روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 456 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 456

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 456

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 456

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 15 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/5 -‬ژانویه ‪ /2 -2022/‬جمادی النانیه ‪ -1443/‬شماره‪456‬‬ ‫برای داشتن خانه ای امن‬ ‫چه کار کنیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫هانی پات چیست‬ ‫و نحوه ی کار انها‬ ‫چگونه است؟‬ ‫فروش اجناس سرقتی‬ ‫واکاویزبانشناختی‬ ‫نام اوای « َک َنرته »‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫از طریق فضای مجازی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هوش مصنوعی را چگونه ایمن تر کنیم ؟‬ ‫‪3‬‬ ‫از ابتــدای فصــل برداشــت تــا کنــون ‪ ۱۵۰‬تُــن گل زعفــران‬ ‫برداشــت و از ایــن مقــدار یــک تــن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم زعفــران‬ ‫خشــک تولیــد شــده اســت ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وجود ضعف قدرت‬ ‫رایزنی‬ ‫با نهادهای باالدستی‬ ‫کشت گیاهان دارویی راهی‬ ‫به سوی توسعه و اشتغال‬ ‫‪5‬‬ ‫رابطه مواد ارایشی‬ ‫و طول عمر‪‎!!‎‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استرداد نرخ سود مازاد تسهیالت‬ ‫گامی در حمایت از تولید‬ ‫در حمایــت از تولیدکننــدگان دولــت ســیزدهم بــه‬ ‫وعــده خــود در ماه هــای نخســت فعالیــت عمــل کــرد‪.‬‬ ‫اســترداد نــرخ ســود تســهیالت بانکــی نخســتین گام‬ ‫در ایــن مســیر بیــش از مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار‬ ‫و گام دوم تامیــن مالــی زنجیــره ای اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫و اقتصاددانــان؛ کشــورها بایــد از تولیــد داخلــی بــرای‬ ‫دســتیابی بــه توســعه پایــدار حمایــت کننــد و راه‬ ‫رســیدن بــه توســعه اقتصــادی از مســیر تقویــت تولیــد‬ ‫داخلــی و حمایــت از تولیدکننــدگان اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم نیــز در همــان ابتــدا دو گام مهــم را‬ ‫در اولویــت کار خــود قــرار داد و در ایــن زمینــه قــدم‬ ‫برداشــت‪ .‬نخســتین گام اســترداد مــازاد نــرخ ســود‬ ‫تســهیالت بانکــی بیــش از مصوبــه شــورای پــول و‬ ‫اعتبــار بــود‪.‬‬ ‫در هفتــه اغازیــن دی مــاه ایــن دســتورالعمل توســط‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه بانک هــای دولتی ابالغ‬ ‫شــد از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه ‪ ۸۰‬درصــد مشــکالت‬ ‫تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی و توقــف طرح هــای‬ ‫اقتصادی به دلیل ســودهای کالن تســهیالتی اســت که‬ ‫بنگاه هــا از بانک هــا دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫بانک هــای دولتــی مکلفنــد بــر اســاس دســتورالعمل‬ ‫وزیــر اقتصــاد‪ ،‬چنانچــه بیــش از نــرخ مصــوب شــورای‬ ‫پــول و اعتبــار در پرداخــت تســهیالت بــه افــراد و‬ ‫روابط عمومی‬ ‫و شورای فرهنگی‬ ‫بانک ملی‬ ‫استان گلستان‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی ســود دریافــت کردنــد‪ ،‬ان را بــه‬ ‫وام گیرنــدگان بازگرداننــد‪ .‬البتــه بســیاری از بانک هــای‬ ‫دولتــی اعــام کردنــد کــه ســود وام هــای بانکــی‬ ‫پرداختــی انهــا طبــق قانــون و مصوبــه شــورای پــول‬ ‫و اعتبــار اســت و هیــچ تخلفــی در ایــن زمینــه وجــود‬ ‫نداشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح مــورد اســتقبال فعــاالن و بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت و ان را اقــدام موثــری‬ ‫در حمایــت از تولیدکننــدگان می داننــد زیــرا تامیــن‬ ‫مالــی همــواره از مســائل مهــم بخــش تولیــد اســت و‬ ‫دریافــت وام و بازپرداخــت ان بــه بانک هــا دغدغــه‬ ‫اصلــی تولیدکننــدگان اســت‪.‬‬ ‫رفع مشکل تامین مالی تولیدکنندگان‬ ‫تامیــن مالــی زنجیــره ای اقــدام دیگــر دولــت ســیزدهم‬ ‫در حمایــت از تولیــد داخلــی و فعــاالن در ایــن عرصــه‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع ایــن طــرح هدایــت منابــع و اعتبــارات‬ ‫بــه ســمت بخــش مولــد کشــور اســت‪ .‬در ایــن زمینــه‬ ‫تفاهم نامــه ای بــا همــکاری وزارتخانه هــای صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪ ،‬امــور اقتصــادی و دارایــی و بانــک‬ ‫مرکــزی بــا هفــت بانــک دولتــی امضــا شــد‪.‬‬ ‫زیرســاخت ایــن اقــدام همان گونــه کــه ذکــر شــد در‬ ‫هفــت بانــک بــه طــور کامــل فراهــم شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تفاهم نامــه در زنجیــره فلــزات‪ ،‬خــودرو‪ ،‬ســاختمان‪،‬‬ ‫لــوازم خانگــی‪ ،‬صنایــع غذایــی‪ ،‬محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ماشــین االت و تجهیــزات فعــال اســت‪.‬‬ ‫در گام بعــدی مقــرر شــده طــرح تامین مالــی زنجیره ای‪،‬‬ ‫کار مشــترکی نیــز بــا وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫و جهــاد کشــاورزی شــروع شــود تــا صنایــع دیگــر هــم از‬ ‫مزایــای ایــن طــرح بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫هــر بنــگاه اقتصــادی بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح بــه‬ ‫جــای دریافــت وجــه نقــد‪ ،‬بــرات الکترونیکــی دریافــت‬ ‫می کنــد و بــه زنجیــره بعــدی می دهــد و در زنجیــره‬ ‫تولیــد ایــن فراینــد همچنــان ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا اجــرای طــرح تامیــن مالــی شــفافیت در‬ ‫پرداخــت تســهیالت را شــاهد خواهیــم بــود و اســتعالم‬ ‫در پرداخــت تســهیالت بــه طــور الکترونیکــی و از‬ ‫ســامانه جامــع تجــارت انجــام می شــود؛ برایــن اســاس‬ ‫صــف و تقاضاهــای صــوری و کاذب از بیــن م ـی رود‪.‬‬ ‫ســهولت دسترســی بــه منابــع‪ ،‬هدایــت نقدینگــی و‬ ‫کاهــش انحــراف از منابــع دیگــر دســتاوردهای طــرح‬ ‫تامیــن مالــی زنجیــره ای عنــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫جنگ اب است ؛‬ ‫کس جنگ اب با گهر بی بها نکرد‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫جنــگ اب زمزمــه ای اســت کــه امــروزه بــر ســر هــر کوچــه و بــازاری جــاری اســت‪ .‬دیــری اســت‬ ‫کــه بشــر بــه جنــگ بــا طبیعــت خامــوش و بــی دفــاع برخاســته اســت و اکنــون گویــی نوبــت‬ ‫طبیعــت اســت‏کــه اهنــگ جنــگ بــا بشــر کنــد ‪ .‬احــوال زمیــن و اوضــاع اقالم و اقلیــم گواهی‬ ‫مــی دهنــد کــه پــس از چنــد ســالی ‪ ,‬بیــش از نیمــی از ســاکنان ایــن ربــع مســکون بــر ســر‬ ‫اب بــه جــان هــم افتنــد ؛ یعنــی‏جنــگ جهانــی اب ‪ .‬اصحــاب نظــر گوینــد در چنــان احوالــی‬ ‫کشــتهای کشــاورزان بــی بــر شــوند ‪ .‬از خشکســالی خــاک شــعله کشــد ‪ ,‬اســمان شــرر بــارد و‬ ‫چشــمه هــای خــون از رگهــای زمیــن بگشــاید‪.‬‬ ‫شــواهد حکایت از این دارند که این جنگ هم اکنون در ســرزمین ما اغاز شــده اســت؛‬ ‫هــم بــه ســبب اوضــاع اقلیمــی و هــم بدیــن روی کــه ســبک زندگــی امروزیــن بــا مصــرف‬ ‫مســرفانه اب‏عجیــن شــده اســت ‪ .‬چشــمه هــا و قنــوات بــر اثــر حفــر چاهها و بســتن ســدها‬ ‫خشــک و خشکســتان شــده انــد ‪ .‬بســا رود و کاریــز و بســتان و کشــت بــه فنــا رفتــه انــد‪.‬‬ ‫کثیــری از ابهــا از ذخائــر زیرزمیــن‏بــه افــراط اســتحصال شــده و بســاط طبیعت دیگــر از اب و‬ ‫ابادنــی طرفــی نمــی بنــدد ‪.‬روی زمیــن کــم ابتــر از روی مفلــس شــده اســت ‪ .‬بســا دختــرکان‬ ‫موهای ســر تراشــیده اند تا نیاز به شســتن و‏پاکیزه داشــتن ان نباشــد‪ .‬در پاره ای مناطق‬ ‫حتــی اب بــرای ســیراب کــردن حیوانــات و نباتــات و تغذیــه ادمیــان و علوفــه ســتوران و رزق‬ ‫طیــور و وحــوش وجــود نــدارد ؛ چــه رســد بــه اینکــه حوائــج‏امــروز بشــر را در نظافــت و زراعــت‬ ‫و صناعــت و عمــارت روا کنــد ‪.‬‬ ‫کدیــور و برزیگــر از شــدت قحطــی از زندگــی مایوســند ‪ ,‬انهــا نــه از خشکســالی ایمــن انــد‬ ‫و نــه از اشــوب و افــت ســیالب مصــون ‪ .‬خشــم و انتقــام طبیعــت چنــان اســت کــه چــون‬ ‫زمیــن از بارندگــی پــر‏شــود‪ ,‬بــاران نــه بــه رودخانــه رود‪ ,‬نــه بــه ابگیــر ‪ ,‬نــه ســیل بنــدی و نــه‬ ‫خاکریــزی ‪ ,‬نــه خندقــی بــرای مهــار اب ؛ جــز اینکــه منــازل و مــزارع را ازســیالب خــراب کنــد‪.‬‬ ‫برغــم قحطــی ســهمناک اب کــه خلقهایــی را در وطنمــان بــه هــاک انداختــه اســت ‪ ,‬بــه‬ ‫عینــه مــی بینیــم کــه پــاره ای از کســان ســر بــه ســر در و دیــوار و هــر عرصــه و فضایــی را و هــر‬ ‫چــه در بســاط‏زندگــی دارنــد تنظیــف دهنــد و اب تضییــع کننــد ‪ .‬گاهــی کــوی و بــرزن و راه را‬ ‫اب زنند یا با ابیاری شــبانه روز بوســتان های شــهر اتشــی جانســوز بر ســینه های تشــنگان‬ ‫بــر افروزنــد؛ ان هــم بــا ابــی‏خــوش و نــوش و گــوارا‪.‬‬ ‫بــه عیــان مــی بینیــم کــه اب بــاران از اســمان بــر کشــتزار و مرغــزار فروریــزد در همــان‬ ‫حــال فــواره هــای دســتگاه هــای ابیــاری بــرای مشــروب کــردن انهــا ســخاوتمندانه بــه کار‬ ‫افتــاده انــد‪.‬‬ ‫به عیان می بینیم که پاره ای کســان هنگام اســتحمام‪ ,‬گرمابه را به دارالفکر و دارالغناء‬ ‫مشــتبه می کنند و غرق در تفکرات عمیق یا سرمســت از اواز خوش خویش ســاعتها اب‬ ‫گهــر را کــه‏بایــد تــن خویــش بشــویند رهــا و روانــه چاههــای پســاب مــی کننــد‪ .‬بــه عیــان مــی‬ ‫بینیــم کــه پــاره ای از کســان در نظافــت معمــول دســت بــه اتــاف و اســراف دراورده و ســماط‬ ‫افــراط بــه حــد وســواس بــاز‏کشــیده انــد ‪ .‬زینهــار‪ ,‬زینهــار! اگــر حــال بدیــن منــوال باشــد چــه‬ ‫بســا بــرای جرعــه ای اب دســت تمنــا بــه بیگانــگان براوریم‪.‬‬ ‫اهــل رای و تجربــت گوینــد اینــک بــر طریــق اقتصــاد اهنــگ کــردن و عنــان اختیــار خلــق‬ ‫درتمتــع اب کشــیدن اولی تــر ‪ ,‬جهــدی ببایــد کــرد تــا بــه قناعــت خــو کنیــم کــه اگــر وقتــی‬ ‫بــه ضرورتــی افتیــم رنجمــان‏نرســد‪ .‬پــس بیاییــد اب را عزیــز بداریــم و از موضــع تضییــع و‬ ‫اســراف برحــذر باشــیم کــه هرچــه از دســت بــرود بهــر تمنــا بــاز نیایــد ‪ .‬ایضــا ًطرحهایــی‬ ‫اســتوار کــه بــرای قریــه هــای کــم اب در افکنــده‏انــد بایــد بســامان شــوند ‪ .‬کشــاورزان طریــق‬ ‫ابیــاری بــه ســنت دیریــن را وانهنــد و بــه شــیوه هــای نویــن روی اورنــد و از کشــت محصوالتی‬ ‫کــه اب بســیار خورنــد اجتنــاب کننــد‪ .‬بــاری ‪ ,‬ابــی کــه در دســت‏داریــم ‪ ,‬اب حیــات اســت ‪,‬‬ ‫زشــت باشــد کــه بــه اســراف ســپاریم ‪.‬‬ ‫جنــگ اب اگــر فــی الواقــع جنــگ اســت کــه هســت‪ ,‬بدیــن ســاز و بــرگ نمــی تــوان بــه میدان‬ ‫کارزار رفــت‪ .‬بایــد از هــر کامــی گذشــت ‪ ,‬بایــد از بوســتان گذشــت و از دوســتان یــاد کــرد ‪.‬‬ ‫جنــگ‪ ,‬تــرک جــان و‏مــال و منــال مــی خواهــد ‪ ,‬جنــگ اب نیــز هــم‪ .‬بــه قــول یــک شــاعر ‪:‬‬ ‫«کــس جنــگ اب بــا گهــر بــی بهــا نکــرد»‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 14‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 55,150,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,730,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 126,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,080,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 67,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫تامین نهاده ها و تسهیالت‬ ‫کم بهره مهمترین مطالبه‬ ‫کشاورزانگلستانی‬ ‫شــماری از فعــاالن و بهره بــرداران بخــش کشــاورزی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬تامیــن به موقــع نهاده هــای دامــی و‬ ‫کشــاورزی و پرداخــت تســهیالت مناســب را مهمتریــن‬ ‫مطالبــه خــود برشــمردند تــا بــا رفع این نیازهــا در دولت‬ ‫مردمــی ســیزدهم و انگیــزه بیشــتر بــه فعالیتشــان‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتان کــه ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی و باغــی در اختیــار دارنــد و در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول‬ ‫راهبــردی شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و‬ ‫افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مــرغ‪ ،‬گنــدم‪،‬‬ ‫چغندرقنــد و خرمالــو‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر‬ ‫ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری و‬ ‫جــو و زیتــون دارای رتبه هــای برتــر کشــور هســتند بــرای‬ ‫تامیــن امنیــت پایــدار غذایــی‪ ،‬بهبــود شــرایط اقتصــادی‬ ‫و مانــدگاری در ایــن حــوزه‪ ،‬نیــاز بــه حمایــت دولــت‬ ‫ســیزدهم دارنــد‪.‬‬ ‫رویکــرد مردمــی بــودن رییــس دولــت ســیزدهم از‬ ‫همــان ابتــدای قبــول مســوولیت بــرای حــل مشــکالت‬ ‫اساســی مردم با انجام ســفرهای اســتانی و دیدارهای‬ ‫چهــره بــه چهــره بــا اقشــار مختلــف جامعــه‪ ،‬بارقه هــای‬ ‫امیــد را بــرای رســیدن بــه اهــداف اولیــه و مقــدس‬ ‫انقــاب اســامی کــه همــان بهبــود شــرایط زندگــی‬ ‫بــر مبنــای نــگاه عادالنــه اســت در دل اهالــی مــردم‬ ‫گلســتان به ویــژه قشــر زحمتکــش کشــاورز روشــن کــرد‬ ‫و انهــا امیدوارنــد بــا طــرح مشــکالت خــود زمینــه اقــدام‬ ‫عملــی مســووالن بــرای حــل انهــا را شــاهد باشــند‪.‬‬ ‫گرانــی نهاده هــای کشــاورزی و دامــی‪ ،‬بــاال بــودن نــرخ‬ ‫تســهیالت بانکــی‪ ،‬قیمــت بــاالی ادوات کشــاورزی و‬ ‫هزینــه نگهــداری ان‪ ،‬کمبــود صنایــع تبدیلــی و بــازار‬ ‫فــروش مناســب بــرای محصــوالت در کنار خشکســالی‬ ‫و پیامدهــای ناشــی از ان بخشــی از مصائــب فعــاالن‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان اســت و انهــا برنامــه ریــزی‬ ‫و همراهــی بیشــتر مســووالن امــر بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکالت را خواســتار هســتند‪.‬‬ ‫ضــرورت کاهــش قیمــت نهاده هــای کشــاورزی و‬ ‫دامــی‬ ‫یکــی از کشــاورزان گلســتان بــا اشــاره بــه خشکســالی ‬ ‫کــم ســابقه امســال و از بیــن رفتــن پوشــش علوفـه ای‬ ‫مراتــع گفــت‪ :‬روســتاییانی کــه در کنــار فعالیــت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری می کننــد بــه دلیــل خشــک‬ ‫بــودن مراتــع بــرای تغذیــه دام خــود مجبــور بــه خریــد‬ ‫نهاده هــای دامــی از بــازار ازاد هســتند زیــرا مقــدار‬ ‫علوفــه یارانــه ای اختصــاص یافتــه توســط جهــاد‬ ‫کشــاورزی بســیار محــدود و کفــاف خــوراک دام هــا را‬ ‫نمی کنــد‪.‬‬ ‫مردم استان‬ ‫گلستان‪،‬شایسته‬ ‫کاالهای با کیفیت‬ ‫می باشند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی‪،‬عابدی رئیــس ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی اســتان گلســتان بــا سرپرســت اداره کل‬ ‫اســتاندارد اســتان بــه دیــدار و گفتگــو پرداختنــد‪.‬در ایــن‬ ‫دیــدار عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان‪،‬انتصاب حســینی بعنوان سرپرســت‬ ‫اداره کل اســتاندارد را بــه وی صمیمانــه تبریــک گفــت‬ ‫و افزود‪:‬تجــارب ارزشــمند جنابعالی‪،‬بســیار تاثیرگــذار‬ ‫در ایــن حــوزه بــوده و قطعــا بــا همــه تــوان خــود‪،‬در‬ ‫موضوعــات توســعه ای اســتان بســیار مــی توانیــد‬ ‫مثمرثمــر واقــع گردیــد‪.‬‬ ‫عابــدی ضمــن اهمیــت برشــمردن پروژه های اســتانی‬ ‫و اولویــت بنــدی پــروژه هــا بــا توجــه بــه کیفیــت‬ ‫اســتاندارد ســاخت و ســاز و مصالــح کــه در پــروژه هــای‬ ‫اســتان بــه کار مــی رود‪،‬قابــل توجــه دانســت‪.‬‬ ‫عابــدی معتقــد اســت‪،‬اداره کل اســتاندارد نقشــی‬ ‫بســیار مهــم و تاثیرگــذار در حمایــت از تولیدات داخلی‬ ‫و نظــارت بــر کیفیــت مناســب کاالهــا در اســتان دارد و‬ ‫مــی توانــد بــا کنتــرل و نظــارت مســتمر و موثر‪،‬تحــوالت‬ ‫بســیار ارزشــمندی در جهــت حمایت‪،‬تقویــت و رشــد‬ ‫تولیــدات داخلــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان ضمــن تاکیــد براینکــه بــا‬ ‫جدیــت و توجــه ویــژه بــه نشــان اســتاندارد بــر روی‬ ‫کاالها‪،‬مــی توانیــم از جــان و مــال مــردم اســتان‪،‬دفاع‬ ‫نماییم‪،‬افزود‪:‬مردم استان گلستان‪،‬شایسته کاالهای‬ ‫بــا کیفیــت مــی باشــند و ایــن مســاله در صــادرات و‬ ‫واردات کاالهــا نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی در ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هکتار از اراضی گلستان‬ ‫اســتقبال از کشــت گیاهــان دارویــی بــه دنبــال موفقیــت‬ ‫اهالــی روســتای وامنــان در کشــت زعفــران و درامدزایــی ان‪،‬‬ ‫بــرای برخــی ســاکنان مناطــق مســتعد در شــهرهای گالیکــش‪،‬‬ ‫گــرگان‪ ،‬بندرگــز و مراوتپــه دو چنــدان شــد بــه طــوری کــه هــر‬ ‫ســاله در فصــل تابســتان خریــد و فــروش پیــاز زعفــران بــرای‬ ‫کشــت در مزرعــه‪ ،‬بــه تجارتــی ســوداور بــرای وامنانی هــا تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کشتگیاهان‬ ‫دارویی راهی‬ ‫به سوی توسعه‬ ‫واشتغال‬ ‫برنامه ریــزی بــرای کشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫و تجــاری ســازی ان در اراضــی کوهســتانی‪،‬‬ ‫شــیبدار و مراتــع گلســتان‪ ،‬کــه محلــی مناســب‬ ‫بــرای رویــش خــودروی ایــن نــوع گیاهــان اســت‬ ‫ی مناســب و پرهیــز از کشــت‬ ‫می توانــد فرصتــ ‬ ‫محصــوالت کــم بــازده باشــد‪،‬با کشــت ایــن‬ ‫گونه هــا و بــا راه انــدازی صنایــع تبدیلــی بــا هــدف‬ ‫توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی ضرورتــی اســت‬ ‫کــه میبایســت مــورد توجــه اساســی واقــع شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هکتــار ســطح کشــت فعلــی گیاهــان‬ ‫دارویــی در گلســتان اســت کــه ایــن مقــدار در‬ ‫ســال زراعی جــاری بــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫بــه گفتــه مجــری طــرح گیاهــان دارویــی اســتان‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــا راه انــدازی‬ ‫صنایــع تبدیلــی و بازارپســند و توجــه بــه‬ ‫زیرســاخت های مرتبــط بــا توســعه تجــاری و‬ ‫صنعتــی گیاهــان دارویــی محصــوالت مــی توانــد‬ ‫موجب افزایش انگیزه در افزایش ســطح کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی در گلســتان شــده و ایــن مقــدار‬ ‫را تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬بــه پنــج هــزار هکتــار برســاند‪.‬‬ ‫گلســتان ظرفیت هــای بالقــوه ای در تولیــدات‬ ‫گیاهــان دارویــی بــا برخــورداری از ‪ ۶۶۷‬هــزار‬ ‫هکتــار زمیــن مســتعد کشــاورزی‪ ۴۵۲ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار عرصــه جنگلــی و ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع‪،‬‬ ‫دارد و تمایــل مــردم اســتان بــه لحــاظ درامدزایــی‬ ‫مناســب طــی ســال های اخیــر باعــث افزایــش‬ ‫توســعه ایــن نــوع از کشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس گزارش هــای کارشناســان ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬از مجمــوع گیاهــان مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفتــه در اســتان ‪ ۴۰۹‬گونــه‬ ‫دارویــی اســت کــه ‪ ۱۵۶‬گونــه در جنــگل‪ ۹۸ ،‬گونــه‬ ‫در مراتع‪ ۴۷ ،‬گونه در حاشیه مزارع و ‪ ۱۰۸‬گونه‬ ‫دیگــر بــه صــورت مشــترک در اراضــی جنگلــی‪،‬‬ ‫مرتعــی و زراعــی رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫تنوع اقلیمی گلســتان‪ ،‬برای ترویج و توســعه‬ ‫کشــت گیاهــان بــا ارزش دارویــی فرصــت‬ ‫مغتنمــی بوجود اورده اســت کــه از این ظرفیت‬ ‫بایــد بــا یــک برنامه ریــزی و مدیریــت علمــی‬ ‫بــرای ایجــاد درامــد و اشــتغال جوامــع محلــی‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد‪ ،‬تشــکیل تعاونــی بــرای‬ ‫تولیــد انــواع محصــوالت گیاهــی و تعییــن بــازار‬ ‫مشــخص بــرای فــروش‪ ،‬معرفــی گونه هــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬جــذب ســرمایه گذار بــرای توســعه‬ ‫واحدهــای فــراوری و همچنیــن بیشــتر شــدن‬ ‫حمایــت تســهیالتی دولــت‪ ،‬نقــش فراوانــی‬ ‫در رونــق بخشــی بــه فعالیــت در حــوزه کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مزایای کشت گیاهان دارویی در گلستان‬ ‫اســتاد گــروه تولیــدات گیاهــی دانشــگاه‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬یکــی از منابــع ارزشــمند در‬ ‫گســتره وســیع منابــع طبیعــی ایــران گیاهــان‬ ‫دارویــی هســتند کــه در صــورت شــناخت علمــی‪،‬‬ ‫کشــت‪ ،‬توســعه و بهره بــرداری صحیــح می تواننــد‬ ‫نقــش مهمــی در ســامت جامعــه‪ ،‬اشــتغال زایی‬ ‫و صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نعیمی اظهار داشــت‪ :‬کشــت گیاهان دارویی را‬ ‫می تــوان بــا ارتقــای ســطح اگاهــی و اموزش هــای‬ ‫مــورد نیــاز ایــن صنعت به عالقه منــدان جایگزین‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــا مصــرف اب بــاال کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از گیاهــان دارویــی‬ ‫در حــال افزایــش اســت ادامــه داد‪ :‬بیــش از‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد مــردم کشــورهای در حــال توســعه‬ ‫ن بهداشــت‬ ‫و صنعتــی بــر اســاس امــار ســازما ‬ ‫جهانــی نیازهــای اولیــه بهداشــتی و درمانــی خــود‬ ‫را بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی و مــواد طبیعــی‬ ‫مرتفــع می کننــد و ایــن رویــه در ســال های اخیــر‬ ‫رونــد افزایشــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اســتفاده از گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫ایــران بــا پیشــینه دیرینــه و تنــوع اقلیمــی و‬ ‫انحصــاری بــودن برخــی از ایــن گیاهــان بــه دالیــل‬ ‫م ابــی‪ ،‬اتخــاذ سیاسـت ها و‬ ‫مختلــف از جملــه کـ ‬ ‫برنامه هــای غیراصولــی‪ ،‬مکانیــزه نبــودن کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت‪ ،‬تطابــق نداشــتن تولیــد‬ ‫محصــوالت بــا اســتانداردهای جهانــی‪ ،‬نبــود‬ ‫صنایــع تبدیلــی و فــراوری و داللی افراد ســودجو‪،‬‬ ‫ســهم ناچیــزی در بیــن کشــورهای صــادر کننــده‬ ‫گیاهــان دارویــی دارد‪.