روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 451 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 451

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 451

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 451

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 8 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/29 -‬دسامبر‪ /24 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪451‬‬ ‫ازدواج زودتر از میانگین‬ ‫کشوری جوانان گلستانی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ناعدالتی و عدم حمایت‬ ‫از کشاورزان باعث عقب‬ ‫ماندگی گلستان است‬ ‫هویت های جعلی‪ ،‬ان سوی‬ ‫سکه فضای مجازی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نُه دی ‪ ۸۸‬پیروزی ایران درقاعده هزینه_ فایده‬ ‫‪8‬‬ ‫تحقق‪ ۶۳‬درصدی‬ ‫سهمیه ایجاد اشتغال‬ ‫امسال گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور هنگام مواجهه با‬ ‫نظرات مخالف‪ ،‬ذهن‬ ‫ارامی داشته باشیم؟‬ ‫با نگاه ویژه به اشتغال زایی‬ ‫و درامد دالری صنعت بازی های رایانه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫متخلفان رمز عبور‪:‬‬ ‫چه کسی از همه‬ ‫بدتر است؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیر تعاون‪:‬ایجاد‪ ۲۱۷‬هزار شغل‬ ‫از ابتدای دولت سیزدهم‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ ۲۱۷ :‬هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی تاکنــون از زمــان اغــاز بــه کار دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬مطابــق امارهــای ســامانه «رصــد» ایــن‬ ‫وزارتخانــه ایجــاد شــده و ‪ ۱۳۰‬هــزار فقــره بیمــه در همیــن‬ ‫راســتا بــرای کارگــران صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫حجت اللــه عبدالملکــی گزارشــی از برنامه هــای اشــتغال‬ ‫دولــت ســیزدهم در صحــن علنــی خانــه ارائــه و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بعــد از تــورم دومیــن معضــل کشــور ‪ ،‬بیــکاری‬ ‫اســت‪ ،‬کارمــان را در شــرایطی اغــاز کردیــم کــه حجــم‬ ‫بیــکاری و مشــکالت بســیاری گریبانگیــر کشــور بــود ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یــک مــاه قبــل گفتــه بــودم کــه ‪ ۱۴‬میلیــون‬ ‫نفــر در کشــور شــغل شایســته ای ندارنــد کــه امــار فــوق‬ ‫فــارغ از ‪ 2‬میلیــون و ‪ 500‬هــزار نفــر بیــکار مطلقــی اســت‬ ‫کــه در جامعــه بــه دنبــال شــغل اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان نگرانــی از مســاله بیــکاری گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫خصــوص دغدغــه نماینــدگان منطقــی اســت‪ ،‬مســاله‬ ‫نظــارت مجلــس یــک موضــوع بســیار مهــم و راهگشــا‬ ‫اســت و ایــن ســواالت و تذکــرات بیشــتر موجــب گوشــزد‬ ‫مســوولیت واقعــی وزرا میشــود کــه اگــر احیانــا باعــث‬ ‫غفلتــی شــده باشــد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ادامـه داد‪ :‬مــن نوعــی‬ ‫هــم اگــر بــه جــای نماینــدگان ملــت بــودم قطعــا ًتذکــرات‬ ‫الزم را در خصــوص کوتاهی هــا موجــود مــی دادم‪ ،‬امــا‬ ‫فقــط وزارت کار مخاطــب ایــن ســوال نمی باشــد بلکــه‬ ‫پاســخ اشــتغال بســتگی بــه صنعــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫واطالعــات‪ ،‬گردشــگری و محیــط زیســت دارد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی در ادامــه گفــت‪ :‬مســوول ایجــاد اشــتغال‬ ‫وزارت کار نمی باشــد‪ ،‬بلکــه وظیفــه ایــن وزارت خانــه‬ ‫ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه هــای مختلــف در‬ ‫خصــوص اشــتغال اســت و ایــن وزارتخانــه موضــوع‬ ‫بیــکاری را بــه عنــوان دبیــر شــورای عالــی اشــتغال بایــد‬ ‫پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا تدویــن اطلــس اشــتغال زایی افــزود‪:‬‬ ‫ایــن اطلــس ‪ ۱۷۵‬برنامــه را بــا همــکاری ‪ ۷۱‬دســتگاه‬ ‫تدویــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان دان داشــت‪ :‬از عملکــرد ایــن وزراتخانــه‬ ‫در حــوزه کار و وضعیــت اشــتغال و بیــکاری کشــور‬ ‫کتابچه هــای کوچکــی منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬انتظــار داریــم کــه نماینــدگان ایــن‬ ‫کتابچه هــا را مــورد مطالعــه قــرار دهنــد چــرا کــه در انهــا‬ ‫وضعیتــی کامــل از اشــتغال و بیــکاری با تحلیل متفاوتی‬ ‫ارائــه گردیــده و همچنیــن در حــوزه اشــتغال طــی ایــن‬ ‫چنــد مــاه عملکــرد دولــت ســیزدهم تشــریح شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در اشــاره بــه زیســت‬ ‫بــوم اشــتغال گفــت‪ :‬در ایــن زیســت بــوم در مــدت ‪۱۸‬‬ ‫مــاه ( از نیمــه دوم ‪ ۱۴۰۰‬تــا نیمــه اول ‪ )۱۴۰۱‬بــرای ایجــاد‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار شــغل برنامه ریــزی مختلفــی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد‪ :‬در‬ ‫دولــت ســیزدهم شــورای عالــی اشــتغال و در کمتــر‬ ‫از ‪ ۲‬مــاه‪ ۲ ،‬جلســه بــا حضــور ریاســت جمهــور و‬ ‫دســتگاه های مرتبــط برگــزار گردیــد کــه ماحصــل ان‬ ‫‪ ۳۴‬مصوبــه مهــم بــود کــه میزان پیشــرفت هر کــدام از‬ ‫مصوبه هــا نیــز بیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر زیســت بــوم ملــی اشــتغال گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن دولــت زیســت بوم ملــی اشــتغال تصویــب‬ ‫شــد کــه پلتفــرم ایجــاد همــکاری و هماهنگــی بیــن‬ ‫چندیــن دســتگاه در ان ذکــر شــده کــه پیــش از ایــن‬ ‫کلیــه دســتگاه ها متاســفانه بــه صــورت جزیــره ای‬ ‫عمــل می کردنــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی خاطرنشــان کرد‪ ۳۲ :‬هــزار میلیــارد تومان‬ ‫در قالب مصوبه اشتغال توسط شورای عالی اشتغال‬ ‫کشــور در نظــر گرفتــه شــده کــه ‪ ۱۶۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ان بــه بانــک مرکــزی ابــاغ شــده اســت کــه ‪۶۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان ان قــرض الحســنه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ابــاغ وحــدت مالــی توســط‬ ‫بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی یــک انقــاب اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬قبــل از ایــن تســهیالت منحــرف مــی شــد‬ ‫و صــرف زنجیــره تولیــد و اشــتغال نمــی شــد امــا از ایــن‬ ‫پــس منابــع بــا ابــاغ بانــک مرکــزی بــه ســمت تولیــد و‬ ‫اشــتغال خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس تامیــن مالــی و نقدینگــی‬ ‫بــه ســمت اشــتغال هدایــت خواهــد شــد و بانک هــا‬ ‫از گیرنــدگان تســهیالت تعهــد و تضمیــن تعــداد ایجــاد‬ ‫اشــتغال و بیمــه را خواهنــد گرفــت و از ایــن پــس تعــداد‬ ‫ایجــاد اشــتغال و بیمــه شــدگان مــورد اســتعالم قــرار‬ ‫می گیــرد در غیــر ایــن صــورت تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫امهــال نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی اشــاره بــه نقــش ســازمان فنــی و حرفــه‬ ‫ای کــرد و بیان داشــت‪ :‬در مشــاغل کم ســرمایه بر بــه‬ ‫دنبــال ارائــه امــوزش هــای الزم هســتیم‪ ،‬در ایــن راســتا‬ ‫‪ ۳۴۰‬شــغل شناســایی شــده کــه زیــر ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان‬ ‫ســرمایه گــذاری نیــاز دارد و حتــی بعضــی از مشــاغل‬ ‫ســرمایه ای بیــن یــک میلیــون تــا پنــج میلیــون نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مشــاغل را اعــام کــرده ایــم تــا‬ ‫کارجویانــی کــه در کالس هــای فنــی و حرفه ای مشــارکت‬ ‫کننــد و قــادر خواهنــد بود اشــتغالزایی کنند بتواننــد از ان‬ ‫اســتفاده و بهــره ببرنــد و ایــن یــک اقــدام راهبــردی جدیــد‬ ‫در حــذف بیــکاری و ایجــاد اشــتغال اســت کــه جهــش در‬ ‫تولیــد شــغل ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وی خبــر از تشــکیل پنجــره واحــد ارائــه مجوزهــا داد و‬ ‫افــزود‪ :‬مصوبــه دومیــن جلســه شــورای عالــی اشــتغال‬ ‫ایــن بــود کــه اقتصــاد فقــط یــک درگاه بــرای صــدور‬ ‫مجــوز ان هــم فقــط بــا همــکاری وزارت تعــاون کار‬ ‫ورفــاه اجتماعــی ایجــاد شــود کــه ایــن امــر تــا پایــان ســال‬ ‫عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مشــکالت بســیاری در خصــوص صــدور مجــوز در حــوزه‬ ‫مشــاغل خانگــی داشــتیم کــه از مجــوز محــور بــه ثبــت‬ ‫محــور حرکــت کــرده و ســازو کارهــای ان را اعــام کردیــم‪،‬‬ ‫بــه گونــه ای کــه افــراد بــرای ایجــاد مشــاغل خانگــی‪ ،‬نــوع‬ ‫درخواســت را در ســامانه ثبــت مــی کننــد کــه می خواهند‬ ‫ایــن کار را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬کــه از پــس در ایــن حــوزه‬ ‫سیســتم تنهــا در ســه روز کاری مجــوزات الزم را صــادر‬ ‫می کنــد و دیگــر خبــری از ســختگیری دســتگاه های‬ ‫نظارتــی در صــدور مجوزهــا نیســت‪ ،‬بلکــه در نظــارت‬ ‫بــر اجــرای کار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش صندوق هــا و شــرکت های‬ ‫زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه گفــت‪ :‬معیــار ایجــاد‬ ‫اشــتغال را بــرای امتیازدهــی بــه مدیــران صندوق هــا‬ ‫قــرار داده ایــم‪ ،‬و از ایــن پــس دیگــر در ابتــدای هــر‬ ‫ســال شــرکت ها و صندوق هــا را بــا سودشــان ارزیابــی‬ ‫نخواهیــم کــرد بلکــه مــاک ارزیابــی ایجــاد اشــتغال‬ ‫صــورت گرفتــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در هــر اســتان و منطقــه شــرکت ها‬ ‫و صندوق هــا از جملــه شــرکت شســتا بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫مشــاغل خانگــی و زیرســاخت هــای فنــاوری خواهنــد بود‬ ‫و اگــر در ایــن زمینــه کوتاهــی صــورت پذیــرد مدیــران ان‬ ‫برکنــار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رونمایــی از ســامانه جامــع کاریابــی وی بــا اشــاره بــه‬ ‫رونمایــی از ســامانه جامــع کاریابــی گفــت‪ :‬لینــک‬ ‫ایــن ســامانه در وب ســایت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی فعــال اســت افــراد جویــای کار مــی تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ایــن درگاه خــود را معرفــی و موسسـه های‬ ‫کاریابــی نیــز در ایــن بیــن اقــدام به شناســایی کارجویان‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر کار تعــاون و رفــاه اجتماعــی در پایــان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬خــود را مســوول و متعهــد مــی دانــم‬ ‫کــه همــه تالشــم را بــرای هماهنگــی بیــن دســتگاه ها‬ ‫و همــکاری مجلــس و دولــت انجــام دهــم‪ ،‬و بــه صــورت‬ ‫دوره ای گزارشــات الزم را بــه مجلــس ارائــه دهــم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه وزیــر محتــرم در ارتبــاط بــا هزینــه‬ ‫هــای احتمالــی کــه کارجویــان می بایســت نســبت بــه‬ ‫اشــتغال خــود بــه مراکــز و موسســات کاریابــی پرداخــت‬ ‫کنند صحبتی نداشــتند چرا که در گذشــته این موسســات‬ ‫هزینه هــای غیــر متعارفــی بابــت صرفــا معرفــی مشــاغل از‬ ‫افــراد جویــای کار از کارجویــان طلــب مــی کردنــد کــه به طور‬ ‫مثــال حقــوق کامــل یــک مــاه متقاضی بوده اســت بعبارتی‬ ‫مــاه اول تــاش کارجــو بــه جیــب موسســات کاریابــی‬ ‫می رفــت و موسســات نیــز هچگونــه مســئولیتی در قبــال‬ ‫اینــده شــغلی کارجویــان نداشــتند‪.‬‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪01732688214.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫روایت اخرین مستند بخشی خراسان‬ ‫شمالی در جشنواره ملی فیلم کوتاه‬ ‫مســتند «اخریــن بخشــی» بــه کارگردانــی فرشــاد فدائیــان روایتــی از «حــاج قربــان‬ ‫ســلیمانی»؛ نوازنــده چیره دســت دوتــار خراســان اســت کــه در بخــش ویــژه اکــران‬ ‫دومیــن جشــنواره سراســری فیلــم کوتــاه روســتا و عشــایر روی پــرده مــی رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مســتند «اخریــن بخشــی» روایــت زندگــی و هــم‬ ‫صحبتــی فیلمســاز بــا حــاج قربــان ســلیمانی واپســین بازمانــده و اخریــن نســل از‬ ‫راویــان ســنت بخشــی گــری در موســیقی شــمال خراســان اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بــه داســتان چگونگــی اشــنا شــدن حــاج قربــان ســلیمانی بــا موســیقی‬ ‫درخشــان او در فراگیــری ســنت بخشــی گری‪ ،‬همچنیــن خانــواده‪،‬‬ ‫و اســتعداد‬ ‫ِ‬ ‫فرزنــدان و نوه هــای او و محیطــی کــه در ان رشــد کــرده اســت می پــردازد‪.‬‬ ‫حــاج قربــان ســلیمانی اوایــل بهمــن مــاه امســال در ســن ‪ ۸۵‬ســالگی‪ ،‬به دلیــل‬ ‫عــوارض ناشــی از کهولــت ســن‪ ،‬در شهرســتان قوچــان دارفانــی را وداع گفــت‪.‬‬ ‫فرشــاد فداییــان‪ ،‬متولــد ســال ‪ ۱۳۲۶‬در تهــران و دانش اموختــه رشــته فلســفه از‬ ‫دانشــگاه تبریــز اســت‪.‬‬ ‫وی از فیلمســازان مطــرح ســینمای ایــران اســت و عــاوه بــر کارگردانــی بــه عنــوان‬ ‫عــکاس‪ ،‬تهیــه کننــده‪ ،‬تدوینگــر‪ ،‬پژوهشــگر و تصویربــردار نیــز‪ ،‬فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫دومیــن جشــنواره سراســری فیلــم کوتــاه روســتا و عشــایر از هفتــم تــا نهــم دی ماه‬ ‫بــه دبیــری «حســین فرخنــده» مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراسان شــمالی‬ ‫و بــا حضــور داورانــی متشــکل از فرشــاد فدائیــان‪ ،‬مهــرداد اســکوئی و تــورج‬ ‫اصالنیبرگــزار مــی شــود و برگزیــدگان ایــن جشــنواره ســاعت ‪ ۱۸‬پنــج شــنبه نهــم‬ ‫دیمــاه در مجتمــع فرهنگــی و هنــری گلشــن بجنــورد معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۱‬اثر به جشنواره ملی فیلم کوتاه روستا و عشایر معرفی شد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۷۱ :‬اثــر بــه دبیرخانــه‬ ‫جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه روســتا و عشــایر ارســال شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۱‬اثــر‬ ‫معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اثــار از ‪ ۱۵‬اســتان کشــور بــه ایــن جشــنواره‬ ‫ارســال شــده اســت و اســتان خراســان شــمالی و کردســتان بــا هفــت اثــر برگزیــده‬ ‫بــه مرحلــه دوم ایــن جشــنواره بیشــترین ارســال اثــار را در ســطح کشــور دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد اثــر ارســال شــده ‪ ۲۴‬اثــر مســتند‪ ۱۴ ،‬اثــر پویانمایــی و ‪۱۳‬‬ ‫اثــر بــه صــورت داســتان اســت‪.‬‬ ‫دومیــن جشــنواره سراســری فیلــم کوتــاه روســتا و عشــایر از هفتــم تــا نهــم دی ماه‬ ‫بــه دبیــری «حســین فرخنــده» مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫و بــا حضــور داورانــی متشــکل از فرشــاد فدائیــان‪ ،‬مهــرداد اســکوئی و تــورج اصالنــی‬ ‫برگــزار مــی شــود و برگزیــدگان ایــن جشــنواره ســاعت ‪ ۱۸‬پنــج شــنبه ‪ ۹‬دیمــاه در‬ ‫مجتمــع فرهنگــی و هنــری گلشــن بجنــورد معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 7‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 55,600,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,845,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 126,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,070,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 67,700,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,200,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪451‬‬ ‫اغاز پویش «هر ایرانی یک‬ ‫درخت» در گنبدکاووس‬ ‫پویــش مردمــی «هــر ایرانــی یــک درخــت» بــا هــدف‬ ‫توســعه فضــای ســبز و ترویــج فرهنــگ غــرس نهــال‬ ‫بــا حضــور فرمانــدار‪ ،‬مدیــران اســتانی و شهرســتانی‬ ‫و تشــکل های مــردم نهــاد حــوزه محیــط زیســت ایــن‬ ‫شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬درایــن مراســم کــه‬ ‫روز دوشــنبه در روســتای «یســیرگچین» از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی گنبــدکاووس برگــزار شــد‪ ،‬به صــورت‬ ‫نمادیــن چنــد نهــال اوکالیپتــوس در عرصــه تقریبــی‬ ‫‪ ۱۱‬هکتــار متعلــق بــه یکــی از کشــاورزان ایــن روســتا‬ ‫و در قالــب زراعــت چــوب غــرس شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان در‬ ‫ایــن مراســم گفــت کــه پویــش مردمــی هــر ایرانــی‬ ‫یــک درخــت بــه منظــور توســعه و ترویــج فضــای‬ ‫ســبز و درختــکاری بــا مشــارکت گروه هــای مختلــف‬ ‫مــردم‪ ،‬ادارات و نهادهــا‪ ،‬دهیــاران و شــوراهای‬ ‫روســتایی و تشــکل های مــردم نهــاد حــوزه منابــع‬ ‫طبیعــی و محیــط زیســت از چنــدی پیــش در ایــن‬ ‫اســتان شــروع بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬در قالــب ایــن پویــش‬ ‫مردمــی تــا پایــان فصــل درختــکاری امســال در هــزار‬ ‫هکتــار از عرصه هــای منابــع ملــی و طبیعــی گلســتان‬ ‫نهالــکاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مراســم درختــکاری در قالــب‬ ‫پویــش مردمــی هــر ایرانــی یــک درخــت پیــش از‬ ‫ایــن در کردکــوی و علــی ابــاد کتــول برگــزار شــده‬ ‫بــود‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫باتاکیــد برضــرورت توجــه بــه درختــکاری در ایــن‬ ‫اســتان بویــژه زراعــت چــوب توســط کشــاورزان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نــوع زراعــت اگرچــه برنامــه ای میــان‬ ‫مــدت و زمانبــر اســت امــا ارزش افــزوده و درامــد‬ ‫هــر هکتــار ان پــس از ســال پنجــم یــا ششــم بــه‬ ‫بعــد بیــش از درامــد یــک هکتــار محصــول شــالی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لطفــی بــا بیــان اینکــه زراعــت چــوب ســرمایه‬ ‫گــذاری میــان مــدت بــرای افــراد یــا زارعــان محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬کشــاورزان می تواننــد در‬ ‫حاشــیه زمیــن خــود درختــکاری کننــد کــه ســبب‬ ‫ایجــاد نوعــی بادگیــر و بــه نفــع محصــول زراعــی‬ ‫خواهــد بــود ضمــن اینکــه درختــکاری و زراعــت چــوب‬ ‫بویــژه در مناطــق شــمالی گلســتان و گنبــدکاووس از‬ ‫پدیــده ریزگردهــا جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬منابــع طبیعــی در حــد توان نهال‬ ‫مــورد نیــاز زراعــت چــوب را در اختیــار متقاضیــان‬ ‫قــرار خواهــد داد و حتــی در برخــی مناطــق اســتان‬ ‫کــه عرصــه منابــع طبیعــی وجــود دارد در صــورت‬ ‫وجــود متقاضــی ایــن عرصــه بــرای درختــکاری بــه‬ ‫مشــارکتی در اختیــار فــرد قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز در ایــن مراســم بــا‬ ‫ارزشــمند دانســتن کاشــت درخــت‪ ،‬گفــت‪ :‬باوجــود‬ ‫همــه تالش هــای انجــام شــده وضعیــت فضــای ســبز‬ ‫و درختــکاری در مناطــق روســتایی ‪ ۲‬بخــش مرکــزی‬ ‫و داشــلی بــرون ایــن شهرســتان مناســب نیســت و‬ ‫دهیــاران‪ ،‬شــوراهای روســتایی و اهالــی بایــد نســبت‬ ‫بــه کاشــت درخــت اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی افــزود‪ :‬گنبــدکاووس از نعمــت‬ ‫جنــگل محــروم اســت امــا دشــت ها‪ ،‬صحراهــا‬ ‫و عرصه هــای مرتعــی خوبــی دارد کــه می تــوان‬ ‫در بخشــی از ان بــا کاشــت درخــت و حفاظــت و‬ ‫نگهــداری ان فضاهــای جنگلــی ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گنبــدکاووس نیــز درایــن مراســم گفــت کــه پویــش‬ ‫ملــی و مردمــی هــر ایرانــی یــک درخــت بــه منظــور‬ ‫توســعه فضاهــای ســبز شــهری و روســتایی اغــاز‬ ‫شــده و امیدواریــم در قالــب ایــن پویــش‪ ،‬کاشــت‬ ‫درخــت بــه یــک فرهنــگ عمومــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی افــزود‪ :‬بــرای توســعه فرهنــگ‬ ‫فضــای ســبز و درختــکاری درجامعــه همــه افــراد‬ ‫بــه خصــوص علمــا و روحانیــون‪ ،‬رســانه ها و‬ ‫تشــکل های مــردم نهــاد نقــش دارنــد تــا ایرانــی‬ ‫سرســبز داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت و پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومترمربــع وســعت‪،‬‬ ‫‪ ۳۳۱‬هــزار هکتــار عرصــه منابــع ملــی (مرتــع) دارد‪.