روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 452 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 452

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 452

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 452

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 11 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/11 -‬جوالی‪ /27 -2021/‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪452‬‬ ‫رفع موانع بر سر راه‬ ‫ساخت و ساز مسکن‬ ‫در گلستان‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫دسترسی غیر مجاز‬ ‫پیامد طغیان افات‪ ،‬کاهش‬ ‫سطح و تناژ محصوالت به پنل کاربری انتخاب رشته‬ ‫کشاورزی گلستان‬ ‫کنکور سراسری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دولت مردمی زنان سر پرست راتوانمند می سازد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بهبود معیشت مردم‬ ‫هدف‬ ‫دولت و مجلس است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 4‬استراتژی عملی برای‬ ‫کشف ‪Log4j‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شــهید ســلیمانی بــا تبعیــت اگاهانــه‪ ،‬متعهدانــه و عاشــقانه از رهبــر حکیــم امــت اســامی تثبیــت‬ ‫اقتــدار جمهــوری اســامی‪ ،‬اثبــات ظرفیــت جمهــوری اســامی بــرای تامیــن امنیــت منطقــه‪ ،‬شکســت‬ ‫قــدرت پوشــالی نظــام ســلطه‪ ،‬الگــوی مبــارزه بــا ابرقــدرت هــا‪ ،‬تقویــت روحیــه مقاومــت در مــردم‬ ‫منطقــه‪ ،‬شــکل دهــی دفــاع مردمــی بــا اتــکا بــه مبانــی دینــی‪ ،‬نهادینه ســازی فرهنگ مقاومــت‪ ،‬اثبات‬ ‫ظرفیت بســیج کنندگی اســام‪ ،‬شکســت راهبردهای دشــمنان و ناکامی ان ها در برنامه ها ظرفیت‬ ‫ســازی بــرای محــو رژیــم صهیونیســتی و… را بــرای امــت اســامی بــه ودیعت نهــاد تا بشــریت در روزگار‬ ‫حاضــر یکــی از پــرورش یافتــگان امــام خمینــی(ره) و رهبــر معظــم انقــاب اســامی(مدظله العالی) و‬ ‫از ســربازان نامــدار پیامبــر اعظــم(ص) در عصــر کنونــی را در ســیمای ایثارگــری و شــهادت طلبــی بــه‬ ‫عینــه مشــاهده کننــد‪...‬‬ ‫شهادت طلبی در اموزه های‬ ‫مکتب شهید سلیمانی‬ ‫به عزیزان افسرده مان‬ ‫چه هدیه ای بدهیم؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۹‬دی حماسه ماندگار‬ ‫در تاریخ انقالب ایران‬ ‫معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور گفــت‪ :‬راهپیمایــی ‪۹‬‬ ‫دی بــا حضــور بــه یادماندنــی مــردم ایــران‪ ،‬ایــن تجمــع را‬ ‫تبدیــل بــه یــک رویــداد و حماسـه ای و مانــدگار در تاریــخ‬ ‫انقــاب اســامی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدمحمد‬ ‫حســینی در مصلــی جمعــه گــرگان در بزرگداشــت یوم الله‬ ‫‪ ۹‬دی اظهــار داشــت‪ :‬حضــور حماســی ملــت ایــران در ایــن‬ ‫راهپیمایــی عظیــم کــه فرمــان رهبــر انقالب بود نشــانی جز‬ ‫وجــود بینــش عمیــق ایــن ملــت و حــس مســوولیت در‬ ‫بزنگاه هــای حســاس تاریــخ انقــاب اســامی بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در حماســه نهــم دیمــاه حضــور گســترده‬ ‫و والیــی مــردم ایــران بــار دیگــر اثبــات کــرد کــه احــاد‬ ‫مختلــف ایــن ملــت بــزرگ در بزنــگاه هــای حســاس‬ ‫همیشــه در صحنــه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬ملــت ایــران‬ ‫هزینــه هــای بســیاری را در طــی بیــش از چهــار دهه پس‬ ‫از انقــاب بــرای صیانــت از نظام جمهوری اســامی ایران‬ ‫پرداخــت کــرده انــد و بــه همیــن خاطــر اجــازه نخواهنــد‬ ‫داد تــا فریــب خــوردگان داخلــی و دشــمنان بیرونــی‬ ‫گزنــدی بــه ایــن نظــام وارد کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬اگــر درایــت حکمیانــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫ در حــوادث منتهــی بــه حماســه نهــم دی و اتفاقاتــی کــه‬ ‫در کشــور مشــاهده شــد نبــود قطعــا ًباعــث ایجاد شــکاف‬ ‫مــی شــد امــا کشــور را از یــک بزنــگاه حســاس بــا بردبــاری‬ ‫و حلــم و در عیــن حــال هوشــیاری و بصیــرت مــردم در‬ ‫کنــار منویــات و درایــت بــی نظیــر رهبــری‪ ،‬نجــات یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه انتخابــات در فتنــه ‪ ۸۸‬چیــزی‬ ‫جــز یــک بهانــه نبــود و نشــانه اصلــی ملــت وارمانهــای‬ ‫انقــاب بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مــردم منتظــر دســتگاههای متولــی‬ ‫نشــده و در مقابــل ایــن فتنــه ســاکت ننشســتند و خــود‬ ‫جــوش و انقالبــی و بــا همراهــی شــورای هماهنگــی‬ ‫تبلیغــات اســامی ‪ ،‬خلــق حماسـه ای تاریخــی کردنــد که‬ ‫تمــام افــکار و نقشـه های شــوم دشــنمان را خنثــی و اب‬ ‫ســرد بــه روی فتن ـ ه ریختنــد‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬عــده ای در ایــن فتنــه تــاش داشــتند‬ ‫کــه اعتمــاد مــردم را از دولــت و نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫ســلب کننــد امــا همیــن شــما مــردم انقالبــی و متدیــن بــا‬ ‫از خودگذشــتگی خــود ثابــت کردیــد کــه پــای ارمانهــای و‬ ‫انقــاب و شــهدا همچنــان هســتید و بــا فــداکاری خــود‬ ‫مانــع فتنه گــران شــدید‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت‪ :‬قطعــا ً‬ ‫مطلع ایــد کــه دولــت ســیزدهم چگونــه و در چــه وضعیتــی‪،‬‬ ‫دولــت را تحویــل گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای اینکه کشــور را بســازیم باید روحیه‬ ‫جهــادی‪ ،‬انقالبــی داشــت و اگــر در ایــن میــدان نبــرد‬ ‫کســی مــرد میــدان خدمــت نیســت صحنــه را بایــد تــرک‬ ‫کنــد و میــدان مبــارزه را بــه فــردی دلســوز تحویــل دهد تا‬ ‫خدمــت بــه مــردم بازیچــه ایــن افــراد کــم انگیــزه نشــود‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور خطــاب بــه دشــمنان‬ ‫گفــت ‪ :‬بعــد از ‪ 8‬ســال جنــگ تحمیلــی دشــمنان همیشــه‬ ‫بــه دنبــال هجمــه و توطئــه برای ملــت ازاده ایــران بوده اند‬ ‫و دســت از هیچ اقدامی برا نداشــتند‪ ،‬و اما امروز این ما‬ ‫هســتیم کــه در برابــر تهدیــدات بی اثر رژیم صهیونســیتی‬ ‫مــی گوییــم اربــاب شــما مــورد هــدف قــرار گرفــت و گنده تر‬ ‫از شــما در برابــر ملــت مــا بــه زانــو در امــده و خــار و زبــون‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــا چــه جراتــی ملــت مــا را مــورد تهدیــد قــرار‬ ‫می دهیــد؟در صورتی کــه عظمــت ملــت ایــران را را طــی‬ ‫ایــن چنــد ســال بــه چشــم دیده ایــد ایــن را بدانیــد کــه‬ ‫ایــن تهدیدهــا بیشــتر از هرچیــز دیگــر موجــب انســجام‪،‬‬ ‫همبســتگی و وحــدت ملــت مــا می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خطاب به دشمنان گفت‪ :‬جبهه مقاومت‬ ‫علیــه شــما اســت بنابرانــی مطمئــن باشــید کــه در اینجــا‬ ‫شــما اســیب پذیرتر از گذشــته هســتید‪ ،‬چون کار بزرگی‬ ‫کــه توســط امــام‪ ،‬رهبــری‪ ،‬ســپاه قــدس و ســردار دلهــا‬ ‫شــهید قاســم ســلیمانی انجــام گرفتــه‪ ،‬موجــب اگاه و‬ ‫بیــدار شــدن ملت هــای منطقــه شــده و اگــر امــروز دســت‬ ‫از پــا خطــا کنیــد‪ ،‬نابودیتــان قطعــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬اهــل ســنت‬ ‫حــب اهــل بیــت دارنــد و حتــی غیــر مســلمان هــا هــم‬ ‫بــه خانــدان پیامبــر مهربانی هــا احتــرام مــی گذارنــد و‬ ‫هرجــا نــام ابــا عبداللــه الحســین (ع) مطــرح مــی شــود‬ ‫در هــر گوشــه دنیــا وقتــی شــخصیت امام حســین (ع)‬ ‫را می شناســند‪ ،‬عشــق مــی ورزنــد‪ ،‬امــا چگونــه اســت‬ ‫کــه فتنــه گــران حتــی حرمــت عاشــورا را حفــظ نکردنــد‪،‬‬ ‫علــت ان اســت کــه انهــا فهمیدنــد تــا زمانــی کــه ایــن‬ ‫مــردم حــب اهــل بیــت دارنــد و دغدغــه دینــی دارنــد‬ ‫نمــی تواننــد رخنــه ای ایجــاد کننــد‪ ،‬بــرای همیــن انهــا‬ ‫اعتقــادات مــردم را نشــانه رفتــه انــد‪.‬‬ ‫شاخص بارزمکتب سردارسلیمانی‬ ‫استکبارستیزی است‬ ‫ســردار علــی ملک شــاهکوهی بــه خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار اظهارداشــت‪ :‬بایــد بــا پیــاده ســازی مکتــب ســردار‬ ‫دلها و شــروع گام دوم انقالب اســامی در جهت حفظ‬ ‫امادگــی در مقابلــه بــا جنــگ فضــای مجــازی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی بــدون هــر خطــای گام برداریــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ویژگــی هــای ســردار شــهید و‬ ‫مــرد میــدان بــودن بــود و اینکــه کــه خــود را مدیــون مــردم‬ ‫مــی دانســت کــه ایــن را بــا حضورشــان در صحنــه هــای‬ ‫مختلــف انقــاب اســامی‪ ،‬هشــت ســال دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫بعــد از جنــگ تحمیلــی بــا خدمــات دهــی بــه مــردم در‬ ‫بالیــای طبیعــی چــون ســیل و زلزلــه و در جبهــه مقاومــت‬ ‫در کنــار مــردم ســوریه‪ ،‬عــراق و لبنــان در کنــار مــردم و‬ ‫مدیونشــان بــودن را در عمــل ثابــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــه دســتگاه هــای اجرایــی کشــور‬ ‫در زمــان حاضــر بایــد هماننــد شــیوه مدیریتــی ســردار‬ ‫ســلیمانی خــود را مدیــون مــردم دانســته و بــا روحیــه‬ ‫جهــادی مــرد میــدان باشــند‪.‬‬ ‫ســردار ملک شــاهکوهی افــزود‪ :‬ایشــان در کنــار مــردم و‬ ‫در مکتــب امــام و رهبــر معظــم انقــاب پــرورش یافــت و‬ ‫پشتیبانشــان ایســتادگی مــردم و روحیــه انقالبــی و جهادی‬ ‫ثــروت عظیــم بــود و اگــر ایــن مــردم را نداشــتیم شــهید‬ ‫ســلیمانی هــا بوجــود نمی امدند و همیشــه مــا باید مدیون‬ ‫مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از توانائی هــای شــخصیتی ســردار‬ ‫ســلیمانی مدیریــت جهــادی ریشــه در ویژگی هایــی چــون‬ ‫اخــاص در عمــل‪ ،‬اطاعــت پذیــری‪ ،‬والیــت مــداری‪،‬‬ ‫اعتقــاد بــه توحیــد‪ ،‬ریســک پذیــری و دانــش بــود کــه‬ ‫امــروز هرکســی در جمهــوری اســامی بــا الگوگیــری از ایــن‬ ‫شــخصیت مردمــی وظیفـه اش ماموریت خدمــت به مردم‬ ‫اســت چــرا کــه بایــد در صحنــه میــدان حاضــر باشــد و میــزو‬ ‫صندلــی داخــل اتــاق خــود را رهــا کنــد چــرا کــه بــا نشســتن‪،‬‬ ‫و ابــاغ دســتورالعمل مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی حــل نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در اقدامــی جنایتکارانــه‬ ‫بــه دســتور دونالــد ترامــپ بامــداد یکشــنبه ‪ ۱۳‬دی ‪۹۸‬‬ ‫ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی بــه همــراه ابومهــدی‬ ‫المهنــدس هنــگام خــروج از فــرودگاه بغــداد هــدف حملــه‬ ‫تروریســتی پهپادهــای امریــکای قــرار گرفتــه و بــه درجــه‬ ‫رفیــع شــهادت چیــزی کــه همــواره ارزویشــان بــود رســیدند‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر از دهــم تــا شــانزدهم مــاه دی را روز‬ ‫جهانــی مقاومــت بــا عنــوان هفتــه مقاومــت و ‪ ۱۳‬دی‬ ‫روز شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی در تقویــم کشــور‬ ‫نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪01732688214.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بتدریج دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف شود‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ضمن اعــام حمایــت از حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی اعــام کــرد‪ :‬البتــه ایــن اتفــاق بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه یکبــاره انجــام شــود؛‬ ‫بهتــر اســت حــذف ایــن نــرخ بــه ارامــی و تدریجــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫«غالمرضــا مصباحــی مقــدم» در اشــاره بــه تاثیــر حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــر‬ ‫اقتصــاد کشــور اظهــار داشــت‪ :‬اکثریــت کارشناســان مســوولین دولتــی اعتقــاد‬ ‫بــه حــذف قطعــی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از اقتصــاد کشــور می باشــند و مکــررا ً‬ ‫بحث هــای فراوانــی نســبت بــه ایــن اقــدام مثبــت از طــرف مســووالن مختلــف‬ ‫مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه فعــاالن بــازار نســبت بــه حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــه نظــر مثبــت دارنــد امــا می بایســت مســئولین توجــه ویــژه ای نســبت‬ ‫بــه زمــان کنــار گذاشــته شــدن ان در نظــر بگیرنــد و ایــن اقــدام تحــت شــرایطی‬ ‫انجــام گیــرد و ایــن درصورتــی باشــد کــه نــرخ تــورم در اقتصــاد کشــور بــا کاهــش‬ ‫همــراه شــده باشــد‪.‬‬ ‫مصباحــی مقــدم بــا بیــان اینکــه از جملــه اقدامــات مثبتــی کــه از اغــاز کار دولــت‬ ‫ســیزدهم مــورد تاکیــد مســووالن قــرار گرفتــه حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه جدیــت رئیــس جمهــور و صحبت هــای اخیــر وی در ایــن‬ ‫زمینــه اجــرای ایــن طــرح بــه خــود رنــگ واقعیــت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهادار تاثیر حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫از اقتصــاد کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت بــا اعتقــاد بــر اثــر مثبــت ایــن طــرح‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن موضــوع نبایــد از ذهــن مســووالن خــارج باشــد کــه حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫نیازمنــد زمــان مناســب اســت و اجــرای ان بایــد در زمــان مقــرر صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مســووالن بایــد ایــن موضــوع را مدنظــر قــرار دهنــد کــه زمانــی ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از اقتصــاد کشــور حــذف شــود کــه بــه طــور حتــم نــرخ تــورم در کشــور‬ ‫بــا کاهــش همــراه شــده باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت تحــت تاثیــر ایجــاد شــوک های‬ ‫قیمتــی در کاالهــای مختلــف شــاهد وجــود برخــی از مشــکالت و معضــات در‬ ‫کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیان اینکــه تورمی که در کشــور تحت‬ ‫تاثیــر حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از اقتصــاد کشــور ایجــاد می شــود‪ ،‬تــورم ناشــی از‬ ‫هزینــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن میــان تــورم انتظــاری بــه عنــوان مســاله ای بســیار‬ ‫مهــم تلقــی می شــود کــه در صــورت افزایــش انتظــارات تورمــی دیگــر تــورم حاکــم‬ ‫در کشــور قابــل ارزیابــی و پیش بینــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد‬ ‫چنیــن مســاله ای بی تاثیــر در تشــدید تــورم در اقتصــاد کشــور نخواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن طبــق براوردهــای صــورت گرفتــه از ســوی دولــت‪ ،‬بــا حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی تــا حــدودی شــاهد افزایــش تــورم در اقتصــاد کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــه تاثیــر حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــر رونــد معامــات بــازار ســرمایه هــم اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬تاثیــر ایــن اقــدام دولــت نمــی توانــد بــا تاثیــر چنــدان منفــی بــر رونــد‬ ‫معامــات بــازار ســرمایه همــراه باشــد‪ ،‬بلکــه بایــد گفــت بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫شــاهد اثــر مثبــت ایــن اتفــاق بــر کلیــت بــازار ســرمایه و ســهام شــرکت هــای حاضر‬ ‫در ایــن بــازار خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مصباحــی مقــدم بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه وجــود چنیــن مســایلی‪ ،‬ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بایــد در شــرایطی از کشــور حــذف شــود کــه تــورم در کشــور کاهــش پیــدا‬ ‫کــرده باشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه هیــچ عنــوان ایــن اتفــاق نبایــد بــه صــورت یکبــاره‬ ‫صــورت بگیــرد بلکــه بهتــر اســت حــذف ایــن ارز از اقتصــاد کشــور بــه صــورت ارام و‬ ‫تدریجــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دولــت دوازدهــم بــا ادعــای حمایــت از مــردم از‬ ‫فروردین ماه سال ‪ ۱۳۹۷‬و پس از نوسانات ارزی سال ‪ ۱۳۹۶‬در مقابل فشارهای‬ ‫اقتصــادی اقــدام بــه تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــا عنــوان ارز ترجیحــی نمــود کــه‬ ‫براســاس برخــی براوردهــا در ســال های پــس از تصویــب ایــن طــرح بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫میلیــارد دالر از ذخایــر ارزی کشــور بــرای واردات بــا نــرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومــان اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت کــه در شــرایط تحریمــی باعــث هدررفت حجم وســیعی از منابــع ارزی‬ ‫کشــور شــده و چنــدان فایــده ای هــم بــرای اقشــار کم درامــد نداشــته اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 9‬دی‬ ‫ شنبه ‪ 11‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 9‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 56,070,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,935,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,970,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,410,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,070,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪452‬‬ ‫دریاچه سد گلیل شیروان‬ ‫یخ زد‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫کاهــش دمــای هــوا در شــب هــای گذشــته‪ ،‬دریاچــه‬ ‫ســد گلیــل واقــع در بخــش ســرحد ایــن شهرســتان‬ ‫بطــور کامــل یــخ زد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش هواشناســی خراســان شــمالی دمــای‬ ‫هــوا در برخــی شــب هــا حتــی بــه ‪ ۱۲‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫زیرصفر هم رســیده اســت که روســتای کوســه نزدیک‬ ‫تریــن منطقــه بــه ایــن دریاچــه تاکنــون ســه شــب‬ ‫ســردترین نقطــه کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه اظهــار داشــت‪ :‬همــه ســاله پــس‬ ‫از کاهــش هــوای ســرد‪ ،‬بــارش بــرف وبــه دنبــال ان‬ ‫یخبنــدان‪ ،‬دریاچــه ســد گلیــل نیمــه دوم اذرمــاه یــخ‬ ‫مــی زنــد ولــی امســال بــه دلیــل افزایــش دمــای هــوا‬ ‫ایــن موضــوع بــه تاخیــر افتــاد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وضعیــت یخبنــدان ایــن دریاچه‬ ‫تــا اواســط فروردیــن مــاه ســال بعــد ادامــه مــی یابــد و‬ ‫بــا گــرم شــدن هــوا بــه تدریــج یــخ هــا ذوب مــی شــود‪.‬‬ ‫زمســتان ســال قبــل ارتفــاع بــرف در منطقــه گلیــل بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬ســانتیمتر رســیده بــود‪.‬‬ ‫میانگیــن دمــای هــوا از ابتــدای مهرمــاه امســال تــا‬ ‫پایــان اذرمــاه‪ ، ۹.۱ ،‬ســال گذشــته ‪ ۸.۲‬و دوره امــاری‬ ‫‪ ۹.۴‬بــوده کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۹‬دهــم‬ ‫درصــد و دوره امــاری بلنــد مــدت ‪ ۳‬دهــم درجــه‬ ‫ســانتیگراد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده گلیــل دارای اب و هوایــی‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬بــا شــیب هــای تنــد و دره هــای عمیــق‬ ‫و صخــره هــای مرتفــع اســت کــه بخــش وســیعی‬ ‫از منطقــه را جنــگل هــای ارس بــا زاداوری طبیعــی‬ ‫مطلــوب تشــکیل مــی دهــد کــه از شــرق بــه غــرب بــر‬ ‫تراکــم ان هــا افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫دمــای هــوا در منطقــه گلیــل و ســرانی در‬ ‫زمســتان ها عمدتــا پنــج درجــه ســانتیگراد زیــر صفــر‬ ‫اســت کــه بعضــا تــا ‪ ۱۸‬درجــه ســانتیگراد زیــر صفــر‬ ‫هــم مــی رســد‪.‬‬ ‫ســد خاکــی گلیــل بــا هســته رســی‪ ،‬تــوان ذخیــره ســه‬ ‫میلیــون مترمکعــب و تنظیــم ســاالنه ‪ ۲‬میلیــون و ‪۷۶۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب اب را دارد‪.‬‬ ‫ایــن ســد در ‪ ۹۰‬کیلومتــری شــمال شــیروان واقــع‬ ‫اســت کــه اب مــورد نیــاز ‪ ۲۵۰‬هکتــار از کشــتزارهای‬ ‫روســتاهای میالنلــو و تخــت چرمــه را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬هزار تن گندم برای‬ ‫ارتقای کیفیت نان به‬ ‫خراسان شمالی وارد شد‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۸۶‬هــزار تــن گنــدم از خــارج کشــور و‬ ‫ســایر اســتان هــا بــرای تامیــن ارد و همچنیــن ارتقــای‬ ‫کیفیــت ایــن محصــول وارد ســیلوها و انبارهــای‬ ‫اســتان شــد‪.