روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 460 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 460

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 460

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 21 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/11 -‬ژانویه ‪ /8 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪460‬‬ ‫توزیع ‪ ۲۰۰‬سری جهیزیه‬ ‫به نوعروسان گلستانی‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫واکاویزبانشناختی هیچ کدی را در اختیار‬ ‫نام اوای َ‬ ‫سایرین قرار ندهید‬ ‫«ک َنرته»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫«جنگ روایی(روایت ها)تکمیل کننده جنگ روانی »‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مجردها در نهضت ملی‬ ‫مسکن ثبت نام کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتیاد به تلویزیون چه‬ ‫ضررهایی دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫«غیرت دینی‬ ‫همراه با عقالنیت»‬ ‫»‬ ‫چگونه انرژی مثبت‬ ‫جذب کنیم؟‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬حساســیت زدایی از اصــول انقالب را بخشــی از جنگ نرم‬ ‫وســیع و متنــوع علیــه ملــت دانســتند و بــا دعــوت از اهــل فکــر و قلــم و‬ ‫صاحبــان فعالیت هــای اجتماعــی و مجــازی بــرای مقابلــه بــا ایــن نقشــه‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬ایــن تصــور کــه اصــول انقــاب بــرای مــردم و اینــده ســودمند‬ ‫نیســت خــاف واقــع و بی انصافــی محــض اســت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وضعیت تراکم پلنگ در پارک ملی‬ ‫گلستان مورد بررسی قرار می گیرد‬ ‫کارشــناس پارک ملی گلســتان گفت‪ :‬با محوریت پلنگ‬ ‫در ایــن ذخیــره گاه زیســت کره مقدمــات طــرح بررســی‬ ‫تراکــم و پراکندگــی گونه هــای شــاخص گوشــتخواران و‬ ‫تهیــه نقشــه پراکنــش انجــام شــده و عملیــات اجرایــی و‬ ‫ب ـه زودی روش هــای علمــی ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫حســین ممشــلی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪۶۹ :‬‬ ‫گونــه پســتاندار از مجمــوع گونه هــای جانــوری در ایــن‬ ‫ن ایــن گونه ها‬ ‫پــارک‪ ،‬زندگــی می کننــد کــه از شــاخص تری ‬ ‫از نــوع گوشــتخوار می تــوان بــه پلنــگ ایرانــی‪ ،‬روبــاه‪،‬‬ ‫ســمور جنگلــی‪ ،‬گــرگ و کفتــار اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه عنــوان تنهــا گونــه در معــرض خطــر‬ ‫انقــراض پــارک ملــی گلســتان جمعیــت پلنــگ ایرانــی بــر‬ ‫اســاس امــار دهــه ‪ ۹۰‬کــه بــا اســتفاده از دوربیــن تلـه ای‬ ‫انجــام شــد حــدود ‪ ۴۰‬قــاده بــراورد گردیــد و دســتیابی به‬ ‫امــار جدیــد نیــاز بــه کار علمــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬بیشــترین مــوارد مشــاهده پلنــگ بــا توجــه بــه‬ ‫جمعیــت فــراوان گونه هــای علفخــوار و وســعت میــدان‬ ‫دیــد‪ ،‬در ایــن پــارک مربــوط بــه مناطــق میرزابایلــو‪ ،‬المــه‬ ‫و ســولگرد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عــدم مشــاهده شــکار پلنــگ ایرانــی‬ ‫در ســال های اخیــر در پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬از‬ ‫جملــه تلفــات احتمالــی دیــده شــده ایــن گونــه مربــوط‬ ‫بــه تصادفــات جــاده ای‪ ،‬درگیــری بیــن گونـه ای و تعــارض‬ ‫بــا دامــداران اســت‪.‬‬ ‫ممشــلی گفــت‪ :‬در زیســتگاه های طبیعــی کشــور‬ ‫جمعیــت گونــه گوشــتخوار ســمور جنگلــی محــدود اســت‬ ‫یکــی از مهمتریــن زیســتگاه ایــن حیــوان و پــارک ملــی‬ ‫گلســتان به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از جملــه قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز و اهــو و‬ ‫شــوکا و مــرال بــه عنــوان مهمتریــن گونه هــای علفخــوار‬ ‫کــه از اهــداف شــکارچیان بــرای حضــور در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان محســوب می شــوند اســت کــه بــا مشــارکت‬ ‫همیــاران طبیعــت در چنــد ســال اخیــر مــوارد شــکار انهــا‬ ‫کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در میــراث جهانــی ‪۱۳۵۰‬‬ ‫گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از‬ ‫گونه هــای پســتانداران ایــران را پــارک ملــی گلســتان کــه‬ ‫در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره اســت بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ذخیره گاه هــای زیســت کــره ثبــت شــده در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪.‬‬ ‫از مهمتریــن گونه هــای جانــوری اســتان اهــو‪ ،‬پلنــگ‪،‬‬ ‫تشــی‪ ،‬خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورهــا‪،‬‬ ‫راســو‪ ،‬روباه‪ ،‬روباه ترکمنی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلی‪ ،‬ســیه‬ ‫گــوش‪ ،‬شــوکا‪ ،‬شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪،‬‬ ‫گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ و مــرال هســتند کــه بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از انهــا در پــارک ملــی گلســتان زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۹‬هــزار راس قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز و اهــو‬ ‫در پــارک ملــی گلســتان بــا انجــام سرشــماری پاییــزه‬ ‫حیــات وحــش امســال بــا محوریــت گونه هــای علفخــوار‬ ‫شناســایی و شــمارش شــد امــا بــه گفتــه کارشناســان‪،‬‬ ‫گونه هــای گوشــتخوار نیــز در ایــن پــارک زیســت می کننــد‬ ‫کــه سرشــماری مختــص انهــا در ســال های اخیــر انجــام‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس طبیعــی پــارک ملــی گلســتان در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫تجهیــز محیط بانــان بــه دوربین هــای پیشــرفته بــرای‬ ‫تصویر بــرداری از شــکارچیان در حیــن و بعــد از شــکار و‬ ‫ارائه ان به عنوان مدرک به دادگاه در شناســایی و مقابله‬ ‫بــا متخلفــات تاثیــر بســیار خوبــی داشــت‪.‬‬ ‫در گونه هــای جانــواری پــارک ملــی گلســتان هیــچ‬ ‫مــوردی از بیمــاری مشــاهده نشــد‬ ‫ممشــلی گفــت‪ :‬تــا بدیــن لحظــه هیــچ گونــه نشــانه ای‬ ‫از ابتــای حیــات وحــش ســاکن در ایــن پــارک بــه بیمــاری‬ ‫طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک و یــا تــب برفکــی و‬ ‫ســایر بیماری هــای مشــاهده نشــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از شــیوع ایــن بیماری هــا بــا همــکاری‬ ‫دامپزشــکی اقدامــات مراقبتــی از جملــه ضدعفونــی و‬ ‫اهــک پاشــی ابشــخورها در مناطــق مختلــف ایــن ذخیره‬ ‫گاه زیســت کره انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گشــت های مشــترک بــا تیم هــای‬ ‫دامپزشــکی از زیســتگاه های حیــات وحــش محیط بانــان‬ ‫پــارک ملــی گلســتان به صــورت مســتقل از جملــه‬ ‫محــدوده روســتاهای حاشــیه پــارک کــه محــل تــردد‬ ‫دام هــای اهلــی اســت‪ ،‬بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫کارشــناس طبیعــی پارک ملی گلســتان گفــت‪ :‬دام های‬ ‫روســتاییان حاشــیه پارک ملی گلســتان توســط تیم های‬ ‫دامپزشــکی علیــه بیمــاری طاعــون نشــخوار کننــدگان‬ ‫واکســینه شــدند کــه ایــن مســاله کمــک بســیار موثــری‬ ‫بــرای پیشــگیری از ابتــای گونه هــای حیــات وحــش بــه‬ ‫ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک‬ ‫ملــی کشــور بــا مســاحت ‪ ۹۱‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬هکتــار در‬ ‫شهرســتان گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان و غــرب‬ ‫اســتان خراســان شــمالی واقــع اســت کــه در ســال ‪۱۳۵۴‬‬ ‫بــه عنــوان ذخیــرگاه زیســت کــره در زمــره ‪ ۵۰‬ذخیــرگاه‬ ‫بیوســفری جهــان در فهرســت یونســکو ثبــت شــد‪.‬‬ ‫بخــش ناچیــزی از پــارک ملــی گلســتان در ســرزمین‬ ‫اســتان ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هوای متفاوت خشــک‪،‬‬ ‫نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب اســت کــه همیــن ویژگــی‬ ‫باعــث شــده ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از‬ ‫اســتپ خشــک تــا جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫فاصله ارز ‪ 4200‬با ‪ 25000‬تومانی‬ ‫در جیب کیست؟‬ ‫رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس گفت‪ :‬دولــت تصمیم گرفته‬ ‫اســت کــه ارزی ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را‬ ‫کــه عامــل رانــت عظیــم اقتصــاد و‬ ‫تولیــد می باشــد را حــذف کنــد و‬ ‫مجلــس نیــز در ایــن راه همــراه بــا‬ ‫دولــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار وحیــد جــال زاده در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار کــرد‪ :‬ایــن کــه‬ ‫ارز ترجیحــی تولیــد رانــت و فســاد‬ ‫می کنــد نســبت بــه ان همــه‬ ‫اقتصاددانــان و کارگزاران اقتصادی‬ ‫متفق القــول هســتند و بــر کســی‬ ‫ایــن موضــوع پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ارومیــه در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬نحــوه اجــرای ایــن‬ ‫قانــون بــرای کاهــش اســیب بــه‬ ‫بدنــه جامعــه‪ ،‬دولــت و مجلــس در حــال مشــورت و رایزنــی بــا جامعــه نخبــگان‬ ‫کشــور در ایــن مــورد هســتند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر مجلــس‪ ،‬دولــت و دانشــگاه ها به دنبــال راهکاری اصولی‬ ‫برای کاهش تبعات حذف ارز ترجیحی و پیامدهای ان بر اقتصاد کشــور هســتند‪.‬‬ ‫وی در اشــاره بــه افزایــش تعرفــه کاالهــای اساســی در بازارهــای جهانــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن بخــش دولــت بایــد مدیریــت قــوی بــرای کنتــرل قیمت هــا داشــته باشــد‪ .‬در‬ ‫واقــع تنظیم گــری یکــی از وظایــف اصلــی همــه دولت هــا اســت بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫چگونــه بــا قیمت هــای جهانــی بودجــه کشــور را تطبیــق دهــد کــه بــازار داخلــی تحــت‬ ‫تاثیــر قیمت هــای جهانــی قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫دولــت بســته رســانه ای و اجتماعــی بــرای اجــرای ایــن طــرح تحــول بــزرگ اقتصــادی‬ ‫تدویــن کنــد‬ ‫رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا بیــان اینکــه در‬ ‫شــرایط فعلــی بیشــترین رانــت ارزی نصیــب جیــب دالالن و ســوداگران می شــود‪،‬‬ ‫یاداورشــد‪ :‬در واقــع واقعیــت ایــن اســت کــه مــردم در حــال حاضــر کاالهــای‬ ‫اساســی را بــا نــرخ ارز ازاد خریــداری می کننــد و ســوال مــردم ایــن اســت کــه فاصلــه‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬بــا ارز ‪ ۲۵۰۰۰‬هــزار تومانــی بــه جیــب چــه کســانی م ـی رود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تصمیــم جــدی دولــت حــذف ایــن رانــت عظیــم ارزی اســت و‬ ‫مجلــس نیــز در ایــن راه بــا دولــت همــراه اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر تنهــا دغدغــه نماینــدگان مجلــس ایــن اســت کــه بــرای کاهــش تکانه هــای‬ ‫قیمتــی در جامعــه ایــا دولــت تمهیــدات الزم را اندیشیده اســت یــا خیــر و دولــت بایــد‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طــرح تحــول بــزرگ اقتصــادی بســته رســانه ای و اجتماعــی تدویــن کنــد‪.‬‬ ‫افکار عمومی برای حذف ارز ترجیحی اقناع شود‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانه هــا تجربــه خوبــی در دولــت‬ ‫دهــم و در افزایــش قیمــت بنزیــن تجربــه بســیار بــدی در دولــت دوازدهــم داریــم‪.‬‬ ‫لــذا بــا وجــود ایــن دو تجربــه خــوب و بــد بــه دولــت توصیــه شــد کــه ایــن دو تجربــه‬ ‫را مــورد اسیب شناســی قــرار داده بــه گونـه ای کــه ایــن اصــاح اقتصــادی را اجرایــی‬ ‫کنــد کــه مــردم کمتــر تکانه هــای قیمتــی را احســاس کننــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی مجلس گفت‪ :‬در ایــن خصوص دولت‬ ‫تصمیمــات خوبــی گرفتــه و بایــد افــکار عمومــی نســبت بــه اجــرای ایــن طــرح اقنــاع شــوند‪.‬‬ ‫جنــگ روانــی دشــمن در ایــن راســتا اســت کــه تبعــات منفــی اجــرای ایــن طــرح افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫جــال زاده در پایــان گفــت ‪ :‬در دانشــگاه ها و مجلــس و دولــت کمتــر فــرد اگاه و مطلــع‬ ‫وجــود دارد کــه مخالــف بــا اجــرای ایــن طــرح باشــد‪ .‬عمــده دغدغــه هــا در مــورد نحــوه‬ ‫اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیــک شــنبه ‪ 19‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 51,370,000‬ریــال هر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,830,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,460,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,860,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 64,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪460‬‬ ‫برگزاری نشست هم‬ ‫اندیشی مسابقه کتابخوانی‬ ‫طرح «یاریگران زندگی»‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی گلســتانف احمــد گلچیــن‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫طــرح «یاریگــران زندگــی» بــا همــکاری ســتاد‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان و همراهــی جمعــی‬ ‫از دســتگاه هــای فرهنگــی مرتبــط برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره ایــن طــرح گفــت‪ :‬طــرح یاریگــران زندگــی‬ ‫از جملــه طرح هــای تاثیرگــذار بــرای خــود مراقبتــی‬ ‫افــراد اســت و بــا هــدف امــوزش کــودکان و نوجوانــا‬ ‫و خانواده هــا در زمینــه پیشــگیری از اســیب های‬ ‫اجتماعــی بــه ویــژه اعتیــاد اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گلچیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در اکثــر شــاخص هــای‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی جــزء رتبــه هــای باالیــی‬ ‫هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬کتــاب یکــی از بهتریــن یاریگــران‬ ‫زندگــی هــر فــرد اســت و ایــن بــار هــم بــه بهانــه ی‬ ‫طــرح یاریگــران زندگــی‪ ،‬از وجــود کتــاب و فرهنــگ‬ ‫کتــاب و کتابخوانــی بــرای ‪ 3‬گــروه ســنی کــودک و‬ ‫نوجــوان و بزرگســال در قالــب مســابقه ای بهــره منــد‬ ‫خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه زمــان اعــام برگزیــدگان را‬ ‫همزمــان بــا ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب‬ ‫اســامی پیــش بینــی کــرده ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫جلســه مدعویــن دربــاره مباحثــی چــون امــار اعتیــاد‬ ‫و عــوارض ان‪ ،‬ضــرورت مشــارکت ویــژه صــدا و‬ ‫ســیما‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬کانــون هــای مســاجد و‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نهــاد کتابخانــه هــا‬ ‫و ‪ ،...‬انتخــاب کتــاب‪ ،‬شــیوه نامــه برگــزاری‪ ،‬نحــوه‬ ‫برگــزاری و تقدیــر از برگزیــدگان و نیــز بهــره منــدی‬ ‫از دیگــر فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری مــواردی را‬ ‫مطــرح کردنــد و بحــث و تبــادل نظــر کردنــد‪.‬‬ ‫یــاداوری مــی شــود ایــن طــرح ســومین دوره‬ ‫کشــوری و نخســتین بــار در اســتان گلســتان‬ ‫برگــزار مــی شــود و در ایــن دوره اســتان گلســتان‬ ‫و چهارمحــال بختیــاری بــه عنــوان پایلــوت انتخــاب‬ ‫شــده انــد‪.‬‬ ‫باید به سمت بین المللی‬ ‫کردن استانداردها برویم‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬امــور حقوقــی و مجلــس‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت‪ :‬در ایــران‬ ‫بیــش از ‪ ۳۴‬هــزار اســتاندارد ملــی تدویــن شــده‬ ‫اســت و اکنــون بایــد تــاش کنیــم بــه ســمت بیــن‬ ‫المللــی کــردن اســتانداردها برویــم‪.‬‬ ‫ماشــاالله درســتکار اظهارداشــت‪ :‬ضــروری اســت‬ ‫بــرای تحقــق ایــن مهــم اقــدام اساســی شــود زیــرا‬ ‫همــه کشــورهای دنیــا دنبــال ایــن هســتند تــا بــا‬ ‫دریافــت اســتانداردهای بیــن المللــی تولیــدات خــود‬ ‫را بــر ســایر محصــوالت دنیــا غالــب کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عضویــت هــم اکنــون ایــن نهــاد‬ ‫در ‪ ۱۰‬ســازمان بین المللــی اظهارداشــت‪ :‬در زمــان‬ ‫حاضــر کشــورمان در ســازمان ایــزو در رنکینــگ‬ ‫بیســت و دوم از میــان ‪ ۱۶۴‬کشــور عضــو قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اگــر کشــورهای ماننــد چیــن ژاپــن و‬ ‫کره حتوبــی در اســیا نبودنــد‪ ،‬ایــران بــه عنــوان اولیــن‬ ‫کشــور اســیایی در ســازمان ایــزو مطــرح بــود‪.‬‬ ‫درســتکار بــا بیــان ایــن کــه ســازمان ملــی اســتاندارد‬ ‫ایــران دبیــری ســه کمیتــه در ســازمان های عضــو را‬ ‫بــر عهــده دارد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬دبیــری کمیته هــای‬ ‫مــواد شــوینده و بهداشــتی و ارایشــی و کــود و‬ ‫مــواد الــی و همچنیــن میکــروب شناســی برعهــده‬ ‫جمهــوری اســامی بــوده و همچنیــن در ‪ ۶‬زیــر گــروه‬ ‫دیگــر عضویــت داریــم‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا بیــان ایــن‬ ‫کــه ســازمان ملــی اســتاندارد بــه جــرات تنهــا ســازمان‬ ‫و نهــاد واگذارکننــده خدمــات بــه بخــش خصوصــی‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مــا اکنــون ‪ ۲۷۰۰‬ازمایشــگاه‬ ‫همــکار و حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬هــزار نیــرو در ایــن‬ ‫ازمایشــگاه ها داریــم کــه در واقــع بخــش خصوصــی‬ ‫هســتند و بــا ایــن ســازمان همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫درســتکار اضافــه کــرد؛ همچنیــن ‪ ۱۷۹‬شــرکت‬ ‫دارای تاییــد صالحیــت بــا ایــن ســازمان همــکاری‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه ســطح تبلیــغ خدمــات‬ ‫اســتاندارد بســیار پاییــن اســت و نیازمنــد توجــه‬ ‫بیشــتر و فرهنــگ اســتاندارد در اقشــار و الیه هــای‬ ‫مختلــف جامعــه هســتیم‪.‬‬ ‫درســتکار بــه منظــور شــرکت در اییــن معارفــه‬ ‫مدیــرکل جدیــد اســتاندارد گلســتان بــه ایــن اســتان‬ ‫ســفر کــرد‪.‬‬ ‫روایت های تقلبی‬ ‫برای جنگ روانی‬ ‫تــاش بــرای ارائــه روایت هــای تقل ّبــی از واقعیــات در تاریــخ‬ ‫اســام نیــز نمونه هایــی فراوانــی دارد‪ .‬شــاید بتــوان گفــت کــه‬ ‫اولیــن اســتارت این«جنــگ روایــی »در ماجــرای خالفــت و‬ ‫امامــت بعــد از پیامبــر اعظــم (ص) و «ســقیفه بنــی ســاعده»‬ ‫و جابجایی«والیــت و امامــت امیرالمومنیــن علــی علیــه‬ ‫الســام» بــا ســایرین ! زده شــد‪.‬‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫جنگ روایی‬ ‫(روایت ها)‬ ‫تکمیل کننده‬ ‫جنگ روانی‬ ‫دشــمنان جمهــوری اســامی‪ ،‬بعــد از جنــگ‬ ‫نظامــی و اقتصــادی در تکمیــل طرح«جنــگ نــرم‬ ‫و عملیــات روانی»«جنــگ روایــی» علیــه حقایــق‬ ‫انقــاب اســامی را اغــاز کــرده انــد‪.