روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 457 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 457

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 457

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 457

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 18 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/8 -‬ژانویه ‪ /5 -2022/‬جمادی النانیه ‪ -1443/‬شماره‪457‬‬ ‫ثبت ‪ ۲۵‬اثر میراث‬ ‫فرهنگی گلستان‬ ‫در فهرست اثار ملی‬ ‫‪4‬‬ ‫باید و نبایدهای اموزش قتل امیرکبیر به دستور‬ ‫کودکان در حوزه سایبری‬ ‫ناصرالدین شاه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫«جنگ رسانه های اجتماعی در خاورمیانه»‬ ‫»‬ ‫بررسی دستگاه قضایی‬ ‫ی پارک ملی‬ ‫در اتش سوز ‬ ‫گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫دهن بینی و بدحجابی‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد بــا وجــود شــرایط اقلیمــی گلســتان و ‪ ۳۰۰‬روز افتابــی بویــژه‬ ‫در مناطــق شــرقی اســتان در کنــار اراضــی وســیع زراعــی و بهره منــدی از منابع ابی تا‬ ‫حــدی قابــل قبــول‪ ،‬شــرایط مناســبی را بــرای توســعه کشـت های گلخانـه ای فراهــم‬ ‫کــرده اســت و فرصــت خوبــی بــرای صــادرات بخشــی از محصــوالت گلخان ـه ای بــه‬ ‫لحــاظ هــم مــرز بــودن اســتان بــا کشــورهای اســیای میانــه و بهره منــدی از خط ریلی‬ ‫بیــن المللــی و اتصــال بــه راه اهــن شــمال بــه جنــوب اســت‪...‬‬ ‫بعضــی از مــردم به قول معروف‪،‬دهــن بین هســتند‪.‬‬ ‫یعنــی نــگاه می کننــد ببیننــد مــردم چــه نظــری‬ ‫می دهنــد و چگونــه قضــاوت‏می کننــد؟ و نادانســته‬ ‫خــود را تســلیم نظــرات دیگــران می کننــد ‪.‎..‬‬ ‫مهمترینمطالبهکشاورزان‬ ‫‪6‬‬ ‫تامین نهاده ها و تسهیالت کم بهره‬ ‫نقش میراث فرهنگی‬ ‫در «برنامه ملی‬ ‫پاسداری از هنر‬ ‫خوشنویسی»‬ ‫‪8‬‬ ‫تخصیص‪ ۲۵‬درصد برق صنایع پرمصرف‬ ‫به شرکت های دانش بنیان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ -‬نماینــدگان‬ ‫خانــه ملــت مصــوب کــردن کــه ‪ ۲۵‬درصــد مبالــغ‬ ‫دریافتــی از صنایــع پــر مصــرف بــرای توســعه‬ ‫شــبکه بــرق بــه حســاب معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری واریــز شــده تــا صــرف حمایــت از‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان شــود‪.‬‬ ‫ادامــه رســیدگی بــه طــرح جهــش تولیــد دانش بنیــان‬ ‫در نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی‪،‬در‬ ‫دســتور کار نماینــدگان قــرار گرفتــه و مــاده ‪۱۹ ،۱۸ ،۱۶‬‬ ‫و ‪ ۲۰‬ایــن طــرح بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۱۶‬در راســتای توســعه صنایــع‬ ‫دانــش بنیــان مرتبــط بــا انــرژی هــای تجدیدپذیــر و‬ ‫توســعه بــازار بــرای ایــن صنایــع‪ ،‬و تولیــد بــرق پــاک در‬ ‫محــل مصــرف‪ ،‬صنایــع بــا قــدرت مصــرف بیشــتر از یــک‬ ‫درصــد مــگاوات موظفنــد معــادل یــک درصــد از بــرق‬ ‫‪8‬‬ ‫(انــرژی الکتریکــی) مــورد نیــاز ســاالنه خــود را از طریــق‬ ‫احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذیــر تامیــن نماینــد و ایــن‬ ‫میــزان در پایــان ســال پنجــم حداقــل بــه پنــج درصــد‬ ‫برســد‪ .‬در غیــر اینصــورت وزارت نیــرو موظــف اســت‬ ‫درصــد ذکــر شــده از بــرق مصرفــی ایــن صنایــع را بــا‬ ‫تعرفــه بــرق تجدیدپذیــر محاســبه نمــوده و از صنایــع‬ ‫اخــذ نمایــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مــاده امــده اســت‪ :‬مبالــغ فــوق‬ ‫ضمــن تفکیــک از قبــوض بــرق‪ ،‬بــه میــزان ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫مســتقیما صــرف خریــد تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر‬ ‫مــی گــردد‪ ،‬بــه میــزان ‪ ۲۵‬درصــد پــس از واریــز بــه‬ ‫حســاب خزانــه داری کل کشــور بــه حســاب معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری واریــز مــی گــردد‬ ‫تــا صــرف حمایــت از ازمایشــگاه هــا‪ ،‬شــرکتهای دانــش‬ ‫بنیــان و شــتاب دهنــده هــا و ســایر مــوارد مرتبــط بــا‬ ‫توســعه بــرق گــردد و مابقــی از طریــق خزانــه داری کل‬ ‫کشــور و بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران صــرف‬ ‫پرداخــت تســهیالت کــم بهــره بــه بخــش خصوصــی‬ ‫جهــت احــداث نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر کوچــک‬ ‫مقیــاس گــردد‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۱۶‬طــرح خاطرنشــان شــد‪ :‬صنایعــی که ملزم‬ ‫بــه خریــد بــرق در بــورس انــرژی هســتند‪ ،‬می تواننــد‬ ‫درصــد فــوق را از بــرق تجدیدپذیــر عرضــه شــده در‬ ‫بــورس انــرژی خریــداری نماینــد‪ .‬اییــن نامــه اجرایــی‬ ‫ایــن مــاده حداکثــر ظــرف ســه مــاه پــس از ابــاغ ایــن‬ ‫قانــون‪ ،‬توســط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا همــکاری وزارت نیــرو‪ ،‬وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت تهیــه مــی شــود و بــه تصویــب هیــات‬ ‫وزیــران مــی رســد‪.‬‬ ‫همچنیــن نماینــدگان مــاده ‪ ۱۷‬ایــن طــرح را بــرای‬ ‫بــرای اعمــال پیشــنهاد نماینــدگان بــه کمیســیون‬ ‫امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری ارجــاع دادنــد‪.‬‬ ‫ بــا هــدف نظــارت پذیــری فعالیــت ســرمایه گذاری‬ ‫بانک هــا بــر اســاس مــاده ‪ ۱۸‬کــه توســط نمایندگان‬ ‫بــه تصویــب رســید‪ ،‬در صــورت مشــارکت بــا‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی در تامیــن مالــی‪،‬‬ ‫از شــمول مفــاد مــواد (‪ )۱۶‬و (‪ )۱۷‬قانــون رفــع‬ ‫موانــع تولیــد و ارتقــای نظــام مالــی کشــور مصــوب‬ ‫اول اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۳۹۴‬اســتثناء مــی شــود‬ ‫و بانک هــا مجــاز بــه ســرمایه گــذاری مشــترک‬ ‫بــا صنــدوق نــواوری و شــکوفایی در طــرح هــای‬ ‫مصــوب شــواری راهبــری فنــاوری هــا و تولیــدات‬ ‫دانــش بنیــان مــی باشــند‪ .‬بانک هــا و صنــدوق‬ ‫نــواوری مکلــف هســتند حداکثــر پــس از هفــت‬ ‫ســال از تاریــخ تاســیس‪ ،‬از شــرکت ســهامی‬ ‫موضــوع ایــن مــاده‪ ،‬خــارج شــوند‪.‬‬ ‫ هزینه هــای اجــرای ایــن قانــون طبــق مــاده ‪ ۱۹‬از‬ ‫محــل منابــع حاصــل از اجــرای مــاده (‪ )۳‬ایــن قانــون و‬ ‫دیگــر مــواد ان‪ ،‬تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۲۰‬نماینــدگان نیــز تصویــب کردنــد کــه‬ ‫مســوولیت پیگیــری اجــرای ایــن قانــون را معاونت علمی‬ ‫و فنــاوری رییس جمهــور بــر عهــده دارد و هــر ‪ ۶‬مــاه‬ ‫گــزارش ان را بــه کمیســیون های امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری‪ ،‬صنایــع و معــادن‪ ،‬اقتصــادی و کشــاورزی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای اســامی‬ ‫و وزارتخانــه ذی ربــط ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫را انالین وانید و دا ود ید‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‪3‬‬ ‫تمدید مهلت خوداظهاری در سامانه‬ ‫امالک و اسکان‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفــت‪ :‬سرپرســتان خانــوار بــه دلیــل‬ ‫زمان بــر بــودن فراینــد خوداظهــاری ‪ ،‬زمــان ثبــت اطالعــات ســکونتی در ســامانه امــاک و‬ ‫اســکان کــه تــا پایــان اذرمــاه بــود‪ ،‬مجــدد تمدیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــود محمــودزاده در پــی خــود اظهــاری سرپرســتان خانــوار بــا اعــام شناســایی و معرفــی‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۱۷۰‬هــزار خانــه خالــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی ‪ ،‬افــزود‪ :‬وظیفــه وزارت راه و‬ ‫شهرســازی راه اندازی ســامانه امالک و اســکان بود که توانســتیم با راه اندازی ان اطالعات‬ ‫ســکونتی بیــش از یــک میلیــون سرپرســت خانــوار را دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرفــردی هــم کــه تاکنــون در ســامانه ثبــت نــام کــرده و مســتندات ســکونت خود‬ ‫را درج کــرده اســت‪ ،‬مــورد پاالیــش قــرار گرفتــه و نتیجه هــا مشــخص اســت و بــه ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی انتقــال داده شــده اســت‪.‬‬ ‫محمودزاده در خصوص میزان اســتقبال نســبت به خوداظهاری در ســامانه و زمان مهلت‬ ‫خود اظهاری سرپرســتان خانوار اظهار داشــت‪ :‬ســامانه امالک و اســکان هیچ ایرادی ندارد‪.‬‬ ‫مهلــت قانونــی ثبــت نــام در ســامانه تــا پایــان اذرمــاه بود امــا به دلیل اینکه خوداظهــاری نیاز‬ ‫بــه زمــان کافــی دارد تقاضــای تمدیــد مهلــت خــود اظهــاری را بــه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫انتقــال دادیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬موضوعاتــی چــون امالکــی کــه اســناد ان امــاده‬ ‫نیســت یــا در حــال صــدور ســند اســت فراینــد ثبــت نــام در ســامانه را زمــان بــر می کنــد‬ ‫و نمی شــود در فرصــت کوتاهــی انتظــار خوداظهــاری همــه سرپرســتان خانــوار را داشــت‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه سرنوشــت نهایــی صدور‬ ‫قبض هــای مالیاتــی بــر عهــده ســازمان امــور مالیاتــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬موضــوع اخــذ مالیــات‬ ‫از خانه هــای لوکــس نیــز قانــون جدایــی اســت کــه در قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬بــرای اولیــن بــار‬ ‫اورده شــد و متولــی ان ســازمان امــور مالیاتــی و نــه وزارت راه و شهرســازی اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫قانــون امــده اســت تمــام دســتگاها‪ ،‬اطالعــات ســکونتی که در اختیــار دارند را بایــد در اختیار‬ ‫ســازمان امــور ماالتــی بگذارنــد‪ .‬وزارت راه نیــز اطالعــات خامــی کــه بــرای اجــرای ایــن قانــون‬ ‫کمــک کننــده باشــد را در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی قــرار خواهــد داد‪ .‬امــا بــه مفهــوم ایــن‬ ‫نیســت کــه خانــه لوکــس را تعــرف کنیــم و تحویــل ســازمان امــور مالیاتــی دهیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محمــودزاده‪ ،‬قیمت گــذاری خانه هــای لوکــس یــک بحــث تاریخــی اســت کــه‬ ‫توســط ســازمان امــور مالیاتــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانونــی کــه هفتــه گذشــته توســط هیــات دولــت مصــوب شــد زمــان اتمــام‬ ‫خوداظهــاری در ســامانه امــاک و اســکان پایــان اذر بــود و وزارت راه و شهرســازی مکلــف‬ ‫شــد اطالعــات خانه هــای خالــی را بــر اســاس خوداظهــاری وطبــق مــاده ‪ ۵۴‬مکــرر قانــون‬ ‫مالیات هــای مســتقیم بعــد از ‪ ۱۲۰‬روز اطمینــان از خالــی بــودن خانــه بــه ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی ارســال کنــد‪.‬‬ ‫تاکنــون نیــز شناســایی خانه هــای خالــی بــر اســاس پایــگاه اطالعــات داده هــای کشــور و‬ ‫همچنیــن خوداظهــاری انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۱۶۹‬مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم وزارت راه و شهرســازی مکلــف‬ ‫شــده ســامانه امــاک و اســکان را راه انــدازی کنــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــا تغییــر و تحوالتــی کــه در‬ ‫وزارت راه رخ داد ســامانه امــاک و اســکان در ابــان ســال ‪ ۹۸‬رونمایــی شــد‪ .‬بعــد از رونمایــی‬ ‫از ســامانه‪ ،‬امــکان خوداظهــاری بــرای سرپرســتان خانــوار فراهــم و بعــد از شناســایی واحدها‬ ‫بــرای مالــکان پیامــک ارســال شــد‬ ‫جذب نیروی ارماتوربند‬ ‫در حد حرفه ای در گرگان‬ ‫شماره تماس‪09015125025 :‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬دی‬ ‫ شنبه ‪ 18‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز چهارشــنبه ‪ 15‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 55,950,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,928,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 128,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,820,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,510,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪457‬‬ ‫پهنه های بلوکه شده‬ ‫معدنی ازاد شود‬ ‫انتشار اطالعات‬ ‫درست یا نادرست کدام یک؟‬ ‫از انجایــی کــه پویش هــای رســانه های اجتماعــی از منابــع مبهــم‬ ‫یــا نادرســت اســتفاده می کننــد‪ ،‬می تواننــد اطالعــات نادرســت‬ ‫زیــادی را بــدون اینکــه ایــن پیام هــا بــه صــورت عمومــی منتشــر‬ ‫شــود‪ ،‬بــه صــورت خصوصــی بــه افــراد منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان شمالی‬ ‫گفــت‪ :‬یــک ســال پیــش مطالعــه پهنه هــای اکتشــافی‬ ‫معدنــی اســتان تکمیــل شــده امــا همچنــان بلوکــه مانــده‬ ‫و معــدن کاران خواســتار ازادســازی ان هســتند‪.‬‬ ‫مهــدی ســجادی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن موضــوع موجــب‬ ‫کنــدی اکتشــاف توســط بخــش خصوصــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پتانســیل بهتــری بــه لحــاظ معــادن‬ ‫در قســمت جنوبــی اســتان وجــود دارد از ایــن رو‬ ‫خواســتار تعییــن تکلیــف درایــن زمینــه هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۳۰‬معــدن مرمریــت در اســتان‬ ‫وجــود دارد کــه عمدتــا تعطیــل یــا نیمــه فعــال اســت‪،‬‬ ‫نیــاز اســت مطالعــات اکتشــافی و بررســی علــل‬ ‫تعطیلــی بــه صــورت دقیــق در ایــن معــادن انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬عــاوه بــر ان نیــاز اســت تــا احــداث واحدهــای‬ ‫ســنگ بــری بــزرگ در اســتان و حمایــت از واحدهــای‬ ‫ســنگ بــری موجــود مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن خراســان‬ ‫شمالی معارضان محلی و دولتی را از دیگر مشکالت‬ ‫فعالیــت در بخــش معــدن عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بخش‬ ‫معــدن بــدون هیچگونــه دفــاع از وظایــف حاکمیتــی‬ ‫خــود در مقابــل معارضیــن محلــی و ارگانهــای منابــع‬ ‫طبیعــی و محیــط زیســت متضــرر بــوده و هســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای مثــال مطابــق مــاده ‪ ۲۴‬قانــون‬ ‫معــادن اســتعالم بــرای یــک بــار و بــرای کل محــدوده‬ ‫معدنــی انجــام مــی شــود و ارگانهــای زیربــط بایــد در‬ ‫‪ ۲‬مــاه نســبت بــه پاســخگویی و اظهــار نظــر بــرای کل‬ ‫محــدوده انجــام شــود در غیــر اینصــورت بــه منزلــه‬ ‫موافقــت تلقــی مــی شــود‪ ،‬امــا متاســفانه کارشناســان‬ ‫منابــع طبیعــی بــا اظهــار نظرهــای ســلیقه ای و یکــی‬ ‫انگاشــتن عملیــات معدنــکاری بــا تخریــب باعث بلوکه‬ ‫شــدن اکثــر محــدوده هــای معدنــی و از بیــن رفتــن‬ ‫امنیــت ســرمایه گــذاری ایــن بخــش شــده انــد‪.‬‬ ‫ســجادی‪ ،‬ضعــف زیرســاخت هــای معــادن اســتان‬ ‫دسترســی‪ ،‬بــرق و اب و نیــز نبــود و یــا‬ ‫از جملــه راه‬ ‫ٰ‬ ‫کمبــود واحدهــای فــراوری در اســتان و نبــود امنیــت‬ ‫ســرمایه گــذاری در معــادن اســتان بــه دلیــل معارضین‬ ‫محلی‪ .‬بوروکراسی پیچیده اداری را از دیگر مشکالت‬ ‫فعالیــت معــدن کاران در اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن خراســان‬ ‫شــمالی افزود‪ :‬معدن کاران برای خرید ماشــین االت‬ ‫معدنــی بــا مشــکل کمبــود نقدینگــی روبــه رو هســتند‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش نجومــی قیمــت هــا نیــاز اســت‬ ‫ایــن فعــاالن اقتصــادی مــورد حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬در خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۲۸‬ماده معدنی از ‪ ۶۸‬ماده معدنی موجود در کشــور‬ ‫وجــود دارد و میــزان ذخیــره قطعــی معــادن اســتان یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۸‬میلیــون تــن و میــزان اســتخراج اســمی‬ ‫معــادن ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫مسووالن پاسخگوی‬ ‫مردم باشند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همــواره و در هــر‬ ‫زمانی مســووالن دســتگاه های اجرایی باید پاســخگوی‬ ‫مــردم باشــند و روزی از ایــام هفتــه را بــه ارتباط مردمی‬ ‫و حــل مشــکالت اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نژاد‬ ‫در جلســه شــورای اداری اظهــار داشــت‪ :‬در بیانــات‬ ‫رهبــری صیانــت از منابــع ابــی‪ ،‬مبــادالت مــرزی‪ ،‬مقابلــه‬ ‫بــا اســیب و توســعه بخــش کشــاورزی بــه همــراه وحــدت‬ ‫و همدلــی از دســتاوردهای ایــن ســفر بــرای مــردم اســتان‬ ‫بــود کــه بایــد ســرلوحه کار مســووالن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬بایــد در مســیر‬ ‫دولــت ســیزدهم حرکــت کــرد و بــرای نهادینــه شــدن‬ ‫پاســخگویی مدیــران در دســتگاه هــا یــک روز را حضــور‬ ‫و مالقــات مردمــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬بحــث صرفــه جویــی و‬ ‫درســت اســتفاده کــردن از انــرژی بایــد در دســتور کار‬ ‫تمامــی احــاد جامعــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حسین نژاد خاظرنشان کرد‪ ۲ :‬هزار میلیارد اعتبارات‬ ‫اســتان در الیحه بودجه ســال اینده اســت و بر اســاس‬ ‫قانــون جدیــد امــوال مــازاد بایــد در اســتان مصرف شــود‬ ‫کــه شناســایی ایــن امــوال بایــد توســط دســتگاه هــا در‬ ‫دســتور کار قــرار گیــرد تــا بتــوان بــه ایــن میــزان بودجــه‬ ‫افــزود و طــرح هــای عمرانــی را اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫سیده مریم سیدان‬ ‫«جنگ‬ ‫رسانه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫در خاورمیانه»‬ ‫اندیشکده امریکایی «موسسه خاورمیانه» در‬ ‫گزارشــی بــا عنــوان «جنــگ رســانه های اجتماعــی‬ ‫در خاورمیانــه» بــه چرایــی‪ ،‬ابزارهــا و اهــداف‬ ‫بازیگــران ایــن پهنــه جغرافیایــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی پرداختــه ؛ منطقــه ای کــه بــه دلیــل‬ ‫تنش هــای فزاینــده‪ ،‬بهره گیــری از ایــن شــبکه ها‬ ‫را بــرای مدیریــت افــکار عمومــی دوچنــدان‬ ‫کرده اســت‪.‬‬ ‫خاورمیانــه همــواره منطق ـه ای سرشــار از رقابــت‬ ‫بــوده و کشــورهای درون ان مدت هــای طوالنــی‬ ‫اســت کــه از پیوندهــای زبانــی‪ ،‬مذهبــی و فرهنگی‬ ‫بــرای تاثیرگــذاری بــر محیــط سیاســی اســتفاده‬ ‫کرده انــد‪ .‬بهره بــرداری از اخریــن فناوری هــای‬ ‫ارتباطــی بــرای موفقیــت و بقــای بســیاری از رهبران‬ ‫موضوعــی حیاتــی بوده اســت‪ .‬کشــورهایی کــه‬ ‫فضــای اطالعــات را کنتــرل نکننــد در معــرض خطــر‬ ‫نابــودی توســط همیــن اطالعــات قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫البتــه خاورمیانــه تنهــا منطقه ای نیســت کــه این‬ ‫اقدامــات را انجــام می دهد‪.‬کشــورهای غربــی‬ ‫نیــز ســعی می کننــد از طریــق رادیــو‪ ،‬تلویزیــون‬ ‫و رســانه های اجتماعــی بــر مخاطبــان خارجــی‬ ‫تاثیــر بگذارنــد کــه ایــن امــر معمــوال از طریــق‬ ‫حســاب های رســمی دولتــی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر رقابت هــای شــدید منطقــه ای‪ ،‬نبــود‬ ‫رســانه های ازاد در بســیاری از کشــورها و‬ ‫بی اعتمــادی مــردم بــه دولــت و نهادهــا‪ ،‬مــردم‬ ‫را بــه ســمت شــبکه های اجتماعــی ســوق داده و‬ ‫منطقــه خاورمیانــه را مســتعد توطئــه در فضــای‬ ‫مجــازی می کنــد‪.