روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 455 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 455

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 455

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 455

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 14 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/4 -‬ژانویه ‪ /1 -2022/‬جمادی النانیه ‪ -1443/‬شماره‪455‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫پروازهای فرودگاه‬ ‫بجنورد‬ ‫‪5‬‬ ‫راه اندازی بازار توزیع‬ ‫هوشمند کاالهای‬ ‫اساسی‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور فرزندانی شاد‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫مراقباپلیکیشن‬ ‫جعلی شاد باشید‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫تامین مایحتاج ادارات‬ ‫دولتی در خارج از استان‬ ‫دیگــر چشــمانم جایــی را نمــی دیــد و انــگار دنیــا بــر ســرم‬ ‫ویران شــد‪ .‬خدا کند که دروغ باشــد یا اشــتباهی در انتشــار‬ ‫اخبــار رخ داده باشــد‪.‬‬ ‫مگر می شود حاج قاسم سلیمانی را از دست داده باشیم؟‬ ‫‪ ۲‬سال بعد‬ ‫در حــال مــرور خاطــرات روزهــای تشــییع ســردار دل هــا‬ ‫بــودم کــه زنــگ موبایــل مــرا بــه خــود اورد‪ .‬چشــمانم را از بنــر‬ ‫بزرگــی کــه در میــدان شــهرداری گــرگان بــه خــود خیــره کــرده‬ ‫بــود برداشــتم و گوشــی موبایــل را بــاز کــردم ‪.‬‬ ‫پیامکــی بــا موضــوع تســلیت ســالروز شــهادت شــهید‬ ‫ســلیمانی بــود ‪ .‬بــه دور و بــرم بــا دقــت بیشــتر نــگاه کــردم‪.‬‬ ‫تکاپــوی گلســتانی هــا در ســالروز وداع ســردار قاســم‬ ‫ســلیمانی رنــگ و بــوی شــهر را متحــول کــرده اســت‪.‬‬ ‫در دومیــن ســالروز حادثــه خونیــن بغــداد‪ ،‬مــردم گلســتان‬ ‫هــر یــک بــه طریقــی ارادت و دلدادگــی خــود را بــه ســردار‬ ‫دل هــا بــه نمایــش گذاشــتند‪ ،‬عــده ای پوســتر ســردار‬ ‫ســلیمانی را بــه شیشــه خــودرو و یــا مغــازه و شــرکت خــود‬ ‫نصــب کــرده انــد و عــده ای عــرض ارادت خــود بــه ســردار را از‬ ‫فضــای مجــازی و بــا گذاشــتن پســت هــای مرتبــط ‪ ،‬پروفایــل‬ ‫یــا اهنــگ پیشــواز نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫جوانترهــا و انهــا کــه از بنیــه جســمانی بیشــتری برخــوردار‬ ‫هســتند همچون ایام تاســوعا و عاشــورا راهی مراکز انتقال‬ ‫خــون مــی شــوندتا بــه یاد جوانمردی ســردار دل ها خونشــان‬ ‫را بــه نیازمنــدان اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫عــده ای از اهالــی شــهر کــه وضــع اقتصــادی و تمکــن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در خصــوص مشــکالت بخــش خصوصــی گفــت‪ :‬مــا معتقــد هســتیم کــه‬ ‫بایــد بــا امــکان ســنجی و موضــوع امایــش ســرزمین به خوبی بدانیــم که باید‬ ‫کجــا و چــه میــزان مســکن ســاخته شــود‪ .‬بعــد از ‪ ۱۴‬ســال از اســتارت پــروژه‬ ‫مســکن مهــر‪ ،‬هنــوز هــم واحدهایــی ســاخته شــده اند که پیشــرفت فیریکی‬ ‫خوبــی دارنــد امــا بــدون متقاضــی باقــی مانــده انــد‪ .‬پــس اگــر در طــرح جهــش‬ ‫تولیــد مســکن نیــز بــه مــوارد مهمــی کــه در برخــی واحدهــای مســکن مهــر بــه‬ ‫ان توجهــی نشــد توجــه نشــود بایــد روزهــای ســختی بــرای طــرح نهضت ملی‬ ‫مســکن متصور بــود‪....‬‬ ‫‪ 40‬درصد جامعه در خانه‬ ‫استیجاری زندگی می کنند‬ ‫ادای دین گلستانی ها به سردار دلها‬ ‫قطرات اشــک ارام ارام از گونه ام جاری شــد و داغی دانه های‬ ‫اشــک بر گونه هایم لحظه به لحظه بیشــتر می شــد‪.‬‬ ‫از کربال‬ ‫خدایا باران ببار‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۷۳۰‬روز پــس از شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی اقشــار و مذاهب مختلف گلســتان در تکاپو برای‬ ‫برگــزاری ایین هــای گرامیداشــت یــاد و خاطــره ایــن فرمانــده‬ ‫رشــید هســتند تــا بــه دشــمنان اب و خــاک میهــن بفهماننــد‬ ‫ایران مانند همیشــه ســرزمین شــیران اســت و ظلم ستیزی‬ ‫و مبــارزه بــا زورگویــان در ان پایانــی نــدارد‪.‬‬ ‫بی خوابــی بــه ســرم زده بــود و هــر چــه تــاش کــردم‬ ‫نتوانســتم بــه ســرزمین رویاهــا بــروم ‪ .‬بــی حوصله و خســته‬ ‫از ایــن بی خوابــی پــای تلویزیــون نشســتم و بــرای یافتــن یک‬ ‫برنامــه ســرگرم کننــده کانال هــا را عــوض کــردم‪.‬‬ ‫چیــزی بــه طلــوع افتــاب نمانــده و جــز فیلــم و ســریال های‬ ‫تکــراری در ایــن جعبــه جــادو خبــری نیســت‪ .‬بــه ناچار شــبکه‬ ‫خبــر را انتخــاب مــی کنــم تــا حداقــل بــا موضوعــی تــازه روبــرو‬ ‫شــوم کــه ناگهــان مجــری را پشــت میــز خبــر میبینــم‪.‬‬ ‫پخــش خبــر در ان ســاعت تعجــب برانگیــز اســت حتمــا‬ ‫اتفــاق مهمــی افتــاده اســت‪ .‬پریشــانی مجــری مــرا مطمئن‬ ‫می کنــد کــه همــه چیــز عــادی نیســت‪ .‬خبــر را بغــض اغــاز‬ ‫می کنــد‪ .‬از ان چــه شــنیدم دهانــم خشــک شــده و بــاز‬ ‫مانــده اســت‪ .‬چشــمانم میخواهــد از حدقــه بیــرون بزنــد‪.‬‬ ‫«حــاج قاســم ســلیمانی در یــک عملیــات تروریســتی بــه‬ ‫شــهادت رســید»‪.‬‬ ‫بهــت زده چشــمم بــه صفحــه تلویزیــون خیــره مانــده و‬ ‫اشــوب عجیبــی همــه وجــودم را فــرا گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خاک َگراتی میزبان جرعه ای‬ ‫مالــی بهتــری دارنــد در تــدارک تهیــه و توزیــع بســته هــای‬ ‫حمایتــی در مناطــق کــم برخــوردار شــهر هســتند تــا در‬ ‫مناطقــی ماننــد محــات گلندفخرابــاد‪ ،‬کــوی محتشــم‬ ‫وشــریعتی توزیــع کننــد‪.‬‬ ‫عشق ترکمن ها به حاج قاسم‬ ‫عشــق بــه حــاج قاســم مختــص شــیعیان و فارســی زبان هــا‬ ‫نیســت ‪ .‬در مناطــق ترکمــن نشــین گلســتان بســاط صدقــه‬ ‫و نــذر بــرای شــادی مــردان میــدان پهــن اســت ‪ .‬گلیجه هــا‬ ‫(زنــان ترکمــن ) قــازان هــای صحــرا را روی شــعله چــوب گــز‬ ‫گذاشــته انــد تــا چکدرمــه (غــذای مخصــوص ترکمن هــا)‬ ‫طبــخ کننــد و بــه یــاد یــا ســخاوت و مــروت حــاج قاســم ان را‬ ‫بــه دســت اهالــی برســانند‪.‬‬ ‫در ورودی محــات قدیمــی گــرگان جوانــان و نوجوانــان بــه‬ ‫ســراغ برپایــی ایســتگاه هــای صلواتــی رفته انــد‪ ،‬بــوی عــود‬ ‫و اســپند سراســر محــات را فــرا گرفتــه و مــارش نظامــی و‬ ‫حماســی طنیــن انــداز اســت ‪.‬‬ ‫هیــات امنــای مســاجد و مراکــز مذهبــی گلســتان مراســم‬ ‫بزرگداشــت ســالروز ایــن فــراق بــزرگ را پیــش بینی کــرده اند‬ ‫و هــر یــک بــه فراخــور تــوان مالــی و روابــط خــود‪ ،‬ســخنران‬ ‫بــرای اییــن خــود هماهنــگ کرده انــد تــا برخــی از ویژگــی ها و‬ ‫رشــادت هــای ســردار دل هــا بازگــو شــود‪.‬‬ ‫همــه ایــن هــا بیانگربخشــی از ارادت اهالــی هیــرکان بــه‬ ‫ســردار دل هاســت ‪ .‬علمــا ‪ ،‬بــزرگان و نماینــدگان مجلــس‬ ‫هــر یــک بــه زعــم خود در خصــوص ویژگی ها و رشــادت های‬ ‫ایــن ســردار بــی نظیــر ســخن هــا برزبــان اورده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان گفــت‪ :‬از ویژگــی هــای‬ ‫ســردار شــهید ایــن بــود کــه خــود را مدیــون مــردم مــی‬ ‫دانســت و مــرد میــدان بــود کــه حضورشــان در صحنــه هــای‬ ‫مختلــف انقــاب اســامی‪ ،‬هشــت ســال دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫بعــد از جنــگ تحمیلــی بــا خدمــات دهــی بــه مــردم در بالیای‬ ‫طبیعــی چــون ســیل و زلزلــه و در جبهــه مقاومــت در کنــار‬ ‫مــردم ســوریه‪ ،‬عــراق و لبنــان در کنــار مــردم و مدیونشــان‬ ‫بــودن را در عمــل نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫ســردارعلی ملک شــاهکوهی بیــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر‬ ‫تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی کشــور هــم بایــد ماننــد شــیوه‬ ‫مدیریتــی ســردار ســلیمانی خــود را مدیــون مــردم دانســته و‬ ‫بــا روحیــه جهــادی مــرد میــدان باشــند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســردار ســلیمانی در کنــار مــردم و در‬ ‫مکتــب امــام و رهبــر معظــم انقــاب پــرورش یافــت و‬ ‫پشــتیبان ایشــان در روحیــه انقالبــی و جهــادی ثــروت عظیم‬ ‫ایســتادگی مــردم بــود و اگــر ایــن مــردم را نداشــتیم شــهید‬ ‫ســلیمانی هــا بوجــود نمــی امدنــد و ما همیشــه بایــد مدیون‬ ‫مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مدیریــت جهــادی ســردار ســلیمانی ریشــه‬ ‫در ویژگــی هایــی چــون اخــاص در عمــل‪ ،‬اطاعــت پذیــری‪،‬‬ ‫والیــت مــداری‪ ،‬اعتقــاد بــه توحیــد‪ ،‬ریســک پذیــری و دانــش‬ ‫و توانایــی شــخصیتی ایشــان داشــت و امــروز بــا الگوگیــری‬ ‫از ایــن شــخصیت مردمــی هرکســی در جمهــوری اســامی‬ ‫ماموریــت خدمــت بــه مــردم را دارد بایــد از اتاقــش بیــرون‬ ‫رفتــه و در صحنــه عمــل حضــور پیــدا کنــد کــه از شــعار‪،‬‬ ‫نشســتن‪ ،‬دســتورالعمل و ابــاغ مشــکالت اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی حــل نمــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه شــهید‬ ‫ســلیمانی یکــی از چهره هــای شــاخص جهــان اســام بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســردار ســلیمانی قهرمــان تمــام عیــار همــه عرصه ها‬ ‫از دوران انقــاب اســامی تــا زمــان شــهادت بــود‪.‬‬ ‫دست پرورده امام (ره) و رهبر‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ایــن شــهید گرانقــدر دســت پــرورده انقــاب‬ ‫و مکتــب امــام خمینــی (ره) و رهبــر معظــم انقــاب بــود و‬ ‫بــا نــگاه ویــژه بــه مکتــب امــام نجــات همــه عالــم را مــاک‬ ‫قــرار داد و هــدف بنیانگــذار انقــاب اســامی را در مبــارزه بــه‬ ‫مفاســد غــرب و امریــکا پیــاده کــرد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی بیــان داشــت‪ :‬تفکــر‬ ‫مقاومــت و نقــش ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫در مناطــق لبنــان‪ ،‬عــراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬فلســطین و یمــن‬ ‫بــه یقیــن ویــژه و خــاص بــود‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‪3‬‬ ‫ورود شوک به بازار‪ ،‬با حذف ارز‪4200‬‬ ‫اجتناب ناپذیر است‬ ‫بــه گــزارش نرگــس حســین زاده خبرنــگار بــازار کار ‪ -‬دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم‬ ‫خانگــی ایــران گفــت‪ :‬در ســال های گذشــته پرداخــت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی با انحــراف زیادی‬ ‫در اهــداف خــود‪ ،‬باعــث بــه وجــود امــدن رانــت بــرای عــده ای خــاص شــده و بــدون فایده‬ ‫بــرای اقشــار اســیب پذیر جامعــه بــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســردار شــهید‬ ‫ســلیمانی بــرای ایســتادگی در مقابــل زورگویــان عالــم از‬ ‫جملــه امریــکا‪ ،‬گــروه هــای مقاومــت را بوجــود اورد‪.‬‬ ‫ضرورت تبیین مسلک سردار سلیمانی‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا اشــاره بــه ضــرورت معرفــی اندیشــه هــای شــهید‬ ‫ســردار ســلیمانی بــرای احــاد جامعــه گفــت‪ :‬تبییــن‬ ‫مســلک ســردار ســلیمانی در راســتای اجــرای گام دوم‬ ‫انقــاب امــری ضــروری و پرثمــر اســت‪.‬‬ ‫رحمــت اللــه نــوروزی اظهارداشــت‪ :‬نشــر منســجم‬ ‫و مســتمر امــوزه هــای فکــری ســردار ســلیمانی بیــن‬ ‫دانــش امــوزان و دانشــجویان مهمتریــن وظیفــه‬ ‫متولیــان حــوزه فرهنــگ و امــوزش کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســردار دلهــا بــا اطاعــت محــض‬ ‫از فرامیــن رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص دفــاع‬ ‫از ســوریه بــه عنــوان پیشــانی مبــارزه بــا اســتکبار و‬ ‫اســراییل بخشــی از عمــر گرانبهــای خــود را در ایــن‬ ‫جبهــه مقاومــت صــرف و دســتاوردهای بیشــماری بــرای‬ ‫جهــان اســام حاصــل کــرد‪.‬‬ ‫نــوروزی تصریــح کــرد‪ :‬شــهید ســلیمانی از امــوال‪،‬‬ ‫فرزنــد و خانــواده اش گذشــت تــا بتوانــد منویــات رهبــر‬ ‫انقــاب را عملــی کنــد و موفــق شــد بــرای ثبــات جبهــه‬ ‫مقاومــت کارهــای بزرگــی انجــام دهــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬نثــار مــال و جــان در راه اســتحکام انقــاب‬ ‫اســامی و افزایــش امنیــت از بزرگتریــن خصیصه هــای‬ ‫ســردار دل هــا بــود کــه بایــد بــه عنــوان یــک الگــو بــرای‬ ‫مدیــران اجرایــی و همــه مســئوالن کشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخــش زیــادی از امنیــت فعلــی‬ ‫ســوریه‪ ،‬عــراق و دیگــر کشــورهای جبهــه مقاومــت‬ ‫مرهــون مجاهــدت هــای چندیــن ســاله ســردار‬ ‫ســلیمانی در منطقــه بــود کــه اگــر تــاش هــای ایشــان‬ ‫نبــود بــه یقیــن شــرایط جغرافیایــی سیاســی منطقــه‬ ‫متفــاوت بــا شــرایط امــروز بــود‪.‬‬ ‫ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی بــه همــراه ابومهــدی‬ ‫المهنــدس بامــداد یکشــنبه ‪ ۱۳‬دی ســال ‪ ۹۸‬هنــگام خــروج‬ ‫از فــرودگاه بغــداد در اقدامــی جنایتکارانــه بــه دســتور دونالــد‬ ‫ترامــپ هــدف حملــه تروریســتی پهپادهــای امریــکا قــرار‬ ‫گرفتــه و بــه شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫از دهــم تــا شــانزدهم مــاه دی بـ ه عنــوان هفتــه مقاومــت‬ ‫و ‪ ۱۳‬دی روز شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی در تقویــم‬ ‫کشــور روز جهانــی مقاومــت نامگــذاری شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫«عبــاس هاشــمی» خــارج کــردن دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از چرخــه اقتصــاد کشــور‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بررســی هــای صــورت گرفتــه در خصــوص پرداخــت ارز ترجیحــی بــه‬ ‫کاالهایــی همچــون مــرغ‪ ،‬گوشــت‪ ،‬روغــن و حتــی دارو در ســال های گذشــته‪ ،‬بیــش‬ ‫از انکــه بــه حمایــت از مصرف کننــده انجامیــده باشــد‪ ،‬منجــر بــه تضییــع منافــع افــراد‬ ‫جامعــه شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی در حمایــت از یکسان ســازی نــرخ ارز‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬بایــد نــرخ ارز شــفاف و‬ ‫روشــن باشــد تــا بــر اســاس ان همــه فعالیت هــای اقتصــادی و صنعتــی شــکل بگیــرد‬ ‫و برنامه ریــزی شــود‪ ،‬زیــرا کــه طــی ســال های گذشــته ارز چنــد نرخــی باعــث ایجــاد‬ ‫اشــکاالتی در فعالیت هــای اقتصــادی و صنعتــی و تجــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬عرضــه ایــن ارز در عیــن حــال نیازمنــد نظارت هــای خــاص خــود بــود کــه‬ ‫انرژی بــر و احتمــال ایجــاد فســاد در ان زیــاد بــود‪.‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران تاکیــد کــرد ‪ :‬دولت به دنبال محــدود کردن‬ ‫هرچــه بیشــتر اســتفاده از ارز ترجیحــی اســت‪ ،‬امــا پیشــنهاد می شــود در جاهایــی کــه‬ ‫بــه معیشــت افــراد مرتبــط اســت‪ ،‬در قالــب کارت هــای یاران ـه ای و ســایر روش هــا از‬ ‫اقشــار اســیب پذیر حمایــت شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــر اســاس نــرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اشــاره بــه محاســبه حقــوق ورودی‬ ‫گمــرکات کــرد کــه در ایــن طــرح مغفــول مانــده و اظهــار داشــت‪ :‬از ســال ‪ ۱۴۰۱‬مطابــق‬ ‫ظواهــر و شــواهد موجــود حقــوق ورودی گمــرکات بــا ارز ســنایی یــا نیمایــی (بــاالی ‪۲۴‬‬ ‫هــزار تومــان در حــال حاضــر) محاســبه خواهــد شــد و بــا افزایــش ‪ ۶‬برابــری می توانــد‬ ‫زمینه ســاز بــروز شــوک قیمتــی باشــد‪.‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران تصریح کــرد ‪ :‬در صورتی که ایــن اتفاق رخ‬ ‫دهــد قطعــا کاالهایــی کــه دارای ارزبــری باالیی هســتند دچار شــوک قیمتی شــدیدتری‬ ‫خواهند شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به طــور مثــال‪ ۶۰ ،‬درصــد ارزش تلویزیــون‪ ،‬پنــل ایــن محصــول اســت کــه‬ ‫متاســفانه تولیــد ان در داخــل وجــود نــدارد و از منبــع واردات فقــط تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه به طــور قطــع تغییــر نــرخ حقــوق ورودی گمرکــی شــاهد افزایــش‬ ‫چشــمگیر ‪ ۶‬برابــری‪ ،‬قیمــت تمــام شــده بــرای ایــن محصــول خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه اولویــت بــا ان دســته از اقــام وارداتــی اســت کــه از‬ ‫عمــق ســاخت داخــل کمتــری برخــوردار بــوده و ارزبــری باالتــری دارنــد‪ ،‬ایــن مهــم در‬ ‫صنعــت لــوازم خانگــی بــرای پنــل تلویزیــون (بــا ســهم بیــش از ‪ ۶۰‬درصــدی در ارزش‬ ‫محصــول)‪ ،‬اســپلیت یونیــت (بــا ســهم ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬درصــدی داخلی ســازی)‪ ،‬همچنیــن‬ ‫کمپروســور لــوازم خانگــی بــزرگ پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬ورود شــوک قیمتــی در شــرایط حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اجتنــاب‬ ‫ناپذیــر اســت و بــه مثابــه جراحــی‪ ،‬بــا درد همــراه خواهــد بــود‪ ،‬بــا ایــن حــال پیشــنهاد‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 13‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 17,090,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,818,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 126,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,660,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 67,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,330,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫اسمان سخاوت خود را‬ ‫به دیم کاران نشان داد‬ ‫خشکســالی‪ ،‬کاهــش نــزوالت اســمانی در‬ ‫ماه هــای گذشــته و کــم ابــی اراضــی زراعــی بــه ویــژه‬ ‫دیم زارهــا‪ ،‬نگرانــی بســیاری را بــرای کشــاورزان بــه‬ ‫همــراه داشــت‪ ،‬موضوعــی کــه بنــا بــه پیــش بینــی‬ ‫اداره کل هواشناســی گلســتان تــا ســاعاتی دیگــر‬ ‫و بــا بــارش بــاران بخشــی از ایــن دغدغــه زارعــان‬ ‫برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هفتــه از فصــل زمســتان گذشــته و چشــم‬ ‫زارعــان گلســتانی بــه اســمان اســت‪ ،‬بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی اســتان بــر اثــر کــم ابــی و بــی‬ ‫ابــی در حســرت جوانــه بذرهــا هســتند و در وســعتی‬ ‫بــه همیــن انــدازه ‪ ،‬زمین هــای کشــاورزی دچــار‬ ‫بدســبزی شــده انــد‪.‬‬ ‫دیمزارهــای نــوار مــرزی گمیشــان و مــراوه تپــه و‬ ‫کاللــه تــا اق قــا و گمیشــان روز هــای پرتنــش ابــی‬ ‫را ســپری کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــران جهــاد کشــاورزی گلســتان هــم در گفــت و‬ ‫گــو بــا خبرنــگار ایرنــا ‪ ،‬وضعیــت دیــم زارهــای اســتان‬ ‫را شــکننده و پــر خطــر ارزیابــی مــی کننــد و بــر ایــن‬ ‫اعتقادنــد کــه پایــان نیمــه دیمــاه فرصــت پایانــی‬ ‫تامیــن رطوبــت بــرای بــذور زراعــی کاشــته شــده بــه‬ ‫روش دیــم اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد کــه تــا اواخــر امــروز بــاران همــه مناطــق از‬ ‫جملــه مــزارع گنــدم و جــو مناطــق شــمالی اســتان را‬ ‫مرطــوب و یــا ســیراب کنــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهارداشــت‪ :‬ســامانه پرفشــار‬ ‫از بامــداد امــروز گلســتان را تحــت تاثیــر قــرار داده و‬ ‫بــا بــارش هــای خــود بخشــی از نگرانــی کشــاورزان را‬ ‫برطــرف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬افزایــش ابــر‪ ،‬بــارش بــاران در‬ ‫مناطــق دشــت و بــرف در نقــاط کوهســتانی‪ ،‬وزش‬ ‫شــدید بــاد‪ ،‬مــه الودگــی‪ ،‬مــواج و طوفانــی شــدن‬ ‫دریــا از جملــه نتایــج فعالیــت ایــن ســامانه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه داداشــی براثــر فعالیــت ایــن ســامانه‬ ‫کاهــش هشــت تــا ‪ ۱۰‬درجــه ای دمــا در اســتان‬ ‫گلســتان خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت بــا وزش تندبادهــای‬ ‫دریایــی بــه ســرعت ‪ ۵۰‬کیلومتــر بــر ســاعت‪ ،‬ارتفــاع‬ ‫امــواج دریــای خــزر بــه ‪۱.