روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 450 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 450

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 450

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 450

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 7 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/28 -‬دسامبر‪ /23 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪450‬‬ ‫مداخله فوری اورژانس‬ ‫اجتماعیگلستان‬ ‫در کودک ازاری‬ ‫‪4‬‬ ‫بیش از نیاز در استان‬ ‫دفترخانه داریم‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫گرگان را بهتر‬ ‫بشناسیم‬ ‫‪8‬‬ ‫جستجوی‬ ‫کسب و کارهای نزدیک خود‬ ‫در واتس اپ‬ ‫مرگ تدریجی خلیج گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود در ســده اخیــر ‪ ۱۳‬زمیــن لــرزه بــا قــدرت بیــش از ‪۵.۵‬‬ ‫ریشــتر در خراســان شــمالی رخ داده اســت‪ .‬زمیــن لــرزه ای بــا قــدرت ‪ ۶.۲‬درجــه‬ ‫درمقیــاس امــواج درونــی زمیــن ریشــتر بهمــن ســال ‪ ۱۳۷۵‬و زلزلــه ‪ ۵.۷‬ریشــتری‬ ‫اردیبهشــت مــاه پارســال خســارات جانــی و مالــی فراوانــی بــه دنبــال داشــت‪...‬‬ ‫رییــس کانــون ســردفتران و دفتــر یــاران خراســان‬ ‫شــمالی چنــدی قبــل طرحــی در مجلس مطرح شــد‬ ‫که برمبنای ان دفاتر اســناد رســمی از چرخه تنظیم‬ ‫ســند حــذف شــدند و بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن طرح‬ ‫بــا کاهــش درامــد دولــت همــراه شــد مغایــر بــا‬ ‫قانــون دانســته شــد‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دشمنان باورهای دینی‬ ‫و اعتقاد مردم را هدف‬ ‫گرفته اند‬ ‫‪8‬‬ ‫خراسان شمالی زخم خرده طبیعت‬ ‫ورود جدی ترین رقیب‬ ‫برای اندروید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مقاوم سازی خانه های کم دوام روستایی‬ ‫طی ‪ ۱۰‬سال‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان گفــت بــا‬ ‫وام هــای قــرض الحســنه پیــش بینی شــده توســط دولت‬ ‫و بــا تــاش بنیــاد مســکن کــه حــدود یکصــد هــزار واحــد‬ ‫مســکونی کــم دوام موجــود روســتاهای اســتان طــی یــک‬ ‫برنامــه ‪ ۱۰‬ســاله مقــاوم ســازی می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رســول حســام در‬ ‫حاشــیه افتتــاح ‪ ۷۱۰‬واحــد مســکونی مقــاوم ســازی‬ ‫شــده در مناطــق روســتایی شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت کــه گلســتان یکــی از‬ ‫اســتان های حادثه خیــز بــه ویــژه در بحــث زلزلــه اســت‬ ‫و از گذشــته تاکنــون شــاهد زمیــن لرزه هــای قابــل‬ ‫توجــه و نیــز خســارت مالــی و جانــی ایــن بــاالی طبیعــی‬ ‫در اســتان بوده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تدبیــر دولــت و تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه پیــش بینــی شــده بــا بــاز پرداخــت طوالنــی‬ ‫مــدت‪ ،‬بســتر مناســبی بــرای مقــاوم ســازی منــازل‬ ‫مســکونی کــم دوام گلســتان فراهــم شــده اســت و‬ ‫روســتاییان می تواننــد از ایــن فرصــت جهــت نوســازی‬ ‫مســکن خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حســام بــا قدردانــی از زحمــات بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی گلســتان در طــرح مقــاوم ســازی مســکن‬ ‫روســتایی از ســایر نهادهــا بویــژه فرمانداری هــا‪،‬‬ ‫بخشــداری ها‪ ،‬دهیــاران و شــوراهای اســامی‬ ‫روســتاهای اســتان درخواســت کــرد تــا نســبت بــه‬ ‫تشــویق و ترغیــب مــردم بــرای نوســازی مســکن شــان‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد تــا بــا همراهــی مــردم طــی ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫اینــده بســاط خانه هــای کــم دوام در مناطــق روســتایی‬ ‫اســتان برچیــده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از تــاش بانک هــای عامــل گلســتان‬ ‫در پرداخــت تســهیالت مقــاوم ســازی مســکن‬ ‫روســتایی‪ ،‬برلــزوم اســتمرار ایــن همکاری هــا هماننــد‬ ‫ایــام ســیل ســال ‪ ۹۸‬تاکیــد کــرد و بیــان داشــت‪ :‬در‬ ‫جلســاتی کــه بــا بانک هــای اســتان داشــتیم انهــا هیــچ‬ ‫مشــکلی بــرای پرداخــت وام ندارنــد و متقاضیــان بایــد‬ ‫بــا تکمیــل به موقــع مــدارک و ضمانت هــای زنجیــره ای‬ ‫نســبت بــه دریافــت تســهیالت اقــدام نماینــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان نیــز در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬افتتــاح ‪ ۷۱۰‬واحــد مســکونی‬ ‫مقــاوم ســازی شــده در مناطــق روســتایی گنبــدکاووس‬ ‫بــه مناســبت گرامیداشــت حادثــه دلخــراش (زمیــن‬ ‫لــرزه) پنــج دی ‪ ۸۲‬بــم و بــه منظــور ترویــج فرهنــگ‬ ‫نوســازی مســکن روســتایی کــه اولویــت دولــت اســت‪،‬‬ ‫صــورت گرفــت کــه ایــن واحدهــا ظــرف یکســال گذشــته‬ ‫ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه بنیــاد مســکن‬ ‫گلســتان از ابتــدای ســال ‪ ۸۳‬تاکنــون و در قالــب طــرح‬ ‫مقــاوم ســازی مســکن روســتایی ‪ ۸۶‬هــزار خانــه را بــا‬ ‫مشــارکت مــردم و شــبکه بانکــی نوســازی کــرده اســت که‬ ‫قابــل تقدیــر اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬گلســتان جــزو پنــج اســتان ‬ ‫نخســت و حادثــه خیــز کشــور اســت و هــر ســاله حــوادث‬ ‫زیــادی ایــن اســتان شــمالی را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی در مناطــق روســتایی گلســتان کــم دوام‬ ‫بــوده و نیــاز بــه نوســازی دارد کــه در ســال جــاری حدود‬ ‫هفــت هــزار واحــد ان بــا همــکاری مــردم و شــبکه‬ ‫بانک هــا مقــاوم ســازی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬بــا مشــارکت مــردم درمناطــق‬ ‫روســتایی تمــام هفــت هــزار واحــد شناســایی شــدند و‬ ‫تاکنــون بــرای نوســازی پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد توســط‬ ‫دهیاری هــا پروانــه ســاخت صــادر شــده و پرونــده‬ ‫جهــت دریافــت وام بــه بانکهــای عامــل معرفــی شــده‬ ‫اســت کــه از ایــن تعــداد تــا امــروز ســه هــزار نفــر موفــق‬ ‫بــه انعقــاد قــرارداد بــا بانک هــا شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان بــا قدردانــی از‬ ‫همراهــی بانک هــا در پرداخــت تســهیالت مســکن‬ ‫روســتایی و بــا تاکیــد بــر اســتمرار ایــن همکاری هــا از‬ ‫متقاضیــان درخواســت کــرد تــا پــس از ارســال پرونــده‬ ‫انهــا بــه بانــک در اســرع وقــت نســبت بــه انعقــاد‬ ‫قــرارداد بــا بانــک و تامیــن وثیقــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی اخبــار در فضــای مجــازی مبنــی‬ ‫بــر افزایــش تســهیالت وام مســکن روســتایی گفــت‪:‬‬ ‫برحســب ایــن اخبــار برخــی افــراد بــرای بهره منــدی از‬ ‫تســهیالت بیشــتر ســرعت عملیــات اجرایــی ســاخت‬ ‫مســکن خــود را ک ُنــد کردنــد کــه باتوجــه بــه فرارســیدن‬ ‫فصــل ســرما و بعضــا گرانــی مصالــح ســاختمانی‪،‬‬ ‫صحیــح نیســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬تمــام متقاضیــان تســهیالت مســکن‬ ‫درســال جــاری مطمئــن باشــند در صــورت افزایــش‬ ‫ســقف وام مســکن روســتایی ایــن افزایــش شــامل‬ ‫حــال انهــا در هــر مرحلــه ای از ســاخت خانــه کــه‬ ‫باشــند‪ ،‬خواهــد شــد لــذا دلیلــی بــرای ک ُنــدی عملیــات‬ ‫اجرایــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه از مجمــوع تقریبــی ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی کــم دوام در اســتان گلســتان ‪۲۰‬‬ ‫درصــد ان متعلــق بــه مناطــق روســتایی گنبــدکاووس‬ ‫اســت کــه از صاحبــان ایــن واحدهــا درخواســت داریــم‬ ‫بــا مراجعــه بــه بنیــاد مســکن و تشــکیل پرونــده از وام‬ ‫قــرض الحســنه یــک میلیــارد ریالــی مســکن بــا کارمــزد‬ ‫چهــار یــا پنــج درصــد اســتفاده و خان ـه ای ایمــن بــرای‬ ‫خــود و خانــواده خویــش بســازنند‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬بنیــاد مســکن گلســتان در‬ ‫نظــر دارد تــا افــق ‪ ۱۴۱۰‬درقالــب ‪ ۲‬برنامــه پنــج ســاله‬ ‫بــا مشــارکت اهالــی روســتاهای ایــن اســتان کل‬ ‫واحدهــای کــم دوام را مقــاوم ســازی نمایــد‪.‬‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه‬ ‫کنید‪01732688214017.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اقتصادی ناکارامد در استفاده‬ ‫از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه‪ ،‬توقــف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را اقدامــی کارشناســی شــده توســط‬ ‫دولــت و مجلــس برشــمرد و گفــت‪ :‬در اقتصــاد کشــور بهتــر اســت تــا هــر چــه زودتــر بــه ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی ســر وســامانی داده شــود‪ ،‬چــرا کــه براســاس تجربیــات به دســت امــده بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن ارز هــدف قانون گــذار و برنامه هــای پی ـش رو بــه دســت نمی ایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «احمــد اشــتیاقی»در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در خصــوص حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی مباحــث ارائــه شــده از ســوی کمیســیون اقتصــادی‬ ‫مجلــس اغــاز شــد کــه بــه دنبــال ان نقدهــای زیــادی از ســوی ایت اللــه رییســی در زمــان‬ ‫برگــزاری مناظره هــای ریاســت جمهــوری نســبت بــه وجــود ایــن ارز در اقتصــاد کشــور انجــام‬ ‫شــد و همچنیــن بارهــا بحث هــای قابــل توجهــی نســبت بــه ضــرورت حــذف و اثــار زیان بــار‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه اقتصــاد کشــور توســط «محمدرضــا پورابراهیمــی» رییــس کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلــس عنــوان شــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬هــدف از وجــود ایــن ارز در اقتصــاد کشــور‪ ،‬تامیــن برخــی از مایحتــاج‬ ‫عمومــی مــردم بــه قیمــت ارزان و قــرار گرفتــن ان در اختیــار مصرف کننــدگان بــود‪ ،‬در صورتــی‬ ‫کــه در شــرایط فعلــی همانطــور کــه همــه شــاهد هســتند ایــن ارز از هــدف اصلــی خــود دور‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه ارز بــرای تامیــن کاالهــای اساســی در نظــر گرفتــه شــده بــود امــا‬ ‫کاالهــا بــا قیمــت گــزاف در اختیــار مصــرف کننــده قــرار گرفتــه بــود و متاســفانه ایــن ارز هیــچ‬ ‫جایگاهــی در تامیــن کاالهــای اساســی مــردم نداشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه طــور مثــال اگــر قــرار باشــد کاالیــی چون مــرغ با توجه به اســتفاده از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــه قیمــت حــدود ‪ 12‬هــزار تومــان در اختیــار مــردم داده شــود امــا ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه اکنــون مــرغ در هــر کیلــو بــا نــرخ ‪ ۳۰‬هــزار تومــان به مصرف کننــدگان داده می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اختــاف قیمــت‪ ،‬نشــانه جــز وجــود رانــت در بــازار نیســت کــه عــده ای از‬ ‫محــل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اســتفاده می کننــد‪ ،‬در واقــع کاال بــا هزینــه ســنگین در اختیار مصرف‬ ‫کننــده قــرار گیــرد عــده ای خــاص بــا اســتفاده از رانــت از ایــن ارز بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای اینکــه بــه رانــت ایجــاد شــده ســر و‬ ‫ســامان داده شــود بایــد تــاش شــود تــا یارانــه بــه صــورت مســتقیم در اختیــار مصرف کننــده‬ ‫قــرار گیــرد کــه چــاره ای جــز حــذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی نیســت و راهــکار دومــی بــرای دولــت‬ ‫باقــی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موافقــت اکثریــت فعــاالن بــازار ســرمایه نســبت بــه حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دلیــل تــرس از تــورم و نگرانــی موجــود بــرای معیشــت مــردم برخــی از کارشناســان‬ ‫مخالف اجرای حذف از ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از ســوی دولت ســیزدهم هســتند‪ ،‬در حالی که دولت‬ ‫قــرار اســت ایــن اقــدام را در قالــب یارانه هــای مســتقیم یــا اعطــای کارت اعتبــاری خریــد بــه‬ ‫مــردم پرداخــت کند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت چــاره ای جــز تغییــر در نــوع تخصیــص یارانــه بــه اقشــار ضعیف‬ ‫جامعــه نــدارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در صــورت شناســایی درســت دهک هــای ضعیــف جامعــه طــرح‬ ‫جدیــد دولــت موفــق خواهــد بــود‪ ،‬چــرا کــه بــا ایــن حرکــت عــاوه بــر جلوگیــری از ایجــاد رانــت‬ ‫و داللــی در کشــور‪ ،‬مصرف کننــده نهایــی قــادر بــه اســتفاده از یارانــه اســت‪.‬‬ ‫تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بر بازار سرمایه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــذف ایــن ارز و اثــرات ان بــر بــازار ســرمایه افــزود‪ :‬فعالیــت برخــی از‬ ‫شــرکت های مربــوط بــه تولیدکننــده روغــن خوراکــی و شــرکت های لبنیــات تحــت تاثیــر‬ ‫اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اســت کــه می تواننــد بــه صــورت مســتقیم از حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫اشــتیاقی گفــت‪ :‬ایــن موضــوع مــی توانــد تاثیــر مســتقیم بــر ســهام شــرکت هایی کــه‬ ‫تولیدکننــده محصــوالت ایــن کاالهــا هســتند داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در اشــاره بــه معافیــت گــروه دارویــی از حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در صــورت حــذف ایــن ارز از گــروه داروئــی شــاهد تاثیــر چشــمگیر ان بــر‬ ‫ی خواهیــم بــود کــه البتــه براســاس بحث هــای انجــام شــده‬ ‫ســهام گروه هــای دارویـ ‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از ایــن گروه هــا بــرای وقتــی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه وجــود قیمت گــذاری از جملــه مســائی اســت کــه در حــال‬ ‫حاضــر بــازار ســرمایه از ان رنــج مــی بــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬قبــول کــردن ســاز و کار بــازار‪،‬‬ ‫برداشــته شــدن قیمت گــذاری و اجــازه کشــف قیمت هــا از طریــق بــازار بــه نفــع بــازار‬ ‫ســرمایه اســت‪ ،‬بنابرایــن بــا توجــه بــه معضــات موجــود چنیــن انتظــاری از دولــت‬ ‫ســیزدهم م ـی رود کــه دیگــر بــه ســمت ایــن نــوع قیمت گذاری هــا نــرود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬دی‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 6‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 55,950,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,928,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 128,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,820,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,510,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪450‬‬ ‫بررسی ‪ 440‬مورد‬ ‫اظهارنامه صادراتی‬ ‫و وارداتی در گلستان‬ ‫رئیــس اداره ارزیابــی کیفیــت کاالهــای صادراتــی‬ ‫و وارداتــی اســتاندارد گلســتان از بررســی ‪440‬‬ ‫اظهارنامــه صادراتــی و وارداتــی طــی ‪ 9‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال ‪ 1400‬در گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان ســید مهــدی‬ ‫حســینی اظهــار داشــت‪ :‬هــر کاالیــی کــه از مرزهــای‬ ‫مشــترک اســتان بــا دیگــر کشــورها وارد یــا از ان‬ ‫خــارج مــی شــود‪ ،‬چنانچــه مشــمول اســتاندارد‬ ‫اجبــاری باشــد‪ ،‬جهــت ارزیابــی انطبــاق ان کاال بــا‬ ‫اســتاندارد مربــوط و چنانچــه مشــمول اســتاندارد‬ ‫اجبــاری نباشــد‪ ،‬جهــت تعییــن ماهیــت و انالیــز‬ ‫ان‪ ،‬توســط گمــرکات اســتان گلســتان بــه اســتاندارد‬ ‫ارجــاع داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪366 ،1400‬‬ ‫مــورد اظهارنامــه صادراتــی از گمــرک اســتان بــه‬ ‫اســتاندارد ارجــاع شــد کــه از ایــن تعــداد‪ 340 ،‬فقــره‪،‬‬ ‫مربــوط بــه کاالهــای مشــمول اســتاندارد اجبــاری و‬ ‫مابقــی کاالهــای غیــر مشــمول اســتاندارد اجبــاری‬ ‫بــود کــه بــه منظــور ســنجش انطبــاق کاال و تعییــن‬ ‫ماهیــت ان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حســینی ضمــن اظهــار ایــن مطلــب کــه خوشــبختانه‬ ‫از ‪ 340‬محمولــه صادراتــی مشــمول اســتاندارد‬ ‫اجبــاری مــورد بررســی ‪ 339‬محمولــه بــا اســتاندارد‬ ‫انطبــاق داشــته‪ ،‬افــزود‪ :‬برنامــه محــول شــده بــه‬ ‫اســتان گلســتان از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد‬ ‫ایــران‪ ،‬بررســی ‪ 100‬اظهارنامــه صادراتــی بــوده اســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه عملکــرد مــا در ‪ 9‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال جاری(‪366‬مــورد)‪ ،‬منجــر بــه تحقــق ‪366‬‬ ‫درصــدی ایــن ایتــم شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬طــی ایــن مــدت همچنیــن ‪74‬‬ ‫اظهارنامــه وارداتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه از‬ ‫ایــن تعــداد‪ 54 ،‬فقــره مشــمول اســتاندارد اجبــاری و‬ ‫‪ 20‬مــورد غیرمشــمول بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی در ادامــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫اظهارنامــه هــای وارداتــی نیــز تماما ًبا اســتاندارد مربوط‬ ‫انطبــاق داشــت و لــذا ‪ 54‬گواهینامــه انطبــاق وارداتــی‬ ‫طــی ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪ 1400‬صــادر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره ارزیابــی کیفیــت کاالهــای صادراتــی‬ ‫و وارداتــی اســتاندارد گلســتان یــاداور شــد‪ :‬برنامــه‬ ‫تکلیفــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در خصــوص‬ ‫بررســی اظهارنامــه هــای وارداتــی‪ 20 ،‬اظهارنامــه‬ ‫بــوده اســت کــه عملکــرد ایــن اداره کل منجــر بــه‬ ‫تحقــق ‪ 270‬درصــدی ایــن ایتــم شــد‪.‬‬ ‫مردم در حماسه ‪۹‬دی‬ ‫بصیرت و والیتمداری‬ ‫خود را ثابت کردند‬ ‫امــام جمعــه شــیروان گفــت‪ :‬مــردم مســلمان ایــران‬ ‫در حماســه ‪ ۹‬دی بصیــرت و الیتمــداری خــود را بــرای‬ ‫خنثــی ســازی توطئه هــای دشــمنان نظــام و انقــاب‬ ‫ثابــت کردنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام حســین تکمیلــی در جلســه‬ ‫شــورای اداری شــیروان بــا محوریــت برنامــه هــای‬ ‫گرامیداشــت روز جهانــی مقاومــت و روز بصیــرت‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۹ :‬دی یکــی از ایــام اللــه هــای انقــاب‬ ‫اســامی اســت بــه گونــه ای کــه ارزشــی کمتــر از‬ ‫ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی نــدارد و نبایــد ایــن‬ ‫روز بــه فراموشــی ســپرده شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بایــد تمامــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی از ظرفیــت هــای خــود بــرای گرامیداشــت ایــن‬ ‫روز و محکــوم کــردن فتنــه ‪ ۸۸‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام تکمیلــی یــاداور شــد‪ :‬دهــه بصیــرت‬ ‫امســال همزمــان بــا اولیــن ســالگرد ارتحــال عمــار‬ ‫انقــاب‪ ،‬ایــت اللــه محمــد تقــی مصبــاح یــزدی‪ ،‬دومین‬ ‫ســالگرد شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬ایــام‬ ‫فاطمیــه و گرامیداشــت ‪ ۹‬دی اســت‪.