روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 461 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 461

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 461

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 22 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/12 -‬ژانویه ‪ /9 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪461‬‬ ‫ّ‬ ‫تفکر و عبرت اموزی‬ ‫بهترین راه ادب اموزى‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫واکاوی زبانشناختی واژه‬ ‫« براکه »‬ ‫در شمال خراسان‬ ‫کدی را قرار ندهید‬ ‫‪8‬‬ ‫من بالتکلیف و سرگردان هستم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫»‬ ‫افتتاح هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫مسکونی روستایی‬ ‫گلستان در دهه فجر‬ ‫بعــد از خــروج از اتــاق پزشــک کنــار یکــی از بیمــه شــدگان نشســتم کــه زیــر پوشــش بیمــه ســامت‬ ‫بــود و وی بیشــترین گالیــه اش از معطلــی بابــت ایــن بــود کــه ایــن پزشــک صبح هــا در مطب حضور‬ ‫نــدارد ‪ ،‬منشــی زمــان حضــور همــه بیمــاران را یــک زمــان اعــام مــی کنــد و این موضــوع باعث تجمع‬ ‫بیمــاران و معطلــی خواهــد شــد و در عیــن حــال هیــچ وقــت زمــان الزم بــرای اعتراض یــا اعالم گالیه‬ ‫بــه پزشــک را نداشــته انــد چــون تــا بــه داخــل اتــاق پزشــک رفتــه انــد ‪ ،‬پزشــک یــک تــا دو جملــه از‬ ‫عالیــم درد انهــا پرســیده و انهــا خــارج شــده انــد‪....‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چرا صداقت داشتن‬ ‫مهم است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزهایی از جنس‬ ‫مقاومت و فرهنگ‬ ‫در راســتای تحقٌــق فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی مبنی بر اینکه « شــما روایت کنیدحقایق‬ ‫جامعــه خودتــان و کشــور خودتــان و انقالب تــان‬ ‫را شــما اگــر روایــت نکنید‪،‬دشــمن روایــت‬ ‫می کند؛شــما اگــر انقــاب را روایــت نکنید‪،‬دشــمن‬ ‫روایــت می کنــد؛ شــما اگــر حادثــه دفــاع مقــدّس‬ ‫را روایــت نکنید‪،‬دشــمن روایــت می کند‪،‬هــر جــور‬ ‫دلــش می خواهــد؛ توجیــه می کنــد‪،‬دروغ می گویــد‬ ‫(ان هــم‪ ۱۸۰‬درجــه خــاف واقــع) جــای ظالــم و‬ ‫مظلــوم راعــوض مــی کند‪ » .‬به نقــل تاریخ و وقایع‬ ‫ایــن روزهــای انقــاب اســامی ایــران می پردازیــم ‪.‬‬ ‫تقــارن ایــن روزهــا بــا یادمــان خاطــرات‬ ‫تلــخ و شــیرین دوران دفــاع مقــدس مــردم‬ ‫ایــران و اســتحکام بنــای اســتوار امــام راحــل‬ ‫عظیم الشــان(ره) ‪،‬مــا را بیــاد روزهایــی مــی انــدازد‬ ‫کــه رزمنــدگان شــجاع ســپاه اســام متشــک ّل‬ ‫از ارتــش‪ ،‬ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و‬ ‫بســیج مردمــی در عملیات هــای نظامــی کوچــک‬ ‫و بــزرگ عرصــه را بــر اشــغالگران تنــگ کردنــد ‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن عملیات هــا در عمــق خــاک عــراق‬ ‫عمــا رژیــم بعثــی عــراق را بــه زانــو دراورد‪.‬‬ ‫‪ _۱‬عملیات نامنظم ظفر ‪ ،۵‬عمق ‪ ۲۰۰‬کیلومتری‬ ‫اســتان هــای کرکــوک‪ ،‬دهــوک و دیاله ی عراق‬ ‫رزمنــدگان اســام در قــرارگا ه رمضــان ســپاه ‬ ‫ی در ســال‪ ۱۳۶۶‬با نفوذ به ‬ ‫ب اســام ‬ ‫ن انقال ‬ ‫پاســدارا ‬ ‫ی بــا اجــرای ‬ ‫ن طـ ‬ ‫ی جبهـ ه دشــم ‬ ‫عمــق‪ ۲۰۰‬کیلومتــر ‬ ‫ن را‬ ‫ی و نفــوذی‪ ،‬دشــم ‬ ‫ت پی درپـ ‬ ‫چنــد رشــت ه عملیــا ‬ ‫گ درگیــر نمــود ه و توان ‬ ‫ی جبهـ ه جنـ ‬ ‫در محــور شــمال ‬ ‫ی کوهســتانی ‬ ‫ق را بـ ه محورهــا ‬ ‫ش عــرا ‬ ‫ی از ارتـ ‬ ‫باالیـ ‬ ‫ف کــرد‪.‬‬ ‫ق معطــو ‬ ‫ن عــرا ‬ ‫کردســتا ‬ ‫ن کــرد عراق ـی ‬ ‫ی معارضــا ‬ ‫ن میــان‪ ،‬همــکار ‬ ‫در ای ـ ‬ ‫ی را‬ ‫ی فراوانــ ‬ ‫ی کارگشــا بــود و پیروزی هــا ‬ ‫بخوبــ ‬ ‫ن و بهره بــرداری ‬ ‫ی دشــم ‬ ‫ی ایجــاد ســر در گمــ ‬ ‫بــرا ‬ ‫ی جبهــه ‬ ‫ط پدافنــد ‬ ‫ی در خطــو ‬ ‫ی خــود ‬ ‫نیروهــا ‬ ‫ت ظفــر‪ 5‬در‬ ‫ی بــ ه همــرا ه داشــت‪ .‬عملیــا ‬ ‫شــمال ‬ ‫ی و بــا اجــرای ‬ ‫ت تهاجمــ ‬ ‫ن راســتا و بــ ه صــور ‬ ‫همیــ ‬ ‫ش در شــامگا ه ‪ 66/10/ 22‬اغــاز شــد‪ .‬نیروهــای ‬ ‫اتـ ‬ ‫م اللـ ه علیهــا)‬ ‫ن رمــز یــا زهرا(ســا ‬ ‫ی بــا شــنید ‬ ‫خــود ‬ ‫ت مواضـع ‬ ‫ی در پشـ ‬ ‫بــا نفــوذ بـ ه عمــق‪ ۲۰۰‬کیلومتــر ‬ ‫ع در اســتان های دهوک‪ ،‬کرکــوک‬ ‫دشــمن‪ ،‬واقــ ‬ ‫ی ارتــش ‬ ‫ن مرکــز نظامــ ‬ ‫م چندیــ ‬ ‫و دیالــه بــ ه انهــدا ‬ ‫ی عمل ‬ ‫ت نیروهــا ‬ ‫ن عملیــا ‬ ‫ی ایـ ‬ ‫ق پرداختنــد‪ .‬طـ ‬ ‫عــرا ‬ ‫ی دشــمن ‬ ‫ق شــدند ‪ ۳۶‬پایــگا ه حفاظت ـ ‬ ‫کننــد ه موف ـ ‬ ‫ف بــر شــهر دیرلــوک‪ ،‬مرکــز‬ ‫ی مشــر ‬ ‫بــر بلندی هــا ‬ ‫ی و مخابراتی ‬ ‫ی و ســتاد‪ ،‬ترابری ‪ ،‬مهندسـ ‬ ‫فرمانده ‬ ‫ن در‬ ‫ی دشــم ‬ ‫لشــکر عــراق‪ ،‬پایــگا ه و پاســگاه ها ‬ ‫ی «شیالدیزه» و «عمادیه» و مراکز‬ ‫مسیر شهرها ‬ ‫ن از جمل ه مرکز اســتخبارات ‬ ‫ی دشــم ‬ ‫ی و نظام ‬ ‫دولت ‬ ‫م ســاخت ه و تعدادی ‬ ‫ث در منطق ه را منهد ‬ ‫ب بع ‬ ‫حز ‬ ‫ک فرونــد‬ ‫ن ازجملــه‪ :‬یـ ‬ ‫ت دشــم ‬ ‫ت و ادوا ‬ ‫از تجهیــزا ‬ ‫‪7‬‬ ‫خوشحالی مردم‪ ،‬گالیه مندی‬ ‫پزشکان برای نوشتن‬ ‫نسخه الکترونیک‬ ‫جاده ترانزیتی نفت ‪۱۶‬‬ ‫کیلومتر زیرسازی‬ ‫و اسفالت می شود‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫در اختیار سایرین هیچ‬ ‫ک و ســنگین ‪۷‬‬ ‫هواپیمــا ‪ ۴۶‬دســتگا ه خــودرو ســب ‬ ‫ک انبار مهمــات را نابود‬ ‫دســتگا ه لــودر و بولــدوزرو یـ ‬ ‫ن عملیــات چهــار گــردان ‬ ‫ن در ایــ ‬ ‫ســازند‪ .‬همچنیــ ‬ ‫ی شــد و‬ ‫ق متالشــ ‬ ‫ک عــرا ‬ ‫ی شــهر دیرلــو ‬ ‫حفاظتــ ‬ ‫ن کشــت ه و زخمــی ‬ ‫ی دشــم ‬ ‫ن از نیروهــا ‬ ‫دوهــزار تــ ‬ ‫و اســیر شــدند ‪ .‬ســه دســتگا ه نفربــر زرهــی‪ ،‬ی ـک ‬ ‫قبضـ ه ضدهوایــی‪ ،‬دو قبضـ ه خمپاره انــداز‪ ،‬صدهــا‬ ‫ی مهمــات ‬ ‫ک و مقــدار زیــاد ‬ ‫ح ســب ‬ ‫قبضــ ه ســا ‬ ‫ی افتــاد‪.‬‬ ‫ی خــود ‬ ‫ت نیروهــا ‬ ‫ن نیــز ب ـ ه دس ـ ‬ ‫دشــم ‬ ‫‪ _۲‬عملیات کربالی ‪ ،۶‬شمال سومار‬ ‫عملیــات کربالی شــش با رمزیافاطمه الزهــراء (س)‬ ‫در منطقــه عمومــی ســومار( بــه وســعت تقریبــی ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مربــع) اغاز شــد‪.‬‬ ‫ایــن عملیــات توســط نیــروی زمینــی ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــه منظــور ازادســازی‬ ‫ارتفاعــات مهــم شــمال شــرقی نفــت شــهر طراحــی‬ ‫و اجــرا شــد‪.‬‬ ‫جغرافیــای طبیعــی نفــت شــهر وارتفاعــات مــرزی‬ ‫منطقه‪ ،‬این شهر را از موقعیت نظامی مستحکم تری‬ ‫بــر خــوردار کــرد نفــت شــهر در ‪ 1359 /7/2‬اشــغال شــد‬ ‫و تــا اخــر جنــگ در اشــغال دشــمن باقــی مانــد ‪.‬‬ ‫عملیــات کربــای ‪ ۶‬کــه بــرای ازادی نفــت شــهر‬ ‫و تصــرف نفــت خانــه عــراق صــورت گرفــت امــا‬ ‫متاســفانه نتیجــه ی متصــور از عملیــات طراحــی‬ ‫شــده حاصــل نشــد ‪.‬‬ ‫درایــن عملیــات نیروهــای پیــاده ‪ ،‬زرهــی و هوابــرد‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی ایــران حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫تلفــات دشــمن کشــته و زخمــی شــدن ســه هــزار‬ ‫نفــر ‪،‬انهــدام بیســت تانــک و نفربــر یــازده هواپیمــا‬ ‫دو بالگــرد و غنیمــت گرفتــن ده هــا تانــک و نفربــر‬ ‫توضیحــات در حالیکــه تمامــی نیــروی ســپاه بــرای‬ ‫عملیات کربالی ‪ ۵‬بســیج شــده بود ‪ ،‬ارتش جهت‬ ‫اجــرای یــک حملــه انحرافــی کــه هــم جلــوی انتقــال‬ ‫نیروهــای عراقــی بــه ســمت بصــره گرفتــه شــود و‬ ‫هــم هــدف مهمــی داشــته باشــد ‪ ،‬وارد عمــل شــد‪.‬‬ ‫امــا حضــور نیروهــای دشــمن بــر روی ارتفاعــات‬ ‫منطقــه و نــوع عملیــات نیــروی ارتــش در دل‬ ‫دشــت باعــث عــدم الفتــح ایــن عملیــات گردیــد ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬تشکیل شورای انقالب‬ ‫بــا اوج گیــری نهضــت اســامی در ســال ‪،۱۳۵۷‬‬ ‫اندیشــه شــکل گیــری « شــورای انقــاب» در میــان‬ ‫روحانیــون معتمــد امــام پدیــد امــد کــه در ســفر‬ ‫شــهید مطهــری بــه پاریــس‪ ،‬ایــن طــرح بــا امــام‬ ‫در میــان گذاشــته شــد‪ .‬امــام در ‪ ۲۲‬دی ‪، ۱۳۵۷‬‬ ‫فرمــان تشــکیل شــورای انقــاب را صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫در بخشــی از ایــن فرمــان امــده اســت‪ « :‬بــه‬ ‫موجــب حــق شــرعی و بــر اســاس رای اعتمــاد‬ ‫اکثریــت قاطــع مــردم ایــران که نســبت بــه اینجانب‬ ‫ابــراز شــده اســت‪ ،‬در جهــت تحقــق اهــداف‬ ‫اســامی ملــت‪ ،‬شــورایی بــه نــام شــورای انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬مرکب از افراد با صالحیت و مســلمان و‬ ‫متعهــد و مــورد وثــوق‪ ،‬موقتا تعیین شــده و شــروع‬ ‫بــه کار خواهنــد کــرد ‪ ...‬ایــن شــورا موظف به انجام‬ ‫امــور معیــن و مشــخصی شــده اســت‪ ،‬از ان جملــه‬ ‫ماموریــت دارد تــا شــرایط تاســیس دولــت انتقالــی‬ ‫را مــورد بررســی و مطالعــه قــرار داده و مقدمــات‬ ‫اولیــه ان را فراهــم ســازد‪».‬‬ ‫اعضــای اولیــه ایــن شــورا‪ ،‬شــهید مطهــری‪ ،‬شــهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬ایــت اللــه موســوی اردبیلــی‪ ،‬شــهید‬ ‫باهنــر‪ ،‬ایــت اللــه هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬ایــت‬ ‫اللــه طالقانــی‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب ایــت اللــه‬ ‫خامن ـه ای‪ ،‬ایــت اللــه مهــدوی کنــی‪ ،‬احمــد صــدر‬ ‫حــاج ســید جــوادی‪ ،‬مهنــدس بــازرگان‪ ،‬دکتر یدالله‬ ‫ســحابی‪ ،‬مهنــدس کتیرایــی‪ ،‬سرلشــکر ولــی ا‪...‬‬ ‫قرنــی و ســرتیپ علــی اصغــر مســعودی بودنــد کــه‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب و تشــکیل دولــت موقــت‪،‬‬ ‫دکتــر حســن حبیبــی‪ ،‬مهنــدس عزت الله ســحابی‪،‬‬ ‫دکتــر عبــاس شــیبانی‪ ،‬ابوالحســن بنــی صــدر‪،‬‬ ‫صــادق قطــب زاده‪ ،‬مهنــدس میرحســین موســوی‪،‬‬ ‫احمــد جاللــی و دکتــر حبیــب اللــه پیمــان از اعضای‬ ‫بعــدی شــورای انقــاب بودنــد‪.‬‬ ‫از مهمتریــن فعالیتهــای ایــن شــورا‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫مهنــدس بــازرگان بعنــوان نخســت وزیــر دولــت‬ ‫موقــت‪ ،‬تصویــب اساســنامه ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬ملــی شــدن بانــک هــا‪ ،‬ســامان‬ ‫بخشــیدن بــه دادگاه هــای انقــاب‪ ،‬برگــزاری همــه‬ ‫پرســی دربــاره نظــام جمهــوری اســامی‪ ،‬بررســی‬ ‫پیــش نویــس قانــون اساســی‪ ،‬تصویــب قانــون‬ ‫شــوراهای محلــی‪ ،‬ملــی شــدن صنایــع بــزرگ‪،‬‬ ‫تصویــب اییــن نامــه مجلــس خبــرگان و برگــزاری‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس بــود‪ .‬بــه‬ ‫دنبــال تســخیر النــه جاسوســی و اســتعفای دولــت‬ ‫موقــت‪ ،‬بــا ادغــام دولــت در شــورای انقــاب‪ ،‬در‬ ‫اداره مملکــت‪ ،‬اینگونــه بیــن اعضــای شــورا تقســیم‬ ‫کار شــد‪ :‬ایــت اللــه خامنــه ای ـ دفــاع و پاســداران‪،‬‬ ‫هاشــمی رفســنجانی ‪ -‬وزارت کشــور‪ ،‬شــهید باهنـرـ‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬مهــدوی کنــی ـ کمیتــه و‬ ‫دادگســتری‪ ،‬شــهید بهشــتی ـ جهاد ســازندگی‪ ،‬بنی‬ ‫صــدر ـ وزارت خارجــه‪ ،‬معیــن فــر ـ نفــت‪ ،‬حبیبــی‬ ‫ـ امــوزش عالــی‪ ،‬عــزت اللــه ســحابی ـ برنامــه و‬ ‫بودجــه‪ ،‬میناچــی ـ ارشــاد ملــی‪ ،‬شــهید قدوســی‬ ‫ـ دادگاه انقــاب‪ .‬بــا تصویــب قانــون اساســی و‬ ‫برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس‪،‬‬ ‫اخریــن جلســه شــورای انقــاب در ‪ ۲۶‬تیــر ‪۱۳۵۹‬‬ ‫برگــزار شــد و ایــن شــورا منحــل شــد‪.‬‬ ‫حقیقــت فلســفه وجــودی شــورای انقــاب ایــن‬ ‫بــود کــه امــام راحــل عظیم الشــان ( ره) و همراهان‬ ‫ایشــان بــرای اداره کشــور پــس از فروپاشــی رژیــم‬ ‫منحــوس پهلــوی برنامــه مــدون و تعییــن شــده‬ ‫ای داشــتند و ایــن حــوادث و حــوادث دوران دفــاع‬ ‫مقــدس حکایــت از عمــق تدبیــر ‪ ،‬نــگاه عالمانــه‬ ‫و دقیــق و در کنــار ان توجــه بــه عنایــات الهــی و‬ ‫توســل بــه حضــرات معصومیــن (علیهــم الســام)‬ ‫ّ‬ ‫در ســیره و منــش امــام خمینــی( ره) داشــت و‬ ‫در لحظــه لحظــه زندگــی پربــار ایشــان و حرکــت‬ ‫انقالبــی ایشــان ایــن مســیر کامــا مشــهود و‬ ‫مشــخص بــود ‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ساخت دستگاه پرتابل اندازه گیری دبی‬ ‫و غلظت نشت گاز طبیعی‬ ‫عضو هیات علمی گروه اموزشــی مهندســی مکانیک دانشــگاه بجنورد گفت‪ :‬در این‬ ‫دانشــگاه دســتگاه پرتابــل انــدازه گیــری دبــی و غلظــت نشــت گاز طبیعــی ســاخته شــد‬ ‫کــه نمونــه داخلــی نــدارد و ســاخت نمونــه خارجــی ان نیــز بــه علــت ایراداتــی کــه داشــت‬ ‫متوقــف شــده بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬دکتــر امیــن جــودت در گفــت و گو با خبرنگاران‬ ‫ایــن اســتان اظهــار داشــت‪ :‬دســتگاه ‪ TDLM‬یــک دســتاورد مهــم بــرای صنایع و شــرکت‬ ‫ملــی گاز دارای گواهــی ثبــت اختــراع بــه شــماره ‪ ۱۰۵۴۲۹‬خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دســتگاه پرتابــل انــدازه گیــری ســاخت کشــور امریــکا بــود و بــه ســایر‬ ‫کشــورها و از جملــه ایــران وارد مــی شــد امــا ایراداتــی داشــت کــه حتــی موجــب شــکایت‬ ‫شــرکت هــا نیــز شــده بــود کــه در نهایــت ســاخت ان در چنــد ســال اخیــر متوقــف شــد‪.‬‬ ‫جودت اظهار داشــت‪ :‬این دســتگاه در مدت ســه ســال توســط تیم و اعضای شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان دانشــگاهی توســعه فنــاوری دانشــگاه بجنــورد بــا همــکاری و مشــارکت‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســاخته شــد و اکنــون بــه مرحلــه تجــاری ســازی رســیده‪ ،‬از دانــش‬ ‫فنــی ســایر کشــورها در ســاخت ایــن دســتگاه اســتفاده کــرده ایــم کــه اینــک نمونــه‬ ‫خارجــی نیــز نــدارد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه اموزشــی مهندســی مکانیــک دانشــگاه بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫هزینــه زیــادی بــرای ســاخت تجهیــزات نمونــه خارجــی ایــن دســتگاه صــرف مــی شــد اما‬ ‫تیــم دانشــگاه توانســت بــا تغییراتــی عــاوه بــر پاییــن اوردن هزینه هــا از این تجهیزات‬ ‫نیــز کمتــر اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫جــودت افــزود‪ :‬ایــن دســتگاه بــا محدودیــت هایــی با قیمت ‪ ۴۰‬هــزار دالری وارد کشــور‬ ‫مــی شــد امــا هــم اینــک بــا هزینــه هــای کمتــر از یــک چهــارم ان در داخــل ســاخته‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬و تجــاری ســازی هریــک از ایــن دســتگاه ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان هزینــه‬ ‫خوهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن منابــع تامیــن انرژی در جهــان امروزه گاز طبیعی‬ ‫اســت کــه تعییــن دقیــق نــرخ نشــتی ان یــک مرحلــه اساســی در کاهــش گازهــای‬ ‫گلخانــه ای اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا رفــع نواقــص دســتگاه هــای موجــود دســتگاه ســاخته شــده در دانشــگاه‬ ‫بجنــورد در جهــان قــادر بــه انــدازه گیــری دقیــق تــر نــرخ گاز طبیعــی نشــت یافتــه و‬ ‫غلظــت ان اســت‪.‬‬ ‫جودت کاربران دســتگاه ‪ TDLM‬را پیمانکاران ‪ ،‬ناظران و بازرســان صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬اپراتورهای تعمیر و نگه داری قطعات و تجهیزات تولید‪ ،‬انتقال و توزیع‬ ‫شــبکه هــای گاز طبیعــی‪ ،‬بخــش هــای مرتبــط بــا تشــخیص و انــدازه گیــری نشــتی گاز‪،‬‬ ‫فعاالن محیط زیســت برای محاســبات گاز های گلخانه ای و ســازمان حفاظت محیط‬ ‫زیســت و نهــاد هــای نظارتــی عنــوان کرد‪.‬‬ ‫وی کاربــرد هــای ایــن دســتگاه را پیــدا کــردن محــل نشــت‪ ،‬تعییــن دبــی جرمــی گاز‬ ‫نشــت یافتــه پیرامــون اتصــاالت‪ ،‬لولــه هــا‪ ،‬شــیراالت و گازبندهــا در تاسیســات انتقــال‬ ‫گاز و مخــازن ذخیــره دانســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه اموزشــی مهندســی مکانیــک دانشــگاه بجنــورد در خصــوص‬ ‫قابلیــت هــای دســتگاه نیــز گفــت‪ :‬امــکان اســتفاده دوگانــه از ان بــه عنــوان دتکتــور‬ ‫تشــخیص نشــتی ( نشــت یــاب) و یــا انــدازه گیــری مقــدار دبــی جرمــی گاز نشــت یافتــه‪،‬‬ ‫کنتــرل و نمایــش مقــدار نشــتی در موبایــل یــا تبلــت و امــکان ذخیــره ســازی و ارســال‬ ‫داده هــا از جملــه قابلیــت هــای ایــن دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫شــرکت دانشــگاهی توســعه فنــاوری دانشــگاه بجنــورد ‪ ،‬مجموعــه تخصصــی فعــال‬ ‫در حــوزه خدمــات فنــی مهندســی اســت‪ ،‬ایــن شــرکت بــا بهــره منــدی از متخصصــان‬ ‫و کارشــنان در رشــته هــای مختلــف فنــی مهندســی و علــوم پایــه در خدمــت جامعــه‬ ‫دانشــگاهی ‪ ،‬مخترعــان‪ ،‬پژوهشــگران و فعــاالن صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫یکســال پس از تاســیس اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬دانشــگاه بجنورد‪،‬در ســال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫بــا پذیــرش دانشــجو در ‪ ۲‬رشــته کارشناســی پــا گرفــت کــه اکنــون شــمار رشــته هــای ان‬ ‫بــه ‪ ۵۳‬رشــته در مقاطــع مختلــف رســیده اســت‪.‬‬ ‫انتظــار م ـی رود کــه دولــت و مســئولین در ایــن خصــوص حمایت هــای الزم را انجــام‬ ‫دهنــد و طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری نــگاه خــود را منعطــف بــه جوانــان و‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان کننــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزســه شــنبه ‪ 21‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 52,560,000‬ریــال هر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,134,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 117,460,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 122,110,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪66,000,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 36,000,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪461‬‬ ‫ضرورت ایجاد شهر‬ ‫جدید در گلستان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان از در نظــر‬ ‫گرفتــن یــک محــدوده در اســتان بــرای ایجــاد شــهر‬ ‫جدیــد خبــرداد و گفــت‪ :‬در مرحلــه اخــذ اســتعالم از‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬محبوبــی مدیــر کل‬ ‫راه و شهرســازی اســتان گلســتان افزود‪ :‬در گلســتان‬ ‫برخــاف بســیاری از اســتان هــا‪ ،‬شــهر جدیــد نداریــم‬ ‫ودر ســفر مدیــر عامــل شــهرهای جدیــد بــه گلســتان‬ ‫‪ ،‬چنــد نقطــه بــرای ایجــاد شــهر جدیــد بازدیــد شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی خاظرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از نقــاط جمعیتــی‬ ‫کــه نیــاز بــه احــداث شــهر جدیــد دارد‪ ،‬منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون اســت کــه بــا راه انــدازی ایــن منطقــه‬ ‫افــرادی در ان مشــغول بــه فعالیــت مــی شــوند‬ ‫و قــرار نیســت ایــن افــراد در گــرگان‪ ،‬اق قــا یــا‬ ‫گنبــدکاووس ســاکن شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بنابرایــن زمینــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتــار از اراضــی منابــع طبیعــی بــرای ایجــاد‬ ‫شــهر جدیــد در جــوار تــاالب المــاگل شناســایی‬ ‫شــده کــه خــارج از محدوده هــای تاالبــی اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی در پایــان گفــت‪ :‬بــرای ایجــاد شــهر جدیــد‬ ‫در ایــن نقطــه اســتعالم هــای الزم از دســتگاه های‬ ‫مختلــف ماننــد اب منطقــه ای‪ ،‬محیــط زیســت‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی و غیــره در مرحلــه اخــذ و جمع بنــدی‬ ‫هســتیم و نتیجه ان به شــورای برنامه ریزی اســتان‬ ‫اعــام و ســپس بــه وزارتخانــه ارســال می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫صــورت موافقــت اولیــه بــا ایجــاد شــهر جدیــد در‬ ‫ایــن نقطــه‪ ،‬شــرکت شــهرهای جدیــد بــا انتصــاب‬ ‫مشــاور ‪ ،‬مطالعــات زیســت محیطــی‪ ،‬پدافنــد‬ ‫غیرعامــل‪ ،‬بحــران و غیــره را انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی ایــن طــرح هــم اکنــون در فــاز‬ ‫شــناخت بــوده و تصمیمــی نهایــی منــوط بــه‬ ‫مطالعــات مشــاور و تائیدیــه هــای قانونــی اســت ‪.