روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 454 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 454

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 454

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 454

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 13 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/03 -‬ژانویه ‪ /29 -2022/‬جمادی االول ‪ -1443/‬شماره‪454‬‬ ‫دریافت واکسن کرونا‬ ‫توسط ‪ ۹۲.۸‬درصد‬ ‫واجدین شرایط‬ ‫ابالغ نامه تاریخی امام دستگاه ها چوب الی‬ ‫خمینی به گورباچف چرخ تولید نگذارند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫غفلت از نخبگان برابر است باغارت ملت‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسی میدانی مشکالت‬ ‫طرح موج های ابی‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامه« رسید ساز» جعلی‬ ‫شیوه جدید کالهبرداری‬ ‫«صدق» و «اخالص»‬ ‫نماد مکتب سلیمانی است‬ ‫‪7‬‬ ‫س را کنار‬ ‫چطور تر ‬ ‫بگذارید‬ ‫و به فرد موردنظرتان‬ ‫ابراز عالقه کنید؟‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫‪6‬‬ ‫امــروز ســلیمانی در منطقــه مــا نمــاد امیــد‪ ،‬اعتمــاد به نفــس‪ ،‬رشــادت‬ ‫و رمــز اســتقامت و پیــروزی اســت و همچنان کــه برخــی بــه درســتی‬ ‫گفته انــد‪« ،‬شــهید» ســلیمانی بــرای دشــمنانش خطرناک تــر از «ســردار»‬ ‫ســلیمانی اســت‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مالک هاومعیارهای الگو بودن‬ ‫شهیدسلیمانی برای نسل جوان‬ ‫ن‬ ‫ن ل َک ـُ ْ‬ ‫ـول الل َّـه ِ ا ُ ْ‬ ‫ســنَه ٌ لِمَ ـ ْ‬ ‫م فِــی ر َ ُ‬ ‫س ـوَه ٌ حَ َ‬ ‫ن ک َا َ‬ ‫« لَق َـد ْک َا َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫م الْاخِرَوَذَکـَـر َ الل َّـ َه ک َثِیـرًا( قــران کریم ســوره‬ ‫یَرْجُــو الل َّـ َه وَالْی َـو َْ‬ ‫احــزاب ایــه ‪»)۲۱_۲۳‬‬ ‫همان گونه که درقران کریم اشــاره و در تاریخ اســام هم‬ ‫مشــاهده می شــود‪ ،‬عــاوه برپیامبــر اعظم(ص)وامامــان‬ ‫معصــوم(ع) ودر رده هــای پایین تــراز انــان نیزکســانی بــرای‬ ‫مــردم اســوه و الگــو بودنــد‪.‬‬ ‫مثال ًخداوند در قران می فرمایند‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ف‬ ‫ن بِالْمَعْــرُو ِ‬ ‫«ک ُن ْتُــ ْ‬ ‫ــاس ت َاْمُــرُو َ‬ ‫م خ َیْــر َ امَّــه ٍ اخْرِجَــتْ لِلن َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ْــ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ــو‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ُو‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ــر‬ ‫ْک‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ــن‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫وَت َنْهَــو ْ َ َ ِ‬ ‫م‬ ‫ن خ َیْــرًا لَهُــ ْ‬ ‫ن وَاَکْث َرُهُــ ُ‬ ‫م مِنْهُــ ُ‬ ‫م الْمُوْمِنُــو َ‬ ‫ــاب لَــکَا َ‬ ‫الْکِت َ ِ‬ ‫ن»(قران کریم‪،‬ســوره ال عمــران ‪،‬ایــه ‪) ۱۰‬‬ ‫الْفَا ِ‬ ‫ســقُو َ‬ ‫« شــما بهتریــن امّتــی هســتید کــه خــدا شــما را بــرای مــردم‬ ‫ت شــاهد به گونه ای اســوه‬ ‫شــاهد قرار داده اســت‪ ».‬پس ام ِ‬ ‫و دلیل و چراغِ نشــان دادن راه هســتند و جامعه ی اســامی‬ ‫نیــاز دارد کــه رهبــران محــوری‪ ،‬مــردم را هدایــت کنند‪.‬‬ ‫قُلّــه ی مرتفــع امامــت و رهبــری ‪ ،‬اگــر دامنــه ی رفیــع‬ ‫نداشــته باشــد ‪ ،‬دیگــر قلّــه نیســت‪.‬در ایــن دامنــه طبیعتــا ً‬ ‫سلســله مراتبــی شــکل می گیــرد کــه افــرادی همچــون‬ ‫مالــک اشــتر کــه امیرالمومنیــن (ع)در فقــدان او فریــاد‬ ‫می زدنــد ایــن مالــک؟ نیــز وجــود دارند‪.‬بنابرایــن کســی کــه‬ ‫غیــر از امــام و رهبــری جامعــه‪ ،‬اســوه وصاحــب مکتــب و‬ ‫درس اموز بشــود‪،‬بایددرباره او مطالعه کرده‪ ،‬او را شــناخت‬ ‫ومالک هــای الگوبودنــش را بــرای نســل جــوان تبییــن کــرد ‪.‬‬ ‫ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی هــم ‪ ،‬در مقــام‬ ‫ت دهنــده ی دین و درمقــام والیت مداری‬ ‫یاری کننــده و نصــر ‬ ‫الگــو شــدو مَنــش وســلوک و طــرز تفکّــر ایشــان نیزبــه‬ ‫یک«مکتــب جاودانــه » تبدیــل شــد ‪.‬‬ ‫در ایــن مجــال مــاک هــا و معیارهــای ایــن الگــو و اُســوه‬ ‫حســنه» را بیــان مــی کنیــم ‪:‬‬ ‫_ القاء پیام‬ ‫بعضــی از پیام هــا و حرف هایــی را کــه رهبــری نمی توانــد‬ ‫بزنــد ‪ ،‬کســی می توانــد بــرای مــردم بگویــد کــه ذیــل رهبــری‬ ‫به عنــوان یــار و ناصــر تعریــف شــود و رهبــر بــه حقانیــت او‬ ‫شــهادت بدهــد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫پیامبــر شــاهد بــر ایــن امــت هســت‪ ،‬ولــی پیامبر هــم ام ِ‬ ‫شــاهد بــرای مــردم می خواهــد‪ ،‬بعضــی از حرف هــا را بایــد‬ ‫حضــرت زهــرا(س) به جــای حضــرت (ع )کــه دســتانش‬ ‫بســته اســت‪ ،‬بزنــد‪.‬‬ ‫صدیقــه ی کبــری (ســام اللّه علیها) در مواقعــی بایــد‬ ‫بــه میــدان بیایــد و ان حرف هــا را بگویــد‪ .‬مثــا ً در بحــث‬ ‫والی ـت داری ســردار ســلیمانی بایــد قســم جاللــه بخــورد و‬ ‫بگویــد‪«:‬روز قیامــت از میــزان والیت مــداری و تعهّــد مــا بــه‬ ‫نظــام ســوال می کننــد‪».‬‬ ‫سردارســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی دریکــی از‬ ‫ی هــای خــود کــه در یــادواره شــهدای مدافــع حــرم‬ ‫ســخنران ‬ ‫ایــراد می کــرد‪ ،‬در خصــوص موضــوع «عاقبــت بــه خیــری»‬ ‫ســخنان مهمــی را بــر زبــان اورد‪ « .‬بــرادران‪ ،‬رزمنــدگان‪،‬‬ ‫یــادگاران جنــگ؛ یکــی از شــئون عاقبــت بــه خیری«نســبت‬ ‫شــما بــا جمهــوری اســامی و انقــاب» اســت‪ .‬وال ّلــه واللّــه‬ ‫واللّــه از مهمتریــن شــئون عاقبــت بــه خیــری همیــن اســت‪.‬‬ ‫وال ّلــه واللّــه واللّــه از مهمتریــن شــئون عاقبــت بــه خیــری‪،‬‬ ‫رابطــه قلبــی و دلــی و حقیقــی مــا بــا ایــن حکیمــی اســت کــه‬ ‫امــروز ســکان انقــاب را بــه دســت دارد‪ .‬در قیامــت خواهیم‬ ‫دیــد‪ ،‬مهمتریــن محــور محاســبه ایــن اســت‪».‬‬ ‫در اینجــا چــون رهبــر معظــم انقــاب خودشــان در ان‬ ‫موقعیت انــد‪ ،‬نمی تواننــد بــا تاکیــد و تصریــح خیلــی از‬ ‫حرف ها را بزنند‪ .‬بنابراین « شــهید ســلیمانی » اجازه القاء‬ ‫ایــن پیــام را دارنــد ‪.‬‬ ‫_ اجازه انتقاد و نقد وضع موجود ‪:‬‬ ‫یکــی از نقش هایــی کــه خــود ِ رهبــر ِ جامعــه بنابــه‬ ‫پیرامــون‬ ‫دالیلــی نمی توانــد انجــام دهــد و اســوه ای کــه‬ ‫ِ‬ ‫رهبــری اســت ایــن رســالت را انجــام مــی دهــد‬ ‫« اجازه نقد درون ساختاری وضع موجود » است ‪.‬‬ ‫فایده«نقــد درون ساختاری»اینســت کــه اگــر رهبر انقالب‬ ‫‪ ،‬انتقاد بکند‪ ،‬به روحی ه و اعتبار ســازمانی خدشــه وارد می‬ ‫شــود ‪ ،‬بنابرایــن اجــازه داده شــده کــه الگوهــای اجتماعــی‬ ‫بــه نیابــت از اســوه الهی‪،‬ایــن کار را مــی کننــد نمونــه هــای‬ ‫زیــادی از اظهــارات« نقــد از درون »ســردار ســلیمانی کــه از‬ ‫روی اخــاص و تواضــع گفتــه شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال شهیدســلیمانی دربــاره یکــی از افــات‬ ‫اجتماعــی « حــذف افــراد بــه دالیــل مختلــف » مــی گوینــد ‪:‬‬ ‫« مــن و ادم هــای خــودم‪ .‬مــن و رفقــای خــودم‪ .‬مــن و‬ ‫مُریدهــای خــودم‪ .‬ایــن بی حجــاب اســت‪ ،‬ایــن باحجــاب‬ ‫اســت‪ .‬ایــن چــپ اســت‪ ،‬ان راســت اســت‪،‬این اصالح طلــب‬ ‫اســت‪،‬او اصولگــرا اســت‪ ،‬خــب پــس چــه کســی را‬ ‫می خواهیــد حفــظ کنیــد؟ »‬ ‫وی در مــورد تفــاوت مجاهدیــن راه خــدا و متشــرّع هــای‬ ‫ظاهــری مــی گویــد‪ «:‬مجاهــد ‪ ،‬متشــرّع تریــن شــخص‬ ‫اســت و در اخــاق و رفتــار و ظاهــر و باطــن تشــرّع دارد‪.‬‬ ‫ایــن مســاله بســیار اساســی و مهــم اســت‪ .‬شــما و مــا بایــد‬ ‫خودمــان را وقــف اســام کنیــم و بگوییــم خدایــا در ایــن‬ ‫عمــری کــه بــه مــا دادی‪ ،‬ان را وقــف تــو مــی کنــم‪» .‬‬ ‫_ « جامعیت بر امده از عقالنیت » شهید سلیمانی ‪:‬‬ ‫بطــور خالصــه ویژگی هایــی کــه ســردار ســلیمانی را« صاحــب مکتــب‬ ‫و الگــو »معرفــی کرد«جامعیــت بــر امــده از عقالنیــت » بــود‪.‬‬ ‫اولیــن ویژگــی ســردار شــهید ســلیمانی کــه ایشــان را بــه‬ ‫عنــوان «الگــو و مکتــب» معرفــی مــی کند‪،‬جامعیــت بلکــه‬ ‫جمع اضدادبودن ایشــان هســت؛جامعیتی که از عقالنیت‬ ‫بــر می ایــد پــس عقالنیــت پایــه شــخصیت اوســت‪.‬‬ ‫دارا بــودن صفــای باطــن و مهربانــی و لطافــت روحــی‬ ‫در کنــار صالبــت و حماسه ســازی کــه ایشــان در میــدان‬ ‫جنــگ نســبت بــه دشــمنان ‪ ،‬ترکیــب زیبایــی می افرینــد‪.‬‬ ‫اگــر ســردار مهربــان بــود‪ ،‬بــر اســاس یــک خصلــت‬ ‫شــخصیتی فــردی نبــود‪ ،‬بلکــه عقالنیــت دینــی ایجــاب‬ ‫می کــرد کــه مهربــان باشــد و خدمــت بکنــد‪ .‬اگــر ایشــان‬ ‫نمی ترســید‪ ،‬به خاطــر عقالنیــت دینــی اســت کــه کار را بــه‬ ‫دســت خــدا می دانــد‪ .‬اگــر شــهید ســلیمانی مذاکــر ه کننده ی‬ ‫قــوی در دیپلماســی بــود‪ ،‬به خاطــر عقالنیتــی اســت کــه از‬ ‫دیــن پیــدا کــرده بــود کــه بایــد مذاکره کننــده ی قــوی باشــد‪.‬‬ ‫در مکتــب حــاج قاســم ســلیمانی عقالنیــت حــرف اول را‬ ‫می زنــد و اگــر ایــن مکتــب زیبایی هــا دارد‪ ،‬به دلیــل زیبایــی‬ ‫عقالنیــت و حکمــت اســت‪ .‬مکتــب حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫سرشــار از عقالنیت اســت‪ ،‬و اگر ســردار ســلیمانی مقاومت‬ ‫می کــرد‪ ،‬چــون می دانســت هزینــه ی مقاومــت کمتــر از‬ ‫ســازش اســت‪ .‬ایــن یــک گــزاره عقالنــی اســت‪ ،‬اگــر مقابــل‬ ‫امریکایی هــا قدرتمندانــه نیروهــا را بســیج می کــرد و موفــق‬ ‫می شــد‪ ،‬به خاطــر عقالنیتــی بــود کــه بــه ایشــان می گویــد‬ ‫دشــمن ضعیــف اســت و کدخــدا نیســت‪.‬‬ ‫_ دشمن شناسی قوی و ایستادگی مقابل دشمن ‪:‬‬ ‫یکــی از مصادیــق ایـه ی «وَاَع ِـدّوا لَهُــم مَــا اســت َط َعت ُم مِــن‬ ‫قُــو َّه» در تاریــخ اســام شــهید ســلیمانی اســت‪ .‬ایشــان‬ ‫قــوای امّــت اســامی را بــرای جبهـه ی مقاومــت گردهــم اورد‬ ‫و ثابــت کــرد کــه می شــود ایــن کار را انجــام داد‪.‬‬ ‫میــزان تاثیرگــذاری ایــن شــهید بــه حــدی اســت کــه اگــر‬ ‫دربــاره واقعـه ی عاشــورا می گوئیــم «کربــا در کربال می ماند‬ ‫اگــر زینــب نبود»دربــاره ی انقــاب اســامی هــم می توانیــم‬ ‫بگوییم‪«:‬انقــاب در ایــران می مانداگــر ســردار ســلیمانی‬ ‫نبود»‪.‬درحقیقــت انقــاب اســامی به عنــوان یــک پدیــده ی‬ ‫سرشــار از عقالنیــت‪ ،‬سرشــار از توانمنــدی ملّــت‪ ،‬سرشــار‬ ‫از پیام هــای بســیار پیشــرفته و عالــی بــرای جهانیــان اگــر در‬ ‫ایــران می مانــد و محــدود بــه جغرافیــای جمهــوری اســامی‬ ‫ی توانســت جهــان را تــکان بدهــد‪.‬‬ ‫ایــران می شــد‪ ،‬دیگــر نمـ ‬ ‫امّــا وقتــی پیــام انقــاب اســامی بــه منطقــه رســید‪ ،‬همــه را‬ ‫تــکان داده و علیــه متجاوزیــن تجهیــز کــرد ‪.‬‬ ‫تمســک نســل جــوان و انقالبــی بــه‬ ‫امیــد اســت بــا‬ ‫ّ‬ ‫ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد شــخصیت بــی نظیر«ســردار‬ ‫دلها شــهید حاج قاســم ســلیمانی»موجبات« رشــد وتعالی‬ ‫مــادی و معنــوی» انــان فراهــم شــود ‪.‬‬ ‫در پایــان دو ویژگــی منحصــر بــه فــرد این«شــهید زنــده‬ ‫پیــروز » بــه زبــان شیرین«شــعر پارســی»تقدیم مخاطبــان‬ ‫گرامــی مــی شــود ‪.‬‬ ‫روحیه انقالبی ‪ ،‬سادگی و صفا ‪ ،‬مردمی بودن‬ ‫حاج قاسم ‪ ،‬از ا ٓوان انقالب‬ ‫انقالبی بود و با ان پیچ و تاب‬ ‫بود از نسلی که ‪ ،‬فرموده امام‬ ‫« یاوران من ‪ ،‬کنون اغوش مام »‬ ‫گفتمان انقالبش ‪ ،‬چون شنید‬ ‫نام روح الله ‪ ،‬به گوشش رسید‬ ‫هجرتش اغاز شد ‪ ،‬سوی جهاد‬ ‫ابتدا کرمان ‪ ،‬به صحنه پا نهاد‬ ‫مشت های او گره شد ‪ ،‬سوی شاه‬ ‫مرگ بر شاه بگو ‪ ،‬لعنت به شاه‬ ‫در تمام صحنه های خشم و کین‬ ‫حاضر و اماده ‪ ،‬قاسم را ببین‬ ‫جان او شاداب شد ‪ ،‬با انقالب‬ ‫از وجودش ‪ ،‬دور گردیده است خواب‬ ‫هر پیامی امد ‪ ،‬از سوی امام‬ ‫روحیه افزوده شد ‪ ،‬همت تمام‬ ‫کاشت بذر عشق ‪ ،‬در جانش حسین‬ ‫حاج قاسم شد ‪ ،‬یٓل پیر خمین‬ ‫گفتمان حضرت خورشید شد‬ ‫از کویر او ‪ ،‬چشمه ای جوشید خود‬ ‫با همان روحیه ‪ ،‬تا وقت عروج‬ ‫حاج قاسم بود و مختار و خروج‬ ‫انقالبی بود و در این راه ماند‬ ‫پایه « راه سلیمانی » نشاند‬ ‫اینک ان راهی که می دانی شده است‬ ‫« مکتب پاک سلیمانی » شده است‬ ‫ساده زیست و عاشق مردم‬ ‫هر که خواهد ‪ ،‬دوست باشد با خدا‬ ‫باید او محبوب دارد ‪ ،‬بنده را‬ ‫امت ایینه است و جزیی از خدا‬ ‫عاشق رب کی شود ‪ ،‬از او جدا‬ ‫دوست دار خلق ‪ ،‬محبوب خداست‬ ‫وام دار مردم از عشق خداست‬ ‫معنی نیکی بود ‪ ،‬خدمت به خلق‬ ‫این ولی نعمت ‪ ،‬که نامش هست خلق‬ ‫حاج قاسم ‪ ،‬عاشق این امت است‬ ‫خدمت او بین مردم ‪ ،‬رحمت است‬ ‫او پناه بی پناهان ‪ ،‬بوده است‬ ‫ملجا و ماوای انان ‪ ،‬بوده است‬ ‫افتخارش بوده ‪ ،‬این خدمت به خلق‬ ‫از جنوب و غرب ایران ‪ ،‬تا به شرق‬ ‫جای جای این وطن ‪ ،‬باشد گواه‬ ‫وقف خدمت بوده او ‪ ،‬با یک سپاه‬ ‫از تعلق ها ‪ ،‬رها بود اینچنین‬ ‫از تجمل دور و ساده مرد دین‬ ‫بارها در بین مردم ‪ ،‬دیده شد‬ ‫بی تکلف با صفایش دیده شد‬ ‫فخر و کبر و باد طاغوتی نداشت‬ ‫افتخارش خدمتش ‪ ،‬باقی گذاشت‬ ‫سیل خوزستان ‪ ،‬که شاهد بوده ایم‬ ‫حاج قاسم را ‪ ،‬مجاهد دیده ایم‬ ‫تا کمر در اب ‪ ،‬بی ریب و ریا‬ ‫غرق خدمت بود و مشغول دعا‬ ‫نام او « سردار دلها » گشت چون‬ ‫بوده با مردم ‪ ،‬زعمق جان و خون‬ ‫از زمان جنگ ‪ ،‬تا وقتی که رفت‬ ‫افتخارش بوده خدمت ‪ ،‬با گذشت‬ ‫مثل شمعی سوخت ‪ ،‬در پای وطن‬ ‫تا که روشن کرد ‪ ،‬او هر انجمن‬ ‫ت ُرک و ک ُرد و فارس ‪ ،‬در نزدش یکی‬ ‫عشق رویا ‪ ،‬امتیازش بندگی‬ ‫ملت عاشق ‪ ،‬ز ملت ها جداست‬ ‫عشق اسطرالب اسرار خداست‬ ‫سر این مهر و محبت این شده است‬ ‫حاج قاسم ‪ ،‬عاشق مردم شده است‬ ‫روی دست مردم ایران زمین‬ ‫پیکر پاکش در این پایان ببین‬ ‫هست تشییع جنازه ی ‪ ،‬پاک او‬ ‫قصه ای از « سیر در افالک » او‬ ‫عشق بازی همه ‪ ،‬ایران زمین‬ ‫با وی از عرفان و ایمان یقین‬ ‫تا ابد باقی است ‪ ،‬نام و یاد شان‬ ‫در دل مردم ‪ ،‬نوای شادشان‬ ‫« مکتب پاک سلیمانی » است این‬ ‫افتخار و عزت این سرزمین‬ ‫حضرت موالنا‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬دی‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 12‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 55,730,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,875,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,330,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 67,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,930,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪454‬‬ ‫اجرای عملیات های‬ ‫مشترک یگان شیالت‬ ‫گلستان با دریابانی‏‏‬ ‫مازندران‬ ‫نیازمند واگذاری اراضی جدید‬ ‫هستیم‬ ‫رفــع موانــع در ارایــه تســهیالت بانکــی بــه مراکــز صنعتــی یکی‬ ‫از اصلــی تریــن مطالبــات صنعتگــران اســت‪ ،‬موضوعــی کــه‬ ‫اکنــون بــه مشــکل بــزرگ تولیدکننــدگان بــدل شــده اســت‪.‬‬ ‫بجــای انکــه دولــت زمیــن رایــگان بــه صنعتگــران بدهــد در‬ ‫واگــذاری زمیــن ســختگیری هــای زیــادی مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای حفاظــت و صیانــت‬ ‫از ســرمایه هــای‪ ۰‬ملــی دریــای خــزر‪ ،‬گشــت هــای‬ ‫مشــترکی بــا ‏همــکاری نیروهــای یــگان حفاظــت از‬ ‫منابع ابزی شــیالت گلســتان‪ ،‬دریابانی و یگان اســتان‬ ‫مازنــدران برگــزار شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در راســتای حفاظــت و صیانــت از ســرمایه هــای‬ ‫ملــی دریــای خــزر‪ ،‬گشــت هــای مشــترکی بــا همــکاری‬ ‫نیروهــای یــگان حفاظــت از منابع‏ابزی شــیالت گلســتان‪،‬‬ ‫دریابانــی و یــگان اســتان مازنــدران برگــزار شــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابط عمومی‬ ‫اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬ســرهنگ دوم ابوالفضــل‬ ‫تمســکنی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪:‬در‏ایــن‬ ‫راســتا‪ ،‬طــی یــک مرحلــه گشــت دریایــی و ســاحلی کــه‬ ‫بــا هماهنگــی یــگان هــای حفاظــت شــیالت و دریابانی‬ ‫و همــکاری امــور ماهیــان خاویــاری برگــزار‏گردیــد‪ ،‬در‬ ‫بخــش عملیــات دریایــی در حــوزه گمیشــان‪ ،‬تعــداد‬ ‫‪ 300‬رشــته دام فلســدار و ‪ 9‬شــاخه لنگــر کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در بخــش عملیات ســاحلی این‬ ‫عملیــات نیــز کــه در ســواحل حــوزه گمیشــان روبــروی‬ ‫شــرکت تعاونــی پــره خــزر انجــام گرفــت‪ ،‬ماموریــن‬ ‫توانســتند تعــداد ‪ 30‬رشــته دام‏اســتخوانی و ‪ 2‬فرونــد‬ ‫قایــق چوبــی غیرمجــاز بالصاحــب را کشــف و بــه‬ ‫پایگاههــای گمیشــان منتقــل نماینــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای عملیــات مشــترک دریایــی و‬ ‫ســاحلی بــا هماهنگــی یــگان هــای گلســتان‪ ،‬مازنــدران‬ ‫و دریابانــی نیــز خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در بخــش‏دریایــی‬ ‫ایــن عملیــات ماموریــن توانســتند تعــداد ‪ 430‬رشــته‬ ‫دام فلســدار‪ 140 ،‬رشــته دام غضروفــی‪ 12 ،‬شــاخه‬ ‫لنگــر‪ ،‬یــک دســتگاه قایــق موتــوری ‪150‬‏قــوه اســب‪ ،‬و‬ ‫یــک دســتگاه جــی پــی اس و یــک نفــر متهــم را کشــف‬ ‫و شناســایی نماینــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ تمســکنی گفــت‪ :‬در بخــش ســاحلی ایــن‬ ‫عملیــات نیــز در ســواحل حــوزه هــای مازنــدران و‬ ‫گلســتان ‪ ،‬از ‪ 7‬شــرکت تعاونــی پــره ماهیگیــران و دو‬ ‫مجتمــع صیــادی خاویــاری در هــر دو اســتان‏بازدیــد بــه‬ ‫عمــل امــد و در نتیجــه ماموریــن توانســتند در ســواحل‬ ‫و محــدوده شــرکت هــای تعاونــی مــورد بازدید‪ ،‬تعــداد ‪3‬‬ ‫حلقه تیوپ (شــناور بادی)غیرمجاز بالصاحب را کشــف‬ ‫و بــه پایــگاه هــای‏اشــوراده و امیرابــاد منتقــل نماینــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان در پایــان‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬همچنیــن در ایــن عملیــات ماموریــن‬ ‫تعــداد ‪ 5‬قطعــه ماهــی غضروفــی را از دام هــای‬ ‫غیرمجــاز جداســازی و در دریــا رهــا کردنــد‏‪.‬‬ ‫دستگاه ها‬ ‫چوب الی چرخ‬ ‫تولیدنگذارند‬ ‫حــل مشــکالت زیرســاختی شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی گلســتان سالهاســت کــه بــه ارزوی‬ ‫فعــاالن حــوزه صنعــت بــدل شــده و صنعت مردان‬ ‫امیــد دارنــد تــا در ســفر دولــت بــه اســتان بخشــی‬ ‫از دغدغــه هــا و چالش هــای دیریــن انهــا برطــرف‬ ‫و فرصــت دوبــاره بــرای تولیــد و ایجــاد اشــتغال‬ ‫مطلوبتــر در صنعــت فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــر چند گلســتان‬ ‫در زمــره اســتان هــای کشــاورزی محســوب‬ ‫می شــود و جایــگاه چندانــی در حــوزه صنعتــی‬ ‫کشور ندارد اما برخی مباحث در حوزه کشاورزی‬ ‫مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالی و به صرفه‬ ‫نبــودن زراعــت و کشــت و کار در گلســتان تعــداد‬ ‫فعــاالن ایــن بخــش در گلســتان را کاهــش داده‬ ‫اســت و ضــروری اســت تــا محورهــای اقتصــادی‬ ‫دیگــری همچــون صنعــت و گردشــگری مــورد‬ ‫توجــه بیشــتر مســووالن قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان صنایــع مــی تواننــد بــه‬ ‫عنــوان موتورهــای مولــد اقتصــاد‪ ،‬در ســاماندهی‬ ‫و جهــت دهــی نیــروی کار فعــال جامعــه نقــش‬ ‫کلیــدی بــازی کننــد و زمینــه ســاز توســعه صنعتی‬ ‫کشــور از جملــه اســتان گلســتان شــوند‪.‬‬ ‫شناســایی چالــش هــا و مشــکالت فــراروی ایــن‬ ‫بخــش بــه گفتــه کارشناســان یکــی از موضوعاتــی‬ ‫مــی توانــد باشــد تا در ســفر رییس جمهــور و هیات‬ ‫دولــت بــه ایــن اســتان مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫براســاس امــار منتشــره توســط دســتگاه هــای‬ ‫مرتبــط بــا حــوزه صنعــت گلســتان‪ ،‬اکنــون ‪۹۷‬‬ ‫درصــد از واحدهــای صنعتــی دارای پروانــه بهــره‬ ‫بــرداری در ایــن اســتان‪ ،‬جــزو صنایــع کوچــک بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اهالــی صنعــت بــه ویــژه فعــاالن صنعتــی مســتقر‬ ‫در شــهرک هــای صنعتــی اســتان چشــم امیــد بــه‬ ‫ســفر رییــس جمهــور دارنــد تــا برخــی از مشــکالت‬ ‫دیریــن انهــا همچــون‪ ،‬کمبودهــای زیــر ســاختی‬ ‫در تامیــن بــرق و اب منطقــه اقتصــادی اتــرک‪،‬‬ ‫کمبــود زمیــن در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی‪،‬‬ ‫حــل معضــل واحدهــا تحــت تملک بانکها‪ ،‬ســاخت‬ ‫روگــذر در مســیر ریلــی گــرگان ‪-‬اینچــه بــرون در‬ ‫تقاطــع منطقــه اقتصــادی اتــرک برطــرف شــود‪.