‬‬ ‫ســیدجالل موســوی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۸۱‬هــزار‬ ‫تــن گنــدم وارداتــی از بنــدر بــه اســتان حمــل شــده و‬ ‫پنــج هــزار تــن از ایــن محصــول هــم از اســتان هــای‬ ‫همجــوار تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون موجــودی ســیلوها و میــزان‬ ‫ذخیره گندم در اســتان مناســب اســت‪ ،‬میزان گندم‬ ‫دپــو شــده پاســخگوی نیــاز امســال و حتــی مــاه هــای‬ ‫ابتــدای ســال اتــی اســت از ایــن رو نگرانــی در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن اســتان ماهیانــه هفــت هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰‬تــن ارد یارانــه ای (یارانــه ای یــک) میــان نانوایــی‬ ‫هــا توزیــع مــی شــود کــه البتــه ســرانه مصــرف ایــن‬ ‫محصــول بیــش از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره عرضــه خــارج از شــبکه ارد و نــان در نانوایی‬ ‫هــای اســتان گفــت‪ :‬در ایــن فصــل و بــا توجــه بــه کــم‬ ‫شــدن فعالیــت هــای کشــاورزی‪ ،‬مصــرف نــان و تقاضــا‬ ‫بــرای ان کاهــش یافتــه اســت و عرضــه خــارج از شــبکه‬ ‫هــم کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس براوردهــا‪ ،‬پیــش از‬ ‫ایــن و در فصــل تابســتان ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد از ارد و‬ ‫نــان تولیــدی اســتان خــارج از شــبکه عرضــه مــی شــد‬ ‫امــا اکنــون ایــن رقــم بــه کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬امســال متاثــر از خشکســالی‬ ‫و کاهــش بارندگــی هــا‪ ،‬میــزان تولیــد گنــدم در‬ ‫کشــتزارهای اســتان بشــدت کاهــش یافــت و البتــه‬ ‫میــزان تحویــل ایــن محصــول بــه دولــت هــم کاهــش‬ ‫داشــت بــه طــوری کــه تمــام گنــدم هــای خریــداری‬ ‫شــده از کشــاورزان اســتان پیــش از فصــل پاییــز بــه‬ ‫مصــرف رســید‪.‬‬ ‫فشارهای اقتصادی‬ ‫بــا وجــود ســرمایه گــذاری بــرای توانمندســازی زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار بــا عواملــی ماننــد نبــود مهــارت هــای الزم جهــت‬ ‫کســب و کار‪ ،‬تمایــل بــه مشــاغل خــرد خانگــی و عــدم ســطح‬ ‫درامدزایــی بــاال‪ ،‬اســترس و تــرس از ایجــاد اشــتغال و شکســت‬ ‫ان و در نهایــت عــدم حمایــت هــای بیمــه ای از طرح هــای خــود‬ ‫اشــتغالی روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫دولت‬ ‫مردمی‬ ‫زنان سر‬ ‫پرست‬ ‫راتوانمند‬ ‫می سازد‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار گلســتان بــا مشــکالت‬ ‫عدیــده ای منجملــه تامیــن معیشــت‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫درامــد کــم و اشــتغال و امــوزش بــه ویــژه در‬ ‫اســتان مواجه هســتند که به تاکید کارشناســان‬ ‫تحقــق راهبــرد توانمندســازی ایــن قشــر از‬ ‫جامعــه بــا حمایــت همــه جانبــه و عادالنــه دولت‬ ‫مردمــی میســر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬موثرتریــن ابــزار‬ ‫مصونیــت زنــان سرپرســت خانــوار از اســیب های‬ ‫اجتماعــی در جامعــه حمایــت همــه جانبــه بــرای‬ ‫توانمندســازی و ارتقــای وضعیــت انهــا در کشــور بــه‬ ‫خصــوص در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان معتقدنــد که توجــه ویژه به‬ ‫توانمندســازی و ارتقــای وضعیــت زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار می توانــد در سرنوشــت اجتماعــی انــان‬ ‫تاثیــر عمیقــی داشــته باشــد و باعــث پیشــگیری‬ ‫از بــروز انــواع اســیب های اجتماعــی و زیربنــای و‬ ‫پاســخگویی بــرای ایــن نیــاز ویــژه از دولــت عدالــت‬ ‫محــور ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫صاحــب نظــران معتقدنــد‪ ،‬هرگونــه اقــدام و‬ ‫اهتمــام سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی در‬ ‫راســتای توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫بــا وجــود رونــد صعــودی امــار جمعیتــی ایــن‬ ‫قشــر از سرپرســتان خانــوار در کشــور‪ ،‬باعــث‬ ‫سرعت بخشــی اهنــگ توســعه جامعــه و کاهش‬ ‫اســیب های اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫امــار زنــان سرپرســت خانــوار در کشــور طبــق‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ،۹۵‬بــا میانگیــن ســنی ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫بــه بیــش از ســه میلیــون نفــر رســید کــه ایــن امــار‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬درصد از جمعیت کل خانوارهای کشــور‬ ‫را در بــر مــی گیرد‪.‬کــه ایــن رقــم در اســتان گلســتان‬ ‫افــزون بــر ‪ ۵۰‬هــزار نفــر هســتند‪.‬‬ ‫چتــر حمایتــی دولــت‪ ،‬چشــم امید زنان سرپرســت‬ ‫خانــوار گلســتانی دارند‬ ‫کارشــناس مشــاوره و امــوزش خانــواده اداره‬ ‫کل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫قشــر از جامعــه از جملــه گروه هــای محــروم و‬ ‫اســیب پذیر جامعه انــد کــه بــا ایفــای چندیــن‬ ‫نقــش از جملــه تامیــن اشــتغال و معــاش‬ ‫خانــواده‪ ،‬حمایــت و تربیــت فرزنــدان‪ ،‬داشــتن‬ ‫روابــط اجتماعــی‪ ،‬مقابلــه بــا مشــکالت و‬ ‫بحران هــای زندگــی از حیــث مــادی‪ ،‬عاطفــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و روانــی در معــرض خطــر‪ ،‬اســیب هــا‬ ‫و تنــش هــای فراوانــی هســتند‪.‬‬ ‫لیــا شــریفی اظهارداشــت‪ :‬بــرای توانمندســازی‬ ‫زنان سرپرســت خانوار نیازمند توجه به وضعیت‬ ‫جســمی‪ ،‬روانــی‪ ،‬خانوادگــی وهمچنیــن توانایــی‬ ‫زنــان در بهره منــدی از امــوزش و مهــارت امــوزی‬ ‫چــون درصــد باالیــی از ایــن زنــان تحصیــات و‬ ‫مهــارت کافــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪:‬مشــارکت نکــردن زنــان در‬ ‫برنامه هــای توانمندســازی بــه علــت عــدم اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس‪ ،‬هزینــه مســافت‪ ،‬تــرس از شکســت‪،‬‬ ‫فــراز و نشــیب وام‪ ،‬اجبــار بــه خانــه نشــینی‪،‬‬ ‫حاشــیه نشــینی‪ ،‬طــرد شــدگی و فقــدان حمایــت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬عاطفــی و امنیتــی اطرافیــان اســت‪.‬‬ ‫ضــرورت افزایــش ســرعت توانمندســازی زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار‬ ‫ایــن کارشــناس مشــاوره ادامــه داد‪ :‬ســرعت ورود‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار از ســرعت توانمندســازی‬ ‫انــان کمتــر اســت چــون اســتان نقشــه مهندســی و‬ ‫اعتبــارات الزم بــرای توانمندســازی ایــن قشــر نــدارد‪.‬‬ ‫شــریفی یــاداور شــد‪ :‬اجــرای برنامــه توانمندســازی‬ ‫زنــان نیازمنــد فعالیــت مشــترک دســتگاه های‬ ‫دولتــی و خصوصــی اســت ولــی در زمــان حاضر هر‬ ‫دســتگاه بــه صــورت مســتقل و بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫و اســناد باالدســتی خــود فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تــورم اقتصــادی‬ ‫و هزینه هــای زندگــی زنــان سرپرســت هــم اکنون‬ ‫نیــاز بــه برنامــه های بازتوانی و اشــتغال در چرخه‬ ‫نهادهــا و ســازمان های حمایتــی اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مشــاوره و امــوزش خانــواده‬ ‫اداره کل کمیتــه امــداد گلســتان گفت‪:‬زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار در کشــورهای در حال توســعه‬ ‫عــاوه بــر مشــکالت اقتصــادی فراوانــی کــه‬ ‫دارنــد بــا پیشــنهادات نامطلــوب مــردان و‬ ‫ســوء اســتفاد ه از ان هــا در جامعــه و افزایــش‬ ‫مشــکالت روحی و روانــی هــم روبــرو هســتند کــه‬ ‫بــا تمرکــز برنامه ریــزی شــده دولــت مــردان بــر‬ ‫توانمندســازی ایــن قشــر ازادی فعالیــت را بــرای‬ ‫انهــا و فرزندانشــان ارمغــان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫دولت گامهای مهمی می تواند بردارد‬ ‫شــریفی تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم بــرای‬ ‫توانمندســازی زنــان بــا تمرکــز بــر امــوزش‪،‬‬ ‫مشــاوره‪ ،‬مهــارت امــوزی و اشــتغال‪ ،‬رفــع‬ ‫مشــکالت بیمــه و ارائــه برنامــه هــای فرهنگــی‬ ‫تــا حــدود زیــادی مــی توانــد بــرای حفــظ کرامــت‬ ‫و منزلــت زنانــی کــه صدایشــان تاکنــون بــه جایــی‬ ‫نرســیده اســت بــا عدالــت محــوری گام هــای‬ ‫ارزنــده ای بــرای ارتقــای وضعیــت ان هــا بــردارد‪.‬‬ ‫فشارهای اقتصادی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان‬ ‫در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬زنــان سرپرســت خانــوار بــه‬ ‫کســانی گفتــه مــی شــود که مســئولیت تامیــن تمام‬ ‫یــا بخشــی از هزینــه هــای زندگــی یــا نحــوه هزینــه‬ ‫کــردن درامدهــای زندگــی را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی افــزود‪ :‬زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫بــه چهــار دســته تقســیم مــی شــود‪ ،‬زنانــی کــه‬ ‫همسرشــان فوت کردند‪ ،‬زنانی که از همسرشــان‬ ‫جــدا شــدند‪ ،‬زنانــی کــه همسرشــان بــه هــر دلیلــی‬ ‫(بیمــاری‪ ،‬از کار افتادگــی‪ ،‬زنــدان و) قــادر به تامین‬ ‫هزینــه هــای زندگــی نباشــد و دختــران مجــردی که‬ ‫بــه ســن تجــرد قطعــی رســیدند‪.‬‬ ‫‪ ۴۳‬هزار زن سرپرست خانوار در گلستان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت بیــش از ‪ ۴۳‬هــزار‬ ‫زن سرپرســت خانــوار در کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ایــن نهــاد خدمــات مختلفــی‬ ‫درقالــب پرداخــت کمــک معیشــت ماهانــه‪،‬‬ ‫درمــان‪ ،‬فرهنگــی وتحصیلی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫حقوقــی‪ ،‬تســهیالت وام قــرض الحســنه و خدمــا‬ ‫ت بیمــه هــای اجتماعــی‪ ،‬کمــک هزینــه ازدواج‬ ‫مجــدد‪ ،‬تســهیالت معافیــت و نظام وظیفــه برای‬ ‫فرزنــدان و همچنیــن خدمــات مشــاوره ای بــه‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار ارائــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بیــش از ‪ 3‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیت زنان سرپرســت خانوار بیشــترین تعداد‬ ‫را در اســتان شــامل مــی شــود در شهرســتان‬ ‫گنبــد کاووس و کمتریــن تعــداد بــا ‪ 917‬خانــوار در‬ ‫شهرســتان گمیشــان ســاکن می باشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬فــوت ناشــی از سرپرســت‬ ‫خانــوار مهمتریــن عامــل علــت تحــت حمایــت‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار بــا ‪ ۲۹‬هــزار و ‪۷۶۲‬‬ ‫خانــوار‪ ،‬طــاق ‪ ۱۱‬هــزار و‪ ۲۰۱‬خانــوار و تعــداد‬ ‫‪ ۱۲۹۵‬خانــوار بدلیــل زندانــی بــودن سرپرســت و‬ ‫مابقــی نیــز جــزو ســایر علــل حمایتــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکالت عدیــده تامیــن‬ ‫مخــارج زندگــی ایــن قشــر از جامعــه افــزود‪:‬‬ ‫توانمندســازی در حــوزه هــای مختلــف یکــی‬ ‫از مهمتریــن سیاســتهای ایــن نهــاد اســت و‬ ‫همــواره در تالشــیم بــه ایــن مهــم بــا ارائــه‬ ‫خدمــات مطلوبتــر و ایجــاد اموزش هــای مهارت‬ ‫امــوزی دســت یابیــم‪.‬‬ ‫بابایــی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا عواملــی ماننــد نبــود‬ ‫مهارت هــای الزم جهــت کســب و کار‪ ،‬تمایــل بــه‬ ‫مشــاغل خــرد خانگــی و عــدم ســطح درامدزایــی‬ ‫بــاال‪ ،‬اســترس و تــرس از ایجــاد اشــتغال و‬ ‫شکســت ان و در نهایــت عــدم حمایت هــای‬ ‫بیمــه ای از طرح هــای خــود اشــتغالی بــا وجــود‬ ‫ســرمایه گذاری برای توانمندســازی زنان سرپرست‬ ‫خانــوار روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه چالش هــای توانمندســازی زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار ادامــه داد‪ :‬تفکــر از دســت‬ ‫دادن مســتمری ماهانــه‪ ،‬فشــار اقتصــادی ناشــی‬ ‫از پرداخــت اقســاط ماهانــه تســهیالت دریافــت‬ ‫شــده و همچنیــن تضامیــن بانک هــا باعــث عــدم‬ ‫رغبــت سرپرســت خانــوار بــه دریافــت تســهیالت‬ ‫اشــتغال مــی شــود‪ .‬منتظــر حمایت هــای ویــژه‬ ‫دولــت هســتیم‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خــروج از ایــن چالش هــا‬ ‫بــا ایجــاد تعاونــی در بازاریابــی بــرای فــروش‬ ‫محصــوالت تولیدشــده‪ ،‬ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی و بومــی ســازی ان‪ ،‬ایجــاد کارگروه هــای‬ ‫اموزشــی و تخصصــی در زمینــه طرح هــای موردنیــاز‬ ‫شهرســتان ها‪ ،‬اســتفاده از کارشناســان مجــرب و‬ ‫متخصــص‪ ،‬تنفــس وام هــای پرداختــی‪ ،‬دریافــت‬ ‫اقســاط پلکانی‪ ،‬جایگزینی خدمات قرض الحســنه‬ ‫بجــای خدمــات بالعــوض‪ ،‬کمــک شــایانی بــه تحقق‬ ‫توانمندســازی ایــن خانواده هــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بابایی بیان کرد‪ :‬توانمندســازی زنان سرپرســت‬ ‫خانــوار تنهــا بــا ایجــاد اشــتغال قابــل حــل نبــوده‬ ‫و مــی بایســتی حمایــت هــای بیشــتری را در‬ ‫دســتور کار قــرار داد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬طــرح توانمندســازی زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار و ایجــاد اشــتغال پایــدار از‬ ‫سیاســتهای مهــم ایــن نهــاد بــوده ولــی نبــود ثبات‬ ‫بــازار باعــث افزایــش هزینــه هــای مددجویــی‬ ‫واقشــار کــم درامــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۲‬هــزار و ‪۶۰۱‬‬ ‫زن سرپرســت خانــوار از تســهیالت وام کارگشــایی‬ ‫و همچنیــن تعــداد ‪ ۲۱۲۱‬نفــر از تســهیالت وام خــود‬ ‫اشــتغالی تاکنــون بهره منــد شــده انــد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم اخریــن بارقــه امیــد زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه نــگاه خــوب و امیــد بخــش‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود دولــت ســیزدهم‬ ‫بــرای رفــع نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی اقشــار‬ ‫اســیب پذیــر جامعــه بویــژه زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار اقداماتــی همچــون تهیــه نقشــه جامــع‬ ‫جغرافیایــی طــرح هــا و مشــاغل متنــوع زودبــازده‬ ‫کــم ســرمایه بــر‪ ،‬افزایــش ســقف وامهــا بــا توجــه‬ ‫بــه تــورم موجــود‪ ،‬تاکیــد بــه افزایــش کارامــدی‬ ‫و درامدزایــی بیشــتر طرح هــای اشــتغالزا در‬ ‫قالــب طــرح هــای تعاونــی‪ ،‬تجمعــی و ســازمان‬ ‫یافتــه بــا اســتفاده از فنــاوری نویــن و پیشــرفته‪،‬‬ ‫ایجــاد ســازو کارهــای موثــر بیمــه ای بــه منظــور‬ ‫تامیــن اتیــه خانــواده و حفــظ ســرمایه و‬ ‫تضمیــن محصــوالت تولیــدی (بیمــه طــرح هــا‬ ‫و خانواده هــای مشــمول طــرح) و بازاریابــی‬ ‫مطمئــن در جهــت عرضــه مطلــوب محصــوالت و‬ ‫تدویــن دســتورالعمل بــرای تســهیل در دریافــت‬ ‫تضامیــن بانکــی بصــورت گروهــی و یــا زنجیــره ای‬ ‫بــرای مددجویــان در دســتور کار قرارگیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان هــم در ایــن ارتباط‬ ‫گفــت‪ :‬توانمندســازی فراینــدی اســت کــه بــه‬ ‫افــراد یــاری مــی رســاند کــه از فرصت هــای برابــر‬ ‫جامعــه و اجتمــاع بــه درســتی و موثــر بهــره ببرنــد‬ ‫و بــر موانــع تعاملــی رســمی و نگرشــی جامعــه‬ ‫غلبــه نماینــد و دیگــر در حاشــیه قــرار نگیرنــد و از‬ ‫شــرایط تحمیلــی فقــر و نــزول اجتماعــی رهایــی‬ ‫یابنــد و انســان هایــی فعــال و متعــال در جامعــه‬ ‫و اجتمــاع محلــی باشــند‪.‬‬ ‫مشــکل تامیــن معیشــت و درامــد پاییــن و‬ ‫اشــتغال‬ ‫ســیدمهدی حسینی اظهارداشــت‪ :‬از چالش های‬ ‫جــدی زنــان سرپرســت خانوار در گلســتان مشــکل‬ ‫معیشــت و درامد پایین‪ ،‬تامین مســکن مناسب‪،‬‬ ‫هزینــه درمــان و تحصیــل‪ ،‬تامیــن هزینــه امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای و اشــتغال زایــی بــا ســرمایه کار‬ ‫بالعــوض و تســهیالت کــم بهــره اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه چشــم امیــد زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار گلســتانی بــه عدالــت دولــت ســیزدهم‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم دولــت عدالــت محــور‬ ‫ســیزدهم در پرداخــت ســرمایه کار بــا ارائــه‬ ‫تســهیالت بالعــوض‪ ،‬پرداخــت کمــک هزینــه‬ ‫درمــان و مســکن‪ ،‬تهیــه بســته حمایــت‬ ‫غذایــی بــا ارائــه کارت و خریــد از فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای‪ ،‬پرداخــت کمــک هزینــه تحصیلــی‬ ‫بــه دانش امــوزان و دانشــجویان و امــاده ســازی‬ ‫شــغلی مددجویان با ارایه و تســهیل زمینه های‬ ‫امــوزش فنــی حرفــه ای‪ ،‬مهارت هــای زندگــی و‬ ‫مهارت هــای شــناختی‪ ،‬اموزش هــای تخصصــی‬ ‫شــغلی و مدیریــت کســب و کار اقدامــات‬ ‫ارزنــده ای انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۱۶‬زن سرپرســت خانــوار‬ ‫در ایــن اســتان از خدمــات ســازمان بهزیســتی‬ ‫شــامل دریافــت مســتمری‪ ،‬خدمــات اجتماعــی و‬ ‫مشــاوره ای بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬علــت عمــده سرپرســت خانــوار‬ ‫شــدن زنــان در گلســتان بــه دلیــل از کارافتادگــی‬ ‫سرپرســت خانــواده اســت و بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۵‬نفــر بــه خاطــر طــاق‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۹۳‬نفــر‬ ‫بخاطــر فــوت همســر و ‪ ۲۸‬نفــر هــم بــه علــت‬ ‫زندانــی بــودن سرپرســت زیــر پوشــش هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بیشــترین امــار زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار را شهرســتان گــرگان و کمتریــن امــار را‬ ‫شهرســتان مــراوه تپــه در اســتان گلســتان دارنــد‬ ‫و در ســال جــاری ‪ ۳۲۰‬نفــر پشــت نوبــت ارائــه‬ ‫خدمــات هســتند و تعــداد ‪ ۱۸۰‬نفــر هــم از چرخــه‬ ‫حمایــت خــارج شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬به علت‬ ‫عــدم همــکاری بانــک هــا در ســال جــاری فقــط ‪۴۴‬‬ ‫نفــر از تســهیالت وام برخــوردار شــدند کــه نیازمنــد‬ ‫حمایــت جــدی در ایــن بخــش هســتیم‪.‬‬ ‫شــماری از زنــان سرپرســت خانــوار گلســتانی‬ ‫بــر ایــن امیدنــد کــه حــل مشــکالت دیرینــه‬ ‫انــان فقــط بــا همــت جهــادی دولــت عدالــت‬ ‫محورســیزدهم قابــل پیگیــری بــوده و اظهــار‬ ‫امیــدواری کردنــد کــه مصــون مانــدن انــان از‬ ‫اســیب هــای تهدیــدزای مختلــف اقتصــادی‪،‬‬ ‫حقوقــی و اجتماعــی بــه طــور قطــع بــا تدابیــر‬ ‫ارزنــده دولــت بــرای توانمندســازی و تحــت‬ ‫حمایــت قــرار دادن در ســفر اســتانی ایــت اللــه‬ ‫رئیســی مــورد بررســی ویــژه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫هم اکنون از جمعیت ‪ ۱.۹‬میلیون نفری گلستان‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار زن سرپرســت خانــوار زیرپوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد و اداره کل بهزیســتی چشــم انتظــار‬ ‫حمایــت در دولــت ســیزدهم هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬در بازدیــد ســرزده از مخابــرات شهرســتان اق قــا‪ ،‬از نزدیــک رونــد اجــرای‬ ‫پروژه هــا را مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار غالمعلــی شــهمرادی اظهــار داشــت‪ :‬ارائــه خدمــات مناســب بــه‬ ‫مشــتریان درگــرو تامیــن تجهیــزات بــا کیفیــت و بــروز اســت کــه بــا تــاش همــکاران در شــرکت مخابــرات‪،‬‬ ‫در راســتای توســعه ارتباطــات مخابراتــی ادامــه دارد و رفــع نیــاز مشــترکان مخابــرات در ایــن شهرســتان‬ ‫مــورد تاکیــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫مناسبمخابراتی‬ ‫با تامین تجهیزات‬ ‫با کیفیت و بروز‬ ‫شنبه ‪ 11‬دی ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪452‬‬ ‫علتهای روغن سوزی خودرو‬ ‫لزوم هوشیاری بیشتر‬ ‫باغداران و کشاورزان‬ ‫در ســالهای گــرم و خشــک اگــر کشــاورزان اصــرار بــه کشــت‬ ‫شــالی دارنــد تــا ممکــن اســت بایــد شــالی بهــاره کشــت کننــد‬ ‫زیــرا در فصــول خشــک‪ ،‬اوج کــرم غــوزه خــوار یــا ســاقه خــوار‬ ‫در انتهــای شــهریور متمرکــز مــی شــود و بایــد کشــاورزان بــا جلــو‬ ‫انداختــن فصــل کاشــت از ایــن گردنــه افتــی فــرار کننــد‪.