‬‬ ‫محبوبــی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ایــن یــک نقطــه‬ ‫در اســتان مــد نظــر بــوده و مــواد جدیــد منــوط بــه‬ ‫تامیــن زمیــن دولتــی بــا حداقــل مســاحت ‪ ۱۰۰‬هکتــار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریالی خشکسالی به مزارع‬ ‫گندم و جو در گلستان‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان گفــت تاکنــون خشکســالی‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال طبــق بــراورد اولیــه ســبز‬ ‫نشــدن اراضــی زیــر کشــت گنــدم و جــو بــه زارعــان‬ ‫اســتان خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار امنه جمشــیدی‬ ‫رودبــاری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬طبــق‬ ‫گزارش هــای رســیده ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار گنــدم و ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی زیرکشــت جــو در اســتان بــه ویــژه‬ ‫شــهرهای اق قال ‪ ،‬گمیشــان ‪ ،‬گنبد و بندرترکمن ســبز‬ ‫نشــده انــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬در شــرایط فعلی متاســفانه ‪۷۰‬هزار هکتار‬ ‫از اراضــی زیرکشــت کلــزا‪ ،‬گنــدم و جــو هــم دچــار‬ ‫بدســبزی شــده اند کــه در صــورت بهبــود بارش هــا و یــا‬ ‫ابیــاری کشــاورزان ایــن زمیــن هــا احیــا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی خواســتار توجــه بیشــتر برنامــه ریــزان امــر بــه‬ ‫چالش هــای فــراروی و حمایــت از فعــاالن بخــش‬ ‫کشــاورزی را شــد‪.‬‬ ‫گلســتان از ســال گذشــته درگیــر خشکســالی شــده‬ ‫کــه بنــا بــه اظهــارات کارشناســان همچنــان اثــار‬ ‫منفــی ان در حتــی در کشــور ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول شــامل دانه هــای‬ ‫روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و‬ ‫گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو‬ ‫مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک(برنج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو‬ ‫و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه‬ ‫چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫شک و بالتکلیفی مفهومی‬ ‫موذی است‬ ‫شــک مفهومــی مــوذی اســت کــه ارام و بــی صــدا بــه قلــب‬ ‫و ذهــن نفــوذ مــی کنــد‪ .‬شــک مــا را ترســو مــی کنــد و باعــث‬ ‫مــی شــود بیهــوده نگــران مســائلی باشــیم کــه انقدرهــا‬ ‫هــم مهــم نیســتند ایــن شــک هــا مــا را از صعــود و پــرواز‬ ‫منصــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫سهیالعالالدین‬ ‫من بالتکلیف‬ ‫و سرگردان‬ ‫هستم‬ ‫مدت هاســت تصمیــم بــه تعویــض خانــه دارم‪.‬‬ ‫امــا بااینکــه پــول هــم بــه انــدازه ی کافــی دارم و‬ ‫شــرایط بســیار مناســب و ایــده الــی بــرای انتقــال‬ ‫و جابجــای و تعویــض اســت نمــی توانــم تصمیــم‬ ‫گیــری درســتی داشــته باشــم هــم در شــک و‬ ‫تردیــد و دو دلــی بــه ســر مــی بــرم خانمــم فکــر‬ ‫مــی کنــد کــه مــن ادم محکــم و حریصــی هســتم‬ ‫ولــی نــه جــرات تصمیــم گیــری قطعــی را دارم‬ ‫نــه مــی توانــم بــی خیــال خریــد خانــه بشــوم‪.‬‬ ‫مــی دانــم دیــر یــا زود بایــد جــواب خواســتگارم را‬ ‫بدهــم تــرس از گرفتــن ایــن تصمیــم رهایــم نمی‬ ‫کنــد نکنــد و چــه مــی شــود‬ ‫امــا و اگــر و ای کاش ‪....‬همــه و همــه تردیــد در‬ ‫تصمیــم گیــری مــن بوجــود اورده اســت و تبدل به‬ ‫یــک فوبیــای بــزرگ و وحشــتناک شــده اســت کل‬ ‫اعضــای خانــواده از دســت مــن عصبانــی و ناراحت‬ ‫هســتند در مــورد هیــچ کار یــا مســئله ای دیگــر بــا‬ ‫مــن مشــورت نمــی کننــد و مــرا یــک انــرزی منفــی‬ ‫بــد طینــت مــی دانــد‬ ‫اینکــه اول دانشــگاه بــروم و یــا پیشــنهاد‬ ‫دایــی ام را بــرای رفتــن بــه ســرکار در شــرکت‬ ‫ان بــا عنــوان مدیــر داخلــی قبــول کنــم هماننــد‬ ‫خــوره ای شــده کــه تمــام وجــودم را فــرا گرفتــه‬ ‫هــم دانشــگاه رفتــن را دوســت دارم هــم‬ ‫مشــغول بــه کار شــدن را امــا از انجایــی کــه‬ ‫بالتکلیفــی ‪،‬ســردرگمی و بیــکاری بیــن قشــر‬ ‫جــوان در ســن هــای مــن یــا ســنین بیــن ‪۱۸‬‬ ‫تــا ‪ ۴۰‬ســاله زیــاد اســت (کــه اکثــرا دارای‬ ‫مــدرک دانشــگاهی لیســانس و فــوق لیســانس‬ ‫هســتند )و همــه را بــه نوعــی تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫داده اســت‪.‬مانع از رفتن به دانشــگاه می شــود‬ ‫واقعــا بــرای انتخــاب مانــده ام و از پذیــرش هــر‬ ‫شــرایطی فــرار مــی کنــم بــه نظــر شــما امثــال‬ ‫ماهــا کــه در گیــر موضــوع بــا تکلیفــی ‪ ,‬شــک‬ ‫و تردیــد در زندگــی هســتیم نیــاز هــای مــا کجــا‬ ‫قــرار گرفتــه و از کجــا بایــد انهــا را مطالبــه کنیــم؟‬ ‫مــن همســر و شــریک زندگــی ام را خیلــی‬ ‫دوســت دارم مــی خواهــم اعتمــاد وان رابــاور‬ ‫کنــم امــا احســاس ناامنــی‪ ،‬شــک و تردیــد‬ ‫درگیــرم مــی کنــد بــا وجــود اینکــه بــه دنبــال‬ ‫حفــظ رابطــه عاطفــی خــود هســتم و بــه‬ ‫همســرم فــوق العــاده وابســته و عاشــق ان‬ ‫هســتم بــه شــدت رابطــه ام بــه خاطــر شــک‬ ‫و توهــم دچــار اســیب شــده اســت و مــدام در‬ ‫تــرس و وحشــت بــه ســر میبــرم کــه مبــادا همــه‬ ‫چیــز بــه یکبــاره از هــم بپاشــد و مــورد تحقیــر و‬ ‫اســیب و خیانــت قــرار بگیــرم‪.‬‬ ‫شــک داشــتن و بد گمانی در زندگی مشــترکم‬ ‫تاثیر بســیار منفی بر کارکرد عاطفی و ارتباطی‬ ‫بین من وهمســرم داشــته اســت‪.‬‬ ‫ویژگــی هــای رفتــاری و شــخصیتی همکارانــم‬ ‫مــرا دچــار شــک یــا ســوء ظــن در محــل کارم‬ ‫نســبت بــه انهــا کــرده اســت و همیشــه رفتــار و‬ ‫اعمــال انهــا را حتــی اگــر بــه خیــر و صــاح مــن‬ ‫هــم باشــد بــا ظــن و شــک تفســیر مــی کنــم و‬ ‫بــه نوعــی رفتار همکارانم را همیشــه بــرای خود‬ ‫تهدیــد و تحقیــر امیــز مــی دانــم بــا اینکــه مــورد‬ ‫اعتمــاد بــودن انهابــه مــن ثابــت شــده بازهــم‬ ‫بــه انهــا بــی اعتمــاد هســتم مدتهاســت کــه‬ ‫تصمییم گرفتم به کمک مشــاور و روانشــناس‬ ‫ایــن برداشــت هــا غلــط و منفــی و شــخصی‬ ‫نســبت بــه همــکاران پایــان بدهــم امــا بــاز هــم‬ ‫دودلــی و تردیــد رهایــم نمــی کنــد‪...‬‬ ‫بــه دوســتم کــه رفیــق و همــکار صمیمــی مــن‬ ‫اســت شــک دارم نــه اینکــه حرکــت یــا رفتــاری از‬ ‫دوســت من ســر زده باشــد و مرا دچار بدگمانی‬ ‫کــرده باشــد نــه اصــا اتفاقــا بســیار دختــر‬ ‫فهمیــده و قابــل اعتمــادی اســت امــا از انجایــی‬ ‫کــه در جمــع دوســتان و همــکاران بیشــتر در‬ ‫مــورد احتمــال خیانــت یــا ســوء اســتفاده بیــن‬ ‫روابــط صحبــت و گفتگــو مــی شــود نشــانه های‬ ‫بــد گمانــی بدجــوری در مــن ریشــه دوانــده‬ ‫اســت بــا برداشــت هــای منفــی کــه نســبت بــه‬ ‫دیگــران دارم را بــا کنایــه بــه دوســتم می گویم و‬ ‫ان متوجــه تغییــر رفتــار من نســبت بــه خودش‬ ‫شــده و از من رنجیده و خشــمگین شــده اســت‬ ‫بــه دوســتم حــق مــی دهــم امــا چــکار کنــم ‪.‬‬ ‫چــرا نمیتونــم یــه تصمیــم درســت بگیــرم ؟؟؟؟‬ ‫چــرا انقــدر سســت عنصــر هســتم ؟؟؟؟؟‬ ‫چنــد وقــت پیــش بــه دوســتم زنــگ زدم گفتــم‬ ‫بیــا بــا همدیگــه مغــازه کیــف فروشــی بزنیــم با‬ ‫اینکــه بــه تحصیــات ومــدرک مــا نمی خــورد اما‬ ‫بــرای رهایــی از بیــکاری و بــا تکلیفــی تصمیــم‬ ‫خود را گرفتیم اما هر دو به بهانه نکند نتوانیم‬ ‫اینقدر فروش و جذب مشــتری داشــته باشــیم‬ ‫کــه در اجــاره مغــازه ی سرســام اور بمانیــم االن‬ ‫واقعــا نمــی توانیــم تصمیــم درســت بگیریم هر‬ ‫تصمیمــی هــم کــه می گیریــم بــا ایــن اوضــاع‬ ‫بــد اقتصــادی و وضعیــت نگــران کننــده جامعــه‬ ‫پشــیمان مــی شــویم حتــی تصمیــم بــه رفتــن‬ ‫خــارج از کشــور گرفتیــم امــا بیــن رفتــن و ماندن‬ ‫گیر افتادیــم‪....‬‬ ‫حتمــا بــرای شــما هــم پیــش امــده کــه دودلــی‬ ‫در تصمیــم گیــری ‪,‬لــذت زندگی کردن را از شــما‬ ‫گرفته اســت‬ ‫و بــرای یــک انتخــاب ســاده بــا اینکــه تحــت‬ ‫تاثیــر خیلــی از روابطــه و کار قــرار دارید نتوانید‬ ‫بــه راحتــی بــرای امــور مختلــف تصمیــم گیــری‬ ‫کنیــد و یــا اینکــه انقــدر در مرحلــه فکــر کــردن و‬ ‫ببینــم چــی مــی شــود ماندیــد کــه جز پشــیمانی‬ ‫چیــزی بــرای شــما باقــی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫انچــه کــه شــما در یــک روز معمولــی بــرای‬ ‫رفتــن بــه خانــه ی دوســت مــی پوشــید زیــاد‬ ‫مســئله پیچیــده ای نیســت‪ ،‬امــا وقتــی کــه‬ ‫نوبــت بــه مراســم عروســی در هتــل مــی رســد‪،‬‬ ‫ایــن موضــوع مــی توانــد تبدیــل بــه یک مســئله‬ ‫بــزرگ شــود‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن هــم هســتند افــرادی کــه بــه‬ ‫ســمت بالتکلیفــی اخالقــی‪ ،‬دینــی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصــادی ســوق داده شــده انــد مثــل تحصیــل‬ ‫بــدون اینــده و لیسانســه هــای بیــکار‪ ،‬ســربازان‬ ‫فــراری (کســانی کــه از هیــچ نــوع معافیــت‬ ‫برخــوردار نیســتند) نــه می تواننــد گذرنامــه‬ ‫گرفتــه و از کشــور خــارج شــوند‪ ،‬نــه می تواننــد‬ ‫پروانــه ی کســب و کار بگیرنــد‪ ،‬نــه می تواننــد‬ ‫قــرارداد کار داشــته باشــند‪ ،‬نــه می تواننــد بــه‬ ‫اســتخدام دولــت در بیاینــد و نــه از مســتمری‬ ‫دولــت برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫ورشکســتگان و مــال باختگانی کــه هیچ راهی‬ ‫بــرای کســب اموالشــان ندارنــد‪.‬و افــرادی کــه در‬ ‫مشــاغلی مثــل پخــش و توزیــع کــه هیــچ ثبــات‬ ‫درامــدی و شــغلی نــدارد‪.‬‬ ‫همــه ی مــا مــی دانیــم کــه تصمیــم گیــری‬ ‫بخشــی جدایی ناپذیــر از زندگــی بشــر اســت و‬ ‫همیــن تصمیم گیری هــا‪ ،‬تجربه هــا‪ ،‬خاطره هــا‬ ‫و زندگــی مــا را می ســازند‪ .‬امــا گاهــی عواملــی‬ ‫موجــب تردیــد در تصمیــم گیــری می شــوند‪.‬‬ ‫م گیــری باعث می شــود‬ ‫تــرس و تردیــد در تصمیـ ‬ ‫کــه توانایــی تفکــر منطقی را از دســت بدهیم‪.‬‬ ‫وقت ان رسیده تا مهارت تصمیم گیری را در‬ ‫خود تقویت نمایید و از دودلی در تصمیم گیری‬ ‫رهــا شــوید بــه نقــل از نیلوفــر شهدوســت‬ ‫هریــک از انــواع تصمیــم گیــری هــا معمــوال‬ ‫بخش هــا و ابعــاد متنوعــی دارنــد‪ .‬هــر یــک‬ ‫از ایــن ابعــاد می توانــد باعــث فشــارها و‬ ‫ترس هایــی بــرای تصمیم گیرنــده شــود‪ .‬اگــر‬ ‫از چیــزی یــا کســی کــه بــه تصمیم گیری مــان‬ ‫مرتبــط اســت‪ ،‬واهمــه داشــته باشــیم‪ ،‬فراینــد‬ ‫تصمیم گیــری دچــار مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن تــرس و واهمــه باعــث می شــود یکــی از‬ ‫گزینه هایمــان را کنــار بگذاریــم و بــه ســمتش‬ ‫نرویــم‪ .‬بــرای کنارگذاشــتن تردیــد در تصمیــم‬ ‫گیــری بایــد از خــود بپرســید کــه دقیقــا از چــه‬ ‫چیــزی می ترســید؟ علــت ایــن تــرس چیســت؟‬ ‫بــا ترســیدن چــه چیــزی را از دســت می دهیــد؟‬ ‫بــه قلــب ماجــرا حملــه کنیــد و دلیــر باشــید‪.‬‬ ‫تــرس دشــمن درجــه ‪ ۱‬همــه ی ماســت کــه‬ ‫مــا را از رســیدن بــه شــکوفایی و پیشــرفت بــاز‬ ‫مــی دارد‪.‬‬ ‫اگــر شــما نیــز جــز کســانی هســتید کــه‬ ‫بیش ازحــد در مــورد همه چیــز فکــر می کننــد‪،‬‬ ‫در مواجهــه بــا مشــکالت و تصمیمــات نیــز‬ ‫خیلــی دیــر وارد فراینــد تصمیم گیــری و نتیجــه‬ ‫خواهیــد شــد‪ .‬بــاور کنیــد‪ ،‬تمــام چیــزی کــه‬ ‫بــه ان نیــاز داریــم تهی ـه ی فهرســتی از مزایــا و‬ ‫معایــب هــر چیــزی و ارزیابــی ان اســت‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد کــه مــا به عنــوان انســان‪ ،‬توانایی‬ ‫متقاعــد کــردن خــود را داریم‪ .‬این ویژگی گاهی‬ ‫باعــث می شــود تاتصمیم گیری هــای اشــتباهی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬پــس بــا تردیــد در تصمیم گیری‬ ‫یــا تحلیــل بیش ازحــد فقــط خــود را در‬ ‫مســیرهای اشــتباه قــرار می دهیــم‪ .‬بــرای گریــز‬ ‫از ایــن ویژگــی و اسیرشــدن در تصمیم هــای‬ ‫اشــتباه‪ ،‬بهتــر اســت‪ ،‬مــدت زمــان و محــدوده ی‬ ‫زمانــی مشــخصی بــرای تصمیم گیری هایمــان‬ ‫تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات نیــز فرامــوش می کنیــم کــه‬ ‫همــه ی مــا به معنــای واقعــی توانــا هســتیم‪.‬‬ ‫تردیــد در تصمیــم گیــری و تفکــرات پــوچ مانند‬ ‫اینکــه دیگــران از مــا باهوش ترنــد یــا نســبت به‬ ‫انها ضعیف هســتیم‪ ،‬ما را از رشــد و پیشــرفت‬ ‫عقــب می انــدازد‪.‬‬ ‫بــرای رشــد بایــد خــود را قبــول داشــته باشــید‪،‬‬ ‫صریــح باشــید و بــا روراســتی نقــاط ضعــف و‬ ‫قوت تــان را شناســایی کنیــد‪ .‬بــر نقــاط قــوت‬ ‫ســرمایه گذاری و ضعف هــا را برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫محدودیت هــا را بشناســید‪ ،‬برنامه ریــزی و‬ ‫تصمیم گیــری کنیــد و شــجاعانه بــه ســمت‬ ‫هــدف حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫شــک مفهومــی مــوذی اســت کــه ارام و بی صدا‬ ‫بــه قلــب و ذهــن نفــوذ می کنــد‪ .‬شــک مــا را‬ ‫ترســو می کنــد‪ .‬شــک باعــث می شــود کــه بیهوده‬ ‫نگــران مســائلی باشــیم کــه ان قدرهــا هــم مهــم‬ ‫نیســتند‪ .‬مثــا بیهــوده می ترســیم کــه توانایــی‬ ‫کافــی نداشــته باشــیم‪ ،‬پــول کافــی نداریــم و…‬ ‫پول یا وسایل ارزشمند خود را پنهان کنید‬ ‫شــک مــا را از زمــان و مــکان مناســب‬ ‫می ترســاند‪ .‬یعنــی مــدام بــه مــا تلنگــر می زنــد‬ ‫کــه اگــر ایــن انتخــاب و تصمیــم درســت نباشــد‪،‬‬ ‫چــه؟ ایــن شــک ها مــا را از صعــود و پــرواز‬ ‫منصــرف می کنــد‪ .‬شــک را از دریچــه ی قلــب و‬ ‫ذهن تــان بیــرون کنیــد و خــود را از ایــن عامــل‬ ‫مهــم تردیــد در تصمیــم گیــری نجــات بدهیــد‪.‬‬ ‫همه ی ما دوست داریم‪ ،‬در اسایش باشیم‪.‬‬ ‫ی اوقــات اینکــه بدانیــم چــه چیزهایــی‬ ‫گاهــ ‬ ‫انتظارمــان را می کشــد‪ ،‬خیال مــان را راحــت‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر از چیزهــای از پیــش ‬ ‫تعیین شــده لــذت بیشــتری می بریــم‪ .‬تصمیم هــا‬ ‫امــا بــا تغییــرات و چالش هــا تــوام هســتند‪.‬‬ ‫درهرحــال بــرای حرکــت رو بــه جلــو و بــه ســوی‬ ‫پیشــرفت‪ ،‬بایــد بتوانیــم تصمیم گیــری کنیم‪.‬‬ ‫اســایش خاطــری کــه از راحت طلبــی به وجــود‬ ‫می ایــد‪ ،‬زیــاد به طــول نخواهــد انجامیــد و مــا‬ ‫را از رشــد بازمــی دارد‪ .‬چالــش و حــل مســائل‬ ‫مختلف ما را در مسیر موفقیت قرار می دهد‪.‬‬ ‫وقتــی دســت پاچه می شــویم‪ ،‬احســاس‬ ‫می کنیــم کــه توانایی هایمــان در حــد صفــر‬ ‫اســت‪ .‬در چنیــن حالتــی‪ ،‬بایــد خــود را ارام‬ ‫کنیــم‪ ،‬اشــوب ذهنــی را از مغــز دور کنیــم و بــا‬ ‫تمرکــز‪ ،‬دقــت و شــجاعت تصمیم گیــری کنیــم‪.‬‬ ‫بایــد افــکار منفــی را کنــار بگذاریــم زیــرا‬ ‫انهــا انــرژی و تــوان را از مــا می گیرنــد‪ .‬بایــد‬ ‫بــه دور از شــتاب زدگی یــا تعلــل افراطــی‬ ‫بــا تردیــد در تصمیــم گیــری مقابلــه کنیــم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از عوامــل تردیــد در تصمیــم گیــری‪،‬‬ ‫نداشــتن تجربـه ی کافی در زندگــی برای گرفتن‬ ‫تصمیم هــای مهــم و مختلــف اســت‪.‬‬ ‫بعضــی خانواده هــا بــا دقــت و وســواس تمــام‬ ‫تصمیمــات الزم بــرای فرزنــدان خــود را طراحــی‬ ‫و برنامه ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث می شــود تــا فرزنــدان در اینــده‬ ‫نتواننــد بــا شــجاعت شــروع بــه تصمیم گیــری‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر شــما هــم از چنیــن خانواده هایــی‬ ‫هســتید‪ ،‬بایــد ســریعا خــود را تغییــر بدهیــد‪.‬‬ ‫منظــور از ســریعا‪ ،‬تصمیم گیــری عجوالنــه‬ ‫و بی برنامــه نیســت‪ .‬منظــور ایــن اســت کــه‬ ‫بایدتصمیــم بگیریــد کــه تردیــد در تصمیــم‬ ‫گیــری را کنــار بگذاریــد‪ .‬بعــد از ایــن گام‪ ،‬بایــد‬ ‫مســائل مختلــف را ارام و بــا تفکــر واکاوی کنید‬ ‫و در فراینــد تصمیم گیــری بــرای موضوعاتــی که‬ ‫پیــش می ایــد‪ ،‬اگاهانــه پیــش برویــد‪.‬‬ ‫الزم نیســت‪ ،‬از زمیــن و زمــان بــرای‬ ‫تصمیم گیری هایتــان نظرخواهــی کنیــد‪ .‬البتــه‬ ‫مشــورت بــا افــراد اگاه و فرهیختــه ای کــه از‬ ‫پســتی ها و بلندی هــای مســیرتان مطلــع‬ ‫هســتند‪ ،‬بســیار پســندیده اســت امــا نیــازی‬ ‫نیســت همــه دربــاره ی تردیــد در تصمیــم گیری‬ ‫شــما نظــر بدهنــد و بدتــر گیج تــان کننــد‪.‬‬ ‫ی اوقــات هــم اطالعات ما برای تصمیم گیری‬ ‫گاهـ ‬ ‫درســت کافــی نیســت‪ .‬اگــر اطالعــات کافــی بــرای‬ ‫تصمیم گیــری در اختیــار نداریــد‪ ،‬باید حتما اقدامی‬ ‫کنیــد و طــی ان اطالعــات منطقــی و صحیــح‬ ‫به دســت بیاوریــد و ســپس بــا کنارگذاشــتن تردیــد‬ ‫در تصمیــم گیــری بــه نتایــج مطلــوب دســت یابیــد‬ ‫ســماجت و لج بازی هــای بچگانــه نیــز عامــل دیگری‬ ‫در به تعویــق انداختــن تصمیــم گیری هــای درســت‬ ‫و منطقی هســتند‪.‬‬ ‫گاهــی خیلــی بی منطــق می شــویم و از اقــدام‬ ‫و تصمیم گیــری دربــاره ی کارهایــی کــه بایــد حتمــا‬ ‫انجــام بشــوند‪ ،‬طفــره می رویــم یــا بــر نکاتــی‬ ‫پافشــاری می کنیــم کــه بــا منطــق فاصلــه دارنــد‪.‬‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه مــا بــا خــرد کــردن یــک تصمیــم‬ ‫بــه تصمیمهــای کوچک تــر‪ ،‬عمــا ًاصــل ان تصمیــم‬ ‫را کنــار گذاشــته و ســرگرم انتخابهــای دیگــری‬ ‫می شــویم‪.‬‬ ‫جواهــرات‪ ،‬پــول‪ ،‬لپ تــاپ‪ ،‬تلفن هــای هوشــمند و تلویزیون هــای بــزرگ‪ ،‬از جملــه وســایلی هســتند کــه ســارقان دنبــال ان هســتند‪ .‬ایــن وســایل را در جلــوی دیــد دیگــران یــا کنــار پنجره هــا‬ ‫نگذاریــد‪ .‬ســعی کنیــد مبالــغ زیــاد نقــدی یــا طــا را در خانــه نگــه نداریــد‪ .‬اگــر در خانــه کلیــد صنــدوق یــا کمــدی داریــد‪ ،‬کــه وســایل ارزشــمندی در ان نگــه می داریــد‪ ،‬ان هــا را دم دســت نگذاریــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس ســتادکل نیروهــای مســلح گفــت‪ :‬امیــدوارم بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و مراقبتــی در اســفند‬ ‫و فروردیــن مــاه فعالیــت راهیــان نــور برگــزار شــود تــا بتوانــد تشــنگان جــوان کشــور را بــا مشــاهده و حضــور و لمــس‬ ‫واقعیت هــا در صحنه هــای دفــاع مقــدس ســیراب کنــد و گامــی بــرای پیشــبرد روحیــه و تقویــت وحــدت ملــی باشــد‪.