روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 458 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 458

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 458

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 458

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 19 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/9 -‬ژانویه ‪ /6 -2022/‬جمادی الثانیه ‪ -1443/‬شماره‪458‬‬ ‫میدان خرید و فروش دام‬ ‫زنده گنبد پاسخگو حجم‬ ‫مبادالت نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫اعالم شهرجاجرم ‪ ،‬به عنوان‬ ‫شهرستان پرخطر کرونایی‬ ‫کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫ممنوعیت شکار همچنان‬ ‫درتاالب هایبین المللی‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫کالهبرداریاینستاگرامی‬ ‫واکاویزبانشناختی‬ ‫با ‪ 15‬شعبه مجازی‬ ‫واژه « چوخه ‏»‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪8‬‬ ‫الگوسازی دشمن برای جوانان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خودمحوریعامل‬ ‫افزایش طالق‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۰‬سرگرمی موثر‬ ‫در کاهش استرس‬ ‫‪6‬‬ ‫نــگاه خانواده هــا در ایــن روزهــا بــه مشــاوره ازدواج بــا توجــه بــه نگرانــی از امــار بــاالی‬ ‫طــاق و نیــاز بــه دخالــت فــردی مصلــح بــا دانــش و مهــارت الزم در مقایســه بــا گذشــته‬ ‫بهتــر شــده امــا همچنــان جــای کار بســیاری دارد چــرا کــه فقــط یــک تــا ‪ ۲‬مــورد از هــر ‪۱۰‬‬ ‫مــوردی کــه بــرای دریافــت مشــاوره بــه مراکــز دریافــت مشــاوره مراجعــه می کننــد بــه‬ ‫موضــوع ازدواج مرتبــط اســت ‪...‬‬ ‫فقرعناصر غذایی در ‪80‬درصد‬ ‫از باغ های خراسان شمالی‬ ‫مدیــــر شــــرکت خدمــــات حمایتــــی کشــــاورزی‬ ‫خراســــان درصــــد فقــــر عناصــــر ‪ ۸۰‬شــــمالی گفــــت‪:‬‬ ‫باغ هــای اســتان غذایــی دارنــد بــه عبارتــی باغــداران‬ ‫بــــرای تقویــــت خــــاک از انــــواع کودهــــای شــــیمایی‬ ‫کــــم اســــتفاده مــی کننــــد‪ .‬بــــه گــــزارش خبرنــــگار‬ ‫بــــازار کســــب و کار محســــن نظــــام دوســــت اظهــــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای تقویــت زمیــن کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫در زراعــــت بویــــژه در گنــــدم‪ ،‬جــــو و کلــــزا از انــــواع‬ ‫کودهــــای شــــیمیایی اســــتفاده مــــی کننــــد امــــا در‬ ‫بــاغ هــــا ایــــن کمتــــر اتفــــاق مــــی افتــــد‪ .‬وی بــــا اشــاره‬ ‫بــه کــم مصرفــی کــود شــیمیایی در باغ هــای افــزود‪:‬‬ ‫درحــال حاضــر در ایــن شــاخص نســبت بــه میانگیــن‬ ‫کشــوری و حتــی دنیــا فاصلــه بســیاری زیــادی داریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــــه داد‪ :‬مصــــرف ایــــن نــــوع کودهــا در اراضــی‬ ‫ســــال اخیــــر نیــــز بــــه علــــت رونــــد افزایشــــی ‪۲‬اســتان‬ ‫طــــی قیمــــت کــــود پتاســــه و فســــفاته کاهــــش یافتــه‬ ‫اســــت ایــــن در شــــرایطی اســــت کــــه اســــتفاده از ان‬ ‫امــــری ضــــروری بــــرای تقویــــت خــــاک اســــت‪ .‬وی بــــا‬ ‫بیــــان اینکــــه تقویــــت خــاک بــا انــــواع کــود شــیمیایی‬ ‫و بیولوژیکــــی بــــا توجــــه بــــه کاهــــش برخــــی از مــــواد‬ ‫غذایــــی خــــاک مــــورد نیــــاز اســــت گفــــت‪ :‬بــــه علــــت‬ ‫افزایــــش قیمــــت کشــاورزان در ســال زراعــی گذشــته‬ ‫کمتــــر از انــــواع کــــود پتاســــه و فســــفاته ‪ ،‬مصــــرف‬ ‫کردنــــد کــــه توصیــــه مــی شــود در ســال زراعــی جاری‬ ‫کشــــاورزان اســــتفاده از ان را بــــرای تقویــــت مــــواد‬ ‫مغــــذی در خــــاک در برنامــــه کاری کشــــت و کار در‬ ‫اراضــــی زراعــــی و باغ هــــای خــــود قــــرار دهنــد‪ .‬وی بــا‬ ‫اشــــاره بــــه کشــــت هــای مــــداوم در اراضــــی زراعــــی‬ ‫و همچنیــــن در بــــاغ هــــا گفــــت‪ :‬ایــــن امــــر باعــــث‬ ‫کاهــــش عناصــــر موادغذایــــی در خــــاک شــــده کــــه‬ ‫بــــه عبارتــــی غنــــی کــــردن خــــاک الــــزام اســــت کــــه‬ ‫کشــــاورزان بایــــد توصیه های کارشناســــان را در ایــــن‬ ‫حــوزه جــدی بگیرنــد‪ .‬مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی‬ ‫کشــــاورزی خراســــان شــــمالی اظهــــار داشــــت‪:‬یکی‬ ‫از علــت هــــای اصلــــی اســــتفاده کــــم از انــــواع نهــاده‬ ‫هــــای کشــــاورزی کمبــــود نقدینگــــی از جملــــه کــود در‬ ‫ایــــن اســــتان اســــت‪ ،‬امــــا بایــــد بــرای تامیــــن امنیــت‬ ‫غذایــــی‪ ،‬طبــــق اســــتانداردها افزایــــش تولیــــدات‬ ‫محصــــوالت کشــــاورزی و تامیــــن عناصــــر غذایــــی در‬ ‫خــاک بایــد از انــواع کودهــای شــیمیایی بــرای تولیــد‬ ‫محصــــوالت غذایــــی مــــورد اســــتفاده قــــرار گیــــرد‪.‬‬ ‫نظــــام دوســــت در ادامــــه بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه اگــــر‬ ‫خــــاک فقــــر عناصــــر غذایــــی داشــــته باشــــد گفــــت‪:‬‬ ‫بایــــد بــــرای بهبــــود خــــاک طبــــق نظــــر کارشناســــان از‬ ‫انــــواع کــــود اســــتفاده کــــرد‪ .‬باغــــداران کــــه دارای ًوی‬ ‫از کشــــاورزان مخصوصــــا کمبــــود نقدینگــــی هســــتند‬ ‫خواســــت تــــا از کشــــاورز کارت اســتفاده کننــد گفــت‪:‬‬ ‫بــــرای تامیــــن انــــواع کــــود و بــــذر ایــن کارت هــــا در‬ ‫نظــــر گفتــــه شــــده اســــت‪ ،‬کشــــاورزان قادرنــــد از‬ ‫تســــهیات مرتبــــط بــــا ایــن موضــــوع بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیــــر شــــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی خراســان‬ ‫هــــزار تــــن انــــواع کــــود بــــه عنــــوان ‪۴۰‬شــــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ســهمیه بــرای خراســان شــمالی در ســال زراعــی‬ ‫گذشــــته اعــــام شــــد امــــا کشــاورزان بــــه علــت کمبــود‬ ‫هــــزار تــــن خریــــد کردنــد‪۳۷.‬نقدینگــــی فقــــط حــــدود‬ ‫هــــزار تــن انــــواع کــود ‪۳۰‬وی اظهــــار داشــــت‪ :‬ســــاالنه‬ ‫حــــدود بــــه طــــور میانگیــــن در امــــار پنــج ســــاله ایــن‬ ‫اســتان در اراضی درصد ‪۷۰‬کشــاورزی مورد اســتفاده‬ ‫قــرار گرفتــه کــه شــــامل ســــهمیه اباغی از ســــوی مراکز‬ ‫مربوطــه اســــت‪ .‬مدیــــر شــــرکت خدمــــات حمایتــــی‬ ‫کشــــاورزی خراســــان شــــمالی گفــــت‪ :‬نســــبت بــــه‬ ‫اســــتانداردهای کشــــور و دنیــا هــم اینــک محصــوالت‬ ‫کشــــاورزی ایــــن اســــتان از نظــــر باقــــی مانــــده ازت و‬ ‫نیتــرات پــاک اســت‪ .‬نظــام دوســت ادامــه داد‪ :‬بــرای‬ ‫مصــــرف کودهــــای تــــن ‪ ۶۰۰‬هــــزار تــــن و پتاســه ســه‬ ‫هــــزار و ‪۱۱‬فســــفاته ســــهمیه بــــرای اراضــــی کشــــاورزی‬ ‫در نظــــر گرفتــــه شــــده بــــود کــــه میانگیــــن فــــروش‬ ‫پنــــج ســــال گذشــــته در کــــود فســــفاته حــــدود چهــــار‬ ‫هــــزار تــــن و کــــود پتاســــه ســــه کــــه از ‪ ۹۹‬تــــن بــــوده‬ ‫اســــت امــــا در ســــال ‪۳۰۰‬هــــزار و تــــن ‪۳۵۰‬افزایــــش‬ ‫قیمــــت هــــا برخــــوردار بودیــــم تنهــــا تــن کــــود پتاســه‬ ‫فــــروش رفــت‪۵۰۰.‬کــــود فســــفاته و وی افــــزود‪ :‬بــــا‬ ‫ارائــــه کشــــاورز کارت در فصــــل کشــــت پاییــــزه ســــال‬ ‫جــــاری تــــاش کــــرده ایــــم تــــا ســــهمیه کــــودی اســــتان‬ ‫را جــــذب کنیــــم و تــــا بدیــــن لحظــــه بیــــش از تــــن‬ ‫کــــود پتاســــه ‪۶۶۰‬یکهــــزار تــــن انــــواع کــــود فســــفاته‬ ‫و بیــــن کشــــاورزان توزیــــع شــــده اســــت کــــه نســــبت‬ ‫بــه ســهمیه بســیار پاییــن هســتیم‪ .‬هــزار تــن انــواع‬ ‫کــــود ‪۱۰‬وی افــــزود‪ :‬در حــــال حاضــــر ‪۲۰‬شــــیمیایی در‬ ‫اســتان ذخیــره ســازی شــده اســت و هــزار تــن نیــزدر‬ ‫ســــال زراعــــی فعلــــی بیــــن کشــــاورزان توزیــــع شــــده‬ ‫اســــت‪ .‬وی بــــا اشــــاره بــه اینکــه بایــد کــود بــه دســت‬ ‫کشــــاورز واقعــــی برســــد گفــــت‪ :‬ســــامانه ای دیگــــری‬ ‫عــــاوه بــــر ســــامانه پهنــــه بنــــدی کشــــاورزی طراحــــی‬ ‫شــــده اســــت کــه توزیــــع کــــود در بســــتر ان صــــورت‬ ‫مــــی گیــــرد‪ .‬هــــزار هکتــــار ســــطح اراضــــی کشــــاورزی‬ ‫و بایــــر ‪ ۴۰۰‬میلیــون ‪۲‬خراســــان شــــمالی اســــت‪ ،‬کل‬ ‫اراضی اســتان درصــد از ایــن ‪ ۱۳‬هــزار هکتــار اســت‬ ‫کــــه اکنــــون ‪۸۰۰‬و ‪۸۷‬ســــطح بــــه بخــــش کشــــاورزی‬ ‫اختصــــاص دارد و درصــــد نیــــز اراضــــی غیرکشــــاورزی‬ ‫اســــت‪ .‬هــــزار هکتــــار بــــاغ در ‪۴۴‬الزم بــــه ذکــر اســت‬ ‫کــــه درصــــد جمعیــــت ‪۴۴‬خراســــان شــــمالی وجــــود‬ ‫دارد‪ .‬کــــه هــــزار نفــــری ایــــن اســــتان در نواحــــی‬ ‫روســــتایی ‪ ۸۶۳‬ســــکونت دارنــــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‪2‬‬ ‫سنگ اندازی محیط زیست مازندران‬ ‫مشکل گردشگری اشوراده است‬ ‫نماینــده مــردم حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت بــا وجــود‬ ‫بهره منــدی حداکثــری اســتان از ظرفیــت شــیالتی و نقش افرینــی ایــن صنعــت در توســعه‬ ‫اقتصــادی نیازمنــد توجــه و همــت جهــادی دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــــال ایــــری در ایــــن خصــــوص اظهــــار داشــــت‪ :‬تــــا بدیــن لحظــه هیچگونــه اتفــاق‬ ‫ثمربخشــی در جهــت رونــق صنعــت شــیالت بــا وجــود اینکــه ظرفیت هــای مختلــف در نــوار‬ ‫ســاحلی گلســتان و در محــدوده شهرســتان هــای بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن و گمیشــان فراهــم‬ ‫بــوده رخ نــداده و انتظــار مــی رود توجــه ویــژه ای در دولــت بــه ایــن بخــش صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــــزود‪ :‬وعــــده ایجــــاد مزرعــــه هــزار هکتــاری میگــو سالهاســــت در بخــش شــــیات‬ ‫گمیشــان مطــرح شــده اســت امــا فاصلــه زیــادی بــا انچــه در عمــل مشــاهده مــی شــود بــا‬ ‫وعده هــــای داده شــــده دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬چندیــن پــروژه در حــوزه پــرورش ماهــی در قفــس نیــز انجــام‬ ‫شــــده کــــه تناســــبی بــــا ظرفیــــت منطقــه و وســــعت مناطــق کــم عمــق نــــدارد و بایــد‬ ‫کارهــــای بیشــــتری در ایــــن رمینــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫هــم اکنــون بــا وجــود حدود ‪ 70‬ســازه (نصــب شــده و در حــال ســاخت) قفــس و پــن‬ ‫در دریا این اســتان ظرفیت تولید ‪ ۲۵۰‬تن ماهی در ابهای اســتان گلســتان را دارد‬ ‫کارشناســــان در ایــن حــوزه معتقدنــد محــدوده دریایــی گلســــتان امادگــی تولیــد‬ ‫هشــــت هــزار تــن ماهــــی را دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه گلســتان رتبــه چهــارم تولیــد ماهیــان گــرم ابــی را در کشــور‬ ‫بــا ‪ ۷۵۰‬مزرعــه پــرورش انــواع ماهیــان گــرم ابــی در ســطح ‪6‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار دارد‬ ‫و بــا ایــن حجــم از تولیــد ایــن رتبــه را بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــری بــه وضعیــت خلیــج گــرگان اشــاره و افــزود‪ :‬حــدود یــک ســوم مســاحت ایــن‬ ‫پهنه ابــی خشــک شــده کــه بــر اســاس گــزارش مراکــز علمــی‪ ،‬هــر چــه ســریعتر بایــد‬ ‫بــرای ان چــاره اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫نماینــــده مــــردم غــــرب اســــتان در خانــــه ملــــت افــــزود‪ :‬پیامدهــــای مخــــرب خشــک‬ ‫شــدن ایــن پهنــه ابــی تنهــا بــه شــهرهای ســاحلی منتهــی نمی شــود بلکــه تهدیــدی‬ ‫بــرای کل اســتان و حتــی اســتان هــای همجــوار خواهــد بــود‪ .‬طبــق گفتــه ایــری تعلــل‬ ‫در رفــــع ایــــن مشــــکل بــــا وجــــود اعــــام نظــــر مراکــــز علمــــی و مشــخص شــــدن روش‬ ‫احیــای خلیــج گــرگان نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــــاره بــه اجــرای طــرح گردشــــگری در جزیــره اشــــوراده گفــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫اینکه کلیــه مجوزهــا الزم بــه ویــژه مجــوز شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی اخــذ‬ ‫شــده امــا همچنــان شــاهد ســنگ اندازی برخــی دســتگاه های حاکمیتــی همچــون‬ ‫محیــط زیســت مازنــدران در اجــرای ایــن پــروژه هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه زودی در بخــش ســایت پشــتیبان اجــرای پروژه هــای عمرانــی بــه‬ ‫مســــاحت ‪ ۱۳۸‬هکتــــار اغــــاز خواهــــد شــــد و هیــچ مشــکلی در ایــن خصــوص وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬ایــــن نماینــــده مجلــــس ادامــــه داد‪:‬در واقــــع می تــــوان گفــــت بــا اجــــرای طــرح‬ ‫گردشــگری اشــوراده یــک پیشــران واقعــی بــرای تحــول اقتصــادی در منطقــه ایجــاد‬ ‫شــده اســت و درصــدد اجرایــی شــدن ایــن پــروژه بــا همــه تــاش هســتیم‪.‬‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان بــا اشــاره بــه مشــکالت زیرســاختی شــهرها‬ ‫و روســــتاهای غــــرب اســــتان گفــــت‪ :‬در تالش ایــــم کــــه بــــرای تامیــن کســــری برق بــا‬ ‫راه اندازی مــگاوات ایــن کمبــود را رفــع کنیــم و امیدواریــم تــا ســال ‪۱۰۰‬چهــار نیــروگاه‬ ‫بــه ظرفیــت اینــده ایــن طــرح بــه بهــره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫ایــری در پایــان افــزود‪ :‬تامیــن اب اشــامیدنی اســتان از منابــع زیرســطحی مشــکاتی‬ ‫همچــون فرونشســت زمیــن را افزایــش داده کــه نســبت بــه حــل ایــن موضــوع مجــوز‬ ‫شــیرین ســازی ‪۳۲‬میلیــون متــر مکعــب اب دریــای خــزر دریافــت شــده اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 17‬دی‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 17‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 55,950,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,928,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 128,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,820,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,510,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪458‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫برای متخلفان برداشت از‬ ‫منابع اب زیرزمینی ‪۱۳۹‬‬ ‫اخطاریه صادر شد‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ ۱۳۹ :‬اخطاریــه بــرای‬ ‫متخلفــان در ‪ ۹‬مــاه ســالجاری‪ ،‬برداشــت از منابــع اب زیرزمینــی و‬ ‫نصــب نکــردن کنتــور صــادر شــد‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه اظهار داشــت‪ :‬افت ورودی ســدها در نتیجه‬ ‫ی و روان اب هــا‪ ،‬موجــب کاهــش حجــم مخــازن‬ ‫کاهــش بارندگ ـ ‬ ‫ســدها شــده و بــا توجــه بــه اینکــه مصــارف اب شهرســتان بــه‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی متکــی بــوده اســت‪ ،‬برداشــت بیــش از حــد از‬ ‫ایــن منابــع‪ ،‬دشــت هــا را بــا کســری مخــزن مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بحــران کم ابــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کیفیــت اب‬ ‫اســتحصالی هرچــه اضافــه برداشــت بیشــتری از منابــع اب‬ ‫زیرزمینــی داشــته باشــیم‪ ،‬هــم کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫خســروپناه ادامــه داد‪ :‬در بخــش کشــاورزی بیشــترین مصــرف‬ ‫اب شهرســتان اســت کــه مــی تــوان بــا اســتفاده بهینــه از اب در‬ ‫ایــن قســمت عــاوه بــر جبــران کســری مخــازن از بحــران کم ابــی‬ ‫هــم گــذر کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ ۱۷ :‬حلقــه چــاه اب‬ ‫غیرمجــاز زیرزمینــی بــا عمــق ‪ ۱۰-۳۰‬متــر در ایــن شهرســتان طــی‬ ‫مــدت یــاد شــده مســدود گردیــد کــه ایــن امــر باعــث جلوگیــری از‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار مترمکعــب اضافــه برداشــت اب شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ‪ ۴۰۸‬کنتور هوشــمند اب و برق در این بازه زمانی‬ ‫و ‪ ۴۵۱‬چاه کشاورزی‪ ،‬صنعتی اب و فاضالب بازدید شده است‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود ‪ ۷۹‬صــدم متــر میانگیــن افــت ســاالنه منابــع‬ ‫اب زیرزمینــی شــیروان اســت کــه ‪ ۴۱‬درصــد اب مصرفــی ایــن‬ ‫شهرســتان از منابــع زیرزمینــی و ‪ ۵۹‬درصــد از منابــع ســطحی‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ‪ ۸۱‬درصــد اب ایــن شهرســتان در‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ۵.۴ ،‬درصــد صنعــت و ‪ ۱۳.۶‬درصــد در بخــش‬ ‫اشــامیدنی مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫بنــا بــر اظهــارت جهــاد کشــاورزی ایــن شهرســتان ‪ ۹۸۵‬حلقــه‬ ‫چــاه غیرمجــاز بــا حجــم ابدهــی ‪ ۹.۴‬میلیــون مترمکعــب دارد‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۴۷۶‬حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا حجــم ‪ ۴.۹‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب پــر شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد واقــع اســت کــه افــزون بــر ‪ ۱۰۵‬هــزار‬ ‫هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی دارد‪.‬‬ ‫بررسی قصورهای احتمالی‬ ‫در اتش سوزی های پارک‬ ‫ملی گلستان و جنگل های‬ ‫هیرکانی‬ ‫دادســتان گالیکــش از بررســی قصورهــای احتمالــی‬ ‫در اتــش ســوزی هــای پاییــز امســال پــارک‬ ‫ملــی گلســتان و جنــگل هــای منطقــه خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید ســعید جبــاری گفــت‪ :‬چنــد مــاه پیــش در جلســه‬ ‫شــورای پیشــگیری از جرم شهرســتان از دســتگاه های‬ ‫متولــی خواســته شــده بــود ‪ ،‬پیــش بینــی هــای الزم‬ ‫بــرای کاهــش خطــر اتــش ســوزی هــای احتمالــی را‬ ‫انجــام دهنــد و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای کاهــش‬ ‫خســارت هــای اتــش ســوزی را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان جبــاری افــزود‪ :‬بــه همیــن منظــور ‪ ،‬مدیــر‬ ‫پــارک ملــی گلســتان و رئیــس اداره منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گالیکــش بــرای ارائــه توضیحــات دربــاره‬ ‫اقدامــات انجــام شــده بــرای پیشــگیری از وقــوع‬ ‫اتــش ســوزی در جنــگل هــای منطقــه بــه دادســرا‬ ‫فراخوانــده شــدند‪.‬‬ ‫جبــاری افــزود‪ :‬بــه ایــن مدیــران فرصــت دادیــم‬ ‫مســتندات اقدامــات خــود بــرای پیشــگیری از اتــش‬ ‫ســوزی هــا و کاهــش خســارت بــه جنــگل هــا را بــه‬ ‫دادســتانی ارائــه کننــد ‪.‬‬ ‫جبــاری افــزود‪ :‬اگــر در بررســی مســتندات ارائــه‬ ‫شــده‪ ،‬کوتاهــی یــا ســهل انــگاری ایــن مدیــران محــرز‬ ‫شــود ‪ ،‬در راســتای حفــظ حقــوق عامــه ‪ ،‬اتهــام تــرک‬ ‫فعــل متوجــه انــان خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫اذر مــاه امســال پــارک ملــی گلســتان و بخش هایــی‬ ‫از جنــگل هــای منطقــه گالیکــش در اتــش ســوخت‬ ‫استفاده از دوربین های‬ ‫مداربسته‬ ‫بــه منظــور حفــظ امنیــت پارکینــگ بــه‬ ‫بهتریــن شــکل‪ ،‬بهتــر اســت در فضــای‬ ‫پارکینــگ‪ ،‬ورودی هــا‪ ،‬محل هــای باریــک‬ ‫ماننــد راه پله هــا و راهروهــا دوربیــن‬ ‫مداربســته قــرار دهیــد‪ .