‬‬ ‫لزوم توجه ویژه به شهرک صنعتی اترک‬ ‫در همیــن پیونــد‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ۱۳‬شــهرک صنعتی و ‪ ۱۱‬ناحیه صنعتی‬ ‫دارد که مســاحت مجموع ان ‪ ۲۱۰۵‬هکتار اســت‬ ‫و تاکنــون بــرای هــزار و ‪ ۲۵۸‬طــرح‪ ،‬زمیــن بــه‬ ‫ســرمایه گــذاران طــرف قــرارداد واگــذار شــده کــه‬ ‫‪ ۸۲۲‬مــورد ان بــا ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬فرصــت شــغلی‬ ‫بــه بهــره بــرداری رســیده اند‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی افــزود‪ :‬از طــرح هــای بهــره‬ ‫بــرداری شــده‪ ۶۱۲ ،‬واحــد بــا ســرمایه گــذاری ‪۱۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال و بــا ایجــاد فرصــت‬ ‫شــغلی بــرای ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۱۴‬نفــر‪ ،‬فعــال بــوده‬ ‫و ‪ ۲۱۰‬واحــد بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و بــا اشــتغال ســه هــزار و ‪ ۸۱۲‬نفــر‬ ‫بــه دالیلــی از جملــه نبــود نقدینگــی‪ ،‬نبــود بــازار‬ ‫فــروش ‪ ،‬کمبــود مــواد اولیــه‪ ،‬فرســودگی ماشــین‬ ‫ت و اختــاف شــرکا راکــد هســتند‪.‬‬ ‫اال ‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬در بیــن شــهرک هــا و نواحــی‬ ‫صنعتــی تحــت مدیریــت‪ ،‬شــهرک صنعتــی اتــرک‬ ‫بــه ســبب واقــع شــدن در منطقــه ازاد تجــاری اینچه‬ ‫بــرون از شــرایط ویــژه ای برخــوردار اســت کــه حــل‬ ‫دغدغــه هــا و چالــش هــای فــراروی ایــن منطقــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مطالبــات مدنظــر در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور بــه اســتان پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهمرادی ادامه داد ‪ :‬تامین برق و اب و تکمیل‬ ‫روگــذر راه اهــن از جملــه موضوعاتــی اســت کــه‬ ‫بــرای شــهرک صنعتــی اتــرک نیازمنــد توجــه ویــژه‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه تاکیــد رییــس جمهــور و نــگاه‬ ‫ویــژه ایشــان بــه حــل مشــکالت بخــش تولیــد‬ ‫امیدواریــم ایــن مشــکالت برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬احــداث خــط انتقــال بــرق از نیــروگاه بــرق علــی‬ ‫ابــاد کتــول بــه منطقــه اتــرک و ایجــاد پســت ‪۲۳۰‬‬ ‫کیلــو وات مشــکل بــرق ایــن منطقــه را برطــرف مــی‬ ‫کنــد و بــر اســاس اظهــارات مدیــران شــرکت بــرق‬ ‫منطقه ای گلستان و مازندران پیگیریهای الزم برای‬ ‫تامیــن اعتبــار ایــن پــروژه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهمرادی بیــان کــرد‪ :‬در زمان حاضــر ‪ ۲‬مگاوات‬ ‫بــرق در شــهرک اتــرک در دســترس بــوده و یــک‬ ‫نیــروگاه مقیــاس کوچــک بــا قــدرت تولیــد هفــت‬ ‫مــگاوات توســط بخــش خصوصــی در دســت‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫همچنیــن خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــا وجود انکــه ‪ ۲‬چاه‬ ‫اب بــا ظرفیــت هفــت لیتــر بــر ثانیــه در شــهرک‬ ‫صنعتــی در حــال بهــره بــرداری اســت امــا بــرای‬ ‫اجــرای طرحهــای صنعتــی بــزرگ در ایــن شــهرک‬ ‫نیازمنــد تامیــن اب از منابــع دیگــر از جملــه‬ ‫ســدهای موجــود در اســتان و یــا شــیرین ســازی‬ ‫اب دریــا هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پــل روگــذر مســیر ریلــی گــرگان ‪-‬‬ ‫اینچــه بــرون در مســیر ورودی بــه شــهرک اتــرک‬ ‫یکــی از دغدغــه هــا صنعتگــران و متقاضیــان‬ ‫زمیــن در اتــرک اســت کــه در تــاش هســتیم تــا‬ ‫هــر چــه ســریعتر برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬احــداث ایــن پــل روگــذر‬ ‫از بــدو احــداث راه اهــن بــر عهــده وزارت راه و‬ ‫شهرســازی بــوده کــه متاســفانه تاکنــون محقــق‬ ‫نشــده و انتظار اســت در ســفر رییس جمهور این‬ ‫موضــوع تعییــن تکلیــف و بــه مرحلــه اجــرا برســد‪.‬‬ ‫شــهمرادی ادامــه داد از ‪ ۱۳‬شــهرک صنعتــی ‪۶‬‬ ‫شــهرک و از ‪ ۱۰‬ناحیــه صنعتــی پنــج ناحیــه دارای‬ ‫تصفیــه خانــه فاضــاب هســتند و تــوان تصفیــه‬ ‫‪ ۵۷۰۰‬متــر مکعــب پســاب را دارنــد ‪ ،‬در برخــی‬ ‫از شــهرکها نیازمنــد احــداث تصفیــه خانــه هــای‬ ‫جدیــد هســتیم کــه در صــورت تامیــن منابــع‬ ‫عملیــات اجرایــی انهــا انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نیازمند واگذاری اراضی جدید هستیم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در زمــان حاضــر بــه جــز‬ ‫شــهرک صنعتــی مــراوه تپــه و اتــرک ظرفیــت‬ ‫ســایر شــهرک هــا و ظرفیــت هــای صنعتــی در‬ ‫حــال تکمیــل شــدن اســت و بــرای احــداث و یــا‬ ‫توســعه شــهرک ها نیازمنــد واگــذاری اراضــی‬ ‫جدیــد هســتیم‪ ،‬مســاعدت دســتگاههای زیربــط‬ ‫در واگــذاری ایــن زمیــن هــا مــی توانــد دغدغــه‬ ‫تامیــن زمیــن مناســب بــرای صنعتگــران اســتان و‬ ‫ســرمایه گــذاران را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از خواســته های مــا و دیگــر‬ ‫مســووالن دســتگاه های اقتصــادی اســتان‬ ‫تکلیف واحدهای تملک شــده توســط بانک های‬ ‫عامــل اســت چراکــه معتقدیــم تعطیلــی چندیــن‬ ‫ســاله ســرمایه گــذاری ‪ ۳۱‬واحــد تولیــدی امــاده‬ ‫فعالیــت‪ ،‬خســارت ســنگین بــه رونــق اقتصــادی‬ ‫اســتان و حتــی کشــور وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت ‪ ۳۱‬واحــد تولیــدی‬ ‫واقــع در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی بــا ظرفیت‬ ‫ایجــاد ‪ ۶۰۰‬فرصــت شــغلی در تملــک بانک هــای‬ ‫اســتان قــرار دارد کــه امســال برنامــه ریــزی‬ ‫شــرکت‪ ،‬بازگشــت ایــن واحدهــا بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بالتکیفــی ایــن واحدهــا و‬ ‫تاثیرگــذاری انهــا در رونــق اقتصــادی اســتان و‬ ‫حتــی کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا پیشــنهاد ایــن شــرکت‬ ‫یکــی از نشســت هــای اقتصــاد مقاومتــی اســتان‬ ‫بــه موضــوع تســریع در رفــع مشــکل ایــن تعــداد‬ ‫واحــد تملــک شــده توســط بانک هــای اســتان‬ ‫اختصــاص داده شــد و مصوبــه ای هــم در ایــن‬ ‫زمینــه بــرای حــل ان گذرانــده شــد و بــرای اجرایــی‬ ‫شــدن مصوبــه بــه همراهــی بیشــتر بانکهــا و‬ ‫مدیــران ارشــد قــوه مجریــه نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫توسعه شهرکهای صنعتی ضروری است‬ ‫علــی موســوی یکــی از مدیــران واحدهــای‬ ‫صنعتــی در شــهرک صنعتــی حیدرابــاد گــرگان‬ ‫افــزود‪ :‬در بخــش تامیــن زیــر ســاخت مانند برق‬ ‫و گاز و اب در ایــن شــهرک مشــکلی خاصــی‬ ‫وجــود نــدارد هــر چنــد در تابســتان و در اوج‬ ‫مصــرف مشــکل قطــع بــرق دغدغــه هــای را‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫موسوی گفت ‪ :‬برای توسعه صنعت و حمایت‬ ‫از صنعتگــران ‪ ،‬توســعه شــهرک هــای صنعتــی و‬ ‫نواحــی صنعتــی امــری مطلوبــی اســت امــا بایــد‬ ‫هــم زمــان بــا توســعه ایــن نواحــی قوانیــن حــوزه‬ ‫تولیــد را هــم اصــاح کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــرای تحقــق شــعار حمایــت از‬ ‫صنعــت بایــد بــه دولــت زمــان داد انتظــار معجــزه‬ ‫در مــدت زمــان کوتــاه نداریــم‪.‬‬ ‫موســوی ادامــه داد‪ :‬رفــع کاغــذ بــازی هــای‬ ‫اداری‪ ،‬کاهــش هزینــه هــای حمــل و نقــل ‪،‬‬ ‫رفــع مشــکالت ارزی از جملــه مــواردی اســت کــه‬ ‫موجــب توســعه صنعــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر واحدهــای صنعتــی و تولیــد کننــده‬ ‫ســوله هــای ســاختمانی در گلســتان افــزود‪ :‬‬ ‫رفــع موانــع در ارایــه تســهیالت بانکــی بــه‬ ‫مراکــز صنعتــی یکــی از اصلــی تریــن مطالبــات‬ ‫صنعتگــران اســت‪ ،‬موضوعــی کــه اکنــون بــه‬ ‫مشــکل بــزرگ تولیدکننــدگان بــدل شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه گلستانیت که در شهرک صنعتی‬ ‫بندرترکمن(پنــج پیکر) گفــت‪ :‬از جمله مهمترین‬ ‫دغدغــه هــای متقاضیــان حــوزه صنعــت تامیــن‬ ‫زمیــن در شــهرک هــای صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫غفــار قــزل بیــان کــرد‪ :‬بجــای انکــه دولــت زمیــن‬ ‫رایــگان بــه صنعتگــران بدهــد در واگــذاری زمیــن‬ ‫ســختگیری هــای زیــادی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫زمیــن رایــگان از دولــت مــی گیــرد و انــرا بــه‬ ‫متقاضیــان مــی فروشــد در حالیکــه خدمــات‬ ‫زیــادی ارایــه نمــی دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫در ابتــدا ‪ ۶۰‬درصــد از پــول زمیــن را مطالبــه کــرده‬ ‫و بقیــه طبــق اقســاط بایــد واریــز شــود در حالیکــه‬ ‫مــی تــوان بــا اصــاح قوانیــن و دســتورالعمل هــا‬ ‫ایــن موضــوع را راحــت تــر کنیــم‪.‬‬ ‫ضرورتــی بــرای رونــق اقتصادی با حل مشــکالت‬ ‫شــهرک های صنعتی‬ ‫قــزل یــاداور شــد‪ :‬بایــد نهادهــا و دســتگاه ها‬ ‫مشــکل صنعتگــران را درک کننــد و چــوب الی‬ ‫طــرح تولیــد نگذارنــد‪ ،‬دســتگاه های مختلــف بایــد از‬ ‫واحدهــای تولیــدی حمایــت کنند‪ ،‬نبایــد اب کارخانه‬ ‫ای قطــع شــود و بایــد بــه انهــا خدمــات ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬یکــی از مشــکالت ایــن‬ ‫شــهرک مســاله زیرســاخت هــا و اب اســت بــرای‬ ‫ایجــاد هــر شــهرک صنعتــی بایــد زیرســاخت ها از‬ ‫جملــه چــاه اب را فراهــم کــرد کــه ‪ 2‬ســال اســت‬ ‫کــه پیگیــر ایــن مســاله شــده و هــم اکنــون بــه‬ ‫مناقصــه رفتــه اســت و پــس از انتخــاب پیمانــکار‬ ‫عملیــات حفــر ان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم‬ ‫بــودن زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫ســاحل خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیک بــودن به بنادر‬ ‫امیراباد بهشــهر و نوشــهر مازندران‪ ،‬فعالیت گمرک‬ ‫مــرزی اینچه بــرون و فعالیــت فــرودگاه بیــن المللــی‬ ‫گــرگان و کاللــه از جملــه ظرفیــت هــای زیرســاختی‬ ‫ایــن اســتان اســت امــا بــا همــه ایــن جاذبــه بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری‪ ،‬گلســتان در حــوزه صنعــت رتبــه‬ ‫‪ ،۲۵‬در حــوزه معــدن رتبــه ‪ ۲۳‬و در بخــش تجــارت‬ ‫در رتبــه بیســت و یکــم کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن گلســتان از لحــاظ پروانه بهره بــرداری‬ ‫واحدهای صنعتی موجود‪ ،‬جذب ســرمایه گذاری‬ ‫و ایجــاد اشــتغال در میــان اســتان هــای کشــور به‬ ‫ترتیب در رده های بیســت و یک‪ ،‬بیســت و ســه‬ ‫و بیســت و دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد و‬ ‫اقتصــاد اصلــی ان بــر پایــه کشــاورزی بــوده و‬ ‫ســرمایه گذاری حــوزه هــای خدمــات و صنعــت در‬ ‫رتبه هــای بعــدی قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال منقــول (اتومبیــل ) کالســه اجرائــی ‪ 9900142 , 9900141‬بــه موجــب پروندهــای اجرائــی ‪-۱‬کالســه ‪۹۹۰۰۱۴۱‬لــه علیــه بانــک صــادرات شــعبه جاجــرم کــد‪ ۱۱۹۵‬تاریــخ ایجــا‪ 1331.06.16 :‬شناســه ملــی‪ 10861736062 :‬بــه نشــانی‪ :‬جاجرم خیابان شــهید بهشــتی با نمایندگی محمدعلی نجاری به نشــانی‪ :‬بانک صادرات گرمه علیــه ( وام گیرنده‬ ‫) مهــدی مــرادی مقــدم نــام پــدر‪ :‬نجفعلــی تاریــخ تولــد ‪ 1362.01.01‬شــماره ملــی‪ 0759782733 :‬شــماره شناســنامه‪ ۵۹ :‬بــه نشــانی جاجــرم بلــوار پویــا (متــن ســند) جاجــرم بلــوار پویــا دکترفخــران ‪( 6‬اعالمــی متعهدلــه) و (ضامنیــن) ‪ -۱‬نجفعلــی مــرادی مقدم نام پــدر‪ :‬مرادعلی تاریخ تولــد‪ 1316.07.02 :‬شــماره ملی‪ 0759195331 :‬شــماره شناســنامه‪1345 :‬‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬گرمــه ‪ -‬شــهر ایــور (متــن ســند گرمــه ‪ -‬شــهر ایــور ‪ -‬خیابــان فرهنــگ پــاک ‪( 6‬اعالمــی متعهدلــه) ‪ -۲‬روح اللــه مقصــودی نــام پــدر‪ :‬نبــی تاریــخ تولــد‪1361.12.01 :‬شــماره ملــی‪ 0759271747 :‬شــماره شناســنامه‪ ۴۷۰۵ :‬بــه نشــانی‪ :‬گرمــه درق میــان اول بلــوار امــام ســجاد(متن ســند) گرمــه درق بلــوار امــام ســجاد ‪ -‬میــان اول (اعالمــی متعهدلــه) بــا‬ ‫موضــوع صــدور اجرائیــه قراردادبانکــی ‪ 1397.07.24 -6801106695002‬و‪-۲‬کالســه ‪ 9900142‬لــه بانــک صــادرات شــعبه جاجــرم کــد‪ ۱۱۹۵‬تاریــخ ایجــاد‪1331.06.16 :‬شناســه ملــی‪ ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ :‬بــه نشــانی‪ :‬جاجــرم خیابــان شــهید بهشــتی بــا نمایندگــی محمــد علــی نجــاری بــه نشــانی‪ :‬بانــک صــادرات گرمــه علیه (وام گیرنده) اتنا حســینی نــام پدر‪ :‬جان محمد‬ ‫تاریــخ تولــد ‪1369.10.12‬شــماره ملــی‪ 5210020304 :‬شــماره شناســنامه‪ ۵۲۱۰۰۲۰۳۰۴ :‬بــه نشــانی‪ :‬جاجــرم بلــوار پویــا خیابــان دکتــر فخــران‪ 6‬و (ضامنیــن)‪ -١ :‬نجفعلــی مــرادی مقــدم نــام پــدر‪ :‬مــراد علــی تاریــخ تولــد‪ 1316.07.02‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۱۹۵۳۳۱ :‬شــماره شناســنامه‪ ۱۳۴۵ :‬بــه نشــانی گرمــه شــهر ایور خیابان فرهنــگ پالک‪ -۲ 6‬مهدی مــرادی مقدم‬ ‫نــام پــدر‪ :‬نجفعلــی تاریــخ تولــد‪ 1362.01.01 :‬شــماره ملــی‪ 0759182733 :‬شــماره شناســنامه‪ ۵۹ :‬بــه نشــانی‪ :‬بلــوار پویــا پــاک ‪( 216‬متــن ســند) جاجــرم بلــوار پویــا دکترفخــران ‪( 6‬متعهدلــه ) بــا موضــوع صــدور اجرائیــه قــرارداد بانکــی ‪ ،1397.08.20 – ۶۸۰ ۱۱۴۳۳۴۶۰۰۷‬یــک دســتگاه خــودروی وانــت اریســان دوگانــه ســوز ‪ PULoHVG‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪ 684‬ق ‪ 28‬ایــران ‪ 26‬و بــه شــماره شاســی ‪ 404291NAAB66PE8HHC‬و شــماره موتــور ‪ 118J5008516‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ ۱۳۹۶‬متعلــق بــه اقــای مهــدی مــرادی مقــدم کــه خــودروی مذکــور در قبــال مطالبــات بســتانکار منــدرج در قــرارداد بانکــی شــماره ســند ‪ ،6801106695002 :‬تاریــخ ســند‪ ، 1397.07.24 :‬بانــک مربوطــه‪ :‬صــادرات بــه مبلــغ‬ ‫موضوعــات الزم االجــرا ‪ 297.183.249 :‬ریــال ( دویســت و نــود و هفــت میلیــون و صــد و هشــتاد و ســه هــزار و دویســت و چهــل و نــه ریــال ) ‪ -‬اصــل طلــب ‪ ۲۱۸،۰۰۰،۰۰۰ :‬ریــال ‪ -‬خســارت تاخیــر تادیــه ‪ 79.183.249 :‬ریــال ‪ ،‬شــرح ‪24 :‬درصــد ‪ ،‬تاریــخ مبنــای محاســبه خســارت‪ 1399.06.22 :‬خســارت تاخیــر روزانــه ‪143.342 :‬ریــال ‪ ،‬شــرح ‪24 :‬درصــد ‪ ،‬تاریــخ‬ ‫مبنــای محاســبه خســارت‪ 1399.06.22 :‬و قــرار داد بانکــی قــرارداد بانکــی‪ :‬شــماره ســند ‪ 06801143346007:‬تاریــخ ســند ‪ ، 1397.08.20 :‬بانــک مربوطــه ‪ :‬صــادرات بــه مبلــغ موضوعــات الزم االجــرا ‪ ۲۶۶ ،۷۳۶ ،۵۲۹ :‬ریــال ( دویســت و شــصت و شــش میلیــون و هفتصــد و ســی و شــش هــزار و پانصــد و بیســت و نــه ریــال) ‪ -‬اصــل طلــب‪198.380.000 :‬‬ ‫ریــال ‪ -‬خســارت تاخیــر تادیــه ‪ 68.356.529 :‬ریــال ‪ ،‬شــرح ‪ ۲۴ :‬درصــد ‪ ،‬تاریــخ مبنــای محاســبه خســارت‪ -1399.06.22 :‬خســارت تاخیــر روزانــه ‪ 130.422 :‬ریــال ‪ ،‬شــرح ‪ ۲۴ :‬درصــد ‪ ،‬تاریــخ مبنــای محاســبه خســارت‪ 1399.06.22 :‬بانضمــام خســارت تاخیــر تادیــه ودو عشــر اضافــی کــه بابــت هزینــه هــای قانونــی بــه ان افــزوده مــی گــردد بازداشــت و طبــق‬ ‫نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و بیســت میلیــون ریــال ( ‪ 1.020.000.000‬ریــال) ارزیابــی و مشــخصات اجمالــی خــودرو بــه شــرح ذیــل مــی باشــد ‪ ،‬یــک دســتگاه خــودروی وانــت اریســان دوگانــه ســوز ‪ PULOHVG‬بــه شــماره انتظامــی ‪ 684‬ق ‪ 28‬ایــران ‪ 26‬و بــه شــماره شاســی ‪ 404291NAAB66PE8HHC‬و شــماره موتــور ‪ 118J5008516‬بــه‬ ‫رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1396‬کــه برابــر گــزارش کارشــناس قســمت هــای درب موتــور و گلگیــر ســمت چــپ عقــب خســارت دارد و چــراغ خطــر نیــز شکســته و وضعیــت بیمــه ان مشــخص نیســت ‪ .‬خــودروی مذکــور از ســاعت ‪ 9‬و الــى ‪ ۱۲‬روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 1400.10.28‬در اداره ثبــت اســناد و امــاک جاجــرم واقــع در جاجــرم خیابــان شــهید باهنــر نبــش‬ ‫باهنــر ‪ 12‬از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد‪ ،‬خریــداران مــی تواننــد جهــت بازدیــد خــودور در تاریخهــای ‪ 1400.10.26‬و ‪ 1400.10.27‬بــه محــل توقیــف خــودرو (پارکینــگ الغدیــر گرمــه ) مراجعــه نماینــد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و بیســت میلیــون ریــال ( ‪ 1.020.000.000‬ریــال) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و کلیــه هزینه‬ ‫هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1400:10.13‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جاجرم مرتضی محمد ابادی‬ صفحه 2 ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ‹گفــت‪ ۷۴ :‬هــزار و ‪ ۵۶۵‬هــزار تــن انــواع علوفــه دامــی بــا‬ ‫هــدف تغذیــه دســتی دام هــا بیــن دامــداران اســتان در ‪ ۹‬مــاه امســال توزیــع شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۵۷‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬پارســال در همیــن مــدت بیــش از ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬تــن انــواع نهــاده دامــی بیــن‬ ‫دامــداران اســتان توزیــع شــده بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع خــوراک دام توزیــع شــده در بیــن بهــره بــرداران ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۶۳۱‬تــن بــه صــورت خــام بــوده‬ ‫و ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۹۳۳‬تــن بــه کارخانجــات خــوراک دام بــرای تبدیــل بــه کنســانتره تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵۷‬درصد رشد‬ ‫توزیع‬ ‫نهاده های دامی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫جنگ نرم استعمارگران غفلت‬ ‫از استعدادها هر ملت است‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪454‬‬ ‫بزن رو ترمز!‬ ‫اما بهتر است قبلش‬ ‫بدانید سیستم ترمز سیمی‬ ‫چیست؟‬ ‫ایــران از لحــاظ اســتعداد ذهنــی از متوســط جهــان باالتــر اســت‬ ‫ایــن ادعــا نیســت‪ ،‬ایــن چیــز ثابــت شــده اســت و مســلم اســت‬ ‫یعنــی بالقــوه کشــور مــا نخبــه‏اســت‪ ،‬ملــت مــا بالقــوه نخبــه اســت‬ ‫یــک بخــش مهــم جنــگ نــرم اســتعمارگران هــم امــروز و هــم‬ ‫همیشــه‪ ،‬کــه امــروز هــم هســت‪ ،‬در گذشــته هم بیشــتر بــوده‪،‬‬ ‫عبــارت اســت از اینکــه ملــت را‏حــاال ملــت مــا را یــا هــر ملتــی را‬ ‫کــه دارای اســتعدادی اســت از اســتعداد خــودش غافــل کننــد‪،‬‬ ‫او را بی اعتنــا کننــد بــه ان اســتعداد یــا حتــی بــه وضعی‏برســانند‬ ‫کــه خــود او منکــر ایــن اســتعداد بشــود‏‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫غفلت از نخبگان‬ ‫برابر است‬ ‫باغارت ملت‏‬ ‫نخبگــی یــک نعمــت الهــی اســت‪ ،‬یــک موهبــت خدایــی اســت‪.‬‬ ‫نعمــت الهــی را بایــد شــکر کــرد‪ .‬اول چیــزی کــه در ذهــن شــما قــرار‬ ‫می گیــرد ایــن باشــد کــه ایــن‏نعمــت را شــکرگزاری کنیــد‪.‬‬ ‫ان چیــزی کــه نخبــه را نخبــه میکنــد‪ ،‬صرفــا ًاســتعداد و ظرفیــت‬ ‫ذهنــی نیســت‪ .‬خیلیهــا هســتند اســتعداد دارنــد‪ ،‬ظرفیــت ذهنــی‬ ‫هــم دارنــد و ایــن ضایــع مــی‏شــود‪ .‬اصــا ًبــروز پیــدا نمــی کنــد یــا‬ ‫از او هیــچ اســتفاده مناســب و شایســته نمــی شــود و تبدیــل بــه‬ ‫نخبــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫ان چیــزی کــه نخبــه را نخبــه مــی کنــد‪ ،‬عــاوه بــر اســتعداد و‬ ‫ظرفیــت ذهنــی‪ ،‬قدرشناســی از ایــن حقیقــت و از ایــن نعمــت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بایــد قدرشناســی بشــود‏و بــر اســاس او کار و تــاش‬ ‫انجــام بگیــرد‪.‬‬ ‫کشــور ما از لحاظ اســتعداد ذهنی از متوســط جهان باالتر اســت‬ ‫ایــن ادعــا نیســت‪ ،‬ایــن چیــز ثابــت شــده اســت و مســلم اســت‬ ‫یعنــی بالقــوه کشــور مــا نخبــه‏اســت‪ ،‬ملــت مــا بالقــوه نخبــه اســت‪.‬‬ ‫یــک بخــش مهــم جنــگ نــرم اســتعمارگران هــم امــروز و هــم‬ ‫همیشــه‪ ،‬کــه امــروز هــم هســت‪ ،‬در گذشــته هــم بیشــتر بــوده‪،‬‬ ‫عبــارت اســت از اینکــه ملــت را‏حــاال ملــت مــا را یــا هــر ملتــی را‬ ‫کــه دارای اســتعدادی اســت از اســتعداد خــودش غافــل کننــد‪ ،‬او‬ ‫را بی اعتنــا کننــد بــه ان اســتعداد یــا حتــی بــه وضعــی‏برســانند کــه‬ ‫خــود او منکــر ایــن اســتعداد بشــود‪.