‬‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار‬ ‫از اراضی گلســتان‬ ‫مجــری طــرح گیاهــان دارویــی در گلســتان‬ ‫را ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار در ســطح کشــت‬ ‫فعلــی گیاهــان دارویــی اعــام کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال زراعی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬طبــق برنامه ریــزی ایــن‬ ‫ســطح بــه ســه هــزار و‪ ۵۰۰‬هکتــار خواهــد رســید‪.‬‬ ‫علی اکبــر عرب احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین‬ ‫تولیــدات گیاهــان دارویــی در گلســتان مربــوط‬ ‫بــه کشــت ســیاه دانــه در کردکــوی‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول و ازادشــهر‪ ،‬زیــره ســبز در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه و زعفــران در‬ ‫ازادشــهر اســت ســطح کشــت محصوالت دارویی‬ ‫تا ســال ‪ ۱۴۰۴‬در صورت اســتقبال کشــاورزان می‬ ‫توانــد بــه پنــج هــزار هکتــار در اســتان افزایــش‬ ‫یابــد‪ .‬از جملــه گیاهــان دارویــی اولویــت دار‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری ســیاه دانه‪ ،‬زیــره ســبز‪ ،‬زعفــران‪،‬‬ ‫گل محمــدی‪ ،‬اویشــن‪ ،‬نعنــاع فلفلــی‪ ،‬گل‬ ‫گاوزبــان‪ ،‬خارمریــم‪ ،‬مریم گلــی‪ ،‬به لیمــو‪ ،‬کــدوی‬ ‫طبــی‪ ،‬مرزنجــوش‪ ،‬بادرنجبویــه و کنگــر فرنگــی‬ ‫در گلســتان اســت کــه بــرای توســعه کشــت بــه‬ ‫روســتاییان معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر گیاهــان دارویــی و خوراکــی اســتان‬ ‫بومــادران‪ ،‬پونــه‪ ،‬مامیــران‪ ،‬توســکا‪ ،‬بابونــه‪،‬‬ ‫درمنــه‪ ،‬شــقایق‪ ،‬شــیر پنیــر‪ ،‬ســنا‪ ،‬شــاه تــره‪،‬‬ ‫داغداغــان‪ ،‬کنگــر وحشــی‪ ،‬ولیــک‪ ،‬یونجــه زرد‪،‬‬ ‫ســرخدار‪ ،‬کاســنی‪ ،‬پیــر بهــار‪ ،‬شــیرین بیــان‪،‬‬ ‫زولــه‪ ،‬گل چاهــی‪ ،‬فرفیــون‪ ،‬راش‪ ،‬پاخــری‪،‬‬ ‫کاســنی بارهنــگ ‪،‬ســیزاب و کــور اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدند‪ ،‬گلســتان اراضی مستعد‬ ‫بســیاری بــه ویــژه در نواحــی شــرقی ان در مناطق‬ ‫شــیبدار‪ ،‬زمین هــای کشــاورزی دیــم و کم بــازده و‬ ‫مراتــع بــرای کشــت گیاهــان دارویــی دارد کــه بــا‬ ‫ســرمایه گذاری و توســعه ایــن نــوع از تولیــدات‬ ‫عــاوه بــر اشــتغالزایی‪ ،‬درامــد خوبــی عایــد‬ ‫کشــاورزان می شــود‪.‬‬ ‫ازادشهر پیشرو در کشت گیاهان دارویی‬ ‫از جملــه شهرســتان های مســتعد گلســتان در‬ ‫تولیــد گیاهــان دارویــی از جمله زعفران ازادشــهر‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫توســط حجــت االســام محمــد احمــدی روحانــی‬ ‫روســتای اهــل وامنــان در ایــن روســتا ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫قبــل پیــاز زعفــران کشــت شــد کــه بــا توســعه‬ ‫رونــد کشــت ایــن محصــول و درامدزایــی بــرای‬ ‫روســتائیان طــی ســال هــای اخیــر‪ ،‬ایــن منطقــه‬ ‫اوازه کشــوری بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتقبال از کشــت گیاهــان دارویــی بــه دنبــال‬ ‫موفقیــت اهالــی روســتای وامنــان در کشــت‬ ‫زعفــران و درامدزایــی ان‪ ،‬بــرای برخــی ســاکنان‬ ‫مناطــق مســتعد در شــهرهای گالیکــش‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫بندرگــز و مراوتپــه دو چنــدان شــد بــه طــوری کــه‬ ‫هــر ســاله در فصــل تابســتان خریــد و فــروش‬ ‫پیــاز زعفــران بــرای کشــت در مزرعــه‪ ،‬بــه تجارتــی‬ ‫ســوداور بــرای وامنانی هــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول باغبانــی اداره جهــاد‬ ‫کشــاورزی ازادشــهر گفــت‪ :‬گیــاه دارویــی در‬ ‫‪ ۴۶۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی این شهرســتان‬ ‫کشــت می شــود کــه ‪ ۴۰۰‬هکتــار ان مربــوط‬ ‫بــه زعفــران‪ ۳۰ ،‬هکتــار ســیاه دانــه‪ ۲۰ ،‬هکتــار‬ ‫گل محمــدی و ‪ ۱۰‬هکتــار ســایر گیاهــان اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل صابــری افــزود‪ :‬کشــت زعفــران بــه‬ ‫صــورت تجــاری از ســال ‪ ۸۲‬در ســطح ســه هکتــار‬ ‫از اراضــی روســتای وامنــان اغــاز شــد و هــم اکنون‬ ‫ایــن میــزان نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬هکتــار رســیده کــه‬ ‫طبــق برنامه ریــزی ایــن ســطح تــا ‪ ۱۵‬ســال اینــده‬ ‫بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب کشــاورزان بــه هــزار‬ ‫هکتــار افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت‪ ،‬ســطح تولیــدات شهرســتان‬ ‫در دیگــر گیاهــان دارویــی نیــز طبــق پیش بینــی‪،‬‬ ‫در دورنمــای ‪ ۱۵‬ســاله بــه ‪ ۵۰۰‬هکتــار توســعه‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رتبــه نخســت ازادشــهر در تولید‬ ‫زعفــران در گلســتان گفــت‪ ۹۰ :‬درصــد زعفــران‬ ‫برداشــت شــده بــا میانگیــن قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫‪ ۲‬میلیــون ریــال در ســالجاری از مــزارع به صورت‬ ‫گل تــر بــه تاجــران خراســانی فروختــه شــد کــه‬ ‫نســبت بــه مقایســه بــا ‪ ۷۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال‬ ‫ســال قبــل افزایــش قابــل توجهــی داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر کشــت زعفــران‬ ‫در هفــت روســتای «وامنــان‪ ،‬کاشــی دار‪،‬‬ ‫ســیب چال‪ ،‬نــراب‪ ،‬تیل ابــاد‪ ،‬فارســیان و‬ ‫نرگس چــال» ازادشــهر صــورت می گیــرد و‬ ‫بــا وجــود درامــد خوبــی کــه عایــد کشــاورزان‬ ‫از کشــت ایــن محصــول شــده بــه طــور قطــع‬ ‫عالقمنــدی بــرای افزایــش ســطح زیرکشــت این‬ ‫محصــول بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫صابــری ادامــه داد‪ :‬بخشــی از گیاهــان دارویــی‬ ‫تولیــدی بــا بــه وجــود امکانــات تولیــد اســانس بــا‬ ‫‪ ۲‬دســتگاه عرق گیــری نیمــه صنعتــی و خانگــی و‬ ‫چندین دســتگاه خشـک کن در ازادشــهر به صورت‬ ‫فــراوری شــده در بــازار بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬خانــوار ازادشــهری فعــال در کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی‬ ‫سفرهای خود را جار نزنید!‬ ‫وی از فعالیــت ‪ ۷۰۰‬خانــوار ازادشــهری در‬ ‫کشــت زعفــران و ‪ ۵۰‬خانــوار در کشــت ســایر‬ ‫گیاهــان دارویــی خبــر داد و گفــت‪ :‬امســال‬ ‫بســته بــه نــوع گونــه گیــاه انتخابــی بــرای کشــت‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬میلیــون تــا ‪ ۲‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫بــا کارمــزد کمتــر از هشــت درصــد و بازپرداخــت‬ ‫یک تا ‪ ۶‬ســاله به ازای هر هکتار به کشــاورزان‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫صابــری افــزود‪ :‬از پنــج ســال قبــل تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی بــا اولویــت زعفران به کشــاورزان‬ ‫ازادشــهری پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬توســعه بیشــتر کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی نیازمنــد تشــکیل تعاونــی بــرای تولیــدات‬ ‫مختلــف‪ ،‬پیــش بینــی بــازار خریــد‪ ،‬معرفــی‬ ‫گونه هــای اقتصــادی هــر منطقــه از ســوی‬ ‫مراکــز علمــی و دانشــگاهی‪ ،‬تقویــت واحدهــای‬ ‫فــراوری و حمایــت بیشــتر دولــت بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت اســت‪.‬‬ ‫درامــد ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریالــی زعفــران کاران‬ ‫ازادشــهری‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی ازادشــهر گفــت‪:‬‬ ‫امســال از ابتــدای فصــل برداشــت تا کنــون ‪۱۵۰‬‬ ‫تُــن گل زعفــران در شهرســتان برداشــت و از‬ ‫ایــن مقــدار یــک تــن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم زعفــران‬ ‫خشــک تولیــد شــد‪.‬‬ ‫حســین ممشــلی افــزود‪ :‬امســال بــا فــروش‬ ‫گل زعفــران‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال عایــد‬ ‫کشــاورزان ازادشــهری شــد کــه در مقایســه بــا‬ ‫ســالقبــلافزایــشقابــلتوجهــیداشــتهاســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬برداشــت زعفــران کــه از‬ ‫مهرمــاه اغــاز شــده تــا اواخــر ابــان ادامــه دارد و‬ ‫میانگیــن عملکــرد تولیــد در هــر هکتــار‪ ۶ ،‬کیلــو و‬ ‫‪ ۵۰۰‬گــرم زعفــران خشــک اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه صاحب نظــران‪ ،‬اشــنا نبــودن‬ ‫کشــاورزان بــا گیاهــان دارویــی‪ ،‬فقــدان امــوزش‬ ‫صحیــح در زمینــه کشــت محصــوالت مطابــق‬ ‫بــا اســتانداردهای جهانــی‪ ،‬نداشــتن دسترســی‬ ‫کشــاورزان بــه بــذر و نشــای مناســب‪ ،‬مکانیــزه‬ ‫نبــودن مراحــل کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت کــه‬ ‫منجــر بــه افزایــش هزینه هــای تولید در مقایســه‬ ‫یــا ســایر کشــورهای رقیــب می¬ شــود‪ ،‬الودگــی‬ ‫منابــع اب و خــاک و نبــود مدیریــت صحیــح‬ ‫اســتفاده از ســموم و کودهــای شــیمیایی و‬ ‫صنعتــی‪ ،‬حمایــت کــم دولــت از فعــاالن حــوزه‬ ‫تولیــد و عرضــه ان‪ ،‬فقــدان صنایــع تبدیلــی بــرای‬ ‫فــراوری و جلوگیــری از خــام فروشــی و فلــه‬ ‫فروشــی محصــوالت‪ ،‬فقــدان صنایــع بســته بندی‬ ‫مناســب و نبــود بــازار فــروش مشــخص از‬ ‫مشــکالت مهــم تولیــد گیاهــان دارویــی در‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫تخصیــص تســهیالت ارزان قیمــت کارگاه هــای‬ ‫خشــک کن و اســانس گیری گیاهــان دارویــی‬ ‫بــا هــدف افزایــش انگیــزه بــرای فعــاالن و‬ ‫تولیدکنندگانــی ایــن عرصــه در روســتاها و‬ ‫دهســتان های گلســتان و ایجــاد زمینــه بــرای‬ ‫فــروش محصــوالت بــا قیمــت بهتــر یکــی از‬ ‫راه هــای رونــق فراینــد تولیــد و افزایــش درامــد‬ ‫بهــره بــرداران ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان ســرمایه گــذاری در ایــن‬ ‫حــوزه عــاوه بــر ایجــاد درامــد و اشــتغال بــرای‬ ‫جوامــع محلــی‪ ،‬پیامدهــای زیســت محیطــی‬ ‫خوبــی از جملــه پیشــگیری از فرســایش خــاک‪،‬‬ ‫بــروز ســیالب مخــرب و جلوگیــری از ریزگردهــا‬ ‫بــرای گلســتان بــه ارمغــان خواهــد اورد‪.‬‬ ‫امروزه افراد خصوصا در شبکه های اجتماعی تعطیالت و مسافرت ها و حتی زمان رفت و برگشت خود را به اشتراک‬ ‫می گذارند‪ .‬سارقان از این طریق از نبودن شما در خانه اگاه می شوند‪ .‬خیلی از سرقت ها از طریق اشنایان یا با‬ ‫هماهنگی با ان ها صورت می گیرد‪ ،‬پس حواستان را جمع کنید‪.‬‬ صفحه 2 ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت کــه بــا توجــه بــه اغــاز بــارش بــرف ‪ ۱۷‬گــروه راهــداری بــا‬ ‫تجهیــزات کامــل از عصــر روز دوشــنبه در مناطــق کوهســتانی اســتان‪ ،‬مشــغول برف روبــی بــرای بــاز نگه داشــتن جاده هــا و برقــراری‬ ‫خودروهــا هســتند‪.‬غالمرضا بیکــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه محورهــای کوهســتانی دراز نــو در کردکوی‪ ،‬توسکســتان واقع در مســیر گرگان‬ ‫ شــاهرود‪ ،‬افراتختــه در علــی ابــاد‪ ،‬النــگ در رامیــان‪ ،‬خــوش ییــاق واقــع در مســیر ازادشــهر‪ -‬شــاهرود و محورهــای کوهســتانی‬‫مینودشــت درگیــر بــارش بــرف هســتند بیــان کــرد‪ :‬گــروه هــای راهــداری بــا اخطــار هواشناســی در پایــگاه هــای راهــداری حضــور یافته و‬ ‫امــاده ارائــه خدمــات شــدنداکنون تــردد در محورهــای کوهســتانی درگیــر بــرف گلســتان برقــرار اســت امــا راننــدگان بــرای حرکــت بــدون‬ ‫مشــکل در ایــن محورهــا بایــد زنجیــر چــرخ داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۱۷‬گروه‬ ‫راهداری برای‬ ‫برف روبی جاد ‪‎‬ه های‬ ‫کوهستانی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫مبارزه با تهدیدات در برابر‬ ‫مدل های ‪ML‬‬ ‫عوامل خرابی کاتالیزور‬ ‫خودرو‬ ‫ کاتالیــزور بخشــی از سیســتم کنتــرل االیندگــی‬‫خــودرو اســت کــه گازهــای خطرناکــی نظیــر منوکســید‬ ‫کربــن و هیدروکربن هــای نســوخته را بــه بخــار اب و‬ ‫دی اکســید کربــن کــه نســبتا کم خطرتــر اســت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬عمــر ایــن قطعــه معمــوال به بیــش از ده ســال‬ ‫بســیاری از مــدل هــای ‪ ML‬بــه صــورت دوره ای بازامــوزی‬ ‫می شــوند‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــرای ب ـه روز نگــه داشــتن یــک‬ ‫مــدل بــر اســاس اخریــن رفتارهــای مخاطــب هــدف‪ ،‬اطمینان‬ ‫از اینکــه سیســتم بهتریــن توصیه هــای ممکــن را هنگامــی‬ ‫کــه یــک ویدیــو یــا اهنــگ جدیــد محبوبیــت پیــدا می کنــد‪،‬‬ ‫ارائــه می کنــد‪ ،‬یــا یــک سیســتم امنیتــی را قــادر می ســازد تــا‬ ‫مــوارد جدیــد را شناســایی کنــد‪ ،‬بازامــوزی الزم اســت‪.‬‬ ‫هوشمصنوعی‬ ‫را چگونه‬ ‫ایمن تر کنیم ؟‬ ‫هــوش مصنوعــی نقــش مهمــی را در زندگــی روزمــره مــا بــازی‬ ‫می کنــد‪ .‬هــوش مصنوعــی – معمــوال ً یادگیــری ماشــینی (‪)ML‬‬ ‫– فراینــد امــوزش الگوریتم هــا بــا اســتفاده از داده هــا بــه جــای‬ ‫برنامه ریــزی صریــح ان هــا اســت‪ .‬چنیــن الگوریتم هایــی در‬ ‫حــال حاضــر در برنامه هــای مختلــف از منابــع انســانی گرفتــه‬ ‫تــا تامیــن مالــی و حمــل و نقــل و پزشــکی اســتفاده می شــوند‪،‬‬ ‫و مــی تــوان مــوارد اســتفاده زیــادی را در ایــن رابطــه ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫مزایــای یادگیــری ماشــین اشــکار اســت‪ :‬انهــا تجزیــه و تحلیــل‬ ‫ســریعتر داده هــای بیشــتری را نســبت بــه هــر انســان یــا‬ ‫حتــی گروهــی از انســان ها امــکان پذیــر می کننــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫برنامه هــای ‪ ML‬کــه می تواننــد از توانایی هــای انســانی پیشــی‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬از قبــل وجــود دارنــد‪ ،‬ماننــد برنامه هایــی کــه بــرای‬ ‫بــازی ‪( Chess‬شــطرنج) یــا شناســایی اظهارنامــه بیمــه تقلبــی‬ ‫طراحــی شــده اند‪ .‬الگوریتم هــای فعلــی ‪ ML‬ارزش کافــی بــرای‬ ‫توجیــه ادامــه تحقیقــات و تامیــن مالــی ایجــاد می کننــد‪ .‬هــوش‬ ‫مصنوعــی اینجاســت تــا بمانــد ‪ -‬و قــرار اســت هــم در صنعــت و‬ ‫هــم در زندگــی شــخصی مــا فراگیرتــر شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬یــک مانــع هنــوز در مســیر موفقیــت واقعــی‬ ‫هــوش مصنوعــی وجــود دارد ‪ -‬اعتمــاد‪ .‬چگونــه می توانیــم بــه‬ ‫هــوش مصنوعــی اعتمــاد کنیــم؟‬ ‫موانع دستیابی به پتانسیل کامل هوش مصنوعی‬ ‫دو جنبــه اساســی وجــود دارد کــه بایــد قبــل از اینکــه هــوش‬ ‫مصنوعــی بتوانــد بــه پتانســیل کامــل خــود برســد‪ ،‬بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪ .‬اینهــا درک درســتی از توانایی هــای هــوش‬ ‫مصنوعــی و نحــوه اســتفاده از ان و بهبــود امنیــت هــوش‬ ‫مصنوعــی اســت‪.‬‬ ‫بــرای درک نحــوه عملکــرد یادگیــری ماشــین و نحــوه اســتفاده‬ ‫صحیــح از ان‪ ،‬مهــم اســت کــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه‬ ‫اگرچــه برخــی از مدل هــای ‪ ML‬بســیار پیچیــده هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫سیســتم هایی کــه ‪ ML‬را در خــود جــای می دهنــد هنــوز فقــط‬ ‫محصــول ترکیــب درک یــک دامنــه و داده هــای ان هســتند‪.‬‬ ‫اکثــر روش هــای فعلــی ‪ ML‬بــه گونــه ای طراحــی شــده اند کــه‬ ‫بــه ســادگی مدل هــای پیچیــده دلخــواه را بــر اســاس برخــی‬ ‫معیارهــای بهینه ســازی بــا داده هــا تطبیــق دهنــد‪ .‬روشــی کــه‬ ‫ایــن الگوریتم هــا در داده هــا قــرار می گیرنــد گاهــی اوقــات‬ ‫می توانــد باعــث شــود مــدل چیزهایــی را بیامــوزد کــه واقعــا ً مهــم‬ ‫نیســتند‪ ،‬امــا بــرای حــل مســئله بهینه ســازی در ان مجموعــه‬ ‫داده خــاص خــوب هســتند‪.‬‬ ‫ارزش منحصــر بــه فــردی کــه ‪ ML‬بــه ارمغــان مــی اورد‪ ،‬توانایــی‬ ‫ان در یادگیــری از داده هــا اســت‪ .‬ایــن نیــز اتفاقــا ً ضعــف‬ ‫منحصــر بــه فــرد ان از منظــر امنیتــی اســت‪ .‬مــا می دانیــم‬ ‫کــه ارســال ورودی هــای غیرمنتظــره حتــی بــه سیســتم های‬ ‫محاســباتی ‹کالســیک› قطعــی مــی توانــد باعــث رفتارهــای‬ ‫غیرمنتظــره شــود‪ .‬ایــن رفتارهــای غیرمنتظــره اغلــب منجــر بــه‬ ‫کشــف اســیب پذیری های قابــل بهره بــرداری می شــود و دلیــل‬ ‫ایــن اســت کــه روش هایــی ماننــد اعتبارســنجی ورودی مناســب‬ ‫و فــازی کــردن در ازمایــش بســیار ارزشــمند هســتند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه رفتارهــای غیرمنتظــره در کــد ســنتی یافــت‬ ‫می شــود‪ ،‬مــی تــوان انهــا را بــا ویرایــش کــد برطــرف کــرد‪ .‬بــا‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬هنگامــی کــه رفتارهــای غیرمنتظــره در مدل هــای‬ ‫‪ ML‬یافــت می شــود‪ ،‬اصالحــات را نمی تــوان بــه راحتــی بــا‬ ‫ویرایــش دســتی انجــام داد‪ ،‬امــا اقدامــات احتیاطــی بایــد در‬ ‫جــای دیگــری انجــام شــود‪ .‬از انجایــی کــه سیســتم های ‪ML‬‬ ‫در تعــداد فزاینــده ای از مــوارد اســتفاده بــا ارزش بــاال اســتفاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬انگیزه هــای فزاینــده ای بــرای دشــمنان وجــود دارد تــا‬ ‫اســیب پذیری های ذاتــی ان سیســتم ها را بیابنــد و از ان هــا‬ ‫بهره بــرداری کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــدل هــای ‪ ML‬بــه صــورت دوره ای بازامــوزی‬ ‫می شــوند‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــرای بــه روز نگــه داشــتن یــک‬ ‫مــدل بــر اســاس اخریــن رفتارهــای مخاطــب هــدف‪ ،‬اطمینــان از‬ ‫اینکــه سیســتم بهتریــن توصیه هــای ممکــن را هنگامــی کــه یــک‬ ‫ویدیــو یــا اهنــگ جدیــد محبوبیــت پیــدا می کنــد‪ ،‬ارائــه می کنــد‪،‬‬ ‫یــا یــک سیســتم امنیتــی را قــادر می ســازد تــا مــوارد جدیــد را‬ ‫شناســایی کنــد‪ ،‬بازامــوزی الزم اســت‪.‬‬ ‫امــا فراینــد بازامــوزی مــدل‪ ،‬خــود بردارهــای حملــه را قــادر‬ ‫می ســازد کــه حتــی زمانــی کــه حریــف بــه سیســتمی کــه مــدل‬ ‫را اجــرا می کنــد دسترســی مســتقیم نــدارد‪ ،‬کار کننــد‪ .‬چنیــن‬ ‫حمالتــی می تواننــد بــه ســادگی داده هــای ورودی مــدل را بــا‬ ‫منبــع خارجــی دســتکاری کننــد‪ .‬اینهــا تهدیداتــی هســتند کــه راه‬ ‫حل هــای امنیتــی فعلــی بــرای مقابلــه بــا انهــا مجهــز نیســتند‪،‬‬ ‫زیــرا شــامل شناســایی فایل هــای مخــرب‪ ،‬شناســایی نقــض‬ ‫در سیســتم های دفاعــی امنیتــی رایانــه ســنتی‪ ،‬یــا تشــخیص‬ ‫حضــور یــک عامــل مخــرب در یــک سیســتم یــا شــبکه نمی شــود‪.‬‬ ‫حتــی رویکردهــای کالســیک اعتبارســنجی داده هــای ورودی‬ ‫ماننــد تشــخیص پــرت و ردیابــی توزیع هــا در داده هــا در طــول‬ ‫زمــان اغلــب قــادر بــه تشــخیص چنیــن حمالتــی نیســتند‪ ،‬زیــرا‬ ‫بهتریــن راه بــرای دســتکاری یــک مــدل ‪ ML‬معمــوال ً ایجــاد‬ ‫تغییــرات بســیار ظریــف در داده هــای ورودی ان اســت‪.‬‬ ‫درک حمالت به مدل های یادگیری ماشینی‬ ‫چندیــن راه مختلــف بــرای حملــه بــه مــدل هــای ‪ ML‬وجــود‬ ‫دارد و می تــوان انهــا را بــه روش هــای مختلــف دســته بنــدی‬ ‫کــرد‪ .‬اینهــا شــامل فــرار از مــدل‪ ،‬مســمومیت مــدل و حمــات‬ ‫محرمانــه اســت‪ .‬بیاییــد نگاهــی دقیق تــر بــه هــر یــک از ایــن‬ ‫دســته بندی هــا بیندازیــم تــا بفهمیــم کــه چــه معنایــی دارنــد و‬ ‫چگونــه می تــوان دفاع هــا را اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫حمــات فــرار مــدل بــه فریــب یــک مــدل بــرای طبقه بنــدی‬ ‫نادرســت یــک ورودی خــاص یــا فــرار از مکانیسـم های تشــخیص‬ ‫ناهنجــاری متکــی اســت‪ .‬نمونه هایــی از فــرار از مــدل شــامل‬ ‫تغییــر یــک باینــری مخــرب بــه طــوری کــه بــه عنــوان خــوش خیــم‬ ‫طبقــه بنــدی شــود یــا فریــب یــک الگوریتــم تشــخیص تقلــب‬ ‫بــرای شناســایی نکــردن ورودی جعلــی اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه حمــات مدل ســازی می تواننــد اســیب های بزرگــی‬ ‫بــه همــراه داشــته باشــند‪ ،‬امــا شــاید در بیــن انــواع حمالتــی‬ ‫کــه در اینجــا مــورد بحــث قــرار گرفته انــد‪ ،‬کمتریــن شــدت را‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬حمــات مدل ســازی بــه دشــمن اجــازه می دهــد‬ ‫از یــک سیســتم ســوء اســتفاده کنــد‪ ،‬امــا رفتــار مــدل ‪ ML‬مــورد‬ ‫حملــه را بــرای ورودی هــای اینــده تغییــر نمی دهنــد و داده هــای‬ ‫محرمانــه را افشــا نمی کننــد‪ .