‬‬ ‫اندیشــکده امریکایی «موسســه خاورمیانه» در‬ ‫گزارشــی بــا عنــوان «جنــگ رســانه های اجتماعــی‬ ‫در خاورمیانــه» بــه سوءاســتفاده بازیگــران‬ ‫ایــن پهنــه جغرافیایــی از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫پرداخــت و در ایــن نوشــتار‪ ،‬ابزارهــای مــورد‬ ‫اســتفاده‪ ،‬چگونگــی بهره گیــری از انهــا‪ ،‬چرایــی و‬ ‫اهــداف بازیگــران و نیــز راهکارهــای مقابلــه بــا ان‬ ‫را مــورد بررســی و واکاوی قــرار داد‪.‬‬ ‫تجــارب تلــخ دولت هــا‪ ،‬محــرک اســتفاده از‬ ‫فضــای ســایبری وجــود تجــارب تاریخــی گوناگــون‬ ‫در زمینــه توطئه هایــی کــه از طریــق رســانه ها رخ‬ ‫داد‪ ،‬تمایــل بــه اســتفاده از فضــای ســایبری را‬ ‫بیــش از پیــش شــدت داد‪.‬‬ ‫خدادهایــی همچــون بهانــه دروغیــن بحــران ســوئز‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۶‬و تالش هــای پرشــمار دولت هــای‬ ‫منطقــه بــرای تضعیــف و ســرنگونی یکدیگــر‪،‬‬ ‫نمونه هایــی از ایــن تجــارب محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــه نوشــته اندیشــکده امریکایــی «موسســه‬ ‫خاورمیانــه»‪ ،‬مصــر‪ ،‬قطــر‪ ،‬عربستان ســعودی و‬ ‫امــارات متحــده عربی فعالیت زیادی در کمپین های‬ ‫اطالعاتــی دارنــد‪ .‬انهــا از طیفــی از ابزارهــای مخفیانه‬ ‫و اشــکار‪ ،‬انتشــار اطالعــات نادرســت بــرای تقویــت‬ ‫رژیم هــای خــود‪ ،‬ســاکت کردن منتقــدان و تضعیــف‬ ‫رقبــا اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫رســانه های اجتماعــی فضــای جذابــی بــرای‬ ‫تبلیغــات دولتــی دارنــد‪ .‬انجــام عملیــات در‬ ‫رســانه های اجتماعــی ارزان و کم هزینــه اســت؛‬ ‫امــکان انــکار را فراهــم می کنــد؛ رژیم هــا را‬ ‫قــادر می ســازد بــه مخاطبــان زیــادی دسترســی‬ ‫داشته باشــند و افــزون بــر همــه ایــن مــوارد‪،‬‬ ‫بهره بــرداری از ایــن پلتفرم هــا اســان اســت‪.‬‬ ‫پویش هــای رســانه های اجتماعــی موضوع هــای‬ ‫مهمــی هســتند امــا قضــاوت دربــاره موفقیــت‬ ‫انهــا کار دشــواری اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بــرای‬ ‫پیش بینــی تاثیــرات احتمالــی ایــن اقدامــات و‬ ‫طراحــی بهتریــن راه حل هــا بــرای بهبــود کیفیــت‬ ‫اطالعــات و محدودســازی ایــن توطئه هــا در‬ ‫منطقــه‪ ،‬شــناخت روش هــا و انگیــز ه کشــورها از‬ ‫ایــن اقدامــات امــری حیاتــی بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫ابزارهــای اســتفاده از رســانه های اجتماعــی‬ ‫کدامنــد؟‬ ‫ارائــه اخبــار نادرســت و دروغ پراکنــی یکــی از ایــن‬ ‫ابزارهاســت کــه اســتفاده از ان توســط کشــورها‬ ‫ســابقه طوالنــی دارد‪ .‬در گذشــته رهبــران سراســر‬ ‫جهــان بــرای تثبیــت مشــروعیت و حتــی نشــان‬ ‫دادن اینکــه مقامــی الهــی و مقــدس هســتند‪،‬‬ ‫ســکه هایی ضــرب کردنــد کــه تصاویــری از انــان را‬ ‫نشــان مــی داد‪.‬‬ ‫بــا تغییــر تکنولــوژی‪ ،‬ایــن دســت از عملیات هــای‬ ‫اطالعاتــی نیــز دســتخوش تغییــرات شــد و اختــراع‬ ‫چاپخانــه‪ ،‬رادیــو و تلویزیــون همگــی بــه ایجــاد‬ ‫انــواع جدیــدی از روش هــای تبلیغــات منجــر شــد‪.‬‬ ‫ت هــا‪ ،‬از شــرکت های خارجــی‬ ‫بســیاری از دول ‪‎‬‬ ‫بــرای بخشــی از تالش هــای خــود اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬برخــی از «ربات هــا» اســتفاده می کننــد؛‬ ‫برنامه هــای مســتقلی کــه از حســاب های شــخصی‬ ‫تقلیــد می کننــد‪.‬‬ ‫روش هــای مختلــف مزایــای متفاوتــی دارنــد‪.‬‬ ‫ربات هــا ارزان هســتند و در اختیــار داشــتن‬ ‫تعــداد زیــادی از انهــا می توانــد حجــم عظیمــی از‬ ‫توئیت هــا‪ ،‬الیک هــا و اقداماتــی از ایــن دســت را‬ ‫بــرای دولت هــا انجــام دهــد‪ .‬بــا این حال‪ ،‬شناســایی‬ ‫ن اســت‪ .‬از ایــن رو دولت هــا‬ ‫و حــذف ان هــا اســا ‬ ‫در حــال حاضــر بیشــتر از حســاب های انســانی یــا‬ ‫ترکیبــی از ایــن دو اســتفاده می کننــد؛ موضوعــی کــه‬ ‫موجــب می شــود شناســایی ان بــرای شــرکت های‬ ‫رســانه های اجتماعــی ســخت تر شــود‪.‬‬ ‫دســتکاری در محتــوای اصلــی مطالــب و تغییــر‬ ‫مطلــب بــه نفــع خــود‪ ،‬اســتفاده از هویــت جعلی‬ ‫در اینترنــت و معرفــی خــود بــه عنــوان کاربــری‬ ‫واقعــی‪ ،‬جعــل هویــت سیاســتمداران و ‪ ...‬در‬ ‫رســانه های اجتماعــی نمونه هــای دیگــری از‬ ‫ایــن ابزارهــا محســوب می شــوند‪.‬همان طور کــه‬ ‫گفتــه شــد‪ ،‬پویش ها(کمپیــن ) و دولت هــای‬ ‫حامــی انــان از ابزارهــای متنوعــی بــرای افزایــش‬ ‫نفــوذ خــود در رســانه های اجتماعــی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬برخــی از ایــن تالش هــا بــرای ایجــاد‬ ‫محتواســت امــا برخــی دیگــر بــرای تقویــت و‬ ‫گســترش محتــوای مطلــوب و مناســب خــواه‬ ‫جعلــی یــا واقعــی اســت‪.‬‬ ‫در مواقعــی‪ ،‬دولت هــا منابــع رســانه های ســنتی‬ ‫را بــا رســانه های اجتماعــی ترکیــب و همــراه‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬مصــر از ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۲۰‬عملیاتــی را انجــام داد کــه در ان بــرای‬ ‫گســترش احساســات ضدقطــری در کشــورهای‬ ‫شــاخ افریقــا و حــوزه خلیج فــارس‪ ،‬رســانه های‬ ‫ســنتی همچــون روزنامــه مصــری «الفجــر» را بــا‬ ‫رســانه های اجتماعــی همــراه کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬دســتکاری در محتــوای اصلــی‬ ‫مطالــب و تغییــر مطلــب بــه نفــع خــود‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از هویــت جعلــی در اینترنــت و معرفــی خــود بــه‬ ‫عنــوان خبرنــگار یــا کاربــری واقعــی‪ ،‬جعــل هویت‬ ‫سیاســتمداران و روزنامه نــگاران در رســانه های‬ ‫اجتماعــی نمونه هــای دیگــری از ایــن ابزارهــا‬ ‫محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای دولت هــای‬ ‫خاورمیانــه چــه مزایایــی دارد؟‬ ‫پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی مزیت هــای‬ ‫زیــادی را بــرای دولت هــا بــه ارمغــان مــی اورد‪.‬‬ ‫مهمتریــن مزیــت ایــن اســت کــه اســتفاده از ایــن‬ ‫پلتفرم هــا بــه نســبت ارزان بــوده و موانــع کمــی‬ ‫بــرای ورود دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مزیت هــای اســتفاده از‬ ‫پویش هــای رســانه های اجتماعــی ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن رســانه ها درجـه ای از قابلیــت انکارپذیــری را‬ ‫در اختیــار اســتفاده کنندگان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫برخــی از کشــورها بــه طــور مســتقیم عملیــات‬ ‫خــود را انجــام می دهنــد امــا برخــی دیگــر بــرای‬ ‫افزایــش امــکان انکارپذیــری‪ ،‬ایــن اقدامــات را‬ ‫به طــور مخفیانــه انجــام داده و در ایــن راســتا بــه‬ ‫شــرکت های خصوصــی کمــک مالــی می کننــد؛‬ ‫شــهروندان خــود را بــه انجــام چنیــن عملیات هایــی‬ ‫تشــویق کــرده یــا فقــط فعالیت هایــی ماننــد هک و‬ ‫ازار و اذیــت را در دســتور کار خــود قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه پویش هــای رســانه های اجتماعــی‬ ‫از منابــع مبهــم یــا نادرســت اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫می تواننــد اطالعــات نادرســت زیــادی را بدون اینکه‬ ‫ایــن پیام هــا بــه صــورت عمومــی منتشــر شــود‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت خصوصــی بــه افــراد منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬رســانه های اجتماعــی بــه عنــوان‬ ‫منبــع‪ ،‬اغلــب از رســانه های ســنتی قابــل‬ ‫اعتمادترنــد؛ حتــی اگــر اطالعــات ارائــه شــده‬ ‫توســط هــر دو منبــع یکســان باشــد؛ زیــرا در‬ ‫رســانه های اجتماعــی‪ ،‬خانــواده و دوســتان کــه‬ ‫بــه طــور عمــوم بیشــتر از ســازمان های رســانه ای‬ ‫و دولت هــا مــورد اعتمــاد هســتند‪ ،‬اخبــار و‬ ‫اطالعــات دیگــر را از راه هــای فیس بــوک و دیگــر‬ ‫پلتفرم هــا بــه یکدیگــر منتقــل می کننــد‪.‬‬ ‫افــزون بــر اینکــه پویش هــای رســانه های اجتماعی‬ ‫ارزان و موثرنــد؛ رقابت هــای شــدید و سیاسـت های‬ ‫ســتیزه جویانه در خاورمیانــه ســبب شــده کــه‬ ‫کشــورهای منطقــه در عملیات هــای اطالعاتی خود‬ ‫تهاجمی تــر عمــل کننــد‪ .‬بــه عبارتــی می تــوان گفــت‬ ‫کــه رژیم هــای خاورمیانــه بــه دلیــل تــرس فضــای‬ ‫مجــازی و ضــرورت محــدود کــردن ان و همچنیــن‬ ‫فرصت هایــی کــه در ایــن عرصــه وجــود دارد بــه‬ ‫بهره بــرداری از انهــا مشــتاق شــده اند‪ .‬کشــورهای‬ ‫عربــی به ویــژه عربستان ســعودی‪ ،‬به دنبــال کنتــرل‬ ‫روزنامه هــا‪ ،‬تلویزیون هــای ماهــواره ای و ســایر‬ ‫رســانه ها بودنــد‪.‬‬ ‫نمایانــدن حقیقــت بــه کاربــران و مــردم‪،‬‬ ‫افزایــش اگاهی بخشــی دربــاره اطالعــات واقعــی‬ ‫و درســت‪ ،‬حمایــت و دفــاع از افــرادی کــه حســاب‬ ‫کاربــری انــان مــورد سوء اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫و اســتخدام متخصصــان و افزایــش توانایی هــا‬ ‫در ایــن عرصــه‪ ،‬از اقداماتــی اســت کــه می تــوان‬ ‫بــرای کاهــش دروغ پراکنــی از انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫راهکارهای مهار سوءاســتفاده از فضای مجازی‬ ‫دولت هــا‪ ،‬شــرکت های رســانه های اجتماعــی و‬ ‫ســازمان های جامعــه مدنــی می تواننــد در مســیر‬ ‫مبــارزه بــا ایــن پویش هــا نقــش مهمــی ایفــا‬ ‫کننــد‪ .‬بخــش بزرگــی از تخصــص فنــی و دانــش‬ ‫مربــوط بــه ایــن عملیــات در حــال انجــام‪ ،‬در‬ ‫بخــش خصوصــی نهفتــه اســت؛ بنابرایــن دولــت‬ ‫بایــد بتوانــد متخصصــان بخــش خصوصــی را بــه‬ ‫همــکاری در ایــن زمینــه بــا خــود همــراه کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اندیشــکده امریکایــی بــه دولتمــردان‬ ‫ایاالت متحــده و دیگــر کشــورهای بــه اصطــاح‬ ‫دموکراتیــک پیشــنهاد داد‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه ظرفیــت‬ ‫فنــی خــود را بهبــود می بخشــند‪ ،‬توانایــی خــود را‬ ‫بــرای شناســایی ایــن پویش هــا نیــز ارتقــا دهنــد‪.‬‬ ‫رونــد بــه اشــتراک گذاری اطالعات میــان دولت هایی‬ ‫کــه اطالعــات مربــوط بــه پویش هــای مختلــف را بــه‬ ‫شــرکت های رســانه های اجتماعــی ارائــه می دهنــد و‬ ‫همچنیــن شــیوه اشــتراک گذاری ایــن اطالعــات نیــز‬ ‫بایــد بهبــود یابنــد؛ زیــرا دولت هــای رقیــب بــه طــور‬ ‫معمــول از چندیــن پلت فــرم بــرای فعالیت هــای‬ ‫خود اســتفاده می کنند که همگی باید رصد شــوند‪.‬‬ ‫شــرکت های رســانه های اجتماعــی نیــز بایــد توانایــی‬ ‫خــود را بــرای محافظــت از حســاب های کاربــری‬ ‫مخالفــان‪ ،‬به ویــژه انهایــی کــه در محیــط انگلیســی‬ ‫زبــان فعالیــت نمی کننــد و همچنیــن کاربــران‬ ‫عــادی کــه ممکــن اســت فریــب اطالعــات نادرســت‬ ‫را بخورنــد‪ ،‬بهبــود بخشــند‪ .‬در نهایــت‪ ،‬ایــاالت‬ ‫متحــده نیــز بایــد توانمنــدی خــود را بــرای راه انــدازی‬ ‫پویش هــای اطالعاتــی در رســانه های اجتماعــی‬ ‫بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫محدودســازی پویش هــای رســانه های اجتماعــی‬ ‫از دیگــر راهکارهــای پیشــنهادی ایــن موسســه‬ ‫بــود کــه بایــد دولت هــا در چارچــوب دســتور ِ کار‬ ‫سیاســت خارجــی خــود قــرار دهنــد‪ .‬شــرکت های‬ ‫رســانه های اجتماعــی بایــد در صــدر ایــن تالش هــا‬ ‫بــرای حــذف انتشــار اطالعــات نادرســت و مهــار‬ ‫سوء اســتفاد ه دولت هــا از ایــن رســانه ها باشــند‪.‬‬ ‫تعلیــق حســاب یــک رویکــرد رایــج در ایــن‬ ‫راستاســت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬توئیتــر بــه طــور مــداوم‬ ‫حســاب های حــاوی مطالــب توهین امیــز را حــذف‬ ‫و اغلــب تــاش می کنــد ربات هــا و شــبکه های‬ ‫انســانی کــه ایــن فضــا را مــورد ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار می دهنــد حــذف کنــد‪ .‬عــاوه بــر تعلیق هــای‬ ‫گســترده‪ ،‬شرکت ها گاهی حســاب های مقام های‬ ‫رژیم هــا را نیــز بــه حالــت تعلیــق در مــی اورد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬شــرکت های رســانه های اجتماعــی باید‬ ‫اطالعــات خــود را بــه صــورت مــداوم بــا یکدیگــر بــه‬ ‫اشــتراک بگذارند زیرا رژیمی که در حال دســتکاری‬ ‫یــک پلتفــرم اســت‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد ایــن کار را در‬ ‫دیگــر نرم افزارهــا نیــز انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫نمایانــدن حقیقــت بــه کاربــران و مــردم‪،‬‬ ‫افزایــش اگاهی بخشــی دربــاره اطالعــات واقعــی‬ ‫و درســت‪ ،‬حمایــت و دفــاع از افــرادی کــه حســاب‬ ‫کاربــری انــان مــورد سوء اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫و اســتخدام متخصصــان و افزایــش توانایی هــا‬ ‫در ایــن عرصــه نمونـه ای دیگــر از اقداماتــی اســت‬ ‫کــه می تــوان بــرای کاهــش دروغ پراکنــی و مهــار‬ ‫جنــگ رســانه ای از انهــا اســتفاده کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪1400/10/13- 1400 - 4222‬هیــات ‪ 1400 -224‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‏وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫خانــم ‏زهراعبدالــه یــار فرزنــد رجــب بشــماره شناســنامه‪ 5495‬صــادره ازمشــهد درششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت‏‏‪193.20‬متــر مربــع از پــاک ‪48‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصاربخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی اقــای‏دولخــان الهــی حصــاری فرزنــد شــا محمــد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10//18 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/03 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫‏اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان های فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای اصالحــی شــماره ‪140060312005004109‬مورخ‪1400/10/05‬هییــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایادی ازمالــک اقــای حســین غالمــی نــوده تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪1399114412005000387‬تقاضای خانم ربابــه غالمــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه‪1‬و کدملی ‪2269569441‬صــادره ازعلی ابادفرزندحســین درششــدانگ عرصــه اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 434/74‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده ازپــاک از‪-28‬اصلــی واقــع درعلــی ابادکتــول‪،‬خ بلوارامــام رضــا‬ ‫نبــش کوچــه فــردوس‪ 23‬بخــش ‪6‬حــوزه ثبــت علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی وکثیراالنتشــار اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪228‬‬ ‫‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/18‬تاریخ انتشارنوبت دوم ‪ 1400/11/04‬محمودخاندوزی ‪ -‬رییس اداره ثبت اسنادوامالک علی ابادکتول‬ صفحه 2 ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای فــاروج گفــت‪ :‬بــرای اســفالت راه هــای روســتایی امســال‬ ‫‪ ۱۷۱‬میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب شــده اســت کــه ایــن میــزان اعتبــار بــا توجــه بــه گســتره زیــاد راه هــای‬ ‫روســتایی کــم اســت‪.‬‬ ‫ســید هــادی حســینی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۵۳۲ :‬کیلومتــر مجمــوع کل راه هــای فــاروج‪ ،‬اســت‬ ‫کــه تنهــا ‪ ۲۹‬کیلومتــر ان بزرگــراه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۲۹۸ :‬کیلومتــر از راه هــای روســتایی ایــن شهرســتان خراســان شــمالی شــنی و خاکــی اســت کــه‬ ‫اکنــون محورهــای ‪ ۳۳‬کیلومتــر بــه طــول ‪ ۱۱۲‬کیلومتــر نیــاز بــه اســفالت ریــزی دارد‪.‬‬ ‫همچنان ‪۲۹۸‬‬ ‫کیلومتر از راه های‬ ‫روستایی خاکی است‬ ‫شنبه ‪ 18‬دی ‪1400‬‬ ‫پس از روشن شدن چراغ‬ ‫اخطار بنزین چند کیلومتر‬ ‫می توانید رانندگی کنید؟‬ ‫تامین نهاده ها مطالبه‬ ‫دامداران‬ ‫تاکید بر ضرورت ســرمایه گذاری بیشــتر در بخش کشــاورزی و‬ ‫تامیــن نیازهــای فعــاالن این حوزه برای توســعه کشــت گیاهان‬ ‫دارویــی از جملــه زیــره ســبز و گل محمــدی در گنبــدکاووس نیــاز‬ ‫اســت تامیــن بــذر و نهــال اصــاح نــژاد شــده و احــداث کارگاه هــا‬ ‫و کارخانه هــای فــراوری مــورد توجــه ویــژه دولــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مهمترینمطالبه‬ ‫کشاورزانتامین‬ ‫نهاده ها و تسهیالت‬ ‫کم بهره‬ ‫تامیــن به موقــع نهاده هــای دامــی و کشــاورزی و پرداخــت‬ ‫تســهیالت مناســب را شــماری از فعــاالن و بهره بــرداران‬ ‫کشــاورزی‪،‬مهمترین مطالبــه خــود دانســته تــا بــا رفــع ایــن نیازهــا‬ ‫بــا انگیــزه بیشــتر بــه فعالیــت خــود در جهــت تولیــد ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار‪ ،‬کشــاورزان گلســتان دارای‬ ‫رتبه هــای برتــر کشــور در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی شــامل‬ ‫دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و‬ ‫گوشــت مــرغ‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیله‬ ‫تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری و جــو و‬ ‫زیتــون بــا ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی بــرای تامیــن‬ ‫امنیــت پایــدار غذایــی و بهبــود شــرایط اقتصــادی و مانــدگاری ان‪،‬‬ ‫نیــاز بــه توجــه و حمایــت دولــت ســیزدهم دارنــد‪.‬‬ ‫از همــان ابتــدای قبــول مســوولیت دولــت ســیزدهم بــا انجــام‬ ‫ســفرهای اســتانی و دیدارهــای چهــره بــه چهــره بــا اقشــار مختلــف‬ ‫جامعــه بــا رویکــرد مردمــی بــودن در جهــت رفــع مشــکالت اساســی‬ ‫مــردم بارقه هــای امیــد را بــرای رســیدن بــه اهــداف اولیــه و مقــدس‬ ‫انقــاب اســامی کــه همــان بهبــود شــرایط زندگــی بــر مبنــای‬ ‫نــگاه عادالنــه اســت در دل اهالــی مــردم گلســتان به ویــژه قشــر‬ ‫زحمتکــش کشــاورز روشــن نمــود و انهــا امیــد دارنــد زمینــه اقــدام‬ ‫عملــی مســووالن را بــا طــرح مشــکالت خــود شــاهد باشــند‪.‬‬ ‫گرانــی نهاده هــای کشــاورزی و دامــی‪ ،‬بــاال بــودن نــرخ تســهیالت‬ ‫بانکــی‪ ،‬قیمــت بــاالی ادوات کشــاورزی و هزینــه نگهــداری ان‪،‬‬ ‫کمبــود صنایــع تبدیلــی و بــازار فــروش مناســب بــرای محصــوالت‬ ‫در کنــار خشکســالی و پیامدهــای ناشــی از ان بخشــی از مصائــب‬ ‫فعــاالن بخــش کشــاورزی گلســتان اســت و انهــا برنامــه ریــزی‬ ‫و همراهــی بیشــتر مســووالن امــر بــرای رفــع ایــن مشــکالت را‬ ‫خواســتار هســتند‪.