روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 459 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 459

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 459

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 20 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/10 -‬ژانویه ‪ /7 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪459‬‬ ‫اهمیت ازدواج‬ ‫ســامت روح و جســم‪:‬‏انســان ســالم بــه وجــود اورنــده‬ ‫خانــواده ســالم اســت چــون اجتمــاع مجموعــه خانوادهــا‬ ‫اســت وقتــی ســامت روان پایــه و‏اســاس زندگــی هــای‬ ‫مشــترک باشــد بالندگــی اجتماعــی بــه ارمغــان مــی اورد‪.‬‬ ‫ســامت جســم در مرتبــه بعــد اســت‪.‬‏‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫واکاویزبانشناختی‬ ‫واژه « قوشم ‪‎‬ه «‪‎‬‬ ‫رگگان‬ ‫الرژی شهردار به‬ ‫اجرا کشت قراردادی گندم‬ ‫در ‪ ۳۰‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی استان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبرنگاران!‬ ‫پارک جنگلی ناهارخوران‪،‬‬ ‫طفل صغیر که بی پدر مانده‬ ‫»‬ ‫به طرح توسعه‬ ‫روستاهای بجنورد ‪۲۰۵‬‬ ‫هکتار افزوده شد‬ ‫‪8‬‬ ‫واقعیت‪ ،‬یا اشتباه‬ ‫سهوی ‪...‬؟‬ ‫بــه عنــوان برنــد گردشــگری مقصــد بســیاری از گردشــگران داخلــی و خارجــی‬ ‫‪5‬‬ ‫ایــن پــارک هــای جنگلــی بــه ویــژه ناهــار خــوران بــوده و خواهــد بــود امــا‬ ‫چگونه انرژی مثبت‬ ‫جذب کنیم؟‬ ‫ایجــاد حساســیت های فراوانــی بیــن ‪ ۲‬طــرف قــرار داد رقــم زد و باعــث شــد‬ ‫اتفاقاتــی طــی ماه هــای اخیــر بــه ویــژه جشــنواره پاییــز هــزار رنــگ‪ ،‬موجــب‬ ‫تــا مشــکالتی در تمدیــد واگــذاری ایــن پــارک هــا بــه شــهرداری بوجــود اورد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قانون کار ‪ ،‬قانون حفاظت‪ ،‬صیانت‬ ‫و حمایت است‬ ‫مهمتریــن منابــع یــک کارفرمــا و ســرمایه گــذار در‬ ‫بخــش اشــتغال‪ ،‬نیــروی انســانی اســت ومجموعــه‬ ‫اقتصــادی ایــی موفــق اســت کــه بتوانــد رضایــت کارگــر‬ ‫و زیردســتان خــود را بــه همــراه داشــته باشــد و مطابــق‬ ‫قانــون و شــرع‪ ،‬حقــوق‪ ،‬مطالبــات و مــواردی کــه‬ ‫قانــون مشــخص کــرده را بــه کارگــران پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫حفــظ و صیانــت از حقــوق کارگــران ومنافــع کارفرمــا‬ ‫و ســرمایه گــذار نیــز یکــی از مهمتریــن وظایــف قانــون‬ ‫کار بــه شــمار مــی رود و از اولویــت هــای وزارت کار‬ ‫اســت کــه از ســرمایه گــذاری کــه بــرای ایجــاد اشــتغال‬ ‫قــدم بــر مــی دارد حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫در کل قانــون کار بــرای حمایــت از قشــری اســت کــه‬ ‫در ردیــف اقشــار اســیب پذیــر قــرار گرفتــه انــد تــا از انهــا‬ ‫در برابــر ِ بحــران اقتصــادی‪ ،‬تــورم و سیاسـت های مرتبــط‬ ‫ـل ســاختار حمایــت کننــد؛ البتــه اگــر دولت هــای‬ ‫بــا تعدیـ ِ‬ ‫حاکــم بــر کشــورها‪ ،‬بتواننــد تورم هــای هزینه ســاز را‬ ‫کنتــرل کننــد‪ ،‬قوانیــن کار کارامدتــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫طالبــا دبیــر خانــه کارگــر اســتان گلســتان درخصــوص‬ ‫روابــط کارو کارگــر و کارفرمــا وچگونگــی حقوق و دســتمزد‬ ‫انــان گفــت‪ :‬قانــون کار بــرای حمایــت از کارگــر و حــل‬ ‫اختالفــات بیــن کارگــر و کارفرمــا نوشته شــده اســت‬ ‫‪.‬در حــال حاضــر و در شــرایط ســخت اقتصــادی امــروز‬ ‫و عواملــی چــون تــورم و گــران بــودن مایحتــاج ضــروری‬ ‫مــردم ‪,‬پاییــن بــودن حقوق هــا‪ ،‬پاییــن امــدن قــدرت‬ ‫خریــد مــردم بــه دلیــل کاهــش درامدهــا وکاهــش‬ ‫ســرمایه کارفرمایــان باعــث شــده اســت نیــروی کار‬ ‫تعدیــل یافتــه و نــرخ بیــکاری افزایــش یابــد ‪.‬‬ ‫وی درحمایــت از نیــروی کار و همچنیــن غلبــه بــر‬ ‫مشــکالت اقتصــادی انــان بــه مــوارد پیشــنهادی بــه‬ ‫شــرح ذیــل اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬میــزان حقــوق و‬ ‫مزایــای کارگــران‪ ،‬بــر اســاس نــوع کار گاهــی کــه در ان‬ ‫اشــتغال دارنــد بــه صــورت متفــاوت ‪,‬بــا نســبیت کارگاه‬ ‫خصوصــی باظرفیــت کمتــر از پنــج نفــر کارگــر‪ ،‬کارگاه‬ ‫خصوصــی بــاالی پنــج نفر‪،‬کارگــر کارگاه هــای تولیــدی‬ ‫بزرگ‪،‬کارگاه هــای خدماتــی نیمه دولتــی و یــا دولتــی‬ ‫انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر خانــه کارگــر در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬کارگاه هــا‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی درجه بنــدی بشــوند و‬ ‫مالیــات پرداخــت کننــد‪ .‬کارفرمایــان‬ ‫هــم بــه دلیــل پرداخــت مالیــات کارگــر‬ ‫را اخــراج نکننــد و یــا دامنــه فعالیــت‬ ‫خــود را کاهــش ندهنــد ‪,‬ضمــن پرداخــت‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده از درامــد‬ ‫ســالیانه خود‪،‬بیســت و پنــج درصــد‬ ‫مالیــات را کــه شــامل حقــوق کارگــر هــم‬ ‫مــی شــود پرداخــت نمایــد‪.‬‬ ‫طالبــا در خصــوص تخفیــف حــق بیمــه‬ ‫کارگــران و کارفرماهــا عنوان کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫کارفرماهــا جــذب نیــروی جدیــد بــرای‬ ‫کارگاه یــا شــرکت خــود ‪...‬داشــته باشــند‬ ‫طبــق قانــون چهــارم توســعه دولــت‪ ،‬مورد‬ ‫تشــویق و تخفیــف حــق بیمــه کارگــران‬ ‫قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجه به شــرایط‬ ‫اقتصــادی و کاهــش ســرمایه کارفرمایــان‬ ‫کــه نتیجــه تعدیــل و اخــراج نیــروی کار را‬ ‫بدنبال دارد پرداخت تســهیالت بالعوض یا تســهیالت با‬ ‫ســود پاییــن می توانــد موجب گســترش فعالیــت کارگاه ها‬ ‫و و بــه تبــع ان جــذب نیــروی کار جدیــد شــود ‪.‬‬ ‫غالمرضــا طالبــا دبیــر خانــه کارگــر اســتان گلســتان در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــکار بــازار کســب وکار در پایــان ضمــن‬ ‫اشــاره بــه حمایــت از اصحــاب رســانه تصریــح کــرد‪ :‬از‬ ‫انجایی کــه شــغل خبرنــگاری جــزو مشــاغل ســخت و‬ ‫زیــان اور قــرار گرفته اســت و دامنــه فعالیــت ان هــا‬ ‫ایجــاب می کنــد کــه مــدام در گــردش و تکاپــو بــه‬ ‫جهــت ایجــاد تولیــد خبــر گــزارش مصاحبــه بــه صــورت‬ ‫بــروز و دقیــق چــه در فصــل ســرما و چــه در فصــل‬ ‫گرمــا و از ایــن کارگاه بــه ان کارگاه و از ایــن اداره بــه‬ ‫ان اداره و در مــوارد خــاص بیــرون در فضــای خطرنــاک‬ ‫ســیل‪ ،‬اتــش ســوزی‪ ،‬زلزلــه ‪ ...‬قــرار مــی گیــرد واز‬ ‫طرفــی حقــوق و مزایــای ان هــا به صــورت درصــدی‬ ‫و بــه مقــدار و حجــم فعالیــت انهــا بســتگی دارد بــه‬ ‫جهــت بهبــود وضعیــت‪ ،‬دولــت محتــرم می توانــد حــق‬ ‫بیمـه ی خبرنگارانــی کــه واقعــا دلســوزانه کار مــی کننــد‬ ‫و بــی منــت قلــم مــی زننــد وهیــچ درامــدی هــم ندارنــد‬ ‫را پرداخــت نمایــد ‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫معیشت مردم‪،‬خط قرمز دولت است‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر لــزوم همگرایــی دولــت و مجلــس بــرای حــل‬ ‫مشــکالت مــردم گفــت‪ :‬دولــت اگــر می خواســت بــه قانــون عمــل کنــد بــدون‬ ‫جبــران بایــد ارز ترجیحــی را حــذف می کــرد امــا ســفره و معیشــت مــردم خــط‬ ‫قرمــز مــا بــوده و هســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کارایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن را بــاور داریــم کــه ارز ترجیحــی اگــر‬ ‫بخواهــد بــه هــر طریقــی قطــع شــود قطعــا بایــد بــرای بایــد فکــر جــدی بــرای‬ ‫جبــران ان در زندگــی مــردم بــه ویــژه نیازمنــدان کــرد‪ .‬چــرا کــه بــدون فکــر‬ ‫قطعــا ایــن امــکان وجــود نخواهــد داشــت کــه ارز ترجیحــی از ســفره مــردم و‬ ‫نیازمنــدان خــارج شــود‪.‬‬ ‫وی در اشــاره بــه مصوبــه مجلــس دربــاره مســکن افــزود‪ :‬دولــت هــم بــه دنبــال‬ ‫اجــرای قانــون مســکن اســت کــه هــم وعــده مــا بــود وهم مصوب مجلــس و هم‬ ‫خواســت مــردم اســت‪ .‬در زمینــه حمایــت از تولیــد‪ ،‬انچــه در مجلــس تصویــب‬ ‫بــود و انچــه دولــت دنبــال می کنــد همــه در یــک ســو اســت‪ .‬ایــن هم ســویی و‬ ‫همراهــی خواســت مــردم و در جهــت حــل مشــکالت مــردم اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬امــروز مجلــس و دولــت بایــد قــادر بــه حــل مســائل و‬ ‫مشــکالت مــردم باشــند تــا از ایــن طریــق تصمیمــی اتخــاذ شــود کــه هــم باعــث‬ ‫رشــد اقتصــادی شــده و هــم اینکــه لطمـه ای بــر معیشــت مــردم وارد نکنــد و در‬ ‫کنــار ان بتوانــد بتوانــد نظــام اقتصــادی‪ ،‬پولــی و مالــی کشــور را در انضبــاط کامــل‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر طــرح کــه عدالــت در پرداخــت مزایــا را بتوانــد تضمیــن و‬ ‫تامیــن کند‪،‬قطعــا مــورد تاییــد و حمایــت دولــت اســت‪.‬‬ ‫رییس جمهــور افــزود‪ :‬همــه کســانی کــه بــه نــام حکومــت در دســتگاه های‬ ‫مختلــف مشــغول کار هســتند مــورد توجــه بــوده و نظــام اســامی یــک نظــام‬ ‫عادالنــه پرداخــت از نیازهــای جــدی کشــور اســت کــه همــه کارکنــان احســاس‬ ‫کننــد عدالتــی حکمفرمــا اســت و هــر فکــر و اندیشــه ای بــه ایــن منظــور در‬ ‫مجلــس مــورد تاییــد مــا اســت‪.‬‬ ‫س دولــت مردمــی در ادامــه گفــت‪ :‬امــروز بایــد در کشــور نظــام حقوقــی‬ ‫رییـ ‬ ‫عادالنـه ای وجــود داشــته باشــد و همــه از پرداخــت عادالنــه بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ایت اللــه رییســی بــا تاکیــد بــر فقرزدایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬قطعــا ًهــر طرحــی کــه در‬ ‫جهــت ریشـه کن کــردن فقــر مطلــق باشــد مــورد حمایــت دولــت قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪ .‬نبایــد در گوشــه کنــار کشــور شــاهد افــرادی بــا وضــع معیشــتی باشــیم‬ ‫کــه حتــی از اداره خــود و خانواده شــان را نمی تواننــد براینــد‪.‬‬ ‫رییس جمهــور گفــت‪ :‬نــگاه نماینــدگان ملــت نســبت به رفع مشــکالت معیشــتی‬ ‫مــردم مــورد اهتمــام دولــت نیز اســت‪ .‬در کمیســیون های تخصصــی‪ ،‬نمایندگان‪،‬‬ ‫اقتصاددانــان‪ ،‬هیــات رییســه در ابعــاد مختلــف بودجــه‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه مســائل‬ ‫مختلــف بودجــه بحــث کننــد مثــا اگــر قــرار اســت ارز ترجیحی حذف شــود بگویند‬ ‫چــه میــزان و بــه چــه کســی داده شــود ایــا پلکانــی باشــد یــا نــه‪.‬‬ ‫رییســی خاطرنشــان کــرد‪ :‬به رغــم شــرایط و وضعیتــی کــه دشــمن بــا تهدیدهــا و‬ ‫تحریم هــا دنبــال ان بــود تــا مشــکالت را پیــش روی مــا بگــذارد و ملــت مــا و پیشــرفت‬ ‫در کشــور را متوقــف کنــد‪ ،‬شــرایط و وضعیــت را بهتــر و اینــده را بســیار روشــن و‬ ‫امیدوارکننــده و شــرایط را بــرای تصمیــم گیری هــای مهــم بســیار مناســب می بینیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تصمیمــات مهــم نیازمند همــکاری دولت و مجلس اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ناگزیــر هســتیم بــرای رفــع مشــکالت کشــور تصمیمــات مهــم‬ ‫بگیریــم کــه ایــن در گــرو همــکار ملــت و دولــت اســت و می توانــد مــا را از‬ ‫وضعیــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب نزدیــک و نزدیک تــر کنــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش پایانــی ســخنانش اشــاره بــه افزایــش اعتمــاد مــردم در‬ ‫چندمــاه اخیــر کــرد و گفــت‪ :‬اعتمــاد مــردم ســرمایه بســیار بزرگــی اســت‬ ‫کــه بــا هیــچ چیــز قابــل عــوض کــردن نیســت‪ .‬مشــکالتی ظــرف ایــن چنــد‬ ‫وقــت در کشــور داشــتیم‪ ،‬زلزلــه و ســیل و از همــه مهمتــر حملــه ســایبری‬ ‫داشــتیم کــه می خواســتند کشــور را دچــار بحــران کننــد دولــت بــا اعتمــاد‬ ‫مــردم ایــن مشــکالت را پشــت ســر گذاشــت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیــک شــنبه ‪ 19‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 51,090,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,795,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 123,130,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 65,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪459‬‬ ‫بازگشت به تحصیل ‪۸۲‬‬ ‫دانش اموز کم بضاعت‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار کــرد‪ :‬بــا مشــاوره ها و‬ ‫پیگیری هــای کمیتــه امــداد خراســان شــمالی امســال‬ ‫‪ ۸۲‬نفــر از فرزنــدان خانوارهــای نیازمنــد اســتان کــه‬ ‫تــرک تحصیــل کــرده بودنــد بــه مدرســه بازگشــتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی علــت‬ ‫اصلــی تــرک تحصیــل و بازماندگــی ایــن فرزنــدان از‬ ‫حضــور در مدرســه را عوامــل فرهنگــی و معیشــتی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مشــکالت موجــود در بعضــی‬ ‫از ایــن خانوارهــا در کنــار بــی رغبتــی بعضــی از ایــن‬ ‫فرزنــدان از جملــه مهمتریــن عوامــل تــرک تحصیــل‬ ‫انهــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــاوره تحصیلــی و رفــع مشــکالت‬ ‫اقتصــادی از جملــه اقدامــات ایــن نهــاد در ایجــاد‬ ‫فراهــم شــدن زمینــه ادامــه تحصیــل ایــن دانــش‬ ‫امــوزان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫الهــی راد بیــان اینکــه اکنــون بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬دانش امــوز نیازمنــد خراســان شــمالی تحــت‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد قــرار دارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬طــی‬ ‫امســال بــرای کمــک بــه تحصیــل ایــن دانــش‬ ‫امــوزان بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫باهــم افزایــی خیــران و مراکــز نیکــوکاری هزینــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی اهــدای‬ ‫بســته های متنــوع تحصیلــی بــه ارزش بیــش از یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان و اهــدا ‪ ۲۰۰‬دســتگاه‬ ‫تبلــت بــه دانــش امــوزان نیازمنــد بــه ارزش ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان را بخشــی از اقدامــات ایــن نهــاد در‬ ‫حمایــت از دانــش امــوزان نیازمنــد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫خدماتی فراتر از وظایف‬ ‫شهرداری‬ ‫در ایــن ارتبــاط رییــس شــورای شــهر گــرگان گفــت‪ :‬منابــع‬ ‫طبیعــی بایــد ایــن را قبــول کنــد کــه در حــال حاضــر خدمــات و‬ ‫فعالیت هــای فعلــی شــهرداری در مدیریــت جنــگل هــای منابــع‬ ‫طبیعــی و ناهارخــوران بســیار فراتــر از وظایــف شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫پارک جنگلی‬ ‫ناهارخوران‪،‬‬ ‫طفل صغیرکه‬ ‫بی پدر مانده‬ ‫پایان بررسی مرمت‬ ‫‪ ۴۴۵‬کیلومتر از راه های‬ ‫اسفالته فرعی گلستان‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای گلســتان گفــت کــه تصویربــرداری از‬ ‫‪ ۴۴۵‬کیلومتــر راه هــای اســفالته فرعــی اســتان بــرای‬ ‫بررســی کارشناســانه و اجــرای مرمــت بــا تعییــن‬ ‫اولویت هــا بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی بیــان کــرد‪ :‬در طــرح تصویربــرداری‪،‬‬ ‫شــاخص ناهمــواری و شــیارافتادگی روســازی هــا و‬ ‫شــیب طولــی و عرضــی جاده هــا بررســی مــی شــود‬ ‫تــا در صــورت لــزوم و مطابــق اولویــت مرمــت ان هــا‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پارســال هــم طــرح تصویربــرداری بــرای‬ ‫هــزار و ‪ ۱۷۵‬کیلومتــر از راه هــای شــریانی گلســتان‬ ‫انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۱۳‬کیلومتــر از راه هــای اســفالته اصلــی و‬ ‫فرعــی اســتان مرمــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســاالنه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای ایمن ســازی پنــج هــزار کیلومتــر جاده هــای‬ ‫اســتان هزینــه مــی شــود در حالــی کــه نیــاز اســتان‬ ‫بــرای ایمــن ســازی جاده هــای موجــود‪ ،‬پنــج درصــد‬ ‫ارزش راه هــای ارتباطــی منطقــه معــادل پنــج هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن اداره کل بــا اعتبــار ســاالنه‬ ‫طرح هــای روکــش اســفالت‪ ،‬خــط کشــی‪ ،‬نصــب‬ ‫یــا تعویــض تابلــوی راهنمایــی و رانندگــی فرســوده و‬ ‫اســیب دیــده‪ ،‬ایجــاد یــا نگهداری روشــنایی‪ ،‬خط کشــی‬ ‫مســیر‪ ،‬ایجــاد و نگهــداری دور برگــردان‪ ،‬بازســازی و‬ ‫نوســازی ماشــین االت راهــداری را اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از پنــج هــزار کیلومتــر راه ارتباطــی‬ ‫شــامل بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪ ،‬دو و ســه‬ ‫دارد کــه ســه هــزار و ‪ ۵۱۳‬کیلومتــر ان روســتایی اســت‪.‬‬ ‫برخــی از هموطنــان بــا اشــاره بــه مباحــث‬ ‫مطروحــه در بــاره مدیریــت بهــره وری پــارک‬ ‫جنگلــی و گردشــگری ناهارخــوران بیــن شــهرداری‬ ‫و منابــع طبیعــی می گوینــد کــم توجهــی بــه ایــن‬ ‫تفرجــگاه جــذاب و زیبــای کشــور عــاوه بــر تحمیــل‬ ‫خســارت ها‪ ،‬برنــد گردشــگری شــهر نیــز مــورد‬ ‫بی مهــری قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬کارشناســان‬ ‫معتقدنــد ضــرورت تامیــن و توســعه فضــای ســبز‬ ‫بــرای شــهروندان یکــی از مهمتریــن و بزرگتریــن‬ ‫چالش هــا در حــوزه مدیریــت شــهری اســت‬ ‫موضوعــی کــه به ســبب تغییــر ســاختاری بناهای‬ ‫مســکونی و رواج بــرج ســازی از اهمیــت بــاالی‬ ‫برخــوردار شــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــت کلــی گــرگان بــا وجــود انکــه در شــمال‬ ‫کشــور واقــع شــده در زمــره مناطــق سرســبز‬ ‫کشــور محســوب شــده امــا اگــر بــه هــر دلیلــی ‪۲‬‬ ‫مجموعــه پــارک جنگلــی ناهارخــوران و النگــدره را‬ ‫جــدا از مجموعــه فضــای ســبز شــهر درنظر بگیریم‬ ‫قطعــا ًدچــار کمبــود فضــای ســبز شــهری اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ســرانه فضــای ســبز شــهری بنــا‬ ‫بــه اظهــارت مدیــران شــهری شــامل پارک هــا‪،‬‬ ‫میادیــن‪ ،‬بلوارهــا و قطعــات پراکنــده‪ ،‬جنــگل‬ ‫کاری هــای شــهری و بخشــی از جنگل هــای‬ ‫ناهارخــوران و النگــدره محســوب مــی شــود کــه‬ ‫بــر ایــن اســاس ســرانه فضــای ســبز گــرگان ‪۷.۴۲‬‬ ‫متــر بــه ازای هــر نفــر بوده کــه اســتاندارد ان ‪۷.۱۲‬‬ ‫متــر اســت‪.‬‬ ‫در جنــوب گــرگان ایــن شــهر شــمالی کشــور‬ ‫وجــود ‪ ۲‬پــارک جنگلــی بــا بیــش از ‪ ۱۰۰‬هکتــار‬ ‫وســعت در اختیــار مدیــران شــهری فرصتــی‬ ‫قــرار داد کــه طــی ســال هــای گذشــته تــا بدیــن‬ ‫لحظــه مدیــران شــهری بــر اســاس ســازو کارهــای‬ ‫اداری مرســوم و بــر اســاس قــراردادی بیــن اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی گلســتان بــه ارایــه خدمــات‬ ‫زیرســاختی در ایــن پــارک هــای جنگلــی بپــردازد‬ ‫تــا هــم ســرانه فضــای ســبز شــهری را ارتقــا دهنــد‬ ‫و هــم ناهارخــوران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫برندهــای گردشــگری گــرگان ســرو ســامان بگیــرد‪.‬‬ ‫در ســنوات گذشــته واگــذاری ایــن پــارک هــای‬ ‫جنگلــی بــه شــهرداری گــرگان موجــب شــد تــا‬ ‫خدماتی همچون رفت و روب و نظافت‪،‬روشــنایی‬ ‫معابــر‪ ،‬ســطل هــای زباله ها‪ ،‬واحدهــای خدماتی‪،‬‬ ‫ســنگفرش پیــاده روهــا‪ ،‬زیباســازی معابر پیرامونی‬ ‫در النگــدره و ناهارخــوران افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان برنــد گردشــگری مقصــد بســیاری از‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی ایــن پــارک هــای‬ ‫جنگلــی بــه ویــژه ناهــار خــوران بــوده و خواهــد بــود‬ ‫امــا اتفاقاتــی طــی ماه هــای اخیر به ویژه جشــنواره‬ ‫پاییــز هــزار رنــگ‪ ،‬موجــب ایجــاد حساســیت های‬ ‫فراوانــی بیــن ‪ ۲‬طــرف قــرار داد رقــم زد و باعث شــد‬ ‫تــا مشــکالتی در تمدیــد واگــذاری ایــن پــارک هــا بــه‬ ‫شــهرداری بوجــود اورد‪.