‬‬ ‫تقویت ذهن کاربر و ابعاد‬ ‫مثبت بازی های دیجیتالی‬ ‫وظیفــه حاکمیــت ایــن نیســت کــه مــدام در طــول مســیر از‬ ‫یــک کارافریــن حمایــت کنــد‪ .‬وظیفــه حاکمیــت ایــن اســت که‬ ‫نهــال بــکارد‪ ،‬فضــا را بــرای رشــد امــاده کنــد و اگــر مزاحمتــی‬ ‫در ایــن راه وجــود داشــته باشــد ان را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫با نگاه ویژه‬ ‫به اشتغال زایی‬ ‫و درامد دالری‬ ‫صنعت بازی های‬ ‫رایانه ای‬ ‫شــاید کســی تصــورش را نمی کــرد کــه روزی‬ ‫بازی هــای رایانـه ای در کشــور به اندازه ای گســترش‬ ‫یابــد کــه بتــوان از ان بــه عنــوان یکــی از قطب هــای‬ ‫مهــم اشــتغال زایی و تولیــد یــاد کــرد‪ .‬توســعه‬ ‫ایــن بازی هــا به انــدازه ای اســت کــه رئیــس بنیــاد‬ ‫ملــی بازی هــای رایانــه ای اعــام کــرده شــمار‬ ‫بازیگران(گیمرهــا) ایــن صنعــت در کشــور تــا ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بــه ‪ ۳۲‬میلیــون نفــر رســیده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رئیــس بنیــاد ملی‬ ‫بازی هــای رایانـه ای یازدهــم اذرماه امســال درباره‬ ‫افزایش مخاطبان بازی های دیجیتالی در کشــور‬ ‫بــه ایســنا گفتــه بــود‪« :‬تعــداد بازیکنــان بازی های‬ ‫دیجیتــال تــا ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه ‪ ۳۲‬میلیــون نفــر‬ ‫رســیده اســت‪ .‬در ‪ ۱۰‬ســال تعــداد بازیکنــان در‬ ‫کشــور دو برابــر شــده اســت‪ .‬طبقــات کــودکان‪،‬‬ ‫نوجوانــان و جوانــان همــواره جــزء بیشــترین‬ ‫گروه هــای مخاطــب بــازی بوده انــد امــا در ایــن‬ ‫میــان‪ ،‬ســالمندانی هــم وجود دارنــد که به صورت‬ ‫مرتــب بــازی می کننــد و طبــق اســتانداردهای‬ ‫تعریف شــده در ایــران و جهــان‪ ،‬بازیکــن یــا گیمــر‬ ‫شــناخته می شــوند‪».‬‬ ‫بــه گفتــه صــادق پژمــان‪« ،‬بازی هــا از ابعــاد‬ ‫مختلفــی از جملــه «اقتصــاد» و «فرهنــگ»‬ ‫اهمیــت زیــادی در جهــان دارنــد؛ به نحــوی کــه‬ ‫همه کشــورها به هر طریقی چنین محتواهایی‬ ‫را مدیریــت می کننــد‪».‬‬ ‫البتــه توجــه بــه ایــن حــوزه ســرگرمی کــه بــا خــود‬ ‫درامدزایــی و فرهنگ ســازی بــه همــراه دارد‪،‬‬ ‫از دیــد مســئوالن پنهــان نمانــده‪ ،‬تــا جایــی کــه‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی پــس از مراســم‬ ‫اختتامیــه پنجمیــن دوره جایــزه بازی هــای‬ ‫جدی(پنجــم اذرمــاه) بــا بیــان اینکــه «در دولــت‬ ‫ســیزدهم یکــی از مهم تریــن ســرفصل های مان‪،‬‬ ‫توجــه جــدی بــه اقتصــاد فرهنــگ و صنایــع خــاق‬ ‫فرهنگــی اســت»‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن حــوزه حتمــا‬ ‫مصــارف فرهنگــی جدید مثــل بازی هــای رایانه ای‬ ‫مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪».‬‬ ‫امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه ان پرداخــت اینکــه‪،‬‬ ‫یــک بــازی چگونــه می توانــد فضــای اقتصــادی‬ ‫و فرهنگــی کشــور را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و‬ ‫فرهنگ ســازی و اشــتغال زایی کنــد؟ در حــال‬ ‫حاضــر بازی ســازان مــا بــا چــه موانــع و مشــکالتی‬ ‫مواجه انــد و بــرای رونــق اقتصــادی ایــن حــوزه باید‬ ‫چــه اقداماتــی انجــام شــود؟‬ ‫ایــن پرســش ها را از حامــد نصیــری معــاون‬ ‫پژوهــش بنیــاد ملــی بازی هــای رایانه ای و حســن‬ ‫مهدی اصــل بازی ســاز و مدیرعامــل یــک شــرکت‬ ‫فعــال در ایــن حــوزه پرســیدیم‪.‬‬ ‫گردش مالی ‪ ۴۳۰۰‬میلیارد تومانی تا سال‪۹۸‬‬ ‫طبــق اخبــار منتشــر شــده‪ ،‬تعــداد بازیکنــان‬ ‫بازی هــای دیجیتــال در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه ‪۳۲‬‬ ‫میلیــون نفــر رســیده بــود کــه اکنــون ایــن میــزان‬ ‫فراتــر از ایــن ارقــام اســت‪ .‬بــا توجــه بــه ســیر‬ ‫بازی هــا کــه مشــتاقان ان همچنــان در حــال‬ ‫افزایــش اســت تاثیرگــذاری ان بــر اقتصــاد و‬ ‫فرهنــگ کشــور چگونــه خواهــد بــود؟‬ ‫حامــد نصیــری‪ :‬امارهــا می گوینــد کــه باورهــای‬ ‫مــا اشــتباه اســت و بایــد اصــاح شــوند‪ .‬یکــی‬ ‫از ایــن باورهــا‪ ،‬تعریــف مــا از گیمــر اســت‪.‬‬ ‫تصــور اقشــار مختلــف اعــم از رســانه ای ها‪،‬‬ ‫دانشــگاهی ها‪ ،‬سیاســتگذاران و ‪ ...‬از گیمرهــا‬ ‫ایــن اســت کــه بازی هــای ســطح بــاال را بــا‬ ‫مهارت هــای زیــاد بــازی می کننــد و مــدت زمــان‬ ‫زیــادی هــم بــرای ایــن کار صــرف می شــود‪.‬‬ ‫همیــن خبــر را اگــر در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫دنبــال کنیــد متوجه می شــوید بســیاری از کســانی‬ ‫کــه گیمرهــای حرفه ای ترنــد‪ ،‬بــرای شــوخی بــا ایــن‬ ‫عــدد می گوینــد البــد کســانی کــه بــازی «کلــش ‬ ‫اف کلنــز» یــا «فــال کامپیوتــر» بــازی می کننــد را‬ ‫گیمــر بــه حســاب می اورنــد‪ .‬دقیقا درســت اســت‪.‬‬ ‫یعنــی مــا انهــا را گیمــر شــمرده ایم‪.‬‬ ‫اســتاندارد جهانــی پذیرفتــه شــده ای کــه وجــود‬ ‫دارد کــه هــر کســی حداقــل یــک ســاعت در‬ ‫هفتــه بــا حداقــل یکــی از ســه پلتفــرم موبایــل‪،‬‬ ‫کنســول یــا رایانــه بــازی کنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه مخاطــب رســانه بــازی اســت؛ اگــر‬ ‫چــه درصــد بســیار پایینــی از ایــن ‪ ۳۲‬میلیــون‬ ‫نفــر گیمــر حرفــه ای بــا ان پیش فرضــی کــه در‬ ‫ذهنمــان اســت‪ ،‬هســتند‪ ،‬امــا در همــه دنیــا ایــن‬ ‫امــار بــه همیــن صــورت گــزارش داده می شــود‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬امریــکا کــه گفتــه می شــود حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬میلیــون گیمــر دارد‪ ،‬مرز یک ســاعت در‬ ‫هفتــه را نقطــه اغــاز امارگیــری در نظــر گرفته انــد؛‬ ‫یــا گزارش هــای اروپــا نیــز بــه همین شــیوه اســت‪.‬‬ ‫یعنــی کســی کــه یــک ســاعت در مــاه یــا حتــی‬ ‫ســال بــازی کنــد را گیمــر به شــمار می اورند؛ چون‬ ‫بــر ایــن عقیده انــد کــه انهــا مخاطــب یــک رســانه ‬ ‫هســتند‪ .‬همانطــوری کــه مــا هــر روز بــه ســینما‬ ‫نمی رویــم‪ ،‬حتــی ممکــن اســت هــر مــاه هــم‬ ‫نرویــم‪ ،‬امــا «ســینمارو» محســوب شــویم؛ چــون‬ ‫در ســال چنــد فیلــم را در ســینما می بینیــم‪.‬‬ ‫نــگاه مــا بــه ایــن رســانه‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی‬ ‫اســت‪ .‬انهایــی کــه بازی هــای ســبک تر بــازی‬ ‫می کننــد بــا ایــن شــانس کــه ممکــن اســت بــرای‬ ‫ایــن بــازی پــول پرداخــت کننــد از لحــاظ اقتصــادی‬ ‫مهــم محســوب می شــوند و بــا ایــن فــرض کــه‬ ‫بخشــی از زندگــی روزمره شــان را درگیــر ان بــازی‬ ‫می کننــد بــه عنــوان یــک مخاطــب فرهنگــی‬ ‫شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫توسعه اقتصادی و تجاری با کدام عوامل؟‬ ‫ایرناپــاس‪ :‬بــه نظــر شــما از نظــر اقتصــادی چــه‬ ‫فضایــی فراهــم شــده تــا ضمــن تاکیــد شــماری‬ ‫بــر رویکــرد منفــی بازی هــا‪« ،‬صنعــت بــازی» در‬ ‫کشــور رونــق بگیــرد و حتــی فراتــر از مرزهــای‬ ‫کشــور رفتــه و به عنــوان یــک تجــارت خارجــی‬ ‫مــورد توجــه بازارهــای بین المللــی قــرار بگیرنــد؟‬ ‫نصیــری‪ :‬توســعه تجــاری و اقتصــادی بــازی چنــد‬ ‫وجــه مختلــف دارد‪ .‬اگــر بخواهــم بــه چهــار تا پنج‬ ‫بازیگــر و نقش افریــن اصلــی اشــاره کنــم‪ ،‬یکــی‬ ‫از انهــا حاکمیــت اســت‪ .‬امــا حاکمیــت چگونــه‬ ‫می تواند کمک کند؟ در گام نخســت باید مســیر‬ ‫تســهیل را فراهــم کنــد‪ .‬یعنــی هم زمــان بــا اینکــه‬ ‫بــر حُســن و رژیــم مصــرف نظــارت دارد‪ ،‬بــرای‬ ‫اینکــه محصــول درســتی تولیــد شــود و بــه دســت‬ ‫مخاطــب برســد‪ ،‬بایــد فضــای کس ـب وکار و ورود‬ ‫بــه حــوزه بازی ســازی را مهیــا و تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫وظیفــه دوم تربیــت نیــروی انســانی‪ ،‬تســهیل‪،‬‬ ‫تشــویق و بــه جلــو رانــدن انهاســت‪ .‬در کنــار‬ ‫تربیــت نیــروی انســانی بایــد در ایــن بخــش‬ ‫ســرمایه گذاری و حمایــت کنــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪،‬‬ ‫در کنــار رفتارهــای قهــری کنترل شــده‪ ،‬رفتارهــای‬ ‫حمایتــی کنترل شــده نیــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر‪ ،‬بازی ســازها و جامعه اکوسیســتم‬ ‫اســتارتاپی باید نگاه جهانی داشــته و ریسـک پذیر‬ ‫باشــند‪ .‬بــاور نادرســتی کــه در جامعــه مــا وجــود‬ ‫صــرف کارافرین بــودن باید‬ ‫دارد ایــن اســت کــه بــه ِ‬ ‫از هــر مجموعـه ای حمایت شــود‪ .‬این باور اشــتباه‬ ‫بایــد برچیــده شــود‪ .‬بــه هــر حــال بازی ســازی یــک‬ ‫فعالیــت پرریســک بــوده و ممکــن اســت ســرمایه‪،‬‬ ‫هزینــه و زمــان صــرف شــود و بــه هــر دلیلــی ان‬ ‫محصــول موفــق نشــود‪.‬‬ ‫معنــی کارافرینــی‪ ،‬ریســک پذیری اســت‪ .‬از‬ ‫طــرف دیگــر جامعــه و رســانه ها هــم مهــم‬ ‫هســتند‪ .‬یعنــی همانطــور کــه اشــاره کردیــد‪،‬‬ ‫رســانه ها مــدام بــر نگاه هــای منفــی تمرکــز‬ ‫نکننــد؛ اگــر چــه ایــن مســاله در جــای خــود‬ ‫ت اقتصــادی‪،‬‬ ‫مهــم اســت امــا بایــد ابعــاد مثبــ ِ‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی را در نظــر قــرار دهنــد و‬ ‫جامعــه رفته رفتــه ان را بپذیــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر اگــر خانــواده ای بگویــد کــه‬ ‫فرزنــدش در حــال ســاخت بــازی اســت‪ ،‬فکــر‬ ‫می کننــد وقتــش را تلــف می کنــد در حالــی کــه‬ ‫برخــی از انهــا درامدهــای خوبــی دارنــد‪ .‬در ســطح‬ ‫حاکمیتــی هنــوز کارهــای بســیاری داریــم بــرای‬ ‫اینکــه فضــا را بــرای کسـب وکارها تســهیل کنیــم‪.‬‬ ‫یعنــی هنــر مــا در حاکمیــت بایــد ایــن باشــد کــه‬ ‫همزمــان بــا رعایــت روابــط و ضوابــط نظارتــی‪ ،‬بــا‬ ‫ایجــاد ســامانه ها و فرایندهــای ســاده و قانونمنــد‬ ‫بــرای نظــارت‪ ،‬بــه بازی ســازان کمــک کنیــم‬ ‫کارشــان را به راحتــی جلــو ببرنــد‪.‬‬ ‫به عدم ریسـک پذیری برخی از کارافرینان اشــاره‬ ‫کردیــد؛ در صورتــی کــه برخــی از ایــن بازی ســازان‬ ‫از نبــود بــازار پررونــق بــرای انهــا در داخــل کشــور و‬ ‫حتــی مهاجــرت به کشــورهای دیگر گالیه داشــتند‪.‬‬ ‫منظــور از ایــن عــدم ریسـک پذیری چیســت و ایــن‬ ‫قشــر بــرای بهتــر شــدن اوضــاع ایــن حــوزه بایــد چــه‬ ‫اقداماتــی انجــام دهند؟‬ ‫نصیــری‪ :‬کلمــه کارافریــن ترجمــه کلمــه‬ ‫‪ Entrepreneur‬در زبان انگلیســی اســت‪ .‬معنی‬ ‫دقیــق ایــن کلمــه‪ ،‬بــه کســی کــه ریســک پذیر‬ ‫بــوده و حاضــر اســت بــرای اقــدام کارافرینانــه‪،‬‬ ‫ســرمایه‪ ،‬نیــروی انســانی و مهــارت را در یــک جــا‬ ‫جمــع کنــد‪ ،‬بــه ایــن امیــد کــه بتوانــد ســود زیــادی‬ ‫از ان به دســت اورد‪ ،‬اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫تقویــت ذهــن کاربــر و ابعــاد مثبــت بازی هــای‬ ‫دیجیتالــی‬ ‫برخــی بــا بی توجهــی بــه ابعــاد مثبــت بازی هــا‪،‬‬ ‫بــه رویکــرد منفــی ایــن صنعــت اشــاره دارنــد‪.‬‬ ‫امــا یــک بــازی چگونــه می توانــد بــر کــودکان و‬ ‫نوجوانــان تاثیــرات مثبتــی داشــته باشــد و باعــث‬ ‫خالقیــت انهــا شــود؟‬ ‫حســن مهدی اصــل‪ :‬دنیــای ســرگرمی عــاوه بــر‬ ‫بازی‪ ،‬فیلم‪ ،‬انیمیشــن‪ ،‬موســیقی و اســباب بازی‬ ‫را شــامل می شــود‪ .‬امــا انگشــت اتهــام همــواره‬ ‫بــه ســمت بازی هاســت کــه تصــور می کننــد‬ ‫خشــونت امیز بــوده و تاثیــر منفــی دارد؛ ان‬ ‫هــم در حالــی کــه کتــاب یــا فیلــم ترســناک یــا‬ ‫انیمیشــنی کــه در ان خــون و خونریــزی زیــاد‬ ‫باشــد را زیــاد در دســترس می بینیــم‪.‬‬ ‫بــازی ذاتــا ســرگرمی اســت؛ شــاید پنــج تــا‪۱۰‬‬ ‫درصــد از بازی هــای کل دنیــا رده ســنی مثبــت‬ ‫‪ ۱۸‬دارنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه خشونت شــان زیــاد‬ ‫اســت‪ .‬کســی که خشــونتش زیاد اســت با انجام‬ ‫ایــن بازی هــا تخلیــه می شــود‪ .‬ایــن یــک مســاله‬ ‫علمــی اســت و بارهــا روان شناســان و دکترهــای‬ ‫مختلــف بین المللــی ان را امتحــان کرده انــد‪.‬‬ ‫در واقــع اگــر اکوسیســتم ســالمی داشــته‬ ‫باشــیم؛ بــه ایــن معنــی کــه حکمرانــی به درســتی‬ ‫کارش را انجــام مــی داد‪ ،‬مشــکل تحریــم‬ ‫نداشــتیم و جامعــه کارهایــش را درســت انجــام‬ ‫مــی داد‪ ،‬کارافریــن ریســک بزرگــی کــرده بــود و‬ ‫اگــر کارهایــش را درســت انجــام مـی داد‪ ،‬بــا رشــد‬ ‫قابــل توجهــی مواجــه می شــد‪.‬‬ ‫وظیفــه حاکمیــت این نیســت که مــدام در طول‬ ‫مســیر از یــک کارافریــن حمایــت کنــد‪ .‬وظیفــه‬ ‫حاکمیــت ایــن اســت کــه نهــال بــکارد‪ ،‬فضــا را‬ ‫بــرای رشــد امــاده کنــد و اگــر مزاحمتــی در ایــن راه‬ ‫وجــود داشــته باشــد ان را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫کسب درامد و فرهنگسازی؛ دو روی یک سکه‬ ‫یــک بــازی چگونــه می توانــد هم زمــان بــا‬ ‫فرهنگ ســازی در جامعــه و ارائــه راهکارهایــی‬ ‫بــرای حــل برخــی مشــکالت بــه موفقیت هــای‬ ‫اقتصــادی هــم دســت پیــدا کنــد؟‬ ‫مهدی اصــل‪ :‬ایــن مســاله ابعــاد اقتصــادی‬ ‫دارد‪ .‬یعنــی بــه ایــن شــکل نیســت کــه شــرکت‬ ‫بازی ســازی یــک بــازی بســازد کــه اموزنــده‬ ‫باشــد و فرهنــگ را بــه کاربــرش بیامــوزد‪ .‬چــون‬ ‫شــرکت های خصوصــی کــه بــازی می ســازند بایــد‬ ‫کســب درامــد کننــد تــا بتواننــد بــازی بعــدی خــود‬ ‫را هــم بســازند‪ .‬دولت هــا بیشــتر موظف انــد کــه‬ ‫فرهنگ ســازی کننــد‪ ،‬بودجــه اختصــاص دهنــد و‬ ‫بازی هایــی بســازند که وظیفه شــان فرهنگســازی‬ ‫اســت نــه کســب درامــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه فرهنگســازی و کســب درامــد در‬ ‫کنــار یکدیگــر قــرار گیــرد‪ ،‬همــوار یکــی بــر دیگــری‬ ‫غلبــه می کنــد‪ .‬ایــن اصــل موضــوع اســت‪ .‬امــا در‬ ‫شــرایط ایــده ال بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف باید‬ ‫بودجه هایــی وجــود داشــته باشــد کــه عمومــی‬ ‫باشــند و بازی ســاز بــرای ســاخت ایــن بازی هــا‬ ‫دغدغــه درامــدی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫ضــرورت تقویــت بــازار و تســهیل مقــررات‬ ‫ســختگیرا نه‬ ‫مهمتریــن کاری کــه بایــد انجــام شــود تقویــت‬ ‫بــازار اســت‪ .‬بــازار کــه وجــود داشــته باشــد‬ ‫تولیدکننده هــا رشــد می کننــد‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫می کننــد و حتــی نیــرو پــرورش می دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــازار وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬تولیدکننــده بــه جایی‬ ‫کــه بــازار خوبــی دارد کــوچ می کنــد‪ .‬ماننــد ایــن‬ ‫روزهــا کــه بازی ســازها مهاجــرت می کننــد‪.‬‬ ‫از نظــر اقتصــادی چــه فضایی بــرای رونق گرفتن‬ ‫بــازار خارجــی بازی هــای ایرانــی و گســترش‬ ‫اقتصــاد ایــن حــوزه فراهــم شــده و در ایــن‬ ‫میــان وظیفــه کــدام طیــف یعنــی مســئوالن یــا‬ ‫بازی ســازان ســنگین تر اســت؟‬ ‫مهدی اصل‪:‬ایــن دو طیــف باید تالش های بســیاری‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬تــا کنــون اینگونــه بــوده کــه متولیــان و‬ ‫مســئوالن‪ ،‬ایــن فضــا را خیلــی درک نکــرد ه و اطــاع‬ ‫ندارنــد کــه می شــود بازی هــا را در خــارج از مرزهــای‬ ‫کشــور فروخــت‪ .‬نزدیــک بــه ‪ ۱۰‬شــرکت خصوصــی‬ ‫از جملــه شــرکت مــا بــه صــورت خودجــوش‪ ،‬نیــاز‬ ‫دانســته اند کــه بــرای اقتصــاد شرکتشــان ایــن کارهــا‬ ‫را بــه نــوع مختلــف انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط تحریم هــا مســتقیم‬ ‫نمی توانیــم تعامــات بین الملــل داشــته باشــیم‬ ‫و بــرای شــرکت های کوچــک ایــن موضوع ســخت‬ ‫اســت و بایــد شــرکت های واســط داشــته باشــند‬ ‫کــه بتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد‪ .‬امــا بــه طــور‬ ‫کلــی بیشــترین درامــدی کــه از بــازی حاصــل‬ ‫می شــود از فــروش ان در خــارج از کشــور اســت؛‬ ‫چــون تفــاوت ارزی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک بازی ســاز بــا تجربــه فکــر می کنید‬ ‫کــه مســئوالن ایــن حــوزه بایــد بیشــتر بــه کــدام‬ ‫یــک از ابعــاد بــازی توجــه کننــد و در ان تــاش‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند؟‬ ‫مهدی اصــل‪ :‬مهمتریــن کاری کــه بایــد انجــام‬ ‫شــود تقویــت بــازار اســت‪ .‬بــازار کــه وجــود‬ ‫داشــته باشــد تولیدکننده هــا رشــد می کننــد‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری می کننــد و حتــی نیــرو پــرورش‬ ‫می دهنــد و تــاش می کننــد ســهم بیشــتری از‬ ‫بــازار رقابتــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اگــر بــازار وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬تولیدکننــده بــه‬ ‫جایــی کــه بــازار خوبــی دارد کــوچ می کنــد‪ .‬ماننــد ایــن‬ ‫روزهــا کــه بازی ســازها مهاجــرت می کنند‪ .