‬‬ ‫پیامد طغیان افات‪،‬‬ ‫کاهش سطح و‬ ‫تناژ محصوالت‬ ‫کشاورزی گلستان‬ ‫افزایــش افــات و بیمــاری هــا در بخــش کشــاورزی گلســتان از‬ ‫جملــه پیامدهــای خشکســالی اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫کاهــش ســطح زیرکشــت و تنــاژ محصــوالت زراعــی و باغــی را بــه‬ ‫همــراه داشــته اســت‪ ،‬چالشــی کــه مســووالن امــر بایــد بــرای ان‬ ‫تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گلســتان بــا دارا بــودن ‪ ۵۶۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی زراعــی دیــم و ابــی و ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار بــاغ یکــی از‬ ‫کانون هــای اصلــی فعالیــت هــای کشــاورزی و باغــداری در کشــور‬ ‫محســوب مــی شــود‪ ،‬ایــن مســاله ســبب شــد تــا اقتصــاد اصلــی‬ ‫گلســتان بــر پایــه زارعــت و باغــداری شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫بــروز خشکســالی در ســالیان اخیــر ســبب شــده تــا عــاوه بــر‬ ‫ســطح زیــر کشــت محصــوالت زراعــی و بــاغ هــا با موضــوع جدیدی‬ ‫ماننــد ظهــور و بــروز افــات جدیــد یــا طغیــان برخی بیماریهــا و افات‬ ‫مواجــه شــویم کــه خســارت هــای زیــادی را بــه همــراه داشــته‬ ‫اســت و ضــرورت دارد در ایــن خصــوص راهکارهــای جــدی و عملــی‬ ‫ترســیم شــود‪.‬‬ ‫ســکونت ‪ ۴۷‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫نفــری گلســتان فرصــت مناســبی اســت خلــق کــرده تــا اهالــی‬ ‫ســاکن در هــزار روســتا و ابــادی ایــن خطــه بتواننــد عــاوه بــر‬ ‫تولیــد محصــوالت مختلــف و تحقــق خودکفایــی‪ ،‬زمینــه اشــتغال‬ ‫روزافــزون و رفــع بیــکاری را محقــق کنــد امــا خشکســالی گســترده و‬ ‫طغیــان افــات‪ ،‬زندگــی نیمــی از اهالــی اســتان را تحــت تاثیــر خــود‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی از جملــه خشکســالی‪ ،‬بــه طــور مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم بــر طغیــان یــا کاهــش یــک افــت خــاص و یــا‬ ‫روش هــای مدیریــت کنتــرل افــات و بــروز افــات مهاجــم جدیــد‬ ‫تاثیــر مســتقیم گذاشــته و در نهایــت تولیــدات گیاهــی و امنیــت‬ ‫غذایــی اســتان را نشــانه گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اب یکــی از عوامــل پــر نیــاز و اساســی در رشــد گیاهــان و ســایر‬ ‫موجــودات زنــده از جملــه حشــرات‪ ،‬قارچهــا و علــف هــای هــرز‬ ‫اســت‪ ،‬نقــش اب در رشــد گیاهــان و تامیــن مــواد غذایــی انهــا بســیار‬ ‫بــا اهمیــت اســت و کمبــود اب و خشکســالی‪ ،‬موجــب پژمردگــی و‬ ‫ضعــف گیاهــان و افزایــش بعضــی افــات علــف هــرز و بیماریهــای‬ ‫حتــی گونــه هــای فوزاریوم(بیمــاری قارچــی) موثــر مــی باشــد کــه ایــن‬ ‫روایــت در یکــی دو ســال اخیــر بســیار مشــهود بــوده اســت‪.‬‬ ‫پدیــده خشکســالی تهاجــم حشــرات بــه محصــوالت را افزایــش‬ ‫مــی دهــد‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان در همیــن‬ ‫ارتبــاط گفــت ‪ :‬وقتــی تغییــرات اقلیمــی بــه ســمت و ســوی‬ ‫خشکســالی و کاهــش نــزوالت اســمانی مــی رود‪ ،‬تهاجم حشــرات‬ ‫بــه محصــوالت زراعــی و باغــی افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫کیانــوش حق نمــا افــزود‪ :‬در اثــر خشکســالی ســیکل زندگــی‬ ‫حشــرات کوتاهتــر مــی شــود بــه زبــان ســاده تــر انکــه اگــر در‬ ‫ســال هایی بــا بــارش متعــارف شــاهد ان هســتیم کــه کــرم‬ ‫ســاقه خوار برنــج ســه بــار بــه مــزارع شــالی حملــه مــی کنــد‪ ،‬در‬ ‫ســال هــای خشــک ایــن عــدد بــه چهــار و حتــی پنج بــار در یــک دوره‬ ‫ثبت نام ‪ ۲۷۲‬هزار نفر‬ ‫در سامانه اشتغال بنیاد شهید‬ ‫کشــت تــا برداشــت مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس افــات و بیماریهــا اظهارداشــت‪ :‬وقتــی تغییــرات‬ ‫اقلیمــی تعــداد روزهــای افتابــی در ســال را افزایــش مــی دهــد و‬ ‫روزهــای بارانــی بــه حداقــل مــی رســد ‪ ،‬رشــد و نمــو طیــف زیــادی از‬ ‫علــف هــای هــرز افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد ‪ :‬در چنیــن شــرایطی گیاهــان هــزر موســوم بــه‬ ‫‪ C۴‬هنگامــی کــه نــور خورشــید کافــی دریافــت کننــد‪ ،‬در رقابــت بــا‬ ‫محصول اصلی زمین در فتوســنتز پیشــگام تر هســتند‪ ،‬یعنی اگر‬ ‫کشــاورز بــه زمیــن زراعــی خــود اب یــا کــود تزریــق کنــد ابتــدا علــف‬ ‫هــزر رشــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫حــق نمــا یــاداور شــد‪ :‬هنگامــی کــه خشکســالی اتفــاق می افتــد‬ ‫زمــان و دوره بــروز برخــی افــات تغییــر مــی کنــد کــه ایــن موضــوع‬ ‫امــری موثــر در میــزان تولیــد محصــوالت زراعــی یــا باغــی اســت‪.‬‬ ‫لزوم هوشیاری بیشتر باغداران و کشاورزان‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بعنــوان مثــال در ســال گذشــته در اواخــر خــرداد‬ ‫مــاه اولیــن ظهــور مگــس مدیترانــه ای را شــاهد بودیــم کــه ایــن امر‬ ‫در ســال جــاری بــه ابتــدای مردادمــاه محقــق شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس افــات و بیماریهــا تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن تغییــرات زمانی‬ ‫در بــروز و ظهــور افــات‪ ،‬هوشــیاری بیشــتر کشــاورزان و باغــداران‬ ‫را مــی طلبــد و بایــد عملیــات تیمــار بهداشــتی بــاغ هــا و سمپاشــی‬ ‫و اســتفاده از افــات کــش هــا بــر اســاس زمانبنــدی فعلــی صــورت‬ ‫بگیــرد و از سمپاشــی تقویمــی پرهیــز شــود‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت ‪ :‬در‬ ‫برخــی محصــوالت ماننــد پنبــه یا گوجه فرنگی بر اســاس تغییرات‬ ‫اقلیمــی بایــد طــوری برنامه ریــزی شــود کــه کشــت محصــول زودتــر‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬اگــر ایــن محصــوالت زودتــر کاشــته شــوند و قبــل از‬ ‫اوج گرمــا در شــهریور مــاه برداشــت شــود‪ ،‬خســارت وارده ناشــی از‬ ‫افــات و بیماریهــا حداقــل و شــاید ناچیــز باشــد‪.‬‬ ‫لزوم تغییر زمان کاشت‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ســالهای گــرم و خشــک اگــر کشــاورزان اصــرار‬ ‫بــه کشــت شــالی دارنــد تــا ممکــن اســت بایــد شــالی بهــاره کشــت‬ ‫کننــد زیــرا در فصــول خشــک‪ ،‬اوج کــرم غــوزه خــوار یــا ســاقه خــوار‬ ‫در انتهــای شــهریور متمرکــز مــی شــود و بایــد کشــاورزان بــا جلــو‬ ‫انداختــن فصــل کاشــت از ایــن گردنــه افتــی فــرار کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حــق نمــا تغییــر زمان کاشــت می تــوان اســتفاده از افت‬ ‫کــش و ســموم را کاهــش و از ســوی دیگــر راندمــان محصــول را‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت در‬ ‫مواقعــی کــه شــاهد رخدادهــای جــوی نظیــر خشکســالی هســتیم‬ ‫مــی توانیــم بــا تغذیــه مناســب و رعایــت اصــول زراعــی خســارت هــا‬ ‫را بــه حداقــل رســاند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫انجــام تغذیــه مناســب و رعایــت اصــول باغبانــی بــا توجــه بــه رقــم‬ ‫و شــرایط اقلیمــی کاشــت ارقــام مقــاوم یــا نیمــه مقــاوم در مناطقــی‬ ‫کــه خســارت ایــن بیمــاری باالســت‪ ،‬رعایــت تراکــم کاشــت و کنتــرل‬ ‫علف هــای هــرز‪ ،‬هــرس زمســتانه بــرای از بیــن بــردن جوانــه هــا و‬ ‫شــاخه های الــوده و تهویــه بهتــر درخــت و بالفاصلــه پــس از هــرس‪،‬‬ ‫سمپاشــی بــا یکــی از قــارچ کش هــای مســی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫افات باعث کاهش تناژ محصوالت شد‬ ‫حــق نمــا بــه طغیــان برخــی از افــات ناشــی از خشکســالی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت ‪ :‬در ســطح گلســتان حــدود ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار‬ ‫باغ هــای ســیاه ریشــه وجــود دارد کــه بــه ســبب تغییــرات اقلیمــی‬ ‫و برخــی شــرایط محیطــی در ســال جــاری گرفتــار افــت چوب خــوار‬ ‫و پوســت خوار شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬همــه بــاغ هــای ســیاه ریشــه اســتان بــه تناســب‬ ‫وضعیــت بهداشــت باغــی گرفتــار ایــن افــت شــده و ب ـ ه صــورت‬ ‫جــدی باعــث کاهــش تنــاژ برداشــتی و حتــی خســارات جبران ناپذیر‬ ‫بــه انهــا شــود‪.‬‬ ‫مدیر حفظ نباتات ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان یاداور شــد‪:‬‬ ‫ایــن افــات بــا تحریــک سیســتم دفاعــی گیــاه ســبب ترشــح شــیره‬ ‫گیاهــی بــه خــارج از گیــاه و بــه اصطــاح صمــغ زدگــی درخــت نیــز‬ ‫می شــوند‪ ،‬گاهــی میــزان صمــغ زدگــی بــه حــدی زیــاد اســت کــه‬ ‫ســبب خشــک شــدن کامــل درختــان می شــود‪.‬‬ ‫تاثیر جدی تغییرات اقلیمی بر زندگی بشر‬ ‫اپیدمیولوژیســت بیماری هــای گیاهــی گلســتان گفت‪:‬تغییــرات‬ ‫اقلیمــی یــک پدیــده جهانــی محســوب مــی شــود کــه تاثیــرات‬ ‫فراگیــری در همــه زمینــه هــای زندگــی بشــر از جملــه موضــوع‬ ‫کشــاورزی و یــا باغــداری گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی اقاجانــی افــزود‪ :‬افزایــش دمــا و خشکســالی مراحــل‬ ‫رشــدی و دیگــر فعــل و انفعــاالت محصــوالت زراعــی را دگرگــون‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬افــات و بیمــاری هــا از تاثیــرات خشکســالی‬ ‫در امــان نمانــده انــد و هماننــد هــر موجــود زنــده دیگــری متاثــر از‬ ‫رطوبــت و شــرایط دمایــی تغییــرات زیــادی را تجربــه کــرده انــد بــه‬ ‫نوعــی کــه افــات و بیمارهــای گرمــا دوســت شــرایط زیســت بهتــری‬ ‫را تجربــه مــی کننــد و دیگــر افاتــی کــه رطوبــت پســند هســتند در‬ ‫شــرایط زیســتی محدودتــری قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن دکتــر بیمــاری شناســی گیاهــی بــا اذعــان به شــیوع و طغیان‬ ‫برخــی از افــات در اســتان گلســتان اظهارداشــت‪ :‬اراضــی واقــع در‬ ‫میــان دشــت مهمتریــن عرصــه هــای زیــر کشــت اراضــی زراعــی‬ ‫اســتان هســتند کــه تــاش شــده اســت بــا راهنمایــی کارشناســان‬ ‫و بهــره منــدی از تجربــه زارعــان خســارت وارده بــه ایــن بخــش را بــا‬ ‫امایــش بهــره وری ابیــاری و یــا تغییــر کاشــت محصول خســارت ها‬ ‫کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تغییــرات اب و هوایــی چالــش هــای‬ ‫قابــل توجهــی در راهبردهــای مدیریــت افــات ایجــاد کنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی‪ ،‬از طریــق تاثیــر بــر دمــای محیــط‪ ،‬رطوبــت‬ ‫و اب قابــل دسترســی خــاک می توانــد بــه کاهــش جــذب و جریــان‬ ‫حشــره کــش سیســتمیک در بافــت گیاهــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫افزایش گرم برگ خوار در مزارع استان‬ ‫معــاون تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان هــم‬ ‫از طغیــان برخــی از افــات و بیمــاری هــا بــه ســبب خشکســالی خبــر‬ ‫داد و گفــت در ســال جــاری کــرم بــرگ خــوار و یــا کک نباتــی در‬ ‫مــزارع اســتان بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محمــد رضــا عباســی افــزود ‪ :‬هــر چنــد کشــاورزان تــاش دارنــد‬ ‫تــا بــا سمپاشــی و افــت کــش هــا خســارت ایــن افــات را کاهــش‬ ‫دهنــد امــا شــدت ســم پاشــی هــا تبعــات و خســارت هــای دیگــری‬ ‫بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫عباســی ادامــه داد‪ :‬در شــرایطی کــه از مجمــوع ‪ ۵۵۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی زیــر کشــت محصــوالت زراعــی حــدود ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار در‬ ‫شــرایط ایــده ال رشــد و نمــو قــرار دارنـد ُ امــا همیــن مقــدار هــم بــا‬ ‫افــات و بیماریهــا مختلفــی تهدیــد مــی شــوندکه خشکســالی هــا‬ ‫ایــن تهدیــد و ریســک را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۴‬درصــد اشــتغال گلســتان در قالــب ‪ ۱۵۰‬هــزار خانــوار‬ ‫بهــره بــردار بــه بخــش کشــاورزی در ایــن اســتان تعلــق دارد کــه‬ ‫بــه ظــن کارشناســان حمایــت از کشــاورزان و باغــداران و افزایــش‬ ‫بهــره وری در حــوزه کشــاورزی مــی توانــد زمینــه ســاز تحولــی بــزرگ‬ ‫در اقتصــاد و اشــتغال اســتان باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای‬ ‫دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار‬ ‫دارد و معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص گلســتان بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد یکــی از بــزرگ تریــن ضعــف های کشــور در‬ ‫بخــش کشــاورزی دانــش محــور نبــودن ان اســت کــه بایــد تــاش‬ ‫شــود ایــن بخــش در کشــور ارتقــا یابــد‪ .‬یکــی از فرازهــای مهــم در‬ ‫برنامــه ششــم توســعه دانــش محــور کردن علوم مختلــف از جمله‬ ‫کشــاورزی اســت کــه وظیفــه مســووالن امــر ایــن اســت کــه بخــش‬ ‫تولیــد کشــاورزی را بــه ســمت دانــش بنیــان بــودن ارتقــا دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشناســان در ارتبــاط بــا توســعه تحقیقــات‬ ‫کشــاورزی یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه از دانــش بنیــان کــردن‬ ‫تولیــد و دانــش در هکتــار بــی توجهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعــات موجــود نزدیــک بــه صدمیــن ســال فعالیــت و‬ ‫تحقیقــات در عرصــه کشــاورزی هســتیم و اکنــون حــدود ‪ ۵۰۰‬گرایش‬ ‫تخصصــی در جهــاد کشــاورزی وجــود دارد بنابرایــن تــوان بهتــر شــدن‬ ‫وضعیــت کشــاورزی و تولیــد در کشــور وجــود دارد و مهمتــر ایــن کــه‬ ‫بــرای رفــع چالشــهای فــراروی کشــور بــه ویــژه در این بخــش اقتصادی‬ ‫نیازمنــد برنامــه ریــزی اصولــی و عــزم ملــی هســتیم‪/.‬ایرنا‬ ‫معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۲۷۲‬هــزار نفــر در ســامانه اشــتغال این ســازمان ثبت‬ ‫نــام کــرده انــد و نیازمنــد شــغل هســتند‪.‬‬ ‫ســید امیرحســین قاضی زاده هاشــمی در جلســه شورای فرهنگ‬ ‫ترویــج ایثــار و شــهادت گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان حاضــر‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار فرزنــد شــهید و جانبــاز بــاالی ‪ ۷۰‬درصــد کشــور متقاضــی‬ ‫شغل هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬زمانــی کــه از ترویــج فرهنــگ تکریــم صحبــت‬ ‫مــی کنیــم بایــد توجــه ویــژه ای بــه خانــواده شــهدا و ایثارگــران‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫قاضـی زاده هاشــمی بــا اشــاره بــه وجــود قوانیــن مناســب در کشــور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مدیــران بایــد دنبــال ارائــه راهــکار بــرای اجــرای قوانیــن‬ ‫مجلــس مصــوب باشــند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اگــر بــه اشــتغال در گذشــته بــه خوبــی توجــه مــی‬ ‫شــد در شــرایط فعلــی بــه مقــررات و احــکام مختلــف نیازمند نبودیم‬ ‫و اشــتغال در حــوزه ایثارگــران بــا مشــکل مواجــه نمــی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ادامــه داد‪ :‬منابــع مالــی ایــن‬ ‫بنیــاد بســیار انــدک اســت و نماینــدگان بایــد الیحــه بودجــه بخــش‬ ‫عبارتند از‬ ‫‪ -۱‬شکستن رینگهای پیستون‬ ‫‪ -۲‬خورده شدن جداره سیلندر‬ ‫‪ -۳‬الغر شدن پیستون‬ ‫‪ -۴‬خراب گیت و الستیکهای ان(متعلقات سر سیلندر)‬ ‫ عالئم روغن سوزی عبارتند از‪:‬‬‫ خروجی دود ابی رنگ از لوله اگزوز بصورت دائمی‬‫ اگــر دود ابــی در ابتــدای گاز دادن از لولــه اگــزوز‬‫خــارج شــده و ســپس قطــع گــردد‪ .‬از خرابــی گیــت و‬ ‫الســتیک های ان می باشــد‪(.‬متعلقات ســر ســیلندر)‬ ‫ داخــل لولــه اگــزوز چــرب مــی شــودو وقتــی دســتمال‬‫کاغــذی را در داخــل لولــه اگــزوز قــرار دهیــم‪ .‬دســتمال‬ ‫کاغــذی چــرب مــی شــود‪.‬‬ ‫ بــه دهانــه شــمع روغــن مــی زنــد‪ .‬و شــمع را‬‫می ســو زا ند ‪.‬‬ ‫ موتور حتما کسری روغن دارد‪.‬‬‫ اگــر در قالپــاق موتــور را بــاز کنیــد‪،‬دود ابــی از ان‬‫خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫ چــون محفظــه کارتــل کــه روغــن در انســت بــه بــاالی‬‫سرســیلندر راه دارد‪،‬و چیــزی کــه محفظــه احتــراق را بــه‬ ‫کارتــل گازبنــدی مــی کنــد رینگهــا هســتند‪،‬اگر رینگهــا‬ ‫ضعیــف باشــند هــم روغــن ســوزی رخ مــی دهــد چــرا‬ ‫کــه روغــن از کنــار رینگهــا بــه محفظــه احتــراق راه یافتــه‬ ‫و می ســوزد‪،‬وگازهای حاصــل از احتــراق نیــز از محفظــه‬ ‫احتــراق بــه کارتــل و از کارتــل بــه بــاالی موتــور یعنــی‬ ‫همانجایــی کــه در قالپــاق موتــور قــرار دارد راه می یابــد‬ ‫و بــا بــاز کــردن در قالپــاق ایــن گازهــا خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫ در ایــن موقعیــت مکانیــک هــا اصطالحــا میگوینــد‬‫موتــور بخــار دارد‪.‬و معمــوال در ایــن حالــت موتــور نیــاز‬ ‫بــه تعمیــر کلــی یعنــی تعویــض رینــگ و پیســتون و‬ ‫حتــی شــاید تــراش ســیلندر یــا تعویــض ســیلندر دارد‪.‬‬ ‫نکات فنی و کاربردی‬ ‫‪ -۱‬نکاتــی را کــه بایــد در کار بــا ‪ECU‬هــا بــر روی خــودرو‬ ‫بدانیــم و رعایــت کنیــم‪:‬‬ ‫هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬کانکتــور رلــه ی دوبــل را جــدا‬ ‫نکنیــم‪ .‬هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬ســر باتــری را بــر نداریــم‪.‬‬ ‫هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬کانکتــور ‪ ECU‬را جــدا نکنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬زیــرا هــر ســه مــورد فــوق باعــث می شــود بــه تغذیه‬ ‫‪ ECU‬شــوک وارد شــده و یــک یــا چنــد ‪ IC‬از بــورد ان‬ ‫بســوزد‪ .‬ایــن مســئله حتــی ممکــن اســت منجــر شــود‬ ‫کــه ‪ ECU‬کامــلا بســوزد‪.‬‬ ‫ روش صحیح چیست؟‬‫‪ -۱‬ابتــدا ســوییچ را ببندیــد ســپس ســرباتری منفــی را‬ ‫برداریــد (اگــر بجــای منفــی مثبــت را برداریــد لحظــه جدا‬ ‫شــدن جرق ـه ی بیشــتری مــی زنــد و ایــن یعنــی شــوک‬ ‫بــه تغذیــه ‪ECU‬هــا وارد می شــود ) حــال مــی تــوان بــی‬ ‫هیــچ مشــکلی کانکتــور هــر یــک از ‪ECU‬هــا جــدا کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ضمنــا توجــه داشــته باشــید وقتی کانکتور یــک ‪ECU‬‬ ‫را جــدا مــی کنیــد نبایــد دســت روی پایه هــای کانکتــور‬ ‫ان بکشــید چــون الکتریســیته ی ســاکن بــدن می توانــد‬ ‫بســادگی باعــث ســوختن مــدار ‪ ECU‬بشــود ‪.‬‬ ‫سالمت فردی = سالمت جامعه‬ ‫ایــن بخــش را ترمیــم کننــد و اعتبــار فعلــی فقــط جوابگــوی ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫درصــد نیــاز ســازمان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه معنویــت گلــزار شــهدا اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫مــزار شــهدا معبــد و حــرم اســت و بایــد بــه میعــادگاه فرهنگــی‬ ‫تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران تاکیــد کــرد‪ :‬برنامه هــای‬ ‫فرهنگــی بایــد مردمــی باشــد و از انجایــی که نیاز به ســاماندهی دارد‬ ‫بایــد از مــردم جامعــه ایثــار و شــهادت بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 11‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 11‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪452‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تمدید مهلت طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن‬ ‫تا ‪ ۱۵‬دی ماه‬ ‫رفع موانع بر سر راه ساخت‬ ‫و ساز مسکن در گلستان‬ ‫با ورود دستگاه قضایی‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از تشــکیل کارگــروه‬ ‫مانــع زدایــی بــرای کمــک بــه تحقــق طرح جهش مســکن‬ ‫در اســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومی‬ ‫دادگســتری گلســتان حیدر اســیابی در جلســه بررســی‬ ‫مشــکالت انبــوه ســازان حــوزه مســکن و ســاختمان‬ ‫گفــت‪ :‬جلســه امــروز برای شناســایی و رفــع موانع حوزه‬ ‫ســاخت و ســاز مســکن در اســتان برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬زمــان و نحــوه صــدور پروانــه ‪ ،‬قوانیــن‬ ‫مالیاتــی ‪ ،‬مســائل حــوزه دســتگاه هــای خدمــات رســان‬ ‫بــه ویــژه بــرق و راه و شهرســازی از جملــه مســائل طــرح‬ ‫شــده بــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫رفــع ایــن مشــکالت قــرار شــد کارگروهــی بــا عنــوان‬ ‫مانــع زدایــی حــوزه مســکن بــه ریاســت دادســتان‬ ‫مرکــز اســتان تشــکیل شــود و در جلســات هفتگــی‬ ‫خــود مســائل و مشــکالت بــا حضــور دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی طــرح و بــرای رفــع ان چــاره اندیشــی شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬امیدواریــم با رفع این مشــکالت ‪،‬‬ ‫شــاهد تســهیل ســاخت و ساز مســکن و کاهش قیمت‬ ‫تمام شــده واحدهای مســکونی در اســتان باشــیم ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مســکن جــزو‬ ‫حقــوق عامــه اســت و دادســتان هــا بایــد از دســتگاه هــا‬ ‫حُســن اجــرای قوانیــن در ایــن حــوزه را از دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی مطالبــه کننــد ‪.