۵‬متــر خواهــد رســید و تــردد‬ ‫قایق هــای صیــادی و گردشــگری در دریــا تــا چنــد روز‬ ‫اینــده خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬فعــاالن مــزارع پــرورش ماهــی در‬ ‫قفــس و شــاغالن تاسیســات دریایــی بــرای مواجهــه‬ ‫بــا امــواج دریــا بایــد نســبت بــه اســتحکام بخشــی‬ ‫ســازه هــای شــناور خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬مزرعــه پــرورش ماهــی در قفــس در نقاط‬ ‫فراســاحلی گلســتان دایــر اســت و قریــب بــه ‪ ۲‬هــزار‬ ‫فرونــد قایــق نیــز در دریــای خــزر و خلیــج گــرگان بــه‬ ‫ماهیگیــری و امــر گردشــگری فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫باید پروژه های نیمه تمام‬ ‫ساخت مسکن در اولویت‬ ‫قرار بگیرد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬عابدی رئیــس ســازمان درجلســه شــورای‬ ‫مســکن اســتان کــه بــا حضــور دکتــر زنگانــه اســتاندار‬ ‫گلســتان تشــکیل شــد‪،‬حضور یافــت‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه اســتاندار گلســتان تصریــح کرد‪:‬بــرای‬ ‫توفیــق در اجــرای مطلــوب طــرح جهــش مســکن در‬ ‫گلســتان بایــد پروژه هــای نیمــه تمــام ســاخت مســکن‪،‬‬ ‫هماننــد مســکن مهــر در اولویــت قــرار بگیرد‪.‬اســتاندار‬ ‫گلســتان گفت‪:‬افزایــش قیمــت مصالــح و کاهــش‬ ‫تــوان خریــد مــردم ســبب شــد بخشــی از متقاضیــات‬ ‫طــرح هــای مســکن ملــی ماننــد مســکن مهــر نتواننــد‬ ‫ســهم و اورده مالــی خــود را بــه موقــع تامیــن نماینــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه اســتاندار گلســتان تاکیــد کرد‪:‬نبایدگرانی‬ ‫و تــورم‪ ،‬رونــد خانـه دار شــدن افراد محــروم و کم درامد‬ ‫را متوقــف کنــد‪.‬در ایــن جلســه اســتاندار گلســتان از‬ ‫متولیــان حــوزه مســکن خواســت پیشــنهادات خــود را‬ ‫بــرای حــل مشــکالت مالــکان حــدود هــزار واحــد نیمــه‬ ‫تمــام بــه اســتانداری ارائــه نماینــد تا موضــوع به صورت‬ ‫متمــم بــه مجموعــه مصوبــات ســفر رییــس جمهــوری‬ ‫بــه اســتان الحــاق شــود‪.‬‬ ‫تب عشق‬ ‫«تــب عشــق» مســتند داســتانی زندگــی و خاطــرات ســردار‬ ‫شــهید «علــی اکبــر ربــاط سرپوشــی» کــه بــا نگاهــی تــازه‬ ‫جمـع اوری شــده اســت و حکایــت زندگــی ایــن شــهید ان قــدر‬ ‫شــیرین و خواندنــی اســت کــه می توانــد تــا ســالیان ســال‬ ‫نقــل محفــل جوانــان و جوانمــردان باشــد‪.‬‬ ‫روایتی از زندگانی‬ ‫شهید علی اکبر و علی‬ ‫اصغر رباط سرپوشی؛‬ ‫خاک َگراتی‬ ‫میزبان‬ ‫جرعه ای‬ ‫از کربال‬ ‫شــهدایی کــه در روســتای گَراتــی اســفراین‬ ‫خراســان شــمالی تــب عشــق گرفتــه بودنــد و‬ ‫در اغــوش شــهادت مــی دویدنــد و تــا ســرانجام‬ ‫بــه معبــودش رســیدند و زندگانــی ان فرشــتگان‬ ‫چراغــی شــد بــرای زدودن ظلمــت و گشــودن‬ ‫هــزار دریچــه‪.‬‬ ‫زنــگ عاشــورا کــه نواختــه می شــود‪ ،‬ســنج ها‬ ‫بــه صــدا در مــی اینــد‪ ،‬طنیــن طبــل هــا بــا‬ ‫ضربــان قلــب هــا هماهنــگ مــی شــود‪،‬‬ ‫پرچم هــا برافراشــته و هــزاران عاشــق ســینه‬ ‫چــاک جامــه ســیاه بــر تــن و ســینه زنــان منشــور‬ ‫عاشــورا را بــر زبــان جــاری می کننــد‪.‬‬ ‫اری شــهیدان علــی اکبــر و علــی اصغــر ربــاط‬ ‫سرپوشــی از ان دســته افــرادی بودنــد کــه حــال‬ ‫و هــوای عاشــورایی انهــا زبانــزد بــود و در مکتــب‬ ‫حســینی تربیــت شــدند‪ ،‬ایــن شــهیدان در کنــار‬ ‫دیگــر رزمنــدگان پرچــم قیــام حســینی را بــرای‬ ‫همیشــه بــر فضــای جهــان برافراشــته داشــتند‬ ‫و در روزهایــی کــه کفــر بــر جهــان ســایه افکنــده‬ ‫بــود در خــاک ایــران صدهــا علــی اکبــر دانــش‬ ‫اموختــه بودنــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه هــر ســال بــا پرچــم امــام‬ ‫حســین(ع) رو در روی دشــمن متجــاوز بــا‬ ‫دســت خالــی ایســتادند و ماننــد کربــا بــه‬ ‫«هــل مــن ناصرینصرنــی» امــام خــود لبیــک‬ ‫گفتنــد و از شــهرها و روســتاها بــرای جنــگ بــا‬ ‫متجــاوز و ســرکرده شــیطان بــزرگ پــای حــق را‬ ‫پــر کردنــد و نشــان دادنــد تــا باطــل هســت‪،‬‬ ‫عاشــورا هــم هســت‪.‬‬ ‫انچــه اکنــون پیــش روی شماســت زندگــی‬ ‫نامــه ‪ ۲‬تــن از جوانــان عاشــورایی اســت‬ ‫کــه در کتابــی بــا عنــوان «تــب عشــق» کــه‬ ‫گوشـه هایی از زندگــی‪ ،‬ایثــار و ازخودگذشــتگی‬ ‫شــهید «علی اکبــر ربــاط سرپوشــی» از دیــار‬ ‫اســفراین را بــه قلــم اورده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بــه قلــم «غالمرضــا فســنقری»‬ ‫نوشــته شــده و در ان زندگی نامــه ایــن شــهید‬ ‫بزرگــوار بــه نــگارش درامــده و ایــن کتــاب در ‪۲‬‬ ‫هــزار نســخه و ‪ ۲۷۳‬صفحــه توســط انتشــارات‬ ‫مدافعــان بــه چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫«تــب عشــق» مســتند داســتانی زندگــی و‬ ‫خاطــرات ســردار شــهید «علــی اکبــر ربــاط‬ ‫سرپوشــی» کــه بــا نگاهــی تــازه جمــع اوری ‬ ‫شــده اســت و حکایــت زندگــی ایــن شــهید‬ ‫ان قــدر شــیرین و خواندنــی اســت کــه می توانــد‬ ‫تــا ســالیان ســال نقــل محفــل جوانــان و‬ ‫جوانمــردان باشــد‪.‬‬ ‫«تــب عشــق» کــه بیشــتر بــه زندگــی علــی‬ ‫اکبــر‪ ،‬بــرادر بزرگتــر پرداختــه شــده‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫گــرداوری تحقیــق مولــف و مصاحبــه او بــا پــدر‪،‬‬ ‫مــادر‪ ،‬دوســتان و همرزمــان شــهید علــی اکبــر‬ ‫ربــاط سرپوشــی اســت‪.‬‬ ‫اغازیــن مطالــب کتــاب‪ ،‬متنــی ادبــی اســت‬ ‫کــه ذهــن خواننــده را بــا واژه هــای زیبــا و‬ ‫جمله هــای اهنگیــن‪ ،‬مجــذوب خوانــدن‬ ‫می کنــد‪ .‬ذهــن خواننــده در ایــن کتــاب‪ ،‬بــا‬ ‫بیــان ســلیس و روان نویســنده‪ ،‬کــه از زبــان‬ ‫پــدر‪ ،‬مــادر و یــا دوســتان روایــت شــده‪ ،‬قــدم به‬ ‫قــدم از تولــد تــا شــهادت‪ ،‬همــگام می شــود‪.‬‬ ‫خواننــده از همــان بچگــی کــه علــی اکبــر‪،‬‬ ‫گریبانگیــر بیمــاری ســخت مــی شــود بــا او همــراه‬ ‫اســت و تــا انجــا کــه یــک بــار‪ ،‬تــب ســوزناک‬ ‫کــودک بیمــار کــه بــر پشــت پــدر راهــی درمــان‬ ‫اســت و ســوزش عجیب ان ســبب اشــفتگی پدر‬ ‫مــی شــود‪ ،‬هــم قــدم اســت و تــا جایــی کــه در‬ ‫ســومار اســمانی مــی شــود همــراه مــی شــود‪.‬‬ ‫از گراتی تا سومار‬ ‫ســردار شــهید علــی اکبــر رباط سرپوشــی و پاســدار‬ ‫شــهید علــی اصغــر ربــاط سرپوشــی ‪ ۲‬بــرادر و از‬ ‫دیــار روســتای گراتــی در بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫اســفراین در خراسان شــمالی هســتند‪.‬‬ ‫پــدر علــی اکبــر پیشــه کشــاورزی داشــت‬ ‫تمدید پروانه مدیران‬ ‫کنترلکیفیت‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و ترویــج اســتاندارد گلســتان خبــر داد‪:‬‬ ‫تمدیــد پروانــه مدیــران کنتــرل کیفیــت منــوط بــه گذرانــدن‬ ‫حداقــل ‪ 16‬ســاعت دوره اموزشــی بــر اســاس عناویــن دوره هــای‬ ‫اموزشــی اعالمــی توســط دفتــر امــوزش و ترویــج ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد ایــران مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار از روابــط عمومــی اســتاندارد‬ ‫گلســتان‪ ،‬مینــا چهــره گشــا افــزود‪ :‬مدیــران کنتــرل کیفیــت مــی‬ ‫توانند دوره های اموزشــی را در ســازمان ملی اســتاندارد‪ ،‬ادارات‬ ‫کل اســتاندارد اســتان هــا‪ ،‬مراکــز اموزشــی تاییــد صالحیــت‬ ‫و ســال ها در ایــن منطقــه در نظــام اربــاب‬ ‫و رعیتــی کار می کردنــد و در نهایــت طلــوع‬ ‫خورشــید انــوار طالیــی اش را در صبحــگاه روز‬ ‫پنجــم فروردیــن مــاه ســال ‪ ۱۳۴۱‬در ایــن روســتا‬ ‫پرتــو افکنــد و طفلــی چشــم بــه جهــان گشــود و‬ ‫نــام او را علــی اکبــر گذاشــتند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ســالها زندگــی را در گراتــی گذرانــد‬ ‫و از ســال ‪ ۱۳۴۸‬تحصیــات ابتدایــی را در‬ ‫دبســتان نهــم ابــان گراتــی اغــاز و تــا پایــان‬ ‫پنجــم دبســتان در ایــن مدرســه ادامــه تحصیــل‬ ‫داد‪ .‬در نهایــت پــس از پایــان دوره اموزشــی‬ ‫بــه پــادگان نخریســی مشــهد در ‪ ۱۵‬بهمــن مــاه‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬عــازم مناطــق عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهید بزرگــوار بــار اول از ‪ ۱۵‬اســفندماه‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۳۶۰‬بــه مــدت‬ ‫ســه مــاه بــه صــورت بســیجی در جبهــه شــوش‬ ‫در گــردان مالــک و فرماندهــی شــهید دکتــر‬ ‫عبدالمجیــد بقایــی در خــط مقــدم بــود و از ان‬ ‫فرمانــده واالمقــام درس گرفــت و بــار دوم از‬ ‫‪ ۲۳‬تیــر مــاه ‪ ۱۳۶۰‬تــا هفتــم شــهریورماه ‪۱۳۶۰‬‬ ‫در جبهــه ســقز کردســتان بــه فرماندهــی شــهید‬ ‫محمــود کاوه بــود کــه مســیر زندگــی معنــوی‬ ‫از انجــا شــکل گرفــت و تــا پیــان خــط ســرخ‬ ‫شــهادت مســیر را ادامــه داد‪.‬‬ ‫شــهید سرپوشــی بــار ســوم در ‪ ۲۸‬تیــر مــاه‬ ‫‪ ۱۳۶۱‬تــا ســوم اذر مــاه ‪ ۱۳۶۱‬کــه بــه شــهادت‬ ‫رســید تحــت فرماندهــی شــهید ولــی اللــه‬ ‫چراغچــی تــا اخریــن نفــس در راه احیــای‬ ‫اســام و دفــاع از حریــم مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی مردانــه بــا دشــمن بعثــی در اویخــت‬ ‫و خــون خویــش را در پایــان حــال دیــن اســام‬ ‫ریخــت و بــه کــوی مــردان راه خــدا شــد و در‬ ‫جنــان جاودانــه گردیــد‪.‬‬ ‫خوابی که به حقیقت پیوست‬ ‫شــهید ســید احمــد حســینی و شــهید علــی‬ ‫اکبــر دو یــار دیریــن از کودکــی تــا جوانــی بودنــد‬ ‫و همیشــه همــراه هــم بودنــد و بــا پیشــنهاد‬ ‫شــهید حســینی؛ شــهید سرپوشــی و خانــواده‬ ‫اشــرف نصرابــادی ازدواج کردنــد و ایــن دو‬ ‫شــهید بزرگــوار بــا هــم باجنــاق شــدند‪.‬‬ ‫همســر شهیدحســینی روایــت پــرواز شــهید‬ ‫سرپوشــی را اینگونــه بیــان مــی کنــد کــه یــک‬ ‫شــب پســرم کــه چهــار ســال ســن داشــت صبــح را‬ ‫سراســیمه از خــواب بیــدار مــی شــود و ایــن طرف و‬ ‫ان طــرف مــی رفــت و در را بــاز و بســته مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســوال کــردم کــه پســرم چــی شــده؟ چــرا‬ ‫هراســانی؟ بچــه گفــت کــه مــادر عمــو اکبــر‬ ‫رفــت! بعــد در همــان حال ســید احمد حســینی‬ ‫شــوهرم کــه پاســدار بــود رســید و در ایــن حــال‬ ‫فرزنــدم گفــت کــه بابــا چــرا تــو نرفتــی؛ عمــو‬ ‫اکبــر را دیــدم بــا یــک قافلــه مــی رفــت‪.‬‬ ‫فرزنــدم ادامــه داد کــه بــه عمــو اکبــر گفتــم؛ چــرا‬ ‫بابــام را بــا خــود نمــی بــری و چــرا تنهــا میــروی؟‬ ‫شــدهء ســازمان و مراکــز‪ ،‬ســازمان ها‬ ‫و موسســاتی کــه دارای تفاهــم نامــه‬ ‫معتبــر اموزشــی بــا ســازمان مــی‬ ‫باشــند‪ ،‬گذرانــده و گواهینامــه مربوطــه‬ ‫را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫چهــره گشــا بــا اعــام اینکــه گواهــی‬ ‫نامــه هــای اموزشــی خــارج از شــرایط‬ ‫اشــاره شــده فــوق‪ ،‬در فراینــد تمدیــد‬ ‫پروانــه مدیــران کنتــرل کیفیــت‬ ‫لحــاظ نخواهنــد شــد افــزود‪ :‬ضــروری‬ ‫اســت مدیــران کنتــرل کیفیــت قبــل‬ ‫از گذرانــدن دوره هــای اموزشــی در‬ ‫ســایر مراکــز و ســازمان هــا بایــد از‬ ‫معتبــر بــودن تفاهــم نامــه منعقــده‬ ‫فــی مابیــن ان مرکــز‪ ،‬ســازمان و ‪ ...‬بــا‬ ‫اســتاندارد اطمینــان حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫عمــو اکبــر گفــت‪ :‬پســرم! مــن مــی روم ولــی‬ ‫بابــات بعــدا ً بــه مــا مــی پیونــدد و پیــش مــا‬ ‫می ایــد و همینطورهــم شــد و از شــهادت علــی‬ ‫اکبــر ربــاط سرپوشــی در ســوم اذرمــاه ‪۱۳۶۱‬‬ ‫در عملیــات مســلم بــن عقیــل ســید احمــد‬ ‫حســینی نیــز در ســال ‪ ۱۳۶۵‬در کربــای ‪۵‬‬ ‫شــهید شــد و بــه خیــل شــاهدان پیوســت‪.‬‬ ‫پرواز از تپه های سومار‬ ‫محمدعلــی امیرابــادی از همرزمــان شــهید بــه‬ ‫روایــت شــهادت ایــن پرنــده عشــق مــی پــردازد و‬ ‫اینگونــه بیــان مــی کنــد کــه علــی اکبــر صبح ســوم‬ ‫اذرمــاه ‪ ۱۳۶۱‬یــک ســاعت قبــل از شــهادتش چنــد‬ ‫نفــر از افــراد شــجاع را انتخــاب کــرد و قــرار بــود‬ ‫یــک تکــه بــه دشــمنان بعثــی بزننــد‪.‬‬ ‫مــن منشــی گــردان و همــواره همــراه اکبــر‬ ‫بــودم‪ ،‬ناگهــان یکــی از بــرادران بســیجی بلنــد‬ ‫بنــده را صــدا زد؛ امیرابــادی بــرادر سرپوشــی‬ ‫شــهید شــدند! ولــی مــن بــاور نمــی کــردم از‬ ‫بــس منقلــب شــده بــودم کــه حالــم را نمــی‬ ‫فهمیــدم؛ خــودم را بــه اکبــر رســاندم خیــال مــی‬ ‫کــردم کــه مجــروح شــده انــد‪.‬‬ ‫در نهایــت بــا یــک نفــر دیگر از برادران بســیجی‬ ‫پیکــر پاکــش را روی برانــکارد گذاشــتیم‪ ،‬ســریع‬ ‫و امبوالنــس رســاندیم؛ امــا روح بلنــد تــو از‬ ‫تپه هــای ســومار پــرواز کــرده بــود و همانجــا‬ ‫شــهید شــده بــود‪.‬‬ ‫اری او تــب عشــق شــهادت داشــت و بــا‬ ‫پاهــای تــاول زده و عاشــقانه بــا دشــمن مــی‬ ‫جنگیــد و بــدون شــک ان تاول هــا‪ ،‬تاول هــای‬ ‫عشــق بــود و فرجــام عشــق شــهادت اســت‪.‬‬ ‫اکبــر در کوچکتریــن جغرافیایــی ســومار و در‬ ‫عظیــم تریــن تاریــخ زندگــی از جــان گذشــت‪،‬‬ ‫او خــودش را چــو شمشــیر صیقــل مــی داد تــا‬ ‫ماهــی وجــودش در شــط خــون خوبتــر شــنا کند‬ ‫و در تاریکی هــا قلب هــا خوبتــر بدرخشــد‪.‬‬ ‫نهایــت لحظــه موعــود فــرا رســید و تراشــه‬ ‫ترکــش خمپــاره و نارنجــک بــر او باریــدن‬ ‫گرفــت او امــده بــود تــا بــی تــاب تریــن دل را‬ ‫در بــن بســته اتــش بــه بــی کرانــه دریــا بســپارد‬ ‫و ســرانجام در فرجــام عشــق بازی در مــوج‬ ‫خــون خفــت‪.‬‬ ‫زبــان از عظمــت شــهید ســخن گفتــن قاصــر‬ ‫اســت و همیــن قــدر بایــد گفــت کــه شــهادت‬ ‫نزدیکتریــن راه رســیدن بــه وجــه اللــه اســت‬ ‫و شــهدایی همچــون سرپوشــی هــا بــه نیکــی‬ ‫تربــت میهــن را پــاک کردنــد و حــال پیمــودن‬ ‫مســیر ایــن فرشــتگان همچنــان باقیســت‪.‬‬ ‫پیکــر شــهید علــی اصغــر و علــی اکبــر ربــاط‬ ‫سرپوشــی در روســتای گراتــی اســفراین در‬ ‫خراســان شــمالی بــه خــاک ســپرده شــد و روح‬ ‫پاکشــان در جــوار حــق ارمیــد‪.‬‬ ‫اگــر یادتــان بــود و بــاران گرفــت دعایــی بــرای‬ ‫بیابــان کنید‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه رفــع برخــی نواقــص در جاده هــا و تامین ایمنی ان به کمبــود اعتبار ربط‬ ‫داده مــی شــود گفــت‪ :‬کمبــود اعتبــار نبایــد ســبب کــم کاری در ایمــن ســازی جــاده هــا شــود‪ .‬محمدرضــا حســین نــژاددر‬ ‫نشســت راهبــری وضعیــت تصادفــات اســتان اظهــار داشــت‪ :‬شایســته نیســت جــان مردم به کمبــود اعتبــار و منابع گره‬ ‫زده شــود‪ ،‬بایــد همــه تــاش کنیــم تــا شــاهد کاهــش امار تصادفات در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارائــه امــوزش و فرهنــگ ســازی نقــش زیــادی در کاهــش ســوانح رانندگــی دارد افــزود‪ :‬فرهنــگ‬ ‫ســازی زمــان بــر اســت و تــا زمانــی کــه اهــداف مــا در ارائــه امــوزش هــا محقــق نشــده بایــد از ســایر راهکارهــا همچــون‬ ‫ایجــاد موانــع فیزیکــی در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫نباید در ایمن‬ ‫سازی جاده ها‬ ‫کم کاری شود‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار واحد نهضت ملی‬ ‫مسکن وارد مراحل اجرا‬ ‫و ساخت شد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫پس از روشن شدن چراغ اخطار‬ ‫بنزین چند کیلومتر می توانید‬ ‫رانندگی کنید؟‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی‬ ‫گفــت‪ ۷۵۰ :‬هــزار واحــد نهضــت ملــی مســکن در مراحــل‬ ‫مختلــف از جملــه کلنــگ زنــی‪ ،‬اجــرا و ســاخت قــرار دارد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫‪ 40‬درصد جامعه‬ ‫در خانه استیجاری‬ ‫زندگی می کنند‬ ‫پورحاجــت دبیــر کانــون سراســری انبــوه ســازان بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه گرانــی مســکن ســرعت کــوچ حاشــیه نشــینی را‬ ‫افزایــش داده اســت گفــت‪ ۴۰ :‬درصــد جامعــه در خانــه های‬ ‫اســتیجاری زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خانــه بــه دوش بــدون دردی اســت کــه در ایــن روزهــای‬ ‫فشــار اقتصــادی و افزایــش قیمــت هــا بــرای خانــواده‬ ‫متوســط جامعــه نیــز ماننــد یــک رویــا شــده اســت چــه برســد‬ ‫بــه خانــواده هــای کــه از حداقــل حقــوق برخــوردار هســتند‬ ‫و متاســفانه در جامعــه مــا کســانی وجــود دارنــد کــه از‬ ‫حداقل هــا نیــز برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫قیمــت رهــن و اجــاره بســیار باالســت و از طــرف دیگــر‬ ‫قیمــت مســکن نیــز دیگر حباب نیســت کــه بخواهیم انتظار‬ ‫داشــته باشــیم یــک روز ایــن حبــاب خالــی شــود و قیمــت هــا‬ ‫واقعــی شــود چــرا کــه ســاخت و ســاز هــر واحــد مســکونی‬ ‫هزینه هــای بســیاری بــرای یــک ســازنده بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫متاســفانه روزهــای ســخت و دشــواری بــرای بخش مســکن‬ ‫در حــال ســپری شــدن اســت و اگــر ثبــت نــام طــرح نهضــت‬ ‫ملی مســکن نبود می توانســتیم بگوییم که بخش مســکن‬ ‫بــه حــال خــود رهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه فرشــید پورحاجــت دبیر کانون سراســری انبوه‬ ‫ســازان کشــور بــه ان اذعــان کــرده و مــی گویــد‪ :‬مهاجــرت از‬ ‫شــهرها به حاشــیه شــهرها ســرعت گرفته اســت و تنها دلیل‬ ‫ان گرانــی مســکن در طــی ایــن ســال هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫او معتقــد اســت اگــر بــه گذشــته برگردیــم بایــد ایــن ســوال‬ ‫را از دولــت روحانــی پرســیده شــود کــه چــرا بــا گذشــت ایــن‬ ‫همــه ســال و پیــش فــروش واحدهــای مســکن ملــی هنــوز‬ ‫هــم یــک واحــد از طــرح اقــدام ملــی مســکن بــه متقاضیــان‬ ‫واگــذار نشــده اســت‪ .‬اگــر این اقــدام را یک بخش خصوصی‬ ‫مــی کــرد مطمئنــا دادگاهــی شــده بــود‪.‬‬ ‫دبیــر کانــون سراســری انبــوه ســازان ادامــه داد‪ :‬طبــق‬ ‫صحبت هایــی کــه شــده اســت اگــر طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن به نتیجه برســد و سیاســی کاری نشــود می توان به‬ ‫موفــق بــودن ان امیــدوار بــود‪ .‬بــه شــرط اینکــه بــه سرنوشــت‬ ‫مســکن مهــر دچــار نشــود و اشــتباهاتی کــه بــرای مســکن‬ ‫مهــر رخ داد در طــرح نهضــت ملــی مســکن تکــرار نشــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قطعــا جانمایــی مســکن مهــر بزرگتریــن اشــتباه‬ ‫طــرح مســکن مهــر بــود‪ .‬پــس اگــر در طرح نهضت ملی مســکن‬ ‫از جانمایــی درســتی بهــره بــرده شــود و از ظرفیت هــای ان بــه‬ ‫درســتی اســتفاده شــود ایــن طــرح مــی توانــد موفــق عمــل کنــد‪.‬‬ ‫ثبت نام حدود ‪ 39‬هزار‬ ‫متقاضی طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن در گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره ارتباطــات و اطــاع‬ ‫رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان ‪ ،‬مهنــدس‬ ‫محبوبــی مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان دربــاره اخریــن‬ ‫امــار ثبــت نــام متقاضیــان در طــرح نهضــت ملــی مســکن در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ 38993‬متقاضــی در اســتان گلســتان تا یــازده دیماه‬ ‫ســالجاری در ســامانه نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد ‪.‬‬ ‫وی در خصــوص جزییــات امــار ثبــت نــام کننــدگان افــزود‪ :‬تــا کنــون‬ ‫در شــهر گرگان ‪ ،15374‬در شــهر مینودشــت ‪ ، 4421‬در شــهر اق قال‬ ‫‪ ، 2753‬در شــهر مــراوه تپــه ‪ 2319‬نفــردر ســامانه نهضــت ملــی نــام‬ ‫نویســی کــرده انــد‪.