‬‬ ‫وقتــی کــه غفلــت از توانایــی خــود بــر ملتــی حاکــم شــد غــارت ان‬ ‫ملــت اســان میشــود‪ .‬غفلــت مقدمــه غــارت اســت‪ ،‬غــارت افزایش‬ ‫دهنــده غفلــت اســت‪.‬‏غفلــت و غــارت بــا همدیگــر همراه نــد‪.‬‬ ‫در بعضــی از دانشــگاهها عناصــری هســتند کــه جــوان نخبــه را‬ ‫تشــویق مــی کننــد بــه تــرک کشــور‪ ،‬مــن صریــح مــی گویــم ایــن‬ ‫خیانــت اســت‪ ،‬ایــن خیانــت‏اســت‪ ،‬ایــن دشــمنی بــا کشــور اســت‪،‬‬ ‫دوســتی بــا ان جــوان هــم نیســت‏‪.‬‬ ‫رفع رانت ‪ ،‬باند‪ ،‬کاغذ بازی‬ ‫برای حفاظت از نخبگان‬ ‫جــا دارد قبــل از اینکــه بــه مســئله ی فــرار مغزهــا و نخبــگان‬ ‫بپردازیــم تعریفــی جامــع از یــک فــرد نخبــه داشــته باشــیم نخبــه‬ ‫در حقیقــت بــه فــرد برجســته و‏کارامــدی کــه در خلــق و گســترش‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬هنــر‪ ،‬ادب‪ ،‬فرهنــگ و مدیریت کشــور در چارچوب‬ ‫ارزشــهای اســامی اثــر گــذاری بــارزی داشــته باشــد و‏همچنیــن‬ ‫فعالیتهــای وی بــر پایــه هــوش‪ ،‬خالقیــت‪ ،‬اســتعداد‪ ،‬انگیــزه و‬ ‫توانمندیهــای ذاتــی و اکتســابی از ســوی دیگــر‪ ،‬موجــب ســرعت‬ ‫بخشــیدن بــه‏پیشــرفت و اعتــای کشــور شــود‪.‬که اســتعداد برتــر‬ ‫نیــز مقدمــه و زمینــه اساســی نخبگــی اســت افــرادی کــه دارای‬ ‫اســتعداد بــاال در یــک یــا چنــد زمینــه و بــه‏مــرور زمــان‪ ،‬بــر خبرگی و‬ ‫کارازمودگــی خــود در ان حــوزه‬ ‫افزوده اند تا به سطح تاثیرگذاری و نهایتا نخبگی رسیده اند‏‪.‬‬ ‫‏ کــه در این بــاره بیانــات رهبــر انقــاب مصــداق بــارز تعریــف از‬ ‫نخبــه اســت ‪ ،‬نخبگــی یــک نعمت الهی اســت‪ ،‬یــک موهبت خدایی‬ ‫اســت‪ .‬نعمــت الهــی را بایــد‏شــکر کــرد‪ .‬اول چیــزی که در ذهن شــما‬ ‫قــرار می گیــرد ایــن باشــد کــه ایــن نعمــت را شــکرگزاری کنیــد‏‪.‬‬ ‫ان چیــزی کــه نخبــه را نخبــه میکنــد‪ ،‬صرفــا ًاســتعداد و ظرفیــت‬ ‫ذهنــی نیســت‪ .‬خیلی هــا هســتند اســتعداد دارنــد‪ ،‬ظرفیــت ذهنی‬ ‫هــم دارنــد و ایــن ضایــع مــی‏شــود‪.‬‏‬ ‫اصــا ً بــروز پیــدا نمــی کنــد یــا از او هیــچ اســتفاده مناســب و‬ ‫شایســته نمــی شــود و تبدیــل بــه نخبــه نمــی شــود‪.‬‏‪.‬‬ ‫ان چیــزی کــه نخبــه را نخبــه مــی کنــد‪ ،‬عــاوه بــر اســتعداد و ظرفیــت‬ ‫ذهنــی‪ ،‬قدرشناســی از ایــن حقیقــت و از ایــن نعمــت اســت‪ .‬ایــن بایــد‬ ‫قدرشناســی بشــود‏و بــر اســاس او کار و تــاش انجــام بگیــرد‏‪.‬‬ ‫کشــور ما از لحاظ اســتعداد ذهنی از متوســط جهان باالتر اســت‬ ‫ایــن ادعــا نیســت‪ ،‬ایــن چیــز ثابــت شــده اســت و مســلم اســت‬ ‫یعنــی بالقــوه کشــور مــا نخبــه‏اســت‪ ،‬ملــت مــا بالقــوه نخبــه اســت‬ ‫یــک بخــش مهــم جنــگ نــرم اســتعمارگران هــم امــروز و هــم‬ ‫همیشــه‪ ،‬کــه امــروز هــم هســت‪ ،‬در گذشــته هــم بیشــتر بــوده‪،‬‬ ‫عبــارت اســت از اینکــه ملــت را‏حــاال ملــت مــا را یــا هــر ملتــی را‬ ‫کــه دارای اســتعدادی اســت از اســتعداد خــودش غافــل کننــد‪ ،‬او‬ ‫را بی اعتنــا کننــد بــه ان اســتعداد یــا حتــی بــه وضعــی‏برســانند کــه‬ ‫خــود او منکــر ایــن اســتعداد بشــود‏‪.‬‬ ‫وقتــی کــه غفلــت از توانایــی خــود بــر ملتــی حاکــم شــد غــارت ان‬ ‫ملــت اســان میشــود‪ .‬غفلــت مقدمــه غــارت اســت‪ ،‬غــارت افزایش‬ ‫دهنــده غفلــت اســت‪.‬‏غفلــت و غــارت بــا همدیگــر همراه نــد‪.‬‬ ‫در بعضــی از دانشــگاه ها عناصــری هســتند کــه جــوان نخبــه را‬ ‫تشــویق می کننــد بــه تــرک کشــور‪ ،‬مــن صریــح مــی گویــم ایــن‬ ‫خیانــت اســت‪ ،‬ایــن خیانــت‏اســت‪ ،‬ایــن دشــمنی بــا کشــور اســت‪،‬‬ ‫دوســتی بــا ان جــوان هــم نیســت‏‪.‬‬ ‫باگفتــن ایــن مقدمــه وارد مبحــث علــت مهاجــرت نخبــگان و‬ ‫فرهیختــگان مــا بــه خــارج از کشــور مــی شــویم ‏‪.‬‬ ‫یکــی از معضــات جامعــه در دهه هــای اخیــر مســئله مهاجــرت‬ ‫نخبــگان و فرهیختــگان مــا بــه خــارج از کشــور و بویــژه مراکــز‬ ‫پژوهشــی و دانشــگاهی‏کشــورهای غربــی بــوده اســت‪ .‬ایــن مهــم‬ ‫در ســالهای اخیــر علــی رغــم تمامــی اقدامــات صــورت گرقتــه بــرای‬ ‫کاهــش اثــرات منفــی ایــن پدیــده نگــران کننــده‪،‬‏همچنــان جامعــه‬ ‫مــا از اثــرات منفــی ایــن پدیــده احســاس خطــر مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫امــروز در جامعــه مــا مســئله فرار مغزهــا ‪،‬به یک بحران اجتماعی‬ ‫تبدیــل گشــته اســت و همــه روزه در رادیــو و تلویزیــون مشــاهده‬ ‫برنامه هــا و تحلیل‏هــای مختلفــی راجــع بــه ایــن مســئله هســتیم‏‪.‬‬ ‫‏ ولــی هیــچ راهــکار راهبــردی بــرای رفــع ان طــرح و اجــرا نمیگــردد‬ ‫و ایــن موضــوع همچنــان گریبانگیــر جامعــه مــا باقــی مانده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــرای اینکــه ایــن‏مســئله رفــع گــردد بایــد علــل ان مــورد تحلیــل‬ ‫و بررســی قرارگیــرد تــا عواملــی کــه باعــث و بانــی ایــن بحــران‬ ‫اجتماعــی هســتند مــورد شناســایی قرارگرفتــه تــا از‏ایــن طریــق‬ ‫بتــوان یــک برنامــه مــدون جهــت جلوگیــری از ایــن رویــداد کــه در‬ ‫ســطح کالن رنــگ و بــوی سیاســی و اقتصــادی نیــز میگیــرد تهیــه‬ ‫نمود و‏راهکارهای علمی خروج از این بنبســت را بهدســت اورد و‬ ‫انهــا را در جامعــه پیــاده کــرد‪.‬‬ ‫بــه هــر تقدیــر در ایــن بخــش برخــی ازعوامــل و زمینه هــای داخلــی‬ ‫‏در پدیــده مهاجــرت نخبــگان اشــاره خواهــد شــد‪:‬پائین بــودن جایــگاه‬ ‫علــم و عالــم در کشــور علــل اقتصــادی وجــود سیســتم کاریابــی و‬ ‫بانــک اطالعاتــی پیرامــون‏متخصصــان ایرانــی بــی توجهــی بــه پژوهش‬ ‫ضعــف بخــش خصوصــی عــدم توجــه کافــی بــه پــرورش اســتعدادهای‬ ‫درخشــان واینــده انهاعــدم وجــود ارتبــاط‏منطقــی بیــن دانشــگاه بــا‬ ‫صنعــت سیاســت زدگــی درامورعلمــی وجــود مقــررات مربوط بــه قانون‬ ‫نظــام وظــی فقــدان برنامه ریــزی صحیــح و منطقــی و ســوء‏مدیریــت‬ ‫عــاوه بــر معضــات و مشــکالت داخلــی کــه از ان بــه عنــوان عوامــل و‬ ‫زمینه های اصلی در پدیده مهاجرت نخبگان یاد می شــود و همچنین‬ ‫‏نقــش عوامــل و زمینه هــای کشــور مقصــد کــه بــه عنــوان عاملــی فرعی‬ ‫لحــاظ گردیــده‪ ،‬نبایــد از نقــش عوامــل شــخصی و شــخصیتی موجــود‬ ‫نخبــگان نیــز در‏پدیــده مهاجــرت نخبــگان بــه کشــورهای پیشــرفته بــه‬ ‫ســادگی غفلــت ورزیــد‏‪.‬‬ ‫ایــن عوامــل بیشــتر بــر روحیــات فــردی و برخــی از مســائل‬ ‫روانشــناختی موجــود در نخبــگان اشــاره می نمایــد‪ .‬در اینجــا متذکر‬ ‫می گــردد مطالــب ارائــه شــده‏در ســطور اتــی بــه دنبــال نوعــی‬ ‫توهیــن بــه نخبــگان ایــن مــرز و بــوم کــه همــواره وطــن دوســتی و‬ ‫عالقــه خــود را دربرهه هــای تاریخــی بــه ایــن کشــور ثابــت کرده‏انــد‬ ‫نمی باشــد‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن مطالــب بــرای واکاوی دقیقتــر موضــوع و نشــاندادن‬ ‫برخــی عوامــل و زمینه هــای موثــر در مهاجــرت برخــی ازنخبــگان‬ ‫میباشــد و‏ایــن عوامــل چنــدان قابــل تســری بــه تمــام نخبــگان‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬در اینجــا غلبــه روحیــه منفعــت طلبــی شــخصی بــر‬ ‫مصلحــت جمــع ضعــف ایمــان و حــس‏وطن دوســتی احســاس‬ ‫محرومیــت نســبی در پایــان نگارنــدگان راه حــل هــای زیــر را بــرای‬ ‫کاهــش پدیــده مهاجــرت نخبــگان ارائــه می نماینــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ایجــاد انگیــزه در افــراد و تشــویق انــان بــرای ادامــه کار در داخــل‬ ‫کشــور و یــا بازگشــت ازخــارج‬ ‫‏‪ -‬برپایــی دورههــای دکتــرا و فــوق دکتــرا در رشــته هــای مــورد‬ ‫نیازحمایــت هرچــه بیشــتر از جوانــان بــا اســتعداد افزایــش‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش علــوم و‏تحقیقــات جــذب پژوهشــگران‬ ‫ایرانــی مقیــم خــارج و ایجــاد تســهیالت رضایــت بخــش بــرای انهــا‬ ‫ایجاد محدودیت برای خروج افراد متخصص از کشور‬ ‫ایجــاد ســازمان و موسســات خــاص بــرای ســاماندهی امــور‬ ‫متخصصــان‪ ،‬دانشــمندان و محققــان واقــدام در جهــت شناســایی‬ ‫ایــن افــراد‬ ‫‏‪ -‬ارتقــاء ســطح دســتمزدها و یکسانســازی ســطح درامــد صاحبــان‬ ‫مــدارج علمــی بــاال‬ ‫‏‪ -‬اصــاح نظــام اموزشــی عالــی بــه منظــور حرکــت از کمیــت بــه‬ ‫ســوی کیفیــت و گســترش پژوهش هــای علمــی‬ ‫‏‪ -‬اجــرای تحقیقــات علمــی در خصوص شــناخت علــل‪ ،‬زمینه ها و‬ ‫عوامــل موثــر در مهاجــرت و فــرار نیروهای متخصص‬ ‫‏‪ -‬بهره بــرداری مفیــد و بهینــه از دانــش‪ ،‬تجربیــات علمــی و‬ ‫توانمنــدی علمــی‪ ،‬فنــی و تخصصــی نیروهــای متخصــص و محقــق‬ ‫‏‪ -‬رفع رانت‪ ،‬باند بازی و خویشاوند ساالری از نظام اداری کشور‬ ‫‏‪ -‬ایجــاد ســازمان و نهــادی ویــژه بــرای پیگیــری مهاجــرت نخبــگان و‬ ‫ســازماندهی امــور متخصصان‬ ‫‏‪ -‬حفــظ ثبــات و ارامــش دانشــگاهها و پرهیــز از کشیدهشــدن‬ ‫مجــادالت سیاســی و جناحــی بــه فضــای علمــی کشــور‬ ‫‏‪ -‬توجــه روزافــزون بــه ارزش و احتــرام بــه دانــش و دانشــمند و دانــش‬ ‫پــژوه و خالقیــت‪ ،‬به ویــژه در ســطح رســانه های شــنیداری و دیــداری‬ ‫‏‪ -‬کاهــش کاغذبــازی در نهادهــای علمــی و صنعتــی کشــور و‬ ‫توســعه و نهادینهســازی نظــام مدیریتــی کشــور‬ ‫‏‪ -‬باالبــردن ســطح تخصصــی کادرهــای اداری در مراکــز علمــی و‬ ‫بهینه ســازی مدیریــت علمــی واداری دانشــگاه ها‬ ‫‏‪ -‬پایبندی به شایســته ســاالری و نخبه گزینی در انتســاب مدیران‬ ‫دانشــگاه ها و ترغیــب افــراد شایســته بــه پذیرش ایــن کار خطیر‬ ‫‏‪ -‬ایجاد ارتباط صمیمانه و نهادینه میان صنعت و دانشگاه‬ ‫‏‪ -‬جلوگیری از اعمال سلیقه های گوناگون در دانشگاه ها‬ ‫‏ راه انــدازی جنبــش تولیــد نــرم افــزار علمی و دینی و نظریه پردازی‬ ‫در همه رشــته های علمی‬ ‫‏‪ -‬تقویــت رســانه های داخلــی بــه منظــور مقابلــه بــا تهاجمــات‬ ‫رســانه های بیگانــه بــرای جلوگیــری از فــراری دادن نخبــگان‬ ‫‏‪ -‬تقویت اعتقادات دینی و ملی نخبگان کشور‬ ‫‏‪ -‬تدوین مقرراتی برای معافیت متخصصان و نخبگان از خدمت‬ ‫ســربازی یا اســتفاده بهینه ازظرفیتهای انان در حین خدمت‬ ‫‏‪ -‬ایجاد رابطه عاطفی و صمیمانه با نخبگان مقیم خارج از کشور‬ ‫‏‪ -‬توجــه بــه شــان و جایــگاه علــم و پژوهــش و متخصصــان علمــی‬ ‫کشــور و تــاش در جهــت تقویــت ارزش و شــان و جایــگاه کار‬ ‫علمــی در جامعــه‬ ‫‏‪ -‬تقویت بخش خصوصی به منظور توســعه امکانات تحقیقاتی‬ ‫و پژوهشــی در ســطح کشور‬ ‫‏‪ -‬اعــزام بــا ضابطــه متخصصــان علمــی بــه خــارج از کشــور بــرای‬ ‫فراگرفتــن تخصص هــای مــورد نیــاز کشــور و الــزام انــان بــه‬ ‫بازگشــت بــه کشــور بــرای انتقــال ایــن‏دســتاوردهای علمــی انــان‬ ‫بــه داخــل کشــور‬ ‫‏‪ -‬تقویــت ارتبــاط میــان مراکــز مطالعاتــی و تحقیقاتــی داخلــی بــا‬ ‫مراکــز مطالعاتــی و تحقیقاتــی کشــورهای پیشــرفته‬ ‫‏‪ -‬تاکیــد بیشــتر بــر شــعار مــا می توانیــم بــه منظــور باالبــردن‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای داخلــی بــرای تحقــق ایــن شــعار‬ ‫‏‪ -‬افزایــش اعتقــاد مســئولین بــه نیروهــای جــوان برای بهره بــرداری‬ ‫بیشــتر از توانایی انها در سیســتم مدیریتی کشــور‬ ‫‏‪ -‬بهبــود امکانــات مــورد نیــاز تحقیــق و پژوهــش در کشــور توجــه‬ ‫روزافــزون بــه جایــگاه و شــان نخبــگان علمــی کشــور در جامعــه و‬ ‫به‏ویــژه رســانه ملــی‬ ‫دزدگیر نصب کنید‬ ‫اگــر امکانــش را داریــد‪ ،‬بــرای ســاختمان خــود سیســتم هشــداردهنده یــا دزدگیــر نصــب کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد از سیســتم هایی اســتفاده کنیــد کــه چــراغ چشــمک زن دارنــد یــا مشــخص‬ ‫هســتند و باعــث هــراس ســارقان می شــوند‪ .‬ایــن سیســتم ها بــه صــورت بازدارنــده ســرقت عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر در خان ـه ای مســتاجر هســتید و نمی خواهیــد بــرای ســاختمان هزینــه اضافــی کنیــد‪ ،‬امــروزه سیســتم های بی ســیم فراوانــی در بــازار وجــود دارنــد کــه می تواننــد بــه راحتــی‬ ‫در یــک اپارتمــان نصــب شــوند و وقتــی اسباب کشــی کردیــد‪ ،‬می توانیــد ان هــا را بــا خــود ببریــد‪.‬‬ ‫ یکی از پیشــرفته ترین سیســتم ها ترمز سیســتم ترمز ســیمی‬‫اســت‪ .‬ایــن نــوع ترمــز یــک کپــی بــرداری مســتقیم از سیســتم‬ ‫ترمــزی اســت کــه در خودروهــای مســابقه ای مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد و بســیار شــبیه بــه سیســتم ترمــز هیدرولیــک دو‬ ‫طبقــه اســت کــه در قســمت قبــل در بــاره ان صحبــت کردیــم‪ ،‬اما‬ ‫بــه جــای اینکــه در ســمت فرمــان یــک مــدار هیدرولیکــی داشــته‬ ‫باشــیم از یــک سیســتم الکترونیکــی اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ از انجــا کــه ترمــز خــودرو بــه ایمنــی ان مربــوط می شــود‬‫وحساســیت باالیــی دارد پــدال ترمــز بــه یــک رئوســتای فــوق‬ ‫حســاس متصــل اســت رئوســتا در حقیقــت یــک مقاومــت‬ ‫الکتریکــی متغییــر اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا فشــردن پــدال ترمــز ایــن مقاومــت تغییــر مــی کنــد‬ ‫و کامپیوتــر خــودرو متوجــه مــی شــود کــه شــما پــدال ترمــز را‬ ‫فشــرده اید‪.‬‬ ‫ هــر چــه پــدال ترمــز بیشــتر فشــرده شــود ســیگنال قــوی تــری‬‫بــه کامپیوتــر خــودرو فرســتاده می شــود انــگاه کامپیوتــر مــدار‬ ‫هیدرولیــک ســمت ترمــز را فعــال مــی کنــد و بــه همــان نســبت با‬ ‫همــان سیســتم ســرو ‪ /‬پمــپ نیــروی الزم را اعمــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫ دقیقــا بــه همــان شــکلی کــه در بــاال توضیــح داده شــد‪ .‬یکــی‬‫از برتــری هــای چنیــن سیســتمی ایــن اســت کــه پــدال ترمــز شــما‬ ‫می توانــد هــر جایــی تعبیــه شــود چــون ایــن پــدال دیگــر بــه‬ ‫سیســتم هیدرولیــک وابســته نیســت‪.‬‬ ‫ در اولیــن طــرح هایــی کــه از ایــن سیســتم وارد بــازار شــد‬‫ایراداتــی وارد شــده بــود‪ .‬برخــی راننــدگان از احساســی کــه پــدال‬ ‫زیــر پــای انهــا داشــت ابــراز نارضایتــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن طراحــان سیســتم ترمــز ســیمی دســت بــه کار شــدند‬ ‫و یــک شــبیه ســاز در پشــت پــدال تعبیــه کردنــد ایــن شــبیه ســاز‬ ‫کــه در پشــت پــدال قــرار مــی گیــرد و از طریــق کامپیوتــر خــودرو‬ ‫ســیگنالی متناســب بــا ســیگنال دریافتــی از پــدال بــه ان ارســال‬ ‫مــی کنــد تــا وقتــی کــه راننــده پــدال را مــی فشــارد متناســب بــا ان‬ ‫فشــار نیــروی مقاومــی تولیــد کنــد درســت ماننــد انچــه کــه در یک‬ ‫سیســتم ترمــز هیدرولیــک وجــود دارد!‬ ‫ بــزودی بــا معرفــی سیســتم هــای دیگــری از ترمــز بــا شــما‬‫خواهیــم بــود!‬ ‫ورود دادگستری گلستان به‬ ‫موضوع فعالیت دوباره مرکز‬ ‫انژیوگرافیگنبد‬ ‫دادگســتری گلســتان بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن اســتان‬ ‫یــک هفتــه فرصــت داد تــا مرکــز انژیوگرافــی گنبــدکاووس کــه‬ ‫مــدت کوتاهــی پــس از مراجعــه بیمــاران متوقــف شــده بــود را بار‬ ‫دیگــر بــه چرخــه فعالیــت بازگردانــد‪.‬‬ ‫هفت شهرســتان گنبدکاووس‪ ،‬رامیان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه بــا جــای دادن نیمــی از جمعیــت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری گلســتان در حــوزه زیرســاخت ها‬ ‫و فضاهای بهداشــتی و درمانی و تجهیزات پزشــکی با مشــکالت‬ ‫عدیــد ه روبــرو هســتند کــه از جمله ان تعطیلی مرکز انژیوگرافی‬ ‫گنبــد بــا وجــود تکمیــل تجهیزات اســت‪.‬‬ ‫مرکــز انژیوگرافــی گنبــدکاووس کــه پــس از ‪ ۱۵‬ســال انتظــار در‬ ‫دهــه فجــر ‪ ۹۹‬بــه بهره بــرداری رســیده بــود بــه دلیــل افزایــش‬ ‫شــمار بیمــاران کرونایــی و در ادامــه نبــود متخصــص جــراح قلــب‬ ‫تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان از وضعیــت فعلــی مرکــز‬ ‫انژیوگرافــی گنبــدکاووس گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬ایــن مرکــز بــا وجود‬ ‫تجهیــز و امادگــی کامــل بــرای ارائــه خدمــات درمانــی بــه روی‬ ‫بیمــاران قلبــی بســته اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان اینکه حوزه ســامت یکــی از مصادیق‬ ‫بــارز حقــوق عامــه اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در بازدیــد از مرکز انژیوگرافی‬ ‫گنبــدکاووس بــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫بــرای رفــع مشــکل و بــاز شــدن ایــن مرکــز یــک هفتــه فرصــت‬ ‫داده شــد‪ .‬از انجــا کــه پیــش از ایــن نیــز چنــد بــار بــرای راه انــدازی‬ ‫ایــن مرکــز بــه دانشــگاه مهلــت داده شــده بــود گفــت کــه اگر پس‬ ‫از مهلــت تعییــن شــده ایــن مرکــز بازگشــایی نشــود‪ ،‬دادســتان‬ ‫مرکــز اســتان ماموریــت دارد علــت را بررســی کنــد و بــرای‬ ‫مســووالن درمانــی بــه اتهــام تــرک فعــل پرونــده تشــکیل دهــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪454‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دریافت واکسن‬ ‫کرونا توسط ‪۹۲.۸‬‬ ‫درصد واجدین‬ ‫شرایط‬ ‫‪ 844‬بازرسی فنی از‬ ‫واحدهای تولیدی گلستان‬ ‫اداره کل اســتاندارد گلســتان در ‪ 9‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال ‪ 844 ،1400‬بازرســی فنــی از واحدهــای تولیــدی‬ ‫و خدماتــی گلســتان انجــام داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رئیــس اداره امــور‬ ‫ازمایشــگاه های اســتاندارد گلســتان در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬بازرســی فنــی از واحدهــای تولیــدی و خدماتــی‬ ‫تحــت پوشــش و کنتــرل کیفیــت کاالهــای تولیــد شــده‬ ‫در واحدهــای تولیــدی‪ ،‬یکــی از وظایــف اصلــی ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد اســت کــه بــا هدف تامیــن ایمنی‪ ،‬حفظ‬ ‫و ارتقــاء ســامت عمومــی و بهداشــت جامعــه‪ ،‬حمایــت‬ ‫از مصــرف کننــدگان و ایجــاد رقابــت ســازنده بیــن تولیــد‬ ‫کننــدگان محصــوالت داخلــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مهدیــس مســیبی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا در ‪9‬‬ ‫ماهــه نخســت ســال جــاری‪ 844 ،‬بازرســی فنــی از‬ ‫واحدهــای تولیــدی و خدماتــی اســتان انجــام شــد کــه‬ ‫‪ 15‬کارشــناس فنــی اســتاندارد در قالــب تیــم هــای یــک‬ ‫یــا دو نفــره‪ ،‬در اجــرای ایــن امــر دخیــل بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬در ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪،1400‬‬ ‫‪ 1360‬نمونــه از واحدهــای تولیــدی تحــت پوشــش‬ ‫اســتان اخــذ شــده کــه تاکنــون ‪ 1385‬قلــم از ایــن‬ ‫نمونــه هــا در ازمایشــگاه هــای تاییــد صالحیــت شــده‬ ‫همــکار و ازمایشــگاه هــای اداره کل مــورد ازمــون قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اظهــار ایــن مطلــب کــه‪ :‬ازمــون نمونــه هــا‬ ‫حاکــی از انطبــاق ‪ 1040‬نمونــه بــا اســتانداردهای ملــی‬ ‫مربوطــه و مغایــرت ‪ 345‬نمونــه بــا اســتاندارد ملــی‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه تولیدکننــدگان فــراورده هــای مغایــر با‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬تذکــر و اخطــار کتبــی جهــت رفــع نواقــص‬ ‫و ارتقــاء کیفیــت کاالی تولیــدی داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مســیبی در پایــان یــاداور شــد در صــورت مشــاهده‬ ‫کاالهــای مغایــر بــا اســتاندارد در بــازار‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫موضــوع را از طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 1517‬و یــا پیامــک‬ ‫‪ 30001517‬به اداره کل اســتاندارد گلســتان اطالع دهند‬ ‫و یــا اینکــه شــخصا بــا ارســال پیامــک رایــگان بــه شــماره‬ ‫‪ ،10001517‬از اعتبــار و اصالــت عالمــت اســتاندارد درج‬ ‫شــده روی کاال‪ ،‬اطــاع حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫هنگام شستشوی ظروف و‬ ‫وسایل شیشه ای‪ ،‬ابتدا شیر اب‬ ‫را باز نموده و منتظر یکنواخت‬ ‫شدن جریان اب و ثابت شدن‬ ‫فشار ان شوید و سپس وسایل‬ ‫مورد شستشو را در مسیر جریان‬ ‫اب قرار دهید تا از رها شدن‬ ‫وسایل از دست (در اثر فشار‬ ‫ناگهانی اب) و شکستن انها‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مخابرات مینودشت ‪ ،‬گرگان‬ ‫و کالله رتبه های اول تا سوم‬ ‫را کسب کردند‬ ‫در جلســه شــورای اداری از ســه اداره مخابــرات برتــر منطقــه‬ ‫گلســتان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط‬ ‫عمومی مخابرات منطقه گلســتان ‪ ،‬دکتر غالمعلی شــهمرادی که‬ ‫در جلســه شــورای اداری ســخن مــی گفــت‪ :‬بــا اشــاره بــه ارزیابــی‬ ‫انجــام شــده در ‪ 8‬ماهــه اول ســال جــاری گفــت ‪ :‬عملکــرد ادارات‬ ‫مخابــرات شهرســتانها مــورد بررســی قــرار گرفــت و براســاس ان‬ ‫مخابــرات مینودشــت ‪ ،‬گــرگان و کاللــه بــه ترتیــب رتبــه هــای اول تــا‬ ‫ســوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــر رقابــت بیــن ادارات مخابــرات‬ ‫درتوســعه ارتباطــات تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬ارزیابــی هــای انجــام شــده‬ ‫نشــان از همــت و تــاش کارکنــان بــه جهــت خدمــت رســانی و‬ ‫کســب رضایــت حداکثــری مشــترکان اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ارزیابــی ادارات مخابــرات شهرســتانها بــر‬ ‫اســاس ســی شــاخص تعریــف شــده از ســوی اداره برنامــه ریــزی‬ ‫انجام شــده و این ســه شهرســتان توانســتند بیشــترین امتیاز را در‬ ‫شــاخص هــا کســب و رشــد مناســبی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وقتی مســیر اق قال‪ -‬گمیشــان را طی می کردیم خورشــید در حاشــیه‬ ‫صحــرا ماننــد توپــی بــزرگ و بــدون گرمــا ارمیــده بــود‪ .