‬حمــات فــرار مــدل اساســا ً از ایــن‬ ‫واقعیــت ســوء اســتفاده مــی کننــد کــه مرزهــای تصمیــم در‬ ‫مــدل بســیار پیچیــده هســتند و توانایــی مــدل بــرای درون یابــی‬ ‫بیــن نمونه هــا محــدود اســت‪ ،‬بــه نحــوی کــه ‹شــکاف هایی› را‬ ‫بــرای اســتفاده باقــی مــی گــذارد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬مســمومیت مــدل بــا هــدف تغییــر رفتــار یــک‬ ‫مــدل انجــام می شــود تــا نمونه هــای اینــده بــه اشــتباه طبقــه‬ ‫بنــدی شــوند‪ .‬یــک مثــال‪ ،‬ارائــه ورودی هــای مخــرب بــه یــک مدل‬ ‫طبقــه بنــدی هرزنامــه بــرای فریــب دادن ان بــه طبقــه بنــدی‬ ‫نادرســت ایمیل هــا اســت‪ .‬ایــن را می تــوان در سیســتم هایی‬ ‫بــه دســت اورد کــه بــه کاربــران اجــازه می دهــد ایمیــل را بــه‬ ‫عنــوان هرزنامــه برچســب گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫بــرای درک نحــوه عملکــرد ایــن حملــه‪ ،‬ایــن واقعیــت را در‬ ‫نظــر بگیریــد کــه فرایندهــای اموزشــی مــدل بــرای یافتــن یــک‬ ‫مــرز تصمیــم گیــری بهینــه بیــن کالس هــا طراحــی شــده انــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک نمونــه در ســمت ‹اشــتباه› مــرز تصمیــم ظاهــر‬ ‫می شــود‪ ،‬الگوریتــم قصــد دارد بــا جابجایــی مــرز تصمیــم ان‬ ‫را اصــاح کنــد تــا نمونــه جایــی باشــد کــه برچســب ان نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬اگــر نمونـه ای در داده هــای اموزشــی بــه طــور هدفمنــد‬ ‫بــه اشــتباه برچســب گــذاری شــود‪ ،‬باعــث می شــود کــه مــرز‬ ‫تصمیــم در جهــت اشــتباه حرکــت کنــد‪ .‬ایــن متعاقبــا ً می توانــد‬ ‫منجــر بــه شناســایی نشــدن نمونه هــای متخاصــم در اینــده یــا‬ ‫طبقه بنــدی نمونه هــای خوش خیــم بــه عنــوان مخــرب شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از مدل هایــی کــه دارای ســطح باالیــی از مالکیــت معنوی‬ ‫شــرکت هســتند یــا بــر روی داده هــای حســاس امــوزش دیده انــد‪،‬‬ ‫در دســترس جهــان هســتند‪ .‬حمــات محرمانــه شــامل تکــرار ان‬ ‫مدل هــا (ســرقت مــدل) و یــا افشــای داده هایــی اســت کــه بــرای‬ ‫امــوزش ان مدل هــا اســتفاده شــده اند (وارونگــی مــدل)‪.‬‬ ‫بــرای انجــام یــک حملــه محرمانــه‪ ،‬دشــمن مجموعه هــای‬ ‫بهینه سازی شــده ای از پرس و جوهــا را بــه مــدل هــدف‬ ‫می فرســتد تــا نحــوه عملکــرد مــدل را کشــف کنــد یــا مــدل را بــر‬ ‫اســاس ان ورودی هــا بازســازی کنــد‪ .‬ایــن روش هــا را می تــوان‬ ‫بــرای ســرقت مالکیــت معنــوی و کســب مزیــت رقابتــی احتمالــی‬ ‫یــا افشــای برخــی از داده هایــی کــه بــرای امــوزش مــدل اســتفاده‬ ‫شــد‪ ،‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫مبارزه با تهدیدات در برابر مدل های ‪ML‬‬ ‫چگونــه می تــوان هــوش مصنوعــی را ایمــن تــر و قابــل اعتمادتــر‬ ‫کــرد؟ اولیــن قــدم درک و تصدیــق وجــود تهدیــدات بالقــوه اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از تهدیــدات علیــه مدل هــای ‪ ML‬واقعــی هســتند‪ ،‬امــا‬ ‫متخصصــان ‪ ML‬لزومــا ً انهــا را در نظــر نمی گیرنــد‪ ،‬زیــرا بیشــتر‬ ‫تالش هایــی کــه بــرای توســعه مدل هــا انجــام می شــود بــر بهبــود‬ ‫عملکــرد مــدل متمرکــز اســت‪ .‬امنیــت‪ ،‬در بهترین حالــت‪ ،‬یک فکر‬ ‫بعــدی اســت‪ ،‬و مــا بایــد ایــن را تغییــر دهیــم و امنیــت را از قبــل در‬ ‫طراحــی سیســتم های ‪ ML‬دخالــت دهیــم‪ .‬اگرچــه حمــات علیــه‬ ‫مدل هــای ‪ ML‬یــک نگرانــی جــدی اســت‪ ،‬راه هــای زیــادی بــرای‬ ‫کاهــش ان هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای دفــاع در برابــر حمــات‪ ،‬شناســایی‪،‬‬ ‫پاکســازی یــا دور انداختــن نمونه هــای بالقــوه مخــرب اســت‪.‬‬ ‫رویکردهــا بــرای ایــن کار بســته بــه نــوع کاربــرد و مــدل‬ ‫متفــاوت اســت‪ ،‬امــا بــه طــور کلــی‪ ،‬ایــن فراینــد شــامل درک‬ ‫چگونگــی اســیب دیــدن یــک مــدل بــه منظــور شناســایی انــواع‬ ‫نمونه هایــی اســت کــه می تواننــد ان اســیب را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫یــک مثــال می توانــد نظــارت بــر توزیــع ورودی هــا باشــد کــه‬ ‫توجــه بیشــتری بــه نمونه هایــی دارد کــه بــه طــور مشــکوکی‬ ‫نزدیــک بــه مرزهــای تصمیــم مــدل هســتند‪ ،‬امــا در ســمت‬ ‫اشــتباه طبقــه بنــدی شــده اند‪.‬‬ ‫اغلــب بیــن دقــت و اســتحکام تعــادل وجــود دارد‪ .‬مدل هــای‬ ‫ســاده تر اغلــب قوی تــر هســتند‪ ،‬امــا معاوضه هــا طبیعتــا ً بایــد‬ ‫مــورد بــه مــورد در نظــر گرفتــه شــوند‪ .‬همچنیــن تکنیک هایــی‬ ‫ماننــد امــوزش خصمانــه وجــود دارد کــه می توانــد اســتحکام‬ ‫و گاهــی اوقــات حتــی عملکــرد را بهبــود بخشــد زیــرا مجموعــه‬ ‫بزرگتــری از نمونه هــای اموزشــی را بــرای مــدل فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫امــوزش خصومت امیــز فراینــد افــزودن نمونه هــای متخاصــم‬ ‫بــا برچســب گذاری صحیــح بــه داده هــای اموزشــی اســت ‪ -‬و‬ ‫اگرچــه ایــن ممکــن اســت همــه مــوارد را پوشــش ندهــد‪،‬‬ ‫مطمئنــا می توانــد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫نظــارت بــر خروجی هــای یــک مــدل بــه طــور فعــال‪ ،‬بــا اســتفاده‬ ‫از مجموعــه ای از تســت های تعریف شــده‪ ،‬پایــه ای را فراهــم‬ ‫می کنــد کــه می توانــد بــه طــور موثــر بــرای تشــخیص بســیاری‬ ‫از مــوارد مســمومیت مــدل اســتفاده شــود‪ .‬چنیــن ازمایشــاتی‬ ‫بــه تمرین کننــدگان اجــازه می دهــد تــا تغییراتــی را کــه در طــول‬ ‫بازامــوزی رخ می دهنــد‪ ،‬درک کننــد‪ .‬تمایــز بیــن تغییــرات عــادی در‬ ‫رفتــار ورودی و نتایــج یــک حملــه مســمومیت اغلــب دشــوار اســت‪.‬‬ ‫این مشــکل بیشــتر شــبیه به تشــخیص و پاســخ امنیت ســایبری‬ ‫ســنتی اســت تــا روش هــای پیشــگیرانه کالســیک‪ .‬مــا می دانیــم که‬ ‫مهاجمــان انجــا هســتند‪ ،‬و می دانیــم کــه انهــا ممکــن اســت بــه‬ ‫دنبــال دســتکاری مدل هــا باشــند‪ ،‬بنابرایــن بایــد اذعــان کنیــم کــه‬ ‫حفاظت هــا ممکــن اســت هرگــز کافــی نباشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر رویکردهــای کلــی کاهــش حملــه کــه در بــاال ذکــر‬ ‫شــد‪ ،‬روش هایــی بــا هــدف محافظــت از محرمانــه بــودن‬ ‫مــدل ماننــد پوشــاندن گرادیــان‪ ،‬حریــم خصوصــی تفاضلــی و‬ ‫تکنیک هــای رمزنــگاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫اعتمــاد می توانــد پتانســیل کامــل هــوش مصنوعــی را ازاد‬ ‫کنــد‬ ‫بــا اذعــان بــه وجــود تهدیــدات‪ ،‬اعمــال اقدامــات احتیاطــی‬ ‫مناســب و ســاختن سیســتم هایی کــه بــرای شناســایی‬ ‫فعالیت هــا و ورودی هــای مخــرب طراحــی شــده اند‪ ،‬می توانیــم‬ ‫بــر ایــن چالش هــا غلبــه کنیــم و ‪ ML‬را ایمن تــر از انچــه در حــال‬ ‫حاضــر هســت کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــم بــه هــوش مصنوعــی اعتمــاد کنیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫عــاوه بــر درک توانایی هــا و محدودیت هــا‪ ،‬ایــن اطمینــان را‬ ‫داشــته باشــیم کــه حداقــل بــه راحتــی نمی تــوان ان را دســتکاری‬ ‫کــرد‪ .‬امــا بــرای انجــام ایــن کار‪ ،‬بایــد از مشــکالت اگاه باشــیم‬ ‫و فعاالنــه انهــا را کاهــش دهیــم تــا واقعــا ً قــدرت کامــل هــوش‬ ‫مصنوعــی را ازاد کنیــم‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی یــک عنصــر کلیــدی بــرای اینــده مــا اســت‬ ‫– و مــا بایــد بتوانیــم بــه ان اعتمــاد کنیــم تــا از مزایــای کامــل‬ ‫ان بهــره منــد شــویم‪ .‬هــوش مصنوعــی امــن واقعــا ً پایــه ای‬ ‫بــرای هــوش مصنوعــی قابــل اعتمــاد و گامــی کلیــدی در مســیر‬ ‫اینــده ای قدرتمنــد اســت‪/.‬پلیس فتــا‬ ‫می رســد امــا در مــوارد خرابــی ان بایــد فــورا عیب یابــی‬ ‫و تعویــض شــود‪ .‬در خیلــی از کشــورها رانندگــی بــدون‬ ‫کاتالیــزور بــه خاطــر ضررهــای محیط زیســتی ان جــرم‬ ‫ســنگینی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ عالئم خرابی کاتالیزور‬‫درســت کار نکــردن یــا از کار افتــادن کاتالیــزور عالئمــی‬ ‫دارد کــه راننــده یــا تکنیســین ماهــر می توانــد بــا بررســی‬ ‫انهــا بــه عیــب ایجــاد شــده پــی ببــرد‪ .‬در ادامــه بــه ‪9‬‬ ‫مــورد از ایــن عالئــم اشــاره کرده ایــم‪:‬‬ ‫ افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬‫ افت شتاب گیری‬‫ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو‬‫ مــردور شــدن خــودرو در تســت های االیندگــی‬‫(بــه دلیــل انتشــار بیــش از انــدازه ی هیدروکربــن و‬ ‫منوکســیدکربن)‬ ‫ روشن شدن چراغ چک خودرو‬‫ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعت های پایین‬‫ حــس شــدن بویــی شــبیه بــه تخــم مــرغ گندیــده در‬‫داخــل کابیــن‪ .‬ایــن یکــی از شــایع ترین عالئــم خرابــی‬ ‫کاتالیــروز اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام خامــوش بــودن و ســرد بــودن خــودرو‪ ،‬اگــر‬ ‫کاتالیــروز را بــا دســت تــکان دهیــد و صــدای تق تقــی‬ ‫شــبیه بــه تــکان خــوردن ســنگریزه از ان شــنیده شــود‪،‬‬ ‫علــت ان فروپاشــی و تخریــب شــبکه های داخــل‬ ‫کاتالیــزور اســت‪.‬‬ ‫دمــای کاتالیــزور پــس از مدتــی رانندگــی بایــد بــه ‪700‬‬ ‫یــا ‪ 800‬درجــه ی ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر ایــن دمــا بــا‬ ‫حرات‪-‬ســنج مادون قرمز بررســی شــود و کمتر از میزان‬ ‫اســتاندارد باشــد‪ ،‬کاتالیــزور درســت کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای قدیمی تــر‪ ،‬رایج تریــن علــت خرابــی‬‫کاتالیــزور گرفتگــی ان اســت‪ .‬اگــر خــروج دود حاصــل از‬ ‫احتــراق موتــور بــه علــت گرفتگــی شــبکه های کاتالیــزور‬ ‫دچــار مشــکل شــود‪ ،‬ورود هــوا بــه موتــور هم دچــار اختالل‬ ‫شــده و افــت شــدیدی در عملکــرد موتــور دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کاتالیــزور نســبت بــه تغییــرات دما و ترکیبــات گازهای‬ ‫خروجــی حســاس اســت‪ ،‬بــرای مثــال خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باعــث ورود اب و روغــن بــه محفظــه ی‬ ‫احتــراق شــده و در نتیجــه گازهــای خروجی ایجاد شــده‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب می رســانند‪.‬‬ ‫اگــر سیســتم جرق ـه ی خــودرو معیــوب باشــد ناقــص‬ ‫ســوختن مخلــوط ســوخت و هــوا بــه کاتالیــزور اســیب‬ ‫خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫گــرم شــدن بیــش از حــد موتــور می توانــد باعــث خرابی‬ ‫کاتالیزور شود‪.‬‬ ‫مکمل هــای انژکتورشــور و اکتــان بوســترها می تواننــد‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب برســانند‪ .‬اســتفاده از مــواد‬ ‫غیراســتاندارد در خــودرو بــه هیچ وجــه پیشــنهاد‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضربـه ی شــدید و صدمــات فیزیکــی هــم می توانند از‬‫علل خرابی کاتالیزور باشــند‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف کــردن ایــن عیــوب‬‫قبــل از اقــدام بــه تعویــض کاتالیــزور الزامی اســت‪ ،‬چرا‬ ‫کــه در صــورت رفــع نشــدن مشــکل‪ ،‬دوباره بــه کاتالیزور‬ ‫اســیب خواهــد رســید‪ .‬مکانیک هــا و تکنیســین ها‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه دیــاگ و بررســی‬ ‫پارامترهــای مربــوط بــه کاتالیــزور‪ ،‬ماننــد راندمــان‬ ‫حجمــی موتــور یــا کارکــرد سنســور اکســیژن‪ ،‬عیــب‬ ‫ایجادشــده را تشــخیص داده و بعــد کاتالیــزور خــراب‬ ‫را تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫یه نه گفتن محکم میتونست‬ ‫مسیر زندگی یک ادم معتاد‬ ‫را به کلی تغییر بده‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫کاهش ‪ ۳۲‬درصدی تولیدات زراعی شیروان‬ ‫سرچشمه های خشک سد‬ ‫بارزو شیروان چشم انتظار‬ ‫باران‬ ‫در پی خشکسالی‬ ‫ســد بــارزو شــیروان خراســان شــمالی در حالــی روزهــای‬ ‫تنــش ابــی را ســپری می کنــد کــه بــه علــت خشکســالی ها‬ ‫متوالــی و همچنیــن کاهــش نــزوالت جــوی امســال‬ ‫کــه در ‪ ۵۴‬ســال گذشــته بــی ســابقه بــوده هــم اکنــون‬ ‫بحرانی تریــن شــرایط ابــی را دارد کــه ایــن وضعیــت مــردم‬ ‫منطقــه را نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫براســاس داده هــای هواشناســی خراســان شــمالی‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۸۲.۸‬درصــد گســتره شهرســتان شــیروان را‬ ‫خشکســالی فــرا گرفتــه اســت بطوریکــه در ‪ ۹‬مــاه امســال‬ ‫بارندگــی ایــن شهرســتان نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته‪ ۴۹.۷ ،‬درصــد کاهــش داشــته و همیــن‬ ‫خشکســالی های مســتمر و بــه دنبــال ان کاهــش بارندگــی‬ ‫وضعیــت ســد بــارزو را بــرای کشــاورزان و دامــداران بویــژه‬ ‫مناطــق پاییــن دســت ایــن ســد نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بــا توجــه بــه ایــن کــه اب ســد بــارزو ایــن‬ ‫شهرســتان بــرای مصــارف شــرب‪ ،‬صنعــت و کشــاورزی‬ ‫اســت‪ ،‬کاهــش حجــم ذخیــره ان و وضعیــت بــی ســابقه ای‬ ‫کــه هــم اکنــون شــاهد ان هســتیم بــا خشــک شــدن یکــی‬ ‫از سرشــاخه هــای ان عجیــن شــده و هــم اکنــون مــردم‬ ‫نگــران ایــن منطقــه و کارشناســان تنهــا راه عــاج و درمــان‬ ‫ان را بارندگــی مــی داننــد و چشــم بــه اســمان دوختــه و دعــا‬ ‫می کننــد کــه بــارش هــای زمســتانی فــرا برســد بلکــه ابــر‬ ‫رحمــت الهــی دوبــاره اب ســد را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان بــا اشــاره بــه کاهــش ‪۵۵‬‬ ‫درصــدی ذخیــره حجــم اب ســد بــارزو شــیروان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اینــک ذخیــره اب ایــن ســد‪ ۱۵ ،‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب اســت در حالــی کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته‪ ۳۳،‬میلیــون مترمکعــب گــزارش شــده بــود‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه افــزود‪ :‬رودخانــه قوردانلــو یکــی از‬ ‫سرشــاخه هــای ســد بــارزو ایــن شهرســتان کامــا خشــک‬ ‫شــد بطوریکــه امســال حجــم اب عبــوری ایــن رودخانــه بــه‬ ‫صفــر رســید و ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته اورده‬ ‫ان یــک میلیــون مترمکعــب بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بارندگــی هــای‬ ‫امســال و اینکــه کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد بــارش هــای ســال ابــی‬ ‫محقــق شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر ســر شــاخه‬ ‫کورکانلــو و قوردانلــو در شــبکه ســنجش وزارت نیــرو بــه‬ ‫عنــوان ایســتگاه هــای معــرف هیدرومتــری کشــوری ثبــت‬ ‫شــده انــد و بــر مبنــای امارهــای ایــن ایســتگاه هــا مطالعــات‬ ‫ســد شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خســروپناه بــا اشــاره بــه کاهــش بیــش از ‪ ۸۰‬درصــدی‬ ‫حجــم اب عبــوری ایــن دو رودخانــه‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫براســاس مطالعات و پایش ایســتگاه های هیدرومتری‬ ‫در ســال ابی جاری حجم اب عبوری سرشــاخه رودخانه‬ ‫کورکانلــو بســیار کاهــش یافتــه اســت در حالیکــه ســال‬ ‫ابــی گذشــته‪ ۲.۲‬میلیــون مترمکعــب بــود و ســال ابــی‬ ‫امســال شــاهد کاهــش روانــاب بــه میــزان ‪ ۲‬میلیــون متر‬ ‫مکعــب هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬ســد بــارزو شــیروان‬ ‫در یکــی از سرشــاخه های رودخانــه اتــرک واقــع شــده و ایــن‬ ‫حــوزه ‪ ۴۸۰‬کیلومتــر مربــع مســاحت دارد کــه از ‪ ۲‬رودخانــه‬ ‫اصلــی بــه نــام هــای محلــی کورکانلــو و قوردانلــو منابــع ابــی‬ ‫ان از باال دســت ســرریز می شــود و در پشــت ســد ذخیره و‬ ‫مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد و شــاخه کورکانلــو شــاخه‬ ‫اصلــی بــا اورد متوســط ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬لیتــر در ثانیــه و شــاخه‬ ‫قوردانلــو شــاخه فرعــی اســت‪.‬‬ ‫خســروپناه ســطح اراضــی کشــاورزی تحــت پوشــش ایــن‬ ‫ســد را پنــج هــزار و ‪ ۷۱۳‬هکتــار عنــوان و اظهــار کــرد‪ :‬اب‬ ‫کشــاورزی هشــت روســتا از جملــه بــارزو‪ ،‬محمدعلــی خان‪،‬‬ ‫قلجــق‪ ،‬زیــارت‪ ،‬منصــوران‪ ،‬خانلــق و قلندرابــاد از ایــن ســد‬ ‫مشــروب مــی شــود و هــم چنیــن در ســه مــاه ابــی امســال‪،‬‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار مترمکعــب از اب ایــن ســد در‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ۶۰۰ ،‬هــزار مترمکعــب شــرب و ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫مترمکعــب در بخــش صنعــت تحویــل داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شــیروان گفت‪ ۳۲.۶ :‬درصد تولیدات زراعی ســال ‪ ۹۹-۱۴۰۰‬در پی کاهش بارندگی‬ ‫و به دنبال ان خشکســالی های پی در پی‪،‬کشــاورزان را در معرض تنگنای مالی قرار داده اســت‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــزار و ‪ ۹۳۲‬تــن انــواع محصــوالت زراعــی در ســال‬ ‫‪ ۱۹۸ ،۹۸-۹۹‬از جملــه گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ذرت‪ ،‬کلــزا‪ ،‬گوجــه فرنگــی‪ ،‬چغنــدر و خیــار در ایــن شهرســتان تولیــد‬ ‫شــد کــه ایــن میــزان امســال بــه ‪ ۱۳۴‬هــزار و ‪ ۷۰‬تــن رســید‪.‬‬ ‫ســال زراعی ‪ ۳۱ ،۱۴۰۰ -۹۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار غالت پاییزه در اراضی کشــاورزی شهرســتان کشــت شــد‬ ‫کــه ســال ماقبــل ان ایــن رقــم ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بود‪.‬‬ ‫از ایــن میــزان کشــت‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار محصــول ابــی و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار دیــم بــود کــه بــه دلیــل‬ ‫کاهــش بارندگــی‪ ،‬خشکســالی و گرانــی نهــاده هــا در مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۳۰۰‬هکتــار کاهــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در خصوص کاهش اب ســد بارزو این شهرســتان و نگرانی ها کشــاورزان خاطرنشــان کرد‪ :‬ســطح‬ ‫اراضــی کشــاورزی تحــت پوشــش ایــن ســد‪ ۵ ،‬هــزار و ‪ ۳۱۷‬هکتــار اســت کــه شــامل مناطــق منصــوران‪،‬‬ ‫جلسه رئیس سازمان مدیریت‬ ‫وبرنامه ریزی با شهردار‬ ‫سرخنکالته‬ ‫پرداخت ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال به بیمه شدگان تامین‬ ‫اجتماعی گلستان در سالجاری‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی‪،‬عابدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬با شــهردار ســرخنکالته بــه دیــدار و گفتگــو پرداختنــد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان گفت‪:‬بــا نگاهــی سیســتمی بــه‬ ‫شــهر ســرخنکالته و متناســب بــا ظرفیتهــا و پتانســیل هــای‬ ‫موجود‪،‬می توانیــم بازخــورد مناســبی از کارهایمــان دریافــت نماییــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫در ایــن جلســه بــا شــهردار ســرخنکالته بــه ســالن ورزشــی‬ ‫ســرخنکالته اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫عابــدی بــه نقــش ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در ورزش تاکیــد‬ ‫کــرد و بــه مــواردی ماننــد اعتبــارات و تخصیــص بودجــه در ورزش‬ ‫اســتان‪،‬نگاهی بــه الیحــه بودجــه و تحقــق برنامــه هــای ‪، 1401‬فضــای‬ ‫مناســب و تاسیســات و تجهیزات‪،‬نگــرش مثبــت و نــگاه حمایتــی‬ ‫بــه ورزش اســتان‪،‬نگرش برنامــه محــوری بــه ورزش اســتان و وجــود‬ ‫خالقیــت و نــواوری در صنعــت ورزش‪ ،‬برنامــه هــای راهبــردی کوتــاه‬ ‫مــدت و بلنــد مــدت‪ ،‬وحــدت رویــه و انســجام و ورود بخــش خصوصی‬ ‫و حامیــان مالــی در ســرمایه گــذاری در ورزش اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی گلســتان گفــت کــه ایــن اداره‬ ‫کل ‪ ۲۳‬هــزار میلیــارد ریــال از ابتــدای امســال تاکنــون بــه‬ ‫بیمه شــدگان واجــد شــرایط زیــر پوشــش ایــن نهــاد در اســتان‬ ‫بابــت حــق بازنشســتگی‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬غرامــت دســتمزد‪ ،‬بیمــاری‪،‬‬ ‫زایمــان‪ ،‬فــوت و درمــان پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫هــادی نودهــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در صورتــی اســت کــه در‬ ‫ســال جــاری ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال حــق بیمــه وصــول‬ ‫شــده توســط ایــن اداره کل بــوده و بقیــه اعتبــار مــورد نیــاز را از‬ ‫ســازمان مرکــزی تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جمعیــت زیــر پوشــش تامیــن اجتماعــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬از جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰‬هــزار نفری اســتان‬ ‫‪ ۴۳‬درصــد زیرپوشــش خدمــات ایــن ســازمان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســازمان تامیــن اجتماعــی گلســتان در ادامه گفــت‪ :‬افراد‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی اســتان شــامل ‪ ۲۶۷‬هــزار بیمه‬ ‫شــده اصلی و مشــغول به کار در ‪ ۵۱‬هزار کارگاه هســتند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪ ۴۷‬میلیارد‬ ‫ریالی اشتغال‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی مانــه و ســملقان‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ :‬تســهیالت اشــتغال به ‪ ۴۵‬فرد متقاضی‬ ‫در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری ‪ ۴۷‬میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫روح اللــه کاویانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت از محــل‬ ‫تعهــدات اشــتغال تنهــا ‪۲‬دســتگاه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان ‪ :‬ایــن‬ ‫میــزان تســهیالت را پرداخــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــزار و ‪ ۱۲۵‬شــغل جدیــد در ‪ ۹‬ماهــه امســال در ایــن‬ ‫شهرســتان با پرداخت تســهیالت ایجاد شــغل برای این افراد در‬ ‫ســامانه رصد اشــتغال ثبت شــد‪.