روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 462 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 462

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 462

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫«جرگالن» خراسان شمالی‬ ‫ شنبه‪ 25 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/15 -‬ژانویه ‪ /12 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪462‬‬ ‫بذر جدید باقال جایگزین‬ ‫مناسبی برای کشت پاییزه‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫کد ذهن شگفت انگیز‬ ‫(مثبتاندیشی ‏)‬ ‫‪8‬‬ ‫درختان مرز نشین‪ ،‬بی ریشه می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مقابلهباخشکسالی‬ ‫وکمبوداعتبارات‬ ‫خون خوری گر ُطلب روزی‬ ‫ننهاده کنی‬ ‫‪8‬‬ ‫»‬ ‫چطور به اشتباهات مان‬ ‫اقرار کنیم؟‬ ‫کمبود اعتباری زهکشی مزارع و ابیاری نوین‬ ‫بــا توجــه بــه خشکســالی هــای ممتــد و کــم ابــی اســتقبال کشــاورزان از ایــن طــرح‬ ‫زیــاد شــده امــا منابــع مالــی بــرای تامیــن نیــاز تمــام کشــاورزان مهیــا نیســت از ‪۶۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی اســتان‪ ۲۴۰ ،‬هــزار هکتــار ان بر اســاس ســند توســعه‬ ‫‪ ۱۸۰‬هــزار‬ ‫ـدود‪۱۸۰‬‬ ‫اســتان‪ ،‬قابلیــت اجــرای ابیــاری تحــت فشــار را دارد کــه از ایــن میــزان حــدود‬ ‫هکتــار از اراضــی در اولویــت اول قــرار دارد‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جعل اسناد با عناوین‬ ‫دولتی در فضای مجازی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اغاز فاز دوم طرح درج قیمت‬ ‫تولیدکننده بر روی کاالها‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬بخشــنامه‬ ‫درج قیمــت تولیدکننــده بـ ه منظورشفاف ســازی قیمت ها‬ ‫و روزامدســازی شــیوه نظارت بر بازار به همه انجمن های‬ ‫صنایــع غذایــی و کنسروســازی‪ ،‬ســلولزی‪ ،‬بهداشــتی و‬ ‫ارایشــی‪ ،‬کارخانجــات‪ ،‬تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان‬ ‫ماکارونــی و لنــت ترمــز ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪« ،‬عبــاس تابــش» در بخشــنامه ای‬ ‫خطــاب بــه روســای کانــون صنایــع غذایــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫ســلولزی بهداشــتی‪ ،‬صنایــع شــوینده‪ ،‬بهداشــتی و‬ ‫ارایشــی‪ ،‬کارخانجــات و تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان‬ ‫ماکارونی‪ ،‬صنایع کنســرو ســازی‪ ،‬تولید لنت ترمز و کالچ‬ ‫و همچنیــن پاالیشــگاه های روغن ســازی‪ ،‬دســتورالعمل‬ ‫درج قیمــت تولیدکننــده‪ /‬واردکننــده را ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــر طبــق ایــن بخشــنامه‪ ،‬همــه واحدهــای تولیدکننــده و‬ ‫واردکننــده انــواع لنــت ترمــز‪ ،‬فیلتــر روغــن‪ ،‬روغــن موتــور‪،‬‬ ‫محصــوالت شــوینده‪ ،‬محصــوالت ســلولزی‪ ،‬ســس‪ ،‬رب‪،‬‬ ‫کنســروها‪ ،‬ترشــیجات و ماکارونــی‪ ،‬بــه منظــور جلوگیــری‬ ‫از ســوء اســتفاده هــای احتمالــی و اجحــاف در حــق‬ ‫مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مکلفنــد از تاریــخ ‪۱۹‬‬ ‫دی مــاه ســال جــاری نســبت بــه درج قیمــت تولیدکننــده‪/‬‬ ‫واردکننــده کــه دربرگیرنــده مجمــوع هزینه هــا و ســود‬ ‫قانونــی واحدهــای تولیدی‪/‬وارداتــی بــا احتســاب مالیــات‬ ‫ارزش افــزوده اســت‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بخشــنامه هفــت مــاده ای اعــام شــده اســت‪:‬‬ ‫قیمــت تولیدکننده‪/‬واردکننــده درج شــده بــر روی کاال باید‬ ‫منطبــق بــا قیمــت فــروش بــر اســاس صورتحســاب های‬ ‫صــادره (فاکتورهــای فــروش) باشــد‪ .‬همچنیــن به منـــظور‬ ‫بهره مـــندی مصرف کننـــدگان از تخفیـــف های اعطایـــی‬ ‫احتمالــی‪ ،‬هرگونــه تخفـــیف بایــد بــا کاهــش قیمــت‬ ‫فــروش تولیدکننــده درج شــده بــر روی کاال انجــام شــود‪.‬‬ ‫در ایــن بخشــنامه تصریــح شــده اســت‪ :‬در مــواردی از‬ ‫قبیــل مناســبت های ویــژه‪ ،‬پایــان ســال‪ ،‬اعیــاد‪ ،‬نزدیــک‬ ‫بــودن زمــان انقضــاء محصــول و غیــره و لــزوم اعطــای‬ ‫تخفیف هــای مقطعــی بیــش از میــزان تعییــن شــده در‬ ‫بنــد ‪ ۲‬ایــن بخشــنامه‪ ،‬واحدهــای مربوطــه بایــد نســبت‬ ‫بــه اخــذ مجــوز الزم از ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان محــل تولیــد‪ ،‬به منظــور رصــد نظــارت بــر اعطــای‬ ‫‪7‬‬ ‫تخفیــف واقعــی بــه مصرف کننــدگان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن بخشــنامه تاکیــد شــده کــه حداکثــر‬ ‫مبلغــی کــه توســط مجمــوع حلقه هــای توزیعــی از تامین‬ ‫کننــده تــا مصرف کننــده می توانــد بــه قیمــت تولیدکننــده‪/‬‬ ‫واردکننــده اضافــه شــود شــامل مجمــوع ضریــب ســود‬ ‫پخــش سراســری (‪ ۱۰‬درصــد) و ســود خــرده فروشــی‬ ‫(منطبــق بــا ضرایــب خــرده فروشــی مصــوب) اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در مــواردی کــه توزیــع کاال بــه صــورت پخــش‬ ‫سراســری نباشــد مبلــغ فــوق بــه میــزان ضرایــب ســود‬ ‫مصــوب مربوطــه کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫در بخشــنامه صــادره از ســوی معــاون وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت تصریــح شــده اســت خرده فروشــان باید‬ ‫نســبت به نصب برچســب قیمت مصرف کننده با لحاظ‬ ‫ســود و هزینــه هــای مصــوب اقــدام کــرده و همچنیــن‬ ‫درصــد ســود اعمالــی را نیــز بصــورت شــفاف درج کننــد‪.‬‬ ‫اطالع رســانی و اگاه ســازی شــبکه هــای توزیــع و مصــرف‬ ‫کننــدگان مرتبــط در ایــن خصــوص از ســوی واحدهــای‬ ‫تولیــدی‪ /‬وارداتــی از دیگــر مــوارد مــورد تاکیــد در ایــن‬ ‫بخشــنامه اســت‪.‬‬ ‫ایــن تصمیــم بــا تاکیــد وزیــر صنعــت ‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اتخــاذ شــده و بــه منظــور شــفاف ســازی قیمــت‪ ،‬تولیــد‬ ‫کننــده بایــد بــر روی کاالهــای تولیــدی خــود‪ ،‬قیمــت درب‬ ‫کارخانــه را درج نمــوده و فروشــگاه هــا و واحدهــای صنفی‬ ‫نیــز مکلــف بــه درج قیمــت مصــرف کننــده هســتند‪.‬‬ ‫هــدف از اجــرای ایــن طــرح عــاوه بــر مقابلــه بــا‬ ‫گرانفروشــی و ایجــاد شــفافیت در نظــام توزیــع ‪ ،‬ایجــاد‬ ‫رقابــت در بــازار ‪ ،‬تعدیــل و واقعــی نمــودن قیمتهــا و‬ ‫اصــاح نظــام توزیــع کاال اســت‪.‬‬ ‫ضمنــا ً درج و نصــب برچســب قیمــت توســط اخریــن‬ ‫حلقــه توزیــع کاالهــا باعــث بهره منــدی از نرخ هــای‬ ‫رقابتــی بــرای مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــوده و‬ ‫اعمــال مدیریــت فــروش از مزیــت هــای طــرح مذکــور‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت؛ در فــاز اول اجــرای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫انــواع اب میــوه‪ ،‬اب معدنــی‪ ،‬ماءالشــعیر‪ ،‬نوشــابه‬ ‫گازدار‪ ،‬غذاســاز‪ ،‬نوشــیدنی ســاز‪ ،‬چــرخ گوشــت و‬ ‫ماکروویــو از تاریــخ ‪ ۲۷‬اذرمــاه و انــواع پــودر لباسشــویی‪،‬‬ ‫دســتمال کاغذی‪ ،‬پوشــک بچــه‪ ،‬یخچــال فریــزر‪ ،‬تلویزیون‬ ‫و ماشــین لباسشــویی از تاریــخ ‪ ۴‬دی مــاه ســال جــاری نیــز‬ ‫مکلــف بــه درج قیمــت تولیدکننــده بوده انــد‪.‬‬ ‫خبــر دیگــر در ایــن خصــوص اینکــه نشســت هــم‬ ‫اندیشــی بــا موضــوع درج قیمــت تولیــد کننــده بــا حضــور‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق‬ ‫مصرف کننــدگان و ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــه منظور کســب دیدگاه هــا و نظرات‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق‬ ‫مصرف کننــدگان تشــکیل شــد ابتــدا رونــد پیشــرفت پــروژه‬ ‫درج قیمــت تولیدکننــده و شــفافیت قیمــت توســط مدیــر‬ ‫روابــط عمومــی و تشــکل های مــردم نهاد ســازمان حمایت‬ ‫تشــریح شد‪.‬‬ ‫نجــف پــور رییــس انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق‬ ‫مصرف کننــدگان در ایــن نشســت اعــام کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫انجمــن در راســتای حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان‬ ‫و بــه منظــور شــفاف ســازی قیمــت از طریــق درج قیمــت‬ ‫واقعــی در ســال های اخیــر همــواره پیگیــر موضــوع بــوده‬ ‫اســت کــه بــا اغــاز دولــت ســیزدهم و پروژه هــای اعالمــی‬ ‫وزیــر محتــرم صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت از جملــه پــروژه‬ ‫شــفاف ســازی قیمــت از طریــق درج قیمــت تولیــد کننــده‬ ‫اقدام مثبت و شایســته ای بوده که با محوریت ســازمان‬ ‫حمایــت مصرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان در حــال‬ ‫اجراســت‪ .‬ایــن طــرح در راســتای اصــاح نظــام توزیــع در‬ ‫کشــور در حــال پیاده ســازی اســت و ماه هــای اول خــود را‬ ‫ســپری مــی کنــد و در ایــن مدت کوتاه اقدامــات موثری در‬ ‫جهــت واقعــی و شــفاف شــدن قیمــت برخــی محصــوالت‬ ‫برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در همیــن خصــوص و بــا توجــه بــه رعایــت‬ ‫ضوابــط قیمــت گــذاری ســازمان حمایــت از ســوی تولیــد‬ ‫کننــدگان کاالهــای مشــمول و همچنیــن ســودهای‬ ‫مشــخص شــده بــرای حلقــه هــای بعــدی زنجیــره تامیــن‬ ‫و توزیــع از جملــه شــرکت های پخــش سراســری‪ ،‬عمــده‬ ‫فروشــان و واحدهــای صنفــی خــرده فروشــی‪ ،‬شــاهد‬ ‫کاهــش قیمــت مصرف کننده نهایــی در برخی محصوالت‬ ‫غذایی و بهداشــتی و نوشــیدنی هایی مانند اب معدنی و‬ ‫نوشــابه های مختلــف در ســطح بــازار هســتیم‪.‬‬ ‫نجــف پــور افــزود‪ :‬در ایــن طــرح قیمــت تولیدکننــده‪/‬‬ ‫واردکننــده درج شــده بــر روی کاال مــی بایســت عینــا ً‬ ‫منطبــق بــا قیمــت فــروش بــر اســاس صورتحســاب های‬ ‫صــادره (فاکتورهــای فــروش) باشــد‪ .‬همچنیــن حداکثــر‬ ‫مبلغــی کــه توســط مجموع حلقــه های توزیعــی از تامین‬ ‫کننــده تــا مصرف کننــده مــی توانــد به قیمــت تولیدکننده‪/‬‬ ‫وارد کننــده اضافــه گــردد شــامل مجمــوع ضریــب ســود‬ ‫پخــش سراســری (‪ ۱۰‬درصــد) و ســود خــرده فروشــی‬ ‫(منطبــق بــا ضرایــب خــرده فروشــی مصــوب) اســت‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن ملــی حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان‬ ‫ضمــن بیــان اینکــه‪ ،‬خــرده فروشــان مــی بایســت نســبت‬ ‫بــه نصــب برچســب قیمــت مصرف کننــده بــا لحــاظ ســود‬ ‫و هزینــه هــای مصــوب اقــدام نمــوده و همچنیــن درصــد‬ ‫ســود اعمالــی را بصــورت شــفاف بــر روی کاالهــا و یــا‬ ‫شــلف فروشــگاه درج کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای اجــرای موفــق‬ ‫ایــن طــرح نیــاز بــه همراهــی و همــکاری همــه مجریــان و‬ ‫مرتبطــان طــرح شــامل دســتگاه های نظارتــی‪ ،‬بنگاه هــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬توزیعــی و صنفــی‪ ،‬تشــکل های مــردم نهــاد و‬ ‫از همــه مهمتــر احــاد مــردم بــه عنــوان جمعیــت بــزرگ‬ ‫مصرف کننــدگان اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن طــرح نوپاســت‬ ‫بنابــر ایــن در ابتــدای اجــرای طــرح طبیعتــا ً اشــکاالت و‬ ‫نواقصــی وجــود دارد کــه بایــد بــا هــم افزایــی و همفکــری‪،‬‬ ‫نواقــص شناســایی و در کمتریــن زمــان ممکــن راه حــل‬ ‫مطلــوب ارایــه شــود تــا تمــام ذی نفعــان طــرح از تولیــد‬ ‫کننــده تــا مصرف کننــده از مزایــای طــرح برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫لــذا ایــن انجمــن در راســتای اجــرای مطلــوب طــرح‪ ،‬ضمــن‬ ‫همــکاری الزم بــا دولــت و ارایــه راهکارهــای تکمیلــی بــه‬ ‫دســت انــدرکاران در جلســات‪ ،‬در صــدد تبییــن موضــوع و‬ ‫تشــریح ان بــه مــردم عزیــز بــا همــکاری ســایر انجمن های‬ ‫اســتانی و شهرســتانی سراســر کشــور می باشــد تا به حول‬ ‫و قــوه الهــی حرکتــی در جهــت شــفافیت و بدنبال کاهش‬ ‫قیمت هــا و رضایــت مصرف کننــدگان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫یکی از راه های کاهش تورم تقاضا‬ ‫در بخش مسکن صدور پروانه ساخت است‬ ‫یــک کارشــناس مســکن و شهرســازی گفــت‪ :‬در حالــی کــه صــدور پروانــه ســاخت یکــی‬ ‫از راه هــای کاهــش تــورم تقاضــا اســت فقــط ‪ ١٢٠‬هــزار پروانــه ســاخت مســکن از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تــا ‪ ۱۳۹۹‬صــادر شــده اســت و بــی توجهــی بــه ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا مــا‬ ‫در حــال حاضــر بــا تقاضایــی بیــش از تــوان مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «مســعود عبــدی» کارشــناس مســکن و شــهر‬ ‫ســازی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم نــه تنهــا‬ ‫در زمینــه ســاخت مســکن تســهیل گری نکردنــد بلکــه اعتقــادی بــه ســاخت مســکن‬ ‫نداشــتند و موانعــی را هــم ســر راه ســازندگان ایجــاد کردنــد بــه نحــوی کــه از ســال ‪٩٥‬‬ ‫تــا ‪ ٩٩‬فقــط ‪ ١٢٠‬هــزار پروانــه ســاخت مســکن صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از راه هــای کاهــش تــورم تقاضــا صــدور پروانــه ســاخت اســت و نتیجه‬ ‫بــی توجهــی بــه ایــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا ما در حــال حاضر بــا تقاضایی بیش‬ ‫از تــوان مواجه شــویم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مــکان ســاخت واحدهــای مســکن نیــز گفــت‪ :‬اگــر ضوابــط الزم را‬ ‫بلندمرتبه ســازی داشــته باشــد یکــی از بهتریــن انتخاب هاســت و وابســته بــه کمبــود‬ ‫زمیــن هــم نیســت‪ ،‬بــا وجــود اینکــه در برخــی از کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فارس‬ ‫زمیــن بــه وفــور هســت امــا در ارتفــاع ســاخت و ســاز می کننــد‪.‬‬ ‫عبــدی گفــت‪ :‬معتقــدم در صورتیکــه کــه اگــر مشــوق های دولــت افزایش یابــد‪ ،‬می توان‬ ‫در بافت هــای فرســوده و در قالــب بلنــد مرتبــه ســازی اقــدام بــه ســاخت مســکن کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه عــدم ســاخت مســکن در مناطــق لوکــس تهــران افــزود‪ :‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل شــاهد فــرار ســرمایه از کشــور بــرای خریــد مســکن در کشــورهایی ماننــد‬ ‫ترکیــه بودیــم‪ .‬بــرای حــل مشــکالت بایــد اقتصــاد را در بخــش مســکن ســامان دهی‬ ‫کنیــم‪ ،‬لــذا دولــت بایــد تســهیل گری را افزایــش بدهــد‪ ،‬بانک هــا تســهیالت بدهنــد و‬ ‫قوانیــن را هــم بــه نفــع ســاخت و ســاز تغییــر بدهیــم‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص «مقــداد همتــی» ادامــه داد‪ :‬ســاخت مســکن دارای یــک ســری‬ ‫مولفــه اســت‪ .‬بــه طــور مثــال مــی تــوان بــه اخــذ پروانــه ســاخت اشــاره کــرد کــه ‪ ١٨‬مــاه‬ ‫زمــان می بــرد‪ ،‬ایــن در صورتــی اســت کــه پروانــه ســاخت چنــد ســال پیــش یــک ماهــه‬ ‫صــادر مــی شــد و ایــن یــک چالــش جــدی در راه ســاخت مســکن اســت‪.‬‬ ‫همتی در خصوص تامین مسکن گفت‪ :‬زمین های تامین شده را وزارت راه و شهرسازی‬ ‫بایــد اعــام کنــد چــرا کــه شــورای عالی مســکن باید روی ایــن زمین ها تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه در خصوص متقاضیان نیز گفت‪ :‬در حال حاضر متقاضیان ساماندهی‬ ‫نشــده اند و اطالعــی نســبت بــه اینکــه بــه عنــوان ودیعــه چقــدر بایــد پــول واریــز کننــد‬ ‫ایــن در صورتــی اســت کــه تــا چنــد هفتــه گذشــته هنــوز ســامانه ثبت نــام باز نشــده بود‬ ‫و در حاضــر بــا شــرایط فعلــی ایــن رونــد زمــان بــر اســت‪.‬‬ ‫همتــی ارتبــاط بــا تســهیالت ســاخت گفــت‪ :‬تســهیالت میــان بانک ها در زمان ســاخت‬ ‫مســکن مهــر پخــش شــد و بانک هــا بیشــتر از ‪ ٨٠‬هــزار واحــد وام ندادنــد‪ .‬ایــن انتظــار‬ ‫مـی رود کــه بانــک هــا بایــد منابــع خــود را در اختیــار بانــک مســکن قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫عبــدی در پایــان در خصــوص وجــود بوروکراســی اداری در راه ســاخت مســکن گفت‪:‬اگــر‬ ‫واقعــا بــه فکــر نهضــت ســاخت مســکن هســتیم بایــد ایــن نهضــت در حــوزه صــدور پروانــه‬ ‫ایجــاد کنیــم امــا رونــد صــدور پروانــه مغایــر بــا نهضــت ملــی ســاخت مســکن اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 23‬دی‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 23‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 52,580,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,148,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 120,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,820,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 66,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,600,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪462‬‬ ‫بیش از ‪42‬هزارنفر‬ ‫متقاضی طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن در گلستان‬ ‫‪   ‬‬ ‫کمبود اعتباری زهکشی‬ ‫مزارع و ابیاری نوین‬ ‫کمبــود منابــع اعتبــاری در بخــش زهکشــی مــزارع و‬ ‫ابیــاری نویــن را تائیــد کــرده و مــی گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫خشکســالی هــای ممتــد و کــم ابــی اســتقبال کشــاورزان‬ ‫از ایــن طــرح زیــاد شــده امــا منابــع مالــی بــرای تامیــن نیــاز‬ ‫تمــام کشــاورزان مهیــا نیســت از ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار اراضی‬ ‫کشــاورزی اســتان‪ ۲۴۰ ،‬هــزار هکتــار ان بــر اســاس ســند‬ ‫توســعه اســتان‪ ،‬قابلیــت اجــرای ابیــاری تحــت فشــار را‬ ‫دارد کــه از ایــن میــزان حــدود‪ ۱۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫در اولویــت اول قــرار دارد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫کاهش ‪ 70‬درصدی پوشش‬ ‫برفیگلستان‪:‬‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان از‬ ‫ثبت نــام بیــش از ‪ 42‬هــزار متقاضــی در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره‬ ‫ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬مهندس محبوبــی مدیــرکل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان گلســتان دربــاره اخریــن امار ثبت‬ ‫نــام متقاضیــان در طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫اســتان گفت‪ :‬تاکنون ‪ 42209‬متقاضــی در اســتان‬ ‫گلســتان تــا پایــان مهلــت ثبت نــام مرحلــه اول در‬ ‫ســامانه نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد ‪.‬‬ ‫وی در خصــوص جزییــات امــار ثبــت نــام کننــدگان‬ ‫افــزود‪ :‬تــا پایــان مهلــت ثبت نــام مرحلــه اول در شــهر‬ ‫گرگان ‪ ،16441‬در شــهر مینودشــت ‪ ، 4654‬در شــهر‬ ‫اق قــا‪ ، 2871 ‬در شــهر ازادشــهر ‪ 2398‬نفــردر‬ ‫ســامانه نهضــت ملــی نــام نویســی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه نتایــج اولیــه اســتعالمات از‬ ‫ســوی وزارت راه و شهرســازی اعالم می شــود گفت‪:‬‬ ‫بــه زودی نتیجــه پاالیــش اولیــه ثبــت نــام متقاضــی‬ ‫اعــام مــی شــود و در ســامانه نهضــت ملــی مســکن‬ ‫(ثمــن) قابــل مشــاهده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعــداد متقاضیــان حائــز‬ ‫شــرایط تاکنــون ‪ 19940‬نفــر بــوده کــه بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه پاالیــش متقاضیــان جدیــد هنــوز ادامــه دارد‪،‬‬ ‫بــا پایــش جدیــد تعــداد متقاضیــان واجــد شــرایط‬ ‫افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫محبوبــی ضمــن اشــاره بــه ثبت نــام کنندگانــی‬ ‫کــه بــه دالیــل مختلــف درخواســت انهــا رد شــده‬ ‫اســت‪  ،‬بیان داشــت‪ :‬درخواســت تعــدادی از ایــن‬ ‫ثبت نــام کننــدگان بــه دلیــل وجــود ســابقه مالکیــت‬ ‫و تعــدادی نیز‪  ‬بابــت وجــود ســابقه بانکــی رد شــده‬ ‫اســت کــه امــکان اعتــراض متقاضیــان بــه نتیجــه‬ ‫پاالیــش در مهلــت تعییــن شــده در ســامانه فراهــم‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی بــا تاکید بر اینکــه مهلت ثبت نام‬ ‫بــرای تمامــی متقاضیــان بــه غیــر از مــردان مجــرد‬ ‫باالی ‪ ۲۳‬ســال ســن ‪ ۱۵ ،‬دی بــه پایــان رســیده‬ ‫اســت گفت‪ :‬دوشــنبه ‪ ۲۰‬دی مــاه ســامانه نهضــت‬ ‫ملــی مســکن بــرای مــردان مجــرد باالی ‪ ۲۳‬ســال بــاز‬ ‫می شــود و ایــن دســته از متقاضیــان بایــد بــا مراجعه‬ ‫بــه نشانی ‪  saman.mrud.ir‬نســبت بــه ثبت نــام‬ ‫خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬ثبت نــام مــردان مجــرد‬ ‫باالی ‪ ۲۳‬ســال ســن در شــهرهایی کــه بــاز شــده‬ ‫انجــام می شــود و برنامه ریــزی شــده تــا در شــهرهایی‬ ‫دیگــری کــه تامیــن زمیــن در حــال انجــام اســت بــه‬ ‫زودی ثبت نــام انجــام بشــود کــه جزییــات ان بــه‬ ‫محــض فراهــم شــدن شــرایط اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬مجردهــا بــه شــرط تنظیــم تعهــد‬ ‫نامــه محضــری بــرای ارائــه عقــد نامــه در هنــگام‬ ‫واگــذاری واحــد مســکونی می تواننــد در طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن بعــد از ابــاغ نهایــی دســتورالعمل‪،‬‬ ‫ثبت نــام کننــد‪ .