روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 465 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 465

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 28 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/18 -‬ژانویه ‪ /15 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪465‬‬ ‫حل چالش های کشاورزان‬ ‫عزم جهادی می طلبد‬ ‫‪2‬‬ ‫فراخوان اعزام مشموالن‬ ‫وظیفه در بهمن ماه‬ ‫سال ‪1400‬‏‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ترفندهایی برای‬ ‫اتش بس هنگام دعوای‬ ‫زن و شوهری‬ ‫‪6‬‬ ‫گلستان ‪،‬در مرداب فقر‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪5‬‬ ‫ترس از کالغ ها؛‬ ‫اینجا برای قدم زدن‬ ‫چتر الزم است‬ ‫بیشــتر بــاغ هــای اطــراف شــهر بجنــورد تخریــب شــده اند و دیگــر‬ ‫فضایــی بــرای پرنــدگان باغــی نمانــده اســت و ایــن اتفــاق منجــر بــه‬ ‫کــوچ اجبــاری برخــی از پرنــدگان و کاهــش جمعیــت برخــی از گونه هــا‬ ‫شــده اســت کــه در نقطــه مقابــل گونه هــای دیگــر ماننــد کالغ هــا‪،‬‬ ‫زاغ هــا‪ ،‬مــرغ مینــا بــا خالــی شــدن میــدان رقابــت رو بــه افزایــش‬ ‫هســتند‪....‬‬ ‫محمددیلم کتولی ‪ -‬فعال رسانه‬ ‫رسانه انقالبی‪،‬‬ ‫پشت دیوارهای کم لطفی‬ ‫چنــدی پیــش در یکــی از رســانه هــای منتســب بــه‬ ‫جریــان انقالبــی یادداشــتی بــا عنــوان رســانه غریبــه تــر از‬ ‫هــر زمــان دیگــری منتشــر گــردم ‪.‬‬ ‫شــکوه هــا و گالیــه هــای اصحــاب رســانه را به‬ ‫در پــی ان ِ‬ ‫گــوش باالتریــن مقــام دولتــی اســتان (اســتاندار محتــرم‬ ‫گلســتان )رســاندم امــا مثــل اینکــه‪ :‬انچــه البتــه بــه جایی‬ ‫نرســد فریــاد اســت ‪.‬‬ ‫تــا اینکــه دیــروز مطلبــی از یــک دوســت خوانــدم کــه ‪:‬‬ ‫رســانه هایانقالبــیهمچنــانپشــتدیــوارانفعــالماندنــد»‬ ‫قصد پاسخگویی به این برادر عزیز را ندارم‬ ‫ن الذِّکــری ت َنفَــعُ المُومنیــن‬ ‫امــا از بــاب ‪:‬فَذَکّــر ا ِ ّ‬ ‫چند نکته را یاداور می شوم‪:‬‬ ‫‪ _۱‬رســانه هــای انقالبــی اســتان گلســتان و اصحــاب‬ ‫رســانه منتســب بــه ایــن جریــان در طــول حضــور ده‬ ‫ســاله حقیــر در فضــای رســانه‪ ،‬پیشــقراول مبــارزه بــا‬ ‫فســاد و دفــاع از ارزش هــای انقالبــی بودنــد و در ایــن‬ ‫راه پُــر از خــوف و خطــر طعنه هــا و نیشــخندها را بــه‬ ‫جــان خریده انــد ‪.‬‬ ‫و اینکــه رســانه های انقالبــی بــه جــای پرداختــن بــه‬ ‫اصــل‪ ،‬عالقــه دارنــد بــه حاشــیه بپردازنــد اتهــام ســنگینی‬ ‫بــه ایــن دوســتان زجــر کشــیده و غریــب اســت و دلیــل‬ ‫اینکــه رســانه های لیبــرال و بانیــان وضع موجــود در مقام‬ ‫مدعی العمــوم وارد می شــوند! را شــاید در جــای دیگــری‬ ‫جســتجو کــرد ‪.‬‬ ‫‪ _۲‬ایــن مطلــب کــه رســانه های انقالبــی از کنــار ایــن‬ ‫خبــر ماننــد صدهــا خبــر امیــدوار کننــده ای کــه نتوانســت‬ ‫توســط انهــا خــوب بازنشــر و بــه مخاطــب منتقــل شــود‬ ‫گذشــتند ظلمــی در حــق ایــن رســانه هاســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر نگارنــده اینکــه متاســفانه رســانه انقالبــی‬ ‫نمی توانــد حقایــق را بازگــو کنــد و در بیــان واقعیت هــا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫»‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫« بش قارداش »‬ ‫مردم خریدشان را‬ ‫با بازرگام انجام دهند‬ ‫کالهبرداری‪ 30‬میلیاردی‬ ‫در گلستان‬ ‫لکنــت دارد نیــز بــی انصافــی اســت چــرا کــه از زمــان روی‬ ‫کار امــدن دولــت انقالبــی و بــه تبــع ان اســتاندار ارزشــی‬ ‫و منتســب بــه خانــواده شــهدای اســتان گلســتان ‪ ،‬هیــچ‬ ‫جلســه ای با رســانه های انقالبی اســتان گذاشــته نشــده‬ ‫هیــچ کانــال امنــی بــرای تبــادل اطالعــات بــا مســئوالن‬ ‫اســتانی و رســانه هــا تعریــف نشــده ‪ ،‬اصحــاب رســانه‬ ‫اســتان گلســتان هنــوز هــم از مبــادی ســنّتی اخــار و‬ ‫اطالعــات مــورد نیــاز را دریافــت مــی کنند و هیچ تحلیلی‬ ‫از اوضــاع سیاســی‪ ،‬اجتماعــی ‪ ،‬اقتصــادی و‪ ...‬ندارنــد و‬ ‫انچــه مــی نویســند و منتشــر مــی کنند‪ ،‬حاصــل تالش ها‬ ‫و دغدغه منــدی خودشــان اســت والغیــر‪.‬‬ ‫‪ _۳‬انچــه در هشــت ســال پــر تالطــم روحانــی مچکریــم‬ ‫بــر ســر ایــن مــردم امــد و روایــت وارونــه ای از ان در‬ ‫نشــریات و ســایت ها و رســانه های خبــری منتســب بــه‬ ‫دولــت وقــت منتشــر شــد حاصــل زد وبندهایی اســت که‬ ‫در درون ایــن بیغولــه هــای بیخیالــی منتشــر شــد‪.‬‬ ‫فضایــی کــه در ان عنایــات ملوکانه شــامل حال ان قلم‬ ‫بــه مزدهــا مــی شــد و انهــا نیــز بــه شایســتگی حــق نمــک‬ ‫ادا مــی کردنــد ‪.‬‬ ‫روایت واقعی از زبان لسان الغیب انکه ‪:‬‬ ‫چو پرده دار به شمشیر می زند همه را‬ ‫کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند‬ ‫‪ _۴‬رســانه هــای انقالبــی هــم مــی تواننــد دیــدار چهــره‬ ‫بــه چهــره رییســی و حضــور در جمــع مــردم‪ ،‬فــروش‬ ‫بــاالی نفــت بــدون برجــام‪ ،‬فــروش ســاختمان های‬ ‫الکچــری دولتــی و ویالهــای نوروزی ریاســت جمهوری در‬ ‫کیــش و قشــم و صدهــا خبــر از ایــن دســت را بازپخــش‬ ‫نماینــد‪ ،‬حــول ان تحلیــل و گــزارش خبــری تهیــه کننــد و‬ ‫هــزاران اقــدام دیگــر کــه مــی شــود و مــی تــوان انجــام‬ ‫داد‪ ،‬به شــرطها و شــروطها و یکی از این شــروط تعریف‬ ‫بســتری مناســب بــرای تبــادل اطالعــات از اقدامات مفید‬ ‫دولــت و نماینــده عالــی ان اســتاندار محتــرم اســت ‪.‬‬ ‫اگــر رســانه های منتســب بــه دولــت دوازدهــم در بازتــاب‬ ‫یــک صــدم ایــن توانمنــدی و اقدامــات از دولــت لیبــرال‪،‬‬ ‫گــوش فلــک را کــر می کردنــد! دلیلــی نداشــت جــز‬ ‫انتخــاب یــک روابــط عمومــی از جنــس رســانه و دانســتن‬ ‫نقطــه اخ اصحــاب رســانه‬ ‫‪ _۵‬گالیــه از اصحــاب رســانه جریــان انقالبی با این زبان‬ ‫رســانه انقالبــی بایــد بدانــد همانطــور کــه امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر حاکمــان‪ ،‬وظیفــه انهاســت و البتــه بــاور‬ ‫درســتی اســت کــه بایــد تقویــت شــود‪ ،‬اما نبایــد فراموش‬ ‫کننــد بــا همــان صدایــی کــه نقدها را به گوش مســئولین‬ ‫می رســانند بــه همــان میــزان دســتاوردها را هم به گوش‬ ‫مــردم برســانند‪ .‬زمانــی باورکردنــی اســت کــه بدانیــم‬ ‫طبیــب عشــق مســیحا دم اســت و مشــفق لیــک‬ ‫چو درد در تو نبیند ‪ ،‬که را دوا بکند ؟‬ ‫‪ _۷‬رســانه انقالبــی و اصحــاب رســانه انقالبــی اســتان‬ ‫گلســتان قصــد ندارنــد از کنــار اقدامــات خــوب دولــت‬ ‫ســیزدهم راحــت بگذرنــد و انهــا را نادیــده بگیرنــد ‪ .‬ولــی‬ ‫کــدام مشــاور و دســتیار اســتاندار گلســتان چهــار خــط‬ ‫بــرای مــا از اقدامــات دولــت و خدمــات و اخبــار امیــدوار‬ ‫کننــده نوشــته و فرمــوده اســت کــه منتشــر نشــده ؟‬ ‫کــدام جلســه هــم اندیشــی مســئوالن اســتانی بــا‬ ‫مدیــران مســئول‪ ،‬ســردبیران و خبرنــگاران گداشــته شــد‬ ‫و در ان نمــوداری از خدمــات و برنامه هــای کاربــردی‬ ‫و امیــدوار کننــده ارائــه شــده کــه رســانه هــا در انتشــار‬ ‫تحلیــل و گــزارش خبــری و‪ ...‬حــول ان کوتاهــی کردنــد؟‬ ‫نکتــه پایانــی ایــن کــه ‪ ،‬اصحــاب رســانه اســتان گلســتان‬ ‫پیــش از انکــه متعهــد بــه جریــان خــاص سیاســی باشــند‬ ‫بــه ارزش هــای انقالبــی تعهــد دارنــد بــه ارمان هــای ‪۴۰۰۰‬‬ ‫شــهید واالمقــام اســتان گلســتان تعهــد دارنــد و بــه مقام‬ ‫معظم رهبری که ســکان هدایت کشــتی اســام‪ ،‬تشیع‬ ‫و انقــاب اســامی را در دســت دارنــد تعهــد دارنــد و بــه‬ ‫پای این تعهد حتی با دســت خالی و حتی با کم لطفی‬ ‫مســئوالن اســتانی و حتــی بــا نیشــخند هــا و طعنــه هــای‬ ‫رقیب می ســوزند و می ســازند و از بن دندان معتقدند‪:‬‬ ‫اگرچه دوست به چیزی نمی خرد مارا‬ ‫به عالمی نفروشیم ‪ ،‬موئی از سر دوست‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫یاداوری یک ضرورت‬ ‫محمــد محمد‬ ‫دکتر‬ ‫رهبریدکتــری کارافرینــی محقــق و‬ ‫رهبــری ‪،‬‬ ‫مــدرس دانشــگاه‬ ‫‏ دکتری کارافرینی محقق و مدرس دانشگاه‬ ‫اگــر بــه تعاریــف و مفاهیــم بهــره وری از منظرهــای و‬ ‫اگــر بــه تعاریــف و مفاهیــم بهــره وری از منظرهــای و‬ ‫ســطوح متفــاوت در جامعــه نظــری بیفکنیــم شــاهد‬ ‫ســطوح متفــاوت در جامعــه نظــری بیفکنیــم شــاهد‬ ‫برداشــت هــای متفاوتــی هســتیم کــه‏درپیــاده ســازی‬ ‫برداشــت هــای متفاوتــی هســتیم کــه‏درپیــاده ســازی و‬ ‫و اجــرای ان مشــکالت زیــادی را مشــاهده میکنیــم‬ ‫اجــرای ان مشــکالت زیــادی را مشــاهده میکنیــم امــا در‬ ‫امــا در پذیرفتــن ایــن اصــل کــه پرداختــن بــه مســاله‬ ‫پذیرفتــن ایــن اصــل کــه پرداختــن بــه مســاله بهــره وری‬ ‫بهــره وری یــک‏ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر بــرای اقتصــاد‬ ‫یــک‏ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر بــرای اقتصــاد ‪ ،‬فرهنــگ‪،‬‬ ‫‪ ،‬فرهنــگ ‪ ،‬اجتمــاع‪ ،‬کســب و کار ‪ ،‬مدیریــت ‪،‬ســبک‬ ‫اجتمــاع ‪ ،‬کســب و کار ‪ ،‬مدیریــت ‪،‬ســبک حکمرانــی‬ ‫حکمرانــی ‪،‬وســایر ســطوح مــورد توافــق‏تمامــی سیاســتمداران ‪ ،‬اقتصاددانــان ‪ ،‬برنامــه‬ ‫‪،‬وســایر ســطوح مــورد توافــق‏تمامــی سیاســتمداران ‪ ،‬اقتصاددانــان ‪ ،‬برنامــه ریــزان و تمامــی‬ ‫ریــزان و تمامــی صاحبنظــران در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگی‬ ‫صاحبنظــران در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی‏کشــور اســت جــای‬ ‫‏کشــور اســت جــای تردیــدی وجــود نــدارد‏‬ ‫تردیــدی وجــود نــدارد‏‬ ‫‏ امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــرا بــا قبــول اهمیــت موضــوع ایــن توافــق منجــر بــه‬ ‫‏ امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــرا بــا قبــول اهمیــت موضــوع ایــن توافــق منجــر بــه یــک‬ ‫یــک وفــاق یــا عــزم جــدی در جهــت حــل مشــکالت متعــدد‏مبتــا بــه کشــور نشــده اســت‏‬ ‫وفــاق یــا عــزم جــدی در جهــت حــل مشــکالت متعــدد‏مبتــا بــه کشــور نشــده اســت‏‬ ‫ایــا مشــکل در بــاور بــه بهــره وری اســت یــا اینکــه بــرای پــرورش ایــن بــاور نیــاز به توســعه‬ ‫ایــا مشــکل در بــاور بــه بهــره وری اســت یــا اینکــه بــرای پــرورش ایــن بــاور نیاز به توســعه دانش‬ ‫دانــش و اگاهــی اســت ‪،‬اگــر ایــن ســوال را از‏صاحبنطــران بــا دیدگاههــای متفــاوت‬ ‫و اگاهی اســت ‪،‬اگر این ســوال را از‏صاحبنطران با دیدگاههای متفاوت بپرســیم قطعا پاســخ‬ ‫بپرســیم قطعــا پاســخ هــا قابــل تامــل وبــا نقــد و پیشــنهادات زیــادی رو بــرو خواهیــم‬ ‫هــا قابــل تامــل وبــا نقــد و پیشــنهادات زیــادی رو بــرو خواهیــم بــود قطعاشــرط‏الزامــات مقوله‬ ‫بــود قطعاشــرط‏الزامــات مقولــه مهمــی اســت کــه بایســتی مقدمــات و تمهیــدات ان‬ ‫مهمــی اســت کــه بایســتی مقدمــات و تمهیــدات ان فراهــم شــود و ســوال اصلــی ایــن اســت‬ ‫فراهــم شــود و ســوال اصلــی ایــن اســت کــه تــا کــی بایــد منتظــر الزامــات و‏شــرایط‬ ‫کــه تــا کــی بایــد منتظــر الزامــات و‏شــرایط مانــد و اگربــا فــرض اســتمرار شــرایط و روندهــای‬ ‫مانــد و اگربــا فــرض اســتمرار شــرایط و روندهــای کنونــی بایســتی منتظــر چــه عواقبــی‬ ‫کنونــی بایســتی منتظــر چــه عواقبــی در ســطوح اجتماعــی و رفتــار شــهروندی بــود‏ایــا نمیتــوان‬ ‫در ســطوح اجتماعــی و رفتــار شــهروندی بــود‏ایــا نمیتــوان تغییــرات مثبــت ومحســوس و‬ ‫تغییــرات مثبــت ومحســوس و اثربخشــی در زندگــی فــردی ‪ ،‬شــغلی و اجتماعــی ایجــاد کــرد ؟‬ ‫اثربخشــی در زندگــی فــردی ‪ ،‬شــغلی و اجتماعــی ایجــاد کــرد ؟‬ ‫اگــر بــه تعریــف عمومــی بهــره وری نــگاه کنیــم همــان افزایــش بــازده کــه میتــوان ان را بــه‬ ‫اگــر بــه تعریــف عمومــی بهــره وری نــگاه کنیــم همــان افزایــش بــازده کــه میتــوان ان‬ ‫افزایش کیفیت در زندگی فردی و شــغلی ‪ ،‬رفاه ‏اجتماعی ‪ ،‬رضایتمندی ‪ ،‬مســولیت پذیری‬ ‫را بــه افزایــش کیفیــت در زندگــی فــردی و شــغلی ‪ ،‬رفــاه ‏اجتماعــی ‪ ،‬رضایتمنــدی ‪،‬‬ ‫‪ ،‬تعهد و ‪ ...‬تعمیم داد ایا نمیتوان با تشــخیص دالیل اصلی بروز یک چالش و یک مســاله‬ ‫مســولیت پذیــری ‪ ،‬تعهــد و ‪ ...‬تعمیــم داد ایــا نمیتــوان بــا تشــخیص دالیــل اصلــی بــروز‬ ‫‏تــا حــدی در مســیر بهبــود گام برداشــت ؟ دلیــل توقــف و تکیــه تاکیــد بــر الــزام و شــروط بــرای‬ ‫یــک چالــش و یــک مســاله‏تــا حــدی در مســیر بهبــود گام برداشــت ؟ دلیــل توقــف و‬ ‫بهــره وری را بایــد در کجــا جســتجو کــرد ؟‏الگوهــای غلــط ‪ ،‬فقــدان روحیــه ‪ ،‬ترجیح منافع فردی‬ ‫تکیــه تاکیــد بــر الــزام و شــروط بــرای بهــره وری را بایــد در کجــا جســتجو کــرد ؟‏الگوهــای‬ ‫بــر منافــع جمعــی و ســواالتی از ایــن قبیــل ‪ .‬ظاهــرا عــزم بــر نخواســتن و برنخاســتن‏بعنــوان‬ ‫غلــط ‪ ،‬فقــدان روحیــه ‪ ،‬ترجیــح منافــع فــردی بــر منافــع جمعــی و ســواالتی از ایــن‬ ‫یــک فرهنــگ پذیرفتــه شــده در جامعــه در تمامــی ابعــاد فرهنگــی و اجتماعی و اقتصــادی مورد‬ ‫قبیــل ‪ .‬ظاهــرا عــزم بــر نخواســتن و برنخاســتن‏بعنــوان یــک فرهنــگ پذیرفتــه شــده در‬ ‫توافــق پنهانــی تمامــی اقشــارجامعه ‏قــرار گرفتــه اســت کــه توجیــه ان را شــاید در ســبک هــای‬ ‫جامعــه در تمامــی ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی مــورد توافــق پنهانــی تمامــی‬ ‫مدیریــت نامناســبی یافــت کــه بــا اعمــال سیاســت تغییــر مدیــران فقــط پوســته ان‏عــوض‬ ‫اقشــارجامعه ‏قــرار گرفتــه اســت کــه توجیــه ان را شــاید در ســبک هــای مدیریــت‬ ‫میشــود اگــر شــاخص هــای بهــره وری مــاک اصلــی در ارزیابــی مدیــران ومســوالن قــرار بگیــرد‬ ‫نامناســبی یافــت کــه بــا اعمــال سیاســت تغییــر مدیــران فقــط پوســته ان‏عــوض میشــود‬ ‫و ایــن ارزیابــی و نظــارت هــا و‏پایــش هــا مســتمر توســط ســازمانهای مردمــی و یــا متخصصیــن‬ ‫اگــر شــاخص هــای بهــره وری مــاک اصلــی در ارزیابــی مدیــران ومســوالن قــرار بگیــرد‬ ‫حرفــه ای دلســوز و اگاه صــورت بگیــرد مدیــران اســبق و کنونــی چــه رتبــه‏ای خواهنــد اورد ؟‬ ‫و ایــن ارزیابــی و نظــارت هــا و‏پایــش هــا مســتمر توســط ســازمانهای مردمــی و یــا‬ ‫اصــوال بــرای برخــورد بــا مدیــران ضعیــف وناکارامــد چــه شــاخصه ای یــا چــه معیــاری مــد نظــر‬ ‫متخصصیــن حرفــه ای دلســوز و اگاه صــورت بگیــرد مدیــران اســبق و کنونــی چــه رتبـه‏ای‬ ‫میباشــد ؟ ایــا بــا تنبیــه و‏جریمــه و تغییــر راه بــه جایــی میبریــم و ســوال دیگــر بایــد از اکنــون‬ ‫خواهنــد اورد ؟ اصــوال بــرای برخــورد بــا مدیــران ضعیــف وناکارامــد چــه شــاخصه ای یــا‬ ‫بــه فکــر پیشــگیری باشــیم ا صــوال ابــزار پیشــگیری مــا چیســت‏‬ ‫چــه معیــاری مــد نظــر میباشــد ؟ ایــا بــا تنبیــه و‏جریمــه و تغییــر راه بــه جایــی میبریــم‬ ‫اصــاح را مقــدم میشــماریم یــا اقدامــات اصالحــی را ؟ چــرا نوشــتن انواع ســند بهــره وری برای‬ ‫و ســوال دیگــر بایــد از اکنــون بــه فکــر پیشــگیری باشــیم ا صــوال ابــزار پیشــگیری مــا‬ ‫ســازمانها و شــرکتها و ادارات و بانکها و‏دانشــگاهها و بهداشــت ورفاه اجتماعی و فرهنگ و از‬ ‫چیســت‏‪.‬‬ ‫این قبیل اســناد مشــابه اثربخشــی خاصی نداشــته اســت‏‬ ‫اصــاح را مقــدم میشــماریم یــا اقدامــات اصالحــی را ؟ چــرا نوشــتن انــواع ســند بهــره‬ ‫اینکــه واقعیــت هــای موجــود جامعــه را بپذیریــم تااینکــه بــرای تغییــر ایــن واقعیــت هــا چــه‬ ‫وری بــرای ســازمانها و شــرکتها و ادارات و بانکهــا و ‏دانشــگاهها و بهداشــت ورفــاه‬ ‫برنامــه و هدفــی داریــم موضــوع کامــا جداگانــه‏ایســت وبرای تغییر باورها از کجا شــروع کنیم‬ ‫اجتماعــی و فرهنــگ و از ایــن قبیــل اســناد مشــابه اثربخشــی خاصــی نداشــته اســت‏‬ ‫از ســبک مدیریــت ‪ ،‬اعتمــاد ســازی ‪ ،‬امــوزش وترویــج فرهنــگ بهــره وری ‪ ،‬توجــه بــه‏منابــع‬ ‫اینکــه واقعیــت هــای موجــود جامعــه را بپذیریــم تااینکــه بــرای تغییــر ایــن واقعیت هــا‬ ‫انســانی ‪ ،‬تقویــت اخــاق حرفــه ای ‪ ،‬ســاده ســازی فرایندهــا ‪ ،‬مســولیت پذیــری ‪ ،‬شــفافیت و‬ ‫چــه برنامــه و هدفــی داریــم موضــوع کامــا جداگانــه‏ایســت وبــرای تغییــر باورهــا از کجــا‬ ‫پاســخگویی ‪ ،‬وســایر مــواردی کــه مــارا‏درابتــدای مســیرهای متفاوتــی قــرار میدهــد کــه انتخــاب‬ ‫شــروع کنیــم از ســبک مدیریــت ‪ ،‬اعتمــاد ســازی ‪ ،‬امــوزش وترویــج فرهنــگ بهــره وری ‪،‬‬ ‫مســیر صحیــح کمــی مشــکل مــی نمایــد امــا چــاره ای نیســت کــه بایدهــم اکنــون اقــدام‏کنیــم‏‬ ‫توجــه بــه‏منابــع انســانی ‪ ،‬تقویــت اخــاق حرفــه ای ‪ ،‬ســاده ســازی فرایندهــا ‪ ،‬مســولیت‬ ‫پرداختــن بــه مســاله بهــره وری هزینــه دارد ‪ ،‬مشــکالت زیــادی دارد ‪ ،‬نیــاز بــه افــراد پیشــرو‬ ‫پذیــری ‪ ،‬شــفافیت و پاســخگویی ‪ ،‬وســایر مــواردی کــه مــارا ‏درابتــدای مســیرهای‬ ‫دارد ‪ ،‬مســیر ســخت و روشــن اســت و بــرای‏ایــن کار بایــد بــررروی اذهــان عمومــی کار کــرد‪،‬‬ ‫متفاوتــی قــرار میدهــد کــه انتخــاب مســیر صحیــح کمــی مشــکل مــی نمایــد امــا چــاره ای‬ ‫بــه تعهــدات عمــل کــرد ‪ ،‬نتایــج را شــفاف اعــام کــرد ‪ ،‬مصادیــق بهــره وری را معرفــی‏کــرد ‪ ،‬از‬ ‫نیســت کــه بایدهــم اکنــون اقــدام‏کنیــم‏‪.‬‬ ‫توســعه فردی شــروع کنیم ‪ ،‬درســازمانها فرهنگ بهره وری را ترویج دهیم‪ ،‬حمایت کنیم در‬ ‫پرداختــن بــه مســاله بهــره وری هزینــه دارد ‪ ،‬مشــکالت زیــادی دارد ‪ ،‬نیــاز بــه افــراد‬ ‫اعــام نقایــص متعهــد باشــیم‏خالقیــت و نــواوری را بپذیریــم و ان را توســعه دهیــم‏‬ ‫پیشــرو دارد ‪ ،‬مســیر ســخت و روشــن اســت و بــرای ‏ایــن کار بایــد بــررروی اذهــان‬ ‫ودر پایان سخن اینکه « نکند عیب ها را نگویید فریاد بزنید»‏‬ ‫عمومــی کار کــرد ‪ ،‬بــه تعهــدات عمــل کــرد ‪ ،‬نتایــج را شــفاف اعــام کــرد ‪ ،‬مصادیــق بهــره‬ ‫وری را معرفــی‏کــرد ‪ ،‬از توســعه فــردی شــروع کنیــم ‪ ،‬درســازمانها فرهنــگ بهــره وری‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬دی‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیــک شــنبه ‪ 19‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 51,410,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,860,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 116,460,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 121,110,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪65,800,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,000,000‬ریــال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪465‬‬ ‫روح الله کالنتری‬ ‫مشکالت اموزش و‬ ‫پرورش و راه حل های ان‬ ‫امــوزش و پــرورش محــل تربیــت انســان هــای‬ ‫متعهــد‪ ،‬متخصــص و بــا اخــاق اســت‪ .‬تعلیــم و‬ ‫تربیــت رســالت اصلــی و اساســی همــه پیامبــران و‬ ‫امامــان معصــوم بــود‪.