‬‬ ‫سرلشــکر پاســدار محمــد باقــری در حاشــیه همایــش مدیــران بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس در‬ ‫محــل مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس برگــزار شــد‪ ،‬در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬امــروز اغــاز همایــش سراســری‬ ‫مدیــران بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بــود کــه طــی ان شــرکت کننــدگان عملکــرد ســال گذشــته و‬ ‫برنامه هــای ســال اینــده را مــورد بررســی قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫فعالیت راهیان‬ ‫نور با رعایت‬ ‫پروتکل ها از سر‬ ‫گرفته می شود‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی ‪1400‬‬ ‫ سود بیشتر نسخه نویسی‬ ‫عاید بیمه شدگان می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪461‬‬ ‫خرابی های سیستم‬ ‫بیمــه شــدگان ســال ها حــق بیمــه پرداخــت کــرده انــد تــا در‬ ‫زمــان بیمــاری تنهــا بــه درمــان فکر کنند و دغدغــه ای برای تامین‬ ‫هزینــه هــا نداشــته باشــند امــا پزشــکان غیــر طــرف قــرار داد بــا‬ ‫ســازمان های بیمــه گــر و پزشــکانی کــه از طــرح نســخه نویســی‬ ‫الکترونیکــی را اجــرا نمــی کننــد هزینه هــای زیــادی تحمیــل ایــن‬ ‫بیمــه شــدگان مــی کننــد‪.‬‬ ‫خوشحالیمردم‪،‬‬ ‫گالیه مندیپزشکان‬ ‫برای نوشتن نسخه‬ ‫الکترونیک‬ ‫طــرح نسخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیکــی یکــی از فوایــد‬ ‫به کارگیــری فنــاوری اطالعــات در حــوزه پزشــکی و درمــان اســت کــه‬ ‫منفعــت زیــادی بــرای پزشــکان‪ ،‬بیمه شــدگان و دیگــر ذینفعــان دارد‬ ‫امــا‪ ،‬برخــی پزشــکان از ان اســتقبال نمــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در مطــب هــا و داروخانــه هــای خراســان شــمالی چــه‬ ‫می گــذرد؟ چــرا برخــی از انــان از اجــرای طــرح نســخه نویســی و نســخه‬ ‫پیچــی الکترونیکــی اســتقبال نشــان نمــی دهنــد در حالــی کــه بیمــه‬ ‫شــدگان رضایــت کاملــی دارنــد‪.‬‬ ‫شــاهد انتشــار خبرهــای متعــدد از رســانه هــا بــه نقــل از مــردم و‬ ‫مســووالن در خصــوص شــروع نســخه نویســی کامــل الکترونیکــی و‬ ‫نســخه نویســی الکترونیکی در مراکز درمانی‪ ،‬مطب ها‪ ،‬داروخانه ها‬ ‫و ســایر مراکــز درمانــی هســتیم رونــدی کــه مــی توانــد حــوزه نابســامان‬ ‫پزشــکی را تــا حــدود زیــادی ســامان دهــد امــا برخــی از ان اســتقبال‬ ‫می کننــد و برخــی نیــز گالیــه مندنــد‪.‬‬ ‫ایــن برخوردهــای دوگانــه در مواجــه بــا فنــاوری هــای جدیــد از گذشــته‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬اینکــه ریشــه و علــت مقاومــت کــردن مــا در مقابــل امــدن‬ ‫فنــاوری هــای جدیــد چــه بــوده اســت و ایــا تنهــا یــک مقاومــت ذهنــی‬ ‫اســت کــه چــون یکبــاره عادت هــا را بــه هــم می زنــد یــا منافــع شــخصی‬ ‫برخــی را بــه هــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دسترســی شــهروندان خراســان شــمالی بــه اینترنــت ثابــت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۲۷‬هــزار مشــترک ســه اپراتــور ســیار در ایــن اســتان بــه‬ ‫اینترنــت پــر ســرعت ســیار دسترســی دارنــد امــا پزشــکان و ســایر اقشــار‬ ‫حــوزه پزشــکی نبــود زیــر ســاخت هــای اینترنتــی را بهانــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســراغ یــک بیمــار در داروخانــه مــی روم کــه دچــار یــک حملــه قلبــی در‬ ‫خــارج از اســتان شــده بــود کــه در همانجــا بــه بیمارســتان اعــزام و مــورد‬ ‫درمــان قــرار گرفتــه بود‪.‬‬ ‫مریــم رحمانــی گفــت‪ :‬بــا ارایــه کــد ملــی بــه اورژانــس بیمارســتان‬ ‫پذیــرش شــدم کــه رونــد معاینــه و درمــان بــا تعرفــه بیمــه انجــام شــد‬ ‫و از اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح دیگــر نیــاز بــه دفترچــه بیمــه نبــود‬ ‫راضــی بــودم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمــان دفترچــه هــای کاغــذی بعضــا بــا مشــکالتی از‬ ‫جملــه پایــان تاریــخ اعتبــار و گــم شــدن ان مواجــه مــی شــدیم کــه بــه‬ ‫نوعــی در روزی کــه بــه دفترچــه نیــاز داشــتیم کاربــردی نداشــت امــا هم‬ ‫اینــک تنهــا بــا ارایــه کــد ملــی خدمــات پزشــکی دریافــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ســراغ دکتــر دارو ســاز همــان داروخانــه رفتــم یکــی از مراجعــه کــه‬ ‫خواســت نامــش فــاش نشــود از اینکــه دارو بــه صــورت الکترونیکــی‬ ‫نوشــته مــی شــود رضایــت داشــت ولــی از اینکــه برای ثبت وقــت زیادی‬ ‫از او مــی گرفــت ناراضــی بــود‪.‬‬ ‫از ایــن داروســاز اجــازه گرفتــم کــه بــه ان طــرف باجــه بــروم تــا ببینیــم‬ ‫چقــدر وقــت نیــاز اســت تــا چنــد قلــم دارو در ســامانه بیمــه را نســخه‬ ‫پیچــی کنــد‪ ،‬بلــه ســرعت اینترنــت ایــن خانــم دکتــر پاییــن بــود‪ ،‬بــرای‬ ‫نســخه پیچــی ایــن بیمــار کــه ســه قلــم دارو داشــت پنــج دقیقــه بــرای‬ ‫هــر قلــم دارو بــه طــول کشــید‪.‬‬ ‫پــای درد و دل ایــن دارو ســاز نشســتم بیشــترین گالیــه منــدی وی از‬ ‫قطــع شــدن ســامانه هــای بیمــه ســامت و بیمــه تامیــن اجتماعــی بــود‬ ‫و همچنیــن عنــوان کــرد کــه مــا پزشــکان داروســاز بایــد بــرای نســخه‬ ‫نویســی بیمــاران طــرف قــرار داد بــا هــر ســازمان بیمــه گــر جداگانــه‬ ‫وارد ان ســامانه شــویم کــه ایــن زمــان زیــادی از مــا مــی گیــرد‪ ،‬بعضــا‬ ‫صف هــای طوالنــی از بیمــاران در داروخانــه ایجــاد مــی شــود کــه منجــر‬ ‫بــه نارضایتــی و معطلــی بیمــاران مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن پزشــک دارو ســاز حــق داشــت و ســرعت اینترنــت داروخانــه اش‬ ‫بســیار کنــد بــود‪ ،‬بدیــن منظــور از وی وضعیــت بســته اینترنتــش را‬ ‫ســوال کــردم؛ متوجــه شــدم بســته اینترنتــی کــه در اختیار دارد ســرعت‬ ‫پایینــی دارد و بــا خریــداری بســته اینترنــت پرســرعت بــرای محل کارش‬ ‫بــه راحتــی مــی توانــد مشــکل را مرتفــع کنــد‪.‬‬ ‫بــه داروخانــه ای دیگــر در چهــار راه مخابــرات بجنــورد ســر زدم جایــی‬ ‫کــه بیشــترین حجــم اســتقرار پزشــکان‪ ،‬ازمایشــگاه هــا‪ ،‬فیزیوتراپی ها‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪ ،‬در کنــار باجــه پذیــرش نســخه نوشــته‬ ‫بــود» نســخه پیچــی کاغــذی نداریــم» ولــی مــن یــک نســخه کاغــذی در‬ ‫دســتم بــود کــه وی از مــن پذیرفــت ولــی بــا تعرفــه ازاد محاســبه کــرد‪.‬‬ ‫ســراغ یکــی از پزشــکان در مســیر چهــار راه مخابــرات رفتــم وی نیــز‬ ‫از طــرح نســخه نویســی الکترونیکــی بســیار گالیــه منــد بــود و اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬ســامانه بیمه ســامت و تامین اجتماعی بعضا قطع و وصل‬ ‫مــی شــود و بیمــه شــدگان از ایــن موضــوع ناراضــی هســتند و گاهــی‬ ‫وقت هــا نیــم تــا یــک ســاعت معطــل وصــل ســامانه مــی شــوند تــا‬ ‫نســخه نویســی الکترونیــک انجــام دهــم‪.‬‬ ‫بعد از اینکه از اتاق این پزشــک خارج شــدم و وی نســخه الکترونیک‬ ‫را ثبــت کــرد بــه عنــوان یــک بیمــه شــده هیــچ گالیــه ای نداشــتم چــون‬ ‫نیــاز بــه ارایــه دفترچــه نبود‪.‬‬ ‫بــه نظــرم رســید پزشــکان مــا از مراحــل صــدور ‪ ،‬تمدیــد و تعویــض‬ ‫دفترچــه هــای کاغــذی‪ ،‬از صــف هــای طوالنــی در دفاتــر پیشــخوان‪ ،‬از‬ ‫مشــکالت تمدیــد دفترچــه هــای بیــن اســتانی و هزینه های زیــادی که‬ ‫صــرف کاغــذ مــی شــود کمــی بــی اطــاع هســتند کــه از منتظــر مانــدن‬ ‫بیمــاران بــرای ثبــت داروهایشــان در مطــب هــا گالیــه دارنــد ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه مطــب بیشــتر پزشــکان بــه ویــژه متخصصــان بــه علت‬ ‫نابســامانی در وقــت دادن همزمــان بــه بیمــاران شــلوغ مــی شــود‪.‬‬ ‫بعــد از خــروج از اتــاق پزشــک کنــار یکــی از بیمــه شــدگان نشســتم‬ ‫کــه زیــر پوشــش بیمــه ســامت بــود و وی بیشــترین گالیــه اش از‬ ‫معطلــی بابــت ایــن بــود کــه ایــن پزشــک صبح هــا در مطــب حضــور‬ ‫نــدارد ‪ ،‬منشــی زمــان حضــور همــه بیمــاران را یــک زمــان اعــام می کند‬ ‫و ایــن موضــوع باعــث تجمــع بیمــاران و معطلــی خواهد شــد و در عین‬ ‫حــال هیــچ وقــت زمــان الزم بــرای اعتــراض یــا اعــام گالیه به پزشــک را‬ ‫نداشــته انــد چــون تــا بــه داخــل اتــاق پزشــک رفتــه انــد ‪ ،‬پزشــک یــک تــا‬ ‫دو جملــه از عالیــم درد انهــا پرســیده و انهــا خــارج شــده انــد‪.‬‬ ‫صــادق کریمــی راد اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین گالیــه مــا‬ ‫معطلــی بــرای معاینــه هــای فلــه ای اســت نــه معطلــی بــرای‬ ‫ثبــت نســخه نویســی الکترونیــک‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نــه تنهــا در ایــن اســتان بلکــه در هــر اســتانی کــه رفته ایــم‬ ‫معاینــه هــا لحظــه ای بــوده و ثبــت پرونــده الکترونیــک فرصتــی شــده‬ ‫تــا بتوانیــم در زمانــی کــه پزشــک در حــال ثبــت پرونــده اســت عالیــم را‬ ‫بــرای پزشــک توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫ســراغ یــک ازمایشــگاه در محــدوده میــدان شــهید تــا میــدان مخابرات‬ ‫در بجنــورد رفتــم‪ ،‬مســوول ازمایشــگاه گفــت کــه در ایــن محــدوده‬ ‫اینترنــت بســیار ضعیــف اســت در حالــی کــه بیشــتر پزشــکان و مراکــز‬ ‫درمانی در این خیابان مســتقر هســتند و با اغاز طرح نســخه نویســی‬ ‫و نســخه پیچــی الزم اســت‪ ،‬بــرای ســرعت اینترنــت اقدامــی جــدی از‬ ‫ســوی دســتگاه هــای مربــوط انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی کــه خواســت نامــش فــاش نشــود افــزود‪ :‬بــا اجــرای طــرح نســخه‬ ‫نویســی و نســخه پیچــی یکــی از زیرســاخت هــای اولیــه در اســتان‬ ‫ســرعت بخشــی بــه اینترنــت محدوده هایــی اســت کــه در حــال نســخه‬ ‫نویســی و نســخه پیچی هســتند و درخواســت دارم از متولیان که این‬ ‫موضــوع را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫علــی ایزانلــو معتقــد بــود بایــد بــه پزشــکان در داروخانه هــا و مطب ها‬ ‫اموزش داده شــود که چگونه در طرح نســخه نویســی و نســخه پیچی‬ ‫الکترونیکــی از رایانــه اســتفاده کننــد و یــا منشـی هایی داشــته باشــند‬ ‫کــه مســلط بــه اســتفاده از نــرم افــزار هــا و رایانــه باشــد کــه متاســفانه‬ ‫ایــن اقــدام را تنهــا بــرای صــرف هزینــه انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بیمــه شــدگان ســال ها حــق بیمــه‬ ‫پرداخــت کــرده انــد تــا در زمــان بیمــاری تنهــا بــه درمــان فکــر کننــد و‬ ‫دغدغــه ای بــرای تامیــن هزینــه هــا نداشــته باشــند امــا پزشــکان غیــر‬ ‫طــرف قــرار داد بــا ســازمان های بیمــه گــر و پزشــکانی که از طرح نســخه‬ ‫نویســی الکترونیکــی را اجــرا نمــی کننــد هزینه های زیــادی تحمیل این‬ ‫بیمــه شــدگان مــی کننــد‪.‬‬ ‫رضــا ابراهیمــی افــزود‪ :‬اهــداف و ماموریت هــای دو ســازمان بیمــه گــر‬ ‫بایــد هماهنــگ و همســو باشــد تــا کارهــا و اقدامــات ارایــه دهنــدگان‬ ‫خدمــت بــدوم ســختی و مشــکل انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ابتــدای اغــاز طــرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی‬ ‫بیمــه تامیــن اجتماعــی گام هــای مقدماتــی خوبــی را برداشــت امــا هم‬ ‫اینــک اجــرای طــرح کامــل نســخه نویســی الکترونیکــی در ایــن مقطــع‬ ‫بــر دوش ســازمان بیمــه ســامت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن طــرح بایــد بــرای ورود پزشــکان غیــر طــرف قــرارداد‬ ‫بــا مشــارکت دســتگاه هــای مربــوط اقدامــی انجام شــود تــا بیمارانی که‬ ‫بــه ایــن پزشــکان مراجعــه مــی کننــد بتوانند دســت کــم داروهایشــان را‬ ‫بــا تعرفــه دولتــی دریافــت کننــد متاســفانه در ایــن مــوارد بیمه شــدگان‬ ‫ضــرر مالــی مــی کنند‪.‬‬ ‫رییــس اداره فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات اداره کل بیمــه ســامت‬ ‫خراســان شــمالی در خصــوص مشــکالت اینترنــت در طــرح نســخه‬ ‫نویســی و نســخه پیچــی ضمــن تاییــد مشــکالت ایــن طــرح در بحــث‬ ‫زیــر ســاختی گفــت‪ :‬اگــر ســرعت اینترنــت در مطــب هــا و مراکــز ارایــه‬ ‫دهنــده خدمــات درمانــی افزایــش یابــد گالیــه منــدی بــرای ثبــت نســخه‬ ‫نویســی کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫مهنــدس علــی اصغــر ذبیحــی افــزود‪ :‬در طــرح نســخه نویســی‬ ‫و نســخه پیچــی ‪ ،‬ســازمان بیمــه ســامت ســامانه قــوی بــرای‬ ‫پشــتیبانی ایجــاد کــرده اســت کــه پزشــکان و موسســه هــای‬ ‫درمانــی مــی تواننــد وارد ســامانه شــده و در ایــن بســتر نســخه‬ ‫نویســی و نســخه پیچــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ذبیحــی گفــت‪ :‬ســازمان بیمــه ســامت عهــده دار تامیــن و پشــتیبانی‬ ‫اینترنــت و فراهــم ســازی زیــر ســاخت هــای اســتان نیســت بلکــه ناظــر‬ ‫و مجــری طــرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیکــی بــر مبنــای‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪.‬‬ ‫پوشش ‪ ۱۱۰‬درصدی جمعیت استان در بیمه درمان‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک بــا‬ ‫احتســاب امــار زیــر پوشــش اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان ‪۱۱۰‬‬ ‫درصــد از جمعیــت ایــن خطــه زیــر پوشــش بیمــه درمــان هســتند‪.‬‬ ‫رعنایی اظهار داشــت‪ :‬از جمعیت ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراســان شــمالی‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر زیــر پوشــش ایــن ســازمان بیمه گر هســتند که‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر نیــز از تامیــن اجتماعــی اســتان خدمــات دریافت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بــه نوعــی هــم اینــک بیــش از یــک میلیــون نفــر از جمعیــت‬ ‫اســتان بیمه هستند‪.‬‬ ‫برخی پزشکان از نسخه نویسی الکترونیکی استقبال نکردند‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫پزشــکان اســتان برای تولید نســخه الکترونیکی همکاری الزم را ندارند‬ ‫و تاکنــون از ان اســتقبال نکرده انــد‪.‬‬ ‫ســیداحمد ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از پزشــکان کــه بــا ایــن‬ ‫ســازمان بیمــه گــر قــرارداد ندارنــد افــراد مســنی هســتند کــه عالقــه ای‬ ‫بــه کار بــر بســتر اینترنــت و رایانــه ندارنــد و بعضــی نیــز روزانــه شــمار‬ ‫زیــادی بیمــار را معاینــه مــی کننــد کــه گویــا بــه دلیــل نداشــتن فرصتــی‬ ‫بــرای ثبــت الکترونیکــی‪ ،‬از ایــن طــرح اســتقبال نمــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیمــاران نبایــد در دریافــت خدمــات دچــار مشــکل‬ ‫شــوند افــزود‪ :‬از گــروه پزشــکان و ســایر مراکــز مــی خواهیــم کــه بــا‬ ‫اجــرای طــرح همــکاری الزم را داشــته باشــند زیراکــه روندهــا بــه ســمت‬ ‫الکترونیکــی شــدن اســت کــه مزایــای زیــادی نیــز بــرای بحــث صرفــه‬ ‫جویــی اعتبــاری و زمــان دارد‪.‬‬ ‫پوشش اینترنتی قابل توجه‬ ‫مدیــر اســبق فنــاوری اطالعــات و شــبکه دولــت اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه پوشــش اینترنتــی ایــن اســتان قابــل توجــه‬ ‫اســت گفــت‪ :‬وضعیــت اینترنــت ایــن اســتان بــه ویِژه در شــهرها بســیار‬ ‫مناســب اســت بعضــا در روســتاهای دور دســت بــه خصــوص راز و‬ ‫جــرگالن مشــکالتی دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫امیــر براتــی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک وضعیــت زیــر ســاخت هــای‬ ‫اینترنتــی در شــهرهای ایــن اســتان مطلــوب اســت و کاربــران بــه راحتی‬ ‫مــی تواننــد در ایــن خصــوص از خدمــات اینترنتــی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر اینکــه وضعیــت اینترنــت در اداره هــا و‬ ‫دســتگاه های ایــن اســتان مناســب اســت بخــش هــای خصوصــی نیــز‬ ‫مــی تواننــد از بســته هــای اینترنــت پرســرعتی اســتفاده کننــد امــا بعضا‬ ‫در ایــن زمینــه کوتاهــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ سود بیشتر نسخه نویسی عاید بیمه شدگان می شود‬ ‫فدایــی بــا بیــان اینکــه بــا ایــن اقــدام بیمــاران اولیــن ســود را می برنــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬وقتــی تمــام اطالعــات بیمــاران وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫پزشــکان بهتــر می تواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه ســیر بیمــاری بــه چــه‬ ‫صــورت بــوده و بیمــار بــه چــه درمان هایــی بهتــر جــواب مــی داده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن درمان هــا بــرای بیمــار چــه عوارضــی داشــته و در عیــن حــال‬ ‫هزینه هایــش چطــور کنتــرل می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دومیــن ذینفــع ایــن اقــدام پزشــکان هســتند؛ زیــرا تمامــی‬ ‫ســوابق را در اختیــار خواهنــد داشــت و ســرعت می توانــد تصمیــم‬ ‫درســتی بگیــرد و در عیــن حــال تداخــل دارویــی و عــوارض داروهــا بــر‬ ‫روی بیمــاران را قابــل کنتــرل اســت‪ .‬خواهیــم کــه درخواســت های خود‬ ‫را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫استقرار دولت هوشمند‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫پیگیــری هــای انجــام شــده و تخصیــص ســهم قابــل توجــه بــه اســتان‬ ‫از محــل ملــی و اجــرای پــروِه هــای ‪ USO‬در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات اســتان از قبیــل فیبــر نــوری‪ ،‬ایجــاد ســایت تلفــن همــراه‬ ‫جدیــد روســتایی و ارتقــای تکنوژلــوی ایســتگاه نســل دوم بــه نســل‬ ‫ســوم و چهــارم از محــل اعتبــارات ملــی در جهــت توســعه ارتباطــات پــر‬ ‫ســرعت و اســتقرار دولــت هوشــمند و اســتفاده حداکثــری از فنــاوری‬ ‫اطالعــات بــرای رفــاه و اســایش بیشــتر جامعــه و شــکوفایی اقتصــادی‬ ‫خوشــبختانه تا به امروز تمام شــهرهای اســتان از پوشــش نســل های‬ ‫ســوم و چهــارم تلفــن همــراه برخوردارنــد‪.‬‬ ‫دسترسی یک میلیون و ‪ ۲۷‬هزار مشترک به اینترنت پر سرعت‬ ‫مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۲۵۰‬هــزار مشــترک‬ ‫تلفــن ثابــت و بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۵۸۴‬هــزار ســیم کارت تلفــن‬ ‫همــراه در اســتان فعــال بــوده و از ایــن تعــداد یــک میلیــون و ‪ ۳۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۰‬مشــترک کــه شــامل ‪ ۵۸۵‬هــزار و ‪ ۵۴۷‬مشــترک توســط اپراتــور‬ ‫همــراه اول‪ ۴۴۰ ،‬هــزار و ‪ ۱۷۵‬مشــترک توســط اپراتــور ایرانســل و ‪۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۳۸‬مشــترک توســط اپراتــور رایتــل بــه اینترنــت پــر ســرعت‬ ‫ســیار دسترســی دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫روغن رسانی‬ ‫در صورتیکــه چــراغ اخطــار فشــار روغــن روشــن شــود‪ ،‬بــه‬ ‫ترتیــب زیــر بایــد عمــل کــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ســطح روغــن موتــور را از طریــق ســیخ گیــج کنتــرل‬ ‫می کنیــم (بایــد موتــور ‪ 10‬دقیقــه خامــوش باشــد تــا گیــج‬ ‫مقــدار درســتی را نشــان بدهــد) و از مقــدار کافــی روغــن‬ ‫مطمئــن مــی شــویم‪ .‬ممکــن اســت در اثــر روغــن ریــزی‬ ‫موتــور‪ ،‬ســطح روغــن کــم شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬زمــان تعویــض روغــن موتــور را کنتــرل مــی کنیم‪ ،‬هر‬ ‫روغــن بــرای هــر خــودرو مقــدار کارکــرد مشــخصی دارد و‬ ‫نباید بیشــتر از ان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬فیلتــر روغــن را تعویــض مــی کنیــم‪ ،‬اغلــب (در پــژو‬ ‫‪ )206‬کیــپ شــدن یــا نامرغــوب بــودن ایــن قطعــه باعــث‬ ‫روشــن شــدن چــراغ اخطــار فشــار روغــن مــی شــود‪ .‬اگــر‬ ‫مشــکل حــل شــد‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه ایــراد از فیلتــر‬ ‫روغــن بــوده‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ســالم بودن فشــنگی روغن (ســوئیچ فشــار روغن)‬ ‫مطمئــن مــی شــویم‪ .