‬‬ ‫محبوبــی در خصــوص شــروط تاییــد متقاضــی در طــرح مســکن‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن قیمت ها را کنترل می کند‬ ‫پــور حاجــت بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح جهــش تولید مســکن‬ ‫و یــا طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا هــدف مســکن حمایتــی‬ ‫از اقشــار ضعیــف جامعــه طراحــی و اجرایــی شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر ایــن طــرح درســت برنامــه ریــزی شــود‬ ‫قطعــا ایــن طــرح مــی توانــد بــه کنتــرل قیمــت مســکن منجر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬چــرا کــه سالهاســت بــا کمبــود مســکن مواجــه‬ ‫هســتیم و ایــن کمبــود مســکن هــم بــه ایــن یــک ســال و دو‬ ‫ســال بــاز نمــی گــردد و ریشــه در ســالها غفلــت و بــی توجهی‬ ‫بــه بخــش خصوصــی و ســاخت و ســاز بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مشــکالت بخــش خصوصــی گفــت‪:‬‬ ‫مــا معتقــد هســتیم کــه بایــد بــا امــکان ســنجی و موضــوع‬ ‫امایــش ســرزمین بــه خوبــی بدانیــم کــه بایــد کجــا و چــه‬ ‫میــزان مســکن ســاخته شــود‪ .‬بعــد از ‪ ۱۴‬ســال از اســتارت‬ ‫پــروژه مســکن مهــر‪ ،‬هنــوز هــم واحدهایــی ســاخته شــده‬ ‫انــد کــه پیشــرفت فیریکــی خوبــی دارنــد امــا بــدون متقاضــی‬ ‫باقــی مانــده انــد‪ .‬پــس اگــر در طــرح جهــش تولیــد مســکن‬ ‫نیــز بــه مــوارد مهمــی کــه در برخــی واحدهــای مســکن مهــر‬ ‫بــه ان توجهــی نشــد توجــه نشــود بایــد روزهای ســختی برای‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن متصــور بــود‪.‬‬ ‫پورحاجــت ادامــه داد‪ :‬در ‪ ۱۴‬ســال گذشــته تجربــه نشــان‬ ‫داد که در پروژه مســکن مهر‪ ،‬دســتگاههای خدمات رســان‬ ‫همــواره از پــروژه عقــب بودنــد پــس بنابرایــن دولــت بایــد بــه‬ ‫ایــن موضــوع توجــه کنــد کــه در طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫نیــز از هــم اکنــون دســتگاههای خدمــات رســان مثــل وزارت‬ ‫نیرو در حال اظهارنظرهایی در خصوص ســاخت مســکن و‬ ‫ناتوانــی در رســاندن خدمــات بــه ایــن طــرح هســتند‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت ســاخت و ســاز در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق اظهــارات محمــودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫نرخــی کــه بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن اعــام شــده اســت‬ ‫هــر متــر مربــع ‪ ۴.۵‬میلیــون تومــان اســت امــا درخواســت مــا‬ ‫این اســت که باید شــاخص های اعالم شــده از ســوی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه بــا اقتصــاد کشــور همخوانــی داشــته باشــد‪. .‬‬ ‫دبیــر کانــون انبــوه ســازان افــزود‪ :‬اگــر همیــن االن هــم بــا‬ ‫ایــن تصــور کــه تــورم رخ نــداده اســت هــم محاســبه کنیــد‬ ‫متوجــه خواهیــم شــد کــه نهــاده هــای تولیــد مســکن بارهــا‬ ‫دســتخوش تغییــر شــده اســت‪ .‬حتــی اگــر دقــت کنیــد در‬ ‫یــک ســکوت خبــری و شــرایط ســکون‪ ،‬قیمــت ســیمان بــه‬ ‫‪ ۵۵‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی حاشیه نشینی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ 25‬درصــدی حاشــیه نشــینی‬ ‫شــهرها گفــت‪ :‬وقتــی خریــد مســکن بــرای اقشــار متوســط‬ ‫هــم دور از دســترس شــده اســت بــدون شــک اجــاره نشــینی‬ ‫هــم بــرای اقشــار ضعیــف تــر ســخت تــر شــده اســت‬ ‫پورحاجــت ادامــه داد‪ :‬امارهــا بــه گونــه ای اســت کــه نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه ‪ ۴۰‬درصــد جامعــه در کشــور در خانــه هــای‬ ‫اســتیجاری زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫دبیــر کانــون انبــوه ســازان تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر بــه جــای دولــت‪،‬‬ ‫بخــش خصوصــی و انبــوه ســازان اقــدام بــه پیــش فــروش‬ ‫مســکن ملــی مــی کردنــد و از زمــان تحویــل انها می گذشــت‬ ‫بــدون شــک االن دادگاهــی شــده بودنــد‪ .‬چــرا کســی از‬ ‫دولــت روحانــی و مســوالن و متولیــان مســکن دولــت‬ ‫دوازهــم ســوال نمــی پرســد کــه چــرا بــا گذشــت ایــن همــه‬ ‫نهضــت ملــی بازتشــریح کــرد‪ :‬متقاضیــان بــا داشــتن شــرط تاهــل و‬ ‫سرپرســت خانــوار بــودن‪ ،‬حداقــل ســابقه ‪ ۵‬ســال ســکونت در شــهر‬ ‫موردتقاضــا‪ ،‬فاقــد مالکیــت خصوصــی و در نهایــت عــدم اســتفاده از‬ ‫امکانــات دولتــی از اول انقــاب در حــوزه مســکن‪ ،‬می تواننــد نســبت‬ ‫بــه ثبت نــام اقــدام کننــد و در صــورت احــراز ایــن شــرایط‪ ،‬تاییــد اولیــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان بــر اســاس‬ ‫قانــون‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار و دختــران خــود سرپرســت مشــروط‬ ‫بــه داشــتن حداقــل ‪ ۳۵‬ســال ســن‪ ،‬معلــوالن جســمی و حرکتــی بــا‬ ‫‪ ۲۰‬ســال ســن‪ ،‬می تواننــد در قانــون جهــش تولیــد مســکن (نهضــت‬ ‫ملــی مســکن) مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محبوبــی افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبه تازه شــورایعالی مســکن‪ ،‬مردان‬ ‫مجــرد بــاالی ‪ ۴۵‬ســال ســن و بیمــاران خــاص بــا تاییدیــه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬امــکان ثبت نــام در نهضــت‬ ‫ملــی مســکن را دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه نتایــج اولیــه اســتعالمات از ســوی وزارت راه‬ ‫و شهرســازی اعــام مــی شــود توضیــح داد‪ :‬بــه زودی نتیجــه پاالیــش‬ ‫اولیــه ثبــت نــام متقاضــی اعــام مــی شــود و در ســامانه نهضــت ملــی‬ ‫مســکن (ثمــن) قابــل مشــاهده خواهــد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد متقاضیــان حائــز شــرایط تاکنــون ‪ 18694‬نفــر‬ ‫زمــان و گرفتــن پــول از مــردم هنــوز واحــدی تحویــل مــردم‬ ‫نشــده اســت؟‬ ‫با حرفهای که زده شــده شــاید شــرایط برای رســیدن اقشــار‬ ‫کــم برخــوردار بــه مســکن مناســب زمانــی محقــق خواهــد‬ ‫شــد کــه دولــت تمــام واقعیــت هــا را در کنــار هــم قــرار دهــد‬ ‫و بتوانــد یــک برنامــه ریــزی خــوب و مناســب و بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط کشــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬هــزار واحــد نهضــت ملــی مســکن وارد مراحــل اجــرا و‬ ‫ســاخت شد‬ ‫معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬هــزار واحــد نهضــت ملــی مســکن در مراحــل مختلــف‬ ‫از جملــه کلنــگ زنــی‪ ،‬اجــرا و ســاخت قــرار دارد‪.‬‬ ‫محمــود محمــودزاده دربــاره اخریــن وضعیــت اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬افــزود‪ :‬اکنــون بیــش از ‪ ۲۱۰‬هــزار‬ ‫واحــد امــاده کلنــگ زنــی اســت کــه در ســفرهای اســتانی‬ ‫رییس جمهــوری نیــز بخشــی از ان از جملــه در ســفر اخیــر‬ ‫بــه یــزد کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۵۴۰‬هــزار واحــد نیــز در مراحــل‬ ‫مختلــف ســاخت و اجــرا قــرار دارد‪.‬‬ ‫محمــودزاده خاطرنشــان کرد‪ :‬در مجمــوع نزدیــک بــه ‪۷۵۰‬‬ ‫هــزار واحــد مســکن در مراحــل مختلــف از جملــه امــاده‬ ‫کلنگ زنــی یــا ســاخت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره سرنوشــت خانــه دار شــدن افــرادی کــه در‬ ‫ســال های گذشــته در طــرح اقــدام ملــی مســکن ثبــت نــام‬ ‫کردند نیز گفت‪ :‬بر اســاس پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی‬ ‫و بــا ایــن هــدف کــه متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی مســکن‬ ‫بتواننــد از مزایــای طــرح نهضــت ملــی مســکن اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن دو طــرح در هــم ادغــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول توضیــح داد‪ :‬طــرح مســکن ملــی و‬ ‫نهضــت ملــی هــر رو در قالــب یــک طــرح در حــال اجــرا و‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی اســت و همــه کســانی کــه در چنــد ســال‬ ‫اخیــر در طرح هــای مســکنی شــرکت کردنــد می تواننــد از‬ ‫مزایــای یکســانی برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل تفــاوت در میــزان تســهیالت و ســایر‬ ‫مزایــای طــرح نهضــت ملــی‪ ،‬بســیاری از متقاضیــان تقاضــا‬ ‫داشــتند از مزایــای جهــش تولیــد ملــی اســتفاده کننــد کــه‬ ‫اکنــون بــه ایــن تقاضــا پاســخ داده شــده اســت‪.‬‬ ‫از روز ‪ ۲۸‬مهرمــاه ثبت نــام اجــرای قانــون جهــش تولیــد‬ ‫مســکن در ســامانه جامــع طرح هــای حمایتــی مســکن بــه‬ ‫نشــانی ‪ saman.mrud.ir‬در ‪ ۳۱‬اســتان اغــاز شــده اســت و‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬دی مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اســتفاده نکــردن از تســهیالت یاران ـه ای دولتــی در بخــش‬ ‫مسکن و سبز بودن فرم «ج»‪ ،‬فقدان مالکیت خصوصی‪،‬‬ ‫متاهــل یــا سرپرســت خانــوار بــودن و ســابقه دسـت کم پنــج‬ ‫ســال ســکونت در شــهر مــورد تقاضــا‪ ،‬چهــار شــرط اصلــی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬درخصــوص شــرط تاهــل‪ ،‬پنــج گــروه شــامل‬ ‫خانم هــای بــاالی ‪ ۳۵‬ســال‪ ،‬افــراد دارای معلولیــت بــاالی‬ ‫‪ ۲۰‬ســال‪ ،‬نخبــگان علمــی‪ ،‬مــردان مجــرد بــاالی ‪ ۴۵‬ســال و‬ ‫بیمــاران خــاص‪ ،‬می تواننــد ثبت نــام کننــد‪ .‬دربــاره نداشــتن‬ ‫مالکیــت نیــز برخــی گروه هــای درامــدی در بعضــی مناطــق‬ ‫بــر اســاس تشــخیص وزارت راه و شهرســازی از ایــن شــرط‬ ‫معــاف هســتند‪.‬‬ ‫بــوده کــه بــا توجــه بــه اینکــه پاالیــش متقاضیــان جدیــد هنــوز‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬بــا پایــش جدیــد تعــداد متقاضیــان واجــد شــرایط‬ ‫افزایــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫محبوبــی ضمــن اشــاره بــه ثبت نــام کنندگانــی کــه بــه دالیــل مختلف‬ ‫درخواســت انهــا رد شــده اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬درخواســت تعــدادی‬ ‫از ایــن ثبت نــام کننــدگان بــه دلیــل وجــود ســابقه مالکیــت و تعــدادی‬ ‫نیــز بابــت وجــود ســابقه بانکــی رد شــده اســت کــه امــکان اعتــراض‬ ‫متقاضیــان بــه نتیجــه پاالیــش در مهلــت تعییــن شــده در ســامانه‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان در پایــان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬مهلــت ثبــت نــام در طــرح نهضــت ملــی مســکن تــا ‪ ۱۵‬دی‬ ‫ماه ســالجاری در ســامانه ‪ https://saman.mrud.ir‬تمدید شــد و‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد ثبــت نــام خــود را تــا ‪ ۱۵‬دی مــاه قطعــی کننــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن طــرح تامیــن زمیــن مورد نیاز توســط اداره‬ ‫کل راه و شهرســازی انجــام شــده و مســئولیت پاالیــش و اقدامــات‬ ‫اجرایــی در شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از ‪ 25000‬نفــر بــر عهــده ایــن‬ ‫اداره کل بــوده کــه در صــورت درخواســت اداره کل بنیــاد مســکن‬ ‫اولویــت اجرایــی بــا ایــن بنیــاد مــی باشــد و در شــهرهای بــا جمعیــت‬ ‫کمتــر از ‪ 25000‬نفــر ایــن مســئولیت را بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫اســتان انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫ هــر راننــده ای گهگاهــی اجــازه مــی دهد که بــاک خودرویش‬‫بــه انــدازه ای خالــی شــود کــه چــراغ اخطــار بنزیــن روشــن‬ ‫شــود‪ .‬بــا اینکــه همــه مــا مــی دانیــم کــه در حالــت ایــده ال‬ ‫بایــد قبــل از اینکــه بــاک بــه ¼ برســد ان را پــر کنیــم ولــی‬ ‫گهگاهــی بــا بــاک ¼ رانندگــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه مجــددا بــا بــاک خالــی رانندگــی کنیــد‪ ،‬ارزشــش را‬ ‫دارد کــه بدانیــد پــس از روشــن شــدن چــراغ اخطــار بنزیــن واقعــا‬ ‫چنــد مایــل مــی توانیــد با خــودروی خــود رانندگی کنید‪ .‬همچنین‬ ‫در ایــن مقالــه ازخودروبانک بــه اطالعاتتــان اضافــه مــی شــود کــه‬ ‫بدانیــد رانندگــی بــا بــاک ¼ کــدام قســمتهای دیگــر خــودرو را در‬ ‫معــرض خطــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بخش اول‪:‬‬ ‫ایا رانندگی با چراغ اخطار بنزین روشن خطرناک است؟‬ ‫ بیشــترین نگرانــی هنــگام رانندگــی با چراغ بنزین روشــن‬‫احتمــال تمــام شــدن بنزیــن و گیــر کــردن در جاده اســت که‬ ‫نــه تنهــا یــک دردســر اســت بلکه گیــر افتادن در یک شــرایط‬ ‫خطرنــاک نیــز اســت‪ .‬احتمــال دارد در بزرگراه خودروی شــما‬ ‫از حرکــت بــاز ایســتد در حالــی کــه خودروهــای کنــاری بــا‬ ‫ســرعت بیــش از ‪ 70‬مایــل (‪ 112‬کیلومتــر در ســاعت) در‬ ‫حــال حرکــت هســتند یــا ممکــن اســت در یــک پیــچ کــور در‬ ‫بزرگراه خودروی شــما متوقف شــود و یک خودرو از پشــت‬ ‫بــا شــما تصــادف کنــد‪.‬‬ ‫رانــدن خــودرو بــا بــاک ¼ همچنیــن مــی توانــد بــه خــودروی شــما‬ ‫اســیب بزنــد‪ .‬اگــر بنزیــن تمــام کنیــد ممکــن اســت بــه کاتالیــزور‬ ‫شــما صدمــه برســد کــه ســپس مجبــور بــه تعمیــر یــا تعویــض ان‬ ‫شــوید‪ .‬حتــی رانندگــی بــا بنزیــن کــم داخــل بــاک مــی توانــد بــه‬ ‫پمــپ بنزیــن شــما اســیب بزنــد زیــرا هــر اشــغال و کثیفــی کــه‬ ‫در بــاک شــما باشــد (کــه طبیعتــا در تــه بــاک جمــع مــی شــوند)‬ ‫هنگامــی کــه بــاک شــما تقریبــا خالــی باشــد از پمــپ بنزیــن شــما‬ ‫عبــور خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رانندگــی بــا چــراغ بنزیــن روشــن خــودروی شــما را از بیــن‬ ‫نمــی بــرد ولــی تکــرار مکــرر ان باعــث صدمــه رســیدن بــه‬ ‫خــودرو مــی شــود‪.‬‬ ‫بخش دوم‪:‬‬ ‫ مســافتی کــه پشــت امپــر خــودروی شــما هنــگام روشــن‬‫شــدن چراغ بنزین تخمین میزند چقدر قابل اعتماد اســت؟‬ ‫در پشــت امپــر بیشــتر خودروهــای جدیــد هنــگام روشــن‬ ‫شــدن چــراغ بنزیــن مســافت قابــل طــی کــردن قبــل از تمــام‬ ‫شــدن بنزیــن نمایــش داده مــی شــود کــه تخمیــن میزنــد‬ ‫قبــل از تمــام شــدن بنزیــن چنــد مایــل مــی توانیــد بــا خــودرو‬ ‫رانندگــی کنیــد‪ .‬بســیاری از راننــدگان ترجیــح می دهنــد از این‬ ‫ویژگــی خــودرو بــه جــای چــراغ اخطــار بنزیــن اســتفاده کننــد‬ ‫و تصــور کننــد کــه وقتــی نمایشــگر مســافت باقــی مانــده ‪20‬‬ ‫مایــل را نشــان مــی دهــد مــی تواننــد تــا قبــل از تمــام شــدن‬ ‫بنزیــن ‪ 20‬مایــل (‪ 32‬کیلومتــر) رانندگــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود تکیــه بــر مســافت باقــی مانــده ای کــه‬ ‫پشــت امپــر نشــان مــی دهــد یــک عمــل خطرنــاک اســت‬ ‫زیــرا ایــن مســافت فقــط یــک تخمین تقریبی اســت‪ .‬این‬ ‫تخمیــن بــر اســاس میانگیــن مســافت طــی شــده هنــگام‬ ‫رانندگی با خودرویتان محاســبه شــده اســت و در نتیجه‬ ‫ممکــن اســت نســبت بــه شــرایط رانندگــی فعلــی شــما‬ ‫زیــاد دقیــق نباشــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر بیشــتر مواقــع در بزرگــراه رانندگــی کــرده باشــید‬ ‫هنگامــی کــه در ترافیــک گیــر کــرده باشــید مســافت تخمیــن زده‬ ‫شــده احتمــاال زیــاد دقیــق نیســت‪ .‬بنابرایــن بــا وجــودی که پشــت‬ ‫امپــر خــودروی شــما هنگامــی کــه بــاک خــودرو نســبتا پــر باشــد‬ ‫تخمیــن نســبتا دقیقــی ارائــه مــی دهــد‪ ،‬نبایــد ایــن عــدد را بــه‬ ‫عنــوان مســافت دقیــق قابــل طــی کــردن قبــل از تمــام شــدن‬ ‫بنزیــن در حالــت خالــی بــودن بــاک تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫ با باک خالی چقدر می توانید رانندگی کنید؟‬‫ رانندگــی بــا بــاک خالــی گاهــی مواقــع یــک ضــرورت اســت و‬‫وقتــی در چنیــن شــرایطی قــرار مــی گیریــد بســیار مهــم اســت‬ ‫کــه بدانیــد دقیقــا چنــد مایــل دیگــر تــا متوقــف شــدن خــودروی‬ ‫شــما باقــی مانــده اســت‪ .‬بهتــر اســت از قبــل ایــن مســافت را‬ ‫حســاب کنیــد تــا در مواقعــی کــه بنزیــن داخــل بــاک خــودروی‬ ‫شــما واقعــا کــم مــی شــود امادگــی الزم را داشــته باشــید و از‬ ‫متوقــف شــدن ناگهانــی خــودرو جلوگیــری کنیــد‪ .‬اگــر متوجــه‬ ‫شــدید کــه بــاک شــما خیلــی زود خالــی مــی شــود یــا نشــتی‬ ‫بنزیــن داریــد حتمــا خــودروی خــود را بــه متخصــص نشــان‬ ‫دهیــد تــا ان را بررســی کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تامین مایحتاج ادارات دولتی‬ ‫در خارج از استان‬ ‫زیر پوشش بهزیستی‬ ‫‪ ۱۷‬کودک فرزندخوانده شدند‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد گفــت‪ :‬ادارات دولتــی نســبت بــه تامیــن بســیاری از نیازمندی هــای‬ ‫خــود را از خــارج اســتان اقــدام مــی کننــد ایــن در صورتــی اســت کــه بســیاری از ایــن خریدهــا بعضــا‬ ‫هزینه هــای زیــادی بــر دســتگاه هــای اجرایــی تحمیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی امیــدوار در حاشــیه دیــدار اصنــاف بــا اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی اظهار داشــت‪ :‬در بازار اســتان بســیاری از مایحتاج و نیازمندی های ادارات و دســتگاه های‬ ‫دولتــی قابــل تامیــن اســت امــا بیشــتر ایــن نیازهــا در خــارج اســتان خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتظــار مــا ایــن اســت کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی‪ ،‬نبــود بــازار مناســب بــرای کســبه و‬ ‫گرانی هــا‪ ،‬ادارات دولتــی اســتان بــرای حمایــت از اصنــاف نیازمنــدی هــای خــود را از بــازار داخــل تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســال هــای ســخت بــه لحــاظ اقتصــاد در چنــد ســال اخیــر بــرای بــازار و کســبه‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ ۷۵ :‬درصــد از کســبه در بــازار مرکــز اســتان مســتاجر هســتند و در شــرایط‬ ‫نامناســب بــازار در تامیــن اجــاره بهــا دچــار مشــکل گردیــده انــد کــه بســیاری از بازاریــان خواســتار‬ ‫دریافــت تســهیالت بــرای تامیــن نقدینگــی هســتند‪.‬‬ ‫تعطیلی هزار واحد صنفی بجنورد‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اجتماعــی اداره کل بهزیســتی‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ :‬زیر پوشــش این ســازمان حمایتی‬ ‫در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری ‪ ۱۷‬کــودک و نوجــوان دختــر و پســر‬ ‫فرزنــد خوانــده شــدند‪.‬‬ ‫معصومــه فــاح در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۱۴‬مرکــز نگهــداری کــودک و نوجــوان بــی سرپرســت‬ ‫و بــد سرپرســت وجــود دارد کــه هــم اینــک حــدود ‪ ۲۱۰‬نفــر‬ ‫نیــز در ایــن مراکــز نگهــداری مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرایط واگــذاری بــرای فرزنــد خواندگــی بــه‬ ‫خانــواده هــا تمامــی کــودکان و نوجوانانــی کــه در ایــن مراکــز‬ ‫نگهــداری مــی شــود را ندارنــد زیــرا برخــی از سرپرســتان انهــا‬ ‫در زنــدان بــه ســر مــی برنــد و یــا معتــاد هســتند کــه بعــد از‬ ‫دوره ای فرزندشــان را تحویــل می گیرنــد‪.‬‬ ‫فــاح اظهــار داشــت‪ :‬کــودکان زیــر دو ســال‪ ،‬کودکانــی‬ ‫هســتند که خانواده ها بیشــتر مایل به پذیرش سرپرســتی‬ ‫ان هــا هســتند‪ ،‬از نظــر جنســیت نیــز بیشــتر دختــران مــورد‬ ‫اســتقبال هســتند بنابرایــن حتــی اگــر متقاضیــان شــرایط‬ ‫سرپرســتی از نوزاد را داشــته باشــند‪ ،‬که ممکن اســت الزم‬ ‫باشــد انتظــار بیشــتری را متحمــل شــوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســامانه فرزندخواندگی از ســال ‪ ۹۹‬در ســازمان‬ ‫بهزیســتی ایجــاد شــد کــه مراجعــان مــی تواننــد بــرای‬ ‫دریافــت خدمــات فرزندپذیــری از طریــق ایــن ســامانه اقدام‬ ‫کننــد و تمامــی مــدارک مــورد نیــاز را در ان بارگــذاری کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور اجتماعی اداره کل بهزیســتی‬ ‫گفــت‪ :‬ورود و ثبــت نــام در ســامانه فرزندپذیــری‪،‬‬ ‫درخواســت اولیــه بــوده و هیچ گونــه حقــی را بــرای‬ ‫متقاضیــان بــه وجــود نخواهــد اورد‪.