‬‬ ‫مایکل جی مزار می گوید‪:‬‬ ‫« بــه طــور متــداول جنــگ شــناختی‪ ،‬یکــی از‬ ‫اجــزای اصلــی و کارامــد اســتراتژی هــای جهانــی‬ ‫از جانــب دشــمنان بــا هــدف« تضعیــف‪ ،‬دخالــت‬ ‫و بــی ثباتــی مــردم‪ ،‬نهادهــا و دولــت هــای مــورد‬ ‫هــدف» بــه منظــور تاثیرگــذاری بــر انتخــاب‪،‬‬ ‫تضعیــف اســتقالل تصمیمــات وموجودیــت‬ ‫حاکمیــت هاســت کــه در زمان هــای مختلــف‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪» .‬‬ ‫وی معتقــد اســت کــه ‪«:‬در چنیــن کمپین هایی؛‬ ‫اطالعــات واقعــی و تحریــف شــده (اطالعــات‬ ‫نادرست)‪ ،‬حقایق مبالغه امیز و اخبار ساختگی‬ ‫(اطالعــات غلــط) بــا هــم ترکیــب مــی شــوند‪» .‬‬ ‫«ابزارهــا و تکنیــک هــای جدیــد‪ ،‬همــراه بــا تغییر‬ ‫مبانــی فنــاوری و اطالعات جوامع مدرن‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بــی ســابقه ای را بــرای انجــام جنــگ مجــازی در‬ ‫جامعــه امــروزی فراهــم می ســازند‪.».‬‬ ‫تغییــر روایــت باعــث تغییــر تصویــر واقعیــت‬ ‫در افــکار عمومــی می شــود ولــی افــکار عمومــی‬ ‫و تصمیم گیــری او در جهــت معــادالت و منافــع‬ ‫اســتعمار و اســتکبارگران اســت‪.‬‬ ‫اشــاره اخیــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫درباره تســخیر النه ی جاسوســی امریکا در تهران‬ ‫به وســیله ی دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط‬ ‫امــام(ره) ازحوادثــی اســت کــه هرچنــد ســالهای‬ ‫زیــادی از ان نمی گــذرد ‪ ،‬امّــا همیــن موضــوع‬ ‫هــم دســتاویز تحریــف و جنــگ روایت هــا قــرار‬ ‫گرفتــه و ســعی شــده تصویــری ازان ارائــه شــود‬ ‫کــه مطلــوب امریکائی هــا و نظــام ســلطه اســت؛‬ ‫تصویــری کــه می توانــد دســتگاه محاســباتی افکار‬ ‫عمومــی رابــه شــکل مطلــوب تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫تــاش بــرای ارائــه روایــت هــای تقل ّبــی از‬ ‫واقعیــات در تاریــخ اســام نیــز نمونه هایــی‬ ‫فراوانــی دارد‪ .‬شــاید بتــوان گفــت کــه اولیــن‬ ‫اســتارت این«جنــگ روایــی»در ماجــرای خالفــت‬ ‫و امامــت بعــد از پیامبــر اعظــم (ص) و« ســقیفه‬ ‫بنــی ســاعده» و جابجایی«والیــت و امامــت‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)»بــا ســایرین! زده شــد‪.‬‬ ‫درکمتــر از پنجــاه ســال پــس از ارتحــال رســول‬ ‫اکــرم(ص) همیــن تحریــف تاریــخ و تغییــر‬ ‫روایت‪،‬خالفــت را بجــای ال محمــد (ص)بــه ال‬ ‫ابــی ســفیان (معاویــه بــن ابــی ســفیان و یزیــد‬ ‫بــن معاویــه ) کــه هیچ نســبتی با اســام نداشــت‬ ‫منتقــل کــرد ‪.‬‬ ‫روی اوردن دشــمن بــه ایــن ابــزار و تــاش‬ ‫بــرای جــا انداختــن واقعیــات انگونــه کــه مطلــوب‬ ‫اوســت‪ ،‬دارای دو معنــای تلویحــی است؛نخســت‬ ‫انکــه ایــن اقــدام و روی اوردن بــه روایــت ســازی‬ ‫و روایــت معکــوس از تاریــخ بعــداز تالش هــای‬ ‫نــاکام جنــگ نظامــی و اقتصــادی علیــه جمهــوری‬ ‫اســامى صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫به عبــارت بهتــر‪ ،‬نفــس روی اوردن دشــمن بــه‬ ‫ایــن عرصــه نشــاندهنده ان اســت کــه دشــمن‬ ‫حداقــل از فشــار نظامــی و اقتصــادی علیــه‬ ‫جمهــوری ناامیدشــده و الجــرم بــه یــک جنــگ‬ ‫شــناختی و ادراکــی روی اورده اســت‪.‬‬ ‫امّــا ســمت دیگــر ایــن واقعیــت‪ ،‬احســاس خطر‬ ‫و زنگ هشــدار اســت‪.‬‬ ‫تغییــر نگرش هــای شــناختی وادراکــی یــک‬ ‫جامعــه و روایــت ســازی های دروغ از واقعیّــت‪،‬‬ ‫دســتگاه محاســباتی جامعــه را تغییــرداده و در‬ ‫درازمـد ٌت انهــا را بــه ســمت وســو هایــی خواهــد‬ ‫کشــاند کــه مطلــوب همــان کســانی اســت کــه‬ ‫روزگاری بــرای مهــار انقــاب اســامی‪ ،‬جنــگ‬ ‫تحمیلــی را بــه ایرانیــان تحمیــل کردنــد و بعــد‬ ‫هــم بــه فشــارهای اقتصــادی روی اوردنــد‪.‬‬ ‫تاسـف بار انکــه بعضــی چهره هــای داخلــی هــم‬ ‫ّ‬ ‫در ایــن میــان کمــک حــال ایــن جنــگ روایــی و‬ ‫شــناختی شــده انــد و اب بــه اســیاب دشــمن‬ ‫می ریزنــد‪.‬‬ ‫تغییــر تاریــخ و واقعیــات تاریخــی بــا خلــق یــک‬ ‫روایــت نادرســت و دخیــل دانســتن یــک مبــارز‬ ‫مذهبــی و ضداســتعماری در یــک کودتــای‬ ‫ضدملّــی و ضدوطنــی کــه باعــث اســتمرار‬ ‫ســلطنت پهلــوی شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬دور از ذهــن هــم نخواهــد بــود‬ ‫کــه مجراهــای رســانه ای دشــمن در ســالهای‬ ‫اخیــر بــه تولیــد انــواع و اقســام برنامه هــا و‬ ‫مســتندات بــه قصدنمایــش مع ـوّج از پیــش از‬ ‫انقــاب اســامی و تطهیــر پهلــوی بــه طورخاص‬ ‫روی اورد‪ .‬تصویــر دروغ « یــک ایــران نویــن و‬ ‫ب اســامی در‬ ‫پیشــرفته»در پیــش از انقــا ‬ ‫تلویزیون هــای معانــد فارســی زبان بحــدّی از‬ ‫واقعیــات مســل ّم تاریخــی فاصلــه دارد کــه حتی‬ ‫مایــه مضحکــه و تمســخرخود مخاطبــان شــان‬ ‫راهــم فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ و مســائل تاریخــی هــم بهترین دســتمایه‬ ‫بررسی وضعیت خانواده های‬ ‫زندانیان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ادامــه دیدارهــای دوره ای خــود بــرای بررســی وضعیــت‬ ‫خانواده هــای زندانیــان بــه سرکشــی دو خانــواده زندانــی رفــت ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در دیــدار بــا یکــی از خانــواده هــای زندانیــان کــه بــه علــت‬ ‫بــرای ایــن کار اســت‪ .‬هــم موضــوع تخصصــی‬ ‫اســت و ُ‬ ‫شــبهه زدایــی از ان نیــاز بــه اطالعــات‬ ‫و شــناخت تخصصــی دارد و هــم اینکــه عمــده‬ ‫کنــش گــران ان واقعیــات هــم اکنــون در قیــد‬ ‫حیــات نیســتند کــه بخواهنــد در مقــام دفــاع از‬ ‫حقیقـــت براینــد‪ .‬مصادیــق تحریــف واقعیــت و‬ ‫قــدم گذاشــتن درجنــگ روایت هــا تنهــا مختــص‬ ‫بــه حــوادث ســالهای دور نیســت‪.‬‬ ‫در ایــن« جنــگ روایی»حتــی بــه چهره هــای‬ ‫ضــد اســتعماری تاریـــخ هــم رحــم نشــده‬ ‫اســت؛ از شــخص امــام خمینــی (ره)و تحریــف‬ ‫شــخصیت ایشــان تــا انگلیســی معرفــی کــردن‬ ‫نهضــت انقالبــی و اســامی مــردم ایــران و نیــز‬ ‫دیگــر شــخصیت هایــی ماننــد ایت اللــه کاشــانی‬ ‫ودخیــل دانســتن ایشــان در کودتــای ‪ 28‬مــرداد‬ ‫و میرزاکوچــک خــان جنگلــی و تحــت الحمایــه‬ ‫بــودن وی ازجانــب روســها و متهــم کردن امیرکبیر‬ ‫بــه ارتبــاط وحمایــت انگلیــس از وی ؛ کســانی کــه‬ ‫عُمــر و جــان و مــال و حیاتشــان در راه مبــارزه بــا‬ ‫اســتعمار صــرف شــده بــود ‪ ،‬امّــا حاالبوق هــای‬ ‫تبلیغاتی درحال ارائه تصویر جدیدی هســتندکه‬ ‫مطلــوب اســتکبار و اســتعمار باشــد‪.‬‬ ‫اینکــه در بیانــات رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی ‪ ،‬درک و شــناخت و کاربســت دقیــق‬ ‫رســانه و ابزارهــای جنــگ نــرم و نبــرد هیبریــدی‬ ‫دارای اهمیّــت و تاکیــد اســت جــای خوشــوقتی‬ ‫دارد ‪ ،‬امّــا بایــد عــاوه بــر ان در وضــع قوانیــن ‪،‬‬ ‫اجــرای سیاسـت های کلــی نظــام و برنامه هــای‬ ‫جــاری کشــور نیــز ایــن تاکیــدات جــای خــودش‬ ‫را پیــدا کنــد ‪.‬‬ ‫رســانه ‪ ،‬یکــی از مهمتریــن ابزارهــای جنــگ نــرم‬ ‫اســت کــه هرگونــه سیاســت گــذاری و اقداماتــی‬ ‫در بخــش هــای مختلــف بویــژه بخــش هــای‬ ‫مربــوط بــه مقابلــه و افنــد در برابــر جنــگ روایــی‬ ‫( جنــگ روایــت هــا ) بــدون داشــتن پیوســت‬ ‫رســانه ای محکــوم بــه شکســت اســت ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫هــم شــناخت از رســانه و هــم کاربســت دقیــق و‬ ‫کارشناســانه رســانه در جریــان مقابلــه بــا جنــگ‬ ‫ترکیبــی ‪ ،‬جنــگ نــرم و جنــگ روایــی اهمیــت‬ ‫بســزایی دارد و بایــد ایــن مفاهیــم را درجــه اول‬ ‫نهادینــه کــرد ‪.‬‬ ‫البته نباید از نظر دور داشت که محدودیت های‬ ‫صــدا و ســیما در بودجــه ‪ ،‬برنامــه‪ ،‬ســاختار و ‪...‬‬ ‫بســیار زیاد و دســت و پا گیر اســت و رســانه های‬ ‫غربــی و برانــداز نــه تنهــا ان محدودیــت هــا‬ ‫را ندارنــد بلکــه بــا دســت و دل بــازی مدیــران و‬ ‫مالــکان ‪ ،‬گــذر از اخــاق و فضیلت هــای اخالقــی‬ ‫و ارائــه روایت هــای دروغیــن ‪ ،‬بــی بنــد و بــاری‬ ‫تمســک بــه اســتهزاء‪ ،‬تمســخر‪ ،‬هــزل و‬ ‫و حتــی‬ ‫ّ‬ ‫حتــی اشــاعه ی ســکس و رابطه هــای غیــر اخالقی‬ ‫جــذب مخاطــب مــی کننــد ‪.‬‬ ‫عرصه هــای بــه روز شــده این«جنــگ روایــی‬ ‫_ جنــگ روایــت هــا» زندگــی‪ ،‬مبارزات‪،‬نحــوه‬ ‫تعامــل بــا جهــان سیاســت ( داخلــی و خارجــی)‬ ‫و مَشــی خصوصــی و عمومــی « ســردار دلهــا‪،‬‬ ‫ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی (ره) »‬ ‫اســت کــه در ایــن روزهــای دومیــن ســالگرد‬ ‫شــهادت ایــن« بــزرگ مــرد » بیــش از گذشــته‬ ‫مشــاهده مــی شــود ‪.‬‬ ‫در چنیــن موقعیتــی اســت کــه روایــت صحیــح‬ ‫و درســت از تاریــخ و انقــاب اســامی و مبــارزات‬ ‫ضــد اســتعماری ملــت ایــران و زندگــی ‪ ،‬مبــارزات‪،‬‬ ‫تعامــات سیاســی اجتماعــی و حتــی زندگــی‬ ‫خصوصــی « ســردار دلهــا » اهمیتــی دوچنــدان‬ ‫می یابــد و هشــدار اخیــر رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫هــم معنادارتــر می شــود‪«:‬این همــان حرفــی‬ ‫اســت کــه بنــده همیشــه می گویــم؛ شــما روایــت‬ ‫کنیدحقایــق جامعــه خودتــان و کشــور خودتــان و‬ ‫انقــاب تــان را‪.‬شــما اگــر روایــت نکنید‪،‬دشــمن‬ ‫روایــت می کند؛شــما اگــر انقــاب را روایــت‬ ‫نکنید‪،‬دشــمن روایــت می کنــد؛ شــما اگــر حادثــه‬ ‫دفــاع مقــدّس را روایــت نکنید‪،‬دشــمن روایــت‬ ‫می کند‪،‬هــر جــور دلــش می خواهــد؛ توجیــه‬ ‫می کنــد‪،‬دروغ می گویــد(ان هــم‪ ۱۸۰‬درجــه‬ ‫خــاف واقع)جــای ظالــم و مظلــوم راعــوض‬ ‫می کند‪ .‬شــما اگر حادثه تســخیر النه جاسوســی‬ ‫را روایــت نکنیــد ‪-‬کــه متاســفانه نکردیــم‪ -‬دشــمن‬ ‫روایــت می کنــد و کــرده؛ دشــمن روایــت کــرده‪ ،‬بــا‬ ‫روایــت هــای دروغ‪ .‬ایــن کاری اســت کــه مــا بایــد‬ ‫انجــام بدهیــم؛ وظیفــه جوان هــای ماســت‪».‬‬ ‫اگــر بــه ایــن نــکات بــی توجّــه یــا کــم توجّــه‬ ‫باشــیم ای بســا خنّاســان و سیاســت بــازان‬ ‫داخلــی و خارجــی ‪ ،‬ایــن « شــهید زنــده پیــروز» را‬ ‫نیــز گونــه ای دیگــر روایــت کننــد و یــا ان« مبــارز‬ ‫خســتگی ناپذیــر » را نیــز بــه نفع جریان سیاســی‬ ‫و اجتماعــی منحــط خودشــان مصــادره کننــد‪.‬‬ ‫شــاهد بارز‪،‬روشــن و دقیــق این«دســتکاری‬ ‫تاریخــی» و«جنــگ روایــی » روایــت واژگونــه از‬ ‫نــگاه ســردار شــهید ســلیمانی بــه شــخصیت های‬ ‫معــروف سیاســی داخلــی بــه ویــژه «تعامــل‬ ‫ســردار ســلیمانی و نگاه ایشــان به اقای هاشــمی‬ ‫رفســنجانی» اســت ‪.‬‬ ‫انچــه از فضــای رســانه ای و عکــس هــا ‪،‬‬ ‫کلیپ هــا ‪ ،‬داســتان پــردازی هــا و فعالیت هــای‬ ‫فضــای مجــازی و ‪ ...‬در دومیــن ســالگرد شــهادت‬ ‫شــهید ســلیمانی بــر مــی ایــد ایــن اســت کــه ایــن‬ ‫« جنــگ روایــی » و ارائــه روایــت هــای مجعــول‬ ‫و قابــل بررســی در پــی القــاء چنیــن برداشــت‬ ‫غیــر واقعــی در اذهــان مخاطبیــن ( عــام و غیــر‬ ‫متخصــص تاریخــی و ‪ ) ...‬اســت ‪.‬‬ ‫نکتــه پایانــی ایــن کــه _ بایــد زندگــی ‪ ،‬مبــارزات‪،‬‬ ‫تعامالت و رویکردهای ذهنی ‪ ،‬عملی ‪ ،‬اعتقادی‬ ‫و سیاســی _ اجتماعی « ســردار دلها » را بشـدّت‬ ‫مراقبــت کــرد تــا مبــادا بــا ارائــه روایتــی واژگونــه‪،‬‬ ‫ایشــان طــور دیگــری بــه مــردم و دوســتداران‬ ‫و عاشــقانش کــه عامّــه مــردم و کــف جامعــه ‪،‬‬ ‫معرفــی شــود ‪.‬‬ ‫امیــد اســت کــه صداوســیما هــم بــا سیاسـت گذاری‬ ‫درســت و مناســب بویــژه بخــش هــای مربــوط‬ ‫بــه مقابلــه و افنــد در برابــر جنــگ روایــی ( جنــگ‬ ‫روایــت هــا )‪ ،‬از مراجعــه مــردم بــه رســانه هایی‬ ‫مثــل بی بی ســی (حافــظ منافــع انگلســتان ) وایــران ‬ ‫اینترنشــنال ( بــوق تبلیغاتــی ریــاض و منافــع‬ ‫ســعودی و حامــی تجزیه طلبــان و متحجریــن‬ ‫و کاســته و دوبــاره اعتمــاد بــه ایــن رســانه جمعــی‬ ‫افزایــش یافتــه و صــدا و ســیما مجــددا ًمرجــع نهایــی‬ ‫مــردم گردیــده وفکــر و ذهــن مــردم از هجمــه جنــگ‬ ‫روایــی ان هــا در امــان بمانــد‪.‬‬ ‫مشــکلالت معیشــتی فرزنــدش از تحصیــل بــاز مانــده بــود ‪ ،‬دســتورها و اقدامــات مــورد نیــاز بــا کمــک‬ ‫خیریــن بــرای بازگشــت دوبــاره ایــن‬ ‫کــودک بــه مدرســه فراهــم شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫بــا قــول خیریــن و حمایــت انجمــن‬ ‫حمایــت از خانواده هــای زندانیان‪،‬‬ ‫منــزل مســکونی ایــن خانــواده‬ ‫کــه در وضــع نامناســبی اســت ‪،‬‬ ‫بازســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل زنــدان هــای اســتان‬ ‫هــم در ایــن سرکشــی رئیــس‬ ‫کل دادگســتری اســتان را‬ ‫همراهــی کــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫محمدرضا حســین نژاد در دیدار مســئوالن جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی که در ســالن جلســات اســتانداری برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بهــره منــدی بهینــه از منابــع ابــی بــا برنامــه ریــزی هــای کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت و بلنــد مــدت بایــد‬ ‫ســرلوحه کار اســتان بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار بــا تاکیــد بــر اینکــه حساســیت بخــش اب در اســتان باالســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از هــدف گذاری هــای مهم اســتان‬ ‫اســتفاده بهینــه از منابــع ابــی و سیســتم های نویــن ابیــاری اســت‪.‬وی ســنددار کــردن اراضــی را از دیگــر اقدامــات اســتان‬ ‫در بخــش کشــاورزی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن اقــدام موجــب هویــت دادن بــه کشــاورزان اســت و بایــد از ایــن فرصــت‬ ‫در راســتای یکپارچــه ســازی اراضــی بــا هــدف اجــرای سیاسـت های توســعه بخــش کشــاورزی اســتفاده بهینــه کینــم‪.‬‬ ‫مناسب نبودن‬ ‫وضعیت‬ ‫نهاده های دامی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪460‬‬ ‫دنده اتو ماتیک یا دستی‬ ‫«تفرقه بینداز و حکومت کن»‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه تخصــص برخــی دشــمنان انقــاب در‬ ‫سیاســت «تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن» و تــاش انهــا‬ ‫بــرای ایجــاد اختالفهــای مذهبــی و درگیــر کــردن شــیعه و‬ ‫ســنّی‪ ،‬افزودنــد‪ :‬نبایــد اجــازه داد ایــن مســائل در کشــور‬ ‫اتفــاق بیفتــد و اوج بگیــرد‪ ،‬همچنانکــه قرن ها اســت شــیعه‬ ‫و ســنّی در کشــور در کنار یکدیگر و بدون درگیری و اختالف‬ ‫زندگــی کرده انــد‪ ،‬بنابرایــن نبایــد بــرای اختالفهــا بهانــه ای‬ ‫به وجــود بیایــد کــه خوشــبختانه نیــز به وجــود نیامــده اســت‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫«غیرت دینی همراه‬ ‫با عقالنیت»‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (یکشــنبه) در دیــدار‬ ‫تصویــری بــا جمعــی از قشــرهای مختلــف مــردم قــم‪ ،‬قیــام‬ ‫تاریخــی ‪ ۱۹‬دی ‪ ۱۳۵۶‬قــم را نشــان دهنــده «عمــق اعتقــاد‬ ‫دینــی» و «غیــرت دینــی همــراه بــا عقالنیــت» خواندنــد و بــا‬ ‫اشــاره بــه کینــه عمیــق امریــکا بــه نظــام برخاســته از اعتقــادات‬ ‫ملــت ایــران گفتنــد‪ :‬بایــد بــا درک وظیفــه کنونــی‪ ،‬بــا امیــد و‬ ‫ـن اینــده حرکــت‬ ‫وحــدت و قــدرت بــه ســمت چشــم انــداز روشـ ِ‬ ‫کنیــم کــه در ایــن مســیر مســئوالن نیــز بایــد بــا تقویــت و‬ ‫تکمیــل ابعــاد مردمــی‪ ،‬تــاش هــای مشــهود خــود را بــرای حــل‬ ‫مشــکالت گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب حادثــه ‪ ۱۹‬دی ‪ ۱۳۵۶‬را منشــا ایجــاد حرکتــی‬ ‫سلســله وار در شــهرهای مختلــف و در نهایــت پیــروزی انقــاب‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬اینگونــه حــوادث کــه مضامیــن قــوی و‬ ‫پیام هــای بزرگــی بــرای نس ـل های اینــده دارنــد‪ ،‬نبایــد در غبــار‬ ‫فراموشــی‪ ،‬کمرنــگ شــوند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬حادثه ‪۱۹‬دی و دنباله های سیاسی‪ -‬اجتماعی‬ ‫ان‪ ،‬نشــان دهنده عمــق اعتقــادات دینــی مــردم بــود زیــرا اگــر‬ ‫امــام بــه عنــوان یــک مرجــع تقلیــد و عالـِـم دینــی در مرکزیــت‬ ‫ان نبــود‪ ،‬هیــچ شــخص و جریــان دیگری نمی توانســت ملت را‬ ‫شــهر بــه شــهر بــه خــروش و قیــام وادارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه محوریــت علمــای‬ ‫دینــی شــجاع و سیاست شــناس در اغلــب حــوادث تاریخــی و‬ ‫ـی ‪ ۱۵۰‬ســال اخیــر ایــران از جمله قضیه تنباکو‪ ،‬نهضت‬ ‫اجتماعـ ِ‬ ‫مشــروطه‪ ،‬حادثــه گوهرشــاد‪ ،‬قیــام ‪ ۳۰‬تیــر و قیــام ‪ ۱۵‬خــرداد‬ ‫گفتنــد‪ :‬عناصــر بــا نفــوذ ممکــن اســت شــماری از مــردم را بــه‬ ‫حرکــت دراورنــد امــا بــه مــوج دراوردن اقیانــوس عظیــم ملــت در‬ ‫مقابل اســتعمار و اســتکبار و دنباله های انها‪ ،‬فقط کار عالِم و‬ ‫مرجــع دینــی اســت و از همیــن جــا می تــوان راز دشــمنی عمیــق‬ ‫مســتکبران را بــا دیــن‪ ،‬علمــای دینــی‪ ،‬علمــای سیاســی‪ ،‬فقــه‬ ‫سیاســی و اســام سیاســی درک کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه کســانی کــه شــعار «مــرگ بــر امریــکا»‬ ‫را علــت خصومــت همیشــگی اســتکبار بــا جمهــوری اســامی‬ ‫می داننــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬امریــکا از بُــن دنــدان بــا نظــام اســامی‬ ‫دشــمن اســت زیــرا ایــن نظــام را برخاســته از دیــن و مظهــر‬ ‫اعتقــادات دینــی ملــت می دانــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬غیــرت دینــی را از دیگــر عوامــل‬ ‫قیــام ‪ ۱۹‬دی برشــمردند و گفتنــد‪ :‬برخــی تــاش و تبلیــغ‬ ‫می کننــد کــه غیــرت دینــی را «بی منطقــی و خشــونت» بنامنــد‬ ‫امــا حقیقــت ایــن اســت کــه غیــرت دینــی همــراه بــا عقالنیــت‬ ‫و برخاســته از بصیــرت اســت و بصیــرت نیــز شــعبه و مظهــری‬ ‫از عقالنیــت اســت ضمــن اینکــه در عمــل نیــز در اغلــب مــوارد‪،‬‬ ‫غیــرت دینــی بــا عقالنیــت همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫دینی همراه‬ ‫ایشــان امــام خمینــی(رض) را مظهر کامل غیــرت‬ ‫ِ‬ ‫بــا عقالنیــت و خردمنــدی دانســتند و افزودنــد‪ :‬شــاگرد شایســته‬ ‫امــام‪ ،‬ایت اللــه مصبــاح نیــز‪ ،‬هــم در غیــرت دینــی در اوج بــود و‬ ‫هــم در عقالنیــت یــک فیلســوف بــه معنــی واقعی کلمــه بود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تصمیــم رژیــم طاغــوت برای چــاپ مقاله موهن‬ ‫دربــاره امــام در یکــی از روزنامه هــا را