‬در مــاه اول‬ ‫زمســتان هنــوز از بــاران و بــرف خبــری نیســت‪ .‬ان چــه می دیدیــم‬ ‫زمیــن خشــک بــود و صــدای ارامــی کــه نجــوا می کــرد‪ :‬رحــم ایلــه ییــپ‬ ‫یاغمــور یــا غدیــر ســلطانیم ( ای خــدا بــر مــا رحــم کــن و بــاران را ببــاران)‪.‬‬ ‫حــاج الیــاس رمــق ایســتادن نــدارد‪ .‬در ‪ ۶۵‬ســالگی دیــدن زمیــن‬ ‫بــی اب و علــف‪ ،‬نــای حرکــت را از او گرفتــه و فقــط بــا تکیــه بــر‬ ‫چوبدســتی اش بــه ســختی مــی توانــد روی پاهایــش بایســتد‪.‬‬ ‫نــان و زندگــی اش را از زمیــن ابــا و اجــدادی اش در مــی اورد امــا‬ ‫امســال اســمان بخیــل تــر از همیشــه خیــال باریــدن نــدارد و بــا ایــن‬ ‫حال و روز اســمان‪ ،‬امکان باروری بذرهای پاشــیده شــده از بین رفته‬ ‫و در همــان روزهــای اول خشــکید‪.‬‬ ‫تغییــر اقلیــم از مــدت هــا قبــل اثــار و نشــانه هــای خــود را در‬ ‫گلســتان نشــان داد کــه یکــی از ان هــا‪ ،‬ســر ناســازگاری طبیعــت‬ ‫بــرای باریــدن اســت‪.‬‬ ‫تــا همیــن جــای کار کــه چنــد مــاه از اغــاز ســال زراعــی جدیــد گذشــته‬ ‫چنــد صــد تــن بــذر محصوالتــی ماننــد گنــدم ‪ ،‬جــو و کلــزا در حــدود یک‬ ‫چهــارم از اراضــی زراعــی گلســتان از خــاک خــارج نشــده و هــزاران بهره‬ ‫بــردار و زارع ماننــد حــاج الیــاس کــه منبــع رزقــی جــز ایــن زمیــن هــا‬ ‫ندارنــد نگــران تــر از همیشــه چشــم بــه ســخاوت اســمان دوختــه انــد‪.‬‬ ‫در اییــن اســتقبال و تشــییع پیکــر ایــن ‪ ۲‬شــهید واالمقــام‪،‬‬ ‫شــمار زیــادی از همرزمــان شــهدا و ایثارگــران‪ ،‬جانبــازان و‬ ‫ازادگان‪ ،‬خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬بســیجیان‪ ،‬مســووالن و‬ ‫اقشــار مختلــف مــردم حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن اییــن در اســتانه دومیــن ســالگرد شــهادت مظلومانــه‬ ‫شــهید مقاومــت ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی برگــزار‬ ‫شــد و پیکــر مطهــر شــهدا از مقابــل مســجد انقــاب بجنــورد در‬ ‫میــان حــزن و انــدوه شــرکت کننــدگان اغــاز شــد و در میــدان‬ ‫شــهید کالتــه ایــن شــهر ادامــه یافــت کــه ســپس بــه امامــت‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــر پیکــر مطهــر شــهدا نمــاز گــزارده شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫خراســان شــمالی در حاشــیه ایــن اییــن گفــت‪ ۲ :‬شــهید جاویــد‬ ‫االثــر ایــن اســتان در روزهــای اخیــر تفحــص و شناســایی شــدند‬ ‫کــه پیکــر پاکشــان امــروز وارد ایــن خطــه شــهید پــرور شــد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ محمــد نجاتــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ‪ ۲‬شــهید‬ ‫جاویــد االثــر بودنــد کــه شــهید شــدن انــان اعــام شــده بــود امــا‬ ‫پیکــر پاکشــان بــه تازگــی تفحــص شــد‪.‬‬ ‫حقایق درباره اعتیاد را بدانید و به اشتراک بگذاریم تا زندگی هارانجات دهیم(همه با هم به اعتیاد نه بگوییم)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خدایا رحم کن باران ببارد‬ ‫تشییع پیکر ‪ ۲‬شهید دفاع‬ ‫مقدس در بجنورد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۲۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم حبیــب الــه ســیفی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲‬بشــمار ملی‪۱۰۶۳۲۴۲۵۶۸‬صــادره از نیشــابورفرزند مظاهرمتقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۶۶‬در شـش دانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۹۷.۵‬متــر مربــع از پــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۳۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۱۳:‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۲۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم شــهربانو باصــری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸‬بشــمار ملی‪۴۵۶۹۸۲۳۸۶۶‬صــادره از ســمنان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۳۴‬در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۲.۵۰‬متــر مربــع از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتب‬ ‫در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۵۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۱۳:‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۳۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم مهــدی بختیــاری بــه شــماره شناســنامه‪ ۴۱۲۲‬و بشــمار ملــی ‪۲۱۲۲۶۹۷۲۵۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۹۱‬در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۱۳۵.۲۹‬مترمربــع از پالک‪-۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوند ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۵۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۱۳:‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــرای مهــار ســویه های جدیــد کرونــا بــا تاکیــد‬ ‫بــر ضــرورت همراهــی بیشــتر مــردم گفــت تاکنــون ‪ ۹۲.۸‬درصــد‬ ‫نوبــت اول کــه از مجمــوع جمعیــت حــدود ی ـک میلیــون و ‪۴۵۰‬‬ ‫هــزار نفــری واجــد شــرایط تزریــق واکســن کرونــا در ایــن اســتان‬ ‫را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علی محمــد زنگانــه در‬ ‫ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۲‬درصــد واجدیــن از زمــان شــروع تزریــق‬ ‫واکســن کرونــا در گلســتان شــرایط دُز دوم و هشــت درصــد هــم‬ ‫نوبــت ســوم ایــن واکســن را تزریــق نمودنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه در پیــش بــودن حضــور هیــات‬ ‫دولــت در گلســتان‪ ۲ ،‬هفتــه اینــده و تــا زمــان فراســیدن ایــن‬ ‫ســفر‪ ،‬بــه نــام «جهــاد واکسیناســیون‪ ،‬پایــش و نظــارت و نیــز‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی» نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن مــدت بایــد بــرای تزریــق نوبت هــای‬ ‫دوم و ســوم و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نیــز کار جهــادی‪،‬‬ ‫انقالبــی و ویــژ ه انجــام شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر گمیشــان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬رامیــان‬ ‫و مراوه تپــه بــه لحــاظ واکسیناســیون عقبت تــر از میانگیــن‬ ‫اســتانی هســتند و بایــد تدابیــر الزم در خصــوص تســریع در رونــد‬ ‫واکسیناســیون ایــن شهرســتان ها اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬سیاســت مــا تمرکــز بــر روی مراکــزی‬ ‫اســت کــه کمتریــن تزریــق را دارنــد و در قالــب طــرح شــهید‬ ‫ســلیمانی کــه واکسیناســیون انجــام می شــود‪ ،‬اقدامــات‬ ‫تشــویقی در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫گلســتان هــم گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۲۳‬فــرد مبتــا بــه کرونــا‬ ‫در مراکــز درمانــی اســتان بســتری هســتند کــه چهــار نفــر انــان بــه‬ ‫ســویه اومیکــرون مبتــا شــده اند‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل گفــت‪ :‬از مجمــوع کل بســتری هــای‬ ‫مبتــا بــه کرونــا ‪ ۴۲‬نفــر در بخــش مراقبــت هــای ویــژه نگهــداری‬ ‫مــی شــوند کــه حــال ‪ ۱۷‬نفــر از انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته یــک نفــر بــه علــت ابتــا‬ ‫بــه ویــروس کرونــا در گلســتان جــان خــود را از دســت داده و‬ ‫تعــداد فوتــی هــا در هفتــه قبــل در مجمــوع ســه نفــر بــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر شــد رقابت هــای کشــتی ازاد قهرمانــی‬ ‫کشــور‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی‪ ،‬بعــد از ســفر هیــات دولــت بــه‬ ‫گلســتان بــا رعایــت کامــل شــیوه نامه های بهداشــتی و بــدون ‬ ‫تماشــاگر برگــزار شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن بــر امــوزش حضــوری حداقلــی در‬ ‫مــدارس و امــوزش مجــازی حداکثــری بــا توجــه بــه ســویه جدیــد‬ ‫کرونــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابری‪ .‬بیشینه ‪8‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۸۵‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی و تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪/‬خانم علیرضا طبرسا بشماره شناسنامه ‪ ۷‬و بشماره ملی ‪ ۲۱۲۲۱۱۱۶۱۵‬صادر از گرگان فرزند ابوالحسن متقاضی کالسه‬ ‫پرونده ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۴۷‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده اند به مساحت ‪ ۸۵‬مترمربع از پالک اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪ .‬الف ‪۹۶۵۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۲۹۸‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۳‬تقاضای اقای علی خواجه شاهکوهی به شماره شناسنامه ‪ ۴۶۹۰‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۰۳۷۸۵۰۹‬صادره از گرگان‬ ‫فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شد ه است به مساحت ‪ ۳۳/۱۶۱‬متر مربع از پالک شماره ‪ -۱۰‬اصلی واقع در اراضی شاهکوه علیا بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک‬ ‫رسمی کلثوم جاللی به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی ک نسبت و به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪ .‬م الف ‪۹۶۶۵ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۹/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۱۰/13 :‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۳۲‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم شــهربانو جنتــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۶‬و بشــماره ملــی‬ ‫‪ ۴۵۹۰۲۸۵۸۶۱‬صــادره از شــاهرود فرزنــد علــی اصغــر و متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۷۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۷‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‬ ‫‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫ت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫ن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــ ‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪ .‬الــف ‪۹۶۶۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫ف‪‎‬برابر رای اصالحی شــماره ‪ 140060312005003489‬مورخ ‪1400.08.17‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالک اقای حسن کاویانی کتولی تصرفات‏مالکانه بالمعارض کالسه ‪1399114412005000276‬‬ ‫تقاضــای اقــای محســن نظــری بــه شــماره شناســنامه ‪ 2260068820‬کــد ملــی‏‏‪ 2260068820‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 323.80‬متــر‬ ‫مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان طالقانــی جنوبــی کوچــه شــفق‏‏‪ ،16‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادبــه اســتناد مجوزشــماره ‪ 1400-1607‬شــرکت خطــوط لولــه و مخابرات نفــت ایران (منطقه‬ ‫شــمال) تائیــد‏گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‏بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪170:‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/09/27:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/13 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 87‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫بــاران عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪12‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر فــی ســاعت‪ .‬احتمــال‬ ‫بــارش بــاران ‪ .%100‬بــارش بــاران حــدود ‪ 6‬میلــی متــر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بررسی میدانی مشکالت طرح‬ ‫موج های ابی گنبدکاووس‬ ‫تــاش بــرای تکمیــل طــرح ظــرف یکســال ‪ /‬برنامــه ‪ 6‬ســاعته رئیــس کل دادگســتری گلســتان در‬ ‫قالــب نشســت بــا شــاکیان ؛ مالقــات بــا متهــم پرونــده در زنــدان و بازدیــد از محــل اجــرای طــرح ‪/‬‬ ‫شــاکیان بــه تکمیــل طــرح‪ ،‬امیــدوار شــدند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا نظــر شــاکیان پرونــده ‪ ،‬یکســال بــه مجــری طــرح بــرای‬ ‫تکمیــل پــروژه فرصــت داده شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬رئیــس قــوه قضاییــه در ســفر بــه اســتان دو پرونــده‬ ‫کثیرالشــاکی پتروشــیمی گلســتان و مــوج هــای ابــی گنبــدکاووس را بــه صــورت ویــژه پیگیــری‬ ‫کردنــد و تمــام اختیــارات قضایــی مــورد نیــاز بــه دادگســتری اســتان اعطــا شــد تــا ایــن دو پرونــده‬ ‫بــه ســرانجام برســد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــرای بررســی وضعیــت پــروژه مــوج هــای ابــی در شهرســتان گنبــد کاووس‬ ‫حضــور یافتــه و در نشســت هــای جداگانــه بــا شــاکیان و متهــم پرونــده و بازدید از محــل اجرای طرح‬ ‫کــه در مجمــوع حــدود ‪ 6‬ســاعت طــول کشــید راهکارهــای بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی ایــن طــرح‬ ‫بررســی گردیــد ‪.‬‬ ‫اســیابی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه هــدف قــوه قضاییــه ‪ ،‬راه انــدازی ایــن پــروژه اســت گفــت‪ :‬اگــر تکمیــل‬ ‫طــرح ‪ ،‬توســط خــود مجــری اتفــاق بیفتــد مــا اســتقبال مــی کنیــم و حمایــت قضایــی الزم بــرای ایــن‬ ‫کــه مجــری طــرح بتوانــد بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد انجــام مــی دهیــم ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬خــود شــاکیان هــم در جلســه امــروز در دادگســتری گنبــدکاووس نظرشــان‬ ‫ایــن بــود کــه بــه مجــری طــرح بــرای تکمیــل پــروژه مهلــت داده شــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان افــزود‪ :‬اگــر در مهلــت قانونــی کــه بــه مجــری طــرح اعطــا مــی‬ ‫کنیــم ‪ ،‬پــروژه تکمیــل نشــود بــا اختیاراتــی کــه رئیــس قــوه قضاییــه بــه دادگســتری اســتان اعطــا‬ ‫کــرده اســت دادگاه ویــژه ای تعییــن خواهدشــد تــا ایــن پرونــده بــه عنــوان یــک پرونــده خــاص‬ ‫تعییــن تکلیــف و حــق شــکات پرداخــت شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــا نظــر شــاکیان و پــس از بازدیــد از ســاختمان نیمــه کاره طــرح ‪ ،‬بــه مجــری‬ ‫پــروژه یــک ســال بــرای تکمیــل ان فرصــت داده شــد و در ایــن مــدت رئیــس دادگســتری و دادســتان‬ ‫گنبــد وضعیــت پیشــرفت پــروژه را بــه صــورت مســتمر رصــد مــی کننــد و مــا نیــز هــر ســه مــاه یکبــار‬ ‫از محــل ســاخت طــرح بازدیــد و نظــارت مــی کنیــم تــا بتوانیــم طــی یکســال شــاهد بهــره بــرداری‬ ‫پــروژه باشــیم ‪.‬‬ ‫پرونــده مــوج هــای ابــی گنبــدکاووس نزدیــک بــه ‪ 300‬شــاکی دارد ‪ .‬در ایــن پرونــده شــاکیان بــه‬ ‫امیــد تحویــل مغــازه در ایــن طــرح تفریحــی ‪ ،‬گردشــگری ‪ ،‬ســهام خریدنــد امــا پــس از گذشــت‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 9‬ســال ایــن طــرح همچنــان نیمــه کاره مانــده اســت ‪.‬‬ ‫پرونــده پتروشــیمی گلســتان و مــوج هــای ابــی گنبــدکاووس دو پرونــده کثیرالشــاکی بودنــد کــه در‬ ‫ســفر رئیــس قــوه قضاییــه بــه اســتان بــه صــورت ویــژه بررســی و از ســوی حجــت االلســام محســنی‬ ‫اژه ای اختیــارات ویــژه بــه دادگســتری اســتان بــرای پیگیــری انهــا داده شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان چنــد روز پیــش نیــز از محــل پتروشــیمی بازدیــد و از تــاش بــرای‬ ‫خــروج از رکــورد ایــن پــروژه دراینــده نزدیــک خبــر داد ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 30‬فقره سرقت‬ ‫موتورسیکلت در گلستان‬ ‫کشف ‪ 6‬دستگاه ماینر‬ ‫در شیروان‬ ‫دستگیری سارق خودرو با ‪ 5‬فقره‬ ‫سرقت در مانه و سملقان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫وقــوع چنــد فقــره ســرقت موتورســیکلت در علــی ابــاد کتــول‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس اگاهــی ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه پلیــس‪،‬‬ ‫متهــم شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی طــی‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی بــه ‪ 30‬فقــره ســرقت موتورســیکلت در‬ ‫شهرســتان های علــی ابــاد کتــول‪ ،‬ازادشــهر و گنبــدکاووس‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 2‬مالخــر‬ ‫در ایــن عملیــات‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬هــر ‪ 3‬متهــم پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 6‬دســتگاه ماینر‬ ‫بــه ارزش ‪ 700‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا » بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی اقــدام بــه‬ ‫نگهــداری و اســتفاده از دســتگاه های ماینــر و اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال می کننــد‪،‬‏بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اســتفاده از ایــن دســتگاه ها را مــورد‬ ‫‏شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬دررونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده دو‬ ‫نفــر متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر و به مقر‏انتظامی‬ ‫منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکه در بازرســی از‬ ‫مخفیــگاه متهمــان تعــداد ‪ 6‬دســتگاه ماینــر بــه ارزش ‪700‬‏میلیــون‬ ‫ریــال کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق خــودرو بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران‬ ‫فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫‪ 2‬فقــره ســرقت ‏خــودروی پرایــد از ســطح شــهر اشــخانه‬ ‫بافاصلــه زمانــی دو روز موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار ‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از مدتــی مامــوران خودروهــای ســرقتی را در‬ ‫اطــراف یکــی از روســتاهای بخــش مانــه درحالی کــه باطــری‪،‬‬ ‫الســتیک و‏ضبــط خــودرو بــه ســرقت رفتــه بــود روئیــت کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بابیــان اینکــه بــا‬ ‫تــاش مامــوران محل اختفای ســارق شناســایی شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫بازرســی‏از محــل اختفــای متهــم تعــداد زیــادی امــوال مســروقه‬ ‫کشــف و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی تحویــل مالباختــه شــد‏‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬متهــم درنهایــت بعــد ‏از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز بایــد از پارک کردن‬ ‫خــودرو در مکان هــای خلــوت و فاقــد دوربیــن