‬بــه کمــک ایــن‬ ‫دوربین هــا‪ ،‬می توانیــد بــا نظــارت دقیــق‬ ‫تمــام اتفاقــات پارکینــگ ماننــد دزدی‪،‬‬ ‫تصادفــات و هــر اتفــاق محتمــل دیگــری را‬ ‫ثبــت و ضبــط کنیــد و در صــورت نیــاز از ان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫الزام در استفاده از مشاوره‬ ‫در استحکام ازدواج‬ ‫نــگاه خانواده هــا در ایــن روزهــا بــه مشــاوره ازدواج بــا توجــه‬ ‫بــه نگرانــی از امــار بــاالی طــاق و نیــاز بــه دخالــت فــردی‬ ‫مصلــح بــا دانــش و مهــارت الزم در مقایســه بــا گذشــته بهتــر‬ ‫شــده امــا همچنــان جــای کار بســیاری دارد چــرا کــه فقــط‬ ‫یــک تــا ‪ ۲‬مــورد از هــر ‪ ۱۰‬مــوردی کــه بــرای دریافــت مشــاوره‬ ‫بــه مراکــز دریافــت مشــاوره مراجعــه می کننــد بــه موضــوع‬ ‫ازدواج مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫کارشناسان معتقدند‬ ‫خودمحوری‬ ‫عامل افزایش‬ ‫طالق‬ ‫یکــی از رویاهــای شــیرین و مقــدس در بیــن‬ ‫دختــران و پســران‪ ،‬کــه بــه دلیــل عــدم وجــود‬ ‫مهــارت ســازگاری میــان زوجیــن جــوان تبدیــل بــه‬ ‫پیونــدی شــکننده شــده کــه افزایــش امــار طــاق‬ ‫در جامعــه نتیجــه کمبــود ایــن مهــارت در زندگــی‬ ‫زوج هــای جــوان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در بیــن دختــران‬ ‫و پســران جــوان ازدواج دارای معنــای متفاوتــی‬ ‫اســت؛ در اینجــا برخــی از دختــران بــرای جبــران‬ ‫کمبــود محبــت و رســیدن بــه ارزوهــای خانــه‬ ‫پــدری بــه دنبــال ان هســتند و عــده ای دیگــر نیــز‬ ‫هــر روزه بــه دنبــال زندگــی رمانتیــک و شــنیدن‬ ‫کلمــات عاشــقانه و برخــی نیــز در زندگی مشــترک‬ ‫بــه دنبــال محبــت نــاب پــدر و مــادر در دوران‬ ‫مجــردی را جســتجو می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن عــده ای از پســران ابــراز محبــت‬ ‫مادرانــه را نیــت خــود از زندگــی مشــترک از طــرف‬ ‫همسرشــان می داننــد و عــده ای دیگــر هــم‬ ‫به دنبــال قــدرت طلبــی و قــرار گرفتــن در راس‬ ‫امــور ماننــد پدرانشــان هســتند و برخــی دیگــر‬ ‫روابــط زناشــویی را مانعــی بــرای ادامــه روابــط و‬ ‫تفریحــات دوران مجــردی خــود می داننــد کــه‬ ‫ایــن مــوارد از نــگاه کارشناســان‪ ،‬بخشــی از پیــش‬ ‫زمینـ ه حاکــم بــر ذهــن دختــران و پســران قبــل از‬ ‫ازدواج اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن عــده ای از دختــران و پســران وارد‬ ‫ت و روابــط‬ ‫زندگــی زناشــویی بــا عــدم شــناخ ‬ ‫ســطحی بــر پای ـ ه حرف هــای عاشــقانه می شــوند‬ ‫و بــه ایــن بــاور پــس از مدتــی زندگــی می رســند‬ ‫کــه زندگــی واقعــی بــا رویاهایشــان تفــاوت زیــادی‬ ‫داشــته و در ایــن مرحلــه از زندگــی مشــترک‬ ‫احســاس می کننــد هیــچ شــناختی از طــرف مقابل‬ ‫خــود ندارنــد و بــرای جســتجوی راه حــل مناســب‬ ‫بــار دیگــر ســراغ خانواده هــای خــود می رونــد‪.‬‬ ‫ارائــه توصیه هــای غیرکارشناســانه اکثــر‬ ‫خانواده هــا بــر اســاس تجربیــات خــود موجــب‬ ‫می شــود زوج هــای جــوان در برخــی مواقــع بــا‬ ‫توصیه هــای نادرســت پــدران و مــادران مبنــی بــر‬ ‫فرزنــداوری بــرای بهتــر شــدن روابــط از چالــه بــه‬ ‫چاهــی عمیق تــر می افتنــد کــه فــرد ســومی را‬ ‫عــاوه بــر خــود‪ ،‬وارد ماجــرا می کننــد در صورتــی‬ ‫کــه بــه اعتقــاد کارشناســان حــوزه اجتماعــی‬ ‫مراجعــه بــه مشــاور مهمتریــن راهــکار در ایــن‬ ‫مواقــع اســت هرچنــد ایــن اقــدام بایــد قبــل از‬ ‫شــروع رابطــه رســمی ازدواج انجــام شــود‪.‬‬ ‫مهمترین دالیل طالق را در گذشته کارشناسان‬ ‫مســائلی همچــون اعتیــاد‪ ،‬و فقــر فرهنگــی و‬ ‫اقتصــادی می دانســتند کــه ایــن موضــوع بــرای‬ ‫برخــی زوجیــن طــی ســال های اخیــر بــه لحــاظ‬ ‫ناتوانــی در نــوع برقــراری ارتبــاط کــه ناشــی از عدم‬ ‫اموزش هــای کافــی در اموختــن مهارت هــای‬ ‫زندگــی قبــل از اغــاز زندگــی زناشــویی در حفــظ‬ ‫ســه رکــن «عشــق‪ ،‬اعتمــاد و احتــرام» بــه عنــوان‬ ‫مثلــث اصلــی ازدواج دچــار مشــکل شــدند‪.‬‬ ‫افزایش امار طالق در کشور‬ ‫طبــق گزارشــات جدیــد مرکــز امــار ایــران‪ ،‬ازدواج بــا‬ ‫کاهــش بیــش از ‪ ۳۶‬درصــد از ســال ‪ ۱۳۹۰‬تــا ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در کشــور روبرو بوده و در این مدت شــاهد‬ ‫افزایش‪28‬درصــدی طــاق بودیــم؛ وضعیتــی کــه‬ ‫نشــان از یــک بحــران عــاوه بر گویا و هشــداردهنده‬ ‫بــودن‪ ،‬در کارکــرد نهــاد خانــواده دارد‪.‬‬ ‫بنــا بــر گفته هــای محمدمهــدی تندگویــان‬ ‫معــاون ســابق ســاماندهی امــور جوانــان وزارت‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ۲۷ ،‬درصــد طالق هــا مرتبــط بــا‬ ‫زندگی های کمتر از ‪ ۲‬ســال اســت به عبارتی می‬ ‫تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه زوج هــا در همــان‬ ‫روزهــای اغازیــن زندگــی بــه مشــکالتی برخــورد‬ ‫می کننــد کــه بــه نظــر مــا از عــدم شــناخت افــراد‬ ‫ل می شــود‬ ‫نســبت بــه یکدیگــر و زندگــی حاصــ ‬ ‫بنابرایــن در صورتیکــه اگــر مشــاوره ها بــه صــورت‬ ‫صحیــح انجــام شــود قطعــا ًتاثیــر پذیــری بهتــری‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کارشــناس روانشناســی حــوزه خانــواده و‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫ســه ضلــع مثلــث ازدواج را «عشــق‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫و احتــرام» دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬انتظــار‬ ‫بیشــتری بــرای مهــارت امــوزی قبــل از‬ ‫ورود بــه زندگــی زناشــویی از نســل امــروز بــا‬ ‫وجــود افزایــش دسترســی بــه منابــع و روابــط‬ ‫اجتماعــی بــاال‪ ،‬وجــود دارد امــا متاســفانه بــا‬ ‫توجــه بــه اینگونــه مســائل و تقویــت ســه‬ ‫ضلــع الزمــه بــرای ازدواج در جوانــان کــم رنــگ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫الزام در استفاده از مشاوره در استحکام ازدواج‬ ‫مــژگان میــرزا بــا اشــاره بــه اینکــه همیشــه‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی بهتــر‬ ‫از درمــان ان اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬می تــوان از‬ ‫بــروز مشــکالت زوج هــای جــوان در نخســتین‬ ‫ســال های زندگــی زناشــویی در صــورت فراهــم‬ ‫ســاختن شــرایط از طــرف جامعــه و حتــی‬ ‫خانواده هــا بــا ارائــه اموزش هــای قبــل از ازدواج و‬ ‫یادگیــری مهارت هــای ارتباطــی‪ ،‬پیشــگیری کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اشــنایی متقابــل مهمتریــن‬ ‫موضوعــی اســت کــه بــرای شــکل گیری یــک‬ ‫ازدواج خــوب در مرحلــه نخســت یــک جامعــه‬ ‫ســالم و پیشــگیری از طــاق اســت تــا مــرد و زن‬ ‫بعــد از شــناخت خــود و طــرف مقابــل بتواننــد‬ ‫برخــی از انتظــارات و خواسته هایشــان از‬ ‫یکدیگــر را اصــاح کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد روانشناســی گفــت‪ :‬بزرگتریــن‬ ‫مشــکلی کــه در اینجــا وجــود دارد عــدم‬ ‫شــناخت طرفیــن از خــود و نیازهایشــان قبــل‬ ‫از زندگــی مشــترک اســت کــه بــه طــور مثــال‬ ‫دختــر و پســر ان چیــزی کــه در خانــه پــدری‬ ‫بــه ان نرســیدن را از همســر خــود می خواهــد‬ ‫و یــا انتظــار کارهایــی کــه مــادر برایشــان انجــام‬ ‫م ـی داد را از همسرشــان دارنــد لــذا مهمتریــن‬ ‫گام پیــش از ازدواج شــناخت زوجیــن از خــود و‬ ‫نیازهایشــان اســت‪.‬‬ ‫میــرزا افــزود‪ :‬دومیــن گامــی کــه زوجیــن بایــد‬ ‫نســبت بــه ان اقــدام کننــد پیــدا کــردن شــناخت‬ ‫نســبت بــه طــرف مقابــل اســت یعنــی قبــل از‬ ‫ایــن کــه وارد رابطــه زناشــویی و عقــد برســند بایــد‬ ‫دوره ای بــه نــام «اشــنایی زوجیــن» زیــر نظــر‬ ‫خانواده هــا وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪:‬برای ازدواج در ایــن دوران‬ ‫زوجیــن بــا شــروط و انگیــزه یکدیگر اشــنا خواهند‬ ‫شــد چــرا کــه مصلحــت و یــا اجبــار خانواده هــا در‬ ‫خیلــی مواقــع در ایــن تصمیم گیــری تاثیرگــذار‬ ‫اســت و در ادامــه بعــد از گــذر از مراحــل اول‬ ‫و دوم در مرحلــه ســوم بــر روی مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی انــان بایــد کار کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مشــاور خانــواده ادامــه داد‪ :‬کــه اموختــن‬ ‫مهــارت ارتباطــی زوجیــن را می تــوان دقیقــا‬ ‫شــبیه گزینــه ای بــه رانندگــی کــردن دانســت‬ ‫یعنــی همانگونــه کــه بــرای رانندگــی بایــد‬ ‫قوانیــن و مهارت هــای الزم را کــردن اموخــت‬ ‫بــرای ورود بــه رابطــه زناشــویی هــم بایــد روی‬ ‫مهارت هــای عاطفــی‪ ،‬کالمــی و غیــر کالمــی‬ ‫زوجیــن کار شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نــگاه خانواده هــا در ایــن روزهــا‬ ‫بــه مشــاوره ازدواج بــا توجــه بــه نگرانــی از‬ ‫امــار بــاالی طــاق و نیــاز بــه دخالــت فــردی‬ ‫مصلــح بــا دانــش و مهــارت الزم در مقایســه‬ ‫بــا گذشــته بهتــر شــده امــا همچنــان جــای کار‬ ‫بســیاری دارد چــرا کــه فقــط یــک تــا ‪ ۲‬مــورد از‬ ‫هــر ‪ ۱۰‬مــوردی کــه بــرای دریافــت مشــاوره بــه‬ ‫مراکــز دریافــت مشــاوره مراجعــه می کننــد بــه‬ ‫موضــوع ازدواج مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــاک اصلــی امادگــی دختــر‬ ‫و پســر بــرای ورود بــه رابطــه زناشــویی مــدرک‬ ‫تحصیلــی و یــا رفتــن بــه ســربازی و داشــتن‬ ‫شــغل مناســب نیســت لــذا درخواســت مــا از‬ ‫خانواده هــا ایــن اســت کــه قبــل از هــر گونــه‬ ‫تشــویق فرزنــدان خــود بــه امــر ازدواج بــه فکــر‬ ‫امــوزش مهــارت ارتباطــی بــرای کیفیــت بخشــی‬ ‫بــه زندگــی مشــترک در زوج هــای جــوان باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مشــاوره خانــواده بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بیشــترین مشــکالت زناشــویی در چنــد ســال‬ ‫اول زندگــی مشــترک ایجــاد می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بایــد خانواده هــا بیاموزنــد کــه نســبت بــه حــل‬ ‫مشــکالت زناشــویی فرزنــدان خــود پــس از ازدواج‬ ‫کــی و چــه زمانــی دخالــت درســت و منطقــی‬ ‫داشــته باشــند و بایــد از هــر گونــه پیشــنهادات‬ ‫غلــط هماننــد بچــه دار شــدن را بــرای حــل‬ ‫مشــکالت اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه بــاال رفتــن ســن‬ ‫ازدواج در جامعــه‪ ،‬گفــت‪ :‬بســیاری از جوانــان‬ ‫بــا وجــود شــرایط اقتصــادی حاکــم و همچنیــن از‬ ‫تشــکیل خانــواده بــا مشــاهده امــار بــاالی طــاق‬ ‫در میــان اطرافیــان می ترســند کــه نیــاز اســت بــا‬ ‫انجــام مشــاوره ازدواج و حمایــت خانواده هــا ایــن‬ ‫مشــکالت تاحــدودی بــر طــرف شــود‪.‬‬ ‫میــرزا گفــت‪ :‬مســوولیت پذیــری‪ ،‬تــاب اوری‬ ‫در برابــر مشــکالت و مهارت هــای ســازگاری را‬ ‫خانواده هــا بایــد از ســطوح پاییــن از مقطــع‬ ‫ابتدایــی و مهــد کــودک بــه فرزنــدان خــود یــاد‬ ‫دهنــد تــا بــا رســیدن بــه ســن ازدواج مهــارت اولیــه‬ ‫ارتباطــی را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کرونا و کاهش تجمالت عروسی ها‬ ‫وی گفــت‪ :‬کرونــا بــا وجــود اینکــه مشــکالت‬ ‫بســیاری را در جامعــه بوجــود اورد امــا محاســنی‬ ‫در کنــار ان نیــز داشــت کــه از جملــه ان می تــوان‬ ‫بــه اســان تر برگــزار کــردن عروسـی ها و کــم کــردن‬ ‫تجمــات مرتبــط بــا ان اشــاره کــرد کــه در افزایش‬ ‫تمایــل جوانــان بــه ازدواج تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫میــرزا افــزود‪ :‬جوانــان عالقــه بیشــتری بــه‬ ‫تشــکیل خانــواد ه بــا ترویــج فرهنــگ اســان گیــری‬ ‫ازدواج و حــل مشــکالت اقتصــادی بــا همراهــی‬ ‫مســووالن و حمایــت خانواده هــا‪ ،‬پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫عامل افزایش طالق‪ ،‬فردمحوری‬ ‫ســکینه جمعه نیــا یکــی دیگــر از مشــاوران‬ ‫خانــواده‪ ،‬یکــی از عوامــل اصلــی افزایــش طالق را‬ ‫فردمحــوری را در جامعــه دانســت و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫تشــکیل خانــواده مدنظــر بایــد هــدف واالی بقــای‬ ‫نســل و تعالــی افــراد قــرار گیــرد امــا بررســی ها‬ ‫در بیــن خانواده هــا حاکــی از توجــه بــه عــادات‬ ‫فردمحــوری و خودمحــوری گســترش یافتــه و‬ ‫بــر مبنــای تمایــات فــردی خواســته ها پیگیــری‬ ‫می شــود بــه همیــن خاطــر با کوچکتریــن لغزش‪،‬‬ ‫موجــب ایجــاد گسســتگی می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تفــاوت مــدل زندگــی در‬ ‫ازدواج دختــران و پســران نســل دهــه ‪ ۷۰‬و ‪۸۰‬‬ ‫و دهه هــای قبل تــر از ان‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود دسترســی اســان تر بــه فضــای مجــازی و‬ ‫اگاهــی در بیــن زوج هــای دهــه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬افــراد از‬ ‫جملــه دختــران از حق و حقوقشان‪،‬انتظاراتشــان‬ ‫متفاوت تــر شــده و افــراد بــا تفکــر «خودمحــوری»‬ ‫بــه دنبــال لــذت در زندگــی بــدون کســب مهــارت‬ ‫الزم هســتند‪.‬‬ ‫جمعــه نیــا ادامــه داد‪ :‬افزایــش طــاق در‬ ‫زندگــی مشــترک زوج هــای ده ـ ه ‪ ۶۰‬و یــا قبل تــر‬ ‫از ان نیــز پــس از گذشــت یــک تــا پنــج ســال از‬ ‫رابطــه زناشــویی ‪ ،‬مشــاهده شــده اســت بــه‬ ‫غیــر از عوامــل کلیش ـه ای مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬تغییــر تفکــرات و مطالبه گــری یکــی از‬ ‫طرفیــن از جملــه زنــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زنــان نســبت بــه حقــوق و انتظــارت خــود‬ ‫با شــکل گیری تغییر در شــرایط جامعه و دسترســی‬ ‫بــه منابــع بیشــتری اگاهــی پیــدا کردنــد و دیگــر خــود‬ ‫را ملــزم بــه ســکوت در برابــر نــگاه ســنتی جامعــه‬ ‫نمی داننــد و در مقابــل در بیشــتر مواقــع طــرف‬ ‫مقابــل ایــن تغییــر را پذیــرا نیســت و نتیجــه ان بــه‬ ‫ناســازگاری و در نهایــت طــاق ختــم می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مشــاور حــوزه خانــواده در ادامــه افــزود‪ :‬شــاید‬ ‫در گذشــته زندگی هــا خیلــی رضایــت بخــش نبــود‬ ‫امــا دارای دوام و قــوام بیشــتری بــود امــا در دنیــای‬ ‫امــروزه بــا تقویــت فردمحــوری‪ ،‬زوجیــن بیشــتر بــه‬ ‫دنبــال کســب رضایــت هســتند‪ .‬و بــرای رســیدن‬ ‫بــه ان می جنگنــد و پســران و دختــران دهــه ‪۷۰‬‬ ‫و ‪ ۸۰‬کــه حوصلــه جنگیــدن را ندارنــد و امــوزش‬ ‫مســوولیت پذیــری‪ ،‬صبــوری و احتــرام بــه طــرف‬ ‫مقابــل را در خانــواده یــاد نگرفتنــد بــا کوچکتریــن‬ ‫ناســازگاری و نرســیدن بــه خواسته هایشــان بــه‬ ‫زندگــی مشــترک خاتمــه می دهنــد‪.‬‬ ‫تدوین سند راهبردی پیشگیری از طالق‬ ‫جمعه نیــا افــزود‪ :‬در ارتبــاط بــا بحــث درمــان‬ ‫طــاق‪ ،‬بــرای حمایــت از خانــواده ‪ ،‬زوج هــای‬ ‫بــا پرونــده تمکیــن‪ ،‬جهیزیــه‪ ،‬مهریــه و رفتــار‬ ‫خشــونت امیــز را قانــون ملــزم بــه مراجعــه بــه‬ ‫مشــاور خانــواده قبــل از طــاق می کنــد امــا در‬ ‫ایــن شــرایط کــه زندگــی زناشــویی بــه مراحــل‬ ‫اخــرش رســیده‪ ،‬دیگــر درمــان جوابگــو نیســت و‬ ‫بــرای پیشــگیری از طــاق در کشــور بایــد ســندی‬ ‫راهبــردی تدویــن شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تغییــر ســبک زندگــی و پیگیــری‬ ‫زنــان بــرای افزایــش احتــرام اجتماعــی‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫اســتقالل فکــری و عبــور از محدودیت هــا باعــث‬ ‫شــده تــا انــان بــا قــدرت بیشــتری حقــوق خــود را‬ ‫مطالبه گــری کننــد کــه در خیلــی از مواقــع توســط‬ ‫طــرف مقابــل قابــل پذیــرش نیســت و نتیجــه ان‬ ‫منجــر بــه طــاق می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مشــاور خانــواده بــا تاکیــد بــر اهمیــت‬ ‫امــوزش در بهبــود مهــارت زندگــی‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در حوزه مســائل جنســی‪ ،‬عاطفی و روانشــناختی‬ ‫بــه دختــران و پســران قبــل از ازدواج الزم اســت‬ ‫اموزش هــای الزم ارائــه شــود‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۷۳‬طالق در گلستان‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت‪ :‬امــار امســال کشــور در حــوزه طــاق ‪۱.۸‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته کــه در اســتان این میــزان ‪۸.۱‬‬ ‫درصــد اســت و از ‪ ۲‬هــزار ‪ ۷۴۹‬طــاق بــه ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۷۳‬طــاق رســید‪.‬‬ ‫م بــر‬ ‫حمیدرضــا مطیــع اظهــار داشــت‪ :‬بــاز هـ ‬ ‫خــاف رشــد منفــی کشــور‪ ،‬میــزان ازدواج در‬ ‫اســتان مثبــت بــوده و بــا ‪ ۳.۵‬درصــد افزایــش‬ ‫از ‪ ۱ ۰‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬مــورد بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۲۳۴‬‬ ‫مــورد رســید‪.‬‬ ‫جلیل گلــدی امانــزاده رییــس اداره ثبــت احــوال‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۵۷‬‬ ‫واقعــه ازدواج و ‪ ۵۵۹‬واقعــه طــاق در شهرســتان‬ ‫ثبــت شــد کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته بــه‬ ‫ترتیــب هفــت و ‪ ۱۳.۲‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز جامعــه و بــا تاکیــد بــر‬ ‫معنویــات رهبــر معظــم انقــاب بــه تقویــت‬ ‫جمعیــت جــوان در کشــور می طلبــد تــا زمینــه‬ ‫افزایــش تمایــل جوانان بــه ازدواج و راهکارهای‬ ‫جلوگیری از طالق توســط کارشناســان بررســی‬ ‫و بــا نــگاه مثبــت دولتمــردان بــه صــورت یــک‬ ‫ســند راهبــردی در اختیــار مســوووالن حــوزه‬ ‫اجتماعــی قــرار گیــرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال طــرح ایمن ســازی فیزیکــی و اموزشــی‬ ‫مــدارس حاشــیه جاده هــا در ‪ ۴۹‬بــاب اموزشــگاه روســتایی اســتان اجــرا شــد‪.‬جعفر شــهامت اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫ایمن ســازی مــدارس حاشــیه جــاده هــا بــه ‪ ۲‬صــورت اموزشــی و فیزیکــی انجــام مــی شــود کــه ایمــن ســازی فیزیکــی در‬ ‫هفــت مدرســه و ایمــن ســازی اموزشــی در ‪ ۴۲‬مدرســه حاشــیه راه هــای اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایمــن ســازی فیزیکــی شــامل اقداماتــی همچــون ارام ســازی ترافیــک و ایمــن کــردن عبــور و مرور‬ ‫دانــش امــوزان اســت و ایمــن ســازی اموزشــی هــم شــامل ارائــه امــوزش و تجهیــزات و اقــام کمــک اموزشــی الزم بــه‬ ‫دانــش امــوزان مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۹‬مدرسه‬ ‫حاشیه راه های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ایمن سازی شد‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی ‪1400‬‬ ‫حضرت فاطمه (س) منشوری‬ ‫نورانی است‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪458‬‬ ‫طول عمر باطری اسیدی چقدر‬ ‫است؟‬ ‫طول عمر انتظاری باتری‪:‬‬ ‫تــــا کنــــون در ادبیــــات دینــــی مــــا حضــــرت فاطمــــه (س)‬ ‫بــــه عنــــوان یــــک شــــخصیت عابــــده مطــــرح شــــده اســــت‪،‬‬ ‫شــــخصیتی مظلومــــه‪ .‬بایــــد از تــــک بعــــدی مطــــرح کــردن‬ ‫حضــــرت پرهیز کنیم و اگــــر بتوانیــــم ســــایر ابعــــاد وجــــودی‬ ‫حضــــرت مثــــا شــــاعر بــــودن‪ ،‬زیبایــــی دوســــتی‪ ،‬رابطــــه‬ ‫عاطفــــی وی بــــا پــــدر و فرزنــــدان و رابطــــه عاشــــقانه وی بــــا‬ ‫همســــرکه مصادیــــق ان وجــــود دارد را بــــه بیــــان ســــاده‬ ‫مطــــرح کنیــــم هرکســــی بــه تناســب نیــاز خــود از ایــن الگــو‬ ‫بهــــره منــــد مــــی شــــود‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫در زیر سایه کم کاری‬ ‫مسئوالن‪:‬‬ ‫الگوسازی دشمن‬ ‫برای جوانان‬ ‫بــا وجــود اینکــه مــا در دیــن خــود الگــوه و اســوه هــای داریــم کــه در‬ ‫هــر شــرایطی مــی توانیــم انهــا را بهترین الگو برای رشــد و موفقیت و‬ ‫رســیدن به کمال انســانی قرار دهیم اما متاســفانه در زیر ســایه کم‬ ‫کاری مســئوالن فرهنگــی دشــمن بــرای جوانــان کشــور الگــو ســازی‬ ‫مــی کند‪.‬‬ ‫شــاید ایــام شــهادت حضــرت زهــرا(ع) و دهــه فاطمیــه بهتریــن‬ ‫فرصــت باشــید بــرای اینکــه یــک بازنگــری در راه و روش های فرهنگی‬ ‫خــود داشــته باشــیم و از ســیره و ســلوک ححضــرت زهــرا و ائمــه‬ ‫معصومیــن بــرای نجــات جامعــه از توطئــه هــای دشــمنان بهــره منــد‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫بــا ترویــج فرهنــگ بــی اخالقــی وبــی بنــد و بــاری جامعــه از اصــل و‬ ‫ماهیــت خــود فاصلــه گرفتــه اســت و ایــن مــی توانــد یــک زنــگ خطــر‬ ‫بــرای مســئوالن فرهنگــی باشــد‪.