‬مطابــق متــن پیشــنهادی بــرای ابــاغ‬ ‫در صورتــی کــه در هنــگام واگــذاری بــه تعهــد ازدواج‬ ‫عمــل نکننــد‪ ،‬واحــد مربوطــه ضمــن حــذف کلیــه‬ ‫تســهیالت و تخفیفــات و‪ ...‬بــه قیمــت کارشناســی‬ ‫روز بــه متقاضــی تحویــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مقابلهبا‬ ‫خشکسالی‬ ‫وکمبوداعتبارات‬ ‫کاهــش ‪ 70‬درصــدی پوشــش برفــی گلســتان‬ ‫در دی مــاه ســال جــاری نســبت بــه مــدت ســال‬ ‫گذشــته یــک زنــگ خطــر بــرای ایــن اســتان‬ ‫اســت کــه بایــد تصمیمــات درســت در خصــوص‬ ‫مقابلــه بــا خشکســالی داشــته باشــد امــا گویــا‬ ‫ایــن تصمیمــات در خــان اول بــه دلیــل کمبــود‬ ‫اعتبــارات بــه مرحلــه اجــرا نخواهــد رســید و‬ ‫کشــاورزان گلســتانی ســال ســخت دیگــری را‬ ‫پشــت ســر خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫خشکســالی و برداشــت بــی رویــه از اب هــای‬ ‫زیرزمینــی در ســال هــای اخیــر مشــکالت‬ ‫عدیــده ای بــرای اســتان گلســتان فراهــم ســاخته‬ ‫اســت‪ .‬از جملــه مــی تــوان بــه افــت ســطح‬ ‫اب های زیرزمینی‪ ،‬نشســت ســطح زمین حاصل‬ ‫از ایــن افــت‪ ،‬تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن کیفیــت‬ ‫اب و مــواردی همچــون مهاجــرت روســتاییان بــه‬ ‫شــهرها‪ ،‬حاشــیه نشــینی‪ ،‬بیــکاری و معضــات‬ ‫اجتماعــی دیگــر اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫ایــران بــا قــرار گرفتــن در کمــر بنــد خشــک کــره‬ ‫زمیــن بــا مشــکل کــم ابی مواجه می باشــد‪ .‬رشــد‬ ‫فزاینــده جمعیــت و نیاز به محصوالت کشــاورزی‬ ‫و دامــی و محدودیــت منابــع اب و خاک به عنوان‬ ‫بســتر اصلی تولیدات کشــاورزی مســئله کم ابی‬ ‫را بــه گونــه ای بســیار جــدی فــراروی کشــور قــرار‬ ‫داده اســت‪ .‬در واقــع خشکســالی نیــز بــه عنــوان‬ ‫یــک پدیــده طبیعــی همچــون ســایر پدیــده هــای‬ ‫طبیعــی بــه مــدد دانــش‪ ،‬اگاهــی‪ ،‬برنامــه ریــزی و‬ ‫مدیریــت صحیــح قابــل پیــش بینــی و کنتــرل مــی‬ ‫باشــد و بــا مدیریــت صحیــح مــی تــوان خســارات‬ ‫ناشــی از ان را بــه حداقــل رســاند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 70‬درصدی پوشش برفی گلستان‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان از کاهــش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی پوشــش برف نیمه اول دیماه ســالجاری‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬بــر اســاس تصاویــر ماهــواره ای‪،‬‬ ‫پوشــش برفــی اســتان در نیمــه اول دی مــاه‬ ‫ســال گذشــته پنــج هــزار کیلومتــر مربــع بــوده و‬ ‫ایــن عــدد در ســال جــاری بــه ‪ ۶۶۰‬کیلومتــر مربــع‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان افــزود‪ :‬مقایســه‬ ‫مقادیــر یــاد شــده حاکــی از ان اســت کــه در‬ ‫مجمــوع بــازده زمانــی فــوق پوشــش برفــی اســتان‬ ‫در ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل ‪۷۰‬‬ ‫درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه صحبــت هــای مدیرکل هواشناســی‬ ‫گلســتان مســئولین و دســت انــدر کاران بحــران‬ ‫اب در مقطــع کنونــی نبایســتی نگرشــی مقطعــی‬ ‫و انــی داشــته باشــند بلکــه بایســتی بــر مبنــای‬ ‫مقابلــه اضطــراری و تدویــن یک برنامه بلند مدت‬ ‫منظــم و مــداوم جهــت امادگــی و پیشــگیری‪ ،‬از‬ ‫گســترش بحــران خشکســالی‪ ،‬جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫کمبود اعتباری زهکشی مزارع و ابیاری نوین‬ ‫رئیــس جهــاد کشــاورزی گلســتان کمبــود منابــع‬ ‫اعتبــاری در بخــش زهکشــی مــزارع و ابیــاری‬ ‫نویــن را تائیــد کــرده و مــی گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫خشکســالی هــای ممتــد و کــم ابــی اســتقبال‬ ‫کشــاورزان از ایــن طــرح زیــاد شــده اما منابع مالی‬ ‫بــرای تامیــن نیــاز تمــام کشــاورزان مهیا نیســت از‬ ‫‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی اســتان‪۲۴۰ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار ان بــر اســاس ســند توســعه اســتان‪،‬‬ ‫قابلیــت اجــرای ابیــاری تحــت فشــار را دارد کــه از‬ ‫ایــن میــزان حــدود‪ ۱۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی در‬ ‫اولویــت اول قــرار دارد‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر بــا بیــان ایــن نکتــه کــه تاکنــون‬ ‫بــرای‪ ۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان طــرح‬ ‫ابیــاری نویــن اجــرا شــده‪ ،‬ادامــه مــی دهــد‪ :‬بــرای‬ ‫حــدود ‪ ۷۲‬هــزار هکتــاراز ایــن اراضــی ابیــاری‬ ‫تحــت فشــار و هشــت هــزار هکتــار هــم ابیــاری‬ ‫کــم فشــار اجــرا شــده اســت البتــه بــرای ســال‬ ‫جــاری ایــن طــرح در ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار از زمیــن های‬ ‫کشــاورزی اســتان اجرا می شــود لذا خوشــبختانه‬ ‫گلســتان در بین اســتان های کشــور مقام اول را‬ ‫در ایــن بخــش دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه کمبــود اعتبــارات‬ ‫بــه چالــش در ایــن حــوزه تبدیــل شــده‪ ،‬اضافــه‬ ‫می کنــد‪ :‬جهادکشــاورزی اســتان یــک تفاهــم ‪۱۵‬‬ ‫هــزار هکتــاری در حــوزه ســد وشــمگیر بــا قــرارگاه‬ ‫خاتــم االنبیــاء(ص) منعقــد کــرده کــه بــر اســاس‬ ‫ایــن قــرارداد‪ ،‬حــدود ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫کشــاورزی ایــن منطقــه ابیــاری مــی شــود‪.‬‬ ‫اجــرای سیســتم هــای ابیــاری نویــن بــرای یــک‬ ‫ســوم اراضــی‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان از‬ ‫اجــرای طــرح ابیــاری نویــن بــرای بیــش از یــک‬ ‫ســوم اراضــی کشــاورزی اســتان خبــر مــی دهــد‬ ‫و مــی گویــد‪ :‬بــرای کشــاورزان قابــل لمــس اســت‬ ‫کــه تنهــا راه صرفــه جویــی در هزینــه کارگــری و‬ ‫اثربخشــی افزایــش تولیــد ‪ ۲۵‬درصــدی از طریــق‬ ‫ابیــاری نویــن انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر ابیــاری اراضــی را عامــل افزایــش تولیــد‬ ‫‪ ۲۵‬درصــدی محصــوالت کشــاورزی اعالم می کند‬ ‫و مــی افزایــد‪ :‬در ابیــاری نویــن بــه ازای هــر هکتــار‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمکعب اب نیاز اســت درحالیکه در غرق‬ ‫ابــی بیــن یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــا یک هــزار و ‪ ۸۰۰‬متر‬ ‫مکعــب اب اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی ماشــین هــای ابیــاری تحــت فشــار ســیار را‬ ‫راه حلــی مناســب بــرای مبــارزه با خشکســالی می‬ ‫دانــد و مــی گویــد‪ :‬اگرکشــاورزان روی زراعت هــای‬ ‫پــراب پافشــاری کننــد عرصــه هــای زیــادی در‬ ‫کشــاورزی را از دســت مــی دهیــم از ســوی دیگــر‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی شــمالی‬ ‫اســتان در خشکســالی شــدید بــوده و نیــاز اســت‬ ‫بــرای ایــن مناطــق کشــت انتظــاری انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫صادرات چمدانی صنایع دستی‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰۱‬هــزار دالر از تولیــدات‬ ‫هنرمنــدان صنایع دســتی ایــن اســتان از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــه صــورت چمدانــی و از طریــق واســطه ها بــه کشــورهای‬ ‫اروپایــی‪ ،‬اســیایی و امریــکای شــمالی صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه گلســتان قطــب امنیــت غذایــی‬ ‫کشــور بــه حســاب مــی ایــد پــس الزم اســت‬ ‫بــه اعتبــارات ایــن بخــش و حمایــت بیشــتر از‬ ‫کشــاورزان گلســتانی اقدامــی در خــور انجــام شــود‪.‬‬ ‫تامیــن امنیــت غذایــی کشــور بــر دوش‬ ‫گلســتان اســت‬ ‫منتظــری‪ ،‬نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی طــرح امنیــت غذایــی‬ ‫و حمایــت از کشــاورزی را مفیــد ارزیابــی کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬گلســتان نقــش اول تامیــن امنیت غذایی‬ ‫کشــوررا ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری بــا بیــان ایــن نکتــه کــه‬ ‫کشــور بــا اجــرای طــرح امنیــت غذایــی می توانــد‬ ‫روی پــای خــودش بایســتد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امــروزه‬ ‫نداشــتن امنیــت غذایــی یــک تهدیــد جــدی بــه‬ ‫شــمار مـی رود و گلســتان نقــش اول را در تامیــن‬ ‫امنیــت غذایــی کشــور ایفــا می کنــد از ایــن جهــت‬ ‫مســئولیت مــا ملــی اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن یــاداوری ایــن مطلــب کــه اســتان های‬ ‫شــمالی در امنیــت غذایــی کشــور نقــش جــدی‬ ‫ایفــا می کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬امــا نقش گلســتان در بین‬ ‫سایراســتان های کشــور‪ ،‬جدی تــر اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی مجمــع نماینــدگان اســتان بــا اظهــار‬ ‫خرســندی از اجــرای طــرح ابیــاری نویــن و زهکشــی‬ ‫اراضــی کشــاورزی‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬دغدغــه مســئوالن‬ ‫اســتان کــم ابــی و خشکســالی ایــن منطقــه اســت‬ ‫کــه بــا اجــرای طــرح ابیــاری نویــن و زهکشــی مــزراع‪،‬‬ ‫جــدای از افزایــش میــزان تولیــد‪ ،‬صرفه جویــی در‬ ‫بخــش کشــاورزی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫منتظــری از نبــود ســرمایه گذاری تبدیلــی و‬ ‫تکمیلــی در حــوزه کشــاورزی انتقــاد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پیشــه اغلــب گلســتانی ها‬ ‫کشــاورزی اســت و در حــال حاضــر محصــوالت‬ ‫بــه صــورت خــام بــه فــروش می رســد‪ ،‬لــذا ایجــاد‬ ‫صنایع تبدیلی کمک شــایانی به توســعه اقتصاد‬ ‫اســتان می کنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی مجمع نمایندگان اســتان از پیگیری‬ ‫نماینــدگان بــرای ورود ســرمایه گــذار بــه ایــن‬ ‫حــوزه خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬تالشــمان بــر‬ ‫ایــن اســت تــا هرچــه ســریعتر ایــن صنعــت در‬ ‫اســتان رونــق بگیــرد‪.‬‬ ‫وی شیرین ســازی اب دریــا‪ ،‬احــداث ســد‬ ‫میردامــاد و شیرین ســازی اب هــای لــب شــور‬ ‫غــرب اســتان را از برنامه هــای گلســتان بــرای‬ ‫رفــع مشــکل کــم ابــی ایــن منطقــه بــه خصــوص‬ ‫شهرســتان گــرگان دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬احداث‬ ‫ســد و شیرین ســازی اب دریــا و اب هــای لــب‬ ‫شــور دو راهــکاری اســت کــه مکمــل یکدیگرنــد‬ ‫و در صــورت پیگیــری هــر دوی ایــن مولفه هــا‪،‬‬ ‫مشــکل اب اســتان مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی اخــذ مجــوز منطقــه ازاد اینچــه‬ ‫بــرون را از ارزوهــای مــردم اســتان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬مراحــل اولیــه کار یعنــی مطالعــات طــرح‬ ‫در حــال انجــام اســت ضمــن اینکــه مدیــر پــروژه‬ ‫هــم انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــه زودی بــا همــکاری وزیراقتصــاد‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد اینچه برون انتخاب خواهد‬ ‫شــد همچنیــن هوشمندســازی زیرســاخت های‬ ‫منطقــه ازاد از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بــرای‬ ‫اولیــن بــار در کشــور اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫کشت دیم و انتظاری ناجی خشکسالی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫کشــت انتظــاری و دیــم را از راه هــای مقابلــه بــا‬ ‫خشکســالی مــی دانــد و می گوید‪ :‬بــا وجود منابع‬ ‫ابــی محــدود راهــی در کشــاورزی بــه جــز ایــن نوع‬ ‫کشــت هــا بــه همــراه ابیــاری نویــن نداریــم‪۴۰۰ .‬‬ ‫هزارهکتــار اراضــی دیــم در اســتان وجــود دارد لــذا‬ ‫در بخــش مدیریــت منابــع ابــی بــه ویــژه دیــم‪،‬‬ ‫موضــوع زهکشــی بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی نبــود زهکشــی در زمــان‬ ‫خشکســالی را اســیب بــه محصــوالت مــی دانــد و‬ ‫ادامــه مــی دهــد‪ :‬در تابســتان بــه واســطه گرمــای‬ ‫هوا‪ ،‬اب زیرســطحی تبخیر می شــود و در چنین‬ ‫شــریطی اگــر زهکشــی انجــام نشــده باشــد‪،‬‬ ‫محصــوالت اســیب مــی بینند از ســوی دیگر یکی‬ ‫از بهتریــن راه هــا بــرای بهــره وری از اب‪ ،‬اجــرای‬ ‫طــرح ابیــاری مــدرن اســت‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه حــدود ‪ ۳۵‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب ســدهای اســتان دارای اب هســتند‪،‬‬ ‫ادامــه مــی دهــد‪ :‬از ایــن مقــدار حــدود ‪ ۱۴‬درصــد‬ ‫ان قابــل بهــره بــرداری اســت کــه ایــن حجــم اب‬ ‫در مقایســه با ســال گذشــته کاهش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت همچنین درباره وضعیــت واگذاری‬ ‫شــبکه هــای اصلــی و فرعــی اســتان بــه بخــش‬ ‫خصوصــی یــا تعاونــی هــا نیــز بایــد گفــت ایــن‬ ‫مهــم ســابقه ای ‪ ۲۰‬ســاله دارد‪ .‬ســدهای کوچــک‬ ‫مخزنــی‪ ،‬اب بنــدان هــا و ایســتگاه هــای پمپــاژ به‬ ‫شــرکت هــای تعاونی در قالب قــرارداد تعمیرات‪،‬‬ ‫نگهــداری و بهــره بــرداری واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫اجرای طرح های مطالعات‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی معمــوال از‬ ‫مجموعــه هــای دولتــی بهتریــن بهــره بــرداری را‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬بــه همیــن خاطــر اســت‬ ‫کــه همــواره مجموعــه هــای دولتی سیاســتگذار و‬ ‫ناظــر و بخــش خصوصــی تصــدی گــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بخــش خصوصــی معمــوال از مجموعــه هــای‬ ‫دولتــی بهتریــن بهــره بــرداری را مــی کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن خاطــر اســت کــه همــواره مجموعــه هــای‬ ‫دولتــی سیاســتگذار و ناظــر و بخــش خصوصــی‬ ‫تصــدی گــری مــی کنــد‬ ‫وی از مطالعــه بــر روی ‪۴۵۰‬هزارهکتــار از مــزارع‬ ‫در ســنوات گذشــته خبــر مــی دهــد و مــی گویــد‪:‬‬ ‫از ایــن میــزان اراضــی اســتان‪ ،‬بــرای ‪ ۲۸۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اقــدام جــدی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حســینی معتقــد اســت‪ :‬از ایــن مقدارحــدود‬ ‫‪ ۴۲‬هــزار هکتــار کــه عمدتــا در غــرب اســتان و‬ ‫حدفاصــل قــره ســو‪ ،‬گــرگان رود‪ ،‬جــاده اق قــا و‬ ‫خلیــج گــرگان بــه عنــوان اولویــت اول مشــخص‬ ‫شــد کــه در ان ســال هــا بــه عهــده شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫می افزایــد‪ :‬ازایــن ‪ ۲۸۰‬هــزار هکتــار از اراضــی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار در منطقــه شــمال گــرگان رود‪،‬‬ ‫گمیشــان و اق قــا را ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫اســتان بــر عهــده گرفــت و ‪ ۱۲۰‬هــزار هکتــار ان هــم‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای در حــال انجــام اســت کــه تــا‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع زهکشــی مــزارع‬ ‫بــرای اســتانی ماننــد گلســتان کــه از دیربــاز پیشــه‬ ‫مردمانــش کشــاورزی بــوده‪ ،‬تخصیــص اعتبــار‬ ‫بــه ایــن بخــش بــرای تــدوام طــرح ابیــاری نویــن‬ ‫ضــروری بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی در گفتگــو بــا فریبامســکنی خبرنــگار بــازار کســب وکار اظهــار داشــت‪:‬از عمــده محصــوالت صادراتــی‬ ‫صنایع دســتی گلســتان گلیــم و گبــه‪ ،‬فــرش چــرم‪ ،‬زیــوراالت ترکمــن‪ ،‬رودوزی ســنتی‪ ،‬پارچــه دســتبافت و جاجیــم اســت بــه‬ ‫کشــورهای ایتالیــا‪ ،‬المــان‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬بحریــن‪ ،‬کانــادا و روســیه کــه از طریــق‬ ‫واســطه ها و به صــورت چمدانــی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گلســتان دارای تنــوع فــراوان در صنایع دســتی اســت کــه می تــوان زمینــه رونــق بخشــیدن بــه تولیــد و تــداوم‬ ‫پایــدار ایــن نــوع کس ـب وکار را بــا رفــع دغدغــه فــروش داخلــی و خارجــی هنرمنــدان و صنعتگــران ایــن حــوزه‪ ،‬فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان در پایــان افــزود‪ :‬بخشــی از تولیــدات خــود را‬ ‫هنرمنــدان گلســتان همه ســاله از طریــق واســطه ها و یــا به صــورت چمدانــی بــه ســایر کشــورها صــادر می کننــد کهبــا توجــه‬ ‫بــه شــیوع کرونــا ایــن موضــوع تضعیــف و همــه بخش هــای تولیــدی و بازرگانــی خارجــی تــا حــد زیــادی تحــت شــعاع ایــن‬ ‫معضــل قرارگرفتــه اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫پایــش پیــاده محیط بانــان و جمعــی از اعضــای ســمن های حامــی حیــات وحــش بندرترکمــن در مناطــق‬ ‫باتالقــی و کم عمــق تــاالب بین المللــی خلیــج گــرگان بــا تخریــب و جمــع اوری ‪ ۱۰‬کمیــن گاه شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫طبــق قانــون نصــب و ایجــاد هرگونــه ســازه بعنــوان کمیـن گاه ممنــوع اســت اما برخی ســودجویان با اســتفاده از‬ ‫اقالمــی شــبیه نــی و گونــه هــای نیــزاری مبــادرت بــه ســاخت کومــه هــای غیرمجــاز بــرای کمیــن و شــکار پرنــدگان‬ ‫مــی کنند‪.‬‬ ‫تخریب ‪۱۰‬‬ ‫کمین گاه‬ ‫شکارچیانغیرمجاز‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫میراث کهن منطقه در حال‬ ‫نابودی است‬ ‫نتیجه گیری کلی نکات‬ ‫فنی و کاربردی‬ ‫بررســی هــای صــورت گرفتــه و طبــق مشــاهدات‬ ‫کارشناســان درختــان عرعــر‪ ،‬بیــد و اٌرس کــه میــراث‬ ‫کهــن منطقــه بــه شــمار مــی رود در معــرض نابــودی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫درختان‬ ‫مرز نشین‪،‬بی ریشه‬ ‫می شوند‬ ‫ایــن روزهــا درختــان بخــش مــرزی جــرگالن خراســان شــمالی از‬ ‫طمــع ســودجویان در امــان نمانــده و دســتان بــی رحــم ان هــا‬ ‫ایــن میــراث طبیعــی هزارســاله منطقــه را در معــرض نابــودی‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫انــگار ایــن روزهــا بایــد غمنامــه ای در وصــف درختــان راز و‬ ‫جــرگالن ســرود و گویــا قطــع درختــان منطقــه مــرزی جــرگالن‬ ‫خراســان شــمالی کــه قدمــت برخــی از انهــا بــه هــزاران ســال‬ ‫نیــز مــی رســد‪ ،‬تمامــی نــدارد‪ ،‬گاهــی ابرهــای اســمان بــا ایــن‬ ‫زنــدگان بــی زبــان قهرنــد‪ ،‬گاهــی اتــش ســهل انــگاری و یــا‬ ‫افت هــا بــای جانشــان مــی شــود امــا انچــه بیــش از همــه‬ ‫تیشــه بــه ریشــه درختــان مــی زنــد دســتان بــی مهــر ادمیانــی‬ ‫اســت کــه مــی خواهنــد بایگانــی بالیــای طبیعــی و انســانی را‬ ‫بــرای نابــودی ایــن درختــان‪ ،‬تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن درختــان صبــور‪ ،‬مقــاوم و همیشــه ســبز بــا تشــنگی‬ ‫و خساســت اســمان کنــار امــده بودنــد ولــی بــه نظــر نمــی ایــد‬ ‫ایــن زنــدگان بــی زبــان تــاب تــوان در برابــر تیــغ ســودجویان را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫براســاس بررســی هــای میدانــی از منطقــه‪ ،‬عــده ای روزگار‬ ‫ســخت معیشــتی و بدســت اوردن پولــی بــرای تامیــن علوفــه‬ ‫دام هــا را دلیــل تیشــه زدن بــه ریشــه ایــن درختــان مــی داننــد‬ ‫امــا شــمار افــراد ســودجویی کــه بــرای مشــتی اســکناس نفــس‬ ‫گونــه هــای درخــت عرعــر‪ ،‬بیــد و ارس را بــه شــماره انداختــه‬ ‫بســیار بیشــتر اســت و متاســفانه ایــن رونــد بــه نمایشــی تکــراری‬ ‫امــا تلــخ تبدیــل شــده و هــر روز شــاهد بــروز واکنــش منفــی‬ ‫تعــدادی زیــادی از عالقــه منــدان بــه محیــط زیســت در فضــای‬ ‫مجــازی نســبت بــه قطــع ایــن درختــان کهنســال در شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن هســتیم ان هــم در شــرایطی کــه ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی حــدود دو دهــه خشکســالی‬ ‫را پشــت ســر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫میراث کهن منطقه در حال نابودی است‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪462‬‬ ‫شــهردار یکــه ســعود بخــش مــرزی جــرگالن در خراسان شــمالی‬ ‫بــا تاییــد قطــع درختــان کهنســال‪ ،‬گفــت‪ :‬براســاس بررســی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه و براســاس مشــاهدات کارشناســان درختــان‬ ‫عرعــر‪ ،‬بیــد و اٌرس کــه میــراث کهــن منطقــه بــه شــمار مــی رود‬ ‫در معــرض نابــودی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جابــر خالــدی افــزود‪ :‬بســیاری از درختــان ایــن منطقــه در ســایه‬ ‫بــی توجهی هــا در حــال نابــودی اســت و کارشناســان بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه اگــر ایــن شــرایط ادامــه پیــدا کنــد تــا ســه دهــه اینــده‬ ‫بســیاری از ایــن ذخایــر بــاارزش را از دســت خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بــدون تعــارف بخواهــم بگویــم هــم‬ ‫اکنــون یــک ســوم درختــان ایــن منطقــه نابــوده شــده انــد و‬ ‫مــا متاســفانه روزانــه شــاهد تــردد چندیــن ماشــین بــاری از‬ ‫درختــان قطــع شــده در جــاده هــا بــه ســمت اســتان هــای‬ ‫تهــران و گلســتان هســتیم‪.