‬‬ ‫ســیدمحمد مرتضــوی‪ ،‬رئیــس انجمــن انبــوه ســازان‬ ‫گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬اگــر موانــع و‬ ‫مشــکالت حــوزه مســکن رفــع نشــود بــرای تحقــق طــرح‬ ‫جهــش مســکن بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد ‪.‬‬ ‫نحوه محاســبه مالیات‪ ،‬ســاز و کار پرداخت تســهیالت‬ ‫مســکن‪ ،‬نحوه حضور مهندســان ناظر و مجری طرح در‬ ‫پــروژه هــای ســاختمان ســازی و بازنگــری در فرایندهــای‬ ‫شــهرداری از جمله مســائل طرح شــده از ســوی فعاالن‬ ‫حوزه ســاخت و ســاز مســکن در جلســه بود ‪.‬‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان از ثبت نــام بیــش‬ ‫از ‪ 37‬هــزار متقاضــی در طــرح نهضــت ملــی مســکن در‬ ‫گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره ارتباطــات و‬ ‫اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان‪ ،‬مهندس‬ ‫محبوبــی مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان دربــاره‬ ‫اخریــن امــار ثبــت نــام متقاضیــان در طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫در اســتان گفت‪ :‬تاکنون ‪ 37619‬متقاضــی در اســتان گلســتان‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقـه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری ورود‬ ‫دبــی اب بــه ســدهای اســتان ‪ ۷۲‬درصــد نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫مهنــدس وحیــد واســطه در ایــن خصوص اظهار داشــت‪:‬‬ ‫میــزان خروجــی اب از ســدهای اســتان در همیــن بــازه‬ ‫زمانــی ‪ ۳۸‬درصــد کاهــش بــا کاهــش روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورودی ســد هــای اســتان نســبت مســتقیم‬ ‫بــه میــزان بارندگــی در باالدســت حوضــه ابریــز دارد‬ ‫بنابرایــن برابــر امارهــای موجــود بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫بــارش بــاران ورودی بــه ســد هــا نیــز از کاهــش‬ ‫چشــمگیری برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از ‪ ۲‬ســال پــر بــارش در ســال هــای‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬اســتان بــا شــرایط خشکســالی حــاد مواجــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬برابــر امــار هــای ثبــت شــده در ســال ابــی‬ ‫میــزان حجــم ســد هــای اســتان نســبت به ســال گذشــته‬ ‫‪ ۴۵‬درصــد کاهــش داشــته اســت در همیــن راســتا بــا‬ ‫توجــه بــه پیــش بینــی هــای هواشناســی برنامــه منابــع‬ ‫و مصــارف ســد هــای اســتان بــر اســاس مدیریــت‬ ‫خشکســالی و تامیــن حداقــل اب موجــود مــورد نیــاز‬ ‫شــرب و کشــاورزی تهیــه شــد‪.‬‬ ‫افزایش نظارت ها برای مقابله‬ ‫با بیماری انفلوانزای پرندگان‬ ‫صرفه جویی ‪ ۸۵‬میلیون لیتری‬ ‫بنزین در خراسان شمالی‬ ‫مشاهده یوز مادر با توله اش‬ ‫در جاجرم خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان گفــت‪ :‬در‬ ‫زیســتگاه های ایــن شهرســتان بــرای مقابله با بیمــاری انفلوانزای‪،‬‬ ‫پایــش و نظارت هــا پرنــدگان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫حمیــد فخرانــی بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع انفلوانــزای حــاد‬ ‫پرنــدگان در حــوزه اســتحفاظیه بــه تشــکیل گشــت مشــترک بــا‬ ‫دامپزشــکی اشــاره و اظهــار داشــت‪ :‬بــه منظــور پیشــگیری و پایــش‬ ‫انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در زیســتگاه های ابــی ســد بــارزو‪،‬‬ ‫گلیــل‪ ،‬رودخانــه هــای مســیر ســد بــارزو‪ ،‬روســتای گلیــان و اب بنــد‬ ‫‪ ۲‬گــروه مشــترک در قالــب ‪ ۵‬نفــر در ایــن شهرســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن گشــت مشــترک خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا رصــد تحــرک و رفتــار پرنده هــا توســط کارشناســان تاکنــون‬ ‫مــوردی از مــرگ و میــر پرنــدگان بــر اثــر بیماریهــای ویروســی‬ ‫نظیــر انفلوانــزای پرنــدگان در شهرســتان مشــاهده نشــده اســت‬ ‫و ســال های گذشــته هــم چنیــن مــواردی مشــاهده نشــده بــود‪.‬‬ ‫فخرانــی گفــت‪ :‬بــرای امســال مجــوز صیــد و پروانــه شــکار در ایــن‬ ‫شهرســتان صــادر نشــده و در صــورت مشــاهده عرضــه پرنده هــای‬ ‫وحشــی بــا متخلفــان برخــورد می شــود و از شــهروندان انتظــار مــی‬ ‫رود در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف و مــوارد تلفــات پرنــدگان‬ ‫از دســت زدن بــه ان خــودداری کــرده و موضــوع را بــه ایــن اداره‬ ‫اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۸۵‬میلیــون‬ ‫لیتــر در مصــرف بنزیــن بــا فــروش ‪ ۸۰‬میلیــون متــر مکعــب گاز‬ ‫ســی‪.‬ان‪.‬جی صرفه جویــی شــد‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در جایگزیــن‬ ‫کــردن بنزیــن بــا گاز ســی‪.‬ان‪.‬جی و اســتقبال مــردم در اجــرای‬ ‫طــرح رایــگان دوگانــه ســوز کــردن خودروهــا ســبب شــده تــا در‬ ‫ایــن بــازه زمانــی میــزان عرضــه ســوخت ســی‪.‬ان‪.‬جی در اســتان به‬ ‫نســبت مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در جایــگاه هــای ســوخت اســتان ‪۹‬میلیــون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار مترمکعــب ســوخت ســی‪.‬ان‪.‬جی در اذرمــاه عرضــه شــده‬ ‫اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪۳۴‬‬ ‫درصــد رشــد دارد و بــا فــروش ایــن میــزان ســوخت ســی‪.‬ان‪.‬جی‬ ‫در مصــرف بنزیــن ‪ ۱۰‬میلیــون لیتــر صرفــه جویــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری میــزان مصــرف بنزیــن‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۹‬درصــد رشــد دارد گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫مصــرف نفــت ســفید در ‪ ۹‬ماهــه امســال چهــار میلیــون و ‪ ۵۰۵‬هــزار‬ ‫لیتــر بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۹‬کاهــش دارد‪،‬‬ ‫مصــرف نفــت گاز هــم بــا یــک درصــد کاهــش بــه نســبت مــدت‬ ‫مشــابه پارســال بــه ‪ ۱۶۲‬میلیــون و ‪ ۸۳۹‬هــزار لیتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم گفــت‪ :‬در حاشــیه شــمالی‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت تصویــر یــک قــاده یوزپلنــگ بــه‬ ‫همــراه تولــه اش ثبــت شــد کــه ایــن نشــان از پویایــی زیســتگاه ایــن‬ ‫حیــوان دارد‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬گــزارش روئیــت ایــن یوزپلنــگ‬ ‫مــادر بــه همــراه تولـه اش در محــور جاجــرم بــه سنخواســت اســت‬ ‫کــه پیــش بینــی می شــود همــان یــوز مــادری باشــد کــه شــهریورماه‬ ‫امســال مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهریورماه امســال یــک کشــاورز کــه مشــغول ابیــاری‬ ‫زمیــن خــود بــود‪ ،‬یوزپلنــگ مــادر را بــه همــراه ‪ ۲‬تولــه مشــاهده کــرده‬ ‫اســت و همچنیــن در همــان مــاه‪ ،‬یکــی از محیــط بــان یــک قــاده‬ ‫یوزپلنــگ را مشــاهده کــرده کــه احتمــال داده شــد یــوز نــر باشــد‪.‬‬ ‫صفــرزاده گفــت‪ :‬خوشــبختانه امســال شــمار مشــاهدات یوزپلنــگ‬ ‫در منطقــه میاندشــت افزایــش یافتــه اســت از ایــن رو برای حفاظت‬ ‫از ایــن گونــه زیبــا و قلمــرو طلــب و نیــز بهبــود شــرایط زیســت ان‬ ‫شــمار محیــط بانــان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش جمعیــت اهــوان در منطقــه میاندشــت‬ ‫جارجــم اظهــار داشــت‪ :‬محیــط بانــان کــه نتیجــه خــود را در امــار‬ ‫افزایــش جمعیــت اهــو بــه عنــوان طعمــه اصلــی یوزپلنــگ دیــده انــد‬ ‫بــا انگیــزه بیشــتری فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4056‬هیــات بــه کالســه پرونــده هــای شــماره ی ‪ 1400 -324‬موضــوع قانــون تعییــن‏تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫‏مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد اســدی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه ‪2332‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪152‬مترمربــع از پــاک ‪ 247‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای میــر ابراهیــم حســینی معصــوم فرزنــد میــر ســلیمان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‏مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‏مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/10/26 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۱‬هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۱۶‬تقاضــای خانــم فاطمــه صغــری کاشــکی بــه شــماره شناســنامه ‪۳۶۹‬و کــد ملــی ‪ ۰۷۹۱۵۸۴۴۶۱‬صــادره‬ ‫ازسبزوار فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۲۰۰‬مترمربع از پالک‪ ۳۷۸‬فرعی از ‪ _۱۲‬اصلی واقع در اراضی قادر اباد بخش چهار حوز ه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک‬ ‫رســمی اقــای محمدباقــر مشــک ریزبــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم نمایند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۰/27 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان م الف‪۹۷۴۴ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۴‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۰۵‬تقاضــای اقــای عباســعلی گلدســته بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۶‬و کــد ملــی‬ ‫‪ ۴۵۹۱۶۲۶۶۲۸‬صــادره ازشــاهرود فرزنــد علــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف بمســاحت ‪ ۴۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوز ه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی جــواد حســن نیــا متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪، ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/۱۰/27 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪۹۷۶۵ :‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تــا چهــارم دیمــاه ســالجاری در ســامانه نهضــت ملــی مســکن‬ ‫ثبت نــام کردنــد ‪.‬‬ ‫وی در خصــوص جزییــات امــار ثبــت نــام کننــدگان افــزود‪ :‬تــا‬ ‫کنــون در شــهر گــرگان ‪ ،14976‬در شــهر مینودشــت ‪، 4343‬‬ ‫در شــهر مــراوه تپــه ‪ ، 2307‬در شــهر بندترکمــن‪ 2193‬نفــردر‬ ‫ســامانه نهضــت ملــی نــام نویســی کــرده انــد‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی در خصــوص شــروط تاییــد متقاضــی در طــرح‬ ‫مســکن نهضــت ملــی تشــریح کــرد‪ :‬متقاضیــان بــا داشــتن چهــار‬ ‫شــرط تاهــل و سرپرســت خانــوار بــودن‪ ،‬حداقــل ســابقه ‪ ۵‬ســال‬ ‫ســکونت در شــهر موردتقاضــا‪ ،‬فاقــد مالکیــت خصوصــی و در‬ ‫نهایــت عــدم اســتفاده از امکانــات دولتــی از اول انقــاب در‬ ‫حــوزه مســکن‪ ،‬می تواننــد نســبت بــه ثبت نــام اقــدام کننــد و در‬ ‫صــورت احــراز ایــن شــرایط‪ ،‬تاییــد اولیــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان بــر‬ ‫اســاس قانــون‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار و دختران خــود‬ ‫سرپرست مشــروط بــه داشــتن حداقل ‪ ۳۵‬ســال ســن‪،‬‬ ‫معلــوالن جســمی و حرکتــی با ‪ ۲۰‬ســال ســن‪ ،‬می تواننــد در‬ ‫قانــون جهــش تولیــد مســکن (نهضــت ملــی مســکن) مشــارکت‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــه تــازه شــورایعالی‬ ‫مســکن‪ ،‬مــردان مجــرد بــاالی ‪ ۴۵‬ســال ســن و بیمــاران خــاص‬ ‫بــا تاییدیــه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬امــکان‬ ‫ثبت نــام در نهضــت ملــی مســکن را دارنــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که نتایج اولیه اســتعالمات از ســوی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی اعــام مــی شــود توضیــح داد‪ :‬بــه زودی نتیجــه‬ ‫پاالیــش اولیــه ثبــت نــام متقاضــی اعــام مــی شــود و در ســامانه‬ ‫نهضــت ملــی مســکن (ثمــن) قابــل مشــاهده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد متقاضیــان حائــز شــرایط تاکنــون ‪ 11547‬نفــر‬ ‫بــوده کــه بــا توجــه بــه اینکــه پاالیــش متقاضیــان جدیــد هنــوز‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬بــا پایــش جدیــد تعــداد متقاضیــان واجــد شــرایط‬ ‫افزایــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی ضمــن اشــاره بــه ثبت نــام کنندگانــی کــه بــه‬ ‫دالیــل مختلــف درخواســت انهــا رد شــده اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫درخواســت تعــدادی از ایــن ثبت نــام کننــدگان بــه دلیــل وجــود‬ ‫ســابقه مالکیــت و تعــدادی نیز‪  ‬بابــت وجــود ســابقه بانکــی رد‬ ‫شــده اســت کــه امــکان اعتــراض متقاضیــان بــه نتیجــه پاالیــش‬ ‫در مهلــت تعییــن شــده در ســامانه فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان در پایــان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد ‪ :‬مهلــت ثبــت نــام در طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬دی مــاه ســالجاری در ســامانه‪https://saman.   ‬‬ ‫‪ mrud.ir‬تمدیــد شــد و متقاضیــان مــی تواننــد ثبــت نــام خــود را‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬دی مــاه قطعــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ 72‬درصد کاهش‬ ‫ورود دبی اب به سدهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 64‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۴۶۷۰‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۶۶‬و‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۷۶‬و تقاضای ‪۱‬اقای علی اکبرنوده به شــماره شناســنامه ‪۲۱۱۲‬وکد‬ ‫ملی ‪ ۰۷۹۱۶۹۵۵۸۱‬صادره از سبزوار فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است‪۲ .‬اقای خدابخش نودهی به شماره شناسنامه ‪ ۱۲۱‬وکدملی ‪۰۷۹۲۰۴۷۷۲۹‬صادره ازسبزوار فرزند عباس‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است‪ .‬به مساحت کل عرصه‪ ۶۴/۲۱۲ :‬مترمربع از پالک شماره ‪_۱۲۹‬اصلی واقع در اراضی زنگیان بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال‬ ‫از مالــک رســمی اقــای یحیــی وردان بــه متقاضیــان دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدورســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۹/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۰/11:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف ‪۹۶۴۲:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۲۷۸‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۳۵‬تقاضــای اقــای احمــد میرزایــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۵۹‬کــد ملــی ‪۲۲۴۹۷۳۷۳۲۰‬صــادرات کردکــوی فرزنــد حســینعلی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بمســاحت‬ ‫‪۳۵۷.۴۱‬مترمربــع از پــاک و شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ســبز گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی عباســعلی سیســتانی بــه متقاضــی دارند‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود و ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الــف‪۹۶۵۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱:‬علی برقی رییس اداره ثبت و اسنادو امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۰۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۴۴‬تقاضــای شــرکت مخابــرات ایــران منطقــه اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی‬ ‫‪ ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرضــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‪ ۳۳۵۱.۶۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش و دوحــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی تیمســار اویســی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۹۷۲۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر‬ ‫رای شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4055‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -325‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات‬ ‫مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای عبــاس اســدی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه ‪1935‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪157.75‬متــر مربــع از پــاک ‪247‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز‬ ‫بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای میــر ابراهیــم حســینی معصــوم فرزنــد میــر ســلیمان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬‏تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/26 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 11‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 55‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق شمال شرقی و متغیر‬ ‫شنبه ‪ 11‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪452‬‬ ‫بهبود معیشت مردم‬ ‫هدف دولت و مجلس است‬ ‫معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه پیگیــری مســتمر دولــت و مجلــس بــرای بهبــود وضــع‬ ‫معیشــتی مــردم اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا اجــرای برنامه هــای اقتصــادی دولــت‪ ،‬اثــار مثبــت ایــن‬ ‫تــاش در زندگــی مــردم مشــخص شــود ‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه شــهر گــرگان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬دولــت بــا راهکارهــای مختلــف و برنامــه ریــزی دقیــق درصــدد اســت مشــکالت اقتصــادی‬ ‫کشــور حــل شــود و رونــق تولیــد شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون بخشــی از تالش هــای دولــت در حــوزه ســامت و تامیــن واکســن کرونــا بــه ثمــر‬ ‫نشســته و در بخش هــای اقتصــادی نیــز تــاش دولــت همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حســینی بــه ســفرهای اســتانی ایــت اللــه رئیســی اشــاره کــرد و گفــت کــه حضــور رئیــس جمهــور‬ ‫در بیــن مــردم و پیگیــری مشــکالت و مســائل انهــا از نزدیــک موجــب امیــدواری در انــان می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه تصویــب طــرح دوفوریتــی حمایــت از واحدهــای تولیــدی در دولــت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هرچنــد‬ ‫ایــن طــرح از منظــر حقوقــی و کارشناســی بــه اصالحــات نیــاز دارد امــا مقــرر شــد تــا از ایــن پــس هیــچ‬ ‫واحــد تولیــدی و یــا کارخانــه ای بــه ســبب بدهی هــای مالــی چــرخ تولیــد ان متوقــف نشــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســاز و کارهــای الزم بــرای احقــاق حقــوق بانک هــا و تســهیالتی کــه از منابــع بیــت‬ ‫المــال داده می شــود نیــز پیش بینــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری به شــخصیت ســپهبد شــهید ســردار ســلیمانی اشــاره کرد و گفت‪ :‬جدیت‬ ‫و نظم در فعالیتهای ایشــان بســیار مشــهود بود و وی ســمبل وحدت و یکپارچگی به شــمار می رفت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫ازادی یازده محکوم مالی‬ ‫از زندان گرگان‬ ‫ازادی یک محکوم‬ ‫پس از ‪ 9‬سال در گلستان‬ ‫اعتراف سارق کابل برق‬ ‫در علی اباد کتول‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬یــازده محکــوم مالــی بــا‬ ‫کمــک خیــران زنــدان گــرگان ازاد شــدند ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان حیــدر اســیابی افــزود ‪ :‬بدهــی ایــن‬ ‫مددجویــان در مجمــوع ‪ 380‬میلیــون تومــان بــود کــه ‪ 100‬میلیــون‬ ‫تومــان را خیــران تامیــن کردنــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بخشــی از ایــن بدهــی را شــاکیان‬ ‫بخشــیدند و مابقــی را نیــز خــود مددجویــان پرداختنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬ایــن مددجویــان پــس از‬ ‫ازادی بــا کمــک خیــران ‪ ،‬مشــغول بــه کار مــی شــوند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در بازدیــد امــروز همــراه بــا دادســتان‬ ‫مرکــز اســتان از زنــدان گــرگان ‪ ،‬پرونــده چنــد زندانــی دیگــر هــم‬ ‫بررســی شــد و بــا دســتور دادســتان مرکــز اســتان ‪12‬زندانــی دیگــر‬ ‫هــم بــا اعطــای مرخصــی پایــان حبــس ‪ ،‬امــروز ازاد شــدند ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرونــده ‪ 89‬زندانــی دیگــر هــم کــه محدودیــت بــرای‬ ‫اســتفاده از مرخصــی داشــتند بررســی شــد تــا بتواننــد از ایــن پس‬ ‫از مرخصــی اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫گذشــت از دریافــت دیــه ســبب ازادی یــک محکــوم پــس از ‪ 9‬ســال‬ ‫در کماالن شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از روابط عمومی دادگســتری‬ ‫گلســتان رئیــس امــور شــوراهای حــل اختالف گلســتان ایــن خبر را‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ایــن پرونــده مربــوط بــه حادثــه رانندگــی اســت‬ ‫کــه ‪ 9‬ســال پیــش یــک دختــر نوجــوان در راه مدرســه بــر اثــر بــی‬ ‫احتیاطــی راننــده تصــادف کــرد و درگذشــت ‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬ایــن حادثــه در مــاه حــرام روی داد و بــا‬ ‫شــکایت خانــواده متوفــی‪ ،‬راننــده در دادگاه عــاوه بــر پرداخــت‬ ‫دیــه کامــل بــه یــک ســوم افزایــش دیــه هــم محکــوم شــد‪.