‬‬ ‫استانی مستعد زلزله‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از لحــاظ زمیــن شناســی جــزو منطقه‬ ‫کپــه داغ اســت‪ ،‬حوضــه رســوبی کپــه داغ در شــمال شــرقی‬ ‫ایــران ‪ ،‬بخــش وســیعی از ترکمنســتان و شــمال افغانســتان‬ ‫واقــع اســت‪ ،‬کپــه داغ ایــران منطقــه ای اســت کوهســتانی‬ ‫کــه دو رشــته کــوه بــا رونــدی مــوازی بیشــتر ســطح منطقــه را‬ ‫پوشــانده اســت‪ ،‬رشــته شــمالی را کوههــای کپــه داغ و هــزار‬ ‫مســجد و رشــته جنوبــی را کوههــای گلســتان‪ ،‬االداغ و بینالــود‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد بیــن ایــن دو رشــته دشــتهای قوچــان‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬و گرمــاب قــرار دارد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫زخم خرده‬ ‫طبیعت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مــردم خراســان‬ ‫شــمالی بویــژه در روســتاها هــر ســاله امــاج‬ ‫بالیــای طبیعــی از جملــه ســیل‪ ،‬زلزلــه‪ ،‬رانــش‬ ‫زمیــن و یــا خشکســالی مــی شــوند در ایــن میــان‬ ‫نبــود زیرســاخت های مناســب و عقــب ماندگــی‬ ‫تاریخــی‪ ،‬نمــک بــر ایــن زخــم هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫مــردم خراســان شــمالی هنــوز خــروش‬ ‫ســیل های بهــاری ســال ‪ ۹۸‬را بــه خاطــر دارنــد‪،‬‬ ‫ســال پــر بارشــی کــه گاهــی غــرش ســیل و‬ ‫خســارت هــای ان دل مــردم را بــه در اورد و‬ ‫گاهــی بــارش بــاران و رانــش زمیــن تــه دلشــان‬ ‫را خالــی کــرد‪.‬‬ ‫وقــوع زلزلــه هــم حکایــت خــاص خــود را‬ ‫دارد‪ ،‬امســال وقــوع زلزلــه در بهــار و نیــز‬ ‫شــهریورماه امســال خســارت هــای زیــادی بــه‬ ‫ســاکنان در منــازل نامقــاوم و خشــتی و گلــی در‬ ‫شهرســتان های جاجــرم‪ ،‬گرمــه‪ ،‬مانه و ســملقان‬ ‫و فــاروج وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی بــاران زیــر پــای روســتاییان را خالــی‬ ‫می کنــد‬ ‫روســتاییان در چند شهرســتان اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بویــژه در شهرســتان هــای بجنــورد و‬ ‫شــیروان در ســال های گذشــته با مشــکل رانش‬ ‫زمیــن و خســارت بــه خانــه هــا روبــه رو شــدند‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد خــاک ایــن منطقــه بــه‬ ‫گونـه ای اســت کــه تحمــل بــار و وزن بــاال را نــدارد و‬ ‫بــا اب بــاران شســته مــی شــود و همیــن امــر ســبب‬ ‫مــی شــود تــا خــاک زیــر خانه هــا خالــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال های پربارش‪ ،‬مشــکل بیشــتر می شــود‬ ‫و شــکاف هــا و تــرک هــا در خــاک افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬در ایــن میــان اهالــی روســتای گلــی در‬ ‫شهرســتان بجنورد‪ ،‬بیش از ســایر روســتاییان در‬ ‫معــرض رانــش‪ ،‬دچــار اســیب شــده اند‪.‬‬ ‫خــاک رســی منطقــه بدرانلــو در شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬ایــن منطقــه را مســتعد رانش قــرار داده‬ ‫اســت و در ایــن منطقــه ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار تپــه‬ ‫ماهورهــای شــیب دار وجــود دارد کــه در برابــر اب‬ ‫و بــاران تــاب ندارنــد‪ ،‬وقتــی اشــباع شــدند‪ ،‬دچــار‬ ‫رانــش مــی شــوند‪.‬‬ ‫ابیــاری ســنتی و غرقابــی از دیگــر زمینــه هــای‬ ‫بــروز مشــکل رانــش زمین اســت و مســئوالن می‬ ‫گوینــد کــه برای کاهش این مشــکل‪ ،‬روســتاییان‬ ‫بایــد از ابیــاری بــه صــورت غرقابــی زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫خــاک مســتعد رانــش نــه تنهــا دغدغــه ســاخت‬ ‫و ســاز روســتاییان شــده‪ ،‬جــاده هــا هــم از‬ ‫خســارت های ان بــی نصیــب نمانــده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال‪ ،‬در بارندگــی هــای بهــار پارســال‪،‬‬ ‫بارندگــی هــا و رانــش زمیــن ســبب شــد بخشــی‬ ‫از محــور بجنــورد‪ -‬اشــخانه دچــار تخریــب شــود‬ ‫کــه بــه ناچــار حــدود یــک هفتــه‪ ،‬جــاده مســدود‬ ‫و تــردد از جــاده قدیــم بدرانلــو انجــام شــد و البتــه‬ ‫ایــن مشــکل بــه صــورت موقــت‪ ،‬در مــدت یــک‬ ‫هفتــه برطــرف شــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد جاده هــای اســتان در معــرض‬ ‫خســارت بارندگــی‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۰ :‬درصــد از‬ ‫راه هــای ایــن اســتان بــه لحــاظ جنــس خــاک و‬ ‫شــرایط فرســایش پذیری ان در معــرض تخریــب‬ ‫و خســارت های ناشــی از بارندگی هــا اســت‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت اظهــار داشــت‪ ۴۰ :‬درصــد از پهنــه‬ ‫خراســان شــمالی دارای خــاک فرســایش پذیر و‬ ‫حساســیت بــاال نســبت بــه رطوبــت اســت و ایــن‬ ‫مشــکل بعضــا بــه صــورت رانــش و یــا لغــزش زمین‬ ‫و خســارت بــه جاده هــا نمــود پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬از ناحیه بارندگی ها بیشترین‬ ‫خســارت جاده اصلی بجنورد ‪ -‬جنگل گلســتان و‬ ‫نیــز راه هــای روســتایی شهرســتان هــای مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن و نیــز شهرســتان هــای‬ ‫شــیروان و اســفراین را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن مشــکل‬ ‫ســبب شــده تــا هزینــه هــای اجــرای پــروژه هــای‬ ‫راهســازی در ایــن مناطــق بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی اســتان بدون پل در محورهای‬ ‫روستایی‬ ‫بــارش بــاران و جــاری شــدن ســیل کــه همــواره‬ ‫بــا بســته شــدن راه هــای روســتایی همــراه اســت‬ ‫بــه گونــه ای دیگــر ضعــف زیرســاخت هــا در ایــن‬ ‫اســتان را نمایــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫نبــود زیرســاخت هــای مناســب در بخــش راه‬ ‫و ابنیــه فنــی موجــب شــده تــا بارندگــی هــای نــه‬ ‫چنــدان شــدید هــم در ایــن اســتان بــه ســیلهای‬ ‫مخــرب تبدیــل شــود‪ ،‬عــاوه بــر ان نبــود پــل در‬ ‫محورهــای روســتایی ایــن اســتان ســبب شــده‬ ‫تــا در هــر بارندگــی و جــاری شــدن ســیل‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫روســتاها قطــع شــود‪.‬‬ ‫روســتاهای اســتان با ســاختاری به نام پل و ابنیه‬ ‫فنــی بیگانه انــد‪ ،‬روســتاهای بــدون راه مناســب و‬ ‫یــا بــدون پــل در ایــن اســتان بســیار زیــاد اســت در‬ ‫بســیاری از مناطــق هــم بســتر رودخانــه هــا تبدیــل‬ ‫بــه راه شــده و همیــن امــر ســبب مســدود شــدن‬ ‫محــور در زمــان بارندگی هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای خراســان شــمالی در بهــار ‪ ۹۸‬بــر‬ ‫اثــر بارندگــی هــا و ســیالب راه ارتباطــی حــدود ‪۸۰‬‬ ‫روســتای ایــن اســتان مســدود شــده بــود‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬استان زلزله خیز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از اســتان هــای زلزلــه‬ ‫خیــز کشــور محســوب مــی شــود و متاســفانه‬ ‫ســهم زیــادی در مخاطــرات لــرزه ای داشــته و‬ ‫شــاهد زمیــن لــرزه هــای بزرگــی در طــول تاریــخ‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بخــش زیــادی از ایــن اســتان در ناحیــه کپــه داغ‬ ‫واقــع اســت و بــه دلیــل داشــتن گســل فعــال کپه‬ ‫داغ و ســایر گسـل های فعــال بــا زمیــن لرزه هــای‬ ‫متعــددی مواجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســئول شــبکه لــرزه نــگاری بجنــورد‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در تقســیم بنــدی ایــران‬ ‫از نظــر خطــر وقــوع زلزلــه‪ ،‬شــهرهای فــاروج‪،‬‬ ‫شــیروان و گیفان در خراســان شــمالی با خطر»‬ ‫خیلــی زیــاد» و شــهرهای اشــخانه‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫جاجــرم‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬چمــن بیــد و گرمخــان بــا خطــر‬ ‫«زیــاد» تعریــف شــده انــد‪.‬‬ ‫احمــد خســروی اظهــار داشــت‪ :‬اســتان خراســان‬ ‫شــمالی از نظــر زمیــن شناســی جــزو منطقــه کپــه‬ ‫داغ اســت‪ ،‬حوضــه رســوبی کپــه داغ در شــمال‬ ‫شــرقی ایــران ‪ ،‬بخــش وســیعی از ترکمنســتان و‬ ‫شــمال افغانســتان واقــع اســت‪ ،‬کپــه داغ ایــران‬ ‫منطقــه ای اســت کوهســتانی کــه دو رشــته‬ ‫کــوه بــا رونــدی مــوازی بیشــتر ســطح منطقــه را‬ ‫پوشــانیده اســت‪ ،‬رشــته شــمالی را کوههــای کپــه‬ ‫داغ و هــزار مســجد و رشــته جنوبــی را کوههــای‬ ‫گلســتان‪ ،‬االداغ و بینالــود تشــکیل مــی دهنــد‬ ‫بیــن ایــن دو رشــته دشــتهای قوچــان‪ ،‬فــاروج‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬و گرمــاب قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود در ســده اخیــر ‪۱۳‬‬ ‫زمیــن لــرزه بــا قــدرت بیــش از ‪ ۵.۵‬ریشــتر در‬ ‫خراســان شــمالی رخ داده اســت‪ .‬زمیــن لــرزه ای‬ ‫بــا قــدرت ‪ ۶.۲‬درجــه درمقیــاس امــواج درونــی‬ ‫زمیــن ریشــتر بهمــن ســال ‪ ۱۳۷۵‬و زلزلــه ‪۵.۷‬‬ ‫ریشــتری اردیبهشــت مــاه پارســال خســارات‬ ‫جانــی و مالــی فراوانــی بــه دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫مقــاوم ســازی ‪ ۶۱‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫ر و ســتا یی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراســان شــمالی هــم ســکونت روســتاییان در‬ ‫منــازل غیرمقــاوم را از دغدغــه هــای ایــن بنیــاد‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه بازســازی‪ ،‬بهســازی و نوســازی تــا‬ ‫کنــون ‪ ۶۱‬هــزار و ‪ ۴۷۵‬واحــد مســکن روســتایی‬ ‫اســتان مقــاوم ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۶۷‬واحدمســکونی در شــهرهایی کــه از روســتا‬ ‫بــه شــهر ارتقــا یافتــه انــد‪ ،‬بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫تســهیالت مقــاوم ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬واحــد‬ ‫خســارت دیــده از زلزلــه ســال ‪ ۹۶‬بازســازی شــده‪،‬‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬واحــد مســکونی خســارت دیــده از‬ ‫ســیل ســال ‪ ۹۸‬هــم بازســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وقــوع زلزلــه هــای امســال و‬ ‫خســارت هــای ناشــی از ایــن حادثــه طبیعــی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۴۰‬متقاضــی بــه بانکهــای عامــل‬ ‫معرفــی شــده اســت کــه ‪ ۶۲۳‬واحــد بــه مرحلــه‬ ‫اســکلت‪ ۵۲۱ ،‬واحــد بــه اجــرای ســقف و ‪۳۵۰‬‬ ‫واحــد بــه مرحلــه دیوارچینــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۳‬هــزار و ‪ ۵۸۰‬پاکــت‬ ‫ســیمان معــادل چهــار هــزار و ‪ ۱۷۹‬تــن در مناطــق‬ ‫خســارت دیــده از زلزلــه توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ســیمان اهدایــی بنیــاد‬ ‫مســتضعفان بــه مــرور در حــال حمــل بــه اســتان‬ ‫اســت و بــه صــورت رایــگان در مناطــق روســتایی‬ ‫خســارت دیــده از زلزلــه توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کرد‪ :‬برای بازســازی‬ ‫هــر واحدمســکونی روســتایی خســارت دیــده از‬ ‫زلزلــه بهــار امســال ‪ ۱۶۰‬پاکــت ســیمان در اختیــار‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬روســتای خراســان شــمالی نیــاز بــه ایمــن‬ ‫ســازی دارد‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۸۰ :‬روســتای اســتان نیــاز‬ ‫بــه انجــام اقدامــات و پــروژه هــای ایمنــی دارد که در‬ ‫ایــن زمینــه پیگیــری هــای الزم انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫جــواد نظــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پــس از وقــوع ســیل هــای مخــرب ســال ‪،۹۸‬‬ ‫مطالعه روستاهای در معرض اسیب در دستور‬ ‫کار قــرار گرفــت و در ایــن زمینــه پژوهشــکده‬ ‫ســوانح طبیعــی ‪ ۱۷‬روســتای اســتان را کــه عمدتــا‬ ‫بــا مشــکل رانــش زمیــن روبــه رو بودنــد مــورد‬ ‫مطالعــه قــرار داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ایمــن ســازی ایــن روســتاها‪،‬‬ ‫پــروژه هایــی تعریــف و اعتبــار مــورد نیــاز دراختیار‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی اســتان اجــرای‬ ‫پروژه هــای تعریــف شــده در زمینــه ایمــن ســازی‬ ‫در ایــن روســتاها را در دســت اجــرا دارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح های ایمن سازی روستاها‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی خراســان شــمالی پیــش از ایــن گفتــه‬ ‫بــود کــه ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‪ ،‬بــرای ایمــن‬ ‫ســازی و پایدارســازی روســتاهای درگیــر بــا‬ ‫مخاطــرات ســاخت و ســاز در اســتان مصــوب‬ ‫شــده اســت کــه ایــن پــروژه هــا در ‪ ۶۵‬روســتا‬ ‫اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صابــری اظهــار داشت‪:‬مشــکل پنــج‬ ‫روســتا از ایــن تعــداد‪ ،‬مربــوط بــه رانــش زمیــن‬ ‫اســت و در ســایر روســتاها‪ ،‬بــا اجــرای دیــوار‬ ‫ســاحلی‪ ،‬ابنیــه فنــی و پــل ابنمــا‪ ،‬ایمنــی ســاخت‬ ‫و ســاز و نیــز پــروژه هــای ایمنــی در برابــر حــوادث‬ ‫ســیل و یــا ســنگ غلتــان‪ ،‬فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن خراســان‬ ‫شــمالی درباره جابه جایی منازل مســکونی اســیب‬ ‫دیــده و یــا در معــرض اســیب روســتایی نیــز گفــت‪:‬‬ ‫در برخــی از روســتاها‪ ،‬از جملــه گلــی‪ ،‬عــرب و‬ ‫نرگســلوی بجنــورد شــماری از منازل کــه در معرض‬ ‫اســیب رانــش زمیــن بــوده و یــا دچــار اســیب شــده‬ ‫انــد‪ ،‬بــه مــکان دیگــری جابــه جــا می شــوند‪.‬‬ ‫صابــری افــزود‪ :‬در هیــچ روســتایی‪ ،‬جابــه جایــی‬ ‫تمامی روســتاییان‪ ،‬در برنامه نیســت‪ ،‬بلکه شماری‬ ‫از واحدهــای مســکونی بایــد جابــه جــا شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬روســتاییان بــرای ســاخت واحــد‬ ‫مســکونی در مــکان جدید‪ ،‬زمیــن رایگان دریافت‬ ‫مــی کننــد و مکلــف هســتند کــه زمیــن پیشــین را‬ ‫بــه بنیــاد مســکن واگــذار کننــد‪.‬‬ ‫معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬کاربــری زمین هایــی کــه‬ ‫در معــرض خطــر حــوادث طبیعــی هســتند‪،‬‬ ‫تغییــر مــی یابــد کــه معمــوال بــه فضــای ســبز‬ ‫اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫خراســان شــمالی در روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫رانــش زمیــن‪ ،‬ســنگ غلتــان‪ ،‬ســیل و زلزلــه از‬ ‫جملــه مشــکالت و چالــش هــای ســاخت و ســاز‬ ‫در روســتاهای خراســان شــمالی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۲۸۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۷۵‬تقاضــای مدرســه علمیــه امــام خمینی(ره)بــه شناســه ملــی ‪ ۱۴۰۰۱۹۱۸۴۰۷‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪۳۸۵۰ /46‬مترمربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعد ابــاد از پــاک شــماره ‪ ۱۵۷۱‬فرعــی از ‪_۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ ۹۶۲۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۰۹/21:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/۱۰/07:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫یک الیه کود دور درخت ها و گیاهان بریزید‪.‬‬ ‫کود تبخیر اب را کندتر خواهد کرد و به رشد گیاهان کمک می کند‪ .‬افزودن ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬سانت کود طبیعی به باغچه توانایی خاک برای حفظ اب خودرا افزایش می دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حامیــان ایتــام در ‪ ۹‬مــاه امســال بیــش از ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال کمــک کردنــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه ‪ ۶۷‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۵۴۹‬حامــی‪ ،‬حمایــت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۱۰‬یتیــم کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ســه هــزار و ‪ ۱۸۶‬فرزنــد محســنین اســت برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین ‪ ۸۱‬حامی مقیم خارج کشور ‪ ۱۹۳‬یتیم استان را مورد حمایت قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اجــرای طــرح هایــی از جملــه ایــران مهربــان و هرکارمنــد یــک حامــی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۲۲‬حامــی جدیــد‬ ‫جــذب شــدند‪.‬‬ ‫کمک بیش از‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیارد ریالی‬ ‫حامیان ایتام‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی ‪1400‬‬ ‫اخرین راه نجات خلیج گرگان‬ ‫الیروبی‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪450‬‬ ‫پرسش و پاسخ با هر انچه‬ ‫که در ارتباط با خودرو خود‬ ‫باید بدانید‬ ‫خلیــج گــرگان ایــن پهنــه ابــی کــه روزگاری بــرای خــود بــا‬ ‫برخــورداری از اب فــراوان نگینــی در شــمال ایــران بــود کــه‬ ‫زمینــه ســاز ایجــاد بندرگاه هایــی چــون گــز و ترکمــن را فراهــم‬ ‫کــرده و بــر رونــق و شــکوه ایــن مناطــق افــزوده بــود‪ ،‬چنــد‬ ‫ســالی اســت گرفتــار خشکســالی شــده و دیگــر خبــری از ان‬ ‫همــه شــکوه نیســت و ایــن پهنــه ابــی بــا مــرگ تدریجــی و‬ ‫نیســتی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫مرگتدریجی‬ ‫خلیجگرگان‬ ‫بــرای اولیــن بــار در چنــد ســده اخیــر مــرگ تدریجــی خلیــج گرگان‬ ‫بــا کاســته شــدن میــزان اب ورودی و افزایــش حجــم بــاالی گل‬ ‫و الی بــه جــای اب در کانال هــای اب رســان‪ ،‬موجــب قطــع راه‬ ‫ارتباطــی بیــن خلیــج گــرگان و دریــای خــزر و در این بین همچنین‬ ‫باعــث غیرممکــن شــدن تــردد هــزاران ماهیگیــر بندرترکمــن‪،‬‬ ‫بندرگــز و شــهرهای شــرقی مازنــدران از ایــن پهنــه ابــی بــه دریــا‪،‬‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مشــاهدات خبرنــگاران حکایــت از ایــن دارد کــه تبادل ابی خلیج‬ ‫گــرگان و دریــای خــزر از اوایــل دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬تنهــا در مواقع کوالب‬ ‫دریــا کــه همــراه بــا افزایــش ارتفــاع امــواج‪ ،‬مقــداری اب از دریــای‬ ‫خــزر بــه خلیــج گــرگان وارد مــی شــود امــکان پذیــر بــوده و در‬ ‫ن صــورت هیــچ تبــادل ابــی بیــن ایــن ‪ ۲‬زیســتگاه وجــود‬ ‫غیــر ای ـ ‬ ‫نــدارد‪ ،‬بایــد از امــروز بــرای نجــات ایــن اکوسیســتم ارزشــمند همه‬ ‫نهادهــای مســوول تدابیــر ویــژه کوتــاه مــدت اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫اهمیت خلیج گرگان‬ ‫خلیــج گــرگان بعنــوان بزرگتریــن خلیــج دریــای خــزر اســت کــه‬ ‫بــر اثــر پیشــروی شــبه جزیــره میانکالــه در جنــوب شــرقی خــزر‬ ‫تشــکیل شــد و در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــوی‬ ‫زاغمــرز‪ ،‬بــه عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان‬ ‫در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر بــه ثبــت رســید تــا‬ ‫ثابــت شــود نــه فقــط ایــن فرورفتگــی درون قــاره ای‪ ،‬بلکــه نواحــی‬ ‫اطــراف ان شــامل شــبه جزیــره میانکالــه و تــاالب بین المللــی‬ ‫گمیشــان یــک مجموعــه ارزشــمند زیس ـت محیطی اســت‪.