‬‬ ‫منابــع طبیعــی گلســتان بــه عنــوان مالــک ایــن‬ ‫پارک هــا اعتقــاد دارد کــه بــر اســاس ســاز و‬ ‫کارهــای قانونــی‪ ،‬مدیریــت شــهری گــرگان بایــد‬ ‫تضامینــی بــرای حســن انجــام کار و در اختیــار‬ ‫گرفتــن ایــن پارک هــا ارایــه دهــد امــا متاســفانه‬ ‫مدیریــت شــهری هیچگونــه اعتقــادی بــه ایــن‬ ‫مقولــه نــدارد و معتقــد اســت شــهرداری هیــچ‬ ‫بهــره بــرداری مالــی خاصــی در ایــن پــارک هــا‬ ‫نــدارد و منابــع طبیعــی در فراینــد واگــذاری ایــن‬ ‫جنگل هــا ســخت گیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫خدماتی فراتر از وظایف شهرداری‬ ‫در ایــن ارتبــاط رییــس شــورای شــهر گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬منابــع طبیعــی بایــد ایــن را قبــول کنــد‬ ‫کــه در حــال حاضــر خدمــات و فعالیت هــای‬ ‫فعلــی شــهرداری در مدیریــت جنــگل هــای منابع‬ ‫طبیعــی و ناهارخــوران بســیار فراتــر از وظایــف‬ ‫شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫صفرعلــی پاییــن محلی اظهارداشــت‪ :‬میلیاردها‬ ‫تومــان را شــهرداری بــدون کوچکتریــن چشــم‬ ‫داشــتی از اعتبــارات شــهری را صــرف زیباســازی‬ ‫و توســعه گردشــگری پایــدار و البتــه صیانــت و‬ ‫حفاظــت از پارک هــای النگــدره و ناهارخــوران‬ ‫کــرده و ضــرورت دارد کــه ایــن مســاله مدنظــر‬ ‫مدیــران منابــع طبیعــی اســتان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫پاییــن محلــی در ادامــه گفــت‪ :‬هیــچ شــرکت‬ ‫یــا موسســه ای حاضــر نیســت کــه در شــرایط‬ ‫فعلــی اقتصــادی بــرای نگهــداری و حفاظــت از‬ ‫ایــن مناطــق هزینــه کنــد چــرا کــه هیچگونــه نفــع‬ ‫اقتصــادی بــه دنبــال نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــکالت حقوقــی بســیاری در‬ ‫خصــوص مدیریــت ایــن پارک هــا در طــی ســالیان‬ ‫بودجه ‪ 1401‬و کسب رتبه اول گلستان‬ ‫در جذب اعتبارات عمرانی‬ ‫صرفه جویی کم مصرف‬ ‫کردن نیست‪/‬درست‬ ‫مصرف کردن است‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬عابدی رئیــس ســازمان درخصــوص کســب رتبــه اول گلســتان در مقــدار رشــد اعتبــارات عمرانــی‬ ‫اســتانی در الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کشــور در قیــاس بــا منابــع ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪:‬ســهم اســتان گلســتان‬ ‫از کل اعتبــارات عمرانــی جــدول ‪ ۱۰-۱‬کشــور در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در حــدود ‪ 2.5‬درصــد بــوده ایــن ســهم در‬ ‫ســال ‪( ۱۴۰۱‬بــا عناویــن مشــترک ردیــف ها)بــه ‪ 3.1‬درصــد رســیده اســت و ایــن تغییــر و افزایــش بســیار‬ ‫خوشــحال کننــده اســت و در مقایســه بــا اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۱‬عــددی بــه میــزان ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫ســرجمع اعتبــارات عمرانــی اســتان افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان افــزود‪:‬در بخــش مصارف‪،‬مهمتریــن عامــل‬ ‫گذشــته بــرای مدیریــت شــهری گــرگان ایجــاد‬ ‫شــده کــه ایــن مجموعــه مکلــف بــه پرداخــت‬ ‫ضــرر و زیــان و خســارت هــای مالــی در خصــوص‬ ‫پرونده هــای حقوقــی شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص عواقــب پــروژه تلــه کابیــن‬ ‫بــا قطــع ارتبــاط و همــکاری منابــع طبیعــی و‬ ‫مدیریــت شــهری گــرگان و تاثیــر ان بــر رونــد‬ ‫واگــذاری اراضــی موردنیــاز شــهرداری گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫موضوعــات ‪ ۲‬مســاله منفــک از هــم هســتند و بــا‬ ‫پیگیــری نماینــدگان ان شــاءلله در ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری مشــکالت تلــه کابیــن برطرف می شــود‬ ‫و همکاری هــا بــرای واگــذاری زمیــن از مجــاری‬ ‫مســتقل و قانونــی خــود در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫پاییــن محلــی بــا ابراز امیــدواری نســبت به تعدیل‬ ‫شــروط ســخت گیرانــه منابــع طبیعــی بــار دیگــر‬ ‫خدمــات دهــی در این مراکز تفریحی و گردشــگری‬ ‫از ســوی شــهرداری از ســر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫تاکنون خدمات مطلوبی ارایه شد‬ ‫شــهردار گــرگان اظهارداشــت‪ :‬مدیریــت‬ ‫پارک هــای جنگلــی ناهــار خــوران و النگــدره عایــد‬ ‫اقتصــادی بــرای شــهرداری نــدارد و صرفــا بــه‬ ‫عنــوان یــک پــروژه هزینــه بــر تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســبطی گفــت‪ :‬کوشــش کردیــم بــا‬ ‫وجــود مشــکالت مالــی خدمــات کمــی و کیفــی‬ ‫مطلوبــی ارایــه شــود تــا رضایــت منــدی الزم نــزد‬ ‫شــهروندان و گردشــگران ایجــاد شــود کــه قیــاس‬ ‫وضــع فعلــی ایــن پــارک هــا بــا گذشــته بیانگــر ان‬ ‫اســت کــه توفیقــات خوبــی در ایــن راســتا ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬مالــک پــارک هــای النگــدره‬ ‫و ناهارخــوران( اداره کل منابــع طبیعــی) شــروط‬ ‫ســختگیرانه و یــک جانبــه ای را بــرای نگهــداری‬ ‫پــارک جنگلــی النگــدره بــرای شــهرداری گذاشــته‬ ‫اســت کــه مــا قــادر بــه قبــول کــردن انهــا نیســت‪.‬‬ ‫ســبطی یــاداور شــد ‪ :‬مــوارد گنجانــده شــده در‬ ‫پیــش نویــس‪ ،‬شــروط غیــر قابــل قبولــی هســتند‬ ‫کــه بــا منافــع شــهروندان در تعــارض اســت و‬ ‫بــه دلیــل ایــن شــروط‪ ،‬شــهرداری از مدیریــت‬ ‫بهــره وری پــارک جنگلــی النگــدره انصــراف داده و‬ ‫امیدواریــم مدیریــت ایــن پــارک به دســتگاهی که‬ ‫واجــد شــرایط اســت‪ ،‬واگــذار شــود‪.‬‬ ‫ســبطی تاکیــد کــرد کــه در مــدت زمانــی کــه‬ ‫مدیریــت بهــره وری پــارک در اختیــار شــهرداری‬ ‫بــود ایــن دســتگاه هزینه هــای هنگفتــی را‬ ‫بــرای محافظــت‪ ،‬زیرســازی و ارائــه خدمــات بــه‬ ‫شــهروندان متقبــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســبطی خاطرنشــان کــرد‪ :‬احــداث جــاده‬ ‫ســامت‪ ،‬تاســیس ســرویس هــای بهداشــتی‪،‬‬ ‫پــارک و نمازخانــه و همچنیــن نظافــت ایــن پــارک‬ ‫از اقدامــات شــهرداری بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــرای رفــاه حــال شــهروندان واگــذار شــد‪،‬‬ ‫قانــون رعایــت شــود‬ ‫در ایــن پیونــد ‪ ،‬مدیــرکل منابع طبیعی گلســتان‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهارکــرد‪ :‬بــرای‬ ‫رفــاه حــال شــهروندان پــارک جنگلــی النگــدره و‬ ‫ناهارخــوران در ابتــدا بــه صــورت قراردادهــای یــک‬ ‫ســاله تــا ‪ ۲‬ســاله بــه شــهرداری گــرگان واگذار شــد‬ ‫کــه در نهایــت در قالــب طــرح بــا توجــه بــه بیــان‬ ‫ایــن واگــذاری ‪ ۱۵‬ســاله شــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی بــا بیان اینکــه اداره کل منابع‬ ‫طبیعــی نهایــت همــکاری را در قالــب قــرارداد بــا‬ ‫شــهرداری داشــته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬اســاس استفاده‬ ‫ایــن پــارک هــا حفاظــت از انهاســت و همچنیــن‬ ‫بــرای مدیریــت بهینــه‪ ،‬طرحــی تدویــن شــده کــه‬ ‫دخالــت در ایــن پــارک هــا را از حالــت طبیعــی‬ ‫خــارج نکنــد‪.‬‬ ‫لطفــی در خصــوص قطــع درختــان خطرســاز‬ ‫در پــارک اضافــه کــرد‪ :‬بــا وجــود ســابقه تلــخ در‬ ‫گذشــته کــه متاســفانه چنــد تــن از شــهروندان‬ ‫از جملــه یــک کــودک ســه ســاله جــان خــود را‬ ‫در برخــورد بــا ایــن درختــان از دســت داد بــرای‬ ‫جلوگیــری از تکــرار ایــن حــوادث بــر حســب قانون‬ ‫بایــد ایــن درختــان خطــر ســاز ســاماندهی شــوند‬ ‫و اداره کل منابــع طبیعــی هــم بــا توجــه بــه مفــاد‬ ‫قــرارداد بــرای جلوگیــری از تکــرار هرگونــه حادثــه‬ ‫مشــابه بــرای اجــرای ان مهلــت تعییــن کــرد کــه‬ ‫متاســفانه شــهرداری ان را فشــار بــر ایــن نهــاد‬ ‫خطــاب کــرده اســت‪.‬‬ ‫لطفــی تصریــح کــرد‪ :‬در قالــب قوانیــن مربــوط‬ ‫بــه امــور قراردادهــا بــرای تضمیــن اجــرای مفــاد‬ ‫هرگونــه قــرارداد اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‬ ‫و همچنیــن دولتــی ایــن مــوارد دیــده مــی شــود‬ ‫کــه در قــرارداد بــا شــهرداری هــم ایــن موضــوع‬ ‫مســتثنی نیســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای بررســی هــر چــه بهتــر نیــاز‬ ‫بــه نشســت و بررســی موضوعــات اســت کــه‬ ‫متاســفانه بــا توجــه بــه پیگیــری هــا ایــن موضــوع‬ ‫محقــق نشــده کــه بــه یکبــاره بــا نامــه شــهرداری‬ ‫در فضــای مجــازی نــه در اتوماســیون اداری روبــرو‬ ‫مــی شــویم نامــه ای کــه در روز جمعــه ‪ ۱۰‬دی مــاه‬ ‫تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫لطفــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا ارســال یــک نامــه اینکــه‬ ‫شــهرداری خــود را از هرگونــه اتفــاق مبــرا کنــد‪،‬‬ ‫امــکان پذیــر نیســت و بــرای تحویــل و تحــول‬ ‫نهایــی نیــاز اســت ســیر قانونــی طــی شــود کــه در‬ ‫صــورت عــدم تــوان شــهرداری در مدیریــت ایــن‬ ‫پــارک هــا بــرای حــال شــهروندان ایــن اداره کل‬ ‫برنامــه هایــی بــرای واگذاری به اشــخاص حقیقی‬ ‫و یــا حقوقــی برنامــه ریــزی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــهروندان گلســتانی امیدوارند با تعیین تکلیف‬ ‫ســریعتر مدیریــت پارک های جنگلی ناهــار خوران‬ ‫و النگــدره‪ ،‬شــاهد بــروز خــاء در رونــد مدیریــت‬ ‫رویشــگاه هــای ایــن منطقــه بــه عنــوان قلــب تپنده‬ ‫گــرگان و کارخانــه اکســیژن ســازی شــهر نباشــیم‪.‬‬ ‫هرگونــه تعلــل یــا تاخیــر در مدیریــت مطلــوب ایــن‬ ‫مناطــق جنگلــی خســارت بســیاری بــرای اهالــی‬ ‫گــرگان بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت هــر چنــد شــهردار و مدیــرکل‬ ‫منابــع طبیعــی هیــچ گونــه پاســخی بــه تماس هــای‬ ‫گرفتــه شــده از ســوی خبرنــگاران روزنامــه بــازار‬ ‫کســب و کار ندادنــد و مطالــب مذکــور از زبــان ایــن‬ ‫مدیریــت برگرفتــه شــده از خبرگــزاری ایرنــا اســت‬ ‫اعتبــارات تملــک دارائــی هــای ســرمایه ای اســتانی اســت واعتبــارات اختصــاص داده شــده بــرای اســتان‬ ‫گلســتان در حــدود ‪ ۲۱۷۲‬میلیــارد تومــان اســت کــه ســهم ‪ 3.1‬درصــدی از کل کشــور برخــوردار مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رشــد کل اعتبــارات عمرانــی وتملــک دارایــی اســتان ‪12.2‬درصــد نســبت بــه‬ ‫ســرجمع ســال قبــل افزایــش پیــدا کــرده و از ایــن لحــاظ رتبــه هفتــم را در بیــن اســتان های کشــور بــه‬ ‫خــودش اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫عابــدی تصریــح کــرد‪:‬از حیــث منابــع قابــل توزیــع در شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان در میــان‬ ‫اســتان های کشــور ‪ ،‬اســتان گلســتان رتبــه نخســت را از ان خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان گفــت‪ :‬در خصــوص اعتبــارات هزینــه ای بــا مقــدار ‪ ۸۳۹‬میلیــارد تومــان و رشــد‬ ‫‪23.8‬درصــدی رتبــه ‪ ۶‬کشــوری را از حیــث مقــدار رشــد کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان در ادامــه بــه چنــد شــاخص مهــم بودجــه‬ ‫اســتانی اشــاره کــرد و افــزود‪:‬در خصــوص بررســی الیحــه بودجه‪،‬مهمتریــن ویژگــی تــراز منابــع – مصــارف‬ ‫بودجــه اســت و تکلیــف اســتان گلســتان در کســب درامــدی عمومــی در حــدود ‪ ۲۱۸۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫اســت کــه نیــم درصــد درامدهــای عمومــی کشــور را شــامل مــی شــود کــه بعبــارت دیگر‪،‬یعنــی از اســتان‬ ‫گلســتان بــه انــدازه نیــم درصــد در کســب درامــد عمومــی کــه عمدتــا ً شــامل درامدهــای مالیاتــی مــی شــود‬ ‫دریافــت مــی گــردد‪.‬‬ صفحه 2 ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیــد کــرد‪ :‬کســبه‪ ،‬حقــوق بگیــران و فعــاالن اقتصــادی کــه بــه صــورت شــفاف‬ ‫و عادالنــه مالیــات می پردازنــد نگــران افزایــش درامدهــای مالیاتــی در الیحــه بودجــه ســال اینــده نباشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید احســان خانــدوزی» در حاشــیه مراســم رونمایــی از خدمــات‬ ‫ارزی بانــک ملــی اظهــار داشــت‪ :‬اســتراتژی و راهبــرد وزارت اقتصــاد فقــط بــر کاهــش فرارهــای مالیاتــی و شناســایی‬ ‫مودیانــی کــه تاکنــون شناســایی نشــده بودنــد و مالیــات خــود را نمی پرداختنــد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫نگران افزایش‬ ‫درامدهای‬ ‫مالیاتی نباشند‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی ‪1400‬‬ ‫موتورشویی و تمیز نگه‬ ‫داشتن اجزای زیر کاپوت‬ ‫خوب است یا بد؟‬ ‫تکرار یک امار اشتباه‬ ‫در سرشــماری بعدی (ســال ‪ )۱۳۹۵‬رقم ‪ ۳۳‬هزار ابادی‬ ‫خالــی از ســکنه‪ ،‬کمــی تغییــر کــرد امــا در مجمــوع‪ ،‬در‬ ‫اظهــار نظرهــا و گزارش­ هــای رســانه­ ای‪ ،‬بــه صــورت متغیــر‬ ‫بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬هــزار عنــوان می­ شــود؛ امــکان دارد کــه‬ ‫متصــور شــود کــه معــاون وقــت توســعه روســتایی‪ ،‬کــه‬ ‫در ابتــدای ســال ‪ ۹۴‬از انتصابــش توســط معــاون اول‬ ‫رئیــس دولــت یازدهــم یــک ســال می­ گذشــت‪ ،‬برداشــت‬ ‫اشــتباهی کــرد ­ه امــا ایــن «برداشــت» تــا ســال ‪ ۹۷‬هــم‬ ‫از ســوی او تکــرار می­ شــود و گاه بــه جــای ابــادی خالــی‬ ‫از ســکنه‪ ،‬از ‪ ۳۳‬هــزار «روســتا»ی خالــی از ســکنه‬ ‫می گویــد‬ ‫واقعیت‪ ،‬یا اشتباه‬ ‫سهوی ‪...‬؟‬ ‫مســئول وقــت «معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محــروم‬ ‫کشــور» اولیــن بــار ســال ‪ ۱۳۹۴‬بــود کــه امــاری دربــاره خالــی‬ ‫ شــدن ســکنه روســتاها و ابادی­ هــا ارائــه داد کــه منبــع صدهــا‬ ‫گــزارش‪ ،‬تحلیــل و میزگــرد تــا ســال­ ها بعــد بــرای رســانه ها شــد؛‬ ‫چــه از ســوی رســانه های دخلــی چــه فارســی­ زبان­ های خارجــی‪.‬‬ ‫رســانه­ ها از «‪ ۳۳‬هــزار روســتا و ابــادی» در دوم اردیبهشــت‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬خبــر دادنــد کــه کشــور طــی مــدت ‪ ۵۵‬ســال خالــی از‬ ‫ســکنه شــده اســت و در ایــن بیــن بــه نقــل از «ابوالفضــل‬ ‫رضــوی» معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور‬ ‫در ابتــدا رســانه ها نوشــتند‪ :‬کاری نبایــد کنیــم کــه کمــک بــه‬ ‫«تخلیــه» ســایر روســتاها شــود‪]۱[.‬‬ ‫ایــن خبــر دارای چنــان اهمیتــی بــود کــه از ســوی اکثــر رســانه ها‬ ‫و خبرگزاری­ هــای داخلــی کشــور و صداوســیما‪ ،‬بارهــا نقــل و‬ ‫حتــی منجــر بــه تهیــه ویــژه برنامه­ هایــی بــا حضــور نماینــده‬ ‫دولــت‪ ،‬مجلــس و کارشناســان شــد‪.‬‬ ‫خالــی از ســکنه شــدن ‪ ۳۳‬هــزار روســتا و ابــادی‪ ،‬بــه ظاهــر‬ ‫برداشــت شــده از نتایــج سرشــماری سراســری ســال ‪ ۱۳۹۰‬بــود‬ ‫کــه در قیــاس بــا ســال ‪( ۱۳۳۵‬نخســتین سرشــماری) تعــداد‬ ‫«ابادی»هــای خالــی از ســکنه کشــور بــا امــار ‪( ۱۳۹۰‬اخریــن‬ ‫سرشــماری تــا ان تاریــخ) به دســت امــده اســت؛ ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه مســئوالن «فعلــی» معاونــت روســتایی معتقدنــد بــا‬ ‫تغییــر تعریــف «ابــادی» در سرشــماری ها‪ ،‬برداشــت‪ ،‬اشــتباه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد‪ ،‬تعریــف ابــادی از سرشــماری ‪ ۱۳۹۰‬بــه‬ ‫بعــد این­گونــه تغییــر کــرده اســت‪« :‬ابــادی‪ ،‬محــدوده ای اســت‬ ‫واقــع در یــک دهســتان بــا محــدوده ثبتــی یــا عرفــی مســتقل و‬ ‫خــارج از محــدوده شــهرها یــا ابــادی دیگــر‪ ،‬کــه بــه دلیــل وجــود‬ ‫فعالیــت انســان در تمــام یــا بخشــی از ان‪ ،‬قابــل تشــخیص و‬ ‫معمــوال دارای نــام خاصــی اســت‪ .‬ابــادی یــک نقطــه جغرافیایــی‬ ‫محســوب می­ شــود و شــامل اراضــی کشــاورزی یــا غیرکشــاورزی‬ ‫و اماکــن محــل فعالیــت یــا ســکونت انســان اســت؛ ابــادی‬ ‫ممکــن اســت یــک ده‪ ،‬یــک مزرعــه‪ ،‬یــک مــکان‪ ،‬یــک معــدن و‬ ‫امثــال ان باشــد»‪.‬‬ ‫مســئوالن حاضــر در معاونــت توســعه روســتایی در ارتبــاط‬ ‫بــا تعریــف ابــادی اینگونــه می­ گویند‪،‬کــه یــک ابــادی امــکان‬ ‫دارد کــه یــک اتاقــک نگهبانــی‪ ،‬معــدن‪ ،‬پمــپ بنزیــن و یــا یــک‬ ‫مزرعــه در خــارج از شــهرها باشــد‪ ،‬و در سرشــماری جدیــد کــه‬ ‫بــا تعطیل­ شــدن فعالیــت‪ ،‬مــکان مــورد نظــر خالــی از ســکنه‬ ‫تلقــی شــده و در شــمار ابادی هــای خالــی از ســکنه قــرار گیــرد؛‬ ‫یــا تبدیــل بــه نقطــه فرعــی شــده باشــد؛ نقطــه­ ای کــه در تعریــف‬ ‫قبلــی‪ ،‬ابــادی بــوده امــا دیگــر خبــری از ان نیســت؛ بنابرایــن‬ ‫زمانــی کــه گفتــه می شــود حــدود ‪ ۶۴‬هــزار ابــادی دارای ســکنه‬ ‫در سرشــماری ســال‪،۹۰‬و حــدود ‪ ۳۳‬هــزار ابــادی خالــی از‬ ‫ســکنه شــمارش شــده‪،‬و در اینجــا الزامــا مفهومــش ابــادی بــا‬ ‫ذهنیــت مــا نیســت کــه ده­ هــا خانــواده ســاکن‪ ،‬مهاجــرت کــرده‬ ‫و اکنــون روســتا را خالــی از ســکنه کــرده باشــند‪.‬‬ ‫تکرار یک امار اشتباه‬ ‫در سرشــماری بعــدی (ســال ‪ )۱۳۹۵‬رقــم ‪ ۳۳‬هــزار ابــادی خالــی‬ ‫از ســکنه‪ ،‬کمــی تغییــر کــرد امــا در مجمــوع‪ ،‬در اظهــار نظرهــا و‬ ‫گزارش­ هــای رســانه­ ای‪ ،‬بــه صــورت متغیــر بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫عنــوان می­ شــود؛ امــکان دارد کــه متصــور شــود کــه معــاون وقــت‬ ‫توســعه روســتایی‪ ،‬کــه در ابتــدای ســال ‪ ۹۴‬از انتصابــش توســط‬ ‫معاون اول رئیس دولت یازدهم یک ســال می­ گذشــت‪ ،‬برداشــت‬ ‫اشــتباهی کــرد ­ه امــا ایــن «برداشــت» تــا ســال ‪ ۹۷‬هــم از ســوی او‬ ‫تکــرار می­ شــود و گاه بــه جــای ابــادی خالــی از ســکنه‪ ،‬از ‪ ۳۳‬هــزار‬ ‫«روســتا»ی خالــی از ســکنه می­ گویــد؛ ان­هــم در شــرایطی که برخی‬ ‫مدیــران ســابق ایــن معاونــت در دولــت یازدهــم‪ ،‬مدعی انــد بارهــا‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪459‬‬ ‫در جلسـه ها به او گفته­ اند که این تفســیر از امار درســت نیســت‬ ‫و بــا واقعیــت انطبــاق نــدارد و ‪....‬‬ ‫و امــا ایــن ماجــرا در ســکوت «مرکــز امــار ایــران»‪ ،‬ادامــه‬ ‫می­ یابــد و مــرداد ســال (‪ ،)۹۴‬مقــام یادشــده‪ ،‬محاســبه های‬ ‫جدیــدی وارد اظهارتــش می­ کنــد‪« :‬در کشــور حــدود ‪ ۳۳‬هــزار‬ ‫روســتا و ابــادی خالــی از ســکنه وجــود دارد کــه اگــر متوســط‬ ‫مســاحت روســتاهای خالــی از ســکنه را ‪ ۱۰۰‬هکتــار محاســبه‬ ‫کنیــم‪ ۳۳ ،‬میلیــون هکتــار زمیــن خالــی از ســکنه در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه همگــی انهــا قابلیــت کشــت دارنــد»! [‪]۲‬‬ ‫در برنامــه «تیتــر امشــب» شــبکه خبــر در ادامــه‪ ،‬مهرمــاه ‪،۹۴‬‬ ‫بــرای بررســی ایــن «فاجعــه» میزگــردی بــا عنــوان و زیرنویــس «چرا‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار روســتا خالــی از ســکنه شــد؟» تشــکیل می­ شــود کــه در‬ ‫ان‪ ،‬حاضــران همگــی رقــم یادشــده را تائیــد و دربــاره چرایــی ان‬ ‫اظهارنظــر می­ کننــد‪]۳[.‬‬ ‫بــه ســرعت در اینترنــت ویدئــوی ایــن برنامــه منتشــر می­ شــود‬ ‫و معــاون توســعه روســتایی‪ ،‬رئیــس وقــت کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و معــاون وقــت ســازمان دهیاری­ هــای‬ ‫وزارت کشــور‪ ،‬همگــی بــه گمانه­ زنــی دربــاره دالیــل و ریشــه­ های‬ ‫تخلیــه ایــن تعــداد روســتا می­ پردازنــد‪]۴[ .‬‬ ‫یــک اســتاد جمعیــت شناســی در ســال ‪ ،۹۶‬از ایــن امارهــا‬ ‫انتقــاد می کنــد‪]۵[.‬‬ ‫امــا تــا ســال ‪ ،۹۷‬معــاون توســعه روســتایی‪ ،‬معــاون امــور‬ ‫ســرمایه گذاری او و برخــی مقام هــای دیگــر نیــز ان را تکــرار‬ ‫می­ کننــد و گاه رقــم را باالتــر می­ برنــد؛ از جملــه‪:‬‬ ‫_ خرداد ‪ :۹۵‬در ‪ ۵۰‬ســال اخیر ‪ ۳۴‬هزار روســتا و ابادی کشــور‬ ‫خالــی از ســکنه شــده اســت (معــاون امــور ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی معاونــت توســعه روســتایی) [‪]۶‬‬ ‫_ خــرداد ‪ ۳۴ :۹۵‬هــزار روســتا در کشــور خالــی از ســکنه‬ ‫شــده اند‪ /‬ضــرورت بازنگــری در نظــام برنامه ریــزی کشــور بــرای‬ ‫توســعه روســتایی [‪]۷‬‬ ‫_ ابــان ‪ ۳۰ :۹۶‬هــزار روســتای کشــور فاقــد ســکنه اند‪( .‬معــاون‬ ‫عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کشــور) [‪]۸‬‬ ‫_ مهــر ‪ :۹۷‬روســتاهای خالــی از ســکنه ‪/‬تخلیــه ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫روســتا و ابــادی در کشــور (باشــگاه خبرنــگاران جــوان)[‪]۹‬‬ ‫_ مــرداد ‪ :۹۷‬از ســال ‪ ۱۳۳۵‬تــا کنــون ‪ ۳۳‬هــزار ســکونت گاه ‬ ‫روســتایی خالــی از ســکنه شده­ اســت (مدیــرکل دفتــر‬ ‫برنامه ریــزی و مدیریــت توســعه روســتایی ســازمان شــهرداری ها‬ ‫و دهیاری­ هــای کشــور) [‪]۱۰‬‬ ‫معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور در دولــت‬ ‫یازدهــم و ابتــدای دولــت دوازدهــم‪ ،‬مردادمــاه ‪ ۹۷‬همچنــان بــه‬ ‫ادعــای خــود پافشــاری می­ کنــد‪ ،‬معتقــد اســت نزدیــک بــه ‪۳۳‬‬ ‫هــزار روســتا و ابــادی خالــی از ســکنه شــده و دلیــل ان­ را ســالم­ ‬ ‫نبــودن و مرکزگــرا بــودن نظــام برنامه­ ریــزی کشــور می­ دانــد‪.