‬مســئوالن‬ ‫باید به جای شــعار و انجام دادن کارهای غیرمرتبط‬ ‫بــر تقویــت بــازار تــاش کننــد؛ یعنــی کاری کننــد کــه‬ ‫مصرف کننده بیشــتر و مقررات اســان تر شــود و هر‬ ‫روز یــک مقــررات ســخت گیرانه اعمــال نشــود‪.‬‬ ‫از نظــر اقتصــادی‪ ،‬بــازی بــه تنهایــی گــردش مالــی‬ ‫بیشــتری نســبت بــه ســینما و موســیقی دارد یعنــی‬ ‫اقتصــاد ِ چنــد صــد میلیــارد دالری دارد کــه حتــی‬ ‫ســینما و موســیقی از ان عقب تــر هســتند‪.‬‬ ‫‪/‬ایرناپالس‬ صفحه 2 ‫معــاون بهبــود تولیــدات دام ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬اســب اصیــل ترکمــن ظرفیتــی بــرای ایــن‬ ‫اســتان بــوده کــه بــا هــدف رونــق اقتصــادی اســتان بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رحمــت الــه ســمیعی افــزود‪ :‬حمایــت از اســب اصیــل ترکمــن در اســتان از ‪ ۱۵‬ســال قبــل بــا برگــزاری منظــم‬ ‫جشــنواره مربــوط اغــاز شــده و در مســیر توجــه و حمایــت بیشــتر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هــم اکنــون جمعیــت اســب اصیــل ترکمــن شناســایی شــده در اســتان بــه هفــت هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ســر رســیده اســت در حالــی کــه ایــن جمعیــت در ‪ ۱۵‬ســال قبــل ‪ ۵۰‬ســر بــود‪.‬‬ ‫اسب اصیل ترکمن‬ ‫ظرفیتی برای رونق‬ ‫اقتصادیگلستان‬ ‫است‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی ‪1400‬‬ ‫کشت مرغوب ترین کلزا کشور‬ ‫در گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪451‬‬ ‫مشکالت رایج بد کار کردن‬ ‫در حالت گاز خودروهای گازسوز‬ ‫کارخانه ای‬ ‫اســتان گلســتان رتبه اول کشــت کلزا و ســویا در ایران را دارد‪،‬‬ ‫مرغوب تریــن گنــدم در کشــور را تولیــد می کنــد و روزانــه بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬تــن مــرغ بــه تهــران می فرســتد و اینهــا تنهــا بخشــی‬ ‫از تولیــدات مهــم اســتان اســت ولــی بــا ایــن همه بــه دلیل عدم‬ ‫تامیــن زیرســاخت ها کشــاورزان اســتان ضــرر می کنند‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫نائب رئیس اتاق بازرگانی گرگان‪:‬‬ ‫ناعدالتی و عدم‬ ‫حمایت از کشاورزان‬ ‫باعث عقب ماندگی‬ ‫گلستاناست‬ ‫‪ 50‬درصــد مــردم گلســتان در روســتاها زندگــی مــی کننــد کــه‬ ‫شــغل اکثــر انهــا نیــز کشــاورزی اســت بــرای همیــن پایــه هــای‬ ‫اقتصــاد اســتان بــر محــور کشــاورزی بنا شــده اســت‪ ،‬اما متاســفانه‬ ‫بــا توجــه بــه هزینــه هــای سرســام اور تولیــد محصوالت کشــاورزی‬ ‫ایــن شــغل از رونــق افتــاده اســت و مســئوالن اســتانی نیز بــرای ان‬ ‫برنامــه ای ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار‪:‬خشکســالی‪ ،‬عــدم‬ ‫صنعتــی بــودن کشــاورزی اســتان‪ ،‬عــدم اســتفاده از ابیــاری های‬ ‫نویــن‪ ،‬خریدهــای تضمینــی بــدون پشــتوانه و بــر مبنــای قیمــت‬ ‫گــذاری هــای غیــر منصفانــه از ســوی دولت‪ ،‬نبود ســنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیلــی و مشــکالت فــراوان دیگــری کــه ســبب شــده امــروز‬ ‫اقتصــاد کشــاورزی در گلســتان از رونــق بیفتــد و کشــاورزان بــه‬ ‫فکــر تبدیــل زمیــن هــای کشــاورزی خــود بیفتنــد‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان گفــت‪ :‬کشــاورز گلســتانی‬ ‫بــا محصولــی کــه تولیــد مــی کنــد بــه دولــت یارانــه داده اســت و‬ ‫ایــن ناعدالتــی و عــدم حمایــت از کشــاورزان باعــث عقــب ماندگــی‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی اظهــار کــرد‪ :‬گلســتان در ردیــف چنــد اســتانی اول‬ ‫کشــور قــرار دارد کــه ‪ 50‬درصــد ان در روســتاها زندگــی مــی کننــد‬ ‫کــه امرارمعــاش ایــن قشــر از بخــش از کشــاورزی تامیــن مــی شــود‬ ‫و اقتصــاد اســتان نیــز بــر پایــه هــای کشــاورزی مــی چرخــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر کشــاورزی اســتان شــرایط خوبــی داشــته باشــد‬ ‫وضعیــت اســتان نیــز رونــق خواهــد گرفــت‪ ،‬امــا بــا شــرایط حــال‬ ‫حاضــر کشــاورزان نمــی تواننــد هزینــه هــای جــاری خــود را تامیــن‬ ‫کننــد و متاســفانه شــاهد مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها و‬ ‫افزایــش حاشــیه نشــینی شــهری هســتیم‪.‬‬ ‫یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت ســیزدهم بــه دنبــال ایــن‬ ‫اســت مهاجرت از شــهر به روســتا انجام شــود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫زمانــی ایــن مســئله محقــق مــی شــود کــه درامــد مــردم روســتا‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫سرانه مردم گلستان ‪ 50‬درصد زیر میانگین کشوری است‬ ‫نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزان‬ ‫گلســتانی بــا محصولــی کــه تولیــد مــی کننــد بــه دولــت یارانــه مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬گنــدم گلســتان نســبت بــه ســایر اســتان از کیفیــت‬ ‫باالتــری و تنــاژ کمتــری برخــوردار اســت امــا در خریــد تضمینــی‬ ‫دولــت گنــدم ایــن اســتان را بــا قیمــت برابــر بــا گنــدم بــی کیفیــت‬ ‫دیگــر اســتان ها کــه تنــاژ بیشــتری نیــز دارد خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین یکی دیگر از مشکالت بخش کشاورزی‬ ‫در خریــد تضمینــی ایــن اســت کــه هزینــه هــای کشــاورزان بــرای‬ ‫تولیــد محصــول بــا ارز ازاد حســاب مــی شــود امــا در زمــان خریــد به‬ ‫قیمــت دولتــی بــه فــروش مــی رســاند‪.‬‬ ‫یوســفی عــدم حمایــت و ناعدالتــی هــای کــه در بخــش کشــاورزی‬ ‫وجــود دارد را دلیــل عقــب ماندگــی اقتصــادی در گلســتان مــی داند‬ ‫و افــزود‪ :‬همــه ایــن هــا ســبب شــده تا امروز ســرانه مردم گلســتان‬ ‫‪ 50‬درصــد زیــر میانگین کشــوری باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از مشــکالت حوزه کشــاورزی این اســت که‬ ‫مــا بــه ســمت صنعتــی شــدن نرفتــه ایــم و هنوز کشــت محصوالت‬ ‫در گلســتان بصورت ســنتی انجام می شــود‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه‬ ‫کشــاورزی گلســتان بیشــتر خــرد مالکــی اســت بایــد کمــک کنیــم تــا‬ ‫کشــاورزی اســتان به ســمت صنعتی پیش برود و صنایع تکمیلی‬ ‫و تبدیلــی وارد ایــن اســتان شــود‪.‬‬ ‫نبود صنایع تبدیلی مشکل بزرگ کشاورزان گلستانی‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان علــی ابادکتــول نیــز در خصــوص‬ ‫وضعیت کشــاوری در گلســتان گفت‪ :‬اقتصاد اســتان گلســتان جز‬ ‫پنــج اســتان اخــر کشــور اســت و بــرای رفــع ایــن محرومیــت بایــد‬ ‫ســطح اعتبــار ویــژه از صنــدوق اعتبــار ملــی بــرای گلســتان در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫رحمــت الــه نــوروزی اضافــه کــرد‪ :‬تقویــت بخــش کشــاورزی در‬ ‫اســتان عــاوه بــر اینکــه اقتصــاد گلســتان را رشــد می دهــد‪ ،‬امنیــت‬ ‫غذایــی کشــور را تامیــن و باعــث خودکفایــی کشــور در بســیاری از‬ ‫محصــوالت مهــم کشــاورزی می شــود‪.‬‬ ‫نــوروزی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای حــل مشــکالت کشــاورزان و تامیــن‬ ‫اب بخــش کشــاورزی الزم اســت بــا تامیــن اعتبــار الزم از ســوی‬ ‫مســئوالن هرچــه ســریع تر ســد نرمــاب و زریــن گل تکمیــل شــود‪،‬‬ ‫کشــت قــراردادی عملیاتــی‪ ،‬مــزارع زهکشــی شــوند و بخــش‬ ‫ابخیــزداری تقویــت شــود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اســامی اذعان کرد‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان رتبــه اول کشــت کلــزا و ســویا در ایــران را دارد‪،‬‬ ‫مرغوب تریــن گنــدم در کشــور را تولیــد می کنــد و روزانــه بیــش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬تــن مــرغ بــه تهــران می فرســتد و اینهــا تنهــا بخشــی‬ ‫از تولیــدات مهــم اســتان اســت ولــی بــا ایــن همــه بــه دلیــل عــدم‬ ‫تامیــن زیرســاخت ها کشــاورزان اســتان ضــرر می کننــد‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا اشــاره بــه متضــرر شــدن ســیب زمینی کاران گلســتان‬ ‫در ســال گذشــته تصریــح کــرد‪ :‬اگــر صنایــع تبدیلــی ســیب زمینــی‬ ‫در اســتان مــا وجــود داشــت شــاهد هــدر رفــت دســت رنــج‬ ‫کشــاورزان نبودیــم‪.‬‬ ‫وی وجــود صنایــع تبدیلــی چغندرقنــد و ســایر محصوالتــی کــه‬ ‫در اســتان تولیــد می شــود را در تقویــت کشــاورزی اســتان موثــر‬ ‫قلمــداد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۲,۶۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای حل معضل خشکسالی‬ ‫مدیــر اب و خــاک جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫بــراورد جهــاد کشــاورزی اســتان بــرای حــل مشــکالت خشکســالی‬ ‫کشــاورزان نیــاز بــه دو هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن کیاالحســینی افــزود‪ :‬طبــق اخریــن امارهــا در ‪۶‬‬ ‫ماهــه اول ســال ابــی اســتان گلســتان ســومین اســتان کــم بــارش‬ ‫در کشــور اعالم شــده اســت و برای رفع مشــکالت اب اســتان باید‬ ‫بــا احیــا و مرمــت قنات هــا‪ ،‬اب بنــدان هــا‪ ،‬انتقــال اب بــا لولــه و‬ ‫ابیــاری تحــت فشــار‪ ،‬راندمــان اب در بخــش کشــاورزی را افزایــش‬ ‫داد و الزم اســت اعتبــار الزم بــرای انجــام ان اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫رســیدگی بــه وضعیــت کشــاورزان گلســتانی و تامیــن‬ ‫زیرســاخت های بخــش کشــاورزی گلســتان هزینــه کــردن و خــرج‬ ‫تراشــی نیســت بلکــه یــک ســرمایه گــذاری درســت و منطقــی‬ ‫در جهــت خودکفایــی و تامیــن امنیــت غذایــی کشــور اســت و‬ ‫مســئوالن بــا ایــن نــگاه بایــد بــه موضــوع نــگاه کننــد‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۲۸‬سال کارخانه تولید بذر‬ ‫بدون کرک پنبه گلستان احیا شد‬ ‫رئیــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــا هــدف تامیــن نیــاز‬ ‫کشــاورزان و رونــق تولیــد ‪ ،‬بــا به روزرســانی تجهیــزات پــس از ‪ ۲۸‬ســال کارخانــه تولیــد بــذر بــدون کــرک‬ ‫(دلینتــه) پنبــه ایــن اســتان احیــا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی موســی خانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۷۰۰ :‬تــن بــذر بــدون‬ ‫کرک پنبه طبق برنامه ریزی‪ ،‬ســالجاری در اختیار کشــاورزان طرف قرارداد کشــت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان پیگیــر احیــای ایــن کارخانــه و برگشــت ان بــه تولیــد بــذر‬ ‫بــدون کــرک پنبــه از چنــد ســال قبــل بــود کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی از ســال زراعــی گذشــته ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن بــذر بــه صــورت ازمایشــی تولیــد شــده کــه قــرار اســت در ســالجاری ایــن رقــم بــه ‪ ۷۰۰‬تــن برســد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــا ظرفیــت اســمی چهــار تــن در ســاعت کارخانــه تولیــد بــذر بــدون کــرک پنبــه گــرگان‬ ‫بــه بهــره بــرداری رســیده بــود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره پنبــه و دانــه هــای روغنــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬از مهمتریــن مزایــای‬ ‫اســتفاده از بــذر بــدون کــرک در مقایســه بــا بــذر کرکــدار از بیــن رفتــن عوامــل بیمــاری زا و قــارچ‪،‬‬ ‫حــذف بــذر پــوچ و نــارس‪ ،‬ضدعفونــی کارخان ـه ای قــارچ کــش و حشــره کش‪ ،‬امــکان کشــت بــا اکثــر‬ ‫دســتگاه های کارنــده‪ ،‬جوانه زنــی ســریع‪ ،‬صرفه جویــی در هزینــه و نصــف شــدن بذر مصرفــی در هکتار‬ ‫از ‪ ۴۰‬بــه ‪ ۲۰‬کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫در هر سال زراعی نیاز بذر مصرفی پنبه در استان بین ‪ ۷۰۰‬تا هزار تن است‪.‬‬ ‫موســی خانــی اضافــه کــرد‪ :‬از ســوی پنبــه کاران گلســتان عمــده ارقــام کشــت پنبــه شــامل گلســتان‪،‬‬ ‫لطیف‪،‬حکمــت و ســپید اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004005192‬پرونــده کالســه ‪1400114412004000153‬‬ ‫خانــم منیــره پشــکمی فرزنــد اراز محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 143‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032288941‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 114‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/5462‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــد خیابــان بــال حبشــی خریــداری ملــک مــع الواســطه از وراث مرحــوم مــا قلیــچ جهانــی هیــوه چــی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9601 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/08 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004005192‬پرونــده کالســه ‪1400114412004000153‬‬ ‫خانــم منیــره پشــکمی فرزنــد اراز محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 143‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032288941‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 114‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/5462‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــد خیابــان بــال حبشــی خریــداری ملــک مــع الواســطه از وراث مرحــوم مــا قلیــچ جهانــی هیــوه چــی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9601 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/08 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫ ریپ زدن در حالت گاز‬‫ در صورتــی کــه خــودرو در حالــت بنزیــن بــدون مشــکل‬‫کار می کنــد ولــی در حالــت گازســوز ریــپ می زنــد‪ ،‬احتمــالا‬ ‫انژکتورهــای گاز خــودرو خــراب باشــند‪ ،‬بــرای تســت انژکتورهــا‬ ‫بهتریــن راه لمــس شــیلنگهای خروجــی از انژکتورهــا بــه منیفولــد‬ ‫خــودرو می باشــد‪ .‬اگــر پاشــش همــه انژکتورهــا زیــر دســت‬ ‫احســاس شــد‪ ،‬انهــا ســالمند در غیــر اینصــورت یــک یــا چنــد‬ ‫انژکتــو ‍ِر معیــوب مشــخص می گــردد‪.‬‬ ‫ ریپ زدن در حالت گاز‪:‬‬‫ بــه هنــگام تغییــر فشــار گاز‪ ،‬دمــای ان بــه شــدت کاهــش مــی‬‫یابــد وامــکان یــخ زدن گاز داخــل رگوالتــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن امــر لولــه هــای اب گرم که از شــیلنگهای‬ ‫رادیاتــور بخــاری انشــعاب یافتــه انــد‪ ،‬از داخــل رگوالتــور عبــور‬ ‫یافته انــد‪ .‬در صــورت وجــود هــوا در سیســتم خنــک کننــده خودرو‬ ‫یــا گرفتگــی لولــه هــای ورودی‪ ،‬خروجــی بــه رگوالتور دمــای داخل‬ ‫رگوالتــور مناســب نبــوده و باعــث تغییــر دمــای گاز خروجــی شــده‬ ‫و باعــث عــدم یکنواختــی نســبت ســوخت بــه هــوا و در نتیجــه‬ ‫بــد کارکــردن موتــور و ریــپ زدن ان می شــود‪ ،‬پــس رگالتــور بایــد‬ ‫کامــا داغ شــود‪.‬‬ ‫ فشار گاز خروجی از رگوالتور تنظیم نیست ‪:‬‬‫ بــا دســتگاه عیــب یــاب فشــار خروجــی را بررســی نماییــد و در‬‫صورتــی کــه کمتــر از دو بــار بــود‪ ،‬بــا چرخانــدن پیــچ تنظیــم (واقــع‬ ‫شــده بــر بــاالی رگوالتــور ) فشــار را تنظیــم نماییــد‪.‬‬ ‫ فیلتر مسدود شده است‪:‬‬‫ بـــه منظــور جلوگیــری از ورود ذرات بــه داخــل ریــل انژکتــور و‬‫خرابــی نشــیمنگاههای انژکتــور در ورودی ریـــل انژکـــتور از یـــک‬ ‫فیلـــتر اســـتفاده شـــده اســت که این فیلتر قادر اســت ذرات ‪۸۰‬‬ ‫میکرونــی موجــود در گاز را جــذب نمایــد‪ .‬پــس از مــدت زمــان‬ ‫مشــخص ‪ ٤٠‬هــزار کیلومتــر ایــن فیلتــر بایــد تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫ سنسور فشار خال ایراد دارد‪:‬‬‫ در صورتــی کــه ایــن سنســور معیــوب باشــد‪ ،‬اطالعــات فشــار‬‫خروجــی از رگوالتــور بــه صــورت نادرســت بــه ‪ ECU‬گاز ارســال‬ ‫مــی گــردد و گرچــه فشــار خروجــی از رگوالتــور دو بــار باشــد ولــی‬ ‫‪ ECU‬ایــن فشــار را کمتــر یــا بیشــتر از ایــن مقــدار دانســته و اجازه‬ ‫تبدیــل بــه حالــت گاز را نمی دهــد‪.‬‬ ‫ سنسور دمای اب ایراد دارد ‪:‬‬‫ در صورتی که سنســور دمای اب ورودی رگوالتور ایراد داشــته‬‫باشــد‪ ،‬اطالعــات دمــای اب نادرســت بــه ‪ ECU‬ارســال شــده‪،‬‬ ‫باعــث مــی شــود علیرغــم رســیدن دمــا بــه حــد الزم‪ ،‬خــودرو بــه‬ ‫حالــت گاز تبدیــل نشــود ‪.‬‬ ‫(یــا در حالــی کــه هنــوز دمــا بــه حــد الزم نرســیده‪ ،‬خــودرو‬ ‫بــه حالــت گاز تبدیــل شــود و ایــن باعــث بــد کارکــردن موتــور‬ ‫می شــود)‬ ‫ خرابی شیر سر مخزن‪:‬‬‫ در صــورت خرابــی شــیر ســر مخــزن بــا وجــود بــاز بــودن شــیر‪،‬‬‫گاز از مســیر عبــور نمــی کنــد کــه ایــن امــر بخاطــر خرابــی توپــی‬ ‫شــیر اســت‪.‬‬ ‫ و در اخر‪:‬‬‫ کلید تبدیل خراب است‪.‬‬‫‪ -‬ای سی یو خراب است‬ ‫ایا درب های ورودی منزل تان‪،‬‬ ‫درب ضد سرقت هست؟‬ ‫اگــر منــزل شــما اپارتمانــی اســت درب هــای ضــد‬ ‫ســرقت کلیــد دار یــا هوشــمند فــوالدی کــه وســط ان‬ ‫از عایــق ســبک پــر شــده کفایــت مــی کنــد زیــرا در‬ ‫اپارتمــان هــا امــکان ایجــاد ســر و صــدا بــرای تخریــب‬ ‫درب توســط ســارق وجــود نــدارد امــا اگــر منــزل شــما‬ ‫ویالیــی اســت یــا اطــراف شــما خالــی از ســکنه اســت‬ ‫درب هــای ضــد ســرقتی مناســب اســت کــه عایــق‬ ‫میانــی درب‪ ،‬از مــواد ضــد بــرش و ضــد دریــل پــر‬ ‫شــده باشــد تــا امــکان اســیب رســاندن بــه درب و یــا‬ ‫قفــل هــا بــرای بازکــردن درب بــه حداقــل برســد‪ .‬درب‬ ‫ضدســرقت مــی توانــد درجــه ایمنــی خانــه شــما را تــا‬ ‫حــد قابــل قبولــی افزایــش دهــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪451‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ازدواج زودتر از‬ ‫میانگین کشوری‬ ‫جوانان گلستانی‬ ‫ساماندهی ‪ ۴۰۵‬کودک‬ ‫کار در گلستان‬ ‫معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی گلســتان بــا‬ ‫تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت از کــودکان بــرای جلوگیــری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی گفــت کــه تاکنــون ‪۴۰۵‬‬ ‫کــودک کار در ایــن اســتان ســاماندهی شــده و تحــت‬ ‫پوشــش خدمــات ایــن اداره کل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان بــا اشــاره بــه ســبقت امــار‬ ‫ازدواج و طــاق ایــن اســتان از میانگیــن کشــوری گفــت کــه‬ ‫جوانــان گلســتانی از میانگیــن کشــوری ‪ ۱.۵‬ســال زودتــر‬ ‫ازدواج می کننــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا مطیــع در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬میانگیــن‬ ‫ســن ازدواج مــردان در کشــور ‪ ۳۰‬ســال اســت و در گلســتان‬ ‫‪ ۲۸.