‬‬ ‫در کوچــه و پــس کوچــه هــای شــهر کــه قــدم مــی زنیــم بــا پوشــش‬ ‫زنــان و مــردان بــه تعقیــرات فکــری و فرهنگــی جامعــه بیشــتر پــی‬ ‫مــی بریــم‪.‬‬ ‫بــا وجــود تــاش هــای بســیاری کــه در چنــد دهــه اخیر برای مبــارزه با‬ ‫تهاجــم فرهنگــی شــده اســت امــا ســبک زندگــی فاطمــی در زیر ســایه‬ ‫غفلــت مســئوالن فرهنگــی کمرنگ شــده اســت‪ .‬قشــر جــوان جامعه‬ ‫و دختــران مــا از اصــل فرهنــگ فاطمــی دور افتــاده انــد و نازیبایــی هــا‬ ‫بــه انــدازه ای بــرای ایــن نســل توســط دشــمنان زیبــا جلــوه داده شــده‬ ‫اســت کــه نمــی تواننــد زیبایــی مطلــق جهــان هســتی و نــور حقیقــی‬ ‫ســیره و ســلوک حضــرت زهــرا(س) را ببیننــد‪.‬‬ ‫اگــر تاریــخ را بخوانیــم مجبــور بــه تکــرار ان نیســتیم در تاریــخ‬ ‫همیشــهه مهم ترین شــیوه دشــمنان دین به عنوان یک اســتراتژی‪،‬‬ ‫نشــر فســاد و فحشــاء در جوامــع اســامی و دینــی اســت‪.‬‬ ‫امــروزه مســئوالن فرهنگــی مــا نیــاز دارنــد کــه لبــاس رزم پوشــیده و‬ ‫پــا بــه میــدان بگذارنــد و بــه ایــن فکــر کننــد کــه کجــای کار را اشــتباه‬ ‫رفتــه انــد کــه دشــمن تــا ایــن انــداره موفــق شــده اســت بــه اهــداف‬ ‫خــود دســت یایــد‪.‬‬ ‫اگــر دشــمنان اســام ثــروت و قــدرت زیــادی دارنــد‪ ،‬ما نیــز از فرهنگ‬ ‫اصیــل اســام نــاب محمــدی(ص) بهــره منــد بــوده و هســتیم‪ ،‬الگــوی‬ ‫همچــون حضــرت زهــرا (س) در میــان مــا اســت کــه در همــه ابعــاد‬ ‫زندگــی یــک انســان موفــق و کامــل اســت‪ ،‬امــا چــرا نتواســته ایــم از‬ ‫داشــته هــای خــود انگونــه کــه بایــد اســتفاده کنیــم؟‬ ‫مقــام معظم رهبــری می فرماید‪«:‬قدرت های ســلطه گر‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫عامل توجیه و نشــر فســادند‪ ،‬فســاد اخالقی‪ ،‬فســاد جنســی و فساد‬ ‫اعتقــادی‪ ».‬دشــمنان مصــداق ایــن ایــه شــریفه اند‪«:‬یحبون ان‬ ‫تشــیع الفاحشــه فی الذیــن امنوا؛(نــور ‪ )19 :‬دوســت دارنــد کــه فســاد‬ ‫و فحشــاء در میــان مومنــان رواج یابــد‪».‬‬ ‫شــاید قــرار گرفتــن در ایــام فاطمیــه بــرای مــا یــک تلنگــر باشــد کــه بــا‬ ‫شــناخت بهتــر زندگــی حضــرت زهــرا کــه الگــوی کامــل همــه زنــان و‬ ‫مــردان ازاده اســت بتوانیــم کمــی از چالشــی کــه بــا ان مواجــه شــده‬ ‫ایــم و خانــه‪ ،‬خانــواده و جامعــه مــا را دچــار مشــکل کــرده اســت دور‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫مســلما اگــر الگــوی زندگــی افــراد در جامعــه‪ ،‬الگوهــای اســامی و‬ ‫فاطمــی باشــد‪ ،‬بســیاری از مشــکالت و معضــات برطــرف خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫زندگــی حضــرت فاطمــه زهــرا (س) در همــه ابعــاد از جملــه تقــوا‪،‬‬ ‫عبــادت‪ ،‬والیت مــداری‪ ،‬همســرداری و ایثارگــری‪ ،‬بــرای همــه مــا یــک‬ ‫الگــوی کامــل و جامــع اســت؛ ایثــار‪ ،‬فــداکاری و شــهادت حضــرت‬ ‫فاطمــه زهــرا (س) در راه دفــاع از مبانــی اصیــل دینــی‪ ،‬بــرای همــه‬ ‫مــا درس اســت‪.‬‬ ‫حضرت فاطمه (س) منشوری نورانی است‬ ‫تــا کنــون در ادبیــات دینــی مــا حضــرت فاطمــه (س) بــه عنــوان یــک‬ ‫شــخصیت عابــده مطــرح شــده اســت‪ ،‬شــخصیتی مظلومــه‪ .‬بایــد از‬ ‫تــک بعــدی مطــرح کــردن حضــرت پرهیــز کنیــم و اگــر بتوانیــم ســایر‬ ‫ابعــاد وجــودی حضــرت مثــا شــاعر بــودن‪ ،‬زیبایــی دوســتی‪ ،‬رابطــه‬ ‫عاطفــی وی بــا پــدر و فرزنــدان و رابطــه عاشــقانه وی بــا همســرکه‬ ‫مصادیــق ان وجــود دارد را بــه بیــان ســاده مطــرح کنیــم هرکســی بــه‬ ‫تناســب نیــاز خــود از ایــن الگــو بهــره منــد مــی شــود‪.‬‬ ‫حضــرت فاطمــه (س) منشــوری نورانــی اســت که از هر طــرف به ان‬ ‫نــگاه کنیــم درخشــندگی دارد پــس یــک بعــدی مطــرح کــردن و فقــط‬ ‫پرداختــن بــه مصائــب حضــرت کــه دوره محــدودی از زندگــی وی بــوده‬ ‫ان هــم بــه شــکل غلــط و غیرمســتند تاریخــی جاذبــه ای بــرای پیــروی‬ ‫ایجــاد نمــی کند‪.‬‬ ‫متاســفانه مســئوالن فرهنگی انگونه که شــاید و باید برای شــناخت‬ ‫ســیره معصومیــن و الگوســازی در ایــن زمینــه فعالیــت نکــرده انــد‪،‬‬ ‫بــرای همیــن نســل جــوان مــا بــه دنبــال الگــوه هــای رفتــه اســت کــه از‬ ‫فرهنــگ و اخــاق بــی بهــره هســتند‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در دهــه دوم انقــاب اســامی هشــدارهای‬ ‫الزم را داده انــد‪ .‬ایشــان از ابتــدا بحــث تهاجــم فرهنگــی‪ ،‬ســپس‬ ‫شــبیخون فرهنگــی‪ ،‬و در پایــان دهــۀ ‪ 1370‬بحــث فروپاشــی شــوروی‬ ‫را مطــرح کردنــد ‪.‬‬ ‫در ‪ 18‬ابان ســال ‪1385‬نســبت به خطر ناتوی فرهنگی هشــدارهای‬ ‫الزم را بیان داشــتند و فرمودند‪ :‬هدف قدرتهای اســتکباری از تهاجم‬ ‫فرهنگــی علیــه انقــاب اســامی‪ ،‬بی اعتقــادی کــردن نســل نــو بــه‬ ‫دیــن‪ ،‬اصــول انقالبــی و تفکــر فعالــی اســت که دشــمنان اســام را به‬ ‫هــراس انداختــه (اســت)‪ .‬هــدف ایــن اســت کــه‪ ...‬بــه اصــل انقــاب‬ ‫ضربــه بزننــد‪ .‬مــن بــه شــما عــرض کنــم تســلط فرهنگــی از تســلط ‬ ‫اقتصــادی و از تســلط سیاســی هــم خطرناک تــر اســت‪.‬‬ ‫امــام خمینــی(ره) فرمــود‪« :‬مــا از حصــر اقتصــادی نمی ترســیم‪،‬‬ ‫ت نظامــی نمی ترســیم؛ ان چیــزی کــه مــا را می ترســاند‬ ‫مــا از دخال ـ ‬ ‫وابســتگی فرهنگــی اســت‪ ،‬اســتقالل و موجودیــت هــر جامعــه از‬ ‫اســتقالل ان نشــات می گیــرد و ساده اندیشــی اســت کــه گمــان‬ ‫شــود بــا وابســتگی فرهنگــی‪ ،‬اســتقالل در ابعــاد دیگــر یــا یکــی از انهــا‬ ‫امکان پذیــر اســت‪».‬‬ ‫بســیاری از زوایای زندگی حضرت زهرا(س) ناشــناخته باقی مانده‬ ‫است‬ ‫متاســفانه بســیاری از زوایــای زندگــی حضــرت زهــرا(س) در جامعــه‬ ‫مــا ناشــناخته باقــی مانــده اســت و مــردم درک درســتی از ســبک‬ ‫زندگــی ایــن حضــرت ندارنــد‪ .‬بــه همیــن جهــت در الگوگیــری از ایــن‬ ‫بانــوی عالــم موفــق عمــل نکردیــم‪ .‬بطوریکــه جامعه مــا روز بــه روز به‬ ‫ســمت تجمــل گرایــی‪ ،‬چشــم و هــم چشــمی‪ ،‬سســتی اخالقیــات و‬ ‫معنویــات‪ ،‬فســاد و انــواع بــی بندوبــاری‪ ،‬بــی اهمیــت شــدن مفهــوم‬ ‫خانــواده‪ ،‬زندگــی هــای خــارج از چارچوب شــرعی‪ ،‬ازدواج های ســفید‬ ‫و غیــره حرکــت کــرده اســت‬ ‫امــروز نســل جــوان بیــن هنجارهــا و ناهنجارهــا ســردرگم مانــده‬ ‫اســت‪ ،‬بســیاری از نااخالقــی هــا بــرای ایــن نســل ارزش شــده اســت‪،‬‬ ‫فضــای مجــازی تلگــرام‪ ،‬واتســاپ و اینســتا پــر شــده از الگوهــای‬ ‫ناهنجــاری اخالقــی و فســاد کــه متاســفانه طرفــداران زیــادی دارنــد و‬ ‫هــر چــه بــی اخالقــی هــا بیشــتر شــود بــه تعــداد فالورهــای انهــا نیــز‬ ‫اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شاید وقت ان رسیده باشد که مسئوالن فرهنگی از خواب غفلت‬ ‫بیــدار شــوند‪ ،‬متاســفانه اگــر کمــی بــه برنامــه هــای رادیــو و تلویزیون‪،‬‬ ‫فیلــم هــای ســینمایی‪ ،‬نشــر کتــاب هــا و اجــرای برنامه هــای تئاتــر‬ ‫نــگاه کنیــم متوجــه خواهیــم شــد مــا در بحــث فرهنگی گل بــه خودی‬ ‫زیــاد زده ایــم و انچــه کــه کشــور مــا را بــه اینجــا رســانده کــه جــوان مــا‬ ‫احســاس کنــد ازدواج ســفید بهتریــن گزینــه بــرای زندگــی ازاد اســت‬ ‫بیشــتر از دشــمن برخــی از مســئوالن فرهنگــی بــی تدبیرمقصــر بــوده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره) چه زیبا فرمودند «ما از شر ّ رضاخان و محمدرضا‬ ‫خــاص شــدیم‪ ،‬لکــن از شــر ّ تربیــت یافتــگان غــرب و شــرق بــه ایـن ‬ ‫زودیهــا نجــات نخواهیــم یافــت‪ .‬اینــان برپادارنــدگان ســلطه ابــر‬ ‫قدرت هــا هســتند و ســر ســپردگانی می باشــند کــه بــا هیــچ منطقــی‬ ‫خلــع ســاح نمی شــوند‪ ،‬وهــم اکنــون بــا تمــام ورشکســتگی ها دســت‬ ‫از توطئــه علیــه جمهــوری اســامی و شکســتن ایــن سـد ّ عظیــم الهــی‬ ‫برنمــی دارنــد»‬ ‫مقــام معظــم رهبــری فرمــود‪« :‬هجــوم فرهنگــی را بــا تفنــگ‬ ‫نمی شــود جــواب داد‪ ،‬تفنــگ او قلــم اوســت‪ ...‬چشــمها را بایــد بــاز‬ ‫کــرد؛ صحنــه را شــناخت؛ مثــل جنــگ نظامــی کــه بــدون شناســایی و‬ ‫بــدون دیده بــان و بــدون داشــتن و بــدون داشــتن وضعیــت دشــمن‪،‬‬ ‫چشــمش را بینــدازد پاییــن‪ ،‬بــرود جلــو‪ ،‬شکســت خواهــد خــورد؛ در‬ ‫جنــگ فرهنگــی هــم همینطــور اســت‪».‬‬ ‫جهاد فرهنگی و بسیج عمومی برای مبارزه با دشمن‬ ‫اســام نــاب‪ ،‬دیــن جهانشــمول اســت‪«.‬ان الذیــن عنداللــه‬ ‫االســام‪(».‬ال عمران‪ )19 :‬و بــا فطــرت انســانها هــم اوا و هم ســو‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بــه درســتی از ان تبلیــغ شــود و شــهد شــیرین ان بــه کام‬ ‫انســانهای تشــنه برســد‪ ،‬قلب هــا و دلهــا را بــه خــود جــذب می کنــد‬ ‫و فطرتهــای الهــی را شــیفته خــود می ســازد‪ .‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی خطــاب بــه اســاتید فرمــود‪ «:‬باید بکوشــید روحیــه و فرهنگ‬ ‫اســامی را ترویــج کنید‪».‬؛«مــا چــرا بایــد از صــادر کــردن توحیــد‪ ،‬از‬ ‫صــادر کــردن اخــاق انبیــاء‪ ،‬از صــادر کــردن روح فــداکاری و اخــاص‪،‬‬ ‫از صــادر کــردن تزکیــه اخالقــی بــه کشــورهای دیگــر خجالت بکشــیم؟‬ ‫مــا ایــن انقــاب را صــادر می کنیــم‪.‬‬ ‫مــا اگــر بتوانیــم توحیــد و ترویــج از مکتــب انبیــاء و ارائــه روش هــای‬ ‫انســانی‪ ،‬پاکیــزه‪ ،‬طیــب‪ ،‬طاهــر‪ ،‬صبــر‪ ،‬اســتقامت و ایثــار را بــه‬ ‫کشــورهای دیگــر صــادر کنیــم هیــچ ابایــی نداریــم‪ ».‬دشــمن از‬ ‫خوبی هــا‪ ،‬ارزش هــا و اخــاق پیامبــران می ترســد‪ ،‬چــرا کــه حیــات‬ ‫و زندگــی خــود را تنهــا در جامــع الکیــک و ضــد خدایــی جس ـت وجو‬ ‫می کنــد‪ ،‬پــس چــرا از همیــن نقطــه ضعــف دشــمن وارد نشــویم و‬ ‫فرهنــگ اســام نــاب را تبلیــغ کنیــم!‬ ‫بی تردید«ناتــوی فرهنگــی» بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود از همــه‬ ‫توانایی هــا و شــیوه ها و راهکارهــا اســتفاده می کنــد و هــدف او‬ ‫انهــدام عقبــه نظــام اســامی و دیــن و اخــاق مــردم جهــت برانــدازی‬ ‫یــا بی محتــوا کــردن جمهــوری اســامی می باشــد‪ .‬دشــمن در عرصــه‬ ‫فرهنگــی در پــی اندلســی دیگــر اســت تــا بــه اســانی ســنگرهای از‬ ‫پیــش تعییــن شــده را فتــح کنــد‪.‬‬ ‫انچــه در ایــن نبــرد کار ســاز اســت‪ ،‬جهــاد فرهنگــی و بســیج عمومــی‬ ‫مســئوالن و دسـت اندرکاران فرهنگــی را می طلبــد تــا بــا بــه کارگیــری‬ ‫راهبردهــا و راهکارهــای طراحــی شــده در تقابــل بــا ناتــوی فرهنگــی‬ ‫پیــروزی را نصیــب خــود ســازند‪ .‬ماننــد‪ :‬شــناخت راهکارهــای دشــمن‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی فرهنگــی‪ ،‬مبــارزه جــدی بــا فســاد و فحشــاء‪ ،‬گســترش‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر‪ ،‬احیــای فرهنــگ اســام نــاب‪،‬‬ ‫تهاجمــی عمــل کــردن‪ ،‬احیــای نمــاز و دعا و مســاجد‪ ،‬عمق بخشــیدن‬ ‫بــه بصیــرت دینــی‪ ،‬سیاســی و فرهنگــی جامعــه‪ ،‬افشــاگری مواضــع‬ ‫دشــمن و تــداوم و ایســتادگی جهــت نیــل بــه پیــروزی کامــل در تقابل‬ ‫بــا ناتــوی فرهنگــی‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی‬ ‫ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری گــرگان در نظــر دارد یــک بــاب غرفــه (شــماره ‪ )112‬موجــود در پایانــه شــرق را از طریــق فراخــوان‬ ‫عمومــی بصــورت اجــاره ماهیانــه واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی ایــد از تاریــخ ‪ 1400/10/19‬تــا تاریــخ ‪ 1400/10/25‬اعــام امادگــی و‬ ‫درخواســت خــود را بــه ســازمان مذکــور واقــع در میــدان مفتح‪-‬ســاختمان فرهنگســرای شــهرداری طبقــه اول‪-‬واحــد امورقــرار دادهــا تحویــل و در صــورت‬ ‫تمایــل بــا در دســت داشــتن فیــش ســپرده واریــزی و اصــل کارت ملــی در حــراج شــرکت نمایند‪.‬تلفــن تمــاس ‪017-32421440‬‬ ‫سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان‬ ‫طــول عمــر انتظــاری باتــری هــا عــاوه بــر کیفیــت ســاخت‬ ‫باتــری و عمــر طراحــی شــده ان‪ ،‬کامــا بســتگی بــه مصــرف‬ ‫کننــــده انهــــا دارد‪ .‬عواملــــی ماننــــد نحــــوه اســــتفاده از انهــا‪،‬‬ ‫نگهــداری‪ ،‬شــارژ و دشــارژ و دمــای محیطــی مــی توانــد بــر‬ ‫عمــر باتــری هــای مــورد اســتفاده دخیــل باشــند‪.‬‬ ‫طول عمر طراحی شده باتری‪ :‬هــــر نــــوع باتــــری بــــا طــــول‬ ‫عمــــر مشــــخص طراحــــی شــــده اســــت و البتــــه در شــــرایط‬ ‫اســــتفاده ایــــده ال از انهــــا‪ .‬معمــــوال باتری هایــــی با ســــال‬ ‫طراحــــی ‪ ۱۰‬تــــا ‪ ۵‬بــــرای طــول عمــــری برابــر ‪AGM‬تکنولــوژی‬ ‫شــــده اســــت‪ .‬هــــر چــــه از باتــــری بیشــــتر اســــتفاده شــــود و‬ ‫شــــارژ و شــــارژ بیشــــتری بــــر باتــــری وارد شــــود‪ ،‬طــــول عمــر‬ ‫ان کاهــش مییابــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ســازمان هایی کــه با‬ ‫قطعی بــرق زیادی مواجــه مــی باشــند بــا همیــن دلیــل نیــاز‬ ‫بــــه تعویــــض زودتــــر باتری هــای خــــود دارنــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫صورتــــی کــــه باتــــری نیــز بــه شــــارژ و دشــارژهای کامــل نــرد‬ ‫طــــول عمــــر ان کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫طول عمر – متوسط تعداد سیکل های شارژ‪:‬‬ ‫متوســــط تعــــداد ســــیکل هــــای دشــارژی کــه باتــــری بــا ان‬ ‫مواجــه خواهــد بــود‪ ،‬هنــگام دشــارژ شــدن باتــری از ســطح‬ ‫درصــــد اســــت کــــه در ایــــن زمــــان ‪ ۵۰‬درصــــد بــــه ‪۱۰۰‬شــــارژ‬ ‫درصــــد مجــــدد شــــارژ مــــی ‪۱۰۰‬باتــــری تــا رســیدن بــه ســطح‬ ‫شــــود‪ .‬یکــــی از روش هــــای افزایــــش طــــول عمــــر باتــــری‬ ‫همیــــن موضــــوع اســــت کــــه تــــا چــه ســیکلی باتــــری شــارژ‬ ‫گــردد‪ .‬هرچه ســیکل های شــارژ باتــری کمتــر باشــد‪ ،‬باتــری‬ ‫طــول عمــر بیشــتری را خواهــد داشــت‪ .‬درصــد‪ ،‬شــارژ ‪-۷۵‬‬ ‫اگــــر باتــــری پــــس از رســــیدن بــه ســــطح ‪۱۰۰۰‬مجــدد شــود‪،‬‬ ‫متوســــط تعــــداد ســــیکل هــــای دشــــارژ برابــــر خواهــــد بــود‪.‬‬ ‫درصــد‪ ،‬شــارژ مجــدد ‪ -۵۰‬اگــر باتــری پــس از رســیدن بــه‬ ‫ســطح خواهــد بود‪۴۰۰.‬شــود‪ ،‬متوســط تعــداد ســیکل هــای‬ ‫دشــارژ برابــر‬ ‫درصــد‪ ،‬شــــارژ مجــدد ‪ -۳۰‬اگــر باتــری پــس از رســــیدن بــه‬ ‫ســــطح خواهــد بــود‪۲۰۰ .‬شــود‪ ،‬متوســط تعــداد ســیکل هــای‬ ‫دشــارژ برابــر‬ ‫ پــــس اینکــــه چــــه مدتــــی باتــــری عمــــر خواهــد کــــرد‪ ،‬بــه‬‫شــرایط اســتفاده شــما از باتری بســتگی دارد‪ .‬ابعــاد محــل‬ ‫نگهــــداری باتــــری هــــا و میــــزان و مــــدت اســــتفاده از انهــــا و‬ ‫تعــداد دفعــات شــارژ مجــدد‪ ،‬تمامــا عواملــی هســتند کــه در‬ ‫طــــول عمــر باتــری تاثیــر دارنــد‪.‬‬ ‫ بــه عنــوان مثــال اگــر مجموعــه باتــری هــای شــما ظرفیــت‬‫‪ ۴۰‬امپرســاعت را داشــته باشــند و روزانــه از انهــا ‪ ۲۰۰‬روز بــه‬ ‫طــور کامــل ‪۵‬امپرســاعت اســتفاده شــود‪ ،‬پــس از درصــدی‬ ‫‪۱۰۰‬دشــــارژ مــــی شــــوند (البتــــه کــــه رســــیدن بــه دشــــارژ بــه‬ ‫خاطــــر کاهــــش ظرفیــــت باتــری هــای توصیــه نمــی شــود)‪.‬‬ ‫بــه طــور ایــده ال یعنــی بــا شــارژ کــردن باتــری هنگامــی کــه‬ ‫درصــــد از شــــارژ خــــود مــــی رســــد‪ ،‬بــا ظرفیــت ‪۵۰‬بــه ســطح‬ ‫امپرســاعت روزانــه‪ ،‬بــه طــور ‪ ۴۰‬امپرســاعت و اســتفاده ‪۲۰۰‬‬ ‫متوســط هــر دو تــا ســه روز نیــاز بــه یــک شــارژ مجــدد باتــری‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بهترین روش برای اگاهی‬ ‫از نیازمردم حضور در کنار‬ ‫انهاست‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان روســای ادارات مخابــرات‬ ‫شهرســتانهای اســتان بــا حضــور در میــز خدمــت پاســخگوی‬ ‫مراجعین بودند‪ .‬غامعلــی شــهمرادی در گقتگــو بــا نرگــس‬ ‫حســین زاده خبرنــگار بــازار کســب وکار اظهــار داشــت‪ :‬حضــور‬ ‫در کنــار مــردم و گفتگــو بــا انهــا بهتریــن روش بــرای اگاهــی‬ ‫از نیازهــا و درخواســت هــای انــان اســت کــه موجــب شــده‬ ‫اقدامــات الزم بــرای تامیــن درخواســتهای انهــا ســریعتر اجرا‬ ‫شــــود‪ .‬وی خدمــــت رســــانی بــــه مــردم را مصــداق پیــــروی از‬ ‫مکتــــب ســــردار شــــهید حــــاج قاســــم ســــلیمانی دانســــت و‬ ‫کســب رضایــت مشــتریان را هــدف اصلــی مخابــرات عنــوان‬ ‫کــــرد‪ .‬وی افــــزود ‪ :‬توســــعه در بخشــــهای مختلــــف اعــــم از‬ ‫تلفــن ثابــت‪ ،‬اینترنــت و تلفــن همــراه در جــای جــای اســتان‬ ‫در حــال انجــام اســت و تامیــن ارتباطــات پایــدار مخابراتــی‬ ‫مســتمرا در دســتور کار قــراردارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪458‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 36‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ثبت ‪ ۲۵‬اثر میراث فرهنگی گلستان‬ ‫جاجرم ‪ ،‬به عنوان‬ ‫شهرستان پرخطر کرونایی‬ ‫کشور اعالم شد‬ ‫در فهرست اثار ملی‬ ‫براســاس اخریــن ارزیابــی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی‪ ،‬جاجــرم خراســان شــمالی بــا تغییــر رنــگ‬ ‫بــه وضعیــت نارنجــی کرونایــی بــه عنــوان تنهــا شهرســتان‬ ‫پرخطــر کرونایــی کشــور اعــام شــد‪.‬‬ ‫طبــق تــازه ترین ارزیابی ســامانه ماســک مربوط بــه وزارت‬ ‫ـتان خراسان‬ ‫بهداشــت‪ ،‬هم اینک از هشــت شهرســتان اسـ ٰ‬ ‫شــمالی‪ ۴ ،‬شهرســتان در وضعیت زردٰ‪ ،‬ســه شهرســتان در‬ ‫وضعیــت ابــی و یــک شهرســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی‬ ‫کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ارزیابی‪ ،‬شهرســتان جاجرم که در وضعیت‬ ‫براســاس این‬ ‫ٰ‬ ‫زرد کرونایــی قــرار داشــت بــه وضعیــت نارنجی و شهرســتان‬ ‫هــای شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه کــه پیــش از ایــن در رنگبنــدی‬ ‫ابــی قــرار داشــت در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان و‬ ‫رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت ابــی کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین نیــز بــدون تغییر رنــگ کرونایی‬ ‫همچنــان در وضعیــت خطــر متوســط کرونایــی یــا زرد‬ ‫قــرار داد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان مســووالن حــوزه ســامت خراســان شــمالی‬ ‫بویــژه در روزهــای اخیــر بــا تاکیــد بر ضــرورت رعایت پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا‬ ‫در کنــار واکسیناســیون از عــادی انــگاری مــردم ابــراز نگرانــی‬ ‫مــی کنند‪.‬رنــگ نارنجــی بــه معنــای وضعیــت کرونایــی‬ ‫پرخطــر اســت یعنــی امــار روزانــه بســتری بیشــتر از ‪ ۶‬نفــر از‬ ‫میــان یکصــد هــزار نفــر جمعیــت ان منطقــه را در وضعیــت‬ ‫نارنجــی تعریــف مــی کنــد‪ .‬همچنیــن رنــگ قرمــز هــم کــه‬ ‫از مدتــی پیــش از ایــران رخــت بربســته اســت‪ ،‬وضعیــت‬ ‫کرونایــی بســیار پرخطــر محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫رنــگ زرد هــم بــه معنــای خطــر متوســط محســوب مــی‬ ‫شــود یعنــی مناطقــی کــه بیشــتر از بیــن چهــار تــا ‪ ۶‬نفــر‬ ‫از میــان هــر یکصــد هــزار نفــر بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬بســتری بــه‬ ‫صــورت روزانــه داشــته باشــند بــا وضعیــت زرد تعریــف مــی‬ ‫شــوند‪.