‬‬ ‫فــاح افــزود‪ :‬تصمیم گیــری در مــورد انتخــاب بهتریــن‬ ‫والدیــن وظیفــه اصلــی ســازمان بهزیســتی از بیــن‬ ‫متقاضیــان سرپرســتی و تامیــن حداکثــر منافع عالیــه برای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت و بدسرپرســت اســت‬ ‫کــه ایــن ســازمان بــر اســاس مــدارک شناســایی‪ ،‬تحصیلی‪،‬‬ ‫شــغلی و مالــی‪ ،‬پاســخ اســتعالم ســازمان های مربوطــه‬ ‫راجــع بــه صالحیــت متقاضیــان اظهــار نظــر می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دریافــت خدمــات مشــاوره فرزندپذیــری و دینی‬ ‫برابــر ضوابــط و مقــررات ســازمان بهزیســتی الزامی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بســیاری از متقاضیــان کــودک بدون سرپرســت‬ ‫را می پذیرنــد ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر کــودکان‬ ‫زیــر مراقبــت ســازمان بهزیســتی بدسرپرســت هســتند‪،‬‬ ‫بدیــن معنــا کــه انهــا دارای پــدر و مــادر می باشــند‪ .‬ضمــن‬ ‫ان کــه جهــت واگــذاری سرپرســتی ایــن گــروه از کــودکان‬ ‫بــه متقاضیــان‪ ،‬مرجــع قضایــی می بایســت نســبت بــه‬ ‫صالحیــت یــا عــدم صالحیــت والدیــن کــودکان مذکــور نیــز‬ ‫اظهارنظــر کنــد‪.‬‬ ‫فــاح اظهــار داشــت‪ :‬کــودکان تحــت سرپرســتی حتــی‬ ‫درصــورت تمایــل سرپرســتان‪ ،‬از ارث محــروم هســتند‪ .‬بــه‬ ‫همیــن منظــور و جهــت تامیــن منافــع مــادی کــودک تحــت‬ ‫سرپرســتی‪ ،‬متقاضیــان بایــد بــه دســتور دادگاه بخشــی از‬ ‫امــوال یــا حقــوق خــود را بــه نفــع کودکان یــا نوجوانان تحت‬ ‫سرپرســتی خــود تملیــک یــا تعهــد بــه تملیــک کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از اینکــه فرزنــد بــه خانــواده ای ســپرده‬ ‫می شــود در مرحلــه اول بــه صــورت ازمایشــی بــه مــدت ‪۶‬‬ ‫مــاه انجــام مــی شــود کــه در ایــن مــدت خانــواده و کــودک‬ ‫از مشــاوره هــا برخــوردار خواهــد شــد و همچنین مــددکاران‬ ‫از محــل زندکــی کــودک در ایــن مــدت بازدیــد نیــز مــی کننــد‬ ‫کــه در نهایــت در صــورت رعایــت تمامــی قوانیــن و شــرایط‬ ‫الزم فرزنــد بــه صــورت دائــم بــه خانــواده داده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲‬بازار محلی‬ ‫میوه و تره بار در بجنورد‬ ‫باید ماندگاری مسافران در‬ ‫خراسان شمالی افزایش یابد‬ ‫ثبت نام نزدیک به پنج هزار‬ ‫نفر در طرح های سواداموزی‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهردار بجنــورد گفت‪ ۲ :‬بــازار محلی عرضه‬ ‫میــوه و تــره بــار بــه زودی در ایــن شــهر ایجــاد مــی شــود تــا دسترســی‬ ‫مــردم بــه ایــن محصــوالت بــا قیمــت مناســب اســان شــود‪.‬‬ ‫مجیــد شــادکام در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تــاش داریــم‬ ‫تــا در مرکــز اســتان بازارهــای محلــی عرضــه میــوه و تــره بــار‬ ‫توســعه یابــد و در اولویــت اول ایــن اقــدام بــه زودی در ‪ ۲‬نقطــه‬ ‫از شــهر محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولویــت بــرای ایجــاد بــازار محلــی‪ ،‬راه انــدازی ان در‬ ‫زمین هــای تحــت مالکیــت شــهرداری اســت و تــاش داریــم تــا‬ ‫امکانــات رفاهــی بــرای مــردم فراهــم شــده و ایــن بازارهــا بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی برقــرار باشــد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهردار بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬امســال از‬ ‫محــل منابــع عمرانــی‪ ،‬پنــج میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای بازارهــای محلی‬ ‫مرکــز اســتان پیــش بینــی شــده اســت کــه اماده ســازی ایــن بازارهــا در‬ ‫‪ ۲‬مــکان بــه زودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بازارهــای محلــی‪ ،‬مــکان مناســب بــرای‬ ‫دسترســی اســان شــهروندان بــه مایحتــاج روزمــره و محصــوالت میــوه‬ ‫و تــره بــار اســت‪ ،‬ایــن بازارهــا تاثیــر خوبــی در تعدیــل قیمــت هــا دارد و‬ ‫بــه یقیــن بــا اســتقبال مــردم روبــه رو خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فرصــت اقتصــادی خــوب بــرای‬ ‫ایــن منطقــه گــذر مســافران از اســتان اســت که بالاســتفاده مانده‬ ‫و بایــد تــاش شــود تــا مانــدگاری گردشــگران افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار محمدرضا حســین نژاد در نشســت‬ ‫اصنــاف خراســان شــمالی بــا وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اســتفاده از‬ ‫فرصــت اقتصــادی گــذر مســافران تاکنــون برنامــه موثری از اســتان‬ ‫نداشــته ایم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بازاریــان ویتریــن نظــام اســامی هســتند و در طــول‬ ‫انقــاب همــواره پشــتیبان انقــاب بــوده اند این فعــاالن اقتصادی‬ ‫نقــش ارزنــده در انقــاب اســامی ایفــا کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر نقــش اثرگــذار اصنــاف در پیشــبرد اهــداف نظــام‬ ‫اســامی‪ ،‬شــکل گیــری و پیــروزی انقالب افــزود‪ :‬اصنــاف در دوران‬ ‫کرونــا و نیــز متاثــر از تحریــم هــا متحمــل دشــواری هــای زیــاد‬ ‫شــدند امــا همیشــه در کنــار نظــام اســامی فعالیــت داشــته انــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه شــرایط کرونــا‪ ،‬اســیب و صدمــه‬ ‫بســیار بــه جامعــه از جملــه بــه اصنــاف وارد کــرد گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫درخواســت های ایــن فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬پرداخــت تســهیالت‬ ‫اســت در ایــن زمینــه پیگیــری مــی کنیــم تــا درخواســت هــا محقــق‬ ‫شــده اســت و موسســات مالــی هــم در پرداخــت تســهیالت و‬ ‫کمــک بــه اصنــاف ســهم داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون ســواداموزی امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای برنامــه ریشــه کنــی بیســوادی براســاس‬ ‫راهبردهــای اجرایــی در گــروه ســنی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۴۹‬ســال‪ ،‬چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۸۱۹‬نفــر امســال در طــرح هــای اموزشــی مرتبــط بــا‬ ‫ســواداموزی اســتان ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫علــی صالحــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ســه طــرح‬ ‫انتقــال‪ ،‬تحکیــم و ســواد امــوزی در مجمــوع چهــار هــزار و ‪۲۱۶‬‬ ‫ســواد امــوز خانــم و ‪ ۶۷۵‬ســواد امــوز اقــا ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای امــوزش در ســال تحصیلــی جدیــد ‪۱۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۲۵‬نفــر در دوره هــای ســواداموزی‪ ،‬انتقــال و تحکیــم‬ ‫در ایــن اســتان هدفگــذاری شــده اســت گفــت‪ :‬امــوزش چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۵۲۰‬نفــر در دوره ســواد امــوزی‪ ،‬یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫در دوره انتقــال و یک هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر در دوره تحکیــم امســال‬ ‫هدفگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون در دوره تحکیــم و انتقــال ‪ ۱۰۰‬درصــد و دوره‬ ‫ســواداموزی ‪ ۴۰‬درصد محقق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ ۵۸‬و نیــم درصــد ســواداموزان در‬ ‫گــروه ســنی ‪ ۴۰‬ســال‪ ۴۴ ،‬درصــد ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۹‬ســال‪ ۲۳ ،‬درصــد‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۹‬ســال و ‪ ۹‬صــدم درصــد زیــر ‪ ۲۰‬ســال اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۸۰‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در دشت شیروان‪-‬فاروج‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬از ‪ ۵۹‬حلقــه چــاه مجــاز کشــاورزی طــی ‪ ۹‬ماهــه امســال از اضافــه‬ ‫برداشــت چهــار میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار متــر مکعــب این شهرســتان خراســان شــمالی جلوگیری شــد‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه در این خصوص اظهار داشــت‪ :‬در دشــت شــیروان‪-‬فاروج ‪ ۸۰‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫شناســایی و تشــکیل پرونــده شــد و بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد کــه‬ ‫دســتگاه قضایــی بــا متخلفــان و متجــاوزان بــه منابــع اب ســطحی و زیرزمینــی برخــورد قاطــع مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۱۳‬دســتگاه کنتــور هوشــمند طــی ایــن مــدت بــر روی چــاه هــای کشــاورزی و‬ ‫صنعتــی نصــب شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه منظــور ممانعــت از برداشــت اضافــه از منابــع اب زیرزمینــی‬ ‫نصــب کنتورهــای هوشــمند بــر روی چاه هــای دارای پروانــه بهره بــرداری انجــام می شــود کــه بــا نصــب ان‬ ‫در طــول ســال میــزان اب اســتحصالی هــر چــاه ســنجش و در صــورت اضافــه برداشــت هشــدار الزم بــه‬ ‫بهره بــردار داده می شــود‪.‬‬ ‫خراسان شمالی بابت افزایش‬ ‫امار تصادفات اخطار گرفت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امیــدوار در بخشــی دیگــر بــا اشــاره بــه بــازار بســیاری از کســبه بــه شــرایط کرونایــی بــه تعطیلــی‬ ‫و اوضــاع نامناســب کشــیده شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬یکهــزار واحــد صنفــی در ســال گذشــته در‬ ‫بجنــورد پروانــه کســب و کار خــود را ابطــال کــرده و یــا تعطیــل کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اصنــاف و بازاریــان بویــژه انــان کــه در گــروه شــغلی یــک قــرار نداشــتند‪،‬‬ ‫بیشــترین خســارت را از اجــرای محدودیــت هــای کرونایــی و تعطیلــی هــای ان متحمــل شــده انــد‪.‬‬ ‫امیــدوار افــزود‪ :‬وضعیــت بــد اقتصــادی‪ ،‬گرانــی و افزایــش قیمــت ارز در ســال هــای اخیر ســبب شــده تا‬ ‫وضعیت بازار نابســامان باشــد و شــیوع کرونا هم بر این مشــکالت دامن شــده اســت‪ ،‬کســادی بازار و‬ ‫تعطیلــی هــا فــروش در میــان اصنــاف را بشــدت کاهــش داد و بازاریــان را متضرر کرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بخــش بســیار زیــادی از اصنــاف مرکــز اســتان مســتاجر هســتند و تعطیلــی هــای‬ ‫طوالنــی مــدت و رکــود بــازار انــان را در تامیــن اجــاره بهــا دچــار زحمــت و چالــش کــرد‪.‬‬ ‫فرار فروشندگان تهران از صدور فاکتور برای کسبه خراسان شمالی‬ ‫امیــدوار در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه فروشــندگان در تهــران بــرای فــرار از مالیــات‬ ‫از ارائــه فاکتــور خــودداری مــی کننــد گفــت‪ :‬ایــن امــر در نهایــت کســبه هــا در شــهرهای کوچــک‬ ‫دچــار مشــکل مــی کنــد‪.‬‬ ‫امیــدوار گفــت‪ :‬فروشــندگان در تهــران‪ ،‬بــا هــر قیمــت کــه مــی خواهنــد‪ ،‬اجنــاس را عرضــه و از‬ ‫ارائــه فاکتــور خــودداری مــی کننــد و کســبه شهرســتان هــا هــم ناچــار بــه خریــد بــا شــرایط کنونــی‬ ‫هســتند و در ایــن زمینــه در زمــان بازرســی بــا مشــکل روبــه رو مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فروشــندگان در تهــران تمایلــی ندارنــد تــا قیمــت هــای فــروش در جایــی ثبــت و مشــخص‬ ‫شــود از ایــن رو فاکتــور بــرای کســبه مــا صــادر نمــی کننــد‪ ،‬عــاوه بــر ان از ایــن فعــاالن اقتصــادی‬ ‫درخواســت مــی کننــد وجــه اجنــاس خریــداری شــده را بــه چنــد شــماره حســاب واریــز کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد تصریــح کــرد‪ :‬عمــده فروشــان بــه واریز وجــه کاالی خریداری شــده به یک‬ ‫شــماره حســاب راضی نمی شــوند و کســبه را وادار می کنند پول را به چند حســاب انتقال دهند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 36‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫وضعیــت ایــن اســتان بــه لحــاظ امــار تصادفــات مناســب‬ ‫نیســت گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه تهــران بــه ایــن اســتان کارت‬ ‫زرد و اخطــار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار ســردار ســعید مطهــری‬ ‫زاده اظهــار داشــت‪ :‬امــار تصادفــات در خراســان شــمالی‬ ‫ایــن اســتان را جــزو پنــج اســتان اول کشــور قــرار داده اســت‬ ‫و بــر ایــن اســاس بــه لحــاظ وقــوع ایــن ســانحه هــا وضعیــت‬ ‫نامناســب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه فروکــش کــردن کرونــا و پیــش‬ ‫بینــی بــرای افزایــش ســفرهای جــاده ای در پایــان ســال‬ ‫و نیــز فــرا رســیدن نــوروز و اســتقبال مــردم از ســفرها‪،‬‬ ‫نگرانی هــا در زمینــه تصادفــات بیشــتر شــده اســت از ایــن‬ ‫رو بایــد تــاش کنیــم تــا رنــگ کارت زرد دریافــت شــده بــه‬ ‫رنــگ قرمــز بــدل نشــود‪.‬‬ ‫خســروپناه اضافــه کــرد‪ :‬یــک‬ ‫دســتگاه حفــاری غیرمجاز طی‬ ‫ایــن مــدت در ایــن شهرســتان‬ ‫شناســایی و توقیــف و‬ ‫منصوبــات غیرمجــاز ‪ ۲‬چــاه‬ ‫صنعتــی جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫میانگیــن افــت ســاالنه منابع‬ ‫اب زیرزمینــی شــیروان ‪۷۹‬‬ ‫صــدم متــر اســت کــه ‪۴۱‬‬ ‫درصــد اب مصرفــی ایــن‬ ‫شهرســتان از منابــع زیرزمینی‬ ‫و ‪ ۵۹‬درصــد از منابــع ســطحی‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۸۱‬درصــد اب ایــن‬ ‫شهرســتان در بخــش کشــاورزی‪ ۵.۴ ،‬درصــد صنعــت و ‪ ۱۳.۶‬درصــد در بخــش اشــامیدنی مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۹۸۵‬حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا حجــم ابدهــی ‪ ۹.۴‬میلیــون مترمکعــب دارد کــه تاکنــون‬ ‫‪ ۴۷۶‬حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا حجــم ‪ ۴.۹‬میلیــون مترمکعــب پــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاهــش تصادفــات و پاییــن اوردن‬ ‫امــار قربانیــان حادثــه هــای جــاده ای نیازمنــد تــاش همــه‬ ‫مســووالن و دســتگاه هــای اجرایــی اســت تــا بــا رفــع نواقــص‬ ‫ایــن اهــداف محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای رفــع نواقــص ترافیکــی و کاهــش امــار‬ ‫تصادفــات پیــش از ایــن مصوبــه هــای خوبــی گذرانــده شــده‬ ‫امــا اجرایــی نشــده اســت البتــه بــرای رســیدن بــه اهــداف در‬ ‫زمینــه کاهــش امــار ســانحه هــای ترافیکــی بــا کمبــود نیــرو‬ ‫روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫ضعــف در اشکارســازی نقــاط پرتصــادف جــاده هــای‬ ‫اســتان‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری‬ ‫خراســان شــمالی هــم در ایــن نشســت‪ ،‬ضعــف در‬ ‫اشکارســازی نقــاط پرتصــادف در جــاده هــا را از عوامــل‬ ‫وقــوع ســانحه هــای ترافیکــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫مثــال عالئــم ترافیکــی در محــدوده خندقلــو کــه پیــش از‬ ‫ایــن جــاده دچــار رانــش زمیــن شــده بــود‪ ،‬مناســب نیســت‬ ‫و راننــدگان غیربومــی کــه از ایــن مســیر گــذر مــی کننــد بــه‬ ‫علــت نبــود عالئــم و تابلوهــای مناســب‪ ،‬بعضــا نمــی تواننــد‬ ‫کنتــرل الزم بــا شــرایط جــاده را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫صــادق اســپیدکار اظهــار داشــت‪ :‬دوربرگــردان هــا در‬ ‫محورهــای درون و بــرون شــهری اســتان هــم مناســب و‬ ‫اســتاندارد نیســت‪ ،‬وجــود ابنماهــا بویــژه در محورهــای‬ ‫روســتایی و فرعــی اســتان هــم یکــی از نواقــص بــه لحــاظ‬ ‫وقــوع ســانحه هــای ترافیکــی بــه شــمار مــی رود‪ ،‬ایــن‬ ‫ابنماهــا بویــژه در زمــان وقــوع ســیل مــی توانــد عامــل‬ ‫حادثــه باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬دوطرفه بودن جاده ها در مســیرهای‬ ‫فرعــی و بویــژه در محــور اصلــی بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان هــم‬ ‫یکــی از دغدغــه هــا در زمینــه وقــوع ســانحه های ترافیکــی‬ ‫در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه در برخــی مســیرهای اصلــی کــه جــاده‬ ‫چهارخطــه شــده‪ ،‬کشــاورزان در گــذر از عــرض جــاده بــا‬ ‫مشــکل روبــه رو هســتند‪ ،‬بــه طــور مثــال در محــدوده‬ ‫روســتای تاتــار در مســیر بجنورد‪-‬اشــخانه جــاده یــک طرفــه‬ ‫شــده اســت امــا فکــری بــرای عبــور عرضــی کشــاورزان‬ ‫از ایــن جــاده نشــده اســت‪ ،‬کشــاورزان بعضــا از داخــل‬ ‫رودخانــه عبــور مــی کننــد و در زمــان ســیل امــکان ایــن‬ ‫تــردد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬عبــور عرضــی کشــاورزان از ایــن‬ ‫جــاده اصلــی بــرای فعالیــت هــای خــود کــه بــه ناچــار انجــام‬ ‫مــی شــود‪ ،‬تهدیــد بــرای جــان انــان اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫راه اندازی بازار توزیع هوشمند‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫معــاون توســعه و مدیریــت منابــع ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی گفــت دسترســی‬ ‫مصرف کننــدگان بــه اقــام اساســی بــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های اســتارتاپ بــرای عرضــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬راه انــدازی بازارهــای توزیــع هوشــمند و ســرمایه گذاری در صــادرات‪ ،‬بــا‬ ‫کمتریــن هزینــه امکان پذیــر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امیرحســین محمــدزاده در مراســم تکریــم و معارفــه مدیریــت تعــاون‬ ‫روســتایی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده از تکنولــوژی نویــن و افزایــش بهــره وری از ظرفیــت هــای‬ ‫موجــود بــا حمایــت از تولیــد محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬حــذف واســطه هــا از بــازار جــزو برنامه هــای‬ ‫اولوی ـت دار ایــن ســازمان اســت‪.‬‬ ‫وی بــرای عرضــه اقــام تنظیــم بــازار خبــر از ســرمایه گــذاری ســازمان تعــاون روســتایی داد و افــزود‪:‬‬ ‫بــا هــدف کنتــرل بــازار و دسترســی اســان مــردم بــه اقــام اساســی ایــن طــرح بــا حمایــت وزارت‬ ‫جهادکشــاورزی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور‬ ‫اقتصــادی اســتانداری گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه ظرفیــت تعــاون روســتایی در ایــن‬ ‫مراســم گفــت بــرای تحــول مناطــق‬ ‫روســتایی از ایــن ظرفیــت بایــد اســتان‬ ‫بیشــتر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنوی افزود‪ :‬در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رشــد ‪ ۷.۷‬درصدی برای توســعه گلســتان‬ ‫برنامــه ریــزی شــده کــه یکــی از راه هــای‬ ‫رســیدن بــه ایــن هــدف‪ ،‬ســرمایه گــذاری‬ ‫در توســعه روســتاها اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســکونت ‪ ۴۷‬درصــد جمعیــت گلســتان در روســتاها گفــت‪ :‬تعــاون روســتایی‬ ‫بایــد بــرای مشــارکت در تحــول روســتایی اســتان نقشــه راه کوتــاه مــدت تدویــن کنــد و در کنــار‬ ‫ان‪ ،‬اســتانداری نیــز از توســعه تعاونــی هــای روســتایی پشــتیبانی خواهــد کــرد تــا ســرمایه گــذاری‬ ‫هدفمنــد مبتنــی بــر دانــش روز در ایــن ســکونتگاه هــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬گســترش‬ ‫شــرکت ســهامی زراعــی در ایــن اســتان بــرای اســتفاده بیشــتراز ظرفیــت هــای موجــود و جهــش‬ ‫تولیــد ضــروری اســت‪.‬‬ ‫گلستان استانی کشاورز محور بوده که اقتصاد اصلی ساکنان ان بر پایه کشاورزی استوار است‪.