‬‬ ‫کاویانــی اضافــه کــرد‪ :‬بــه ترتیــب بیشــترین ایــن شــغل ها توســط‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی صنعــت و معــدن‪ ،‬کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) و جهــاد کشــاورزی شهرســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬پرداخت تســهیالت اشــتغال با کارمزد مناســب و‬ ‫شرایط مطلوبی در راستای مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت‬ ‫در مناطق روســتایی و شهرســتان انجام می شــود‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی‬ ‫کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000716‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000003‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه خانــم مدینــه براتیــان فرزنــد‏عبدالعلــی بــه شــماره کــد ملــی ‪ 6358899511‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 239.29‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 268‬فرعــی از ‪-6‬اصلــی واقــع دربخــش ‪7‬‬ ‫حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه‏انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی حســن اســفندیاری کلوکــن‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده‏اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را کتبــا بــا ذکــر‏کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‬ ‫‏اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9663 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی‬ ‫کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000724‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000214‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه خانــم معصومــه شــیخی‏فرزنــد محمــد بــه شــماره کــد ملــی ‪ 0828983968‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‏مســاحت ‪ 264‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 151‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 8‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال‏ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی خــان یــاور گنجــی جامــه شــوران‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض‏داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫کتبــا بــا ذکــر کالســه‏پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و‏امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول‏اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر‬ ‫‏بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9665 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی‬ ‫کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000720‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412010000113‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقــای غفــار نکوئــی فرزنــد‏کاظــم بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4879515701‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‏‏‪ 303.92‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک شــماره ‪ 1070‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش‬ ‫‪ 8‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه‏انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی نرگــس صادقلــو‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته‏باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا‬ ‫ذکــر کالســه پرونــده‏بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک‏رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن‏اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫‏نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9651 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زیــارت‪ ،‬قلندرابــاد و خانلــق اســت کــه بیشــتر شــامل بــاغ انگــور و زراعــت عمــده گنــدم و جــو اســت‬ ‫کــه نیــاز ابــی ان پاییــن اســت و کشــاورزان جهــت جبــران کمبــود اب بایــد ابیــاری نویــن را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫ایزانلو اضافه کرد‪ :‬اســتفاده از ارقام مناســب‪ ،‬الگوی کشــت و کشــت گونه گیاهی کم اب طلب جهت‬ ‫بهــره وری بــاالی اب از دیگــر راهکارهــا بــرای مقابلــه بــا کاهــش عملکــرد محصــول اســت‪ ،‬همچنیــن طی‬ ‫ســال هــای اخیــر کشــت دانــه روغنــی کاملینــا را شــروع کردیــم کــه نیــاز ابــی کــم دارد و بــا یــک نوبــت‬ ‫ابدهــی عملکــرد خوبــی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬در اراضــی منصــوران از توابــع بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان‬ ‫کشــت محصــول ذرت و کلــزا کــم اســت و مجهــز بــه ابیــاری نوین اســت ولی ســایر مناطق که کشــاورزان‬ ‫در کشــت خــود ابیــاری نویــن را اجــرا نکردنــد بــا کاهــش عملکــرد محصــول مواجــه بودنــد‪.‬‬ ‫ایزانلــو افــزود‪ :‬خشکســالی هــا و کاهــش بارندگــی هــا موجــب شــده کشــاورزی ابــی در خطــر باشــد و‬ ‫کشــاورزان بابــت ایــن موضــوع نگــران هستند‪،‬کشــاورزی در بحــث دیــم تعطیــل اســت و کشــت ابی هم‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد وابســته بــه چــاه هــا اســت‪.‬‬ ‫حجــم اب ســد بــارزو ایــن شهرســتان امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫طــی ســه مــاه زراعــی امســال فقــط ‪ ۹.۸‬درصــد بــارش هــا محقــق شــده اســت و شــیروان جــزو پنــج‬ ‫ایســتگاه بدتــر اســتان از نظــر بــارش اســت کــه تبعــات خشکســالی ســال گذشــته یــک تنــش در منطقــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ســال هــای اخیــر دوران خشکســالی و کم ابــی ســختی را بــه‬ ‫خــود دیــده و حتــی در مناطــق مختلــف بــه ویــژه تعــدادی از روســتاها مــردم بــرای تامیــن اب شــرب بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی دارد کــه ‪ ۱۲‬هــزار بهــره بــردار از ایــن بخــش‬ ‫ارتــزاق مــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 5‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 82‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران امیختــه بــا بــرف‪ .‬بیشــینه ‪5‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪.%90‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‬ ‫‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی‬ ‫شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000712‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000139‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای احســان بــوزار فرزنــد‏اســماعیل بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4870251442‬دائــر برصــدور ســند مالکیت ششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‏‏‪ 57196‬مترمربــع درقســمتی از باقیمانــده ‪-8‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه و مــع‏الواســطه از مالکیــن رســمی ( قربــان قاســمیان کردکنــدی و‬ ‫شــمس الدیــن بــوزارد)‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‏شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا‏ذکــر کالســه پرونــده بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه اداره ثبــت‏اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد‬ ‫نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9647 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی‬ ‫‏قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی‬ ‫شــود‪-1:‬رای شــماره‏‏‪ 140060312010000619‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000019‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم ســکینه ابراهیمــی‏کلوکــن فرزنــد رمضــان بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4879814891‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‏بــه مســاحت ‪ 161.25‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 1029‬فرعــی از ‪-7‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان‏کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی براتعلــی‬ ‫جعفــری کلوکــن‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده‏اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر‏کالســه پرونــده بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیم دادخواســت را بــه اداره‬ ‫ثبــت‏اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪،‬‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9649 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏هــادی عطایــی مقــدم‪ -‬رئیــس اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیدر اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬ایین نامــه اجرایی‏قانون‬ ‫مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه‏صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای‬ ‫شــماره‏‏‪ 140060312010000773‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000006‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه بیمارســتان امــام رضــا (ع)‏خــان ببیــن بــه شناســه ملــی ‪ 14003677059‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی ( ســاختمان‏اداری) بــه مســاحت ‪ 2275‬مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ‪ 1420‬فرعــی از ‪-7‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک‏رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی بدرالشــریعه‬ ‫مرتضــوی درجــه‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‏شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا با‏ذکر کالســه پرونده بــه اداره ثبت‬ ‫اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبت‬ ‫‏اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم‏وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‏متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9671 :‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‬ ‫‏هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 92‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫بــاران‪ .‬بیشــینه ‪9‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران‬ ‫‪ .%100‬بــارش بــاران حــدود ‪ 12‬میلــی متــر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫حل و فصل ‪ 40‬درصد پرونده های‬ ‫ورودی به شوراهای حل اختالف گلستان‬ ‫با صلح و سازش‬ ‫نظامند شــدن فعالیت های سازشــی در اســتان رئیس کل دادگســتری گلســتان از نظامند شــدن‬ ‫فعالیــت هــای ریــش ســفیدان بــرای پادرمیانــی در حــل و فصــل دعــاوی خبــر داد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در همایــش نقــش بــزرگان اقــوام و مذاهــب گلســتان در صلــح و‬ ‫ســازش گفــت‪ :‬هــدف از تشــکیل شــورای حــل اختــاف‪ ،‬ارتقــای فرهنــگ صلــح و ســازش و افزایــش‬ ‫مشــارکت مردمــی در حــل و فصــل اختالفــات و پرونــده هــا اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬نیمــی از پرونــده هایــی کــه ســاالنه تــا پیــش از تشــکیل شــورای حــل اختــاف‬ ‫وارد دســتگاه قضایــی اســتان مــی شــد هــم اکنــون در شــعب شــورای حــل اختــاف اســتان ثبــت و‬ ‫بررســی مــی شــود ‪.‬‬ ‫اسیابی افزود‪ :‬در مجموع ساالنه ‪ 40‬درصد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختالف گلستان ‪ ،‬با‬ ‫تالش اعضای شورا‪ ،‬بدون صدور حکم و با سازش طرفین مختومه می شود که قابل ستایش است ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان در ادامــه ســخنان خــود گفــت‪ :‬بــا صــدور حکــم قضایــی اگــر چــه‬ ‫پرونــده بســته مــی شــود امــا متعاقــب ان طرفیــن پرونــده هــای متعــددی علیــه یکدیگــر در محاکــم‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد در حالیکــه در پروندهایــی کــه بــا ســازش مختومــه مــی شــود طرفیــن بــا رضایــت‪،‬‬ ‫دســتگاه قضایــی را تــرک مــی کننــد‪ ،‬مشــکل یــک بــار بــرای همیشــه حــل مــی شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی بــا بیــان ایــن کــه تنــوع فرهنگــی ‪ ،‬قومــی و مذهبــی در اســتان تعــدد نگــرش محســوب‬ ‫مــی شــود نــه اختــاف ‪ ،‬افــزود‪ :‬درصددیــم بــا تشــکیل هیئــت هــای صلــح ‪،‬بهــره منــدی از ظرفیــت‬ ‫ریــش ســفیدان و بــزرگان بــرای حــل و فصــل اختالفــات را نظامنــد کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ریــش ســفیدان و افــراد توانمنــد بــرای حــل و فصــل دعــاوی شناســایی مــی شــوند و‬ ‫پــس از امــوزش روش هــای نویــن ترغیــب طرفیــن بــه مصالحــه ‪ ،‬در قالــب هیئــت هــای صلــح بــه‬ ‫مــدد شــورای حــل اختــاف بــرای گســترش فرهنــگ صلــح و ســازش خواهنــد امــد ‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان هــم در ایــن همایــش گفــت‪ :‬امســال ‪ 5‬هیئــت سازشــی در‬ ‫اســتان تشــکیل شــده اســت ‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬ایــن هیئــت هــا مــی تواننــد هــم پیــش از تشــکیل پرونــده و هــم پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده در دســتگاه قضایــی و بــا نظــر قاضــی ‪ ،‬بــرای حــل و فصــل اختالفــات پادرمیانــی‬ ‫کننــد کــه خوشــبختانه در چنــد پرونــده هــم توفیقــات خوبــی داشــته انــد ‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ 170‬متنفــذ و ریــش ســفید از اقــوام مختلــف در شــهرها و روســتاهای‬ ‫اســتان شناســایی کــرده ایــم و بــه مــرور بــرای انــان کارت صلــح یــار صــادر مــی شــود تــا در محلــه هــا‬ ‫و مناطــق محــل زندگــی خــود در قالــب هیئــت هــای صلــح فعالیــت کننــد ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫پیامک های قضایی فقط با‬ ‫سرشماره ‪ADLIRAN‬‬ ‫دستگیری کاله بردارحرفه ای‬ ‫کمتر از ‪ 3‬ساعت در بجنورد‬ ‫کشف پرونده کاله برداری‬ ‫اینترنتی در مانه و سملقان‬ ‫معــاون امــار و فنــاوری اطالعــات دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬هــم‬ ‫اســتانی هــا بــه پیامــک هایــی کــه بــدون نــام و از سرشــماره هــای‬ ‫ناشــناس ارســال مــی شــود ‪ ،‬توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام سیدمحســن رســولی افــزود‪ :‬همــه پیامــک هــای‬ ‫مربــوط بــه ســامانه هــای قــوه قضاییــه ماننــد ثنــا ‪ ،‬ابــاغ الکترونیــک ‪،‬‬ ‫نظرســنجی‪ ،‬اطــاع رســانی و دادرســی الکترونیــک فقــط بــا سرشــماره‬ ‫‪ ADLIRAN‬فرســتاده مــی شــود ‪.‬‬ ‫رســولی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه هرگــز بــرای ارســال پیامــک هــای مربــوط‬ ‫بــه دســتگاه قضایــی از شــماره ســیم کارت شــخصی یــا سرشــماره هــای‬ ‫ناشــناس اســتفاده نمــی شــود گفــت‪ :‬پیامــک هایــی کــه بــدون نــام و از‬ ‫سرشــماره های ناشــناس ارســال می شــود و دارای لینک برای پرداخت‬ ‫پــول هســتند‪ ،‬جعلــی اســت و بــا هــدف کالهبــرداری از هــم اســتانی هــا‬ ‫فرســتاده مــی شــود ‪.‬‬ ‫حجــت االســام رســولی بــه هــم اســتانی ها توصیــه کرد‪ :‬مراقب باشــند‬ ‫و بــه پیامــک هایــی کــه از انــان مــی خواهــد بــرای اگاهــی از رونــد پرونــده‬ ‫خــود یــا شــکایت طــرح شــده علیــه انــان وارد یــک لینک یا همان نشــانی‬ ‫اینترنتــی شــوند ‪ ،‬توجــه نکنند‪.‬کســانی کــه از طریــق ایــن پیامــک هــا از‬ ‫انــان کالهبــرداری شــده اســت بــه پلیــس فتــا مراجعــه کنند ‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری کاله بــردار و جاعــل‬ ‫حرفــه ای کمتــر از ‪ 3‬ســاعت در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬فــردی‏ناشــناس بــه اداره ثبت احــوال مراجعــه و درخواســت‬ ‫صــدور شناســنامه می کنــد کــه مراحــل قانونــی بــا ارائه یک بــرگ نامه‬ ‫‏جهــت احــراز هویــت بــه کالنتــری محــل بــرای وی انجــام می شــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فــرد بــا دریافت بــرگ احراز هویــت بدون‬ ‫مراجعــه بــه کالنتــری همــان بــرگ احــراز هویــت را بــه اداره‏مخابــرات‬ ‫جهــت ابطــال و دریافــت ســیم کارت جدیــد ارائــه می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه سیم کارتابطال شــده متعلــق بــه یــک‏شــهروند بــود‬ ‫بالفاصلــه ایــن فــرد توســط کاراگاهــان بــه پلیــس اگاهــی دعــوت و‬ ‫بعــد از تفهیــم جزئیــات ماجــرا‪ ،‬شــکایت وی از‏اقــدام ایــن کاله بــردار‬ ‫اخــذ و مراتــب بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان ادامــه داد‪ :‬شــاکی بعــد از گذشــت‬ ‫چنــد دقیقــه بــا کاراگاهــان تمــاس گرفتــه و اعــام می کند که‏متهم‬ ‫بــا همــان برگــه ثبت احــوال بــه بانــک مراجعــه کــرده و مبلــغ ‪250‬‬ ‫میلیــون ریــال را از حســاب ایــن شــهروند برداشــت کــرده‏اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف پرونــده‬ ‫کاله بــرداری اینترنتــی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت حضــوری یکــی‏از شــهروندان مبنــی بــر کاله بــرداری‬ ‫اینترنتــی از وی‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران پلیــس فتا‬ ‫ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررسـی های اولیــه مشــخص می شــود کــه‬ ‫شــاکی اقــدام بــه گذاشــتن اگهــی فــروش طال در ســایت‏خریدوفروش‬ ‫کاالی دس ـت دوم کــرده‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه فــردی بــا وی تمــاس‬ ‫برقــرار کــرده و طــای وی را بــدون واریــز وجــه از او‏خریــداری و از‬ ‫پرداخــت مبلــغ مــورد تقاضــای مالباختــه امتنــاع می کنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬دررونــد‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده مشــخص می شــود کــه فــرد کاله بــردار بــه‬ ‫‏بهانــه فــروش ظــروف در ایــن ســایت از یــک نفــر دیگــر کاله بــرداری‬ ‫کــرده و مبلــغ را به حســاب فروشــنده طــا واریــز می کنــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه متهــم هیچ گونــه کاالیــی را بــه خریــدار ظــروف‬ ‫تحویــل نــداده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی اظهــارات شــاکی‏پرونــده‬ ‫و همچنیــن انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی توســط کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا متهــم در شهرســتان کــرج مــورد شناســایی قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وجود ضعف قدرت رایزنی‬ ‫با نهادهای باالدستی‬ ‫تعطیلــی کشــیده شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬هنــوز هــم اجــرای کارخانــه کمپوســت مــورد‬ ‫تعییــن تکلیــف قــرار نگرفتــه و در تــاش هســتیم تــا بــا همــکاری‬ ‫ســایر دســتگاه هــا ایــن موضــوع بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر بــا اشــاره بــه ضعــف ارتبــاط شــورای شــهر در‬ ‫اســتان بــا تهــران گفــت‪ :‬دیپلماســی مدیریــت شــهری و تعامــل و‬ ‫ارتبــاط اعضــای شــورای شــهر اســتان بــا ســازمان شــهرداری هــای‬ ‫کشــور بایــد برقــرار باشــد تــا بــرای رســیدن بــه اهــداف بتــوان بهتــر‬ ‫برنامــه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫دربــاره تعییــن تکلیــف وضعیــف بــه کارگیــری کارگــران پســماند‬ ‫در شــهرداری مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای شــهرداری این اقــدام بارمالی نــدارد و‬ ‫نبایــد در ایــن بــاره نگرانــی وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قدرت رایزنی در استان با نهادهای باالدستی ضعیف است‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد هــم نبــود ارتبــاط و تعامــل‬ ‫اعضــای ایــن پارلمــان محلــی بــا تهــران را حلقــه مفقــوده عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬شــورای شــهر متصــل بــه مدایــران اســت ایــن‬ ‫در صورتــی اســت کــه در مدیریــت داشــتن اســتقالل یکــی از‬ ‫الزامــات ایــن شــورا اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن موســوی اظهــار داشــت‪ :‬وجــود ضعــف قــدرت‬ ‫رایزنــی بــا نهادهــای باالدســتی امــر باعــث بــه وجــود امــدن‬ ‫محرومیــت و مهجــور مانــدن ایــن خطــه از کشــور شــده اســت‪،‬‬ ‫بایــد ارتبــاط و تعامــل بــا وزارت خانــه هــا بویــژه راه و شهرســازی‬ ‫و وزارت کشــور برقــرار شــود‪.