روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 467 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 467

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 2 -‬بهمن ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/22 -‬ژانویه ‪ /19 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪467‬‬ ‫سر چهارراه‬ ‫چکنم‪،‬چاره چه کنم ؟‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪8‬‬ ‫اختالل وسواس‬ ‫فکر‪-‬عملی‬ ‫تخصیصاعتبارهزارمیلیاردی‬ ‫برای احیای خلیج گرگان‬ ‫خسارت میلیاردی‬ ‫حوادث طبیعی‬ ‫به بخش کشاورزی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫به خاطر حمایت از اب‬ ‫تغییر الگو بدهید‬ ‫ترفند جدید کالهبرداران‬ ‫سایبری‬ ‫‪7‬‬ ‫»‬ ‫‪ ۶‬اختالف رایج زوج ها‬ ‫در مسائل مالی‬ ‫و راه حل انها‬ ‫بــه ســبب روش هــای ســنتی و نادرســت کشــاورزی در گلســتان‪ ،‬زنــگ خطــر نشســت زمیــن‬ ‫و شــور شــدن اب هــای زیــر زمینــی در دش ـت های گــرگان و گنبــدکاووس بــه صــدا درامــده‬ ‫کــه بایــد بــرای مقابلــه بــا ان نســبت بــه تغییــر شــیوه های ایــن بخــش اقــدام کــرد‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫« تقسیم صحیح‬ ‫ساعات شبانه روز »‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدرسه نوساز‪ 15 ،‬سال‬ ‫معطل نصب انشعاب برق‬ ‫ِ‬ ‫هنگامــه خانــدوزی‪ -‬خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ :‬بعضــی‬ ‫وقتهــا اخبــاری بــه دســتت مــی رســد کــه انســان را بــه‬ ‫شــوک فــرو مــی بــرد کــه چطــور مســئوالن مــا انقــدر‬ ‫درگیــر پــر کــردن کاغذهــای عملکــرد خــود هســتند کــه بــه‬ ‫دنبال رفع مشــکالت مردم نمی باشــند و متاســفانه این‬ ‫گــزارش عملکردهــا بیــش از اینکه به جهــت ارائه خدمت‬ ‫باشــد بــه منظــور ارائــه کارنامــه ای برای نگهداشــتن میز و‬ ‫مســئولیت خــود اســت‪.‬‬ ‫مدرســه ای در یــک روســتای گنبــد بــا هزینــه گــزاف‬ ‫ســاخته شــده امــا تنهــا بــرای ‪ 20‬میلیــون تومــان اعتبــار‬ ‫نصــب انشــعابات بــرق درگیــر و دار نامــه هــای اداری‬ ‫مانــده اســت و ‪ 15‬ســال از ســاخت ایــن مدرســه مــی‬ ‫گــذرد امــا هنــوز دانــش امــوزان این روســتا بــرای تحصیل‬ ‫مجبــور بــه رفــت و امــد بــه روســتاهای همجــوار هســتند‪.‬‬ ‫اهالــی روســتای توحیــد ‪ ۲‬از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫گنبــدکاووس از ‪ ۱۵‬ســال قبــل تاکنــون چشــم انتظار‬ ‫نصــب انشــعاب بــرق مدرســه نوســاز ایــن روســتا‬ ‫هســتند تــا حــدود ‪ ۳۰‬دانش امــوز پایــه اول ایــن‬ ‫واحــد اموزشــی بــه دلیــل خاموشــی مجبــور بــه تحمــل‬ ‫دشــواری رفــت و امــد بــه مــدارس روســتای مجــاور و یــا‬ ‫تــرک تحصیــل نشــوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬ســال قبــل کــه دبســتان دولتــی توحیــد ‪ ۲‬بــا حضــور‬ ‫مســووالن وقــت شهرســتان گنبــد افتتــاح شــد تاکنــون‬ ‫پیگیــری زیــادی بــرای تهیــه و نصــب حــدود ‪ ۳۰‬متــر کابــل‬ ‫بــرق و تجهیــزات مــورد نیــاز انجــام شــد امــا تاکنــون هیــچ‬ ‫ارگانــی مســوولیت ان را بــر عهــده نگرفتــه اســت و ‪۳۰‬‬ ‫دانــش امــوز ایــن روســتا معطــل هزینــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی بــرای نصــب تیــر چــراغ بــرق و اتصــال بــرق شــبکه‬ ‫سراســری بــه ایــن مدرســه هســتند‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای توحیــد ‪ ۲‬بــا ارائــه تصاویــری از مکاتبــات‬ ‫انجــام شــده بــرای انشــعاب بــرق مدرســه روســتا گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود پیگیری هــای انجــام شــده در ســال هــای اخیــر‬ ‫مســووالن متولــی همچنــان از تامیــن انشــعاب بــرق‬ ‫مدرســه خــودداری می کننــد‪.‬‬ ‫فرامــرز لکزایــی افــزود‪ :‬بــه امــوزش و پــرورش‬ ‫مراجعــه می کنیــم‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفــه ما تامین معلم و‬ ‫امــوزش دانــش امــوزان اســت‪ ،‬به اداره کل نوســازی‬ ‫مراجعــه می کنیــم‪ ،‬پاســخ می دهنــد مــا فقط هزینه‬ ‫انشــعاب را پرداخــت می کنیــم و تامیــن بــرق وظیفــه‬ ‫اداره بــرق اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه اداره بــرق مراجعــه می کنیــم‬ ‫می گوینــد چــون مدرســه خــارج از بافــت روســتا ســاخته‬ ‫شــده بایــد ســازنده‪ ،‬هزینــه شــبکه و نصــب تیــر و‬ ‫تجهیــزات را پرداخــت کنــد‪ .‬بــه فرمانــدار‪ ،‬بخشــدار و‬ ‫ی خــود‬ ‫نماینــده مجلــس نامــه زدیــم انهــا نیــز بــا نامه نــگار ‬ ‫خواهــان رفــع مشــکل شــدند امــا همچنــان از برقــراری‬ ‫انشــعاب بــرق مدرســه روســتا خبــری نیســت‪.‬‬ ‫لکزایــی اضافــه کــرد‪ ۱۵ :‬ســال قبــل هزینــه ‪ ۲‬عــدد تیــر‬ ‫بــرق و احــداث شــبکه جدیــد بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬میلیــون ریال‬ ‫بــود امــا ایــن رقــم اکنــون بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای توحیــد ‪ ۲‬ادامــه داد‪ :‬احــداث شــبکه و‬ ‫انشــعاب بــرق مدرســه بــر عهــده مســووالن متولی اســت‬ ‫امــا نمی دانــم چــرا هیــچ دســتگاهی مســوولیت انــرا‬ ‫برعهــده نمی گیــرد‪ .‬واقعــا تامیــن مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریال‬ ‫ان قــدر زیــاد اســت کــه ســه دســتگاه متولــی نتواننــد ان را‬ ‫بیــن خــود تقســیم کننــد و بــرای مدرســه روســتا و حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬دانش امــوزان ان انشــعاب بــرق تامیــن نماینــد؟‬ ‫وی بابیــان اینکــه بیشــتر اهالــی ‪ ۳۰۰‬نفــره ایــن روســتا‬ ‫از اقشــار اســیب پذیــر هســتند و توانایــی مســاعدت‬ ‫بــرای انشــعاب بــرق مدرســه را ندارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬نبــود‬ ‫بــرق در مدرســه ســبب شــده تــا برخــی اهالــی فرزنــدان‬ ‫خــود را بــرای تحصیــل بــه روســتای همجــوار بفرســتند‬ ‫ضمــن اینکــه تــا زمســتان ســال گذشــته بــا بخــاری نفتــی‬ ‫کالس هــا گــرم می شــد کــه بــه تازگــی گازکشــی ان بــه‬ ‫پایــان رســید‪.‬‬ ‫تاســفانه پــاس کاری در کارهــای دولتــی و تــوپ را در‬ ‫ارگان دیگــر انداختــن بــای اســت کــه ســال هاســت‬ ‫گریبانگیــر مســئوالن هســت و همــه اینهــا ســبب‬ ‫میشــود کــه بــرای حــل مشــکالت هیــچ مســئولی‬ ‫پاســخگو نباشــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و پشــتیبانی اداره امــوزش و پــرورش‬ ‫گنبــدکاووس گفــت کــه ایــن اداره بودجــه ای بــرای‬ ‫انشــعاب برق مدرســه روســتای توحید ‪ ۲‬این شهرســتان‬ ‫نــدارد و اداره کل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫گلســتان به عنــوان متولــی ســاخت و ســاز مــدارس بایــد‬ ‫در ایــن خصــوص ورود کنــد‪.‬‬ ‫عبدالقــادر ظفــر افــزود‪ :‬موضــوع را از طریــق اداره کل‬ ‫نوســازی مــدارس اســتان پیگیــری کردیــم و انهــا تنهــا‬ ‫حاضــر بــه پرداخــت هزینــه انشــعاب بــرق هســتند و‬ ‫می گوینــد کــه اداره بــرق بایــد شــبکه الزم را بــرای بــرق‬ ‫رســانی بــه مدرســه جدیــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــه‬ ‫ســبب واقــع شــدن مدرســه جدیــد خــارج از حریــم روســتا‬ ‫و بــه دلیــل این کــه شــبکه فشــار قــوی از کنــار جــاده‬ ‫روســتا عبــور می کنــد‪ ،‬بــرای برق رســانی بــه مدرســه کــه‬ ‫‪ ۳۰‬متــر بــا حریــم روســتا فاصلــه دارد بــه احــداث شــبکه‬ ‫جدیــد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫محمدعلی عربگلو افزود‪:‬مطابق قانون ودستورالعمل های‬ ‫ابالغــی وزارت نیــرو‪ ،‬هزینــه احــداث شــبکه در بافت هــای‬ ‫خــارج از حریــم شــهر و روســتا برعهــده متقاضــی اســت و‬ ‫اداره بــرق نمی توانــد در ایــن بخــش هزینــه کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بارهــا موضــوع را بــه مســووالن اموزش‬ ‫و پــرورش و اداره کل نوســازی مــدارس گلســتان اعــام‬ ‫کردیــم و حتــی اداره بــرق اعــام امادگــی کــرده کــه‬ ‫احــداث شــبکه و نصــب ان را توســط همــکاران انجــام‬ ‫خواهــد داد و انهــا فقــط هزینــه لــوازم را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫عربگلــو ادامــه داد‪ :‬اداره بــرق گنبــدکاووس بــرای حــل‬ ‫ایــن مشــکل ‪ ۲‬عــدد تیــر بــرق مــورد نیــاز بــرای احــداث‬ ‫شــبکه را نصــب کــرد امــا امــوزش و پــرورش و اداره کل‬ ‫نوســازی گلســتان تاکنــون بــرای خریــد تجهیــزات مــورد‬ ‫نیــاز اقــدام نکردنــد‪.‬‬ ‫در راطــه معــاون اجرایــی و نظــارت اداره کل نوســازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان نیــز بــرای ایــن تعلــل‬ ‫دالیــل هــای خــاص خــودش را دارد او مــی گویــد‪ :‬مطابق‬ ‫قانــون ایــن اداره کل تنهــا هزینــه انشــعاب بــرق مدرســه‬ ‫را پرداخــت می کنــد و امــکان پرداخــت هزینــه ایجــاد یــا‬ ‫توســعه شــبکه بــرق را نــدارد‪.‬‬ ‫وحیــد فراهــی افــزود‪ :‬بــرای رفــع مشــکل بــرق مدرســه‬ ‫روســتای توحیــد ‪ ۲‬بــا امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس‬ ‫هماهنــگ شــد تــا امــوزش و پــرورش بــا همــکاری‬ ‫دهیــاری روســتا و اداره بــرق شهرســتان ایــن مشــکل را‬ ‫رفــع نماینــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اداره کل نیــز تــاش خواهــد کــرد‬ ‫از طریــق منابــع داخلــی و نیکــوکاران بــه حل مشــکل این‬ ‫مدرســه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اینکــه یــک مدرســه نوســاز بــه دلیــل عــدم انشــعابات‬ ‫بــرق مــی خواهــد بســته بمانــد خیلــی جــای تاســف دارد‪،‬‬ ‫اعتبــارات دولتــی زیــادی بــرای ســاخت ایــن مدرســه‬ ‫هزینــه شــده اســت کــه مــردم بــه اســایش برســند امــا‬ ‫متاســفانه بــه دلیــل عــدم هماهنگــی هــای الزم بایــد‬ ‫بســته بمانــد تــا مســئوالن تصمیــم بگیرنــد کــه چه کســی‬ ‫بایــد ایــن مســئولیت را عهــده دار شــود‪.‬‬ ‫در ایــن ‪ 15‬ســال دولــت هــای مختلــف بــر ســر کار‬ ‫امدنــد امــا گویــا حــل مشــکل ایــن مدرســه از پتروشــیمی‬ ‫گلســتان ســخت تــر اســت کــه در مســیر پــر پیــچ خــم‬ ‫ارگان هــای دولتــی گیــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫امیــد داریــم مســئوالن زحمــت کــش کــه بــرای خدمــت‬ ‫بــه مــردم بــه اریکــه قــدرت تکیــه زده انــد ایــن مشــکل‬ ‫کوچــک کــه امــروز یــک معضــل بــزرگ شــده و باعــث‬ ‫شــده چــراغ درس و تحصیــل در یــک روســتا خامــوش‬ ‫بمانــد را زودتــر رفــع کننــد تــا ایــن دانــش امــوزان بتواننــد‬ ‫از حداقــل هــای کــه بــرای تحصیــل نیازمنــد هســتند‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری‬ ‫گنبــدکاووس واقــع درشــرق اســتان گلســتان افــزون بــر ‪۸۶‬‬ ‫هــزار دانــش امــوز از ابتدایــی تــا متوســطه دوره دوم دارد‪.‬‬ ‫فرصت ‪ ۱۰‬روزه دادستان‬ ‫برای حل مشکل برق یک‬ ‫مدرسه روستایی در گنبد‬ ‫حــل مشــکل بــرق مدرســه روســتای توحیــد ‪۲‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا تاکیــد دادســتان مرکــز گلســتان و‬ ‫فرصــت ‪ ۱۰‬روزه بــه شــرکت بــرق اســتان در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬دادســتان مرکــز اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای دســتورالعمل نظــارت و پیگیــری‬ ‫حقــوق عامــه بــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان‬ ‫‪ ۱۰‬روز فرصــت داده شــد تــا بــرای تامیــن بــرق ایــن‬ ‫مدرســه اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫محمــود ســپانلو افــزود‪ :‬تامیــن امکانــات الزم بــرای‬ ‫برخــورداری از امــوزش ‪ ،‬جــزو حقــوق اساســی و اولیــه‬ ‫مــردم اســت و مســئوالن مربــوط مکلفنــد امکانــات‬ ‫مــورد نیــاز بــرای امــوزش کــودکان را تامیــن کننــد ‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫فروش کاال با کاالی دیگر تخلف است‬ ‫نظــارت بــر عملکــرد واحــد هــای روغــن نباتــی اســتان گلســتان معــاون نظــارت وبازرســی‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬طبــق دســتورالعمل ابالغ شــده‬ ‫ن صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫از ســوی ســازمان حمایــت از تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان ســازما ‬ ‫و تجــارت اســتان بــر عملکــرد واحدهــای روغــن نباتــی بــا اســتقرار عوامــل مقیــم نظــارت‬ ‫خواهنــد نمــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اســتان گلســتان ‪،‬علــی اصغــر اصغــری معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت اســتان‬ ‫گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه فــروش اجبــاری هر کاالیی بــا کاالی دیگر تخلــف و خالف قانون‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بایــد رفتــار همــه عوامــل فــروش و توزیــع کننــدگان و نمایندگی هــای‬ ‫عرضــه مــورد رصــد قــرار گرفتــه و از انجــام تخلــف موضوعــی بــه خصــوص عرضــه خــارج از‬ ‫شــبکه و گــران فروشــی جلوگیــری شــود‪ .‬بدیهــی اســت مســئولیت عملکــرد کلیــه ویزیتورهــا‬ ‫و عوامــل پخــش بــا واحدهــای اصلــی بــوده و حتمــا ًبایــد کنترل هــای الزم در ایــن خصــوص‬ ‫توســط ایــن شــرکت ها صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق دســتورالعمل ابــاغ شــده‪ ،‬بازرســان اصنــاف موظفنــد‪ ،‬ضمــن‬ ‫برنامه ریــزی مناســب و انجــام بازرســی های مــوردی و مســتمر‪ ،‬اقدامــات نظارتــی‬ ‫و بازرســی خــود را بــر چگونگــی فــروش و توزیــع روغــن خوراکــی متمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت اســتان افــزود‪ :‬اقدامــات نظارتــی بــرای اقــام‬ ‫یارانـه ای و کاالهــای اساســی همچنــان بــا جدیــت و بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیــت تمامــی‬ ‫دســتگاه های نظارتــی در حــال پیگیــری می باشــد‪.‬‬ ‫اصغــری بــا تاکیــد بــر اینکــه بازرســان در واحدهای صنعت معدن و تجارت اســتان گلســتان‬ ‫موظفنــد کمــاکان بــا نظــارت الزم‪ ،‬بــا فــروش اجبــاری کاالهــا همــراه بــا روغــن نباتــی یــا هــر‬ ‫کاالی دیگــری بــه شــدت مقابلــه و در صــورت مشــاهده تخلفــات‪ ،‬برخــورد قانونــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کمبــود عرضــه روغــن در هفته هــای اخیــر همزمــان بــا طــرح گمانه هایــی در‬ ‫خصــوص حــذف ارز ترجیحــی در وادرات دانه هــای روغنــی و کاهــش عرضــه روغــن نباتــی از‬ ‫ســوی برخــی شــرکت های پخــش کاال شــائبه کمبــود ایــن کاالی اساســی را بــرای واحدهــای‬ ‫عرضــه کننــده و مصــرف کننــدکان فراهــم اورده بــود و ایــن در حالــی اســت کــه بررسـی ها‬ ‫نشــان می دهــد در برخــی فروشــگاه ها فــروش روغــن از یــک برنــد منــوط بــه خریــد ســایر‬ ‫اقــام از همــان برنــد شــده و مســئوالن فروشــگاه اذعــان کرده انــد که شــرکت فروشــنده هم‪،‬‬ ‫فــروش روغــن خــود را مشــروط بــه خریــد اقــام دیگــر ان برنــد کــرده اســت‪ .‬بررس ـی های‬ ‫میدانی بازرســان ســازمان صمت اســتان گلســتان در ماه های اخیر نیز نشــان داد تعدادی‬ ‫از شــرکت های پخــش و صنــوف توزیعــی‪ ،‬فــروش روغــن بــا مصــرف خانوار را منــوط به خرید‬ ‫ســایر اقــام کرده انــد‪.‬‬ ‫ایشان همچنین از استقرار بازرسان مقیم در واحدهای تولید کننده روغن نباتی استان در‬ ‫شهرهای کردکوی و گنبد خبر داد و اعالم داشت بازرسان سازمان صنعت‪،‬معدن وتجارت‬ ‫استان گلستان ضمن نظارت بر ثبت اطالعات تولید در سامانه جامع تجارت بر رفتار عرضه‬ ‫کنندگان این محصول برای پیشگیری از کمبود عرضه با بازار مصرف نظارت خواهند نمود‬ ‫اصغــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــردم می تواننــد تخلفــات مشــاهده شــده را از طریــق تلفــن ‪۱۲۴‬‬ ‫ن گلســتان گــزارش کنند‪.‬‬ ‫ن صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتا ‬ ‫ســازما ‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 2‬بهمن‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 2‬بهمــن هــر مثقــال طــا ‪ 51,370,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,830,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,460,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,860,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 64,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪467‬‬ ‫خاطرات رزمنده جانباز یوسفی‬ ‫‏«بی قراری شهید مدافع‬ ‫حرم ‪،‬اقا رحیم کابلی برای‬ ‫پرواز »‏‬ ‫‏‬ ‫پــس ســی و انــدی ســال در یــادواره شــهدای گــردان‬ ‫حمــزه در گــرگان مــن دوســتان گــردان حمــزه رو دیــدم‬ ‫ولــی نمیشــناختم تــا چشــمم بــه حــاج رحیــم خــورد‬ ‫و یکــی از دوســتان بــه‏هــم معرفــی کــرد و انچنــان‬ ‫همدیگــر رو در اغــوش گرفتیــم و گریــه کردیــم کــه‬ ‫ســردار مومنــی عزیــز یــک حرفــی گفــت و جداشــدیم‬ ‫و انــگار شــهید عزیــز میدونســت اســمانی می‏شــود و‬ ‫در کنــارش نشســتم و شــروع کــرد بــه حــرف زدن و مــن‬ ‫فقــط نگاهــش کــردم ‪.‬‬ ‫بــاور کنیــد ســخنانی میگفــت کــه ذهــن مــن لیاقــت‬ ‫شــنیدنش رانداشــت و همونجا احســاس کردم شــهید‬ ‫دیگــر تــوی ایــن دنیــا نمیتوانــد زندگــی کنــد و چنــان‬ ‫از دلتنگــی از شــهدا‏حــرف میــزد و ایــن حرفهــا را اون‬ ‫طــور کــه یــادم اســت گفــت بــه همســر مهربانشــون‬ ‫نیــز گفتــه بــوده و ایشــان بهشــون گفتــه کــه ‪ «:‬بــا ایــن‬ ‫دلتنگــی و وقتــی کــه بــرای شــهدا‏میــزاری انشــالله بــه‬ ‫ارزویــت میرســی»‬ ‫یــادواره تمــوم شــد و برگشــتم ســاری و مهمــان بــرادر‬ ‫علیخانــی بــودم و فــرداش برگشــتم تهــران شــنیده‬ ‫بــودم دوســتان عــازم ســوریه هســتند بــد جــوری دلــم‬ ‫میخواســت بــا‏عزیــزان همســفر شــوم بــه شــهید‬ ‫رحیــم کابلــی زنــگ زدم و شــماره عزیــزی راداد تــا‬ ‫تمــاس بگیــرم ‪.‬‬ ‫همــان شــب خــواب دیــدم یکجــا کــه مثــل وشــکناو‬ ‫عملیــات والفجــر ده اســت ‪ ،‬ایســتاده ایــم و بــاالی‬ ‫کــوه فقــط جنــگل خیلــی خیلــی زیبا و سرســبزی اســت‬ ‫و شــهید حســن‏قورچــی بیگــی میخنــدد و بــه شــهید‬ ‫رحیــم اشــاره میکنــد کــه بیــا !!‬ ‫از خــواب بیــدار شــدم خیــس عــرق بــودم هم بــه برادر‬ ‫علیخانــی زنــگ زدم و هــم بــه ســردار مومنــی عزیــز کــه‬ ‫فرمودنــد بــه خــود شــهید رحیــم خــواب را تعریــف کنم‬ ‫اشــتباه نکنــم بــه بهانــه گرفتــن دوبــاره شــماره ســردار‬ ‫بــه رحیــم جــان زنــگ زدم و وقتــی خــواب را تعریــف‬ ‫کــردم چنــان خندیــد کــه انــگار بــه ارزویــش رســیده و‬ ‫گفــت دوســتان‏شــهیدم مــن رو تنهــا نمــی زارنــد‬ ‫خدایــا بــه حــق خون دوســتان شــهید مان مــارا عاقبت‬ ‫بخیــر و مــرگ مــان را شــهادت قــرار بده‪.‬‬ ‫‏« خاطرات والفجر ‪ ۱۰‬و عید نوروز‬ ‫در جبهه ها‪ ۰‬‏»‬ ‫قبــل از عملیــات والفجــر ‪ ۱۰‬زودتــر از همــه بچههــا‬ ‫ارکان و فرماندهــان رفتیــم بــه ســمت کردســتان‬ ‫مریــوان نزدیــک بــه عیــد بــود فکــر کنــم محــور ‪ ۲‬بــود‬ ‫کل چــادر هــا را امــاده‏کردیــم بــرای اســتراحت نیــرو‬ ‫و فرماندهــان بــرای شناســایی خــط میرفتنــد خــدا‬ ‫رحمتــش کنــد شــهید حســن قورچــی بیکــی هــم بــود ‪.‬‬ ‫بعــد چنــد روزی نیــرو اومــدن و یــه مانــوری‏شــیبه‬ ‫منطقــه عملیاتــی حلبچــه بــود بــه فرماندهــی محســن‬ ‫قربانــی بــه صــورت فشــرده اجــرا کردنــد و بعــد چنــد‬ ‫روزی امــاده شــدیم‪.‬‬ ‫بــا لبــاس زمســتانه و چکمــه پوشــان بــه‏ســمت عــراق‬ ‫پیــاده روی از رودخانــه هــا و کــوه هــای بــرف بــارون بــا‬ ‫شــب تاریــک بــرای عملیــات حرکــت کردنــد یــه نــواری‬ ‫شــب رنــگ بــود شــهید حســن به نیروهــا میگفــت از روی‬ ‫‏نــوار حرکــت کنیــد همــش تذکــر میــداد ســمت چــپ و‬ ‫راســت نرویــد میــن گــذاری شــده اســت مواظــب باشــید‬ ‫بــا احتیــاط برویــد بچــه انقــدر خســته بودند عراقیهــا منور‬ ‫زیــاد میزننــد‏بچه هــا خیــز میرفتــن از خســتگی خــواب‬ ‫میرفتــن بعــد چنــد پایگاه پشــت ســرهم گذاشــتن گردان‬ ‫حمــزه دو قســمت تقســیم شــده اند ‪.‬‬ ‫مــن بــی ســیم چــی شــهید رحیــم کابلــی‏بــودم قبــل‬ ‫از پــل حلبچــه مــا بــه فرماندهــی رحیــم کابلــی تــوی‬ ‫روســتا مخروبه یه پایگاه عراقی مســتقر بودند قبل از‬ ‫این پایگاه همه مســلحه شــدند تیربار و ارپیجی زنان‬ ‫‏بــا هماهنگــی فرماندهــی نیروهــای مــا نزدیــک عراقــی‬ ‫بــا فاصلــه تقریبــا ‪ ۲۰‬الــی ‪ ۳۰‬متــر عراقــی شــدیم داخل‬ ‫پایــگاه اتــش روشــن کردنــد و نشســته بودنــد‪.‬‬ ‫بــا دســتور شــهید رحیــم‏کابلــی بــه ســمت پایــگاه‬ ‫ارپچــی زدنــد و بــا گلولــه تیربــار هــم شــلیک کردیــم‬ ‫همــه شــان را کشــتیم فقــط یکــی از بچــه گــرگان بــود‬ ‫تیــر خــورد و زخمــی شــد اون چنــد روز شــب‏ماموریــت‬ ‫مــا اونجــا بــود عراقــی هلــه بــرد نکننــد و بقیــه نیــرو‬ ‫جلوتــر پیــش رودخانــه و پــل بودنــد خیلــی از نیروهایی‬ ‫عراقی را اســیر گرفتیم و دستانشــان را بســتیم اوردیم‬ ‫‏مســجد خرمــال تحویــل نیروهایــی خــودی دادیــم و‬ ‫خیلــی هــا از نیــرو مــا شهیدشــدند از جملــه شــهید‬ ‫بزرگــوار حســن قورچــی بیگــی بعدچنــد روزی خــط‬ ‫جنگــی را تحویــل دادیــم‏اومدیم پشــت منطقه درســت‬ ‫عیــد نــوروز بــود اقــای محســن قربانی به مــن گفت برو‬ ‫چنــد تــا گل بکنــد از دور اطــراف همینجــا مــن رفتــم بــه‬ ‫تعــداد شــهدا گل اورم و در چــادر‏عیــدی ســال بــا نــام‬ ‫شــهدا نــو کردیــم همــه بچه هــا بــا گریــه تحویــل ســال‬ ‫‪ ۶۶‬را نــو کردنــد یــادش بخیــر شــهدا شــرمنده هســتیم‬ ‫ضرورت تعامل بیشتر با‬ ‫کشورهای همسایه‬ ‫اشــاره به مرز مشــترک با ترکمنســتان که در دولت ســیزدهم‬ ‫بــه دنبــال تمرکززدایی ایــم و بــرای افزایــش تعامــل بــا کشــورهای‬ ‫همســایه از ایــن ظرفیــت اســتفاده می کنیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تخصیصاعتبار‬ ‫هزارمیلیاردی‬ ‫برای احیای‬ ‫خلیجگرگان‬ ‫اســتاندار گلســتان از تخصیــص اعتبــار هــزار‬ ‫میلیــارد ریالــی بــا توجــه بــه اهمیــت جلوگیــری‬ ‫از نابــودی عرصه هــای طبیعــی و زیســتی اســتان‬ ‫و الیروبــی خلیــج گــرگان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫حفــظ منابــع طبیعــی و محیــط زیســت جــزو‬ ‫اولویت هــای دولــت ســیزدهم اســت وعــاج‬ ‫بخشــی خلیــج گــرگان بــزودی بــا محوریــت‬ ‫الیروبــی کانــال هــای چپاقلــی و خوزینی با اعتبار‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات مدیریــت‬ ‫بحــران‪ ،‬اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در نشســت خبــری بــا اصحاب‬ ‫رســانه اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن وزارت راه و‬ ‫شهرســازی اختصــاص پنــج هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای اجــرای بخشــی از الیروبــی و نجات بخشــی‬ ‫خلیــج گــرگان خواســتار شــده اســت‪.