‬‬ ‫شــواهد زمین شناســی نشــان داده که خلیج گرگان در حدود ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬ســال قبــل زمانــی کــه تــراز اب دریــای خــزر در ارتفــاع‬ ‫‪ ۲۲‬متــر قــرار داشــت هنــوز شــکل نگرفته بــود و در زمان یخبندان‬ ‫کوچــک در تــراز ارتفاعــی ‪ ۲۴‬متــر زبانــه شــبه جزیــره میانکالــه‬ ‫شــروع بــه پیدایــش کــرد و خلیــج گــرگان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫اکولــوژی خلیــج گــرگان تحــت تاثیــر دریــای خــزر‪ ،‬رودهــای‬ ‫مجــاور و شــبه جزیــره میانکالــه قــرار گرفتــه کــه در رشــد و تکثیــر‬ ‫ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخواندار و غضروفــی و جــذب پرنــدگان‬ ‫مهاجــر زمســتانی نقــش مهمــی داشــت و بدیــن جهــت می تــوان‬ ‫گفــت کــه شــبه جزیــره میانکالــه و خلیــج گــرگان محیط زیســت و‬ ‫جغرافیایــی جدایی ناپذیرنــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان در بخــش جنوبــی بــا اســتان هــای مازنــدران و‬ ‫گلســتان احاطــه شــده و دارای تنــوع زیســتی منحصــر بفــرد ولــی‬ ‫شــکننده اســت و نــه تنهــا ماهیــان بــاارزش غضروفــی‪ ،‬ماهــی‬ ‫ســفید‪ ،‬ماهــی کفــال دارد بلکــه ســهم قابــل توجهــی از خاویــار‬ ‫مــورد نیــاز کشــور را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫خطرات پیرامون خلیج‬ ‫خشکســالی و تغییــر رژیــم ابــی‪ ،‬تغییــرات کاربری اراضــی تاالب‬ ‫و بهــره بــرداری بــی رویــه‪ ،‬ورود االینــده هــای صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و شــهری‪ ،‬تخریب هــای ناشــی از فشــار فزاینــده جمعیــت بــر‬ ‫تــاالب‪ ،‬اجــرای طــرح هــای توســعه در اراضــی غرب و شــمال غرب‬ ‫تــاالب‪ ،‬رســوب گــذاری و ســایر عوامــل طبیعــی تاثیــرات مخربــی‬ ‫براین اکوسیســتم دارد اما کاهش تراز ســطح اب دریای خزر در‬ ‫ســال هــای اخیــر مهمتریــن عامــل تهدیــد خلیــج گرگان اســت که‬ ‫ت تاثیــر قــرار داد‪ .‬بــی تردیــد‬ ‫بســیاری از چالــش هــای دیگــر را تحـ ‬ ‫گرمایــش زمیــن و افزایــش ســطح تــراز اب اقیانوس هــا تهدیــد‬ ‫جــدی بــرای محیــط زیســت تــاالب هــای ســاحلی اســت‪.‬‬ ‫عکــس العمــل محیــط زیســتی بزرگتریــن دریاچــه کــره زمیــن در‬ ‫مقابــل عوامــل اقلیمــی طــی هفتــاد ســال اخیــر بــه گونــه ای رقــم‬ ‫خــورد کــه کاهــش ســطح تــراز اب دریــای خــزر موجــب خشــک‬ ‫شــدن ســطح وســیعی از تــاالب ســاحلی خلیــج گــرگان گردیــد‪.‬‬ ‫طــی ســال هــای اخیــر و بــه دلیــل خشــکی فراینــده همــراه بــا‬ ‫کاهــش اب ورودی بــه خلیــج گــرگان درصــد بســیاری از خلیــج‬ ‫خشــک شــده و رو بــه نابــودی رفــت‪.‬‬ ‫بر اســاس داده های ســازمان نقشــه برداری کشــور بیش از ‪۲۷‬‬ ‫درصــد از وســعت ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر مربعــی خلیــج بین المللــی گرگان‬ ‫در ســال هــای اخیــر خشــک شــده و کــم توجهــی بــه ان امــکان‬ ‫بیشــتر شــدن ایــن محــدوده را تشــدید کــرده اســت‪.‬‬ ‫تبعات ملی و بین المللی خشک شدن خلیج گرگان‬ ‫ســال های گذشــته نســبت بــه وقــوع خشکســالی خلیــج گــرگان‬ ‫بــا تبعــات ملــی و بین المللــی شــماری از کارشناســان و اســتادان‬ ‫دانشــگاه و صاحبنظــران هشــدار داده بودنــد‪.‬‬ ‫این کارشناســان ‪ ۲‬ســال قبل در پاســخ به این ســوال که خلیج‬ ‫گــرگان بــه رونــد پســروی اب و ادامــه خشــک شــدن پیــش می رود‬ ‫یــا خیــر پاسخ شــان در ایــن خصــوص اینگونــه بــود کــه همــگام‬ ‫بــا گرمــای زمیــن و رونــد نوســان ســطح تــراز اب دریــای خــزر‪ ،‬تــا‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۲‬ارتبــاط ابــی خلیــج گــرگان و دریــای خــزر کامــل قطــع‬ ‫مــی شــود کــه ایــن پیش بینــی در اولیــن روزهای زمســتان امســال‬ ‫محقــق شــد‪.‬‬ ‫کارشناســان در ایــن خصــوص هشــدار دادنــد کــه بــا از میــان‬ ‫رفتــن ایــن تبــادل ابــی‪ ،‬خلیــج گــرگان تــا یــک دهــه اینــده بــه طــور‬ ‫کامــل خشــک خواهــد شــد و دیگــر اثــری از ایــن پهنــه ابــی بــه جــز‬ ‫صحرایــی بــی اب و علــف باقــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫یکــی از اســاتید محیــط زیســت در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬از‬ ‫راهکارهــای نجــات ایــن خلیــج مــی تــوان اشــاره بــه الیروبــی‬ ‫رودخانه هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان‪ ،‬افزایــش حق ابــه بیشــتر‬ ‫و انتقــال اب نــکارود‪ ،‬الیروبــی کانال‪‎‬هــای چپاقلــی و خوزینــی‪،‬‬ ‫پمپــاژ اب از نــکارود و ایجــاد کانــال جدیــد بــه شــمار مــی رود کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬خلیــج گــرگان در چنــد دهــه قبــل‬ ‫عــاوه بــر اینکــه برخــوردار از اورده اب رودخانه هــای منتهــی‬ ‫بــه خــود بهره منــد بــود از طریــق ســه کانــال خزینــی‪ ،‬اشــوراده‬ ‫و چپاقلــی بــا دریــای خــزر نیــز تبــادل ابــی داشــت و هــزاران‬ ‫مترمکعــب اب خــزر از طریــق ایــن کانال هــای ســه گانــه وارد‬ ‫خلیــج گــرگان می شــد‪.‬‬ ‫انباشــت گل و الی در کانــال هــای خزینــی و چپاقلــی بــه عنــوان‬ ‫محــدوده هــای رابــط خلیــج گــرگان و دریــای خــزر و بی توجهــی‬ ‫بــه رفــع ایــن مشــکل‪ ،‬از ســطح اب خلیــج گــرگان کاســته و ایــن‬ ‫منطقــه را ارام ارام بــه محــدوده ای خشــک تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان تغییــرات اقلیمــی و احــداث ســازه هــای ابــی در‬ ‫مناطــق باالدســتی رودخانه هــا ســبب شــد تــا دبــی اب ورودی‬ ‫بــه خلیــج گــرگان از محــل رودهــا بــه کمتریــن میــزان خــود در‬ ‫دهــه هــای گذشــته برســد‪.‬‬ ‫در حوالــی دهــه ‪ ۸۰‬کانــال خزینــی و امســال هــم کانــال‬ ‫پایه گذاری تدوین پیش نویس استانداردهای ملی‬ ‫در راستای تحقق تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 3‬قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از ابتدای سال ‪1402‬‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و ترویــج اســتاندارد گلســتان از پایــه گــذاری تدویــن پیــش نویــس‬ ‫اســتانداردهای ملــی در راســتای تحقــق تبصــره ‪ 3‬مــاده ‪ 3‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ 1402‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اســتاندارد گلســتان‪ ،‬مینــا چهــره گشــا‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه لــزوم کیفــی ســازی اســتانداردهای ملــی و بــه تبــع ان اجتنــاب از کمــی گرایــی و‬ ‫نظــر بــه ایــن کــه فراینــد تهیــه پیــش نویــس اســتانداردهای ملــی مبتنــی بــر توانمنــدی دبیــر تدویــن‬ ‫اســتاندارد و مشــارکت صاحــب نظــران و متخصصــان ذیربــط در کمیســیون هــای فنــی مــی باشــد؛‬ ‫لــذا براســاس سیاســت هــای تحولــی مــورد نظــر مقــرر اســت از ابتــدای ســال ‪ 1402‬ایــن فعالیــت بــر‬ ‫مبنــای تخصــص اشــخاص حقیقــی دارای پروانــه کارشناســی رســمی اســتاندارد‪ ،‬کارشناســان شــاغل‬ ‫در ســازمان و کارشناســان دســتگاه هــای اجرایــی در راســتای تحقــق تبصــره ‪ 3‬مــاده ‪ 3‬قانــون‬ ‫تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد پایــه گــذاری شــود‪.‬‬ ‫اشــوراده (ارا کانــال) بــه طــور کامــل خشــک شــد و بــه جــز چنــد‬ ‫ســانتیمتر اب ناشــی از کــوالب هــای موقتــی‪ ،‬هیــچ تبــادل ابــی‬ ‫از خــزر بــه خلیــج گــرگان از ایــن مســیر صــورت نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫اخریــن و تنهــا امیــد ســال هــای اخیــر خلیــج گــرگان بــا حیــات‬ ‫کانــال چپاقلــی گــره خــورده اســت؛ کانالــی کــه در دهــه هــای‬ ‫قبــل بیــش از یــک کیلومتــر عــرض و ‪ ۱.۵‬متــر عمــق داشــت امــا‬ ‫در حــال حاضــر شــرایط ایــن داالن ابــی بغرنــج شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــاهدات میدانــی خبرنــگاران حکایــت از ان دارد کــه در زمــان‬ ‫حاضــر عــرض کانــال چپاقلــی بــه حدود ‪ ۱۰۰‬متر رســیده و میــزان اب‬ ‫جــاری در عمیــق تریــن بخــش ایــن داالن‪ ،‬چنــد ســانتیمتر اســت‪.‬‬ ‫اخرین راه نجات خلیج گرگان الیروبی‬ ‫تحلیــل داده هــای ناشــی از اجــرای اخریــن پژوهــش میدانــی‬ ‫اســاتید علــوم حــوزه دریایــی نشــان می دهــد کــه الیروبــی‬ ‫داالن هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان‪ ،‬اثربخش تریــن روش‬ ‫بــرای نجــات ایــن زیســتگاه ارزشــمند ابــی دریــای خــزر اســت‪.‬‬ ‫جعفــر عزیزپــور عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس‬ ‫شناســی و علــوم جــوی گفــت‪ :‬در حالــت طبیعــی هــر ثانیــه ‪۲.۷‬‬ ‫متــر مکعــب اب وارد خلیــج گــرگان مــی شــد کــه الیروبــی راه هــای‬ ‫منتهــی بــه ایــن پهنــه ابــی‪ ،‬دبــی اب ورودی بــه خلیــج را ‪ ۱.۸‬متــر‬ ‫مکعــب بــر ثانیــه افزایــش داده و میزان اب ســرازیر شــده به خلیج‬ ‫گــرگان را بــه ‪ ۳.۶‬متــر مکعــب بــر ثانیــه خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم‬ ‫جــوی هــم گفــت‪ :‬بایــد تبــادل اب بیــن خلیــج گــرگان و خــزر‬ ‫بــدون از دســت دادن وقــت تســهیل شــود‪.‬‬ ‫حمیــد علیــزاده افــزود‪ :‬بــرای تبــادل ابــی خلیــج و دریــا‬ ‫پیشــنهاداتی از همچــون الیروبــی محــدوده ای بــه طــول ‪ ۲۰۰‬و‬ ‫عمــق یــک متــر ارایــه شــده همزمــان بــا ایــن اقــدام بایــد مدیریت‬ ‫حوضــه ابریــز نیــز انجــام شــود تــا مــواد مغــذی و رســوب کمتــری‬ ‫وارد خلیــج شــود‪.‬‬ ‫خداییــان رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور بــا اشــاره بــه‬ ‫ارزش اقتصــادی خلیــج گــرگان هــم در جلســه چنــدی قبــل‬ ‫شــورای قضایــی گلســتان بــا حضــور رییــس قــوه قضاییــه گفــت‪:‬‬ ‫وضعیــت ایــن خلیــج بــا الیروبــی کانال هــا در خلیــج گــرگان بــه‬ ‫شــکل محسوســی بهبــود خواهــد یافــت چــرا کــه بــا جــود اهمیــت‬ ‫مــادی و اقتصــادی ایــن خلیــج‪ ،‬خــرج هزینــه بــرای ان صرفــه‬ ‫اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان ایــن پهنــه ابــی کــه روزگاری بــرای خــود بــا‬ ‫برخــورداری از اب فــراوان نگینــی در شــمال ایــران بــود کــه زمینــه‬ ‫ ســاز ایجــاد بندرگاه هایــی چــون گــز و ترکمــن را فراهــم کــرده و‬ ‫بــر رونــق و شــکوه ایــن مناطــق افــزوده بــود‪ ،‬چنــد ســالی اســت‬ ‫گرفتــار خشکســالی شــده و دیگــر خبــری از ان همــه شــکوه‬ ‫نیســت و ایــن پهنــه ابــی بــا مــرگ تدریجــی و نیســتی دســت و‬ ‫پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر‬ ‫ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی و غضروفــی‪ ،‬جــذب پرنــدگان‬ ‫مهاجــر و حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر دارای اهمیــت بــوده‬ ‫و در معیشــت جوامــع محلــی نیــز اثرگــذاری مســتقیم و نقــش‬ ‫مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بعنــوان یکــی از پهناورتریــن مخــازن اب شــیرین‬ ‫متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از‬ ‫جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا‬ ‫وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر‬ ‫عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دبیــران تحــت پوشــش شــرکت هــای‬ ‫حقوقــی تاییــد شــده در زمینــه تدوین اســتانداردهای ملی تا‬ ‫پایــان ســال ‪ 1401‬فرصــت خواهنــد داشــت در صــورت احــراز‬ ‫شــرایط اخــذ پروانــه کارشــناس حقیقــی رســمی اســتاندارد‬ ‫براســاس دســتورالعمل مربــوط بــرای همــکاری بــا ســازمان‬ ‫در حــوزه تدویــن اســتانداردهای ملــی اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و توریــج اســتاندارد گلســتان‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬درخواســت اشــخاص حقوقــی متقاضــی‬ ‫تمدیــد همــکاری بــا ســازمان در زمینــه تدویــن‬ ‫اســتانداردهای ملــی کــه زمــان تمدیــد گواهــی ان هــا‬ ‫نیــز فرارســیده باشــد‪ ،‬در صــورت تاییــد توســط اداره‬ ‫کل بــدون افزایــش دامنــه جدیــد در کمیتــه هــای تاییــد‬ ‫طرح و بررســی و در صورت رضایت از عملکرد ایشــان‬ ‫صرفــا ً تــا پایــان ســال ‪ 1401‬تمدیــد خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬از تاریــخ اول دی مــاه ســال جــاری‪ ،‬از پذیــرش مــدارک اشــخاص حقوقــی متقاضــی جدید‬ ‫(غیــر از دســتگاه هــای اجرایــی) و درخواســت افزایــش دامنــه جدیــد بــرای ایشــان جلوگیری می شــود‪.‬‬ ‫‏‪ -۱‬وســیله ســواری بنــده هــر یــک هفتــه مقــداری اب‬ ‫رادیــات کــم میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغــن قاطــی‬ ‫شــده‪ .‬در ضمــن رادیاتــور را‏نــو خریــدم و در رادیــات را هــم‬ ‫نــو گرفتــم‪ .‬ممکــن اســت از واشــر سرســیلندر باشــد؟داخل‬ ‫موتــور نشــتی اب کــه بــا روغــن مخلــوط شــده‏نیســت‪ .‬لطفــا‬ ‫توضیــح بدهیــد؟‬ ‫‏‪ -‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت بــه‬ ‫علــت نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای سیســتم‪،‬‬ ‫خرابــی درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک ‏خوردگــی تنــه ســیلندر و‬ ‫خرابــی واشــر سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای تشــخیص دقیــق علــت‬ ‫ایــن امــر بایــد بــه تعمیــرکار ماهــر مراجعــه کنیــد تــا‏سیســتم‪،‬‬ ‫تحــت فشــار قــرار گیــرد و دلیــل ان مشــخص شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۲‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد مــی شــوند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلــی کــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه‏خریــداران نیســت‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫حــق انتخــاب روز را از مشــتری گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایــا ســمند‬ ‫ســورن‏‪ELX‬‏ تولیــد نمــی شــود؟‬ ‫‏‪ -‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪ ،‬ســازمان‬ ‫هــای ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط زیســت هســتند کــه‬ ‫خودروســازان را ملــزم بــه‏تولیــد ایــن خودروهــا مــی کننــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه هنــوز ســوخت متناســب بــا ان در سراســر کشــور‬ ‫توزیــع نشــده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۳‬علــت اینکــه پیشــرانه هــای مــدرن و پیشــرفته بــی صــدا و‬ ‫منظــم نســبت بــه انــواع قبلــی کار میکنند چیســت؟‬ ‫‏‪ -‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن پروانــه خنــک‬ ‫کننــده رادیاتــور اســت کــه در خودروهــای قدیمــی‪ ،‬بــه موتــور‬ ‫متصــل بــود و بــا‏گاز دادن و افزایــش دور موتــور‪ ،‬ســرعت‬ ‫و صــدای ان هــم بیــش تــر مــی شــد‪ ،‬امــا علــت عمــده ایــن‬ ‫قضیــه‪ ،‬پیشــرفت هایــی اســت کــه در‏بخــش هــای مختلــف‬ ‫پیشــرانه خــودرو از جملــه سرســیلندر و میــل لنــگ صــورت‬ ‫گرفتــه و نتیجــه ان عــاوه بــر مصــرف کمتــر‪ ،‬قدرت و‏گشــتاور‬ ‫بیــش تــر و ســروصدای ناچیــز اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایــم بعــد از‬ ‫طــی مســافتی مشــخص بایــد تعویــض شــود؟‬ ‫‏‪ -‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض دوره ای‬ ‫رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪ ،‬بنابرایــن نیــازی به این‬ ‫کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن قطعــات دچــار اســتهالک شــده و‬ ‫نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در پیشــرانه بــروز‬ ‫مــی کنــد و عالئمــی ظاهــر مــی‏شــود کــه تعمیــرکار نیــاز بــه‬ ‫تعویــض ان را تشــخیص خواهــد داد؛ از جملــه مشــکالتی‬ ‫در احتــراق ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪ ،‬افــت تــوان و‏امثالهــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه اســت کــه‬ ‫دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا زیــاد اســت‪ .‬مــدل‬ ‫وســیله بنــده ‪86‬‏اســت‪ ،‬االن مــی خواهــم بدانــم کــه ایــن‬ ‫دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در ضمــن بــرای فیلتــر هــوا و تنظیــم موتــور‬ ‫بــه نمایندگــی مراجعــه کــردم‪ ،‬گفتنــد‏مشــکلی نیســت‪ .‬؟‬ ‫‏‪ -‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصــور اســت‪:‬‬ ‫ســیاه‪ ،‬ابی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از وجود بخار اب در‬ ‫گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی نشــانه ســوختن روغــن بــه‬ ‫همــراه بنزیــن اســت و نهایتــا دود ســیاه‪ ،‬نشــانه بیــش از حــد‬ ‫ســوختن بنزیــن ویــا بــه هــم خــوردن‏نســبت اختــاط هــوا و‬ ‫ســوخت اســت‪ .‬ایــن امــر ممکــن اســت بــه دلیل کثیــف بودن‬ ‫شــمع‪ ،‬کثیفــی فیلتــر (هــوای ناکافــی و در نتیجــه نســبت‬ ‫‏ســوخت زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر موتــور و تنظیــم نبــودن‬ ‫انژکتــور باشــد و خــارج از اینهــا دلیــل دیگــری نــدارد‏‪.‬‬ ‫جلوی رادیاتورها را پشت مبل‬ ‫و پرده مخفی نکنید‪.‬‬ ‫اجازه دهید که هوای گرم‬ ‫داخل خانه تان پخش شود‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪450‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫اقدام ‪ ۹۹.۵‬درصد از شهروندان‬ ‫برای کارت ملی هوشمند‬ ‫نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫چهار درصد از میانگین‬ ‫کشور‬ ‫مدیــرکل ثبــت احوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون از ‪ ۶۹۰‬هزار‬ ‫نفــر جمعیــت مشــمول دریافــت کارت ملی هوشــمند اســتان ‪۹۹.