‬‬ ‫ضرورت کاهش قیمت نهاده های کشاورزی و دامی‬ ‫ی و از بیــن رفتــن پوشــش‬ ‫یکــی از کشــاورزان وجــود خشکســال ‬ ‫علوفــه ای مراتــع را کــم ســابقه دانســت و گفــت‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫خشکســالی مراتــع روســتاییانی کــه در کنــار فعالیــت کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامپــروری می کننــد بــرای تغذیــه دام هــا مجبــور بــه خریــد‬ ‫نهاده هــای دامــی از بــازار ازاد هســتند زیــرا میــزان علوفــه یارانـه ای‬ ‫تخصیــص یافتــه توســط جهــاد کشــاورزی بســیار محــدود و کفــاف‬ ‫خــوراک دام هــا را نمی کنــد‪.‬‬ ‫عبدالســلیم ادامــه داد‪ :‬نهاده هــای دامــی یارانــه ای تنهــا کفــاف‬ ‫یــک دهــم جمعیــت دام هــا را می دهــد و انهــا بالجبــار بــا پرداخــت‬ ‫‪ ۲‬تــا ســه برابــر قیمــت‪ ،‬ایــن نهاده هــا را بعضــا بــا کیفیــت پایین تــر‬ ‫از بــازار ازاد خریــداری کننــد کــه مقــرون بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫وی تعرفــه یارانــه ای نهاده هــای دامــی را به طــور متوســط هــر‬ ‫کیلوگــرم ‪ ۲۵‬هــزار ریــال بــرای ذرت‪ ،‬ســبوس‪ ،‬کنجالــه و علوفــه‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬همیــن نهاده هــا در بــازار بــا قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫‪ ۵۵‬تــا ‪ ۶۰‬هــزار ریــال بــه بفــروش مــی رســند‪.‬‬ ‫کشــاورزی دیگــر نیــز در ایــن ارتبــاط اظهارداشــت‪ :‬خشکســالی در‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪457‬‬ ‫ســالجاری بــه بخــش قابــل توجهــی از محصوالت تولیدی خســارت‬ ‫وارد کــرد و در حــال حاضــر کشــاورزان بــرای کشــت زراعــت پاییــزه‬ ‫خــود و تامیــن نهاده هــا‪ ،‬بــه حمایــت جــدی دولــت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــاورزان هــر کیســه کــود شــیمیایی ماننــد پتــاس و‬ ‫فســفات را مجبورنــد بــه قیمــت پنــج میلیــون ریــال بخرنــد کــه بــه‬ ‫دلیــل بــاال بــودن قیمــت برخــی کشــاورزان بــه ناچــار از ایــن نهاده ها‬ ‫اســتفاده نمی کننــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی دیگــر بــا گالیــه از هزینه هــای باالی خرید و اجــاره ادوات‬ ‫کشــاورزی گفــت‪ :‬همــواره کشــاورزان می بایســت بخــش عمــده ای از‬ ‫درامــد خــود را صــرف هزینــه (شــخم‪ ،‬دیســک‪ ،‬بــذر و کــود) نمایند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬برای خریداری ادوات کشــاورزی به ســبب باال‬ ‫بــودن نــرخ تســهیالت بانکــی امــکان خریــد ان بــرای همه کشــاورزان‬ ‫فراهــم نبــوده و لــذا خواســته مــا از دولــت مردمــی حــل مشــکالت‬ ‫کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫وجود بیش از ‪ ۲‬میلیون راس دام در گلستان‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫در جمــع خبرنــگاران گفــت ســاالنه بــرای تامیــن خــوراک دام بیــش از‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار راس ســبک و ســنگین حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار تـُـن‬ ‫علوفه ســیلو شــده نیاز اســت که قســمتی از ان در داخل اســتان و‬ ‫بخشــی دیگــر از خــارج اســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش جهادکشــاورزی در ســالجاری ‪ ۲۱۱‬هــزار تـُـن علوفــه از‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار از اراضــی اســتان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫مطالبات بخش کشاورزی از زبان مدیران‬ ‫تعــدادی از مدیــران جهادکشــاورزی گلســتان الزمــه توســعه و‬ ‫ارتقــای کیفــی و کمــی تولیــدات و عرضــه محصــوالت کشــاورزی را‬ ‫حمایــت و نــگاه ویــژه دولــت و وزارت خانــه هــای جهادکشــاورزی و‬ ‫صنعــت ومعــدن و تجــارت بــه ایــن بخــش دانســتند‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه گفــت‪ :‬الزم اســت بــا‬ ‫وجــود شــرایط خشکســالی و کمبــود علوفــه موجــود در مراتــع و‬ ‫قیمــت بیــش از انــدازه نهاده هــای دامــی بــرای کمــک بــه دامــداران‬ ‫نهاده هــای یاران ـه ای بــه میــزان مناســب تخصیــص پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫علــی علیــزاده افــزود‪ :‬در کاللــه ‪ ۱۷۹‬هــزار راس دام ســبک و‬ ‫ســنگین وجــود دارد کــه نهاده هــای دامــی موردنیــاز دامــداران کمتــر‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصــد بــه صــورت دولتــی تامیــن می شــود و دامــداران بقیــه‬ ‫نهاده هــای موردنیــاز خــود را مجبورنــد بــا قیمــت ازاد تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم نــگاه ویــژه دولــت بــه تامیــن‬ ‫نهاده هــای دامــی‪ ،‬افــزود‪ :‬امیــد اســت کــه ب ـه زودی قیمــت دام بــا‬ ‫توجــه بــه مطــرح شــدن موضــوع صــادرات دام ســبک‪ ،‬بــه حــدی‬ ‫برســد کــه صرفــه اقتصــادی بــرای دامــدار نســبت بــه پــرورش و‬ ‫نگهــداری و تولیــد گوشــت ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫الزام تخصیص تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫کارشناســان معتقدنــد بــا وجــود شــرایط اقلیمــی گلســتان و‬ ‫‪ ۳۰۰‬روز افتابــی بویــژه در مناطــق شــرقی اســتان در کنــار اراضــی‬ ‫وســیع زراعــی و بهره منــدی از منابــع ابــی تــا حــدی قابــل قبــول‪،‬‬ ‫شــرایط مناســبی را بــرای توســعه کشــت های گلخانــه ای فراهــم‬ ‫کــرده اســت و فرصــت خوبــی بــرای صــادرات بخشــی از محصــوالت‬ ‫گلخانـه ای بــه لحــاظ هــم مــرز بــودن اســتان بــا کشــورهای اســیای‬ ‫میانــه و بهره منــدی از خــط ریلــی بیــن المللــی و اتصال بــه راه اهن‬ ‫شــمال بــه جنــوب اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه‪ ،‬از مهمتریــن راهکارهــای ارتقــای‬ ‫ســطح تولیــدات کشــاورزی و شهرســتان را فراهــم ســازی زمینــه‬ ‫صــادرات تولیــدات گلخانـه ای و اختصــاص تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬پرونــده بســیاری از متقاضیــان ایجــاد گلخان ـ ه و‬ ‫دامــداری حــدود ســه ســال اســت کــه در بانــک امــاده اســت امــا‬ ‫تســهیالتی بــرای پرداخــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫علیــزاده از دیگــر نیازهــای حــوزه کشــاورزی ایــن شهرســتان فراهم‬ ‫ســازی زمینــه توســعه کارگاه هــای تولیــدی کوچــک در مقیــاس‬ ‫صنایــع تبدیلــی بخــش کشــاورزی بــا توجــه بــه پرشــدن ظرفیــت‬ ‫ناحیــه صنعتــی دهنــه و اســتقرار واحدهــای جدیــد و همچنیــن‬ ‫تخصیص اعتبار برای بهســازی و مناســب ســازی جاده بین مزارع‬ ‫واقــع در کاللــه را برشــمرد و برلــزوم توجــه دولــت و مســووالن‬ ‫متولــی بــه رفــع ایــن نیازهــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط مدیــر جهــاد کشــاورزی ازادشــهر نیــز گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر مشــکلی در تامیــن کــود اوره وجــود نــدارد و در‬ ‫اختیــار کشــاورزان کیســه ای ‪ ۶۴۰‬هــزار ریــال بــه قیمــت دولتــی‬ ‫قــرار می گیــرد امــا کشــاورزان بایــد ســایر کودهــا را هــر کیســه ‪۵۰‬‬ ‫کیلوگرمــی را بــا قیمــت پنــج میلیــون ریــال ماننــد پتــاس و فســفات‬ ‫را بــا قیمــت ازاد خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫حســن ممشــلی اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد از کشــاورزان‬ ‫ازادشــهر طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا وجــود قیمــت بــاال‪ ،‬بــرای بهبــود‬ ‫کیفیــت تولیــدات خــود از ایــن ‪ ۲‬نــوع کــود اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرجهاد کشــاورزی ازادشــهر ادامه داد‪:‬بسیاری از دامدارای های‬ ‫ســنتی و صنعتــی ایــن منطقــه نســبت بــه کمبــود نهاده هــای دامــی‬ ‫رنــج می برنــد چــرا کــه ایــن نهاده هــا بــا توجــه بــه نیــاز اســتان و‬ ‫شهرســتان در اختیــار کشــاورزان و دامــداران قــرار نمی گیــرد‪.‬‬ ‫ممشــلی یــاداور شــد‪ :‬هــر مــاه ‪ ۱۵‬هــزار تــن نهــاده دامــی بــرای‪۹۶‬‬ ‫هــزار راس دام ســبک و ســنگین موجــود در ازادشــهر نیــاز اســت‬ ‫امــا متاســفانه تنهــا ‪ ۵۰۰‬تــن ســهمیه نهــاده یارانـه ای به شهرســتان‬ ‫تخصیــص داده می شــود و دامــدار بــرای تامیــن مابقــی خــوراک‬ ‫دام مجبــور بــه خریــد در بــازار ازاد بــا چنــد برابــر قیمــت می شــود‪.‬‬ ‫وی از مهمتریــن راهکارهــای بــرای کاهش تــورم در حوزه تولیدات‬ ‫دامــی و کشــاورزی اختصــاص یارانــه به نهاده های کشــاورزی مانند‬ ‫انــواع کــود‪ ،‬پرداخــت تســهیالت ارزان قیمت برای خریــداری ادوات‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تامیــن نهاده هــای دامــی یارانــه ای بــه میــزان الزم را‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫تامین نهاده ها مطالبه دامداران‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر‬ ‫در بخش کشاورزی و تامین نیازهای فعاالن این حوزه تاکید کرد‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه زارع افــزود‪ :‬بــرای توســعه کشــت گیاهــان دارویــی از‬ ‫جملــه زیــره ســبز و گل محمــدی در گنبــدکاووس نیــاز اســت تامین‬ ‫بــذر و نهــال اصــاح نــژاد شــده و احــداث کارگاه هــا و کارخانه هــای‬ ‫فــراوری مــورد توجــه ویــژه دولــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس از دیگــر مشــکالت حــوزه‬ ‫کشــاورزی تامیــن نهاده هــای دامــی را در اســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ض هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از دامــداران نســبت بــه ایــن مســاله معتــر ‬ ‫وی حداقــل ‪ ۶‬هــزار تــن نهــاده را بــا وجــود ‪ ۳۵۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک و ســنگین نیــاز ماهانــه گنبــد اعــام کــرد و افــزود‪ :‬هــزار تــا‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن میانگیــن ســهمیه ماهانــه ایــن شهرســتان انــواع‬ ‫نهــاده دامــی معــادل ‪ ۲۵‬درصــد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫زارع افــزود‪ :‬دامــداران مجبــور بــه خریــد نهــاده دامــی بــا چنــد برابــر‬ ‫قیمــت دولتــی از بــازار ازاد هســتند و ایــن مســاله باعــث افزایــش‬ ‫هزینه هــای نگهــداری و بــه دنبــال ان افزایــش قیمــت گوشــت‬ ‫مصرفــی مــردم می شــود‪.‬‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان نیازمنــد نــگاه جامــع و برنامــه محــور‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی ‪ ۲۶‬مهــر امســال در نشســت بــا نماینــدگان‬ ‫گلســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت کــه ایــن اســتان‬ ‫ت فراوانــی بــرای تولیــد انــواع محصــول کشــاورزی‪ ،‬باغــی و‬ ‫ظرفی ـ ‬ ‫گلخانـه ای دارد و توســعه و تقویــت ایــن قابلیت هــا بــه نــگاه جامــع‬ ‫و برنامــه محــور در همــه زمینه هــا بــه خصــوص در بخــش ابنــدان‪،‬‬ ‫اب و خــاک احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫ســیدجواد ســاداتی نژاد اظهارداشــت‪ :‬یکــی از نیازهــای مهــم ایــن‬ ‫اســتان بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی‪ ،‬کاهــش هــدر رفــت‬ ‫تولیــد و افزایــش ارزش افــزوده بــرای بهــر ه بــرداران‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫کارخانه هــای صنایــع تبدیلــی اســت کــه تــاش می کنیــم از ایــن‬ ‫پــس تقاضــای ســرمایه گــذاری در بخــش احــداث واحدهای صنایع‬ ‫تبدیلــی در یــک هفتــه بررســی و تصمیــم گیــری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولویــت و سیاســت وزارت جهادکشــاورزی بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری‪ ،‬تقویــت زیرســاخت های اســتان هــای مطــرح‬ ‫تامیــن کننــده غــذای کشــور ماننــد گلســتان اســت‪.‬‬ ‫کشاورزی گلستان نیازمند دانش روز‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت کــه بهره بــرداری‬ ‫ت کشــاورزی ایــن اســتان شــمالی نیازمنــد‬ ‫بیشــتر از ظرفیــ ‬ ‫اســتفاده از دانــش و ابــزار االت مــدرن ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان با داشــتن هــزار و ‪ ۱۷۰‬مرکز‬ ‫پــرورش طیــور‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۰۰‬دامــداری و چهــار هــزار هکتــار مــزارع‬ ‫پــرورش میگــو‪ ،‬نقــش زیــادی در تامیــن نیــاز کشــاورزی کشــور دارد‬ ‫کــه تــداوم ایــن مســیر نیازمنــد برنامــه ریــزی در ســطح مدیــران و‬ ‫تولیدکنندگان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اینکــه به دلیــل خشکســالی امســال ‪ ۲۵‬درصــد از تولیــدات‬ ‫کشــاورزی گلســتان کاهــش یافــت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن وجــود بــه دلیــل‬ ‫پشــتوانه موثــر در بهبــود کیفیــت محصــوالت‪ ۲۰ ،‬درصد به رشــد ارزش‬ ‫کشــاورزی اســتان افــزوده شــد و بــه ‪ ۳۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهــره بــردار کشــاورزی دارد‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار انهــا در حــوزه زراعــی و باغــی فعالیــت داشــته‬ ‫و بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد انهــا خــرده مالــک بــا مدیریــت حداکثــر چهــار‬ ‫هکتــار زمیــن هســتند‪/.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪1400/6/23- 1400 - 2782‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1399 -41‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای یونــس ســرفراز فرزنــد عبدالقادربشــماره شناســنامه ‪11‬صــادره از راز وجــرگالن درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪174‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی مفروزواقــع در اراضــی کهنــه کندبخــش دو بجنــورد‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی‏شــهرداری محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‏اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/11/03 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10//18 :‬‬ ‫ هــر راننــده ای گهگاهــی اجــازه مــی دهــد که بــاک خودرویش‬‫بــه انــدازه ای خالــی شــود کــه چــراغ اخطــار بنزیــن روشــن‬ ‫شــود‪ .‬بــا اینکــه همــه مــا مــی دانیــم کــه در حالــت ایــده ال‬ ‫بایــد قبــل از اینکــه بــاک بــه ¼ برســد ان را پــر کنیــم ولــی‬ ‫گهگاهــی بــا بــاک ¼ رانندگــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه مجــددا بــا بــاک خالــی رانندگــی کنید‪ ،‬ارزشــش‬ ‫را دارد کــه بدانیــد پــس از روشــن شــدن چــراغ اخطــار بنزیــن‬ ‫واقعــا چنــد مایــل مــی توانیــد بــا خــودروی خــود رانندگی کنید‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مقالــه ازخودروبانک بــه اطالعاتتــان اضافــه‬ ‫مــی شــود کــه بدانیــد رانندگــی بــا بــاک ¼ کــدام قســمتهای‬ ‫دیگــر خــودرو را در معــرض خطــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بخش اول‪:‬‬ ‫ ایا رانندگی با چراغ اخطار بنزین روشن خطرناک است؟‬‫ بیشــترین نگرانــی هنــگام رانندگــی بــا چــراغ بنزیــن روشــن‬‫احتمــال تمــام شــدن بنزیــن و گیــر کــردن در جــاده اســت کــه‬ ‫نــه تنهــا یــک دردســر اســت بلکــه گیــر افتــادن در یــک شــرایط‬ ‫خطرنــاک نیــز اســت‪ .‬احتمــال دارد در بزرگــراه خــودروی شــما از‬ ‫حرکــت بــاز ایســتد در حالــی کــه خودروهــای کنــاری بــا ســرعت‬ ‫بیــش از ‪ 70‬مایــل (‪ 112‬کیلومتــر در ســاعت) در حــال حرکــت‬ ‫هســتند یــا ممکــن اســت در یــک پیــچ کــور در بزرگــراه خــودروی‬ ‫شــما متوقــف شــود و یــک خــودرو از پشــت بــا شــما تصــادف کنــد‪.‬‬ ‫رانــدن خــودرو بــا بــاک ¼ همچنیــن مــی توانــد بــه خودروی‬ ‫شــما اســیب بزنــد‪ .‬اگــر بنزیــن تمــام کنیــد ممکــن اســت بــه‬ ‫کاتالیــزور شــما صدمــه برســد کــه ســپس مجبــور بــه تعمیــر‬ ‫یــا تعویــض ان شــوید‪ .‬حتــی رانندگــی بــا بنزیــن کــم داخــل‬ ‫بــاک مــی توانــد بــه پمــپ بنزیــن شــما اســیب بزنــد زیــرا هــر‬ ‫اشــغال و کثیفــی کــه در بــاک شــما باشــد (کــه طبیعتــا در‬ ‫تــه بــاک جمــع مــی شــوند) هنگامــی کــه بــاک شــما تقریبــا‬ ‫خالــی باشــد از پمــپ بنزیــن شــما عبــور خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رانندگــی بــا چــراغ بنزیــن روشــن خــودروی شــما را از بیــن‬ ‫نمــی بــرد ولــی تکــرار مکــرر ان باعــث صدمــه رســیدن بــه‬ ‫خــودرو مــی شــود‪.‬‬ ‫بخش دوم‪:‬‬ ‫ مســافتی کــه پشــت امپــر خــودروی شــما هنــگام روشــن‬‫شــدن چــراغ بنزیــن تخمیــن میزنــد چقــدر قابــل اعتمــاد اســت؟‬ ‫در پشــت امپــر بیشــتر خودروهــای جدیــد هنــگام روشــن‬ ‫شــدن چــراغ بنزیــن مســافت قابــل طــی کــردن قبــل از تمــام‬ ‫شــدن بنزیــن نمایــش داده مــی شــود کــه تخمیــن میزنــد‬ ‫قبــل از تمــام شــدن بنزیــن چنــد مایــل مــی توانیــد بــا خــودرو‬ ‫رانندگــی کنیــد‪ .‬بســیاری از راننــدگان ترجیــح می دهنــد از این‬ ‫ویژگــی خــودرو بــه جــای چــراغ اخطــار بنزیــن اســتفاده کننــد‬ ‫و تصــور کننــد کــه وقتــی نمایشــگر مســافت باقــی مانــده ‪20‬‬ ‫مایــل را نشــان مــی دهــد مــی تواننــد تــا قبــل از تمــام شــدن‬ ‫بنزیــن ‪ 20‬مایــل (‪ 32‬کیلومتــر) رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود تکیــه بــر مســافت باقــی مانــده ای کــه پشــت‬ ‫امپــر نشــان مــی دهــد یــک عمــل خطرنــاک اســت زیــرا ایــن‬ ‫مســافت فقــط یــک تخمیــن تقریبــی اســت‪ .‬ایــن تخمیــن‬ ‫بــر اســاس میانگیــن مســافت طــی شــده هنــگام رانندگــی بــا‬ ‫خودرویتــان محاســبه شــده اســت و در نتیجــه ممکــن اســت‬ ‫نســبت بــه شــرایط رانندگــی فعلــی شــما زیــاد دقیــق نباشــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر بیشــتر مواقــع در بزرگــراه رانندگــی کــرده باشــید‬ ‫هنگامــی کــه در ترافیــک گیــر کــرده باشــید مســافت‬ ‫تخمیــن زده شــده احتمــاال زیــاد دقیــق نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا وجــودی کــه پشــت امپــر خــودروی شــما‬ ‫هنگامــی کــه بــاک خــودرو نســبتا پــر باشــد تخمیــن نســبتا‬ ‫دقیقــی ارائــه مــی دهــد‪ ،‬نبایــد ایــن عــدد را بــه عنــوان‬ ‫مســافت دقیــق قابــل طــی کــردن قبــل از تمــام شــدن‬ ‫بنزیــن در حالــت خالــی بــودن بــاک تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫با باک خالی چقدر می توانید رانندگی کنید؟‬ ‫ رانندگــی بــا بــاک خالــی گاهــی مواقــع یــک ضــرورت اســت و‬‫وقتــی در چنیــن شــرایطی قــرار مــی گیریــد بســیار مهــم اســت‬ ‫کــه بدانیــد دقیقــا چنــد مایــل دیگر تا متوقف شــدن خــودروی‬ ‫شــما باقــی مانــده اســت‪ .‬بهتــر اســت از قبــل ایــن مســافت را‬ ‫حســاب کنیــد تــا در مواقعــی کــه بنزیــن داخــل بــاک خــودروی‬ ‫شــما واقعــا کــم مــی شــود امادگــی الزم را داشــته باشــید و از‬ ‫متوقــف شــدن ناگهانــی خــودرو جلوگیــری کنیــد‪ .