‬‬ ‫تولیــدات محصــوالت کشــاورزی ایــن اســتان پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬تــن اســت کــه در تولیــد ‪ ۱۵‬نــوع‬ ‫محصــول از جملــه گنــدم‪ ،‬پنبــه‪ ،‬زیتــون‪ ،‬کلــزا رتبــه هــای اول تــا پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارقان اماکن خصوصی در‬ ‫گرمه دستگیر شدند‬ ‫یک واحد صنفی متخلف‬ ‫در اسفراین پلمپ شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 2‬ســارق حرفـه ای‬ ‫اماکــن خصوصــی بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبی نظافتی»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت ‏اماکــن خصوصــی در شهرســتان گرمــه‪،‬‬ ‫بالفاصلــه رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪،‬‬ ‫موفــق شــدند ســارق را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏بررسـی های‬ ‫انجام شــده مشــخص شــد متهــم ســابقه دار بــوده و بــه همــراه‬ ‫همدســت خــود ســرقت می کنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه بابیــان اینکــه مامــوران در‬ ‫حیــن گشــت زنی هــای هدفمنــد در محــدوده محل هــای وقــوع‬ ‫‏ســرقت‪ ،‬ســارق و همدســت او را در حین ســرقت دســتگیر کردند‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬هــر دو متهــم در بازجویی هایانجام شــده بــه ‪5‬‏فقــره‬ ‫ســرقت از اماکــن خصوصــی در گرمــه اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم درنهایــت بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی‏شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪110‬‏بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫کالهبرداری با شگرد برنده شدن‬ ‫در قرعه کشی کمک هزینه‬ ‫عتبات عالیات‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از پلمــپ یــک واحــد‬ ‫صنفــی کافی شــاپ متخلــف در ایــن ‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ «مجید یگانه پور» با اعالم جزئیات این خبر‏گفت‪ :‬برابر‬ ‫اخبــار واصلــه مبنــی بــر تخلفــات صنفــی دریکــی از کافی شــاپ های‬ ‫ســطح شــهر‪ ،‬بالفاصلــه‏موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار ماموران‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان قــرار گرفت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران با انجــام اقدامــات اطالعاتی واحد‬ ‫صنفــی متخلــف را شناســایی و‏اقــدام بــه بازرســی از ان کردنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن واحــد صنفــی بــه دلیــل عــدم رعایــت شــئون اســامی و‬ ‫‏همچنین ســایر تخلفات صنفی برابر دســتور مقام قضائی پلمپ‬ ‫و پرونــده ای نیــز در ایــن رابطــه‏تشــکیل گردیــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ادامــه داد‪ :‬متصــدی ایــن‬ ‫واحــد صنفــی نیــز بــه همــراه پرونــده‏متشــکله بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان از عمــوم شــهروندان خواســت تــا در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در‏صنــوف‪ ،‬موضــوع را بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال شــکایت دو شــهروند‬ ‫گرگانــی مبنــی بــر کالهبــرداری از انــان‪ ،‬موضــوع در دســتور کار ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬وی افــزود‪ :‬طــی بررسـی ها مشــخص شــد متهمان‬ ‫بــا اســتفاده از ترفنــد برنــده شــدن در قرعــه کشــی عتبــات عالیــات‪،‬‬ ‫اطالعات کارت بانکی شــاکیان را دریافت و ســپس اقدام به برداشــت‬ ‫غیرمجــاز ‪ 2‬میلیــارد ریــال از حســاب انــان کــرده اند‪.‬رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬پــس از تکمیــل تحقیقــات و رصــد فنــی کارشناســان‪،‬‬ ‫‪ 3‬متهم شناســایی و با هماهنگی مرجع قضایی در اســتان کرمانشــاه‬ ‫دســتگیر و بــه برداشــت غیــر مجــاز ‪ 2‬میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‪.‬وی‬ ‫ل امــده مشــخص شــد متهمــان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در بررس ـی های بــه عم ـ ‬ ‫بــا بهره گیــری شــگردهای خــاص‪ ،‬بــا به کارگیــری ده هــا ســیم کارت و‬ ‫حســاب های بانکــی مختلــف‪ ،‬وجــوه ســرقتی را وارد حســاب های دیگــر‬ ‫ کــرده‪ ،‬ســپس اقــدام بــه خریــد طــا و گوشــی تلفــن همــراه می کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تاکیــد کــرد‪ :‬بــا وجــود اطــاع رســانی های گســترده در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬متاســفانه همچنــان شــاهد ســهل انگاری برخــی از‬ ‫شــهروندان هســتیم کــه بــه راحتــی فریــب وعده هــای پــوچ و دروغیــن‬ ‫ســودجویان و کالهبــرداران ســایبری را می خورنــد و اطالعــات شــخصی‬ ‫و خصوصــی خــود را در اختیــار انــان قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫طرح های ابخیزداری در ‪۲۵‬‬ ‫درصد عرصه های جاجرم‬ ‫خراسان شمالی مطالعه شد‬ ‫فرمانــدار جاجــرم خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح هــای‬ ‫ابخیــزداری تاکنــون در ســطح ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۸۹۹‬هکتــار‬ ‫از عرصه هــای ایــن شهرســتان مطالعــه شــده اســت کــه‬ ‫معــادل ‪ ۲۵‬درصــد از کل گســتره ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی حاجــی زاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری شهرســتان در هشــت حــوزه مطالعــه‬ ‫شــده و اجــرای ان در چهــار حــوزه ابخیــز تکمیــل و در چهــار‬ ‫حــوزه در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار جاجــرم گفــت‪ :‬اکنــون طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری در حوزه هــای گرمک‪-‬طبــر‪ ،‬قلــی‪-‬‬ ‫کالتــه شــور‪ ،‬جربت‪-‬کالتــه جــان و حــوزه گزی‬ ‫‪ ۲‬در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان اعتبــار‬ ‫تخصیــص یافتــه در حــوزه ابخیــز قلــی‪-‬‬ ‫کالتــه شــور در ســال جــاری ‪ ۲۴۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اســت کــه اعتبــار مــورد نیــاز حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــارد بــراور مــی شــود‪ ،‬همچنیــن‬ ‫امســال بــرای اجــری طــرح هــای ابخیــزداری‬ ‫در حــوزه ابخیــز گرمــک‪ -‬طبــر در ســال‬ ‫جــاری ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیــص‬ ‫یافتــه اســت و اعتبــار مــورد نیــاز حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫حاجــی زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان اعتبــار تخصیــص‬ ‫یافتــه در حــوزه ابخیــز جربــت ‪ -‬کالتــه جــان در ســال جــاری‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال اســت و میــزان اعتبــار تخصیــص یافتــه‬ ‫در حــوزه ابخیــز گــزی ‪ ۲‬در ســال جــاری از محــل تفاهــم‬ ‫نامــه مشــترک بــا الومینــای جاجــرم ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫اســت و اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تکمیــل حــدود ‪ ۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار از حــوزه هــای‬ ‫کوهســتانی شهرســتان نیــاز بــه مطالعــه ابخیــزداری دارد‬ ‫کــه مقــرر شــد کارخانــه الومینــای جاجــرم حــدود ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫هکتــار ان را مطالعــه کنــد و ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار در قالــب‬ ‫حــوزه ابخیــز کــرف‪ -‬خراشــا از محــل اعتبــارات اســتانی‬ ‫انجــام شــود کــه در ایــن زمینــه تامیــن ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫اعتبــار مصــوب شــده امــا هنــوز تخصیــص نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار جاجــرم اظهــار داشــت‪ :‬مهــم تریــن مشــکل در‬ ‫اجــرای پــروژه هــای ابخیــزداری عــدم تخصیــص اعتبــارات‬ ‫بــه صــورت نقــدی اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان جاجــرم در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری جنــوب بجنــورد‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدی پروازهای‬ ‫فرودگاه بجنورد‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در مــدت‬ ‫مشــابه ســال ‪ ۹۸‬نیــز ‪ ۲۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۸۵‬مســافر بــا نــاوگان‬ ‫هوایــی جــا بــه جــا شــده‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫قدمگاهــی افــزود‪ :‬در ‪ ۹‬مــاه‬ ‫ســال جــاری ‪ ۱۷۲‬هــزار و ‪۲۹۲‬‬ ‫کیلــو گــرم و در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۰۴‬هــزار و ‪ ۱۳۱‬کیلوگــرم بــار‬ ‫نیــز جــا بــه جــا شــده بــود‪.‬‬ ‫هــم اکنــون شــرکت هــای‬ ‫ایــران ایــر‪ ،‬ماهــان و اســمان‬ ‫در ایــن مســیر هوایــی در‬ ‫هفتــه ‪ ۶‬برنامــه پروازیــی‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۵۳۸‬مســافر در شــرایط کرونــا بــا‬ ‫نــاوگان هوایــی از ایــن فــرودگاه جابجــا شــدند کــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال ‪ ۲۰ ،۹۸‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت ‪ ۴۸۶‬پــرواز رفــت و برگشــت بجنــورد ‪ -‬تهــران‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬مــاه ســال‬ ‫جــاری ‪ ۵۷۶‬ســورتی پــرواز در مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد در‬ ‫ایــن فــرودگاه انجــام شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۳۴۲‬ســورتی‬ ‫پــرواز و در ســال ‪ ۹۸‬هــم ‪ ۳۵۶‬ســورتی پــرواز رفــت و‬ ‫برگشــت در مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پروازهــای ایــن فرودگاه توســط شــرکت ‬ ‫اســمان‪ ،‬ماهــان و ایــران ایــر انجــام می شــود افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن بــازه زمانــی ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۱۶‬مســافر بــا نــاوگان هوایــی‬ ‫از ایــن فــرودگاه جــا بــه جــا شــدند کــه در مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۸۶۵‬مســافر بــود‪.‬‬ ‫از ایــن فــرودگاه انجام شــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال‬ ‫شــرق کشــور قــرار دارد و فاصلــه بجنــورد‪ ،‬مرکــز ایــن‬ ‫اســتان تــا تهــران افــزون بــر ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر و تــا مشــهد ‪۲۵۰‬‬ ‫کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫مافیا و خاویار ارزان قیمت!‬ ‫مــا متوجــه نشــدیم ایــن چــه ماگلونیــای فرهنگــی اســت‬ ‫کــه تــا در مملکــت صحبــت از کاالی ارزان قیمــت مــی شــود‪،‬‬ ‫همــه یــاد ضــرب المثــل هــای قدیمــی مثــل «ارزان یافتــه‬ ‫خــوار باشــد»‪« ،‬ارزان خــری‪ ،‬انبــان خــری» و ‪ ...‬مــی افتنــد‬ ‫یــا فکــر مــی کننــد جنــس مــورد نظــر‪ ،‬بنجــل و چینــی اســت‪.‬‬ ‫ولــی همیشــه داســتان ایــن طــوری نیســت و نبایــد ایــن قــدر‬ ‫بــد بیــن بــود‪.‬‬ ‫یــادش بــه خیــر تقریبــا ده ســال قبــل بــود کــه جنــاب‬ ‫غالمرضــا رازقــی رئیــس وقــت شــیالت ایــران در خصــوص‬ ‫خاویــار ارزان فرمودنــد‪ «:‬بــرای ایــن کــه خاویــار در ســفره‬ ‫مــردم قرار گیــرد باید به تولید انبوه برســد؛ از این رو از ســال‬ ‫گذشــته رونــد اســتحصال خاویــار پرورشــی رو بــه افزایــش‬ ‫بــوده اســت‪ .‬امســال تولیــد ایــن محصــول بــه یــک تــن!‬ ‫خواهــد رســید کــه بخشــی صــادر و بخشــی در بــازار داخلــی‬ ‫عرضــه خواهــد شــد!» ( روزنامــه ایــران – ‪ 14‬شــهریور ‪)91‬‬ ‫االن از ان روزهــا تقریبــا ده ســال گذشــته اســت و نــه‬ ‫تنهــا خاویــار ســر ســفره نیامــد بلکه گوشــت و میــوه و لبنیات‬ ‫و خیلــی اقــام دیگــر هــم بــا ســفره هــای مــردم بــای بــای‬ ‫کردنــد!‬ ‫نکتــه بعــد اینکــه همــان زمــان هم محصوالتی مثل مرغ‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬گوشــت‪ ،‬شــیر‪ ،‬میــوه‪ ،‬عســل و لبنیــات و ‪ ...‬کــه‬ ‫در ســال هــزاران تــن تولیــد داخلــی داشــتیم در ســفره های‬ ‫مــردم‪ ،‬یــک خــط در میــان در دیــده مــی شــدند و مــردم‬ ‫بایــد بــرای خریــد بعضــی از انهــا ســاعت هــا در صــف مــی‬ ‫ایســتاندند یــا گــوش بــه زنــگ ســازمان تعزیــرات باشــند تــا‬ ‫قیمــت انهــا را پائیــن بکشــد ؛ حــاال ایــن بزرگــوار چطــور با یک‬ ‫تــن خاویــار تولیــدی در ســال‪ ،‬قــول ارزانــی خاویــار کیلویــی‬ ‫ســه میلیــون تومــان را بــه مــردم داده بــود اللــه و اعلــم‪( ...‬‬ ‫البتــه گنــاه کســی را نمــی تــوان شســت ولــی این بنــده خدا یا‬ ‫از جمعیــت کشــور خبــر نداشــت یــا زیــاد بــا واحدهــای انــدازه‬ ‫گیــری اشــنا نبــود و فکــر مــی کــرد یــک تــن خاویــار یعنــی یــک‬ ‫عالمــه خاویــار ‪ )....‬بگذریــم ‪...‬‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه حــرف زدن مالیــات‬ ‫چندانــی نــدارد و صــد البتــه نیــت بچــه هــای شــیالت هــم‬ ‫خیــر بــود کــه قصــد داشــتند خاویــار در ســبد خانــوار همــه‬ ‫ملــت قــرار گیــرد‪ ،‬مــا هــم بــه نوبــه خودمــان در ان مقطــع از‬ ‫طــرح مذکــور اســتقبال کردیــم و حتــی صــدا و ســیما هــم در‬ ‫مقطعــی تبلیــغ خاویــار بادمجــان مــی کــرد کــه ذائقــه مــردم‬ ‫را بــه ســمت خاویــار هدایــت کنــد‪ .‬امــا چــه کنیــم کــه مافیــای‬ ‫خاویــار اجــازه اجــرای طــرح را نــداد و معتقــد بــود این الکچری‬ ‫بــازی هــا بــا مــا معمولــی هــا نیامــده و گرنــه االن صبــح بــه‬ ‫صبــح بایــد در کنــار نــان ســفید‪ ،‬پنکیــک‪ ،‬پــوره ســیب زمینی‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ و تخــم بلدرچیــن اب پــز‪ ،‬نــان تســت برشــته‬ ‫شــده‪ ،‬میــوه اووکادو‪ ،‬خامــه تــرش‪ ،‬و کــره و انواع بیســکویت‬ ‫شــیرین خاویــار ارزان قیمــت هــم بــه بــدن مــی زدیــم!‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪۱۳‬‬ ‫ایین نامــه اجرایــی قانــون یادشــده اســامی افــرادی کــه اســناد‬ ‫عــادی بــا رســمی انــان در هیئــت مســتقر در اداره ثبت اســناد‬ ‫و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت‬ ‫اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دو نشــریه‬ ‫اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی) بشــرح زیــل اگهی‬ ‫می گــردد‪ :‬بخــش دو بجنــورد پــاک ‪ -۱۶۹‬اصلــی اراضــی صــدر‬ ‫ابــاد ‪-۱‬ش ـش دانگ یــک بــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪۲۰۲‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۱۶۹‬اصلــی فــوق به مســاحت ‪۲۱۱.۱۵‬مترمربع ابتیاع‬ ‫اقــای علــی نامــور از محــل مالکیــت رســمی محمدعلــی نائبی‬ ‫فرزنــد عبــاس برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰.۲۵۰۱‬مورخــه‪۱۴۰۰/۹/۲۱‬‬ ‫کالســه‪۱۴۰۰.۰۰۴۶‬لذا بدین وســیله به فروشندگان و مالکین‬ ‫مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ‬ ‫می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتــی ک اعتــراض در‬ ‫مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره‬ ‫ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر به دادگاه نخــواد بود‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۹:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴:‬علیخــان نــادری رئیــس ثبــت اســناد وامالک‬ ‫منطقــه یــک بجنــورد‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید که روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت ‪ bkkg.ir‬تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫چطور فرزندانی شاد داشته باشیم؟‬ ‫موسی توماج ایری‬ ‫‪ ۱۳‬راهکار موثر برای اینکه‬ ‫خانواده ای شاد و صمیمی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫خانــواده یعنــی جایــی کــه زمــان زیــادی از عمــر مــا در‬ ‫انجــا ســپری می شــود و میــزان خوشــبختی و رضایــت مــا‬ ‫از زندگــی‪ ،‬بــه مقــدار زیــادی بــه شــرایط خانــواده و کیفیــت‬ ‫روابــط شــکل یافتــه در ان وابســته اســت‪.‬‬ ‫خانــواده همــان جایــی اســت کــه قســمت مهمــی از‬ ‫سرنوشــت بزرگســاالن اینــده ی اجتمــاع در انجــا رقــم‬ ‫می خــورد‪ .‬امــروزه‪ ،‬ســبک زندگــی مــدرن‪ ،‬مشــغله های‬ ‫زیــاد و فرصت هــای کــم و دالیــل متعــدد دیگــر‪ ،‬رُکــن‬ ‫خانــواد ه را بــا چالش هــای زیــادی مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی بــه شــادی‪ ،‬راحتی و لــذت گرایش‬ ‫دارد و اگــر خانــواده ایــن نیــاز را بــرای او تامین نکند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت کــه ان را در جاهــای دیگــری بجویــد کــه در نهایــت‬ ‫بــه تضعیــف یــا فروپاشــی خانــواده و روابــط خانوادگــی‬ ‫منجــر شــود‪ .‬امــا حفــظ و تقویــت شــادی و صمیمیــت در‬ ‫خانــواده نیــاز بــه دانــش و مهــارت دارد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪۱۳‬‬ ‫راهــکار مهــم و موثــر بــرای دســتیابی به این هــدف را باهم‬ ‫مــرور می کنیم‪.‬ادامــه شــماره ‪454‬‬ ‫خ طبعی را تشویق کنید و به خودتان بخندید‬ ‫شو ‬ ‫یکــی از راه هــای ایجــاد شــادی و خنــده در خانــواده‪،‬‬ ‫شــوخ طبعی اســت و بهتریــن راه رســیدن بــه ان‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه بــه خودمــان بخندیــم؛ بــه اشــتباهاتی کــه‬ ‫مرتکــب شــده ایم‪ ،‬بــه ماجراهــای خنــده داری کــه بــرای ‬ ‫مــا پیــش امــده اســت‪ .‬بــه عنــوان پــدر یــا مــادر روی حــس‬ ‫شــوخی و طنزپــردازی خــود کار کنیــد و ببینیــد کــه بــه ‬ ‫چه طریــق می توانیــد باعــث خنــده و شــادی افــراد خانــواده‬ ‫شــوید‪ .‬شــوخ طبعی تاثیــری متعــادل کننــده در شــخصیت‬ ‫دارد و حــس صمیمیــت و دوســتی را بــه افــراد خانــواده‬ ‫منتقــل می کنــد‪ .‬خنــده یکــی از بزرگ تریــن تفریحــات‬ ‫انســانی و ریشـه دار ترین تفــاوت میــان انســان ها و دنیــای‬ ‫حیوانــات اســت‪.‬‬ ‫برخــی افــراد در گفتــن لطیفــه اســتعداد باالیــی دارنــد‬ ‫امــا بــرای خندانــدن افــراد خانــواده الزم نیســت کــه حتمــا ً‬ ‫کمدیــن باشــیم‪ ،‬مــا همیشــه می توانیــم بــه خودمــان‬ ‫بخندیــم‪ .‬هم نشــینی بــا افــراد جــدی معمــوال ًازاردهنــده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر گاهــی بتوانیــد بــه خودتــان بخندیــد‪ ،‬دیگــران را‬ ‫هــم تشــویق می کنیــد کــه بــه شــما بخندنــد‪ .‬بدیــن ترتیــب‬ ‫شــما باعــث شــادی انهــا می شــوید و صمیمیــت بیشــتری‬ ‫بیــن افــراد خانــواده ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بر نقاط مثبت شخصیت اعضای خانواده تمرکز کنید‬ ‫خانــواده بــر رابطــه ی بیــن اعضــای ان اســتوار اســت‪.‬‬ ‫فــرد فــرد ِ اعضــای خانــواده‪ ،‬افــرادی منحصــر به فــرد‬ ‫قو خوهــا را‬ ‫هســتند‪ .‬همیشــه تفــاوت روحیــات و خل ‬ ‫در نظــر داشــته باشــید‪ .‬شــما ممکــن اســت از برخــی‬ ‫خصوصیــات افــراد خانــواده ی خــود خوشــتان نیایــد و انها‬ ‫هــم همین طــور‪ .‬اگــر قــرار باشــد روی مــوارد ناخوشــایند‬ ‫شــخصیت افــراد تمرکــز کنیــم بــه شــادمانی و صمیمــت‬ ‫خانوادگــی لطمــه خواهیــم زد‪ .‬پــس همیشــه روی نقــاط‬ ‫مثبــت شــخصیت افــراد خانــواده تمرکــز کنیــد‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن نــوع برخــورد‪ ،‬یعنــی تمرکــز و‬ ‫توجــه بــه رفتارهــای مطلــوب افــراد و تائیــد و تشــویق این‬ ‫مــوارد‪ ،‬بهتریــن روش بــرای افزایــش و تقویــت رفتارهــای‬ ‫مطلــوب و کاهــش و تضعیــف رفتارهــای نامطلــوب‬ ‫اســت‪ .‬بــه ویــژه در مــورد کــودکان‪ ،‬اســتفاده از توجــه و‬ ‫تشــویق رفتارهــای مطلــوب و بی توجهــی بــه رفتارهــای‬ ‫ـی بســیار باالیــی دارد‪ .‬بــا تمرکــز بر‬ ‫نامطلــوب‪ ،‬تاثیــر تربیتـ ِ‬ ‫ـوب افــراد خانــواده‪ ،‬بــه مــرور‬ ‫رفتــار و خصلت هــای مطلـ ِ‬ ‫ذهنیــت مثبت تــری نســبت بــه ان هــا پیــدا می کنیــم کــه‬ ‫دوســتی‬ ‫ شــکل صمیمیــت و‬ ‫در رابطــه ی مــا بــا انهــا به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫به هنگام نیاز در کنارشان باشید‬ ‫هــر گاه کــه عضــوی از اعضــای خانــواده بــه شــما نیــاز‬ ‫داشــت‪ ،‬حتمــا ًســعی کنیــد در کنــارش باشــید‪ .‬ای ـن ‬ ‫مواقــع‪ ،‬لحظــات حســاس و خاصــی اســت و امــکان‬ ‫دارد کــه دیگــر فرصــت جبــران پیــش نیایــد‪ .‬مثــا ًاگــر‬ ‫بــه جشــن اخــر ســال کودکســتان دعــوت شــده اید‪،‬‬ ‫حتمــا ً در ان شــرکت کنیــد‪ .‬ایــن شــاید از نظــر شــما‬ ‫اتفــاق مهمــی نباشــد امــا ممکــن اســت از دیــد کــودک‬ ‫شــما معنای زیادی داشــته باشــد و شاید عدم حضور‬ ‫شــما لطمـه ی عاطفی شــدیدی بــه او وارد کنــد‪ .‬این را‬ ‫بایــد بــه شــکل یــک فرهنــگ خانوادگــی دراورد کــه هر‬ ‫وقــت یکــی از اعضــا بــه حضــور ســایرین نیــاز داشــت‪،‬‬ ‫حتمــا ًهمــه ان را در اولویــت برنامه هــای خــود قــرار‬ ‫دهنــد و تمــام ســعی خــود را بــرای حضــور و مشــارکت‬ ‫به انجــام رســانند‪.