تصمیمــی براســاس‬ ‫محاســبه و نقشــه خواندنــد و گفتنــد‪ :‬طاغــوت بــا درک نفــوذ‬ ‫روزافــزون امــام در مــردم‪ ،‬می خواســت جایــگاه ِ انگیزه بخــش و‬ ‫انرژی بخــش ایشــان را تنــزّل دهــد و مرکزیــت نهضــت را از بیــن‬ ‫ببــرد و اگــر مشــت محکــم مــردم قــم در ‪ ۱۹‬دی ‪ ۵۶‬بــه ســینه‬ ‫طاغــوت نمی خــورد‪ ،‬ایــن حرکــت را در شــکل های مختلــف‬ ‫ادامــه م ـی داد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه پشـت گرمی طاغــوت بــه حمایــت‬ ‫ت امریــکا در‬ ‫واشــنگتن و ســخنان کارتــر رئیس جمهــور ِ وقــ ِ‬ ‫‪ ۱۰‬دی ‪ ۵۶‬در تهــران افزودنــد‪ :‬کارتــر براســاس محاســبات‬ ‫ایــران پهلــوی‬ ‫غلــط امریکایی هــا کــه همچنــان ادامــه دارد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫را «جزیــره ثبــات» نامیــد امــا قیــام مــردم قــم و سلســله‬ ‫قیام هــای بعــد از ان‪ ،‬به گون ـه ای نقشــه محاســباتی رژیــم و‬ ‫امریــکا را بــر هــم زد کــه کارتــر مجبــور شــد ســال ‪ ،۵۷‬ژنرالــی‬ ‫به نــام هایــزر را بــه ایــران بفرســتد تــا بــا کشــتار‪ ،‬کودتــا یــا هــر‬ ‫روش دیگــر‪ ،‬نهضــت اســامی ملــت ایــران را ســرکوب کنــد که‬ ‫بــه فضــل الهــی نــاکام مانــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــه شــهادت رســاندن ســردار‬ ‫ســلیمانی را نمونــه دیگــری از اســتمرار محاســبات غلــط‬ ‫ی‪‎‬هــا دانســتند و افزودنــد‪ :‬تروریســتها می خواســتند‬ ‫امریکای ‬ ‫حــاج قاســم را به عنــوان نمــاد حرکــت عظیمــی کــه نماینــده اش‬ ‫بــود از بیــن ببرنــد امــا حرکــت عظیــم و ابــراز ارادت و محبــت‬ ‫عمومــی ملــت ایــران و مــردم کشــورهای دیگــر در دومیــن‬ ‫ســالگرد شــهادت ســردار‪ ،‬بــه عنــوان یــک حرکــت عظیــم ناشــی‬ ‫از دســت قــدرت خداونــد‪ ،‬نشــان داد کــه دســتگاه محاســباتی‬ ‫امریکایی هــا حقــا ً و انصافــا ً معیــوب و خــراب اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه گذشــت ‪ ۴۳‬ســال از روزهــای پــر‬ ‫شــکوه پیــروزی انقــاب و برپایــی نظــام مردم ســاالری دینــی‪،‬‬ ‫ت زنــده را عبــرت گرفتــن از گذشــته‪ ،‬شــناخت‬ ‫وظیفــه یــک ملـ ِ‬ ‫وظایــف کنونــی‪ ،‬و تعییــن چشــم انداز و گام هــای اســتوار‬ ‫بــرای حرکــت پــر قــدرت بــه ســمت ان چشــم انــداز دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬ایــن وظیفه دانــی و اینده شناســی موجــب کامیابــی و‬ ‫پیــروزی نهایــی یعنــی حیــات طیبــه ملــت ایــران و تامیــن دیــن‪،‬‬ ‫دنیــا و رفــاه روحــی و جســمی بــرای ملــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز خرســندی از گســترش فکــر و عمــل جوانــان‬ ‫مومــن و حزب اللهــی در سراســر کشــور‪ ،‬گفتنــد‪ :‬برخــی اظهــار‬ ‫نظرهــا و گــزارش هــا گویــای حقیقــت ملــت نیســت و باطــن و‬ ‫احساســات واقعــی مــردم را بایــد در مســائلی همچــون تشــییع‬ ‫شــهید ســلیمانی درک کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در ادامــه چنــد تذکــر مهــم خطــاب‬ ‫بــه مــردم و مســئوالن بــرای حفــظ نشــاط و حرکــت رو بــه‬ ‫پیشــرفت انقــاب اســامی بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان «غیــرت دینــی» را عامــل نجــات کشــور در بزنگاههــای‬ ‫مختلــف و تبدیــل کــردن تهدیدهــا بــه فرصــت خواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬غیــرت دینــی را حفــظ کنیــد زیــرا ایــن غیــرت دینــی‬ ‫مــردم بــود کــه کشــور را در دفــاع مقــدس ‪-‬یعنــی ان جنــگ‬ ‫بین المللــی کــه امریــکا‪ ،‬شــوروی‪ ،‬ناتــو و ارتجــاعِ ان روز بــرای‬ ‫بــه زانــو در اوردن انقــاب بــه راه انداختــه بودنــد‪ -‬پیــروز کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تشــییع تاریخــی شــهید ســلیمانی را نمونــه‬ ‫ت فرصت ســاز مــردم دانســتند و گفتنــد‪:‬‬ ‫دیگــری از فـ‬ ‫ـوران غیــر ِ‬ ‫ِ‬ ‫در ان مراســم‪ ،‬ملــت ایــران بــار دیگــر وحــدت و هویــت دینــی و‬ ‫انقالبــی خــود را عیــان کــرد و اگــر ان پیکــر مقــدس بــه ســوریه‪،‬‬ ‫لبنــان و پاکســتان نیــز می رفــت‪ ،‬هماننــد ایــران و عــراق مــورد‬ ‫اســتقبال عظیــم ملت هــای مســلمان قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫ایشــان ‪ ۹‬دی ‪ ۸۸‬را مصــداق دیگــری از تجلّــی غیــرت‬ ‫دینــی مــردم خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ان حادثــه‬ ‫نیــز غیــرت دینــی مــردم اثــار ســوء تهدیدهــا را از بیــن بــرد‬ ‫و انهــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرد‪ ،‬بنابرایــن بایــد گوینــدگان‪،‬‬ ‫نویســندگان و صاحبــان نفــوذ تــاش کننــد تــا غیــرت دینــی‬ ‫مــردم محفــوظ بمانــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای «حساســیت زدایی از اصــول و‬ ‫مبانــی انقــاب به وســیله تبلیغــات وســیع در فضــای مجــازی‬ ‫و رســانه های بیگانــه و برجسته ســازی ســخنان افــراد کم مایــه‬ ‫و پــر ادعــا» را از دیگــر برنامه هــای دشــمنان دانســتند و گفتنــد‪:‬‬ ‫اصــول انقــاب از جملــه «شــکل گیری حکومــت و جامعــه بــر‬ ‫اســاس هندســه دینــی»‪« ،‬اســتقالل» و«مبــارزه بــا فســاد و‬ ‫بی عدالتــی» نبایــد تضعیــف شــوند‪.‬‬ ‫ایشــان در همیــن زمینــه افزودنــد‪« :‬تســلیم نشــدن در برابــر‬ ‫دشــمن مســتکبر و زورگــو» نیــز جــزو اصــول انقــاب اســت و‬ ‫اینکــه در مقطعــی بــا دشــمن مذاکــره‪ ،‬صحبــت و تعامــل شــود‬ ‫بــه معنــای تســلیم شــدن در مقابــل ان نیســت‪ ،‬همچنانکــه تــا‬ ‫کنــون تســلیم نشــده و از ایــن پــس نیــز نخواهیــم شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬حساســیت زدایی از اصــول انقــاب را بخشــی از‬ ‫جنــگ نــرم وســیع و متنــوع علیــه ملــت دانســتند و بــا دعــوت از‬ ‫اهــل فکــر و قلــم و صاحبــان فعالیت هــای اجتماعــی و مجــازی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن نقشــه‪ ،‬افزودنــد‪ :‬ایــن تصــور کــه اصــول‬ ‫انقــاب بــرای مــردم و اینــده ســودمند نیســت خــاف واقــع و‬ ‫بی انصافــی محــض اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه پایبنــدی بــه اصــول انقــاب از‬ ‫مهمترین ابزارهای پیشــرفت کشــور اســت‪ ،‬خاطرنشــان کردند‪:‬‬ ‫در طــول ایــن ‪ ۴۳‬ســال هــر جــا پیشــرفت و حرکــت کرده ایــم‪،‬‬ ‫محصــول روحیــه و مجاهــدت افراد مومــن و انقالبی بوده و هر‬ ‫جــا کار زمیــن مانــده‪ ،‬پــای فرصت طلبی‪ ،‬فســاد‪ ،‬اشــرافی گری و‬ ‫نگاههــای غیرانقالبــی در میــان اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای در تذکــری دیگــر‪ ،‬همــگان را بــه‬ ‫«حفــظ وحــدت و انســجام ملــی» فراخواندنــد و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫البتــه در خصــوص بعضــی کــه در مقابــل انقــاب می ایســتند‪،‬‬ ‫انقــاب چــاره ای جــز ایســتادگی نــدارد امــا نبایــد «اختــاف نظــر‬ ‫و ســلیقه» بــه جبهه گیــری در مقابــل یکدیگــر‪ ،‬تضعیــف امید و‬ ‫مخــدوش شــدن انســجام عمومــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه تخصــص برخــی دشــمنان انقــاب در‬ ‫سیاســت «تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن» و تــاش انهــا بــرای‬ ‫ایجــاد اختالفهــای مذهبــی و درگیــر کــردن شــیعه و ســنّی‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬نبایــد اجــازه داد ایــن مســائل در کشــور اتفــاق بیفتد و‬ ‫اوج بگیــرد‪ ،‬همچنانکــه قرن هــا اســت شــیعه و ســنّی در کشــور‬ ‫در کنــار یکدیگــر و بــدون درگیــری و اختــاف زندگــی کرده انــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن نبایــد بــرای اختالفهــا بهانــه ای به وجــود بیایــد کــه‬ ‫خوشــبختانه نیــز به وجــود نیامــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬حــاال یــک کســی حرف غلطی‬ ‫می زنــد و یــک نفــر هــم احســاس تکلیــف می کنــد امــا ایــن‬ ‫مســائل را نبایــد ادامــه داد و همــه بایــد انســجام عمومــی را‬ ‫حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬جمهــوری اســامی ایــران را مظهــر اســام و حاکمیــت‬ ‫امــت اســامی خواندنــد و بــا اشــاره بــه اظهــار عالقــه و تعصــب‬ ‫اهــل ســنت در کشــورهای مختلــف بــه جمهــوری اســامی‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬مراســم های عظیــم تجلیــل از شــهید ســلیمانی در‬ ‫کشــورهای اســامی نمونــه ای از ایــن عالقــه و تعصــب و‬ ‫پشــتیبانی امــت اســامی از جمهــوری اســامی از شــرق اســیا‬ ‫تــا غــرب افریقــا اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در توصیــه بعــدی بــا تاکیــد بــر‬ ‫ـوان امیــدوار‪ ،‬بهتــر‬ ‫لــزوم تقویــت امیــد بــه اینــده‪ ،‬گفتنــد‪ :‬جـ ِ‬ ‫کار و تــاش و تحقیــق می کنــد البتــه تقویــت امیــد فقــط بــا‬ ‫حــرف زدن نیســت و مســئوالن بایــد بــا کار و تــاش خــود کــه‬ ‫امــروز بحمداللــه بــه ان مشــغول هســتند‪ ،‬دل جوانــان را از‬ ‫امیــد لبریــز کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه مکتــوم مانــدن موفقیتهــای جمهــوری‬ ‫اســامی در عرصه هــای گوناگــون‪ ،‬افزودنــد‪ :‬بــا وجود مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی بخصــوص بــرای طبقــات ضعیــف و‬ ‫مشــکالتی همچــون مشــکالت بانکــی و مالیاتــی‪ ،‬جمهــوری‬ ‫اســامی دســتاوردهای مهمــی در بخش هــای مختلــف داشــته‬ ‫کــه بایــد بــرای مــردم و کســانی کــه فقــط بــا بیــان مشــکالت از‬ ‫ایــن موفقیتهــا غافــل هســتند‪ ،‬بیــان شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تحســین گرایــش مردمــی و‬ ‫محســوس دولــت‪ ،‬تقویــت و تکمیــل ایــن حرکــت را ضــروری‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬بایــد بــه وعده هــا نیــز در موعِــد خــود عمــل‬ ‫کــرد و اگــر بــه هــر دلیلــی اجــرای وعــده ممکــن نشــد‪ ،‬صریــح و‬ ‫صادقانــه بــرای مــردم توضیــح داد‪.‬‬ ‫ایشــان ایجــاد ســازوکاری بــرای اســتفاده از دیدگاههــا و‬ ‫شــیوه های پیشــنهادی صاحبنظــران‪ ،‬متخصصــان و مــردم‬ ‫و بررســی چگونگــی اســتفاده از مشــارکت های مردمــی را در‬ ‫اقدامــات دولــت الزم دانســتند و بــه دولتمــردان توصیــه کردنــد‬ ‫از ظرفیت هــای مردمــی بــرای نظــارت عمومــی بر مســائلی نظیر‬ ‫فســاد و ویژه خــواری نیــز اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در پایــان سخنانشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬مســئوالن‬ ‫بــا همــه وجــود بــرای مــردم کار کننــد و بــا نیــت خالــص‪ ،‬کار‬ ‫ـوس فعلــی را گســترش دهنــد تــا خداونــد ایــن‬ ‫و تـ‬ ‫ـاش محسـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫تالش هــا را هرچــه بیشــتر پـُـر برکــت گردانــد‪.‬‬ ‫پژوهش ها نشان می دهند نوجوانان با مبانی دینی و اعتقادی ضعیف‪،‬به راحتی‬ ‫در گرداب مواد مخدر و روان گردان ها وارد می شوند‪.‬‬ ‫️چندیــن ســال پیــش گیربکس هــای اتوماتیــک تنهــا در بخــش‬ ‫بســیار کوچکــی از خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد‪ .‬امــا‬ ‫بــا گذشــت زمــان همه چیــز تغییــر کــرده و هم اکنــون خودروهــای‬ ‫بســیاری از مدل هــای شــهری کوچــک گرفتــه تــا ســدان هــای‬ ‫لوکس بزرگ از این نوع گیربکس ها بهره مند هســتند‪️.‬بســیاری‬ ‫از کارخانه هــا نمونه هــای دوکالچــه ای را ارائــه می کننــد کــه نه تنهــا‬ ‫ســریع تر از انســان عمــل تعویــض دنــده را انجــام می دهنــد بلکــه‬ ‫مصــرف ســوخت کمتــری را نیــز بــر جــای می گذارند‪ .‬برخــی برندها‬ ‫اصــا ًدردســر نمونه هــای دســتی را بــه جــان نمی خرنــد‪ .‬خــب بــا‬ ‫ایــن تفاســیر‪ ،‬شــما چــه نــوع گیربکســی را انتخــاب می کنیــد؟‬ ‫اتوماتیــک یــا دســتی؟‬ ‫پرفورمنــس یــا عملکرد‪:‬عمومــا ًگیربکس هــای اتوماتیــک بــرای‬ ‫کســانی طراحــی شــده بودنــد کــه عالق ـه ی چندانــی بــه رانندگــی‬ ‫نداشــتند‪ .‬اگــر لــذت رانندگــی واقعــی را می خواســتید‪ ،‬بایــد یــک‬ ‫نمونــه ی دســتی را انتخــاب می کردیــد‪ .‬امــا هم اکنــون اوضــاع‬ ‫تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعویض هــای فوق ســریعی کــه برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک‬ ‫دارنــد خیلــی ســریع تر از نمونه هــای دســتی هســتند‪ .‬فاصل ـه ی‬ ‫بیــن تعویــض دنده هــا در حیــن شــتاب گیری ســریع تنهــا‬ ‫در حــد چنــد دهــم و صــدم ثانیــه اســت البتــه کــه در رانندگــی‬ ‫روزمــره تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬وقتــی در پیســت یــا در جــاده ای‬ ‫پرپیچ وخــم ســریع می رانیــد‪ ،‬گیربکــس دســتی نســبت بــه‬ ‫نمونــه ی اتوماتیــک زحمــت زیــادی دارد‪ .‬شــما بایــد به صــورت‬ ‫تقریبــا ً هم زمــان ترمــز کنیــد‪ ،‬کالچ را فشــار دهیــد و دنــده را‬ ‫تعویــض کــرده و البتــه بــا پــدال گاز نیــز بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫در گیربکــس اتوماتیــک برخــی از ایــن فرایندهــا تنهــا بــا فشــار‬ ‫یــک پــدال صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن همــان دلیلــی اســت کــه چــرا‬ ‫برخــی طرفــداران دواتشــه رانندگــی گیربکــس دســتی را ترجیــح‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت مهــارت بیشــتری را طلــب می کنــد‪.‬‬ ‫حــس بهتــری وجــود خواهــد داشــت وقتــی خودتــان همه چیــز را‬ ‫بــه خوبــی انجــام می دهیــد‪ .‬مهم تــر از همــه اینکــه در ترافیــک‬ ‫هیچ کســی رانندگــی را دوســت نــدارد امــا اســتفاده از گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک باعــث می شــود کــه کمتــر خســته شــوید‪.‬‬ ‫ارزش و قیمت‪️:‬بــه علــت پیچیــده بــودن‪ ،‬اغلــب بایــد بهــای‬ ‫بیشــتری را بــرای ســفارش گیربکــس اتوماتیــک بپردازیــد‪.‬‬ ‫قیمت هــا نســبت بــه برنــد و مــدل خودروهــا بســیار متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬عمومــا ًگیربکــس اتوماتیک در یک خــودرو باعث افزایش‬ ‫بهــای ‪ 1500‬پونــدی ان می شــود‪ .‬برخــی برندهــا بهــای بیشــتری‬ ‫طلــب می کننــد مثال ًپورشــه اضافــه پرداخت ‪ 220‬پونــدی و برخی‬ ‫مدل هــای ائــودی ‪ 2900‬پونــدی را می خواهنــد‪.‬‬ ‫مصــرف ســوخت ‪ :‬در گذشــته گیربکــس اتوماتیــک تاثیــری‬ ‫منفی روی مصرف سوخت داشت اما نرم افزارهای هوشمندتر‬ ‫و نســبت های اضافی اســتفاده شــده در سیســتم های مدرن به‬ ‫ایــن معنــی اســت کــه در حــال حاضــر گیربکس هــای اتوماتیــک‬ ‫بــه نــدرت اثــری منفــی روی مصــرف ســوخت دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه مصــرف ادعایــی کارخانــه همیشــه‬ ‫درســت نیســت امــا حداقــل بــه شــما اجــازه می دهــد تــا ایــده ای‬ ‫از نــوع انتخابتــان را بــه دســت بیاورید‪.‬وقتی کــه بــه یــک مــدل‬ ‫معمولــی ب ام و ‪ 320i‬نــگاه می کنیــم‪ ،‬مــدل مجهــز بــه گیربکــس‬ ‫دســتی مصــرف ســوخت ‪ 5.3‬لیتــر در هــر صــد کیلومتــر را دارد‬ ‫درحالی کــه ایــن عــدد در مــدل مجهــز به گیربکس اتوماتیــک ‪5.4‬‬ ‫اســت‪ .‬میــزان االیندگــی هــر دو مــدل نیــز مشــابه اســت‪.‬‬ ‫برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک راندمــان بســیار بهتــری‬ ‫نســبت بــه نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬بــرای مثــال پورشــه ادعــا‬ ‫می کنــد کــه گیربکــس ‪ PDK‬موجــود در ‪ 911‬کــررا نــه تنهــا در‬ ‫خــط مســتقیم ســریع تر عمــل می کنــد بلکــه مصــرف ســوخت‬ ‫کمتــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫قضــاوت نهایــی‪ :‬از نظــر اقتصــادی گیربکــس دســتی‬ ‫هنــوز هــم ارزان تــر بــوده و در درازمــدت گیربکــس دســتی‬ ‫انتخــاب بهتــری اســت‪ .‬البتــه اگــر طرفــدار رانندگــی‬ ‫هیجانــی هســتید ایــن انتخــاب اســان تر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫️اگــر اضافــه پرداخــت ابتدایــی بــرای گیربکــس اتوماتیــک را‬ ‫قبــول می کنیــد‪ ،‬پــس ایــن نــوع گیربکــس حــس بیشــتری را‬ ‫بــرای شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک تعویض هــای نــرم داشــته و‬ ‫رانندگــی ســهل تری را نیــز ارائــه می کننــد و البتــه تفــاوت‬ ‫بســیار کوچکــی در بحــث پرفورمنــس و مصــرف ســوخت‬ ‫بــا نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬چــه کســی از اینکــه رانندگــی‬ ‫برایــش اســان تر شــود فــرار می کنــد؟‬ ‫امنیت اتفاقی نیست‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪460‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال‬ ‫در شهرک های صنعتی گلستان‬ ‫مددجویان گلستانی‬ ‫بیش از ‪ ۳۱۱‬میلیارد‬ ‫تومان کمک معیشت‬ ‫دریافت کردند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت بــرای ایجــاد و راه انــدازی ‪ ۱۶‬واحــد تولیــدی در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون هــزار و ‪ ۵۳۰‬میلیــار ریــال ســرمایه گذاری شــد‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ 257 :‬فرصــت شــغلی جدیدبــا بهــره بــرداری از ایــن تعــداد‬ ‫واحــد صنعتــی بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در اشــاره بــه اســتقبال ســرمایه گــذاری در شــهرک هــا‪ ،‬نواحــی و منطقــه اقتصــادی اتــرک از‬ ‫ل قبــل گفــت ‪ ۱۰۱ :‬قــرارداد دریافــت زمیــن از ابتــدای‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون نســبت بــه مــدت مشــابه ســا ‬ ‫ســالجاری بیــن شــرکت و متقاضیــان ســرمایه گــذاری در ایــن مناطــق بســته شــده و بیشــترین جــذب‬ ‫ســرمایه گــذاری نیــز در منطقــه اقتصــادی اتــرک‪ ،‬شــهرک صنعتــی ناحیــه ‪ ۲‬گرگان و شــهرک صنعتی اق قال‬ ‫اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫شــهمرادی همچنیــن بــه دلیــل اجــرا نشــدن طــرح هــای صنعتــی در شــهرک های صنعتــی اســتان از برگشــت‬ ‫‪ ۱۲‬هکتــار از زمین هــا طــی ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬زمیــن هــای شــهرک و نواحــی صنعتــی قابــل خریــد و‬ ‫فــروش نبــوده و فقــط در اختیــار ســرمایه گــذاری واقعــی قــرار داده مــی شــود‪.