‬‬ ‫امــروز در امــوزش پــرورش مــا مشــکالت فراوانــی‬ ‫وجــود دارد کــه اهــم انهــا بــه شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫عــدم توجــه بــه مدرســه محــوری‪ ،‬عــدم اجــرای قانــون‬ ‫همســان ســازی حقــوق معلمــان و بازنشســتگان‪،‬‬ ‫عــدم توجــه بــه منزلــت و معیشــت فرهنگیــان و‬ ‫بازنشستگان‪،‬گســترش اســیب هــای اجتماعــی در‬ ‫میــان دانــش امــوزان‪ ،‬مشــکالت زیرســاختی در‬ ‫مــدارس و عــدم امکانــات الکترونیکــی‪ ،‬محتــوای‬ ‫کتــب درســی‪ ،‬تضــاد بیــن خانــه‪ ،‬مدرســه و جامعــه‪،‬‬ ‫عــدم مهــارت امــوزی در مــدارس و نداشــتن ســبک‬ ‫زندگــی درســت‪ ،‬سیاســی شــدن امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫عــدم اســتفاده درســت از ظرفیــت ارزشــمند‬ ‫نهادهــای صنفــی فرهنگیــان و عــدم اجــرای درســت‬ ‫طــرح رتبــه بنــدی از مهمتریــن مشــکالت امــوزش و‬ ‫پــرورش اســت‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکالت بایــد بــه راه کارهــای‬ ‫مناســبی توجــه کــرد اهــم ایــن راه کارهــا بــه شــرح‬ ‫ذیــل اســت‪ :‬توجــه بــه اصــل ‪ ۳۰‬قانــون اساســی‬ ‫و فصــل دوم قانــون خدمــات کشــوری‪ ،‬اجــرای‬ ‫درســت طــرح تحــول و طــرح رتبــه بنــدی معلمــان‬ ‫و اختصــاص بودجــه کافــی بــرای ان‪ ،‬تشــکیل‬ ‫گــروه هایــی بــرای شناســائی نخبــگان و فرهیختــگان‬ ‫اســتان‪ ،‬تشــکیل شــرکت هــای دانــش بنیــان در‬ ‫حــوزه هــای مختلــف امــوزش و پرورش‪،‬برگــزاری‬ ‫نشســت هــای منطقــه ای و اســتفاده از دانــش‬ ‫افــراد‪ ،‬نظــارت بــر فعالیــت هــای مــدارس دولتــی و‬ ‫غیــر دولتــی‪ ،‬اصــاح محتــوای کتــب درســی‪ ،‬تشــویق‬ ‫و گســترش شــورا هــای دانــش امــوزی در مــدارس‬ ‫و تغییــر نــگاه مســئوالن بــه امــوزش و پــرورش از‬ ‫مهم تریــن راه حــل هــا در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫کســب علــم و دانــش و اگاهــی از اینــده از امــوری‬ ‫اســت کــه بــرای هــر انســان متفکــر و هوشــمندی‬ ‫الزم و ضــروری اســت‪ .‬بایــد تــاش کنیــم تــا انســان‬ ‫هــای متدیــن‪ ،‬خــاق‪ ،‬متفکر‪،‬عالــم‪ ،‬مســئولیت‬ ‫پذیــر و بــا اخــاق تربیــت کنیــم و ایــن امــر تحقــق‬ ‫پیــدا نخواهــد کــرد مگــر اینکــه سیســتم اموزشــی‬ ‫ســالمی را طراحــی کنیــم‪ .‬مــا در گذشــته نظــام‬ ‫تعلیــم و تربیــت منســجم و هماهنگــی نداشــتیم و‬ ‫االن هــم نداریــم و هــر چــه داریــم از فیلســوفان‬ ‫غربــی و شــرقی اســت‪.‬‬ ‫تعلیــم و تربیــت کاری ســخت و پــر هزینــه اســت‬ ‫بــرای حــل مشــکالت امــوزش و پــرورش بــه عــزم‬ ‫ملــی نیازمندیــم‪ .‬بایــد انحصــار امــوزش رســمی‬ ‫کشــور شکســته شــده و عرصــه رقابــت در جامعــه‬ ‫نهادینــه شــود و بــه افــراد و نهادهــای تربیتــی اجــازه‬ ‫داده شــود کــه در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫چنیــن شــرایطی را در مــدارس و سیســتم امــوزش و‬ ‫پــرورش ایجــاد نکنیــم نمی توانیــم انســانهای خــاق‬ ‫متفکــر و مســئولیت پذیــر تربیــت کنیــم‪ .‬نظــام‬ ‫اموزشــی مــا در ارمــان تریــن شــکل خــود دانــش‬ ‫محــور اســت در حالــی کــه بایــد انســان محــور و‬ ‫اخــاق محــور باشــد‪.‬‬ ‫مــا در شــعار از انســان هــای اخــاق محــور ســخن‬ ‫مــی گوییــم‪ ،‬امــا نتوانســتیم چنیــن انســان هــای را‬ ‫تربیــت کنیــم‪ .‬همــه مســئوالن ارشــد کشــور بایــد‬ ‫بــه ایــن حقیقــت برســند کــه ســرمایه مهــم در هــر‬ ‫کشــور توســعه یافتــه و پیشــرفته ســرمایه انســانی‬ ‫اســت‪ .‬امیــد اســت همــه مســئوالن در جهــت تحقــق‬ ‫ایــن نــگاه اهتمــام جــدی داشــته باشــند‪ .‬انشــاء ا‪...‬‬ ‫چه کنیم که از اومیکرون‬ ‫درامان بمانیم؟‬ ‫چندان کار سختی نیست‬ ‫‪-۱‬در اولین فرصت واکسن بزنید و‬ ‫دوره واکسیناسیون خود را تکمیل‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فاصله ی فیزیکی را رعایت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪- ۳‬از ماسک استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪- ۴‬از رفتن به مکان های شلوغ‬ ‫اجتناب کنید‪.‬‬ ‫‪- ۵‬تهویه مناسب برقرار کنید ‪.‬‬ ‫کشاورزان از پس هزینه های‬ ‫جاری برنمی ایند‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان گفــت‪ ۵۰ :‬درصــد جمعیت‬ ‫گلســتان در روســتاها زندگــی کــرده کــه امرارمعــاش ایــن قشــر‬ ‫از بخــش کشــاورزی تامیــن می شــود و اقتصــاد اســتان هــم بــر‬ ‫پایه هــای کشــاورزی مــی چرخــد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫کشاورزان گلستانی و کوهی‬ ‫از مشکالت‪:‬‬ ‫حل چالش های‬ ‫کشاورزان عزم ‬ ‫جهادیمی طلبد‬ ‫ده هــا هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی‬ ‫گلســتان در ســال هــای اخیــر بــا حجــم انبوهــی‬ ‫از مشــکالت دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد کــه‬ ‫اســتمرار بقــای مشــاغل ایــن بخــش نیازمنــد عــزم‬ ‫جهــادی مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتان ســال گذشــته بــا توجــه‬ ‫خشکســالی تولیــد خوبــی نداشــته اند و عایــدی‬ ‫انهــا از ‪ ۶‬مــاه تــاش بــه جــز خســتگی و رنــج چیــز‬ ‫دیگــری نبــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط جــوی اســتان و احتمــال‬ ‫تــداوم ان کشــاورزان دلســردتر از همیشــه بــرای‬ ‫کشــت محصــول اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫هزینه هــای کشــاورزی در بخش هــای مختلــف‬ ‫چندیــن برابــر شــده و دولــت هــم از ایــن‬ ‫تولیدکننــدگان بــی مدعــا کــه نــه از ارز دولتــی‪،‬‬ ‫نــه از تســهیالت بانکــی کــم بهــره‪ ،‬نــه از علــم‬ ‫مهندســان جهاد کشــاورزی و نه از تکنولوژی روز‬ ‫دنیــا بهــره منــد نمی شــوند‪ ،‬حمایتــی نمی کنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی گلســتان از توجــه مســئوالن ناامیــد‬ ‫شــده و دیگــر هیــچ انتظــاری از جهــاد کشــاورزی و‬ ‫مســئوالن دولتی ندارند‪ .‬یک کشــاورز ازادشــهری‬ ‫در خصــوص مشــکالت ایــن شــغل گفــت‪:‬‬ ‫حمایــت از ایــن حــوزه بســیار کــم اســت و همــه‬ ‫امیــد یــک کشــاورز بــه خــدا اســت کــه ایــا در ســال‬ ‫زراعــی جــاری نــزوالت اســمانی و شــرایط اب و‬ ‫هوایــی بــه مــا کمــک خواهنــد کــرد کــه بتوانیــم‬ ‫محصــول بهتــری بــه دســت اوریــم‪.‬‬ ‫بی توجهی جهاد کشاورزی‬ ‫حســین تاتــاری ادامــه داد‪ :‬دنیــا بــه ســمت‬ ‫پیشــرفت و تکنولــوژی در حــال حرکــت اســت و‬ ‫بــا اســتفاده از علــم روز می تــوان راندمــان تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی را بــاال بــرد امــا متاســفانه‬ ‫هنــوز در کشــور مــا و مخصوصــا ًدر اســتان ایــن‬ ‫مســاله محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزان گلســتانی‬ ‫مشــکالت زیــادی بــر ســر راه تولیــد خــود دارنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬عــدم تامیــن نهاده هــا‪ ،‬هزینــه بــاالی افت‬ ‫کش هــا و ســموم کشــاورزی‪ ،‬بــه موقــع نرســیدن‬ ‫کــود بــه دســت کشــاورز‪ ،‬بــاال بــودن قیمــت‬ ‫ادوات کشــاورزی از جملــه مشــکالتی اســت کــه‬ ‫کشــاورزان بــا ان روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫این کشــاورز گلســتانی با اشــاره به اینکه بیشــتر‬ ‫کشــت مــا گوجــه فرنگــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬کارخانه هــای رب گوجــه فرنگــی در موقــع‬ ‫برداشــت محصــول‪ ،‬ان را بــه قیمــت واقعــی از‬ ‫کشــاورز خریــداری نمی کننــد و بــه بهانــه اینکــه‬ ‫بــازار کشــش نــدارد قیمــت را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫تاتــار ادامــه داد‪ :‬در کشــاورزی گلســتان هیــچ‬ ‫گونــه نظارتــی وجــود نــدارد و در ایــن ســال ها بــه‬ ‫یــاد نــدارم کــه مهندســان جهــاد کشــاورزی را در‬ ‫مــزارع دیــده باشــم؛ مــا بــر مبنــای تجربـه ای کــه از‬ ‫پدران به دســت اورده ایم محصوالتمان را کشــت‬ ‫می کنیــم و سرکش ـی ها بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کــود فســفاته حتــی بــا قیمــت‬ ‫ازاد در بــازار وجــود نــدارد‪ ،‬افــزود‪ :‬کیفیــت افــت‬ ‫کش هــا بســیار کــم شــده و چنــد ســالی اســت کــه‬ ‫ســم تقلبــی زیــاد شــده کــه یکی از دالیــل ان نبود‬ ‫نظــارت اســت‪.‬‬ ‫عــدم نظــارت بــر تخلفــات حفــر چاه هــای‬ ‫غیرمجــا ز‬ ‫مجتبــی لشــکربلوکی دارای ‪ ۲۰‬هکتــار زمیــن‬ ‫شــخصی و اجــاره ای در شهرســتان بندرگــز هــم‬ ‫در خصــوص مشــکالت کشــاورزی گفــت‪ :‬اداره‬ ‫ابیــاری ســنگ انــدازی بســیاری دارد و بــا وجــود‬ ‫اینکــه مجــوز حفــاری را در ایــن منطقــه بــرای چــاه‬ ‫اب گرفته ایــم امــا جلــوی ان را گرفتنــد‪.‬‬ ‫کیفیــت افــت کش هــا کــم و قیمــت انهــا سرســام‬ ‫اور افزایــش یافتــه اســتوی اظهارکــرد‪ :‬برخــی‬ ‫چاه هــای غیرمجــازی کــه نزدیــک بــه چاه هــای‬ ‫مجازبــودن مجــوز گرفته اند و این لطمات بســیاری‬ ‫بــرای کشــاورزی بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫لشــکر بلوکــی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان اداره‬ ‫ابیــاری کردکــوی بــه دلیــل لولــه کشــی ابیــاری‬ ‫قطــره ای در ‪ ۱۲‬هکتــار از اراضــی از مــا شــکایت‬ ‫کردنــد در حالــی کــه دولــت بــه دنبــال مکانیــزه و‬ ‫هدفمنــد کــردن مصــرف اب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طرفــی بــا وجــود خشکســالی و‬ ‫عــدم درامدزایــی بانــک همراهــی نکــرده و تمامــی‬ ‫اقســاط و ســود و جریمــه از مــا گرفتنــد‪.‬‬ ‫لشــکربلوکی گفت‪ :‬قیمت ســم و کود شیمیایی‬ ‫کــه قبــا ً یارانــه ای بــود‪ ،‬ازاد شــده و همــه‬ ‫حمایت هایــی کــه وجــود داشــت از کشــاورزان‬ ‫دریــغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حمایتــی از کشــاورز نشــده و یارانــه‬ ‫بخش کشــاورزی هدفمند نیســت و ما نمی دانیم‬ ‫چــه کســانی از سوبســیدهایی کــه دولــت بــرای‬ ‫کشــاورزان گذاشــته اســت اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫لشــکر بلوکــی بــا گالیــه منــدی از کمبــود صنایــع‬ ‫و تبدیلــی وجــود در گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫جــاری مرکبــات قیمــت مناســبی نداشــت (حــدود‬ ‫پنــج هــزار تومــان) و نتوانســته ایم ان را بــه‬ ‫فــروش برســانیم‪.‬‬ ‫سموم بی کیفیت هستند‬ ‫قــدرت اللــه جندقــی دیگــر کشــاورز گلســتانی بــا‬ ‫‪ ۶۰‬هکتار زمین کشاورزی در خصوص مشکالت‬ ‫ایــن حــوزه گفــت‪ ۹۰ :‬درصــد مشــکالت کشــاورزان‬ ‫در تهیــه کــود‪ ،‬ســم و نقدینگــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت با دادن تســهیالت‬ ‫می توانــد بــه کشــاورزان کمــک کنــد‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬هزینــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی در‬ ‫ســال های اخیــر چندیــن برابــر شــده در حالــی کــه‬ ‫قیمــت محصــوالت متناســب بــا هزینه ها رشــدی‬ ‫نداشــته اســت‪.‬‬ ‫جندقــی افــزود‪ :‬سـم ها کیفیــت نــدارد و امســال‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه زارعــت کشــت شــده را بیش از‬ ‫‪ ۹‬بــار افــت کشــی کرده ایــم امــا محصــول خوبــی‬ ‫بــه دســت نیاوردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درامــدی کــه از کشــاورزی بــه‬ ‫دســت مــی اورم بــرای ابیــاری نویــن‪ ،‬هزینــه‬ ‫خرابــی چــاه‪ ،‬تهیــه و تعمیــر ادوات کشــاورزی‬ ‫و دیگــر نیازهــا هزینــه می شــود و بــا توجــه بــه‬ ‫تــاش‪ ،‬ســرمایه و انــرژی کــه در ایــن بخــش‬ ‫می گــذارم درامــد مــا بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز گرگانــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه‬ ‫زندگــی مــا کشــاورزی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه خاطــر‬ ‫عالقـه ای کــه بــه ایــن اب و خاک داریم کشــاورزی‬ ‫می کنیــم وگرنــه ســودی کــه از ایــن کار عایــد مــا‬ ‫می شــود‪ ،‬بســیار کــم اســت و بیشــتر کشــاورزان‬ ‫شــغل دیگــری هــم دارنــد وگرنــه در تامیــن‬ ‫نیازهــای زندگــی خــود دچــار مشــکل می شــوند‪.‬‬ ‫کشاورزان از پس هزینه های جاری برنمی ایند‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان گفــت‪۵۰ :‬‬ ‫درصــد جمعیــت گلســتان در روســتاها زندگــی‬ ‫کــرده کــه امرارمعــاش ایــن قشــر از بخــش‬ ‫کشــاورزی تامیــن می شــود و اقتصــاد اســتان هــم‬ ‫بــر پایه هــای کشــاورزی مــی چرخــد‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی افــزود‪ :‬اگــر کشــاورزی اســتان‬ ‫شــرایط خوبــی داشــته باشــد وضعیــت اســتان‬ ‫هــم رونــق خواهــد گرفــت امــا بــا شــرایط حــال‬ ‫حاضــر کشــاورزان نمی تواننــد هزینه هــای جــاری‬ ‫خــود را تامیــن کننــد و متاســفانه شــاهد مهاجرت‬ ‫روســتاییان به شــهرها و افزایش حاشــیه نشــینی‬ ‫شــهری هســتیم‪.‬‬ ‫یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫دنبــال ایــن اســت مهاجــرت از شــهر بــه روســتا‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬زمانــی ایــن‬ ‫مســاله محقــق می شــود کــه درامــد مــردم روســتا‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزان گلســتانی بــا‬ ‫محصولــی کــه تولیــد می کننــد بــه دولــت یارانــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬گنــدم گلســتان نســبت بــه‬ ‫ســایر اســتان کیفیــت باالتــر و تنــاژ کمتــری دارد‬ ‫امــا در خریــد تضمینــی‪ ،‬دولــت گنــدم این اســتان‬ ‫را بــا قیمتــی برابــر بــا گنــدم بــی کیفیــت بــا تنــاژ‬ ‫بیشــتر‪ ،‬خریــداری می کننــد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬همچنیــن یکــی دیگــر از مشــکالت بخــش‬ ‫کشــاورزی در خریــد تضمینــی ایــن اســت کــه‬ ‫هزینه هــای کشــاورزان بــرای تولیــد محصــول بــا‬ ‫ارز ازاد حســاب می شــود امــا در زمــان خریــد بــه‬ ‫قیمــت دولتــی بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫یوســفی عــدم حمایــت و ناعدالتــی هایــی کــه‬ ‫در بخــش کشــاورزی وجــود دارد را دلیــل عقــب‬ ‫ماندگــی اقتصــادی در گلســتان می دانــد و افــزود‪:‬‬ ‫همــه اینهــا ســبب شــده تــا امــروز ســرانه مــردم‬ ‫گلســتان ‪ ۵۰‬درصــد زیــر میانگیــن کشــوری باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از مشــکالت حــوزه‬ ‫کشــاورزی ایــن اســت کــه مــا بــه ســمت صنعتــی‬ ‫شــدن نرفته ایــم و هنــوز کشــت محصــوالت در‬ ‫گلســتان بــه صــورت ســنتی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس اتــاق بازرگانی گرگان یاداور شــد‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه اینکــه کشــاورزی گلســتان بیشــتر خرده‬ ‫مالکــی اســت بایــد کمــک کنیــم تــا کشــاورزی‬ ‫اســتان بــه ســمت صنعتــی پیــش بــرود و صنایــع‬ ‫تکمیلــی و تبدیلــی وارد ایــن اســتان شــود‪.‬‬ ‫قیمــت گــذاری محصــوالت اصلــی ترین مشــکل‬ ‫کشــاورزان گلســتانی است‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان‬ ‫و اق قــا در خصــوص مشــکالت کشــاورزی‬ ‫گفــت‪ :‬قیمــت گــذاری محصــوالت یکــی از اصلــی‬ ‫تریــن مشــکالت کشــاورزان اســت و بســیاری از‬ ‫محصــوالت خریــد تضمینــی ندارنــد و ان دســته از‬ ‫محصــوالت کشــاورزی نیــز که خرید تضمینــی دارند‬ ‫بــا مشــکالتی همچــون پرداخــت نشــدن بــه موقــع‬ ‫مطالبــات و قیمــت گــذاری پاییــن مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال بــا توجــه بــه بــاال‬ ‫بــودن کیفیــت گنــدم در اســتان گلســتان امــا ایــن‬ ‫محصــول در قیمــت تضمینــی هماننــد گنــدم بــی‬ ‫کیفیــت دیگــر اســتان هــا خرید و فروش می شــود‬ ‫کــه ایــن یــک ظلــم بــه کشــاورز گلســتانی اســت‪.‬‬ ‫ســنگدوینی نبــود صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی را از‬ ‫دیگــر مشــکالت برشــمرد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬نبــود‬ ‫ایــن صنایــع ســبب مــی شــود تــا در مواقع برداشــت‬ ‫قیمت محصوالت کشــاورزی بســیار پایین باشد‪ ،‬و‬ ‫کشــاورزان بــا توجــه بــه اینکــه نمــی توانند محصول‬ ‫را نگهــداری و یــا بهــره وری کننــد بــه صــورت خــام و‬ ‫قیمــت ارزان بــه فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم و گــرگان و اق قــا تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫نبــود صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی و مســدود‬ ‫بــودن راه هایــی ارتباطــی بــرای تجــارت بــه دیگــر‬ ‫کشــورهای همســایه ســبب شــده کشــاورزی در‬ ‫گلســتان رونقــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیــاز اســت در بخــش ایجــاد صنایــع‬ ‫تبدیلــی در گلســتان دولــت ورود کنــد و اینگونــه‬ ‫هــم نیــروی کار افزایــش پیــدا مــی کنــد و هــم‬ ‫فــراورده هــای کــه تولیــد می شــود ســود ان ســبب‬ ‫رونــق اقتصــاد و کشــاورزی اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســنگدوینی متذکــر شــد‪ :‬امــا با نبــود این صنایع‪،‬‬ ‫ســودی کــه بایــد عایــد کشــاورزان و اقتصــاد‬ ‫گلســتان شــود بــه ســمت دیگــر اســتان مــی رود و‬ ‫ســبب شــده تا مردم گلســتان از لحاظ اقتصادی‬ ‫در وضعیــت خوبــی نباشــند‪.‬‬ ‫نماینــد مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬معــادل بیــش از ‪ 5‬میلیــون تــن محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در گلســتان تولیــد مــی شــود و ایــن‬ ‫اســتان امنیــت غذایــی کشــور را تامیــن مــی کنــد‬ ‫امــا تاکنــون در خصــوص حمایــت از ایــن قشــر‬ ‫اقدامــات درخــوری انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتانی چهره خسته‪ ،‬دستانی تاول‬ ‫زده و دلــی پــر درد دارنــد و انچــه کــه انهــا را در ایــن‬ ‫مســیر نگــه داشــته شــاید عــرق و عالقـه ای اســت‬ ‫کــه بــه ایــن کار دارنــد وگرنــه از لطــف مســئوالن‬ ‫دولتــی و حمایــت انهــا همیشــه بــی بهــره بوده انــد‪.‬‬ ‫پــس شایســته اســت کــه بیــش از اینکه کشــاورزی‬ ‫نابــود شــود‪ ،‬بــرای حــل مشــکالت ایــن قشــر‬ ‫اقداماتــی در خــور و شایســته انجــام داد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۰‬تاریــخ ‪ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۰۹۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ولــی اللــه طعنــه فرزنــد حاجــی مــراد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۰۳۴۹۰۷‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۰۰۳۴۹۰۷‬صــادره ازاق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۶۹۶۸‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ _۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا‬ ‫بخــش ‪ _۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز دوشــنبه ‪ 1400/۱۰/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1400/۱۰/28‬‬ ‫محمــد فندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســنادوامالک اق قــا م الــف‪۹۷۵۰ :‬‬ ‫متــن اگهــی‪ :‬اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۱۱۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۲‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی حصــل قریشــی فرزنــد گلــدی بشــماره شناســنامه ‪۵۰۴۱‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۳۴۳۷۲۴‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۵۱.