‬‬ ‫خالــدی یــاداور شــد‪ :‬اگرچــه ســعی کــرده ایــم در منطقــه تحــت‬ ‫پوشــش شــهرداری یکــه ســعود ایــن اقدامــات را بــه حداقــل‬ ‫برســانیم ولــی در روســتاهای دیگــر جــرگالن یــک عــده ای بــرای‬ ‫منفعــت شــخصی نــه تنهــا درختــان کهنســال بلکــه درختــان‬ ‫مثمــر و جــوان را نیــز را قطــع و بــه چــوب بــری هــا مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی عــدم پــاک کوبــی درختــان را از موانــع قانونــی بــرای برخــورد‬ ‫بــا قطــع درختــان کهنســال اعــام کــرد و اظهارداشــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫در ایــن میــان قانــون بازدارنــده ای بــرای ممنوعیــت قطــع‬ ‫درختــان عرعــر و بیــد کــه ســابقه ای طوالنــی در ایــن منطقــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون درخــت «عرعــر « درمعــرض‬ ‫نابــودی اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬بیــش از ‪ ۳‬هــزار‬ ‫انــواع نهــال عرعــر و بیــد در شــهر یکــه ســعود کاشــته شــد تــا‬ ‫شــاید بتوانیــم مشــکل نابــودی ایــن گونــه را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫قطع درختان بدون مجوز جهادکشاورزی ممنوع است‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی رازوجــرگالن هــم بــا بیــان اینکــه‬ ‫قطــع درختــان باغــی بــدون مجــوز جهادکشــاورزی ممنــوع‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای حفــظ و گســترش فضــای ســبز و‬ ‫جلوگیــری از قطــع بــی رویــه درختــان‪ ،‬قطــع هــر نــوع درخــت و‬ ‫یــا نابــود کــردن ان بــه هــر طریــق در باغــات و اراضــی شــخصی‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫موســی اهنگــری افــزود‪ :‬در مــکان هایــی هــم کــه درخــت هــا‬ ‫بــه تعبیــر برخــی شــهروندان خشــک و فرســوده شــده اســت بایــد‬ ‫پــس از بازدیــد کارشناســان ایــن نهــاد بــه شــرط جایگزیــن شــدن‬ ‫درختــان‪ ،‬اقــدام الزم بــرای قطــع درخــت انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قطــع برخــی درختــان باغــی در شهرســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از قطــع بــی رویــه درختــان باغــی و‬ ‫اراضــی شــخصی بــا فرمانــداری شهرســتان مکاتبــه و بــه تمامــی‬ ‫دهیــاری هــای روســتا اعــام شــده اســت کــه قطــع هرگونــه‬ ‫درخــت بایــد بــا هماهنگــی جهادکشــاورزی و دیگــر دســتگاه های‬ ‫مربوطــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫فرش دو روی معرفی می شود‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪ :‬فــرش دو روی اســتان به عنوان‬ ‫یکــی از هشــت برنــد کشــور پــس از رایزنــی بــا مرکــز ملــی فــرش ایــران مقــرر شــد تــا در نمایشــگاه اکســپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬معرفــی شــود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب وکار ســعید پورابادی اظهار داشــت‪ :‬این نمایشــگاه در حقیقت یک روخداد‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه بــرای نخســتین بــار مرکــز ملــی فــرش‪ ۲ ،‬ســالن در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه از تاریــخ ‪ ۹‬مهرمــاه جــاری اغــاز شــده اســت و تــا ‪ ۲۱‬فروردیــن ماه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در واقــع می تــوان روســتای دویــدوخ علیــای راز و جــرگالن را خاســتگاه اصلــی فــرش‬ ‫اهنگــری افــزود‪ :‬همچنیــن جــدای از اظهــار نظــر و‬ ‫کارشناســی های شهرســتان بایــد اســتعالمات الزم از اســتان‬ ‫هــم دریافــت شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هــم اینــک نیــز بــر اســاس قانــون بــا قطــع‬ ‫درختــان باغــی کــه بــدون نظــارت هــای جهــاد کشــاورزی باشــد‪،‬‬ ‫برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خشکســالی هــا در برخــی مــکان هــا‬ ‫بویــژه در بــاغ هــای دیــم‪ ،‬ســبب خشــک شــدن درختــان شــده‬ ‫اســت و اگــر کســی درخواســت قطــع درختــان بــاغ را داشــته‬ ‫باشــند بایــد بــا نظــارت جهــاد کشــاورزی نســبت بــه حــذف‬ ‫درختــان اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫نظــارت بــر قطــع درختــان دســت کاشــت بــر عهــده جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســت‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی اســتان نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت بــر قطــع درختــان دســت کاشــت در باغــات و‬ ‫اراضــی شــخصی بــر عهــده جهــاد کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســی الرضــا حیاتــی بــا بیــان اینکــه درخــت گونــه‬ ‫اٌرس از گونــه هــای مــورد حمایــت منابــع طبیعــی اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تاکنــون تخلفــی از قطــع و حمــل درخــت گونــه اٌرس در ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی گــزارش نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا ایــن وجــود متاســفانه در خراســان شــمالی‬ ‫بــا قطــع چــوب درختــان باغــی مواجــه هســتیم کــه در ســال‬ ‫جــاری یــک هــزار و ‪ ۳۴۵‬فقــره مجــوز از ســوی ایــن اداره کل‬ ‫بــرای حمــل چــوب هــای ایــن درختــان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫حیاتــی افــزود‪ :‬فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت‬ ‫چــوب‪ ،‬درختانــی همچــون درخــت هــای چنــار‪ ،‬تــوت‪ ،‬گــردو‪،‬‬ ‫عرعــر و بیــد در باغــات اســتان در حــال قطــع شــدن هســتند کــه‬ ‫چــوب ان هــا بــه خــارج اســتان حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مجــازات هــای بازدارنــده بــرای‬ ‫جلوگیــری از قطــع درختــان جنگلــی وجــود نــدارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر مجازاتــی کــه بــرای قطــع درختــان وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬مجــازات بهــره مالکانــه اســت کــه بــار توقیــف شــده بــه‬ ‫نفــع دولــت ضبــط مــی شــود‪.‬‬ ‫حیاتــی افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر بــرای اینکــه بــار توقیــف شــده‬ ‫بــه نفــع دولــت ضبــط شــود‪ ،‬بایــد اثبــات شــود بــاری کــه توقیــف‬ ‫شــده متعلــق بــه ان فــرد بــوده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان اســت کــه بیشــتر ایــن مســاحت در شهرســتان راز‬ ‫و جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان دارد و ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی افــزون بــر ‪ ۲‬میلیــون هکتــار عرصــه‬ ‫طبیعــی و جنگلــی دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫ابریشم دو رو در خراسان شمالی دانست و با وجود اینکه این هنر از جمله هنرهای ظریف و منحصر‬ ‫به فردی اســت که ناشــناخته یا کمتر شــناخته شــده اســت اما قابلیت معرفی به جامعه جهانی را دارد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکســپوی دبــی‪ ،‬فرصتــی‬ ‫طالیــی بــرای توســعه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و زیرســاختی کشــورها بــرای عرضــه دســتاوردها به منظــور‬ ‫جــذب ســرمایه و مراوده هــای بین المللــی به ویــژه شــهرهای میزبــان اســت‪.‬بیش از یــک میلیــارد دالر‬ ‫فــرش دســتباف در مبــادالت جهانــی بــه کشــورهای مختلــف مطابــق امارهــای ســال ‪ ۲۰۱۹‬صــادر شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن میــان ســهم ‪ ۷.۹‬درصــدی از مجمــوع صــادرات فــرش دســتباف را جمهــوری اســامی ایران‬ ‫بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون خراســان شــمالی بــا‪ ۶۰‬هــزار قالیبــاف کــه ‪ ۲۶‬هــزار نفــر ان بــه صــورت مســتمر فعالیــت و مابقی‬ ‫فصلــی در مناطــق مختلــف شــهری و روســتایی فعــال هســتند دارای یکهــزار دار قالــی بافــی اســت‪ ،‬و ایــن‬ ‫اســتان یکــی از مراکــز گمنــام امــا مهــم تولیــد کننــده فــرش دســتباف و دیگــر دســتبافته هــای داری بــا تولید و‬ ‫صــادرات بیــش از صدهــا هــزار متــر مربــع فــرش اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن مزیت هــای تولیــدات اســتان تنــوع در محصــوالت مــی باشــد بــه صورتــی کــه بــا توجــه بــه‬ ‫ســکونت و همنشــینی اقــوام کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بلــوچ و تــات و گوناگونــی دســت بافتــه هــای انــان‪ ،‬اســتان‬ ‫دارای مجموعــه ای از محصــوالت بــا نــوع ترکیــب بنــدی در طــرح و نقــش ‪ ،‬تولیــد‪ ،‬مصالــح و ابــزار اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن نمایشــگاه جهانــی‪ ،‬جــز مجموعــه نمایشــگاه های اســت که هر پنج ســال‬ ‫یک بــار در یکــی از کشــورهای مختلــف جهــان اجــرا می شــود و هــر کشــور دســتاوردهای گوناگونــش را در‬ ‫گذشــته‪ ،‬حــال و اینــده بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫ ســیاه شــدن روغــن بــه معنــای عــدم کیفیــت ان و معیــار‬‫تعویــض روغن نیســت‪.‬‬ ‫ گریــس روی قطــب هــای باتــری مانــع ســولفاته شــدن‬‫ســر کابــل باتــری نمــی شــود‪.‬‬ ‫ درجــا کار کــردن موتــور خــودرو در فصــل ســرما روش‬‫مناســبی بــرای گــرم کــردن خــودرو نیســت ‪.‬خــودرو را در‬ ‫حــال حرکــت گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫ از ساســات فقــط بــرای روشــن کــردن خــودرو در هــوای‬‫ســرد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید‪.‬‬‫ بــرای توقــف بیــش از ‪ 2‬دقیقــه خــودرو را خامــوش‬‫کنیــد‪.‬‬ ‫ ســرعت زیــاد و ترمزهــای ناگهانــی‪ ،‬مصــرف ســوخت را تــا‬‫‪ 50‬درصــد افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ بــا افزایــش ســرعت‪ ،‬مصــرف ســوخت را بــه طــور‬‫تصاعــدی بــاال می بــرد‪.‬‬ ‫ در ســرعت ‪ 125‬کیلومتــر مصــرف ســوخت تقریبــا دو‬‫برابــر مــی شــود ‪ -‬اگــر بــا ‪ 125‬کیلومتــر برانیــد دوبرابــر وقتــی‬ ‫کــه ‪ 80‬مــی رانیــد هزینــه ســوخت داریــد‪.‬‬ ‫ بــرای روشــن کــردن خــودرو از فشــار دادن مســتمر پــدال‬‫گاز خــودداری نمائیــد‪.‬‬ ‫ در شــروع بــاران لغزندگــی ســطح معابــر چنــد برابــر‬‫می شــود ‪.‬‬ ‫ در برابــر هــر ‪ 10‬کیلومتــر ســرعت در ســاعت‪ ،‬در شــب و‬‫تاریکــی معــادل ‪ 6‬متــر از عمــق بینایــی کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫ در شــب ‪ 16‬کیلومتــر کمتــر از ســرعت خــود در روز‬‫حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫ ضدیــخ فقــط بــرای زمســتان و فصــل ســرما نیســت‬‫چراکــه ضدیــخ دارای خاصیــت ضدجــوش و ضــد خورندگــی‬ ‫نیــز هســت‪.‬‬ ‫ وجــود کپســول اتــش نشــانی بــا حجــم مناســب در‬‫خــودرو ‪ 100‬درصــد الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ اگــر تایــر خــودرودر ســرعت ‪ 80‬کیلومــت در ســاعت ‪100‬‬‫درصــد کارکــرد داشــته باشــد در ســرعت ‪ 130‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت ‪ 40‬درصــد ســایش زودرس خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ ‪ 70‬درصــد تلفــات جانــی در تصادفــات رانندگــی در‬‫اثــر ضربــه مغــزی رخ مــی دهــد ‪.‬بــا بســتن کمربنــد از ان‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ خطرنــاک تریــن زمــان رانندگــی در روز بیــن ســاعت ‪ 2‬تــا‬‫‪ 4‬بعــد از ظهــر و ‪ 6‬تــا ‪ 8‬صبــح اســت‪.‬در ایــن زمــان بــدن‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی دچــار کاهــش انــرژی مــی شــود‪.‬‬ ‫ اســتفاده از کمربنــد ایمنــی ‪ ,‬صدمــات وارده بــه ناحیــه‬‫ســر را در بزرگســاالن بیــش از ‪ 50‬درصــد و در کــودکان تــا‬ ‫‪ 25‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ هنــگام روشــن نمــودن کولــر حتمــا توقــف نمــوده‬‫و در ســرباالیی هــا طوالنــی و توقــف زیــاد کولــر را‬ ‫خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫ ســوراخ کــردن فیلتــر هــوای نــو هنــگام تعویــض ســبب‬‫وارد شــدن ذرات گــرد و غبــار بــه موتــور شــده و صدمــات‬ ‫جبــران ناپذیــری دارد‪.‬‬ ‫خانواده ها دقت داشته باشند به‬ ‫محض اینکه حرف بدی از کودک‬ ‫می شنوند ‪ ،‬بجای نشان دادن واکنش‬ ‫سریع ‪ ،‬با بی توجهی در چنین مواقعی‬ ‫و تشویق کودک به هنگام درست‬ ‫صحبت کردن ‪ ،‬بهترین راهکار برای‬ ‫حذف رفتار زشت اوست‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‪ 1400 60307005004352‬مــورخ ‪1400/10/20‬مــورخ هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400 -371‬موضــوع‬ ‫قانــون‏تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‏بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســعید وحیــدی فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه ‪507‬صــادره ازبجنورد‏دریک بــاب منزل به مســاحت ‪370.12‬متر مربــع از پــاک ‪ 39‬فرعــی از‪125‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫قریــه عزیزبخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مــع الواســطه ازمالــک رســمی اقــای علــی اصغــر عزیــزی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/20 - 1400 - 4342‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -412‬موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای علیرضــا نریمان پور فرزند موســی بشــماره شناســنامه ‪2115‬صادره ازبجنورد درششــدانگ یک باب‏ســاختمان به مســاحت ‪123.62‬متــر مربع از پالک شــماره ‪ 89‬فرعــی از‪129‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫ملکــش خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای علــی محمــدی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/25 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/10 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪462‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بذر جدید باقال جایگزین مناسبی‬ ‫برای کشت پاییزه‬ ‫بازگشت ‪ ۴۳۰‬گیگ‬ ‫ظرفیت اینترنت بین الملل‬ ‫به شبکه ارتباطی کشور‬ ‫رئیــس اداره زراعــی و باغــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان گفــت‪ :‬مهتــا بــذر‬ ‫جدیــد باقــا جایگزیــن مناســبی بــرای محصــوالت پاییــزه در کشــور اســت کــه توســعه کشــت ایــن دســتاورد‬ ‫محققــان همراهــی مســووالن امــر را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫حســن مختــار پــور افــزود‪ :‬بــرای گســترش کشــت رقــم باقــا مهتــا در کشــور و ترغیــب بهــره بــرداران بــه کشــت‬ ‫ان لحــاظ حمایــت هایــی از جملــه تعییــن قیمــت بــرای محصــول معــادل عملکــرد گنــدم در واحــد ســطح بــه‬ ‫صــورت تضمینــی یــا اختصــاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــرای خریــد ایــن محصــول تولیــد داخــل و ســرمایه گــذاری در‬ ‫اجــرای کشــت قــراردادی توســط نهادهــای مربــوط ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی مصــرف کــم اب‪ ،‬ضــرورت انتقــال زمــان کشــت از تابســتان بــه فصــل پاییــز بــه خاطــر چالش هــای تغییــر‬ ‫اقلیم‪،‬مناســب بــرای تنــاوب گنــدم‪ ،‬کلــزا‪ ،‬پنبــه و برنــج‪ ،‬بــاال بــودن درصــد پروتئیــن ان نســبت بــه ســایر ارقــام‬ ‫باقــا بــا ‪ ۳۲.۳‬درصــد‪ ،‬ســازگاری کشــت ان در اقلیــم مختلــف در کشــور‪ ،‬مقــاوم بــه بیماری‪ ،‬قابلیت اســتفاده‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در یکی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی از بازگشــت ظرفیــت ‪ ۴۳۰‬گیــگا بیــت پهنــای‬ ‫اینترنــت کشــور کــه مدتــی قبــل رخ داده بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫ بــه گــزارش بــازار کســب و کار «عیســی زارع پــور» در‬ ‫پُســت اینســتاگرامی خــود نوشــت‪ :‬یادتــان اســت حــدود‬ ‫‪ ۲‬مــاه پیــش یکــی از کابل هــای فیبــر نــوری دریایــی بــه‬ ‫ســمت قطــر قطــع شــد و ‪ ۴۳۰‬گیــگ از پهنــای اینترنــت‬ ‫کشــور از دســترس خــارج شــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اختــال پهنــای بانــد‬ ‫مصرفــی کشــور را هفــت درصــد کاهــش داد‪ .‬امــا حــاال‬ ‫خبــر خــوش ایــن اســت کــه بــا پیگیــری و تــاش مســتمر‬ ‫همکارانــم در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت‪ ،‬خرابــی ایــن‬ ‫خــط فیبــر نــوری دریایــی ترمیــم شــده و ایــن ‪ ۴۳۰‬گیــگ‬ ‫دوبــاره بــه پهنــای بانــد کشــور برگشــته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در ضمــن بــرای پیشــگیری از تکــرار‬ ‫چنیــن اختاللــی مســیرهای جایگزیــن هــم پیش بینی شــده‬ ‫اســت‪ .‬مطمئــن باشــید هــر روز پیگیــر افزایــش ســرعت و‬ ‫کیفیــت شــبکه هســتم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬معــاون فنــی شــرکت‬ ‫ارتباطــات زیرســاخت حــدود ‪ ۲‬مــاه قبــل اعــام کــرد‪:‬‬ ‫درمحــدوده دریایــی بیــن قطــر و امــارات بــه دلیــل قطــع‬ ‫ســگمنت دوم فیبــر نــوری‪ ۴۳۰،‬گیگابیــت از ظرفیــت‬ ‫پهنــای بانــد بین الملــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از‬ ‫دســترس خــارج شــده‪ ،‬امــا ظرفیت هــای جایگزیــن در‬ ‫حــال تامیــن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه قطــع ایــن مســیر دریایــی و زمان بــر‬ ‫بــودن بازیابــی مجــدد ان‪ ،‬اقدامــات فــوری بــرای تامیــن‬ ‫ظرفیــت جایگزیــن از ســایر مســیرها در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه و بــه زودی ظرفیت هــای جدیــد بــرای تامیــن ایــن‬ ‫بخــش از ترافیــک امــاده بهره بــرداری می شــود‪.‬‬ ‫ارائه دوباره خدمات درمانی‬ ‫در تتها مرکز انژیوگرافی‬ ‫شرق گلستان‬ ‫دستور شهردار مبنی بر شناسایی‬ ‫مناطق پرخطر و ایمن سازی‬ ‫فضای شهری‬ ‫بــا پیگیــری دادگســتری گلســتان ارائــه خدمــات درمانــی در‬ ‫مرکــز انژیوگرافــی گنبــدکاووس از ســر گرفتــه شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی دادگســتری گلســتان رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مرکــز انژیوگرافــی گنبــد کاووس علیرغــم تجهیــز و‬ ‫امادگــی کامــل بــرای ارائــه خدمــات درمانــی ‪ ،‬بــه روی بیمــاران‬ ‫قلبــی بســته بــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬هفتــه گذشــته در بازدیــد از ایــن مرکــز‬ ‫بــه مســئوالن درمانــی اســتان یــک هفتــه بــرای رفــع مشــکل ایــن‬ ‫مرکــز‪ ،‬مهلــت داده شــد کــه خوشــبختانه از امــروز بیمــاران در‬ ‫ایــن مرکــز پذیــرش مــی شــوند و خدمــات مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬درصــد قابــل توجهــی‬ ‫از بیمــاران قلبــی گلســتان مربــوط بــه شــرق اســتان هســتند‬ ‫کــه تــا پیــش از ایــن بــرای بهــر منــدی از خدمــات انژیوگرافــی‬ ‫بــا طــی مســافت هــای طوالنــی بــه مرکــز اســتان مراجعــه‬ ‫می کردنــد کــه زمــان بــر و هزینــه بــر بــود‪.