‬رنگ ابــی در فرهنــگ ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــه‬ ‫معنــی خطــر کــم و ‪ ۲‬بیمــار بســتری بــه ازای هــر یکصد هزار‬ ‫نفــر جمعیــت را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫براســاس اعالم سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷‬نفــر در اســتان‬ ‫بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت داده انــد‬ ‫کــه بیشــترین امــار فوتــی هشــت مــاه امســال بوده اســت‪.‬‬ ‫هــم اینــک بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد جمعیــت اســتان ‪ ۸۶۳‬هزار‬ ‫نفری خراســان شــمالی در برابر کرونا واکســینه شــده اند و‬ ‫‪ ۶۲‬هــزار نفــر نیــز در ایــن خطــه دُز ســوم واکســن را تزریــق‬ ‫کــرده اند‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی کشــور ‪ ۲۰‬محوطــه باســتانی و پنــج بنــای تاریخــی اســتان بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬در جلســه شــورای ثبــت اثــار غیرمنقــول کشــور ‪۲۰‬‬ ‫محوطــه باســتانی از شهرســتان های مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گنبــدکاووس و ازادشــهر و همچنیــن پنــج‬ ‫بنــای تاریخــی ارزشــمند از جملــه بنــای تاریخــی و قاجــاری ســقا نفــار محلــه والغــوز کردکــوی‪ ،‬حمــام‬ ‫خزینـه ای ســرخنکالته بــا قدمــت دوره قاجــار‪ ،‬کاروانســرای میــدان عباســعلی گــرگان بــا قدمــت دوره‬ ‫قاجــار‪ ،‬بنــای تاریخــی بانــک ملــی شــعبه مرکــزی گــرگان بــا قدمــت دوره پهلــوی اول و بنــای تاریخــی‬ ‫شــهرداری گــرگان بــا قدمــت پهلــوی اول ثبــت ملــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون تعداد اثار غیرمنقول گلستان در فهرست اثار ملی به ‪ ۹۸۰‬اثر رسید‪.‬‬ ‫فرمانــی گفــت‪ :‬لــوح ثبــت ایــن اثــار پــس از تشــریفات قانونــی بــه اســتاندار گلســتان ابــاغ و‬ ‫بــه اداره کل میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اســتان ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در بازدیــد از‬ ‫مجتمــع اقامتــی‪ ،‬پذیرایــی و‬ ‫تفریحــی وارنا گنبــدکاووس گفت‪:‬‬ ‫ایــن مجتمــع بـه عنــوان بزرگتریــن‬ ‫و کامل تریــن پــروژه گردشــگری‬ ‫گلســتان بـه زودی بــه بهــره بــرداری‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫راه انــدازی مجتمــع اقامتــی‪،‬‬ ‫پذیرایــی و تفریحــی وارنــا بــا حجــم‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬زیربنــای ‪ ۲۴‬هــزار و ‪۶۲۳‬‬ ‫مترمربــع‪ ۳۰ ،‬اتــاق‪ ۱۰۰ ،‬تخــت‪ ،‬واحدهــای تجــاری‪ ،‬ســالن ســینما بــا ظرفیــت ‪ ۳۵۰‬نفــر و ســالن‬ ‫ســینمای اختصاصــی‪ ،‬اشــتغالزایی ‪ ۵۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــی در راســتای بررســی و پیگیــری مشــکالت هنرمنــدان صنایــع دســتی گنبــدکاووس از خانــه‬ ‫صنایــع دســتی چــرم دوزی ایــن شهرســتان بازدیــد کــرد و گفــت‪ :‬بــرای حمایــت از ســرمایه گــذار‬ ‫و توســعه ایــن مجموعــه ‪ ۲‬میلیــارد ریــال تســهیالت از محــل اعتبــارات طــرح پشــتیبان پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانــه صنایــع دســتی چــرم دوزی بــا حجــم ســرمایه گــذاری ‪ ۲۳‬میلیــارد ریــال‪ ،‬زیربنــای ‪۲۰۰‬‬ ‫مترمربــع و اشــتغالزایی ‪ ۱۰‬نفــر بــه زودی بــه بهــره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫صدور‪ ۳۱۷‬کارت هوشمند‬ ‫رانندگان ناوگان عمومی‬ ‫بازگشت به تحصیل‪۲۴۰‬‬ ‫دانشجوی دانشگاه ازاد‬ ‫خرید ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬راس دام‬ ‫توسط دولت‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۱۷ :‬فقــره کارت هوشــمند در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســالجاری بــرای راننــدگان و ‪ ۲۹۶‬کارت بــرای نــاوگان حمــل و نقــل بــار و‬ ‫مســافر اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫ســعید ســبحانی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت در بخــش بــار و‬ ‫مســافر ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۸۹‬کارت هوشــمند اســتان تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برگــزاری ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۶۰۴‬نفــر ســاعت دوره اموزشــی‬ ‫در ســال جــاری افــزود‪ :‬امــوزش راننــدگان بــر اســاس تفاهــم نامـه ای‬ ‫کــه بــا ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای منعقــد شــد‪ ،‬به این ســازمان‬ ‫واگــذار شــده اســت و تــا پایــان ســال ‪ ۲‬مرحلــه ازمــون بــرای راننــدگان‬ ‫جدیــد ورود در بخــش بــار و مســافر از طریــق ســازمان امــوزش فنــی و‬ ‫حرفــه ای برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فراینــد اخــذ کارت هوشــمند‪ ،‬براســاس مقــررات رانندگان‬ ‫نــاوگان مســافری مســتلزم گذرانــدن ‪ ۵۱‬ســاعت دوره اموزشــی‬ ‫تخصصــی شــامل ‪ ۱۵‬ســاعت نظــری و ‪ ۳۶‬ســاعت عملــی و راننــدگان‬ ‫نــاوگان بــاری مســتلزم گذرانــدن ‪ ۵۴‬ســاعت شــامل ‪ ۱۶‬ســاعت نظــری‬ ‫و ‪ ۳۸‬ســاعت عملــی هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال ‪ ۳۸‬دوره اموزشــی بــرای راننــدگان و‬ ‫شــاغالن ایــن بخــش برگــزار شــده اســت و ‪ ۶۹۳‬نفــر در ایــن دوره هــا‬ ‫شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه ازاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫تحصیلــی ســالجاری ‪ ۲۴۰‬دانشــجوی واحدهــای ایــن مرکــز امــوزش‬ ‫عالــی در اســتان بــه تحصیــل بازگشــتند کــه بیشــتر نیــز دانشــجویان‬ ‫دوره کارشناســی ارشــد بودنــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا کاظمــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بنــا بــه دالیــل‬ ‫مختلــف از جملــه ارایــه نکــردن پایــان نامــه‪ ،‬مشــکالت تحصیلــی و‬ ‫مالــی‪ ،‬تحصیــل را ایــن دانشــجویان تــرک کــرده بودنــد کــه بــا انــان‬ ‫تمــاس گرفتیــم تــا بــه دانشــگاه برگردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــاش کردیــم تــا مشــکالت ایــن دانشــجویان را رفــع‬ ‫کنیم و انان را به چرخه تحصیل بازگردانیم و افرادی که مشکالت‬ ‫مالــی داشــتند بــه انــان وام هایــی اختصــاص داده شــد کــه بعــد از‬ ‫دانــش اموختــه شــدن بــه صــورت اقســاط پرداخــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫کاظمــی بــا بیــان اینکــه هیــچ دانشــجویی بــه علــت ناتوانــی مالــی‬ ‫در واحدهــای دانشــگاه ازاد اســتان تحصیــل را تــرک نکــرده اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص تســهیالتی در اختیــار انــان قــرار‬ ‫مــی دهیــم و یــا بــرای پرداخــت از مهلــت برخــوردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه ازاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬واحــد‬ ‫اموزشــی بجنــورد از ســال ‪ ۶۶‬در بجنــورد راه انــدازی شــد کــه بــا‬ ‫احتســاب دانشــجویان دانــش اموختــه شــده از ســایر واحدهــای‬ ‫اســتان تاکنــون ‪ ۴۵‬هــزار نفــر دانــش اموختــه شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی امــوردام خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫دولــت بیــش از‪ ۱۶‬هــزار راس دام ســبک و ســنگین عشــایر و‬ ‫دامــداران روســتایی اســتان را خریــداری و کشــتار کــرده اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا توســلی نیــا در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در قالــب طــرح‬ ‫خرید دام روستایی و عشایری خرید دام از پرواربندان بره و گوساله‬ ‫در حــال اجراســت کــه در ان دولــت بــرای حمایــت از دامــداران‪ ،‬بــره و‬ ‫گوســاله نــر را بــا قیمــت مصــوب خریــداری و کشــتار مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۵۳۰ :‬هــزار ریــال بــه صــورت نقــد پرداخــت در ایــن‬ ‫طــرح بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن دام ســبک زنــده (صرفابــره نــر)‬ ‫مــی شــود و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬گــرم کنســانتره و یــا یکهــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫گــرم جــو نیــز بــرای دام ســبک در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫توســلی نیــا افــزود‪ :‬بــه ازای هــر کیلوگــرم‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال بــه صورت‬ ‫نقــد در خریــد دام از پرواربنــدان گوســاله هــم وزن دام زنــده (صرفــا‬ ‫گوســاله نــر) پرداخــت مــی شــود و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬گــرم کنســانتره و یــا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۷۰۰‬گــرم جــو در اختیــار دامــدار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خریــد دام ســبک و ســنگین توســط ایــن اداره کل بــا‬ ‫اعالم دســتورالعمل های خرید دام مازاد عشــایر و حمایت از دام‬ ‫روســتایی‪ ،‬بــا بهــره بــرداری از تمامــی امکانات در دســترس شــروع‬ ‫و تاکنون ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬راس دام ســبک و ‪ ۱۰۰‬راس دام ســنگین‬ ‫از عشــایر و پرواربندان اســتان خریداری شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۶۲۰‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قال‬ ‫پرونــده کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۲۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای نورمحمــد ایــزدی فرزنــد طــواق دوردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۵۵۶‬کــد ملــی‪ ۴۹۷۹۴۶۹۸۷۶‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۱.۷۴‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پالک هــای ‪ -۱‬قطعــه اول بــه مســاحت ‪۴۴.۰۵‬‬ ‫مترمربــع جزئــی از پــاک شــماره‪ -۲۵۹۳‬فرعــی از ‪-۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق قــا و بخــش ‪ - ۷‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی نورمحمــد ایــزدی ‪- ۲‬قطعــه دوم بــه مســاحت ‪ ۷.۶۹‬متــر مربــع جزئــی از پــاک شــماره ‪ -۳۴۷‬فرعــی از ‪ - ۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق قــا بخــش ‪۷‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی وراث قنبرعلــی‬ ‫نادعلیــان تاییــد و محــرز گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۹۸۵۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز دوشــنبه‪۱۴۰۰/۱۱/۰۴‬‬ ‫محمدفندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏‏‪ :‬کالســه ‪ 1399114412003000147‬مربــوط بــه تقاضــای اقــای عبدالمجیــد ایــری مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 56786‬متر مربع قســمتی از باقیمانده ششــدانگ پالک شــماره ‪ 275‬اصلی ‏بخــش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبــت ملــک بندرترکمنبــه مالکیــت رســمی اقــای امــان قاضــی ایــری و خانــم اوغــل بــی بــی حالــی محمــدی و‏امانــدردی ایــری واقــع در اراضــی مزروعــی انــار مــرز جــاده گــرگان مجــاور روســتای عاشــوراباد‪ .‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در‏ثبــت اســناد و امــاک بندرترکمــن بشــرح رای صــادره بــا تصرفــات مفــروزی و مالکانــه شــخص فــوق الذکــر از پــاک منــدرج را‬ ‫‏تائیــد و بــه جهــت عــدم دسترســی بــه مالــک مقــرر شــد پــس از نشــر اگهــی ســند مالکیــت رســمی صــادر و تســلیم گــردد علیهــذا بــه‏اســتناد مــاده ‪ 3‬قانــون فــوق مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع مالکیــن مشــاعی و ســایر صاحبــان حقــوق در‏یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود و از ایــن رو در صورتیکــه اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه رای فــوق‏اعتــراض دارنــد مــی بایســت از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بــه مــدت دو مــاه (‪ 60‬روز) اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و‏امــاک بندرترکمــن تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــا معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‏تقدیــم دادخواســت در دادگاه عمومــی بندرترکمــن نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‏بندرترکمــن تحویــل نمایــد در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد‏نمــود صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد ‪.‬‬ ‫عیسی حسن قاسمی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ترکمن تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬یکشنبه ‪400/10/19‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1400/11/4‬‏ م‪.‬الف‪1400/206 :‬‏ ‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت اقــای قاســم ترکــر فرزنــد محمــد حســین بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن‏مزروعــی بــه مســاحت ده هکتــار ذیــل ثبــت ‪ 380‬صفحــه ‪ 37‬جلــد ‪ 3‬بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪-33/233‬اصلــی بخــش ‪ 14‬حــوزه ثبتــی‏گنبــدکاووس بــه نــام اقــای قاســم ترکــر ثبــت و صــادر‬ ‫گردیــده اســت‪ ،‬بــه علــت اســباب کشــی (جابجایــی) مفقــود گردیــده اســت و لــذا تقاضــای‏صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ ،‬برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در‏روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی مــی گــردد و لــذا هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪10‬‬ ‫(ده) روز مــدارک‏اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬‏الف‪9771 :‬‏ رضــا ســارانی –مدیــر واحــد ثبــت حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت اقــای حســن محمــودی فرزنــد محمــود بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت ‪ 652447‬ب ‪ 99‬ششــدانگ‏عرصــه و اعیــان یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 135/75‬مترمربــع بــه شــماره دفتــر الکترونیــک ‪ 140020312004000862‬پــاک ثبتــی‏‏‪-1/50556‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبدکاووس به نــام اقای‬ ‫حســن محمــودی ثبــت و صــادر گردیــده بــه علــت اســباب کشــی مفقــود‏گردیــده و تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ ،‬لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت‏مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی مــی گــردد و هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪10‬‬ ‫‏‏(ده) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‏اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9774 :‬‏ رضــا ســارانی –مدیــر واحــد ثبــت حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت اقــای حســن محمــودی فرزنــد محمــود بــه کــد ملــی ‪ 2031740164‬برابــر وکالتنامــه شــماره ‪ 94/06/12-39157‬و ‪ -28267‬‏‏‪ 92/07/13‬دفتــر ‪ 104‬گنبــد بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‏زمیــن محصــور بــه مســاحت ‪ 84/30‬مترمربــع بــه شــماره ورقــه‬ ‫مالکیــت ‪ 173658‬و ‪ 551429‬بــه پــاک ‪ 28818‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش‏‏‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد بــه نــام عبدلــه تــارک (ششــدانگ عرصــه) و رجــب مــراد اکباتانــی (ششــدانگ اعیــان) ثبــت و صــادر گردیــده بــه علــت‏اســباب کشــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ ،‬لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی‬ ‫مــاده ‪120‬‏ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی مــی گــردد و هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد‏خــود باشــد ظــرف ‪( 10‬ده) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‏مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9773 :‬‏‬ ‫رضا سارانی –مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر رای شــماره‬ ‫‪1400/09/08 - 1400 - 3723‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1397 -274‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعارض‬ ‫متقاضــی اقــای محمــود براتــی فرزنــد محمــد بــرات بشــماره شناســنامه ‪0759845263‬صــادره ازجاجــرم درششــدانگ یــک‏بــاب تاسیســات پــرورش ماهــی بــه مســاحت ‪1842.35‬متر مربــع از پالک شــماره ‪ 98‬فرعی از‪ 198‬اصلــی واقع در اراضی ســریوان‬ ‫‏تپــه بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای ولــی الهــی فرزنــد الهــوردی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/19 :‬‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3386 /‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/10/04 :‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪1398/07/07 - 1398 - 1216‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1397 -177‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــم صدیقــه نظــری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪7‬صــادره ازدرمیــان بیرجنــد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏بــه مســاحت ‪94.57‬متــر مربــع از پــاک ‪ 141‬فرعــی از‪ 129‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ملکــش بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی خانــم بــی بــی حصــاری محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‏شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‏اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪3384‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/04 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/19 :‬‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۹‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۱۶۳‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم صفــورا قرنجیــک فرزنــد اق اویلــی بــه شــماره‬ ‫ک شــماره ‪ -۵۵۱‬فرعــی از‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ - ۷‬حــوزه‬ ‫شناســنامه ‪ ۴۷‬کــد ملــی‪ ۴۹۷۹۸۴۰۸۶۸‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۵۸‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــا ‬ ‫ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای حامــد احــدی و خانــم فاطمــه مشــروطه تاییــد گردیــده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪ ۹۸۵۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز دوشــنبه‪۱۴۰۰/۱۱/۰۴‬‬ ‫محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۶‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۰۸۱‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم هاجــر یلمــه فرزنــد خوجــه بــردی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪۱۱۲۴‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۲۲۳۸۰۱‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۸۴.۶۵‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه کســلخه بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک‬ ‫شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی تاییــد گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪ ۹۸۶۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز دوشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۱/۴‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ممنوعیت شکار همچنان‬ ‫درتاالب هایبین المللیگنبدکاووس‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس نســبت بــه تکذیــب شــایعه منتشــر شــده‬ ‫در فضــای مجــازی مبنــی بــر ازاد شــدن شــکار پرنــدگان در تاالب هــای ایــن شهرســتان گفــت‬ ‫شــکار در تاالب هــای گنبــد بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس انفلوانــزای فوق حــاد پرنــدگان و رعایــت‬ ‫محدودیت هــای ســتاد ملــی کرونــا‪ ،‬همچنــان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی در ایــن خصــوص از افــراد دارای اســلحه خواســت بــرای انجــام هــر نــوع شــکار پرنــده‬ ‫بــه هیــچ وجــه بــه شــایعات توجهــی نکننــد و از حضــور در تاالب هــای بیــن المللــی االگل‪ ،‬المــاگل‬ ‫و اجـی گل و ســایر زیســتگاه های ابــی پرنــدگان خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه واســطه شــایعه منتشــره شــده در فضــای مجــازی نســبت بــه حضــور عــده ای از‬ ‫شــکارچیان در تــاالب االگل‪ ،‬افــزود‪ 12:‬نفــر از شــکارچیان غیرمجــاز مامــوران پاســگاه محیط بانــی‬ ‫االگل بــا همــکاری فرماندهــی یــگان حفاظــت اســتان و مامــوران اجرایــی شهرســتان های گــرگان‬ ‫و گمیشــان روز گذشــته در حیــن گشــت و کنتــرل زیســتگاه های ابــی در محــل تــاالب بین المللــی‬ ‫االگل را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬چهــار قبضــه اســلحه شــکاری‪۹ ،‬‬ ‫فرونــد قایــق پارویــی و ‪ ۳۴۵‬عــدد فشــنگ از افــراد متخلــف کشــف و پرونــده انــان بــرای پیگیــری‬ ‫قضایــی بــه دادگاه عمومــی داشــلی بــرون ارســال شــد‪.