روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 466 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 466

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 29 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/19 -‬ژانویه ‪ /16 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪466‬‬ ‫در خانه بمانید‪،‬‬ ‫پست در کنار شماست‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫تاکید معاون اول‬ ‫رئیس جمهور بر دسترسی‬ ‫ازاد به اطالعات‬ ‫‪5‬‬ ‫پرداختتسهیالت‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بدون ضامن‬ ‫‪4‬‬ ‫اموات ‪،‬جای برای ارامیدن ندارند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اعتماد بی جا برداشت‬ ‫‪ 960‬میلیونی را رقم زد‬ ‫دولــت در پــی عدالــت و تــوازن بیــن بخش هــای مختلــف در دسترســی بــه تســهیالت‬ ‫اســت اینکــه چــرا بخــش کشــاورزی و صنعــت‪ ،‬بیشــتر برخــوردار نمی شــوند بــه نســبت‬ ‫بخش هــای خدماتــی و یــا عدالــت منطقـه ای و ایــن کــه چــرا تمرکــز در یــک جــای کشــور‬ ‫اســت و بقیــه کشــور نیســت؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۶۷‬بنای تاریخی‬ ‫گلستان‬ ‫امسال مرمت شد‬ ‫وزیر اقتصاد خبر داد‬ ‫‪2‬‬ ‫وام بدون ضامن‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬کار متفاوتی که‬ ‫ج های خوشبخت‬ ‫زو ‬ ‫انجام می دهند‬ ‫‪6‬‬ ‫در بانک ها کلید خورد‬ ‫‪3‬‬ ‫رفع تصرف ‪ ۵۳۶‬هزار متر مربع‬ ‫از اراضی ملی گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان گفــت کــه بــا ورود پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫اســتان امســال ‪ ۵۳۶‬هــزار متــر مربــع از اراضــی ملــی‬ ‫در حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬جنگلــی و مرتعــی و تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای متخلفــان و معرفــی بــه مراجــع قضایی رفع‬ ‫تصــرف شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســرهنگ عباســعلی‬ ‫پهلوانی نســب در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل رفــع تصــرف‬ ‫اراضی ملــی گلســتان امســال ‪ ۸۳‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عمــده پرونده هــای زمیــن خــواری‬ ‫تشــکیل شــده مربــوط بــه شهرســتان های مــراوه تپــه‪،‬‬ ‫کاللــه و علــی ابــاد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫گلســتان در ‪ ۱۴‬شهرســتان‪ ،‬بــا اجــرای پنــج طــرح ویــژه‬ ‫مبــارزه بــا زمیــن خــواری از ابتــدای امســال بــرای بازگشــت‬ ‫‪ ۴۱۵‬هــزار متــر مربــع از اراضــی ملــی بــه ارزش ‪۳۰۶‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــا شناســایی متهمــان و تشــکیل پرونــده و‬ ‫ارســال بــه مراجــع مرتبــط اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی‬ ‫از وظایــف ســازمانی پلیــس امنیــت اقتصــادی‪ ،‬مبــارزه‬ ‫بــا زمین خــواری اســت‪ ،‬از دســتگاه های مرتبــط شــامل‬ ‫منابــع طبیعی و ابخیــزداری‪ ،‬اموراراضی جهادکشــاورزی‪،‬‬ ‫راه و شهرســازی و حفاظــت محیــط زیســت گلســتان‬ ‫خواســت نســبت بــه پدیــده زمیــن خــواری در اســتان‬ ‫قاطعانــه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬مقابلــه بــا احتــکار کاالی اساســی را یکــی‬ ‫دیگــر از وظایــف ایــن نهــاد برشــمرد و گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۶۱۰‬میلیاردریــال کاالی احتــکار شــده در اســتان کشــف‬ ‫شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه ‪۶۷‬‬ ‫درصــد رشــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در قالــب اجــرای پنــج طــرح مبــارزه بــا‬ ‫احتــکار ارزش ریالــی کاالهــای احتکار کشــف شــده‪۱۳۵ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عمــده کاالهــای احتــکار‬ ‫کشــف از ســوی پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی اســتان‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ارد‪،‬‬ ‫نهــاده هــای دامــی و روغــن خوراکــی‬ ‫بــوده کــه در ایــن رابطــه ‪ ۲۷‬متهــم‬ ‫بــا تشــکیل پرونــده بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب‪ ،‬از مهــم‬ ‫تریــن پرونــده هــای تشــکیل شــده‬ ‫جرایــم و مفاســداقتصادی اســتان‬ ‫را کشــف ‪ ۱۲۶‬تــن گنــدم بــه ارزش‬ ‫‪ ۹‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کشــف ‪ ۱۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلوگــرم ســموم کشــاورزی‬ ‫بــه ارزش ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کشــف ‪ ۱۲۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۲۰‬کیلوگــرم نهــاده دامــی یارانـه ای بــه ارزش ‪ ۱۱‬ملیــارد‬ ‫ریــال در گــرگان و کشــف هــزار و ‪ ۴۲‬مترمربــع زمیــن‬ ‫خــواری بــه ارزش ‪ ۴۱‬میلیــارد ریــال در علــی ابــاد را در‬ ‫ســال جــاری برشــمرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده بــرای ‪۷۶۱‬‬ ‫میلیــارد ریــال کشــفیات کاال و ارز توســط پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی اســتان در ‪ ۹‬مــاه امســال گفــت‪ :‬نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل ارزش ریالــی کشــفیات در ایــن‬ ‫حــوزه در اســتان ‪ ۵۶‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــتر کشــفیات در ایــن حــوزه در بخــش‬ ‫ســوخت‪ ،‬مــواد غذایــی خارجــی‪ ،‬داروهــای دامــی‪ ،‬ســیگار‬ ‫و چــوب بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب کشــف ‪ ۳۱‬هــزار لیتــر نفــت‬ ‫ســفید بــه ارزش پنــج میلیــارد ریــال در کردکــوی‪،‬‬ ‫کشــف ‪ ۲۵‬تــن گنــدم بــه ارزش ‪ ۲۵‬میلیــارد ریــال در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کشــف ‪ ۴۱۵‬هــزار لیتــر نفــت ســفید بــه‬ ‫ارزش ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال در کردکــوی و کشــف ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫کیلوگــرم ارد بــه ارزش ســه میلیارد ریــال در گنبدکاووس‬ ‫را از عمــده کشــفیات در حــوزه کاال و ارز توســط پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان همچنیــن گفــت‪ ۷۱۳ :‬دســتگاه اســتخراج رمــز‬ ‫ارز بــه ارزش ‪ ۱۲۸‬میلیــارد ریــال طــی ‪ ۹‬مــاه امســال در‬ ‫اســتان کشــف و توقیــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب همچنیــن خواســتار اســتفاده‬ ‫بیشــتر از ظرفیــت کارشناســان پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫در رســیدگی بــه پرونــده هــای جرایــم و مفاســد اقتصــادی‬ ‫در اســتان توســط دســتگاه قضایــی شــد‪.‬‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی گلستان در‬ ‫حــوزه هایــی از جملــه جرایــم اقتصــادی (مبــارزه بــا زمیــن‬ ‫خواری‪ ،‬فرارمالیاتی‪ ،‬احتکار‪ ،‬اختالس‪ ،‬پولشویی‪ ،‬اخالل‬ ‫در نظــام اقتصــادی‪ ،‬جرایــم پولــی و بانکــی‪ ،‬تســهیالت‬ ‫غیرمجــاز بانکــی ‪ ،‬بیمــه و بــورس) و مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫و ارز ( ســوخت‪ ،‬لــوازم ارایشــی و بهداشــتی غیرمجــاز‪،‬‬ ‫قاچــاق دام ‪ ،‬ماهیــان خاویــاری‪ ،‬پرنــدگان نایــاب‪ ،‬امــوال‬ ‫فرهنــگ و تاریخــی‪ ،‬چــوب جنگلــی و گمــرک و دخانــی) از‬ ‫‪ ۱۷‬ابــان پارســال فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا وســعت افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربع ‪ ،‬دارای ‪ ۴۵۲‬هزار و ‪ ۱۸۵‬هکتار عرصه جنگلی‪۸۶۲ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار عرصــه مرتعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار‬ ‫ســاحل‪ ۶۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار زمین هــای مســتحدث و‬ ‫مــوات و ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر محمد رعیت‬ ‫نم‬ ‫انتصاب شایسته شما را هب سمت دمریکل رفهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان تبریک رعض وده و از خداوند متعال‬ ‫ارزوی توفیق و رسبلندی را ربای اتن خواستاریم ‪.‬‬ ‫تحریریه روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫معلولین نیز جزئی از جامعه اند‬ ‫افــراد دارای معلولیــت زمانــی کــه از خانــه می خواهنــد بیــرون بیاینــد بــا انــواع‬ ‫موانــع وچالش هــا مواجــه همچــون دســت انداز و چالــه وچوله هــای پیــاده رو‬ ‫تــا امــاده نبــودن سیســتم حمــل و نقــل عمومــی‪،‬از پل ـه ِ فروشــگاه ها تــا نــرده یــا‬ ‫میله هــای پیــاده رو؛ در حقیقــت او در جامعــه تنهــا مانــده فقــط و فقــط بــه واســطه‬ ‫نبــود مناسب ســازی مبلمــان شــهری کــه توجهــی بــه ان نمی شــود‪.‬‬ ‫جامعــه متاســفانه فرامــوش کــرده کــه ماننــد ســایرافراد جامعــه‪ ،‬معلولیــن نیــز‬ ‫هماننــد همــگان نیازهــای اولیــه یکســانی دارنــد نیازهــای چــون حــق برخــورداری از‬ ‫سیســتم حمــل و نقــل عمومــی یــا حــق برخــورداری از تــردد اســان در پیاده روهــا و‬ ‫اماکــن عمومــی‪.‬‬ ‫امــا در اینجــا شــاهد ایــن هســتیم کــه حتــی اغلــب پیاده روهــای شــهر بــرای افــراد‬ ‫ســالم هــم مناســب نیســت چــه برســد بــه افــرادی کــه دارای معلولیــت جســمی‬ ‫هســتند امــا نبایــد نادیــده گرفــت کــه افــراد ســالم در هــر صــورت از رفــت و امــد‬ ‫روزانــه خــود بــاز نخواهنــد مانــد امــا بــا کوچکتریــن مانعــی افــراد دارای معلولیــت‪،‬‬ ‫دچــار تاخیــر در رفــت و امــد یــا حتــی بازمانــدن از برنامــه روزانــه خــود می شــوند‪.‬‬ ‫در جلســه هیــات دولــت اخیــرا رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر لــزوم خدمــات خالصانــه‬ ‫و تــاش همــه جانبــه بــرای رفــع مشــکالت مــردم‪ ،‬گفتــه اســت کــه همــه دســتگاه ها‬ ‫در حیطــه مســئولیت های خــود بایــد تــاش کننــد تــا زندگــی و رفــت و امــد معلولیــن‬ ‫در ســطح شــهر و ادارات تســهیل شــود و تهیــه وســیله نقلیــه مناســب بــرای ایــن‬ ‫عزیــزان از جملــه وظایفــی اســت کــه برعهــده دولــت اســت‪.‬‬ ‫براســاس مــاده ‪ ۲‬قانــون حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت نیــز تمــام‬ ‫وزارتخانه هــا‪ ،‬ســازمان ها و موسســات و شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی‬ ‫و انقالبــی موظفنــد در طراحــی‪ ،‬تولیــد و احــداث ســاختمان ها و اماکــن عمومــی و‬ ‫معابــر و وســایل خدماتــی بــه نحــوی عمــل کننــد کــه امــکان دسترســی و بهره منــدی‬ ‫از انهــا بــرای افــراد دارای معلولیــت ماننــد ســایر افــراد فراهــم شــود‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اجرای کار مناسب سازی برعهده شهرداری است‬ ‫رئیــس دبیرخانــه ســتاد پیگیــری و هماهنگــی مناســب ســازی کشــور نیــز در ایــن‬ ‫زمینــه می گویــد‪ :‬بــا وجــود افزایــش ســن ســالمندی جامعــه و ســوی نیــاز جانبــازان‪،‬‬ ‫معلــوالن‪ ،‬بیمــاران و حتــی افــراد ســالم بــه فضــای مناسب ســازی شــده‪ ،‬الزم اســت‬ ‫ایــن موضــوع در دســتور کار مســئوالن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ابراهیــم کاظمــی مومــن ســرائی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۷۰ :‬درصــد‬ ‫مناسب ســازی معابــر و اماکــن عمومــی بــر عهــده شــهرداری اســت کــه بایــد نــگاه‬ ‫ویــژه ای بــه مناسب ســازی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع گفــت‪ :‬موانــع پیاده روهــا و نبــود امــکان گــذر‬ ‫ویلچــر از پیــاده رو بــا مقوالتــی ماننــد توســعه‪ ،‬عدالــت و برابــری فرصت هــا هیــچ‬ ‫ســنخیتی نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تصویــر زشــتی از نابرابــری فرصت هــا زمانــی نمایــان اســت کــه در‬ ‫خیابان هــای شــهری اتومبیل هــای چنــد صــد میلیونــی تــردد کننــد امــا یــک فــرد‬ ‫معلــول و یــا حتــی ســالمند امــکان گــذر از پیــاده رو ان خیابــان را نمی توانــد داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬و ایــن موضــوع هیچگونــه ســنخیتی بــا مقوالتــی چــون توســعه و عدالــت و‬ ‫برابــری فرصت هــا نــدارد‪.‬‬ ‫مومــن ســرائی افــزود‪ :‬بــا وجــود تاکیــد فــراوان جامعــه نســبت بــه یکپارچــه ســازی‬ ‫و امــکان دسترســی بــرای همــه‪ ،‬در جامعــه کنونــی بــه دلیــل موانــع نگرشــی و موانــع‬ ‫محیطــی و فیزیکــی فــراوان و حتــی نبــود اطالعــات و دانــش الزم در ایــن زمینــه‪،‬‬ ‫امــکان مشــارکت افــراد دارای معلولیــت بســیار پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دبیرخانــه ســتاد پیگیــری و هماهنگــی مناســب ســازی کشــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه مرجــع مناســبی بــرای اقــدام عملــی در زمینــه رعایــت اصــول‬ ‫مناسب ســازی در ســطح کشــور فراهــم شــده باشــد انتظــار داریــم کــه در اینــده‬ ‫شــاهد تحولــی عظیــم در توســعه مناسب ســازی محیــط و اماکــن عمومــی باشــیم و‬ ‫در نهایــت فرهنــگ مناسب ســازی در جامعــه نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫اقدامــات هدفمنــد بایــد بــا پرداختــن بــه الزامــات خاصــی کــه بــا قانون هــای موجــود‬ ‫بــراورده نمی شــوند‪ ،‬جریــان اصلــی مناسب ســازی را تکمیــل کنــد‪ .‬چنیــن اقداماتــی‬ ‫نیــازی بــه افزایــش زیــادی بــه هزینــه کلــی نــدارد‪ ،‬بــه خصــوص اگــر نیازهــای‬ ‫همگانــی در طراحــی اولیــه در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬دی‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزســه شــنبه ‪ 27‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 51,360,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,862,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,970,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 12,580,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 65,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪466‬‬ ‫مدیران با تشریح خدمات ‪۴۳‬‬ ‫ساله نظام‪ ،‬امید به اینده را‬ ‫در مردم تقویت کنند‬ ‫فرمانــدار مینودشــت در شــرق اســتان گلســتان بــا‬ ‫تبریــک در پیــش بــودن ایــام ســالگرد پیــروزی انقــاب‪،‬‬ ‫امیدافرینــی را از برنامه هــای محــوری ســتاد دهــه فجــر‬ ‫ایــن شهرســتان دانســت و از مدیــران خواســت کــه‬ ‫بــا تشــریح خدمــات ‪ ۴۳‬ســاله نظــام دربخــش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬امیــد بــه اینــده را در مــردم تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫محمدتقی قزل ســفلی روز سه شــنبه در جلســه ستاد‬ ‫بزرگداشــت دهــه فجــر ایــن شهرســتان بــا گرامیداشــت‬ ‫یــاد و خاطــره شــهیدان انقــاب بــه خصــوص ســپهبد‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اظهــار داشــت‪ :‬ملــت‬ ‫شــریف ایــران بــه برکــت انقــاب اســامی بــه «خــود‬ ‫بــاوری‪ ،‬عزتمنــدی و اســتقالل» دســت یافــت‪.‬‬ ‫وی باتاکیــد برضــرورت برگــزاری باشــکوه ایین هــای‬ ‫گرامیداشــت دهــه فجــر افــزود‪ :‬ایــن ایــام فرصتــی برای‬ ‫تجدیــد پیمــان بــا ارمان هــای امــام راحــل(ره)‪ ،‬مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و شــهیدان واالمقــام اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت همچنیــن بــا اشــاره بــه برخــی‬ ‫شــبهه افکنی هــای دشــمنان و معانــدان علیــه‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بیــان‬ ‫عملکردهــا و دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫طــی ‪ ۴۳‬ســال گذشــته بهتریــن پاســخ بــه ایــن شــبهه‬ ‫افکنی هــا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت بیــان خدمــات ‪ ۴۳‬ســاله‬ ‫نظــام توســط مدیــران دســتگاه های اجرایــی بــرای‬ ‫مــردم از جملــه نســل جــوان گفــت‪ :‬در ســایه‬ ‫اگاهــی و اشــنایی مــردم بــا ایــن خدمــات‪ ،‬امیــد بــه‬ ‫اینــده در انهــا تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫قــزل ســفلی اضافــه کــرد‪ :‬برنامه هــای پیــش‬ ‫بینــی شــده توســط ســتاد دهــه فجــر مینودشــت‬ ‫بایــد بــا محوریــت امیدافرینــی در مــردم و بــا‬ ‫رعایــت کامــل شــیوه نامه هــای بهداشــتی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا برگــزار شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ‪ ۸۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫تردد ِکشنده ها در بجنورد‪-‬‬ ‫اشخانه ممنوع شد‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تــردد کِشــنده ها در مســیر بجنــورد‪-‬‬ ‫اشــخانه بــه علــت بــارش بــرف و مــه گرفتگــی تــا اطــاع‬ ‫بعــدی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون‬ ‫راننــدگان عبــوری از گردنــه امیــن اللــه بــا بــارش بــرف‪،‬‬ ‫مــه الودگــی و کاهــش دیــد افقــی روبــه رو هســتند از‬ ‫ایــن رو بــرای تامیــن و ارتقــای ایمنــی ترددهــای جــاده‬ ‫ای‪ ،‬تــردد کِشــنده ها در مســیر مزبــور ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــردد خودروهــا در مســیر بجنــورد‪-‬‬ ‫اشــخانه تنها با زنجیر چرخ میســر اســت افزود‪ :‬بارش‬ ‫بــرف ســبب لغزندگــی ســطح جاده هــای اســتان در‬ ‫محورهــای مختلــف شــده اســت از ایــن رو راننــدگان‬ ‫بــا احتیــاط براننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بــارش‬ ‫بــرف در محورهــای بجنــورد ‪ -‬اشــخانه‪ ،‬بجنــورد ‪-‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬بجنــورد‪ -‬اســفراین ( اســدلی )‪ ،‬اشــخانه‪-‬‬ ‫چمــن بیــد‪ –-‬دشــت‪ ،‬حــوزه گرمــه و راز و جــرگالن‬ ‫گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی نیــروی انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ :‬رانندگان عبوری از گردنه های‬ ‫امیــن اللــه‪ ،‬اســدلی‪ ،‬جــاده قدیــم بدرانلــو بــا پدیــده مه‬ ‫و کاهــش دیــد افقــی روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از راننــدگان بویــژه راننــدگان‬ ‫عبــوری از محورهــای کوهســتانی انتظار مــی رود به جد‬ ‫قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار بــا بیــان اینکــه داشــتن زنجیــر‬ ‫چــرخ بــرای راننــدگان در طــول زمســتان الزامــی اســت‬ ‫گفــت‪ :‬راننــدگان از ســفرهای غیرضرور خــودداری کنند‬ ‫و در صــورت ســفر از ســالم بــودن خــودرو و تجهیــزات‬ ‫زمســتانه اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از راننــدگان انتظــار مــی‬ ‫رود از شــتاب زدگــی خــودداری کــرده و بــا ســرعت‬ ‫مطمئنــه حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حدفاصــل ‪ ۲‬قطــب ســیاحتی‬ ‫و زیارتــی کشــور واقــع اســت و ســاالنه میلیــون هــا‬ ‫مســافر از ایــن اســتان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫هواشناســی خراســان شــمالی بــرای اســتان بــارش‬ ‫بــاران و کــوالک بــرف و نیــز کاهــش دمــای هــوا‬ ‫پیش بینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫رونق اشتغال باپست‬ ‫گســترش کســب وکار پســت در بســتر اینترنت فرصتی مغتنم‬ ‫بــرای رونــق اشــتغال وتقویــت وتوســعه کســب وکارهــا گردیــده‬ ‫اســت و به همین جهت توســعه سرویســهای تجارت الکنرونیک‬ ‫وپســت مالــی در پیشــخوان خدمــات پســتی وپاســخگویی‬ ‫بــه نیــاز مشــتریان مــی توانــد امــری بســیار موثــر در توســعه‬ ‫کســب وکارهای الکترونیکــی باشــد‪.‬‬ ‫در خانه‬ ‫بمانید‪،‬‬ ‫پست در کنار‬ ‫شماست‬ ‫تــا بــه حــال ایــن موضــوع فکــر کرده ایــد کــه پــس‬ ‫از شــیوع کرونــا ایــن بــاور در مــردم تقویــت شــد‬ ‫کــه در خانه هــای خــود بماننــد و بــه شــکل اینترنتی‬ ‫و غیرحضــوری خریــد کنند وبسته هایشــان توســط‬ ‫پســت بــه دستشــان برســد‪.