‬‬ ‫بالتکلیفی ‪ ۱۲‬ساله اجرای پایانه مسافربری‬ ‫دیگــر عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد با انتقــاداز بالتکلیفی‬ ‫ســاخت پایانــه مســافربری در مرکــز اســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫تفاهمــی کــه در ســال ‪ ۸۸‬بــا اســتانداری انجــام شــد‪ ،‬مقــرر شــد‬ ‫بــا واگــذاری زمیــن بــه ســاخت ســاختمان اســتانداری‪ ،‬همزمــان‬ ‫ســاخت پایانــه مســافربری نیــز اجرایــی شــود امــا متاســفانه تــا‬ ‫بدیــن لحظــه ایــن امــر ابتــر مانــده اســت‪.‬‬ ‫احمدرضــا یزدانــی ادامــه داد‪ :‬ســاخت پایانــه مســافربری بجنــورد‬ ‫بــا گذشــت ‪ ۱۲‬ســال هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت و اکنــون بــه‬ ‫نوعــی مالکیــت زمیــن اســتانداری بــا شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بالتکلیفــی اجــرای کارخانــه کمپوســت گفــت‪:‬‬ ‫تعییــن تکلیــف اجــرای ایــن واحــد تولیــدی بــر عهــده وزارت کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬شــهرداری اعتبــار الزم بــرای اجــرای ایــن پــروژه را نــدارد و‬ ‫در ایــن زمینــه کمــک دولــت مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫گالیه ها از دفن غیراصولی زباله در باباموسی‬ ‫یزدانــی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت کشــور مــی توانــد اعتبــار بــرای‬ ‫اجــرای ایــن کارخانــه را در اختیــار شــهرداری قــرار دهــد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اکنــون بــه علــت نبــود دفــن گاه مناســب‪ ،‬زبالــه هــا در‬ ‫کــوه باباموســی دپــو و بــه صــورت غیراصولــی دفــن مــی شــود‬ ‫البتــه ایــن وضعیــت بایــد خاتمــه یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه علــت تکمیــل نبــودن ایســتگاه میانــی زبالــه‪،‬‬ ‫زباله هــا در ایســتگاهی در مکانــی در نزدیکــی مجموعــه‬ ‫مســکونی گلســتان شــهر دپــو مــی شــود کــه بــوی تعفــن ناشــی‬ ‫از ان ســبب گالیــه مــردم ایــن مجموعــه مســکونی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد بــا اشــاره بــه طلــب ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومانــی شــهرداری از دســتگاه هــای اجرایی افــزود‪ :‬این رقم‬ ‫معــادل بخــش زیــادی از بودجه شــهرداری اســت که انتظــار می رود‬ ‫بــا توجــه اســتانداری‪ ،‬بــه شــهرداری مرکــز اســتان پرداخت شــود‪.‬‬ ‫مهــدی معلــم‪ ،‬دیگــر عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد‬ ‫هــم دفــن زبالــه در کــوه باباموســی را غیرمجــاز عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬دفــن زبالــه هــا در ایــن مــکان مجــوز نــدارد و البتــه‬ ‫مــردم روســتاهای علــی ابــاد و باغچــق و نیــز ســاکنان مجموعــه‬ ‫گلســتان شــهر از بــوی ناشــی از دپــوی زبالــه هــا در ایــن مــکان‬ ‫گالیــه منــد هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در دســتور کار مطالعــه طــرح جامــع پســماند‬ ‫اســتان قــرار دارد هرچنــد تــا کنــون هیچگونــه اعتبــاری نســبت بــه‬ ‫ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزاش بــازار کســب و کار علیرضــا باغچقــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه تــا کنــون در اســتان هیچگونــه طــرح جامــع پســماند‬ ‫تهیــه نشــده اســت در تالشــیم تــا بــا تهیــه ایــن طــرح اقدامــات‬ ‫الزم در جهــت مدیریــت پســماند انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی کارخانــه کمپوســت و بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت اســتفاده از پســماند در بجنــورد افــزود‪ :‬بــه علــت‬ ‫مشــکالت اجتماعــی و اعتــراض مردمــی ایــن واحــد تولیــدی بــه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی ‪ :‬برابــررای شــماره ‪ 140060312004005069‬مــورخ ‪ 1400/08/23‬موضــوع کالســه ‪1399114412004000706‬‬ ‫هیــات موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای قربــان قلیــچ اوشــری فرزنــد اوشــر بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 504‬شــماره ملــی‏‏‪ 2031268570‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 1085 /85‬مترمربــع از پــاک ‪ 6010‬فرعــی از ‪-1‬‏اصلــی واقــع درگنبــدکاووس روســتای اق قایــه محلــه اوشــراباد بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی‬ ‫گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از‏خــداوردی اقــاری‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9605 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/10/01 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/10/15 :‬‏‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004005085‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004001116‬خانــم عزیــزه‬ ‫شــیرمحمدلی‏فرزنــد ایگدرقلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 28018‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030279692‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده‏بــه مســاحت ‪ 212.41‬مترمربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/30816‬اصلــی بخــش ‪10‬‬ ‫واقــع درگنبــدکاووس ابتــدای جــاده‏اق ابــاد بعــد از نانوایــی داخلــی کوچــه خریــداری ملــک مــع الواســطه از محمــد اقچــه لــی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‏درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9635 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/15 :‬‏ رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫هر کارت ملی ‪ 15‬نخ سیگار!‬ ‫خــدا بــه خیــر بگذرانــد ‪ ...‬مســلمان نشــنود کافــر مبینــاد‪...‬‬ ‫جــن کــم بــود یــک نفــر از دیــوار پریــد‪ ...‬چــه شــده اســت؟!‬ ‫دیگــر چــه مــی خواســتید بشــود؟! اگر نیم ســاعت ان گوشــی‬ ‫المصــب را کنــار بگذاریــد و بــه جــای گشــت و گــذار در واتــس‬ ‫اپ و تلگــرام و اینســتاگرام کمــی اخبــار مملکــت را هــم اچــار‬ ‫کشــی کنیــد‪ ،‬متوجــه خواهیــد کــه ســیگار ارزان در مملکــت‬ ‫دارد کار دســت مــا مــی دهــد و ایــن بــار دود ســیگار نکشــیده‬ ‫در حــال رفتــن بــه چشــم و چــال مــا غیــر ســیگاری هــا اســت!‬ ‫رئیــس دبیرخانــه ســتاد کشــوری کنتــرل دخانیــات وزارت‬ ‫بهداشــت بــا اشــاره بــه قیمــت پائیــن ســیگار و اینکــه حداکثر‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون نفــر مصــرف کننــده دخانیــات در کشــور داریــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا کاهــش ‪ ۶۱‬درصــدی درامــد مالیــات بــر دخانیــات در‬ ‫ت از این کاالی اســیب‬ ‫الیحه بودجه‪۱۴۰۱‬متاســفانه دود حمای ‬ ‫رســان‪ ،‬بــه چشــم ‪ ۷۵‬میلیــون نفــر از جمعیتــی م ـی رود کــه‬ ‫مصــرف کننــده ایــن محصــوالت نیســتند‪.‬‬ ‫االن هــم کــه مشــخص شــده بــا توجــه بــه قیمــت پاییــن‬ ‫ســیگار در کشــور بحــث قاچــاق محصــوالت دخانــی بــه خــارج‬ ‫از کشــور را داریــم نــه قاچــاق ورودی داســتان قــوز بــاالی قــوز‬ ‫شــده اســت‪ .‬در جریــان هســتید کــه متوســط قیمــت جهانــی‬ ‫دخانیــات حــدود ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬دالر اســت؛ امــا متوســط ایــن قیمــت‬ ‫در کشــور ایــران کمتــر از نیــم دالر اســت‪ .‬بنابرایــن هیــچ‬ ‫انگیــزه ای بــرای قاچاقچــی بــرای وارد کــردن ســیگار قاچــاق‬ ‫بــه کشــور وجــود نــدارد و ادعــای صنایــع دخانــی بــرای قاچــاق‬ ‫محصــوالت خارجــی بــه کشــور واهــی اســت‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد داســتان از چــه قــرار اســت؟! بــاور بفرمائید‬ ‫هــر وقــت صحبــت هــدر رفــت یارانــه و رفتــن دود بــه چشــم مــا‬ ‫‪ 75‬میلیــون نفــر و ضــرورت حمایــت از اقشــار اســیب پذیــر می‬ ‫شــود‪ ،‬تــرس تمــام وجودمــان را بــه لــرزه مــی انــدازد! چــرا کــه‬ ‫هــر وقــت متولیــان اقتصــادی تصمیــم گرفتنــد مانــع از رفتــن‬ ‫دود بــه چشــم مــا معمولی هــا‪ ،‬بدتــر زدنــد چشــم مــا را کــور‬ ‫کردنــد! فــی المثــل امدنــد اجــاره بهــا را کنتــرل کننــد و از خانــه‬ ‫هــای خالــی مالیــات بگیرنــد‪ .‬هنــوز مالیاتی از هیــچ خانه خالی‬ ‫گرفتــه نشــده‪ ،‬اجــاره بهــا چنــد برابــر شــد!‬ ‫بــرای اینکــه خــودرو بــه دســت خریــدار واقعی برســد‪ ،‬التاری‬ ‫راه انداختنــد کــه مــا خودمــان تــا االن ‪ 23‬بــار ثبــت نام کردیم‬ ‫و هنــوز برنــده نشــدیم! یعنــی اگــر دو روز دیگــر دوســتان‬ ‫طــرح دادنــد بــرای جلوگیــری از قاچــاق و واقعی کردن قیمت‬ ‫ســیگار و رســاندن قیمــت بــه فــوب خلیــج فــارس‪ ،‬بــه هــر کــد‬ ‫ملــی ‪ 15‬نــخ ســیگار در روز تعلــق می گیــرد‪ ،‬تعجــب نکنیــد!‬ ‫ان وقــت اگــر صبــح بــه صبــح کارت ملــی تــان بــا ‪ 15‬نــخ‬ ‫ســیگار تولیــد شــده از توتــون هــای بــا کیفیــت مزارع شــمال‪،‬‬ ‫شــارژ شــود شــما هــوس نمــی کنیــد‪ ،‬یــک نــخ دود کنیــد؟! یــا‬ ‫در بهتریــن حالــت بایــد نصــف روز دنبــال مشــتری بگردیــد‬ ‫تــا ســهمیه ســیگارتان را بــا بنزیــن همســایه یــا همکارتــان‬ ‫تهاتــر کنیــد! خــدا کنــد اســتفاده از کارت ملــی فقــط بــرای‬ ‫تخصیــص بنزیــن و ســیگار اســتفاده شــود و دوســتان بــرای‬ ‫کنتــرل قیمــت ســایر محصــوالت مثــل نهــاده هــای دامــی‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬نــان و رســیدن یارانــه بــه مصــرف کننــده واقعــی چــاره‬ ‫دیگــری بیندیشــند!‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‬ ‫هــای فاقــد ســند رســمی– ســری هشــتم ســال ‪1400‬‏‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‏اجرایــی‬ ‫قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء‬ ‫هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک ‏رامیــان منجــر بــه‬ ‫صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و‬ ‫بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای‏شــماره ‪140060312010000750‬‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000126‬تصرفــات مفــروزی و‬ ‫مالکانــه اقــای‏مجتبــی نــادر خانــی فرزنــد عیــدی بــه شــماره کــد ملــی‬ ‫‪ 4870022478‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫‏زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 2500‬مترمربــع دارای پــاک شــماره‬ ‫‪ 51‬فرعــی از ‪-9‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ‏ملــک رامیــان‬ ‫کــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی حســن احمــدی‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‏شــده اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق‬ ‫درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را ‏کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظــرف مــدت ‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم‏دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان‬ ‫تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم‬ ‫‏قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره‬ ‫وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد‏نمــود‪ ،‬صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م‪-‬الــف‪ 9678 :‬‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/09/29‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/10/15‬‏‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫چطور فرزندانی شاد داشته باشیم؟‬ ‫موسی توماج ایری‬ ‫‪ ۱۳‬راهکار موثر برای اینکه‬ ‫خانواده ای شاد و صمیمی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫خانــواده یعنــی جایــی کــه زمــان زیــادی از عمــر مــا در‬ ‫انجــا ســپری می شــود و میــزان خوشــبختی و رضایــت مــا‬ ‫از زندگــی‪ ،‬بــه مقــدار زیــادی بــه شــرایط خانــواده و کیفیــت‬ ‫روابــط شــکل یافتــه در ان وابســته اســت‪.‬‬ ‫خانــواده همــان جایــی اســت کــه قســمت مهمــی از‬ ‫سرنوشــت بزرگســاالن اینــده ی اجتمــاع در انجــا رقــم‬ ‫می خــورد‪ .‬امــروزه‪ ،‬ســبک زندگــی مــدرن‪ ،‬مشــغله های‬ ‫زیــاد و فرصت هــای کــم و دالیــل متعــدد دیگــر‪ ،‬رُکــن‬ ‫خانــواد ه را بــا چالش هــای زیــادی مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی بــه شــادی‪ ،‬راحتی و لــذت گرایش‬ ‫دارد و اگــر خانــواده ایــن نیــاز را بــرای او تامین نکند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت کــه ان را در جاهــای دیگــری بجویــد کــه در نهایــت‬ ‫بــه تضعیــف یــا فروپاشــی خانــواده و روابــط خانوادگــی‬ ‫منجــر شــود‪ .‬امــا حفــظ و تقویــت شــادی و صمیمیــت در‬ ‫خانــواده نیــاز بــه دانــش و مهــارت دارد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪۱۳‬‬ ‫راهــکار مهــم و موثــر بــرای دســتیابی به این هــدف را باهم‬ ‫مــرور می کنیم‪.‬ادامــه شــماره ‪454‬‬ ‫خ طبعی را تشویق کنید و به خودتان بخندید‬ ‫شو ‬ ‫یکــی از راه هــای ایجــاد شــادی و خنــده در خانــواده‪،‬‬ ‫شــوخ طبعی اســت و بهتریــن راه رســیدن بــه ان‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه بــه خودمــان بخندیــم؛ بــه اشــتباهاتی کــه‬ ‫مرتکــب شــده ایم‪ ،‬بــه ماجراهــای خنــده داری کــه بــرای ‬ ‫مــا پیــش امــده اســت‪ .‬بــه عنــوان پــدر یــا مــادر روی حــس‬ ‫شــوخی و طنزپــردازی خــود کار کنیــد و ببینیــد کــه بــه ‬ ‫چه طریــق می توانیــد باعــث خنــده و شــادی افــراد خانــواده‬ ‫شــوید‪ .‬شــوخ طبعی تاثیــری متعــادل کننــده در شــخصیت‬ ‫دارد و حــس صمیمیــت و دوســتی را بــه افــراد خانــواده‬ ‫منتقــل می کنــد‪ .‬خنــده یکــی از بزرگ تریــن تفریحــات‬ ‫انســانی و ریشـه دار ترین تفــاوت میــان انســان ها و دنیــای‬ ‫حیوانــات اســت‪.‬‬ ‫برخــی افــراد در گفتــن لطیفــه اســتعداد باالیــی دارنــد‬ ‫امــا بــرای خندانــدن افــراد خانــواده الزم نیســت کــه حتمــا ً‬ ‫کمدیــن باشــیم‪ ،‬مــا همیشــه می توانیــم بــه خودمــان‬ ‫بخندیــم‪ .‬هم نشــینی بــا افــراد جــدی معمــوال ًازاردهنــده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر گاهــی بتوانیــد بــه خودتــان بخندیــد‪ ،‬دیگــران را‬ ‫هــم تشــویق می کنیــد کــه بــه شــما بخندنــد‪ .‬بدیــن ترتیــب‬ ‫شــما باعــث شــادی انهــا می شــوید و صمیمیــت بیشــتری‬ ‫بیــن افــراد خانــواده ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بر نقاط مثبت شخصیت اعضای خانواده تمرکز کنید‬ ‫خانــواده بــر رابطــه ی بیــن اعضــای ان اســتوار اســت‪.‬‬ ‫فــرد فــرد ِ اعضــای خانــواده‪ ،‬افــرادی منحصــر به فــرد‬ ‫قو خوهــا را‬ ‫هســتند‪ .‬همیشــه تفــاوت روحیــات و خل ‬ ‫در نظــر داشــته باشــید‪ .‬شــما ممکــن اســت از برخــی‬ ‫خصوصیــات افــراد خانــواده ی خــود خوشــتان نیایــد و انها‬ ‫هــم همین طــور‪ .‬اگــر قــرار باشــد روی مــوارد ناخوشــایند‬ ‫شــخصیت افــراد تمرکــز کنیــم بــه شــادمانی و صمیمــت‬ ‫خانوادگــی لطمــه خواهیــم زد‪ .‬پــس همیشــه روی نقــاط‬ ‫مثبــت شــخصیت افــراد خانــواده تمرکــز کنیــد‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن نــوع برخــورد‪ ،‬یعنــی تمرکــز و‬ ‫توجــه بــه رفتارهــای مطلــوب افــراد و تائیــد و تشــویق این‬ ‫مــوارد‪ ،‬بهتریــن روش بــرای افزایــش و تقویــت رفتارهــای‬ ‫مطلــوب و کاهــش و تضعیــف رفتارهــای نامطلــوب‬ ‫اســت‪ .‬بــه ویــژه در مــورد کــودکان‪ ،‬اســتفاده از توجــه و‬ ‫تشــویق رفتارهــای مطلــوب و بی توجهــی بــه رفتارهــای‬ ‫ـی بســیار باالیــی دارد‪ .‬بــا تمرکــز بر‬ ‫نامطلــوب‪ ،‬تاثیــر تربیتـ ِ‬ ‫ـوب افــراد خانــواده‪ ،‬بــه مــرور‬ ‫رفتــار و خصلت هــای مطلـ ِ‬ ‫ذهنیــت مثبت تــری نســبت بــه ان هــا پیــدا می کنیــم کــه‬ ‫دوســتی‬ ‫ شــکل صمیمیــت و‬ ‫در رابطــه ی مــا بــا انهــا به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫به هنگام نیاز در کنارشان باشید‬ ‫هــر گاه کــه عضــوی از اعضــای خانــواده بــه شــما نیــاز‬ ‫داشــت‪ ،‬حتمــا ًســعی کنیــد در کنــارش باشــید‪ .‬ای ـن ‬ ‫مواقــع‪ ،‬لحظــات حســاس و خاصــی اســت و امــکان‬ ‫دارد کــه دیگــر فرصــت جبــران پیــش نیایــد‪ .‬مثــا ًاگــر‬ ‫بــه جشــن اخــر ســال کودکســتان دعــوت شــده اید‪،‬‬ ‫حتمــا ً در ان شــرکت کنیــد‪ .‬ایــن شــاید از نظــر شــما‬ ‫اتفــاق مهمــی نباشــد امــا ممکــن اســت از دیــد کــودک‬ ‫شــما معنای زیادی داشــته باشــد و شاید عدم حضور‬ ‫شــما لطمـه ی عاطفی شــدیدی بــه او وارد کنــد‪ .‬این را‬ ‫بایــد بــه شــکل یــک فرهنــگ خانوادگــی دراورد کــه هر‬ ‫وقــت یکــی از اعضــا بــه حضــور ســایرین نیــاز داشــت‪،‬‬ ‫حتمــا ًهمــه ان را در اولویــت برنامه هــای خــود قــرار‬ ‫دهنــد و تمــام ســعی خــود را بــرای حضــور و مشــارکت‬ ‫به انجــام رســانند‪.‬‬ ‫قــدر ایــن گونــه لحظــات را بدانیــد و مشــارکت در هیــچ‬ ‫یــک از شــرایط مهــم خانوادگــی را از دســت ندهیــد‪ .‬بــه‬ ‫یــاد داشــته باشــید کــه در زندگــی‪ ،‬انجــام نــدادن کارهــای‬ ‫خــوب و از دس ـت دادن فرصت هــای ارزشــمند‪ ،‬همــواره‬ ‫تأس ـف بار اســت‪ .‬پــس تــا جایــی کــه می توانیــد ســعی‬ ‫کنیــد همیشــه در چنیــن مواقعــی در کنــار عزیــزان خــود‬ ‫حضــور داشــته باشــید و توجــه و عالق ـه ی خــود را عمــا ً‬ ‫بــه انهــا نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سارا شهیدی‬ ‫اغلــب از پــدر و مادرهــا خطــاب بــه فرزندشــان شــنیده ایم کــه‪:‬‬ ‫«تنهــا چیــزی کــه می خواهــم‪ ،‬دیــدن شــادی ِ توســت»‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫بــه تعــداد افــراد مختلــف تعاریــف متفاوتی از شــادی هم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا در عمــق ایــن ارزو هم ـه ی مــا خواســته ی مشــترکی‬ ‫داریــم‪ ،‬اینکــه کودکان مــان از زندگــی لــذت ببرنــد‪ ،‬عشــق‬ ‫بورزنــد‪ ،‬دوســت داشــته شــوند‪ ،‬در مواجهــه بــا ســختی های‬ ‫زندگــی قــوی باشــند و اگــر ناراحــت شــدند بــه ســرعت بــه حــال‬ ‫خــوب قبلی شــان بازگردنــد‪.‬‬ ‫در دنیایــی کــه بــر کارایــی تاکیــد دارد‪ ،‬شــادی مزیــت بزرگــی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬مردمان شاد در کار و عشق به طور متوسط‬ ‫موفق تــر از افــراد ناشــاد هســتند‪ .‬افــراد شــاد بازخوردهای بهتری‬ ‫دربــاره کارشــان می گیرنــد‪ ،‬مشــاغل بــا اعتبــار بیشــتر و درامــد‬ ‫بیشــتری دارنــد؛ بــا احتمــال باالتــری ازدوج می کننــد‪ ،‬و در ازدواج‬ ‫خــود رضایــت بیشــتری را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه و مقالـه ی بعــد نکاتــی را بــا هــم مــرور خواهیــم‬ ‫کــرد کــه بــا توجــه بــه انهــا می توانیــد محیطــی امــن‪ ،‬شــاد‬ ‫و مثبــت بــرای فرزندان تــان فراهــم کنیــد‪ .‬محیطــی کــه پــر از‬ ‫الهام‪ ،‬شــگفتی و لذت باشــد‪ .‬پدر و مادری باشــید الهام بخش‬ ‫شــادمانی‪ ،‬و فرزندانتــان را بــرای شــاد بــودن امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫از خودتان شروع کنید‬ ‫‪ .۱‬شاد باشید‬ ‫جالــب اســت کــه اولیــن قــدم بــرای داشــتن فرزنــدان شــاد ایــن‬ ‫اســت کــه کمــی خودخــواه باشــید و بــه خودتــان توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫میزان شــادی شــما بر شــادی و موفقیت فرزندتان اثر شــدیدی‬ ‫می گــذارد‪ .‬در کتــاب «پــرورش شــادی‪ ۱۰ :‬قــدم اســان تــا‬ ‫کــودکان و والدیــن شــادتر» می خوانیــم‪:‬‬ ‫«تحقیقــات گســترده توانســته اند ارتبــاط قابــل توج ـه ای بیــن‬ ‫افســردگی مــادران و مشــکالت رفتــاری و عملکردهــای منفــی‬ ‫در کــودکان انهــا را اثبــات کننــد‪ .‬افســردگی والدیــن منجــر بــه‬ ‫مشــکالت رفتــاری در کــودکان شــده و پــدر و مــادری انهــا را کــم‬ ‫اثــر می کنــد»‪.‬‬ ‫ســرایت شــادی از والدین به فرزندان منحصر به دالیل ژنتیکی‬ ‫رابطه مواد ارایشی‬ ‫و طول عمر‪‎!!‎‬‬ ‫جهــان از نظــر کشــورهای تولیــد کننــده محصــول ارایشــی بــه‬ ‫ســه دســته تقســیم می شــود امریــکا‪ ،‬اتحادیــه اروپــا و ژاپــن‪.‬‬ ‫کشــور مــا‏نیــز مقــام هفتــم را در جهــان دارد و در واردات و‬ ‫مصــرف مــواد ارایشــی ســومین مصرف کننــده لوازم ارایشــی در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خاورمیانــه‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫اســتفاده از لوازم ارایشــی و مواد محافظت کننده پوســت بخشــی‬ ‫از عــادات نظافتــی و ارایشــی روزانــه بعضــی از افــراد اســت‏که نوعا ً‬ ‫مشــکالت ناشــی از مصــرف ایــن مــوارد را تجربــه کرده اند‏‪.‬‬ ‫معمــوال ًایــن مشــکل گاهــی پــس از چنــد بــار اســتفاده و گاهــی‬ ‫نیــز پــس از چنــد ســال بــروز می کنــد‪ ،‬ایــن عــوارض در مــوارد‬ ‫‏ارایشــی تقلبــی بیشــتر اســت و درنتیجــه مصــرف ان هاخطرهــای‬ ‫شــدیدتری را بــه دنبــال دارد‏‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار رســمی اعالم شــده‪ ،‬ســاالنه افــزون بــر یــک‬ ‫میلیــارد ریــال لوازم ارایشــی در ایــران اســتفاده می شــود‏‪.