‬‬ ‫احمــدی بــا تاکیــد بــر نظــارت کامــل و گش ـت های مــداوم نیروهــای محیــط بانــی در زیســتگاه های‬ ‫ابــی اســتان و شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬مامــوران پاســگاه محیــط بانــی االگل امــروز نیــز در حیــن گشــت‬ ‫و کنتــرل زیســتگاه های ابــی در محــل ایــن تــاالب بیــن المللــی ســه شــکارچی غیرمجــاز را مشــاهده‬ ‫کردنــد کــه در حــال تعقیــب پرنــدگان ابــزی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســه شــکارچی غیرمجــاز همــراه بــا ســه قبضــه اســلحه و فشــنگ دســتگیر و پرونــده‬ ‫انــان بــرای پیگیــری قضایــی بــه دادگاه عمومــی داشــلی بــرون ارســال شــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲۳‬زیســتگاه مهــم بــرای زمســتان گذرانــی پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی دارد‬ ‫کــه هشــت مــورد شــامل ســه تــاالب بیــن المللــی «المــاگل‪ ،‬االگل و اجــی گل»‪ ،‬دریاچــه شــور‪،‬‬ ‫ابندان هــای اب گشــت‪ ،‬ســد دانشــمند‪ ،‬ســد گلســتان و ابندان هــای اینچــه بــرون در شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس واقــع اســت‪.‬‬ ‫ســه تــاالب بین المللــی واقــع در ناحیــه شــمالی و مــرزی گنبــدکاووس بــا عمــق تقریبــی ‪ ۲‬تــا چهــار‬ ‫متــر‪ ،‬در مجمــوع حــدود ســه هــزار هکتــار مســاحت دارنــد کــه در ایــن بیــن تــاالب االگل حــدود‬ ‫‪ ۲‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاالب المــاگل حــدود ‪ ۳۰۰‬هکتــار و تــاالب اجــی گل حــدود ‪ ۲۵۰‬هکتــار‬ ‫وســعت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســه تــاالب گنبــدکاووس در دوم فوریــه ‪ ۱۹۷۱‬میــادی برابــر بــا ‪ ۱۳‬بهمــن ‪ ۱۳۴۹‬باحضــور‬ ‫نمایندگانــی از ‪ ۱۸‬کشــور در شــهر رامســر اســتان مازنــدران و انعقــاد معاهــده ای جهانــی کــه ســال ها‬ ‫بعــد بــه کنوانســیون رامســر مشــهور شــد‪ ،‬اهمیتــی بین المللــی یافتنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف حدود یک کیلو هروئین‬ ‫در اسفراین‬ ‫عامل تشویش اذهان عمومی‬ ‫در فضای مجازی دستگیر شد‬ ‫‪‎‎4‬سارق با ‪ 80‬فقره سرقت‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 890‬گــرم مــواد‬ ‫مخــدر از نــوع هروئیــن از شــکم متهمــان و دســتگیری انــان در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی رصــد اطالعاتــی پلیــس‏مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان همــدان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی بــه هویــت معلــوم بــه همــراه دختــرش‬ ‫اقــدام بــه جابه جائــی و توزیــع مــواد مخــدر‏صنعتــی از نــوع هروئیــن‬ ‫به صــورت انبــاری از شــهرهای جنوبــی کشــور در مســیر زابــل بــه گنبد‬ ‫از ســمت ســبزوار بــه اســفراین می نمایــد‏مراتــب در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و بــا همــکاری‬ ‫مامورانپلیس راه و پاســگاه عباس اباد در محور‏ســبزوار به اســفراین‬ ‫روبــروی پاســگاه عباس ابــاد در اقدامــی غافلگیرانــه متهمــان را کــه‬ ‫مســافر یــک اتوبــوس در حــال حرکــت از مســیر زابــل‏به گنبــد بودند‪،‬‬ ‫متوقــف و بــرای تکمیــل تحقیقــات بــه مقــر انتظامــی انتقــال نمودنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضایی متهمان را به بیمارســتان‬ ‫انتقــال و بــا تحــت نظــر قــرار دادن متهمان مقــدار ‪ 890‬گرم هروئین‬ ‫از‏شــکم متهمان کشــف گردید‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــل انتشــار مطالــب توهین امیــز و تشــویش‏اذهــان عمومــی در‬ ‫بســتر شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور «در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا رصــد‏به موقــع پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬مشــخص شــد کــه فــردی ســودجو بــا تبلیغــات‬ ‫ســوء در‏حــال انحــراف جوانــان و انتشــار مطالــب توهین امیــز در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضــوع شناســایی و دســتگیری گرداننــده پیــج مذکــور‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت کــه در‏ایــن راســتا‬ ‫فــرد موردنظــر شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در محــل‬ ‫مخفیگاهــش در یــک اقــدام غافلگیرانــه‏دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در بازجویی هــا بــا مشــاهده ادلــه‬ ‫دیجیتــال و انکارناپذیــر پلیــس لــب بــه‏ســخن گشــود و بــه جــرم خــود‬ ‫اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهــم پــس از انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی‏شــد‏‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت تــا در فضــای مجــازی‪ ،‬اخــاق اســامی‪،‬‬ ‫سیاســی و‏احتــرام متقابــل را مدنظــر داشــته و از هرگونــه بداخالقــی‪،‬‬ ‫توهیــن و اهانــت بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی پرهیــز کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬ســارق ســابقه دار بــا ‪80‬‬ ‫فقــره ســرقت خبــر‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چندیــن مــورد ســرقت در ســطح شهرســتان‬ ‫«بجنــورد « بالفاصلــه موضــوع‏بــا جدیت در دســتور کار کاراگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اختفــای ‏ایــن افــراد را مــورد‬ ‫شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در عملیــات غافلگیرانـه ای ‪ 4‬ســارق‬ ‫ســابقه دار‏دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســرقت از منــزل‪ ،‬مغــازه‪ ،‬اماکــن خصوصــی و دولتــی‬ ‫‏ازجملــه ســرقت های انجام شــده توســط ایــن افــراد بــود‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بابیــان اینکــه دررونــد‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 10‬مال خــر نیــز‏مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬متهمان درنهایت بعد از تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده در پایــان از شــهروندان خواســت تــا در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک‏بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫میدان خرید و فروش دام زنده گنبد‬ ‫پاسخگو حجم مبادالت نیست‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان گفــت‪ :‬جوابگــوی حجــم زیــاد خریــد و فــروش روزانــه دام زنــده ایــن شهرســتان‬ ‫فضــای ســه هکتــاری میــدان دام گنبــدکاووس نیســت لــذا پیگیــری الز م بــرای جابجایــی ایــن میــدان و انتقــال‬ ‫بــه مــکان جدیــد ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رضــا علیپــوری اظهارداشــت‪ :‬در فاصلــه پنــج کیلومتــری محــل فعلــی‬ ‫قطعــه زمیــن ‪ ۴۰‬هکتــاری مــورد درخواســت امــور عشــایر گلســتان بــرای جابجایــی میــدان دام گنبــدکاووس‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان یــاداور شــد‪ :‬فضــای فعلــی مــورد اســتفاده بــه عنوان میــدان دام گنبــدکاووس‬ ‫را نماینــده وزیــر جهــاد کشــاورزی ناکافــی دانســت و تاکیــد بــر لــزوم اختصــاص فضــای بیشــتر کرد که قرار شــد‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بــه همــراه نماینــده مــردم شهرســتان بــرای واگــذاری زمیــن درخواســتی پیگیــری‬ ‫الزم صــورت گیــرد و احــداث فضــای جدیــد نیــز ســرعت یابــد‪.‬‬ ‫علیپــوری گفــت‪ :‬طبــق نشســتی کــه بــا سرپرســت امــور عشــایر ایــران صــورت گرفــت حداقــل زمیــن‬ ‫مــورد نیــاز بــرای جوابگویــی بــه دامــداران ‪ ۳۰‬هکتــار نســبت بــه جابجایــی میــدان دام گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان گفــت‪ ۱۰۰ :‬اغــل بــرای نگهــداری دام در محــل فعلــی وجــود دارد کــه در ســایت‬ ‫جدیــد ‪ ۴۰۰‬اغــل همــراه بــا ســایر امکانــات ماننــد کشــتارگاه اضطــراری موقــت بــرای ذبــح بهداشــتی دام پیــش‬ ‫بینــی شــده و دستفروشــان نیــز در محــل جدیــد ســاماندهی می شــوند‪.‬‬ ‫معافیت ‪ ۲۲‬واحد تولیدی گلستان‬ ‫از پرداخت سود و جریمه بانکی‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پرونــده ‪ ۲۲‬واحــد تولیــدی اســتان کــه بــا شــکایت بانک هــا‬ ‫بــرای دریافــت ســود و جریمــه تاخیــر وام بــه دادگاه ارســال شــده بــود‪ ،‬رد شــده و ایــن شــرکت ها‬ ‫از پرداخــت مبالــغ درخواســتی معــاف شــدند‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬میــدان فــروش دام گنبــدکاووس کــه جــزو چنــد بــازار بــزرگ فــروش دام زنــده‬ ‫کشــور به شــمار مـی رود بــا وجــود اینکــه وعده هــای چندیــن ســاله متولیــان نســبت بــه جابجایــی و توســعه ایــن‬ ‫میدان در وضعیت نامناســب و برزخ گونه ســنتی و در انتظار توســعه باقی مانده وهر روزه نیز فروشــندگان‬ ‫و خریــداران دام در ایــن مرکــز بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫توســط شــرکت تعاونــی خدمــات دامــی وحــدت عشــایر گنبــدکاووس از ســال ‪ ۷۲‬بــرای ســاماندهی و متمرکــز‬ ‫کــردن فعالیــت دامــداران میــدان فــروش دام گنبــدکاووس در مکانــی مشــخص بــرای خریــد و فــروش زیــر نظر‬ ‫اداره کل امــور عشــایر گلســتان و در گســتره تقریبــی ســه هکتــار ایجــاد شــد تــا عــاوه بــر دامــداران بومــی و‬ ‫‪ ۴۴۵‬هــزار راس دام فعلــی انهــا‪ ،‬عشــایر گلســتان نیــز بــا افــزون بــر ‪ ۷۶۰‬هــزار راس دام ســبک به همراه ســایر‬ ‫دامــداران منطقــه شــرق ایــن اســتان دام هــای خــود بــرای فــروش بــه ایــن بــازار بیاورنــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه ایــن میــدان در حاشــیه جــاده موســوم بــه نفــت در فاصلــه تقریبــی ســه کیلومتــری از شــهر‬ ‫گنبــدکاووس بــا امکانــات رفاهــی و بهداشــتی بســیارمحدود واقــع شــده و روزانــه چهــار تــا پنــج هــزار راس دام‬ ‫ســبک و ســنگین بــه گفتــه مســووالن امــور عشــایر گلســتان در ان خریــد و فــروش می شــود کــه ‪ ۷۰‬درصــد ان‬ ‫بــه ســایر اســتان ها از جملــه تهــران‪ ،‬مازنــدران و خراســان ارســال می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬دادگاه هــای اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون دادخواســت بانک هــا بــرای دریافــت‬ ‫ســود و جریمــه مــازاد از تولیدکننــدگان را در ‪ ۲۲‬پرونــده برخــاف رای وحــدت رویــه دیــوان عالــی‬ ‫کشــور و مصوبــات بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار تشــخیص داده و رد کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا صــدور ایــن ارای قطعــی‪ ،‬واحدهــای تولیــدی ســود اضافــی و جریمــه مــازاد‬ ‫را پرداخــت نخواهنــد کــرد و مبالــغ پرداخــت شــده در ایــن مــدت هــم از ســوی بانک هــا بازگردانــده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته نیــز قضــات اســتان ‪ ۲۰‬رای مشــابه بــه‬ ‫نفــع تولیدکننــدگان صــادر کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬دریافــت ســود بانکــی و جریمــ ه نامتعــارف یکــی از‬ ‫چالش هــای مهــم بانــک بــر ســر راه تولیــد و ســرمایه گذاری در اســتان اســت کــه در جلســات متعــدد‬ ‫و مســتمر بــا مدیــران عامــل بانک هــای دولتــی و خصوصــی بــر رفــع ایــن موانــع تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون هشــت واحــد تولیــدی تعطیــل و نیمه تعطیل گلســتان‬ ‫ش دســتگاه قضایــی دوبــاره رونــق گرفتــه و بســتر اشــتغال بــرای ‪ ۵۲۵‬نفــر فراهــم گردید‪.‬‬ ‫بــا تــا ‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪458‬‬ ‫دریافت عوارض‬ ‫بابت جراحی زیبایی!‬ ‫ایــن روزهــا تغییــر ظاهــر و نمــای بیرونــی بــرای عــده ای‬ ‫از نــان شــب هــم واجب تــر شــده اســت و بهقــول‬ ‫عمو ســیفی ســرایدار مفخــم مدرســه مــا ایــن قــدری کــه‬ ‫امســال مــژه و ابــرو کاشــته شــد‪،‬محصوالت کشــاورزی‬ ‫کاشــته نشــد! البتــه هزینــه ایــن اعمــال جراحــی یــک طــرف‬ ‫بمانــد کــه خطــرات جانبــی هــم انهــا هــم در حــال افزایــش‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال برخــی لنزهــای وارداتــی چینــی‬ ‫کــه در ارایشــگاه ها و بوتیک هــا بــه فــروش می رســند‪،‬‬ ‫باعــث الودگــی چشــم و در دراز مــدت موجــب نابینایــی‬ ‫می شــوند‪ .‬برخــی از افــراد هــم از لنزهــای یــک بــار‬ ‫مصــرف‪ ،‬چنــد بــار اســتفاده می کننــد کــه خطــر شــیوع‬ ‫بیماری هــای چشــمی در ایــن لنزهــا بیشــتر اســت‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن کــه هــر گرفتــاری و بدبختــی را بــه ایــن چینی هــای‬ ‫چشــم بادامــی و اجناسشــان ربــط دهیــم چنــدان هــم‬ ‫جوانمردانــه نیســت و برخــی معضــات اخیــر‪ ،‬ریشــه در‬ ‫فهــم ناقــص و پالســتیکی برخــی هموطنــان از ادبیــات‬ ‫کهــن دارد‪ .‬متاســفانه عــده ای شــعر ِ « چشــم هــا را بایــد‬ ‫شســت‪ ،‬جــور دیگربایــد دیــد» خــدا بیامــرز ســهراب را‬ ‫بــد تفســیر کرده انــد و بــه هــر قیمتــی شــده می خواهــد‬ ‫جوردیگــر ببیننــد‪ .‬اصــا ً هــم بــه شستشــوی چشــم‬ ‫اعتقــادی ندارنــد و بــا وجــود نیتــرات فــراوان دراب تهــران‬ ‫ترجیــح می دهنــد ‪.‬‬ ‫بــرای جــور دیگــر دیــدن از «لنــز» اســتفاده کننــد و بــه‬ ‫قولــی چشــم مــرا بگیــر ولــی لنــزم را نــه! البتــه در ایــن‬ ‫بیــن عــده ای هــم کاری بــه ســهراب ندارنــد و از منظــر زیبــا‬ ‫شــناختی‪ ،‬ســاختار خــود رادارای عیــب و ایــراد می داننــد و‬ ‫غافــل از «بــه لنــز و رنــگ و خــال و خــط چــه حاجــت روی‬ ‫زیبــارا» بــرای رفتــن بــه مجلــس عروســی‪ ،‬دســت بــه تغییــر‬ ‫دکوراســیون می زننــد کــه گویــی اگــر اینتغییــرات ماهــوی‬ ‫صــورت نپذیــرد‪ ،‬عروســی ســر نخواهــد گرفــت‪ .‬درضمــن‬ ‫درســت اســت کــه ارایشــگاه های زنانــه نوعــی بازارچــه‬ ‫مــرزی هــم محســوب می شــوند و درانجــا عــاوه بــر رنــگ‬ ‫امیــزی و بتونــه کاری و صــاف کاری‪ ،‬عیــن بازارچــه ســید‬ ‫اســمال‪ ،‬انــواع و اقســام وســایل مجــاز و غیــر مجــاز هــم‬ ‫بــه فــروش مــی رســد ولــی خریــد لنــز دســت دوم و دســت‬ ‫بــه دســت شــدن لنــز دیگــر نوبــر اســت‪ .‬علیــای حــال‬ ‫اگرچــه ســامت برخــی شــهروندان بــرای خودشــان مهــم‬ ‫نیســت ولــی بــرای مــا مهــم اســت وپیشــنهاداتی بــرای‬ ‫جلوگیــری رواج ایــن پدیده هــای مذمــوم ارائــه می کنیــم‪:‬‬ ‫‪   ‬الف)شناســایی افــراد خالفــکار از روی لنــز‪ :‬همانطــور‬ ‫کــه در گذشــته افــراد خالفــکار را «تاتــو» یــا همــان‬ ‫«خالکوبــی» می کردنــد تــا نشــان دهنــد ایــن افــراد بــا‬ ‫ســایرین تفــاوت دارنــد و گناهکارنــد‪ ،‬پیشــنهاد می گــردد‬ ‫بــه جــای ســتاره دار کــردن مشــتریان بــد حســاب بانکهــا‪ ،‬با‬ ‫توجــه بهمیــزان بــد حســابی شــان در چشــم انهــا لنزهــای‬ ‫مختلــف کار بگذاریــم! بــا ایــن شــیوه همکارمنــدان بانکهــا‬ ‫بــه راحتــی قــادر بــه شناســایی افــراد بــد حســاب خواهنــد‬ ‫شــد و هــم امــار مصــرف لنزهــای رنگــی در کشــور پائیــن‬ ‫خواهد امد‪  .‬‬ ‫ب)دریافــت عــوارض‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــما اگــر‬ ‫کوچکتریــن تغییــری در بنــای مســکونی یــا تجــاری خــود‬ ‫بدهیــد‪ ،‬بایــد جوابگــوی شــهرداری و عــوارض کمرشــکن ان‬ ‫باشــید؛ پیشــنهاد مــی شــود درخصــوص تغییــرات ظاهــری‬ ‫افــراد هــم نظیــر اصــاح خــط لبخنــد‪ ،‬چشــم گربــه ای‪،‬‬ ‫گــوش االغــی‪ ،‬اصــاح چشــم اســیایی‪ ،‬رفــع خنده ی اســبی‬ ‫یــا لثــه ای‪ ،‬قلــوه ای کــردن لــب پائیــن‪ ،‬تــراش پیشــانی‪،‬‬ ‫بیبیفیــس کــردن صــورت‪ ،‬پروتــز لــب‪ ،‬لیفــت و چــال‬ ‫انداختــن گونــه‪ ،‬رفــع خنــده اســبی یــا لثـه ای‪ ،‬رفــع انقبــاض‬ ‫چانــه‪ ،‬قلــوه ای کــردن لــب پائیــن‪ ،‬بروســاژ دندان هــا‪،‬‬ ‫فیــس لیفــت ومپایــر‪ ،‬لیپوساکشــن شــکمی‪ ،‬زاویــه کــردن‬ ‫صــورت و ‪ ...‬عــوارض وضــع شــود تــا ملــت کمتــر بــه فکــر‬ ‫تغییــر دکوراســیون بیفتنــد!‬ ‫همه باهم به اعتیاد‬ ‫نه بگوییم‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪458‬‬ ‫‪ ۱۰‬سرگرمی موثر در کاهش استرس‬ ‫موسی توماج ایری‬ ‫‪ ۱۳‬راهکار موثر برای اینکه‬ ‫خانواده ای شاد و صمیمی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫خانــواده یعنــی جایــی کــه زمــان زیــادی از عمــر مــا در‬ ‫انجــا ســپری می شــود و میــزان خوشــبختی و رضایــت‬ ‫مــا از زندگــی‪ ،‬بــه مقــدار زیــادی بــه شــرایط خانــواده و‬ ‫کیفیــت روابــط شــکل یافتــه در ان وابســته اســت‪.‬‬ ‫خانــواده همــان جایــی اســت کــه قســمت مهمــی از‬ ‫سرنوشــت بزرگســاالن اینــده ی اجتمــاع در انجــا رقــم‬ ‫می خــورد‪ .‬امــروزه‪ ،‬ســبک زندگــی مــدرن‪ ،‬مشــغله های‬ ‫زیــاد و فرصت هــای کــم و دالیــل متعــدد دیگــر‪ ،‬رُکــن‬ ‫خانــواد ه را بــا چالش هــای زیــادی مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی بــه شــادی‪ ،‬راحتــی و لــذت‬ ‫گرایــش دارد و اگــر خانــواده ایــن نیــاز را بــرای او تامیــن‬ ‫نکنــد‪ ،‬ممکــن اســت کــه ان را در جاهــای دیگــری بجویــد‬ ‫کــه در نهایــت بــه تضعیف یا فروپاشــی خانــواده و روابط‬ ‫خانوادگــی منجــر شــود‪ .‬امــا حفــظ و تقویــت شــادی و‬ ‫صمیمیــت در خانــواده نیــاز بــه دانــش و مهــارت دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه ‪ ۱۳‬راهــکار مهــم و موثــر بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ایــن هــدف را باهــم مــرور می کنیم‪.‬ادامــه شــماره ‪457‬‬ ‫خانواده ی خود را تحسین کنید‬ ‫از خــود بپرســید کــه ایــا بــرای تعریــف و تحســین از‬ ‫خانــواده ی خــود‪ ،‬نیــاز بــه فرصــت یــا شــرایط خاصــی‬ ‫اســت؟ از اعضــای خانــواده خــود چــه انتظــاری داریــد؟ ایا‬ ‫بــه عنــوان پــدر و مــادر از فرزنــدان خــود بیــش از انــدازه‬ ‫انتظــار داریــد؟ ایــا انهــا را تحــت فشــار قــرار داده ایــد تــا‬ ‫بــه دســتاوردی برســند و ایــا از ایــن راه‪ ،‬می خواهیــد‬ ‫احســاس غــرور و رضایــت کنیــد؟‬ ‫هــر قــدر کــه ســطح توقــع کمتــری از فرزنــدان خویــش‬ ‫دربــاره ی همســویی انهــا بــا خواســته های مــا وجــود‬ ‫داشــته باشــد و انــان را در جهــت عالیــق و اســتعداد های‬ ‫خودشــان تشــویق کنیــم‪ ،‬بی شــک نتایــج بهتــری حاصــل‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اگــر انتظــار بیــش از حــد از فرزنــدان خــود‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بــا ایــن کار فشــار و اســترس زیــادی را بــه‬ ‫انــان تحمیــل کرده ایــم‪ .‬گاهــی والدیــن بیــش از انــدازه‬ ‫بــه فرزنــدان خــود وابســته هســتند و به نوعــی بــا انهــا‬ ‫هم هویــت می شــوند‪ .‬ایــن نــوع وابســتگی بــرای هــر دو‬ ‫طــرف مخــرب اســت‪.‬‬ ‫همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه انــان انســان های‬ ‫مســتقلی هســتند و وظیفــه ی شــما صرفــا ً «محبــت‪،‬‬ ‫حمایــت و رهاکــردن» اســت‪ .