‬‬ ‫شناســایی مناطــق پــر خطروایمــن ســازی فضــای شــهری‬ ‫ریاســت اتــش نشــانی گــرگان موســی الرضــا صفــری گفــت ‪ :‬بــا اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت موضــوع ایمنــی و بــا دســتور شــهردار محتــرم مبنــی بــر‬ ‫شناســایی مناطــق پرخطــر و ایمــن ســازی فضــای شــهری ‪ ،‬ســازمان‬ ‫اتــش نشــانی گــرگان هــر روزه تیمهــای عملیاتــی را در ســطح محدوده‬ ‫ایســتگاه هــای خــود جهــت بررســی اعــزام مــی نمایــد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬نتایــج بــرای بررســی اینگونــه اماکــن و دســتورالعمل‬ ‫ایمنــی بــرای انهــا بــه شــهرداری های مناطــق و ادارات مربوطــه ارســال‬ ‫می شــود تــا بــه مالــکان انهــا ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫صفــری ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا اجــرای کامــل این طــرح و همکاری‬ ‫مردم و ســایر نهادها و ادارات دولتی بتوانیم ســطح ایمنی شــهر را تا‬ ‫حــد زیــادی افزایــش دهیم ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همشــهریان عزیــز مــی توانند نقاط خطرناکی‬ ‫را کــه در محــدوده زندگــی خــود مشــاهده مــی کننــد بــه شــماره تلفــن‬ ‫‪ 01732480026‬حــوزه پیشــگیری ســازمان اطــاع دهنــد و یــا از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی در صفحــه اینســتاگرام @‪ GORGAN125‬و واتســاپ‬ ‫‪ 09051991125‬بــا ارســال عکــس و ادرس اطــاع رســانی نماینــد ‪.‬‬ ‫صدور و تمدید ‪ 146‬پروانه تایید صالحیت‬ ‫اگــر در طبقه هــای اول و دوم ســاختمانی‬ ‫زندگــی می کنیــد‪ ،‬بدانیــد که ســر راه ســارقان‬ ‫قــرار داریــد‪ .‬پــس همــه نــکات ایمنــی بــرای‬ ‫پوشــاندن بالکــن‪ ،‬تــراس‪ ،‬درهــا و پنجره هــا‬ ‫را رعایــت کنیــد‪ .‬شــب ها یــا هنگامــی کــه‬ ‫خانــه نیســتید‪ ،‬همــه درهــا و پنجره هــا را‬ ‫ببندیــد‪ .‬از نــرده بــرای ایمــن کــردن پنجره هــا‬ ‫و تــراس خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬سنســورهایی‬ ‫بــرای پنجره هــا وجــود دارنــد کــه هنــگام‬ ‫بــاز شــدن شــما را در جریــان می گذارنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از ایــن سنســورها در پنجره هــای‬ ‫طبقــات اول اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫برای مدیران کنترل کیفیت گلستان‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬طــی ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪10 ،1400‬‬ ‫کمیتــه تاییــد صالحیــت علمــی و فنــی مدیــران کنتــرل کیفیــت برگــزار شــده کــه در نتیجــه ان تعــداد‬ ‫‪ 72‬پروانــه تاییــد صالحیــت بــرای مدیــران کنتــرل کیفیــت واحدهــای تولیــدی صــادر و ‪ 74‬فقــره‬ ‫پروانــه نیــز تمدیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫محصــول بــرای انســان و دام بــا عملکــرد تولیــد غــاف ســبز ‪ ۲۴‬تــن در هکتــار‪ ،‬قابلیــت برداشــت مکانیــزه از‬ ‫جملــه مزایــای بــذر جدیــد باقــا مهتــا برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مختارپــور ایــن تحقیــق حاصــل تــاش محققان این مرکز کشــاورزی بــوده که اماده ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای توســعه کشــت ان در مناطــق مســتعد در کشــور و اســتفاده از مزایــای ان بــه ویــژه در کاهــش وابســتگی‬ ‫و تامین بخشــی از خوراک دام و طیور کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار موجــود در زمــان حاضــر ‪ ۹۰‬درصــد خــوراک دام و طیــور کشــور وارداتــی اســت‪ ،‬ضمــن‬ ‫ایــن کــه افــزون بــر ‪ ۸۰‬درصــد هزینــه هــای پــرورش مــرغ مربــوط بــه خــوراک اســت کــه بــا اســتفاده از بــذر‬ ‫جدیــد بــه عنــوان خــوراک در مراغــداری هــا از خــروج بیــش از یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون دالر ارز از کشــور‬ ‫جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫مختارپــور یــاداور شــد‪ :‬بــا توســعه کشــت ایــن محصــول بــه طــور قطــع ‪ ۲۰‬درصد خــوراک دام و طیور کشــور در‬ ‫داخــل تامیــن مــی شــود کــه عایداتــی فراوانــی برای کشــور به همــراه دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــذر باقــای «مهتا»مدیریــت یکــی از محققــان اســتان تولیــد و امــاده کشــت اســت و بهتریــن‬ ‫جایگزیــن بــرای ذرت و ســویای وارداتــی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره زراعــی و باغــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان گلســتان اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬اکنــون بــذر مهتــا بــه میــزان یــک هــزار هکتــار تولیــد و امــاده توزیــع بیــن بهــره بــرداران عالقمنــد به کشــت‬ ‫ایــن محصــول در اســتان اســت‪.‬‬ ‫براســاس یافتــه محققــان کشــاورزی روی رقــم باقــای مهتــا‪ ،‬تقویــم زراعــی عملیــات کشــت ان متناســب‬ ‫بــا اقلیــم مناطــق مختلــف در کشــور‪ ،‬گــرم و معتــدل شــمال میانــه ابــان‪ ،‬گــرم یــک تــا ‪ ۱۴‬مهــر‪ ،‬مناطــق دیــم‬ ‫سردســیری غــرب کشــور میانــه دی و مناطــق معتــدل ســرد اذرمــاه معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برداشــت محصــول رقــم باقــای مهتــا در اراضــی زیــر کشــت در اســتان گلســتان خــرداد ماه بــوده و‬ ‫تولیــد محصــول در واحــد ســطح ‪ ۲‬تــن در هــر هکتــار بــراورد مــی شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫از طبقه اول و دوم‬ ‫غافل نشوید‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 71‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبــار‪ .‬بیشــینه ‪12‬سیلســیوس‪ .‬شــرق جنــوب شــرقی وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان جنــوب غــرب از ‪25‬‬ ‫بــه ‪ 40‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%80‬‬ ‫اجرای گشت ساحلی توسط‬ ‫نیروهای یگان حفاظت شیالت‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬یک مرحله گشــت‬ ‫ســاحلی در حــوزه میانقلــه و در ســواحل دریــا‪ ،‬در شــرکت تعاونــی‬ ‫پــره ماهیگیــران نیــاز ابــاد‪ ،‬گلســتان و نــور گلســتان توســط نیروهــای‬ ‫یــگان حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫تمســکنی افــزود‪ :‬یــک مرحلــه گشــت ســاحلی در حــوزه میانقلــه‬ ‫و در ســواحل دریــا‪ ،‬در شــرکت تعاونــی پــره ماهیگیــران نیــاز ابــاد‪،‬‬ ‫گلســتان و نــور گلســتان توســط نیروهــای یــگان حفاظــت از منابــع‬ ‫ابــزی شــیالت اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫شــیالت گلســتان‪ ،‬ســرهنگ دوم ابوالفضــل تمســکنی بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن گشــت ســاحلی ماموریــن توانســته اند در‬ ‫ســواحل دریــا تعــداد ‪ 50‬رشــته دام اســتخوانی و ‪ 30‬رشــته دام‬ ‫غضروفــی غیــر مجــاز بالصاحــب را کشــف و بــه پایگاه هــای میانقلعه‬ ‫انتقــال نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی اســتاندارد گلســتان‪ ،‬داود مزیــدی افــزود‪:‬‬ ‫مدیــران کنتــرل کیفیــت معرفــی شــده از ســوی واحــد تولیــدی قبــل از اغــاز بــه کار‪ ،‬بایــد دوره هــای‬ ‫اموزشــی تخصصــی و عمومــی الزم را تحــت نظــارت ایــن اداره کل بــا موفقیــت ســپری کننــد کــه‬ ‫برخــی از ایــن اموزش هــا شــامل قوانیــن کلــی ســازمان ملــی اســتاندارد‪ ،‬شــرح وظایــف مدیــران‬ ‫کنتــرل کیفیــت و اشــنایی تخصصــی بــا روش هــای ازمــون فــراورده تولیــدی مــورد نظــر اســت کــه‬ ‫دوره هــای مــورد نیــاز ایــن افــراد بــه طــور مســتمر توســط اداره اســتاندارد ســازی و امــوزش و ترویــج‬ ‫ایــن اداره کل برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه صــدور یــا تمدیــد پروانــه تاییــد صالحیــت مدیــران کنتــرل کیفیــت‪ ،‬منــوط‬ ‫بــه گذرانــدن دوره هــای اموزشــی مربــوط بــه مــدت حداقــل ‪ 16‬ســاعت در طــی یکســال اســت‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس اییــن نامــه تاییــد صالحیــت علمــی و فنــی مدیــران کنتــرل کیفیــت‪،‬‬ ‫مــدت اعتبــار پروانــه ‪ ۲‬ســال از زمــان صــدور و تمدیــد پروانــه تاییــد صالحیــت بــوده و بــر ایــن مبنــا‬ ‫کارشناســان ایــن اداره کل مطابــق بــا شــرح وظایــف مدیــران کنتــرل کیفیــت؛ بــه فعالیت هــای انــان‬ ‫در واحدهــای تولیــدی‪ ،‬نظــارت مســتمر دارنــد‪.‬‬ ‫مزیــدی بــا اشــاره بــه اهمیــت وجــود مدیــران کنتــرل کیفیــت در واحدهــای تولیــدی‪ ،‬انهــا را بــازوان‬ ‫نظارتــی و اجرایــی اســتاندارد در محــل هــای تولیــد دانســت و گفــت‪ :‬نظــارت دقیــق و مســئوالنه‬ ‫مدیــران کنتــرل کیفیــت بــر فــراورده هــای تولیدشــده‪ ،‬بــا مطابقــت محصــول نهایــی بــا اســتاندارد‬ ‫رابطــه مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابــر اراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪ /‬خانم ‪/‬اقای ‪/‬خانم احســان کاووســی به شــماره شناســنامه ‪۲۱۱۰۱۱۱۶۰۷‬و به شــماره ملی ‪ ۲۱۱۰۱۱۱۶۰۷‬صادره از گرگان فرزند شــعبان متقاضی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۰۲‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۶.۸۷‬مترمربــع از پــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۹۱۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۱/۱۱:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و‏ســاختمان های فاقد ســند رســمی‏‪ -1‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 1140060312009000550‬مورخه ‪ 1400/9/16‬هیات اول مســتقر‬ ‫در ثبــت بندرگــز‏موضــوع کالســه پرونــده ‪ 1400114412009000033‬مالکیــت متقاضــی محمــد خداجــو فرزنــد جمشــید مبنــی بــر صــدور ســند‏ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪ 2300‬مترمربع قســمتی از پــاک ‪ -5‬اصلی‬ ‫واقــع در قریــه جفاکنــده‏بخشــی دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید کاظــم حســینی فرزنــد ســید رضــا محــرز گردیــده اســت‪.‬‏لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک ماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‏‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬نوبــت اول‪ :‬چهــار‬ ‫شــنبه ‪1400/10/8‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪1400/10/25‬‏ م‪.‬الــف‪1400/198 :‬‏ مهــدی شــاه مهــری – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر اراء صــادره هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ‪ /‬خانــم اقای‪/‬خانــم حســین کــردی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۶۹۴‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۶۶۹۶۷۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۲۳‬در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه مابقــی ان وقــف و مســاحت ‪ ۱۵۱.۳۸‬مترمربــع از پــاک ‪ -۱۵۶‬اصلــی واقــع در اراضــی معصــوم ابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۹۲۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/11 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اسیب های مغزی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیای جبران ناپذیر است‪....‬‬ ‫اعتیاد‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 25‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چاقی نیمی‬ ‫اضافه وزن یا‬ ‫ِ‬ ‫از ساکنان گنبدکاووس‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس گفــت‪ :‬طبــق اخریــن بررسـی ها نیمــی از جمعیــت بــاالی ‪ ۶‬ســال ایــن‬ ‫شهرســتان بــه دلیــل کــم تحرکــی‪ ،‬مصــرف غذاهــای چــرب و شــور و فراوری شــده و فســت فودهــا دچــار چاقــی‬ ‫یــا اضافــه وزن هســتند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده میانگیــن چاقــی و اضافــه وزن در گنبــدکاووس را بــه ترتیــب ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬درصــد اعــام کــرد و‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬درصــد چاقــی در نوجوانــان ‪ ،۶.۳‬در جوانــان ‪ ۱۱.۷‬و میانســاالن ‪ ۲۴.۷‬و همچنیــن درصــد اضافــه‬ ‫وزن در نوجوانــان ‪ ،۱۲.۳‬جوانــان ‪ ۲۳.۳‬و ‪ ۳۵.۱‬اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه درصــد چاقــی و اضافــه وزن در گنبــدکاووس در مقایســه بــا میانگیــن اســتانی یــک تــا ‪۲‬‬ ‫درصــد کمتــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامه هــای اموزشــی مختلفــی در گــروه ســنی نوجــوان بــا همــکاری امــوزش و‬ ‫پــرورش در قالــب طــرح کــوچ و رژیــم درمانــی توســط کارشــناس تغذیــه مــدارس ارائــه می شــود و گروه هــای‬ ‫ســنی جــوان و میانســال نیــز می تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز بهداشــت در مناطــق شــهری و روســتایی بــه‬ ‫صــورت رایــگان بعــد از غربالگــری‪ ،‬دســتورات تغذی ـه ای الزم را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه نامگــذاری ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۰‬دی از طــرف وزارت بهداشــت بــه عنــوان‬ ‫بســیج ملــی اطــاع رســانی تغذیــه‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا‪ ،‬رعایــت اصــول تغذیــه ســالم در کنار‬ ‫پیــروی از شــیوه نامه های بهداشــتی پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری کوویــد ‪ ،۱۹‬بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بدن‬ ‫و مدیریــت تغذیـه ای در بیمــاری حائــز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫پالیــده افــزود‪ :‬مطالعــات جهانــی حاکــی از نقــش موثــر انتــی اکســیدان ها در تقویت سیســتم ایمنی بــدن در‬ ‫دوران ابتــا بــه کرونــا و همچنیــن در دوران نقاهــت و بهبــودی ایــن بیماری اســت‪.‬‬ ‫تزریق واکسن کرونا به ‪ ۸۸‬درصد جمعیت گنبدکاووس‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون نوبــت اول کرونــا بــه بیــش از ‪ ۲۳۵‬هــزار نفــر معــادل ‪ ۸۸‬درصــد و نوبــت دوم بــه ‪۲۱۰‬‬ ‫هــزار نفــر معــادل ‪ ۷۶‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال و نوبــت ســوم بــه حــدود ‪ ۲۵‬هــزار نفــر معــادل ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال شهرســتان تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬پاســخ مناســب بــدن بــه واکسیناســیون کرونــا مســتلزم‬ ‫تغذیــه مطلــوب بــرای کســب ایمنــی بهتــر اســت لــذا شــعار دوازدهمین بســیج ملی تغذیــه با عنــوان «تغذیه‪،‬‬ ‫کرونــا و واکسیناســیون» تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫پالیــده افــزود‪ :‬از عوامــل موثــر تغذیـه ای چــه در شــرایط کرونــا و چــه در شــرایط عــادی‪ ،‬رعایــت تعــادل و تنــوع‬ ‫در مصــرف گروه هــای غذایــی از جملــه شــیر و لبنیــات کــم چــرب‪ ،‬میوه هــا و ســبزیجات بــه عنــوان منابــع مفید‬ ‫از انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪ C‬و امــاح‪ ،‬گوشــت و حبوبــات و تخــم مــرغ بــه عنــوان منابــع اهــن و پروتییــن‬ ‫و اســتفاده از نــان و غــات متعــادل بــه عنــوان منبــع تولیــد انرژی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم توصیــه کــرد در ایــن دوران از غذاهــای چــرب و شــور‪ ،‬انــواع تنقــات شــور‪ ،‬انــواع کنســروها‪،‬‬ ‫سوســیس و کالبــاس بــه دلیــل ایجــاد التهــاب و تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن اســتفاده نکننــد و در کنــار ان‬ ‫مصــرف انــواع ســوپ ها و اش هــا و نوشــیدن ‪ ۶‬تــا هشــت لیــوان اب در روز را مــورد توجــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارق اماکن خصوصی‬ ‫به ‪ 6‬فقره سرقت اعتراف کرد‏‬ ‫کشف یک دستگاه خودرو‬ ‫سرقتی کمتر از یک ساعت‬ ‫دستگیری سارق تیرهای فلزی‬ ‫مخابرات با ‪ 7‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری‬ ‫ســارق ســابقه دار بــا ‪ 6‬فقــره ســرقت از‏اماکــن خصوصــی و‬ ‫ســاختمان های در حــال ســاخت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت از ســاختمان های در‬ ‫حــال ســاخت در ایــن شهرســتان بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‬ ‫در دســتور کار‏پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر مامــوران انتظامــی و‬ ‫همچنیــن بررســی محــل هــای وقــوع ســرقت‪ ،‬یــک نفــر ســارق‬ ‫‏مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهــم در بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 6‬فقــره ســرقت از‬ ‫‏ســاختمان های در حــال ســاخت اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی مســروقه کمتــر از‏یــک ســاعت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏یــک مــورد ســرقت خــودرو در ایــن شهرســتان‬ ‫بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی‬ ‫بــا بررســی اظهــارات شــاکی و همچنیــن انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و ‏پلیســی موفــق شــدند خــودروی مــورد نظــر را در حوالــی‬ ‫شهرســتان مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در نهایــت ایــن‬ ‫‏خــودرو کمتــر از یــک ســاعت کشــف و ســارق بــه همــراه خــودرو‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه متهــم‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع ‏قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬خــودرو نیــز بــا‬ ‫هماهنگی هــای الزم بــه مالباختــه تحویــل داده شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدار هــای پلیــس در خصــوص پیشــگیری از وقــوع ســرقت‬ ‫‏در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫تیرهــای فلــزی اداره مخابــرات‏بــا ‪7‬فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعالم این خبر گفــت‪ :‬در‏پییاعالم‬ ‫ســرقت تیرهــای فلــزی اداره مخابــرات در منطقــه «شــیرویه» و‬ ‫«کالت» و اینکــه ســارقان‏حامــل امــوال مســروقه در حــال حرکــت‬ ‫در مســیر اســفراین بــه ســمت بجنــورد هســتند‪ ،‬پــی گیــری‏موضوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس‬ ‫اگاهــی اســفراین و‏مامــوران انتظامــی بجنــورد قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا‏هماهنگــی مقــام قضائــی خــودروی مــورد نظــر‬ ‫متوقــف و تحــت بازرســی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین‏تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر متهــم دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل‏قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬همدســتان وی نیــز کــه بــا توجــه بــه تاریکــی هــوا‬ ‫از محــل متــواری‏شــده بودنــد نیــز تحــت تعقیــب قــرار گرفته انــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور از شــهروندان عزیــز خواســت تــا در‏صورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‏اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫محبوبــی » مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفت‪  :‬یکــی از‬ ‫اهــداف مهــم دولــت الکترونیــک بــرون ســپاری خدمــات دســتگاه­های‬ ‫اجرایــی اســت بــا توجــه بــه ظرفیــت هایــی کــه دفاتر پیشــخوان خدمات‬ ‫دولــت دارنــد مــی تــوان بــا واگــذاری خدمــات به انهــا از مراجعه حضوری‬ ‫مــردم بــه دســتگاه­ها و ازدحــام جمعیــت در یــک محــل جلوگیــری کــرد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی و شــیوع بیمــاری کرونــا و ضــرورت‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان طــی تفاهــم‬ ‫نامه ســه جانبــه ای کــه بــا انجمــن صنفــی دفاتــر پیشــخوان خدمــات‬ ‫دولــت و اداره کل پســت اســتان گلســتان بــه امضــا رســانده‬ ‫اســت‪ 10 ،‬خدمت دارای شناســه از ســازمان اداری و اســتخدامی را بــه‬ ‫دفاتــر پیشــخوان دولــت در ســطح اســتان واگــذار کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس قانــون برنامــه‬ ‫پنجســاله ششــم توســعه تمــام دســتگاه هــای اجرایــی مکلفنــد‬ ‫خدمــات قابــل ارائــه در خــارج از محیــط اداری را بــه دفاتــر پیشــخوان‬ ‫دولــت واگــذار کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬موضــوع واگــذاری خدمــات دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــه دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت در جلســات دولــت‬ ‫الکترونیــک اســتان پیگیــری شــده کــه یکــی از نتایــج ان بــرون‬ ‫ســپاری خدمــات اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان اســت‬ ‫و امیدواریــم بــا پیگیــری های‪  ‬کارگــروه توســعه دولــت الکترونیــک‪،‬‬ ‫خدمــات بیشــتری از اداره کل را بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت بــرون‬ ‫ســپاری کنیــم‪.