۵‬‬ ‫درصــد افــراد بــاالی ‪ ۱۵‬ســال‪ ،‬بــرای دریافــت ایــن کارت اقــدام و ‪۶۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر ان را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی زاهــدی نیــا در نشســت خبــری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬رویکــرد دولــت ایــن اســت تــا صــدور ایــن کارت هــا‬ ‫ســرعت گیــرد و اهــداف بــرای کاربــردی شــدن ان زودتــر محقــق شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۶‬درصــد‬ ‫از مشــموالن دریافــت کارت ملــی هوشــمند در اســتان ایــن کارت را‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬صــدور کارت ملــی هوشــمند بــه صورت متمرکز‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در تازه تریــن گــزارش خــود مرکــز ملــی‬ ‫امــار ایــران اعــام کــرده اســت کــه نــرخ مشــارکت‬ ‫اقتصــادی در ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری چهــار‬ ‫درصــد باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نــرخ مشــارکت‬ ‫اقتصــادی (نــرخ فعالیــت)‪ ،‬بــه معنــی نســبت‬ ‫جمعیــت فعال(شــاغل و بیــکار) بــه جمعیــت در ســن‬ ‫کار اســت‪.‬‬ ‫حســن پارســی پــور در کارگــروه اقتصــاد‪ ،‬اشــتغال‬ ‫و ســرمایه گــذاری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دومیــن اســتان در ســطح کشــور هســتیم کــه نــرخ‬ ‫مشــارکت اقتصــادی بــاال داریــم و نشــاندهنده ایــن‬ ‫اســت کــه جمعیتــی امــاده بــه کار و فعالیــت داریــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خراســان شــمالی همــواره در‬ ‫شــاخص نــرخ مشــارکت وضعیــت خوبــی داشــته و از‬ ‫متوســط کشــوری باالتــر بــوده اســت امــا مــردم ان از‬ ‫اشــتغال ناقــص رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی نــرخ اشــتغال ناقــص اســتان را ‪ ۱۸.۵‬درصــد‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬کشــاورزی و دامپــروری شــغل‬ ‫اصلــی بســیاری از مــردم ایــن اســتان اســت امــا‬ ‫ایــن دو شــغل بــه صــورت ســنتی انجــام مــی شــود‬ ‫و واحدهایــی همچــون صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بــه‬ ‫تعــداد خیلــی کــم در ایــن اســتان دیــده مــی شــود‪،‬‬ ‫ســبب شــده تــا نــرخ اشــتغال ناقــص در ان بــاال‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کشــاوری ‪ ۳۴‬درصــد‪ ،‬خدمــات‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد و صنعــت ‪ ۲۷‬درصــد از ســهم اشــتغال‬ ‫خراســان شــمالی را تشــکیل مــی دهــد و ایــن امــر‬ ‫گــواه تمرکــز بــر کشــاورزی و افزایــش بهــره وری در‬ ‫ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫پارســی پــور افــزود‪ :‬اشــتغال ناقــص موجــب شــده تــا‬ ‫هیــچ ارزش افــزوده ای بــه همــراه نداشــته باشــد و‬ ‫افــراد در طــول هفتــه کار مــی کننــد امــا درامــد ان هــا‬ ‫کمتــر از ان چیــزی اســت کــه بایــد باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬دهم درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه افــزود‪ :‬ســرانه تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی بــر خــاف ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای‬ ‫اســتان کمتــر و یــا نصــف متوســط کشــوری اســت و‬ ‫ایــن شــرایط مناســب نیســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گــردش اقتصــادی خراســان شــمالی‬ ‫را در پایــان ســال گذشــته ســه هــزار و ‪ ۸۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن شــاخص نیــز‬ ‫شــرایط مناســبی در ســطح کشــور نداریــم و نشــان از‬ ‫ضعــف در تولیــد و ســرمایه گــذاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫پارســی پــور ادامــه داد‪ ۱۵ :‬درصــد از ایــن میــزان‬ ‫گــردش اقتصــادی خراســان شــمالی در بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ۶۰ ،‬درصــد در بخــش خدمــات و ‪ ۲۴‬درصــد‬ ‫در بخــش صنعــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بهره برداری هزار و ‪ ۱۶۰‬خانه‬ ‫مقاوم در روستاهای گلستان‬ ‫افزایش ‪ ۱۶‬درصدی اشتغال‬ ‫مددجویان‬ ‫ورود دستگاه قضایی به‬ ‫موضوع واژگونی مینی بوس‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت هــزار و‬ ‫‪ ۱۶۰‬خانــه نوســاز کــه همزمــان بــا پنجــم دی روز ایمنــی در برابــر‬ ‫زلزلــه و کاهــش اثــرات بالیــای طبیعــی‪ ،‬در اق قــا و گنبــدکاووس‬ ‫بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن‬ ‫تعــداد‪ ۷۱۰ ،‬خانــه نوســاز مربــوط بــه گنبــدکاووس و بقیــه مربــوط‬ ‫بــه اق قــا اســت کــه مراســم متمرکــز بهــره بــرداری از ان هــا در‬ ‫روســتاهای کروکلــی گنبــدکاووس و گوگ تپــه بخــش وشــمگیر‬ ‫اق قــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عملیــات اجرایــی ایــن تعــداد خانــه نوســاز از پنجــم‬ ‫دی ســال قبــل اغــاز شــده بــود و بــرای ســاخت هــر واحد یک میلیارد‬ ‫ریــال وام قــرض الحســنه در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان گفت‪ :‬ســهمیه‬ ‫امســال مقــاوم ســازی خانــه روســتایی اســتان افــزون بــر هفــت‬ ‫هــزار خانــه اســت کــه تاکنــون پنــج هــزار و ‪ ۱۸۸‬متقاضــی واجــد‬ ‫شــرایط بــرای دریافــت وام بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع افــراد معرفــی شــده بــه بانک های عامل‬ ‫بــرای دریافــت وام تاکنــون هــزار و ‪ ۸۵۳‬نفــر قســط اول‪ ،‬هــزار نفــر‬ ‫قســط دوم و ‪ ۳۲۳‬نفــر قســط ســوم خــود را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه ســالجاری ‪ ۲‬هــزار ‪ ۶۶۴‬طــرح اشــتغال اجــرا شــده اســت کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۶‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۱۲۲ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان در مجمــوع بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد طــرح اشــتغال ایجــاد شــده در اســتان ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۴‬طــرح از حــوزه تســهیالت بانــک هــای عامــل بــا اعتبــار‬ ‫‪۱۱۵‬میلیــارد تومــان و در حــوزه امــدادی و هــم افزایــی در مجمــوع‬ ‫‪ ۶۰۰‬طــرح بــا اعتبــار ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۱۳۱‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۴۶‬میلیــارد تومــان در رابطــه بــا‬ ‫اشــتغال مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد هدفگــذاری شــده‬ ‫بــود کــه تاکنــون ‪ ۵۰‬درصــد ان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬درحــوزه تســهیالت قــرض الحســنه ‪ ۲۲۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫کــه ‪ ۵۲‬درصــد اعتبارابالغــی بــه بانــک هــا جــذب شــده اســت و در‬ ‫حــوزه امــداد نیــز ‪ ۲۱‬میلیــارد تومــان ‪ ۲۹‬درصــد ان جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن چهــار هــزار و ‪ ۳۳۹‬مددجــوی ایــن نهــاد‬ ‫طــی ســال ‪ ۹۹‬صاحــب شــغل شــدند کــه ‪ ۳۴۵‬مددجــو توســط‬ ‫بنگاه هــای کاریابــی و ســه هــزار و ‪ ۹۹۴‬نفــر نیــز از طریــق‬ ‫دریافــت تســهیالت اشــتغال مشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان خبر از تشــکیل پرونده کیفری‬ ‫دربــاره حادثــه وازگونــی مینی بوس در گنبــدکاووس داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی دادگســتری گلســتان حیــدر اســیابی گفــت‪:‬‬ ‫دادســتانی گنبــد بــه موضــوع حادثه دلخــراش واژگونی مینی‬ ‫بــوس ایــن شهرســتان ورود کــرد و هم اکنــون پرونده کیفری‬ ‫در شــعبه ششــم بازپرســی دادســرا تشــکیل شــده اســت ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در ایــن پرونــده عــاوه بــر عوامــل انســانی ‪ ،‬ســایر‬ ‫عوامــل دخیــل در بــروز ایــن حادثــه هــم بررســی مــی شــود ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬دســتگاه قضایــی‬ ‫ایــن پرونــده را بــه صــورت ویــژه پیگیــری مــی کنــد و گــزارش‬ ‫اقدامــات انجــام شــده بــه اطــاع مــردم رســانده خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫یــک مینــی بــوس کــه همــه مســافران ان زنــان و کــودکان بودنــد‬ ‫در محــور مینودشــت بــه گنبــدکاووس نزدیک روســتای اســام اباد‬ ‫واژگــون شــد ‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه تاکنــون ســه فوتــی و ‪ ۲۳‬مصــدوم بــه همــراه داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مداخله فوری اورژانس اجتماعی‬ ‫گلستان در کودک ازاری‬ ‫معــاون اجتماعــی بهزیســتی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬ایــن کــودک‬ ‫از افــراد دارای معلولیــت شــدید ذهنــی و جســمی ســازمان بــوده‬ ‫کــه بــه دلیــل اعتیــاد والدیــن مــورد ازار و اذیــت بــوده و در شــرایط‬ ‫بســیار تاســف بــاری زندگــی می کــرده اســت‪.‬‬ ‫معصومی ضمن تشــکر از دادســتان شهرســتان ازادشــهر بابیان‬ ‫اینکــه ورود جــدی قضــات محتــرم در برخــورد بــا چنیــن اتفاقاتــی‬ ‫باعــث پیشــگیری از تکــرار ان اســت‪ .‬اظهــار داشــت‪ :‬در خصــوص‬ ‫مــوارد ایــن چنینــی همــکاران مــا بــا هماهنگــی دادســتانی نســبت‬ ‫بــه دریافــت حکــم قضایــی انتقــال کــودک اقــدام کــرده و بــه مراکــز‬ ‫بهزیســتی بــرای اقدامــات بعــدی تحویــل داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای ســال تــا کنــون ‪ 289‬مــورد کــودک‬ ‫ازاری بــه مراکــز اورژانــس اجتماعــی گــزارش شــده کــه بــا ورود‬ ‫کارشناســان منجــر بــه کاهــش و یــا پیشــگیری از اســیب های‬ ‫ثانویــه بــرای کــودک شــده اســت‪.‬‬ ‫رپایــان معــاون اجتماعــی بهزیســتی گلســتان از مــردم خواســت‬ ‫تــا درصــورت مشــاهده چنیــن مــواردی با خط تلفــن ‪ 123‬اورژانس‬ ‫اجتماعــی تمــاس گرفتــه گرفتــه تــا از بــروز مشــکالت بعــدی بــرای‬ ‫اســیب دیــدگان یــا افــراد در معــرض اســیب پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫بــا همــکاری دهیــاری یکــی از کــودکان دارای معلولیــت شــدید‬ ‫تحــت پوشــش بهزیســتی گلســتان از کــودک ازاری رهــا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی بهزیســتی گلســتان؛ مریــم معصومی‬ ‫معــاون اجتماعــی بهزیســتی گلســتان بــا ایــن خبــر گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از وظایــف مهــم اورژانــس اجتماعــی مداخلــه در بحران هــای‬ ‫اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه بــا اگاهــی و همراهــی دهیــار یکــی از‬ ‫روســتا های شــرق اســتان بــا تمــاس خــط ‪123‬گزارشــی مبنــی بــر‬ ‫کــودک ازاری توســط والدیــن را ارئــه داده کــه منجــر بــه مداخلــه‬ ‫همــکاران مــا در اورژانــس اجتماعــی شــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫از تهــران انجــام مــی شــود و بــروز برخــی مشــکالت ســبب تاخیــر در‬ ‫صــدور ان شــده اســت‪ ،‬دولــت تــاش دارد تــا نیمــه ســال اتــی صــدور‬ ‫ایــن کارت هــا بــرای تمــام مشــموالن و متقاضیــان بــه انجــام برســد‪.‬‬ ‫زاهــدی نیــا دربــاره جمعیــت اســتان گفت‪ :‬بر اســاس اخریــن امار‪،‬‬ ‫جمعیت اســتان ‪ ۹۹۳‬هزار و ‪ ۵۵۵‬نفر شــامل ‪ ۴۹۹‬هزار و ‪ ۱۸۰‬نفر‬ ‫مــرد و ‪ ۴۹۴‬هــزار و ‪ ۳۷۵‬نفــر زن اســت کــه ‪ ۵۵۷‬هــزار و ‪ ۵۵۹‬نفــر‬ ‫ســاکن شــهرها و ‪ ۴۳۵‬هزار و ‪ ۹۹۶‬نفر ســاکن روســتاها هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی جــوان تــر از میانگیــن کشــوری‬ ‫اســت گفت‪ ۶ :‬درصد از جمعیت این اســتان را ســالمندان تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد کــه ایــن رقــم در کشــور ‪ ۹‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫زاهــدی نیــا تصریــح کــرد‪ :‬جمعیــت ‪ ۱۵‬ســال بــه بــاال در اســتان ‪۷۲۱‬‬ ‫و ‪ ۹۸۸‬نفــر و جمعیــت در رده ســنی ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال ‪ ۶۶۷‬هــزار ‪۶۱۳‬‬ ‫نفــر هســتند کــه افــراد فعــال بــه شــمار مــی روند‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی دربــاره ثبــت چهــار واقعــه‬ ‫حیاتــی در اســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۶۲۱‬واقعــه والدت در‬ ‫اســتان بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد پنــج هــزار و ‪ ۴۶۷‬مــورد‬ ‫پســر و پنــج هــزار و ‪ ۱۵۴‬نفــر دختــر بــوده اســت و در ایــن مــدت بــه‬ ‫ازای تولــد هــر ‪ ۱۰۰‬دختــر والدت ‪ ۱۰۶‬پســر ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت چهــار و ‪ ۹۲۲‬واقعــه وفــات در‬ ‫اســتاتن ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته چهــار و ‪ ۵۴۷‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره ثبــت واقعــه ازدواج در اســتان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۵‬واقعــه ازدواج در اســتان ثبــت شــده اســت و بــر ایــن اســاس‬ ‫نــرخ خــام ازدواج ‪ ۹‬در هــزار اســت کــه رتبــه نخســت کشــور را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۱‬واقعــه طــاق در اســتان ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی را در جایــگاه ‪ ۹‬اســتان هــای کشــور قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن ســن طالق مردان در اســتان ‪ ۳۶‬ســال‬ ‫و در زنــان ‪ ۳۱‬ســال اســت گفــت‪ ۹۸ :‬مــورد از طــاق هــا مربــوط بــه‬ ‫ازدواج هایــی بــا عمــر کمتــر از یــک مــاه‪ ۱۳۳ ،‬مــورد بیــن یــک تــا ‪۲‬‬ ‫ســال‪ ۱۱۲ ،‬مــورد بیــن ‪ ۲‬تــا ســه ســال‪ ۱۳۸ ،‬مــورد بیــن ســه تــا چهــار‬ ‫ســال و در مجمــوع ‪ ۴۰۱‬مــورد از طــاق هــای ثبــت شــده در اســتان‬ ‫در پنــج ســال نخســت زندگــی مشــترک زوجیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫زاهــدی نیــا خاطرنشــان کــرد‪ ۱۰ :‬مــورد از طــاق هــای اســتان پــس‬ ‫از ‪ ۲۹‬ســال زندگــی مشــترک و ‪ ۴۸‬مــورد نیــز بــا بیــش از ‪ ۲۹‬ســال‬ ‫زندگــی مشــترک زوجیــن اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی دربــاره صــدور شناســنامه‬ ‫بــرای فرزنــدان مــادر ایرانــی و پــدر خارجــی گفــت‪ :‬امســال ‪۱۵۴‬‬ ‫فقــره شناســنامه بــرای فرزنــدان کــه مــادر ایرانــی و پــدر خارجــی‬ ‫دارنــد صــادر شــده اســت کــه پــدران ایــن افــراد بیشــتر مربــوط بــه‬ ‫کشــورهای عــراق و افغانســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 36‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4037‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400 -349‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقه‬ ‫دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی خانــوم حکیمــه رضائــی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره شناســنامه ‪501‬صــادره ازبجنــورد درششــدانگ یــک بــاب خانه‏بــه مســاحت ‪188/20‬متر مربــع از پــاک ‪254‬فرعــی از‪ 164‬اصلی واقع‬ ‫در اراضــی حصاربخــش دو خریــداری از مالــک رســمی‏اقــای نصــرت اللــه ارجمنــدی فرزنــد نجــف محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‏اگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/10/07 :‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪ 1400/10/22 :‬‏‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی‏برابر رای شــماره ‪1400/10/02 - 1400 - 4052‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪ 1400 -216‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای انــه جمــال قبــادی فرزنــد نیازمحمــد بــرات بشــماره شناســنامه ‪ 66‬صــادره ازبجنورد درششــدانگ یک باب‏محوطه محصــوردارای اعیان به مســاحت ‪ 171‬متر مربــع از پالک‪155‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد‏خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرزگردیده است‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‏روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ‏انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم‏اعتراض ‪،‬دادخواســت خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول‏اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬‏تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/10/07 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ 1400/10/22 :‬‏‬ ‫‏ احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏م الف ‪3386 /‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۸۳۵‬تاریــخ ‪۲۰/۰۸/۱۴۰۰‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۵۵‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای امیــن پــوری فرزنــد غفــور بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۱۲۵۱۷۱‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۰۱۲۵۱۷۱‬صــادره ازاق قــا در ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۶۰‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ش ـش دانگ باقیمانــده‬ ‫پــاک شــماره ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش ‪ _۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه‪ 1400/۱۰/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۱۰/22‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک اق قال م الف‪۹۷۳۴:‬‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ‏‪ -1‬برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 11400603120090006357‬مورخــه‬ ‫‪ 1400/10/5‬ط هیــات اول مســتقر در ثبــت بندرگــز‏موضــوع کالســه پرونــده ‪ 1400114412009000042‬مالکیــت متقاضــی رمضــان علیــزاده فرزنــد ابراهیــم مبنــی بــر صــدور‏ســند ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 2271‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ -8‬اصلــی واقــع در قریــه گــز‏شــرقی بخشــی دو ثبــت بندرگــز خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای محمــد رفیــع دیلمــی فرزنــد درویــش محــرز گردیــده‏اســت‪.‬‏‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‏سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‏این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‏تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‏شد‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪400/10/7‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪400/10/22‬‏‪1‬‏ م‪.