‬‬ ‫قــدر ایــن گونــه لحظــات را بدانیــد و مشــارکت در هیــچ‬ ‫یــک از شــرایط مهــم خانوادگــی را از دســت ندهیــد‪ .‬بــه‬ ‫یــاد داشــته باشــید کــه در زندگــی‪ ،‬انجــام نــدادن کارهــای‬ ‫خــوب و از دس ـت دادن فرصت هــای ارزشــمند‪ ،‬همــواره‬ ‫تأس ـف بار اســت‪ .‬پــس تــا جایــی کــه می توانیــد ســعی‬ ‫کنیــد همیشــه در چنیــن مواقعــی در کنــار عزیــزان خــود‬ ‫حضــور داشــته باشــید و توجــه و عالق ـه ی خــود را عمــا ً‬ ‫بــه انهــا نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫سارا شهیدی‬ ‫اغلــب از پــدر و مادرهــا خطــاب بــه فرزندشــان شــنیده ایم کــه‪:‬‬ ‫«تنهــا چیــزی کــه می خواهــم‪ ،‬دیــدن شــادی ِ توســت»‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫بــه تعــداد افــراد مختلــف تعاریــف متفاوتی از شــادی هم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا در عمــق ایــن ارزو هم ـه ی مــا خواســته ی مشــترکی‬ ‫داریــم‪ ،‬اینکــه کودکان مــان از زندگــی لــذت ببرنــد‪ ،‬عشــق‬ ‫بورزنــد‪ ،‬دوســت داشــته شــوند‪ ،‬در مواجهــه بــا ســختی های‬ ‫زندگــی قــوی باشــند و اگــر ناراحــت شــدند بــه ســرعت بــه حــال‬ ‫خــوب قبلی شــان بازگردنــد‪.‬‬ ‫در دنیایــی کــه بــر کارایــی تاکیــد دارد‪ ،‬شــادی مزیــت بزرگــی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬مردمان شاد در کار و عشق به طور متوسط‬ ‫موفق تــر از افــراد ناشــاد هســتند‪ .‬افــراد شــاد بازخوردهای بهتری‬ ‫دربــاره کارشــان می گیرنــد‪ ،‬مشــاغل بــا اعتبــار بیشــتر و درامــد‬ ‫بیشــتری دارنــد؛ بــا احتمــال باالتــری ازدوج می کننــد‪ ،‬و در ازدواج‬ ‫خــود رضایــت بیشــتری را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه و مقالـه ی بعــد نکاتــی را بــا هــم مــرور خواهیــم‬ ‫کــرد کــه بــا توجــه بــه انهــا می توانیــد محیطــی امــن‪ ،‬شــاد‬ ‫و مثبــت بــرای فرزندان تــان فراهــم کنیــد‪ .‬محیطــی کــه پــر از‬ ‫الهام‪ ،‬شــگفتی و لذت باشــد‪ .‬پدر و مادری باشــید الهام بخش‬ ‫شــادمانی‪ ،‬و فرزندانتــان را بــرای شــاد بــودن امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫از خودتان شروع کنید‬ ‫‪ .۱‬شاد باشید‬ ‫جالــب اســت کــه اولیــن قــدم بــرای داشــتن فرزنــدان شــاد ایــن‬ ‫اســت کــه کمــی خودخــواه باشــید و بــه خودتــان توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫میزان شــادی شــما بر شــادی و موفقیت فرزندتان اثر شــدیدی‬ ‫می گــذارد‪ .‬در کتــاب «پــرورش شــادی‪ ۱۰ :‬قــدم اســان تــا‬ ‫کــودکان و والدیــن شــادتر» می خوانیــم‪:‬‬ ‫«تحقیقــات گســترده توانســته اند ارتبــاط قابــل توج ـه ای بیــن‬ ‫افســردگی مــادران و مشــکالت رفتــاری و عملکردهــای منفــی‬ ‫در کــودکان انهــا را اثبــات کننــد‪ .‬افســردگی والدیــن منجــر بــه‬ ‫مشــکالت رفتــاری در کــودکان شــده و پــدر و مــادری انهــا را کــم‬ ‫اثــر می کنــد»‪.‬‬ ‫ســرایت شــادی از والدین به فرزندان منحصر به دالیل ژنتیکی‬ ‫نیســت‪ ،‬بــا ایــن کــه بــر اســاس همیــن مطالعــه معلــوم شــد‬ ‫والدیــن شــاد بــا احتمــال باالتــری فرزنــدان شــاد دارنــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫تحقیــق نتوانســت عامــل ژنتیکــی دخیــل در ایــن امــر را بیابــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه خنــده مســری اســت‪ ،‬بــا فامیــل و دوســتانی‬ ‫تو امــد کنیــد کــه خوش خنــده هســتند‪ .‬خنــده ی انهــا احتمــاال‬ ‫رف ‬ ‫باعــث خنــده ی شــما می شــود‪ ،‬ولــی حتــی اگــر شــما بــا انهــا‬ ‫ف بــودن در کنــار انهــا خلــق شــما را شــادتر خواهــد‬ ‫نخندیــد‪ ،‬صــر ِ‬ ‫کــرد‪ .‬متخصصیــن علــم اعصــاب معتقدنــد شــنیدن صــدای‬ ‫خنــده ی دیگــران نورون هــای اینـه ای مغــز شــنونده را بــه گونـه ای‬ ‫تحریــک می کنــد کــه گویــی خــود او در حــال خندیــدن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به ازدواج تان رسیدگی کنید‬ ‫اگــر در یــک زندگــی مشــترک بــا همســرتان هســتید اجــازه‬ ‫ندهیــد بــه دنیــا امــدن بچه هــا در رابط ـه ی شــما خللــی ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬بــر اســاس تحقیــق چــاپ شــده در مجل ـه ی رشــد کــودک‬ ‫(‪ )۲۰۱۱‬والدینــی کــه در ازدواج هــای ناپایــدار رنــج می کشــند‪ ،‬بــرای‬ ‫مثــال در فکــر طــاق هســتند‪ ،‬باعــث ایجــاد مشــکالت خــواب در‬ ‫کــودکان نوپــای خــود می شــوند‪ .‬در ایــن مطالعــه مشــخص شــد‬ ‫ازدواج مشــکل دار‪ ،‬هنگامی که کودک ‪ ۹‬ماه دارد‪ ،‬در مشــکالت‬ ‫خــواب او در ‪ ۱۸‬ماهگــی نیــز دخیــل اســت‪ .‬شــاید بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه خانــه ی مشــکل دار خانــه ی اســترس الوده ای ســت‪ ،‬و‬ ‫اســترس از عوامــل مشــکالت خــواب بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫ت باشید‬ ‫‪ .۳‬پدر و مادری مثب ‬ ‫احتمــال زیادتــری وجــود دارد کــه والدینــی کــه احساســات‬ ‫منفــی نســبت بــه نوزادانشــان بــروز می دهنــد یــا بــرای اداره ی‬ ‫ان هــا رفتــاری خشــن از خــود نشــان می دهنــد‪ ،‬بــا کودکــی‬ ‫خشــن در ســنین مهدکــودک روبــرو شــوند‪ .‬ایــن خبــر خوبــی‬ ‫نیســت چــرا کــه بیــن رفتارهــای خشــن فــرد در ‪ ۵‬ســالگی بــا‬ ‫رفتارهــای خشــونت امیز او در س ـ ال های بعــدی زندگــی‪ ،‬حتــی‬ ‫در برخــورد بــا شــریک زندگـی اش‪ ،‬رابطــه وجــود دارد‪ .‬پــس اگــر‬ ‫خــود را در چرخ ـه ی والــد خشــمگین‪ ،‬بچ ـه ی خشــمگین‪ ،‬والــد‬ ‫خشــمگین تر یافتیــد ســعی کنیــد ایــن چرخــه را بــا تغییــر رفتــار‬ ‫خودتتــان اصــاح کنیــد‪ .‬در گــذر زمــان متوجــه می شــوید کــه‬ ‫مشــکالت شــما بــا هــم کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مراقب سالمت روانی خودتان باشید‬ ‫‪ ۱۰‬نکته موثر که مردان‬ ‫برای داشتن ازدواج‬ ‫موفق باید بدانند‬ ‫مریضــی راهــکاری اســت کــه بــدن در جهــت نابــودی عوامل بیمــاری زا‬ ‫در پیــش می گیــرد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬می تــوان گفــت مشــاجره نیــز راهــکاری‬ ‫اســت که زن و شــوهر در راســتای حل مشکالت شــان به ان متوســل‬ ‫می شــوند‪ .‬البتــه ‪ ،‬منظــور از مشــاجره بــه هیچ وجــه جروبحــث یــا‬ ‫درگیــری فیزیکــی نیســت‪ ،‬بلکــه بــه گفت وگویــی معقوالنــه‪ ،‬وَلــو‬ ‫احساســی‪ ،‬بــر ســر حــل اختالفــات اشــاره دارد‪ .‬چنانچــه به طــرزی‬ ‫غیرمنطقــی از گفت وگــوی مســالمت امیز در مــورد مشــکالت تان‬ ‫شــانه خالــی کنیــد‪ ،‬یقینــا اوضــاع از انچــه هســت‪ ،‬وخیم تــر خواهــد‬ ‫شــد و چه بســا بــه جدایی هــای بی مــورد بینجامــد‪ .‬پــس به جــای اینکــه‬ ‫احساســات واقعــی خــود را پنهــان نگــه داریــد و خودخــوری کنیــد‪،‬‬ ‫روراســت باشــید و صادقانــه در مــورد مشــکالت تان صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫ت واقعی تان را واضح و روراست بیان کنید‬ ‫‪ .۴‬احساسا ‬ ‫بنــا بــه علــل فرهنگــی یــا هــر عامــل دیگــری‪ ،‬عــده ی زیــادی از اقایــان‬ ‫در زندگــی مشــترک تمایــل چندانــی بــه بیــان شــفاف احساســات خــود‬ ‫ندارنــد‪ .‬فرهنــگ عامــه در بســیاری از کشــورها به گون ـه ای اســت کــه‬ ‫مــردان تصــور می کننــد نبایــد در مــورد احساسات شــان صحبــت‬ ‫کننــد‪ ،‬چــون از ارزش شــان کــم می شــود‪ .‬امــا اگــر احساســات تان را‬ ‫پنهــان کنیــد و واضــح و اشــکار بــه همســرتان انتقــال ندهیــد‪ ،‬مثــل‬ ‫ایــن اســت کــه تیشــه بــه ریشــه ی رابطه تــان می زنیــد‪ .‬در عــوض‪،‬‬ ‫بایــد احساســات تان را‪ ،‬حتــی اگــر گفتنــش برای تــان ســخت اســت‪،‬‬ ‫بــه صراحــت بیــان کنیــد‪ .‬پــس بگذاریــد همســرتان از احساســات تان‬ ‫اگاه شــود و در همه حــال‪ ،‬یکدیگــر را از احساســات تان باخبــر کنیــد‪.‬‬ ‫مطمئنــا ســکوت های طوالنــی و بــروز نــدادن انچــه در درون تــان‬ ‫می گــذرد‪ ،‬ضربــه ی ســختی بــه ازدواج تــان وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬زبان عشق همسرتان را پیدا کنید‬ ‫ابــراز عشــق شــیوه های مختلفــی دارد و هرکســی شــیوه ی خاصــی‬ ‫را ترجیــح می دهــد‪ .‬بعضی هــا ابــراز عالقــه ی کالمــی را می پســندند‬ ‫و دل شــان می خواهــد کلمــات و جمــات محبت امیــز بشــنوند و‬ ‫بعضــی دیگــر بــه ابــراز عالقـه ی فیزیکــی‪ ،‬مثــا نــوازش شــدن‪ ،‬تمایــل‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ســعی کنیــد عشـق تان را بــه همان شــیوه ی‬ ‫مــورد عالقــه ی همســرتان بــه او ابــراز کنیــد‪ .‬شــوهری کــه می دانــد‬ ‫همســرش مثــا از ابــراز عالقــه ی کالمــی خوشــش می ایــد‪ ،‬امــا‬ ‫از گفتــن جمــات محبت امیــز بــه زنــش دریــغ می کنــد‪ ،‬ســخت در‬ ‫اشــتباه اســت‪ .‬گاهی اوقــات‪ ،‬به ویــژه زمانــی کــه همســرتان غمگیــن و‬ ‫بی حال وحوصلــه اســت‪ ،‬بــا یــک بوســه یــا اغــوش گــرم غافل گیــر و از‬ ‫ق لبریــزش کنیــد‪ .‬در غیــر این صورت‪ ،‬همــواره این احتمــال وجود‬ ‫عشـ ‬ ‫دارد کــه عشـق تان کم رنــگ شــود و طــوری بین تــان فاصلـ ه بیفتــد کــه‬ ‫به ســادگی قابــل حــل نباشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬همسرتان را با خانم های دیگر مقایسه نکنید‬ ‫حتــی اگــر ســال ها از عمــر زندگــی مشــترک تان می گــذرد‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫ممکــن اســت رابطه تــان در معــرض خطــر باشــد‪ .‬به ویــژه اگــر ازدواج‬ ‫چندم تــان اســت بایــد بیشــتر حواس تــان را جمــع کنیــد و هرگــز‬ ‫همســرتان را بــه بــاد ِ مقایســه نگیریــد‪ .‬معمــوال ایــن قبیــل مقایسـه ها‬ ‫در زمــان خشــم و در اوج غلبـه ی احساســات بــروز می کننــد و همیشــه‬ ‫ویرانگــر واقــع می شــوند‪ .‬شــکی نیســت کــه همســرتان دوســت نــدارد‬ ‫او را بــا زنــان دیگــر در فامیــل یــا دوســتان مقایســه کنیــد‪ .‬پــس هرگــز‬ ‫همســرتان را بــا خانم هــای دیگــر مقایســه نکنیــد حتــی مقایســه ی‬ ‫خــوب‪ .‬دفعـه ی دیگــری کــه خواســتید چنین مقایسـه هایی را بــه زبان‬ ‫بیاوریــد‪ ،‬جلــوی خودتــان را بگیریــد و ارامــش طــرف مقابــل را به هــم‬ ‫نزنیــد‪ .‬خودتــان کاله تــان را قاضــی کنیــد‪ :‬ایــا خوش تــان می ایــد کــه‬ ‫همســرتان شــما را بــا باجناق تــان مقایسـ ه کنــد؟ مطمئنــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در جروبحث به دنبال حل مشکل باشید‪ ،‬نه پیروزی‬ ‫اگــر هــدف نهایی تــان در هــر جروبحثــی فقــط پیــروز شــدن و‬ ‫بــردن دعواســت‪ ،‬پــس احتمــال خیلــی زیــادی وجــود دارد کــه ازدواج‬ ‫بـی دوام و پرتنشــی داشــته باشــید‪ .‬وقتــی دو نفــر انســان بالــغ در مــورد‬ ‫موضوعــی مشــاجره می کننــد‪ ،‬بایــد بــا ارامــش به دنبــال راهکارهــای‬ ‫قدمــت ســنت ازدواج بــه چندیــن هــزار ســال قبــل بازمی گــردد‪.‬‬ ‫بــه موجــب ایــن ســنت دیرینــه‪ ،‬دختــر و پســر‪ ،‬یــا بهتــر بگوییــم‪ ،‬دو‬ ‫خانــواده بــه یکدیگــر پیونــد می خورنــد‪ .‬امــا متاســفانه ایــن روزهــا‪،‬‬ ‫شــمار قابــل مالحظ ـه ای از ازدواج هــا بــه طــاق ختــم می شــوند‪ ،‬زیــرا‬ ‫بســیاری از افــراد‪ ،‬چــه مــرد و چــه زن‪ ،‬همان قــدری کــه بــرای ازدواج‬ ‫عجلــه دارنــد‪ ،‬بعدهــا در تصمیم گیــری بــرای طــاق نیــز شــتاب زده‬ ‫عمــل می کننــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬روی ســخن مان به ویــژه بــا اقایــان‬ ‫محتــرم اســت و قصــد داریــم از ‪ ۱۰‬روش ســاده بــرای اینکــه مــردان‬ ‫در ازدواج بــه مشــکل برنخورنــد‪ ،‬صحبــت کنیــم‪ .‬اقایــان می تواننــد بــا‬ ‫رعایــت ایــن مــوارد از اشــتباهاتی کــه یــک رابطــه را ذره ذره به ســوی‬ ‫جدایــی می کشــانند‪ ،‬دوری کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مناسبت های خاص را ب ه خاطره ای خوش تبدیل کنید‬ ‫ایــا اولیــن هدیـه ای را کــه تقدیــم همســرتان کردیــد‪ ،‬یادتان هســت؟‬ ‫ایــن هدیــه بــه چــه مناســبتی بــود؟ یادتــان باشــد کــه هدیــه دادن‬ ‫بــه مناســبت های خاصــی ماننــد روز زن می توانــد حرکــت بســیار‬ ‫معن ـی داری باشــد‪ .‬البتــه‪ ،‬ایــن ارزش مــادی هدیــه نیســت کــه فعــل‬ ‫واقعــی ایــن اقــدام‬ ‫هدیــه دادن را برجســته می کنــد‪ ،‬بلکــه ارزش‬ ‫ِ‬ ‫در ان اســت کــه نشــان می دهــد بــرای خوشــحال کــردن همســرتان‬ ‫وقــت گذاشــته اید تــا یــک روز متفــاوت را برایــش رقــم بزنیــد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫نســبت بــه همچیــن مناســبت های خاصــی بی توجــه باشــید‪ ،‬ممکــن‬ ‫ت کافــی نمی دهیــد‬ ‫اســت همســرتان احســاس کنــد کــه بــه او اهمیـ ِ‬ ‫و ان قدرهــا هــم کــه ادعــا داریــد‪ ،‬عاشــقش نیســتید‪ ،‬درحالــی کــه‬ ‫شــاید در واقعیــت این طــور نباشــد‪ .‬حتــی اگــر فــرد خیلــی رمانتیکــی‬ ‫نیســتید‪ ،‬بــاز هــم بهتــر اســت کــه بکوشــید مناســبت های خــاص را‬ ‫بــرای همســرتان بــه یــک روز متفــاوت‪ ،‬رمانتیــک و عاشــقانه تبدیــل‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد از مناســبت های خــاص بــرای همســرتان‬ ‫خاطره ســازی کنیــد‪ ،‬فقــط کافــی اســت فکرتــان را بــه کار بگیریــد و‬ ‫اندکــی چاشــنی خالقیــت را نیــز بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خانواده ی همسرتان را دوست بدارید‬ ‫ازدواج یعنــی پیونــد دو خانــواده؛ ایــن فقــط زندگــی خودتــان و‬ ‫همســرتان نیســت کــه بــا ازدواج بــه یکدیگــر پیونــد می خــورد‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــا ایــن وصلــت بــه خانواده هــای یکدیگــر نیــز پیونــد می خوریــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بایــد بتوانید خانواده ی همســرتان را درســت مثــل خانواده ی‬ ‫خودتــان دوســت بداریــد‪ .‬اگــر نســبت بــه خانــواده ی همســرتان رفتــار‬ ‫شایســته ای نداشــته باشــید‪ ،‬به تدریــج بیــن شــما و همســرتان فاصلــه‬ ‫خواهــد افتــاد‪ .‬حتــی اگــر در موضوعــی حــق بــا شماســت‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫نبایــد در مقابــل خانــواده ی همســرتان خشــم بگیریــد‪ .‬همان طــور‬ ‫کــه قابــل پیش بینــی اســت‪ ،‬همســرتان طــرف خانــواده اش را خواهــد‬ ‫گرفــت و شــما بــا ایــن بی احترامی هــا فقــط خودتــان را از چشــم او‬ ‫می اندازیــد‪ .‬پــس اجــازه ندهیــد کــه عصبانیــت و بی احترامــی بــر‬ ‫زندگــی مشــترک تان ســایه بیفکنــد‪ .‬چنانچــه در رفتارتان بی مالحظگی‬ ‫کردیــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــه همســرتان نشــان بدهیــد کــه قصــد داریــد‬ ‫اشــتباهات تان را جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــرای حــل مشــکالت تان بــا یکدیگــر مشــاجره کنیــد‪ ،‬امــا از نــوع‬ ‫مســالمت امیز‬ ‫اگــر حــدس می زنیــد کــه افســرده اید بــه خاطــر خودتــان و‬ ‫فرزندتــان کمــک حرف ـه ای بگیریــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد‬ ‫مــادران افســرده در نگهــداری کودکان شــان دچــار مشــکل‬ ‫هســتند‪ ،‬و در مقایســه بــا مــادران غیــر افســرده بــه گریــه‬ ‫کودکشــان واکنش هــای گنگــی نشــان می دهنــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫یافته هــای تحقیــق انجــام شــده در ســال ‪ ۲۰۱۱‬مشــخص شــد‬ ‫مــادران افســرد ه بــا ســبک فرزندپــروری منفــی‪ ،‬اســترس را در‬ ‫کــودکان خــود ایجــاد می کننــد‪ ،‬کــودکان بــزرگ شــده توســط این‬ ‫مــادران در ســال های پیــش از مدرســه بــه راحتــی دچار اســترس‬ ‫و نگرانــی می شــوند‪ .‬یافته هــا واضــح هســتند‪ ،‬امــا محققــان‬ ‫می گوینــد امیدوارنــد!‪ ،‬چــرا کــه فرزندپــروری مثبــت حتــی زمانــی‬ ‫کــه خــود پــدر مــادر بــا مشــکالت ســامت روانــی درگیر هســتند‪،‬‬ ‫قابــل امــوزش اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شوخ طبع باشید‬ ‫بــا شــادمانی بدرخشــید! بــر طبــق تحقیــق ارائــه شــده در‬ ‫فســتیوال علــوم اجتماعــی در ســال ‪ ،۲۰۱۱‬شــوخی کــردن بــا‬ ‫کــودکان نوپــا بــه ان هــا کمــک می کنــد بــرای موفقیت هــای‬ ‫اجتماعی اماده شــوند‪ .‬زمانی که والدین شــوخی می کنند و ادا‬ ‫در می اورنــد‪ ،‬بــه بچه هــای کوچــک ابــزاری بــرای تفکــر خالقانــه‪،‬‬ ‫پیــدا کــردن دوســت و مدیریــت اســترس می دهنــد‪ .‬اگــر گاهــی‬ ‫«مبــارک» فرزندتــان شــوید‪ ،‬بعدهــا بابــت موفقیت هایــی کــه‬ ‫بدســت می اورنــد ممنــون شــما خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫محیط را برای شادی اماده کنید‬ ‫همـه ی مــا حتــی اگــر نخواهیــم اعتــراف کنیــم بــه میــزان زیادی‬ ‫تحــت تاثیــر محیــط خودمــان هســتیم‪ .‬تالش هــای شــما بــرای‬ ‫شــاد کــردن کودکان تــان بــه دلیــل زمــان و قــدرت شــما محــدود‬ ‫هســتند‪ ،‬در حالیکه محیطی که دران زندگی می کنید بر شــما‬ ‫(و کودکانتــان) اثــری مــداوم بــر جــای می گــذارد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫حــل مشــکل بگردنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه زن و شــوهر هیچ کدام شــان‬ ‫نبایــد در دعــوا به دنبــال پیــروزی باشــند‪ ،‬بلکــه بایــد در درجــه ی اول‬ ‫بــه حــل مســالمت امیز مشکل شــان فکــر کننــد‪ .‬چنانچــه فقــط درگیــر‬ ‫برنــده شــدن باشــید‪ ،‬یــک جروبحــث ســاده می توانــد در صــدم ثانیــه‬ ‫بــه یــک دعــوای تمام عیــار تبدیــل شــود‪ .‬کســی کــه در دعــوا فقــط بــه‬ ‫پیــروزی فکــر کنــد‪ ،‬ایــن را هــم بایــد بدانــد مشــکلی کــه در مــورد ان بــا‬ ‫همســرش بگومگــو کــرده‪ ،‬ادامـه دار خواهــد شــد و هــر لحظــه ممکــن‬ ‫اســت گریبان ازدواج شــان را بگیرد‪ .‬گاهی بهتر اســت اول به برقراری‬ ‫ارامــش اقــدام کنیــد و ســپس از اینکــه ایــا همســرتان می دانــد حــق بــا‬ ‫شــما بــوده یــا خیــر‪ ،‬مطمئــن شــوید‪ .‬جالــب ایــن اســت خیلــی وقت هــا‬ ‫خــود ِ طــرف مقابــل متوجــه می شــود کــه چــه زمانــی حــق بــا شماســت‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه بــه غــرور همســرتان لطمــه بزنیــد‪ ،‬بایــد طــوری رفتــار‬ ‫کنیــد کــه خــودش بــه اشــتباهش پــی ببــرد و بــا عذرخواهــی بــه‬ ‫کدورت هــا خاتمــه دهــد‪ .‬چنانچــه بــا ایــن ذهنیــت وارد بحــث شــوید‪،‬‬ ‫یعنــی قبــل از هــر چیــزی در پــی حــل مشــکل باشــید‪ ،‬اوضــاع بــه نفــع‬ ‫هــر دو نفرتــان تغییــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مدام سعی نکنید که همسرتان را تغییر دهید‬ ‫انتظــار مـی رود کــه بــه مــرور بــه یــک شــناخت نســبتا قاطــع در مــورد‬ ‫ابعــاد شــخصیتی طــرف مقابــل برســید‪ .‬مثــا ایــا همســرتان پرخاشــگر‬ ‫و عصبانــی اســت یــا خجالتــی و درون گــرا؟ تــا زمانــی کــه شــخصیت‬ ‫او بــه شــما یــا دیگــران اســیبی نمی زنــد‪ ،‬نبایــد دائمــا ســعی کنیــد کــه‬ ‫خصلت هایــش را تغییــر دهیــد یــا مثــا مــدام در حیــن جروبحــث بــه‬ ‫او بگوییــد کــه بایــد خــودش را عــوض کنــد‪ .‬به جــای ایــن تالش هــای‬ ‫بی مــورد‪ ،‬همســرتان را همان طــوری کــه هســت‪ ،‬دوســت بداریــد و‬ ‫حتمــا عالقه تــان را ابــراز کنیــد تــا عش ـق تان بــه یکدیگــر مســتحکم تر‬ ‫شــود‪ .‬امــا اگــر رفتــار غلطــی را در همســرتان می بینــد کــه نیــاز‬ ‫بــه اصــاح دارد و بــه نفــع خــودش و اطرافیانــش اســت کــه در ان‬ ‫رفتــار ِ به خصــوص تجدیدنظــر کنــد‪ ،‬بــاز هــم بایــد ایــن موضــوع را بــا‬ ‫لحــن خیلــی محتاطانــه و در زمــان مناســب بــا او در میــان بگذاریــد تــا‬ ‫نتیج ـه ی معکــوس نگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬از بابت اشتباهات تان عذرخواهی کنید‬ ‫هم ـه ی مــا گاهــی در زندگــی اشــتباه می کنیــم‪ ،‬امــا بــا عذرخواهــی‬ ‫و ابــراز پشــیمانی می تــوان بــه بســیاری از مشــکالت زناشــویی‬ ‫سروســامان داد‪ ،‬ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از اقایــان تمایــل‬ ‫چندانــی بــه گفتــن ایــن جملــه کــه «واقعــا متاســفم این جوری شــد!»