‬‬ ‫واگذاری خدمات راه و شهرسازی‬ ‫استان به دفاتر پیشخوان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان از واگــذاری ‪ 10‬خدمــت‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان به دفاتر پیشــخوان خدمات‬ ‫دولــت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره ارتباطــات و اطــاع‬ ‫رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان مهندس «حســین‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪462‬‬ ‫الودگی تهران‬ ‫و لئوناردو داوینچی!‬ ‫سالهاســت کــه مســئولین در تالشــند تــا پــوزه الودگــی تهران‬ ‫را بــه خــاک بمالنــد و هــر کــس در هــر مقــام و جایگاهــی‬ ‫ســعی دارد زیــر یــک خــم ایــن غــول بــی شــاخ و دم را بگیــرد‬ ‫و بــا تشــریک مســاعی بقیــه قــال ایــن قضیــه را بکننــد ولــی‬ ‫ایــن حریــف چغــر و بــد بــدن ( بــه قــول اقــای عامــل گزارشــگر‬ ‫محبــوب کشــتی) بــه ایــن راحتــی هــا خــاک هــم نمــی شــود‬ ‫چــه برســد بــه ضربــه فنــی‪ .‬البتــه دیــروز روزنامــه اطالعــات‬ ‫مطلبــی مربــوط بــه چهــل ســال قبــل چــاپ کــرد کــه از‬ ‫جهاتــی خیــال برخــی مســئولین راحــت شــد!‬ ‫«الودگــی هــوا در چهــار راه هــای پــر رفــت و امد شــهر تهــران از‬ ‫حــد متعــارف گذشــته و اکســید دو کربــن موجــود در ایــن مناطق‬ ‫ســبب افزایــش بیمــاری هــای اعصاب گردیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مطالــب را اقــای دکتــر احمد هومن اســتاد دانشــگاه تهران‬ ‫در جلســه دیــروز کلــوب روتاری بیان داشــت‪».‬‬ ‫( اطالعــات ‪ 25‬مهــر ‪ )1351‬مالحظــه فرمودیــد‪ .‬مــا از همان اول‬ ‫هــم بــه گزارشــات جهــت دار و مغرضانــه برخــی مغرضــان شــک‬ ‫داشــتیم‪ .‬مگــر چنــد میلیــون خــودرو ‪ ،‬وجــود صــد هــا کارخانــه‪،‬‬ ‫قطــع درختــان بــه بهانه ســاخت بــرج‪ ،‬مازوت ســوزی نیروگاه ها‪،‬‬ ‫چندیــن میلیــون موتورســیکلت فرســوده‪ ،‬بنزیــن حــاوی ســرب و‬ ‫مخلفــات و ‪...‬مــی تواننــد ایــن همــه الودگــی تولیــد کننــد؟! ایــن‬ ‫ســند تاریخــی نشــان می دهــد کــه اتهاماتــی کــه از چپ و راســت‬ ‫بــه تولیــد کننــدگان خــودرو علــی االخصــوص دو کمپانــی مفخــم‬ ‫ایــران خــودرو‪ ،‬ســایپا و ســایر ســازمان های و نهادهــای ذیریــط و‬ ‫دخیــل در امــر ســامت مــردم وارد می شــود‪ ،‬بــی اســاس بــوده‬ ‫و الودگــی تهــران ارثــی اســت کــه گذشــتگان و درگذشــتگان بــه‬ ‫یــادگار گذاشــته انــد و ایــن معضــل جــزو معضــات نوپدیــد و‬ ‫نوظهــور نیســت کــه بتــوان یــک شــبه ان را رفــع و رجــوع کــرد‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن وجــود مســئوالن تمهیــدات و تعطیــات مفصلــی را‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکل تــدارک دیــده انــد کــه ســنگ خــارا را اب‬ ‫مــی کنــد ولــی چــه کنیــم کــه اســتثنا ًدر مــورد الودگی هــوا جواب‬ ‫نــداده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد مــا شــخصا ًعالقــه منــد هســتیم در این موضــوع ورود‬ ‫کنیــم و راهکارهــای سوفســطایی و هرمنوتیــک ارائــه کنیــم ولــی‬ ‫چــه کنیــم کــه ســایر طنــز نویســان تمــام راه حل هــا را بــه صــورت‬ ‫فل ـه ای وارد بــازار کردنــد و دســت مــا خالــی و چیپــس خرمــا بــر‬ ‫نخیــل! از ابپاشــی و مــه پاشــی و ســم پاشــی شــهر گرفتــه تــا‬ ‫تعطیــات مفصــل و خلــوت کــردن یــا بــه عبارتــی کوچانــدن‬ ‫کارمنــدان و دســت بــه دامــان کائنــات شــدن بــرای وزش بــاد و‬ ‫بــارش بــاران و ‪ ...‬تــا جایــی کــه یــک زمانــی معــاون اموزش حمل‬ ‫و نقــل ترافیــک شــهرداری برخــی از روش هــای مبــارزه بــا الودگی‬ ‫هــوا را شــبیه بــه ارزوی هــای کودکانــه می دانســت!‬ ‫البتــه مســئوالن زیــاد هــم نباید بــه دل بگیرند‪ ،‬چــون طرح های‬ ‫لئونــاردو داوینچــی هــم در ابتــدا تصــورات و تخلیــات دســت‬ ‫نیافتــی مطــرح می شــدند!‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‪ ‎‬برابر رای اصالحی شماره ‪140060312005003736‬مورخ ‪1400.09.06‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی ازمالک اقای غالم کاویانی کتولی‪ ،‬تصرفات‏مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 1400114412005000153‬تقاضای خانم زهرا کارگر به شماره شناسنامه ‪ 48‬و کد ملی ‪2269980522‬‏صادره ازعلی اباد فرزند یوسفعلی در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده‬ ‫به مساحت ‪ 147.44‬متر‏مربع مفروز و مجزاشده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪ ،‬خیابان امام رضا – خیابان فردوس ‪(21‬کوچه‏جهادکشاورزی )کوچه نصر یکم بن بست دست چپ بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده‏روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬‬ ‫از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض‏داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از‏اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪241 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.11.11 :‬‏ محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004123‬مــورخ ‪ 1400.10.07‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫ثبتــی ‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای محمدحســین شــیخ تصرفــات ‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000015‬تقاضــای خانــم زهــرا جهــان یازنصرابــاد بــه شــماره شناســنامه ‪ 17‬وکــد ملــی ‏‏‪ 4979659081‬صــادره‬ ‫ازاق قــا فرزنــد دیــن محمــد درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‏‏‪ 88.01‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول خیابــان – خیابــان امــام رضــا (ع) – خیابــان نــوده ‏کتــول کوچــه حریــم نــوده بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت‬ ‫علــی ابــاد بــه اســتناد مجوزشــماره ‪ 23.1400.339.2113‬مــورخ ‪ 1400.09.25‬اداره منابــع ‏اب شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‏دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ‏مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪244:‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‪‎‎‬برابر رای اصالحی شماره ‪ 140060312005004004‬مورخ ‪ 1400.09.22‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالک اقای محمدحسن منتظری کتولی ‏تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 1400114412005000185‬تقاضای اقای سعید بهرامعلی نژاد به شماره شناسنامه ‪ 465‬وکد‏ملی ‪ 226997212‬صادره از‪ -‬علی اباد فرزند محمد درششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران‬ ‫احداث بنا شده به مساحت‏‏‪ 173.16‬متر مربع مفروز و مجزاشده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع در علی اباد کتول خیابان فرخی – کوچه مسجد – دست راست‏از سمت هنرستان بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزنامه در روزنامه محلی و‏کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از این رو‬ ‫اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از‏تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک‏ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪250:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول از طرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪ ‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003243‬مــورخ ‪ 1400.08.03‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای نقــد علــی وســیع ســری تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000465‬تقاضــای اقــای عبدالــه محمــد حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 645‬وکــد ملــی‏‏‪ 2269125274‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد عبــاس درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 26000‬متــر‏مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -10‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول – جــاده باقرابــاد ‪،‬روســتای ذبیــع ابــاد‪ ،‬ضلــع غــرب جــاده‏اوانــس ‪،‬اراضــی کشــاورزی بلــوک غــام ‪،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه موجــب مجــوز شــماره ‪ 23.1400.339.1461‬مــورخ‏‏‪ 1400.07.28‬اداره منابــع‬ ‫اب علــی ابــاد و تاییدیــه شــماره ‪ 105297‬مــورخ ‪ 1400.07.12‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد ونامــه شــماره‏‏‪ 332.1400.27991‬مــورخ ‪ 1400.07.07‬شــرکت توزیــع نیــروی بــرق علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪253 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪ ‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005004112‬مــورخ ‪ 1400.10.06‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای حســین هدایتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1400114412005000185‬تقاضــای اقــای ســید مهــدی حســینی ســعداباد بــه شــماره شناســنامه ‪ 183‬وکــد ملــی ‪2269448091‬‏صادره ازعلی اباد فرزند ســید حســین درششــدانگ عرصه واعیان یــک قطعه زمین‬ ‫که دران احداث بنا شده به مساحت ‪ 198‬متر‏مربع مفروز و مجزاشده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع در علی اباد کتول – خیابان سی متری جنوبی – کوچه فرزانه ‪ 18‬بخش ‪6‬‏حوزه ثبت علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزنامه در روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از‏این رو اشخاصی‬ ‫که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت‏دوماه اعتراض خودرابا ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به‏مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪252 - 251 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/20 -1400-4331‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره‪1400 -344‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای بایرامقلــی اورنگــی فرزنــد بشــم بشــماره شناســنامه ‪495‬صــادره ازرازوجــرگالن دردرششــدانگ یــک بــاب محوطــه‏محصــوردارای‬ ‫اعیــان بــه مســاحت ‪126.65‬متــر مربــع پــاک فرعــی از‪155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کندبخــش دو بجنــورد‏خریــداری ازمالــک رســمی اقــای محمدصدیــق زاده محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‬ ‫‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/25 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/10 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪462‬‬ ‫امین ادراکی‬ ‫افکارمنفی‬ ‫را از‪ ۷‬قدمی‬ ‫خود دور کنیم؟‬ ‫فکــر می کــردم دوســتم از اتفاقــی کــه افتــاده خوشــحال‬ ‫می شــود‪ .‬امــا امــان از افــکار منفــی‪ .‬فکــر کــردن بــه انهــا‬ ‫می توانــد بهتریــن روزهــای مــا را خــراب کنــد‪ ،‬بهتریــن‬ ‫اتفاقــات زندگــی را بــه تلخــی بکشــد و مــا را از لذت هــای‬ ‫ســاده و دوست داشــتنی محــروم کنــد‪.‬‬ ‫او در قرعه کشــی‪ ،‬پــول زیــادی برنــده شــده بــود و‬ ‫بــرای مدتــی از ایــن بابــت خوشــحال بــود‪ .‬امــا االن تنهــا‬ ‫چیــزی کــه در ذهــن کیــت (‪ )Keith‬می گذشــت ایــن بــود‪:‬‬ ‫«درســته‪ ،‬ولــی االن یــه مشــکل جدیــد دارم‪ .‬نمی دونــم‬ ‫بایــد ایــن موضــوع رو بــه دوســتام بگــم یــا نــه؟ اگر بهشــون‬ ‫نگــم و خودشــون متوجــه بشــن خیلــی بــد میشــه و کلــی‬ ‫ناراحــت میشــن و اگــر بهشــون بگــم‪ ،‬انتظــار دارن کلــی از‬ ‫ایــن پــول رو بــه اونهــا بــدم‪ .‬نمی دونــم بایــد چیــکار کنــم…»‬ ‫برای دور کردن افکار منفی‪ ،‬مقاله زیر را بخوانید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪461‬‬ ‫‪ .۵‬الزم نیســت مســئولیت همــه چیــز را بــه عهــده‬ ‫بگیر یــد‬ ‫فــرض کنیــد موفقیــت نســبتا بزرگــی کســب کرده ایــد و‬ ‫خودتــان بیشــترین نقــش را در کســب ان داشــته اید‪ .‬ایــا‬ ‫همــه چیــز را بــه «شــانس» یــا «تــاش بقیــه» نســبت‬ ‫می دهیــد؟ ایــن کار «بیرونی ســازی» اتفاقــات خــوب‬ ‫اســت‪ .‬گاهــی ممکــن اســت وقتــی دوس ـت تان بــه شــما‬ ‫محبتــی می کنــد بــا گفتــن جمالتــی مثــل‪« :‬ایــن کار رو‬ ‫فقــط بــرای جلــب توجــه و کســب محبوبیــت انجــام داد‪».‬‬ ‫ارزش کار او را پاییــن بیاوریــد‪ .‬اگــر خودتــان (یــا هــر کــس‬ ‫دیگــری) کار مثبتــی انجــام داد‪ ،‬ان را بپذیریــد‪.‬‬ ‫عکــس ایــن کار را نیــز‬ ‫بعضــی افــراد ِ منفی نگــر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫انجــام می دهنــد‪ .‬در واقــع انهــا اتفاقــات بــد و منفــی را‬ ‫«درونی ســازی» می کننــد‪ .‬انهــا خودشــان را بابــت هــر‬ ‫اتفــاق بـد ِ کوچــک و بزرگــی کــه کم تریــن ارتباطــی بــا انهــا‬ ‫نــدارد‪ ،‬ســرزنش می کننــد‪ .‬همیشــه بــه ایــن فکــر کنیــد کــه‬ ‫چیزهایــی کــه راجــع بــه انهــا منفی بافــی می کنیــد‪ ،‬چقــدر‬ ‫تحــت کنتــرل شــما هســتند؟‬ ‫‪ .۶‬قوانین خودتان را به خورد جهان ندهید!‬ ‫«اگــه منــو دوســت داشــت‪ ،‬هیچ وقــت ایــن کارو‬ ‫نمی کــرد ‪» .‬‬ ‫«اگر مادر خوبی بودم‪ ،‬از کوره در نمی رفتم‪».‬‬ ‫«مردم نباید اینجوری رفتار کنن‪».‬‬ ‫احمــق بــه تمــام‬ ‫«اگــر نتونــم ایــن کار رو بکنــم‪ ،‬یــه‬ ‫ِ‬ ‫معنــاا َم!»‬ ‫«خیلی دیر کرد‪ .‬حتما قرارمون رو فراموش کرده …»‬ ‫«ایــن جملــه ای کــه گفــت نشــون میــده هیــچ اهمیتــی‬ ‫واســه مــن قائــل نیســت‪».‬‬ ‫«هنوز نتیجه ی ازمایش های پزشــکیم نرســیده‪ .‬احتماال‬ ‫اتفــاق بدی افتــاده‪».‬‬ ‫ایــن طــرز فکــر (کــه گاهــی «بایســتگی» نامیــده‬ ‫می شــود)‪ ،‬بــه معنــی دســت و پــا کــردن قوانیــن ســفت و‬ ‫ســختی اســت کــه می گوینــد «واقعیت چطور باید باشــد»‬ ‫و چیــزی اســت کــه اغلــب باعــث ناامیدی تــان می شــود‪.‬‬ ‫انتقــاد از «بایســتگی» بــه ایــن معنــی نیســت کــه‬ ‫هیچ وقــت نبایــد هیــچ انتظــاری از خودمــان یــا دیگــران‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫قوانیــن همیشــه انعطاف پذیرنــد و هیــچ قانــون کلــی و‬ ‫انعطاف ناپذیــری در جهــان حاکــم نیســت‪.‬‬ ‫هرموقــع احســاس ناامیــدی و شکســت می کنیــد‪ ،‬حتمــا‬ ‫انتظــار چیــز دیگــری را داشــته اید و ایــن انتظــار بــراورده‬ ‫نشــده اســت‪ .‬هــر بــار دچــار ایــن احســاس شــدید‪ ،‬از‬ ‫خودتــان بپرســید‪« :‬چــه انتظــاری از خــودم داشــته ام؟ ایــا‬ ‫انتظــار مــن از خــودم بــه قــدر کافــی انعطاف پذیــر بــوده‬ ‫اســت یــا تعریفــم از موفقیــت را بســیار محــدود کــرده ام؟»‬ ‫‪ .۷‬داســتان پردازی و بــاور کــردن ایــن داســتان ها را تمــام‬ ‫کنید!‬ ‫تخیــل چیــز فوق العــاده ای اســت‪ ،‬امــا بــه شــرطی‬ ‫کــه از ان بــرای ترســاندن خودتــان اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫بــه قــول ارنســت همینگــوی‪« :‬گاهــی اوقــات‪ ،‬بایــد‬ ‫خیال پــردازی را متوقــف کنیــم‪ ».‬وقتــی بــه اتفاقــات‬ ‫م بدتریــن حالت هــای‬ ‫اینــده فکــر می کنیــد و بــا تجسـ ِ‬ ‫ممکــن‪ ،‬ذهن تــان را مســموم می کنیــد‪ ،‬درســت مثــل‬ ‫ایــن اســت کــه ســعی کنیــد بــا اســتفاده از تبــر بــه‬ ‫جــای قلم مــو‪ ،‬نقاشــی بکشــید! تخیــل شــما چیــزی‬ ‫اســت کــه بایــد از ان بــه عنــوان یــک ابــزار ســازنده‬ ‫م اتفاقــات خــوب‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬می توانیــد بــا تجسـ ِ‬ ‫و مثبــت و تمریــن ایــن کار‪ ،‬احســاس بهتــری داشــته‬ ‫باشــید و از زمان تــان بهتــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز ذهن تــان پــر از فکرهــای بــد و منفــی‬ ‫اســت‪ ،‬حداقــل بــا تجســم اتفاقــات خــوب (در کنــار‬ ‫اتفاقــات بــد) از شــدت فکرهــای منفــی کــم کنیــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر قــرار اســت ســخنرانی ای داشــته باشــید‬ ‫و احســاس می کنیــد ممکــن اســت مطالب تــان را‬ ‫فرامــوش کنیــد‪ ،‬ایــن احســاس را نادیــده بگیریــد و‬ ‫بــه جــای ان بالفاصلــه تجســم کنیــد کــه همه چیــز‬ ‫خــوب پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫معصومه شیخی‬ ‫چرا صداقت داشتن مهم است‬ ‫از وقتــی یــادم می ایــد می ترســیدم‪ .‬از انچــه مــردم دربــاره ام‬ ‫فکــر می کننــد‪ ،‬می ترســیدم‪ .‬از اینکــه دوســتانم دوســتم نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬می ترســیدم‪ .‬از اینکــه پــدر و مــادرم کارهایــم را تاییــد نکننــد‪،‬‬ ‫می ترســیدم‪ .‬بــه همیــن خاطــر همیشــه پنهــان کاری کــرده ام و پنهــان‬ ‫شــده ام‪ .‬انچــه را واقعــا فکــر می کــردم‪ ،‬احســاس می کــردم و انجــام‬ ‫مـی دادم‪ ،‬پنهــان می کــردم‪ .‬و جالــب اینجاســت کــه مــن تنهــا نیســتم‪.‬‬ ‫ت کــم بخشــی از‬ ‫تقریبــا همــه ی مــا‪ ،‬اگــر نگوییــم همــه امــا دســ ِ‬ ‫زندگی مــان را پنهــان کرده ایــم و می کنیــم‪ .‬بیشــتر افــراد فقــط زندگــی‬ ‫فیسبوکی شــان را نشــان می دهنــد‪ ،‬روزهــای خــوش و تفریحــات و‬ ‫بــه طــور کل روی ِ زیبــای زندگی شــان را نشــان می دهنــد‪ .‬زیــرا نشــان‬ ‫دادن حقیقــت‪ ،‬شــجاعت می خواهــد‪ .‬امــا چیــزی کــه طــی ســال ها یــاد‬ ‫گرفت ـه ام ایــن اســت کــه تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه می ترســیم‪ ،‬نبایــد بــا‬ ‫تــرس زندگــی کنیــم‪ .‬بلکــه کامــا بــر عکــس‪ ،‬هنگامــی کــه ترس مــان را‬ ‫شــناختیم‪ ،‬می توانیــم ان را کنــار بگذاریم‪،‬شــجاعت را انتخــاب کنیــم و‬ ‫صداقــت داشــته باشــیم‪ .‬ادامــه شــماره ‪461‬‬ ‫صداقت به شجاعت و درایت نیاز دارد‬ ‫صــادق بــودن نیازمنــد شــجاعت اســت‪ ،‬زیــرا مــا را اســیب پذیر و‬ ‫مســئولیت پذیر می کنــد‪ .‬امــا بــرای اینکــه بــا صــادق بودن مــان‪ ،‬از‬ ‫جریحـه دار کــردن احساســات دیگــران اجتنــاب کنیــم‪ ،‬نیازمنــد درایــت‬ ‫هســتیم‪ .‬واضــح اســت کــه واقعــا صــادق بــودن‪ ،‬چیــزی بیــش از گفتــن‬ ‫حقیقــت در هــر موقعیتــی اســت‪ ،‬امــا در مــورد افــراد ِ روراســت تنهــا‬ ‫گزین ـه ی قابــل قبــول اســت‪.‬‬ ‫ســن» می گویــد‪« :‬راســتی و کمــال‪ ،‬گفتــن حقیقــت بــه‬ ‫ســر جان ِ‬ ‫«اسپِن ِ‬ ‫خــود اســت و صداقــت‪ ،‬گفتــن حقیقــت بــه دیگــران‪».‬‬ ‫هنگامــی کــه پــای صــادق بــودن در همــه ی زمینه هــا بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬احتمــاال هیــچ کــس نیســت کــه بگویــد نیــازی بــه بهتــر شــدن‬ ‫در ایــن زمینــه نــدارد‪ .‬در ادامــه چنــد اســتراتژی بــرای کمــک بــه بهبــود‬ ‫تالش های تــان بــرای تقویــت شــجاعت بــه منظــور صــادق و بادرایــت‬ ‫بــودن بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫چرا صداقت مهم است؟‬ ‫ت کــم یــک بــار در زندگی مــان به خاطر یــک راز‪،‬‬ ‫تقریبــا همـه ی مــا دسـ ِ‬ ‫یــک حقیقــت خدشـه دار شــده‪ ،‬یــک دروغ و یــا کشــف چیــزی کــه بایــد‬ ‫اشــکارا دربــاره اش صحبــت می شــده‪ ،‬ازرده شــده ایم‪ .‬بی صداقتــی‬ ‫ازاردهنــده اســت زیــرا رابطــ ه را تحلیــل می بــرد‪ ،‬اعتمــاد را از بیــن‬ ‫می بــرد و درســت در جهــت عکــس صمیمیــت اســت‪ .‬ایــن یعنــی بــه‬ ‫جــای احســاس امنیــت کــردن در رابطــه‪ ،‬بــه ایــن دلیــل که طــرف مقابل‬ ‫را می شناســید و او هــم شــما را می شناســد‪ ،‬حــاال بــه او شــک می کنیــد‬ ‫و دیگــر در رابطه تــان عمیقــا احســاس امنیــت نمی کنیــد‪.‬‬ ‫صــادق بــودن همیشــه اســان نیســت‪ ،‬وگرنــه همـه ی ما همیشــه و در‬ ‫همــه حــال صــادق می بودیــم‪ .‬امــا ‪ ۵‬دلیــل مهــم وجــود دارنــد کــه چــرا‬ ‫صداقــت مهــم اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بــدون صداقــت هیــچ پایـه ای بــرای یــک رابطه ی پایــدار و لذت بخش‬ ‫در هیــچ بســتری وجــود نــدارد‪ .‬حــاال چــه رابطــه ی اعضــای خانــواده‬ ‫بــا یک دیگــر باشــد‪ ،‬چــه رابطــه ی دوســتانه و چــه رابطــه ی عاطفــی‪.‬‬ ‫صداقــت ندایــی بــرای عشــق اســت کــه اعتمــاد نیــز ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ـن «دوســتت دارم» نیز تبدیل به یــک دروغ‬ ‫بــدون صداقــت‪ ،‬حتــی گفتـ ِ‬ ‫می شــود و هیــچ امنیتــی در رابطه هــا وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دیگــران نمی تواننــد فکــر شــما را بخواننــد‪ .