‬‬ ‫جعفــری ادامــه داد‪ :‬بخشــی از دیــه بــا بیمــه خــودرو پرداخــت شــد‬ ‫امــا مابقــی دیــه ناشــی از افزایــش مــاه حــرام باقــی مانــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬راننــده بــه علــت ناتوانــی در پرداخــت مابقــی دیــه کــه‬ ‫حــدود ‪ 180‬میلیــون تومــان بــود مدتــی زنــدان افتــاد‪.‬‬ ‫رئیــس شــوراهای حــل اختــاف گلســتان گفــت‪ :‬بــا پادرمیانــی‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف کمــاالن ‪ ،‬خانــواده متوفــی بــه حرمت‬ ‫ایــام فاطمیــه ‪ ،‬مابقــی دیــه را بخشــیدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪:‬در پــی شــکایت‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر ســرقت کابــل بــرق در علــی ابادکتــول‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫انتظامــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار ســعید دادگــر‬ ‫در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫بــا اشــراف اطالعاتــی و انجــام تحقیقــات میدانــی گســترده‬ ‫موفــق بــه شناســایی یــک ســارق حرفــه ای شــدند و بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی‪ ،‬متهــم را در اقدامــی غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیرکردند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام‬ ‫تحقیقــات تکمیلــی و تحقیقــات فنــی پلیســی‪ ،‬متهــم بــه‬ ‫‪ 20‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان علــی ابادکتــول‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫تــاش مامــوران از تمامــی صحنه هــای ســرقت بازســازی شــد‬ ‫و شــکات شناســایی و متهــم نیــز پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابرمــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۷۸۶‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۴۶‬تقاضــای خانــم کوچــک قباخلــو بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۱۹۳‬و کــد ملــی ‪ ۴۶۰۹۲۲۹۱۳۷‬صــادره ازگرمســارفرزند هدایــت در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪۱۷۲/50‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۲۵۷۷‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪، ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۱۰/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/۱۰/27 :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک‬ ‫گــرگان از طــرف رضــا باقــری م الــف‪۹۷۶۰ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۲۷۱‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۶۹‬تقاضــای اقــای محمدرضــا عباســی بــه شــماره شناســنامه ‪۱۲۵۸‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۰۴۶۴۸۲۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪۴۳۵.۲۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ ۹۷۶۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‪‎‎‬برابر رای اصالحی شماره ‪140060312005003740‬مورخ ‪ 1400.09.06‬هیئت موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالک اقای کریم کاویانی کتولی تصرفات‏مالکانه بالمعارض کالســه ‪ 1400114412005000164‬تقاضای اقای مســعود دهســنگی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 648‬و کد ملی‏‏‪ 1062705599‬صادره ازنیشابور فرزند علی در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران احداث بناشده به مساحت‏‏‪ 106.97‬متر مربع مفروز و مجزاشده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪ ،‬خیابان‬ ‫عبــاس شــهید – گلســتان یکــم بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬از این رو‏اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه‏اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع‏ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.10.27 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪210 :‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‪‎‎‬برابر رای شماره ‪140060312005003739‬مورخ ‪ 1400.09.06‬هیئت موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالک اقای حســین علی ابادی تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1400114412005000034‬تقاضای اقای موســی فندرســکی به شــماره‬ ‫شناسنامه ‪18‬و کد ملی ‪2269685377‬‏صادره ازعلی اباد فرزند خداداد در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران احداث بناشده به مساحت ‪205.01‬متر مربع‏مفروز و مجزاشده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫فرمانداری ســابق ‪ ،‬نبش ایثار ‪ 14‬بخش ‪ 6‬حوزه‏ثبت علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬از این رو‏اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه‏اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع‏ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪206 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪400.10.27 :‬‏‪ 1‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول ازطرف مصطفی رحیم ابادی‬ ‫ف برابــر رای اصالحــی شــماره ‪140060312005003851‬مــورخ ‪ 1400.09.13‬هیئت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالــک بهــار علــی بابــا کــردی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000006‬تقاضــای اقــای عــادل مزیــدی به‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 158‬و کــد ملــی ‪2269911237‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد قاســمعلی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده به مســاحت ‪ 85.54‬متر مربع‏مفروز و مجزاشــده از پــاک از ‪ -29‬اصلی واقــع درعلی اباد کتول‬ ‫‪ ،‬بلواردانشگاه – بین دانش ‪ 13‬و ‪ 15‬بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد‏تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت‏به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر‏شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست‏خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪212 :‬‏‪‎ ‎‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.10.11:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.10.27 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابرماده‪3‬وماده‪13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای اصالحــی شــماره ‪140060312005003744‬مــورخ ‪ 1400/09/07‬هیئــت موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی علــی ابادسلســله ایــادی ازمالــک بانوگوهرمعــززی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000341‬تقاضــای خانــم ام البنیــن نظــری کتولــی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪12163‬کدملی‪2268939251‬صــادره ازعلــی ابادفرزندرمضــان درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احداث بناشــده به مســاحت‪258‬مترمربع مفروض ومجزاشــده ازپالک‪-33‬اصلی واقع درعلی ابادکتول‪-‬روســتای افراتخته‪-‬ده‬ ‫باالبیــن اب چشــمه‪27‬و‪29‬بخش‪6‬حوزه ثبــت علــی ابادبــه اســتنادتاییدیه شــماره ‪ 1400/1356‬مــورخ ‪ 1400/09/02‬اداره منابــع طبیعــی وابخیــزداری علی ابادومجوزشــماره ‪ 37/16/2250‬مورخ‪ 1400/09/06‬بنیادمســکن علــی ابادتاییدگردید‪.‬مراتب دردونوبت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روزدرروزنامــه محلــی وکثیراالنتشــاراگهی میشــودازاین رواشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکرشــماره پرونــده به ایــن اداره‬ ‫تســلیم وپــس ازاخذرســیدظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪....‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــارنوبت دوم‪1400/10/27:‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪1400/10/04 - 1400 - 4081‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -92‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضی‬ ‫خانــم زهــرا ایزانلــو فرزنــد محمدولــی بشــماره شناســنامه ‪1484‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪ 148.10‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای بــدر‬ ‫باغچقــی فرزنــد حســین محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ‏انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکورو عدم وصــول‏اعتراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/26 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏م الــف ‪3399‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪1400/10/02 - 1400 - 4058‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -170‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقه دو بجنوردتصرفــات مالکانه‏بالمعارض متقاضی‬ ‫اقــای امنــه قلــی نــژاد فرزنــد پیغمبرقلــی بشــماره شناســنامه ‪2579‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪ 245.85‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای‬ ‫گل محمــد علــی ابــادی فرزندعباســقلی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏‏‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از‏تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‏تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‬ ‫وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/26 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏م الــف‪3213‬‬ ‫زایی با طعم چای و قلیان!‬ ‫اشتغال زایی با طعم چای‬ ‫و قلیان!‬ ‫از زمانــی کــه مقدمــات توافــق هســته ای عیــن قــرار مــدار‬ ‫عروســی پایــه ریــزی شــد و متــن اصلــی در کشــورهای‬ ‫مبــدا و مقصــد در حــال اچــار کشــی شــدن اســت‪ ،‬بســیاری‬ ‫از کارهــا روی غلطــک افتاده انــد و مشــکالت یکــی پــس از‬ ‫دیگــری در حــال حــل و منحــل شــدن هســتند‪.‬‬ ‫نمونــه اش مشــکل بیــکاری جوانــان‪ ...‬همانگونــه کــه‬ ‫مســتحضرید یکــی از عمــده مشــکالت جوانــان مــا معضــل‬ ‫بیــکاری اســت‪ .‬البتــه نــه اینکــه کار نباشــد؛ کار هســت امــا بــه‬ ‫قــول یکــی از دانــش امــوزان قدیمــی مــا‪ ،‬کار ســایه دار نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن عزیزانــی کــه در حــوزه اشــغال زایــی مشــغول‬ ‫بــه تولیــد ایــده و نظریــه پــردازی هســتند‪ ،‬قبــل از اصــل‬ ‫کار‪ ،‬ســایه و میــز را در نظــر می گیرنــد و دور تولیدداخلــی‪،‬‬ ‫اشــتغال مولــد‪ ،‬توســعه صنایــع تبدیلــی‪ ،‬راندمــان کاری و‬ ‫بهــره وری‪ ،‬حجیــم شــدن بدنــه دولــت و ‪ ...‬را قلــم می گیرنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد داســتان همیشــه ایــن طــور نیســت چــرا‬ ‫کــه یکــی از عزیــزان دلســوز بــا ارائــه یــک ایــده جدیــد و‬ ‫تلفیــق ســنت و مدرنیتــه زمینــه را بــرای اشــتغال میلیونــی‬ ‫جوانــان فراهــم کــرده اســت‪ .‬کاری کــه هــم میــز دارد هــم‬ ‫ســایه‪ ،‬تــازه چایــی تــازه دم‪ ،‬قلیــان و نیمــرو هــم دارد!‬ ‫شاهد مثال به روایت جراید ‪...‬‬ ‫عبــاس عالیــی رئیــس اتحادیــه قهــوه خانــه دارهــای‬ ‫تهــران بــا بیــان ایــن مطلــب کــه فعالیــت ایــن اتحادیــه‬ ‫از تهــران بــه کل کشــور ارتقــاء یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا‬ ‫ایجــاد شــرایط الزم و مهیــا بــودن فضــا مــی تــوان اشــتغال‬ ‫زایــی در ایــن زمینــه را کــه درحــال حاضــر در حــدود یــک‬ ‫میلیــون نفــر اســت بــه چنــد برابــر افزایــش داد‪ .‬ایشــان‬ ‫بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نزدیــک بــه یــک میلیــون‬ ‫نفــر در قهــوه خانــه هــای کشــور مشــغول بــه کار هســتند‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ظرفیــت وجــود دارد تــا در صــورت مهیــا شــدن‬ ‫فضــای الزم ایــن یــک میلیــون نفــر را بــه چنــد برابــر‬ ‫افزایــش داد چــرا کــه در زمانــی کــه تهــران حــدود ‪150‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت داشــت نزدیــک بــه ‪150‬قهــوه خانــه درتهــران‬ ‫بــود امــا االن کــه ایــن شــهر بیــش از ‪ 15‬میلیــون جمعیــت‬ ‫دارد فقــط ‪ 550‬قهــوه خانــه دارد و ایــن خــود نشــان مــی‬ ‫دهــد ظرفیــت برای ایجــاد قهــوه خانــه هــای جدیــد تــا‬ ‫حــدود بســیار زیــادی مهیاســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگــران بــا پاتــوق در قهــوه خانــه هــا ضمــن‬ ‫اســتراحت و خــوردن چــای در خصــوص مســائل کاری بــا‬ ‫یکدیگر تبادل نظر و بحث می کنند‪ (».‬به نقل از جراید)‬ ‫حقیقتــا ً دســت مَمَلــی ‪ ...‬وقتــی در هــر کوچــه یــک‬ ‫ســوپر مارکــت‪ ،‬یــک بنــگاه معامــات ملکــی‪ ،‬یــک بانــک‬ ‫دولتــی و ســه چهــار بــاب موسســه مالــی مجــاز و غیــر‬ ‫مجــاز مشــغول فعالیــت و نــان رســانی بــه چنــد خانــواده‬ ‫هســتند‪ ،‬چــرا از پتانســیل قهــوه خانــه هــا کــه ریشــه در‬ ‫تاریــخ ایــن ســرزمین هــم دارنــد‪ ،‬غافــل شــویم!؟‬ ‫مســتحضر هســتید کــه در گذشــته قهــوه خانــه هــا‬ ‫مــکان هایــی بودنــد کــه عــاوه بــر ســرو چــای‪ ،‬قهــوه‬ ‫و غــذا هــای ســبک امــوری نظیــر اطالع رســانی‪ ،‬نشــر‬ ‫افــکار و اخبــار اجتماعــی ‪ -‬اقتصــادی و حتــی سیاســی‬ ‫و نیــز ســرگرمی هایی چــون مدیحه ســرایی‪ ،‬نقالــی‪،‬‬ ‫شــاهنامه خوانی‪ ،‬غزل خوانــی‪ ،‬ســخنوری و مشــاعره هــم‬ ‫در ایــن مــکان هــا رواج داشــتند و همــه رقــم ادم در قهــوه‬ ‫خانــه هــا رفــت و امــد داشــتند‪.‬‬ ‫به قول شاعر « یکی قهوه خانه بیاراستند ‪. . .‬‬ ‫می و رود و رامشگران خواستند» و باقی ماجرا ‪...‬‬ ‫بنابرایــن بــا جــدی گرفتــن ایــن طــرح هــم زمینــه اشــتغال‬ ‫چنــد میلیــون بیــکار فراهــم مــی شــود؛ هــم دیپلماســی‬ ‫گفتگــو‪ ،‬بــارش افــکار و تبــادل نظــر در کشــور نهادینــه‬ ‫می شــود! شــاد باشــید‪...‬‬ ‫خانه را به صورت اصولی نورپردازی کنید‪.‬‬ ‫در راهروهــا یــا حیــاط خانــه المــپ نصــب کنیــد‬ ‫کــه هنــگام شــب روشــن باشــد‪ .‬می توانیــد از‬ ‫سیســتم هایی اســتفاده کنیــد کــه بــه محــض ورود‬ ‫بــه طــور خــودکار روشــن می شــود‪ .‬تاریکــی شــرایط‬ ‫امنــی بــرای ســارقان ایجــاد می کنــد‪ .‬بخش هــای‬ ‫تاریــک اطــراف خانــه و ملــک شــما همــواره خطرنــاک‬ ‫هســتند‪ ،‬بهتــر اســت نورپــردازی الزم و اصولــی را در‬ ‫ایــن مناطــق انجــام دهیــد تــا مشــکلی در ایــن مــورد‬ ‫نیــز ایجــاد نشــود‪ ،‬بــه خصــوص اگــر پنجــره و یــا درب‬ ‫خانــه شــما در ایــن بخــش قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 11‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪452‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫سند ملی حقوق کودک‬ ‫و نوجوان؛ معرفی‬ ‫و تشریح چالش ها‬ ‫کــودکان نیــز ماننــد بزرگ ســاالن حــق دارنــد بــا انهــا بــا‬ ‫احتــرام برخــورد شــود‪ ،‬بــه بهتریــن شــکل ممکــن تحصیــل‬ ‫کننــد و به اقتضــای ســن خــود بــازی و تفریــح کننــد‪.‬‬ ‫هیچ کــس حــق نــدارد کــودکان و نوجوانــان را از ایــن حقوق‬ ‫محــروم کنــد‪ .‬توجــه بــه همیــن مســئله باعــث شــد کــه‬ ‫در ســال ‪۱۹۸۹‬میــادی‪ ،‬کشــورهای مختلــف پیمان نامــه ‬ ‫کنوانســیون حقــوق کــودک را تصویــب کننــد‪ .‬از ان زمــان‬ ‫تاکنــون‪ ،‬توجــه بــه حقــوق کــودکان و نوجوانــان یکــی از‬ ‫دغدغه هــای اصلــی جوامــع پیشــرفته بــوده اســت‪ .‬ایــران‬ ‫هــم در ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــه ایــن کنوانســیون ملحــق شــد و‬ ‫موظــف بــه رعایــت ان اســت‪ .‬البتــه برخــی از کارشناســان‬ ‫حقــوق کــودک در ایــران معتقــد بودنــد کــه بایــد مقــررات‬ ‫دیگــری هــم در کشــور تصویــب بشــوند‪ .‬در نتیجه به تازگی‬ ‫ســندی تحــت عنــوان ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪ .‬ایــن ســند کــه در شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬ابــاغ‬ ‫شــد‪ ،‬واکنش های مختلفی را به همراه داشــته اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬شــما را بــا مقــررات ایــن ســند و چالش هــای‬ ‫مربــوط بــه ان اشــنا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کــدام نهــاد ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان را‬ ‫تصویــب کــرده اســت؟‬ ‫ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان در بهــار ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بــه تصویــب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫رســید‪ .‬پیشــنهاد تصویــب ایــن ســند را شــورای فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی زنــان و خانــواده در ســال ‪ ۱۳۹۳‬مطــرح کــرده‬ ‫بــود‪ .‬شــورای فرهنگــی و اجتماعــی زنــان و خانــواده در‬ ‫واقــع زیرمجموعــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اســت‬ ‫و موضوعــات مربــوط بــه زنــان و خانــواده را دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه بخش هایی دارد؟‬ ‫ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان از چند بخش اصلی‬ ‫تشکیل شــده است‪:‬‬ ‫کلیات؛‬ ‫مقدمه؛‬ ‫مواد اصلی (‪ ۱۴‬ماده)‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کلیات سند‬ ‫بخــش کلیــات و مقدمــه هــر ســند قانونــی نشــانگر‬ ‫اهــداف و چشــم اندازهایی اســت کــه ان ســند دنبــال‬ ‫می کنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر بخواهیــد متوجــه هــدف نهــادی‬ ‫قانون گــذار از تصویــب یــک قانــون شــوید‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫بخــش مقدمــه و کلیــات ان مراجعــه کنیــد‪ .‬در بخــش‬ ‫کلیــات ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان‪ ،‬بــر اهمیــت‬ ‫تصویــب ایــن ســند تاکیــد شــده اســت‪ .‬در ایــن بخــش بــه‬ ‫دغدغــه جامعــه بین المللــی در زمینــه حقــوق کــودک و‬ ‫تصویــب کنوانســیون حقــوق کــودک اشــاره و گفتــه شــده‬ ‫کــه تصویــب ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان بــرای‬ ‫ایجــاد یکپارچگــی قوانیــن و مقــررات ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن قســمت از ســند بــر ضــرورت ارائــه‬ ‫الگــوی اســامی ایرانی در حــوزه حقــوق کــودک تاکیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مقدمه سند‬ ‫در بخــش مقدمــه ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان‪،‬‬ ‫بــه نقــش خانــواده به عنــوان رکــن اصلــی جامعــه در‬ ‫پــرورش جســمانی و روانــی کــودک اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش تاکیــد شــده کــه دولــت بایــد حمایت هــا و‬ ‫مســاعدت های الزم را بــرای تربیــت کــودکان انجــام دهــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفی اســت که‬ ‫ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مواد اصلی سند‬ ‫بخــش بعــدی ســند ملــی حقــوق کــودک و نوجــوان‬ ‫ســاختار اصلــی ان اســت‪ .‬ایــن ســند از ‪ ۱۴‬مــاده تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬در مــواد ابتدایــی‪ ،‬مــوارد مختلفــی تعریــف‬ ‫شــده اند کــه در ســند امده انــد‪ .‬در مــاده ‪« ،۲‬کــودک و‬ ‫نوجــوان» ایــن طــور تعریــف شــده اســت‪ …« :‬کــودک‬ ‫هــر انســانی اســت کــه بــه ســن بلــوغ نرســیده باشــد و‬ ‫منظــور از نوجــوان فــرد بالغــی اســت کــه بر اســاس قانون‬ ‫بــه رشــد عقلــی متناســب بــا حــق و تکلیــف ویــژه خــود‬ ‫نرســیده اســت…»‬ ‫در مــواد بعــدی‪ ،‬حقــوق مختلــف کودک شــمرده شــده اند‬ ‫و راجــع بــه هرکــدام مقرراتــی تعیین شــده اســت‪ .