‬اگــر متوجــه‬ ‫شــدید کــه بــاک شــما خیلــی زود خالــی مــی شــود یــا نشــتی‬ ‫بنزیــن داریــد حتمــا خــودروی خــود را بــه متخصــص نشــان‬ ‫دهیــد تــا ان را بررســی کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 18‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 18‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪457‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ثبت ‪ ۲۵‬اثر میراث فرهنگی‬ ‫گلستان در فهرست اثار ملی‬ ‫مشکالت بسیاری از مردم‬ ‫با گفت وگوی مستقیم و‬ ‫پیگیری ساده قابل حل است‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی کشــور ‪ ۲۰‬محوطــه باســتانی و پنــج بنــای تاریخــی اســتان بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬در جلســه شــورای ثبــت اثــار غیرمنقــول کشــور ‪۲۰‬‬ ‫محوطــه باســتانی از شهرســتان های مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گنبــدکاووس و ازادشــهر و همچنیــن پنــج‬ ‫بنــای تاریخــی ارزشــمند از جملــه بنــای تاریخــی و قاجــاری ســقا نفــار محلــه والغــوز کردکــوی‪ ،‬حمــام‬ ‫خزینـه ای ســرخنکالته بــا قدمــت دوره قاجــار‪ ،‬کاروانســرای میــدان عباســعلی گــرگان بــا قدمــت دوره‬ ‫قاجــار‪ ،‬بنــای تاریخــی بانــک ملــی شــعبه مرکــزی گــرگان بــا قدمــت دوره پهلــوی اول و بنــای تاریخــی‬ ‫شــهرداری گــرگان بــا قدمــت پهلــوی اول ثبــت ملــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون تعداد اثار غیرمنقول گلستان در فهرست اثار ملی به ‪ ۹۸۰‬اثر رسید‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان با تاکید بر لزوم شــنیدن بدون واســطه‬ ‫صــدای مــردم از ســوی مســووالن گفــت‪ :‬بــا گفت وگــوی‬ ‫مســتقیم بســیاری از مشــکالت شــهروندان در دیدارهــای‬ ‫چهــره بــه چهــره و بــا پیگیــری ســاده قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫جملــه توصیه هــای رییــس جمهــور شــنیدن ســخنان و‬ ‫مشــکالت مــردم و حضــور در بیــن انــان اســت کــه ان را‬ ‫بــه مدیــران گوشــزد کــرده و خواســتار انجــام همیشــگی ان‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ممکــن اســت در میــان تقاضاهــای مــردم‬ ‫مشــکالت غیرقابــل حلــی وجــود داشــته باشــد کــه بایــد بــا‬ ‫زبــان خــوش و قابــل درک دلیــل ان را بــرای مــردم تشــریح‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬وقتــی مــردم از وجــود‬ ‫موانــع قانونــی بــر ســر راه حــل مشــکالت خود مطلع شــده و‬ ‫مســئوالن را بــرای رســیدگی بــه امــورات جــدی و مصمــم مــی‬ ‫بیننــد احســاس رضایــت خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬مدیــران اســتانی و شهرســتانی نیز باید‬ ‫براســاس بخشــنامه ابــاغ شــده‪ ،‬روزهــای سه شــنبه هــر‬ ‫هفته مالقات مردمی داشته باشند و این کار در ارزشیابی‬ ‫عملکــرد انهــا تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مدیــران بــه مســاله دیدارهــای مردمــی‬ ‫توجــه ویــژه داشــته باشــند و ایــن روز را یــک روز کاری مهــم‬ ‫تلقــی کننــد و ضمــن گشــودن در اتاق هــای خــود بــه روی‬ ‫مــردم‪ ،‬بــه ســخنان انــان گــوش داده و بــرای حــل مشــکالت‬ ‫انــان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫س تلفنــی‬ ‫زنگانــه یــاداور شــد‪ :‬در دیــدار مردمــی و تمــا ‬ ‫بــا مــردم در ســامد‪ ،‬تبدیــل وضعیــت اشــتغال ایثارگــران و‬ ‫فرزندان انها‪ ،‬مشــکالت معیشــتی و رســیدگی به مشــکالت‬ ‫مســکن مهــر شــامل بیشــترین تقاضا بــود که تــاش کردیم‬ ‫بخــش زیــادی از انهــا را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫شــبکه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت (ســامد)‬ ‫ســامانه ای اســت کــه مــردم از طریــق ان و بــدون واســطه بــا‬ ‫شــماره گیری تلفــن ‪ ،۱۱۱‬مشــکالت و خواســته های خــود را بــا‬ ‫مســئوالن و مدیران دســتگاه های اجرایی در میان گذاشــته‬ ‫و از طریــق دریافــت کــد رهگیــری نتیجــه مطالبــات خــود را‬ ‫پیگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫شورای عالی اداری کشور در سال ‪ ۹۲‬با پیشنهاد مشترک‬ ‫نهــاد ریاســت جمهــوری و معاونــت توســعه مدیریــت و‬ ‫ســرمایه انســانی رییس جمهور‪ ،‬به اســتناد ماده ‪ ۱۱۵‬قانون‬ ‫مدیریــت خدمــات کشــوری‪« ،‬نظامنامــه مدیریــت ارتباطات‬ ‫مردمــی در بســتر ســامد» را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫خیران برای ساخت مدرسه در گنبد‬ ‫با کمبود زمین مواجه هستند‬ ‫یادواره ‪ ۱۲۵‬شهید کارمند استان‬ ‫گلستان برگزار شد‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه ورود ســاالنه ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر بــه جمــع دانش امــوزان این شهرســتان گفــت‪ :‬خیران‬ ‫برای ســاخت مدرســه و تامین نیاز اموزشــی گنبدکاووس به واگذاری‬ ‫زمیــن احتیــاج دارند‪.‬‬ ‫کمال الدیــن نظرنــژاد روز چهارشــنبه در نشســت شــورای امــوزش و‬ ‫پــرورش گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬گنبــد جــزو شهرســتان های برتــر‬ ‫جــذب مشــارکت خیــران در ســاخت مــدارس اســت امــا بــا افزایــش‬ ‫قابــل توجــه جمعیــت دانش امــوزی بــه دلیــل مهاجــر پذیــر بــودن‪،‬‬ ‫ایــن شهرســتان تــا چنــد ســال اینــده بــا کمبود فضــای اموزشــی مواجه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی معضــل اصلــی در بحــث ســاخت مــدارس در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی گنبــدکاووس را تامیــن زمیــن دانســت و افــزود‪ :‬تــا زمانــی که‬ ‫از طریــق نهادهــای مختلــف ماننــد فرمانــداری‪ ،‬بخشــداری ‪ ،‬شــهرداری‬ ‫و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و یــا ســایر دســتگاه های مرتبــط‬ ‫زمیــن بــرای ســاخت مدرســه اختصــاص نیابــد نمی تــوان از مشــارکت‬ ‫خیــران بــرای ســاخت و ســازها اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس گفــت‪ ۲۰ :‬درصــد از جمعیــت‬ ‫دانــش امــوزی ایــن شهرســتان در ‪ ۱۲۹‬مدرســه غیــر دولتــی تحصیــل‬ ‫می کننــد کــه ‪ ۸۹‬مــورد از ایــن مــدارس معــادل ‪ ۷۰‬درصــد درگیــر‬ ‫مشــکل مجــوز اســتحکام بنــا هســتند‪.‬‬ ‫یــادواره ‪ ۱۲۵‬شــهید کارمنــد اســتان گلســتان بــا محوریــت‬ ‫گرامیداشــت دومیــن ســالگرد ســردار شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی بــا حضــور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی در گــرگان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در این مراســم با برشــمردن برخی ســجایای‬ ‫اخالقــی و ویژگــی هــای منحصــر به فــرد شــهید ســلیمانی گفــت‬ ‫کــه حــاج قاســم‪ ،‬شــهدای انقــاب‪ ،‬هشــت ســال دفــاع مقــدس‬ ‫و شــهدای مدافعیــن حــرم و محــور مقاومــت راه صدســاله را‬ ‫یــک شــبه طــی کردنــد و بــرای رســیدن بــه معبــود از هــم ســبقت‬ ‫می گرفتنــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬شــهادت اغــاز یــک‬ ‫حیــات واقعــی اســت و معاملــه شــهدا در راه خــدا‪ ،‬کوششــی‬ ‫مانــدگار بــرای بدســت اوردن رزق و روزی جاودانــه در جــوار‬ ‫پــروردگار اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هیــچ چیــز در نــزد خداونــد‪ ،‬محبــوب تــر از قطــره‬ ‫ای خونــی کــه در راه خــدا بــه زمیــن بریــزد نیســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج ادارات گلســتان هــم در ایــن مراســم‬ ‫گفــت کــه در پیــروی از راه و مســلک شــهید ســلیمانی بــرای‬ ‫شــکوفایی دولــت در جهــت والیتمــداری از هیــچ تالشــی‬ ‫فروگــذار نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دست درازی به منابع‬ ‫اب گرگان‬ ‫پرونده دست درازی به منابع اب گرگان در مرحله کارشناسی‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تحقیقــات در پرونــده‬ ‫دســت درازی بــه منابــع اب گــرگان ادامــه دارد و پرونــده بــه‬ ‫هیئــت کارشناســی ارجــاع شــده اســت ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬بــا نظــر بازپــرس ‪ ،‬پرونــده بــرای‬ ‫تعییــن میــزان و نحــوه مصــرف اب بــه هیئــت کارشناســی‬ ‫ارجــاع شــده اســت ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬فرصــت تعییــن شــده بــرای هیئــت‬ ‫کارشناســی ‪ 15‬روز اســت هــر چنــد بــا توجــه بــه گســتردگی‬ ‫پرونــده پیــش بینــی مــی کنیــم بررســی هــای کارشناســی ‪،‬‬ ‫بیشــتر زمــان ببــرد ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه اظهــارات ‪ 2‬متهــم پرونــده و ‪ 6‬نفــر‬ ‫مطلــع هــم اخــذ شــده اســت افــزود‪ :‬بــه محــض دریافــت نظــر‬ ‫کارشناســی ‪ ،‬کیفرخواســت صــادر و پرونــده بــرای صــدور رای بــه‬ ‫دادگاه فرســتاده خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫مهرمــاه امســال خبــر دســت درازی بــه یکــی از منابــع تامیــن‬ ‫کننــده اب گــرگان رســانه ای شــد و در فضــای مجــازی جنجــال‬ ‫بــه راه انداخــت ‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر ارای صادره اولیه و رای اصالحی هیات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ‪ -۱‬اقای‪/‬خانــم حســین زیادلــو بشــماره شناســنامه‪ ۲۶۲۷‬و بشــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۱۵۱۳۳۶۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۲‬در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه بــاغ ‪ -۲‬اقای‪/‬خانــم رضــا زیادلــو بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۶۱‬و بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۱۳۵۹۱۸۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد صــادق متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۸۹‬در دو دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه باغ‪-۳‬اقای‪/‬خانــم وحیــد زیادلــو بشــماره شناســنامه‪ ۵۲۲‬وبشــماره ملــی‪ ۲۱۲۱۸۴۳۵۲۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫صــادق متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۹۳‬در دو دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت کل ششــدانگی‪۳۳۳۵۳‬مترمربع از پــاک ‪ -۶‬اصلــی واقــع در اراضــی نصرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الــف ‪ ۹۸۴۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۱/۴:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۵۷‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم علــی اســمعیلی بــه شــماره شناســنامه ‪۴۵۱‬وبــه شــماره ملــی ‪ ۴۵۹۲۱۷۹۴۲۰‬صــادره از شــاهرود فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۸۲۹‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۳۰‬مترمربــع از پــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد ‪.‬م الف‪ ۹۸۳۷‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۴:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۶۲‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم عبــاس ادیبــان صــدر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۱‬شــماره ملــی ‪۵۷۴۹۷۹۳۱۵۱‬صــادره از زبــر خــان فرزنــد محمــد ابراهیــم متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۰۴‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۲۴۳.۴۲‬مترمربــع از پــاک‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۸۵۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۴:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪5‬‬ ‫فرمانــی گفــت‪ :‬لــوح ثبــت ایــن اثــار پــس‬ ‫از تشــریفات قانونی به اســتاندار گلســتان‬ ‫ابــاغ و بــه اداره کل میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان ارســال‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در بازدیــد از مجتمــع‬ ‫اقامتــی‪ ،‬پذیرایــی و تفریحــی وارنــا‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن مجتمــع بــه ‬ ‫عنــوان بزرگتریــن و کامل تریــن پــروژه‬ ‫گردشــگری گلســتان بــه زودی بــه بهــره‬ ‫بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫راه انــدازی مجتمــع اقامتــی‪ ،‬پذیرایــی و‬ ‫تفریحــی وارنــا بــا حجــم ســرمایه گــذاری‬ ‫‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال‪ ،‬زیربنــای ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۶۲۳‬مترمربــع‪ ۳۰ ،‬اتــاق‪ ۱۰۰ ،‬تخــت‪ ،‬واحدهــای تجــاری‪،‬‬ ‫ســالن ســینما بــا ظرفیــت ‪ ۳۵۰‬نفــر و ســالن ســینمای اختصاصــی‪ ،‬اشــتغالزایی ‪ ۵۰۰‬نفــر بــه صــورت‬ ‫مســتقیم را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــی در راســتای بررســی و پیگیــری مشــکالت هنرمنــدان صنایــع دســتی گنبــدکاووس از خانــه‬ ‫صنایــع دســتی چــرم دوزی ایــن شهرســتان بازدیــد کــرد و گفــت‪ :‬بــرای حمایــت از ســرمایه گــذار‬ ‫و توســعه ایــن مجموعــه ‪ ۲‬میلیــارد ریــال تســهیالت از محــل اعتبــارات طــرح پشــتیبان پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانــه صنایــع دســتی چــرم دوزی بــا حجــم ســرمایه گــذاری ‪ ۲۳‬میلیــارد ریــال‪ ،‬زیربنــای ‪۲۰۰‬‬ ‫مترمربــع و اشــتغالزایی ‪ ۱۰‬نفــر بــه زودی بــه بهــره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫همه با هم هن هب اعتیاد‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۹۱۴‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســید جــواد مهرابــادی بشــماره شناســنامه ‪ ۱۰۳۳‬بشــماره ملــی ‪۲۱۲۲۵۵۹۸۹۶‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد ســید ابوالفضــل متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۵۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۶۰۰‬مترمربــع از پــاک ‪ _۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکر محله بخــش ‪ ۳‬حوز ه ثبت‬ ‫ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازتصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/۱۱/04 :‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی م الف‪۹۸۱۱ :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابرماده ‪۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۹۱۵‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪/‬خانم زهرا نادران بشماره شناسنامه ‪ ۲۲۸‬بشماره ملی ‪۲۱۲۱۸۳۱۷۰۳‬صادره از گرگان فرزند محمد حسین متقاضی کالسه‬ ‫پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۹۱‬در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۶۴.۹۲‬مترمربع از پالک ‪ _۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوز ه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت ازتصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه این اداره ارائه نمایند‪ .‬م الف‪۹۸۱۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/04 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصــاص موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۹۱۲‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســیدرمضانعلی ســیدکلبادی بشــماره شناســنامه‪ ۱۵۹۶‬و بشــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۲۴۸۵۹۰۲۲۹‬صــادره از کردکــوی فرزنــد سیدقاســم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۸۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۱۷۴.۱۹‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‬ ‫‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمــد صــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ ۹۸۴۱‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۱/۴:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصــاص موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر ماده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۵۰‬هیــات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای ‪/‬خانم رمضان محمدرضامحبتی بشــماره شناســنامه‪ ۳۱‬و بشــماره ملی ‪۲۱۲۲۰۸۹۲۸۸‬صادره از گرگان فرزند‬ ‫علی اصغــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۱۸‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۲۳۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪-۱۱۷‬اصلــی واقــع در اراضــی مرزنکالتــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۸۵۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪/۱۱/۴:‬‬ ‫‪۱۴۰۰‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 18‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 18‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بررسی دستگاه قضایی‬ ‫در اتش سوزی پارک ملی‬ ‫گلستان‬ ‫دادســتان گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان گفــت کــه‪ ،‬قصورهــای احتمالی در اتش ســوزی های‬ ‫پــارک ملــی گلســتان و جنگل هــای هیرکانــی در راســتای حفــظ حقــوق عامــه بررســی می شــود‪.‬‬ ‫سیدســعید جبــاری اظهــار داشــت‪ :‬دســتگاه های متولــی چنــد مــاه پیــش در جلســه شــورای‬ ‫پیشــگیری از جــرم شهرســتان از خواســته شــده بــود‪ ،‬بــرای کاهــش خطــر اتش ســوزی های‬ ‫احتمالــی پیــش بینی هــای الزم را انجــام دهنــد و بــرای کاهــش خســارت احتمالــی تجهیــزات مــورد‬ ‫نیــاز را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در خصــوص پیشــگیری از وقــوع اتــش ســوزی مدیــر پــارک ملــی گلســتان و رییــس‬ ‫اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گالیکــش بــرای ارائــه توضیحــات دربــاره اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫جنگل هــای منطقــه بــه دادســرا فراخوانــده شــدند‪.‬‬ ‫جبــاری گفــت‪ :‬بــه ایــن مدیــران فرصــت داده شــد تــا مســتندات اقدامــات خــود بــرای پیشــگیری از‬ ‫اتــش ســوزی ها و کاهــش خســارت بــه جنگل هــا را بــه دادســتانی ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر در بررســی مســتندات ارائــه شــده‪ ،‬کوتاهــی یــا ســهل انــگاری ایــن مدیــران‬ ‫محــرز شــود در راســتای حفــظ حقــوق عامــه اتهــام تــرک فعــل متوجــه انــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در اتــش ســوزی های اذر مــاه امســال ‪ ۲۵۴.۵‬هکتــار از عرصه هــای جنگلــی پــارک ملــی گلســتان‬ ‫و همچنیــن بخش هایــی از جنگل هــای منطقــه گالیکــش طعمــه حریــق شــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی کشــور بــا مســاحت ‪ ۹۱‬هــزار و ‪۸۹۵‬‬ ‫هکتــار در شهرســتان گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان و غــرب اســتان خراســان شــمالی واقــع‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه عنــوان ذخیــرگاه زیســت کــره در زمــره ‪ ۵۰‬ذخیــرگاه بیوســفری جهــان‬ ‫در فهرســت یونســکو ثبــت شــد‪.