‬‬ ‫ســال های ســال ســت کــه خلیــج گــرگان‬ ‫گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب‬ ‫بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪،‬‬ ‫الیروبــی نکــردن کانال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی در‬ ‫بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی‬ ‫شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت‬ ‫تــاش بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر خشــک بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد از‬ ‫وســعت ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر مربعــی خلیــج گــرگان بــر‬ ‫اســاس داده هــای ســازمان نقش ـه برداری کشــور‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫زمان احتمالی ســفر رییس جمهور به گلســتان‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه ســفر‬ ‫رییــس جمهــور گفــت‪ :‬بــه احتمــال زیاد این ســفر‬ ‫بعــد از بازگشــت ایــت اللــه رئیســی از روســیه‬ ‫انجــام خواهــد شــد امــا هنــوز زمــان دقیــق ان‬ ‫مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫زنگانــه پیــش بینــی کــرد کــه ارزش ریالــی‬ ‫مصوبــات ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان چنــد‬ ‫برابــر ســایر اســتان ها باشــد چــرا کــه ایــن اســتان‬ ‫از عقــب ماندگی هــای تاریخــی زیــادی رنــج مــی‬ ‫بــرد و بایــد از ایــن فرصــت بــرای جبــران و یــا‬ ‫کاهــش محرومیت هــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گلســتان هــزار و ‪ ۲۰۰‬طــرح نیمــه‬ ‫تمــام وجــود دارد کــه بایــد بــه صــورت ویــژه نــگاه‬ ‫بــرای بهره بــرداری ان برنامــه ریــزی و تــاش کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه درامــد ســرانه انــدک‬ ‫مــردم گفــت‪ :‬ایــن رقــم نصــف میانگیــن درامــد‬ ‫مــردم کشــور اســت کــه بــرای افزایــش ان بایــد‬ ‫برنامه ریــزی کــرد و گام هــای موثــری برداشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــاخص های توســعه‬ ‫گلســتان در وضعیــت مناســب و متناســب بــا‬ ‫ظرفیــت هــای موجــود اســتان نیســت ‪.‬‬ ‫تاکید بر راه اندازی منطقه ازاد اینچه برون‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اهتمــام دولــت‬ ‫بــرای بهره منــدی حداکثــری از ظرفیت هــای‬ ‫مناطــق گوناگــون کشــور گفــت‪ :‬منطقــه ازادی‬ ‫تجــاری اینچــه بــرون ‪،‬یکــی از ایــن ظرفیت هــا‬ ‫اســت کــه بــه مرحلــه اجــرا پیــش از دولــت‬ ‫ســیزدهم نرســیده بــود امــا اقدامــات فراوانی برای‬ ‫راه انــدازی ان طــی ماه هــای اخیرانجــام شــده کــه‬ ‫یکــی از ان هــا انتخــاب دبیــر اجرایــی ایــن منطقــه‬ ‫از ســوی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و شــروع‬ ‫فعالیــت ان بــود‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬ســرعت بخشــیدن به رفــع موانع و‬ ‫چالش ها و ایجاد ســاز و کار الزم برای راه اندازی‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون جزو اولویت ها قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه گلســتان در بخش هــای‬ ‫گوناگــون از حضــور ســرمایه گــذاران داخلــی و‬ ‫خارجــی اســتقبال می کنــد کــه بــه ایــن موضــوع‬ ‫مهــم در گذشــته کمتــر توجــه شــده بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن اشــاره بــه ســکونت‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد جمعیــت ایــن اســتان در روســتاها کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬پیشــرفت و توســعه همــه جانبه مناطق‬ ‫روســتاهایی و تهیــه برنامــه بــرای ان از جایــگاه‬ ‫ویــژه ای برخــوردار اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توســعه و پیشــرفت روســتاها‬ ‫در واقــع بایــد علــم محــور و بــا اســتفاده صحیــح‬ ‫از تجربــه دیگــر مناطــق باشــد کــه توســعه‬ ‫کشــت زعفــران در وامنــان ازادشــهر و تولیــد‬ ‫مبــل در روســتای عطاابــاد اق قــا را می تــوان‬ ‫از جملــه ایــن الگوهــای موفــق دانســت‪.‬‬ ‫زنگانــه همچیــن بــر ضــروری حمایــت از تولیــد‬ ‫محصــوالت گلســتان تاکیــد کــرد و گفــت توســط‬ ‫معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫در ایــن زمینــه بــه زودی یــک ابالغیــه بــا موضــوع‬ ‫اســتفاده حداکثــری از محصــوالت تولیــد اســتان‬ ‫بــرای دســتگاه ها صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬نبایــد از نمونه خارجی‬ ‫و یــا تولیــد محصــول مشــابه از اســتان زمانــی کــه‬ ‫همیــن محصــول بــا کیفیــت مناســب در اســتان‬ ‫تزلزل نظام خانواده‪،‬‬ ‫باوجود اسیب های نو ظهور‬ ‫«علی محمــد قــادری» رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در شــورای اداری بهزیســتی اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫بــا اشــاره ماموریت هــای متعــدد و متکثــر بهزیســتی‪ ،‬گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۹‬هــزار پرســنل در فضــای شــهری‬ ‫و روســتایی مشــغول بــه خدمت رســانی بــه جامعــه هــدف هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار از روابــط عمومــی ایــن ســازمان رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا‬ ‫بیــان اینکــه طــی ‪ ۴۲‬ســال تــاش‪ ،‬ســرمایه اجتماعــی بــرای امیــدواری جامعــه هــدف بــه زندگــی افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تــا زمانــی کــه رشــد اســیب های نویــن و نوظهــور بــا تمدن گرایــی و زندگــی‬ ‫شــهری و ورود مــواد مخــدر صنعتــی و شــبیخون فرهنگــی نظــام خانــواده را متزلزل می کند و از ســوی دیگر‬ ‫زیرســاخت های نامناســب جاده هــا باعــث افزایــش ســرانه معلولیــت می شــود و همچنیــن عــدم توجــه در‬ ‫حــوزه پیشــگیری‪ ،‬معلولیــت و اســیب ها را متکثــر می کنــد‪ ،‬ســبد بهزیســتی بزرگتــر می شــود‪.‬‬ ‫وی بر مطالبه گری ســازمان بهزیســتی کشــور و کمک خواهی و اســتمداد از دســتگاه های همکار تاکید‬ ‫تولیــد مــی شــود اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫دعوت از صنایع برای حمایت از تیم های ورزشی‬ ‫وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت‬ ‫بیشــتر واحدهــای تولیــدی اســتان از تیــم هــای‬ ‫ورزشــی گفــت‪ :‬صنایــع اســتان بــرای کمــک‬ ‫بــه رونــق بیشــتر تیــم هــای ورزشــی و حمایــت‬ ‫از حضــور انــان در ســطوح مختلــف کشــوری‬ ‫می تواننــد از تــوان خــود اســتفاده کننــد کــه تالش‬ ‫مــی شــود در ایــن مســیر حقــوق الزم و قانونــی‬ ‫بــرای ان هــا تامیــن گــردد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه نقــش موثــر رســانه هــا در‬ ‫بیــان کمبودهــا و مشــکالت جامعــه گفــت کــه‬ ‫از نقــد منصفانــه رســانه هــای اســتان اســتقبال‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی یکــی از دغدغــه هــای مدیریــت ارشــد اســتان‬ ‫را توجــه بــه ســامت ســاکنان شــرق گلســتان‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬مشــکالت راه انــدازی بخــش‬ ‫انژیوگرافــی یکــی از نگرانی هــای ســاکنان ایــن‬ ‫منطقــه‪ ،‬بــود کــه بــه تازگــی برطــرف شــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات اســتاندار گلســتان در حــال‬ ‫حاضــر ظرفیــت درمانــی دومیــن شــهر بــزرگ‬ ‫جمعیتــی اســتان مختــص ایــن شــهر نیســت‬ ‫چــرا کــه نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر از ســاکنان‬ ‫شــرق اســتان از ان اســتفاده مــی کنــد کــه‬ ‫بــرای افزایــش ظرفیــت درمانــی ایــن شــهر بــر‬ ‫همیــن اســاس بایــد برنامــه ریــزی و اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نشســت خبــری گفــت‪ :‬پیشــنهاد‬ ‫ســاخت بیمارســتان در گالیکش همزمان با سفر‬ ‫رئیــس جمهــور بــه گلســتان یکی از مصوبــات این‬ ‫ســفر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یکــی از الزامــات و دغدغــه‬ ‫مهــم شــهروندان تامیــن کامــل اب شــرب اســت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــرای ایــن بخــش اعتبــارات خوبــی در‬ ‫ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه در نتیجــه اجــرای طــرح هــای مــورد نظــر‬ ‫ظرفیــت تامیــن اب شــرب گــرگان ‪ ۲۵۰‬لیتــر بــر‬ ‫ثانیــه اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت بــرای حــل کامــل مشــکل اب شــرب‬ ‫شــهروندان گــرگان نیازمنــد ‪ ۵۰۰‬لیتــر اب بــر‬ ‫ثانیــه اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در ارتبــاط بــا وضعیت ســد نرماب‬ ‫گفــت ‪ ۳۰ :‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫اتمــام ایــن پــروژه و جابــه جایــی ســه روســتای در‬ ‫معــرض خطــر و احــداث شــبکه توزیــع و تصفیــه‬ ‫خانــه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ضرورت تعامل بیشتر با کشورهای همسایه‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬اســتاندار گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه مــرز مشــترک بــا ترکمنســتان گفــت‬ ‫کــه در دولــت ســیزدهم بــه دنبــال تمرکززدایی ایم‬ ‫و بــرای افزایــش تعامــل با کشــورهای همســایه از‬ ‫ایــن ظرفیــت اســتفاده مــی کنیم‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد از طریــق دســتگاه های مرتبــط‬ ‫از جملــه اتــاق بازرگانــی گــرگان‪ ،‬رایزنــی بــرای‬ ‫توســعه روابــط بــا ایــن کشــور اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه تبعــات و مشــکل پســاب کارخانــه یــد‬ ‫بــرای محیــط زیســت گفــت‪ :‬ایــن مشــکل‬ ‫دغدغــه جــدی مــردم و مســووالن اســت‬ ‫کــه بایــد نســبت بــه رفــع ان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬پیگیــر رفــع پســاب‬ ‫کارخانــه یــد معاونت هــای امــور عمرانــی و امــور‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری خواهنــد‬ ‫بــود‪ .‬وی خبــر داد‪ :‬برنامــه اســتراتژیک ‪۱۴۰۴‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬بخــش تدویــن شــده و ‪ ۳۰‬برنامــه در‬ ‫راســتای توســعه اســتان در حــال طراحــی اســت‬ ‫دکتــر زنگانــه بــا اشــاره بــه مشــکل چندیــن ســاله‬ ‫پتروشــیمی گلســتان گفت‪ :‬پیگیر رفع مشــکالت‬ ‫حقوقــی پتروشــیمی بــا دســتور ویــژه رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه بودیــم و بخــش قابــل توجهــی از ان‬ ‫مرتفــع شــده و زمینــه هــای جــذب ســرمایه گــذار‬ ‫در حــال شــکل گیــری اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫فرصت هــای بیرونــی‪ ،‬نظیــر هلدینگ هایــی‬ ‫همچــون شســتا و بنیادهایــی همچــون بنیــاد‬ ‫مســتضعفان و بنیــاد علــوی مــد نظــر قــرار گرفتــه‬ ‫تــا زمینــه تکمیــل زنجیــره ارزش و اشــتغال را در‬ ‫گلســتان فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬صنعــت اســتان بایــد‬ ‫درخدمــت مزیت هــای رقابتــی اســتان قــرار‬ ‫گیرد؛مثــا ً تولیــد محصــوالت کشــاورزی در‬ ‫همــه جــای اســتان و یــا تولیــد میگــو و خاویــار در‬ ‫گمیشــان بــا حمایت صنعتی‪ ،‬زمینــه جلوگیری از‬ ‫خــام فروشــی و ارائــه بصــورت محصــول نهایــی‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده بــرای اســتان را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تنظیــم بــازار و نظــارت بــر کاالهــای‬ ‫اساســی جــزو اولویت هــای اصلــی اســت و بــه‬ ‫صــورت جــدی در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه ازهرگونــه‬ ‫شــفافیت‪ ،‬پاســخگویی و نقــد منصفانــه و‬ ‫انعــکاس فعالیت هــا اســتقبال مــی کنیــم و از‬ ‫تمــام مدیــران می خواهــم پاســخگوی رســانه‬ ‫باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬از رســانه هــا مــی خواهــم بــه‬ ‫عنــوان یــک بــال در کنــار مدیریــت اســتان بــه‬ ‫توســعه ان کمــک کننــد و اجــازه ندهند اســتان به‬ ‫حاشــیه وارد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره عــوارض احتمالــی ناشــی از‬ ‫حــذف ارز ترجیحــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ ۷ :‬قلــم کاال از‬ ‫ارز ترجیحــی اســتفاده مــی کننــد کــه دولــت بــه‬ ‫دنبــال بهینــه ســازی و ســاماندهی یارانه هــا‬ ‫بــه نفــع اقشــار کــم بضاعــت اســت؛ البتــه‬ ‫اقنــاع ســازی عمومــی از اهمیــت باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت و بــه ‪ ۴‬دهــک پاییــن هــر‬ ‫فــردی ‪ ۱۲۵‬هــزار تومــان پرداخــت خواهــد شــد‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬ســهم گلســتان در نهضــت‬ ‫جهــش ملــی مســکن طــی ‪ ۴‬ســال ‪ ۹۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۳۴‬واحــد اســت کــه اســتارت ان در گلســتان‬ ‫بــا کلنــگ زنــی احــداث ‪ ۵۰۰‬واحــد مســکونی بــرای‬ ‫محرومیــن زده شــده اســت‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ســازمان بهزیســتی کشــور بــا‬ ‫همــه تالش هــا مــورد مظلومیــت واقــع شــده‬ ‫اســت؛ چراکــه میــزان مطالبه گــری افزایــش‬ ‫پیــدا کــرده و از طرفــی کرونــا زندگی هــای‬ ‫متوســط جامعــه را تحــت تاثیــر خــود قــرار‬ ‫داده اســت؛ لــذا الزم اســت دســتگاه ها‬ ‫و مجموعه هــای دیگــر بــا تمــام تــوان وارد‬ ‫میــدان شــوند و بــه کمــک بهزیســتی بیاینــد‪.‬‬ ‫قــادری از احصــاء و حــذف برنامه هــای ناکارامــد‬ ‫بهزیســتی در اینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ظرفیــت اساســی مــا در ســازمان بهزیســتی کشــور بــرای فعالیت هــای مشــخصی اســت کــه در اساســنامه‬ ‫ترســیم شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــر ارتبــاط و تعامــل دوســویه با خیرین و نیکــوکاران بر پیاده ســازی‬ ‫سیســتم هوشــمند‪ ،‬کارامــد‪ ،‬مردمــی و شــفاف تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬امــروز سیاســت مــا ایجــاد ارتبــاط یکپارچــه‬ ‫در دولــت الکترونیــک اســت‪ .‬امــار و اطالعــات بایــد دقیــق و متقــن شــود تــا بتوانیــم نقشــه راه ترســیم کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کرونــا بســیاری از زندگــی جامعــه هــدف باالخــص زنــان سرپرســت خانــوار را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بایــد یــک اقــدام عینــی و عملــی تــا ‪ ۶‬مــاه اینــده انجــام دهیــم و از‬ ‫عائله مــان در بهزیســتی مراقبــت کنیــم‪.‬‬ ‫قــادری در پایــان خواســتار اعــام حداقل هــای پدافنــدی از ســوی مســئوالن بهزیســتی اســتانی شــد و‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز مفتخریــم بــا کارشناســان شــهر بــه شــهر دیــدار و پیشــنهادات انهــا را جمع بنــدی می کنیــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫توصیــه هــای مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــرای هفتــه بارانــی مدیــرکل‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه از پنجشــنبه شــب گذشــته شــاهد‬ ‫بــارش بــاران و بــرف بویــژه در ارتفاعــات اســتان هســتیم‪ ،‬توصیــه هایــی را بــه هــم اســتانی هــا بــرای‬ ‫اخــر هفتــه پــراز بــاران و بــرف کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬تــا حــد امــکان از ســفرهای غیــر ضــرور بپرهیزیــد و در صــورت اجبــار بــه ســفر حتمــا‬ ‫تجهیــزات زمســتانی همچــون زنجیــر چــرخ‪ ،‬بــاک پــر‪ ،‬پتــو و ‪ ...‬بــه همــراه داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫بارش برف‬ ‫وباران‬ ‫در ارتفاعات‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪467‬‬ ‫چند پرسش پاسخ خودرویی‬ ‫تفاوت بهره وری کشاورزی‬ ‫در ایران و کشورهای پیشرفته‬ ‫باوجــود اینکــه ارزش اقتصــادی بخــش کشــاورزی در کشــورهای‬ ‫پیشــرفته بســیار بــاال اســت امــا ایــن ارزش در کشــور مــا بیــن ‪ ۲‬تــا‬ ‫چهــار درصــد اســت در واقــع مقــدار تولیــدی کــه مثــا یــک کشــاورز‬ ‫میــاورد قابــل‬ ‫در کشــور پیشــرفته از یــک هکتــار زمیــن بــه دســت ‍‬ ‫مقایســه بــا همــان مقــدار محصــول در ایــران نیســت‪.‬‬ ‫به خاطر حمایت‬ ‫از اب تغییر الگو‬ ‫بدهید‬ ‫ی در گلســتان بــه اعتقــاد‬ ‫کمبــود منابــع ابــی و وقــوع خشکســال ‬ ‫ن برتر تولیدکننــده انواع‬ ‫کارشناســان تهدیــد جــدی بــرای ایــن اســتا ‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه شــمار مـی رود کــه تنها راه مقابلــه با این‬ ‫تهدیــد و پیامدهــای ان‪ ،‬تغییــر الگــوی کشــت و ترویــج کشــاورزی‬ ‫فشــرده اســت‪.‬‬ ‫تغییــر الگــوی کشــت بــه معنــی پرهیــز از زراعــت محصــوالت بــا نیــاز‬ ‫ابــی بــاال ماننــد شــالی و ترویــج کشــت بــا مصــرف ابــی کمتــر یــا مقــاوم‬ ‫به کم ابی و اســتفاده از شــیوه های نوین ابیاری به جای روش ســنتی‬ ‫غرقابــی اســت و کشــاورزی فشــرده نیــز بــه توانایــی تولیــد محصــول‬ ‫در محیط هــا و شــرایط کنتــرل شــده ماننــد گلخانــه بــه شــیوه هیــدرو‬ ‫پونیــک یــا کاشــت گیاهــان یــا درختانــی بــه صــورت متراکــم بــا تولیــد‬ ‫بیشــتر اســت کــه در هــر ‪ ۲‬حالــت عــاوه بــر مدیریــت مصــرف منابــع‬ ‫ابــی می تــوان از الودگی هــای زیســت محیطــی (افــات و بیماری هــا) در‬ ‫کشــاورزی گســترده یــا ســنتی نیــز جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان هــم اکنــون‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی بــا قابلیــت کشــاورزی و ‪۲۱۴‬‬ ‫هــزار خانــوار بهره بــردار (معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال گلســتان) دارد و‬ ‫ســاالنه در شــرایط عــادی پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬هــزار تــن انــواع محصــول‬ ‫کشــاورزی در ایــن اســتان شــمالی تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪،‬‬ ‫ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مرغ رتبــه اول‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫چغندرقند و خرمالو مقام دوم‪ ،‬شلتوک (برنج)‪ ،‬پیله تر ابریشم‪،‬‬ ‫میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبه چهارم‬ ‫و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد کــه نشــان دهنده نقش‬ ‫و اهمیــت کشــاورزی منطقــه در توســعه و خودکفایــی و امنیــت‬ ‫غذایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫تولیــدات ســاالنه کشــاورزی گلســتان از ظرفیــت ‪ ۶۶۷‬هــزار‬ ‫هکتــار زمیــن کشــاورزی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد دامــی‪ ۴۵۲ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۸۵‬هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار عرصــه مرتعــی‪،‬‬ ‫بیــش از هــزار واحــد مرغــداری و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر از‬ ‫ســاحل دریــای خــزر بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫اصــوال مســاله کــم ابــی در کشــور ایــران بواســطه واقــع شــدن در‬ ‫منطقــه خشــک و کــم بــارش کــره زمین که متوســط بارندگی ســاالنه ان‬ ‫(‪ ۲۳۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬میلی متــر) معــادل یــک ســوم میانگیــن جهانــی اســت در‬ ‫کنــار پدیــده تغییــر اقلیــم و خشکســالی ‪ ،‬ضــرورت برنامه ریــزی اصولــی‬ ‫بــرای تغییــر روش هــای کشــاورزی و مدیریــت مصــرف منابــع اب از‬ ‫شــیوه های ســنتی بــه علمــی و صنعتــی را بــه منظــور تامیــن امنیــت‬ ‫غذایــی کشــور دو چنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫ی امســال محمدرضــا عباســی معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی‬ ‫اوائــل د ‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان از خــارج شــدن ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی زیرکشــت رفتــه زراعــت پاییــزه ایــن اســتان از چرخــه تولیــد بــه‬ ‫ســبب خشکســالی و ســبز نشــدن خبــر داد و گفتــه بــود کــه عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ۳۰ ،‬هــزار هکتــار از اراضــی مســتعد کشــت ایــن اســتان شــمالی‬ ‫نیــز بــه ســبب پدیــده خشکســالی هنــوز بــه زیــر کشــت نرفت ـ ه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۲۱‬دی امســال امنــه جمشــیدی معــاون برنامــه ریــزی و امــور‬ ‫اقتصــادی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفتــه بــود کــه بــه ســبب‬ ‫خشکســالی و ســبز نشــدن ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی گنــدم و جــو و‬ ‫نیــز بدســبزی ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار دیگــر از مــزارع گنــدم‪ ،‬جــو ودانــه روغنــی‬ ‫کلــزای ایــن اســتان‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال خســارت بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان شــمالی وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫زنــگ کــم ابــی و تیــغ خشکســالی سال هاســت کــه در کشــور خشــک‬ ‫ایــران و بخش هایــی از اســتان سرســبز گلســتان بــه صــدا درامــده و‬ ‫اثــار و تبعــات ان بــر زندگــی فعــاالن ایــن بخــش اثــر مســتقیم وارد‬ ‫کــرده کــه بایــد بــرای برون رفــت از ان راهکارهــای علمــی لحــاظ گــردد تــا‬ ‫امنیــت غذایــی جامعــه کــه وابســتگی شــدید بــه رکــن زیربنایــی بخــش‬ ‫کشــاورزی دارد‪ ،‬بیــش از ایــن بــه خطــر نیفتــد‪.