‬صــادق بــودن تنهــا بــه‬ ‫معنــای گفتــن حقیقــت دربــاره ی اطالعــات واقعــی نیســت‪ ،‬بلکــه بــه‬ ‫احساســات تان نیــز مربــوط اســت‪ .‬اگــر بــه خاطــر حرفــی کــه کســی بــه‬ ‫شــما زده اســت‪ ،‬ناراحــت و ازرده شــده اید‪ ،‬ان فــرد ممکــن اســت حتــی‬ ‫متوجــه ناراحتــی شــما نشــود‪ ،‬مگــر اینکــه شــما صادقانــه دربــاره ی تاثیر‬ ‫حرفــش بــر خودتــان و احســاس تان صحبــت کنیــد‪ .‬اگــر بــه جــای حــرف‬ ‫زدن‪ ،‬احســاس تان را پنهــان کنیــد‪ ،‬انــگاه قــدرت طــرف مقابل تــان را‬ ‫بــرای اینکــه بتوانــد کاری در مــورد ایــن مســئله انجــام بدهــد‪ ،‬ســلب‬ ‫کرده ایــد و فرصــت رشــد را از رابطه تــان گرفته ایــد‪ .‬همچنیــن ممکــن‬ ‫اســت طــرف مقابل تــان پــس از اینکــه متوجــه شــود کــه شــما ناراحــت‬ ‫بوده ایــد و ان را بیــان نکرده ایــد یــا اینکــه دربــاره ی احســاس تان بــا او‬ ‫صــادق نبوده ایــد‪ ،‬ازرده شــود‪ .‬همــه ی اینهــا می توانــد رابطه تــان را‬ ‫الــوده کنــد و بــه ان اســیب بزنــد‪ ،‬در حالــی کــه از ســوی دیگــر صــادق‬ ‫بــودن دربــاره ی احساســات تان می توانــد التیام بخــش باشــد‪ ،‬مســائل‬ ‫را حــل کنــد‪ ،‬بــه رابطه تــان امیــد ببخشــد و ارتباطــات خــوب را بپرورانــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هنگامــی کــه کســی دروغ می گویــد‪ ،‬دیگــران ســعی می کننــد‬ ‫حقیقــت را حــدس بزننــد‪ .‬یعنــی صــادق نبــودن دربــاره ی چیــزی باعــث‬ ‫می شــود کــه دیگــران ســعی کننــد انچــه را طــرف نگفتــه اســت یــا انچــه‬ ‫را واقعــا حقیقــت اســت‪ ،‬کشــف کننــد‪ .‬ایــن کار باعــث ایجــاد شــایعات‬ ‫می شــود و می توانــد در ادامــه منجــر بــه دروغ هــا و فریب کاری هــای‬ ‫بیشــتر می شــود کــه ممکــن اســت دیگــران بــا حقیقــت اشــتباه بگیرنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬هنگامــی کــه حقیقــت اشــکار شــود‪ ،‬باعــث می شــود افــراد‬ ‫بیشــتری ناراحــت و ازرده شــوند و احســاس کننــد مــورد خیانــت قــرار‬ ‫گرفته انــد‪ .‬در حالــی کــه اگــر از همــان ابتــدا موضــوع مــورد نظــر بــا‬ ‫صداقــت بیــان می شــد‪ ،‬هم ـه ی ایــن مســائل قابــل اجتنــاب بودنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پنهــان کــردن حقیقــت معمــوال بیشــتر از خود حقیقت افــراد را ازار‬ ‫می دهــد‪ .‬بعضــی از افــراد دروغ می گوینــد زیــرا از ایــن می ترســند کــه‬ ‫گفتــن حقیقــت انهــا را بــه دردســر بینــدازد یــا ناراحتــی بیشــتری ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬امــا اغلــب بــا اینکــه حقیقت ممکن اســت دردناک باشــد‪ ،‬معموال‬ ‫هنگامــی کــه صادقانــه بیــان می شــود‪ ،‬کمتــر از زمانی که بــا فریب کاری‬ ‫پوشــانده می شــود‪ ،‬دردنــاک و ازاردهنــده اســت‪ .‬پنهــان کــردن حقیقت‬ ‫یــا دروغ گفتــن تنهــا باعــث می شــود کــه افــراد احســاس کننــد فریــب‬ ‫خورده انــد و بهشــان خیانــت شــده اســت و همچنیــن ناراحــت و ازرده‬ ‫شــوند و ســپس از شــما بپرســند چــرا از ابتــدا صــادق نبوده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬صــادق بــودن رابطه هــا را تقویــت می کنــد و از اینکــه مجبــور‬ ‫باشــیم بــا دروغ های مــان زندگــی کنیــم‪ ،‬جلوگیــری می کنــد‪ .‬دروغ هــا‬ ‫بــه نــدرت تنهــا می ماننــد‪ :‬معمــوال یکــی پــس از دیگــری می اینــد‬ ‫تــا دروغ قبلــی را بپوشــانند و در نهایــت از کنتــرل خــارج می شــوند‪.‬‬ ‫در نهایــت ایــن چرخــه بــرای کســی کــه دروغ می گویــد‪ ،‬پیچیده تــر‬ ‫می شــود و بــرای طــرف مقابــل گیج کننده تــر‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬بــا دروغ‬ ‫زندگــی کــردن کار بســیار دشــواری اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه مجبوریــد‬ ‫خودتــان نباشــید و نمی توانیــد از روابط تــان لــذت ببریــد و ایــن‬ ‫بــرای هیــچ کــس ســاده نیســت‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬صــادق بــودن در‬ ‫موقعیت هــای دشــوار ممکــن اســت در ابتــدا ناراحت کننــده باشــد‪،‬‬ ‫امــا اگــر روی ان کار شــود‪ ،‬روابــط را محکم تــر می کنــد‪ ،‬اعتمــاد ایجــاد‬ ‫می کنــد و عشــق و عالقــه را عمیق تــر می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫مریم ناصری‬ ‫چطور به‬ ‫اشتباهات مان‬ ‫اقرار کنیم؟‬ ‫خــراب کاری کرده ایــد‪ .‬یــک اتفــاق خیلــی خیلــی بــد افتــاده‬ ‫و فقــط هــم تقصیــر شماســت‪ .‬حــاال بایــد تــاوان کارتــان را‬ ‫بپردازیــد‪ .‬ممکــن اســت یــک مشــتری پروپاقــرص شــرکت را از‬ ‫دســت داده باشــید‪ .‬شــاید بــه کســی کــه واقعــا بــه شــما نیــاز‬ ‫داشــته قــول داده ایــد کــه کمکــش می کنیــد ولــی زیــر قول تــان‬ ‫زده ایــد‪ .‬شــاید هــم یــک قســمت خیلــی مهــم از پروژه تــان را‬ ‫فرامــوش کرده ایــد‪ .‬هرچــه بــوده‪ ،‬یــک نفــر بــه شــما اعتمــاد‬ ‫کــرده کــه کاری را انجــام دهیــد و ناامیــدش کرده ایــد‪.‬‬ ‫غریزه تــان بــه شــما می گویــد بــا اخریــن ســرعت از محــل‬ ‫حادثــه فــرار کنیــد تــا عواقــب احتمالــی گریبــان گیرتــان نشــود‪.‬‬ ‫مثــا ممکــن اســت اشــتباه تان بــه قیمــت شــغل‪ ،‬رابطــه‪ ،‬اوازه‬ ‫یــا شــرایط فعلی تــان تمــام شــود‪ ،‬و مطمئنــا شــما ایــن نتایــج‬ ‫را دوســت نداریــد‪.‬‬ ‫اشتباهی پیش امده‬ ‫بیشــتر مــردم ســعی می کننــد از اشتباهات شــان شــانه‬ ‫خالــی کننــد‪ .‬یعنــی ســعی می کننــد حــواس دیگــران را از‬ ‫خودشــان پــرت کننــد‪ ،‬موضــوع را بی اهمیــت جلــوه دهنــد یــا‬ ‫حتــی اصــا انــکار کننــد کــه مشــکلی پیــش امــده‪ .‬قهرمــان‬ ‫همیشــه بی رقیــب ایــن کار‪ ،‬سیاســتمداران در سراســر جهــان‬ ‫هســتند! همیشــه بــرای اینکــه زیــر بــار تقصیــر نرونــد می گوینــد‬ ‫«اشــتباهی پیــش امــده»‪ .‬ولــی معلــوم نیســت چــه کســی ایــن‬ ‫اشــتباه را مرتکــب شــده‪ ،‬فقــط مهــم ایــن اســت کــه کار مــن‬ ‫نبــوده‪ .‬خیلــی نگــران چیــزی نباشــید‪ ،‬همــه اشــتباه می کننــد‪،‬‬ ‫اصــا ً کــدام اشــتباه؟ اینجــا جمــع نشــوید!‬ ‫من اشتباه کردم‬ ‫مشــکل جاخالــی دادن ایــن اســت کــه گلولــه همچنــان در هــوا‬ ‫می چرخــد و در هــر صــورت بــه کســی برخــورد می کنــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫جاخالــی بدهیــد بــه شــخص دیگــری اصابــت می کنــد‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ ،‬اعتمــاد افــراد دوروبرتــان را از دســت می دهیــد‪،‬‬ ‫بــه خصــوص ان هایــی کــه تــاوان اشــتباه شــما را می پردازنــد یــا‬ ‫مجبورنــد بــه جــای شــما اوضــاع را سروســامان دهنــد؛ احتمــاال‬ ‫هیچوقــت نتوانیــد دوبــاره اعتمادشــان را جلــب کنیــد‪ .‬یــا حتــی‬ ‫اگــر موفــق شــوید حــواس همــه را پــرت کنیــد تــا کســی متوجــه‬ ‫اشــتباه نشــود‪ ،‬باعــث شــده اید هیچکــس بــه فکــر جبــران ان‬ ‫نباشــد و بعدهــا اســیب جدی تــری بــه کار شــما وارد کنــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر بــه اشــتباهتان اقــرار کنیــد‪ ،‬یــک قــدم بــه رویارویــی‬ ‫بــا ان نزدیــک می شــوید کــه می توانــد بــه معنــی عــوض کــردن‬ ‫اوضــاع و تبدیــل شکســت بــه یــک پیــروزی باشــد‪ .‬حداقــل‬ ‫نشــان داده ایــد کــه شــهامت داریــد عواقــب فاجعــه را بپذیریــد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد اینکــه مــا را بــه چشــم ادمــی ترســو ببیننــد کــه‬ ‫نمی توانــد اشــتباهاتش را بــه عهــده بگیــرد یــا انتقــادات را‬ ‫بپذیــرد‪ ،‬از همــه چیــز بدتــر اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد اول بــا چیزهــای کوچــک تمریــن کنیــد‪ .‬مثــا ً بــه‬ ‫جــای گفتــن “بشــقاب شکســت” بگوییــد “بشــقاب را شکســتم”‪.‬‬ ‫بهتریــن مدیــران و مســئوالن ان هایــی هســتند که بشــقاب های‬ ‫زیــادی می شــکنند؛ چــون اگــر ایــن کار را نکننــد‪ ،‬تجربــه کافــی و‬ ‫قــدرت ریس ـک پذیری نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه راحت تــر اشــتباهاتتان را بپذیریــد و بــا ان هــا‬ ‫مواجــه شــوید‪ ،‬ایــن چنــد نکتــه بــه دردتــان می خــورد‪:‬‬ ‫اول از همــه بــا خودتــان صــادق باشــید‪ .‬اگر نتوانیــد به خودتان‬ ‫بگوییــد کــه اشــتباه کرده ایــد‪ ،‬هرچقــدر هــم عذرخواهــی کنیــد‬ ‫چنــدان صادقانــه نیســت‪ .‬وقتــی کــه بــا خودتــان کنــار بیاییــد‪،‬‬ ‫توضیــح دادن بــرای بقیــه هــم اســان تر می شــود‪ .‬بــه خودتــان‬ ‫بگوییــد کــه همــه اشــتباه می کننــد و اصــا ً اشــکالی نــدارد‪.‬‬ ‫همــه چیــز را از دیــدگاه شــخص مقابل تــان ببینیــد‪ .‬اگــر قولــی‬ ‫داده ایــد و زیــر قول تــان زدیــد‪ ،‬خودتــان را جــای ان شــخص‬ ‫بگذاریــد و ببینیــد چــه حســی خواهیــد داشــت؟ چطــور بــا ایــن‬ ‫موضــوع برخــورد می کنیــد؟ و بــا چــه کارهایــی می توانــد رضایــت‬ ‫شــما را بــه دســت بیــاورد؟‬ ‫دلســوز باشــید‪ .‬بدانیــد کــه ممکــن اســت اشــتباهات شــما روی‬ ‫افــراد دیگــر هــم تاثیــر بگــذارد و ســعی کنیــد درک کنیــد کــه‬ ‫باعــث ایجــاد چــه رنج هــا یــا مشــکالتی بــرای دیگــران می شــود‪.‬‬ ‫اگــر کمــی دلســوزی داشــته باشــید‪ ،‬احســاس می کنیــد کــه‬ ‫حتمــا بایــد جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫مســئولیت کارتــان را قبــول کنیــد‪ .‬شــانه خالــی نکنیــد و دنبــال‬ ‫اشــخاصی نباشــد کــه تقصیــر را گردنشــان بیندازیــد‪ .‬حتــی اگــر بــه‬ ‫ایــن خاطــر شکســت خورده ایــد کــه یــک نفــر دیگــر بدقولــی کــرده‪،‬‬ ‫در نهایــت شــما مســئول پــروژه تحــت اختیارتــان هســتید‪.‬‬ ‫عواقــب کارتــان را بپذیریــد‪ .‬ســخت اســت‪ ،‬امــا تقصیــر را بــه‬ ‫گــردن بگیریــد و تاوانــش را بپردازیــد‪ .‬امــاده باشــید هــر اتفاقــی‬ ‫کــه در نتیجــه اشــتباهتان می افتــد را بپذیریــد‪.‬‬ ‫برنامــه داشــته باشــید‪ .‬مســئولیت پذیری بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫کــه امــاده باشــید تــا جبــران کنیــد‪ ،‬یعنــی بایــد برنامــه داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬بایــد دقیقــا بدانیــد کجــا اشــتباه کرده ایــد‪ ،‬چطــوری‬ ‫می توانیــد جبــران کنیــد و چطــوری می توانیــد اجــازه ندهیــد در‬ ‫اینــده دوبــاره اتفــاق بیفتــد‪ .‬بــا جزئیــات بــرای دیگــران توضیــح‬ ‫بدهیــد کــه چــه برنامـه ای داریــد و چطــور می خواهیــد اب رفتــه‬ ‫را بــه جــوی بازگردانیــد‪.‬‬ ‫صــادق باشــید‪ .‬وانمــود نکنیــد کــه احســاس همــدردی می کنیــد‬ ‫یــا طــوری فیلــم بــازی نکنیــد کــه انــگار واقعــا برایتــان خیلــی‬ ‫مهــم اســت‪ .‬صداقــت اولیــن قــدم بــرای بــه دســت اوردن‬ ‫اعتمــاد از دســت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫عذرخواهــی کنیــد‪ .‬جــدی! خیلــی از افــراد بــرای جبــران یــا‬ ‫مخفــی کــردن اشتباهشــان زحمــت زیــادی می کشــند‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه یــک عذرخواهــی ســاده کافــی اســت و از خیلــی‬ ‫ســوءتفاهمات جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر مدیــر جایــی هســتید‪ ،‬فرهنگــی ایجــاد کنیــد کــه کارمنــدان‬ ‫بــه راحتــی بــه اشتباهاتشــان اقــرار کننــد‪ ،‬چــون کارمنــدان‬ ‫همیشــه بــرای پیــدا کــردن رفتارهــا و اداب معاشــرت های‬ ‫قابــل قبــول بــه کارفرمایشــان نــگاه می کننــد‪ .‬یکــی از بهتریــن‬ ‫چیزهایــی کــه مدیــران می تواننــد بــه کارمنــدان یــاد بدهنــد ایــن‬ ‫اســت کــه بداننــد امــکان اشــتباه وجــود دارد‪ ،‬بــه خطاهایشــان‬ ‫اعتــراف کننــد‪ ،‬بــه بازخوردهــای ســختگیرانه گــوش دهنــد و‬ ‫ســعی کننــد در چالش هــای بعــدی اشتباهات شــان را اصــاح‬ ‫کننــد‪ .‬یادتــان باشــد بــرای ایجــاد چنیــن فرهنگــی‪ ،‬بایــد خودتــان‬ ‫پیش قــدم باشــید و ان هــا را اجــرا کنیــد و کارمندانــی کــه بــه‬ ‫شــما می پیوندنــد را تشــویق کنیــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن نــکات مانــع اتفاقــات بــد نمی شــوند‪ .‬هنــوز هــم‬ ‫ممکــن اســت‪ ،‬شــغل‪ ،‬مشــتری‪ ،‬شــریک زندگــی یــا یــک رابطــه‬ ‫را از دســت بدهیــد‪ .‬امــا بــا رعایــت مــواردی کــه در بــاال مطــرح‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن اتفاقــات همــراه بــا ســربلندی خواهنــد بــود و نــه‬ ‫رســوایی‪ .‬می توانیــد بعــد از ان ماجــرا بــاز هــم ســرتان را بــاال‬ ‫بگیریــد و بــه راهتــان ادامــه بدهیــد‪ .‬در واقــع بــا بر عهــده گرفتن‬ ‫مســئولیت اشــتباهاتتان‪ ،‬در مســیر “شکســت موفقیت امیــز”‬ ‫قــرار گرفته ایــد‪ .‬یعنــی یــاد می گیریــد کــه چــه چیزهایــی را بایــد‬ ‫از هــر اشــتباه یــاد بگیریــد و بــا وقــار و ســربلندی بــه راهتــان‬ ‫ادامــه بدهیــد‪.‬‬ ‫حسام حسین پور‬ ‫دفتر خاطرات استرس‪ ،‬ابزاری‬ ‫برای شناسایی عوامل استرس زا‬ ‫اســترس بــه خاطــر شــلوغی خیابان هــا و ترافیــک‪ ،‬حجــم کاری زیــاد‪ ،‬مشــتریان سرســخت یــا‬ ‫اخبــار بــد و هــر منشــا دیگــری کــه باشــد‪ ،‬همـه ی مــا در طــول روز ان را تجربــه می کنیــم‪ .‬مشــکل‬ ‫اصلــی ایــن اســت کــه اگــر اســترس بررســی نشــود‪ ،‬می توانــد بهــره وری و حتــی بدتــر از ان ســامتی‬ ‫مــا را بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫در اینجاســت کــه داشــتن یــک دفتــر خاطــرات اســترس می توانــد مفیــد باشــد‪ .‬دفتــر خاطــرات‬ ‫اســترس بــرای فهمیــدن علــت اســترس های کوتاه مــدت بســیار مهــم اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن بــه‬ ‫شــما دربــاره ی اینکــه در هنــگام اســترس چگونــه واکنــش نشــان می دهیــد‪ ،‬دیــد خوبــی می دهــد‬ ‫و در فهمیــدن اینکــه ترجیــح می دهیــد در چــه ســطحی از فشــار و اســترس عمــل کنیــد‪ ،‬کمــک‬ ‫می کنــد‪( .‬میــزان کمــی فشــار می توانــد چیــز خوبــی باشــد!)‬ ‫فایــده ی دفتــر خاطــرات اســترس ایــن اســت کــه شــما می توانیــد بــه شــکلی منظــم اطالعاتــی را‬ ‫دربــاره ی اســترس هایی کــه تجربــه می کنیــد‪ ،‬ثبــت کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب شــما می توانیــد ایــن‬ ‫اســترس ها را تجزیــه و تحلیــل و ســپس مدیریــت کنیــد‪ .‬ایــن کار بســیار مهــم اســت چــرا کــه در‬ ‫بســیاری از مواقــع ایــن اســترس ها بــه ذهــن مــا وارد و از ان خــارج می شــوند بــدون اینکــه بــر روی‬ ‫انهــا توجــه و تمرکــز کافــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینکــه دفتــر خاطــرات اســترس بــه شــما کمــک می کنــد تــا مهمتریــن منابــع اســترس‬ ‫زندگی تــان را شناســایی و تحلیــل کنیــد‪ ،‬بــه شــما در فهــم مــوارد زیــر نیــز کمــک می کنــد‪:‬‬ ‫جزئیات علت های استرس‪.‬‬ ‫میزان فشاری که در ان شما بهترین عملکرد را دارید‪.‬‬ ‫چگونه می توانید توانایی مدیریت استرس خود را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫در ادامه باجطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫رویــه اســفالت ‪ 445‬کیلومتــر راه فرعــی گلســتان تصویربــرداری شــدمعاون راهــداری اداره کل راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬اســکن رویــه اســفالت ‪ 445‬کیلومتــر از راههــای فرعــی اســتان‬ ‫در دی مــاه ســال جــاری انجــام شــد تــا شــاخص ناهمــواری و شــیارافتادگی روســازی هــا و شــیب طولــی‬ ‫و عرضــی انهــا بررســی شــود‪.‬‬ ‫رویه اسفالت‬ ‫‪ 445‬کیلومتر راه‬ ‫فرعی گلستان‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی ‪1400‬‬ ‫سرقت ‪ 600‬میلیونی‬ ‫از کیف پول دیجیتال‬ ‫کد ذهن شگفت انگیز(مثبت اندیشی)‏‬ ‫مثبــت اندیشــی یکــی از الگوهــای رفتــاری ســالم‬ ‫در جامعــه اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه اینــده هــر‬ ‫شــخص تــا‏حــد باالیــی بــه نگــرش او بســتگی دارد‬ ‫مثبت اندیشــیدن می تواند مقدمات موفقیت و‬ ‫کامیابــی را بــرای او‏فراهــم کند‪ .‬البتــه الزم به ذکر‬ ‫است که تنها مثبتاندیشیالزمهکارنیستبلکهبهای‬ ‫نمعنیمیباشــد کــه نگــرش‏مثبــت در زندگــی مــی‬ ‫توانــد انســان را بــه ســمت کامیابــی ســوق دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از بازخوردهــای مثبــت ‏اندیشــی‬ ‫داشــتن روان ســالم اســت‪ .‬اگــر ایــن توانایــی در ما‬ ‫وجــود نــدارد و یــا بواســطه عواملــی کمرنــگ شــده‪،‬‬ ‫‏مــی بایســت ایــن موضــوع بــه کمــک روشــهای‬ ‫س‬ ‫ی ‪‎‬توســط روانشــنا ‪‎‬‬ ‫موثر و نوین علم روانشناسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــورد بررســی‏و تحــت درمــان قــرار گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اثرات مثبت اندیشی‬ ‫مثبــت اندیشــی اثــرات بســیار خوبــی بــر روی‬ ‫زندگــی و حتــی بــدن مــا دارد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫ذهــن قــدرت ‏باالیــی دارد مثبــت اندیشــی در‬ ‫بســیاری از مواقــع غیرممکــن هــا را ممکــن مــی‬ ‫کنــد! طبــق تحقیقــات‪ ،‬نگــرش ‏و تفکــرات مــا‬ ‫تکلیــف اینــده مــان را مشــخص مــی کنــد‪ .‬بــه این‬ ‫معنــی کــه مثبــت اندیشــی مــی توانــد زمینــه‏های‬ ‫اتفاقــات مثبــت در زندگــی مــا را فراهــم کنــد‪ .‬در‬ ‫زیــر بــه چنــد مــورد از اثــرات مثبت اندیشــی اشــاره‬ ‫ت‪‎:‬‬ ‫‏شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫•وجود ارامش و اطمینان خاطر در زندگی‬ ‫•تمرکز بیشتر و بهتر بر روی موفقیت و کامیابی‬ ‫•بســیج شــدن فکــر و اعضــای بــدن بــرای‬ ‫اتفاق هــای خــوب‬ ‫ی‬ ‫•عــدم وجــود مشــکالت حاصــل از افــکار منف ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ماننــد اســترس‪ ،‬اضطــراب و افســردگی‬ ‫پیش به سوی مثبت اندیشی‬ ‫اگــر شــخص منفــی نگــری هســتید بهتریــن‬ ‫کار ممکــن ایــن اســت کــه بــه یــک روانشــناس‬ ‫مجــرب مراجعــه‏کنیــم‪ .‬روانشــناس بــا اســتفاده‬ ‫از تکنیک هــای علمــی و عملــی بــه مــا کمــک‬ ‫خواهــد کــرد تــا بتوانیــم مثبــت‏بیاندیشــیم‪ .‬یکــی‬ ‫از مهمتریــن اقدامــات پیــش رو‪ ،‬ریشــه یابــی و‬ ‫علــت یابــی ایــن موضــوع اســت کــه شــخص‏چــرا‬ ‫می توانــد مثبــت فکــر کنــد؟ مــواردی همچــون‬ ‫شــرایط و محیــط ناســالم از نظــر روانشــناختی‪،‬‬ ‫یــا ‏عــدم ســامت روانــی وشــخصیتی‬ ‫ومانندانهامی توانندجزودالیــل اصلــی تفکــرات‬ ‫منفــی باشــند‪.‬‏‬ ‫بازنگــری افکارباکمــک خودشــخص کمــک‬ ‫بســیاری به ریشـه یابی موضوع خواهدکرد‪ .‬پس‬ ‫از ایــن مرحلــه امــکان ارائــه‏راهــکار مناســب وجود‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خواهــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫مشخص کردن واقعیت و تحریفات‬ ‫یکــی از مهمتریــن اقدامــات بــرای اصــاح‬ ‫تفکــرات نادرســت و منفــی‪ ،‬مــرور و مشــخص‬ ‫کــردن واقعیــات و‏تحریفات اســت‪ .‬ممکن اســت‬ ‫بخشــی یــا بســیاری از نگــرش هــای مــا نســبت بــه‬ ‫محیــط اشــتباه باشــد کــه بــا‏تصحیــح خطاهــای‬ ‫شــناختی و تعمیــم دادن انهامیتــوان قدمــی‬ ‫بزرگــی درایــن زمینــه برداشــت‪.‬‏همچنیــن الزم‬ ‫به ذکراســت بامروروبررســیدیدگاههای شــخصی‬ ‫نســبت بــه مســائل مختلــف ایــن مشــکل قابــل‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حــل اس ـ ‪‎‬‬ ‫امید به زندگی برابر است با مثبت فکر کردن‬ ‫اگر شــخصی امید به زندگی داشــته باشــد حتما‬ ‫دارای زمینــه فکــری مثبــت مــی باشــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫بــه‏مجموعــه راهکارهــای افزایــش امید بــه زندگی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خواهیــم پرداخ ‪‎‬‬ ‫•رویــا پــردازی و بــه تصویــر کشــیدن زندگــی‪ :‬اگــر‬ ‫از خیلــی از افــراد بپرســید بــرای چــه چیــزی تــاش‬ ‫‏مــی کنیــد؟ مــی گوینــد کــه بــرای رســیدن بــه‬ ‫فردایــی بهتــر و اینــده ای زیباتــر تــاش مــی کنند‪.‬‬ ‫امــا‏اگــر از انهــا بپرســید ایــن اینــده زیبــا از نظــر‬ ‫شــما چــه ویژگــی هایــی دارد؟ جوابــی ندارنــد کــه‪،‬‬ ‫بــه شــما‏بدهنــد‪ .