۰۲‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪-۹۲‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی‬ ‫ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تائیــد گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪ ۹۹۵۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ :‬روز چهارشــنبه‪۱۳/۱۱/۱۴۰۰‬‬ ‫محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 2 ‫رئیــس اداره حقوقــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ 1400‬تا پایــان اذرماه‪،‬‬ ‫تخلفــات ‪ 63‬راننــده و شــرکت حمــل و نقــل عمومــی اســتان در کمیســیون هــای مــاده ‪ 11‬و ‪ 12‬رســیدگی و رای قضایــی‬ ‫بــرای انهــا صــادر شــد‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬ماهه‬ ‫‪ 1400:63‬پرونده‬ ‫تخلف رانندگان و‬ ‫شرکت های حمل‬ ‫و نقل گلستان‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪1400‬‬ ‫کالغ زاغی را بشناسیم‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪465‬‬ ‫دنده اتو ماتیک یا دستی‬ ‫کالغ زاغی یکی از هوشــمندترین جانداران روی زمین اســت‪،‬‬ ‫او خطــر را بــه خوبــی حــس می کنــد‪ ،‬نتــرس اســت و انعطــاف‬ ‫زیــادی در شــرایط مختلــف جغرافیایــی و اقلیمــی از خــود‬ ‫نشــان می دهــد‪ .‬النه هــای خــود را بــدون ســقف در ارتفاعــات‬ ‫درخت هــای بلنــد و غیــر قابــل دسترســی می ســازند‪.‬‬ ‫ترس از کالغ ها؛‬ ‫اینجا برای قدم زدن‬ ‫چتر الزم است‬ ‫کالغ هــا گویــا شــهر را تســخیر کــرده انــد و ایــن پرنــدگان چنــان‬ ‫هیاهــوی در شــهر بجنــورد و بخصــوص در خیابــان هــا راه‬ ‫انداخته انــد کــه برخــی از شــهروندان می گوینــد حتــی حاضرنــد برای‬ ‫رفــت و امــد در پیاده روهــا و در امــان مانــدن از فضــوالت کالغ هــا‬ ‫از چتــر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫درختــان چنــار ســطح شــهر بجنــورد سالهاســت مامــن کالغهایــی‬ ‫شــده اند کــه هیاهــوی انهــا عــاوه بــر ایــن کــه ســپیده دمــان خــواب‬ ‫از ســرمردم می پرانــد مبلمــان شــهری وخودروهــا را نازیبــا و عابــران‬ ‫پیاده را نیز ذله کرده اســت و گاه شــاهد رفت و امد خودرو هایی‬ ‫هســتیم کــه دقیقـه ای چنــد در خیابــان پــارک و ســپس بــا فضوالت‬ ‫کالغ ها پوشــانده شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر جمعیــت ایــن پرنــده در ســطح شــهر بجنــورد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت بــه نوعــی کــه تمامــی درختــان مرکــز شــهر‬ ‫بجنورد که شــامل انواع چنارها هســتند به محلی برای اســتراحت‬ ‫شــبانگاه ایــن پرنــده تبدیــل شــده و هیاهــوی ایــن پرندگان مــردم و‬ ‫بازاریــان را حیــرت زده کــرده اســت‪.‬‬ ‫کالغ هــا از خانــواده کالغ ســانان هســتند‪ ،‬ایــن خانــواده بیــش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬گونه انــد کــه در سراســر جهــان پراکنــده شــده اند‪ ،‬ایــن پرنــدگان‬ ‫همــه چیزخــوار هســتند‪ ،‬پیــدا کــردن غــذا شــاید یکــی از کمتریــن‬ ‫دغدغـ ه انهــا تلقــی می شــود‪ ،‬کالغ هــا از خــوردن حیوانــات مــرده و‬ ‫زبالــه نیــز ابایــی ندارنــد و انهــا ایــن توانایــی را دارنــد کــه بــرای پیــدا‬ ‫کــردن غــذا از ابزارهــای بــه خصوصــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از شــهرها باتوجــه بــه وضعیــت نامســاعد محیــط زیســتی‬ ‫کــه دارنــد‪ ،‬هــر روز شــاهد مهاجــرت کالغ هــا در خــود هســتند‬ ‫و ایــن نشــان از نبــود رفتــار مناســب شــهروندی از ســوی مــردم و‬ ‫ریختــن زبالــه هــا بــه جــوی هــا و خیابــان هــا اســت کــه باعــث رشــد‬ ‫تعــداد کالغ هــا‪ ،‬ســگ‪ ،‬گربــه و مــوش هــا شــده اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫نبــود مدیریــت صحیــح زبالــه هــا نیــز یکــی از عوامل تکثیــر برخی از‬ ‫حیوانــات از جملــه کالغ هــا اســت‪.‬‬ ‫ی کالغ هــا ایــن اســت کــه در هر‬ ‫یکــی از شــاخص ترین ویژگـ ‬ ‫زیســتگاهی از مناطق ســرد و یخ زده گرفته تا کوهســتان ها‪،‬‬ ‫دشــت ها‪ ،‬مــزارع‪ ،‬علفزارهــا و حتــی شــهرها می تواننــد‬ ‫زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا وجــود کالغ هــا در ســطح شــهر بجنــورد بیشــتر بــه علــت‬ ‫وجــود درختــان تنومنــد چنــار اســت کــه ایــن پرندگان را بیشــتر به‬ ‫خــود جــذب مــی کنــد و بــه محلــی امــن بــرای اســتراحت تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫یکی از شــهروندان بجنوردی که در خیابان شــهید بهشــتی زندگی‬ ‫مــی کنــد گفــت‪ :‬در چنــد ســال اخیــر شــاهد مهاجــرت کالغ هــا بــه‬ ‫ســطح شــهر بــوده ایــم کــه البتــه امســال از نظــر تعــداد از افزایشــی‬ ‫زیــادی برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر باقــرزاده افــزود‪ :‬دســته هــای بزرگــی از کالغ همزمــان‬ ‫بــا غــروب افتــاب از بــاغ هــا و روســتاهای اطــراف وارد ســطح شــهر‬ ‫مــی شــوند کــه معمــوال بــا ســر و صــدای زیــادی نیــز همــراه هســتند‬ ‫کــه الودگــی زیــادی نیــز ایجــاد می کنند ســطح شــهر بویژه مبلمان‬ ‫شــهری الــوده از فضــوالت انــان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دســته هــای کالغ پــس از گــذران شــب صبــح‬ ‫زود دوبــاره بــا ســر و صــدای زیــاد بــه بــاغ هــا و روســتاهای اطــراف‬ ‫مــی رونــد بــه نوعــی کــه بیشــتر بــا صــدای ایــن پرنــدگان از خــواب‬ ‫بیــدار مــی شــویم‪.‬‬ ‫یکــی از بازاریــان بجنــورد بــا بیــان اینکــه هم اینک تعــداد کالغ ها و‬ ‫زاغ ها در ســطح شــهر بســیار افزایش یافته اســت گفت‪ :‬افزایش‬ ‫این پرنده ها موجب الودگی ســطح شــهر شــده اســت‪.‬‬ ‫امیرعلــی عفتــی کــه در خیابــان مرکــزی شــهر بجنــورد یــک واحــد‬ ‫تجــاری دارد افــزود‪ :‬صندلــی و یــا جعبــه هایــی را در کنار مغازه می‬ ‫گــذارم کالغ هــا انهــا را کثیــف کــرده انــد ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫حتــی برخــی از شــهروندان اخیــرا حتــی جــرات پیــاده روی در برخــی‬ ‫از مســیرهای شــهر بــه ویــژه مرکــز شــهر را نیــز ندارنــد چــرا کــه ســر و‬ ‫صــورت و لبــاس هــای انــان الــوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر روز اول صبــح تمامــی فضــوالت ایــن پرونــدگان را‬ ‫تمیــز مــی کنــم امــا بــاز هــم اطــراف مغــازه چهــره بســیار زشــتی بــه‬ ‫خــود می گیــرد‪.‬‬ ‫یــک دانــش اموختــه حــوزه محیــط زیســت گفــت‪ :‬زیــاد و کــم‬ ‫شــدن جمعیــت پرنــدگان دالیــل مختلفــی از جملــه تغذیــه‪ ،‬ورود‬ ‫گونه هــای مهاجــم‪ ،‬تغییــر اقلیــم‪ ،‬شــکار‪ ،‬تغییــر مدیریــت شــهری‪،‬‬ ‫نبــودن فضــای امــن‪ ،‬گــرم شــدن هــوا و الودگــی هــوا دارد‪.‬‬ ‫مهــدی رحمانــی افــزود‪ :‬مولفه هایــی ماننــد اب‪ ،‬غــذا‪ ،‬پنــاه و‬ ‫امنیــت تاثیــر مســتقیمی بــر تکثیــر یــا کــوچ پرنــدگان دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر بــاغ هــای اطراف شــهر بجنــورد تخریب‬ ‫شــده اند و دیگــر فضایــی بــرای پرنــدگان باغــی نمانــده اســت و ایــن‬ ‫اتفــاق منجــر بــه کــوچ اجبــاری برخــی از پرندگان و کاهش جمعیت‬ ‫برخــی از گونــه هــا شــده اســت کــه در نقطــه مقابــل گونه های دیگر‬ ‫ماننــد کالغ هــا‪ ،‬زاغ هــا‪ ،‬مــرغ مینــا بــا خالی شــدن میــدان رقابت رو‬ ‫به افزایش هســتند‪.‬‬ ‫رحمانــی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از دالیــل افزایش کالغ کمبود دشــمن‬ ‫طبیعــی انــان از جملــه جغــد‪ ،‬عقــاب و شــاهین اســت کــه در‬ ‫اســمان کمتــر دیــده مــی شــود‪،‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تامیــن غــذا همه جــای دنیــا‪ ،‬برای جانداران کار ســختی‬ ‫اســت امــا ایــن امــر بــرای کالغ مشــکلی نیســت چــرا کــه موجــودی‬ ‫همه چیزخــوار اســت و عیــب و عــارش نمی ایــد کــه نــوک بــه‬ ‫همه چیــز بزنــد‪.‬‬ ‫رحمانــی اظهــار داشــت‪ :‬کالغ هــا معــروف بــه مرده خــواری‪،‬‬ ‫زباله گــردی هســتند بــرای همیــن هــر جایــی کــه مرکــز دپــوی زبالــه‬ ‫باشــد‪ ،‬ســر و کلــ ه شــان پیــدا می شــود امــا از ســوی دیگــر کالغ‬ ‫اســت کــه ناپاکی هــا را از روی زمیــن می خــورد و زمیــن را پــاک نگــه‬ ‫مـی دارد امــا در چنــد ســال اخیــر مهاجرت دســته جمعــی کالغ ها را‬ ‫بــه شــهر بجنــورد شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کالغ هــا هــر روز دســته جمعی از محــل زندگی شــان‬ ‫بــه محــل کارشــان پــرواز می کننــد‪ ،‬از صبــح تــا شــب کار می کنند‬ ‫و دوبــاره شــب بــرای اســتراحت بــه محــل زندگــی بــر می گردنــد‪،‬‬ ‫هــم اینــک به عنــوان مثــال کالغ هــا در بجنــورد هــر روز از داخــل‬ ‫شــهر مهاجــرت می کننــد و بــه خــارج از شــهر می رونــد در‬ ‫زمــان تاریکــی هــوا بــه شــهر برمی گردنــد و روی درختــان بلنــد‬ ‫اســتراحت می کننــد‪.‬‬ ‫این کارشــناس محیط زیســت اظهار داشــت‪ :‬در برخی از شــهرها‬ ‫مهاجــرت کالغ هــا برعکــس اســت ایــن پرنــدگان بــرای یافتــن غــذا‬ ‫در روز وارد شــهرها مــی شــوند و شــب بــه محــل اصلــی زندگــی‬ ‫کــه باغ هــا و روســتاهای اطــراف اســت بــر می گردنــد‪ ،‬در روز هــر‬ ‫جایــی کــه مرکــز دپــوی زباله هــا باشــد کالغ هــا بــرای تغذیــه بــه انجا‬ ‫می رونــد امــا در بجنــورد ایــن موضــوع برعکــس اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مســئله امــری طبیعــی اســت و در زمســتان‬ ‫کالغ هایــی ماننــد کالغ ســیاه و زاغــی بــه عنــوان مهاجــر وارد شــهر‬ ‫می شــوند کــه تعدادشــان زیــاد اســت‪.‬‬ ‫رحمانــی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد کالغ هــا در ســطح شــهرها‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طبــق مشــاهدات‪ ،‬تعــداد کالغ هــا نســبت بــه قبــل‬ ‫افزایــش یافتــه اســت کــه نبــود دشــمن طبیعــی در شــهر می توانــد‬ ‫از مهم تریــن دالیــل ایــن وضعیــت باشــد‪ .‬در شــرایط طبیعــی در‬ ‫پــی کاهــش قــدرت جســمی کالغ هــا بــه علــت نبــود تغذیــه کافــی‪،‬‬ ‫پرنــدگان شــکاری ان هــا را شــکار مــی کننــد امــا در شــهرها دشــمنی‬ ‫بــرای کالغ هــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رحمانــی افــزود‪ :‬هــر تغییــری در جمعیــت جانــداران می توانــد‬ ‫تبعاتــی بــرای محیــط زیســت بــه دنبــال داشــه باشــد‪ ،‬وقتــی تعــداد‬ ‫کالغ هــا و جانــوران دیگــر زیــاد مــی شــود‪ ،‬تعــادل اکولوژیــک بــه‬ ‫هــم می خــورد و بــر زندگــی دیگــر جانــداران هــم تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در صــورت افزایــش جمعیــت کالغ هــا‪ ،‬ان هــا‬ ‫می تواننــد بــه جایگاه هــای النه گزینــی ســایر پرنــدگان تعــرض‬ ‫کننــد و یــا رقیــب تغذیــه انــان شــوند بنابرایــن هرچیــزی کــه از حد‬ ‫و انــدازه معیــن خــود بیشــتر شــود موجــب تغییــر کل سیســتم‬ ‫اکولوژیــک مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دانــش اموختــه رشــته محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه‬ ‫جمعیــت کالغ زاغی هــا بایــد بــا روش هــای علمــی کنتــرل شــود‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه بایــد مطالعاتــی انجــام شــود و در‬ ‫ی کــه گونـه ای از پرنــدگان شــهری اســت که به‬ ‫عیــن حــال کالغ زاغـ ‬ ‫دالیــل مختلــف رشــد جمعیتــی پیــدا کــرده کــه باعث نگرانــی برخی‬ ‫فعــاالن محیط زیســت شــده‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه صــورت‬ ‫مســاله چنیــن ســاده و یک خطــی هــم نیســت و ابعــاد ِ پیچیده تــر‬ ‫و گســترده تری دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پرنده هــا قاتــل تخــم دیگــر پرنــدگان هســتند و بــه‬ ‫نوعــی افزایــش جمعیــت انــان متــرادف بــا کاهــش جمعیــت ســایر‬ ‫پرندگان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬دشــمنان طبیعی کالغ شــامل جغد‪ ،‬شــاهین‪،‬‬ ‫عقاب و ســایر پرندگان شــکاری در طبیعت کم شــده اند به همین‬ ‫جمعیــت ایــن گونــه از پرنــدگان نیز افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫کالغ زاغی را بشناسیم‬ ‫کالغ زاغــی یکــی از هوشــمندترین جانــداران روی زمیــن اســت‪ ،‬او‬ ‫خطــر را بــه خوبــی حــس می کنــد‪ ،‬نتــرس اســت و انعطــاف زیــادی‬ ‫در شــرایط مختلــف جغرافیایــی و اقلیمــی از خــود نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫النه هــای خــود را بــدون ســقف در ارتفاعــات درخت هــای بلنــد و‬ ‫غیــر قابــل دسترســی می ســازند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬خــودش یکــی از شــکارچی های حرفــه ای بــوده‬ ‫و بــه جوجه هــا و تخم هــای دیگــر پرنــدگان در بزنگاه هایــی کــه‬ ‫فرصــت بیابــد‪ ،‬حملــه می کنــد‪.‬‬ ‫در ایران ‪ ۱۰‬گونه کالغ وجود دارد که شامل دو گونه غراب‪ ،‬کالغ‬ ‫ابلق‪ ،‬کالغ ســیاه که تقریبا مهاجر اســت و در اراضی کشــاورزی از‬ ‫کــرم و حشــرات و دانه هــا تغذیــه می کنــد‪ ،‬کالغ نــوک ســرخ و نــوک‬ ‫زرد کــه بیشــتر در کوهســتان ها دیــده می شــوند‪ ،‬کالغ گــردن بــور‬ ‫که بســیار کمیاب اســت‪.‬‬ ‫زاغی هــا در شــمار پاک کننده هــای طبیعــت از ضایعــات متعفــن‬ ‫بــوده و در کنتــرل جمعیــت افاتــی چــون ملخ هــا و ســایر حشــرات‬ ‫بســیار کارکــردی مثبــت دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه کالغ پرنــده ای فــوق العــاده باهــوش و بــا شــعور‬ ‫اســت گفــت‪ :‬هــم اینــک کالغ هــا بــه علــت امنیت و وجــود درختان‬ ‫تنومنــد از روســتاها و بــاغ هــای اطــراف بــرای اســتقرار در شــب‬ ‫وارد شــهر بجنــورد مــی شــوندکه کالغ هــا حتــی از شــامپانزه ها نیــز‬ ‫باهوش تــر هســتند‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری اظهــار داشــت‪ :‬کالغ هــا در زمــان اســتراحت در‬ ‫ســطح شــهر احســاس امنیــت دارنــد بــه همیــن دلیــل ترجیــح مــی‬ ‫دهنــد کــه از روســتا بــه ســمت شــهر مهاجــرت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کالغ هــا شــب را بــر روی درختــان و ارتفاعــات امــن‬ ‫در ســطح شــهر بجنــورد مــی گذراننــد و بــرای یافتــن غــذا در روز بــه‬ ‫ییالقــات اطــراف از جملــه دره هــای بازخانــه‪ ،‬روســتاهای اطــراف‬ ‫شــهر بجنــورد بــرای یافتــن غــذا مــی رونــد‪.‬‬ ‫لشــکری دلیــل تنهــا امــن بــودن فضــا بــرای اســتراحت را تجمــع‬ ‫کالغ در ســطح شــهر بجنورد دانســت و گفت‪ :‬در برخی از شــهرها‬ ‫بــه علــت اینکــه ســطح شــهر مملــو از زباله خواهد شــد و همچنین‬ ‫زبالــه دان هایــی وجــود دارد کالغ هــا بــرای یافتــن غــذا وارد شــهر‬ ‫می شــوند امــا در محــل مخصــوص جمـع اوری زبالــه در ایــن شــهر‬ ‫نیــز حتــی کالغ هــای زیــادی دیــده نمی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه محیــط زیســت شــهر بجنــورد تمیــز اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬انــواع کالغ بــه ویــژه کالغ ابلــق‪ ،‬گــردن بــور و زاغ بیشــتر‬ ‫بــه چشــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫لشــکری بــا بیــان اینکــه تکنیــک هــای خاصــی از جملــه ایجــاد ســر‬ ‫و صــدا بــرای دور کــردن کالغ هــا از ســطح شــهر وجــود دارد افــزود‪:‬‬ ‫مــی تــوان بــا ایجــاد صداهــا و ناامــن کــردن فضــا کالغ هــا را از‬ ‫ســطح شــهر دور کــرد امــا ایــن پرنــدگان باهــوش هســتند دوبــاره‬ ‫مهاجــرت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــی تــوان بــا هــرس درختــان ســطح شــهر فضــا را بــرای‬ ‫کالغ هــا نــا امــن کــرد امــا ایــن درختــان تنومنــد فضــای شــهری را‬ ‫بســیار لطیــف خواهــد کــرد کــه ایــن اقــدام نیــز مناســب نیســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک کالغ هایــی کــه وارد ســطح شــهر‬ ‫بجنــورد مــی شــوند بیشــتر بــر روی درختــان چنــار دیــده مــی شــوند‬ ‫حتــی بــر روی درختــان کاج کــه متراکــم هســتند بــه علــت نبــود‬ ‫امنیــت از دشــمن طبیعــی کمتــر دیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫در خصــوص نــوع پرنــدگان و جمعیتشــان افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص‬ ‫امــاری احصــا نشــده اســت‪.‬‬ ‫لشــکری بــا بیــان اینکــه شــهروندان بجنــوردی بــا محیــط زیســت‬ ‫همــکاری خوبــی دارنــد اظهــار داشــت‪ :‬مــردم اگــر پرنــده بیمــاری را‬ ‫پیــدا کننــد بــا محیــط زیســت تمــاس خواهنــد داشــت تــا خطــری‬ ‫بــرای ســایر گونــه هــا پیــش نیاید‪/.‬ایرنــا‬ ‫️چندیــن ســال پیــش گیربکس هــای اتوماتیــک تنهــا در بخش‬ ‫بســیار کوچکــی از خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت زمــان همه چیــز تغییــر کــرده و هم اکنــون‬ ‫خودروهــای بســیاری از مدل هــای شــهری کوچــک گرفتــه تــا‬ ‫ســدان هــای لوکــس بــزرگ از ایــن نــوع گیربکس هــا بهره منــد‬ ‫هســتند‪️.‬بســیاری از کارخانه هــا نمونه هــای دوکالچــه ای را‬ ‫ارائــه می کننــد کــه نه تنهــا ســریع تر از انســان عمــل تعویــض‬ ‫دنــده را انجــام می دهنــد بلکــه مصرف ســوخت کمتــری را نیز‬ ‫بــر جــای می گذارنــد‪ .‬برخــی برندهــا اصــا ًدردســر نمونه هــای‬ ‫دســتی را بــه جــان نمی خرنــد‪ .‬خــب بــا ایــن تفاســیر‪ ،‬شــما چه‬ ‫نــوع گیربکســی را انتخــاب می کنیــد؟ اتوماتیــک یــا دســتی؟‬ ‫پرفورمنــس یــا عملکرد‪:‬عموما ًگیربکس های اتوماتیک برای‬ ‫کســانی طراحــی شــده بودنــد که عالقه ی چندانــی به رانندگی‬ ‫نداشــتند‪ .‬اگــر لــذت رانندگــی واقعــی را می خواســتید‪ ،‬بایــد‬ ‫یــک نمونــه ی دســتی را انتخــاب می کردیــد‪ .‬امــا هم اکنــون‬ ‫اوضــاع تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعویض هــای فوق ســریعی کــه برخــی گیربکس هــای‬ ‫اتوماتیک دارند خیلی سریع تر از نمونه های دستی هستند‪.‬‬ ‫فاصلـه ی بیــن تعویــض دنده هــا در حین شــتاب گیری ســریع‬ ‫تنهــا در حــد چنــد دهــم و صــدم ثانیــه اســت البتــه کــه در‬ ‫رانندگــی روزمــره تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬وقتــی در پیســت‬ ‫یــا در جــاده ای پرپیچ وخــم ســریع می رانیــد‪ ،‬گیربکس دســتی‬ ‫نســبت بــه نمونـه ی اتوماتیــک زحمــت زیــادی دارد‪ .‬شــما بایــد‬ ‫به صــورت تقریبــا ًهم زمــان ترمــز کنیــد‪ ،‬کالچ را فشــار دهیــد‬ ‫و دنــده را تعویــض کــرده و البتــه بــا پــدال گاز نیــز بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫در گیربکــس اتوماتیــک برخــی از ایــن فرایندهــا تنها با فشــار‬ ‫یــک پــدال صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن همــان دلیلــی اســت کــه‬ ‫چــرا برخــی طرفــداران دواتشــه رانندگــی گیربکــس دســتی را‬ ‫ترجیــح می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت مهــارت بیشــتری را طلــب‬ ‫می کنــد‪ .‬حــس بهتــری وجــود خواهــد داشــت وقتــی خودتــان‬ ‫همه چیــز را بــه خوبــی انجــام می دهیــد‪ .‬مهم تــر از همــه‬ ‫اینکــه در ترافیــک هیچ کســی رانندگــی را دوســت نــدارد امــا‬ ‫اســتفاده از گیربکــس اتوماتیــک باعــث می شــود کــه کمتــر‬ ‫خســته شــوید‪.‬‬ ‫ارزش و قیمت‪️:‬بــه علــت پیچیــده بــودن‪ ،‬اغلــب بایــد بهــای‬ ‫بیشــتری را بــرای ســفارش گیربکــس اتوماتیــک بپردازیــد‪.‬‬ ‫قیمت هــا نســبت بــه برنــد و مــدل خودروهــا بســیار متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬عمومــا ًگیربکــس اتوماتیــک در یــک خــودرو باعــث‬ ‫افزایــش بهــای ‪ 1500‬پونــدی ان می شــود‪ .‬برخــی برندهــا‬ ‫بهــای بیشــتری طلــب می کننــد مثــا ًپورشــه اضافــه پرداخــت‬ ‫‪ 220‬پونــدی و برخــی مدل هــای ائــودی ‪ 2900‬پونــدی را‬ ‫می خواهنــد‪ .