‬‬ ‫برهمیــن اســاس تعــدادی از کارشناســان و اســتادان دانشــگاه‬ ‫کشــاورزی گنبــدکاووس برضــرورت تغییــر روش هــای کشــاورزی‪ ،‬الگوی‬ ‫کشــت و مدیریــت منابــع ابــی محــدود گلســتان از شــیوه های ســنتی‬ ‫رایــج بــه روش هــای علمــی و صنعتــی تاکیــد و امادگــی خــود را بــرای‬ ‫ارائــه نقطــه نظــرات علمــی بــه متولیــان این بخــش و برگــزاری دوره های‬ ‫اموزشــی بــرای کشــاورزان اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی و اســتادیار رشــته جغرافیــا و برنامه ریــزی‬ ‫روســتایی دانشــگاه گنبــدکاووس معتقــد اســت کــه شــیوه ‬ ‫کشــاورزی در کشــور خشــک و کــم اب ایــران و اســتان گلســتان‬ ‫درســت نبــوده و ارزش اقتصــادی ایــن بخــش بــه ســبب شــیوه ‬ ‫کشــت ســنتی بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫امیــن محمــدی افــزود‪ :‬کشــاورزی از بخش هــای مهــم و بــا اهمیــت‬ ‫حــوزه اقتصــاد ایــران اســت زیــرا تامیــن کننــده امنیــت غذایــی‪ ،‬رفــاه‪،‬‬ ‫درامــد و رشــد اقتصــاد ملــی بــه شــمار مـی رود کــه در صــورت بکارگیــری‬ ‫روش هــای علمــی و صنعتــی در تولیــدات ایــن بخــش می تــوان عــاوه‬ ‫بــر تامیــن نیازهــای داخلــی بــا صــادرات بخشــی از محصــوالت ان بــرای‬ ‫کشــور ارزی اوری و تولیــد ثــروت کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اســتناد بــه امــار رســمی مبنــی بــر وجــود ‪ ۱۶.۵‬میلیــون‬ ‫هکتــار اراضــی کشــاورزی در کشــور اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن مقــدار فقــط‬ ‫‪ ۶‬میلیــون هکتــار ان ابــی و بقیــه دیــم اســت و همیــن نســبت در‬ ‫گلســتان وجــود دارد و حــدود ‪ ۲‬ســوم اراضــی کشــاورزی اســتان‬ ‫به صــورت دیــم کشــت می شــود‪.‬‬ ‫تفاوت بهره وری کشاورزی در ایران و کشورهای پیشرفته‬ ‫محمــدی ادامــه داد‪ :‬باوجــود اینکــه ارزش اقتصــادی بخــش کشــاورزی‬ ‫در کشــورهای پیشــرفته بســیار بــاال اســت امــا ایــن ارزش در کشــور مــا‬ ‫بیــن ‪ ۲‬تــا چهــار درصــد اســت در واقــع مقــدار تولیــدی کــه مثــا یــک‬ ‫میــاورد‬ ‫کشــاورز در کشــور پیشــرفته از یــک هکتــار زمیــن بــه دســت ‍‬ ‫قابــل مقایســه بــا همــان مقــدار محصــول در ایــران نیســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گنبــدکاووس‪ ،‬یکــی از ایــرادت به کشــاورزی ایران‬ ‫را شــیوه ســنتی (گســترده) و غیرعلمی دانســت و گفت‪ :‬خودکفایی در‬ ‫تولیــدات کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از هدف گذاری هــای مهــم پــس‬ ‫از پیــروزی انقــاب‪ ،‬سیاســت درســتی نبــود و شــاید در مواقعــی مثــل‬ ‫تحریــم و جنــگ یــا در صــورت برخــورداری از شــرایط اقلیمــی مناســب و‬ ‫بــارش کافــی مطلــوب بــود امــا بــدون توجــه بــه توانمندی هــای زیســت‬ ‫محیطی طی ســال های گذشــته کشــاورزی ســنتی را با هدف رســیدن‬ ‫بــه خودکفایــی توســعه دادیــم و کشــور را در خطــر نابــودی منابــع ابــی‬ ‫زیرزمینــی کــه طــی فراینــدی هــزاران ســاله بوجــود امدنــد‪ ،‬انداختیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واقــع بــودن کشــور در منطقــه خشــک و کــم بــاران کــره‬ ‫زمیــن یــک بحــث و امــری بدیهــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه جــدی‬ ‫متولیــان بخــش کشــاورزی قــرار گیــرد‪ .‬عــاوه بــر ان ایــران بــا پدیــده‬ ‫خشکســالی روبــرو شــده کــه ممکــن اســت هــر چنــد ســال یکبــار یــا‬ ‫بصــورت مســتمر چنــد ســاله رخ دهــد و پــس از ان دوبــاره شــرایط‬ ‫ترســالی داشــته باشــیم بــا ایــن حــال بــه ســبب خشــک بــودن ایــران‬ ‫بایــد نســبت بــه اصــاح شــیوه های کشــت و زرع بازنگــری کــرد‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه رویکــرد رســیدن بــه خودکفایــی و امنیــت‬ ‫غذایــی مهــم اســت امــا نبایــد بــه هــر قیمتــی انــرا اجــرا کنیــم‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬براســاس امــار ارائــه شــده اکنــون از ‪ ۷۸‬درصــد پهنــه ســفره های‬ ‫اب زیرزمینــی برداشــت می کنیــم کــه رقــم بســیار باالیــی اســت و‬ ‫حاصــل ان کاهــش شــدید ذخیــره ســفره ها و پدیده فرونشســت زمین‬ ‫در دشــت های کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تبعــات اجتماعــی و امنیتــی ماننــد مهاجــرت روســتاییان‬ ‫بــه شــهرها و خالــی شــدن روســتاها در برخــی اســتان ها ماننــد‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و خراســان ها یــا مهاجــرت از اســتان های‬ ‫مرکــزی و اصفهــان بــه اســتان های شــمالی گیــان و مازنــدران و‬ ‫یــا اختالفاتــی کــه بیــن مــردم برخــی اســتان ها رخ مــی دهــد را از‬ ‫ت بی رویــه از منابــع اب‬ ‫مهمتریــن عواقــب و چالش هــای برداشــ ‬ ‫زیرزمینــی و فرونشســت دشــت ها برشــمرد‪.‬‬ ‫ورشکستگی اب در ایران‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬میــزان بارندگی‬ ‫ســاالنه ایــران یــک ســوم میانگیــن ‪ ۸۶۰‬میلی متــر جهانــی یعنــی حــدود‬ ‫‪ ۲۳۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬میلی متــر اســت و در کنــار ان خشکســالی هــم تشــدید‬ ‫شــده بنابرایــن برداشــت بــی رویــه از منابــع ابــی زیرزمینــی بــه جــای‬ ‫مدیریــت منابــع ابــی ســطحی درحــوزه کشــاورزی ســبب شــده کــه‬ ‫کارشناســان بحــث ورشکســتگی اب در ایــران را مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫محمــدی‪ ،‬توســعه کشــاورزی فشــرده یــا صنعتــی ماننــد کش ـت های‬ ‫گلخانـه ای یــا متراکــم‪ ،‬کشــت محصــوالت بــا نیــاز ابــی کــم یــا جایگزیــن‬ ‫کــردن کشــت گیاهــان دارویــی بــه جــای برخــی محصــوالت زراعــی در‬ ‫گلســتان بویــژه مناطــق شــمالی ان‪ ،‬بهبــود روش هــای ابیــاری نویــن بــه‬ ‫جــای شــیو ه غرقابــی و فرهنــگ ســازی بــرای جلوگیــری از اتــاف مــواد‬ ‫غذایــی کــه در ایــران رقــم باالیــی دارد را از راهکارهــای اصلــی بــرای‬ ‫مقابلــه بــا کــم ابــی و خشکســالی در کشــور و اســتان گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مســووالن متولــی و رســانه ها بایــد میــزان مصــرف اب‬ ‫بــرای تولیــد هــر کیلوگــرم محصــوالت مختلــف کشــاورزی مثــل‬ ‫برنــج‪ ،‬گوشــت و میوه هــا را بــرای مــردم و کشــاورزان بیــان کننــد‬ ‫چــون اگــر مــردم و کشــاورزان بــه اهمیــت ایــن موضــوع پــی ببرنــد‬ ‫بــدون تردیــد در شــیوه ها و نــوع کشــت و مدیریــت مصــرف مــواد‬ ‫غذایــی تجدیــد نظــر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫محمــدی اضافــه کــرد‪ :‬درمناطــق شــمالی گلســتان از جملــه‬ ‫گنبــدکاووس کشــت هندوانــه بــا نیــاز ابــی بــاال صــورت می گیــرد درحالی‬ ‫کــه بایــد مــزارع ایــن مناطــق کــه عمومــا خشــک هســتند را بــا فرهنــگ‬ ‫و اعتمــاد ســازی بیــن کشــاورزان بــه کشــت گیاهــان دارویــی کــه ارزش‬ ‫افــزوده باالیــی دارد‪ ،‬اختصــاص داد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه کشــاورزی می توانــد اســاس و رکــن توســعه‬ ‫و خودکفایــی کشــور قــرار گیــرد امــا نــه بــه هــر قیمــت و شــرایطی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر راهکارهــای ارائــه شــده‪ ،‬بایــد بخشــی‬ ‫از اشــتغال موجــود در بخــش کشــاورزی گلســتان باتوجــه بــه‬ ‫ظرفیت هــای ایــن اســتان بــه بخــش گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫منتقــل شــود تــا بــرای مــردم اشــتغال ایجــاد گــردد‪.‬‬ ‫خطر نشست زمین در دشت های گرگان و گنبد‬ ‫یکــی دیگــر از اســتادان دانشــگاه کشــاورزی گنبــدکاووس (گــروه‬ ‫مرتــع و ابخیــزداری) نیــز معتقــد اســت‪ :‬بــه ســبب روش هــای ســنتی‬ ‫و نادرســت کشــاورزی در گلســتان‪ ،‬زنــگ خطــر نشســت زمیــن و شــور‬ ‫شــدن اب هــای زیــر زمینــی در دش ـت های گــرگان و گنبــدکاووس بــه‬ ‫صــدا درامــده کــه بایــد بــرای مقابلــه بــا ان نســبت بــه تغییــر شــیوه های‬ ‫ایــن بخــش اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫مجتبــی قــره محمودلــو بابیــان اینکــه اب هــای زیرزمینــی مهمتریــن‬ ‫منبــع ابــی بــرای مصــارف مختلــف در دشــت گرگان و گنبد اســت گفت‪:‬‬ ‫براســاس امــار فائــو بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد اب زیرزمینــی کــه اســتحصال‬ ‫می شــود در بخــش کشــاورزی مصــرف می گــردد کــه در دهه هــای اخیــر‬ ‫حفــر چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق مجــاز و غیرمجــاز ســبب شــده‬ ‫ســطح اب هــای زیرزمینــی کشــور و اســتان کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی نقــش شــرایط اقلیمــی و احــداث ســدها بــرروی سرشــاخه های‬ ‫رودخانه هــا را کــه ســفره های زیرزمینــی مناطــق دشــت ازان تغذیــه‬ ‫می کننــد را مهــم دانســت و افــزود‪ :‬باتوجــه بــه قــرار گرفتــن اب هــای‬ ‫شــور در زیــر ســفره های زیرزمینــی از جملــه دشــت گــرگان و گنبد‪ ،‬افت‬ ‫ســطح اب هــای زیرزمینــی ســبب برهــم خــودرن تعــادل اب شــیرین و‬ ‫شــور و ورود اب شــور بــه چاه هــای منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫قــره محمودلــو اضافــه کــرد‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه مخــازن اب زیرزمینــی‬ ‫مناطق دشــتی گلســتان درحال تخلیه شــدن و فرونشســت هستند در‬ ‫اینــده ای نزدیــک بایــد منتظــر پدیده هــا فرونشسـت ها و شــکاف هایی‬ ‫هماننــد دشــت ورامیــن در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬صــادر نشــدن مجــوز حفــر چــاه جدیــد بــرای اهــداف مختلــف در‬ ‫مناطــق دشــت‪ ،‬برخــورد قانونــی بــا متصدیــان حفــر چاه هــای غیرمجــاز‬ ‫در منطقــه و پلمــب چاه هــای غیرمجــاز توســط ســازمان ها و ارگان هــای‬ ‫ذیربــط‪ ،‬تغییــر الگــوی کشــت در مناطــق دشــت و تضمیــن خریــد‬ ‫محصــول جایگزیــن توســط جهادکشــاورزی‪ ،‬اجــرای دقیق طــرح تعادل‬ ‫بخشــی توســط شــرکت اب منطقــه ای گلســتان و جهادکشــاورزی و‬ ‫تدویــن برنامـ ه ویــژه بــرای فرهنگ ســازی اســتفاده از اب بــه خصــوص‬ ‫توســط کشــاورزان و اشــنایی انهــا بــا خطــرات ناشــی از افــت ســطح اب‬ ‫زیرزمینی (نظیر نشســت زمین و شــور شــدن اب زیرزمینی را از جمله‬ ‫راهکارهــای مقابلــه بــا کــم ابــی و خشکســالی در گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫فاجعه حفر چاه برای کشت شالی‬ ‫حســین حســینی مقــدم افــزود‪ :‬اکنــون در گنبــدکاووس و‬ ‫مینودشــت هــر چنــد صــد متــر یــک چــاه عمیــق یــا نیمــه عمیــق‬ ‫بــرای کشــت محصــوالت بــا نیــاز ابــی بــاال ماننــد شــالی حفــر‬ ‫می شــود کــه یــک فاجعــه اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اب هــای زیرزمینــی ســرمایه هــزاران ســاله ملــی‬ ‫اســت و بایــد مصــرف ان مدیریــت شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬افــراد بــا بــاال‬ ‫اوردن ایــن اب هــای ارزشــمند کــه بیشــتر ان نیــز بــه ســبب دمــای‬ ‫بــاالی منطقــه تبخیــر می شــود‪ ،‬بــرای کشــت اســتان گلســتان را بــا‬ ‫ســرعت بــه ســمت خشــک شــدن پیــش می برنــد‪.‬‬ ‫حســینی مقــدم ادامــه داد‪ :‬برخــی زمیــن داران بــزرگ در منطقــه‬ ‫هرسال حجم زیادی از اراضی خود را به کشت شالی اختصاص‬ ‫می دهنــد و چــون پــول کافــی دارنــد‪ ،‬هــر ســال چاه هــای خــود را‬ ‫عمیــق تــر کــرده یــا چــاه جدیــد حفــر و با این اقــدام منابع بــا ارزش‬ ‫اب زیرزمینــی را خشــک می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس بــا تاکیــد برضــرورت‬ ‫جلوگیــری و ممنــوع کــردن کشــت شــالی در گلســتان گفت‪ :‬مســووالن‬ ‫متولــی بایــد از نقطــه نظــرات اســتادان و کارشناســان دانشــگاه در ارائــه‬ ‫راهکارهــای علمــی بــرای مقابلــه بــا کــم ابــی و خشکســالی بیشــتر‬ ‫اســتفاده کننــد در غیــر ایــن صــورت بــا رویــه فعلــی در چنــد ســال اینــده‬ ‫گلســتانی خشــک و بــی اب خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا اجــازه نداریــم منابــع ابــی زیــر زمینــی خــود را‬ ‫بی رحمانــه بــرای کشـت های غیرضــروری بــا نیــاز ابــی بــاال مصــرف‬ ‫کنیــم بلکــه بایــد بــا اصــاح الگــوی کشــت‪ ،‬اصــاح شــیوه های‬ ‫ابیــاری و توســعه باغداری هــای علمــی و نویــن عــاوه بــر‬ ‫مدیریــت مصــرف اب‪ ،‬مصــرف نهاده هــای کشــاورزی و ســموم‬ ‫شــیمیایی را تــا یــک ســوم کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫حسینی مقدم از امادگی خود و دانشگاه برای برگزاری نشست هایی‬ ‫تخصصــی بــا متولیــان و اموزش هــای ترویجــی بــه کشــاورزان خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬اگــر شــیوه های علمــی و نویــن را در کشــاورزی اجــرا نکنیــم‪،‬‬ ‫عــاوه بــر از دســت دادن منابــع ابــی‪ ،‬محصــوالت تولیــدی مــا کــه بــه‬ ‫بازارهــای جهانــی صــادر می شــود‪ ،‬برگشــت خواهــد خورد‪/.‬ایرنــا‬ ‫‏‪ -۱‬اگــر دیســک و صفحــه بــه اصطــاح ضعیــف شــود‬ ‫و مالــک خــودرو نســبت بــه تعمیــر ان اقــدام نکنــد چــه‬ ‫مشــکلی ممکــن اســت بــرای ‏خودروبــه وجــود ایــد؟! ‏‬ ‫‏‪ -‬ضعــف یــا کاهــش ضخامــت دیســکو صفحــه کالچ منجر‬ ‫بــه هدررفــت انــرژی خواهد شــد که پیامدهــای ان‪ ،‬کاهش‬ ‫کشــش و تــوان خــودرو‪،‬‏افزایــش مصــرف ســوخت‪،‬افزایش‬ ‫گرمــای تولیدشــده در مجموعــه انتقــال نیــرو و در حالــت‬ ‫هــای شــدید‪ ،‬ایجــاد اســیب بــه قســمت هــای دیگــر‏اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -۲‬فــرق سیســتم انتقــال قــدرت‏‪ME‬‏ بــا‏‪BE4‎‬‏ و‏‪BE3‎‬‏ در‬ ‫چیســت؟کدام بهتــر اس ـت ؟!‏‬ ‫‏‪ -‬جعبــه دنــده هــای مختلــف کــه بــرای شناســایی در‬ ‫زنجیــره تامیــن قطعــات ازکدهــای متفاوتــی اســتفاده مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬بــرای محصــوالت مختلــف و‏پیشــرانه های متناســب‬ ‫بــا خــود طراحــی شــده انــد‪ .‬در واقــع تفــاوت میــان جعبــه‬ ‫دنده هــای مختلــف‪ ،‬در تعــداد دنــده وضرایــب و نســبت‬ ‫های ان‏هاســت تا در خودروهای متنوع قابلیت اســتفاده‬ ‫داشــته باشــند؛مثال تفــاوت گیربکــس پیــکان ســواری بــا‬ ‫پیــکان وانــت ایــن اســت کــه ضریــب‏دنــده هــا درپیــکان‬ ‫وانــت ســنگین تــر اســت تــا خــودرو بتوانــد بــار ســنگینی را‬ ‫کــه بــر ان قــرار گرفتــه حمــل کنــد و در عــوض بــه دلیــل زیــاد‬ ‫‏بــودن نســبت دنــده هــا‪ ،‬حداکثــر ســرعت کــم تــری نســبت‬ ‫بــه مــدل ســواری دارد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۳‬یــک دســتگاه پــژو ‪ ۴۰۵‬دارم کــه فرمــان ان در ســرعت‬ ‫‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۰۵‬ان هــم هنــگام حرکــت نــه هنــگام ترمــز زدن‪،‬‬ ‫لــرزش دارد دلیــل‏چیســت؟!‏‬ ‫‏‪ -‬لــرزش فرمــان در ســرعت هــای بــاال معمــوال بــه دلیــل‬ ‫باالنــس نبــودن چرخ هاســت‪ ،‬امــا اگــر ایــن اتفــاق فقــط در‬ ‫هنــگام اســتفاده از ترمــز مــی‏افتــد‪ ،‬ممکــن اســت بــه دلیــل‬ ‫اشــکال در جلوبنــدی و یــا تــاب داشــتن دیســکهای ترمــز‬ ‫باشــد‪.‬توصیه مــی شــود از دیســک های ترمــز اســتاندارد‬ ‫‏اســتفاده شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬از لحــاظ اقتصــادی و نگهــداری کــدام موتــور بهتراســت؛‬ ‫ایــی اف ‪ 7‬یــا تــی یــو ‪5‬؟!‏‬ ‫‏‪ -‬هــر دو پیشــرانه از فــن اوری باالیــی برخوردارنــد و مصــرف‬ ‫ســوخت کــم وبیــش مشــابهی دارنــد‪ ،‬امــا از نظــر قطعــات‬ ‫یدکــی‪ ،‬پیشــرانه تــی‏یــو ‪ 5‬فراوانــی بیشــتری دارد و بــه‬ ‫همیــن خاطــر هزینــه کمتــری خواهــد داشــت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬چــرا شــتاب پــژو ‪ 405‬مــدل ‪ 2000‬در ســرباالیی کــم‬ ‫می شــود؟! ‏‬ ‫‏‪ -‬طبیعــی اســت کــه در همــه وســایل نقلیــه‪ ،‬هــر نــوع بــار‬ ‫اضافــه بــر موتــور از جملــه افزایــش تعــداد سرنشــین یــا بار‪،‬‬ ‫ســرباالیی و یــا بــاد‏مخالــف‪ ،‬بــر عملکــرد ان تاثیــر منفــی یــا‬ ‫کاهنــده خواهــد داشــت و مختــص یــک خــودرو نیســت‪ .‬اما‬ ‫اگــر فکــر مــی کنیــد کــه ایــن کاهــش شــتاب‪،‬‏غیرطبیعــی‬ ‫اســت شــاید علــت ان تنظیــم نبــودن موتــور یــا ضعــف‬ ‫دیســک و صفحــه کالچ باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۶‬حداکثــر قــدرت موتــور در پایــه بنزینــی محاســبه‬ ‫می شــود یــا گازســوز؟! ‏‬ ‫‏‪ -۷‬در پیشــرانه هــای دوگانــه ســوز‪ ،‬مشــخصه هــای‬ ‫عملکــردی نظیــر حداکثــر قــدرت‪ ،‬حداکثــر گشــتاور‪ ،‬میــزان‬ ‫مصرف ســوخت‪ ،‬شــتاب‏صفرتاصد و امثالهم در دو حالت‬ ‫بنزینــی و گازســوز انــدازه گیــری و بــه همیــن صــورت نیــز در‬ ‫مشــخصات فنــی خــودرو قیــد مــی شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۸‬پــس از طــی مســافتی بــا بنزیــن و تعویــض بــه گاز‪،‬‬ ‫خــودرو بــا اولیــن توقــف خامــوش مــی شــود و خامــوش‬ ‫شــدن چندیــن بــار تکــرار مــی‏شــود تــا بــه حالــت عــادی‬ ‫برگــردد‪ .‬اســتپر گاز و بنزیــن را ســرویس کــردم ولــی‬ ‫فرقــی نکــرد؟!‏‬ ‫‏‪ -‬چنیــن مــوردی ممکــن اســت بــه دلیــل خــارج شــدن ایــی‬ ‫ســی یــو از تنظیــم هــم باشــد و در هــر صــورت بهتــر اســت‬ ‫خــودرو از نزدیــک‏بررســی شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۹‬بــرای هواگیــری رادیاتــور خودروی روا ابتدا باید شــیلنگ‬ ‫بخــاری را هواگیــری کــرد یــا روی رادیاتــور را؟ !‏‬ ‫‏‪ -‬معمــوال بخــارات اب در باالتریــن نقطــه ســطح اب قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ ،‬بــه همیــن خاطــر لبــه ترموســتات بهتریــن جــا‬ ‫بــرای هواگیــری اســت‪ .‬‏روی هوزینــگ ترموســتات پــژو‬ ‫روایــک والــو یــا ســوپاپ هســت کــه از نظر اســتاندارد‪ ،‬محل‬ ‫هواگیــری اســت و بــه دلیــل بــاز بــودن مــدار‏سیســتم خنــک‬ ‫کننــده ایــن خودرو‪،‬هواگیــری ان ارتباطــی بــا بخــاری نــدارد‪.‬‬ ‫البتــه اگــر رادیاتورتــان دو شــیر داشــته باشــد‪ ،‬شــیر پــا یینــی‬ ‫بــرای‏خــروج اب و شــیر باالیــی بــرای ورود اســت کــه از‬ ‫باالیــی بــرای ایــن کار هــم مــی تــوان اســتفاده کــرد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ -۱۰‬سوپرشــارژر روی موتــور تــی یــو ‪ 5‬خــودرو ‪ 206‬جــواب‬ ‫مــی دهــد؟‏!‬ ‫‏‪ -‬اضافــه کــردن انــواع شــارژرها و بــه ویــژه سوپرشــارژر کــه‬ ‫در داخــل موتــور و بــا اتصــاالت مکانیکــی نصــب مــی شــود‪،‬‬ ‫حتمــا بایــد توســط‏خودروســاز یــا نماینــده مجــاز ان صــورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬چــرا کــه غیــر از نصــب فیزیکــی ان‪ ،‬تغییــرات دیگــری‬ ‫از جملــه تغییــرات نــرم افــزاری هــم‏نیــاز دارد کــه از عهــده‬ ‫افــراد متفرقــه بــر نمــی ایــد‏‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن ‪1400‬‬ ‫شمـاره ‪467‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫با نیروهای ارزشی‬ ‫به اهداف سازمانی برسید‬ ‫نمایش «بروخا» نماینده‬ ‫گلستان در چهلمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر شد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقل از ســتاد خبــری این‬ ‫جشــنواره‪ 30 ،‬اثــر توســط هیئــت انتخــاب ایــن بخــش‬ ‫غیــر رقابتــی چهلمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر فجــر‬ ‫انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫نمایــش «بروخــا» بــه نویســندگی و کارگردانــی «رضــا‬ ‫پورتراب زاده» که بر اســاس نمایشــنامه ی خانه برناردا‬ ‫البــا بــه رشــته ی تحریــر درامــده بــود؛ در ایــن فهرســت‬ ‫جــای گرفــت و نماینــده اســتان گلســتان در بخــش‬ ‫صحنــه ای شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایــش اناهیــد شــمالی‪ ،‬زهــرا محمدنیــا‪ ،‬رعنــا‬ ‫زیادلــو‪ ،‬فائــزه نوابــادی‪ ،‬فاطمــه نصیــری‪ ،‬روژان کــرد‪ ،‬ســحر‬ ‫خســروی‪ ،‬ســارا عــرب احمــدی‪ ،‬فاطمــه مقصودلــو‪ ،‬مانلــی‬ ‫گلدســته‪ ،‬فاطمــه صالــح پور‪ ،‬طاهــا فرزبود‪ ،‬فاضله محبی‪،‬‬ ‫امیــر نخعــی‪ ،‬مهــدی عمــاره نقــش افرینــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در مقــام طــراح صحنــه و طــراح نــور و افکــت‬ ‫هــای شــنیداری‪ :‬رضــا پورتــراب زاده اهنگســاز و خواننــده‪:‬‬ ‫امیــر نخعــی منشــی صحنــه و دســتیار اول کارگــردان‪:‬‬ ‫فائــزه نوابــادی دســتیاران اجرایــی کارگــردان‪ :‬فاطمــه‬ ‫صالــح پــور‪ ،‬محســن قربانــی‪ ،‬مهــدی عمــاره‪ ،‬معیــد مــرگان‬ ‫پــور دســتیاران صحنــه‪ :‬محمــد اســامی‪ ،‬حســین جهــان‬ ‫افــروز طــراح لبــاس و دوخــت لبــاس‪ :‬معصومــه مومــن‬ ‫(مــزون بنوشــه)تصویر بــردار‪ ،‬تدویــن و ســاخت تیــزر‪ :‬معید‬ ‫مــرگان پــور طــراح جلــوه هــای بصــری‪ :‬معیــد مــرگان پــور‬ ‫عــکاس‪ :‬بــاران انــوری طــراح گریــم و اجــرای گریــم‪ :‬الهــام‬ ‫موســوی دســتیار گریــم‪ :‬فهیمــه موســوی ســاخت دکــور و‬ ‫مدیــر و مشــاور طراحــی صحنــه‪ :‬محمدرضــا نازویــی اجــرا‬ ‫نور و مشــاور نور‪ :‬محمد شــریعتی طراح پوســتر و بروشــور‪:‬‬ ‫صبــا عونعلی نــژاد‪ ،‬رضــا پورتــراب زاده فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ چهلمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر‬ ‫از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۶‬بهمــن بــه دبیــری حســین مسافراســتانه برگــزار‬ ‫می شــود و اخبــار ان در ســایت ‪ fitf.ir‬در دســترس اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬وجــود نیروهــای ارزشــی و اعتقــادی در هــر ســازمان‪ ،‬نقــش‬ ‫بســزایی در رســیدن بــه اهــداف ســازمانی دارد‪ .