‬اســانترین روش بــرای ایــن کار‪،‬‬ ‫تعویــض فشــنگی قبلــی بــا یــک فشــنگی نــو اســت‪ .‬اگــر‬ ‫مشــکل حــل شــد‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه ایــراد از ســوئیچ‬ ‫فشــار روغــن بــوده‪.‬‬ ‫‪ .5‬در صورتیکــه همچنــان چــراغ اخطــار فشــار روغــن‬ ‫روشــن باشــد‪ ،‬بایــد اویــل پمــپ و مجــاری ورودی ان تمیز‬ ‫شــود‪ .‬حتــی مــی توانیــم موقتــا یــک اویــل پمــپ دیگــر‬ ‫جایگزیــن کنیــم و ببینیــم کــه ایــا مشــکل حــل مــی شــود‬ ‫یــا خیــر؟‬ ‫‪ .6‬در صورتیکــه همچنــان چــراغ اخطــار روشــن باشــد‪،‬‬ ‫بایــد مســیر کانــال گــردش روغــن و فاصلــه بیــن قطعــات‬ ‫ثابــت و متحــرک کــه روغــن بیــن انهــا جریــان دارد‪ ،‬چــک‬ ‫شــود‪( .‬بعنــوان مثــال‪ ،‬لقــی مجــاز بیــن میــل ســوپاپ و‬ ‫نشــیمن گاه ان روی ســر ســیلندر)‪.‬‬ ‫تسمه ها و شیلنگ ها‬ ‫را چک کنید!‬ ‫نکتــه کلیــدی رانندگــی در تابســتان‪ ،‬خنــک نگــه داشــتن‬ ‫موتــور اســت‪ .‬حتمــا ً اولیــن چیــزی کــه بــه ذهن تــان‬ ‫می رســد‪ ،‬رادیاتــور و کولــر اســت‪ ،‬ولــی قبــل از هــر‬ ‫چیــز بایــد تســمه هــا و شــیلنگ هــا را چــک کنیــد‪.‬‬ ‫شــیلنگ هایی کــه بــه رادیاتــور وصــل هســتند بــه‬ ‫ورود و خــروج اب بــه داخــل موتــور کمــک می کننــد‪،‬‬ ‫تســمه هایی کــه فــن را می چرخاننــد هــم‪ ،‬بــه بیشــتر‬ ‫خنــک شــدن سیســتم یــاری می رســانند‪ .‬اگــر شــیلنگ ها‬ ‫یــا تســمه ها پــاره بشــوند‪ ،‬رادیاتــور بالفاصلــه جــوش‬ ‫مــی اورد و شــما را بیــن راه می گــذارد‪ .‬شــیلنگ ها را‬ ‫چــک کنیــد و مطمئــن بشــوید تــرک یــا نشــتی ندارنــد و‬ ‫شــل نشــده اند‪ .‬شــیلنگ ها بایــد ســفت بــوده و نــرم و‬ ‫قابــل انعطــاف نباشــند‪.‬‬ ‫ شــیلنگ ها طــی فراینــدی کــه پوســیدگی‬‫الکتروشــیمیایی نامیــده می شــود (‪ ،)ECD‬بــه تدریج‬ ‫خــورده می شــوند‪ .‬ایــن فراینــد‪ ،‬مــاده الســتیکی‬ ‫شــیلنگ را از داخــل می خــورد‪ .‬اســیب پذیرترین‬ ‫بخــش از شــیلنگ جایــی اســت کــه بــه وســیله بســت‬ ‫بــه رادیاتــور یــا موتــور متصــل می شــود‪ .‬بــه بسـت ها‬ ‫هــم بایــد نگاهــی بیندازیــد تــا تــرک یــا خوردگــی‬ ‫نداشــته باشــند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه تســمه ها‬ ‫زیــاد از حــد صــاف و صیقلــی نباشــند‪.‬‬ ‫ تســمه را بیــرون بیاوریــد تــا مطمئــن شــوید‬‫چنــد الیــه نشــده اســت‪ .‬از نظــر متخصصــان‪ ،‬بعــد‬ ‫از پیمــودن ‪ 60000‬کیلومتــر‪ ،‬ریســک پــاره شــدن‬ ‫تســمه ها بــه شــدت بــاال مــی رود‪.‬‬ ‫ان کس که در ابتدای مسیر‬ ‫اعتیاد احساس بزرگی می کند‪،‬‬ ‫دیری نمی پاید که حقارت را‬ ‫احساس می کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪461‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬مــاه ســالجاری از واحدهــای صنفــی و تولیــدی اســتان‬ ‫افــزون بــر ‪ ۶‬هــزار بازرســی انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســیدجواد سیدالموســوی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫در این مدت؛گشــت مشــترک اداره کل تعزیرات حکومتی‪،‬‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی توســط ‪ ۹۳۵‬اکیــپ ســه نفــره‬ ‫بــر بــازار و کاالهــای اساســی ایــن اســتان نظــارت کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۱۷۵‬واحــد تولیــدی‪ ،‬توزیعــی و‬ ‫صنعتــی متخلــف شناســایی همچنیــن در ایــن مــدت و بــه‬ ‫اداره کل تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــدند کــه منجــر بــه‬ ‫جریمــه چهــار میلیــارد و ‪ ۶۵۰‬میلیــون ریالــی شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫از جملــه مهم تریــن تخلفــات صــورت گرفتــه طــی این مدت‬ ‫گــران فروشــی‪ ،‬درج نکــردن قیمــت‪ ،‬کم فروشــی‪ ،‬احتــکار‪،‬‬ ‫عرضــه خــارج از شــبکه و رعایــت نکــردن نــکات بهداشــتی‬ ‫مرتبــط بــا بیمــاری کرونــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرونــده تخلف هــای صنفــی پــس از تنظیــم‬ ‫بــه تعزیــرات حکومتــی ارســال و در صــورت اســتمرار‬ ‫تخلــف بــا همــکاری مراجــع دیگــر اقــدام بــه پلمــب ایــن‬ ‫واحدهــا می شــود‪.‬‬ ‫سیدالموســوی با بیان اینکه همه روزه در ‪ ۲‬شــیفت کاری‬ ‫طــرح بازرســی از اصنــاف اجــرا می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف اعــم از‬ ‫گــران فروشــی‪ ،‬درج نکــردن قیمــت‪ ،‬تخلفــات بهداشــتی از‬ ‫طریــق شــماره ‪ ۱۲۴‬گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫مختومه شدن افزون بر ‪ ۶‬هزار پرونده وارده‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۴۸‬پرونــده بــه‬ ‫بخــش اجــرای احــکام تعزیــرات حکومتــی اســتان وارد و ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۶‬پرونــده معــادل ‪ ۹۷‬درصــد مختومــه شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت در بخــش کاال و خدمــات‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۲۴۳‬پرونــده‪ ۹ ،‬هــزار و پنــج پرونــده در بخــش‬ ‫قاچــاق کاال و ارز و ‪ ۱۰۰‬پرونــده در بخــش بهداشــت و درمــان‬ ‫وارد تعزیرات حکومتی خراســان شــمالی شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬متخلفــان بیــش از ‪ ۴۷‬میلیــارد و‪۵۱۲‬میلیــون‬ ‫ریــال در بخــش کاال و خدمــات‪ ۶۷۲ ،‬میلیاردو ‪۹۴۳‬میلیون‬ ‫ریــال در بخــش قاچــاق کاال و ارز و مابقــی نیــز در بخــش‬ ‫بهداشــت و درمــان بــه جریمــه نقــدی محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل روزنامــه بــازار کســب و کار اینکــه ایــا در‬ ‫بازرسـی های صــورت گرفتــه هیچگونــه توجهــی بــه افزایــش‬ ‫نرخ هــا توســط چنــد دالل کــه مدیریــت تمــام گرانی هــای‬ ‫را در دســت دارنــد شــده اســت یــا اینکــه صرفــا تعزیــرات‬ ‫حکومتــی بیشــتر توجــه و نگاهــش کنتــرل قیمــت صرفــا در‬ ‫چنــد مغــازه کوچــک بــوده کــه در ایــن شــرایط اقتصــادی‬ ‫امــروز کاال را بــا یــک قیمــت بــرای امــرار معــاش خریــداری‬ ‫و بــرای عرضــه بــه مصــرف کننــده در ویتریــن فروشــگاه یــا‬ ‫مغــازه خــود قــرار مــی دهــد امــا فــردای ان روز وقتــی بــرای‬ ‫جایگزیــن کــردن کاالی فروختــه شــده بــه بــازار مراجعــه‬ ‫می کنــد قیمــت همــان کاالی فروختــه شــده بــه مصــرف‬ ‫کننــده را بایــد بــرای خریــدش مبلغــی بیشــتر از انچــه را کــه‬ ‫فروختــه بگــذارد تــا بتوانــد انــرا دوبــاره بــرای تامیــن مایحتــاج‬ ‫زندگــی و عرضــه بــه مشــتری خــود تهیــه کنــد‪.‬‬ ‫ایــا تعزیــرات حکومتــی و ســازمان بازرســی اصنــاف بــه‬ ‫ایــن موضــوع توجــه داشــته اســت یــا نــه صرفــا بــرای فــرار از‬ ‫واقعیــت کــه عاملیــن اصلــی تــورم و گرانــی عــده ای خــاص‬ ‫هســتند کــه بــا تبانــی یکدیگر بر ســفره زندگی مــردم چمبره‬ ‫زده انــد تــا از اب گل الــود ماهــی بگیرنــد و هیــچ کســی جلــو‬ ‫دارشــان نیســت و هــر کاری کــه بخواهنــد انجــام می دهند‪.‬‬ ‫امــا در ایــن بیــن هــر از گاهــی مردم شــاهد انتشــار خبرهای‬ ‫مبنــی بــر کشــف فــان انبــار احتکار شــده هســتند امــا اینکه‬ ‫اجنــاس ایــن انبــار چگونــه و بــه چــه طریقــی بــا قیمــت‬ ‫مناســب بــه دســت مصــرف کننــده می رســد از ان هیچگونه‬ ‫خبری در دســت نیســت و اینکه فاصله ارز ‪ 4200‬تا ‪25000‬‬ ‫تومانــی تــا کنــون بــه جیــب چــه کســانی رفتــه اســت ســوالی‬ ‫اســت کــه ایــن روزهــا مــردم از رســانه ها و مســئولین‬ ‫می پرســند؟ واقعــا پاســخ ایــن ســوال چیســت؟‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت‪ :‬از محل اعتبارات ‪ ۱۴۰۰‬زیرسازی ‪ ۱۶‬کیلومتر از جاده ترانزیتی‬ ‫«نفت» واقع در گنبدکاووس به طول ‪ ۵۴‬کیلومتر و اســفالت و اماده بهره برداری می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬حســین محبوبــی در جمــع خبرنــگاران در حاشــیه نشســت‬ ‫بررســی مشــکالت مســکن مهــر کاج گنبــدکاووس اظهارداشــت‪:‬یکی از مهمتریــن پروژه هــای گنبــد‬ ‫جــاده نفــت اســت کــه ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال تاکنــون بــرای اســفالت ان تــا کیلومتــر ‪ ۶‬و زیرســازی ان بــه‬ ‫طــول چهــار کیلومتــر هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تکمیــل جــاده ترانزیتــی نفــت ســال گذشــته ‪ ۳۷‬میلیــارد ریــال مصوب شــد‬ ‫کــه تنهــا هفــت میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال ان تخصیــص یافــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در این حوزه امســال افزایش‬ ‫اعتبــار خوبــی داشــتیم بــه طــوری کــه بــرای تکمیــل این پــروژه ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریال مصوب شــد که تاکنون‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد ان تخصیــص یافتــه اســت و دریافــت قیــر رایــگان بــرای ان هــم در برنامه قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان پیشــرفت فیزیکــی عملیــات زیرســازی و اســفالت جــاده نفــت‬ ‫را ‪ ۳۰‬درصــد ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬توســط پیمانــکار راه و شهرســازی ‪ ۱۶‬کیلومتــر ایــن پــروژه طبــق‬ ‫برنامه ریــزی از محــل اعتبــارات امســال از ســمت گنبــد بــه اینچــه بــرون انجــام می شــود و کیلومتــر‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جذب ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال از‬ ‫تسهیالت دامدار کارت‬ ‫کاشته شدن ‪ ۶۳۷‬نهال‬ ‫درخت به نام شهدا در شیروان‬ ‫افزایش‪ ۲۸‬درصدی تولید برق‬ ‫در نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫مدیــر شــعب بانــک کشــاورزی گلســتان گفــت کــه در ‪ ۱۰‬روز گذشــته تاکنون‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۵۰‬درصــد تســهیالت ســهمیه تخصیصــی گلســتان‬ ‫و از زمــان اغــاز اجــرای طــرح دامــدار کارت در ایــن اســتان جــذب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار وحیــد صیــادی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در حــال حاضــر «دامــدار کارت» بــرای ‪ ۲۱۷‬متقاضــی گلســتانی‪،‬‬ ‫صــادر شــده و بــرای تامیــن نقدینگــی‪ ،‬تهیــه نهــاده دامــی و حمایــت از رونــق‬ ‫تولیــد در اختیــار بهــره بــرداران قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ارائــه معرفــی نامــه دامــداران مــی تواننــد از مدیریــت‬ ‫جهادکشــاورزی بــه شــعب بانــک کشــاورزی‪ ،‬نســبت بــه تشــکیل پرونــده‬ ‫اقــدام کــرده و تســهیالت دامــدار کارت را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تســهیالت مزبــور بــرای دامــداران کوچــک و ســنتی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫صیــادی ادامــه داد‪ :‬بــرای اســتفاده از ایــن تســهیالت در گلســتان ‪۳۶‬‬ ‫شــعبه بانــک کشــاورزی امــاده ارایــه خدمــات دامــدار کارت بــه بهــره بــرداران‬ ‫بــا نــرخ ‪ ۱۱‬درصــد و دوره بازگشــت یکســاله اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه دامــداران گلســتان ‪ ۳۶۸‬هــزار تــن شــیر خــام و ‪ ۲۹‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تــن گوشــت قرمــز تولیــد و روانــه بــازار مصــرف می کننــد کــه از حیــث تولیــد‬ ‫شــیر‪ ،‬گلســتان رتبــه نهــم و از لحــاظ تولیــد گوشــت قرمــز در رتبــه یازدهــم‬ ‫کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از جملــه اســتان های مســتعد ایــران در ایجــاد و توســعه دامپــروی‬ ‫بــا بیــش از ‪ ۶۲۰‬هــزار هکتــار کشــتزارهای متنــوع‪ ۳۴ ،‬هــزار هکتــار بــاغ‬ ‫مثمــر و ‪ ۸۶۳‬هــزار هکتــار مراتــع محســوب می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شــیروان گفــت‪۶۳۷ :‬‬ ‫نهــال درخــت بــا نــام ‪ ۶۳۷‬شــهید در راســتای حفــظ و احیاء و توســعه‬ ‫فضای ســبز‪ ،‬این شهرســتان در بولوار پرســتاران این شــهر خراســان‬ ‫شــمالی کاشــته شــد‪.‬‬ ‫مصطفــی ســیامکی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــر نهــال‬ ‫درخــت بــه نــام یــک شــهید کاشــته شــده شــامل زبــان گنجشــگ‪،‬‬ ‫ســرو خمــره ای و زیتــون تلــخ بــوده کــه ایــن شهرســتان کاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اقــدام بــه یــاد تمامــی شــهدای ایــران‬ ‫اســامی از جمله شــهدای انقالب اســامی‪ ،‬شــهدای دفاع مقدس‪،‬‬ ‫شــهدای مدافــع حــرم‪ ،‬شــهدای مدافــع ســامت و شــهدای گمنــام‬ ‫شهرســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســیامکی اضافــه کــرد‪ :‬مــا می توانیــم یــاد و خاطــره ایــن عزیــزان را‬ ‫بــا کاشــت هــر درخــت بــه نــام شــهیدان در یــاد اذهــان عمومــی زنــده‬ ‫نگــه داریــم و ایــن کمتــر کاری اســت کــه در جهــت ترویــج فرهنــگ‬ ‫ایثــار و شــهادت انجــام می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار گســتره شهرســتان شــیروان اســت کــه ‪ ۲۹۰‬هــزار‬ ‫هکتــار ان بــه صــورت منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده و ‪ ۱۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــار جــزو اراضــی مســتثنیات قانونــی شــخصی شــامل زمیــن های‬ ‫زراعــی‪ ،‬بــاغ هــا‪ ،‬جــاده هــا و محوطــه هــای روســتا و شــهرها اســت‪.‬‬ ‫مدیــر نیــروگاه شــیروان گفــت‪ :‬میــزان تولیــد بــرق در ایــن نیــروگاه‬ ‫طــی ‪ ۹‬مــاه امســال‪ ،‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۲۸‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت کــه در تولیــد انــرژی کشــور ســهم بســزایی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســید رضا مرجــان زاده در این خصوص‬ ‫اظهــار داشــت تولیــد ناخالــص نیــروگاه ‪ :‬در مــدت یــاد شــده بــه بیــش‬ ‫از پنــج میلیــون و ‪ ۵۱۳‬هــزار مــگاوات ســاعت رســید کــه از ایــن میــزان‬ ‫تولیــد بیــش از پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۵‬هــزار مــگاوات ســاعت بــه صــورت‬ ‫خالــص در اختیــار شــبکه سراســری قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از این میزان تولید حدود ســه میلیون و ‪۸۳۳‬‬ ‫هــزار مــگاوات ســاعت ســهم واحــد گازی و یــک میلیــون و ‪ ۵۷۲‬هــزار‬ ‫مــگاوات ســاعت ســهم واحدهــای بخــار بوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر نیــروگاه بــرق شــیروان اضافــه کــرد‪ :‬نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان و نقــش بــه ســزایی در تامیــن بــرق کشــور بــا ســه واحــد‬ ‫بخــار هــر کــدام بــا ظرفیــت ‪ ۱۶۰‬مــگاوات و ‪ ۶‬واحــد گازی هــر کــدام بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۱۵۹‬مــگاوات حــدود ‪ ۲‬درصــد بــرق کشــور را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫نیــروگاه ســیکل ترکیبی شــیروان شــامل ‪ ۶‬واحــد گازی و ســه واحــد‬ ‫بخــار واقــع در اســتان خراسان شــمالی اســت کــه از ابتــدای مهرمــاه‬ ‫ســال گذشــته مدیریــت ان بــه شــرکت بهــره بــرداری نیــروگاه طرشــت‬ ‫واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نیــروگاه از نظــر بزرگــی بعــد از نیــروگاه دماونــد تهــران و نــکا در‬ ‫شــمال‪ ،‬ســومین نیــروگاه بــزرگ کشــور اســت‪.‬‬ ‫حســینی بــا بیــان اینکــه صــدور ســند هزینــه چندانــی بــرای واحدهــای مســکونی روســتایی نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬از جملــه اثــرات‬ ‫مثبــت ســنددار کــردن واحدهــای مســکن روســتایی مدیریــت کارامــد منابــع زمیــن‪ ،‬کمــک بــه مقــاوم ســازی مســکن‬ ‫روســتایی‪ ،‬تقویــت هویــت اجتماعــی‪ ،‬تســهیل در اســتفاده از تســهیالت بانکــی‪ ،‬کمــک بــه رونــق اقتصــادی روســتا‪،‬‬ ‫افزایــش ارزش حقوقــی و اقتصــادی امــاک و جلوگیــری از مهاجرت هــای بــی رویــه اســت‪.‬‬ ‫وی از دیگــر برنامه هــای بنیــاد مســکن بــرای محرومیــت زدایــی و توســعه روســتاها تهیــه و بازنگــری طرح هــای هــادی‬ ‫روســتایی را برشــمرد و افــزود‪ :‬دهــه فجــر امســال بیــش از ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال پــروژه در قالــب طــرح هــادی در روســتاهای‬ ‫اســتان افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان در ادامــه اظهارداشــت‪ :‬عملیــات‬ ‫اجرایــی ‪ ۵۰۰‬واحــد مســکن حمایتــی ویــژه‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد همچنیــن بــه زودی‬ ‫تــا قبــل از ورود بــه دهــه فجــر بــا همــکاری‬ ‫چنــد جانبــه کمیتــه امــداد‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان‪،‬‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و ســپاه بــا اســتفاده‬ ‫از اعتبــارات بالعــوض و تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬ســهم گلســتان از‬ ‫مجمــوع ‪ ۴۰‬هــزار واحــد مســکن حمایتــی‬ ‫کشــور هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد اســت کــه در‬ ‫مرحلــه نخســت عملیــات اجرایــی ‪۵۰۰‬‬ ‫واحــد شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افتتاح هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد مسکونی روستایی‬ ‫گلستان در دهه فجر‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬دهــه فجــر امســال بــا اعتبــار ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واحــد مســکن روســتایی افتتــاح و بــه متقاضیــان تحویــل خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســیدمحمد حســینی در جمــع خبرنــگاران در حاشــیه نشســت بررســی‬ ‫مشــکالت مســکن مهــر کاج گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال عملیــات‬ ‫ســاخت پنــج هــزار واحــد مســکونی در بافــت فرســوده روســتاهای اســتان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی یکــی از وظایــف و ماموریت هــای مهــم بنیــاد مســکن در شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت و روســتاها را صــدور‬ ‫ســند مالکیــت بــا همــکاری اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان دانســت و گفــت‪ :‬دهــه فجــر امســال هــزار جلــد ســند‬ ‫مالکیــت تحویــل مالــکان واحدهــای مســکونی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت تاکنــون ‪۹۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬جلــد ســند مالکیــت روســتایی و چهــار هــزار جلــد ســند بــا همــکاری ایــن نهــاد و اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫صدور چهار هزار و ‪ ۶۰۰‬رای‬ ‫جایگزین حبس در گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان با اشــاره به پیشــتازی این اســتان در صدور ارای جایگزین‬ ‫حبــس گفــت کــه از ابتــدای امســال تاکنــون بــرای چهــار هــزار و ‪ ۶۰۰‬محکــوم رای جایگزیــن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۲۵‬بــه بعــد ان هــم توســط پیمانــکار بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی در ادامــه گفــت‪ :‬از طریــق نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫حــال پیگیــری هســتیم تــا ایــن پــروژه در مــاده ‪ ۲۳‬قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬لحــاظ شــود تــا بخشــی از‬ ‫هزینه هــای ان از محــل اعتبــارات ملــی اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جــاده نفــت بــا وجــود عــرض کــم و ترانزیتــی بــودن مســیر فعلــی گنبــدکاووس بــه اینچــه‬ ‫بــرون‪ ،‬جایگزیــن خوبــی بــرای بــه حداقــل رســاندن بــار ترافیکــی و کاهــش ســوانح رانندگــی در ایــن‬ ‫مســیر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬برخــی اهالــی معتقدنــد حــدود ‪ ۲‬دهــه قبــل وزارت نفــت بــه گمــان‬ ‫ی و احــداث دکل در ایــن منطقــه کــرد و بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫وجــود میــدان گازی اقــدام بــه حفــار ‬ ‫هــدف جــاده ای خاکــی ‪ -‬شــنی بــا عــرض کمتــر از چهــار متــر و طــول ‪ ۲۳‬کیلومتــر بازگشــایی کــرد و‬ ‫ان را امــاده تــردد ســاخت امــا تــا بدیــن لحظــه بــه جــز مطالبــی کــه اهالــی منطقــه در ایــن خصــوص‬ ‫می گوینــد اطــاع دقیقــی از تاریــخ احــداث و علــت نامگــذاری جــاده نفــت در دســت نیســت‪.