‬‬ ‫ارائه خدمات کلینیک به ‪ ۲۵‬واحد صنعتی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‪ ،‬از پرداخــت‬ ‫مبلــغ ‪ ۳۱۱‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان بــه‬ ‫مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان در‬ ‫نــه ماهــه ســالجاری خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امــداد؛ عیســی بابایــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ‪ ۸۲,۴۰۷‬خانــواده نیازمنــد تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان مــی باشــند گفــت‪ :‬در ‪۹‬ماهــه‬ ‫ســالجاری بــرای ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۵۲۵‬خانــوار‪ ،‬مبلــغ‬ ‫‪ ۳۱۱‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان کمــک معیشــت‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۶۷‬درصــدی مســتمری‬ ‫مددجویــان درســالجاری افــزود‪ :‬یکــی از الویــت هــای‬ ‫اصلــی در خدمــت رســانی ازســوی ایــن نهــاد ‪ ،‬تامیــن‬ ‫حداقــل نیازهــای معیشــتی خانــواده هاســت کــه‬ ‫برایــن اســاس میانگیــن ماهیانــه مبلــغ ‪ ۳۴‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان در قالــب کمــک معیشــت بــه‬ ‫حســاب مددجویــان اســتان واریــز مــی شــود ‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کرد‪:‬ســرانه مســتمری خانــواده هــای یکنفــره‬ ‫‪۳۵۰‬هزارتومــان‪ ،‬دونفــره ‪ ۵۰۰‬هزارتومــان‪ ،‬ســه نفــره‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزارتومــان‪ ،‬چهارنفــره ‪ ۹۰۰‬هزارتومــان و پنــج‬ ‫نفــره و بیشــتر ‪۱‬میلیــون و‪۱۰۰‬هزارتومــان میباشــد‬ ‫کــه بصــورت ماهانــه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار‬ ‫واریــز مــی شــود ‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور‬ ‫وشــیوع ویــروس منحــوس کرونــا درســالهای اخیــر‬ ‫گفــت‪ :‬کمیتــه امــداد ‪،‬بــرای کمــک ویــاری رســاندن‬ ‫در امــر معــاش نیازمنــدان درشــرایط موجــود ‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر پرداخــت مســتمری بــه انهــا‪ ،‬خدمــات حمایتــی‪،‬‬ ‫درمانــی ‪ ،‬فرهنگــی ‪ ،‬ســاخت وتعمیــر مســکن ‪،‬‬ ‫کمــک هزینــه جهیزیــه و تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫و اشــتغال زایــی نیــز بــه اقشــار اســیب پذیرارائــه‬ ‫می دهــد‪ ،‬تــا گــره گشــای مشــکالت انــان باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه امــداد هوشــمند‬ ‫بــا هــدف ارائــه خدمــات مطلــوب و اســانتر بــه‬ ‫جامعــه ی هــدف ایــن نهــاد گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه مراجعــه حضــوری افــراد بــه‬ ‫دفاتــر امــداد نیســت و متقاضیــان دریافــت خدمــات‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه‪ ،‬درخواســت‬ ‫خــود را ثبــت و پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه فرصــت باقیمانــده تــا پایــان دی‬ ‫مــاه ســالجاری بــرای تکمیــل و پاالیــش اطالعــات‬ ‫درایــن ســامانه بــه مددجویــان ایــن نهــاد تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫چنانچــه مددجویــان عزیــز تــا کنــون موفــق بــه ثبــت‬ ‫اطالعــات نشــده انــد ‪ ،‬ضــرورت دارد هرچــه ســریعتر‬ ‫بــه ادرس ‪ soha.emdad.ir‬از طریــق رایانــه و‬ ‫بــرای ورود ازطریــق گوشــی هــای همــراه بــه ادرس‬ ‫‪ smart.emdad.ir‬ویــا نوشــتن فارســی امــداد‬ ‫هوشــمند وارد ســامانه مربوطــه شــده ونســبت بــه‬ ‫ثبــت اطالعــات ونیازهــای خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫انجام بیش از ‪ ۵۸‬هزار بازرسی از بازار‬ ‫معــاون بازرســی و حمایــت از مصرف کننــده ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراســان شــمالی گفت‪ :‬از بازار اســتان ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬مــورد بازرســی در ‪ ۹‬ماهــه امســال انجــام و در نتیجــه ان‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۳۳۰‬تخلــف کشــف شــد‪.‬‬ ‫علــی وفاخــواه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۲ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۶۳‬فقــره پرونــده تخلــف در ایــن بــازه زمانــی بــرای اصنــاف‬ ‫و بازاریــان اســتان تشــکیل شــده اســت کــه ارزش ریالــی ان‬ ‫بیــش از ‪ ۵۷‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی و حمایــت از مصرف کننــده ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۳۳۶‬گشــت‬ ‫مشــترک در ‪ ۹‬مــاه امســال در اســتان تشــکیل شــده اســت کــه‬ ‫منجــر بــه تشــکیل یکهــزار و ‪ ۱۸۷‬فقــره پرونــده بــه ارزش بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت یکهــزار و ‪ ۱۳۵‬مــورد از شــکایت هــا‬ ‫مربــوط بــه حــوزه کاال بــود کــه بیشــترین تعــداد شــکایت هــا را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده و ‪ ۴۲۴‬مــورد هــم مربــوط بــه حــوزه‬ ‫خدمــات ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وفاخــواه تصریــح کــرد‪ :‬یکهــزار و ‪ ۵۵۹‬مــورد شــکایت در ‪۹‬‬ ‫ماهــه امســال از فعــاالن بــازار بــه دســت رســیده اســت کــه‬ ‫یکهــزار و ‪ ۳۰۲‬مــورد‪ ،‬شــکایات مردمــی و ‪ ۲۵۷‬مــورد شــکایت‬ ‫ناظــران افتخــاری بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محمــودزاده گفــت‪ :‬در ســامانه ثمــن جزییــات مرتبــط بــا شــرایط ثبت نــام درج شــده اســت و مجردهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۳‬ســال بــا اطــاع از شــرایط ثبت نــام‪ ،‬نام نویســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬پیــش از ایــن حداقــل ســن مجــاز بــرای مجردهــا ‪ ۲۵‬ســال بود که‬ ‫ایــن موضــوع بــه ‪ ۲۳‬ســال ســن کاهــش یافتــه و افــراد مجــردی کــه در ایــن طــرح ثبت نــام می کننــد در‬ ‫زمــان تحویــل واحــد بایــد متاهــل شــده باشــند‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت قیمــت واحــد طبــق کارشناســی روز‬ ‫بــرای متقاضیــان محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مرحلــه‬ ‫نخســت ثبت نــام طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن از ‪ ۲۸‬مهرمــاه تــا ‪ ۱۵‬دی مــاه بــا‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر ثبت نــام در‬ ‫ســامانه ‪ saman.mrud.ir‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫هنــوز ثبت نــام طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫در ‪ ۶۷۴‬شــهر اغــاز نشــده بازگشــایی‬ ‫ایــن شــهرها بنــا بــر اعــام وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه با‬ ‫تامیــن نیازهــای مربــوط بــه تجهیز و توســعه‬ ‫ســامانه بــه تدریــج اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫با مدیران جوان و انقالبی جهش‬ ‫کشور محقق می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امســال قضــات اســتان‪ ،‬بــرای‬ ‫چهــار هــزار و ‪ 607‬محکــوم‪ ،‬بــه جــای مجــازات حبــس‪ ،‬مجازات هــای‬ ‫جایگزیــن صــادر کردنــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬الــزام بــه خدمــات عمومــی رایــگان ‪ ،‬دوره‬ ‫مراقبــت ‪ ،‬جــزای نقــدی و نظــارت بــا پابندهــای الکترونیکــی از جملــه‬ ‫ارای جایگزیــن حبــس بــود کــه قضــات بــرای محکومــان صــادر کردنــد ‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬ایــن ارا بــرای کســانی صــادر شــد کــه جرایــم‬ ‫ســبک مرتکــب شــده انــد و ازادی انها‪،‬امنیــت شــهروندان را بــه‬ ‫خطــر نمی انــدازد‪.‬‬ ‫اســیابی گفت‪ :‬مختومه شــدن پرونده در مرحله دادســرا با هدف‬ ‫جلوگیــری از برچســب زنــی بــه افــراد‪ ،‬ازادی مشــروط و تعلیــق‬ ‫مراقبتــی از دیگــر نهادهــای پیش بینــی شــده در قانــون اســت کــه‬ ‫قضــات گلســتانی بــرای جلوگیــری از ورود افــراد بــه زنــدان در جرائــم‬ ‫ســبک‪ ،‬اعمــال کردنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفت‪:‬همچنیــن زمســتان امســال‬ ‫بــا ارای جایگزیــن قضــات‪ ،‬تعــدادی از محکومــان بــه جــای زندان‪،‬بــا‬ ‫نظــارت و برنامــه ریــزی اداره کل منابــع طبیعــی‪ 5،‬هــزار اصلــه نهــال‪،‬‬ ‫خواهنــد کاشــت‪.‬‬ ‫گلســتان از اســتان های پیشــرو کشــور در صــدور ارای جایگزیــن‬ ‫حبــس اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس گفــت بــا هــدف تزریــق پویایــی و نشــاط در‬ ‫کــودکان و نوجوانــان دومیــن مهــرواره ملــی پــرواز الالیی هــا و بــا‬ ‫موضــوع الالیــی اقــوام‪ ،‬الالیــی کــودکان بــرای عروس ـک ها و الالیــی‬ ‫ازاد بــه میزبانــی ایــن شــهر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ســیدعلی اصغر موســوی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اســتفاده مناســب و‬ ‫درســت از بســتر فضــای مجــازی و مانــدگاری و ایجــاد صمیمیــت بیــن‬ ‫اعضــای خانــواده بــرای برقــراری تعامــل بیــن نسـل ها از دیگــر اهــداف‬ ‫برگــزاری دومیــن مهــرواره ملــی پــرواز الالیی هــا اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن رخــداد فرهنگی اشــنایی‬ ‫و شــناخت بیشــتر بــا فرهنــگ و هویــت اقــوام ایرانــی اســامی‪ ،‬ترویــج‬ ‫اداب و رســوم محلــی و افزایــش ارتبــاط چشــمی و شــنیداری اعضــای‬ ‫خانــواده بــا یکدیگــر را دانســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حداکثــر ســه اثــر را هــر شــرکت کننــده می توانــد بــه‬ ‫دبیرخانــه ارســال کنــد کــه در پایــان و پــس بررســی اثــار توســط کمیتــه‬ ‫داوران بــه صاحبــان اثــار برگزیــده جوایــز نفیســی اهــدا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مهــرواره ملــی در چهــار گــروه ســنی کــودک‪ ،‬نوجــوان‪ ،‬پدرهــا و‬ ‫مادرهــا و پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ک داوری الالیی هــا‪ ،‬خلــق اثــار جدیــد و امــروزی بــر اســاس‬ ‫مــا ‬ ‫ذائقــه و نیــاز کــودک‪ ،‬بیــان واضــح و مســلط (وضوح صــوت و تصویر)‪،‬‬ ‫اســتفاده از گویش هــای محلــی‪ ،‬خالقیــت در اجــرای اثــر و رعایــت‬ ‫ریتــم در اجــرای اثــر تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مجردها در نهضت ملی مسکن‬ ‫ثبت نام کنند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫صدور بیش از ‪ 4‬هزار و ‪600‬رای‬ ‫جایگزین حبس در محاکم دادگستری‬ ‫دومین مهرواره ملی پرواز‬ ‫الالیی ها برگزار می شود‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬مــردان مجــردی کــه ‪ ۲۳‬ســال را تمــام کردند‬ ‫یــک مــاه مهلــت دارنــد از ســاعت ‪۱۲‬روز( دوشــنبه) ‪ ۲۰‬دی مــاه در طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا مراجعــه‬ ‫بــه درگاه اینترنتــی ‪ saman.mrud.ir‬ثبــت نــام کنند‪.‬‬ ‫بــه خبرنــگار بــازار کســب و کار از محمــود محمــودزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ثبت نــام‬ ‫مــردان مجــرد بــاالی ‪ ۲۳‬ســال ســامانه نهضــت ملــی مســکن از ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر (دوشــنبه)‪ ۲0‬دی مــاه‬ ‫بــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬تــا ‪ ۲۰‬بهمــن در سراســر کشــور ثبت نــام ادامــه خواهــد داشــت و مجــددا ایــن زمــان‬ ‫قابــل تمدیــد نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬خدمــات کلینیــک را در حوزه هــای عارضه یابــی و‬ ‫بهبــود ‪ ۲۵‬واحــد صنعتــی از ابتــدای ســالجاری بــا درخواســت از ایــن شــرکت‪ ،‬بــه طــور کامــل دریافــت کــرده و در‬ ‫مســیر پایــداری تولیــد قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫شــهمرادی برگــزاری ‪ ۵۳‬دوره اموزشــی بــرای هــزار و ‪ ۱۸۱‬نفــر از نیروهــای مشــغول بــه کار در واحدهــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬اعــزام تــور صنعتــی ذینفعــان خوشــه مبلمان عطا اباد به اســتان های همــدان و مازنــدران‪ ،‬برگزاری‬ ‫رویــداد ایــده شــو صنعتــی و مســابقه ایــده برتــر بــا موضــوع نــواوری هــای صنعتــی در تکنولــوژی و فرایندهــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬طراحــی محصــول جدیــد‪ ،‬ایمنــی‪ ،‬محیــط زیســت و فنــاوری هــای نوین در خدمــات به صنایع کوچک‬ ‫و متوســط با مشــارکت دانشــگاه ازاد اســامی را از جمله خدمات دفتر توســعه بنگاه معاونت صنایع کوچک‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۹‬هــزار نفــر در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان مطابــق گــزارش شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬مشــغول به کار هســتند ‪.‬‬ ‫گلســتان درشــهرک ها و نواحــی صنعتــی ‪ ۸۲۰‬واحــد صنعتــی دارای پروانــه بهــره بــرداری دارد کــه ‪ ۱۹۶‬واحد‬ ‫ان بــه دالیــل مختلــف از جملــه نداشــتن ســرمایه در گــردش‪ ،‬بــازار فــروش و فرســودگی ماشــین االت‬ ‫تعطیل هســتند‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک بــا وســعت بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۱‬هکتــار دارد‪.‬‬ ‫از جملــه ظرفیــت هــای زیرســاختی ایــن اســتان هــم مــرز بــودن گلســتان با ترکمنســتان و فراهم بــودن زمینه‬ ‫ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل خــزر و خلیــج‬ ‫گــرگان و نزدیــک بــودن بــه بنــادر امیرابــاد بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و‬ ‫فعالیــت فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان و کاللــه اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون نفــری اقتصــاد ســاکنانش بــر پایــه کشــاورزی اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫در بخــش صنایــع تبدیلــی مزیــت باالیــی دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اب جایگزین ندارد‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬امــور حقوقــی و مجلــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســازمان از مدیــران جــوان و انقالبــی اســتفاده مــی کنــد چــرا کــه نقــش مهمــی در جهــش کشــور‬ ‫و قانــون ایــن مجموعــه دارد‪.‬‬ ‫ماشــاالله درســتکار در گفتگــو بــا فریبــا مســکنی خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مــورد تاییــد رییــس جمهــور اســتفاده از مدیــران جــوان و انقالبــی بــوده و اســت و در راســتای‬ ‫جهــش قوانیــن جدیــد رییــس ســازمان هــم از نیروهــای جــوان در پســت های مدیریتــی‬ ‫اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انتظــار داریــم جهــش در کشــور بــا اســتفاده و بکارگیــری نیروهــای جــوان در همــه‬ ‫جهــات اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫وی اظهارکــرد‪ :‬متاســفانه جایــگاه اســتاندارد کــه در فعلــی کشــور در حــد نــام و شــان ان هــم‬ ‫نیســت‪ ،‬در قانــون جدیــد دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در ادامــه گفــت‪ :‬امیــد داریم تا به نتیجــه دلخواه‬ ‫و هدفگــذاری شــده بــا توجــه بــه داشــتن نیروهــای فنــی و متخصــص کــه تنهــا از روی غیــرت و‬ ‫تعصــب بــا حداقــل دســتمزد در مجموعــه همــکاری دارنــد‪ ،‬در قانــون برســیم‪.‬‬ ‫درســتکار ادامه داد‪ :‬غالب بودن بخش فنی به بخش اداری‪ ،‬مالی و پشــتیبانی تنها مشــکلی‬ ‫اســت کــه مجموعــه اســتاندارد در کشــور دارد اســت از ســوی دیگــر توجــه خــود مــا بــه بخش فنی‬ ‫و تخصصی ســبب غفلت از ســایر بخش ها شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬از نیروهــا و مدیــران جــوان خــود ســازمان ملــی اســتاندارد حمایــت الزم را‬ ‫می کنــد و ایــن انتظــار مـی رود کــه مدیــران اســتانی از مدیــران مــا در اســتان ها بــرای رســیدن بــه‬ ‫جایــگاه واقعــی اســتاندارد حمایــت الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دوره مدیریتی یک امانت است‬ ‫معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان در ائیــن تودیــع و معارفــه سرپرســت اداره کل‬ ‫اســتاندارد اســتان عرصــه مســئولیت‪ ،‬دوره مدیریتــی را یــک امانــت دانســت و گفــت‪ :‬بــا توجــه به‬ ‫بیانیــه گام دوم انقــاب بهتــر اســت در ایــن دوران از مدیــران جــوان اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی در گفتگــو بــا نرگــس حســین زاده خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهارداشــت‪:‬‬ ‫یکــی از بهتریــن انتخاب هــای ســازمان اســتاندارد انتخــاب سرپرســت جــوان در راس مدیریتــی‬ ‫اســتاندارد گلســتان‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انتخــاب سرپرســت جدیــد‪ ،‬از خواســته های پرســنل ایــن اداره کل بــوده و جــوان‬ ‫شایســته گلســتان‪ ،‬انقالبــی و باهــوش و توانمنــدی بــاال انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توجــه بــه منطقــه ازاد تجــاری اقتصــادی اینچه بــرون بنــای مــا در توســعه‬ ‫اســتان‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬انتظــار داریــم تــا بــه لحــاظ ســرعت بخشــیدن در رونــد‬ ‫م بــرای اســتقرار مجموعه هــای نظارتــی خــود‬ ‫توســعه ای منطقــه‪ ،‬ســازمان اســتاندارد‪ ،‬تدابیــر الز ‬ ‫در منطقــه را اتخــاذ نمایــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫توزیع ‪ ۲۰۰‬سری جهیزیه‬ ‫به نوعروسان گلستانی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امداد‪،‬عیســی‬ ‫بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفت‪:‬ایــن نهــاد بــا اهــدای ‪ ۲۰۰‬ســری جهیزیــه ‪ ،‬بــه‬ ‫ارزش ‪ ۵‬میلیــاردو ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان ‪ ،‬زوج هــای جــوان را راهــی خانــه بخــت کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه ی اهــدای ‪ ۱۲۹۳‬ســری جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت حمایــت در ســال‬ ‫جــاری افــزود‪ ۵ :‬قلــم لــوازم خانگــی بــا شــعار «ازدواج اســان بــا کاالی ایرانــی» شــامل؛ یخچــال‬ ‫فریزر‪،‬ماشــین لباسشــویی‪،‬اجاق گاز‪،‬تلویزیــون و جاروبرقــی در هــر ســری از ایــن جهیزیــه هاســت‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود ‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ ۸۰۰‬ســری جهیزیــه طــی ‪ ۲‬مرحلــه در ســالروز ازادی‬ ‫خرمشــهر و همچنیــن دهــه ی کرامــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۸‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان بــه‬ ‫زوج هــای گلســتانی اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫بابایــی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن نهــاد بــا برنامــه ریــزی قــرار اســت طــی ‪ ۲‬نوبــت دیگــر و در ســالروز میــاد‬ ‫حضــرت فاطمــه زهــرا(س) وهمچنیــن دهــه ی مبــارک فجــر بــا همــت خیــران عزیــز ‪ ،‬باقــی مانــده‬ ‫برنامــه اهــدای جهیزیــه خــود را محقــق نمایــد ‪.