‬مصــرف ســوخت ‪ :‬در گذشــته گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک تاثیــری منفــی روی مصــرف ســوخت داشــت امــا‬ ‫نرم افزارهــای هوشــمندتر و نســبت های اضافــی اســتفاده‬ ‫شــده در سیســتم های مــدرن بــه ایــن معنــی اســت کــه در‬ ‫حــال حاضــر گیربکس هــای اتوماتیــک بــه نــدرت اثــری منفــی‬ ‫روی مصــرف ســوخت دارنــد‪.‬‬ ‫البته باید اشــاره کنیم که مصرف ادعایی کارخانه همیشــه‬ ‫درســت نیســت امــا حداقــل بــه شــما اجــازه می دهــد تــا‬ ‫ایــده ای از نــوع انتخابتــان را بــه دســت بیاورید‪.‬وقتی کــه بــه‬ ‫یــک مــدل معمولــی ب ام و ‪ 320i‬نــگاه می کنیــم‪ ،‬مــدل مجهز‬ ‫بــه گیربکــس دســتی مصــرف ســوخت ‪ 5.3‬لیتــر در هــر‬ ‫صــد کیلومتــر را دارد درحالی کــه ایــن عــدد در مــدل مجهــز‬ ‫بــه گیربکــس اتوماتیــک ‪ 5.4‬اســت‪ .‬میــزان االیندگــی هــر دو‬ ‫مــدل نیــز مشــابه اســت‪.‬‬ ‫برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک راندمــان بســیار بهتــری‬ ‫نســبت بــه نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬بــرای مثــال پورشــه ادعا‬ ‫می کنــد کــه گیربکــس ‪ PDK‬موجــود در ‪ 911‬کــررا نــه تنهــا در‬ ‫خــط مســتقیم ســریع تر عمــل می کنــد بلکه مصرف ســوخت‬ ‫کمتــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫قضــاوت نهایــی‪ :‬از نظــر اقتصــادی گیربکــس دســتی‬ ‫هنــوز هــم ارزان تــر بــوده و در درازمــدت گیربکــس دســتی‬ ‫انتخــاب بهتــری اســت‪ .‬البتــه اگــر طرفــدار رانندگــی‬ ‫هیجانــی هســتید ایــن انتخــاب اســان تر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫️اگــر اضافــه پرداخــت ابتدایــی بــرای گیربکــس اتوماتیــک را‬ ‫قبــول می کنیــد‪ ،‬پــس ایــن نــوع گیربکــس حــس بیشــتری را‬ ‫بــرای شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک تعویض هــای نــرم داشــته و‬ ‫رانندگــی ســهل تری را نیــز ارائــه می کننــد و البتــه تفــاوت‬ ‫بســیار کوچکــی در بحــث پرفورمنــس و مصــرف ســوخت‬ ‫بــا نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬چــه کســی از اینکــه رانندگــی‬ ‫برایــش اســان تر شــود فــرار می کنــد؟‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪465‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫مردم خریدشان‬ ‫را با بازرگام انجام دهند‬ ‫فراخوان اعزام مشموالن وظیفه‬ ‫در بهمن ماه سال ‪1400‬‏‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی اســتان از اعــزام‬ ‫مشــموالن وظیفــه عمومــی در تاریــخ ‪ 2‬بهمــن مــاه‬ ‫‏ســال ‪ 1400‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اســتان های وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬در کنــار اقتــدار نظامــی اگــر‬ ‫اقتــدار غذایــی عملیاتــی شــود‪ ،‬امنیــت غذایــی ایجــاد ایجــاد خواهــد شــد و وزارت جهــاد کشــاورزی در‬ ‫برنامــه جدیــد بعــد کمــی و کیفــی امنیــت غذایــی را به طــور کامــل در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد کشــاورزی‪« ،‬هوشــنگ محمــدی» محصــوالت‬ ‫ارگانیــک و ســالم در باالتریــن حــد کیفیــت بــا همــکاری کشــاورزان تولیــد و بــه دســت مــردم برســد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از وظایــف وزارت جهــاد کشــاورزی برنامــه ریــزی ســفره معیشــت مــردم اســت و‬ ‫موفقیــت در توزیــع هوشــمندانه مــرغ و تخم مــرغ نشــان دهنــده ایــن امــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مهدی شــجری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬کلیــه‬ ‫‏مشــموالن مقاطــع ‪،‬دیپلــم و زیردیپلــم و فــارغ‬ ‫التحصیــان کارشناســی و بــه بــاال کــه بــرگ امــاده‬ ‫بــه خدمــت بــه تاریــخ یکــم‏دی مــاه را دریافــت‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬مــی بایســت بــا مراجعــه بــه یکــی از‬ ‫دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی (پلیــس‪)10+‬‬ ‫محــل‏ســکونت‪ ،‬بــرگ معرفــی نامــه مشــموالن بــه‬ ‫مراکــز امــوزش را دریافــت و برابــر اطالعــات مندرج‬ ‫در ان اقــدام کننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــم بهمــن مــاه در تقویــم‬ ‫ملــی تعطیــل اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مشــموالن ســاکن‬ ‫اســتان مــی بایســت ‏ســاعت ‪ 0700‬صبــح روز‬ ‫شــنبه مورخــه دوم بهمــن مــاه ‪ ،1400‬در محــل‬ ‫وظیفــه عمومــی اســتان کــه در بــرگ معرفــی نامــه‬ ‫‏مشــموالن بــه مراکــز امــوزش نیروهــای مســلح‬ ‫اعــام شــده‪ ،‬حضــور یابنــد تــا بــه خدمــت دوره‬ ‫ضــرورت اعــزام شــوند‏‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان تاکیــد کــرد‪ :‬عــدم حضــور بــه موقــع در زمان‬ ‫و محــل تعییــن‏شــده‪ ،‬غیبــت محســوب شــده و‬ ‫برابــر مــاده ‪ 58‬قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی‪،‬‬ ‫محرومیــت هــای اجتماعــی را بــرای انــان در‏بــر‬ ‫خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــجری بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه‬ ‫مشــموالن مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه‬ ‫فرهنگــی ســرباز بــه نشــانی ‏‪www.vazifeh.ir‬‏‬ ‫مــدارک و وســایل مــورد نیــاز جهــت ارائــه بــه مراکــز‬ ‫امــوزش را رویــت و در موعــد اعــزام همــراه داشــته‬ ‫‏باشــند و همچنیــن در صــورت داشــتن ابهــام بــا‬ ‫شــماره تلفــن‏‪‎‎096480‬تمــاس بگیرنــد‏‪.‬‬ ‫حمایت دادگستری گلستان‬ ‫از ایده های نو‬ ‫مهاجرت اجباری مسافران‬ ‫اخرت به روستا‬ ‫بخت پنج گلستانی برای حضور‬ ‫در المپیک ناشنوایان برزیل‬ ‫در دیــدار بــا رئیــس کل دادگســتری گلســتان مشــکالت یکــی از‬ ‫جوانان ایده پرداز اســتان در دیدار با رئیس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫بررســی شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ایــن دیــدار مشــکالت و‬ ‫درخواسـت های ایــن جــوان را شــنید و تلفنــی بــا رئیــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان بــرای حمایــت و حــل مشــکل ایــن جــوان رایزنــی کــرد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬امادگــی داریــم در صــورت نیــاز حمایــت‬ ‫کارافرینــان اســتان را بــرای رفــع مشــکل مالــی ایــن جــوان بــه منظــور‬ ‫اجرایــی کــردن ایــده هــای نواورانــه اش ‪ ،‬بــه کار گیریــم ‪.‬‬ ‫اســیابی بــا بیــان ایــن کــه دادگســتری گلســتان امــاده حمایت هــای‬ ‫قضایــی از جوانــان فعــال در حــوزه کســب و کارهــای نوپــا و دانــش‬ ‫بنیــان اســت افــزود‪ :‬از همــه ظرفیــت هــا و اختیــارات قانونــی خــود‬ ‫بــرای حمایــت از فعــاالن عرصــه دانــش بنیــان و افــراد نخبــه وایده پرداز‬ ‫اســتفاده مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫یــک جــوان گلســتانی در گفــت و گــو بــا یکــی از خبرگزاری های اســتان‬ ‫خواســتار توجــه مســئوالن بــرای حــل مشــکالتش شــده بود کــه امروز‬ ‫بــا دعــوت از وی و انجــام دیــدار حضــوری بــا رئیــس کل دادگســتری‬ ‫اســتان مکاتبــات الزم بــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــرای‬ ‫کمــک بــه ایــن جــوان انجــام شــد ‪.‬‬ ‫مشــهدی ملــوک از پشــت پنجــره بــه ارتفاعــات پربــرف جهان نمــا‬ ‫خیــره مانــده و گاهــی هــم نگاهــش را بــه ســوی همســرش در‬ ‫حیــاط خانــه می چرخانــد‪ .‬ســکوت عصرگاهــی روســتا بــا ورود یــک‬ ‫امبوالنــس و چنــد خــودرو می شــکند‪ .‬کاروان اشــنایی اســت کــه‬ ‫بــاز هــم مثــل ما ه‪‎‬هــای اخیــر جنــازه ای از ســاکنان گــرگان را بــه‬ ‫ســوی ارامــگاه می بــرد‪.‬‬ ‫ماجــرای دفــن غریبــه هــا بــه زنگی محلــه از چنــد مــاه قبــل اغــاز‬ ‫شــده و در ابتــدا روســتاییان مهاجــرت کــرده بــه شــهرها بــرای‬ ‫خاکســپاری راهی بهشــت فاطمه شــدند اما ارام ارام اموات افراد‬ ‫غیربومــی نیــز بــه خــاک ایــن روســتا ســپرده شــد‪.‬‬ ‫احمــد نجاتــی بــه تازگــی پــدرش را از دســت داده و اخریــن فــرد‬ ‫غیربومــی اســت کــه پیکــر فــردی از خانــواده اش را در روســتای‬ ‫زنگــی محلــه دفــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬مــا اصالتــا خانــواده ای مهاجــرت کــرده از ســمنان‬ ‫هســتیم کــه ســال هــا در گــرگان ســکونت داریــم‪ .‬پــس از فــوت‬ ‫پــدر وقتــی بــرای دفــن بــه امــام زاده عبداللــه گــرگان رفتــم با قیمت‬ ‫بســیار باالیــی مواجــه شــدم کــه تــوان پرداخــت ان را نداشــتم‪.‬‬ ‫وقتــی بــا خانــواده مشــورت کــردم تصمیــم گرفتیــم پــدر را در یکــی‬ ‫از روســتاهای اطــراف کــه قیمــت قبــر بســیار کمتــر از گــرگان اســت‬ ‫دفــن کنیــم ‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ناشــنوایان گلســتان گفــت کــه پنــج گلســتانی بــا‬ ‫حضــور در اردوی تیــم ملــی رشــته های خــود بخــت زیــادی بــرای حضور‬ ‫در المپیــک ناشــنوایان برزیــل دارنــد‪.‬‬ ‫امیدرضــا رســتاقی در مجمــع انتخابــات ایــن هیــات اظهــار داشــت‪ :‬به‬ ‫جــز ایــن ملــی پوشــان‪ ،‬چنــد ورزشــکار ناشــنوای دیگــر گلســتان هــم بــا‬ ‫پیشــرفت محســوس در رشــته هــای خــود بــه دروازه تیــم ملــی نزدیــک‬ ‫شــده انــد و در صــورت ادامــه رونــد روبــه رشــد خــود مــی تواننــد راهــی‬ ‫مســابقات معتبر جهانی و اســیایی ناشــنوایان شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ورزش ناشــنوایان گلســتان در ‪ ۹‬رشــته افــزون بــر ‪۱۵‬‬ ‫ملی پــوش دارد کــه اگــر امکانــات مناســب را بــرای این افراد مهیا کنیم‬ ‫امــکان بیشــتر شــدن تعــداد ملــی پوشــان وجــود خواهد داشــت‪.‬‬ ‫به گفته وی در حال حاضر هیات ناشــنوایان گلســتان ‪ ۲۰۰‬ورزشــکار‬ ‫در ‪ ۱۳‬رشــته ورزشــی را تحت پوشش دارد‪.‬‬ ‫بیســت و چهارمیــن دوره مســابقات المپیــک تابســتانی ناشــنوایان‬ ‫اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬در برزیــل برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫رســتاقی تنهــا نامــزد احــراز ریاســت هیــات ناشــنوایان گلســتان بــود‬ ‫کــه همــه ‪ ۱۸‬رای اعضــای مجمــع را کســب کــرد و بــرای چهــار ســال این‬ ‫مســوولیت بــه وی ســپرده شــد‪.‬‬ ‫دستگاه های دولتی‬ ‫به راهیان نور کمک کنند‬ ‫گاوصندوق هایــی کــه در دیــوار یــا کــف‬ ‫خانــه نصــب می شــوند‪ ،‬می توانــد وســایل‬ ‫گرانبهــای شــما را از دســت ســارقان‬ ‫در امــان نگــه دارنــد‪ .‬دزدان اماتــور‬ ‫نمی تواننــد ان هــا را راحــت بــاز کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫وســایل قیمتــی در خانــه داریــد‪ ،‬ان را در‬ ‫گاوصنــدوق نگــه داریــد‪.‬‬ ‫زهــره اســدی‪ -‬تمامــی دســتگاه هــای دولتــی و غیردولتــی اســتان بــدون هیــچ تردیــدی بــه اردوهــای‬ ‫معنــوی راهیــان نــور کمــک کننــد تــا مــردم خاطــره خوشــی از ایــن اعــزام هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد اســتاندار خراســان شــمالی در جلســه پشــتیبانی راهیــان نــور خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ردیــف مالــی الزم بــرای اردوهــای راهیــان نــور در دســتگاه هــای دولتــی‬ ‫تعریــف نشــده اســت و ایــن مراســم همــواره بــا شــور و خواســت مــردم بســیجی برگــزار می شــود و‬ ‫امســال نیــز ایــن رونــد مردمــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی دســتگاه هــای دولتــی خراســان شــمالی کمبودهــای مالــی و ســخت‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی امــور‬ ‫اســتان های وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بایــد توزیــع هوشــمندانه‬ ‫ســایر اقــام بــرای تنظیــم‬ ‫بــازار نیــز در دســتور کار قــرار‬ ‫گیــرد و ایــن امــر نیازمنــد‬ ‫تقویــت باورهــای مــردم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار‪ ،‬توســط کمــک نــو اور‬ ‫(اســتارتاپ ها) و کســب و‬ ‫کارهــای دیجیتــال توزیــع‬ ‫هوشــمند روزانــه ‪ ۳۰۰‬تــن مــرغ منجمــد و ‪ ۳۰۰‬تــن تخــم مــرغ بــا قیمت هــای مصــوب ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازاری درب منــازل شــروع شــد و در ایــن اقــدام‪ ،‬هــر کیلوگــرم مــرغ منجمــد بــا قیمــت مصــوب ‪۲۰‬‬ ‫هزارتومــان و هــر شــانه ‪ ۳۰‬تایــی تخــم مــرغ بــا قیمــت ‪ ۴۳‬هزارتومــان در اختیــار مصــرف کننــدگان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شهروندان در این طرح با استفاده از کمک نو اور (استارتاپ) «بازرگام» محصول کیفی مورد نیاز‬ ‫خود را از کمک نواور بازرگام خریداری و درب منزل بدون پرداخت هزینه حمل و نقل تحویل می گیرند‪.‬‬ ‫هــدف از اجــرای توزیــع هوشــمند حــذف دالالن و واســطه گــران در توزیــع مــرغ منجمــد و تخــم‬ ‫مــرغ توســط ایــن شــبکه‪ ،‬بازاررســانی و دسترســی مســتقیم و بــی واســطه شــهروندان بــه کاالهــای‬ ‫اساســی و محصــوالت تنظیــم بــازار و بــوده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در گاوصندوق‬ ‫سرمایه گذاری کنید‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 3‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 86‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫برف مالیم اول وقت‪ .‬کمینه ‪7-‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪ .‬احتمال بارش برف ‪.%80‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫افــزاری خــود را بــرای اردوهــای راهیــان نــور اعــام کننــد و در مــدت یــک هفتــه هماهنگــی هــای الزم‬ ‫بــرای اجــرای مراســمی باشــکوه انجــام شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اداره کل امــوزش و پــرورش نیــز همچــون گذشــته بــا‬ ‫سیاسـت های الزم هماهنگــی داشــته باشــد تــا اعــزام دانــش امــوزان دختــر و پســر بــدون هیــچ کــم‬ ‫و کاســتی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی اردوهــای راهیــان نــور را مانــوری بــرای امادگــی رزمــی دانــش امــوزان دانســت و گفــت‪ :‬مناطــق‬ ‫عملیاتــی جنــوب یــاداور رشــادت هــا و جانفشــانی هــای رزمنــدگان اســت و تربــت پــاک ایــن مناطــق‬ ‫حافــظ معنــوی خــون هــزاران شــهید اســت و رســالت معنــوی ایــن اماکــن بایــد بــرای جوانــان و‬ ‫دانــش امــوزان تداعــی ارزش هــای انقــاب و اســام باشــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ادامــه داد‪ :‬امــام راحــل دســتور ارتــش ‪ ۲۰‬میلیونــی را دادنــد و اکنــون زمــان ان فــرا رســیده‬ ‫تــا ایــن فرامیــن ارزشــی را تبییــن کنیــم و بــا اعــزام جوانــان روحیــه ارزش را در جامعــه ترویــج کنیــم‪.‬‬ ‫طبــق پیــش بینی هــای فرمانــده ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان شــمالی؛ امســال ‪ ۲‬هــزار نفــر از‬ ‫ایــن اســتان در قالــب اردوهــای راهیــان نــور بــه مناطــق عملیاتــی جنگــی ســابق در جنــوب کشــور‬ ‫اعــزام می شــوند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن برنامــه ریزی هــا‪ ،‬دانــش امــوزان دختــر از اول تــا ‪ ۲۰‬بهمــن مــاه ســالجاری و دانــش‬ ‫امــوزان پســر از ‪ ۲۱‬بهمــن مــاه جــاری تــا پنجــم فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا ‪ 35‬دســتگاه اتوبــوس بــه ایــن‬ ‫مناطــق اعــزام مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ 337‬بازرسی استاندارد از شهر بازی های‬ ‫گلستان در سال ‪ 9‬ماهه سال جاری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد گلســتان از بازرســی ‪ 337‬تجهیــزات شــهربازی و‬ ‫زمیــن هــای بــازی اســتان و پلمــب ‪ 7‬تجهیــز بــه دلیــل نداشــتن تاییدیــه ایمنــی بــا هــدف حمایــت‬ ‫از حقــوق مصــرف کننــدگان در ‪ 9‬ماهــه ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫مهدیــس مســیبی ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود ‪ :‬طــی ‪ 9‬ماهــه گذشــته تعــداد ‪ 32‬بازدیــد نیــز‬ ‫توســط شــرکت هــای بازرســی فنــی از شــهربازی هــای اســتان انجــام گرفــت ‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫رعایــت نــکات ایمنــی در وســایل بــازی و تجهیــزات پارک هــا و شــهربازی ها مشــمول اســتاندارد‬ ‫اجبــاری هســتند‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬لــزوم اســتاندارد شــامل ســه مرحله ســاخت‪ ،‬نصب و بهره بــرداری‬ ‫اســت لــذا بــرای دریافــت تاییدیــه بایــد هــر ســه مرحلــه تحــت نظــارت کارشناســان اســتاندارد‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫مســیبی اظهــار داشــت‪ :‬اگرچــه بــه واســطه شــیوع ویــروس کرونــا اکثــر شــهربازی هــای اســتان‬ ‫از ابتــدای ســال تعطیــل بــوده انــد‪ ،‬امــا تمامــی شــهربازی های اســتان طبــق برنامــه زمان بنــدی‬ ‫شــده در طــول ســال توســط شــرکت هایی کــه توســط ســازمان ملــی اســتاندارد تاییــد صالحیــت‬ ‫شــده انــد مــورد بازرســی و بازدیــد فنــی و ایمنــی قــرار می گیرنــد‪ ،‬زیــرا وجــود یــک نقــص کوچــک‬ ‫در دســتگاه هــا‪ ،‬وســایل تفریحــی و بــازی غیراســتاندارد می توانــد خســارات و حــوادث جبــران‬ ‫ناپذیــری را بــرای خانــواده هــا بــه همــراه داشــته باشــد کــه ایــن مهــم‪ ،‬ضــرورت تشــدید نظــارت‬ ‫اســتاندارد را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬هنــگام اســتفاده از دســتگاه هــا و تجهیــزات بــازی مســتقر در شــهر‬ ‫بــازی هــا از وجــود گواهــی بازرســی اســتاندارد ان اطمینــان حاصــل کننــد و هر گونــه موارد تخلف‬ ‫را از طریــق ســامانه پیامکــی ‪ 30001517‬و شــماره تلفــن ‪ ۱۵۱۷‬بــه اداره کل اســتاندارد اســتان‬ ‫جهــت رســیدگی اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 7‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 92‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبــار‪ .‬بیشــینه ‪7‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال‬ ‫بــارش بــاران ‪.