مداربســته‏خــودداری‬ ‫نمــوده و بــا نصــب دزدگیــر و قفــل فرمــان ضریب حفاظتی خــودروی‬ ‫خــود را افزایــش دهنــد تــا از وقــوع ســرقت پیشــگیری شــود‏‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر اراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫در‏واحــد ثبتــی کردکــوی تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫‏متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫‏مــی گــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل‬ ‫‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫‏قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -1‬خانــم زهــرا حســینی فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 409‬و شــماره ملــی ‪ 2249162077‬صــادره‬ ‫‏کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 21301‬متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع‏از‬ ‫‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‬ ‫‏ثبت ملک کردکوی خریداری شــده از مالک رســمی صفرعلی منوچهر طبق رای شــماره‏‏‪140060312002003159‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/9/8‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000072‬‏‬ ‫‏‪ -2‬خانــم فاطمــه ســادات شــریفی عقیلــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 226‬و شــماره ملــی ‪2249094081‬‬ ‫‏صادره کردکوی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ‬ ‫‏عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 48‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع‬ ‫در‏بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی زهــرا الهاشــم فرزنــد یعقــوب طبــق‏رای‬ ‫شــماره ‪ 140060312002003226‬مــورخ ‪ 1400/9/17‬کالســه پرونــده‏‏‪1399114412002000200‬‏‬ ‫‏‪ -3‬خانــم ملیحــه شــریفی عقیلــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 28‬و شــماره ملــی ‪ 2249086214‬صــادره‬ ‫‏کردکوی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصه‬ ‫‏کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 48‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پالک ‪ 2‬اصلــی واقع در بخش‬ ‫‏‏‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی زهــرا الهاشــم فرزنــد یعقــوب طبــق رای‏شــماره‬ ‫‪ 140060312002003228‬مــورخ ‪ 1400/9/17‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000201‬‏‬ ‫‏‪ -4‬خانــم خدیجــه فندرســکی فرزنــد رضاعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 493‬و شــماره ملــی ‪ 2249922561‬صــادره‬ ‫‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف‬ ‫‏عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 211/45‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‏ثبــت‬ ‫ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ســید محمــد مداحــی طبــق رای شــماره‏‏‪140060312002003121‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/9/7‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000262‬‏‬ ‫‏‪ -5‬خانــم ملیحــه شــریفی عقیلــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 28‬و شــماره ملــی ‪ 2249086214‬صــادره‬ ‫‏کردکوی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصه‬ ‫‏کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 269/60‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع‬ ‫در‏بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی زهــرا الهاشــم فرزنــد یعقــوب طبــق‏رای‬ ‫شــماره ‪ 140060312002003090‬مــورخ ‪ 1400/9/4‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000277‬‏‬ ‫‏‪ -6‬خانــم فاطمــه ســادات شــریفی عقیلــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 48‬و شــماره ملــی ‪2249308454‬‬ ‫‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه‬ ‫ان‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 269/60‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫‪2‬‏حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی زهــرا الهاشــم فرزنــد یعقــوب طبــق رای‏شــماره‬ ‫‪ 140060312002003092‬مــورخ ‪ 1400/9/4‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000276‬‏‬ ‫‏‪ -7‬خانــم عــزت ســادات ابطحــی فرزنــد ســید جعفــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 48‬و شــماره ملــی ‪2249308454‬‬ ‫‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیه ان‬ ‫‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 124/11‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪2‬‏حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالک رســمی خدیجه انصــاری طبــق رای شــماره‏‏‪140060312002003174‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/9/9‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000308‬‏‬ ‫‏‪ -8‬اقــای مرتضــی مازندرانــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 610‬و شــماره ملــی ‪2249845204‬‏صــادره‬ ‫کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف‬ ‫عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 173/30‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلی واقع در بخــش ‪2‬‏حوزه ثبت‬ ‫ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی محمدعلــی عراقــی طبــق رای شــماره‏‏‪140060312002003196‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/9/11‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000311‬‏‬ ‫‏‪ -9‬اقــای عزیــز صبــورزاده فرزنــد عابدیــن بــه شــماره شناســنامه ‪ 11738‬و شــماره ملــی ‪2248537530‬‏صــادره‬ ‫کردکوی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی ‪ ،‬به مســاحت ‪ 37460‬متر مربع‪ ،‬که مقدار ‪100‬‏ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در‏بخــش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی عابدیــن گالــش طبــق رای شــماره‏‏‪140060312002003170‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/9/9‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000355‬‏‬ ‫‏‪ -10‬اقــای ســاالر روشــندل فرزنــد احمدعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 13‬و شــماره ملــی ‪ 2249443653‬صــادره‬ ‫‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف‬ ‫‏عام است‪ ،‬به مساحت ‪ 255‬متر مربع‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬حوزه ثبت‏ملک‬ ‫کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی حــاج یونــس نــژاد حســینی طبــق رای شــماره‏‏‪140060312002003190‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/9/11‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000074‬‏‬ ‫‏‪ -11‬اقــای یوســفعلی مازندرانــی فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 189‬و شــماره ملــی ‪2249049912‬‏صــادره‬ ‫کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف‬ ‫عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 277‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‬ ‫‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی قمــر مازندرانــی فرزنــد حــاج محمــد طبــق رای شــماره‬ ‫‏‏‪ 140060312002002837‬مــورخ ‪ 1400/8/12‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000077‬‏‬ ‫‏‪ -12‬اقــای ســید محمــود حســینی فرزنــد ســید مســعود بــه شــماره شناســنامه ‪ 2240030976‬و شــماره ملــی‬ ‫‏‏‪ 2240030976‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ‬ ‫‏عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 317/70‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی‬ ‫‏واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ســید باقــر حســینی فرزنــد‏ســید‬ ‫علــی طبــق رای شــماره ‪ 140060312002003239‬مــورخ ‪ 1400/9/18‬کالســه پرونــده‏‏‪1400114412002000133‬‏‬ ‫‏‪ -13‬اقــای حســین کیــاء فرزنــد محمــد قلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 47‬و شــماره ملــی ‪ 2249164363‬صــادره‬ ‫‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف‬ ‫‏عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 397/16‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‬ ‫‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی علــی مــراد مازندرانــی فرزنــد مشــهدی طبــق رای‏شــماره‬ ‫‪ 140060312002003072‬مــورخ ‪ 1400/9/3‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000138‬‏‬ ‫‏‪ -14‬اقای محمد حســین الهاشــم فرزند صابر به شــماره شناســنامه ‪ 326‬و شــماره ملی ‪2249128731‬‏صادره‬ ‫کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 100.000‬متر‏مربع قســمتی‬ ‫از باقیمانــده پــاک ‪ 18‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملک کردکوی اراضی خراب‏مســجد(خرم اباد فعلی)‬ ‫خریــداری شــده از مالــک رســمی صابــر الهاشــم فرزنــد حــاج یعقــوب طبــق رای‏شــماره ‪140060312002003166‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/9/8‬کالســه پرونــده ‪1398114412002000205‬‏‬ ‫‏‪ -15‬اقــای محمــد قاســم الهاشــم فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 61‬و شــماره ملــی ‪ 2249109990‬صــادره‬ ‫‏کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 100.000‬متر مربع‏قســمتی‬ ‫از باقیمانــده پــاک ‪ 18‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملک کردکوی اراضی خراب‏مســجد(خرم اباد فعلی)‬ ‫خریــداری شــده از مالــک رســمی صابــر الهاشــم فرزنــد حــاج یعقــوب طبــق رای‏شــماره ‪140060312002003168‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/9/8‬کالســه پرونــده ‪1398114412002000206‬‏‬ ‫‏‪ -16‬اقــای درویشــعلی منتظــری باالجــاده فرزنــد عبدالخالــق بــه شــماره شناســنامه ‪ 126‬و شــماره ملــی‬ ‫‏‏‪ 2249333173‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 3126/67‬متــر‏مربــع‪،‬‬ ‫کــه مقــدار ‪ 13/34‬ســهم مشــاع از ‪ 98‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک‬ ‫‪ 15‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی باالجــاده خریــداری شــده از مالــک‏رســمی‬ ‫عبدالخالــق منتظــری فرزنــد شــیخ حمــزه طبــق رای شــماره ‪ 140060312002003215‬مــورخ‏‏‪ 1400/9/13‬کالســه‬ ‫پرونــده ‪1399114412002000264‬‏‬ ‫‏‪ -17‬اقــای درویشــعلی منتظــری باالجــاده فرزنــد عبدالخالــق بــه شــماره شناســنامه ‪ 126‬و شــماره ملــی‬ ‫‏‏‪ 2249333173‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 5361/07‬متــر‏مربــع‪،‬‬ ‫کــه مقــدار ‪ 13/34‬ســهم مشــاع از ‪ 98‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک‬ ‫‪ 15‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی باالجــاده خریــداری شــده از مالــک‏رســمی‬ ‫عبدالخالــق منتظــری فرزنــد شــیخ حمــزه طبــق رای شــماره ‪ 140060312002003211‬مــورخ‏‏‪ 1400/9/13‬کالســه‬ ‫پرونــده ‪1399114412002000319‬‏‬ ‫‏ سیروس اریافر‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬شنبه ‪1400/9/27‬‏‏ تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬دوشنبه ‪1400/10/13‬‏‬ ‫م‪.‬الف‪1400/187 :‬‏‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪454‬‬ ‫جراحی اقتصادی بدون‬ ‫بیهوشی و ریکاوری!‬ ‫تمرکــز روی مســئله یــک داســتان اســت و تمرکــز روی پیــدا‬ ‫کــردن راه حــل مســاله یــک داســتان دیگــر کــه قطعــا ً دویــم‬ ‫از اولــی مهــم تــر اســت‪ .‬حقیقــت امــر دیــروز پســر بزرگــم‬ ‫کــه خــودش را بــرای رویارویــی بــا غــول کنکــور امــاده‬ ‫می ســازد گفــت‪ :‬هــر وقــت فیزیــک مــی خوانــم ســرم درد‬ ‫می گیــرد! پســر کوچکتــرم کــه اگــر امســال را بــا موفقیــت‬ ‫پشــت بگذارنــد بــا افتخــار مــی توانــم اعــام کنــم کــه شــش‬ ‫کالس ســواد دارد گفــت‪ :‬خــوب نخــون!!!‬ ‫ســاده تریــن‪ ،‬بــی تلکــف تریــن و ســهل‬ ‫یعنــی‬ ‫الوصول تریــن راه حــل را ارائــه کــرد‪ .‬بــا ایــن رویکــرد‬ ‫یــاد افاضــات برخــی مســئوالن پاکدســت افتــادم کــه در‬ ‫ارائــه راه حــل هایــی کــه نیــازی بــه هیــچ زیــر ســاخت‬ ‫و رو ســاخت و هزینــه نــدارد‪ ،‬پیشــگام هســتند‪ .‬ســیر‬ ‫نخو ر یــد ‪. . .‬‬ ‫هویــچ نخوریــد‪ ...‬مــرغ نخوریــد ‪ ...‬گوشــت نخوریــد‪...‬‬ ‫پرایــد نخریــد‪ ...‬خانــه نخریــد‪ ...‬ســکه نخریــد ‪ ...‬از خانــه‬ ‫بیــرون نیائیــد‪...‬‬ ‫البتــه پــا روی حــق نگذاریــم همیشــه هــم داســتان بــه‬ ‫همیــن ســادگی حــل نمــی شــود و گاهــی اوقــات چنــان راه‬ ‫حــل هایــی ارائــه مــی شــود کــه در کشــوی هیــچ عطــاری‬ ‫پیــدا نمــی شــود! مشــت نمونــه خــروار‪ ،‬حــل معضــل ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانــی‪...‬‬ ‫یعنــی ان روزی کــه جنــاب نوبخــت بــا ان موهــای جــو‬ ‫گندمــی و چهــره بیهــوده متبســم و شــادی زائدالوصــف در‬ ‫تلویزیــون ظهــور نمــود و خبــر والدت ارز ‪ 4200‬را اعــام‬ ‫نمــود چنــان دلــش غنــج مـی زد کــه گویــی خبــر عروســی و‬ ‫پایکوبــی و دست افشــانی اشــنایانش را مــی داد!‬ ‫غافــل از اینکــه ایــن ارز ‪ 4200‬تومانــی شــکاف طبقاتــی را‬ ‫بــه گســل طبقاتــی تبدیــل مــی کنــد کــه بــرای پــر کردنــش‬ ‫حتــی برنامــه هــای مشــاور اقتصــادی دولــت و افزایــش دو‬ ‫برابــری یارانــه هــم افاقــه نمــی کند‪ .‬تا جایــی تصمیم بر ان‬ ‫شــده که بســاط ارز فســاد اور ‪ 4200‬تومانی را مثل مغازه‬ ‫ان پیرمــرد معلــول مراغــه ای بــرای همیشــه ویــران کننــد!‬ ‫حــال چــه تعــداد افــراد بــا ارز ‪ 4200‬تومانــی فســاد می کننــد‬ ‫خــدا مــی دانــد؟! ‪ 100‬نفــر؟! ‪ 200‬نفــر؟! ‪ 1000‬نفــر ؟!‬ ‫‪ 2000‬نفر؟!یعنــی بــه جــای انکــه مراقبــت کننــد ایــن عــده‬ ‫ارز را در جــای خــودش خــرج کننــد و کاال هــا بــا قیمــت‬ ‫مناســب بــه مــردم برســانند‪ ،‬قــرار اســت بالــکل ارز دولتــی‬ ‫را حــذف کننــد و ‪ 80‬میلیــون نفــر را فــدای ‪ 2000‬نفرکننــد!‬ ‫االن هــم دوســتان همگــی بــه اتفــاق بــر بیمــار بــودن‬ ‫اقتصــاد کشــور متفــق القــول هســتند و هــر کــدام یــک‬ ‫تیــغ بیســتوری ‪ 28‬یــا همــان تیــغ جراحــی دســت گرفتــه‬ ‫انــد تــا غــده چرکیــن ارز ‪ 4200‬تومانــی را از بــدن رنجــور‬ ‫اقتصــاد بیمــار خــارج کننــد و تامــام‪.‬‬ ‫یــک نفــر هــم پیــدا نمــی شــود کــه بــه دوســتان بگویــد در‬ ‫یــک اتــاق جراحــی واقعــی هــم‪ ،‬متخصصــان متعــددی‬ ‫مســتقر هســتند کــه هنــگام عمــل یــک نفــر بیمــار را‬ ‫بیهــوش مــی کنــد‪ .‬یــک نفــر مــدام عالئــم حیاتــی بیمــار را‬ ‫رصــد مــی کنــد‪ .‬یــک نفــر دائــم بــا دســتمال کاغــذی عــرق‬ ‫پیشــانی جــراح را پــاک مــی کنــد‪ .‬یــک نفــر شــماره حســاب‬ ‫جــراح را چــک مــی کنــد کــه زیــر میــزی واریــز شــده باشــد!‬ ‫واال بالللــه کار جراحــی‪ ،‬صرفــا شــکافتن و برداشــتن‬ ‫زائــده چرکیــن نیســت‪ .‬بــه خــدا ریــکاوری و زنــده مانــدن‬ ‫پــس از جراحــی نیــز جــزو اهــداف جراحــی اســت‪.‬‬ ‫در ضمــن ناگفتــه نمانــد پســرم کوچکــم در مــورد ســردرد‬ ‫بــرادرش موقــع خوانــدن درس فیزیــک فقــط نظــرش را‬ ‫گفــت! همیــن ‪...‬‬ ‫باز وبسته کردن و تعمیر‬ ‫تجهیزات گاز سوزحتما‬ ‫بایدتوسط نمایندگی ها‬ ‫وتعمیرگاه های مجاز انجام‬ ‫شود‪.‬از دستکاری خودسرانه‬ ‫سیستم سوخت رسانی ومخازن‬ ‫گازسوز خودرو خودداری نمایید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪454‬‬ ‫موسی توماج ایری‬ ‫‪ ۱۳‬راهکار موثر برای اینکه‬ ‫خانواده ای شاد و صمیمی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫خانــواده یعنــی جایــی کــه زمــان زیــادی از عمــر مــا در‬ ‫انجــا ســپری می شــود و میــزان خوشــبختی و رضایــت مــا‬ ‫از زندگــی‪ ،‬بــه مقــدار زیــادی بــه شــرایط خانــواده و کیفیــت‬ ‫روابــط شــکل یافتــه در ان وابســته اســت‪.‬‬ ‫خانــواده همــان جایــی اســت کــه قســمت مهمــی از‬ ‫سرنوشــت بزرگســاالن اینــده ی اجتمــاع در انجــا رقــم‬ ‫می خــورد‪ .‬امــروزه‪ ،‬ســبک زندگــی مــدرن‪ ،‬مشــغله های‬ ‫زیــاد و فرصت هــای کــم و دالیــل متعــدد دیگــر‪ ،‬رُکــن‬ ‫خانــواد ه را بــا چالش هــای زیــادی مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی بــه شــادی‪ ،‬راحتی و لــذت گرایش‬ ‫دارد و اگــر خانــواده ایــن نیــاز را بــرای او تامین نکند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت کــه ان را در جاهــای دیگــری بجویــد کــه در نهایــت‬ ‫بــه تضعیــف یــا فروپاشــی خانــواده و روابــط خانوادگــی‬ ‫منجــر شــود‪ .‬امــا حفــظ و تقویــت شــادی و صمیمیــت در‬ ‫خانــواده نیــاز بــه دانــش و مهــارت دارد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪۱۳‬‬ ‫راهــکار مهــم و موثــر بــرای دســتیابی به این هــدف را باهم‬ ‫مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫به طور منظم باهم غذا بخورید‬ ‫در گذشــته ای نــه چنــدان دور‪ ،‬دور هــم نشســتن و باهــم‬ ‫غــذا خــوردن یکــی از اصــول ثابــت خانواده هــا بــود‪ .‬باهــم‬ ‫غــذا خــوردن اهمیــت‪ ،‬معنــی و کارکــرد زیــادی دارد‪ .‬مهم تر‬ ‫از همــه ایــن کــه اعضــای خانــواده همدیگــر را می بیننــد‬ ‫و باهــم حــرف می زننــد و از احــوال همدیگــر باخبــر‬ ‫می شــوند‪ .‬امــروزه بــه دلیــل وضعیــت کار و تحصیــل‪،‬‬ ‫شــاید مقــدور نباشــد کــه بــا اعضــای خانــواده خــود‬ ‫به هنــگام تمــام وعده هــای غذایــی در کنــار هــم باشــید‪،‬‬ ‫امــا حتی االمــکان ســعی کنیــد کــه حداقــل یــک وعــده در‬ ‫روز را باهــم غــذا بخوریــد‪ .‬هنــگام صــرف غــذا تلویزیــون را‬ ‫خامــوش کنیــد و موبایل هــا را کنــار بگذاریــد‪ .‬هرگــز بچه ها‬ ‫را عادت ندهید که موقع تماشــای تلویزیون غذا بخورند‪،‬‬ ‫وگرنــه دیگــر هیــچ وقــت ان ها را ســر ســفره پیــدا نخواهید‬ ‫کــرد‪ .‬زمــان وعده هــای غذایــی فرصتــی ارزشــمند بــرای‬ ‫دیــدن همدیگــر‪ ،‬صحبــت کــردن و اســتراحت اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫فرصــت را هرگــز از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫نظریات خود را باهم در میان بگذارید‬ ‫بــه عنــوان والدیــن ســعی کنیــد کــه همیشــه نظــر‬ ‫اعضــای خانــواده را در زمینه هــای مختلــف جویــا شــوید‪.‬‬ ‫نظرخواهــی از کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان تاثیــر‬ ‫زیــادی در عــزت نفــس ان هــا خواهــد داشــت‪ .‬بــرای‬ ‫ک‬ ‫تصمیم گیــری در هــر مــوردی ســعی کنیــد نظــر تک ت ـ ِ‬ ‫افــراد خانــواده را بپرســید‪ .‬منظــور ایــن نیســت کــه حتمــا ً‬ ‫بــر طبــق نظــر انهــا تصمیــم بگیریــد‪ .‬تصمیــم نهایــی را‬ ‫خودتــان‪ ،‬بــه عنــوان والدیــن‪ ،‬بگیریــد امــا ســعی کنیــد‬ ‫نظــر انهــا را هــم بــه دقــت بشــنوید و دالیل شــان را‬ ‫بررســی کنیــد و اگــر نظــر ایشــان به نظــر مفیــد بــود‪ ،‬در‬ ‫تصمیم گیــری خــود از ان اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن کار به انها‬ ‫ایــن پیــام را می دهــد کــه شــما بــرای نظرشــان احتــرام‬ ‫قائــل هســتید و بدیــن ترتیــب حــس بــا ارزشــمند بــودن‬ ‫و عزت نفــس را در ایشــان تقویــت می کنیــد‪ .‬بعضــی‬ ‫تصمیم گیری هــا را بــر عهــده ی فرزنــدان خــود بگذاریــد‪.‬‬ ‫مثــا ًبــرای صــرف شــام قــرار اســت بیــرون بروید‪ .‬تصمیم‬ ‫در مــورد این کــه در کجــا غــذا بخوریــد را بــه انهــا واگــذار‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا بــاز هــم دلیل شــان را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع مشــارکت در اظهارِنظــر و تصمیم گیری‪ ،‬توانایی‬ ‫افــراد در برقــراری ارتبــاط‪ ،‬صحبــت کــردن‪ ،‬اســتدالل کــردن‬ ‫و تصمیم گیــری را‪ ،‬بــه ویــژه در کــودکان‪ ،‬بســیار تقویــت‬ ‫می کنــد‪ .‬همچنیــن نظرخواهــی از بچه هــا باعــث می شــود‬ ‫کــه شــناخت بیشــتری از انهــا پیــدا و صمیمیــت خــود را بــا‬ ‫انهــا تقویــت کنیــم‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬این کار باعــث یادگیری‬ ‫بیشــتر خودمــان می شــود‪ .‬نظــر بچه هــا در برخــی مــوارد‬ ‫بســیار خالقانــه‪ ،‬هوشــمندانه و خردمندانــه اســت‪ .‬اگــر‬ ‫فضــای راحــت و بــدون پیـش داوری را بــرای اظهار نظــر انهــا‬ ‫فراهــم کنیــم‪ ،‬نظرهای ایشــان می تواند زندگــی خانوادگی‬ ‫را غنی تــر کنــد و شــور و حــال تــازه ای بــه ان ببخشــد‪.