‬‬ ‫بابایــی بــا بیــان اینکــه تــاش کمیتــه امــداد‪ ،‬فراهــم کــردن زمینــه ازدواج موفــق و زندگــی پایــدار‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬عــاوه بــر اهــدای جهیزیــه و کمــک هزینه هــای ازدواج‪ ،‬ارائــه خدمــات مشــاوره قبــل‬ ‫و بعــد از ازدواج و دوره هــای اموزشــی بــا هــدف تحکیــم بنیــان خانــواده‪ ،‬امــوزش مهارت هــای‬ ‫زندگــی اســامی‪ ،‬تربیــت فرزنــد و اییــن همســرداری بــرای نوعروســان و زوج هــای جــوان تحــت‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــن نهــاد در ســال گذشــته ‪ ۱۷۸۶‬ســری جهیزیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر‪ ۱۴‬میلیــارد‬ ‫و پانصــد میلیــون تومــان بــرای ازدواج‬ ‫اســان جوانــان تحــت حمایــت تخصیــص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم حامیــان‪،‬‬ ‫خیّــران و دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫توانمنــد ســازی خانواده هــای نیازمنــد‬ ‫افــزود‪ :‬کمــک بــه تامیــن جهیزیــه‬ ‫دختــران تحــت پوشــش و پرداخــت‬ ‫کمــک هزینــه ازدواج فرزنــدان پســر از‬ ‫جملــه حمایت هــای کمیتــه امــداد در‬ ‫راســتای ترویــج فرهنــگ حســنه ازدواج‬ ‫اســت تــا در ســایه ایــن امــر مهــم‪ ،‬از‬ ‫بــروز اســیب های اجتماعــی در جامعــه‬ ‫پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫عامالن درگیری در ازادشهر‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫با اشراف اطالعاتی پلیس‬ ‫گنبد‪ ،‬سارق مسلح‬ ‫موتورسیکلت دستگیر شد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «ســید داوود‬ ‫حســینی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس در تشــریح‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر یــک مــورد نــزاع و درگیــری دســته جمعــی واقــع در‬ ‫میــدان مرکــزی ازادشــهر‪ ،‬بالفاصلــه اکیپــی از مامــوران انتظامــی‬ ‫بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا حضــور بــه موقــع پلیــس در صحنــه جــرم‪،‬‬ ‫مشــاهده شــد تعــدادی افــراد بــا یکدیگــر در حــال نــزاع و درگیــری‬ ‫هســتند کــه بالفاصلــه در یــک اقــدام ضربتــی‪ 12 ،‬نفــر از عامــان‬ ‫درگیــری دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برابــر بررســی بــه عمــل امــده‪،‬‬ ‫علــت ایــن درگیــری ســد معبــر خــودروی نیســان در جلــوی مغــازه‬ ‫یکــی از کاســبان محــل بــوده اســت کــه منجــر بــه نــزاع و درگیــری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی خاطر نشــان کرد‪ :‬پلیس با کســانی که بخواهند‬ ‫امنیــت و ارامــش مــردم را برهــم بزننــد قاطعانــه برخــورد خواهــد کرد‬ ‫و اجــازه جــوالن بــه ایــن افــراد را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــود علــی فــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت مســلحانه موتورســیکلت در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع و دســتگیری ســارق بــه صــورت ویــژه‬ ‫در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاراگاهــان پلیــس اگاهــی با بررسـی های فنی و همچنین‬ ‫رصــد اطالعاتــی بــه عمــل امــده‪ ،‬موفق شــدند محل اختفاء متهــم را در‬ ‫یکی از مناطق جنوبی کشــور شناســایی کنند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬پــس از هماهنگــی قضائــی‪ ،‬یــک تیــم‬ ‫مجــرب از مامــوران بــه محــل مــورد نظر اعزام و پس از شناســایی مکان‬ ‫اختفاء‪ ،‬متهم را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر بــا اشــاره یــک قبضــه اســلحه شــکاری و یک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت ســرقتی از مخفیــگاه متهــم‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪ 4‬فقــره‬ ‫ســرقت مســلحانه در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی کامــل خــود‪ ،‬شهرســتان را بــرای افــراد شــرور و هنجــار شــکن‬ ‫ناامن کرده است و امنیت روانی و اجتماعی شهروندان را حفظ می کند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی و‏کشــف ‪ 4‬فقــره ســرقت خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضــا قنــدی»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‏وقــوع چندیــن فقره ســرقت اماکن‬ ‫خصوصــی در ایــن شهرســتان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری عوامــل‬ ‫ایــن ســرقت هــا در‏دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی جاجــرم‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی پلیســی‪ ،‬یــک نفر‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان‏شناســایی و در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر پلیــس منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 5‬نفــر‬ ‫مالخــر نیــز شناســایی و دســتگیر ‏شــدند‪.‬‏‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ضمــن اینکــه امــوال مکشــوفه بــه‬ ‫مالباختــگان تحویــل داده شــد‪ ،‬از‏شــهروندان نیــز انتظــار داریــم‬ ‫تــا بــا رعایــت نــکات ایمنــی در منــازل و اماکن خصوصی از جمله‬ ‫انبــاری هــا و ‪ ، ....‬پلیــس را‏در جهــت ارتقاء امنیت و پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جرایمــی همچــون ســرقت یــاری کننــد‏‪.‬‬ ‫خبرکارشناسان‬ ‫از اینده سیاه‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬فرزنــد اوری و افزایــش جمعیــت بــرای هــر‬ ‫جامعــه دارای برهــه زمانــی خاصــی اســت کــه اگــر ان فرصــت از‬ ‫دســت رود کشــور وارد بحــران پیــری جمعیــت می شــود و تا ســال ها‬ ‫بــا ایــن بحــران دســت و پنجــه نــرم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خــروج از ایــن بحــران نیــز بســیار ســخت تر اســت‬ ‫زیــرا زوجیــن بــه دلیــل نبــود نیــروی کار کافــی در جامعــه‪ ،‬شــاغل‬ ‫هســتند و از ســوی دیگــر بایــد بخشــی از درامــد خــود را از طــرق‬ ‫مختلــف ماننــد مالیــات یــا هزینــه کــرد بــرای ســالمندان خانــه‪ ،‬از‬ ‫دســت بدهنــد‪.‬‬ ‫ســعادتمند تصریــح کــرد‪ :‬هــرگاه بیش از دو ســوم جمعیت کشــور‬ ‫در ســنین فعالیــت بالقــوه اقتصــادی یعنــی ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال باشــند‪،‬‬ ‫بــه اصطــاح گفتــه می شــود کــه ان کشــور وارد پنجــره جمعیتــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال دانشــجویی عنــوان کــرد‪ :‬ایــران از ســال ‪ ۱۳۸۵‬وارد‬ ‫پنجــره جمعیتــی شــده اســت و ایــن پنجــره بــه مــرور زمــان بســته‬ ‫خواهــد شــد بــه گونــه ای کــه ســال ‪ ۱۴۲۵‬دیگــر فرصتــی بــه نــام‬ ‫پنجــره جمعیتــی وجــود نخواهــد داشــت؛ البتــه اثــرات ایــن ماجــرا از‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۵‬نیــز قابــل مشــاهده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــی توجهــی بــه مباحــث فرهنگــی و عــدم اگاهی ســازی‬ ‫مــردم از خطــرات کاهــش جمعیــت دو عامــل اصلــی بــرای وضعیــت‬ ‫کنونــی اســت لــذا عــدم تغییــر در سیاســت ها باعــث می شــود‬ ‫فرصــت پنجــره جمعیتــی را از دســت بدهیــم و عمــا ًبــه کشــوری‬ ‫پیــر تبدیــل شــویم‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۵‬کمتر از ‪ ۳۷‬درصد بانوان بارور خواهند بود‬ ‫رضــا فاتحــی‪ ،‬کارشــناس حــوزه جمعیــت و اســتاد دانشــگاه نیــز‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اکنــون ایــران جــزو ‪ ۱۱۱‬کشــور میــان ســال دنیــا اســت و‬ ‫بــا همیــن رونــد در ســال ‪ ۱۴۰۵‬در تلــه جمعیتــی خواهیــم افتــاد و به‬ ‫یازدهمیــن کشــور پیــر جهــان تبدیــل خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر رونــد فعلــی ادامــه داشــته باشــد در ســال ‪۱۴۲۰‬‬ ‫ســومین کشــور پیــر دنیــا خواهیــم شــد کــه یــک فاجعه محســوب‬ ‫ســال ‪ ۶۵ ۱۴۸۰‬درصــد جمعیــت افــراد بــاالی ‪۷۰‬‬ ‫‏‬‬ ‫می شــود؛ در‬ ‫ســال هســتند‪.‬‬ ‫فاتحــی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۴۱‬میلیــون زن در کشــور داریــم کــه‬ ‫‪ ۶۳‬درصــد انــان متولــد دهــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۶۰‬هســتند لــذا در ســال ‪۱۴۰۵‬‬ ‫دیگــر تــوان فرزنــد اوری نخواهنــد داشــت؛ تنهــا ‪ ۳۷‬درصــد بانــوان‬ ‫باقــی می ماننــد کــه کــه یــک پنجــم انــان نابــارور قطعــی هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون روزانــه حداقــل هــزار ســقط جنیــن در کشــور‬ ‫داریــم کــه ایــن عــدد ســاالنه ‪ ۳۶۰‬نفــر می شــود؛ عــددی کــه چنــد‬ ‫برابــر کشــته های کرونــا اســت امــا هیچکــس صدایــش در نمی ایــد‪.‬‬ ‫طی سال های اتی نیروی نگهداری سالمند وجود ندارد‬ ‫فاطمــه خــدا شــاهی‪ ،‬فارغ التحصیــل رشــته بهداشــت نیــز اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬افزایــش ســالمندی در هــر کشــور باعــث ایجــاد هزینه هــای‬ ‫هنگفــت بــه دولــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬لــزوم افزایــش نیروهــای درمانــی و بهداشــتی‪ ،‬افزایــش‬ ‫امکانات پزشــکی‪ ،‬افزایش امکانات ویژه ســالمندی و… تنها بخش‬ ‫کوچکــی از مشــکالت کشــور خواهــد بــود؛ عــاوه بــر ان تامیــن‬ ‫نیــروی کار بســیار دشــوار اســت‪.‬‬ ‫خــدا شــاهی تصریــح کــرد‪ :‬تامیــن نیــروی انســانی بــرای دو دهــه‬ ‫اینــده حتــی در مشــاغل غیــر خدماتــی نیــز دشــوار اســت و عمــا ً‬ ‫کســی تمایــل بــه رشــته های خدمــات پزشــکی و درمانــی نخواهــد‬ ‫داشــت؛ بــه عبارتــی دیگــر ســالمند حتــی در صــورت داشــتن‬ ‫هزینه هــای هنگفــت نگهــداری‪ ،‬فــردی را بــرای ایــن کار پیــدا‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬سیاســت های تشــویقی‪ ،‬اگاه ســازی‪ ،‬اقنــاع‬ ‫ســازی مــردم و تبییــن شــرایط فعلــی و اینــده کشــور بایــد توســط‬ ‫رســانه ها و علمــا بــه شــدت گســترش پیــدا کنــد تــا طــی ســال های‬ ‫اینــده رشــد جمعیتــی کشــور بــه حــد مطلوبــی برســد‪.‬‬ ‫یقینــا ًشــرایط جمعیتــی کشــور در وضعیــت خطرناکی قــرار دارد که‬ ‫بــی توجهــی بــه ان می توانــد کشــور را وارد بحران هــای عظیــم کنــد؛‬ ‫از ایــن رو مســئوالن‪ ،‬فعــاالن فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬کارشناســان‬ ‫بهداشــتی و… بایــد بــرای ایــن مســئله اقدامــات مهــم و راهبــردی‬ ‫اجرایــی کنند‪/.‬مهــر‬ ‫جمعیــت یکــی از کلیــد واژه هایــی اســت کــه ایــن روزهــا توســط‬ ‫کارشناســان اجتماعــی‪ ،‬اینــده پژوهــی و بهداشــتی بــه صــورت مکرر‬ ‫تکــرار می شــود و همــه ان هــا بــه کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت در‬ ‫ایــران و تبعــات حاصــل اشــاره دارنــد‪.‬‬ ‫کاهــش شــدید رشــد جمعیــت باعــث شــده کارشناســان دو دهــه‬ ‫اینــده کشــور را در خطــر ببیننــد بــه طــوری کــه در صــورت ادامــه‬ ‫ایــن رونــد ایــران جــزو کشــورهای پیــر و فرســوده جهــان بــه شــمار‬ ‫خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫هرچنــد مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی طــی ســال های اخیــر‬ ‫بخشــی از عوامــل کاهــش ســرعت رشــد جمعیــت بــوده‪ ،‬امــا نبایــد‬ ‫از کنــار مســائل فرهنگــی و عــدم اگاهــی خانواده هــا از خطــرات کــم‬ ‫فرزنــدی گذشــت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر دولــت و مجلــس ســعی دارنــد تــا بــا تصویــب‬ ‫برخــی قوانیــن حمایتــی‪ ،‬خانواده هــا را بــه فرزنــداوری ترغیــب‬ ‫کننــد؛ بــا ایــن حــال کارشناســان حــوزه بهداشــت افزایــش تعــداد‬ ‫فرزندهــای خانواده هــا را الزم و ضــروری می داننــد و معتقدنــد‬ ‫عــدم اجــرای ایــن اتفــاق خطــرات متعــددی بــرای کشــور و‬ ‫ســالمندان اینــده خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫پنجره جمعیتی کشور به زودی بسته می شود‬ ‫ملیحه ســعادتمند‪ ،‬دانشــجوی رشــته بهداشــت خراســان شــمالی‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫اماکن خصوصی با ‪ 4‬فقره سرقت‬ ‫‏‬ ‫اسیب های مغزی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیای جبران ناپذیر است‪....‬‬ ‫اعتیاد‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪460‬‬ ‫یارانه شکر‪ ،‬حلوای مجلسی‬ ‫و کلید پاستور!‬ ‫ایــن روزهــا اخبــار نــادره کــم نیســتند‪ .‬عــده ای خواب شــان‬ ‫چنــان ســنگین شــده کــه در اتوبــوس الال می کننــد و‬ ‫راننــده هــم دلــش نمی ایــد انهــا را از خــواب بیــدار کنــد و‬ ‫تــا صبــح در اتوبــوس می خوابنــد!‬ ‫اســتقالل و پرســپولیس بــه دلیــل داشــتن مختصــر‬ ‫ایــرادات جزئــی و ارائــه یــک خــاور دروغ بــه ‪ AFC‬از‬ ‫رقابت هــای اســیایی حــذف شــده انــد‪ ،‬امــا مدیــر عامــل‬ ‫قرمز هــا در تلویزیــون مــی گویــد مــا شــوکه شــدیم چــرا‬ ‫کــه ‪ 98‬درصــد دروغ هــا ببخشــید ‪ 98‬درصــد مــدارک را‬ ‫بارگــذاری کــرده بودیــم!‬ ‫صحبــت از مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی اســت امــا اســم‬ ‫شــرکتی کــه ‪ 60‬میلیــون دالر ارز را بــرای واردات کــره‬ ‫حیوانــی هاپولــی کــرده اســت‪ ،‬در رســانه ملــی اعــام‬ ‫نمی شــود! اقســاط ‪ 6‬تــا ‪ 10‬میلیونــی خانــه‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫هزینــه زندگــی شــده اســت! داســتان رتبه بنــدی فرهنگیــان‬ ‫هــم کــه از کتــاب دو جلــدی بــرادران کارامــازوف طوالنی تــر‬ ‫شــده اســت!‬ ‫امــا از همــه شــیرین تــر اســتدالل اســتاد بهمــن دانایــی‬ ‫دبیــر انجمــن صنفــی کارخانه هــای قنــد و شــکر ایــران‬ ‫اســت کــه شــهد و شــکر از دهان شــان خــارج شــده و‬ ‫افاضــه فرموده انــد‪ :‬افزایــش قیمــت شــکر بــرای حفــظ‬ ‫ســامت مــردم اســت! وزارت بهداشــت هــم از ایــن‬ ‫تصمیــم دولــت حمایــت می کنــد‪ .‬چــرا کــه معتقــد اســت‬ ‫مصــرف ایــن کاال بــرای مــردم زیان بــار اســت‪.‬‬ ‫فقــط ایــن البــا مــا متوجــه نشــدیم چــرا هــر وقــت‬ ‫صحبــت از گرانــی یــک کاال یــا حــذف یارانــه و امثالهــم‬ ‫می شــود‪ ،‬دوســتان همــه متفــق القــول مــی شــوند‪ .‬در‬ ‫همیــن راســتا ســرکار خانــم «زهــرا عبداللهــی» مدیــرکل‬ ‫دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت هــم تاکیــد‬ ‫فرموده انــد‪ :‬یکــی از اقدامــات و پیشــنهاد ها بــرای کاهــش‬ ‫مصــرف قنــد و شــکر در کشــور‪ ،‬اتخــاذ سیاســت های‬ ‫دولتــی ماننــد افزایــش قیمــت و یــا حــذف یارانــه شــکر‬ ‫اســت؛ ایــن اقــدام بــرای حفــظ ســامت مــردم اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫مــردم‪ ،‬خیلــی بیشــتر از حــد نیــاز و توصیه هــا‪ ،‬قنــد و شــکر‬ ‫مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً«بهمــن جــان» و «زهــرا خانــم» فرامــوش کرده اند‬ ‫کــه بــا افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز و ســفید‪ ،‬تخــم مــرغ‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬اجیــل‪ ،‬میــوه و ‪ ...‬ایــن روزهــا «نــان و‬ ‫چــای» یــا «نــان و حلــوا» قــوت غالــب یــا خــوراک عمــده‬ ‫خیلی هــا شــده اســت! بــاز هــم خــدا را شــکر در ایــن یــک‬ ‫مــورد خــاص مــا را بــا اروپایــی مقایســه نکردنــد و عنــوان‬ ‫نشــد هــر کــه مصــرف شــکرش از ســرانه اســتاندارد جهانــی‬ ‫بیشــتر اســت‪ ،‬جمــع کنــد و از کشــور بــرود!‬ ‫بــاور کنیــد گاهــی اوقــات ادم فکــر می کنــد هنــوز روحانــی‬ ‫رئیــس جمهــور اســت و کلیــد پاســتور را تحویــل نــداده اســت!‬ ‫پالک یا شماره واحد را روی‬ ‫کلیدتان ننویسید!‬ ‫همین کار ســاده می تواند در صورت گم کردن‬ ‫کلیدتــان از بــروز یــک حادثــه جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫اگــر کلیدتــان را گــم کنیــد‪ ،‬هرکســی می توانــد‬ ‫بــا وارد شــدن بــه ســاختمان شــما‪ ،‬خانــه را پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر در مجتمــع بزرگــی زندگــی می کنیــد‬ ‫بــا شــمارش تعــداد واحدهــا یــا حتــی خوانــدن‬ ‫شــماره کنــار درب هــا بــه اســانی می تــوان فهمید‬ ‫کلیــد بــرای کــدام ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫راحت تریــن راه ایــن اســت شــماره اپارتمــان‬ ‫خود را بر روی کلید یادداشــت نکنید‪ ،‬اگر قطعا‬ ‫بایــد اپارتمــان و یــا شــماره واحد خــود را در جایی‬ ‫یادداشــت کنید‪ ،‬ان را در گوشــی هوشــمند خود‬ ‫وارد کنیــد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلی شــماره پالک خانه‬ ‫را روی کلیــد یادداشــت کــرده بودیــد و کلیــد را‬ ‫گــم کردیــد‪ ،‬در ســریع ترین زمــان ممکــن اقــدام‬ ‫بــه تعویــض قفــل درب هایتــان کنیــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪460‬‬ ‫امین ادراکی‬ ‫افکار منفی را‬ ‫از ‪ ۷‬قدمی‬ ‫خود دور کنیم؟‬ ‫فکــر می کــردم دوســتم از اتفاقــی کــه افتــاده خوشــحال‬ ‫می شــود‪ .‬امــا امــان از افــکار منفــی‪ .‬فکــر کــردن بــه انهــا‬ ‫می توانــد بهتریــن روزهــای مــا را خــراب کنــد‪ ،‬بهتریــن‬ ‫اتفاقــات زندگــی را بــه تلخــی بکشــد و مــا را از لذت هــای‬ ‫ســاده و دوست داشــتنی محــروم کنــد‪.‬‬ ‫او در قرعه کشــی‪ ،‬پــول زیــادی برنــده شــده بــود و‬ ‫بــرای مدتــی از ایــن بابــت خوشــحال بــود‪ .‬امــا االن تنهــا‬ ‫چیــزی کــه در ذهــن کیــت (‪ )Keith‬می گذشــت ایــن بــود‪:‬‬ ‫«درســته‪ ،‬ولــی االن یــه مشــکل جدیــد دارم‪ .‬نمی دونــم‬ ‫بایــد ایــن موضــوع رو بــه دوســتام بگــم یــا نــه؟ اگر بهشــون‬ ‫نگــم و خودشــون متوجــه بشــن خیلــی بــد میشــه و کلــی‬ ‫ناراحــت میشــن و اگــر بهشــون بگــم‪ ،‬انتظــار دارن کلــی از‬ ‫ایــن پــول رو بــه اونهــا بــدم‪ .‬نمی دونــم بایــد چیــکار کنــم…»‬ ‫برای دور کردن افکار منفی‪ ،‬مقاله زیر را بخوانید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪459‬‬ ‫مرسوم ترین اشتباه در افکار منفی‬ ‫کیــت بــا افتخــار می گفــت فــرد ِ «واقع گرایــی» اســت‪.‬‬ ‫مســلما همین طــور اســت! هــر کســی کــه شــدیدا بــه‬ ‫چیــزی اعتقــاد داشــته باشــد فکــر می کنــد در اعتقــاد‬ ‫بــه ان «واقع گــرا» اســت؛ خــواه ایــن اعتقــاد حضــور‬ ‫ادم فضایی هــا در مریــخ باشــد و خــواه صداقــت‬ ‫سیاســت مداران!‬ ‫«واقع بین تــر باشــید!» ایــن شــعار مــورد عالقـه ی همـه ی‬ ‫افــراد بدبیــن اســت و راســتش را بخواهیــد از لحاظــی‬ ‫درســت می گوینــد‪ ،‬امــا بــه خاطــر اینکــه افــکار منفــی بــه ما‬ ‫اجــازه نمی دهنــد تــاش کنیــم یــا باعــث می شــوند زودتــر‬ ‫تســلیم شــویم‪ ،‬خــود ایــن منفی گرایــی‪ ،‬نتیج ـه ی نهایــی‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬بنابرایــن وقتــی منفی بافــی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬خود به خــود پیشــگویی مان بــه حقیقــت‬ ‫می پیونــدد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه بــاور مــا در‬ ‫ـی‬ ‫مــورد ســامتی مان‪ ،‬می توانــد نســبت بــه وضعیــت واقعـ ِ‬ ‫ســامتی مان‪ ،‬تاثیــر بیشــتری بــر طــول عمرمــان بگــذارد‪.‬‬ ‫افــکار منفــی‪ ،‬حتــی زمانــی کــه هم ـ ه چیــز خــوب پیــش‬ ‫مــی رود نیــز‪ ،‬می تواننــد مــا را از پــا دربیاورنــد‪« :‬مــن و‬ ‫ایــن همــه خوشــبختی‪ ،‬محالــه!» بــه عنــوان اولیــن نکتــه‪،‬‬ ‫می خواهــم بــه شــما نشــان بدهــم تفکــر منفــی چطــور‬ ‫درک مــا از پیرامون مــان را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به حالت های افراطی فکر نکنید‬ ‫بــرای دور کــردن افــکار منفــی نبایــد بــه تــه خــط فکــر‬ ‫کنیــد‪ .‬تقریبــا هیچ جــای زندگــی ســیاه و ســفید نیســت‪،‬‬ ‫هیچ جــای زندگــی صفــر و یکــی نیســت و هیــچ چیــزی در‬ ‫زندگــی از همــه یــا هیــچ پیــروی نمی کنــد‪ .