‬الف‪400/192 :‬‏‪ 1‬مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫ سه شنبه ‪ 7‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫بیش از نیاز در استان‬ ‫دفترخانه داریم‬ ‫رییــس کانــون ســردفتران و دفتریــاران خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا وجــود تعریفــی کــه بــرای جمعیــت‬ ‫برخــوردار از دفترخانــه هــا اســت تعــداد ایــن مراکــز در اســتان بیــش از نیــاز مــردم می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه مناســبت روز دفاتــر رســمی محمدعلــی قجــری در نشســت خبــری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه اظهــار داشــت‪ ۶۱ :‬دفتــر خانــه در اســتان در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه بایــد‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬هــزار نفــر یــک دفترخانــه باشــد و بــا توجــه بــه ایــن نــرم جمعیتــی نیــازی بــه‬ ‫افزایــش دفاتــر رســمی در اســتان نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه درامــد مکفــی تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد دفاتــر اســناد رســمی افــزود‪۵۰ :‬درصــد دیگــر ایــن‬ ‫دفاتــر درامــدی حتــی در حــد قانــون کار نیــز ندارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از نماینــدگان مجلــس مــی خواهیــم بــا توجــه بــه نیــاز اســتان ها اجــازه ایجــاد دفتــر خانــه‬ ‫داده شــود و بــرای اینــکار کمیســیون هــای تخصصــی ایــن بخــش را فعــال کننــد تــا عــده ای کــه بــه‬ ‫امیــد داشــتن شــغل و درامــد بــه ایــن کار وارد مــی شــوند ســرخورده نشــوند‪.‬‬ ‫قجــری بــا بیــان ایــن کــه هزینــه بســیاری از امــور ماننــد تنظیــم اســناد رهــن و قولنامــه امــاک و‬ ‫منــازل در دفاتــر رســمی کمتــر از دیگــر مراکــز ماننــد بنگاههــای معامــات مســکن اســت افــزود‪ :‬بــا‬ ‫تنظیــم ایــن گونــه ســندها در دفاتــر رســمی در صــورت بــروز هــر مشــکلی دیگــر نیــازی بــه شــکایت‬ ‫نیســت و دفتــر خانــه خــود وارد ایــن امــر شــده و از دیگــر ســو بــا ثبــت ســند در ســامانه اســناد رســمی‬ ‫اگــر فــردی ممنــوع المعاملــه باشــد یــا ملــک بــه فــرد دیگــری فروختــه شــده یــا توقیــف و در رهــن‬ ‫باشــد مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس کانــون ســردفتران و دفتــر یــاران خراســان شــمالی بــه ثبــت ســند خــودرو در دفاتــر اســناد‬ ‫رســمی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬چنــدی قبــل طرحــی در مجلــس مطــرح شــد کــه برمبنــای ان دفاتــر‬ ‫اســناد رســمی از چرخــه تنظیــم ســند حــذف شــدند و بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن طــرح بــا کاهــش‬ ‫درامــد دولــت همــراه شــد مغایــر بــا قانــون دانســته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا زمانــی کــه مجلــس در ایــن مــورد تصمیــم گیــری نکنــد هــم چنــان عطــف بــه مــاده‬ ‫‪ ۲۹‬قانــون ســند نقــل و انتقــال خــودرو بایــد در دفاتــر اســناد رســمی و پــس از طــی مراحلــی ماننــد‬ ‫تعویــض پــاک ثبــت شــود‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت تــا از مشــاوره هــای رایــگان مــوارد ثبتــی کــه در دفترخانــه هــا انجــام می شــود‬ ‫نیــز اســتفاده کننــد و افــزود‪ :‬هــم اکنــون روزانــه ‪ ۲‬تــا ســه ســاعت مشــاوره رایــگان در دفاتــر رســمی‬ ‫بــه مــردم داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد شــکایات مــردم از دفترخانــه هــا نیــز گفــت‪ :‬در خراســان شــمالی طــی چنــد ســال اخیــر‬ ‫هیــچ شــکایتی از دفاتــر اســناد رســمی ثبــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 6‬فقره سرقت در بجنورد‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار بــا‬ ‫‪ 6‬فقــره ســرقت از اماکــن‏خصوصــی و دولتــی در بجنــورد خبــر داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چنــد مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫و دولتــی در ســطح شهرســتان بجنــورد بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در‏دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان بــا‬ ‫انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر‬ ‫‏را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ســارق در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 6‬فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی و‏دولتــی در ســطح شهرســتان بجنــورد اعتــراف کــرد‪،‬‬ ‫یــاد اور شــد‪ :‬ایــن فــرد در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫سرهنگ رستگار با بیان اینکه برخورد با مجرمان و هنجارشکنان‬ ‫همواره در ســرلوحه کار پلیس قرار دارد‪ ،‬از‏شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهند‏‪.‬‬ ‫قطع رانت و قاچاق‬ ‫معکوس در پی حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعه ســازان کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬از چرخــه اقتصــادی کشــور‪ ،‬بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫معظالتــی ماننــد رانــت ارزی و قاچــاق معکــوس از بیــن خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫«ارش محبی نــژاد» در ایــن خصــوص اظهــار داشــت ‪ :‬به طــور قطــع‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه نفــع اقتصــاد کالن کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به طــور مثــال در بخــش کشــاورزی‪ ،‬در گذشــته‬ ‫شــاهد بودیــم دام زنــده بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی وارد و ســپس‬ ‫گوشــت انهــا بــه خــارج از کشــور صــادر می شــد‪ ،‬در خصــوص‬ ‫برخــی داروهــا و مــواد اولیــه نیــز چنیــن وضعیتــی را شــاهد بودیم‬ ‫دستبند پلیس بر دستان‬ ‫سارقان اماکن دولتی‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬رئیــس پلیس اگاهی اســتان‬ ‫از دســتگیری ‪ 3‬نفــر ســارق اماکــن دولتــی بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت در‬ ‫‏بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چنــد مــورد ســرقت از اماکــن دولتــی در‬ ‫شــهر بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار کاراگاهــان پلیس‬ ‫اگاهــی‏اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی و همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکیان پرونــده موفــق‬ ‫‏شــدند محــل اختفــای ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در رونــد‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 3‬نفــر ســارق ســابقه دار‏دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان با بیــان اینکه متهمــان در بازجویی های‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت از اماکــن دولتــی در‏بجنــورد اعتــراف‬ ‫کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫کــه در نهایــت منافــع ان نصیــب عــده ای ســودجو و فرصت طلــب‬ ‫می شــد و بــه دســت مصرف کننــدگان نهایــی نمی رســید‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعه ســازان کشــور‬ ‫گفت‪:‬سال هاســت کــه از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی صنایــع خــودرو و‬ ‫قطعه ســازی بــی بهــره بــوده و ایــن ارز در اختیــار انهــا قــرار نمی گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بــه برخــی اقــام و مــواد اولیــه ایــن دو صنعت راهبردی‬ ‫در ســال ابتدایــی مطــرح شــدن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬تعلــق گرفــت‪ ،‬امــا‬ ‫در زمــان کوتاهــی حــذف شــد و تــا امــروز فعاالن این صنایــع از ارزهای‬ ‫مبادلـه ای (نیمایــی و ازاد) اســتفاده می کــرده و می کننــد‪.‬‬ ‫محبی نــژاد در ادامــه گفــت‪ :‬بــه همیــن خاطــر‪ ،‬حــذف ایــن ارز‬ ‫کوچکتریــن تاثیــر بــر صنایــع نخواهــد گذاشــت‪ ،‬هرچنــد بــه طــور‬ ‫غیرمســتقیم بــا افزایــش نــرخ تــورم تاثیرگــذار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا بدیــن لحظــه نتیجــه محاســبه عــوارض و‬ ‫تعرفه هــای گمرکــی بــر اســاس ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــود کــه در‬ ‫حقیقــت مبنایــی غیرواقعــی بــود و از ایــن پــس بــا افزایــش نــرخ‬ ‫ارز‪ ،‬شــاهد واقعــی شــدن هزینه هــای گمرکــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا حــذف ایــن ارز بــا تمــام مزایــای ذکــر شــده‪،‬قطعا‬ ‫بــروز مشــکالت تورمــی اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود و در ایــن زمینــه‬ ‫بایــد بــا طراحــی برنامه هایــی بــه بهبــود درامــد ســرانه اقشــار ضعیف‬ ‫توجه شــود‪.‬‬ ‫حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‬ ‫محبی نــژاد در ادامــه درخصــوص حــذف شــورای رقابــت از‬ ‫قیمت گــذاری خــودرو‪ ،‬افــزود‪ :‬عملکــرد ایــن شــورا در ســال های‬ ‫گذشــته ســبب زیــان ســنگین بــه صنعــت خودروســازی کشــور‬ ‫شــد و هیــچ دســتاوردی بــرای ملــت نداشــت‪.‬‬ ‫دستگیری مامور قالبی‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــود علــی فــر» گفــت‪ :‬در پــی اطــاع واصلــه مبنــی بــر ایــن کــه‬ ‫فــردی بــا جعــل عنــوان مامــور در گنبــدکاووس اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از شــهروندی می کنــد‪ ،‬بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی بررسـی ها مشــخص شــد متهــم در یکــی از مــوارد‬ ‫بــا دریافــت مبالغــی از یــک شــهروند‪ ،‬وعــده کار بــه عنــوان راننــده در‬ ‫یکــی از ادارات را بــدون طــی کــردن مراحــل قانونــی بــه وی داده و پــس‬ ‫از تمــاس تلفنــی مجــدد درخواســت خــودرو از فــرد شــاکی را داشــته‬ ‫کــه قبــل از تحویــل خــودرو موضــوع را بــه پلیــس اطــاع داده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر افــزود‪ :‬ســرانجام مامــوران موفــق شــدند بــا‬ ‫همــکاری شــاکی و پیگیــری ســرنخ هــای موجــود و اشــراف اطالعاتــی‬ ‫متهــم را در محــل قــرار در یکــی از خیابــان های ســطح شــهر شناســایی‬ ‫کننــد کــه متهــم بــه محــض رویــت پلیــس متــواری کــه بــا هوشــیاری‬ ‫مامــوران بعــد از طــی مســافتی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا انتقــال متهــم بــه مقــر پلیــس اگاهــی و پــس از‬ ‫مواجــه شــدن بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار پلیــس بــه ارتــکاب جــرم‬ ‫جعــل عنــوان نظامــی و کالهبــرداری از شــهروند گنبــدی اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬بــه جهــت جلوگیــری از ســوء‬ ‫اســتفاده افــراد ســودجو‪ ،‬در صــورت مواجــه شــدن بــا درخواسـت های‬ ‫غیــر معقــول توســط ایــن افــراد کــه خــود را مامــور دولتــی معرفــی‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬مراتــب را ســریعا از طریــق شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بــا ســرکوب قیمتــی اعمــال شــده از ســوی ایــن‬ ‫شــورا‪ ،‬بهــای کارخانــه ای خودروهــا بــه طــور مصنوعــی پاییــن‬ ‫نگــه داشــته می شــد کــه همیــن مســاله منجــر بــه افزایــش‬ ‫لجام گســیخته قیمت هــا در بــازار و همچنیــن کاهــش تیــراژ‬ ‫تولیــد خودروســازان و قطعه ســازان می شــد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعه ســازان کشــور‬ ‫ادام ـه داد‪ :‬ایــن موضــوع ســبب می شــد مــردم و مشــتریان نهایــی‬ ‫در دو حــوزه ســهامداری بــورس (خودروســازان لیدرهــای بــورس‬ ‫هســتند) و عــدم دسترســی بــه خــودرو کــه موجــب می شــد مــردم‬ ‫به ناچــار خــودرو را بــا قیمــت ازاد از بــازار بخرند‪ ،‬بازنده سیاسـت های‬ ‫شــورای رقابــت بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طبــق مصوبــه شــصت و ســومین‬ ‫جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی کــه بــه تاییــد رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب رســیده اســت‪ ،‬مســوولیت تنظیــم بــازار خــودرو‬ ‫از جملــه تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل های تنظیــم قیمــت‬ ‫ایــن بــازار فعــا بــر عهــده وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و بــا‬ ‫هماهنگــی ســتاد تنظیــم بــازار اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر‪ ،‬از ایــن پــس شــورای رقابــت در خصــوص‬ ‫قیمت گــذاری خــودرو تکلیــف و اختیــاری نــدارد و رســیدگی بــه‬ ‫شــکایت های شــهروندان درخصــوص قیمت گــذاری نیــز در ایــن‬ ‫شــورا قابلیــت اســتماع نــدارد‪ ،‬بــر ایــن اســاس شایســته اســت‬ ‫کــه شــهروندان در صورتــی کــه در ایــن زمینــه شــکایتی دارنــد‪،‬‬ ‫شــکایت خــود را از طریــق مراجــع ذی صالحــی چــون وزارت‬ ‫صمــت‪ ،‬دادگاه هــای عمومــی‪ ،‬ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬ســازمان تعزیــرات حکومتــی و غیــره پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی‏برابر رای شماره‬ ‫‪1400 / 09 / 06 – 1400 – 3689‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره‪-278‬‏‏‪ 1400‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر‏واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫فیــروز‏صبوریــان فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه‪ 2724‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪ 166 / 20‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ 151‬و ‪ 152‬فرعــی از ‪164‬اصلــی واقــع در‏اراضــی حصاربخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای محمــد‬ ‫ضیغمــی فرزنــد عباســعلی ‏محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریخ انتشــار اولین اگهــی به مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‏بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/09/22 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/07 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی‏برابر رای شماره‬ ‫‪1400 / 09 / 06 – 1400 – 3687‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره‪-244‬‏‏‪ 1400‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر‏واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫رمضانعلــی‏خداپنــاه فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه‪ 30‬صــادره از مانــه و ســملقان درششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪120.50‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ 3161‬فرعــی از ‪164‬اصلــی واقــع در‏اراضــی حصاربخــش دو بجنــورد خریــداری از مالک رســمی ااقای‪/‬‬ ‫حجــت اللــه دلپســند محرزگردیــده‏اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی‏کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک‏مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‏درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/07 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/09/22 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۷۸۵‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۴۶‬تقاضــای اقــای جعفــر رضایــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۵۱‬و کدملــی ‪ ۴۵۹۰۷۹۳۷۹۲‬صــادره از شــاهرود فرزنــد‬ ‫چــراغ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۱۰۰.۵۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی ابراهیــم قاســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪ .‬کــه دران احــداث بنــا شــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۹۶۱۷:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۰۹/21:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/۱۰/07‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪450‬‬ ‫یک سبد لبخند‬ ‫و یک زونکن دروغ!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم ایــن فیفــا و ای اف ســی از‬ ‫جــان فوتبــال مملکــت مــا چــه مــی خواهنــد؟! هــر روز یــک‬ ‫بامبــول‪ ...‬یــک جنگولــک بــازی‪...‬‬ ‫یــک روز بــه اساســنامه گیــر مــی دهنــد‪ ....‬روز دیگــر بــه‬ ‫دولتــی بــودن تیــم هــا و رئیــس مجمــع ‪ ...‬االن هــم گیــر‬ ‫داده اند که چرا دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس ورزشــگاه‬ ‫اختصاصــی ندارنــد؟! چــرا ایــن همــه طلبــکار و پرونــده در‬ ‫دادگاه دارند؟!‬ ‫(بنــدگان خــدا خبــر ندارنــد تــا همیــن چنــد ســال قبــل نتایــج‬ ‫ایــن تیــم هــا در بــازی بــا تیــم هــای شهرســتانی از قبــل‬ ‫مشــخص مــی شــد و کســی حــق بــردن انهــا را نداشــت و‬ ‫اگــر شــیر هــای اب ورزشــگاه ازادی چکــه مــی کــرد بــه راحتــی‬ ‫بــازی هایشــان لغــو مــی شــد و بــه روز دلخــواه انهــا موکــول‬ ‫می شــد!) بگذریم‪  ...‬‬ ‫اقــا مــا اگــر نخواهیــم بــرای این دو تیم ورزشــگاه اختصاصی‬ ‫درســت کنیــم چــه کســی را بایــد ببینیــم؟ از قدیــم گفتــه انــد‬ ‫اجــاره نشــینی و خــوش نشــینی‪ ....‬اصــا ًمــا اگــر ســه تــا‬ ‫از منگولــه هــای شــش دانــگ ســند ورزشــگاه ازادی را بــه‬ ‫اســتقالل و ســه تــا منگولــه دیگــر را بــه پرســپولیس بدهیــم‬ ‫شــما راضــی مــی شــوید؟! عجــب گیــری افتادیــم؟!‬ ‫ســن َنه؟!‬ ‫در ضمن ما دوســت داریم بدهکار باشــیم‪ .‬شــما را َ‬ ‫بدهکاری و دادگاه پاســگاه مال مرد اســت‪.‬‬ ‫خــدا وکیلــی بــن همــام مــرد بــود‪ .‬بــزرگ مــردا کــه تــو بــودی!‬ ‫بزرگــوار اگــر رشــوه هــم مــی گرفــت بــا رضایت کامل مشــتری‬ ‫بــود‪ .‬یعنــی اول مشــتری را بــه جــان عزیزانش قســم مــی داد‬ ‫تــا رضایــت قلبــی اش را اعــام کنــد‪ ،‬بعــد رشــوه مــی گرفــت!‬ ‫حــاال شــما جنــاب ســلمان خــان اگــر مــرض قنــد و چربــی‬ ‫داریــد و نمــی توانیــد گــز و پســته بخوریــد و یــا اینکــه‬ ‫صاحبخانــه تــان اجــازه نمــی دهــد روی دیــوار اپارتمــان میــخ‬ ‫بکوبیــد بــرای نصــب قالیچــه دســتباف‪ ،‬چــرا بــه تیم هــای‬ ‫ریشــه دار مــا گیــر مــی دهیــد؟! چــرا بــا حیثیــت فدراســیون‬ ‫پاکدشــت ببخشــید پاکدســت بــازی مــی کنیــد؟!‬ ‫فقــط دوســتان فدراســیون نشــین یادشــان باشــد ایــن تــو‬ ‫بمیــری از ان تــو بمیــری هــا نیســت کــه بــا یــک ســبد خنــده و‬ ‫دو کارتــن گــز و یــک زونکــن دروغ غائلــه ختــم بــه خیــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن بــار داســتان تومنــی هشــت صنــار بــا دفعــات گذشــته‬ ‫فــرق مــی کنــد‪ .‬در ضمــن اگــر ابــرو و ورزش مملکــت برایتــان‬ ‫مهــم نیســت دســتکم بــه فکــر درامــد صــدا و ســیما باشــید‪.‬‬ ‫اگــر فکــر مــی کنیــد شــرکت هــای بــزرگ بابــت اگهــی دور‬ ‫زمیــن حیــن بــازی «هــوادار و پیــکان » خــدا تومــن پــول‬ ‫می دهنــد زهــی خیــال باطــل‪ ...‬از مــا گفتــن بــود‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪450‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫چیزهایی که نباید به دیگران‬ ‫بگوییم حتی اگر نیت مان‬ ‫خیر است‬ ‫حتمــا بــرای شــما هــم پیــش امــده کــه بــا یــک‬ ‫ســوال یــا حــرف ســاده‪ ،‬ناخواســته کســی را‬ ‫ناراحــت کــرده باشــید‪ .‬گفتــن یــا نگفتــن خیلــی‬ ‫از حرف هــا بــه دیگــران‪ ،‬یکــی از موضوعــات‬ ‫به ظاهــر ســاده‪ ،‬امــا مهــم اســت‪ .‬ایــن حرف هــا‬ ‫ممکــن اســت دربــاره ظاهــر افــراد‪ ،‬ازدواج‪ ،‬روابــط‬ ‫شــخصی یــا حتــی تحصیــات و شــغل انها باشــد‪.‬‬ ‫در طــول زندگــی و بــا گذشــت زمــان‪ ،‬گفتــن‬ ‫یــا نگفتــن بســیاری از مســائل را یــاد خواهیــد‬ ‫گرفــت‪ .