%70‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫گلستان ‪،‬در مرداب فقر‬ ‫رمضــان ســنگدوینی در جلســه شــورای معاونیــن و شــورای قضایــی اســتان و روســای دادگســتری ها و‬ ‫دادســتان های سراســر اســتان با نمایندگان مردم اســتان گلســتان در مجلس بیان داشــت‪ :‬گلســتان‬ ‫پــس از اســتان های سیســتان و خراســان جنوبــی ســومین اســتان فقیــر کشــور اســت کــه در مــرداب فقــر‬ ‫دســت و پــا مــی زنــد‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان گلســتان اظهارکــرد‪ ۵۲ :‬درصــد مــردم مــا جــزو دهــک هایــی پاییــن جامعــه هســتند و‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی هســتند‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بــا ضــروری دانســتن تســریع اقدامــات انقالبــی و جهــادی در اســتان گفــت‪ ۴۷ :‬درصد از جمعیت‬ ‫اســتان در روســتاها زندگــی مــی کننــد و اگــر بخشــی از ایــن جمعیــت بــه شــهرها مهاجــرت کننــد مشــکالت‬ ‫بیشــتر مــی شــوداز اینــرو نیازمنــد مدیــران جهــادی و انقالبــی بــرای کمتــر شــدن پروندهــا ی قضایــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص ارز ترجیحی افزود‪ :‬دولت باید ســازکار ان را مشــخص کند و ارز پنهان زیادی که در کشــور‬ ‫وجــود دارد را مدیریــت کند‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بــه ســفر رئیــس قــوه قضائیــه بــه گلســتان در جهــت حمایــت از بنــگاه هــای اقتصــادی اســتان‬ ‫وموضــوع نجــات خلیــج گــرگان تاکیــد کردوگفــت‪ :‬چندیــن بــار رئیــس کل دادگســتری اســتان شــخضا از بنــگاه‬ ‫هــای اقتصــادی بازدیــد داشــته و از نزدیــک مشــکالت را بررســی و نســبت بــه حــل ان اقــدام کردنــد کــه ایــن‬ ‫اقدامــات ســتودنی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه در خصــوص شــغل قضــات کــه شــغل بســیار ســختی اســت تصریــح کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از مســائلی کــه بایــد بــه ان توجــه کنیــم شــغل ســخت قضــات اســت‪ ،‬گاهــی اوقــات قضــات تا نیمه های شــب‬ ‫مشــغول پیگیــری پرونــده هــا و مشــکالت مــردم هســتند و ایــن مســئله ابعــاد روحــی و روانــی زیــادی بــرای‬ ‫قضــات بــه همــراه دارد کــه شــاید مــورد توجــه عمــوم مــردم و ســایر اقشــار قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر خــط فقــر زیــر ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان اســت و‬ ‫بایــد بــه حقــوق کارکنــان دســتگاه قضایــی توجــه شــودو خوشــبختانه ســخنان نماینــده دولــت کــه رئیــس‬ ‫اداره اســتخدامی اســت رویکــرد نماینــدگان را تغییــر داد و تــاش شــد در خصــوص تســریع حقــوق کارکنــان‬ ‫دادگســتری رای مثبتــی اخــذ شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 38‬فقره سرقت‬ ‫از اماکن خصوصی‏‬ ‫کشف ‪ 7‬فقره سرقت کابل‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫اعتماد بی جا‪ ،‬کالهبرداری‬ ‫میلیاردی را رقم زد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار بــا‬ ‫‪ 38‬فقــره ســرقت در بجنــورد‏خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چندیــن مــورد ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی و دولتــی در ســطح‏شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان‏قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر‏را شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تــاش کاراگاهــان‪ ،‬ســارق ســابقه دار در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه ‏در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در تحقیقــات‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 38‬فقــره ســرقت از‏اماکــن خصوصــی و دولتــی‬ ‫در ســطح شــهر بجنــورد اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬وی بعــد از‬ ‫تشــکیل‏پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی و در نتیجــه راهــی‬ ‫زنــدان شــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬ســارق ســابقه دار‬ ‫بــا ‪ 7‬فقــره ســرقت کابــل در‏بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چندیــن مــورد ســرقت کابــل در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان بــا‬ ‫تــاش مســتمر و بــی وقفــه موفــق شــدند محــل اختفای‏ســارقان‬ ‫را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه ‪ 4‬نفــر‬ ‫ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‏منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت کابــل در ســطح‬ ‫‏شهرســتان بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫‏مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار امنیــت و ارامــش را خــط قرمــز پلیــس عنــوان‬ ‫کــرد و از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫‏مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‏‪‎ ‎22‬فقــره‬ ‫کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و‏‏‪ 908‬میلیــون و ‪ 200‬هــزار‬ ‫ریــال در بجنــورد خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام ‏چندیــن مــورد کالهبــرداری در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد و شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه افــرادی بــا ترفنــد‏فــروش زمیــن و خــودرو از انــان اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‏اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــدون درنــگ اقدامــات‬ ‫فنــی و اطالعاتــی خــود را در ایــن رابطــه اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا ‏ســرعت عمــل کاراگاهــان و همــکاری شــاکیان پرونــده‪،‬‬ ‫محــل اختفــای متهمــان در چنــد نقطــه از شــهر بجنــورد مــورد‬ ‫‏شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی کاراگاهــان بــه محــل هــای شناســایی‬ ‫‏شــده اعــزام شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در چنــد عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫‪ 9‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای کــه ســابقه دار نیــز بودنــد‏دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای طــرح عملیاتــی برخــورد بــا برداشــت کننــدگان غیــر‬ ‫مجــاز ضایعــات دپــو شــده در‏اراضــی مجتمــع صنعتی‪،‬مامــوران‬ ‫پاســگاه ســارمران موفــق بــه شناســائی محــل دپــو غیــر مجــاز‬ ‫‏مقــدار قابــل توجهــی از ضایعــات اهــن مجتمــع صنعتــی در‬ ‫ســطح حــوزه اســتحفاظی شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکه مامــوران با هماهنگــی با مرجع‬ ‫قضائــی بــه محــل مــورد نظــر‏اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از محــل‬ ‫مــورد نظــر مقــدار ‪ 33‬تــن ســرباره هــای اهــن کشــف و‏ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم را‬ ‫شناســائی کــه بــا توجــه بــه عــدم حضــور‏متهــم در شهرســتان‬ ‫پرونــده ای در ایــن زمینــه تشــکیل و بــه مراجــع قضائــی ارســال‬ ‫گردیــد‪،‬‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا امــوال مکشــوفه تحویــل‬ ‫نماینــده مجتمــع صنعتــی شهرســتان‏گردیــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه برابــر‬ ‫نظــر کارشناســان ارزش ایــن‏مقــدار ضایعــات اهــن بیــش از ‪3‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه‏اینکــه ضایعــات دپــو شــده در اراضــی متعلــق بــه مجتمــع‬ ‫صنعتــی شهرســتان می باشــد هرگونــه ‏ورود و برداشــت های‬ ‫غیــر مجــاز بــه منزلــه ســرقت تلقــی شــده و متخلفیــن بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‏معرفــی مــی گردنــد و از شــهروندان عزیــز انتظــار مـی رود‬ ‫در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‏مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫کشف‪33‬تن ضایعات اهن‬ ‫مجتمع صنعتی اسفراین‬ ‫‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 33‬تــن‬ ‫ضایعــات اهــن اراضــی مجتمــع‏صنعتــی بــه ارزش بیــش از ‪3‬‬ ‫میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد ‏‬ ‫تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫مخابرات تا پایان سال‬ ‫تاکیــد مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در اتمــام پــروژه هــای نیمه تمام تا پایان ســال در یازدهمین جلســه‬ ‫شــورای مدیــران ‪ ،‬بــر تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام تــا پایان ســال تاکید شــد‪.‬‬ ‫استقبال صاحبان کسب و کار از ای نماد‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬بــه ســایت صاحبــان تجــارت الکترونیــک‬ ‫در گلســتان امســال ‪ ۱۰۰۳‬مــورد نمــاد اعتمــاد اعطــا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬حســین طلوعیــان اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد اعتمــاد بین کاربــران یکی از‬ ‫عوامــل مهــم تجــارت الکترونیک اســت ‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان افــزود‪ :‬مهمتریــن عوامــل اعتمــاد خریــداران بــه ســایت هــای اینترنتــی بــا توجــه بــه‬ ‫بررسـی های انجــام گرفتــه‪ ،‬شناســایی مالــک کســب و کار‪ ،‬امــکان مراجعــه در صــورت بــروز اشــکال‪ ،‬صحیــح‬ ‫بــودن اطالعــات کاال‪ ،‬خدمــات و گارانتــی پــس از فــروش‪ ،‬همچنیــن واضــح بــودن رونــد بازگردانــدن کاال و بــاز‬ ‫پس گیــری پــول ‪،‬حفــظ اطالعــات شــخصی و مالــی مشــتری و تامیــن امنیــت ســایت توســط یــک موسســه و‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه اهمیــت تحقــق اهــداف در نظــر گرفتــه شــده گفــت ‪ :‬برنامــه ریــزی جهــت‬ ‫تکمیــل پــروژه هــای در دســت اجــرا صــورت گرفتــه و بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال تســریع در‬ ‫فعالیتهــا صــورت گیرد‪.‬‬ ‫وی نظارت و کنترل بر فعالیت و عملکرد کارکنان و پیمانکاران را نیز توصیه کرد و استمرار ان را به اعضای‬ ‫شــورای مدیــران تاکیــد و اثــر گــذاری ان بــر بهبــود فرایندهــای کاری و حصــول نتیجــه مطلــوب را یــاداور شــد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان ‪ ،‬از اقدامات انجام شــده در راســتای ســرقت نیز گزارشــی ارائه و افزود‪ :‬رفع‬ ‫خرابــی هــای حاصــل از ســرقت بــه دلیــل تعــدد ان و تامیــن ملزومــات مــورد نیــاز ‪ ،‬متاســفانه زمانبــر اســت و‬ ‫الزم اســت مــردم از ایــن مســئله اگاهــی و در ایــن زمینــه بــا مخابــرات همــکاری نماینــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه شــعبان امیرخانلــو مدیــر تجــاری مخابــرات منطقــه گلســتان از جزئیــات کمپیــن‬ ‫تجــاری تانومــا ســخن گفــت و از برگــزاری جلســات متعــدد بــا مشــتریان تجــاری اســتان در راســتای تشــریح‬ ‫طــرح و بازاریابــی سرویســها و خدمــات ایــن کمپیــن خبــر داد و ابــراز امیدواری کرد با همکاری معاونت شــبکه‬ ‫و ســایر بخشــهای مرتبــط بتوانیــم بهتریــن خدمــات و سرویســها را بــه متقاضیــان ایــن طــرح ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫مرکــز ملــی اعتمــاد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مســولیت در ایــران برعهــده مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک بــا اعطــاء ایــن نمــاد یــا نشــان‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیــک دارد کــه در حــال حاضــر نمــاد الکترونیکی یک ســتاره و دو ســتاره دارای گواهی نامه‬ ‫امنیتــی ‪ ssl‬صــادر مــی کند‪.‬‬ ‫طلوعیان افزود‪ :‬برای کسب و کارهای مجازی با استفاده از این نماد تا کنون ‪ ۲۵‬پروانه کسب صادر شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد یــک ســایت فروشــگاهی اینترنتــی بــا حداقــل یــک محصــول فروشــی بــرای دریافــت ای نمــاد‬ ‫داشــته باشــد کــه اطالعــات کامــل محصــول در ان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نمــاد اعتمــاد الکترونیــک بــه شــکل یــک عالمت در باالی ســایت هایی کــه از نظر قانونی فعالیت‬ ‫انهــا مــورد تائیــد اســت بــه نمایش در مــی اید‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان در پایــان گفــت‪ :‬الــزام نمــاد کســب و کارهــای اینترنتــی‬ ‫خــرداد امســال توســط متولــی شــبکه پرداخــت کشــور اجــرا و بــرای پرداخت هــا ابالغ شــد و بــا محوریت نظام‬ ‫صنفی رایانه ای نهایی و در یک اطالعیه رســمی‪ ،‬شــهریور امســال منتشــر شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪465‬‬ ‫تحقیق و تفحص‬ ‫ازخودروسازان!‬ ‫یــک عــده کــه نافشــان را در مملکــت بــا نــدارد ونداریــم‬ ‫و نمی شــود پیونــد زده انــد خیلــی بــه دنیــای خــواب و رویــا‬ ‫اعتقــادی ندارنــد ولــی ازطرفــی بســیاری از ابنــاء بشــر کال ًدر‬ ‫عالــم خــواب و رویــا بــه ســر مــی برنــد‪ .‬اصــا ًیــک عــده بــه امیــد‬ ‫دیــدن خــواب هــای شــفاف و بــا کیفیــت‪ ،‬زندگــی می کنند‬ ‫و از هــر موقعیتــی بــرای خوابیــدن اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫از جملــه همیــن عمــو ســیفی خودمــان (ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه) کــه فکــر کنــم هــر شــب یــک دی وی‬ ‫دی کامــل خــواب می بینــد! ایشــان چنــد روز قبــل تعریــف‬ ‫می کــرد کــه خــواب دیــده یــک مازراتــی زرشــکی‪ ،‬تــودوزی‬ ‫ابریشــمی‪ ،‬رینــگ اســپرت‪ ،‬بیمــه بدنــه کامــل و ‪ ...‬ســوار‬ ‫شــده و در جاده هــای شــمال در حــال رانندگــی اســت‪.‬‬ ‫امــا داخــل مازراتــی شــبیه بــه پــژو ‪ 206‬بــود‪ .‬وی معتقــد‬ ‫اســت چــون تــا بحــال ســوار مازراتینشــده اســت‪ ،‬ضمیــر‬ ‫ناخــوداگاه وی نیــز تصــوری از داخــل مازراتــی نــدارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫در رویــا تصویــر پــژو ‪ 206‬پخــش می کــرده اســت!‬ ‫البتــه االن بــا اختــراع جدیــد دوســتان پژوهشــگر بــه نوعــی‬ ‫مشــکل کیفیــت خواب هــای مبهــم‪ ،‬ســیاه و ســفید و ‪8‬‬ ‫میلــی متــری حــل شــده اســت و عــاوه بــر اینکــه می تــوان‬ ‫خواب هایــی بــا کیفیــت اچ دی و وضــوح بــاال دیــد‪ ،‬کنتــرل‬ ‫خــواب هــم ممکــن شــده است!ســند معتبــر بــه نقــل جرایــد‬ ‫همیشــه بیدار ‪ «...‬پژوهشــگران هد بند جدیدی ســاخته اند‬ ‫کــه میتوانــد بــا انــدازه گیــری فعالیــت حــرکات چشــم‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــر در کنتــرل رویاهــای خــود کمک کند‪.‬کارکرد این ســربند‬ ‫ایــن گونــه اســت کــه بــا اندازه گیــری امواج مغــزی و فعالیت‬ ‫حــرکات چشــم‪ ،‬زمانــی را کــه فــرد وارد مرحل ـه ای از خــواب‬ ‫موســوم بــه ‪ REM‬مــی شــود‪ ،‬شناســایی مــی کنــد‪ .‬ســپس‬ ‫ایــن دســتگاه یــک ســری نــور متســاطع مــی کندکــه در ایــن‬ ‫حالــت کاربــران مــی تواننــد وارد وضعیــت رویــای واضــح و‬ ‫شــفاف شــوند و رویاهــای خــود را کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ســربند می توانــد بــه افــراد در دیــدن خواب هــای‬ ‫شــفاف و واضــح نیــز یــاری برســاند‪ ( ».‬روزنامــه حمایــت)‬ ‫حقیقتــا ًدســت مملــی ‪ ...‬یعنــی ایــن یارانــه‪ ،‬کارانــه‪ ،‬ســبد‬ ‫کاال‪ ،‬عیــدی و پــاداش و ‪ 10‬درصــد افزایــش حقوق ناز شســت‬ ‫ایــن دانشــمندان و پژوهشــگران ‪ ...‬از شــیر بــدون پالــم مــادر‬ ‫حــال تــر‪ ...‬یعنــی دیگــر موســم خواب هــای پریشــان و‬ ‫برفکــی و ســیاه و ســفید و کابوس هــای هولنــاک بــه پایــان‬ ‫رســیده اســت و موقــع دیــدن خواب هــای هدفمنــد و کنتــرل‬ ‫شــده فــرا رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــوری کــه ایــن دوســتان محقــق و پژوهشــگر در حــال‬ ‫پیشــروی هســتند بــه نظــر می رســد تــا چنــد وقــت دیگــر‬ ‫«دســتگاه رویــا ســاز» هــم تولیــد کننــد بــا انــواع اپش ـن ها‬ ‫و قابلیــت رویــت خــواب در بــاب موضوعــات مختلــف نظیــر‪:‬‬ ‫مســافرت های هوایی‪،‬اقامــت در هتل هــای ان چنانــی‪،‬‬ ‫خریــد خانــه و خــودرو‪ ،‬تفریحات مهیج‪ ،‬وام ازدواج‪ ،‬مســکن‬ ‫مهــر‪ ،‬خریــد خــودروی ارزان قیمــت‪ ،‬دریافــت وام کــم بهــره‪،‬‬ ‫افزایــش یارانــه و ‪....‬‬ ‫یعنــی در اینــده کافــی اســت قبــل از خــواب مــواردی را‬ ‫کــه دوســت داریــد خــواب ببنیــد بــا مــدت زمــان مشــخص‬ ‫و رعایــت موازیــن اخالقــی و شــرعی از منــوی دســتگاه‬ ‫انتخــاب کنیــد و بــه خــواب برویــد‪ .‬البتــه ایــن دســتگاه‬ ‫قطعــا ً هوشــمند ســاخته مــی شــود و در صــورت نیــاز مــدت‬ ‫زمــان برخــی خوابهــا را تمدیــد و صحنه هــای مــال اور نظیــر‬ ‫ایســتادن در صــف‪ ،‬تاخیــر هواپیمــا و قطــار‪ ،‬پیــدا کــردن‬ ‫ضامــن معتبــر‪ ،‬تلفــن از بانــک بابــت تاخیــر درپرداخــت‬ ‫قســط و ‪ ...‬را خــود بــه خــود حــذف مــی کنــد!‬ ‫در ضمــن بــا ایــن سیســتم پیشــرفته حتــی می تــوان‬ ‫برخــی امــورات را کــه ســال ها بــه طــول انجامیــده اســت‬ ‫یــک شــبه راســت و ریســت کــرد و بــه ســرانجام رســاند‪.‬‬ ‫مثــا ً خودروهایــی تولیــد کردکــه دســتکم در هنــگام‬ ‫انهــدام کیســه هــوای شــان بــاز شــود‪ ،‬مجــوز حرفــه ای‬ ‫واقعــی بــرای باشــگاه ها صــادر کــرد‪ ،‬تکلیــف بابــک زنجانی‬ ‫و رویاهایــش را یکســره کــرد؛ یــا خــاوری را در گونــی کــرد و‬ ‫مقابــل میــز قاضــی گذاشــت‪.‬‬ ‫حقوق هــای نجومــی را بــه خزانــه برگردانــد‪ ،‬تحقیــق و‬ ‫تفحــص از خودروســازان را بــه ســرانجام رســاند‪ ،‬رتبه بنــدی‬ ‫فرهنگیــان و نظــام تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاران و ‪ ...‬را‬ ‫اجــرا کــرد و خیلــی ازکارهــای دیگــر را کــه مشــمول مــرور زمان‬ ‫شــده انــد یــک شــبه اجرایــی کــرد! قشــنگ نیســت؟!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪465‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫چطور با کسی که‬ ‫ناراحت مان کرده برخورد‬ ‫کنیم‬ ‫بــا کســی کــه ناراحت تــان کــرده چــه رفتــاری می کنیــد؟‬ ‫ایــا جــار و جنجــال راه می اندازیــد و بــا تندخویــی پاســخش‬ ‫را می دهیــد؟ متاســفانه ایــن دقیقــا همــان رفتــاری اســت‬ ‫کــه بســیاری از مــا نســبت بــه فــردی کــه ناراحت مــان کــرده‬ ‫در پیــش می گیریــم‪ .‬یعنــی هــر وقــت از دســت کســی‬ ‫شــدیدا دلخــور می شــویم‪ ،‬در اقدامــی تالفی جویانــه‬ ‫بــه خشــونت کالمــی روی می اوریــم‪ ،‬غافــل از اینکــه بــا‬ ‫نیــش و کنایــه زدن فقــط خودمــان را ناراحت تــر می کنیــم‪.‬‬ ‫قطعــا خشــونت کالمــی راه حــل مناســبی بــرای برطــرف‬ ‫کــردن دلخوری هــا نیســت‪ ،‬امــا اگــر خشــونت کالمــی جایــز‬ ‫نیســت‪ ،‬پــس چطــور بایــد بــه کســی کــه ناراحتمــان کــرده‬ ‫پاســخ بدهیــم؟ ایــا بایــد بســوزیم و بســازیم و خودمــان را‬ ‫قربانــی ناعدالتــی دیگــران کنیــم؟ ادامــه شــماره ‪464‬‬ ‫ت رو در رو نامه بنویسید‬ ‫‪ .۶‬به جای صحب ِ‬ ‫گاهــی وقت هــا بــد نیســت بــه شــخصی کــه ناراحت تــان‬ ‫کــرده نامــه بنویســید و افــکار و احساســات تان را در قالــب‬ ‫نامــه بیــان کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب می توانیــد هــر فکــر یــا‬ ‫احساســی را کــه اذیت تــان می کنــد کامــا بــه طــرف مقابــل‬ ‫انتقــال دهیــد‪ .‬در ضمــن می توانیــد مطمئن باشــید کســی‬ ‫حرف تــان را قطــع نمی کنــد‪ .‬بهتــر اســت وقتــی نامــه‬ ‫را نوشــتید‪ ،‬چنــد روزی صبــر کنیــد‪ .‬بعــد از چنــد روز کــه‬ ‫خواســتید نامــه را بفرســتید‪ ،‬افــکار و احساســات تان را‬ ‫دوبــاره ارزیابــی کنیــد تــا مطمئــن شــوید هیــچ خشــمی در‬ ‫کار نباشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اشتی جویانه برخورد کنید‬ ‫اگــر اشــتی جویانه برخــورد کنیــد‪ ،‬طــرف مقابــل هــم‬ ‫ترغیــب می شــود خشــم و کینــه را کنــار بگــذارد‪ .‬منظــور‬ ‫از رفتــار اشــتی جویانه ایــن نیســت کــه مجبوریــد خطــای‬ ‫طــرف مقابــل را توجیــه کنیــد یــا تمــام حــق را بــه شــخصی‬ ‫بدهیــد کــه باعــث ناراحتی تــان شــده اســت‪ .‬رفتــار‬ ‫اشــتی جویانه یعنــی اینکــه در ِ اشــتی را بــاز بگذاریــد و بــه‬ ‫طــرف مقابــل فرصــت بازگشــت بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کینه به دل نگیرید و شاد زندگی کنید‬ ‫اینکــه چه پاســخی بــه رفتار ناراحت کننــده ی طرف مقابل ‬ ‫بدهیــد‪ ،‬کامــا دســت خودتــان اس ـت ؛ هــم می توانیــد از‬ ‫ب شــده عمــل‬ ‫کــوره در برویــد‪ ،‬هــم می توانیــد حســا ‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر فهمیدیــد طــرف مقابــل قصــد و نیتــی نداشــته‪،‬‬ ‫قضیــه را بیهــوده کِــش ندهیــد و تمامــش کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫هــم طــرف مقابــل از روی عمــد ناراحت تــان کــرده و حــاال‬ ‫خــودش طلــب بخشــش دارد‪ ،‬گذشــت کنیــد و بیشــتر از‬ ‫اینهــا خودتــان را در حالــت ناراحتــی باقــی نگذاریــد‪ .‬امــا‬ ‫اگــر هنــوز نتوانســته اید خطــای عمــدی طــرف مقابــل را‬ ‫ببخشــید‪ ،‬بــه خودتــان بگوییــد‪« :‬بــا اینکــه خیلــی ناراحتــم‬ ‫کــرده می بخشــمش تــا بتونــم از ایــن حالــت ناراحتــی‬ ‫دربیــام‪ ».‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬ســعی کنیــد ناراحتــی را کنــار‬ ‫بگذارید و تصمیم بگیرید خوشــحال تر زندگی کنید‪ .