‬بــرای اینکــه امیــد بــه زندگــی در‬ ‫شــما قــوی تــر شــود‪ ،‬بایــد اینــده ای کــه انتظــارش‬ ‫را داریــد‪،‬‏در ذهــن خــود بــه تصویــر بکشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•بررســی انتظــارات خــود از زندگــی‪ :‬ببینیــد کــه‬ ‫چــه اینــده ای را در نظــر خــود دوســت داریــد؟‬ ‫چــه‏اهدافــی داریــد؟ انتظــارات خــود را از زندگــی‬ ‫بشناســید‪ .‬در ایــن صــورت مــی توانیــد بــرای‬ ‫رســیدن بــه‏انهــا بــا امیــد و انگیــزه بیشــتری تالش‬ ‫کنیــد‪ .‬نوشــتن مــی توانــد یــک کمکــی بســیار موثر‬ ‫باشــد‪.‬‏انتظــارات خــود را از یــک زندگــی ایــده ال‬ ‫بنویســید‪ .‬ســپس بــا اولویــت بنــدی کــردن انهــا‪،‬‬ ‫بــرای‏رســیدن بــه انهــا تــاش کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•تقویــت کــردن ارتباطــات اجتماعــی‪ :‬یکــی‬ ‫از عالئــم ناامیــدی در زندگــی‪ ،‬گوشــه گیــری و‬ ‫ترجیــح‏تنهایــی اســت‪ .‬بنابرایــن اگــر مــی خواهیــد‬ ‫امیــد بــه زندگــی را در خــود تقویــت کنیــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت‏روابــط اجتماعــی خــود را گســترش دهیــد‬ ‫و تقویــت نماییــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•بررســی تفــاوت زندگــی ایــده ال در کنــار زندگــی‬ ‫فعلــی‪ :‬بــه تفــاوت هــای زندگــی فعلــی و زندگــی‬ ‫ایــده‏الــی کــه در ذهــن داریــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬اینــکار‬ ‫در تقویــت امیــد بــه زندگــی و همچنیــن تقویــت‬ ‫اراده‏شــما برای رســیدن به زندگی ایده ال بســیار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫موثر اس ـ ‪‎‬‬ ‫•شــرکت در فعالیت های لذت بخش‪ :‬کارهایی‬ ‫کــه بــه انهــا عالقــه منــد هســتید را کشــف کنیــد‪.‬‬ ‫‏ببینیــد دوســت داریــد در چــه فعالیــت هایــی‬ ‫شــرکت کنیــد؟ انجــام چــه کارهایــی را لــذت‬ ‫بخــش‏تلقــی مــی کنیــد؟ کــه مــی تواند حال شــما‬ ‫را خــوب کنــد‪ .‬شــرکت کــردن در ایــن فعالیــت هــا‬ ‫مــی‏توانــد تاثیــر گــذاری بســیار زیــادی در تقویــت‬ ‫امیــد بــه زندگــی در شــما داشــته باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جعل اسناد با عناوین‬ ‫دولتی در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری افــرادی خبــر داد کــه در فضــای مجــازی‬ ‫بــا ســوء اســتفاده از عنــوان هــای دولتــی اقــدام بــه جعــل اســناد و‬ ‫مــدارک هویتــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬کارشناســان‬ ‫ایــن پلیـــس در پــی رصــد و پایــش فضــای مجــازی‪ ،‬صفحــات‬ ‫مجرمانــه اینســتاگرامی را شناســایی کردنــد کــه گرداننــده ان بــا‬ ‫وعــده صــدور مــدارک و اســناد جعلــی کالهبــردرای مــی نمودنــد؛ لذا‬ ‫•پــی بــردن بــه معنــای زندگــی‪ :‬معنــای زندگــی را‬ ‫بــه طــور کامــل درک نماییــد‪ .‬از نظــر شــما زندگــی‬ ‫در‏دنیــا بــه چــه معنایــی مــی باشــد‪ .‬شــاید ایــن‬ ‫راهــکار فلســفی و معنــوی بــه نظــر بیایــد‪ .‬امــا‬ ‫یــک واقعیــت‏انــکار ناپذیــر اســت‪ .‬امیــد زمانــی در‬ ‫زندگــی شــما جریــان پیــدا مــی کنــد‪ ،‬کــه بدانیــد به‬ ‫چــه دلیلــی از‏رختخــواب بلنــد مــی شــوید‪ ،‬ســرکار‬ ‫مــی رویــد‪ ،‬غــذا مــی خوریــد ‪‎‬و …‪.‬‬ ‫تعییــن هــدف و تــاش بــرای رســیدن بــه ان‪،‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن دالیــل زندگــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‏ســعی کنیــد معنــای زندگــی ایــده ال‬ ‫و خوشــبخت را بــه درســتی درک کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت مــی ‏توانیــد امیــد بیشــتری در زندگــی‬ ‫داشــته باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•شــناخت نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف‪ :‬از دیگــر‬ ‫راهکارهــای تقویــت امیــد بــه زندگــی‪ ،‬شــناخت‬ ‫ویژگــی‏هــای فــردی خــود اســت‪ .‬یکــی از دالیــل‬ ‫اصلی ناامیدی‪ ،‬احســاس ضعف و ناکارامدی در‬ ‫زندگــی‏اســت‪ .‬کــه ناشــی از عــدم شــناخت نقــاط‬ ‫مثبــت و منفــی افــراد اســت‪ .‬بــرای اینکــه فــردی‬ ‫امیدوارتــر‏باشــید‪ ،‬نیــاز اســت تــا نقــاط قــوت خــود‬ ‫را بشناسید و در کارهایی شرکت کنید که در ان‬ ‫مهــارت‏داریـد‪.‎‬‬ ‫همچنیــن بــا شــناخت نقــاط ضعــف خــود مــی‬ ‫توانیــد‪ ،‬بــرای تقویــت انهــا اقــدام نماییــد‪ .‬تــا دیگر‬ ‫نقــاط‏ضعــف تلقــی نشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•نوشــتن خواســته هــا و دنبــال کــردن انهــا‪ :‬یکــی‬ ‫دیگــر از راهکارهــای تقویــت امیــد در زندگــی هــر‬ ‫‏انســانی مشــخص کــردن خواســته هــای او از‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬خواســته هــای خــود را از زندگــی‬ ‫‏بنویســید و بــرای انجــام هــر کــدام تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫نوشــتن خواســته هــا و قــرار دادن انهــا در معرض‬ ‫‏دیــد‪ ،‬مــی توانــد انگیــزه و امیــد شــما را در زندگــی‬ ‫بــرای رســیدن بــه انهــا تقویــت نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•مراقبــت از خــود‪ :‬از ســامت خــود مراقبــت‬ ‫نماییــد‪ .‬چــکاپ هــای ســامتی را دســت کــم‬ ‫نگیریــد‪ .‬در‏صورتــی کــه بیمــار شــدید‪ ،‬بــه ســرعت‬ ‫بــرای درمــان ان اقــدام نماییــد‪ .‬یکــی از مــواردی‬ ‫کــه موجــب‏کاهــش امیــد بــه زندگــی مــی شــود‪،‬‬ ‫وجــود بیمــاری و عــدم وجود ســامت کامل انســان‬ ‫می باشــد‪.‬‏ســامتی یکــی از مهــم تریــن دارایــی‬ ‫هــای هــر انســان در زندگــی اســت‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫تمــام تــاش خــود‏را بــرای حفــظ ان انجــام دهیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•عــدم توجــه بــه امیــد کاذب‪ :‬رویاهــای غیــر قابل‬ ‫بــاور و کاذب از دالیــل اصلــی ناامیــدی در زندگــی‬ ‫‏هــر انســان اســت‪ .‬بنابرایــن تمرکــز خــود را از روی‬ ‫رویاهــای غیــر قابــل بــاور و خیالــی برداریــد‪ .‬فکــر‬ ‫‏کــردن و تــاش بــرای خواســته هــای غیــر واقعــی‬ ‫کــه در نهایــت بــا شکســت روبــه رو خواهــد شــد‪،‬‬ ‫مــی‏توانــد تمامــی امیــد و انگیزه شــما را در زندگی‬ ‫از بیــن ببــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شناســایی متهــم در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق تحقیقــات کارشناســان فتــا مشــخص شــد‬ ‫متهــم پــس از فریــب کاربــران جهــت صــدور مــدارک جعلــی‬ ‫مبلغــی را از انهــا دریافــت مــی کــرد و بــرای ناشــناس مانــدن‬ ‫از طریــق پیــام رســان واتســاپ بــا مالباختــگان ارتبــاط داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬در نهایــت بــا بررسـی های‬ ‫فنــی و پلیســی‪ ،‬متهمــان ردگیــری و شناســایی شــدند ســپس‬ ‫طــی هماهنگــی بــا مقــام قضایــی در مخفیــگاه خــود بــه همراه‬ ‫ادلــه مجرمانــه دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ موالــی بیــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مــدارک و مســتندات ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود اعتــراف کردنــد‬ ‫حــدود ‪ 6‬مــاه اســت کــه بــا مشــارکت همدســت خــود کــه از‬ ‫اتبــاع کشــور همســایه اســت بــا ایــن روش فعالیــت مجرمانــه‬ ‫مــی کنیــم و تاکنــون قریــب بــه ‪ 10‬میلیــارد ریــال از ایــن راه‬ ‫بدســت اورده انــد بــا توجــه بــه اعترافــات متهــم و دالیــل و‬ ‫مــدارک بدســت امــده از وی همدســت متهــم نیــز دســتگیر و جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی تحویــل دادســرا شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه صفحــات و حســاب های کاربــری‬ ‫‏مجرمانــه در شــبکه هــای اجتماعــی ایجــاد مــی کننــد تحــت تعقیب‬ ‫قــرار مــی گیرنــد و بــه شــهروندان توصیــه ‏کــرد از قــرار دادن‬ ‫پویش کودکان سایبری اجرا می شود‬ ‫پلیس فتا از اجرای پویش کودکان سایبری برای دومین سال متوالی خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمودی در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬همزمان با اغاز پویش کودکان ســایبری‬ ‫در سراســر کشــور ایــن پویــش از‪ 25‬دی اغــاز و تــا ‪ 30‬دی مــاه ســال جــاری ادامــه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پلیــس فتــا بــا همــکاری ســازمان هــا و نهادهــای دولتی‪،‬هنرمندان‪،‬خبرنــگاران و همچنیــن بــا‬ ‫بهــره گیــری از ظرفیــت رســانه هــای نویــن و بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود فرماندهی انتظامی اســتان‬ ‫ســعی در هرچــه بهتــر برگــزار شــدن ایــن پویــش خواهــد داشــت و از تمامــی کســانی کــه در ایــن پویــش‬ ‫می تواننــد بــه کــودکان ســایبری کمــک نماینــد دعــوت بعمــل اورد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه حضــور کــودکان در فضــای مجــازی و در راســتای ارتقــاء اگاهی های‬ ‫اجتماعــی در خصــوص شــیوه صحیــح اســتفاده دانــش امــوزان از ایــن فضــا و همچنیــن بــرای پیشــگیری از‬ ‫اســیب هــای ناشــی از اســتفاده ناصحیــح از فضــای مجــازی بــرای کــودکان مــی طلبــد کــه والدیــن بــه ایــن‬ ‫پویــش توجــه ویــژه ای داشــته باشــند و در کاهــش شــکاف دیجیتــال بیــن خــود و کــودکان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پلیــس فتــا حامــی کــودکان در فضــای مجــازی ســت افــزود‪ :‬کــودکان بــرای اســتفاده از‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری شــخصی کــه بــا‬ ‫ترفنــدی خــاص اقــدام بــه ســرقت ارز دیجیتــال‬ ‫بــه ارزش بیــش از ‪ 600‬میلیــون تومــان از‬ ‫حســاب دوســت خــود کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی قهرمــان طالــع گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫مراجعــه شــاکی بــه پلیــس فتــا و اعــام اینکــه‬ ‫شــخصی بــا نفــوذ بــه کیــف پــول دیجیتــال وی‬ ‫اقــدام بــه خالــی کــردن ارزهــای موجــود در کیــف‬ ‫را کــرده‪ ،‬خواســتار پیگیــری و کشــف پرونــده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫بــا بررســی های اولیــه مســتندات دیجیتالــی‬ ‫ارائــه شــده توســط شــاکی و انجــام اقدامــات‬ ‫تخصصــی پــی بردنــد کــه رمــز کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال شــاکی توســط یکــی از دوســتان وی‬ ‫بصــورت تصویربــرداری بــه ســرقت رفتــه و‬ ‫توســط وی خالــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قهرمــان طالــع اظهــار داشــت‪ :‬پــس‬ ‫از تجمیــع اطالعــات بــه دســت امــده و انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی در نهایــت متهــم پرونــده‬ ‫شناســایی و بــه همــراه تجهیــزات فنــی بــه‬ ‫پلیــس فتــا منتقــل و ضمــن تکمیــل پرونــده در‬ ‫اختیــار مقامــات قضایــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان گفــت‪ :‬فعالیــن‬ ‫حــوزه ارز دیجیتــال بــرای انجــام هرگونه فعالیت‬ ‫در ایــن زمینــه شــخصا ً اقــدام کــرده و بــه هیــچ‬ ‫وجــه بــه کســی اعتمــاد نکــرده و اطالعــات‬ ‫خصوصــی خــود را بــه هیــچ طریقــی در اختیــار‬ ‫دیگــران قــرار ندهنــد‪ ،‬کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و‬ ‫انجــام مشــاوره بــا کارشناســان از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫قســمت مرکــز فوریت هــای ســایبری و همچنیــن‬ ‫تمــاس بــا شــماره ‪ 096380‬اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫فشار گروه دوستان‬ ‫و همساالن‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل مهم مصرف مواد‬ ‫اعتیاداور‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪462‬‬ ‫کالهبرداری انالین با ترفند‬ ‫حراج روز مادر‬ ‫پلیــس فتــا اســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن‬ ‫والدت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) و روز زن ‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایــش حــراج فروشــگاه های اینترنتــی هســتیم‪ ،‬مراقــب‬ ‫کالهبــرداران انالیــن در حراج هــای روز مــادر باشــید‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی محمدپــور» اظهــار داشــت‪:‬بر ایــن اســاس‬ ‫بســیاری از کاربــران بــا توجــه بــه شــرایط منحــوس کرونــا و‬ ‫همچنیــن محدودیت هــای زمانــی و مکانــی تــاش دارنــد تــا‬ ‫بــا خریــد از فروشــگاه های اینترنتــی کــه ارســال محمولــه را‬ ‫نیــز بــه عهــده دارنــد‪ ،‬بتوانــد کادوی مــورد نظــر خــود را در‬ ‫روز والدت حضــرت فاطمــه (س) بــه مــادر و همســر خــود‬ ‫تقدیــم کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدپــور ادامــه داد‪ :‬کالهبــرداران نیــز از‬ ‫ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرده و اقــدام بــه طراحــی‬ ‫ســایت هایی در ظاهــر فروشــگاه های انالیــن کــرده و بــا‬ ‫عنــوان حراج هــای بــزرگ و اســتثنایی تبلیغــات گســترده ای‬ ‫انجــام داده و بــا ادعــای تخفیــف بــاال روی کاالهــای خــود‬ ‫ســعی می کننــد شــهروندان را فریــب دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬یکــی از روش هــای دیگــر‬ ‫کالهبــرداری در حراجی هــای اینترنتــی بــه ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه کاالی تبلی ـغ شــده بــا کاالی تحویــل داده شــده‬ ‫بــه خریــدار از نظــر کیفیــت و مشــخصات و همچنیــن از‬ ‫نظــر اصالــت و جنــس کاال متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هنمچنیــن مجرمــان ســایبری بــا قــرار دادن‬ ‫درگاه هــای پرداخــت جعلــی در ســایت خــود‪ ،‬اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی کاربــران را هنــگام پرداخــت مبلــغ ســرقت‬ ‫کــرده و حســاب انهــا را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬بهتریــن‬ ‫روش بــرای شناســایی درگاه هــای پرداخــت معتبــر توجــه‬ ‫بــه ایــن نکتــه اســت کــه همــه درگاه هــای پرداخــت اصلــی‬ ‫و معتبــر دارای دامنــه ‪ shaparak.ir‬در ادرس اینترنتــی‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬همچنیــن کاربــران مدنظــر داشــته باشــند‬ ‫کــد امنیتــی درگاه های بانکــی بــا هربــار ‪ refresh‬کــردن‬ ‫تغییــر می کنــد‪ ،‬ولــی معمــوال در اکثــر صفحــات فیشــینگ‬ ‫کــد امنیتــی بــه صــورت عکــس بــوده وبــا ‪ refresh‬کــردن‬ ‫تغییــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هموطنــان گرامــی می توانند ‬ ‫اخریــن اموزش هــای الزم و هشــدارهای ســایبری را از‬ ‫طریــق راه ارتباطــی ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬دریافــت کننــد‪ ،‬ضمــن ان کــه در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بخــش گــزارش مردمــی اعــام کننــد‪.‬‬ ‫کاالی معیوب به جالی‬ ‫در سن نوجوانی است‪ .‬کاالی اصلی دریافت شد‬ ‫اطالعــات محرمانــه و خصوصــی خــود در فضــای مجــازی بخصــوص‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه افــراد ناشــناس جــدا ًپرهیــز کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬شــهروندان می تواننــد در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــابه یــا‏هرگونــه مــورد مجرمانــه دیگــر ان را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪‎ ‎ www.cyberpolice.ir‬‬ ‫‪‎‬بخــش فوریت هــای ســایبری اطــاع رســانی کننــد‏‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی بایــد دانــش و مهارتهــای الزم را کســب کننــد کــه بایــد تمــام متولیــان امــر در ایــن خصــوص‬ ‫همــکاری الزم را داشــته و حساســیت اجتماعــی نســبت بــه وضعیــت کــودکان در فضــای مجــازی افزایــش‬ ‫یابــد تــا کــودکان بــا شــناخت درســتی از ایــن فضــا گرفتــار اســیب هــا نشــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری در ادامــه هــدف از اجــرای ایــن طــرح خبــرداد و گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا اجــرای طــرح‬ ‫پویــش کــودکان ســایبری بــه اهدافــی نظیــر ارتقــاء ســطح دانــش و مهــارت اســتفاده مناســب و موثــر از‬ ‫فضــای مجــازی در خانــواده هــا و راهکارهــای اثربخــش بــرای ایمــن ســازی فرزنــدان در ایــن فضــا بــه منظــور‬ ‫بهره منــدی بیشــتر از فرصتهــا و پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد جریــان گفتمــان ســواد فضــای‬ ‫مجــازی بــرای کــودکان مبتنــی بــر اموزش هــای پیشــگیری از وقــوع جرایــم ســایبری در کشــور و همچنیــن‬ ‫افزایــش ســطح توجــه جامعــه و رســانه هــا بــه موضــوع کــودکان سایبریدســت یابیــم‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــه تمامــی والدیــن توصیــه کــرد‪ :‬کــودکان و نوجوانان خیلی ســریع فنــاوری های جدید‬ ‫را یــاد مــی گیرنــد و بــا ان اشــنا مــی شــوند پــس ســعی کنیــد اطالعــات خــود را در مــورد فضــای مجــازی و‬ ‫فنــاوری هــای جدیــد بــه روز نگــه داریــد و حتمــا کــودکان خــود را در فضــای مجــازی تنهــا نگذاریــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬هموطنــان مــی تواننــد بــرای بهــره بــرداری از محتواهــای تولیــد شــده در تمامــی‬ ‫حوزه هــای ســایبری بخصــوص مطالــب تولیــد شــده بــا موضــوع کــودکان ســایبری بــه ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir/CYBERKIDS‬مراجعــه و بــا همراهــی ایــن پلیــس در ایــن پویــش حامــی‬ ‫کــودکان در فضــای مجــازی باشــند‪.‬‬ ‫اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫از شناســایی عامــل کالهبــرداری در بســتر شــبکه اجتماعــی‬ ‫واتـس اپ خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســروان محســن نــادی اداره تشــخیص‬ ‫و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر‬ ‫کالهبــرداری مالــی در فضــای مجــازی‪ ،‬پرونــده ای در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬پــس از حضــور شــاکی و اخــذ‬ ‫اظهــارات وی مشــخص شــد از طریــق مشــاهده تبلیغــات‬ ‫فــروش تجهیــزات امنیتــی و حفاظتــی در یــک گــروه واتس اپ‬ ‫مبــادرت بــه خریــد یــک دســتگاه دوربیــن مداربســته نمــوده‬ ‫اســت و در ادامــه هنــگام تحویــل کاال متوجــه کیفیت پایین و‬ ‫معیــوب بــودن کاالی ارســالی می شــود‪.‬‬ ‫ســروان نــادی ادامــه داد ‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا عامــل کالهبــرداری‬ ‫شناســایی و مبلــغ مذکــور بــه حســاب شــاکی بازگردانــده‬ ‫شــد همچنیــن پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬شــهروندان فریــب تبلیغــات جعلــی و‬ ‫قیمت هــای وسوســه کننــده مجرمیــن ســایبری را نخورنــد و‬ ‫هنــگام ســفارش کاال در بســترهای واســط حتمــا معاملــه را‬ ‫بصــورت حضــوری و در اماکــن مجهــز بــه دوربین مداربســته‬ ‫انجــام دهنــد و قبــل از مشــاهده کاال پولــی واریــز نکننــد ‪.‬‬ ‫ســروان نــادی بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت‬ ‫بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاوره و راهنمایی هــای‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی‬ ‫اســتفاده کننــد یــا بــا شــماره مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫بــه شــماره تلفــن ‪ 096380‬موضــوع را بــه کارشناســان مــا‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مســابقات کشــتی ازاد قهرمانــی بزرگســاالن کشــور از صبــح چهارشــنبه ‪ ۲۲‬دی ‪ ۱۴۰۰‬در ســالن امــام خمینــی (ره)‬ ‫مجموعــه ورزشــی ازادی گــرگان اغــاز شــد‪ .‬در ایــن مســابقات ‪ ۱۹۰‬ورزشــکار در قالــب ‪ ۳۴‬تیــم از سراســر کشــور در پنــج‬ ‫م انتخابــی تیــم ملــی نیــز محســوب می شــود‬ ‫وزن بــا هــم بــه رقابــت می پردازنــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مســابقات در حکـ ‬ ‫کادر فنــی تیــم ملــی کشــتی ازاد نیــز در ســالن حضــور داشــته و نظاره گــر ایــن مســابقات هســتند‪.‬‬ ‫‪ -462‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 12‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-462‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪12-- 2022‬‬ ‫ شنبه ‪ 25‬دی ‪15-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عکس‪:‬علی دهقان‬ ‫دکتر حسن ستایش‏‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ُ‬ ‫خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی‬ ‫امام علی (ع) فرمودند ‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫م ت َاْتـِ ه ِ اَت َاکَ ‪.