روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 463 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 463

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 463

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 26 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/16 -‬ژانویه ‪ /13 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪463‬‬ ‫با اتحاد عقب ماندگی ها‬ ‫حل می شود‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫از گناهان و معاصى‬ ‫پنهانىبپرهیزید‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه « ترکمن »‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت بیت المقدس ‪ ،2‬نشان غرور و اقتدار‬ ‫عملیا ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور با دیگران بدون‬ ‫حدس و گمان ارتباط‬ ‫داشته باشیم‬ ‫دست به دست شدن‬ ‫فرش ایرانی در وزارتخانه ها‬ ‫‪6‬‬ ‫»‬ ‫محرومیت زدایی‬ ‫و توسعه دسترسی‬ ‫عادالنه به امکانات‬ ‫در خصــوص انتقــال مرکــز ملــی فــرش از وزارت صمــت بــه وزارت میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی مجمــع اتحادیه هــا و انجمن هــای حــوزه فــرش دســتباف‬ ‫سراســر کشــور معتقــد اســت‪ ،‬ایــن انتقــال منافعــات بــا منافــع ملــی دارد و موجــب از‬ ‫بیــن رفتــن صــادرات و اشــتغال در ایــن بخــش می شــود‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پایان یک فرار نافرجام‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پرداخت تسهیالت دانشجویی‬ ‫به ‪ ۸۰‬درصد دانشجویان‬ ‫رییــس صنــدوق رفاه دانشــجویان گفــت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تســهیالت دانشــجویی بــه حــدود ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد کــه‬ ‫بــرای دریافــت در نیــم ســال اول تحصیلــی ‪۱۴۰۰ - ۱۴۰۱‬‬ ‫ثبت نــام کــرد ه بودنــد‪ ،‬پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مســعود گنجــی در‬ ‫این خصوص اظهار داشــت‪ :‬در صورتی که ســازمان برنامه‬ ‫و بودجــه‪ ،‬باقــی مانــده اعتبــار صنــدوق رفــاه دانشــجویان‬ ‫بــرای اعطــای تســهیالت را بــه صنــدوق تخصیــص دهــد‪ ،‬بــه‬ ‫طــور یقیــن در ســریع ترین زمــان ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد وام هــای‬ ‫باقیمانــده نیــز پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی حــدود ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان کل بودجــه پنــج مــورد‬ ‫وام دانشــجویان را اعــام کــرد گفــت‪ :‬از ایــن تســهیالت‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومــان ان بــه بحســاب صنــدوق‬ ‫رفــاه دانشــجویان پرداخــت شــده اســت و در انتظــار‬ ‫تخصیــص ‪ ۱۶۸‬میلیــارد تومــان بودجــه دیگــر از ســوی‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫گنجــی تصریــح کــرد‪ :‬اعتبــارات و بودجــه بیشــتری بــرای‬ ‫نیمســال تحصیلــی دوم نیــز نیــاز اســت و در انتظاریــم‬ ‫کــه بدانیــم ســازمان برنامــه و بودجــه چــه درصــدی‬ ‫را اختصــاص مــی دهــد هــر میــزان بودجــه ای کــه‬ ‫تخصیــص داده شــود‪ ،‬بــه عنــوان تســهیالت ان را در‬ ‫اختیــار دانشــجویان قــرار خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬میزان بودجه امســال و ســال اینده‬ ‫هرچقــدر کــه باشــد کل ان بــرای پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫دانشــجویان تصمیم گیــری خواهــد شــد قطعــا ًدر قالــب‬ ‫پنــج مــورد تســهیالت همــه ایــن اعتبــارات در اختیــار‬ ‫دانشــجویان قــرار داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعطای پنج مورد وام به دانشجویان‬ ‫م دانشــجویی گفــت‪:‬‬ ‫گنجــی درایــن بــاره پنــج نــوع وا ‬ ‫وام تحصیلی‪،‬یکــی از ایــن مــوارد اســت کــه در اختیــار‬ ‫همــه مقاطــع تحصیلــی قــرار می گیــرد‪ .‬ســال گذشــته‬ ‫تســهیالت اعطــای را بــرای دانشــجویان افزایــش دادیــم‬ ‫بــه طــوری کــه ایــن وام تحصیلی برای دانشــجویان مجرد‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد و متاهلیــن نیــز ‪ ۹۵‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان در ادامــه افــزود‪ :‬لــذا‬ ‫دانشــجویان مجــرد یــک میلیــون و ‪ ۹۵۰‬هــزار تومــان و‬ ‫دانشــجویان متاهــل نیــز ســه میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار تومان‬ ‫مــی تواننــد از ایــن تســهیالت بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫گنجــی بازپرداخــت ایــن تســهیالت را پــس از‬ ‫فارغ التحصیلــی اعــام و اظهــار داشــت دانشــجویان‪:‬‬ ‫دانشــجویان پــس از اینکــه فــارغ التحصیــل شــدند‪،‬‬ ‫نســبت بــه پرداخــت اقســاط خــود اقــدام مــی کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫تســهیالت دانشــجوی بــه صــورت قــرض الحســنه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تســهیالت بــرای هــر فــردی کــه بــرای‬ ‫وام تحصیلــی ثبت نــام کنــد‪ ،‬در نظــر گرفتــه مــی شــود و‬ ‫تقریبا همه دانشــجویانی که متقاضی دریافت تســهیالت‬ ‫هســتند‪ ،‬مــی تواننــد از ایــن وام هــا بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫تســهیالت فوق مربوط به نیم ســال اول ســال تحصیلی‬ ‫‪ ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱‬اســت و بــرای نیــم ســال تحصیلــی دوم نیــز‬ ‫منتظــر تخصیــص اعتبــار از ســوی ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫پرداخت وام ضروری به دانشجویان‬ ‫وی در ارتباط با ارائه تسهیالت ضروری به دانشجویان‬ ‫نیز گفت‪ :‬از این تسهیالت دانشجویان مقاطع کاردانی‪،‬‬ ‫کارشناســی ناپیوســته و کارشناسی ارشد ناپیوســته در دو‬ ‫نوبت و دانشــجویان مقاطع دکتری تخصصی ناپیوســته‬ ‫می تواننــد در چهــار نوبــت بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫گنجــی بخشــی دیگــر از پرداخــت تســهیالت ضــروری‬ ‫را مختــص تولــد فرزنــد دانشــجویان‪ ،‬فــوت پــدر‪ ،‬مــادر‪،‬‬ ‫همســر یــا فرزنــد‪ ،‬دانشــجویان حادثــه دیــده در ســوانح‬ ‫و تصادفــات رانندگــی‪ ،‬بیماری هــای خــاص و پرهزینــه‬ ‫دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایــن موضوعــات بــه‬ ‫عنــوان مباحــث مهــم دانشــجویان نیــز وام ضــروری در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬دانشــجویانی که نیازمند‬ ‫وام ضــروری بــر اثــر بیمــاری یکــی از اعضــای خانــواده‬ ‫و تحــت تکلــف خــود باشــند نیــز مــی تواننــد از ایــن‬ ‫تســهیالت بهــره منــد شــوند و صنــدوق رفــاه دانشــجویان‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بــه موقــع وام بــه ایــن دانشــجویان‬ ‫اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــکان دریافــت وام ضــروری بــرای‬ ‫دانشــجویان برتــر‪ ،‬نمونــه کشــوری‪ ،‬مبتکــر‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫قهرمــان ورزشــی‪ ،‬توانخواهــان و دانشــجویانی کــه در‬ ‫حــوادث و بالیــای طبیعــی مشــکالتی برای انهــا پیش اید‬ ‫نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تســهیالت ویــژه دانشــجویان دکتــری‬ ‫بــا پرداخــت از دو منبــع نیــز اینگونــه توضیــح داد و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای دانشــجویان دکتــرای تخصصــی ناپیوســته‬ ‫یــک میلیــون ماهانــه و هــر شــش مــاه ‪ ۶‬میلیــون تومــان‬ ‫داده مــی شــود و وام ویــژه دکتــری از منابــع بانــک هــای‬ ‫توســعه تعــاون کــه بــر اســاس قــرارداد بــا ایــن صنــدوق‬ ‫پرداخــت مــی شــود ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان ماهانــه و هــر ســه‬ ‫مــاه یکبــار بــه انهــا پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫پرداخت وام مسکن متاهلی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موضــوع وام مســکن متاهلــی نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت بــه دانشــجویان کلیــه مقاطــع‬ ‫تحصیلــی داده می شــود و زمــان دریافــت ان مشــخص‬ ‫اســت و در روز فــارغ التحصیلــی نیــز بایــد بازپرداخــت‬ ‫شــود‪ .‬بــرای ایــن تســهیالت نیــز در تهــران ‪ ۳۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬در کالنشــهرهایی همچــون اصفهــان‪،‬‬ ‫اهــواز‪ ،‬تبریــز‪ ،‬شــیراز‪ ،‬مشــهد‪ ،‬کــرج‪ ،‬قم و کرمانشــاه ‪۲۶‬‬ ‫میلیــون تومــان و برای ســایر شهرســتان هــا ‪ ۱۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان وام مســکن متاهــان اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تســهیالت ودیعــه مســکن متاهــان‬ ‫نیــز بــه ایــن شــیوه اســت کــه بــرای مجــردان پنــج میلیــون‬ ‫تومــان در تهــران و هشــت کالنشــهر ذکــر شــده چهــار‬ ‫میلیــون تومــان و مابقــی شــهرها نیــز ســه میلیــون‬ ‫تومــان اســت کــه البتــه پرداخــت ایــن تســهیالت بــه‬ ‫صــورت گروهــی اســت و دانشــجویان متقاضــی بایــد‬ ‫بــرای دریافــت ان ثبــت نــام کننــد تــا صنــدوق رفــاه‬ ‫دانشــجویان نیــز ایــن وام هــا را بــه صــورت گروهــی در‬ ‫اختیــار دانشــگاه ها قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی اهــداف اصلــی پرداخــت ایــن گونــه تســهیالت‬ ‫را کاهــش هزینه هــای دانشــجوی در طــول تحصیــل‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬موضــوع وام شــهریه یکــی دیگر از‬ ‫تســهیالت پرداختی به دانشــجویان همه دانشــگاه هایی‬ ‫اســت کــه دانشــجویان ان شــهریه پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫گنجی ادامه داد‪ :‬تســهیالت شــهریه برای دانشــجویان‬ ‫مشــغول بــه تحصیــل در دانشــگاه هایی همچــون‬ ‫دانشــگاه ازاد و دیگــر دانشــگاه هــای شــهریه پــرداز اســت‬ ‫کــه بــرای دانشــجویان مقاطــع کاردانــی‪ ،‬کارشناســی‬ ‫پیوســته و ناپیوســته یــک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬تومــان‪،‬‬ ‫کارشناســی ارشــد ناپیوســته و دکترای حرفه ای ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان و دکتــرای تخصصــی ‪ ۶‬میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫هنــوز بخشــی از اعتبــارات صنــدوق رفــاه دانشــجویان‬ ‫تخصیــص داده نشــده اســت و مــا همچنــان منتظــر‬ ‫تخصیــص ایــن بودجــه هســتیم‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫پای چه کسانی در میان است؟!‬ ‫همانگونــه کــه در روزهــای گذشــته نیــز مطــرح شــد‪ ،‬در جلســه اخیــر کمیســیون مشــترک‬ ‫«طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی»‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫تغییــر نــام ایــن طــرح بــه «نظــام تنظیــم مقــررات خدمــات فضــای مجــازی»‪ ،‬انتقــادات جدی‬ ‫نیــز بــه رویــه اخیــر مرکــز پژوهش هــا مطــرح شــد؛ بــا وجــود اینکــه چنــد روز از ایــن اتفــاق‬ ‫می گــذرد‪ ،‬امــا توجــه بــه چنــد نکتــه‪ ،‬ضــروری اســت‪:‬‬ ‫نامــه اخیــر سرپرســت جدیــد مرکــز پژوهش هــا در مــورد طــرح حمایــت‪ ،‬پــر از کلی گویــی‪،‬‬ ‫ســطحی نگــری و همچنیــن در برخــی مــوارد شــبیه ادبیــات رســانه های معلوم الحــال داخلــی‬ ‫و معانــد خارجــی بــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬برخــی از نماینــدگان بــه نحــوه انتشــار ایــن نامــه نیــز‬ ‫معتــرض بودنــد‪.‬‬ ‫رضــا تقی پــور‪ ،‬رئیــس کمیســیون مشــترک طــرح فضــای مجــازی در جلســه اخیــر ایــن‬ ‫کمیســیون اشــاره کــرده اســت کــه؛ «مــا در مــورد ارجــاع طــرح بــه مرکــز رای گیــری کردیــم و‬ ‫متــن مصوبــه روشــن اســت و قــرار شــد مرکــز طــی ‪ ۱۰‬روز طــرح را بررســی و بــه کمیســیون‬ ‫ارائــه کنــد امــا خروجــی مرکــز بیانیــه سیاســی اســت کــه نظــر اغلــب نماینــدگان هــم همیــن‬ ‫اســت ضمــن اینکــه تــا ‪ ۳۰‬اذر مــاه ‪ ۱۴۰۰‬نســخه مشــترکی در اختیــار معاونت هــای مرکــز‬ ‫نبــوده اســت»‪)۱(.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ســید علــی یزدی خــواه‪ ،‬یکــی دیگــر از اعضــای این کمیســیون‪ ،‬در جلســه مذکور‬ ‫گفتــه اســت‪«:‬در حــال حاضــر چــه اتفاقــی افتــاده کــه بــا تغییــر رئیــس مرکــز طــرح مغایــر‬ ‫اصــول متعــدد قانــون اساســی شــناخته شــده؟ در ایــن رابطــه می طلبــد رئیس مرکــز موضوع‬ ‫را اصــاح کنــد‪ ،‬حتــی ایشــان تاکیــد داشــت کــه اطالعــی نــدارد کــه چگونــه طــرح در اختیــار‬ ‫رســانه ها قــرار گرفتــه اســت؛ مــا از مرکــز نظــر مشــورتی می گیریــم و در کجــای ایین نامــه‬ ‫امــده کــه نظــرات مرکــز قبــل از اینکــه بــه مــا ارائــه شــود‪ ،‬در ســایت ها منتشــر شــود؟ بنــده بــه‬ ‫عنــوان رئیــس کمیتــه از ایــن نامــه اطالعــی نداشــتم و حتــی رئیــس کمیســیون مشــترک هــم‬ ‫در جریــان موضــوع نبودنــد»‪)۲(.‬‬ ‫مرکــز پژوهش هــا بــه عنــوان بــال علمــی و پژوهشــی مجلــس شــورای اســامی محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬در صورتی کــه ایــن مرکــز وارد بازی هــای رســانه ای شــده یــا تحــت تاثیــر تفکــر‬ ‫خــاص سیاســی و ســطحی نگری قــرار گیــرد‪ ،‬قطعــا ًدود ان بــه چشــم همــه نماینــدگان‬ ‫خواهــد رفــت و در نهایــت‪ ،‬ایــن کشــور و مــردم هســتند کــه ضــرر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا رفتــن دکتــر علیرضــا زاکانــی از مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی ایــن‬ ‫نگرانــی وجــود دارد کــه مبــادا ایــن مرکــز از ریــل اصلــی خــود خــارج شــود و نــه تنهــا در مــورد‬ ‫فضــای مجــازی کــه در مــورد ســایر حوزه هــا نیــز بــا طنــاب خــود‪ ،‬مجلــس را بــه چــاه بینــدازد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت نماینــدگان مجلــس از همیــن حــاال حساســیت بیش تــری بــر روی مرکز‬ ‫پژوهش هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه مرکــز پژوهش هــا در نامــه اخیــر خــود بــا طرحــی مخالفــت کــرده اســت کــه‬ ‫در گذشــته بارهــا در خــود مرکــز پژوهــش هــا و بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های مختلــف‬ ‫کشــور مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در نهایــت نیــز ایــن طــرح بــا تاییــد مرکــز پژوهش هــا‬ ‫بــه صحــن علنــی مجلــس راه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر کــه هــم مرکــز پژوهش هــا‪ ،‬هــم نماینــدگان مجلــس و هــم نماینــدگان‬ ‫دســتگاه های مختلــف کشــور بایــد بــه ان توجــه کننــد ایــن اســت کــه اگر قــرار اســت خروجی‬ ‫ایــن همــه بحــث و رفــت و امد هــا‪ ،‬یــک قانــون خنثــی باشــد‪ ،‬همــان بهتــر کــه اصــا ًهیــچ‬ ‫قانونــی در مــورد فضــای مجــازی کشــور تصویــب نشــود؛ زیــرا بــا تمســک بــه همیــن قانــون‬ ‫خنثــی‪ ،‬بــه صــورت قانونــی‪ ،‬وضعیــت یلــه و رهــای فعلــی را پذیرفته ایــم!‬ ‫بــا بررســی برخــی نظــرات مطــرح شــده در ایــن روزهــا‪ ،‬اینگونــه بــر می ایــد کــه عــده ای بــه‬ ‫دنبــال قانونــی هســتند کــه خــم بــه ابــروی کســی نیــاورد!‬ ‫در همیــن چنــد روز اخیــر مشــاهده کردیــم کــه اینســتاگرام بــه طــور علنــی و گســترده‪ ،‬بــه‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و مــردم کشــورمان توهیــن کــرد و بســیاری از صفحــات کاربری‬ ‫ایرانیــان را نیــز بســت؛ بمانــد کــه ســکوت یــا انفعــال برخــی از مســئولین کشــور در جــای خــود‬ ‫بســیار قابــل تامــل اســت‪ ،‬امــا پرســش اینجاســت کــه چــرا وضــع یــک قانــون متقــن و شــفاف‬ ‫درمــورد فضــای مجــازی و فعالیــت پلتفرم هــای خارجــی‪ ،‬کــه از اولیــات حکمرانــی اســت و در‬ ‫همــه جــای دنیــا مرســوم اســت‪ ،‬مکــررا ًبــه تعویــق می افتــد؟‬ ‫در مجمــوع بایــد گفــت کــه قطعــا ًاگــر در زمینــه فضــای مجازی‪ ،‬قانونی مترقی و با پشــتوانه‬ ‫عقالنــی تصویــب شــود‪ ،‬بــه برخــی باندهــای سیاســی و اقتصــادی کــه از ایــن وضعیــت یلــه و‬ ‫رهــا ســود می برنــد‪ ،‬ضربــه وارد خواهــد شــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت بــه جای اتخــاذ مواضع غیر‬ ‫فنــی و یــا تامیــن نظــرات ایــن افــراد کــه رســانه های مخصــوص بــه خــود را هــم دارنــد و مــدام‬ ‫در حــال فریــب مــردم و یــا هیوالســازی هســتند‪ ،‬منافــع کشــور و مــردم را در اولویــت قــرار‬ ‫دهیــم و بــا اینــده کشــور بــازی نکنیــم‪ .‬نویســنده ‪ :‬رضــا صفری؛منبــع خبر ‪ :‬ایســنا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 25‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 51,940,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,989,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 118,970,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,780,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 66,750,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪463‬‬ ‫ابالغ حدود پنج هزار‬ ‫فقره تسهیالت بهسازی‬ ‫مسکن روستایی‬ ‫معاون امور بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرداخــت پنج‬ ‫هــزار فقــره تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی‬ ‫در ســال جــاری ســهم اســتان از بهســازی مســکن‬ ‫روســتایی‪ ،‬اســت کــه تاکنــون چهــار هــزار و ‪ ۸۸۰‬فقــره‬ ‫تســهیالت ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی روحانــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۰‬هزار واحد مســکونی در روســتاهای‬ ‫اســتان از ســال ‪ ۸۵‬تســهیالت طــرح ویــژه مســکن‬ ‫روســتایی را دریافــت کردنــد و بــا اســتفاده از ایــن منابــع‬ ‫اعتبــاری مقــاوم ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــرای بهســازی مســکن روســتایی بــا اشــاره بــه‬ ‫برخــی از مشــکالت بانکــی اظهــار داشــت‪ :‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی را برخــی بانــک‬ ‫هــای عامــل منــوط بــه ثبــت نــام متقاضیــان در ســامانه‬ ‫نهضــت تولیــد مســکن کــرده انــد‪ ،‬ایــن بانک هــا اعــام‬ ‫می کنند متقاضیان روســتایی برای دریافت تســهیالت‬ ‫بهســازی بایــد برابــر بخــش نامــه ای کــه از تهــران ابــاغ‬ ‫شــده‪ ،‬در ســامانه مربــوط ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫روحانــی در ادامــه در خصــوص الــزام ثبــت نــام‬ ‫متقاضیــان در ســامانه ذکــر شــده افزود‪ :‬ایــن در صورتی‬ ‫اســت کــه ســامانه مذکورمربــوط بــه نهضــت تولیــد‬ ‫مســکن اســت و بخشــی از ان بــرای مســکن روســتایی‬ ‫اســت کــه پرداخــت تســهیالت بهســازی در ان پیــش‬ ‫بینــی نشــده و ثبــت نــام دران نیــز میســر نیســت‪.