‬شــاد‬ ‫زیســتن یــک انتخــاب اســت کــه فقــط بــه دســت خودتــان‬ ‫امکان پذیــر می شــود‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫روبـه رو شــدن بــا شــخصی کــه ناراحت تــان کــرده مســلما‬ ‫کار خیلــی ســختی اســت‪ ،‬امــا هرگــز فکــر نکنیــد کــه عمــر‬ ‫رابطه تــان بــا همیــن ناراحتـی ای کــه پیــش امــده بــه پایــان‬ ‫رســیده اســت و هیــچ روزنـه ی امیــدی نیســت‪ .‬مطمئنــا بــاز‬ ‫هــم می توانیــد بــا یکدیگــر روبـه رو شــوید و ســنگ های تان‬ ‫را وا بکنیــد‪ .‬نکتـه ی کلیــدی ایــن اســت کــه هرگــز بــا خشــم‬ ‫بــه ســراغ طــرف مقابــل نرویــد و از قبــل تمریــن کنیــد‬ ‫کــه حیــن گفت وگــو بــه خودتــان مســلط باشــید‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب‪ ،‬عاقبــت رابطه تــان بــه هــر نتیجــه ای هــم کــه‬ ‫برســد‪ ،‬حداقــل از جانــب خودتــان خیال تــان راحــت اســت‬ ‫کــه مرتکــب بی عدالتــی نشــده اید‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫هرگاه قصد مسافرت‬ ‫داشته اید افراد منزل جدا‬ ‫جدا منزل را ترک و هنگام‬ ‫خروج از منزل به خودروهای‬ ‫متوقف شده و سرنشینان‬ ‫ان ها توجه داشته باشید‬ ‫و در صورت مشکوک بودن‬ ‫نوع خودرو و شماره ان را‬ ‫یادداشت و به کالنتری اعالم‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ترفندهایی برای اتش بس هنگام دعوای زن و شوهری‬ ‫صدف دژالود‬ ‫بگــو مگوهــای نــه چنــدان جــدی اتفاقــی اســت کــه اغلــب زوج هــا در‬ ‫مقطعــی از زندگــی مشــترک تجربـه اش می کنند‪ .‬به قــول قدیمی ترها‪،‬‬ ‫دعــوای زن و شــوهری نمــک زندگــی اســت‪ ،‬ولــی وای بــه حــال روزی کــه‬ ‫بگومگوهــای ســاده بــه خشــونت کالمــی یا فیزیکی کشــیده شــوند‪ .‬اگر‬ ‫رابطه تــان بــه دلیــل همیــن خشــونت ها دچــار تالطــم شــده اســت‪،‬‬ ‫اگاه باشــید کــه کوچک تریــن رفتــار نســنجیده ای می توانــد اوضــاع‬ ‫زندگی تــان را وخیم تــر کنــد‪ .‬در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا یاد بگیرید‬ ‫چگونــه بعــد از هــر دعوایــی رابطه تــان را دوبــاره از ســر بگیریــد و از بــروز‬ ‫مشــاجره های بعــدی جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪464‬‬ ‫بایــد بپذیریــد کــه بهبــود رابطه تــان زمــان می بــرد‪ .‬دکتــر شــوری توصیه‬ ‫می کنــد یــک جــدول زمانــی تهیــه کنیــد تــا ببینیــد هرچــه از روز دعــوا‬ ‫دورتــر می شــوید‪ ،‬رابطه تــان چــه تغییــری می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه از دعواهــای مشــابه در اینــده جلوگیــری کنید‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫بــا یکدیگــر روی مجموعـه ای از قوانیــن بــه توافــق برســید‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫بفهمیــد بــار دیگــری کــه کارتــان بــه جــر و بحــث کشــید‪ ،‬چگونــه بایــد‬ ‫رفتــار کنیــد تــا دعــوا بــاال نگیــرد‪ .‬مرکــز بهداشــت روان دانشــگاه تگــزاس‬ ‫توصیــه می کنــد از ایــن ســه قانــون غافــل نشــوید‪:‬‬ ‫در هــر نشســت فقــط روی یــک مشــکل تکیــه کنیــد‪ .‬تــا زمانــی‬ ‫کــه پرونــده ی یــک قضیــه را کامــا نبســته اید‪ ،‬نبایــد هیــچ‬ ‫قضی ـه ی دیگــری را وســط بکشــید‪ .‬اگــر هم ـه ی دلخوری های تــان‬ ‫را یکجــا مطــرح کنیــد‪ ،‬اوضــاع بــه هــم می ریــزد و هیــچ کــدام از‬ ‫مشــکالت تان حــل نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه موضوعــات شــخصی و نامربــوط اشــاره نکنیــد‪ .‬اگــر بــه موضوعــات‬ ‫شــخصی و نامربوطــی کــه نقطــه ی حساســیت طــرف مقابل تــان‬ ‫اســت دســت بگذاریــد‪ ،‬رابطه تــان بــه افــت بی اعتمــادی‪ ،‬خشــم و‬ ‫اســیب پذیری دچــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یکدیگــر را متهــم نکنیــد‪ .‬اگــر همســرتان را متهــم کنیــد‪ ،‬مطمئــن‬ ‫باشــید کــه گارد می گیــرد و بــه جــای اینکــه بــه درک متقابــل‬ ‫برســد‪ ،‬فقــط ســعی می کنــد از خــودش دفــاع کنــد‪ .‬پــس بــرای‬ ‫اینکــه حالــت تدافعــی ایجــاد نشــود‪ ،‬از متهــم کــردن طــرف مقابــل‬ ‫بپرهیزیــد و در عــوض‪ ،‬بــه همســرتان توضیــح دهیــد کــه چــرا از‬ ‫دســتش دلگیــر شــده اید‪.‬‬ ‫تو گــوی ِ بعــد‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬بایــد بــه دنبــال راهــکاری باشــید تــا گف ‬ ‫از دعــوا بــه مشــاجره تبدیــل نشــود‪ ،‬بلکــه ســازنده و پُربار باشــد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬الزم است قوانینی تعیین کنید که با رعایت شان بتوانید‬ ‫مســالمت امیز گفت وگــو کنیــد‪ .‬اگــر هــم مایــل نیســتید قاعــده و‬ ‫قانونــی تعییــن کنیــد‪ ،‬بایــد هــر کدام تــان نهایــت تالش تــان را بــه‬ ‫تو گــو بــه ســمت مشــاجره پیــش نــرود‪.‬‬ ‫کار بگیریــد تــا مســیر گف ‬ ‫‪ .۴‬به یکدیگر عشق بورزید‬ ‫بــه جــای اینکــه نســبت بــه یکدیگــر خشــم بگیریــد‪ ،‬مهربانــی و‬ ‫خوش رویــی پیشــه کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه بــه همســرتان نشــان‬ ‫دهیــد دوســتش داریــد و حضــورش در زندگی تــان بی اهمیــت نیســت‪،‬‬ ‫مهربانانــه رفتــار کنیــد و از جــادوی کلمــات دلنشــین غافــل نشــوید‪.‬‬ ‫معمــوال اگــر زن یــا شــوهر احســاس کنــد کــه دیگــر در دل همســرش‬ ‫جایــی نــدارد‪ ،‬زندگــی مشــترک تلــخ خواهــد شــد‪ .‬رفتارهــای خیلــی‬ ‫کوچکــی کــه حاکــی از توجــه و محبــت هســتند‪ ،‬معجــزه می کننــد‪.‬‬ ‫مثــا همیــن کــه بــه همســرتان پیامک هــای محبت امیــز بفرســتید یــا‬ ‫بــه اهســتگی روی شــانه اش دســت بگذاریــد‪ ،‬بــه بهبــود رابطه تــان‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬البتــه ایــن رفتارهــا زمانــی کــه هنــوز طــرف مقابل تــان‬ ‫داغ باشــد‪ ،‬احتمــاال جــواب نمی دهنــد‪ .‬امــا بعــد از اینکــه اوضــاع کمــی‬ ‫ارام تــر شــد‪ ،‬می توانیــد بــا نرم خویــی در جهــت بهبــود رابطه تــان قــدم‬ ‫برداریــد‪ .‬رفتارهــای محبت امیــز نشــان می دهنــد کــه بــه همســرتان‬ ‫اهمیــت می دهیــد و بــه دنبــال بهبــود رابطه تــان هســتید‪.‬‬ ‫امیدواریــم بتوانیــد بــا بــه کار بســتن راهکارهایــی کــه مــرور کردیــم‪ ،‬در‬ ‫جهــت بهبــود زندگــی مشــترک تان قــدم برداریــد‪ .‬امــا اگــر اوضــاع بــه‬ ‫حــدی وخیــم اســت کــه نمی توانیــد بــا یکدیگــر روب ـه رو شــوید‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت از یــک مشــاور کمــک بگیریــد تــا از راهنمایی هــای تخصصی تــر‬ ‫بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سارا شهیدی‬ ‫چطور حتی وقتی‬ ‫غیر ممکن است‪،‬‬ ‫بتوانیمببخشیم؟‬ ‫همســری کــه وفــادار نبــوده‪ ،‬پــدر و مــادری کــه در کودکـی شــما‬ ‫مطابــق انتظــار عمــل نکرده انــد‪ ،‬دوســتی کــه مســئله ی شــخصی‬ ‫شــما را فــاش کــرده اســت؛ اینهــا گاهــی زخمــی انقــدر عمیــق‬ ‫در وجــود شــما ایجــاد می کننــد کــه بــا خــود می گوییــد «هرگــز‬ ‫او را نمی بخشــم‪« ،».‬بعضــی از ادم هــا ارزش بخشــیده شــدن‬ ‫را ندارنــد‪« ،».‬بعضــی اتفاقــات غیرقابــل بخشــش هســتند‪.».‬‬ ‫امــا از ان ســو‪ ،‬دائمــا از رهبــران مذهبــی و روان شناســان‬ ‫احساســی‬ ‫می شــنویم کــه بخشــش و رهــا شــدن از فشــار‬ ‫ِ‬ ‫خشــم و رنجــش بــرای ســامت روانی مــان حیاتــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫چنیــن اســت کــه از خــود می پرســیم‪« :‬ببخشــیم یــا نــه؟ و اصــا‬ ‫چطــور وقتــی غیــر ممکــن اســت ایــن کار را انجــام دهیــم؟»‬ ‫مثــل اغلــب افــراد بعــد از رفتــار غیرمنصفانــه ای کــه در حــق‬ ‫گرفتــن امــواج احساســات‬ ‫شــما انجــام شــده و پــس از ارام‬ ‫ِ‬ ‫اولیـه ی متعاقــب ان‪ ،‬بــا چالــش تــازه ای روبـه رو خواهیــد شــد‪:‬‬ ‫ایــا قــرار اســت ایــن ادم را ببخشــید؟ ایــا حتــی وقتــی غیرممکــن‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ ،‬توانایــی بخشــیدن داریــد؟‬ ‫بخشش به چه معنا نیست؟‬ ‫ابتــدا بیاییــد مــرور کنیــم کــه بخشــش چــه معنایــی نــدارد‪ ،‬ان‬ ‫وقــت می توانیــم دربــاره ی لــزوم‪ ،‬چرایــی و چگونگــی بخشــش‬ ‫از زاوی ـه ی دیــد مشــترک و درس ـت تری بحــث را پیــش ببریــم‪.‬‬ ‫بیشــتر مــا حداقــل اســیر یــک طــرز فکــر غلــط دربــاره ی بخشــش‬ ‫هســتیم‪ .‬نگاهــی بــه ایــن لیســت بیندازیــد و مطمئــن شــوید کــه‬ ‫اعتقــاد اشــتباهی در ایــن زمینــه نداشــته باشــید‪:‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه کار اشــتباه فــرد را نادیــده‬ ‫بگیریــد یــا انــکار کنیــد‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه حتمــا الزم اســت بــه ان فــرد‬ ‫بگوییــد کــه او را بخشــیده اید‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه پــس از ان دیگــر حــق‬ ‫نداریــد احساســاتی دربــاره ی ان موقعیــت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه چیــز در ارتبــاط شــما‬ ‫بــا ان فــرد خــوب اســت یــا مــوردی بــرای بررســی بیشــتر در‬ ‫رابطــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه بایــد اتفاقــی کــه رخ داده‬ ‫را فرامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه الزم اســت ان فــرد را‬ ‫همچنــان در زندگــی خــود نگــه داریــد‪.‬‬ ‫و نهایتــا اینکــه بخشــش کاری نیســت کــه بــه خاطــر فــرد مقابــل‬ ‫انجــام دهید‪.‬‬ ‫اگــر بــا کلمــه ی بخشــش مشــکل داریــد و ان را معــادل بــا‬ ‫هــر یــک از مــوارد بــاال می دانیــد مجبــور نیســتید از ایــن کلمــه‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر دل تــان می خواهــد می توانیــد بــرای‬ ‫خودتــان کلم ـه ای تــازه بســازید‪ .‬چــرا کــه بررســی یــک ترومــای‬ ‫احساســی و ازاد شــدن از زخم هــای گذشــته معنایــی فراتــر از‬ ‫یــک واژه دارد‪.‬‬ ‫بخشش چیست؟‬ ‫بخشــش رهــا کــردن قضــاوت و نارضایتــی از فردی اســت که در‬ ‫حق شــما مرتکب کار اشــتباهی شــده اســت‪ .‬وقتی می بخشــید‬ ‫همچنیــن قــرار اســت از احســاس تلخــی‪ ،‬کینه جویــی و خشــم‬ ‫رهــا شــوید‪ .‬برخــی تصــور می کننــد بــرای بخشــش حتمــا الزم‬ ‫اســت بــه فــرد بگوینــد کــه او را بخشــیده اند‪ ،‬در اغوشــش‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬دســتی بــه شــانه اش بگذارنــد و برایــش دعــای خیــر‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن کارهــا اگرچــه ممکــن اســت بــا بخشــش همراه باشــد‬ ‫امــا لزومــی بــه انجــام انهــا وجــود نــدارد‪ .‬فراینــد بخشــش رونــدی‬ ‫تدریجــی اســت؛ بــا انتخــاب بخشــش ســعی می کنیــد حقیقــت‬ ‫را دربــاره ی اتفاقــی کــه رخ داده بپذیریــد و بتوانیــد راهــی بــرای‬ ‫زندگــی کــردن در وضعیــت ذهن ـی ای کــه «مســئله بــرای شــما‬ ‫حـل شــده اسـت » بیابیــد‪ .‬همان طــور کــه گفتــم بخشــش کاری‬ ‫نیســت کــه بــرای فــرد مقابــل انجــام می دهیــد؛ بخشــش کاری‬ ‫اســت کــه شــما بــرای خودتــان انجــام می دهیــد‪ ،‬می بخشــید‬ ‫چــون ایــن کار بــرای شــما مفیــد اســت‪.‬‬ ‫چرا باید ببخشم؟‬ ‫تحقیقــات فراوانــی نشــان می دهــد تمریــن بخشــش بــرای‬ ‫ســامت احساســی و بدنــی شــما مفیــد اســت‪ .‬خشــم‪ ،‬رنجــش‬ ‫و نفــرت احساســاتی هســتند کــه بــار ســنگینی را بــر ســامت‬ ‫روانــی و جســمی شــما تحمیــل می کننــد‪ .‬زمانــی کــه احساســات‬ ‫خــود را پــردازش و رهــا نمی کنیــد‪ ،‬انهــا در وجــود شــما گیــر‬ ‫می افتنــد و ناراحتی هــای جســمی مثــل درد معــده و فشــار‬ ‫خــون را باعــث می شــوند و همیــن طــور بــه مشــکالتی ماننــد‬ ‫افســردگی و اضطــراب دامــن می زننــد‪ .‬زمانــی کــه می بخشــید‬ ‫ایــن احساســات مخــرب را رهــا می کنیــد‪ ،‬اگرچــه بخشــش تنهــا‬ ‫راه خالصــی از ایــن احساســات نیســت‪ ،‬امــا یکــی از بهتریــن‬ ‫روش هــا بــرای ایــن کار اســت‪.‬‬ ‫چرا بخشش تا این اندازه دشوار است؟‬ ‫اگــر بخشــش کاری اســت کــه خودتــان بــرای خودتــان می کنیــد‬ ‫و اگــر ایــن کار حــال شــما را بهتــر می کنــد‪ ،‬پــس چــه چیــز‬ ‫بخشــش را تــا ایــن حــد دشــوار می کنــد؟ دالیــل فراوانــی وجــود‬ ‫دارد‪ :‬وجــود شــما سرشــار از فکــر بــه انتقــام و مجــازات اســت‪،‬‬ ‫از اینکــه دســت بــاال را داشــته باشــید لــذت می بریــد‪ ،‬نمی دانیــد‬ ‫موقعیــت را چگونــه بــرای خودتــان حالجــی کنیــد‪ ،‬بــه ادرنالینــی‬ ‫کــه خشــم بــرای شــما فراهــم می کنــد اعتیــاد پیــدا کرده ایــد‪،‬‬ ‫هویــت یــک ادم قربانــی را بــرای خــود انتخــاب کرده ایــد یــا‬ ‫اینکــه می ترســید اگــر ببخشــید مجبــور شــوید ارتبــاط خــود را‬ ‫بــا ان فــرد برقــرار یــا قطــع کنیــد‪ .‬ایــن دالیــل را می توانیــد بــا‬ ‫شــناخت خــود‪ ،‬احساســات‪ ،‬افــکار و مرزهایــی کــه بــرای خــود در‬ ‫نظــر می گیریــد‪ ،‬برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫ایا مجبورم ببخشم؟‬ ‫حــاال کــه می دانیــد بخشــش چــه چیزهایــی نیســت و می دانیــد‬ ‫چــرا این قــدر کار ســختی اســت‪ ،‬وقــت ان اســت کــه از خــود‬ ‫ســوال کنیــد ایــا می خواهــم کــه ببخشــم؟ اعتقــاد دارم کــه بــا‬ ‫بخشــش می توانیــد بــه خودتــان بــرای بهبــود یافتــن از انچــه‬ ‫بــر شــما گذشــته بهــره ببریــد و اگــر ان را امتحــان کنیــد شــاید‬ ‫از فوایــدش غافلگیــر شــوید‪ .‬امــا بــرای بخشــیدن الزم اســت‬ ‫کــه «بخواهیــد» ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬گاهــی نمی خواهیــد‬ ‫ببخشــید‪ ،‬چــون رنجــش ایجــاد شــده عمــق زیــادی دارد‪ ،‬چــون‬ ‫ان شــخص بیــش از حــد سوءاســتفاده گر بــوده یــا اینکــه چــون‬ ‫هیــچ پشــیمانی ای از خــود نشــان نــداده اســت‪ .‬تــا وقتــی رنــج‬ ‫و خشــم خــود را مشــخص‪ ،‬تمــام و کمــال احســاس‪ ،‬ابــراز و‬ ‫رهــا نکرده ایــد (بــرای ایــن کار از تمریــن انتهــای همیــن مقالــه‬ ‫و چهــار گام اساســی در بخشــش می توانیــد اســتفاده کنیــد)‬ ‫ســعی نکنیــد کســی را ببخشــید‪ .‬در حقیقــت بخشــش بــدون‬ ‫طــی مراحــل گفتــه شــده تنهــا زخم هایتــان را عمیق تــر می کنــد‪،‬‬ ‫چــرا کــه تنهــا دلیــل اســیب دیــدن شــما ایــن نیســت کــه دل تــان‬ ‫نخواســته شــخص خاطــی را ببخشــید‪ ،‬و دالیــل زیربنایــی نیــاز‬ ‫بــه رســیدگی دارنــد‪.‬‬ ‫چهار گام اساسی در بخشش‬ ‫اگــر بــه نتیجــه رســیدید کــه مایــل بــه بخشــش هســتید‪ ،‬زمــان‬ ‫و مــکان مناســبی را بــرای تنهــا مانــدن بــا افکارتــان در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬ســپس بــرای بخشــیدن‪ ،‬حتــی زمانــی کــه غیرممکــن‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ ،‬ایــن چهــار گام را برداریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بــه اتفاقــی کــه باعــث خشــم شــما شــد فکــر کنیــد‪ .‬بپذیریــد‬ ‫کــه ایــن اتفــاق رخ داده‪ ،‬احســاس و واکنــش خودتــان را نیــز‬ ‫قبــول کنیــد‪ .‬بــرای بخشــیدن الزم اســت از حقیقــت ماجــرا و‬ ‫تاثیــری کــه بــر شــما گذاشــته اگاه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــه رشــدی کــه در اثــر ایــن اتفــاق تجربــه کرده ایــد اذعــان‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن اتفــاق باعــث شــد چــه چیــزی را دربــاره ی خودتــان‪،‬‬ ‫نیازهــا و مرزهای تــان بیاموزیــد؟ نــه تنهــا شــما از ایــن موقعیــت‬ ‫جــان ســالم بــه در برده ایــد‪ ،‬چــه بســا بــه واســطه ی ان رشــد‬ ‫کــرده باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حــاال بــه فــرد مقابــل فکــر کنیــد‪ .‬او مرتکــب خطــا شــده و‬ ‫همـه ی انســان ها مرتکــب خطــا می شــوند‪ .‬او عملــی از ســر عقایــد‬ ‫محــدود و زاویـه ی دیــد ناعادالنـه ی خــود انجــام داده و همـه ی مــا‬ ‫گاهــی عملــی از ســر عقایــد محــدود و زاویـه ی دیــد ناعادالنه مــان‬ ‫انجــام می دهیــم‪ .‬در حالــی کــه شــما ازار می دیدیــد فــرد مقابــل‬ ‫در صــدد برطــرف کــردن نیــازی بــوده‪ ،‬فکــر می کنیــد ایــن نیــاز چــه‬ ‫چیــزی بــوده و چــرا ایــن شــخص بــرای تامیــن ان از چنیــن راه‬ ‫اســیب زننده ای اقــدام کــرده اســت؟‬ ‫‪ .۴‬نهایتــا دربــاره ی اطــاع دادن یــا نــدادن بــه فــردی کــه او‬ ‫را بخشــیده اید‪ ،‬تصمیــم بگیریــد‪ .‬اگــر تصمیــم داریــد بخشــش‬ ‫خــود را مســتقیما بــه او نگوییــد‪ ،‬پــس ایــن کار را بایــد در خلــوت‬ ‫خودتــان انجــام دهیــد‪ ،‬بــا صدایــی کــه خودتــان ان را بشــنوید‬ ‫بگوییــد «تــو را بخشــیدم» و بــه دنبــال ان هــر توضیحــی کــه‬ ‫الزم می بینیــد را بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫بخشــش مُهــر اختتامــی بــر اتفاقــی کــه بــرای شــما رخ داده‬ ‫اســت می زنــد‪ .‬شــما هنــوز بــه یــاد می اوریــد کــه چــه پیــش‬ ‫امــده‪ ،‬امــا دیگــر بــه وســیله ی ان محــدود نمی شــوید‪ .‬بــا کار‬ ‫کــردن روی احساســات تان‪ ،‬اموختــن اینکــه چــه کاری الزم‬ ‫اســت انجــام دهیــد تــا حــدود و مرزهــای خــود را معیــن کنیــد‬ ‫و بــا رســیدگی بــه نیازهایتــان در اینــده بهتــر می توانیــد از‬ ‫ـیدن دیگــری راهــی شــگفت انگیز‬ ‫خودتــان مراقبــت کنیــد‪ .‬بخشـ ِ‬ ‫بــرای گرامیداشــت خودتــان اســت‪ .‬بــا ایــن کار بــه دنیــا نشــان‬ ‫می دهیــد الیــق ایــن هســتید کــه شــاد باشــید‪.‬‬ ‫یک تمرین عملی و ساده‬ ‫یــک تمریــن ســاده کــه روان شناســان بــه مراجعین خود پیشــنهاد‬ ‫می دهنــد تمریــن نوشــتن اســت‪ .‬در ســاعتی از روز کــه کســی‬ ‫مزاحــم شــما نمی شــود مکانــی ســاکت را انتخــاب کنیــد و بــا یــک‬ ‫قلــم و کاغــذ بــه انجــا برویــد‪ .‬بــه کســی کــه شــما را ازرده اســت‬ ‫نامـه ای بنویســید؛ احساســات‪ ،‬افــکار‪ ،‬خشــم و تجربـه ی خــود را با‬ ‫نوشــتن بیــرون بریزیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کســی قــرار نیســت‬ ‫ایــن نامــه را بخوانــد؛ ایــن نامـه ی شماســت‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه تمریــن بــاال را انجــام دادیــد قلــم را بــه دســت‬ ‫دیگرتــان بدهیــد‪ .‬نوشــتن بــا دســت غیرغالــب (اگــر راســت‬ ‫هســتید‪ ،‬بــا دســت چپ تــان بنویســید)‪ ،‬بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫ذهــن تحلیلــی و قضاوتــی خــود را دور بزنیــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫احتمــاال متوجــه می شــوید کــه راحت تــر و از لحــاظ احساســی‬ ‫بــا صداقــت بیشــتری می نویســید‪.‬‬ ‫قــرار اســت همــه ی احساســاتی را کــه درون خــود حبــس‬ ‫کرده ایــد بــه واســطه ی قلمــی کــه در دســت داریــد بــه حرکــت و‬ ‫جریــان دراوریــد‪ .‬تصــور کنیــد همـه ی ان رنجــش‪ ،‬کینــه‪ ،‬انتقــام‬ ‫و ناراحتــی کــه در اعمــاق وجودتــان رخنــه کــرده بــه کاغــذ انتقــال‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬حتــی اگــر فکــر می کنیــد هرگــز قــادر نیســتید‬ ‫او را ببخشــید‪ ،‬یــا نمی خواهیــد او را ببخشــید‪ ،‬انجــام تمریــن‬ ‫نوشــتاری شــبیه بــه ایــن‪ ،‬همچنــان بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫تــا حــدی بــر افــکار منفــی و از هــم گســیخته ای کــه دربــاره ی‬ ‫ماجــرای رخ داده و فــرد داریــد غلبــه کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی کســی بــه مــا اســیب می زنــد‪ ،‬ایــن طبیعــی اســت کــه‬ ‫بخواهیــم احســاس خشــم و کینــه را درون مــان نگــه داریــم و‬ ‫در صــدد انتقــام بمانیــم‪ .