‬فــاََ‬ ‫َ‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫ـان ‪ :‬رِز ٌ ْق ت َطلُبـُ ُه ‪ ،‬و َ رِز ٌ ْق یَطلُبـُـکَ ‪ ،‬فــا ِ ْ ‬ ‫یَــا بـ ْ َ ‬ ‫ن اد َ َم ‪ ،‬الـرِّز ْقُ رِزْقَـ ِ‬ ‫ن ت َکـ ُ ِ ‬ ‫ـن‬ ‫م عَلَــى مَافِیهِ ؛فَــا ِ ْ ‬ ‫ل ُّ ی َـو ْ ٍ ‬ ‫م یَوْمِــکَ ! کَفَــاکَ ک ُ ‬ ‫هـ ِّ ‬ ‫هـ َّ ‬ ‫تَحْم ِـ ‬ ‫ســن َتِکَ عَلَــى َ‬ ‫لْ َ‬ ‫م َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ســن َ ه ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫م لَــکَ َو‬ ‫سـ َ ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫یکَ ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫کَ ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ال َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ســبِقَکَ ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫َکَ ‬ ‫ل‬ ‫ـس‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫َص‬ ‫ات‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫کَ ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫َک‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ا ِ ْ ‬ ‫ِّ‬ ‫ن ْ‬ ‫َ ْ َ ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ْ َ ُ ِ َ َِ‬ ‫ِ َّ َ ِ ْ ُ ُ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ن یُبْطِــىء َ عَنـْـکَ مَاقـد ْ قـدِّر َ لَــکَ ‪.‬‬ ‫ب وَل َـ ْ ‬ ‫ن یَغْلِبَــکَ عَل َی ْـ ه ِ غَالـِ ٌ ‬ ‫ب وَل َـ ْ ‬ ‫اِلَــى رِز ْقِــکَ طَالـِ ٌ ‬ ‫« نهج البالغه گفتار حکیمانه‪» ٣٧٩‬‬ ‫امام علی (ع) فرمود‪:‬‬ ‫اى فرزنــد ادم! روزى دو گونــه اســت یکــى ان روزى کــه تــو به دنبالــش مـى روى‬ ‫و دیگــرى ان روزى کــه به دنبــال تــو مى ایــد و اگــر به دنبالــش نــروى بــاز هــم‬ ‫ـم و غـ ّ ‬ ‫ـم‬ ‫به ســراغ تــو خواهــد امــد بنابرایــن غــم و انــدوه تمــام ســال را بــر هـ ّ ‬ ‫امــروزت اضافــه مکــن‪.‬‬ ‫غــم هــر روز بــراى ان روز کافــى اســت‪.‬اگر در تمــام ســال زنــده بمانــى و جــزء‬ ‫عمــر تــو باشــد خداونــد هــر روز انچــه از روزى بــراى تــو معیــن کــرده اســت بــه‬ ‫تــو مى دهــد و اگــر تمــام ان ســال جــزء عمــر تــو نباشــد چــرا غــم و انــدوه چیــزى‬ ‫را بخــورى کــه مربوط‍ ـ بــه تــو نیسـت ؟ (بــدان) هیچ کــس پیــش از تــو نمى توانــد‬ ‫روزى تــو را دریافــت کنــد و یــا ان را از دســت تــو بیــرون ببــرد و انچــه بــراى تــو‬ ‫مقــدر شــده اســت بــدون تاخیــر بــه تــو مى رســد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال هــدف اصلــى امــام علــی (ع) ایــن اســت کــه انســان ها را از‬ ‫حــرص بــه دنیــا بــازدارد و بــه گونـه اى نباشــند کــه تمــام تــاش و کوشــش ان هــا‬ ‫بــراى به دســت اوردن رزق و روزى باشــد و از وظایــف دیگــر دور بماننــد و لــزوم‬ ‫تحصیــل روزى را بهانــۀ خــود بــراى حــرص بــه دنیــا قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫مى فرمایــد‪«:‬اى فرزنــد ادم!روزى دوگونــه اســت یکــى ان کــه تــو به دنبالــش‬ ‫مــى روى و دیگــرى ان کــه به دنبــال تــو مى ایــد کــه اگــر به دنبالــش نــروى بــاز‬ ‫ـان ‪ :‬رِز ٌ ْق ت َطْلُبـُ ُه ‪ ،‬و َ رِز ْقٌ ‬ ‫هــم به ســراغ تــو خواهــد امــد»؛ (یَــا بـ ْ َ ‬ ‫ن اد َ َم ‪ ،‬الـرِّز ْقُ رِزْقَـ ِ‬ ‫م ت َاْتـِ ه ِ اَتَــاکَ ) ‪.‬‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫یَطْلُبـُـکَ ‪ ،‬فَــا ِ ْ ‬ ‫ـروط اســت بــه تــاش و‬ ‫بــه یقیــن همــۀ روزى هــا مقــدر اســت ولــى بعضــى مشـ ‍ ‬ ‫ـرط حاصــل نشــود فراهــم نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫کوشــش و ســعى و کار کــه اگــر ایــن شـ ‍ ‬ ‫ماننــد روزى هایــى کــه از طریــق کشــاورزى و دامــدارى و صنایع و تجــارت و امثال‬ ‫ان حاصــل مى شــود‪.‬‬ ‫ـرط نیســت بلکه ناخواســته‬ ‫قســم دوم روزى هایى اســت که مشــروط‍ به این شـ ‍ ‬ ‫به ســراغ انســان مى ایــد‪ .‬ماننــد ارث غیــر منتظــره اى کــه بــه انســان مى رســد و یــا‬ ‫ســود کالنــى کــه بــدون تــاش و کوشــش از طریــق ترقــى قیمت هــا و یــا هدایاى‬ ‫غیــر منتظــره عاید انســان مى گــردد‪.‬‬ ‫ان گاه امــام علــی (ع) چنیــن نتیجــه مى گیرد‪«:‬بنابرایــن غم و اندوه تمام ســال‬ ‫ـم امــروزت اضافــه مکــن‪ .‬غــم هــر روز بــراى ان روز کافــى اســت»؛‬ ‫ـم و غـ ّ ‬ ‫را بــر هـ ّ ‬ ‫َ‬ ‫م عَل َى مَــا فِیهِ ) ‪.‬‬ ‫ل ُّ ی َـو ْ ٍ ‬ ‫م یَوْمِــکَ ! کَفَــاکَ ک ُ ‬ ‫هـ ِّ ‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫کَ ‬ ‫َت‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫(فَــاَ تَح ْ ِ ْ َ َّ َ ِ َ‬ ‫درســت اســت کــه انســان بایــد اینده نگــر باشــد و تنهــا بــه فکــر امــروز نباشــد و‬ ‫بــه همیــن دلیــل در دنیایــى کــه مــا زندگــى مى کنیــم دولت هــا برنامه هــاى پنــج‬ ‫ســاله و ده ســاله و پنجــاه ســاله دارنــد‪ .‬منظــور امــام علــی (ع) ایــن اســت کــه‬ ‫حریصــان را از حــرص زیــاد بــازدارد تــا بــه بهانــۀ تامیــن اینــده‪ ،‬شــب و روز در‬ ‫فکــر دنیــا نباشــند‪.‬‬ ‫انــگاه امــام علی(ع)بــه اســتدالل روشــنى پرداختــه‪ ،‬مى فرمایــد‪« :‬اگــر در تمــام‬ ‫ســال زنــده بمانــى و جــزء عمــر تــو باشــد خداونــد هــر روز انچــه از روزى بــراى تــو‬ ‫معیــن کــرده اســت بــه تــو مى دهــد و اگــر تمــام ان ســال جــزء عمــر تــو نباشــد‬ ‫ن ت َکـ ُ ِ ‬ ‫ـن‬ ‫چــرا غــم و انــدوه چیــزى را بخــورى کــه مربوطـ‍ بــه تــو نیس ـت ؟»؛ (فَــا ِ ْ ‬ ‫م ل َکَ ؛‬ ‫سـ َ ‬ ‫ســیُوْتِیکَ فِــی ک ُ ‬ ‫ســن َ ه ُ م ِـ ْ ‬ ‫ال َّ‬ ‫ن عُمُــرِکَ فَــا ِ َّ‬ ‫ل ِّ غَـد ٍ جَدِید ٍ مَا ق َ َ‬ ‫ن الل ّـ َ ه ت َ َعالَــى َ‬ ‫ـس لَــکَ ) ‪.‬‬ ‫م فِیَمــا ل َیْـ َ ‬ ‫ن عُمُــرِکَ فَمَــا ت َْصنـَ عُ بِالْه َـ ِّ ‬ ‫ســن َ ه ُ م ِـ ْ ‬ ‫م ت َکـ ُ ِ ‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫و َ ا ِ ْ ‬ ‫ـن ال َّ‬ ‫بســیارند کســانى کــه بــراى به دســت اوردن درامدهــاى هنگفــت دســت و پــا‬ ‫مى زننــد در حالــى کــه تنهــا بخــش کوچکــى را از ان مصــرف کــرده و بقیــه را بــراى‬ ‫وارثــان خــود مى گذارنــد و در واقــع تالشــگران خســته و بى مزدند‪.‬هــدف امــام‬ ‫علــی(ع) ایــن اســت کــه ایــن گــروه از افــراد را از تالش هــاى بى حــد و حســاب‬ ‫کــه ارامــش دنیاونجــات اخــرت را بــر بــاد مى دهــد بــازدارد‪.‬‬ ‫و به گفتۀ شاعر‪:‬‬ ‫ان که مکنت بیش از ان خواهد که قسمت کرده اند‬ ‫گو طمع کم کن که زحمت بیش باشد بیش را در اخرین‬ ‫جمله به نکتۀ دیگرى در همین باره اشاره کرده‪ ،‬مى فرماید‪:‬‬ ‫«(بــدان) هیچ کــس پیــش از تــو نمى توانــد روزى تــو را دریافــت کنــد و یــا ان را‬ ‫از دســت تــو بیــرون ببــرد و انچــه بــراى تــو مقــدر شــده اســت بــدون تاخیــر بــه تــو‬ ‫ب ‪ ،‬و َ ل َـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ب و َ ل َـ ْ ‬ ‫ســبِقَکَ اِلَــى رِز ْقِــکَ طَالـِ ٌ ‬ ‫مى رســد»؛ (و َ ل َـ ْ ‬ ‫ن یَ ْ‬ ‫ن یَغْلِبَــکَ عَل َی ْـ ه ِ غَالـِ ٌ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫یُبْطِــىء َ عَنـْـکَ مَــا قـد ْ قـدِّر َ لَــکَ ) ‪.‬‬ ‫لسان الغیب حافظ شیرازی فرماید‪:‬‬ ‫بشنو این نکته که خود را ز غم ازاده کنی‬ ‫خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی‬ ‫اخراالمر گل کوزه گران خواهی شد‬ ‫حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‏گویشهای منطقه بجنورد‏‪:‬‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه «جرگالن»‬ ‫خراسان شمالی‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫جــرگالن نــام دهســتانی بــه مرکزیــت روســتای یکــه ســئود‬ ‫از شهرســتان راز و جــرگالن اســت کــه در ‪ 64‬کیلومتــری‬ ‫شــمال غربــی شــهر راز در اســتان‏خراســان شــمالی قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن دهســتان از شــمال هــم مــرز بــا ترکمنســتان ‪ ,‬از‬ ‫جنــوب بــه شــهر راز و از غــرب و جنــوب غربــی بــه شــهر مــراوه‬ ‫تپــه (در‏اســتان گلســتان) محــدود میگــردد‪ .‬در محــدوده ایــن‬ ‫دهســتان ‪ 52‬روســتا و ‪ 40‬مزرعــه و مــکان وجــود دارد‏‪.‬‬ ‫متاســفانه جــرگالن بــه عنــوان منطقــه ترکمــن نشــین کــه‬ ‫وســعت زیــادی از شهرســتان راز جــرگالن را در بــر مــی گیــرد‬ ‫از نظــر پیشــینه در ادبیــات‏تاریخــی ایــران زمیــن چنــدان‬ ‫جایگاهــی نــدارد ‪ .‬مثــا ً در گیتاشناســی ایــران ( دایــره‬ ‫المعــارف جغرافیایــی ایــران ) اساســا ًنامــی از جــرگالن بــرده‬ ‫نشــده‏اســت‪.‬‏‬ ‫در کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی ابادی هــای کشــور نیــز‬ ‫بــه جــرگالن بــه عنــوان مدخــل خاصــی کــه بــه توپوگرافــی‬ ‫ایــن منطقــه بپــردازد اشــاره ای نشــده ؛ ‏ولــی در معرفــی‬ ‫ابادی هــای کــه تحــت پوشــش ایــن دهســتان هســتند بــه‬ ‫عنــوان «جــر کالن» ذکــر گردیــده اســت‪.‬‏‬ ‫در حقیقــت‪ ,‬تصــور بــر ایــن بــوده کــه ایــن کلمــه مرکــب از دو‬ ‫جــزء «جــر» و «کالن» اســت کــه اگــر بــر اســاس فرهنگ های‬ ‫معتبــر‪ ,‬واژه «جــر» را بــه‏معنــای شــکاف زمیــن یــا خنــدق و‬ ‫« کالن » را هــم بــه معنــای بــزرگ در نظــر بگیریــم مفهــوم‬ ‫خنــدق بــزرگ وجــه تســمیه ای اســت کــه بــا واقعیــت هــای‬ ‫‏جغرافیایــی ایــن منطقــه تناســب نــدارد‪ .‬گــو اینکــه ایــن نــوع‬ ‫تعییــن وجــه تســمیه بــدون توجــه بــه تلفــظ بومــی و گویشــی‬ ‫کــه ایــن واژه بــدان تعلــق دارد‏صــورت گرفتــه و جــرگالن‬ ‫بــه صــورت جــر کالن کــه کلمــه ای اشــنا و مانــوس بــا زبــان‬ ‫فارســی اســت ارائــه شــده اســت ‏‪.‬‬ ‫برخی می گویند این واژه تحریف شده ترکیب«جلگه کالن»‬ ‫اســت؛ یعنــی جلگــه بــزرگ ‪ .‬در مــورد ایــن فرضیــه نیــز مــی‬ ‫تــوان گفــت کــه اوال ً‏موقعیــت طبیعــی غالــب ابادی هــای‬ ‫ایــن دهســتان تپــه ای اســت و تعبیــر «جلگــه کالن» در‬ ‫اینجــا محلــی از اعــراب نــدارد‪ .‬ثانیــا ًاز نظــر قواعــد‏تغییــرات‬ ‫اوایــی در زبــان شناســی همزمانــی و در زمانــی‪ ,‬تبدیــل کلمــه‬ ‫«جلگــه کالن » بــه « جــرگالن » قاعدهمنــد و طبیعــی بــه‬ ‫نظــر نمی رســد‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر معتقدنــد جــرگالن صــورت دیگــری از جَرگِلَــن‬ ‫اســت ‪ .‬در ایــن ترکیــب« جَــر » بــه معنــای رودخانــه تلقــی‬ ‫شــده و گِل َن از ریشــه فعلی «‏گلماق » در زبان ترکی‪،‬نقش‬ ‫اســم فاعــل یــا صفــت حالیــه بــه معنــی « در حــال امــدن »‬ ‫را ایفــا مــی کنــد ؛ یعنــی رود همیشــه روان؛ کــه کنایــه از رود‬ ‫‏چندیــر اســت‏‪.‬‬ ‫‏ ایــن فرضیــه نیــز ایراداتــی دارد ‪ .‬زیــرا اوال ًاز گذشــته هــای‬ ‫دور‪،‬نــام ایــن رودخانــه چندیــر بــوده کــه نــام یکــی از قبایــل‬ ‫ترکمــن اســت و دلیلــی نــدارد بــه‏رودخانــه جــرگالن تغییر یابد‬ ‫تــا بتوانــد بــه کل منطقــه ای کــه ایــن رود در ان جریــان دارد‬ ‫تعمیــم داده شــود ‪ .‬اگــر قــرار بــر تعمیــم نــام رود خانــه باشــد‬ ‫‏همــان نــام چندیــر را هــم مــی تــوان بــه جــای جــرگالن بــه‬ ‫سراســر منطقــه تعمیــم داد ‪ .‬ثانیــا ً «جَــر » در زبــان ترکمنــی‬ ‫بــه معنــای رودخانــه نیســت و ثالثــا ً‏گِلَــن بــه معنــای کســی‬ ‫اســت کــه «در حــال امــدن» اســت؛ نــه روان یــا رونــده کــه‬ ‫بتوانــد صفتــی بــرای رودخانــه باشــد‪.‬‏‬ ‫بنابرایــن‪ ,‬از ایــن وجــه تســمیه هــای عامیانــه و غیرعلمــی در‬ ‫گذریــم و ســراغ منابــع تاریخــی برویــم و ببینیــم کــه تاریــخ در‬ ‫ایــن زمینــه چــه اطالعاتــی بــه‏دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫‏ عــاوه بــر کتابهــای مرجــع فــوق الذکــر ‪ ,‬در کتابهــا و منابــع‬ ‫تاریخــی نیــز تــا انجــا کــه نگارنــده بــه انهــا دسترســی داشــته‬ ‫هیــچ ذکــری از جــرگالن بــه ‏عمــل نیامــده اســت‪ .‬در‬ ‫نقش ـه های جغرافیایــی قدیمــی و اطلــس هــای تاریخــی و‬ ‫حتــی در منابــع متاخــر نیــز کــه موضــوع حــوادث سیاســی این‬ ‫منطقــه‏بــوده یــادی از جــرگالن نشــده اســت ‏‪.‬‬ ‫‏ مثــا ً در برخــی قراردادهایــی کــه بیــن ایــران و روســیه‬ ‫منعقــد گردیــد نامهــای رودخانــه چندر(چندیــر) و ســمبار‬ ‫و روســتاهایی ماننــد نخــور ‪ ,‬گرمــاب‪,‬‏قاتلیــس ( قتلیــش )‬ ‫و قلعــه غالمــان و کــوه مــی ســی نــو بــه مناســبت در متــن‬ ‫قــرارداد هــا ذکــر گردیــده امــا هیچــگاه کلمــه جــرگالن بــه‬ ‫چشــم نمــی‏خــورد ( مرزهــای ایــران ‪ ,‬ص ‪. ) 12‬‏‬ ‫ایــن نشــان مــی دهــد کــه جــرگالن بــه عنــوان یــک نامــواژه‬ ‫بیشــتر در افــواه خــود تراکمــه ایــن منطقــه و اقــوام و ملــل‬ ‫اطراف ان ســاری و جاری بوده‏اســت و به رســمیت شــناختن‬ ‫و ثبــت هویــت ان در اســناد رســمی بــه زمانــی بــاز مــی گــردد‬ ‫کــه در تقســیمات کشــوری بــه عنــوان یکــی از دهســتان هــای‬ ‫‏شهرســتان بجنــورد انتخــاب شــده اســت ‏‪.‬‬ ‫البتــه منطقــه جــرگالن قبــل از ورود ترکمنهــا بــه ایــن منطقــه‬ ‫بــی نــام نبــوده و در اســناد و مــدارک دولتــی اســم و رســمی‬ ‫داشــته اســت کــه بــر اســاس‏اســناد و منابــع تاریخــی و طبــق‬ ‫قرایــن موجــود جــرگالن جــزء منطقه وســیعی به نام « ســاری‬ ‫قامیــش » بــوده اســت( همــان) ‏‪.‬‬ ‫چگونگــی اســکان ترکمانــان در ســاری قمیــش بــه ایــن‬ ‫بــاز مــی گــردد چــون انــان از قدیــم االیــام هیچــگاه اطاعــت‬ ‫ســاطین را بــه میــل و خاطــر قبــول‏نمــی کردنــد‪ ,‬لــذا پیوســته‬ ‫در صحراهــای دوردســت اســیای مرکــزی و شــمال ایــران بــه‬ ‫صــورت پراکنــده مــی زیســتند ‪ .‬امــا این قــوم با هجوم مغولها‬ ‫‏تحــت شــدیدترین ضربــات و ویرانــی هــا قــرار گرفتنــد؛ بــه‬ ‫طــوری کــه قبایــل مختلــف ان در ســده ســیزدهم از دســت‬ ‫مغــوالن مهاجــم بــه اعمــاق بیابان‏هــا پنــاه بردنــد و بــه تدریــج‬ ‫بــه کشــاورزی روی اوردنــد ‪.‬‬ ‫در همیــن هنــگام بــود کــه متوجــه شــدند اب رودخانــه‬ ‫جیحــون از کنــاره هــای ان بــه ســوی غــرب ســرازیر شــده و‬ ‫جلگــه بیکــران «ســاری قمیــش » را‏ســیراب نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وانگهــی در ایــن جریــان دریاچــه بزرگــی از اب شــیرین نیــز در‬ ‫ایــن محــل بــه وجــود امــده بــود ‪.‬‏‬ ‫بنابرایــن ترکمــن هــا و ســایر فراریانــی کــه از طوایف مختلف‬ ‫بودنــد در ســاری قمیــش گــرد هــم امدنــد و تصمیــم گرفتند با‬ ‫احــداث شــبکه های پیچیــده‏ابیــاری ماننــد قنــوات و نهرهــای‬ ‫مختلــف بــه زراعــت بپردازنــد‪ .‬انهــا بــه کمــک ایــن شــبکه هــای‬ ‫ابرســانی بیــش از ‪ 50‬هــزار هکتــار زمیــن ابیــاری کردنــد‪.‬‬ ‫‏بخشــی از مــردم نیــز بــه پیشــه وری و بخــش دیگــر دامــداری‬ ‫پرداختنــد (پیدایــش خلــق ترکمــن ‪ ,‬ص ‪.)17‬‏‬ ‫ایــن گروه هــا و طوایــف بعــد از ســالها زندگــی در ایــن‬ ‫منطقــه‪ ,‬محــل ســکونت خــود را جــرگالن نامیدنــد ؛ همــان‬ ‫منطقــه ای کــه نــام ان امــروز موضــوع‏تحقیــق ایــن نوشــتار‬ ‫اســت ؛ و ســاری قمیش که به حوزه وســیعتری از ان اطالق‬ ‫مــی گردیــد بــه تدریــج از ســینه هــا و افــواه زدوده شــد‪ .‬‏‬ ‫هف‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫جش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن وارهابورذاستانگلستان‬ ‫البتــه عنــوان جــرگالن از همــان ابتــدای امــر تقریبــا ًتمامــی‬ ‫مناطــق ترکمــن نشــین خراســان شــمالی را شــامل مــی شــده‬ ‫اســت ؛ بــه طــوری کــه در یــک‏تحقیقــات میدانــی ضمــن‬ ‫پرســش از هویــت ریــش ســفیدان ترکمــن در ایــن منطقــه و‬ ‫مناطــق اینچــه و امنــد و تلــو و ســایر ابادیهــای ترکمــن نشــین‬ ‫‏مانــه و ســملقان و غالمــان‪ ,‬همگــی خــود را جرگالنلــی یــا‬ ‫اهــل جــرگالن معرفــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫حــال ایــن ســوال پیــش مــی ایــد کــه کلمــه جــرگالن از کجــا‬ ‫امــده اســت و چــرا ترکمانــان ایــن منطقــه اصــرار داشــتند خود‬ ‫را جرگالنــی بنامنــد و ریشــه‏خــود را بــه ان پیونــد دهنــد؟‬ ‫در جاینــام شناســی اماکنــی هســتند کــه نــام انهــا در اثــر‬ ‫مهاجــرت یــا کــوچ و یــا عوامــل ناشــی از ان در ایــران بــه‬ ‫وجــود امــده انــد ‪ .‬بدیــن ترتیــب کــه نــام‏محــل زندگــی قبلــی‬ ‫بــرای محــل زندگــی جدیــد نهــاده شــده اســت؛ ماننــد جلفــا‬ ‫در اصفهــان ‪ .‬طبــق شــواهد تاریخــی کــه شــرح ان گذشــت‬ ‫جــرگالن بجنــورد‏نیــز یکــی از ایــن جاینام هاســت کــه ســاکنان‬ ‫ان اعــم از طوایــف مختلــف ‪،‬ترکمانــان مهاجــری هســتند‬ ‫کــه قبــا ًدر منطقــه دیگــری بــه نــام جــرگالن تحــت‏ســلطه‬ ‫مغــوالن زندگــی مــی کردنــد‏‪.‬‬ ‫در تحقیقــات بــه عمــل امــده ‪ ,‬جــرگالن نــام کوهــی در‬ ‫اســتان گبــی التــای در مغولســتان غربــی بــوده اســت کــه‬ ‫تراکمــه منطقــه بجنــورد خــود را بــدان‏منتســب مــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه در ســال ‪ 1924‬شــهری بــه نــام جــرگالن در انجــا‬ ‫تاســیس گردیــد کــه اکنــون بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ 2785‬نفــر‬ ‫و مساحتی به‏وسعت ‪ 368‬کیلومتر مربع در جنوب این‬ ‫کــوه قــرار دارد‪ .‬‏‬ ‫تــا اینجــا اســناد و مــدارک تاریخی نشــان داد کــه واژه جرگالن‬ ‫یــک واژه مغولــی اســت و یــا حداقــل مــی تــوان گفــت کــه در‬ ‫قامــوس و فرهنــگ و تمــدن‏مغولســتان جــای دارد ‪ .‬حــال‬ ‫ســراغ علــم ریشــه شناســی ( اتیمولــوژی ) برویــم و ابعــاد‬ ‫و زوایــای پنهــان و مبهــم ایــن واژه را از منظــر زبانشناســی‬ ‫‏تاریخــی بــاز نماییــم ‏‪.‬‬ ‫در ریشــه یابــی واژه جــرگالن مــی تــوان گفــت کــه ایــن واژه‬ ‫مرکب از جرگه ( به معنای حلقه لشــکر که کلمه چریک نیز‬ ‫از همین ریشــه اســت ) و‏کالن ( به معنای طایفه ) اســت و‬ ‫هــر دو واژه بــه نقــل از کتابهــای فرهنــگ اصطالحــات دیوانــی‬ ‫دوران مغــول ( ص ‪ )109‬و تاریــخ ترکمنهــای‏اســیای میانــه (‬ ‫ص ‪ )240‬ریشــه در زبــان مغولــی دارنــد کــه در ترکیــب ایــن‬ ‫ک » بــرای ســهولت تلفــظ حــذف گردیــده‬ ‫دو واژه‪،‬هجــای « َ‬ ‫و تبدیــل بــه‏جــرگالن شــده اســت‪ .‬در ایــن واکاوی واژگانــی‬ ‫جــرگالن بــه معنــای طایفــه ای اســت کــه همــواره حلقــه ای از‬ ‫لشــکر را تشــکیل مــی دهنــد‏‪.‬‬ ‫ریشــه ایــن حلقــه بــه ایــن بــاز گــردد کــه وقتــی مغــوالن‬ ‫در جایــی فــرود مــی امدنــد بــه صــورت دایــره بــزرگ قــوم‬ ‫خــود را در میــان مــی گرفتنــد و بعــد از‏ایــن روش در‬ ‫جنــگ بهــره مــی گرفتنــد تــا بیگانــه نتوانــد میانشــان راه‬ ‫یابــد (پیشــین‪ ,‬ص‪)207‬‬ ‫همچنیــن مــی تــوان بــر ســیاق جاینام هــای فارســی واژه‬ ‫جــرگالن را مرکــب از جرگــه ( کــه در لغــت بــه معنــای همــان‬ ‫حلقــه لشــکر اســت) و پســوند « الن‏‏» ( بــه معنــای محــل‬ ‫و مــکان کــه در ترکیــب بســیاری از شــهرها و روســتاهای‬ ‫ایــران دیــده مــی شــود ) دانســت و معنــای جــای حلقــه زدن‬ ‫لشــکریان را از‏ان دریافــت کــرد‪.‬‏‬ ‫بنابراین از یک سو ریشه دار بودن این واژه در زبان مغولی‬ ‫نشــان می دهد که لفظ جرگالن در خراســان‏شــمالی همان‬ ‫جرگالن مغولســتان اســت که ترکمانان انجا بعد از رهایی از‬ ‫ســلطه چنگیزیــان بــا خــود بــه این‏منطقــه اورده اند ‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر تعلــق ایــن واژه بــه قامــوس و فرهنــگ ان قــوم‪ ,‬مفیــد‬ ‫ایــن معناســت کــه اینــان‏از حلقــه لشــکریان بــه عنــوان یــک‬ ‫تاکتیــک جنگــی اســتفاده مــی کردنــد ‪ .‬بــه همیــن دلیــل ان را‬ ‫جــرگالن خوانــده‏اند‏‪.‬‬ ‫بارویکرد تحقق شعار سال ودولت اسالمی‬ ‫قالب های جشنواره‪:‬خبر‪،‬گزارش‪،‬تیتر‪،‬مصاحبه ‪،‬مقاله یادداشت‪،‬عکس‪،‬موشن گرافیک و فیلم کوتاه‬ ‫زمان نحوه ارسال اثار‪10‬بهمن ماه به صورت حضوری با ارسال به دبیرخانه جشنواره در کلیه پیام رسان ها ‪09113735078‬‬ ‫ادرس دبیرخانه‪:‬گرگان میدان شهیدقندهاری جنب اداره راهنمایی رانندگی‪ ،‬ساختمان امام رضا ‪ ،‬طبقه اول‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!