‬‬ ‫امــا مســووالن شــهری گنبــدکاووس ســال ها پــس از احــداث ایــن مســیر ‪ ۲۳‬کیلومتــری‪ ،‬بــه ایــن نتیجه‬ ‫رســیدند کــه بــا ادامــه جــاده نفــت می تواننــد حــدود ‪ ۳۰‬کیلومتــر راه دسترســی بــه مــرز اینچــه بــرون را‬ ‫کوتاه تــر کننــد و براســاس ایــن جمع بنــدی‪ ،‬تعریــض و بهســازی ایــن جــاده در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت کیلومتــر از ایــن جــاده بــا توســعه محــدوده شــهری گنبــدکاووس‪ ،‬بــه دلیــل قــرار‬ ‫گرفتــن در مســیر میــدان فــروش دام و محــل دفــن بهداشــتی زبالــه گنبــدکاووس بــه طــور اســتاندارد‬ ‫ســاخته شــد امــا بقیــه ایــن مســیر پرتــردد کمــاکان غیراســتاندار اســت‪.‬‬ ‫در ســال های بعــد ایــن محــدوده بــه ســبب وجــود هــزاران هکتــار عرصـه منابــع ملــی و زمین هــای‬ ‫کــم بــازده بــرای راه انــدازی واحدهــای تولیــدی‪ ،‬صنعتــی و دامــداری از جملــه بزرگتریــن زنجیــره‬ ‫تولیــد تخــم مــرغ کشــور مــورد اســتفاده ســرمایه گذاران قــرار گرفــت و تقاضــا بــرای به ســازی و‬ ‫تکمیــل جــاده نفــت افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫جاده ترانزیتی نفت ‪ ۱۶‬کیلومتر‬ ‫زیرسازی و اسفالت می شود‬ ‫انجام‪ ۶‬هزار بازرسی‬ ‫از واحدهای صنفی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 58‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب غرب و متغیر‪.‬‬ ‫بــه جــای مجــازات صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪،‬‬ ‫حیــدر اســیابی اظهــار داشــت‪ :‬الــزام بــه خدمــات عمومــی رایــگان ‪ ،‬دوره مراقبــت‪ ،‬جــزای‬ ‫نقــدی و نظــارت بــا پابندهــای الکترونیکــی از جملــه ارای جایگزیــن حبــس بــود کــه قضــات‬ ‫گلســتان بــرای محکومــان صــادر کردنــد ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ارای جایگزیــن بــرای کســانی صــادر مــی شــود کــه جرایــم ســبک مرتکــب‬ ‫شــده اند و ازادی انهــا امنیــت شــهروندان را بــه خطــر نمــی انــدازد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مختومــه شــدن پرونــده در مرحلــه دادســرا بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫برچســب زنــی بــه افــراد‪ ،‬ازادی مشــروط و تعلیــق مراقبتــی از مــوارد پیش بینــی شــده‬ ‫در قانــون اســت کــه قضــات گلســتانی بــرای جلوگیــری از ورود افــراد بــه زنــدان در جرایــم‬ ‫ســبک اعمــال کردنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن زمســتان امســال بــا ارای جایگزیــن‬ ‫قضــات ‪ ،‬تعــدادی از محکومــان بــه جــای زنــدان بــا نظــارت و برنامــه ریــزی اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬پنــج هــزار اصلــه نهــال خواهنــد کاشــت ‪.‬‬ ‫گلستان از استان های پیشرو کشور در صدور ارای جایگزین حبس است ‪.‬‬ ‫اسیب های مغزی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیای جبران ناپذیر است‪....‬‬ ‫اعتیاد‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سفر هیئتی از شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی کشور به گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‪ :‬هفتــه اینــده هیئتــی از شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران‬ ‫بــرای بررســی میدانــی و کارشناســی پتروشــیمی گلســتان بــه گــرگان خواهنــد امــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری گلســتان در گفتگــوی‬ ‫ویــژه خبــری بــا موضــوع دســتاورد های ســفر ‪۲۵‬اذر رئیــس قــوه قضاییــه بــه گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســفر هــم از حیــث ترکیــب اعضــای شــورایعالی قضایــی کــه همــه حضــور داشــتند و هــم از نظــر‬ ‫حضــور اعضــای شــورایعالی قضایــی در شهرســتان های اســتان ‪ ،‬کامــل و جامــع بــود‪.‬‬ ‫اسیابی ادامه داد‪ :‬در این سفر با نشست های مختلف با فعاالن اقتصادی‪ ،‬اقشار مردم و شورای‬ ‫اداری‪ ،‬مشکالت عمده و اساسی استان در حوزه های اجرایی و قضایی مطرح و چاره اندیشی شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه دو پرونــده کثیرالشــاکی در ایــن ســفر بررســی شــد گفــت‪ :‬موضــوع پتروشــیمی‬ ‫گلســتان یکــی از مهــم تریــن مصوبــات و پیگیــری هــای انجــام شــده در ســفر رئیــس قــوه بــود کــه‬ ‫اختیــارات ویــژه بــه اســتان بــرای پیگیــری و حــل مشــکالت ان داده شــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬یــک هفتــه پــس از ســفر رئیــس قــوه بــه اســتان از محــل پتروشــیمی بازدیــد و‬ ‫مشــکالت و رونــد ســاخت را از نزدیــک پیگیــری کردیــم و بــا پیگیــری اقــای ســنگدوینی نماینــده‬ ‫مــردم گــرگان در مجلــس شــورای اســامی و مذاکــره تلفنــی بــا معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت‬ ‫صنایــع پتروشــیمی ایــران قــرار شــد یــک گــروه کارشناســی از وزارت نفــت و شــرکت پتروشــیمی‬ ‫ایــران در ســفر بــه اســتان بــرای راه انــدازی پتروشــیمی گلســتان چــاره جویــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گفــت‪ :‬ایــن هیئــت از محــل پتروشــیمی بازدیــد و در جلســه ای بــا حضــور‬ ‫مســئوالن اجرایــی و قضایــی اســتان مســائل حقوقــی‪ ،‬مالــی و کارشناســی ایــن پــروژه را‪ ،‬بررســی مــی کننــد‬ ‫حیدر اســیابی از شــروع ســاخت و ســاز طرح موج های ابی گنبد هم خبر داد و گفت‪ :‬این پرونده‬ ‫هم دومین پرونده کثیرالشــاکی بررســی شــده در ســفر رئیس قوه به اســتان بود که در نشســت ‪۶‬‬ ‫ساعته با شاکیان و متهم پرونده ‪ ،‬قرار شد کار تکمیل این پروژه به مجری فعلی ان سپرده شود‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬قــرار شــده بــا اخــذ وثیقــه هــای متناســب بــا مطالبــات شــاکیان ‪ ،‬متهــم از زنــدان‬ ‫ازاد و ســاخت و ســاز در پــروژه اغــاز شــود و پــروژه الحمدللــه مجــددا از ســر گرفتــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گفــت‪ :‬محــل اجــرای طــرح در توقیــف دادگســتری اســت و تــا زمــان تکمیــل‪،‬‬ ‫مجــری طــرح حــق فــروش ان را نــدارد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رئیــس دادگســتری و دادســتان گنبــد هــم بــر متهــم و هــم رونــد ســاخت و ســاز نظــارت‬ ‫مــی کننــد و خــود مــن هــم هــر ســه مــاه یکبــار از محــل سرکشــی خواهــم کــرد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬اگــر در مهلــت تعییــن شــده یکســاله طــرح تکمیــل نشــود بــا اختیاراتــی کــه‬ ‫رئیــس قــوه تفویــض کــرده اســت ‪ ،‬دادگاه ویــژه تشــکیل و متهــم محاکمــه و طــرح بــا ســرمایه گــذار‬ ‫دیگــری تعییــن تکلیــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬عــاوه بــر ‪ ۷۸‬میلیــارد تومانــی کــه بــرای‬ ‫طرح هــای عمرانــی دادگســتری و دســتگاه هــای تابعــه بــه اســتان در ســفر رئیــس قــوه اختصــاص‬ ‫داده شــد‪ ۴۵ ،‬میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل دادســرای گنبــدکاووس و ‪ ۱۴‬میلیــارد تومــان هــم بــرای‬ ‫حــل مشــکالت عمرانــی و اداری حــوزه قضایــی گالیکــش اختصــاص داده شــده اســت ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف خودرو سرقتی و دستگیری انهدام باند سارقان سیم و کابل‬ ‫سارقان کمتراز یک ساعت‪‎‬‬ ‫ن «‪‎‬از کشــف یک دســتگاه‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان «اســفرای ‪‎‬‬ ‫خــودرو پرایــد ســرقتی و دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق کمتــر از یــک‬ ‫ســاعت‏توســط مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی پلیــس اگاهــی‏شهرســتان اســفراین حیــن‬ ‫گشــت زنــی در حــوزه اســتحفاظی در محــور روســتائی ســارمران‬ ‫بــه یــک خــودرو پرایــد پــارک شــده روبــروی‏زنــدان مشــکوک و بــا‬ ‫اقدامــات فنــی و تخصصــی ان را توقیــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســارق از‏زندانیــان بنــد بــاز بــوده کــه کمتــر از یــک‬ ‫ســاعت پــس از مشــاهده ادلــه و مســتندات پلیــس بــه ســرقت‬ ‫خــودرو از شهرســتان بــا همدســتی‏یــک نفــر دیگــر اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــدند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬مالکان خودروها بایســتی ضمن تجهیز وســایل‬ ‫نقلیــه بــه وســایل هشــدار دهنــده و ایمنــی ماننــد دزدگیــر و‏قفــل‬ ‫فرمــان‪ ،‬بــا رعایــت هشــدارهای انتظامــی و ایمنــی ماننــد پرهیــز از‬ ‫پــارک کــردن خــودرو در نقــاط تاریــک و خلــوت‪ ،‬از وقــوع چنیــن‬ ‫مــواردی‏پیشــگیری کــرده و در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک‪ ،‬مراتــب را بــه پلیــس ‪ 110‬اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از انهدام باند سارقان‬ ‫ســیم و کابل توســط پلیس اگاهی این فرماندهی خبر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ‏ســرقت کابــل مخابراتــی‬ ‫در نقــاط مختلــف شــهر‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در عملیــات غافلگیرانــه مامــوران ایــن ‪ 3‬نفــر را‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 12‬فقــره ســرقت کابــل از‬ ‫شهرســتان هــای بجنــورد و‏مانــه و ســملقان اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد‬ ‫اور شــد‪ :‬در بازرســی از محــل اختفــای ایــن افــراد ‪ 20‬متــر فیبــر‬ ‫نــوری و دو تــوپ کامــل ســیم و کابــل‏مخابراتــی کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه ســارقان پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه اســیب بــه‏امــوال عمومــی منجــر بــه ضعــف در خدمــات‬ ‫رســانی بــه شــهروندان مــی شــود پلیــس بــه شــدت بــا ایــن افــراد‬ ‫برخــورد کــرده و از شــهروندان ‏عزیــز هــم انتظــار مــی رود در‬ ‫صــورت مشــاهده اینگونــه مــوارد بالفاصلــه موضــوع را از طریــق‬ ‫ســامانه تلفنــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫کشف بیش از ‪ 30‬کیلوگرم‬ ‫مواد مخدر در یک عملیات‬ ‫مشترک پلیسی‏‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان از کشــف ‪ 36‬کیلوگرم‬ ‫تریــاک در عملیــات مشــترک بــا پلیس مرزبانی اســتان خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد قدرتــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه جابجایــی و‬ ‫نگهــداری مقــدار قابــل توجهــی مــواد مخــدر ســنتی از نــوع تریــاک مــی‬ ‫کنــد‪،‬‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر را شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا‏تــاش مســتمر و بــی وقفــه مامــوران پلیــس مبــارزه با‬ ‫مــواد مخــدر و همــکاری خــوب پلیــس مرزبانی اســتان خــودروی‬ ‫متهــم در‏یکــی از خیابــان هــای شــهر بجنــورد متوقــف و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫در بازرســی از محــل اختفــا و خــودروی متهــم ‪ 36‬کیلوگــرم‬ ‫تریــاک‏کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک نفر متهم‬ ‫دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحل قانونی‬ ‫بــه‏مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۵‬تاریخ ‪ 1400/۰۸/20‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۵۵‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای امین پوری فرزند غفور به شماره شناسنامه ‪ ۴۹۷۰۱۲۵۱۷۱‬کد ملی ‪۴۹۷۰۱۲۵۱۷۱‬‬ ‫صادره ازاق قال در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ ۱۶۰‬مترمربع‪ ،‬در قسمتی از شش دانگ باقیمانده پالک شماره ‪ _۳‬اصلی واقع در اراضی کسلخه بخش ‪ _۷‬حوزه ثبتی ملک شهرستان اق قال از سهمی اصالحات ارضی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪ 1400/۱۰/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۱۰/22‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اق قال م الف‪۹۷۳۴:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۹۶۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۳۹‬تقاضــای اقــای عبدالعظیــم عبــاس نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪۱۰۹۶‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۶۴۵۳۶‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد عبدالحســین درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 221/96‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۳۹۵۹‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی اقــای یحیــی وردان بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۰/22:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف ‪۹۷۳۷:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد سندرســمی برابرمــاده ‪3‬ومــاده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001008327‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ 1400114412001000193‬تقاضای اقای رمضانعلی کالنتری بشناســنامه ‪ 23‬کدملی ‪ 2121805478‬صادره ازگرگان فرزند علی در ششــدانگ اعیانی‬ ‫یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهــل وهفــت ســهم مشــاع ازچهــل وهشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 40/66‬مترمربــع ازپــاک شــماره ‪ 125‬اصلــی واقــع دراراضــی تاریکی بخش دو حــوزه ثبت گرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اســماعیل قاســمی بــه متقاضــی دارد ‪..‬لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزاگهــی میشــوداز این رو اشــخاصی که نســبت به به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرچــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم نماید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/ 10/ 06‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/ 10/22‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4037‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -349‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه‬ ‫دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی خانــوم حکیمــه رضائــی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره شناســنامه ‪501‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب خانــه ‏بــه مســاحت ‪188 /20‬متــر مربــع از پــاک ‪254‬فرعــی از‪ 164‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی حصاربخــش دو خریــداری از مالــک رســمی‏اقــای نصــرت اللــه ارجمنــدی فرزنــد نجــف محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/07 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/22 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ‏‪ -1‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 11400603120090006357‬مورخــه ‪ 1400/10/5‬هیــات‬ ‫اول مســتقر در ثبــت بندرگــز ‏موضــوع کالســه پرونــده ‪ 1400114412009000042‬مالکیــت متقاضــی رمضــان علیــزاده فرزنــد ابراهیــم مبنــی بــر صــدور ‏ســند ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 2271‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ -8‬اصلــی واقــع در قریــه گــز ‏شــرقی بخشــی دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای محمــد رفیــع دیلمــی فرزنــد درویــش محــرز گردیــده ‏اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪400/10/7‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪400/10/22‬‏‪1‬‏ م‪.‬الف‪ 1400/192 :‬مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۱۱‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم حمیدرضــا ملــک بــه شــماره شناســنامه ‪۱۵۰۵‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۶۰۶۹۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اضغــر متقاضــی کالس پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۵۲‬در ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۹۰.۹۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجع ذی صــاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه نماینــد‪.‬م الف‪۹۸۹۴‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۲۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۹۱۶‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪ /‬خانم حســین تابان محدث به شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۱۴‬و بشــماره ملی ‪ ۳۶۷۲۳۴۲۹۸۱‬صادره از زابل فرزند شــیرعلی متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۴۹‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۰۸‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صالح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۸۹۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۲۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۶۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم زهــرا بومــری بــه شــماره شناســنامه ‪۱۲۷۵‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۷۳۳۰۹۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس متقاضــی کالس پرونده‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۸۰۰۰۰۶۳۶‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه و مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۸.۵۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۸۹۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۲۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۹:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪461‬‬ ‫کیف پول زنده!‬ ‫یکی از ارزو های دیرینه ما دیدن یک دانشــمند از نزدیک‬ ‫اســت‪ .‬البتــه فکــر نکنیــد کــه مــا ادم ندیــد بدیــدی هســتیم و‬ ‫قصــد داریــم بــا دانشــمندان عکــس یــادگاری بگیریــم یــا روم‬ ‫بــه دیــوار برایمــان کارت پســتال امضــا کنند‪.‬‬ ‫فقــط دوســت داریــم کمــی بیشــتر بــا مبنــای اختراعــات و‬ ‫اکتشــافات ایــن بزرگــواران اشــنا شــویم‪ .‬چــرا کــه بــه نظــر‬ ‫مــی رســد گاهــی اوقــات بیــکاری و خوشــی‪ ،‬منتهــی الیــه دل‬ ‫دانشــمندان را مــی زنــد و چیــز هایــی اختــراع مــی کننــد کــه‬ ‫در کشــوی هیــچ عطــاری یافــت نمــی شــود‪ .‬االن هــم کــه‬ ‫بــه ســامتی افتاده انــد در فــاز تولیــد لــوازم زنــده و ســخنگو؛‬ ‫ســخنگو‪ ،‬فنجــان ســخنگو ایــن هفتــه هــم‬ ‫بشــقاب‬ ‫کیــف پــول ســخنگو و زنــده! اصــل خبــر بــه نقــل از همیــن‬ ‫روزنامــه حمایــت‪ ،‬چــرا راه دور برویــم‪.‬‬ ‫«بــه گــزارش مهــر یــک شــرکت ژاپنــی کیــف پــول مــکاری‬ ‫ســاخته اســت کــه دخــل و خــرج کاربــر را تحــت نظــر مــی‬ ‫گیــرد بــه طــوری کــه اگــر پــول کمــی در خــود داشــته باشــد از‬ ‫دســترس کاربــر دور مــی شــود»‪.‬‬ ‫«کیــف پــول زنــده » بــا نوعــی نــرم افــزار حســابداری‬ ‫تلفن هــای هوشــمند موســوم بــه «زایــم» همــراه مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن محصــول دو حالــت بــرای خــرج کــردن پــول‬ ‫دارد‪:‬وضعیــت پــس انــداز و وضعیــت خــرج کــردن‪ .