‬‬ ‫عوارض عمومی مواد ارایشی و بهداشتی‬ ‫بــا توجــه بــه وجــود بیــش از ‪ 800‬ترکیــب شــیمیایی ســمی و‬ ‫عصبــی در مــواد ارایشــی و عطرهــای صنعتــی‪ ،‬اســتفاده مــداوم‬ ‫از‏لوازم ارایشــی موجــب جــذب ســاالنه دو کیلــو و ‪ 500‬گــرم مــواد‬ ‫شــیمیایی بــه بــدن می شــود‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اغلــب زنــان بیــش از ‪ 20‬نــوع مــارک مختلــف‬ ‫لوازم ارایشــی و بهداشــتی اســتفاده می کننــد کــه ایــن موضــوع‬ ‫‏موجــب افزایــش خطرهــای ناشــی از مصــرف ایــن مــوارد می شــود‏‪.‬‬ ‫نیســت‪ ،‬بــا ایــن کــه بــر اســاس همیــن مطالعــه معلــوم شــد‬ ‫والدیــن شــاد بــا احتمــال باالتــری فرزنــدان شــاد دارنــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫تحقیــق نتوانســت عامــل ژنتیکــی دخیــل در ایــن امــر را بیابــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه خنــده مســری اســت‪ ،‬بــا فامیــل و دوســتانی‬ ‫تو امــد کنیــد کــه خوش خنــده هســتند‪ .‬خنــده ی انهــا احتمــاال‬ ‫رف ‬ ‫باعــث خنــده ی شــما می شــود‪ ،‬ولــی حتــی اگــر شــما بــا انهــا‬ ‫ف بــودن در کنــار انهــا خلــق شــما را شــادتر خواهــد‬ ‫نخندیــد‪ ،‬صــر ِ‬ ‫کــرد‪ .‬متخصصیــن علــم اعصــاب معتقدنــد شــنیدن صــدای‬ ‫خنــده ی دیگــران نورون هــای اینـه ای مغــز شــنونده را بــه گونـه ای‬ ‫تحریــک می کنــد کــه گویــی خــود او در حــال خندیــدن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به ازدواج تان رسیدگی کنید‬ ‫اگــر در یــک زندگــی مشــترک بــا همســرتان هســتید اجــازه‬ ‫ندهیــد بــه دنیــا امــدن بچه هــا در رابط ـه ی شــما خللــی ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬بــر اســاس تحقیــق چــاپ شــده در مجل ـه ی رشــد کــودک‬ ‫(‪ )۲۰۱۱‬والدینــی کــه در ازدواج هــای ناپایــدار رنــج می کشــند‪ ،‬بــرای‬ ‫مثــال در فکــر طــاق هســتند‪ ،‬باعــث ایجــاد مشــکالت خــواب در‬ ‫کــودکان نوپــای خــود می شــوند‪ .‬در ایــن مطالعــه مشــخص شــد‬ ‫ازدواج مشــکل دار‪ ،‬هنگامی که کودک ‪ ۹‬ماه دارد‪ ،‬در مشــکالت‬ ‫خــواب او در ‪ ۱۸‬ماهگــی نیــز دخیــل اســت‪ .‬شــاید بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه خانــه ی مشــکل دار خانــه ی اســترس الوده ای ســت‪ ،‬و‬ ‫اســترس از عوامــل مشــکالت خــواب بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫ت باشید‬ ‫‪ .۳‬پدر و مادری مثب ‬ ‫احتمــال زیادتــری وجــود دارد کــه والدینــی کــه احساســات‬ ‫منفــی نســبت بــه نوزادانشــان بــروز می دهنــد یــا بــرای اداره ی‬ ‫ان هــا رفتــاری خشــن از خــود نشــان می دهنــد‪ ،‬بــا کودکــی‬ ‫خشــن در ســنین مهدکــودک روبــرو شــوند‪ .‬ایــن خبــر خوبــی‬ ‫نیســت چــرا کــه بیــن رفتارهــای خشــن فــرد در ‪ ۵‬ســالگی بــا‬ ‫رفتارهــای خشــونت امیز او در س ـ ال های بعــدی زندگــی‪ ،‬حتــی‬ ‫در برخــورد بــا شــریک زندگـی اش‪ ،‬رابطــه وجــود دارد‪ .‬پــس اگــر‬ ‫خــود را در چرخ ـه ی والــد خشــمگین‪ ،‬بچ ـه ی خشــمگین‪ ،‬والــد‬ ‫خشــمگین تر یافتیــد ســعی کنیــد ایــن چرخــه را بــا تغییــر رفتــار‬ ‫خودتتــان اصــاح کنیــد‪ .‬در گــذر زمــان متوجــه می شــوید کــه‬ ‫زنانــی کــه بیشــتر از مــواد ارایشــی اســتفاده کرده انــد‪ ،‬ســرطان‬ ‫پیشــرفته تر و طــول عمــر کمتــری داشــته اند‪ .‬چراکــه ســازندگان‬ ‫‏لوازم ارایشــی ســعی کرده انــد تــا اســتفاده از ایــن ترکیب شــیمیایی‬ ‫را در محصــول شــامپوها و ژل هــای خــود حــذف و تــا حــد‏زیــادی‬ ‫پاییــن اوردنــد امــا در اســتفاده کمتــر از ان هــا در مــواد دیگــر‬ ‫ارایشــی ناموفــق بودنــد‏‪.‬‬ ‫توصیــه پزشــکان بــه زنــان ایــن اســت کــه اســتفاده از مــواد‬ ‫ارایشــی را تــا حــد زیــادی پاییــن اورده و یــا به طورکلــی از مصــرف‬ ‫ان هــا‏بپرهیزنــد‏‪.‬‬ ‫چراکــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی ارایشــی‪ ،‬انســان را بــه مــرگ‬ ‫نزدیک ترمی کنددرســالهای اخیــر بــا افزایــش اســتفاده از مــواد‬ ‫‏ارایشــی در ایــران توســط خانم هــا‪ ،‬امــار رشــد بیمــاری ســرطان‬ ‫ســینه نیــز افزایش یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫گروهــی از متخصصــان اعــام کردنــد کــه بیــش از نیمــی از مــواد‬ ‫ارایشــی حاوی ســرب هســتند ازمایش روی محصول ‪33‬‏شــرکت‬ ‫تجــاری تولیدکننــده مــواد ارایشــی نشــان داده کــه ‪ 61‬درصــد از این‬ ‫محصــوالت میــزان باالیــی ســرب دارند‏‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مطالعــه ای کــه بــر روی قیمــت و ســامت‬ ‫مارک هــای مختلــف صــورت گرفــت‪ ،‬نشــان دهنده ایــن واقعیــت‬ ‫بــود کــه‏مارک هــای ارزان مقــدار بســیار کمتــری از ســرب در برابــر‬ ‫مارک هــای گــران قیمت تــر دارد‏‪.‬‬ ‫ســرب مــاده ســمی اســت کــه تاثیــر بســزایی بــر اعصــاب‬ ‫می گــذارد‪ ،‬الودگــی ســرب در درازمــدت ســبب کاهــش یادگیــری‬ ‫و ایجــاد‏اختــال رفتــاری در افــراد می شــود مصــرف مقادیــری از‬ ‫ســرب موجــب کاهــش بهــره هوشــی می شــود و پرخاشــگری را در‬ ‫افــراد‏افزایــش می دهــد‏‪.‬‬ ‫زنــان بــاردار و کــودکان از اســیب پذیرترین گروه هــا در برابــر‬ ‫الودگــی بــا ســرب هســتند‪ ،‬چراکــه ایــن مــاده بــه راحتــی از جفــت‬ ‫عبــور‏کــرده و وارد مغــز جنیــن می شــود و از رشــد و تکامــل طبیعــی‬ ‫ان جلوگیــری می کنــد‏‪.‬‬ ‫قاچاق و بهداشت جامعه‪:‬‏‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن تبعــات منفــی قاچــاق کاال در کشــور موضــوع‬ ‫تاثیرگــذاری ان بــر بهداشــت جامعــه اســت‪.‬‬ ‫اصــوال ًکاالهــای‏قاچــاق بــه دلیــل نبــود نظــارت الزم و باهــدف‬ ‫دســت یابی بــه ســود بیشــتر وارد کشــور می شــوند‏‪.‬‬ ‫متاســفانه محصــوالت غذایــی‪ ،‬ارایشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬جــزء‬ ‫کاالهایــی اســت کــه در حــد زیــاد و بـ ه طــور غیــر قانونی وارد کشــور‬ ‫مشــکالت شــما بــا هــم کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مراقب سالمت روانی خودتان باشید‬ ‫اگــر حــدس می زنیــد کــه افســرده اید بــه خاطــر خودتــان و‬ ‫فرزندتــان کمــک حرف ـه ای بگیریــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد‬ ‫مــادران افســرده در نگهــداری کودکان شــان دچــار مشــکل‬ ‫هســتند‪ ،‬و در مقایســه بــا مــادران غیــر افســرده بــه گریــه‬ ‫کودکشــان واکنش هــای گنگــی نشــان می دهنــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫یافته هــای تحقیــق انجــام شــده در ســال ‪ ۲۰۱۱‬مشــخص شــد‬ ‫مــادران افســرد ه بــا ســبک فرزندپــروری منفــی‪ ،‬اســترس را در‬ ‫کــودکان خــود ایجــاد می کننــد‪ ،‬کــودکان بــزرگ شــده توســط این‬ ‫مــادران در ســال های پیــش از مدرســه بــه راحتــی دچار اســترس‬ ‫و نگرانــی می شــوند‪ .‬یافته هــا واضــح هســتند‪ ،‬امــا محققــان‬ ‫می گوینــد امیدوارنــد!‪ ،‬چــرا کــه فرزندپــروری مثبــت حتــی زمانــی‬ ‫کــه خــود پــدر مــادر بــا مشــکالت ســامت روانــی درگیر هســتند‪،‬‬ ‫قابــل امــوزش اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شوخ طبع باشید‬ ‫بــا شــادمانی بدرخشــید! بــر طبــق تحقیــق ارائــه شــده در‬ ‫فســتیوال علــوم اجتماعــی در ســال ‪ ،۲۰۱۱‬شــوخی کــردن بــا‬ ‫کــودکان نوپــا بــه ان هــا کمــک می کنــد بــرای موفقیت هــای‬ ‫اجتماعی اماده شــوند‪ .‬زمانی که والدین شــوخی می کنند و ادا‬ ‫در می اورنــد‪ ،‬بــه بچه هــای کوچــک ابــزاری بــرای تفکــر خالقانــه‪،‬‬ ‫پیــدا کــردن دوســت و مدیریــت اســترس می دهنــد‪ .‬اگــر گاهــی‬ ‫«مبــارک» فرزندتــان شــوید‪ ،‬بعدهــا بابــت موفقیت هایــی کــه‬ ‫بدســت می اورنــد ممنــون شــما خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫محیط را برای شادی اماده کنید‬ ‫همـه ی مــا حتــی اگــر نخواهیــم اعتــراف کنیــم بــه میــزان زیادی‬ ‫تحــت تاثیــر محیــط خودمــان هســتیم‪ .‬تالش هــای شــما بــرای‬ ‫شــاد کــردن کودکان تــان بــه دلیــل زمــان و قــدرت شــما محــدود‬ ‫هســتند‪ ،‬در حالیکه محیطی که دران زندگی می کنید بر شــما‬ ‫(و کودکانتــان) اثــری مــداوم بــر جــای می گــذارد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫‏می شــوند و بــه دلیــل نداشــتن اســتاندارد مشــخص‪ ،‬بــه طــور‬ ‫گســترده ای در ســطح جامعــه خریــدو فــروش می شــوند‏‪.‬‬ ‫اســتفاده از لوازم ارایشــی قاچــاق و غیراســتاندارد بــه چــه‬ ‫قیمتــی؟؟‬ ‫مصــرف نابجــا و بی رویــه لوازم ارایشــی و بهداشــتی در میــان‬ ‫برخــی از افــراد جامعــه به ویــژه نســل جــوان و حتی نوجــوان‪ ،‬باعث‬ ‫‏شــده برخــی بــه دنبــال واردات محصــوالت و فراورده هــای قاچاق و‬ ‫بی کیفیــت بــه داخــل کشــور باشــند‏‪.‬‬ ‫هم اکنــون ســهم فراورده هــای ارایشــی و بهداشــتی قاچــاق در‬ ‫بــازار مصرفــی کشــور به مراتــب بیشــتر از فراورده هایــی اســت‏کــه‬ ‫به صــورت رســمی وارد و یــا اینکــه در داخــل تولیــد می شــود‏‪.‬‬ ‫گزارش هــا از ســطح بــازار عرضــه ایــن قبیــل محصــوالت نشــان‬ ‫می دهــد کــه بیــش از ‪ 90‬درصــد لوازم ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫‏به صــورت قاچــاق از مرزهــای جنوبــی و غــرب وارد کشــور می شــود‏‪.‬‬ ‫ازانجاکه تعداد انگشــت شــماری به دنبال جنس اصلی هســتند‬ ‫و یــا تــوان خریــد ان رادارنــد‪ ،‬همــواره خریدهــای خــود را از مراکــز‬ ‫‏معتبــر ماننــد داروخانه هــا و فروشــگاه های مجــاز تهیــه می کننــد‬ ‫چراکــه معمــوال ًایــن مراکــز حاضــر بــه تخریــب اعتبــار خود نیســتند‬ ‫‏و فراورده هــای تقلبــی و قاچــاق را ارائــه نمی کننــد‪ .‬بااین حــال اگــر‬ ‫هنــگام خریــد بــه شناســه اصالــت و مجــوز ســازمان غــذا و دارو‬ ‫‏توجــه شــود اطمینــان بیشــتری نســبت بــه خریــد حاصــل می گــردد‏‪.‬‬ ‫اســتفاده از لوازم ارایشــی نامرغــوب می توانــد باعــث لــک‪ ،‬خــارش‬ ‫شــدید‪ ،‬تــورم پلــک‪ ،‬اکنــه‪ ،‬کهیــر‪ ،‬تغییــر رنــگ پوســت‪ ،‬عفونــت‬ ‫‏شــدید پوســتی و تاول هــای ابکــی در افــراد شــود‏‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه لوازم ارایشــی ارزان قیمــت‪ ،‬غیربهداشــتی اســت و‬ ‫ســودجویان بــا افزودنی هــای غیرمجــاز و انــواع چربی هایــی کــه‬ ‫معلــوم‏نیســت از چــه چیــز به دســت امده ایــن مــواد را می ســازند‏‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه عــوارض متعــدد لوازم ارایشــی هیــچ پزشــکی‬ ‫اســتفاده از ایــن لــوازم را توصیــه نمی کنــد و تنهــا خــود مــردم‬ ‫هســتند‏کــه بــدون در نظــر گرفتــن نــوع پوستشــان اقــدام به خرید‬ ‫و اســتفاده از مــواد ارایشــی می کنندبه منظــور کاهــش عــوارض‬ ‫‏پوســتی و حفــظ ســامت و زیبایــی بــه افــراد توصیــه می شــود‬ ‫حداقــل از لوازم ارایشــی معتبــر و بــا برچســب وزارت بهداشــت‬ ‫‏اســتفاده کننــد‏‪.‬‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬مرکــز اطالع رســانی معاونــت اجتماعــی پلیــس‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫اگهــی مزایــده اتومبیــل اگهــی مزایــده امــوال منقــول (اتومبیــل )کالســه اجرائــی ‪140000197‬‏ بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪140000197‬لــه زهرااقائــی فرزنــد حســین بــه ش ش ‪184‬و کــد ملــی‏‏‪ 0759677298‬علیــه محمــود اســماعیلی فرزنــد‬ ‫محمدحســن بــه ش ش ‪20‬وکــد ملــی ‪ 0759890684‬بــا‏موضــوع صــدور اجرائیــه مهریــه کــه برابــر نیابــت اجرائــی شــماره ‪1400/6/2-140005807141002443‬‏اجــرای بجنــورد بــه ایــن اداره نیابــت اجرائــی اعطــا گردیــده اســت ‪،‬یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری پرایــد بــه شــماره‏‏‪31‬ق‪829‬ایــران‪ 26‬تیــپ‪:‬‏‪GLXI‬ســوخت‪ :‬بنزیــن رنگ‪:‬نــوک مــدادی تعدادمحور‪2:‬وســال ســاخت‪1385‬متعلق بــه‏اقــای محمــود اســماعیلی کــه خــودروی مذکــور درقبــال مطالبــات بســتانکار منــدرج در ســند ازدواج شــماره ســند‬ ‫‪:‬‏‏‪ ، 12897‬تاریــخ ســند ‪ ،1400/4/27 :‬دفتــرازدواج شــماره‪6‬و طالق‪3‬بجنــورد اســتان خراســان شــمالی بــه مبلــغ‏بیســت و پنــج میلیــون تومــان منــدرج در ســند نکاحیــه کــه برابــر اعــام اجــرای بجنــورد بــه مبلــغ ‪ 747/145/000‬ریــال‏محاســبه گردیــده‬ ‫اســت و بانضمــام دو عشــر اضافــی کــه بابــت هزینــه هــای قانونــی بــه ان افــزوده مــی گــردد بازداشــت‏وطبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ چهارصــدو هشــتاد میلیــون ریال(‪480/000/000‬ریــال) ارزیابــی و مشــخصات‏اجمالــی خــودرو بــه شــرح‬ ‫ذیــل مــی باشــد ‪ ،‬یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد بــه شــماره ‪31‬ق‪829‬ایــران‪ 26‬تیــپ‪:‬‏‪GLXI‬ســوخت‪ :‬بنزیــن رنگ‪:‬نــوک مــدادی تعدادمحور‪2:‬وســال ســاخت‪ 1385‬مــی باشــد وضعیــت موجــود‏خودرو‪:‬بدنــه خــودرو شــامل گلگیــر عقــب ســمت‬ ‫راســت ‪،‬درب عقــب ســمت راســت‪،‬گلگیر جلــو ســمت راســت‪،‬گلگیر جلــو‏ســمت چــپ‪،‬درب جلــو ســمت چپ‪،‬ســتون جلــو ســمت چــپ دارای زدگــی و رنــگ پریدگــی بــوده و درب صنــدوق و ســقف‏اتــاق دارای افتــاب ســوختگی مــی باشــد ‪ .‬درب موتــور‬ ‫عــاوه بــر افتــاب ســوختگی ‪،‬از ناحیــه جلــو ســمت راســت در اثــر‏برخــورد اجســام تیــز دارای پارگــی و تورفتگــی بــوده و صندلیهــا و تــودوزی در حــد مــدل خــودرو مــی باشــد ‪.‬وضعیــت‏تایرهــا ‪:‬بطــور میانگیــن کلیــه تایرهــا حــدود ‪50‬درصــد فرســودگی‬ ‫دارنــد‪ .‬وضعیــت باطری‪:‬بدلیــل اینکــه مــدت زیــادی‏خــودرو در پارکینــگ متوقــف بوده‪،‬احتمــاال باتــری دشارژشــده باشــد‪.‬وضعیت کلــی خودرو‪:‬پــس از ســرویس موتــور‏‏]گیربکــس و‪...‬خــودرو امــاده بــکار مــی باشــد ‪.‬خــودروی مذکــور از ســاعت ‪9‬‬ ‫الــی ‪ 12‬روز محــل توقیــف خــودرو (پارکینــگ امیــن جاجــرم ) مراجعــه نماینــد مزایــده از مبلــغ‏چهارصــدو هشــتاد میلیــون ریــال( ‪480/000/000‬ریــال )شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه مــی‏شــود وکلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه‬ ‫عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول مــی گــردد ضمنــا ً‏چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار‏خواهــد شــد‪(.‬تاریخ انتشــار‪)1400/10/15‬‏‬ ‫مسئول واحد جرای اسناد رسمی جاجرم مرتضی محمد ابادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001008301‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412001000301‬تقاضــای اقــای محمــد کیائــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 24554‬و کــد ملــی ‪ 2120245274‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد ســهراب در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‪ ،‬بمســاحت ‪ 249/98‬مترمربــع از پــاک شــماذه ‪ – 127‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی غــام بخشــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/09/30 :‬تاریخ انتشار توبت دوم ‪1400/10/15 :‬‬ صفحه 6 ‫رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراســان شــمالی گفت‪ ۹ :‬ماهه امســال ‪ ۱۸۳‬نفر در تصادفات جاده‬ ‫ای اســتان جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۵‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رحمــان اســپیدکار اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه پارســال ‪ ۱۴۶‬نفــر در حادثــه هــای جــاده ای اســتان‬ ‫کشــته شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــمار ســانحه هــای منجــر بــه فــوت در جــاده هــای اســتان امســال ‪ ۱۵۱‬فقــره بــوده اســت کــه ایــن‬ ‫رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۵‬درصــد رشــد دارد و در ایــن مــدت یکهــزار و ‪ ۱۷۹‬فقــره تصادف جرحی‬ ‫در جــاده هــای اســتان ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم هــم ‪ ۱۱‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصد قربانیان‬ ‫تصادفات جاده ای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫هک صفحات افراد‬ ‫مشهور در اینستاگرام‬ ‫‪ 200‬میلیارد اب خورد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری ســر دســته یــک گــروه هکــری خبــر داد کــه‬ ‫توانســته بــود بــا اقدامــات فنــی‪ ،‬صفحــات اینســتاگرامی برخــی از‬ ‫اینفلئونســرهای ایرانــی را از دســترس خــارج و خســارت ‪ 200‬میلیــاردی‬ ‫بــه انهــا وارد نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫رســول جلیلیــان در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی شــکایت چنــد‬ ‫تــن از واینرهــای مشــهور فضــای مجــازی در خصــوص هــک اکانــت‬ ‫اینســتاگرام و اخــاذی از انهــا پرونــده اولیــه بــا هماهنگــی مقــام قضائــی‬ ‫تشــکیل و بــا ثبــت اظهــارات شــکات موضــوع در دســتورکار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قرارگرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالفاصلــه برنامــه ریــزی تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫بــرای شناســایی و دســتگیری ایــن فــرد اغــاز شــد و در رونــد تحقیقــات‬ ‫پلیــس ســرنخ هایــی از یــک تیــم چنــد نفــره ســایبری بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬در مراحــل تکمیــل تحقیقــات‬ ‫مشــخص شــد یــک تیــم هکــری ســاکن یکــی از اســتان هــای جنوبــی‬ ‫کشــور فعالیــت هــای مجرمانــه متعــددی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫انجــام و موفــق بــه هــک و مســدود ســازی بیــش از ‪ 50‬اکانــت اینســگرامی‬ ‫افــراد مشــهور بــا دنبــال کننــده هــای میلیونــی شــده و بــرای بازگردانــدن‬ ‫اکانــت اینســتاگرام ایــن افــراد اقــدام بــه اخــاذی از انهــا مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬ســرانجام‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا موفق‬ ‫بــه شناســایی ســر دســته ایــن گــروه هکــری شــدند و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه و بــا هماهنگــی انجــام شــده بــا مرجــع قضائــی دســتگیر و بــه‬ ‫پلیــس فتــا انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان‪ ،‬انگیــزه ایــن متهــم ســایبری را کســب منفعــت مالــی‬ ‫و قــدرت نمایــی در فضــای مجــازی بیــان کــرد و گفــت‪ :‬در تحقیقــات‬ ‫تخصصــی‪ ،‬متهــم در ابتــدا موضــوع پرونــده را کامــا انــکار کــرد ولــی بــا‬ ‫مواجــه بــا ادلــه دیجیتــال جمــع اوری شــده چــاره ای جــز اعتــراف نداشــته‬ ‫و بــه هــک و مســدود ســازی اکانــت بیــش از ‪ 50‬اینفلئونســر اینســتاگرامی‬ ‫اعتــراف نمــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا ایــن لحظــه ‪ 12‬نفــر از شــکات شناســایی‬ ‫شــده اند و تــاش بــرای شناســایی دیگــر شــکات ادامــه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس بــراورده هــای ایــن پلیــس خســارت ارزش ریالــی کــه ایــن گــروه‬ ‫هکــری بــه درامــد ایــن افــراد در فضــای مجــازی وارد نمــوده رقمــی در‬ ‫حــدود ‪ 200‬میلیــارد تومــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیــان در ادامــه بــه روش هــای جلوگیــری از هــک‬ ‫اکانــت اینســتاگرام اشــاره کــرد و بــه کاربــران توصیــه کــرد ‪ :‬از رمزهــای‬ ‫پیچیــده شــامل حــروف کوچــک‪ ،‬حــروف بــزرگ‪ ،‬اعــداد و نشــانه اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬همچنیــن بــا فعال ســازی ورود دومرحلــه ای امنیــت حســاب‬ ‫کاربــری خــود را تــا حــد ممکــن باالبــرده و ایمیــل پشــتیبان حســاب‬ ‫کاربــری خــود را نیــز فعــال کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعات‬ ‫و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان می تواننــد‬ ‫راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد؛ همچنیــن در صــورت نیــاز نیــز‬ ‫می تواننــد گــزارش مــوارد مشــکوک را بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫فروش اجناس سرقتی از طریق‬ ‫فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه قصــد داشــت از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی اجنــاس ســرقتی را بــه فــروش برســاند‪ ،‬خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتاســرهنگ ارش ابراهیمــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از‬ ‫شــهروندان بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا بیــان داشــت شــخص ســارقی قصــد‬ ‫دارد گوشــی ســرقتی وی را از طریــق فضــای مجــازی بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اظهــارات اولیــه شــاکی مشــخص شــدچند مــاه گذشــته‬ ‫ســارقان بــا شکســتن شیشــه خــودرو وی گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬لــپ تــاپ‬ ‫و مقــداری لــوازم شــخصی از وی ســرقت نمــوده انــد کــه بــا رصــد فضــای‬ ‫مجــازی متوجــه شــده کــه ســارق یــا ســارقین قصــد فــروش گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه وی را از طریــق فضــای مجــازی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬بــا بررســی مســتندات و گزارشــات ســرقت از شــاکی‬ ‫و ســرنخ هــای اولیــه در یــک اقــدام پلیــس شــخص ثبت کننده اگهی شناســایی‬ ‫کــه بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی دســتگیر و بــه پلیس فتــا انتقال داده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بررســی هــای الزم و اظهــارت اولیــه متهــم مشــخص‬ ‫برای داشتن خانه ای امن‬ ‫چه کار کنیم؟