‬‬ ‫بخش ناچیزی از پارک ملی گلستان در سرزمین استان سمنان قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه مرطــوب اســت کــه‬ ‫همیــن ویژگــی باعــث شــده ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از اســتپ خشــک تــا جنــگل‬ ‫انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪ ،‬خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره‬ ‫خورهــا‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪ ،‬روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪ ،‬شــنگ‪ ،‬قــوچ‬ ‫و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬مــرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغــه جنگلــی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک‬ ‫پشــت چهــار چنگالــی‪ ،‬مارمولــک بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و افعــی قفقــازی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک ملــی ایــران شــد کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو‬ ‫بــه عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان حرفه ای‬ ‫در شیروان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 3‬ســارق‬ ‫حرفــه ای در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ محمــد روهنــا بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام چنــد فقــره ســرقت گوشــی تلفــن همــراه بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور‏کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫موفــق شــدند محــل اختفــای ایــن‏فرد را شناســایی کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬هر‬ ‫‪ 3‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهشــان دســتگیر‏و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقل شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه در بازرســی از‬ ‫محــل اختفــای ایــن فــرد یــک‏دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی و ‪2‬‬ ‫دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‏متهمــان‬ ‫درنهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی‏شــدند‏‪.‬‬ ‫دستگیری جاعل میلیاردی‬ ‫سارقان اماکن خصوصی و دولتی‬ ‫در بجنورد دستگیر شدند‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از کشــف جاعل حرفه ای با ‪ 9‬میلیارد و ‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال کاله برداری در بجنــورد خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیس‪ ،‬ســردار‬ ‫ســعید مطهــری زاده بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پی‬ ‫‏اعــام شــکایت ‪ 2‬نفــر از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا اســتفاده‬ ‫از شــگردهای متفاوت اقدام به جعل اســناد و مدارک‏در شــهر بجنورد‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر پلیــس و همچنیــن بررســی‬ ‫اظهــارات شــاکیان پرونــده محــل اختفــای ایــن فــرد مورد‏شناســایی قرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه متهم در بازجویی هایانجام شده‬ ‫بــه ‪ 2‬مــورد جعــل اســناد و مــدارک باهدفکاله برداری از‏این دو شــهروند‬ ‫اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهــم درنهایــت بعد از تشــکیل پرونــده برای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی به مراجع قضائی‏معرفی شــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس به هیچ وجــه اجــازه‬ ‫نخواهــد داد تــا مجرمــان و هنجارشــکنان در ســطح جامعــه‏ازادانــه‬ ‫جــوالن دهنــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‏ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق اماکــن‬ ‫خصوصــی و دولتــی بــا ‪ 13‬فقــره ســرقت در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ مقصــود رســتگار بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی و دولتــی در‬ ‫ســطح شــهر بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اختفــای‏ســارقان را‬ ‫مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ 2 :‬نفــر ســارق ســابقه دار در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بابیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 13‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫و‏دولتــی در بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهمــان درنهایــت‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضائی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیــت و ارامــش مــردم خــط‬ ‫قرمــز پلیــس اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع‏از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۰۰۰۰۷‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم محمــود محمــود نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪۱۷۵۹۷‬و بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۰۱۷۵۷۷۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد یوســف مشــهور بــه بربــر متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۳۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۲۶.۲۲‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۹۸۲۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۰۴/۱۱/۱۴۰۰ :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۵۱‬هیئت موضــوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪ /‬خانم رقیه گرزین بشــماره شناســنامه ‪۶۵۲‬و به شــماره ملی صادره از گرگان فرزند کاظم متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۸۶‬در ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده اســت بمســاحت ‪ ۹۵‬مترمربع از پالک‪-۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۸۲۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۰۴/۱۱/۱۴۰۰ :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیفبرابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۶۷‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪ /‬خانم رمضان مقصودلوراد را بشماره شناسنامه ‪ ۴۹‬و بشماره ملی ‪ ۲۱۲۲۰۸۷۰۷۲‬صادره از گرگان فرزند عباس متقاضی کالسه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۲۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۱۵۳۴۱۶‬مترمربــع از پــاک ‪-۲۳۱‬اصلــی واقــع در اراضــی مزرعــه تاجیکــی بخش‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۸۲۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/4 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۰۷‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی و تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪ /‬خانم زهرا نجفی نژاد بشماره شناسنامه ‪ ۷۰۷‬و بشماره ملی ‪ ۲۱۲۰۳۳۸۷۰۱‬صادره از گرگان فرزند محمدرضا متقاضی کالسه‬ ‫پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۷۳‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‪ ۳۳۳.۱۶‬مترمربع از پالک‪ -۸۹‬اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ‪۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۸۲۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/4 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۸۶۶‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای ‪/‬خانم بختیار سیف علیان بشماره شناسنامه ‪ ۱۶۶‬و بشماره ملی ‪ ۵۳۰۹۸۴۴۲۷۹‬صادر از سمنان فرزند محمدقلی متقاضی‬ ‫کالسه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۸۳‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۶۳۴.۵۶‬مترمربع از پالک ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۸۴۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/4 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۴۴‬و اصالحی ‪ ۱۴۰۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۸۲۵‬هیئت‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای ‪ /‬خانم اذر مقصودلو بشماره شناسنامه ‪ ۱۹۹۹‬و بشماره ملی ‪ ۲۱۲۰۵۴۲۴۲۲‬صادره از گرگان فرزند‬ ‫قاسم متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۵‬در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪ ۴۸۹۵۷‬مترمربع از پالک ‪ -۲۳۱‬اصلی واقع در اراضی مزرعه تازیکی بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۹۸۴۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۱/04 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004121‬مــورخ ‪1400.10.07‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای عبدالــه معــززی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪1400114412005000512‬‬ ‫تقاضــای اقــای علــی قلشــلی بــه شــماره شناســنامه ‪ 37‬وکــد ملــی ‪ 2269771346‬صــادره از‏علــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 200.39‬متــر مربــع‏مفــروز و‬ ‫مجزاشــده از پــاک ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪،‬خیابــان طالقانــی جنوبــی روبــروی بهزیســتی قدیــم بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪218:‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/18:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004044‬مــورخ‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫‪ 1400.09.27‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک اقــای رجبعلــی شــیخ نظــری تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1400114412005000208‬تقاضــای اقــای روح الــه مظفــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 1390‬وکــد ملــی‏‏‪ 2269460189‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت‬ ‫‪ 253.69‬متــر مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪،‬بلــوار امــام رضــا شــرقی ‪ -‬روبــروی‏ایــران خــودرو – تعویــض روغــن ســعید مظفــری بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبت به فاصله‬ ‫پانــزده روزنامــه‏در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪222:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/10/18:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪457‬‬ ‫حقوق بخور نمیر نجومی‬ ‫و ویالی درویشی!‬ ‫ایــن روزهــا کــه مســئوالن اقتصــادی مملکــت تمــام قــد‬ ‫بادبــان هــا را بــر افراشــته انــد و بــا تمــام قــوا ( حتــی شــده‬ ‫بــا التــاری و بخــت ازمایــی) در حــال پیشــروی بــه ســمت‬ ‫ســاحل اصــاح رونــد عرضــه خــودرو‪ ،‬قطــع یــد دالالن و‬ ‫نحــوه قیمــت گــذاری ان هســتند‪ ،‬بــاز یــک عــده ایــن البــا‬ ‫گیــر داده انــد بــه موضــوع مســکن و گرانــی بیــش از حــد‬ ‫قیمــت مســکن و افزایــش اجــاره بهــا و کــذا و کــذا ‪...‬‬ ‫مومــن بــا یــک دســت کــه نمــی شــود چنــد تــا مقولــه‬ ‫مهــم اقتصــادی را اچــار کشــی کــرد! اســیاب هــم بــه‬ ‫نوبــت‪...‬‬ ‫در همیــن راســتا یکــی از جرایــد مطلبــی منتشــر ســاخته‬ ‫بــا ایــن مضمــون کــه اگــر شــما در ‪ ۱۸‬ســالگی اســتخدام‬ ‫شــوید و همــان پایــه حقــوق دو میلیــون و ششــصد هــزار‬ ‫تومــان را دریافــت کنیــد و کل مبلــغ دریافتــی را پــس‬ ‫انــداز کنیــد بــا توجــه بــه میانگیــن ‪ ۱۷‬میلیــون تومــان هــر‬ ‫متــر مســکن در تهــران‪ ،‬شــما ‪ ۴۱‬ســال بعــد صاحــب خانــه‬ ‫خواهیــد شــد! و ایــن در صورتــی اســت کــه شــما در طــول‬ ‫ایــن ســال هــا بیــکار نشــوید‪ ،‬کل حقــوق تــان را پــس انــداز‬ ‫کنیــد‪ ،‬چیــزی نخوریــد و مثــل گیاهــان فتوســنتز کنیــد!‬ ‫پیــش خودمــان بمانــد پــر بیــراه هــم نگفتــه انــد‪ .‬شــوهر‬ ‫عمــه مــا ســال ‪ 52‬بــا ســیزده هــزار تومــان در گــرگان یــک‬ ‫ملــک مســکونی خریــد ‪ ،‬امــا االن بــا ســیزده هــزار تومــان‬ ‫نیــم کیلــو حلــوای اومــاج گــرگان هــم بــه شــما نمــی دهنــد! بــا‬ ‫ایــن حســاب و کتــاب ســاده گاهــی اوقــات ادم بایــد به امثال‬ ‫طبــری حــق بدهــد کــه در قبال رهانیدن بیگناهــان از زندان‪،‬‬ ‫یــک الونــک محقــر چندهــزار متــری و ‪ 42‬میلیــارد تومانــی در‬ ‫شــمال دریافــت مــی کــرد! شــما حســاب کنیــد ایشــان کــه‬ ‫هیــچ رابطــه اســتخدامی هــم نداشــت و هــر روز بیــم ان‬ ‫می رفــت کــه تعدیــل نیــرو شــود‪ ،‬بــا حقــوق بخــور و نمیــر‬ ‫نجومــی چنــد ســال بایــد پــس انــداز و فتــو ســنتز مــی کــرد تــا‬ ‫می توانســت‪ ،‬صاحب این ویالی درویشــی در شــمال شود؟!‬ ‫البتــه دوســتان از اطــاق فرمــان اشــاره مــی کننــد درســت‬ ‫اســت مســئوالن دل و و روده صنعــت خــودرو ســازی را‬ ‫بیــرون ریختــه انــد و قصــد دارنــد « فریدونــی از نــو بســازند»‬ ‫ولــی بــی خیــال مقوله مســکن نیســتند و دســتور فرموده اند‪:‬‬ ‫قیمت هــا حبــاب اســت ؛ فعــا ًخانــه نخریــد!‬ ‫حقیقــت امــر ایــن مــدل دلــداری و مدیریــت مــا را یــاد‬ ‫خدابیامــرز «مالنصرالدیــن» مــی انــدازد‪ .‬روزی مــا از‬ ‫راهــی عبــور مــی کــرد( مــا نفهمیدیــم چــرا در گذشــته ایــن‬ ‫قــدر ملــت رفــت و امــد مــی کردنــد!) مــردی را در افتــاده در‬ ‫چــاه دیــد ولــی هــر چــه تــاش کــرد نتوانســت او را از چــاه‬ ‫بیــرون بیــاورد‪ .‬ســپس بــه مــرد گفــت‪ :‬جایــی نــرو تــا مــن‬ ‫بــروم و کمــک بیــاورم!‬ ‫حــاال حکایــت وزیــر اســت کــه بــه مــردم توصیــه کــرده‬ ‫خانــه نخریــد! مومــن مــا اگــر بخواهیــم هــم نمــی توانیــم‬ ‫خانــه بخریــم! فلــذا منتظــر مــی مانیــم تــا شــما برویــد و‬ ‫کمــک بیاوریــد!‬ ‫فقــط خــدا کنــد داســتان بــه همیــن توصیــه حکیمانــه‬ ‫در خصــوص نخریــدن خانــه ختــم شــود و مثــل ماجــرای‬ ‫گوشــت و ســرطان زا بــودن ان‪ ،‬دوســتان در بــاب مضــرات‬ ‫خانــه دار شــدن و احتمــال بــروز انــواع بیمــاری هــای‬ ‫اســکلتی‪ ،‬روحــی ‪ -‬روانــی و ‪ ، ...‬رویــا پــردازی نکننــد!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده‬ ‫‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـف‪‎‎‬‬ ‫برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 140060312005004091‬مــورخ ‪1400.10.04‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی ‏اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد‬ ‫سلســله ایــادی از مالــک اقــای محمــد حســن منتظری تصرفــات‏مالکانه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000134‬تقاضــای اقــای موســی‬ ‫الرضــا خســروی بــه شــماره شناســنامه ‪ 7‬وکــد ملــی‏‏‪2269707095‬‬ ‫صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد فتحعلــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 182.480‬متــر‬ ‫مربــع مفــروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد‬ ‫کتــول ‪ 16‬متــری ازادگان ‪ – -‬شــریعت ‪ 6‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد‬ ‫تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دوماه اعتــراض خودرابا ذکر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‏مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪ 232:‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1400/10/18:‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫علی اباد کتول‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 18‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید که روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪457‬‬ ‫موسی توماج ایری‬ ‫‪ ۱۳‬راهکار موثر برای اینکه‬ ‫خانواده ای شاد و صمیمی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫خانــواده یعنــی جایــی کــه زمــان زیــادی از عمــر مــا در‬ ‫انجــا ســپری می شــود و میــزان خوشــبختی و رضایــت مــا‬ ‫از زندگی‪ ،‬به مقدار زیادی به شــرایط خانواده و کیفیت‬ ‫روابــط شــکل یافتــه در ان وابســته اســت‪ .‬خانــواده‬ ‫همــان جایــی اســت کــه قســمت مهمــی از سرنوشــت‬ ‫بزرگســاالن اینــده ی اجتمــاع در انجــا رقــم می خــورد‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬ســبک زندگــی مــدرن‪ ،‬مشــغله های زیــاد و‬ ‫فرصت هــای کــم و دالیــل متعــدد دیگــر‪ ،‬رُکــن خانــواده ‬ ‫را بــا چالش هــای زیــادی مواجــه ســاخته اســت‪ .‬انســان‬ ‫بــه طــور طبیعــی بــه شــادی‪ ،‬راحتــی و لــذت گرایــش دارد‬ ‫و اگــر خانــواده ایــن نیــاز را بــرای او تامیــن نکنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت کــه ان را در جاهــای دیگــری بجویــد کــه در نهایــت‬ ‫بــه تضعیــف یــا فروپاشــی خانــواده و روابــط خانوادگــی‬ ‫منجــر شــود‪ .‬امــا حفــظ و تقویــت شــادی و صمیمیــت در‬ ‫خانــواده نیــاز بــه دانــش و مهــارت دارد‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫‪ ۱۳‬راهــکار مهــم و موثــر بــرای دســتیابی بــه این هــدف را‬ ‫باهــم مــرور می کنیم‪.‬ادامــه شــماره ‪456‬‬ ‫احساسات خود را به شیوه های مختلف نشان دهید‬ ‫واکنش بســیاری از ما انســان ها به یک شــیوه ی‬ ‫خــاص از ابــراز احساســات به صــورت شــرطی‬ ‫اســت‪ .‬مثــا ًهمیشــه احســاس خــود را بــه شــکل‬ ‫کالمــی بیــان می کنیــم‪ .‬هــر فــردی به نــوع خاصی‬ ‫از پیام هــای عاطفــی واکنــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر همســر یــا فرزنــد شــما از نــوع افــرادی باشــند‬ ‫م لمســی واکنــش نشــان می دهنــد‪،‬‬ ‫کــه بــه پیــا ‬ ‫ابــراز احساســات کالمــی شــما‪ ،‬هــر چقــدر هم که‬ ‫شــورانگیز باشــد‪ ،‬تاثیر زیادی روی ان ها نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬پــس‪ ،‬ســعی کنیــد کــه احســاس خــود را‬ ‫بــه شــیوه های متفــاوت نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای ابــراز احساســات در خانــواده ح دو مــرزی‬ ‫قائــل نشــوید‪ .‬خانــواده بایــد امن تریــن جایــی‬ ‫باشــد کــه اعضــای ان بتواننــد خــود را همان طوری‬ ‫کــه هســتند‪ ،‬بــه دور از هرگونــه خودسانســوری‬ ‫و ســرکوب‪ ،‬نشــان دهنــد‪ .‬افــراد بایــد مطمئــن‬ ‫باشــند کــه بــه دلیــل ابــراز احساســات خــود‪ ،‬مــورد‬ ‫قضــاوت‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬تنبیــه یــا سوءاســتفاده قــرار‬ ‫نخواهنــد گرفــت‪ .‬پــس بــه روش هــای مختلــف‬ ‫از جملــه بــا زبــان کالمــی و زبــان بــدن و ســایر‬ ‫شــیوه ها احساســات تان را بــه اعضــای خانــواده ی‬ ‫خــود ابــراز کنیــد‪ .‬برخــی از افــراد می گوینــد کــه‬ ‫در صــورت ابــراز احساســات ممکــن اســت طــرف‬ ‫مقابل لوس و ازخودراضی شــود‪ .‬اگر شــما ســایر‬ ‫اصــول رفتــاری را رعایــت کنیــد مطمئــن باشــید که‬ ‫چنیــن نخواهــد شــد و فرزنــد یــا همســر شــما‬ ‫بابــت ابــراز احســاس صادقانــه ای کــه بــه ایشــان‬ ‫کرده ایــد قــدردان شــما نیــز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫به ان ها بگویید که دوستشان دارید‬ ‫«دوســتت دارم» قدرتمندتریــن و تأثیرگذارتریــن‬ ‫جملــه ای اســت کــه یــک نفــر می توانــد بــه طــرف‬ ‫مقابــل خــود بگویــد‪ .‬امــا معمــوال ً پــس از گذشــت‬ ‫ـی مشــترک ایــن جملــه کمتــر و کمتــر‬ ‫مدتــی از زندگـ ِ‬ ‫در میــان همســران شــنیده می شــود‪ .‬همان طــور‬ ‫کــه در مــورد قبلــی نیــز اشــاره شــد‪ ،‬شــما می توانیــد‬ ‫ایــن جملــه را بــه شــیوه های متفاوتــی ابــراز کنیــد‪،‬‬ ‫امــا همیشــه از نــوع کالمــی ان نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬بایــد ایــن جملــه را بــا تمــام وجــود ابــراز کنیــد‪.‬‬ ‫مــا اینجــا توصیــه نمی کنیــم کــه نقــش بــازی کنیــد یــا‬ ‫افــراد خانــواده ی خــود را فریــب دهیــد‪ .