‬‬ ‫امــروزه بــا توجــه بــه نقــش بــی بدلیــل پســت‬ ‫در توســعه کســب وکار هــای اینترنتــی وافزایــش‬ ‫چشــمگیر خریــد وفــروش هــای اینترنتــی بــر ان‬ ‫شــدیم تــا مصاحبــه ای در ایــن خصوص با مهدی‬ ‫هنرخــواه مســئول واحــد تجــارت الکترونیــک بــه‬ ‫عبارتــی خریــد وفــروش اینترنتــی اداره پســت‬ ‫شهرســتان بجنــورد داشــته باشــیم کــه شــرح ان‬ ‫در ادامــه امــده اســت‪:‬با توجــه بــه اهمیــت کار‬ ‫پســت در ایــام شــیوع کرونــا‪،‬در شــرایط عــادی‬ ‫خدمــات پســتی نقــش مهمــی را در کاهــش‬ ‫هزینه ها‪،‬کاهــش ســوخت‪،‬کاهش الودگــی هــوا‬ ‫و همچنیــن در بهــره وری ملــی دارد بویــژه بــا توجه‬ ‫بــه تغییــر ســبک زندگــی مــردم وافزایــش خریــد‬ ‫و فروش هــای اینترنتــی اســتفاده از خدمــات‬ ‫پســتی در ســطح جامعــه افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــا اســتفاده از نیروهــای توانمنــد پســت‬ ‫تهدیــد کرونــا را بــه فرصتــی جهــت اســتفاده مــردم‬ ‫از خدمــات پســتی تبدیــل نمــوده ودر طــول شــیوع‬ ‫کرونــا بــه واســطه رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی‬ ‫و زیرســاخت های قــوی شــبکه پســتی ایــن فرصــت‬ ‫بــه وجــود امــد کــه اســتفاده مــردم از خدمــات‬ ‫پســتی افزایــش یابــد بطوریکــه در ایــن ایــام حجــم‬ ‫مرســوالت نســبت بــه گذشــته افزایــش چنــد‬ ‫برابــری وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهــدی هنرخــواه در ایــن خصــوص اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در راســتای بهبــود فضــای کســب وکار وتوســعه‬ ‫خریــد وفــروش ایننترنتــی بــا توجــه بــه تــوان‬ ‫وظرفیــت اســتان وتولیــدات بومــی و محلــی کــه‬ ‫منحصــر بــه فــرد بــوده وبــا توجــه بــه تنــوع قومــی‬ ‫وفرهنگــی ‪ ،‬در ایــن اســتان قابلیــت چنــد محصول‬ ‫وجــود داشــته وکاالهــای اســتان از منظــر و نــگاه‬ ‫مشــتریان جــذاب وارزنــده اســت‪.‬‬ ‫بازارالکترونیــک پســت گامــی موثــر در توســعه‬ ‫تجــارت الکترونیــک محســوب گردیــده اســت کــه با‬ ‫ایجــاد فضایــی امــن زمینــه فعالیــت هــر چــه بهتــر‬ ‫ومناســب تــر در عرصــه خریــد وفــروش اینترنتــی‬ ‫بــرای احــاد مــردم وصاحبــان کســب وکار فراهــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان نمــود‪ :‬در صفحــه اصلــی ســایت‬ ‫شــرکت ملــی پســت گزینــه ای بــه نــام تجــارت‬ ‫اکترونیــک ‪ ebazar.post.ir‬ایجــاد شــده اســت‬ ‫کــه مشــتریان گرامــی مــی تواننــد پــس از کلیــک‬ ‫وارد صفحــه بــازار شــده وکاالهــای مــورد عالقــه‬ ‫خــودرا از فروشــگاههایی کــه طــرف قــرارداد‬ ‫بــا شــرکت ملــی پســت هســتند خریــد نماینــد‬ ‫ومبلــغ ان را پــس از تحویــل کاال بــه مامــور اداره‬ ‫پســت پرداخــت نماینــد‪ ،‬همچنیــن متقاضیــان‬ ‫درخواســت ایجــاد فروشــگاه اینترنتــی می توانند‬ ‫بــه واحــد اداره پســت شهرســتان مربوطــه جهت‬ ‫عقــد قــرارداد مراجعــه ونســبت بــه تکمیــل‬ ‫وایجــاد پنــل فروشــگاهی‪ ،‬فروشــگاه مربوطــه‬ ‫خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بمنظــور فراهــم نمــودن دسترســی‬ ‫اســان تولیدکننــدگان صنایــع دســتی ومحصــوالت‬ ‫کشــاورزی ودامــی بــه بازارهــای داخلــی بــرای‬ ‫فــروش بــدون واســطه وبرقــراری ارتبــاط مســتقیم‬ ‫بیــن تولیــد کننــده روســتایی ومصــرف کننــده‬ ‫‪ ۶۷‬بنای تاریخی گلستان‬ ‫امسال مرمت شد‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت کــه از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۶۷‬بنــای تاریخــی ایــن اســتان بــا صــرف ‪ ۲۴۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار حفاظــت‪ ،‬مرمــت‪،‬‬ ‫ســاماندهی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫واقعــی ســامانه روســتا بــازار بــا ادرس الکترونیــک‬ ‫‪ rustabazar.post.ir‬راه انــدازی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مســئول واحــد تجــارت الکترونیــک ادار ه پســت‬ ‫شهرســتان بجنــورد ادامــه داد‪ :‬تولیــد کننــدگان‬ ‫صنایــع دســتی ومحصــوالت کشــاورزی میتواننــد‬ ‫بــا ثبــت نــام در ایــن ســامانه غرفــه ای در اختیــار‬ ‫گرفتــه وتصاویــر تولیــدات و محصــوالت خــود‬ ‫را بــرای فــروش در بازارهــای داخلــی کشــور‬ ‫بارگــذاری نمایند‪،‬پســت بــا تعهــد قبــول مرســوالت‬ ‫روســتاییان وارســال ان بــه ادرس خریــداران در‬ ‫کمتریــن زمــان ممکــن زمینــه پرداخــت الکترونیــک‬ ‫انالیــن را فراهــم تــا تولیــد کننــدگان دغدغــه وجــوه‬ ‫حاصــل از فــروش محصــول نداشــته باشــند ایــن‬ ‫مــی توانــد کمــک شــایانی بــه تولیدکننــدگان ورفــع‬ ‫دغدغــه هــای انــان نمایــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬گســترش کســب وکار پســت‬ ‫در بســتر اینترنــت فرصتــی مغتنــم بــرای رونــق‬ ‫اشــتغال وتقویــت وتوســعه کســب وکارهــا گردیده‬ ‫اســت و بــه همیــن جهــت توســعه سرویســهای‬ ‫تجــارت الکنرونیــک وپســت مالــی در پیشــخوان‬ ‫خدمــات پســتی وپاســخگویی بــه نیــاز مشــتریان‬ ‫مــی توانــد امــری بســیار موثــر در توســعه کســب‬ ‫وکارهــای الکترونیکــی باشــد‪.‬‬ ‫هنرخــواه تصریــح کــرد‪ :‬شــبکه مویرگــی پســت‬ ‫عامــل موثــری در توســعه اقتصــادی بــوده و زمینــه‬ ‫ایجــاد فضــای گســترده وامنــی بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫فراهــم ســاخته وبــا بهــره گیــری از اخریــن نــواوری‬ ‫توانســته رونــد توزیــع ومبادله مرســوالت اینترنتی‬ ‫را شــتاب بیشــتری بخشــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول تاکیــد نمــود‪ :‬بســیاری از کســب‬ ‫وکارهــای فروشــگاه های اینرنتــی بدلیــل بهره گیری‬ ‫از امکانــات پســت وتجــارت الکترونیــک واســطه‬ ‫را حــذف وشــبکه پســتی کشــور بــا حــذف ایــن‬ ‫واســطه ها ودالالن مرســوالت را بــه دســت‬ ‫صاحبــان خــود مــی رســاند‪.‬‬ ‫برای توســعه رشــد کســب وکارهای اینترنتی استان‬ ‫از عالقــه منــدان و شــرکت هــای اســتارتاپی در زمینــه‬ ‫کســب وکارهــای اینترنتــی فعــال دعــوت مــی شــود‬ ‫تــا شــاهد رونــق اشــتغال بخــش تجــارت الکترونیــک‬ ‫اســتان باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪:‬اداره کل پســت‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــه جهــت تســهیل در‬ ‫ارائــه خدمــات بــه صاحبــان و تولیدکننــدگان صنایــع‬ ‫دســتی ضمــن ایجــاد همدلــی و همگرایــی وایجــاد‬ ‫توســعه مشــارکتی اقــدام بــه تســهیالتی نظیــر‬ ‫ایجــاد باجه هــای ‪ vip‬محصــوالت تولیــدی اســتان‪،‬‬ ‫راه اندازی پســت ســیار جهت جمع اوری محصوالت‬ ‫از محــل تولیــدی ومعرفــی و فــروش محصــوالت‬ ‫نمــوده و همچنیــن در راســتای توســعه دولــت‬ ‫الکترونیــک بــا ایجــاد بســتر الکترونیکــی‬ ‫پســتی شــامل ســامانه های بــازار الکترونیــک‬ ‫‪،ebazar.post.ir‬گــت وی ‪،gateway.post.ir‬‬ ‫روســتا بــازار ‪ rustabazar.post.ir‬بنــا دارد بــا‬ ‫همــکاری متولیــان حــوزه پــارک علــم وفنــاوری‪،‬‬ ‫صاحبــان ایــده و اســتارتاپ ها وارگان هــای مرتبــط‬ ‫نظیــر دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‪،‬‬ ‫میــراث فرهنگی‪،‬کمیتــه امداد‪،‬صمــت‪ ،‬بهزیســتی‪،‬‬ ‫اداره کل زندانهــا نســبت بــه معرفی‪،‬فــروش وارســال‬ ‫محصــوالت بومــی محلــی اســتان بــدون واســطه بــه‬ ‫اقصــی نقــاط کشــور اقــدام نمایــد و بدیــن منظــور بــه‬ ‫جهــت ســاماندهی فضــای کســب وکار در اســتان‬ ‫مقــرر اســت کارگروهــی بــا مشــارکت دســتگاه های‬ ‫ذیربــط در مرکــز اســتان تشــکیل و مباحــث تجــارت‬ ‫الکترونیــک اجرایــی گــردد‪.‬‬ ‫ایشــان افــزود‪ :‬در همیــن راســتا بــا توجــه بــه‬ ‫شناســایی نیازمندیهــای صاحبــان فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی و غرفــه هــای بــازار الکترونیــک پســت‬ ‫اســتان خراســان شــمالی تاکنــون بــا تعــداد ‪50‬‬ ‫فروشــگاه فعــال اینترنتــی بــا ترافیــک ‪ 14912‬فقــره‬ ‫مرســوله اینترنتــی صــادره و تعــداد ‪ 80141‬فقــره‬ ‫مرســوله اینترنتــی وارده در ســطح اســتان قــرارداد‬ ‫بســته کــه در زمینــه تجــارت الکترونیــک بــا پســت‬ ‫همــکاری دارنــد ‪.‬‬ ‫در خاتمــه الزم بــه ذکــر اســت ارائــه خدمــات‬ ‫توســعه تجــارت الکترونیــک وفضــای کســب وکار‬ ‫وبهــره منــدی از ظرفیــت هــای ایجــاد شــده در‬ ‫بســتر شــرکت ملــی پســت ج‪.‬ا‪.‬ا براســتی مــی‬ ‫توانــد عــاوه بــر افزایــش شــفافیت وفســادزدایی‬ ‫وکاهــش مراجعــه مــردم بــه دســتگاهها وتوســعه‬ ‫دولــت الکترونیــک‪ ،‬در صرفــه جویــی وقت وهزینه‬ ‫مــردم نقــش مهمــی را ایفــاء نمایــد‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان‪ ،‬رحمــان فرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬اعتبــار الزم بــرای اجــرای ایــن طرح هــا از‬ ‫محــل منابــع ملــی‪ ،‬اســتانی‪ ،‬کمک هــای فنــی و اعتبــاری‪ ،‬مشــارکت بخــش خصوصــی‪ ،‬طــرح اشــتغال‬ ‫پایــدار و طــرح ملــی مشــارکت تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۲۵ :‬پــروژه مرمتــی از مجمــوع ایــن پروژه هــا بــا ‪ ۱۸۴‬میلیــارد و ‪ ۷۴۰‬میلیــون ریــال از‬ ‫منابــع ملــی‪ ،‬مرمــت و احیــا شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حفاظــت و اماده ســازی میــراث جهانــی گنبدقابــوس‪ ،‬ســاماندهی و مرمــت‬ ‫بناهــای شــهر تاریخــی اســتراباد‪ ،‬مطالعــه بافــت تاریخــی گمیشــان‪ ،‬حفاظــت و مرمــت و احیــای دیــوار‬ ‫بــزرگ گــرگان‪ ،‬مرمــت بافــت و بناهــای تاریخــی روســتای شــاهکوه‪ ،‬مرمــت کارخانــه پنبه پاک کنــی‬ ‫بندرگــز‪ ،‬احــداث مــوزه میــراث روســتایی‪ ،‬ایجــاد سیســتم حفاظتــی الکتریکــی مــوزه باستان شناســی‬ ‫گــرگان از جملــه طرح هایــی اســت کــه در ســال جــاری از محــل اعتبــارات ملــی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ‪۲۶‬‬ ‫پــروژه از جملــه مطالعــه حفــظ و احیــا شهرســتان های اســتان‪ ،‬تعمیــر و تجهیــز موزه هــا‪ ،‬پژوهــش و‬ ‫اکتشــافات باستان شناســی اســتان‪ ،‬مطالعــه‪ ،‬حفــظ و احیــا حمام هــای رامیــان و فارســیان بــا حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــار تخصیـص یافتــه اســتانی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫فرمانــی افــزود‪ :‬مشــارکت در مرمــت و ســاماندهی بنــای تاریخــی کاغذلــو در شــهر تاریخــی اســتراباد‬ ‫(گــرگان) در ســال جــاری بــا یــک میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل مشــارکت و همــکاری بــا بخــش‬ ‫خصوصــی نیــز یکــی دیگــر از ایــن پروژه هــا بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه حفاظــت و مرمــت اثــار و ابنیــه تاریخــی اســتان از محــل کمک هــای فنــی‬ ‫و اعتبــاری نیــز ‪ ۶‬بنــای تاریخــی شــامل مقصودلــو‪ ،‬نیــاکان‪ ،‬احمددوســت‪ ،‬اســیابان‪ ،‬ســفیدیان و‬ ‫میرزایــی در شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) بــا اعتبــار ‪ ۳۴‬میلیــارد ریــال مرمــت شــد‪.‬‬ ‫فرمانــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح اشــتغال پایــدار بــا هــدف حمایــت از مالکیــن اثــار تاریخــی‪،‬‬ ‫ایجــاد اشــتغال و حفاظــت از ایــن اثــار اجــرا می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن ســه میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال از محــل طــرح ملــی مشــارکت بــرای تعمیــر و مرمــت پنــج بنــای تاریخــی شــهر تاریخــی اســتراباد‬ ‫شــامل خانــه حــاج محمــد خراســانی‪ ،‬خانــه ضیاء موســوی‪ ،‬بنــای حافظــی‪ ،‬پیرتکیــه نعلبنــدان و تکیــه‬ ‫میرفندرســکی جــذب و هزینــه شــد کــه ایــن بناهــا مــورد مرمــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــرح ملــی مشــارکت‪ ،‬اقدامــی از ســوی وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایـع ‬ ‫دســتی بــرای مشــارکت در مرمــت اثــار تاریخــی بــا همــکاری مالکیــن ایــن اثــار اســت کــه خللــی در‬ ‫مالکیــت افــراد ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرمــت‪ ،‬احیــا و نگهــداری از اثــار تاریخــی و تمدنــی جــزو ضرورت هــای فرهنگــی‬ ‫و ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه بــوده و از نیازهــای مبــرم جامعــه امــروز و پشتوانه ســازی بــرای نســل‬ ‫فــردا اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫محمدرضــا اســتیری در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهارکــرد‪ :‬غــروب روز یکشــنبه‪ ،‬یــک زن ‪ ۴۰‬ســاله بــه دلیــل ســقوط از‬ ‫ارتفــاع ‪ ۷۵‬متــری ابشــار لــوه در شهرســتان گالیکــش جــان خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫رئیــس هــال احمــر شهرســتان هــای مینودشــت و گالیکــش افــزود‪ :‬ســه تیــم از امدادگــران شــعبه مینودشــت و‬ ‫پایگاه هــای امدادونجــات تنگــراه و ســه راهــی شــامل ‪ ۱۳‬نفــر بــا پنــج خــودروی امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرو‪ :‬امدادگــران جانباختــه را رهاســازی و از ایــن منطقــه صعــب العبــور انتقــال و تحویــل عوامــل انتظامــی‬ ‫دادنــد کــه عملیــات ســاعت ‪ ۲۲:۳۰‬بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫زن ‪ ۴۰‬ساله بر اثر‬ ‫سقوط از ابشار‬ ‫«لوه» جان باخت‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی ‪1400‬‬ ‫بانک ها سود مازاد‬ ‫را پس می دهند‬ ‫عملکرد مثبت بانک های‬ ‫قرض الحسنه‬ ‫اگــر نــرخ ســود تســهیالت بانک هــا باالتــر از نــرخ‬ ‫مصــوب شــورای پــول و اعتبــار باشــد مکلــف هســتند‬ ‫مبلغــی را کــه بــرای ایــن منظــور گرفتنــد برگرداننــد‪.‬‬ ‫و ایــن بــرای نخســتین بــار اســت کــه می گوییــم اگــر‬ ‫بانکــی بیــش از نــرخ مصــوب‪ ،‬ســود گرفتــه اســت بایــد‬ ‫ان را بــه مشــتری تســهیالت گیرنــده برگردانــد و اگــر‬ ‫ایــن کار را نکنــد مشــتری بــه بانــک مرکــزی و یــا وزارت‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی مراجعــه کنــد و بــه همــه ایــن‬ ‫شــکایت ها رســیدگی می شــود‪.‬‬ ‫در سیســتم بانکــی‪ ،‬بانک هایــی را داریــم کــه بورســی‬ ‫نیســتند امــا جــزو کــم مشــکل ترین بانک هــا هســتند‪،‬‬ ‫بانک هــای قرض الحســنه‪ ،‬میــزان معوقــات ان هــا زیــر ‪۲‬‬ ‫درصــد اســت یعنــی بســیار بهتــر از بقیــه بانک هــا هســتند‬ ‫و بایــد ســعی کنیــم ایــن بانک هــا را تقویــت کنیــم تــا تــوان‬ ‫تســهیالت دهــی انهــا بــاال بــرود‪.‬‬ ‫دسترســی به تســهیالت‪ ،‬شــاخص بســیار مهمی اســت که‬ ‫ایــن شــاخص را قاعده هــای مجلــس‪ ،‬دولــت و بانــک مرکــزی‬ ‫تعییــن می کننــد و نبایــد اینگونــه باشــد کــه فقــط یــک عــده‬ ‫خاص به تســهیالت‪ ،‬دسترســی داشــته باشــند و باید موانع‬ ‫را برداریــم‪.‬‬ ‫وام بدون ضامن‪،‬‬ ‫در بانک ها‬ ‫کلید خورد‬ ‫بــه دنبــال دســتور رئیس جمهــور بــرای اصــاح رفتــار نظــام‬ ‫بانکــی بــا مــردم‪ ،‬وزیــر اقتصــاد وعــده داد کــه در روزهــای‬ ‫اینــده بــا ابــاغ بــه بانک هــای دولتــی‪ ،‬ان هــا مکلــف‬ ‫خواهنــد شــد وام هــای خُــرد را بــدون ضامــن و وثیقــه بــه‬ ‫مــردم پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫ســید احســان خانــدوزی وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه‬ ‫ســخت گیری بانک هــا در ســالیان گذشــته در پرداخــت وام‬ ‫بــه مــردم گفــت‪ :‬قاعــده ســخت گیرانه ای را دنبــال کرده ایــم و‬ ‫بــرای تســهیالت گیرنــده مانــع ایجــاد شــده اســت‪ .‬به کســی که‬ ‫مثــا ً‪ ۵۰‬میلیــون یــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون پــول نیاز دارد و ســابقه نشــان‬ ‫داده کــه فــردی خوش حســاب اســت می تــوان تســهیالت داد‪.‬‬ ‫مــاک شــدن اعتبــار بــه جــای وثیقــه و ضامــن دسترسـی ها را‬ ‫فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی در یــک گفت وگــوی تلویزیونــی ایــن خبــر را‬ ‫مطــرح کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه روزهــای اینــده اولیــن‬ ‫گام را برمی داریــم‪ .‬بــه بانک هــای دولتــی تکلیــف خواهیــم‬ ‫کــرد در خصــوص ســطوح تســهیالت پاییــن حتمــا ًبــا اتــکا بــه‬ ‫اعتبــار فــرد و اینکــه تــوان بازپرداخــت دارد بــدون وثیقــه و‬ ‫بــدون ضامــن بتوانــد تســهیالت دریافــت کنــد‪ .‬اســیب ها را‬ ‫شناســایی خواهیــم کــرد و ســپس بــرای ســقف های باالتــر‬ ‫اقــدام خواهیــم کــرد‪ .‬در روزهــای اینــده ایــن خبــر خــوش را‬ ‫بــه مــردم خواهیــم داد‪.‬‬ ‫پرداخت حدود ‪ ۶۴‬هزار میلیارد تومان تسهیالت ازدواج‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه بانک هــا در ‪۹‬‬ ‫مــاه ابتــدای امســال‪ ،‬حــدود ‪ ۷۵۰‬هــزار تســهیالت ازدواج بــه‬ ‫مبلــغ حــدود ‪ ۶۴‬هــزار میلیــارد تومــان پرداختنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫رقــم‪ ،‬پارســال ‪ ۴۳‬و ســال پیــش از ان ‪ ۲۶‬و ســال پیــش از ان‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســید احســان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن ‪ ۹‬مــاه بســیار بیشــتر از ســال ‪ ،۹۹‬تســهیالت‬ ‫ازدواج پرداختیــم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬به علت شیوع کرونا‪ ،‬بانک ها را مکلف کردیم‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه بــرای سرپرســتان خانــوار کــه دچــار‬ ‫بیمــاری کرونــا می شــوند بپردازنــد و بانک هــا بــا اســیب دیده‬ ‫کرونــا کــه سرپرســت خانــوار اســت تمــاس می گیرنــد و از او‬ ‫می خواهنــد کــه اگــر بــه تســهیالت قرض الحســنه نیــاز دارد‬ ‫بیایــد و تســهیالت را دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫امالک مازاد بانک ها فروخته می شود‬ ‫خانــدوزی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بانک هــای دولتــی‬ ‫چــه تعــداد شــرکت های مــازاد دارنــد و چــه زمانــی ایــن‬ ‫شــرکت ها بــه حــق قانونــی خــود می رســند؟ گفــت‪ :‬وضعیــت‬ ‫بانک هــای دولتــی‪ ،‬متفــاوت اســت بــرای مثــال بانــک ســپه‪،‬‬ ‫پــس از ادغــام بانک هــای نظامــی در ایــن بانــک‪ ،‬هنــوز در‬ ‫برخــی مــوارد صورت هــای مالــی تلفیقــی کــه همــه ایــن پنــج‬ ‫بانــک بــه صــورت یکپارچــه در بانــک ســپه مدیریــت شــوند‪،‬‬ ‫مشــکالتی دارد‪ ،‬زیــرا یکــی از بزرگترین اتفاقــات و جراحی های‬ ‫ادغامــی بانکــی کشــور در دهه های گذشــته اســت بــدون اینکه‬ ‫تبعــات اجتماعــی وســیعی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن بانک هــا و بانک هــای ادغامــی هنــوز‬ ‫خــلا اطالعاتــی داریــم‪ ،‬امــا در مــورد بانک هایــی ماننــد بانــک‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪466‬‬ ‫ملــی‪ ،‬تکلیــف ان و تعــداد شــرکت ها مشــخص اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف دولــت ســیزدهم ایــن‬ ‫اســت کــه ســال اینــده امــار دقیقــی را ارائــه کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۷۰‬شــرکت زیرمجموعــه بانــک ملــی داریــم کــه از ایــن‬ ‫تعــداد‪ ،‬برخــی شــرکت های بســیار کوچکــی هســتند کــه بــرای‬ ‫خدمــات بانــک هســتند و کمــک کســب وکار بانــک هســتند‪،‬‬ ‫امــا تعــدادی از ان هــا نیــز شــرکت هایی هســتند کــه از قدیــم‬ ‫فعالیــت اقتصــادی قدیمــی دارنــد و می توانســتیم ان هــا را‬ ‫واگــذار کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬بســیاری از ایــن‬ ‫زیرمجموعه هــا می تواننــد بــه شــرکت های شــوینده‪ ،‬تولیــدی‬ ‫و صنعتــی بــرود و ایــن اتفــاق را در ســال اول حکــم قانونــی‬ ‫پیگیــری خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا شــرکت توســعه صنایــع‬ ‫بهشــهر واگــذار می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن جملــه دقیقــی نیســت‬ ‫و برخــی از زیرمجموعه هــای ایــن شــرکت واگــذار می شــود و‬ ‫برخــی از ان هــا در بــازار ســرمایه حضــور دارنــد و بایــد کشــش‬ ‫ایــن بــازار را هــم در نظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی اضافــه کــرد ‪ :‬تعهــد مدیــران عامل بانک هــای دولتی‬ ‫ایــن اســت کــه برنامــه فصلــی بــرای اجــرای احــکام قانونــی‬ ‫داشــته باشــند و هــر ســه مــاه بایــد گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫بانک ها نسخه قرارداد را به مردم بدهند‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت ‪ :‬مــردم همیشــه از نحــوه‬ ‫تســهیالت گیــری بانک هــا ناراضــی بودنــد و می گفتنــد نرخ هــا‬ ‫را درســت محاســبه نمی کننــد و یــا اینکــه اصــل قــرارداد را بــه‬ ‫مــردم ارائــه نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رئیس جمهــور خواســت‪ ،‬بــدون اینکــه مســئله بــه‬ ‫شــکایت و دعــاوی و دادگســتری برســد‪ ،‬خــود بانک هــا مکلــف‬ ‫باشــند مســائل کیفــری و به ویــژه مســئله نــرخ ســود مــازاد را‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫بانک ها سود مازاد را پس می دهند‬ ‫خانــدوزی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر نــرخ ســود تســهیالت بانک هــا‬ ‫باالتــر از نــرخ مصــوب شــورای پــول و اعتبــار باشــد مکلــف‬ ‫هســتند مبلغــی را کــه بــرای ایــن منظــور گرفتنــد برگرداننــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬ایــن بــرای نخســتین‬ ‫بــار اســت کــه می گوییــم اگــر بانکــی بیــش از نــرخ مصــوب‪،‬‬ ‫ســود گرفتــه اســت بایــد ان را بــه مشــتری تســهیالت گیرنــده‬ ‫برگردانــد و اگــر ایــن کار را نکنــد مشــتری بــه بانــک مرکــزی و یــا‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مراجعــه کنــد و بــه همــه ایــن‬ ‫شــکایت ها رســیدگی می شــود‪.‬‬ ‫دریافــت تســهیالت بــرای افــراد خوش حســاب بایــد اســان‬ ‫شــود‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬قاعــده گذاری هــا‬ ‫بایــد اســان کننــده دریافــت تســهیالت باشــند و بــرای افــراد‬ ‫خوش حســاب نبایــد ســخت گیرانه باشــد و اعتبــار افــراد و‬ ‫ســابقه انهــا بــه جــای وثیقــه‪ ،‬مــاک شــود‪.‬‬ ‫ســید احســان خانــدوزی در ادامــه برنامــه گفتگــوی ویــژه‬ ‫خبــری دربــاره مســتغالت بانک هــا گفــت‪ :‬ایــن مســتغالت‬ ‫و ارزش ان هــا در صورت هــای مالــی بانک هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شفافیت اقتصادی‪ ،‬مالی و بانکی‪ ،‬گام نخست‬ ‫بــرای هــر اصالحــی اســت زیــرا مدیریــت‪ ،‬بهتــر می شــود و‬ ‫منضبط تــر و قانون مدارتــر رفتــار می کنیــد و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫در معــرض نظــارت و نقــد قــرار می گیریــد ســعی می کنیــد بهتــر‬ ‫مدیریــت کنید‪.‬‬ ‫عملکرد مثبت بانک های قرض الحسنه‬ ‫خانــدوزی بــا بیــان اینکــه در سیســتم بانکــی‪ ،‬بانک هایــی را‬ ‫داریــم کــه بورســی نیســتند امــا جــزو کــم مشــکل ترین بانک هــا‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬بانک هــای قرض الحســنه‪ ،‬میــزان معوقــات‬ ‫ان هــا زیــر ‪ ۲‬درصــد اســت یعنــی بســیار بهتــر از بقیــه بانک هــا‬ ‫هســتند و بایــد ســعی کنیــم ایــن بانک هــا را تقویــت کنیــم تــا‬ ‫تــوان تســهیالت دهــی انهــا بــاال بــرود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دسترســی بــه تســهیالت‪ ،‬شــاخص بســیار مهمــی‬ ‫اســت کــه ایــن شــاخص را قاعده هــای مجلــس‪ ،‬دولــت و‬ ‫بانــک مرکــزی تعییــن می کننــد و نبایــد اینگونه باشــد که فقط‬ ‫یــک عــده خــاص بــه تســهیالت‪ ،‬دسترســی داشــته باشــند و‬ ‫بایــد موانــع را برداریــم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬قاعــده گذاری هــا‬ ‫بایــد اســان کننــده دریافــت تســهیالت باشــند و بــرای افــراد‬ ‫خوش حســاب نبایــد ســخت گیرانه باشــد و اعتبــار افــراد و‬ ‫ســابقه انهــا بــه جــای وثیقــه‪ ،‬مــاک شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬در روزهــای اینــده‪ ،‬نخســتین قــدم را در ایــن‬ ‫زمینــه برمی داریــم و بــه بانک هــای دولتــی تکلیــف خواهیــم‬ ‫کــرد در خصــوص ســطوح تســهیالت پاییــن حتمــا ًبــا اتــکاء بــه‬ ‫اعتبــار ان فــرد عمــل شــود و اگــر تــوان بازپرداخــت تســهیالت‬ ‫را دارد بــدون وثیقــه و بــدون ضامــن‪ ،‬ایــن کار را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن مســیر اســیب ها را شناســایی‬ ‫می کنیــم و چنــد مــاه بعــد بــرای اعــداد ســقف های باالتــر‪،‬‬ ‫نظــام اعتبارســنجی و نهادســازی ها در کشــور انجــام خواهــد‬ ‫شــد و امیــدوارم در روزهــای اینــده ایــن خبــر خــوش را بــه‬ ‫مــردم بدهیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‪،‬‬ ‫مســئول تنظیــم نــرخ ســود شــبکه بانکــی نیســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاســتگذار‬ ‫هســتند امــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی حتمــا ًکمــک کار‬ ‫پاییــن اوردن تــورم اســت‪.‬‬ ‫موفقیت دولت در مهار تورم‬ ‫او افــزود‪ :‬در پاییــز امســال یعنــی در مقایســه اول مهــر بــا‬ ‫اخــر اذر‪ ،‬تــورم نقطــه بــه نقطــه‪ ۱۶ ،‬و هفــت دهــم درصــد‬ ‫پایین تــر امــده اســت‪ ،‬امــا ایــن بــه معنــی ارزان تــر شــدن‬ ‫اجنــاس نیســت بلکــه گران تــر هــم شــدند امــا ســرعت و‬ ‫شــتاب ان گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬زمانــی کــه دولــت را از‬ ‫دســت اندازی بــه پایــه پولــی ممنــوع می کنیــم و می گوییــم‬ ‫اســتقراضش بایــد بــه حداقــل برســد و انضبــاط بودجـه ای بایــد‬ ‫ایجــاد شــود یعنــی در جهــت کنتــرل تــورم حرکــت می کنیــم‪.‬‬ ‫افزایش قدرت خرید مردم در بودجه سال اینده‬ ‫او افــزود‪ :‬حتــی می گوییــم بــرای کنتــرل تــورم در ســال‬ ‫اینــده‪ ،‬هزینــه دولــت‪ ،‬کمتــر افزایــش پیــدا کنــد و جامعه به‬ ‫حمایــت نیــاز دارد‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬اگــر می خواســتیم بیشــتر از ایــن‪،‬‬ ‫حقوق هــا را افزایــش دهیــم حتمــا ً مــا بــه ازای ان از جیــب‬ ‫دیگــر مــردم پــول درمی اوردیــم و قــدرت خریــد انهــا را کــم‬ ‫می کردیــم و تــورم را افزایــش می دادیــم‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬دولــت تصمیــم گرفــت در ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫افزایــش حقــوق کمتــری در جیــب راســت مــردم بگــذارد امــا‬ ‫از ان طــرف از طریــق تــورم باالتــر‪ ،‬از جیــب دیگــر مــردم‪،‬‬ ‫پــول را بیــرون نیــاورد و قــدرت خریــد مــردم را کــم نکنــد و‬ ‫ســفره انهــا کوچــک نشــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬یکــی از همکاری هــای‬ ‫بســیار خوبی که در ســتاد اقتصادی دولت‪ ،‬وجود دارد اتفاقی‬ ‫اســت کــه در روزهــای گذشــته در وزارت اقتصــاد از یــک طرف با‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در مــورد تامیــن مالــی زنجیره‬ ‫تولیــد داشــتیم و اتفاقــی کــه بــا وزارت نفــت در مــورد تامیــن‬ ‫مالــی بخشــی از طرح هــای حــوزه نفتــی و خــط لولــه انتقــال‬ ‫فراورده هــای شــرق کشــور‪ ،‬مشــترکا ًبرگــزار شــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بانک هــا در کشــور‪ ،‬تامیــن مالــی تولیــد را زمانــی‬ ‫می تواننــد درســت و بــه قــدر نیــاز انجــام دهنــد کــه بتوانیــم‬ ‫بخش هــای تولیــدی نیازمنــد اعتبــار را دقیــق شناســایی کنیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه اینکــه روش تامیــن مالــی زنجیــره بــرای‬ ‫نخســتین بــار در کشــور اجــرا می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســه مــاه‬ ‫پایانــی ســال بــر اســاس توافــق بانــک مرکــزی‪ ،‬وزارت اقتصــاد‬ ‫و وزارت صمــت فعــا ًدر ‪ ۷‬رشــته فعالیــت محــدود دارد بــرای‬ ‫اینکــه امتحــان کنیــم چقــدر خــوب اســت و مشــکالت ان‬ ‫کجاســت و ســپس ان را بــرای کل کشــور‪ ،‬توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬امیدواریــم در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬بانک هــا بــا رقم هــای‬ ‫موجــود بتواننــد چنــد برابر گذشــته‪ ،‬تامیــن مالی تولید کنند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ابــراز امیــدواری کــرد ایــن تدابیــر‬ ‫جدیــد کمــک کنــد تولیدکننــدگان احســاس کننــد بانک هــا در‬ ‫کنــار تولیــد هســتند و بخــش مولــد اقتصــاد را حمایت می کنند‬ ‫نــه اینکــه بخــش غیــر مولــد اقتصــاد را تحریــک کننــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬ایــن مســیر موجــب می شــود از ایــن‬ ‫سرچشــمه نــه تنهــا بخش هــای غیــر مولــد و تــورم زا و‬ ‫ســفته بازان برخــوردار نشــوند بلکــه بخش هــای تولیــدی‪ ،‬چنــد‬ ‫برابــر ســال های گذشــته‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫میراث دار بورس بحران زده شدیم‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره بازار ســرمایه هم گفت‪:‬‬ ‫در شــرایطی کــه دولــت در شــهریور امســال اغــاز بــه کار کــرد‬ ‫میــراث دار یــک وضعیــت بســیار غیــر قابــل تصــور بود چــون در‬ ‫تاریــخ اقتصــادی ایــران‪ ،‬هیــچ وقت نداشــتیم که چنین حضور‬ ‫میلیونی پر تراکمی در بازار ســرمایه وارد شــوند و شــاید حدود‬ ‫دو ســوم جمعیــت کشــور درگیــر بــازار ســرمایه هســتند‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬اتفاقــات عجیبــی رخ داده بــود از جمله ‪ ۴‬برابر‬ ‫شــدن شــاخص در ابتــدای ســال ‪ ۱۳۹۹‬و ســپس ســقوط ان در‬ ‫همــان ســال و وضعیــت صنایــع و شــرکت ها‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬ایــن مســئله بــه عنــوان دســتور کار جــدی قــرار‬ ‫گرفــت یعنــی زمانــی کــه از رئیس جمهــور خواســتیم بــا توجــه‬ ‫به اهمیت مســئله بازار ســرمایه‪ ،‬اختصاصا ًجلســاتی از ســتاد‬ ‫اقتصــادی دولــت فقــط متمرکــز بــر موضــوع بــورس برگزار شــود‬ ‫و رئیس جمهــور همراهــی خوبــی داشــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه اینکــه جلســات هیئــت دولــت‪،‬‬ ‫چهارشــنبه ها برگــزار می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬جلســات ســتاد‬ ‫اقتصــادی در روز چهارشــنبه نیســت امــا زمانــی کــه ایــن‬ ‫درخواســت را کردیــم رئیس جمهــور موافقــت کــرد و گفــت پس‬ ‫زا پایــان جلســه هیــات دولــت‪ ،‬بعــد از نمــاز مغــرب تــا اخــر‬ ‫شــب در مــورد مســئله بــازار ســرمایه جلســه برگــزار می کنیــم بــا‬ ‫حضــور طرف هــای مربــوط از جملــه رئیــس ســازمان و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و وزارت صنعــت و وزارت نفــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا بیــان اینکــه دســتور کارهــای دهگانــه کــه بخشــی‬ ‫از انهــا توســط معــاون اول رئیس جمهــور ابــاغ شــد حاصــل‬ ‫ایــن جلســات بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بنــدی از ایــن دســتورهای دهگانــه‬ ‫نیازمنــد اصــاح بودجــه بــود کــه رئیس جمهــور موافقــت کــرد‬ ‫کــه حتمــا ًالیحــه بودجــه‪ ،‬اصــاح شــود و ایــن کم ســابقه اســت‬ ‫کــه الیحــه بودجــه مصــوب دولــت‪ ،‬پیــش از ان کــه در مجلــس‬ ‫تصویــب شــود اصــاح شــود و ایــن نشــان از اهمیــت خیلــی‬ ‫ویــژه بــود کــه موفــق شــدیم یکشــنبه شــب در جلســه هیــات‬ ‫دولــت‪ ،‬مصوبــه ان را بگیریــم‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بــا ایــن چشـم انداز‪ ،‬حتمــا ًصبــر کــردن در بــازار‬ ‫ســرمایه و تصمیمــات غیــر هیجانــی گرفتــن بــرای هــر کــدام‬ ‫از ســهامداران و مــردم و اقتصــاد ملــی در ماه هــای اینــده‪،‬‬ ‫چشــم انداز خیلــی امیدبخشــی را رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک ها‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه بانک هــا‬ ‫بــه جهــات مختلــف بــرای همــه دولت هــا از جملــه دولــت‬ ‫ســیزدهم اهمیــت دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۸۰‬درصد کل تامین‬ ‫مالــی اقتصــاد بــر دوش بانک هاســت‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه تقریبــا ًبیــش از ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد ســاخت‬ ‫طرح هــای کشــور بــا کمــک شــبکه بانکــی انجــام می شــود‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬دولــت اگــر بــه دنبــال پشــتیبانی از تولیــد‬ ‫اســت کــه شــعار امســال و ســال های گذشــته کشــور بــوده‬ ‫اســت حتمــا ًتولیــد‪ ،‬ســرمایه گذاری و اشــتغال بــدون اینکــه‬ ‫بانک هــا در ایــن مســیر فعــال شــوند محقــق نمی شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬دولــت در پــی عدالــت و تــوازن بیــن‬ ‫بخش هــای مختلــف در دسترســی بــه تســهیالت اســت اینکــه‬ ‫چــرا بخــش کشــاورزی و صنعــت‪ ،‬بیشــتر برخــوردار نمی شــوند‬ ‫بــه نســبت بخش هــای خدماتــی و یــا عدالــت منطقــه ای و‬ ‫ایــن کــه چــرا تمرکــز در یــک جــای کشــور اســت و بقیــه کشــور‬ ‫نیســت؟ چــرا دسترســی گروه هایــی از مــردم اساســا ً بــه‬ ‫تســهیالت بانکــی بســیار ناچیــز اســت و دسترســی گروه هایی‪،‬‬ ‫بســیار بی ضابطــه اســت؟‬ ‫او بــا اشــاره بــه تولیــد‪ ،‬عدالــت و مقــاوم شــدن اقتصــاد ایــران‬ ‫در شــرایط فشــارهای خارجــی و تحریمــی‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫نویســندگان خارجــی کتابــی در ســال های اخیــر منتشــر کــرده‬ ‫بــود و عنــوان کتــاب او «جنگ افزارهــای مالــی» بــود یعنــی‬ ‫کشــورها بــر اســاس روش هــای جدیــدی با هــم تقابل می کنند‬ ‫و یــا می تواننــد نســبت بــه هــم مقــاوم شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬همچنیــن ضلــع دیگــر‬ ‫اهمیــت نیــز مســائل شــرعی اســت کــه همیشــه در کشــور مــا‬ ‫حائــز اهمیــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا بیــان اینکــه بــه همــه ایــن علــل‪ ،‬بانک هــا بــرای‬ ‫دولــت ســیزدهم اهمیــت دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بایــد خــود بانک هــا‬ ‫مقــاوم باشــند و بانک هــای شــکننده‪ ،‬ناتــراز و مشــکل دار‬ ‫نباشــند و چــه بــر اثــر قاعــده گذاری هــای غلــط و چــه فشــارهای‬ ‫دولــت و مجلــس و سیاســتگذاری‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن اهمیــت بانــک بــه لحــاظ جایــگاه و‬ ‫ارزش اســت؛ اگــر ایــرادات و نقطــه ضعف هایــی را در شــبکه‬ ‫بانکــی کشــور بیــان می کنیــم و تولیدکننــدگان و مــردم و‬ ‫مصرف کننــدگان و خانوارهــا‪ ،‬نارضایتــی جــدی دارنــد بــه ایــن‬ ‫معنــا نیســت کــه نهــاد بانــک را بخواهیــم تضعیــف کنیــم بلکــه‬ ‫نهــاد بانــک بایــد قوی‪ ،‬ارزشــمند‪ ،‬پاســخگو و مقتــدر باقی بماند‬ ‫و بــه ســمت اصالحــات بــرود‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همه دست اندرکاران‬ ‫بانکــی کــه در طــول ایــن ســال ها تــاش کرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫بــه ســمت برنامه اصــاح برویم‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا بیــان اینکــه در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫دولــت‪ ،‬برنامــه کوتاه مــدت بــا عنــوان «اصــاح رابطــه‬ ‫تولیدکننــدگان و مــردم بــا بانک هــا» را دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن بــه‬ ‫عنــوان گام نخســتین اســت کــه مــردم و مصرف کننــدگان‬ ‫خــردی کــه بیشــتر‪ ،‬مســئله دسترســی های عادالنــه بــه‬ ‫تســهیالت بــرای ان هــا مهــم اســت و هــم تولیدکننــدگان کــه‬ ‫قــوام و پایــه و ســتون فقــرات اقتصــاد هســتند‪ ،‬بتواننــد بــا‬ ‫رویکــرد جدیــدی بــا بانک هــا مواجــه شــوند و اقداماتــی در ایــن‬ ‫زمینــه انجــام شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی‬ ‫شمـاره ‪466‬‬ ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪7‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پویش مردمی هر ایرانی یک‬ ‫درخت در ازادشهر برگزار شد‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بدون ضامن‬ ‫پویــش مردمــی «هــر ایرانــی یــک درخــت» بــا هــدف توســعه فضــای ســبز و ترویــج فرهنــگ غــرس‬ ‫نهــال در ازادشــهر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬حمیدرضــا ملــک حســینی فرمانــدار‬ ‫ازادشــهر در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬ایــن پویــش بــا هــدف توســعه فضــای ســبز بــه منظــور تلطیــف فضــا‪،‬‬ ‫تاثیــر مثبــت در اقلیــم و شــرایط اکولوژیکــی‪ ،‬جلوگیــری از گــرد و خــاک‪ ،‬ذخیــره نــزوالت اســمانی و‬ ‫جلوگیــری از فرســایش خــاک منطقــه‪ ،‬جلــب مشــارکت شــهروندان و فرهنــگ ســازی توســط منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری و بــا همــکاری ســایر دســتگاههای اجرایــی مرتبــط درختــکاری در زیتــون تپــه‬ ‫ازادشــهر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر افــزود‪ :‬اســتان گلســتان بــی شــک یکــی از سرســبزترین و دیدنــی تریــن‬ ‫اســتان های کشــور بــوده و ظرفیــت جنگلهــا و مراتــع بســیار و نــادر تنهــا بخشــی از ایــن پوشــش‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه دســتورات پنج گانــه‬ ‫رییس جمهــور بــرای اصــاح مقــررات بانکــی در جهــت‬ ‫پرداخــت اســان تســهیالت بــه مــردم گفــت‪ :‬احتمــاال ًنوع‬ ‫وثیقه گــذاری وام هــای زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان تغییــر‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی بهــادری جهرمــی در‬ ‫تشــریح جزئیــات نشســت صریــح امــروز ایت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی بــا تیــم اقتصــادی دولت و مدیران ارشــد‬ ‫بانک هــای دولتــی و خصوصــی و فرامیــن رییس جمهــور‬ ‫بــرای اصــاح نظــام بانکــی گفت‪ :‬یکــی از خبرهای خوش‬ ‫ایــن اســت کــه بــا دســتور رئیــس جمهــور احتمــاال ًنــوع‬ ‫وثیقه گــذاری وام هــای زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان تغییــر‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت توضیــح داد‪ :‬رییس جمهــور بــه‬ ‫بانک هــا دســتور داد کــه نــوع وثیقه گــذاری وام هــای‬ ‫زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان را به گونــه ای تغییــر دهنــد تــا‬ ‫مــردم بتواننــد بــر مبنــای اعتبارســنجی تســهیالت خُــرد‬ ‫را اســان تر دریافــت کننــد و کارمنــدان و حقــوق بگیــران‬ ‫ثابــت دولــت می تواننــد حقــوق خــود را وثیقــه و اعتبــار‬ ‫وامشــان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ایــن نشســت کــه بیــش از دو‬ ‫ســاعت بــه طــول انجامیــد‪ ،‬بــر لــزوم ســخت گیری بــر‬ ‫بدحســاب های حرفــه ای‪ ،‬تســهیل پرداخــت وام بــه‬ ‫مــردم و اعتبارســنجی در ارائــه تســهیالت خُــرد بــه انهــا‬ ‫به جــای وثیقــه و ضامــن و همچنیــن اســترداد ســود مازاد‬ ‫دریافتــی از مــردم‪ ،‬واگــذاری بنگاه هــای تولیــدی تملیــک‬ ‫شــده توســط بانک هــا و راه انــدازی یــا واگــذاری ســریع‬ ‫واحدهــای تملــک شــده تولیــدی تاکیــد کــرد و بــه مدیــران‬ ‫بانک هــا تذکــر داد بــه بدهــکاران بدحســاب میــدان‬ ‫ندهند و اســامی انها را منتشــر و دست شــان را از منافع‬ ‫عمومــی قطــع کننــد‪.