‬ ‫همــه مــا در زندگــی بــه ایــن فکــر کرده ایــم چــه راهــکار و روشــی‬ ‫بــرای پیشــگیری از ســرقت منــزل داشــته باشــیم تــا ضمــن عــدم‬ ‫‏هزینــه زیــاد بــا خیالــی راحــت منزلمــان را تــرک و لحظــات خوشــی‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫را بیــرون از منــزل ســپری کنیـ ‪‎‬‬ ‫ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای داشــتن خانـه ای‬ ‫امــن به منظــور پیشــگیری از وقــوع ســرقت بایــد کمــی وقــت‬ ‫صــرف‏کــرد‪ .‬بــه همیــن منظــور برخــی از روش هایــی کــه مالکیــن‬ ‫منــازل مســکونی بایــد رعایــت کننــد تــا هــدف ســارقان قــرار نگیرنــد‬ ‫بــه‏ایــن شــرح اســت‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬ســعی کنیــد تــا حتی االمــکان از خالــی گذاشــتن منــزل اجتنــاب‬ ‫کنیــد مگــر در مــوارد ضــروری کــه در ایــن حالــت نیــز چنانچــه‏قــرار‬ ‫اســت چنــد روز منزلتــان خالــی بمانــد حتمــا ً از همســایه های‬ ‫قابل اعتمــاد و اقــوام و دوســتان بخواهیــد در منزلتــان بماننــد‏یــا‬ ‫ گاهــی بــه انجــا سرکشــی نماینــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -2‬یکــی از مکان هایــی کــه ســارقان بــرای ورود بــه منــزل مدنظــر‬ ‫دارنــد کانــال کولــر‪ ،‬نورگیــر و پاســیو اســت کــه در ایــن خصــوص‬ ‫‏توصیــه می شــود کلیــه منافــذ ورودی را بــا نصــب نرده هــای اهنــی‬ ‫مقــاوم ایمــن کــرده و بــر روی درب هــا و پنجره هــای اهنــی نیــز‏بــا‬ ‫نصــب حفــاظ‪ ،‬ان هــا را ایمــن کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬شکســتن توپــی قفــل درب ورودی به منظــور ورود بــه منــزل‬ ‫شــما کاری ســهل و اســان بــرای ســارقان اســت لــذا قفــل درب‬ ‫‏ورودی بایــد به گونــه ای نصــب شــود کــه توپــی قفــل هم ســطح‬ ‫درب باشــد و چنانچــه ایــن امــکان میســر نبــود حتمــا ً بــا نصــب‬ ‫‏لولــه ای بــر روی توپــی به نحوی کــه امــکان شکســتن ان از‬ ‫ســارقان گرفتــه شــود اقــدام نماییــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -4‬درصورتی کــه بــه منــزل جدیــد نقل مــکان نموده ایــد در اولیــن‬ ‫فرصــت نســبت بــه تعویــض قفل هــای اصلــی اقــدام کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -5‬ســارقان بــا اســتفاده از یــک دیلــم و یــا ورق فلــزی نــازک و‬ ‫فاصلــه موجــود میــان درب و چهارچــوب اقــدام بــه عقــب کشــیدن‬ ‫شــد گوشــی تلفــن همــراه را متهــم از شــخص دیگــری خریــداری کــرده‬ ‫و اکنــون قصــد فــروش ان را دارد کــه شــخص مذکــور نیــز بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم بــه همــراه مســتندات جمــع اوری شــده جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن هشــدار در خصــوص خریــد اجنــاس و اقــام مــورد نیــاز خــود‬ ‫از طریــق فضــای مجــازی‪ ،‬در پایــان از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های‬ ‫پلیــس فتــا را جــدی گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیــام رســان های موبایلــی مراتــب را از‬ ‫طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی و یــا بــا خــط ‪ 096380‬گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫‏زبانــه قفــل می کننــد در ایــن خصــوص اولیــن اقــدام گرفتــن‬ ‫فضــای خالــی موجــود و در قــدم بعــد اســتفاده از قفل هــای‬ ‫شــب بند ضــد ‏دیلــم اســت‪ .‬ایــن قفل هــا ســه خاصیــت دارد‪:‬‬ ‫‪ )1‬در زمــان قفــل بــودن‪ ،‬فضــای خالــی میــان درب و چهارچــوب‬ ‫گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫‪)2‬‏دارای لبه داخلی اســت که در قســمت میانی درب پیچ شــده و‬ ‫امــکان جــدا شــدن ان در اثــر فشــار بســیار کم اســت‪.‬‬ ‫‪ )3‬در‏صــورت اســتفاده از ایــن قفل هــا ســارقان بــرای ســرقت بایــد‬ ‫محــل اتصــال را تخریــب کننــد کــه در ایــن صــورت بایــد از دیلم هــای‬ ‫‏بزرگ تــر و مســتحکم تر اســتفاده نماینــد کــه به صرفــه نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬هنــگام تــرک منــزل اطمینــان حاصــل نماییــد کلیــه درب هــا و‬ ‫پنجره هابه خصــوص درب پارکینــگ‪ ،‬انبــاری و تــراس قفــل باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -7‬روشــن گذاشــتن یــک المــپ کم مصــرف تایمــردار کــه در طــول‬ ‫روز روشــن و خامــوش شــود و یــا یــک رادیــوی کوچــک در منــزل‬ ‫‏توهــم حضــور شــمارا افزایــش می دهــد تــا ســارقان از خالــی‬ ‫بــودن منــزل اطمینــان حاصــل نکننــد و در ایــن صــورت مطمئنــا ً‬ ‫ریســک‏ایــن کار را نیــز نخواهنــد کــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -8‬روشــنایی خــارج از منزلتــان را به منظــور کنتــرل ترددهــای‬ ‫مشــکوک تامیــن کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار در صــورت پرســه زنی افــراد‬ ‫‏مشــکوک حتــی همســایه ها نیــز قــادر خواهنــد بــود ضمــن‬ ‫شناســایی ایــن افــراد‪ ،‬موضــوع را بــه شــما اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -9‬هیــچ گاه کلیدهــای درب ورودی اپارتمــان را در خــارج‬ ‫از منــزل مثــا ً درون جاکفشــی‪ ،‬زیــر گلــدان‪ ،‬زیــر پــادری و یــا‬ ‫‪ ...‬پنهــان ‏نکنیــد در صــورت لــزوم می توانیــد ان را بــه یکــی از‬ ‫همســایه هایی کــه اطمینــان داریــد بســپارید‪.‬‏‬ ‫‏‪ -10‬در صــورت نیــاز بــه خدمــه‪ ،‬نظافتچــی‪ ،‬پرســتار کــودک‪ ،‬تعمیرکار‬ ‫وســایل منــزل و ‪ ...‬دقــت نماییــد از افــراد مــورد وثــوق و‏مطمئــن کــه‬ ‫توســط مراکــز خدماتــی مجــاز اعــزام می شــوند اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -11‬اگــر درب منزلتــان دارای کنتــرل از راه دور اســت در زمــان‬ ‫خــروج حتمــا ً تــا بســته شــدن کامــل ان منتظــر بمانیــد و قبــل از‬ ‫ان‏از تــرک محــل جــدا ً اجتنــاب کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -12‬از نگهــداری امــوال و اشــیاء قیمتــی خــود در منــزل جــدا ً‬ ‫پرهیــز کنیــد و در صــورت تــرک منــزل بــرای چندیــن روز حتمــا ً ان‬ ‫را بــه‏صنــدوق امانــات بانک هــا بســپارید‪.‬‏‬ ‫‏‪ -13‬اگــر درب ورودی منزلتــان فاقــد چشــمی اســت بــرای‬ ‫کالهبرداری با تماس‬ ‫واتساپی تحت عنوان‬ ‫مشترک خوش حساب‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫در پیــام رســان واتســاپ بــا تمــاس صوتی به بهانه‬ ‫اهــدای جایــزه اقــدام به کالهبرداری از شــهروندان‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید‬ ‫مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن پرونــده‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی شــکایت مبنــی بــر اینکــه بــا هــدف‬ ‫دریافــت جایــزه نقــدی مبلــغ ‪ 300‬میلیــون ریــال‬ ‫از حســاب وی بــه صــورت غیــر مجــاز برداشــت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــت طــی تمــاس صوتی در واتســاپ‪ ،‬شــخصی‬ ‫ناشــناس مــن را برنــده هدایــای نقــدی مشــترکان‬ ‫خــوش حســاب معرفــی کــرد کــه پــس از جلــب‬ ‫اعتمــاد و دریافــت شــماره کارت بــه بهانــه ارســال‬ ‫شناســه واریــز‪ ،‬کــد پیامــک شــده را دریافــت و کل‬ ‫موجــودی حســاب کــه مبلــغ ‪ 300‬میلیــون ریــال‬ ‫بــود برداشــت کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت‪ :‬در‬ ‫بررســی های اولیــه مشــخص مــی شــود‪ ،‬متهــم‬ ‫بــا دریافــت اطالعــات کارت بانکــی و انجــام خریــد‬ ‫اینترنتــی در واقــع رمــز دوم یکبــار مصــرف که بانک‬ ‫بــرای شــاکی ارســال کــرده اســت را از وی دریافــت‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬نهایتــا ً کارشناســان بــا اقدامــات‬ ‫تخصصــی و فنــی خــود موفــق بــه شناســایی فــرد‬ ‫کالهبــردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا‬ ‫ســو اســتفاده از نام و لوگوی ســازمان ها با ایجاد‬ ‫حســاب کاربــری جعلــی در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫منتســب بــه ســازمانها بخصــوص صــدا و ســیما و‬ ‫ارتباطــات ســیار اعتمــاد شــهروندان را جلــب و بــا‬ ‫پیشــنهادات اغــوا کننــده انهــا را ترغیــب بــه اعــام‬ ‫اطالعــات کارت بانکــی جهــت دریافــت جوایــز‬ ‫نقــدی و ســپس دریافــت رمــز دوم یکبــار مصــرف‬ ‫جهــت برداشــت از حســاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬هموطنان عزیز در صورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای‬ ‫مجــازی موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس فتا به‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی بــا مــا د ر میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫جلوگیــری از غافلگیــر شــدن و رویــت افــراد پشــت درب حتمــا ً از‬ ‫‏چشــمی مناســب اســتفاده کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -14‬هنــگام خــروج از منــزل حواســتان را جمــع کنیــد و بــا یــک‬ ‫کنتــرل ســاده خودروهــای پــارک شــده کــه دارای چنــد نفــر‬ ‫‏سرنشــین هســتند و یــا افــراد مشــکوک کــه در حــال پرسـه زنی در‬ ‫اطــراف هســتند را شناســایی و از وقــوع یــک ســرقت‏پیشــگیری‬ ‫کنیــد‪ .‬در صــورت مواجهــه بــا ایــن مــورد می توانیــد مشــخصات‬ ‫افــراد و یــا پــاک خــودرو را بــه پلیــس اطــاع دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -15‬اطالعــات ســفرتان را محرمانــه نگهداریــد و بــا دوســتان و‬ ‫اشــنایان در حضــور افــراد غریبــه در خصــوص ســفرتان صحبــت‬ ‫‏نکنیــد‪ .‬توجــه بــه ایــن نکتــه کــه همیشــه در اطــراف مــا افــراد‬ ‫ســودجو و فرصت طلبــی حضــور دارنــد کــه می تواننــد به راحتــی‬ ‫از‏صحبت هــای نه چنــدان مهــم شــما سوءاســتفاده کننــد تــا حــد‬ ‫زیــادی می توانــد موثــر واقــع شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -16‬درصورتی کــه منــزل ویالیــی داریــد حیــاط ان را ایمــن کنیــد‪.‬‬ ‫وجــود قســمت های تاریــک حیــاط می توانــد به عنــوان پناهــگاه‬ ‫‏ســارقان مورداســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬در ایــن راســتا بایــد ابتــدا معابــر‬ ‫ورودی منــزل را کامــا ً ازنظــر روشــنایی تامیــن و در معــرض دیــد‬ ‫‏قــرار دهیــد‪ ،‬هــرس کــردن درختــان و درختچه هــا و پوشــش‬ ‫گیاهــی اطــراف حیــاط نیــز فرامــوش نشــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -17‬نکتــه قابل تامــل اینکــه همیشــه از تجهیــزات امنیتــی‬ ‫اســتاندارد و مناســب اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن اســتفاده از‬ ‫قفل هــای ‏ضــد بــرش و ضــد اســید نیــز توصیــه می شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -18‬فهرســت دقیقــی از لــوازم قیمتــی منــزل همــراه بــا ذکــر نــوع‬ ‫و شــماره ســریال ان تهیــه و در مــکان مناســبی نگهــداری کنیــد‬ ‫‏ایــن کار بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا در صــورت بــروز ســرقت‬ ‫بعــد از کشــف‪ ،‬شناســایی و تحویــل لــوازم بــه شــما بــه ســهولت‬ ‫‏صــورت گیــرد‪ .‬در خصــوص وســایل فاقــد شــماره ســریال نیــز‬ ‫می توانیــد از ان هــا عکس هــای باکیفیــت و قابل شناســایی تهیــه‬ ‫‏کنیــد تــا در مواقــع لــزوم مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد‪.‬‏‬ ‫البتــه راه هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه کمــی هزینــه در بــردارد‬ ‫ماننــد اســتفاده از گاوصنــدوق به شــرط قــرار گرفتــن در محــل‏مناســب‪،‬‬ ‫اســتفاده از درب های ضد ســرقت و مســتحکم‪ ،‬نصب دزدگیر و اژیر و‬ ‫یــا اســتفاده از انــواع بیمــه به منظــور جبــران‏خســارات وارده‏‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس خراسان شمالی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫هانی پات چیست و نحوه ی‬ ‫کار انها چگونه است؟‬ ‫هکرهــا شــکارچی های دنیــای امنیــت ســایبری‬ ‫هســتند‪ .‬ان هــا بــه انــواع سیســتم های اطالعاتــی‬ ‫حملــه می کننــد تــا هــر اطالعاتــی کــه مهــم و حیاتــی‬ ‫اســت را بــه دســت بیاورنــد‪ .‬کارشــناس های امنیــت‬ ‫بــرای ایــن حمــات‪ ،‬تله هــای مختلفــی داخــل شــبکه‬ ‫و سیســتم جاگــذاری کرده انــد‪.‬‬ ‫هانی پــات در واقــع تله هایــی هســتند کــه کارشــناس های‬ ‫امنیــت بــرای هکرهــا طراحــی کــردن تــا ان هــا را گیــر بندازند‬ ‫و نقــاط ضعــف سیســتم یــا شــبکه رو پیــدا کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫پســت مــا بــا طــرز کار هانی پات هــا اشــنا می شــویم و انــواع‬ ‫مختلــف ان هــا را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫انواع مختلف هانی پات و نحوه کار انها‬ ‫هانی پات اسپم‬ ‫هانی پات هــای هرزنامــه بــرای جــذب هرزنامه هــا بــا‬ ‫اســتفاده از پراکس ـی های بــاز و رله هــای ایمیــل طراحــی‬ ‫شــده انــد‪ .‬ارســال کننده هــای هرزنامــه بــا اســتفاده از‬ ‫انهــا بــرای ارســال ایمیــل بــه خــود‪ ،‬ازمایش هایــی را‬ ‫روی رله هــای ایمیــل انجــام می دهنــد‪ .‬اگــر انهــا موفــق‬ ‫باشــند‪ ،‬می تواننــد مقادیــر زیــادی اســپم را منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫یــک تلــه هرزنامــه می توانــد ازمایــش هرزنامه نویــس‬ ‫را شناســایی کنــد و ســپس اســپم هایی را کــه ســعی‬ ‫می کننــد ارســال کننــد مســدود کنــد‪.‬‬ ‫هانی پات پایگاه داده‬ ‫هانی پــات پایــگاه داده بــرای ایجــاد پایگاه هــای‬ ‫اطالعاتــی فریبنــده بــرای جــذب حمــات خــاص پایــگاه‬ ‫داده ماننــد ‪ ،injection SQL‬کــه بــه طــور غیرقانونــی‬ ‫داده هــا را مدیریــت می کننــد‪ ،‬اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫نوع هانی پات هــا را می تــوان بــا اســتفاده از فایــروال‬ ‫پایــگاه داده پیــاده ســازی کــرد‪.‬‬ ‫هانی پات بدافزاری‬ ‫ایــن هانی پــات ‪ ،‬اپلیکیشــن ها و ‪api‬هایــی را شــبیه‬ ‫ســازی می کنــد تــا عمــذا ٌدر دســترس حمــات بدافــزاری‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ .‬بعــد از ورود بدافــزار‪ ،‬هانی پــات می توانــد‬ ‫خصوصیاتش را تحلیل و ارزیابی کند و به کارشناس های‬ ‫امنیــت بــرای برطــرف کــردن اســیب پذیری ها و مســدود‬ ‫کــردن راه بدافزارهــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫هانی نت ‬ ‫هانی نت هــا از شــبکه ای از هانی پات هــا تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــا انــواع مختلفــی از هانی پات هایــی کــه‬ ‫یک هانی نــت را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬می تــوان انــواع‬ ‫مختلفــی از حمــات را بررســی کــرد‪ ،‬ماننــد حمــات‬ ‫انــکار ســرویس توزیــع شــده (‪ ،)DDoS‬حمــات بــه یــک‬ ‫شــبکه تحویــل محتــوا (‪ ،)CDN‬یــا یــک حملــه باج افــزار‪.‬‬ ‫ت بــرای مطالعــه انــواع مختلــف‬ ‫در حالــی کــه یک هانی نـ ‬ ‫حمــات اســتفاده می شــود‪ ،‬امــا شــامل تمــام ترافیــک‪،‬‬ ‫اعــم از ورودی و خروجــی‪ ،‬بــرای محافظــت از بقیــه‬ ‫سیســتم ســازمان اســت‪.‬‬ ‫مزایای هانی پات‬ ‫‪ Honeypot‬دارای چندیــن مزیــت اســت کــه یــک تیــم‬ ‫امنیتــی می توانــد از انهــا بــرای بهبــود ایمنــی شــبکه‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫زنجیره کشتن مهاجم را بشکنید‬ ‫مهاجمــان ماننــد شــکارچیان در محیــط شــما حرکــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬شــبکه شــما را اســکن می کننــد و بــه دنبــال‬ ‫اســیب پذیــری می گردنــد‪ .‬در حالــی کــه در حــال پرســه‬ ‫زدن هســتند‪ ،‬ممکــن اســت بــا هانی پــات شــما درگیــر‬ ‫شــوند‪ .‬در ایــن مرحلــه‪ ،‬هــم می توانیــد مهاجــم را در‬ ‫داخــل بــه دام بیاندازیــد و هــم رفتــار او را بررســی کنیــد‪ .‬‬ ‫هانی پات هــا همچنیــن زنجیــره کشــتار را بــا ترغیــب‬ ‫مهاجمــان مختــل می کننــد تــا وقــت خــود را صــرف‬ ‫اطالعــات بــی فایــده در هانی پــات بــه جــای اهــداف‬ ‫واقعــی و حســاس بــا ارزش کننــد‪.‬‬ ‫کمک در ازمایش فرایندهای واکنش به حادثه‬ ‫‪ Honeypot‬هــا روشــی کارامــد بــرای مشــاهده واکنــش‬ ‫تیــم امنیتــی و سیســتم شــما بــه یــک تهدیــد هســتند‪.‬‬ ‫می توانیــد از هانی پــات بــرای ارزیابــی اثربخشــی‬ ‫پاســخ های تیــم خــود و رفــع هرگونــه ضعــف در خــط‬ ‫مشــی ها اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تعمیر و نگهداری ساده‬ ‫هانی پات هــا هــم ابــزاری اســان بــرای پیــاده ســازی‬ ‫و هــم ابــزار موثــری بــرای ارائــه هشــدارها و اطالعــات‬ ‫در مــورد رفتــار مهاجــم هســتند‪ .‬تیــم امنیتــی شــما‬ ‫می توانــد یک هانی پــات را مســتقر کنــد و فقــط منتظــر‬ ‫باشــد تــا مهاجــم بــا ان تعامــل کنــد‪ .‬نیــازی بــه نظــارت‬ ‫دائمی بــر محیــط فریــب نیســت و مجبــور نیســتید ان را‬ ‫بــا اطالعــات در مــورد تهدیــدات شــناخته شــده مســلح‬ ‫کنیــد تــا ابــزاری موثــر باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫خدمت خالصانه برای رضای خدا‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -456‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬دی ‪ 5- 1400‬ژانویه ‪ 2- 2022‬جمادی التانیه ‪- 1443‬شماره ‪-456‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پست کلستان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫وجه تسمیه‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫َ َ‬ ‫واکاوی زبانشناختی نام اوای «کنرته »‬ ‫یکــی از میوه هایــی کــه در فصــل بهــار میــل فراوانــی بــرای خــوردن ان بــه وجــود‬ ‫می ایــد‪ ،‬چغالــه اســت‪ .‬چاقالــه یــا چغالــه در زبــان فارســی بــه هــر نــوع میــوه‬ ‫هســته دار نــارس گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن گونــه میوه هــا چغالــه زردالو اســت کــه میوه ای ترش مــزه‪ ،‬هوس انگیز‬ ‫و نوبرانــه اســت‪ .‬ایــن میــوه بایــد بــا احتیــاط میــل شــود ؛ زیــرا بعــد از خــوردن ان‪،‬‬ ‫دهــان و دندان هــا گــس شــده و در پــی ان درد معــده و ســایر مشــکالت گوارشــی‬ ‫شــروع می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت اســت کــه خورنــده چغالــه معمــوال ًعکس العملــی از خــود نشــان‬ ‫می دهــد کــه گویــی صدایــی شــبیه بــه لفــظ «اخکــوک» از دهــان خــود در م ـی اورد‪.‬‬ ‫در واقــع اخکــوک تقلیــد صــدای بیــرون ریختــن چغالــه زردالــو از دهــان اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬چغالــه زردالــو در مشــهد و ســایر شــهرها و روســتاهای اطــراف ان بــه‬ ‫اخکــوک معــروف اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن نــوع واژه هــا در زبانشناســی نــام اوا (‪ )onomatopoeia‬گوینــد کــه فراینــد‬ ‫واژه ســازی ان هــا برخــاف اصــل قــراردادی بــودن منشــاء زبــان صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫توضیــح مختصــر فراینــد ســاختواژی نــام اواهــا بــه قــرار ذیــل اســت‪:‬‬ ‫در ســاخت واژه هــر زبانــی واژه هایــی هســتند کــه از همیــن نــام اواهــا مشــتق‬ ‫می شــوند‪ .‬نــام اواهــا صداهــای تقلیــد شــده از جهــان خــارج هســتند کــه رابطــه‬ ‫طبیعــی و ذاتــی میــان ان هــا و پدیده هایــی کــه واژه هــا بــر ان هــا اطــاق می شــود‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در بعضــی واژه هــا ایــن رابطــه اشــکار اســت و افــراد عــادی هــم ان را در‬ ‫زجــز و جرینــگ کــه بــه ترتیــب صداهای گربه و ســوختن‬ ‫ج ِ‬ ‫می یابنــد‪ ،‬مثــل میــو میـو ‪ِ ،‬‬ ‫و برشــته شــدن چیــزی بــر روی اتــش بــدون اب و شکســتن شیشــه هســتند‪.‬‬ ‫امــا گاهــی ایــن رابطــه واضــح نیســت‪ .‬چــون تعــداد اواهــا در هــر زبانــی‬ ‫محــدود اســت و عناصــر اوایــی ان زبــان بــرای تقلیــد همــه صداهــا ناکافــی یــا‬ ‫متفــاوت می باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل نــام اواهــا اکثــرا ًبــه طــور دقیــق تقلیــد صــدا یــا انعــکاس صــدای‬ ‫بیــرون در زبــان مــا نیســتند‪ .‬بلکــه میــان صداهــا و انعــکاس ان هــا در زبان هــا‬ ‫ســرف ‬ ‫تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬صــدای ســرفه کــردن در فارســی قدیــم بــه صــورت « ُ‬ ‫ســرف»‪ ،‬در انگلیســی «کاف» ‪ ،‬در فرانســه«تو»‪ ،‬در کــردی خراســان «کـُـخ کـُـخ» و‬ ‫ُ‬ ‫در کــردی ســورانی «کوکــه» ادا می شــود‪ .‬امــا در فارســی امــروز و ترکــی معادلــی‬ ‫بــرای ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هم چنیــن صــدای خــروس در فارســی بــه صــورت «قوقولــی قوقــو»‪ ،‬در ترکــی‬ ‫بجنــوردی «قیقلــه قــی قــو»‪ ،‬در کــردی ســورانی «قوقه»‪ ،‬در انگلیســی «کاکِــه دودِل‬ ‫دو»‪ ،‬در فرانســه «کوکــوری کــو»‪ ،‬در ژاپنــی «کوکـه ِ کوکــو» و در عربــی « صیــاح » بــه‬ ‫لفــظ در می ایــد‪ .