‬‬ ‫توقف پرداخت تسهیالت بهسازی‬ ‫مســکن بــه علــت یــک بخشــنامه بانکی معــاون امــور‬ ‫بازســازی و مســکن روســتایی بنیادمســکن انقــاب‬ ‫اســامی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ گونــه‬ ‫قســط تســهیالت بهســازی را برخــی بانک هــا تــا کنــون‬ ‫ازاد نکــرده انــد و پرداخــت ایــن اقســاط را منــوط بــه ثبــت‬ ‫نــام در ســامانه جهــش تولیــد مســکن کرده انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه منظــور مقــاوم ســازی منــازل‬ ‫روســتایی پرداخــت تســهیالت طــرح ویژه مســکن که در‬ ‫دســتور کار قرار دارد که بتازگی با ابالغ بخشــنامه ای به‬ ‫برخــی بانک هــا متوقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک میلیــارد ریــال ســقف‬ ‫تســهیالت بهســازی مســکن روســتایی اســت کــه در‬ ‫ســامانه مزبــور تعریــف نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه قســمتی از تســهیالت طرح ویژه‬ ‫مســکن روســتایی اســتان به بازســازی مناطق زلزله زده‬ ‫در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬مانــه و ســملقان‬ ‫ســوق داده شــده اســت گفــت‪ :‬ابــاغ بخــش نامــه مزبور‬ ‫بــه برخــی از بانــک هــا در پرداخــت تســهیالت بــرای‬ ‫بازســازی ایــن مناطــق هــم تاثیــر گــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخیــرا شــماری از بانــک هــا اعــام‬ ‫کرده انــد کــه‪ ،‬تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی‬ ‫بــر اســاس بخــش نامــه ابالغــی بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪ ،‬بــر ایــن اســاس انعقــاد قــرارداد و‬ ‫فــروش اقســاطی پرونــده هــای مربــوط بــه تســهیالت‬ ‫طــرح ویــژه بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون امور بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی خراســان شــمالی در پایــان بــا اشــاره به‬ ‫پیگیــری هــای انجــام شــده در بــاره ایــن مشــکل بانکــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از تهــران در ایــن بــاره پیگیــری هــای الزم‬ ‫انجــام شــده و انتظــار داریــم ایــن نگرانــی هــا بــه زودی‬ ‫رفــع شــود‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪3‬‬ ‫قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/10/20 - 1400 - 4332‬هیــات بــه کالســه پرونــده‬ ‫شــماره ‪ 1400 -389‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف ‏وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقــای رســول بهــادری فرزنــد جــان محمــد‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪5910029517‬صــادره ازرازوجــرگالن‬ ‫درششــدانگ‏یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪145‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک فرعــی از ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه‬ ‫کنــد بخــش‏دوبجنوردخریــداری از مالــک رســمی اقــای حســین‬ ‫علــی ابــادی فرزنــد ســبزعلی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم ‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی ‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک‬ ‫مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت‬ ‫مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/10/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/11 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫اجرای سیاست های ایجابی‬ ‫برای واکسیناسیون‬ ‫بــرای جلوگیــری از ورود کشــور بــه پیــک ششــم کرونــا و‬ ‫گســترش ســویه اُمیکــرون بایــد واکسیناســیون بــا ســرعت‬ ‫بیشــتری انجــام و پروتــکل هــای بهداشــتی رعایــت شــود‪.‬‬ ‫تنهــا راه مقابلــه بــا کرونــا و ســویه جدیــد ایــن ویــروس‪ ،‬رعایــت‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و واکسیناســیون اســت بنابرایــن‬ ‫سیاســت هــای ایجابــی بــرای امتنــاع کننــدگان از تزریــق واکســن‬ ‫و نظــارت جــدی بــرای رعایــت بهداشــت اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لزوم‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫تزریق ُدز سوم‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫مســووالن خراســان شــمالی هــر چنــد از رونــد‬ ‫تزریــق دُز اول و دوم واکســن کرونــا ابــراز رضایــت‬ ‫می کننــد امــا‪ ،‬انهــا معتقدند برای تزریق دُز ســوم‬ ‫بــا هــدف حفــظ و افزایــش پاســخ ایمنــی بــدن بــه‬ ‫بیماری‪،‬نیازمنــد برنامــه ریــزی و اطالع رســانی‬ ‫گســترده بــه احــاد جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود؛ بــی اعتنایــی بــه‬ ‫واکسیناســیون در خراســان شــمالی تــا پیــش از‬ ‫ایــن تنهــا محــدود بــه ‪ ۶‬درصــد افــراد اســتان در دُز‬ ‫اول و ‪ ۱۸‬درصــد در دُز دوم بــود ولــی ایــن روزهــا‬ ‫ایــن بــی اعتنایــی هــا بــا چاشــنی بیشــتری موجب‬ ‫حرکــت ک ُنــد تزریــق دُز ســوم در مــدار ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫فــارغ از فراموشــی روزهــای تلــخ کرونایــی‪،‬‬ ‫اگرچــه بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم و‬ ‫اقدام جهادی ان شــاهد تولید داخلی واکســن و‬ ‫شــاهد تســریع در واکسیناسیون عمومی بودیم‪،‬‬ ‫ولــی متاســفانه ایــن روزهــا جــدای از برخــی‬ ‫واکســن ســتیزان کــه بــا ماهیــت واکســن زدن‬ ‫مشــکل دارنــد بــا پدیــده جدیــد بــه نــام واکســن‬ ‫گریــزی مواجــه شــده ایــم‪ ،‬پدیــده ای کــه ایــن‬ ‫روزهــا در خراســان شــمالی موجــب حرکــت کنــد‬ ‫تزریــق دُز ســوم در مــدار ‪ ۲۰‬درصــد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از کارشناســان‬ ‫ســامت بــر ایــن باورنــد واکســن کرونــا در مقابــل‬ ‫اٌمیکــرون همچــون ســویه های دیگــر احتمــال‬ ‫ابتــا‪ ،‬شــدت وضعیــت بیمــاری و مــرگ و میــر‬ ‫را کاهــش می دهــد و بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫ســویه جدیــد همچنــان بایــد پایبنــد رعایــت‬ ‫اصــول بهداشــتی همچــون حفــظ فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از ماســک اســتاندارد‪ ،‬پرهیــز‬ ‫از اجتماعــات و شســت وشــوی مــداوم دسـت ها‬ ‫بــا چاشــنی واکسیناســیون باشــیم‪.‬‬ ‫مســووالن شــرکت کننــده در نشســت شــورای‬ ‫اطــاع رســانی اســتان که اختصاص بــه راهکارهای‬ ‫بــرای تشــوبق مــردم جهــت دریافــت واکســن‬ ‫مرحلــه دُز ســوم داشــت خواســتار اســتفاده از‬ ‫تمامــی ظرفیت هــا در ایــن زمینــه شــدند‪.‬‬ ‫استرازنکا موجود نیست‬ ‫در ایــن میــان نبــود واکســن اســترازنکا نیــز انــگار‬ ‫بهانــه ای بــرای تاخیــر در تزریــق دُز ســوم در‬ ‫اســتان شــده اســت زیــرا کــه ایــن امــر موجــب‬ ‫بازتاب هــای گســترده ای در فضــای مجــازی و‬ ‫حقیقــی خراسان شــمالی شــده و موجــی از‬ ‫نگرانــی هــا را بــرای تزریــق دیگــر واکســن هــای‬ ‫خارجــی در بیــن مــردم ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع جــدای از کســانی کــه دُزهــای اول و دوم‬ ‫را اســترازنکا را تزریــق کــرده انــد و همچنان طالب‬ ‫دُز ســوم همیــن نــوع واکســن هســتند‪ ،‬افــراد‬ ‫زیــاد دیگــری نیــز بــرای دُز ســوم در پــی تزریــق‬ ‫اســترازنکا هســتند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی کــه در خراســان شــمالی نیــز‬ ‫هماننــد بســیاری از نقــاط کشــور موجــودی ایــن‬ ‫واکســن در بســیاری از پایگاه های واکسیناســیون‬ ‫اســتان صفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی در ایــن خصــوص‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬محمولــه جدیــد واکســن اســترازنکا هنــوز‬ ‫وارد کشــور نشــده و خراســان شــمالی نیز همانند‬ ‫دیگــر نقــاط کشــور بــا کمبــود ایــن نــوع واکســن‬ ‫روبــه رو اســت‪.‬‬ ‫فیــض اللــه برزگــر افــزود‪ :‬قــرار اســت در روزهــای‬ ‫اینــده محمولــه جدیــد ایــن واکســن وارد کشــور‬ ‫شــود کــه بــا توزیــع بیــن اســتان ها ایــن مشــکل‬ ‫کمبــود برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬کمیتــه ملــی واکســن کرونــا‬ ‫مصــوب کــرده اســت کــه واکســن پاســتوکووک‬ ‫پــاس مــی توانــد بــه عنــوان دُز دوم یــا دُز یــاداور‬ ‫بــرای کســانی کــه واکســن های اســپوتنیک و‬ ‫اســترازنکا دریافــت کرده انــد‪ ،‬تزریــق شــود‪.‬‬ ‫تغییــر زمانبنــدی تزریــق دُز ســوم و عــدم اطــاع‬ ‫رســانی دقیــق‬ ‫برزگــر بــا اشــاره بــه تغییــر زمان بنــدی تزریــق‬ ‫دز ســوم واکســن کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫دالیلــی کــه موجــب تاخیــر در تزریــق دُز ســوم‬ ‫شــده اســت مربــوط تغییــر زمانبنــدی دُز ســوم‬ ‫و عــدم اطالع رســانی دقیــق بــه مــردم بــوده‬ ‫اســت بــه گون ـه ای کــه بســیاری از افــرادی کــه‬ ‫اســترازنکا تزریــق کرده انــد‪ ،‬فکــر مــی کننــد باید‬ ‫بعــد از ‪ ۶‬مــاه از مــاه نســبت بــه تزریــق دُز ســوم‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام خبــر تغییــر زمان بنــدی تزریــق دز‬ ‫ســوم واکســن کرونــا بــرای افــرادی کــه دز اول و‬ ‫دوم واکســن انهــا اســپوتنیک یــا اســترازنکا بــود‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تمــام شــهروندان خراســان شــمالی‬ ‫کــه دز اول و دوم واکســن کرونــا انهــا اســترازنکا‪،‬‬ ‫اســپوتنیک‪ ،‬بهــارات‪ ،‬ســینوفارم و برکــت بــود‪،‬‬ ‫می تواننــد بعــد از گذشــت ســه مــاه از تزریــق دز‬ ‫دوم نســبت بــه تزریــق دز ســوم واکســن کرونــا‬ ‫خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫برزگــر بــا بیــان اینکــه تغییــر زمان بنــدی تزریــق‬ ‫دز ســوم واکســن اســپوتنیک و اســترازنکا از ‪۶‬‬ ‫مــاه بــه ســه مــاه بعــد از تزریــق دز دوم مــورد‬ ‫تاییــد کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مدیریــت‬ ‫مقابلــه کرونــا اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬دلیــل ایــن‬ ‫تغییــر زمان بنــدی‪ ،‬مبــارزه بموقــع بــا ســویه‬ ‫جدیــد کرونــا یعنــی اومیکــرون اســت‪.‬‬ ‫مردم دچار ساده انگاری نشوند‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی با بیان اینکه‬ ‫راهــی جــز واکسیناســیون وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نگرانــی هــا بــرای واکســن گریــزی صرفــا مربوط به‬ ‫زمــان کنونــی کــه امیکــرون ســرایت پذیــری باالیی‬ ‫دارد و ایمــن گریــز اســت‪ ،‬نمــی شــود‪ .‬بلکه زمانی‬ ‫کــه ســویه دلتــا هــم گســتردگی داشــت‪ ،‬موجــب‬ ‫نگرانــی بــود‪ .‬طبــق اطالعــات جدیــدی کــه در‬ ‫مــورد امیکــرون منتشرشــده‪ ،‬کســانی که واکســن‬ ‫تزریــق نکــرده انــد‪ ،‬بیشــتر در معــرض ابتــا و‬ ‫مــرگ ومیــر هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی بــا بیــان اینکــه مــردم‬ ‫دچــار ســاده انــگاری نشــوند و بــرای تزریــق دُز‬ ‫ســوم مراجعــه کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫ورود کشــور بــه پیــک ششــم کرونــا و گســترش‬ ‫ســویه اُمیکــرون بایــد واکسیناســیون بــا ســرعت‬ ‫بیشــتری انجــام و پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫رعایــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تزریــق واکســن و رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی همچنــان موثرتریــن‬ ‫راهــکار بــرای مهــار شــیوع کرونــا اســت گفــت‪:‬‬ ‫بــه واجــدان شــرایط توصیــه مــی شــود هــر چــه‬ ‫ســریعتر بــرای دریافــت دُز ســوم واکســن کرونــا‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پورنقــی افــزود‪ :‬افــراد بــا گذشــت ســه مــاه از‬ ‫دریافــت دُز دوم واکســن کرونــا مــی تواننــد نوبــت‬ ‫ســوم را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه‬ ‫اجتماعــی را همچنــان مهــم تریــن عامــل بــرای‬ ‫هف‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫جش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن وارهابورذاستانگلستان‬ ‫کنتــرل ایــن بیمــاری دانســت‪.‬‬ ‫اجرای سیاست های ایجابی برای واکسیناسیون‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫سیاســت هــای ایجابــی بــرای شــهروندانی کــه در‬ ‫اســتان از تزریــق واکســن کرونــا امتناع می کنند‪،‬‬ ‫در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افزود‪:‬تنهــا راه مقابلــه با‬ ‫کرونــا و ســویه جدیــد ایــن ویــروس‪ ،‬رعایــت شــیوه‬ ‫نامــه هــای بهداشــتی و واکسیناســیون اســت‬ ‫بنابرایــن سیاســت هــای ایجابــی بــرای امتنــاع‬ ‫کننــدگان از تزریــق واکســن و نظــارت جــدی بــرای‬ ‫رعایــت بهداشــت اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نبایــد شــاهد عــادی انــگاری در‬ ‫ســطح جامعه باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه تاکنون گزارشــی‬ ‫از ســویه اومیکــرون در اســتان گــزارش نشــده اســت‬ ‫ولــی نبایــد ذهنیــت مــردم اســتان نســبت بــه رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی عــادی شــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا اشــاره بــه بهــره گیــری از نقــش‬ ‫اقناعی رســانه ها برای تزریق دُز ســوم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت دســتگاه هــای‬ ‫اطــاع رســانی بــا رویکــردی فرهنگــی و بــدور‬ ‫از تــرس و دلهــره مــردم را نســبت بــه تزریــق‬ ‫دُز ســوم و رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی‬ ‫حســاس کنیــم‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه بایــد رعایــت شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی در مــدارس بــه جدیــت دنبــال شــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬نبایــد در مــدارس به ســادگی از‬ ‫کنــار دســتورات بهداشــتی بگذریــم بــه گونــه ای‬ ‫کــه بایــد نظــارت هــا بــر وضعیــت واکسیناســیون‬ ‫کارکنــان امــوزش و پــرورش و رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــا در مــدارس افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای تزریــق دُز ســوم واکسیناســیون کرونــا‬ ‫در اســتان تاکنــون ‪ ۲۰‬درصــد معــادل ‪ ۹۷‬هــزار‬ ‫نفــر دُز ســوم را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۹۴‬درصــد جمعیــت اســتان دُز‬ ‫اول و ‪ ۸۲‬درصــد نیــز دُز دوم واکســن کرونــا را‬ ‫تزریــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس اعالم سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اســتان از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪۹۰‬‬ ‫نفــر در اســتان بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان‬ ‫خــود را از دســت داده انــد کــه بیشــترین امــار فوتــی‬ ‫هشــت مــاه امســال بــوده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن ارزیابــی ســامانه ماســک‬ ‫وابســته بــه وزارت بهداشــت‪ ،‬شهرســتان جاجــرم‬ ‫در وضعیــت نارنجــی کرونایــی‪ ،‬شهرســتان هــای‬ ‫شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه و اســفراین در وضعیــت‬ ‫زرد کرونایــی و شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬مانــه‬ ‫و ســملقان و رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت ابــی‬ ‫کرونایــی قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫بارویکرد تحقق شعار سال ودولت اسالمی‬ ‫قالب های جشنواره‪:‬خبر‪،‬گزارش‪،‬تیتر‪،‬مصاحبه ‪،‬مقاله یادداشت‪،‬عکس‪،‬موشن گرافیک و فیلم کوتاه‬ ‫زمان نحوه ارسال اثار‪10‬بهمن ماه به صورت حضوری با ارسال به دبیرخانه جشنواره در پیام رسان ‪09113735078‬‬ ‫ادرس دبیرخانه‪:‬گرگان میدان شهیدقندهاری جنب اداره راهنمایی رانندگی‪ ،‬ساختمان امام رضا ‪ ،‬طبقه اول‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/20 - 1400 - 4346‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره‬ ‫‪ 1396 -461‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم ربابــه ترکانلــو فرزنــد غالمرضابشــماره شناســنامه ‪3358‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه‬ ‫مســاحت ‪87.40‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی‏باغچقــی فرزنــد فــرج اللــه محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‏صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/11 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10/26 :‬‬ صفحه 2 ‫براســاس اخریــن ارزیابــی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬جاجــرم خراســان شــمالی (تنهــا شهرســتان‬ ‫نارنجــی کشــور) از وضعیــت پرخطــر بــه وضعیــت خطــر متوســط تغییــر رنــگ داد‪.‬‬ ‫ـتان‬ ‫براســاس تــازه تریــن ارزیابــی ســامانه ماســک مربــوط بــه وزارت بهداشــت‪ ،‬هــم اینــک از هشــت شهرســتان اسـ ٰ‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬ســه شهرســتان در وضعیــت زرد ٰ و پنــج شهرســتان نیــز در وضعیــت ابــی کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ـی‪ ،‬شهرســتان جاجــرم کــه پیــش از ایــن تنهــا شهرســتان نارنجــی کرونایی کشــور بــود‪ ،‬به وضعیت‬ ‫براســاس ایــن ارزیابـ ٰ‬ ‫زرد و شهرســتان شــیروان و فــاروج نیــز کــه در وضعیــت زرد قــرار داشــتند بــه وضعیــت ابــی کرونایــی تغییــر رنــگ دادند‪.‬‬ ‫رنگ زرد کرونایی‬ ‫به تنها شهرستان‬ ‫نارنجی کشور‬ ‫بازگشت‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی ‪1400‬‬ ‫مرحله سوم عملیات‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪463‬‬ ‫ باال بردن قدرت موتور‬ ‫تمــام پاتک هــای دشــمن بــا مقابلــه و عکس العمــل ضد پاتــک‬ ‫رزمنــدگان دفــع شــده و دشــمن پــس از دریافت ضربات ســخت‪،‬‬ ‫بــه عقــب رانــده می شــود‪ .‬درحالــی کــه نیروهــای عــراق بــه خاطــر‬ ‫تحمــل تلفــات و خســارات متعــدد‪ ،‬ناتــوان و فرســوده اســت و‬ ‫ب شــده‬ ‫فرصــت هرگونــه تعــرض و تصمیم گیــری از انهــا ســل ‬ ‫ اســت‪ ،‬رادیــو بغــداد دم از پیــروزی می زنــد و بــه نیروهــای عراقــی‬ ‫کــه تــا عمــق ‪ 40‬کیلومتــری خــاک خــود عقــب نشســته اند درود‬ ‫می فرســتد‪.‬‬ ‫عملیا ‬ ‫ت‬ ‫بیت المقدس ‪ 2‬نشان‬ ‫غرور و اقتدار‬ ‫م الل ـ ه علیهــا)» در ســاعت ‪ 1‬و‪ 15‬دقیق ـ ه‬ ‫بــا رمــز «یــا زهــرا (ســا ‬ ‫ب شــهر مــاووت ‬ ‫ت غــر ‬ ‫ی ارتفاعــا ‬ ‫ی ازاد ســاز ‬ ‫ی مــا ه ‪ 1366‬بــرا ‬ ‫‪ 25‬د ‬ ‫ع اغــاز شــد و ایــن‬ ‫ی بـ ه وســعت ‪ 130‬کیلومترمربـ ‬ ‫ق درمنطقـه ا ‬ ‫عــرا ‬ ‫ف و ســرما‬ ‫ن بــر ‬ ‫ی در میــا ‬ ‫ت جــو ‬ ‫ن وضعی ـ ‬ ‫عملیــات در ســخت تری ‬ ‫ی ســپا ه ادام ـ ه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ط یگان هــا ‬ ‫توس ـ ‬ ‫ایــن عملیــات در محــور ارتفــاع قمیــش در منطقــه عملیاتــی‬ ‫ســلیمانیه عــراق بــه صــورت گســترده بــه فرماندهــی ســپاه و بــا‬ ‫حضــور رزمنــدگان اســام انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن عملیــات تــا روز دوم بهمــن ســال ‪ 66‬در منطقــه عمومــی‬ ‫ارتفاعــات قمیــش و ســلیمانیه بــا فرماندهــی ســپاه ادامــه یافــت‬ ‫کــه ازنــوع هجــوم ســپاهیان اســام علیــه دشــمن بعثــی بــود‪.‬‬ ‫فشار به مواضع دشمن‬ ‫درحالــی کــه تــاش هــای ایــران بــرای یافتــن ضمانتــی درجهــت‬ ‫دســتیابی بــه حقــوق خــود در مفــاد قطعنامــه ‪ 598‬شــورای امنیت‬ ‫بــه نتیجــه ای نرســیده بــود رزمنــدگان ســپاه اســام بــران شــدند تــا‬ ‫ضمــن یــک عملیــات گســترده درمنطقــه ای کوهســتانی و ســرد‪،،‬‬ ‫دشــمن بعثــی را در منگنــه ای جنگــی قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫درایــن عملیــات رســته هــای پیــاده‪ ،‬زرهــی وتوپخانه ایــران حضور‬ ‫داشــتند و عــراق نیــز رســته هــای پیــاده‪ ،‬زرهــی‪ ،‬کماندویــی و گارد‬ ‫ریاســت جمهــوری خــود را بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫ایــن عملیــات از معــدود عملیــات هــای لشــکرهای ســپاه ( بعــد‬ ‫از عملیــات والفجــر ‪ )4‬در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس در‬ ‫منطقــه غــرب کشــور در فصــل زمســتان بــود‪ ،‬کــه بعضــی روزهــای‬ ‫ان دمــا بــه ‪ 20‬درجــه زیــر صفــر هــم می رســید‪.‬‬ ‫قــرارگاه تاکتیکــی ایــن عملیــات در موقعیــت صــف ‹پشــت‬ ‫ارتفاعــات قشــن دایــر شــد و کارهــای شناســایی را شــروع نمــود ‪.