‬چــرا کــه ایــن نیروهــا کــه مصــداق انهــا را می تــوان‬ ‫در ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس بــه یــاد اورد‪ ،‬تمــام تــاش خــود را در راه رســیدن بــه ایــن اهــداف بــه‬ ‫کار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وجــود نیروهــای ارزشــی و اعتقــادی در هــر ســازمان‪ ،‬نقــش بســزایی در رســیدن بــه‬ ‫اهــداف ســازمانی دارد‪ .‬چــرا کــه ایــن نیروهــا کــه مصــداق انهــا را می تــوان در ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس‬ ‫بــه یــاد اورد‪ ،‬تمــام تــاش خــود را در راه رســیدن بــه ایــن اهــداف بــه کار می گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهنــدس‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی در ائیــن تکریــم و معارفــه مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ایــن‬ ‫رفع توقیف دستگاه‬ ‫انژیوگرافی بیمارستان‬ ‫کردکوی‬ ‫با پیگیری دادگســتری گلســتان دســتگاه انژیوگرافی بیمارســتان‬ ‫امیرالمومنیــن کردکــوی رفــع توقیــف و وارد اســتان شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار گســب وکار بــه نقــل ازروابــط عمومی‬ ‫دادگســتری اســتان رئیــس کل دادگســتری‪ :‬ایــن دســتگاه بــا ارز‬ ‫دولتــی و بــرای نصــب در بیمارســتان تخصصــی قلــب کردکــوی‬ ‫خریــداری و وارد کشــور شــد امــا از چنــد مــاه پیــش بــا حکــم‬ ‫دادگاه حقوقــی ســاری توقیــف شــده بــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود ‪ :‬بــا پیگیــری دادگســتری اســتان بــه ویژه‬ ‫دادســتانی مرکــز اســتان و همچنیــن همــکاری و پیگیــری جــدی‬ ‫نماینــده مــردم غــرب اســتان در مجلــس شــورای اســامی ایــن‬ ‫دســتگاه رفــع توقیــف و وارد اســتان شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬قــرارداد مرکــز انژیوگرافــی بخــش خصوصــی‬ ‫بیمارســتان امیرالمومنیــن کردکــوی مدتــی ســت بــه پایــان‬ ‫رســیده و بــا نصــب و راه انــدازی دســتگاه انژیوگرافــی دولتــی‬ ‫خدمــات دهــی بــه بیمــاران در ایــن بیمارســتان از ســر گرفتــه‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر ارســال پیامــک جعــل ابــاغ شــکوائیه‬ ‫ســامانه ثنــا شــدت یافتــه و بصــورت‏همــه گیــر ایــن پیامــک‬ ‫از طریــق گوشــی های الــوده بــه کلیــه مخاطبیــن ارســال‬ ‫می شــوید کــه الزم اســت تــا شــهروندان عزیــز ایــن‏مــوارد را‬ ‫مــد نظــر قــرار دهن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫از بازکــردن لینــک ارســالی در پیامــک جدا خــودداری نمایند‬ ‫و در صــورت ارســال پیامکــی بــا ایــن مضمــون بــه ســرعت‬ ‫انــرا‏حــذف و بــرای کســی نیــز ارســال نکنیـد‪‎ .‎‬‬ ‫در صــورت بــاز کــردن لینــک گوشــی تلفــن همــراه الــوده‬ ‫بــه بــد افــزار شــده و بــه کلیــه مخاطبیــن لیســت موجــود‬ ‫در گوشــی‏قربانــی پیامــک ارســال مــی گــردد و همینطــور‬ ‫بصــورت حمــات زامبــی گوشــی هــای تلفــن همــراه در‬ ‫زنجیــره الــوده شــده و‏اقــدام بــه ارســال پیامــک جعلــی‬ ‫مــی نماینــد‪.‬‏‬ ‫در صورت باز شــدن لینک ســریعا ســیمکارت ها از گوشــی‬ ‫خــارج ‪ ،‬اتصــال اینترنتــی قطــع گــردد و عــاوه بــر حــذف نــرم‬ ‫افــزار‏نصــب شــده از گوشــی تلفن همــراه در صــورت امکان‬ ‫و بــه منظــور امنیــت بیشــتر در فرصــت مناســب‪ ،‬گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه‏بــه تنظیمــات کارخانــه بازگردانــده شــود‪‎ .‎‬‬ ‫متاســفانه چنــدی اســت ایــن شــیوه و شــگرد در جرایــم‬ ‫ســایبری رواج یافتــه و علیرغــم دســتگیری هــا در ایــن‬ ‫خصــوص بــاز‏هــم شــاهد انجــام ایــن اقــدام از ســوی ســایر‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫کالهبــرداران هســتی ‪‎‬‬ ‫در صــورت بــروز مشــکل بــرای حســاب هــای بانکــی ســریعا‬ ‫بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬پلیــس فتــا اســتان تمــاس و‬ ‫موضــوع‏گــزارش و در فرصــت مناســب نســبت بــه انجــام‬ ‫شــکوائیه قضایــی اقــدام شــود‪‎ .‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری‬ ‫گلســتان گفــت کــه بــرای جبــران کمبــود بــرق در شــهرک های‬ ‫صنعتــی و مناطــق کم برخوردار‪،‬مجــوز احــداث ‪ ۱۵‬واحــد‬ ‫نیروگاهــی کوچــک مقیــاس بــا ســرمایه بخــش خصوصــی در‬ ‫اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫محمــد دودانگــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب وکار‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬نیروگاه هایــی بــا تــوان تولیــد پنــج‪ ،‬هشــت‪۱۵ ،‬‬ ‫و ‪ ۲۵‬مــگاوات از جملــه نیــروگاه هایــی هســتند کــه ســرمایه‬ ‫گــذاران بخــش خصوصــی بــرای ســاخت ان در گلســتان اعــام‬ ‫امادگــی کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا ســاخت ایــن نیروگاه هــا‪ ،‬بخشــی از مشــکل‬ ‫کمبــود بــرق فعــاالن صنعتــی بــه ویــژه مســتقر در نواحــی و‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی اســتان برطــرف مــی شــود و دغدغــه هــا‬ ‫ان هــا در تابســتان کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار گلســتان ‪ ۱۳‬شــهرک صنعتــی و‬ ‫‪ ۱۱‬ناحیــه صنعتــی دارد کــه ســال گذشــته بــه ســبب افــت فشــار‬ ‫بــرق و یــا قطــع ان میلیــارد ریــال خســارت دیدنــد‪.‬‬ ‫نخســتین جلســه کارگــروه پدافنــد حمــل و نقــل و جابــه جایــی‬ ‫گلســتان بــا هــدف شناســایی و اولویــت بنــدی زیرســاخت هــای‬ ‫مواصالتــی و حمــل و نقــل اســتان جهــت جلوگیــری از اســیب هــای‬ ‫زمــان بحــران تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پدافند و دســتگاههای عضو کارگروه حمل و نقل و جابه‬ ‫جایــی اســتان اعضــای اصلــی شــرکت کننــده در ایــن جلســه بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬ســه موضــوع اصلــی پدافنــد در ایــن کارگــروه‪ ،‬شناســایی نقــاط‬ ‫تهدیــد‪ ،‬اســیب پذیــری هــا و اقدامــات الزم بویــژه در زمــان بحــران‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی بــا اشــاره بــه اینکــه حمــل و نقــل یکــی از شــریان های‬ ‫حیاتــی کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای بــه روز بــودن و فراهــم کــردن‬ ‫تمهیــدات و اقدامــات الزم جهــت جابــه جایــی بــار و مســافر و اســکان‬ ‫اضطــراری انهــا و رفــع گــره هــای ترافیکــی در مســیرهای اصلــی در‬ ‫زمــان بحــران‪ ،‬مقــرر شــد تیمــی متشــکل از ادارات کل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل و راه اهــن و پلیــس راه تشــکیل شــود تــا ایــن نقــاط‬ ‫و فرصــت هــا‪ ،‬شناســایی و در جلســه بعــدی بــه کارگــروه ارائــه تــا‬ ‫تصمیمــات الزم بــرای انهــا گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫خســارت ‪ 7‬میلیــارد تومانــی ســارقان روی دســت مخابــرات گلســتان رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صدورمجوز احداث ‪ ۱۵‬نیروگاه‬ ‫کوچک مقیاس در گلستان‬ ‫برگزاری اولین جلسه کارگروه‬ ‫پدافند حمل و نقل و جابه جایی‬ ‫اجرای طرح شناسایی خریداران اموال‬ ‫مسروقه در همه حوزه های قضایی گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫اداره کل خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هــدف نهــاد حــوزه ولــی فقیــه در ادارات کل‪ ،‬اعتــای فرهنکــی کارکنــان‬ ‫دســتگاه ها اســت و در یــک کالم می تــوان گفــت کارکنــان ارزشــی و اعتقــادی را جهــت ارتقــای‬ ‫شــخصیت معنــوی تربیــت و راهنمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جایــگاه شــیالت در تامیــن امنیــت غذایــی جامعــه تصریــح کــرد‪ :‬شــیالت گلســتان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از متولیــان تامیــن غــذای جامعــه‪ ،‬تــاش خــود را تامیــن غــذای ســالم بــه کار‬ ‫بســته اســت و بــه عنــوان یــک اســتان ســاحلی در چنــد ســال اخیــر در حوزه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫پــرورش میگــو‪ ،‬پــرورش ماهــی در دریــا‪ ،‬پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دو منظــوره از اب چاه هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پــرورش ماهیــان خاویــاری و ‪ ...‬تــاش کــرده و نقــش بســزایی در توســعه اســتان و‬ ‫کشــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان صنعــت پــرورش ماهیــان خاویــاری را بــه عنــوان یــک ظرفیــت‬ ‫منحصربفــرد در اســتان دانســت و اذعــان داشــت‪ :‬در گذشــته تولیــد ماهیــان خاویــاری و خاویــار را‬ ‫در دنیــا بــه نــام ایــران می شــناختند و در ایــران نیــز جایــگاه تولیــد خاویــار منطقــه گلســتان کنونــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬امیدواریــم بــا تــاش مجموعــه شــیالت و همــت تمــام دســتگاه های مرتبــط بتوانیــم بــه‬ ‫جایــگاه رفیــع گذشــته در صنعــت خاویــار دســت یابیــم‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی در پایــان گفــت‪ :‬قطعــا رســیدن بــه اهــداف مهــم ســازمانی میســر نخواهــد‬ ‫شــد مگــر بــا همــت نیروهــای اعتقــادی و نیروهایــی کــه پایبنــد بــه ارزش هــای نظــام هســتند و در‬ ‫راه رســیدن بــه ایــن اهــداف بــزرگ تــاش می نماینــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طــی مراســمی بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین پرویــز پــور مســئول دفتــر‬ ‫نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان شــیالت ایــران‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین ســایری مســئول‬ ‫دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان و جمعــی از مدیــران اســتانی‪ ،‬از‬ ‫زحمــات محمــد رضــا دوســتی دیلمــی تقدیــر و حجــت االســام حســن مهاجــر نیشــابوری بــه عنــوان‬ ‫مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در اداره کل شــیالت گلســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کالهبرداری از طریق ارسال‬ ‫پیامک جعلی سامانه ثنا‏‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 2‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪2‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بــرای کاهــش ســرقت هــای خــرد بــه ویــژه در بخــش دســتگاه های خدمات رســان ماننــد مخابرات ‪ ،‬خریــداران‬ ‫اموال مســروقه شناســایی می شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در دیــدار امــروز مدیــر عامــل مخابــرات اســتان گفــت‪ :‬طــرح ضربتی کاهش ســرقت های‬ ‫خــرد در گــرگان اغــاز شــده اســت و بــا نظــارت دادســتان مرکــز اســتان ایــن طــرح در همــه حوزه هــای‬ ‫قضایــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ســاماندهی مراکــز خریــد ضایعــات و شناســایی خریــداران امــوال مســروقه بــه ویــژه‬ ‫خریــداران تجهیــزات مخابراتــی هــم بــه صــورت ویــژه در ایــن طــرح دنبــال خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی بــه دســتگاه هــای خدمــات رســان هــم توصیــه کــرد‪ :‬همزمــان بــا اجــرای ایــن طــرح ضربتــی برخــورد بــا‬ ‫ســارقان خــرد در اســتان ‪ ،‬راهکارهایــی بــرای حفاظــت از تجهیــزات ایــن دســتگاه هــا و بــه حداقــل رســاندن‬ ‫ســرقت ‪ ،‬تدبیــر کننــد‪.‬‬ ‫غالمعلی شــهمرادی مدیر عامل شــرکت مخابرات گلســتان هم در این نشســت گفت‪ :‬ســارقان امســال با‬ ‫ســرقت کابل و تجهیزات‪ ،‬نزدیک به ‪ 7‬میلیارد تومان خســارت روی دســت مخابرات اســتان گذاشــته اند و‬ ‫امیدواریــم بــا کمــک دســتگاه قضایــی و انتظامــی‪ ،‬میــزان ســرقت ها در این بخش کمتر شــود ‪.‬‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪1400‬ثبــت اســنادو امــاک گــرگان باســتنادماده ‪12‬‏قانــون ثبــت و مادتیــن‬ ‫‪52‬و‪59‬‏ائین نامــه قانــون مذکــور اســامی اشــخاصی کــه درحــوزه ثبتــی ناحیــه ‪2‬‏شهرســتان گرگان درســه ماهه ســوم‬ ‫ســال ‪1400‬‏از انــان پذیــرش ثبــت بعمــل امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یابه اختیارات تفویضی‬ ‫میبایســت تجدیداگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‏‪.‬‬ ‫بخش سه ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ –1‬پــاک شــماره ‪ 7005‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم ســید وهــاب موســوی فرزندحســن دودانگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه بمســاحت‏‏‪237.20‬مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفه محمدصادق باباصادقیــان چاله باغ‬ ‫ردیف ‪-2‬پالک شــماره ‪ 7007‬فرعی از ‪-107‬‏اصلی اقا‪/‬خانم فرشــته باقرو فرزندعباس دودانگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت ‪ 194.55‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-3‬پــاک شــماره ‪ 7029‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم غالمحســین وطــن دوســت فرزنــد رمضانعلــی دو‬ ‫دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪223.85‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق‬ ‫باباصادقیــان چاله بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-4‬پــاک شــماره ‪ 7052‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم محمدتقــی پائیــن محلــی فرزندحســین دودانــگ‬ ‫مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 449.55‬‏مترمربــع واقــع درخارج مزرعه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان‬ ‫چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-5‬پــاک شــماره ‪ 7062‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم زینــب کیانــی نیــا فرزندلطــف الــه دودانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 135.30‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان‬ ‫چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-6‬پــاک شــماره ‪ 7072‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ‪-1‬‏مجتبــی ابراهیمی نــژاد فرزندحســین‬ ‫‪-2‬‏عبدالمجیدفیــروزی فرزندمســعودقلی دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 405.60‬‏مترمربــع واقــع‬ ‫درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-7‬پــاک شــماره ‪7080‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم علــی اصغرعابــدی باغــان ومحمدرضاعابــدی باغــان‬ ‫فرزنــدان عابــد دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪146‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه‬ ‫محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-8‬پــاک شــماره ‪ 7081‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم حســین مهــری فرزنــد محمــد دو دانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪50‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-9‬پــاک شــماره ‪ 7093‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم ســیدجمال موســوی فرزندسیدحســین دو دانــگ‬ ‫مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‏‏‪97.30‬مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان‬ ‫چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-10‬پــاک شــماره ‪ 7094‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم میالدبادله فرزند محمد دو دانگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت ‪ 148‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفه محمدصادق باباصادقیــان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-11‬پــاک شــماره ‪ 7095‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم عبــاس سیســتانی فرزنــد ولــی الــه دودانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‏‏‪167‬مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-12‬پــاک شــماره ‪ 7096‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم مرضیــه عامــری فرزنــد محمــد علــی دودانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪ 100‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-13‬پــاک شــماره ‪ 7101‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم پویــا علمشــاهی فرزندعلــی دودانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪109‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-14‬پــاک شــماره ‪ 7102‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی ‪-1‬‏اقــای حســینعلی بهرامــی فرزندقــدرت الــه ‪-2‬‏حســینقلی‬ ‫تاجیــک فرزندقربــان دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‏‏‪278.30‬مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه‬ ‫موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-15‬پــاک شــماره ‪ 7104‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم ‪-1‬‏رحیمعلــی رضائــی فرزندحسن‪-2‬ســعید ســلمانی‬ ‫چهاردهــی فرزنــد یوسف‪-3‬‏ســیدهادی امیــری فرزندمهــدی دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت‬ ‫‏‏‪ 278.50‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-16‬پــاک شــماره ‪ 7107‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم محمــد احمــدی فرزندعبدالجــواد دودانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪313.70‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان‬ ‫چالــه بــاغ‬ ‫ردیف ‪-17‬پالک شــماره ‪ 7109‬فرعی از ‪-107‬‏اصلی اقا‪/‬خانم مهری محمدی فرزندســعدی دودانگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت ‪ 207.63‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفه محمدصــادق باباصادقیان چاله باغ‬ ‫ردیف‪-18‬پــاک شــماره ‪ 7110‬فرعــی از ‪-107‬اصلــی اقا‪/‬خانــم‪-1‬‏امیرجهــازی فرزندحســین ‪-2‬دانیال کریمی فرزندعلی‬ ‫‪-3‬‏محمدحســین مقــدس زاده فرزندعزیزالــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪279.73‬‏مترمربــع‬ ‫واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫ردیــف ‪-19‬پــاک شــماره ‪ 7111‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم طاهــره اریس فرزندعلی اکبردودانگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه بــه مســاحت ‪488.68‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفه محمدصادق باباصادقیــان چاله باغ‬ ‫ردیــف ‪-20‬پــاک شــماره ‪7112‬فرعــی از ‪-107‬‏اصلــی اقا‪/‬خانــم شمســی فخــری فرزندبــرات دودانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ عرصــه بــه مســاحت ‪550‬‏مترمربــع واقــع درخــارج مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان چالــه بــاغ‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی وتحدیدحدودجهــت اطــاع عمــوم انتشــارمیگرددتا هــرگاه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه‬ ‫پــاک هــای باالاعتــراض دارندمی تواننــداز تاریــخ انتشــارنوبت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪16‬‏قانــون ثبــت‬ ‫وهمچنیــن درخصــوص اگهــی تحدیدحدودکســانی کــه نســبت بــه حــدود وحقــوق ارتفاقــی اعتــراض دارندظــرف‬ ‫مــدت ســی روز ازتاریــخ تنظیــم صورتمجلــس مطابــق مــاده‏‏‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خودرابــه صــورت کتبــی بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و برابــر تبصــره‏‏‪2‬‏مــاده واحدمعتــرض میبایســتی ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی اقــدام وگواهــی مبنــی برتقــدم دادخواســت رابــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نمایددرغیــر ایــن صــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهدیافــت‪.‬‏م الــف ‪9843‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/11/02 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪1400/12/01 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫خسارت میلیاردی حوادث‬ ‫طبیعی به بخش کشاورزی‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬وقــوع حــوادث طبیعــی در‬ ‫اســتان بیــش از یکهــزار میلیــارد تومــان بــه بخش هــای مختلــف در ‪ ۹‬ماهــه امســال خســارت وارد‬ ‫کــرد کــه بیشــترین ان از ناحیــه پدیــده خشکســالی بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جــواد نظــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬پدیــده خشکســالی‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی بیــش از ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان خســارت بــه بــار اورد کــه ‪ ٨٧٦‬میلیــارد تومــان‬ ‫خســارات از ناحیــه ســایر حــوادث طبیعــی از جملــه ســیل و ســرمازدگی و زلزلــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۸‬هــزار هکتــار از‬ ‫زمیــن هــای زارعــی و باغــی اســتان در ســالجاری درگیــر خشکســالی شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقوع سیل در سال جاری به ‪ ۲۷۰‬مورد ابنیه فنی در راه ها‪ ۱۳۵ ،‬مورد منابع ابی‪ ،‬هفت‬ ‫هزار و ‪ ۷۹۹‬هکتار از باغ ها و ‪ ۱۱۲‬هزار و ‪ ۷۷۸‬هکتار از زمین های زراعی استان خسارت وارد کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬وقــوع ســیل ســبب تلــف شــدن‬ ‫‪ ۷۹۹‬راس دام و یکهــزار و ‪ ۳۲۶‬قطعــه از طیــور شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وقــوع ‪ ۲‬مــورد زلزلــه خســارت زا در اســتان گفــت‪ :‬در زلزلــه بهــار و نیــز شــهریورماه‬ ‫امســال یک هــزار و ‪ ۴۱۹‬واحــد مســکونی در روســتاهای شهرســتان هــای فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫مانــه و ســملقان خســارت دیــد‪.