‬وقتــی‬ ‫دارنــده ایــن کیــف‪ ،‬پــول اندکــی داشــته باشــد و در عیــن حــال‬ ‫ســعی کنــد همیــن پــول را خــرج کنــد‪ ،‬کیــف پــول هوشــمند‬ ‫بــه خاطــر تعبیــه چــرخ هایــی در ان‪ ،‬از کاربــر دور مــی شــود‬ ‫از ایــن رو امــکان بــاز کــردن ان در ایــن حالــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وقتــی کاربــر باالخــره بــه ان دســت یافتــه و در ان را بــاز کند‪،‬‬ ‫ایــن کیــف پــول شــروع مــی کنــد بــه فریــاد زدن و درخواســت‬ ‫کمــک کــردن! هــر چنــد بــر اســاس اعــام وب ســایت ایــن‬ ‫محصــول‪ ،‬هنــوز هیــچ برنامــه ای بــرای فــروش عمومــی ایــن‬ ‫کیــف پــول زنــده مطــرح نشــده اســت‪».‬‬ ‫بــاز هــم جــای شــکرش باقــی اســت کــه فعــا ًایــن شــرکت‬ ‫برنامــه ای بــرای فــروش عمومــی ایــن محصــول نــدارد‪ .‬وگرنــه‬ ‫معلــوم نیســت در ایــن مقطــع حســاس کنونــی کــه حــذف‬ ‫یارانــه ســه دهــک از خلــق اللــه کلیــد خــورده اســت‪ ،‬چــه‬ ‫بلبشــویی راه مــی افتــاد‪ .‬مــن معتقــدم اگــر ایــن دوســتان‬ ‫ســر ســوزن بــه فکــر ابــروی مــردم باشــند دســت بــه چنیــن‬ ‫اختراعاتــی نمــی زننــد‪ .‬اخــر شــما تصــور بفرمائیــد زن و بچــه‬ ‫مــردم داخــل اتوبــوس یــا مغــازه بقالــی کیــف پولشــان را بــاز‬ ‫کننــد تــا کرایــه پرداخــت کننــد یــا پــول پنیــر را حســاب کننــد‪،‬‬ ‫بعــد کیــف پــول فریــاد بزنــد و فــرار کنــد! مــردم چــی فکــر‬ ‫می کننــد!؟ اختــراع هــم قانــون و قاعــده ای دارد‪ .‬هــر چیــز‬ ‫کــه بــه ذهنتــان رســید نبایــد بالفاصلــه اختــراع شــود!!!‬ ‫صدور دستورات قضایی برای‬ ‫پیگیری ‪ 938‬درخواست‬ ‫صــدور دســتورات قضایــی بــرای پیگیــری ‪ 938‬درخواســت‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪938‬‬ ‫درخواســت مردمــی کــه در ســفر رئیــس قــوه قضاییــه بــه‬ ‫ایشــان ارائــه شــده بــود ‪ ،‬بــه دادگســتری اســتان ارجــاع و‬ ‫دســتورهای قضایــی مــورد نیــاز بــرای پیگیــری و اقــدام صــادر‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫اسیابی ادامه داد‪ :‬اعمال ماده ‪ ، 477‬تسریع در رسیدگی‪،‬‬ ‫و تســریع در اجــرای احــکام و رســیدگی بــه درخواســت هــای‬ ‫عفو و تخفیف و تبدیل مجازات ‪ ،‬بیشترین درخواست های‬ ‫ارجــاع شــده بــه اســتان را تشــکیل مــی دهد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬بــه دســتور رئیــس‬ ‫قــوه قضاییــه ایــن درخواســت هــا پــس از ارجــاع بــه اســتان‬ ‫در کوتاهتریــن زمــان ممکــن پاســخ داده مــی شــود و مواردی‬ ‫از نامه هــای مــردم هــم کــه حل شــان بــه دالیــل مختلــف‬ ‫مقــدور نمــی باشــد بــرای انــان توضیــح داده مــی شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬کســانی کــه در جریــان ســفر رئیــس‬ ‫قــوه قضاییــه بــه اســتان نامــه داده انــد ‪ ،‬پــس از دریافــت‬ ‫پیامــک مبنــی بــر ثبــت درخواســت شــان بــرای پیگیــری بــه‬ ‫نشــانی گــرگان ‪ ،‬بلــوار شــهید کالنتــری ( کمربنــدی)‪ ،‬خیابــان‬ ‫دانشــجو ‪ ،‬دادگســتری کل ‪ ،‬طبقــه دوم ‪ ،‬دبیرخانــه حــوزه‬ ‫ریاســت مراجعــه کننــد ‪.‬‬ ‫اب مایه حیات است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪461‬‬ ‫امین ادراکی‬ ‫افکار منفی را‬ ‫از‪ ۷‬قدمی‬ ‫خود دور کنیم؟‬ ‫فکــر می کــردم دوســتم از اتفاقــی کــه افتــاده خوشــحال‬ ‫می شــود‪ .‬امــا امــان از افــکار منفــی‪ .‬فکــر کــردن بــه انهــا‬ ‫می توانــد بهتریــن روزهــای مــا را خــراب کنــد‪ ،‬بهتریــن‬ ‫اتفاقــات زندگــی را بــه تلخــی بکشــد و مــا را از لذت هــای‬ ‫ســاده و دوست داشــتنی محــروم کنــد‪.‬‬ ‫او در قرعه کشــی‪ ،‬پــول زیــادی برنــده شــده بــود و‬ ‫بــرای مدتــی از ایــن بابــت خوشــحال بــود‪ .‬امــا االن تنهــا‬ ‫چیــزی کــه در ذهــن کیــت (‪ )Keith‬می گذشــت ایــن بــود‪:‬‬ ‫«درســته‪ ،‬ولــی االن یــه مشــکل جدیــد دارم‪ .‬نمی دونــم‬ ‫بایــد ایــن موضــوع رو بــه دوســتام بگــم یــا نــه؟ اگر بهشــون‬ ‫نگــم و خودشــون متوجــه بشــن خیلــی بــد میشــه و کلــی‬ ‫ناراحــت میشــن و اگــر بهشــون بگــم‪ ،‬انتظــار دارن کلــی از‬ ‫ایــن پــول رو بــه اونهــا بــدم‪ .‬نمی دونــم بایــد چیــکار کنــم…»‬ ‫برای دور کردن افکار منفی‪ ،‬مقاله زیر را بخوانید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪460‬‬ ‫‪ .۲‬اتفاقات بد را اینقدر تعمیم ندهید!‬ ‫ایــن ســوال را از خودتــان بپرســید‪« :‬ایــا وقتــی اتفــاق بدی‬ ‫می افتــد ان را بیــش از حــد تعمیــم می دهــم؟ ایــا فکــر‬ ‫می کنــم ایــن اتفــاق بــد بــه همه جــا ســرایت می کنــد و بــه‬ ‫جــای اینکــه ان را محــدود بــه یــک زمــان و مــکان مشــخص‬ ‫بدانــم‪ ،‬ان را بــه همــه چیــز و همــه جــا ربــط می دهــم؟»‬ ‫مثــا فــرض کنیــد در یــک مصاحبــه ی شــغلی رد‬ ‫شــده اید‪ .‬ایــا ایــن اتفــاق را بــه همــه چیــز تعمیــم‬ ‫می دهیــد و بــا خودتــان می گوییــد‪« :‬مــن هیچ وقــت‬ ‫موفــق نمیشــم!»؟ ایــا اگــر در ازمــون رانندگــی رد شــوید‪،‬‬ ‫بــا خودتــان خواهیــد گفــت‪« :‬خــب مــن نتونســتم قبــول‬ ‫بشــم‪ .‬خوشــحال نیســتم‪ ،‬امــا بــار بعــد بیش تــر تــاش‬ ‫می کنــم و موفــق میشــم‪ ».‬یــا خودتــان را یــک «احمــق»‬ ‫می دانیــد کــه از پــس هیــچ کاری برنمی ایــد و خودتــان را‬ ‫ســرزنش می کنیــد؟‬ ‫ت کم نگیرید‬ ‫‪ .۳‬اتفاقات خوب را دس ِ‬ ‫افــکار منفــی باعــث می شــوند اتفاقــات مثبــت را حتــی‬ ‫وقتــی واقعــا اتفــاق می افتنــد‪ ،‬نبینیــم‪ .‬دقیقــا مثــل‬ ‫ایــن اســت کــه عینکــی مخصــوص داشــتم باشــیم کــه‬ ‫اجــازه ی دیــده شــدن اتفاقــات مثبــت را نمی دهــد و‬ ‫فقــط اتفاقاتــی از انهــا عبــور می کننــد کــه جنب ـه ی منفــی‬ ‫داشــته باشــند و فکرهــای منفــی را تقویــت کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫عینــک باعــث می شــود شکســت هایتان را بــزرگ ببینیــد‬ ‫و موفقیت های تــان را کوچــک و ایــن باعــث ناامیــدی و‬ ‫احســاس شکســت می شــود‪.‬‬ ‫عــادت کنیــد بــه جــای اینکــه شکسـت هایتان را دائمــی و‬ ‫فراگیــر بدانیــد‪ ،‬انهــا را موقتــی و مقطعــی بدانیــد‪ .‬همـه ی‬ ‫مــا بیشــتر تمایــل داریــم به نتیجه ای برســیم کــه انتظارش‬ ‫را داشــته ایم‪ .‬مثــا اگــر راجــع بــه کســی احســاس بــدی‬ ‫داریــد‪ ،‬کم کــم بــه نــکات مثبتــی در مــورد او فکــر کنیــد‪:‬‬ ‫«خیلــی دورو و ریــاکاره! خیلــی … امــا خــب اگــه عادالنــه‬ ‫بخــوام بگــم‪ ،‬تــوی اون پــروژه خیلــی کمکــم کــرد‪ .‬ادم‬ ‫خیلــی شــوخی هــم هســت و کنــارش خــوش میگــذره‪».‬‬ ‫نــکات مثبــت همیشــه وجــود دارنــد‪ ،‬اما این شــما هســتید‬ ‫کــه بایــد انهــا را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به جای بقیه فکر نکنید‬ ‫وقتــی شــرایط کمــی نامعلــوم و مبهــم باشــد‪ ،‬افــکار‬ ‫منفــی ارامــش مــا را ســلب می کننــد و ایــن اتفاق ممکن‬ ‫اســت باعــث «ذهن خوانــی» شــود‪« .‬جــواب ایمیــل مــن‬ ‫رو نــداد؛ حتمــا از مــن خوشــش نمیــاد» یــا «فقــط بــرای‬ ‫اینکــه مــن رو خوشــحال کنــه ایــن رو گفــت وگرنــه اصــا‬ ‫اینطــوری فکــر نمی کــرد…»‬ ‫اگــر از ان دســت افــرادی هســتید کــه از هــر اتفــاق‬ ‫کوچکــی‪ ،‬حتــی بــدون اینکــه دالیــل کافــی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫معانــی مختلفــی برداشــت می کنیــد‪ ،‬احتمــاال خیلــی‬ ‫ِ‬ ‫راحــت‪ ،‬تمــام چیزهایــی کــه بــه ذهن تــان می رســد را‬ ‫بــدون هیــچ پرسشــی‪ ،‬بــاور می کنیــد‪ .‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫گام هــا‪ ،‬بــرای اینکــه بــر افــکار منفــی غلبــه کنیــد‪ ،‬همیــن‬ ‫اســت‪ ،‬قضــاوت در مــورد شــرایط و اتفاقــات مبهمــی را کــه‬ ‫اطالعــات کافــی از انهــا در اختیــار نداریــد‪ ،‬کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫وقتــی کمــی مثبت نگرتــر (یــا حداقــل بی طرف تــر) شــوید‪،‬‬ ‫بیشــتر از قبــل ایــن حرف هــا را بــا خودتــان تکــرار خواهیــد‬ ‫کــرد‪« :‬نمی دونــم چــرا هنــوز پیامــک مــن رو جــواب نــداده‬ ‫…» امــا در ایــن صــورت می توانیــد همــه ی احتمــاالت‬ ‫ممکــن (و نــه فقــط اتفاقــات بــد) را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫شاید تلفن همراهش را فراموش کرده باشد‪.‬‬ ‫شاید شارژ تلفن همراهش تمام شده باشد‪.‬‬ ‫شــاید اعتبــار تمــاس و پیامــک تلفــن همراهش بــه اتمام‬ ‫رســیده باشد‪.‬‬ ‫شاید سر کالس درس باشد‪.‬‬ ‫شاید در هواپیما و در حال پرواز است‪.‬‬ ‫فکــر کنــم نکتــه ی اصلــی را متوجــه شــدید؛ هیــچ‬ ‫یــک از ایــن اتفاقــات کوچک تریــن ارتباطــی بــا شــما‬ ‫ندارنــد و درســت بــه انــدازه ی هــر توضیــح دیگــری‪،‬‬ ‫منطقــی هســتند‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫معصومه شیخی‬ ‫چرا صداقت داشتن مهم است‬ ‫از وقتــی یــادم می ایــد می ترســیدم‪ .‬از انچــه مــردم دربــاره ام‬ ‫فکــر می کننــد‪ ،‬می ترســیدم‪ .‬از اینکــه دوســتانم دوســتم نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬می ترســیدم‪ .‬از اینکه پدر و مادرم کارهایم را تایید نکنند‪،‬‬ ‫می ترســیدم‪ .‬بــه همیــن خاطــر همیشــه پنهــان کاری کــرده ام و‬ ‫پنهــان شــده ام‪ .‬انچــه را واقعــا فکــر می کــردم‪ ،‬احســاس می کــردم‬ ‫و انجــام م ـی دادم‪ ،‬پنهــان می کــردم‪ .‬و جالــب اینجاســت کــه مــن‬ ‫ت‬ ‫تنهــا نیســتم‪ .‬تقریبــا همــه ی مــا‪ ،‬اگــر نگوییــم همــه امــا دســ ِ‬ ‫کــم بخشــی از زندگی مــان را پنهــان کرده ایــم و می کنیــم‪ .‬بیشــتر‬ ‫افــراد فقــط زندگــی فیسبوکی شــان را نشــان می دهنــد‪ ،‬روزهــای‬ ‫خــوش و تفریحــات و بــه طــور کل روی ِ زیبــای زندگی شــان را نشــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬زیــرا نشــان دادن حقیقــت‪ ،‬شــجاعت می خواهــد‪ .‬امــا‬ ‫چیــزی کــه طــی ســال ها یــاد گرفتـه ام ایــن اســت کــه تنهــا بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه می ترســیم‪ ،‬نبایــد بــا تــرس زندگــی کنیــم‪ .‬بلکــه کامــا بــر‬ ‫عکــس‪ ،‬هنگامــی کــه ترس مــان را شــناختیم‪ ،‬می توانیــم ان را کنــار‬ ‫بگذاریم‪،‬شــجاعت را انتخــاب کنیــم و صداقــت داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ت صادق بودن را دارید؟‬ ‫ایا شجاع ِ‬ ‫ن همــه‬ ‫اگــر صداقــت واقعــا بهتریــن سیاســت اســت‪ ،‬پــس چــرا ایـ ‬ ‫فری ـب کاری وجــود دارد؟ و اگــر هنگامــی کــه کســی بــا مــا صــادق‬ ‫نیســت‪ ،‬احســاس می کنیــم بــه مــا بی احترامــی کــرده اســت‪ ،‬پــس‬ ‫چطــور می توانیــم دروغ هــای کوچــک و مصلحتــی و اغراق هــای‬ ‫ماهرانـه ی خودمــان را توجیــه کنیــم؟‬ ‫اگــر از دیگــران انتظــار داریــم کــه شــجاعت داشــته باشــند و بــا مــا‬ ‫صــادق باشــند‪ ،‬پــس بی صداقتــی از جانــب مــا بــه نوعــی زیرابــی‬ ‫رفتــن بــه حســاب نمی ایــد؟ شــاید زمــان ان رســیده اســت کــه‬ ‫نگاهــی دقیق تــر بــه صداقــت بیندازیــم و ببینیــم کــه ایــا صداقــت‬ ‫واقعــا بهتریــن سیاســت اســت یــا نــه؟‬ ‫حرف هایی صادقانه درباره ی صداقت‬ ‫بــا نگاهــی ســطحی بــه ان‪ ،‬مفهــوم صداقــت بســیار ســاده بــه نظر‬ ‫می ایــد‪ .‬تمــام انچــه بایــد انجــام دهیــم گفتــن حقیقــت در هــر‬ ‫موقعیتــی اســت‪ ،‬اینطــور نیســت؟ پــس چــرا افــراد صــادق نیــز در‬ ‫برخــی مواقــع واقعیــت را بــه شــکل دیگــری نشــان می دهنــد؟ اگــر‬ ‫صــادق بــودن زندگــی را ســاده تر می کنــد‪ ،‬پــس چــرا کســی بایــد‬ ‫بخواهــد کــه زندگـی اش را حتــی بــا اندکــی بی صداقتــی پیچیده تــر‬ ‫و بغرنج تــر کنــد؟‬ ‫موقعیت هــای بســیاری وجــود دارنــد کــه بــه ســرعت عــزم و اراده ی‬ ‫مــا را بــرای صــادق بــودن می ازماینــد‪ .‬تمایــل بــه بی صداقتــی گویــا‬ ‫از دوران کودکــی مــا اغــاز می شــود‪ ،‬هنگامــی کــه دوســت نداریــم‬ ‫تنبیــه شــویم‪ .‬تــرس بــر مــا غلبــه می کنــد و مــا در تــاش بــرای‬ ‫اجتنــاب از پیامدهــای انچــه انجــام داده ایــم‪ ،‬چیــزی می گوییــم کــه‬ ‫حقیقــت نــدارد‪ .‬اگــر ایــن رویــه جــواب داد‪ ،‬انــگاه بــه ایــن نتیجــه‬ ‫می رســیم کــه دروغ گفتــن نســبت بــه صداقــت‪ ،‬ناراحتــی کم تــری‬ ‫دارد و شــجاعت کم تــری هــم می خواهــد‪.‬‬ ‫فریــب دیگــران‬ ‫بــرای‬ ‫«تــاش‬ ‫ســر والتــر اســکات» می گویــد‪:‬‬ ‫« ِ‬ ‫ِ‬ ‫ماننــد تــار تنیــدن بــه دور خودمــان اســت‪».‬‬ ‫از انجــا کــه فــرار از رنــج و ناراحتــی قوی تریــن انگیــزه و محــرک‬ ‫انســان اســت‪ ،‬مــا ایــن موضــوع را بــه ســرعت یــاد می گیریــم که هر‬ ‫زمــان فکــر می کنیــم بایــد از شــر پیامدهای رنـج اور کارهای مــان رها‬ ‫شــویم‪ ،‬دســت بــه دامــن بی صداقتــی و دروغ بشــویم‪ .‬بــرای برخــی‬ ‫افــراد‪ ،‬ایــن روش تنها مختص دشــوارترین موقعیت هاســت‪ .‬برای‬ ‫برخــی دیگــر‪ ،‬دروغ گفتــن تبدیــل بــه اســتراتژی انتخــاب می شــود و‬ ‫تــا زمانــی کــه گیــر نیفتنــد احســاس گنــاه یــا پشــیمانی نمی کننــد‪.‬‬ ‫توجیه های متدوال برای صادق نبودن‬ ‫در کنــار فــرار از پیامدهــای کارهای مــان‪ ،‬مجموع ـه ای گســترده از‬ ‫دالیــل بــه ظاهــر شــرافتمندانه تر بــرای اجتنــاب از صداقــت تمــام و‬ ‫کامــل نیــز وجــود دارد‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫تالش برای احترام به احساسات یا غرور طرف مقابل‬ ‫تالش برای اینکه دیگران درباره ی ما بد فکر نکنند‬ ‫ترس از اینکه کسی بخواهد ایده ی ما را بدزدد‬ ‫فکر محفاظت کردن از کسی‬ ‫حفظ غرور و عزت نفس مان با اجتناب از شرمندگی‬ ‫تالش برای کمک به حفظ شان دیگران‬ ‫در خطر بودن تصویر ذهنی دیگران از ما یا ابروی مان‬ ‫ت نداشــتن کســی و در عیــن حــال تــاش بــرای پنهــان کــردن‬ ‫دوسـ ‬ ‫ایــن موضــوع از او‬ ‫در نــگاه اول‪ ،‬شــاید فکــر کنیــم کــه همـه ی ایــن دالیــل بــرای پنهان‬ ‫کــردن حقیقــت کامــا درســت هســتند‪ .‬در نهایــت‪ ،‬ایــا همــه ی‬ ‫چرا ادم های موفق‪،‬‬ ‫باز هم ناراحتند؟‬ ‫اغلــب انقدرهــا کــه بایــد شــاد نیســتند‪.‬‬ ‫حتمــا می پرســید چــرا؟ راگوناتــان می گوید ادم هایــی که علی رغم‬ ‫موفقیت هــای متعــدد بــاز هــم شــاد نیســتند اشــکال کارشــان‬ ‫اینجاســت کــه در ارزیابــی دســتاوردهای خــود از معیارهــای غلــط‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬راگوناتــان توضیــح می دهــد کــه مــا ادم هــا بــه‬ ‫اشــتباه عــادت کرده ایــم بــرای مثــال موفقیــت یــک اســتاد دانشــگاه‬ ‫را بــر اســاس حقــوق‪ ،‬دانشــگاه محــل تدریــس یــا تعــداد جوایــزی‬ ‫کــه دریافــت کــرده ارزیابــی و قضــاوت کنیــم‪ .‬شــاید ایــن معیارهــا‬ ‫در نــگاه اول ســنجیده بــه نظــر برســند‪ ،‬امــا ایــن فقــط ظاهــر قضیه‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬مــا از ایــن معیارهــا اســتفاده می کنیــم چــون در‬ ‫دســترس ترند و قضــاوت بــر اســاس انهــا چنــدان دشــوار نیســت‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬ادم هایــی کــه معیــار موفقیــت خــود را پــول و‬ ‫شــهرت قــرار می دهنــد‪ ،‬هرگــز نمی تواننــد از تــه قلــب احســاس‬ ‫شــادی و رضایــت کننــد‪ .‬بــه گفت ـه ی راگوناتــان‪ ،‬مــا ادم هــا خیلــی‬ ‫زود بــه ایــن معیارهــای غلــط عــادت‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت که‬ ‫اگــر ایــن مــاه حقوق مــان زیــاد شــود‪،‬‬ ‫فقــط بــه انــدازه ی یکــی دو مــاه یــا‬ ‫حداکثر شــش ماه احســاس رضایت‬ ‫خواهیــم کــرد و بعــد از مدتــی کــه‬ ‫مبلــغ اضافــه شــده برای مــان عــادی‬ ‫شــد‪ ،‬دیگــر شــاد نخواهیــم بــود مگــر‬ ‫اینکــه حقوق مــان دوبــاره زیــاد شــود‪.‬‬ ‫راهکار‬ ‫بــرای اینکــه بــه سرنوشــت ادم هــای‬ ‫موفــق همیشــه ناراحــت دچــار‬ ‫ِ‬ ‫نشــوید‪ ،‬توصیــه می کنیــم موفقیــت‬ ‫خــود را بــر مبنــای معیارهــای بیرونــی‬ ‫نســنجید‪ ،‬بلکــه به احتیاجــات درونی‬ ‫خودتــان هــم رجــوع کنیــد‪ .‬بدانیــد‬ ‫موفقیــت ایــن نیســت کــه صاحــب‬ ‫ایــن کارهــا بــه خیــر بزرگتــری منجــر نمی شــود؟ خــب در واقــع‬ ‫قبــول کــردن ایــن نــوع اســتدالل های پیچیــده‪ ،‬ماننــد ایــن اســت‬ ‫کــه بگوییــم هــدف همیشــه وســیله را توجیــه می کنــد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬انجــام کار اشــتباه تــا وقتــی کــه مــا را به نتیجـه ی دلخواه مان‬ ‫برســاند‪ ،‬اشــکالی نــدارد‪.‬‬ ‫فکر می کنید چرا اسمش را توجیه کردن گذاشته اند؟‬ ‫هــر زمــان کــه احســاس کنیــم نیــاز داریــم کارهای مــان را توجیــه‬ ‫کنیــم‪ ،‬پیشــاپیش می دانیــم کــه داریــم کار نادرســتی انجــام‬ ‫می دهیــم‪ .‬بهانــه اوردن ممکــن اســت ذهــن منطقــی مــا را بــه‬ ‫ی بــه وجــود امــده را‬ ‫طــور موقــت تســکین دهــد‪ ،‬امــا تناقــض درونـ ‬ ‫در ذهن مــان رفــع و رجــوع نمی کنــد‪ .‬هنگامــی کــه مــا عمــدا کاری‬ ‫انجــام می دهیــم کــه می دانیــم هســته ی اصلــی اخالقیات مــان‬ ‫را مــورد تجــاوز قــرار می دهــد‪ ،‬یــک تناقــض احساســی مخــرب‬ ‫در درون مــان بــه راه می افتــد و نتیجــه ی نهایــی ان‪ ،‬فرسایشــی‬ ‫تدریجــی در ارزش هــای اساســی مان یــا بــروز نوعــی رفتــار‬ ‫خودتخریب گــر خواهــد بــود‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬مــا بازنده ایــم!‬ ‫ســن» می گویــد‪« :‬صداقــت اولیــن فصــل از کتــاب‬ ‫«تامِــس جفر ِ‬ ‫خِــرَد اســت‪».‬‬ ‫توجیــه بی صداقتــی بــه هــر دلیلــی ماننــد ایــن اســت کــه بــه‬ ‫خودمــان دروغ بگوییــم‪ .‬هنگامــی کــه کســی بــه مــا دروغ می گوید‪،‬‬ ‫احســاس می کنیــم ب ـ ه مــا توهیــن شــده اســت‪ ،‬زیــرا ان فــرد بــه‬ ‫انــدازه ی کافــی بــرای مــا احتــرام قائــل نبــوده اســت تــا بــا مــا صــادق‬ ‫باشــد‪ .‬ایــا واقعــا دل تــان می خواهــد کــه بــا انجــام همیــن کار بــه‬ ‫ی کنیــد؟ البتــه کــه نــه‪ ،‬زیــرا تنهــا نتیجــه ی‬ ‫خودتــان بی احترامــ ‬ ‫ان تشــدید کــردن مســئله اســت‪ .‬پرســش بعــدی کــه بایــد از‬ ‫خودمــان بپرســیم ایــن اســت کــه بــرای اجتنــاب از وسوســه ی‬ ‫خودفریب دهنــده ی پیچانــدن حقیقــت در موقعیت هــای بــه ظاهر‬ ‫قابــل توجیــه چــه اقداماتــی الزم اســت؟‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫خیلــی از ادم هــا بنــا بــه دالیــل مختلفــی نظیــر عــدم موفقیــت‬ ‫شــغلی‪ ،‬دل شکســتگی‪ ،‬ابتــا بــه بیماری هــای جســمی و روحــی‬ ‫یــا محقــق نشــدن اهداف شــان در زندگــی شــاد نیســتند‪ .‬در میــان‬ ‫ت روی کــره ی زمیــن‪ ،‬عــده ای نیــز یافــت می شــوند‬ ‫ادم هــای ناراحـ ِ‬ ‫کــه علی رغــم وضعیــت مالــی مناســب‪ ،‬موفقیــت شــغلی و‬ ‫داشــتن عشــق در زندگــی بــاز هــم ناراحتنــد‪ .‬همـه ی مــا می دانیــم‬ ‫ثــروت‪ ،‬موفقیــت و عشــق اگرچــه از جملــه دالیــل موج ـه ِ نشــاط‬ ‫و خرســندی بــه شــمار می رونــد‪ ،‬هیــچ گاه ضامــن شــاد زیســتن‬ ‫کســی نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫راج راگوناتــان‪ ،‬مــدرس کســب وکار در دانشــگاه تگــزاس‪ ،‬در‬ ‫کتابــی بــا عنــوان اگــر باهــوش هســتی‪ ،‬پــس چرا شــاد نیســتی؟ به‬ ‫بررســی دالیــل ناراحتــی ادم هــای موفــق پرداخته اســت‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫ـن ایــن دالیــل را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریـ ِ‬ ‫موفقیت خود را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫روی ســخن مــا در اینجــا بــه طــور خــاص بــا کارافرینــان بلندپــرواز‬ ‫و حرفه ای هاســت‪ .‬همــه ی مــا بــرای اینکــه بــه شــادی حقیقــی‬ ‫برســیم بایــد احســاس کنیــم کــه در یــک حرفــه ی بــه خصــوص‬ ‫خِبــره هســتیم‪ .‬ادم هــای موفــق معمــوال مهارت های زیــادی بلدند‬ ‫و دســتاوردهای قابــل توجهــی کســب کرده انــد‪ .‬اینهــا بــه طــور کلــی‬ ‫در شــاخه ای کــه فعالیــت می کننــد موفــق ظاهــر شــده اند‪ ،‬امــا‬ ‫ماشــین اخریــن مــدل یــا یــک عنــوان شــغلی دهــن پـُـر کـُـن شــوید‪.