‬‬ ‫نیروهــای ســپاه و بســیج در ایــن عملیــات مــی بایســت از رودخانه‬ ‫قلــه چــوالن عبــور مــی کردنــد و ادامــه مســیر تــا زیــر ارتفاعــات‬ ‫قمیــش کــه پوشــیده از بــرف بــود را ادامــه مــی دادنــد ‪.‬‬ ‫راپل‪ ،‬وسیله عبور رزمندگان‬ ‫بــا کمــک تیــم راپــل پــادگان امــام علــی (علیــه الســام) تهــران‪،‬‬ ‫رزمنــدگان در شــرایط بســیار ســخت و خطرنــاک‪ ،‬و بصــورت‬ ‫ابتــکاری‪ ،‬بــا ســیم بکســل و ابزارهــای الزم پلــی را بــر روی رودخانــه‬ ‫خروشــان نصــب نمودنــد نظــر بــه اینکــه احــداث پــل بــه صــورت‬ ‫ضربتــی و بــا حداقــل امکانــات صــورت گرفتــه بــود (در زیــر پــای‬ ‫دشــمن) و طــول ان بــه بیــش از ‪ 200‬متــر می رســید و ارتفــاع تــا‬ ‫لبــه اب رودخانــه بیــش از ‪ 40‬متــر بــود جهــت رعایــت احتیــاط‬ ‫ظرفیــت عبــوری را حداکثــر ‪ 10‬نفــر مشــخص نمودنــد و ‪ 10‬نفــر ‪10‬‬ ‫نفــر از پــل عبــور مــی کردنــد و همیــن مســئله باعث طوالنی شــدن‬ ‫عبــور گردانهــا از پــل مــی شــد ‪.‬‬ ‫احــداث ایــن پــل باعــث شــد تــا یکــی از یگانهــای ســپاه (لشــکر‬ ‫‪ 31‬عاشــورا) جهــت عبــور گردانهایــش از ایــن پــل اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ن کردستان ‬ ‫ی زمستا ‬ ‫ج سرما ‬ ‫ت در او ‬ ‫عملیا ‬ ‫ی اســتقرار‬ ‫ی کــ ه بــرا ‬ ‫ی عــاو ه بــر مشــکالت ‬ ‫ی خــود ‬ ‫یگان هــا ‬ ‫ن نیــز‬ ‫ع دشــم ‬ ‫ن بــ ه مواضــ ‬ ‫ی و رســید ‬ ‫م پیشــرو ‬ ‫داشــتند‪ ،‬هنــگا ‬ ‫ی مواجــ ه بودنــد‪ ،‬چنــان کــ ه رزمنــدگان ‬ ‫ی بســیار ‬ ‫بــا دشــواری ها ‬ ‫فو‬ ‫ن بــر ‬ ‫ت در میــا ‬ ‫ت ‪ 6‬تــا ‪ 8‬ســاع ‬ ‫ی را ب ـ ه مــد ‬ ‫ی طوالن ـ ‬ ‫مســیرها ‬ ‫ی محورهــا ســبب ‬ ‫ف در برخـ ‬ ‫م بــر ‬ ‫ی می کردنــد و تراکـ ‬ ‫ن طـ ‬ ‫کوهســتا ‬ ‫تو‬ ‫ی بــا طبیعـ ‬ ‫گردیــد ه بــود تــا نیروهــا عــاو ه بــر دشــمن‪ ،‬بـ ه نوعـ ‬ ‫ی کشــند ه منطق ـ ه نیــز مبــارز ه کننــد‪.‬‬ ‫ســرما ‬ ‫ت المقــدس ‪ 2‬در دو مرحلــ ه طرح ریــزی ‬ ‫ت بیــ ‬ ‫عملیــا ‬ ‫ت «یــوالن»‪،‬‬ ‫ل قــرار بــود ارتفاعــا ‬ ‫شــد ه بــود‪ .‬در مرحلــ ه او ‬ ‫ی «کوجــارو» و «االغلــو» تصــرف ‬ ‫«دســت هرمدان»‪ ،‬یالهــا ‬ ‫ی کوه هــای ‬ ‫ی ب ـ ه ســو ‬ ‫م پیشــرو ‬ ‫س در مرحل ـ ه دو ‬ ‫شــد ه و ســپ ‬ ‫«مرکبــه» و «قیــوان» ادامــ ه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ی مردم و رزمندگان اسالم ‬ ‫ب برا ‬ ‫ج خو ‬ ‫نتای ‬ ‫ع از جملــ ه «اورال»‪،‬‬ ‫ش از‪ 40‬ارتفــا ‬ ‫ت المقــدس ‪ 2‬بیــ ‬ ‫در بیــ ‬ ‫خ محمــد» و «یوالن» ‬ ‫ن دورا»‪« ،‬شــی ‬ ‫«کاللــه»‪« ،‬هرمــدان»‪« ،‬بیـ ‬ ‫ک و نفربــر‪،‬‬ ‫ی منطقـ ه ازاد شــد و دههــا دســتگا ه تانـ ‬ ‫و چنــد روســتا ‬ ‫ده هــا قبضـ ه خمپاره انــداز و ضدهوایــی‪ ،‬ده هــا دســتگا ه خــودروی ‬ ‫ت ( ثبــت فاصلــه توپخانــه نیروی‬ ‫ی و‪ 2‬رادار رازیـ ‬ ‫ی و مهندسـ ‬ ‫نظامـ ‬ ‫م شــد‪.‬‬ ‫خــودی تــا مواضــع شــلیک دشــمن ) منهــد ‬ ‫ت داد و‬ ‫ن خــود را از دس ـ ‬ ‫پ و گــردا ‬ ‫ن عملیــات ‪ 5‬تی ـ ‬ ‫ق در ای ـ ‬ ‫عــرا ‬ ‫غ بــر‪ 5400‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫ن بالـ ‬ ‫ی دشــم ‬ ‫تعــداد کشــت ه و زخمی هــا و اســرا ‬ ‫ک و نفربــر‬ ‫ت بــود از ‪ 15‬دســتگا ه تانــ ‬ ‫ت عبــار ‬ ‫ن عملیــا ‬ ‫م ایــ ‬ ‫غنایــ ‬ ‫پ ضدهوایــی‪75،‬‬ ‫زرهــی‪ 76،‬قبض ـ ه خمپاره انــداز و‪ 17‬قبض ـ ه تــو ‬ ‫ی مخابراتــی‪،‬‬ ‫ع دســتگاه ها ‬ ‫ی انــوا ‬ ‫دســتگا ه خــودرو‪ ،‬تعــداد زیــاد ‬ ‫ک و مهمــات‪.‬‬ ‫ح ســب ‬ ‫ع ســا ‬ ‫ی انــوا ‬ ‫مقــدار زیــاد ‬ ‫موقعیت منطقه عملیاتی‬ ‫رزمنــدگان نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران بــه عبــور از موانــع‬ ‫طبیعی و مصنوعی بســیار ســخت از قبیل کوه های صعب العبور‬ ‫پوشــیده از بــرف‪ ،‬رودخانــه خروشــان قالچــوالن‪ ،‬میادیــن متعــدد‬ ‫میــن‪ ،‬تله هــای انفجــاری‪ ،‬ســنگرهای کمیــن و ســیم های خــاردار؛‬ ‫یــورش بی امــان خــود را بــه موضــع دشــمن اغــاز می کننــد‪.‬‬ ‫عــرض رودخانــه قــا چــوالن ‪ 40‬متــر اســت کــه رزمنــدگان‬ ‫در بــرودت بــاالی منطقــه غــرب از میــان ابهــای خروشــان ان‬ ‫عبــور می کننــد‪.‬‬ ‫درحالــی کــه براثــر بارندگــی شــدید‪ ،‬رودخانــه قالچــوالن طغیــان‬ ‫کــرده بــود و ‪ 1/5‬متــر بــرف نیــز منطقــه را ســفیدپوش کــرده بــود‪.‬‬ ‫مرحله اول عملیات‬ ‫بــا هجــوم رزمنــدگان اســام‪ ،‬نیروهــای عراقــی مســتقر در‬ ‫ارتفاعــات مشــرف بــر شــهر مــاووت‪ ،‬پــس از دادن تلفــات زیــاد و‬ ‫انهدام چندین دســتگاه تانک و نفربر‪ ،‬تعداد زیادی دســتگاه های‬ ‫مهندســی‪ 40 ،‬دســتگاه خــودرو‪ 20 ،‬قبضــه خمپاره انــداز‪ ،‬راه فــرار‬ ‫را در پیــش می گیرنــد‪.‬‬ ‫یــگان مهندســی رزمــی بــا توجــه بــه موقعیت کوهســتانی منطقه‬ ‫و بــه ســبب صعب العبــور بــودن ان‪ ،‬در عملیّــات نصــر ‪ 8‬بــرای‬ ‫تــدارک رزمنــدگان جــاده ای را احــداث کــرده بــود از نیروهــای‬ ‫عمل کننــده در عملیّــات بیت المقــدس ‪ 2‬بــا اســتفاده از ان جــاده‪،‬‬ ‫از تــوان رزمــی باالتــری برخــوردار می شــدند‪.‬‬ ‫م کوبیــدن تیــپ هــای ‪ 83‬و ‪603‬‬ ‫قــوای اســام پــس از درهــ ‬ ‫پیــاده‪ ،‬گــردان یکــم تیــپ ‪ ،412‬یــک گــردان تانــک‪ ،‬یکــم تیــپ ‪،81‬‬ ‫کماندویــی لشــکر ‪ 39‬و گــردان ‪ 53‬توپخانــه عــراق‪ ،‬مواضــع انهــا را‬ ‫تســخیر می کننــد کــه تعــداد زیــادی کشــته‪ ،‬زخمــی و اســیر از انهــا‬ ‫ی می مانــد‪ .‬بدین ترتیــب‪ ،‬دشــمن از ارتفاعــات غربی مشــرف‬ ‫برجــا ‬ ‫بــر شــهر مــاووت عقــب رانــده می شــود‪.‬‬ ‫ت جنوبــی‬ ‫رزمنــدگان اســام بــا حملــه بــه نیروهــای دشــمن در دشـ ‬ ‫مــاووت و شکســتن خطــوط دفاعــی انهــا‪ ،‬تــا عمــق ســه کیلومتــری‬ ‫پیشــروی و تعــدادی از نیروهــای دشــمن را کشــته و زخمــی می کننــد‬ ‫و نفــرات باقیمانــده از دشــمن بــه مناطــق اطــراف می گریزنــد‪.‬‬ ‫طــی تهاجــم رزمنــدگان اســام در ایــن دو محــور‪ ،‬عــاوه بر کشــته‬ ‫و زخمــی شــدن ‪ 1500‬نفــر و اســارت ‪ 550‬تــن از جملــه ‪ 30‬افســر و‬ ‫‪ 100‬درجه دار دشــمن‪ 29 ،‬ارتفاع‪ 5 ،‬روســتا و ‪ 110‬کیلومتر مربع از‬ ‫ســرزمین هــای عــراق ازاد می شــود‪.‬‬ ‫با روشــنایی هوا‪ ،‬اهداف از پیش تعیین شــده در این عملیّات‪،‬‬ ‫حاصــل می شــود و ســربازان شکس ـت خورده عــراق چشــم امیــد‬ ‫خــود را بــه اســمان می دوزنــد تــا بــا کمــک نیــروی هوایــی مانــع‬ ‫پیــروزی قــوای اســام شــوند‪ ،‬امّــا بــارش بــرف مانــع پــرواز هــر‬ ‫هواپیمایــی می شــود‪.‬‬ ‫رزمنــدگان اســام پــس از دفــع هــر نوع تحرکی از ســوی دشــمن‪،‬‬ ‫بــه تثبیــت موقعیــت خــود می پردازنــد‪ .‬بــا وارد شــدن نیروهــای‬ ‫کمکــی بــه منطقــه‪ ،‬مقدمــه هجــوم دوبــاره فراهــم می ایــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم عملیات‬ ‫دومیــن مرحلــه ایــن عملیّــات در تاریــخ ‪ 27‬دی ‪ 66‬و در شــرایط‬ ‫ســخت ســرما و یخبنــدان منطقــه بــه مرحلــه اجــرا درمی ایــد و در‬ ‫ســاعات اولیــه‪ ،‬تیــپ ‪ 1‬کماندویــی از ســپاه یکــم‪ ،‬تیــپ ‪ 3‬نیــروی‬ ‫مخصــوص گارد ریاســت جمهــوری و گــردان کماندویــی از لشــکر‬ ‫‪ 41‬عــراق مــورد تهاجــم ســخت قــرار می گیرنــد و ضربــات جبــران‬ ‫ناپذیــری بــر انهــا وارد می ایــد‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه دره مهــم قامیــش همراه با ارتفاعــات ‪،1155 ،1100‬‬ ‫‪ 1837 ،1286‬و ‪ 1787‬ازاد می شــوند و عــاوه بــر ‪ 2000‬کشــته و‬ ‫زخمــی‪ 200 ،‬تــن دیگــر بــه اســارت رزمنــدگان در می اینــد کــه بدیــن‬ ‫ترتیــب از ابتــدای عملیّــات‪ ،‬تلفــات ارتــش عراق به ‪ 3500‬کشــته و‬ ‫زخمــی و تعــداد اســرا بــه ‪ 750‬تــن می رســد‪.‬‬ ‫مرحله سوم عملیات‬ ‫در مرحلـ ه سـوّم رزمنــدگان نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران پــس‬ ‫از پاتک هــای عــراق در مرحلــه دوّم ایــن عملیّــات در شــرایط‬ ‫ســخت ســرما و یخبنــدان منطقــه بــا قلبــی مملــو از عشــق و‬ ‫اراده ای پوالدیــن از رودخانــه عریــض و خروشــان ذاب الصغیــر و‬ ‫دیگــر موانــع می گذرنــد و بــر دشــمن یــورش می برنــد و طــی نبــردی‬ ‫بی امــان بیــش از ‪ 500‬تــن از نیروهــای دشــمن را کشــته یــا زخمــی‬ ‫می کننــد و تعــداد ‪ 150‬نفــر از انهــا را بــه اســارت درمی اورنــد‪.‬‬ ‫طــی ایــن حملــه‪ ،‬قلــه ‪ 1775‬از ارتفاعــات ویســی‪ ،‬و یــال ارتباطــی‬ ‫و قلــه ارتباطــی ویــوالن بــه ویســی ازاد می شــوند‪ .‬شــهر قلعه دیــزه‬ ‫عــراق بــه همــراه روســتاهای گنــاو‪ ،‬عســیاوی و کنــگاوی در دیــد‬ ‫مســتقیم رزمنــدگان و جــاده اصلــی پاســگاه گنــاو بــه قلعه دیــزه در‬ ‫تیــررس انهــا واقــع می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن چنــد روســتا و ارتفــاع مهــم کرکــوک (مرتفع تریــن‬ ‫قلــه منطقــه) بــه تصــرف رزمنــدگان در می اینــد و نیــز رزمنــدگان‬ ‫موفــق می شــوند مقادیــر قابــل توجهــی جنگ افــزار و وســایل‬ ‫تدارکاتــی و نظامــی را بــه غنیمــت بگیرنــد و بخــش زیــادی از انهــا‬ ‫را منهــدم ســازند‪.‬‬ ‫دشــمن شکســت خورده به خاطر شــرایط نامســاعد جوّی موفق‬ ‫نمی شــود از نیــروی هوایــی خــود اســتفاده کنــد و تنهــا امیــد و‬ ‫اتکایــش بــه نیروهــای پیــاده اســت کــه بــا جم ـع اوری نیروهــای‬ ‫پراکنــده‪ ،‬چنــد پاتــک پیاپــی را بــه اجــرا در مــی اورد‪.‬‬ ‫تمــام پاتک هــای دشــمن بــا مقابلــه و عکس العمــل ضد پاتــک‬ ‫رزمنــدگان دفــع شــده و دشــمن پــس از دریافــت ضربــات‬ ‫ســخت‪ ،‬بــه عقــب رانــده می شــود‪ .‬درحالــی کــه نیروهــای عــراق‬ ‫بــه خاطــر تحمــل تلفــات و خســارات متعــدد‪ ،‬ناتــوان و فرســوده‬ ‫اســت و فرصــت هرگونــه تعــرض و تصمیم گیــری از انهــا ســلب ‬ ‫شــده اســت‪ ،‬رادیــو بغــداد دم از پیــروزی می زنــد و بــه نیروهــای‬ ‫عراقــی کــه تــا عمــق ‪ 40‬کیلومتــری خــاک خــود عقب نشســته اند‬ ‫درود می فرســتد‪.‬‬ ‫ایــن تمجیدهــا و تحســین ها‪ ،‬نمی توانــد روحیــه از دســت رفته‬ ‫ســربازان وحش ـت زده عــراق را بازگردانــد‪.‬‬ ‫سازمان های رزم بسیج و سپاه‬ ‫وضعیــت خــاص جغرافیایــی منطقــه و وجــود رودخانــ ه قلعــه‬ ‫چــوالن میــان ارتفــاع امدیــن و ارتفاعــات دولبشــک‪ ،‬االغلــو و‬ ‫قمیــش‪ ،‬عمــا ًمنطقــه عملیــات را بــه دو محــور جداگانــه تقســیم‬ ‫می کــرد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬جهــت اماده ســازی و انجــام عملیــات‬ ‫در منطقــه‪ ،‬دو قــرارگاه در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬کثــرت یگان هــای عمل کننــده ایجــاد می کــرد‪ ،‬تــا‬ ‫هدایــت عملیــات بــه طــور جداگانــ ه بــه عهــد ه دو فرمانــده و دو‬ ‫قــرارگاه گذاشــته شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬قرارگاه هــای نجف و قــدس برای‬ ‫اماده ســازی و انجــام عملیــات بیت المقــدس‪ 2‬انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫قــرارگاه نجــف در محــور قمیــش و قــرارگاه قــدس در محــور‬ ‫امدیــن‪ ،‬اقدامــات خــود را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫الــف ‪ :‬در محــور امدیــن‪ ،‬قــرارگاه قــدس بــا اســتعداد ‪ 47‬گــردان و‬ ‫بــا یگان هــای زیــر کار شناســایی و اماده ســازی منطقــه را اغاز کرد‪:‬‬ ‫ت رســول (ص)‬ ‫لشــکرهای ‪ 10‬سید الشــهدا بــا ‪15‬گــردان؛ ‪ 27‬حضــر ‬ ‫بــا ‪ 8‬گــردان؛ ‪ 31‬عاشــورا بــا ‪ 8‬گــردان؛ ‪ 32‬انصارالحســین‬ ‫همــدان بــا ‪ 7‬گــردان؛ ‪ 52‬قــدس گیــان بــا ‪ 5‬گــردان؛ ‪57‬حضــرت‬ ‫ابوالفضــل(ع) بــا ‪ 4‬گــردان و تیــپ زرهــی ‪ 20‬رمضــان بــا ‪ 2‬گروهــان‬ ‫تانــک خشــایار حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ب ‪ :‬درمحــور قمیــش نیــز‪ ،‬قــرارگاه نجــف بــا اســتعداد ‪ 57‬گــردان‬ ‫و بــا ترکیبــی از یگان هــای زیــر اقدامــات شناســایی و اماده ســازی‬ ‫منطقــه را اغــاز کــرد‪:‬‬ ‫لشــکر های ‪5‬نصــر خراســان بــا ‪12‬گــردان؛ ‪ 21‬امام رضــا(ع) خراســان‬ ‫بــا ‪ 10‬گــردان؛ ‪55‬شــهدا‪ ،‬بــا ‪ 6‬گــردان و تیپ هــای ‪ 12‬قائم(عــج) بــا‬ ‫‪ 5‬گــردان؛ ‪ 18‬الغدیــر یــزد بــا ‪ 5‬گــردان؛ ‪ 35‬امــام حســن(ع) بــا ‪8‬‬ ‫گــردان و ‪ 48‬فتــح بــا ‪ 5‬گــردان در عملیــات حاضــر شــدند‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬اســتعداد دو قرارگاه با حضور ‪ 15‬یگان به ‪104‬گردان‬ ‫رســید کــه بــا توجــه بــه محورهــای عملیــات‪ ،‬ماموریــت هــر یــک از‬ ‫قرارگاه هــا و یگان هــا تعییــن شــد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا تعییــن ماموریــت یگان هــا و بررســی جزئیــات بیشــتر‬ ‫طرح مانور‪ ،‬یگان ها‪ ،‬کارشناســایی وضعیت دشــمن در منطقه و‬ ‫اماده ســازی منطقــه و نیروهــا را اغــاز کردنــد‪ .‬اگــر چــه اماده ســازی‬ ‫منطقــه و حضــور نیروهــا در محورهــای عملیــات بــه دلیــل شــرایط‬ ‫ســخت منطقــه بــه اهســتگی صــورت می گرفت و شــرایط مطلوب‬ ‫فراهــم نشــده بــود‪ ،‬امــا بــا وجــود مشــکالت فــراوان‪ ،‬یگان هــا در‬ ‫‪ 25‬دی ‪ 1366‬امــاده عملیــات شــدند‪.‬‬ ‫وضعیت دشمن‬ ‫ تحــرک نیروهــای خــودی در منطقــه فــاو و اجــرای عملیــات بزرگ‬ ‫ســاالنه در منطقـ ه جنــوب‪ ،‬ســبب گردیــد تا دشــمن توجه ذهنی‬ ‫منطقــه جنــوب معطــوف کنــد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫و تمرکــز نیروهــای خــود را بــه‬ ‫وضعیــت فصلــی در منطقــه شــمال غــرب نیــز بــه گون ـه ای بــود‬ ‫کــه دشــمن بــا توجــه به ســوابق عملیات هــای پیشــین رزمندگان‬ ‫اســام در ایــن منطقــه‪ ،‬امــکان عملیــات جــدی و گســترده را‬ ‫پیش بینــی نمی کــرد‪.‬‬ ‫در مجمــوع ایــن عوامــل منجــر بــه غافلگیــری دشــمن شــد‪ .‬حتی پس‬ ‫از اجــرای مرحلــه اول عملیــات‪ ،‬دشــمن همچنــان از انتقــال نیــروی‬ ‫متناســب بــا ایــن عملیــات بــه منطقــه امتنــاع کــرد‪ .‬تنهــا پــس از اغــاز‬ ‫مرحلــه دوم عملیــات و بــا پیشــروی بــه ســمت محــور اصلــی عملیــات‪،‬‬ ‫دشــمن در ایــن منطقــه حضــور پیــدا کرد و تدریجــا ًبه انتقال یگان های‬ ‫جدیــد و یگان هــای احتیــاط ســپاه یکــم و ســپاه دوم و همچنیــن دو‬ ‫تیــپ ‪ 66‬و ‪ 68‬نیــروی مخصــوص از لشــکر گارد‪ ،‬اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫نیروهــای دشــمن کــه از ابتــدا تــا انتهــای عملیــات بــه منطقــه وارد‬ ‫شدند مجموعا ً‪ 8‬تیپ و ‪ 4‬گردان بودند‪ .‬در این عملیات شماری‬ ‫از رزمندگان اســام شــهید شــدند‪ .‬یادشــان گرامی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مکش هوای تازه‬ ‫‪۱‬وقتــی می گوییــد می خواهیــد تــوان موتــور را بــاال ببریــد‪،‬‬ ‫اولیــن چیــزی کــه بــه شــما می گوینــد ایــن اســت کــه‬ ‫فیلتــر هــوا را عــوض کنیــد‪ .‬هزینــه تعویــض فیلتــر هــم‪،‬‬ ‫فقــط کمــی بیشــتر از پــول چنــد بســته ادامــس نعنایــی‬ ‫اســت‪ .‬فــوت کوزه گــری ایــن اســت کــه هــوای خنــک و تــازه‬ ‫ســنگین تر اســت و بــه ایــن ترتیــب هــوای بیشــتری بــه‬ ‫ســیلندرها می رســد و بــا ســوخت ترکیــب می شــود‪.‬‬ ‫هــوای بیشــتر مســاوی اســت بــا بنزین ســوزی بیشــتر‬ ‫و بنزین ســوزی بیشــتر مســاوی اســت بــا قــدرت و تــوان‬ ‫بیشــتر‪ .‬ایــن کار در یــک موتــور معمولــی‪ ،‬واقعــا ًقــدرت را ‪5‬‬ ‫تــا ‪ 7‬اسـب بخــار افزایــش می دهــد‪ .‬اگــر فیلتــر ماشــین تان‬ ‫نــو و تمیــز اســت و موتــور‪ ،‬هــوای حســابی نــوش جــان‬ ‫می کنــد‪ ،‬پــس ســایر ترفندهایــی کــه در ادامــه مطلــب‬ ‫می ایــد را بــه کار ببندیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سیستم اگزوز ‪Cat-back‬‬ ‫صــاف و یکســره کــردن لولــه هــای خروجــی از مبــدل‬ ‫کاتالســیت تــا ســپر عقــب هــم بســیار موثــر اســت‪ .‬ایــن کار‬ ‫باعــث می شــود گازهــای خروجــی راحت تــر تخلیــه بشــوند‪.‬‬ ‫تخلیــه بیشــتر ایــن گازهــا هــم بــه معنــای وجــود جــای‬ ‫بیشــتر بــرای هــوا و بنزیــن اســت‪ ،‬و هــوا و بنزیــن بیشــتر‬ ‫هــم یعنــی قــدرت بیشــتر‪ .‬البتــه مبــدل هــای کاتالیســت‬ ‫امــروزی کارامدترنــد و طــوری طراحــی شــده اند کــه بــا‬ ‫موتــور ســازگاری بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬البتــه اگــر خــودرو‬ ‫فرســوده داریــد شــاید بخواهیــد ترفندهــای دیگــری کــه در‬ ‫ادامــه می ایــد را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تعویض مبدل کاتالیست‬ ‫وقتــی خودروســازان بــرای اولیــن بــار ملــزم بــه نصــب‬ ‫مبــدل کاتالیســت روی خودروهــا شــدند‪ ،‬در ایــن کار از‬ ‫یکدیگــر پیشــی گرفتنــد‪ .‬البتــه ایــن مبــدل هــا در زمینــه‬ ‫باالبــردن عملکــرد خــودرو هیــچ کاری انجــام نمی دهنــد‪،‬‬ ‫ولــی بــه سالم ســازی هوایــی کــه تنفــس می کنیــم کمــک‬ ‫زیــادی می کننــد‪ .‬چندیــن دهــه طــول کشــید تــا مبدل هــای‬ ‫کاتالیســتی ارتقــاء پیــدا کننــد‪ .‬حتــی خودروهــای دهــه ‪ 80‬و‬ ‫‪ 90‬میــادی هــم دارای ایــن گونــه مبــدل هــا بودنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬بهتــر اســت مبــدل قدیمــی خودروی تــان را‬ ‫بــا یــک مبــدل جدیــد عــوض و تفــاوت در گازخــور ماشــین‬ ‫را احســاس کنیــد‪ .‬تحــت هیــچ شــرایطی مبــدل قدیمــی را‬ ‫ســوراخ نکنیــد‪ ...‬تحــت هیــچ شــرایطی!!‬ ‫‪ -۴‬تعویض کردن کامپیوتر ماشین‬ ‫اگرچــه تعویــض کــردن کامپیوتــر ماشــین‪ ،‬برنامه ریــزی و‬ ‫زمان بنــدی و میــزان ترکیــب بنزیــن و هــوای ان را بــه هــم‬ ‫می ریــزد‪ ،‬ولــی قــدرت ماشــین را افزایــش می دهــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن کار فقــط زمانــی جــواب می دهــد کــه ماشــین تان‬ ‫مجهــز بــه توربوشــارژر یــا سوپرشــارژر باشــد و تعویــض‬ ‫کامپیوتــر ماشــین هــای معمولــی فقــط نیــم اس ـب بخــار‬ ‫بــه قــدرت موتورتــان اضافــه می کنــد‪ .‬اگــر برنامه ریــزی‬ ‫کارخانــه یــک برنامه ریــزی محــدود کننــده بــرای موتــور‬ ‫ماشــین تان باشــد‪ ،‬تعویــض کامپیوتــر می توانــد خیلــی‬ ‫موثــر باشــد ولــی ممکــن اســت هزینــه زیــادی برایتــان‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‬ ‫‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 1140060312009000583‬مورخــه ‪1400/9/28‬‬ ‫هیــات اول مســتقر در ثبــت بندرگــز موضــوع ‏کالســه پرونــده‬ ‫‪ 1400114412009000028‬مالکیــت متقاضــی دادگســتری کل اســتان‬ ‫گلســتان(دادگاه نوکنــده) بــه شناســه ملــی‏‏‪ 14002793965‬مبنــی بــر‬ ‫صــدور ســند ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی به مســاحت‬ ‫‪ 481‬مترمربــع قســمتی از‏پــاک ‪ 2278‬فرعــی از ‪ -4‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه نوکنــده بخشــی دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک‬ ‫رســمی اقــای‏ســمیع الــه رضایــی فرزنــد قــدرت محــرز گردیــده اســت‪.‬‏‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ‏ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی ‏تقدیــم‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪1400/10/26‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1400/11/11‬‏ ‬ ‫‏ م‪.