۵‬ســال اســت‪.‬‬ ‫مریــم معصومــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بیشــترین کــودک کار شناســایی شــده گلســتان‬ ‫بــا ‪ ۲۳۳‬نفــر متعلــق بــه گــرگان و ‪ ۱۳۸‬نفــر در‬ ‫گنبــدکاووس اســت و پــس از ان کردکــوی بــا ‪۱۵‬‬ ‫نفــر‪ ،‬بندرترکمــن هفــت نفــر‪ ،‬کاللــه پنــج نفــر و‬ ‫علی ابادکتــول و رامیــان هــر کــدام چهــار بــا کــودک‬ ‫کار در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه تاکنــون در هفــت شهرســتان گلســتان‬ ‫کــودک کار شناســایی نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬از مجمــوع کــودکان کار شناســایی‬ ‫شــده گــرگان ‪ ۵۶‬نفــر ایرانــی و بقیــه اتبــاع هســتند کــه‬ ‫برخــی از ان هــا هیــچ مــدرک هویتــی ندارنــد‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬مراکــز‬ ‫دولتــی ســاماندهی کــودکان کار در همــه شــهرهای‬ ‫اســتان بــه صــورت شــبانه روزی مشــغول فعالیــت‬ ‫اســت و بــا هــدف صیانــت و حمایــت از حقــوق‬ ‫کــودکان کار و متناســب بــا شــرایط اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه و شــرایط بــروز‬ ‫اســیب های اجتماعــی از انــان نگهــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمرکــز فعالیــت در ایــن مراکــز‬ ‫توانمندســازی کــودکان و خانواده هــای انــان اســت‪.‬‬ ‫معصومــی گفــت‪ :‬اداره کل بهزیســتی گلســتان بــا‬ ‫پرداخــت کمــک هزینــه تحصیلــی‪ ،‬تهیــه لــوازم منــزل‪،‬‬ ‫پرداخــت ودیعــه مســکن‪ ،‬کمــک هزینــه درمــان‪،‬‬ ‫امــوزش حرفه امــوزی‪ ،‬برگــزاری کالس مهارتــی‬ ‫والدیــن‪ ،‬تهیــه پوشــاک‪ ،‬بســته مــواد غذایی‪ ،‬مشــاوره ‬ ‫فــردی و گروهــی و انجــام خدمــات مــددکاری از‬ ‫کــودکان کار و خانواده هــای انهــا پشــتیبانی می کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه فعالیــت اورژانــس اجتماعــی در‬ ‫گلســتان و مداخلــه در بحران هــای اجتماعــی از‬ ‫جملــه کــودک ازاری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۲۸۹‬مــورد کــودک ازاری در گلســتان‬ ‫بــه ثبــت رســید کــه ایــن تعــداد در مجمــوع ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۳۲۱‬مــورد بــود‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫تشــخیص داده شــود کــه کــودک ازاری بســیار شــدید‬ ‫اســت‪ ،‬بــا حکــم قضایــی کــودک از منــزل جــدا شــده‬ ‫و بــه مراکــز تحــت پوشــش تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫تومانی به قالیبافان‬ ‫شناسایی ‪ ۲‬شهید مفقوداالثر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫توسعه صنعت فرش‪ ،‬نیازمند‬ ‫شناسایی بازارهای جهانی است‬ ‫رییس ســازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان تســهیالت بانکــی در قالــب مشــاغل‬ ‫خانگــی بــه قالیبافــان اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین حاجــی بگلــو در نشســت‬ ‫کمیتــه فــرش اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان تســهیالت بــه‬ ‫حــدود ‪ ۲۵۰‬نفــر از متاقضیــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اســتان ‪ ۱۲۰‬کارگاه غیرمتمرکــز قالــی بافــی وجــود‬ ‫دارد و ‪ ۲۶‬هــزار نفــر بافنــده فعــال در ایــن صنعــت مشــغول بــه‬ ‫بافــت هســتند‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی وتوســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت خراســان شــمالی هــم در ایــن نشســت گفــت‪ :‬اعتبــارات‬ ‫اشــتغال در حــوزه فــرش اســتان در ســال قبــل ‪ ۲‬میلیــارد تومان بود‬ ‫کــه ایــن رقــم امســال بــه ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی ســاختار اصــاح ســازمانی در حــوزه فــرش شــد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســاختار ســازمانی بــرای فــرش در ایــن ســازمان در حــد کارشــناس‬ ‫مســوول اســت کــه نمــی توانــد کار مهــم و اثرگــذار انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فــرش دســتباف غریــب افتــاده اســت افــزود‪:‬‬ ‫ســرمایه گــذاران در حــوزه فــرش از قدیــم‪ ،‬بافنــدگان را بــه اســتثمار‬ ‫بــده انــد‪ ،‬ایــن اســتثمار در حــدی اســت کــه ســرمایه گــذاران حتــی‬ ‫خــود را کوچــک نــگاه داشــته و توســعه ای نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬شــهید مفقوداالثــر ایــن اســتان بــه‬ ‫تازگــی تفحــص و شناســایی شــدند و بــه زودی پیکــر پاکشــان‬ ‫وارد ایــن خطــه شــهید پــرور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ محمــد نجاتــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن دو شــهید مفقــود االثــر بودنــد کــه شــهید شــدن انــان اعــام‬ ‫شــده بــود امــا پیکرپاکشــان بــه تازگــی تفحــص شــده اســت و‬ ‫ایــن هفتــه بــه اســتان وارد خواهــد شــد و مراســم اســتقبال‬ ‫برگــزار خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬علــی اصغــر رمضانــی ســرباز ارتــش اهــل اســفراین‬ ‫و شــهید پرویز محمدی بســیجی در دوران دفاع مقدس شــهید‬ ‫شــده بودنــد امــا پیکــر پاکشــان پــس از شــهادت شناســایی‬ ‫نشــده بــود‪ ،‬ایــن دو شــهید بزرگــوار در محــل سکونتشــان ســنگ‬ ‫قبــر دارنــد‪ .‬کــه اثــاری از پیکرشــان هــم اینــک پیــدا و بــه اســتان‬ ‫منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه محــض ورود پیکــر پــاک ایــن دو‬ ‫شــهید مراســم اســتقبال و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا در‬ ‫ایــن اســتان برگــزار خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬توســعه صنعــت فــرش در‬ ‫اســتان نیازمنــد شناســایی بازارهــای جهانــی اســت بــه گونــه ای‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن حــوزه بــا ضمانــت فــروش و ارامــش خاطــر در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکسب و کار از پایگاه اطالع رسانی استانداری‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬محمــد رضــا حســین نــژاد در دیــدار بــا رییــس مرکــز‬ ‫ملــی فــرش ایــران افــزود‪ :‬دنیــا طالــب فــرش هــای دســتباف ایــران‬ ‫اســت در حالــی کــه ایــن موضــوع مــورد غفلــت واقــع شــده بــه گونــه ای‬ ‫کــه بایــد پیوســت اجتماعــی کار مــورد مطالعــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حمایــت هــای الزم از حــوزه فــرش اســتان‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬اســتعدادهای بســیاری در بیــن قالیبافــان وجــود دارد‬ ‫کــه مهــارت امــوزی و ارتقــای امــوزش در ایــن حــوزه بایــد بــا جدیــت‬ ‫بیشــتری دنبال شــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت ‪ :‬نیــاز بــه برگــزاری کارگــروه‬ ‫فــرش در اســتانها بــه صــورت ماهانــه ضــرورت دارد تــا دغدغه های‬ ‫تولیــد کنندگان فرش شــنیده شــود‪.‬‬ ‫فــرح نــاز رافــع افــزود‪ :‬ایجــاد مجتمــع قالیبافــی و اتحادیــه فــرش‬ ‫در ایــن خطــه موجــب مــی شــود تــا دغدغــه هــای قالیبافــان و‬ ‫ســرمایه گذاران کاهــش یابــد و در ایــن خصــوص تســهیالت خوبــی‬ ‫بــرای حمایــت از ایــن قشــر در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخــش قابــل توجهــی از مصرف کننــدگان در‬ ‫ســطح الگــو مصــرف می کننــد؛ الگــو در ماه هــای غیرگــرم ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلــووات و در ماه هــای گــرم ‪ ۳۰۰‬کیلــووات در اقصــی نقــاط‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬البتــه بــه غیــر از مناطــق گرمســیری کــه در ایــن‬ ‫مناطــق الگــو گاهــا تــا ســه هــزار کیلــووات می رســد‪.‬‬ ‫به گفتــه وزیــر نیــرو‪ ،‬افــرادی کــه الگــو را رعایــت کننــد نــه تنهــا‬ ‫شــامل هیچ گونــه افزایــش نرخــی نخواهنــد شــد بلکــه در صــورت‬ ‫صرفه جویــی نــرخ بــرق ان هــا بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و چــه‬ ‫بســا رقمــی را از دولــت بگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــترکان بــه ازای صرفه جویــی کــه انجــام‬ ‫می دهنــد معــادل نــرخ خریــد تضمینــی بــرای ماه هــای گــرم‬ ‫و ‪ ۲‬برابــر در زمان هــای اوج پیــک و محدودیــت بــرق مــورد‬ ‫تشــویق قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫محرابیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تقریبــا ایــن نــرخ بــه ازای هــر‬ ‫کیلــووات ‪ ۴۰۰‬تومــان اســت به طــوری کــه اگــر مشــترکی در مــاه‬ ‫گــرم ‪ ۱۰۰‬کیلــووات صرفــه جویــی کنــد ‪ ۴۰‬هــزار تومــان دریافــت‬ ‫خواهــد کــرد و ایــن در صورتــی اســت کــه قبــض مشــترک شــاید‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۰‬هــزار تومــان باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬مشــترکان اگــر در زمان هــای بحرانــی و‬ ‫محدودیــت برق رســانی ایــن صرفه جویــی را انجــام دهنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ازای هــر کیلــووات ‪ ۸۰۰‬تومــان دریافــت خواهنــد کــرد؛ البتــه‬ ‫صرفه جویــی در مناطــق گرمســیری پــاداش باالتــری دارد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه بــا خامــوش کــردن یــک کولــر گازی صدهــا کیلــووات ســاعت‬ ‫صرفه جویــی می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن ائین نامــه از ابتــدای بهمن مــاه اجــرا‬ ‫می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن ایین نامــه‪ ،‬بــرای‬ ‫مشــترکان پرمصــرف‪ ،‬هرگونــه مصــرف باالتــر از الگــو بــ ه طــور‬ ‫پلکانــی افزایــش پیــدا می کنــد بــه شــکلی کــه اگــر مشــترکی تــا‬ ‫‪ ۱.۵‬برابــر الگــو مصــرف کنــد‪ ،‬نــرخ بــرق قســمت باالتــر از الگــوی‬ ‫ان بــا ‪ ۱.۵‬برابــر نــرخ خریــد تضمینــی حســاب می شــود و همیــن‬ ‫طــور پل ـه اخــر تــا ‪ ۳.۵‬برابــر نــرخ خریــد تضمینــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محرابیــان بــا اشــاره بــه تعــداد انــدک مشــترکانی کــه بیــش از‬ ‫دو برابــر الگــو مصــرف می کننــد‪ ،‬از مشــترکان درخواســت کــرد‬ ‫تــا جایــی کــه امــکان دارد بــا صرفه جویــی‪ ،‬مصــرف بــرق خــود را‬ ‫کاهــش داده تــا امــکان تامیــن و توزیــع بــرق بــرای همــه اقشــار‬ ‫جامعــه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫جزییات جدید برق ها اعالم شد‬ ‫وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه تصویــب اییــن نامه هــای جدیــد بــرق‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬افــرادی کــه الگــوی مصــرف را رعایــت کننــد نــه تنهــا‬ ‫شــامل هیچ گونــه افزایــش نرخــی نخواهنــد شــد بلکــه در صــورت‬ ‫صرفه جویــی‪ ،‬نــرخ بــرق ان هــا بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و‬ ‫چــه بســا رقمــی را از دولــت بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫وزارت نیــرو‪« ،‬علی اکبــر محرابیــان» در جمــع خبرنــگاران افــزود‪:‬‬ ‫بــا هــدف اجــرای بنــد (ی) تبصــره هشــت قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬دولــت روز گذشــته اییــن نامــه ای را بــا هــدف اصــاح‬ ‫مصــرف‪ ،‬توزیــع عادالنــه یارانــه و ایجــاد مدیریــت بــرای مصــارف‬ ‫مــردم تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــه افزایــش میانگیــن ســن ازدواج زوجــه در‬ ‫کشــور ‪ ،‬گفــت‪ :‬در گلســتان میانگیــن ســن ازدواج زوجــه ‪۲۳.۵‬‬ ‫ســال اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میانگیــن اختــاف ســن زوج و زوجــه در‬ ‫کشــور ‪ ۵.۵‬ســال بــوده کــه ایــن میانگیــن اختــاف در گلســتان‬ ‫‪ ۵.۶۷‬ســال ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفــت‪ :‬میانگیــن ســن زوج در‬ ‫هنــگام طــاق در کشــور ‪ ۳۸.۱‬ســال و در گلســتان ‪ ۳۶.۴‬ســال و‬ ‫نیــز میانگیــن ســن زوجــه در هنــگام طــاق در ســطح کشــور ‪۳۱.۷‬‬ ‫ســال اســت کــه ایــن میانگیــن در گلســتان نیــز همیــن عــدد را‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مطیــع اضافــه کــرد‪ :‬شهرســتان های علی ابادکتــول‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬گــرگان‪ ،‬گمیشــان و گنبــدکاووس بیشــترین میــزان‬ ‫ثبــت والدت را امســال داشــتند و در ازدواج شهرســتان های‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬گالیکــش و گــرگان رونــد‬ ‫کاهشــی را ثبــت کردنــد و بقیــه شــهرها رونــد افزایشــی را پشــت‬ ‫ســر گذاشــتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نســبت جنســی در بــدو تولــد در کشــور بــه ازای‬ ‫هــر صــد دختــر‪ ۱۰۷ ،‬پســر و در گلســتان ‪ ۱۰۰‬بــه ‪ ۱۰۴‬اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســامی محمــد‪ ،‬علــی‪ ،‬امیرعلــی‪ ،‬اریــا و ای حــان‬ ‫در بیــن پســران و فاطمــه‪ ،‬مرســانان‪ ،‬هلمــا‪ ،‬زهــرا و فاطمه زهــرا‬ ‫در بیــن دختــران بیشــترین فراوانــی نــام در بیــن نــوزادان‬ ‫گلســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫مطلیــع اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۴۵۵‬هــزار واجــد‬ ‫شــرایط بــاالی ‪ ۱۵‬ســال بــرای دریافــت کارت هوشــمند ملــی دارد‬ ‫کــه یــک میلیــون و ‪ ۴۲۹‬هــزار و ‪ ۴۱۴‬نفــر معــادل ‪ ۹۸.۲‬درصــد‬ ‫کارت خــود را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رانندگی تدافعی را تمرین‬ ‫کنید یکی از نکات ایمنی‬ ‫در هنگام رانندگی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 37‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‏ســاختمان های فاقد ســند رســمی ‏‪ -1‬برابر رای اصالحــی شــماره ‪ 1140060312009000550‬مورخــه ‪ 1400/9/16‬هیات‬ ‫اول مســتقر در ثبــت بندرگــز‏موضــوع کالســه پرونــده ‪ 1400114412009000033‬مالکیــت متقاضــی محمــد خداجــو فرزنــد جمشــید مبنــی بــر صدور ســند‏ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت ‪ 2300‬مترمربع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ -5‬اصلــی واقــع در قریــه جفاکنــده‏بخشــی دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید کاظــم حســینی فرزنــد ســید رضــا محــرز گردیــده اســت‪.‬‏لــذا بــه منظور اطــاع عمــوم مراتب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات‬ ‫ســند مالکیت صادر خواهد‏شــد‏‪ .‬تاریخ انتشــار‪ :‬نوبت اول‪ :‬چهار شــنبه ‪400/10/8‬‏‪ 1‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ :‬شــنبه ‪1400/10/25‬‏ م‪.‬الف‪1400/198 :‬‏‏مهدی شــاه مهری – سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک بندرگز‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۲۹۶‬هئیــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۴۳‬خانــم ســعید ســلطانی بــه شــماره شناســنامه ‪۲۵‬و کدملــی‬ ‫‪ ۲۲۴۹۶۷۱۳۷۰‬صــادره از کردکــوی فرزنــد محمــد در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرضــه کــه مابقــی ســام ان وقــف بمســاحت ‪ ۱۹۵.۵۰‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای ابوالفضــل قاســمپور بــه متقاضــی دارد‪ .‬کــه دران احــداث بنــا شــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۹۶۲۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/9/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/8:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۳۴۳‬‬ ‫و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۳۴۲‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۳۴۱‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۳۴۰‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۳۳۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه هــای ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۲‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۳‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۴‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۵‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۶‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۱۰۰۰۰۰۲‬تقاضــای‪ -۱‬اقــای عبــاس‬ ‫کریمی به شــماره شناســنامه‪ ۲۷۲۷‬و کدملی‪ ۶۴۲۹۷۳۷۳۷۳‬صادره از شــاهرود فرزند علی در نودو دو ســهم مشــاع از چهارصدو ســی ودو ســهم از شـش دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده اســت ‪ -۲‬اقای‬ ‫محمدرضــا قرانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۳۳‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۳۰۵۹۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالــرزاق در بیســت و دو ســهم مشــاع از چهارصدوســی ودو ســهم از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده‬ ‫اســت‪ -۳‬اقای حســن ســعیدی به شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۸‬وکدملی‪ ۴۸۷۹۶۰۳۰۳۱‬صادره از رامیان فرزند حســین دریکصدوبیســت و پنج ســهم مشــاع از چهارصد و ســی و دوســهم ازششــدانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احــداث بناشــده اســت ‪-۴‬اقــای حجــت اللــه عــرب عامــری بــه شــماره شناســنامه‪ ۶‬وکدملــی‪ ۲۱۲۲۱۴۹۶۰۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد ولی اللــه درهفتــادو چهــار ســهم مشــاع ازچهارصــد و ســی و دو ســهم از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمین که در ان احداث بناشــده اســت ‪ -۵‬اقای محمدکریمی به شــماره شناســنامه ‪ ۸۰‬وکدملی ‪ ۶۴۲۹۸۸۷۲۵۱‬صادره از بیارجمند فرزندعبدالله دربیســت و هفت ســهم مشــاع از چهارصدوســی و دو ســهم از ششــدانگ‬ ‫یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده اســت‪-۶‬خانم طاهره کریمی به شــماره شناســنامه ‪ ۶۶۵‬وکدملی ‪ ۴۵۹۱۰۵۷۴۰۲‬صادره از شــاهرودفرزند محمد ابراهیم در نود و دو ســهم مشــاع ازچهارصدوســی و دوســهم از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بمســاحت کل عرصــه‪ ۳۹۶.۵۹:‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۳۲۷۰‬فرعــی از یــک فرعــی مجــزی از‪-۱۲‬اصلــی واقعــدر اراضــی قــادر ابــاد بخش چهار حــوزه ثبت گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی ایــرج لطفــی بــه متقاضیــان دارد‪.