‬حقوق‬ ‫کــودک و نوجــوان کــه در ایــن ســند بــه انهــا اشــاره شــده‬ ‫اســت‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫حیــات و بقا؛هویت؛حقــوق خانوادگی؛ســامت؛تفریح‪،‬‬ ‫بــازی و ورزش؛حقــوق فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و تربیتــی؛‬ ‫حــق اقتصادی؛حقــوق قضایی؛امنیت؛حــق کــودکان‬ ‫اقلیت هــای دینــی‪.‬‬ ‫مــواد پایانــی ســند نیــز بــه اجــرای ان مربــوط اســت‪ .‬در‬ ‫مــاده ‪ ۱۳‬تاکیــد شــده کــه تمــام نهادهــای مربــوط بــه امــور‬ ‫کــودکان و نوجوانــان موظــف بــه درنظرگرفتــن و اجــرای‬ ‫ایــن ســند هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫چطور به فردی که دچار پانیک اتک شده کمک کنیم‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫پانیــک اتــک نوعــی حملــه عصبــی اســت کــه فــرد را دچــار تــرس‬ ‫و اضطــراب ناگهانــی و شــدیدی می کنــد‪ .‬پانیــک اتــک بــا تــرس‬ ‫معمولــی متفــاوت اســت‪ ،‬زیــرا در ایــن حالــت تهدیــد واقعــی وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬راهکارهــای مختلفــی بــرای کمــک بــه فــردی کــه دچــار پانیک‬ ‫اتــک شــده اســت وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه انهــا را بررســی‬ ‫می کنیــم و می گوییــم از انجــام چــه کارهایــی بایــد خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪451‬‬ ‫‪ .۴‬به جای حرف زدن‪ ،‬کاری بکنید‬ ‫درســت اســت کــه صــدای ارام و اشــنا بــه بهترشــدن حــال برخــی‬ ‫از افــراد کمــک می کنــد‪ ،‬امــا ســعی کنیــد از تکــرار جمالتــی ماننــد‬ ‫«نگــران نبــاش» یــا اینکــه مــدام حالــش را بپرســید خــودداری کنید‪.‬‬ ‫قصــد شــما از پرســیدن ایــن ســواالت و گفتــن برخــی جمــات فقــط‬ ‫ارام کــردن اوســت‪ ،‬امــا شــاید در ان وضعیــت حرف زدن شــما فایده‬ ‫چندانــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫به جای گفتن جمالت بیهوده‪ ،‬این کارها را امتحان کنید‪:‬‬ ‫از او بپرســید ایــا می خواهــد انجــا را تــرک کنــد و بــه جــای دیگــری‬ ‫بــرود یــا نــه؛‬ ‫به او یاداوری کنید به نفس کشیدن عمیق ادامه بدهد؛‬ ‫او را درگیــر مکالمــه ســبک کنیــد مگــر اینکــه بگویــد نمی خواهــد‬ ‫صحبــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درک کنیــد کــه حملــه پانیــک ممکــن اســت بــرای شــما یــا خــود‬ ‫فــرد منطقــی نباشــد‬ ‫پانیــک اتــک می توانــد گیج کننــده و ترســناک باشــد‪ .‬افــراد معمــوال‬ ‫نمی تواننــد ان را پیش بینــی کننــد و اغلــب هیــچ دلیــل مشــخصی‬ ‫بــرای وقــوع ان وجــود نــدارد‪ .‬ایــن اتفــاق می توانــد در موقعیت های‬ ‫اســترس زا و حتــی در لحظــات ارام یــا در هنــگام خــواب رخ بدهــد‪.‬‬ ‫شــاید مفیــد بــه نظــر برســد کــه به دوســت خــود بگویید چیــزی برای‬ ‫ترســیدن نیســت‪ ،‬امــا احتمــاال خــود او هــم اگاه اســت کــه تهدیدی‬ ‫واقعــی وجــود نــدارد‪ .‬همیــن مســئله اســت که پانیک اتک را بســیار‬ ‫گیج کننــده می کنــد‪ .‬ایــن واکنــش شــبیه واکنــش تــرس اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بــدون عامــل ایجادکننــده تــرس اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫شــخصی کــه دچــار پانیــک اتــک می شــود ممکــن اســت از عالئــم‬ ‫خــودش تــرس داشــته باشــد یــا انهــا را بــه مشــکالت ســامتی ربــط‬ ‫بدهد‪ .‬احســاس خجالت یا شــرم از چنین واکنش شــدیدی عادی‬ ‫اســت‪ .‬داشــتن همراهــی مورداعتمــاد و دلســوز می توانــد فضایی را‬ ‫بــرای فــرد ایجــاد کنــد کــه بــه حالــت طبیعــی برگــردد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬همدلی کنید‬ ‫افــراد معمــوال بــرای به اشتراک گذاشــتن تجربیــات خــود دربــاره‬ ‫مســائل مربــوط بــه ســامت روان‪ ،‬از جملــه پانیــک اتــک‪ ،‬مشــکل‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از صحبت کــردن دربــاره مســائل مربــوط بــه ســامت‬ ‫روان اجتنــاب می کننــد‪ ،‬زیــرا معتقدنــد دیگــران درک نمی کننــد‬ ‫کــه بــر انهــا چــه می گــذرد‪ .‬پاســخی از روی همدلــی می توانــد بــه‬ ‫ســادگی ایــن جملــه باشــد‪« :‬ایــن شــرایط واقعــا ســخت بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬متاســفم کــه دچــارش شــدی‪ .‬بــه مــن بگــو چــه کاری‬ ‫به عزیزان افسرده مان‬ ‫چه هدیه ای بدهیم؟‬ ‫افســردگی احســاس ازاردهنــده ای ایجــاد می کنــد و هرکســی‬ ‫نمی توانــد درد عمیــق ایــن افــراد را درک کنــد؛ ولــی گاهــی بــا‬ ‫دادن هدیــه بــه ایــن افــراد‪ ،‬می توانیــم بــه انهــا نشــان دهیــم کــه‬ ‫کنارشــان هســتیم‪ .‬البتــه قطعــا کنتــرل و درمــان ایــن اختالل فقط‬ ‫شــامل دادن هدیــه نمی شــود و بــه یــک انگیــزه و اراده درونــی و‬ ‫بیرونــی قــوی نیــاز دارد؛ امــا بــا دادن هدیه هــای زیــر بــه عزیــزان‬ ‫افســرده تان می توانیــد حــال انهــا را بهتــر کنیــد و بــه انهــا نشــان‬ ‫دهیــد کــه برایتــان ارزشــمند هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬مــا هدیــه بــه افــراد افســرده را در چنــد بخــش‬ ‫توضیــح می دهیــم تــا شــما راحت تــر بتوانیــد هدیــه موردنظرتــان‬ ‫را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫هدیه های دوستانه برای افراد افسرده‬ ‫‪ .۱‬پتوی وزن دار‬ ‫ایــن پتــو یــک هدیــه عالــی بــرای افــراد افســرده اســت چــون‬ ‫تســکین دهنده افســردگی و رفع کننــده اضطــراب و بی خوابــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن هدیــه دوست داشــتنی تاثیــر زیــادی بــر مدیریــت‬ ‫اســترس و درمــان افســردگی دارد‪.‬‬ ‫ظاهــر ایــن پتــو ماننــد پتوهــای معمولــی اســت؛ بــا ایــن تفــاوت‬ ‫کــه توپ هایــی در ان جاســازی شــده کــه وزن پتــو را بــه حــدود‬ ‫‪ ۴‬کیلوگــرم می رســاند‪ .‬وقتــی کــه از ایــن پتــو اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫انــگار کســی شــما را در اغــوش گرفتــه اســت‪ .‬وزن اســتاندارد ایــن‬ ‫پتــو بایــد مطابــق بــدن شــما باشــد‪ .‬پتــوی ســنگین‪ ،‬ازاردهنــده و یــا‬ ‫ســبک مثــل پتوهــای عــادی اســت و تاثیــر زیــادی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شمع معطر‬ ‫ســوزاندن شــمع های معطــر‪ ،‬ارامش بخــش و نشــاط اور اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــمع ها به دلیــل داشــتن مــوادی مثــل اســطوخودوس‪،‬‬ ‫وانیــل و بابونــه خاصیــت درمانــی دارنــد‪ .‬حتــی می تــوان شــمع های‬ ‫معطــر را در اطــراف اپارتمــان خــود چیــد و به جــای مدیتیشــن‪ ،‬بــه‬ ‫شــمع ها خیــره شــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات عــاو ه بــر رایحــه و بــوی شــمع ها‪ ،‬روشــن کــردن‬ ‫انهــا نیــز می توانــد احســاس خوبــی بــه دیگــران دهــد‪ .‬نــور کوچکــی‬ ‫کــه فضــای تاریــک اتــاق را روشــن می کنــد‪ ،‬باعــث ارامــش ذهــن‪،‬‬ ‫کاهــش اســترس و اضطــراب‪ ،‬افزایــش شــادی‪ ،‬نشــاط و ارامــش‬ ‫دیگــران می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جعبه شادی‬ ‫ارســال ایــن جعبــه شــادی می توانــد ایــده بســیار جالبــی باشــد‪.‬‬ ‫می توانــم بــرای حمایــت از تــو انجــام بدهــم‪».‬‬ ‫‪ .۷‬از تکنیک های تسکین دهنده استفاده کنید‬ ‫تکنیک هــای تســکین دهنده می تواننــد بــرای طیــف وســیعی‬ ‫از مســائل اضطرابــی از جملــه پانیــک اتــک مفیــد باشــند‪ .‬ایــن‬ ‫تکنیک هــا بــه فــرد کمــک می کننــد بــر انچــه اتفــاق می افتــد تمرکــز‬ ‫کنــد نــه بــر تــرس از حملــه‪ .‬زمانــی کــه شــدت حملــه کمــی از بیــن‬ ‫رفتــه باشــد‪ ،‬ایــن تکنیک هــا بســیار مفیــد هســتند‪.‬‬ ‫کارهایی که می توانید انجام دهید عبارت اند از‪:‬‬ ‫لمــس بــدن فــرد‪ ،‬ماننــد گرفتــن دسـت هایش (اگــر بــا این مســئله‬ ‫مشــکلی ندارد)؛‬ ‫تشویق او به کشش بدن یا حرکت؛‬ ‫تشــویق او بــه تکــرار یــک عبــارت ارامش بخــش یــا مفیــد‬ ‫ماننــد «ایــن احســاس وحشــتناک اســت‪ ،‬امــا بــه مــن اســیب‬ ‫نمی رســاند»؛‬ ‫صحبت کــردن اهســته و ارام دربــاره مکان هــا یــا فعالیت هــای‬ ‫اشــنا‪.‬‬ ‫‪ .۸‬به نیازهای او احترام بگذارید‬ ‫تصــور کنیــد بــا دوســت خــود نشســته اید و ناگهــان او دچــار پانیــک‬ ‫اتــک می شــود‪ .‬وقتــی حملــه و عالئــم ان تمــام می شــود‪ ،‬ارام تــر‬ ‫امــا خســته بــه نظــر می رســد‪ .‬قبــل از ایــن اتفــاق برنامه هایــی‬ ‫بــرای دیــدن یــک نمایــش داشــتید‪ ،‬نمایشــی کــه هــر دو مشــتاقانه‬ ‫منتظــرش بودیــد‪ ،‬امــا اکنــون دوسـت تان از شــما می خواهــد کــه او‬ ‫را بــه خانــه ببریــد‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه ناامیــد شــوید‪ ،‬امــا بــه یــاد داشــته باشــید در ان‬ ‫لحظــه فقــط خواســته های دوسـت تان مهــم اســت‪ .‬پرســیدن انچه‬ ‫او نیــاز دارد و رعایــت خواســته هایش بســیار مهم انــد‪ .‬شــاید فکــر‬ ‫کنیــد دیــدن نمایــش باعــث شــادی او می شــود یــا خلــق و خویــش‬ ‫را بهبــود می بخشــد‪ ،‬امــا مجبورکــردن او بــه ادامــه تعامــل وقتــی‬ ‫ترجیــح می دهــد در فضایــی ارام تنهــا باشــد‪ ،‬شــاید باعــث تــداوم‬ ‫واکنــش استرســی شــود‪.‬‬ ‫کارهایی که باید از انها اجتناب کنید‬ ‫اگــر فــردی تصمیــم گرفتــه اســت شــما را در جریــان پانیــک اتــک‬ ‫خــود بگــذارد‪ ،‬ایــن را نشــانه اعتمــادش در نظــر بگیریــد و بــرای‬ ‫احتــرام بــه ایــن اعتمــاد‪:‬‬ ‫با دلسوزی پاسخ بدهید؛‬ ‫هنــگام حملــه و در هــر زمــان دیگــری مراقــب گفتــار و اعمــال‬ ‫خــود باشــید‪ ،‬زیــرا شــاید شــما بهتریــن نیت هــا را داشــته باشــید‪،‬‬ ‫امــا ممکــن اســت بــدون اینکــه متوجــه شــوید‪ ،‬احســاس بــدی در‬ ‫او ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه بیشتر توضیح داده ایم که چه کارهایی را نباید بکنید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬استرس و ترس عادی را با پانیک مقایسه نکنید‬ ‫شــاید در موقعیتــی خطرنــاک احســاس اســترس یــا وحشــت کرده ‬ ‫باشــید یــا حتــی خودتــان هــم دچــار اضطــراب باشــید‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫تجربیــات کامــا مشــابه پانیــک اتک نیســتند‪ .‬از مقایســه تجربیات‬ ‫درون جعبــه می توانیــد چیزهــای مختلفــی مثــل شــکالت‪ ،‬شــمع‪،‬‬ ‫کوکتــل حمــام‪ ،‬هدیــه‪ ،‬وســایل موردعالقــه و هــر چیــزی کــه‬ ‫دوســت افســرده شــما را شــاد می کنــد‪ ،‬قــرار دهیــد‪ .‬ایــن جعبــه‬ ‫می توانــد یــک هدیــه عالــی بــرای عزیزانتــان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جعبه امید‬ ‫جعبــه امیــد یــک هدیــه خالقانــه بــرای دادن امیــد و انگیــزه بــه‬ ‫عزیزانتــان یــا حتــی خودتــان اســت‪ .‬در ایــن جعبــه می توانیــد‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬شــمع‪ ،‬وســایل ارایش‪ ،‬کارت پســتال‪ ،‬جواهرات یا‬ ‫هــر چیــز جالــب و زیبــای دیگــری را بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دستگاه خوشبوکننده هوا‬ ‫به جــای زدن روغــن بــه پارچــه و وســایل مختلــف‪ ،‬روغن هــای‬ ‫معطــر و درمانــی را در هــوای خانــه پخش کنید تا دوســت افســرده‬ ‫شــما هــم از بــوی خــوب ان بــه وجــد بیایــد‪ .‬می توانیــد از یــک‬ ‫دســتگاه خوشــبوکننده هــوا اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن دســتگاه طبــق‬ ‫زمان بنــدی خاصــی کــه شــما مشــخص کرده ایــد‪ ،‬ایــن روغن هــای‬ ‫معطــر را در فضــای خانــه شــما پخــش می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬هنرهای دستی‬ ‫بافتنــی‪ ،‬قــاب دوزی‪ ،‬خیاطــی و ســایر هنرهــای دســتی‬ ‫هدیه هایــی ارزشــمند هســتند کــه هــر کســی را خوشــحال‬ ‫می کننــد‪ .‬شــما می توانیــد بــا هنــر دســت خودتــان چیزهایــی‬ ‫بســازید و بــه کســانی کــه دوستشــان داریــد‪ ،‬هدیــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬جوراب‬ ‫شــاید باورتان نشــود‪ ،‬ولی جوراب قشــنگ هر کســی را خوشــحال‬ ‫می کنــد! جوراب هــای زیبــا و فانتــزی بخریــد و بــه عزیز افســرده تان‬ ‫هدیه بدهید‪ .‬دوســت افســرده تان هر وقت احســاس افســردگی‬ ‫و تنهایــی کنــد‪ ،‬بــه انهــا نــگاه خواهــد کــرد و یاد شــما می افتد‪.‬‬ ‫ایــن جوراب هــا افــراد افســرده را مجبــور می کننــد کــه انهــا را بــه‬ ‫پــا کــرده و بیــرون برونــد‪ .‬شــاید جــوراب یــک نقطــه شــروع خــوب‬ ‫بــرای اجتماعــی شــدن و جلوگیــری از افســردگی باشــد‪ .‬خریــد‬ ‫یــک دمپایــی یــا کفــش زیبــا نیــز بســیار موثــر اســت‪ .‬ذوق و شــوق‬ ‫اســتفاده و پوشــیدن انهــا می توانــد هــر کســی را مجبــور کنــد کــه‬ ‫حتــی بــرای مــدت کوتاهــی از خانــه خــود بیــرون بیایــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬پازل‬ ‫پــازل بــزرگ و ‪۱۰۰۰‬تکــه گاهــی بهتریــن هدیــه بــرای افــراد افســرده‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬انجــام پــازل بــرای بســیاری از افــراد باعــث‬ ‫می شــود کــه به راحتــی روی واقعیــت تمرکــز کننــد و بتواننــد در‬ ‫مواقــع مشــکل به راحتــی تصمیــم بگیرنــد‪ .‬انهــا می تواننــد در‬ ‫زندگــی واقعــی نیــز تکه هــای پــازل را طــوری کنــار هــم بچیننــد کــه‬ ‫بتوانــد معماهــای زندگی شــان را حــل کنــد‪ .‬ایــن بازی یــک راه عالی‬ ‫بــرای رســیدن بــه ارامــش ذهنــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬کتاب رنگ امیزی بزرگساالن‬ ‫رنگ امیــزی‪ ،‬خوش نویســی‪ ،‬طراحــی و یــا حتــی کشــیدن خطــوط‬ ‫درهــم تاثیــر زیــادی در حفــظ ارامــش و کاهــش اســترس دارد‪۱۵ .‬‬ ‫دقیقــه رنگ امیــزی‪ ،‬بســیاری از دردهــا‪ ،‬اســترس ها و مشــکالت‬ ‫روزانــه را کاهــش می دهــد‪ .‬می توانیــد در کنــار رنگ امیــزی یــک‬ ‫فنجــان چــای بریزیــد و بــه یــک موســیقی شــاد نیــز گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫مختلــف خــود اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬او را شرمنده یا خجالت زده نکنید‬ ‫نگرانــی دربــاره پانیــک اتــک یــا فکرکــردن بــه اینکــه ایــن حملــه‬ ‫ممکــن اســت باعــث ازار یــا ناراحتــی دوســتان یــا عزیــزان شــود‬ ‫بســیار رایــج اســت‪.‬‬ ‫در این شرایط از گفتن چنین جمالتی خودداری کنید‪:‬‬ ‫فقط ارام باش‪ .‬چیزی برای ترسیدن وجود ندارد‪.‬‬ ‫از این موضوع ناراحتی؟‬ ‫چه بالیی سرت اومده؟‬ ‫ممکن اســت قصد نداشــته باشــید دوســت خود را شــرمنده کنید‪،‬‬ ‫امــا انــکار واقعیــت ناراحتــی انهــا قطعــا می توانــد چنیــن تاثیــری‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬او را نصیحت نکنید‬ ‫هــر تکنیــک مقابلــه ای بــرای همــه موثــر نیســت‪ .‬متخصصــان‬ ‫معتقدنــد کــه تنفــس عمیــق و ســایر تکنیک هــای تمــدد اعصــاب‬ ‫می تواننــد مفیــد باشــند‪ ،‬امــا زمانــی کــه منظــم تمریــن شــوند‬ ‫بیشــترین تاثیــر را دارنــد‪ .‬وقتــی ایــن تکنیک هــا فقــط هنــگام‬ ‫حمله هــای پانیــک اتــک اســتفاده می شــوند‪ ،‬بیشــتر مواقــع نتیجــه‬ ‫معکــوس می دهنــد‪ .‬یــاداوری نفس کشــیدن بــه دوســت تان‬ ‫می توانــد کمک کننــده باشــد‪ ،‬امــا تذکــردادن بــه او بــرای‬ ‫نفس کشــیدن عمیــق شــاید وضــع را بدتــر کنــد‪.‬‬ ‫خالصــه از گفتــن اینکــه چگونــه عالئــم را مدیریــت کنــد خــودداری‬ ‫کنیــد‪ .‬ممکــن اســت شــنیده باشــید کــه یــوگا‪ ،‬مدیتیشــن یــا تــرک‬ ‫کافئیــن می تواننــد کمک کننــده باشــند‪ ،‬امــا شــما نمی دانیــد‬ ‫دوســتتان قبــا چــه چیــزی را امتحــان کــرده اســت مگــر اینکــه بــه‬ ‫شــما گفتــه باشــد‪.‬‬ ‫چه زمانی باید از اورژانس کمک بگیریم؟‬ ‫در ایــن شــرایط شــاید تمــاس بــا اورژانــس امن تریــن کار بــه نظــر‬ ‫برســد‪ ،‬امــا در بیشــتر مواقــع ایــن کار می توانــد شــرایط را بــرای‬ ‫فــردی کــه دچــار پانیــک اتــک شــده اســت اســترس زاتر کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫تنهاماندن در کنار او و دیدن وضعیتش چندان خوشــایند نباشــد‪،‬‬ ‫امــا می توانــد تفــاوت چشــمگیری بــرای فــرد ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫در این موارد حتما با اورژانس تماس بگیرید‪:‬‬ ‫درد قفســه ســینه‪ ،‬ماننــد فشرده شــدن و ادامه داربــودن درد‬ ‫به ســمت بازوهــا یــا شــانه ها؛‬ ‫طول کشیدن عالئم بیش از ‪ ۲۰‬دقیقه و بدترشدن شرایط؛‬ ‫بهبودنیافتن تنگی نفس‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫ایــا تــا بــه حــال خودتــان یــا عزیزانتــان دچــار پانیــک اتــک شــده اید؟‬ ‫در ایــن زمــان چــه تکنیکــی بیشــترین تاثیــر را داشــته اســت؟ لطفــا‬ ‫ت خــود در ایــن زمینــه را بــا مــا و کاربــران عزیــز چطــور در‬ ‫تجربیــا ‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫نرگس حق مرادی‬ ‫‪ .۱۰‬جعبه اب گرم‬ ‫اب گــرم باعــث ارامــش و نشــاط می شــود‪ .‬اگــر دوســتتان بــه‬ ‫حمام کــردن و اب گــرم عالقــه دارد‪ ،‬می توانیــد برایــش جعبــه اب‬ ‫گــرم بخریــد‪ .‬ایــن جعبــه شــامل بمــب حمام‪ ،‬شــمع‪ ،‬نمــک حمام‪،‬‬ ‫صابــون دست ســاز و مــوارد بســیار دیگــری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬هدفون لغو کننده سروصدا‬ ‫ایــن هدفــون ســروصدای محیــط و اطــراف را از بیــن می بــرد و بــه‬ ‫ارام کــردن ذهــن و ارامــش کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫هدایای نوشتنی و خواندنی برای افراد افسرده‬ ‫‪ .۱۲‬دفتر خاطرات‬ ‫داشــتن یــک دفترچــه خاطــرات هدیــه خوبــی بــرای بهبــود افــراد‬ ‫افســرده اســت‪ .‬شــما احساســات‪ ،‬اهــداف‪ ،‬یادداش ـت ها و تمــام‬ ‫نــکات روزانــه خــود را در طــول دوران افســردگی در ایــن دفترچــه‬ ‫یادداشــت می کنیــد تــا کم کــم بــه یــک زندگــی شــاد برســید‪.‬‬ ‫یــک دفتــر خاطــرات زیبــا بــا رنــگ بســیار جــذاب بــرای دوســت‬ ‫افســرده خودتــان بخریــد و از او بخواهیــد و روزانــه یــک خــط در‬ ‫مــورد وقایــع زندگــی خــود را در ان بنویســد‪ .‬بعــد از یــک ســال‬ ‫می توانــد انهــا را بخوانــد و از وضعیــت روحــی و مراحــل پیشــرفت‬ ‫بهبــود خــود مطلــع شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬جمالت انگیزشی‬ ‫جمــات الهــام بخــش و انگیزشــی را چــاپ کنیــد و بــه دیــوار خانــه‬ ‫بزنیــد‪ .‬از دوســت افســرده خودتــان بخواهیــد هــر روز بــه جمــات‬ ‫فکــر کنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد ایــن جمــات را روی لیــوان یــا‬ ‫وســایل دیگــر چــاپ کــرده و بــه دیگــران هــم هدیــه دهیــد‪ .‬یــک‬ ‫لیــوان بــا عکــس فــرد موردعالقــه‪ ،‬هــر چیــز دوســت داشــتنی یــا‬ ‫یــک جملــه تاثیرگــذار انگیزشــی می توانــد بهترین هدیه بــرای افراد‬ ‫افســرده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬نامه های نوستالژیک‬ ‫همیشــه بــه عزیزان تــان نامه هــا و پیام هایــی بفرســتید‬ ‫تــا بفهمنــد بــرای شــما ارزشــمندند‪ .‬خوانــدن دوبــاره کلمــات‬ ‫مهربانانــه و جمــات پــر از احســاس شــما‪ ،‬بــه انهــا می فهمانــد کــه‬ ‫دوست داشــتنی هســتند و نبایــد ناامیــد شــوند‪ .‬بــه خاطــرات خوب‬ ‫و چیزهایــی کــه از کنــار هــم بــودن یــاد گرفته ایــد فکــر کنیــد‪ .‬از‬ ‫دوســتتان بخواهیــد ایــن یادداش ـت ها و جمــات زیبــا را در یــک‬ ‫ظــرف بینــدازد یــا روی یــک تابلــو بچســباند‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات افــراد افســرده خصوصیــات خــوب خــود را فراموش‬ ‫می کننــد‪ .‬خوانــدن دوبــاره یادداشـت های دیگــران باعــث می شــود‬ ‫خوبی هــای خــود را بــه یــاد بیاورنــد‪ ،‬مثبــت فکــر کننــد و افکار منفی‬ ‫را از خــود دور کننــد‪ .‬ایــن یــک راه ســاده امــا بســیار تاثیرگــذار اســت‬ ‫‪ .۱۵‬کتاب‬ ‫کتاب هــا همیشــه بهتریــن دوســت و همــدم انســان ها‬ ‫هســتند‪ .‬بــا خوانــدن کتــاب‪ ،‬دوســت شــما می توانــد بــرای‬ ‫مدتــی از افــکار منفــی خــود فاصلــه بگیــرد و بــا شــخصیت های‬ ‫داســتان هم ذات پنــداری کنــد‪ .‬خوانــدن کتاب هــای انگیزشــی و‬ ‫مثبــت قــدم مهمــی بــرای بهبــود بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از اقداماتــی کــه در بیانیــه گام دوم انقــاب بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‬ ‫استکبارســتیزی اســت کــه در مکتــب ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه خوبــی هویداســت‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملک شــاهکوهی اظهارداشــت‪ :‬بــرای حفــظ امادگــی در جنــگ فضــای مجــازی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و شــروع‬ ‫گام دوم انقــاب اســامی بایــد بــا پیــاده کــردن مکتــب ســردار شــهید ســلیمانی بــی خطــا گام برداریــم‪.