‬‬ ‫ایــن تلقــی امــا‪ ،‬همچنــان پایــدار می­ مانــد؛ حتــی در‬ ‫خــرداد ســال‪«،۹۸‬مهدی جمالی نژاد»رئیــس وقــت ســازمان‬ ‫شــهرداری ها و دهیاری ­هــا گفتــه بــود‪« :‬امــروزه شــاهد خالــی‬ ‫ شــدن روســتاها از ســکنه هســتیم و متاســفانه روســتاهایی‬ ‫کــه بــرای توســعه زیرســاخت ها و راه هــای انهــا زحمــت کشــیده‬ ‫شــده بــود‪ ،‬خالــی شده­ اســت»‪]۱۱[.‬‬ ‫امــا ســرانجام حــدود یکســال بعــد پــس از انتشــار صدهــا خبــر‬ ‫و گــزارش و تحلیــل در مهرمــاه ‪« ،۹۸‬محمــد امیــد» معــاون‬ ‫جدیــد توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور‪ ،‬بــه شــبکه‬ ‫خبــر اعــام می کنــد‪« :‬امــار روســتاهای خالــی از ســکنه حــدود‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار تــا ‪ ۱۳‬هــزار اســت و رقــم ‪ ۳۵‬هــزار درســت و دقیــق‬ ‫نیســت»؛ زیــرا همــه ابادی­ هــا‪« ،‬روســتا» نیســتند‪]۱۲[ .‬‬ ‫و در نهایــت چهــارم دی مــاه امســال‪« ،‬نعمت­ اللــه رضایــی»‬ ‫معــاون برنامه ریــزی معاونــت توســعه روســتایی در یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونــی می­ گویــد‪« :‬اینکــه عنــوان می شــود ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫روســتای خالــی از ســکنه در کشــور وجــود دارد‪ ،‬اشــتباه اســت‪،‬‬ ‫بلکــه محــل فعالیــت خالــی از ســکنه داریــم»‪.‬‬ ‫از انجــا کــه نتیجــه طبیعــی خالی­ شــدن روســتاها و ابادی­ هــا‪،‬‬ ‫مهاجرت ســاکنان به شــهر اســت‪ ،‬درباره میزان مهاجرت «روســتا‬ ‫بــه شــهر» نیــز همیــن ماجــرا تکــرار شــده؛ یعنــی اگرچــه معــاون‬ ‫اســبق توســعه روســتایی کشــور می­ گویــد «امــروز جمعیــت مهاجر‬ ‫در شــهرها افزایــش یافتــه و تبعــات فراوانــی را بــا خــود بــه همــراه‬ ‫داشــته اســت» و حتــی بــرای جــدی نشــان­ دادن هشــدارهای خــود‬ ‫دربــاره مهاجــرت‪ ،‬مدعــی می­ شــود‪ ۶۰« :‬درصــد کارتــن خواب­ هــای‬ ‫تهــران‪ ،‬روســتایی هســتند؛ ایــن در حالی­ســت کــه روســتاها ثــروت‬ ‫فیزیکــی و مالــی فراوانــی داشــته­ اند کــه امــروزه تعطیــل شــده و یــا‬ ‫معطــل مانده­ انــد»‪]۱۳[.‬‬ ‫در فاصلــه ســال ‪ ۱۳۸۵‬تــا ‪ ۱۳۹۵‬امــار مهاجــرت از روســتا بــه‬ ‫شــهر دقیــق نیســت‪ ،‬و پــس از کســر میــزان دو مهاجــرت (شــهر بــه‬ ‫روســتا و روســتا بــه شــهر)‪ ،‬بــه عــددی نزدیــک بــه صفــر (‪ ۸۲۰‬نفــر)‬ ‫می رســیم‪.‬در همیــن ارتبــاط یکــی از مســئوالن معاونــت روســتایی‬ ‫در دولــت ســیزدهم بــه ایرناپــاس می گویــد‪ :‬امــار مهاجــرت از‬ ‫روســتا بــه شــهر دقیــق نبــوده و در فاصلــه ‪ ۱۳۸۵‬تــا ‪ ،۱۳۹۵‬بعــد‬ ‫از کســر میــزان دو مهاجــرت (شــهر بــه روســتا و روســتا بــه شــهر)‪،‬‬ ‫بــه عــددی نزدیــک بــه صفــر (‪ ۸۲۰‬نفــر) می رســد و مهاجــرت در‬ ‫ســال های اخیــر بــه نقطــه تعــادل رســیده اســت؛ عمــده علــل‬ ‫کاهــش جمعیــت روســتا در سرشــماری­ ها‪ ،‬به دلیــل تبدیل­ شــدن‬ ‫روســتا بــه شــهر در تقســیمات کشــوری بــود ­ه نــه مهاجــرت‪.‬‬ ‫بــه هرحــال دربــاره واقعیــت مهاجــرت و تخلیــه هــزاران روســتای‬ ‫کشــور‪ ،‬ســه فرضیــه مطــرح اســت‪:‬‬ ‫الــف_ اگــر انطــور کــه معــاون اســبق توســعه روســتایی کشــور‬ ‫گفته درســت باشــد‪ ،‬مهاجرت زیادی رخ داده و ‪ ۳۳‬هزار روســتا و‬ ‫ابــادی پیــش از ایــن فعــال‪ ،‬خالــی از ســکنه شــده‪ ،‬نتیجــه منطقــی‬ ‫ایــن اســت کــه میلیاردهــا تومــان ســرمایه­ گذاری در ‪ ۴۳‬ســال‬ ‫اخیــر بــرای بهبــود زندگــی در روســتاها نتیجه­ بخــش نبــوده و ادامــه‬ ‫اینگونــه سیاســت­ ها بــرای نجــات روســتاهای کشــور‪ ،‬توجیه نــدارد‪.‬‬ ‫بــه قــول مســئوالن ســابق ســازمان شــهرداری ها و دهیاری­ هــا‪،‬‬ ‫«متاســفانه روســتاهایی کــه بــرای توســعه زیرســاخت ها و راه های‬ ‫انهــا زحمــت کشــیده شــده بــود‪ ،‬خالــی شــده اند»‪.‬‬ ‫ب_ اگــر برداشــت و تفســیر معــاون اســبق توســعه روســتایی‬ ‫کشــور‪ ،‬یــک اشــتباه ســهوی بــوده باشــد‪ ،‬ایــن پرســش مطــرح‬ ‫می­ شــود کــه چــرا کارشناســان ایــن نهــاد‪ ،‬بــه طــور جــد‪ ،‬مانــع از‬ ‫انتشــار و بســط ایــن گــزاره نادرســت و عجیــب نشــدند و انبوهــی‬ ‫از تولیــدات رســانه ای در ‪ ۷‬ســال گذشــته‪ ،‬باعــث بی­ نتیجــه‬ ‫نشــان دادن تالش­ هــای چنــد دهــه­ ای بــرای توســعه روســتا و‬ ‫ابــادی در کشــور شــد؟‬ ‫چــرا مســئوالن وقــت مرکــز امــار ایــران بــه عنــوان متولــی اصلــی‬ ‫احصــا و تفســیر امــار در کشــور‪ ،‬در جهــت تنویــر افکارعمومــی‬ ‫عمــل نکردنــد و از گســترش ایــن گــزاره اشــتباه کــه ‪ ۳۳‬هــزار‬ ‫روســتا در کشــور خالــی شــده­ اند‪ ،‬جلوگیــری نکردنــد یــا اگــر‬ ‫کردنــد‪ ،‬نتیجــه بخــش نبــوده اســت؟‬ ‫ج_ برخــی تحلیل­ هــا از تــاش زیرکانــه معــاون توســعه‬ ‫روســتایی در دولــت یازدهــم (و اوایــل دولــت دواردهــم) حکایــت‬ ‫دارد تــا از طریــق ســیاه­ نمایی عامدانــه‪ ،‬امــار خالی­ شــدن‬ ‫روســتاها را به گونــه­ ای جلــوه دهــد کــه بتوانــد بــرای معاونــت‬ ‫و پروژه هــای مربوطــه‪ ،‬بودجه­ هــای ســاالنه و ویــژه (ماننــد‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیــارد دالر از صنــدوق ذخیــره ارزی) بگیــرد و بــا یــک کار‬ ‫رســانه­ ای گســترده‪ ،‬بــه دنبــال اهــداف دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫عمــده علــل کاهــش جمعیت روســتا در سرشــماری ها‪ ،‬به دلیل‬ ‫تبدیل­ شــدن روســتا بــه شــهر در تقســیمات کشــوری بــود ­ه نــه‬ ‫مهاجرت‪.‬بــه ­هــر حــال‪ ،‬ایرناپــاس بــر اســاس مالحظه هــای‬ ‫حرفــه­ ای‪ ،‬امادگــی ارائــه توضیحــات مســئوالنی اســت کــه در‬ ‫گــزارش نــام یــا مسئولیت­شــان اشــاره شــده و بــا وجــود برخــی‬ ‫شــواهد‪ ،‬تــا روشن­ شــدن موضــوع‪ ،‬از گمانه زنــی بیشــتر‬ ‫خــودداری می کنــد؛ امــا در هــر صــورت‪ ،‬یــک جســت وجوی‬ ‫ســاده در فضــای مجــازی نشــان می­ دهــد‪ ،‬ذهنیــت غالــب‬ ‫دربــاره روســتاهای کشــور‪ ،‬بــه انــدازه کافــی ســیاه شــده اســت!‬ ‫ایــن ســیاهی و اشــفتگی چــه بــه اشــتباه و چــه عامدانــه تصویــر‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬پرسـش های مهمــی را مطــرح می کنــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تکلیــف انحــراف مســیر و اختصــاص میلیاردهــا تومــان بودجــه­‬ ‫ ای کــه در نتیجــه ســیاه­ نمایی وضــع روســتاها در ‪ ۷‬ســال گذشــته‬ ‫جــذب شــده چیســت و در چــه مســیری مصــرف شــده اســت؟‬ ‫‪ .۲‬نهادهــای نظارتــی چــه وظیفــه­ ای دربــاره ایــن اشــتباه یــا‬ ‫ســیاه­ نمایی اشــکار و بازتــاب ان در رســانه­ های داخــل و خــارج‬ ‫داشــته­ اند و دارنــد؟‬ ‫‪ .۳‬مقصــر ناامیدســازی و ترســیم نمایــی منفــی از چهــره نظــام‬ ‫و انقــاب بــرای میلیون­ هــا نفــری کــه در ایــن ســال­ ها‪ ،‬امــاج‬ ‫ایــن امارســازی بوده­ انــد کیســت؟‬ ‫‪ .۴‬در شــرایطی کــه کشــور بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه امیــد‪،‬‬ ‫نشــاط و ســرزندگی نیــاز دارد‪ ،‬کــدام عقــل ســلیم و وجــدان بیــداری‬ ‫می­ توانــد مجــوز ایــن حــد از تحریــف واقعیــت و ناکارامــد نشــان­‬ ‫ دادن نظــام را دهــد؟‬ ‫‪ ۴۳ .۵‬ســال تــاش و مجاهدتــی کــه هــزاران جهادگــر شــهری‬ ‫و روســتایی بــرای این­ همــه اب­ رســانی‪ ،‬برق­ رســانی و راه­ ســازی‬ ‫و ‪...‬بــرای هــزاران روســتا کرده­ انــد‪ ،‬چــه می­ شــود؟‬ ‫‪ .۶‬ایــا مدیــری بــا تفســیرها و نیــات پیــدا و پنهــان مختلــف‪،‬‬ ‫حتــی اگــر بــه فــرض بــرای خیررســاندن بــه روســتائیان باشــد‪،‬‬ ‫حــق دارد همــه تالش­ هــای چهــار دهــه­ ای کشــور را بی­ نتیجــه‬ ‫و اوضــاع مهاجــرت را این­گونــه ســیاه و بحرانــی نشــان دهــد؟‬ ‫‪ .۷‬از همــه مهتــر این­کــه‪ ،‬تکلیــف دیگــر امارهــا و داده­ هــای موجود‬ ‫در حوزه­ هــای مهمــی همچــون صنعــت و کشــاورزی تــا خدمــات و‬ ‫بهداشــت و‪ ...‬چیســت؟ چــه نهــادی مســئولیت صیانــت از انتشــار‬ ‫درســت و بــراورد دقیــق ان را برعهــده دارد و بــا چــه اطمینانــی‬ ‫می تــوان گفــت چنیــن تحریف هایــی در گذشــته رخ نــداده باشــد؟‬ ‫‪ .۸‬و در نهایــت اینکــه ایــا تاکیــد اخیــر رئیس جمهــوری نیــز دربــاره‬ ‫ســاماندهی ســود تســهیالت بانکی و «اکتفا نکردن به گزارش و امار‬ ‫خــود بانک­ هــا»‪ ،‬در راســتای درس ـت ازمایی امارهــای قبلــی اســت؟‬ ‫ جــواب ‪ :‬بســیاری عقیــده دارنــد انچــه کــه دیــده نمی شــود‬‫ضــرری بــه حــال مــا نخواهــد داشــت و هرگــز خودشــان را‬ ‫بــه زحمــت نمی اندازنــد کــه موتــور اتومبیــل و محفظــه زیــر‬ ‫کاپــوت را تمیــز کننــد‪.‬‬ ‫البتــه درســت اســت کســانی کــه اتومبیــل خــود را میخواهنــد‬ ‫بفروشــند یــا بــه نمایــش بگذارنــد یــا ادمهــای وسواســی‬ ‫همــواره موتــور اتومبیــل خــود را تمیــز نگــه می دارنــد اما دالیل‬ ‫عملی تــری هــم بــرای پاکیــزه نگــه داشــتن ایــن ناحیــه و حذف‬ ‫گریــس‪ ،‬روغــن‪ ،‬بنزیــن و گــرد و غبــار از ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫ روغنــی کــه در بــدن ســیلندر گــرم شــده در کارتــر بایــد‬‫خنــک شــود تــا هنــگام بازگشــت بــه موتــور بتوانــد نقــش‬ ‫خنــک کنندگــی خــود را اجــرا کنــد‪ .‬کارتــر از طریــق تمــاس بــا‬ ‫هوایــی کــه در هنــگام حرکــت اتومبیــل زیــر ان جریــان دارد‬ ‫خنــک می کنــد‪.‬‬ ‫بخــش از گرمــای موتــور و نیــز ســایر اجــزای فلــزی زیــر کاپوت‬ ‫نیــز از طریــق تمــاس بدنــه انهــا بــا هــوا دفــع می شــود‪ .‬اگــر‬ ‫الی ـه ای از روغــن و گریــس و گــرد و غبــار و حشــرات بیجــان‬ ‫و احتمــاال هــزار و یــک جــور اشــغال دیگــر روی بدنــه موتــور‬ ‫و وســایل دیگــر را پوشــانده باشــد‪ ،‬مبادلــه گرمــا بیــن ســطح‬ ‫ایــن وســایل و هــوا وجــود نــدارد و در حقیقــت موتــور گــرم‬ ‫می مانــد‪ .‬موتــور گــرم قــدرت کافــی نــدارد و در حقیقــت‬ ‫بخــش عمــده بنزیــن مصرفــی را بــه گرمــا تبدیــل می کنــد و‬ ‫شــما بــرای طــی مســافت ثابــت بایــد مقــدار بیشــتری بنزیــن‬ ‫مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫نگهداری از اتومبیل‬ ‫با چهار چک فنی خودرو‬ ‫ شــما بــرای مراقبــت ونگهــداری نیــازی نداریــد یــک مکانیــک‬‫یــا کارشــناس فنــی باشــید‪ ،‬فقــط بــه مســائل اگاه باشــید وبــا‬ ‫داشــتن یــک برنامــه مراقبــت ونگهــداری منظــم‪ ،‬از ایمنــی‬ ‫وطــول عمــر خــودروی خــود اطمینــان حاصــل نمائیــد‪.‬‬ ‫ روغــن موتــور کنتــرل گردد‪.‬پــس از خامــوش کــردن موتــور‬‫بــه مــدت نیــم ســاعت و قــرار دادن خــودرو در جــای همــوار‬ ‫بــرای تــه نشــین شــدن روغــن موتــور‪ ،‬گیــج روغــن را بیــرون‬ ‫اورده و روغــن کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫ اب رادیاتــور کنتــرل گــردد‪ .‬چنانچــه فن روشــن نگــردد‪ ،‬اب‬‫رادیاتــور جــوش می ایــد و اگــر فــن روشــن شــود و درجــه گیــج‬ ‫اب بــاال بــرود امــکان اب نداشــتن رادیاتــور‪ ،‬ابریــزی‪ ،‬هــوا‬ ‫گرفتگــی سیســتم ابرســانی‪ ،‬پارگــی تســمه دینــام و واتر پمپ‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ روغــن ترمــز و کالج کنتــرل گــردد‪ .‬یکــی از اساســی تریــن‬‫علــت خالــی شــدن ترمــز در زیــر پــا روغــن ریــزی در درون‬ ‫چرخ هــا می باشــد کــه در صــورت کنترل هــای بــه موقــع روغــن‬ ‫ترمــز خــودرو امــکان بــه وجــود امــدن خطــر از میــان م ـی رود‪.‬‬ ‫ اب باطــری کنتــرل گــردد‪ .‬باطــری خــودرو یکــی از‬‫دســتگاه های مهــم سیســتم برق رســانی خــودرو می باشــد و‬ ‫چنانچه باطری خودور از نوع اســیدی باشــد همواره بایســتی‬ ‫ســطح اب باطــری کنتــرل گــردد و در صــورت کاهــش ســطح‬ ‫اب باطــری اب مقطــر افــزوده گــردد‪.‬‬ ‫اب جایگزین‬ ‫ندارد‪،‬‬ ‫در مصرف ان‬ ‫دقت کنیم‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪459‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫اجرا کشت قراردادی گندم‬ ‫در ‪ ۳۰‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی استان‬ ‫افت ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫هنرجویان ورزشی گلستان‬ ‫گــروه اســتان ها‪ -‬محمــد صالحــی‪ :‬حــدود دو ســال از‬ ‫اغــاز شــیوع ویــروس کرونــا می گــذرد و بــا گذشــت ایــن‬ ‫مــدت طوالنــی همچنــان زندگــی روزمــره مــا تحــت تاثیــر‬ ‫ان قــرار دارد‪ .‬شــیوع کرونــا خســارات زیــادی بــه اقتصــاد‬ ‫و کســب و کارهــا وارد کــرده کــه حتــی بــا بهتــر شــدن‬ ‫وضعیــت همچنــان شــاهد عواقــب ان هســتیم‪.‬‬ ‫کرونــا تاثیــر منفــی بســیار زیــادی در ورزش داشــت تــا‬ ‫جایــی کــه بســیاری از رقابت هــای مهــم از جمله المپیک‬ ‫و یــورو بــه تعویــق افتــاد و حتــی ورزش بــرای مدتــی بــه‬ ‫طــور کامــل تعطیــل شــده بــود‪ .‬ایــن تعطیلی هــا لطمــه‬ ‫زیــادی بــه اقتصــاد در حــوزه ورزش وارد کــرد و تاثیــرات‬ ‫منفــی ان در کشــورمان هــم بــه وضــوح دیــده می شــود‪.‬‬ ‫امــا یکــی از بخش هایــی کــه از ابتــدای شــیوع کرونــا تــا‬ ‫کنــون بــا اســیب بســیاری از لحــاظ اقتصــادی روبــرو بوده‬ ‫باشــگاه های ورزشــی هســتند کــه بیشــترین تعطیلی هــا‬ ‫را در این دوران داشــتند‪ .‬باشــگاه های ورزشــی از ابتدای‬ ‫شــیوع کرونــا بــه عنــوان یکــی از پرخطرترین اماکــن برای‬ ‫انتقــال ویــروس کرونــا شــناخته می شــدند و ریــزش‬ ‫مشــتری و افزایــش اجــاره بهــا حتــی موجــب تعطیلــی‬ ‫برخــی از باشــگاه ها شــد‪.‬‬ ‫«علــی نــوری» یکــی از باشــگاه داران و کارشناســان‬ ‫گفت‪:‬بــه جــرات می توانــم بگویــم تعــداد هنرجوهــای مــا‬ ‫در دوران کرونــا بــه یــک چهــارم تــا یــک پنجــم کاهــش‬ ‫یافتــه بــه طــوری کــه قبــل از کرونــا در یــک ســانس‬ ‫‪ ۳۰‬نفــر و در دوران کرونــا فقــط پنــج نفــر بــه باشــگاه‬ ‫می امدنــد و ایــن ریــزش هنرجــو در ورزش هــای‬ ‫گروهــی ماننــد مــا شــدت بیشــتری داشــته اســت‪ .‬در‬ ‫باشــگاه های بدنســازی اســیب کمتــر بــود زیــرا بســیاری‬ ‫از افــراد قوانیــن را رعایــت نکــرده و تمرینــات خــود را در‬ ‫باشــگاه های بدنســازی پیگیــری می کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬اجــاره بهــا چندیــن برابــر شــده در حالــی‬ ‫کــه تعــداد هنرجوهــا کاهــش یافتــه اســت و بــا یــک‬ ‫حســاب و کتــاب ســاده می تــوان پــی بــرد کــه چه اســیبی‬ ‫بــه باشــگاه های ورزشــی وارد شــده زیــرا درامدهــا بســیار‬ ‫کمتــر و هزینه هــا بســیار بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫باشــگاه های ورزشــی از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون‬ ‫مــدت زیــادی تعطیــل بودنــد و حتــی در زمــان فعالیــت‬ ‫هــم ســخت گیری هــا بســیار زیــاد بــود؛ ماننــد پذیــرش‬ ‫فقــط هفــت نفــر بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬متــر‪ .‬ایــن اتفــاق‬ ‫در حالــی افتــاد کــه حتــی ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫در دوران کرونــا هــم تاکیــد ویــژه ای بــر فعالیــت بدنــی‬ ‫داشــت امــا در کشــورمان فعالیــت بدنــی را تعطیــل‬ ‫کردنــد کــه موجــب اســیب اقتصــادی بــه باشــگاه های‬ ‫ورزشــی شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از باشــگاه های ورزشــی هم در دوران کرونا به‬ ‫کار خــود پایــان دادند‪.‬‬ ‫بــرای مثــال در همیــن شــهر گــرگان ‪ ۶‬یــا هفــت باشــگاه‬ ‫بــه دلیــل مشــکالت مالــی مجبــور بــه تعطیلــی دائمــی‬ ‫شــدند و اختــاف ســلیقه در نــگاه مســئوالن تصمیــم‬ ‫ســاز موجــب اســیب بــه باشــگاه های ورزشــی شــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر ایشــان در ایــن خصــوص شــرایط بــرای‬ ‫اســتخرها هــم بســیار ســخت بود‪،‬دقیقــا ًهمیــن طــور‬ ‫اســت‪ ،‬اســتخرها اســیب بســیار بیشــتری دیدنــد و ایــن‬ ‫اســیب همچنــان ادامــه دارد‪ .‬بنــده اســتخردار بــودم امــا‬ ‫بــه دلیــل تعطیلی هــای مــداوم اســتخر را تحویــل دادم و‬ ‫‪ ۳۵‬نفــر بیــکار شــدند‪.‬‬ ‫او درپایــان اظهــار داشت‪:‬خوشــبختانه شــرایط بــرای‬ ‫باشــگاه ها کمــی بهتــر شــده و در حــال بازگشــت بــه دوران‬ ‫قبــل از کرونــا هســتیم؛ البتــه امیدواریــم ســویه امیکــرون‬ ‫موجــب پیــک ششــم و قرنطینــه مجــدد نشــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت‪ :‬در ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان در ســال‬ ‫زراعــی جــاری ایــن اداره کل از کشــت قــراردادی گنــدم بــا هــدف رونــق تولیــد حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫ســیدخالق ســجادی در ایــن خصــوص در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه ازای هــر هکتــار زیــر کشــت در ایــن طــرح گنــدم کار‪ ،‬عــاوه بــر دریافــت کــود پایــه موردنیــاز از‬ ‫پوشــش بیمــه محصــوالت کشــاورزی تــا ‪ ۳۰‬میلیــون ریــال برخــوردار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــه نــوع بازپرداخــت تســهیالت ارائــه شــده بــه گندمــکاران طــرف قــرارداد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫عدم مراجعه ‪ ۳۵‬هزار خانوار‬ ‫گلستانی برای تزریق واکسن کرونا‬ ‫کاهش ‪ ۳۵‬درصد بارندگی‬ ‫در گلستان‬ ‫بیمارستان صیاد گرگان پذیرای‬ ‫بیماران است‬ ‫ربیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت هنــوز حــدود ‪۳۵‬‬ ‫هــزار خانــوار واجــد شــرایط بــا وجــود اســتقبال فــراوان اهالــی ایــن‬ ‫اســتان از تزریــق واکســن کرونــا بــرای ایمنــی برابــر ایــن ویــروس‬ ‫تصمیــم نگرفته انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار دکتــر عبدالرضــا فاضــل در‬ ‫ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تاکنــون یــک میلیــون و ‪ ۳۳۰‬هــزار نفــر در گلســتان معــادل ‪۹۲.۲‬‬ ‫درصــد دُز اول‪ 77.4 ،‬درصــد دُز دوم و ‪ 11‬درصــد دُز ســوم ایــن‬ ‫واکســن را در اســتان تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه در حــال حاضــر رنــگ همــه شــهرهای گلســتان از‬ ‫شــیوع کرونــا ابــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مراکــز درمانــی اســتان در حــال حاضــر ‪ ۱۸۸‬بیمــار‬ ‫کرونایــی بســتری انــد کــه‪ ۵۰‬نفــر کمتــر از امــار هفتــه گذشــته اســت‪.‬‬ ‫فاضــل گفــت‪ :‬از مجمــوع مبتالیــان بســتری ‪ ۴۱‬نفــر در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه بســتری هســتند و حــال ‪ ۱۲‬نفــر انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬میــزان رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در‬ ‫گلســتان ‪ ۷۰‬درصــد اســت کــه بــرای در امــان مانــدن از ســویه هــای‬ ‫جدیــد بایــد بــه ‪ ۸۵‬درصــد افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهارکــرد‪ :‬میانگیــن بــارش گلســتان از‬ ‫ابتــدای ســال زراعــی جــاری تاکنــون ‪ ۱۰۱.۴‬میلــی متــر بــوده کــه‬ ‫نســبت بــه بــارش بلندمــدت ‪ ۳۱‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان افــزود‪ :‬میانگیــن بارندگــی از‬ ‫اول دی مــاه تاکنــون هــم نســبت بــه امــار بلندمــدت ‪ ۱۲.۹‬میلــی‬ ‫متــر بــوده و ‪ ۳۵‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش بینی هــای فصلــی میــزان بــارش‬ ‫طــی ماه هــای بهمــن و اســفند در حــد نرمــال و میانگیــن دمــا‬ ‫بــرای بهمــن و اســفند مــاه ‪ ۰.۵‬درجــه نســبت بــه نرمــال کاهــش‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه داداشــی‬ ‫میانگیــن دما از ابتدای‬ ‫دی مــاه تاکنــون‬ ‫‪ ۸.