‬بنابرایــن اگــر‬ ‫احســاس عالقـه ی واقعــی بــه همســر یــا فرزنــد خــود‬ ‫نداریــد‪ ،‬بــه طــوری کــه نمی توانیــد بــه شــکل صادقانــه‬ ‫و از صمیــم قلــب ایــن جملــه را بــه ان هــا بگویید‪ ،‬باید‬ ‫روی خودتــان کار کنیــد و شــاید بهتــر باشــد از یــک‬ ‫مشــاور خانــواده کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫گفتــن ایــن جملــه تاثیــر بســیار زیــادی در تقویــت‬ ‫روابــط خانوادگــی دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از افــراد‬ ‫اهمیتــی بــه ان نمی دهنــد‪ .‬برخــی مردهــا بــه خصوص‬ ‫در ســنین باالتــر‪ ،‬ان را کســر ِ شــأن خــود می داننــد‪.‬‬ ‫بــه دالیــل مختلــف‪ ،‬بســیاری از مــردم در گفتــن ایــن‬ ‫جملــه بــه عزیــزان خــود مشــکل دارنــد و برخــی نیــز ان‬ ‫را فرامــوش می کننــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال ًنمی داننــد که‬ ‫بیــان مکــرر ایــن جملــه در تقویــت روابــط‪ ،‬صمیمیــت و‬ ‫اســتحکام خانــواده چقــدر مهــم اســت‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫چطور فرزندانی شاد داشته باشیم؟‬ ‫سارا شهیدی‬ ‫اغلــب از پــدر و مادرهــا خطــاب بــه فرزندشــان شــنیده ایم کــه‪:‬‬ ‫«تنهــا چیــزی کــه می خواهــم‪ ،‬دیــدن شــادی ِ توســت»‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫بــه تعــداد افــراد مختلــف تعاریــف متفاوتی از شــادی هم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا در عمــق ایــن ارزو هم ـه ی مــا خواســته ی مشــترکی‬ ‫داریــم‪ ،‬اینکــه کودکان مــان از زندگــی لــذت ببرنــد‪ ،‬عشــق‬ ‫بورزنــد‪ ،‬دوســت داشــته شــوند‪ ،‬در مواجهــه بــا ســختی های‬ ‫زندگــی قــوی باشــند و اگــر ناراحــت شــدند بــه ســرعت بــه حــال‬ ‫خــوب قبلی شــان بازگردنــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪456‬‬ ‫محیط را برای شادی اماده کنید‬ ‫هم ـه ی مــا حتــی اگــر نخواهیــم اعتــراف کنیــم بــه میــزان زیــادی‬ ‫تحــت تاثیــر محیــط خودمــان هســتیم‪ .‬تالش هــای شــما بــرای‬ ‫شــاد کــردن کودکان تــان بــه دلیــل زمــان و قــدرت شــما محــدود‬ ‫هســتند‪ ،‬در حالیکــه محیطــی کــه دران زندگــی می کنیــد بر شــما (و‬ ‫کودکانتــان) اثــری مــداوم بــر جــای می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عادات نامطلوب را از سر راه بردارید‬ ‫چطــور اثــر تالش هــای عمــدی شــما بــرای شــاد بــودن کودک تــان‬ ‫را بــا کنتــرل بــر محیــط می تــوان بــه حداکثــر رســاند؟ راه ســاده ای‬ ‫ســراغ داریــم‪ ،‬خودتــان و فرزندتــان کمتــر تلویزیــون ببینیــد‪،‬‬ ‫ـون کم تــر‪ ،‬شــادی بیش تــر‪ .‬در کتــاب «پــرورش شــادی‪۱۰ :‬‬ ‫تلویزیـ ِ‬ ‫قــدم اســان تــا کــودکان و والدیــن شــادتر» می خوانیم‪« :‬تحقیقات‬ ‫جدیــد ارتبــاط محکمــی بیــن شــادی و ندیــدن تلویزیــون یافته انــد‪.‬‬ ‫جامعه شــناس ها نشــان می دهنــد کــه مردمــان شــاد بســیار کمتــر‬ ‫از مردمــان ناشــاد تلویزیــون می بیننــد‪ .‬البتــه مــا نمی دانیــم کــه ایــا‬ ‫دیــدن تلویزیــون مــردم را ناشــاد می کنــد یــا اینکــه مردمانــی کــه‬ ‫پیــش از ایــن نیــز شــاد نبوده انــد گرایــش بیشــتری بــه تماشــای‬ ‫تلویزیــون دارنــد»‪.‬‬ ‫(دربــاره ی مضــرات اعتیــاد بــه تلویزیــون می توانیــد اینجــا را‬ ‫بخوانیــد‪).‬‬ ‫امــا بــا اطمینــان فعالیت هایــی را ســراغ داریــم کــه بــه فرزنــدان‬ ‫مــا کمــک می کنــد بــه افــرادی شــاد و ســازگار تبدیــل شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫کــودکان مــا مشــغول تماشــای تلویزیــون باشــند‪ ،‬پــس در حقیقــت‬ ‫از انجــام ان کارهــا کــه در درازمــدت باعــث شــادی ان هــا می شــود‬ ‫دور افتاده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عادات شادی افرین را جایگزین کنید‬ ‫اگــر بــه خاطــر ســپردن نکاتــی کــه تــا اینجــا گفتیــم ســخت اســت‪،‬‬ ‫ت کنیــد تــا بــر ایــن مشــکل‬ ‫می توانیــد نــکات بــاال را تبدیــل بــه عــاد ‬ ‫غلبــه کنیــد‪ .‬فکــر کــردن بــه ایــن روش هــا شــاید ســخت باشــد امــا‬ ‫زمانــی کــه عادت هــا شــکل بگیرنــد عمــل کــردن بــر اســاس انهــا کار‬ ‫اســانی اســت‪ .‬چطــور بــه کودک تــان بــرای ســاختن عادت هــای‬ ‫شــادی افرین پایــدار کمــک می کنیــد؟ کارتـِـر (‪ )Carter‬بــه تعــدادی‬ ‫روش قدرتمنــد بــرای ایجــاد یــک عــادت اشــاره می کنــد کــه‬ ‫یافته هــای علمــی نیــز از ان هــا حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫حــذف محرک هــا‪ :‬چیز هایــی کــه حــواس را پــرت می کننــد یــا‬ ‫وسوســه انگیزند از محیــط خــود حــذف کنیــد‬ ‫کاری را کــه قــرار اســت انجــام دهیــد‪ ،‬عمومــی کنیــد‪ :‬بــا‬ ‫هدف گــذاری می توانیــد از حمایــت اجتماعــی و البتــه از فشــار‬ ‫اجتماعــی بــرای دنبــال کــردن هدف تــان برخــوردار شــوید‪.‬‬ ‫هــر بــار یــک هــدف را پیــش ببریــد‪ :‬تعــداد زیــاده از حــد اهــداف‬ ‫باعث فرســوده شــدن اراده ی شــما می شــوند‪ ،‬این امر به خصوص‬ ‫در مــورد کــودکان صــادق اســت‪ .‬پیــش از اضافــه کــردن یــک عــادت‬ ‫جدیــد از اســتقرار کامــل عــادت پیشــین اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫بــه تــاش کــردن ادامــه دهیــد‪ :‬انتظــار نداشــته باشــید همــه چیــز‬ ‫بــه ســرعت بــدون نقــص باشــد‪ .‬بــرای بهتــر شــدن کارهــا نیــاز بــه‬ ‫زمــان داریــد‪ .‬افت هایــی در مســیر پیــش می ایــد کــه نیــاز بــه‬ ‫تقویــت شــدن از ســوی شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در اکتشاف دنیا همراهی اش کنید‬ ‫هــر هفتــه زمانــی را بــه یــاد گرفتــن چیــزی تــازه بــه همــراه فرزنــد‬ ‫خــود اختصــاص دهیــد‪ .‬ایــن کار نــه تنهــا بــه او نشــان می دهــد‬ ‫کــه چقــدر بــرای دنبــال کــردن کنجــکاوی و یادگیــری ارزش قائلیــد‪،‬‬ ‫بلکــه زمینـه ای را بــرای شــما فراهــم می کنــد کــه تــا در ایــن مســیر‬ ‫مشــکالت همدیگــر را درک کنیــد و در کنــار هــم موفقیت هــای‬ ‫مشــترکتان را جشــن بگیریــد‪ .‬بــا هــم بــه کالس حــرکات مــوزون ‪،‬‬ ‫ســمینار دفاع شــخصی یا کارگاه باغبانی بروید و در کنار هم رشــد‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه مــرور زمــان مهارت هایــی کــه بــا هــم اموخته ایــد تبدیــل‬ ‫بــه تجــارب پیونددهنــده ای می شــود کــه هــر کجــای دنیــا باشــید‬ ‫شــما را بــه هــم مرتبــط می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زمان بازی بیشتری را برایشان فراهم کنید‬ ‫ایــن روزهــا مطالــب بســیاری دربــاره ی مدیتیشــن و ذهن اگاهــی‬ ‫می بینیــم کــه هــر دو را بــه عنــوان ابزارهایــی قدرتمنــد بــرای‬ ‫دســتیابی بــه شــادی معرفــی می کننــد‪ .‬امــا وادار کــردن کــودکان‬ ‫بــه انجــام مرتــب انهــا چالــش دشــواری اســت‪ ،‬ایــا کاری هســت که‬ ‫بــه خوبــی ایــن دو عمــل کنــد؟ بلــه! زمــان بــازی بیشــتر‪ .‬بــر اســاس‬ ‫کتــاب پــرورش شــادی‪ ۱۰ :‬قــدم اســان تــا کــودکان و والدین شــادتر‪،‬‬ ‫«بســیاری از کــودکان در زمــان بــازی بــه نوعــی مشــغول انجــام‬ ‫تمرینــات ذهن اگاهی‪-‬لــذت بــردن تمــام و کمــال از لحظـه ی حــال‬ ‫هســتند»‪ .‬امــروزه کــودکان زمــان کمتــری را بــه بــازی در خانــه یــا‬ ‫بیــرون از ان می گذراننــد‪ .‬طــی دو ده ـه ی گذشــته از مــدت زمــان‬ ‫بازی هــای بــدون ســاختار و خودانگیخت ـه ی کــودکان ‪ ۸‬ســاعت در‬ ‫هفتــه کاســته شــده اســت‪ .‬بــازی تلــف کــردن وقــت نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای رشــد و یادگیــری در کــودکان الزم اســت‪.‬‬ ‫در همــان کتــاب می خوانیــم‪« :‬محققــان بر ایــن باورند که کاهش‬ ‫شــدید زمــان بازی هــای بــدون ســاختار‪ ،‬تــا حــدی مســئول کاهــش‬ ‫ســرعت رشــد شــناختی و احساســی کــودکان اســت»‪ .‬بازی هایــی‬ ‫کــه توســط خــود کــودک هدایــت شــود‪ ،‬بازی هــای بــدون ســاختار‬ ‫(بــه همــراه بزرگســاالن یــا بــدون انهــا)‪ ،‬عــاوه بــر کمــک به کــودکان‬ ‫بــرای تنظیــم رفتارهــا و احساساتشــان (خودتنظیمــی)‪ ،‬باعــث رشــد‬ ‫هوشــی‪ ،‬جســمی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬و احساســی در انهــا می شــود‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ســفت و ســختی بــرای ایــن مــورد الزم نداریــد‪،‬‬ ‫کافی ســت زمــان بیشــتری را بــرای بــازی در بیــرون از خانــه بــرای‬ ‫فرزندتــان در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شام را در کنار هم صرف کنید‬ ‫گاهــی اوقــات علــم چیز هایــی را اثبــات می کنــد کــه پدربزرگ هــا و‬ ‫مادربزرگ هــا پیــش از ایــن بــه مــا گفتـ ه بودنــد‪ .‬درســت اســت! بهتر‬ ‫اســت شــام را خانوادگــی میــل کنیــد‪ .‬ایــن رســم ســاده بــه پــرورش‬ ‫کودکانــی بهتــر بــا شــادی بیشــتر کمــک می کنــد‪ .‬در کتــاب پــرورش‬ ‫شــادی‪ ۱۰ :‬قــدم اســان تــا کــودکان و والدیــن شــادتر‪ ،‬می خوانیــم‪:‬‬ ‫مطالعــات نشــان می دهنــد کودکانــی کــه بــه طــور مرتــب شــام را‬ ‫بــه همــراه خانــواد ه صــرف می کننــد از لحــاظ احساســی پایدارتــر‬ ‫هســتند و بــا احتمــال کمتــری دچــار ســوء مصــرف الــکل و مــواد‬ ‫مخــدر خواهنــد شــد‪ ،‬نمــرات بهتــری کســب می کننــد‪ ،‬و در گــروه‬ ‫نوجوانــان دختــر‪ ،‬ایــن نوجوانان نشــانه های افســردگی کمتری بروز‬ ‫می دهنــد‪ .‬در زمینــه ی امــاده کــردن بچه هــا بــرای مدرســه شــام‬ ‫خانوادگــی حتــی از خوانــدن کتــاب بــرای بچه هــا هــم اثربخش تــر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬نهایتــا اینکــه یافته هــای ذکــر شــده در مــورد صــرف‬ ‫شــام بــه شــکل خانوادگــی‪ ،‬حتــی بــا کنتــرل متغیر همبســتگی بین‬ ‫اعضــای خانــواده همچنــان معتبــر بــود‪.‬‬ ‫اینها روش هایی بودند که برای داشــتن فرزندانی شــاد‪ ،‬بیشــتر بر‬ ‫روی رفتــار شــما بــه عنــوان پــدر و مــادر و محیــط زندگی کودک تمرکز‬ ‫داشــتند‪ .‬در قســمت بعد قصد داریم روش هایی را در اختیار شــما‬ ‫بگذاریم که بیشــتر متوجه مســائل تربیتی خواهند بود‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سرگرد «نساء ایزانلو»‬ ‫دهن بینی‬ ‫و بدحجابی‏‬ ‫بعضــی از مــردم به قول معــروف‪ ،‬دهــن بیــن هســتند‪ .‬یعنــی نگاه‬ ‫می کننــد ببیننــد مــردم چــه نظــری می دهنــد و چگونــه قضــاوت‬ ‫‏می کننــد؟ و نادانســته خــود را تســلیم نظــرات دیگــران می کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫این قــدر بــه زن هایباحجــاب و بــا عفــاف برچســب امــل بــودن و‬ ‫محرومیــت از تمــدن زده انــد کــه ان هایــی کــه دهــن بیــن بوده انــد‪،‬‬ ‫‏بــرای پــاک کــردن ایــن برچســب حجــاب خــود را از خــود دور‬ ‫کرده انــد و بــا الگــو قــرار دادن فرهنــگ غــرب و بــه شــکل فرنگــی‬ ‫مــاب‏قــرار دادن خــود‪ ،‬عناویــن پــوچ و توخالــی متجــدد و متمــدن و‬ ‫خوش تیــپ را بــر خــود نهاده انــد‪.‬‏‬ ‫درحالی کــه عفــاف جنســی یکــی از ارزش هــای بنیادیــن اســام‬ ‫اســت‪ .‬مســلمان و متدین واقعی کســی اســت که از حیث‏عفاف‬ ‫جنســی کــم و کســری نداشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫دکتــر هارولــد هابیــن در کلینیــک مایــو بــه ایــن نتیجــه‬ ‫دس ـت یافت کــه بیمــاری فشــارخون‪ ،‬زخــم معــده‪ ،‬مــرض قلبــی‪،‬‬ ‫مخصــوص و ‏منحصــر بــه زندگانی هــای پرهیجــان و ناراحــت‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن ایــن کلینیــک اعــام مـی دارد کــه نصــف بیشــتر‬ ‫‏تختخواب هایبیمارســتان ها را کســانی اشــغال کرده انــد کــه گرفتــار‬ ‫ناراحتی هــای عصبــی می باشــند‪ .‬‏‬ ‫امــا موقعــی کــه ایــن بیمــاران را زیــر میکروســکوپ های بســیار‬ ‫قــوی معاینــه کردنــد‪ ،‬معلــوم شــد کــه در اکثــر مــوارد اعصابشــان‬ ‫‏کامــا ًســالم بــود و هیــچ عیــب و نقصــی نــدارد‪ .‬مــرض ان هــا از‬ ‫فســاد و خرابــی اعصابشــان نیســت بلکــه از هیجــان درونــی ‪،‬‬ ‫‏محرومیــت‪ ،‬تشــویش‪ ،‬نگرانــی‪ ،‬تــرس‪ ،‬عدم موفقیــت‪ ،‬ناامیدی و‬ ‫یــاس سرچشــمه می گیــرد‏‪.‬‬ ‫مســائلی از قبیــل بدحجابــی‪ ،‬بی حجابــی‪ ،‬روابــط ناســالم و‬ ‫ازادانــه دختــر و پســر در برخــی از محیط هــای عمومــی( از قبیــل‬ ‫‏پارک هــا‪ ،‬ســینماها و ‪ )...‬ســریال های تلویزیونــی و فیلم هــای‬ ‫خارجــی و همچنیــن عرضــه و فــروش عکس هــای هنرپیشـه ها‬ ‫و‏خواننــدگان خارجــی بــه گونه هــای مختلــف در تحریــم زدایــی‬ ‫نوجوانــان موثــر اســت‏‪.‬‬ ‫بجــا خواهــد بــود اگــر هم زمــان بــا سالم ســازی محیط هــای‬ ‫خانوادگــی و اموزشــی مســئولین مربــوط را در بهســازی اخالقــی‬ ‫‏محیــط اجتماعــی نیــز اقــدام نماینــد‪ .‬تــا نســلی کــه مدیریــت اینــده‬ ‫کشــور را در اختیــار می گیــرد‪ .‬بتوانــد باروحــی قــوی و ســالم‏اراده ای‬ ‫اخالقــی‪ ،‬بــه ایفــای مســئولیت خویــش بپــردازد‏‪.‬‬ ‫به عبارت دیگــر پوشــش‪ ،‬غریــزه جنســی مــردان وزنــان را تعدیــل‬ ‫می کنــد و ان هــا را از هواپرســتی کنتــرل می نمایــد و نقــش‏مهمــی‬ ‫در مبــارزه بــا نفــس امــاره دارد‪.‬‏‬ ‫قــران در مــورد نفــس امــاره چنیــن می فرمایــد‪« :‬همانا نفــس اماره‬ ‫بــه کارهــای بــد امــر می کنــد مگــر انکــه پــروردگارم رحم کنــد‪ .‬‏»‬ ‫اگهی فراخوان عمومی‬ ‫نفس عماره نفس سرکشی است که انسان را به گناهان فرمان‬ ‫می دهد و به هر ســوی می کشــاند و لذا عماره راشــگفته اند‏‪.‬‬ ‫نفــس عمــاره همچــون اژدهایــی بی رحــم صاحبــش را می بلعــد و‬ ‫زندگــی او و جامعــه را متزلــزل و نــا ارام می ســازد و وضــع روحــی‬ ‫‏بیمارگون ـه ای را در انســان ها پدیــد م ـی اورد‪ .‬پــس بــرای ســامتی‬ ‫روح و روان پیراســته بــودن درون از الودگی هــا و رذایــل‏اخالقــی‬ ‫کــه پرارزش تریــن ســرمایه های زندگــی اســت‪ ،‬الزم و ضــروری‬ ‫اســت تــا بتــوان هــر چه بهتــر و بیشــتر بهداشــت روان را در‏زندگــی‬ ‫خانوادگــی و اجتماعــی حاکــم نمــود‏‪.‬‬ ‫برگرفته از کتاب حجاب دختران نوشته فاطمه قاضی‬ ‫دبیرخانه عفاف و حجاب معاونت اجتماعی فا‪.‬ا خراسان شمالی‬ ‫سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان در نظر دارد یک باب غرفه(شماره ‪)101‬موجود در پایانه شرق را از طریق فراخوان عمومی بصورت اجاره ماهیانه واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان دعوت بعمل می اید از تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸‬تا تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳‬اعالم امادگی و درخواست خود را به سازمان مذکور واقع در میدان مفتح‪-‬ساختمان فرهنگسرای شهرداری‬ ‫طبقه اول‪-‬واحد امورقرار داد ها تحویل و در صورت تمایل با در دست داشتن فیش سپرده واریزی و اصل کارت ملی در حراج شرکت نمایند‪.‬تلفن تماس‪017- ۳۲۴۲۱۴۴۰‬‬ ‫سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان‬ صفحه 6 ‫پلیــس فتــا اســتان در خبــر تــازه ای از کالهبــرداری زن و مــرد شــیاد کــه طعمــه هــای خــود را از بیــن کاربــران ســایت‬ ‫اگهــی محــور دیــوار انتخــاب و شــکار مــی کردنــد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا؛ســرهنگ جهانشــیری اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫مراجعــه یکــی از اهالــی روســتایی در شهرســتان رشــتخوار مبنــی بــر کالهبــرداری از وی در ســایت اگهــی محــور دیــوار‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا رشــتخوار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پــی اقدامــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد افــراد دیگــری نیــز بــه همیــن روش در تلــه کالهبــردار‬ ‫گرفتــار شــده اند کــه بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا یــک مــرد بــه همــراه یــک زن شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ترفند‬ ‫کالهبرداران‬ ‫شنبه ‪ 18‬دی ‪1400‬‬ ‫هکرها از ‪AnyDesk‬‬ ‫در حالت ایمن برای انجام‬ ‫حمالت استفاده می کنند‬ ‫‪ AvosLocker‬یــک بــاج افــزار جدیــد اســت کــه بــه عنــوان یــک ســرویس‬ ‫بــرای اولیــن بــار در ژوئــن ‪ 2021‬ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫‪ Sophos‬کــه یــک رهبــر جهانــی در امنیــت ســایبری اســت بــاج افــزار‬ ‫جدیــدی بــه نــام ‪ AvosLocker‬را کشــف کــرده اســت بــه طــوری کــه‬ ‫در ایــن حملــه هکرهــا از حالــت ایمــن وینــدوز(‪ )Safe mode‬و ابــزار‬ ‫اغفال و کالهبرداری از پسران‬ ‫با خواستگاری اینترنتی‬ ‫پلیــس فتــا ازشناســایی ودســتگیری دختــر ‪ 23‬ســاله ای خبــر داد کــه‬ ‫بــا خواســتگاری اینترنتــی از پســران واغفــال انهــا دســت بــه کالهبــرداری‬ ‫زده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع خورشــاد در‬ ‫گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اعــام‬ ‫کرد‪:‬چنــد تــن از شــهروندان ضمــن مراجعــه بــه پلیــس فتــا مدعــی شــدند‪،‬‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا فــردی اشــنا شــدنند و ان دختــر ضمــن‬ ‫ابــراز عالقــه از انهــا ‪،‬بــه بهانــه ازدواج مبالغــی از قربانیــان قــرض گرفتــه‬ ‫اســت امــا پــس از ان ارتبــاط خــودش را قطــع کــرده اســت و بعــد از ان‬ ‫بــود کــه فهمیدیــم طعمــه کالهبــرداری شــده ایــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان متخصــص پلیــس فتــا اقدامــات خــود را اغــاز‬ ‫کردنــد و پــس از بررســی همــه جوانــب پرونــده و بهــره گیــری از روش هــای‬ ‫علمــی و تخصصــی ســایبری موفــق شــدند مجــرم را در فضــای مجــازی‬ ‫باید و نبایدهای‬ ‫اموزش کودکان‬ ‫در حوزه سایبری‬ ‫ص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخی ‬ ‫مدیریــت از راه دور ‪ AnyDesk‬اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫حالــت ایمــن وینــدوز یــک روش بســیار رایــج بــرای کار بــا رایانــه بــدون‬ ‫اســتفاده از رمــز عبــور اســت‪ ،‬در حالــت ایمــن‪ ،‬مــا نمــی توانیــم بــه همــه‬ ‫چیــز دسترســی داشــته باشــیم‪ ،‬امــا هکرهــا متوجــه شــدند کــه می تواننــد‬ ‫بــه ‪ AnyDesk‬دسترســی داشــته باشــند‪ ،‬بــه ایــن ترتیــب بــه طــور مــداوم‬ ‫از راه دور بــه رایانــه هــا دسترســی پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫‪ Sophos‬فــاش کــرد کــه مهاجمــان ‪ AvosLocker‬توانســته اند ‪AnyDesk‬‬ ‫را نصــب کننــد‪ ،‬بنابرایــن در حالــت ‪ Safe Mode‬کار می کنــد‪ ،‬انهــا‬ ‫ســرویس های امنیتــی و بــاج افزارهــا کــه در حالــت ایمــن اجــرا مــی شــوند را‬ ‫غیرفعــال کــرده انــد‪ ،‬بــه این ترتیــب بــاج افــزار ‪ AvosLocker‬در حالت ایمن‬ ‫راه انــدازی مجــدد مــی شــود تــا ابزارهــای امنیتــی را دور بزنــد‪.‬‬ ‫پیتــر مکنــزی‪ ،‬مدیــر واکنــش بــه حــوادث ســوفوس در بیانیـه ای گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســناریویی را ایجــاد می کنــد کــه در ان مهاجمــان کنتــرل کامــل از راه دور بــر‬ ‫روی هــر دســتگاهی کــه بــا ‪ AnyDesk‬راه انــدازی کرده انــد دارنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه ســازمان هــدف احتمــاال ًاز طریــق دسترســی از راه دور بــه ان رایانه هــا‬ ‫قفــل می شــود‪ Sophos .