‬امــا زمانــی کــه بــه خشــم خــود وفــادار‬ ‫می مانیــم چــون داشــتن چنیــن احساســات منف ـی ای عادالنــه‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ ،‬نمی توانیــم بهبــود پیــدا کنیــم‪ .‬چــه فکــر کنیــد‬ ‫کــه بــرای بهبــود یافتــن بــه بخشــش نیــازی داریــد یــا نــه‪ ،‬فراینــد‬ ‫التیــام بــه خــودی خــود بــرای شــما حیاتــی اســت‪ .‬در مدتــی کــه‬ ‫ســعی در التیــام خــود داریــد توجه تــان را بــه خودتــان معطــوف‬ ‫کنیــد‪ ،‬و بــه چیز هایــی کــه زندگــی کامل تــر و بهتــری را بــرای ‬ ‫شــما بــه ارمغــان می اورنــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫معــاون توســعه و پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســامانه بارشــی جدیــد از روز ســه‬ ‫شــنبه هفتــه جــاری اســتان را فرامــی گیــرد کــه فعالیــت ان ســبب بــارش بــاران و بــرف در مناطــق مختلــف‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســامانه بارشــی از عصــر روز ســه شــنبه در اســتان فعــال مــی شــود‬ ‫کــه فعالیــت ان ســبب وزش بــاد لحظــه ای شــدید‪ ،‬بــارش بــاران و بــرف و بتدریــج بــارش بــرف و مــه مــی‬ ‫شــود و در ارتفاعــات هــم کــوالک بــرف و مــه پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫فرا گیری سامانه‬ ‫بارشی جدید‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪1400‬‬ ‫هکرها ‪ 18.7‬میلیون دالر از پلت فرم‬ ‫‪ Lympo NTF Animoca‬را سرقت کردند‬ ‫هــک کیــف پــول داغ‪ :‬هکرهــا ‪ 18.7‬میلیون دالر‬ ‫از پلــت فــرم ‪ Lympo NTF Animoca‬را ســرقت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫هکرهــا دسترســی بــه کیــف پــول داغ عملیاتــی‬ ‫‪ NFT Lympo‬ه بــه دســت اوردنــد و موفــق بــه‬ ‫ربــودن ‪ ۱۶۵.۲‬میلیــون ‪( LMT‬معــادل ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫دالر) شــدند‪.‬‬ ‫‬)‪ NFT‪(aka non-fungible token‬بــه یــک‬ ‫‪ gamechanger‬بــزرگ در ‪ Blockchain‬تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا در عیــن حــال‪ ،‬بــه هدفــی پــر‬ ‫ســود برای مجرمان ســایبری تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه کالهبرداری هــای‬ ‫مربــوط بــه ‪ NFT‬بــه طــور ناگهانــی افزایــش یافتــه‬ ‫و گــزارش هــا در مــورد اســیب پذیــری هــای‬ ‫امنیتــی در بســترهای میزبانــی وب ‪ NFT‬ماننــد‬ ‫‪ OpenSEA‬مــورد توجــه قــرار گرفته اســت‪ .‬در‬ ‫یکــی از ایــن موارد اخیر شــرکت تابعــه ‪Animoca‬‬ ‫‪ Brands‬وتوکــن ورزشــی پلــت فــرم (‪ )NFT‬و‬ ‫‪ ،Lympo‬کــه در حــدود ‪ 18.7‬میلیــون دالر را در‬ ‫زمــان هــک از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫‪ Lympo‬بــه یــک هــدف از نقــض امنیــت کیــف‬ ‫پــول نقــد داغ تبدیــل شــده اســت کــه ایــن پلــت‬ ‫فــرم تقریبــا ‪ 165.2‬میلیــون ‪ LMT‬را از دســت‬ ‫داده اســت‪ ،‬کــه در حــدود ‪ 18.7‬میلیــون دالر‬ ‫ارزش دارد‪ .‬تیــم ‪ Lympo‬یــک بــه روز رســانی‬ ‫کوتــاه را منتشــر کــرد‪ ،‬اعــام داشــت کــه هکرهــا‬ ‫در روز دوشــنبه دسترســی بــه کیــف پــول داغ‬ ‫عملیــات پلــت فــرم را بــه دســت اوردنــد و موفــق‬ ‫بــه ســرقت ‪ 165.2‬میلیــون ‪ LMT‬شــدند‪.‬‬ ‫بســیاری از توکــن هــای ســرقت شــده بــه‬ ‫یــک ادرس واحــد فرســتاده شــدند کــه در ان‬ ‫بودجــه قبــل از ارســال بــه ســایر ادرس هــا در‬ ‫‪ Sushiswap‬یــا ‪ Uniswap‬بــه ‪ Ether‬مبادلــه‬ ‫شــدند‪ .‬مهاجمــان ده کیــف پول مختلف پــروژه را‬ ‫هــک کردنــد‪ Lympo .‬مدعی اســت که مهاجمان‬ ‫در طــی ایــن حملــه ‪ ،‬بــه کیــف پــول انــان متصــل‬ ‫شــده و از ان بــرای ارســال ‪ /‬دریافــت ارز دیجیتــال‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫قیمت ‪ LMT‬پس از حادثه کاهش یافت‬ ‫گزارش هــا حاکــی از ان اســت کــه حــدود ‪% ۹۲‬‬ ‫ارزش ‪ LMT‬بــه هنــگام انتشــار ایــن هــک کاهش‬ ‫یافــت‪ CoinMarktCap .‬گــزارش می دهــد کــه تــا‬ ‫ســاعت ‪ ۱۰‬صبح روز دوشــنبه‪ ،‬ارزش ‪ LMT‬حدود‬ ‫‪ ۰.۱۱۵‬دالر بــود‪ ،‬و دوازده ســاعت بعــد ارزش ایــن‬ ‫نشــانه بــه ‪ .۰.۰۰۷۷۲۴‬دالر کاهــش یافــت‪ .‬ایــن‬ ‫تیــم در تاریــخ ‪ 11‬ژانویــه در توئیتــر نوشــت کــه‬ ‫می کوشــند تــا پلتفــرم را تثبیــت کننــد و عملیــات‬ ‫سردار «سعید دادگر»؛ فرمانده انتظامی استان گلستان‬ ‫تعمیق فرهنگ‬ ‫حجاب و تاثیر ان‬ ‫بر امنیت اجتماعی‬ ‫حجــاب و عفــاف دو اصــل مهــم در زندگــی بشــر بــه شــمار مــی رود‬ ‫زیــرا رعایــت ایــن الزامــات دینــی موجــب می شــود تــا انســان از‬ ‫اســیب های اجتماعــی دور بمانــد ضمــن انکــه بارعایــت دیگــر‬ ‫شــئون زندگــی می توانــد الگویــی واال بــرای ســایرین باشــد‪.‬‬ ‫حجــاب‪ ،‬بــه معنــای پوشــش اســامی‪ ،‬دارای دو بُعــد ایجابــی‬ ‫و ســلبی اســت‪ .‬بُعــد ایجابــی ان‪ ،‬وجــوب پوشــش بــدن و بُعــد‬ ‫ســلبی ان‪ ،‬حــرام بــودن خودنمایــی بــه نامحــرم اســت؛ و ایــن‬ ‫دو بُعــد بایــد در کنــار یکدیگــر باشــد تــا حجــاب اســامی محقــق‬ ‫شــود؛ گاهــی ممکــن اســت بُعــد اول باشــد‪ ،‬ولــی بُعــد دوم‬ ‫نباشــد‪ ،‬در ایــن صــورت نمی‪‎‬تــوان گفــت کــه حجــاب اســامی‬ ‫محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــه معنــای عــام‪ ،‬هــر نــوع پوشــش و مانــع از وصــول بــه گنــاه‬ ‫را حجــاب بنامیــم‪ ،‬حجــاب می‪‎‬توانــد اقســام و انــواع متفاوتــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬یــک نــوع ان حجــاب ذهنــی‪ ،‬فکــری و روحــی‬ ‫اســت؛ مثــا ً اعتقــاد بــه معــارف اســامی‪ ،‬ماننــد توحیــد و نبــوت‪،‬‬ ‫از مصادیــق حجــاب ذهنــی‪ ،‬فکــری و روحــی صحیــح اســت کــه‬ ‫می‪‎‬توانــد از لغزش‪‎‬هــا و گناه‪‎‬هــای روحــی و فکــری‪ ،‬مثــل کفــر و‬ ‫شــرک جلوگیــری نمایــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در قــران از انــواع دیگــر حجــاب کــه در رفتــار‬ ‫خارجــی انســان تجلــی می‪‎‬کنــد‪ ،‬نــام بــرده شــده اســت؛‬ ‫مثــل حجــاب و پوشــش در نــگاه کــه مــردان و زنــان در مواجهــه‬ ‫بــا نامحــرم بــه ان توصیــه شــده‪‎‬انــد‪:‬‬ ‫ن یغ ُّ‬ ‫م؛ ای رســول مــا بــه مــردان‬ ‫ن اَبْصارِه ِـ ْ‬ ‫ُضــوا م ِـ ْ‬ ‫ق ُـلْ لِلْمُوْمِنِی ـ َ‬ ‫مومــن بگــو تــا چش ـم‪‎‬ها را از نــگاه نــاروا بپوشــند‪.‬‬ ‫ْض ْ‬ ‫ت یغ ُ‬ ‫ن اَبْصارِهِــنَّ؛ ای رســول بــه زنــان‬ ‫قُــلْ لِلْمُوْمِنــا ِ‬ ‫ن مِــ ْ‬ ‫ضــ َ‬ ‫را ازســر بگیرنــد و افزودنــد کــه ‪ LMT‬از لیکوییدهــا‬ ‫حــذف شــده اســت تــا مانــع از اختــال بیشــتر‬ ‫قیمــت توکــن هــا شــود‪.‬‬ ‫‪ Animoca‬برای کمک به بهبود ‪Lympo‬‬ ‫شــرکت ‪ ،Lympo›s Parent Animoca‬یــک‬ ‫شــرکت ســرمایه گــذاری مبتنــی بــر هنــگ کنــگ‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت کــه حاضــر اســت از شــرکت تابعــه‬ ‫خــود بــرای رســیدگی بــه چالش هــای ناشــی از‬ ‫ایــن هــک حمایــت کنــد‪ .‬مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫‪ ، Animoca، Yat Siu‬بیانیــه ای را منتشــر کــرد‬ ‫کــه در ان نوشــته شــده بــود‪« :‬مــا بــا ‪Lympo‬‬ ‫کار می کنیــم تــا بــه ان هــا در برنامــه بهبــود‬ ‫کمــک کنیــم‪ ،‬امــا مــا هیــچ مکانیــزم مشــخصی‬ ‫نداریــم‪».‬‬ ‫مترجم‪ :‬مهران بهنام نیا‬ ‫مومــن بگــو تــا چشــم‪‎‬ها را از نــگاه نــاروا بپوشــند‪.‬‬ ‫فواید و اثار حجاب اسالمی‬ ‫بــرای دســتیابی بــه اهــداف تربیــت دینــی‪ ،‬توســعه فرهنــگ‬ ‫تعالــی بخــش حجــاب و عفــاف اهمیــت ویــژه ای دارد لــذا پویایــی‬ ‫تربیــت دینــی در شــرایط کنونــی بــه پویایــی روش هــا‪ ،‬نگــرش هــا‬ ‫و برنامــه هایــی وابســته اســت کــه در ســطح خانــواده‪ ،‬نظــام هــای‬ ‫اموزشــی و سیاســت هــای حاکــم بــر جامعــه مطــرح مــی شــود‪.‬‬ ‫عفــاف نیــز یکــی از فضایــل اخالقــی اســت کــه همــواره در تعالیم‬ ‫اســام جایــگاه واالیــی داشــته و توجــه بــدان مهــم اســت‪ .‬در‬ ‫روایــات متعــددی عفــاف بهتریــن عبــادت شــمرده شــده و امــام‬ ‫علــی(ع) ان را بهتریــن خــوی و خصلــت و سرمنشــا هــر خیــر و‬ ‫نیکــی خوانــده اســت‪.‬‬ ‫حجــاب و عفــاف دو اصــل مهــم در زندگــی بشــر بــه شــمار مـی رود‬ ‫زیــرا رعایــت ایــن الزامــات دینــی موجــب می شــود تــا انســان از‬ ‫اســیب های اجتماعــی دور بمانــد ضمــن انکــه بارعایــت دیگــر‬ ‫شــئون زندگــی می توانــد الگویــی واال بــرای ســایرین باشــد‪.‬‬ ‫فلســفه حجــاب اســامی در واقــع توجــه بــه تهذیــب و تزکیــه‬ ‫نفــس و ملــکات نفســانی اســت کــه قــرب الهــی را فراهــم‬ ‫می ســازد و زمینــه رشــد معنــوی مــردان را هــم در اثــر حفــظ نــگاه‬ ‫فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کارکردهــای مهــم حجــاب در حــوزه اجتماعــی اســت زیــرا‬ ‫توجــه بــه ایــن مهــم انســان را از معاشــرت های بــی بنــد و بار محفوظ‬ ‫مــی دارد و بــر تحکیــم نظــام خانــواده افــزوده و از انحــال کانــون‬ ‫محکــم زناشــویی جلوگیــری و امنیــت اجتماعــی را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫حجــاب و پوشــش اســامی و بــه تبــع ان‪ ،‬حفــظ نظــام خانــواده‬ ‫نیــز از ان رو ارزش دارنــد کــه تامیــن کننــده ســعادت ادمــی و‬ ‫منشــاء قــرب الهــی هســتند‪.‬‬ ‫حجــاب حصــاری محکــم و ایمــن از نــگاه نامحرمــان بــرای زن‬ ‫مســلمان اســت زیــرا کرامــت زن بــه عنــوان مــادر در حفــظ‬ ‫پوشــش و توجــه بــه دســتورات خداونــد بــزرگ در کتــاب تعالــی‬ ‫بخــش بــه ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫زن از نــگاه اســام دارای جایــگاه رفیــع و ارزشــمندی بــه نــام‬ ‫مــادر اســت کــه اگــر دســتورات قرانــی را مــورد توجــه قــرار دهــد‬ ‫بــه ان جایــگاه شایســته در پیشــگاه الهــی دســت یافتــه و خــود را‬ ‫از نگاه هــای شــیطانی در امــان داشــته اســت‪.‬‬ ‫اســام بــر خــاف غــرب‪ ،‬جایــگاه زن را واال و ارزشــمند می دانــد‬ ‫و بــه همیــن منظــور در قــران کریــم بــر مصونیــت زن از نگاه هــای‬ ‫نامحــرم تاکیــد و توصیه هــای فــراوان شــده اســت‪.‬‬ ‫بررســی حجــاب و عفــاف در ایــات قــران‪ ،‬احادیــث و روایــات‬ ‫می توانــد نقــش بســزایی دراشــنایی بانــوان بــا جایــگاه رفیــع‬ ‫زن در دیــن مقــدس اســام و هویتــی کــه معمــار کبیــر انقــاب‬ ‫اســامی ایــران در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫زنــان بخشــید‪ ،‬داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بانــوان در جوامــع اســامی بایــد منزلــت خــود را بــا توجــه بــه‬ ‫چهارچــوب وظایــف خــود در بخــش حجــاب و عفــاف‪ ،‬اخــاق‬ ‫و رفتــار مناســب حفــظ کننــد تــا ســامت فــردی و اجتماعــی در‬ ‫جامعــه اســامی ایــران کــه دارای ارزش هــای دینــی و ملــی اســت‬ ‫ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫حجــاب بــرای زن ایرانــی کــه مســئولیت تربیتــی و اموزشــی یــک‬ ‫نســل را بــر عهــده دارد دارای چهارچــوب و دســتورالعمل اســت‬ ‫کــه هــر یــک از بانــوان کــه نقــش مــادری و همســری در کانــون‬ ‫خانــواده را بــر عهــده دارنــد بایــد بــه ان اهمیــت دهنــد‪.‬‬ ‫رفتــار حضــرت فاطمــه (س)‪ ،‬الگــو و معیــار بســیار روشــنی بــرای‬ ‫همــه بشــر بــه ویــژه دختــران جــوان و مســلمان اســت تــا زندگــی‬ ‫کالهبرداری ‪30‬‬ ‫میلیاردی در گلستان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار‬ ‫«ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وصــول مرجوعــه‬ ‫قضائــی و ادعــای یکــی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی ‪5‬میلیــاردی از وی‪ ،‬موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی پرونــده در اظهاراتــش‬ ‫اینگونــه عنــوان کــرد کــه فــردی خــود را نماینــده‬ ‫پخـــش عمــده تهـــیه و تـــوزیع چــوب خارجــی‬ ‫معـرفـــی کــرده و در اگهی هــای تبلیغاتــی خــود‬ ‫نیــز قیمت هــای پاییــن تــر از عــرف بازار پیشــنهاد‬ ‫مــی داد کــه پــس از دریافــت ‪5‬میلیــارد ریــال‬ ‫بیعانــه و پیـــش پـرداخـــت‪ ،‬پاســخگوی تمــاس‬ ‫تلفنــی هــم نیســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬پــس از‬ ‫انجــام تحقیقــات تخصصــی و اطالعاتــی‪ ،‬نهایتــا‬ ‫متهــم کــه ســاکن یکــی از کالن شــهرها بــود‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم ‪ 30‬ســاله ایــن پرونده‪،‬‬ ‫ســوابق کالهبـــرداری مشــابه دیگری نیز داشـــته‬ ‫و بــه مــدت ‪ 5‬ســال بــا توجه به محـکومـــیت های‬ ‫کیفـری‪ ،‬متـواری بـود‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر همچنیــن گفــت‪ :‬متهــم از طریق‬ ‫راه انــدازی صفحــات مجــازی در اینسـتاگـــرام‬ ‫و تلگــرام و درج اگهــی دروغـــین‪ ،‬خـــود را‬ ‫نماینــده پخـــش عمــده تهـــیه و تـــوزیع چــوب‬ ‫خارجــی معـرفـــی و در نتیجــه اعتمــاد تعــدادی از‬ ‫شــهروندان بیــش از ‪ 30‬میلیــارد ریــال بــا همیــن‬ ‫روش‪ ،‬کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان بــه منظور‬ ‫پیشــگیری از ایــن گونــه جرایــم بــه کاربــران‬ ‫توصیــه کــرد کــه فریــب تبلیغــات جــذاب‬ ‫کالهبــرداران را نخورنــد و بــه اینگونــه تبلیغــات‬ ‫کــه قیمت هــای نامتعــارف را پیشــنهاد می کننــد‪،‬‬ ‫اعتنــا نکننــد‪.‬‬ ‫ســعادتمندی داشــته باشــند در حقیقــت دختــران جــوان بــا عفــاف‬ ‫خــود‪ ،‬گامــی موثــر بــرای بــاال بــردن شــخصیت و ارزش خــود و‬ ‫حفــظ موقعیــت خویــش در برابــر مــردان بــر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫حجاب و امنیت اجتماعی‬ ‫حجــاب باعــث تبلیــغ فرهنــگ نــاب اســامی و تشــویق جوانــان‬ ‫بــه ازدواج موفــق می شــود‪ .‬حفــظ حجــاب‪ ،‬نــه تنهــا باعــث ایجــاد‬ ‫امنیــت اجتماعــی فراگیــر مــی شــود بلکــه جهــت مبــارزه بــا تهاجــم‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬مســئوالن را از واردات کاالهــای تجمالتــی‪ ،‬لــوازم‬ ‫بهداشــتی و ارایشــی مبتــذل نهــی می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم بــه طــور کلــی فوایــد مهــم حجــاب را بیــان کنیــم‬ ‫می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪.۱‬نزدیکی به خدای متعال و تقویت معنویت در زندگی‬ ‫از جملــه مهمتریــن اثــار وبــرکات حفــظ حجــاب در زندگــی‬ ‫تحصیــل رضایــت خــدای متعــال و تقویــت حــاالت معنــوی در‬ ‫زندگــی اســت‪.‬‬ ‫چراکــه بــا رعایــت ایــن دســتور الهــی در واقــع بــه اوامــر الهــی احتــرام‬ ‫گذاشــته از ایــن رو بــه ایــن واســطه در جهــت رضایــت الهــی قــدم‬ ‫برداشــته و مــی تــوان بــه حــاالت معنــوی خــود کمــک کــرد‪.‬‬ ‫‪.۲‬ارامش روحی و روانی‬ ‫هرچنــد بعضــی از افــراد بــه واســطه نداشــتن روحیــه عــزت‬ ‫و اعتمــاد بــه نفــس بــرای اقنــاع و ارامــش خــود رو بــه ســوی‬ ‫بی حجابــی می اورنــد‪ ،‬ولــی بــا یــک تحقیــق میدانــی و امــاری‬ ‫بیــن افــراد بــا حجــاب و بی حجــاب بــه روشــنی نتایجــی بدســت‬ ‫می ایــد‪ ،‬کــه ماحصــل ان ایــن اســت افــراد باحجــاب بــه واســطه‬ ‫عــدم تمایــل بــه عشــوه گــری و خــود نمایــی در روابــط اجتماعــی از‬ ‫ارامــش بیشــتری برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬استحکام و بهبود روابط خانواده‬ ‫رابطــه اســتحکام خانــواده و رعایــت حجــاب را می تــوان ایــن‬ ‫چنیــن شــرح داد کــه زن و مــرد در خانــواده بــا تمرکــز داشــتن‬ ‫ی بــه حــق اعضــای خانــواده در مســیر رســیدن بــه‬ ‫بــه خواســته ها ‬ ‫ایجــاد کانــون گــرم و صمیمــی قــدم بــر می دارنــد و تمــام همــت‬ ‫خــود را بــرای نیــل بــه ایــن مهــم صــرف می نماینــد‪.‬‬ ‫حجاب مردان‬ ‫وجــوب حجــاب بــرای زنــان بــدان معنــا نیســت کــه حفــظ حجــاب‬ ‫ـص خانــم هــا بــوده و مــردان بــا هــر وضعیتــی و بــا هــر نــوع‬ ‫مختـ ّ‬ ‫پوششــی مــی تواننــد درون جامعــه ظاهــر شــوند‪ ،‬بلکــه بــرای‬ ‫انــان نیــز محدودیــت هــای خاصــی در نظــر گرفتــه شــده و مردهــا‬ ‫نیــز وظیفــه دارنــد حجــاب را در مــورد پوشــش ظاهــری رعایــت‬ ‫کننــد‪ ،‬هرچنــد همــان گونــه کــه بیــان شــد حجــاب مــردان در حــد‬ ‫پوشــش زنــان نیســت‪.‬‬ ‫انچــه از مجموعــه دســتورات دینــی در خصــوص حجــاب مــردان‬ ‫بــه دســت مــی ایــد ان اســت کــه بهتــر اســت مــردان نیــز بــدن‬ ‫خــود را تــا حــد امــکان بپوشــانند‪.‬‬ ‫در کنــار انچــه کــه اشــاره شــد مــی تــوان بــا نگاهــی بــه اوضــاع‬ ‫برخــی کشــورهای غربــی کــه در ان هــا زنــان و مــردان محدودیتــی‬ ‫بــرای پوشــش ندارنــد بــه اهمیــت واالی حجــاب پــی بــرد‪ .‬امارهــای‬ ‫اســفناک از خشــونت علیــه زنــان‪ ،‬نــگاه کاالمحــور‪ ،‬سســت شــدن‬ ‫و در مواقعــی نابــودی بنیــان خانــواده‪ ،‬احســاس پوچــی‪ ،‬امــار‬ ‫بــاالی جــرم و جنایــت و مشــکالت اخالقــی‪ ،‬اســیب های اجتماعــی‬ ‫فــراوان و‪...‬تنهــا بخشــی از عواقــب زندگــی در غــرب می باشــد‪ .‬امــا‬ ‫در جوامعــی کــه مــردان و زنــان ان نســبت بــه رعایــت دســتورات‬ ‫الهــی و پوشــش اســامی کوشــا بــوده و بــه ان اهمیــت مــی دهنــد‬ ‫بــه روشــنی مــی تــوان روح زندگــی‪ ،‬ارامــش و لــذت بــردن از بــودن‬ ‫در کنــار هــم را مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪465‬‬ ‫متخلفان رمز عبور‪ :‬چه کسی‬ ‫از همه بدتر است؟‬ ‫در ســال ‪ ،2021‬شــصتمین ســالگرد اختــراع رمــز عبــور‬ ‫رایانــه را جشــن می گیریــم‪ ،‬امــا ســالی اســت کــه برخــی از‬ ‫بدتریــن اشــتباهات رمــز عبــور در ایــن قــرن رخ می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای احتــرام بــه ایــن نقطــه عطــف‪ Dashlane ،‬لیســت‬ ‫بدتریــن متخلفــان رمــز عبــور خــود را در ســال ‪ 2021‬اعــام‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وقایــع ســال گذشــته مــا را مجبــور بــه زندگــی انالیــن کــرد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــیم کــه هــم شــرکت ها و‬ ‫هــم کاربــران بــه طــور یکســان مهارت هــای امنیتــی خــود را‬ ‫بــرای کنتــرل بهتــر فعالیت هــای کالهبــرداری و جلوگیــری‬ ‫از نقض هــا تقویــت کننــد‪ ،JD Sherman .‬مدیــر عامــل‬ ‫‪ Dashlane‬می گویــد‪ :‬اگــر شــرکت ها شــروع بــه اجــرای‬ ‫عملیــات رمــز عبــور مثبــت در ســازمان خــود نکننــد‪،‬‬ ‫نقض هــا بزرگ تــر و وحشــتناک تر می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر شــرکت شــما یــک ماشــین بــود‪ ،‬بــدون بــاال بــردن‬ ‫شیشــه ها و قفــل کــردن درهــا‪ ،‬کنــار نمی رفتیــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬بــه نظــر می رســد کــه کاربــران کامپیوتــر اتومبیل هــا‬ ‫را روشــن می گذارنــد و کلیدهــا را در حالــت احتــراق قــرار‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ 2021‬بدترین مجرمان گذرواژه‬ ‫‪ :SolarWind ‎‬در فوریــه ‪ ،2021‬مدیــران فعلــی و ســابق‬ ‫‪ SolarWinds‬یــک کارامــوز را بــه دلیــل اســتفاده از رمــز‬ ‫عبــور کامــا ً ناامــن ‪ solarwinds123‬کــه بــه صــورت‬ ‫انالیــن فــاش شــده بــود‪ ،‬ســرزنش کردنــد‪ .‬امــا کتــی پورتــر‪،‬‬ ‫نماینــده مجلــس‪ ،‬گفــت‪« :‬مــن رمــز عبــور قوی تــری نســبت‬ ‫بــه «‪ »solarwinds123‬دارم تــا از تماشــای بیــش از حــد‬ ‫یوتیــوب در ای پــد کودکانــم جلوگیــری کنــم‪.‬‬ ‫‪ :COMB‬بــا افزایــش نــرخ ارز دیجیتــال‪ ،‬کاربــران بیــت‬ ‫کویــن بــه دلیــل فراموشــی رمــز عبــور‪ ،‬از کیــف پــول و‬ ‫ثــروت احتمالــی خــود محــروم شــدند‪ .