۷‬درجــه بــود کــه‬ ‫نســبت بــه میانگیــن‬ ‫بلندمــدت یــک درجــه‬ ‫افزایش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مرکــز انژیوگرافــی بیمارســتان کردکــوی از روز شــنبه تعطیــل‬ ‫شــده و بیمــاران ســرگردان شــده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در خصــوص تعطیلی‬ ‫ایــن مرکــز اظهــار کــرد‪ :‬فاصلــه زمانــی بیــن ورود دســتگاه‬ ‫انژیوگرافــی و نصــب ان در بیمارســتان کردکــوی قابــل پیــش‬ ‫بینــی بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ســه ســال پیــش یــک دســتگاه‬ ‫انژیوگرافــی بــه اســم کردکــوی وارد گلســتان شــده و برخــی‬ ‫کارشــکنی هــای انجــام شــد کــه ایــن دســتگاه در ایــن‬ ‫بیمارســتان راه انــدازی نشــود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــای زیــاد مجــوز نصــب‬ ‫دســتگاه گرفتــه شــده و هزینــه ان پرداخــت شــده اســت و بیــن‬ ‫وارد شــدن دســتگاه و نصــب ان فاصلــه زمانــی ســه الــی ‪۶‬‬ ‫ماهــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا زمــان نصــب ان دســتگاه‪ ،‬بیمارســتان صیــاد‬ ‫شــیرازی بــه بیمــاران خدمــت رســانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــه دلیــل اتمــام قــرارداد شــرکت فعلــی و عــدم‬ ‫تمدیــد ان‪ ،‬مرکــز فعلــی انژیوگرافــی تعطیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ف‪‎‬برابر رای اصالحی شماره ‪140060312005003741‬مورخ ‪ 1400.09.08‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی ازمالک اقای علی اکبر عاشوری شیخی تصرفات‏مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 13991144120050000457‬تقاضای اقای نصراله رنجبریان به شماره شناسنامه ‪ 16‬و کد ملی‬ ‫‏‏‪ 4591660461‬صادره ازشاهرود فرزند رمضان در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده به مساحت‏‏‪ 161‬متر مربع مفروز و مجزاشده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪ ،‬خیابان ایت کوچه شقایق ‪ ، 24‬بخش ‪ 6‬حوزه‏ثبت علی اباد‬ ‫به استناد مجوز شماره ‪ 1400-1607‬شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمال) تائید گردید‪ .‬مراتب‏دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند‏مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده‏به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع‏ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪182 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.04:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.10.20 :‬‏‪‎‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۳۷۲۷‬مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۹/۶‬هئیــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد سلســله ابــادی از مالــک بانــو گوهــر معــززی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۰۱۵۰‬تقاضای‬ ‫اقــای محمدحســن قاســمی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۷۰‬کــد ملــی ‪۲۲۶۹۳۷۳۳۹۱‬ســال را از علی ابــاد فرزنــد محمداســمعیل در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث و بنــا شــده بــه مســاحت ‪۲۷۱.۸۰‬مترمربــع مفــروض‬ ‫و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -۳۳‬اصلــی واقــع در علی ابادکتــول‪ ،‬دهنــه زریــن گل ‪،‬روســتای افــرا تختــه ‪-‬ده پاییــن افــرا ‪ ،۱۸‬بخــش ‪ ۶‬حــوزه ثبــت علی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــما‪۱۴۰۰.۱۳۲۶‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۸۹/۲۲‬اداره منابــع طبیعــی و اب خیــز‬ ‫داری علــی ابادکتــول و مجــوز شــماره ‪ ۳۷.۱۶.۱۹۸۶‬مورخ‪۱۴۰۰/۰۸/۱۱‬بنیــاد مســکن علی ابــاد تاییــد گردیــد‪ .‬مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور‬ ‫ســند مالکیــت و متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۱۸۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۰۴:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰:‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر‬ ‫رای شــماره‪ 1400/10/02 – 1400 – 4059‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره‪ 1399-488‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات‬ ‫مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین علــی ابــادی فرزنــد ادینــه محمــد بشــماره شناســنامه‪30799‬صادره از بجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪249.59‬متــر مربــع از پــاک ‪ 109‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قریــه عزیزبخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی محمــد عزیــزی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه ‏فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/10/20 :‬‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10/05 :‬‬ ‫‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کشــاورزان در هنــگام تحویــل محصــول زراعــی خــود بــه مراکــز خریــد تضمینــی تســهیالت دریافتــی‬ ‫را پرداخــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ســجادی ادامــه داد‪ :‬در حمایــت از کشــاورزان منطقــه و رونــق تولیــد کشــت قــراردادی گنــدم طــرح‬ ‫بســیار خوبــی اســت امــا ایــن برنامــه بایــد قبــل از شــروع کشــت محصــول مــورد اجــرا قــرار گیــرد تــا‬ ‫از مزایــای ان بهــره بــرداران بیشــتری برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫کشــت قــراردادی گنــدم بــرای اولیــن بــار در ‪ ۲۵۰‬هــزار هکتــار بــه صــورت ازمایشــی در اســتان هــای‬ ‫کشــور از جملــه گلســتان بــرای حمایــت از کشــاورزان و رونــق تولیــد در ســال زراعــی جــاری بــه اجــرا‬ ‫در امــد‪.‬‬ ‫در خصــوص اهمیــت ایــن طــرح علــی قلــی ایمانــی رئیــس بنیــاد توانمندســازی گندمــکاران ایــران‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬گندمــکار مــی توانــد در صــورت اســتفاده از ایــن طــرح و مســاعد بــودن شــرایط اقلیمــی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬تــن افزایــش تولیــد در واحــد ســطح داشــته باشــد کــه بــا تعییــن قیمــت تضمینــی ‪ ۷۵‬هــزار‬ ‫ریالــی بــرای خریــد هــر کیلوگــرم گنــدم توســط دولــت‪ ۱۵۰ ،‬میلیــون ریــال افزایــش درامــد نصیــب‬ ‫کشــاورزان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار در اســتان گلســتان از اراضــی کشــاورزی بــه کشــت گنــدم‬ ‫اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫رتبــه دوم ایــران را از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬اســتان گلســتان بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت کــه ایــن در صورتــی اســت کــه مســاحت ان نســبت بــه اســتان های دارای پتانســیل‬ ‫کشــاورزی همچــون فــارس و خوزســتان بســیار کمتــر اســت مضــاف بــر اینکــه برخــی کارشناســان در‬ ‫بحــث کیفیــت معتقدنــد کــه گنــدم گلســتان مقــام اول کشــور را دارد چــرا کــه گلوتــن موجــود در‬ ‫محصــول ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب‬ ‫می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫امیکرون در کمین است‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول پرونــده ‪9700142‬‏ بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9700142‬ششــدانگ یــک واحــد خدماتــی بــه مســاحت ‪ 191.25‬متــر مربــع (یکصــد و نــود و یــک متــرو‏بیســت و پنــج دســی متــر مربــع )‬ ‫کــه دو متــر و هفتــاد دســی متــر مربــع ان بالکــن اســت واقــع در طبقــه ســوم دارای پــاک ‪( 3820‬ســه هــزار‏و هشــتصد و بیســت ) فرعــی از ‪( 29‬بیســت ونــه ) اصلــی بخــش شــش ثبــت علــی ابــاد کتــول کــه بــا شــماره دفتــر‬ ‫الکترونیکــی‏‏‪ 139420312005003302‬در صفحــه ‪ 260‬دفتــر جلــد ‪ 208‬ذیــل شــماره ‪ 28435‬بنــام شــرکت رام پــارت پیشــرو بــه شــماره‏‏‪ 10700140783‬ثبــت و ســند مالکیــت صــادر شــده اســت ‪ ،‬طبــق ســند رهنــی شــماره ‪141263‬‬ ‫دفترخانــه ‪ 48‬تهــران در قبــال مبلــغ‏‏‪ 2.550.000.000‬رال در رهــن بانــک صــادرات قــرار گرفتــه و منجــر بــه صــدور اجراییــه بــه کالســه فــوق الذکــر بــا موضــوع الزم‏االجــرای مبلــغ ‪ 3.047.079.892‬رالــر (ســه میلیــارد و چهــل و‬ ‫هفــت میلیــون و هفتــاد ونــه هــزار و هشــتصد و نــود و دورال‪ ) 0‬گردیــده و‏طبــق نظــر کارشناســان رســمی بــه مبلــغ ‪ 14.152.500.000‬رال (چهــارده میلیــارد و یکصــد و پنجــاه و دو میلیــون و پانصدهــزار رالــو )‏ارزیابــی شــده و‬ ‫طبــق گــزارش کارشــناس ملــک درعلــی ابادمیــدان والیــت ســاختمان اداری و تجــاری بــرج ســرمایه طبقــه ســوم واقــع شــده‏باحــق اســتفاده از مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون تملــک اپارتمانهــا و اییــن نامــه اجرایــی ان کــف‬ ‫واحــد مذکــور ســرامیک بدنــه انــدود‏گچــکاری ‪ ،‬ســقف کاذب بــا پنلهــای گچــی (اکوســتیک ) ‪،‬درب ورودی چوبــی کارخانــه ای ‪ ،‬پنجــره هــا از نــوع یــو پــی وی ســی دو جــداره‏‪ ،‬گرمایــش ســاختمان رادیاتــور سیســتم ســرمایش‬ ‫چیلــر وفــن کوئــل ‪،‬دارای امتیــازات اب و گازمشــترک و بــرق اختصاصــی و ســه راه پلــه‏دسترســی و دو دســتگاه اسانســور‪ ،‬نمــای بــرج از نــوع کامپوزیــت و درحــال حاضردردســت مســتاجر بــوده و دارای بیمــه نامــه معتبرمــی‬ ‫‏باشــدبا قدمــت حــدودا ‪ 12‬ســال ‪، ،‬پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز شــنبه مــورخ ‪1400.11.09‬دراداره ثبــت اســناد و امــاک علــی‏ابــاد کتــول واقــع در علــی ابــاد کتــول شــهرک فرهنگیــان روبــروی هــال احمــر از طریــق مزایــده‬ ‫بــه فــروش مــی رســد‪.‬مزایده از مبلــغ‏‏‪ 14.152.500.000‬رال (چهــارده میلیــارد و یکصــد و پنجــاه و دو میلیــون و پانصدهــزار رالــم) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی‏نقــدا فروختــه مــی شــود‪ .‬الزم بــه ذکراســت پرداخــت‬ ‫بدهــی هــای مربــوط بــه اب ‪ ،‬بــرق ‪،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یاحــق اشــتراک و‏مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد ونیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم‏ازاینکــه رقــم‬ ‫قطعــی ان معلــوم شــده یانشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد ‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه‏هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده‬ ‫نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده‏تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روزاداری بعــداز تعطیلــی درهمــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪192:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬دوشنبه مورخ ‪1400.10.20‬‏ محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای اصالحــی شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۳۷۹۳‬‬ ‫مورخ‪۱۴۰۰/۹/۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد سلســله ابــادی از مالــک اقــای غــام کاویانــی کتولــی تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۵۰۰۰۰۶۹‬تقاضــای اقــای علیرضــا کاویانــی کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪۲۲۶۰۱۸۴۴۴۸‬کــد ملــی ‪۲۲۶۰۱۸۴۴۴۸‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد غــام در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪۳۸۹.۴۹‬متــر مربــع مفــروض و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -۱۹‬اصلــی واقــع در علی ابادکتــول‪ ،‬خیابــان شــهید قنــدی‪ -‬خیابــان شــهید شــکی ‪-‬کوچــه حــوزه علمیــه خواهــران‪ ،‬بخــش ‪ ۶‬حــوزه‬ ‫ثبــت علی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪۱۴۰۰-۱۶۰۷‬شــرکت خطــوط تولــه و مخابــرات نفــت ابران(منطقــه شــمال)تایید گردید‪.‬مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیرانتشــار اگهــی میشــود از ایــن‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف ‪۱۸۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰:‬محمــود‬ ‫خانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علی ابــاد کتــول‬ ‫اسیب های مغزی ناشی از مصزف مواد صنعتی و شیمیای جبران ناپذیر است‪....‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬کمینه ‪9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫به طرح توسعه روستاهای‬ ‫بجنورد ‪ ۲۰۵‬هکتار افزوده شد‬ ‫مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بجنــورد گفــت‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته اجرایــی طــرح توســعه در‬ ‫‪ ۳۳‬روســتا و ‪ ۲۰۵‬هکتــار از اراضــی ملــی بــه ایــن روســتاها افــزوده شــد‪.‬‬ ‫ســعید رئوفــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای تاســیس خراســان شــمالی طــرح توســعه‬ ‫روســتایی در ‪ ۸۱‬روســتای بجنــورد تاکنــون اجرایــی و از ایــن تعــداد‪ ،‬تملــک زمیــن ‪ ۳۳‬روســتا در طــی‬ ‫‪ ۲‬ســال گذشــته انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬روســتاییان بــه لحــاظ کمبــود زمیــن در رمحــل زندگی شــان وادار بــه ســاخت و‬ ‫ســاز غیرمجــاز کــرده و بــر مبنــای ایــن رویکــرد ســاخت بناهــای غیرمقــاوم و غیراصولــی در ایــن‬ ‫مناطــق افزایــش یافتــه بــود کــه بــا اجــرای طــرح توســعه روســتایی بســیاری از مشــکالت ایــن‬ ‫حــوزه برطــرف شــد‪.‬‬ ‫در مــورد مقــاوم ســازی مســکن روســتایی مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بجنــورد ایــن‬ ‫شهرســتان افــزود‪ :‬از واحدهــای روســتایی ایــن شهرســتان ‪ ۸۰‬درصــد مقــاوم ســازی شــده اســت و‬ ‫در ایــن زمینــه بجنــورد از شهرســتان های پیشــرو در اســتان و کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی از اولویت هــای ایــن شهرســتان بازنگــری در طرح هــای هــادی دانســت و گفــت‪ :‬از ســال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫اجــرای طــرح هــادی کلیــد خــورد و اکنــون ‪ ۱۰‬ســال از اجــرای ایــم طــرح مــی گــذرد و بایــد بازنگــری‬ ‫مجــدد شــود‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۸۰‬میلیارد تومان برای اجرای طرح های بنیاد مسکن بجنورد‬ ‫مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بجنــورد در ادامــه گفــت‪ ۸۵ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار از ابتــدای‬ ‫تاســیس اســتان تــا بدیــن لحظــه بــرای اجــرای طرح هــای ایمــن ســازی‪ ،‬هــادی‪ ،‬راهســازی و توســعه‬ ‫روســتاهای ایــن شهرســتان جــذب و هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۸‬تاکنــون ‪ ۳۵‬میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار جــذب شــده و برخــاف‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه بیانگــر فعالیــت خوبــی در ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر طبــق ایــن گــزارش بارندگی هــا‪ ،‬رانــش زمیــن و ســیالب خســارت های زیــادی‬ ‫بــه طرح هــای عمرانــی روســتاهای اســتان خراســان شــمالی وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫از جمعیت ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراسان شمالی حدود ‪ ۴۴‬درصد ان در روستاها ساکن هستند‪.‬‬ ‫از جملــه مشــکالت و چالش هــای ســاخت و ســاز در روســتاهای خراســان شــمالی رانــش زمیــن‪،‬‬ ‫ســنگ غلتــان‪ ،‬ســیل و زلزلــه اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 3000‬لیتر گازوئیل‬ ‫قاچاق از نیسان ابی‏‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 15‬فقره سرقت دوچرخه‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫اماکن خصوصی با ‪ 4‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از توقیــف یــک دســتگاه‬ ‫نیســان و کشــف ‪ 3‬هــزار لیتــر‏گازوئیــل قاچــاق خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪11‬‏ایــن فرماندهــی در راســتای اجــرای طــرح مبــارزه‬ ‫بــا کاالی قاچــاق‪ ،‬حیــن بازرســی و کنتــرل خودروهــای عبــوری‬ ‫در محــور‏جــاده فــاروج‪ -‬شــیروان بــه یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫نیســان حامــل فــراورده هــای نفتــی (گازوئیــل) مشــکوک و ان‬ ‫را متوقــف‏مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در بررســی هــای‬ ‫بعمــل امــده توســط مامــوران‪ ،‬مشــخص شــد خــودروی نیســان‬ ‫‏حامــل مقــدار ‪ 3‬هــزار لیتــر ســوخت گازوئیــل فاقــد مجوزهــای‬ ‫الزم مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بــا اشــاره بــه دســتگیری‬ ‫راننــده خــودروی نیســان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬خــودروی حامــل‬ ‫‏ســوخت قاچــاق جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه کالنتــری‬ ‫منتقــل و بعــد از انجــام اقدامــات قانونــی حســب دســتور مقــام‬ ‫‏قضایــی تحویــل اداره تعزیــرات شــد‏‪.‬‬ ‫‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق حرفــه ای‬ ‫بــا ‪ 15‬فقــره ســرقت‏دوچرخــه در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه خبری پلیس‪،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــد روهنــا»در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندین‏فقره ســرقت دوچرخه از اپارتمان های ســطح شــهر شــیروان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‏پلیــس اگاهی‬ ‫ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش مســتمر‏کاراگاهــان فــرد مــورد نظــر در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه در بازرســی از‬ ‫مخفیــگاه متهــم ‪ 15‬دســتگاه دوچرخــه کشــف و بــه‏مالباختگان تحویل‬ ‫داده شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونده ‪ 2‬نفر مالخر‬ ‫نیــز دســتگیر و در نهایــت هــر ‪3‬‏متهــم بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه برخــورد بــا مجرمــان و مخــان نظم‬ ‫و امنیت با قدرت در دســتور کار پلیس اســت‪ ،‬از‏شــهروندان خواســت‬ ‫تــا ضمــن توجــه بــه هشــدار هــا و توصیــه هــای پلیــس‪ ،‬در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک‏بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری یــک نفــر ســارق‬ ‫اماکــن خصوصــی و‏کشــف ‪ 4‬فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «رضــا قنــدی » در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال‏وقــوع چندیــن فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی در‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری عوامــل ایــن ســرقت هــا در‬ ‫‏دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی جاجــرم قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و فنــی پلیســی‪ ،‬یــک نفــر‬ ‫ســارق اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان‏شناســایی و در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه توســط کاراگاهــان پلیــس اگاهــی دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر پلیــس منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم با اشــاره بــه اینکه در تحقیقات‬ ‫به عمــل امــده‪ ،‬ایــن ســارق بــه ‪ 4‬فقــره ســرقت از‏اماکــن خصوصــی‬ ‫اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 5‬نفــر‬ ‫مالخــر نیــز شناســایی و دســتگیر‏شــدند‏‪.‬‬ ‫وی ‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ضمــن اینکــه اموال مکشــوفه به مالباختگان‬ ‫تحویــل داده شــد‪ ،‬از‏شــهروندان نیــز انتظــار داریــم تــا بــا رعایــت نــکات‬ ‫ایمنــی در منــازل و اماکــن خصوصــی از جمله انبــاری ها و ‪ ، ....‬پلیس‬ ‫را‏در جهــت ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از وقــوع جرایمــی همچــون‬ ‫ســرقت یــاری کننــد‏‪.‬‬ ‫نقش بی بدیل رسانه ها‬ ‫در ارتقای سالمت جامعه‬ ‫سرپرســت روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫ارتقــای بهداشــت بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــا و ســامت روانــی جامعــه رســانه هــا و خبرنــگاران‬ ‫نقــش بی بدیــل دارنــد‪.‬‬ ‫مجیــد پورخیــاط اظهــار داشــت‪ :‬رســانه هــا در ایــام کرونــا بــا ارائــه اخبــار و گــزارش هــای تاثیرگــذار‬ ‫ثابــت کــرد کــه نقــش ویــژه ای در پیشــگیری از بســیاری از بیمــاری هــا و حفــظ و ارتقــای ســامت‬ ‫شــهروندان دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حقیقــت اگــر رســانه هــا بــه موقــع و اگاهانــه بــه مباحــث ســامتی جامعــه‬ ‫نمی پرداختنــد و مــردم را نســبت بــه رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و و اکسیناســیون در برابــر‬ ‫ایــن بیمــاری اگاه نمــی کردنــد‪ ،‬شــاهد کاهــش امــار ابتــا و فوتــی هــای کرونــا در جامعــه نبودیــم‪.