‬هرگــز برخــی از ایــن مولفه هــا را ندیــده اســت کــه‬ ‫بــا باج افــزار اســتفاده شــوند‪ ،‬و مطمئنــا ًدر کنــار هــم نبوده انــد‪».‬‬ ‫محققــان در بررســی باج افــزار دریافتنــد کــه مهاجمــان از ‪PDQ Deploy‬‬ ‫بــر روی اهــداف خــود بــا اجــرای اســکریپت دســته ای بــه نام هــای‬ ‫«‪love.bat‬‏»‪ »update.bat« ،‬یــا «‪ »lock.bat‬اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫ایــن اســکریپت مجموعــه ای از دســتورات متوالــی را ارائــه می دهــد کــه‬ ‫ماشــین هــا را امــاده انتشــار بــاج افــزار و راه انــدازی مجــدد در حالــت‬ ‫ایمــن می کنــد‪ .‬پیتــر مکنــزی گفــت‪« :‬تکنیــک هــای مــورد اســتفاده‬ ‫‪ AvosLocker‬ســاده امــا بســیار هوشــمندانه هســتند‪ ،‬انهــا اطمینــان‬ ‫می دهنــد کــه باج افــزار بهتریــن شــانس را بــرای اجــرا در حالــت ‪Safe‬‬ ‫‪ Mode‬دارد و بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد تــا دسترســی از راه دور بــه‬ ‫ماشــین ها را در طــول حملــه حفــظ کننــد‪».‬‬ ‫اجــرای دســتورات حــدود پنــج ثانیــه طــول مــی کشــد و ســرویس های بــه‬ ‫روز رســانی وینــدوز و ‪ Windows Defender‬را غیرفعــال می کنــد ســپس‬ ‫اجــزای نــرم افــزار امنیتــی را کــه در حالــت ‪ Safe Mode‬اجــرا می شــوند‬ ‫غیرفعــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ AnyDesk‬را نصــب کنیــد و ان را طــوری تنظیــم کنیــد کــه در حالــت‬ ‫‪ Safe Mode‬در حیــن اتصــال بــه شــبکه اجــرا شــود‪ ،‬در ایــن حیــن‬ ‫مهاجمــان بــا اطمینــان بــه اجــرای دســتور ادامــه مــی دهنــد و ان را کنتــرل‬ ‫مــی کننــد و ســپس یــک حســاب کاربــری جدیــد بــا جزئیــات ورود خــودکار‬ ‫ایجــاد مــی کننــد و بــه کنتــرل کننــده هــای دامنــه هــدف متصــل می شــوند‬ ‫تــا از راه دور بــه بــاج افــزاری بــه نــام ‪ update.exe‬دسترســی پیــدا کــرده‬ ‫و اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫شناســایی‪ ،‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی نامبــرده دســتگیر و بــه پلیــس‬ ‫فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهمــه دختــری ‪ 23‬ســاله بــود کــه‬ ‫پــس از دســتگیری در ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا ســخنان‬ ‫گمــراه کننــده قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا و روبــه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر جمــع اوری‬ ‫گردیــده لــب بــه ســخن گشــودوبه کالهبــرداری ازحســاب ‪ 6‬نفــر کــه ازایــن‬ ‫نفــرات ‪4‬نفرتشــکیل پرونــده داده بودنــد بــه مبلــغ ‪ 5.000.000.000‬ریــال‬ ‫از شــهروندان تــا ایــن لحظــه اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد‪ ،‬بــا بیــان اینکــه در بســیاری از مــوارد هویــت کاربــران‬ ‫در فضــای مجــازی واقعــی نیســت و افــراد کالهبــردار بــا هویــت جعلــی و‬ ‫در پوشــش های مختلــف فعالیــت می کننــد‪ ،‬توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران در‬ ‫هنــگام فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی از اعتمــاد بــه افــراد ناشــناس‬ ‫خــودداری کننــد و اطالعــات خصوصــی و هویتــی خــود را در اختیــار انهــا‬ ‫قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی‬ ‫بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و‬ ‫رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس‬ ‫‪096380‬بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان‬ ‫در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫فتــا انتظامــی کشــور ضمــن هشــدار بــه خانواده هــا در خصــوص‬ ‫کاهــش ســن کــودکان ســایبری گفــت‪ :‬ایــن امــر در کنــار تکامــل و‬ ‫رشــد کــودکان‪ ،‬افزایــش خطــرات فضــای مجــازی را در پــی دارد و‬ ‫خانواده هــا بایــد بیــش از پیــش نســبت بــه فرزنــد پــروری ســایبری‬ ‫و والدگــری اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ دوم علــی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫رشــد ســریع تکنولــوژی شــاهد بلــوغ ذهنــی کــودکان در زمینــه‬ ‫دیجیتــال و ســایبری نســبت بــه گذشــته هســتیم بــه طــوری کــه‬ ‫کــودکان بــه راحتــی در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫فعالیــت می کننــد امــا طبیعتــا در ایــن فضــا بــا مشــکالت متعــددی‬ ‫روبــه رو می شــوند‪ ،‬کــه در صــورت بــی اطالعــی خانواده هــا از‬ ‫ان‪ ،‬ناهنجاری هــای فراوانــی را بــرای کــودکان بــه وجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کــودکان قبــل از ورود بــه مــدارس بــا فضــای‬ ‫مجــازی اشــنا می شــوند و حتــی بعــد از ورود بــه مــدارس هــم‬ ‫بیشــترین زمانــی کــه انالیــن هســتند در منــزل اســت بــه همیــن‬ ‫دلیــل خانــواده نقــش کلیــدی در تربیــت کــودکان ســایبری دارد و‬ ‫اولیــن معلــم کــودکان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان‬ ‫داشــت ‪ :‬در حــال حاضــر در‬ ‫زمینــه فرزنــد پــروری ســایبری‬ ‫در خانواده هــا‪ ،‬چالش هایــی‬ ‫از قبیــل شــکاف دیجیتــال‬ ‫والدیــن و کــودکان‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کــودکان از فضــای مجــازی‬ ‫بــدون داشــتن اگاهــی و عــدم‬ ‫اشــنایی بــا خطــرات موجــود‪،‬‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد توســط‬ ‫خانــواده هــا مدیریــت شــوند‪.‬‬ ‫وی بــه برخــی راهکارهــا در‬ ‫زمینــه رفــع ایــن چالش هــا‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬والدیــن‬ ‫می تواننــد از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی و برخــی ســایت های‬ ‫اموزشــی نســبت بــه یادگیــری‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪457‬‬ ‫دستگیریکالهبردار‬ ‫میلیاردی باشگرد فروش‬ ‫چقدر احتمال دارد کارمندان قربانی‬ ‫خودرو در سایت دیوار‬ ‫یک حمله فیشینگ شوند؟‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کالهبــردار حرفــه ای‬ ‫کــه بــا قــرار دادن تصاویــر خــودرو در ســایت های‬ ‫واســط فروشــگاهی اقــدام بــه کالهبــرداری بــا‬ ‫ترفنــد دریافــت پیــش پرداخــت تحــت عنــوان‬ ‫بیعانــه از طعمه هــای خــود می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرگرد احســان‬ ‫بهمنــی‪ ،‬در خصــوص ایــن پرونــده کالهبــرداری‬ ‫گفــت‪ :‬درپــی مراجعــه یکــی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری از وی در ســایت دیــوار‪،‬‬ ‫پرونــده ای در ایــن پلیــس تشــکیل شــد و‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا بررسـی ها و اقدامــات پلیســی‬ ‫صــورت گرفتــه توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص گردیــد فــردی ســاکن بندرعبــاس بــا‬ ‫انتشــار اگهــی فــروش خــودرو در ســایت دیــوار‬ ‫تعــدادی از شــهروندان را فریــب داده و بــا اخــذ‬ ‫مبالغــی از انــان کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬ایــن متهــم‬ ‫بــا درج اگهــی بــا قیمــت وسوســه انگیز فــروش‬ ‫خــودرو در ســایت دیــوار‪ ،‬اقــدام بــه اخــذ بیعانــه از‬ ‫قربانیــان می کــرد و در نهایــت کارشناســان پلیــس‬ ‫ک ســری اقدامــات فنــی و‬ ‫فتــا پــس از انجــام یــ ‬ ‫تخصصــی و هماهنگــی بــا دادســرا‪ ،‬متهــم را طــی‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی تصریــح کــرد‪ :‬فــرد دســتگیر‬ ‫شــده پــس از انتقــال به پلیــس فتا در تحقیقات‬ ‫مامــوران ابتــدا منکــر هــر گونــه کالهبــرداری در‬ ‫ســایت مذکــور شــد امــا پــس از مواجــه بــا ادلــه و‬ ‫مســتندات پلیســی بــه بــزه انتســابی اعتــراف کرد‬ ‫وبیــان نمــود بــا انتشــارعکس های غیــر واقعــی و‬ ‫جلــب اعتمــاد افــراد مبلــغ ودیعــه را دریافــت و‬ ‫بعــد دیگــر ســیم کارت جدیــد تهیــه نمــوده و‬ ‫خــط مــورد نظــر را خامــوش مــی نمــودم‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬علیرغــم اینکــه‬ ‫بارهــا تاکیــد شــده کــه صرفــا ً خریــد حضــوری‬ ‫و پــس از بازدیــد مبلــغ را واریــز نماییــد بــاز‬ ‫نیــز شــاهد هســتیم افــراد فریــب ترفندهــای‬ ‫کالهبــرداران را خــورده وقبــل از مشــاهده کاال‬ ‫ودیعــه را واریــز مــی نماینــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاربــران درصــورت مواجهــه بــا مــوارد‬ ‫مشــابه و وقــوع هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی‬ ‫مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫و ارتقــاء ســواد ســایبری خــود اقــدام کننــد و از کــودکان خــود‬ ‫در فضــای مجــازی هماننــد فضــای حقیقــی محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســایت پلیــس فتــا مرجــع کاملــی از بروزتریــن اخبــار و‬ ‫تهدیــدات ســایبری اســت کــه مــی توانــد شــهروندان را بــا خطــرات‬ ‫فضــای مجــازی اشــنا کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه خدمــات و نقــش تاثیــر گــذار وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش در امــوزش کــودکان نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر بــا توجــه بــه رونــد رشــد ســریع تکنولــوژی‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫اموزش هــای ویــژه بــرای امادگــی و حضــور کــودکان در فضــای‬ ‫مجــازی هســتیم و ایــن امــر می توانــد در مهد هــای کــودک و‬ ‫مــدارس پایه ریــزی و محقــق شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی در ادامــه بــه اقدامــات و نقــش پلیــس فتــا در‬ ‫امــوزش کــودکان و نوجوانــان در حــوزه ســایبری اشــاره کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن پلیــس در ســال هــای قبــل و بــا همــکاری‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش و ســازمان فنــاوری ایــران در قالــب‬ ‫طرحــی تحــت عنــوان طــرح کــودک و اینترنــت (کــوا) اقــدام بــه‬ ‫اموزش هــای مرتبــط بــه کــودکان و نوجوانــان در مــدارس می کــرد‬ ‫کــه برابــر بازخــورد گرفتــه شــده‪ ،‬رضایتمنــدی دانــش امــوزان‬ ‫ومربیــان مــدارس را بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫ص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخی ‬ ‫فتــا انتظامــی کشــور ضمــن اشــاره بــه برگــزاری پویــش کــودکان در‬ ‫ســال قبــل از برگــزاری دومیــن پویــش کــودکان در اواخــر دی مــاه‬ ‫ســال جــاری خبــر داد و افــزود‪ :‬خانواده هــا می تواننــد بــا پیگیــری‬ ‫ایــن پویــش از طریــق ســایت پلیــس فتــا قســمت کــودکان‬ ‫ســایبری‪ ،‬دانــش ســایبری خــود را ارتقــاء دهنــد و بــا تهدیــدات‬ ‫موجــود اشــنا شــوند و بــه کــودکان خــود نیــز بیاموزنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اســتفاده از پیامرســان های خارجــی در امــوزش‬ ‫مجــازی را بــه عنــوان یکــی از تهدیــدات حــوزه اموزشــی نــام بــرد‬ ‫و بــه خانواده هــا تاکیــد کــرد‪ :‬از اپلیکیشــن های مــورد تاییــد‬ ‫امــوزش و پــرورش (اپلیکیشــن شــاد) اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمــد رجبــی گفــت‪ :‬هم وطنــان عزیــز می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫اخریــن اخبــار و اطالعــات ســایبری و همچنین جدیدترین شــگردهای‬ ‫مجرمانه مطلع شــده و مجرمان ســایبری را در رســیدن به اهدافشــان‬ ‫نــاکام بگذارند‪.‬‬ ‫یــک گــزارش ‪ Phishing‬نشــان می دهــد کــه ‪ 22‬درصــد‬ ‫از کارمنــدان احتمــاال ًســازمان خــود را در معــرض خطــر‬ ‫حملــه ســایبری از طریــق یــک تــاش موفــق فیشــینگ‬ ‫قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫در گــزارش ‪ Phish‬نشــان می دهــد کــه ‪ 22‬درصــد از کارمنــدان‬ ‫احتمــاال ًســازمان خــود را در معــرض خطــر حملــه ســایبری از‬ ‫طریــق یــک تــاش موفــق فیشــینگ قــرار می دهنــد‪ .‬تجزیــه و‬ ‫تحلیــل مجموعــه داده هــای گســترده و متنــوع نشــان می دهد‬ ‫کــه کارکنــان چقــدر در برابــر حمــات فیشــینگ اســیب پذیر‬ ‫هســتند و بینشــی در مــورد روندهــای کلیــدی ارائــه می دهــد‪،‬‬ ‫از جملــه اینکــه کــدام موضوعــات منجــر بــه موفقیت امیزترین‬ ‫حمــات فیشــینگ می شــوند و کــدام قالب هــای پیــام بــه‬ ‫احتمــال زیــاد کارمنــدان را فریــب می دهنــد‪.‬‬ ‫داده هــا نشــان می دهــد کــه از میــان کارمندانــی کــه پیــام‬ ‫فیشــینگ را باز می کنند‪ 53 ،‬درصد احتماال ًروی پیوند مخرب‬ ‫موجــود در ان کلیــک می کننــد‪ .‬هنگامــی کــه از انهــا خواســته‬ ‫می شــود داده هــا را افشــا کننــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال در یــک‬ ‫صفحــه ورود بــه سیســتم جعلــی‪ ٪23 ،‬از گیرنــدگان داده های‬ ‫خــود را وارد می کننــد‪ .‬اگــر یــک پیــام حــاوی یک پیوســت باشــد‪،‬‬ ‫‪ ٪7‬از تمــام گیرنــدگان ان را دانلــود و بــاز می کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن ارقــام پیــش از ایــن بــه یــک مشــکل‬ ‫سیســتماتیک در میــان جمعیــت شــاغل اشــاره می کننــد‪،‬‬ ‫امــا شــاید بیــش از همــه نگران کننــده ایــن واقعیــت اســت‬ ‫کــه کمتــر از ‪ 7‬درصــد از همــه کارمنــدان یــک پیوســت‬ ‫ایمیــل مشــکوک را بــاز می کننــد‪Arnout Van de .‬‬ ‫‪ ، Meulebroucke‬مدیرعامــل ‪ Phished‬گفــت‪ :‬در حالــی‬ ‫کــه فیشــینگ ‪ -‬معمــوال ً‪ -‬قبــل از اســیب واقعــی بــه یــک‬ ‫مرحلــه اضافــی نیــاز دارد‪ ،‬یــک پیوســت مخــرب می توانــد‬ ‫بالفاصلــه عواقــب جــدی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فیشینگ عمومی در مقابل بخش خصوصی‬ ‫ایــن گــزارش کــه داده هــای شبیه ســازی را از ســازمان های‬ ‫بخــش خصوصــی و دولتــی تجزیــه و تحلیــل می کنــد‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه کارکنــان بخــش دولتــی ‪ 3‬درصــد‬ ‫بیشــتر از کارکنــان بخــش خصوصــی قربانــی یــک تــاش‬ ‫موفــق فیشــینگ می شــوند‪ .‬کارکنــان بخــش دولتــی‬ ‫بریتانیــا نســبت بــه میانگیــن جهانــی ‪ 3‬درصــد نســبت بــه‬ ‫تالش هــای فیشــینگ کمــی کمتــر (‪ )%2.5‬مســتعد بودنــد‪.‬‬ ‫موفق ترین موضوعات فیشینگ‬ ‫در ســطح جهانــی‪ ،‬موضوعــات مرتبــط بــا کوویــد ‪ 19‬اغلــب‬ ‫منجــر بــه حمــات فیشــینگ موفقیــت امیــز در ســال ‪2021‬‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن پیام هــا شــامل پیام هایــی در مــورد کار از‬ ‫خانــه‪ ،‬امکانــات تســت کرونــا و واکسیناســیون‪ ،‬بــا اخبــار‬ ‫جعلی و کمپین های اطالعات نادرســت اســت که عوامل‬ ‫مخــرب را تحریــک می کنــد تــا از اضطــراب عمومــی در مــورد‬ ‫خطــرات واکسـن ها اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫پــس از ایــن‪ ،‬پیام هــای فیشــینگ پیرامــون فنــاوری‬ ‫و فنــاوری اطالعــات مرتبــط بــا کار در منــزل بیشــترین‬ ‫موفقیــت را در تشــویق کارمنــدان بــه کلیــک کــردن روی‬ ‫پیوندهــا و افشــای داده هــا داشــتند‪ .‬ایــن شــامل پیام هایی‬ ‫در اطــراف پلتفرم هــای همــکاری محبــوب و همچنیــن‬ ‫پشــتیبانی فنــی بــرای رمزهــای عبــور و ‪ VPN‬بــود‪.‬‬ ‫پیام هــای ‪ COVID19‬نیــز بیشــترین احتمــال را بــرای‬ ‫فریــب دادن گیرنــدگان در بریتانیــا داشــتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫برخــاف ســایر کشــورها‪ ،‬کارمنــدان بریتانیــا تقریبــا ً بــه‬ ‫همــان انــدازه از طریــق پیام هایــی در مــورد ســفارش ها‪،‬‬ ‫تحویــل و محموله هــا بــا موفقیــت در دام فیشــینگ‬ ‫افتادنــد‪ .‬موضوعــات مرتبــط بــا منابــع انســانی‪ ،‬بــرای مثــال‬ ‫موضوعــات مربــوط بــه جریمــه‪ ،‬اخــراج‪ ،‬تعطیــات یــا‬ ‫محتــوای حســاس‪ ،‬بیشــتر از پیام هــای مرتبــط بــا فنــاوری‬ ‫اطالعــات کارکنــان بریتانیــا را فریــب می دهنــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫• داده هــا نشــان مــی دهــد کــه فیشــینگ همچنــان یــک‬ ‫عامــل اصلــی حملــه بــرای مجرمــان ســایبری اســت کــه بــه‬ ‫دنبــال هــدف قــرار دادن ســازمان های بخــش خصوصــی و‬ ‫دولتــی در سراســر جهــان هســتند‪ .‬ســال ‪ 2021‬یــک طوفــان‬ ‫امنیــت ســایبری عالــی ایجــاد کــرد‪ ،‬بــا اســتفاده مهاجمــان‬ ‫از افزایــش ارتباطــات دولتــی در مــورد بحــران کوویــد ‪ 19‬در‬ ‫حالــی کــه خــود پیام هــای فیشــینگ قانع کننده تر می شــوند‪.‬‬ ‫کارمنــدان ‪ -‬نگــران بحــران جهانــی بهداشــت در تالشــند تــا‬ ‫ایــن پیام هــا را از ارتباطــات قانونــی تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫• تغییــر بــه کار در خانــه خطــرات بیشــتری را ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا بســیاری از کارمنــدان از تلفن هــای هوشــمند‬ ‫خــود بــرای بــاز کــردن ایمیل هــا اســتفاده می کننــد‪ .‬تلفن های‬ ‫هوشــمند به طور کلی تشــخیص منشــا یک ایمیل بالقوه را‬ ‫دشــوارتر می کننــد و بــه ایــن معناســت کــه کارکنــان بــه طــور‬ ‫قابــل توجهــی در معــرض فیشــینگ هســتند‪.‬‬ ‫• در ســال ‪ 2022‬احتمــاال ً شــاهد ادامــه ایــن رونــد‬ ‫خواهیــم بــود‪ ،‬زیــرا مجرمــان ســایبری در حمــات خــود‬ ‫پیچیــده تــر می شــوند‪ .‬کوویــد ‪ 19‬همچنــان یــک موضــوع‬ ‫محبــوب بــرای مهاجمــان در ســال ‪ 2022‬خواهــد بــود‪ ،‬امــا‬ ‫تعــدادی رونــد جدیــد در حــال ظهــور اســت‪.‬‬ ‫• دعوت نامه هــای تقویــم ناخواســته‪ ،‬کــه در ان مهاجمــان‬ ‫تقویــم شــما را بــا دعوت نامه هــای جلســه هرزنامــه‬ ‫می فرســتند‪ ،‬بــه طــور فزاینــده ای رایــج می شــوند‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه کالهبــرداری مبتنــی بــر کــد ‪ QR‬نیــز چیــزی اســت کــه‬ ‫‪ Phish‬انتظــار دارد در ســال جدیــد بیشــتر شــاهد ان باشــد‪.‬‬ ‫• شــاید مهم تــر از همــه‪ ،‬پتانســیل تقلبی هــای عمیــق‬ ‫بــرای قانع کننده تــر کــردن فیشــینگ و بــاز کــردن صــدا بــه‬ ‫عنــوان یــک بــردار جدیــد بــرای حمــات باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -457‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 18‬دی ‪ 8- 1400‬ژانویه ‪ 5- 2022‬جمادی التانیه ‪- 1443‬شماره ‪-457‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫داود نخ کوب نیاسر‬ ‫به روایت تاریخ‪:‬‬ ‫قتلامیرکبیر‬ ‫به دستور ناصرالدین شاه‬ ‫میرزا تقی خان امیرکبیر‪ ،‬از بزرگترین رجال سیاسی ایران و از بزرگترین‬ ‫وزرای ایران است که در سال ‪ 1223‬هـ ق در خانواده ای از طبقات پایین‬ ‫متولد شد‪ .‬پدرش اشپز قائم مقام بود و این مساله باعث نزدیکی میرزا‬ ‫تقی خان با فرزندان خانواده قائم مقام و معاشرت با انها شد‪ .‬چنین بود‬ ‫که میرزا تقی خان از کودکی با امور مملکتی و سیاست کشور اشنا شد‪.‬‬ ‫دوران کودکــی و جوانــی امیرکبیــر‪ ،‬زیــر نظــر و تربیــت قائــم مقــام ســپری‬ ‫شــد و شــیوه منشــی گــری و نامــه نــگاری و صــدور احــکام دیوانــی را از او‬ ‫اموخــت و بتدریــج کار او در محــدوده شــغل دبیــری قــرار گرفــت و پــس از‬ ‫مدتــی منشــی رســمی قائــم مقــام شــد‪ .