‬‬ ‫بازنگــری در نظامــات و مقــررات بانکــی بــه نفــع مــردم‬ ‫و اجــرای عدالــت از دیگــر دســتورات رییس جمهــور بــه‬ ‫مدیــران ارشــد بانکــی بــود کــه از انهــا خواســت حداکثــر‬ ‫تــا پایــان ســال کارگروهــی به منظــور بازنگــری در نظامــات‬ ‫و مقــررات بانکــی توســط بانــک مرکــزی تشــکیل شــود و‬ ‫اعــام نتیجــه کنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بررسی راهکارهای پیشگیری‬ ‫از سرقت‬ ‫استقبال گلستان از توسعه روابط‬ ‫اقتصادی و فرهنگی با قزاقستان‬ ‫لزوم توسعه ناحیه صنعتی‬ ‫نیازمندهمکاری کشاورزان است‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان با مدیر کل دادگســتری اســتان‬ ‫دیــدار کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی مخابــرا ت‬ ‫مطنقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا حیــدر اســیایی‬ ‫مدیــر کل دادگســتری اســتان دیــدار داشــت ‪.‬‬ ‫در ایــن دیدارکــه بــا هــدف بررســی راهکارهــای پیشــگیری و‬ ‫کاهــش ســرقت تجهیــزات مخابراتــی برگــزار شــد ‪ ،‬بــر افزایــش‬ ‫همــکاری دســتگاه قضایــی بــا مخابــرات تاکیــد شــد ‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه نهادهــای‬ ‫انتظامــی و قضایــی تاکنــون همکاریهای خوبی با مخابرات داشــته‬ ‫انــد افــزود‪ :‬تعــدد ســرقت هــا موجــب اختــال در خدمــت رســانی و‬ ‫ارائــه خدمــات و سرویســهای مناســب بــه متقاضیــان و مشــتریان‬ ‫شــده و گفــت ‪ :‬تدابیــر اندیشــیده شــده درخصــوص کاهــش و‬ ‫پیشــگیری از ســرقت هــا درمخابــرات نیازمنــد افزایــش همــکاری‬ ‫دســتگاه قضــا بــوده و در ایــن زمینــه تاثیــر گــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن حیــدر اســیایی مدیــر کل دادگســتری اســتان گلســتان‬ ‫از اقدامــات انجــام شــده دادگســتری ســخن گفــت و افــزود‪:‬‬ ‫امادگــی کامــل درجهــت رفــع ایــن معضــل بــزرگ و همــکاری بــا‬ ‫مخابــرات وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ ۲ :‬کشــور ایــران و قزاقســتان در‬ ‫بخش هــای مختلــف دارای ظرفیت هــای زیــادی هســتند و ایــن‬ ‫اســتان شــمالی از توســعه روابــط اقتصــادی و فرهنگــی بــا ایــن‬ ‫کشــور اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی محمــد زنگانــه در دیــدار بــا‬ ‫«ایربــال احمــداُف» سرکنســول جمهــوری قزاقســتان در گــرگان‬ ‫افــزود‪ :‬گلســتان اســتانی بــا ظرفیت هــای بــاالی بالقــوه و بالفعــل‬ ‫اســت و حضــور بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار قــزاق در ایــن اســتان نشــان از‬ ‫عمــق روابــط طرفیــن دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رشــد صــادرات و واردات متقابــل‪ ،‬توســعه گردشــگری‬ ‫ســامت‪ ،‬تبــادل دانشــجو و اســتفاده متقابــل از توانمندی هــای‬ ‫موجــود مــی توانــد موجــب تحکیــم ارتباطــات ‪ ۲‬کشــور شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫عــاوه بــر خواهرخواندگــی بــا منگســتائو و فعالیت سرکنســولگری‬ ‫قزاقســتان در گــرگان وجــود دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن گلســتان از نزدیــک تریــن اســتان های ایــران بــه‬ ‫قزاقســتان اســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط ریلــی از طریــق خــط اهن بین المللی ایران ‪ -‬ترکمنســتان‬ ‫ قزاقســتان و ارتبــاط دریایــی از طریــق خــزر از دیگــر مزیت هــا در‬‫توســعه روابط بین گلســتان و قزاقســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه در شــرق اســتان گلســتان از مــردم و کشــاورزان‬ ‫شهرســتان خواســت کــه بــرای توســعه ناحیــه صنعتی «دهنــه» و‬ ‫واگذاری زمین مورد نیاز‪ ،‬بیش از گذشــته با شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان همــکاری کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار فرهــاد شــیبک در نشســت‬ ‫بــا مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان و صاحبــان‬ ‫زمین هــای طــرح توســعه ناحیــه صنعتــی دهنــه‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬ایــن‬ ‫شهرســتان یکــی از بهتریــن تولیدکننــدگان گنــدم و غــات کشــور‬ ‫اســت امــا بــه دلیــل فراهــم نبــودن شــرایط ورود ســرمایه گــذاران بــرای‬ ‫فعال ســازی صنایــع تبدیلــی‪ ،‬محصــوالت کشــاورزان منطقــه خــام‬ ‫فروشــی می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توســعه زیرســاخت های صنعتــی و توجــه به صنایع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی می توانــد زنجیــره ارزشــی و ارزش افــزوده‬ ‫بــرای کاللــه به وجــود اورد تــا ســود تولیــدات شهرســتان به جیب‬ ‫دالالن نــرود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــغل اکثــر اهالــی منطقــه گفــت‪ :‬بایــد بــا‬ ‫توســعه زیرســاخت های صنعتــی شــرایط بــرای اشــتغال پایــدار‬ ‫جوانــان کاللــه ای فراهــم شــود‪.‬‬ ‫شــیبک ادامــه داد‪ :‬راه ایجــاد اشــتغال در کاللــه ایجــاد و توســعه‬ ‫زیرســاخت های صنعتــی و جــذب ســرمایه گــذار در منطقــه اســت‪.‬‬ ‫امسال بیش از سه هزار خانوار روستایی‬ ‫بیمه اجتماعی شدند‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫خانــوار روســتایی‪ ،‬عشــایری و جمعیــت شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر در ‪ ۹‬مــاه امســال زیــر پوشــش‬ ‫بیمــه اجتماعــی رفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا غالمــزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۸۶۰ :‬نفــر از جمعیــت‬ ‫شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر اســت و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۹۰‬نفــر از خانوارهــای روســتایی و عشــایری از مجمــوع بیمــه‬ ‫شــدگان هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر رونــد بیمــه در بیــن زنــان افزایشــی بــوده افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪۲۷‬‬ ‫درصــد بیمــه شــدگان را زنــان تشــکیل می دهنــد کــه در ســالجاری شــامل ‪ ۳۱‬درصــد بیمه شــدگان می شــود که‬ ‫نشــان از اعتمــاد ایــن قشــر بــه خدمــات بیمــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته تفاهــم نامـه ای بــرای زیــر پوشــش بــردن مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) در بحــث بیمــه بــا ســازمان هــای حمایتــی داشــتیم کــه در قالــب ایــن طرح حــدود ‪ ۲‬هزار نفر‬ ‫بیمــه شــدند کــه رقــم قابــل توجهــی بــود امــا امســال ایــن رونــد ادامــه نــدارد‪.‬‬ ‫برای سیفون دستشویی‬ ‫یک دستگاه تنظیم کننده‬ ‫خریداری کنید‬ ‫بــا نصــب تنظیــم کننــده مــی توانیــد اســتفاده از‬ ‫ســیفون را برنامــه ریــزی کنیــد و ایــن کار باعــث‬ ‫مــی شــود کــه در مواقــع غیــر ضــروری ســیفون‬ ‫کار نکنــد و اب هــدر نــرود‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ســبز در ایــن پهنــه اســت‪ .‬امــا عــاوه بــر انکــه در سراســر دنیــا و ایــران عزیــز ســرعت تخریــب‪،‬‬ ‫مداخلــه و تخریــب بســیار بیشــتر از حجــم ایجــاد و توســعه پوشــش هــای جنگلــی و ســبط اســت‬ ‫در ســالهای اخیــر اســتان گلســتان طعمــه‬ ‫حریــق و بالیــای طبیعــی بســیار شــده و‬ ‫بخــش بزرگــی از ســرمایه هــای خــود در‬ ‫حــوزه جنگلهــای بــی نظیــر خــود بــه ویــژه‬ ‫جنگلهــای مشــهور هیرکانــی را از دســت‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫ملــک حســینی حضــور حداکثــری مردم ‪،‬‬ ‫مســووالن و تشــکل های مــردم نهــاد در‬ ‫کاشــت نهــال را جلــوه ای از همبســتگی‬ ‫ملــی در ایجــاد و توســعه فضــای ســبز ‪،‬‬ ‫تقویــت فرهنــگ حفــظ منابــع طبیعــی و‬ ‫حرکــت در مســیر تحقــق «پویــش ملــی‬ ‫ایــران ســبز» عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــروزه پدیــده خشکســالی اکثــر نقــاط دنیــا را در بــر گرفتـ ه اســت و ایــران نیــز در اقلیــم‬ ‫خشــک و نیمــه خشــک قــرار دارد‪ ،‬لــذا بــرای کاهــش اثــرات ایــن پدیــده ضــروری اســت در حفاظــت‬ ‫از منابــع ارزشــمند طبیعــی تــاش وافــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت مراســم پویــش مردمــی هــر ایرانــی کاشــت یــک درخــت بــا حضــور ملــک‬ ‫حســینی فرمانــدار‪ ،‬حجــت االســام شــهابی امــام جمعــه‪ ،‬لطفــی مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان‪،‬‬ ‫مســوولین و مــردم شهرســتان در محــل پــارک زیتــون تپــه ازادشــهر برگــزار و چندیــن اصلــه نهــال‬ ‫بــه صــورت نمادیــن غــرس شــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیر صندوق بیمه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی گفت‪ :‬در ســال گذشــته هشــت هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نفــر از مشــموالن زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی رفتنــد کــه پیــش بینــی مــی کنیــم امســال تــا حــدود ‪۶‬‬ ‫هــزار نفــر بیمــه شــوند‪ ،‬بــه طــور معمــول ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۶۵‬درصــد جمعیــت روســتایی و عشــایری در ســه مــاه پایــان‬ ‫ســال اقــدام بــه بیمــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده جمعیــت مشــمول ایــن صنــدوق کــه شــامل جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۵۰‬ســال اســت حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار‬ ‫نفــر عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون از ایــن تعــداد بیــش از ‪ ۶۵‬هــزار نفر بیمه شــده انــد‪ ،‬به طور میانگین‬ ‫در هــر خانــوار مشــمول روســتایی و عشــایری هــم اینــک یــک نفــر زیر پوشــش صندوق اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیمــه شــدگان بــا پرداخــت حداقــل ‪ ۱۵‬ســال حــق بیمــه ســاالنه و بــه شــرط داشــتن حداقــل‬ ‫‪ ۶۵‬ســال ســن از مســتمری پیــری برخــوردار مــی شــود‪ ،‬در صــورت فــوت بــه دلیــل حادثــه ناشــی از کار‪ ،‬بــه دون‬ ‫احتســاب ســابقه بیمــه و در غیــر اینصــورت بــا داشــتن یکســال ســابقه و ‪ ۹۰‬رور ارتبــاط بیمــه ای در ســال اخــر‪،‬‬ ‫افــراد تحــت تکفــل مشــمول مســتمری می شــوند‪.‬‬ ‫غالمــزاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صــورت وقــوع حادثــه ناشــی از کار‪ ،‬بــدون احتســاب ســابقه بیمــه و در صــورت‬ ‫وقــوع حادثــه غیــر ناشــی از کار و بــا شــروع بیمــاری پــس از یــک ســال ســابقه بــه شــرط داشــتن ‪ ۹۰‬روز ارتبــاط‬ ‫بیمــه ای‪ ،‬بیمــه شــده مــی توانــد مشــمول مســتمری از کار افتادگــی کلــی ‪ ۶۶‬درصــد شــود‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن کارکــرد ایــن بیمــه را اجرایــی شــدن نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه ای را دانســت و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫براســاس دســتورالعمل جدید امکان انتقال ســوابق صندوق های بیمه اجتماعی ( صندوق بیمه اجتماعی‪،‬‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بازنشســتگی کشــوری )مطابــق قوانیــن و مقرات صورت مــی پذیرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان در نظر دارد‬ ‫مجموعه استخر فرهیختگان خود را از طریق مناقصه‬ ‫عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی گرگان در نظر دارد‬ ‫انتشارات دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه امــور متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه‬ ‫اداری دانشــگاه مراجعــه و یا بــا شــماره ‪ 01732132290‬امــور اداری مراجعــه و یــا بــا شــماره ‪01732132290‬‬ ‫تمــاس حاصــل نماینــد‪ .‬ضمنــا هزینــه درج اگهــی بــر تمــاس حاصــل نماینــد‪ .‬ضمنــا هزینــه درج اگهــی‬ ‫عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــر عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تخصیص تسهیالت ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری گلســتان گفت پرداخــت ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریــال تســهیالت بــه ســرمایه گذاران پــس از برگــزاری جلســات متعــدد کارشناســی بــا مدیــران بانک هــای‬ ‫اســتان در ســفر هیــات دولــت بــه اســتان تصویــب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد دودانگــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مبلــغ بــرای ‪۳۵۰‬‬ ‫طــرح و پــروژه پیش بینــی شــده و اولویــت پرداخــت تســهیالت بــا پروژه هــای دارای بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از جملــه طرح هــای دارای قابلیــت بــرای دریافــت ایــن تســهیالت تزریــق منابــع مالــی بــه‬ ‫پــروژه توســعه ســایت میگــو‪ ،‬بازســازی‪ ،‬نوســازی و توســعه کارخانجــات‪ ،‬تکمیــل هتل هــای ســه و پنــج‬ ‫ســتاره در دســت احــداث‪ ،‬طرح هــای عمرانــی شــهرداری ها ماننــد کارخانجــات اســفالت‪ ،‬توســعه صنایــع‬ ‫تبدیلــی‪ ،‬گلخانــه و احــداث و گســترش واحدهــای دامــی بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫دودانگــی افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد از محــل منابــع داخلــی بانــک هــا پرداخــت‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن بــرای ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان بــرای توســعه نیــروگاه بــرق علی ابادکتول‬ ‫و اجــرای ســیکل ترکیبی ان اختصــاص ‪ ۴۱۵‬میلیــون دالر از محــل صنــدوق توســعه ملــی پیشــنهاد شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬از جملــه ظرفیت هــای گلســتان بــرای جــذب ســرمایه گذار و رونق صنعت‬ ‫قــرار گرفتــن در کریــدور ریلــی شــمال ‪ -‬جنــوب‪ ،‬فعالیــت فــرودگاه بین المللــی گــرگان‪ ،‬وجــود ‪ ۱۱‬ناحیــه‬ ‫و ‪ ۱۳‬شــهرک صنعتــی از جملــه شــهرک صنعتــی هــزار هکتــاری اتــرک و تصویــب منطقــه ازاد تجــاری‬ ‫اینچه بــرون ایــن اســتان اســت امــا بــا وجــود تمــام ایــن جاذبه هــا بــرای ســرمایه گذاری‪ ،‬متاســفانه‬ ‫گلســتان در حــوزه صنعــت رتبــه ‪ ،۲۵‬در حــوزه معــدن رتبــه ‪ ۲۳‬و در بخــش تجــارت در رتبــه بیســت و‬ ‫یکــم کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن گلســتان بــه ترتیــب در رده هــای ‪ ۲۳ ،۲۱‬و ‪ ۲۲‬از لحــاظ پروانــه بهــره بــرداری واحدهــای‬ ‫صنعتــی موجــود‪ ،‬جــذب ســرمایه گــذاری و ایجــاد اشــتغال در میــان اســتان هــای کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس امــار منتشــره توســط دســتگاه های مرتبــط بــا حــوزه صنعــت گلســتان‪ ،‬اکنــون ‪ ۹۷‬درصــد از‬ ‫واحدهــای صنعتــی دارای پروانــه بهره بــرداری در ایــن اســتان‪ ،‬جــزو صنایــع کوچــک بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی اســتان گلســتان بــا جمعیتــی بالــغ بــر یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر در شــمال کشــور‬ ‫قــرار دارد و ان بــر پایــه کشــاورزی بــوده و ســرمایه گذاری حوزه هــای خدمــات و صنعــت در رتبــه هــای‬ ‫بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 21‬فقره سرقت‬ ‫در «گنبد کاووس»‬ ‫پلمب ‪ 6‬واحد صنفی متخلف‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫وقــوع چنــد فقــره ســرقت در گنبــد کاووس‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش مامــوران‪ ،‬متهــم‬ ‫شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در مخفیگاهش‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســارق در تحقیقات‬ ‫مقدماتــی بــه ‪ 14‬فقــره ســرقت دریچــه هــای فاضــاب و ‪7‬‬ ‫فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک مالخــر در ایــن‬ ‫راســتا‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «داود‬ ‫صادقلــو» در گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان‬ ‫بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا بــا‬ ‫همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان و همچنیــن اتــاق اصنــاف‬ ‫از واحدهــای صنفــی ســطح شــهر بــه صــورت محســوس و‬ ‫نامحســوس بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی هماهنگــی بــه عمــل امــده بــا مقــام قضائــی‬ ‫در بازدیــد بــه عمــل امــده ‪ 6‬واحــد صنفــی متخلــف بــه علــت‬ ‫عــدم رعایــت قانــون و مقــررات مربــوط بــه اجــرای طــرح کاهــش‬ ‫زنجیــره بیمــاری کرونــا پلمــب شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا اعــام تــداوم‬ ‫و تشــدید ایــن گونــه اقدامــات کنترلــی و نظارتــی پلیــس‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف‬ ‫صنفــی‪ ،‬موضــوع را ســریعا بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪110‬‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پبــازار کســب و کار ایــگاه خبــری پلیــس ‪،‬‬ ‫ســرهنگ «اکبــر ســجادی» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬در اجــرای طــرح ارتقــا امنیــت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسائی عامل‬ ‫تهیه‪،‬خریــد و فــروش مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی موفــق شــدند متهــم را حیــن تــردد بــا یــک‬ ‫دســتگاه پرایــد دســتگیر و در بازرســی از خــودرو وی ‪ 4‬کیلــو‬ ‫تریــاک کشــف کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســجادی بــا اشــاره بــه ایــن کــه متهــم بپس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی شد‪،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس‬ ‫اجــازه جــوالن دادن بــه ســوداگران مــرگ نخواهــد داد‪.‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬موسســات و شــرکت های دولتــی‪ ،‬اســتانداری هــا و‬ ‫ســایر دســتگاه های اجرایــی کشــور امــده اســت‪ :‬بــا عنایــت بــه تشــکیل‬ ‫و فعالیــت «کمیســیون انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات» در‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی موضــوع مــاده (‪ )۱۸‬قانــون انتشــار و‬ ‫دسترســی ازاد به اطالعات ‪-‬مصوب ‪ -۱۳۸۸‬به منظور حمایت از ازادی‬ ‫اطالعــات و دسترســی همگانــی بــه اطالعــات موجــود در موسســات‬ ‫ارائــه دهنــده خدمــات عمومــی‪ ،‬تدویــن برنامــه هــای اجرایــی الزم در‬ ‫عرصــه اطالع رســانی‪ ،‬نظــارت کلــی بــر حســن اجــرا و رفــع اختــاف در‬ ‫چگونگــی ارائــه اطالعــات موضــوع قانــون یادشــده و لــزوم همــکاری‬ ‫موسســات ذیربــط بــا کمیســیون‪ ،‬مقتضــی اســت بــرای بهبــود عملکــرد‬ ‫و خدمت رســانی بــه جامعــه مخاطــب متقاضــی اطالعــات‪ ،‬کلیــه‬ ‫دســتگاه های ذیربــط نســبت بــه اســتمرار و تکمیــل اجــرای تکالیــف‬ ‫مقــرر در قانــون و اییــن نامه هــای اجرایــی و ســایر مقــررات مربــوط بــه‬ ‫قانــون یــاد شــده اقــدام نمــوده و همکاری هــای الزم در ایــن زمینــه را بــا‬ ‫کمیســیون مذکــور بــه عمــل اورنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قانــون انتشــار و دسترســی ازاد بــه‬ ‫اطالعــات در‪ ۶‬فصــل ‪ ۲۳‬مــاده ای‪ ،‬ســه اییــن نامــه اجرایی و ‪ ۹‬شــیوه‬ ‫نامه موضوعی شــرایط را برای پاســخگویی و دسترســی به اطالعات‬ ‫موسســات مشــمول فراهــم کــرده اســت‪ .