‬‬ ‫پورخیــاط بــا اشــاره بــه اینکــه جاجــرم خراســان شــمالی تنهــا شهرســتان کشــور اســت کــه در‬ ‫ثبت نام ‪ ۴۲‬هزار گلستانی در‬ ‫طرح جهش مسکن‬ ‫حســین محبوبــی در خصــوص اخریــن امــار ثبــت نامــی هــا در طــرح جهــش تولیــد مســکن اظهارکــرد‪:‬‬ ‫تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام طــرح جهــش تولیــد مســکن‪ ۴۲ ،‬هــزار و ‪ ۹۹‬گلســتانی در ســامانه ثبــت نــام‬ ‫کــرده انــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۹۳۳‬نفــر واجــد شــرایط شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان افــزود‪ :‬ارزیابــی و پاالیــش ادامــه داشــته و شــمار متقاضیــان واجــد‬ ‫شــرایط بیشــتر خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه امــار ثبــت نــام کننــدگان برخــی شــهرها اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن ثبــت نام کننــدگان‪ ۱۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۴۱‬نفــر در گــرگان‪ ،‬دو هــزار و ‪ ۳۵۲‬نفــر در ازادشــهر‪ ،‬دو هــزار و ‪ ۸۷۱‬نفــر در اق قــا‪ ،‬دو هــزار و‬ ‫وضعیــت پرخطرکرونایــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا همچنــان نیازمنــد همــکاری بیــش از پیــش‬ ‫رســانه هــا بــرای حفــظ و ارتقــای ســامت جامعــه بویــژه در ایــام کرونایــی هســتیم زیــرا هنــوز کرونــا‬ ‫تمــام نشــده اســت و عــادی انــگاری هــا موجــب بازگشــت وضعیــت نارنجــی بــه ایــن شهرســتان‬ ‫اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اطــاع رســانی بــه موقــع هــدف اصلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مــردم در عصــر اطالعــات از منابــع مختلــف رســانه ای‪ ،‬خبرهــای خــود را دنبــال مــی کننــد و در‬ ‫ایــن بیــن برخــی کانــال هــای خبــری نیــز متاســفانه در پــی ایجــاد بــی اعتمــادی مــردم نســبت بــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی هســتند بــه گونــه ای کــه در چنیــن شــرایطی رســالت رســانه هــای داخلــی‪،‬‬ ‫انعــکاس اخبــار و خدمــات ارایــه شــده حســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی یــاداور شــد‪ :‬در واقــع‬ ‫رســانه ها بایــد بــه عنــوان همــراه دســتگاه هــای اجرایــی بــا اطــاع رســانی بــه موقــع‪ ،‬شــفاف و‬ ‫روشــنگری مــا را در خدمــت رســانی بهتــر و عدالــت در ســامت جامعــه یــاری کننــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۰‬نفــر در اســتان بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت داده انــد کــه بیشــترین امــار‬ ‫فوتــی هشــت مــاه امســال بــوده اســت‪.‬‬ ‫هــم اینــک بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد جمعیــت اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در برابــر کرونــا‬ ‫واکســینه شــده انــد و ‪ ۶۲‬هــزار نفــر نیــز در ایــن خطــه دُز ســوم واکســن را تزریــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی ســامانه ماســک وابســته بــه وزارت بهداشــت‪ ،‬شهرســتان جاجــرم در‬ ‫براســاس اخریــن‬ ‫ٰ‬ ‫وضعیــت نارنجــی کرونایــی‪ ،‬شهرســتان هــای شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه و اســفراین در وضعیــت زرد‬ ‫کرونایــی و شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت ابــی کرونایــی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۷۵‬نفــر در بندرترکمــن‪،‬‬ ‫‪ ۶۶۲‬نفــر در بندرگــز‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۶‬نفــر در جلیــن‪ ،‬دو‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰‬نفــر در علــی‬ ‫ابادکتــول‪ ،‬هــزار و ‪۷۴۶‬‬ ‫نفــر در گمیــش تپــه‪ ،‬دو‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶۰‬نفــر در مــراوه‬ ‫تپــه‪ ،‬چهــار هــزار و ‪۶۵۴‬‬ ‫نفــر در مینودشــت‪ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۷۴‬نفــر در کردکــوی‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۳‬نفــر در خــان‬ ‫ببیــن‪ ،‬هــزار و ‪ ۴۶۹‬نفــر در‬ ‫فاضــل اباد‪،‬هــزار و ‪۲۸۴‬‬ ‫نفــر در نوکنــده قراردارنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی مجمــوع ثبــت نامی هــا بــا در نظــر گرفتــن طــرح هــای قبلــی در حوزه مســکن گلســتان‬ ‫بــه ‪ ۶۷‬هــزار و ‪ ۲۱۵‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪459‬‬ ‫جرائم رانندگی‬ ‫و اشتغال زایی!‬ ‫مــا بــا اینکــه بــه شــدت اعتقاد داریــم همواره «پیشــگیری بر‬ ‫درمــان مقــدم اســت»‪ ،‬ولــی چــه کنیــم کــه ظاهــرا ًخلــق اللــه‬ ‫چنــدان بــا مــا هــم عقیــده نیســتند و پایبنــد رعایــت بســیاری‬ ‫از قوانیــن نیســتند‪ .‬فلــذا دولــت هــم مجبــور می شــود از قوه‬ ‫قهریــه اســتفاده کنــد چــرا کــه اساســا ًجریمــه کــردن چیــز‬ ‫خوبــی اســت و تاثیــر زیــادی در بازدارندگــی انجــام اعمــال‬ ‫قبیحــه و نــا مستحســنه دارد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال وقتــی بازیکــن فوتبــال بــا در امــد میلیــاردی‬ ‫در ورزشــگاه در مقابــل چنــد هــزار تماشــاگر مشــتاق یــک‬ ‫عمــل ناشایســت انجــام مــی دهــد و فی المجلس ‪ 6‬میلیون‬ ‫تومــان جریمــه مــی شــود‪ ،‬قطــع بــه یقین تا اخــر عمر هوس‬ ‫جینگولــک بــازی در مقابــل انظــار عمومــی به ســرش نخواهد‬ ‫زد! یــا وقتــی کلیــپ ان شــکارچی بــی رحــم بعــد از کشــتن‬ ‫خــرس مــاده و رفتــار وحشــیانه بــا تولــه خــرس هــا در فضــای‬ ‫مجــازی منتشــر شــد و ایشــان بــه ‪ 18‬مــاه حبــس تعزیــری و‬ ‫ممنوعیــت حمــل ســاح شــکاری تــا ‪ 5‬ســال محکــوم شــد‪،‬‬ ‫ایــن جریمــه تــا حــدی تاثیــر گــذار بــود کــه ســال بنــده خــدا را‬ ‫بــا تفنــگ جنگــی در پــارک دنــا دســتگیر کردنــد و کلی خجالت‬ ‫کشــید!( بــه نقــل از ســایت هــای خبــری)‬ ‫امــا بحــث اصلــی مــا راجــع بــه جرایــم رانندگــی اســت‪.‬‬ ‫راســتش را بخواهیــد بنــده در طــول دو دهــه رانندگــی در‬ ‫جــاده هــای کشــور تنهــا دو بــار جریمــه شــده ام‪ ،‬پــس نتیجه‬ ‫مــی گیریــم افزایــش جرایــم رانندگی حق مســلم راهنمایی و‬ ‫رانندگــی اســت! اصــا ًچــه معنــی دارد جریمــه خودروی ســه‬ ‫میلیــاردی بــا جریمــه خــودروی ‪ ۴۰۰‬میلیونــی برابــر باشــد!؟‬ ‫بــه عقیــده بنــده یــک قلــب ماهیــت اساســی و ســاختار‬ ‫شــکنانه در میــزان جرایــم رانندگــی نیــاز اســت و فاکتــور هــا‬ ‫و عوامــل متعــددی را بایــد در اِعمــال جریمــه مــد نظــر قــرار‬ ‫داد‪ .‬از شــغل‪ ،‬میــزان درامــد‪ ،‬مــارک کــت و شــلوار‪ ،‬نــوع‬ ‫ادکلــن‪ ،‬اصــاح مــوی ســر راننــده گرفتــه تــا خــود انصرافــی از‬ ‫دریافــت یارانــه‪ ،‬مــدرک تحصیلی‪ ،‬نوع ماشــین‪ ،‬متــراژ منزل‬ ‫مســکونی و ‪...‬‬ ‫بمانــد کــه همیــن طــوری و بــا ایــن جرایــم ناچیز ســاالنه چند‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان عاید دولت میشــود‪.‬‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه وجــود بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫خــودرو در کشــور لــزوم ضــرورت برنامــه ریــزی در جهــت‬ ‫تخصصــی کــردن جرایــم رانندگــی و ایجــاد مزایــای ثانویــه‬ ‫از ایــن فرصــت ضــروری بــه نظــر مــی رســد‪ .‬فلــذا چــراغ‬ ‫پیشــنهادات ســال جدیــد را بــا چنــد پیشــنهاد تلفیقی(جرایم‬ ‫رانندگــی و اشــتغال) روشــن مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) ایجــاد اشــتغال مســتمر‪ :‬در راســتای جلوگیــری از‬ ‫افزایــش تخلفــات رانندگــی و ایجــاد اشــتغال پایدار پیشــنهاد‬ ‫مــی شــود دولــت یــک ازمــون اســتخدامی تپــل برگــزار کنــد‬ ‫و افــرادی را کــه عالقــه منــد بــه همــکاری بــا پلیــس هســتند‬ ‫بــه صــورت حــق الجریمــه(!) اســتخدام کنــد‪ .‬ســپس ایــن‬ ‫دوســتان را بــه دســتگاه هــای ثبــت تخلــف الکترونیکــی‬ ‫مجهــز کننــد و در نقــاط مختلــف شــهر جــا نمایــی کننــد و بــه‬ ‫ازای هــر جریمــه حــق الزحمــه پرداخــت شــود‪ .‬بــا ایــن شــیوه‬ ‫عمــا ًمی تــوان گفــت «هیــچ کــس تنهــا نیســت» و میــزان‬ ‫تخلفــات بــه شــدت کاهــش پیــدا مــی کنــد و بســیاری از‬ ‫جوانــان هــم شــاغل مــی شــوند‪.‬‬ ‫ب) نصــب دوربیــن‪ :‬فقــط شــرکت هــای مخابراتــی کــه‬ ‫نبایــد در منــازل برخــی از شــهروندان یــا روی پشــت بــام‬ ‫برخــی اپارتمــان هــا دکل هــای مخابراتــی نصــب کننــد و حــق‬ ‫االســتفاده پرداخــت کننــد؛ پیشــنهاد مــی شــود بــا همــکاری‬ ‫مالکان روی سردر برخی ساختمان های تجاری و مسکونی‬ ‫دوربیــن هــای کنترلــی نصــب شــود و مــردم راننــدگان را رصــد‬ ‫کننــد و در صــورت بــروز تخلــف‪ ،‬تصاویــر را بــه پلیــس راهــور‬ ‫ارســال کننــد و مبلغــی بــه عنــوان حــق التصویــر دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬بــا ایــن روش هــم تخلفــات بــه صــورت شــبانه روزی‬ ‫رصــد مــی شــوند و دو ریــال هــم از ایــن جرایــم میلیــاردی گیــر‬ ‫خلــق اللــه مــی ایــد!‬ ‫سفیر زندگی خود و دیگران‬ ‫باشید‬ ‫باهم به اعتیاد نه بگوییم‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪459‬‬ ‫امین ادراکی‬ ‫افکار منفی را‬ ‫از ‪ ۷‬قدمی خود دور‬ ‫کنیم؟‬ ‫فکــر می کــردم دوســتم از اتفاقی که افتاده خوشــحال‬ ‫می شــود‪ .‬امــا امــان از افــکار منفــی‪ .‬فکــر کــردن بــه انهــا‬ ‫می توانــد بهتریــن روزهــای مــا را خــراب کنــد‪ ،‬بهتریــن‬ ‫اتفاقــات زندگــی را بــه تلخــی بکشــد و مــا را از لذت های‬ ‫ســاده و دوست داشــتنی محــروم کنــد‪.‬‬ ‫او در قرعه کشــی‪ ،‬پــول زیــادی برنــده شــده بــود و‬ ‫بــرای مدتــی از ایــن بابــت خوشــحال بــود‪ .‬امــا االن‬ ‫تنهــا چیــزی کــه در ذهــن کیــت (‪ )Keith‬می گذشــت‬ ‫ایــن بــود‪« :‬درســته‪ ،‬ولــی االن یــه مشــکل جدیــد دارم‪.‬‬ ‫نمی دونــم بایــد ایــن موضــوع رو بــه دوســتام بگــم‬ ‫یــا نــه؟ اگــر بهشــون نگــم و خودشــون متوجــه بشــن‬ ‫خیلــی بــد میشــه و کلــی ناراحــت میشــن و اگر بهشــون‬ ‫بگــم‪ ،‬انتظــار دارن کلــی از ایــن پــول رو بــه اونهــا بــدم‪.‬‬ ‫نمی دونــم بایــد چیــکار کنــم…»‬ ‫برای دور کردن افکار منفی‪ ،‬مقاله زیر را بخوانید‪.‬‬ ‫مــن بــه او گفتــم کــه ایــن یــک «مشــکل» نیســت‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع فقــط دغدغ ـه ای اســت کــه بایــد بــه ان‬ ‫توجــه کنــد و بــه نظــرم‪ ،‬هنــوز باید از شــدت خوشــحالی‬ ‫احســاس قــدم زدن در بیــن ابرهــا را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ط وام مســکن و‬ ‫«اره‪ ،‬ولــی‬ ‫بیــن پرداخــت اقســا ِ‬ ‫ِ‬ ‫خریــدن ماشــین جدیــد گیــر کــردم‪ .‬دوســت دارم یــه‬ ‫پورشــه بخــرم‪ .‬نمی دونــم بایــد چیــکار کنــم اصــا…»‬ ‫امــا بــه جــای اینکــه او را اذیــت کنــم و بــه او فشــار‬ ‫بیــاورم (و یــا درخواســت پــول کنــم!)‪ ،‬بــه ریشــه ی‬ ‫واقعــی افــکار منفــی‪ ،‬می اندیشــم‪.‬‬ ‫بــه قــول یکــی از دوســتانم ‪« :‬مشــکالتی کــه در زندگــی‬ ‫بــا انهــا روبــه رو می شــویم‪ ،‬شــخصیت واقعــی مــا را‬ ‫شــکل می دهنــد و مشــخص می کننــد واقعــا چــه‬ ‫کســی هســتیم‪ ».‬و ایــن حقیقــت اســت‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫افــکار منفــی دارنــد و همیشــه مشــغول منفی بافی انــد‪،‬‬ ‫حتــی زمانــی کــه همــه چیــز عالــی پیــش م ـی رود‪ ،‬بــاز‬ ‫می گوینــد‪« :‬درســته‪ ،‬ولــی …» امــا از طــرف دیگــر افــراد‬ ‫خوش بیــن‪ ،‬حتــی مواقعــی کــه اوضــاع خــوب پیــش‬ ‫نمــی رود هــم‪ ،‬خوش حــال و امیــدوار باقــی می ماننــد‪.‬‬ ‫نشســتم و بــه کیــت نــگاه کــردم‪ .‬یــک جــوان باهــوش‬ ‫(کــه البتــه بــه انــدازه ی کافــی از هوشــش اســتفاده‬ ‫نمی کــرد)‪ ،‬خوش قیافــه و حــاال پولــدار را می دیــدم‬ ‫کــه هنــوز داشــت بــه نیمــه ی خالــی لیــوان نــگاه‬ ‫می کــرد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه مــن افــراد زیــادی‬ ‫را می شناســم کــه یــک پای شــان لــب گــور اســت‪ ،‬امــا‬ ‫خیلــی امیدوارتــر‪ ،‬مثبت تــر و باانگیزه تــر از او هســتند‪.‬‬ ‫تفکــر منفــی یــک عــادت بـد ِ ذهنــی اســت کــه ممکــن‬ ‫اســت از دیگــران بــه شــما منتقــل شــده باشــد‪ .‬یــا ایــن‬ ‫کــه صرفــا دلیلــی بــرای «شــجاع نبــودن» باشــد؛ چــرا‬ ‫کــه در مواجهــه بــا مشــکالت و موانــع زندگــی‪ ،‬مثبــت‬ ‫فکــر کــردن‪ ،‬دل و جرئــت زیــادی می خواهــد (توجــه‬ ‫ـردن مقــدار زیــادی پــول را یــک‬ ‫کنیــد کــه مــن اینجــا‪ ،‬بـ ُ ِ‬ ‫«مشــکل» در نظــر گرفت ـه ام!)‪.‬‬ ‫همین طــور کــه داشــتم بــه او نــگاه می کــردم بــه ایــن‬ ‫فکــر افتــادم کــه‪« :‬افــکار منفــی هــم‪ ،‬فوایــد خــاص‬ ‫خودشــان را دارنــد»‪.‬‬ ‫شیطانی که می شناسیدش!‬ ‫فکــر کــردن بــه بدتریــن اتفاقــات ممکــن‪ ،‬منتظــر ِ‬ ‫شکســت بــودن‪ ،‬توجــه بــه کمبود هــا و کاســتی ها حتی‬ ‫در جاهایــی کــه دیگــران بــه انهــا توجــه نمی کننــد و‬ ‫ـدن اتفاقــات مثبــت‪ .‬همـه ی‬ ‫دسـت اخر هــم منفــی دیـ ِ‬ ‫ـان خاطــر ِ مــا می شــوند‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫اطمین‬ ‫اینهــا بــه نوعــی باعــث‬ ‫ِ‬ ‫«اگــر همیشــه بدتریــن حالــت ممکــن رو تصــور کنــم‪،‬‬ ‫وقتــی کــه اتفــاق بیفتــه‪ ،‬ناامیــد نمیشــم‪».‬‬ ‫«فایــده »ی دیگــر افــکار منفــی‪ ،‬ســندروم «بهــت‬ ‫گفتــه بــودم» اســت‪ .‬بــرای بعضــی افــراد‪ ،‬اینکــه‬ ‫پیش بینی هــای منفی شــان درســت از اب دربیایــد‪،‬‬ ‫مهم تــر از ایــن اســت کــه شــاهد اتفاقــات خــوب و‬ ‫مثبــت باشــند و مشــخص شــود کــه اشــتباه کرده انــد!‬ ‫پیــش از اینکــه راجــع بــه افــکار منفــی زیــاد تعریــف‬ ‫کنــم‪ ،‬بایــد بــه شــما بگویــم افــرادی کــه بــه فکــر کــردن‬ ‫راجــع بــه چیزهــای منفــی عــادت دارنــد‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫احتمــاال دچــار افســردگی خواهنــد شــد‪ ،‬بلکــه احتمــال‬ ‫ابتــا بــه انــواع بیماری هــای دیگــر بــرای انهــا در طــول‬ ‫زندگی شــان بســیار بیشــتر از بقیــه اســت‪ .‬نمی خواهــم‬ ‫بگویــم کــه افــکار منفــی بــه طــور مســتقیم باعــث بــروز‬ ‫بیمــاری می شــوند‪ ،‬امــا مســلما کمکــی هــم بــه شــما‬ ‫نخواهنــد کــرد!‬ ‫در ادامــه توضیــح می دهــم کــه چطــور می تــوان‪،‬‬ ‫جلــوی فکرهــای منفــی را گرفــت‪ .‬امــا قبــل از ان‬ ‫اجــازه بدهیــد یکــی از اساسـی ترین اشــتباهاتی کــه‬ ‫ممکــن اســت افــراد منفی بــاف انجــام دهنــد را بــا‬ ‫هــم بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫زهرا یوسفی‬ ‫چگونه انرژی مثبت جذب کنیم؟‬ ‫همـه ی اشــیاء دارای ارتعــاش هســتند‪ .‬هــر چــه را کــه می بینید‪،‬‬ ‫می شــنوید و لمــس می کنیــد‪ ،‬بــه دلیــل اینکــه پیوســته در‬ ‫حــال جنبــش اســت‪ ،‬ارتعاشــی از خــود ســاطع می کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫هــم بــه قــدری بــه ان نزدیــک شــوید کــه در حــوزه ارتعاشــی‬ ‫ان قــرار بگیریــد‪ ،‬دانســته یــا ندانســته تحــت تاثیــر ارتعــاش‬ ‫ان قــرار خواهیــد گرفــت‪ .‬ایــن قوانیــن در مــورد حــوزه ی فکــر‬ ‫هــم صــادق اســت‪ .‬اگــر ســلول مغــز مرتعــش شــود‪ ،‬موجــی از‬ ‫انــرژی الکتریکــی از خــود می پراکنــد کــه بــه دنبــال مکانــی بــرای‬ ‫مســتقر شــدن اســت‪ .‬اگــر شــما در حــوزه ارتعــاش ســلول های‬ ‫مغــز کســی قــرار بگیریــد و در ارتعــاش ســلول های مغزتــان بــا‬ ‫ایــن فــرد هماهنــگ و ســازگار باشــید‪ ،‬ارتعــاش فکــری وی را‬ ‫دریافــت کــرده و ایــن ارتعــاش بــه صــورت مثبــت یــا منفــی روی‬ ‫ذهنتــان تاثیــر می گــذارد‪ .‬حــاال بــرای اینکــه ببینیــد بــا اســتفاده‬ ‫از ایــن ویژگــی‪ ،‬چگونــه می توانیــم انــرژی مثبــت جــذب کنیــم‪،‬‬ ‫مقالــه زیــر را بخوانیــد‪.‬‬ ‫هــر فکــر یــا احساســی دارای ارتعاشــی اســت کــه قابــل انــدازه‬ ‫گیــری اســت‪ .‬ایــن ارتعاشــات اگــر بــه انــدازه ی کافــی زیــاد‬ ‫شــود‪ ،‬می توانــد بــه نیــروی مقصــود و هــدف متصــل شــوند‪.‬‬ ‫ی اســت کــه شــادی و نشــاط را‬ ‫ایــن مرحلــه موقعیــت شــیرین ‬ ‫در ان حــس می کنیــد و زندگــی رویایی تــان بــه واقعیــت تبدیــل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــاید دکتــر ویــن دایــر (‪ )Wayne Dyer‬ایــن مطلــب را بــه‬ ‫خوبــی در کتابــش بــا عنــوان نیــروی مقصــود (‪The Power of‬‬ ‫‪ )Intention‬بــه خوبــی نشــان داده اســت‪« :‬اینکــه نمی توانیــد‬ ‫بعضــی چیزهــا را در درون خــود ببینــد‪ ،‬نتیج ـه ی ایــن انتخــاب‬ ‫اســت کــه هــر چیــزی را چطــور در دنیــای خــود پــردازش‬ ‫می کنیــد‪ .‬شــما بــر اســاس انچــه کــه در درون می بینیــد بــه‬ ‫دنیــا می نگریــد‪ ،‬اگــر نتوانیــد چیــزی را در درون خــود ببینیــد در‬ ‫دنیــای پیرامــون هــم نمی توانیــد ان را ببینیــد‪ .‬اگــر می دانســتید‬ ‫جهانــی مقصــود هســتید‪ ،‬ان را‬ ‫ِ‬ ‫کــه شــما‪ ،‬جلــوه ای از روحِ‬ ‫می دیدیــد‪ .‬شــما ســطح انرژی تــان را وَرای وجــود هــر مانعــی‬ ‫ل بــا نیــروی مقصــود افزایــش می دهیــد‪ .‬تنهــا چیــزی‬ ‫در اتصــا ‬ ‫کــه شــما را از هــر چیــز خوبــی کــه دنیــا برای تــان حفــظ کــرده‬ ‫ی احساســی خــود شــما اســت‪ .‬اگــر‬ ‫محــروم می کنــد‪ ،‬ناســازگار ‬ ‫موفــق شــوید ایــن موضــوع ســاده را درک کنیــد‪ ،‬موانعــی را کــه‬ ‫ســر راه رســیدن بــه مقصــود وجــود دارد‪ ،‬از میــان برمی داریــد‪».‬‬ ‫‪ .۱‬نسبت به افکارتان اگاه باشید‬ ‫یک جمله ی مشهور وجود دارد که می گوید‪:‬‬ ‫افــکار‪ ،‬ماهیــت خارجــی بــه خــود می گیرنــد‪ .‬پــس بهترین هــا‬ ‫را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫هــر فکــری کــه بــه ذهــن شــما خطــور می کنــد‪ ،‬بــر شــما اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬زمانــی کــه مثبــت و شــاد و زنــده فکــر می کنیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫افــکار ماهیــت خارجــی بــه خــود می گیرنــد‪ .‬ایــن امــر یــک شــبه‬ ‫اتفــاق نمی افتــد‪ ،‬شــاید هــم بیفتــد‪ .‬هــر کــدام از مــا بــا دیگــری‬ ‫متفاوتیــم‪ .‬بــا یــک فکــر کوچــک مثبــت شــروع کنیــد و بعــد همان‬ ‫را ادامــه دهیــد‪ .‬زمانــی کــه فکــری منفــی بــه ذهن تــان خطــور‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــرای اینکــه بــه شــما ســری زده‪ ،‬تشــکر کنیــد و بعــد ان‬ ‫را بفرســتید بــرود پــی کارش‪ .‬هــر چــه ایــن کار را بیشــتر انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬بیشــتر شــاهد حضــور افــکار مثبــت خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫جمله هایــی مثبــت و انــرژی زا بــرای خــود یادداشــت کنیــد‪ ،‬انهــا‬ ‫را در فضاهایــی قــرار دهیــد کــه مــدام جلــوی چشــم شــما باشــند‬ ‫و در طــول روز انهــا را بخوانیــد‪ .‬انهــا را روی اینــه حمــام‪ ،‬روی‬ ‫یخچــال‪ ،‬یــا روی داشــبورد ماشــین تان بچســبانید‪ .‬هــر وقــت‬ ‫کــه یکــی از انهــا را می بینیــد ان را ســه بــار در ذهــن خــود و یــا‬ ‫بلنــد بخوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای جذب انرژی مثبت همیشه مراقبه انجام دهید‬ ‫حتــی اگــر یــک دقیقــه زمــان داریــد‪ ،‬ســکوت کنیــد‪ .‬مراقبــه‬ ‫بــه زمانــی گفتــه می شــود کــه بــه نیــروی برتــر و مقصــود خــود‬ ‫متصــل می شــوید‪.‬‬ ‫قبــا انجــام مراقبــه بــرای مــن خیلــی ســخت بــود‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫ســاکن بنشــینم و ذهنــم را ارام کنــم مشــکل داشــتم و ایــن‬ ‫نشــانه ی ان بــود کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه مراقبــه نیــاز‬ ‫داشــتم‪ .‬پــس تصمیــم گرفتــم کــه تمریــن ان را در اولویــت‬ ‫برنامه هــای خــود قــرار دهــم‪.‬‬ ‫مهــم نیســت کــه چطــور یــا چــه مــدت ایــن کار را انجــام‬ ‫می دهیــد؛ تنهــا چیــزی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ان را‬ ‫انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نسبت به غذایی که می خورید اگاه باشید‬ ‫برخــی غذاهــا دارای ارتعــاش پاییــن و برخــی دارای ارتعــاش‬ ‫بــاال هســتند‪ .‬اگــر در غذایــی کــه مصــرف می کنیــد از مــواد‬ ‫افت کــش اســتفاده شــده باشــد باعــث ضعیف تــر شــدن‬ ‫شــما می شــود‪ .