‬امــا اگــر کســی زودتــر بــه شــما بگویــد کــه‬ ‫گفتــن کــدام حرف هــا ممکــن اســت بــه دیگــران‬ ‫صدمــه بزنــد‪ ،‬بهتــر نیســت؟ در ادامــه فهرســتی‬ ‫از حرف هایــی را مــرور خواهیــم کــرد کــه حتــی‬ ‫اگــر نیتمــان خیــر باشــد نبایــد بــه دیگــران بگوییم‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪448‬‬ ‫‪ .۲‬بچه تون پسره یا دختر؟‬ ‫(خطــاب بــه خانــواده ای کــه در انتظــار تولــد‬ ‫فرزندشــان هســتند)‬ ‫ایــن ســوال اغلــب از والدینــی پرســیده می شــود‬ ‫کــه یــک یــا دو فرزنــد دختــر یــا پســر دارنــد‪ .‬طــرح‬ ‫این ســوال‪ ،‬غیرمســتقیم این منظور را می رســاند‬ ‫کــه جنســیت فرزنــدی کــه دارنــد چیزی نیســت که‬ ‫می خواســته اند یــا حتــی ممکــن اســت معنــی‬ ‫بدتــری داشــته باشــد‪« :‬وای! پــس دلتــون دختــر‪/‬‬ ‫پســر می خواســته‪ ،‬ولــی نشــده!»‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«تبریــک می گــم کــه یــه نفــر دیگــر بــه اعضــای‬ ‫خونواده تــون اضافــه شــده!»‬ ‫‪ .۳‬حتما سرتون خیلی شلوغه‬ ‫مــردم معمــوال ایــن جملــه را خطــاب بــه والدینــی‬ ‫می گوینــد کــه در حــال تــاش بــرای انجــام‬ ‫وظایــف پدرومــادری هســتند یــا در یــک جمــع‬ ‫تــاش می کننــد کــودک خــود را ارام کننــد‪ .‬گفتــن‬ ‫ایــن جملــه نه تنهــا کمکــی نمی کنــد‪ ،‬بلکــه ممکــن‬ ‫اســت این طــور بــه نظــر برســد کــه او را نادرســت‬ ‫قضــاوت می کنیــد‪ .‬در ضمــن وقتــی فــردی خیلــی‬ ‫گرفتــار اســت‪ ،‬اصــا حوصلــه گفت وگــو بــا کســی‬ ‫را نــدارد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫پیشــنهاد کمــک بدهیــم‪ ،‬مثــا «می خوایــد در رو‬ ‫براتــون بــاز کنــم؟» یــا اینکــه هیــچ چیــزی نگوییــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دوقلوهاتون همسان هستن؟‬ ‫اگــر ایــن ســوال را از والدینــی بپرســید کــه‬ ‫فرزنــدان هم جنــس دارنــد‪ ،‬ایــرادی نــدارد‪ .‬امــا‬ ‫بــه دالیــل کامــا مشــخص‪ ،‬ممکــن نیســت یــک‬ ‫پســر و یــک دختــر از لحــاظ ژنتیکــی یکســان‬ ‫باشــند‪ .‬در ضمــن ایــن ســوال یعنــی دوقلوهــای‬ ‫همســان بهتر از دوقلوهای غیرهمســان هســتند‬ ‫و معمــوال وقتــی بــا شــنیدن پاســخ ناامیــدی در‬ ‫چهره تــان مشــخص می شــود‪ ،‬بیشــتر بــر ایــن‬ ‫مســئله تاکیــد می شــود‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫بــرای پیشــگیری از اشــتباه‪ ،‬دقــت کنیــد کــه‬ ‫بچه هــا هم جنــس هســتند یــا خیــر‪( .‬همــه‬ ‫لزومــا لبــاس فرزندشــان را بر اســاس جنســیت او‬ ‫انتخــاب نمی کننــد کــه بتوانیــد از روی ظاهر طفل‬ ‫بــه جنســیت او پــی ببریــد!) حتمــا در واکنــش بــه‬ ‫پاســخ والدیــن ابــراز ذوق و خوشــحالی کنیــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر نظرتــان چیــز دیگــری بــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بچه هاتــون طبیعــی ســه قلو شــدن؟ (یــا از‬ ‫روش هــای بــاروری اســتفاده کردیــن؟)‬ ‫ایــن ســوال بــر ایــن موضــوع داللــت دارد کــه‬ ‫اســتفاده از روش هــای مختلــف بــاروری منجــر‬ ‫بــه تولــد کــودکان «غیرطبیعــی» می شــود‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬بــه کســی ارتباطــی نــدارد کــه فرزنــدان‬ ‫دیگــران چگونــه متولــد شــده اند‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«چندقلوزایــی تــوی خونــواده شــما رایجــه؟»‬ ‫البتــه بهتــر اســت کــه در ایــن موقعیــت اصــا‬ ‫چیــزی نگوییــم‪.‬‬ ‫انچه نباید درباره فرزندخواندگی بگوییم‬ ‫‪ .۱‬تا حاال مادر یا پدر واقعی تون رو دیدین؟‬ ‫بیشــتر کســانی کــه بــه فرزنــدی گرفتــه شــده اند‬ ‫ایــن مشــکل را دارنــد‪ .‬مــردم بــه پــدر و مــادری کــه‬ ‫انهــا را بــزرگ کرده انــد «پدرخوانده و مادرخوانده»‬ ‫و بــه والدینــی کــه از انهــا متولد شــده اند «والدین‬ ‫واقعــی» می گوینــد‪ .‬ممکــن اســت ایــن افــراد بــا‬ ‫والدیــن اصلــی خــود در ارتبــاط باشــند‪ ،‬ولــی‬ ‫هرگــز بــه پــدر و مــادری کــه انهــا را بــزرگ کرده انــد‬ ‫پدرخوانــده و مادرخوانــده نمی گوینــد‪ .‬به نظــر انهــا‬ ‫ایــن والدیــن فرقــی بــا هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«تا حاال والدین ژنتیکی تون رو دیدین؟»‬ ‫درادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫در جواب ابراز عالقه چه بگوییم؟‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫گفتــن جملــه «دوســتت دارم» گامــی بــزرگ در رابطــه اســت‪ .‬اگــر‬ ‫کســی ایــن جملــه را بــه شــما گفــت‪ ،‬بایــد ان را جــدی بگیریــد‪.‬‬ ‫خــواه شــما هــم عاشــق ان فــرد باشــید یــا نــه‪ ،‬در هــر صــورت بایــد‬ ‫پاســخ ایــن ابــراز عالقــه را به شــیوه ای درســت بدهیــد‪ .‬نکتــه مهــم‬ ‫ایــن اســت کــه در جــواب ابــراز عالقــه چــه بگوییــم کــه مناســب‬ ‫باشــد؛ یعنــی چطــور رفتــار کنیــم کــه اگــر احساســی مشــابه داریــم‪،‬‬ ‫عشــقمان را ابــراز کنیــم و اگــر واقعــا چنیــن احساســی نداریــم‪ ،‬او‬ ‫را بــه چیــزی کــه وجــود نــدارد امیــدوار نکنیــم‪ .‬بیاییــد ببینیــم بایــد‬ ‫هنــگام ابــراز عالقــه دیگــران بــه خــود چــه کنیــم‪ .‬ادامــه شــماره ‪449‬‬ ‫جمله های نمونه در جواب ابراز عالقه‬ ‫ایــن جمــات صرفــا بــرای ایــده دادن بــه شــما هســتند و‬ ‫می توانیــد بــا کمــک انهــا جمــات خودتــان را بســازید یــا اینکــه‬ ‫ترکیبشــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اگر شما هم عاشق او هستید‬ ‫تو بهترین اتفاق زندگیمی؛‬ ‫من خیلی بیشتر دوستت دارم؛‬ ‫من هم بدون هیچ قیدوشرطی عاشقتم؛‬ ‫لبخند تو ارزشمندترین دارایی من تو دنیاست؛‬ ‫نمی تونم زندگی رو بدون تو در کنارم تصور کنم؛‬ ‫وقتی می گی دوستت دارم قلبم پر از شادی می شه؛‬ ‫تــو اغــاز و پایــان منــی‪ .‬تــو‬ ‫همه چیــز منــی و دوســتت دارم؛‬ ‫نمی دونــی بــا گفتــن ایــن جملــه‬ ‫چقــدر خوش حالــم کــردی؛‬ ‫مــن هــم دوســتت دارم و‬ ‫می خــوام همیشــه کنــارت باشــم؛‬ ‫تــو خورشــید زندگــی منــی و بــه‬ ‫قلبــم نــور و گرمــا می بخشــی؛‬ ‫اگــه ایــن یــه خــواب بــود‪ ،‬ترجیــح‬ ‫م ـی دادم هرگــز بیــدار نشــم؛‬ ‫دنیــا بــا تــو جــای قشــنگ تری‬ ‫می شــه‪ .‬خوش حالــم کــه مــال‬ ‫منــی ؛‬ ‫تــو تجســم همــون چیزی هســتی‬ ‫کــه مــن همیشــه می خواســتم؛‬ ‫هیچــی قشــنگ تر از ایــن نیســت‬ ‫کــه ایــن جملــه رو ازت می شــنوم؛‬ ‫مــن هــم دوســتت دارم و بــرای‬ ‫اینکــه بــا تــو باشــم هــر کاری‬ ‫می کنــم ؛‬ ‫تــو اخریــن قطعــه پــازل زندگــی‬ ‫منــی و کاملــش می کنــی‪ .‬دوســتت دارم؛‬ ‫حتــی نمی خــوام بــه ایــن فکــر کنــم کــه زندگــی بــدون تــو‬ ‫چه شــکلی می شــه؛‬ ‫دوســتت دارم‪ .‬تــو تنهــا کســی هســتی کــه همیشــه لبخنــد بــه‬ ‫لبــم م ـی اری؛‬ ‫تــو اون قــدر فوق العــاده ای کــه بــرای ابــراز عشــقم بــه تــو کلمــات رو‬ ‫فرامــوش می کنــم؛‬ ‫من تو رو بیشــتر از هرکســی دوســت دارم و حس می کنم کلمات‬ ‫نمی تونــن اون طــوری کــه می خــوام حســم رو بهــت بیان کنن‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اگر می خواهید عشقش را رد کنید‬ ‫متاســفم‪ ،‬تــو ادم باارزشــی هســتی‪ ،‬ولــی مــن چنیــن‬ ‫احساســی نــدارم؛‬ ‫مــن از تــو خوشــم م ـی اد‪ ،‬ولــی راســتش نســبت بهــت احســاس‬ ‫عاشــقانه ای نــدارم؛‬ ‫ممنونــم کــه چنیــن حســی نســبت بــه مــن داری‪ ،‬ولــی احساســات‬ ‫مــن نســبت بــه تــو مثــل یــه دوســته نــه عشــق‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اگر مطمئن نیستید‬ ‫ممنون که احساست رو بهم گفتی‪ .‬راستش باید فکر کنم؛‬ ‫من واقعا به زمان نیاز دارم که بیشتر درباره رابطه مون فکر کنم؛‬ ‫مــن هــم بهــت اهمیــت مــی دم‪ ،‬امــا بــه زمــان نیــاز دارم تــا‬ ‫تصمیــم بگیــرم ایــا احساســات مــن هــم به انــدازه احســاس تــو‬ ‫قــوی هســت یــا نــه؛‬ ‫ایــن تصمیــم خیلــی مهمیــه و مــن هنــوز امادگــی نــدارم‪ .‬شــاید‬ ‫گذشــت زمــان ایــن حــس رو در مــن ایجــاد کنــه‪ .‬صادقانــه بگــم‪،‬‬ ‫هنــوز ایــن حــس رو نــدارم‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫خودتــان را در موقعیتــی تصــور کنیــد کــه بــه فــردی ابــراز عالقــه‬ ‫کرده ایــد و او می گویــد بــه زمــان نیــاز دارد‪ .‬واکنــش شــما در برابــر‬ ‫ایــن رفتــار چیســت؟ ایــا بی خیــال او می شــوید و رهایــش می کنیــد‬ ‫یــا بــه او زمــان خواهیــد داد؟ لطفــا اگــر تجربـه ای از ابــراز عالقــه بــه‬ ‫طــرف مقابلتــان داریــد و دوســت داریــد بــا مــا در میــان بگذاریــد‪ ،‬در‬ ‫قســمت «ارســال دیــدگاه» برایمــان بنویســید‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫ورود جدی ترین رقیب برای‬ ‫اندروید‬ ‫نســخه دوم سیســتم عامــل هارمونــی مدتــی پیــش از ســوی‬ ‫شــرکت هــواوی معرفــی شــد‪ .‬یــک بروزرســانی بــزرگ بــرای سیســتم‬ ‫عاملــی کــه حــاال قــرار اســت در برابــر اندرویــد قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫شرکت هواوی که تا مدتی پیش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫تلفن هــای هوشــمند در جهــان بــود پــس از تحریم هــای ســخت‬ ‫امریــکا بخــش قابــل توجهــی از ســهم خــود را از دســت داد‪ .‬حــال‬ ‫بــه نظــر می رســد غــول چینــی در تــاش اســت تــا بــا سیســتم‬ ‫عامــل جدیــدی کــه معرفــی کــرده در برابــر بحران هــای ناشــی از‬ ‫تحریم هــای امریــکا ایســتادگی کنــد‪ .‬سیســتم عاملــی یک پارچــه‬ ‫کــه همــه محصــوالت ایــن شــرکت بــزرگ را در کنــار یکدیگــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬امــا اطالعــات جذابــی دربــاره سیســتم عامــل هارمونــی‬ ‫وجــود دارد کــه دانســتن ان هــا خالــی از لطــف نیســت‪ .‬ایــا ایــن‬ ‫سیســتم عامــل می توانــد بــه جدی تریــن رقیــب سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد تبدیــل شــود؟‬ ‫داستان تولد یک سیستم عامل‬ ‫رقابــت چیــن و امریــکا در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد‬ ‫ترامــپ در کاخ ســفید وارد ســطح جدیــدی شــد‪ .‬ترامــپ کــه‬ ‫در بیشــتر ســخنرانی های انتخاباتــی قبــل از انتخابــات ‪۲۰۱۶‬‬ ‫بــه لــزوم مقابلــه بــا چیــن پرداختــه بــود در روزهــای حضــورش‬ ‫در مقــام رییــس جمهــور امریــکا تحریم هــای متعــددی‬ ‫علیــه ایــن قــدرت اســیایی وضــع کــرد‪ .‬او نه تنهــا بــه دولــت‬ ‫چیــن ســخت گیری های بســیاری می کــرد بلکــه نســبت بــه‬ ‫شــرکت های چینــی هــم حســاس بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫دوران حضــور او در کاخ ســفید شــرکت های چینــی بســیاری از‬ ‫فعالیــت در امریــکا منــع شــدند و حتــی جایــگاه جهانی شــان را‬ ‫هــم از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫یکــی از قربانیــان اصلــی سیاســت های چین ســتیزانه ترامــپ‬ ‫را بایــد شــرکت هــواوی دانســت‪ .‬هلدینگــی قدرتمنــد کــه‬ ‫نه تنهــا در حــوزه تولیــد تلفن هــای هوشــمند و تبلت هــا‬ ‫فعالیــت می کنــد بلکــه بــه توســعه و ارائــه خدمــات مرتبــط بــا‬ ‫ســرویس های مخابراتــی هــم مشــغول اســت‪ .‬ایــن شــرکن‬ ‫کــه بــه پیشــرفت های خیره کننــده اش مشــغول بــود و بــه نظــر‬ ‫می رســید بــه زودی بــه رقیــب گردن کلفتــی بــرای شــرکت هایی‬ ‫ماننــد سامســونگ و اپــل در بــازار تلفن هــای هوشــمند تبدیــل‬ ‫می شــود در دوران حضــور ترامــپ در کاخ ســفید بــود بــا یــک‬ ‫رســوایی بــزرگ مواجــه شــد؛ رســوایی ای کــه بــه نظــر می رســید‬ ‫توطئــه ای بــرای زمیــن زدن ایــن شــرکت چینــی باشــد‪.‬‬ ‫دولــت امریــکا مدعــی شــد بــه اســنادی دســت پیدا کرده که نشــان‬ ‫می دهــد هــواوی در حــال جاسوســی از شــهروندان امریکایــی‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن نه تنهــا ایــن شــرکت چینــی از فعالیــت در بــازار‬ ‫مخابــرات امریــکا منــع شــد بلکــه بــا مشــکل بزرگتــری هــم روبــرو‬ ‫شــد؛ هــواوی دیگــر نمی توانســت از ســرویس های گــوگل روی‬ ‫تلفن هــای هوشــمند مبتنــی بــر اندرویــد اســتفاده کند‪ .‬البتــه که به‬ ‫نظــر می رســید همــه ایــن جنجال هــا تنهــا بــرای ان بــوده کــه ســهم‬ ‫ایــن غــول چینــی از بــازار تلفن هــای هوشــمند کــم شــود اما هــواوی‬ ‫دســت از تــاش نکشــید‪ .‬ان هــا بــه تولیــد تلفن هــای هوشــمند‬ ‫اندرویــدی (بــدون اســتفاده از ســرویس های گــوگل) ادامــه دادنــد‬ ‫امــا مشــخص بــود کــه شکســت می خورنــد‪ .‬هــواوی خیلــی ســریع‬ ‫ســهم عظیمــی کــه از فــروش تلفن هــای هوشــمند داشــت را از‬ ‫دســت داد و حــاال بخــش موبایــل ایــن شــرکت عظیــم ضعیف تــر از‬ ‫همیشــه بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫عدم اســتقبال مردم از تلفن های هوشــمند بدون ســرویس های‬ ‫گــوگل هــواوی کــه عمــا هیــچ کاربــردی نداشــتند‪ ،‬باعــث شــد‬ ‫ایــن شــرکت بــه ســمت توســعه سیســتم عاملــی حرکــت کنــد کــه‬ ‫جانشــین مناســبی بــرای سیســتم عامــل اندرویــد باشــد‪ .‬نتیجــه‬ ‫تالش هــای هــواوی حــاال بــه نســخه دوم سیســتم عامــل هارمونــی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬سیســتم عاملــی کــه قــرار اســت بــه زودی بــه‬ ‫یکــی از رقبــای جــدی اندرویــد تبدیــل شــود‪ .‬امــا ایــن سیســتم عامل‬ ‫چــه امکاناتــی دارد؟‬ ‫بروزرسانی عظیم‬ ‫هــواوی بیشــتر از دو ســال پیــش بــرای نخســتین بــار از سیســتم‬ ‫عامــل هارمونــی رونمایــی کــرد‪ .‬چینی هــا کــه می دانســتند بــا‬ ‫تحریم هــای امریــکا عمــا امــکان ارائــه یــک تلفــن هوشــمند‬ ‫مبتنــی بــر اندرویــد کــه کاربــردی باشــد را ندارنــد‪ ،‬خیلــی ســریع‬ ‫از سیســتم عامــل خودشــان رونمایــی کردنــد‪ .‬امــا ایــن سیســتم‬ ‫عامــل مســیری طوالنــی بــرای رســیدن بــه مرحلــه بهره بــرداری‬ ‫داشــت‪ .‬بنابرایــن حــدود دو ســال زمــان نیــاز بــود تــا ایــن سیســتم‬ ‫عامــل نوظهــور بــه پایــداری الزم نزدیــک شــود‪.‬‬ ‫غــول چینــی کــه می دانســت ماموریــت غیرممکنــی بــرای رقابــت بــا‬ ‫اندرویــد دارد‪ ،‬تصمیــم گرفــت از یــک سیســتم عامــل یک پارچــه و‬ ‫جــذاب رونمایــی کنــد‪ .‬سیســتم عاملــی که نه تنهــا روی محصوالتی‬ ‫مبتنــی بــر ان بلکــه روی محصــوالت مبتنــی بــر ســایر سیســتم‬ ‫عامل هــا هــم در دســترس باشــد‪ .‬بــرای مثــال سیســتم عامــل‬ ‫هارمونــی تنهــا بــا کمــک یــک افزونــه روی مرورگــر سیســتم عامــل‬ ‫وینــدوز هــم در دســترس قــرار می گیــرد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬هــواوی‬ ‫موفــق شــده همــه اطالعاتــی کــه کاربــر روی سیســتم عامــل‬ ‫هارمونــی قــرار می دهــد را بــه صــورت ابــری مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن سیســتم عامــل هارمونــی بــه کاربــران ایــن اجــازه را‬ ‫می دهــد تــا فعالیت هــای خــود را روی محصــوالت مختلــف‬ ‫دنبــال کننــد‪ .‬اگــر یــک تلفــن هوشــمند و یــک تبلــت مبتنــی بــر‬ ‫سیســتم عامــل هارمونــی داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد در لحظــه‬ ‫همــه کارهایــی کــه روی تلفــن هوشــمند انجــام می دادیــد را روی‬ ‫تبلــت دنبــال کنیــد‪ .‬بنابرایــن بــا یــک سیســتم عامــل یک پارچــه‬ ‫مواجــه هســتیم کــه اساســا کاربــردی بــه نظــر می رســد‪ .‬امــا‬ ‫طبیعتــا محدودیت هــای بســیاری در بســتر ایــن سیســتم عامــل‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بــه نظــر می رســد هــواوی در توســعه اپلیکیشـن های‬ ‫ایــن سیســتم عامــل بــا مشــکالت بــزرگ و کوچــک بســیاری‬ ‫مواجــه اســت و همیــن کمبــود اپلیکیش ـن ها می توانــد بســیاری‬ ‫از کاربــران را از اســتفاده از ایــن سیســتم عامــل منصــرف کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه هــواوی مدعــی شــده کــه اپلیکیش ـن های بســیاری بــرای‬ ‫ایــن سیســتم عامــل توســعه پیــدا کــرده و ایــن فراینــد ادامــه پیــدا‬ ‫می کنــد امــا واقعیــت ان اســت کــه بــه نظــر می رســد هــواوی مســیر‬ ‫ســختی پی ـش روی خــود دارد‪ .‬تحریم هــای بین المللــی می تواننــد‬ ‫مســیر ایــن شــرکت بــرای توســعه اپلیکیشــن های کاربــردی و‬ ‫شناخته شــده بــرای سیســتم عامــل هارمونــی را دشــوارتر از قبــل‬ ‫کــرده و محدودیت هــای بیشــتری بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در دسترس کاربران‬ ‫هــواوی اعــام کــرده کــه بــه زودی ایــن بروزرســانی سیســتم عامــل‬ ‫هارمونــی را در دســترس کاربــران قــرار می دهــد‪ .‬ایــن شــرکت چینــی‬ ‫امیــدوار اســت تــا پایــان ســال ‪ ۲۰۲۱‬تعــداد دســتگاه های فعــال مبتــی‬ ‫بــر سیســتم عامــل هارمونــی را بــه عــدد ‪ ۳۰۰‬میلیون دســتگاه برســاند‬ ‫کــه عــدد دشــواری بــه نظــر می رســد‪ .‬ایــن سیســتم عامــل روی‬ ‫تعــدادی از محصــوالت جدیــدی هــواوی از جملــه میــت ‪ ،۴۰‬میــت ‪۴۰‬‬ ‫پــرو‪ ،‬میــت ‪ ۴۰‬پــرو پــاس و تبلت هــای نســل جدیــد ایــن شــرکت در‬ ‫دســترس قــرار گرفتــه و بــه نظــر می رســد ایــن شــرکت از ایــن بــه بعــد‬ ‫همــه محصوالتــش را بــا همیــن سیســتم عامــل منتشــر می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه هــواوی ایــن سیســتم عامــل را یــک سیســتم عامــل متمایز‬ ‫و بی نظیــر می دانــد امــا گروهــی از توســعه دهندگان کــه فرصــت‬ ‫ریشـه یابی سیســتم عامــل هارمونــی را داشــته اند‪ ،‬تاییــد کرده انــد‬ ‫کــه ایــن سیســتم عامــل شــباهت های جذابــی بــا سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد دارد و بــه نظــر می رســد کــه پایــه سیســتم عامــل هارمونــی‬ ‫از سیســتم عامــل اندرویــد اســتخراج شــده باشــد‪.‬‬ ‫تزریق واکسن و استفاده از ماسک تنها راه پیشگیری از ابتال به کرونا است‪.‬‬ صفحه 6 ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬توســعه صنعــت فــرش در اســتان نیازمنــد شناســایی بازارهــای جهانــی‬ ‫اســت بــه گونــه ای تولیدکننــدگان ایــن حــوزه بــا ضمانــت فــروش و ارامــش خاطــر در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫محمــد رضــا حســین نــژاد در دیــدار بــا رییــس مرکــز ملــی فــرش ایــران افــزود‪ :‬دنیا طالب فرش های دســتباف‬ ‫ایــران اســت در حالــی کــه ایــن موضــوع مــورد غفلــت واقــع شــده بــه گونــه ای کــه بایــد پیوســت اجتماعــی کار‬ ‫مــورد مطالعــه قــرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر حمایــت هــای الزم از حــوزه فــرش اســتان‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اســتعدادهای بســیاری در بیــن‬ ‫قالیبافــان وجــود دارد کــه مهــارت امــوزی و ارتقــای امــوزش در ایــن حــوزه بایــد بــا جدیــت بیشــتری دنبــال شــود‪.