‬الف‪1400/222 :‬‏ ‬ ‫مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪463‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دستگاه قضا مصمم‬ ‫بر کاهش عناوین مجرمانه‬ ‫گام مهم در حمایت‬ ‫از بخش تولید‪،‬استرداد‬ ‫مازاد سود تسهیالت‬ ‫وجمعیت کیفری است‬ ‫غریــب ابــادی در حاشــیه بازدیــد از زنــدان گــرگان گفــت‪ :‬از زندان هــای مختلفــی در کشــور های اروپایــی‬ ‫بازدیــد کــرده ام‪ .‬بازدیدهــای مکــرر مقامــات قضایــی از زنــدان هــا و رســیدگی بــه پرونــده قضایــی زندانیان‬ ‫و درخواســت هــای انــان‪ ،‬از اقدامــات برجســته و متمایــز جمهــوری اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی ادامــه داد‪ :‬زندانــی امانتــی نــزد دســتگاه قضایــی و ســازمان زندان هاســت‪ .‬مــا بایــد از‬ ‫زندانــی بــه خوبــی مراقبــت کنیــم‪ ،‬زیــرا او جرمــی را مرتکــب شــده و در مقابــل ان مجازاتــی را دریافــت‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬نبایــد فراتــر از مجــازات تعییــن شــده‪ ،‬مشــکل دیگــری را بــه زندانــی تحمیــل کــرد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد حقــوق بشــر بیــان کــرد‪ :‬بــا نــگاه تحولگرایانــه رئیــس قــوه قضاییــه بــه ویــژه در خصــوص‬ ‫کاهــش جمعیــت کیفــری زندان هــا و توجــه بــه مســائل مختلــف زندانیــان‪ ،‬نــه تنهــا به مســائل شــخصی‬ ‫ان هــا بلکــه بــه مســائل خانوادگــی زندانیــان نیــز توجــه ویــژه شــده اســت‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی افــزود‪ :‬در بازدیــدی کــه امــروز از زنــدان اســتان گلســتان داشــتیم‪ ،‬حســب گفتگــو بــا‬ ‫زندانیــان و مقامــات قضایــی‪ ،‬مقــرر شــد تعــدادی از زندانیــان بــا وجــود اینکــه مدتــی از محکومیــت ان هــا‬ ‫دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی بــا اســتقبال از‬ ‫طــرح اســترداد مــازاد ســود تســهیالت بانکــی بیــش از‬ ‫مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار‪ ،‬گفــت‪ :‬در حمایــت از‬ ‫بخــش تولیــد ایــن طــرح گام مهمــی اســت و موجــب‬ ‫گــردش اقتصــادی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــا هــدف عدالــت‬ ‫و کمــک بــه فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان اســترداد‬ ‫مــازاد نــرخ ســود تســهیالت بانکــی بیــش از مصوبــه‬ ‫شــورای پــول و اعتبــار بــه مشــتریان از هفتــم دی مــاه‬ ‫امســال و بــا دســتور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در‬ ‫بانک هــای دولتــی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫هــدف از ایــن طــرح همانگونــه که گفته شــد حمایت از‬ ‫تولیدکننــدگان اســت‪ ،‬ایــن دســتور از ان جهــت اهمیــت‬ ‫دارد کــه بررسـی ها نشــان می دهــد بــه دلیــل ســودهای‬ ‫کالن وامــی کــه باعــث توقــف ‪ ۸۰‬درصــد طرح هــای‬ ‫اقتصــادی و مشــکالت تولیدکننــدگان و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی اســت کــه بنگاه هــا اخــذ کرده انــد‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص‪« ،‬عبــاس هاشــمی» دبیــرکل انجمــن‬ ‫صنایــع لوازم خانگــی ایــران اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار بــ ه طــور معمــول نــرخ‬ ‫ســود تســهیالت در بانک هــای دولتــی اســت و بیشــتر‬ ‫شــاهد نــرخ ســود تســهیالت غیرمتعــارف در بانک هــای‬ ‫خصوصــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بانــک مرکــزی بــا نظارت هــای مســتمر‬ ‫می توانــد مانــع از پرداخــت تســهیالت بــا نرخ هــای‬ ‫غیرمتعــارف بــه بخــش صنعــت شــود و از ایــن طریــق‬ ‫کمــک بزرگــی بــه فعــاالن در ایــن عرصــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه نــرخ ســود تســهیالت بیش‬ ‫از مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار نباشــد‪ ،‬شــاهد گــردش‬ ‫اقتصــادی و به تبــع ان فعالیــت واحدهــای تولیــدی‬ ‫خواهیــم بــود و ســرمایه در گــردش طرح هــای تولیــدی‬ ‫رونــق خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬تســهیالت بــا نــرخ ســود ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫در شــرایطی کــه کشــور بــا نــرخ تــورم بــاالی ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫مواجــه اســت نیــز بــه ظاهــر مقــرون بــه صرفــه اســت‬ ‫و در ایــن شــرایط بانک هــا انقباضــی عمــل می کننــد و‬ ‫مشــتریان بــا توجــه بــه ایــن شــرایط تــن بــه دریافــت‬ ‫تســهیالتی از ایــن دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه‬ ‫بــرای اقتصــاد کشــور ایــن موقعیــت مناســب نیســت و‬ ‫امــکان رقابــت در بازارهــای صادراتــی را از تولیدکننــدگان‬ ‫ســلب می کنــد‪.‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن صنایــع لوازم خانگــی ایــران تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد از تولیدکننــده اگــر بــه دنبــال رشــد صــادرات‬ ‫غیرنفتــی هســتیم حمایــت کنیــم و بهتریــن راهــکار در‬ ‫ایــن شــرایط اتخــاذ تصمیماتــی از ایــن دســت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نــرخ ســود تســهیالت‬ ‫بخــش صنعــت و معــدن‪ ،‬بازرگانــی و صــادرات بــر‬ ‫اســاس اخریــن داده هــای بانــک مرکــزی در بانک هــای‬ ‫دولتــی ‪ ۱۸‬درصــد و در بخــش کشــاورزی بیــن ‪ ۱۶‬تــا ‪۱۸‬‬ ‫درصــد اســت‪ .‬همچنیــن نرخ ســود تســهیالت مســکن و‬ ‫ســاختمان ‪ ۱۷.۵‬تــا ‪ ۱۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تشکیل کمیته صیانت از حقوق‬ ‫مردم در ستاد حقوق بشر‬ ‫تمدید ‪ 19‬گواهینامه تایید‬ ‫در اینده ای نزدیک محور‬ ‫ازادشهر به گنبد روشن می شود صالحیت ازمایشگاه های همکار‬ ‫دبیــر ســتاد حقــوق بشــر از تشــکیل کمیتــه صیانــت از حقــوق‬ ‫مــردم در بهمــن مــاه خبــر داد‪.‬‬ ‫کاظــم غریــب ابــادی معــاون امــور بیــن المــل قــوه قضاییــه‬ ‫و دبیــر ســتاد حقــوق بشــر در نشســت هــم اندیشــی روســای‬ ‫دادگســتری هــا و دادســتانی گلســتان در گــرگان گفــت‪ :‬در‬ ‫ســتاد حقــوق بشــر در کنــار پیگیــری وضعیــت حقــوق بشــر‬ ‫در کشــورهای مدعــی‪ ،‬برنامــه هایــی بــرای اشــنایی مــردم بــا‬ ‫حقــوق و تکالیــف خودشــان داریــم و تــاش مــی کنیــم بــا‬ ‫همــکاری دســتگاه هــای اجرایــی حقــوق مــردم بیشــتر مــورد‬ ‫حمایــت قــرار گیــرد و ارتقــا پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫کاظــم غریــب ابــادی افــزود‪ :‬کمیتــه صیانــت از حقــوق مــردم از‬ ‫بهمن ماه تشــکیل می شــود و در قالب این کمیته با دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــه گونــه ای برنامــه ریــزی خواهیــم کــرد کــه فرایندهــای‬ ‫مخــل حقــوق مــردم شناســایی و بــرای رفــع انهــا گام برداریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬متاســفانه در حــوزه بیــن الملــل بــرای‬ ‫رســاندن نــدای مظلومیــت مــردم ایــران در حــوزه نقــض حقــوق‬ ‫شــان از ســوی کشــورهای مدعــی حقــوق بشــر کــم کار شــده‬ ‫اســت و مــا در قــوه قضاییــه و ســتاد حقــوق بشــر تــاش هــای‬ ‫جــدی خــود را بــر ورود بــه دو حــوزه قربانیــان تــرور و تحریــم‬ ‫متمرکــز کــرده ایــم‪.‬‬ ‫رئیــس اداره تاییــد صالحیــت و سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت‬ ‫اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬گواهینامــه تاییــد صالحیــت ‪19‬‬ ‫ازمایشــگاه همــکار طــی ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪ ،1400‬تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار رضا نوروزی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ازمایشــگاه هــای همــکار اســتانی‪ ،‬ازمایشــگاه هــای هســتند‬ ‫کــه بــر اســاس تاییــد اداره کل اســتاندارد اســتان در زمینه هــای‬ ‫ازمــون ویژگــی کاال یــا کالیبراســیون تجهیــزات اندازه گیــری بــا‬ ‫اســتانداردهای ملــی و یــا ســایر ضوابــط تعییــن شــده از طــرف‬ ‫ســازمان بــا ایــن اداره کل همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 37‬ازمایشــگاه همــکار در زمینه هــای‬ ‫تخصصی مانند غذایی و کشاورزی‪ ،‬ساختمانی و معدنی‪ ،‬شیمایی‪،‬‬ ‫کالیبراسیون‪ ،‬مکانیک و فلزشناسی و غیره در استان گلستان تایید‬ ‫صالحیــت شــده اند کــه بــا ایــن ادار ه کل همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫نــوروزی ادامــه داد‪ :‬در زمینــه ســاختمانی و معدنــی‪ 6 ،‬ازمایشــگاه در‬ ‫زمینــه غذایــی و کشــاورزی و بیولــوژی و میکروبیولــوژی‪ 3 ،‬ازمایشــگاه‬ ‫در زمینــه بــرق و الکترونیــک‪ 3 ،‬ازمایشــگاه در زمینــه شــیمایی‪4 ،‬‬ ‫ازمایشگاه در زمینه بسته بندی و سلولزی‪ ،‬یک ازمایشگاه در زمینه‬ ‫کالیبراســیون‪ 2 ،‬ازمایشــگاه در زمینه ازمون دوره ای وســایل توزین و‬ ‫ســنجش ســبک‪ 9 ،‬ازمایشــگاه در زمینــه مکانیــک و فلزشناســی و نیــز‬ ‫یــک ازمایشــگاه در زمینــه انــگ فلــزات گرانبهــا فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان گفت‪:‬محرومیت‬ ‫زدایــی و توســعه مبتنــی بــر‬ ‫دسترســی عادالنــه بــه امکانــات یکی‬ ‫از مهمتریــن اهــداف دولــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار دکتــر علــی محمــد زنگانــه در‬ ‫بازدیــد از روســتاهای کمتــر برخــوردار‬ ‫شهرســتان اق قــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پیمانــکاران هــم اکنــون در حــال اصــاح و نصــب شــبکه و‬ ‫کابل گــذاری محــور ازادشــهر بــه گنبــد هســتند و در اینــده ای نزدیــک‬ ‫ایــن محــور روشــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار غالمرضــا بیکــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســرقت کابل ها و پسـت های برق مهمترین عامل خاموشــی محورها‬ ‫و از جملــه ایــن محــور‪ ،‬بــوده کــه هزینه هــای ســنگینی بــرای اصــاح و‬ ‫بازســازی انهــا نیــاز‪ ،‬اســت و تامیــن ایــن هزینه هــا زمــان بــر می باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬محورهــای پرتــردد‪ ،‬نقــاط ســکونتگاهی‪ ،‬نقــاط مــه گیــر‪،‬‬ ‫پرتصــادف و شــریانی اولویــت نصــب روشــنایی اســت‪.‬‬ ‫بیکــی ادامــه داد‪۵۰ :‬کیلومتــر از راههــای اســتان طی یکســال گذشــته‬ ‫بــه علــت ســرقت حــدود ‪ ۲۸‬ترانــس و متعلقــات ان و ‪ ۵۰‬هــزار متــر‬ ‫طــول از کابــل هــای بــرق خامــوش شــده کــه ارزش ریالــی انهــا حــدود‬ ‫‪ 130‬میلیــارد ریــال مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه حــدود ‪ ۹۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای نصب‬ ‫و بازســازی هــر یــک از ترانــس هــا و کابــل هــای جدیــد نیــاز می باشــداز‬ ‫ابتــدای ســال تاکنــون بــا توجــه بــه محدودیــت هــای اعتبــاری و‬ ‫هزینه هــای ســنگین حــدود ‪ ۱۰‬کیلومتــر از ایــن خاموشــی هــا رفــع‬ ‫شــده و ‪ ۱۵‬کیلومتــر دیگــر هــم تــا پایــان ســال با اولویت نقاط مســتعد‬ ‫تصــادف و دوربرگــردان هــا روشــن مــی شــود‪.‬‬ ‫محرومیت زدایی و توسعه دسترسی‬ ‫عادالنه به امکانات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫باقــی مانــده اســت‪ ،‬بــا رافــت اســامی و اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی از زنــدان ازاد شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــا کمک هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬مشــکالت مالــی تعــدادی دیگــر از زندانیــان نیــز‬ ‫رفــع شــد کــه امــروز تعــدادی از ان هــا ازاد می شــوند‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد حقــوق بشــر بــا اشــاره بــه برخــی از مشــکالت در زندان هــا گفــت‪ :‬ممکــن اســت در زندان هــا‬ ‫مشــکالتی ماننــد محدودیــت فضــا بــرای نگهــداری زندانیــان وجــود داشــته باشــد‪ ،‬بایــد قوانیــن را اصــاح‬ ‫کنیــم تــا تعــداد جمعیــت کیفــری کاهــش پیــدا کند‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد حقــوق بشــر گفــت‪ :‬عناویــن مجرمانــه در کشــور مــا بســیار باالســت و عــزم قــوه قضاییــه‬ ‫کاهــش تعــداد عناویــن مجرمانــه بــا کمــک مجلــس شــورای اســامی اســت‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی گفــت‪ :‬بایــد از نهاد هــای ارفاقــی کــه در قوانیــن پیش بینی شــده اســت به نحو احســن اســتفاده‬ ‫کنیم که در حال حاضر تحولی در این زمینه از جمله در اســتان گلســتان شــروع شــده اســت‪.‬امروز همچنین‬ ‫بــا حضــور معــاون حقــوق بیــن الملــل قــوه قضاییــه ‪ ۷‬مددجوی زندان هــای گرگان و گنبد ازاد شــدند ‪.‬‬ ‫در ادامــه بازدیــد معــاون امــور بیــن الملــل قــوه قضاییــه و دبیــر ســتاد حقــوق بشــر از زنــدان گــرگان‪،‬‬ ‫دفتــر معاضــدت و مشــاوره حقوقــی کانــون وکالی اســتان گلســتان در زنــدان هــای اســتان افتتــاح شــد ‪.‬‬ ‫وکالی دادگســتری هــر هفتــه ســه روز در زنــدان هــای گــرگان و گنبــدکاووس مســتقر مــی شــوند و بــه‬ ‫زندانیــان مشــاوره حقوقــی رایــگان ارائــه مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان نیــز گفــت‪ :‬مجمــوع بدهــی ایــن زندانیــان ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه‬ ‫بیشــتر ایــن بدهــی بــا گذشــت شــاکیان بخشــیده شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بخشــی از بدهــی ایــن افــراد هــم از طریــق پذیــرش دادخواســت اعســار زندانیــان‬ ‫در دادگاه هــای اســتان‪ ،‬بــه صــورت قســطی پرداخــت مــی شــود و مابقــی بدهــی نیــز بــا کمــک خیریــن و‬ ‫ســتاد دیــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تــا کنــون هــم ‪ ۲۲۰‬محکــوم غیرعمــد زنــدان هــای اســتان بــا کمــک‬ ‫خیریــن و ســتاد دیــه و گذشــت شــاکیان از زنــدان ازاد شــده انــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 75‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــرف مالیــم صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪10‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــرف ‪.%70‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫موضــوع مســکن یکــی از مهمتریــن مشــکالتی اســت کــه در ایــن منطقــه از نظــر دسترســی بــه امکانــات‬ ‫رفاهــی مــردم ان دچــار مشــکل و کمبــود هســتند‪ ،‬کــه بنیــاد مســکن در یــک ســایت مجــاور‪ ،‬احــداث‬ ‫مســکن بــرای ‪ 60‬خانــوار را در دســتور کار دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا مشــکالتی اجــرای ایــن طــرح مواجــه بــود کــه بــرای رفــع و تســریع در انجــام‬ ‫کار دســتورات الزم صــادر شــد و ظــرف دو مــاه اینــده ان شــاءلله مراحــل تکمیــل ایــن واحدهــا بــه‬ ‫اتمــام رســیده و واحدهــای ســاخته شــده تحویــل ســاکنان ان خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه عنــوان یکــی از ظرفیــت هــای خــوب ایــن منطقــه بــا اشــاره بــه ســد وشــمگیر‪ ،‬گفــت‪ :‬امــکان‬ ‫اســتفاده از تمــام ظرفیــت ایــن ســد بــا وجــود قدمــت و رســوبی کــه در ان صــورت گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫مقــدور نیســت امــا بــا توجــه بــه نقــش بــه ســزایی کــه ایــن ســد در اشــتغال و رفــع مشــکالت‬ ‫معیشــتی تامیــن و اب کشــاورزی‪ ،‬منطقــه‪ ،‬تصمیماتــی بــرای عــاج بخشــی ان اتخــاذ شــد تــا در‬ ‫ســفر ریاســت جمهــوری مطــرح و اعتبــارات الزم بــرای اجــرای ان در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه افــزود‪ :‬از دیگــر مشــکالت مطــرح شــده توســط مــردم موضــوع اســتمهال وام هــای‬ ‫کشــاورزی منطقــه بــود کــه بــا همــکاری نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی و مدیــران‬ ‫اســتانی مربوطــه در حــال پیگیــری اســت و ان شــاءالله بــه زودی مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســتاندار گلســتان و هیــات همــراه بــا بازدیــد از ســایت قدیــم روســتای‬ ‫وحــدت اســامی و گــوگ تپــه دســتورات الزم جهــت رفــع مشــکالت مــردم ایــن روســتاها صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4055‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -325‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقــای عبــاس اســدی فرزنــد اســدالهد بشــماره شناســنامه ‪1935‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪157.75‬متــر مربــع از پــاک ‪247‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد‬ ‫خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای میــر ابراهیــم حســینی معصــوم فرزنــد میــر ســلیمان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/26 :‬‏‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4056‬هیــات بــه کالســه پرونــده هــای شــماره ی ‪ 1400 -324‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫‏مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد اســدی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه ‪2332‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان به مســاحت ‪152‬مترمربع از پــاک ‪ 247‬فرعی از ‪ 125‬اصلــی واقع در اراضی قریــه عزیز بخش دو بجنورد‬ ‫خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای میــر ابراهیــم حســینی معصــوم فرزنــد میــر ســلیمان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/26 :‬‏‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/10/04 - 1400 - 4081‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪ 1400 -92‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه‏بالمعارض‬ ‫متقاضــی خانــم زهــرا ایزانلــو فرزنــد محمدولــی بشــماره شناســنامه ‪1484‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪ 148.10‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‬ ‫‏رســمی اقــای بــدر باغچقــی فرزنــد حســین محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصــورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/26 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏م الــف ‪3399‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4058‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -170‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقــای امنــه قلــی نــژاد فرزنــد پیغمبرقلــی بشــماره شناســنامه ‪2579‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪ 245.85‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد‬ ‫خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای گل محمــد علــی ابــادی فرزندعباســقلی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/10/26 :‬‬ ‫‏‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3399‬‏‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 86‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪ 12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق و متغیر‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫با اتحاد عقب ماندگی ها‬ ‫حل می شود‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر حمایــت از ورزش اســتان گفــت‪ :‬در بودجــه ســال اتــی و حمایــت‬ ‫ویــژه ای از ارتقــا اعتبــارات زیرســاخت هــای ورزشــی اســتان در جریــان ســفر رئیــس جمهــور بــه‬ ‫گلســتان خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار دکتــر علــی محمــد زنگانــه بــا حضــور در ائیــن تجلیــل از تیــم‬ ‫نوجوانــان والیبــال شــهرداری گنبــد کاووس‪ ،‬قهرمــان مســابقات لیــگ برتــر کشــور اظهار داشــت‪ :‬قابلیت‬ ‫پیشــرفت را ورزشــکاران جــوان و نوجوانــان اســتان دارنــد کــه بــا حمایت هــای الزم رشــد کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬از تیم هــای ورزشــی اســتان بایــد تولیدکننــدگان بــزرگ‬ ‫اســتان شــتیبانی مادی و معنوی را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان جــزو ‪ ۱۰‬اســتان اول کشــور بــه لحــاظ ظرفیت هــا و جــزو ‪۱۰‬‬ ‫اســتان اخــر کشــور در شــاخص های برخــورداری اســت امــا بــا اتحــاد و انســجام مــی تــوان ایــن عقــب‬ ‫ماندگی هــا را رفــع کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬گلســتان برخــوردار از قهرمانانــی چــون فرهــاد قائمــی‪ ،‬عرفــان بخشــنده‪،‬‬ ‫بهمــن ســالمی ‪ ،‬ســردار ازمــون و ‪ ...