‬در مــورد غذاهــای مصنوعــی و غذاهایــی‬ ‫کــه بــا مــواد شــیمیایی فــراوری شــده اند نیــز همین گونــه‬ ‫اســت‪ .‬میوه هــای ارگانیــک‪ ،‬ســبزیجات و اجیــل‪ ،‬ســویا‪ ،‬و‬ ‫روغــن زیتــون خالــص‪ ،‬جــزو غذاهــای خــوب و دارای ارتعــاش‬ ‫بــاال هســتند‪ .‬در لیســت غذاهــای بــا ارتعــاش پاییــن غــات‪،‬‬ ‫لبنیــات و مــواد قنــدی جــای دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله در مــورد همــه ی انســان ها مصــداق نــدارد‪.‬‬ ‫توجــه دقیــق بــه اینکــه حیــن خــوردن غــذا و دو ســاعت بعــد از‬ ‫خــوردن ان چــه احساســی داریــد تســت درســتی اســت‪ .‬بــه ایــن‬ ‫احســاس توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مصرف مواد مخدر و الکل را به حداقل برسانید‬ ‫الــکل و تقریبــا تمــام مــواد مخــدر مصنوعــی ارتعــاش کمــی‬ ‫دارنــد و مانــع جــذب انــرژی مثبــت می شــوند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫توجــه کنیــد افــرادی کــه مــواد مخــدر مصــرف می کننــد‪ ،‬زمــان‬ ‫خــود را بــا افــرادی ســپری می کننــد کــه ارتعــاش پایینــی دارنــد‪،‬‬ ‫مــواد مصــرف می کننــد‪ ،‬بــه دنبــال مــواد هســتند‪ ،‬بــا افــرادی‬ ‫حشــر و نشــر دارنــد کــه مــواد می فروشــند یــا بــه شــما فشــار‬ ‫می اورنــد کــه مــواد بیشــتری مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از انچه موسیقی تان به شما می گوید اگاه باشید‬ ‫اشــعار نفــرت‪ ،‬درد‪ ،‬خشــونت‪ ،‬هیجــان و تــرس پیام هایــی را‬ ‫بــه ناخوداگاه تــان می فرســتند‪ .‬اگــر بخواهیــد عشــق را جــذب‬ ‫کنیــد بــه ترانه هــای درمــورد عشــق های واقعــی‪ ،‬پرحــرارت‬ ‫و همیشــگی گــوش دهیــد‪ .‬اگــر بــه دنبــال صلــح هســتید بــه‬ ‫موســیقی های صلــح و ارامــش گــوش دهیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫الــکل زیــادی بخوریــد‪ ،‬اتومبیل تــان تصــادف کنــد‪ ،‬همســرتان‬ ‫بــه شــما خیانــت کنــد و دعــوا راه بیندازیــد‪ ،‬بــه موســیقی ســطح‬ ‫پاییــن گــوش دهیــد‪( .‬می دانــم کــه بــه صــورت کلــی توضیــح‬ ‫دادم‪ ،‬امــا متوجــه شــدید منظــورم چیســت‪).‬‬ ‫‪ .۶‬برای جذب انرژی مثبت از محیط خانه تان اگاه باشید‬ ‫شــما بیشــتر وقــت خــود را در خانه تــان هســتید کــه بــر‬ ‫ارتعــاش شــما اثــر می گــذارد‪ .‬ادعیــه‪ ،‬نقاشــی ها‪ ،‬عکس هــا‪،‬‬ ‫کریســتال ها‪ ،‬مجســمه ها‪ ،‬ســنگ ها‪ ،‬مانتراهــا‪ ،‬کتاب هــا‪،‬‬ ‫مجــات‪ ،‬گل هــا‪ ،‬گیاهــان‪ ،‬رنــگ دیوارهــا‪ ،‬و حتــی چیدمــان‬ ‫مبلمان تــان همگــی انــرژی تولیــد می کننــد‪ .‬انــرژی خانه تــان را‬ ‫بــا انتخــاب فنگ شــویی افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫ابراز احساسات؛‬ ‫چگونهاحساسات مان‬ ‫را به درستی بیان کنیم‬ ‫‪ .۴‬وقتــی دیگــران بــا شــما حــرف می زننــد‪ ،‬واقعــا گــوش‬ ‫بد هیــد‬ ‫ارتبــاط چیــزی شــبیه یــک خیابــان دو طرفــه اســت‪ ،‬پــس گــوش‬ ‫کــردن هــم بــه انــدازه ی حــرف زدن در ارتبــاط موثــر اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫کســی حــرف می زنــد کامــا بــه او توجــه کنیــد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫تلفن تــان را خامــوش یــا بی صــدا کنیــد‪ ،‬هیچ کــس دوســت‬ ‫نــدارد وقتــی حــرف می زنــد مــدام صــدای زنــگ تلفــن حواســش‬ ‫را پــرت کنــد‪ .‬پاســخ های غیرکالمــی مثــل ســر تــکان دادن را‬ ‫فرامــوش نکنیــد‪ .‬بــا ایــن حرکــت حرف هــای طــرف مقابــل را‬ ‫تاییــد می کنیــد و بازخــورد مثبــت بــه او می دهیــد‪.‬‬ ‫بازخــورد مثبــت حرف هــای خوبــی در پس زمین ـه ی خــود دارد؛‬ ‫مثــل ایــن جملــه‪« :‬مــن می فهمــم چــه حســی داریــد»‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد بــا گفتــن جمالتــی مثــل‪« :‬می دانــم ایــن موضــوع‬ ‫بــرای تــو اهمیــت دارد» بــه طــرف مقابــل بفهمانیــد کــه موضــوع‬ ‫بــرای شــما هــم مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نفس عمیق بکشید‬ ‫بهتریــن کار قبــل از واکنــش نشــان دادن نســبت بــه هــر‬ ‫چیــزی‪ ،‬کشــیدن یــک نفــس عمیــق اســت‪ .‬علــم ثابــت کــرده ‬ ‫اســت تنفــس عمیــق ارام تــان می کنــد و فشــارخون را پاییــن‬ ‫ مــی اورد‪ .‬قبــل از واکنش هــای احساســی چنــد نفــس عمیــق‬ ‫همه چیــز را بهتــر می کنــد‪ ،‬ایــن باعــث می شــود واکنــش‬ ‫معقول تــری از شــما ســر بزنــد‪.‬‬ ‫حداقــل ‪ ۳‬بــار در هفتــه تنفــس عمیــق را تمریــن کنیــد تــا‬ ‫عادت تــان شــود‪ ،‬ان وقــت خــودش تاثیراتــش را بــه شــما‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اطراف تــان را بــا ادم هــای انــرژی مثبــت و روراســت پــر‬ ‫کنیــد‬ ‫معمــوال افــراد بــا درجــات مختلف تحت تاثیــر جامعه و دیگران‬ ‫هســتند‪ ،‬وقتــی کســی کــه بــا او مشــورت می کنیــد انــرژی منفــی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬اهــل غــرزدن باشــد‪ ،‬مــدام پشت ســر دیگــران‬ ‫حرف هــای ناجــور بزنــد و کســی باشــد کــه هــی نفــوس بــد بزنــد‪،‬‬ ‫حتــی شــده کــم ولــی روی شــما اثــر می گــذارد و شــما شــروع‬ ‫بــه منفی بافــی می کنیــد و ایــن همه چیــز را بدتــر می کنــد‪ .‬امــا‬ ‫فــرض کنیــد اتفــاق خیلــی بــدی را تجربــه کرده ایــد ان وقــت بــا‬ ‫فــرد مثبتــی صحبــت کنیــد او طــوری بــه قضیــه نــگاه می کنــد‬ ‫کــه از همــان اتفــاق بــد نــکات مثبتــی را بیــرون می کشــد‪ ،‬شــما‬ ‫را متوجــه انهــا می کنــد در نتیجــه وقتــی ان وضعیــت ســخت‬ ‫را پشــت ســر بگذاریــد شــما دیگــر ان ادم قبــل نیســتید‪ ،‬رشــد‬ ‫کرده ایــد و تجرب ـه داریــد‪.‬‬ ‫رفقــای نابــی داشــته باشــید‪ .‬انســان فقــط بــا یــک رفیــق شــفیق‬ ‫احساســاتش را راحــت بــه زبــان مـی اورد‪.‬‬ ‫به دســت اوردن دوســت خــوب ممکــن اســت ســال ها زمــان‬ ‫ببــرد و حتــی شــاید در ایــن مســیر چیزهــای خوبــی را از ادم هــا‪،‬‬ ‫تجربــه نکنیــد‪ .‬کســانی را بــرای دوســتی انتخــاب کنیــد کــه الهــام‬ ‫بخــش شــما باشــند‪ ،‬شــما را بــاال بکشــند‪ ،‬انــرژی خــوب داشــته‬ ‫باشــند و بــه وقتــش پش ـت تان بایســتند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از افراد متخصص کمک بگیرید‬ ‫اگــر می بینیــد نمی توانیــد حس تــان را بــه زبــان بیاوریــد و‬ ‫همه چیــز را درون خودتــان می ریزیــد‪ ،‬تــوان درک احساســات‬ ‫خــود را نداریــد یــا احساســات تان را گــم کرده ایــد و نمی توانیــد‬ ‫بــا خودتــان کنــار بیاییــد اصــا نگــران نباشــید‪ .‬یــک متخصــص‬ ‫بــه راحتــی بــا صحبت کــردن بــا شــما می توانــد کمک تــان کنــد‪.‬‬ ‫مشــکل شــما بــا ابــراز احساســات تان حــل می شــود و یــک‬ ‫متخصــص یــا مشــاور بهتریــن فــرد بــرای حــرف زدن اســت‪ ،‬بــا او‬ ‫از احساســات تان حــرف بزنیــد و از او کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا یــک مشــاور روان شــناس صحبــت کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫وب ســایت های تخصصــی کــه انالیــن مشــاوره می دهنــد یــا بــا‬ ‫مراکــز مشــاوره ی تلفنــی تمــاس بگیریــد‪ .‬حتــی می توانیــد بــا‬ ‫یــک مشــاور مذهبــی هــم صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫قدم سوم‪ :‬روی احساسات خودتان کار کنید‬ ‫‪ .۱‬تفکر کنید‬ ‫مدیتیشــن ابــزاری قدرتمنــد بــرای متمرکــز شــدن انرژی تــان و‬ ‫ی اســت کــه مضطــرب و پریشــان‬ ‫یافتــن ارامــش درونـی در زمانـ ‬ ‫هســتید‪ .‬وقتــی ارام و متمرکــز باشــید بهتــر بــا احساســات تان‬ ‫کنــار می اییــد‪ .‬وقتــی اســترس داریــد و حــس می کنیــد‬ ‫اعصاب تــان بهــم ریختــه اســت‪ ،‬مدیتیشــن بــه کارتــان می ایــد‪.‬‬ ‫یــک مــکان ارام پیــدا کنیــد‪ ،‬بنشــینید و مراقبــه کنیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫در محــل ارامــی قــرار بگیریــد و دعــا بخوانیــد‪ .‬هرکــدام از راه هــا‬ ‫را کــه ارام ترتــان می کنــد‪ ،‬امتحــان کنیــد‪ .‬بــرای شــروع مراقبــه‬ ‫ارام ارام نفــس بکشــید و بــه بدن تــان فکــر کنیــد‪ ،‬بعــد از ایــن‬ ‫مرحلــه یــک نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬بــه ارامــی از بینــی عمــل دم‬ ‫را انجــام بدهیــد و از دهان تــان هــوا را خــارج کنیــد‪ .‬در حیــن‬ ‫تنفــس بــه احساســات تان فکــر کنیــد و اینکــه ایــن احســاس از‬ ‫کجــا امــده و چطــور بایــد بــه ان پاســخ داد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬احساسات تان را مکتوب کنید‬ ‫یکــی از موثرتریــن راه هــا بــرای درک بهتــر احساســات نوشــتن‬ ‫انهاســت‪ .‬وقتــی احساســات تان را روی کاغــذ می اوریــد کمتــر بــا‬ ‫خودتــان مجادلــه می کنیــد و راحت تــر می توانیــد احساســات را‬ ‫از هــم تفکیــک کنیــد‪ .‬بــه نوشــتن روزانـه دربــاره ی حس هایتــان‬ ‫عــادت کنیــد‪ ،‬تجربــه ثابــت کــرده اســت نوشــتن روزانــه اســترس‬ ‫و هیجــان را کــم می کنــد‪ ،‬سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت‬ ‫می کنــد و حــال شــما بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫روزانــه ‪ ۲۰‬دقیقــه بــرای نوشــتن احساســات زمــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫لزومــی نــدارد بــه دســتور زبــان یــا نــکات ادبــی توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫فقــط بنویســید تــا از هجــوم افــکار غیرضــروری و اســترس زا‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه از احساســات خــوب شــروع کنیــد‪ ،‬فقــط در‬ ‫این صــورت اســت کــه متوجــه رونــد تغییــر احساســات تان‬ ‫می شــوید و می فهمیــد تجربیــات چگونــه احساســات شــما را‬ ‫متحــول می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ورزش کنید‬ ‫ورزش همیشــه جــواب می دهــد چــون حال شــما را خوب می کند‬ ‫و ایــن حــال خــوب احساســات بــد شــما را کمــی متعادل تر می کند‪.‬‬ ‫روزهایــی کــه فشــار عصبــی بیشــتری روی شماســت‪ ،‬انــرژی منفی‬ ‫داریــد و ذهن تــان خســته اســت‪ ،‬ورزش کنیــد‪ .‬اســترس و‬ ‫اضطــراب شــما فروکــش می کنــد‪ ،‬انــرژی بدتــان دور می شــود و در‬ ‫ضمــن بــدون اینکــه بــه کســی اســیب بزنیــد هیجانات تــان تخلیــه‬ ‫می شــود‪ .‬از طرفــی افســرده نمی شــوید و مشــکالت جســمی‬ ‫ناشــی از احساســات بــد بهبــود می یابنــد‪.‬‬ ‫اگــر ورزش را بــرای ازادســازی احساســات و رهایــی‬ ‫ذهن تــان انتخــاب می کنیــد‪ ،‬می توانیــد از فوایــد یــوگا یــا‬ ‫تایچــی بهــره ببریــد‪ .‬ماســاژ صــورت بگیریــد و از فعالیــت‬ ‫بدنــی خــود لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خودتان را تشویق کنید‬ ‫هــر زمــان کــه احساســات تان مثبــت بــود و روحیــه ی خوبــی‬ ‫داریــد‪ ،‬خوشــحال هســتید و احســاس نشــاط می کنیــد‪ ،‬بلنــد‬ ‫شــوید لباس هــای بیرون تــان را بپوشــید و خودتــان را بــه یــک‬ ‫ناهــار هیجان انگیــز دعــوت کنیــد‪ .‬بیــرون برویــد و یــک هدیــه‬ ‫بــرای خودتــان بخریــد‪ .‬می توانیــد بــا دوســتان تان بــه گــردش‬ ‫برویــد و بــا هــم یــک بســتنی خوشــمزه بخوریــد‪.‬‬ ‫بعــد از هــر حــس خوشــایندی خودتــان را تشــویق کنیــد‪ .‬ای ـن ‬ ‫کار باعــث می شــود مغــز شــما بــرای دریافــت حــس خــوب‬ ‫ناشــی از تشــویق‪ ،‬بیشــتر تمایــل بــه احساســات خــوب داشــته‬ ‫حــس‬ ‫باشــد درواقــع ذهن تــان عــادت می کنــد بــرای دریافــت‬ ‫ِ‬ ‫ـوب بیشــتر‪ ،‬مثبــت فکــر کنــد‪.‬‬ ‫خـ ِ‬ ‫‪ .۵‬قبــل از ابــراز احساســات گزینه هــای متفــاوت را در نظــر‬ ‫بگیریــد‬ ‫اینکــه بــرای ابــراز احساســات از کــدام روش اســتفاده کنیــد‬ ‫بــه عهــده ی خودتــان اســت‪ .‬می توانیــد در هــر موقعیتــی‬ ‫عکس العمــل مثبــت یــا منفی داشــته باشــید‪ .‬تمــام حالت هایی‬ ‫را کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد‪ ،‬تصــور کنیــد‪ .‬وقتــی بــه‬ ‫نتیج ـه ی هــر کــدام از راه هــای ابــراز احســاس تان توجــه کنیــد‪،‬‬ ‫عکس العمل تــان متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یکــی از دوســتان صمیمی تــان تصمیــم گرفتــه اســت بــه شــهر‬ ‫دیگــری بــرود‪ ،‬شــما بــه خاطــر ایــن موضــوع ناراحــت و غمگیــن‬ ‫هســتید‪ ،‬انتخــاب بــا شماســت؛ مــی توانیــد از همیــن االن از او‬ ‫فاصلــه بگیریــد‪ ،‬حتــی می توانیــد بــه خاطــر ایــن تصمیمــش بــا‬ ‫او قهــر کنیــد و فکــر کنیــد بــا ای ـن کار اســیب کمتــری می بینیــد‪.‬‬ ‫از طرفــی می توانیــد بــه او کمــک کنیــد تــا کارهایــش را انجــام‬ ‫بدهــد و البتــه تــا هنــوز نرفتــه اســت از زمــان باقی مانــده‬ ‫اســتفاده کنیــد و بیشــتر بــا او وقــت بگذرانیــد‪.‬‬ ‫ابــراز احساســات تاثیــر مهمــی روی رونــد زندگــی شــما‪،‬‬ ‫تجربیات تــان و روابط تــان بــا دیگــران دارد‪ .‬امیدواریــم ایــن‬ ‫مطلــب بــه شــما کمــک کــرده باشــد تــا بتوانیــد راحت تــر‪،‬‬ ‫درســت تر و معقوالنه تــر ابــراز احساســات کنیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫رئیــس اداره نگهــداری راههــای اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬اســفالت‬ ‫دوربرگــردان هــای قــره ســو در بزرگــراه گنبــد ازادشــهر (نگیــن شــهر‪-‬گنبد)و دوربرگــردان اســام ابــاد در‬ ‫بزرگــراه گنبــد بــه مینودشــت بــه اتمــام رســیده و در مرحلــه خــط کشــی و اجــرای نیوجرســی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اتمام اسفالت‬ ‫‪ 2‬دوربرگردان در‬ ‫شرق گلستان‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی ‪1400‬‬ ‫رشد بازار امنیت شبکه‪ ،‬ناشی از‬ ‫محبوبیت دورکاری و نیازهای امنیتی‬ ‫تحلیل اخیر فراست سالیوان از بازار امنیت شبکه اسیا و اقیانوسیه‬ ‫(‪ )APAC‬نشــان می دهــد کــه اســتقبال روزافــزون دورکاری و اســتفاده‬ ‫از ابر ‪ ،‬محل کار از راه دور ‪ ،‬همکاری و امنیت عامل رشــد هســتند‪.‬‬ ‫تحلیل اخیر فراست سالیوان از بازار امنیت شبکه اسیا و اقیانوسیه‬ ‫(‪ )APAC‬نشــان می دهــد کــه اســتقبال روزافــزون دورکاری و اســتفاده‬ ‫از ابر ‪ ،‬محل کار از راه دور ‪ ،‬همکاری و امنیت عامل رشــد هســتند‪.‬‬ ‫انتظار می رود بازار امنیت شبکه تا سال ‪ 2025‬به طور مداوم رشد کند‬ ‫تصویــب اضطــراری دورکاری بــه دلیــل همــه گیــری‪ ،‬منجــر بــه ســرمایه‬ ‫گــذاری در ارتقــاء سیســتم های کنتــرل امنیتــی بــرای محافظــت از‬ ‫کارکنــان از راه دور شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬افزایــش تعــداد حمــات ســایبری بســیار پیچیــده‬ ‫(ســازمان یافتــه یــا تحــت حمایــت دولــت) بــر زیرســاخت های حیاتــی و‬ ‫ســازمان های دولتــی ‪ ،‬ســازمان ها و مشــاغل منطقــه را بــر ان داشــته‬ ‫تــا ســرمایه گــذاری خــود را در فناوری هــای امنیــت ســایبری بــرای‬ ‫تقویــت قابلیت هــای تشــخیص و واکنــش تهدیــد خــود افزایش دهند‪.‬‬ ‫در نتیجــه ‪ ،‬بــراورد می شــود کــه ایــن بــازار پررونــق تــا ســال ‪ 2025‬از‬ ‫‪ 5.12‬میلیــارد دالر در ســال ‪ 2020‬بــه ‪ 7.32‬میلیــارد دالر برســد و رشــد‬ ‫ثابتــی را بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه ‪ 7.4 )CAGR(%‬ثبــت کنــد‪.‬‬ ‫ویویــن پــوا ‪ ،‬تحلیلگــر صنعــت فنــاوری ارتباطــات اطالعــات در‬ ‫فراســت ســالیوان گفــت‪:‬از دیــدگاه فنــاوری ‪ ،‬بــا افزایــش تقاضــا بــرای‬ ‫نرم افزارهــای امــن شــبکه وســیع (‪ )SD WAN‬و راه حل هــای امــن‬ ‫ســرویس های ابــری ‪ ،‬بخــش فایــروال شــبکه همچنــان نیــروی پیشــرو‬ ‫بــرای رشــد کل بــازار ‪ NWS‬در طــول دوره پیــش بینــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫«بــه طــور مشــابه ‪ ،‬انتظــار مـی رود بخــش دسترســی از راه دور ایمــن‬ ‫رشــد قــوی خــود را حفــظ کنــد ‪ ،‬کــه عمدتــا بــا افزایــش نیــاز بــه عملکــرد‬ ‫بــاال و دسترســی از راه دور ایمــن کــه بــه دلیــل کار از محیــط خانــه‬ ‫افزایــش یافتــه اســت ‪ ،‬تقویــت شــود‪.‬‬ ‫پــوا افــزود‪« :‬در ســطح کالن ‪ ،‬رعایــت دقیــق مقــررات پیرامــون حفــظ‬ ‫حریــم خصوصــی و حفاظــت از داده هــا همچنــان محــرک اصلــی بــازار‬ ‫اســت ‪ ،‬بــه ویــژه بــرای صنایــع تحــت نظــارت بیشــتر ‪ ،‬ماننــد ‪، BFSI‬‬ ‫دولــت ‪ ،‬مخابــرات و مراقبت هــای بهداشــتی و بخش هایــی کــه دارای‬ ‫زیرســاخت های حیاتــی هســتند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه گذاری در فناوری های امنیت سایبری‬ ‫ســازمان ها در حــال افزایــش ســرمایه گــذاری خــود در فناوری هــای‬ ‫امنیــت ســایبری هســتند و چشــم اندازهــای ســوداوری را بــرای شــرکت‬ ‫کننــدگان در بــازار ‪ NWS‬ارائــه می دهنــد ‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫• افزایــش ســریع بســترهای پیشــگیری از تهدیــد در کوتــاه مــدت‪:‬‬ ‫نیــاز بــه سیســتم عامل هــای مدیریــت تهدیــد با عملکرد بــاال ‪ ،‬یکپارچه‬ ‫و خودکار ‪ ،‬بســیاری از شــرکت های بزرگ را به تازه ســازی و جایگزینی‬ ‫سیســتم ها ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫• تقاضــای کوتــاه مــدت بــرای دسترســی از راه دور ایمــن و دسترســی‬ ‫بــه شــبکه بــدون اعتمــاد‪ :‬فروشــندگان بایــد اســتراتژی شــریک کانــال‬ ‫خــود را مــرور کننــد تــا نتایــج کســب و کار بهتــر و مشــارکت شــرکای‬ ‫کانــال را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫• افزایــش تقاضــا بــرای ‪ SD WAN‬امــن‪ :‬فروشــندگان بایــد بــا‬ ‫شــرکای کانــال منطقــه ای خــود همــکاری نزدیــک داشــته باشــند تــا‬ ‫بــازار را امــوزش دهنــد و بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود از مشــاغل‬ ‫پشــتیبانی کننــد‪.‬‬ ‫• افزایــش نیــاز بــه حفاظــت از زیرســاخت های حیاتــی (‪ :)CI‬شــرکت‬ ‫کننــدگان در بــازار بایــد بــر راه حل هــای امنیتــی بــرای محافظــت از ‪CI‬‬ ‫در برابــر حمــات ســایبری تمرکــز کننــد‪ .‬انهــا ممکــن اســت نیــاز بــه‬ ‫گســترش محصــوالت یــا خدمــات خــود داشــته باشــند تــا( راه حل هــای‬ ‫امنیتــی سیســتم کنتــرل صنعتــی‪/‬راه حــل هــای امنیتــی فنــاوری) را در‬ ‫ســبد ســهام خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫مریم مرادی‬ ‫اهمیت ازدواج‏‬ ‫ن »‪‎‬بــه ســوی «مــا » اســت‪ .‬نیــازی‬ ‫ازدواج و تشــکیل خانــواده حرکــت از «مـ ‪‎‬‬ ‫مقــدس و‏طبیعــی اســت کــه از فطــرت و افرینــش انســان هــا ســر چشــمه‬ ‫مــی گیــرد و نبایــد ان را یــک قــرارداد متعــارف اجتماعــی تلقــی کــرد‏زیــرا اگــر‬ ‫ایــن بنیــان مقــدس اســیب ببینــد پیامدهــای جبــران ناپذیــری دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫عامل های اساسی دز ازدواج‬ ‫نیت و اراده اگاهانه‪:‬‏‬ ‫بــرای جایــگاه خانــواده و ســاختن زندگــی مشــترک نیــت تنهــا یــک امــر ذهنی‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن مجموعــه از طراحــی هــای‏ذهنــی و عملــی اســت کــه ســخت‬ ‫کوشــی و تــاش بهینــه و کارامــد بخشــی از ان بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬کســی کــه‬ ‫برنامــه‏ای شــفاف و روشــن بــرای ایــن امــر مهــم داشــته باشــد اســتحکام و‬ ‫بقــای ایــن پیونــد مقــدس را رقــم زده اســت‪.‬‏‬ ‫ثبــات عاطفی‪:‬‏داشــتن ثبــات عاطفــی و کنتــرل عواطــف و احساســات در‬ ‫امــر ازدواج بســیار تعییــن کننــده و مهم اســت‪ .‬حوصله و‏بردبــاری‪ ،‬صداقت‪،‬‬ ‫خلــوص‪ ،‬مهربانــی‪ ،‬گذشــت‪ ،‬اعتمــاد‪ ،‬نظــم و انضبــاط‪ ،‬ســازگاری‪ ،‬تعهــد‪،‬‬ ‫حســن تفاهــم و انعطــاف از‏مــوارد عمــده ثبــات عاطفــی انــد‏‪.‬‬ ‫جوانانــی کــه در اســتانه ازدواج و تشــکیل خانــواده قراردارنــد بایــد از حداقــل‬ ‫ثبــات برخــوردار باشــند تــا بتواننــد خشــم و‏شــادی غیــر طبیعــی خــود را کنترل‬ ‫کننــد‪ ،‬بامتانــت و تامــل بــه بررســی واقعیــت هــا بپردازنــد و هنــگام قضــاوت و‬ ‫داوری بــا‏عقــل ومنطــق ظاهــر شــوند‏‪.‬‬ ‫ازدواج عامــل تعــادل عاطفــی اســت بــه شــرطی کــه زوح هــا در تعامل هــای‬ ‫خــود بــه مولفــه هــای ان توجــه داشــته باشــند‏جالــب ایــن اســت کــه در‬ ‫شــرایط مســاعد روحــی و روانــی انســان بعــد از تعــادل عاطفــی بــه تعــادل‬ ‫روانــی مــی رســد‪ .