‬‬ ‫فرصت های شاد بودن را به حداکثر برسانید‬ ‫بهتــر اســت کــه در خانــه از هــر فرصتــی بــرای شــا د بــودن‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬می تــوان بــه بهانه هــای مختلــف جشــن‬ ‫و ســرور مختصــری برپــا کــرد‪ .‬بهتــر اســت ایــن اندیشــه را‬ ‫بــه فرزنــدان خــود منتقــل کنیــد کــه خندیــدن و شــاد بودن‬ ‫دلیــل نمی خواهــد‪ .‬هیــچ گاه شــادی را در ذهــن انهــا بــا‬ ‫داشــتن امکانــات خــاص پیونــد نزنیــد و شــرطی نکنیــد‪،‬‬ ‫در غیــر ِ اینصــورت انهــا همیشــه بــرای شــاد بــودن شــرط و‬ ‫شــروط خواهنــد گذاشــت‪ ،‬مثــاً‪:‬‬ ‫فقــط اگــر فــان اســباب بازی را داشــته باشــم‪ ،‬شــاد‬ ‫می شــوم‪.‬فقط اگر در فالن رشــته قبول شــوم‪ ،‬خوشــحال‬ ‫می شــوم‪.‬فقط اگــر فــان کار را بــه دســت اورم‪ ،‬خوشــحال‬ ‫خواهــم بود‪.‬فقــط اگــر بــا فــان کــس ازدواج کنــم‪،‬‬ ‫خوشــبخت می شــوم‪.‬این شــرط گذاشــتن بــرای شــادی و‬ ‫خوشــبختی‪ ،‬یکــی از دالیــل اصلــی غمگینــی و افســردگی‬ ‫بســیاری از ادم هاســت‪ .‬پــس ســعی کنیــد کــه خنــده و‬ ‫شــادی را بــه عادتــی روزمــره تبدیــل کنیــد و هیــچ فرصتــی‬ ‫را بــرای شــاد بــودن در کنــار همدیگــر از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫‪ ۱۵‬راز پخت پیتزای خانگی خوشمزه به سبک ایتالیایی‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫بــا رعایــت نــکات و ترفندهایــی ســاده به راحتــی می توانیــم پیتــزای‬ ‫خانگــی خوشــمزه تر و بهتــری بپزیــم کــه بــه دســتور اصلــی پیتــزای‬ ‫ایتالیایــی نزدیک تــر اســت‪ .‬رعایــت ایــن نــکات پیتــزای ســاده مــا‬ ‫را بــه پیتزایــی حرف ـه ای تبدیــل می کنــد‪ .‬البتــه مهــارت پیداکــردن‬ ‫در پخــت پیتــزای خانگــی کمــی زمان بــر و دشــوار اســت‪ ،‬ولــی بــا‬ ‫تمریــن به تدریــج پیشــرفت می کنیــد و هــر بــار از دفعــه قبل پیتزای‬ ‫ـی خمیر‪ ،‬ســس‪ ،‬پنیر و‬ ‫بهتــری می پزیــد‪ .‬پیتــزا از چهــار بخــش اصلـ ِ‬ ‫مــواد روی پیتــزا تشــکیل می شــود‪ ،‬بنابرایــن نــکات مهــم طــرز تهیــه‬ ‫ـته خمیــر پیتــزا‪ ،‬ســس‪ ،‬پنیــر و مــواد‬ ‫پیتــزای خانگــی را بــه چنــد دسـ ٔ‬ ‫روی پیتــزا تقســیم کرده ایــم‪ .‬در پایــان نیــز نــکات مربــوط بــه پخــت‬ ‫پیتــزا را شــرح داده ایــم‪.‬‬ ‫پنیر پیتزا‬ ‫پنیر موتزارالی تازه‬ ‫بسیاری از ما روی پیتزا الیه ضخیمی از پنیر موتزارالی کهنه‬ ‫رنده شــده یــا ورقـه ای می گذاریــم‪ .‬ولــی در پیتــزای ایتالیایــی از‬ ‫موتــزارالی تــازه اســتفاده می شــود‪ .‬پنیــر پیتــزا باریــک و دراز‬ ‫بــرش می خــورد و روی مــواد پیتــزا قــرار می گیــرد و کامــا روی‬ ‫مــواد را نمی پوشــاند‪ .‬این طــوری پنیــر ذوب و پخــش می شــود‬ ‫و مــزه مــواد دیگــر را تحت تأثیــر قــرار نمی دهــد و فقــط بــا‬ ‫خمیــر و ســس ترکیــب می شــود‪ .‬موتــزارالی تــازه ماننــد‬ ‫موتــزارالی کهنــه ذوب نمی شــود و روغــن پــس نمی دهــد‪ .‬اگــر‬ ‫می خواهیــد از موتــزارالی کهنــه اســتفاده کنیــد‪ ،‬ان را تکـه ای‬ ‫و کامــل بخریــد نــه رنده شــده یــا ورقـه ای‪.‬‬ ‫مواد روی پیتزا‬ ‫‪ .۱‬در مصرف مواد روی پیتزا زیاده روی نکنید‬ ‫هرچــه مــواد روی پیتــزا کمتــر باشــد‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬چیــدن‬ ‫مقــدار زیــادی از مــواد روی خمیــر موجــب می شــود کــه‬ ‫انتقــال پیتــزا بــه فــر ســخت تر شــود و می توانــد پیتزایتــان را‬ ‫خیــس و خمیــری کنــد‪ .‬اســتفاده از مــواد کم‪ ،‬یعنی پاشــیدن‬ ‫مــواد به جــای مشت مشــت ریختــن انهــا‪ ،‬موجــب می شــود‬ ‫کــه موقــع خــوردن پیتــزا طعم هــا را یکی یکــی زیــر دندانتــان‬ ‫حــس کنیــد‪.‬‬ ‫س را کنار بگذارید‬ ‫چطور تر ‬ ‫و به فرد موردنظرتان‬ ‫ابراز عالقه کنید؟‬ ‫تاریخچــه ی اقدامــات رمانتیــک بســیاری از مــا شــبیه‬ ‫تراژدی هــای شکســپیر و حتــی کمدی هایــش اســت؛ ملقم ـه ای‬ ‫نه چنــدان موفقیت امیــز شــامل کمــی حســادت و چنــد پیمانــه‬ ‫طردشــدگی! امــا هرچــه باشــد‪ ،‬بهتــر اســت ســعی مان را بکنیــم‬ ‫و حرف مــان را بزنیــم!‬ ‫برداشــتن ایــن نخســتین گام و اعــام اینکــه تمایــل داریــد‬ ‫رابطــه ای بیشــتر از «دوســتی معمولــی» بــا طــرف مقابــل‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬همان قــدر کــه به نظــر می رســد دلهــره اور‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن لحظه هــای حســاس کــه اضطــراب داریــد و‬ ‫قلب تــان تندتنــد می زنــد‪ ،‬طبیعــی اســت کــه احســاس کنیــد‬ ‫می خواهیــد پابه فــرار بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگــر فکــر می کنیــد زمــان ابــراز عالقــه فــرا رســیده اســت‪،‬‬ ‫فرارکــردن شــما را بــه نتیجـه ی دلخواه تــان نمی رســاند و کمکــی‬ ‫بــه شــکل گیری و حفــظ یــک رابط ـه ی خــوب نمی کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب‪ ،‬بــه شــما می گوییــم چطــور بــا ‪ ۱۲‬گام ســاده بــه شــخص‬ ‫موردنظرتــان ابــراز عالقــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬در فرصت مناسب ابراز عالقه کنید‬ ‫صحبــت دراین بــاره جلــوی در ِ دست شــویی یــا ابــراز عالقــه طــی‬ ‫جلســه ی کاری صــورت خوشــی نــدارد‪ .‬بــرای ایــن کار هــر دو‬ ‫بایــد در ارامــش و درخلــوت باشــید‪ .‬بهتــر اســت مشــغول انجــام‬ ‫کاری مشــترک ماننــد نوشــیدن قهــوه‪ ،‬قــدم زدن یــا تماشــای‬ ‫فیلــم باشــید‪.‬‬ ‫فکــر کنیــد کــه کجــا و کِــی حال واحــوال هــر دویتــان خــوب‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬ســپس در زمان ومــکان مناســب اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تا ابد هم نمی توانید صبر کنید‬ ‫هیچ وقــت فرصــت بی نقــص را پیــدا نخواهیــد کــرد‪ .‬پــس‬ ‫بی خــود از فرصت هــای پیش رویتــان به بهانــه ی رســیدن بــه‬ ‫فرصــت بهتــر نگذریــد‪.‬‬ ‫اقــدام در فرصتــی کــه کم وبیــش مناســب اســت‪ ،‬همیشــه‬ ‫بهتــر از صبرکــردن بــرای موقعیــت همه چیزتمامــی اســت کــه‬ ‫هرگــز از راه نمی رســد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خیلی رمانتیکش نکنید‬ ‫ممکــن اســت قلب تــان تندتنــد بزنــد‪ ،‬دســت تان عــرق کنــد‪،‬‬ ‫دل تــان غنــج بــرود و ادرنالیــن در رگ هایتــان جــاری شــود‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد مســئله ی مهیبــی باشــد؛ هجــوم احساســات‬ ‫در لحظـه ای کــه می خواهیــد بــه کســی احســاس تان را اعتــراف‬ ‫کنیــد‪ ،‬فشــار زیــادی وارد می کنــد‪ .‬ایــن همــه فشــار کمکــی بــه‬ ‫شــما نمی کنــد‪.‬‬ ‫پــس ارام باشــید‪ ،‬خیلــی جــدی نباشــید و بــه خودتــان اعتمــاد‬ ‫کنیــد‪ .‬فــردا هــم روز دیگــری اســت‪ ،‬قــرار نیســت اخــر دنیــا‬ ‫باشــد‪ .‬هــر اتفاقــی بیفتــد‪ ،‬اوضــاع روب ـه راه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خیلی داستان پردازی نکنید‬ ‫داســتان ها بخشــی از زندگــی و فرهنــگ انســان ها هســتند؛‬ ‫بــه مــواد روی پیتــزا هــم اصــا روغن اضافه نکنیــد‪ ،‬زیرا موجب‬ ‫ایجــاد طعــم ســوختگی می شــود‪ .‬البتــه می توانیــد بالفاصلــه‬ ‫پــس از بیــرون اوردن پیتــزا از فــر مقــداری روغــن رویش بپاشــید‬ ‫تــا بــه ان کمــی طعــم تازگــی بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روی پیتزا از مواد خام استفاده کنید‬ ‫افــزودن مقــداری مــواد خــام پــس از بیــرون اوردن پیتــزا از فــر‬ ‫پیتــزای شــما را بهتــر می کنــد‪ .‬ســبزیجات تــازه داخــل فــر پژمرده‬ ‫می شــوند و می ســوزند‪ .‬اگــر انهــا را پــس از پخــت پیتــزا اضافــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬پیتــزا طعــم بســیار بهتــری خواهــد داشــت‪ .‬قــارچ خــام‬ ‫پــس از پختــن مــزه خوبــی دارد‪ ،‬ولــی بهتــر اســت کــه قارچ هــای‬ ‫کوچــک و ظریــف را روی پیتــزای امــاده رنــده کنیــد‪ .‬حــرارت پیتــزا‬ ‫بــرای پختــن و نرم کــردن قــارچ رنده شــده و بیرون کشــیدن مــزه‬ ‫ان کافــی اســت‪ .‬افــزودن ســبزی تنــد و فلفلــی تــازه ای ماننــد‬ ‫شــابانک به همــراه روغــن زیتــون و اب لیمــو روی پیتزایــی ســاده‬ ‫ان را بــه پیتزایــی فوق العــاده تبدیــل می کنــد!‬ ‫پــس از پخــت پیتــزا می توانیــد رویــش مقــداری پنیــر‬ ‫پارمســان رنده شــده‪ ،‬روغــن ترکیب شــده بــا ســیر یــا‬ ‫پونه کوهــی خشــک بپاشــید‪.‬‬ ‫نکات پخت پیتزا‬ ‫‪ .۱‬از سنگ پیتزا استفاده کنید‬ ‫فرهــای خانگــی بــرای پخــت پیتــزا طراحــی نشــده اند و به انــدازه‬ ‫کافــی داغ نیســتند‪ .‬اینجاســت کــه ســنگ پیتــزا بــه کار می ایــد‪.‬‬ ‫ایــن ســنگ ســطح داغــی را بــرای پخــت پیتــزا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫به عــاوه رطوبــت را بیــرون می کشــد و نــان پیتــزا را تــرد می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی پیتــزا را روی ســطح ســرد و نــازک ظــرف ســینی می پزیــد‪،‬‬ ‫پیتزایــی خمیــری خواهیــد داشــت کــه کامــل نپختــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فر را از قبل گرم کنید‬ ‫در فــر داغ می توانیــد پیتــزای بهتــری بپزیــد‪ .‬گرم کــردن فــر‬ ‫موجــب می شــود کــه ســنگ پیتــزا بــه باالتریــن دمــای خــود‬ ‫برســد‪ .‬دسـت کم بایــد فــر را ‪ ۳۰‬دقیقــه گــرم کنیــد‪ .‬البتــه برای‬ ‫نتیجــه بهتــر‪ ،‬بایــد فــر را یــک ســاعت یــا بیشــتر گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫ت (‪)oven spring‬‬ ‫گرم نکــردن فــر موجــب می شــود پُــف پخــ ِ‬ ‫مــا بــا انهــا بــزرگ شــده ایم‪ .‬به کمــک داســتان ها درک بهتــری از‬ ‫زندگــی پیــدا می کنیــم‪ ،‬انچــه را برای مــان اهمیــت دارد و نــوع‬ ‫واکنــش بــه انهــا را شناســایی می کنیــم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت عاشــق شــوید‪ ،‬ازدواج کنیــد و درکنــار هــم پیــر‬ ‫شــوید‪ .‬شــاید هــم کارتــان بــه جدایــی برســد‪ .‬شــاید دل تــان‬ ‫اســیر کســی شــود و او قلب تــان را بشــکند (و احتمــاال بعــدش‬ ‫هــم به دنبــال درمــان قلــب شکســته خــود باشــید)! شــاید هــم‬ ‫شــما باعــث دل شکســتگی دیگــران شــوید‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از ایــن داســتان ها و احتمال هــا اهمیــت ندارنــد‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از اینهــا هنــوز اتفــاق نیفتاده انــد‪ .‬انچــه مهــم اســت‬ ‫انتخــاب بعــدی شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬به انگیزه هایتان توجه کنید‬ ‫دلیــل عالقه تــان بــه فــرد موردنظــر چیســت؟ به خاطــر اینکــه بــا‬ ‫دیــدن او اتــش بــه جان تــان می افتــد؟ به خاطــر اینکــه وجــود او‬ ‫بــه وجــود شــما معنــای بیشــتری می بخشــد؟ یــا به خاطــر اینکــه‬ ‫او اعتبــاری دل نشــین و لذت بخــش بــه شــما می دهــد؟‬ ‫‪ .۶‬بپذیرید که ابراز عالقه ساده نیست‬ ‫ابــراز عالقــه بــه کســی کــه دوســتش داریــد کاری نیســت‬ ‫کــه بــدون هیــچ زحمتــی انجــام شــود‪ .‬شــما ریســک می کنیــد‬ ‫و رازتــان را اشــکار می کنیــد؛ بــرای ریســک کردن هــم بایــد از‬ ‫ناحیــه ی امن تــان خــارج بشــوید‪.‬‬ ‫پــس نگذاریــد ســختی و احســاس بی دســت وپایی مانع تــان‬ ‫شــود‪ ،‬اینهــا بخشــی از فراینــد اســت‪ .‬شــما احســاس‬ ‫اســیب پذیری خواهیــد کــرد و ایــن اصــا احســاس خوبــی‬ ‫نیســت امــا گریــزی هــم از ان نیســت‪ .‬پــس پیــش برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬عصبی بودن به معنی نداشتن اعتمادبه نفس نیست‬ ‫باوجــود ان همــه اضطــراب طبیعــی اســت کــه گمــان کنیــد‬ ‫امادگــی قدم پیش گذاشــتن را نداریــد! چنــان مضطــرب و‬ ‫عصبــی هســتید کــه فرامــوش می کنیــد در حالــت طبیعــی ادم‬ ‫بااعتمادبه نفــس و قدرتمنــدی هســتید‪.‬‬ ‫امــا تاثیــر عصبی بــودن بــر کاهــش اعتمادبه نفــس ماننــد ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای اینکــه پابه برهنــه نمانید کفش ســایز ‪ ۴۲‬بپوشــید؛‬ ‫فقــط کمــی لــق می زنــد ولــی همه چیــز ســر جایــش اســت!‬ ‫عصبی بــودن نشــانه ی ایــن اســت کــه کاری انجــام می دهیــد‪،‬‬ ‫خیلــی برای تــان مهــم اســت‪ .‬بــاور بــه اینکــه باتوجــه بــه‬ ‫تجربه تــان می توانیــد دراین بــاره تصمیــم گیــری کنیــد‪ ،‬نشــانه‬ ‫بــاال بــودن اعتمــاد بــه نفــس شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬درباره ی چیزی صحبت کنید‬ ‫شــاید خیلــی ســاده و پیش پاافتــاده به نظــر برســد امــا رابطــه‬ ‫بــا درمیان گذاشــتن و حرف هــای مشــترک تقویــت می شــود‪،‬‬ ‫به ویــژه در اغــاز راه‪.‬‬ ‫می توانیــد دربــاره ی خودتــان صحبــت کنیــد مثــا خاطــره ای‬ ‫تعریــف کنیــد یــا از ارزوهایتــان بگوییــد‪ .‬صحبــت دربــاره ی‬ ‫چیزهایــی کــه بــه طــرف مقابــل مربــوط می شــود هــم گزینه ی‬ ‫خوبــی اســت‪ ،‬مثــا حــرف زدن دربــاره ی کتــاب‪ ،‬مــکان‬ ‫یــا اهنگ هایــی کــه به گمان تــان موردعالقــه ی اوســت‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد حس تــان را در برخــی لحظه هــای‬ ‫خــاص درمیــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫صحبــت دربــاره ی موضوعــات اشــنا کــه برای تــان مهم انــد‪ ،‬باعــث‬ ‫می شــود حرف هایتــان طبیعــی و نــه تصنعــی به نظــر برســند‪.‬‬ ‫‪« .۹‬شــمای بااعتمادبه نفــس» چطــور از پــس ایــن کار‬ ‫برمی ا ییــد ؟‬ ‫در لحظــه ی موعــود کــه گمــان می کنیــد اعتماد به نفســی‬ ‫برای تــان نمانــده اســت‪ ،‬از خودتــان بپرســید خــود حقیقی تــان‬ ‫کــه همیشــه بااطمینــان و پرســروصدا کارهایــش را پیــش ‬ ‫می بــرد‪ ،‬چطــور از عهــده ی ایــن کار برمی ایــد؟‬ ‫کمتــری ایجــاد شــود‪ .‬پــف پخــت زمانــی ایجــاد می شــود کــه خمیــر‬ ‫در فــر داغ‪ ،‬پیــش از سفت شــدن‪ ،‬پــف می کنــد‪ .‬داغ نکــردن فــر‬ ‫موجــب می شــود نــان پیتــزا به جــای تــرد و برشــته‪ ،‬خمیــری شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیتزا را زود بیرون نیاورید‬ ‫زود بیــرون اوردن پیتــزا از فــر موجــب می شــود کــه وســطش‬ ‫خمیــری شــود و نــان پیتــزا تــرد نشــود‪ .‬بــرای بیــرون اوردن پیتــزا‬ ‫عجلــه نکنیــد‪ .‬اگــر نــان یــا مــواد روی پیتــزا نســوزند‪ ،‬مشــکلی‬ ‫نیســت کــه پیتــزا داخــل فــر بمانــد‪ .‬زمــان پخــت بیشــتر طعــم‬ ‫نــان را بهتــر می کنــد‪ ،‬زیــرا تــرد و قهــوه ای می شــود؛ پنیــر پیتــزا‬ ‫نیــز برشــته تر می شــود‪.‬‬ ‫بــا تمریــن‪ ،‬حرفه ای تــر می شــوید و زمــان بیــرون اوردن پیتــزا‬ ‫دسـت تان می ایــد‪ ،‬ولــی تــا ان موقــع نگاهتــان بــه خمیر باشــد‪.‬‬ ‫اگــر خمیــر ســفید اســت‪ ،‬پیتــزا را بیــرون نیاوریــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫در ایــن مقالــه مهم تریــن نــکات در طــرز تهیه پیتــزای خانگی را‬ ‫شــرح دادیــم‪ .‬بی شــک نــکات و ریزه کاری هــای دیگــری نیــز بــرای‬ ‫پخــت پیتــزا مهــم هســتند‪ .‬اگــر در پخــت پیتــزا تجربــه داریــد و‬ ‫فکــر می کنیــد جــای بعضــی از نــکات و ترفندهــا در ایــن مقالــه‬ ‫خالــی اســت‪ ،‬خوشــحال می شــویم کــه در بخــش «ارســال‬ ‫دیــدگاه» انهــا را بــا مــا و ســایر دوســتانتان بــه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫وقتــی در بهتریــن وضعیت تــان هســتید‪ ،‬نیــرو و هیجانــی‬ ‫در شــما جریــان می یابــد کــه کارهــا را خیلــی ســاده تر جلــوه‬ ‫می دهــد‪ .‬پــس بــه اینکــه از عهــده اش برمی اییــد یــا نــه فکــر‬ ‫نکنیــد‪ ،‬فقــط انجامــش بدهیــد‪ .‬جــای تردیــد دربــاره بایــد یــا‬ ‫نبای ـد ِ ایــن کار نیســت‪ ،‬اقــدام کنیــد‪ .‬مســئله ایــن نیســت کــه‬ ‫به انــدازه ی کافــی ارزشــمند و شایســته هســتید‪ ،‬بپذیریــد کــه‬ ‫بی شــک شایســته و ســزاوار هســتید‪.‬‬ ‫ان «خــود» شــما کــه بــا اعتمــاد بــه نفــس و مطمئــن اســت‪،‬‬ ‫هنــوز همین جاســت! فقــط بایــد هرازگاهــی وجــودش را بــه‬ ‫خودتــان یــاداوری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬از انچه نمی دانید نترسید‬ ‫«پس زده شــدن»؛ هرقــدر هــم از تصــور ایــن وضعیــت بدتــان‬ ‫بیایــد‪ ،‬ایــن احتمــال ناخوشــایند و حتــی وحشــتناک وجــود دارد‬ ‫کــه دســت رد بــه ســینه تان بزننــد‪.‬‬ ‫ایــن حقیقــت کــه ممکــن اســت فــرد موردنظــر روی تــان را‬ ‫زمیــن بینــدازد‪ ،‬بــه درخواس ـت تان بــرای مالقــات رودررو پاســخ‬ ‫منفــی بدهــد یــا بــه نشــانه هایی کــه ارســال می کنیــد پاســخی‬ ‫ندهــد‪ ،‬ان قــدر هولنــاک اســت کــه باعــث سست شــدن و‬ ‫پا پس کشــیدن ادم بشــود‪ .‬امــا شــما نبایــد فرامــوش کنیــد کــه‬ ‫طــرف مقابل تــان ازاد اســت هــر تصمیمــی بگیــرد و مهم تــر‬ ‫اینکــه پاســخ منفــی او به معنــی شایســته نبودن یــا بی ارزشــی‬ ‫شــما نیســت بلکــه بــه ســلیقه‪ ،‬موقعیــت و تجربیاتــش‬ ‫برمی گــردد‪.‬‬ ‫نبایــد از اینکــه دیگــران ردتــان کننــد و پس تــان بزننــد بترســید‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد از ریس ـک نکردن و در چنیــن موقعیتــی قرارنگرفتــن‬ ‫بترســید‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نگران کلمه ها نباشید‬ ‫حتمــا پیــش امــده کــه بخواهیــد در موقعیت هــای خــاص در‬ ‫بهتریــن وقــت بهتریــن عبارت هــا را پیــدا کنیــد و ب ـه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫خُــب همان طــور کــه بهتریــن زمــان وجــود نــدارد‪ ،‬چیــزی بــه‬ ‫نــام «بهتریــن کلمــه یــا بهتریــن جملــه» هــم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫نیــازی بــه جمله هــای فیلم هــای هالیــوودی مثــل «تــو منــو‬ ‫کامــل می کنــی» یــا «تــو باعــث می شــی کــه بخــوام ادم‬ ‫بهتــری باشــم» نداریــد! کافی ســت بــه انچــه بــر لبان تــان‬ ‫می ایــد اعتمــاد کنیــد‪ ،‬بــا همــه ی لکنت هــا‪ ،‬لغزش هــا و‬ ‫اشــتباهات لُپــی اش‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬پیچیده اش نکنید‬ ‫شــاید وسوســه شــوید در زمانــی ویــژه مکانــی را چنــان امــاده‬ ‫کنیــد کــه کارتــان را در ابــراز عالقــه ســاده تر کنــد امــا درواقــع‬ ‫همــه ی ایــن وســواس ها و انتظــارات کار را ســخت تر و‬ ‫پیچیده تــر می کنــد‪.‬‬ ‫پــس ســاده بگیریــد‪ .‬قضیــه را بیش ازانــدازه مهندســی نکنیــد!‬ ‫اقــدام و حرف تــان را بــه مجموعـه ای از بایدهــا وابســته نکنیــد‪.‬‬ ‫موضــوع را تبدیــل بــه کشــمکش بــا خودتــان نکنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫جملـه ی ســاده ای ماننــد «راســتی‪ ،‬موافقــی فــردا یــه ســر بریــم‬ ‫کافــه؟» همــه ی چیــزی باشــد کــه نیــاز داریــد‪ .‬پــس به جــای‬ ‫کشــمکش و پیچیدگــی در ابــراز عالقــه‪ ،‬ارامــش و ســادگی را‬ ‫درپیــش بگیریــد‪.‬‬ ‫مهــم ایــن اســت کــه در پایــان روز چــه حســی نســبت بــه‬ ‫خودتــان داریــد‪ :‬ایــا دوســت داریــد ادمــی باشــید کــه به خاطــر‬ ‫تــرس از شکســت یــا ســایر پیامدهــا از احتمــاالت زندگــی‬ ‫به ســادگی می گــذرد یــا ادمــی کــه از ازمــودن نمی ترســد چــون‬ ‫ممکــن اســت نتیجــه ی شــگفت انگیزی درانتظــارش باشــد؟!‬ ‫باچطور همراه ماباشبد‪....‬‬ صفحه 6 ‫‪ ۲‬ســال از اســمانی شــدن ســردار دل هــا مــی گــذرد امــا حــاج قاســم زنده تــر از همیشــه در دل مرزنشــینان ترکمــن‬ ‫خراســان شــمالی نیــز جــای گرفتــه اســت و ایــن اهالــی همچنــان یــادش را بــه ســبک و روش خــود گرامــی مــی دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در گوشــه و کنــار هــر جــا کــه ســر بگردانــی‪ ،‬عکســی‪ ،‬پوســتری یــا نشــانی از حــاج قاســم می بینــی و همــه‬ ‫در تــدارک برگــزاری اییــن ســالگرد شــهادت ســردار دلهــا حــاج قاســم ســلیمانی هســتند‪.‬نقش حــاج قاســم را همــه جا‬ ‫مــی تــوان دیــد امــا از همــه مهم تــر نقــش حــاج قاســم بــر دل تمامــی ایرانیــان و ترکمنــان ســنی مذهبی اســت‪ ،‬که در‬ ‫دور دســت تریــن نواحــی مــرزی خراســان شــمالی بــه ایــن ســردار اســمانی ارادت دارنــد و از همــان ســاعت نخســتین‬ ‫شــهادت حــاج قاســم اندوهگیــن شــدند و بــه ســبک خــود یــاد ایشــان را گرامــی داشــتند‪.