‬اخیــرا ًاییــن نامــه اجرایــی‬ ‫مــاده ‪ ۸‬ایــن قانــون بروزرســانی و بــرای تصویــب بــه هیــات وزیــران‬ ‫ارایــه گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســامانه گــزارش وضعیــت پاســخگویی‪ ،‬برتریــن موسســات‪،‬‬ ‫گــزارش جامــع درخواســت های مردمــی‪ ،‬قانــون‪ ،‬اییــن نامــه هــای‬ ‫اجرایــی‪ ،‬شــیوه نامه هــای موضوعــی‪ ،‬گزارشــات عملکــرد دســتگاه‬ ‫عمومــی و‪ ...‬بــرای عمــوم مــردم در صفحــه اصلــی ســامانه انتشــار و‬ ‫دسترســی ازاد بــه اطالعــات قابــل دسترســی اســت‪.‬‬ ‫بــه اســتناد ایین نامــه مــاده ‪ ۸‬قانــون انتشــار و دسترســی ازاد بــه‬ ‫اطالعــات‪ ،‬هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقی ایرانــی می تواند‏درخواســت‬ ‫خــود بــرای دسترســی بــه اطالعــات را بــه صــورت برخــط از طریــق درگاه‬ ‫الکترونیــک حقیقــی بــا ثبت نــام در ســامانه ‪‎‬و ایجــاد حســاب کاربــری‪،‬‬ ‫پیشــخوان دولــت الکترونیــک‪ ،‬پســت یــا مراجعــه حضــوری بــه واحــد‬ ‫ رســانی موسســه درخواست شــونده‪ ،‬تســلیم کنــد‪.‎‬‬ ‫‏اطالع‬ ‫ِ‬ ‫موسســات عمومــی عــاوه برپاســخگویی درســامانه‪ ،‬تعــداد قابــل‬ ‫توجهــی از بخشــنامه ها‪ ،‬دســتورالعمل ها و قوانیــن و مقــررات‬ ‫مرتبــط را بــرای دسترســی مــردم در ایــن ســامانه بــرای عمــوم منتشــر‬ ‫کرده انــد‪ .‬مــردم می تواننــد بــا مراجعــه بــه بخــش اســناد منتشــر شــده‬ ‫در ایــن ســامانه بــه هــزاران ســند کــه توســط دســتگاه هــا انتشــار یافتــه‬ ‫دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــهروندان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه و ثبــت نــام از‬ ‫دســتگاه های فعــال ســامانه کــه بــا رنــگ ابــی مشــخص شــده اند‬ ‫درخواســت اطالعــات نماینــد و موسســات پــس از دریافــت درخواســت‬ ‫حداکثــر تــا ‪ ۱۰‬روز زمــان دارنــد بــا رعایــت مقــررات قانــون بــه درخواســت‬ ‫شــهروندان در همیــن ســامانه پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش حســین انتظامــی دبیــر کمیســیون قانــون انتشــار و‬ ‫دسترســی ازاد بــه اطالعــات در حســاب توئیتــری خــود در فضای مجازی‬ ‫نوشــت‪ :‬بهتریــن عملکــرد را در ســامانه قانــون انتشــار و دسترســی ازاد‬ ‫به اطالعات نهاد ریاســت جمهوری و همچنین وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی داشــته ند‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن موضــوع علــی الرغــم ابــاغ ان طــی چنــد‬ ‫ســال گذشــته نســبت بــه دسترســی ازاد بــه اطالعــات بــوده‬ ‫امــا دســتگاه ها و ســازمان های دولتــی همچنــان نســبت بــه بــه‬ ‫پاســخگویی فــرار می کننــد‪.‬‬ ‫تاکید معاون اول‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫بر دسترسی‬ ‫ازاد به اطالعات‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور بــه منظــور حمایــت از ازادی اطالعــات و‬ ‫دسترســی همگانــی بــه اطالعــات موجــود در موسســات ارائــه دهنــده‬ ‫خدمــات عمومــی بــر اســتمرار و همــکاری همــه دســتگاه های اجرایــی‬ ‫کشــور با کمیســیون قانون انتشــار و دسترســی ازاد به اطالعات مستقر‬ ‫در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در بخشــنامه ای تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن حکــم کــه‬ ‫بــه امضــای محمــد مخبــر رســیده خطــاب بــه تمامــی وزارتخانه هــا‪،‬‬ ‫کشف ‪ 4‬کیلو تریاک در اق قال‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400 - 2867‬‬ ‫ ‪ 1400/06/29‬و رای اصالحــی شــماره ‪1400/07/14-1400-3061‬هیــات بــه کالســه پرونــده‏شــماره ‪1400-31‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‏ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬‫بالمعــارض متقاضــی اقــای یعقــوب افشــین فرزنــد مرادعلــی بشــماره شناســنامه‏‏‪11‬صــادره از رازو جــرگالن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪233.65‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی‏کهنــه کندبخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/14 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/29 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400 - 4084‬‬ ‫مــورخ ‪1400/10/04‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400 -327‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای فرشــاد حکیمــی راد‬ ‫فرزنــد مســعود بشــماره شناســنامه ‪807‬صــادره ازشــیروان درمحوطــه محصــوردارای‏اعیــان بــه مســاحت ‪180‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کندبخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی‏شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‏صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10/14 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/29 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیتخانــم مقبولــه صمــدی ســمنانی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت‏ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن قطعــه اول تفکیکــی دارای پــاک ‪ -1/5658‬اصلــی بــه مســاحت‏‏‪ 224/6‬متــر مربــع واقــع در بخش‬ ‫یــک ثبــت بندرگــز شــماره دفتــر ‪ 139520312009001262‬ســند‏مالکیــت بــه شــماره چاپــی ‪ 569800‬ســری الــف ســال ‪ 94‬صــادر گردیــده اســت کــه بعلــت جابجایــی‏مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬از این رو‏باســتناد‬ ‫مــاده ‪ 120‬اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر‏کســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد‏خــود باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه مــدارک و‏مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‏مهــدی شــاه مهــری‪ -‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار اگهی روز‪ :‬چهارشنبه مورخه ‪1400/10/29‬‏‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪466‬‬ ‫«هولدینگ بازی»‬ ‫و کیسه هوای فیک!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم ایــن چــه ماگلومانیــای فرهنگــی‬ ‫اســت کــه همــه دوســت دارنــد راجــع بــه مســائلی کــه از انهــا‬ ‫ســر در نمی اورنــد نظــر بدهنــد؟! اصــا مــا نفهمیدیــم مملکتی‬ ‫کــه ســرانه مطالعــه اش‪ 2‬دقیقــه اســت‪ ،‬چطــور ایــن همــه‬ ‫«روشــنفکر» یــا بــه قــول خســرو معتضــد «انتلکتوئــل» دارد!‬ ‫امــار ســرانه مطالعــه فیــک اســت؟! مــردم یواشــکی کتــاب‬ ‫می خواننــد و مســئوالن خبــر ندارنــد؟! مافیــای روشــنفکری‬ ‫زورش زیــاد اســت و امارهــا را دســتکاری می کنــد؟! خالصــه یک‬ ‫جای کار می لنگد‪.‬‬ ‫االن هــم یــک عــده روشــنفکرنما عجالتــا ًبنــد کرده انــد بــه‬ ‫شــغل مدیــران و مســئوالن دولتــی کــه چــرا بــدون تخصــص‬ ‫وارد حــوزه هــای تخصصــی می شــوند؟‬ ‫چــرا برخــی مدیــران بازنشســته نمــی شــوند؟! چرا بــا مدیران‬ ‫ناکارامدبرخــورد نمــی شــود؟! و قــس علی هــذا‪....‬‬ ‫غافــل از اینکــه در دنیــای امــروز اساســا ً شــغل ســرگرمی‬ ‫محســوب مــی شــود و ایــن خــود روشــنفکر بینــی علمــی ‪-‬‬ ‫کاربراتــوری مــا باعــث تشــویش اذهــان عمومــی و خصوصــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد اگــر قدیمــی هــا مــی دانســتند «راز موفقیــت‬ ‫ان اســت کــه شــغل مــان را جــزء ســرگرمی هــای خویش قرار‬ ‫دهیــم»‪ ،‬نــه خودشــان را اذیــت مــی کردنــد نــه مــا را االخــون‬ ‫واالخــون مــی کردنــد کــه «بــرو کار مــی کــن مگــو چیســت‬ ‫کار» نمــی دونــم « کار نیکــو کــردن از پر کردن اســت» ‪« ،‬کار‬ ‫جوهــر مــرد اســت» و ایــن جــور داســتان هــا‪...‬‬ ‫البتــه ایــن جملــه را خدابیامــرز «مــارک توایــن» نویســنده و‬ ‫طنــز پــرداز امریکایــی افاضــات کــرده کــه عالــم و ادم خبــر‬ ‫دارنــد کــه ایــن بنــده خــدا ادم شــوخ طبعــی بــوده ولــی چــه‬ ‫کنیــم کــه خیلــی از مدیــران و مســئوالن مــا ایــن رویکــرد‬ ‫را کامــا ًجــدی گرفتــه انــد و نصــب العیــن قــرار داده انــد و‬ ‫هــر پســتی کــه بــه انهــا تعــارف می شــود‪ ،‬بــرای ســرگرمی‬ ‫کــه شــده کادو را وا نکــرده مــی پذیرنــد! کــوه ابــو قبیــس را‬ ‫نمی خواهنــد جابجــا کننــد‪ ،‬چهــار تــا امضــاء دیگــر ایــن همــه‬ ‫دادار دودور نــدارد! هــدف ســرگرمی و دور هــم بــودن اســت‬ ‫کــه محقــق می شــود! ســرگرمی کــه هــم خودتــان بهتــر از‬ ‫حقیــر در جریــان هســتید‪ ،‬الکــردار نــه تنهــا هــدف غایــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬بلکــه بــا رســیدن بــه نقطــه هــدف‪ ،‬تــازه هــدف دیگری‬ ‫اغــاز می شــود!‬ ‫مثــا ً بعــد از اینکــه حوصلــه تــان از مدیریــت در صــدا و‬ ‫ســیما‪ ،‬ســازمان اوقــاف‪ ،‬فضــای مجــازی‪ ،‬بنیاد غرب شناســی‬ ‫و فروشــگاه شــهروند ســر رفــت مــی توانیــد بــا هولدینــگ‬ ‫خلیــج فــارس خودتــان را ســرگرم کنیــد! یــا مثــل ان ‪60‬‬ ‫نماینده بعد از اتمام دوره نمایندگی‪ ،‬مستقیم از بهارستان‬ ‫بــه وزارت نفــت برویــد و میــز بــازی را انجــا بچینیــد‪...‬‬ ‫اصــا ً هــم نگــران قانــون بازنشســتگی‪ ،‬ســن و ســال‪،‬‬ ‫تخصــص‪ ،‬مــدرک تحصیلــی و ‪ ...‬نباشــید چــرا کــه وقتــی‬ ‫پــای ســرگرمی و بــازی در میــان باشــد دیگــر ایــن سوســول‬ ‫بازی هــا معنــا نخواهنــد داشــت و اساســا ًســرگرمی قواعــد‬ ‫خــاص خــودش را دارد!‬ ‫حــاال ایــن البــا اگــر خــدای ناکــرده دکلــی گــم شــد‪ ،‬جکــت‬ ‫(تاسیســات حفــاری در دریــا) ‪ 40‬میلیــون دالری در اب غــرق‬ ‫شــد‪ ،‬پرایــد ‪ 200‬میلیــون تومــان شــد‪ 50 ،‬تــا ماشــین بــه هــم‬ ‫خوردند و کیســه هوای هیچکدام باز نشــد و ‪ ...‬خیالی نیســت‬ ‫و کســی بــا شــما کاری نــدارد؛ حتــی اگــر رنــگ بــورس مثــل‬ ‫لبــاس شــمر ملعــون شــود و میلیون هــا نفــر ســرمایه شــان را‬ ‫از دســت بدهنــد‪ ،‬شــما خیــال تــان راحــت اســت کــه پــاداش‬ ‫‪ 910‬میلیونــی تــان برقــرار اســت و مــو الی شــکافش نمــی رود!‬ ‫تــازه حقوق هــای نجومــی‪ ،‬پاداش هــای میلیــاردی‪ ،‬امضای هــای‬ ‫طالیــی‪ ،‬وام هــای انچنانــی و ‪ ...‬هــم تــا دلتــان بخواهــد در ایــن‬ ‫ســرگرمی ها پیــدا مــی شــود! در ضمــن بــرای اینکــه ایــن رونــد‬ ‫لــذت بخش تــر باشــد و خــدای ناکــرده حوصله تــان ســر نــرود‪،‬‬ ‫می توانیــد در و همســایه و فــک و فامیــل را هــم دور هــم جمــع‬ ‫کنیــد تــا عــاوه بــر ایجــاد جــو صمیمــی و دوســتانه‪ ،‬از تجــارب و‬ ‫تخصــص انهــا نیــز بهره منــد شــوید!‬ ‫فقــط در انشــای حکــم ایــن عبــارت فرامــوش نشــود‪ :‬نظــر به‬ ‫شایســتگی ها‪ ،‬تخصــص و تجربیــات ارزنــده حضرتعالی ‪...‬‬ ‫در صــورت درگیــری ‪ ،‬از تهدیــد بپرهیزیــد‬ ‫و طــرف را بــا قاطعیــت ‪ ،‬دعــوت بــه‬ ‫ارامــش کنیــد و از او بخواهیــد مشــکل را‬ ‫در محیــط مناســب ‪ ،‬بــه صــورت کالمــی‬ ‫بیــان کنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪466‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫تقویت مهارت گوش دادن؛‬ ‫‪ ۱۰‬اصلی که شما را تبدیل به‬ ‫شنونده سراپا گوش می کند‬ ‫مهــارت گــوش دادن یکــی از مهم تریــن‬ ‫مهارت هایــی اســت کــه در موفقیــت شــغلی و‬ ‫کیفیــت روابط مــان بــا دیگــران تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‬ ‫خیلــی از مــا چــون بــه اشــتباه فکــر می کنیــم کــه یک‬ ‫شــنونده ی ســراپا گــوش هســتیم‪ ،‬هیــچ وقــت بــه‬ ‫صرافــت یادگیــری ایــن مهــارت نیفتاده ایــم‪ .‬خــوب‬ ‫گــوش دادن مثــل فــن بیــان‪ ،‬یــک مهــارت اموختنی‬ ‫اســت کــه در ادامـه ی ایــن مقالــه بــا اصــول اولیـه ی‬ ‫ان اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫گــوش دادن یعنــی توانایــی دریافت و درک صحیح‬ ‫پیام هــا در فراینــد ارتبــاط‪ .‬ایــن توانایــی‪ ،‬کلیــد‬ ‫همـه ی ارتباطــات موثــر اســت‪ .‬چنانچــه بــه مهــارت‬ ‫گــوش دادن مســلط نباشــید‪ ،‬بــه اســانی ممکــن‬ ‫اســت پیام هــای ارســالی از ســوی طــرف مقابل تــان‬ ‫را اشــتباه برداشــت کنیــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی‪،‬‬ ‫فراینــد ارتبــاط بی اثــر شــده و بــه ســادگی موجــب‬ ‫نا امیــدی و رنجــش فرســتنده ی پیــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه پیداســت گــوش دادن یکــی از‬ ‫مهم تریــن مهارت هــای ارتباطــی بــه شــمار مـی رود‪،‬‬ ‫انقــدر مهــم کــه بســیاری از کارفرمایــان برجســته‬ ‫بــرای کارمندان شــان جلســات امــوزش مهــارت‬ ‫گــوش دادن ترتیــب می دهنــد‪ .‬افزایــش ســطح‬ ‫رضایــت مشــتریان‪ ،‬بهبــود کارامــدی در نتیجــه ی‬ ‫اشــتباهات کمتــر و افزایــش تبــادل اطالعــات چنــد‬ ‫نمونــه از مزیت هایــی هســتند کــه در پــی یادگیــری‬ ‫مهــارت گــوش دادن حاصــل می شــوند‪.‬‬ ‫بســیاری از رهبــران و کارافرینــان موفــق‪ ،‬موفقیت‬ ‫خــود را مدیــون خــوب گــوش دادن هســتند‪ .‬بــه‬ ‫اعتقــاد ریچــارد برانســون (‪،)Richard Branson‬‬ ‫مهــارت گــوش دادن یکــی از مهم تریــن عوامــل‬ ‫موفقیــت شــرکت هواپیمایــی ویرجیــن اتالنتیــک‬ ‫(‪ )Virgin Atlantic‬بــوده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫خــوب گــوش دادن از جمله مهارت هایی محســوب‬ ‫می شــود کــه در زیربنــای تمامــی روابــط انســانی‬ ‫ع همگــی ماســت‬ ‫مثبــت قــرار دارد‪ ،‬پــس بــه نفــ ‬ ‫کــه کمــی وقــت بگذاریــم و مهــارت گــوش دادن را‬ ‫کــه عنصــر ســازنده ی موفقیــت اســت در خودمــان‬ ‫پــرورش دهیــم‪.‬‬ ‫بزرگســاالن بــه طــور متوســط ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫اوقات شــان را درگیــر فرایندهــای ارتباطــی هســتند‬ ‫کــه ‪ ۴۵‬درصــد ان بــه گــوش دادن‪ ۳۰ ،‬درصــد بــه‬ ‫حــرف زدن‪ ۱۶ ،‬درصــد بــه مطالعــه و ‪ ۹‬درصــد بــه‬ ‫نوشــتن اختصــاص می یابــد‪ .‬کیفیــت ‪ ۴۵‬درصــدی‬ ‫کــه صــرف گــوش دادن می شــود فقــط در حــوزه ی‬ ‫کسـب وکار موثــر نیســت‪ ،‬بلکــه بــر زندگی شــخصی‬ ‫افــراد نیــز تاثیــر گذاشــته و موجــب گســترده تر‬ ‫شــدن تعــداد دوســتان و شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫ارتقــای عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬کســب‬ ‫نمــرات عالی تــر در دوران تحصیــل و حتــی تقویــت‬ ‫ســامتی و تندرســتی عمومــی بــدن می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مطالعــات نشــان داده اســت کــه حــرف‬ ‫زدن موجــب بــاال رفتــن فشــار خــون خواهــد شــد‪،‬‬ ‫دادن بــا دقــت بــه اُفــت فشــار‬ ‫در حالــی کــه گــوش‬ ‫ِ‬ ‫خــون می انجامــد‪.‬‬ ‫گوش دادن با شنیدن یکی نیست‬ ‫گــوش دادن بــا شــنیدن فــرق دارد‪ .‬شــنیدن یعنــی‬ ‫توانایــی درک صــدا‪ ،‬حــال انکــه گــوش دادن نیازمنــد‬ ‫تمرکــز عمیق تــر و اســتفاده از ســایر حــواس اســت‪.‬‬ ‫بــرای گــوش دادن نــه تنهــا بایــد بــه ماجرایــی کــه‬ ‫تعریــف می شــود دل بدهیــد‪ ،‬بلکــه الزم اســت‬ ‫بــه طــرز بیــان‪ ،‬شــیوه ی اســتفاده از زبــان‪ ،‬لحــن و‬ ‫حــرکات بــدن گوینــده نیــز دقــت داشــته باشــید‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر‪ ،‬گــوش دادن یعنــی درک همزمــان‬ ‫پیام هــای کالمــی و غیرکالمــی‪ .‬پــس فقــط شــنیدن‬ ‫کلمــات گفتــه شــده کفایــت نمی کنــد‪ ،‬بلکــه بــرای‬ ‫گــوش دادن‪ ،‬بــه چیــزی بیشــتر از گوش هــا احتیــاج‬ ‫داریــد‪ .‬در مجمــوع‪ ،‬مهــارت خــوب گــوش دادن‬ ‫بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــه مقــدار از حرف هــای‬ ‫طــرف مقابل تــان را شــنیده و بــه مفهوم شــان‬ ‫شــل نائومــی رِمِــن (‪Rachel‬‬ ‫اگاه هســتید‪ .‬دکتــر را ِ‬ ‫‪ ،)Naomi Remen‬ترویج دهنــده ی طــب تلفیقــی‪،‬‬ ‫در ایــن بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫خــوب گــوش دادن شــامل زیــر نظــر گرفتــن زبــان‬ ‫بــدن و توجــه بــه ناهماهنگی هــای احتمالــی بیــن‬ ‫پیام هــای کالمــی و غیرکالمــی ارســال شــده از‬ ‫ســوی گوینــده اســت‪ .‬بــه بیــان ســاده تر‪ ،‬یــک‬ ‫شــنونده ی خــوب فقــط بــه چیزی که گفته می شــود‬ ‫گــوش نمی دهــد‪ ،‬بلکــه بــه چیزهایــی کــه گفتــه‬ ‫نمی شــوند یــا نصفــه کاره بــه زبــان می اینــد نیــز‬ ‫گــوش می دهــد‪ .‬مثــا اگــر کســی بــه شــما گفــت‬ ‫کــه زندگــی خــوب و خوشــی دارد‪ ،‬امــا حیــن انتقــال‬ ‫ایــن پیــام دندان هایــش را بــه هــم فشــرد یــا اشــک‬ ‫در چشــم هایش حلقــه زد‪ ،‬بدانیــد کــه بیــن پیــام‬ ‫کالمــی و غیرکالمــی او مغایــرت وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫‪ ۱۵‬کار متفاوتی که زوج های خوشبخت انجام می دهند‬ ‫رقیه روزگار‬ ‫همــه ی روابــط زناشــویی بــه یــک شــکل نیســت‪ .‬زوج هــای‬ ‫خوشــبخت در زندگــی بــه اصولــی پایبندنــد کــه انــان را از زوج هــای‬ ‫ناموفــق متمایــز می کنــد‪ .‬انهــا ایــن اصول را ســرلوحه ی زندگی خود‬ ‫کــرده و بــه واســطه ی انهــا کانــون زندگی شــان را گــرم می کننــد‪ .‬ایــا‬ ‫از ایــن اصــول اگاهــی داریــد؟ اگــر می خواهیــد بدانیــد ایــن اصــول‬ ‫کدامنــد‪ ،‬اگــر می خواهیــد شــادی را چاشــنی رابطه تــان کنیــد‪،‬‬ ‫بــه نوشــته ی زیــر نیــاز داریــد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪ ۱۵‬کار متفاوتــی کــه‬ ‫زوج هــای خوشــبخت انجــام می دهنــد‪ ،‬ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هر روز به یکدیگر توجه می کنند‬ ‫مــا در گرفتاری هــای زندگــی بــه راحتــی شــریک زندگی مــان را‬ ‫فرامــوش می کنیــم‪ .‬قبــل از صحبــت دربــاره کشــمکش احمقانــه بــا‬ ‫رئیس تــان‪ ،‬شــریک زندگی تــان را در اغــوش بگیریــد‪ ،‬ببوســید و از‬ ‫او بپرســید‪« :‬روزت چطــور بــود؟»‬ ‫‪ .۲‬به هم اعتماد دارند و از حسادت اجتناب می کنند‬ ‫دانشــگاه و محــل کار مــا‪ ،‬تفکیــک جنســیتی نشــده اســت؛ بنابرایــن‬ ‫چگونــه می تــوان انتظــار داشــت کــه افــراد‪ ،‬بــا جنــس مخالــف هیــچ‬ ‫صحبتــی نداشــته باشــند؟ معتقــد باشــید همســرتان بی گنــاه و‬ ‫درســتکار اســت‪ ،‬تا زمانی که خالفش ثابت شــود‪ .‬اگر شــما بی دلیل‬ ‫شــریک زندگی تــان را متهــم بــه خیانــت کنیــد و او احســاس کنــد شــما‬ ‫بــه او اعتمــاد نداریــد چطــور بایــد انگیــزه ی وفــاداری داشــته باشــد؟‬ ‫‪ .۳‬نقاط مشترکشان را پیدا می کنند‬ ‫«نقــاط مشــترک» نــور اولی ـه ی یــک رابط ـه ی با شــکوه اســت امــا‬ ‫نمی تــوان منکــر شــد کــه گذراســت‪ .‬بــرای جــذاب نگــه داشــتن‬ ‫رابطه تــان‪ ،‬ســرگرمی ها و عالئــق مشــترک تان را پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫عالئــق مشــترکی نداریــد‪ ،‬چیزهــای جدیــدی کــه هــر دوی شــما بــه‬ ‫ان عالقه مندیــد را کشــف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زوج های خوشبخت سازشگرند‬ ‫زوج هــای خوشــبخت بــا یکدیگــر مــدارا می کننــد‪ .‬واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه مــا هــر چیــزی را کــه بخواهیــم‪ ،‬نمی توانیــم داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬اگــر همســرتان را بــه دیدن فیلمی عاشــقانه دعــوت کردید‬ ‫و او موافق نبود‪ ،‬لجباز نشــوید‪ ،‬موقعیت و شــرایط او را درک کنید‬ ‫و احتــرام متقابل تــان را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گوش می دهند‬ ‫ایــا واقعــا شــما بــه شــریک زندگــی خــود گــوش می دهیــد یــا فقــط‬ ‫در انتظار نوبت هســتید که صحبت کنید؟ اجازه دهید همســرتان‬ ‫صحبت هایــش را تمــام کنــد و مطمئــن شــوید حرف هایــش را درک‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬بــا گفتــن چیــزی شــبیه بــه ایــن‪« :‬اگــر درســت فهمیــده‬ ‫باشــم‪ ،‬تــو احســاس می کنــی کــه …‪ ..‬درســت اســت؟»‬ ‫‪ .۶‬قدرت رویارویی دارند‬ ‫دعــوا شــوخی بــردار نیســت‪ ،‬امــا مســلما بــه تاخیــر انداختــن ان‬ ‫امتیــاز مثبتــی نــدارد‪ .‬زمــان را تلــف نکنیــد‪ ،‬اگــر کار اشــتباهی انجام‬ ‫داده ایــد در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه اشــتباه تان اعتــراف کــرده‬ ‫و بــه بهتریــن روش ان را جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬به رشد یکدیگر کمک می کنند‬ ‫ازار دهنده تریــن چیــز در جهــان چیســت؟ وقتــی کــه شــخصی‬ ‫شــما را دوســت دارد‪ ،‬امــا هیــچ عالق ـه ای بــه عالئــق شــخصی تان‬ ‫نــدارد‪ .‬اگــر شــریک زندگی تــان را در حــال بررســی یــک فرصــت‬ ‫هیجان انگیــز شــغلی یافتیــد‪ ،‬از او حمایــت کنیــد‪ .‬اگــر شــریک‬ ‫زندگی تــان را در حــال تمریــن ســخت بــرای تبدیــل شــدن بــه فــردی‬ ‫فوق العــاده مناســب دیدیــد‪ ،‬تشــویقش کنیــد‪ .‬بــرای دســتاوردهای‬ ‫شــریک زندگــی خــود هیجــان زده شــوید‪ ،‬اگــر دســتاوردهایش را از‬ ‫ان خــود می دانیــد‪ .‬در نهایــت اینکــه زوج هــای خوشــبخت باعــث‬ ‫پپیشــرفت و رشــد هــم می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کینه به دل نمی گیرند‬ ‫همـه ی مــا انســانیم و همـه ی مــا اشــتباه می کنیــم‪ .‬یــک روز بــد در‬ ‫محــل کار‪ ،‬بیمــاری ناخواســته یــا اســترس‪ ،‬می تواننــد بــرای مــا ازار‬ ‫دهنــده باشــند‪ .‬ایــن شــرایط گاهــی انقــدر ســخت اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود همســرتان رفتــار ناراحــت کننــده ای از خــود بــروز دهــد‪.‬‬ ‫وضعیــت روحــی همســرتان را درک کنیــد و ایــن رفتارهــای او را بــه‬ ‫دل نگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬عشق خود را ابراز می کنند‬ ‫«دوســتت دارم» کالم قدرتمنــدی اســت کــه الزم اســت هــر روز‬ ‫گفتــه شــود‪ .‬مهــم نیســت شــما چــه مدتــی اســت بــا هــم هســتید‪،‬‬ ‫بــا ایــن دو کلمــه لبخنــد را بــه شــریک زندگــی خود هدیه کنیــد‪ .‬زوج‬ ‫هــای خوشــبخت بــه یکدیگــر عشــق می ورزنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬از یکدیگر تعریف می کنند‬ ‫اخریــن بــاری کــه بــه همســرتان گفتیــد چقــدر در لبــاس قرمــز‬ ‫زیباتــر بــه نظــر می رســد‪ ،‬کــی بــود؟ ایــا اخیــرا به شــوهرتان گفته اید‬ ‫کــه در کــت و شــلوار فــوق العــاده مناســبش چقــدر خوشــتیپ‬ ‫شــده اســت؟ اگــر از یکدیگــر تعریــف نکنیــد‪ ،‬گاه گاهــی احســاس‬ ‫بی توجهــی و ناسپاســی می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬رابطه زناشویی دارند‬ ‫‪ ۶‬اختالف رایج‬ ‫زوج ها در مسائل‬ ‫مالی و راه حل انها‬ ‫انهــا افــراد صرفه جویــی هســتند یــا بیشــتر از دخل شــان خــرج‬ ‫می کننــد‪ .‬ســپس از او ســوال کنیــد کــه ایــا رفتارهــای والدینــش‬ ‫تاثیــری بــر عــادات مالــی او گذاشــته اند یــا نــه‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد بــا کمــک هــم عواملــی کــه باعــث ولخرجــی‬ ‫می شوند را شناسایی کنید‪ .‬از همدیگر سوال کنید که چه چیزی‬ ‫باعــث می شــود بیشــتر خــرج کنیــد‪ .‬مــواردی کــه باعــث می شــوند‬ ‫بــه خریــد برویــد را لیســت کنیــد‪ .‬این مــوارد می توانند برگــزاری یک‬ ‫حــراج خــوب در مغــازه ی مــورد عالقه تــان‪ ،‬گذرانــدن یــک روز بــد یــا‬ ‫صرفــا خریــد بــرای رفــع کســالت باشــند‪ .‬وقتــی متوجــه شــدید کــه‬ ‫چــه عواملــی باعــث می شــوند شــریک زندگی تــان بــه خریــد بــرود‪،‬‬ ‫مــی توانیــد بــا هــم راه حلــی خوبــی بــرای ان پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر داشــتن یــک روز بــد‪ ،‬باعــث می شــود کــه یکــی از شــما میــل‬ ‫بــه خریــد پیــدا کنیــد‪ ،‬لیســتی از کارهــای دیگــری کــه می توانیــد‬ ‫بــه جــای ان انجــام دهیــد تهیــه کنیــد‪ .‬تماشــا کــردن یــک قســمت‬ ‫از ســریال مــورد عالقه تــان‪ ،‬شــیرینی پختــن‪ ،‬یــا انجــام کارهــای‬ ‫هنــری یــا دســتی می توانــد جایگزیــن خوبــی بــرای خریــد باشــند‪.‬‬ ‫صبور باشید‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه عــادت خــرج کــردن بــه مــرور زمــان بــه وجــود‬ ‫می ایــد‪ ،‬بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه کســی بتوانــد فــورا ان را‬ ‫تــرک کنــد‪ .‬اگــر همســرتان قــرار اســت عــادت بــه ولخرجــی را کنــار‬ ‫بگــذارد‪ ،‬بــا او صبــور باشــید و اگــر خودتــان قــرار اســت ایــن کار را‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬از شــریک تان بخواهیــد کــه بــا شــما بــا صبــر و مــدارا‬ ‫رفتــار کنــد‪.‬‬ ‫بــه مــدت یــک مــاه مخارج تــان را یاداشــت کنیــد‪ .‬اگــر بــه حــدی‬ ‫خــرج می کنیــد کــه نمی توانیــد بــه اهــداف مالی تــان برســید‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد بعضــی از مخــارج غیرضــروری را حــذف کنیــد‪ .‬مثــا‪،‬‬ ‫اگــر هــر دوی ِ شــما‪ ،‬هــر روز ناهــار را از بیــرون ســفارش می دهیــد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد هفتـه ای دو بــار از خانــه ناهــار ببریــد‪ .‬یــا اگــر عــادت‬ ‫داریــد کــه زیــاد بــه کافی شــاپ یــا رســتوران برویــد‪ ،‬تعــداد دفعــات‬ ‫ایــن کار را تــا انجــا کــه می توانیــد کــم کنیــد‪.‬‬ ‫هــر هفتــه بــا حــذف کــردن یــک امــر غیرضــروری‪ ،‬مخارج تــان‬ ‫را کاهــش دهیــد‪ .‬مثــا‪ ،‬در هفتــه بــه جــای دو بــار‪ ،‬ســه بــار از‬ ‫خانــه ناهــار ببریــد‪ .‬ایــن میــزان را هــر هفتــه افزایــش دهیــد تــا‬ ‫باالخــره بــه نقطـه ای برســید کــه هــر دوی شــما بــر ســر ان بــا هم‬ ‫توافــق داریــد‪.‬‬ ‫اگــر یکــی از شــما بــاز هــم بیشــتر از حــد معمــول خــرج می کنــد‪،‬‬ ‫دقــت کنیــد کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬اگر داشــتن یــک روز‬ ‫بــد باعــث تحریــک میــل بــه خــرج کــردن شــده بــه راه هــای دیگــر‬ ‫بــرای مقابلــه بــا عصبانیــت و اســترس فکــر کنیــد‪ ،‬راه هایــی مثــل‬ ‫مراقبــه یــا ورزش‪.‬‬ ‫پنهان کارینکنید‬ ‫صداقــت در هــر موقعیتــی بهتریــن راهــکار اســت‪ .‬وقتــی بــرای‬ ‫اولیــن بــار بــا شــریک زندگی تــان دربــاره ی مســائل مالــی حــرف‬ ‫می زنیــد‪ ،‬حســاب های بانکــی خــود را بــه هــم نشــان دهیــد تــا‬ ‫مشــخص شــود چــه مقــدار می توانیــد خــرج کنیــد‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫جزئیــات حســاب های بانکی تــان را در اختیــار هــم قــرار دهیــد قــول‬ ‫بدهیــد کــه یکدیگــر را قضــاوت نکــرده و هیچ گونــه نظــری در ایــن‬ ‫مــورد ندهیــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه بودجـه ای را بــا کمــک هــم تعییــن کردیــد‪ ،‬اگر زمانی‬ ‫از برنامـ ه فراتــر رفتیــد و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان بــرای خریــد یــک کیــف‬ ‫خــرج کردیــد‪ ،‬ســعی نکنیــد ان را از همســرتان مخفــی کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫جــای ایــن کار‪ ،‬خیلــی صادقانــه اعتراف کنید که بیشــتر از مقداری‬ ‫کــه در نظــر گرفتــه شــده بــوده خــرج کردیــد‪.‬‬ ‫رابطــه زناشــویی تنهــا بــرای اوایــل رابطــه نیســت؛ بلکــه بایــد بــه‬ ‫طــور مرتــب انجــام شــود‪ .‬بچــه دار کــه شــدید‪ ،‬ایــن رابطــه عــادی‬ ‫ی کــه بــرای ان وقــت‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بــه یــاد داشــته باشــید هنگام ـ ‬ ‫بگذاریــد‪ ،‬همــه چیــز بهتــر می شــود‪ .‬می توانیــد همیــن االن بــرای‬ ‫یــک اخــر هفت ـه ای عاشــقانه برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬اهل شوخی هستند‬ ‫زوج هــای خوشــبخت شــوخ طبــع هســتند و بــا هــم شــوخی‬ ‫می کننــد‪ .‬بایــد در رابطـ ه شــما هــم چیزهایــی وجــود داشــته باشــد‬ ‫کــه هیچکــس دیگــری «نفهمــد»‪ .‬نامــی مســتعار کــه افــراد دیگــر‬ ‫فکــر می کننــد بــد اســت‪ .‬شــوخی های خنــده داری کــه دیگــران از‬ ‫ان خبــر ندارنــد‪ .‬داســتانی خجالـت اور دربــاره اشــتباه های روزهــای‬ ‫ن مــوارد ایــده بگیریــد‪.‬‬ ‫اول رابطه تــان‪ .‬شــما هــم می توانیــد از ای ـ ‬ ‫ج های خوشبخت برای یکدیگر وقت می گذارند‬ ‫‪ .۱۳‬زو ‬ ‫مهــم نیســت شــما چقــدر پــر مشــغله اید؛ بخاطــر داشــته باشــید‬ ‫رابطـه ی شــما در اولویــت اســت‪ .‬درســت مثــل یــک گیــاه کــه بــدون‬ ‫اب پژمــرده می شــود‪ ،‬رابطه تــان بــدون وقــت گذاشــتن بــرای‬ ‫یکدیگــر نابــود می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬زمانی برای «تنها بودن» دارند‬ ‫ایــن حــرف شــاید عجیــب باشــد‪ ،‬چــون قبــا گفتیــم زمانــی را بــه‬ ‫با هــم بــودن اختصــاص دهیــد‪ .‬امــا تنهایــی هــم گاهــی اوقــات الزم‬ ‫اســت‪ .‬شــادی شــما نبایــد وابســته بــه شــریک زندگی تــان باشــد‪.‬‬ ‫زمــان تنهایــی بــه شــما اجــازه می دهــد احساســات منحصر بفــرد‬ ‫خودتــان را کشــف کنیــد‪ .‬مهمانی هــای مجــردی‪ ،‬زنــگ تفریــح شــما‬ ‫در زندگی تــان اســت‪ .‬بنابرایــن حفــظ کمی اســتقالل‪ ،‬رابطه ی شــما‬ ‫را قوی تــر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬کارهای جدیدی را با هم انجام می دهند‬ ‫افــراد‪ ،‬کارهــای تکــراری را بــا بی حوصلگــی انجــام می دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫م‬ ‫هــر روز ِشــما تکــراری اســت‪ ،‬خودتــان را بــرای یک رابطه ی مســمو ِ‬ ‫عــاری از نشــاط امــاده کنیــد‪ .‬بــه رســتوران هایی برویــد کــه غذاهــای‬ ‫خوشــمزه و جدیــدی ســرو می کننــد و طعــم جدیــدی را بچشــید‪.‬‬ ‫در تعطیــات‪ ،‬از وسوســه رفتــن هــر ســاله بــه ســاحل یــا شــهر‬ ‫تکــراری اجتنــاب کنیــد‪ .‬ایــن دنیــا بــه انــدازه ی کافــی بــزرگ هســت‬ ‫کــه بتوانیــد هــر بــار بــه جاهــای مختلــف برویــد و کارهــای متفــاوت‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬زندگــی را بایــد بــا مخاطــرات هیجان انگیــز گذرانــد نــه‬ ‫روزمرگــی‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫نداشــتن تفاهم و اختالف خانوادگی شــاید بین خیلی از زوج ها‬ ‫رایــج باشــد و معمــوال یکــی از موضوعاتــی کــه بیشــترین مــوارد‬ ‫اختــاف را بــه خــود اختصــاص می دهــد مســائل مالــی اســت‪.‬‬ ‫مطالعــه ای کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬در مجلــه ی «روابــط خانوادگــی»‬ ‫(‪ )Family Relations‬بــه چــاپ رســید‪ ،‬بیشــتر از ‪ ۴۵۰۰‬زوج را‬ ‫مــورد بررســی قــرار داد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اختــاف بــر ســر‬ ‫مســائل مالــی‪ ،‬بــدون توجــه بــه میــزان درامــد‪ ،‬دارایــی و بدهــی‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬مهم تریــن دلیــل از هــم پاشــیده شــدن زندگی هــا‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه بــا ‪ ۶‬اختــاف رایــج زوج هــا در مــورد مســائل‬ ‫ش حــل انهــا اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫مالــی و رو ‬ ‫وقتــی شــما دائمــا در مــورد پــول بــا هــم مشــاجره می کنیــد‪،‬‬ ‫رضایــت کافــی از رابطــه ای کــه در ان هســتید را نخواهیــد‬ ‫داشــتد‪ .‬حتــی در مــواردی کــه کاهــش رضایــت از رابطــه بــه‬ ‫جدایــی ختــم نشــود‪ ،‬می توانــد باعــث افزایــش میــزان اســترس‬ ‫شــده و تاثیــر منفــی بــر روی ســامتی و شــادکامی دیگــر اعضــای‬ ‫خانــواده‪ ،‬از جملــه فرزندان تــان داشــته باشــد‪ .‬درک ایــن نکتــه‬ ‫کــه دربــاره ی چــه چیــزی و بــه چــه دلیــل مشــاجره می کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــما و همســرتان کمــک می کنــد تــا راهــی بــرای خاتمــه دادن به‬ ‫مشــاجره پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عادات خرج کردن‬ ‫فرقــی نمی کنــد شــما معتــاد بــه خریــد باشــید یــا همســرتان‪،‬‬ ‫مهــم ایــن اســت کــه تفاوت هایــی را کــه در عــادات خــرج کــردن‬ ‫وجــود دارنــد‪ ،‬نمی تــوان نادیده گرفت‪ .‬اگر یکی از شــما احســاس‬ ‫کنیــد کــه نمی توانیــد در مقابــل عــادات طــرف مقابــل کاری انجام‬ ‫دهیــد‪ ،‬یــا احســاس کنیــد کــه همســرتان بــدون اینکــه بــه اینــده‬ ‫فکــر کنــد‪ ،‬تمامــی پول هــای شــما را بــه بــاد می دهــد‪ ،‬رنجــش‬ ‫و ناراحتــی پیــش می ایــد‪ .‬اگــر شــما و همســرتان دائمــا بــر ســر‬ ‫عــادات خــرج کــردن مشــاجره می کنیــد‪ ،‬راه هایــی وجــود دارنــد که‬ ‫می توانیــد بــه کمــک انهــا ایــن مشــکل را حــل کــرده و همدیگــر را‬ ‫بهتــر درک کنیــد‪.‬‬ ‫دالیل طرف مقابل را بشناسید‬ ‫عادت هــا بــه مــرور زمــان و بــه دالیــل مختلــف ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد خودتــان را جــای همســرتان بگذاریــد تــا بتوانیــد بهتــر‬ ‫دالیــل و انگیزه هــای او بــرای خــرج کــردن را درک کنیــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫راه بــرای شــروع ایــن کار‪ ،‬ایــن اســت کــه از همدیگــر دربــاره ی‬ ‫عــادات خــرج کــردن و پس انــداز کــردن افــرادی کــه الگوی تــان‬ ‫هســتند ســوال کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬می توانیــد بــه رفتارهــا و‬ ‫عــادات مالــی والدیــن شــریک زندگی تــان دقــت کنیــد و ببینیــد ایــا‬ ‫وقتــی صــادق باشــید‪ ،‬می تواینــد بــه کمــک هــم راه حلــی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر هــر دوی ِ شــما موافــق ایــن هســتید کــه خریــد ان‬ ‫کیــف یــک نیــاز ضــروری نبــوده‪ ،‬می توانیــد ان را پــس بدهیــد یــا از‬ ‫خرج هایــی دیگــر کــم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عادات پس انداز کردن‬ ‫ن اختالف‬ ‫نــه تنهــا ممکــن اســت زوج هــا بــر ســر عــادات خرج کــرد ‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬بلکــه گاهــی در مــورد چگونــه و چقــدر پس انــداز‬ ‫کــردن هــم بــا هــم اختــاف دارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بعضــی از افــراد بــه حــدی بــر پس انــداز کــردن تمرکــز داشــته‬ ‫باشــند کــه مجبــور شــوند قیـد ِ خیلــی از تجربیــات معمولــی زندگــی‬ ‫مثــل مســافرت یــا شــام بیــرون رفتــن را بزننــد‪ .‬احتمــال دارد در‬ ‫روش هــای پس انــداز کــردن هــم تفاهــم وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫مثــا‪ ،‬یکــی از زوج هــا دوســت دارد بــا خریــد اوراق بهــادار و ســهام‬ ‫پس انــداز کنــد در حالــی کــه دیگــری می خواهــد ریســک کمتــری‬ ‫کنــد و فقــط پولــش را در بانــک نگــه دارد‪.‬‬ ‫اهداف مشترک ایجاد کنید‬ ‫بهتــر اســت بــا شــریک زندگی تــان بنشــینید و لیســتی از اهــداف‬ ‫مالــی خــود تهیــه کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا بدانیــد‬ ‫هــر مــاه چقــدر بایــد پس انــداز کنیــد‪ .‬اگــر هنــوز هیــچ کدام تــان‬ ‫بــه پس انــداز بازنشســتگی فکــر نکرده ایــد‪ ،‬می توانیــد تصمیــم‬ ‫بگیریــد کــه هــر کــدام از شــما ‪ ۱۰‬درصــد درامــد ماهیانـه ی خــود را‬ ‫در حســاب بازنشســتگی خــودش پس انــداز کنــد‪.‬‬ ‫معمــوال‪ ،‬بهتــر اســت بــه انــدازه ی ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه از حقوق تــان را در‬ ‫حســابی مجــزا بــرای روز مبــادا نگــه داریــد‪ .‬بــا توجــه بــه مجمــوع‬ ‫درامدهــای هــر دو نفرتــان مشــخص کنیــد کــه هــر مــاه چــه‬ ‫مقــداری را می توانیــد بــا خیــال راحــت کنــار بگذارید‪ .‬اگــر می توانید‬ ‫بــه مــدت ‪ ۶‬مــاه بــا پس انــداز ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان زندگــی کنیــد و‬ ‫توانایــی ایــن را داریــد کــه هــر مــاه یــک میلیــون تومــان پس انــداز‬ ‫کنیــد‪ ،‬پــس حــدود ‪ ۱۰‬مــاه طــول می کشــد تــا به مقــدار پس انــدازی‬ ‫کــه بــرای روز مبــادا الزم داریــد‪ ،‬برســید‪.‬‬ ‫در کنــار اهــداف پس انــداز بلندمــدت‪ ،‬بایــد اهــداف کوتاه مدت تــر‬ ‫هــم بــرای خــود تعییــن کنیــد‪ .‬مثــا اگــر ماشــین تان دارد‬ ‫نفس هــای اخــرش را می کشــد‪ ،‬توافــق کنیــد که ماهیانــه مقداری‬ ‫از پس انداز تــان را بــرای خریــد یــک ماشــین نــو کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد یــک حســاب پس انــداز مشــترک هــم بــرای‬ ‫مخــارج ســالیانه ی ســفر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫با سبک های مختلف سرمایه گذاری کنار بیایید‬ ‫شــاید شــما و شــریک زندگی تــان در مــورد اینکــه چقــدر بایــد‬ ‫پس انــداز کنیــد مشــکلی نداشــته باشــید‪ ،‬بلکــه اختالف تــان بــه‬ ‫دلیــل تفــاوت روش هــای ســرمایه گذاری باشــد‪ .‬داشــتن شــریکی‬ ‫کــه خیلــی ریســک پذیر اســت یــا برعکــس‪ ،‬اصــا ریســک پذیر‬ ‫نیســت‪ ،‬می توانــد باعــث بــروز اختالفــات شــده و تعــادل مالــی‬ ‫خانــواده را بــه هــم بریــزد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه حســاب های پس انــداز بازنشســتگی‬ ‫جداگانــه داریــد و هــر کدام تــان می توانیــد در حســاب خودتــان‬ ‫پس انــداز کنیــد‪ .‬پــس اگــر شــریک زندگی تــان زیــاد اهــل ریســک‬ ‫کــردن نیســت‪ ،‬می توانــد از یــک روش ســرمایه گذاری کــم‬ ‫ریسـک تر ماننــد اوراق قرضـه ی دولتــی اســتفاده کنــد و اگــر شــما‬ ‫ریس ـک پذیر تر هســتید می توانیــد در بــازار بــورس ســرمایه گذاری‬ ‫کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت در ابتــدا ارزش ســهام تان پایین بیایــد ولی در‬ ‫بلند مــدت بــه ســوددهی خواهیــد رســید‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ ۹ :‬ماهــه امســال وقــوع حادثه هــای‬ ‫طبیعــی در اســتان یکهــزار و ‪ ۷۷۶‬میلیــارد تومــان بــه بخــش هــای مختلــف خســارت وارد کــرد کــه‬ ‫بیشــترین ان از ناحیــه پدیــده خشکســالی بــود‪.‬‬ ‫جــواد نظــری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی پدیــده خشکســالی بیــش از ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان در‬ ‫اســتان خســارت بــه بــار اورد کــه ‪ ٨٧٦‬میلیــارد تومــان خســارات از ناحیــه ســایر حــوادث طبیعــی از جملــه‬ ‫ســیل و ســرمازدگی و زلزلــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫خسارت حوادث‬ ‫طبیعی امسال هزار و‬ ‫‪ ۷۷۶‬میلیارد تومان‬ ‫به خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی ‪1400‬‬ ‫یک نقص امنیتی موثر بر کنسول های‬ ‫پایگاه داده ‪H2‬‬ ‫محققــان یــک نقــص امنیتــی موثــر بــر‬ ‫کنســول های پایــگاه داده ‪ H2‬را فــاش کرده انــد‬ ‫کــه می توانــد منجــر بــه اجــرای کــد از راه دور بــه‬ ‫شــیوه ای اســیب پذیــری‬»‪Log4j ‪»Log4Shell‬‬ ‫شــود کــه بازخــورد ان مــاه گذشــته روشــن شــد‪.‬‬ ‫‪ Andrey Polkovnychenko‬و ‪Shachar‬‬ ‫‪ Menashe‬محققــان ‪ JFrog‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مشــکل کــه بــا کــد ‪ 42392-2021-CVE‬عنــوان‬ ‫می شــود «اولیــن مســئله مهمــی اســت کــه از‬ ‫زمــان ‪ Log4Shell‬در مولفــه ای غیــر از ‪Log4j‬‬ ‫منتشــر شــده اســت کــه از همــان علــت اصلــی‬ ‫اســیب پذیری ‪ ،Log4Shell‬یعنــی بارگیــری کالس‬ ‫از راه دور ‪ JNDI‬اســتفاده می کنــد‪».