‬امــروزه‏ازدواج منبــع بســیار مهــم امنیــت خاطــر بــه ویــژه‬ ‫بــرای زنــان بــه شــمار مــی ایــد و بــرای احســاس مســئولیت هــای زوجیــن در‬ ‫خانواده جایگاه‬ ‫ویژه ای در الگو‬ ‫و رفتار اجتماعی‬ ‫کودک دارد‏‬ ‫قانون پذیــری افــراد اجتمــاع مدیــون تعامــل و همــکاری و ایفــای‬ ‫نقــش خانــواده و کلیــه نهادهــا و‏ســازمان های دولتــی و غیردولتــی‬ ‫دخیــل در امــوزش و ترویــج فرهنــگ صحیــح در جامعــه اســت لــذا‬ ‫خانــواده بــه عنــوان مهمتریــن‏و اولیــن نهــاد تربیتــی تاثیــر بســزایی در‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫الگــو و رفتــار اجتماعــی کــودک خواهــد داش ـ ‪‎‬‬ ‫نقــش والدیــن در امــوزش کــودکان بســیار اساســی اســت زیــرا هــر‬ ‫انســانی بــا صفــات و ویژگی هــای خــاص و بالقــوه بــه دنیــا‏امــده و به‬ ‫مــرور تحــت تاثیــر محیــط اجتماعــی‪ ،‬بــه جــذب و پــرورش صفــات‬ ‫دیگــر می پــردازد خصوصــا ًکــودکان کــه کلیــه‏رفتارهــای کالمــی و‬ ‫غیرکالمــی بزرگســاالن خــود را مــد نظــر قــرار داده و مبــادرت بــه الگــو‬ ‫ســازی می نماینــد‪.‬‏‬ ‫ـادران قانونمنــد بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات در عمــل‬ ‫پــدران و مـ‬ ‫ِ‬ ‫بــه اداب اجتماعــی موجــود‪ ،‬الگوهــای مناســبی بــرای‏فرزنــدان‬ ‫خــود خواهنــد بــود‪ .‬والدیــن بایــد طــوری رفتــار نماینــد کــه تخلــف از‬ ‫قوانیــن و مقــررات و مزایــای رعایــت ان در ذهــن‏فرزنــدان نقــش‬ ‫بســته و ملکــه رفتــار انهــا گــردد‏‪.‬‬ ‫امــا در ایــن میــان نوجوانانــی هســتند کــه بیشــتر در معــرض خطــر‬ ‫‏برابــر یکدیگــر جایــگاه مهــم و حســاس اســت ازدواج بــرای زنــان بیشــتر جنبــه‬ ‫عاطفــی و صمیمیــت و تعلــق دارد‏‪.‬‬ ‫ســامت روح و جســم‪:‬‏انســان ســالم بــه وجــود اورنــده خانــواده ســالم‬ ‫اســت چــون اجتمــاع مجموعــه خانوادهــا اســت وقتــی ســامت روان پایــه و‬ ‫‏اســاس زندگــی هــای مشــترک باشــد بالندگــی اجتماعــی بــه ارمغان مــی اورد‪.‬‬ ‫ســامت جســم در مرتبــه بعــد اســت‏‪.‬‬ ‫در مســاله ازدواج ســامت اندیشــه و روان و خلقیــات از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‏‪.‬‬ ‫ســن مناســب‪:‬‏زوج مناســب بایــد از جهــت جســمی بــه بلــوغ کامــل رســیده‬ ‫باشــند و از جهــت روحــی و روانــی بــرای پذیــرش مســئولیت‏ازدواج امادگــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫امــروزه بــا عنایــت بــه بحــث تحصیــل و کار و امکانات تعریفی خاص از ســن‬ ‫مناســب وجــود نــدارد یعنــی بــا لحــاظ کــردن بلــوغ‏جســمی و روحــی و تطبیــق‬ ‫بــا شــرایط زمانــه از جهــت تحصیــل و اشــتغال و تامین می تــوان در خصوص‬ ‫ازدواج تصمیــم‏گرفــت‪ .‬البتــه نبایــد فرامــوش کنیم که بیش از ســن تقویمی‬ ‫ســن عقلــی ضامــن بقــای زندگی مشــترک خواهــد بود‏‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه دامنــه ســنی ویــژه بــرای اقایــان ‪ 28 - 22‬ســال و ســن مناســب‬ ‫خانــم هــا را بیــن ‪ 25 -19‬ســال دانســته انــد‏‪.‬‬ ‫داشــتن منطــق و مســئولیت پذیری‪:‬‏یکــی از معیارهــای اساســی در مرحلــه‬ ‫مقدماتی ازدواج داشــتن منطق و احســاس مســئو لیت پذیری اســت که در‬ ‫‏حقیقــت عالقــه و رغبــت بــرای ایجــاد خانــواده اســت و پیــش شــرط اساســی‬ ‫ازدواج موفــق بــه شــمار می ایــد‏‪.‬‬ ‫مســئولیت پذیــری نوعــی اطمینــان خاطــر و امنیــت روانــی بــه همــراه‬ ‫م ـی اورد و از راههــای اساســی کاهــش صدمــات‏زندگــی و حیــات مشــترک‬ ‫زناشــویی اســت‪ .‬پــس زوج هــای جــوان بایــد در حــدود وظایــف خویش حس‬ ‫مســئولیت را در‏خــود تقویــت کننــد‏‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬بر گرفته از کتاب مهارت های زندگی مولف‪ :‬دکتر حسین خنیفر‏‬ ‫تهیه و تنظیم‪‎:‬‏ کارشناس مشاوره دایره اجتماعی کالنتری ‪11‬‬ ‫امام علی (ع) بجنورد‬ ‫اعتیــاد قــرار دارنــد‪ .‬امیــد اســت کــه والدیــن عزیــز بــا مــد نظــر‏قــرار‬ ‫دادن ان از گرفتــار شــدن فرزندانشــان در گــرداب اعتیــاد کــه انتهایــش‬ ‫نابودیســت پیشــگیری کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -1‬نوجوانان تن پرور و لوس‬ ‫برخــی خانواده هــا یــا بــه علــت ســختی کشــیدن خودشــان در دوران‬ ‫کودکــی یــا تــرس از تاثیــر بــد ســختی در زندگــی‏فرزندانشــان‪ ،‬انهــا‬ ‫را لــوس و تــن پــرور بــار می اورنــد و از برخــورد ان هــا بــا کوچکتریــن‬ ‫ســختی و رنجــی در زندگــی جلوگیــری‏می کننــد‪.‬‏‬ ‫ایــن جوانــان مســتعدند تــا در ســنین باالتــر و بــه دور از والدیــن‪،‬‬ ‫در برخــورد بــا یــک مشــکل ســاده بــه اعتیــاد پنــاه ببرنــد‪.‬‏تن پــروری و‬ ‫لذت طلبــی نیــز از عــوارض خانواده هــای مرفــه اســت کــه اموزشــی‬ ‫جــز طلــب لــذت و امیــال شــخصی بــرای انهــا‏ندارنــد‪ .‬بنابراین تامین‬ ‫بیــش از انــدازه‪ ،‬گرایــش بــه لذت هــای جدیــد و ناشــناخته ماننــد‬ ‫موادمخــدر را بیشــتر مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬نوجوانان پرخاشگر‬ ‫برخــی نوجوانــان در ســنین پرشــور و هیجانــی خــود‪ ،‬ناگهــان بنــای‬ ‫پرخاشــگری را بــا خانــواده یــا محیــط اطــراف می گذارنــد‪.‬‏اکثــر ایــن‬ ‫نوجوانــان بــه خاطــر تــرس از اجتمــاع عقده هــای خــود را بــر ســر‬ ‫افــراد نزدیــک بــه ویــژه مــادران خالــی می کننــد‪.‬‏شکســتن وســایل‪،‬‬ ‫زود از کــوره در رفتــن و ‪ ...‬در ایــن ســنین عالمــت خوبــی نیســت‬ ‫و بایــد بــا مراجعــه بــه مشــاور یــا‏روان شــناس بررســی‪ ،‬و بــه طــور‬ ‫ریش ـه ای درمــان شــود زیــرا چنیــن رفتارهایــی می توانــد مقدم ـه ای‬ ‫بــرای رفتارهــای‏خطرناک تــر ماننــد اعتیــاد باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬نوجوانان بیش فعال‬ ‫برخــی نوجوانــان از کودکــی بیش فعــال یــا در اصــاح عامــه بســیار‬ ‫بازیگــوش بوده انــد‪ .‬ایــن کــودکان اغلــب نمره هــای‏تحصیلــی (بــه ویژه‬ ‫درس ریاضــی) ضعیفــی دارنــد‪.‬‏‬ ‫بی قــراری ایــن گــروه در ســنین باالتــر بــا یــک بــار تجربــه موادمخدر به‬ ‫طــور موقــت رفــع می شــود و میــل شــدید ان هــا بــه‏اســتفاده مکــرر از‬ ‫مــاده مذکــور‪ ،‬زمینــه اعتیــاد را بســیار مســاعد می ســازد‪.‬‏‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن ناهنجــاری (بیــش فعالــی) بایــد در‬ ‫کودکــی درمــان شــود تــا در نوجوانــی و جوانــی باعــث گرایــش بــه‬ ‫‏اااســیب های اجتماعــی نشــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬نوجوانان بی قانون‬ ‫ایــن گــروه بــه هیــچ صراطــی مســتقیم نیســتند‪ .‬انــگار ســاعت‬ ‫اجاره کارت های بانکی‪،‬‬ ‫کار دست مالکان‬ ‫کارت ها داد‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری ‪ 5‬نفــر‬ ‫بــه اتهــام اجــاره کارت بانکــی خــود به ســایت‏های‬ ‫ممنوعــه شــرط بنــدی‪ ،‬در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سرهنگ«یوســف شــاکری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫‏انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی کارشناســان در‬ ‫راســتای رصــد فضــای ســایبر‪ ،‬افــرادی کــه اقــدام‬ ‫بــه اجــاره کارت هــای‏بانکــی خــود بــه بعضــی‬ ‫از ســایت هــای شــرط بنــدی مــی کردنــد تحــت‬ ‫تعقیــب قــرار گرفتنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان بــا تــاش مســتمر‪ ،‬موفــق شــدند ایــن‬ ‫افــراد را مــورد شناســایی قــرار‏دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه ‪ 5‬نفــر شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقر‬ ‫‏انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان با بیــان اینکه متهمان‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده اعــام کردنــد کــه‬ ‫بــا اجــاره کارت هــای‏بانکــی خــود بــه ســایت هــای‬ ‫شــرط بنــدی مبالغــی را دریافــت مــی کردنــد‪،‬‬ ‫یــاد اور شــد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده‬ ‫‏مشــخص شــد افــرادی کــه ایــن کارت هــا را اجــاره‬ ‫مــی کردنــد در زمینــه پولشــویی فعالیــت داشــتند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری با بیان اینکه در بررســی حســاب‬ ‫بانکــی ایــن افــراد مشــخص شــد کــه در مــدت یــک‬ ‫هفتــه بیــش از ‪ 5‬‏میلیــارد ریــال گــردش مالــی‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد تــا کنــون‬ ‫حــدود ‪ 15‬تیغــه کارت بانکــی را بــرای انجــام‏اینگونــه‬ ‫اقدامــات در اختیــار مجرمــان قــرار می دادنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫نهایــت ‪ 5‬نفــر متهــم دســتگیر شــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع ‏قضائــی معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه اجــاره‬ ‫کارت هــای بانکــی پوششــی بــرای فعالیت هــای‬ ‫مجرمانــه‏اســت و مطابــق قوانیــن و مقــررات‪،‬‬ ‫مســئولیت همــه تراکنش هــا و مبادالتــی کــه از‬ ‫طریــق حســاب و کارت بانکــی‏شــهروندان انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه عهــده صاحــب حســاب اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی در پایــان‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫هــر گونــه فعالیــت مجرمانــه در‏فضــای مجــازی‬ ‫یــا شــبکه هــای اجتماعــی مراتــب را از طریــق وب‬ ‫ســایت پلیــس یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا‬ ‫‏کارشناســان مــا در میــان بگذارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مشــخصی بــرای خــواب و بیــداری انهــا وجــود نــدارد‪ .‬والدیــن‏انهــا در‬ ‫منــزل هیــچ کاره انــد و چهارچوب پذیــری در انهــا وجــود نــدارد‪.‬‏‬ ‫ایــن گــروه نیــز کــه در مســیر مقــررات و قانــون خانوادگــی قــرار ندارنــد‬ ‫امادگــی دارنــد کــه در اینــده قوانیــن محلــه‪ ،‬مدرســه و‏حتــی جامعــه‬ ‫را زیــر پــا بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫می دانیــم کــه یکــی از رفتارهــای ضدقانــون مصــرف مواد مخدر اســت‬ ‫بنابرایــن چنیــن افــرادی بــدون تــرس از عواقــب فــردی و‏اجتماعــی‬ ‫اعتیــاد بــه موادمخــدر گرایــش پیــدا می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬نوجوانان با دوستان بد‬ ‫تاثیــر دوســتان بــر نوجوانــان انکارناپذیــر اســت‪ .‬بــه ویــژه دوســتان بــد‬ ‫کــه اغلــب‪ ،‬رفتارهایشــان هیجــان زیــادی بــرای نوجوانــان‏بــه دنبــال‬ ‫دارد‪ ،‬جذابیــت بیشــتری بــرای نوجوانــان دارنــد‪.‬‏‬ ‫نوجوانــان در اثــر فشــار گــروه همســاالن‪ ،‬بــه راحتــی از دوســتان خــود‬ ‫تبعیــت مــی کننــد و توصیه هــای پــدر و مــادر خــود را زیــر‏پــا می گذارند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر نوجوانــان شــما دوســتان بــدی دارنــد‪ ،‬از اینــده او نگــران‬ ‫باشــید‪ .‬البتــه بســیاری از والدیــن از‏خــوب بــودن یــا بــد بــودن دوســتان‬ ‫فرزندشــان اطالعــی ندارنــد کــه ایــن هــم زنــگ خطــر بزرگــی اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬نوجوانان الکلی و سیگاری‬ ‫اکثــر معتــادان از ســنین زیــر ‪ 19‬ســال مصــرف ســیگار و الــکل را اغــاز‬ ‫کرده انــد‪ .‬نوجــوان یــا جوانــی کــه بــه راحتــی در حضــور‏خانــواده ســیگار‬ ‫می کشــد یــا خانــواده از ســیگار کشــیدن او بــه صــورت مخفیانــه اگاه‬ ‫هســتند بــه شــدت در معــرض ابتــاء‏بــه ســوء مصــرف موادمخــدر‬ ‫اســت اگــر از امــروز در مقابــل مصــرف ســیگار وی مقاومــت نکنیــد او‬ ‫بــه زودی از ســدهای دیگــر‏خطــر نیــز عبــور خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫بنابرایــن اگــر امــروز مصــرف ســیگار نوجوانانتــان را جــدی نگرفتــه اید‪،‬‬ ‫فــردا در صــورت اعتیــاد او بــه مــواد خطرنــاک تــر از کســی‏گلــه نکنیــد‏‪.‬‬ ‫و سخن اخر اینکه‪:‬‏‬ ‫والدیــن نقــش ســازنده و تاثیــر گــذاری در اینــده فرزنــدان دارنــد پــس‬ ‫الزم اســت بــا افزایــش اگاهــی در زمینــه چگونگــی تربیــت‏انــان دوران‬ ‫نوجوانــی خــوب و خوشــی را بــرای فرزندانشــان رقــم بزننــد تــا در اینــده‬ ‫نیــز شــاهد رشــد و شــکوفایی انــان‏باشــند‏‪.‬‬ ‫بــه امیــد روزی کــه بــا همــکاری و همدلــی جامعــه ای عــاری از اعتیــاد‬ ‫و همچنیــن اســیب هــای اجتماعــی داشــته باشــیم‏‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬مرکــز اطــاع رســانی معاونــت اجتماعــی پلیــس‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪459‬‬ ‫دستگیری کالهبردار بزرگ‬ ‫حوزه رمز ارز‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری مجــرم ســایبری خبــر داد‬ ‫کــه بــا ایجــاد یــک «ســایت احــراز هویــت حســاب های‬ ‫کاربــری ارزهــای دیجیتــال در یــک صرافــی خارجــی»‬ ‫از شــهروندان کالهبــرداری می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتاســرهنگ « داود معظمــی‬ ‫گــودرزی»‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر‬ ‫کالهبــرداری تحــت عنــوان « احــراز هویــت حســاب‬ ‫کاربــری ارزهــای دیجیتــال»‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــاکی در‬ ‫اظهــارات خــود عنــوان داشــت باتوجــه بــه اینکــه‬ ‫حســاب کاربــری ام کــه در ان معــادل ســی میلیــارد‬ ‫ریــال ارز دیجیتــال داشــتم دچــار مشــکل شــده بــود‪،‬‬ ‫در فضــای مجــازی جســتجو کــردم و بــا یــک ســایت کــه‬ ‫در زمینــه مشــاوره در خصــوص رمــز ارزهــای مختلــف‬ ‫و حــل مشــکالت ورود بــه پروفایــل و احــراز هویــت‬ ‫کاربــران ایرانــی در صرافی هــای خارجــی فعالیــت‬ ‫داشــت‪ ،‬اشــنا شــدم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬شــاکی در ادامــه‬ ‫توضیــح داد باتوجــه بــه اینکــه ســایت مــورد نظــر نمــاد‬ ‫اعتمــاد الکترونیــک نیــز داشــت بــدون اطمینــان از اصالــت‬ ‫نمــاد وهویــت مدیــران ان جهــت رفــع مشــکل حســاب‬ ‫کاربــری خــود تمــام مشــخصات و مــدارک هویتــی خــود را‬ ‫بــه همــراه ایمیل‪،‬نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود برایشــان‬ ‫فرســتادم و مبلغــی را نیــز جهــت کارمــزد واریــز کــردم‬ ‫امــا بعــد از گذشــت دو روز از طــرف ایــن ســایت بــا بنــده‬ ‫تمــاس گرفتنــد و اذعــان داشــتند امــکان احــراز هویــت‬ ‫حســاب کاربــری بنــده وجــود نــدارد‪،‬در نهایــت بــا بررســی‬ ‫بیشــتر متوجــه شــدم نــام کاربــری و رمــز عبــور بنــده تغییر‬ ‫کــرده و تمــام ارزهــای دیجیتــال داخــل ان حســاب کاربری‬ ‫ســرقت شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت اظهــار داشــت‪ :‬بــا پی جویــی‬ ‫ســرنخ های دیجیتــال مجرمانــه و اســتفاده از روش هــای‬ ‫نویــن کشــف جرایــم ســایبری و علیرغــم اســتفاده از‬ ‫روش هــای پنهان ســاز هویتــی‪ ،‬ضمــن احــراز هویــت‬ ‫واقعی متهم ‪ ،‬شــیوه و شــگرد مجرمانه وی تیم عملیاتی‬ ‫ایــن پلیــس پــس از تشــریفات قضایــی مجــرم را در محــل‬ ‫اختفــای خــود در یکــی از محلــه هــای شــمالی تهــران بزرگ‬ ‫دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات هوشــمند بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ 50‬نفــر مالباختــه شناســایی شــده انــد و تحقیقــات‬ ‫همچنــان در راســتای شناســایی تمــام شــکات و کشــف‬ ‫زوایــای پنهــان پرونــده ادامــه دارد ‪ ،‬عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫متهــم پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و مواجهــه بــا ادلــه‬ ‫دیجیتــال جمـع اوری شــده توســط پلیــس به جــرم خود‬ ‫اقــرار کــرد و اظهــار داشــت یــک ســایت احــراز هویــت‬ ‫حســاب های کاربــری ارز دیجیتــال یــک صرافــی معتبــر‬ ‫خارجــی ایجــاد کــردم و بــا درج نمــاد جعلــی اعتمــاد‬ ‫الکترونیــک جهــت جلــب اعتمــاد مراجعــه کننــدگان‪،‬‬ ‫اطالعــات محرمانــه و مــدارک هویتــی افــراد را دریافــت‬ ‫و پــس از ســرقت تمــام ارزهــای دیجیتــال موجــود‬ ‫در حســاب های کاربــری انها‪،‬اکانــت شــان را نیــز از‬ ‫دســترس خــارج می کــردم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از یــک‬ ‫ایمیــل منحصــر بــه فــرد و گــذر واژه ای قــوی بــرای‬ ‫کیــف پــول و حســاب های کاربــری ارزهــای دیجیتــال‬ ‫افــزود‪ :‬اکثــر مشــکالت کاربــران تنهــا به دلیل نا اشــنا‬ ‫بــودن افــراد بــا ایــن موضــوع و در نتیجــه عــدم رعایــت‬ ‫نــکات امنیتــی مربــوط بــه ان اســت‪ .‬در صــورت بــی‬ ‫توجهــی بــه تنظیمــات امنیتــی کیــف پول هــا و عــدم‬ ‫نگهــداری درســت رمزهــای خصوصــی و عمومــی‬ ‫خــود و ‪ ...‬افــراد بــا خطــرات امنیتــی جــدی مواجــه‬ ‫می شــوند و احتمــال اینکــه ســرمایه های خــود را از‬ ‫دســت بدهنــد‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هویــت ها‬ ‫در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و اطالعــات محرمانــه‬ ‫خــود از جملــه اطالعــات هویتی‪،‬ایمیل‪،‬نــام کاربــری و‬ ‫رمــز عبــور حســاب هــای کاربــری دیجیتــال و ‪ ...‬را بــه‬ ‫هیــچ عنــوان در اختیــار افــراد ناشــناس قــرار ندهنــد‬ ‫و توصیه هــای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و همــواره‬ ‫مراقــب ترفنــد کاله بــرداران و ســودجویان باشــند و‬ ‫در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک موضــوع را از‬ ‫طریــق ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬اعــام کننــد‪.‬‬ ‫در انجام معامالت‬ ‫اینترنتی مراقب باشیم‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫در ترکــی بجنــوردی نیــز مصــدر قووشــماغ ( متحــد شــدن و بــه هــم پیوســتن) و قوشــماغ ( قاتــی کــردن و مخلــوط کــردن ) کاربــرد‬ ‫فــراوان‏دارد و واژه هــای قوشــق (صفــت اســنادی) قوشــه ( صفــت وصفــی) و قوشــه قوشــه ( قیــد حالــت) ریشــه در ایــن کلمــات دارند‬ ‫‪ .‬از نظــر‏تصریــف هــم‪ ،‬ایــن مصدرهــا بــه تمامــی صیغــه هــای شــخصی و در تمامــی زمانهــا در وجــه هــای ســببی‪ ،‬التزامــی و خبــری و‬ ‫حالتهــای‏معلــوم و مجهــول و اشــکال الزم و متعــدی صــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -459‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 10‬ژانویه ‪ 7- 2022‬جمادی الثانیه ‪- 1443‬شماره ‪-459‬‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬دی ‪10-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫قوشمه‪‎« ‎‬‬ ‫« قوشمه‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‏‬ ‫نهج البالغه‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫سبکبار شوید تا راحت سفر کنید‬ ‫الســام» فرمــود ‪ «:‬تجهّــزوا ‪ -‬رحمکــم اللّــه ‪ -‬فقــد‬ ‫«حضــرت علــى علیــه ّ‬ ‫فــان امامکــم‬ ‫نــودی فیکــم بالرّحیــل و اقلّــوا العرجــه علــى الدّنیــا‪...‬‬ ‫ّ‬ ‫عقبــه کــوودا و منــازل مخوفــه مهولــه» نهــج البالغــه خطبــۀ ‪٢٠٤‬‬ ‫خــداى‪ ،‬شــما را رحمــت کنــد! امــادۀ حرکــت شــدید کــه نــداى رحیــل و کــوچ‬ ‫کــردن‪ ،‬در میــان شــما داده شــده اســت‪ .‬عالقــۀ بــه اقامــت در دنیــا را کــم‬ ‫کنیــد‪...‬‬ ‫که گردنه هاى سخت و دشوار و منزلگاه هاى خوفناک در پیش دارید‪.‬‬ ‫بعضــى از شــارحان نهــج البالغــه‪ ،‬انســان ها را بــه مســافرانى تشــبیه‬ ‫کرده انــد کــه در یــک ســفر دریایــى‪ ،‬گرفتــار گرداب هــا و امــواج کــوه‬ ‫پیکــر مى شــوند کــه اگــر کشــتى خــود را ســبک نکننــد‪ ،‬غــرق شــدن انهــا‬ ‫حتمــى اســت‪.‬‬ ‫او مى گوید‪«:‬گــرداب»‪ ،‬امــواج زندگــى ایــن دنیــا اســت و «کشــتى» قلــب‬ ‫«حب دنیا» ان را ســنگین کرده‪ ،‬امادۀ غرق شــدن مى کند‪.‬‬ ‫انســان اســت و‬ ‫ّ‬ ‫حضــرت دســتور بــاال را بــا ایــن جملــه تکمیــل مى فرماید‪:‬پیشــینیان را بــراى‬ ‫رســیدن بازمانــدگان‪ ،‬نگــه داشــتند‪«،‬فانّما ینتظــر باوّلکــم اخرکــم» ‪.‬‬ ‫ایــن جملــه‪ ،‬اشــاره بــه ایــن دارد کــه مجموعــۀ جهــان بشــریّت‪ ،‬در حکــم‬ ‫قافلــۀ واحــدى اســت کــه گروهــى در پیشــاپیش ان در حرکــت بوده انــد و‬ ‫ـط و گروهــى در اخــر ایــن قافله انــد و همــه‪ ،‬یــک مســیر را‬ ‫گروهــى در وسـ ‍ ‬ ‫طــى مى کننــد و بــراى رســتاخیز بــزرگ بــه هــم ملحــق مى شــوند‪.‬‬ ‫بــه تعبیــر دیگــر‪ ،‬قانــون مــرگ‪ ،‬اســتثنا بــردار نیســت و بــه یقیــن‪ ،‬در‬ ‫سرنوشــت همــۀ انســان ها‪ ،‬رقــم زده شــده اســت‪ .‬بنــا بــر ایــن سرنوشــت‬ ‫پیشــینیان‪ ،‬هشــدارى بــراى بازمانــدگان و پیــام روشــنى بــراى همــۀ‬ ‫انســان ها اســت‪.‬‬ ‫نکتــه‬ ‫سرنوشت گرانباران!