‬لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۴۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۰/۸:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تحقق‪ ۶۳‬درصدی سهمیه ایجاد‬ ‫اشتغال امسال گلستان‬ ‫مدیــر کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ ۳۰ :‬هــزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫فرصــت جدیــد شــغلی تعهــد ســالجاری اســتان در ایجــاد اشــتغال اســت کــه از ابتــدای ســال تاکنــون‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۹۷۳‬ان معــادل ‪ ۶۳‬درصــد محقــق شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار موســی بی بــاک در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مشــمول‬ ‫تعهــد ایجــاد فرصــت شــغلی ‪ ۴۸‬دســتگاه اجرایــی هســتند کــه ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪،‬‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‪ ،‬ســازمان جهادکشــاورزی‪ ،‬کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬اداره کل فنــی و حرفــه ای و اداره کل تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلســتان در ثبــت اطالعــات اشــتغال جــزو دســتگاه های پیشــرو اســتان بــه شــمار مــی رونــد‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۹۳‬درصد تسهیالت اشتغال توسعه روستایی‬ ‫مدیــر کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــرای‬ ‫اجــرای طــرح توســعه اشــتغال روســتایی از ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون بــرای ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۰۲‬طــرح‪ ،‬پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمــت بــا بهــره چهــار درصــد ویــژه مناطــق مــرزی و ‪ ۶‬درصــد‬ ‫بــرای مناطــق غیــر مــرزی در نظــر گرفتــه شــده کــه ‪ ۹۳‬درصــد ایــن تســهیالت در اســتان جــذب شــد‪.‬‬ ‫وی پیــش بینــی کــرد کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن طرح هــا در بخــش هــای کشــاورزی‪ ،‬خدماتــی‪،‬‬ ‫صنعــت و گردشــگری حــدود ‪ ۹‬هــزار شــغل ایجــاد شــود کــه تاکنــون بیــش از پنــج هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫بــی بــاک در خصــوص تزریــق تســهیالت جدیــد بــرای تــداوم ایــن طــرح در گلســتان افــزود‪ :‬طبــق‬ ‫برنامه ریــزی قــرار اســت از محــل بازگشــت اقســاط ‪ ،‬تســهیالت بــه طــرح هــای جدیــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫همکاری بانک ها در حمایت از اسیب دیدگان کرونا‬ ‫مدیــر کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان از مدیــران بانــک هــای‬ ‫اســتان خواســت بیــش از گذشــته در حمایــت از اســیب دیــدگان کرونــا بخــش تولیــد را همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تســهیالت در نظــر گرفتــه بــرای اســیب دیــدگان ویــروس کرونــا بــا بازپرداخــت ‪ ۲‬ســاله‬ ‫و نــرخ ‪ ۱۲‬درصــد اســت و تاکنــون باهمــکاری بانــک هــای اســتان بــه هشــت هــزار و ‪ ۲۳۰‬طــرح‪ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۹‬برابری پرداخت وام مشاغل خانگی‬ ‫مدیــر کار افرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬امســال مقــدار‬ ‫تســهیالت تخصیصــی بخــش مشــاغل خانگــی اســتان ‪ ۴۷۶‬میلیــارد ریــال بــود کــه نســبت بــه ســال‬ ‫قبــل از رشــد ‪ ۹‬برابــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون بــرای ‪ ۵۰۴‬طــرح مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت وام‬ ‫مشــاغل خانگــی شــد‪.‬‬ ‫به گفته وی پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی با سود چهار درصد و بازگشت پنج ساله است‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام‪ ،‬نــژاد و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 6‬فقره سرقت‬ ‫قطعات خودرو توسط سارق‬ ‫سابقه دار‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫دار بــا ‪ 6‬فقــره ســرقت قطعــات‏خــودرو در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چنــد مــورد ســرقت قطعــات‬ ‫خــودرو در بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اختفــای ســارق را شناســایی‏کننــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 6‬فقــره ســرقت قطعــات خــودرو‬ ‫در‏بجنــورد اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫‏معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫بنیاد مسکن ظرفیت ساخت‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬هزار خانه را دارد‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ضــرورت نوســازی و مقاوم ســازی ‪ ۱۰۰‬هــزار خانــه روســتایی در‬ ‫ایــن اســتان گفــت کــه ایــن اداره کل از ظرفیــت ســاخت ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار خانــه برخــوردار اســت کــه رســیدن بــه این هدف‬ ‫بــه اســتقبال متقاضیــان و حمایــت بانک هــا احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی بــه مناســبت روز ایمنــی در برابــر زلزلــه و‬ ‫کاهــش اثــرات بالیــای طبیعــی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســهمیه ســاالنه در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده ایــن اداره بــرای ســاخت خانــه بیــن پنــج تــا پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه بــرای نوســازی و مقــاوم ســازی خانــه هــای‬ ‫فرســوده و ناایمــن روســتایی برنامــه ‪ ۱۰‬ســاله پیــش بینــی شــده و‬ ‫تــاش مــی کنیــم بــا اجــرای ایــن برنامــه تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۱۰‬همــه‬ ‫خانــه هــای غیرمقــاوم گلســتان نوســازی شــود‪.‬‬ ‫گلستان پیشرو نوسازی خانه های روستایی‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬شــاخص نوســازی خانــه روســتایی گلســتان ‪۵۷‬‬ ‫درصــد و میانگیــن کشــوری ان ‪ ۵۰‬درصــد اســت کــه نشــان مــی دهــد‬ ‫گلســتان در نوســازی خانــه هــای روســتایی پیشــتازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــاخص نوســازی خانه های روســتایی گلســتان در‬ ‫دستگیری سارق اماکن‬ ‫خصوصی با ‪ 10‬فقره سرقت‬ ‫دستگیری سارق اماکن‬ ‫خصوصی در ازادشهر‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان از دســتگیری سارق‬ ‫اماکــن خصوصــی بــا ‪ 10‬فقــره ســرقت در این شهرســتان خبــر داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات این خبر گفت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن فقــره‏ســرقت دریکــی از روســتاهای بخــش‬ ‫مرکــزی ایــن شهرســتان موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات اطالعاتــی و فنــی مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫منجــر بــه شناســایی ســارق و دســتگیری وی در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه‏گردیــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ســارق در بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 10‬فقــره‬ ‫ســرقت اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور ‏شــد‪ :‬ســرقت از خانــه باغ هــا‪،‬‬ ‫دامداری روســتایی‪ ،‬ســاختمان هاینیمه کاره و ســیم و کابل ازجمله‬ ‫سرقت هایانجام شــده توســط ایــن فــرد‏بــود‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا بــا توجــه بــه‏شــروع فصــل‬ ‫ســرما و خالــی از ســکنه بــودن خانــه باغ هــا ضمــن حصــول اطمینــان از‬ ‫قفــل درب هــا و حفــاظ پنجره هــا از قــرار دادن امــوال‏بــاارزش در خانــه‬ ‫باغ هــا خــودداری نمــوده و نســبت بــه سرکشــی از خانــه باغ ها در فصل‬ ‫ســرما اقــدام کننــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار سرهنگ«ســید داوود‬ ‫حســینی»در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره ســرقت اماکــن‬ ‫خصوصــی در ســطح شــهر‪،‬موضوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران تجســس کالنتــری‪ 11‬بــا انجــام کار‬ ‫اطالعاتــی و تحقیقــات نامحســوس ســارقی را کــه یکــی از افــراد‬ ‫ســابقه دار در ســطح شــهر بــود را شناســایی و بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم دســتگیر شــده در‬ ‫تحقیقــات اولیــه منکــر هرگونــه بــزه بــود کــه در مواجهــه‬ ‫بــا ادلــه و مســتندات پلیــس بــه ‪ 6‬فقــره ســرقت اماکــن‬ ‫خصوصــی اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر در پایــان بــا بیــان اینکــه متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده در اختیــار مراجــع قضائــی قــرار‬ ‫گرفــت‪،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬بــرای پیشــگیری از ســرقت‬ ‫منــزل و اماکــن توصیــه هــای و هشــدارهای پلیــس را جــدی‬ ‫بگیرنــد و هــر گونــه مــورد مشــکوک را از طریــق شــماره ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬حــدود ‪ ۴۴‬درصــد بــود کــه ایــن رقم با نوســازی بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫هــزار خانــه غیرمقــاوم در ســال های اخیر ‪ ۱۳‬درصد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای اجرای طرح نوســازی خانه های روســتایی کشــور در ســال ‪۸۴‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۸۵‬هــزار خانــه روســتایی در گلســتان مقــاوم شــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۹۳۳‬روســتای باالی ‪ ۲۰‬خانوار دارای طرح هادی دارد‬ ‫و ‪ ۴۷‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری ایــن‬ ‫اســتان روســتایی هستند‪.‬‬ ‫روستاهای مناطق شمالی گلستان از خانه های ناایمن‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بیشــتر خانــه‬ ‫های ناایمن روســتایی اســتان در مناطق شــمالی قرار دارند که فرهنگ‬ ‫ســازی بــرای ترویــج فرهنــگ نوســازی ایــن واحدهــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی گنبــدکاووس‪ ،‬اق قــا و کاللــه بــه ترتیــب بیشــترین‬ ‫امــار خانــه هــای ناایمــن روســتایی گلســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫حســینی همچنیــن بــه گســترش ســاخت خانــه هــای بــدون ســازه‬ ‫اســتاندارد در روســتاهای با جمعیت غالب اهل تســنن گلســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت کــه انــان اعتقــاد بــه دریافــت تســهیالت بانکــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه خــط قرمــز ایــن اداره کل کیفیــت و رعایــت‬ ‫فنــی ســاخت خانــه و مقــاوم در برابــر حــوادث پیــش بینــی نشــده‬ ‫اســت ادامــه داد‪ :‬کارشناســان ایــن اداره کل در صــورت مشــاهده‬ ‫ایــن نــوع ســاخت و ســازها‪ ،‬بــه صاحبــان خانــه هــا هشــدار فنــی‬ ‫داده و عواقــب ان را متذکــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از فعالیــت ‪ ۱۴۰‬دفتــر فنــی در ‪ ۱۴‬شهرســتان بــا‬ ‫اســتفاده از ‪ ۲۶۰‬کارشــناس معمــاری و عمــران خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن کارشناســان بــه عنــوان ناظــران فنــی در روســتاهای اســتان بــر‬ ‫ســاخت و ســازها نظــارت دارنــد ‪.‬‬ ‫اتمام مطالعه طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان همچنیــن بــه‬ ‫اتمــام طــرح مطالعــه طــرح توســعه پایــدار منظومــه هــای روســتایی‬ ‫در ‪ ۲۷‬بخــش گلســتان بــا اعتبــار ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در انتظــار تزریــق ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تمرکــز دولــت ســیزدهم محرومیــت زدایی‬ ‫و نــگاه ویــژه بــه توســعه روســتا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عملیاتــی شــدن طرح‬ ‫مزبــور مــی توانــد بــه برنامــه هــای توســعه‪ ،‬تولیــد و اشــتغال پایــدار‬ ‫روســتایی شــتاب دهد‪.‬‬ ‫طــرح توســعه پایــدار منظومــه هــای روســتائی بــا هــدف توســعه پایــدار‬ ‫ســکونتگاه های روســتایی از طریــق انتظــام فضایــی منظومه هــای‬ ‫روســتایی در قالــب شــبکه های محلــی و ناحیـه ای و بــا تاکیــد بــر روابــط‬ ‫و پیوندهــای روســتایی شــهری توســط بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫تهیــه شــده و بــرای اجــرا در اختیــار دســتگاه های مرتبــط قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح براســاس روســتاها بســته بــه شــرایط اقلیمــی‪،‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و قابلیــت و ظرفیــت هــای شــغلی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی روســتاها بــه تفکیــک‪ ،‬منظومــه هایــی را تشــکیل‬ ‫می دهنــد و در نهایــت هــر یــک بــه قطبــی تبدیــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۶.۶‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان‬ ‫در ‪ ۲۲۷‬هــزار خانــه روســتایی زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫با کاشت درخت پوشش گیاهی هزار هکتار‬ ‫از اراضی گلستان تقویت می شود‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت کــه تــا پایــان امســال و بــا اســتفاده از ظرفیت هایــی ماننــد‬ ‫پویــش ملــی و مردمــی «ایرانــی ســبز‪ ،‬هــر ایرانــی یــک درخــت» و بــا هــدف تقویــت پوشــش گیاهــی‪ ،‬حداقــل‬ ‫هــزار هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی اســتان درخـت کاری می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬عبدالرحیــم لطفــی در حاشــیه همایــش پویــش ایرانــی ســبز‪ ،‬هــر ایرانــی یــک‬ ‫درخــت بــه میزبانــی روســتای دیگجــه ویســیرگچن گنبــدکاووس گفــت کــه برای تولیــد و عرضه نهــال در این هزار‬ ‫هکتــار مشــکلی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی از بهــره بــرداران منابــع طبیعــی و کشــاورزان خواســت بــرای درختــکاری در حاشــیه زمین هــای کشــاورزی کــه‬ ‫نقــش بادشــکن دارد بــه بهبــود زراعــت‪ ،‬احیــای منابــع طبیعــی و جلوگیــری از گــرد و غبــار کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گنبــدکاووس از شهرســتان هایی اســت کــه امســال در مبحــث گــرد و غبــار و ریزگــرد شــرایط‬ ‫خوبــی نداشــت کــه بــا هــدف تقویــت پوشــش گیاهــی ایــن شهرســتان ‪ ۲۰۰‬هکتــار از مناطــق بیابانــی و نیمــه‬ ‫بیابانــی و حــدود هــزار هکتــار از مراتــع گنبــد درختــکاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان بــه اجــرای درختــکاری در روســتای دیگجــه ویســیرگچن‬ ‫گنبــدکاووس اشــاره کــرد و گفــت کــه طبــق برنامــه ریــزی تــا پایــان امســال در هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از اراضــی ایــن‬ ‫روســتا زراعــت چــوب انجــام می شــود‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود‪ :‬تاکنــون بســتر زراعــت چــوب در ‪ ۲۲۰‬هکتــار از اراضــی گنبــدکاووس فراهــم شــده و در صــورت‬ ‫اعــام متقاضیــان امــکان افزایــش ایــن ســطح وجــود دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان بیش از ‪ ۳۷۳‬هزار نفری گنبدکاووس با پنج هزار و ‪ ۷۲‬کیلومتر مربع وســعت‪ ۳۴۱ ،‬هزار هکتار‬ ‫اراضــی ملــی و مرتع دارد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیــون هکتــار دارای اقلیــم معتــدل مدیترانــه ای و دارای ســطحی معــادل‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۳۳۵‬هــزار هکتــار عرصــه هــای منابــع طبیعــی مشــتمل بــر ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار مرتــع و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی اســت کــه حــدود ‪ ۳۳۰‬هــزار هکتــار از مراتــع نــوار مــرزی ایــن‬ ‫اســتان بــه دلیــل خشکســالی متوالــی‪ ،‬پاییــن بــودن نــزوالت جــوی و نزدیکــی بــه بیابــان قــره قــوم ترکمنســتان و‬ ‫ضعــف پوشــش گیاهــی در معــرض بیابانــی شــدن شــدید قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪451‬‬ ‫اشتغال زایی با طعم‬ ‫چای و قلیان!‬ ‫از زمانــی کــه مقدمــات توافــق هســته ای عیــن قــرار مــدار‬ ‫عروســی پایــه ریــزی شــد و متــن اصلــی در کشــور هــای‬ ‫مبــدا و مقصــد در حــال اچــار کشــی شــدن اســت ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از کارهــا روی غلطــک افتــاده انــد و مشــکالت یکــی پــس از‬ ‫دیگــری در حــال حــل و منحــل شــدن هســتند‪ .‬نمونــه اش‬ ‫مشــکل بیــکاری جوانــان‪ ...‬همانگونــه کــه مســتحضرید یکی‬ ‫از عمــده مشــکالت جوانــان مــا معضــل بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫البتــه نــه اینکــه کار نباشــد؛ کار هســت امــا بــه قــول یکــی از‬ ‫دانــش امــوزان قدیمــی مــا‪ ،‬کار ســایه دار نیســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫عزیزانــی کــه در حــوزه اشــغال زایــی مشــغول بــه تولیــد ایــده‬ ‫و نظریــه پــردازی هســتند‪ ،‬قبــل از اصــل کار‪ ،‬ســایه و میــز‬ ‫را در نظــر مــی گیرنــد و دور تولیــد داخلــی‪ ،‬اشــتغال مولــد‪،‬‬ ‫توســعه صنایــع تبدیلــی‪ ،‬راندمــان کاری و بهــره وری‪ ،‬حجیــم‬ ‫شــدن بدنــه دولــت و ‪ ...‬را قلــم مــی گیرنــد‪ .‬هــر چند داســتان‬ ‫همیشــه ایــن طــور نیســت چــرا کــه یکــی از عزیــزان دلســوز‬ ‫بــا ارائــه یــک ایــده جدیــد و تلفیــق ســنت و مدرنیتــه زمینــه را‬ ‫بــرای اشــتغال میلیونــی جوانــان فراهــم کــرده اســت‪ .‬کاری‬ ‫کــه هــم میــز دارد هــم ســایه‪ ،‬تــازه چایــی تــازه دم‪ ،‬قلیــان و‬ ‫نیمرو هم دارد!‬ ‫شاهد مثال به روایت جراید ‪...‬‬ ‫عبــاس عالیــی رئیــس اتحادیــه قهوه خانــه دارهای تهــران با‬ ‫بیــان ایــن مطلــب کــه فعالیــت ایــن اتحادیــه از تهــران به کل‬ ‫کشــور ارتقــاء یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا ایجــاد شــرایط الزم و‬ ‫مهیــا بــودن فضــا مــی تــوان اشــتغال زایــی در ایــن زمینــه را‬ ‫کــه درحــال حاضــر در حــدود یــک میلیــون نفــر اســت بــه چنــد‬ ‫برابــر افزایــش داد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نزدیــک بــه یــک‬ ‫میلیــون نفــر در قهــوه خانه هــای کشــور مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند گفــت‪ :‬ایــن ظرفیــت وجــود دارد تــا در صــورت مهیــا‬ ‫شــدن فضــای الزم ایــن یــک میلیــون نفــر را بــه چنــد برابــر‬ ‫افزایــش داد چــرا کــه در زمانــی کــه تهــران حــدود ‪150‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت داشــت نزدیــک به ‪150‬قهــوه خانه درتهــران بود‬ ‫امــا االن کــه ایــن شــهر بیــش از ‪ 15‬میلیــون جمعیــت دارد‬ ‫فقــط ‪ 550‬قهــوه خانــه دارد و ایــن خــود نشــان مــی دهــد‬ ‫ظرفیــت برای ایجــاد قهــوه خانــه هــای جدیــد تــا حــدود بســیار‬ ‫زیــادی مهیاســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگــران بــا پاتــوق در قهــوه خانــه هــا ضمــن‬ ‫اســتراحت و خــوردن چــای در خصــوص مســائل کاری بــا‬ ‫یکدیگــر تبــادل نظــر و بحــث مــی کننــد‪ (».‬بــه نقــل از جراید)‬ ‫حقیقتــا ًدســت مَمَلــی ‪ ...