‬از ویژگــی هــای ســردار‬ ‫شــهید ایــن بــود کــه خــود را مدیــون مــردم مــی دانســت و مــرد میــدان بــود کــه حضورشــان در صحنــه هــای مختلــف انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬هشــت ســال دفــاع مقــدس‪ ،‬بعــد از جنــگ تحمیلــی بــا خدمــات دهــی بــه مــردم در بالیــای طبیعــی چــون ســیل و‬ ‫زلزلــه و در جبهــه مقاومــت در کنــار مــردم ســوریه‪ ،‬عــراق و لبنــان در کنــار مــردم و مدیونشــان بــودن را در عمــل نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫استکبارستیزی‬ ‫شاخصه بارز‬ ‫مکتب سردار‬ ‫شهیدسلیمانی‬ ‫شنبه ‪ 11‬دی ‪1400‬‬ ‫باند کالهبردار فروش‬ ‫اسلحه شکاری در‬ ‫اینستاگرام متالشی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری اعضــای بانــد کالهبــرداری کــه بــا‬ ‫کالهبرداری اینستاگرامی به بهانه‬ ‫نمایندگی فروش مواد غذایی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه در اینســتاگرام تحــت عنــوان‬ ‫نماینــده فــروش مــواد غذایــی اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن پرونــده کالهبــرداری‬ ‫گفت‪ :‬در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی در اینســتاگرام با‬ ‫معرفــی خــود بــه عنــوان نماینــده فروش شــرکت مــواد غذایــی از وی کالهبــرداری‬ ‫اسیب پذیری ها در طی‬ ‫تست نفوذ توسط ‪RedTeam‬‬ ‫‪ Pentesting GmbH‬شناسایی‬ ‫شدند‬ ‫در ‪ 20‬دســامبر‪ ،‬گــزارش شــد کــه یــک بــک دور در شــبکه یــک‬ ‫اژانــس فــدرال ایــاالت متحــده پیــدا شــد‪ .‬اکنــون‪ ،‬محققــان‬ ‫‪ RedTeam Pentesting‬چندیــن بــک دور را در یــک دســتگاه‬ ‫‪( VoIP‬پروتــکل صوتــی از طریــق اینترنــت) کــه توســط ســازنده‬ ‫ســخت افزار مخابراتــی المانــی ‪ Auerswald‬ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬شناســایی کرده انــد‪ .‬بک دورهــا در حیــن تســت نفــوذ‬ ‫شناسایی شدند و به گفته محققان ‪،RedTeam Pentesting‬‬ ‫مهاجمــان می تواننــد بــه ســرعت دسترســی مدیریتــی کامــل بــه‬ ‫دســتگاه هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دو بک دور پیدا شد‬ ‫محققــان ‪ RedTeam Pentesting‬در گــزارش تحلیــل فنــی‬ ‫خــود کــه روز دوشــنبه منتشــر شــد‪ ،‬فــاش کردنــد کــه دو رمــز‬ ‫عبــور بــک دور را در سیســتم عامــل ‪5500R PBX COMpact‬‬ ‫ترفنــد فــروش اســلحه شــکاری دارای مجــوز‪ ،‬بیــش از ‪ 8‬میلیــارد ریــال از‬ ‫طعمه هــای خــود کالهبــرداری کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیس فتــا‬ ‫ســرهنگ علــی عباســی کســانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان کــه بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه پلیــس فتــا مدعــی بودنــد از یــک فروشــگاه اینســتاگرامی‬ ‫فــروش اســلحه شــکاری دارای مجــوز اقــدام بــه خریــد کاال کــرده انــد ولــی‬ ‫بــه ان هــا کاالیــی تحویــل داده نشــده اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا بررس ـی های فنــی و ســایبری‬ ‫موفــق شــدند ردپــای مجــرم در فضــای مجــازی را دریکــی از اســتان های‬ ‫غــرب کشــور شناســایی کننــد و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع تیمــی‬ ‫متخصــص از کارشناســان بــه اســتان موردنظــر اعــزام شــدند و متهمیــن را‬ ‫کــه ســه نفــر بودنــد‪ ،‬بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی دســتگیر نمــوده و در‬ ‫نهایــت موفــق بــه ضبــط ادلــه جــرم شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی بیــان داشــت‪ :‬در بررســی پرونــده مشــخص شــد‬ ‫متهمیــن بــا ایجــاد دو فروشــگاه اینســتاگرامی بــا موضــوع فــروش اســلحه‬ ‫شــکاری اقــدام بــه کاله بــرداری بــه مبلــغ ‪ 8‬میلیــارد ریــال نمــوده و بــا‬ ‫وجــوه به دســت امده‪ ،‬اقــدام بــه خریــد ارز کــرد ه بودنــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه طبــق قوانین کشــوری خریدوفروش اســلحه جرم‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬فروشــگاه هایی فــروش اســلحه شــکاری در فضایــی مجــازی‬ ‫فاقــد مجــوز بــوده و در بیشــتر مواقــع به قصــد کاله بــرداری ایجــاد می شــود و‬ ‫پــس از واریــز وجــه توســط قربانــی کاالیــی بــرای خریــدار ارســال نمی گــردد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬هموطنــان در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا مــوارد مشــابه‪ ،‬می تواننــد از طریــق ســامانه پاســخگویی فوریت هــای‬ ‫ســایبری یــا شــماره تلفــن پلیــس فتــا‪ ،‬همــکاران مــا را در جریــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫هــم چنیــن ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل‬ ‫از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه‬ ‫بــه ان می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اینســتاگرام بــا فــردی کــه خــود را نماینــده فــروش‬ ‫شــرکت مــواد غذایــی معرفــی کــرد‪ ،‬اشــنا مــی شــود و مبلــغ ‪ 20‬میلیــون ریــال‬ ‫جهــت تشــکیل پرونــده بــه حســاب او واریــز مــی کنــد کــه پــس از واریــز وجــه‬ ‫متوجــه شــده اســت کــه اقــدام وی کالهبــرداری بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ :‬با انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی و اقدامات کارشناسان‬ ‫پلیــس‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر شــد و ســرانجام پرونــده جهــت انجــام اقدامــات‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬شــبکه های اجتماعــی مکان امنــی برای داد و ســتد و خریدهای‬ ‫اینترنتــی نمی باشــد؛ چــه بســا بســیاری از افــراد ســودجویی کــه قصــد کالهبــرداری‬ ‫از کاربــران را دارنــد در شــبکه های اجتماعــی غیربومــی فعالیــت می کنند‪.‬‬ ‫کشــف کردنــد‪ .‬یکــی از گذرواژه هــای بــک دور بــرای کاربــر‬ ‫معمولــی» ‪ »Schandelah‬و دیگــری بــرای کابــر بــا دسترســی‬ ‫بــاال یــا همــان مدیــر‪ ،‬اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت‪« :‬بــه نظــر مــی رســد کــه ‪Schandela‬‬ ‫نــام یــک روســتای کوچــک در شــمال المــان اســت کــه ‪Auerswald‬‬ ‫دســتگاه های خــود را در انجــا تولیــد می کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه انهــا نمی تواننــد هیــچ راهــی بــرای‬ ‫غیرفعــال کــردن اســیب پذیــری شناســایی کنند‪ .‬این اســیب پذیری‬ ‫به عنــوان ‪ 40859-2021-CVE‬ردیابــی شــده و امتیــاز ‪ 9.8 CVSS‬بــه‬ ‫ان اختصــاص داده شــده اســت‪».‬‬ ‫‪ PBX‬چیست؟‬ ‫بــرای اطــاع شــما‪ PBX ،‬بــه بخــش خصوصــی تبــادل اشــاره‬ ‫دارد‪ .‬ایــن یــک سیســتم ســوئیچینگ اســت کــه بــه عنــوان‬ ‫یــک ســازمان خصوصــی عمــل می کنــد و بــرای کنترل‪/‬برقــراری‬ ‫تماس هــای تلفنــی بیــن نقــاط پایانــی مخابراتــی مختلــف‪،‬‬ ‫ماننــد دســتگاه های تلفــن ســنتی‪ ،‬مقصدهــای شــبکه تلفــن‬ ‫سوئیچ شــونده عمومــی‪ ،‬و خدمــات و دســتگاه های شــبکه های‬ ‫‪ VoIP‬اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مشکل توسط ‪ Auerswald‬حل شد‬ ‫‪ RedTeam Pentesting‬در ‪ 10‬ســپتامبر ‪ ،2021‬بــه دنبــال یــک‬ ‫عمــل افشــای مســئوالنه‪ Auerswald ،‬را مطلــع کــرد‪ .‬ســازنده‬ ‫المانــی ایــن مشــکل را در به روزرســانی میان افــزاری کــه در‬ ‫نوامبــر ‪ 2021‬منتشــر شــد برطــرف کــرد‪ .‬ایــن شــرکت از کاربــران‬ ‫می خواهــد بــرای محافظــت از خــود سیســتم را بــه نســخه‬ ‫‪ 4‬استراتژی عملی برای کشف ‪Log4j‬‬ ‫بــرای تیم هــای امنیتــی کــه تــاش می کننــد تــا ســازمان های خــود را در برابــر بهره بــرداری‬ ‫‪ Log4j‬ایمــن کننــد‪ ،‬یکــی از اولیــن و چالش برانگیزتریــن وظایــف‪ ،‬درک مکان هایــی اســت‬ ‫کــه ‪ Log4j‬در محیــط ان هــا وجــود دارد‪ .‬بــدون ایــن درک‪ ،‬هرگونــه تــاش اصالحــی از ابتــدا‬ ‫متوقــف خواهــد شــد‪ .‬البتــه‪ ،‬ایــن نــوع مدیریــت دارایــی می توانــد بســیار دشــوار باشــد زیــرا‬ ‫‪ Log4j‬در هــزاران محصــول ارائه شــده اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬حتــی از دســت دادن یــک نمونــه اســیب پذیر از ‪ Log4j‬می توانــد یــک ســازمان‬ ‫را در معــرض خطــر قــرار دهــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه کشــف یکــی از مهم تریــن مراحــل‬ ‫در فراینــد اصــاح اســت‪ .‬در زیــر چهــار اســتراتژی کشــف اســیب پذیری باقابلیــت پیاده ســازی‬ ‫اســان وجــود دارد کــه می تــوان از ان هــا بــرای ارزیابــی یــک محیــط بــرای پیاده ســازی های‬ ‫اســیب پذیر ‪ Log4j‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اسکن کامل اسیب پذیری پورت را انجام دهید‬ ‫ابتــدا‪ ،‬ســازمان ها بایــد اســکن کامــل اســیب پذیری پــورت را بــا فعــال کــردن اثرانگشــت‬ ‫ســرویس انجــام دهنــد‪ .‬ابزارهــای اســکن ماننــد ‪ Nmap‬می تواننــد بــه تیم هــای امنیتــی اجــازه‬ ‫دهنــد تــا پروتکل هــای مــورد سوءاســتفاده معمــول ماننــد ‪ HTTP‬و ‪Remote Method‬‬ ‫‬)‪ Invocation ‪(RMI‬را شناســایی کننــد‪ .‬ابزارهــای اســکن اســیب پذیری همچنیــن می تواننــد‬ ‫ســرویس های ‪ RMI‬را کــه توســط برنامه هــای جــاوا میزبانــی می شــوند شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫گروه هــا همچنیــن می تواننــد اســکن اســیب پذیری الیــه ســرور را بــا ابزارهایی ماننــد ‪Nessus‬‬ ‫یــا ‪ Nexpose‬انجــام دهنــد تــا نمونه هــای اســیب پذیر ‪ Log4j‬را بــا تزریــق بــه نقــاط تزریــق‬ ‫بــاالی ‪ HTTP Header‬شناســایی کننــد‪ .‬اگــر ایــن فراینــد از یــک مــکان واحــد اجــرا شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫دسترسی غیر مجاز به‬ ‫پنل کاربری انتخاب‬ ‫رشته کنکور سراسری‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی کــه بــا‬ ‫سوءاســتفاده از اعتمــاد دوســتانش اقــدام‬ ‫بــه دسترســی غیرمجــاز بــه پنــل کاربــری‬ ‫انتخــاب رشــته کنکــور سراســری انــان نمــوده‬ ‫بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی مراجعــه دو نفــر از شــهروندان اراکــی بــه‬ ‫مجموعــه پلیــس فتــا و اعــام ایــن موضــوع‬ ‫کــه کــد رشــته انتخابــی دانشــگاه ان هــا تغییــر‬ ‫کــرده و در ایــن خصــوص متضــرر شــده انــد‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــکات در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــته انــد کــه فــردی ناشــناس بــه پنــل‬ ‫ســازمان ســنجش ان هــا دسترســی داشــته‬ ‫اســت و تغییــر کــد رشــته انتخابــی کنکــور‬ ‫ایــن دو نفــر‪ ،‬منجــر بــه عــدم قبولــی انــان در‬ ‫رشــته و دانشــگاه مدنظرشــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫حساســیت موضــوع و امــکان وجــود حفــره‬ ‫امنیتی در سایت سازمان سنجش‪،‬کارشناسان‬ ‫پلیــس فتــا بــه ســرعت بررســی هــای الزم را‬ ‫انجــام داده و متهــم بــه هویــت مشــخص‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه بــا حضــور متهــم در‬ ‫مجموعــه پلیــس فتــا و مواجهــه بــا شــکات‬ ‫پرونده مشــخص شــد وی از دوســتان مشــترک‬ ‫انــان بــوده و بــا سوءاســتفاده از اطالعــات‬ ‫هویتــی هــر دو نفــر اقــدام بــه دسترســی بــه‬ ‫پنــل کاربــری دوســتان خــود نمــوده اســت کــه‬ ‫پــس از جمــع اوری اطالعــات و اخــذ اظهــارات‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫جدیــد ارتقــا دهنــد‪ .‬بــه روز رســانی سیســتم عامــل ‪ 8.2B‬حــاوی‬ ‫به روزرســانی های امنیتــی مهمــی اســت کــه قطعــا ً بایــد انهــا را‬ ‫اعمــال کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر بــه ویژگی هــای پیشــرفته نیــاز نداریــد‪.‬‬ ‫سناریوی حمله‬ ‫یــک مهاجــم بــه ســادگی نیــازدارد رمــز عبــور را از نــام کاربــری‬ ‫‪ Schandela‬ایجــاد کنــد تــا شــماره ســریال ‪ PBX‬را بدســت‬ ‫اورد‪ .‬ایــن اطالعــات را می تــوان بــا اســتفاده از هــر نقطــه پایانــی‬ ‫احــراز هویــت نشــده بازیابــی کــرد و مهاجــم می توانــد بــه راحتــی‬ ‫بــه یــک رابــط وب دسترســی داشــته باشــد کــه بــه انهــا اجــازه‬ ‫می دهــد رمــز عبــور مدیرسیســتم را بازنشــانی کننــد‪.‬‬ ‫محققــان تشــخیص دادنــد کــه یــک رمــز عبــور بازگشــتی بــا‬ ‫اســتفاده از الگوریتــم ‪ Hash MD5‬بــرای ب ـک دور دوم مرتبــط‬ ‫بــا نــام کاربــری ‪ Admin‬مشــتق شــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫تفــاوت بیــن هــر دو بـک دور در ایــن اســت کــه دومــی از یــک کــد‬ ‫کشــور دو حرفــی اســتفاده می کنــد کــه قبــل از ایجــاد ‪Hash‬‬ ‫‪ MD5‬بــه یــک رشــته پیوســته اضافــه می شــود‪ .‬ایــن رمــز عبــور‬ ‫همچنیــن دسترســی کامــل بــه ‪ PBX‬بــدون تغییــر رمــز عبــور‬ ‫را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از اســیب پذیــری‪ ،‬مهاجمــان بــا باالتریــن ســطح بــه‬ ‫‪ PBX‬دسترســی پیــدا می کننــد و ایــن امــکان را بــه انهــا می دهــد‬ ‫تــا دســتگاه را کامــا ً در معــرض خطــر قــرار دهنــد‪ .‬رمزهــای‬ ‫عبــور بــک دور مســتند نیســتند‪ .‬محققــان توضیــح دادنــد کــه‬ ‫انهــا مخفیانــه بــا یــک تابــع بازیابــی رمــز عبــور مســتند کــه توســط‬ ‫فروشــنده پشــتیبانی می شــود‪ ،‬همخوانــی دارنــد‪.‬‬ ‫کمتریــن تــاش را ببــرد‪.‬‬ ‫بــرای رفتــن یــک گام بیشــتر‪ ،‬کارشناســان می تواننــد از خروجــی ‪ Nessus‬یــا ‪ Nmap‬بــرای‬ ‫پیکربندی ابزاری مانند ‪ EyeWitness، WitnessMe‬یا ‪ Aquatone‬برای انجام خراش دادن‬ ‫صفحــه وب ســایت های موجــود اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن بــه ایجــاد کاتالوگــی از وب ســایت ها برای‬ ‫بررســی کمــک می کنــد کــه ســپس می تــوان از ان بــرای شناســایی برنامه هــای کاربــردی وب‬ ‫اســتفاده کــرد کــه ممکــن اســت بــرای ازمایــش دقیق تــر مــورد هــدف قــرار گیرنــد‪ .‬هنگامی کــه‬ ‫لیســت برنامه هــای وب تولیــد شــد‪ ،‬تیم هــا می تواننــد از ابــزاری ماننــد ‪ Burp Suite Pro‬بــا‬ ‫افزونــه ‪ Log4Shell Scanner‬بــرای شناســایی نمونه هــای اســیب پذیر ‪ Log4j‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کار بــا تزریــق رشــته های قابــل بهره بــرداری بــرای شــروع تماس هــای کاربــر بــه تمــام‬ ‫عناصــر پویــا برنامــه وب کــه می توانــد نقشـه برداری کنــد‪ ،‬انجــام می شــود‪.‬‬ ‫فایل های منحصربه فرد ‪ Log4j‬را هدف قرار دهید‬ ‫‪ Log4j‬منبــع بــاز اســت‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه اســتفاده از ان در برنامه هــا بــه دلیــل رایــگان‬ ‫بــودن‪ ،‬کاربــردی بــودن‪ ،‬توزیــع اســان و قابل تغییــر بــودن ان بســیار گســترده اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬ماهیــت منبــع بــاز ‪ Log4j‬می توانــد در مرحلــه کشــف نیــز مفیــد باشــد‪ .‬تیم هــای‬ ‫امنیتــی می تواننــد به راحتــی ‪ Log4j‬را دانلــود کــرده و فهرســتی از تمــام فایل هایــی کــه توســط‬ ‫بســته اســتفاده می شــوند ایجــاد کننــد و ازانجــا فایل هایــی را کــه منحصــر بــه ‪ Log4j‬هســتند‬ ‫هــدف قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫هنگامی کــه ایــن موجــودی توســعه یافــت‪ ،‬تیم هــای امنیتــی می تواننــد ان را بــا تشــخیص‬ ‫و پاســخ نقطــه پایانــی (‪ ،)EDR‬نظــارت بــر یکپارچگــی فایــل (‪ )FIM‬و ابزارهــای مدیریــت‬ ‫پیکربنــدی کــه از قبــل در محیــط امنیتــی یــک ســازمان وجــود دارد‪ ،‬بــرای شناســایی‬ ‫نمونه هــای اســیب پذیر ‪ Log4j‬اســتفاده کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در تئــوری‪ ،‬همــان موجــودی‬ ‫می توانــد به عنــوان فرهنــگ لغــت در برابــر ســرورهای وب اســتفاده شــود‪ .‬بــا اســتفاده از‬ ‫ایــن اســتراتژی‪ ،‬تیم هــای امنیتــی می تواننــد از ابزارهــای خودکارســازی موجــود اســتفاده‬ ‫موثــری کــرده و در زمــان و منابــع صرفه جویــی کننــد کــه ســپس می توانــد بــرای کار واقعــی‬ ‫اصــاح اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫با تیم های توسعه خود همکاری کنید‬ ‫امنیــت وظیفــه همــه اســت‪ .‬بــرای اطمینــان از امنیــت واقعــی یک ســازمان‪ ،‬تیم هــای امنیتی‬ ‫و توســعه دهنده بایــد باهــم همــکاری کننــد‪ .‬بینــش جامعــی بــرای کاهــش موفقیت امیــز‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪452‬‬ ‫شرکت عکاسی دیجیتال‬ ‫‪ shutterfly‬مورد حمله باج‬ ‫افزار قرارگرفت‬ ‫بــه گفتــه یــک منبــع اگاه شــرکت ‪ shutterfly‬توســط گروه‬ ‫بــاج افــزار ‪ Conti‬مــورد حملــه ســایبری قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫در گــزارش منتشرشــده ایــن شــرکت بیــان شــده کــه‬ ‫بخش هایــی از تجــارت ‪ Lifetouch‬و ‪BorrowLenses‬‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬همچنیــن دفاتــر تولیــدی‬ ‫و برخــی از سیســتم های شــرکتی نیــز دچــار وقفــه شــدند‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ Shutterfly‬در اولیــن اقــدام یــک شــرکت امنیــت‬ ‫ســایبری بــرای کمــک بــه ایــن حادثــه اســتخدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــاترفالی توضیــح داد‪« :‬اطالعــات مشــتریان ‪TinyPrints‬‬ ‫‪ ،BorrowLenses‬یــا ‪Spoonflower، Shutterfly.com‬‬ ‫‪ ،Snapfish.com‬هیــچ یــک تحــت تاثیــر ایــن حادثــه قــرار‬ ‫نگرفــت‪ .‬مــا همچنیــن در حــال ارزیابــی دامنــه کامل هرگونه‬ ‫داده ای هســتیم کــه ممکــن اســت تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه‬ ‫باشــد بــا ایــن حــال‪ ،‬درک ماهیــت داده هایــی کــه ممکــن‬ ‫اســت تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه باشــند یــک اولویــت کلیــدی‬ ‫اســت و تحقیقــات در حــال انجــام اســت‪ .‬مــا بــه ارائــه‬ ‫بروزرســانی ها در صــورت لــزوم ادامــه خواهیــم داد‪».‬‬ ‫ایــن گــروه باج افــزاری شــروع بــه افشــای اطالعاتــی کــه‬ ‫دزدیــده بــود دریــک ســایت نمــوده و همچنیــن ایــن حملــه‬ ‫حــدود دو هفتــه پیــش اغــاز شــد و شــامل باج گیــری‬ ‫میلیونــی بــود‪ .‬هفتــه گذشــته‪ ،‬محققــان با شــرکت امنیتی‬ ‫‪ Advanced Intelligence‬گــروه باج افــزار ‪ Conti‬را کشــف‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن شــرکت امنیتــی گفــت کــه چندیــن عضــو ‪Conti‬‬ ‫را کشــف کــرده اســت کــه در حــال بحــث در مــورد راه هایــی‬ ‫بــرای اســتفاده از مشــکل ‪ Log4j‬هســتند و انهــا را بــه‬ ‫اولیــن گــروه باج افــزار پیچیــده ای تبدیــل می کنــد کــه تالش‬ ‫می کننــد تــا ایــن اســیب پذیری را بــه ســاح تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫انهــا خاطرنشــان کردنــد کــه تحقیقــات انهــا در مــورد‬ ‫گزارش هــای بــاج افــزار نشــان می دهــد کــه ‪ Conti‬در‬ ‫شــش مــاه گذشــته بیــش از ‪ 150‬میلیــون دالر درامــد‬ ‫داشــته اســت‪ CISA .‬و ‪ FBI‬در ســپتامبر گزارشــی ارائــه‬ ‫دادنــد کــه بیــش از ‪ 400‬حملــه بــا بــاج افــزار ‪ Conti‬در ان‬ ‫دیــده می شــد و اغلــب ســازمان های امریکایــی و همچنیــن‬ ‫شــرکت های بین المللــی را هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫حملــه بــه صدهــا موسســه بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬حملــه‬ ‫ناتــوان کننــده بــاج افــزار در‪14‬مــی و همچنیــن مــدارس‬ ‫ماننــد دانشــگاه یوتــا و ســایر ســازمان های دولتــی و اژانــس‬ ‫حفاظــت از محیــط زیســت اســکاتلند باعــث شــده کــه‬ ‫‪ conti‬نامــی بــرای خــود در بیــن گروه هــای بــاج افــزاری‬ ‫دســت و پــا کــرده باشــد ‪.‬‬ ‫بایــد فتنــه را شــناخت‪ ،‬اســیر اوضــاع تشــبه‬ ‫حــق و باطــل نشــد و ســعی کــرد بــا اســتفاده‬ ‫از عنصــر بصیــرت بــه ســراغ رفــع فتنــه‬ ‫رفــت‪ .‬راهــکار خنثی ســازی فتنــه‪ ،‬بصیــرت‬ ‫و تبییــن و روشــنگری اســت و بایــد دانســت‬ ‫«یــک مل ّتــی کــه بصیــرت دارد‪ ،‬مجموع ـه ی‬ ‫جوانــان یــک کشــور وقتــی بصیــرت دارنــد‪،‬‬ ‫اگاهانــه حرکــت میکننــد و قــدم برمیدارنــد‪،‬‬ ‫همــه ی تیغهــای دشــمن در مقابــل انهــا‬ ‫کنــد میشــود‪ .‬بصیــرت ایــن اســت‪ .‬بصیــرت‬ ‫وقتــی بــود‪ ،‬غبارالودگــی فتنــه نمیتوانــد انهــا‬ ‫را گمــراه کنــد‪».‬‬ ‫خطــرات ‪ Log4j‬موردنیــاز اســت‪ .