‪،‬‬ ‫عذرخواهــی صمیمانــه و از تــه قلــب ســریع ترین راهــکار‬ ‫ندارنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جهــت رفــع دل خوری هــا و کدورت هاســت و موجــب ترمیــم روابــط‬ ‫زخم خــورده می شــود‪ .‬یادتــان باشــد کــه وقتــی عذرخواهــی می کنیــد‪،‬‬ ‫معذرت تــان حقیقــی و از روی صداقــت باشــد‪ .‬بــا عذرخواهــی قــرار‬ ‫اســت بــه همســرتان نشــان دهیــد کــه خودتــان عمیقا بــاور داریــد باید‬ ‫بابــت اشــتباه تان معــذرت بخواهیــد‪ .‬امــا حواس تــان را جمــع کنیــد کــه‬ ‫عذرخواهــی خــود را بــا دنباله هــای اضافــی ماننــد «خیلــی متاســفم‪،‬‬ ‫امــا تــو‪ »...‬از کارایــی ســاقط نکنیــد‪ .‬فقــط از بابــت اشــتباه تان معــذرت‬ ‫بخواهیــد و ســپس بــه همســرتان فرصــت دهیــد تــا شــما را ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬بــرای ترمیــم رابطــه ی زخم خــورده ی خــود دســت از تــاش‬ ‫برنداریــد‬ ‫ممکن است در مقطعی از زندگی مشترک خود‪ ،‬حتی برخالف نظر‬ ‫همســرتان‪ ،‬احســاس کنیــد کــه دیگر نمی توانیــد ازدواج تــان را به هیچ‬ ‫طریقــی حفــظ کنیــد‪ .‬شــاید گاهــی حــق بــا شــما باشــد‪ ،‬امــا ایــن را هــم‬ ‫بدانیــد کــه اگــر به دنبــال راهکارهــای ترمیــم رابط ـه ی زخم خورده تــان‬ ‫بگردیــد‪ ،‬احتمــاال راه حلــی بــرای ادام ـه ی زندگــی مشــترک تان وجــود‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬پــس به جــای اینکــه بــدون تــاش کافــی فــورا دســت‬ ‫روی گزینـه ی طــاق بگذاریــد‪ ،‬بــا همســرتان بــه یــک مشــاور خانــواده‬ ‫مراجعــه کنیــد‪ .‬مطمئنــا بــا عمــل بــه توصیه های مشــاور کــه بی طرفانه‬ ‫و از روی اگاهــی بــه چندوچــون روابــط زناشــویی مشــورت می دهــد‪ ،‬تــا‬ ‫حــد زیــادی در بهبــود زندگــی مشــترک تان موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت ورود اموزه هــا و منش ســردار ســلیمانی به کتب درســی‬ ‫گفت که گســترش مکتب حاج قاســم بخشــی زیادی از مشــکالت کشــور را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملک شــاهکویی در همایــش بصیــرت همزمــان بــا دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اطاعــت بــی چــون و چــرا از ولــی فقیــه‪ ،‬یکــی از بارزتریــن ویژگــی هــای شــهید ســلیمانی بــود بــه‬ ‫گونـه ای کــه حتــی بــا اشــاره پلــک رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬ماموریــت را دریافــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از ویژگی هــای شــهید ســلیمانی دوســت داشــتن مــردم از اعمــاق دل بــود کــه خــود‬ ‫را مدیــون مــردم می دانســت‪.‬‬ ‫ورود اموزه ها‬ ‫و منش سردار‬ ‫سلیمانی به کتب‬ ‫درسی ضروری است‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬دی ‪1400‬‬ ‫استراتژی پلیس‪ ،‬رویکرد‬ ‫جامعه محوریاست‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه مشــارکت عمومــی مــردم‪ ،‬پیش شــرط ضــروری‏موفقیــت تدابیــر‬ ‫پیشــگیرانه انتظامــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز رویکــرد جامعه محوریبه عنــوان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫یــک اســتراتژی در فرماندهــی‏انتظامــی مطــرح اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «ســجاد نامــور»« در‬ ‫گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا تاکیــد بــر ضــرورت مشــارکت دهــی‬ ‫مــردم در نظــم‏عمومــی و امنیــت اجتماعــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ناجــا به عنوان‬ ‫ســازمانی کــه در میــان ســایر بخش هــای حاکمیــت نزدیک تریــن‏ســطح‬ ‫کالهبرداری اینترنتی از کسبه‬ ‫بواسطه رسیدهای جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهــم کالهبــردار اینترنتــی خبــر داد کــه بواســطه‬ ‫رســیدهای جعلــی از کســبه کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیــان در راســتای کشــف ایــن پرونــده قضایــی گفــت‪ :‬متهــم‬ ‫یــا متهمیــن بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف و بــا ایجــاد رســیدهای پرداخــت‬ ‫انالیــن جعلــی از شــهروندان کالهبــرداری مــی کردنــد کــه بــا هماهنگــی مقام‬ ‫قضایــی رســیدگی پرونــده در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی تخصصــی مســتندات موجــود و ادلــه هــای دیجیتــال‬ ‫جمــع اوری گردیــده مشــخص شــد متهمیــن بــا تهیــه رســیدهای جعلــی‬ ‫از کســبه فعــال در ســطح شهرســتان خریــد نمــوده و در نهایــت اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری مــی نمــوده انــد کــه تیــم ویــژه بررســی پرونــده بــا تحقیقــات‬ ‫عامل انتشار تصاویر خصوصی‬ ‫افراد در فضای مجازی دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی در فضــای مجــازی خبــرداد و گفــت‪ :‬ایــن متهــم بــه‬ ‫تعامــل و برخــورد را بــا مــردم دارد‪ ،‬الزم اســت در برقــراری نظــم عمومــی‬ ‫و امنیــت اجتماعــی بیشــترین توجــه را بــه مــردم‏داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬ثمــره ارزشــمند ایــن امــر‪ ،‬کســب اعتمــاد و جلــب رضایــت‬ ‫مــردم و باالخــره دسـت یابی بــه احســاس امنیــت روانــی در‏ســطح جامعــه‬ ‫اســت کــه در ســایه شــناخت مناســب مقولــه مشــارکت دهــی مــردم‬ ‫متجلــی می شــود‪.‬‏‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی پلیــس خراســان شــمالی رویکــرد‬ ‫جامعه محــوری پلیــس را نوعــی اســتراتژی در ناجــا برشــمرد و ‏افــزود‪:‬‬ ‫ازانجاکــه مقولــه نظــم و امنیــت‪ ،‬بیــش از هــر مقولــه اجتماعــی دیگــر‪،‬‬ ‫مقولــه ای عمومــی و مردمــی اســت‪ ،‬ناجــا به عنــوان ‏ســازمانی کــه‬ ‫مســئولیت ســنگینی در حــوزه برقــراری نظــم عمومــی و امنیــت اجتماعــی‬ ‫بــر عهــده دارد‪ ،‬بیــش از هــر ســازمان‏دیگــری نیازمنــد توجــه بــه رویکــرد‬ ‫جامعه محــوری اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ نامــور ادامــه داد‪ :‬در تعامــل بــا جامعــه‪ ،‬دیــدگاه احــاد مختلــف‬ ‫مــردم ســنجیده می شــود و می تــوان از ایــن نتایــج‪ ،‬در ‏برنامه ریــزی و‬ ‫ارائــه خدمــات انتظامــی بهتــر بــه مــردم اســتفاده کــرد و بــا جلــب اعتمــاد‬ ‫عمومــی و همــکاری و مشــارکت عمــوم‏مــردم در برقــراری نظــم و امنیــت‬ ‫اجتماعــی موفق تــر عمــل کــرد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی راهبــرد اصلــی پلیــس اســتان را خدمتگــزاری‬ ‫برشــمرد و بیــان داشــت‪ :‬ناجــا به عنــوان ســازمانی کــه از بطــن ‏مــردم‬ ‫و بــرای مــردم برخاســته‪ ،‬تعامــل بــا ارکان مختلــف جامعــه را به منظــور‬ ‫امــکان خدمتگــزاری مطلــوب‪ ،‬خاســتگاه اصلــی خــود‏می دانــد و پلیــس‬ ‫باب الرضــا (ع) نیــز در طرح هــای خــود‪ ،‬تحقــق ان را مهم تریــن راهبــرد‬ ‫خــود می دانــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ نامــور در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــارکت عمومــی مــردم‪،‬‬ ‫پیش شــرط ضــروری موفقیــت تدابیــر پیشــگیرانه‏انتظامــی اســت و الزم‬ ‫اســت کــه عمــوم مــردم در ایــن زمینــه همیــار و همــراه پلیــس باشــند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت پیشــگیری در بــروز اســیب های اجتماعــی‪،‬‬ ‫نهادینــه کــردن رویکــرد پیشــگیرانه و امــوزش محــور بــرای ‏کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی در جامعــه را بســیار موثــر دانســت و گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از اصلی تریــن وظایــف ناجــا پیشــگیری اســت‪.‬‏‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی در‬ ‫پایــان تصریــح کــرد‪ :‬فرماندهــی کل انتظامــی کشــور در‏قالــب امــوزش‬ ‫همگانــی‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬مــددکاری و مشــارکت همگانــی‪ ،‬بــا نهادهــا و‬ ‫همچنیــن ســازمان های مردم نهــاد ارتبــاط‏برقــرار می کنــد تــا اموزش هــا‬ ‫در جهــت ارتقــای اگاهــی و هوشــیاری جامعــه بــرای پیشــگیری از‬ ‫اســیب ها انجــام شــود‪.‬‏‬ ‫گســترده در کمتریــن زمــان موفــق بــه شناســایی متهــم و بــا هماهنگــی مقام‬ ‫قضایــی دســتگیر گردیــد‪.‬‬ ‫وی انگیــزه متهــم را اینگونــه بیــان داشــت‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر هــر گونــه‬ ‫عمــل مجرمانــه شــده امــا بــا ارائــه مســتندات و ادلــه موجــود بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫اعتــراف و بیــان داشــت بدلیــل کســب منفعــت مالــی اقــدام بــه ایــن عمــل‬ ‫مجرمانــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فدائیان به فروشــندگان توصیه کرد‪ :‬در این پرونده متهم با ســوء‬ ‫اســتفاده و عــدم اگاهــی کافــی برخــی فروشــندگان اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫کــرده و از فصــل تابســتان تاکنــون بیــش از ‪ 200‬میلیــون ریــال کالهبــرداری‬ ‫نمــوده اســت کــه در ایــن راســتا چندیــن شــاکی شناســایی شــده اند و بــه کلیه‬ ‫فروشــندگان توصیــه مــی گــردد ســامانه پیامــک حســاب بانکــی خــود را فعــال‬ ‫نگــه داشــته و در زمــان دریافــت وجــه مراقــب ابزارهــای جعلــی باشــند ضمنــا‬ ‫فروشــندگان‪ ،‬دســتگاه هــای کارت خــوان را در اختیــار مشــتریان قــرار دهنــد‬ ‫تــا شــخصا اقــدام بــه درج رمــز کارت بانــک نماینــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬پلیــس فتــا ب ـ ه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی‬ ‫بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد مشــکالت خــود را در خصــوص‬ ‫فضــای مجــازی بــا مراجعــه حضــوری و همچنیــن اســتفاده از ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریت هــای ســایبری‪،‬‬ ‫لینــک ثبــت گزارش هــای مردمــی و یــا ‪ @Cyberpolice‬در کلیــه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی داخلــی و یــا شــماره تلفــن ‪ 09380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫بهانــه ازدواج پــس از جلــب اعتمــاد ‪ ،‬اقــدام بــه انتشــار‏عکس های‬ ‫خصــوص انهــا در فضــای مجــازی می نمــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ محمدعلــی ادینه لــو در تشــریح این خبــر اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان زنجانــی مبنــی بــر انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی در پیج هــای اینســتاگرامی‪ ،‬موضــوع بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و شــیوه و شــگردهای خــاص‬ ‫پلیســی‪ ،‬فــرد خاطــی بــه هویــت معلــوم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایـی در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر و ضمــن توقیــف ابزارهــای دخیــل در ارتــکاب جــرم‪،‬‬ ‫متهــم بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫مراقب اپلیکیشن‬ ‫جعلی شاد باشید‬ ‫ص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا انتظامــی کشــور نســبت بــه‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخی ‬ ‫نصــب اپلیکیشــن جعلــی شــاد بــه شــهروندان هشــدار داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم علــی محمــد رجبی‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از ترفندهــای مجرمــان ســایبری بــرای نفــوذ بــه حریــم خصوصــی کاربــران و ســرقت اطالعــات‪،‬‬ ‫انهدام باند کالهبرداری‬ ‫با عنوان فروش‬ ‫کاالهای غیرمجاز‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری اعضای یک‬ ‫بانــد کالهبــرداری تحــت عنــوان فــروش کاالهــای‬ ‫غیرمجــاز کــه در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و‬ ‫تلگــرام فعــال بودنــد‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫گ حســن کیخــا‪،‬‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتاســرهن ‬ ‫در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬در راســتای اشــراف‬ ‫اطالعاتــی در حــوزه پیشــگیری و مبــارزه بــا جرائــم‬ ‫ســایبری تعــدادی از صفحــات اینســتاگرامی مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت کــه اقــدام بــه فــروش‬ ‫محصــوالت غیرمجــاز مــی نمودنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی های صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد کــه ایجــاد کننــده صفحــات‬ ‫فعالیــت می کننــد کــه مســتندات مرتبــط بــا‬ ‫فعالیــت مجرمــان اســتخراج و درایــن راســتا طــی‬ ‫مکاتبــه بــا دادســرای عمومــی و انقــاب اقدامــات‬ ‫دســتگیری مجرمــان بصــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬پــس از تحقیقــات و‬ ‫بررســی های فنــی و اطالعاتــی‪ ،‬ســه نفــر از‬ ‫گرداننــدگان ایــن صفحــات مجرمانــه شناســایی و‬ ‫در دو عملیات پلیسی موفق‪ ،‬توسط کارشناسان‬ ‫پلیــس فتــا دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ کیخــا ادامــه داد‪ :‬اعضــای ایــن بانــد‬ ‫ســه نفــره در ابتــدا منکــر اقدامــات و فعالیــت‬ ‫مجرمانــه خــود بودنــد‪ ،‬امــا پــس از مواج ه شــدن با‬ ‫مســتندات غیرقابل انــکار‪ ،‬بــه اقدامــات غیرقانونــی‬ ‫خــود اعتــراف کردنــد کــه پــس از تکمیــل پرونــده‪،‬‬ ‫ضمن معرفی به شــعبه قضایی رســیدگی کننده؛‬ ‫روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بررســی هایی کــه از حســاب های‬ ‫بانکــی استفاده شــده توســط ایــن افــراد بــه‬ ‫عمــل امــد‪ ،‬مشــخص گردیــد مبالغــی بالغ بــر‬ ‫‪ 3.5‬میلیــارد ریــال گــردش مالــی از حــدود چهــار‬ ‫حســاب بانکــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و‬ ‫یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره گیری‬ ‫‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری‬ ‫از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بازجویی هــای اولیــه‪ ،‬متهــم منکــر بزه ارتکابــی‬ ‫می شــد ولــی پــس از روب ـه رو شــدن بــا مســتندات‪ ،‬معتــرف شــد‬ ‫از طریــق شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا قربانیــان اشــنا شــده‬ ‫و پــس از جلــب اعتمــاد انهــا بــه بهانــه اشــنایی و ازدواج‪ ،‬پــس‬ ‫از دریافــت تصاویــر خصوصــی و بــا تهدیــد بــه انتشــار ان‪ ،‬قصــد‬ ‫اخــاذی را داشــته کــه توســط پلیــس فتــا دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مجرمــان ســایبری در فضــای مجــازی بــه دنبــال‬ ‫فرصتــی هســتند تــا بتواننــد اقدامــات مجرمانــه خــود را عملــی‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه ‏هیــچ وجــه تصاویــر و‬ ‫اطالعــات خصوصــی خــود را در گوشــی همــراه نگهــداری نکــرده‬ ‫از اشــتراک گذاری و ارســال هرگونــه اطالعــات خصوصــی بــه افــراد‬ ‫غریبــه در فضــای مجــازی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫انتشــار بدافزارهــا یــا اپلیکیشـن های مخــرب در فضــای مجــازی در قالــب برنامه هــای کاربــردی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه امــوزش مجــازی دانــش امــوزان در چند ســال اخیر‪ ،‬شــاهد کالهبرداری هایی در‬ ‫ایــن زمینــه بوده ایــم‪ .‬اخیــرا نیــز مجرمــان ســایبری‪ ،‬برنامه هــای جعلــی شــاد را در فضــای مجــازی انتشــار‬ ‫داده انــد و بــا تبلیغــات گســترده در کانال هــا و گروه هــای شــبکه های اجتماعی‪ ،‬دانش امــوزان را بــه نصــب‬ ‫نرم افــزار جعلــی شــاد تشــویق می کننــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بهتریــن راه حــل بــه منظــور جلوگیــری از نصب اپلیکیشـن های‬ ‫مخــرب دانلــود از منابــع معتبــر و به روزرســانی ایــن نــرم افزارها اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬جهــت نصــب و بــه روزرســانی اپلیکیشــن شــاد حتمــا ًبــه‬ ‫ســایت وزارت امــوزش و پــرورش بــه ادرس اینترنتــی ‪ https:‎//www.medu.ir‬مراجعــه کننــد و بــه پیام هایــی‬ ‫کــه عمومــا بــا عناویــن نصــب و تبلیــغ نرم افزارهــا‪ ،‬بــه ویــژه در کانال هــای تلگرامــی منتشــر می شــوند و مجــوز‬ ‫دسترســی غیرمجــاز می خواهنــد‪ ،‬توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪ :‬هم وطنــان عزیــز می تواننــد بــا مراجعــه به ســایت پلیس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از اخریــن اخبــار و اطالعــات ســایبری و همچنیــن جدیدتریــن‬ ‫شــگردهای مجرمانــه مطلــع شــده و مجرمــان ســایبری را در رســیدن بــه اهدافشــان نــاکام بگذارنــد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‏اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/06/29 - 1400 - 2867‬و رای اصالحــی شــماره ‪1400/07/14-1400-3061‬هیــات بــه کالســه پرونــده‏شــماره ‪1400-31‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه‏ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یعقــوب افشــین فرزنــد مرادعلــی بشــماره شناســنامه‏‏‪11‬صــادره از رازو جــرگالن در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪233.65‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی‏کهنــه کندبخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‏در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/14 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/29 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪455‬‬ ‫کالهبرداری با جعل‬ ‫عنوان قوه قضائیه‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫مجرمــان ســایبری ضمــن ســوء اســتفاده از نــام و اعتبــار‬ ‫قــوه قضائیــه بــا اســتفاده از ترفندهــای خــاص و بهــره‬ ‫گیــری از پیــام رســان واتــس اپ مترصــد کالهبــرداری از‬ ‫هموطنــان هســتند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» اظهار داشــت یکی‬ ‫از ترفندهــای مجرمــان ســایبری هدایــت کاربــران و فریــب‬ ‫خــوردگان بــه لینــک هــای جعلــی ارائــه خدمــات ســازمان ها‬ ‫و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی بــه منظــور بهــره منــدی در‬ ‫راســتای اهــداف مغرضانــه و کالهبــرداری خــود اســت و بــه‬ ‫تازگــی بــر ســامانه ابــاغ قضائــی قــوه قضائیــه تحــت عنــوان‬ ‫ســامانه ثنــا تمرکــز کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬شــگرد ایــن افــراد بدیــن‬ ‫صــورت اســت کــه ابتــدا بــا ارســال پیامــی تهدیــد امیــز بــرای‬ ‫طعمــه هــای خــود بــا مضامیــن مختلــف شــامل «ثبــت‬ ‫شــکوائیه قضائــی علیــه شــما در محاکم قضائــی ‪ ،‬انتظامی‪،‬‬ ‫امنیتــی و تهدیــد مبنــی بــر بازداشــت و صــدور حکــم جلــب»‬ ‫بــا هــدف ایجــاد تــرس‪ ،‬دلهــره و ترغیــب اجبــاری هموطنــان‬ ‫مبنــی بــر نصــب و یــا کلیک بــر روی لینک های الــوده‪ ،‬زمینه‬ ‫کالهبــرداری از هموطنــان را فراهــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ترفنــد کالهبــرداران گفــت‪ :‬پس از کلیک‬ ‫کاربــران بــر روی لینــک هــای الــوده کــه از ســوی مجرمــان‬ ‫ســایبری بــرای افــراد ارســال مــی شــود زمینــه دسترســی‬ ‫غیرمجاز به گوشــی تلفن همراه فریب خوردگان از جمله‬ ‫امــکان دسترســی مجرمــان بــه صنــدوق پیامکــی حاصــل‬ ‫شــده و از طریــق خوانــدن پیامــک هــای ورودی بــه گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫مالــی کاربــران اقــدام مــی کننــد حتــی مجرمــان ســایبری‬ ‫می تواننــد از طریــق ســامانه پیامــک هوشــمند تلفــن‬ ‫همــراه‪ ،‬پیامــک هایــی بــا متــن مشــابه در راســتای ادامــه‬ ‫رویــه کالهبــرداری خــود بــه ســایر کاربــران ارســال کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا رصدهــای پیــش دســتانه در پلیــس فتــا‬ ‫در مــاه هــای ابــان‪ ،‬اذر و دی مــاه بیــش از ‪ 130‬متهــم‬ ‫در ایــن حــوزه توســط همــکاران مــا در تمامــی رده هــای‬ ‫پلیــس فتــا شناســایی و ضمــن حــذف دسترســی هــا و‬ ‫مسدودســازی حســاب های انــان بــرای برخــورد قانونــی‬ ‫تحویــل مقامــات قضائــی شــدند لــذا از هموطنــان تقاضــا‬ ‫داریــم بــه هیــچ عنــوان فریــب ایــن ترفندهــا را نخورنــد‬ ‫و همــواره اگاه باشــند کــه قــوه قضائیــه یــا نهادهــای‬ ‫انتظامــی و امنیتــی و حتــی ســایر ســازمان های دولتــی و‬ ‫غیردولتــی در هنــگام نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط بــه هیــچ‬ ‫عنــوان ابالغیــات و اطــاع رســانی های خــود را از طریــق‬ ‫پیــام رســان واتــس اپ و یــا ســایر پیــام رســان ها و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و یــا شــماره تلفن هــای اپراتورهــای‬ ‫مختلــف ارســال نمــی کننــد و اینگونــه ابالغیــات و‬ ‫اگاه ســازی هــا در قالــب شــماره تلفــن هــای پوششــی‬ ‫ماننــد (‪ ADLE IRAN‬و ‪ ).....