‬پــس بایــد انهــا را‬ ‫همان طــوری کــه هســتند بپذیریــم و بــه جــای ایــن که به‬ ‫دنبــال فرصتــی بــرای انتقــاد و کشــف اِشــکال باشــیم‪ ،‬از‬ ‫هــر فرصتــی بــرای تحســین و تمجیــد از خانــواده ی خــود‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫هدف از زندگی را به خاطر داشته باشید‬ ‫گاهــی مــا ان چنــان درگیــر امــور کاری و مشــغله های‬ ‫مکانیکی «کار – خواب –‬ ‫روزمره هستیم و در چرخه ی‬ ‫ِ‬ ‫کار» گرفتــار می شــویم کــه هــدف از زندگــی را فرامــوش‬ ‫می کنیــم‪ .‬برخــی از افــراد اهمیت بســیار زیادی بــرای کار‬ ‫خــود قائــل هســتند و خــود را تحــت فشــار زیــادی قــرار‬ ‫می دهنــد تــا بــه هــر قیمتــی بــه موفقیــت دس ـت یابند‪.‬‬ ‫گاهــی ســاعت ها در ســر کار خــود باقــی می ماننــد یــا‬ ‫مدت هــا در ســفر ِ دور از خانــه بــه ســر می برنــد‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع زندگــی در دراز مــدت ممکــن اســت صدمـه ی جــدی‬ ‫بــه خانــواده ی فــرد وارد کنــد‪ .‬پــس همیشــه بایــد هــدف‬ ‫از زندگــی را بــه خاطــر داشــته باشــیم‪ .‬اگــر صاحــب‬ ‫ت تالش هــای خــود‬ ‫خانــواده و فرزنــد هســتید‪ ،‬بــه غای ـ ِ‬ ‫به طــور جــدی فکــر کنیــد‪ .‬هیچ کــس در پایــان عمــر‬ ‫حســرت نمی خــورد کــه چــرا ســاعت بیشــتری را در‬ ‫محــل کار ســپری نکــرده اســت! امــا ســاعت هایی را کــه‬ ‫می توانســتیم در کنــار خانــواده ی خــود باشــیم و نبودیم‪،‬‬ ‫یقینــا حســرت بار خواهنــد بــود‪ .‬چــه فایــده ای دارد کــه‬ ‫ثروتمندتریــن فــرد در قبرســتان باشــیم‪ .‬چــه فایــده ای‬ ‫دارد کــه بهتریــن رئیــس‪ ،‬تولیدکننــده‪ ،‬مدیرعامــل‪،‬‬ ‫کارفرمــا‪ ،‬بازیگــر و غیــره باشــیم امــا خانواده مــان از مــا‬ ‫متنفــر باشــند و مثــل یــک غریبــه بــا مــا رفتــار کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــواره برنامه ریــزی کنیــد و زمــان کیفــی‬ ‫(زمــان همــراه بــا حضــور مفیــد و موثر) را در کنار کســانی‬ ‫باشــید که دوستشــان دارید و از انان مراقبت می کنید‪.‬‬ ‫ایــن زمــان کیفــی (چــه در حــال بــازی‪ ،‬صحبــت‪ ،‬گــوش‬ ‫کــردن و یــا فقــط باهــم بــودن) بایــد نســبت بــه هــر کار‬ ‫دیگــری در الویــت قــرار بگیــرد‪ .‬اجــازه دهیــد خانواده تــان‬ ‫بدانــد کــه ایــن زمــان فوق العــاده گران بهاســت و اگرچــه‬ ‫بــه دنبــال موفقیــت مالــی‪ ،‬ارتقــاء شــغلی و یــا هــر‬ ‫دســتاوردی هســتید امــا هــدف از تمــام تالش هــا ســود‬ ‫رســاندن بــه خانــواده اســت نــه رســیدن بــه هدفــی‬ ‫دوردســت در اینــده ای محتمــل‪ .‬ممکــن اســت همیــن‬ ‫فــردا دیگــر زنــده نباشــیم یــا انهــا زنــده نباشــند‪ ،‬پــس در‬ ‫زمــان حــال زندگــی کنیــد‪ .‬از هــر لحظـه ی بــودن در کنــار‬ ‫خانــواده و عزیــزان خــود لــذت ببریــد و قــدر ان را بدانیــد‪.‬‬ ‫«قــادر باشــید کــه هــر لحظــه توقــف کنیــد و گلــی را‬ ‫کــه می شــکفد‪ ،‬کودکــی را کــه بــرای اولیــن بــار ســر پــا‬ ‫می ایســتد‪ ،‬فرزنــدی را کــه خوشــحال از مدرســه بــاز‬ ‫می گــردد و همســری را کــه خبــر خوبــی برای گفتــن دارد‪،‬‬ ‫تحســین کنیــد‪ ».‬ریچــارد دنــی‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫مهدی فیروزی‬ ‫در زندگــی پراســترس امــروز‪ ،‬بایــد زمانــی را بــه انجــام کارهایــی‬ ‫ت بــردن باشــد‪.‬‬ ‫اختصــاص داد کــه هــدف از انجامشــان‪ ،‬تنهــا لــذ ‬ ‫ســرگرمی های فراوانــی وجــود دارنــد‪ ،‬امــا اینجــا ‪ ۱۰‬ســرگرمی موثــر‬ ‫ارائــه کرده ایــم کــه در عمــل بــرای کاهــش اســترس بســیار مفیــد‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن نوشــته را دربــاره ی ایــن ســرگرمی ها و مزیت هــای‬ ‫ـرگرمی جالب‬ ‫هــر یــک از انهــا بخوانیــد و بعــد هــم بــا شــروع یــک سـ‬ ‫ِ‬ ‫و جدیــد‪ ،‬اســترس رو از خودتــون دور کنــد!‬ ‫‪ .۱‬باغبانی‬ ‫باغبانــی می توانــد مُســکن فوق العــاده ای بــرای اســترس باشــد و‬ ‫دلیل هــای زیــادی هــم بــرای ایــن ادعــا وجــود دارنــد‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫حیــن باغبانــی‪ ،‬زیــر نــور خورشــید و در هــوای تــازه کار می کنیــد؛ بــا‬ ‫باغبانــی‪ ،‬محیــط زیباتــری بــرای خــود درســت می کنیــد تــا هــر روز‬ ‫کــه بــه خانــه می اییــد از ان لــذت ببریــد و البتــه دلیل هــای دیگــر‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه وســیله های مــورد نیــاز را تهیــه کــرده و‬ ‫باغبانــی را شــروع کنیــد!‬ ‫‪ .۲‬عکاسی‬ ‫شــاید تنهــا هدفتــان از یادگیــری عکاســی‪ ،‬گرفتــن عکس هــای‬ ‫بهتــر از دوســتان و خانــواده باشــد‪ ،‬شــاید هــم می خواهیــد وارد‬ ‫دنیــای حرفــه ای ِ هنــر عکاســی شــوید‪ ،‬در هــر صــورت‪ ،‬عکاســی‬ ‫ـرگرمی فوق العــاده ای باشــد‪ .‬از انجایــی کــه در هنــگام‬ ‫می توانــد سـ‬ ‫ِ‬ ‫عکاســی تمریــن می کنیــد تــا دنیــا را از چشــم یــک عــکاس ببینیــد‪،‬‬ ‫شــاید کم کــم دیــد متفاوتــی نســبت بــه محیــط پیرامــون پیــدا کنید‪.‬‬ ‫نتیجـه ی نهایــی چیســت؟ نه تنهــا ســرگرمی ای داریــد کــه اســترس‬ ‫را از شــما دور می کنــد و فعالیتــی انجــام می دهیــد کــه بــه نــدای‬ ‫درونی تــان پاســخ می دهــد‪ ،‬بلکــه دنیــا را هــم زیباتــر می بینیــد و از‬ ‫ـی روزمــره لــذت می بریــد‪.‬‬ ‫زندگـ ِ‬ ‫‪ .۳‬اسکرپ بوک‬ ‫چــه عکس هــای کمــی داشــته باشــید و چــه چنــد جعبــه عکــس‬ ‫در انبــاری گذاشــته باشــید‪ ،‬ســاخت اســکرپ بوک (‪)scrapbook‬‬ ‫ســرگرمی فوق العــاده ای اســت‪ .‬اســکرپ بوک‪ ،‬خاطره نویســی‬ ‫را بــا هنــر ترکیــب می کنــد تــا وســیله ای منحصربه فــرد بــرای‬ ‫نمایــش خاطره هــای شــما ایجــاد کنــد و انهــا را بــه نســل های‬ ‫اینــده هــم انتقــال دهــد‪ .‬ســاخت اســکرپ بوک به طــور معمــول‬ ‫از ســرگرمی های مــورد عالقــه ی خانم هــا اســت و فرصت هــای‬ ‫زیــادی هــم بــرای مشــارکت اجتماعــی (در قالــب کالس و دورهمــی‬ ‫و انجمــن) بــرای انهــا بــه وجــود مـی اورد و البتــه شــما را از چیزهــای‬ ‫اســترس زا دور می کنــد و در نهایــت محصــول زیبایــی هــم بــه وجــود‬ ‫می اوریــد کــه دیگــران هــم می تواننــد از تماشــای ان لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اکواریوم‬ ‫ثابــت شــده کــه تماشــای ماهی هــای زینتــی اکواریومــی‪،‬‬ ‫ـی زیــادی‪ ،‬ماننــد کاهــش فشــار خــون و از بی ـن ‬ ‫فایده هــای درمانـ ِ‬ ‫بــردن اســترس دارد‪ .‬داشــتن یــک اکواریــوم بــا ماهی هــای زیبــا‬ ‫ـرگرمی مفیــدی باشــد‪ ،‬زیــرا نیــاز بــه توجــه منظــم (امــا‬ ‫می توانــد سـ‬ ‫ِ‬ ‫نــه خســته کننده) دارد و ایــن فرصــت را فراهــم می کنــد کــه بــا دیگــر‬ ‫عالقه منــدان ماهــی و اکواریــوم هــم ارتبــاط برقــرار کنیــد و در عیــن‬ ‫حــال چیزهــای منحصربه فــرد ِ خودتــان را درســت کنید‪ .‬بــرای مثال‪،‬‬ ‫ترکیبــی اختصاصــی از ماهی هــای مختلــف و ســنگ و گیاهــان‬ ‫دریایــی خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پازل‬ ‫درگیــری ذهنــی بــا پــازل‪ ،‬تمرکــز شــما را از انچــه برایتــان اســترس زا‬ ‫ـی مغــزی ِ شــما را نیــز افزایــش‬ ‫اســت دور کــرده و همزمــان توانایـ ِ‬ ‫می دهــد‪ .‬نتیجـه ی نهایــی ایــن اســت کــه از اســترس دور شــده اید و‬ ‫مقــداری ت ُچــان تجربــه کرده ایــد و بعــد هــم بــا ذهنــی بازتــر و تازه تــر‬ ‫برمی گردیــد ســر کارتــان‪ .‬ایــن فراینــد می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‬ ‫کنتــرل عوامــل اســترس زای زندگــی را بهتــر در دســت بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬طراحی‬ ‫بــا هنرمن ـد ِ درون خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد و از نقاشــی به عنــوان‬ ‫راهــی بــرای مســیردهی بــه احساســات و پــرت کــردن حــواس و‬ ‫بهره منــدی از فایده هــای کنتــرل اســترس اســتفاده کنیــد‪ .‬نتیجـه ی‬ ‫نهایــی‪ ،‬محصولــی زیبــا و منحصــر بــه شــما اســت کــه می توانیــد از‬ ‫ان لــذت بــرده و بــا دیگــران هــم بــه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نقاشی‬ ‫نقاشــی هــم ماننــد طراحــی‪ ،‬فایده هــای مشــابهی در کنتــرل‬ ‫اســترس دارد‪ ،‬امــا در قالبــی متفــاوت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بافتنی‬ ‫بافتنــی جــدای از اینکــه بــه شــما کمــک می کنــد چیزهــای زیبایــی‬ ‫بــرای خودتــان و دیگــران درســت کنیــد‪ ،‬اســترس را هــم دور‬ ‫می کنــد‪ .‬تکــرار یــک حرکــت خــاص در هنــگام بافتــن‪ ،‬می توانــد‬ ‫تجربــه ی تچــان را در وجــود ِ شــما جــاری کــرده یــا حداقــل یــک‬ ‫خروجــی بــرای انــرژی عصبــی ایجــاد کنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد بــا ســایر‬ ‫فایده هــای بافتنــی اشــنا شــوید‪ ،‬دیــدن ایــن مطلــب خالــی از لطــف‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬نواختن پیانو‬ ‫ زدایی فراوانــی دارد‪.‬‬ ‫موســیقی فایده هــای درمانــی و اســترس‬ ‫ِ‬ ‫گوش کــردن بــه موســیقی هــم می توانــد ســرگرمی محســوب‬ ‫ســرگرمی اســترس زدای قوی تــری‬ ‫شــود‪ ،‬امــا نواختــن موســیقی‬ ‫ِ‬ ‫اســت؛ چــرا کــه می توانــد توجــه کامــل شــما را جــذب خــود کــرده‬ ‫و وســیله ای شــود بــرای بیــان خالقان ـه ی احساســات‪ .‬بــا یادگیــری ِ‬ ‫نواختــن ســازی همچــون پیانــو‪ ،‬ضمن اینکــه هنر خود را بــا دیگران‬ ‫اشــتراک می گذاریــد‪ ،‬می توانــد هــم بــرای شــما و هــم بــرای کســانی‬ ‫کــه اطرافتــان هســتند مُســکن اســترس باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬نوشتن‬ ‫بســیاری افــراد خاطره نویســی را مُســکنی فوق العــاده بــرای‬ ‫اســترس می داننــد و ثابــت شــده کــه ممارســت در ان هــم‪،‬‬ ‫فایده هــای بســیاری بــرای کنتــرل اســترس و ســامتی دارد‪.‬‬ ‫نوشــتن‪ ،‬خــواه به عنــوان نویســنده ای تــازه کار در دفتــر خاطــرات‬ ‫شــخصی و خــواه به عنــوان نویســنده ای حرفــه ای‪ ،‬ســرگرمی ای‬ ‫اســت کــه می توانــد پ اک کننــده ی روان و ارامش بخــش باشــد و در‬ ‫نهایــت محصــول فوق العــاده ای خلــق می شــود کــه می توانیــم بــا‬ ‫دیگــران هــم به اشــتراک بگذاریــم‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫ابراز احساسات؛‬ ‫چگونه‬ ‫احساسات مان را به‬ ‫درستی بیان کنیم‬ ‫تــا بــه حــال چندبــار بــه خاطــر تــرس از ناراحــت کــردن دیگــران‬ ‫یــا بــه زحمــت انداختــن یــک دوســت ‪ ،‬احساســات تان را مخفــی‬ ‫کرده ایــد؟ بعــد از ان چــه حســی داشــتید؟ مــن غیب گــو نیســتم‬ ‫امــا جــواب را می دانــم؛ احســاس بــدی داشــته اید و از دســت‬ ‫خودتــان عصبانــی شــده اید‪ .‬بــا اطمینــان می گویــم کــه ســرکوب‬ ‫احساســات و عــدم ابــراز صحیــح انهــا می توانــد بــه اضطــراب و‬ ‫افســردگی منجــر شــود‪ .‬هرکســی ممکــن اســت در زندگ ـی اش‬ ‫احســاس نارضایتــی را تجربــه کنــد‪ .‬یــک حــس عمیــق و بــد‬ ‫کــه اگــر درون تــان حبســش کنیــد ممکــن اســت حتــی اســیب‬ ‫جســمی بــه شــما وارد کنــد‪ .‬چندبــار بعــد از ناراحتــی عمیــق‬ ‫دس ـت تان درد گرفت ـه اســت؟! چندبــار گردن تــان گرفت ـ ه اســت‬ ‫و تمــام روز درد ناشــی از ان‪ ،‬مــدام شــما را بــه یــاد احســاس‬ ‫فروخورده تــان انداخته اســت؟! از طرفــی عــدم ابــراز احساســات‬ ‫می توانــد روابــط شــخصی و حرف ـه ای شــما را از ایــن رو بــه ان‬ ‫رو کنــد و دچــار بحــران شــوید‪ .‬اگــر ابــراز احساســات درســت‬ ‫را بیاموزیــد‪ ،‬خوداگاهی تــان بیشــتر می شــود‪ ،‬تقویــت‬ ‫خوداگاهــی و بیــان احساســات‪ ،‬ســامت روانــی و جســمانی‬ ‫شــما را تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نوشــته ســعی می کنیــم دربــاره ی روش هــای درســت‬ ‫ی خودمــان صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫ابــراز احساســات و حــاالت درونــ ‬ ‫امیــدوارم بعــد از مطالعـه ی ایــن مطلــب بتوانیــد دربــاره ی ابــراز‬ ‫احساســات تان بهتــر عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫قدم اول‪ :‬از احساسات تان اگاه باشید‬ ‫‪ .۱‬احساسات تان را بپذیرید‬ ‫قبــل از انجــام هــر اقــدام دیگــری‪ ،‬مهم تریــن چیــز ایــن اســت‬ ‫کــه شــما احســاس کــردن را بــه رســمیت بشناســید و قبــول کنید‬ ‫پذیــرش احساســات درونی تــان نگرانــی نــدارد! اگــر احســاس‬ ‫کنیــد و احساســات تان را ابــراز کنیــد‪ ،‬معنــی اش ایــن نیســت‬ ‫کــه شــما فــرد ضعیفــی هســتید یــا غــرور نداریــد اینهــا ربطــی‬ ‫بــه هــم ندارنــد‪ .‬اصــل قضیــه ایــن اســت‪ :‬احساســات درســت و‬ ‫غلــط ندارنــد‪ ،‬احساســات فقــط وجــود دارنــد‪ .‬همیــن!‬ ‫وقتــی چیــزی احســاس می کنیــد‪ ،‬نبایــد از خودتــان عصبانــی‬ ‫شــوید‪ .‬در عــوض بــه خودتــان بگوییــد‪ :‬حــس مــن ایــن اســت‬ ‫و قبولــش دارم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســعی کنیــد بفهمیــد بدن تــان در مقابــل هــر احساســی چــه‬ ‫واکنشــی نشــان می دهــد‬ ‫معمــوال هیجانــات احساســات را هدایــت می کننــد و اتــاق‬ ‫کنتــرل ایــن هیجانــات مغــز ماســت‪ .‬هنگامــی کــه احساســی‬ ‫را تجربــه می کنیــد بــه واکنش هــای فیزیولوژیکــی خــود دقــت‬ ‫کنیــد‪ .‬مثــا وقتــی می ترســید‪ ،‬عــرق می کنیــد‪ .‬زمــان خجالــت‬ ‫کشــیدن ســرخ می شــوید و اگــر عصبانــی شــوید احتمــاال‬ ‫ضربــان قلب تــان بــاال م ـی رود‪ .‬هــر کــدام از عکس العمل هــای‬ ‫بدنــی شــما کلیــد شناســایی احساســاتی اســت کــه در شــما بــه‬ ‫وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در محلــی ارام بنشــینید و نفــس عمیــق بکشــید‪.‬‬ ‫می توانیــد زیــر لــب ذکــر بگوییــد یــا حتــی یــک مانتــرا را تکــرار‬ ‫کنیــد‪« :‬چــه احساســی دارم؟» ایــن کار باعــث می شــود‬ ‫بدن تــان ارام شــود و در برابــر هــر حســی واکنــش مناســب‬ ‫را نشــان بدهــد‪ .‬ان وقــت شــما متوجــه می شــوید ایــن حــس‬ ‫حاصــل کــدام هیجــان بیرونــی اســت و بهتــر می توانیــد‬ ‫عکس العمل هــای بدن تــان را کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کلمات بیشتری برای بیان احساسات یاد بگیرید‬ ‫شــما بــرای ابــراز احساســات بــه کلمــات نیــاز داریــد و بیــان‬ ‫اینکــه چــه احساســی داریــد بــدون دانســتن کلمــات مناســب کار‬ ‫ی اســت‪ .‬ســعی کنیــد بــرای هــر نــوع احســاس و بــا هــر‬ ‫ســخت ‬ ‫شــدتی‪ ،‬کلمـه ی مناســب را اگــر بلــد نیســتید حتمــا یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫ابــراز احساســات درســت‪ ،‬بــه کلمــات درســت احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد تــا حــد امــکان کلماتــی کــه احساســات شــما را‬ ‫بــه معنــای واقعــی بیــان می کننــد یــاد بگیریــد‪ .‬اگــر دایــره ی‬ ‫لغات تــان را افزایــش بدهیــد‪ ،‬مثــا بــه جــای کلمـه ی «خــوب»‬ ‫کــه معنایــی خیلــی کلــی دارد‪ ،‬کلماتــی مثــل‪ :‬دوست داشــتنی‬ ‫یــا وجــد اور‪ ،‬هرکــدام را در زمــان مناســب خــودش اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬یــا در مقابــل بــه جــای بــه کار بــردن کلمــه ی «بــد» از‬ ‫کلماتــی مثــل‪ :‬رنـج اور یــا دلســرد کننــده‪ ،‬هــر کــدام کــه مناســب‬ ‫بــود‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬علت احساسی را که دارید‪ ،‬از خودتان بپرسید‬ ‫چیــزی کــه می خواهــم بــه شــما بگویــم‪ ،‬شــبیه یــک بــازی فکــری‬ ‫اســت و شــاید خیلــی از اوقــات‪ ،‬هــم برای تــان جالــب باشــد و هــم‬ ‫بــه دردتــان بخــورد‪ .‬مــن اســمش را گذاشــته ام بــازی «چراهــا»‪.‬‬ ‫ایــن بــازی کمــک می کنــد شــما بــه خودتــان نزدیک تــر شــوید پــس‬ ‫حتــی اگــر مثالــی کــه برای تــان انتخــاب کــرده ام دربــاره ی یــک حس‬ ‫بــد باشــد قبــول کنیــد بــاز هــم ایــن بــازی بـه درد بخــور اســت‪ .‬شــما‬ ‫یــک ســری «چــرا» می پرســید و ایــن چراهــا در واقــع ســرنخ شــما‬ ‫بــرای رســیدن بــه احســاس اصلی تــان اســت‪.‬‬ ‫االن حــس می کنــم بایــد گریــه کنــم‪ .‬چــرا؟ چــون از دســت‬ ‫رئیســم عصبانــی هســتم‪ .‬چــرا؟ چــون او مــرا دربــاره ی یــک‬ ‫ایــراد کاری متهــم کــرد ه اســت‪ .‬چــرا؟ چــون دیــوار مــن از‬ ‫همــه کوتاه تــر اســت‪ .‬چــرا؟ چــون همیشــه ســکوت می کنــم‪.‬‬ ‫چــرا؟ چــون نمی توانــم از خــودم دفــاع کنــم‪ .‬چــرا؟ چــون… در‬ ‫تمــام مــوارد بــا ایــن چراهــا می توانیــد مســائل را موشــکافی و‬ ‫احساســات تان را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬احساسات پیچیده را تجزیه و تحلیل کنید‬ ‫خیلــی از اوقــات چنــد حــس بــا هــم بــه مــا هجــوم می اورنــد‬ ‫و مهــم اســت کــه بتوانیــم ایــن احساســات را از هــم تفکیــک‬ ‫کنیــم‪ .‬در این صــورت راحت تــر می شــود عملکــرد هــر احســاس‬ ‫را در جــای خــودش متوجــه شــد‪ .‬کســی را بــه تازگــی از دســت‬ ‫می دهیــم‪ ،‬او مدتــی بــا یــک بیمــاری مهلــک دســت و پنجــه نــرم‬ ‫کــرده اســت و حــاال… چــه احساســی داریــد؟ بــه خاطــر از دســت‬ ‫دادن او ناراحتیــد و بــرای اینکــه دیگــر درد نمی کشــد خوشــحال‬ ‫و راضــی هســتید‪ .‬دو حــس متضــاد و بــا هــم؛ کــه اگــر نتوانیــم‬ ‫انهــا را تفکیــک کنیــم بــا خودمــان دچــار مشــکل می شــویم‪.‬‬ ‫احساســات پیچیــده ممکــن اســت حاصــل یــک حــس اولیــه‬ ‫و یــک حــس ثانویــه باشــد‪ .‬احساســات اولیــه در واقــع اولیــن‬ ‫پاســخ شــما بــه یــک وضعیــت اســت و احساســات ثانویــه کــه‬ ‫در مرحلــه بعــدی قــرار دارنــد‪ ،‬مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه‬ ‫ی کــه شــخص‬ ‫دنبــال احساســات اولیــه رخ می دهنــد‪ .‬مثــا زمانـ ‬ ‫مــورد عالقه مــان مــا را تــرک می کنــد و رابطــه ی عاطفــی را بــه‬ ‫هــم می زنــد‪ ،‬در وهل ـه ی اول احســاس غــم و دلتنگــی داریــم‪،‬‬ ‫کــه بعــد بــه اعتمــاد بــه نفــس پاییــن منجــر می شــود و حــس‬ ‫می کنیــم ســزاوار دوســت داشــتن نیســتیم‪ .‬کشــف بــه موقــع‬ ‫احساســات اولیــه و در پــی ان درک احساســات ثانویــه‪ ،‬تصویــر‬ ‫کامل تــری از فراینــد ذهنــی مــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫قدم دوم‪ :‬احساسات تان را به دیگران بگویید‬ ‫‪ .۱‬همیشه ضمیر «من» را به کار ببرید‬ ‫وقتــی می خواهیــد دربــاره ی احســاس تان حــرف بزنیــد‪ ،‬گفتــن‬ ‫«مــن» شــما را قدرتمنــد می کنــد چــون از طرفــی ضریــب‬ ‫امنیــت رابطــه را بــاال مــی بــرد و از طــرف دیگــر نشــان می دهــد‬ ‫کــه شــما مســئولیت احساســات خودتــان را می پذیریــد‪ .‬گفتــن‬ ‫جمالتــی مثــل‪« :‬تــو باعــث شــدی مــن عــذاب وجــدان بگیــرم»‬ ‫غیــر مســتقیم یعنــی ســرزنش کــردن طــرف مقابــل و مقصــر‬ ‫جلــوه دادن او‪ .‬ابــراز احساســات و تاثیــرش را بــا گفتــن‪« :‬مــن‬ ‫ناراحــت هســتم و عــذاب وجــدان دارم» دگرگــون کنیــد‪ .‬گفتــن‬ ‫«مــن»‪ ،‬ســه بخــش را در برمی گیــرد؛ احســاس‪ ،‬رفتــار و چرایــی‬ ‫هــردو‪ .‬وقتــی مــن بـه کار می بریــد‪ ،‬در واقــع ترکیبــی از ایــن ســه‬ ‫بخــش را انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای حــرف زدن دربــاره ی احساســات تان بــا دیگــران‬ ‫پیش قــدم شــوید‬ ‫اینکــه تصمیــم بگیریــد بــا دیگــران دربــاره ی احساســات تان‬ ‫حــرف بزنیــد و اینکــه ایــن کار را چطــور انجــام بدهیــد‪،‬‬ ‫ترســناک اســت! مــن درک تــان می کنــم! امــا ایــن کار یــک فــوت‬ ‫کوزه گــری دارد کــه مــن بــه شــما یــاد می دهــم پــس الزم نیســت‬ ‫ی کــه اراده کردیــد احســاس تان را بــه‬ ‫اســترس بگیریــد‪ .‬زمانــ ‬ ‫کســی بگوییــد‪ ،‬حرف تــان را بــا چیزهــای خــوب دربــاره ی ان‬ ‫شــخص و رابط ـه اش بــا خودتــان شــروع کنیــد‪ .‬فقــط همیــن!‬ ‫بــه همیــن ســادگی! در واقــع وقتــی گفت وگــو را بــا حــرف خوبــی‬ ‫شــروع کنیــد‪ ،‬مکالمــه بــا انــرژی مثبــت شــروع شــده و پیــش‬ ‫مـی رود‪ .‬ایــن همـه ی چیــزی اســت کــه اهمیــت دارد‪ .