‬امــا افــکار منفــی‬ ‫باعــث می شــوند اتفاقــات بــد را بــه بدتریــن شــکل ممکــن‬ ‫ببینیــم ‪ ،‬پــس‪:‬‬ ‫«نمی تونــم امتحانــم را اون طــور کــه دوســت دارم‪ ،‬‬ ‫بدهــم‪ ».‬می شــود‪« :‬حتمــا میفتــم و نمی تونــم تــوی‬ ‫امتحــان قبــول بشــم‪».‬‬ ‫«مســیر شــغلی مــن چالش هــای زیــادی داره و بــه زمــان‬ ‫احتیــاج دارم‪ ».‬می شــود‪« :‬همــه چیــز بــه هــم میریــزه و‬ ‫مــن نمی تونــم خــودم رو بــا شــرایط تطبیــق بــدم‪ .‬مــن تــوی‬ ‫ایــن مســیر شکســت می خــورم‪».‬‬ ‫«موقــع ســخنرانی کمــی دچــار اســترس می شــوم‪».‬‬ ‫می شــود‪« :‬انجــا از تــرس ســکته می کنــم! همــه مــن رو‬ ‫مالمــت و مســخره می کننــد‪».‬‬ ‫تفکــر همــه یــا هیــچ‪ ،‬نــکات ظریفــی را در زندگی مــان‬ ‫از قلــم می انــدازد‪ .‬اینــده را بــه شــکل مجموعــه ای از‬ ‫ت ناخوش اینــد نشــان‬ ‫حــوادث ناگــوار‪ ،‬فجایــع و اتفاقــا ِ‬ ‫می دهــد‪ .‬مطمئنــا اتفاقــات بــد و ناگــوار گاهــی اوقــات رخ‬ ‫می دهنــد امــا بــر خــاف هیاهویــی کــه از کیوس ـک های‬ ‫روزنامه فروشــی بــه گوش مــان می رســد‪ ،‬بخــش اعظــ ِم‬ ‫زندگــی‪ ،‬خاکســتری اســت و نــه ســیاه و نــه ســفید‪.‬‬ ‫بــه عنــوان اولیــن گام بــرای غلبــه بــر منفی گرایــی‪ ،‬الزم‬ ‫نیســت همیشــه و همه جــا مثبــت فکــر کنیــم‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫بــه دنبــال واقع بینــی و خاکســتری دیــدن زندگــی باشــیم‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد در مــورد یــک رابطــه‪ ،‬نگــران هســتید‪ .‬بــه‬ ‫جــای اینکــه بگوییــد‪« :‬نتیج ـ ه فاجعــه خواهــد بــود! مــن‬ ‫مطمئنــم‪ ».‬یــا حتــی «مطمئنــم همه چیــز عالــی پیــش‬ ‫خواهــد رفــت!» این طــور بــه ماجــرا نــگاه کنیــد‪« :‬انتظــار‬ ‫دارم درســت مثــل هــر رابطـه ای‪ ،‬اتفاقــات عالــی‪ ،‬خــوب و‬ ‫گاهــی بــد بــرای مــا پیــش بیایــد‪».‬‬ ‫روی یــک کاغــذ‪ ،‬مســئله ای کــه دربــاره ی ان منفی بافــی‬ ‫می کنیــد را یادداشــت کنیــد‪ .‬بدتریــن اتفاقاتــی کــه‬ ‫ممکــن اســت بیفتنــد را بنویســید‪ .‬حــاال ســه اتفــاق‬ ‫بِینابیِنــی را یادداشــت کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار ســعی کنیــد‬ ‫بــه جــای اتفاقــات هیجان انگیــز و جــذاب‪ ،‬اتفاقاتــی کــه‬ ‫واقع بینانه تــر هســتند را انتخــاب کنیــد‪ .‬در نظــر گرفتــن‬ ‫احتمــاالت مختلــف و داشــتن گزینه هــای بیشــتر بــه شــما‬ ‫کمــک خواهــد کــرد بــه جــای رفتــار احساســی‪ ،‬شــفاف تر‬ ‫فکــر کنیــد و تصمیم هــای بهتــری بگیریــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫زهرا یوسفی‬ ‫چگونه انرژی مثبت جذب کنیم؟‬ ‫همـه ی اشــیاء دارای ارتعــاش هســتند‪ .‬هــر چــه را کــه می بینید‪،‬‬ ‫می شــنوید و لمــس می کنیــد‪ ،‬بــه دلیــل اینکــه پیوســته در‬ ‫حــال جنبــش اســت‪ ،‬ارتعاشــی از خــود ســاطع می کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫هــم بــه قــدری بــه ان نزدیــک شــوید کــه در حــوزه ارتعاشــی‬ ‫ان قــرار بگیریــد‪ ،‬دانســته یــا ندانســته تحــت تاثیــر ارتعــاش ان‬ ‫قــرار خواهیــد گرفــت‪ .‬ایــن قوانیــن در مــورد حــوزه ی فکــر هــم‬ ‫صــادق اســت‪ .‬اگــر ســلول مغــز مرتعــش شــود‪ ،‬موجــی از انــرژی‬ ‫الکتریکــی از خــود می پراکنــد کــه بــه دنبــال مکانــی بــرای مســتقر‬ ‫شــدن اســت‪ .‬اگــر شــما در حــوزه ارتعــاش ســلول های مغــز‬ ‫کســی قــرار بگیریــد و در ارتعــاش ســلول های مغزتــان بــا ایــن‬ ‫فــرد هماهنــگ و ســازگار باشــید‪ ،‬ارتعــاش فکــری وی را دریافــت‬ ‫کــرده و ایــن ارتعــاش بــه صــورت مثبــت یــا منفــی روی ذهنتــان‬ ‫تاثیــر می گــذارد‪ .‬حــاال بــرای اینکــه ببینیــد بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫ویژگــی‪ ،‬چگونــه می توانیــم انــرژی مثبــت جــذب کنیــم‪ ،‬مقالــه‬ ‫زیــر را بخوانید‪.‬ادامــه شــماره ‪459‬‬ ‫‪ .۷‬تعداد برنامه های تلویزیونی با ارتعاش پایین را کم کنید‬ ‫بســیاری از برنامه هــای تلویزیونی‪،‬شــامل صحنه هــای خشــن‬ ‫برگرفتــه از زندگــی واقعــی هســتند‪ .‬توالــی دائــم از انرژی هــای‬ ‫منفــی کــه مســتقیما بــه خانــه شــما اورده می شــوند‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ان‪ ،‬اگهی هــای بازرگانــی ای وجــود دارد کــه باعــث می شــوند‬ ‫فکــر کنیــد نیــاز بــه قــرص داریــد تــا مشــکالت تان حــل شــود و‬ ‫بایــد جواهــرات گــران بخریــد تــا بــه عزیزان تــان نشــان دهیــد کــه‬ ‫دوست شــان داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬از ســطوح ارتعــاش اشــنایان‪ ،‬دوســتان و خانواده تــان‬ ‫مطلــع باشــید‬ ‫ـذران وقــت بــا افــرادی‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫خودت‬ ‫ـرژی‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫ـطوح‬ ‫می توانیــد سـ‬ ‫ِ‬ ‫کــه ارتعــاش باالیــی دارنــد افزایــش دهیــد و انــرژی مثبــت‬ ‫بیشــتری جــذب کنیــد‪ .‬اطــراف خــود را بــا ادم هایــی پــر کنیــد کــه‬ ‫شــما را قدرتمنــد می کننــد‪ ،‬اصــول اخالقــی مشــابه بــا شــما دارنــد‬ ‫و ببینیــد کــه چقــدر متحیــر می شــوید‪ .‬دوســتان تان انعکاســی‬ ‫از شــما هســتند و از انجایــی کــه شــما فوق العــاده هســتید‪،‬‬ ‫دوســتان تان هــم بایــد فوق العــاده باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تمریــن کنیــد کــه تصادفــی بــه دیگــران‬ ‫پــی عــوض ان نباشــید‬ ‫مهربانــی کنیــد و در‬ ‫ِ‬ ‫بــه کســی کــه وضعــش از شــما بدتــر اســت‬ ‫مقــداری پــول بدهیــد‪ .‬بــه خاطــر اعتقــادی کــه‬ ‫داریــد کمــک کنیــد‪ .‬حــق عــوارض اتومبیلــی که‬ ‫پشــت شماســت را پرداخــت کنیــد‪ .‬هدیــه ای‬ ‫هوشــمندانه بــه دوســتی کــه سال هاســت‬ ‫بــا او صحبــت نکرده ایــد بفرســتید‪ .‬بــه دیــوار‬ ‫مهربانــی‪ ،‬پوشــاک هدیــه کنیــد‪ .‬تکــه ای‬ ‫اشــغال برداشــته و ان را بــه ســطل زبالــه‬ ‫بیندازیــد‪ .‬ایــن کارهــا را بــرای اینکــه از شــما‬ ‫تشــکر کننــد انجــام ندهیــد و انتظــارش را هــم‬ ‫ـق‬ ‫نداشــته باشــید‪ .‬تمــام ان را از عطوفــت عمیـ ِ‬ ‫درونی تــان انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬بــرای جــذب انــرژی مثبــت‪ ،‬مهربانــی و‬ ‫بخشــش را تمریــن کنیــد‬ ‫بخشــش و گذشــت نســبت بــه فــردی کــه بــه‬ ‫شــما صدمــه زده‪ ،‬ســخت ترین کاری اســت کــه‬ ‫در ایــن فهرســت لحاظــش می کنیــد؛ امــا یکــی‬ ‫ تریــن انهاســت‪ .‬شــما دیگــر قربانــی‬ ‫از مهم‬ ‫ِ‬ ‫اعتیاد به تلویزیون‬ ‫چه ضررهایی‬ ‫دارد؟‬ ‫تماشــای تلویزیــون هیپنوتیــزم شــده و بــه بینندگانــی ک ُنِش پذیر‬ ‫تبدیــل می شــوند کــه اگرچــه از قــدرت تفکــر برخوردارنــد‪ ،‬در‬ ‫نتیجــه ی فریبندگــی تلویزیــون بــه حالــت منفعــل درامــده و‬ ‫از فعالیت هــای عقالنی شــان کاســته می شــود‪ .‬بــه عقیــده ی‬ ‫او‪ ،‬مطالعــه کــردن جایگزیــن خیلــی بهتــری بــرای مغــز و‬ ‫خالقیــت اســت‪ ،‬بــه ویــژه مطالعــه ی کتاب هــای داســتانی و‬ ‫غیرداســتانی‪ ،‬چــرا کــه ایــن قبیــل کتاب هــا هــر دو نیمکــره ی‬ ‫مغــز را بــه فعالیــت وامی دارنــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬ویلِــر وینســتون دیکســون (‪Wheeler‬‬ ‫‪ ،)Winston Dixon‬اســتاد مطالعــات فیلــم در دانشــگاه‬ ‫نِبراســکا نیــز نوشــته اســت‪« :‬تلویزیــون بــه طــرز چشــمگیری‬ ‫بــه پخــش برنامه هــای خشــونت امیزی اختصــاص یافتــه کــه‬ ‫بیننــده را در یــک حالــت تــرس دائمــی نگــه می دارنــد‪ .‬تلویزیــون‬ ‫همچنیــن مثــل ارام بخــش عمــل می کنــد‪ ،‬یــک جــور رهایــی‬ ‫مجــازی‪ ،‬امــا از نوعــی کــه هرگــز ارضاءکننــده نیســت و فقــط‬ ‫باعــث می شــود کــه بیننــده بــه همــان پوچــی‪ ،‬بیشــتر احســاس‬ ‫نیــاز کنــد‪».‬‬ ‫داستان یک تجربه‬ ‫روزی اِســتِفانی ووزا (‪ ،)Stephanie Vozza‬نویســنده و بالگـِـر‬ ‫ســاکن میشــیگان‪ ،‬بــه همــراه همســرش تصمیــم گرفــت کــه‬ ‫عــادت تلویزیــون تماشــا کــردن را بــه کل کنــار بگــذارد‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫بــا اســتفانی همــراه می شــویم و روایتــی را کــه از ایــن تصمیــم‬ ‫چالش برانگیــز بــه تصویــر کشــیده بــا یکدیگــر می خوانیــم‪.‬‬ ‫چنــد روز اول نمی دانســتیم چــه کار کنیــم‪ .‬عــادت کــرده بودیــم‬ ‫بعــد از شــام تلویزیــون ببینیــم‪ ،‬هــر برنامـه ای کــه داشــت پخش‬ ‫می شــد فرقــی نمی کــرد‪ .‬امــا بعــد از ایــن تصمیــم‪ ،‬یــک دفعــه‬ ‫ذهن مــان از هــر ایــده ای خالــی شــده بــود‪ .‬پــس ســاعت ‪۸:۳۰‬‬ ‫دقیقـه ی شــب بــه رختخــواب رفتیــم‪.‬‬ ‫بعــد از مدتــی زندگی مــان روال جدیــدی بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫کم کــم شــروع کردیــم بــه اینکــه بــا هــم اشــپزی کنیــم‪ ،‬سـگ ها‬ ‫را بــه پیاده روی هــای طوالنی تــر ببریــم‪ ،‬امــوری را در خانــه ســر‬ ‫و ســامان بدهیــم کــه مدت هــا بــود قصــد انجام دادن شــان‬ ‫ســر ِ خــوردن یــک لیــوان نوشــیدنی کلــی بــا هــم‬ ‫را داشــتیم و َ‬ ‫گــپ بزنیــم‪ .‬شــب های جمعــه و شــنبه اگــر بــا دوســتان مان‬ ‫برنامــه ای نداشــتیم‪ ،‬تئاتــر معمایــی رادیــو ســی بی اِس (‪CBS‬‬ ‫‪ )Radio Mystery Theater‬را از یوتیــوب گــوش می کردیــم‪،‬‬ ‫برنامــه ای کــه هــر دوی ِ مــا از بچگــی عاشــقش بودیــم‪.‬‬ ‫هفتـه ی اول مــدام در تــاش بودیــم جلــوی خودمــان را بگیریم‬ ‫کــه تلویزیــون روشــن نکنیــم و در عــوض بــه دنبــال فعالیت های‬ ‫جایگزیــن بگردیــم‪ ،‬امــا هفتــه ی دوم و ســوم تغییراتــی بــه‬ ‫لحــاظ جســمی و ذهنــی در خــودم حــس کــردم‪ .‬بیشــتر از همــه‬ ‫اینکــه کمتــر مضطــرب بــودم‪ .‬در بیشــتر برنامه هایــی کــه عــادت‬ ‫داشــتیم ببینیــم عنصــر تعلیــق‪ ،‬درام و خشــونت وجــود داشــت‪.‬‬ ‫ایــا ایــن چیزهــا داشــتند روی مــن اثــر می کردنــد؟ دیگــر اینکــه‬ ‫احســاس کــردم وقتــی بیــرون می رفتیــم کمتــر‬ ‫عجلــه بــه خــرج مـی دادم‪ ،‬چــون تلویزیونــی در کار‬ ‫نبــود کــه خــودم را بــه خاطــرش زودتــر بــه خانــه‬ ‫برســانم‪ .‬وقتــی در صــف فروشــگاه مــواد غذایــی‬ ‫بــودم یــا بــا پســرم مشــغول خریــد لبــاس بودیــم‪،‬‬ ‫اصــا بــه زمــان توجهــی نداشــتم؛ انــگار صبــرم‬ ‫بیشــتر شــده بــود‪.‬‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫پایــان یــک مــاه بی تلویزیونــی‪ ،‬توانســتم کار ِ‬ ‫انبــوه مجالتــی را کــه روی پاتختــی و عســلی جمــع‬ ‫شــده بودنــد بــه ســرانجام برســانم؛ کمــدم را مرتب‬ ‫کــردم؛ همیشــه می خواســتم یــک کمــد لبــاس‬ ‫کپســولی درســت کنــم کــه باالخــره انجامــش‬ ‫دادم (کمــد لبــاس کپســولی شــامل فقــط چنــد‬ ‫تکــه لبــاس اســت کــه می تــوان از ترکیــب همــان‬ ‫ف لبــاس‬ ‫ت مختلــ ِ‬ ‫ســ ِ‬ ‫تکه هــای محــدود چنــد ِ‬ ‫درســت کــرد)؛ ده ســاک از وســایلی را کــه در‬ ‫خانــه بــه کارمــان نمی امدنــد بــه نیازمنــدان دادم؛‬ ‫بــه تماشــای مســتندی راجــع بــه مینیمالیســم‬ ‫نیســتید و کســی کــه حقــی از شــما ضایــع کــرده‪ ،‬قــدرت شــما را‬ ‫ســلب نکــرده اســت‪.‬‬ ‫افــکار انتقام جویــی ارتعــاش کمــی دارنــد و مانــع جــذب انــرژی‬ ‫مثبــت می شــوند‪ .‬امــا بخشــش دارای ارتعــاش باالیــی اســت‪.‬‬ ‫افــکار بخشــش دربــاره ی شــخصی در گذشــته ارتعــاش شــما را‬ ‫افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫کــم نیســتند کســانی کــه زندگی شــان بــدون تلویزیــون‬ ‫فلــج می شــود‪ .‬ایــن جــور ادم هــا بــه محــض اینکــه بــه خانــه‬ ‫برمی گردنــد‪ ،‬در یــک چشــم بــه هــم زدن بــه ســمت کنتــرل‬ ‫تلویزیــون شــیرجه می رونــد و حتــی ثانیــه ای از برنامــه ی‬ ‫مــورد عالقه ی شــان چشــم برنمی دارنــد‪ .‬بــرای بســیاری از مــا‪،‬‬ ‫تلویزیــون بــه پــای ثابــت لــوازم منــزل تبدیــل شــده‪ ،‬طــوری‬ ‫کــه زندگــی بــدون ان برای مــان قابــل تصــور نیســت‪ .‬عــده ای‬ ‫معتقدنــد حضــور دائمــی ایــن جعبــه ی جادویــی بــه منشــاء‬ ‫خشــونت های اجتماعــی و مصرف گرایــی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا خیلــی از انهایــی کــه بــه دیــدن ســریال های درام یــا‬ ‫مجموعه هــای اکشــن عــادت دارنــد‪ ،‬خودشــان هــم نمی داننــد‬ ‫کــه ایــن قبیــل برنامه هــا چــه تنشــی را بــه زندگی شــان وارد‬ ‫می کنــد و چطــور مغزشــان را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه قصــد داریــم ان دســته از بیننــدگان پروپاقرصــی را‬ ‫کــه بدجــور بــه تماشــای فیلــم و ســریال عــادت دارنــد‪ ،‬بــا اثــار‬ ‫ســوء ایــن رفتــار اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫پژوهشــگران بســیاری اثــار زیانبــار تماشــای طوالنی مــدت‬ ‫تلویزیــون را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد‪ .‬بــه اعتقــاد ادام‬ ‫لیپســون (‪ ،)Adam Lipson‬جــراح مغــز و اعصــاب‪ ،‬یکــی از‬ ‫بهتریــن ایــن مطالعــات در دانشــگاه توهوکــو در ژاپــن انجــام‬ ‫ِ‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬در ایــن مطالعــه‪ ،‬پژوهشــگران دریافتنــد قشــر‬ ‫قطبی پیشــانی (‪ )frontpolar cortex‬در افــرادی کــه زیــاد‬ ‫تلویزیــون تماشــا می کننــد ضخیم تــر می شــود‪ .‬ایــن ناحیــه‬ ‫از مغــز بــا قابلیــت اســتدالل کالمــی در ارتبــاط اســت و گفتــه‬ ‫می شــود ضخیم تــر شــدن ان بــا کاهــش بهــره ی هوشــی یــا‬ ‫همــان ‪ IQ‬همــراه خواهــد بــود‪ .‬در ایــن مطالعــه مشــاهده‬ ‫شــد عــاوه بــر قشــر قطبی پیشــانی‪ ،‬قشــر بینایــی (‪visual‬‬ ‫‪ )cortex‬نیــز کــه در لــوب اُکســیپیتال (‪ )occipital lobe‬و‬ ‫هیپوتاالمــوس (‪ )hypothalamus‬واقــع شــده در اثــر تماشــای‬ ‫بی رویــه ی تلویزیــون ضخیم تــر خواهــد شــد‪ .‬پژوهشــگران‬ ‫م شــدن ایــن ناحیــه از مغــز بــا حــس‬ ‫گمــان می کننــد ضخیــ ‬ ‫پرخاشــگری مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫بــه گفت ـه ی لیپســون‪ ،‬مطالعــات روی بزرگســاالن نشــان داده‬ ‫اســت نشســتن طوالنــی پــای تلویزیــون احتمــال ابتــا بــه دیابــت‬ ‫نــوع ‪ ،۲‬افســردگی و حتــی ارتــکاب جــرم را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬مطالعــات بســیاری حاکــی از اثــار ســوء تماشــای‬ ‫تلویزیــون بیــش از یــک ســاعت در روز اســت‪ .‬در پژوهش هــای‬ ‫الکتروانســفالوگرافی (‪ )EEG‬مشــاهده شــده کــه فعالیــت‬ ‫الکتریکــی مغــز حیــن تماشــای تلویزیــون از امــواج بتــا بــه الفــا‬ ‫تغییــر می کنــد‪ .‬امــروزه می دانیــم کــه امــواج الفــا بــا حالــت‬ ‫خیال پــردازی و کاهــش اســتفاده از مهارت هــای تفکــر انتقــادی‬ ‫همراهنــد‪».‬‬ ‫دیــدگاه دکتــر اریــک بِراوِرمــان (‪ ،)Eric Braverman‬موســس‬ ‫و مدیــر بنیــاد پَــث در نیویــورک کــه بــه پژوهش هــای ســامت‬ ‫مغــز اختصــاص دارد‪ ،‬کمــی تنــد و تیزتــر بــه نظــر می رســد‪ .‬او‬ ‫معتقــد اســت‪:‬‬ ‫براورمــان در توضیــح ایــن ادعــا می گویــد کــه افــراد در اثــر‬ ‫(تقلیل گرایــی) رفتــم؛ بــرای شــرکت در کنفرانــس یــک نویســنده‬ ‫بــه نیویــورک ســفر کــردم و پســرم را هــم بــا خــودم بــردم و مثــل‬ ‫توریسـت ها بــا هــم وقــت گذراندیــم‪ .‬عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬ســه جلــد‬ ‫کتــاب خوانــدم و از یکی شــان اینقــدر خوشــم امــد کــه دارم‬ ‫همــان را دوبــاره می خوانــم‪.‬‬ ‫االن کــه اینهــا را می نویســم ‪ ۳۳‬روز از شــروع تصمیم مــان‬ ‫می گــذرد و مــن در ایــن مــدت هیــچ برنامــه ی تلویزیونــی ای‬ ‫نــگاه نکــرده ام‪ ،‬امــا شــوهرم چــرا (شــب ها کانــال فوتبــال را‬ ‫دنبــال می کنــد)‪ .‬بهتریــن نتیجــه ای کــه از ایــن تجربــه گرفتــم‬ ‫حــس ارامشــی بــود کــه در زندگــی ام برقــرار شــد و موجــی از‬ ‫رضایــت کــه نمی دانــم از کجــا روانــه می شــود‪ .‬شــاید فکــر کنیــد‬ ‫دیوانــه شــده ام‪ ،‬امــا حقیقــت دارد‪ .‬مــن تصمیــم نــدارم بــه‬ ‫گذشــته برگــردم‪ ،‬حداقــل فعــا‪.‬‬ ‫همه چیز در حد اعتدال‬ ‫براورمــان تاکیــد می کنــد کــه تلویزیــون انقدرهــا هــم بــد‬ ‫نیســت‪ ،‬چــرا کــه برنامه هــای خیلــی زیــادی هــم هســتند کــه‬ ‫مغــز را بــه چالــش می کشــند‪ ،‬مثــل مســتندهای تاریخــی‪ .‬او‬ ‫می گویــد‪« :‬زندگــی ایــن نیســت کــه هــر لحظــه را بــه یادگیــری‬ ‫بگذرانیــم‪ .‬تلویزیــون یــک منبــع بالقــوه ی فوق العــاده اســت بــه‬ ‫شــرط اینکــه درســت اســتفاده شــود‪ .‬مشــکل اینجاســت کــه‬ ‫تلویزیــون از جملــه ابزارهایــی اســت کــه کنتــرل کردنــش دشــوار‬ ‫اســت‪ .‬بعضــی چیزهــا خصوصیت هــای مخــرب بیشــتری دارنــد‬ ‫شــکر کــه یــک‬ ‫و تلویزیــون یکــی از انهاســت‪ .‬درســت مثــل ِ‬ ‫مــاده ی غذایــی گول زننــده اســت‪ ،‬تلویزیــون نیــز یــک نمایــش‬ ‫فریبکارانــه از زندگــی اســت‪ ».‬براورمــان ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫شــادکامی از تعامــل بیــن انگیــزه و پشــتکار بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫هــر چیــزی کــه انســان ها را از تــاش بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫الهام بخــش بــازدارد یــک تصــور دروغیــن اســت و نیــز یــک‬ ‫بیراهــه ی ناتمــام کــه نمی گــذارد بــه همــه ی توانایی های تــان‬ ‫برســید‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫حتمــا می پرســید باالخــره تلویزیــون نــگاه کنیــم یــا نــه؟ اصــا‬ ‫چنــد ســاعت تماشــای تلویزیــون در شــبانه روز مجــاز اســت؟‬ ‫در ایــن مــورد‪ ،‬توصیــه می کنیــم از فرمــول براورمــان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪« :‬هم ـه ی ادم هــا روزانــه بــه یــک ســاعت ورزش هــوازی‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬اگــر روزی یــک ســاعت ورزش کنیــد‪ ،‬می توانیــد یــک‬ ‫ســاعت تلویزیــون ببینیــد‪ ».‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬بــه ازای ســاعات‬ ‫ورزش کردن تــان در روز اجــازه داریــد کــه پــای تلویزیــون‬ ‫بنشــینید‪ .‬براورمــان هشــدار می دهــد کــه ســاعات تماشــای‬ ‫تلویزیــون بــه هیــچ وجــه نبایــد از ســاعات ورزش کردن تــان‬ ‫جلــو بزنــد‪ .‬پــس الزم نیســت بــه کل از تماشــای تلویزیــون‬ ‫دســت بکشــید‪ ،‬فقــط اینکــه ســعی کنیــد بــه عــادات ناســالم‬ ‫گرفتــار نشــوید‪.