‬وقتــی در هــر کوچــه یــک ســوپر‬ ‫مارکــت‪ ،‬یــک بنــگاه معامــات ملکــی‪ ،‬یــک بانــک دولتــی و‬ ‫ســه چهــار بــاب موسســه مالــی مجــاز و غیــر مجــاز مشــغول‬ ‫فعالیــت و نــان رســانی بــه چنــد خانــواده هســتند‪ ،‬چــرا از‬ ‫پتانســیل قهــوه خانــه هــا کــه ریشــه در تاریــخ ایــن ســرزمین‬ ‫هــم دارنــد‪ ،‬غافــل شــویم!؟‬ ‫مســتحضر هســتید کــه در گذشــته قهــوه خانــه هــا‬ ‫مکان هایــی بودنــد کــه عــاوه بر ســرو چــای‪ ،‬قهــوه و غذا های‬ ‫ســبک امــوری نظیــر اطالع رســانی‪ ،‬نشــر افــکار و اخبــار‬ ‫اجتماعــی ‪ -‬اقتصــادی و حتــی سیاســی و نیــز ســرگرمی هایی‬ ‫چــون مدیحه ســرایی‪ ،‬نقالی‪،‬شــاهنامه خوانی‪ ،‬غزل خوانــی‪،‬‬ ‫ســخنوری و مشــاعره هــم در ایــن مــکان هــا رواج داشــتند‬ ‫و همــه رقــم ادم در قهــوه خانــه هــا رفــت و امــد داشــتند‪.‬‬ ‫بــه قــول شــاعر « یکــی قهــوه خانــه بیاراســتند ‪ . . .‬مــی و رود‬ ‫و رامشگران خواستند»‬ ‫و باقی ماجرا ‪...‬‬ ‫بنابرایــن بــا جــدی گرفتــن ایــن طــرح هــم زمینه اشــتغال چند‬ ‫میلیــون بیــکار فراهــم مــی شــود؛ هــم دیپلماســی گفتگــو‪،‬‬ ‫بــارش افــکار و تبــادل نظــر در کشــور نهادینــه مــی شــود!‬ ‫شاد باشید‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪451‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫چیزهایی که نباید به دیگران‬ ‫بگوییم حتی اگر نیت مان‬ ‫خیر است‬ ‫حتمــا بــرای شــما هــم پیــش امــده کــه بــا یــک‬ ‫ســوال یــا حــرف ســاده‪ ،‬ناخواســته کســی را‬ ‫ناراحــت کــرده باشــید‪ .‬گفتــن یــا نگفتــن خیلــی‬ ‫از حرف هــا بــه دیگــران‪ ،‬یکــی از موضوعــات‬ ‫به ظاهــر ســاده‪ ،‬امــا مهــم اســت‪ .‬ایــن حرف هــا‬ ‫ممکــن اســت دربــاره ظاهــر افــراد‪ ،‬ازدواج‪ ،‬روابــط‬ ‫شــخصی یــا حتــی تحصیــات و شــغل انها باشــد‪.‬‬ ‫در طــول زندگــی و بــا گذشــت زمــان‪ ،‬گفتــن‬ ‫یــا نگفتــن بســیاری از مســائل را یــاد خواهیــد‬ ‫گرفــت‪ .‬امــا اگــر کســی زودتــر بــه شــما بگویــد کــه‬ ‫گفتــن کــدام حرف هــا ممکــن اســت بــه دیگــران‬ ‫صدمــه بزنــد‪ ،‬بهتــر نیســت؟ در ادامــه فهرســتی‬ ‫از حرف هایــی را مــرور خواهیــم کــرد کــه حتــی‬ ‫اگــر نیتمــان خیــر باشــد نبایــد بــه دیگــران بگوییم‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪450‬‬ ‫‪ .۲‬چــرا به جــای بچه دارشــدن‪ ،‬بچــه رو بــه سرپرســتی‬ ‫گرفتیــن؟‬ ‫والدیــن‪ ،‬فرزندانــی را کــه بــه سرپرســتی گرفته انــد هــم‬ ‫به انــدازه فرزنــدان خــود دوســت دارنــد‪ .‬بنابرایــن گفتــن این‬ ‫حــرف ناراحتشــان می کنــد‪ .‬در ضمــن‪ ،‬ایــن ســوال هــم‬ ‫ممکــن اســت بــه مشــکالت بــاروری والدیــن ارتبــاط پیــدا‬ ‫کنــد و ممکــن اســت نتواننــد به راحتــی دربــاره ان صحبــت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«از قبل برای پذیرفتن سرپرســتی بچه برنامه داشــتین؟‬ ‫مــن و همســرم برنامه ریــزی کــرده بودیــم کــه سرپرســتی‬ ‫یــه بچــه رو قبــول کنیــم‪ ،‬امــا هیچ وقــت نشــد‪ .‬بــرای همین‬ ‫همیشــه دوســت دارم ماجراهــای فرزندخوندگــی افــراد رو‬ ‫بشــنوم‪ ،‬البتــه اگــر دلشــون بخــواد تعریــف کنــن‪».‬‬ ‫انچه نباید درباره تحصیالت و شغل دیگران بگوییم‬ ‫‪ .۱‬چرا دانشگاه نرفتی؟‬ ‫مــردم بــه دالیــل بی شــماری بــه دانشــگاه نمی رونــد و ایــن‬ ‫مســئله بــه کســی ارتباطــی نــدارد‪ .‬طــرح ایــن ســوال ممکن‬ ‫اســت بــه افــراد ایــن حــس را منتقــل کنــد کــه انهــا طبــق‬ ‫اســتانداردهای شــما عمــل نمی کننــد کــه خــب منصفانــه‬ ‫نیســت! کســب مــدرک دانشــگاهی‪ ،‬تنهــا راه موفقیــت‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«توی کدوم شهر بزرگ شدی؟»‬ ‫‪ .۲‬شغلتون چیه؟‬ ‫معمــوال مــردم عالقــه دارنــد کــه شــغل دیگــران را بداننــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن موضــوع کامــا شــخصی اســت‪.‬‬ ‫دســته بندی افــراد بــر مبنــای تحصیــات و میــزان درامــد‬ ‫انهــا و پرســش هایی از ایــن قبیــل ممکــن اســت باعــث‬ ‫ایجــاد حــس برتــری یکــی بر دیگری شــود‪ .‬چنین ســواالتی‬ ‫در کشــورهای دیگــر هــم به نــدرت پرســیده می شــوند‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«تازگــی کتــاب خوبــی خونــدی یــا فیلــم جالبــی دیــدی؟‬ ‫اخریــن بــار بــه کجــا ســفر کــردی؟ تــوی اوقــات فراغتــت‬ ‫چی کارهــا می کنــی؟»‬ ‫‪ .۳‬کی بازنشسته می شین؟‬ ‫پرســش دربــاره زمــان بازنشســتگی افــراد ســه معنــی‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫پیر شده اند‪.‬‬ ‫کار انها در محل کارشان دیگر ارزش چندانی ندارد‪.‬‬ ‫باید پس انداز کافی داشته باشند تا بازنشسته شوند‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«برنامه هیجان انگیزی برای اینده دارین؟»‬ ‫چیزهایــی کــه در ســایر موقعیت هــای حســاس نبایــد‬ ‫بگوییــم‬ ‫‪ .۱‬مطمئنم که حالت بهتر می شه‬ ‫افــراد در زمــان بحران هــای مالــی‪ ،‬روانــی یــا بیمــاری‬ ‫بایــد احســاس کننــد کــه کســی بــه حرفشــان گــوش‬ ‫می دهــد و ازشــان حمایــت می شــود‪ ،‬نــه اینکــه از‬ ‫موضع باال با انها صحبت شــود‪ .‬شــما پیشــگو نیســتید‬ ‫و نمی دانید مشــکالت وی حل می شــوند یا نه‪ .‬ممکن‬ ‫اســت گفتــن چنیــن جمالتــی بــرای حمایــت از شــخص‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا بــه او احســاس حماقــت و حمایت نشــدن‬ ‫دســت می دهــد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«موقعیــت االنــت ســخته‪ .‬می دونــم نگرانــی‪ .‬مــن‬ ‫کنــارت هســتم‪».‬‬ ‫‪ .۲‬حتمــا قســمت نبــوده‪ .‬حــاال دوبــاره می تونیــن‬ ‫بچــه دار بشــین‬ ‫دوســتان خوش نیــت همیشــه ایــن ســخنان را بــه‬ ‫افــرادی کــه به تازگــی بچــه خــود را از دســت داده انــد‬ ‫می گوینــد‪ .‬در حالــی کــه گفتــن چنیــن جمالتــی بــه این‬ ‫اشــخاص حســی شــبیه مــردن بــه انهــا القــا می کنــد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«تسلیت می گم‪ .‬من کنارتون هستم‪».‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫ایــن حرف هــا تنهــا بخشــی از چیزهایــی هســتند کــه‬ ‫حتــی اگــر نیتمان خیر اســت‪ ،‬نباید بــه دیگران بگوییم‪.‬‬ ‫شــما چــه حرف هــای دیگــری را بــرای اضافه کــردن بــه‬ ‫ایــن فهرســت پیشــنهاد می کنیــد؟‬ ‫چطور هنگام مواجهه با نظرات مخالف‪ ،‬ذهن ارامی داشت ه باشیم؟‬ ‫مهران الفتی‬ ‫وقتــی خطــری تهدیدمــان می کنــد‪ ،‬امیگــدال بــا هشــداردادن بــه‬ ‫مغــز باعــث اغــاز زنجیــره ای از واکنش هــای شــیمیایی می شــود‪.‬‬ ‫هورمون هایــی مثــل ادرنالیــن و کورتیــزول در خــون جریــان پیــدا‬ ‫می کننــد و در کســری از ثانیــه‪ ،‬امادگــی الزم بــرای فــرار یــا مقابلــه‬ ‫بــا عامــل خطــر را ایجــاد می کننــد‪ .‬البتــه گاهــی امیگــدال نظــرات‬ ‫مخالــف را هــم تهدیــد در نظــر می گیــرد و زیــادی شــلوغش‬ ‫می کنــد‪ .‬در چنیــن موقعیتــی حتــی نمی توانیــم بــرای پیداکــردن‬ ‫ـل مشــکالت کوچــک تمرکــز بکنیــم و بایــد تمــام و کمــال تابــع‬ ‫راه حـ ِ‬ ‫مکانیــزم دفاعــی مغــز باشــیم‪ .‬به نظرتــان مســخره نیســت؟ در ایــن‬ ‫مقالــه می خواهیــم بگوییــم کــه چطــور در چنیــن موقعیت هایــی‬ ‫تمرکــز خــود را حفــظ و بهتــر عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫تمرکز حواس را با تمرین کردن افزایش دهید‬ ‫وقتــی در خانــه یــا محیــط کار بــا کســی مشــغول بحــث هســتید و‬ ‫نظراتش کامال مخالف نظرات شماســت‪ ،‬هوشــیاربودن و داشــتن‬ ‫حضــور ذهــن بهتریــن تکنیکــی اســت کــه می توانــد کمکتــان کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار می تــوان تاثیــرات مکانیــزم دفاعــی مغــز را خنثــی کــرد‪.‬‬ ‫به جــای حمله کــردن بــه طــرف مقابــل یــا به هـم زدن بحــث و توجیــه‬ ‫ایــن عکس العمل هــا‪ ،‬می توانیــم ســعی کنیــم بیشــتر حضــور‬ ‫ذهــن داشــته باشــیم‪ .‬بــا تــاش بــرای دسـت بردن در مکانیزم هــای‬ ‫غریــزی مغــز‪ ،‬می توانیــم ارامــش داشــته باشــیم و راه هــای جدیدی‬ ‫بــرای حــل مشــکل پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه وقتــی عصبانیــت وجودتــان را فــرا گرفته اســت بتوانید‬ ‫همچنــان بــر خودتــان مســلط باشــید‪ ،‬می توانیــد چهــار کاری را‬ ‫انجــام دهیــد کــه در ادامــه توضیــح داده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تمرکزتان را از دست ندهید‬ ‫اولیــن گام بــرای حفــظ تمرکــز ایــن اســت کــه وقتــی سیســتم‬ ‫عصبی مــان تحریــک می شــود‪ ،‬متوجهــش شــویم‪ .‬تغییــر لحــن‬ ‫حرف زدن‪ ،‬احســاس ســفتی در شــکم یا تمایل ناگهانی برای تمام‬ ‫کردن بحث از نشــانه های سیســتم عصبی تحریک شــده هســتند‪.‬‬ ‫همــه مــا وقتــی احســاس خطــر می کنیــم عالئــم فیزیکــی و رفتــاری‬ ‫خــاص خودمــان را داریــم کــه بایــد انهــا را شناســایی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬داستان پردازی نکنید‬ ‫شــاید ســخت ترین مرحلــه همیــن باشــد‪ .‬نبایــد بــا قضاوت هــای بیجا‬ ‫و شــاخ وبرگ دادن بــه انهــا شــرایط را بدتــر کنیــم‪ .‬وقتــی احســاس‬ ‫می کنیــم خطــری مــا را تهدیــد می کنــد‪ ،‬ذهــن بــرای فهمیــدن ماجــرا‬ ‫به ســرعت از افــکار و داســتان های عجیب وغریــب پــر می شــود‪،‬‬ ‫افــکاری کــه بهتــر اســت فرامــوش شــوند زیرا بازخــوردی که مغــز از این‬ ‫ذهنیــت منفــی می گیــرد باعــث تشــدید و تمدیــد شــرایط اســترس و‬ ‫افزایــش ترشــح هورمون هــا می شــود‪ .‬شــاید حــق بــا مــا باشــد و طــرف‬ ‫مقابــل اشــتباه می کنــد‪ .‬بــه هــر حــال اگــر داســتان پردازی نکنیــم‪،‬‬ ‫درکــی کــه از شــرایط داریــم منطقی تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به تاثیر استرس روی بدن خود فکر کنید‬ ‫در ایــن مرحلــه ســعی کنیــد تغییــرات بدنتــان را ببینیــد و حــس‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــدون اینکــه بخواهیــد کنترلشــان کنید یا تغییرشــان دهید‪.‬‬ ‫ذهنتــان را از افــکار منفــی خالــی کنیــد و ببینید این تغییرات در چه‬ ‫نقاطــی اتفــاق می افتنــد‪ .‬در نتیجــه اســترس کــدام عضلــه گرفتــه‪،‬‬ ‫می لــرزد‪ ،‬می پــرد یــا درد می کنــد‪ .‬بــه رونــد ایــن اتفاقــات دقــت‬ ‫ن کار باعــث می شــود متوجــه شــوید چقــدر ایــن حالــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ای ـ ‬ ‫جســمی ناخوشــایند و اذیت کننــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نفس بکشید‬ ‫همــه می داننــد نفس کشــیدن بــه تمــدد اعصــاب کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بــه چندیــن حالــت مختلــف می تــوان تمریــن تنفــس کنیــد؛‬ ‫ن کار را بــا ریتــم و مالیمــت خاصــی انجــام دهیــم تاثیــر‬ ‫اگــر ایــ ‬ ‫بیشــتری خواهــد داشــت‪ .‬الــن واتکینــز (‪ )Alan Watkins‬در کتــاب‬ ‫«انســجام؛ راز رهبــری عالــی» توضیــح می دهــد کــه اگــر بــه ایــن‬ ‫دو ویژگــی تنفــس دقــت کنیــم‪ ،‬حتــی بــرای چنــد دقیقــه‪ ،‬ترشــح‬ ‫هورمون هــای کورتیــزول و ادرنالیــن متوقــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ی اســت کــه دم و بــازدم بــا فاصلــه‬ ‫تنفــس ریتمیــک بــه ایــن معنـ ‬ ‫یکســان تکــرار شــوند‪ .‬مثــا هنــگام دم از یــک تــا چهــار می شــماریم‬ ‫و هنــگام بــازدم از یــک تــا شــش و دوبــاره دم‪ ،‬یــک دو ســه چهــار‪،‬‬ ‫و بــازدم‪ ،‬یــک دو ســه چهــار پنــج شــش‪ .‬بــا ایــن تمریــن می تــوان‬ ‫ریتمیــک نفــس کشــید‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بایــد میــزان هوایــی کــه در هــر تنفــس وارد ریه هــا‬ ‫می شــود یکســان باشــد‪ ،‬مثل وقتی با نی نازک چیزی می نوشــیم‪.‬‬ ‫اگــر چنــد دقیقــه بــه همیــن شــکل نفــس بکشــیم‪ ،‬می توانیــم بــه‬ ‫اســترس غلبــه کنیــم‪.‬‬ ‫بــا دقت کــردن بــه وضعیــت جســمی خــود‪ ،‬می تــوان در زمــان‬ ‫کوتاهــی تعــادل جســمی را بــه بــدن بازگردانــد‪ .‬دوبــاره می توانیــم‬ ‫فکــر کنیــم‪ ،‬حرف هــای طــرف مقابــل را بشــنویم و ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیم‪ .‬با کمی تمرین‪ ،‬خشــونت تبدیل به اراده می شــود‪ .‬ناراحتی‬ ‫جــای خــود را بــه همــدردی می دهــد و حســادت بــه انگیــزه ای بــرای‬ ‫تغییــر تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــکان دارد همیشــه موفــق نشــویم کنتــرل احساســات و‬ ‫رفتارهایمــان را در درســت بگیریــم‪ ،‬امــا وقتــی موفــق شــویم‪،‬‬ ‫ظرفیــت و تحملمــان رفتــه رفتــه بیشــتر می شــود یــا حتــی امــکان‬ ‫دارد رفتــار جدیــدی از خودمــان نشــان دهیــم‪ ،‬مثــا وقفــه ای‬ ‫کوتــاه‪ ،‬ســوالی پیش بینــی نشــده یــا حتــی خنــده ای کــه رشــته ی‬ ‫افــکار منفــی را قطــع می کنــد‪ .‬وقتــی چنیــن رفتــار جدیــدی شــکل‬ ‫می گیــرد‪ ،‬بایــد ان را بررســی کنیــم و بشناســیم چــون شــکل گیری‬ ‫ی اســت کــه دیگــر طبــق عــادات و‬ ‫رفتارهــای جدیــد بــه ایــن معن ـ ‬ ‫الگــوی رفتــاری ســابق عمــل نمی کنیــم‪ .‬دیگــر انتخــاب بیــن فــرار و‬ ‫جنگیــدن نیســت‪.‬‬ ‫اگــر همــ ه مــا ســعی کنیــم برخــورد درســتی بــا نظــرات مخالــف‬ ‫نظــرات خودمــان داشــته باشــیم‪ ،‬قطعــا دنیــای بهتــری خواهیــم‬ ‫داشــت‪ .‬شــما چــه فکــری دراین بــاره داریــد؟‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫چطور به فردی که دچار‬ ‫پانیک اتک شده کمک کنیم‬ ‫پانیــک اتــک نوعــی حملــه عصبــی اســت کــه فــرد را دچــار تــرس‬ ‫و اضطــراب ناگهانــی و شــدیدی می کنــد‪ .‬پانیــک اتــک بــا تــرس‬ ‫معمولــی متفــاوت اســت‪ ،‬زیــرا در ایــن حالــت تهدیــد واقعــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬راهکارهــای مختلفــی بــرای کمــک بــه فــردی کــه‬ ‫دچــار پانیــک اتــک شــده اســت وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه‬ ‫انهــا را بررســی می کنیــم و می گوییــم از انجــام چــه کارهایــی‬ ‫بایــد خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهای موثر برای کمک به افراد در هنگام پانیک اتک‬ ‫‪ .۱‬ارام بمانید‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬حفــظ خونســردی یکــی از بهتریــن کارهایــی‬ ‫اســت کــه می توانیــد انجــام بدهیــد‪ .‬حمــات پانیــک معمــوال‬ ‫زیــاد طــول نمی کشــند‪ .‬طبــق گفتــه کارشناســان‪ ،‬شــدیدترین‬ ‫حمــات بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬دقیقــه طــول می کشــند‪ .‬البتــه کســی کــه‬ ‫دچــار ایــن حالــت شــده شــاید متوجــه گــذر زمــان نباشــد و بــه‬ ‫همیــن خاطــر احســاس وحشــت کنــد یــا فکــر کنــد در شــرف‬ ‫مــرگ اســت‪ .‬حتــی اگــر خودتــان هــم ترســیدید‪ ،‬ارام بمانیــد‪ .‬بــا‬ ‫صدایــی ارام بــا فــرد صحبــت کنیــد و بــه او اطمینــان بدهیــد کــه‬ ‫ترکــش نخواهیــد کــرد و ایــن شــرایط خیلــی طــول نمی کشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بپرسید چطور می توانید کمکش کنید‬ ‫بیشــتر افــرادی کــه دچــار پانیــک اتــک می شــوند یــا بــا انــواع‬ ‫دیگــر اضطراب هــا دســت وپنجه نــرم می کننــد‪ ،‬روش هــای‬ ‫مقابلــه ای خــاص خــود را دارنــد‪ .‬هنــگام پیشــنهاد کمــک‪ ،‬بــه‬ ‫خاطــر داشــته باشــید کــه خــود او بهتــر می دانــد چــه چیــزی‬ ‫ن حــال ممکــن اســت‬ ‫بیشــتر بهــش کمــک می کنــد‪ .‬بــا ایــ ‬ ‫کــه برقــراری ارتبــاط هنــگام حملــه برایــش دشــوارتر باشــد‪،‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر قبــل از تکــرار حملــه‪ ،‬از او دربــاره بهتریــن‬ ‫راهــی کــه می توانیــد کمکــش کنیــد بپرســید‪ .‬تــا زمانــی کــه او‬ ‫در معــرض خطــر فــوری نیســت‪ ،‬چنــد قــدم بــه عقــب برداریــد‬ ‫و کمــی بــه او فضــا بدهیــد‪ .‬البتــه ان قــدر نزدیکــش بمانیــد کــه‬ ‫بتوانیــد همچنــان مراقــب اوضــاع باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عالئم هشداردهنده را یاد بگیرید‬ ‫اگــر از قبــل بــا پانیــک اتــک و عالئــم ان اشــنایی نداریــد‪ ،‬کمــی‬ ‫وقــت بگذاریــد تــا بــا عالئــم اولیــه ان اشــنا شــوید‪ .‬نشــانه های‬ ‫ایــن حملــه مشــابه عالئمــی هســتند کــه افــراد هنــگام مواجهــه‬ ‫بــا تهدیــدی واقعــی از خــود نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫برخی از این نشانه ها عبارت اند از‪:‬‬ ‫احساس وحشت یا ترس؛‬ ‫تنگی نفس؛‬ ‫احساس خفگی؛‬ ‫تپش قلب؛‬ ‫سرگیجه و لرزش بدن‪.‬‬ ‫همــه افــراد پانیــک اتــک را بــه یــک شــکل تجربــه نمی کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت بپرســید کــه هنــگام حملــه چــه عالئمــی را‬ ‫تجربــه می کنــد‪ .‬هرچــه زودتــر متوجــه شــوید چــه اتفاقــی در‬ ‫حــال رخ دادن اســت‪ ،‬ســریع تر می توانیــد بــه او کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ 140060312001007884‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412001000262‬تقاضــای خانــم المیــرا ســازش بــه شــماره شناســنامه ‪ 1588‬و کــد ملــی ‪ 0068255705‬صــادره از تهــران فرزنــد‬ ‫غالمعلــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف بمســاحت ‪ 510/78‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی غالمعلــی ســازش بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪9631 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/09/22:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/08:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001007857‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412001000263‬تقاضــای خانــم المیــرا ســازش بــه شــماره شناســنامه ‪ 1588‬و کــد ملــی ‪ 0068255705‬صــادره از تهــران فرزنــد‬ ‫غالمعلــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرضــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف بمســاحت ‪ 596/65‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی غالمعلــی ســازش بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ 9633 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/09/22:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/08:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره ‪ 140060312004005152‬مورخ ‪ 1400/08/24‬موضوع کالسه ‪ 1399114412004000694‬هیات اول‪/‬دوم موضوع‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی قربانی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه ‪ 1849‬شماره ملی ‪1060761688‬‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ‪ 102‬مترمربع از پالک ‪ 61151‬فرعی از ‪-1‬اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک بهارستان خیابان نیلوفر بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی گنبد انتقال ملک ازمحل مالکیت مشاعی به متقاضی‪ ،‬لذا به منظور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9572 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/08 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۸‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۲‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۵۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای احمــد شــریف نیا فرزنــد اراز بــردی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۲‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۹۸۱۲۹۳۷‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۳۱.