‬اســت کــه نقــش تاثیرگــذاری در افتخــار افرینی هــای ملــی و‬ ‫بین المللــی گلســتان دارنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در کنــار افتخــار افرینــان بــا تمــام تــوان هســتیم و معاونــت هماهنگــی امــور‬ ‫اقتصــادی اســتانداری پیگیری هــای الزم را بــرای اسپانســر تیم هــای اســتان صــورت می دهــد‪.‬‬ ‫وی در بازدیــد از مجموعــه ســوارکاری گنبــدکاووس نیــز یــاداور شــد‪ :‬قطعــا ًایــن مجموعــه ســوارکاری‬ ‫باعــث ایجــاد ارتقــا ســطح ورزشــی و گردشــگری شهرســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬بــا حضــور وزیــر ورزش و جوانــان ظرفیت هــای توســعه و شــیوه های مدیریتــی‬ ‫مجموعــه ســوارکاری گنبــدکاووس در جلســه ای مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در رشــد زیرســاختهای ورزشــی اســتان نقــش موثــری مجموعــه ســوارکاری گنبــدکاووس‬ ‫دارد کــه پیگیــری الزم در ایــن خصــوص در ســفر رئیــس جمهــور انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســتاندار گلســتان در ایــن ســفر یــک روزه بــا اخونــد جــاور امــام‬ ‫جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس نیــز دیــدار و گفتگــو کــرد و پــس از ان بــا حضــور در منــزل شــهیده‬ ‫حاجیــه خدیجــه خرمالــی و شــهیدان حــاج عبدالباقــی گل چشــمه و نــوری خرمالــی در گنبــدکاووس‬ ‫بــا انــان گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫وی خدمــت بــه خانــواده شــهدا را توفیــق دانســت و گفت‪:‬اســتان گلســتان نقــش بــه ســزایی در‬ ‫مســیر انقــاب اســامی بــا تقدیــم ‪۴‬هــزار شــهید داشــته اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬همــه تــاش خــود را در راه خدمــت بــه عمــوم مــردم خصوصــا خانــواده معــزز‬ ‫شــهدا و ایثــار گــران مــی کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه در ادامــه بــا حضــور در روســتای قزلجــه ماتــی گنبــدکاووس در ائیــن کلنــگ زنــی ‪ ۵۰۰‬واحــد‬ ‫مســکونی مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ســپس در ائیــن اهــدا ‪ ۳۰۰‬جلــد ســند مالکیــت روســتایی در شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس حضــور یافــت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫با اشراف اطالعاتی پلیس‬ ‫گنبد‪ ،‬سارق مسلح‬ ‫موتورسیکلت دستگیر شد‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار سرهنگ «محمود علی فر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت مســلحانه موتورســیکلت‬ ‫در ســطح شهرســتان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع و دســتگیری ســارق‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهــان پلیــس اگاهــی بــا بررســی های فنــی و‬ ‫همچنیــن رصــد اطالعاتــی بــه عمــل امــده‪ ،‬موفــق شــدند محــل‬ ‫اختفــاء متهــم را در یکــی از مناطــق جنوبــی کشــور شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از هماهنگــی قضائــی‪ ،‬یــک تیــم مجــرب از‬ ‫مامــوران بــه محــل مــورد نظــر اعزام و پس از شناســایی مکان اختفاء‪،‬‬ ‫متهــم را در یــک عملیــات ضربتــی و غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر بــا اشــاره یــک قبضــه اســلحه شــکاری و یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی از مخفیگاه متهم‪ ،‬بیان داشــت‪:‬‬ ‫متهــم در تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیس‬ ‫بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت مســلحانه در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا اشــراف اطالعاتــی کامــل خــود‪،‬‬ ‫شهرســتان را بــرای افــراد شــرور و هنجــار شــکن ناامــن کرده اســت‬ ‫و امنیــت روانــی و اجتماعــی شــهروندان را حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫دست به دست شدن‬ ‫فرش ایرانی‬ ‫در وزارتخانه ها‬ ‫مدتــی اســت کــه فــرش ایرانــی درگیــر اخبــار جدیــدی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اخبــاری مبنــی بــر انتقــال ان از وزارت صمت به وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی و ایــن ســوال مهــم کــه ایــا بــوم خیــاالت‬ ‫ایــران زمیــن در وزارتخانه هــا دســت بــه دســت می شــود؟‬ ‫یکــی از مهمتریــن نمادهــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ملــی فــرش‬ ‫دســتباف ایرانیــان بــوده اســت‪ ،‬و ایــن میــراث ارزشــمند‬ ‫ایرانیــان در روزگاری نــه چنــدان دور یکــی از مهم تریــن‬ ‫اقــام و حتــی نمادهــای صــادرات غیرنفتــی ایــن ســرزمین بــه‬ ‫حســاب می امــد‪ .‬فــرش اینــه زیباشناســی فرهنگــی ایرانــی‬ ‫و بــوم خیــاالت مــردم ایــران اســت کــه در شــرق و غــرب‬ ‫جهــان طرفــداران بســیاری دارد‪ .‬گردشــگرانی کــه بــه ایــران از‬ ‫اقصــی نقــاط جهــان ســفر می کننــد‪ ،‬می داننــد ارزشــمندترین‬ ‫ســوغات ایــران زمیــن فــرش ایرانــی اســت؛ کــه اگــر بتواننــد‬ ‫حتمــا قطعــه از ایــن خیــال ایرانــی را در چمدانشــان گذاشــته‬ ‫و بــه کشورشــان بــه ســوغات می برنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی کــه در پنــج دهــه اخیــر امــار صــادرات‬ ‫فــرش دســتباف ایــران بــه پایین تــر حــد خــود تنــزّل کــرده‬ ‫و موجودیـّـت ایــن فــرش گرانبهــا مــورد تهدیــد گرفتــه و در‬ ‫نتیجــه نیازمنــد توجــه خــاص‪ ،‬تســهیلگری فــوری و حمایــت‬ ‫گســترده دارد‪ ،‬بــر نگرانــی فعــاالن ایــن عرصــه ســاختار‬ ‫جدیــد وزارت صمــت افــزوده اســت‪.‬‬ ‫ســیدمهدی نیــازی معــاون وزیــر صمــت ایــن تصمیــم را‬ ‫سارقان سابقه دار در شیروان‬ ‫دستگیر شدند‏‬ ‫دستبند پلیس بر دستان مخل‬ ‫نظم و امنیت در اسفراین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 3‬ســارق‬ ‫ســابقه دار در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چندیــن مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫و مغــازه در ســطح شــهر شــیروان بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‬ ‫در دســتور کار قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی ایــن‬ ‫شهرســتان بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند‬ ‫متهمــان‏کــه ‪ 2‬مــرد و یــک زن بودنــد را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متهمــان در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی ‏منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهمــان در بازجویــی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 13‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی و مغــازه‬ ‫‏اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری فــردی کــه‬ ‫بــا اقدامــات مجرمانــه نظــم و امنیــت شهرســتان را مختــل کــرده‬ ‫‏بــود خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام مرکــز‏فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر ایجــاد نــا امنــی و‬ ‫مزاحمــت بــرای شــهروندان توســط یکــی از مخــان نظــم و امنیــت‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کارمامــوران پلیــس امنیــت‬ ‫عمومــی شهرســتان قرارگرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی متهــم در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه‏مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه افزود‪:‬مامــوران در بازرســی از‬ ‫مخفیــگاه متهــم مقــدار ‪ 17‬گــرم مــواد مخدر از نوع تریاک و شــیره‬ ‫‏کشــف نمودنــد‪ .‬‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد از‬ ‫تکمیــل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضائی معرفی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق‏تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫نتیجه توافق دو وزارت خانه‬ ‫دانســت و در خصــوص قــرار‬ ‫نگرفتــن مرکــز ملــی فــرش‬ ‫دســتباف ایــران در چــارت‬ ‫جدیــد وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪ ،‬گفــت‬ ‫توافقاتی بین دو وزارت خانه‬ ‫صمــت و گردشــگری اخیــرا‬ ‫بــرای انتقــال مرکــز ملــی‬ ‫فــرش دســتباف ایــران بــه‬ ‫وزارت صنایــع دســتی و‬ ‫میراث فرهنگی انجام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه پــس‬ ‫از تشــکیل و ایجــاد وزارت‬ ‫صنایــع دســتی و میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬قرار داشــتن مرکز‬ ‫ملــی فــرش دســتباف در‬ ‫وزارت صمــت اجحــاف بــه‬ ‫صنایــع دســتی دیگــر اســت‬ ‫و در ســاختار جدیــد وزارت‬ ‫صمــت نیــز ممکــن بــود در‬ ‫حــق ایــن مرکــز ملــی فــرش‬ ‫ایــران اجحــاف شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد تاکنــون مســئوالن وزارتخانــه میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی موضــع جــدی در ایــن خصوص‬ ‫نگرفته انــد اظهــار نظــر مســتقیمی در ایــن خصــوص‬ ‫نکرده انــد امــا فعــاالن وکارشناســان فــرش دســتباف ایرانــی‬ ‫نســبت بــه اظهــار نگرانــی از ایــن اتفــاق بیانی ـه ای منتشــر‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫در بخشــی از ایــن بیانیــه امــده اســت؛ در خصــوص‬ ‫انتقــال مرکــز ملــی فــرش از وزارت صمــت بــه وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی مجمــع اتحادیه هــا‬ ‫و انجمن هــای حــوزه فــرش دســتباف سراســر کشــور‬ ‫معتقــد اســت‪ ،‬ایــن انتقــال منافعــات بــا منافــع ملــی‬ ‫دارد و موجــب از بیــن رفتــن صــادرات و اشــتغال در ایــن‬ ‫بخــش می شــود‪ .‬یکــی از مهمتریــن نمادهــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنــری و ملــی ایرانیــان‪ ،‬فــرش دســتباف ایرانــی اســت کــه‬ ‫عــاوه بــر خصایــص چشــمگیر‪ ،‬غیــر قابــل انــکار و قابــل‬ ‫اعتنــای فرهنگــی‪ -‬هنــری‪ ،‬حائــز وجــوه بی بدیــل اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــر ایــن بیانیــه نیــز تاکیــد شــده کــه روزگاری‬ ‫نــه چنــدان دور فــرش دســتباف ایــران یکــی از مهم تریــن‬ ‫اقــام و حتــی نمادهــای صــادرات غیرنفتــی ایــن ســرزمین‬ ‫بــوده‪ ،‬همچنــان بــه دلیــل وجــود زنجیره اشــتغال ‪ ۲‬میلیون‬ ‫نفــری و بــا وجــود کاهــش بی ســابقه میــزان صــادرات‪ ،‬از‬ ‫ســتون هــای اساســی و اســتوار جامعــه ایرانــی اســت کــه‬ ‫ســقف جوامــع روســتایی به ویــژه مناطــق محــروم و در‬ ‫میــان اقشــار اســیب پذیر بــر ان بنــا نهــاده شــده اســت کــه‬ ‫بی تردیــد تخریــب ایــن ســتون کهــن و تاریخــی فاجعه بــار‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫انچــه در ایــن انتقــال‪ ،‬قطعــی بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬ایــا‬ ‫قــرار گرفتــن فــرش در وزارتخانــه ای نوپــا کــه همچنــان‬ ‫بســیاری از مشــکالتش بــی جــواب مانــده تصمیمــی‬ ‫درســت اســت یــا خیــر؟ و در ایــن بیــن عــدم پرســش‬ ‫از کارشناســان و فعــاالن حــوزه فــرش بــوده اســت؛‬ ‫در هــر حــال جایــگاه و قدمــت فــرش دســتباف ایــران در‬ ‫جهان‪،‬بــا وجــود نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیــون بافنــده در ایــن حــوزه‬ ‫کــه اکثریــت ان را زنــان تشــکیل می دهنــد و در ایــن بیــن‬ ‫عرصــه رقابــت بــا ســایر کشــورها بــرای صــادرات فــرش‬ ‫ایــران در بازارهــای بیــن المللــی ایــن نگرانــی را بیشــتر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪463‬‬ ‫حذف ارز ترجیحی و باجناق‬ ‫عمو سیفی!‬ ‫ماجــرای ارز ترجیحــی کــه از ســال ‪ 97‬وارد ادبیــات اقتصــاد‬ ‫مملکــت شــد و زندگــی الکچــری بــرای عــده خاصــی فراهــم کــرد‪،‬‬ ‫امــروز نقــل محافــل سیاســی شــده و دوســتان در مجلــس و‬ ‫دولــت در حــال اچارکشــی حــذف این مقوله از اقتصاد هســتند‪.‬‬ ‫البتــه اینکــه دولــت مصمــم اســت دنــدان لــق ارز ترجیحــی‬ ‫را بــدون بــی حســی و بــا انبــر بکنــد‪ ،‬فــی نفســه بــد نیســت و‬ ‫دســتکم خلــق اللــه از دنــدان درد خــاص مــی شــوند! امــا اینکــه‬ ‫دوســتان در ایــن فراینــد بــه ســایر پروســیجرهای درمانــی مثــل‬ ‫تزریــق بــی حســی‪ ،‬عصــب کشــی‪ ،‬پانســمان موقــت‬ ‫دنــدان و یــا حتــی زبانــم الل پــر کــردن دنــدان و ‪ ....‬اعتقــادی‬ ‫ندارنــد و خیلــی چکشــی رفتــه انــد ســر اصــل داســتان کمــی مــا را‬ ‫نگــران کــرده اســت!‬ ‫چــون عزیــزان معتقدنــد ارز ترجیحــی گلــوگاه فســاد اســت و به‬ ‫جــای اینکــه گلــوگاه فســاد را ببندنــد و گالب بــه رویتــان نظــارت‬ ‫هــا را بیشــتر کننــد و بــا رانــت خــواران و یقــه ســفید هــا مبــارزه‬ ‫کننــد‪ ،‬قصــد دارنــد گلــوگاه را بــا روده و پرتینگــش از بیــخ در‬ ‫بیاورنــد و خــاص!‬ ‫هــر چنــد کار کارشناســی در حــد ضــرورت صورت گرفته اســت و‬ ‫پیــش بینــی دولــت ایــن اســت کــه بــا حــذف ارز ترجیحــی قیمــت‬ ‫مــرغ بــه کیلویــی ‪ 60‬هــزار تومــان مــی رســد؛ امــا مجلــس اعتقاد‬ ‫دارد قیمــت مــرغ بــه کیلویــی ‪ 80‬هــزار تومــان خواهد رســید‪.‬‬ ‫مرغــداران امــا مــرغ کیلویــی ‪ 120‬هــزار را بعــد از حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی تخمیــن مــی زننــد‪ .‬البتــه باجنــاق عمــو ســیفی (‬ ‫ســرایدار مفخــم مدرســه) کــه از دالالن عرصــه مــرغ اســت‬ ‫نظــر دیگــری دارد تــا جایــی کــه بــر اســاس نظریــه تورمــی ایــن‬ ‫بابــا‪ ،‬امــروز صبــح ســیف اللــه نصــف حیاط مدرســه را بــا توری‬ ‫مرغــی جــدا کــرد و اولیــن فــاز از پــرورش مــرغ گوشــتی بومــی‬ ‫را در مدرســه کلیــد زد!‬ ‫بــا ایــن حــال بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه رئیــس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه دربــاره حــذف ارز ترجیحــی در بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫گفــت‪ :‬دارو و نــان حلقــه اخــر تخصیــص ارز ترجیحــی هســتند‪.‬‬ ‫وگرنــه ســیف اللــه مدرســه را بــه مزرعــه طبقاتــی گنــدم‬ ‫تبدیــل مــی کــرد و یــک کانتینــر پمــاد پیروکســیکام بــرای پــا درد‬ ‫مادربزرگــش انبــار مــی کــرد! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫شایعات مرتبط باجعلی‬ ‫بودن پیامک سامانه ملی‬ ‫امالک واسکان صحت ندارد‬ ‫شــایعات مرتبــط باجعلــی بــودن پیامــک ســامانه ملــی امــاک‬ ‫واســکان کــه درخصــوص خانــه هــای خالــی از ســکونت اســت‬ ‫صحــت نــدارد وافــرادی کــه ایــن پیامــک را دریافــت کردنــد بایــد‬ ‫وارد ســامانه شــوند وثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان گلســتان ‪ :‬مهنــدس «حســین محبوبــی‬ ‫« مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان‪  ‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬براســاس تکلیف وزارت راه وشهرســازی وهمچنین‬ ‫اطالعــات دریافتــی از دســتگاههای مختلــف کشــور تعدادی‬ ‫ملــک کــه وضعیــت ســاکن در انهــا تاکیــد شــده اســت‬ ‫درســامانه ملــی امــاک واســکان شناســایی شــده وجهــت‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ســکونت ایــن امــاک پیامکــی بــا‬ ‫سرشــماره‪ v.maskan   ‬به مالــکان ایــن امــاک ارســال‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درمتن پیامک ارســال شــده امده اســت«ملک‬ ‫شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده است لطفا تا تاریخ‬ ‫‪ ۲۰‬ویا ‪ ۲۳‬دیماه ویا … ‪ ۱۴۰۰‬وضعیت امالک خود را درســامانه‬ ‫امــاک واســک ‪amlak.mrud.ir‬تعیین کنید‪.‬درغیرایــن صــورت‬ ‫مطابــق قانــون مالیــات هــای مســتقیم اقــدام خواهــد شــد»‬ ‫محبوبــی افــزود‪ :‬درهمیــن راســتا مالــکان مذکــور الزم اســت تــا‬ ‫تاریــخ اعــام شــده در پیامــک دریافتــی خــود بــه ســامانه امــاک‬ ‫واســکان بــه ادرس ‪ amlak.mrud.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫محبوبــی اضافــه کــرد‪ :‬بدیهــی اســت درصــورت ثبــت وجــود‬ ‫ســکونت ومالکیــت توســط مالــکان مذکــور براســاس قانــون‬ ‫ملــک مذکــور ازجرگــه خانــه هــای خالــی خــارج خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی درپایــان گفت‪:‬هــم اســتانیهای عزیــز توجــه داشــته‬ ‫باشــند کــه مضمــون پیامــک ارســال شــده بــا سرشــماره ‪v.‬‬ ‫‪ maskan‬کامــا موردتاییــد وزارت راه وشهرســازی اســت‬ ‫وشــایعات مرتبــط باجعلــی بــودن ایــن پیامــک بــا ایــن سرشــماره‬ ‫صحــت نــدارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪463‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫چطور با کسی که‬ ‫ناراحت مان کرده‬ ‫برخورد کنیم‬ ‫بــا کســی کــه ناراحت تــان کــرده چــه رفتــاری می کنیــد؟‬ ‫ایــا جــار و جنجــال راه می اندازیــد و بــا تندخویــی پاســخش‬ ‫را می دهیــد؟ متاســفانه ایــن دقیقــا همــان رفتــاری اســت‬ ‫کــه بســیاری از مــا نســبت بــه فــردی کــه ناراحت مــان کــرده‬ ‫در پیــش می گیریــم‪ .‬یعنــی هــر وقــت از دســت کســی‬ ‫شــدیدا دلخــور می شــویم‪ ،‬در اقدامــی تالفی جویانــه بــه‬ ‫خشــونت کالمــی روی می اوریــم‪ ،‬غافــل از اینکــه بــا نیــش‬ ‫و کنایــه زدن فقــط خودمــان را ناراحت تــر می کنیــم‪ .‬قطعــا‬ ‫خشــونت کالمــی راه حــل مناســبی بــرای برطــرف کــردن‬ ‫دلخوری هــا نیســت‪ ،‬امــا اگــر خشــونت کالمــی جایــز‬ ‫نیســت‪ ،‬پــس چطــور بایــد بــه کســی کــه ناراحتمــان کــرده‬ ‫پاســخ بدهیــم؟ ایــا بایــد بســوزیم و بســازیم و خودمــان را‬ ‫قربانــی ناعدالتــی دیگــران کنیــم؟‬ ‫در همیــن ابتــدا‪ ،‬توجه تــان را بــه داســتان یــک تجربــه ‬ ‫جلــب می کنــم‪ .‬انچــه می خوانیــد روایتی اســت کــه رائیکا‪،‬‬ ‫مربــی یــوگا و مشــاور ســبک زندگــی‪ ،‬در مقدمـه ی یکــی از‬ ‫مقاالتــش در وبســایت تاینی بــودا منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ســال ها بــود بــه رابطــه ای ادامــه مــی دادم کــه برایــم‬ ‫رضایت بخــش نبــود‪ .‬مطمئنــم خیلی هــا چنیــن رابط ـه ای‬ ‫را قبــا تجربــه کرده انــد یــا اینکــه همیــن حــاال درگیــرش‬ ‫هســتند‪ .‬ان وقت هــا احســاس می کــردم هیــچ تعادلــی‬ ‫در رابطه مــان نیســت‪ .‬همیشــه ایــن مــن بــودم کــه از‬ ‫خودگذشــتگی می کــردم و طــرف مقابلــم هیــچ قدمــی‬ ‫برنمی داشــت‪.‬‬ ‫روزی یکــی از دوســتان نزدیکــم پرســید کــه چــرا چنیــن‬ ‫رفتــاری را تحمــل می کنــم‪ .‬مثــل همیشــه ســعی کــردم‬ ‫ایــن رفتــار غیرمنصفانــه را پیــش خــودم توجیــه کنــم‪:‬‬ ‫«شــاید منظــوری نداشــته‪ ،‬فقــط مشــکالتش زیــاد بــوده؛‬ ‫فکــر می کنــم ایــن منــم کــه نبایــد تنهــاش بــذارم؛ شــاید‬ ‫هیــچ توجهــی بــه احساســاتم نداشــته باشــه‪ ،‬امــا بــه هــر‬ ‫حــال منــم کــه بایــد ســعی کنــم اد ْم خوب ـه ی ایــن رابطــه‬ ‫باشــم‪ ».