‬ ‫مهم تریــن عامــل بدبختــى و شکســت گروهــى از انســان ها‪ ،‬همــان چیــزى‬ ‫اســت کــه در ایــن چنــد جملــۀ کوتــاه بــه ان اشــاره شــده اســت‪ ،‬یعنــى‪،‬‬ ‫ســنگین کــردن بــار خویــش از امــورى کــه هرگــز‪ ،‬در زندگــى ســادۀ دنیــا‪ ،‬بــه‬ ‫ان نیــازى نیســت‪.‬‬ ‫مســافرى را فــرض کنیــد کــه بــراى ســفرى یــک روزه‪ ،‬بــه راه مى افتــد‪ .‬او‪،‬‬ ‫مقــدار کمــى نــان و غــذا و میــوه‪ ،‬درســت بــه انــدازۀ ســفر یــک روزه‪ ،‬در‬ ‫دســتمالى بســته‪ ،‬بــه همــراه خــود مى بــرد‪ .‬حــال‪ ،‬مســافر دیگــرى را فــرض‬ ‫کنیــد کــه ســاک هاى متع ـدّدى‪ ،‬از مــواد ّ مختلــف غذایــى و نــان و اب انــواع‬ ‫شــیرینى ها و میوه هــا را بــراى همیــن ســفر یــک روزه‪ ،‬بــر دوش گرفتــه و‬ ‫حرکــت مى کنــد‪ .‬بدیهــى اســت کــه مســافر نخســت‪ ،‬بــا خاطــرى اســوده و‬ ‫بســیار راحــت‪ ،‬بــا گامهایــى اســتوار و ســریع‪ ،‬بــه ســوى مقصــد مى تــازد‪ ،‬در‬ ‫حالــى کــه مســافر دوم در همــان نخســتین فــراز و نشــیب‪ ،‬بــه نفــس نفــس‬ ‫افتــاده‪ ،‬وا مى مانــد‪.‬‬ ‫ایــن سرنوشــت کســانى اســت کــه امــوال فــراوان و زرق و بــرق بســیار متــاع‬ ‫دنیــا را گــرد خــود فراهــم ســاخته و شــب و روز‪ ،‬در فکــر حســاب و کتــاب و‬ ‫حفظ‍ ـ و نگهــدارى ان هســتند و چنــان مشــغولند کــه نــه تنهــا بــه فکــر خــدا و‬ ‫معــاد نیســتند‪ ،‬بلکــه ارامــش دنیــا را نیــز از دســت مى دهنــد‪.‬‬ ‫سعدی علیه الرحمه می فرماید ‪:‬‬ ‫اى به غفلت گذرانیده همه عمر عزیز‬ ‫تا چه دارى و چه کردى عملت کو و کدام‬ ‫توشه اخرتت چیست در این راه دراز‬ ‫که تو را موى سفید از اجل اورد پیام‬ ‫مى توانى که فرشته شوى از علم و عمل‬ ‫لیک از همت دون ساخته اى با دَد و دام‬ ‫چون شوى همره حوران بهشتى که تو را‬ ‫همه در اب و گیاه است نظر چون انعام‬ ‫جهد ان کن که نمانى ز سعادت محروم ‪/‬‬ ‫کار خود ساز که اینجا دو سه روزیست مقام‬ ‫واکاوی‬ ‫زبانشناختی واژه‬ ‫« قوشمه‪‎« ‎‬‬ ‫قوشــمه نــام یــک ســاز یــا الــت موســیقی از نــوع بــادی اســت‬ ‫کــه در شــمال خراســان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ‪ .‬ایــن‬ ‫ســاز از اجــزاء زیــر‏تشــکیل مــی گــردد ‪ -1 :‬دو عــدد نــی‪ :‬کــه بــه‬ ‫هــم بســته شــده انــد و هــر یــک دارای ‪ 5‬الــی ‪ 7‬ســوراخ اســت‬ ‫‪ -2‬دو عــدد پیــکک ( قمیــش) ‪:‬‏روی هــر کــدام از نــی هــا یــک عدد‬ ‫پیــکک گذاشــته شــده اســت کــه دمیــدن در ان بــه صــورت نفــس‬ ‫برگــردان انجــام مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬ســاز قوشــمه بــا کمــی تغییــر یــا اختــاف جزئــی در بدنــه‬ ‫ان‪ ،‬در میــان اقــوام دیگــر ایرانــی نیــز بــه چشــم مــی خــورد کــه‬ ‫در مراســم شــادی و‏عروســی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‬ ‫و در هــر فرهنگــی نــام خاصــی دارد؛ مثــا ً در کردســتان و‬ ‫کرمانشــاه دوزلــه ‪ ،‬در گنابــاد دوســازه‪،‬‏در منطقــه هرمــزگان‬ ‫نــی جفتــی و ‪ ...‬مــی گوین ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه قوشــمه در کتــاب موســیقی خراســان‬ ‫شــمالی اثــر هوشــنگ جاویــد امــده اســت ‪ :‬ایــن ســاز را از نــی‪،‬‬ ‫چــوب ‪ ،‬قلــم پــای ‏درنــا یــا شــاهین و بهتریــن نــوع ان را از‬ ‫اســتخوان بــال « قــوش» مــی ســازند و بــه همیــن دلیــل « قــوش‬ ‫نــی» نامگــذاری شــده کــه در مــرور‏زمــان در فراگشــت واژه ای‬ ‫محــاوره ای و عامیانــه «قوشــمه و « قُشــمه» شــده اســت(ص‬ ‫‪ .)128‬بــه دنبــال ایــن ادعــا ‪ ،‬نویســنده هرجــا از‏ایــن ســاز نــام مــی‬ ‫بــرد از ان بــه عنــوان قــوش نــی یــاد مــی کنــد کــه گویــی در میــان‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫اقــوام ایــن دیــار مصطلــح تــر از قوشــمه اس ـ ‪‎‬‬ ‫امــا در مــورد ریشــه شناســی واژه قوشــمه الزم بــه گفتــن‬ ‫نیســت‪ ،‬وقتــی ابتدائــا ًدو نــی را بــه هــم مــی بندنــد و اهنگــی‬ ‫بــا ان مــی نوازنــد و‏نامــی روی ان ســاز مــی گذارنــد‪ ،‬اگــر قــرار‬ ‫اســت تغییراوایــی در نــام صــورت گیــرد‪ ،‬در واقــع ان نامــی کــه‬ ‫نخســتین بــار در مــورد جنــس و‏شــکل اولیــه ان وضــع شــده‬ ‫اســت دســتخوش تغییــر قــرار مــی گیــرد نــه اینکــه ایــن ســاز‬ ‫مدتــی بــی نــام بمانــد و بعــد از طــی فراینــد تکاملــی‏خــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫پــس از گــذر از جنــس چــوب و نــی و لولــه فلــزی بــه مرحلــه‬ ‫نهایی یعنی اســتخوان ســاق قوش برســد و ســپس نام «قوش‬ ‫نــی»‏را روی ان بگذارنــد و بعدهــا بــه مــرور زمــان‪ ،‬ایــن قــوش‬ ‫نــی تبدیــل بــه قوشــمه شــود‪ .‬چنیــن فراینــد نامگــذاری بســیار‬ ‫بعیــد بــه نظــر مــی‏رســد‪ .‬وانگهــی طبــق یافتــه های زبانشناســی‬ ‫تغییــرات اوایــی در واژگان زبانهــا‪ ،‬در طــول زمــان‪ ،‬طبــق اصــول‬ ‫و قواعــدی ثابــت و حتــی‏طبــق دســتور جهانــی صــورت مــی گیرد‬ ‫نــه بــه صــورت تصادفــی و بــی ضابطــه‪ .‬در ایــن زمینــه بــه عنــوان‬ ‫کارشــناس در ایــن رشــته بایــد‏عــرض کنــم کــه هیــچ فرمــول‬ ‫زبــان شــناختی وجــود نــدارد کــه بــر اســاس ان‪« ،‬قــوش نــی»‬ ‫تبدیــل بــه قوشــمه شــود‪ ( .‬بحــث فنــی و‏تخصصــی پیرامــون‬ ‫جزئیــات قواعــد تغییــرات اوایــی مجــال جداگانــه ای می طلبد )‪.‬‬ ‫وانگهــی اقــای جاویــد کــه مــدام بــه جــای قوشــمه از‏قــوش نــی‬ ‫اســتفاده می کند باید بگوید‪ :‬کدام فرد پیر و ســالخورده اشــنا‬ ‫بــا قوشــمه‪ ،‬لفــظ « قــوش نــی» را بــرای ایــن ســاز بــه کار بــرده‬ ‫یــا‏حتــی شــنیده اســت؟ چنیــن نامــی در زبانهــای دیگــر منطقــه‬ ‫نیز برای این ســاز کاربرد نداشــته اســت‪ .‬نوازندگان برجســته و‬ ‫اســاتید قدیمــی‏ایــن ســاز‪ ،‬ماننــد رضــا قلــی پــور‪ ،‬قلــی ســجادی‬ ‫و محمــد قاپاقــی کــه هــر ســه از قــوم تـُـرک بودنــد‪ ،‬علــی طبــری‬ ‫از قــوم تــات و علــی ابچــوری از‏قــوم کـُـرد نیــز هیچــگاه از ایــن‬ ‫لفــظ بــرای ســاز خــود اســتفاده نکــرده انــد‪ .‬بنابرایــن بــه کار بردن‬ ‫قــوش نــی بــه جــای قوشــمه ارائــه وجــه تســمیه‏مــن دراوردی‬ ‫و تحریــف محــض واقعیــت هــای تاریخــی و علمــی اســت‏‪‎ .‎‬‬ ‫اما برخی از فعاالن فرهنگی کرمانج معتقدند که قوشــمه‬ ‫یــک کلمــه کُــردی کرمانجــی اســت و اســتدالل مــی کننــد‬ ‫کــه ایــن واژه ریشــه در‏فرهنــگ دیریــن قــوم کرمانــج دارد‬ ‫و واژه هایــی ماننــد « قــوش» و «قوشــه» در ترکیب هــای‬ ‫شــه هــو‬ ‫« وه قــوش بــون » بــه معنــای جفــت شــدن‪،‬‏‏«قو ِ‬ ‫بــون» بــه معنــای همتــای یکدیگــر بــودن‪ « ،‬قوشَ ــه چنــار» بــه‬ ‫معنــای دو چنــار‪ « ،‬قــوش وه قــوش » به معنای دوشــادوش‬ ‫و‏ترکیبهــای مشــابه کاربــرد فــراوان در ایــن زبــان دارنــد و‬ ‫معتقدنــد اینهــا مــواردی هســتند کــه ریشــه دار بــودن واژه‬ ‫قوشــمه را در زبــان کــردی‏کرمانجــی تاییــد مــی کننــد‪‎ .‬‬ ‫ناگفتــه پیــدا ســت کــه در طــول تاریــخ هــر زبانــی پدیــده وام‬ ‫گیــری یــک امــر طبیعــی بــوده اســت ‪ .‬زبــان کــردی هــم از ایــن‬ ‫قاعــده مســتثنی‏نیســت‪ .‬ایــن زبــان بســیاری از مفاهیــم را از‬ ‫زبانهــای مجــاور و منطقــه ای مثــل فارســی عربــی و ترکــی و ‪ ..‬و‬ ‫فرامنطقــه ای مثــل روســی و‏المانــی ‪ ،‬فرانســوی ‪ ،‬انگلیســی و ‪..‬‬ ‫بــه قــرض گرفتــه اســت‪ .‬لــذا چنیــن نیســت کــه هــر عنصــر زبانــی‬ ‫از گذشــته بــه مــا رســیده جــزء نظــام‏واژگانــی و خزائــن زبانــی مــا‬ ‫بــوده اســت و یــا هــر واژه ای کــه اکنــون در زبانمــان کاربــرد زیــاد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دارد جــزء واژگان اصیــل زبــان ماس ـ ‪‎‬‬ ‫در کرمانجــی « وقــوش بــون» بــه معنــای دوشــادوش هــم بودن‬ ‫و مــواردی کــه فوقــا ًذکــر شــد‪ ،‬ترکیباتــی هســتند کــه بــا کلمــات‬ ‫عاریتــی‏‏«قــوش« و «قوشــه» زبــان ترکــی ســاخته شــده اند ‪.‬‬ ‫واژه هــای عاریتــی را مــی تــوان بــه مثابــه واژه خــودی در بافتهــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کــرد‏و حتــی بــا انهــا واژه هــای جدیــد ســاخت‪.‬‬ ‫واژه هــای عاریتــی یــا قرضــی می توانند با واژه های قرض گیرنده‬ ‫ترکیــب شــوند و بــا انهــا‏اســامی و افعــال مرکــب و ســایر مقــوالت‬ ‫ی از تکواژهای دســتوری موجود در‬ ‫دســتوری بســازند‪ .‬حتی برخ ‬ ‫واژه هــای قرضــی‪ ،‬پــس از‏ورود بــه یــک زبــان خصوصیــت زایایــی‬ ‫ی ان زبــان بـه کار رفتـ ه و بخشــی از‬ ‫مــی یابنــد و در واژه ســازی ها ‬ ‫ی زبــان‏قرض گیرنــده را بــه خود اختصــاص می دهند‬ ‫نظــام واژگانـ ‬ ‫؛ ولــی میدانیــم کــه اینهــا واژه هــای قرضــی هســتند و بــه دلیــل‬ ‫تبــادل فرهنگهــا و مــراودات‏میــان اقــوام بــه عنــوان واژه دخیــل‬ ‫وارد زبــان شــده انــد ‪ .‬لــذا بــرای حفــظ میــراث زبانــی خــود الزم‬ ‫اســت کــه واژه هــای قرضــی زبــان خــود‏را بــاز شناســیم ؛ ســره از‬ ‫ناسره تشخیص دهیم و ناسره را به مثابه واژگان اصیل و ناب‬ ‫زبــان خــود برنگیریــم‪ .‬بدیهــی اســت بــرای ایــن‏کار بهره گیــری از‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫معیارهــای زبانشناســی اجتنــاب ناپذیــر اسـ ‪‎‬‬ ‫وقتــی مــی گوییــم یــک واژه متعلــق بــه یــک زبــان اســت ‪ .‬در‬ ‫اصطــاح زبانشناســی ان واژه بایــد در نظــام ســاختواژی ان زبــان‬ ‫جایــی داشــته‏باشــد ‪ .‬بایــد چندیــن کلمــه از ان اشــتقاق یافتــه‬ ‫و در ســاحت تصریــف نیــز نمونــه هایــی داشــته باشــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر واژه ای مهجــور و منســوخ‏باشــد بایــد ســرنخ هایــی از ان در‬ ‫زبــان مــورد بحــث وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان گفــت کــه ان واژه‬ ‫متعلــق بــه زبــان مــورد نظــر هســت یــا نـه‪‎ .‎‬‬ ‫حــال از دیــدگاه زبانشناســی از کجــا بدانیــم که یک واژه ریشــه‬ ‫در زبــان مــورد نظــر دارد یــا نــدارد ‪ .‬پاســخ ایــن اســت کــه ان را‬ ‫بــا نظــام‏ســاختواژی و تصریفــی ان تطبیــق دهیــم ‪ .‬مخصوصــا ً‬ ‫ســاختواژه اشــتقاقی که پربســامد ترین و زایاترین فرایندهای‬ ‫واژه ســازی اســت ‪.‬‏فراینــد اشــتقاق بــا ونــد افزایــی بــه پایــه و‬ ‫ریشــه کلمــات‪ ،‬واژه ســازی را میســر مــی کنــد‪ .‬مثــا ًلفــظ«‬ ‫دوزلــه» بــه معنــای دو نــی در زبــان‏کــردی ( کــه معــادل قوشــمه‬ ‫اســت ) از ترکیــب ســه تکــواژ ســاخته شــده اســت ‪ :‬صفــت‬ ‫شمارشــی (دو) ‪ +‬اســم (زل) ‪ +‬ه (پســوند ابــزار)‪ .‬‏ولــی چنیــن‬ ‫فراینــد ســاختواژی علیرغــم حضــور چنــد واژه هــم ریشــه ‪ ،‬در‬ ‫مــورد قوشــمه ‪ -‬ادعــا بــر ایــن اســت کــه ایــن لفــظ یــک واژه‬ ‫‏کرمانجــی اســت ‪ -‬صــدق نمــی کنــد‪‎ .‬‬ ‫البتــه در زبــان کــردی واژه قوشــمه ‪‎( /‬دقیقــا ًبــا همیــن تلفــظ)‬ ‫بــه کار مــی رود؛ امــا دارای معنــای متفاوتــی اســت‪ .‬قوشــمه در‬ ‫‏فرهنــگ کــردی گــروس بــه معنــای نحوســت و بدیمنــی امــده‬ ‫اســت که با « قشــقه» هم معنی اســت و ترکیب « قوشــه گار»‬ ‫هــم بــه معنــی‏شــوم و نحــس اســت ‪ .‬فرهنگ کــردی ابراهیم پور‬ ‫نیز قوشــه را هم ریشــه با قوشــمه دانســته و به معنای نحس‪،‬‬ ‫شــوم ‪ ،‬نامبــارک ‪،‬‏بدیمــن و بــد اختــر تعریــف کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫همیــن راســتا‪ ،‬فرهنــگ کــردی هــژار بــرای واژه قوشــه ســه معنــی‬ ‫ذکــر کــرده اســت‪ -1 .‬واحــد‏پــول خــرد ‪ -2‬خــال ســفید بــر روی‬ ‫پیشــانی دام ‪ -3‬دام پیشــانی ســفید ‪ .‬ایــن فرهنــگ در مــورد‬ ‫مدخــل قوشــمه نیــز ســه معنــی اورده اســت ‪:‬‏‏‪ -1‬کــودک زرنــگ‬ ‫‪ -2‬ادم بداخــاق ‪ -3‬ادم لــوده و مســخره بــا ‪‎‬ز ‪‎‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬واژه قوشــمه در زبــان کــردی را بــه هــر معنایــی کــه‬ ‫فوقــا ًذکــر شــد بگیریــم اساســا ًطبــق دســتور زبــان کــردی قابــل‬ ‫تجزیــه‏اشــتقاقی نیســت یــا الاقــل راقــم ایــن ســطور براســاس‬ ‫منابــع موجــود زبانشناســی و دســتور زبــان کردی نتوانســته اســت‬ ‫ریشــه ان را بیابــد‪ .‬بــه‏نظــر مــی رســد واژه بســیطی اســت کــه‬ ‫در قامــوس زبــان کــردی قــرار گرفتــه و معلــوم نیســت از کجــا‬ ‫امــده اســت ‪ .‬اگرچــه واژه هایــی هــم‏ریشــه بــا ان ماننــد قــوش(‬ ‫گســتاخ) ‪ ،‬قوشــقی (خشــمگین ) ‪ ،‬قوشــه ( شــوم و بدفرجــام)‪،‬‬ ‫قوشــمه ری ( شــوخی و لودگــی) ‪ ،‬قوشــه ری (ادم‏شــوم) در‬ ‫برخــی از گویــش هــای کــردی وجــود دارد و بــه کار مــی رو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس ‪ ،‬اگــر بنــا بــه تصریــح مدعیــان کرمانــج‪ ،‬واژه‬ ‫قوشــمه بــه معنــای ســاز محلــی در منطقــه شــمال خراســان‬ ‫نبــوده اســت و اولیــن‏بــار کردهــا در منطقــه خراســان رواج‬ ‫داده انــد ‪ ،‬مــا اکنــون بایــد بــه جــای قوشــمه‪ ،‬از دوزلــه اســتفاده‬ ‫مــی کردیــم و نــام قوشــمه کــه اکنــون در‏میــان همــه اقــوام‬ ‫ایــن دیــار بــا ســرور و شــادمانی پیونــد خــورده اســت بــه معنــای‬ ‫نحوســت و بدیمنــی بــه کار مــی رفــت و یــا بــه ادم لــوده و‬ ‫‏مســخره و یــا بداخــاق اطــاق مــی شــد‪ .‬در حالیکــه ایــن‬ ‫واژه بــه شــرحی کــه ذیــا ًخواهــد امدکامــا ً در نظــام اوایــی و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســاختواژی و نحــوی‏و معنایــی زبــان ترکــی قابــل تحلیــل اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬از نظــر دیرینگــی واژگانــی‪ ،‬دیــوان لغــات التــرک محمــود‬ ‫کاشــغری کــه بیــش از هــزار ســال از تالیــف ان مــی گــذرد (‪-380‬‬ ‫‪ 477‬هجــری ‏قمــری) واژه قــوش را جفــت هرچیــزی معنــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬میــرزا مهــدی خــان اســترابادی کــه منشــی نادرشــاه‬ ‫و از مورخــان ان دوره بــوده‏اســت در فرهنــگ ترکــی‪ -‬فارســی‬ ‫ســنگالخ ( ســال ‪ )1172‬ضمــن اوردن صــورت الزم و متعــدی ایــن‬ ‫ریشــه ( قوشــولماق و قوشــماق ) و‏اشــاره به معنای همراهی و‬ ‫امیختگی‪ ،‬واژه قوشه را مشتق از قوشماق دانسته و به معنای‬ ‫دو پیــچ ذکــر کــرده اســت کــه در پیشــانی‏اســبان بــه هــم رسـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرهنگ نصیری تالیف محمدرضا و عبدالجمیل نصیری‬ ‫( از منشــیان داراالنشــاء شــاه ســلیمان صفــوی) یکــی دیگــر از‬ ‫واژه نامــه هــای‏کهــن ترکــی اســت کــه در ســال ‪ 1095‬هجــری‪/‬‬ ‫‪ 1700‬میــادی نوشــته شــده اســت‪ .‬در ایــن کتــاب دربــاره واژه‬ ‫«قــوش» و واژه هــای هــم‏ریشــه ان چنیــن امــده اســت ‪:‬‬ ‫قــوش‪ :‬جفــت ؛ قــوش اُکــوز ‪ :‬جفــت گاو؛ قــوش قــوش ‪ :‬جفــت‬ ‫ن ‪‎.‬‬ ‫جفــت؛ قوشــاغه ‪ :‬همــراه ؛ قوشــارماغ ‪ :‬همــراه‏کــرد ‪‎‬‬ ‫طبــق کتــاب فرهنگ اذربایجانی به فارســی تالیــف بهزاد بهزادی‬ ‫واژه هــای همریشــه بــا ایــن واژه عبارتنــد از‪ :‬قووشــماق ‪( :‬فعــل‬ ‫الزم) بــه‏هــم رســیدن و یکــی شــدن ؛ قوشــولماق ‪( :‬فعــل الزم)‬ ‫ملحق شــدن و همراه شــدن؛ قوشــماق ‪( :‬فعل متعدی) به هم‬ ‫بســتن و ملحــق کــردن؛‏قوشــاق ‪( :‬قیــد) توامــا ً‪ ،‬دوتایــی؛ قوشــا‬ ‫( صفــت ) جفــت ؛ قوشــما ‪( :‬اســم مفعــول) بــه هــم پیوســت ‪‎‬ه ‪‎.‬‬ ‫فرهنــگ ترکــی بــه فارســی شاهمرســی نیز مدخلهای قووشــان(‬ ‫بــه هــم پیوســته ) ‪ ،‬قووشــدرماغ( بــه هــم رســانیدن دو چیــز)‪،‬‬ ‫قووشــما ‏‏(وصــال و اتحــاد) ‪ ،‬قووشــماق ( بــه هــم رســیدن ) ‪،‬‬ ‫قووشــوق ( بــه هــم پیوســته )‪ ،‬قوشــوم (وصــل ) را بــه عنــوان واژه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫هــای هــم خانــواده «‏قــوش» ذکــر کــرده اس ـ ‪‎‬‬ ‫واژه هــای قوشــقو (صفــت) بــه معنــای دودل و مــردد از‬ ‫فرهنــگ ترکــی فارســی دیــل دنیــز ‪ ،‬و قوشــوق ‪ /‬قوشــاق‬ ‫(اســم) بــه معنــای محــل‏تالقــی و تقاطــع از مقایســه اللغتیــن‬ ‫از واژه هــای هــم خانــواده دیگــری هســتند کــه مــی تــوان بــر‬ ‫فهرســت فــوق افــزود‪ .‬چنانچــه مالحظــه مــی‏شــود ؛ همه اینها‬ ‫واژه هــای هــم ریشــه بــا قوشــمه هســتند که شــجره وســیعی را‬ ‫در زبــان ترکــی تشــکیل داده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ترکــی بجنــوردی نیــز مصــدر قووشــماغ ( متحــد شــدن و بــه‬ ‫هــم پیوســتن) و قوشــماغ ( قاتــی کــردن و مخلــوط کــردن )‬ ‫کاربــرد فــراوان‏دارد و واژه هــای قوشــق (صفــت اســنادی) قوشــه‬ ‫( صفــت وصفــی) و قوشــه قوشــه ( قیــد حالــت) ریشــه در ایــن‬ ‫کلمــات دارنــد ‪ .‬از نظــر‏تصریــف هــم‪ ،‬ایــن مصدرهــا بــه تمامــی‬ ‫صیغــه هــای شــخصی و در تمامــی زمانهــا در وجــه هــای ســببی‪،‬‬ ‫التزامــی و خبــری و حالتهــای‏معلــوم و مجهــول و اشــکال الزم و‬ ‫متعــدی صــرف مــی شــود‪ .‬حتــی اصطالحــات و کنایــات قدیمــی‬ ‫ماننــد‪« :‬قوشــه پیــک» بــه معنــای ســاز‏مــورد بحــث‪ « ،‬قوشــه‬ ‫قــرّه مــاغ» بــه معنــای بــه پــای هــم پیــر شــدن زوج و «ادم لــره‬ ‫شــلمین » بــه معنــای قاتــی ادمهــا نشــده‪ ،‬در ایــن‏ابشــخور‬ ‫قو ِ‬ ‫پــرورده شــده اند و لفــظ قوشــمه هــم یکــی از واژه هایــی اســت‬ ‫کــه رابطــه خویشــاوندی ریشــه دار بــا انهــا دار ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اما از نظر زبانشناســی لفظ قوشــمه یک واژه مشــتق محســوب‬ ‫میشــود کــه از ترکیــب بــن مضــارع یــا فعــل امــر بــا پســوند اســم‬ ‫ســاز « مَــه »‏‏( بــا تلفــظ اذری هــا «مــا» ) ســاخته مــی شــود ‪.‬‬ ‫نقــش ایــن پســوند بــا پســوند » مَــه» کــه پســوند نهــی بــرای دوم‬ ‫شــخص مفــرد اســت تفــاوت‏بنیادیــن دارد ؛ ماننــد واژه « المــه »‬ ‫بــه معنــای «نگیــر» در تقابــل بــا واژه « المــه » بــه معنــای ســیب‬ ‫‪ .‬در معنــای اخیــر « تکــواژ « ال»‏ریشــه فعــل و تکــواژ « مَــه »‬ ‫پســوند اســم ســاز اســت کــه لفــظ المــه را بــه معنــای « بــه دســت‬ ‫امــده» روی ایــن میــوه گــذارده انــد‪ .‬ایــن فراینــد‏ســاختواژی در‬ ‫تمــام گویــش هــای ترکــی یکســان اســت و اختصــاص بــه گویــش‬ ‫خاصــی از ایــن زبــان نــدارد‪ .‬امــا واژه قوشــمه مخصوصــا ً‏برســاخته‬ ‫ش ‪‎» /‬بــن‬ ‫از فرهنــگ تــرکان شــمال خراســان اســت‪ « .‬قــو ‪‎‬‬ ‫مضــارع از مصــدر قوشــماغ ‪‎ /‬بــه معنــای ‏جفــت کــردن و بــه‬ ‫هم پیوســتن اســت و قوشــمه از نظر دســتوری در مقوله اســم‬ ‫از نــوع اســم مفعــول قــرار مــی گیــرد؛ یعنــی « جفــت شــده‏و بــه‬ ‫هــم پیوســته» کــه بــه عنــوان نامــی بــرای الــت موســیقی مــورد‬ ‫بحــث در ایــن منطقــه انتخــاب شــده اســت ‪ .‬نمونــه ایــن فراینــد‬ ‫ســاختواژی‏در واژه هــای زیــر بــه خوبــی مشــهود اســت‪‎:‬‬ ‫ســیزمه ( ماســت چکیــده) از مصــدر ســیزماغ بــه معنــای‬ ‫چکیــدن و تراویــدن اب‪ ،‬بُغمــه ( نوعــی زینــت زنانــه‪ ،‬در پــاره ای‬ ‫از لهجه هــا‏قــاده) ‪ ،‬از مصــدر بُغمــاغ بــه معنــای خفــه کــردن‬ ‫‪ ،‬گئچمــه( انتقــال یافتــه) از مصــدر گئچمــاغ بــه معنــای گــذر‬ ‫کــردن و انتقــال یافتــن‪،‬‏قتلمــه ( نــان تــا شــده ) از مصــدر قتلــه‬ ‫مــاغ بــه معنــای تــا کــردن و دوغــره مــه (تلیــت شــده) از مصــدر‬ ‫ن ‪‎.‬‬ ‫دوغــره مــاغ بــه معنــای ریــز ریــز یــا‏تلیــت کــرد ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــه عــاوه‪ ،‬واژه هــای قاتمــه‪ ،‬چالمــه‪ ،‬داغمه‪ ،‬ســاچمه‪ ،‬باســمه‪،‬‬ ‫تاســمه( تســمه) ‪ ،‬ســاچمه‪ ،‬چمباتمــه‪ ،‬چکمــه‪ ،‬ســوکمه‪،‬‬ ‫ســوخمه‪ ،‬دکمــه‏‏(تکمــه)‪ ،‬گزمــه‪ ،‬قورمــه‪ ،‬قیمــه‪ ،‬ترمــه‪ ،‬دیمــه‪،‬‬ ‫دولمه‪ ،‬دَل َمه‪ ،‬قابلمه‪ ،‬دیشــلمه‪ ،‬ســقلم‪ ،‬ســگرمه‪ ،‬ســورتمه ‪،‬‬ ‫چغرتمــه (چغرمــه )‏و یورتمــه‪ ،‬کــه کاربرد فراوانی در زبان فارســی‬ ‫دارنــد بــه گواهــی تمــام فرهنگهــای معتبــر فارســی از واژگان‬ ‫دخیــل زبــان ترکــی هســتند‏کــه طــی ایــن فراینــد ســاختواژی‬ ‫تشــکیل شــده انــد و واژه قوشــمه هــم کــه از ریشــه قوشــماغ‬ ‫بــه معنــای بــه هــم بســتن و جفــت کــردن اســت از‏ایــن قاعــده‬ ‫زبانشــناختی مســتثنی نیســت و بدیــن ترتیــب ترکــی بــودن ایــن‬ ‫واژه محــرز و مســجل مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!