‬مســوولیت بعــدی او‪ ،‬وزیــر نظام بود‬ ‫کــه در معاونــت میــرزا محمــد خــان زنگنــه امیرنظــام قــرار گرفــت‪ .‬اســتعداد‪،‬‬ ‫حســن ســلوک و اشــنایی کامــل او بــه اداب معاشــرت باعــث ترقــی او در‬ ‫نظــام دیوانــی کشــور شــد تــا انکــه پــس از مــرگ محمــد شــاه قاجــار‪ ،‬امیرکبیــر‬ ‫بــا تدبیــر و تمهیــد خاصــی در فراهــم کــردن مقدمــات ســلطنت ناصرالدیــن‬ ‫شــاه‪ ،‬ولیعهــد محمــد شــاه‪ ،‬موفــق گردیــد‪.‬‬ ‫پــس از ورود ناصرالدیــن شــاه بــه تهــران و نشســتن بــر تحــت ســلطنت‪،‬‬ ‫میــرزا تقــی خــان را بــه مقــام صــدارت عظمــی منصــوب کــرد در ایــن دوران‬ ‫ســازمان کشــور بعلــت بــی کفایتــی دولتمــردان‪ ،‬خصوصــا میــرزا اقاســی از‬ ‫هــم گســیخته بــود‪ .‬امیــر در مرحلــه اول شــروع بــه تصفیــه دســتگاه دولتــی‬ ‫کــرد و بــرای تصــدی مشــاغل‪ ،‬شایســته تریــن افــراد را انتخــاب کــرد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه اصــاح امــور مالیــه کشــور پرداخــت‪ .‬پــس از ان‪ ،‬امیرکبیــر‪ ،‬اصــاح‬ ‫قشــون را در برنامــه خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫از اقدامــات مهــم دیگــر او تاســیس دارالفنــون‪ ،‬اولیــن مدرســه جدیــد ایــران‬ ‫و تاســیس روزنامــه وقایــع اتفاقیــه اســت‪ .‬در امــور سیاســی و روابــط خارجــی‬ ‫نیــز کفایــت و تدبیــر را جایگزیــن نمــود‪ .‬اصالحــات امیرکبیــر‪ ،‬طبعــا مخالــف‬ ‫منافــع درباریــان و اربابــان خارجــی بــود‪ .‬ســرانجام بــا اغــوای شــاه توســط‬ ‫درباریــان و اطرافیــان او و بــا تحریــک بیگانــگان‪ ،‬امیرکبیــر از صــدارت‪ ،‬عــزل‬ ‫و بــه حکومــت کاشــان منصــوب و در حقیقــت بــه کاشــان تبعیــد شــد‪.‬‬ ‫انــگاه تمــام عناصــر داخلــی و خارجــی کــه در زمــان صــدارت او بــه کمیــن‬ ‫نشســته بودنــد دســت بــه دســت هــم دادنــد و حکــم قتــل او را از شــاه‬ ‫بــی کفایــت گرفتنــد و حــاج علــی خــان حاجــب الدولــه‪ ،‬بــا اینکــه امیرکبیــر‬ ‫مهربانــی هــای بســیار بــه او کــرده بــود‪ ،‬مامــور اجــرای فرمــان شــد و در روز‬ ‫جمعــه ‪ 18‬دی مــاه ‪ 1230‬ماموریــت خــود را در حمــام فیــن کاشــان بــه انجــام‬ ‫رســاند‪ .‬بــا قتــل امیرکبیــر‪ ،‬کشــور از یکــی از مخلــص تریــن و فداکارتریــن و‬ ‫الیــق تریــن مدیــران خــود در طــول تاریــخ‪ ،‬محــروم شــد‪.‬‬ ‫نقش‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫در «برنامه ملی‬ ‫پاسداری از هنر‬ ‫خوشنویسی»‬ ‫رونــد مستندســازی و تدویــن پرونــده و ثبــت «برنامــه ملــی‬ ‫پاســداری از هنــر ســنتی خوشنویســی ایــران» در یونســکو در‬ ‫چارچــوب ماموریــت کمیســیون ملــی یونســکو‪-‬ایران و اقدامــات‬ ‫وزارت میراث فرهنگــی‪ ،‬گرشــگری و صنایع دســتی را چگونــه‬ ‫می تــوان ارزیابــی کــرد؟‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی بــازار کســب و کار‪ ،‬از ‪ ۲۵‬اذرمــاه‬ ‫کــه برنامــه ملــی پاســداری از هنــر ســنتی خوشنویســی ایــران‬ ‫در شــانزدهین اجــاس کمیتــه بین الــدول پاســداری از میــراث‬ ‫ناملمــوس یونســکو ثبــت شــد‪ ،‬کارشناســان و فعــاالن حــوزه‬ ‫میراث فرهنگــی و هنرهــای ســنتی از زوایــای مختلــف‪ ،‬ایــن‬ ‫رویــداد را مــورد نقــد و بررســی قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫رویــدادی کــه بــا انتشــار خبــر ثبــت خوشنویســی ایــران در‬ ‫رســانه ها بــا انتقــاد فعــاالن ایــن عرصــه مواجــه شــد کــه «ثبــت‬ ‫خوشنویســی بــه عنــوان عنصــر فرهنگــی ناملمــوس بــا پذیــرش‬ ‫برنامه پاســداری خوشنویســی بســیار متفاوت اســت و هنوز هنر‬ ‫خوشنویســی ایــران مســتقل ثبــت نشــده اســت‪».‬‬ ‫ایــن گــروه از کارشناســان معتقدنــد کــه «ثبــت خوشنویســی‬ ‫ایــران بــه عنــوان عنصــر فرهنگــی ناملمــوس بــا پذیــرش برنامــه‬ ‫پاســداری خوشنویســی بســیار متفــاوت اســت‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫در گــزارش رســمی ســایت یونســکو وجــود دارد کــه عنــوان ان‬ ‫برنامــه خــوب حفاظــت از هنــر خوشنویســی ایــران اســت کــه‬ ‫ایــران پرونــده خوشنویســی را در بخــش «برنامه هــای خــوب‬ ‫حفاظتــی» مطــرح کــرده و در کمیته بین الدول صرفا «پذیرفته‬ ‫شــده» تــا بــه عنــوان یــک تجربــه خــوب مــورد اســتفاده ســایر‬ ‫کشــورها قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مصطفــی پورعلــی مدیــرکل ثبــت و حریــم اثــار و حفــظ و احیــاء‬ ‫میــراث معنــوی و طبیعــی وزارت میــراث فرهنگــی معتقــد اســت‪:‬‬ ‫اتفاقــا پرونــده خوشنویســی ایــران امســال در فهرســتی بــه ثبــت‬ ‫رســیده کــه بــه لحــاظ فنــی از دو فهرســت پیشــین (فهرســت‬ ‫میــراث در خطــر و فهرســت معــرف) ســطح باالتــری دارد و ثبــت‬ ‫در ایــن فهرســت نیازمنــد ان اســت کــه یونســکو و کمیته­ هــای‬ ‫ارزیابــی ان قانــع شــوند کــه ان عنصــر ضمــن هماهنگــی بــا‬ ‫اهدافــی کــه در ابتــدا گفتــه شــد از وضعیــت پاســداری خوبــی نیــز‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬بــرای ایــران بســیار راحت تــر بــود خوشنویســی را‬ ‫در فهرســت معــرف نظیــر کاری کــه ترکیــه یــا کشــورهای عربــی‬ ‫کرده انــد بــه ثبــت برســاند؛ امــا بــه جهــت اهمیت موضوع و شــان‬ ‫این هنر در ایران‪ ،‬تصمیم گرفته شــد خوشنویســی در فهرســتی‬ ‫بــه ثبــت برســد کــه از ســطح فنــی باالتــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ن المللــی حفــظ میــراث‬ ‫فصــل چهــارم «کنوانســیون بیــ ­‬ ‫فرهنگــی ناملمــوس (معنــوی)» (‪The Convention for the‬‬ ‫‪ )Safeguarding of Intangible Cultural Heritage‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬بــا پیش بینــی ســه بخــش «فهرســت معــرف (نمونــه)‬ ‫میــراث فرهنگــی ناملمــوس بشــری» (‪IV. Safeguarding of‬‬ ‫‪the intangible cultural heritage at the international‬‬ ‫‪ level‬کــه معرفــی کننــده میــراث ناملمــوس بشــری توســط‬ ‫کشــور ذی­ربــط اســت ‪ -‬مــاده ‪ ۱۶‬کنوانســیون)‪« ،‬فهرســت‬ ‫میــراث فرهنگــی ناملمــوس نیازمنــد حراســت فــوری»‬ ‫(‪Representative List of the Intangible Cultural‬‬ ‫‪ Heritage of Humanity‬کــه نمایانگــر مواریــث نیازمنــد‬ ‫حفاظــت فــوری توســط کشــور متعاهــد ذی­ربــط کنوانســیون‬ ‫اســت ‪ -‬مــاده ‪ )۱۷‬و «برنامه هــا‪ ،‬طرح هــا و فعالیت هــای‬ ‫حراست از میراث فرهنگی ناملموس» ( ‪List of Intangible‬‬ ‫‪Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding‬‬ ‫مــوارد مربــوط بــه حراســت از میــراث فرهنگــی ناملمــوس و‬ ‫ترویــج اصــول و اهــداف کنوانســیون مزبــور (رجــوع شــود بــه‬ ‫ماده ‪ ۱۸‬کنوانســیون) ابزار جدیدی برای پاســداری از این جنبه‬ ‫مهــم از فرهنــگ بشــری ایجــاد کــرده کــه بحــث و تصمیم گیــری‬ ‫در خصــوص ان مــوارد بــر عهــده کمیتــه بیــن الــدول پاســداری‬ ‫از میــراث فرهنگــی ناملمــوس اســت‪ ،‬کــه پرونده خوشنویســی‬ ‫ایــران در همیــن بخــش ســوم بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه علــی اشــرف صندوق ابــادی نایــب‬ ‫رئیــس شــورای عالــی انجمــن خوشنویســان ایــران پیرامــون ثبــت‬ ‫برنامــه پاســداری خــوب خوشنویســی می گویــد کــه از کمیســیون‬ ‫ملــی یونســکو ایــران درخواســت کــرده گزارشــی را از ابتــدای رونــد‬ ‫تدویــن تــا ثبــت نهایــی پرونــده برنامــه پاســداری خوشنویســی بــه‬ ‫ایــن انجمــن ارائــه کنــد کــه ابهام هــا رفــع شــود‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬ایــران ‪ ۱۴۰۰‬ســال ســابقه خوشنویســی دارد‪،‬‬ ‫ترکیــه بعــد از قــرن دهــم به واســطه ایرانیان کارهایــی را در زمینه‬ ‫خوشنویســی انجــام داده اســت‪ ،‬همــه ایــن کشــورهای همزمــان‬ ‫درخواســت ثبــت داشــته اند‪.‬‬ ‫گــزارش کمیســیون ملــی یونســکو‪-‬ایران از رونــد ثبــت برنامــه‬ ‫پاســداری از خوشنویســی در یونســکو‬ ‫در همیــن چارچــوب کمیســیون ملــی یونســکو ایــران هــم هفته‬ ‫گذشــته در گزارشــی دربــاره رونــد ثبــت پرونــده خوشنویســی‬ ‫توضیــح داده اســت کــه در پرونــده مزبــور‪ ،‬منــدرج در ســایت‬ ‫رســمی بخــش میــراث فرهنگــی ناملمــوس یونســکو‪،‬امده اســت‬ ‫کــه برنامــه فــوق بــا مشــارکت ‪ ۴‬وزارت­خانــه (وزارت میــراث‪ ،‬وزارت‬ ‫ارشــاد‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش و وزارت علوم) و نیز ‪ ۲‬موسســه‬ ‫مــردم نهــاد (انجمــن خوشنویســان ایــران و انجمــن خوشنویســان‬ ‫نویــن) در ایــران انجــام می­ شــود‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت‪ :‬در پرونــده فــوق ذکر شــده «ســنت‬ ‫خوشنویســی همــواره بــا عمــل نوشــتن در تاریــخ قلمزنــی ایــران‬ ‫مرتبــط بــوده» (‪The tradition of calligraphy has always‬‬ ‫‪been associated with the act of writing in the history‬‬ ‫‪ )of Iranian penmanship‬کــه تحوالتــی ماننــد رواج صنعــت‬ ‫چــاپ‪ ،‬تایــپ رایانــه ­ای رو بــه افــول رفــت‪ .‬امــا از ســال ‪۱۹۸۵‬‬ ‫برنامــه ملــی (بــا‬ ‫­­‬ ‫میــادی تصمیــم گرفتــه شــد بــا تدویــن یــک‬ ‫م انــداز ‪ ۴۰‬ســاله تــا ‪ ۲۰۲۵‬میالدی)‪ ،‬توســط مراجــع دولتی و‬ ‫چشـ ­‬ ‫شــگفته‪ ،‬از ایــن اتفــاق جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ـی پی ­‬ ‫غیردولتـ ِ‬ ‫پرونــده مزبــور بــا ذکــر این کــه «هنــر خوشنویســی در میــان‬ ‫مجموعــه هنرهــای ســنتی ایــران» قــرار دارد و «هنــر و مهــارت‬ ‫خوشنویســی در شــمار میــراث فرهنگــی ناملمــوس ایران اســت‬ ‫کــه قدمتــی بســیار طوالنــی دارد» نگرانــی بــرای «صیانــت‬ ‫از ســنت خوشنویســی ایــران» را دغدغــه جــدی بــرای همــه‬ ‫دســت انــدرکاران علــم‪ ،‬ادب و هنــر همچنیــن مــردم ایــران بــه‬ ‫شــمار اورده و اجــرای ایــن برنامــه را در راســتای حفــظ ســنت‬ ‫خوشنویســی برشــمرده اســت‬ ‫کمیســیون ملــی یونســکو‪-‬ایران در ایــن گــزارش توضیــح داده‬ ‫اســت‪ :‬تدوین گــران پرونــده کشــورمان خاطــر نشــان کرده انــد‬ ‫«بــا توجــه بــه وجــود ایــن ســنت در ســایر کشــورها‪ ،‬بــه خصــوص‬ ‫کشــورهای عربــی و اســامی» توجــه بــه ایــن میــراث ناملمــوس‬ ‫می­توانــد ضامــن احتــرام بــه فرهنگ­ هــا‪ ،‬دوری از تعصبــات‪،‬‬ ‫تعامــل فرهنگــی میــان کشــورها بــه ویــژه کشــورهای عربــی و‬ ‫اســامی‪ ،‬احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی و تقویــت خالقیــت و‪...‬‬ ‫شــود کــه هــم راســتا بــا اهــداف کنوانســیون پاســداری از میــراث‬ ‫فرهنگــی ناملمــوس اســت‪.‬‬ ‫ثبــت «برنامــه ملــی پاســداری از هنــر ســنتی خوشنویســی‬ ‫ایــران» فراتــر از معرفــی‬ ‫شــروین معظمــی گــودرزی مدیــر بخــش میراث فرهنگــی‬ ‫ناملمــوس در مرکــز میــراث ناملمــوس تهــران در دفــاع از انچــه‬ ‫بــرای ثبــت «برنامــه ملــی پاســداری از هنــر ســنتی خوشنویســی‬ ‫ایــران» اتفــاق افتــاده‪ ،‬توضیــح داده اســت‪ :‬ایــران بــا نوشــتن‬ ‫«برنامــه ملــی پاســداری از هنــر ســنتی خوشنویســی ایــران» ادعا‬ ‫می کنــد بــه الگویــی رســیده کــه می توانــد از خوشنویســی در ایران‬ ‫ی کــه پرونده هــای ســایر کشــورها ماننــد‬ ‫پاســداری کنــد‪ ،‬در حال ـ ‬ ‫ترکیــه و عربســتان فاقــد چنیــن ادعایــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بخــش میراث فرهنگــی ناملمــوس در مرکــز میــراث‬ ‫ناملمــوس تهــران افــزود‪ :‬ایــن اقــدام ان قــدر مهــم اســت کــه‬ ‫یونســکو بــرای پاســداری از میراث فرهنگــی ناملمــوس در ســطح‬ ‫بین المللــی فصــل مشــخصی را تحــت عنــوان پاســداری از‬ ‫میــراث فرهنگــی ناملمــوس در بعــد بین المللــی یعنــی فصــل‬ ‫چهــارم کنوانســیون را بــه ان اختصــاص داده اســت‪ .‬ایــن فصــل‬ ‫متشــکل از ســه مــاده از مــاده ‪ ۱۶‬تــا مــاده ‪ ۱۸‬اســت‪ .‬مــاده ی‬ ‫شــانزدهم مربــوط بــه ثبــت عناصــر میــراث زنــده در «فهرســت‬ ‫معــرف میراث فرهنگــی ناملمــوس بشــریت» اســت کــه تنهــا بــه‬ ‫رویت پذیرتــر شــدن عناصــر میراث فرهنگــی می پــردازد‪.‬‬ ‫مــاده هفدهــم بــه «فهرســت میــراث فرهنگــی ناملمــوس‬ ‫نیازمنــد پاســداری فــوری» مربــوط اســت کــه اساســا بــه پاســداری‬ ‫از عناصــر مــورد بحــث می پــردازد‪ .‬مــاده هجدهــم دفتــر ثبــت‬ ‫«برنامه هــا‪ ،‬طرح هــا‪ ،‬و فعالیت هــای پاســداری از میــراث‬ ‫فرهنگــی ناملمــوس» اســت‪ .‬ثبــت از نــوع ســوم از همــه مهمتــر‬ ‫و ســخت تر بــوده چــرا کــه دولــت پیشــنهاددهنده بایــد عــاوه بــر‬ ‫اقدامــات پاســدارانه ای کــه در پرونده هــای ذیــل فهرســت های‬ ‫دیگــر هــم می ایــد‪ ،‬بایــد برنامــه مشــخصی را بــرای اقدامــات خــود‬ ‫ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫ثبت برنامه های پاســداری از میراث ناملموس بســیار مهمتر از‬ ‫ثبــت در فهرسـت های دیگر‬ ‫مدیــر بخــش میراث فرهنگــی ناملمــوس در مرکــز میــراث‬ ‫ناملمــوس تهــران تصریــح کــرد‪ :‬مطابــق بنــد اول مــاده ‪۱۸‬‬ ‫کنوانســیون ‪ ،۲۰۰۳‬کمیتــه بیــن دولتــی بــر مبنــای پیشــنهادهای‬ ‫تســلیم شــده از ســوی کشــورهای عضــو و هماهنــگ بــا‬ ‫معیارهایــی کــه مقــرر اســت‪ ،‬ایــن کمیتــه‪ ،‬تعریــف و بــه وســیله‬ ‫مجمــع عمومــی وضــع شــود بــه شــکل دوره ای برنامه هــا‪ ،‬طرح هــا‬ ‫و فعالیت هایــی کشــوری‪ ،‬زیرمنطقــه ای یــا منطقــه ای را بــرای‬ ‫پاســداری از میراث فرهنگــی ناملمــوس کــه تشــخیص می دهــد‬ ‫به شــکلی مناســب اصــول و اهــداف ایــن کنوانســیون را منعکــس‬ ‫می کنــد انتخــاب و ترویــج خواهــد کــرد‪ .‬در ایــن راســتا نیازهــای‬ ‫ویــژه کشــورهای در حــال توســعه را در نظــر می گیــرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مطابق بند ســوم ماده ‪ ،۱۸‬کمیته عملیاتی ســازی‪،‬‬ ‫طرح هــا‪ ،‬برنامه هــا و فعالیت هــای مــورد اشــاره را بــا انتشــار‬ ‫تجربه هــای موفــق همــراه می کنــد و در ایــن راســتا راهکارهایــی‬ ‫را مــورد اســتفاده قــرار می دهــد کــه مقــرر اســت توســط همیــن‬ ‫مرجــع وضــع شــود‪.‬‬ ‫اقــدام ارزنــده وزارت میراث فرهنگــی بــرای ثبــت هنــر ســنتی‬ ‫خوشنویســی ایــران در یونســکو‬ ‫گــودرزی عنــوان کــرد‪ :‬تهیــه چنیــن پرونده هایــی بســیار ســخت‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل هــم تعــداد ایــن نــوع از پرونده هــا‬ ‫در فهرســت های ســه گانه یونســکو در کنوانســیون ‪۲۰۰۳‬‬ ‫بســیار کــم اســت‪ .‬از میــان ‪ ۶۲۹‬میراث فرهنگــی ناملمــوس کــه‬ ‫توســط ‪ ۱۳۹‬کشــور کــه از زمــان تشــکیل کنوانســیون پاســداری‬ ‫از میراث فرهنگــی ناملمــوس یونســکو ‪ ۲۰۰۳‬تاکنــون بــه ثبــت‬ ‫جهانــی رســیده اســت‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۸‬پرونــده مربــوط بــه برنامــه ملــی‬ ‫پاســداری بــوده یعنــی حــدود یــک شــانزدهم پرونده هــا اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بخــش میراث فرهنگــی ناملمــوس در مرکــز میــراث‬ ‫ناملمــوس تهــران دربــاره «برنامــه ملــی پاســداری از هنــر‬ ‫ســنتی خوشنویســی ایــران» کــه بــه عنــوان هفدهمیــن عنصــر‬ ‫فرهنگــی ناملمــوس ایــران در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو‬ ‫ثبــت شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هنــر ســنتی خوشنویســی ایــران در‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬طرح هــا و فعالیت هــای پاســداری از میراث فرهنگــی‬ ‫ناملمــوس یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت و ایــن اولیــن اقــدام‬ ‫وزارت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســت کــه‬ ‫چنیــن برنام ـه ای را نوشــته و جــا دارد از تمــام دســت انــدرکاران‬ ‫ایــن پرونــده از جملــه نویســندگان‪ ،‬مدیــران و کارشناســان‬ ‫میراث فرهنگــی قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫حضور هنر خوشنویسی در جای جای زندگی مردم‬ ‫گــودرزی گفــت‪ :‬ایــن ثبــت جهانــی بــه پایــداری همیشــگی‬ ‫هنــر خوشنویســی ایرانــی کمــک بســیار مهمــی می کنــد‬ ‫و می توانیــم یــک برنامــه جدی تــر بــا حضــور کارشناســان‬ ‫وزارت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬اســاتید‬ ‫خوشنویســی و کارشناســان یونســکو بنویســیم کــه بــه زبــان‬ ‫انگلیســی نشــر شــود تــا بــه عنــوان یــک الگــو بــرای ســایر کشــور‬ ‫بــر روی ســایت یونســکو قــرار گیــرد تــا کشــورهای دیگــر بتواننــد‬ ‫از ایــن برنامــه اســتفاده کننــد و ان را بــا توجــه بــه شــرایط و‬ ‫مقتضیــات بــرای کشــور خــود بومی ســازی کننــد‪.‬‬ ‫بررسـی ها نشــان می دهــد کــه پرونــده «برنامــه ملــی پاســداری‬ ‫از هنــر ســنتی خوشنویســی ایــران» بــه خوبــی کلیــت هنــر‬ ‫خوشنویســی را معرفــی کــرده اســت و برنامه هــای خــود را بــرای‬ ‫ایــن پاســداری ان اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بخــش میراث فرهنگــی ناملمــوس در مرکــز میــراث‬ ‫ناملمــوس تهــران گفــت‪ :‬از دیــد یونســکو پاســداری از‬ ‫میراث فرهنگــی ناملمــوس بــه معنــای منجمــد کــردن ایــن نــوع از‬ ‫میــراث نیســت‪ .‬یعنــی قــرار نیســت کــه میــراث زنــده عینــا همانــی‬ ‫باشــد کــه در گذشــته بــوده اســت‪ ،‬بلکــه بــا تغییــر زندگــی و بنــا بــه‬ ‫مقتضیــات روز اجتمــاع مــورد نظــر ممکــن اســت تغییراتــی در ان‬ ‫میــراث به وجــود ایــد‪.‬‬ ‫ثبت خوشنویسی توسط ترکیه صرفا جنبه معرفی دارد‬ ‫گــودرزی دربــاره ثبــت هنــر خوشنویســی ترکیــه در فهرســت‬ ‫معــرف میراث فرهنگــی ناملموس بشــریت گفــت‪ :‬این نوع ثبتی‬ ‫کــه ترکیــه انجــام داده اســت صرفا جنبه معرفــی دارد در حالی که‬ ‫ثبــت «برنامــه ملــی پاســداری از هنر ســنتی خوشنویســی ایران»‬ ‫فراتــر از معرفــی اســت و جمهــوری اســامی ایــران در ایــن پرونده‬ ‫عــاوه بــر معرفــی هنــر خوشنویســی نشــان می دهد کــه این هنر‬ ‫در ایــران ســابقه طوالنــی دارد و جــزو میراث فرهنگــی ناملمــوس‬ ‫ایــران اســت یعنــی هنــری کــه وجــود داشــته و دارد کــه بــرای ان‬ ‫برنامــه نوشــته می شــود‪ .‬ایــن تصــور بــرای عــده ای از افــراد وجــود‬ ‫دارد کــه چــرا وزارت میراث فرهنگــی هنــر خوشنویســی ایــران را‬ ‫ثبــت نکــرد در حالی کــه ایــن تصــور اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫فهرســت ثبــت اقدامــات خــوب پاســدارانه مطابــق بــا روح‬ ‫کنوانســیون ‪۲۰۰۳‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬همان طــور کــه دبیــر ســابق کنوانســیون‬ ‫پاســداری از میراث فرهنگــی ناملمــوس یونســکو ‪،۲۰۰۳‬‬ ‫خانــم سیســل دویــل‪ ،‬در مصاحبــه خــود بــا هانــا اشــرایبر‬ ‫و لــوکاس لیزینســکی اعــام کــرده اســت‪ ،‬فهرســت ثبــت‬ ‫اقدامــات خــوب پاســدارانه مطابــق بــا روح کنوانســیون‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬بــوده و بهتریــن نــوع ثبــت اســت و همیشــه جــاری‬ ‫و ســاری اســت و بــا ثبــت ان فعالیت هــا و اموزش هــا‬ ‫ادامــه دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!