‬‬ ‫نظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش کشــاورزی بیشــترین خســارت را از حادثــه هــای طبیعــی اســتان‬ ‫متحمــل شــده اســت‪ ،‬ســرمازدگی‪ ،‬خشکســالی و وقــوع ســیل همــه ســاله خســارت هــای زیــادی بــه‬ ‫ایــن بخــش وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تنهــا راه جبــران خســارت هــای حادثــه هــای طبیعــی بــه کشــاورزان‪ ،‬بیمــه و اســتفاده‬ ‫از مزایــای صنــدوق بیمــه کشــاورزی اســت بــر ایــن اســاس از کشــاورزان انتظــار مــی رود نســبت بــه‬ ‫بیمــه محصــوالت خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بازســازی مناطــق زلزلــه زده‬ ‫اســتان هــم در حــال انجــام اســت و امیــد مــی رود بــا همــکاری بانــک هــا ســرعت گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛‪ ١٠٠‬میلیــارد ریــال خســارت بــه واســطه وقوع زلزلــه در اردیبهشــت‬ ‫مــاه امســال بــه بخش هــای مختلــف زیــر ســاختی وارد کــرد کــه در قالــب اعتبــارات تملــک دارایــی‬ ‫بــه دســتگاه ها بــرای جبــران بخشــی از خســارات پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ۱۸،‬هــزار و ‪ ۸۱۰‬میلیــارد ریــال حــوادث طبیعــی در ســال گذشــته‪ ،‬به بخش های‬ ‫مختلف کشــاورزی‪ ،‬زیرســاخت ها و ابنیه فنی اســتان خســارت وارد کرد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار خودرو‬ ‫و موتورسیکلت در شیروان‏‬ ‫سارق مجموعه های ورزشی‬ ‫در شیروان دستگیر شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار خــودرو و‏موتورســیکلت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بر‬ ‫وقــوع ســرقت یــک دســتگاه ‪405‬‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تالشــی کــه در ایــن رابطــه انجــام شــد‪،‬‬ ‫یــک نفــر ســارق شناســایی و در‏یــک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ســرقت‬ ‫‏خــودروی ‪ 405‬و یــک دســتگاه موتورســیکلت نیــز اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫‏هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریق پل ارتباطی‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار مجموعه هــای‏ورزشــی در ایــن شهرســتان بــا ‪ 3‬فقــره‬ ‫ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» با اعالم جزئیــات این خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از‏شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی‬ ‫اقــدام بــه ســرقت از اماکــن ورزشــی ایــن شهرســتان کــرده اســت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‏دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران تجســس کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند فــرد‬ ‫مــورد‏نظــر را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫ایــن فــرد دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویــی هــای انجــام‬ ‫شــده بــه ‪ 3‬فقــره ســرقت از مجموعــه هــای ورزشــی در ایــن‬ ‫شهرســتان‏اعتــراف و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائی معرفی شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش اموال‬ ‫مســروقه‏حــدود ‪ 200‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 1400‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان باســتناد‬ ‫مــاده ‪ 12‬قانــون ثبــت و مادتیــن ‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه قانــون‏مذکــور اســامی اشــخاصی‬ ‫کــه در حــوزه ثبتــی شهرســتان گــرگان در ســه ماهــه دوم ســال ‪ 1400‬از انــان پذیــرش‬ ‫ثبــت بعمــل امــده و یــا بــه‏دســتور اراء صــادره از هیئــت نظــارت و یــا بــه اختیــارات‬ ‫تفویضــی مــی بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‏‪ .‬بخــش‬ ‫یــک ثبــت گــرگان‬ ‫ردیــف ‪ -1‬پــاک ‪ 314‬فرعــی از ‪-1354‬اصلــی اقــای جمشــید اســدی فرزنــد علــی‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه‏مســاحت ‪ 7 /65‬مترمربــع واقــع‬ ‫در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬پــاک ‪ 422‬فرعــی از ‪-1355‬اصلــی اقــای محســن ســلطانی اســترابادی‬ ‫فرزنــد قربانعلــی پنــج و نیــم دانگ مشــاع از‏ششــدانگیک قطعه زمین با بنــای احداثی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 186‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬پــاک ‪ 4‬فرعــی از‪-1482‬اصلــی اقــای ســید عبدالــه میــری ســرکالته فرزنــد‬ ‫سیدحســین چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 118‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪-1557‬اصلــی اقــای محمــد حســین غالمعلــی نــژاد فرزنــد‬ ‫براتششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 139.63‬مترمربــع‬ ‫واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬پــاک ‪ 3526‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای ســعید ســهرابی کیــا فرزنــد‬ ‫رمضــان ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان‏کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ 225.89‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫بخش دو ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -6‬پــاک ‪ 712‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای صالــح غالمــی فرزنــد اســماعیل ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 117.97‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -7‬پــاک ‪ 719‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم معصومــه عجــم حســنی فرزنــد‬ ‫مجتبــی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 296‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬پــاک ‪ 720‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم زهــرا ریاحــی فرزنــد جعفــر ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک‏قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 271.69‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -9‬پــاک ‪ 721‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم فاطمــه احمــدی فرزنــد حســن ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 159‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -10‬پــاک ‪ 722‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای مجتبــی جندقــی فرزنــد اســمعیل‬ ‫ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 320‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -11‬پــاک ‪ 723‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم خدیجــه پیلتــن فرزنــد محمــد ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 209‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -12‬پــاک ‪ 724‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم مریــم منصــوری رضیفرزنــد‬ ‫حســنعلی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 754.70‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -13‬پــاک ‪ 725‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین زمانــی فرزند ابراهیم ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 251.25‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -14‬پــاک ‪ 726‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای یدالــه جمالــی فرزنــد نوروزعلــی‬ ‫ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 323.58‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -15‬پــاک ‪ 727‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدجــواد نظــری مهــر فرزنــد‬ ‫یوســف ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 19391.25‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫اختالفات شخصی‪ ،‬علت تخریب‬ ‫خودرو عضو شورای اسالمی یکی‬ ‫از روستاهای کردکوی‏‬ ‫ســرهنگ «امیــر باقــری» در گفتگــو بــا خبرنگاربــازار کســب وکار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال تخریــب‏خــودروی یکــی از اعضــای شــورای‬ ‫روســتای «چهــارده» و انتشــار تصاویــر ان در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫‏رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران و انجــام یکســری‬ ‫اقدامــات تخصصــی‪ ،‬متهــم شناســایی و‏پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مراجــع قضائــی در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه‬ ‫بــه جــرم خــود اعتــراف و انگیــزه اش از ایــن‏اقــدام را اختالفــات‬ ‫شــخصی بــا عضــو شــورا اعــام کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ باقــری بــا بیــان اینکــه متهــم هزینــه جبــران خســارت‬ ‫وارده بــه خــودرو را تقبــل کــرده اســت‪،‬‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت قاطعانــه مقابلــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -16‬پالک ‪ 728‬فرعی از ‪-126‬اصلی خانم مرضیه شــاهینی فرزند محمدرضا‬ ‫ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شــده اســت به مســاحت ‪ 296‬مترمربع واقع در اراضی گلند‬ ‫ردیــف ‪ -17‬پــاک ‪ 729‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم محمــود اعرابــی فرزنــد علــی خــان‬ ‫ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 180‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -18‬پــاک ‪ 730‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی ‪ -1‬خانــم ســمانه نجاتــی نمیــن فرزنــد‬ ‫صفــر ‪ -2‬فهیمــه نیکویــی فرزنــد علــی اکبــر‏ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪117‬‬ ‫مترمربــع واقــع در‏اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -19‬پــاک ‪ 731‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم جعفــر رضائــی فرزنــد چــراغ ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بــه مســاحت ‪ 100.55‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد تــا هــرگاه‬ ‫شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه پــاک هــای بــاال اعتــراض دارنــد‏میتواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت و در خصــوص اگهــی‬ ‫تحدیــد حــدود کســانیکه نســبت بــه حــدود‏و حقــوق ارتفاقــی معترضنــد ظــرف مــدت‬ ‫ســی روز از تاریــخ انتشــار مطابــق مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خــود را بــه صــورت‬ ‫کتبــی بــه ایــن اداره‏تســلیم و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی دادخواســت‪،‬به مرجــع ذیصــاح‬ ‫‏قضائــی اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نماید در‬ ‫غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‏م الــف ‪9956‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400.11.2 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.12.1 :‬‏‬ ‫علی برقی رئیس ثبت اسناد گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪467‬‬ ‫تحصیل اسان با نان‬ ‫اضافه و سس!‬ ‫ایــن روزهــای ســرد زمســتانی کــه مســئوالن پرحــرارت و‬ ‫و پــرگاز در حــال اچارکشــی طــرح سوفســطایی رتبــه بنــدی‬ ‫فرهنگیــان هســتند و ســه گانــه دولــت ‪ ،‬مجلــس و شــورای‬ ‫نگهبــان در حــال پاســکاری ایــن ایونــت یــا رویــداد بــزرگ‬ ‫مالــی هســتد‪ ،‬ایــن البــا جماعتــی در تالشــند ســطح ســواد‬ ‫اکادمیــک مــا را بــه صــورت پلکانــی و افــرودی بــاال ببرنــد!‬ ‫حقیقتــا ً وقتــی در مقوالتــی چــون ارایــش منطقــه ای‬ ‫چهــره ‪ ،‬اعمــال جراحــی زیبایــی‪ ،‬تعــداد دســتگاه هــای پــوز و‬ ‫کارت بانکــی‪ ،‬مصــرف انتــی بیوتیــک‪ ،‬نوشــابه‪ ،‬شــکر‪ ،‬نمــک‬ ‫حامــل هــای انــرژی و ‪ ...‬در ســطح جهانــی دارای رنکینــگ‬ ‫قابــل اعتنایــی هســتیم‪ ،‬صــورت خوشــی نــدارد در زمینــه‬ ‫مــدرک تحصیلــی و ســواد اکادمیــک در رده بنــدی جهانی اول‬ ‫تــا ســوم نباشــیم!‬ ‫در همیــن راســتا عــده ای از عزیــزان دســت بــه کار شــدند‬ ‫و بــا راه انداختــن دانشــگاه هــای زیــر پلــه ای و تراســی‪،‬‬ ‫مقدمــات تحصیــل اســان بــا نــان اضافــه و ســس فرانســوی‬ ‫را فراهــم کردنــد‪ .‬از وزیــر علــوم تحقیقــات و فــن اوری پنهان‬ ‫نیســت از شــما چــه پنهــان‪ ،‬دیــروز پیامکــی دریافــت کردیــم‬ ‫بــا ایــن مضمــون‪ :‬تحصیــل شــاغلین ویــژه شــاغلین؛ کاردانی‬ ‫و کارشناســی‪ ،‬بــدون حضــور در کالس! ارســال عــدد ‪8‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! یعنــی شــما تــا کســب مــدرک تحصیلــی‬ ‫اکادمیــک فقــط هشــت عــدد فاصلــه داریــد!‬ ‫البتــه دوســتان در جریــان هســتند کــه ایرانــی هــا‬ ‫در بحــث ســواد و اطالعــات علمــی مشــکل خاصــی‬ ‫ندارنــد و در بــاب هــر موضوعــی تــوان ارائــه انــواع و‬ ‫اقســام تحلیــل هــای علمــی ‪ -‬تخیلــی را دارنــد! حــاال‬ ‫می خواهــد «پیچیــده تریــن منیفســت هــای سیاســی و‬ ‫اقتصــادی جهانــی» باشــد یــا گالب رویتــان مقولــه «عــرق‬ ‫ســوز شــدن راننــدگان خطــی دروازه دوالب ‪ -‬بــازار!»‬ ‫خالصــه کســی کــم نمــی اورد‪ .‬امــا حقیقــت امــر پــای مــدرک‬ ‫تحصیلی اکادمیک در میان اســت که دو روز دیگر یونســکو‬ ‫و ســازمان ملــل و ‪ ...‬مثــل داســتان ‪ AFC‬بــه مــا گیــر ندهنــد!‬ ‫در ضمــن همانطــور کــه در متــن پیامــک مشــاهده‬ ‫فرمودیــد جهــت اخــذ اینگونــه مــدارک‪ ،‬تحصیلــی رویــم بــه‬ ‫دیــوار ‪ ،‬نیــاز بــه حضــور در کالس و شــرکت در امتحــان و‬ ‫زبانــم الل درس خوانــدن و ایــن دســت مســخره بــازی هــای‬ ‫رایــج نیســت! مــی مانــد یــک مختصــری کار تحقیقاتــی کــه‬ ‫هــر کافــی نتــی مراجعــه کنیــد مشــکل تــان را حــل مــی کنــد‬ ‫و چندرغــاز شــهریه کــه بــا یــک وام قــرض الحســنه کوتــاه‬ ‫مــدت ردیــف اســت!‬ ‫فقــط خــدا کنــد بــا ایــن مــدل درس خوانــدن و سیاس ـت های‬ ‫تشــویقی افــرودی‪ ،‬همانطــور کــه پرونــده هــای قضایــی مــا بــا‬ ‫پرونــده هــای قضایــی هنــد یــک میلیــاردی برابــر شــده اســت‪،‬‬ ‫مــدارک تحصیلــی مــا مثــل تعــداد کارت هــای بانکی مــان نشــود!‬ ‫اهدای خون سالم‬ ‫=‬ ‫اهدای زندگی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۵۴‬تقاضــای خانــم فاطمــه امیــری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۰۷۸۸۲۴‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۱۱۰۷۸۸۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۷۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۹۱‬اصلــی واقــع در اراضــی نودیجــه بخــش دو حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف‪ ۹۹۴۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۲۷‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫در شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۷۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد نظــری فرزنــد قربان علــی بــه شــماره شناســنامه ‪۱۴۵۵۰‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۱۸۵۷۶۲‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۴۶۲.۴۵‬مترمربــع ‪،‬درقســمتی از شـش دانگ باقیمانــده‬ ‫پــاک شــماره ‪ -۵‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی مهین دخــت تاج بخــش تاییــد گردیده اســت ‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪..‬م الــف‪۹۹۶۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷‬محمد فندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫ف‪ ‎‬برابر رای شــماره ‪140060312005003735‬مورخ ‪ 1400.09.06‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫سلســله ایــادی از مالــک اقــای نادعلــی مزیــدی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000484‬تقاضــای اقــای محســن یزدانــی فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 1098‬و کــد ملــی ‪2269515722‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد صفرعلــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده به مســاحت ‪ 100‬متــر مربع مفروز‏و مجزاشــده از‬ ‫پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ایــت ‪ ،‬کوچــه شــقایق ‪ 20‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدور ســند‏مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دوماه اعتراض‬ ‫خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪257 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.11.02:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400.11.18 :‬‏ ‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اســناد و امــاک علی اباد کتول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004105‬مــورخ ‪ 1400.10.05‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای علــی علــی ابــادی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000055‬تقاضــای اقــای کمیــل ازادیــان بجنــوردی بــه شــماره شناســنامه ‪203‬و کــد ملــی ‪ 2269465326‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد ازاد در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 478.20‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری جنوبــی ‪ ،‬کوچــه فرزانــه ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬علــی ابــاد تائیــد‏گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪263 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.11.02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.11.18 :‬‏ ‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض‪ -‬اقــای ‪/‬خانم مهناز‬ ‫زحمتکــش بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۳‬بــه شــماره ملــی‪ ۲۱۲۱۴۴۸۲۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۳۹۴۵‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت و مســاحت ‪ ۶۰‬مترمربــع از ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۹۷۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۱/۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪467‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫تقویت مهارت گوش دادن؛‬ ‫‪ ۱۰‬اصلی که شما را تبدیل به‬ ‫شنونده سراپا گوش می کند‬ ‫مهــارت گــوش دادن یکــی از مهم تریــن مهارت هایــی‬ ‫اســت کــه در موفقیــت شــغلی و کیفیــت روابط مــان بــا‬ ‫دیگــران تاثیــر بســزایی دارد‪ .‬خیلــی از مــا چــون بــه اشــتباه‬ ‫فکــر می کنیــم کــه یــک شــنونده ی ســراپا گــوش هســتیم‪،‬‬ ‫هیــچ وقــت بــه صرافــت یادگیری این مهــارت نیفتاده ایم‪.‬‬ ‫خــوب گــوش دادن مثــل فــن بیــان‪ ،‬یک مهــارت اموختنی‬ ‫اســت کــه در ادام ـه ی ایــن مقالــه بــا اصــول اولی ـه ی ان‬ ‫اشــنا خواهیــد شــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪466‬‬ ‫‪ ۱۰‬اصل خوب گوش دادن‬ ‫بــا همـه ی انچــه تــا بــه ایــن جــای کار گفتــه شــد‪ ،‬حتما‬ ‫بــه اهمیــت خــوب گــوش دادن پــی برده ایــد‪ .‬پــس‬ ‫دیگــر وقــت ان اســت کــه بــا اصــول اولیه ی ایــن مهارت‬ ‫بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زبان به دهان بگیرید‬ ‫مــارک توایــن می گویــد ‪ :‬اگــر قــرار بــود بیشــتر از‬ ‫مقــداری کــه گــوش می دهیــم حــرف بزنیــم‪ ،‬ان وقــت‬ ‫دو زبــان و یــک گــوش می داشــتیم‪.‬‬ ‫وقتــی شــخص دیگــری در حــال حــرف زدن اســت بــه‬ ‫چیــزی کــه می گویــد گــوش دهیــد‪ ،‬وســط حرفــش‬ ‫نپریــد‪ ،‬بــه جــای او حــرف نزنیــد و اجــازه بدهیــد کــه‬ ‫خــودش جمالتــش را تمــام کنــد‪ .‬پــس خامــوش‬ ‫بنشــینید و فقــط گــوش دهیــد‪ .‬زمانــی کــه صحبــت‬ ‫گوینــده بــا شــما تمــام شــد‪ ،‬ان وقــت شــاید الزم باشــد‬ ‫خودتــان در مــورد چیــزی کــه گــوش داده ایــد حــرف‬ ‫بزنیــد و توضیــح دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه پیــام‬ ‫طــرف مقابل تــان را درســت متوجــه شــده اید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خودتان را برای گوش دادن اماده کنید‬ ‫ارام باشید و همه ی توجه تان را به گوینده اختصاص‬ ‫دهیــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬تمــام چیزهای اضافـه ی دیگر‬ ‫را از ذهن تــان دور بریزیــد‪ .‬ذهــن انســان بــه اســانی بــه‬ ‫ســمت افــکار دیگــر پــرت می شــود‪ ،‬مثــا اینکــه «ناهــار‬ ‫چــی بایــد بخــورم؟ کِــی بایــد از اینجــا بــرم تا بــه اتوبوس‬ ‫برســم؟ می خــواد بــارون بیــاد؟» هم ـه ی تالش تــان را‬ ‫بــه کار بگیریــد و ایــن قبیــل افــکار نامربــوط را از ســرتان‬ ‫بیــرون کنیــد تــا بتوانیــد تمــام و کمــال روی پیام هــای‬ ‫ارســالی از ســوی طــرف مقابل تــان تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گوینده را راحت بگذارید‬ ‫طــوری رفتــار کنیــد کــه گوینــده بــرای صحبــت‬ ‫کــردن احســاس راحتــی کنــد‪ .‬نیازهــا و عالئــق طــرف‬ ‫مقابل تــان را هــم مــد نظــر قــرار دهیــد‪ .‬بــد نیســت‬ ‫گاهــی ســر بجنبانیــد یــا از حــرکات و کلماتــی اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه گوینــده بــرای ادامـه ی صحبــت ترغیــب شــود‪.‬‬ ‫دیگــر اینکــه ارتبــاط چشــمی فراموش تــان نشــود‪ ،‬امــا‬ ‫حواس تــان باشــد کــه خیــره نشــوید‪ .‬خالصــه اینکه یک‬ ‫جــوری بــه طــرف مقابل تــان نشــان دهیــد کــه داریــد‬ ‫گــوش می دهیــد و حرف هایــش را می فهمیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حواس گوینده را پرت نکنید‬ ‫فقــط و فقــط بــه چیــزی کــه گفتــه می شــود توجــه‬ ‫کنیــد‪ .‬خط خطــی کــردن یــا بــازی کــردن بــا کاغذهــای‬ ‫جلــوی دســت تان‪ ،‬از پنجــره بیــرون را دیــد زدن‪ ،‬وَر‬ ‫رفتــن بــا ناخن هــای دســت و کارهــای ایــن شــکلی را‬ ‫کنــار بگذاریــد‪ .‬ایــن رفتارهــا عــاوه بــر اینکــه موجــب‬ ‫وقفه هــای بی مــورد در فراینــد ارتبــاط می شــوند‪،‬‬ ‫حــواس طــرف مقابل تــان را پــرت کــرده و ایــن حــس‬ ‫را بــه او منتقــل می کننــد کــه از حرف هایــش خســته‬ ‫شــده اید و بــه پیامــی کــه ســعی در انتقالــش دارد‬ ‫بی اعتنــا هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬همدلی کنید‬ ‫بهتــر اســت دیــدگاه طــرف مقابل تــان را بفهمیــد و بــه‬ ‫قضایــا از دیــد او نــگاه کنیــد‪ .