‬‬ ‫راگوناتــان پیشــنهاد می کنــد دیگــران را معیار مقایســه بــا خودتان‬ ‫قــرار ندهیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬بــه دنبــال حرف ـه ای شــدن باشــید‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار الزم اســت بــه قلب تــان رجــوع کنیــد و ببینیــد از انجــام‬ ‫چــه کاری بیشــترین لــذت را می بریــد‪ .‬ســپس مدتــی طوالنــی‬ ‫روی همــان فعالیــت متمرکــز شــوید و چَــم و خَمَــش را خــوب‬ ‫یــاد بگیریــد‪ .‬وقتــی حســابی حرفـه ای شــدید‪ ،‬ان وقــت اســت کــه‬ ‫فرصت هــای پیشــرفت یکــی پــس از دیگــری پیــش پای تــان ســبز‬ ‫می شــوند و شــهرت‪ ،‬ثــروت و قــدرت نیــز بــه دنبــال ایــن فرصت هــا‬ ‫عایدتــان خواهنــد شــد‪ .‬پــس همــان طــور کــه راگوناتــان توصیــه‬ ‫می کنــد بجــای این کــه از همــان ابتــدا قصــد کنیــد فقــط از دیگــران‬ ‫جلــو بزنیــد‪ ،‬روی مهارت هــای فــردی خودتــان کار کنیــد تــا زندگــی‬ ‫برای تــان شــیرین تر و پرثمرتــر شــود‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۶۰‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪/‬خانم محمود رضا شــجاعی بشــماره شناســنامه ‪۱۵۲۷‬و بشــماره ملی ‪۰۰۴۰۲۸۷۴۴۰‬صادره از تهران فرزند علی محمد متقاضی‬ ‫کالسه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۴۵‬در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۹۷‬مترمربع از پالک ‪ _۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوز ه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت ازتصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواســت رابه این اداره ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۱/9 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی م الف‪۹۸۸۱ :‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4052‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -216‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای انــه جمــال قبــادی فرزنــد نیازمحمــد بــرات بشــماره شناســنامه ‪ 66‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏محوطــه محصــوردارای اعیــان بــه مســاحت ‪ 171‬متــر مربــع از پالک‪155‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/07 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/22 :‬‏‬ ‫م الف ‪3386 /‬‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‏‬ ‫‏ اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ 1400603124800009510‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم ولــی رمضانــی بشــماره شناســنامه ‪475‬و بشــماره ملــی ‪ 2269179013‬صــادره از گــرگان فرزنــد اســمعیل متقاضــی کالســه‬ ‫پرونده ‪ 1400114412001000575‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ 99.70‬متر مربع از پالک ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتــراض خود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م الف‪9907:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400.10.22‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400.11.09‬حجت الله تجری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان – از طرف محمد امین صافی‬ ‫رد پس شادی کاذبی هک با مصرف روانگردان هب دست می اید‪ ،‬دنیایی از غم و اندوه نهفته است‪.‬‬ صفحه 6 ‫کارشــناس مســوول شــبکه لــرزه نــگاری بجنــورد گفــت‪ ۹ :‬ماهــه امســال‪ ۱۲۷ ،‬مــورد زمیــن لــرزه بــا بــزرگای بیــش از‬ ‫‪ ۲.۵‬ریشــتر و ‪ ۶۲‬مــورد زلزلــه بــاالی ســه ریشــتر در ایــن اســتان رخ داده اســت‪.‬احمد خســروی ا اظهــار داشــت‪ :‬بهــار‬ ‫امســال ‪ ۲‬مــورد زلزلــه بــاالی پنــج ریشــتر در اســتان رخ داد کــه ســبب خســارت های زیــاد در شهرســتان هــای گرمــه‬ ‫و جاجــرم شد‪.‬کارشــناس مســوول شــبکه لــرزه نــگاری بجنــورد افــزود‪ :‬در طــول ســال تعــداد بســیار زیــادی زلزلــه در‬ ‫اســتان رخ مــی دهــد امــا خوشــبختانه شــمار بســیار کمــی از ان اثــرات تخریبــی وســیع دارد و بســیاری از انهــا چنــان‬ ‫خفیــف اســت کــه تنهــا دســتگاههای حســاس لــرزه نــگاری مــی تواننــد انهــا را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۷‬زلزله‪ ۹ ،‬ماه‬ ‫امسال در خراسان‬ ‫شمالی رخ داد‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی ‪1400‬‬ ‫دستگیری ارایشگر‬ ‫قالبی در شبکه‬ ‫اجتماعی اینستاگرام‬ ‫در اختیار سایرین هیچ کدی را قرار ندهید‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از بازگردانــدن ‪ 13‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــ ه حســاب شــاکیان پرونده هــای ســایبری در‬ ‫شــش ماهه نخســت ســال جــاری در مراحــل‬ ‫اقدامــاتتخصصــیکارشناســانایــنپلیــسداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم احســان‬ ‫انقــی در تشــریح ایــن خبــر بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫مجرمان ســایبری با شــیوه و شــگردهای مختلف‬ ‫اقــدام بــه کالهبرداری هــای اینترنتــی می کننــد‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در تحلیل هــای انجام شــده‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ 48‬درصــد از کل جرائــم اســتان در ‪ 6‬ماهــه‬ ‫نخســت امســال مربوط به کالهبرداری اینترنتی‪،‬‬ ‫‪ 24‬درصــد جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب‬ ‫و ‪ 13‬درصــد مربــوط بــه برداشــت غیرمجــاز و ‪15‬‬ ‫درصــد مربــوط بــه ســایر جرائمــی چــون دسترســی‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬تهدیــد و اخــاذی و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری‪،‬‬ ‫امــار وقــوع جرائــم ســایبری اســتان نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته در حــدود ‪ 15‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته و از ســویی بــا اقدامــات جهــادی‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در ایــن بــازه زمانــی‪،‬‬ ‫کشــفیات جرائــم ســایبری در حــدود ‪ 13‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬مهم تریــن اســیب‬ ‫فضــای مجــازی در شــش ماهه نخســت بــرای‬ ‫کاربــران در ســطح اســتان‪ ،‬اعتماد بی جــای کاربران‬ ‫بــه افــراد درج کننــده اگهــی در ســایت های واســطه‬ ‫و واریــز پــول به عنــوان بیعانــه قبــل از رویــت کاالی‬ ‫خریداری شــده و واریــز وجــه به حســاب افــراد در‬ ‫پــی هــک شــبکه های اجتماعــی و درخواســت وجــه‬ ‫با کارگروه قضایی‬ ‫چالش هایکسب‬ ‫و کارهای انالین‬ ‫میسرمی شود‬ ‫اولیــن موضوعــی کــه اســتارتاپ ها بــا ان روبـه رو‬ ‫هســتند فقدان قوانین و ضوابط اســت‪ .‬قوانینی‬ ‫(قوانیــن مجلــس و ضوابــط نهادهــای مختلــف)‬ ‫کــه دربــاره کســب و کارهــای انالیــن وجــود دارد‪،‬‬ ‫بدرســتی تبییــن نشــده اســت‪ .‬قوانیــن قدیمــی‬ ‫هســتند و متناســب بــا دنیــای کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن تدویــن نشــده اند‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از تشــکیل‬ ‫کارگــروه قضایــی بــرای حــل مشــکالت حقوقــی‬ ‫کســب و کارهــای نوپــا و انالیــن خبــر داد‪ .‬در ایــن‬ ‫زمینــه بایــد گفــت مهم تریــن چالــش حقوقــی و‬ ‫قضایــی کســب و کارهــای نوپــا در ســه بخــش‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن موضوعــی کــه اســتارتاپ ها بــا ان‬ ‫روبـه رو هســتند فقــدان قوانیــن و ضوابــط اســت‪.‬‬ ‫قوانینــی (قوانیــن مجلــس و ضوابــط نهادهــای‬ ‫مختلــف) کــه دربــاره کســب و کارهــای انالیــن‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بدرســتی تبیین نشــده اســت‪ .‬قوانین‬ ‫قدیمــی هســتند و متناســب بــا دنیــای کســب و‬ ‫کارهــای انالیــن تدویــن نشــده اند یــا بعضــا ً در‬ ‫شــرایطی تدویــن شــده اند کــه نگاه هــای غیرفنــی‬ ‫و سیاســی بــر انهــا حاکــم بوده اند‪ .‬به عنــوان مثال‬ ‫قانــون تجــارت الکترونیــک کــه تکلیــف حقوقــی‬ ‫را مشــخص می کنــد‪ ۲۰ ،‬ســال پیــش تدویــن‬ ‫شــده و در ان اییــن نامه هــا و اصالحیه هــا نیــز‬ ‫گنجانــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫کالهبــرداران می باشــد کــه اقدامــات رســانه ای‬ ‫و پیشــگیرانه در جهــت اموزش هــای همگانــی‬ ‫به صــورت مســتمر از رســانه ملــی و شــبکه های‬ ‫اســتانی و‪ ...‬در دســت اقــدام و جــزء برنامه هــای‬ ‫ایــن پلیــس اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازگردانــدن مبلــغ ‪ 13‬میلیــارد‬ ‫ریــال به حســاب شــکات گفــت‪ :‬افســران‬ ‫فضــای مجــازی به صــورت ‪ 24‬ســاعته بــه دنبــال‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرائــم رایانـه ای هســتند و‬ ‫بــا تمــام تــوان امادگــی ارائــه خدمــات بــه هــم‬ ‫اســتانی های عزیــز را دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بــرای پیشــگیری از جرائــم‬ ‫روزافــزون ســایبری افــزود‪ :‬کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی بایــد بــه فروشــگاه های معتبــر و‬ ‫دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک بــرای خریــد‬ ‫کاال و بهره منــدی از خدمــات مراجعــه کننــد‬ ‫و از واریــز بیعانــه در خریدهــای اینترنتــی جــدا‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص واریــز وجــه به حســاب افــراد‬ ‫در پــی هــک شــبکه های اجتماعــی نیــز اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬در برخــی پرونده هــای جرائــم رایان ـه ای‬ ‫کالهبــرداران پــس از دسترســی به حســاب‬ ‫کاربــری شــبکه های اجتماعــی افــراد بــه بهانه های‬ ‫واهی از دوســتان و اطرافیان شــخص درخواســت‬ ‫وجــه می کننــد و اقــدام مجرمانــه ی خــود را‬ ‫صــورت می دهنــد کــه بــا برقــراری یــک تمــاس‬ ‫تلفنــی بــا شــخص درخواســت دهنــده می تــوان‬ ‫صحت وســقم موضــوع را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی قوانیــن خوبــی نداریــم چگونــه می تــوان‬ ‫انتظــار داشــت کــه در موقــع داوری و رســیدگی‬ ‫حقوقی‪ ،‬قضات بتوانند تصمیم درســتی بگیرند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــرای برخــی از کســب وکارهــای‬ ‫نویــن قانونــی تصویــب نشــده و ایــن خــود‬ ‫مهم تریــن چالــش محســوب می شــود‪ .‬به عنــوان‬ ‫مثــال قانونــی در زمینــه تفکیــک مســئولیت در‬ ‫پلتفــرم و صاحــب محتــوا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وقتــی کاربــر اگهــی را به عنــوان مثــال در‬ ‫«دیــوار» منتشــر می کنــد و واژه و عبــارت‬ ‫غیرقانونی و شــبهه انگیز در ان دیده نمی شــود‬ ‫ولــی کاربــر بــا افــراد دیگــر مــراوده کــرده و‬ ‫جرمــی اتفــاق می افتــد در اینجــا مســئولیت بــا‬ ‫پلتفــرم دیــوار نیســت بلکــه بــا کاربــر اســت ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه صاحــب پلتفــرم اســت کــه‬ ‫احضــار می شــود یــا حتــی دیــده شــده صاحــب‬ ‫پلتفرمــی را به دلیــل کامنــت یــک کاربــر احضــار‬ ‫شــده اســت‪ .‬امــا در دنیــا مســئولیت ایــن دو‬ ‫بخــش جــدا شــده اســت و درســت اســت کــه‬ ‫صاحــب پلتفــرم هــم دارای مســئولیت های‬ ‫قانونــی اســت ولــی قــرار نیســت هــر محتوایــی‬ ‫کــه منتشــر می شــود فقــط صاحــب پلتفــرم‬ ‫دارای مســئولیت باشــد‪ .‬در امریــکا قانونــی‬ ‫به نــام قانــون پایــه ای ‪communication‬‬ ‫‪ dicency act‬وجــود دارد کــه ‪ ۲۰‬ســال پیــش‬ ‫تدویــن شــده و دارای اییــن نامه هایــی کــه در‬ ‫رشــد اســتارتاپ ها کمــک کــرده اســت و مــا نیــز‬ ‫بــه چنیــن قانونــی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫دومیــن موضــوع ایــن اســت کــه در بخــش‬ ‫ضابطــان قضایــی نیــز چالش وجــود دارد‪ .‬هرچند‬ ‫اســتارتاپ ها دارای ضابطــان قضایــی هســتند و‬ ‫بــه ان مراجــع مراجعــه می کننــد ولــی تخصــص‬ ‫کمــی در ایــن مراجــع وجــود دارد و بایــد در ایــن‬ ‫حــوزه تخصصــی کار شــود‪ .‬نیروهــا و قاضــی در‬ ‫ایــن زمینــه تخصــص کافــی ندارنــد بنابرایــن بــرای‬ ‫صــدور حکــم بایــد تخصــص باشــد و از ایــن رو‬ ‫در ایــن زمینــه ازمایشــگاه های فنــی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ضابــط قضایــی بــه لحــاظ فنــی ضعیــف اســت‬ ‫و وقتــی دســتور بــه مسدودســازی می دهــد‬ ‫میلیون هــا کاربــر را هــم تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد بنابرایــن ایــن بخــش نیــز بایــد تخصصی‬ ‫شــده و از نظــر فنــی ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫ســومین چالــش در دادگســتری و قضــاوت‬ ‫اســت‪ .‬مجتمــع قضایــی تخصصــی نیــاز اســت که‬ ‫فراتــر از اســم باشــد و کارشناســان دادگســتری‪،‬‬ ‫قاضــی‪ ،‬مستشــار دادســرا‪ ،‬دادســتانی و‪ ...‬بایــد با‬ ‫حــوزه فنــاوری برخــورد تخصصــی داشــته باشــند‬ ‫البتــه معاونــت فضــای مجــازی و شــعبه هایی‬ ‫وجــود دارد ولــی بایــد ســریع بهبــود یابنــد‪ ،‬چــرا‬ ‫که رشــد کســب و کارهای انالین بســیار ســریعتر‬ ‫از رشــد دادگاه هــای تخصصــی حــوزه کســب و‬ ‫کارهــای انالیــن اســت‪.‬‬ ‫البتــه اتفــاق خوبــی کــه در ســازمان نصــر بــا‬ ‫مرکــز پژوهــش و نــواوری قــوه قضائیــه افتــاده‬ ‫انتقام گیری پسر عاشق پیشه‬ ‫از نامزد سابق خود در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری پســری کــه بــا‬ ‫انتقــام گیــری خــود اقــدام بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫نامــزد ســابق خــود در فضــای مجــازی شــده بــود توســط‬ ‫کاراگاهــان پلیــس فتــا اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندی خانــم‬ ‫بــه پلیــس فتــا اســتان مبنــی بــر شــخصی ناشــناس بــا در‬ ‫اختیــار گرفتــن صفحــه اینســتاگرام بنــده اقــدام بــه انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی‪ ،‬مطالــب زشــت و رکیــک مــی نمایــد ‪،‬‬ ‫در ایــن راســتا پرونــده اولیــه بــا هماهنگــی مقــام قضائــی‬ ‫تشــکیل و بــا ثبــت اظهــارات شــاکی موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس و قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬با توجه به ارائه مســتندات توســط شــاکی‬ ‫و بــا بررســی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط تیــم کارشناســان ایــن پلیــس مشــخص‬ ‫گردیــد متهــم نامــزد ســابق شــاکیه بــوده بــا اســتفاده از‬ ‫بســتر شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــادر دســت گرفتــن‬ ‫پیــج نامــزد ســابق خــود اقــدام بــه انتشــار تصاویرخصوصــی‬ ‫شــاکیه نمــوده کــه ســبب هتــک حیثیــت وی گردیــده‪،‬‬ ‫درنهایــت بــا هماهنگــی مقــام قضائــی ایــن مجــرم ســایبری‬ ‫بــه مقامــات ذی صــاح قانونــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بازجویــی هــای اولیــه متهــم ‪24‬‬ ‫ســاله پرونــده منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد امــا پــس‬ ‫از مواجــه بــا دالیــل‪ ،‬مســتندات و ادلــه دیجیتــال جــرم‬ ‫ضمــن اعتــراف بــه بــزه ارتکابــی و اظهــار پشــیمانی از کــرده‬ ‫خــود‪ ،‬هــدف خــود را از ایــن عمــل مجرمانــه ‪ ،‬رســیدن‬ ‫پلیس فتا از دســتگیری کالهبرداری که در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه تبلیــغ‏کالس هــای‬ ‫ارایشــگری و اخــذ وجــه می کــرد‪ ،‬خبــر داد و بــه‬ ‫شــهرندان در مــورد هرگونــه کالهبــرداری در ایــن‬ ‫‏زمینــه هشــدار داد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ کاراگاه علــی‬ ‫اطــا ‬ ‫حســینی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی‏مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و‬ ‫ارائــه شــکایتی مبنــی بــر کالهبــرداری ‪ 90‬میلیــون‬ ‫ریالــی از وی در‏اینســتاگرام‪ ،‬موضــوع در دســتورکار‬ ‫ت‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی های اولیــه مشــخص شــد‬ ‫کــه شــاکی از طریــق شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫بــا فــردی کــه‏اقــدام بــه تبلیــغ برگــزاری کالس هــای‬ ‫ارایشــگری می کــرده اشــنا شــده و پــس از واریــز‬ ‫وجــه متوجــه شــده کــه‏مــورد کالهبــرداری واقــع‬ ‫شــده و در اصــل کالســی در کار نبــوده اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا تــاش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا و اقدامــات فنــى و پلیســى‪،‬‬ ‫متهــم مــورد شناســایی ‏قــرار گرفتــه و پــس از‬ ‫دســتگیری بــه ایــن پلیــس انتقــال داده شــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از مواجــه شــدن بــا مســتندات و ادلــه‪ ،‬بــه جــرم‬ ‫انتســابی خــود اعتــراف‏کــرد و گفــت بــا ایجــاد یــک‬ ‫پیــج در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه‬ ‫تبلیــغ برگــزاری کالس هــای‏ارایشــگری نمــوده و از‬ ‫ایــن طریــق درامدهایــی بــه دســت اورده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن اســت کــه تفاهمنام ـه ای امضــا شــده کــه‬ ‫می توانــد فرصتــی را بــرای همــکاری در امــوزش‬ ‫قضــات و مشــارکت جــدی در تدویــن قوانیــن‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬پیش نویــس قوانیــن بهتــر اســت‬ ‫بــا مشــارکت اصنــاف انجــام شــود و ایــن صنــف‬ ‫تهــران می توانــد پیش نویســی ارائــه دهــد و‬ ‫در قــوه قضائیــه دربــاره ان بحــث و تعدیــل‬ ‫شــود و‪...‬بــه دولــت و مجلــس ارائــه شــود‪ .‬بایــد‬ ‫گفــت بــه حرکــت چندجانبــه مشــارکت اصنــاف‬ ‫و کارشناســان و دســتگاه ها و مراکــز پژوهشــی‬ ‫نیــاز اســت تــا کیفیــت قوانیــن را بــاال ببریــم‪.‬‬ ‫ایــن کارگــروه بایــد در ایــن ســه بخــش تمرکــز‬ ‫داشــته باشــد و قوانیــن و ضوابــط را بهبــود‬ ‫بخشــد و تــوان ضابطــان قضایــی کیفیــت فنــی‬ ‫دادگاه و قضــات را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫بــه خواســته شــوم بیــان نمــود کــه در نهایــت پرونــده‬ ‫بــه همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد یــاداور شــد‪ :‬ایجــاد مزاحمــت و هتــک‬ ‫حیثیــت در فضــای مجــازی از مصادیــق جــرم محســوب شــده و‬ ‫بــا خاطیــان در اینگونــه جرائــم بــه شــدت برخــورد می شــود‪ .‬لــذا‬ ‫شــهروندان در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی ضمــن‬ ‫رعایــت اداب اجتماعــی و حقــوق شــهروندی نســبت بــه حفــظ‬ ‫حریــم خصوصــی ســایر افــراد اهتمــام ویــژه داشــته باشــند و از‬ ‫بیــان هرگونــه دعــاوی و مســائل انتقــام جویــی در فضــای مجــازی‬ ‫بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی پرهیــز نماینــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت گزارش هــای مردمــی بــوده‬ ‫و همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث‬ ‫و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره‬ ‫تمــاس ‪096380‬بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه‬ ‫ســواالت شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪461‬‬ ‫روئیت نسخه سبک تر‬ ‫ویندوز ‪ ۱۱‬مایکروسافت‬ ‫مایکروســافت چندیــن بــار بــا نســخه های ســبک‬ ‫سیســتم عاملــش خواســته بــا کــروم او اس گــوگل‬ ‫رقابــت کنــد کــه جدیدتریــن تــاش ان مربــوط بــه‬ ‫حالــت ‪ S Mode‬در وینــدوز ‪ ۱۰‬می شــود‪ .‬حــاال ظاهــرا‬ ‫ردموندی هــا می خواهنــد یکبــار دیگــر بــا وینــدوز ‪SE ۱۱‬‬ ‫شــانس خــود را امتحــان کننــد‪ ،‬سیســتم عاملــی کــه‬ ‫شــاید نســخه ســبک تر وینــدوز ‪ ۱۱‬باشــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت پنجشــنبه همیــن هفتــه از نســل جدیــد‬ ‫سیســتم عامــل یعنــی وینــدوز ‪ ۱۱‬رونمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مدیرعامــل مایکروســافت‪« ،‬ســاتیا نــادال»‬ ‫ایــن نســخه یکــی از مهم تریــن بروزرســانی های وینــدوز‬ ‫در دهــه اخیــر خواهــد بــود‪ ،‬البتــه بــا توجــه بــه بیلــد‬ ‫افشــا شــده از ایــن سیســتم عامــل‪ ،‬بــا نســخه چنــدان‬ ‫انقالبــی روبــه رو نیســتیم و حتــی می تــوان ان را‬ ‫ظاهــری جدیــد بــرای وینــدوز ‪ ۱۰‬دانســت‪.