‬‬ ‫توسعه صنعت فرش‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫نیازمندشناسایی‬ ‫بازارهای جهانی است‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی ‪1400‬‬ ‫توهین و تهدید به مرگ‬ ‫در فضای مجازی عامل‬ ‫بازداشت مرد جوان‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و دســتگیری عامــل‬ ‫انتشــار مطالــب توهیــن امیــز علیــه یکــی از شــهروندان و تهدیــد وی به مرگ‬ ‫افزایش فالوور ترفندی برای‬ ‫کالهبرداری اینستاگرامی بود‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری گرداننده یک صفحه اینســتاگرامی که‬ ‫تحــت عنــوان تبلیغــات و افزایــش فالــوور اقدام به کالهبرداری از شــهروندان‬ ‫مــی کــرد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح خبــر گفــت ‪ :‬شــخصی بــا در دســت داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا اســتان مراجعــه و از فــردی در فضــای‬ ‫مجــازی شــکایت داشــت‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبردار‬ ‫ارز دیجیتال‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیس فتــا‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت یکــی از شــهروندان به پلیس فتا‬ ‫مراجعــه و مدعــی شــد فــردی ناشــناس در یکــی از شــبکه های اجتماعــی اقــدام‬ ‫بــه درج مطالــب توهیــن امیــز علیــه او نمــوده و وی را تهدیــد بــه مــرگ مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمــود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد و بــا مطالعــه اظهــارات شــاکی و‬ ‫مســتندات موجــود در پرونــده متوجــه شــدند مدتــی اســت فــردی در‬ ‫فضــای مجــازی شــاکی را تهدیــد بــه مــرگ مــی کنــد و بــا ایجــاد یــک صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی بــا نوشــتن مطالــب توهیــن امیــز تصاویــری از وی منتشــر‬ ‫می کنــد و همیــن امــر موجــب از بیــن رفتــن ابــروی شــاکی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی افســران ســایبری ایــن پلیــس ردپــای‬ ‫مجــرم در فضــای مجــازی شناســایی شــد و پــس از تحقیقــات تکمیلــی‬ ‫اطالعــات کامــل هویــت وی بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬در اخریــن اقدامــات ایــن پرونــده پــس از‬ ‫تشــریفات قضایــی مجــرم دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس فتــا هرگونــه جرمــی‬ ‫را انــکار کــرد امــا پــس از روبــه رو شــدن بــا شــاکی بــزه انتســابی را پذیرفــت و‬ ‫علــت ایــن کار را انتقــام جویــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت اخــاق در فضــای مجــازی بــه خصــوص‬ ‫شــبکه های اجتماعــی یکــی از ضروریــات اســت که کاربــران باید به ان پایبند‬ ‫باشــند‪ ،‬چــرا کــه عــدم رعایــت اخــاق در ایــن فضــا باعــث هــرج و مــرج و‬ ‫ناهنجاری هــای فــراوان می شــود کــه ایــن ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در‬ ‫روابــط حقییقــی افــراد در فضــای واقعــی تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬ایــن پلیــس بصــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬قســمت ثبــت گزارش هــای مردمــی بــا مــا‬ ‫درمیــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه گفــت قصــد داشــتم از روش تبلیغــات در‬ ‫فضــای مجــازی بــه کســب و کار خــود رونــق بدهــم‪،‬در همیــن خصــوص در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام یــک صفحــه ای متناســب بــا کســب و کار خــود‬ ‫ایجــاد کــردم و بــا فــردی اشــنا شــدم کــه مدعــی بــود بــا تبلیغــات و افزایــش‬ ‫فالــوور بــا تعــداد بــاال خیلــی زود بــه هدف خود خواهم رســید‪ ،‬بدون تحقیقات‬ ‫و اطــاع از هویــت ایــن فــرد مبلــغ ‪120‬میلیــون ریــال بــرای وی واریــز کــردم‬ ‫و بالفاصلــه پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخی از ایــن فــرد دریافــت نکــردم‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس‬ ‫از انجــام اقدامــات تخصصــی و بکارگیــری امــور فنــی ضمــن شناســایی مجــرم‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی متوجــه شــدند ایــن فــرد بــا ترفنــد افزایــش فالــوور و‬ ‫تبلیغــات گســترده در صفحــات اینســتاگرامی مشــغول فعالیــت مجرمانــه و‬ ‫کالهبــرداری از کاربــران در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا فــردی کــه بــا ایجــاد کانــال درشــبکه های اجتماعــی و‬ ‫انتشــار تبلیغــات خریــد فــروش ارزدیجیتــال‪ ،‬اقــدام به کالهبــرداری‬ ‫از ‪ 14‬نفرازهموطنــان کــرده بــود‪ ،‬توســط پلیــس فتــا شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــدخبر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع خورشــاد‬ ‫در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعــات شــهروندان مازندرانــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫مبنــی بــر ســرمایه گــذاری و دریافــت ســود بــه صــورت ارز دیجیتــال‬ ‫از یــک شــخصی نامعلــوم در فضــای مجــازی موضوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مازنــدران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنوان داشت‪ :‬شاکیان در تحقیقات مقدماتی اظهار داشتند‬ ‫توســط دوســتان و اشــنایان بــا کانالــی در شــبکه هــای اجتماعــی که‬ ‫تحــت عنــوان صرافــی انالیــن فعالیــت می کــرد اشــنا شــدن و نیــز‬ ‫بــا اعتمــاد بی جــا و عــدم انجــام تحقیقــات در ایــن زمینــه اقــدام بــه‬ ‫عضــو شــدن در ایــن کانــال کــردن و جمعا به مبلــغ ‪10.000.000.000‬‬ ‫ریــال جهــت ســرمایه گذاری بــه حســاب متهــم و فــرد ناشــناس‬ ‫دیگــری انتقــال داده انــد و قــرار شــده بــه عنــوان ســود حاصلــه از‬ ‫ســرمایه گــذاری پرداخــت شــود کــه بــا گذشــت مدتــی متوجه شــدن‬ ‫کانــال مذکــور از دســترس خــارج شــده و دیگــر فعالیتــی نــدارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات توســط‬ ‫شــاکیان و بــا بررســی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی صــورت‬ ‫گرفته‪ ،‬مشــخص شــد متهم ســاکن اســتان مازندران بوده‪ ،‬در این‬ ‫ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات جهانی‬ ‫‪ Inetum‬مورد حمله باج افزار قرار گرفت‬ ‫کمتــر از یــک هفتــه مانــده بــه تعطیــات کریســمس‪ ،‬شــرکت خدمــات فنــاوری اطالعــات‬ ‫فرانســوی ‪ Inetum Group‬مــورد حملــه بــاج افــزار قــرار گرفــت کــه تاثیــر محــدودی بــر تجــارت و‬ ‫مشــتریانش داشــت‪.‬‬ ‫کمتــر از یــک هفتــه مانــده بــه تعطیــات کریســمس‪ ،‬شــرکت خدمــات فنــاوری اطالعــات فرانســوی‬ ‫‪ Inetum Group‬مــورد حملــه بــاج افــزار قــرار گرفــت که تاثیر محدودی بر تجارت و مشــتریانش داشــت‪،‬‬ ‫‪ Inetum‬در بیــش از ‪ 26‬کشــور فعــال اســت و خدمــات دیجیتالــی را بــه شــرکت ها در بخش هــای‬ ‫مختلــف ارائــه می کنــد‪ :‬هوافضــا و دفــاع‪ ،‬بانکــداری‪ ،‬خــودرو‪ ،‬انــرژی و خدمــات عمومــی‪ ،‬مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬بیمــه‪ ،‬خرده فروشــی‪ ،‬بخــش عمومــی‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬مخابــرات و رســانه ها‪.‬‬ ‫ایــن گــروه بــه عنــوان ارائه دهنــده خدمــات بــرای تعــداد زیــادی از شــرکت ها و بــا درامــدی نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد دالر‪ ،‬هــدف جذابــی بــرای باج افزارهــا اســت‪ ،‬روز یکشــنبه ‪ 19‬دســامبر‪ Inetum ،‬هــدف یــک‬ ‫حملــه بــاج افــزار قــرار گرفــت کــه بــر برخــی از عملیــات ان در فرانســه تاثیر گذاشــت و به زیرســاخت های‬ ‫بزرگتــر مــورد اســتفاده مشــتریان ســرایت نکــرد‪ ،‬ایــن شــرکت در بیانیـه ای مطبوعاتــی در روز پنجشــنبه‬ ‫اطمینــان داد‪« :‬هیــچ یــک از زیرســاخت های اصلــی‪ ،‬ارتباطــات‪ ،‬ابزارهــای همــکاری یــا عملیــات تحویــل‬ ‫بــرای مشــتریان ‪ Inetum‬تحــت تاثیــر قــرار نگرفتــه اســت‪ ،‬واحــد بحــران گــروه به ســرعت بــرای محافظت‬ ‫از ارتباطــات حساســی کــه مــی توانــد مشــتریان را در معــرض خطــر قــرار دهــد‪ ،‬عمــل کــرد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن منظــور‪ ،‬تیم هــای عملیاتــی تمــام ســرورهای شــبکه اســیب دیده را ایزولــه کردنــد و‬ ‫اتصــاالت ‪ VPN‬مشــتری را خاتمــه دادنــد‪ ،‬تحقیقــات اولیــه نشــان داد کــه نــوع بــاج افــزار اســتفاده‬ ‫شــده در ایــن حملــه و اینکــه اســیب پذیری حیاتــی ‪ Log4j‬اخیــر در طــول حادثــه مورد ســوء اســتفاده‬ ‫قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫گــروه ‪ Inetum‬نــام بدافــزار مــورد اســتفاده را فــاش نکــرد‪ ،‬امــا بــه گفتــه والــری مارچیــو‪ ،‬ســردبیر نشــریه‬ ‫فرانســوی ‪ ،LeMagIt‬مهاجمــان از باج افــزار ‪ BlackCat‬اســتفاده کردنــد کــه بــا نام هــای ‪ ALPHV‬و‬ ‫جستجوی‬ ‫کسب و کارهای‬ ‫نزدیک خود‬ ‫در پیام رسان واتس اپ‬ ‫بــر اســاس گــزارش شــرکت واتـس اپ‪ ،‬پلتفــرم‬ ‫پیام رســان شــرکت متــا‪ ،‬در حــال کار بــر روی‬ ‫ویژگــی جدیــدی اســت کــه بــه کاربــران امــکان‬ ‫می دهــد بــه راحتــی مشــاغل نزدیــک بــه‬ ‫موقعیــت خــود را جســتجو کننــد‪.‬‬ ‫طبــق اســکرین شــات بــه اشــتراک گذاشــته‬ ‫شــده در وبــاگ خبــری شــرکت‪ ،‬ایــن پیــام‬ ‫رســان در حــال افــزودن بخــش جدیــدی بــه نــام‬ ‫«کســب و کارهــای نزدیــک» در برنامــه خــود‬ ‫اســت کــه بــا فیلتــر کــردن انهــا و اســتفاده از‬ ‫یــک رابــط جدیــد‪ ،‬کاربــر مــی توانــد بــا توجــه بــه‬ ‫موقعیــت مکانی‪،‬مشــاغل نزدیــک بــه خــود را‬ ‫جســتجو مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت واتســاپ گفــت‪« :‬وقتــی در واتــس اپ‬ ‫جســتجو می کنیــد‪ ،‬بخــش جدیــدی بــه نــام «کسـب ‬ ‫وکارهــای نزدیــک» وجــود خواهــد داشــت کــه‬ ‫براســاس دســته بندی و انتخــاب شــما حســاب های‬ ‫تجــاری فیلتــر می شــوند‪ .‬ایــن ویژگــی جدیــد کــه‬ ‫هنــگام اســتفاده از جســتجوی برنامــه ظاهــر‬ ‫می شــود‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه بــه کاربــران اجــازه‬ ‫می دهــد ســوپرمارکت های نزدیــک را مشــاهده کنند‪،‬‬ ‫می تواننــد بــه ســایر مشــاغل ماننــد رســتوران ها‪،‬‬ ‫غذاخوری هــا‪ ،‬یــا فروشــگاه های لبــاس و ‪ ...‬نیــز‬ ‫بــدون خــروج از برنامــه دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫واتـس اپ در حــال حاضــر ویژگی جدیــد ‪Business‬‬ ‫‪ Nearby‬را بــرای برخــی از کاربــران اندرویــد‬ ‫ســائوپائولو در برزیــل منتشــر کــرده اســت و احتمــاال ً‬ ‫در اینــده بــرای همــه کاربــران عرضــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــرکت واتســاپ اعــام کــرد‪ :‬ایــن شــرکت‬ ‫همچنیــن در حــال کار بــر روی توســعه یــک ویژگی‬ ‫مشــابه بــرای اپلیکیشــن تحــت ‪ iOS‬نیــز اســت‪.‬‬ ‫خصــوص بــا هماهنگــی مقــام قضائــی نامبرده درشهرســتان ســاری‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از دســتگیری در‬ ‫ابتــدا منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا ســخنان گمــراه کننــده‬ ‫قصــد فریــب پلیــس را داشــت کــه با هوشــیاری کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا و روبـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیر جمـع اوری گردیده‬ ‫لــب بــه ســخن گشــودوبه کالهبــرداری ازحســاب ‪ 9‬نفــر کــه ازایــن‬ ‫نفــرات ‪7‬نفرتشــکیل پرونــده داده بــه مبلــغ ‪ 10.000.000.000‬ریال از‬ ‫هموطنــان کشــور تــا ایــن لحظــه اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد بــه افــرادی کــه اقــدام بــه خرید و فــروش انالین‬ ‫ارزهــای دیجیتــال مــی نماینــد‪ ،‬توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫هیچگونــه مجــوزی بــرای فعالیــت صرافــی هــای انالین وجــود ندارد‬ ‫ایــن امــر مــی توانــد مــورد سوءاســتفاده ســودجویان قــرار گرفتــه و‬ ‫از ان طریــق اقــدام بــه کالهبــرداری نماینــد و ضــرر و زیــان جبــران‬ ‫ناپذیــری بــه کاربــران وارد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ســایت پلیس فتا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت گــزارش هــای‬ ‫مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار‬ ‫حــوادث و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد‬ ‫وشــماره تماس ‪096380‬به صورت شــبانه روزی اماده پاســخگویی‬ ‫بــه ســواالت شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ Noberus‬نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬بدافــزار رمزگــذاری فایــل بــه زبــان ‪ Rust‬نوشــته شــده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫بــرای عملیــات بــاج افــزار غیرمعمــول اســت و همانطــور کــه توســط محققــان ‪ ،Symantec‬یــک شــرکت‬ ‫‪ Broadcom‬کشــف شــد‪ ،‬حداقــل از ‪ 18‬نوامبــر در حمــات اســتفاده شــده اســت‪ BlackCat ،‬دارای‬ ‫بســیاری از ویژگی هــای پیشــرفته اســت و دارای پیکربنــدی بســیار انعطاف پذیــری اســت کــه بــه ان اجــازه‬ ‫می دهــد بــه رایانه هــای دیگــر گســترش یابــد‪.‬‬ ‫ماشــین های مجــازی و هایپروایــزر ‪ ESXi‬را خاتمــه دهــد و همچنیــن انهــا را پــاک کنــد‪ ،‬گــروه ‪Inetum‬‬ ‫بــه مقامــات در مــورد ایــن حملــه اطــاع داده اســت و بــا واحدهــای تخصصــی جرایــم ســایبری همــکاری‬ ‫مــی کنــد‪ .‬یــک شــخص ثالــث نیــز بــرای خدمــات واکنــش بــه حادثــه فراخوانــده شــده اســت‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫خاطرنشــان می کنــد کــه در حــال حاضــر‪ ،‬عملیــات تحویــل بــه مشــتریان ایمــن اســت و سیســتم های‬ ‫پیام رســانی و همــکاری بی تاثیــر هســتند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪450‬‬ ‫حمالت سایبری منحصر‬ ‫به فرد برای اولین بار‬ ‫از سال ‪ 2018‬کاهش یافت‬ ‫بــر اســاس داده هــای جدیــد شــرکت ‪Positive‬‬ ‫‪ ،Technologies‬حمــات ســایبری منحصــر بــه فــرد بــرای‬ ‫اولیــن بــار در ســه ســال اخیــر در ســه ماهــه ســوم ‪2021‬‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫محققــان کاهــش ‪ 4.8‬درصــدی حمــات منحصــر بــه فــرد‬ ‫را در ســه ماهه ســوم نســبت به ســه ماهه قبل مشــاهده‬ ‫کردنــد‪ ،‬اولیــن بــاری اســت کــه محققــان ایــن کاهــش را‬ ‫از پایــان ســال ‪ 2018‬ثبــت کردنــد‪ .‬ان هــا گفتنــد کــه ایــن‬ ‫رونــد در درجــه اول بــه دلیــل کاهــش حمــات بــاج افــزار و‬ ‫ایــن واقعیــت اســت کــه تعــدادی از باندهــای بــزرگ جرایــم‬ ‫ســایبری شــاهد کاهش فعالیت هایشــان توســط مجریان‬ ‫قانــون بوده انــد‪ .‬ایــن شــامل اقدامــات موفقیــت امیــز علیه‬ ‫گــروه بدنــام بــاج افــزار ‪ REvil‬اســت کــه مقامــات ایــاالت‬ ‫متحــده ان را در مــاه اکتبــر مجبــور بــه افالیــن کردنــد‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ Positive Technologies‬تعــداد ‪ 45‬حملــه‬ ‫بــاج افــزار را در مــاه ســپتامبر ثبــت کــرد کــه نشــان دهنــده‬ ‫کاهــش ‪ 63‬درصــدی در مقایســه بــا بیشــترین تعــداد‬ ‫حمــات در اوریــل اســت‪ .‬بــه گفتــه نویســندگان‪ ،‬کاهــش‬ ‫باج افــزار بــه توضیــح اینکــه چــرا حمــات بــا هــدف بــه خطــر‬ ‫انداختــن رایانه هــای شــرکت‪ ،‬ســرورها و تجهیــزات شــبکه‬ ‫از ‪ 87‬درصــد بــه ‪ 75‬درصــد در ســه ماهــه کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ ،Ekaterina Kilyusheva‬رئیــس تحقیقــات و تجزیــه و‬ ‫تحلیل شــرکت ‪ ،Positive Technologies‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«مــا پیــش بینــی کردیــم کــه یکــی از ســناریوهای احتمالــی‬ ‫تبدیــل بــاج افــزار ایــن اســت کــه گروه هــا مــدل ‪ RaaS‬را به‬ ‫شــکل فعلــی ان کنــار بگذارنــد‪.‬‬ ‫بــرای اپراتورهــای باج افــزار بســیار ایمن تــر اســت کــه‬ ‫افــرادی را کــه بدافــزار ارائــه می کننــد و اســیب پذیری ها‬ ‫را به عنــوان «کارمنــدان» دائمــی جســتجو می کننــد‪،‬‬ ‫اســتخدام کننــد‪ .‬ایــن بــرای هــر دو طــرف امن تــر خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬زیــرا می تــوان شــکل های همه جانبه تــر و کارامدتــری‬ ‫از همــکاری ایجــاد کــرد‪ .‬یــک تقویــت اضافــی بــرای ایــن‬ ‫تحــول‪ ،‬توســعه بــازار دسترســی اولیــه اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه حمــات کلــی بدافــزار در ایــن مــدت ‪22‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی را در اســتفاده از تروجان هــای دسترســی از راه‬ ‫دور نشــان داد کــه ناشــی از تمایــل فزاینــده مهاجمــان‬ ‫بــرای دسترســی بــه داده هــا بــود‪ .‬در مــورد حمــات علیــه‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬ســهم تروجان هــای دسترســی از راه دور از ‪17‬‬ ‫درصــد بــه ‪ 36‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رونــد قابــل توجــه دیگــری کــه در ایــن مطالعــه مشــخص‬ ‫شــد ایــن بــود کــه ســهم حمــات انجــام شــده توســط گــروه‬ ‫هــای ‪ APT‬در ســه ماهــه ســوم بــه ‪ 5‬درصــد افزایــش‬ ‫یافــت‪ .‬محققــان معتقدنــد کــه ایــن بــه دلیــل تعــداد‬ ‫زیــادی فیشــینگ و کمپین هــای اطالعاتــی علیــه کارمنــدان‬ ‫ســازمان های دولتــی‪ ،‬شــرکت های صنعتــی و کارکنــان‬ ‫رســانه ها اســت‪.‬‬ ‫تمامی پیامک های ارسالی از‬ ‫سامانه های قضایی‪،‬فقط با‬ ‫سرشماره ‪ ADLIRAN‬میباشد و‬ ‫هرگز برای ارسال انها از شماره‬ ‫سیم کارت شخصی استفاده‬ ‫نمی شود‪.