۹۶‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ ۴۹۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی کریــم دردی ســاالری تومــاج محــرز گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف‪۹۶۴۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روز سه شنبه ‪۱۴۰۰/۹/۲۳‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪۱۴۰۰/۱۰/۸‬محمد فندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 6 ‫معاون پژوهش و تحقیقات دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬پژوهشــگران این دانشــگاه از‬ ‫ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون‪ ۳۱ ،‬طــرح پژوهشــی بــا محوریــت کرونــا مصــوب و بــه ثبــت رســانده اند‪.‬‬ ‫دکتــر امیــر امانــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد طــرح هــای پژوهشــی کرونایــی‪ ۱۵ ،‬طــرح خاتمــه یافتــه و بــه‬ ‫اجــرا گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح هــای پژوهشــی در خصــوص شــاخص اپیدمولوژیــک بیمــاران‪ ،‬دموگرافیــت‪ ،‬ریــز‬ ‫فاکتورهــا‪ ،‬یافتــه هــای بالینــی کرونــا و مشــکالت فشــارهای روانــی ایــن بیمــاری در کادر درمــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۳۱‬پژوهش‬ ‫کرونایی توسط‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی ‪1400‬‬ ‫هویت های جعلی‪ ،‬ان سوی‬ ‫سکه فضای مجازی‏‬ ‫بــا توجــه بــه هویت هــای جعلــی در فضــای مجــازی یکــی از حربه هــای‬ ‫افــراد ســودجو بــرای رســیدن بــه اهدافشــان‪ ،‬وعــده ازدواج بــه‬ ‫‏مخاطبانشــان اســت‪‎ ‎‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی یکــی از رایج تریــن ابزارهــای ارتباطــی هســتند؛‬ ‫کاربــران اینترنتــی بــا اســتقبال از ایــن نــوع ارتباطــات‪ ،‬بــدون رعایــت‬ ‫داماد مزاحم‪ ،‬عامل سلب اسایش‬ ‫خواهر زن و خانواده همسر‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از کشــف پرونــده ایجــاد مزاحمــت در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬توســط کارشناســان ایــن پلیــس خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫ت‏‪ ‎:‬در پــی مراجعــه فــردی‏به پلیس‬ ‫«یوســف شــاکری» در تشــریح ایــن خبــر گفـ ‪‎‬‬ ‫فتــا شهرســتان گرمــه و ارائــه مرجوعــه قضائــی مبنــی بــر ایجــاد مزاحمــت در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫فضــای مجازی‪‎‎،‬موضــوع در دســتور‏کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اقدامــات تخصصــی ســایبری صــورت گرفتــه‬ ‫‪‎‎6‬تکنیک کنترل‬ ‫اضطراب‬ ‫اضطــراب احســاس طبیعــی در انسان هاســت کــه هرکســی در‬ ‫شــرایطی از زندگــی ان را تجربــه می کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خیلــی از افــراد زمانــی کــه در کار دچــار مشــکل شــده و قبــل‬ ‫امتحــان دادن یــا قبــل از گرفتــن تصمیم هــای حســاس عصبــی‬ ‫و ‏مضطــرب می شــوند‪ .‬بااین حــال افــراد مبتالبــه اختــاالت‬ ‫اضطــراب تــرس غیرمنطقــی و نگرانــی بیش ازحــد نســبت بــه‬ ‫شــرایط‏روزمــره دارنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن احساســات باعــث اختــال در زندگــی روزمــره شــده‪،‬‬ ‫به ســختی کنتــرل می شــوند و بــرای مــدت طوالنــی باقــی‬ ‫می ماننــد‪ .‬‏اضطــراب ممکــن اســت از کودکــی در افــراد‬ ‫ظاهرشــده و تــا بزرگ ســالیان ها ادامــه یابــد و اگــر درمــان نشــود‬ ‫می تواندتاثیــرات ‏بســزایی را در زندگــی افــراد داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫تکنیک های کنترل اضطراب‪:‬‏‬ ‫‏نــکات امنیتــی اقــدام بــه برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبانــی می کننــد کــه دارای‬ ‫هویت هــای ناشناســند‪.‬‏‬ ‫اعتمــاد نابجــا در ارتباطــات شــکل گرفته باعــث بــروز ناهنجاری هــای‬ ‫اجتماعــی و جرائــم اخالقــی و مالــی می شــود و شــبکه های اجتماعــی‏در‬ ‫محیطــی قــرار دارنــد کــه افــراد قــادر بــه پنهــان کــردن هویــت خــود هســتند‬ ‫و نتیجــه ان عــدم رعایــت مــوارد اخالقــی اســت‪.‬‏‬ ‫دروغ پردازی هــا و ارســال تصاویــر غیراخالقــی ازجملــه تهدیــدات فــراروی‬ ‫مخاطبــان و کاربــران بــوده و انــزوای اجتماعــی و کاهــش قــدرت‏برقــراری‬ ‫ارتباطــات فیزیکــی از دیگــر پیامدهــای ان اســت‪.‬‏‬ ‫اهمیــت حفاظــت افــراد از اطالعــات شــخصی خــود و عــدم اشــتراک ان‬ ‫در فضــای مجــازی‬ ‫به طورمعمــول افــراد ســودجو بــا اســتفاده از صفحــات شــخصی در‬ ‫فضــای مجــازی و بخصــوص فضــای مجــازی موبایلــی اقــدام بــه فریــب‬ ‫‏قربانیــان خودکــرده و از جمــات زیبــا و فریبنــده بــرای رســیدن بــه نیــت‬ ‫شــوم خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‏‬ ‫کاربــران اینترنــت به هیچ وجــه ارتباطــات مجــازی خــود را بــه دنیــای‬ ‫واقعــی نکشــانند‬ ‫باهــدف ازدواج و تشــکیل خانــواده وارد فضــای مجــازی نشــوید زیــرا‬ ‫افــراد بــا هــر هویتــی می تواننــد در ایــن فضــا فعالیــت داشــته باشــند و‬ ‫‏خــود را ان طــور کــه شــما می پســندید جلــوه دهنــد‪.‬‏‬ ‫اســتفاده از وعــده ازدواج یکــی از موثرتریــن حربه هــای افــراد ســودجو‬ ‫بــرای رســیدن بــه مقاصــد پلیدشــان اســت و متاســفانه افــرادی در‏ســنین‬ ‫ازدواج در برخــی مــوارد بــه ایــن وعده هــا اعتمــاد کــرده و بــه دلیــل اعتمــاد‬ ‫نابجــا به طــرف مقابــل‪ ،‬خواســته های ان هــا را بــراورده کــرده‏کــه اســیب‬ ‫فراوانــی را نیــز در ایــن راه متحمــل می شــوند‪.‬‏‬ ‫کاربــران می تواننــد بــرای دریافــت توصیه هــای پیشــگیرانه پلیــس‬ ‫‪ w‬مراجعــه کننــد و همچنیــن در‬ ‫فتــا بــه ســایت ‏‪ ww.cyberpolice.ir‬‏‬ ‫صــورت‏بــروز مشــکل از طریــق شــماره تمــاس مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫‪ 096380‬بــا پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‏‬ ‫توســط کارشناســان ایــن پلیــس‪ ،‬فــرد مزاحــم کــه‏شــوهر خواهــر شــاکی‬ ‫بــود‪ ،‬شناســایی شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بــا هماهنگــی مقــام قضائــی در محــل‬ ‫اختفایــش دســتگیر و‏بــه همــراه ادلــه جــرم بــه پلیــس فتــا منتقــل ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بابیــان اینکــه متهــم در مواجــه بــا ادلــه و مســتندات موجــود‬ ‫بــه بــزه ارتکابــی خــود اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور‏شــد‪ :‬متهــم درنهایت بعد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی به شــهروندان و کاربــران فضای‬ ‫مجــازی توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت عــدم‏اســتفاده از ســیم کارت تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدماتــی اپراتورهــا ان را غیرفعــال نمــوده و در صــورت‬ ‫‏مشــاهده مــوارد مجرمانــه و مشــکوک مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫س ‪‎WWW.Cyberpolice.ir‬و یــا‏تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای‬ ‫فتــا بــه ادر ‪‎‬‬ ‫ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬موضــوع را اعــام کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-1‬بــا تــرس خــود روبــرو شــوید‪ :‬بعضــی از درمانگرهــا ماننــد‬ ‫روان پزشــکاندریافته اند یکــی از ســاح های کلیــدی در جنــگ‬ ‫بــا‏اســترس توانایــی مواجه شــدن بــا ترس هــا اســت؛ بنابرایــن‬ ‫اگــر یــاد بگیریــد کــه زودتــر و همیشــه بــا ترس هاروب ـه رو شــوید‬ ‫‏می توانیــد بــر ان هــا غلبــه کنیــد‪ .‬از ارتفــاع می ترســید کالس‬ ‫صخره نــوردی یــا باشــگاه بوادرینــگ ثبت نــام کنیــد و خــود را بــه‬ ‫‏مبــارزه و چالــش عــادت دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-2‬مکــث کنیــد‪ :‬وقتــی اضطــراب شــروع می شــود نفــس عمیــق‬ ‫بکشــید‪ .‬می توانیدهــر روز صبــح از نــور افتــاب بهــره ببریــد‬ ‫یــا وقتــی ‏استرســتان شــروع شــد مکــث کنیــد و پنــج دقیقــه‬ ‫مدیتیشــن داشــته باشــید‪ .‬نفــس عمــق کشــیدن و پاک ســازی‬ ‫ذهــن ‏می تواندتاثیــر خوبــی داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬بخوابیــد‪ :‬کم خوابــی اضطــراب زمینــه دار تشــدید می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی مغــز بــا کمبــود خــواب مواجــه شــود نواحــی مختلــف‬ ‫را فریــب ‏می دهــد کــه احســاس بــه ایــن تفکــر تبدیــل کنــد‬ ‫کــه شــما موضوعــی داریــد کــه بایــد بابتــش نگــران باشــید‪.‬‬ ‫کســانی کــه زود‏نگــران می شــوند هــم نســبت بــه ایــن عارضــه‬ ‫اســیب پذیرتر هســتند‪ ،‬پــس هــر شــب یــک خــواب خــوب ‪ 7‬تــا‬ ‫‪ 9‬ســاعته داشــته ‏باشــند‪.‬‏‬ ‫‏‪ -4‬خواســته ناگهانــی درون خــود را کنتــرل و مهــار کنیــد‪ :‬شــما‬ ‫نمی توانیدهمه چیــز را کنتــرل کنیــد‪ .‬وقتــی ســعی ‏می کنیــم‬ ‫نتایجــی را کــه واقعــا ً نفــوذی روی ان هــا نداریــم کنتــرل کنیــم‬ ‫اضطــراب شــروع می شــود؛ بنابرایــن روی نتایجــی تمرکــز‏کنیــد‬ ‫کــه تحــت کنتــرل شــما هســتند تــا تــرس کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‏‬ ‫علی بابا به دلیل اسیب پذیری ‪ Log4j‬از سرکوب‬ ‫دولتی رنج می برد‬ ‫طبــق گزارش هــا‪ ،‬غــول فنــاوری چینــی علی بابــا‪ ،‬بــه دلیــل عــدم گــزارش ســریع اســیب پذیری‬ ‫بدنــام ‪ Log4j‬توســط رگالتــور برتــر فنــاوری چیــن‪ ،‬کنــار گذاشته شــده اســت‪.‬‬ ‫رســانه های محلــی ادعــا کردنــد کــه کسـب وکار ‪ Alibaba Cloud‬ایــن شــرکت کــه دارای تیــم بزرگــی‬ ‫از محققــان امنیتــی اســت‪ ،‬در گــزارش ایــن موضــوع بــه وزارت صنعــت و فنــاوری اطالعــات (‪)MIIT‬‬ ‫کوتاهــی کــرده اســت‪ .‬بــه گــزارش ســایت خبــری پروتــکل‪ ،‬یــک مقــررات چینــی تحــت عنــوان مقررات‬ ‫مربــوط بــه نقــاط ضعــف امنیتــی محصــوالت شــبکه از ســپتامبر در حــال اجــرا می باشــد کــه ایــن‬ ‫قانــون دســتور می دهــد کــه اســیب پذیری ها بالفاصلــه بــه ســازنده و ظــرف دو روز بــه مقامــات‬ ‫چینــی گــزارش شــود‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ Alibaba Cloud ،‬بــه مــدت شــش مــاه از پلتفــرم اشــتراک گذاری اطالعــات تهدیــد ‪MIIT‬‬ ‫تعلیــق شــده اســت‪ .‬چــن ژائوجــون‪ ،‬محقــق ‪ ،Alibaba Cloud‬بــا یافتــن اولیــن بــاگ در ابــزار‬ ‫معــروف گزارش گیــری بــه نــام ‪ Log4Shell‬در اپاچــی‪ ،‬اعتبــار یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه ان امتیــاز ‪ 10.0 CVSS‬داده شــد و مفســران ان را به عنــوان « بدتریــن ســناریو « توصیــف‬ ‫کردنــد‪ ،‬زیــرا ایــن ابــزار تقریبــا ً در همه جــا در شــرکت ها وجــود دارد‪ ،‬یافتــن ان دشــوار اســت و‬ ‫سوءاســتفاده از ایــن بــاگ نســبتا ً اســان اســت‪ .‬طبــق گزارش هــا‪ ،‬چــن در ‪ 24‬نوامبــر بــه اپاچــی‬ ‫اطــاع داد‪ ،‬امــا ‪ MIIT‬در ‪ 9‬دســامبر از ان مطلــع شــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات چندیــن ســال پیــش ادعــا کرد که پایگاه داده اســیب پذیری ملی چیــن (‪ )CNNVD‬در به روزرســانی‬ ‫با جدیدترین ‪CVE‬ها‪ ،‬نســبت به پایگاه داده اســیب پذیری ایاالت متحده (‪ ،)NVD‬ســریع تر اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬محققــان بعــدا ًدریافتنــد کــه ایــن بــه دلیــل دسـت کاری دولــت اســت‪ .‬در تحقیقات بیشــتر‪،‬‬ ‫ان هــا دریافتنــد کــه مقامــات چینــی ســعی کردنــد تاریــخ انتشــار اولیــه اســیب پذیری ها را بــه عقــب‬ ‫برگرداننــد تــا کار خــود را بــرای سوءاســتفاده از ایــن اشــکاالت در حمــات تحــت حمایــت دولــت پنهــان‬ ‫کننــد‪ Recorded Future .‬اســتدالل کــرد کــه ‪ CNNVD‬اساســا ًیــک پوســته بــرای وزارت مخــوف امنیــت‬ ‫دولتــی (‪ )MSS‬و یــک هکــر شــگفت انگیز در مواجهــه بــا نهادهــای خارجــی اســت‪.‬‬ ‫هتک حیثیت شاکی‬ ‫توسط خواهرزاده‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری خانــم‬ ‫جــوان خبــر داد که با انتشــار تصاویر خصوصی‬ ‫شــاکیه در واتســاپ قصــد انتقــام گیــری از وی‬ ‫را داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه خانمــی ‪ 56‬ســاله و ارائــه‬ ‫مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس کــه مدعــی‬ ‫شــده بــود فــردی ناشــناس در فضــای مجــازی بــا‬ ‫انتشــار تصاویــر خصوصــی وی و صحبت هــای‬ ‫کــذب در گروه هــای واتســاپی قصــد بــد نــام‬ ‫کــردن وی را دارد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده‬ ‫ به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس ازحضــور شــاکیه‪ ،‬پرونــده‬ ‫اولیه با هماهنگی مقام قضایی تشــکیل شــد‬ ‫و بــا جم ـع اوری مــدارک و مســتندات مربوطــه‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ســرانجام‬ ‫متهــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر بــزه‬ ‫ارتکابــی شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و‬ ‫مســتندات احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات اولیــه‬ ‫انجام شــده‪ ،‬مشــخص شــد کــه متهــم از اقــوام‬ ‫شــاکیه بــود و بــه دلیــل مشــکالتی کــه بــا وی داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬اقــدام بــه انتشــار تصاویــر شــاکیه و مطالــب‬ ‫کــذب در فضــای مجــازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه توهیــن‪،‬‬ ‫اهانــت و یــا پخــش تصاویــر شــخصی افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی جــرم محســوب شــده وعواقــب‬ ‫جبــران ناپذیــری بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا‬ ‫رعایــت اخــاق در فضــای ســایبر و بــه خصــوص‬ ‫شــبکه های اجتماعــی امــری مهــم محســوب‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬حواســتان بــه نوشــیدنی ها باشــد‪ :‬اگــر اکنــون بــا طوفانــی‬ ‫از اضطــراب روبــرو هســتید اخریــن کاری کــه دوســت داریــد‬ ‫انجــام ‏دهیــد نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه اســت‪ .‬ثابت شــده‬ ‫کافئیــن زیــاد موجــب افزایــش اضطــراب و افســردگی در فــرد‬ ‫‏پراسترسمی شــود‪ .‬اگــر بــرای ارام مانــدن می جنگیــد بیشــتر از‬ ‫یــک فنجــان قهــوه در روز ننوشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪ -6‬از خــود بپرســید چــه می شــود اگــر؟ واقعــا ً از چــه چیــزی تــا‬ ‫ایــن حــد می ترســید؟ یکــی تکنیک هایــی کــه روان پزشــکان‏بــرای‬ ‫مهــار احساســات منفــی اســتفاده می کننــد ایــن اســت کــه بیمــار‬ ‫را وادار بــه پرســش از خــود می نماینــد‪( .‬بیشــترین تــرس‏مــن‬ ‫واقعــا ً از کجــا می ایــد؟) چقــدر احتمــال دارد کــه رخ بدهــد؟ اگــر‬ ‫رخ داد چگونــه بــا ان مواجــه خواهــم شــد؟‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مرکز مشاوره ارامش پلیس خراسان‬ ‫ایــن شــرکت در ان زمــان در بیانیــه ای گفــت‪ :‬ایــن تغییــر نظام منــد بــه گذشــته در تاریخ هــای‬ ‫انتشــار اصلــی توســط ‪ ،CNNVD‬تالشــی بــرای پنهــان کــردن شــواهد ایــن فراینــد و مخفــی کــردن‬ ‫اســیب پذیری هایی اســت کــه ممکــن اســت ‪ MSS‬از ان هــا اســتفاده کنــد و روش هایــی را کــه‬ ‫محققــان می تواننــد بــرای پیش بینــی رفتــار ‪ APT‬چینــی اســتفاده کننــد‪ ،‬محــدود کنــد‪.‬‬ ‫هیــچ توضیــح منطقــی دیگــری در مــورد اینکــه چــرا فقــط تاریــخ انتشــار اولیــه بــرای ‪ CVE‬هــای‬ ‫پــرت تغییــر کــرده اســت‪ ،‬وجــود نــدارد‪ .‬اخریــن اقــدام علیــه علی بابــا را می تــوان به عنــوان بخشــی‬ ‫از ســرکوب اخیــر حــزب کمونیســت علیــه فناوری هــای بــزرگ دانســت کــه تریلیون هــا بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران هزینــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪451‬‬ ‫متخلفان رمز عبور‪ :‬چه‬ ‫کسی از همه بدتر است؟‬ ‫در ســال ‪ ،2021‬شــصتمین ســالگرد اختــراع رمــز عبــور‬ ‫رایانــه را جشــن می گیریــم‪ ،‬امــا ســالی اســت کــه‬ ‫برخــی از بدتریــن اشــتباهات رمــز عبــور در ایــن قــرن‬ ‫رخ می دهــد‪ .‬بــرای احتــرام بــه ایــن نقطــه عطــف‪،‬‬ ‫‪ Dashlane‬لیســت بدتریــن متخلفــان رمــز عبــور خــود‬ ‫را در ســال ‪ 2021‬اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وقایــع ســال گذشــته مــا را مجبــور بــه زندگــی انالیــن کــرد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــیم کــه هــم شــرکت ها و‬ ‫هــم کاربــران بــه طــور یکســان مهارت هــای امنیتــی خــود را‬ ‫بــرای کنتــرل بهتــر فعالیت هــای کالهبــرداری و جلوگیری از‬ ‫نقض هــا تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ ،JD Sherman‬مدیــر عامــل ‪ Dashlane‬می گویــد‪:‬‬ ‫اگــر شــرکت ها شــروع بــه اجــرای عملیــات رمــز عبــور‬ ‫مثبــت در ســازمان خــود نکننــد‪ ،‬نقض هــا بزرگ تــر و‬ ‫وحشــتناک تر می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر شــرکت شــما یــک ماشــین بــود‪ ،‬بــدون بــاال بــردن‬ ‫شیشــه ها و قفــل کــردن درهــا‪ ،‬کنــار نمی رفتیــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬بــه نظــر می رســد کــه کاربــران کامپیوتــر‬ ‫اتومبیل هــا را روشــن می گذارنــد و کلیدهــا را در حالــت‬ ‫احتــراق قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ 2021‬بدترین مجرمان گذرواژه‬ ‫‪: SolarWinds‎‬در فوریــه ‪ ،2021‬مدیــران فعلــی و ســابق‬ ‫‪ SolarWinds‬یــک کارامــوز را بــه دلیــل اســتفاده از رمــز‬ ‫عبــور کامــا ًناامــن ‪ solarwinds123‬کــه بــه صــورت انالیــن‬ ‫فــاش شــده بــود‪ ،‬ســرزنش کردنــد‪ .‬امــا کتــی پورتــر‪،‬‬ ‫نماینــده مجلــس‪ ،‬گفــت‪« :‬مــن رمــز عبور قوی تری نســبت‬ ‫بــه «‪ »solarwinds123‬دارم تــا از تماشــای بیــش از حــد‬ ‫یوتیــوب در ای پــد کودکانــم جلوگیــری کنــم‪.