‬بیشــتر از ده ســال بــود کــه خــودم را بــا ایــن قبیــل‬ ‫توجیهــات راضــی نگــه داشــته بــودم‪ ،‬امــا یــک روز به خودم‬ ‫امــدم و فهمیــدم بایــد تغییــری ایجــاد کنــم‪.‬‬ ‫هیــچ امیــدی بــه بهتــر شــدن رابطه مــان نداشــتم‪ .‬انــگار‬ ‫طــرف مقابلــم هرگــز قــرار نبــود درک کنــد کــه مــن هــم‬ ‫شایســته ی احتــرام و توجــه هســتم‪ .‬بیشــتر از ده ســال‬ ‫بــود کــه اوضــاع بــه همیــن منــوال می گذشــت‪ .‬پــس مــن‬ ‫انتظــار چــه اتفاقــی را می کشــیدم؟ نکنــد بایــد ده ســال‬ ‫دیگــر هــم صبــر می کــردم تــا شــاید طــرف مقابلــم منقلــب‬ ‫می شــد و بــه خــودش می امــد؟ کم کــم بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیدم کــه بایــد دســت بــه انجــام کاری بزنــم کــه هرگــز در‬ ‫عمــرم انجــام نــداده بــودم‪.‬‬ ‫تصمیــم گرفتــم بــدون جــار و جنجــال بــا ایــن بی توجهــی‬ ‫مقابلــه کنــم‪ .‬بــه خــودم گفتــم اگــر یــک بــار دیگــر طــوری‬ ‫بــا مــن برخــورد شــود کــه شایســته اش نباشــم‪ ،‬حتمــا‬ ‫اعتــراض کنــم و بــه طــرف مقابلــم بفهمانــم کــه رفتــارش با‬ ‫مــن غیرمنصفانــه و نامهربانانــه بوده اســت‪ .‬با خودم عهد‬ ‫کــردم بــه جــای اینکــه حرفــم را در لفافــه بزنــم‪ ،‬احساســات‬ ‫جریحـه دار شــده ام را صادقانــه بیــان کنــم‪.‬‬ ‫باالخــره لحظــه ای کــه منتظــرش بــودم رســید و حرفــی‬ ‫را کــه بایــد م ـی زدم گفتــم‪ .‬در ان لحظــه می دانســتم کــه‬ ‫شــاید طــرف مقابلــم مخالفــت کنــد و اصــا حاضــر بــه‬ ‫عذرخواهــی نباشــد‪ ،‬امــا بــه خــودم قبوالنــد ه بــودم که باید‬ ‫تحــت هــر شــرایطی بــا خــودم روراســت باشــم‪ .‬احتیــاج‬ ‫داشــتم حرفــم را بزنــم‪ ،‬امــا می دانســتم کــه نبایــد از طــرف‬ ‫مقابلــم هیــچ انتظــاری داشــته باشــم‪ .‬فقــط با خــودم عهد‬ ‫بســته بــودم کــه هــر وقــت الزم شــد از حقــم دفــاع کنــم‪.‬‬ ‫بــا اینکــه انتظــارش را نداشــتم طــرف مقابلــم عذرخواهــی‬ ‫کــرد‪ .‬البتــه اگــر عذرخواهــی هــم نمی کــرد مهــم نبــود‪،‬‬ ‫چــون بــرای مــن همیــن کــه بتوانــم از حقــم دفــاع کنــم‬ ‫کافــی بــود‪ .‬امــا عذرخواهــی صمیمانــه ی طــرف مقابلــم‬ ‫باعــث شــد بفهمــم چــه ســال های زیــادی بیهــوده در حــق‬ ‫خــودم و نیازهایــی کــه داشــتم‪ ،‬جفــا کــردم‪ .‬از ان موقــع تــا‬ ‫حــاال رابطه مــان خیلــی بهتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــا شــما هــم مثــل گذشــته های رائیــکا فکــر می کنیــد در‬ ‫برابــر شــخصی کــه ناراحت تــان کــرده چــاره ای جز ســوختن‬ ‫و ســاختن نداریــد؟ تجربــه ی رائیــکا داســتان ناگفتــه ی‬ ‫بســیاری از افــرادی اســت کــه دائمــا خوبــی می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــه نــدرت خوبــی می بینند‪ .‬بیشــتر از ده ســال طول کشــید‬ ‫تــا رائیــکا بــه خــودش بیایــد و ســعی کنــد رابط ـه ای را کــه‬ ‫رو بــه جدایــی می رفــت‪ ،‬ترمیــم کنــد‪ .‬حــاال یــک ســوال‪:‬‬ ‫چنــد وقــت اســت دیگــران احساســات تان را جریحــه دار‬ ‫می کننــد و هنــوز نتوانســته اید تصمیــم درســتی در‬ ‫جهــت بهبــود روابط تــان بگیریــد؟ مطمئنــا حــق نداریــد بــه‬ ‫خاطــر هــر اختــاف نظــری فکــر کنیــد کــه مــورد توهیــن یــا‬ ‫بی عدالتــی قــرار گرفته ایــد‪ .‬امــا اگــر دلخوری تــان انقــدر‬ ‫جــدی اســت کــه روابط تــان را بــا شــریک زندگــی‪ ،‬دوســت‬ ‫نزدیــک‪ ،‬همــکار چندیــن ســاله یــا همســایه ی قدیمی تــان‬ ‫بــه بن بســت کشــانده‪ ،‬پــس بایــد بــرای رفــع اختالفــات یک‬ ‫قــدم حســاب شــده برداریــد‪ .‬در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید‬ ‫تــا بــا شــیوه ی صحیــح برخــورد بــا کســانی که از دست شــان‬ ‫ناراحــت هســتید‪ ،‬بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫معصومه شیخی‬ ‫چرا صداقت داشتن مهم است‬ ‫از وقتــی یــادم می ایــد می ترســیدم‪ .‬از انچــه مــردم دربــاره ام‬ ‫فکــر می کننــد‪ ،‬می ترســیدم‪ .‬از اینکــه دوســتانم دوســتم نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬می ترســیدم‪ .‬از اینکه پدر و مادرم کارهایم را تایید نکنند‪،‬‬ ‫می ترســیدم‪ .‬بــه همیــن خاطــر همیشــه پنهــان کاری کــرده ام و‬ ‫پنهــان شــده ام‪ .‬انچــه را واقعــا فکــر می کــردم‪ ،‬احســاس می کــردم‬ ‫و انجــام م ـی دادم‪ ،‬پنهــان می کــردم‪ .‬و جالــب اینجاســت کــه مــن‬ ‫ت‬ ‫تنهــا نیســتم‪ .‬تقریبــا همــه ی مــا‪ ،‬اگــر نگوییــم همــه امــا دســ ِ‬ ‫کــم بخشــی از زندگی مــان را پنهــان کرده ایــم و می کنیــم‪ .‬بیشــتر‬ ‫افــراد فقــط زندگــی فیسبوکی شــان را نشــان می دهنــد‪ ،‬روزهــای‬ ‫خــوش و تفریحــات و بــه طــور کل روی ِ زیبــای زندگی شــان را نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬زیــرا نشــان دادن حقیقــت‪ ،‬شــجاعت می خواهــد‪ .‬امــا‬ ‫چیــزی کــه طــی ســال ها یــاد گرفتـه ام ایــن اســت کــه تنهــا بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه می ترســیم‪ ،‬نبایــد بــا تــرس زندگــی کنیــم‪ .‬بلکــه کامــا بــر‬ ‫عکــس‪ ،‬هنگامــی کــه ترس مــان را شــناختیم‪ ،‬می توانیــم ان را‬ ‫کنار بگذاریم‪،‬شــجاعت را انتخاب کنیم و صداقت داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪462‬‬ ‫‪ ۵‬راه برای اینکه صادق تر و بادرایت تر باشید‬ ‫‪ .۱‬حقیقت را افشا کنید‬ ‫ایــا در گذشــت ه پیــش امــده اســت کــه کامــا صــادق نبــوده ‬ ‫باشــید؟ شــجاعت داشــتن بــرای مــرور لغزش هــای گذشــته‬ ‫ممکــن اســت کمــی ناراحت کننــده باشــد‪ ،‬اما تشــخیص اینکه در‬ ‫گذشــته کجــا و کِــی حقیقــت را پیچانده ایــد یــا پنهــان کرده ایــد‪،‬‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا الگوهــای ان را شناســایی و از‬ ‫ادام ـه ی ان جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬صداقت را در مسائل کوچک تمرین کنید‬ ‫ایــن تمایــل وجــود دارد کــه فکــر کنیــم کــه کمــی خالی بنــدی یــا‬ ‫اغــراق در مســائلی کــه بــه نفــع یــا ضــرر کســی نیســت‪ ،‬اشــکالی‬ ‫نــدارد‪ .‬امــا مســئله اینجــا اســت کــه اگــر در موضوعــات کوچــک و‬ ‫بی اهمیــت صــادق نباشــیم‪ ،‬پــای ایــن بی صداقتــی بــه حوزه هــای‬ ‫مهــم و بامعنــی زندگــی نیــز بــاز خواهــد شــد‪ .‬بهتــر اســت ابتــدا‬ ‫عــادات صادقانــه را در زمینه هایــی کــه بــه شــجاعت کمتــری نیــاز‬ ‫دارنــد‪ ،‬تمریــن کنیــم تــا بتوانیــم بــرای مواجهــه بــا چالش هــای‬ ‫دشــوارتر‪ ،‬راســتی و کمــال را در خودمــان پــرورش بدهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صداقت روی نقاط مثبت تاکید می کند‬ ‫تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه می خواهیــم صــادق باشــیم بــه ایــن معنــا‬ ‫نیســت کــه وظیفــه داریــم اشــتباهات و نقص هــای دیگــران را‬ ‫اشــکار کنیــم‪ .‬اگــر روی نقــاط مثبــت تمرکــز کنیــم‪ ،‬انــگاه ارزیابــی‬ ‫صادقان ـه ی مــا از افــراد و موقعیت هــای مختلــف هــم نشــاط اور و‬ ‫هــم دلگرم کننــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اولویت ها و ترجیحات مان را با واقعیت اشتباه نگیریم‬ ‫مخــدوش شــدن دیــد مــا از واقعیــت بــه وســیله ی انچــه دوســت‬ ‫داریــم و انچــه دوســت نداریــم‪ ،‬بســیار ســاده رخ می دهــد‪ .‬بــرای‬ ‫صــادق بــودن بــا دیگــران‪ ،‬بایــد متوجــه باشــیم کــه اولویت هــا و‬ ‫ترجیحــات شــخصی مان واقعیــت را تغییــر نمی دهنــد‪ .‬بلکــه تنهــا‬ ‫احســاس مــا را نســبت بــه مســائل تغییــر می دهنــد‪ .‬صــادق بــودن‬ ‫بــه ایــن معنــا نیســت کــه مجبوریــم همــه ی احساســات مان را‬ ‫دربــاره ی هم ـه ی موضوعــات بیــان کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬چیزی نگفتن اشکالی ندارد‬ ‫اگــر کســی شــما را در موقعیتــی قــرار دهــد کــه رُک بــودن بــه نفــع‬ ‫همــه نیســت‪ ،‬چــه می کنیــد؟ شــجاعت ایــن را داشــته باشــید کــه‬ ‫بگوییــد ترجیــح می دهیــد اصــا چیــزی نگوییــد‪ .‬البتــه وقتــی تحــت‬ ‫فشــار قــرار داریــد تــا نظرتــان را بگوییــد‪ ،‬ایــن کار ممکــن اســت‬ ‫دشــوار باشــد‪ .‬امــا بــا هم ـه ی اینهــا همچنــان حــق شماســت کــه‬ ‫انتخــاب کنیــد حــرف بزنیــد یــا ســکوت کنیــد‪ .‬ایــن موضــوع بــه ویــژه‬ ‫اگــر کســی ســعی در درگیــر کــردن شــما در یــک بحــث بی نتیجــه را‬ ‫داشــته باشــد یا هنگامی که احساســات کســی در خطر اســت‪ ،‬به‬ ‫کارتــان می ایــد‪.‬‬ ‫همیشه بهترین راه را انتخاب کنید‬ ‫صــادق بــودن شــاید همیشــه راحت تریــن یــا در دســترس ترین‬ ‫راه نباشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــرای صــادق بــودن‪ ،‬بــه‬ ‫شــجاعت نیــاز داریــد‪ .‬امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه صداقــت راه‬ ‫راســتی و کمــال اســت‪ .‬بــدون توجــه بــه رواج بی صداقتــی‪ ،‬همـه ی‬ ‫مــا ازادیــم کــه زندگ ـی ای بــا معیارهــای باالتــری را انتخــاب کنیــم‪.‬‬ ‫ادم هــای روراســت و کامــل همیشــه متوجــه صداقــت و شــجاعت‬ ‫شــما خواهنــد شــد و ان را تحســین خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫«ادوارد ار‪ .‬مــاروُ» می گویــد‪« :‬بــرای متقاعدکننــده بــودن بایــد‬ ‫باورپذیــر باشــیم‪ ،‬بــرای باورپذیــر بــودن بایــد قابــل اعتمــاد باشــیم‪،‬‬ ‫بــرای قابــل اعتمــاد بــودن بایــد راس ـت گو باشــیم‪».‬‬ ‫رونــدی مســتحکم و ســالم در جهــت شــفافیت و صداقــت وجــود‬ ‫نقــاب فریــب کاری کــه در خدمــت خواســته های‬ ‫دارد‪ .‬مــردم از‬ ‫ِ‬ ‫خودخواهانــه ی عــده ی کمــی اســت و دیگــران را ازار می دهــد‪،‬‬ ‫خســته اند‪ .‬همــه ی مــا بــا تبدیــل شــدن بــه یــک الگــوی خــوب و‬ ‫ت اینکــه واقعــا بــا خودمــان و دیگــران صــادق‬ ‫داشــتن شــجاع ِ‬ ‫باشــیم‪ ،‬می توانیــم در ایــن زمینــه نقــش ایفــا کنیــم‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫یاسمن کاظمی‬ ‫چطور با دیگران بدون‬ ‫حدس و گمان ارتباط‬ ‫داشته باشیم‬ ‫اینکــه بتوانیــم بــدون حــدس و گمــان بــا دیگــران ارتبــاط داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬هنــری اســت کــه همــه ی مــا بــه گونــه ای بــه ان نیــاز‬ ‫داریــم‪ .‬هنــوز ان زمانــی را کــه اولیــن شــغلم را تــرک کــردم بــه‬ ‫خاطــر دارم‪ .‬بــه مــن از پشــت خنجــر زده بودنــد‪ .‬رئیس هــا بــا‬ ‫هــم دعــوا کــرده بودنــد و ایــن وســط مــن گرفتــار شــده بــودم‪.‬‬ ‫همکارانــم بــه مــن حملـه ور شــده بودنــد‪ ،‬مــن بی گنــاه بــودم امــا‬ ‫کل دنیــا علیــه مــن بودنــد‪.‬‬ ‫پشــت ایــن ماجــرا یــک داســتان طوالنــی وجــود داشــت و مــن‬ ‫دیگــر بایــد کارم را تــرک می کــردم‪ .‬بنابرایــن دســت بــه کار شــدم‬ ‫و از انجــا دور شــدم؛ بلــه حــدود ‪ ۳۰۰۰‬کیلومتــر از انجــا دور شــدم‪.‬‬ ‫امــا ‪ ۹‬مــاه پــس از شــروع کار جدیــدم تمــام ان اتفاقــات دوبــاره‬ ‫داشــت تکــرار شــد‪.‬‬ ‫بــا خــودم فکــر می کــردم پــس بــه چــه کســی می توانــم اعتمــاد‬ ‫کنــم؟ نشــانه هایی از اینکــه دیگــران دارنــد در مــورد مــن صحبــت‬ ‫می کننــد وجــود داشــت‪ .‬نمی توانســتم بفهمــم کــه رئیســم چــه‬ ‫انتظــاری از مــن دارد‪ .‬تــاش کــردم تــا بــا حــرف زدن بــا دیگــران‬ ‫متوجــه بشــوم انهــا در چــه جناحــی هســتند‪ .‬بــه کــدام افــراد‬ ‫می توانــم اعتمــاد کنــم؟ کــدام یکــی خائــن اســت؟ طــی کــردن‬ ‫مراحــل حــل دوبــاره ی ایــن مســئله شــرایط واقعا بــرای من پیچیده‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫رخ دادن چنیــن وضعیتــی بــرای یــک بــار قابــل درک بــود‪.‬‬ ‫می توانســتم بــه خــودم بگویــم «خــب وارد یــک فضــای کاری‬ ‫مســموم شــده بــودم و بهتریــن لطفــی کــه می توانســتم در حــق‬ ‫خــودم بکنــم ایــن بــود کــه انجــا را تــرک کنــم»‪ ،‬امــا بــاز هــم همان‬ ‫اتفــاق؟ حتمــا یــک ماجرایــی در ایــن رونــد دخیــل بــوده که مربوط‬ ‫بــه ذهــن خــودم بــوده اســت‪ .‬اصــا امــکان نداشــت کــه در جایــی‬ ‫ان ســوی کشــورم دوبــاره تبدیــل بــه ان فــرد ترســوی تــو ســری‬ ‫خــور بشــوم‪.‬‬ ‫کامــا واقــف بــودم کــه یــک جــای کار می لنگــد‪ .‬متوجه شــدم که‬ ‫مــن هســتم کــه بــرای خــودم فرضیه ســازی می کنــم و خیلــی هــم‬ ‫ایــن کار را انجــام می دهــم‪ .‬مــدام حــدس م ـی زدم کــه دیگــران‬ ‫چــه می خواهنــد و ســعی می کــردم «از روی حرف هایشــان‬ ‫منظورشــان را حــدس بزنــم»‪ .‬ســعی می کــردم بــه نــکات واضحی‬ ‫کــه بایــد از حــرف دیگــران دریافــت می کــردم برســم‪.‬‬ ‫مــدام در حــال حــدس زدن بــودم و ایــن کار داشــت مــرا نابــود‬ ‫می کــرد‪ .‬بــا ایــن حدس هــا‪ ،‬گذشــته ام بارهــا و بارهــا برایــم‬ ‫تکــرار می شــد‪.‬‬ ‫مگــر نــارو زدن واقعــا چیســت؟ مگــر جــز ایــن اســت کــه ادم هــا‬ ‫بــرای اینکــه احســاس خطــر می کننــد ایــن کار را می کننــد تــا‬ ‫توجــه دیگــران را از خودشــان دور کننــد؟ چــرا افــراد قبــل از اینکــه‬ ‫بــا خــود شــما صحبــت کننــد بــا یــک نفــر در مقــام باالتــر صحبــت‬ ‫می کننــد؟ چــون ممکــن اســت ایــن فــرض را داشــته باشــند کــه‬ ‫شــما بــه حرف شــان گــوش نمی دهیــد‪ .‬یــا حــدس بزننــد کــه شــما‬ ‫بــه واســطه ی حــرف انهــا ممکــن اســت اقدامــی‬ ‫علیه شــان بکنیــد یــا ممکــن اســت تالش شــان‬ ‫بــر ایــن باشــد کــه توجــه دیگــران را از خودشــان‬ ‫دور کننــد‪.‬‬ ‫تنهــا چیــزی کــه ادم واقعــا می توانــد بفهمــد ایــن‬ ‫اســت کــه واقعــا نمی توانــد بــا حــدس و گمــان‬ ‫چیــزی را بفهمــد‪ .‬فرضیه ســازی فقــط حــدس‬ ‫و گمــان اســت و اگــر ادم اهــل حــدس و گمــان‬ ‫باشــد ارتبــاط واقعــی عمــا اتفــاق نمی افتــد‪.‬‬ ‫خیلــی از ارتباط هــای کاری و داخــل منــزل و‬ ‫روابــط احساســی بــر اســاس مفروضــات شــکل‬ ‫می گیــرد‪ .‬مــا در ذهــن خــود حــدس می زنیــم کــه‬ ‫طــرف مقابــل دارد بــه چــه چیــزی فکــر می کنــد و‬ ‫چــه می خواهــد‪ .‬از اینکــه بپرســیم دیگــران واقعــا‬ ‫چــه می خواهنــد یــا قصدشــان چیســت خجالــت‬ ‫می کشــیم‪ .‬ایــن تصــور را داریــم کــه بقیــه هــم‬ ‫بــه همیــن طریــق مســائل را می فهمنــد‪ .‬فکــر‬ ‫می کنیــم بایــد خیلــی واضــح باشــد و ایــن مــا‬ ‫هســتیم کــه نمی دانیــم؛ بــه ایــن شــکل اســت کــه‬ ‫روابط مــان اســیب می بینــد‪.‬‬ ‫چطــور می تــوان بــدون فرضیه ســازی ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــرد؟ بــا کنجــکاو بــودن‪ .‬وقتــی کــه کــودک‬ ‫بودیــم همــه چیــز برایمــان هیجان انگیــز بــود و مــدام ســوال‬ ‫می پرســیدیم‪ .‬امــا از یــک جایــی بــا خودمــان فکــر کردیــم کــه همــه‬ ‫بیشــتر از مــا «می فهمنــد» و از اینکــه ســوال بپرســیم و نتوانیــم‬ ‫ذهــن دیگــران را بخوانیــم خجالـت زده شــدیم‪ .‬ان کنجــکاوی و ان‬ ‫ـس ســوال پرســیدن را بــه طریقــی از دســت دادیــم‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفـ ِ‬ ‫بــرای مثــال بــه چنیــن گفتگویــی در یــک رابطــه ی زناشــویی‬ ‫دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫سارا‪« :‬من واقعا از کارهای زیاد خانه خسته ام‪».‬‬ ‫بیــل‪« :‬منظــورت ایــن اســت کــه مــن بــه انــدازه ی کافــی کمــک‬ ‫نمی کنــم؟»‬ ‫ســارا‪« :‬اره‪ ،‬مــن مجبــورم همـه ی کارهــا را خــودم انجــام بدهــم‪،‬‬ ‫در حالــی کــه تــو پــای اینترنــت نشســته ای‪».‬‬ ‫بیل‪« :‬خب من روز پُراسترسی داشته ام‪».‬‬ ‫ســارا‪« :‬تــو روز پراسترســی داشــته ای؟! اصــا می دانــی مــن چقــدر‬ ‫کار کرده ام؟»‬ ‫بیل‪« :‬فقط بگذار استراحت کنم‪».‬‬ ‫ســارا‪« :‬باشــه! امــا از مــن انتظــار نداشــته بــاش کــه امشــب بــا تــو‬ ‫حــرف بزنــم‪».‬‬ ‫بــه ایــن گفتگــو نگاهــی بیاندازیــد‪ .‬چــه اتفاقــی می افتــاد اگــر‬ ‫بیــل بــه جــای اینکــه فــرض کنــد ســارا بابــت همــکاری نکــردن او‬ ‫در کار خانــه از دســتش عصبانــی اســت از خــود او می پرســید‪.‬‬ ‫چــه اتفاقــی می افتــاد اگــر از ســارا در مــورد خــودش ســوالی‬ ‫می پرســید؟ می توانســت بگویــد «چــرا می گویــی از کار زیــاد‬ ‫خانــه خســته شــده ای؟» و احتمــاال ســارا می گفــت از اینکــه کل‬ ‫روز ســر کار بــوده خســته اســت و زمانــی کــه بــه خانــه می اید نیاز‬ ‫دارد اســتراحت کنــد و دیگــر نگــران کارهــای خانــه نباشــد‪ .‬ایــن‬ ‫می توانســت بــاب گفتگــو بــه ســمت حــل مســئله را بــاز کنــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن طریــق ســارا و بیــل می توانســتند راهــی بــرای خالص شــدن‬ ‫از تنــش بــرای هــر دوی شــان پیــدا کننــد و نیــازی نبــود حالــت‬ ‫تدافعــی بــه خــود بگیرنــد‪.‬‬ ‫مــورد کاری خــود مــن چطــور می توانســت پیــش بــرود؟ بیاییــد‬ ‫بــه اولیــن بــاری برگردیــم کــه فکــر می کــردم از پشــت بــه مــن‬ ‫خنجــر زده انــد‪.‬‬ ‫رئیســم گفــت‪« :‬امــوزش تیــم چطــور پیــش م ـی رود؟ شــنیده ام‬ ‫خــوب پیــش نم ـی رود‪».‬‬ ‫مــن بــه جــای تدافعــی عمــل کــردن می توانســتم بپرســم‬ ‫منظــورش از اینکــه گفــت خــوب پیــش نمــی رود چیســت؟‬ ‫می توانســتم کمتــر حــدس بزنــم و ســعی کنــم بفهمــم کــه‬ ‫همکارانــم کجــا دچــار ســوءتفاهم شــده بودنــد و احتمــاال مهم تر‬ ‫از همــه اینکــه رئیســم کجــا دچــار ســوءتفاهم شــده بــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه تــاش می کنیــد بــا دیگــری بــدون فرضیه ســازی‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد دو ســوال وجــود دارد کــه می توانــد بی انــدازه‬ ‫مفیــد باشــد‪ .‬ممکــن اســت بخواهیــد ســواالتی مطــرح کنیــد کــه‬ ‫بــا عبــارت «چــرا می گویــی کــه…» شــروع شــود‪ .‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه دقیقــا از همــان کلمــات شــخص اســتفاده می کنیــد تــا از‬ ‫ســوءتفاهم های بالقــوه اجتنــاب کنیــد‪ .‬ایــن کار دیگــران را ترغیــب‬ ‫می کنــد کــه دلیــل حرفــی کــه زده انــد را بــا خــود ارزیابــی کننــد و این‬ ‫کمــک می کنــد هرگونــه فرضیه ای که ممکن اســت ســاخته باشــید‬ ‫را بــه کلــی از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫از گذشــته تــا بــه امــروز بارهــا مواقعــی در محــل کارم بــوده کــه‬ ‫می توانســتم ان ســوال ها را بپرســم و موضوع هایــی کــه بــا ان‬ ‫روب ـه رو شــده بــودم را بهتــر مطــرح کنــم‪.‬‬ ‫مواقــع خیلــی زیــادی هــم در روابــط احساســی و روابــط زناشــویی‬ ‫وجــود دارد کــه می توانیــم فقــط بــا توضیــح خواســتن از طــرف‬ ‫مقابــل‪ ،‬از دعــوا کــردن جلوگیــری کنیــم‪ .‬کنجــکاوی یــک هنــر‬ ‫گمشــده اســت‪ ،‬امــا مهارتــی اســت کــه اگــر می خواهیــم در کار‪،‬‬ ‫روابــط و زندگی مــان موفــق باشــیم الزم اســت دوبــاره ان را بــه‬ ‫دســت اوریــم‪ .‬بنابرایــن اگــر بــاز بــا تضادی مواجه شــدید می توانید‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه ان را بــه تضــاد تعبیــر نکنیــد‪ .‬انتخــاب کنیــد کــه‬ ‫کنجکاو باشــید و ســوال بپرســید و درک درســتی از وضعیت طرف‬ ‫مقابــل داشــته باشــید‪ .