‬ولــی در زبــان ترکــی اذری و اســتانبولی و کــردی خراســان نــام اوایــی‬ ‫بــرای ان بــه کار نمـی رود‪.‬‬ ‫چنان کــه مالحظــه می کنیــد بعضــی از زبان هــا بــرای بعضــی صداهــا نــام اوایــی‬ ‫ندارنــد و یــا بــه دلیــل نظــام اوایــی متفاوتــی کــه دارنــد نــام اواهــای متفاوتــی را‬ ‫بــرای ان هــا انتخــاب کرده انــد‪ .‬لــذا نبایــد انتظــار داشــت کــه از روی نــام اواهــا‬ ‫بتــوان معنــی ان هــا را دریافــت؛ یــا معنــی جملـه ای را در زبانی نااشــنا از روی نام‬ ‫اواهــا تشــخیص داد‪.‬‬ ‫صداهایــی کــه از دنیــای خــارج می شــنویم و از ان نــام اوا مــی ســازیم بــه طــور کلــی‬ ‫از چهــار نــوع موجــود دریافــت می شــود‪ :‬انســان‪ ،‬حیــوان‪ ،‬طبیعــت و اشــیاء‪.‬‬ ‫از انســان ممکــن اســت صدای«هیــق هیــق» سکســکه‪« ،‬وِروِر» ادم هــای ورّاج‪،‬‬ ‫«غُرغُــر» افــراد غرغــرو و«جیــغ» بچــه هــای جیــغ جیغــو شــنیده شــود‪.‬‬ ‫از حیوانــات می توانیــم صــدای «عرعــر» خــر (یــا االغ) و «قارقــار» قرقــی یــا کالغ‪،‬‬ ‫«جیــک جیــک» جوجــه و «جیرجیــر» جیرجیــرک و صــدای «کــواک کــواک » اردک‬ ‫شر ُ‬ ‫را دریافــت کنیــم‪ .‬از طبیعــت ممکــن اســت صــدای « ُ‬ ‫شــر» ابشــار‪« ،‬قُــل قُــل»‬ ‫غلیــان چشــمه‪« ،‬ویــز» زوزه بــاد‪« ،‬گُرگـُـر» اســمان غرنبــه بــه گــوش برســد‪.‬‬ ‫از میــان اشــیاء نیــز می توانیــم صدای«خــش» خشــاب تفنــگ‪« ،‬فِرفِــر» فرفــره و‬ ‫ت ســریع‬ ‫«زِنــگ زِنــگ» زنگولــه و «تــرق» ترقــه‪« ،‬ویــژ» ویــراژ اتومبیــل هــا و حرک ـ ‬ ‫اشــیاء و «دامبــول و دیمبــول» دهــل را دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫هــزاران واژه از ایــن قبیــل نــام اواهــا در هــر زبــان و فرهنگــی یافــت می شــود کــه بــر‬ ‫روی اشــیاء یــا صداهایــی کــه از ان هــا تولیــد می شــوند نهــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه در برخــی از شــهرهای خراســان بــه پرنــده قمــری «موســی کــو تقــی»‬ ‫می گوینــد؛ چــون صدایــی شــبیه بــه صــدای ادا کــردن لفــظ «موســی کــو تقــی» از ان‬ ‫شــنیده می شــود؛ یــا در مناطقــی کــه هندوانــه و خربــزه کشــت می شــود بــه خربــزه‬ ‫یــا هندوانــه کال و نــارس «خِرتــی» یــا «خِرتــک» می گوینــد‪ .‬علتــش ایــن اســت ایــن‬ ‫میوه هــا در هنــگام خــوردن صــدای «خِرتــه خِــرت» می دهنــد‪.‬‬ ‫در زبــان فارســی‪ ،‬بــه صــدای خــرد کــردن چیــزی در زیــر دنــدان کـُـروچ کـُـروچ‬ ‫می گوینــد‪ .‬در واقــع‪ ,‬ایــن نــام اوا صدایــی را کــه از جویــدن چیزهــای خشــک‬ ‫و صــدادار برایــد می رســاند‪ .‬کِرتــه کِــرت نیــز نــام اوایــی اســت کــه در لهجــه‬ ‫فارســی تهرانــی بــه صــدای بــه زمیــن کشــیدن کفش هــای کهنــه و پاشــنه‬ ‫خوابیــده یــا بــه قــول خراســانی ها صــدای لخــه کشــیدن اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫امــا همیــن لفــظ (کِرتــه کِــرت) در خراســان بــه معنــای زیــر دنــدان خــرد‬ ‫شــدن خوراکی هایــی بــه کار مــی رود کــه قــدری ســفت و تــرد هســتند‪.‬‬ ‫در میــان اقــوام مختلــف شــمال خراســان کــه باغــات زردالــو و خیــار و ‪...‬‬ ‫دارنــد بــه میــوه ای کــه نــارس اســت و هنــوز قابــل خــوردن نیســت اصطالحــا ً‬ ‫می گوینــد در مرحلــه «کِــرت کِرتــی» اســت ؛ یعنــی در خــوردن زیــر دنــدان‬ ‫کرتــه کــرت صــدا می دهــد‪.‬‬ ‫مثال ًهســته زردالوی خام یا چغاله زردالو که هنوز ســخت نشــده اســت‪ ،‬وقتی در‬ ‫دهان قرار می گیرد در خوردن صدایی شبیه به صدای کرته کرت شنیده می شود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل بــه ان «ک َن َرتَــه» می گوینــد کــه انعــکاس ناقصــی از کرتــه کــرت در‬ ‫زبان هــای بومــی ان جاســت‪ .‬البتــه در منطقــه تات نشــین خراشــا و سنخواســت و‬ ‫حومــه بــه ان کَمِرتــه می گوینــد‪ .‬در واقــع لفــظ ک َن َرتــه یــا کَمِرتــه طــی یــک فراینــد نــام‬ ‫اوایی که در ان تقلید از صدای خوردن این میوه صورت گرفته انتخاب شده است‪.‬‬ ‫با فرهنگ‬ ‫نشر بساط‬ ‫«کتاب سازان»‬ ‫در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای؛‬ ‫چه می کنند؟‬ ‫از نــگاه فعــاالن عرصــه نشر‪«،‬کتاب ســازان» کــه دامنــه‬ ‫بســاط خــود را بــه غرفه هــای متــرو‪ ،‬خیابان هــا و مکان هــای‬ ‫مختلــف کشــانده بودنــد‪ ،‬بــا حضــور خــود در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای‪ ،‬راهــی را دنبــال می کننــد کــه می توانــد موجــب از‬ ‫بیــن رفتــن بیــخ و بـ ُـن فرهنــگ چــاپ کتــاب در کشــور شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬چنــد ســالی اســت کــه حضــور‬ ‫بســاط فروشــندگان کتــاب در شــهر غیرقابــل چشم پوشــی‬ ‫اســت؛ البتــه نــه دست فروشــانی کــه کتاب هــای دســت دوم‬ ‫را می فروشــند‪ ،‬زیــرا ایــن قشــر‪ ،‬افــرادی هســتند کــه بــه ادامــه‬ ‫چرخــه نشــر کمــک می کننــد؛ در واقــع بــا خریــد کتــاب دســت‬ ‫دوم از افــرادی بــه دالیلــی همچــون کمبــود فضــای الزم بــرای‬ ‫نگهــداری کتــاب در خانــه‪ ،‬مهاجــرت و فوت کســی که کتاب ها‬ ‫را روزگاری جمــع کــرده ‪ -‬بــا قیمتــی پایین تــر از قیمــت پشــت‬ ‫جلــد کتــاب نــو‪ ،‬می فروشــند؛ امــا بســاط گســتران افــرادی‬ ‫هســتند کــه کتاب هــا را بــه شــکل غیرقانونــی چــاپ می کننــد‪.‬‬ ‫ماجرا از کجا اغاز شد؟‬ ‫بســاط گســتران کتــاب بــه طــور معمــول در میدان هــای‬ ‫بــزرگ شــهر‪ ،‬ایســتگاه های متــرو‪ ،‬نمایشــگاه هایی کــه در‬ ‫مــدارس و دانشــگاه ها برپــا می شــود‪ ،‬غرفه هایــی کــه در‬ ‫شــرکت ها و کارخانه هــا اقــدام بــه فــروش کتــاب می کننــد و‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬فعالیــت می کننــد‪ .‬ایــن افــراد کتــاب را بــا‬ ‫تخفیف هــای بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد می فروشــند؛ تخفیف هایــی‬ ‫کــه گاه تــا بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد هــم می رســد؛ امــا مگــر ناشــر از‬ ‫انتشــار کتــاب چقــدر ســود می کنــد کــه ایــن افــراد می تواننــد‬ ‫تــا ایــن حــد تخفیــف دهنــد؟‬ ‫بساط گســتران کتــاب بعــد از ســال ها فعالیــت‪ ،‬روش هــای‬ ‫جدیــدی بــرای کســب ســود بیشــتر و ادامــه ایــن کار طراحــی‬ ‫می کننــد‪ .‬اقــدام جدیــد ایــن گــروه‪ ،‬فــروش کتــاب در‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای بــا تخفیــف ‪ ۵۰‬درصــد و حتــی باالتــر‬ ‫از ان اســت‪.‬‬ ‫ایــن قشــر از افــرادی کــه کتاب هایــی را چــاپ می کننــد و ان ‬ ‫را بــا ‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف یــا بیــش از ان می فروشــند‪ ،‬ناشــرانی‬ ‫هســتند کــه عنــوان کتــاب را از پرفروش هــای یــک نشــر‬ ‫انتخــاب و بــا تغییــرات اندکــی در متــن کتــاب‪ ،‬چــاپ می کنند‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل می تواننــد کتــاب را بــا تخفیف هــای بــاال‬ ‫بفروشــند؛ زیــرا ایــن ناشــران هزینــه مولــف‪ ،‬مترجــم‪،‬‬ ‫ویراســتار‪ ،‬صفحه بنــد و بســیاری از هزینه هــای جــاری یــک‬ ‫ناشــر را ندارنــد و فقــط هزینــه کاغــذ و چــاپ را می پردازنــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن ناشــران پیــش از ایــن حتــی از یارانــه دولتــی که‬ ‫بــه کاغــذ تعلــق دارد هــم اســتفاده می کردنــد امــا بــا نظــارت‬ ‫بیشــتر بــر ایــن حــوزه امیــد اســت کاغــذ بــا یارانــه دولتــی بــه‬ ‫دســت ناشــرنماها نرســد‪.‬‬ ‫ضرورت اگاه سازی مخاطب درباره اثار کتاب سازی شده‬ ‫یکی از دالیلی که کتاب های چاپ شــده توســط ناشــرنماها‬ ‫ســر از فروشــگاه های زنجیره ای معروف دراورده‪ ،‬بی اعتمادی‬ ‫کتاب فروشــان بــه ایــن کتاب هاســت‪ .‬کتاب فروشــان اثــار‬ ‫ناشــران اصلی را در فروشــگاه می فروشــند؛ زیرا بیشــتر اثاری‬ ‫کــه توســط ناشــر بــا کپی بــرداری منتشــر شــده ‪ ،‬بــا کمبودهایی‬ ‫ماننــد فقــدان برخــی از صفحــات کتــاب‪ ،‬بی نظمــی و‬ ‫ل در ترجمــه و‬ ‫بی کیفیتــی در چــاپ مواجــه اســت‪ .‬اشــکا ‬ ‫محتــوای کتــاب و کیفیــت پاییــن جلــد‪ ،‬شــاخصه دیگــر ایــن‬ ‫کتاب هــا شــمرده می شــود‪.‬‬ ‫اگــر ایــن ناشــران اقــدام بــه تغییــر ترجمــه کتــاب کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل همــکاری نکــردن بــا مترجمــان کاربلــد‪ ،‬ترجمه ضعیفی‬ ‫ارائــه می دهنــد‪ .‬اتحادیــه ناشــران و کتاب فروشــان تهــران‬ ‫اعــام کــرده ‪ ،‬در پرونــده ای فــردی در طــول ‪ ۲‬ســال حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬عنــوان کتــاب در حوزه هــای مختلــف فلســفه‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫ادبیــات و ‪ ...‬ترجمــه کــرده ؛ مشــخص اســت کــه هیچ مترجم‬ ‫حقیقــی قــادر بــه انجــام چنیــن کاری نیســت‪.‬‬ ‫اگاه ســازی مخاطــب‪ ،‬موضــوع دیگــری اســت کــه بایــد توســط‬ ‫متخصصــان ایــن حــوزه و رســانه ها انجــام شــود ؛ زیــرا همــه‬ ‫مردم با روند انتشــار اثار کتاب ســازی شــده اشــنا نیســتند‪ .‬این‬ ‫مســاله زمانی اهمیت باالی خود را نشــان می دهد که فعالیت‬ ‫ناشــرنماها گســترش یافتـ ه و بــه فروشــگاه های زنجیــره ای نیــز‬ ‫رســید ه باشــد؛ زیــرا بــا فــروش کتاب هــای کپی بــرداری شــده‬ ‫در فروشــگاه های زنجیــره ای‪ ،‬مــردم می تواننــد بــا ایــن دیــدگاه‬ ‫کــه کاالی بــا کیفیــت در ان مجموعــه فروختــه می شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫کتاب هــا را خریــداری کننــد‪ .‬به ویــژه در شــرایط اقتصــادی کــه‬ ‫منجــر شــده کتــاب از ســبد خریــد خانواده هــا خــارج شــود‪ ،‬ارائــه‬ ‫تخفیــف بــاال می توانــد مشــوق خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫بیشــتر اثــاری کــه توســط ناشــر بــا کپی بــرداری منتشــر‬ ‫شده اســت‪ ،‬بــا کمبودهایــی ماننــد فقــدان برخــی از صفحــات‬ ‫کتــاب‪ ،‬بی نظمــی و بی کیفیتــی در چــاپ مواجــه اســت‪.‬‬ ‫اشــکال هایی در ترجمــه و محتــوای کتــاب و کیفیــت پاییــن‬ ‫جلــد‪ ،‬شــاخصه دیگــر ایــن کتاب هــا شــمرده می شــود‪.‬‬ ‫اثار فروش کتاب در مکانی غیر از کتاب فروشی‬ ‫فتح اللــه فروغــی مدیــر انتشــارات شــورا و دبیــر انجمــن‬ ‫فرهنگــی ناشــران کــودک و نوجــوان‪ ،‬ســوپرمارکت را مــکان‬ ‫مناســبی بــرای فــروش کتــاب نمی دانــد در حالــی کــه بــه گفتــه‬ ‫او‪ ،‬فــروش کتــاب در فروشــگاه زنجیــره ای می توانــد اثــار‬ ‫مثبتــی بــه همــراه داشــت ه باشــد‪.‬‬ ‫فروغــی در ایــن رابطــه بــه ایبنــا گفتــه‪ ،‬ســوپرمارکت کارکــرد‬ ‫فــروش کتــاب را نــدارد؛ تجربه هــای ناموفــق پیشــین نیــز‬ ‫بیانگــر ایــن اســت کــه در ســوپرمارکت ها مــردم بــا چشــم‬ ‫خریــدار بــه کتــاب نــگاه نمی کننــد و از تقــدس و حرمــت ان‬ ‫کاســته می شــود‪ .‬زیــرا ســوپرمارکت بــه طــور معمــول محــل‬ ‫خریــد انی(فــوری) اســت‪ .‬مخاطــب در ســوپرمارکت ها‪،‬‬ ‫ایســتایی نــدارد و نیازمنــد خریــد نیازهــای روزانــه اش اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن ناشــر‪ ،‬عملکــرد فروشــگاه های زنجیــره ای‬ ‫بــا ســوپرمارکت ها متفــاوت اســت زیــرا در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای‪ ،‬بــه طــور معمــول برنامه هــای مشــخصی بــرای‬ ‫عرضــه و فــروش کتــاب وجــود دارد؛ انچنانکــه کتــاب در ایــن‬ ‫فروشــگاه ها در محلــی خــاص و متمرکــز ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫فــروش کتــاب در مکانــی غیــر از کتابفروش ـی ها نیــز ممکــن‬ ‫اســت و می توانــد مفیــد باشــد؛ بــه شــرط اینکــه بــا یــک برنامــه‬ ‫و جایــگاه تعریف شــده بــه ان پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫چه کسانی باید فروشنده کتاب باشند؟‬ ‫هومــان حســن پور رئیــس اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان‬ ‫تهــران‪ ۱۱ ،‬اذر در برنامــه «تقاطــع فرهنــگ» رادیــو گفت وگــو‪،‬‬ ‫دربــاره کتاب هایــی کــه از روی اثــار پرفــروش ناشــران‬ ‫کپی بــرداری و در فروشــگاه زنجیــره ای فروختــه می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن کتاب هــا نــه تنهــا حــق مولــف و مترجــم را از میــان بــرده‪،‬‬ ‫بلکــه از اســتواری معنایــی و ادبــی نیــز برخــوردار نیســت‪ .‬ایــن‬ ‫یــک ســانحه یــا فاجعــه و از بیــن بــردن بیــخ و بـ ُـن فرهنــگ چــاپ‬ ‫کتــاب در کشــور اســت‪ .‬پیش تــر ایــن کتاب هــا در مکان هــای‬ ‫عمومــی نظیــر متــرو‪ ،‬بیمارســتان ها‪ ،‬کنــار خیابــان و‪ ...‬بــه‬ ‫فــروش می رســید‪ .‬در حالی کــه هــر کاالیــی فروشــنده تخصصی‬ ‫خــود را دارد و بایــد در جــای مناســب بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫جوالن متخلفان در فروشگاه انالین به دلیل نقص قانونی‬ ‫دیجی کاال یکی از فروشــگاه های انالین اســت که در ســال های‬ ‫اخیر اقدام به فروش کتاب کرد ه اســت‪ .‬هرچند این اپلیکیشــن‬ ‫در فضــای مجــازی فعالیــت می کنــد امــا از جنبه هایــی‪ ،‬قابــل‬ ‫مقایســه بــا اقــدام فــروش کتــاب در فروشــگاه های زنجیــره ای‬ ‫اســت؛ ایــن در ایــن شــبکه فــروش‪ ،‬کاالهایــی بیشــتر در دیــد‬ ‫مخاطــب قــرار می گیــرد کــه نظرهــای بیشــتری دربــاره ان نوشــته‬ ‫شــده باشــد‪ .‬ایــن مســاله در مــورد کتــاب‪ ،‬موجــب توجــه بیشــتر‬ ‫بــه کتاب هــای زرد و عامه پســند شــده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم دیگــر انکــه‪ ،‬در دیجــی کاال‪ ،‬کتاب هــا نیــز بــا‬ ‫تخفیف هــای بــاال فروختــه می شــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه‬ ‫ناشــران اصلــی نمی تواننــد تخفیف هــای ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫ارائــه بدهنــد‪ ،‬در نتیجــه دیجـی کاال‪ ،‬فروشــگاه های زنجیــره ای‪،‬‬ ‫غرفه هــای متــرو و بساط گســتران میدان هــای و خیابان هــای‬ ‫پرتردد‪ ،‬همه کتاب خود را از ناشــران مشــابه(غیراصلی) تهیه‬ ‫می کننــد تــا بتواننــد چنیــن تخفیف هایــی را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫در روزهــای گذشــته دیجــی کاال اقــدام بــه انتشــار امــاری‬ ‫دربــاره فــروش کتــاب در ایــن مجموعــه کرد ه که نشــان دهنده‬ ‫گســترش فعالیــت در ایــن رونــد اســت‪.‬‬ ‫ســجاد رســولی مدیــر گــروه فرهنــگ و هنــر دیجــی کاال‬ ‫دربــاره ارائــه گســترده برخــی از کتاب هــا در ایــن پلتفــرم‬ ‫گفــت‪ :‬رنکینگ(رتبه بنــدی) هــر کاالیــی از جملــه کتاب هــا در‬ ‫وبسایت های فروش‪ ،‬دارای فرمول مشخصی است‪ .‬بخشی‬ ‫از ان مربــوط بــه میــزان کلیکی اســت کــه مراجعه کنندگان به‬ ‫ایــن کاال دارنــد؛ همچنیــن کامنت ها(نظرهــا)‪ ،‬تعــداد بازدید و‬ ‫فــروش کاال در ایــن الگوریتــم دخیــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن فرمــول ترکیبــی از چنــد شــاخص اســت‬ ‫کــه باعــث می شــود برخــی از کاالهــا از نظــر مشــاهده در‬ ‫ســایت در اولویــت باالتــری قــرار گیرنــد‪ .‬در همــه جــای دنیــا‬ ‫حتــی در جســت وجوی گــوگل و خرده فروشــی های دیگــر‪،‬‬ ‫الگوهــای تبلیغــات یکــی از راهکارهایــی اســت کــه کاالهــا در‬ ‫جسـت وجوی باالتــر بیاینــد و بیشــتر دیــده شــوند؛ البتــه اینهــا‬ ‫بــا برخــی حــروف نمایــش داده می شــود‪.‬‬ ‫در نقشــه زیــر‪ ،‬نســبت تعــداد خریــد از دیجــی کاال بــه‬ ‫جمعیــت اســتان نمایــش داده شــد ه اســت‪ .‬مســئوالن ایــن‬ ‫ســایت ها بــر ارائــه تســهیالت بــه مناطــق محــروم و امــکان‬ ‫فــروش کتــاب در شــهرهایی کــه کتاب فروشــی ندارنــد‪ ،‬تاکید‬ ‫می کننــد امــا امارهــا چیــز دیگــری را نشــان می دهــد‪ .‬در‬ ‫نمــودار زیــر مشــخص اســت کــه شــهرهای بــزرگ بیشــتر از‬ ‫ایــن امکانــات اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫نقش اعمال سلیقه و هوش مصنوعی در چینش کاالها‬ ‫رســولی بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود الگوریتــم بــرای اینکــه چــه‬ ‫کاالهایی نســبت به کاالهای دیگر باالتر قرار بگیرند‪ ،‬مســاله ای‬ ‫الزامــی اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در پلتفــرم دیج ـی کاال هــزاران کاال و‬ ‫هــزاران رســته کاالیــی وجــود دارد‪ .‬هیــچ وقــت نیــروی انســانی‬ ‫نمی توانــد همــه انهــا را ترتیــب دهــد و اعمــال ســلیقه کنــد؛ در‬ ‫نتیجــه بایــد ایــن کار را بــه هــوش مصنوعــی بســپاریم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نکتــه دوم اینکــه‪ ،‬هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد‬ ‫کــه حتــی اگــر ایــن مســاله از نظــر انســانی اتفــاق بیفتــد‪ ،‬ان‬ ‫فــردی کــه ایــن کار را انجــام می دهــد‪ ،‬بــدون اعمــال ســلیقه این‬ ‫کار را بکنــد‪ .‬ایــن مســاله به وجــود می ایــد کــه یــک فــرد براســاس‬ ‫چــه ســلیقه ای بایــد بــرای جامعــه مخاطــب تصمیــم بگیــرد و‬ ‫ســلیقه خــود را اعمــال کنــد؟ تفاوتــی کــه پلتفــرم فــروش بــا یک‬ ‫فروشــگاه فیزیکــی دارد‪ ،‬بی طرفــی پلتفــرم اســت‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه فرهنــگ و هنــر دیجـی کاال اضافه کــرد‪ :‬در جایــی‬ ‫کــه قانــون‪ ،‬اجــازه فــروش کاال و فعالیتــی را می دهــد‪ ،‬مــن‬ ‫هــم ایــن اجــازه را می دهــم و روی ان کاال اعمــال ســلیقه‬ ‫نمی کنــم‪ .‬انتخــاب را بــه مخاطــب می ســپارم؛ زیــرا وظیفــه‬ ‫پلتفــرم ارائــه ســرویس اســت و نــه اعمــال ســلیقه؛ امــا در‬ ‫فروشــگاه های فیزیکــی بــه دلیــل محدودیــت فضــا و اینکــه‬ ‫تصمیم گیرنــده شــخص اســت‪ ،‬می توانــد به راحتــی طبــق‬ ‫ســلیقه خــود‪ ،‬طراحــی‪ ،‬چیدمــان و عرضــه را داشته باشــد‪.‬‬ ‫رســولی بــا بیــان اینکــه دیجـی کاال دو روش از ســرویس دهی‬ ‫را ارائــه می دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی ســرویس ان اســت کــه‬ ‫به عنــوان فروشــنده دیجـی کاال ایــن محصوالت را روی ســایت‬ ‫ارائــه می دهــد‪ .‬ایــن روش ‪ ۱۰‬درصــد از کل پلتفــرم را پوشــش‬ ‫می دهــد‪ .‬دومیــن ســرویس‪ ،‬مارکــت پلیــس (پلتفرمــی کــه‬ ‫در ان فروشــندگان کاالهــای مختلــف می تواننــد بــه صــورت‬ ‫انالین محصوالتشــان را به فروش برســانند) دیجی کاالســت‪.‬‬ ‫کــه افــراد بــا ارائــه مــدارک می تواننــد فروشــنده شــوند و‬ ‫محصــوالت را ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دیجــی کاال می توانــد کتــاب را خــودش بفروشــد‬ ‫یــا افــرادی از راه مارکــت پلیــس‪ ،‬در دیجــی کاال محصــوالت‬ ‫خــود را بفروشــند‪ .‬می توانیــم در قســمتی کــه کتــاب را عرضــه‬ ‫می کنیــم‪ ،‬طبــق ســلیقه رفتــار کنیــم‪ .‬شــما هرگــز در ان‬ ‫بخــش از دیج ـی کاال‪ ،‬از کتاب هــای ناشــرهایی کــه به عنــوان‬ ‫کتاب ســاز معــروف شــده اند‪ ،‬نمی توانیــد ردی پیــدا کنیــد و‬ ‫همیشــه بــا ناشــرهای برتــر کشــور فعالیــت می کنیــم‪.‬‬ ‫همکاری با کتاب سازها سلیقه ما نیست‬ ‫مدیــر گــروه فرهنــگ و هنــر دیجــی کاال بــا یــاداوری اینکــه‬ ‫ایــران عضــو کنوانســیون بــرن نیســت و قانــون کپی رایــت در‬ ‫ان رعایــت نمی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تــاش کردیــم در دیجـی کاال‬ ‫بــه ســمت ناشــرهایی کــه شــائبه ای از کتاب ســازی دارنــد‪،‬‬ ‫نرویــم و فقــط بــا ناشــرهای شــناخته شــده و برتــر کشــور‬ ‫پلیــس دیجــی کاال» بــازار‬ ‫همــکاری کنیــم امــا در «مارکــت‬ ‫ِ‬ ‫ازادی وجــود دارد کــه در مــورد کتــاب بــا ســختگیری های‬ ‫بیشــتری هــم همــراه اســت‪ .‬در بســیاری از رســته های کاال‪،‬‬ ‫افــراد فقــط بــا یــک کــد ملــی می تواننــد فروشــنده شــوند امــا‬ ‫در حــوزه کتــاب یــا بایــد مجــوز معتبــر از وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد به عنــوان ناشــر یــا جــواز کســب از اتحادیــه ناشــران و‬ ‫کتابفروشــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رســولی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــاک دیجـی کاال قانون اســت و به‬ ‫همیــن دلیــل نمی تواننــد مانــع فعالیــت افــرادی شــوند که یکی‬ ‫از دو مجوز بیان شده را دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با اینکه در همکاری‬ ‫با ان ناشــرها ســود زیادی وجود دارد‪ ،‬این موضوع ســلیقه ما‬ ‫نیســت و مــا هــم از ایــن مســاله خرســند نیســتیم؛ فقــط در‬ ‫مارکــت پلیــس‪ ،‬ایــن گــروه از ناشــرها فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در دیــدار و گفت وگوهایــی کــه بــا مســئوالن‬ ‫ذیربــط ماننــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی داشــتیم‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع را اعــام کردیــم کــه اگــر قانــون در ایــن زمینــه تغییــر‬ ‫کنــد و راهکارهایــی را بــه مــا ارائــه دهنــد‪ ،‬حاضریــم داوطلبانــه‬ ‫ایــن موضــوع را ســریع اعمــال کنیــم‪ .‬متاســفانه ایــن اتفــاق‬ ‫نیفتــاده و مجبــور بــه تمکیــن از قوانیــن جــاری هســتیم‪ .‬اگــر‬ ‫گشایشــی شــود بــه طــور حتــم تدابیــری اتخــاذ خواهیم کــرد‪/.‬‬ ‫ایرناپالس‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!