‬پیامک هایی که‬ ‫دارای لینک جهت پرداخت‬ ‫وجه باشند‪،‬جعلی و با هدف‬ ‫کالهبرداری است‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم قوه قضاییه گلستان‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫همتی که جز تالش برای خدمت کاری دیگر ندارد‬ ‫‪ -450‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 23‬جمالی االول ‪- 1443‬شماره ‪-450‬‬ ‫‪23-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬دی ‪28-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پست گلستان‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫محدثه اسدی نیا‬ ‫دشمنان باورهای دینی و اعتقاد‬ ‫مردم را هدف گرفته اند‬ ‫دبیر قرارگاه عفاف و حجاب گنبدکاووس مســتقر در ناحیه مقاومت بســیج ســپاه‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬دشــمنان اســام و انقــاب در صــدد اســیب زدن بــه باورهــای‬ ‫ی رســانه ای و ترویــج مســائل‬ ‫دینــی و اعتقــاد مــردم از طریــق جنــگ نــرم و فضاســاز ‬ ‫غیراخالقــی فســاد و بــی بندبــاری هســتند تــا ایــران را بــا چالــش مواجــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬ســرهنگ پاســدار ســیدیحیی قاضــوی در کارگــروه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ســامت و خانــواده ایــن شهرســتان بــا مهــم دانســتن مصوبــه‬ ‫‪ ۴۲۷‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و دســتورالعمل ابالغــی عفــاف و حجــاب بــه‬ ‫دســتگاه های متولــی برلــزوم اهتمــام ویــژه ادارات و نهادهــای ایــن شهرســتان جهت‬ ‫انجــام شــرح وظایــف و تکالیــف محولــه در دســتورالعمل ابالغــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــرای خنثــی کــردن تالش هــای دشــمنان بــر همــه ادارات و‬ ‫نهادهــای عضــو قــرارگاه عفــاف و حجــاب گنبــدکاووس الزم اســت تــا شــئونات‬ ‫اســامی را کــه مبتنــی بــر تعالیــم دینــی و ارمان هــای انقــاب اســت را بــه طــور کامــل‬ ‫رعایــت و گــزارش اقدامــات را بــه دبیرخانــه ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی گنبــدکاووس در ایــن جلســه بــا تشــریح دالئــل ایجــاد‬ ‫حاشــیه نشــینی و ســکونت گاه های غیررســمی در برخی نقاط شــهری گفت‪ :‬ناتوانی‬ ‫و ضعــف اقتصــادی برخــی خانواده هــا در تامیــن مســکن مناســب‪ ،‬ســوداگری برخــی‬ ‫ســودجویان بــازار زمیــن و مســکن و تفکیــک غیرقانونــی اراضــی حریــم شــهرها و‬ ‫فــروش ان و کــم توجهــی دســتگاه های نظارتــی و متولــی در اجــرای قوانیــن حــوزه‬ ‫مســکن و زمیــن مصــوب ســال ‪ ۸۱‬از مهمتریــن ایــن دالئــل اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اداره راه و شهرســازی از چنــد ســال پیــش تاکنــون بــا اعتبــارات‬ ‫تخصیصــی ازســوی شــرکت بازافرینــی شــهری وزارتخانــه متبــوع برخــی اقدامــات‬ ‫عمرانــی از جملــه احــداث ایســتگاه اتــش نشــانی در خیابــان شــهید خدایوســفی‪،‬‬ ‫توســعه و بهبود شــبکه برق و معابر ســه محله «ســیداباد ‪ -‬بدلجه‪ ،‬مدرســی و چای‬ ‫بوییــن»‪ ،‬ارائــه اموزش هــای مهارتــی‪ ،‬دیــواره ســازی در رودخانــه گرگانــرود و احــداث‬ ‫پــارک محلـه ای بــا همــکاری شــهرداری گنبــدکاووس و امــوزش فنــی و حرفـه ای ایــن‬ ‫شهرســتان نمــود‪.‬‬ ‫ملــک افــزود‪ :‬بــرای ســال جــاری نیــز در راســتای تفــام نامه با شــهرداری گنبدکاووس‬ ‫و بــا هــدف بهبــود معابــر ســه محلــه هــدف‪ ،‬قیــر رایــگان بــه ارزش ‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫و اعتبــار ‪ ۱۵‬میلیــارد ریالــی بــرای احــداث ســرای محلــه در ســیداباد ‪ -‬بدلجه در اختیار‬ ‫شــهرداری ایــن شــهر قــرار خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس درایــن جلســه ضمــن‬ ‫ارائــه گزارشــی از وضعیــت شــیوع کرونــا و واکسیانســیون در ایــن شهرســتان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون از مجمــوع ‪ ۲۷۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال گنبــد ‪ ۸۷‬درصــد‬ ‫دُز اول و ‪ ۷۳‬درصــد دُز دوم واکســن کرونــا را تزریــق کردنــد کــه ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۳۲۶‬نفــر‬ ‫انهــا دانــش امــوز هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت رعایــت کامــل شــیوه نامه هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫باالخــص ماســک زدن و رعایــت فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه طــی روزهــای‬ ‫اخیــر ســطح رعایــت شــیوه نامه هــا دربیــن مــردم رونــد نزولــی پیــدا کرده که اســتمرار‬ ‫ان باتوجــه بــه شــیوع ســویه جدیــد کرونــا (اومیکــرون) خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس گفــت‪ :‬هــم اکنــون نــرخ بــاروری در‬ ‫کشــور ‪ ۱.۶۵‬و ایــن رقــم در گنبــدکاووس حــدود ‪ ۲‬اســت کــه نســبت بــه ســاله های‬ ‫گذشــته کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بدیعــی اضافــه کــرد‪ :‬بایــد بــا سیاسـت های تشــویقی بــرای ترویــج ازدواج اســان و‬ ‫فرزنداوری و نیز حمایت از بانوان باردار شاغل در ادارات و نهادها به سیاست های‬ ‫ابالغــی مدنظــر رهبــری درحــوزه جــوان ســازی جمعیت جامه عمل بپوشــانیم در غیر‬ ‫ایــن صــورت پیــری جمعیــت جامعــه را بــا چالــش مواجــه خواهــد کرد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول امــور بانــوان و خانــواده فرمانــداری ویــژه گنبــدکاووس‬ ‫گفــت‪ :‬بــه ســبب شــیوع کرونــا در ‪ ۲‬ســال اخیــر اســتفاده خانــواده هــا و‬ ‫کودکان و نوجوانان از فضای مجازی بدون اینکه ســواد ان را داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بیشــتر شــده و همیــن امــر اســیب های اجتماعــی فراوانــی را متوجــه نهــاد‬ ‫خانــواده کــرده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه اســدالله پــور‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از افزایــش اســیب های اجتماعــی و‬ ‫پیامدهــای ناگــوار ان بــر خانــواده بایــد نســبت بــه امــوزش خانواده هــا و کــودکان و‬ ‫نوجوانــان از طریــق برگــزاری کالس هــای مناســب اقــدام شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد منطقــه یــک گنبــدکاووس نیــز درخصــوص طــرح‬ ‫الکترونیکــی شــدن پرداخــت صدقــات گفــت‪:‬از ایــن پــس شــرایط پرداخــت‬ ‫الکترونیکــی صدقــات در قالــب کـُـد کیــو ار (‪ )QR‬و از طریــق گوشــی هوشــمند‬ ‫تلفــن همــراه فراهــم اســت ضمــن اینکــه بــه زودی برچســب کیــو ار بــر روی‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬صنــدوق صدقــات کوچــک و متوســط ایــن نهــاد کــه در اختیــار‬ ‫شــهروندان و واحدهــای تجــاری قــرار دارد‪ ،‬انجــام تــا شــهروندان از ایــن پــس‬ ‫الکترونیکــی صدقــات و وجــوه کمکــی خــود را پرداخــت نماینــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــد گفــت‪ :‬از ایــن پــس جلســات کارگــروه بــه صــورت منظــم‬ ‫و مســتمر هــر مــاه یکبــار برگــزار خواهــد شــد و تمامــی دســتگاه هــا موظــف بــه‬ ‫اجــرای مصوبــات ایــن کارگــروه و نیــز قــرارگاه عفــاف و حجــاب و ارائــه گــزارش بــه‬ ‫دبیرخانــه ان هســتند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برلــزوم اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت علمــی دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز امــوزش عالــی گنبــدکاووس بــرای مقابلــه و کاهــش اســیب های‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی در شهرســتان تاکیــد کــرد و بیــان داشــت‪ :‬توجــه بــه‬ ‫مســائل و مشــکالت ســکونت گاه های غیررســمی و انجــام اقدامــات عمرانــی‬ ‫در چنــد محلــه موجــود و اهتمــام و عمــل بــه مفــاد دســتورالعمل ابالغــی‬ ‫صیانــت از جمعیــت ازســوی دســتگاه های اداری ایــن شهرســتان یــک الزام و‬ ‫مالکــی بــرای ارزیابــی عملکــرد مدیــران اســت‪.‬‬ ‫گرگان را بهتر‬ ‫بشناسیم‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار‪ :‬پیــک گردشــگری‬ ‫ســفری اســت بــه نقــاط مختلــف اســتان سرســبز‬ ‫(گلســتان) و هــدف ان اشــنایی مخاطبــان بــه موقعیــت‬ ‫شهرســتانهای اســتان ومعرفــی قدمــت هرشهرســتان‪،‬‬ ‫ظرفیــت هــای اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اداب و رســوم‪،‬‬ ‫مراســم مختلــف منطقــه ماننــد عروســی و عــزا‪ ،‬اماکــن‬ ‫تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و مذهبــی و جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫گردشــگری شــهرهای گلســتان معرفــی شهرســتان گــرگان‬ ‫شــهر گــرگان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن گــرگان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا‬ ‫و ترکمــن و از جنــوب بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه شهرســتان کردکــوی‬ ‫محــدود میشــود‪.‬‬ ‫وســعت شهرســتان گــرگان‪ 1615/ 2‬کیلــو متــر مربــع‬ ‫(‪ 7 /91‬درصــد از مســاحت اســتان ) میباشــد و بــر اســاس‬ ‫تقســیمات کشــوری ســال ‪ 89‬از دو بخــش مرکــزی و بهــاران‬ ‫و جهــار شــهر گــرگان‪ ،‬ســرخنکالته‪ ،‬جلیــن ‪،‬قــرق و نیــز پنــج‬ ‫دهســتان و ‪ 98‬روســتا تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان گــرگان بــر اســاس سرشــماری نفــوس‬ ‫و مســکن در ســال ‪480541 ، 95‬نفــر میباشــد کــه نســبت‬ ‫بــه جمعیــت اســتان حــدود ‪ 35 %‬را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪.‬تراکم نســبی جمعیــت در شهرســتان گــرگان‬ ‫بــه ازای هــر کیلــو متــر مربــع ‪ 259‬نفــر میباشــد کــه نســبت‬ ‫بــه اســتان ‪ 83‬نفــر میباشــد بیــش از ‪ 3‬برابــر تراکــم نســبی‬ ‫جمعیــت را دارا میباشــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان دارای شــه شــهر بــه نامهــای گــرگان‬ ‫ســرخنکالته و جلیــن می باشــد دهســتان های بخــش مرکــزی‬ ‫گــرگان عبارتنــد از‪ :‬اســتراباد جنوبــی بــا مرکزیــت جلیــن علیــا‪،‬‬ ‫روشــن ابــاد بــا مرکزیــت لمســک ‪ ،‬انجیرابــاد بــه مرکزیــت‬ ‫زنگیــان و در بخــش بهــاران عبارتنــد از‪ :‬اســتراباد شــمالی بــا‬ ‫مرکزیت ســرخنکالته و قرق به مرکزیت نوده ملک میباشــد‪.‬‬ ‫از نظــر ویژگیهــای طبیعــی‪ ،‬ایــن شهرســتان دارای ســه ناحیــه‬ ‫جلگــه ای‪ ،‬کوهپای ـه ای و کوهســتانی میباشــد‪.‬‬ ‫از نظر اقلیم نقاط جنوبی این شهرســتان اقلیم کوهســتانی‬ ‫و نواحــی شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارنــد‪.‬از نظــر پیشــینه‬ ‫تاریخــی برخــی مورخیــن معتقدنــد کــه اریایی هــا پــس از‬ ‫مهاجــرت و جابجایــی در نهایــت در چنــد نقطــه شــمال کشــور‬ ‫از جملــه در هیرکانــا ( گــرگان کنونــی ) ســکنی گزیدند‪.‬گــرگان‬ ‫تــا ســال ‪1316‬اســتراباد نــام داشــت‪.‬‬ ‫ســابقه تمــدن در ایــن منطقــه بالــغ بــر شــش هــزار ســال‬ ‫پیــش میباشــد‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان همــواره نقــش مهمــی در شــکوفایی فرهنــگ‬ ‫و تمــدن ایــران اســامی داشــته اســت و بــه همیــن خاطــر‬ ‫در دوره صفویــه بــه دارالمومنیــن معــروف بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن اثــار تاریخــی و مذهــب ایــن شهرســتان مســجد‬ ‫جامــع گــرگان ‪ -‬امامــزاده نــور ‪ -‬امامــزاده بــی بــی حــور ‪ -‬کاخ‬ ‫اختصاصــی دوره قاجاریــه ‪ -‬تپــه هــای تورنــگ تپــه ‪ -‬مدرســه‬ ‫عمادیــه ‪-‬خانــه تقــوی هــزار پیــچ‪ -‬کاروانســرای قزلــق ‪-‬‬ ‫کاروانســرای گــرگان ‪ -‬اب انبــار گــرگان جدیــد و درب نــو و‬ ‫کنســولگری روســیه میباشــد‪.‬‬ ‫عمــده تریــن جاذبــه هــای گردشــگری ( اکوتوریســت )‬ ‫شهرســتان عبارتنــد از پــارک جنگلــی نهارخــوران ‪ -‬النــگ دره‬ ‫ قــرق ‪ -‬شــصت کال ‪ -‬گرمابدشــت ‪ -‬ســد نومــل ‪-‬اببنــدان‬‫روســتای محمدابــاد‪ -‬بــازار تعــل بنــدان ‪ -‬ابشــار زیــارت‬ ‫ ابگــرم زیــارت و منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــاو‬‫روســتاهای چهاربــاغ و شــاهکوه میباشــد‪ ،‬ایــن شهرســتان‬ ‫داشــتن ‪ 9‬هتــل و ‪ 5‬مهمانپذیــر بــا تامیــن حــدود ‪1000‬‬ ‫با همراهی مردم مشکالت‬ ‫گرگان برطرف می شود‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان بــا اذعــان بــه‬ ‫وجــود برخــی معضــات ســاختاری در ایــن شــهر گفــت‪:‬‬ ‫بخشــی از ایــن مشــکالت یــادگار تصمیمــات اشــتباه‬ ‫تخــت پذیرایــی مهمانــان میباشــد‪.‬مردم شهرســتان گــرگان‬ ‫بــه لهجــه فارســی تکلــم میکننــد و لهجــه هــای گرگانــی‪،‬‬ ‫سیســتانی و مازندرانــی و ترکمنــی نیــز رایــج میباشــد‪.‬‬ ‫بیشــترین تعــداد جمعیــت گــرگان را مســلمانان شــیعه‬ ‫تشــکیل میدهنــد‪.‬‬ ‫جمعیت‬ ‫گــرگان بــه تنهایــی بالــغ بــر ‪ %35‬جمعیــت شــهری اســتان‬ ‫را در خــود جــا داده اســت و در مجمــوع جمعیــت شــهری‬ ‫و روســتایی بالــغ بــر ‪ %24‬جمعیــت اســتان در شهرســتان‬ ‫گــرگان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــر اســاس امارهــای ارایــه شــده‬ ‫‪ %44‬جمعیــت شهرســتان در ســن فعالیــت قــرار گرفتــه‬ ‫اســت کــه در ایــن بخــش بالــغ بــر ‪ 88/5‬درصــد انهــا شــاغل‬ ‫میباشــند‪.‬جمعیت مــردان در شهرســتان بــا حــدود ‪%2‬‬ ‫بیشــتر نســبت بــه زنــان حــدود ‪ %51‬جمعیــت شهرســتان را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫غالــب فعالیــت در مناطــق روســتایی شهرســتان مربــوط‬ ‫بــه فعالیت هــای کشــاورزی میباشــد و بیشــتر از ‪%80‬‬ ‫مــردم در روســتاها بطــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم بــه‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫در ســال تحصیلــی گذشــته حــدود ‪ 71000‬نفــر در مقاطــع‬ ‫مختلــف در اموزشــگاه هــای شهرســتان گــرگان مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل بــوده انــد کــه ‪ 25 %‬از کل جمعیــت دانــش‬ ‫امــوزان اســتان را تشــکیل میدهنــد توزیــع جغرافیایــی‬ ‫دانش امــوزان ایــن شهرســتان حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫‪ 81%‬دانــش امــوزان در مناطــق شــهری و ‪ 19%‬در مناطــق‬ ‫روســتایی بــه تحصیــل اشــتغال داشــته انــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان از لحــاظ امــوزش عالــی در ســال‬ ‫تحصیلــی گذشــته دارای ‪ 16‬دانشــگاه میباشــد کــه بیــش‬ ‫از ‪ 35000‬نفــر دانشــجو در ایــن دانشــگاه‪ ،‬مشــغول بــه‬ ‫تحصیــل بــوده انــد‪.‬در بخــش بهداشــت و درمــان ایــن‬ ‫شهرســتان دارای ‪ 900‬نفــر پزشــک فعــال در تخصصهــای‬ ‫مختلــف بــوده و ‪ 10‬بیمارســتان خصوصــی و دولتــی بــا‬ ‫بیــش از ‪ 2000‬تخــت دایــر خدمــات رســانی میکننــد و ‪100%‬‬ ‫نقــاط شــهری و روســتایی در ایــن شهرســتان از خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی بهــره منــد میباشــند‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان در بخــش اماکــن ورزشــی دارای ‪34‬‬ ‫مرکــز ورزشــی سرپوشــیده و ســرباز میباشــد کــه مجمــوع‬ ‫مســاحتی حــدود ‪ 170/000/‬مترمربــع ان بصــورت فضاهــای‬ ‫ورزشــی روبــاز و ‪ 28000‬متــر مربــع ان مرتبــط بــه فضاهــای‬ ‫ورزشــی ســر پوشــیده میباشــد‪.‬در خصــوص امکانــات زیــر‬ ‫بنایــی شهرســتان ‪ 100%‬جمعیــت شــهری و بالــغ بــر ‪97%‬‬ ‫روســتایی شهرســتان از نعمــت اب اشــامیدنی ســالم و‬ ‫بهداشــتی بهــره منــد میباشــند و ‪ 100%‬شــهرها و روســتاهای‬ ‫شهرســتان گــرگان دارای بــرق مــی باشــند‪.‬‬ ‫مدیــران شــهری گذشــته اســت کــه تــاش داریــم بــا‬ ‫همراهــی مــردم و اقــدام جهــادی انهــا را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫صفرعلــی پاییــن محلــی اظهارداشــت‪ :‬گــرگان‬ ‫کالن شــهری اســت کــه دغدغــه هــا و مشــکالت زیــادی‬ ‫فــراروی ان اســت کــه بخشــی از انهــا ماننــد ترافیــک‬ ‫نتیجــه راهبــرد غلــط مدیــران پیشــین اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان نمونــه بلــوار شــهید‬ ‫صیــاد شــیرازی را طــوری طراحــی کردنــد کــه دارای‬ ‫پیــچ هــای ‪ ۹۰‬درجــه ای اســت و بــا هیــچ مــاک و‬ ‫ودر خصوص بهره مندی از گاز ‪ 100%‬شهرهای استان از گاز لوله‬ ‫کشــی اســتفاده می نماینــد و بیــش از ‪ 95%‬روســتاهای مســکونی‬ ‫شهرســتان نیز دارای شــبکه لوله کشــی گاز رســانی می باشــند‪.‬‬ ‫در شــهر گــرگان یــک پایانــه مســافربری ( ترمینــال )بــه‬ ‫وســعت ‪ 49300‬مترمربــع بــرای جابجایــی مســافر در ســطح‬ ‫کشــور مشــغول بــه کار میباشــد و خدمــات حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی درون شــهری و بــرون شــهری بــا داشــتن بیــش از‬ ‫‪ 5000‬دســتگاه وســیله نقلیــه عمومــی نســبت بــه جابجایــی‬ ‫مســافرین درون شــهری و بــرون شــهری مــی پــردازد و‬ ‫ســاالنه بالــغ بــر ‪150/ 000/‬ســفر و جابجایــی نزدیــک بــه ‪2‬‬ ‫میلیــون نفــر در ایــن شهرســتان صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫از دیگــر مــوارد حمــل و نقــل عمومــی در بخــش هوایــی‬ ‫میباشــد کــه شهرســتان گــرگان بــا داشــتن یــک فــرودگاه و‬ ‫برقــراری پروازهــای داخلــی و خارجــی ( بیــن المللــی ) بــه‬ ‫جابجایــی حــدود ‪ 300000/‬نفــر در ســال اقــدام می نمایــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر پروازهــای داخلــی از گــرگان بــه شــهرهای‬ ‫تهــران ‪ -‬مشــهد ‪ -‬زاهــدان و در پروازهــای بیــن المللــی‬ ‫ســوریه و عربســتان ســعودی برقــرار مــی باشــد کــه پیگیــری‬ ‫جهــت افزایــش پروازهــا در حــال اقــدام میباشــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی از مهمتریــن فعالیتهــای اقتصــادی شهرســتان‬ ‫میباشــد کــه بصــورت ســاالنه نزدیــک بــه‪ 70/000/‬هکتــار‬ ‫از اراضــی شهرســتان بــه کشــت محصــوالت زراعــی دیــم و‬ ‫ابــی اختصــاص پیــدا مــی نمایــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی از بین کشــتهای عمده کشــاورزی گندم و ســویا‬ ‫باالتریــن ســطح کشــت را در ســطح اراضــی شهرســتان‬ ‫داشــته و بالــغ بــر ‪ %60‬اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان‬ ‫بــه ایــن دو محصــول اختصــاص یافتــه اســت‪ .‬و قابــل ذکــر‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ 3500‬هکتــار اراضــی بــه بخــش کشــت‬ ‫باغــی اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در بخش دام و طیور‪ ،‬شهرســتان دارای ‪ 150‬مرکز پرورش‬ ‫مــرغ‪ ،‬مســاحتی بالــغ بــر ‪ 70/000/‬مترمریــع جهــت پــرورش‬ ‫ماهیان و ابزیان و مراکز پرورش دام با ظرفیت با داشــتن‬ ‫بیــش از ‪ 150/ 000/‬راس دام شــیری و گوشــتی میباشــد‪.‬‬ ‫صنعــت شهرســتان گــرگان دارای ‪ 4‬شــهرک صنعتــی گــرگان‬ ‫‪ 1‬و ‪،2‬شــهید هــزار جریبــی و گــوزن فــارس میباشــد کــه‬ ‫بــا مســاحتی بالــغ بــر ‪ 120‬هکتــار بخــش عمــده صنعــت‬ ‫شهرســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــدو بالــغ بــر‬ ‫‪ 300‬واحــد صنعتــی در ایــن نواحــی در حــال احــداث و یــا‬ ‫بهره بــرداری میباشــند‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی شهرســتان شــامل انــواع قالــی‪ ،‬قالیچــه‪،‬‬ ‫پشــتی‪ ،‬چــادر شــب بافــی‪ ،‬جاجیــم باقــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪،‬‬ ‫ســفالگری‪ ،‬گلیــم بافــی‪ ،‬نمــد بافــی‪ ،‬معــرق‪ ،‬نقاشــی‬ ‫مینیاتــور و‪ ...‬میباشــد کــه حــدود ‪ 60‬کارگاه کوچــک خانگــی‬ ‫و ‪ 123‬کارگــروه صنعتــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫قاعــده ای ســازگار نیســت و همیــن طراحــی غلــط‬ ‫ســبب تصادفــات و ســوانح رانندگــی و جــان باختــن‬ ‫شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر در زمــان طراحــی ایــن مســیر رعایــت‬ ‫شــیوه نامــه هــا مقدمتــر از برخــی از البــی هــا و زد و بندهــا‬ ‫بــود اکنــون شــاهد ایــن مشــکالت نبودیــم کــه پــروژه ای بــا‬ ‫میلیاردهــا ریــال اعتبــار از بودجــه بیــت المــال احــداث و‬ ‫ماحصــل ان تهدیــد جــان شــهروندان بشــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!