‬‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۱‬بــه المان هــای مشــابه وینــدوز ‪ ۱۰X‬مجهــز‬ ‫شــده‪ ،‬سیســتم عاملــی کــه مایکروســافت چندیــن‬ ‫وقــت پیــش از توقــف توســعه اش خبــر داد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت ردموندی هــا بــا توقــف توســعه وینــدوز ‪،۱۰X‬‬ ‫قابلیت هــای ان را بــه نســخه عــادی وینــدوز بعــدی‬ ‫می اورنــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر اطالعــات زیــادی دربــاره وینــدوز ‪۱۱‬‬ ‫منتشــر شــده و حتــی می توانیــد بــا اســتفاده از امــوزش‬ ‫دیجیاتــو‪ ،‬ایــن سیســتم عامــل را روی سیســتم تان‬ ‫نصــب کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اخیــرا یــک کانــال یوتیــوب‬ ‫عملکــرد ان را بــا وینــدوز ‪ ۱۰‬مقایســه کــرده کــه از‬ ‫بهبــود چشــمگیر عملکــرد دســتگاه ها بــا وینــدوز ‪ ۱۱‬خبــر‬ ‫می دهــد‪ .‬امــا حــاال ســروکله نســخه جدیــدی از وینــدوز‬ ‫‪ ۱۱‬پیــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی کاربــران وینــدوز ‪ SE ۱۱‬را رویــت کرده انــد و حتــی‬ ‫کاربــری در توییتــر یــک اســکرین شــات از ‪11 Windows‬‬ ‫‪ 21996.1 SE Dev Build‬منتشــر کــرده‪ .‬ایــن نســخه یــا‬ ‫حالــت ماننــد ‪ S Mode‬وینــدوز ‪ ،۱۰‬برخــی تنظیمــات را‬ ‫محــدود کــرده و همچنیــن نیازمنــد حســاب انالیــن بــرای‬ ‫کار کــردن اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود انتشــار ایــن اســکرین شــات‪ ،‬توســعه ایــن‬ ‫نســخه یــا حالــت هنــوز ادامــه دارد چــرا کــه بــرای مثــال‬ ‫مایکروســافت اســتور بطــور پیــش فــرض روی وینــدوز‬ ‫‪ SE ۱۱‬مســدود شــده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر برنامه هــای‬ ‫‪ win32‬عملکــرد مناســبی روی نســخه ‪ SE‬سیســتم‬ ‫عامــل اینــده مایکروســافت دارنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نمی دانیــم مایکروســافت چــه برنامه ای‬ ‫بــرای وینــدوز ‪ ۱۱‬دارد و ایــا در مراســم پنجشــنبه شــاهد‬ ‫رونمایــی از نســخه ‪ SE‬ایــن سیســتم عامــل هــم‬ ‫خواهیــم بــود یــا خیــر‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هنــوز نمی تــوان‬ ‫بــا قطعیــت گفــت کــه وینــدوز ‪ SE ۱۱‬نســخه ســبک تر‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۱‬اســت‪.‬‬ ‫شــاید مایکروســافت ایــن نســخه یــا حالــت را بــرای‬ ‫کســب وکارهایی درنظــر گرفتــه کــه می خواهنــد‬ ‫دسترســی پرســنل بــه برخــی اپ هــا را محــدود کننــد‪ .‬بــا‬ ‫وجــود تمــام ایــن مــوارد‪ ،‬ظاهــرا ردموندی هــا همچنــان‬ ‫بــرای مقابلــه بــا سیســتم عامل هایــی ماننــد کــروم او‬ ‫اس تــاش می کننــد و هنــوز نســخه یــا حالتــی ماننــد ‪S‬‬ ‫‪ Mode‬را بــرای توســعه درنظــر دارنــد‪.‬‬ ‫امنیت فردی‪ :‬مرجع‬ ‫امنیت در امنیت فردی‬ ‫حق حیات‪ ،‬ازادی (محل‬ ‫زندگی‪ ،‬اعتقادات‪ ،‬شغل)‪،‬‬ ‫حق تامین نیازهای ضروری‪،‬‬ ‫حق مالکیت و حفظ کرامت‬ ‫انسانی است‪ .‬امنیت فردی‬ ‫بسیار به امنیت عمومی‬ ‫نزدیک است‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ایــن عملیــات توســط نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــه منظــور ازادســازی‬ ‫ارتفاعــات مهــم شــمال شــرقی نفــت شــهر طراحــی و اجــرا شــد‪.‬‬ ‫‪ -461‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪ 9- 2022‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-461‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬دی ‪12-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عملیات کربالی ‪6‬‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‏‬ ‫« کالم امیر »‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫ّ‬ ‫تفکر و عبرت اموزی‬ ‫بهترین راه ادب اموزى‬ ‫ســکَ تَجَنُّبـُـکَ مَــا‬ ‫الْفِکـ ْـر ُ م ِ ـر ْ ‬ ‫ص ـحٌ ‪ .‬و َ کَفَــى اَدَبــا ًلِنَف ْ ِ‬ ‫اه ٌ َصافِی َـهٌ ‪ ،‬و َ االِعْتِبَــار ُ مُن ْـذِر ٌ نَا ِ‬ ‫ک َرِهْتَــ ُه لِغَیْــرِکَ ‪.‬‬ ‫(نهج البالغه گفتار حکیمانه‪)٣٦٥‬‬ ‫امام علی(ع)فرمود‪:‬‬ ‫«فکــر‪ ،‬اینــۀ شــف ّاف و درخشــنده اى اســت و حــوادث عبرت انگیــز‪ ،‬بیم دهنــده و‬ ‫نصیحت کننــده اســت و بــراى ادب امــوزى خویشــتن همیــن بــس کــه از انچــه بــراى‬ ‫دیگــران ناخــوش م ـى دارى بپرهیــزى‪» .‬‬ ‫امام علی(ع) در این گفتار حکیمانه به سه نکتۀ مهم اشاره کرده‪ ،‬نخست مى فرماید‪:‬‬ ‫اه ٌ َصافِیَهٌ ) ‪.‬‬ ‫«فکر‪ ،‬اینۀ شفاف و درخشنده اى است» (الْفِکْر ُ مِر ْ ‬ ‫هنگامــى کــه اشــیا در مقابــل اینــه قــرار مى گیرنــد و نــور بــر ان هــا مى تابــد‪ ،‬نــور از‬ ‫اشــیا بــر مى خیــزد و بــه اینــه مى خــورد و از ان بازمى گــردد و بــه چشــم انســان منتقل‬ ‫مى شــود و از ان جــا کــه هــر قســمتى از اشــیا نــور را بــه یــک نحــو منعکــس مى کنــد‬ ‫تمــام مشــخصات ان شــىء در چشــم انســان منعکــس مى شــود در علــم منطــق در‬ ‫بــاب تعریــف فکــر گفته انــد‪:‬‬ ‫« الفکر حرکه الى المبادىءو من مبادىء الى المراد»‬ ‫فکــر از دو حرکــت تشــکیل مى شــود‪ :‬از مبــادى به ســوى مقصــد حرکــت مى کنــد و از‬ ‫مقصــد به ســوى انســان‪ ،‬و حقایــق اشــیا را بــه او نشــان مى دهــد‪.‬‬ ‫ــت الْفِکْــر َ فِــى‬ ‫در حدیثــى از امیــر مومنــان علیــه الســام مى خوانیــم‪« :‬اِذَا قَدَّم ْ َ ‬ ‫ل ِّ اَمْــرٍ؛ اگــر کارهــاى خــود را بــا فکــر اغــاز کنــى پایان‬ ‫َت عَوَاقِبـُـکَ فِــى ک ُ ‬ ‫ســن ْ ‬ ‫اَف ْ َعالـِـکَ حَ ُ‬ ‫تمــام کارهــاى تــو خــوب خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫ن الفِکـ ْـرَ؛ کســى کــه‬ ‫احسـ َ ‬ ‫در حدیــث دیگــر از ان حضــرت مى خوانیــم‪« :‬مــا ذ َ ‬ ‫لَّ مَــن َ‬ ‫خــوب بیندیشــد هرگــز ذلیل نمى شــود»‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى از امــام مجتبــى علیــه الســام امــده اســت‪« :‬اوصیکــم بتقــوى‬ ‫ـان التّفَکـ ّـر ابــوک ِ ُّل خیــر ٍ و اُمِّــه؛ شــما را بــه تقواى الهــى و تداوم‬ ‫اللّــه و ادامـ ه ِ التفکـ ّـر ِفـ ّ ‬ ‫تفکــر توصیــه مى کنــم زیــرا فکــر کــردن‪ ،‬پــدر و مــادر همــۀ نیکى هاســت»‪.‬‬ ‫ث ‬ ‫ان گاه امــام علیــه الســام بــه نکتــۀ دوم اشــاره کــرده‪ ،‬مى فرماید‪«:‬حــواد ِ‬ ‫صــحٌ ) ‪.‬‬ ‫عبرت انگیز‪،‬بیم دهنــده و انــدرز گوســت » (و َ االِعْتِبَــار ُ مُنْــذِر ٌ نَا ِ‬ ‫واژۀ «اعتبار»بــه معنــاى عبرت گرفتــن اســت ولــى در این جــا بــه معنــاى حــوادث‬ ‫عبرت انگیــز مى باشــد‪ .‬ایــن حــوادث‪ ،‬بشــیر و نذیــر اســت؛حوادثى کــه عاقبــت کار‬ ‫ظالمــان و ســتمگران را نشــان مى دهــد‪ ،‬بیم دهنــده و انذارکننــده اســت و حوادثــى‬ ‫کــه پایــان کار عدالت پیشــگان و نیکــوکاران را نشــان مى دهــد بشــیر و اندرزگوســت‪.‬‬ ‫قــران مجیــد‪ ،‬هــم بــه تفکــر اهمیــت فــراوان داده و در ایــات زیــادى انســان ها را بــه‬ ‫ان دعــوت نمــوده و هــم تاریــخ عبرت انگیــز پیشــینیان را در ســوره هاى مختلف بازگو‬ ‫کــرده اســت تــا اســباب تربیــت انســان ها کامل گــردد‪.‬‬ ‫از ایــات قــران مجیــد اســتفاده مى شــود کــه رابطــۀ نزدیکــى میــان اندیشــیدن و‬ ‫ـص الْقَ َصـ َ ‬ ‫ـص‬ ‫صـ ِ ‬ ‫عبرت گرفتــن اســت‪ .‬در ایــۀ ‪ ١٧٦‬ســورۀ اعــراف مى فرمایــد‪ «:‬فَاق ْ ُ‬ ‫م یتَفَکـ َّـرُون »؛ ایــن داســتان ها را (بــراى انهــا) بازگــو کــن‪ ،‬شــاید بیندیشــند‬ ‫ل َ َعلَّه ُـ ْ ‬ ‫(وبیــدار شــوند)!»‪.‬‬ ‫امیرمومنان على(ع)در حدیثى در غررالحکم مى فرماید‪:‬‬ ‫هــل الغَفلــ ه ُ و االغتــرِارُ)‬ ‫ــب الجَ ِ ‬ ‫س ُ ‬ ‫ِ ‬ ‫ــب‬ ‫س ُ ‬ ‫العقــل االعتِبــار ُ و َ االســتِظهار ُ و ک َ ْ‬ ‫(ک َ ْ‬ ‫« عقل‪،‬عبــرت مى گیــرد و خــود را بــا ان تقویــت مى کنــد ولــى جهــل بــه غفلــت و‬ ‫غــرور وام ـى دارد»‪.‬‬ ‫ســپس امــام علــی (ع)در ســومین نکتــه مى فرماید‪«:‬بــراى تادیــب‬ ‫خویشــتن همیــن بــس کــه ازانچــه بــراى دیگــران نمى پســندى بپرهیــزى»‬ ‫ســکَ تَجَنُّبُــکَ مَــا ک َرِهْتَــ ُه لِغَیْــرِکَ ) ‪.‬‬ ‫(و َ کَفَــى اَدَبــا ً لِنَف ْ ِ‬ ‫هیــچ انســانى بــه کمــال نمى رســد مگــر این کــه در اصــاح عیــوب خویــش بکوشــد‬ ‫ـب ذات نه تنهــا‬ ‫ولــى شــناخت عیــوب غالبــا ًمشــکل اســت‪ .‬اى بســا انســان براثــر حُـ ّ‬ ‫عیــب خــود را نمى بینــد بلکــه ممکــن اســت ان را نشــانۀ حســن بشــمارد؛ ولــى در‬ ‫برابــر دیگــران چنیــن نیســت؛ عیــوب ان هــا را بــا تمــام ریزه کارى هــا مى بینــد و گاه‬ ‫زبــان بــه انتقــاد از ایــن و ان مى گشــاید‪.‬‬ ‫بنابرایــن بهتریــن و عاقالنه تریــن راه بــراى شــناخت عیــوب خویشــتن‬ ‫ایــن اســت کــه انســان انچــه را بــراى دیگــران عیــب مى شــمرد از خــود دور‬ ‫ســازد و دیگــران را مقیــاس و معیــار بــراى ســنجش حــال خویشــتن قــرار‬ ‫نقاطــ ضعــف یافــت مى شــود؟‬ ‫‍ ‬ ‫دهــد‪ .‬ایــا راهــى بهتــر از ایــن بــراى اصــاح‬ ‫حکیــم و شــاعر ایرانــی شــیخ بهایــی دربــاره تفکــر و عبــرت مــی گویــد‪:‬‬ ‫عقل ها را داده ایزد اعتداد‬ ‫مختلف اقدار بر حسب مواد‬ ‫شعله ها هریک به حدّی منتهی است‬ ‫مشعلی از شمع جستن‪ ،‬ابلهی است‬ ‫پس ز هر نفسی‪ ،‬فروغی ممکن است‬ ‫چون به فعل اید‪ ،‬توانی گفت هست‬ ‫سعی می کن تا به فعل اید تمام‬ ‫والسالم‬ ‫ورنه خواهی بود ناقص‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫سعی و تحصیل است و فکر اعتبار‬ ‫ترک شغلی کان تو را نبود به کار‬ ‫برحذر بودن ز طغیان هوا‬ ‫زانکه افتد عقل از ان در صعبها‬ ‫عبرتی گیر از چراغی‪ ،‬ای غنی‬ ‫در غبار ابر‪ ،‬در کم روغنی‬ ‫هان‪ ،‬تو بگشا چشم عبرت گیر خود‬ ‫ساز عبرت رهنمای سیر خود‬ ‫واکاوی‬ ‫زبانشناختی واژه‬ ‫« براکه »‬ ‫در شمال خراسان‬ ‫براکــه بــه معنــای برادرخوانــده اصطالحــی اســت کــه از قرنهــا‬ ‫قبــل در میــان فرهنگهــای اقــوام مختلــف شــمال خراســان‬ ‫رایــج اســت ‪ .‬ایــن نــوع‏برادرخواندگــی طــی اییــن خاصــی‬ ‫در روز عیــد غدیــر انجــام مــی شــود ‪ .‬رســم براکــه شــدن در‬ ‫حقیقــت بــه تبعیــت از ایین مذهبی در میان‏شــیعیان تحت‬ ‫عنــوان عقــد اخــوت انجــام مــی شــود و ان پیونــدی اســت کــه‬ ‫میان دو مســلمان بســته می شــود تا با یکدیگر برادر باشــند‪.‬‬ ‫‏انچنانکــه در منابــع دینــی امــده اســت هــدف از ایــن پیمــان‪،‬‬ ‫دعــا و خیرخواهــی بــرای یکدیگــر و شــفاعت در اخــرت اســت‪.‬‬ ‫البتــه طبــق احــکام‏فقهــی ایــن عقــد هــر گونــه حقــی را از‬ ‫همدیگــر جــز دیــد و بازدیــد‪ ،‬دعاکــردن و شــفاعت در اخــرت‬ ‫ســاقط می کنــد‪ .‬امــا نتیجــه ان ایجــاد‏پیوندهــای قرابت میان‬ ‫احــاد مــردم ‪ ،‬از بیــن بــردن کینه هــا و دشــمنی ها‪ ،‬زدودن‬ ‫غربــت و تنهایــی و جایگزیــن کــردن پیونــد ایمانــی بــه جــای‬ ‫‏پیوندهــای قومــی و نــژادی اســت‏‪.‬‬ ‫شــاید منشــاء ایــن حکــم مســتحبی عــاوه بــر واقعــه غدیــر‬ ‫خــم‪ ،‬حدیــث منزلــت باشــد کــه در ان پیامبــر اســام(ص)‬ ‫بــه علــی (ع) فرمودنــد ‪:‬‏مقــام و منزلــت تــو نســبت بــه مــن‬ ‫هماننــد مقــام و منزلــت هــارون نســبت بــه بــرادرش موســی‬ ‫باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه پــس از مــن پیامبــری‏نخواهــد امــد‏‪.‬‬ ‫براکــه شــدن یــا برادرخواندگــی در میــان مردمــان شــمال‬ ‫خراســان تقریبا ًاز دوران کودکی و نوجوانی شــکل می گیرد‪.‬‬ ‫در گذشــته وقتــی‏دو نفــر مــی خواســتند در روز عیــد غدیــر‬ ‫پیمــان بــرادری ببندنــد صــورت ســاده اش این بود که انگشــت‬ ‫کوچــک خــود را بــه هــم گــره مــی‏زدنــد و صیغــه بــرادری جــاری‬ ‫مــی کردنــد‪ .‬بدیــن طریــق تــا اخــر عمــر برادرخوانــده یکدیگــر‬ ‫محســوب مــی شــدند؛ و صــورت دشــوار و شــاق‏ان بدیــن‬ ‫گونــه بــود کــه هــر یــک از طرفیــن کــه قصــد برادرخواندگــی‬ ‫بــا یکدیگــر داشــتند یکــی از انگشــتان خــود را مــی بریــد و‬ ‫خــون ان را‏بــا خــون دیگــری در مــی امیخــت تــا از ایــن طریــق‬ ‫همــواره همچــون بــرادر خونــی بــرای هم باشــند‪ .‬امــا بزرگترها‬ ‫بــا دســت دادن بــه یکدیگــر‏و جــاری کردن صیغه بــرادری عقد‬ ‫اخــوت ایجــاد مــی کردنــد‪ .‬‏‬ ‫پیمــان براکــه شــدن و عهــد اخوتــی کــه مــردم شــمال‬ ‫خراســان مــی بســتند عــاوه بــر اهــداف دینی از قبیــل دید و‬ ‫بازدیــد و همدلــی و دعــا بــرای‏یکدیگــر و شــفاعت در اخرت‪،‬‬ ‫در فــراز و نشــیب زندگــی و در شــادیها و غمهــای یکدیگــر نیز‬ ‫شــریک می شــدند ‪ .‬بخصوص در مراســم‏عروســی یکدیگر‬ ‫ســنگ تمــام مــی گذاشــتند؛ یعنــی بیشــترین مســئولیت‬ ‫در عروســیها بــر عهــده براکــه بــود؛ از ساقدوشــی گرفتــه تــا‬ ‫ســایر‏امــور عروســی؛ بــه طوریکــه « براکــه» را برادرخوانــده‬ ‫دامــاد یــا ســاقدوش تعریــف مــی کردند که در تمــام مراحل‬ ‫عروســی‪ ،‬تــدارکات و‏هدایــت کاروان عــروس و ‪ ...‬نقــش‬ ‫بســزایی داشــت‏‪.‬‬ ‫از انجــا کــه زبــان اینــه فرهنــگ اســت ‪ ،‬وقتــی فرهنــگ‬ ‫برادرخواندگــی در یــک قــوم و ملــت وجــود نداشــته باشــد‬ ‫اصطالحــی بــه مفهــوم‏براکــه هــم در زبــان انهــا چنــدان رایــج‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬بنابرایــن بیشــتر اقــوام کــه از ایــن رســم و اییــن‬ ‫محرومنــد در قامــوس زبــان خــود ‏اصطــاح خاصــی هــم‬ ‫بــرای ایــن مفهــوم ندارنــد‪ .‬لــذا وقتــی بخواهنــد از ان یــاد کننــد‬ ‫اغلــب بــه همــان زبــان خــود عبــارت پــردازی مــی کننــد‪ .‬‏مثــا ً‬ ‫کردهــای ســورانی بــرای « براکــه» تعابیــر « برای هل بــژارده»‬ ‫( بــرادر قــراردادی) یــا « بــراوه گیــراو » (بــرادر انتخابــی ) بــه‏کار‬ ‫مــی برنــد (فرهنگ فارســی‪-‬کردی کردســتان و فرهنــگ کاوه )‪.‬‬ ‫حتــی در گویــش کرمانجــی شــمالی معادلــی بــرای «براکــه»‬ ‫وجــود‏نــدارد ‏‪.‬‬ ‫امــا در بســیاری از مناطــق کــرد نشــین شــمال خراســان‬ ‫حتــی در مناطقــی کــه اقــوام و گویشــهای متعــددی دارد‬ ‫کلمــه « براکــه » بــه معنــای‏برادرخوانــده جــا افتــاده و بومــی‬ ‫شــده اســت ‪ .‬اگــر قومــی در ایــن منطقــه در گویــش خــود‬ ‫معــادل دیگــری داشــته باشــد بــاز هــم از واژه« ‏براکــه»‬ ‫اســتفاده می کنــد‪.‬‏‬ ‫‏ اما این واژه به دالیل زیر ریشه کردی دارد ‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬طبــق فرهنــگ هــای هــژار‪ ،‬بورکــه ای و ژور بــه ژئــر‪ ،‬در‬ ‫زبــان کــردی « بــراک » بــه معنــای دوســت صمیمــی و نزدیــک‬ ‫اســت ولــی‏در گویــش کرمانجــی شــمالی همیــن واژه بــه‬ ‫معنــای بــرادر اســتعمال مــی شــود و واژه «براکــه» اساســا ً‬ ‫در ایــن گویــش کاربــرد نــدارد (‏فرهنــگ کــردی کرمانجــی‬ ‫(بایدینــی)‏‪.‬‬ ‫‏‪ « -2‬براکــه» در گویــش کــردی ســورانی کاربــرد دارد امــا‬ ‫معنــای دیگــری دارد کــه بــا معنــای انچــه در شــمال خراســان‬ ‫رایــج اســت کامــا‏متفــاوت اســت‪ .‬طبــق فرهنــگ کــردی‬ ‫فارســی (بدایــع اللغــه) واژه « براکــه» نقش منــادا دارد‪ .‬یعنی‬ ‫از لحــاظ ســاختواژی پســوند « کــه »‏پســوند حــرف نداســت‬ ‫کــه وقتــی بــه اســمی افــزوده مــی شــود نقــش منــادا بــه ان‬ ‫مــی دهــد‪ .‬ماننــد باوکــه ( ای پــدر ) و براکــه ( ای بــرادر)‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬همچنیــن طبــق فرهنــگ هــه ژار و فرهنــگ کــردی‬ ‫فارســی باشــوور) «براکــه» کلمــه ای بــرای ابــراز محبــت بــه‬ ‫یــک انســان مذکــر‏اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -4‬در بســیاری از زبانهــای ایرانــی بــرای مفهــوم بــرادر (پســر‬ ‫پــدر) لفــظ « بــرار» بــه کار مــی برنــد امــا در زبــان کــردی واژه‬ ‫« بــرا »‏معــادل بــرادر اســت ‪ .‬ایــن واژه در زبــان کــردی اســم‬ ‫را انالین بخوانید و دانلود کنید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت‬ ‫نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫عــام اســت ولــی اگــر پســوند « کــه » بــدان اضافــه شــود‬ ‫تبدیــل بــه اســم معرفــه مــی شــود‏‏(اواشناســی و دســتور زبان‬ ‫کــردی تالیــف دکتــر رخــزادی‪ ،‬ص‪ .) 238‬ایــن قاعــده در مــورد‬ ‫بــرار کــه در گویشــهای دیگــر بــه کار مــی رود‏صــادق نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ســاختار واژه « براکــه» کــردی اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬یــک ضــرب المثــل در زبــان کردی خراســان مفهوم عمیق‬ ‫« براکــه» را بیــان مــی کنــد‪« :‬براکــه ! دوچــه کــرئ مــن راکــه»‪.‬‬ ‫ترجمــه‏فارســی ان ایــن اســت کــه ‪ :‬ای برادرخوانــده! از دم‬ ‫االغ مــن بگیــر و از زمیــن بلنــدش کــن ‪ .‬یعنــی بــه مشــکل‬ ‫افتــاده ام ان را حــل کــن‪ .‬ایــن‏ضــرب المثــل حکایــت از ایــن‬ ‫دارد کــه وقتــی هــر یــک از دو برادرخوانــده بــه مشــکل افتــاد‬ ‫طبــق عهــدی کــه بســته انــد بایــد بــه حــل مشــکالت‏یکدیگــر‬ ‫همــت بگمارنــد‪ .‬وجــود ضــرب المثــل در مــورد «براکــه»‬ ‫اصالــت ایــن واژه را در فرهنــگ و زبــان قــوم کــرد خراســان‬ ‫بیــان مــی‏کنــد‏‪.‬‬ ‫مفهــوم براکــه کــه در میــان اقــوام شــمال خراســان بــه کار‬ ‫مــی رود در هیــچ یــک از گویــش هــای کــردی بــه معنــای‬ ‫برادرخوانــده نبــوده اســت و‏اکنــون هــم در مناطــق کرد نشــین‬ ‫غــرب کشــور ایــن اصطــاح رایــج نیســت‪ .‬در حقیقــت قبــل‬ ‫از مهاجــرت کردهــا بــه منطقــه خراســان‪ ،‬اقــوام‏تــرک و تــات‬ ‫بــه دلیــل اعتقــادات دینــی کــه داشــتند واجــد فرهنــگ عهــد‬ ‫اخــوت و برادرخواندگــی بودنــد و اصطــاح «برارخوانــده» یــا‬ ‫‏‏«براخونــده » در میــان تاتهــا رایــج بــود و هنــوز هــم در گویــش‬ ‫تاتــی رازی اســتعمال مــی شــود ‪ .‬در میــان ترکهــای خراســان‬ ‫نیــز ایــن اییــن‏دینــی در اصطــاح « قارداشــلِق» و در ترکهــای‬ ‫اذری در اصطــاح « صیغــه قَــردَش» و ترکمنهــا در اصطــاح‬ ‫«قیامــت قــارداش»‏متجلــی بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫نتیجــه اینکــه واژه براکــه اگرچــه در قامــوس زبــان کــردی‬ ‫دارای جایگاهــی اســت ولــی بــه معنــای برادرخوانــده‬ ‫در فرهنــگ کــردی جایــی ‏نداشــته اســت و کردهــا بــا‬ ‫مهاجرتشــان بــه منطقــه شــمال خراســان و همزیســتی بــا‬ ‫ســایر اقــوام ماننــد تــرک و تــات و غیــره ‪ ...‬و عجیــن شــدن‬ ‫‏فرهنگشــان بــا فرهنــگ ایــن منطقــه ‪ ،‬واژه براکــه را که قبال ً‬ ‫بــه معانــی دیگــری بــه کار مــی بردنــد تغییــر معنایــی داده‬ ‫و بــدان صبغــه دینــی‏بخشــیدند و بــه جــای مفهــوم تــازه‬ ‫برادرخوانــده دینــی اســتفاده کردنــد ‪ .‬کاربــرد و گســترش‬ ‫ایــن واژه در منطقــه بــه حــدی بــود که واژگان‏ســایر زبانهای‬ ‫منطقــه را کــه معــادل برادرخوانــده بودنــد تحــت الشــعاع‬ ‫قــرار داد و اکنــون همــه مــردم شــمال خراســان بــا واژه‬ ‫«براکــه »‏مانــوس و اشــنا هســتند‏‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر محمد رعیت‬ ‫انتصاب شایسته شما را هب سمت دمریکل رفهنگ و‬ ‫نم‬ ‫ارشاد اسالمی استان گلستان تبریک رعض وده و‬ ‫از خداوند متعال ارزوی توفیق و رسبلندی را ربای اتن خواستاریم ‪.‬‬ ‫تحریریه روزنامه بازار کسب و کار‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

شماره : 648
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

شماره : 647
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!