‬‬ ‫‪ H2‬یــک سیســتم مدیریــت پایــگاه داده‬ ‫رابطــه ای منبــع بــاز اســت کــه بــه زبــان جــاوا‬ ‫نوشــته شــده اســت کــه می توانــد در برنامه هــا‬ ‫جاســازی شــود یــا در حالــت ســرویس گیرنده‪-‬‬ ‫ســرور اجــرا شــود‪ .‬براســاس مخــزن ‪،Maven‬‬ ‫موتور پایگاه داده ‪ H2‬توســط ‪artifacts 6807‬‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ،JNDI‬مخفــف ‪Java Naming and‬‬ ‫‪ ،Directory Interface‬بــه یــک ‪ API‬اشــاره‬ ‫دارد کــه قابلیــت نامگــذاری و دایرکتــوری را بــرای‬ ‫برنامه هــای جــاوا فراهــم مــی کنــد‪ ،‬کــه مــی توانــد‬ ‫از ‪ API‬در ارتبــاط بــا ‪ LDAP‬بــرای یافتــن منبــع‬ ‫خاصی که ممکن اســت به ان نیاز داشــته باشــد‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫در مــورد ‪ ،Log4Shell‬ایــن ویژگــی امــکان‬ ‫جســتجوی زمــان اجــرا را بــه ســرورها‪ ،‬چــه در‬ ‫داخــل و چــه در خــارج از شــبکه‪ ،‬فعــال می کنــد‪،‬‬ ‫کــه بــه نوبــه خــود‪ ،‬می تــوان بــا اســتفاده از ســاح‬ ‫بــه اجــرای کــد از راه دور غیرقابــل احــراز هویــت و‬ ‫کاشــت بدافــزار در ســرور بــا ایجــاد یک جســتجوی‬ ‫مخــرب ‪ JNDI‬بــه عنــوان ورودی هــر برنامــه جــاوا‬ ‫کــه از نســخه هــای اســیب پذیــر کتابخانــه ‪Log4j‬‬ ‫بــرای ثبــت ان اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ Menashe‬مدیر ارشد تحقیقات امنیتی ‪،JFrog‬‬ ‫توضیــح داد «مشــابه اســیب پذیری ‪Log4Shell‬‬ ‫کــه در اوایــل دســامبر کشــف شــد‪URL ،‬هــای‬ ‫کنترل شــده توســط مهاجــم کــه در جســتجوهای‬ ‫‪ JNDI‬منتشــر می شــوند‪،‬می توانند اجــرای کــد از راه‬ ‫دور غیرقانونــی را مجــاز کننــد و بــه مهاجمــان کنتــرل‬ ‫انحصــاری بــر عملکــرد سیســتم های شــخص یــا‬ ‫ســازمان دیگــری را بدهنــد‪».‬‬ ‫ایــن نقــص بــر نســخه های ‪ 1.1.100‬تــا ‪2.0.204‬‬ ‫چگونه از تکراری‬ ‫شدن زندگی‬ ‫با همسرمان‬ ‫پیشگیری کنیم؟‏‬ ‫روابــط بســیاری وجــود دارنــد کــه در دل جملــ ‪‎‬ه »‪‎‬ای کاش» را‬ ‫تکــرار می کننــد ولــی هیــچ گاه ایــن موضــوع را بــرای همسرشــان‬ ‫بازگــو‏نمی کننــد درحالی کــه بــا گفتــن ارزوهــا می بینیــد تــا چــه‬ ‫انــدازه نقــاط مشــترکی بیــن شــما وجــود دارد‪‎. ‎‬‬ ‫خســتگی از روابــط در هــر جایــی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد‬ ‫نــه تنهــا در زندگــی زوجیــن بلکــه حتــی در‏محیــط کار‪ .‬اگــر شــما‬ ‫هــر روز کار یکســان و ثابتــی را انجــام دهیــد نــه تنهــا تــا حــدی‬ ‫از ان کار خســته ‏می شــوید بلکــه کارتــان کیفیــت مطلــوب‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‏‬ ‫وقتــی کار جدیــدی را اغــاز می کنیــد یــا پیشــرفتی در کارتــان‬ ‫ایجــاد می شــود ناگهــان نیــروی تــازه ‏می گیریــد‪ .‬اگــر رابطــه بــا‬ ‫همســرتان بــرای شــما خســته کننده شــده اســت بــه جــای این کــه‬ ‫بــه فکــر‏شــخصی دیگــر بیفتیــد و بخواهیــد دیگــری را جایگزیــن‬ ‫کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت تغییــری هــر چنــد کوچــک در‏زندگی تــان ایجــاد‬ ‫کنیــد‪ .‬گاهــی تنهــا بــا بیــان احساســات و ارزوهای تــان می توانیــد‬ ‫تازگــی بــه روابــط‏ببخشــید‪.‬‏‬ ‫روابــط بســیاری وجــود دارنــد کــه در دل جملــه«ای کاش» را‬ ‫تکــرار می کننــد ولــی هیــچ گاه ایــن موضــوع‏را بــرای همسرشــان‬ ‫کاهش ‪ 36‬درصدی پرونده های‬ ‫ورودی به پلیس فتا‬ ‫در حوزه برداشت غیر مجاز‬ ‫از حساب افراد‬ ‫پلیــس فتــا از کاهــش ‪ 36‬درصــدی پرونده هــای ورودی بــه‬ ‫پلیس فتــا در ‪9‬ماهــه ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬در ‪9‬ماهــه‬ ‫گذشــته پرونده هــای ورودی بــه پلیــس فتــا در حــوزه برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز از حســاب شــهروندان کاهــش داشــته اســت ‪.‬‬ ‫سرقت ‪ 1.7‬میلیارد دالر‬ ‫هکرهااز صرافی های‬ ‫ارزهای دیجیتال‬ ‫پایــگاه داده ‪ H2‬را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و‬ ‫در نســخه ‪ 2.0.206‬که در ‪ 5‬ژانویه ‪ 2022‬ارســال‬ ‫شــده اســت برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ Menashe‬افــزود‪ :‬پایــگاه داده ‪ H2‬توســط‬ ‫بســیاری از چارچــوب هــای شــخص ثالــث از جملــه‬ ‫‪ Spring Boot، Play Framework‬و ‪JHipster‬‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬اگرچــه ایــن اســیب پذیری بــه‬ ‫انــدازه ‪ Log4Shell‬گســترده نیســت‪ ،‬امــا اگــر بــر‬ ‫اســاس ان برطرف نشــود‪ ،‬همچنان می تواند تاثیر‬ ‫چشــمگیری بــر توســعه دهندگان و سیســتم های‬ ‫تولیــد داشــته باشــد‪».‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه پشــت پــرده برخــی‬ ‫از بزرگتریــن هک هــا علیــه مبــادالت ارزهــای‬ ‫دیجیتــال هکرهــای کــره شــمالی بــوده و از وجــوه‬ ‫برداشــت شــده در ســرمایه گذاری بلندمــدت‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گزارش هایــی کــه توســط رســانه های محلــی‬ ‫‪ Chosun‬و ‪ Newsis‬در کــره جنوبــی منتشــر‬ ‫شــده‪ ،‬هکرهــای مــورد حمایــت دولــت کــره شــمالی‬ ‫طــی پنــج ســال گذشــته حــدود ‪ 1.7‬میلیــارد دالر‬ ‫ارز دیجیتــال را از صرافی هــای مختلــف ســرقت‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫کریپتــو یــک ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت بــرای‬ ‫کره شــمالی‬ ‫طــی اظهــارات دادســتان فــدرال ایــاالت متحــده‬ ‫و اطالعــات منتشــر شــده توســط شــرکت تحلیــل‬ ‫بــاک چیــن امریکایــی ‪ ،Chainalysis‬کــره شــمالی‬ ‫ارز دیجیتــال را یــک ســرمایه گذاری بلندمــدت بــه‬ ‫حســاب م ـی اورد‪.‬‬ ‫بنابرایــن دولــت موصــوف بــه جای نقــد کردن همه‬ ‫رمزارزهــای ســرقت شــده دارایی ها را ذخیــره کرده و‬ ‫بخشــی از وجوه صرف تجهیزات نظامی ان کشــور‬ ‫مــی شــود‪.‬از ســوی دیگــر‪ ،‬میونــگ هیــون‪ ،‬محقــق‬ ‫ارشــد موسســه مطالعــات سیاســت ‪ ،ASAN‬تاکیــد‬ ‫کــرد کــه ارز دیجیتــال تنهــا دارایــی مالــی اســت کــه‬ ‫در کــره شــمالی بــه شــدت تحریــم شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن دلیــل کــه قیمــت بیــت کویــن از ســال ‪2017‬‬ ‫بیــش از ‪ 60‬برابــر افزایــش یافتــه اســت‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫پتانســیل ســرمایه گــذاری عالــی دارد‪.‬‬ ‫میونــگ هیــون می گویــد‪« :‬بــرای کــره شــمالی‪ ،‬ارز‬ ‫دیجیتــال تنهــا دارایــی مالــی اســت کــه می توانــد‬ ‫ان را در زمانــی کــه تحــت تحریم هــای شــدید‬ ‫اقتصــادی قــرار دارد اســتفاده کــرده و بــرای اینکــه‬ ‫در زمــان فــرار از تحریم هــا بــه اهــداف خــود دســت‬ ‫یابــد ان را بــا ارزش تشــخیص می دهــد‪».‬‬ ‫بازگــو نمی کننــد درحالی کــه بــا گفتــن ارزوهــا می بینیــد تــا چــه‬ ‫انــدازه نقــاط‏مشــترکی بیــن شــما وجــود دارد‪ .‬این کــه شــما بدانیــد‬ ‫از روابــط خــود خســته شــده اید اصــا خجال ـت اور‏نیســت‪ ،‬انچــه‬ ‫باعــث ناراحتــی می شــود و بایــد بــرای ان شــرمنده شــد‪ ،‬نپذیرفتــن‬ ‫و اگاهــی نداشــتن‏از ایــن خســتگی اســت‪.‬‏‬ ‫چطور به جای خستگی از روابط‪ ،‬ان را دوباره زنده کنیم‬ ‫بــا گــذر زمــان زندگــی رنــگ یکنواختــی می گیــرد امــا ایــن موضــوع‬ ‫بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــما دیگــر ‏عاشــق هــم نیســتید و‬ ‫هماننــد روز هــای دوران نامــزدی از دیــدن یکدیگــر قلب تــان بــه‬ ‫تپــش نمی افتــد و‏صــدای قلب تــان را نمی شــنوید‪ .‬بــرای این کــه‬ ‫روابــط خــود را زنــده و عاشــقانه نگــه داریــد چنــد راهــکار بــه‏شــما‬ ‫پیشــنهاد می شــود‪:‬‬ ‫‏ ‪-1‬حرف یکدیگر را بشنوید‬ ‫درســت اســت کــه شــما دوســت داریــد زمانــی را تنهــا باشــید امــا‬ ‫بایــد زمانــی را بــرای شــنیدن حــرف‏همســرتان در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫ایــن زمــان می توانــد موقــع صــرف شــام یــا هنــگام شســتن‬ ‫ظرف هــا یــا قبــل از‏خوابیــدن باشــد‪ .‬یکــی از راه هایــی کــه نشــان‬ ‫می دهــد همســرتان نــزد شــما دارای ارزش اســت گــوش‏دادن بــه‬ ‫حرف هــای اوســت‪.‬‬ ‫‏‪-2‬همسرتان را غافلگیر کنید‬ ‫اخــر هفتــه بــدون برنامه ریــزی و اطــاع قبلــی همســر خــود را‬ ‫بیــرون ببریــد یــا هدیــه ای هــر چنــد کوچــک‏بــه او دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫هدیــه می توانــد حتــی یــک شــاخه گل باشــد‪ .‬خــود را بــه جــای‬ ‫همســرتان قــرار دهیــد‏و از خــود بپرســید اگــر جــای او بــودم چــه‬ ‫چیــزی مــن را غافلگیــر می کــرد؟ ایــن هدیــه می توانــد خاطــرات‬ ‫‏زیبــای گذشــته را بــه یــاد شــما اورد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬برای عالئق خود سرمایه گذاری کنید‬ ‫هــر کــدام از شــما ایــن حــق را در زندگــی داریــد کــه بــه‬ ‫فعالیت هــای شــخصی خــود بپردازیــد‪ .‬زمانــی را‏صــرف پیشــرفت‬ ‫شــخصی خــود‪ ،‬عالئــق شــخصی‪ ،‬ســرگرمی ها و دوســتان خــود‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه همــان‏انــدازه کــه نیــاز بــه گذرانــدن وقــت بیــکاری خــود‬ ‫بــا یکدیگــر داریــد بایــد وقتــی را بــرای خــود اختصــاص‏دهید‪.‬بــا‬ ‫گذرانــدن وقــت کافــی بــا یکدیگــر در پایــان روز حرفــی مشــترک‬ ‫بــرای گفتــن داریــد کــه ایــن خــود‏روابــط را بهبــود می بخشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-4‬خود خوری و همه چیز را درون خود نگاه داشتن‪:‬‏‬ ‫هــر زوجــی بــا چالش هایــی روبــه رو هســت‪ ،‬امــا اگــر در مــورد‬ ‫ایــن مشــکالت بــا همســرتان صحبــت‏نکنیــد‪ ،‬تنــش ناشــی از ایــن‬ ‫اختــاف زناشــویی و فاصلــه پیــدا کــردن میــان شــما تنهــا افزایــش‬ ‫خواهــد‏یافــت‪.‬‏‬ ‫‏‪-5‬از خودمان شروع کنیم‬ ‫اگــر از یــک ارتبــاط زناشــویی کــه دلخــواه شــما نیســت رنــج‬ ‫می بریــد اولیــن گام ایــن اســت کــه خــود را‏اصــاح کنیــد‪ .‬در یــک‬ ‫ارتبــاط دوطرفــه کمتــر مــی تــوان فقــط یــک نفــر را بــه عنــوان منشــا‬ ‫تمــام مشــکالت‏دانســت‪ .‬سرنوشــت خــود را بــه دســت بگیریــد و‬ ‫بــرای تغییــر زندگــی و روابــط زناشــویی خــود برنامه ‏ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫رفتارهــای غلــط خــود را اصــاح کنیــد و انجــام بعضــی از وظایفــی‬ ‫را کــه تــا قبــل از ایــن‏فرامــوش کــرده بودیــد از ســر بگیریــد‪ .‬همــان‬ ‫طــور کــه اشــاره شــد زندگــی زناشــویی یــک ارتبــاط دوطرفــه‏اســت‬ ‫و قســمتی از ایــن جریــان از ســمت شماســت؛ بنابرایــن ابتــدا‬ ‫خودتــان را تغییــر دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-6‬خالقیت در رابطه زناشویی‬ ‫در رابطــه خــود بــا همســرتان خالقیــت داشــته باشــید و تنــوع‬ ‫ایجــاد کنیــد؛ بــه طــور مثــال واژه هــای‏محبــت امیــز را از گفتــار‬ ‫خــود حــذف نکنیــد‪ .‬ایــن واژه هــا‪ ،‬واژه هــای هیجــان انگیــزی‬ ‫هســتند‪ .‬هرچنــد‏وقــت یــک بــار همســرتان را بــا کلماتــی مثــل‬ ‫عزیــزم و‪ ...‬صــدا بزنیــد‪ .‬اگــر مهارتــی داریــد‪ ،‬بــه همســرتان‏نیــز‬ ‫بیاموزیــد‪ .‬همیــن لحظــات امــوزش مــی توانــد یــک تنــوع در‬ ‫رابطــه تــان باشــد‪ .‬روزهــای تولــد و‏ســالگرد ازدواج را از دســت‬ ‫ندهیــد چراکــه ایــن روزهــا بهتریــن فرصــت بــرای ایجــاد یــک تنــوع‬ ‫حســابی‏در بیــن روزهــای یکنواخــت زندگــی اســت‪ .‬هرکــس بــه‬ ‫زمان هایــی بــرای خــودش نیــاز دارد کــه از یــک‏ســرگرمی لــذت‬ ‫ببــرد یــا بــا دوســتانش جمــع شــود‪.‬‏‬ ‫اگــر همســر شــما فوتبــال دوســت دارد یــا بــه موســیقی عالقه مند‬ ‫اســت‪ ،‬درحالــی کــه شــما بــه ان‏عالقــه نداریــد از او ایــراد نگیریــد‪.‬‬ ‫او را تشــویق کنیــد کــه رابطــه بیشــتری بــا دوســتان خــود داشــته‬ ‫‏باشــد‪ .‬او از ایــن مصاحبت هــا لــذت خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان می دهــد افــرادی کــه در کنــار‏دوســتان شــان‬ ‫بوده انــد‪ ،‬ســالم تر بــوده و زندگــی طوالنی تــری داشــته اند‪.‬‏‬ ‫منبــع‪ :‬اخالقی‪،‬حمید‪،‬بررســی رابطــه میــان امنیــت روانــی بــا‬ ‫رضایتمنــدی زناشــویی ‪،‬پایــان نامــه‏کارشناســی ارشــد ‪،‬دانشــگاه‬ ‫تربیــت مــدرس‪.‬‏‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫بــه گــزارش خبررنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ محمــد رضــا فدائیــان در تشــریح عملکــرد ‪9‬‬ ‫ماهــه جرایــم ســایبری در پلیــس فتــا گفــت‪ :‬در ایــن مــدت شــاهد‬ ‫کاهــش جرایــم در حــوزه برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی افــراد‬ ‫بوده ایــم کــه ارتقــاء اگاهــی عمومــی و دانــش ســایبری کاربــران یکی‬ ‫از دالیــل کاهــش جرایــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا افزایــش میــزان بهــره بــرداری از قابلیــت هــای‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬اســتفاده از تجهیــزات هوشــمند و ســامانه های‬ ‫مالــی و بانکــی نیــز افزایــش داشــته اســت و از طرفــی نیــز مجرمیــن‬ ‫ســایبری نیــز در کمیــن اطالعــات مالــی کاربــران بــوده کــه بــا‬ ‫ترفندهــای مختلــف ســعی در ســرقت ایــن اطالعــات دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬بیشــترین فراوانــی جرایــم در ســطح در‬ ‫‪ 9‬ماهــه ســال جــاری کالهبــرداری اینترنتــی‪ ،‬برداشــت غیــر مجــاز از‬ ‫حســاب کاربــران‪ ،‬مزاحمــت اینترنتــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن‬ ‫دالیــل وقــوع ایــن جرایــم ســهل انــگاری و اعتمــاد بــه افــراد ناشــناس‬ ‫در فضــای مجــازی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬امروزه فروشــگاه های مختلفی در برخی شــبکه های‬ ‫اجتکاعــی غیــر بومــی راه انــدازی شــده اســت و برخــی از ایــن‬ ‫فروشــگاه ها‪ ،‬کاالهایــی را زیــر قیمــت بــازار عرضــه مــی کننــد و‬ ‫در نهایــت بــا دریافــت وجــه از کاربــران اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫می نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان خبــره پلیــس فتــا بــا‬ ‫تــاش شــبانه روزی در ‪ 9‬ماهــه ســال جــاری ‪ 89‬درصــد پرونده هــای‬ ‫ورودی را کشــف و بــه ســرانجام رســانده اند‪ ،‬ســایت های درج‬ ‫اگهــی‪ ،‬صفحــات جعلــی‪ ،‬درگاه هــای بانکــی غیــر مجــاز با بیشــترین‬ ‫فراوانــی مربــوط بــه پرونده هــای حــوزه مالــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬کاربــران مــی تواننــد از ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بــه عنــوان‬ ‫مرجــع اطالع رســانی در حــوزه ســایبری بهــره بگیرند‪.‬هــم چنیــن‬ ‫تیــم رصــد پلیــس فتــا بــه صــورت مســتمر و هوشــمند فضــای‬ ‫مجــازی را مــورد پایــش قــرار داده و اشــراف کامــل بــر ایــن فضــا‬ ‫وجــود دارد‪ .‬امیدواریــم کاربــران فضــای مجــازی نیزبــا ارتقــاء‬ ‫دانــش‪ ،‬نحــوه بهــره بــرداری از امکانــات و ابزارهــای ایــن فضــا‬ ‫را فــرا بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪466‬‬ ‫دستگیری گردانندگان صفحه‬ ‫منتشر کننده محتویات غیر‬ ‫اخالقی در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری عامــان انتشــارمحتویات‬ ‫غیراخالقــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‪،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبررنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ حمیدرضــا ســلطان ابــادی‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در راســتای ارتقــاء امنیــت اخالقــی‬ ‫و اجتماعــی جامعــه و رصــد فضــای مجــازی‪ ،‬یــک صفحــه‬ ‫غیراخالقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی شد که‬ ‫اقــدام بــه انتشــار تصاویــر و فیلم هــای غیراخالقــی در فضــای‬ ‫مجــازی می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬بعــد از اقدامــات‬ ‫تخصصــی و فن ـی تیــم کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬متهمیــن‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و بــا هماهنگــی مقــام محتــرم‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬متهمیــن پــس از مشــاهده‬ ‫مســتندات و ادلــه پیــش رو بــه جــرم انتســابی اعتــراف‬ ‫کــرده و انگیــزه خــود از انجــام ایــن کار را داشــتن ســرگرمی‬ ‫اعــام نمــوده و در نهایــت جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلطان ابــادی عــدم اگاهــی از قوانیــن جرایــم‬ ‫رایانـه ای را یکــی از دالیــل اصلــی ارتــکاب ایــن نــوع جرایــم‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ضــرورت دارد شــهروندان ابتــدا از‬ ‫قوانیــن حضــور در فضــای مجــازی اگاهــی کافــی را کســب‬ ‫کننــد‪ ،‬زیــرا برخــی از اســیب هــای فضــای مجــازی غیرقابــل‬ ‫جبــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کرد‪:‬شــهروندان در صــورت‬ ‫بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا از راهنمایــی مســتقیم‬ ‫کارشناســان و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و ثبــت درخواســت در قســمت‬ ‫درخواســت های مردمــی و یــا بــا شــماره گیــری ‪096380‬‬ ‫مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری بــه جهــت اســتفاده از‬ ‫مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫اعتماد بی جا برداشت‬ ‫‪ 960‬میلیونی را رقم زد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب شــاکی بــه مبلــغ ‪ 960‬میلیــون ریــال‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬یکــی از مهم تریــن دالیــل برداش ـت های‬ ‫غیرمجــاز از حســاب بانکــی‪ ،‬اعتمــاد بی جــا بــه دوســتان و‬ ‫اشــنایان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی ارجــاع شــکوائیه ای بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر‬ ‫برداشــت غیرمجــاز ‪ 960‬میلیــون ریــال از حســاب بانکــی یکــی‬ ‫از هموطنان‪ ،‬موضوع جهت شناســایی و دســتگیری عامالن‬ ‫جــرم در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی های فنــی و شــیوه شــگردهای‬ ‫خــاص پلیســی متهــم بــ ه هویــت معلــوم مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی قضایـی ‪ ،‬نامبــرده دســتگیر و بــه‬ ‫پلیس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه متهــم منکــر‬ ‫هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد کــه پــس از مواجهــه شــدن بــا‬ ‫مســتندات و مــدارک جم ـع اوری شــده از ســوی کارشناســان‬ ‫ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود عنــوان داشــت‪ ،‬پــس از دســتیابی‬ ‫بــه اطالعــات حســاب بانکــی شــاکی‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت‬ ‫غیرمجــاز در چندیــن مرحلــه از حســاب شــاکی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه متهــم از اشــنایان شــاکی‬ ‫بــود و بــا سوء اســتفاده از اعتمــاد وی پــس از دســتیابی بــه‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب بانکــی کــرده بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫دالیــل برداشــت های غیرمجــاز از حســاب بانکــی‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫بی جــا بــه دوســتان و اشــنایان اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ یادگارنــژاد بــا بیــان اینکه ممکن اســت کالهبــرداری‬ ‫به روش های مختلفی صورت گیرد از شــهروندان درخواســت‬ ‫کــرد‪ :‬ســرویس پیامــک حســاب بانکی شــان را فعــال نماینــد تا‬ ‫در صــورت برداشــت غیرمجــاز و یــا ســوء اســتفاده احتمالــى‪،‬‬ ‫ســریعا از ان مطلع شــوند‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان توصیه هــای پلیــس فتــا‬ ‫را جــدی بگیرنــد و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک‪ ،‬ان را از طریــق مرکــز فوریــت هــای ســایبری بــا‬ ‫شــماره ‪ 096380‬یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬در بخــش‬ ‫ی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫گزارشــات مردمــ ‬ ‫اهدای خون سالم=اهدای زندگی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ل هــای اخیــر‪ ،‬بارهــا از انتقــال ارامســتان بــه مکانــی‬ ‫در جلســات شــورای اســامی شــهر گــرگان در ســا ‬ ‫جدیــد صحبــت شــد و هیچــگاه بــه نتیجــه نرســید و تنهــا ثمــره ان جلســات‪ ،‬ایجــاد قبرهــای طبقاتــی در‬ ‫ارامســتان بــود‪.