‬بــا ایــن کار بــه انهــا کمــک می کنید دربــاره ی‬ ‫چیــزی کــه می گوینــد فکــر کننــد و بــه خودتــان کمــک می کنیــد‬ ‫منظــور طــرف مقابــل را بهتــر درک کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪1400/10/20 - 1400 - 4349‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -303‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه شــاکر فرزنــد شیرمحمدبشــماره شناســنامه ‪30461‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان‏بــه مســاحت ‪168‬متــر مربــع از پــاک ‪907‬فرعــی از ‪ 163‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زاربخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی شــهرداری بجنوردمحرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/26 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/11 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ صفحه 6 ‫ســاعات پایانــی مســابقات کشــتی قهرمانــی کشــور بــا درگیــری در ســالن بــدون تماشــاگر امــام خمینــی (ره)‬ ‫گــرگان میــان کشــتی گیران و تعــدادی از طرفــداران ان هــا بــه حاشــیه رفــت و قهرمانــی مقتدرانــه مازنــدران‪،‬‬ ‫اجــرای کــم فنــون اصیــل‪ ،‬معرفــی ســتاره های جدیــد و دســت کوتــاه کشــتی گیران گلســتان از عنــوان قهرمانــی‬ ‫نادیــده گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقات کــه ســاعات پایانــی ان بــا درگیــری کشــتی گیــران و هــواداران ان هــا خســتگی را بــر تــن‬ ‫عوامــل برگــزاری باقــی گذاشــت‪ ،‬برخــی چهــره هــای جدیــد و جــوان اســتان هــای کشــور فراتــر از انتظــار ظاهــر‬ ‫شــدند و کارشناســان را بــرای معرفــی نفــرات برتــر بــه اشــتباه انداختنــد‪.‬‬ ‫فقر فن‪ ،‬ادامه‬ ‫سلطه کشتی‬ ‫مازندران‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی ‪1400‬‬ ‫استفاده هکرها ازپخش کننده ویدیو برای سرقت کارت های اعتباری‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬هکرهــا از یــک ســرویس میزبانــی‬ ‫ویدیــوی ابــری بــرای انجــام یک حملــه زنجیره تامین‬ ‫بــه بیــش از ‪ 100‬وب ســایت امــاک و مســتغالت‬ ‫تحــت مدیریــت ‪ Sotheby›s Realty‬اســتفاده‬ ‫کردنــد کــه شــامل تزریــق اســکیمرهای مخــرب بــرای‬ ‫ســرقت کارت هــای اعتبــاری حســاس بــود‪.‬‬ ‫بــه این اســکریپت ها‪skimmers‬یا ‪formjackers‬‬ ‫می گوینــد‪ ،‬اینهــا بــرای ســرقت اطالعــات حســاس‬ ‫ماننــد جزئیــات پرداخــت بــه یــک وب ســایت تزریــق‬ ‫می شــوند‪ .‬شــبکه های ‪Palo Alto‬یــک حملــه‬ ‫جدیــد زنجیــره ای تامیــن را کشــف کرده انــد‪ ،‬کــه در‬ ‫ایــن حملــه هکرهــا از ویژگی میزبانی ویدیــوی ابری‬ ‫بــرای تزریــق کــد اســکیمر بــه یــک پخــش کننــده‬ ‫ویدیــو اســتفاده کرده انــد‪ ،‬هنگامــی کــه وب ســایت‬ ‫ان پخــش کننــده را تنظیــم می کنــد‪ ،‬اســکریپت‬ ‫مخــرب وارد پخــش کننــده می شــود و ســایت الــوده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارش هــا‪ ،‬بیــش از ‪ 100‬وب ســایت‬ ‫امــاک و مســتغالت مــورد حملــه ایــن کمپیــن قرار‬ ‫گرفته انــد‪ ،‬همچنیــن محققــان ادعــا کردنــد کــه از‬ ‫پلتفــرم ویدیــوی ابــری بــرای الــوده کردن ســایت ها‬ ‫و پاکســازی صفحــات اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه ویدیــوی ابــری به کاربــران این امکان‬ ‫را می دهــد کــه پخــش کننده هــای ویدیویــی را بــا‬ ‫اســکریپت های جــاوا اســکریپت سفارشــی کننــد‪،‬‬ ‫پخــش کننــده ویدیــوی سفارشــی شــده در وب‬ ‫ســایتی تعبیــه شــده اســت کــه از یــک فایــل‬ ‫جــاوا اســکریپت ثابــت کــه در یــک ســرور راه دور‬ ‫میزبانــی می شــود اســتفاده می کنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫محققــان بــر ایــن باورنــد کــه هکرهــا بــه یــک‬ ‫فایــل جــاوا اســکریپت باالدســتی دسترســی پیــدا‬ ‫کرده انــد و ســپس ان را بــرای اضافــه کــردن یــک‬ ‫اســکریپت مخــرب تغییــر داده انــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه پخــش کننــده ویدیــو با اســکریپت‬ ‫بازگرداندن بیش از ‪ 16‬میلیارد ریال‬ ‫به حساب شاکیان سایبری‬ ‫پلیــس فتــا از بازگردانــدن بیــش از ‪ 16‬میلیــارد ریــال به حســاب شــاکیان پرونده های ســایبری در نه ماهه‬ ‫نخســت ســال جاری در مراحل اقدامات تخصصی کارشناســان این پلیس خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ دوم احســان انقی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر بــا اشــاره بــه کالهبرداری هــای صــورت گرفتــه در ســایت های واســطه خریــد و فــروش‬ ‫کاال کــه بیشــترین امــار وقــوع پرونــده هــای ایــن پلیــس را شــامل می شــود‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬در تحلیل های‬ ‫انجام شــده‪ ،‬حــدود ‪ 50‬درصــد از کل جرائــم اســتان در نــه ماهــه نخســت امســال مربــوط بــه کالهبــرداری‬ ‫اینترنتــی‪ 22 ،‬درصــد جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب و ‪ 14‬درصــد مربــوط بــه برداشــت غیرمجــاز و ‪14‬‬ ‫درصــد مربــوط بــه ســایر جرائمــی چــون دسترســی غیرمجــاز‪ ،‬تهدید و اخــاذی و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچــه امــار وقــوع جرائــم ســایبری اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه در نــه ماهه ابتدای ســال‬ ‫گذشــته در حدود ‪ 28‬درصد افزایش یافته اســت‪ ،‬از ســویی با اقدامات جهادی کارشناســان این پلیس‬ ‫در این بازه زمانی‪ ،‬کشــفیات جرائم ســایبری در حدود ‪ 22‬درصد افزایش داشــته و احقاق حق شــاکیان‬ ‫در فضای مجازی با جدیت بیشــتری در دســتور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫شناسایی عامل نقص حریم‬ ‫خصوصی در اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه اقــدام بــه انتشــار‬ ‫تصاویر خصوصی و فحاشــی علیه شــخصی در اینســتاگرام کرده بود‪،‬‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ «علــی محمدپــور» اظهــار داشــت‪ :‬خانــم جوانــی بــه این‬ ‫پلیــس مراجعــه و عنــوان نمــود فــردی ناشــناس در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام اقدام به فحاشــی‪ ،‬و با انتشــار تصاویر خصوصی وشــماره‬ ‫تلفــن همراهــم در فضــای مجــازی موجــب ســلب اســایش مــن و‬ ‫خانــواده ام شــده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی و پیگیــری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا مشــخص گردیــد فــردی اقــدام بــه ایجــاد صفحــه ای در‬ ‫مخــرب تعبیــه شــده اســت‪ ،‬بــا بــه روز رســانی‬ ‫بعــدی تمــام ســایت های امــاک و مســتغالت‬ ‫پخــش کننده هــای مخــرب را دریافــت خواهنــد‬ ‫کــرد‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬بــه اســکریپت اجــازه می دهــد تــا‬ ‫جزئیــات حســاس کاربــران را بــدزدد‪.‬‬ ‫هکرهــا نــام‪ ،‬ایمیــل‪ ،‬شــماره تلفــن و جزئیــات‬ ‫کارت اعتبــاری قربانــی را بــه ســرقت برده انــد‪.‬‬ ‫ســپس ایــن اطالعــات بــه ســروری کــه توســط‬ ‫مهاجــم کنتــرل می شــود ارســال می شــود‪ ،‬جایــی‬ ‫کــه می تواننــد ان را جمـع اوری کــرده و در حمالت‬ ‫بعــدی از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مراقــب چنیــن ســایت هــای مخــرب‬ ‫باشــید‪ .‬بــرای ان‪ ،‬ابتــدا بایــد بررســی کنیــد کــه ایــا‬ ‫صفحــه وب بارگــذاری شــده اســت یــا خیــر و ســپس‬ ‫بــه تابــع بعــدی برویــد‪ ،‬از ســند ‪ HTML‬و یــک تابــع‬ ‫اعتبارســنجی داده‪ ،‬اطالعــات ورودی مشــتری را بــه‬ ‫دقــت بخوانیــد و ســپس ان را ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا درجمــع رییــس و قضــات ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح اســتان بــه تشــریح لــزوم‬ ‫اشــنایی بــا تهدیــدات واســیب های فضــای مجــازی پرداخــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد‪،‬از برگــزاری نشســت مشــترک بــا موضوعیــت لــزوم اشــنایی کاربــران بــا‬ ‫تهدیــدات فضــای مجــازی‪ ،‬بــا حضــور در جمــع رییس و قضات ســازمان قضایی نیروهای مســلح اظهار‬ ‫داشــت‪:‬این روزهــا فضــای مجــازی جــزء الینفــک زندگــی مــا شــده اســت و همــه گــروه هــای ســنی بــه‬ ‫شــیوه ای درگیــر ان هســتند و در پیشــگیری از جرائــم ســایبری نقــش امــوزش همگانــی ایجــاد هشــدار‬ ‫و اطــاع رســانی بــا اســتفاده از فرصت هــای ایجــاد شــده در فضــای مجــازی بســیارحائز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ســهل انــگاری ‪ ،‬بی توجهــی بــه حفاظــت از حریــم خصوصــی‪ ،‬اعتمــاد بی جــا ‪ ،‬عــدم اگاهــی‬ ‫و رعایــت نکــردن نــکات امنیتــی توســط کاربــران هنــگام اســتفاده از اینترنــت می توانــد مجرمــان را در‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه اینکــه ســایت ثنــا‬ ‫تنهــا ســامانه رســمی قــوه قضائیه برای ارســال‬ ‫ابالغیه هــای الکترونیــک بــه شــمار مـی رود بــه‬ ‫شــهروندان هشــدار داد تا مراقب پیامک های‬ ‫جعلــی کالهبــرداران بــا عنوان ســامانه « ثنا »‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ مرتضــی‬ ‫عســگری گفت‪ :‬پیامک هایی با عنوان «ابالغیه‬ ‫الکترونیکــی شــما در ســامانه ابالغ قــرار گرفت»‬ ‫کــه از سرشــماری های ناشــناس بــرای کاربــران‬ ‫ارســال می گــردد ترفنــد کاله بــرداران و مجرمــان‬ ‫ســایبری بوده و متاســفانه افراد زیادی به دلیل‬ ‫بی دقتــی و یــا بی اطالعــی‪ ،‬در دام مجرمــان‬ ‫ســایبری گرفتــار می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن روش از کاله بــرداری فــرد یــا‬ ‫افــراد کاله بــردار با ارســال ادرس جعلی اینترنتی‬ ‫ســامانه ثنــا از طریــق پیامــک بــرای شــهروندان‬ ‫اطالعــات کارت بانکــی متقاضیــان را بــه ســرقت‬ ‫بــرده و نســبت بــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب‬ ‫بانکــی ان هــا اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش جرائــم در ایــن حــوزه بــه‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی توصیــه می شــود بــه‬ ‫پیامک هایــی کــه از منابــع نامعتبــر ارســال‬ ‫می شــود به هیچ عنــوان اعتنــا نکــرده و وارد‬ ‫لینک هــای دریافتــی از ایــن مســیر نشــوند و‬ ‫برنامه هــای کاربــردی موردنیــاز خــود را حتمــا ًاز‬ ‫منابــع معتبــر دانلــود کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــهروندان می تواننــد‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫و مجرمانــه مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬اعتمــاد بی جــای کاربــران بــه افــراد درج کننــده اگهــی در ســایت های واســطه‬ ‫و واریــز پــول به عنــوان بیعانــه قبــل از رویــت کاالی خریداری شــده و برداشــت اینترنتــی ناشــی از دریافــت‬ ‫پیامک هــای جعلــی ســامانه ثنــا قــوه ی قضائیــه‪ ،‬از مهم تریــن اســیب های فضــای مجــازی در نــه ماهــه‬ ‫نخســت بــرای کاربــران در ســطح اســتان بــوده اســت کــه اقدامــات رســانه ای و پیشــگیرانه در جهــت‬ ‫اموزش هــای همگانــی به صــورت مســتمر از رســانه ملــی و شــبکه های اســتانی در دســت اقــدام و جــزء‬ ‫برنامه هــای ایــن پلیــس مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازگردانــدن بیــش از ‪ 16‬میلیــارد ریــال بــه حســاب شــکات در نــه ماهــه نخســت ســال‬ ‫جــاری گفــت‪ :‬افســران فضــای مجــازی بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته به دنبال پیشــگیری از وقوع جرائــم رایانه ای‬ ‫هســتند و بــا تمــام تــوان امادگــی ارائــه خدمــات بــه هم اســتانی های عزیــز را دارنــد و در صــورت بــروز‬ ‫هرگونه مشــکل در فضای ســایبری هم وطنان می توانند با شــماره ‪ 096380‬تماس گرفته و از مشــاوره‬ ‫کارشناســان مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقی در خصوص راهکارهایی برای پیشــگیری از جرائم روزافزون ســایبری افزود‪ :‬شــهروندان‬ ‫بــه هیــچ وجــه بــه لینک هــای موجــود در پیامک هــای دریافتــی خــود اعتمــاد نکننــد و توجــه داشــته باشــند‬ ‫موضوعاتــی از قبیــل ابالغیــه ســامانه ثنا‪،‬اینترنــت رایــگان‪ ،‬ســهمیه بنزیــن و غیــره کــه از سرشــماره هــای‬ ‫نامعتبــر ارســال مــی شــود هدفــی جــز ســرقت امــوال ان هــا و کالهبــرداری را دنبــال نمــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در جهــت حفــظ صیانــت هموطنــان گفــت‪ :‬شــهروندان اطالعــات حســاب‪،‬مدارک‬ ‫هویتــی و رمزهــای پنل هــای خصوصــی خــود را در اختیــار شــخص دیگــری قــرار ندهنــد و توجــه داشــته‬ ‫باشــند کــه هرگونــه بــی احتیاطــی منجــر بــه مشــکالت و پشــیمانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اینســتاگرام نمــوده و در ان تصاویــر شــخصی را بــار گــذاری و همچنیــن‬ ‫علیــه او فحاشــی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا دســتگاه محتــرم قضایــی‪ ،‬متهــم را جهــت تحقیقــات‬ ‫تکمیلــی بــه ایــن پلیــس دعــوت‪ ،‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس فتــا‬ ‫در ابتــدا منکــر ارتــکاب جــرم انتســابی شــد ولــی پــس از مواجــه شــدن با‬ ‫مــدارک‪ ،‬مســتندات و ادلــه دیجیتــال جمـع اوری گردیــده بــه جــرم خــود‬ ‫اعتــراف و در اظهــارات خــود عنــوان داشــت ایــن کار را صرفــا از روی‬ ‫حــس کنجــکاوی انجــام دادم‪ ،‬در نهایــت پرونــده جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مقامــات قضایــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدپــور خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران عزیــز دقــت داشــته‬ ‫باشــند از عکس هــای خصوصــی خــود در پروفایــل شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اســتفاده نکننــد و اطالعــات هویتــی خــود را در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی قــرار ندهنــد کــه احتمــال ســوء اســتفاده از ان هــا متصــور‬ ‫می باشــد‪ ،‬همچنیــن افــرادی کــه در فضــای مجــازی اقــدام بــه توهیــن‬ ‫و از بیــن بــردن حریــم خصوصــی کاربــران می کننــد بایــد اگاه باشــند‬ ‫کــه قانون گــذار ایــن حــق را بــرای مراجــع ذی صــاح محفــوظ می دانــد‬ ‫کــه طبــق قانــون جرایــم رایانـه ای بــا ان هــا برخــورد نمــوده و ان هــا را بــه‬ ‫برگزاری نشست مشترک فتا با رییس‬ ‫و قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح‬ ‫پیامک های جعلی‬ ‫«سامانه ثنا»‬ ‫مجــازات کیفرشــان برســانند‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد‬ ‫و در صــورت اطــاع از هــر گونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی‬ ‫س فتــا بــه‬ ‫ های موبایلــی موضــوع را از طریــق نشــانی پلیـ ‬ ‫یــا پیام رســان ‬ ‫ادرس‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش کننــد‬ ‫رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد اظهار کرد‪:‬بســیاری از کاربران ســواد و دانش ســایبری کافی ندارند و بیش ازحد به‬ ‫فضای مجازی اعتماد می کنند و گرفتار ســودجویان و مزاحمان اینترنتی می شــوند‪.‬‬ ‫ی پیرامــون پیشــگیری ازســرقت اطالعــات بانکــی کاربــران‪ ،‬روش هــا و‬ ‫ایــن مقــام مســئول در مباحث ـ ‬ ‫شــیوه کاله برداری هــای اینترنتــی از قبیــل سوءاســتفاده های مالــی و فیشــینگ‪ ،‬هــک کــردن‪ ،‬تهدیــدات‬ ‫خودپردازهــا و ســامانه های فــروش‪ ،‬تهدیــدات شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬تهدیــدات موبایــل‪ ،‬و بانکــداری‬ ‫الکترونیــک مطالبــی را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد در پایــان خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد‬ ‫اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس‬ ‫‪096380‬بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪،‬حجــت الســام رحیمــی رییــس ســازمان قضایــی نیروهای مســلح اســتان مازنــدران در‬ ‫حاشــیه ایــن نشســت ضمــن تشــکر و قدردانــی از تــاش و زحمــات و ارزوی توفیقــات بــرای کارکنــان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬گفــت‪ :‬امیــد اســت تعامــل مطلــوب و هرچــه بیشــتر بــا نهــاد و ســازمان های مختلــف در‬ ‫راســتای امــوزش و فرهنگ ســازی صــورت بگیــرد تــا جرائــم ایــن حــوزه بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪463‬‬ ‫پایان یک فرار نافرجام‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری قاتــل فــراری‬ ‫بعــد از گذشــت ‪ 8‬ســال در بجنــورد‏خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در‏تاریــخ ‪ 26‬فروردیــن مــاه ســال ‪ 92‬یــک‬ ‫مــورد قتــل از طریــق مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اگاهــی ‏اســتان اعــام و بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــه همــراه عوامــل‬ ‫پزشــکی قانونــی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪،‬‏افــزود‪:‬‬ ‫بررســی صحنــه وقــوع قتــل بــه ســرعت توســط کاراگاهــان‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه در بررســی‬ ‫اظهــارات همســر مقتــول مشــخص مــی شــود کــه وی‏بــر‬ ‫اثــر درگیــری بــا یــک فــرد ناشــناس بــه قتــل رســیده‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬قاتــل بعــد از بــه قتــل رســاندن ایــن فــرد‏بالفاصلــه از‬ ‫محــل متــواری مــی شــود‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا بیــان اینکــه مامــوران در رونــد‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده یــک ســری ســرنخ هایــی از جملــه‬ ‫‏لبــاس قاتــل کــه در زمــان وقــوع قتــل بــر تــن وی بــوده و بــه‬ ‫خــون اغشــته شــده بــود را کشــف کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‏انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی کاراگاهــان در نهایــت متهــم‬ ‫مــورد نظــر را شناســایی کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم بــه محــض‬ ‫وقــوع قتــل بــه جهــت تــرس از دســتگیر شــدن‪ ،‬بــه اســتان‬ ‫‏هــای همجــوار متــواری شــده بــود‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه حساســیت موضــوع دســتگیری متهــم در ســرلوحه‏کار‬ ‫کاراگاهــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان ادامــه داد‪ :‬در نهایــت متهــم‬ ‫در ســال ‪ 1400‬بعــد از شناســایی محــل اختفایــش در‏یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه توســط کاراگاهــان دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل مــی شــود‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــا توجــه بــه‬ ‫ادلــه و مســتندات موجــود بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫‏بــه مراجــع قضائــی معرفــی مــی شــود‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫پلیــس بــا تمــام تــوان بــرای امنیــت و ارامــش جامعــه‬ ‫‏تــاش مــی کنــد و اگــر چنانچــه افــرادی بخواهنــد امنیــت‬ ‫موجــود را مختــل کننــد قطعــا بــا برخــورد مقتدرانــه‏پلیــس‬ ‫روبــرو خواهنــد شــد و انتظــار مــا از مــردم عزیــز نیــز ایــن‬ ‫اســت کــه در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‏مشــکوک‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫ت !!‪‎‬‬ ‫پله های موفقی ‪‎‬‬ ‫هــدف همــه مــا موفــق شــدن در انجــام کارهــا و زندگــی‬ ‫اســت کــه بــرای ایــن موضــوع قوانینــی‏وجــود دارد و مــا در‬ ‫اینجــا ســعی کردیــم تــا بــه تعــدادی از ایــن قوانیــن اشــاره‬ ‫م ‪‎:‬‬ ‫کنیـ ‪‎‬‬ ‫پله اول‪:‬‏‬ ‫بــه شــما جســمی داده شــده چــه جســمتان را دوســت‬ ‫داشــته یــا از ان متنفــر باشــید‪ .