‬‬ ‫سردار دل ها‬ ‫در دل ترکمن های‬ ‫مرزنشین‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی ‪1400‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬فروشــندگان کاال‪ ،‬تنهــا بــه‬ ‫رویــت رســید پرداخــت اکتفــا نکننــد و حتمــا موجــودی حســاب بانکــی خــود‬ ‫را بررســی نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه در این ایام شــاهد اســتفاده از اپلیکیشـن های رسی د ساز جعلی‬ ‫هســتیم‪ ،‬کــه برخــی از مجرمــان ســایبری بــا نصــب بــر روی گوشــی خــود و‬ ‫سوءاســتفاده از قابلیت هــای ان اقــدام بــه کالهبــرداری از فروشــندگان در‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫هنــگام خریــد و انجــام عملیــات پرداخــت مـ ‬ ‫وی افــزود‪ :‬کالهبــرداران ســایبری درهنــگام خریــد کاال از فروشــندگان بــا‬ ‫ارســال رســید بانکــی جعلــی‪ ،‬کــه از طریــق اپلیکشـن های رســید ســاز تهیــه‬ ‫شــده‪ ،‬اعتمــاد فروشــندگان را از بابــت پرداخــت وجــه کاالی مــورد نظــر جلــب‬ ‫و کاال را دریافــت کــرده‪ ،‬کــه متاســفانه پــس از انجــام معاملــه فرد فروشــنده‬ ‫بــا بررســی حســاب بانکــی خــود متوجــه می گــردد هیچگونــه واریــزی بــه‬ ‫حســاب فروشــنده انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا بــا اشــاره بــه ســوء اســتفاده کالهبــرداران و افــراد شــیاد از‬ ‫فروشــندگان‪ ،‬بــا ارائــه رســید جعلــی بانکــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه فروشــندگانی کــه‬ ‫قصــد فــروش کاال و ارائــه خدمــات چــه در فضــای مجــازی و چــه در فضــای‬ ‫حقیقــی را دارنــد توصیــه می شــود جهــت جلوگیــری از ایــن نــوع کالهبــرداری‬ ‫حتمــا پیامــک حســاب بانکــی خــود را فعــال کــرده و پــس واریــز وجــه صرفا به‬ ‫ارائــه رســید پرداخــت اعتمــاد نکــرده و حســاب بانکــی خــود را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه هیــچ عنــوان فریــب کالهبــرداران را نخورنــد و درصــورت‬ ‫اختالل در ســامانه پیامکی حتما موجودی حســاب خود را از طریق موبایل‬ ‫بانــک‪ ،‬اینترنــت بانــک‪ ،‬دســتگاه های خودپــرداز یــا کارتخــوان بررســی و از‬ ‫واریــز وجــه بــه حســاب خــود اطمینــان حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا خاطر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت مشــاهده و یــا‬ ‫بــروز هرگونــه مشــکل ســریعا ً ان را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارشــات مردمــی و یــا بــا شــماره‬ ‫تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریــت هــای ســایبری در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫برنامه« رسید ساز»‬ ‫جعلی شیوه جدید‬ ‫کالهبرداری‬ ‫فضای مجازی مکان‬ ‫مناسبی برای نگهداری‬ ‫تصاویر شخصی نیست‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬عــدم توجــه بــه حفــظ‬ ‫حریــم خصوصــی همــواره از عوامل گرفتاری‬ ‫کاربــران در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪:‬ســرهنگ‬ ‫اکبــر نصرتــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بــا وصــول مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام مــورد تهدیــد و ازار و اذیــت‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام‬ ‫تحقیقــات بعمــل امــده مشــخص گردیــد که‬ ‫فــرد خاطــی بعــد از دسترســی بــه تصاویــر‬ ‫شــخصی شــاکی در اینســتاگرام‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫تهدیــد بــه انتشــار ان هــا نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫فــرد خاطــی شناســایی و در تحقیقات بعمل‬ ‫امــده از وی‪ ،‬هــدف از ایــن اقــدام خــاف‬ ‫قانــون و ازار و اذیــت را کســب منفعــت مالی‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه عــدم‬ ‫توجــه شــاکی بــه حفــظ حریــم خصوصــی‬ ‫دلیــل اصلــی گرفتــاری وی بــوده اســت‪،‬‬ ‫شناسایی و دستگیری عامل‬ ‫هتک حیثیت در شبکه اجتماعی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل هتــک حیثیــت در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام خبــرداد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‬ ‫ســرهنگ فداییــان در راســتای کشــف ایــن پرونــده گفــت‪ :‬در پــی وصــول‬ ‫یــک فقــره پرونــده ارجاعــی از دادســرای عمومــی و انقــاب بــا موضــوع‬ ‫برای زیباتر شدن دوران زندگی‬ ‫مشترک این نکات را در نظر‬ ‫داشته باشید‬ ‫دوران متاهلــی از زیباتریــن دوران زندگــی بــرای هــر مــرد و زنــی‬ ‫اســت‪ .‬زوج هــا بــرای زیباتــر شــدن ایــن دوران از زندگــی باید‏همیشــه‬ ‫نکاتــی را در نظــر داشــته باشــند کــه بــه دوام و بهتــر شــدن رابطـه ی‬ ‫ان هــا بــه همسرشــان کمــک می کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زن و شــوهرها بایــد مســائلی را در زندگــی رعایــت کننــد تــا بتواننــد‬ ‫بــرای ســال های طوالنــی در کنــار هــم لحظه هــای شــاد و‏عاشــقانه ای‬ ‫را داشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫رابطــه ی بیــن زن و شــوهرها رابطــه ی بســیار پیچیــده ای اســت‬ ‫نــکات ظریــف بی شــماری وجــود دارد کــه بــا رعایــت نکــردن ان هــا‬ ‫‏یــک مســئله یــا حتــی یــک مشــکل بــه یــک دعــوای بــزرگ یــا بحــث و‬ ‫مشــاجره تبدیــل می شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ 7‬مــورد از نکاتــی کــه بایــد بــرای عاشــقانه تر شــدن زندگــی مشــترک‬ ‫رعایــت کنید‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬از معجــزه ی مهربانــی اســتفاده کنیــد‪ :‬ایــن روزهــا زندگــی همـه ی‬ ‫ما بسیار شلوغ است و همه ی ما مشغله ی کاری و فکری بسیاری‬ ‫داریــم و گاهــی تحت فشــار‏و ســختی یادمــان می رودمهربانی هــای‬ ‫خــود را نثــار همســرمان کنیــم‪ ،‬شــما بایــد ســعی کنیــد مهربانــی را‬ ‫بــه یکــی از‏رفتارهــای دائمــی خــود باهمســرتان تبدیــل کنیــد هــر چــه‬ ‫بیشــتر به همســرتان مهربانی کنید مهربانی بیشــتری هم دریافت‬ ‫گفــت‪ :‬توجــه بــه حفــظ حریــم خصوصــی در‬ ‫شــبکه های اجتماعی همواره ســدی در برابر‬ ‫افــراد ســودجو و کالهبــردار بوده و هموطنان‬ ‫بــه هیــچ عنــوان نبایــد اطالعــات شــخصی‬ ‫خــود را در اختیــار افــراد غیــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه فضــای مجازی قوانین‬ ‫مخصــوص بــه خــود را دارد‪ ،‬بــه افــراد خاطــی‬ ‫هشــدار داد‪ :‬برابــر قانــون هــر گونــه مزاحمــت‬ ‫و ســلب اســایش دیگــران در فضــای مجــازی‬ ‫جــرم بــوده و پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه ســایت پلیــس‬ ‫فتــا (‪ )www.cyberpolice.ir‬بــه عنــوان‬ ‫پــل ارتباطــی بــا هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت مشــاهده هــر گونــه‬ ‫مــوارد خــاف قانــون در فضــای مجــازی‬ ‫می تواننــد از ایــن طریــق بــا پلیــس در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫هتــک حیثیــت و ایجــاد مزاحمــت کــه بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‬ ‫پرونــده تشــکیل و در دســتور کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی تخصصــی بعمــل امــده مشــخص گردیــد مجــرم یا‬ ‫مجرمیــن بــا اســتفاده از بســتر شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫صفحـه ای جعلــی بــا مشــخصات و تصاویــر شــاکی پرونــده نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افزود‪:‬بــا انجــام اقدامــات پلیســی و تخصصی گرداننــده‬ ‫صفحــه اینســتاگرامی شناســایی گردیــد‪ .‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫بــا دروغگویــی قصــد فریــب ماموریــن را داشــته و منکــر هرگونــه عمــل مجرمانــه‬ ‫شــده ولــی در ادامــه بــا هوشــیاری کاراگاهــان ســایبری ایــن پلیــس و بــا ارائــه‬ ‫مســتندات و ادلــه غیــر قابــل انــکار در نهایــت متهــم بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬در فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اطالعــات مهــم و خصوصــی کــه مــی توانــد توســط مجرمیــن‬ ‫مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد را بــه اشــتراک نگذارنــد ‪.‬‬ ‫‏می کنیــد و بایــد توجــه داشــته باشــید کــه محبــت رابطــه ی میــان‬ ‫انســان ها را قوی ترمی کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬دربــاره ی همســرتان زود قضــاوت نکنیــد‪ :‬بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫هیــچ فــردی خوشــبخت مطلــق نیســت و همــه ی افــراد روزهــای‬ ‫خــوب و بــد در زندگی شــان دارنــد طبیعــت‏زندگــی همیــن اســت کــه‬ ‫در کنــار خوبی هابدی هــا هــم وجــود دارنــد‪ .‬برخــی روزهــا هســتند کــه‬ ‫ادم هاحوصلــه ی هیــچ کاری را‏ندارنــد‪ .‬شــما به عنــوان همســر بایــد‬ ‫ایــن مســئله را درک کنیــد و بدانیــد کــه نمی شــود همیشــه همه چیــز‬ ‫خوب باشــد و لبخند‏و شــادی در خانه جریان داشــته باشــد خود شــما‬ ‫هــم به قــدری مشــغله و دل مشــغولی داریــد کــه نمی توانیدبه انــدازه‬ ‫کافــی‏بــرای همســرتان وقــت بگذاریــد در چنیــن مواقعــی زود قضــاوت‬ ‫نکنیــد اگــر یــک روز همســرتان بــه شــما کمتــر توجــه کــرد بــه این‏معنی‬ ‫نیســت کــه دیگــر دوســتتان نــدارد یــا از شــما خســته شــده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬در جمــع بحــث یــا دعــوا نکنیــد‪ :‬شــک نکنیــد کــه هم ـه ی زن و‬ ‫شــوهرها در زندگــی بــا یکدیگــر بــا اختالف هایــی مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫قــرار نیســت هــر چــه شــما‏دوســت داریــد همســرتان هــم دوســت‬ ‫داشــته باشــد یــا برعکــس‪ .‬تفاهــم داشــتن در همه یزندگی هــا وجــود‬ ‫دارد و این کــه جلــوی‏دیگــران بحــث می کنیــد شــاید خودتــان پــس‬ ‫از مدتــی ان را فرامــوش کنیــد امــا ایــن مســئله در ذهــن دیگــران‬ ‫می مانــد و موجــب‏بدنامــی شــما و همســرتان می شــود‪ .‬وجهــه ی‬ ‫اجتماعــی خــود را بــرای مســائل ســاده یــا حتــی مهــم خــراب نکنیــد‪.‬‬ ‫مشــاجره یــا‏بحــث کــردن دربــاره ی مســائلی کــه باهــم اختــاف دارید‬ ‫را در خانــه و بـه دوراز جمــع دوســتانه و فامیلــی انجــام دهیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬همســرتان را به راحتــی ببخشــید‪ :‬زن و شــوهرهایی کــه‬ ‫به راحتیمی تواننــد بــه خاطــر مســائل کم اهمیــت یکدیگــر را‬ ‫ببخشــندرابطه ی عاطفــی طوالنی تــر و ‏قوی تــری باهــم دارنــد‪.‬‬ ‫بایــد ایــن درک را داشــته باشــید کــه هیــچ فــردی کامــل نیســت‪.‬‬ ‫همه یانســان ها اشــتباه می کننــد و بایــد‏ایــن واقعیــت را پذیرفــت و‬ ‫دستگیری عامل‬ ‫برداشت اینترنتی‬ ‫غیرمجاز‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری شــخصی کــه بــا ترفنــد‬ ‫ارســال پیامــک جعلــی ابــاغ الکترونیــک قضایــی‬ ‫(ســامانه ثنــا) اقــدام بــه برداشــت از حســاب‬ ‫بانکــی افــراد می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی‬ ‫قهرمــان طالــع گفــت‪ :‬طــی مراجعــه شــاکی بــه‬ ‫پلیــس فتــا و ادعــا اینکــه بــا دریافــت پیامکــی‬ ‫مبنــی بــر مشــاهده ابالغیــه قضایــی بــدون توجه‬ ‫بــه اینکــه ایــن پیامــک از یــک شــماره شــخصی‬ ‫ارســال شــده اقــدام بــه بــاز کــردن لینــک‪ ،‬نصــب‬ ‫اپلیکیشــن پیشــنهادی و واریــز وجــه جهــت‬ ‫مشــاهده متــن ابالغیــه کــرده و در نهایــت‬ ‫متوجــه برداشــت مبلــغ ‪ 27‬میلیــون ریــال از‬ ‫حســاب خــود شــده اســت کــه پرونــده تشــکیل و‬ ‫جهــت ســیر قانونــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در پــی بازجویی هــای اولیــه و‬ ‫تجمیــع کلیــه مســتندات و ســرنخ های موجــود‬ ‫و انجــام اقدامــات فنــی مشــخص گردیــد کــه‬ ‫وجــه برداشــته شــده از حســاب شــاکی طــی یــک‬ ‫تراکنــش خریــد اینترنتــی بــه یــک حســاب دیگــر‬ ‫انتقــال و مجــددا ً از مبلــغ مــورد نظــر بــرای خریــد‬ ‫ارز دیجیتــال اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قهرمــان طالــع اظهــار داشــت‪ :‬پــس از‬ ‫تجمیــع اطالعــات و ســرنخ های بــه دســت امــده‬ ‫متهــم پرونــده شناســایی و ضمــن هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضایــی بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‬ ‫و بــا تکمیــل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫در اختیــار دادســرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــرای مقابلــه بــا ایــن ترفنــد عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬چــون ایــن پیامــک حــاوی ویــروس اســت‬ ‫بــه هیــچ وجــه بــر روی لینــک دریافتــی کلیــک‬ ‫نکنیــد‪ ،‬چــرا کــه در صــورت کلیــک همــان پیامــک‬ ‫بــا شــماره خــود مخاطــب بــه چندیــن شــماره‬ ‫دیگــر ارســال خواهــد شــد؛ پیامــک ارگان هــای‬ ‫دولتــی هرگــز بــا شــماره ســیمکارت شــخصی‬ ‫ارســال نمی شــود؛ پیامــک ارســالی از ســوی قــوه‬ ‫قضاییــه فاقــد هرگونــه لینــک بــرای پرداخــت‬ ‫وجــه می باشــد؛ سرشــماره ارســال پیامــک‬ ‫توســط ســامانه های قضایــی فقــط ‪ADLIRAN‬‬ ‫می باشــد؛ لینــک ‪ eblagh.adliran.ir‬ســایت‬ ‫اصلــی بــرای مشــاهده ابــاغ الکترونیــک‬ ‫قضایــی میباشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــه هموطنــان عزیــز بایــد توجــه‬ ‫نماینــد کــه قبــل از بــاز کــردن هرگونــه پیامــک‬ ‫و لینکــی بــه شــماره فرســتنده ان توجــه کــرده‬ ‫و در صــورت مشــکوک و غیــر منطقــی بــودن بــه‬ ‫هیــچ وجــه اقــدام بــاز کــردن و وارد شــدن بــه‬ ‫لینــک نکننــد؛ کاربــران می تواننــد لینــک چنیــن‬ ‫پیامک هایــی را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬قســمت‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری و همچنیــن شــماره‬ ‫تمــاس ایــن مرکــز ‪ 096380‬گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫درک کــرد‪ .‬بــا ایــن دیــد می توانیــد عشــق بیشــتری بــه همســر خــود‬ ‫بورزیــد و از ارامــش بیشــتری در‏ارتبــاط باهمســرتان بهــره بگیریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬همیشــه باهــم بخندیــد‪ :‬احساســات خــوب به ویــژه خندیــدن‬ ‫موجــب ســرحال امــدن روح می شــود‪ .‬وقتــی باهمســرتان کــه‬ ‫دوســتش داریــد می خندیــد از‏رویدادهــای شــاد و لحظه هــای نــاب‬ ‫لــذت می بریــد یــک مهــر تائیــد روی اســتحکام رابطــه ی عاشــقانه‬ ‫خــود باهمســرتان می زنیــد ‏بــرای همــه لطیفــه تعریــف کنیــد‪.‬‬ ‫کلیپ هایخنــده دار تماشــا کنیــد و بــه مکان هــای شــاد و هیجان انگیز‬ ‫برویــد و از تــه دل و باهــم و‏در کنــار هــم بــه زیبایــی دنیــا بخندیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬رک و بــدون کنایــه باهمســرتان حــرف بزنیــد‪ :‬شــما بایــد‬ ‫خواســته ها و نیازهــای خودتــان را بــه زبــان بیاوریــد و ســپس انتظــار‬ ‫براورده شــدن ان ها را از همســرتان داشــته‏باشــید‪ .‬این مشکل بین‬ ‫بســیاری از زوج هــا وجــود دارد کــه خیــال می کننــد همسرشــان بایــد‬ ‫خــودش بفهمــد کــه الانان هــا چــه‏می خواهنــد یــا چــه نیــازی دارنــد‪.‬‬ ‫نــه این طــور نیســت خیلــی رک و صریحدرباره یعالقه مندی هــا‪،‬‬ ‫نیازهــا‪ ،‬خواســته هاو ایده هــای‏خــود باهمســرتان حــرف بزنیــد‪ .‬باهم‬ ‫همفکــری کنیــد و بــرای انجــام و بــراورده کــردن ان هــا باهــم تــاش‬ ‫کنیــد‪ .‬قــرار نیســت بــرای‏هــم معمــا طــرح کنیــد و ببینیــد همســرتان‬ ‫این قدرای کیــو دارد کــه بدانــد گوشــه مغــز شــما چــه می گــذرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -7‬تعهدتــان را به صــورت عملــی نشــان دهیــد‪ :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫مســائلی کــه در رابطــه زن وشــوهری بایــد رعایــت کــرد تعهــد اســت‬ ‫وقتــی شــما قبــول می کنیــد کــه ازدواج‏کنیــد یعنــی متعهد می شــوید‬ ‫و قــول می دهیــد در همــه لحظه هــای شــادی و غــم در کنــار‬ ‫همســرتان باشــید و به طــور طبیعــی‏بایــد در جریــان زندگــی هــم این‬ ‫تعهــد را به صــورت عملــی نشــان بدهیــد‪ .‬زن و مــرد بایــد بتواننــد بــه‬ ‫یکدیگــر تکیــه و اعتمــاد کننــد‏و بایــد بدانیــد کــه تعهــد هســته اصلــی‬ ‫تــداوم ارتبــاط عاشــقانه بیــن زن و شــوهر اســت‏‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت اجتماعی پلیس خراسان شمالی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۰‬تاریــخ ‪ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۰۹۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ولــی اللــه‬ ‫طعنــه فرزنــد حاجــی مــراد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۰۳۴۹۰۷‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۰۰۳۴۹۰۷‬صــادره ازاق قــا در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۶۹۶۸‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از شــش دانگ باقیمانــده پــاک‬ ‫شــماره ‪ _۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ _۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/۱۰/13‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز سه شنبه ‪ 1400/۱۰/28‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اق قال م الف‪۹۷۵۰ :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪454‬‬ ‫سقوط حمالت سایبری‬ ‫منحصر بفرد برای اولین بار‬ ‫از سال ‪2018‬‬ ‫بــا توجــه بــه داده هــای مثبــت جدیــد بدســت امــده از‬ ‫فن اوری هــای پیشــرفته‪ ،‬بــرای اولیــن بــار در ســه مــاه‬ ‫پایانــی ســال ‪ 2021‬حمــات ســایبری منحصــر بــه فــرد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محققــان بــرای اولیــن بــار از زمــان پایــان ســال ‪ 2018‬اعالم‬ ‫کردنــد کــه حمــات منحصــر بــه فــرد در ســه ماهــه پایانــی‬ ‫‪ 2021‬در مقایســه بــا ســه ماهــه ســال قبــل کاهــش ‪٪4.8‬‬ ‫داشــته اســت‪ .‬انهــا گفتنــد کــه این روند کاهشــی عمدتا به‬ ‫دلیــل کاهــش حمــات باج افــزار اســت و ایــن واقعیــت دارد‬ ‫کــه تعــدادی از باندهــای بــزرگ ســایبری فعالیت هــای خــود‬ ‫را محــدود کرده انــد‪ .‬ایــن شــامل اقدامــات موفقیت امیــز در‬ ‫برابــر گــروه بدنــام ‪ REvil ransomware‬اســت که مقامات‬ ‫ایــاالت متحــده مجبــور شــدند در مــاه اکتبــر انجــام دهند‪.‬‬ ‫فن اوری هــای پیشــرفته در مــاه ســپتامبر ‪ 45‬حملــه‬ ‫از نــوع باج افــزار را ثبــت کردنــد کــه ایــن نشــان دهنــده‬ ‫کاهــش ‪ ٪63‬در مقایســه بــا اوج شــمار حمــات در مــاه‬ ‫اوریــل بــود‪ .‬بــه گفتــه نویســندگان‪ ،‬کاهــش در حمــات‬ ‫بــاج افــزار بــه توضیــح ایــن کــه چــرا حمــات بــا هــدف‬ ‫بــه خطــر انداختــن کامپیوترهــای شــرکتی‪ ،‬ســرورها و‬ ‫تجهیــزات شــبکه از ‪ ٪87‬بــه ‪ ٪75‬در ســه ماهــه چهــارم‬ ‫کاهــش یافــت اســت‪ ،‬کمــک کــرد‪.‬‬ ‫ان هــا همچنیــن گــزارش دادنــد کــه تعــدادی از باندهــای‬ ‫باج افــزار در ســه ماهــه اخــر ســال میــدان را تــرک کرده انــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬برخــی از ایــن فعــاالن مخــرب‪ ،‬در اولویت هــای‬ ‫خــود‬)‪ Ransomware-As-A-Service ‪(Raas‬بــه دلیــل‬ ‫نگرانــی در مــورد اشــخاص ثالــث بازنگــری کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ Ekaterina Kilyusheva‬رئیــس تحقیقــات و تجزیــه‬ ‫و تحلیــل در فن اوری هــای پیشــرفته اظهــار داشــت‪« :‬‬ ‫مــا در ‪ 2‬مــاه پایانــی پیــش بینــی می کردیــم کــه یکــی از‬ ‫ســناریوهای احتمالــی از تحــوالت بــاج افــزار ایــن خواهــد‬ ‫بــود کــه گروه هــا مــدل ‪ RAAS‬را در قالــب فعلــی خــود رهــا‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن کار بــرای اپراتورهــای ســرویس دهنده باج افــزار‬ ‫کــه افــرادی را بــرای تولیــد نــرم افزارهــای مخــرب اســتخدام‬ ‫ی هــا را بــه عنــوان کارمنــدان‬ ‫می کننــد تــا اســیب پذیر ‬ ‫دائمــی جســتجو کننــد‪ ،‬بســیار امن تــر خواهــد کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫ن خواهــد بــود‪ ،‬بــه طــوری کــه‬ ‫امــر بــرای هــر دو طــرف ام ـ ‬ ‫همــه انهــا ســازماندهی شــده و کارامدتــر از همــه در یــک‬ ‫فــرم همــکاری خواهنــد کــرد‪ .‬مــا در ســه مــاه پایانــی اولیــن‬ ‫گام هــا در ایــن جهــت را دیدیــم‪ .‬افزایــش اضافــی بــرای این‬ ‫تحــول‪ ،‬توســعه بــازار دسترســی اولیــه اســت‪« .