‬ایــن فراینــد مســتلزم همــکاری عمیــق بــا واحدهــای تجــاری‬ ‫و تیم هــای توســعه اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه تمــام نمونه هــای ‪ Log4j‬واقعــا ً‬ ‫کشف شــده اند‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬زمانــی کــه «جعبه هــای ســیاه» در شــبکه های ســازمانی‬ ‫وجــود دارد کــه مالــک مشــخصی ندارنــد‪ ،‬ایــن می توانــد چالش برانگیــز باشــد‪.‬تیم های امنیتــی‬ ‫ابتــدا بایــد بــا تیم هــای توســعه کار کننــد تــا فهرســتی از همــه برنامه هــای توســعه یافته داخلی‬ ‫و صاحبــان برنامه هــای مرتبــط ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ســپس ان هــا بایــد بــا صاحبــان برنامــه ارتبــاط برقــرار کننــد و تعییــن کننــد کــه ایــا یــک برنامــه‬ ‫معیــن از ‪ Log4j‬اســتفاده می کنــد یــا خیــر‪ .‬بــرای کســانی کــه ایــن کار را انجــام می دهنــد‪،‬‬ ‫تیــم امنیتــی و صاحبــان برنامــه بایــد باهــم کار کننــد تــا وصله هــای موردنیــاز را اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه ایــن اســتراتژی بــه رویکــرد عملی تــری نیــاز دارد‪ ،‬امــا مزایــای قابل توجهــی را ازنظــر‬ ‫اصــاح برخــی از پیاده ســازی های ‪ Log4j‬کــه یافتــن ان هــا دشــوارتر اســت‪ ،‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫مدیریت ریسک فروشنده خود را تقویت کنید‬ ‫ارائه دهنــدگان نرم افــزار شــخص ثالــث یکــی از منابــع اصلــی خطــر امنیــت ســایبری بــرای‬ ‫ســازمان ها را در دهــه گذشــته ثابــت کرده انــد‪ Log4j .‬نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت‪.‬‬ ‫تیم هــای امنیتــی بایــد بــا فروشــندگان ارتبــاط برقــرار کننــد تــا ارتبــاط ‪ Log4j‬بــا برنامه هــای‬ ‫کاربــردی خارجــی را تعییــن کننــد‪ ،‬تعییــن کننــد که کــدام فروشــنده ها و ســرویس ها از ‪Log4j‬‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــا ان ســازمان ها اقدامــات الزم را بــرای کشــف و اصــاح انجــام داده انــد‬ ‫و ایــا شــبکه های خــود را بــرای بهره بــرداری یــا دســتورالعمل های موفقیت امیــز ازمایــش‬ ‫کرده اند‪.‬ارتبــاط بــا فروشــندگان در ایــن زمینــه بایــد در اســرع وقــت اغــاز شــود تــا تیم هــا بدانند‬ ‫کــه چــه خدماتــی ممکــن اســت نیــاز بــه جداســازی یا توقف اســتفاده از ان ها داشــته باشــند و‬ ‫همچنیــن بداننــد کــه چگونــه ممکــن اســت بــر عملکــرد یــا خدمــات سازمانشــان تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ Log4j‬اولین مانع است‬ ‫ماهیــت همه جــا حاضــر ‪ Log4j‬چالشــی واضــح بــرای کارشناســان امنیــت ســایبری ایجــاد‬ ‫می کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از تیم هــای امنیتــی در حــال حاضــر بــا کمبــود کارکنــان‬ ‫مواجــه هســتند‪ ،‬یافتــن تمــام اســیب پذیری های احتمالــی ماننــد یــک چالــش غیرقابل حــل‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ .‬ایجــاد یــک اســتراتژی کشــف اولیــن گام بــرای غلبــه بــر چالــش اســت‪ .‬بــا‬ ‫یــک اســتراتژی مســتقیم و ارتباطــات و همــکاری واضــح‪ ،‬تیم هــا می تواننــد و بــه حفاظــت از‬ ‫ســازمان هایی کــه بــه ان هــا خدمــت می کننــد ادامــه دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ما ملت امام حسینیم‬ ‫ســردار شــهید ســلیمانی در مکتــب ایثــار و‬ ‫شــهادت طلبــی برخاســته از مکتــب نبــوی ان‬ ‫چنــان اوج گرفــت کــه نشــان داد یــک انســان تــا‬ ‫چــه حــد مــی توانــد فراتــر از زمــان و مــکان در‬ ‫قلــوب مــردم ظاهــر شــود و الگوی همگان شــود‬ ‫بــه گونــه ای کــه بــه فرمــوده رهبــر حکیــم انقالب‬ ‫اســامی‪ «:‬امــت اســامی بــه عنــوان یک مکتب‬ ‫درس امــوز شــود و در اغــاز گام دوم انقــاب بــه‬ ‫عنــوان سیدالشــهدای مقاومــت پرچمــدار عــزت‬ ‫و ســرافرازی امــت پیامبــر اعظــم(ص) نقــش‬ ‫افرینــی کنــد‪».‬‬ ‫‪ -452‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 27‬جمالی االول ‪- 1443‬شماره ‪-452‬‬ ‫‪27-- 2021‬‬ ‫جوالی‪2021‬‬ ‫ شنبه ‪ 11‬دی ‪ 1- 1400‬جوالی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫شبیر دائمی‬ ‫ارائه ایده های نو در کنفرانس‬ ‫رویکردهای نوین روابط عمومی‬ ‫نماینــده کنفرانــس رویکردهــای‬ ‫نویــن روابــط عمومــی ایــران در‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســومین‬ ‫کنفرانــس رویکردهای نویــن روابط‬ ‫عمومــی ایــران بــا ارائــه ایده هایــی‬ ‫نــو در عرصــه روابــط عمومــی‬ ‫و ارتباطــات بــه همــراه دومیــن‬ ‫جشــنواره ملــی ایده هــای خــاق‬ ‫روابــط عمومــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شــبیر دائمــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ســومین کنفرانــس رویکردهــای‬ ‫نویــن روابــط عمومــی ایــران بــا‬ ‫ارائــه ایده هایــی نــو در عرصــه روابــط عمومــی و ارتباطــات بــه همــراه دومیــن‬ ‫جشــنواره ملــی ایده هــای خــاق روابــط عمومــی و نیــز نخســتین جشــنواره ملــی‬ ‫ن ‪ ۱۴۰۰‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫خبــر ایــران بــا رویکــرد پرونده هــای خبــری ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬بهم ـ ‬ ‫دائمــی افــزود‪ :‬ایــن کنفرانــس شــامل محورهایــی ماننــد ارتباطــات مجــازی‪،‬‬ ‫هنــر و روابــط عمومــی‪ ،‬روانشناســی ارتباطــات‪ ،‬روابــط عمومــی تجــاری‪،‬‬ ‫مدیریــت و روابــط عمومــی‪ ،‬جامعه شناســی ارتباطـــات‪ ،‬ادبیــات و علــوم‬ ‫ارتباطـــات‪ ،‬فناوری هــای جدیــد ارتباطــات‪ ،‬علـــوم ارتباطــات و مدیـــریت‬ ‫بحـــران‪ ،‬روابــط عمومــی و پیشــگیری از کرونــا‪ ،‬رســانه و روابــط عمومــی و‬ ‫شــهر هـــوشمند‪ ،‬اسیب شناســی اینفودمــی(‪ ،)infodemy‬اسیب شناســی‬ ‫دیپ فیــک(‪ )deepfake‬و جعــل عمیــق‪ ،‬روابــط عمومــی سیاســی‬ ‫(دیپلماســی اجتماعــی و فرهنگــی) و محورهــای ویــژه نقــش علــوم ارتباطــات‬ ‫در شــکل گیری کشــورهای وارث تمــدن ایرانــی‪ ،‬نقــش علــوم ارتباطــات در‬ ‫احیــای مکتــب اصفهــان اســت‪.‬‬ ‫نماینــده کنفرانــس رویکردهــای نویــن روابــط عمومــی ایــران در اســتان‬ ‫گلســتان ایــن کنفرانــس را یکــی از مهم تریــن رویدادهــا در عرصــه روابــط‬ ‫عمومــی ایــران برشــمرد و بــا تاکیــد بــر شــرکت مدیــران و کارشناســان‬ ‫روابــط عمومــی و مشــاغل مرتبــط در اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬دریافــت‬ ‫گواهینامــه پذیــرش مقــاالت‪ ،‬دریافــت گواهینامــه اموزشــی بین المللــی‪،‬‬ ‫بهره منــدی از ســخنرانی اســتادان برجســته در حرفــه روابــط عمومــی‪،‬‬ ‫نمایه ســازی مقــاالت در پایگاه هــای معتبــر علمــی و انتشــار مقــاالت‬ ‫برگزیــده ازجملــه مزایــای شــرکت در ایــن کنفرانــس اســت‪.‬‬ ‫دائمــی بــا بیــان اینکــه مهلــت ارســال اثــار ‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن کنفرانــس مقــاالت برگزیــده انتخــاب و ارائــه خواهــد‬ ‫شــد پژوهشــگران می تواننــد از طریــق نشــانی وب ســایت کنفرانــس‬ ‫بــه ادرس‪ http://nipr.daneshpajoohan.ac.ir‬بــه ســامانه ارســال‬ ‫مقــاالت دسترســی داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫وی ترویــج اخــاق حرفـه ای و توســعه دانــش ارتباطــات اجتماعــی‪ ،‬شناســایی‬ ‫و معرفــی ایده هــای خــاق در حــوزه ارتباطــات اجتماعــی‪ ،‬ارائــه ســرفصل های‬ ‫جدید اموزشــی و پژوهشــی به عالقه مندان‪ ،‬شناســایی و انتشــار پژوهش های‬ ‫جدیــد حــوزه روابــط و رســانه را ازجملــه اهــداف ایــن کنفرانــس برشــمرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ،‬شــبیر دائمــی بــا صــدور حکمــی از ســوی دبیــرکل کنفرانــس‬ ‫به عنــوان نماینــده ایــن کنفرانــس در اســتان گلســتان معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫شهادت طلبی‬ ‫در اموزه های‬ ‫مکتب شهید‬ ‫سلیمانی‬ ‫مردانــی کــه در مکتــب پیامبــر اعظــم (ص)و ائمــه‬ ‫معصومیــن (ع) پــرورش مــی یابنــد در راه تحقّــق اهــداف‬ ‫عالیــه ان از همــه وجــود خــود مــی گذرنــد و در ایــن راه بــا‬ ‫ی کننــد اینــان در دنیــا و اخرت عزتمند‬ ‫افتخــار خــود را فــدا مـ ­‬ ‫بــوده و در خاطــرات تاریــخ امــت اســامی نامشــان بــه دلیــل‬ ‫الگو­هــای فــداکاری‪ ،‬جوانمــردی و شــرافت همــواره جاودانــه‬ ‫و مانــدگار اســت ‪.‬‬ ‫در واقــع ایثارگــران و شــهدای گلگــون کفــن خــود را فدا کردند‬ ‫ش هــا پایــدار بماند‪.‬‬ ‫ت هــا و ارز ­‬ ‫تــا حقیقـ ­‬ ‫ی هــای اعتقــادی بینشــی و رفتــاری‬ ‫بــا نگاهــی گــذرا بــه ویژگـ ­‬ ‫شــهید ســلیمانی می­تــوان او را نمــاد مثــال زدنــی از ایثارگــران‪،‬‬ ‫مجاهــدان و شــهدایی دانســت کــه در ارتقــاء عــزت و افتخــار‬ ‫امــت اســامی بــه ویــژه امنیــت جوامــع اســامی نقــش­‬ ‫افرینــی ویــژه داشــت‪ .‬او مقابلــه بــا تفکــرات منتهــی بــه‬ ‫تفرقــه و اختــاف‪ ،‬حمایــت از مظلومــان‪ ،‬ایجــاد عــزت نفــس‬ ‫و اعتمــاد در مــردم‪ ،‬ایجــاد امیــد و انگیــزه در مــردم‪ ،‬احســاس‬ ‫توانایــی مقابلــه بــا دشــمنان‪ ،‬ایجــاد فرصت­هــای شــکوفا شــدن‬ ‫اســتعداد­های مردمی و… را در دســتور کار قرار داده بود تا از‬ ‫ایــن رهگــذر فرهنــگ ایثــار و شــهادت­طلبی در جوامــع اســامی‬ ‫نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫ســردار شــهید ســلیمانی در مکتــب ایثــار و شــهادت طلبــی‬ ‫برخاســته از مکتــب نبــوی ان چنــان اوج گرفــت کــه نشــان داد‬ ‫یــک انســان تــا چــه حــد مــی توانــد فراتــر از زمــان و مــکان در‬ ‫قلــوب مــردم ظاهــر شــود و الگــوی همــگان شــود بــه گونــه ای‬ ‫کــه بــه فرمــوده رهبــر حکیم انقالب اســامی‪ «:‬امت اســامی‬ ‫بــه عنــوان یــک مکتــب درس امــوز شــود و در اغــاز گام دوم‬ ‫انقــاب بــه عنــوان سیدالشــهدای مقاومــت پرچمــدار عــزت و‬ ‫ســرافرازی امــت پیامبــر اعظــم(ص) نقــش افرینــی کنــد‪».‬‬ ‫مجاهــدت‪ ،‬ایثــار و شــهادت طلبــی شــهید ســلیمانی در‬ ‫بردارنــده حماســه ای بــزرگ و جاودانــه ای بــرای جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬امــت اســامی و بشــریت اســت کــه امنیــت امــت‬ ‫اســامی در محــور ایــن دســتاوردها قــرار دارد‪.‬‬ ‫امــت اســامی ‪ ،‬شــهید ســلیمانی را کــه باعــث ترویــج‬ ‫فرهنــگ ایثــار‪ ،‬مقاومــت و شــهادت طلبــی در عرصــه‬ ‫بیــن المللــی شــده اســت ‪ ،‬هرگــز فرامــوش نخواهــد‬ ‫کــرد زیــرا ســردار شــهید ســلیمانی در عرصــه هــای‬ ‫مقاومــت اســامی اگاهانــه و متعهدانــه بــه جهــادی‬ ‫فراگیــر پرداخــت و همــواره حمایــت از مــردم فلســطین‬ ‫و مقابلــه بــا رژیــم صهیونیســتی را وظیفــه ای دینــی و‬ ‫انقالبــی خــود مــی دانســت و پیــروزی محــور مقاومــت‬ ‫در برابــر گروه هــای تکفیــری و تروریســتی را مقدمــه ای‬ ‫بــرای فروپاشــی رژیــم صهیونیســتی و شکســت امریــکا‬ ‫قلمــداد مــی کــرد‪ ،‬در حقیقــت ســربلندی امــت اســامی‬ ‫مدیــون جانفشــانی و رشــادت هــای انســان هــای ایثارگــر‬ ‫و شــهادت طلبی چون ســردار ســلیمانی اســت‪ ،‬سرداری‬ ‫کــه همــه ی زندگــی خــود را وقــف جهــاد و دفــاع از‬ ‫ســرزمین اســامی و حفاظــت از منافــع و مصالــح امــت‬ ‫اســامی کــرد‪ ،‬شــهیدی کــه عامــل محــوری انســجام و‬ ‫همدلــی ملــت هــای مســلمان شــده و بــی گمــان قــدرت‬ ‫و نفــوذ ایــران اســامی در منطقــه و ســرافرازی امــت‬ ‫اســامی مدیــون و مرهــون او و همرزمــان شــهیدش و‬ ‫ایثارگــران پــای بنــد بــه مکتــب اوســت‪.‬‬ ‫شــهید ســلیمانی نمــاد شــجاعت و تدبیــر‪ ،‬مقاومــت و‬ ‫ایثارگــری و جهــاد عــزت و اقتــدار بــود و از ایــن رهگــذر‬ ‫بــا تمرکــز بــر گفتمــان جهــادی و ایثارگــری باعــث شــد تــا‬ ‫وحــدت‪ ،‬همگرایــی و هــم افزایــی ظرفیــت هــای مردمــی‬ ‫امــت اســامی در مقابلــه بــا نظــام ســلطه صهیونیســم‬ ‫بیــن الملــل و بدخواهــان امــت اســامی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــود و از این رهگذر مقاومت فعال به عنوان‬ ‫بخشــی از ثمره مجاهدت ها و ایثارگری های ان شــهید‬ ‫شــاهد و یاران شــهیدش ادامه یابد و سیاســت راهبردی‬ ‫جمهــوری اســامی بــه عنــوان احیاگــر اســام نــاب همراه‬ ‫بــا راهبردهــای کارامــد قــوی تــر از گذشــته دنبــال شــود‪.‬‬ ‫شــهید ســلیمانی بــه منزلــه روح جمعــی ملــت ایــران قیــام‬ ‫بــرای حمایــت از مظلــوم و مقابلــه بــا ظلــم و ظالــم را کــه‬ ‫محــوری تریــن امــوزه نبــوی اســت را مــورد توجّه قــرار داده بود‬ ‫و اگرچــه مجاهــدی نســتوه بــود امّــا کارش ســاختن هویــت و‬ ‫جنــگ بــرای صلــح و ارامــش بــود‪.‬‬ ‫شــهید ســلیمانی بــا تبعیــت اگاهانــه‪ ،‬متعهدانــه و عاشــقانه‬ ‫از رهبــر حکیــم امــت اســامی تثبیــت اقتــدار جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬اثبــات ظرفیــت جمهــوری اســامی بــرای تامیــن‬ ‫امنیــت منطقــه‪ ،‬شکســت قــدرت پوشــالی نظــام ســلطه‪،‬‬ ‫الگــوی مبــارزه بــا ابرقــدرت هــا‪ ،‬تقویــت روحیــه مقاومــت در‬ ‫مــردم منطقــه‪ ،‬شــکل دهــی دفــاع مردمــی بــا اتــکا بــه مبانــی‬ ‫دینــی‪ ،‬نهادینــه ســازی فرهنــگ مقاومــت‪ ،‬اثبــات ظرفیــت‬ ‫بســیج کنندگــی اســام‪ ،‬شکســت راهبردهــای دشــمنان و‬ ‫ناکامــی ان هــا در برنامــه هــا ظرفیــت ســازی بــرای محــو رژیــم‬ ‫صهیونیســتی و… را بــرای امــت اســامی بــه ودیعــت نهــاد‬ ‫تــا بشــریت در روزگار حاضــر یکــی از پــرورش یافتــگان امــام‬ ‫خمینــی(ره) و رهبــر معظــم انقــاب اســامی(مدظله العالی)‬ ‫و از ســربازان نامــدار پیامبــر اعظــم(ص) در عصــر کنونــی را در‬ ‫ســیمای ایثارگــری و شــهادت طلبــی بــه عینــه مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن « شــهید بــزرگ و عزیــز مــا » شــیفته شــهادت بــود او‬ ‫در داغ فــراق یــاران همرزمــش مــی­ســوخت و در نجواهــای‬ ‫شــبانه ­اش پیوســته از حضــرت حــق طلــب شــهادت می نمــود‪.‬‬ ‫او از مغــز اســتخوان و بن دنــدان و بــا ذره ­­ذر ­ه وجــودش‬ ‫خواهــان شــهادت بــود‪ ،‬او بــا شــهدا ســخن می­ گفــت و از‬ ‫انــان ملتمســانه می­ خواســت کــه او را بــه ســوی خویــش‬ ‫برکشــند و بــه بــزم معنــوی خــود فراخوانند‪ .‬امام خامنـه ای در‬ ‫وصــف ایــن ویژگــی شــهید ســلیمانی فرمودنــد ‪ «:‬بزرگ­ تریــن‬ ‫ارزوی او کــه هیچــگاه در ان سســتی و کاســتی پدیــد نیامــد‪،‬‬ ‫همانــا شــهادت بــود و ســرانجام بــه ایــن ارزو کــه بــه دســت‬ ‫شــقی ترین انســان روزگار بــه شــهادت برســد‪ ،‬رســید‪» .‬‬ ‫حاج قاسم ‪ ،‬یادگار جنگ بود‬ ‫لیک جانش رٓسته از ‪ ،‬نیرنگ بود‬ ‫چونکه بود او ‪ ،‬با شهیدان هم نفس‬ ‫مثل شیری بود ‪ ،‬مانده در قفس‬ ‫بود بی تاب شهادت ‪ ،‬سال ها‬ ‫که طلب می کرد ‪ ،‬با حال دعا‬ ‫ارزو می کرد ‪ ،‬معراج ان بزرگ‬ ‫تا رسد به جایگاهش ان بزرگ‬ ‫او ز مغز استخوان ‪ ،‬توحید بود‬ ‫تشنه ی یک جام ان ‪ ،‬خورشید بود‬ ‫از بُن دندان تمنا کرد ‪ ،‬او‬ ‫تا رسد به ‪ ،‬منتهای ارزو‬ ‫داغ یاران مسافر را ‪ ،‬که دید‬ ‫بال و پٓر را ‪ ،‬سوی ان منزل کشید‬ ‫در همه ‪ ،‬نٓجوای پنهانی خویش‬ ‫اشک می ریزد ‪ ،‬به حیرانی خویش‬ ‫گفتگوهایی که با ‪ ،‬دِلدار داشت‬ ‫درد هجرانی که ‪ ،‬گاهی می نگاشت‬ ‫دست خطش ‪ ،‬سوی دُختش فاطمه‬ ‫بود یک دریا ز حکمت ‪ ،‬بٓر همه‬ ‫فاطمه جان ‪ ،‬دوستم داری ز جان‬ ‫لیکن این مطلب ‪ ،‬به اسانی بدان‬ ‫عقده های دل ‪ ،‬به سینه مانده است‬ ‫باغبان عشق ‪ ،‬من را رانده است‬ ‫بسته شد باب شهادت ‪ ،‬روی من‬ ‫مرگ خونین ‪ ،‬کی می ایٓد سوی من‬ ‫جذبه ی عشق است ‪ ،‬محتاجم به او‬ ‫عقده ی دل ک ُشت ‪ ،‬محتاجم به او‬ ‫تو کجایی مرگ خونینم ‪ ،‬بیا‬ ‫هان تو زیبایم ‪ ،‬به تکریمم بیا‬ ‫من چنان مشتاق دیدار تو ام‬ ‫تشنه ی خرمای افطار تو ام‬ ‫روزه ام بشکن ‪ ،‬به جام انفجار‬ ‫محو کن جسم مرا ‪ ،‬در زلف یار‬ ‫تو بسوزان ‪ ،‬دود کن ‪ ،‬اتش بزن‬ ‫بوسه ای بر خال لبهایش بزن‬ ‫دوست دارم ‪ ،‬لحظه ی راحت شدن‬ ‫این وجودم ‪ ،‬ذره از خاکت شدن‬ ‫راه عشق است این ‪ ،‬چه زیبا رفتنی‬ ‫شعرهای ناب و زیبا گفتنی‬ ‫تو ببین سی سال ‪ ،‬درگیرم حبیب‬ ‫با هزاران لشکر و صدها رقیب‬ ‫زخم ها برداشت ‪ ،‬جانم در غمش‬ ‫هرچه من پیغام و نامه دادمش‬ ‫من چرا دورم ‪ ،‬عزیزم از حبیب‬ ‫تو دعا کن دخترم ‪ ،‬ا ٓم ٓمن یُجیب »‬ ‫چون نی ای ‪ ،‬بُبریده از یک نیستان‬ ‫ناله ها می کرد ‪ ،‬جانسوز و گران‬ ‫یارب این تاخیر ‪ ،‬جانم را گرفت‬ ‫درد هجران ‪ ،‬استخوانم را گرفت‬ ‫از فراق یوسف الل ّهی ناز‬ ‫بس بسوزم ‪ ،‬در دل راز و نیاز‬ ‫کاظمی رفت و ببین جا مانده ام‬ ‫بعد تهرانی مقدم ‪ ،‬زنده ام‬ ‫ای عِماد مُغنیه ‪ ،‬شیر ٓعرب‬ ‫تو دُعا کن ‪ ،‬قاسم خود را طلب‬ ‫باکری ‪ ،‬همًت ‪ ،‬به جان پاکتان‬ ‫سوختم در اتش هجران تان‬ ‫وٓه چه گل هایی که ‪ ،‬پٓر پٓر گشت و من‬ ‫مانده ام چون برگ خشکی در چمن‬ ‫دوستان بر سفره ی ‪ ،‬رب کریم‬ ‫من که جا ماندم ‪ ،‬ندارم ان نعیم‬ ‫بارالها حق خون پاکشان‬ ‫قاسم درمانده ‪ ،‬از دنیا رهان‬ ‫دوست دارم جسم من ‪ ،‬در خون شود‬ ‫جامه ام از خون من ‪ ،‬گلگون شود‬ ‫انقدر نالید ‪ ،‬در شب های تار‬ ‫تا که مقبول اُفتد او ‪ ،‬در نزد یار‬ ‫یک شب جمعه ‪ ،‬شهیدان با وقار‬ ‫برده اند او را ‪ ،‬به بزم کردگار‬ ‫ان شقی تر از یزید ‪ ،‬ان فرد پٓست‬ ‫نیمه شب ‪ ،‬تیری به ائین زد شکست‬ ‫چون شکست ان جام ‪ ،‬پُر شد دشت ها‬ ‫از وجود حاج قاسم ‪ ،‬دشت ها‬ ‫ماند تنها ‪ ،‬زان وجود نازنین‬ ‫یادگاری ناب ‪ ،‬مولود یقین‬ ‫دست و انگشتر ‪ ،‬که غوغا می کند‬ ‫سال ها او خصم ‪ ،‬رسوا می کند‬ ‫ساربانی نیست ‪ ،‬کانگشتر بٓرد‬ ‫یا لباس کهنه ‪ ،‬از پیکر بٓرد‬ ‫دست و انگشتر ‪ ،‬نماد شیعه است‬ ‫روضه ی عشاق ‪ ،‬داغ شیعه است‬ ‫جسم پاکی ‪ ،‬کربال مانده به خاک‬ ‫عصر عاشورا و جسمی چاک چاک‬ ‫اسب تازیدند ‪ ،‬بر ا ٓبدان پاک‬ ‫این شهادت چیست ؟ رازی هولناک‬ ‫بود ایا روزی ‪ ،‬از روزش بتر‬ ‫م ل ٓک » ای حلوای تر‬ ‫« یٓوم ال یو ٌ‬ ‫حاج قاسم گرچه ‪ ،‬شد نامش شهید‬ ‫لیک چشمی ‪ ،‬همچو موالیش ندید‬ ‫هرکه در راه حسین ‪ ،‬اشکی بریخت‬ ‫کی ز میدان رفت ؟ و ایا کی گریخت؟‬ ‫تا رها شد حاج قاسم ‪ ،‬از جهان‬ ‫رفت در سوکش ‪ ،‬تمامی جهان‬ ‫او به اوج ‪ ،‬ارزو هایش رسید‬ ‫پرده ای مشکی ‪ ،‬به دنیایش کشید‬ ‫از ضمیر جان خود ‪ ،‬می خواست چون‬ ‫ن»‬ ‫اجعُو َ‬ ‫رفت تا « اِنَّا اِل َیْه ِ ر َ ِ‬ ‫او کنون ‪ ،‬در بارگاه قدس حق‬ ‫راضی از او حق و او راضی زحق‬ ‫ایه ‪) ۱۵۶‬‬ ‫اجعُو َ‬ ‫ن (قران کریم‪ ،‬سوره ٔ بقرهٔ‪ٔ ،‬‬ ‫اِنَّا لِلَّٰه ِ وَاِنَّا اِل َیْه ِ ر َ ِ‬ ‫ت‬ ‫صدقُهُــم ۚ لَهُــم جَنـّـا ٌ‬ ‫ن ِ‬ ‫قــا َ‬ ‫ل الل َّـ ُه هٰــذا یَــو ُم یَنفَـعُ ّ‬ ‫الصادِقیـ َ‬ ‫ن فیهــا ا َ‬ ‫ت َجــری مِــن ت َحتِهَــا الا َ‬ ‫ــی اللَّــ ُه‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ۚ‬ ‫ًا‬ ‫د‬ ‫ــ‬ ‫ب‬ ‫دیــ‬ ‫خال‬ ‫نهــار‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫م‪(.‬ســوره مبارکــه‬ ‫عَنهُــم وَرَضــوا عَنــ ُه ۚ ذ ٰلِــکَ الفَــوز ُ ال َعظی ُ‬ ‫المائــده ایــه ‪)۱۱۹‬‬ ‫خداونــد می گویــد‪« :‬امــروز‪ ،‬روزی اســت کــه راســتی‬ ‫راســتگویان‪ ،‬بــه انهــا ســود می بخشــد؛ بــرای انهــا باغهایــی‬ ‫از بهشــت اســت کــه نهرهــا از زیــر (درختــان) ان می گــذرد‪،‬‬ ‫و تــا ابــد‪ ،‬جاودانــه در ان می ماننــد؛ هــم خداونــد از انهــا‬ ‫خشــنود اســت‪ ،‬و هــم انهــا از خــدا خشــنودند؛ ایــن‪،‬‬ ‫رســتگاری بــزرگ اســت!»‬ ‫بخــش هایــی از دســتخط شــهید ســلیمانی خطــاب بــه‬ ‫دختــرش فاطمــه خانــم ســلیمانی ‪« :‬فاطمــه عزیــزم!‬ ‫ایــن چنــد صفحــه را بــرای تــو می نویســم‪ ،‬چــون می دانــم‬ ‫مقدســانه مــرا دوســت داری؛ نمی دانــم چــرا ایــن حرف هــا‬ ‫را برایــت می نویســم‪ ،‬امــا احســاس می کنــم در ایــن تنهایــی‬ ‫و غربــت عمــرم نیــاز دارم بــا کســی عقــده دل بــاز کنــم‪.‬‬ ‫اه! مــرگ خونیــن مــن! عزیــز مــن! زیبــای مــن! کجایــی؟‬ ‫مشــتاق دیــدارت هســتم‪ ...‬وقتــی بوســه انفجــار تــو‪،‬‬ ‫تمــام وجــود مــرا در خــود محــو می کنــد‪ ،‬دود می کنــد‬ ‫و می ســوزاند‪ .‬چقــدر ایــن لحظــه را دوســت دارم‪ .‬اه‪...‬‬ ‫چقــدر ایــن منظــره زیباســت‪ .‬چقــدر ایــن لحظــه را دوســت‬ ‫دارم‪ .‬در راه عشــق جــان دادن خیلــی زیباســت‪...‬‬ ‫خدایــا! ‪ ۳۰‬ســال بــرای ایــن لحظــه تــاش کــردم‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫لحظه با تمام رقبای عشــق در افتاده ام‪ .‬زخم ها برداشــته ام‪،‬‬ ‫واســطه ها فرســتاده ام‪ .‬چقــدر ایــن منظــره زیباســت! چقــدر‬ ‫ایــن لحظــه را دوســت دارم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!