‬دیدگاه هایــی را کــه از قبــل‬ ‫بــرای خودتــان ســاخته اید کنــار بگذاریــد و بــا ذهنیــت‬ ‫باز وارد مکالمه شــوید تا بیشــتر بتوانید با گوینده ابراز‬ ‫همدلــی کنیــد‪ .‬چنانچــه چیــزی گفتــه شــد کــه خــاف‬ ‫نظــر شــما بــود‪ ،‬اندکــی بــه خودتــان فرصــت دهیــد تــا‬ ‫بتوانیــد بــه یــک اســتدالل محکــم در جهــت اثبــات‬ ‫مخالفت تــان دســت پیــدا کنیــد‪ .‬در هــر صــورت بــه یــاد‬ ‫داشــته باشــید کــه بــا دیدگاه هــا و نظــرات دیگــران بــا‬ ‫ذهنیــت بســته مواجــه نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬صبور باشید‬ ‫گاهــی ممکــن اســت طــرف مقابل تــان مکــث کنــد‪،‬‬ ‫شــاید هــم یــک مکــث طوالنــی‪ ،‬امــا مکــث کــردن‬ ‫همیشــه بــه ایــن معنی نیســت کــه حرف گوینــده تمام‬ ‫شــده اســت‪ .‬پــس صبــور باشــید و اجــازه دهیــد کــه‬ ‫طــرف مقابل تــان بــا زمان بنــدی خــودش پیــش بــرود‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات طــول می کشــد تــا ادم هــا در مــورد اینکــه‬ ‫چــه چیــزی بگوینــد و چطــور مطلب شــان را عنوان کنند‬ ‫بــه نتیجــه برســند‪ .‬بنابرایــن هر وقت کســی مکث کرد‪،‬‬ ‫فــورا رشــته ی کالم را بــه دســت نگیریــد و ســعی نکنیــد‬ ‫کــه جملـه اش را بــا کلمــات خودتــان تمــام کنیــد‪ .‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫اگر به کودکان خود بیاموزید که حق ندارند‬ ‫نسبت به هیچ کس خشونت بورزند؟‬ ‫بدون شک در جامعه هم نسبت به دیگران‬ ‫خشونت نخواهند ورزید‪.‬‬ ‫رمزگشایی در ارتباط چشمی؛ ‪ ۷‬حقیقت جذاب درباره معانی مختلف نگاه کردن‬ ‫زهرا ذوالقدر‬ ‫چــرا تمــاس چشــمی در ارتبــاط غیرکالمــی اهمیــت دارد؟ بــرای‬ ‫یافتــن اهمیــت ایــن موضــوع‪ ،‬بایــد بــه چشــم بــه عنــوان یــک ابــزار‬ ‫نــگاه کنیــم و ببینیــم از ان چــه اســتفاده هایی می شــود‪ .‬متاســفانه‬ ‫امروزه گوشـی های هوشــمند گوی ســبقت را از انســان ها ربوده اند‬ ‫و مجالــی بــرای برقــراری ارتبــاط چشــمی انهــا بــه هــم نمی دهنــد‪.‬‬ ‫دریــغ کــردن نــگاه‪ ،‬راهــی برای نشــان دادن خشــم و غضب اســت‪،‬‬ ‫موقــع پنهــان کــردن دروغ در چشــم طــرف نــگاه نمی کنیــم‪ ،‬خیــره‬ ‫نــگاه کــردن نوعــی تجــاوز بــه حریــم شــخصی انگاشــته می شــود‬ ‫و به طــور کلــی بــا نــوع نگاه مــان می توانیــم ســبب شــادی‪ ،‬غــم‪،‬‬ ‫تــرس و تعجــب دیگــران شــویم‪ .‬می تــوان گفــت یــک جفــت ســاح‬ ‫قدرتمنــد در اختیــار داریــم کــه نــوع اســتفاده از ان بــه خودمــان‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬در ایــن مقالــه بــا حقایــق جــذاب دربــاره ی ارتبــاط‬ ‫چشــمی بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫چشــمی بیــش از حــد‪ ،‬بــه طــور غریــزی بــا گســتاخی‪،‬‬ ‫ارتبــاط‬ ‫ِ‬ ‫ط کاری‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫خصومــت یــا تکبــر در ارتبــاط اســت؛ امــا در محی ـ ‬ ‫ـمی بیــش از حــد ممکــن اســت بــا نیــت عمــدی بــرای تســلط‬ ‫چشـ ِ‬ ‫یافتــن‪ ،‬ترســاندن‪ ،‬تحقیــر کــردن یــا القــای حــس «معیوب بــودن»‬ ‫بــه فــرد مقابــل‪ ،‬همــراه باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر هنگام برقــراری ارتباط‬ ‫چشــمی بــا دیگــران‪ ،‬یکــی از ایــن مقاصــد را در ســر داریــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت از ایــن کار اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ـمی کــم هــم می توانــد شــما را معذب‪،‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬ارتبــاط چشـ ِ‬ ‫بی میــل یــا ریــاکار نشــان دهــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬یــک بیمارســتان بــزرگ‬ ‫محلــی در تحلیــل شــکایات بیمــاران دریافــت کــه ‪ ۹‬نامــه از ‪۱۰‬‬ ‫نامـه ی شــکایت‪ ،‬بــه ارتبــاط چشــمی ضعیف پزشــک با بیمار اشــاره‬ ‫دارنــد‪ ،‬نقطه ضعفــی کــه از دیــد عمــوم‪ ،‬بخاطــر اهمیــت نــدادن یــا‬ ‫فقــدان توجــه پزشــک بــه بیمــار اســت‪.‬‬ ‫زمــان مناســب بــرای برقــراری ارتبــاط چشــمی ای کــه‬ ‫مــدت‬ ‫ِ‬ ‫ســبب ایجــاد حــس توجــه و اعتمــاد دوطرفــه می شــود‪ ،‬بســته‬ ‫بــه موقعی ـت ‪ ،‬محیــط‪ ،‬نــوعِ شــخصیت‪ ،‬جنســیت و تفاوت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬مختلــف اســت‪ .‬اگرچــه طبــق یــک قاعــده ی کلــی‪ ،‬ارتباط‬ ‫چشــمی مســتقیم حیــن یــک مکالمــه کــه بیــن ‪ ۳۰‬درصــد تــا ‪۶۰‬‬ ‫درصــد از مــدت زمــان مکالمــه متغیــر باشــد‪ ،‬یــک ج ـو ّ صمیمــی و‬ ‫پربــار را ایجــاد می کنــد‪ .‬در نظــر داشــته باشــید کــه وقتــی شــنونده‬ ‫هســتید‪ ،‬ارتبــاط چشــمی تان بیشــتر و وقتــی گوینــده هســتید‪،‬‬ ‫ارتبــاط چشــمی تان کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫ایا حقایق زیر را درباره ی ارتباط چشمی می دانستید؟‬ ‫ارتبــاط چشــمی یــک حــس پیونــد قدرتمنــد و ناخوداگاهانــه‬ ‫ایجــاد می کنــد و ایــن پیونــد حتــی بــا چشــمان نقاشی شــده یــا‬ ‫عکس گرفته شــده هــم برقــرار می شــود‪ ،‬حقیقتــی کــه توســط‬ ‫محققــان دانشــگاه کورنـ ِـل (‪ )Cornell‬ثابــت شــد‪ .‬ایــن محققــان‬ ‫نــگاه خیــره ی خرگــوش کارتونــی روی جعبه هــای کورن فلکــس‬ ‫تریکــس (‪ )Trix‬را دســتکاری کردنــد و از گروهــی از بزرگســاالن‬ ‫خواســتند یکــی از انهــا را انتخــاب کننــد‪ .‬چیــزی کــه ایــن محققــان‬ ‫دریافتنــد مطابــق انتظارشــان بــود‪ .‬جعبـه ای کــه اغلــب بزرگســاالن‬ ‫ـوش روی ان‪ ،‬مســتقیم در‬ ‫انتخــاب کردنــد‪ ،‬جعبـه ای بــود کــه خرگـ ِ‬ ‫چشمان شــان نــگاه می کــرد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه از موضوعــات شــرم اور‪ ،‬ناراحت کننــده یــا غم انگیــز‬ ‫صحبــت می کنیــم یــا در حــال زیــر و رو کــردن افــکار و احساســات‬ ‫درونی مــان هســتیم‪ ،‬ارتبــاط چشــمی مان کــم می شــود‪.‬‬ ‫هنــگام صحبــت بــا افــرادی کــه دوست شــان داریــم‪ ،‬تحسین شــان‬ ‫می کنیــم یــا زیردست شــان هســتیم‪ ،‬ارتبــاط چشــمی مان زیــاد‬ ‫ت صمیمانه تــر‪ ،‬طبیعتــا بیشــتر بــه هــم نــگاه‬ ‫می شــود‪ .‬در مکالمــا ِ‬ ‫می کنیــم و خیرگــی نــگاه را مــدت زمــان بیشــتری حفــظ می کنیــم‪ .‬در‬ ‫واقــع‪ ،‬بــر اســاس میــزان ارتباط چشــمی‪ ،‬روابــط را قضاوت می کنیم‪.‬‬ ‫هــر چــه ارتبــاط چشــمی بیشــتر باشــد‪ ،‬رابطــه نزدیک تــر اســت‪.‬‬ ‫زنــان بیشــتر از مــردان بــا فــردی کــه در حــال صحبت با او هســتند‪،‬‬ ‫ارتبــاط چشــمی برقــرار می کننــد‪ .‬ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه‬ ‫زنــان مکالمـه ی رو در رو را ترجیــح می دهنــد و مــردان بــه صحبــت‬ ‫کــردن در حالــت ایســتاده کنــار هــم قانــع هســتند‪.‬‬ ‫مردم معموال در اسانسور‪ ،‬مترو‪ ،‬اتوبوس ها و قطارهای شلوغ‪،‬‬ ‫از ارتبــاط چشــمی اجتنــاب می کننــد‪ .‬در اسانســور کــه مقابــل در‬ ‫می ایســتیم و در مکان هــای دیگــر بــه گوش ـی های هوشــمندمان‬ ‫م امنیتــی کــه‬ ‫زل می زنیــم‪ ،‬چــون وســیله ای اســت بــرای کنتــرل عــد ‬ ‫از تــرس حملــه شــدن بــه حریــم شــخصی مان احســاس می کنیــم‪.‬‬ ‫پیشــخدمت ها از عــدم ارتبــاط چشــمی بــه عنــوان یــک ترفنــد‬ ‫اســتفاده می کننــد تــا بــه مشــتریان ایــن ســیگنال را ارســال کننــد‬ ‫کــه‪« :‬مــن انقــدر ســرم شــلوغ اســت کــه االن نمی توانــم بــه کار تــو‬ ‫رســیدگی کنــم»‪ .‬کارمنــدان هــم اغلــب بــا پیــدا شــدن ســر و کلـه ی‬ ‫رئیــس‪ ،‬به ویــژه وقتــی بــه نظــر می رســد او ســوال ســختی دارد یــا‬ ‫بــه دنبــال داوطلــب بــرای انجــام کاری اســت‪ ،‬نگاه هایشــان را از‬ ‫او می دزدنــد‪( .‬دانش امــوزان هــم وقتــی معلــم می خواهــد درس‬ ‫جلسـه ی قبــل را بپرســد‪ ،‬از ایــن ترفنــد اســتفاده می کننــد!)‬ ‫مهم تریــن بخــش از زبــان بــدن کــه نشــان می دهــد فــرد در حــال‬ ‫دروغ گفتــن اســت‪ ،‬اجتنــاب او از برقــراری ارتبــاط چشــمی اســت‪.‬‬ ‫برخــی از افــراد (به ویــژه کــودکان) نمی تواننــد هنــگام دروغ گفتــن‪،‬‬ ‫مســتقیم به چشــمان شــما نگاه کنند‪ .‬اما بســیاری از افراد (به ویژه‬ ‫گســتاخ ترین انهــا) بــرای «راســت جلــوه دادن» دروغ شــان‪ ،‬بیــش‬ ‫از حــد ارتبــاط چشــمی برقــرار می کننــد و بــه طوالنــی نگه داشــتن‬ ‫ان اصــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر یــک گوینــده هنــگام صحبــت کــردن‪ ،‬بــا اشــتیاق بــه دنبــال‬ ‫ارتبــاط چشــمی باشــد‪ ،‬از دیــد مخاطــب قابل باورتــر‪ ،‬مصمم تــر و‬ ‫ماهرتــر اســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط چشــمی نیرویــی بــه شــدت قدرتمنــد اســت؛ زیــرا بــا‬ ‫نخســتین الگوهــای بقــای بشــر ارتبــاط دارد‪ .‬کودکانــی کــه توانایــی‬ ‫جــذب و حفــظ ارتبــاط چشــمی داشــتند و در نتیجــه می توانســتند‬ ‫توجهــات بیشــتری را بــه خــود جلــب کننــد‪ ،‬شــانس بهتــری بــرای‬ ‫ســیر شــدن و مراقبــت داشــتند‪ .‬امــروزه‪ ،‬نــوزادان بــه طــور غیــرارادی‬ ‫نگاه شــان را روی والدین شــان قفــل می کننــد‪ .‬قــدرت ان ارتبــاط‬ ‫چشــمی بچگانــه هنــوز اثــر خــود را در ذهــن بزرگســاالن از دســت‬ ‫نــداده اســت‪ .‬مــا هنــگام برقــراری ارتبــاط چشــمی (صرف نظــر از‬ ‫نــوع و میــزان ان) بــه طــور خــودکار بــه ســیگنال هایی کــه ارســال و‬ ‫دریافــت می کنیــم‪ ،‬اعتبــار زیــادی می دهیــم‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫‪ ۶‬اختالف رایج زوج ها در مسائل‬ ‫مالی و راه حل انها‬ ‫نداشــتن تفاهم و اختالف خانوادگی شــاید بین خیلی از زوج ها‬ ‫رایــج باشــد و معمــوال یکــی از موضوعاتــی کــه بیشــترین مــوارد‬ ‫اختــاف را بــه خــود اختصــاص می دهــد مســائل مالــی اســت‪.‬‬ ‫مطالعــه ای کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬در مجلــه ی «روابــط خانوادگــی»‬ ‫(‪ )Family Relations‬بــه چــاپ رســید‪ ،‬بیشــتر از ‪ ۴۵۰۰‬زوج را‬ ‫مــورد بررســی قــرار داد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اختــاف بــر ســر‬ ‫مســائل مالــی‪ ،‬بــدون توجــه بــه میــزان درامــد‪ ،‬دارایــی و بدهــی‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬مهم تریــن دلیــل از هــم پاشــیده شــدن زندگی هــا‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه بــا ‪ ۶‬اختــاف رایــج زوج هــا در مــورد مســائل‬ ‫ش حــل انهــا اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫مالــی و رو ‬ ‫وقتــی شــما دائمــا در مــورد پــول بــا هــم مشــاجره می کنیــد‪،‬‬ ‫رضایــت کافــی از رابطــه ای کــه در ان هســتید را نخواهیــد‬ ‫داشــتد‪ .‬حتــی در مــواردی کــه کاهــش رضایــت از رابطــه بــه‬ ‫جدایــی ختــم نشــود‪ ،‬می توانــد باعــث افزایــش میــزان اســترس‬ ‫شــده و تاثیــر منفــی بــر روی ســامتی و شــادکامی دیگــر اعضــای‬ ‫خانــواده‪ ،‬از جملــه فرزندان تــان داشــته باشــد‪ .‬درک ایــن نکتــه‬ ‫کــه دربــاره ی چــه چیــزی و بــه چــه دلیــل مشــاجره می کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــما و همســرتان کمــک می کنــد تــا راهــی بــرای خاتمــه دادن به‬ ‫مشــاجره پیــدا کنیــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪466‬‬ ‫با سبک های مختلف سرمایه گذاری کنار بیایید‬ ‫شــاید شــما و شــریک زندگی تــان در مــورد اینکــه چقــدر بایــد‬ ‫پس انــداز کنیــد مشــکلی نداشــته باشــید‪ ،‬بلکــه اختالف تــان بــه‬ ‫دلیــل تفــاوت روش هــای ســرمایه گذاری باشــد‪ .‬داشــتن شــریکی‬ ‫کــه خیلــی ریســک پذیر اســت یــا برعکــس‪ ،‬اصــا ریســک پذیر‬ ‫نیســت‪ ،‬می توانــد باعــث بــروز اختالفــات شــده و تعــادل مالــی‬ ‫خانــواده را بــه هــم بریــزد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه حســاب های پس انــداز بازنشســتگی‬ ‫جداگانــه داریــد و هــر کدام تــان می توانیــد در حســاب خودتــان‬ ‫پس انــداز کنیــد‪ .‬پــس اگــر شــریک زندگی تــان زیــاد اهــل ریســک‬ ‫کــردن نیســت‪ ،‬می توانــد از یــک روش ســرمایه گذاری کــم‬ ‫ریسـک تر ماننــد اوراق قرضـه ی دولتــی اســتفاده کنــد و اگــر شــما‬ ‫ریس ـک پذیر تر هســتید می توانیــد در بــازار بــورس ســرمایه گذاری‬ ‫کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت در ابتــدا ارزش ســهام تان پایین بیایــد ولی در‬ ‫بلند مــدت بــه ســوددهی خواهیــد رســید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تفاوت در میزان درامد زوج ها‬ ‫معمــوال یکــی از زوج هــا بیشــتر از دیگــری درامــد دارد و تفــاوت‬ ‫در میــزان درامــد ممکــن اســت بــه مشــاجره و احســاس نا امنــی‬ ‫و ازردگــی منجــر شــود‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬وقتــی درامــد یکــی از زوج هــا‬ ‫خیلــی بیشــتر باشــد‪ ،‬بیشــتر تمایــل دارد کــه تصمیم گیری هــای‬ ‫مالــی و ســرمایه گذاری را بــر عهــده داشــته باشــد‪.‬‬ ‫منصف باشید‬ ‫حتــی اگــر میــزان تفــاوت درامــد زوج هــا خیلــی زیــاد باشــد‪،‬‬ ‫بــاز هــم بایــد در کنــار هــم بــرای ایجــاد یــک بودج ـه ی مناســب و‬ ‫متعــادل همــکاری کننــد‪ .‬بــه جــای اینکــه مخــارج مشــترک تان را‬ ‫تقســیم بــر دو کنیــد‪ ،‬انهــا را بــه گون ـه ای تقســیم کنیــد کــه هــر‬ ‫کــدام از شــما بــه نســبت درامــدش‪ ،‬قســمتی از مخــارج را بر عهده‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اگــر یکــی از زوج هــا ماهیانــه ‪ ۳‬میلیــون تومــان‬ ‫درامــد دارد و دیگــری ‪ ۲‬میلیــون‪ ،‬و اقســاط خانه تــان ماهیانــه ‪۱‬‬ ‫میلیــون تومــان اســت‪ ،‬زوجــی کــه درامــد باالتــری دارد می تواند در‬ ‫مــاه ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان از حقوقــش را بــه قســط خانــه اختصــاص‬ ‫دهــد و زوج کم درامدتــر ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان را‪.‬‬ ‫در تصمیم گیری هایــی کــه بــه امــور خانــه مربــوط می شــوند‪ ،‬هــر‬ ‫دو نفــر بایــد ســهیم باشــند‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬حتــی وقتــی فــردی‬ ‫کــه درامــد باالتــری دارد قــرار اســت تمامــی هزینــه ی ســفر را‬ ‫بپــردازد‪ ،‬بدیــن معنــی نیســت کــه فقــط او بــه تنهایــی بایــد تصمیم‬ ‫بگیــرد کــه مقصــد ســفر کجــا باشــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن موضــوع در مــورد شــما صــدق می کنــد‪ ،‬حتمــا احساســی‬ ‫کــه از ان داریــد را بــا همســرتان در میــان بگذاریــد‪ .‬شــاید شــریک‬ ‫زندگی تــان نمی دانــد کــه بــا ایــن کار بــه احساســات شــما لطمــه‬ ‫وارد می کنــد‪ .‬در ایــن مــوارد‪ ،‬می توانیــد بــا مالیمــت بــه او یــاداوری‬ ‫کنیــد کــه مهــم ایــن اســت کــه هر دوی شــما کار می کنیــد و زحمت‬ ‫می کشــید و اینکــه درامــد کــدام یــک بیشــتر اســت در درجـه ی دوم‬ ‫اهمیــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشــکالتی که ممکن اســت به وجود بیاید موضوع‬ ‫کارهــای خانــه اســت‪ .‬زوجــی کــه بیــرون از خانــه کار می کند ممکن‬ ‫اســت تصــور کنــد الزم نیســت بــه انــدازه همســرش کــه در خان ـه ‬ ‫می مانــد در کارهــای خانــه مشــارکت داشــته باشــد‪ .‬یــا زوجــی کــه‬ ‫درامــد بیشــتری دارد‪ ،‬حــس کنــد کــه نســبت بــه همســرش کــه‬ ‫درامــد کمتــری دارد مســئولیت کمتــری درمــورد کارهــای خانــه دارد‪.‬‬ ‫مسئولیت ها را تقسیم کنید‬ ‫در بعضــی مــوارد‪ ،‬فــردی کــه درامــد کمتــری دارد ممکــن اســت‬ ‫تمایــل داشــته باشــد کــه مســئولیت های بیشــتری در خانــه بپذیرد‬ ‫تــا اختــاف درامــدش را جبــران کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال می توانــد‬ ‫مراقبــت از بچه هــا و شــام درســت کــردن را بــر عهــده بگیــرد‪ .‬بــا این‬ ‫حــال‪ ،‬تحــت هیــچ شــرایطی منصفانــه نیســت کــه تمامــی کارهای‬ ‫خانــه بــه دوش یــک نفــر باشــد‪ .‬زوجــی کــه بــه تنهایــی مســئول‬ ‫کارهــای خانــه باشــد و از همســرش کمکــی دریافــت نکنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت احســاس ناراحتــی و رنجــش کنــد‪.‬‬ ‫بــه جــای اینکــه تمــام مســئولیت ها را بــر دوش فــردی کــه درامــد‬ ‫کمتــری دارد بگذاریــد‪ ،‬بایــد در کنــار هــم و بــا یــک برنامه ریــزی‬ ‫زمانــی دقیــق کارهــا را تقســیم کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر شــما‬ ‫در خانــه کار می کنیــد یــا همیشــه در خانــه هســتید‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫کــه همســرتان صبح هــا موقــع ســر کار رفتــن بچه هــا را بــه مدرســه‬ ‫برســاند تــا شــما مجبــور نباشــید وقت تــان را بــرای ایــن کار صــرف‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر همســر شــما بیــرون از خانــه کار می کنــد و بایــد شـب ها‬ ‫ت تمیــز‬ ‫زودتــر بــه رخت خــواب بــرود‪ ،‬شــما می توانیــد مســئولی ‬ ‫کــردن میــز شــام و شســتن ظرف هــا را بــه عهــده بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مشــخص نبــودن اینکــه هــر فــردی مســئول کنتــرل چــه چیــزی‬ ‫است‬ ‫اشــکالی نــدارد کــه فقــط یک نفر مســئول خرج و مخــارج و پرداخت‬ ‫قبض هــا باشــد‪ ،‬امــا قابــل قبــول نیســت کــه یکــی از زوج هــا بخواهــد‬ ‫کنتــرل تمامــی مســائل مالی خانــواده را بر عهــده بگیرد‪.‬‬ ‫فــردی کــه می خواهــد همــه چیــز را کنتــرل کنــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‏‬ ‫از شــما بخواهــد حقوق تــان را هــر مــاه بــه صــورت کامــل و بــدون‬ ‫چــون و چــرا بــه او تحویــل دهیــد یــا بــه شــما اجــازه ی اســتفاده از‬ ‫ی را ندهــد‪ .‬خیلــی ســخت می شــود از درگیــر شــدن‬ ‫کارت اعتبــار ‬ ‫بــا چنیــن فــردی بــه عنــوان شــریک زندگــی خــودداری کــرد‪ ،‬چــون‬ ‫چنیــن افــرادی معمــوال بــه ایــن راحتــی نمی خواهند از موضع شــان‬ ‫پاییــن بیاینــد‪.‬‬ ‫با هم صحبت کنید‬ ‫درســت ماننــد دیگــر مــوارد ِ اختــاف‪ ،‬در اینجــا هــم بــا صحبــت‬ ‫کــردن شــاید فــرد متوجــه شــود کــه کنتــرل همــه چیــز را بــر عهــده‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬صحبــت کــردن بــه زوج هــا کمــک می کنــد کــه‬ ‫ریشـه ی مشــکل را پیــدا کــرده و بــه راه حــل دســت پیــدا کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــا صحبــت کــردن بــه جایــی نرســیدید می توانیــد از یــک مشــاور‬ ‫کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫توافق کنید که نوبتی رئیس باشید‬ ‫یــک راه بــرای مقابلــه بــا همســران کنترل طلــب ایــن اســت کــه بــا‬ ‫هــم بــه توافــق برســید کــه نوبتــی وظیفـه ی کنتــرل مســائل مالــی‬ ‫را بــر عهــده بگیریــد‪ .‬یــک مــاه همســرتان می توانــد بــر پرداخــت‬ ‫قبــوض و پس انــداز و هزینه هــای جــاری نظــارت کنــد و مــاه بعــد‬ ‫شــما کنتــرل را بــه دســت بگیریــد‪.‬‬ ‫یــک راه دیگــر هــم ایــن اســت کــه تصمیــم بگیریــد چــه کســی‬ ‫بــه طــور مرتــب بــر چــه چیــزی نظــارت داشــته باشــد‪ .‬مثــا شــما‬ ‫می توانیــد پس اندازهــا را نظــارت کنیــد در حالــی کــه همســرتان‬ ‫مســئول مخــارج روزانــه و قبــوض باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شیوه حمایت از خانواده در گذشته‪ ،‬حال و اینده‬ ‫هزینه هــای مربــوط بــه فرزنــدان در هــر شــهر و هــر کشــور‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬شــما و همســرتان بایــد تکلیــف خــود را بــا اینکــه‬ ‫می خواهیــد چقــدر و تــا چــه مــدت بــرای فرزندان تــان هزینــه کنیــد‬ ‫تعییــن کنیــد‪ .‬بایــد مشــخص کنیــد کــه ایــا می خواهیــد انهــا را بــه‬ ‫مــدارس خصوصــی بفرســتید یــا دولتــی یــا اینکــه بــرای کالس هــای‬ ‫فــوق برنامــه تــا چــه میــزان می توانیــد خــرج کنیــد‪ .‬مــدت زمــان‬ ‫حمایــت از فرزنــد هــم مهــم اســت‪ .‬شــاید خانــواده ای نتوانــد‬ ‫هزینـه ی دانشــگاه فرزنــدش را بپذیــرد‪ ،‬امــا خانواده هایــی هســتند‬ ‫کــه می تواننــد حتــی بعــد از ازدواج فرزندان شــان هــم بــه حمایــت‬ ‫مالــی خــود از انهــا ادامــه دهنــد‪ .‬بهتر اســت با همســرتان برنامه ی‬ ‫مشــخصی بــرای حــال و اینــده ی فرزندان تــان تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫ن نیســتند کــه ممکــن اســت زوج هــا در موردشــان بــا‬ ‫فقــط فرزنــدا ‬ ‫هــم اختــاف داشــته باشــند‪ .‬شــاید شــما یــا همســرتان بخواهیــد‬ ‫از یکــی از والدین تــان حمایــت مالــی کنیــد و یــا حتــی در مقطعــی‬ ‫بخواهیــد‪ ،‬انهــا را بــه خانـه ی خــود اورده و از انهــا مراقبــت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر چنیــن برنامــه ای داریــد‪ ،‬حتمــا بایــد از قبــل در مــورد ان بــا‬ ‫همســرتان صحبــت کــرده و بــه توافــق برســید‪.‬‬ ‫برنامه ریزی کنید‬ ‫قبــل از اینکــه بچــه دار شــوید یــا تصمیــم بگیریــد کــه یکــی از‬ ‫والدین تــان را نــزد خــود بیاوریــد‪ ،‬بایــد بــا هــم بنشــینید و بــرای‬ ‫مخــارج اینــده برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬ببینیــد ایــا می توانیــد بــا درامــد‬ ‫فعلی تــان از پــس هزینه هــای فرزند تــان بربیاییــد؟ ایــا یکــی از‬ ‫شــما مجبــور اســت بــرای مراقبــت از فرزنــد‪ ،‬کارش را تــرک کنــد؟