‬‬ ‫در حالــی کــه حمــات کلــی نرم افزارهــای مخــرب در ایــن‬ ‫دوره بــه میــزان ‪ %22‬کاهــش یافت‪ ،‬اما تجزیه و تحلیل ها‬ ‫نشان داد که استفاده از تروجان های دسترسی از راه دور‬ ‫بدلیــل میــل بــه افزایــش مهاجــم بــه دسترســی داده هــا و‬ ‫هدایــت ان هــا افزایــش قابــل توجهــی داشــت‪ .‬بــا توجــه به‬ ‫حمــات علیــه ســازمان ها‪ ،‬ســهم تروجــان هــای دسترســی‬ ‫از راه دور از ‪ ٪17‬بــه ‪ ٪36‬افزایــش یافتــه اســت‪ .‬تروجــان‬ ‫بــر علیــه افــراد بیــش از نیمــی از تمام نــرم افزارهای مخرب‬ ‫را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از رونــد قابــل توجــه در ایــن تحقیــق‪ ،‬ایــن‬ ‫بــود کــه ســهم حمــات انجــام شــده توســط گــروه هــای‬ ‫‪ APT‬بــه ‪ ٪5‬در ســه ماهــه پایانــی افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫محققــان معتقدنــد ایــن امــر بــه دلیــل تعــداد زیــادی از‬ ‫مبــارزات انتخاباتــی فیشــینگ و اطالعاتــی علیــه کارکنــان‬ ‫ســازمان های دولتــی‪ ،‬شــرکت های صنعتــی و کارگــران‬ ‫رســانه ای اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـف‪ ‎‎‬برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ 140060312005000848‬مــورخ ‪1400.02.29‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله بــه موجــب ســند رســمی‬ ‫‪ 10319‬مــورخ ‪ 1390.09.16‬تنظیمــی دفتــر ‏اســناد رســمی‬ ‫‪ 43‬گــرگان بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412005000299‬تقاضــای اقــای قــدرت الــه مــا‬ ‫موســائی بــه ‏شــماره شناســنامه ‪ 1‬وکــد ملــی ‪2122085657‬‬ ‫صــادره ازگــرگان فرزنــد علــی درششــدانگ عرصــه و اعیــان‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای ‏احداثــی (انبــاری و نگهــداری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی توســط ســیلوی غــات ) بــه مســاحت‬ ‫‪ 6108.43‬متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از‏پــاک ‪ -6‬اصلــی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان قلــی ابــاد‪ ،‬نرســیده بــه‬ ‫روســتای قلــی ابــاد بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبــت علــی ابادبــه موجــب‬ ‫تاییدیــه‏شــماره ‪ 92.4477.2398‬مــورخ‪ 1399.12.16‬بانــک‬ ‫کشــاورزی شــعبه گــرگان و مجــوز شــماره ‪ 97.561‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.01.10‬اداره کل ‏راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان گلســتان وتاییدیــه شــماره ‪ 14441‬مــورخ ‪1400.02.01‬‬ ‫جهادکشــاورزی گــرگان و مجــوز شــماره ‏‏‪1609‬مــورخ‬ ‫‪ 99.12.10‬دفتــر اســناد رســمی ‪ 43‬گــرگان تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزنامــه در روزنامــه‬ ‫محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از ‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪160:‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪1400/09/27:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/13 :‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی ابادکتول‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -454‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪- 1443‬شماره ‪-454‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬دی ‪ 3- 1400‬ژانویه ‪29-- 2022‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫خیال باطل دشمنان با شهادت سلیمانی‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬دشــمنان خیــال می کردنــد بــا‬ ‫شــهادت ســلیمانی‪ ،‬ابومهــدی و دیگــر همراهــان ایشــان‪ ،‬کار تمــام‬ ‫خواهــد شــد امــا امــروز بــه برکــت ان خــون عزیــز و مظلومانــه‪ ،‬امریــکا از‬ ‫افغانســتان فــرار کــرده اســت‪ ،‬در عــراق ناچــار به تظاهر به خــروج و اعالم‬ ‫نقــش مستشــاری و بــدون حضــور نظامــی اســت که البتــه بــرادران عراقی‬ ‫بایــد بــا هوشــیاری ایــن مســئله را دنبــال کننــد‪ ،‬در یمــن و لبنــان جبهــه‬ ‫مقاومــت رو بــه پیشــرفت اســت‪ ،‬در ســوریه‪ ،‬دشــمن‪ ،‬زمین گیــر و بــدون‬ ‫امیــد بــه اینــده اســت‪ ،‬و در مجمــوع جریــان مقاومت و ضد اســتکباری در‬ ‫منطقــه‪ ،‬امــروز از دو ســال قبــل‪ ،‬پــر رونق تــر‪ ،‬شــاداب تر و امیدوارتــر در‬ ‫حــال کار و حرکــت اســت‪.‬‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫ابالغ نامه تاریخی امام‬ ‫«صدق» و‬ ‫خمینی به گورباچف‬ ‫«اخالص» نماد‬ ‫مکتبسلیمانیاست‬ ‫حضــرت امــام خمینــی در اواخــر ســال ‪ 1367‬نامــه ای خطــاب بــه میخاییــل‬ ‫گورباچــف‪ ،‬رهبــر اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق نوشــتند و در ان ضمــن‬ ‫پیــش بینــی محتــوم بــودن ســقوط مارکسیســم و کمونیســم‪ ،‬پیــام دعــوت‬ ‫بــه فطــرت و توحیــد را بــرای وی ارســال کردنــد و در مــورد فــرو افتــادن در دام‬ ‫نظــام ســرمایه داری غــرب بــه وی هشــدار دادنــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی در ایــن نامــه بــا بینــش عمیــق الهــی خــود‪ ،‬فرمودنــد‪:‬‬ ‫بــرای همــه روشــن اســت کــه از ایــن پــس کمونیســم را بایــد در مــوزه هــای‬ ‫تاریــخ سیاســی جهــان جســتجو کــرد؛ چــرا کــه مارکسیســم جوابگــوی هیــچ‬ ‫نیــازی از نیازهــای واقعــی انســان نیســت؛ چــرا کــه مکتبــی اســت مــادی و‬ ‫بــا مادیــات نمــی تــوان بشــریت را از بحــران عــدم اعتقــاد بــه معنویــت کــه‬ ‫اساســی تریــن درد جامعــه بشــری در غــرب و شــرق اســت‪ ،‬بــه در اورد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایشــان در فرازهــای دیگــری از پیامشــان گوشــزد نمودنــد کــه‪:‬‬ ‫‪ ...‬شــما اگــر بخواهیــد در ایــن مقطــع تنهــا گــره هــای کــور اقتصــادی‬ ‫سوسیالیســم و کمونیســم را با پناه بردن به کانون ســرمایه داری غرب حل‬ ‫کنیــد‪ ،‬نــه تنهــا دردی از جامعــه خویــش را دوا نکــرده ایــد کــه دیگــران بایــد‬ ‫بیاینــد و اشــتباهات شــما را جبــران کننــد؛ چــرا کــه امــروز اگــر مارکسیســم در‬ ‫روش هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــه بــن بســت رســیده اســت‪ ،‬دنیــای غــرب‬ ‫هــم در همیــن مســایل ـ البتــه بــه شــکل دیگــر ـ‬ ‫و نیــز در مســائل دیگــر گرفتــار حادثــه اســت‪ .‬حضــرت امــام در خاتمــه بــا‬ ‫دعــوت گورباچــف بعنــوان رهبــر اتحــاد جماهیــر شــوروی کمونیســتی بــه‬ ‫اســام فرمودنــد‪ :‬اکنــون بعــد از ذکــر ایــن مســایل و مقدمــات از شــما مــی‬ ‫خواهــم دربــاره اســام بــه صــورت جــدی تحقیــق و تفحــص کنیــد و ایــن نــه‬ ‫بــه خاطــر نیــاز اســام و مســلمین بــه شــما‪ ،‬کــه بــه جهــت ارزش هــای واال‬ ‫و جهــان شــمول اســام اســت کــه مــی توانــد وســیله راحتــی و نجــات همــه‬ ‫ملتهــا باشــد و گــره مشــکالت اساســی بشــریت را بــاز نمایــد‪.‬‬ ‫هیــات اعزامــی از طــرف امــام خمینــی بــه سرپرســتی ایــت اللــه جــوادی‬ ‫املــی در روز ســیزدهم دی مــاه ‪ 1367‬وارد مســکو شــد و پیــام امــام‬ ‫خمینــی را همــراه بــا تبییــن و تفســیر بــه گورباچــف ابــاغ کــرد‪ .‬ایــت‬ ‫اللــه جــوادی املــی خالصــه جوابهــای گورباچــف را چنیــن ذکــر مــی کننــد‬ ‫‪1‬ـ از فرستادن نامه امام خمینی تشکر می کنم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در فرصت مناسب جواب ان را خواهم داد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مضمون ان را به علمای شوروی اعالم می داریم‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ما قانون ازادی ایمان را در دست تصویب داریم‪.‬‬ ‫‪5‬ـ مــن قبــا گفتــم بــا داشــتن ایدئولــوژی هــای مختلــف‪ ،‬مــی تــوان بــا‬ ‫حســن همجــواری در کنــار هــم زندگــی کــرد‪.‬‬ ‫‪6‬ـ امــام خمینــی مــا را بــه دیــن اســام دعــوت نمــوده؛ ایــا مــا هــم ایشــان را بــه‬ ‫مکتــب خودمــان دعــوت کنیــم؟‬ ‫( در اینجا لبخند زد و گفت‪ :‬این یک شوخی است )‬ ‫‪7‬ـ این دعوت یک نحوه دخالت در شوون کشور دیگر محسوب می شود؛‬ ‫زیــرا هــر کشــوری در انتخــاب مکتــب ازاد و مســتقل مــی باشــد‪ .‬مهمتریــن‬ ‫بنــد پاســخ گورباچــف یعنــی بنــد هفتــم‪ ،‬نشــانه برخــورد سیاســی او بــا نامــه‬ ‫امــام بــود کــه در پاســخ ان حضــرت ایــت اللــه جــوادی املــی فرمودنــد‪ :‬شــما‬ ‫از عمــق خــاک وســیع روســیه تــا اوج فضــای اســمان ان ازادانــه فعالیــت‬ ‫داریــد و هیچکــس حــق دخالــت در امــور داخلــی کشــور اجنبــی نــدارد‪.‬‬ ‫لیکــن محتــوای ایــن پیــام‪ ،‬ماننــد پیــام هــای رهبــران الهــی دیگــر‪ ،‬نــه کاری بــه‬ ‫زیرزمیــن و نــه برخــوردی بــا روی زمیــن و نــه ارتباطــی با اســمان روســیه دارد‪ ،‬بلکه‬ ‫فقــط بــا جــان شــما مرتبــط مــی باشــد ‪ ...‬و مضمــون نامــه امــام‪ ،‬دعــوت به توحید‬ ‫و پرهیــز از الحــاد اســت کــه راجــع بــه جــان شماســت نــه دربــاره کشــور شــما‪.‬‬ ‫البتــه وقتــی روح ادمــی موحــد شــد‪ ،‬راه صحیــح کشــورداری را مــی شناســد و ان‬ ‫را بخوبی اداره می نماید‪ .‬این برخورد سیاســی و عدم توجه رهبر شــوروی ســابق‬ ‫بــه محتــوای عمیــق پیــام حضــرت امــام باعــث شــد کــه در مــدت کوتاهــی طومــار‬ ‫کمونیســم شــوروی در هــم پیچیــده شــود و همانگونــه کــه حضــرت امــام نیز پیش‬ ‫بینــی کــرده بودنــد از ان پــس کمونیســم را در مــوزه هــای تاریــخ سیاســی جهــان‬ ‫بایــد جســتجو کــرد‪ .‬متــن کامــل پیــام تاریخــی امــام خمینــی بــه گورباچــف‬ ‫اســت کــه هــم زندگــی و هــم شــهادت او را پــر برکــت ســاخت‬ ‫و کیفیــت شــهادت او نیــز‪ ،‬بــه فضــل الهــی حجــت را بــر همــه‬ ‫بنــدگان خــدا و دشــمنان اســام تمــام کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای پایبنــدی و وفــاداری کامــا ً‬ ‫صادقانــه ســردار ســلیمانی بــه عهــدی کــه بــا پــروردگار بســته‬ ‫بــود و تعامــل از ســر صــدق حــاج قاســم بــا امــام و ارمانهــای‬ ‫اســام و انقالب را مایه برکت فعالیت های ســردار ســلیمانی‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬ســردار عزیــز ملــت ایــران‪ ،‬رنج مجاهدت‬ ‫در راه ارمانهــا را بــا همــه وجــود تحمــل می کــرد و بــا کمــال‬ ‫دقــت و در همــه عمــر بــه وظایــف خــود در قبــال ملــت ایــران و‬ ‫امــت اســامی وفــادار بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا انتقــاد از کســانی کــه خواســته یــا ناخواســته‬ ‫خــط دشــمن در ترویــج دوگانــه دروغیــن «ملــت و امــت» را‬ ‫دنبــال می کننــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬حــاج قاســم ثابــت کــرد کــه می تــوان‬ ‫ملی تریــن و در عیــن حــال امتی تریــن بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه حضــور دههــا میلیونــی ملــت در‬ ‫تشــییع پیکــر مطهــر ســردار افزودنــد‪ :‬ایــن واقعیــت نشــان‬ ‫می دهــد حــاج قاســم ملی تریــن چهــره بوده و هســت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکــه نفــوذ روزافــزون یــاد و نــام او در دنیــای اســام اثبــات‬ ‫می کنــد ســلیمانی عزیــز‪ ،‬امتی تریــن چهــره دنیــای اســام نیــز‬ ‫بــوده و هســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار خانــواده ســردار‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و تنــی چنــد از همرزمــان او‪،‬‬ ‫«صــدق» و «اخــاص» را خالصــه و نمــاد و نمایــه مکتــب‬ ‫ســلیمانی خواندنــد و بــا اشــاره بــه الگــو شــدن حــاج قاســم در‬ ‫میــان جوانــان منطقــه افزودنــد‪ :‬ســلیمانی عزیــز‪ ،‬ملی ترین و‬ ‫امتی تریــن شــخصیت ایــران و دنیــای اســام بــود و هســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬شــهادت ســردار ســلیمانی را حادثــه ای‬ ‫ملــی و حادثــه بین الملــل اســامی برشــمردند و افزودنــد‪:‬‬ ‫بزرگداشــت مردمــی و مبتکرانــه حــاج قاســم در سراســر ایــران‬ ‫نشــان دهنده ی پیشــرو بــودن ملــت در قدرشناســی از ایــن‬ ‫شــهید واالمقــام اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اســتناد بــه ایــات متعــدد قــران کریــم گفتنــد‪:‬‬ ‫صــدق و اخــاص‪ ،‬جوهــره و شــکل دهنده مکتــب ســلیمانی‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬حــاج قاســم را مظهــر تــاش‬ ‫و کار خســتگی ناپذیــر و حیرت انگیــز برشــمردند و افزودنــد‪:‬‬ ‫ســردار قهرمــان ملــت ایــران‪ ،‬در همــه کارهــا و فعالیت هــای‬ ‫بی پایانش در حد تحســین برانگیزی از شــجاعت و شــهامت‬ ‫و در عیــن حــال عقالنیــت برخــوردار بــود و ضمــن شــناخت‬ ‫دقیــق از دشــمن و امکانــات و ابزارهایــش‪ ،‬بــدون ذره ای بیــم‪،‬‬ ‫بــا قــدرت و تدبیــر وارد میــدان مقابلــه می شــد و کارهــای‬ ‫اعجاب انگیــزی انجــام مــی داد‪.‬‬ ‫ایشــان تحســین ملت از شــجاعت ســردار ســلیمانی را از جمله‬ ‫نتایــج صــدق حــاج قاســم در وفــاداری بــه عهــد الهــی خواندنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪« ،‬اخــاص و کار بــرای خــدا» را ویژگــی دیگــر‬ ‫شــهید ســلیمانی و مایــه برکــت بی بدیــل در کار او دانســتند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬او از دیــده شــدن فــرار می کــرد و اهــل تظاهــر و‬ ‫طرز تهیه کمپوت سیب‬ ‫انــواع شــیرینی‪ ،‬کیــک و دســر نیــز اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫مواد الزم کمپوت سیب‬ ‫‪ ۱۰‬عدد‬ ‫سیب‬ ‫‪ ۶‬قاشق غذاخوری‬ ‫شکر‬ ‫‪ ۳‬لیوان‬ ‫اب‬ ‫‪ ۱‬قاشق غذاخوری‬ ‫گالب‬ ‫‪ ۱‬قاشق مرباخوری‬ ‫اب لیمو ترش‬ ‫طرز تهیه کمپوت سیب‬ ‫مرحله اول‬ ‫بــرای تهیــه کمپــوت خوشــمزه و خانگــی ســیب ابتــدا ســیب‬ ‫هــا را بــه ارامــی پوســت مــی گیریــم و بــه شــکل دلخــواه بــرش‬ ‫مــی زنیــم‪ .‬توصیــه مــی شــود بــه خاطــر اینکــه ســیب هــا پــس‬ ‫از پخــت لــه نشــوند و ظاهــر کمپــوت خــراب نشــود انهــا را بــه‬ ‫صــورت درشــت خــرد کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫مثــا اگــر بخواهیــم بــه صــورت کمپــوت کارخانــه ای ســیب هــا‬ ‫را خــرد کنیــم‪ ،‬همیــن کــه ســیب هــا را از وســط نصــف کنیــم‬ ‫کافــی اســت‪ .‬یــا اینکــه در صورتــی کــه تمایــل داریــد انهــا را بــه‬ ‫صــورت کوچکتــر خــرد کنیــد‪ ،‬مــی توانید ســیب هــا را بــه صورت‬ ‫‪ ۴‬قــاچ خــرد کنیــد‪. .‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫کمپــوت ســیب یکــی از انــواع کمپــوت هــای بســیار خوشــمزه‬ ‫و پرطرفــدار اســت کــه بــا ســیب تهیــه مــی شــود‪ .‬ایــن کمپــوت‬ ‫خوشــمزه را عــاوه بــر اینکــه مــی توانیــم بــرای میــان وعــده‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ ،‬مــی توانیــم بــرای تزییــن و خوشــمزه تــر شــدن‬ ‫الف زنــی نبــود و ان تشــییع دههــا میلیونــی و رواج نــام و یــاد‬ ‫او در جهــان‪ ،‬اولیــن پــاداش و جــزای الهــی بــه اخــاص او در‬ ‫دنیــا بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه تبدیــل شــدن شــهید ســلیمانی بــه الگــو‬ ‫جوانــان دنیــای اســام و منطقــه‪ ،‬گفتنــد‪ :‬امــروز‬ ‫و قهرمــان‬ ‫ِ‬ ‫ســلیمانی در منطقــه مــا نمــاد امید‪ ،‬اعتماد به نفس‪ ،‬رشــادت‬ ‫و رمــز اســتقامت و پیــروزی اســت و همچنان کــه برخــی بــه‬ ‫درســتی گفته انــد‪« ،‬شــهید» ســلیمانی بــرای دشــمنانش‬ ‫خطرناک تــر از «ســردار» ســلیمانی اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬دشــمنان خیــال‬ ‫می کردنــد بــا شــهادت ســلیمانی‪ ،‬ابومهــدی و دیگــر همراهــان‬ ‫ایشــان‪ ،‬کار تمــام خواهــد شــد امــا امــروز بــه برکــت ان خــون‬ ‫عزیز و مظلومانه‪ ،‬امریکا از افغانســتان فرار کرده اســت‪ ،‬در‬ ‫عــراق ناچــار بــه تظاهــر بــه خــروج و اعــام نقــش مستشــاری‬ ‫و بــدون حضــور نظامــی اســت کــه البتــه بــرادران عراقــی بایــد‬ ‫بــا هوشــیاری ایــن مســئله را دنبــال کننــد‪ ،‬در یمــن و لبنــان‬ ‫جبهــه مقاومــت رو بــه پیشــرفت اســت‪ ،‬در ســوریه‪ ،‬دشــمن‪،‬‬ ‫زمین گیــر و بــدون امیــد بــه اینــده اســت‪ ،‬و در مجمــوع‬ ‫جریــان مقاومــت و ضــد اســتکباری در منطقــه‪ ،‬امــروز از دو‬ ‫ســال قبــل‪ ،‬پــر رونق تــر‪ ،‬شــاداب تر و امیدوارتــر در حــال کار‬ ‫و حرکــت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا نقــل نمونـه ای از برخــورد عمیقــا ًمهربانانــه‬ ‫شــهید ســلیمانی بــا فرزنــدان شــهدا‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ان‬ ‫شــهید عزیــز بــا ان روحیــه عطــوف در مقابــل خانــواده شــهدا‪،‬‬ ‫در مقابــل اشــرار و مفســدان داخلــی و خارجــی چنــان قاطــع‬ ‫و بــا شــدت بــود کــه حتــی خبــر حضــورش در یــک منطقــه‪،‬‬ ‫روحیــه دشــمن را نابــود می کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان برخــورد حذفــی مســتکبران بــا شــهید ســلیمانی در‬ ‫فضــای مجــازی را نشــانه تــرس انهــا حتــی از اســم شــهید و‬ ‫واهمه شــان از رواج و تکثیر ان الگوی گران ســنگ دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬در دنیــای امــروز‪ ،‬فضــای مجازی زیر کلید مســتکبران‬ ‫اســت و این واقعیت باید مســئولین فضای مجازی کشــور را‬ ‫نیــز هوشــیار کنــد تــا به نحــوی عمــل کننــد کــه دشــمن نتوانــد‬ ‫بــه هــر شــکل و هــر جــا کــه اراده کــرد‪ ،‬در فضــای مجــازی‬ ‫برخــورد کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنه ای شــهید ســلیمانی را یک واقعیت‬ ‫ماندنــی و تــا ابــد زنده‪ ،‬خواندنــد و افزودند‪ :‬قاتالن او همچون‬ ‫ترامــپ و امثــال ان‪ ،‬جــزو فراموش شــدگان تاریــخ خواهنــد‬ ‫بــود و در زبالـه دان تاریــخ گــم و گــور می شــوند‪ ،‬البتــه پــس از‬ ‫انکــه تقــاص جنایــت دنیــوی خــود را پــس بدهنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تحســین فعالیت هــای خانــواده‪ ،‬همرزمــان و‬ ‫دوســتان شــهید ســلیمانی و بویــژه ســردار قاانــی فرمانــده نیــروی‬ ‫قــدس ســپاه پاســداران در دنبــال کــردن و بــه پیــش بــردن خــط‬ ‫مبــارک مقاومــت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬خداونــد بــه کســانی کــه در راه اراده و‬ ‫اهــداف او حرکــت کننــد‪ ،‬وعــده دفــاع و نصــرت داده اســت و ایــن‬ ‫وعــده امیدبخــش شــامل حــال ملــت ایــران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬خانــم زینــب‬ ‫ســلیمانی فرزنــد شــهید و مســئول بنیــاد شــهید ســلیمانی‬ ‫گزارشــی از فعالیت هــای ایــن بنیــاد و همچنیــن اقدامــات‬ ‫انجام شــده در ســتاد مردمــی بزرگداشــت دومیــن ســالگرد‬ ‫شــهدای مقاومــت بیــان کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســردار ســامی فرمانــده کل ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬شــهید ســلیمانی را حقیقتــی جــاری‪،‬‬ ‫جوشــان و الهام بخــش بــرای جوانــان امــت اســامی برشــمرد‬ ‫و افــزود‪ :‬دشــمن بــا ان جنایــت بــه دنبــال خامــوش کــردن‬ ‫نــور مقاومــت بــود ولــی اعجــاز خــون ان شــهیدان پــر افتخــار‬ ‫موجــب پیشــرفت مقاومــت و عقــب زدن دشــمن در همــه‬ ‫جبهه هــای درگیــری شــد‪.‬‬ ‫پــس از اینکــه ســیب هــا را تمیــز کردیــم و بــرش دادیــم انرا می‬ ‫شــوییم و در ابکــش قــرار مــی دهیــم تــا اب اضافــی شــان برود‪،‬‬ ‫ســپس اب و شــکر را داخــل یــک قابلمــه مناســب مــی ریزیــم و‬ ‫روی حــرارت متوســط قــرار مــی دهیــم تــا اب بــه جــوش بیاید‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫در ادامــه گالب و اب لیمــو تــرش را اضافــه مــی کنیــم و پس از‬ ‫کمــی مخلــوط کــردن ســیب هــا را بــه قابلمــه اضافــه مــی کنیــم‬ ‫و اجــازه مــی دهیــم ســیب هــا بپزنــد‪ .‬حــاال بایــد صبــر کنیــم تــا‬ ‫شــربت کمپــوت قــوام یابــد و بــه غلظــت مناســب برســد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫نکتــه مهــم در ایــن مرحلــه ایــن اســت کــه هــر زمــان ســیب هــا‬ ‫پختنــد بایــد انهــا را از قابلمــه خــارج کنیــم چــون اگــر بیــش از‬ ‫حــد بپزنــد لــه مــی شــوند‪ .‬اگــر ســیب هــا پختــه بودنــد و شــربت‬ ‫کمپــوت هنــوز نیــاز بــه جوشــیدن داشــته ســیب هــا را زا قابلمــه‬ ‫خــارج مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫ســپس اجــازه مــی دهیــم شــربت بــه تنهایــی روی حــرارت‬ ‫بمانــد تــا بــه قــوام برســد‪ .‬پــس از اینکــه شــربت و ســیب هــا‬ ‫امــاده شــدند اجــازه مــی دهیــم در دمــای محیــط بماننــد تا کامال‬ ‫خنــک شــوند ســپس در ظــرف در بســته در یخچــال نگهــداری‬ ‫مــی کنیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!