‬از طرفــی‬ ‫همان طــور کــه قبــا هــم گفتیــم گفت وگویتــان را بــا اســتفاده‬ ‫از ضمیر«مــن» صادقانــه و ســاده تر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صادق باشید‬ ‫ارتبــاط تنهــا چیــزی اســت کــه به وســیله ی ان می توانیــد‬ ‫خودتــان را از هــر جهــت رشــد بدهیــد‪ .‬در رابطــ ه اســت کــه‬ ‫شــما احساســات و رفتــار مختلــف را تجربــه می کنیــد و یــاد‬ ‫می گیریــد‪ .‬تعــدادی از کســانی را کــه دوســت داریــد انتخــاب‬ ‫کنیــد و بــا انهــا دربــاره ی احساســات تان حــرف بزنیــد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫می خواهیــد کمک تــان کننــد در گفت وگو هایتــان شــفاف‬ ‫باشــید‪ ،‬کلماتــی را ب ـه کار ببریــد کــه احســاس تان را بــه خوبــی‬ ‫بیــان کننــد‪ .‬اگــر بــه دوســتان واقعی تــان بگوییــد در چــه‬ ‫شــرایطی هســتید و چــه حســی داریــد‪ ،‬انهــا بــه شــما گــوش‬ ‫می دهنــد و بــرای احساســات تان ارزش قائــل می شــوند‪.‬‬ ‫عزیزان تــان می تواننــد چشــم انداز متفاوتــی از موقعیتــی‬ ‫کــه در ان گیــر کرده ایــد‪ ،‬بــه شــما نشــان بدهنــد‪ .‬انهــا بیــرون‬ ‫ماجــرا هســتند و دیدشــان نســبت بــه قضیــه بــا شــما فــرق‬ ‫دارد و راحت تــر می تواننــد کمــک کننــد تــا مشــکل را پشــت‬ ‫ســر بگذاریــد‪ .‬دوســتان تان می تواننــد کمــک کننــد روی‬ ‫احساســات تان کار کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامهباچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال ‪ ۲۵‬واحــد صنعتــی بــا‬ ‫درخواســت از ایــن شــرکت‪ ،‬خدمــات کلینیــک را در حــوزه هــای عارضــه یابــی و بهبــود بــه طــور کامــل‬ ‫دریافــت کــرده و در مســیر پایــداری تولیــد قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ۱۲ ،‬واحــد صنعتــی خدمــات عارضــه یابــی را بــا اعــزام‬ ‫مشــاوران دریافــت کــرده و در مرحلــه اجــرای پــروژه هــای بهبــود تولیــد در بخــش هــای نگهــداری و‬ ‫تعمیــرات سیســتم‪ ،‬برنامــه ریــزی راهبــردی و بازاریابــی هســتند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫کلینیک به ‪۲۵‬‬ ‫واحد صنعتی‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی ‪1400‬‬ ‫ذخیره گذرواژه ها‬ ‫بر روی مرورگر‪ ،‬ما‬ ‫را در برابر حمالت‬ ‫اسیب پذیر می کند‬ ‫اغلــب فعــاالن در حــوزه امنیــت هشــدار می دهنــد کــه مدیــران رمزعبــور‬ ‫مبتنــی بــر مرورگــر فاقــد امنیــت و ویژگی هــای نــرم افزار رمــز عبور اختصاصی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گــزارش جدیــدی از ‪ AhnLab ASEC‬ثابــت می کنــد ذخیــره گذرواژه هــا در‬ ‫مرورگــر شــما را بــه شــدت در برابــر هکرهــا اســیب پذیر مــی کند‪ ،‬حتــی اگر از‬ ‫رمزهــای عبــور منحصــر بــه فــرد بــرای هــر یــک از حســاب های خــود اســتفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫محققــان در ‪ AhnLab ASEC‬در حیــن بررســی یــک نقــض اطالعــات اخیــر‬ ‫دریافتنــد کــه هکرهــا اطالعــات ورود بــه سیســتم شــرکت را از مرورگــر یــک‬ ‫کارگــر راه دور دزدیده انــد‪.‬‬ ‫هکرهــا از یــک بدافــزار رایــج اســتفاده کردنــد تــا ایــن اطالعــات ورود بــه‬ ‫سیســتم را بازیابــی کننــد‪ .‬نــرم افــزار انتــی ویــروس ایــن بدافــزار را که احتماال ً‬ ‫از طریــق ایمیــل فیشــینگ توزیــع شــده بــود‪ ،‬شناســایی نکــرد‪.‬‬ ‫مرورگرهایــی ماننــد کــروم و اج دارای ابزارهــای مدیریــت رمــز عبــور هســتند‬ ‫کــه بــه طــور پیش فــرض فعــال هســتند و تمــام تالش های ورود به سیســتم‬ ‫را بــا اطالعــات مربوطــه ماننــد تاریــخ و زمــان‪ URL ،‬وب ســایت و هــر نــام‬ ‫کاربــری یــا رمــز عبــوری کــه اســتفاده کرده ایــد‪ ،‬پیگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫محصوالتــی وجــود دارنــد کــه می تواننــد بــه ایــن داده هــا دسترســی داشــته‬ ‫باشــند و انها را تفســیر کنند‪ ،‬که هکرها ممکن اســت از انها اســتفاده کنند‬ ‫یــا بــه بازیگــران بد بفروشــند‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن اســیب پذیری‪ ،‬بایــد ابزارهــای مدیریــت رمــز عبــور‬ ‫داخلــی مرورگــر خــود را بــه طــور کامل غیرفعال کنید‪ .‬مرورگــر داده های ورود‬ ‫بــه ســایت خاصــی را بــه خاطــر می ســپارد وهمچنــان ‪ URL‬ســایت را ثبــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬کــه هکرهــا از ان اســتفاده کــرده تــا بــدون مجــوز ورود بــه حســاب‬ ‫شــما وارد حســاب شــما شــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن رمــز عبــور داخلــی مرورگــر خــود را غیرفعــال کنیــد و از نــرم افــزار‬ ‫اختصاصــی اســتفاده کنیــد‪ .‬تعــداد زیــادی گزینــه رایــگان و پولی عالــی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬و می توانیــد بــه راحتــی رمزهــای عبــور ‪ Chrome، Edge‬یــا ‪Firefox‬‬ ‫خــود را بــه یــک مدیــر رمــز عبــور اختصاصــی در ان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری اینستاگرامی‬ ‫با ‪ 15‬شعبه مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری کالهبــرداران اینســتاگرامی کــه‬ ‫تحــت عنــوان فــروش پوشــاک ارزان قیمــت اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان مــی کردنــد خبــر داد و گفــت‪ :‬متهمیــن بــا ایجــاد بیــش از ‪15‬‬ ‫صفحــه اینســتاگرامی تحــت عنــوان شــعبات مختلــف یــک برنــد دســت بــه‬ ‫ایــن اقــدام زده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت تعــدادی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا‬ ‫پایتخــت مراجعــه و مدعــی شــدند افــرادی ناشــناس از طریــق یــک صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی فــروش پوشــاک از انهــا کالهبــرداری کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــکات در ادامــه اظهــار داشــتند در فضــای مجــازی‬ ‫بــه دنبــال خریــد پوشــاک بــوده کــه در یــک صفحــه اینســتاگرامی کاالی‬ ‫مــورد نظــر خــود را مشــاهده و بــدون بررســی هویــت گرداننــدگان صفحــه‬ ‫مذکــور اقــدام بــه خریــد کــرده و بالفاصلــه پــس از واریــز وجــه دیگــر‬ ‫پاســخی از انهــا دریافــت نکردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمــود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و پــس از انجــام اقدامــات تخصصــی و بکارگیــری‬ ‫فنــون تجربــی و علمــی ادمیــن هــای ایــن صفحــات کــه دو نفــر بودنــد را‬ ‫شناســایی و پــس از تشــریفات قضایــی مجرمیــن دســتگیر و بــه پلیس فتــا‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افــراد بیــش از هشــت میلیــارد ریــال از مــردم‬ ‫کالهبــرداری کــرده بودنــد افــزود‪ :‬متهمیــن پــس از حضــور در پلیــس فتــا‬ ‫اظهــار داشــتند بــا راه انــدازی بیــش از پانــزده صفحــه اینســتاگرامی تحــت‬ ‫عنــوان شــعبات مختلــف یــک برنــد پوشــاک بــا قیمــت بســیار مناســب‬ ‫مراجعــه کننــدگان را ترغیــب بــه پرداخــت مبلــغ قبــل از ارســال کــرده و‬ ‫پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخگوی تلفــن نبودیــم‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فریــب ظاهــر زیبــا و پــر رنــگ و‬ ‫لعــاب صفحــات اینســتاگرامی را نخوریــد و خریدهــای خــود را فقــط‬ ‫از فروشــگاه های معتبــر و دارای مجــوز و یــا ســایت و بســترهای‬ ‫رســمی انهــا در فضــای مجــازی انجــام دهیــد زیــرا افــراد ســودجو ایــن‬ ‫فضــا را مکانــی مناســب جهــت انجــام اعمــال مجرمانــه خــود میداننــد‬ ‫و از ســاده لوحــی برخــی از کاربــران پلــی مــی ســازند بــرای رســیدن بــه‬ ‫مقاصــد مالــی نامشــروع خود‪،‬شــهروندان همچنیــن مــی تواننــد در‬ ‫صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق ‪ ۱۱۰‬یــا ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫مایکروسافت باگ‬ ‫‪ Exchange Server‬روز‬ ‫سال نو را برطرف کرد‬ ‫مایکروســافت راه حلــی را بــرای مشــکل‬ ‫‪( Exchange Server‬ســرور اکســچنج) کــه منجــر‬ ‫بــه عــدم تحویــل ایمیل هــای شــرکتی در اغاز ســال‬ ‫جدیــد شــد را منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫در یــک به روزرســانی در تاریــخ ‪ 1‬ژانویــه ‪،2022‬‬ ‫غــول محاســباتی فــاش کــرد کــه پیام هــا در‬ ‫صف هــای حمــل و نقــل داخلــی ‪Exchange‬‬ ‫‪ 2016 Server‬و ‪ 2019 Exchange Server‬گیــر‬ ‫کــرده انــد‪ .‬مایکروســافت توضیــح داد کــه ایــن‬ ‫مشــکل بــه «شکســت تاریــخ بررســی» در موتــور‬ ‫اســکن بدافــزار ‪ Exchange Server‬بازمی گــردد و‬ ‫عملکــرد دیگــری بــه غیــر از این ویژگی ســرور تحت‬ ‫تاثیــر قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬مشــکل مربــوط بــه‬ ‫خرابــی چــک کــردن تاریــخ بــا تغییــر ســال جدیــد‬ ‫بــوده و خــود موتــور ‪ AV‬دچــار خرابــی و مشــکل‬ ‫نشــده اســت‪ .‬ایــن یــک مشــکل مرتبــط با اســکن‬ ‫بدافــزار یــا موتــور بدافــزار و یــا یک مشــکل مرتبط‬ ‫بــا امنیــت نیســت‪ .‬بررســی نســخه موجــود کــه‬ ‫در ان مشــکل ایجــاد شــده اســت نشــان داد‬ ‫کــه فایــل امضــا باعــث ازکارافتــادن موتــور‬ ‫بدافــزار شــده و درنتیجــه پیام هــا در صف هــای‬ ‫حمل ونقــل گیــر می کننــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت دو راه بــرای ادمیــن هــا جهــت رفــع‬ ‫مشــکل اعــام کــرد ک راه حــل خــودکار و دســتی‬ ‫می باشــد‪ .‬درراه حــل خــودکار از ان هــا می خواهــد‬ ‫کــه یــک اســکریپت را بــرای هــر ســرور صنــدوق‬ ‫پســتی ‪ Exchange‬کــه اپدیــت ضــد بدافــزار را‬ ‫دانلــود می کنــد‪ ،‬دانلــود کننــد‪.‬‬ ‫گزینــه دســتی بــه تیم هــای فنــاوری اطالعــات‬ ‫نیــاز دارد تــا تاییــد کننــد نســخه ســرور اســیب دیده‬ ‫‪ Exchange‬نصب شــده اســت‪ ،‬موتــور ضــد بدافزار‬ ‫موجــود و ابــر داده را حــذف کننــد‪ ،‬بــه اخریــن‬ ‫نســخه به روزرســانی کننــد و اطالعــات به روزرســانی‬ ‫موتــور را تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت هشــدار داد کــه حتــی راه حــل‬ ‫خــودکار مدتــی طــول می کشــد تــا صف هــای پیــام‬ ‫را پــاک کنــد‪ ،‬اگرچــه ایــن اســکریپت ایــن مزیــت را‬ ‫دارد کــه می توانــد روی چندیــن ســرور به صــورت‬ ‫مــوازی اجــرا شــود‪ .‬مایکروســافت از کاربران تقاضا‬ ‫داشــت کــه لطفــا ًصبــور باشــید و بــا اســتفاده از‬ ‫دســتور ‪ ،Get-queue‬صف هــای در حــال تخلیــه‬ ‫(تعــداد پیام هــا در حــال کاهــش) را نظــارت کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه نشــان دهنده شــروع نامطلــوب‬ ‫ســال اســت کــه طــی ان بســیاری از تیم هــای‬ ‫فنــاوری اطالعــات مجبــور به اضافــه کاری بــرای‬ ‫شناســایی و اصــاح نمونه هــای ‪ Log4j‬در‬ ‫سراســر ســازمان خــود شــدند‪ .‬از زمــان کشــف‬ ‫اولیــن اســیب پذیری در ابــزار محبــوب الگ‬ ‫جــاوا‪ ،‬بــا رتبــه ‪ ،10.0 CVSS‬چهــار بــاگ دیگــر نیــز‬ ‫شناسایی شــده اســت‪ .‬جدیدتریــن بــاگ بــا نــام‬ ‫‪ 44832-2021-CVE‬به عنــوان یــک نقــص اجــرای‬ ‫کد از راه دور با شــدت متوســط در نســخه ‪2.17.0‬‬ ‫شناســایی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مریم مرادی‏‪‎‬‬ ‫مهارت های عملی‬ ‫در زندگی‬ ‫قــدم اول در فراینــد زندگــی ایــن اســت کــه مهارت هــای خــود را‬ ‫شناســایی کنیــم درســت همان طــور کــه ماهیچه هــا و اجــزای‏مختلــف‬ ‫کالبــد اینــده مــا را تشــکیل می دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مهارت هــا نیــز به منزلــه اجرهــای ســاختمانی زندگــی شــما هســتند‬ ‫یــک برنامــه خودشناســی بــه شــما کمــک می کنــد تــا‏مهارت هــای فعلــی‬ ‫و مهارت هایــی را کــه می خواهیــد بــه دســت بیاوریــد شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫تجزیه وتحلیــل دقیــق و کامــل‪ ،‬‏مولفه ایسرنوشت ســاز در فراینــد‬ ‫زندگــی اســت‏‪.‬‬ ‫اصول اساسی و مهارت های عملی در زندگی‬ ‫در صحبت به دیگران میدان دهید‪:‬‏‬ ‫یکــی از اصــول مهــم و بــاارزش در زندگــی میــدان دادن بــه دیگــران‬ ‫در صحبــت کــردن می باشــد‪ .‬وقتــی بــه زندگــی اشــخاص‏موفــق دقــت‬ ‫می کنیممی بینیــم تمــام ان هــا بیشــتر از اینکــه حــرف بزننــد بــه گفتــه‬ ‫دیگــران گــوش می دادنــد و روی هم رفتــه‏مســتمع خوبــی بودنــد و‬ ‫کســانی کــه از نزدیــک شــاهد زندگــی ان هابوده انــد ایــن نکتــه را تاییــد‬ ‫می کننــد و س ـه چهارم موفقیــت‏ان هــا را معلــول بــه کار بســتن ایــن‬ ‫شــیوه و میــدان دادن بــه دیگــران در صحبــت کــردن می داننــد‏‪.‬‬ ‫به دقــت گــوش دادن نه تنهــا راه اســانی بــرای جلــب دوســتی دیگــران‬ ‫اســت بلکــه ان هــا را وادار می کنــد کــه بــرای مــا صحبــت‏کننــد و مــا‬ ‫اطالعــات بــه دســت اوریــم‏‪.‬‬ ‫نکته سنج باشید تا کامیاب و در زندگی موفق باشید‪:‬‏‬ ‫بــرای هــر شــخص‪ ،‬ارزوهــا و مشــکالت و احتیاجــات خویــش بیش از‬ ‫هــر چیــز دیگــر در نظــرش اهمیــت و ارزش دارد‪ .‬ازاین جهت‏زمانی که‬ ‫شــما قســمتی از ایــن احتیــاج را براوردهمی ســازید بــه همان انــدازه در‬ ‫طــرف نفــوذ می کنید‏‪.‬‬ ‫نکتــه مهارتــی‪ :‬اگــر می خواهیــد در زندگــی موفــق شــده و پیشــرفت‬ ‫نماییــد مثــل تمــام مــردان بــزرگ و موفــق جهــان بــه‏احتیاجــات و‬ ‫تمایــات دیگــران هرقــدر هــم کــه کوچــک باشــد اهمیــت بدهیــد‏‪.‬‬ ‫در زندگی باانصاف باشید‪:‬‏‬ ‫در زندگــی قضاوتــی کــه می کنیــد خــود را جــای طــرف بگذاریــد‪ .‬این نکته‬ ‫را بــه خاطــر بســپارید کــه شــما در ایــن دنیــا تنها زندگی‏نمی کنیــد دیگران‬ ‫هســتند کــه متــاع شــمارا خریدارنــد و از راه دوســتی و جلــب محبــت‬ ‫ان هاســت کــه شــما می توانیــد ثروتمنــد‏شــده و بــه مقامــات عالیــه نائــل‬ ‫گردیــد وزندگــی راحتــی داشــته باشــید پــس بــه افــکار و نظریــات ان هــا‬ ‫احتــرام بگذاریــد‪ .‬خــود‏همیشــه بــا اطرافیان خود انصاف داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه در دیگــران نفــوذ کــرده و بتوانیــد دوســتی و محبــت ان هــا را‬ ‫بــه‏ســمت خــود جلــب نماییــد و کار خــود را پیــش ببریــد بایــد همیشــه‬ ‫منصــف باشــید و در حکــم و دســتوری کــه می دهیــد‬ ‫و یــادر زندگــی و تربیــت فرزنــدان از تعریــف و تمجیــد بیشــتر‬ ‫اســتفاده کنیــد‪:‬‏‬ ‫از موقعــی کــه بشــر متمــدن و شهرنشــین گردیــد و زن و مــرد و پیــر و‬ ‫جــوان در اجتمــاع در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتنــد و الزم امــد بــا‏کمــک و‬ ‫همراهــی یکدیگــر زندگــی کننــد هــر کس برای جلب رضایــت ان دیگری‬ ‫مجبــور گردیــد تاانــدازه ای جلوی احساســات‏خود را بگیــرد و گاه برخالف‬ ‫میــل باطنــی خــود حرفــی بزنــد کــه طــرف مقابــل را خــوش ایــد‪ .‬تمــام‬ ‫کســانی کــه در زندگــی روزانــه‏بــا ان هــا در تمــاس هســتیم همگــی از‬ ‫تعریف و تمجید بجاخوشــحال می شــوند تعریفی که از ان هامی شــود‬ ‫قــدرت عمــل و‏اعتمادبه نفــس ایشــان را افــزون می ســازد‏‪.‬‬ ‫در زندگی همیشه موقع شناس باشید‪:‬‏‬ ‫کارهــای کــه مــا در طــی روز انجــام می دهیــم ممکــن اســت صــد در‬ ‫صــد موافــق میــل دیگــران نباشــند یــا اصــا ًاز ان باخبــر نگردنــد‪.‬‏در ایــن‬ ‫اجتمــاع مجبوریــم بــا دیگــران زندگــی کنیــم و نمی توانیــم بگوییــم کــه‬ ‫نظــر ان هــا دربــاره مــا و اعمالمــان‏بی اثرمی باشــدازاین رو کاری کــه انجــام‬ ‫می دهیــم و راهــی کــه در زندگــی در پیش گرفته ایــم بایــد کم وبیــش‬ ‫مطابــق عــرف و‏عــادات ان اجتمــاع باشــد کــه در ان رندگــی می نماییــم‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب مهارت هــای زندگــی مولــف‪ :‬دکتــر حســین‬ ‫خنیفر‬ ‫تهیه و تنظیم‪‎ :‬‏‪ -‬کارشــناس مشــاوره دایره اجتماعی کالنتری ‪ 11‬امام‬ ‫علــی (ع) بجنورد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪458‬‬ ‫از هر پنج دامنه قدیمی‪ ،‬یک‬ ‫دامنه مخرب و ناامن است‬ ‫تعــداد دامنــه هــای غیرفعــال مخــرب در حــال افزایــش‬ ‫اســت‪ ،‬بطوریکــه طبــق هشــدار محققــان تقریبــا ‪22.3‬‬ ‫درصــد از دامنــه هــای قدیمــی خطرنــاک هســتند‪.‬‬ ‫زمانــی کــه اعــام شــد گروهــی ماننــد ‪ SolarWinds‬جهت‬ ‫شــروع فعالیــت هــای مخــرب بــه دامنــه هایــی کــه ســال ها‬ ‫قبــل ثبــت شــده انــد متکــی اســت‪ ،‬ایــن موضــوع مــورد‬ ‫توجــه تحلیلگــران قــرار گرفــت‪ .‬بــر ایــن اســاس تــاش هــا‬ ‫بــرای شناســایی دامنــه هــای قدیمــی قبــل از اینکــه امــکان‬ ‫حمله و یا پشــتیبانی از فعالیت های مخرب را پیدا کنند‪،‬‬ ‫ســرعت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پس از بررســی روزانه ده ها هزار دامنه‪ ،‬گزارشــی توســط‬ ‫‪ Palo Alto Networks Unit42‬در ســپتامبر ‪ 2021‬انتشــار‬ ‫داده شــد‪ .‬انهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تقریبــا ‪8/3‬‬ ‫درصــد از دامنــه هــا مخــرب مســتقیم‪ 19 ،‬درصــد مشــکوک‬ ‫و ‪ 2‬درصــد بــرای محیــط هــای کاری ناامــن هســتند‪ .‬هــدف‬ ‫از ثبــت دامنــه قبــل از اینکــه عوامــل تهدیــد از ان اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬ایجــاد یــک « ســابقه پــاک « اســت تــا از تشــخیص‬ ‫ان توســط سیســتم هــای امنیتــی جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫معمــوال دامنــه هــای جدید احتمال بیشــتری بــرای مخرب‬ ‫بــودن دارنــد‪ ،‬بنابرایــن سیســتم هــای امنیتــی انهــا را‬ ‫مشــکوک تلقــی مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ Unit42‬در گزارش‬ ‫خــود توضیــح مــی دهــد کــه دامنــه هــای قدیمــی ســه برابــر‬ ‫بیشــتر از دامنــه هــای جدیــد مخــرب هســتند‪ .‬در بعضی از‬ ‫مــوارد ایــن دامنــه هــا بــه مــدت دو ســال غیرفعــال هســتند‬ ‫تــا اینکــه ترافیــک ‪ DNS‬انهــا بطــور ناگهانــی تــا ‪ 165‬برابــر‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت کــه نشــان دهنــده راه انــدازی یــک‬ ‫حملــه اســت‪.‬‬ ‫نشــانه هــای اشــکار یــک دامنــه مخــرب افزایــش ناگهانــی‬ ‫ترافیــک ان اســت‪ .‬ســرویس هــای قانونــی کــه دامنــه خــود‬ ‫را ثبــت کــرده و خدمــات خــود را مــاه هــا و یــا سالهاســت‬ ‫کــه ارائــه مــی دهنــد ترافیــک انهــا بصــورت تدریجــی رشــد‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬دامنــه هایــی کــه بــرای اســتفاده قانونــی‬ ‫تعییــن نشــده انــد‪ ،‬عمومــا دارای محتــوای ناقــص‪ ،‬شــبیه‬ ‫ســازی شــده و یــا بطــور کلــی مشــکوک هســتند‪ ،‬همانطــور‬ ‫کــه انتظــار میرفــت مشــخصات ثبــت نــام کننده نیــز در انها‬ ‫ثبــت نمــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از نشــانه هــای واضــح دامنــه هــای قدیمــی کــه‬ ‫بطور هدفمند در کمپین های مخرب اســتفاده می شــوند‪،‬‬ ‫تولیــد زیــر دامنــه ‪ DNS‬اســت‪(DGA .‬الگوریتم تولید دامنه)‬ ‫یــک روش بــرای تولیــد نــام هــای دامنــه منحصــر بــه فــرد‬ ‫اســت تــا از شناســایی دامنــه جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫نمونه های واقعی‪:‬‬ ‫‪ Palo Alto Networks Unit42‬هــر روز دو دامنــه‬ ‫مشــکوک را شناســایی کــرد کــه صدهــا هــزار زیــر دامنــه را‬ ‫در روز ایجــاد کــرده انــد‪ .‬یکــی از مــوارد قابــل توجهــی کــه‬ ‫توســط ‪ Unit42‬در مــاه ســپتامبر شناســایی شــده بــود‪،‬‬ ‫کمپیــن جاسوســی ‪ Pegasus‬اســت کــه از دو دامنــه کــه‬ ‫در ســال ‪ 2019‬ثبــت شــده اســتفاده مــی کــرده اســت الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت ایــن دامنــه هــا در ژوئیــه ‪ 2021‬شــروع بــه‬ ‫فعالیــت داشــته انــد‪.‬‬ ‫دامنــه ‪ DGA‬نقــش حیاتــی در ان کمپیــن ایفــا کــرده اســت‬ ‫بطوریکــه ‪ 22/23‬درصــد ترافیــک روز فعالســازی را در اختیــار‬ ‫داشــت کــه ‪ 56‬برابــر بیشــتر از حجــم ترافیــک عــادی ‪DNS‬‬ ‫بــود‪ .