‬ ‫ببینیــد چقــدر می توانیــد بــرای هزینه هــای تحصیــل فرزند تــان یــا‬ ‫مراقبــت از والدیــن ســالمند تان پس انــداز کنیــد‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/04 - 1400 - 4081‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -92‬موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا ایزانلــو فرزنــد محمدولــی بشــماره شناســنامه ‪1484‬صــادره ازبجنــورد‬ ‫درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪ 148.10‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای بــدر باغچقــی فرزنــد حســین محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ‬ ‫احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/11/02 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/17 :‬‏‬ صفحه 6 ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان مطالبــات شــرکت بــرق اســتان‬ ‫از مشــترکان بخــش هــای مختلــف بــه ‪ ۷۹‬میلیــارد و ‪ ۲۱۰‬میلیــون تومــان رســید کــه ادامــه ایــن وضعیــت‬ ‫خدمــات رســانی کمتــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی علیخانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه هزینــه کــرد ‪ ۱۲۵‬میلیــارد تومانــی بــرای توســعه بــرق رســانی‬ ‫بــه اســتان از مــردم مــی خواهیــم کــه مطالبــات خــود را پرداخــت کنیــم تــا کمــاکان رونــد اجــرای بــرق‬ ‫رســانی اســتمرار داشــته باشــد و بتوانیــم برنامــه هــای وزارت نیــرو را در ایــن بخــش انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫مطالبه شرکت برق‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫از مشترکان به بیش‬ ‫از ‪ ۷۹‬میلیارد تومان‬ ‫رسید‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن ‪1400‬‬ ‫ترفند جدید کالهبرداران سایبری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا ترفنــد افزایــش دنبــال کنندگان(فالــوور) در‬ ‫اینســتاگرام از شــهروندان کالهبــرداری می کــرد‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ مرتضــی‬ ‫ابوطالبــی‪ ،‬در تشــریح خبــر گفــت ‪ :‬شــخصی بــا‬ ‫در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه و از فــردی در فضــای مجــازی کــه از‬ ‫وی کالهبــرداری نمــوده بــود‪ ،‬شــکایت داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــت کــه قصــد داشــته اســت از روش تبلیغات‬ ‫در فضــای مجــازی بــه کســب و کار خــود رونــق‬ ‫بدهــد‪ ،‬در همیــن خصــوص در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام یــک صفحــه ای متناســب بــا کســب و‬ ‫کار خــود ایجــاد کــرده اســت و بــا فــردی اشــنا شــد‬ ‫کــه مدعــی بــود بــا تبلیغــات و افزایــش فالــوور بــا‬ ‫تعــداد بــاال اورا بــه اهدافــش مــی رســاند‪ .‬شــاکی‬ ‫نیــز بــدون تحقیقــات و اطــاع از هویــت ایــن فــرد‬ ‫مبلــغ ‪ 50‬میلیــون ریــال بــرای او واریــز کــرد ولــی‬ ‫پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخی از ایــن فــرد‬ ‫دریافــت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس‬ ‫از انجــام اقدامــات تخصصــی و بکارگیــری امــور‬ ‫فنــی ضمــن شناســایی مجــرم در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی متوجــه شــدند ایــن فــرد بــا ترفنــد‬ ‫افزایــش دنبــال کننــدگان و تبلیغــات گســترده‬ ‫در صفحــات اینســتاگرامی مشــغول فعالیــت‬ ‫مجرمانــه و کالهبــرداری از کاربــران در فضــای‬ ‫مجــازی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مشــخص شــدن هویــت گرداننــده‬ ‫صفحــه بــرای پلیــس و پــس از هماهنگــی قضایی‪،‬‬ ‫مجرم در مرکز دستگیر شد و به پلیس فتا انتقال‬ ‫داده شــد‪ .‬ایــن مجــرم ســایبری بــا رویــت شــواهد‬ ‫غیــر قابــل انکارضمــن اعتــراف بــه کالهبــرداری از‬ ‫تعــداد زیــادی از شــهروندان بیــان داشــت کــه بــا راه‬ ‫انــدازی یــک صفحه اینســتاگرامی ســوژه هــای خود‬ ‫را جــذب و پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخگوی انها‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬قبــل از واریــز‬ ‫وجــه بــه حســاب افــراد در خصــوص هویــت‬ ‫اصلــی صاحــب صفحــه ؛ اطالعــات کســب کــرده‬ ‫و بــا برقــراری تمــاس تلفنــی از جزئیــات ان مطلــع‬ ‫عاقبت خرید از منابع نامطمئن‬ ‫اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا از‬ ‫شناســایی عامــل کالهبــرداری مالــی از شــهروندان در بســتر ســایت‬ ‫دیــوار خبــر داد و گفــت‪ :‬شــهروندان هنــگام خریــد در فضــای مجــازی‬ ‫از منابــع معتبــر اقــدام بــه خریــد کــرده و فریــب قیمت هــای وسوســه‬ ‫کننــده پایین تــر از عــرف بــازار را نخورنــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کارپایگاه اطالع رســانی پلیس فتا‬ ‫ســروان محســن نادی‪ ،‬رییس اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرایم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫اختالل وسواس فکر‪-‬عملی‬ ‫ایــن مطلــب از کتــاب طــرح هــای درمانــی و مداخــات بالینــی بــرای‬ ‫افســردگی و اختــاالت اضطرابــی تالــف تالیــف رابــرت لیهــی و اســتفن‬ ‫هوالند(‪)2000‬توســط خانــم شــهرزاد طهماســبی ترجمــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اختــال وســواس فکــری –عملــی چیســت؟ افــراد مبتــا بــه اختــال‬ ‫وســواس فکری‪-‬عملــی ‪،‬یــا دچــار وســواس های عملی‪،‬یا دچار وســواس‬ ‫هــای فکــری و یــا دچــار هــر دو بــا هــم هســتند‪.‬منظور از وســواس فکری‬ ‫‪،‬افکار‪،‬تصویرهــای ذهنی‪،‬یــا میــل هــای ناگهانــی بــه انجــام کاری یــا‬ ‫گفتــن چیــزی اســت کــه فــرد راناراحــت مــی کنــد و دایمــا هــم در ذهــن‬ ‫تکــرار مــی شــوند‪.‬منظور از وســواس عملی؛رفتارهایــی اســت کــه فــرد‬ ‫احســاس می کنــد مجبــور اســت انهــا را تکــرار کند تــا اضطرابش کاهش‬ ‫پیــدا کنــد یــا جلــوی یــک اتفــاق بــد گرفته شــود‪.‬اغلب ادم هــای مبتال به‬ ‫وســواس فکــری عملــی هــم افــکار ناراحــت کننــده و هم رفتارهــای تکرار‬ ‫شــونده را تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫رایج ترین وسواس های فکری عبارتند از‪:‬‬ ‫ترس از نجس شدن یا نجس کردن‬ ‫ترس از دست زدن به چیزهای سمی یا الوده‬ ‫تــرس از اســیب رســاندن بــه کســی یــا کشــتن کســی کــه معمــوال‬ ‫ایــن فکــر در مــورد افــراد نزدیــک و کســانی کــه فــرد انهــا را دوســت‬ ‫دارد اســت‪.‬‬ ‫تــرس از فرامــوش کــردن انجــام کاری مثــل قفــل کــردن در‪،‬بســتن‬ ‫شیر گاز‬ ‫ترس از انجام کاری غیر اخالقی یا انجام رفتاری خجالت اور‬ ‫ترس از ابتال به یک بیماری مثل ایدز یا سرطان‬ ‫رایج ترین وسواس های عملی عبارتند از‪:‬‬ ‫شستشــو و اب کشــی مکــرر و طوالنــی مثــل شســتن مکــرر دسـت ها‬ ‫در طــول روز‬ ‫وارسی و چک کردن افراطی مثل چندین بار قفل کردن در‬ ‫اعمال تکراری مثل‪16‬بار چراغ را خاموش کردن‬ ‫جمــع کــردن وانبــار کــردن چیزهــای بــی مصــرف مثــل روزنامــه یــا‬ ‫وســایل غیرقابــل اســتفاده‬ ‫قــرار دادن اشــیاء و وســایل بــه صــورت قرینــه یــا بــر اســاس یــک نظــم‬ ‫خــاص‬ ‫بیشــتر ادم هایــی کــه مبتــا بــه ایــن اختــال هســتند می داننــد‬ ‫کــه ترس هــای انهــا کامــا واقــع بینانــه نیســتند‪.‬خیلی از ایــن افــراد‬ ‫می داننــد کــه رفتــار وسواســی انهــا بــی معنــی و بیهــوده اســت ولــی‬ ‫نمــی تواننــد جلــوی خــود را بگیرند‪،‬انــگار کــه مجبورنــد ایــن رفتارهــای‬ ‫تکــراری را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اختــال وســواس فکــری عملــی بیمــاری شــایعی اســت‪.‬از هــر چهــل‬ ‫نفــر یکــی در طــول زندگــی اش بــه ایــن بیمــاری مبتــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وســواس مــی توانــد مشــکالت جــدی بــرای فــرد ایجــاد کند‪.‬ادم هــای‬ ‫تکریم از مادران شهدا‬ ‫باید به عنوان اقدامی‬ ‫ارزشی در جامعه‬ ‫نهادینه شود‏‬ ‫شــوید زیــرا افــراد ســودجو درفضــای ســایبر ایــن‬ ‫فضــا را مکانــی مناســب جهــت انجــام اعمــال‬ ‫مجرمانــه خــود می داننــد و از ســاده لوحــی‬ ‫برخــی از کاربــران بــرای رســیدن بــه مقاصــد مالــی‬ ‫نامشــروع خــود بهــره مــی برنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی از شــهروندان‬ ‫خواســت‪ :‬از پرداخــت بیعانــه قبــل از تحویــل‬ ‫کاال یــا خدمــات خــودداری کننــد و در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق‬ ‫شــماره تمــاس مرکــز فوریــت هــای ســایبر‬ ‫‪ 096380‬یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطات مردمی‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫مراجعــه یــک شــهروند بــه پلیس فتــا بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر کالهبــرداری مالــی در فضــای مجــازی‪ ،‬پرونــده ای‬ ‫تشــکیل و رســیدگی بــه ان در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس انتظامــی افــزود‪ :‬پــس از حضــور شــاکی و اخــذ‬ ‫اظهــارات وی‪ ،‬مشــخص گردیــد وی بــا مشــاهده اگهــی فــروش‬ ‫دوربیــن عکاســی بــا قیمــت بســیار پایین تــر از نــرخ بــازار در فضــای‬ ‫مجــازی مبلغــی بــه حســاب فروشــنده واریــز کــرده اســت و در ادامــه‬ ‫فروشــنده گوشــی خــود را خامــوش نمــوده و پاســخگو نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا عامــل کالهبــرداری شناســایی و مبلــغ مذکــور بــه حســاب‬ ‫شــاکی بازگردانــده شــد همچنیــن پرونــده جهت ســیر مراحل قانونی‬ ‫مبتــا بــه وســواس ســاعت های زیــادی در طــول روز مشــغول انجــام‬ ‫رفتارهــای وسواســی خــود هســتند‪.‬به همیــن دلیل این افــراد فرصت‬ ‫کافــی بــرای رســیدگی بــه امــور خانــواده خــود را ندارند‪.‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫بســیاری از افــراد مبتــا بــه وســواس فکری‪-‬عملــی از مکان هــا و‬ ‫موقعیــت هایــی کــه در انهــا اضطــراب ایجــاد مــی کنــد نیــز اجتنــاب‬ ‫مــی کنند‪.‬برخــی از انهــا عمــا خانــه نشــین مــی شوند‪.‬بیشــتر اوقــات‬ ‫فــرد یــا افــرادی در خانــواده بــه انهــا کمــک مــی کننــد تــا از عهــده انجام‬ ‫مناســک و تشــریفات وسواســی خویــش براینــد‪.‬‬ ‫علــل اختــال وســواس فکری‪-‬عملــی چیســت؟ دالیــل ایــن اختــال‬ ‫دقیقــا شناســایی نشــده اند‪.‬این اختــال یــک جنبـه ی ارثــی دارد‪.‬اعضــای‬ ‫خانــواده افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس فکــری عملــی اغلــب مبتــا‬ ‫بــه همیــن اختــال و ســایر اختــاالت اضطرابــی هســتند‪.‬البته تــوارث‬ ‫تنهــا دلیــل وســواس نیســت‪.‬یادگیری و فشــارهای زندگــی نیــز ســهمی‬ ‫در شــکل گیــری ایــن اختــال دارنــد‪.‬‬ ‫اختــال وســواس فکــری عملــی چگونــه بــه وجــود مــی ایــد؟‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه‪ %90‬افــراد افــکاری شــبیه بــه افــکاری‬ ‫کــه بیمــاران وسواســی را ناراحــت مــی کنــد دارنــد ولــی ایــن افــکار افــراد‬ ‫مبتــا بــه ایــن اختــال را بیشــتر از دیگــران ناراحــت مــی کنند‪.‬بیشــتر‬ ‫اوقــات افــکاری کــه باعــث نگرانــی افــراد مبتــا بــه وســواس می شــود‬ ‫مغایــر بــا باورهــا و ارزش هــای انها اســت‪.‬مثال یک فرد بســیار مذهبی‬ ‫و معتقــد از ایــن مــی ترســد کــه مبــادا بــه مقدســات توهیــن کنــد یــا‬ ‫کفــر بگویــد و یــا یــک مــادر دلســوز مــی ترســد کــه مبــادا بــه فرزنــدش‬ ‫اســیبی برســاند‪.‬با توجــه بــه ایــن کــه افــرادی کــه مبتــا بــه وســواس‬ ‫می شــوند‪.‬به خاطــر داشــتن ایــن گونــه افــکار بســیار ناراحــت هســتند‬ ‫و ســعی می کننــد از ایــن افــکار اجتنــاب کننــد‪ .‬انهــا اغلــب ســعی‬ ‫می کننــد خودشــان را مجبــور بــه متوقــف کــردن افکارشــان کننــد‪.‬‬ ‫مشــکل اینجاســت کــه هــر چــه بیشــتر ســعی مــی کنــی دربــاره چیــزی‬ ‫فکــر نکنــی‪،‬در نهایــت بیشــتر بــه ان فکــر خواهــی کرد‪.‬مــی توانیــد‬ ‫همیــن حــاال ایــن پدیــده را امتحان کنید‪:‬ســعی کنید بــه مدت‪60‬ثانیه‬ ‫بــه یــک فیــل صورتــی فکــر نکنید!بــه احتمــال زیــاد اولیــن چیــزی کــه‬ ‫بــه ذهــن شــما می ایــد ان چیــزی اســت کــه ســعی مــی کنیــد بــه ان‬ ‫فکــر نکنید؛یعنــی یــک فیــل صورتــی زمانی کــه ادم هــا در می یابند که‬ ‫نمی تواننــد از افــکار ناراحــت کننــده اجتنــاب کنند‪،‬بــه فکــر راه حل های‬ ‫دیگــری بــرای کاهــش اضطــراب مــی افتند‪.‬ممکــن اســت شــروع بــه‬ ‫انجــام کارهایــی کننــد مثــل شســتن زیــاد یــا زیــر لــب دعا خوانــدن این‬ ‫کارهــا معمــوال اضطــراب انهــا را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫فقط مشکل اینجاست که رهایی از اضطراب موقتی است‪.‬‬ ‫خیلــی زود شــرایط بــه گون ـه ای در مــی ایــد کــه انهــا بایــد ان عمــل را‬ ‫بیشــتر و بیشــتر انجــام دهنــد تــا حالشــان بهتــر شــود‪.‬خیلی زود ایــن‬ ‫عمــل بــه صــورت یــک رفتــار وسواســی در مــی ایــد‪.‬‬ ‫درمــان رفتــاری شــناختی اختــال وســواس فکــری عملــی چــه‬ ‫می کنــد؟ افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس فکری‪-‬عملــی از ایــن مــی‬ ‫ترســند کــه اگــر بــه افــکار وسواســی شــان میــدان بدهنــد و هیــچ عمــل‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار‬ ‫بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار‬ ‫«ســعید مطهــری زاده» در دیــدار بــا مادران‬ ‫شــهیدان واالمقــام ‏‏«براهیــم رحمانــی»‬ ‫و «علــی دوســت زاده» اظهارکــرد‪ :‬اگــر از‬ ‫خودگذشــتگی و ایثــار شــهدا نبــود بــه طــور‬ ‫یقیــن هیــچ ‏گونــه امنیتــی هــم وجــود‬ ‫نداشــت تا در ســایه ان به رشــد و پیشرفت‬ ‫کنونــی برســیم‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایثارگــری در راه ارزش هــای متعالــی‬ ‫و در جهــت تحقــق اهــداف اســمانی بــزرگ تریــن‬ ‫فضایــل و‏ارزشــمندترین تجلــی رفتــار ادمــی اســت‬ ‫کــه شــهدا بــا تقدیــم جــان خــود باالتریــن درجــه‬ ‫ایثارگــری را بــه نمایــش‏گذاشــتند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬‬ ‫حرکــت در مســیر اهــداف و ارمان هــای شــهدا‬ ‫و حفاظــت و‏پاســداری از دســتاوردهای انــان کــه‬ ‫همــان امنیــت و ارامــش بــرای ایــران اســامی‬ ‫می باشــد‪ ،‬وظیفــه ای همگانــی و‏تکلیــف شــرعی‬ ‫هــر مســلمان اســت‏‪.‬‬ ‫این مقام ارشــد انتظامی در اســتان مادران شــهدا‬ ‫را ســرمایه هــای ارزشــمند نظــام اســامی و پرچــم‬ ‫داران صبر و‏استقامت دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خانواده شــهدا با تحمل ســختی ها و مشــقت های‬ ‫فــراوان بــا اهــدای خــون‏پــاک فرزنــدان خــود باعــث‬ ‫عظمــت و ســربلندی اســام و نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران شــدند و تکریــم ایــن‬ ‫‏عزیــزان بــه عنــوان اقدامــی ارزشــی بایــد در جامعــه‬ ‫نهادینــه شــود‏‪.‬‬ ‫تحویــل مراجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســروان نــادی بیــان داشــت‪ :‬شــهروندان هنــگام خریــد در فضــای‬ ‫مجــازی از منابــع معتبــر و دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک خریــداری‬ ‫کننــد و قبــل از مشــاهده کاال و اطمینــان از صحــت و ســامت کاال‬ ‫هیچگونــه مبلغــی بــه حســاب فروشــنده واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه تخفیف هــای ویــژه و قیمت هــای‬ ‫ارزان و نامعقــول از شــگردهای کالهبــرداران اینترنتــی می باشــد‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه‬ ‫بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ‬ ‫و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا شــماره مرکــز فوریت هــای ســایبری به‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 096380‬موضــوع را بــه کارشناســان مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وسواســی بــرای جبــران انهــا انجــام ندهند‪،‬بیشــتر و بیشــتر مضطــرب‬ ‫خواهــد شــدو نخواهنــد توانســت ایــن اضطــراب را تحمــل کنند‪.‬انهــا‬ ‫اغلــب از ایــن نگراننــد کــه مبــادا دیوانــه شــوند‪.‬هدف درمــان شــناختی‪-‬‬ ‫رفتــاری ایــن اســت کــه بــه شــما کمــک کنــد کــه یــاد بگیریــد اضطــراب‬ ‫خــود را بــدون انجــام رفتارهــای وسواســی کنتــرل کنیــد‪.‬در ایــن درمــان‬ ‫شــما راهبردهایــی نظیــر تمریــن هــای ارام ســازی و شــیوه هــای تفکری‬ ‫را کــه باعــث کاهــش اضطــراب مــی شــوند یادخواهیــد گرفت‪.‬همچنیــن‬ ‫در ایــن درمــان مــی اموزیــد کــه اگــر بــه جــای اجتنــاب از افکارتــان بــا‬ ‫انهــا مواجــه شــوید‪،‬انها کنــار مــی روند‪.‬شــاید باور کردنش ســخت باشــد‬ ‫ولــی حقیقــت دارد‪.‬درمانگرتــان بــه شــما کمــک مــی کنــد بــا چیزهایــی‬ ‫کــه بیشــتر از همــه از انهــا مــی ترســید بــه تدریــج روبــه رو شــوید تــا‬ ‫باالخــره زمانــی فــرا برســد کــه بتوانیــد ترســتان را بــدون انجــام رفتارهــای‬ ‫وسواســی مهــار کنید‪.‬درمــان شــناختی رفتــاری وســواس فکــری عملــی‬ ‫معمــوال حدود‪20‬جلســه طــول مــی کشــد‪.‬ممکن اســت درمــان بــرای‬ ‫کســانی کــه عالیــم وســواس شــدیدتری دارند‪،‬بیشــتر از ایــن طــول‬ ‫بکشــد‪.‬پژوهش های انجــام شــده در ایــن زمینــه نشــان داده انــد کــه‬ ‫بیــش از ‪ %80‬کســانی کــه درمــان شــناختی‪-‬رفتاری خــود را تــا اخــر ادامه‬ ‫مــی دهنــد‪،‬در حــد متوســط تــا قابــل مالحظــه ای بهبــود مــی یابنــد‪.‬‬ ‫خیلــی پیــش مــی ایــد کــه بعــد از پایــان درمــان گاهــی افــکار یــا تمایــات‬ ‫وسواســی بــه ســراغ فــرد بیاینــد ولــی بــه طــور کلــی بیمــاران احســاس‬ ‫کنتــرل بیشــتری داشــته و مــی تواننــد از زندگــی لــذت ببرند‪.‬پژوهش هــا‬ ‫همچنیــن نشــان داده انــد کــه اغلــب افــرادی کــه درمــان را بــه پایــان‬ ‫برده اند‪،‬بعــد از اتمــام درمــان در دراز مــدت حالشــان بهتــر اســت‪.‬‬ ‫ایــا دارو مفیــد و موثــر اســت؟ داروهایــی کــه بیشــترین اثربخشــی را در‬ ‫درمــان اختــال وســواس فکــر عملــی دارند‪،‬ســطح شــیمیایی ســرتونین‬ ‫را در مغــز افزایــش می دهند‪.‬پزشــک یــا روانپزشــک شــما دارویــی‬ ‫را بــرای شــما تجویــز مــی کنــد کــه بیشــترین ســود را برایتــان داشــته‬ ‫باشــد‪.‬مطالعات نشــان داده انــد کــه ‪%60-50‬بیمــاران بــا دارو بهبود قابل‬ ‫مالحظــه ای پیــدا مــی کنند‪.‬البتــه اغلــب بیمــاران در می یابنــد کــه عالیم‬ ‫انهــا بــا قطــع دارو عــود مــی کند‪.‬بــه همــی دلیــل بهتــر است‪.‬همیشــه‬ ‫درمــان شــناختی رفتــاری نیــز بــه دارو درمانــی افــزوده شــود‪.‬برای برخــی‬ ‫بیمــاران ترکیــب دارو درمانــی و شــناخت درمانــی بهتریــن نتایــج را بــه‬ ‫بــار مــی اورد‪.‬‬ ‫از شما به عنوان بیمار چه انتظار می رود؟‬ ‫معمــوال در اوایــل درمــان بیمــار مضطــرب بــوده و در مــورد امــکان‬ ‫بهبــودش بــا ایــن روش شــک دارد‪.‬اگــر ایــن حالــت را دارید‪،‬بهتریــن‬ ‫کار ایــن اســت کــه ایــن نــوع درمــان را امتحــان کنید‪.‬درمانگرتــان‬ ‫راه هــای جدیــدی بــرای مقابلــه بــا اضطــراب بــه شــما مــی امــوزد و بــه‬ ‫شــما یــاد مــی دهــد چطــور بــا چیزهایــی کــه از انهــا نــی ترســید روبــه‬ ‫رو شــوید‪.‬از شــما خواســته خواهــد شــد کــه مهــارت هایــی را کــه در‬ ‫جلســات می اموزید‪،‬بیــن جلســات تمریــن کنید‪.‬اگــر تمریــن هایــی کــه‬ ‫درمانگرتــان توصیــه مــی کنــد را بیــن جلســات انجــام بدهیــد و درمــان را‬ ‫تکمیــل کنید‪،‬حالتــان بســیار بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪467‬‬ ‫پایان کار کالهبردار ‪ 10‬هزار‬ ‫دالری اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری کالهبــردار اینســتاگرامی کــه‬ ‫بــا معرفــی خــود بــه عنــوان شــهروند خارجــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبررنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت ســلیمانی در خصــوص ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی‬ ‫بر اینکه در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام با خانمی اهل یکی‬ ‫از کشــورهای اروپایی اشــنا شــده اســت و متهم با بیان اینکه‬ ‫قصــد ســرمایه گــذاری در ایــران را دارد‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از وی نمــوده اســت‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم از طریــق شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام خــود را بــه عنــوان ســرمایه گــذار معرفــی کــرده‬ ‫بــود کــه بــرای ارســال مبالــغ بــه ایــران‪ ،‬شــاکی می بایســت‬ ‫مبلــغ ‪ 10‬هــزار دالر را تحــت عنــوان مالیــات و اقدامــات‬ ‫اداری از طریــق صرافــی بــه حســاب او واریــز نمایــد‪ ،‬امــا‬ ‫پــس از دریافــت وجــه؛ دیگــر جوابگــوی پیام هــای شــاکی‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬مشــخص شــد متهــم در یکــی‬ ‫از کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ســاکن اســت کــه بــا‬ ‫اقدامــات پلیســی وی پــس از مراجعــه بــه ایــران در یکــی‬ ‫از شهرســتان های جنوبــی اســتان بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی گفــت‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر بــزه‬ ‫ارتکابــی شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات‬ ‫احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب‬ ‫بــه اعتــراف گشــود و بیــان داشــت مدتــی اســت بــا شــاکی‬ ‫از طریــق اینســتاگرام اشــنا شــده اســت و بــا معرفــی خــود‬ ‫بــه عنــوان یــک شــهروند اروپایــی و ســرمایه گــذار اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــاکی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا معرفــی‬ ‫خــود بــه عنــوان شــهروندان خارجــی و ارســال پیــام از طریــق‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه خصــوص اینســتاگرام قصــد‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان را دارنــد کــه هموطنــان در صــورت‬ ‫مشــاهده یــا برخــورد بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک یــا مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی می تواننــد ان را از طریــق وب ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا‬ ‫بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کشف یک فقره پرونده‬ ‫کالهبرداری با هدف اخاذی‬ ‫از کاربران‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک پرونــده کالهبــرداری مالی به مبلغ‬ ‫‪ 100‬میلیــون ریــال در پــی نفــوذ به شــبک ه اجتماعی شــهروندی‬ ‫خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس‬ ‫فتــا اســتان و طــرح دعــوی خــود مبنــی بــر کالهبــرداری از دو‬ ‫مخاطــب وی بــا دسترســی غیــر مجــاز بــه شــبکه اجتماعــی او‪،‬‬ ‫پروند ه مورد نظرتشــکیل و در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا توجــه بــه عملکــرد ســریع کارشناســان‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا در مسدودســازی‬ ‫حســاب مقصــد و ارائــه راهــکار بــه قربانیــان واریــز وجــه در ایــن‬ ‫پرونــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬قربانیــان کــه دو تــن از دوســتان شــاکی‬ ‫بودنــد در همــان هنــگام کــه متوجــه کالهبــرداری می شــوند با‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬تمــاس گرفته‬ ‫و پلیــس را در جریــان ایــن کالهبــرداری اینترنتــی قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افزود‪:‬یکی از شــگردهای کالهبرداران‬ ‫کــه ایــن روزهــا شــاهد افزایــش ان در وقــوع جرایــم ســایبری‬ ‫مــی باشــیم دسترســی غیــر مجــاز به شــبک ه اجتماعــی کاربران‬ ‫و درخواســت وجــه از مخاطبیــن بویــژه دوســتان و اشــنایان‬ ‫فــرد قربانــی اســت کــه بــا عنایــت بــه بی توجهــی کاربــران بــه‬ ‫عضویــت دو مرحلــه ای در تنظیمــات حریــم خصوصی فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬به شــدت رواج گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه پــس از هماهنگــی قضایــی متهــم بــه‬ ‫مرجــع قضایــی معرفــی و پــس از اخــذ دســتور وجــه مســدود‬ ‫شــده بــه شــکات پرونــده بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا درخواســت از هم وطنــان بــرای‬ ‫فعال ســازی تائیــد دومرحلـه ای حســاب های کاربــری خــود در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بیــان داشــت ‪ :‬انتخــاب رمــز عبــور ســاده‬ ‫از قبیــل تاریــخ تولــد‪ ،‬شــماره همــراه و ســایر رمزهــای قابــل‬ ‫پیش بینــی بــرای کالهبــرداران از مهم تریــن نقــاط ضعــف‬ ‫امنیــت دسترســی بــه شــبک ه اجتماعــی کاربــران می باشــد‪.