‬بایــد بدانیــد کــه در طــول‬ ‫زندگــی در‏دنیــای خاکــی بــا شماســت‏‪.‬‬ ‫پله دوم‪:‬‏‬ ‫در مدرســه ای غیــر رســمی و تمــام وقــت نــام نویســی‬ ‫کــرده ایــد کــه زندگــی نــام دارد‏‪.‬‬ ‫پله سوم‪:‬‏‬ ‫اشتباه وجود ندارد تنها درس است‏‪.‬‬ ‫پله چهارم‪:‬‏‬ ‫درس انقدر تکرار می شود تا اموخته شود‏‪.‬‬ ‫پله پنجم‪:‬‏‬ ‫اموختن پایان ندارد‏‪.‬‬ ‫پله ششم‪:‬‏‬ ‫تنها عشق و محبت حقیقت دارد‏‪.‬‬ ‫پله هفتم‪:‬‏‬ ‫قضــاوت نکنیــد‪ ،‬غیبت نکنیــد‪ ،‬دروغ نگویید‪ ،‬بدی نکنید‪،‬‬ ‫ادعــا نکنیــد‪ ،‬ســرزنش نکنیــد‪ ،‬تحقیــر و مســخره نکنیــد‬ ‫وگرنــه‏تمــام اینهــا ســرتان مــی ایــد‪.‬‏‬ ‫پله هشتم‪:‬‏‬ ‫دیگران فقط اینه شما هستند‏‪.‬‬ ‫پله نهم‪:‬‏‬ ‫انتخــاب چگونــه زندگــی کــردن بــا شماســت‪ .‬همــه ابــزار و‬ ‫منابــع مــورد نیــاز را زندگــی در اختیارتــان قــرار داده اســت‬ ‫همــه‏درون خــود شماســت‏‪.‬‬ ‫و در نهایت پله اخر‪:‬‏‬ ‫همــه چیــز از شــما اغــاز مــی شــود‪ .‬خــوب باشــید‪،‬‬ ‫خیرخــواه باشــید‪ ،‬شــاکر باشــید‪ ،‬مثبــت باشــید‪ ،‬بخشــنده‬ ‫باشــید تــا‏زندگیتــان پــر از معجــزه شــود‏‪.‬‬ ‫واکسن=سالمتی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫تاریــخ ایرانــی‪ :‬در روز ‪ ۲۶‬دی ‪ ۱۳۵۷‬محمدرضــا پهلــوی اخریــن شــاه ایــران‪ ،‬تهــران را بــه مقصــد اســوان مصــر تــرک‬ ‫کــرد؛ ســفری بی بازگشــت کــه خبــر ان بــه ســرعت در ایــران و جهــان پیچیــد و زیــر عنــوان «شــاه رفــت» تیتــر درشــت‬ ‫روزنامه هــای عصــر تهــران شــد‪.‬‬ ‫‪ -463‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 13‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-463‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪13-- 2022‬‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬دی ‪16-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫فرار شاه‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‏‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫از گناهان و معاصى پنهانى‬ ‫بپرهیزید‬ ‫حضرت امام علی (ع)‬ ‫ن ال َّ‬ ‫م ‪» .‬‬ ‫ص َ ‬ ‫ت ‪،‬فَا ِ َّ‬ ‫ی الل ّ ه ِ فِی الْخَلَوَا ِ‬ ‫« اِتَّقُوامَ َعا ِ‬ ‫شاهِدَهُو َ الْحَاک ِ ُ‬ ‫امــام علــی (ع) فرمــود‪ « :‬از عصیــان و نافرمانــی خداونــد در خلوتگاه هــا‬ ‫بپرهیزید‪،‬چراکــه شــاهد‪،‬همان حاکــم و دادرس اســت‪» .‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن گفتــار حکیمانــه بــه نکتـه اى اشــاره مى کنــد کــه بســیارى‬ ‫عمــا ًاز ان غافلنــد یــا خــود را بــه تغافل مى زننــد‪ .‬مى فرماید‪«:‬ازعصیان خداوند‬ ‫در خلوتگاه هــا بپرهیزیــد‪ ،‬چراکه شــاهد‪ ،‬همــان حاکم و دادرس اســت»‪.‬‬ ‫بســیارى از مــردم بــه خصــوص ان هایــى کــه بــه پاکــى و تقــوا مشــهورند یــا‬ ‫موقعیــت اجتماعــى خاصــى دارنــد از انجــام معاصــى اشــکار پرهیــز مى کننــد؛‬ ‫ولــى در خلوتــگاه از ان اِبــا ندارنــد‪ .‬امــام علــی (ع) بــه این گونــه افــراد هشــدار‬ ‫مى دهــد کــه ازعصیــان خــدادر خلوتــگاه نیــز بــه شــدت بپرهیزید‪،‬زیــرادر ان جــا‬ ‫نیزخــدا شــاهد و ناظــر ان هاســت؛ همــان خدایــى کــه افــزون بــر شــاهد و ناظــر‬ ‫بــودن‪ ،‬حاکــم و قاضــى نســبت بــه اعمــال ان هــا نیــز هســت‪.‬‬ ‫در محاکــم معمولــى‪ ،‬شــاهد و حاکــم و مجــرى حکــم‪ ،‬ســه فــرد متفاوت نــد؛‬ ‫ممکــن اســت حاکــم در شــهادت شــهود تردیــد کنــد یــا بــه دلیــل شــک در وثاقت‬ ‫ان ها‪،‬یــا احتمــال اشــتباه دربــارۀ ان هــا بــه ســبب قرائنــى کــه موجــب شــک‬ ‫وتردیــد مى شــود‪ ،‬شهادتشــان را نپذیــرد؛ ولــى ان جــا کــه شــاهد و حاکــم یکــى‬ ‫اســت این گونــه احتمــاالت راه نــدارد‪.‬‬ ‫قران مجید نیز در ایات فراوانى روى این مسئله تاکید کرده است‪.‬‬ ‫در یــک جــا دربــارۀ کســانى کــه شــبانه جلســات خصوصــى تشــکیل مى داننــد و‬ ‫م اِذ ْیُبَی ِّت ُو َ ‬ ‫ن‬ ‫برضــد پیامبــر اکــرم (ص) توطئــه مى کردنــد مى فرمایــد‪«:‬و َ هُـو َ مَ َعه ُـ ْ ‬ ‫ل » و هنگامــى کــه در مجالــس شــبانه‪ ،‬ســخنانى کــه خدا‬ ‫ى م ِـ َ ‬ ‫مــا ال یَرْضـ ‬ ‫ن الْقَـو ْ ِ‬ ‫راضــى نبــود مى گفتنــد‪ ،‬خــدا بــا ان هــا بــود»‪.‬‬ ‫م و َ ال‬ ‫ى ث َالثـَ ه ٍ اِال ّهُـو َ رابِعُه ُـ ْ ‬ ‫ن نَجْــو ‬ ‫ن م ِـ ْ ‬ ‫نیــز در جــاى دیگــر مى فرمایــد‪« :‬مــا یَکـ ُـو ُ ‬ ‫ن مــا‬ ‫م اَی ْـ َ ‬ ‫ن ذلـِـکَ و َ ال اَکْثـَـر َ اِال ّهُـو َ مَ َعه ُـ ْ ‬ ‫ى م ِـ ْ ‬ ‫م و َ ال اَد ْنـ ‬ ‫سـه ُ ْ ‬ ‫سـ ه ٍ اِال ّهُـو َ ساد ِ ُ‬ ‫خَم ْ َ‬ ‫م »؛هیـچ گاه‬ ‫ل ِّ شَ ـ ْ ‬ ‫ن الل ّـ َ ه بـ ِـک ُ ‬ ‫م بِمــا عَمِلُــوا ی َـو ْ َ ‬ ‫م یُن َب ِّئُه ُـ ْ ‬ ‫کانـ ُـوا ثـُ َّ ‬ ‫م الْقِیامَـ ه ِ ا ِ َّ‬ ‫ـیء ٍ عَلِی ٌ‬ ‫ســه نفــر بــا هــم نجوانمى کنندمگــر این کــه خــدا چهارمیــن ان هاســت‪ ،‬و‬ ‫هیـچ گاه پنــج نفــر باهــم نجوانمى کننــد مگــر این کــه خــدا ششــمین ان هاســت‬ ‫ونــه تعــدادى کمتــر و نــه بیشــتر از ان مگــر این کــه او همراه ان هاســت هرجاکه‬ ‫باشــند‪ ،‬ســپس روز قیامــت ان هــا را از اعمالشــان اگاه مى ســازد‪ ،‬چراکــه خــدا‬ ‫بــه هرچیــزى داناســت!»‪.‬‬ ‫ن مــا‬ ‫م اَی ْـ َ ‬ ‫در جــاى دیگــر در عبارتــى کوتــاه و پرمعنــا مى فرماید‪«:‬وَهُ ـو َ مَ َعک ُـ ْ ‬ ‫م »او بــا شماســت هرجــا کــه باشــید»‪.‬‬ ‫ک ُن ْت ُـ ْ‬ ‫امــام صادق(ع)مــى‏فرماید‪«:‬کســی کــه در تنهایــى مرتکــب گنــاه مــى‏شــوند‪،‬‬ ‫مثــل کســى اســت کــه در یک کشــتى‪ ،‬داخــل اطاقــک خصــوص خــود‪ ،‬نشســته‬ ‫ى کند‪.‬گرچــه کســى شــاهد ایــن عمــل زشــت‬ ‫اســت و کــف ان را ســوراخ مــ ‏‬ ‫و نادرســت نیســت‪ ،‬تــا از ان جلوگیــرى کنــد‪ ،‬یــا ان شــخص را بــه مجــازات‬ ‫رســاند‪ ،‬ولــى چنیــن کســى‪ ،‬مجــازات عمــل خــود را خواهــد دیــد‪ ،‬زیــرا بــه خاطــر‬ ‫کار زشــت او‪ ،‬دیگــران هــم صدمــه خواهنــد دید‪.‬چــون ســرانجام‪ ،‬اب دریــا‪ ،‬از‬ ‫ســوراخ ان اتاقــک بــاال خواهــد امــد‪ ،‬و همــه کشــتى را‪ ،‬بــا تمــام سرنشــینان ان‬ ‫غــرق خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پــس گنــاه ‪ ،‬اگــر درخلــوت و تنهایــى صــورت گیرد‪،‬هــم شــخص گناهــکار بــه‬ ‫مجــازات خواهــد رســانید‪ ،‬هــم بــه روى جامعــه اثــر بــد خواهــد گذاشــت»‪.‬‬ ‫ن ‬ ‫لقمــان حکیــم نیــز بــه فرزنــدش هشــدار مى دهــد و مى گویــد‪« :‬یــا بُنـَ َّ ‬ ‫ـی اِنَّهــا ا ِ ْ‬ ‫ت اَو ْ فِــی الْاَر ْ ِ ‬ ‫ض‬ ‫ســماوا ِ ‬ ‫ل فَت َکـ ُ ْ ‬ ‫ن خ َـرْد َ ٍ ‬ ‫ل حَبـَّ ه ٍ م ِـ ْ ‬ ‫صخْــر َ ه ٍ اَو ْ فِــی ال َّ‬ ‫ن فِــی َ‬ ‫تَــکُ مِثْقــا َ‬ ‫ـف خ َبِی ـرٌ» ؛پســرم! اگــر بــه انــدازۀ ســنگینى دانــۀ‬ ‫ن الل ّـ َ ه لَطِیـ ٌ ‬ ‫یَــا ْ ِ ‬ ‫ت بِهَــا الل ّـ ُه ا ِ َّ‬ ‫دل ســنگى یــا در (گوشـه اى از) اســمان ها و‬ ‫خردلــى(کار نیــک یــا بد)باشــدو در ِ ‬ ‫زمیــن قــرار گیــرد‪ ،‬خــدا ان را (در قیامــت بــراى حســاب) مـى اورد؛ خداونــد دقیــق‬ ‫و اگاه اســت!»‪.‬‬ ‫ایــن تعلیــم قرانــى و الهــى چنــان مســلمانان را تربیــت مى کنــد کــه خلــوت‬ ‫و جلوتــى بــراى خــود قائــل نباشــند و همــه جــا را یکســان بداننــد و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب از معاصــى پنهانــى کــه گاه بســیار خطرناک تــر از معاصــى اشــکار اســت‪،‬‬ ‫بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫ایــن بحــث را بــا حدیثــى از امــام صــادق( ع) از کتــاب شــریف کافــى پایــان‬ ‫مى دهیــم‪ .‬ان حضــرت بــه یکــى از یارانــش فرمــود‪ «:‬از خــدا بتــرس ان گونــه کــه‬ ‫گویــى او را مى بینى(کــه شــاهد و ناظــر اعمــال توســت)و اگــر تــو او را نمى بینــى او تــو‬ ‫را مى بیند‪.‬اگــر فکــر کنــى او تــو را نمى بینــد کافــر شــده اى (زیــرا علــم خــدا را محــدود‬ ‫شــمرده اى)و اگــر مى دانــى تــو را مى بیند؛ولــى بــاز در مقــام معصیــت او بــر مى ایــى‪،‬‬ ‫او را از کمتریــن بیننــدگان نســبت بــه خــود قــرار داده اى»‪ .‬زیــرا از یــک نــگاه کننــدۀ‬ ‫عــادى شــرم دارى امــا از خــدا شــرم نمى کنــى کــه در خلــوت گنــاه مى کنــى‪.‬‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه « ترکمن »‏‬ ‫ترکمنهــا شــاخه ای از تــرک هــای اســیای میانــه انــد کــه در‬ ‫بخــش جنــوب غربــی اســیای مرکزی ( جمهوری ترکمنســتان)‬ ‫نواحــی شــمال‏ایــران‪ ،‬ترکمــن صحــرا‪ ،‬افغانســتان و برخــی در‬ ‫عــراق و ترکیــه زندگــی می کننــد‪ .‬مــردم ایــن قــوم را قبایــل‬ ‫بــزرگ گوناگونــی تشــکیل مــی‏دهنــد کــه عبارتنــد از قبایــل‬ ‫یمــوت ‪،‬گــوکالن‪ ،‬تکــه ‪ ،‬ســالور ‪ ،‬ارســاری ‪ ،‬ســاریق و چــودر‪.‬‬ ‫هــر یــک از ایــن قبایــل بــه تیــره هــا و زیــر تیــره‏هــا و طوایــف‬ ‫کوچــک تقســیم مــی شــوند ‪ .‬امــا تمــام ایــن گروه هــا دارای‬ ‫زبــان و ســنت های فرهنگــی مشــابه انــد ‪.‬‏‬ ‫اگرچــه قدمــت ترکمنهــا در تاریــخ حداقــل بــه شــش هــزار‬ ‫ســال پیــش از میــاد مــی رســد‪ ،‬ولــی تاریــخ مــدون ایــن قوم با‬ ‫نــام ترکمــن حــدود یــک‏هــزاره را در بــر می گیــرد (ایرانشناســی‬ ‫ص ‪ . )220‬در حقیقــت ایــن نــام از قــرن پنجــم هجــری‬ ‫(یازدهــم میــادی) نخســت بــه شــکل جمــع‏فارســی ترکمانــان‬ ‫توســط نویســندگان ایرانــی ماننــد گردیــزی و ابوالفضــل بیهقــی‬ ‫اســتعمال شــده و همــان معنــی اغــوز در ترکــی و غــز در‬ ‫‏عربــی و فارســی بــه کار رفتــه اســت‪ .‬امــا معمــوال ًاغــوزان را‬ ‫تــرک محســوب داشــته انــد نــه ترکمــان؛ و ترکمانــان را فقــط در‬ ‫جانــب مغــرب‏یــاد کرده انــد (برهــان قاطــع ‪ )66‬‏‬ ‫متاســفانه در برخــی از فرهنــگ هــای لغــات تعریــف‬ ‫شایســته ای از واژه ترکمــن نشــده اســت ‪ .‬امــا واژه ترکمــن را‬ ‫در برخــی فرهنگهــا «‏تــرک ماننــد» تعریــف کــرده انــد‪ .‬یعنــی‬ ‫کلمــه ترکمــن از اســم تــرک و پســوند مــان (ماننــد) تشــکیل‬ ‫شــده و بــه معنــی « ماننــد تــرک» مــی باشــد‪ .‬‏بــرای ایــن‬ ‫تعریــف کاشــغری در دیــوان لغــات التــرک روایتــی بــه شــرح‬ ‫ذیــل نقــل کــرده اســت ‪:‬‏‬ ‫هنگامــی کــه اســکندر از ســمرقند گذشــته و بــه کشــور تــرکان‬ ‫یــورش بــرد قشــون تــرک بــه فرماندهــی« شــو» خاقــان تــرک‬ ‫عقــب نشســت‪ .‬در‏ایــن میــان ‪ ۲۲‬نفــر بــا خانــواده هایشــان در‬ ‫انجــا مانــده بودنــد و دو نفــر دیگــر نیــز بــه انــان پیوســتند‪ .‬ان ‪۲۲‬‬ ‫نفــر قصــد داشــتند از پــی خاقــان‏تــرک راهــی شــوند ولــی ان دو‬ ‫نفــر گفتنــد کــه مــا اینجا می مانیــم و وطنمان را پــاس میداریم‪.‬‬ ‫اســکندر مــی ایــد و مــی رود و مــا در اینجــا‏می مانیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫هنــگام ان ‪ ۲۲‬نفــر خشــمگین شــده و ان دو نفــر را « قــال اچ»‬ ‫( بــه ترکــی یعنــی بمــان و بگشــا) نامیدنــد و بــه‏بازمانــدگان ایــن‬ ‫دو نفــر خلــج گفتــه شــد‪ .‬اســکندر چــون اینــان را بدیــد از زبــان‬ ‫و گیســوان بلندشــان انــان را ترکمــن یعنــی تــرک ماننــد گفتــه و‬ ‫‏از ایــن رو نــام ترکمــن روی انــان باقــی مانــد (صــص‪)24-23‬‏‪.‬‬ ‫اینکــه کاشــغری واژه ترکمــن را بــا ایــن توصیــف از ترکیــب‬ ‫فارســی «تــرک ماننــد» گرفتــه اســت از نظــر بســیاری از صاحب‬ ‫نظــران‏مــورد تاییــد نیســت ‪ .‬مثــا ًصاحــب برهــان قاطــع ایــن‬ ‫گونــه وجــه تســمیه را عامیانــه توصیــف کــرده اســت (ص‪.)66‬‏‬ ‫در این مورد نیازی به توضیح نیست‪.‬‬ ‫زیــرا خواننــده محتــرم مــی دانــد در جایــی کــه واقعیتهــای‬ ‫تاریخــی و جغرافیایــی نزدیــک بــرای ‏توجیــه نامگــذاری یــک‬ ‫قــوم هســت اینگونــه افســانه پردازیهــا کــه مربــوط بــه قــرن‬ ‫ســوم پیــش از میــاد اســت محلــی از اعــراب نــدارد‪ .‬‏‬ ‫وجــه تســمیه دیگــر بــر مبنــای بــه اســام گرویــدن‬ ‫ترکمنهاســت‪ .‬در تاریــخ امــده اســت‪ :‬وقتــی ســپاهیان اســام‬ ‫بــه منطقــه خراســان و مــاوراء‏النهــر حملــه کردنــد ترکها مدتها‬ ‫در برابــر انهــا مقاومــت کردند (اســتیالی اعراب صــص‪.)44-40‬‬ ‫نخســتین گــروه از تــرکان کــه بــه اســام‏روی اوردنــد ترکمنهــا‬ ‫بودنــد ‪ .‬بــرای ایــن مبنــا دو روایــت وجــود دارد ‏‪:‬‬ ‫روایــت اول ‪ :‬بــه گفتــه حافــظ عمادالدیــن ایــن واژه از دو جزء‬ ‫« تــرک » و « ایمــان » ترکیــب یافتــه اســت ( تاریــخ و فرهنگ‬ ‫ترکمنها‏ص ‪)28‬‏‪.‬‬ ‫‏ در ایــن زمینــه گفتــه مــی شــود ابتــدا ‪ ۲۰۰‬نفــر از ایشــان‬ ‫در ظــرف یــک مــاه بــه اســام ایمــان اوردنــد کــه بــرای مبالغــه‬ ‫بــه انــان «تــرک ایمــان»‏گفتنــد‪ .‬ایــن تعبیــر بعــدا ًبــه کثــرت‬ ‫اســتعمال تخفیــف یافتــه ترکمــان شــد‪ .‬ایــن نظریــه را ابــن‬ ‫کثیــر و محمــد نشــری نیــز پذیرفته انــد (اغــوز هــا‏ص‪)۹۸‬‏‪.‬‬ ‫روایــت فــوق در مــورد ترکیــب « تــرک ایمــان » نمــی توانــد‬ ‫مبنــای نامگــذاری موجهــی باشــد ‪.‬‬ ‫زیــرا مبنــای اصلــی این تســمیه ‪ ،‬اســام‏گرایی ترکان اســت نه‬ ‫صــرف ایمــان اوردن ‪ .‬ممکــن اســت یــک تــرک بــه دیــن نیــاکان‬ ‫خــود کــه شامانیســم بــوده ایمــان اورد ؛ در ایــن‏صــورت مســلما ً‬ ‫او را « تــرک ایمــان» یــا بــه بیــان مخفــف ترکمــن نمــی خواننــد‪.‬‏‬ ‫روایــت دوم ‪ :‬وقتــی کــه اســام در قــرن یازدهــم میــادی در‬ ‫بیــن قــوم اغــوز بــه عنــوان یــک دیــن غالــب در امــد مســلمانان‬ ‫ماوراءالنهــر‏اغوزهــای مســلمان را ترکمــن اطــاق کردنــد تــا‬ ‫بیــن اغــوزان مســلمان و غیــر مســلمان تمایــز قائــل شــوند‬ ‫(تاریــخ اغوزهــا ص ‪.) 97‬‏‬ ‫همچنیــن بــه اغوزهــای مســلمانی کــه بیــن دو گــروه تــرکان‬ ‫و مســلمانان نقــش مترجــم ایفــا مــی کردنــد نیــز ترکمــن مــی‬ ‫گفتنــد یعنــی ماننــد‏تــرک شــده اســت‪ .‬بــه طــور کلــی هــر فــرد‬ ‫اغــوز کــه مســلمان مــی شــد مــی گفتنــد ترکمــن شــده اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع مســلمانان از ایــن کلمــه مفهــوم‏خــودی بــودن اوغوزهــا را‬ ‫مســتفاد می کردنــد‏‪.‬‬ ‫در نقــد ایــن وجــه تســمیه مــی تــوان گفــت ‪ :‬وقتــی کــه ترکهــا‬ ‫خودشــان تــرک هســتند‪ ،‬معنــا نــدارد بعــد از مســلمان شــدن‬ ‫عنــوان « تــرک ماننــد‏‏» بگیرنــد‪ .‬چــون نوعــی مصــادره بــه‬ ‫مطلــوب اســت‪ .‬ادمــی وقتــی کــه واجــد یــک صفــت نیســت‬ ‫و بعــد کــه نــوع ناقــص و ناخالــص ان صفــت‏را دریافــت‬ ‫می کند می تواند شــبیه ان شــود و پســوند « مانند » بگیرد؛‬ ‫ولــی کســی کــه اصالتــا ًتــرک تمــام عیــار اســت دیگــر معنــی‬ ‫نــدارد‏کــه بــا مســلمان شــدن بــه نــوع ناقــص و ناخالــص تــرک‬ ‫متصــف شــود و نــام « تــرک ماننــد» بگیــرد‪.‬‏‬ ‫وجــه تســمیه دیگــر مبتنــی بــر تمایــز نــژادی ترکمنهــا بــا‬ ‫ترکهاســت کــه گفتــه شــده اســت انهــا از اوالد یافــث بــن نــوح‬ ‫کــه جــد ترکهاســت نیســتند‏و لــذا از ترکان پایـه ای کمتر دارند‬ ‫و بــه همیــن دلیــل بــه ترکمــن موســوم شــده اند ( بهــار عجــم‪،‬‬ ‫اننــدراج و غیــاث اللغــات)‏‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ایــن وجــه تســمیه کــه ترکمانــان را متمایــز‬ ‫از تــرکان خوانده انــد برخــی از زبانشناســان ترکمــن گفته انــد‬ ‫اتفاقــا ًتــرکان نــاب و‏اصیــل همیــن ترکمانــان هســتند ‪ .‬چــون‬ ‫پســوند « مــن » موجــود در کلمــه ترکمــن پســوند صیغــه‬ ‫مبالغــه مــی باشــد ماننــد قوجامــان و ازمــان و‏دگیرمــان که در‬ ‫ایــن صــورت بــه معنــای تــرک اصیــل و نــاب اســت ( اوغوزهــا‬ ‫ص ‪ .) 98‬بــه ایــن نــوع وجــه تســمیه هــای مجادلــه امیــز‬ ‫کــه‏مبنــای علمــی نــدارد نبایــد وقعــی نهــاد بویــژه معنایــی‬ ‫کــه از صیغــه مبالغــه بــا ذکــر مثالهــا بــه دســت داده انــد کــه‬ ‫بی ارتبــاط بــا معنــای اصالــت‏اســت و از ان معنــای ترک اصیل‬ ‫و نــاب بــرای واژه ترکمــن بیــرون کشــیده انــد ‏‪.‬‬ ‫یکــی از تــرک شناســان برجســته بــه نــام ابــری مکــی در ایــن‬ ‫زمینــه مــی گویــد نــام ترکمــن از کلمــه « تــرک » و «کومــن»‬ ‫تشــکیل یافتــه و‏ایــن نــام بــه ســاکنان و قومــی کــه در کومــن در‬ ‫ســمت شــرق دریــای خــزر تحــت اســتیالی تــرکان التایــی باقــی‬ ‫ماندنــد اطــاق شــده اســت (‏پیدایــش خلــق ترکمــن ص‪ )10‬‏‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه ای کــه ابــری مکــی مطــرح مــی کنــد برمبنــای‬ ‫محیــط زیســتی و ســکونت در یــک موقعیــت جغرافیایی اســت‪.‬‬ ‫دلیــل نامگــذاری‏وی در مــورد ترکمــن ایــن اســت کــه هــر فــرد‬ ‫ترکــی کــه در کومــن زندگــی کنــد ترکمــن اســت ؛ در غیــر ایــن‬ ‫صــورت نمــی تــوان نــام ترکمــن‏را بــر کســی نهــاد ‪.‬‬ ‫ایــن وجــه تســمیه چنــدان معقــول بــه نظــر نمــی رســد‪ .‬چــون‬ ‫ویژگــی ممتــاز ترکمنهــا کــه در ســاختار ژنتیکــی انهاســت لحــاظ‬ ‫‏نشــده اســت‏‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه اخــر برمبنــای خلــوص نــژادی ایــن قــوم اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن زمینــه گفتــه انــد‪ :‬اگرچــه اغوزهــای اســیای میانــه در ســده‬ ‫هــای نهــم و‏دهــم میــادی بــه ویــژه ســاکنان نواحــی ســفالی رود‬ ‫ســیحون و بیابان هــای قزاقســتان امــروزی از نــژاد تــرک بوده انــد‬ ‫ولــی از طوایــف و‏عشــایر خالــص تــرک نبودنــد چــون بــه مــرور‬ ‫زمــان بــا مردمــان محلــی خراســان و مهاجریــن اریایــی در‬ ‫ماوراءالنهــر و ترکمنســتان کنونــی‏و دیگــر مناطــق امیــزش نمــوده‬ ‫انــد و در نتیجــه ایــن امیــزش و اختــاط‪ ،‬اوالد انــان ترکمــان‬ ‫یعنــی تــرک ماننــد نامیــده شــدند ؛ و بدیــن طریــق‏در بین ممالک‬ ‫اســامی بــه نــام ترکمــن یــا ترکمــان شــهرت یافتنــد‪.‬‬ ‫ایــن وجــه تســمیه ای اســت کــه برخــی از دانشــمندان قدیــم‬ ‫ماننــد رشــیدالدین‏فضــل اللــه و ابوالغــازی بهادرخــان پذیرفتــه‬ ‫انــد‪ .‬موضوعــی کــه بــا واقعیتهــای تاریخــی انطبــاق دارد و‬ ‫تحقیقــات کنونــی انتروپولوژیــک نیــز‏ایــن انشــعاب عمــده را در‬ ‫تمایــز تیــپ فیزیکــی ترکمــن هــا از دیگــر ترکهــا تاییــد می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق کرونولــوژی تاریــخ ترکمــن منــدرج در‏تاریــخ سیاســی و‬ ‫اجتماعــی ترکمــن هــا (ص ‪ ،) ۳۴۵‬امــدن ترکمن هــا بــه مرزهای‬ ‫شــمالی خراســان در ســال ‪ ۳۵۱‬هجــری بــوده و اطــاق‏عنــوان‬ ‫ترکمــن بــه انهــا در ســال ‪ ۳۷۰‬هجــری قمــری در دوره ســلطنت‬ ‫غزنویــان صــورت گرفتــه اســت ‏‪.‬‬ ‫لسان الغیب حافظ شیرازی در این باره می گوید ‪:‬‬ ‫واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند‬ ‫چون به خلوت می روند ان کار دیگر می کنند‬ ‫مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس‬ ‫توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند‬ ‫گوییا باور نمی دارند روز داوری‬ ‫کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند‬ ‫یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان‬ ‫کاین همه ناز از غالم ترک و استر می کنند‬ ‫منبع ‪:‬‬ ‫نهج البالغه‪ { ،‬گفتار حکیمانه ‪ } ٣٢٤‬ب ه نقل از کتاب پیام امیرالمومنین علی(ع)‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫را انالین وا ید و دا ود ید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!