‬‬ صفحه 6 ‫محمــد رضــا حســین نــژاد در دیــدار بــا اعضــای اتحادیــه قرانــی خراســان شــمالی کــه در محــل اســتانداری برگزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بایــد تــاش کنیــم توســعه و ابادانــی اســتان همــراه بــا اعتــای فرهنــگ قرانــی و معنویت باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بیــان داشــت‪ :‬بــرای اجــرای طرح هــای قرانــی در اســتان بایــد ظرفیت هــای قانونــی بــه‬ ‫خوبــی شناســایی و اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صــورت نیــاز اســتفاده از طرح هــای قرانــی بایــد در قانــون بودجه ســال های اتی پیش بینی شــودپایان‬ ‫دایــره اختالفــات جوامــع غربــی بــا جمهــوری اســامی در گــرو اســتقالل و ازادی واقعــی کشــور اســت کــه تنهــا بــا تکیــه‬ ‫بــر قــران و اموزه هــای دینــی امــکان پذیــر می باشــد‪.‬‬ ‫لزوم پاسخگویی‬ ‫به شبهات توسط‬ ‫موسسات قرانی‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ‪1400‬‬ ‫هیچ کدی را در اختیار سایرین قرار ندهید‬ ‫پلیــس فتــا از کاربــران شــبکه های اجتماعــی‬ ‫خواســت تــا توجــه داشــته باشــند کــه هــر کــدی‬ ‫کــه بــرای انــان بــه طــرق مختلــف ارســال مــی‬ ‫شــود تحــت هیــچ شــرایطی در اختیــار افــراد‬ ‫ناشــناس قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ محســن‬ ‫محمــودی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه هــا و‬ ‫همچنیــن برگــزاری کالس هــا بــه صــورت مجــازی‬ ‫دانــش امــوزان و دانشــجویان و اســاتید مراقــب‬ ‫کالهبــرداران ســایبری باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬والدیــن و دانــش امــوزان توجــه‬ ‫داشــته باشــند چنــان چــه در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫و یــا در اپلیکیشــن مختــص امــوزش‪ ،‬شــخصی کــه‬ ‫خــود را از اعضــای مدرســه معرفــی کنــد و از شــما‬ ‫درخواســت نمایــد پیامکــی کــه حــاوی یــک کــد بــرای‬ ‫شــما ارســال شــده در اختیــار وی قــرار دهیــد بــه‬ ‫هیــچ عنــوان ایــن عمــل را انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کدهایــی کــه در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی یــا از طریــق پیامــک برای اشــخاص ارســال‬ ‫مــی شــود بــه منزلــه اطالعــات شــخصی اســت و در‬ ‫صــورت واگــذاری ایــن کــد بــه افــراد غیــر از طــرق‬ ‫مختلــف مــورد ســوء اســتفاده قــرار خواهنــد گرفت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بیــان داشــت‪ :‬کاربــران حتما‬ ‫هوشــیاری الزم را در مواجهه با این افراد داشــته‬ ‫باشــند تــا در دام کالهبــرداران گرفتــار نشــوند و‬ ‫بــه اکانت هــا و صفحــات جعلــی شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه هیــچ عنــوان اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پلیــس فتــا بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته‬ ‫امــاده پاســخگویی‪ ،‬هدایــت و ارائــه امــوزش هــای‬ ‫الزم بــه هموطنــان عزیــز می باشــد‪ .‬لــذا در صــورت‬ ‫نیــاز از طریــق ســایت پلیــس فتــا و لینــک مرکــز‬ ‫فوریــت هــای ســایبری و یا شــماره تمــاس‪096380‬‬ ‫راهنمایــی الزم را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫چگونگی حذف کامل‬ ‫پیام ها در ‪Gmail‬‬ ‫می شــود‪ ،‬جایــی کــه بــه مــدت ‪ 30‬روز در انجــا‬ ‫می مانــد‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد زودتــر ان را خالــی‬ ‫کنیــد تــا بالفاصلــه فضــا ازاد شــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه یــک ایمیــل «بایگانــی شــده» در واقــع‬ ‫حــذف نمــی شــود ‪ ،‬ایمیــل هــای «حــذف شــده» در‬ ‫نهایــت بــرای همیشــه ناپدیــد می شــوند‪ Gmail .‬انها‬ ‫را بــه مــدت ‪ 30‬روز در «ســطل زبالــه» نگــه مــی دارد‬ ‫در صورتــی کــه نظــر خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬پــس از‬ ‫ان‪ ،‬انهــا بــرای همیشــه از بیــن رفتنــد ‪ ،‬اما در صورت‬ ‫تمایــل مــی توانیــد ایــن رونــد را تســریع کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای خالــی کــردن ســطل زبالــه‪ ،‬بایــد ‪Gmail‬‬ ‫را در مرورگــر دســکتاپ یــا در ‪iPhone ، iPad‬یــا‬ ‫دســتگاه ‪ Android‬خــود بــاز کنیــد‪ .‬از دکمــه منــوی‬ ‫“‪”hamburger‬در گوشــه ســمت چــپ بــاالی صفحــه‬ ‫بــرای گســترش منــو در صورتــی کــه قبــا ًبزرگ نشــده‬ ‫اســت اســتفاده کنیــد و «حــذف شــده» را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪.‬در بــاالی صفحــه‪ ،‬پیامــی را مــی بینیــد کــه‬ ‫توضیــح مــی دهــد حــذف شــده ها پــس از ‪ 30‬روز‬ ‫حــذف مــی شــوند‪ .‬بــرای انجــام ایــن کار‪« ،‬خالــی‬ ‫کــردن ســطل زبالــه اکنــون» را انتخــاب کنید‪.‬یــک‬ ‫پیــام تاییــد اطمینــان می دهــد که می خواهید ســطل‬ ‫زبالــه را خالــی کنیــد‪ .‬بــرای ادامه‪« ،‬خالــی» را انتخاب‬ ‫کنید‪.‬اکنــون ایمیل هایــی کــه میخواســتید حــذف‬ ‫کنیــد بــه طــور کامــل بــرای شــما حــذف شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مطلــب اموزشــی‪ ،‬بــرای یادگیــری این کــه‬ ‫چگونــه می تــوان پیام هــا را در ‪ gmail‬بــه طــور کامــل‬ ‫حــذف نمــود‪ ،‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫دو روش بــرای حــذف ایمیــل هــا از ‪ Gmail‬وجــود‬ ‫دارد‪« :‬بایگانــی» و «حــذف»‪ .‬وقتــی یــک ایمیــل را‬ ‫حــذف مــی کنیــد ‪ ،‬بــه «حــذف شــده هــا» ارســال‬ ‫مریم مرادی‬ ‫بلوغ دختران‏‬ ‫دوران نوجوانــی یکــی از مهــم تریــن و پــر‬ ‫ارزش تریــن دوران زندگــی هــر فــرد اســت و‬ ‫بلــوغ بــه عنــوان مرحلــه گــذر از دوران‏کودکــی‬ ‫بــه دوران بــزرگ ســالی تعریــف مــی شــود‬ ‫دروان بلــوغ دوره شــکل گرفتــن شــخصیت‬ ‫و تکامــل جســمی و روحــی اســت‪ ،‬انســان‬ ‫هــای موفــق و ســالم جامعــه انســان ‏هایــی‬ ‫هســتند کــه ایــن مرحلــه از زندگــی خــود را بــا‬ ‫ســامت‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬ارامــش و واقــع‬ ‫بیــن گذارنــده انــد‪.‬‏‬ ‫توجــه بــه بــه اهمیــت بهداشــت بلــوغ و نقــش‬ ‫امــوزش و تغذیــه مناســب در دوران بلــوغ نــه‬ ‫تنهــا بــرای نوجوانــان بلکــه بــرای‏تمامــی اعضــاء‬ ‫خانــواده و جامعــه و نســل هــای اینــده ضــروری‬ ‫و ســودمند مــی باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دختــران و نوجوانــان امــروز اینــده ســازان و‬ ‫مــادران اینــده کشــور اســامی و عزیزمــان‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‏‬ ‫گذرنــدان دوره نوجوانــی و بلــوغ بــا ســامتی‬ ‫و نشــاط و شــادابی مــی توانــد تضمیــن کننــده‬ ‫ســامت اینــده انســان باشــد و‏نویــدی بــرای‬ ‫تولیــد فرزندانــی ســالم‪ ،‬تندرســت و نیکــو مــی‬ ‫باشــد کــه در نهایــت ســامت جامعــه را بــه‬ ‫ارمغــان مــی اورد‪.‬‏‬ ‫بلوغ چیست؟‬ ‫بلــوغ دوره گــذر و انتقــال بــه بــزرگ ســالی و‬ ‫زمــان کســب قــدرت و بــاروری اســت‪.‬‏‬ ‫مرحلــه ای اســت کــه در ان سیســتم مغــزی و‬ ‫عصبــی و غــدد داخلــی بــدن تکامــل یافتــه و بــا‬ ‫تغییــرات هورمونــی موجــب‏یکســری تغییــرات‬ ‫دستگیری گرداننده پروفایل‬ ‫جعلی در واتس اپ‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪ :‬مجــرم ســایبری کــه بــا ایجــاد پروفایلــی‬ ‫جعلــی در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه فحاشــی و‬ ‫ایجــاد مزاحمــت کــرده بــود‪ ،‬توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا‬ ‫شناســایی و بــه مقامــات ذی صــاح قانونــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ محمــد رضــا فدائیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫وصــول یــک فقــره پرونــده بــه شــکایت شــخصی بــه هویــت‬ ‫معلــوم‪ ،‬اهــل و ســاکن ســمنان بــا موضــوع توهیــن‪ ،‬فحاشــیی‬ ‫و ایجــاد مزاحمــت در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ‪ ،‬رســیدگی در‬ ‫دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس مســتندات ارائــه شــده توســط شــاکی‬ ‫و طــی بررس ـی های بــه عمــل امــده مشــخص گردیــد مجــرم یــا‬ ‫جســمانی‪ ،‬روانــی؛ روحــی و رفتــاری مــی شــود‬ ‫کــه عــادت کــردن بــه ایــن وضعیــت و حالــت‬ ‫جدیــد ممکــن اســت‏مدتــی طــول بکشــد‪.‬‏‬ ‫بلــوغ نتیجــه رشــد و تکامــل انســان مــی باشــد‬ ‫بــه خصــوص رشــد جســمی کــه در ایــن دوره بــه‬ ‫حــد کمــال و نهایــت خــود مــی‏رســد و امادگــی‬ ‫را بــرای ورود بــه مرحلــه دیگــر زندگــی فراهــم‬ ‫مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫بهداشت جسمی بلوغ‬ ‫ورزش یکــی از مناســب تریــن روش هــا بــرای‬ ‫تامین ســامت و نشــاط در نوجونان و جوانان‬ ‫اســت؛ ورزش عــاوه بــر تفریــح و ‏نشــاط و‬ ‫تخلیــه انــرژی نوجوانــان فوایــد جســمی و‬ ‫روانــی بســیاری دارد‪ ،‬ورزش ســبب بهبــود‬ ‫عملکــرد سیســتم هــای بــدن مثــل‏عضــات‪،‬‬ ‫اســتخوان؛ مــی شــود‏‪.‬‬ ‫ورزش ســبب تقویــت عملکــرد قلــب؛ ریه هــا‪،‬‬ ‫گــردش خــون و تنظیــم کننده عملکرد سیســتم‬ ‫هورومونــی بــدن مــی باشــد و ‏ورزش فشــار‬ ‫عصبــی‪ ،‬افســردگی و نگرانــی را کاهــش مــی‬ ‫دهد و موجب گســترده شــدن روابط اجتماعی‬ ‫و افزایــش ظرفیــت ‏شــخصیتی نوجوانــان و‬ ‫تقویت خودباوری و احســاس لیاقت و توانایی‬ ‫انهــا مــی شــود‏‪.‬‬ ‫تغییرات روحی و عاطفی دوران بلوغ‬ ‫افسردگی‏‬ ‫اختــال شــایعی اســت کــه از عالئــم ان‬ ‫احســاس بــی عالقگــی و بــی توجهــی نســبت به‬ ‫هــر چیــز و هــر کــس احســاس بــی‏حوصلگــی‬ ‫و بــی انگیزگــی نســبت بــه زندگــی‪ ،‬تحصیــل‪ ،‬و‬ ‫ادامــه فعالیــت روزانــه مــی باشــد و مــی توانــد‬ ‫گاهــی همــراه بــا گریــه‏کــردن‪ ،‬عقــب افتــادن‬ ‫از کارهــای روزانــه؛ بهــم خــوردن‪ ،‬نظــم یــا کــم‬ ‫خوابــی‪ ،‬داشــتن درد بــدون علــت در بــدن و‬ ‫سســتی و‏احســاس کســالت باشــد‪.‬‏‬ ‫مجرمیــن بــا اســتفاده از شــبکه اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد مزاحمــت نمــوده بــود‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا در راســتای شناســایی ایــن متهــم گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫مســتندات ارائــه شــده توســط شــاکی و ادلــه دیجیتــال جمــع‬ ‫اوری گردیــده توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا و انجــام اقدامــات‬ ‫تحلیلــی‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی در پلیــس فتــا حاضــر گردیــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬متهــم پــس از حضــور در محــل‬ ‫پلیــس فتــا و مشــاهده شــواهد در ابتــدا منکــر هرگونــه ارتبــاط بــا‬ ‫شــاکی و عمــل مجرمانــه بــود کــه بــا مشــاهده ادله هــای تکمیلــی‬ ‫انــکار ناپذیــر دیجیتــال لــب بــه اعتــراف گشــود و بیــان داشــت‬ ‫پروفایــل مجرمانــه در اختیــار ایشــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص انگیــزه متهــم گفــت‪ :‬طــی تحقیقــات تخصصی‬ ‫و پلیســی متهــم انگیــزه خــود را اختالفــات ملکــی و انتقــام از‬ ‫شــاکی بیــان داشــت و بــا ایجــاد پروفایلــی جعلــی در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه فحاشــی و ایجــاد مزاحمــت بــرای‬ ‫شــاکی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری از شهروندان‬ ‫با فروش کاالهای‬ ‫قاچاق در فضای مجازی‏‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه افزایش قیمــت اجناس و‬ ‫کاالهــا و تشــدید برخــورد بــا خریــد و فــروش کاالی‬ ‫قاچــاق در‏فضــای حقیقــی گفــت‪ :‬ایــن افزایــش‬ ‫قیمــت و تشــدید برخــورد‪ ،‬زمینــه مســاعدی را‬ ‫جهــت ســود جویــی و کاله بــرداری بــا اســتفاده‏از‬ ‫خریدوفــروش کاالی قاچــاق در فضــای مجــازی‬ ‫اســت‬ ‫ ‏‬ ‫فراهــم اورده‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫«یوســف شــاکری» در خصــوص کاله بــرداری از‬ ‫طریــق فــروش اجنــاس‏بی کیفیــت و غیرمجــاز در‬ ‫فضــای مجــازی اظهــار کــرد‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا‬ ‫اســتفاده و بهره گیــری از غفلــت کاربــران‪ ،‬گاهــی‬ ‫‏ضمــن فــروش کاالهــای غیرمجــاز و بی کیفیــت‬ ‫خــود‪ ،‬بــا ترفندهــای مختلــف ماننــد ارجــاع کاربــر بــه‬ ‫صفحات جعلی(فیشــینگ)‏قربانیان خود را شــکار و‬ ‫اقــدام بــه ســرقت اطالعــات بانکــی انهــا می نماینــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی کاالهــای قاچــاق کــه‬ ‫در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی عرضــه‬ ‫می شــود فاقــد ضمانــت و‏گارانتــی می باشــند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متاســفانه افــراد ســودجو و کاله بــردار بــا اســتفاده‬ ‫از همیــن ترفنــد و همچنیــن تبلیغــات گســترده‬ ‫و ‏سوءاســتفاده از اعتمــاد هم وطنــان‪ ،‬کاالهــای‬ ‫دســت دوم را بــرای خریــداران ارســال می کننــد‪.‬‏‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــهروندان عزیز اگر قصد خرید‬ ‫اینترنتــی رادارنــد همــواره بــه دو نکتــه مهــم‏توجــه‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬اول اینکــه از فروشــگاه هایی‬ ‫خریــد کننــد کــه حتمــا ًدارای نمــاد الکترونیکــی‬ ‫یــا همــان ای نمــاد هســتند و ‏دوم اینکــه بــه‬ ‫‪ h‬در اول ادرس اینترنتــی‬ ‫پروتــکل امنیتــی‏‪ ttps‬‏‬ ‫فروشــگاه های انالیــن دقــت کننــد‏‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت تــا در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫هرگونــه مــوارد مجرمانــه در فضــای مجــازی‏بالفاصله‬ ‫مراتــب را از طریــق تمــاس بــا تلفــن ‪ 096380‬بخــش‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری‪ ،‬اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫بــرای کاهــش اثــرات افســردگی مــوارد زیــر‬ ‫توصیــه مــی شــود‬ ‫بــه هــر طریــق ممکــن ارتباطــات خــود را بــا‬ ‫دوســتان؛نزدیکان و خانــواده افزایــش دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏ســعی شــود بــا اســتفاده از امــوزش هــای‬ ‫دینــی و امیــد بخــش مذهبــی؛ اعتقــادات خــود‬ ‫را تقویــت نمــوده و از ان بــه عنــوان‏راهــکاری‬ ‫بــرای تقویــت روحیــه و بهبــود وضعیــت روانــی‬ ‫و رفتــاری اســتفاده نمــود‪.‬‏‬ ‫بــا انجــام فعالیــت هــای هنــری و تفریحــی‬ ‫ســعی در ایجــاد فضــای شــاد و بــا نشــاط و‬ ‫ســرگرم کننــده نمــود‪.‬‏‬ ‫ســعی در ایجــاد ارتبــاط مناســب بــا والدیــن‬ ‫و مربیــان خــود داشــته باشــید و بــا ان هــا‬ ‫صحبــت کنیــد و افــکار و احساســات و‏روحیــه‬ ‫خــود را بــا انهــا در میــان بگذاریــد و از ان هــا‬ ‫همــکاری و مشــورت بخواهیــد‪.‬‏‬ ‫اضطراب‬ ‫اضطــراب بــه صــورت یــک احســاس بســیار‬ ‫ناخوشــایند و غیــر طبیعــی خــود را نشــان مــی‬ ‫دهــد و اغلــب همــراه بــا احســاس‏دلواپســی‪،‬‬ ‫دلشــوره و هــراس مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫در اکثــر اوقــات کنتــرل تشــویش و اضطــراب‬ ‫بــرای فــرد مشــکل بــوده و هــر لحظــه انتظــار‬ ‫واقعــه بــدی را دارد‪.‬‏‬ ‫ازعالئــم اضطــراب عبارتنــد از‪ :‬طپــش قلــب‪،‬‬ ‫احســاس تنگــی نفــس‪ ،‬بــی قــراری‪ ،‬عصبانیــت‬ ‫انــی و زود از کــوره در رفتــن؛ شــک ‏کــردن‬ ‫در مــورد انجــام کارهــای مختلــف‪ ،‬خســتگی‬ ‫پذیــری‪ ،‬اشــکال در دقــت و تمرکــز حــواس و‬ ‫فرامــوش کــردن نــکات خیلــی ‏ســاده‪.‬‏‬ ‫منبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب بلــوغ دختــران‪،‬‬ ‫مولــف‪ :‬جلیــل دوروزی و همــکاران‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬دایــره اجتماعــی کالنتــری ‪11‬‬ ‫امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫وی بــه کاربران توصیه‬ ‫کــرد‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫بــا تمــام قابلیت هــای‬ ‫ان نبایــد محلــی‬ ‫بــرای انتقــام جویــی‪،‬‬ ‫توهیــن‪ ،‬افتــرا و ســایر‬ ‫اعمــال مجرمانــه گــردد‬ ‫و کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی ضمــن ارتقــاء‬ ‫دانــش ســایبری خــود اجــازه ســوء اســتفاده مجرمــان را ندهنــد و‬ ‫براســاس قانــون بــا مجرمیــن ســایبری نیــز برخــورد الزم صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫از کاربــران درخواســت کــرد‪:‬از مطالــب اموزشــی ایــن ســایت اســتفاده‬ ‫نمــوده و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک و مجرمانــه ان‬ ‫را از طریــق لینــک ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای ســایبری‪ ،‬بــا مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪460‬‬ ‫عامالن کالهبرداری‬ ‫با سوءاستفاده از نام‬ ‫« سامانه ثنا » دستگیر شدند‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری‬ ‫کــه بــا ترفنــد « ارســال پیامــک بــا عنــوان ســامانه ثنــا قــوه‬ ‫قضائیــه» از هموطنــان کالهبــرداری می کردنــد‪ ،‬توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫کســب مجــوز قضائــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون اجتماعــی‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا ضمــن تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اعضــاء ســه بانــد بــا فعالیــت مجرمانــه فیشــینگ کــه بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از نــام ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه اقــدام بــه ارســال‬ ‫پیامک هایــی بــه طعمــه هــای خود بــا موضوع «ثبت شــکایت‬ ‫بــر علیــه افــراد» می کردنــد‪ ،‬شناســایی و بــا کســب مجــوز‬ ‫قضایــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــگرد ایــن کالهبــرداران ادامــه داد‪:‬‬ ‫مجرمــان ســایبری پــس از هدایــت فریــب خــوردگان بــه‬ ‫صفحــات جعلــی بــه منظــور اطــاع از موضــوع شــکواییه‪،‬‬ ‫تقاضــای واریــز وجوهــات مختلــف عمدتــا ‪ 10‬هــزار تومــان از‬ ‫افــراد متقاضــی و فریــب خــورده می کردنــد و پــس از هدایــت‬ ‫هموطنــان بــه درگاه هــای جعلــی بانــک و ســرقت اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی انهــا نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫افــراد اقــدام می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریح کــرد‪ :‬در مواردی هم دیده شــده‬ ‫کــه ایــن مجرمــان بــا ترفندهــای خــاص مشــخصات خانوادگی‬ ‫هموطنــان ماننــد نــام و نــام خانوادگــی انــان را نیــز در متــن‬ ‫پیامک هــای ارســالی درج مــی کننــد کــه شــهروندان نبایــد بــه‬ ‫ایــن گونــه پیامک هــا توجــه کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا افــزود‪ :‬طــی یــک اقــدام‬ ‫فنــی و عملیاتــی کارشناســان پلیــس فتــا در کشــور‪ ،‬متهمــان‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و پــس از دســتگیری ضمــن‬ ‫مواجــه بــا ادلــه جــرم بــه منظــور پیگیــری ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫پرونــده شــان تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه بــه منظــور ابــاغ‬ ‫شــکواییه و ابالغ هــای قضائــی و تســهیل در امــر رســیدگی بــه‬ ‫امــورات دعــاوی و قضائــی راه انــدازی شــده اســت و تمامــی‬ ‫ابالغ هــای ایــن ســامانه دولتــی شــبیه ســایر ســامانه ها بــا‬ ‫شــماره های پوششــی بــا نــام ســامانه ثنــا صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه ارســال‬ ‫هــر گونــه پیامــک بــا نــام ســامانه ثنــا بــا شــماره تلفن هــای‬ ‫شــخصی و اپراتورهــای مختلــف تلفــن همــراه صرفــا شــگردی‬ ‫در جهــت کالهبــرداری افــراد ســودجو اســت‪ ،‬از هموطنــان‬ ‫خواســت کــه بــه ایــن گونــه پیامک هــا و پیام هــای ارســالی‬ ‫مشــابه توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی بــا بیــان اینکــه هیــچ ســازمان یــا ارگان‬ ‫دولتــی و خصوصــی در هنــگام ارســال ابالغ هــا بــه هیــچ‬ ‫عنــوان در خواســت واریــز وجــه نقــد نمــی کنــد بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد کــه در صــورت مواجــه شــدن بــا هرگونــه پیامــک‬ ‫ثبــت نــام و یــا ابالغیــه واریــز وجــه یقیــن بداننــد کــه ایــن‬ ‫ترفنــدی بــرای کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــوم مــردم می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک موضــوع را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ ;www.cyberpolice.ir&nbsp‬گزارش‬ ‫کننــد و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫در مصرف اب و برق مدیریت‬ ‫داشته باشیم تا بحران کم‬ ‫ابی سال جاری را بدون هیچ‬ ‫گونه مشکلی سپری کنیم‪.