‬‬ ‫لــذا درصورتی کــه کاربــران گــذرواژ ه دومرحلـه ای خــود را فعــال‬ ‫کننــد می تواننــد از دسترســی های غیرمجــاز و دردسرســاز‬ ‫پیشــگیری کننــد ‪.‬هــم چنیــن شــهروندان هنــگام برخــورد‬ ‫مــواردی مشــابه بــا موضــوع پرونــده فــوق‪ ،‬هرچــه ســریعتر‬ ‫نســبت بــه اطــاع رســانی به مخاطبین شــبکه هــای اجتماعی‬ ‫خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫بازارچ ـه ای کــه پــس از گذشــت ‪ 8‬مــاه از ســال همچنــان جــز پــارک خــودرو دران چیــز دیگــری وجــود‬ ‫نــدارد کــه حتــی بــه تازگــی تابلــو ان را افــرادی نشــناس امــا نیازمنــد بــه بنــر ســر در بازارچــه‪ ،‬از ســر در این‬ ‫محــل برداشــتند تــا شــاید بنــر ان در جــای دیگــر کاراریــی الزم را داشــته باشــد ‪...‬‬ ‫‪ -467‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-467‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪19-- 2022‬‬ ‫ شنبه ‪ 2‬بهمن ‪22-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« تقسیم صحیح ساعات شبانه روز »‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫چارســویی در مرکز شــهر بجنورد هســت که در عهد گذشــته‬ ‫موقفی برای گلگشــت و انبســاط و نشــاط بود‪.‬‏‬ ‫هنــگام غــروب افتاب‪،‬جوان هــا و نوجوان هــای شــهر‬ ‫کــه هــوس گــردش و ســیر مــی کردنــد و پــی تفریــح‬ ‫میشــدند‪،,‬خیابان های مشــرف بــه ایــن جوالنــگاه را طــی‬ ‫‏طریــق مــی کردنــد و ره می ســپردند‪ .‬گویــی چیــزی گــم کــرده‬ ‫بودنــد و ســراغ ان را در ایــن مــاوی مــی گرفتنــد ‪ .‬اینجــا به بوی‬ ‫یار اشــنا ســبب اجتماع دلها بود ‪.‬‏یاران دوســت همینکه به‬ ‫دهنــه ایــن چهارســو می رســیدند دقایقــی را در انجــا توقــف‬ ‫مــی کردنــد و بــه معاشــرت و مخالطــت مــی گذراندنــد ‪.‬‏‬ ‫در دوران فیــروزی و ظفــر انقــاب اینجــا بــه معرکــه ارای‬ ‫حریفــان ســخن پــرداز بــدل شــد ‪ .‬در ایــن پایــگاه و حوالــی ان‬ ‫بــود کــه جوانــان اســام گــرا و گروه‏هــای الئیــک حلقه هــای‬ ‫بحث هــای خیابانــی برمــی بســتند و بــر ســر مســائل دینــی و‬ ‫فلســفی و اقتصــادی و سیاســی بــا عنانــی گشــاده و حرّیــت‬ ‫تــام بــه جــدال و‏مــراء مــی پرداختنــد‪ .‬‏‬ ‫از گذشــته هــای دور بــه یــاد دارم لوحــی مکتــوب بــه دیــوار‬ ‫ملکــی متعلــق بــه اداره پســت وتلگــراف وتلفــن کــه در نبــش‬ ‫ایــن چهارســوق قــرار داشــت بدیــن‏عنــوان نصــب شــده بــود‪:‬‬ ‫«چهــارراه چکنــم» ؛ دقیقــا ًبــا همیــن رســم الخــط ‪ ,‬نــه بــه‬ ‫صــورت «چــه کنــم» ؛ کــه البتــه بدیــن نــام هــم مشــهور بــود ‪.‬‏‬ ‫‏ بــر ایــن حــال ‪ ,‬مــدت مدیــدی گذشــت تــا مــردی از تبــار‬ ‫معلمــان کــه خــود رمزگشــایی نکتــه بیــن بــود و چنــدی در‬ ‫کســوت راس بلدیــه ایــن شــهر درامــد‪ ,‬ایــن‏نــام را بــرای‬ ‫موقعیــت مذکــور برنتافــت و عــزم تغییــر ان نمــود ‪ .‬وی بــه‬ ‫زعــم خــود از بهــر اینکــه کاســه چــه کنــم چــه کنــم را از دســت‬ ‫جوان هــا و کســانی کــه انجــا‏را ملجــا سرگشــتگی خــود مــی‬ ‫دانســتند بســتاند و پاســخی نیــز بــه ســوال « چــه کنــم» انهــا‬ ‫گفتــه باشــد نــام ان را چهــارراه «کوشــش» نهــاد‪.‬‏‬ ‫گویــی هــر کــس بدیــن پایانــه پــای می نهــاد به یــاد بیکارگی و‬ ‫چشمه گل‬ ‫رامیان‬ ‫»»»‬ ‫ســاعَ ه ٌ یَر ُ ُّم ‬ ‫ن ث َال ُ ‬ ‫« قال علی(ع) »‪« :‬لِلْمُوْم ِ ِ ‬ ‫ســاعَا ٍ‬ ‫اجی فِیهَا رَب َّ ُه ‪ ،‬و َ َ‬ ‫ت ‪ :‬ف َ َ‬ ‫َث َ‬ ‫ســاعَ ه ٌ یُن َ ِ‬ ‫ل ا َ ْ ‬ ‫ن‬ ‫س لِل ْ َعاق ِ ِ ‬ ‫لُ و َ ل َی ْ َ ‬ ‫ل ُّ و َ یَجْم ُ ‬ ‫ن ل َذَّتِها فِیَما یَح ِ ‬ ‫س ه ِ و َ بَی ْ َ ‬ ‫ساعَ ه ٌ یُخ َلِّی بَی ْ َ ‬ ‫ن نَف ْ ِ‬ ‫مَ َعاشَ ُه و َ َ‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫اش ‪ ،‬اَو ْخُطْو َ ه ٍفِی مَ َعادٍ‪ ،‬اَو ْل َذ َّ ه ٍفِی غَیْر ِمُحَر َّ ٍم ‪» .‬‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ ‪:‬‬ ‫ث‬ ‫َال‬ ‫ث‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫صا‬ ‫یَک ُو َ ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ََ‬ ‫ن شَ اخ ِ ِ‬ ‫َ َ ٍ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪« :‬انسان باایمان ساعات شبانه روز خود را به سه بخش تقسیم‬ ‫مى کنــد‪ :‬قســمتى را صــرف مناجــات بــا پروردگارش مى کند و قســمت دیگــرى را براى‬ ‫ترمیم معاش و کسب و کار زندگى قرار مى دهد و قسمت سوم را براى بهره گیرى‬ ‫از لــذات حــال و دلپســند مى گــذارد و ســزاوار نیســت کــه انســان عاقــل حرکتــش جز‬ ‫در ســه چیــز باشــد‪ :‬مرمــت معــاش‪ ،‬گامــى در راه معــاد و لــذت در غیــر حــرام‪» .‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن گفتــار حکیمانــه برنام ـه اى به منظــور نظــم زندگــى پربرکــت‬ ‫بــراى انســان ها‪ ،‬ارائــه داده اســت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ت ) ‪«.‬انســان باایمان ســاعات شــبانه روز‬ ‫َث‬ ‫ ‬ ‫نخســت مى فرماید‪(:‬لِلْمُوْم ِ ِ ‬ ‫ســاعَا ٍ‬ ‫ن ث َال َ‬ ‫خــود را بــه ســه بخــش تقســیم مى کنــد»؛ روشــن اســت کــه منظــور از ســاعت در‬ ‫اینجــا‪ ،‬ســاعت مصطلــح امــروز نیســت کــه عبــارت از شــصت دقیقــه باشــد بلکــه‬ ‫ســاعت به مفهــوم لغــوى ان اســت یعنــى بخشــى از زمــان ‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫انــگاه بــه ایــن تقســیم ســه گانه پرداختــه‪ ،‬مى فرماید‪(:‬لِل ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ت ‪:‬‬ ‫َث‬ ‫ ‬ ‫ــا‬ ‫ث‬ ‫ــن‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ســاعَا ٍ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ســاعَ ه ٌ یُخ َلِّــی بَیْــ َ ‬ ‫ســ ه ِ‬ ‫ن نَف ْ ِ‬ ‫ســاعَ ه ٌ یَــر ُ ُّ م مَ َعاشَ ــ ُه ‪ ،‬و َ َ‬ ‫اجــی فِیهَــا رَبَّــ ُه ‪ ،‬و َ َ‬ ‫فَ َ‬ ‫ســاعَ ه ٌ یُن َ ِ‬ ‫ل ُّ و َ یَجْم ُ ـلُ )‪« .‬قســمتى را صــرف مناجــات بــا پــروردگارش‬ ‫ن ل َذَّتِهــا فِیَمــا یَح ِ ـ ‬ ‫و َ بَی ْـ َ ‬ ‫مى کنــد و قســمت دیگــرى را بــراى ترمیــم معــاش و کســب و کار زندگــى قــرار‬ ‫مى دهــد و قســمت ســوم را بــراى بهره گیــرى از لــذات حــال و دلپســند مى گــذارد»‬ ‫بــه ایــن ترتیــب قســمت مهــم و اصلــى زندگــى همــان مناجــات بــا پــروردگار اســت‬ ‫قســمت دوم کــه انســان را بــراى بخــش اوّل امــاده مى ســازد ترمیــم معــاش و کســب‬ ‫ســربار دیگــران نباشــد و زندگــى معقــول‬ ‫درامدهــاى مــادى اســت بــه گون ـه اى کــه َ‬ ‫ابرومنــدى بــراى خــود تهیــه کنــد‪ .‬بخــش ســوم کــه در واقــع کمــک بــه دو بخــش اول‬ ‫ـاط بــراى کار‬ ‫مى کنــد ایــن اســت کــه بــه اســتراحت و تفریــح ســالم بپــردازد تــا هــم نشـ ‍ ‬ ‫ـرط انجــام بخــش اوّل ودوم‬ ‫پیداکندوهــم بــراى عبــادت ونیــز بتوانــد ســامتى راکــه شـ ‍ ‬ ‫اســت براى خودحفظ‍ کند‪ .‬چه تقســیم جالب و دلپســندى که ضامن ســعادت دنیا‬ ‫و اخــرت اســت! بعضــى از شــارحان از ایــن تقســیمات سـه گانه این گونــه اســتفاده‬ ‫کرده انــد کــه بایــد بــه هرکــدام هشــت ســاعت را اختصــاص داد؛ کار نبایــد بیــش‬ ‫از هشــت ســاعت باشــد و اســتراحت و تفریــح نیــز بیــش از ایــن مطلــوب نیســت‬ ‫و امــا مناجــات بــا پــروردگار نیــز بــا توجــه بــه مقدمــات و امادگى هایــى کــه جهــت‬ ‫ان الزم است(شست وشــوى بــدن‪ ،‬طهــارت لبــاس‪ ،‬غســل و وضــو و نیــز رفتــن‬ ‫بــه مســجد و بازگشــت از ان و انجــام عبــادات) هشــت ســاعت را دربــر مى گیــرد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــراى گروهــی ایــن تقســیم به طوردقیــق انجــام نشــود ولــى بامقــدارى‬ ‫کــم و زیادتقســیم مزبــور صــادق اســت‪ .‬امّــا متاســفانه بعضــى ان چنان غــرق زندگى‬ ‫مــادى مى شــوند کــه تقریبــا ًتمــام اوقــات شــب و روز ان هــا بــه ان تعلــق مى گیــرد‬ ‫و حتــى در خــواب نیــز حســاب درامدهــا و بدهى هــا را انجــام مى دهنــد و بــه زن و‬ ‫فرزنــد خــود نیــز نمى رســند و حتــى ســامتى خــود را در ایــن راه بــه خطــر مى اندازنــد‪.‬‬ ‫این هــا درحقیقــت بى نوایانــى هســتند کــه بــراى دیگــران زحمــت مى کشــند‪ ،‬جمــع‬ ‫مى کننــد و مى گذارنــد و مى رونــد‪.‬‬ ‫نــه خــود از ان بهــره اى مى گیرنــد و نــه بــه نیازمنــدان بهــره اى مى دهنــد‪.‬‬ ‫وبه عکــس‪ ،‬بعضــى کســب و کار را رهــا کــرده و گوشــۀ عزلــت اختیــار نمــوده و‬ ‫دائمــا ًمشــغول عبادت انــد کــه بــه یقیــن ان هــا نیــز از تعلیمــات اســام دور و بــا‬ ‫ان بیگانه انــد‪ .‬و گــروه ســومى غــرق لــذات و عیاشــى و هوســرانى هســتند؛ نــه از‬ ‫دنیــا خبــر دارنــد و نــه از عقب ـى ‪ ،‬امــوال بى حســابى از پــدر و مــادر یــا از طــرق دیگــر‬ ‫بــه ان هــا رســیده و همــه چیــز را رهــا کــرده و بــه عیــش و نــوش پرداخته انــد کــه‬ ‫بــه یقیــن ان هــا نیــز نــه عاقبــت خوبــى در ایــن دنیــا دارنــد و نــه اینــده اى در اخــرت‪.‬‬ ‫در بعضى از روایات ساعات شبانه روز به چهار بخش تقسیم شده است‪.‬‬ ‫ازجملــه درحدیثــى از امــام موســى بــن جعفر(ع)چنیــن مى خوانیــم‪« :‬اجْت َهِدُوافِــى‬ ‫ســاعَ هً‬ ‫ســاعَ هً لِاَمْرِالْمَ َعـ ِ ‬ ‫ســاعَا ٍ ‬ ‫ن زَمَان ُکـ ُ ْ ‬ ‫ن یکـ ُـو َ ‬ ‫ا َ ْ ‬ ‫ـاش و َ َ‬ ‫ســاعَ هً لِمُنَاجَــا ه ِ الل َّـ ه ِ و َ َ‬ ‫ت َ‬ ‫م اَرْبـَ عَ َ‬ ‫ِّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫اشَ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫م فِــى‬ ‫ن ل َکُــ ْ ‬ ‫صــو َ ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ــ‬ ‫ک‬ ‫یوب‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ــ‬ ‫َک‬ ‫ون‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫یــ‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫ــا‬ ‫ق‬ ‫الث‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫ــ‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ــر‬ ‫ع‬ ‫ِ ِ َ َ ِّ‬ ‫ْ ُ َ ْ َ ُِ‬ ‫لِم ُ َ َ ِ ِ َ ِ َ‬ ‫م فِــى غَیــر ِ مُحَـرَّم؛ کوشــش کنیــد کــه زمــان‬ ‫ن فِیهَــا لِل َذَّاتِک ـُ ْ ‬ ‫ســاعَ هً تَخْلُــو َ ‬ ‫الْبَاطِـ ِ ‬ ‫ـن و َ َ‬ ‫شــمابه چهــار بخــش تقســیم شود‪:‬بخشــى بــراى مناجــات بــا پروردگاروبخشــى‬ ‫بــراى امرمعــاش و بخشــى بــراى معاشــرت بــا دوســتان و افــراد مــورد اعتمــاد کــه‬ ‫عیــوب شــمارابراى شــمابازگو مى کنندوباخلــوص باطــن بــه شــما خدمــت مى نماینــد‬ ‫وبخشــى از ان را نیــز بــراى لــذات غیــر حــرام باقــى گذاریــد»‪ .‬و روایــات دیگــرى‬ ‫نیــز بــه همیــن مضمــون از پیامبــر اکــرم(ص)و امــام علــى بــن موســى الرضا(ع)‬ ‫نقــل شــده وروشــن اســت کــه منافاتــى بیــن ایــن تقســیم بندى هانیســت‬ ‫بــراى این کــه درتقســیم ســه گانــه بخشــى در بخــش دیگــر ادغــام شــده اســت‪.‬‬ ‫در ضمــن از ایــن احادیــث به خوبــى اســتفاده مى شــود کــه اســام هیــچ گونــه‬ ‫مخالفتــى بــا لــذات حــال نــدارد بلکــه بــر ان تاکیــد نمــوده زیــرا همان گونــه کــه‬ ‫در بــاال بــه ان اشــاره شــد تفریــح ســالم و لــذات حــال‪ ،‬روح را ارامــش بخشــیده و‬ ‫جســم را ســالم مى کنــد و انســان در پرتــو ان مى توانــد بــه بخش هــاى مهــم زندگــى‪،‬‬ ‫بهتــر برســد‪ .‬اندیشــمند بزرگــی دربــاره مدیریت زمــان می گویــد‪ «:‬روزگار‪ ،‬طبق طبق‬ ‫گل هایــی فرصــت را در دســترس مــا قــرار مــی دهد تا از ان اســتفاده کنیــم و ان گاه‬ ‫چــه اســتفاده بکنیــم و چــه اســتفاده نکنیــم‪ ،‬اهســته و بی ســروصدا ایــن فرصت ها‬ ‫را از مــا پــس مــی گیــرد و ان را در چــاه بــی پایــان زمــان مــی افکنــد»‬ ‫موالنا نیز در مثنوی معنوی می گویَد ‪:‬‬ ‫اندرین مهلت که دادم مر ترا؟‬ ‫حق همی گوید چه اوردی مرا‬ ‫قوت و قوّت در چه فانی کرده ای؟‬ ‫عمر خود را در چه پایان برده ای‬ ‫پنــج حــس را در کجــا پالــوده ای؟‬ ‫گوهــر دیــده کجــا فرســوده ای‬ ‫گوش و چشــم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی‪ ،‬چه خریدی تو ز فرش؟‬ ‫ان کــی شــدند؟‬ ‫دســت و پــا دادمــت چــون بیــل و کلنــد مــن نبخشــیدم ز خــود‪ِ ،‬‬ ‫نعمتــت دادم‪ :‬بگــو شــکرت چــه بــود؟ دادمــت ســرمایه‪ ،‬هیــن بنمــای ســود‬ ‫منابع ‪ _۱ :‬نهج البالغه ‪ ،‬گفتار حکیمانه ‪ ٣٩٠‬به نقل از کتاب پیام امیرالمومنین علی(ع)‬ ‫‪ _۲‬گنجور ‪ ،‬نرم افزار شعر فارسی ‪ ،‬مثنوی معنوی موالنا‬ ‫سر چهار راه‬ ‫چه کنم‪،‬‬ ‫چاره چه کنم ؟‏‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه چشــمه‬ ‫گل شــناخته مــی شــود گفته انــد کــه‪ ،‬در زبــان ترکــی گل‬ ‫بــه نقطـه ای مــی گوینــد کــه بســیار عمیــق‪ ،‬گــود و فرورفتــه‬ ‫باشــد و داخــل ان اب جمــع شــده باشــد و گفتــه انــد کــه‬ ‫واژه ی گل از واژگان ارامــی اســت کــه معنــی ان چشــمه‬ ‫جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫درماندگــی در زندگــی خــود مــی افتــاد و فــی الحــال از خــود می‬ ‫پرســید ‪ :‬چــه کنــم؟ و ایــن ناصــح‏دلســوز هــم پاســخ را داده‬ ‫بــود ‪ :‬کوشــش و نیاســودن از پیــکار و کار کــردن ‪.‬‬ ‫‏ امــا هــر چــه بــود بــر حســب عــادت مالــوف و طریــق‬ ‫معروف‪،,‬مــردم انجــا را همچنــان چهــارراه چکنــم اطــاق‬ ‫کردنــد و بدیــن بدعــت وقعــی ننهادنــد ‪ .‬بعدهــا‏کــه اســتفاده‬ ‫از تلفــن بهــر بیــان و خطــاب بیشــتر شــد و گفتگــوی مردمــان‬ ‫بــا تلگــراف انــدر ‪،‬و رجــوع خلــق بدانجــا فزونــی یافــت‪ ,‬نــام‬ ‫«چهــارراه مخابــرات» در‏افــواه انــام ایــن شــهر جــای گرفــت‪.‬‏‬ ‫ممکــن اســت پــاره ای از شــهروندان بجنــوردی را تصــور بــر‬ ‫ایــن باشــد کــه ایــن شــهر تنهــا شــهری اســت کــه معبــری‬ ‫بــرای ســرگرمی و گشــت و گــذار بــه نــام «‏چکنــم» داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در حالیکــه فراینــد چنیــن نــام نهادنــی در پــاره ای‬ ‫بــاد دیگــر نیــز رخ نمــوده اســت ‪ .‬از جملــه در منطقــه ‪12‬‬ ‫تهــران میدانــی اســت کــه‏ســابقا ًبــه میــدان چکنــم شــهره‬ ‫ایــن شــهر بــوده اســت ‏‪.‬‬ ‫‏ ســببش ایــن اســت کــه ملتقــای شــش طریــق عــام اســت‬ ‫و هــر کــس بدانجــا رســد حــال بــر او تنــگ شــود و گیــج و‬ ‫ســردرگم بــا خــود گویــد ‪ :‬ندانــم کــه چــه کنم‏و کجا شــوم‪ .‬این‬ ‫وادی ســرگردان اکنــون بــه میــدان ابــن ســینا موســوم اســت ‪.‬‬ ‫در بهبهــان در گذشــته هــای دورکــه هیــچ تفرجگاهــی در ایــن‬ ‫شــهر نبــود‪ ,‬تنهــا‏موضــع تفریــح خلــق و جوانــان ‪ ,‬چهارســوق‬ ‫کوچکــی در شــارع اصلــی بــود کــه عصرگاهــان بــرای ســاعتی‬ ‫در انجــا اجتمــاع مـی ‬ ‫کردنــد و پــس از اینکــه فراغتــی‏حاصــل مــی امــد بــه خانــه باز‬ ‫می گشــتند‪ .‬نــام ان را چهــارراه چکنــم نهــاده بودنــد‪ .‬اکنــون‬ ‫ایــن محــل بــه چهــار راه بانــک ملــی یــا گپــور موســوم اســت‪ .‬‏‬ ‫چهــار راه شــریف ابــاد در شــیراز ‪ ,‬چهــار راه کاظمــی در کرمان‬ ‫و چهــارراه خوزســتان در شــوش دانیــال چنیــن وجهــی در‬ ‫تســمیت پیشــین خــود داشــته انــد ‪.‬‏در زاهــدان هنــوز هــم‬ ‫تقاطــع خیابــان امــام خمینــی و خیابــان ازادی بــه «چهــار راه‬ ‫چکنــم » نامبــردار اســت‪.‬‏‬ ‫نــام « چکنــم» ممکــن اســت بــه وجــوه دیگــری هــم بــرای‬ ‫پــاره ای چارســوها بــه کار ایــد؛ فــی المثــل یکــی از معابــر در‬ ‫شــهری خامــل الذکــر ‏بــه دلیــل عــدم امنیــت و فراغــت بــه نام‬ ‫چهارراه چه کنم زبانزد عام و خاص اســت و در کالنشــهرها‪,‬‬ ‫بــه تقاطــع هایــی کــه مــدام بــا ازدحــام‏اتومبیل هــا و ســیر‬ ‫بطئــی انهــا و انســداد طریــق روبــرو می شــوند بــر ســبیل طنــز‬ ‫و اســتهزا چهــارراه چکنــم گفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان در‬ ‫حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه اب ســردی‬ ‫از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان‬ ‫انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی‬ ‫را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه‬ ‫عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهــم از‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد و مصــرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاهــا مــی تــوان «ســلف خورش» ‪« ،‬کشــک بادنجان»‪،‬‬ ‫«چیکــو اردی» ‪« ،‬ماســتوا (اش ماســت)» ‪« ،‬لوبیــا پلــو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان‬ ‫رامیــان ‪ :‬شهرســتان رامیــان در قســمت جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان از شــمال بــه شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب‬ ‫به اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق به شهرســتان ازادشــهر ‪ ،‬و از‬ ‫غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت ایــن شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫(‪ 3/82‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ‬ ‫وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش‬ ‫(مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –‬ ‫خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی‬ ‫مســکونی و ‪ 6‬ابــادی خالــی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیــت هــای متعــددی مــی باشــد ‪ ،‬شــامل تــرک ‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫بلــوچ ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬شــاهرودی ‪ ،‬ســبزواری ‪ ،‬کــرد و فــارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‪،‬‬ ‫سیســتان‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪:‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی‬ ‫نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال‬ ‫‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪ :‬در مــورد وجــه تســمیه‬ ‫رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان‬ ‫اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت‬ ‫ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫ابنیــه‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهــای تاریخــی‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬حمــام عــروج ( دوره قاجاریــه ) ‪ ،‬کاخ شــاهی (‬ ‫دوره پهلــوی ) ‪ ،‬قلعــه میــران (دوره ساســانی) ‪ ،‬قلعــه کافــر‬ ‫مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیان ‪ ،‬ارتفاعات‬ ‫و روســتاهای ییالقی ( النگ ‪ ،‬پاقلعه ‪ ،‬پشــمکی‪ ،‬کشــکک‪،‬‬ ‫ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪ ،‬ملــچ ارام و ‪ )...‬و چشــمه نیلبــرگ ‪،‬‬ ‫چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیــر چشــمه‪ ،‬ســرگل و ابشــارهای‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموع ـه ای‬ ‫وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از گذشــته های دور‬ ‫تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی‬ ‫ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان‬ ‫جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در ایــن‬ ‫شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی باشــیم‪.‬‬ ‫کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی رامیانــی ‪ ،‬قالــی‬ ‫بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن دوزی سیســتانی و‬ ‫ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!