‬چنــد روز بعــد ترافیــک ‪ DGA‬بــه ‪ 04/42‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫ســایر نمونــه هــای واقعــی کــه توســط محققــان شناســایی‬ ‫شــده انــد شــامل کمپیــن هــای فیشــینگ اســت کــه در ان از‬ ‫زیــر دامنــه هــای ‪ DGA‬بــه عنــوان الیــه هــای پنهــان اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بازدیدکننــدگان فاقــد شــرایط را بــه ســمت‬ ‫ســایت هــای قانونــی هدایــت مــی کننــد و در عیــن حــال‬ ‫قربانیــان را بــه ســمت صفحــات فیشــینگ ســوق مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن نشــان مــی دهــد کــه ‪DGA‬ها نه تنها بــه عنوان تولید‬ ‫کننــده دامنــه بلکــه بــه عنــوان الیه های پروکســی نیز عمل‬ ‫مــی کننــد و بــه صراحــت بــرای نیازهــای کمپیــن پیکربنــدی‬ ‫مــی شــوند‪ .‬در بیشــتر مــوارد دامنه هــای قدیمی تــر توســط‬ ‫عوامــل تهدیــد کننــده قــوی و پیچیــده اســتفاده مــی شــوند‬ ‫کــه در یــک زمینــه ســازمان یافتــه تــر عمــل مــی کننــد و‬ ‫برنامــه بلنــد مدتــی دارنــد‪ .‬اگرچــه شناســایی فعالیــت های‬ ‫‪ DGA‬چالــش برانگیــز اســت امــا سیســتم های امنیتــی‬ ‫می تواننــد بــا نظــارت بــر داده هــای ‪ DNS‬ماننــد پــرس و‬ ‫جوهــا‪ ،‬پاســخ هــا و ادرس هــای ‪ IP‬بــه اطالعــات زیــادی‬ ‫دســت یابنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫کوه های برفی وزیبای توسکستان‬ ‫‪ -458‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬دی ‪ 9- 1400‬ژانویه ‪ 6- 2022‬جمادی التانیه ‪- 1443‬شماره ‪-458‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‏‬ ‫نهج البالغه‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« کالم امیر »‬ ‫نهــج البالغــه در دنیــاى امــروز درخشــش فــوق العــاده اى دارد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫راهگشــاى حــل بســیارى از معضــات اجتماعــى و فــردى اســت و درمــان‬ ‫بســیارى از دردهــاى جانــکاه بشــریت در ان نهفتــه اســت‪.‬‬ ‫اشــعۀ تابنــاک نهــج البالغــه از مرزهــاى جهــان اســامى عبــور کــرده و در‬ ‫دل غیــر مســلمین نیــز تافتــه اســت‪ ،‬بــه گون ـه اى کــه گاهــى انهــا ســخنانى‬ ‫در بــارۀ نهــج البالغــه مى گوینــد کــه دل دوســتان را تــکان مى دهــد و اشــک‬ ‫شــوق را از دیده هــا جــارى مى سازد!نویســنده ومتفکّــر مســیحى عــرب‬ ‫زبان«میخائیــل نعیمه»درباره«نهــج البالغــه» و «صاحــب ان» چنیــن‬ ‫مى گوید‪«:‬اگــر علــى تنهــا بــراى اســام بــود چــرا بایــد یــک تــن مســیحى‬ ‫در ســال ‪ ١٩٥٦‬میــادى بــه شــرح زندگــى او و تفحّــص و دقّــت در وقایــع‬ ‫ان بپــردازد (اشــاره بــه جــرج جــرداق نویســنده مســیحى لبنانــى و مولــف‬ ‫کتــاب االمــام علــى صــوت العدالــه االنســانیه) و ماننــد شــاعرى شــیفته‪،‬‬ ‫ان قضایــاى دلفریــب و حکایــات نغــز و دالوریهــاى شــگفت انگیــز را بــه‬ ‫ســروده هاى شــاعرانه تغنـّـى کنــد‪ ،‬پهلوانــى امــام نــه تنهــا در میــدان حــرب‬ ‫بــود‪ ،‬بلکــه در روشــن بینــى و پاکدلــى‪ ،‬بالغــت و ســحر بیــان‪ ،‬اخــاق فاضلــه‪،‬‬ ‫شــور ایمــان‪ ،‬بلنــدى همّــت‪ ،‬یــارى ســتمدیدگان وناامیــدان ومتابعــت حــق و‬ ‫راســتى و بالجملــه در همــۀ صفــات حســنه پهلــوان بــود‪».‬‬ ‫جذبه هــاى نهــج البالغــه چنــان اســت کــه ارواح تشــنه را بــا زالل حقیقتــش‬ ‫بــه گون ـه اى ســیراب و مســت مى کنــد کــه نشــئۀ شــراب طهــورش از تمــام‬ ‫الســام‬ ‫ذرات وجود انســان اشــکار مى شــود‪ ،‬گوئى کوثر اســت و على علیه ّ‬ ‫ســاقى کوثــر در کنــارش نشســته و بــه هــر کــس بــه انــدازه اســتعدادش‬ ‫بهــره اى مى دهــد! ولــى افســوس کــه نهــج البالغــه علــى رغــم کوششــهایى‬ ‫کــه در تفســیر و تبییــن معانــى ان ازســوى جمعــى ازدانشــمندان بــزرگ‬ ‫اســام شــده هنــوز نیازمنــد بــه شــرح هــاى بیشــتر و عمیق تــرى اســت‪.‬‬ ‫بــزرگان پیشــین در فضــاى دنیــاى خــود شــروحى جالــب ولــى معــدود بر نهج‬ ‫البالغــه نگاشــتند‪ ،‬امــا فضــاى دنیــاى امــروز شــروح تازه تــر وگســترده ترى را‬ ‫مى طلبــد‪.‬‬ ‫بــه یــاری خداونــد متعــال‪،‬از ایــن شــماره روزنامــه بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس گلســتان ‪ ،‬در هــر شــماره یکــی از بیانــات « امیــر کالم»حضـــرت‬ ‫امیرالمومنیــن علــی بــن ابیطالب(علیــه الســام ) را بــا شــرح مختصــری از‬ ‫یکــی از شــرحین بنــام ایــن کتــاب انســان ســاز نقــل مــی کنیــم انشــاءالله‬ ‫مــورد قبــول خاطــر مخاطبــان فرهیختــه و عاشــق امــام بــه حــق ولــی اللــه‬ ‫االعظــم علی(علیــه الســام ) قــرار بگیــرد ‪.‬‬ ‫ (حدیث سیده نساء العالمین)‬ ‫حجت عملی ایمان امیرالمومنین علی(ع)‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ل‬ ‫ســو َ‬ ‫ســیِّدَه ِ النِّســاء ِ فاطِمَ َه(ع)ک َالْمُناجــی بـ ِه ِ ر َ ُ‬ ‫ـن َ‬ ‫رُو ِ َ‬ ‫ی عَنـْ ُه انـ َّ ُه قال َـ ُه ع ِنـْد َ دَفـ ِ‬ ‫الله ِ(ص)ع ِن ْـد َ قَبْرِهِــاز ســخنان امام(ع)اســت کــه بــه هنــگام دفــن ســیده‬ ‫زنــان جهان‪،‬فاطمه(ع)خطــاب بــه رســول اللــه(ص)در کنــار قبــر پیامبــر(ص)‬ ‫بیــان کــرد‪:‬‬ ‫« و انــی لعلــی بیّنــه مــن ربّــی ومنهــاج مــن نبیّــی وانــی لعلــی الطریــق‬ ‫الواضــح»‪.‬‬ ‫فاطمــه دلیــل روشــنی برحقانیّــت خویــش از پــروردگارم اســت و مــن‬ ‫ـق پیامبــرم گام بــر مــی دارم ودر همیــن راه پیــش مــی روم»‬ ‫برهمیــن طریـ ِ‬ ‫بدیهــی اســت کســی کــه از جــادّه اصلــی بــرود در اثنــای راه بــه منزلگاههایــی‬ ‫مــی رســد‪،‬دارای اب کافــی و ان کــس کــه از بیراهــه مــی رود غالبــا ً گرفتــار‬ ‫بیابانهــای خشــک و بــی اب مــی شــود و از تشــنگی هــاک مــی گــردد‪.‬‬ ‫سند خطبه‪:‬‬ ‫بــه گفتــه ابــن ابــی الحدیــد در شــرح نهــج البالغــه تعبیــر ســیّد رضــی از‬ ‫فاطمــه زهــرا به«ســیده نســاء العالمیــن» برگرفتــه از خبــر متواتــری اســت‬ ‫کــه از پیامبــر اکــرم(ص) نقــل شــده‪ ،‬بــه عیــن ایــن تعبیــر یــا تعبیــر دیگــری‬ ‫کــه مفهومــش همــان اســت‪.‬‬ ‫نویســنده مصــادر نهــج البالغــه بعــد از نقــل مطلــب بــاال مــی گوید‪:‬ایــن‬ ‫حدیــث (حدیــث ســیده نســاء العالمیــن) نــزد علمــای امامیــه نیــز متواتــر‬ ‫اســت; بلکــه جــزء اعتقــادات انهــا محســوب مــی شــود‪ .‬ســپس روایــات‬ ‫متعــددی نیــز از کتــب اهــل ســنّت در ایــن زمینــه نقــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫امّــا بزرگانــی کــه قبــل از ســیّد رضــی‪ ،‬ایــن خطبــه (کالم) را نقــل کــرده انــد‬ ‫عبارتنــد از مرحــوم کلینــی در جلــد اوّل کتــاب کافــی (بــا جملــه هایــی افــزون‬ ‫بــر انچــه ســیّد رضــی اورده اســت) و شــیخ مفیــد در کتاب مجالــس و دیگران‬ ‫منبــع‪« :‬کتــاب پیــام امیرالمومنیــن (ع) اثــر فاخــر ایت اللــه مــکارم‬ ‫شــیرازی»‬ ‫واکاوی‬ ‫زبانشناختی واژه‬ ‫« چوخه»‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬چوخه واژه ای اســت که در زبان فارســی بیشــتر به صورت‬ ‫« کشــتی بــا چوخــه » بــه کار رفتــه اســت‪ .‬در گذشــته چوخــه‬ ‫یــا چوخــا بــه‏پارچــه پشــمی گفتــه مــی شــد کــه از ان بــرای‬ ‫دوخــت انــواع کــت شــلوار‪ ,‬جلیقــه و‪ ...‬اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن کلمــه عــاوه بــر اینکــه در‏قامــوس زبــان فارســی ثبــت‬ ‫شــده اســت در میــان اقــوام تــرک و کــرد و لــر و ترکمــن هــم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کاربــرد فــراوان داشــته اسـ ‪‎‬‬ ‫در فرهنــگ لبــاس ترکــی‪ ,‬چوخه به معنــای باالپوش نمدین‬ ‫چوپان هــا امــده کــه از پشــم گوســفند درســت مــی کردنــد و یــا‬ ‫پالتویی از پشــم یا‏کرک بود که ریش ســفیدها و کشــاورزان‬ ‫تــرک روی دوش مــی انداختنــد‪ .‬در گذشــته چوخــا در میــان‬ ‫تــرکان یکــی از بهتریــن لباســهای‏مردانــه بود؛ به طــوری که در‬ ‫دولت هــای ترکــی قدیــم مقامــی بــه اســم «چوخــادار» وجــود‬ ‫داشــت و بــه خادمــی کــه چوخــا مــی پوشــید و یــا‏در پشــت‬ ‫پــرده ای از چوخــا منتظــر خدمــت بــود اطــاق مــی شــد‪ .‬در‬ ‫دولــت قاجــاری نیــز پوششــی رســمی بــرای خانــدان ســلطنتی‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بــه نــام چوخــا‏وجــود داشـ ‪‎‬‬ ‫ایــن کلمــه در زبــان کــردی نیــز بــه چشــم مــی خــورد ‪ .‬لباســی‬ ‫کــه در کرمانشــاه و ایــام بــه ایــن نــام مشــهور اســت بــه‬ ‫صــورت متفاوتــی از‏گذشــته هــای دور در تــن مــردان بــوده و‬ ‫هنوز هم از این لباس اســتفاده می کنند‪ .‬چوخه در اســتان‬ ‫کردســتان بیشــتر در ترکیــب بــا کلمــه‏رانکــو اســتعمال مــی‬ ‫شــود ‪ « .‬رانکــو چوخــه» لباســی اســتیندار اســت کــه همــراه‬ ‫بــا شــلوار کــردی روی پیراهــن پوشــیده مــی شــود ‪ .‬ایــن‏لباس‬ ‫تقریبــا ًنوعــی پوشــش مردانــه مجلســی اســت کــه اکنــون‬ ‫بیشــتر در مراســم رســمی بــه تــن مــی کننـد‪‎. .‎‬‬ ‫لفــظ چوخــه از قدیــم در میــان اقــوام مختلــف کــرد و تــرک و‬ ‫تــات و ترکمــن خراســان نیــز کاربــرد داشــته اســت‪ .‬ایــن واژه‬ ‫هــم بــه پارچــه ای‏بافتــه شــده از پشــم گوســفند اطــاق مــی‬ ‫شــد و هــم بــه نوعــی لبــاس بــی اســتین و پالتویــی گــرم بــرای‬ ‫چوپانــان کــه از ان پارچــه دوختــه شــده بــود‏‏‪ .‬امــا اکنــون فقــط‬ ‫هنــگام مســابقات ورزش کشــتی بــا چوخــه ( کــه در عــرف‬ ‫منطقــه بــه ان ک ُشــنی مــی گوینــد) کشــتی گیــران ان را بــه‬ ‫تــن مــی‏کننــد‪ .‬در تعریــف ایــن واژه در برخــی کتــاب هــای‬ ‫منتشــر شــده در ایــن دیــار امــده اســت کــه واژه چوخــه شــنل‬ ‫کوتاهــی اســت کــه کشــتی گیــران‏ان را بــا شــال ســفیدرنگی‬ ‫محکــم می بندنــد؛ امــا بــدون ارائــه هیــچ گونــه دلیلــی ادعــا‬ ‫شــده اســت کــه ایــن واژ ه ریشــه در زبــان کــردی کرمانجــی‬ ‫‏دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ,‬مــی تــوان گفــت کــه تاریخچــه واژه چوخــه‬ ‫در خراســان از قدیــم بــا ورزش کشــتی همــراه بــوده اســت و‬ ‫کشــتی گیــران ایــن‏خطــه ســالیان ســال اســت به طــور ســنتی‬ ‫در مراســم عروســی و‬ ‫ایــام نــوروز کــه مســابقات‬ ‫کشــتی بــا چوخــه برگــزار‬ ‫مــی گــردد از ایــن لبــاس بــه‬ ‫‏عنــوان پوشــش خــاص ایــن‬ ‫ورزش اســتفاده مــی کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بنــا بــر اظهــار محمــد‬ ‫حســین خلــف تبریــزی در‬ ‫حاشــیه برهــان معــادل‬ ‫کلمــه چوخه در ترکی چوغا‬ ‫( به معنای جامه پشــمین)‬ ‫بــوده اســت و‏جــواد هیئــت‬ ‫در کتاب مقایســه اللغتین‬ ‫می نویســد چوخــه جامــه‬ ‫پشــمی خشــنی اســت کــه‬ ‫چوپانــان و برزگــران بــه تــن‬ ‫کننــد ‪.‬او ایــن واژه را‏جــزء‬ ‫لغــات ترکــی می دانــد کــه معــادل ان در فارســی بــه شــکل‬ ‫لغــت ســاده و مســتقل وجــود نــدارد‪ .‬در فرهنــگ البســه‬ ‫مســلمانان نیــز امــده‏اســت‪ « :‬کلمــه چــوخ کــه چوخــه از ان‬ ‫مشــتق شــده همــان کلمــه ترکــی چوقــه ‪ ,‬بــه معنــای پارچــه‬ ‫ابریشــمی اســت»‪ .‬زبانشناســان مــی گوینــد‏رابطــه کلمــه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫چوخــا بــا چــوق ترکــی دانســته نیســ ‪‎‬‬ ‫در فرهنــگ کــردی فارســی هــژار و ابراهیــم پــور در برابــر واژه‬ ‫چوخــه معادلهــای کــردی چــوخ و چوغــه چوخــی و چوخــک‬ ‫اورده شــده و‏‏ بــه پارچــه پشــمی اطــاق شــده کــه از ان لبــاس‬ ‫مخصــوص کــردی درســت مــی کننــد‪ .‬در فرهنــگ فارســی‬ ‫کــردی دانشــگاه کردســتان (‏‏‪ )1385‬تالیــف ماجــد مــردوخ‬ ‫روحانــی نیــز امــده اســت‪ :‬چوخــا در زبــان فارســی همــان‬ ‫چوخــه یــا چوغــه کــردی ( بــه معنــای نیــم تنــه نمــدی و‏لبــاده‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بــدون اســتین) اســت کــه از زبــان کــردی اخــذ شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫در فرهنــگ ادبیــات فارســی ‪ ,‬واژه چوخــا در یکــی از ابیــات‬ ‫خاقانــی شــروانی شــاعر قــرن ششــم بدیــن صــورت بــه چشــم‬ ‫مــی خــور ‪‎‬د ‪‎:‬‬ ‫مرا بینند اندر کنج غاری‬ ‫شده مولوزن و پوشیده‬ ‫چوخ ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫بــه نقــل از مقدمــه کتــاب نزهــت المجالــس‪ ,‬زبــان محــاوره‬ ‫مــردم شــروان در زمــان خاقانــی ماننــد ســاکنان ســایر نواحــی‬ ‫شــمال غــرب ایــران‪،‬‏گونــه ای از زبــان پهلــوی (یــا فهلــوی)‬ ‫بوده اســت و کلمــه مولــوزن بــه معنــای بــه صــدا دراورنــده‬ ‫ناقــوس اســت و حکایــت از ان دارد کــه‏چوخــا را نصــاری در‬ ‫کلیســا مــی پوشــیدند و بــه همیــن دلیــل برهــان قاطــع ذیــل‬ ‫فرهنــگ لغــات بازیافتــه چوغــا را کــه همــان چوخاســت بــه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫‏معنــای عبــا گرفتــه اس ـ ‪‎‬‬ ‫ایــن واژه در مقــاالت شــمس نیــز بدیــن صــورت امــده اســت‪:‬‬ ‫‪ ...‬گفتــم کــه صــد و پنجــاه چوغــا و پوســتین فتــد ( مقــاالت‪:‬‬ ‫ص ‪ . )232‬در ذیــل‏ایــن جملــه امــده اســت ‪ « :‬چوغــا تلفــظ‬ ‫دیگــری از چوخاســت ‪ ,‬جامــه ای شــوال ماننــد ‪ ,‬ضخیــم و‬ ‫درشــت بافــت کــه بــا بنــد یــا شــالی بســته مــی‏شــود کــه اغلــب‬ ‫چوپانــان می پوشــند‪.»‎‬‬ ‫در میــان کتــب مرجــع زبــان فارســی ‪ ,‬ناظم االطبــا از این واژه‬ ‫بــه عنــوان جامــه پشــمینه بخصــوص انچــه نصــاری و رهبانان‬ ‫در کلیســا‏پوشــند یــاد مــی کنــد‪ .‬محمــد علی تبریــزی خیابانی‬ ‫کــه خــود ترکــی زبــان اســت در فرهنــگ نوبهــار ( ‪ )1308‬ایــن‬ ‫واژه را فارســی مــی دانــد‪.‬‏او نیــز همچــون نفیســی در تعریــف‬ ‫ان بــه جامــه ای کــه نصــاری در کلیســا مــی پوشــند اشــاره‬ ‫نداشتن سرمایه درگردش‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫تعطیلی واحدهای تولیدی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬اســتانداردهای الزم را تصفیــه‬ ‫خانــه شــهرک صنعتــی گنبــدکاووس کامــا رعایــت کــرده و الزامــات زیســت محیطــی در ان‬ ‫کنتــرل می شــود مــی شــود‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت شــهرک‬ ‫هــای صنعتــی فقــط بــه افــرادی کــه قصــد ســرمایه گــذاری و تولیــد دارنــد زمیــن واگــذر مــی‬ ‫کنــد‪ .‬از ابتــدای ســال تــا بدیــن لحظــه کســانی کــه بــه انهــا زمیــن واگــذار شــده امــا هیچگونــه‬ ‫کار تولیــدی انجــام ندادنــد معرفــی بــه کمیتــه داوری شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪۱۲ :‬هکتــار زمیــن درشــهرک صنعتــی از ابتــدای ســال تــا کنــون کــه شــامل ‪۲۴‬‬ ‫پرونــده می باشــد بــه کمیتــه داوری ارســال شــده اســت کــه زمیــن هــای انهــا خلــع یــد شــده‬ ‫می کنــد‪ .‬محمــد رضــا شــعار در کتــاب فرهنــگ‏واژه هــای کهن‬ ‫اذربایجــان از چوخــا بــه عنــوان واژه ای کهــن و ایرانــی یــاد‬ ‫کــرده کــه بــه عنــوان واژه قرضــی وارد زبــان ترکــی‏اذربایجــان‬ ‫شــده اســت‪ .‬فرهنــگ نظــام نیــز از ایــن واژه بــه عنــوان پارچــه‬ ‫کرکی که از پشــم بافته می شــود تعریف کرده و ریشــه واژه‬ ‫‏چوخــه را فارســی عنــوان کــرده اســت امــا دکتــر معیــن ان را‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫اوســتایی دانســته اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬از دیــدگاه زبانشناســی مــی تــوان گفــت کــه واژه چوخــه‬ ‫از نظــر اواشناســی بــا ســاخت اوایــی هــر ســه زبــان ترکــی‬ ‫و کــردی و فارســی‏مطابقــت دارد‪ .‬یعنــی وجــود چنیــن واژه‬ ‫ای در هــر ســه زبــان مذکــور اســتبعادی نــدارد ؛ البتــه اگــر از‬ ‫جنبــه هایــی دیگــر ایراداتــی بــر ان‏مترتــب نباشــد‪ .‬امــا از نظــر‬ ‫ســاخت واژگانــی ایــن واژه نــه بــا ســاخت زبــان کــردی انطبــاق‬ ‫دارد و نــه زبــان ترکــی‪ .‬زیــرا واژه دیگــری هــم‏ریشــه بــا ان‬ ‫در هــر دو زبــان کــردی و ترکــی وجــود نــدارد‪ .‬حتــی در زبــان‬ ‫ترکــی واژه «چــوخ » در پیونــد بــا پســوند (ه ) از نظــر ســاخت‬ ‫‏معنایــی هیــچ ارتباطــی بــا معنــای چوخــه نــدارد ‪ .‬چــون ریشــه‬ ‫همــه کلمــات بســیط و اصیــل ترکــی از بــن مضــارع ســاخته‬ ‫مــی شــود و چــوخ‏در ترکــی بــن مضــارع نیســت‪ .‬ایــن نشــان‬ ‫مــی دهــد واژه چوخــه در زبانهــای ترکــی وکــردی بــا همــه‬ ‫تنــوع کارکــرد ان یــک واژه قرضــی‏اســت‪ .‬یعنــی هیــچ شــجره‬ ‫واژگانــی نــه از منظــر زبانشناســی همزمانــی و نــه از منظــر‬ ‫زبانشناســی درزمانــی دیــده نمــی شــود تــا اصــل و نســب‏ان را‬ ‫در ایــن زبانهــا تاییــد نمای ـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫اما این واژه کامال ًبا نظام زبان فارســی هم از نظر ســاخت‬ ‫واژگانــی و هــم از نظــر ســاخت معنایــی ســازگاری دارد ‪ .‬طبق‬ ‫فرهنگهــای‏رشــیدی و جعفــری و معیــن و نفیســی و مجمــع‬ ‫الفــرس و مداراالفاضــل کلمــه «چوخیــدن» در فارســی‬ ‫بــه معنــای لغزیــدن و افتــادن اســت ‪.‬‏‏ چــوخ بــه عنــوان‬ ‫بــن مضــارع از مصــدر چوخیــدن بــا پســوند اســم ســاز (ه)‬ ‫ترکیــب مــی شــود و واژه چوخــه را بــه دســت مــی دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫‏ســاخت واژگانــی نشــان مــی دهــد کــه واژه چوخــه در نظــام‬ ‫ســاختواژی زبــان فارســی جایگاهــی دارد ‪ .‬از لحــاظ ســاخت‬ ‫معنایــی یــا وجــه‏تســمیه نیــز ایــن لغــت در هنــگام وضــع‪ ,‬به‬ ‫لباســی اطــاق شــده اســت کــه بــه دلیــل نداشــتن دکمــه و‬ ‫ســر مــی‏خــورد و مــی افتــد‬ ‫اســتین و دوختــه نشــدن از تــن ُ‬ ‫کــه بعدهــا همچــون هــر کلمــه دیگــر در طــول تاریــخ بــه‬ ‫دالیــل متعــدد تحــت واژه گردانیهــای اوایــی و ســاختواژی و‬ ‫‏معنایــی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن گونــه فراینــد واژه ســازی در‬ ‫زمانــه خــود کامــا ًطبیعــی و منطقــی و موجــه اســت‪ .‬بدیــن‬ ‫ترتیــب از نظــر‏زبانشناســی نیــز نظــرات صاحــب فرهنــگ‬ ‫نظــام و دکتــر معیــن و دیگــران کــه ریشــه واژه چوخــه را‬ ‫فارســی مــی داننــد تاییــد مــی گــردد‪.‬‬ ‫و قــرار اســت ایــن زمین هــا بــه ســرمایه گــذاران جدیــد واگــذار شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه زمین هــای شــهرک صنعتــی غیرقابــل خریــد وفــروش اســت گفــت‪:‬‬ ‫ایــن زمین هــا صرفــا ً بــرای ســرمایه گــذاری اســت نــه بــرای خریــد و فــروش و در صــورت‬ ‫مشــاهده عوامــل ان بــه مراجعــه قضایــی معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت شــهرک صنعتــی گنبــد گفــت‪ :،‬تصفیــه خانــه شــهرک‬ ‫صنعتــی گنبــد کاووس دارای اســتانداردهای کامــل بــوده و مــوارد زیســت محیطــی مرتبــا‬ ‫رعایــت مــی کنــد‪ .‬درایــن شــهرک تعــداد واحدهــای صنعتــی زیــاد بــوده و امــکان دارد کــه‬ ‫گاهــی وقت هــا میــزان فاضــاب واحدهــای تولیــدی زیــاد نســبت بــه ظرفیــت تصفیــه خانــه‬ ‫بیشترباشــد کــه ایــن موضــوع بــا احــداث مــدول دوم برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان افــزود‪ :‬مطالعــه اجــرای مــدول دوم‬ ‫تصفیــه خانــه شــهرک صنعتــی گنبــدکاووس را طــی یــک ســال گذشــته اغــاز کردیــم و ایــن‬ ‫طــرح مطالعاتــی بــزودی بــه اتمــام خواهــد رســید کــه پــس از ان عملیــات اجرایــی طــرح‬ ‫شــروع شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬درشــهرک های صنعتــی اســتان نزدیــک بــه ‪۹‬هــزار نفــر نیــروی‬ ‫انســانی مشــغول بــه اشــتغال هســتند و‪ ۸۲۰‬واحــد صنعتــی دارای پروانــه بهــره بــرداری‬ ‫درشــهرک صنعتــی گلســتان وجــود دارد کــه بــه دالیــل مختلــف ‪ ۱۹۶‬واحــد تعطیــل هســتند‬ ‫و نداشــتن ســرمایه درگردش‪،‬بــازار فــروش وفرســودگی ماشــین االت از دالیــل اصلــی‬ ‫تعطیلــی واحدهــای صنعتــی اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 640

روزنامه بازار کسب و کار پارس 640

شماره : 640
تاریخ : 1401/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!