‬‬ ‫این را بدانیم که ایران‬ ‫جز کشورهای کم اب‬ ‫محسوب می شود‬ ‫بنابراین مدیریت مصرف‬ ‫ضروری است‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫همیشه و هر لحظه به دنبال حفظ امنیت و ارامش جامعه هستیم‬ ‫‪ -460‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪ 8- 2022‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-460‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ‪11-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫شعار ماامنیت و ارامش‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‏‬ ‫نهج البالغه‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫بحث و جدل نکن تا ابرویت حفظ شود‬ ‫ض ه ِ فَلْیَدَع ِ الْم ِرَاءَ‪.‬‬ ‫ن َض َّ ‬ ‫مَ ْ ‬ ‫ن بِعِر ْ ِ‬ ‫امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬کســى کــه بــه ابــروى خــود عالقه منــد اســت بایــد‬ ‫بحث هــاى لجاجت امیــز را بــا مــردم رهــا کنــد‪.‬‬ ‫براى حفظ‍ ابرو‬ ‫امــام علــی علیــه الســام در ایــن کالم حکیمانــۀ خــود بــه یــک نکتــۀ‬ ‫روانشناســى در زندگــى اجتماعــى اشــاره کــرده‪ ،‬مى فرماید‪«:‬کســى کــه بــه‬ ‫ابــروى خــود عالقه منــد اســت بایــد بحث هــاى لجاجت امیــز را بــا دیگــران‬ ‫تــرک گویــد»؛‬ ‫ض ه ِ فَلْیَدَع ِ الْم ِرَاءَ) ‪.‬‬ ‫ن َض َّ ‬ ‫(مَ ْ ‬ ‫ن بِعِر ْ ِ‬ ‫ضنّه»(بــر وزن منـّـه) در اصــل بــه معنــاى بخــل دربــارۀ اشــیاء‬ ‫ـن » از مــادۀ « ِ‬ ‫«ضـ ّ‬ ‫ن دارى در‬ ‫ن بهاســت و ســپس بــه هرگونــه بخــل ویاحتــى خویشــت ‬ ‫نفیــس و گــرا ‬ ‫برابــر انجــام کارى اطــاق شــده اســت‪.‬‬ ‫جامع تریــن چیــزى کــه دربــارۀ مفهــوم «عِــرض» در کتــب لغــت امــده اســت‬ ‫چیــزى اســت کــه نویســندۀ فرهنــگ ابجــدى در کتــاب خــود اورده‪ ،‬مى گویــد‪:‬‬ ‫عِــرض بــه معنــاى ان چیــزى از اصالــت و بزرگــى اســت کــه انســان بــدان مى بالــد‬ ‫و افتخــار مى کنــد‪ ،‬ماننــد ابــرو‪ ،‬حیثیــت‪ ،‬نفــس‪ ،‬جســد‪ ،‬شــرف و بزرگى پــدران و‬ ‫نیــاکان یــا در پیــروان و فرزنــدان‪ ،‬بــوى انــدام و اخــاق پســندیده‪.‬‬ ‫واژۀ «مِــراء» بــه معنــاى گفتگوهــاى لجاجت امیــز و تــوام بــا خصومــت بــه‬ ‫منظــور پیــروزى بــر حریــف اســت هر چند حق نباشــد‪ ،‬و سرچشــمۀ ان تعصب‬ ‫و لجاجــت و برترى جویــى اســت کــه مانــع از پذیــرش ســخن حــق مى شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مفهــوم کالم امــام علیــه الســام این مى شــود‪ :‬هــر کس مى خواهد‬ ‫ابرو‪ ،‬شــخصیت‪ ،‬اصالت و قداســت نفس خویش و انچه مربوط‍ به اوســت را‬ ‫حفظ‍ ـ کنــد بایــد مِــراء را کنــار بگــذارد‪ .‬زیــرا به هنــگام مــراء‪ ،‬افــراد بــر ســر لجاجــت‬ ‫مى افتنــد و گاه انــواع توهین هــا را بــه طــرف مقابــل روا مى دارنــد و عیــوب‬ ‫پنهانــى او را برمى شــمارند و هتــک حرمــت مى کننــد‪ ،‬گاه دربــارۀ خــودش و گاه‬ ‫دربــارۀ کســانى کــه مــورد عالقــۀ او هســتند‪ .‬بنابرایــن افــرادى کــه عالقه منــد بــه‬ ‫ابــرو و شــخصیت خــود مى باشــند بایــد همیــن کــه بحــث ان هــا بــا طــرف مقابــل‬ ‫بــه مرحلــۀ مــراء رســید کالم را قطــع کننــد و او را رهــا ســازند‪.‬‬ ‫در حکمــت ‪ ٣١‬امیــر مومنــان علــى علیــه الســام حقیقــت ایمــان را بــر اســاس‬ ‫چهــار پایــه تشــریح مى کنــد و در مقابــل ان بــراى شــک نیــز چهــار ســتون قائــل‬ ‫اســت‪ .‬ســتون اوّل‪ ،‬مــراء و جــدال مى باشــد و در بیــان ان مى فرمایــد‪« :‬فَمَ ـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ح ل َیلُــه؛ انکــس کــه مِــراء را عــادت خویــش قــرار‬ ‫لَ الْمِــرَاء َ دَیدَنــا ًل َـ ْ ‬ ‫جَ َع ـ ‬ ‫یصب ِـ ْ‬ ‫م ْ‬ ‫دهــد هرگــز از تاریکــى شــک بــه روشــنایى یقیــن گام نمى نهــد» و بــه یقیــن‬ ‫چنیــن اســت زیــرا افــرادى کــه اهــل مِــراء و جــدال هســتند دائمــا ًدر ایــن فکرنــد‬ ‫کــه بــر حریــف خــود غلبــه یابنــد خــواه حــق باشــد یــا باطــل و بــه همیــن دلیــل‬ ‫ضعیف تریــن ادلــه را بــراى خــود حجــت مى شــمارند و محکم تریــن دلیــل رقیــب‬ ‫را نادیــده مى انگارنــد و بــه ایــن ترتیــب دائمــا ًدر بیراهــه و تاریکــى ســیر مى کننــد‬ ‫ـن یقیــن در زندگــى ان هــا هرگــز ظاهــر نمى شــود‪.‬‬ ‫و صبحگاهــان روشـ ِ ‬ ‫بــه همیــن دلیــل امــام امیــر مومنــان علیــه الســام در کالم دیگــرى کــه مرحوم‬ ‫کلینــى در کافــى از ان حضــرت نقــل کــرده مى فرمایــد‪« :‬اِیاکُــ ْ ‬ ‫م و َ الْمِــرَاء َ و َ‬ ‫ـت عَل َیهِمَــا النِّفَــاقُ ؛ از‬ ‫ان و َ ین ْبـُ ُ ‬ ‫ـوب عَلَــى الْاِخ ْـو َ ِ ‬ ‫ـان الْقُلُـ َ ‬ ‫صومَـ هَ فَاِنَّهُمَــا یمْر ِ َضـ ِ ‬ ‫الْخ ُ ُ‬ ‫مِراءوخصومــت بپرهیزیــد کــه دلــرا دربرابــر بــرادران دینــى بیمار مى ســازد و نفاق‬ ‫از ان مى رویــد»‪.‬‬ ‫امــام عســکرى علیــه الســام در روایتــى کــه ابــن شــعبۀ حرانــى ان را در تحــف‬ ‫ح فَیجْتَــرَا َ‬ ‫هـ َ ‬ ‫ـب بَهَــاوُکَ و َ لَ تُمَــاز ِ ْ‬ ‫العقــول نقــل کــرده مى فرمایــد‪« :‬لَ تُمَــار ِ فَیذ ْ َ‬ ‫عَل َیــکَ ؛ مــراء نکــن کــه شــخصیت تــو را از بیــن مى بــرد و (زیــاد) مــزاح مکــن کــه‬ ‫افــراد را در برابــر تــو جســور مى ســازد (و رعایــت احتــرام تــو را نخواهنــد کــرد)»‪.‬‬ ‫در غــرر الحکــم در حدیــث پــر معنایــى از امیــر مومنــان علیه الســام مى خوانیم‪:‬‬ ‫ــى ؛ بــا‬ ‫ی و البَــذ ِ ّ ‬ ‫الرئیــس و الدّنِــ ُّ ‬ ‫ُ ‬ ‫ســت َّ ه ٌ ال یُمــارون‪ :‬الفقیــ ُه و‬ ‫« ِ‬ ‫ى و المــرا ه ُ و الصب ِ ّ‬ ‫شــش گــروه بحــث تــوام باجــدل و مــراء نکنیــد‪ :‬شــخص دانشــمند‪ ،‬رئیــس‬ ‫جمعیت‪،‬شــخص پســت‪ ،‬فــرد بــد زبــان‪ ،‬زن (نــادان) وکــودک (زیــرا در برابــر فقیــه‬ ‫و رئیــس ناتــوان خواهیــد شــد و در برابــر چهــار گــروه دیگــر ابــروى شــما م ـى رود)»‪.‬‬ ‫این سخن را با حدیث دیگرى از رسول خدا صلى الله علیه و اله پایان مى دهیم‪:‬‬ ‫ن مُحِقّــاً؛‬ ‫ن ک َا َ ‬ ‫ع الْمِــرَاء َ و َ ا ِ ْ ‬ ‫ــان حَتَّــى یــد َ َ ‬ ‫لُ عَبْــد ٌ حَقِیقَــ هَ الْاِیمَ ِ ‬ ‫ســت َکْم ِ ‬ ‫«ال ی ْ‬ ‫هیچ کــس حقیقــت ایمــان را بــه کمــال نمى رســاند مگــر زمانــى کــه مــراء و جــدال‬ ‫را تــرک گویــد هرچنــد حــق با او باشــد»‪.‬‬ ‫نهج البالغــه ‪ ،‬گفتــار حکیمانــه ‪،‬شــماره ‪ - ٣٦٢‬کتــاب پیــام هــای امیرالمومنین‬ ‫علی (ع) ‬ ‫واکاوی‬ ‫زبانشناختینام‬ ‫اوای َ‬ ‫«ک َنرته»‬ ‫یکــی از میوه هایــی کــه در فصــل بهــار میــل فراوانــی بــرای‬ ‫خــوردن ان بــه وجــود می ایــد‪ ،‬چغالــه اســت‪.‬‬ ‫چاقالــه یــا چغالــه در زبــان فارســی بــه هــر نــوع میــوه‬ ‫هســته دار نــارس گفتــه می شــود‪ .‬یکــی از ایــن گونــه میوه هــا‬ ‫چغالــه زردالــو اســت کــه میــوه ای تــرش مــزه‪ ،‬هوس انگیــز و‬ ‫نوبرانــه اســت‪ .‬ایــن میــوه بایــد بــا احتیــاط میــل شــود ؛ زیــرا‬ ‫بعــد از خــوردن ان‪ ،‬دهــان و دندان هــا گــس شــده و در پــی‬ ‫ان درد معــده و ســایر مشــکالت گوارشــی شــروع می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت اســت کــه خورنــده چغالــه معمــوال ً‬ ‫عکس العملــی از خــود نشــان می دهــد کــه گویــی صدایــی‬ ‫شــبیه بــه لفــظ «اخکــوک» از دهــان خــود در مــی اورد‪.‬‬ ‫در واقــع اخکــوک تقلیــد صــدای بیــرون ریختــن چغالــه‬ ‫زردالــو از دهــان اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬چغالــه زردالــو در‬ ‫مشــهد و ســایر شــهرها و روســتاهای اطراف ان به اخکوک‬ ‫معــروف اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن نــوع واژه هــا در زبانشناســی نــام اوا‬ ‫(‪ )onomatopoeia‬گوینــد کــه فراینــد واژه ســازی ان هــا‬ ‫برخــاف اصــل قــراردادی بــودن منشــاء زبــان صــورت می گیرد‪.‬‬ ‫توضیــح مختصــر فراینــد ســاختواژی نــام اواهــا بــه قــرار ذیــل‬ ‫اســت‪:‬در ســاخت واژه هــر زبانــی واژه هایــی هســتند کــه از‬ ‫همیــن نــام اواهــا مشــتق می شــوند‪ .‬نــام اواهــا صداهــای‬ ‫تقلیــد شــده از جهــان خــارج هســتند کــه رابطــه طبیعــی و‬ ‫ذاتــی میــان ان هــا و پدیده هایــی کــه واژه هــا بــر ان هــا اطــاق‬ ‫می شــود وجــود دارد‪.‬‬ ‫در بعضــی واژه هــا ایــن رابطــه اشــکار اســت و افــراد عــادی‬ ‫زجــز و جرینــگ کــه‬ ‫ج ِ‬ ‫هــم ان را در می یابنــد‪ ،‬مثــل میــو میـو ‪ِ ،‬‬ ‫بــه ترتیــب صداهــای گربــه و ســوختن و برشــته شــدن چیــزی‬ ‫بــر روی اتــش بــدون اب و شکســتن شیشــه هســتند‪.‬‬ ‫امــا گاهــی ایــن رابطــه واضــح نیســت‪ .‬چــون تعــداد اواهــا در‬ ‫هــر زبانــی محــدود اســت و عناصــر اوایــی ان زبــان برای تقلید‬ ‫همــه صداهــا ناکافــی یــا متفاوت می باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل نــام اواهــا اکثــرا ًبــه طــور دقیــق تقلیــد‬ ‫صــدا یــا انعــکاس صــدای بیــرون در زبــان ما نیســتند‪ .‬بلکه‬ ‫میــان صداهــا و انعــکاس ان هــا در زبان هــا تفاوت هایــی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســرف ‬ ‫صــدای ســرفه کــردن در فارســی قدیــم بــه صــورت « ُ‬ ‫ســرف»‪ ،‬در انگلیســی «کاف» ‪ ،‬در فرانســه«تو»‪ ،‬در کــردی‬ ‫ُ‬ ‫خراســان «کُــخ کُــخ» و در کــردی ســورانی «کوکــه» ادا‬ ‫می شــود‪ .‬امــا در فارســی امــروز و ترکــی معادلــی بــرای ان‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هم چنیــن صــدای خــروس در فارســی بــه صــورت‬ ‫«قوقولــی قوقــو»‪ ،‬در ترکــی بجنوردی «قیقله قــی قو»‪ ،‬در‬ ‫کــردی ســورانی «قوقــه»‪ ،‬در انگلیســی «کاکِــه دودِل دو»‪،‬‬ ‫در فرانســه «کوکــوری کــو»‪ ،‬در ژاپنــی «کوکـه ِ کوکــو» و در‬ ‫عربــی « صیــاح» بــه لفــظ در می ایــد‪ .‬ولــی در زبــان ترکــی‬ ‫اذری و اســتانبولی و کــردی خراســان نــام اوایــی بــرای ان‬ ‫بــه کار نم ـی رود‪.‬‬ ‫چنان کــه مالحظــه می کنیــد بعضــی از زبان هــا بــرای بعضــی‬ ‫صداهــا نــام اوایــی ندارنــد و یــا بــه دلیــل نظــام اوایــی متفاوتی‬ ‫کــه دارنــد نــام اواهــای متفاوتــی را بــرای ان هــا انتخــاب‬ ‫کرده انــد‪ .‬لــذا نبایــد انتظــار داشــت کــه از روی نــام اواهــا بتوان‬ ‫معنــی ان هــا را دریافــت؛ یــا معنــی جملــه ای را در زبانــی‬ ‫نااشــنا از روی نــام اواهــا تشــخیص داد‪.‬‬ ‫صداهایــی کــه از دنیــای خــارج می شــنویم و از ان نــام‬ ‫اوا می ســازیم بــه طــور کلــی از چهــار نــوع موجــود دریافــت‬ ‫می شــود‪ :‬انســان‪ ،‬حیــوان‪ ،‬طبیعــت و اشــیاء‪.‬‬ ‫از انســان ممکــن اســت صدای«هیــق هیــق» سکســکه‪،‬‬ ‫«وِروِر» ادم هــای ورّاج‪« ،‬غُرغُــر» افــراد غرغــرو و«جیــغ»‬ ‫بچه هــای جیــغ جیغــو شــنیده شــود‪.‬‬ ‫از حیوانــات می توانیــم صــدای «عرعــر» خــر (یــا االغ) و‬ ‫«قارقــار» قرقــی یــا کالغ‪« ،‬جیک جیک» جوجه و «جیرجیر»‬ ‫جیرجیــرک و صــدای «کــواک کــواک» اردک را دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫شر ُ‬ ‫از طبیعــت ممکــن اســت صــدای « ُ‬ ‫شــر» ابشــار‪« ،‬قُــل‬ ‫قُــل» غلیــان چشــمه‪« ،‬ویــز» زوزه بــاد‪« ،‬گُرگُــر» اســمان‬ ‫غرنبــه بــه گــوش برســد‪.‬‬ ‫از میــان اشــیاء نیــز می توانیــم صدای«خــش» خشــاب‬ ‫تفنــگ‪« ،‬فِرفِــر» فرفــره و «زِنــگ زِنــگ» زنگولــه و «تــرق»‬ ‫ت ســریع اشــیاء و‬ ‫ترقــه‪« ،‬ویــژ» ویــراژ اتومبیــل هــا و حرکــ ‬ ‫«دامبــول و دیمبــول» دهــل را دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫هــزاران واژه از ایــن قبیــل نــام اواهــا در هــر زبــان و فرهنگــی‬ ‫یافــت می شــود کــه بــر روی اشــیاء یــا صداهایــی کــه از ان هــا‬ ‫تولیــد می شــوند نهــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه در برخــی از شــهرهای خراســان بــه پرنــده قمــری‬ ‫«موســی کــو تقــی» می گوینــد؛ چون صدایی شــبیه به صدای‬ ‫موضوعات جشنواره ابوذر‬ ‫کشاورزی و محرومیت زدایی‪ ،‬گلستان است‬ ‫مســوول بســیج رســانه گلســتان گفــت از موضوعــات مــورد تاکیــد هفتمیــن جشــنواره‬ ‫ابــوذر نــگاه بومــی بــه حــوزه کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪ ،‬ابزیــان و محرومیت زدایــی‪ ،‬تحقــق‬ ‫دولــت اســامی بــا رویکــرد مشــارکت حداکثــری و مطالبه گــری و دولــت و مجلــس انقالبــی‬ ‫در اســتان اســت‪.‬‬ ‫محمدمهــدی تجــری در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬بــه غیــر از‬ ‫موضوعــات بخــش خــاص‪ ،‬در بخــش عــام ارســال اثــار بــدون محدودیــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مهلــت ارســال اثــار بــرای شــرکت در هفتمیــن جشــنواره ابــوذر تــا ‪ ۱۰‬بهمن اعالم‬ ‫کــرد و از خبرنــگاران رســانه های مکتــوب و پایگاه هــای خبــری گلســتان خواســت اثــار خــود را‬ ‫بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره بــه صــورت حضــوری تــا تاریــخ اعــام شــده بــه ادرس گــرگان‪،‬‬ ‫میــدان شــهید قندهــاری‪ ،‬جنــب اداره راهنمایــی و رانندگــی‪ ،‬ســاختمان امــام رضا‪ ،‬طبقــه اول‪،‬‬ ‫ســازمان بســیج رســانه گلســتان و یــا بــه صــورت فایــل بــه شــماره ‪ ۰۹۱۱۳۷۳۵۰۷۸‬از طــرق نــرم‬ ‫ادا کــردن لفــظ «موســی کــو تقــی» از ان شــنیده می شــود؛ یــا‬ ‫در مناطقــی کــه هندوانــه و خربــزه کشــت می شــود بــه خربــزه‬ ‫یــا هندوانــه کال و نــارس «خِرتــی» یــا «خِرتــک» می گوینــد‪.‬‬ ‫علتــش ایــن اســت ایــن میوه هــا در هنــگام خــوردن صــدای‬ ‫«خِرتــه خِــرت» می دهنــد‪.‬‬ ‫در زبــان فارســی‪ ،‬بــه صــدای خــرد کــردن چیــزی در زیــر دندان‬ ‫کـُـروچ کـُـروچ می گوینــد‪ .‬در واقــع‪ ,‬ایــن نــام اوا صدایــی را کــه‬ ‫از جویــدن چیزهــای خشــک و صــدادار برایــد می رســاند‪ .‬کِرتــه‬ ‫کِــرت نیــز نــام اوایــی اســت کــه در لهجــه فارســی تهرانــی‬ ‫بــه صــدای بــه زمیــن کشــیدن کفش هــای کهنــه و پاشــنه‬ ‫خوابیــده یــا بــه قــول خراســانی ها صــدای لخه کشــیدن اطالق‬ ‫می شــود‪ .‬امــا همیــن لفــظ (کِرتــه کِــرت) در خراســان بــه‬ ‫معنــای زیــر دنــدان خــرد شــدن خوراکی هایــی بــه کار مـی رود‬ ‫کــه قــدری ســفت و تــرد هســتند‪.‬‬ ‫در میــان اقــوام مختلــف شــمال خراســان کــه باغــات زردالــو‬ ‫و خیــار و ‪ ...‬دارنــد بــه میــوه ای کــه نــارس اســت و هنــوز قابــل‬ ‫خــوردن نیســت اصطالحــا ًمی گوینــد در مرحله «کِــرت کِرتی»‬ ‫است ؛ یعنی در خوردن زیر دندان کرته کرت صدا می دهد‪.‬‬ ‫مثــا ًهســته زردالــوی خــام یــا چغالــه زردالــو کــه هنوز ســخت‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬وقتــی در دهــان قــرار می گیــرد در خــوردن‬ ‫صدایــی شــبیه بــه صــدای کرتــه کــرت شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل بــه ان «ک َن َرتَــه» می گوینــد کــه انعــکاس‬ ‫ناقصــی از کرتــه کــرت در زبان هــای بومــی ان جاســت‪ .‬البتــه‬ ‫در منطقــه تات نشــین خراشــا و سنخواســت و حومــه بــه ان‬ ‫کَمِرتــه می گوینــد‪ .‬در واقــع لفــظ ک َن َرتــه یــا کَمِرتــه طــی یــک‬ ‫فراینــد نــام اوایــی کــه در ان تقلیــد از صــدای خــوردن ایــن‬ ‫میــوه صــورت گرفتــه انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه ایــن واژه ریشــه لغــوی در هیــچ یــک از زبان هــای‬ ‫منطقــه نــدارد؛ بلکــه صرفًــا تقلیــد از روی صدایــی اســت کــه‬ ‫هنــگام خــوردن چغالــه زردالــو ایجــاد مــی شــود ولــی از لحــاظ‬ ‫ســاختار اوایــی متعلــق بــه زبــان ترکــی اســت؛ چــون دقیقــا ًبــر‬ ‫قیــاس ســاخت هجایــی واژه هایــی ترکــی نظیــر اورتــه (میان)‪،‬‬ ‫ائرتــه (صبــح)‪ ،‬اوقَرتــه (انقــدر)‪ ،‬شــوقَرته (اینقــدر) و یِمِرتَــه‬ ‫(تخــم مــرغ ) ســاخته شــده اســت‪ .‬زبانهــای دیگــر منطقــه‬ ‫مانند کردی و فارســی و تاتی فاقد چنین ســاختاری هســتند‬ ‫و در زبــان ترکمنــی هــم بــه چغالــه زردالــو « نوچا » می گویند‬ ‫کــه از مقولــه بررســی زبانشــناختی مــا خــارج اســت ‪.‬‬ ‫افزارهــای واتـس اپ‪ ،‬تلگــرام‪ ،‬ســروش ارســال کننــد‪.‬‬ ‫مســوول بســیج رســانه گلســتان در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫اثــار ارســالی بــه جشــنواره در قالب هــا گــزارش‪،‬‬ ‫یادداشــت‪ ،‬مقالــه‪ ،‬خبــر‪ ،‬تیتــر‪ ،‬مصاحبــه‪ ،‬عکــس‪،‬‬ ‫موشــن گرافیــک و فیلــم کوتــاه داوری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هفتمیــن جشــنواره رســانه ای ابــوذر‬ ‫در گلســتان بــا رویکــرد تحقــق شــعار ســال و دولــت‬ ‫اســامی برگــزار مــی شــود و امیدواریــم شــاهد‬ ‫تولیــد محتــوای ارزشــی و اثــار فاخــر انقالبــی در ایــن‬ ‫خصــوص باشــیم‪.‬‬ ‫تجــری در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره اثــار و برکات‬ ‫متفاوتــی از جملــه ایجــاد جریــان تولیــد محتــوا در‬ ‫حــوزه ایثــار و شــهادت‪ ،‬انقــاب اســامی‪ ،‬شــعار‬ ‫ســال و تحقــق ان داشــته و رســانه هــای انقالبــی‬ ‫وظیفــه دارنــد کــه در تقویــت و افزایــش تاثیرگــذاری‬ ‫ان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان دارای ‪ 2‬روزنامــه‪ ۴۲ ،‬پایــگاه خبــری‪،‬‬ ‫‪134‬هفتــه نامــه‪ ،‬ماهنامــه‪ ،‬فصلنامــه و ســالنامه‪،‬‬ ‫‪ 8‬دفترخبرگــزاری و ‪ ۱۶۵‬نماینــده نشــریه سراســری‬ ‫فعــال دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!