‬فضــای ذخیــره‬ ‫ســازی داخلــی مرورگــر در همــه جــا کار نمــی کنــد‪ ،‬و‬ ‫شــما نبایــد کلیدهــای قلمــرو انالیــن خــود را بــه حافظــه‬ ‫بســپارید‪ .‬مدیریــت رمــز عبــور ایمن تریــن و جهانی تریــن‬ ‫راه حــل اســت‪ ،‬و در مــواردی ماننــد اینهــا اشــاره نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ ‎:RockYou2021‬مــا شــما را تــکان مــی دهیــم ‪ -‬یــا شــما را‬ ‫هــک مــی کنیــم‪ .‬مــا دوســت داریــم ایــن یکــی را ملکــه همــه‬ ‫درزهــای رمــز عبــور بنامیــم‪ .‬یکــی از کاربــران انجمــن یــک‬ ‫فایــل ‪ TXT‬بــا حجــم ‪ 100‬گیگابایــت ارســال کــرد کــه حــاوی‬ ‫‪ 8.4‬میلیــارد رمــز عبــور بــود‪.‬‬ ‫فیــس بــوک یــا متــا؟‪ :‬مــا مطمئــن نیســتیم کــه اســمش‬ ‫را چــه بگذاریــم‪ ،‬امــا چیــزی کــه مــی دانیــم ایــن اســت کــه‬ ‫ســال ‪ 2021‬ســالی بــرای انهــا نبــوده اســت‪ 533 .‬میلیــون‬ ‫کاربــر فیــس بــوک در ایــن نقــض داده هــا در معــرض دیــد‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ .‬انهــا را ادامــه دهیــد‪ ،‬فیــس بــوک ‪ -‬روشــی‬ ‫کــه داده هــا توســط شــما مدیریــت مــی شــود‪ ،‬همچنــان‬ ‫موضــوع گفتگــوی مهیــج در هــر مهمانــی شــام اســت‪.‬‬ ‫‪ :GoDaddy/WordPress‬دامنــه ‪ GoDaddy‬از اینترنــت‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬امــا بــر امنیــت رمــز عبــور تســلط نــدارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2021‬پــس از اینکــه هکرهــا بــه محیــط میزبانــی‬ ‫مدیریــت شــده وردپــرس ایــن شــرکت دسترســی پیــدا‬ ‫کردنــد‪ ،‬اطالعــات ‪ 1.2‬میلیــون مشــتری ان فــاش شــد‪.‬‬ ‫توصیــه هــای عملــی بــرای کمــک بــه مشــاغل بــرای‬ ‫جلوگیــری از طعمــه شــدن کارمنــدان خــود‬ ‫ فرهنــگ امنیتــی ایجــاد کنیــد کــه در ان کارمنــدان‬‫نقــش خــود را در حفاظــت از داده هــا و منابــع فنــاوری‬ ‫اطالعــات شــرکت شــما درک کننــد‪ ،‬در گفتگوهــای امنیتــی‬ ‫مــداوم شــرکت کننــد و ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای حفــظ‬ ‫عــادات امنیتــی خــوب بــدون ایجــاد مانــع در کارشــان را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ بــه کارکنــان امــوزش دهیــد کــه چگونــه حــوادث و‬‫تهدیــدات امنیتــی مشــکوک را شناســایی و گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫در نظــر داشــته باشــید کــه یــک ایمیــل یــا کانــال ویــژه بــرای‬ ‫ارتبــاط بــا انهــا ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫ از فنــاوری هایــی ماننــد امنیــت نقطــه پایانــی‪ ،‬مدیریــت‬‫رمــز عبــور و امنیــت ایمیــل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ اثربخشــی برنامــه خــود را انــدازه گیــری کنیــد‪ .‬برخــی از‬‫مدیــران رمــز عبــور دارای ویژگــی ســامت رمــز عبــور هســتند‬ ‫کــه امتیــازات امنیتــی رمــز عبــور شــرکت شــما را در طــول‬ ‫زمــان ردیابــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ هوشــیار باشــید از ابزارهایــی اســتفاده کنیــد کــه بــه‬‫ارزیابــی اثربخشــی امنیــت ســازمان شــما بــه صــورت رایــگان‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫هرکس نوشته یا سندی را‪،‬‬ ‫اعم از رسمی یا عادی‪ ،‬با‬ ‫علم و اطالع از جعلی بودن‬ ‫ان استفاده کند مجرم بوده‬ ‫و عالوه بر جبران خسارت‪،‬‬ ‫مجازات می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫امامــزاده عبداللــه گــرگان مدفــن یکــی از نــوادگان امــام موســی کاظــم (ع) اســت و حــد فاصــل میــدان شــهدا و میــدان ترمینــال‪ ،‬در‬ ‫ارامســتان شــهر گــرگان قــرار دارد‪ .‬ایــن بقعــه بــا بنایــی باشــکوه‪ ،‬به طــور ‪ ۲۴‬ســاعته و در تمــام روزهــای هفتــه میزبــان زائــران اســت و بــه‬ ‫دلیــل قرارگیــری در قســمت انتهایــی شــمال شــهر گــرگان و در گورســتان عمومــی‪ ،‬یکــی از فعال تریــن امامزاده هــا و دیدنــی هــای گــرگان‬ ‫بـ ه شــمار مـی رود‪....‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫امامزاده عبدالله‬ ‫گرگان‬ ‫‪ -465‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-465‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪15-- 2022‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪18-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫️« سخن بگویید تا شناخته شوید »‬ ‫قال علی علیه السالم ‪:‬‬ ‫سانِهِ ‪» .‬‬ ‫ن الْمَرْء َ مَخْبُوء ٌ تَح ْ َ ‬ ‫« ت َک َلَّمُوا تُعْرَفُوا‪ ،‬فَا ِ َّ‬ ‫تلِ َ‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫«ســخن بگوییدتــا شــناخته شــوید زیــرا انســان در زیــر زبــان خــود پنهــان‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫شخصیت انسان زیرزبان او نهفته است‬ ‫امــام در ایــن گفتــار حکیمانــه بــه نکتــۀ مهمــى اشــاره کــرده ســپس دلیــل‬ ‫زیبایــى بــراى ان ذکــر مى کند‪،‬نخســت مى فرمایــد‪ « :‬ت َک َلَّمُــوا تُعْرَفُــوا»‪:‬‬ ‫«ســخن بگوییــد تــا شــناخته شــوید»؛‬ ‫اشــاره بــه این کــه اگــر مى خواهیــد مقامــات علمــى و فضــل و کمــال و‬ ‫ایمــان و ارزش هــاى وجــودى شــما اشــکار گــردد و مــردم از ان بهــره گیرنــد‬ ‫ســخن بگویید تا شــما را بشناســند و به شــخصیت شــما پى ببرند و جایگاه‬ ‫خــود را در جامعــه پیــدا کنیــد و بتوانیــد فــرد مفیــدى باشــید‪.‬‬ ‫زیــرا زبــان‪ ،‬ترجمــان عقــل و کلیــد گنجینه هــاى روح ادمــى اســت و اگــر‬ ‫ســکوت کنیــد ممکــن اســت ســالیان دراز در میــان مــردم باشــید و شــما‬ ‫را نشناســند و از وجودتــان اســتفاده نکننــد و در واقــع ماننــد محتکــرى‬ ‫شــوید کــه مــواد مــورد نیــاز مــردم را در انبــارى پنهــان کــرده و در ِ ان را قفل‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫انــگاه امــام علــی (ع) بــا تعبیــر جالبــى بــراى ان اســتدالل مى کنــد‪،‬‬ ‫ســانِهِ »«زیرا انســان در زیــر زبــان‬ ‫ن الْمَ ـرْء َ مَخْبـُـوء ٌ تَحْـ َ ‬ ‫مى فرماید‪«:‬فَــا ِ َّ‬ ‫ـت ل ِ َ‬ ‫خــود پنهــان اســت»؛‬ ‫گویــى شــخصیت انســان مخفى گاهــى دارد و ان‪ ،‬زیــر زبــان اوســت‪،‬‬ ‫هنگامــى کــه ســخن بگویــد‪ ،‬زبــان از روى ان برمى خیــزد و مخفى گاه اشــکار‬ ‫مى شــود‪ .‬ضمنــا ً از ایــن جملــه دو نکتــۀ دیگــر نیــز اســتفاده مى شــود‪:‬‬ ‫نخســت این کــه گرچــه ســکوت نشــانۀ کمــال انســان اســت و در روایــات‬ ‫تاکیــد زیــادى بــر ان شــده ولــى در مــواردى ســخن گفتن الزم و واجــب‬ ‫اســت‪ ،‬همان گونــه کــه پیــش از ایــن در روایــت بســیار پرمعنایــى از امــام‬ ‫ســجاد (ع) امــد کــه از ان حضــرت ســوال کردنــد‪ :‬ایــا کالم افضــل اســت یــا‬ ‫ســکوت ؟ امــام (ع) فرمــود‪ :‬هــر دو افاتــى دارنــد اگــر از افــات ســالم بماننــد‬ ‫کالم از ســکوت افضل اســت‪ .‬عرض کردند‪ :‬چگونه افضل اســت اى فرزند‬ ‫رســول خــدا؟ فرمــود‪ :‬خداونــد متعــال انبیــا و اوصیــا را بــه ســکوت مبعــوث‬ ‫نکــرد بلکــه ان هــا را مبعــوث بــه کالم کــرد‪ ،‬هرگــز بهشــت را بــا ســکوت‬ ‫بــه کســى نمى دهنــد و والیــت اللّــه بــا ســکوت حاصــل نمى شــود‪ ،‬پرهیــز‬ ‫از اتــش دوزخ بــا ســکوت میســر نمى گــردد‪ ،‬همــۀ این هــا به وســیلۀ کالم‬ ‫به دســت مى ایــد‪.‬‬ ‫ارى مــن هرگــز مــاه را بــا خورشــید برابــر نمى بینــم‪ ،‬حتــى اگــر بخواهــى‬ ‫فضیلــت ســکوت را بیــان کنــى بایــد بــا کالم‪ ،‬ایــن فضیلــت را شــرح دهى در‬ ‫حالــى کــه هرگــز نمى توانــى فضیلــت کالم را بــا ســکوت بیــان کنــى‪.‬‬ ‫دیگــر این کــه افــرادى کــه فضیلتــى ندارنــد و نقایصــى در خــود مى بیننــد چه‬ ‫بهتــر کــه در مجالــس ســکوت کننــد و شــخصیت ناقــص خــود را کــه در زیــر‬ ‫زبانشــان نهفته اســت اشــکار نســازند‪.‬‬ ‫مرحــوم صــدوق در کتــاب خصــال ســخنى از شــعبى (محــدث و تابعــى‬ ‫معــروف‪ ،‬متوفــاى ‪ )١٠٣‬نقــل مى کنــد کــه مى گویــد‪ « :‬امیرمومنــان (ع) نـ ُـه‬ ‫جملــه را به صــورت ارتجالــى (بــدون مقدمــه) بیــان فرمــود کــه چشــم بالغــت‬ ‫را دراورد و گوهرهــاى حکمــت و دانــش را یتیــم نمــود و همــۀ مــردم را حتــى‬ ‫از رســیدن بــه یکــى از ان هــا بازداشــت‪ .‬ســه جملــه در بــاب مناجــات اســت‬ ‫و ســه جملــه در بــاب حکمــت و ســه جملــه در بــاب ادب‪.‬‬ ‫امــا ســه جمل ـه اى کــه در بــاب مناجــات اســت‪« :‬الهــى ک َفــى لــى عِــزّا ً ان‬ ‫علْنى‬ ‫انت کمــا اُح ِ ّ ‬ ‫ن لــى رَبـ ّـا ً َ ‬ ‫ن لَــکَ عَبــدا ًو ک َفــى بـ ِـى فَخــرا ًان تکــو َ ‬ ‫اکــو َ ‬ ‫ب فاج َ‬ ‫ـب ؛ الهــى ایــن عــزت بــراى مــن بــس کــه بندۀ تو باشــم و ایــن افتخار‬ ‫ک َمــا تُحِـ ّ‬ ‫بــراى مــن بــس کــه تــو پــروردگار مــن باشــى تــو همان گونــه هســتى کــه مــن‬ ‫دوســت مـى دارم پــس مــرا ان گونــه قــرار ده کــه تــو دوســت دارى»‪.‬‬ ‫و اما دربارۀ حکمت و دانش چنین فرمود‪:‬‬ ‫«قِیمـ ه ُ ک ِ ‬ ‫ُلّ امْــرِء ٍ مــا یُح ِ‬ ‫ســن ُه ومــا هلَــک امــرِء ٌ عَــرَف ق َـد ْر َ ه ُ و المَــرء ُ مَخبــوء ٌ‬ ‫ت َحــت لِســانِهِ ؛ ارزش هــر انســانى به انــدازۀ کارى اســت کــه به خوبــى از‬ ‫عهــدۀ ان برمى ایــد‪ ،‬و ان کــس کــه قــدر خــود را بشناســد (و از ان تجــاوز‬ ‫نکنــد) هرگــز هــاک نمى شــود و انســان در زیــر زبانــش پنهــان اســت»‪.‬‬ ‫و اما سه جمله اى که دربارۀ اداب است؛ فرمود‪:‬‬ ‫ســیرَه و‬ ‫ْت ت َکـ ُ ْ ‬ ‫شــئ َ ‬ ‫شــئ َ ‬ ‫ن علــى مَـ ْ ‬ ‫«اُمْنـُ ْ ‬ ‫نا ِ‬ ‫ْت ت َکـ ُـن امِیــر َ ه ُ و احْتَــج الــى مَــن ِ‬ ‫ن ِ‬ ‫ْت ت َکـ ُـن نَظِیــره؛ بــه هرکــس مى خواهــى‪ ،‬نعمتى ببخش‬ ‫شــئ َ ‬ ‫ســتَغ ِ ‬ ‫ْن عمَّــن ِ‬ ‫ا ْ‬ ‫تــا امیــرش باشــى و بــه هرکــس مى خواهــى محتــاج شــو تــا اســیرش شــوى‬ ‫و از هرکــس مى خواهــى بى نیــاز بــاش تــا نظیــرش باشــى‬ ‫جنــاب ســعدی شــیرین ســخن در کتــب گلســتان بــاب ســیرت پادشــاهان ( بــا‬ ‫اســتفاده از بیــان « امیــر کالم » )مــی گویــد‪:‬‬ ‫تا مرد سخن نگفته باشد‬ ‫عیب و هنرش نهفته باشد‬ ‫هر پیسه ( بیشه ) گمان مبر نهالی‬ ‫باشد که پلنگ خفته باشد‬ ‫منبع ‪:‬‬ ‫‪ _۱‬نهج البالغــه ‪ :‬گفتــار حکیمانــه ‪ ،٣٩٢‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علــی (ع) جلــد پانزدهــم‬ ‫‪ _۲‬گلستان سعدی‪ ،‬سیرت پادشاهان‪ ،‬حکمت شماره سه‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‏‬ ‫نگاهی‬ ‫به وجه تسمیه‬ ‫« بش قارداش »‬ ‫بجنورد ‏‬ ‫بــش قــارداش تفرجگاهــی طبیعــی و تاریخــی اســت‬ ‫کــه بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای گردشــگری در پنــج‬ ‫کیلومتــری شــهر بجنــورد مرکــز‏اســتان خراســان شــمالی و‬ ‫در ابتــدای جــاده اســفراین قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫از ایــن مــکان تاریخــی در مطلــع الشــمس بــه عنــوان «بیــش‬ ‫قــرداش» ( دقیقــا ًبــا همیــن امــاء ) نــام بــرده شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن کتــاب امــده اســت‏‏«یکــی از دامنه هــای کــوه االداغ‬ ‫اســت و اب جرمغــان از ان جــاری شــده بــه اســیای دمرخــان‬ ‫امــده مــزارع جرمقــان را کــه عبــارت از‏اراضــی قلعــه عزیــز و‬ ‫امامــزاده ســلطان ســید عبــاس باشــد ســیراب کــرده ‪ ،‬بعــد از‬ ‫ان بــه مصــرف زراعــت بعضــی اراضــی جنــوب شــرقی‏جلگــه‬ ‫بجنــورد رســیده؛ اگــر چیــزی از ان زیــاد امــد داخــل رودخانــه‬ ‫عیــن اللطــف مــی گــردد‪(».‬ص‪.)128‬‏‬ ‫صاحــب مطلــع الشــمس‪ ،‬محمــد حســن خــان اعتمــاد‬ ‫الســلطنه همچنیــن در کتــاب مــرات البلــدان از بــش‬ ‫قــارداش بــه عنــوان منبــع رود‏چهارمغــان یــاد کــرده اســت‬ ‫کــه از جنــوب بــه ســمت بجنــورد جــاری و از مشــرق بــه‬ ‫شــمال رفتــه و بــه رودخانــه ســیمبار داخــل مــی شــود‬ ‫‏‏(ص‪ . )273‬بــه اســتناد همیــن کتــب تاریخــی برخــی تصــور‬ ‫کرده انــد چرمغــان همــان چهارمغــان اســت و مرحــوم‬ ‫اســماعیل جزمــی هنرمنــد‏خطــاط و ســنگ تــراش بجنــوردی‬ ‫ظاهــرا ً در ســال ‪ 1300‬بــر روی ســنگی کــه چشــمه بــش‬ ‫قــارداش از ان مــی جوشــید شــعار « پنــدار نیــک‪،‬‏گفتــار‬ ‫نیــک و کــردار نیــک» را حــک کــرده اســت کــه بتوانــد تداعــی‬ ‫کننــده مغــان و زردشــتیان در ایــن مــکان باشــد ‪.‬‏‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه بــش قــارداش و نســبت ان بــا مغــان‬ ‫و زردشــتیان نیــز گفتــه انــد‪ :‬در بقعــه بــش قــارداش چهــار مــغ‬ ‫دفــن شــده اســت کــه بعــد‏از دفن پیکر ســردار مفخــم‪ ،‬تعداد‬ ‫مدفونهــای انجــا بــه پنــج تــن رســیده و بــه همیــن دلیــل بــه‬ ‫بــش قــارداش ( پنــج بــرادر ) مشــهور شــده اســت‏‪.‬‬ ‫امــا قــول مزبــور بــا واقعیتهــای تاریخــی در تضــاد اســت‪.‬‬ ‫( اگرچــه ایــن اســتنادات از ســوی بســیاری از نویســندگان‬ ‫بارهــا تکــرار شــده اســت‏امیــدوارم ذکــر انهــا موجــب مــال‬ ‫خواننــده نگــردد؛ ولــی شــواهد متقنــی بــرای ایــن ادعــای‬ ‫نگارنــده اســت)‪ .‬ناصرالدیــن شــاه در اخریــن ‏ســفرنامه‬ ‫خــود کــه مربــوط بــه ایــن منطقــه اســت مــی گویــد‪ :‬بــه‬ ‫سرچشــمه ای رســیدیم حقیقتــا ً عجــب چشــمه ای عجــب‬ ‫جایــی ‪ ...‬انجــا مشــهور‏بــه بــش قــارداش اســت؛ یعنــی‬ ‫پنــج بــرادر‪ .‬کردهــای شــادلوی ســکنه اینجاهــا خیلــی‬ ‫اعتقــاد بــه ایــن پنــج بــرادر دارنــد‪ .‬بــه ســهام الدولــه حکــم‬ ‫شــد‏گنبــد تــازه ای ســر مقبــره انهــا بســازد ‪( .‬ص‪ .)115‬‏‬ ‫همچنیــن در کتــاب خراســان و سیســتان‪ ،‬ســفرنامه کلنــل‬ ‫ییــت بــه ایــران و افغانســتان امــده اســت‪ « :‬از باغهــا بــه‬ ‫طــرف بــاال و در دره ‪ ۶‬‏میــل پیمودیــم تــا بــه چشــمه ای‬ ‫کــه بــه ان چشــمه بــش قــارداش می گفتنــد رســیدیم ‪ .‬در‬ ‫اینجــا ســهام الدولــه یــک اســتخر بــزرگ ایجــاد کــرده بــود‏و‬ ‫در کنــار ان نیــز مشــغول ســاختن مقبــره ای بــرای خــود بــود‪.‬‬ ‫او می گفــت کــه دوســت دارد در اینجــا بــه خــاک ســپرده‬ ‫شــود و کوچکتریــن ‏عالقــه ای نــدارد تــا همچــون پــدران‬ ‫خــود در مشــهد یــا کربــا دفــن گــردد»‪( .‬ص‪)180‬‏‬ ‫از ایــن اســناد تاریخــی بــر مــی ایــد کــه اساســا ًقبــل از فــوت و‬ ‫مدفــون شــدن ســردار در انجــا‪ ،‬ایــن مــکان بــش قــارداش نــام‬ ‫داشــته اســت و‏باغــات و چشــمه بــش قــارداش و مقبــره ای‬ ‫کــه در کنــار ان قــرار دارد ربطــی بــه چهــار مــغ نــدارد‪ .‬البتــه‬ ‫روایت هــای دیگــری هــم در مــورد‏وجــه تســمیه بــش قــارداش‬ ‫هســت کــه بــه دلیــل اینکــه ریشــه در اعتقــادات عوامانــه دارد‬ ‫از طــرح انهــا صــرف نظــر می شــود‪ .‬پــس چــرا بــه ایــن‏مــکان‬ ‫بــش قــارداش می گوینــد؟‬ ‫در تعییــن وجــه تســمیه اماکــن جغرافیایــی منطــق و‬ ‫اســلوب خاصــی در جاینــام شناســی وجــود دارد کــه بــر‬ ‫مبنــای ان معمــوال ً نامگــذاری ‏روی ایــن اماکــن صــورت‬ ‫می گیــرد ‪ .‬یکــی از ایــن روشــها اســتفاده از عــدد و اســم‬ ‫معــدود اســت کــه اســم معــدود مــی توانــد نــام یکــی از‬ ‫‏عــوارض ابــی یــا ناهمواریهــای حقیقــی باشــد و نیــز نــام‬ ‫مجــازی یــا اســتعاری انهــا‪ .‬بــه عنــوان مثــال از اماکــن‬ ‫حقیقــی مــی تــوان از هفــت‏چشــمه (رودی در رودبــار)‪،‬‬ ‫هفــت قنــات ( رودی در شهرســتان ممســنی )‪ ،‬بــش تپــه‬ ‫(دهــی از توابــع شهرســتان کبودراهنــگ اســتان‏همــدان)‪،‬‬ ‫هفــت تپــه( کوهــی در اطــراف تهــران) و دو چنــگ (کوهــی‬ ‫در اشــخانه) نــام بــرد‪.‬‏‬ ‫‏ چنانکــه مالحظــه مــی شــود در اســامی ایــن اماکــن «اســم‬ ‫حاکــی از مســما اســت»؛ یعنــی وقتــی گفتــه می شــود هفــت‬ ‫تپــه‪ ،‬فــی الواقــع هفــت‏تپــه در انجــا واقــع اســت و چنیــن‬ ‫اســت کــوه دو چنــگ ‪ .‬امــا اماکنــی ماننــد چهــل دختــر ( کوهی‬ ‫در اطــراف کاشــمر )‪ ،‬هفــت بــرادر ( کوهــی‏در ســروالیت‬ ‫نیشــابور)‪ ،‬دو بــرادر ( کوهــی در شــمال غربــی ســمنان )‪،‬‬ ‫دوبــرار ( کوهــی در بجنــورد)‪ ،‬چهــار شــحنه ( رودی در‏بیرجنــد)‬ ‫و شــش پیــر ( رودی در ممســنی ) از نامهــای مجــازی یــا‬ ‫اســتعاری هســتند‪ .‬یعنــی در مــورد کوههــای دوبــرار و دو برادر‬ ‫مــی‏تــوان گفــت چنیــن نیســت کــه فــی الواقــع دو بــرادر در‬ ‫شــهرهای بجنــورد یــا ســمنان کنــار هــم دفــن شــده باشــند‬ ‫کــه موســوم بــه ایــن نــام شــده انــد‏بلکــه دو کــوه اســت کــه‬ ‫همچــون دو بــرادر در کنــار هــم قــرار دارنــد‏‪.‬‬ ‫در حقیقــت‪ ،‬در نامگــذاری ایــن اماکــن جغرافیایــی از‬ ‫منظــر ادبــی گفتــه می شــود کــه از صنعــت تشــخیص‬ ‫اســتفاده شــده اســت؛ یعنــی کــوه و‏رود بــه انســان تشــبیه‬ ‫شــده و دختــر‪ ،‬بــرادر‪ ،‬شــحنه ( پاســبان ) و پیــر از ان بــه‬ ‫اســتعاره گرفتــه شــده انــد‪ .‬در حالیکــه اســامی اماکــن قبلــی‬ ‫کــه‏نــام بــرده شــد نامهــای حقیقــی خــود را دارنــد‪.‬‏‬ ‫واژه بــش قــارداش کــه ترجمــه پنــج بــرادر بــه زبــان ترکــی‬ ‫اســت حکایــت از پنــج چشــمه در کنــار هــم دارد ‪ .‬ایــن پنــج‬ ‫پدیــده طبیعــی چنــان بــه‏هــم نزدیکنــد و در کنــار هــم قــرار‬ ‫دارنــد کــه گویــی بــرادران یکدیگرنــد در واقــع پنــج چشــمه‬ ‫کنــار هــم بــه پنــح بــرادر تشــبیه شــده اســت و‏نامگــذاری بــر‬ ‫روی ایــن مــکان بــر همیــن نهــج بــوده اســت‪ .‬تعــداد ایــن‬ ‫چشــمه ها را کتــب تاریخــی نیــز تاییــد مــی کننــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫کتــاب‏فرهنــگ جغرافیایــی ملــی تــرکان ایــران زمیــن‪ ،‬پنــج‬ ‫چشــمه اب از زیــر ســنگ نزدیــک بــه هــم‪ ،‬از دل کــوه بیــرون‬ ‫می امدنــد کــه ســه چشــمه‏ان اب گــرم معدنــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ابهــا داخــل اســتخری مــی شــد و وقتــی از ان خــارج‬ ‫می گردیــد تشــکیل نهــر بزرگــی را مــی داد کــه‏چندین ابــادی را‬ ‫مشــروب می ســاخت (ص‪92‬ج ‪) 2‬‏‪.‬‬ ‫‏ بــر اســاس کتــاب مذکــور در شــمال غربــی ایــن کــوه و در ‪8‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی بجنــورد ده کوچکــی نیــز بــه نــام‬ ‫بــش قــارداش بــوده‏کــه در جلگــه ای بــا اب و هوای معتدل‬ ‫قــرار داشــته اســت ( همــان )‪ .‬مســلما ًنــام ایــن روســتا از‬ ‫روی نــام ایــن چشــمه گرفتــه شــده کــه‏اکنــون نــه اثــری از ایــن‬ ‫روســتا باقــی مانــده اســت و نــه ابــی در ایــن چشــمه‪.‬‏‬ ‫قدمــت چشــمه بــش قــارداش و ایــن روســتای همنــام‬ ‫معلــوم نیســت؛ ولــی ایــن گونــه نامگذاری هــا بــر روی‬ ‫اماکــن جغرافیایــی منطقــه بــه ‏دوران حاکمیــت تــرکان‬ ‫غزنــوی و ســلجوقی در مناطــق تــرک نشــین فعلــی بــاز‬ ‫می گــردد کــه بالفاصلــه شــروع کردنــد بــه تغییــر نام هــای‬ ‫‏دهــات و کوههــا و جنگلهــا و رودهــا و چشــمه هــا در قلمــرو‬ ‫حکومــت خــود بــه زبــان ترکــی ‪ .‬اکنــون بــش قــارداش بــه‬ ‫عنــوان مدخــل‏ورودی شــهر بجنــورد‪ ،‬بــا همــه اوصافــش‬ ‫ایین ـه ای از ایــن شــهر اســت در برابــر دیــدگان مســافرینی‬ ‫کــه مســیر ســفر خــود را از جــاده میامــی ‏بــه بجنــورد‬ ‫انتخــاب مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫‪ 197‬نظارت شما بر پلیس‬ ‫( پیشنهاد‪ ،‬انتقاد‪ ،‬تقدیر و شکایت)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!