‬‬ ‫‪ -466‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 16‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-466‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪16-- 2022‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 29‬دی ‪19-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫امام زاده عبداهلل‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« سخن بگویید تا شناخته شوید »‬ ‫قال علی علیه السالم ‪:‬‬ ‫سانِهِ ‪» .‬‬ ‫« ت َک َلَّمُوا تُعْرَفُوا‪ ،‬فَا ِ َّ ‬ ‫ن الْمَرْء َ مَخْبُوء ٌ تَح ْ َ‬ ‫ت ل ِ َ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫«سخن بگوییدتا شناخته شوید زیرا انسان در زیر زبان خود پنهان است‪».‬‬ ‫شخصیت انسان زیرزبان او نهفته است‬ ‫امــام در ایــن گفتــار حکیمانــه بــه نکتــۀ مهمــى اشــاره کــرده ســپس دلیــل‬ ‫زیبایــى بــراى ان ذکــر مى کند‪،‬نخســت مى فرمایــد‪ « :‬ت َک َلَّمُــوا تُعْرَفُــوا»‪:‬‬ ‫«ســخن بگوییــد تــا شــناخته شــوید»؛‬ ‫اشــاره بــه این کــه اگــر مى خواهیــد مقامــات علمــى و فضــل و کمــال و‬ ‫ایمــان و ارزش هــاى وجــودى شــما اشــکار گــردد و مــردم از ان بهــره گیرنــد‬ ‫ســخن بگوییــد تــا شــما را بشناســند و بــه شــخصیت شــما پــى ببرنــد و جایــگاه‬ ‫خــود را در جامعــه پیــدا کنیــد و بتوانیــد فــرد مفیــدى باشــید‪.‬‬ ‫زیــرا زبــان‪ ،‬ترجمــان عقــل و کلیــد گنجینه هــاى روح ادمــى اســت‬ ‫و اگــر ســکوت کنیــد ممکــن اســت ســالیان دراز در میــان مــردم باشــید و‬ ‫شــما را نشناســند و از وجودتــان اســتفاده نکننــد و در واقــع ماننــد محتکــرى‬ ‫شــوید کــه مــواد مــورد نیــاز مــردم را در انبــارى پنهــان کــرده و در ِ ان را قفــل‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫انــگاه امــام علــی (ع) بــا تعبیــر جالبــى بــراى ان اســتدالل مى کنــد‪،‬‬ ‫ســانِهِ »«زیرا انســان در زیــر زبــان‬ ‫مى فرماید‪«:‬فَــا ِ َّ‬ ‫ن الْمَــرْء َ مَخْبُــوء ٌ تَح ْ َ‬ ‫ــت ل ِ َ‬ ‫خــود پنهــان اســت»؛‬ ‫گویــى شــخصیت انســان مخفى گاهــى دارد و ان‪ ،‬زیــر زبــان اوســت‪،‬‬ ‫هنگامــى کــه ســخن بگویــد‪ ،‬زبــان از روى ان برمى خیــزد و مخفــى گاه‬ ‫اشــکار مى شــود‪.‬‬ ‫ضمنــا ً از ایــن جملــه دو نکتــۀ دیگــر نیــز اســتفاده مى شــود‪ :‬نخســت‬ ‫این کــه گرچــه ســکوت نشــانۀ کمــال انســان اســت و در روایــات تاکیــد زیــادى‬ ‫بــر ان شــده ولــى در مــواردى ســخن گفتن الزم و واجــب اســت‪ ،‬همان گونــه‬ ‫کــه پیــش از ایــن در روایــت بســیار پرمعنایــى از امــام ســجاد (ع) امــد کــه‬ ‫از ان حضــرت ســوال کردنــد‪ :‬ایــا کالم افضــل اســت یــا ســکوت ؟ امــام (ع)‬ ‫فرمــود‪ :‬هــر دو افاتــى دارنــد اگــر از افــات ســالم بماننــد کالم از ســکوت‬ ‫افضــل اســت‪.‬‬ ‫عــرض کردنــد‪ :‬چگونــه افضــل اســت اى فرزنــد رســول خــدا؟ فرمــود‪ :‬خداونــد‬ ‫متعــال انبیــا و اوصیــا را بــه ســکوت مبعــوث نکــرد بلکــه ان هــا را مبعــوث‬ ‫بــه کالم کــرد‪ ،‬هرگــز بهشــت را بــا ســکوت بــه کســى نمى دهنــد و والیــت‬ ‫اللّــه بــا ســکوت حاصــل نمى شــود‪ ،‬پرهیــز از اتــش دوزخ بــا ســکوت میســر‬ ‫نمى گــردد‪ ،‬همــۀ این هــا به وســیلۀ کالم به دســت مى ایــد‪.‬‬ ‫ارى مــن هرگــز مــاه را بــا خورشــید برابــر نمى بینــم‪ ،‬حتــى اگــر بخواهــى‬ ‫فضیلــت ســکوت را بیــان کنــى بایــد بــا کالم‪ ،‬ایــن فضیلــت را شــرح دهــى در‬ ‫حالــى کــه هرگــز نمى توانــى فضیلــت کالم را بــا ســکوت بیــان کنــى‪.‬‬ ‫دیگــر این کــه افــرادى کــه فضیلتــى ندارنــد و نقایصــى در خــود مى بیننــد چــه‬ ‫بهتــر کــه در مجالــس ســکوت کننــد و شــخصیت ناقــص خــود را کــه در زیــر‬ ‫زبانشــان نهفتــه اســت اشــکار نســازند‪.‬‬ ‫مرحــوم صــدوق در کتــاب خصــال ســخنى از شــعبى (محــدث و تابعــى‬ ‫معــروف‪ ،‬متوفــاى ‪ )١٠٣‬نقــل مى کنــد کــه مى گویــد‪ « :‬امیرمومنــان (ع) نـ ُـه‬ ‫جملــه را به صــورت ارتجالــى (بــدون مقدمــه) بیــان فرمــود کــه چشــم بالغــت‬ ‫را دراورد و گوهرهــاى حکمــت و دانــش را یتیــم نمــود و همــۀ مــردم را حتــى‬ ‫از رســیدن بــه یکــى از ان هــا بازداشــت‪ .‬ســه جملــه در بــاب مناجــات اســت‬ ‫و ســه جملــه در بــاب حکمــت و ســه جملــه در بــاب ادب‪.‬‬ ‫امــا ســه جمل ـه اى کــه در بــاب مناجــات اســت‪« :‬الهــى ک َفــى لــى ع ِ ـزّا ً ان‬ ‫ـب فاج َعلْنى‬ ‫ن لــى رَبـ ّـا ًانـ َ‬ ‫ن لَــکَ عَبــدا ًو ک َفــى بـ ِـى فَخــرا ًان تکــو َ‬ ‫اکــو َ‬ ‫ـت کمــا اُحِـ ّ‬ ‫ــب ؛ الهــى ایــن عــزت بــراى مــن بــس کــه بنــدۀ تــو باشــم و ایــن‬ ‫ک َمــا تُح ِ ّ‬ ‫افتخــار بــراى مــن بــس کــه تــو پــروردگار مــن باشــى تــو همان گونــه هســتى‬ ‫کــه مــن دوســت م ـى دارم پــس مــرا ان گونــه قــرار ده کــه تــو دوســت دارى»‪.‬‬ ‫ســن ُه‬ ‫و امــا دربــارۀ حکمــت و دانــش چنیــن فرمــود‪« :‬قِیمـ ه ُ ک ِ ُلّ امْــرِء ٍ مــا یُح ِ‬ ‫ومــا هلَــک امــرِء ٌ عَــرَف ق َـد ْرَه ُ و المَــرء ُ مَخبــوء ٌ ت َحــت لِســانِهِ ؛ ارزش هر انســانى‬ ‫به انــدازۀ کارى اســت کــه به خوبــى از عهــدۀ ان برمى ایــد‪ ،‬و ان کــس کــه‬ ‫قــدر خــود را بشناســد (و از ان تجــاوز نکنــد) هرگــز هــاک نمى شــود و‬ ‫انســان در زیــر زبانــش پنهــان اســت»‪.‬‬ ‫و اما سه جمله اى که دربارۀ اداب است؛ فرمود‪:‬‬ ‫ســیرَه‬ ‫ْت ت َک ـُ ْ ‬ ‫ن علــى مَـ ْ ‬ ‫«اُمْن ُـ ْ ‬ ‫نا ِ‬ ‫ْت ت َکـ ُـن امِیــرَه ُ و احْتَــج الــى مَــن ِ‬ ‫ن ِ‬ ‫شــئ َ‬ ‫شــئ َ‬ ‫ْت ت َکُــن نَظِیــره؛ بــه هرکــس مى خواهــى‪ ،‬نعمتــى‬ ‫غ‬ ‫ْن عمَّــن ِ‬ ‫شــئ َ‬ ‫وا ْ‬ ‫ســت َ ِ‬ ‫ببخــش تــا امیــرش باشــى و بــه هرکــس مى خواهــى محتــاج شــو تــا‬ ‫اســیرش شــوى و از هرکــس مى خواهــى بى نیــاز بــاش تــا نظیــرش باشــى‬ ‫جنــاب ســعدی شــیرین ســخن در کتــب گلســتان بــاب ســیرت پادشــاهان(با‬ ‫اســتفاده از بیــان « امیــر کالم ») مــی گویــد ‪:‬‬ ‫تا مرد سخن نگفته باشد‬ ‫عیب و هنرش نهفته باشد‬ ‫هر پیسه ( بیشه ) گمان مبر نهالی‬ ‫باشد که پلنگ خفته باشد‬ ‫منبع ‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه ‪ :‬گفتــار حکیمانــه ‪ ، ٣٩٢‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع) جلــد پانزدهــم‬ ‫‪ _۲‬گلستان سعدی ‪ ،‬سیرت پادشاهان ‪ ،‬حکمت شماره سه‬ ‫اموات ‪،‬جای‬ ‫برای ارامیدن‬ ‫ندارند‬ ‫مشــهدی ملــوک از پشــت پنجــره بــه ارتفاعــات پربــرف‬ ‫جهان نمــا خیــره مانــده و گاهــی هــم نگاهــش را بــه‬ ‫ســوی همســرش در حیــاط خانــه می چرخانــد‪ .‬ســکوت‬ ‫عصرگاهــی روســتا بــا ورود یــک امبوالنــس و چنــد‬ ‫خــودرو می شــکند‪ .‬کاروان اشــنایی اســت کــه بــاز هــم‬ ‫مثــل ما ه‪‎‬هــای اخیــر جنــازه ای از ســاکنان گــرگان را بــه‬ ‫ســوی ارامــگاه می بــرد‪.‬‬ ‫ماجــرای دفــن غریبــه هــا بــه زنگی محلــه از چنــد مــاه‬ ‫قبــل اغــاز شــده و در ابتدا روســتاییان مهاجــرت کرده به‬ ‫شــهرها بــرای خاکســپاری راهــی بهشــت فاطمــه شــدند‬ ‫امــا ارام ارام امــوات افــراد غیربومــی نیــز بــه خــاک ایــن‬ ‫روســتا ســپرده شــد‪.‬‬ ‫احمــد نجاتــی بــه تازگــی پــدرش را از دســت داده‬ ‫و اخریــن فــرد غیربومــی اســت کــه پیکــر فــردی از‬ ‫خانــواده اش را در روســتای زنگــی محلــه دفــن می کنــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬مــا اصالتــا خانــواده ای مهاجــرت کــرده از‬ ‫ســمنان هســتیم کــه ســال هــا در گــرگان ســکونت‬ ‫داریــم‪ .‬پــس از فــوت پــدر وقتــی بــرای دفــن بــه امــام‬ ‫زاده عبداللــه گــرگان رفتــم بــا قیمــت بســیار باالیــی‬ ‫مواجــه شــدم کــه تــوان پرداخــت ان را نداشــتم‪ .‬وقتــی‬ ‫بــا خانــواده مشــورت کــردم تصمیــم گرفتیــم پــدر را در‬ ‫یکــی از روســتاهای اطــراف کــه قیمــت قبــر بســیار کمتــر‬ ‫از گــرگان اســت دفــن کنیــم ‪.‬‬ ‫نجاتــی ادامــه داد‪ :‬در شــرایطی کــه قیمــت یــک قبــر‬ ‫در تنهــا قبرســتان گــرگان حداقــل ‪ ۱۵‬و حداکثــر حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون تومــان اســت بــا وســاطت یکــی از اشــنایان‬ ‫بــا پرداخــت ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان پــدر را در زنگــی محلــه بــه‬ ‫خــاک ســپردیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه در برخــی بخــش هــای امامــزاده‬ ‫عبداللــه گــرگان قبرهــای ســه و چهارطبقــه بــا قیمت کم‬ ‫قابــل خریــداری اســت امــا مــکان نامناســب و احتمــال‬ ‫مشــاجره بــا خانــواده امــوات طبقــات کــه روزهــای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه زیــاد مشــاهده مــی شــود‪ ،‬مــا را‬ ‫مجبــور بــه دفــن پــدر در روســتا کــرد‪.‬‬ ‫فاصلــه کــم زنگــی محلــه تــا گــرگان باعــث شــده ســاکنان‬ ‫ایــن شــهر کــه جایــی بــرای دفــن امــوات خــود ندارنــد و یا از‬ ‫تمکــن مالــی خریــد قبرهــای گــران قیمــت تنهــا ارامســتان‬ ‫شــهر برخوردار نیســتند‪ ،‬این روســتا و یا ســکونت گاه های‬ ‫نزدیــک دیگــر مثــل کریــم ابــاد و قلعــه حســن را بــرای بــه‬ ‫خــاک ســپردن امــوات خــود انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫غم نان و بیم جان تا لحظه مرگ‬ ‫بــر خــاف بــاور و تصــور کــه جامعــه در انتظــار مهاجــرت‬ ‫معکــوس زنده هــا بــه روســتاها بــود حــاال در برخی مناطق‬ ‫گلســتان ایــن مهاجــرت بــه امــوات رســیده اســت‪ .‬گویــا‬ ‫غــم نــان و بیــم جــان برخــی افــراد را تــا دم مــرگ هــم‬ ‫رهــا نمی کنــد و دغدغــه مــکان مناســب دفــن تــا لحظــه‬ ‫عزیمــت بــه ســفر اخــرت بــا انــان همــراه اســت‪.‬‬ ‫برخــی افــراد در محــاورات روزمــره بــه ســبب زیــادی‬ ‫دغدغه هــا و چالــش هــای زندگــی‪ ،‬دل بــه ارامــش‬ ‫و اســایش پــس از مــرگ مــی بندنــد امــا پرشــماری‬ ‫مشــکالت شهرنشــینی بــه ویــژه در شــهرهای بــزرگ‬ ‫ماننــد گــرگان چنــان اســت کــه تحقــق ایــن ارزو پــس از‬ ‫مــرگ هــم بــا تردیــد روبــرو می شــود‪.‬‬ ‫گــرگان بــا حــدود ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت یــک‬ ‫ارامســتان در محوطــه بقعــه امامــزاده عبداللــه دارد کــه‬ ‫میزبــان اهالــی ایــن شــهر پــس از مــرگ اســت کــه بــر‬ ‫اســاس اســتانداردهای فنــی ظرفیــت ان سالهاســت‬ ‫تکمیــل شــده و مدیــران ایــن ارامســتان بــرای پذیــرش‬ ‫امــوات بــه راهکارهــای موقتــی ماننــد قبــر چنــد طبقــه و‬ ‫خریــد زمین هــای مجــاور روی اورده انــد‪ .‬عکــس العمــل‬ ‫مــردم بــه کمبــود جــای کافــی بــرای دفــن امــوات و اقبــال‬ ‫مــردم بــه دفــن امــوات در روســتاها نشــان مــی دهــد‬ ‫مــردم در برخــی مــوارد بــرای حــل مشــکالت منتظــر‬ ‫تصمیــم مدیــران نمــی ماننــد و با معیارهــای ذهنی خود‬ ‫بــرای حــل ان اقــدام مــی کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه انتقــال امــوات و دفــن انها در ارامســتان روســتاهای‬ ‫نزدیــک شــهر گــرگان نظیــر اوزینــه ‪ ،‬زنگی محلــه‪ ،‬کریــم‬ ‫ابــاد و امامــزاده روشــن اباد رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫افزایــش رغبــت بــه دفــن امــوات در روســتاها بــه دلیــل‬ ‫گرانــی قبــر‬ ‫دهیــار روســتای ایلــوار کردکــوی گفــت ‪ :‬پــس از شــیوع‬ ‫کرونــا گرایــش برخــی از ســاکنان گــرگان و کردکــوی بــرای‬ ‫دفــن امــوات بــه ایــن روســتا افزایــش یافتــه کــه برخــی‬ ‫ســخت گیری های بهداشــتی مرتبــط بــا کرونــا و البتــه‬ ‫گرانــی قبــر در شــهری مثــل گــرگان رغبــت روســتازادگان‬ ‫شهرنشــین را بــرای انتقــال امــوات بــه روســتا بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫ســمیه قاســمعلی اظهار داشــت‪ :‬هر چند روســتاییان‬ ‫بــا انتقــال امــوات و دفــن انهــا مخالفتــی ندارنــد امــا بایــد‬ ‫بــه فکــر محدودیت هــای روســتا هــم بــود و بــا اتخــاذ‬ ‫راهبــردی مناســب عــاوه بــر پذیــرش امــوات زیرســاخت‬ ‫ارامســتان روســتا را هــم تکمیــل کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬نمــی تــوان بــه موضوع انتقال افراد شــهری‬ ‫بــه روســتاها فقــط بــا عینــک بدبینــی نــگاه کــرد چــرا کــه‬ ‫افزایــش تعلــق خاطــر روســتازادگان شهرنشــین بــه‬ ‫زادگاه ابــا و اجــدادی بــا دفــن یکــی از بســتگان نزدیــک‬ ‫بیشــتر مــی شــود کــه ایــن اتفــاق‪ ،‬فرصت مناســبی برای‬ ‫کمــک بــه رشــد و توســعه روســتا بــا اســتفاده از تــوان و‬ ‫دانــش و تجربــه نیروهــای جدیــد اســت‪.‬‬ ‫معــاون زیربنایــی و حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری‬ ‫گــرگان هــم بــا اشــاره بــه نیــاز جــدی و ضــروری ایــن شــهر‬ ‫بــه فضــای جدیــد بــرای دفــن امــوات گفــت‪ :‬شــرایط حاد‬ ‫کرونــا و افزایــش مــرگ و میــر روزانــه در پیــک هــای دوم‬ ‫و ســوم در گــرگان ســبب شــد مدیــران شــهری در ســال‬ ‫گذشــته در اقدامــی فــوری بــه فکــر ایجــاد یک ارامســتان‬ ‫جدیــد بــرای گــرگان باشــند‪.‬‬ ‫تصمیم مردم مانع بروز چالش کمبود قبر‬ ‫مرتضــی فاضلی عــارف افــزود‪ :‬همزمان با شــیوع گســترده‬ ‫کرونــا و افزایــش مــرگ ناشــی از ایــن ویــروس اگــر مــردم‬ ‫امــوات خــود را در مزارهــای حاشــیه شــهر گــرگان ماننــد‬ ‫بــادو‪ ،‬قلــه حســن ‪ ،‬روشــن ابــاد و قــرن ابــاد دفــن نمــی‬ ‫کردنــد‪ ،‬ظرفیــت ارامســتان امامــزاده عبدالله گرگان کفاف‬ ‫امــوات را نمــی داد و چالشــی بــزرگ ایجــاد مــی شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هنگامــی کــه مــرگ و میــر روزانــه کرونــا و‬ ‫بیماری هــای مشــابه در گــرگان بــه رقمــی در حــدود ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۰‬فوتــی رســیده بــود و ســرانجام دوره پایــان ایــن بیماران‬ ‫نامشــخص بــود‪ ،‬بــا قیــد فوریــت زمینــی در شــمال گــرگان‬ ‫بــرای مــکان جدیــد ارامســتان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫معــاون زیربنایــی و حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری‬ ‫گــرگان افــزود‪ :‬از مجمــوع مســاحت ‪ ۹‬هکتــاری مــکان‬ ‫جدیــد‪ ۲ ،‬هکتــار ان بــدون معــارض اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل مقدمــات حفــر حــدود ‪ ۸۰۰‬قبــر در ان فراهــم‬ ‫شــده و پــس از تکمیــل ظرفیــت بــه حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫قبــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بگفتــه وی فــاز نخســت ارامســتان جدیــد کــه حداکثــر‬ ‫قبرهــای ان ‪ ۲‬طبقــه اســت در نیمــه اول ســال اینــده‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و تــا ان زمــان هــم تــاش‬ ‫مــی کنیــم زمین هــای پیرامونــی امامــزاده عبداللــه بــرای‬ ‫دفــن امــوات امــاده شــود ‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون خدمــات شــهری شــورای شــهر‬ ‫گــرگان هــم گفــت ‪ :‬در دوره قبلــی زمینــی بــه وســعت‬ ‫تقریبــی ‪ ۹‬هکتــار در شــمال گــرگان انتخــاب شــد کــه‬ ‫جانمایــی مناســبی نــدارد و حــدود هفــت هکتــار ان هــم‬ ‫بــا مشــکل معــارض مواجــه اســت‪.‬‬ ‫حجــت مقســم بیــان کــرد‪ :‬قــرار اســت در جلســه اینــده‬ ‫خدمــات شــهری در خصــوص منطقــه مذکــور تصمیــم‬ ‫گیــری شــود تــا در صــورت موافقــت اعضــا‪ ،‬عملیــات‬ ‫تجهیــز و احــداث زیــر ســاخت های ارامســتان جدیــد‬ ‫ســرعت بیشــتری بگیــرد و یــا در صــورت برقــرار بــودن‬ ‫مشــکل‪ ،‬مــکان دیگــری بــرای دفــن امــوات انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫ارامستان جدید گرگان معارض ندارد‬ ‫مهــران کاظم نــژاد یکــی دیگــر از اعضــای شــورای شــهر‬ ‫گــرگان گفــت ‪ :‬زمیــن انتخــاب شــده بــرای ارامســتان‬ ‫معــارض نــدارد بلکــه بیــن طرفیــن معاملــه قبــل از‬ ‫فــروش زمیــن بــه شــهرداری اختالفاتــی ایجادشــده کــه‬ ‫بایــد بیــن انهــا برطــرف شــود و از نظــر قانونــی زمیــن‬ ‫توســط شــهرداری خریــداری و بــزودی نیــز ســند ان بــه‬ ‫نــام شــهرداری صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬وضعیــت توپوگرافــی گــرگان بــه نحــوی‬ ‫اســت کــه در غــرب و شــرق گــرگان امــکان پیــش بینــی‬ ‫زمیــن وجــود نــدارد و در بخــش جنوبــی و حاشــیه جنــگل‬ ‫هــم عرصــه ای بــرای ایــن کار در اختیــار نیســت و بــه‬ ‫همیــن دلیــل چــاره ای جــز ایجــاد ارامســتان در شــمال‬ ‫گــرگان باقــی نمانــده بــود‪.‬‬ ‫کاظــم نــژاد بــا اشــاره بــه برخــی انتقادهــا مبنــی بــر‬ ‫نزدیــک بــودن ارامســتان جدیــد بــه مناطــق پرتــردد‬ ‫شــهری گفت‪ :‬بجــز منطقــه یــاد شــده امــکان انتخــاب و‬ ‫خریــد زمیــن دیگــری وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫مشــهدی ملــوک مشــاهده بــرف و قلــه هــای دوردســت را‬ ‫تمــام کــرده و بــرای اماده کردن عصرانه همســرش ســماور‬ ‫را روشــن می کند‪ .‬کربالیی صادقعلی از مشــایعت جنازه‬ ‫برگشــته و در انتهــای خیابــان خلــوت‪ ،‬اهســته بــه ســمت‬ ‫خانــه حرکــت مــی کنــد امــا بــا ان عصــا و کاله مخصوصش‬ ‫از روی ســکو هــم قابــل تشــخیص اســت‪.‬‬ ‫همیشــه عــادت دارد جنــازه را حتــی اگــر نشناســد تــا‬ ‫ارامســتان همراهــی کنــد‪ .‬نزدیکــی خانــه اش بــا بهشــت‬ ‫فاطمــه هــم در ایجــاد ایــن عــادت بــی تاثیــر نیســت‪.‬‬ ‫نفــس نفــس زنــان از پلــه هــای چوبــی خانــه بــاال مــی‬ ‫رود و در ایســتگاه اخــر کلــوش (نوعــی کفــش محلــی) را‬ ‫از پایــش در مــی اورد و بــه همســرش مــی گویــد‪ :‬ایــن را‬ ‫هــم نشــناختم‪ .‬مثــل دیــروزی!‬ ‫تفاوت قائل شــدن میان اموات و دســتچین کردن دارا‬ ‫و نــدار هنــوز در ایــن روســتا و کربالیــی صادقعلــی جایــی‬ ‫نــدارد‪ .‬فقــط بدانــد جنــازه ای در حــال تشــیع اســت مــی‬ ‫رود و تــا زمــان دفــن همراهـی اش مــی کنــد‪ .‬ایــن عــادت‬ ‫را از جوانــی در ســر دارد ‪ .‬همــان زمانــی کــه تــا خبــری از‬ ‫مــرگ یــک هــم محلــه ای می شــنید بیــل و کلنگــش را‬ ‫مــی گرفــت و بــه مــزار مــی رفــت تــا قبر متناســب بــا قد و‬ ‫قامتــش تــازه درگذشــته را برایــش حفــر کنــد‪.‬‬ ‫مــاه شــب چهــارده بــا نــور متفاوتــش‪ ،‬ســکوی خانــه‬ ‫کربالیــی صادقعلــی و مشــهدی ملــوک را اندکــی روشــن‬ ‫کــرده اســت ‪ .‬روســتا عجــب ارامشــی دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!