‬‬ ‫‪ : COMB‎‬بــا افزایــش نــرخ ارز دیجیتــال‪ ،‬کاربــران‬ ‫بیــت کویــن بــه دلیــل فراموشــی رمــز عبــور‪ ،‬از کیــف‬ ‫پــول و ثــروت احتمالــی خــود محــروم شــدند‪ .‬فضــای‬ ‫ذخیــره ســازی داخلــی مرورگــر در همــه جــا کار نمــی‬ ‫کنــد‪ ،‬و شــما نبایــد کلیدهــای قلمــرو انالیــن خــود را‬ ‫بــه حافظــه بســپارید‪ .‬مدیریــت رمــز عبــور ایمن تریــن‬ ‫و جهانی تریــن راه حــل اســت‪ ،‬و در مــواردی ماننــد اینهــا‬ ‫اشــاره نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ :‎RockYou2021‬مــا شــما را تــکان مــی دهیــم ‪ -‬یــا شــما را‬ ‫هــک مــی کنیــم‪ .‬مــا دوســت داریــم ایــن یکــی را ملکه همه‬ ‫درزهــای رمــز عبــور بنامیــم‪ .‬یکــی از کاربــران انجمــن یــک‬ ‫فایــل ‪ TXT‬بــا حجــم ‪ 100‬گیگابایــت ارســال کــرد کــه حــاوی‬ ‫‪ 8.4‬میلیــارد رمــز عبــور بــود‪.‬‬ ‫فیــس بــوک یــا متــا؟‪ :‬مــا مطمئــن نیســتیم کــه اســمش‬ ‫را چــه بگذاریــم‪ ،‬امــا چیــزی کــه مــی دانیــم ایــن اســت که‬ ‫ســال ‪ 2021‬ســالی بــرای انهــا نبــوده اســت‪ 533 .‬میلیون‬ ‫کاربــر فیــس بــوک در این نقــض داده ها در معرض دید‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ .‬انهــا را ادامــه دهیــد‪ ،‬فیــس بــوک روشــی‬ ‫کــه داده هــا توســط شــما مدیریــت مــی شــود‪ ،‬همچنــان‬ ‫موضــوع گفتگــوی مهیــج در هــر مهمانــی شــام اســت‪.‬‬ ‫‪ :GoDaddy/WordPress‬دامنــه ‪ GoDaddy‬از‬ ‫اینترنــت اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬امــا بــر امنیــت رمــز عبــور‬ ‫تســلط نــدارد‪ .‬در ســال ‪ ،2021‬پــس از اینکــه هکرهــا بــه‬ ‫محیــط میزبانــی مدیریــت شــده وردپــرس ایــن شــرکت‬ ‫دسترســی پیــدا کردنــد‪ ،‬اطالعــات ‪ 1.2‬میلیــون مشــتری‬ ‫ان فــاش شــد‪.‬‬ ‫توصیــه هــای عملــی بــرای کمــک بــه مشــاغل بــرای‬ ‫جلوگیــری از طعمــه شــدن کارمنــدان خــود‬ ‫ فرهنــگ امنیتــی ایجــاد کنیــد کــه در ان کارمنــدان‬‫نقــش خــود را در حفاظــت از داده هــا و منابــع فنــاوری‬ ‫اطالعــات شــرکت شــما درک کننــد‪ ،‬در گفتگوهــای‬ ‫امنیتــی مــداوم شــرکت کننــد و ابزارهــای مــورد نیــاز‬ ‫بــرای حفــظ عــادات امنیتــی خــوب بــدون ایجــاد مانــع در‬ ‫کارشــان را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ بــه کارکنــان امــوزش دهیــد کــه چگونــه حــوادث و‬‫تهدیــدات امنیتــی مشــکوک را شناســایی و گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫در نظــر داشــته باشــید کــه یــک ایمیــل یــا کانــال ویــژه بــرای‬ ‫ارتبــاط بــا انهــا ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫ از فنــاوری هایــی ماننــد امنیــت نقطــه پایانــی‪ ،‬مدیریــت‬‫رمــز عبــور و امنیــت ایمیــل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ اثربخشــی برنامــه خــود را انــدازه گیــری کنیــد‪ .‬برخــی از‬‫مدیــران رمــز عبــور دارای ویژگــی ســامت رمز عبور هســتند‬ ‫کــه امتیــازات امنیتــی رمــز عبــور شــرکت شــما را در طــول‬ ‫زمــان ردیابــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ هوشــیار باشــید از ابزارهایــی اســتفاده کنیــد کــه بــه‬‫ارزیابــی اثربخشــی امنیــت ســازمان شــما به صــورت رایگان‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫تظاهــرات ‪ ۹‬دی ‪ ۱۳۸۸‬بــا فراخــوان شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی بــه ریاســت احمــد جنتــی‪ ،‬در واکنــش بــه تظاهــرات هــواداران جنبــش‬ ‫ســبز در تاســوعا و عاشــورای ‪ ۱۳۸۸‬انجــام گردیــد‪ .‬ابتــدا مقــرر بــود کــه راهپیمایــی در روز ســه شــنبه ‪ ۸‬دی برگــزار شــود‪ .‬بــه ایــن منظــور خبــر در‬ ‫پیــش بــودن ایــن راهپیمایــی از اخریــن ســاعات ‪ ۷‬دی توســط خبرگزاری هــای ایــران مخابــره شــد؛ ولــی ایــن خبر در ســاعات ابتدایی روز ســه شــنبه‬ ‫بــه فراخــوان بــرای راهپیمایــی در روز چهارشــنبه تغییــر کــرد‪ .‬در رشــت راهپیمایــی در روز ‪ ۸‬دی برگــزار شــد‪ ]۱[.‬بــه ایــن ترتیــب راهپیمایــی در روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۹‬دی ‪ ۱۳۸۸‬در تهــران و در اســتان های دیگــر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪ -451‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 24‬جمالی االول ‪- 1443‬شماره ‪-451‬‬ ‫‪24-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬دی ‪29-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫حضور ایران در نمایشگاه اکسپو‬ ‫با هشت برند فرش ‪۲۰۲۰‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت‪ :‬هفتــه فــرش در نمایشــگاه‬ ‫اکســپو ‪ ۲۰۲۰‬بــا حضــور یــک کنسرســیوم و معرفــی هشــت برنــد فــرش‬ ‫کشــور همــراه خواهــد بــود کــه تــاش داریــم تــا در ایــن رویــداد فــرش‬ ‫دســتباف ایــران بــه دوران اوج خــود در تجــارت جهانــی بازگــردد‪.‬‬ ‫فــرح نــاز رافــع در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اکســپو یــک رویــداد‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه مرکزملــی فــرش بــرای‬ ‫نخســتین بــار‪ ۲ ،‬ســالن در اختیــار دارد و هفتــه فــرش در اکســپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دبــی از ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬دی مــاه جــاری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اکســپو یــا نمایشــگاه جهانــی‪ ،‬مجموعــه نمایشــگاهی اســت کــه هــر پنــج‬ ‫ســال یک بــار در یکــی از کشــورهای مختلــف جهــان برگــزار می شــود و‬ ‫هــر کشــور‪ ،‬دســتاوردهای گوناگونــش را در گذشــته‪ ،‬حــال و اینــده بــه‬ ‫نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫رافــع در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برنامــه هــای دولــت‬ ‫در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــرای بیمــه قالیبافــان گفــت‪ :‬برخــی ابهامــات در‬ ‫ایــن زمینــه در الیحــه بودجــه ســال اتــی وجــود دارد و درخواســت مــا ایــن‬ ‫اســت کــه بیمــه قالیبافــان مثــل ســال هــای قبــل از ســال ‪ ۹۹‬دیــده شــود‬ ‫و شــمار بیشــتری از بافنــدگان تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه فرصــت اســتفاده از مزایــای عضویــت در صنــدوق‬ ‫بیمــه روســتایی و عشــایری هــم بــرای بافنــدگان وجــود دارد کــه در ایــن‬ ‫زمینــه شــمار زیــادی ثبــت نامــه کــرده انــد و بیــش از ‪ ۴۶۰‬هــزار نفــر احــراز‬ ‫هویــت شــدند امــا ان صنــدوق هنــوز بیمــه نامــه هــا را صــادر نکــرده‬ ‫اســت‪ ،‬امیدواریــم بــه زودی ایــن بیمــه نامــه هــا صــادر شــود‪.‬‬ ‫رافــع خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۲‬میلیــون نفــر بافنــده قالــی در کشــور‬ ‫وجــود دا درد کــه از ایــن تعــداد بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار نفــر بافنــده در‬ ‫خراســان شــمالی اســت؛ ‪ ۲۵‬هــزار نفــر از ایــن تعــداد وابســته بــه ایــن‬ ‫هنــر و صنعــت بــوده و اقتصــاد خانــواده شــان بــر پایــه و اســاس فــرش‬ ‫دســتباف اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت‪ :‬در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بافنــدگان فــرش دســتباف بیشــتر در قالــب مشــاغل خانگــی خــرد و‬ ‫کارگاه هــای غیرمتمرکــز فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫رافــع دربــاره حمایــت از بافنــدگان فــرش گفــت‪ :‬ایــن فعــاالن اقتصــادی‬ ‫از مزایــای تســهیالت فنــی و اعتبــاری مرکــز ملــی فــرش‪ ،‬تســهیالت‬ ‫توســعه اشــتغال روســتایی در قالــب ســامانه کارا بــا چهــار تــا ‪ ۶‬درصــد‬ ‫بهــره منــد مــی شــود البتــه تــاش داریــم تــا از منابــع تبصــره ‪ ۱۸‬هــم بــه‬ ‫ایــن تولیدکننــدگان و کارافرینــان تســهیالت پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بافنــدگان از تســهیالت از ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان تــا‬ ‫چهــار میلیــارد تومــان و حتــی بیشــتر بــا ســود چهــار تــا ‪ ۱۸‬درصــد بهــره‬ ‫منــد مــی شــود گفــت‪ :‬یکــی از مزایــای تســهیالت کــه مــا پرداخــت مــی‬ ‫کنیــم ایــن اســت کــه بــه مــدت یــک تــا ‪ ۲‬ســال تنفــس در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رافــع بــا اشــاره بــه لــزوم نــواوری و ابتــکار در تولیــد و بازاریابــی فــرش‬ ‫دســتباف گفــت‪ :‬در تولیــد بایــد ســلیقه بــازار و ذائقــه مشــتریان بــازار‬ ‫جهانــی و بــازار ملــی مــد نظــر باشــد‪ ،‬بــه هــر حــال فــرش دســتباف‬ ‫بــه عنــوان هنــر و کاالی ســرمایه ای هنــوز در ســطح جهانــی و ملــی‬ ‫محبوبیــت دارد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت‪ :‬نیــاز اســت روش هــای تولیــد‪،‬‬ ‫بافــت و بازاریابــی بــا شــیوه خالقانــه و بــا نــواوری انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬دســت کم هشــت میلیــون نفــر در‬ ‫سراســر کشــور در عرصــه تولیــد‪ ،‬فــروش و صــادرات فــرش ارتــزاق مــی‬ ‫کننــد کــه ایــن میــزان یــک دهــم جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهــد‪۲ .‬‬ ‫میلیــون نفــر در بافــت فــرش به طــور مســتقیم و ‪ ۱۹۱‬هــزار نفــر در صنایــع‬ ‫جانبــی ان مشــغول فعالیــت هســتند‪ .‬همچنیــن ‪ ۱۱۵‬هنرســتان در زمینــه‬ ‫فــرش دایــر اســت و پنج هــزار و ‪ ۵۰۰‬دانــش اموختــه هنــر صنعــت فــرش‬ ‫دســتباف داریــم‪.‬‬ ‫مطابــق امارهــا‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬بیــش از یــک میلیــارد دالر فــرش‬ ‫دســتباف در مبــادالت جهانــی بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان جمهــوری اســامی ایــران ســهم ‪ ۷.۹‬درصــدی از مجمــوع صــادرات‬ ‫فــرش دســتباف را بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫نُه دی ‪ ۸۸‬پیروزی‬ ‫ایران درقاعده‬ ‫هزینه_فایده‬ ‫عزیــزی مــی گفــت‪ «:‬روزهــای نــه چنــدان دور دیمــاه‬ ‫‪ ۸۸‬بــه واســطه مســئولیتی کــه داشــتم بــرای دلجویی‬ ‫و جریــان خســارات ناشــی از فتنــه ‪ ،‬بــرای عبــادت‬ ‫و سرکشــی منــزل بیــش از پنجــاه نفــر از اســیب‬ ‫دیــدگان حادثــه فتنــه ‪ ۸۸‬رفتــم ‪.‬‬ ‫برخــی مســائل در ایــن زمینــه دیدنــی ‪ ،‬شــنیدنی و‬ ‫شــگفت انگیــز بــود ‪ ،‬کســانی را دیدیــم کــه در منــزل‬ ‫اجــاره ای زیــر پنجــاه متــر زیــر پلــه ‪ ،‬زیــر پیلــوت ‪ ،‬مغــازه‬ ‫تغییــر کاربــری داده زندگــی می کردند‪،‬با موتورســیکلت‬ ‫دربــازار تهــران مســافر کشــی مــی کردند‪،‬کارگــر ســاده‬ ‫چاپخانه‪ ،‬واشــربری‪ ،‬صابون ســازی و‪ ....‬بودند ولی در‬ ‫قضایــای انتخابــات نـَـه ایــن وَری بودنــد و نـَـه اون وَری و‬ ‫فقــط جُرمشــان عشــق بــود و بــرای این«جُــرم ســنگین‬ ‫عاشــقی» تــا مــرز شــهادت رفتنــد‪.‬‬ ‫عشــق بــه چی؟عشــق بــه ائمــه اطهــار( ع) و ارادت‬ ‫نســبت بــه شــهدا و والیــت ‪ ،‬ایــن افــراد وقت بازگشــت‬ ‫از محــل کار مــورد تهاجــم فتنــه گــران قــرار گرفتــه‬ ‫بودنــد ‪ ،‬بــه جُرم«چســباندن عکــس شــهدا ‪،‬عکــس‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی ‪ ،‬برچســب اســامی‬ ‫ائمــه اطهــار (ع)بــه روی طلــق موتورســیکلت ســیکلت‬ ‫ویــا شیشــه هــای خــودرو مسافرکشــی قســطی شــان‬ ‫و تاکســی خطــی پـُـر از بدهــکاری شــان ‪» ....‬‬ ‫در ادبیات« انقالب های رنگی جُرج سوروس»یکی‬ ‫از امــوزه هــای اصلــی مســئله«تحمیل خشــونت‬ ‫حداکثــری‪ ،‬بــرای پرداخــت هزینــه حداکثــری از ســوی‬ ‫دولتمــردان» اســت ‪.‬‬ ‫در همــان روزهــای نخســت حادثــه تــاش اصلــی از‬ ‫ســوی نظــام بــر رَفــع ابهــام ‪ ،‬اقنــاع ســازی مــردم و‬ ‫شــفًاف ســازی مواضــع بــود و مــی بایســت هزینه هــا‬ ‫پرداخــت شــود و بازهــم باالتریــن هزینــه را «رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب اســامی» پرداخــت ‪.‬‬ ‫کاری کــه دیگــران هــم مــی توانســتند بکننــد و‬ ‫نکردنــد‪ ،‬ایــات عظامــی کــه مــی توانســتند حــرف بزننــد‬ ‫و نزدنــد ‪ ،‬سیاســتمدارانی کــه مــی توانســتند همیــن‬ ‫حــرف هابزننــد ونزدند‪.‬ســکوت مرگبارشــان نظــام را تــا‬ ‫مــرز فروپاشــی بـ ُـرد باعــث شــد«بازهم هزینــه بدهیــم‬ ‫»و « رهبــر معظــم انقــاب را خــرج کنیــم » ‪.‬‬ ‫امّــا ورود مســتقیم رهبــری بــه ایــن صحنه نیز «خیر‬ ‫و برکــت » خــودش را داشــت و ُ‬ ‫شــد انچــه بایــد مــی‬ ‫شــد ‪ ،‬مردمــی کــه پــای صحبــت هــای رهبــری بلنــد‬ ‫بلنــد گریــه کردنــد وقتــی اقــا فرمودنــد ‪ «:‬یــک خطــاب‬ ‫اخــرى هــم عــرض کنــم بــه موالمــان و صاحبمــان‪،‬‬ ‫حضــرت بقیــه اللَّــه (ارواحنــا فــداه)‪ :‬اى ســید مــا! اى‬ ‫مــوالى مــا! مــا انچــه بایــد بکنیــم‪ ،‬انجــام مــی دهیــم؛‬ ‫انچــه بایــد هــم گفــت‪ ،‬هــم گفتیــم و خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫مــن جــان ناقابلــى دارم‪ ،‬جســم ناقصــى دارم‪ ،‬انــدک‬ ‫ابروئــى هــم دارم کــه ایــن را هــم خــود شــما بــه مــا‬ ‫دادیــد؛ هم ـه ى اینهــا را مــن کــف دســت گرفتــم‪ ،‬در‬ ‫راه ایــن انقــاب و در راه اســام فــدا خواهــم کــرد؛‬ ‫اینهــا هــم نثــار شــما باشــد‪.‬‬ ‫ســیّد مــا‪ ،‬مــوالى مــا‪ ،‬دعــا کــن بــراى مــا؛ صاحــب‬ ‫مــا توئــى؛ صاحــب ایــن کشــور توئــى؛ صاحــب ایــن‬ ‫انقــاب توئــى؛ پشــتیبان مــا شــما هســتید؛ مــا ایــن‬ ‫راه را ادامــه خواهیــم داد؛ بــا قــدرت هــم ادامــه‬ ‫خواهیــم داد؛ در ایــن راه مــا را بــا دعــاى خــود‪ ،‬بــا‬ ‫حمایــت خــود‪ ،‬بــا توجّــه خــود‪ ،‬پشــتیبانى بفرمــا‪».‬‬ ‫از ان روز ورق برگشــت و فــوج فــوج مــردم بــرای‬ ‫دفــاع از نظــام و رهبــری اعــام امادگــی کردنــد تــا‬ ‫روز تاریخــی « یــوم اللّــه نُــه دی ‪ » ۸۸‬فــرا رســید ‪.‬‬ ‫نـ ُـه دی ثابــت کــرد کــه نمــی تــوان مظلومیــت حســین‬ ‫(ع) را دیــد و در خانــه نشســت ‪.‬‬ ‫نُــه دی ثابــت کــرد کــه یــا بایــد در لشــکر یزیــد‬ ‫بــود‪ ،‬یــا امــام حســین(ع)اگر در هیچکــدام نباشــی‬ ‫لشــکر یزیــد بعــد از پیــروزی از رویَــت رَد مــی شــود و‬ ‫اســتخوان هایت را خُــرد مــی کنــد ‪.‬‬ ‫تعصــب به ارزش های‬ ‫نـ ُـه دی ثابــت کــرد کــه‪ ،‬غیرت و‬ ‫ّ‬ ‫انقــاب اســامی ‪ ،‬رمــز اســتمرار نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران اســت و هرچــه از اصــول و ارزش هــا‬ ‫کوتــاه بیایــی بایــد ت َقاســش را در عیــن الـوَرده هــا پــس‬ ‫بدهــی کــه قتــل هــزار هــزار نفــری از بــی خیــال هــای‬ ‫روز عاشــورا کمتریــن تــاوان ان اســت ‪.‬‬ ‫مــردم ایــران در یــوم اللّــه نُــه دی ‪ ۸۸‬بــرای دفــاع‬ ‫از اســام‪ ،‬نظــام جمهــوری اســامی و پشــتیبانی‬ ‫از رهبــری معظــم انقــاب اســامی و ارمــان هــای‬ ‫انقــاب اســامی بــه میــدان رفــت و پیروزمندانــه‬ ‫بیــرون امــد ‪.‬‬ ‫ســمور گذشــت و لــب تنــور گذشــت ‪...‬‬ ‫شــب ٓ‬ ‫فقــط روســیاهی بــرای قائدیــن مانــد ‪ ،‬انهــا کــه‬ ‫هنــوز هــم در محکومیــت فتنــه دشــمن و برائــت‬ ‫از ســران فتنــه تردیــد دارنــد ‪ .‬ان هــا کــه بــا عناویــن‬ ‫بــا طمطــراق اگــر ذرّه ای هزینــه کننــد نیــاز بــه خــرج‬ ‫شــدن و هزینــه شــدن رهبــری نیســت‪ .‬امّــا هیهــات‬ ‫کــه هنــوز هــم پــس از گذشــت چندیــن ســال ایــن‬ ‫کار را نکردنــد ‪.‬‬ ‫حضرات علماء ‪ ،‬نمایندگان رهبری ‪ ،‬نخبگان سیاسی‬ ‫کــه اگــر لــب بچرخاننــد و عوامــل فتنــه را محکــوم کننــد‪،‬‬ ‫اتّفاقــات خوبــی مــی اُفتــد امــا دریــغ و افســوس ‪! ....‬‬ ‫هــش اگــر بیشــتر از‬ ‫بــی عملــی و تَــرک فعــل ‪ ،‬گنا َ‬ ‫وقــوع جُــرم نباشــد قطعــا ً کمتــر از ان نیســت ‪ ،‬همیــن‬ ‫ســکوت ها در برابــر عوامــل فتنــه ‪ ، ۸۸‬محکــوم‬ ‫نکــردن تخل ّفــات ‪ ،‬مالحظــات سیاســی همــراه بــا‬ ‫تعارفــات و‪ ...‬نظائــر ان باعــث شــد ‪ ،‬دشــمن قســم‬ ‫خــورده مــردم ایران(امریــکای جنایتــکار و ایــادی و‬ ‫دســت نشــاندگان اودر منطقــه غــرب اســیا)متوهّم‬ ‫شــده و عمــا ًامنیّــت ملّــی کشــور را نشــانه گرفتنــد ‪.‬‬ ‫هرچنــد هزینــه هایــی کــه در جریــان « فتنــه ‪»۸۸‬‬ ‫پرداختیــم ســنگین و بعضــا ًغیرقابــل جبــران بــود ‪ ،‬امّــا‬ ‫فایــده بدســت امــده بــه قــدری بــود کــه ســالها کشــور‬ ‫را بیمــه کــرد‪.‬‬ ‫نُــه دی و حضــور باشــکوه مــردم بــا غیــرت و والیــت‬ ‫مــدار ایــران اســامی در صحنــه دفــاع از ارمان هــای‬ ‫انقــاب اســامی باعــث ُ‬ ‫شــد«انقالب اســامی» جــان‬ ‫تــازه ای گرفــت ‪ ،‬امنیّــت ملّــی ایــران دوبــاره جایگاه ویژه‬ ‫خــودش را داد و قاعــده ی« هزینــه _ فایــده »بــه نفــع‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬ارمــان هــای انقــاب اســامی ‪ ،‬ثبــات‬ ‫و امنیّــت کشــور و رهبــری نظــام تغییــر یافــت ‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫« ن ُه دیماه روز دفع شر و‪ ،‬روز ایستادگی‬ ‫به پای وطن »‬ ‫روزگاری ن َه چند ‪ ،‬دور از این‬ ‫حیله و مکر خصم ما رو شد‬ ‫عده ای بی بصیرت از روی جهل‬ ‫نانخور و کاسه لیس و پُر رو شد‬ ‫باز اموزه های جورج سوروس‬ ‫تئوری های انقالب ابی و سبز‬ ‫خواست تا فتنه ای کند برپا‬ ‫اتش و دود و شعله ‪ ،‬همسو ُ‬ ‫شد‬ ‫باز جنجال « رای ما گُم شد »‬ ‫خواب ماند و پُر از توهًم شد‬ ‫جُلبک سبز چونکه می رویید‬ ‫در خیابان و کوچه ‪ ،‬تابو ُ‬ ‫شد‬ ‫هتک حُرمت ز هرچه ارزش و خوب‬ ‫ٓ‬ ‫خشم و نفرت ‪ ،‬خشونت و توهین‬ ‫این طرف هرچه صبر و لطف و شکیب‬ ‫با مُدارا ‪ « .... ،‬خداجو » ُ‬ ‫شد‬ ‫ٓعزم دشمن ‪ ،‬فقط براندازی است‬ ‫انتخابات و رای او بازی است‬ ‫پول های کثیف ‪ ،‬امده باز‬ ‫استحاله ‪ ،‬به جهل یکسو ُ‬ ‫شد‬ ‫الله ها را به زیر پا لِه کرد‬ ‫ایه ها را ندید و کافر شد‬ ‫ناگهان لب گشود سیّد علی‬ ‫جمعه امد ‪ ،‬اِمام پرتو شد‬ ‫خامنه ای به صحنه امد باز‬ ‫خطبه هایش دوباره غوغا کرد‬ ‫راه های نفوذ ‪ ،‬سد شد و باز‬ ‫وقت اِمحای ‪ ،‬ماجراجو شد‬ ‫ن ُه دیماه روز دفع شر و‬ ‫روز ایستادگی به پای وطن‬ ‫روز ماندن ‪ ،‬به خیمه گاه ولی‬ ‫روز پایان ان ‪ ،‬هیاهو ُ‬ ‫شد‬ ‫ن ُه دی شد حماسه ای ملی‬ ‫روز غیرت ‪ ،‬بصیرت و بینش‬ ‫تا بدانند دشمنان وطن‬ ‫حفظ اسالم ‪ ،‬در ترازو ُ‬ ‫شد‬ ‫لشکر بی بصیرت ا َر اید‬ ‫مردم با بصیرتی هستند‬ ‫جان فدای ولی کنند همه‬ ‫دفع فتنه و َ حفظ ابرو ُ‬ ‫شد‬ ‫ن ُه دی از شعائر است و یقین‬ ‫تا ابد این حماسه پابرجا است‬ ‫نه دیماه روز دفع شر و‬ ‫حیله و مکر ِ خصم ما رو ُ‬ ‫شد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!