‬صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪ 1400 - 4084‬مــورخ ‪1400/10/04‬هیــات‬ ‫بــه شــماره کالســه ‪ 1400 -327‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض متقاضــی اقــای فرشــاد حکیمــی راد فرزنــد مســعود‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪807‬صــادره ازشــیروان درمحوطــه محصــوردارای‬ ‫‏اعیــان بــه مســاحت ‪180‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی کهنــه کندبخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫‏شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‏صورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10/14 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/29 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫فریب نخورید‪،‬‬ ‫گل و حشیش مخدرهایی بسیار‬ ‫خطرناک و اعتیاداور هستند‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫نماز از عبادت های مســلمانان و از ارکان مهــم دین اسالم اســت‪ ]۱[.‬واژه ٔ نمــاز برابــر فارســی واژه‬ ‫عربــی صــاه اســت‪ .‬نمــاز در نزد اهــل ســنت یکی از ارکان خمســه (ســتون های پنجگانــ ٔه دیــن) و در‬ ‫نزد شــیعیان یکی از فــروع دهگانــ ٔه دین اســت‪.‬‬ ‫‪ -455‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 14‬دی ‪ 4- 1400‬ژانویه ‪ 1- 2022‬جمادی التانیه ‪- 1443‬شماره ‪-455‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عبادت جا ومکان‬ ‫نمیشناسد‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫واکاویزبانشناختیتعبیر‬ ‫« فطیر مسکه »‬ ‫فطیــر مســکه غذایــی لذیــذ و مقــوی اســت کــه از ترکیــب فطیــر و شــکر بــا کــره‬ ‫محلــی (مســکه) در میــان عشــایر خراســان‪ ,‬از تــرکان کالت نــادری خراســان‬ ‫رضــوی گرفتــه تــا عشــایر کرمانــج و تــات و ترکمن و بلوچ خراســان شــمالی تهیه‬ ‫مــی شــود و ایــن مطلوبیــت غذایــی باعــث شــده اســت کــه هــر قــوم تــاش کنــد‬ ‫ان را بــه نفــع خــود مصــادره کــرده و حتــی بــه نــام خــود ثبــت جهانــی نمایــد‪.‬‬ ‫فطیــر کلمــه ای اســت عربــی ‪ .‬در زبــان عربــی ‪ ,‬بــه هر چیزی کــه زودتر از موعد‬ ‫رســانیده شــود فطیــر اطــاق مــی شــود ‪ .‬بــه همیــن دلیــل فارســی زبانــان ایــن‬ ‫واژه را از زبــان عربــی بــرای نــان فطیــر وام گرفتــه انــد‪ .‬زیــرا ایــن نــان بــدون خمیــر‬ ‫مایــه و زودتــر از موعــد برامــدن و رســیدن‪ ,‬پخــت مــی گــردد ‪ .‬فطیــر معمــوال ًبــا‬ ‫اندکــی روغــن پخــت مــی شــود کــه تقریبــا ًدر همــه نواحــی ایــران بــه شــکلهای‬ ‫گوناگــون تهیــه مــی شــود و اختصــاص بــه هیــچ قــوم و منطقــه خاصــی نــدارد‪.‬‬ ‫امــا در والیــت خراســان فطیــر را بــا روغــن خاصــی بــه نــام « مســکه » اغشــته مــی‬ ‫کننــد کــه بــه ان « فطیــر مســکه » مــی گوینــد‪ .‬مســکه در فارســی بــه معنــای روغنــی‬ ‫اســت کــه تــازه از ماســت گرفتــه شــده باشــند‪ .‬البتــه ایــن روغــن حیوانــی در همــه‬ ‫نواحــی ایــران کــه بــا دام ســر و کار دارنــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و معمــوال ًان‬ ‫را کــره مــی نامنــد ‪ .‬امــا لفــظ مســکه در میــان فارســی زبانــان ‪ ,‬عــاوه بــر خراســان در‬ ‫میــان مــردم کرمــان و ســیرجان و زردشــتیان یــزد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫این واژه در فرهنگ عامه فارسی زبانان حیدر اباد هندوستان نیز تداول دارد‪.‬‬ ‫دهخــدا در لغتنامــه ضمــن اشــاره بــه معنــای مســکه مــی گویــد ایــن کلمــه در‬ ‫تــداول خراســان« مســگه» گفتــه مــی شــود‪ ,‬کلمــه مذکــور در فرهنــگ بهدینــان‬ ‫‪ ,‬فرهنــگ رشــیدی ‪ ,‬فرهنــگ نظــام ‪ ,‬لغــت فــرس اســدی ‪ ,‬ناظــم االطبــا و مخــزن‬ ‫االدویــه‪ ,‬منتهــی االدب‪ ,‬مهــذب االســماء ‪ ,‬کتــاب البلغــه تالیــف یعقــوب کــردی‬ ‫نیشــابوری ‪ ,‬ترجمــه تاریــخ یمینــی و ترجمــه طبــری بلعمی بــه همین معنا امده‬ ‫اســت‪ .‬رشــیدی مــی گویــد ایــن لفــظ فارســی اســت و در فرهنــگ نظام نیــز امده‬ ‫اســت کــه لفــظ مســکه در زبــان پهلــوی بــه صورت مَسـخ َه بوده و اساســا ًریشــه‬ ‫در زبــان ســامی دارد‪.‬‬ ‫در فرهنگهــای معتبــر ترکــی قدیمــی نیــز ســرنخ هایــی از ایــن واژه دیــده مــی‬ ‫شــود‪ .‬مثال ًدر فرهنگ « ســنگالخ » تالیف میرزا مهدی خان اســترابادی ‪ ,‬برای‬ ‫روغــن تــازه و ناگداختــه معــادل مَســکَمَه ذکــر شــده اســت ؛ امــا در فرهنــگ های‬ ‫ترکــی خراســانی و جغتایــی و و اســتانبولی بــه صــورت مَســک َه مضبــوط اســت‪.‬‬ ‫ترکمنهــای منطقــه جــرگالن و اســتان گلســتان هــم ایــن واژه را مَســگَه تلفــظ‬ ‫مــی کننــد کــه در فرهنــگ راســخ از ان بــه عنــوان واژه ترکمنــی برایــش یــک‬ ‫مدخــل واژگانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬البتــه ترکهــای اذری ماننــد ســایر‬ ‫اقــوام ایرانــی بــه جــای کلمــه مســکه از وامــواژه فارســی « کــره» اســتفاده مــی‬ ‫کننــد و تــرک زبانهــای نواحــی دیگــر تــره یاغــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫در فرهنــگ کــردی هژیــر و فرهنــگ کــردی گولــی و فرهنــگ کــردی هــژار‪ ,‬بــرای‬ ‫مفهــوم روغــن تــازه و ذوب نشــده معــادل « نیوِشــک» ضبــط شــده اســت که در‬ ‫برخــی مناطــق کــرد نشــین غــرب کشــور بــه کار مــی رود‪.‬‬ ‫در زبــان کــردی کرمانشــاهی کــه از قضــا روغــن حیوانــی ان مشــهور اســت ‪,‬‬ ‫روغــن تــازه اســتخراج شــده از ماســت را « کــره » مــی گوینــد ‪.‬‬ ‫فرهنــگ کــردی کاوه ‪ ,‬فرهنــگ فارســی کــردی نــوار و فرهنــگ فارســی کــردی‬ ‫گوفنــد زنــار ‪ ,‬واژه مســکه را یــک مدخــل فارســی قلمــداد کــرده انــد ‪.‬‬ ‫اولــی بــرای ایــن واژه معــادل کــردی « رونــی کــره» دومــی «چــه وری» (صــورت‬ ‫مقلــوب و تغییــر اوایــی یافتــه چربــی) و ســومی معــادل کــردی «کــره » اورده‬ ‫اســت‪ .‬بــا یــک تحقیــق میدانــی مــی تــوان دریافــت که در هیچ یک از گویشــهای‬ ‫کــردی از لفــظ مســکه اســتفاده نمــی شــود‪.‬‬ ‫چنانکــه مســتندا ًگفتــه امــد واژه مذکــور فقــط در میــان اقــوام تــرک و فــارس‬ ‫کشــورمان از گذشــته تــا کنــون بــه صــورت شــفاهی و مکتــوب بــه معنــای روغــن‬ ‫تــازه کاربــرد داشــته اســت‪ .‬امــا فطیــر مســکه خراســان بــا ان شــیوه و شــکل‬ ‫خــاص خــود کــه در پخــت و تزئیــن دارد و تقریبــا ًدر تمــام نواحــی خراســان بزرگ‬ ‫در میــان عشــایر و اقــوام گوناگــون ان اعــم از تــرک و کــرد و فــارس و تــات و بلوچ‬ ‫و ترکمــن رواج دارد یــا بایــد از ســوی ترکهــا و ترکمنهــا در ایــن منطقــه بــاب شــده‬ ‫باشــد و یــا اقــوام تــات و فــارس ‪.‬چــون در ادبیــات مکتــوب و فرهنــگ دیرین انها‬ ‫واژه مســکه وجــود داشــته اســت ‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خدایا باران ببار‬ ‫وقتــی مســیر اق قــا‪ -‬گمیشــان را طــی می کردیم خورشــید‬ ‫در حاشــیه صحــرا ماننــد توپــی بــزرگ و بــدون گرمــا ارمیــده‬ ‫بــود‪ .‬در مــاه اول زمســتان هنــوز از بــاران و بــرف خبــری‬ ‫نیســت‪ .‬ان چــه می دیدیــم زمیــن خشــک بــود و صــدای‬ ‫ارامــی کــه نجــوا می کــرد‪ :‬رحــم ایلــه ییــپ یاغمــور یاغدیــر‬ ‫ســلطانیم ( ای خــدا بــر مــا رحــم کــن و بــاران را ببــاران)‪.‬‬ ‫حــاج الیــاس رمــق ایســتادن نــدارد‪ .‬در ‪ ۶۵‬ســالگی دیــدن‬ ‫زمیــن بــی اب و علــف‪ ،‬نــای حرکــت را از او گرفتــه و فقــط‬ ‫بــا تکیــه بــر چوبدســتی اش بــه ســختی مــی توانــد روی‬ ‫پاهایــش بایســتد‪.‬‬ ‫نــان و زندگــی اش را از زمیــن ابــا و اجــدادی اش در‬ ‫م ـی اورد امــا امســال اســمان بخیــل تــر از همیشــه خیــال‬ ‫باریــدن نــدارد و بــا ایــن حــال و روز اســمان‪ ،‬امــکان بــاروری‬ ‫بذرهــای پاشــیده شــده از بیــن رفتــه و در همــان روزهــای‬ ‫اول خشــکید‪.‬‬ ‫تغییــر اقلیــم از مدت هــا قبــل اثــار و نشــانه هــای خــود را‬ ‫در گلســتان نشــان داد کــه یکــی از ان هــا‪ ،‬ســر ناســازگاری‬ ‫طبیعــت بــرای باریــدن اســت‪.‬‬ ‫تــا همیــن جــای کار کــه چنــد مــاه از اغــاز ســال زراعــی‬ ‫جدیــد گذشــته چنــد صــد تــن بــذر محصوالتــی ماننــد‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا در حــدود یــک چهــارم از اراضــی زراعــی‬ ‫گلســتان از خــاک خــارج نشــده و هــزاران بهــره بــردار و زارع‬ ‫ماننــد حــاج الیــاس کــه منبــع رزقــی جــز ایــن زمیــن هــا‬ ‫ندارنــد نگــران تــر از همیشــه چشــم بــه ســخاوت اســمان‬ ‫دوختــه انــد‪.‬‬ ‫در محــدوده شــمال گلســتان در اق قــا و گمیشــان‬ ‫بخش هــای وســیعی از اراضــی بــر اثــر خشکســالی از بیــن‬ ‫رفتــه و کشــاورزانی کــه زودتــر اقــدام بــه بذرپاشــی کرده انــد‬ ‫دیگــر امیــدی بــه ســبز شــدن زمیــن هــا ندارنــد و انــگار‬ ‫تســلیم جغرافیــای دگرگــون شــده امســال شــده انــد‪.‬‬ ‫تغییــرات اقلیمــی و حاکــم شــدن خشکســالی‪ ،‬دغدغــه‬ ‫بســیاری از اهالــی اســتان بــه ظاهــر سرســبز گلســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خطر نابودی هزاران شغل وابسته به کشاورزی‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد گلســتان بــر مبنــای کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت و هــزاران شــغل ثابــت و فصلــی در کنــار‬ ‫توســعه کشــاورزی در ایــن اســتان ایجــاد شــده‪ ،‬یکــی از‬ ‫اســیب های اصلــی ایــن خشکســالی ها‪ ،‬نابــودی هــزاران‬ ‫فرصــت کار اســت‪.‬‬ ‫تغییــر در بازه هــای زمانــی وقــوع بــارش‪ ،‬کاهــش بــارش‬ ‫در کنــار بارش هــای رگبــاری ســبب شــد تــا ســهم نــزوالت‬ ‫اســمانی در گلســتان برای تامین اب مورد نیاز محصوالت‬ ‫زراعــی بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫یکــی از عوامــل افزایــش تنــاژ محصــول در کشــت پاییــزه‪،‬‬ ‫نزوالت اســمانی اســت و خشــکی امســال‪ ،‬امید کشــاورزان‬ ‫گلســتان بــرای برداشــت حداقلــی و جبــران هزینــه هــای‬ ‫فصــل کشــت را بــه حداقــل رســانده و در ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫تحمــل ضــرر‪ ،‬حتمــی اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی گلســتان قابلیــت‬ ‫کشــت و زرع دارنــد کــه بــر اســاس ابالغیــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی در ســال جــاری بایــد در ‪ ۳۶۸‬هــزار هکتــار‬ ‫گنــدم‪ ۹۱ ،‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار جــو‪ ۹۰ ،‬هــزار هکتــار کلــزا و‬ ‫‪ ۶‬هــزار هکتــار چغنــدر قنــد کشــت شــود امــا گرمــای فــراوان‬ ‫ایــن روزهــا کــه بــه جــای ســرمای همــراه بــا بــارش و بــرف‬ ‫زمســتان‪ ،‬تداعــی کننــده رســیدن فصــل بهــار اســت‪ ،‬امــکان‬ ‫پیــش بینــی مقــدار محصــول قابــل کشــت را بــه حداقــل‬ ‫رســانده اســت‪.‬‬ ‫مرادبــردی بــاش یکــی از کشــاورزان روســتای کله پــس‬ ‫گمیشــان اســت‪ .‬او امســال بــا برادرانــش در زمیــن ‪۴۵‬‬ ‫هکتــاری اجــاره ای جــو کاشــته امــا هــر روز کــه بــه امیــد‬ ‫ســبز شــدن بذرهــا بــه ایــن زمیــن مــی رود‪ ،‬ناامیدانــه بــه‬ ‫خانــه بازمی گــردد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال قبــل هــم بــاران زیــادی در منطقــه‬ ‫نباریــد ولــی زمــان بــارش هــا بــا موعد کشــت و کار محصول‬ ‫همخوانــی داشــت و توانســتیم محصــول برداشــت کنیــم‬ ‫امــا امســال شــرایط نگــران کننــده اســت ‪.‬‬ ‫بــاش گفــت ‪ :‬اگــر بارندگــی نشــود زحمــت و هزینــه‬ ‫مــا بــر بــاد م ـی رود و غرامــت و پــول بیمــه هــم جوابگــوی‬ ‫هزینه هــای کشــت نیســت‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد اراضی کشاورزی گمیشان هنوز سبز نشد‬ ‫رییــس جهــاد کشــاورزی گمیشــان بــا تاییــد خشکســالی‬ ‫شــدید در منطقــه بــه ایرنــا گفــت‪ ۶۰ :‬درصــد از حــدود ‪۴۶‬‬ ‫هــزار هکتــار اراضــی زیــر کشــت محصــوالت پاییــزه در‬ ‫منطقــه ســبز نشــده و وضعیــت بســیار بــدی دارنــد ‪.‬‬ ‫عبدالصالــح کــر نــژادی گفــت ‪ :‬از مجمــوع ‪ ۳۱‬هــزار اراضــی‬ ‫زیــر کشــت گنــدم در گمیشــان حــدود ‪ ۱۱‬هــزار هکتــار ‪،‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۱۴‬هــزار هکتــار اراضــی زیــر کشــت جــو حــدود‬ ‫‪ ۶‬هــزار هکتــار و از مجمــوع هــزار و ‪ ۲۶‬هکتــار کلــزا در‬ ‫منطقــه حــدود ‪۷۸۰‬هکتــار ســبز شــده انــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود هفــت هــزار بهــره بــردار کشــاورزی‬ ‫در منطقــه اظهــار داشــت‪ :‬شــرایط زراعــت در منطقــه‬ ‫وخیم تــر از ســال گذشــته اســت ‪.‬‬ ‫کــر نــژادی گفــت ‪ :‬هــر چنــد بــر اســاس امارهــا میــزان بــارش‬ ‫بــاران در ســال جــاری نســبت بــه ســال قبــل اندکــی بیشــتر‬ ‫شــده امــا پراکنــش بــاران و فصــل بــارش هــا همســو بــا زراعت‬ ‫پاییــزه نیســت و ســال ســختی پیــش بینــی می شــود ‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار هتــکار از اراضــی گلســتان در معــرض خشکســالی‬ ‫است‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان هــم بــه ایرنــا گفــت ‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی اســتان بــر اثــر خشکســالی بــه طــور کامــل از بیــن‬ ‫رفتــه و حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار دیگــر هــم در معــرض‬ ‫خشــک شــدن قــرار دارد کــه چشــم امیــد کشــاورزان بــه‬ ‫بــارش هــای هفتــه هــای اخیــر اســت و در صــورت کافــی‬ ‫نبــودن بــارش‪ ،‬خشــک شــدن ایــن زمیــن هــا را بــه طــور‬ ‫جــدی تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰ :‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضی مســتعد کشــت گلســتان هم به ســبب خشکســالی‬ ‫شــدید در موســم کشــت‪ ،‬بــه زیــر کشــت نرفــت و زارعــان‬ ‫موفــق بــه کشــت محصــول نشــدند‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬هــر چنــد بــه ســخاوت اســمان امیــدوار‬ ‫هســتیم امــا اگــر تــا چنــد هفتــه پیــش رو بــاران موثــری در‬ ‫مناطــق شــمال گلســتان ثبــت نشــود‪ ،‬خســارت هــای وارده‬ ‫بــه زراعــت پاییــزه چش ـم گیر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ضرورت تغییر الگوی کشت و اجرای ابیاری مدرن‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان هــم گفــت‪:‬‬ ‫تغییــر الگــوی کشــت و توجــه بــه اجــرای طــرح ابیــاری‬ ‫مــدرن در مــزارع کشــاورزی از جملــه راهکارهــای ثمــر‬ ‫بخــش در حــوزه زراعــت گلســتان اســت ‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی اظهــار داشــت‪ :‬ســدهای اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۳۵‬میلیــون مترمکعــب ذخیــره اب دارنــد کــه از‬ ‫ایــن مقــدار حــدود ‪ ۱۴‬درصــد ان قابــل بهره بــرداری اســت و‬ ‫نمــی تــوان ســهم زیــادی از ایــن اب بــرای جبــران کــم ابــی‬ ‫در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام مدیــرکل هواشناســی گلســتان همــه‬ ‫شهرســتان های گلســتان بجــز بندرگــز بر اســاس شــاخص ها‪،‬‬ ‫در وضعیــت خشکســالی بســیار شــدید قراردارنــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی گفــت ‪ :‬در ســه مــاه نخســت ســال‬ ‫زراعــی جــاری (پاییــز) حــدود ‪ ۸۹‬میلیمتــر بــارش در‬ ‫گلســتان بــه ثبــت رســیده کــه نســبت بــه دوره بلنــد مــدت‬ ‫حــدود ‪ ۲۸‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه نقشــه های‬ ‫پیــش یابــی و پیــش بینی هــای صــورت گرفته اظهارداشــت‪:‬‬ ‫امیدواریــم بــارش بــاران در دی مــاه بــه متوســط بــارش‬ ‫بــاران در بلنــد مــدت برســد‪.‬‬ ‫خشک شدن کامل ‪ ۱۲۰‬هزار هکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫ریاســت ســازمان جهــاد کشــاوری گلســتان گفــت ‪ :‬از حــدود‬ ‫نیــم میلیــون هکتــار از اراضــی زیرکشــت محصــوالت پاییــزه‬ ‫اســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار هکتــار بــه طــور کامــل خشــک شــده اند‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر گفــت‪ :‬در بخــش تولیــد حــدود ‪ ۳۶۰‬هــزار‬ ‫تــن انــواع محصــوالت زارعــی نســبت بــه ســال هــای قبــل‬ ‫کمتــر شــده و ایــن موضــوع خســارت هــای بی شــماری را‬ ‫کشــاورزان گلســتان وارد مــی کنــد کــه بــرای جبــران ان بایــد‬ ‫چــاره اندیشــی شــود ‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و‬ ‫جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی‬ ‫ســه اســتان مازندران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور‬ ‫ترکمنســتان قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از‬ ‫جایــگاه ممتــازی در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه‬ ‫بخــش کشــاورزی ایــن اســتان ‪ ۲۱۴‬هــزار خانــوار بهــره بــردار‬ ‫معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان کشــاورزی گلســتان بــر ایــن باورنــد توســعه‬ ‫کشــاورزی اســتان مســتلزم تعریــف نقشــه راه علمــی بــا‬ ‫تکیــه بــر مــوارد کلیــدی ماننــد افزایــش بهــره وری اب و‬ ‫توســعه کشــاورزی حفاظتــی بــا هــدف حفــظ رطوبــت خــاک‬ ‫و افزایــش موادالــی ان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از نــگاه فعــاالن حــوزه کشــاورزی‪ ،‬تامیــن بــذر غنی‬ ‫شــده بــرای محصــوالت راهبــردی ماننــد گنــدم و جــو می توانــد‬ ‫باعــث پایــداری تولیــدات کشــاورزی در گلســتان شــود و در‬ ‫کنــار ان توســعه صنایــع تبدیلــی‪ ،‬تقویــت صــادرات‪ ،‬نوســازی‬ ‫ماشــین االت‪ ،‬ارائــه امــوزش بــه کشــاورزان بــرای شــناخت‬ ‫بهتــر نــوع خــاک بــرای کشــت محصــول مناســب از دیگــر‬ ‫راهکارهــای قرارگیــری ایــن اســتان در مســیر خودکفایــی‬ ‫بیشــتر در تولیــدات غذایــی اســت‪.‬‬ ‫حــاج الیــاس پــس از کنــد و کاو بــی نتیجــه در زمیــن‬ ‫کشــاورزی خشــک و بــی اب و علفــش‪ ،‬نگاهــی بــه اســمان‬ ‫مــی انــدازد تــا شــاید خبــری از بــاران باشــد امــا اســمان‬ ‫صــاف اســت و گویــا بــاز هــم بایــد بــه انتظــار روزهــای گــرم‬ ‫و تهــی از ابــر نشســت‪.‬‬ ‫دی مــاه بــه میانــه هــای خــود نزدیک می شــود اما سرنوشــت‬ ‫گــره خــورده هــزاران کشــاورز گلســتانی بــه اســمان‪ ،‬تاریــک و‬ ‫مبهــم اســت‪ .‬همچنــان خشــک و بــدون بــاران!‬ ‫صــدای عصــای حــاج الیــاس مــی گویــد کــه ایــن کشــاورز‬ ‫اق قالیــی در حــال دور شــدن اســت امــا نجواهایــش رســاتر‬ ‫از قبــل بــه گــوش مــی رســد‪:‬‬ ‫** ســنینگ دک قــادر دان دیلــگ دیالرمــن ( از قــادر و‬ ‫توانایــی چــون تــو تمنــا مــی نمایــم )‬ ‫رحــم ایلــه ییــپ یاغمــور یاغدیــر ســلطانیم ( ای خــدا بــر مــا‬ ‫رحــم کــن و بــاران را ببــاران )‬ ‫غریبــام ‪ ،‬غمگینــام ‪ ،‬نالــش ایــار مــن ( غریــب و غمگینــم‬ ‫و بــر اســتانت مــی نالــم )‬ ‫رحــم ایلــه ییــپ یاغمــور یاغدیــر ســلطانیم ( ای خــدا بــر مــا‬ ‫رحــم کــن و بــاران را ببــاران )‬ ‫** بخشــی از شــعر بلنــد «یاغمــور یاغدیــر خدایــه» از‬ ‫مختومقلــی فراغــی شــاعر نامــدار ترکمن‪/‬ایرنــا‬ ‫روابط عاطفی سالم در خانواده سدی در مقابل اعتیاد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 851

روزنامه بازار کسب و کار پارس 851

شماره : 851
تاریخ : 1402/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!