روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 449 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 449

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 449

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 449

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 6 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/27 -‬دسامبر‪ /22 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪449‬‬ ‫مجلس به صورت ویژه‬ ‫پیگیر طرح تامین امنیت‬ ‫غذایی است‬ ‫‪4‬‬ ‫در جواب ابراز عالقه‬ ‫چه بگوییم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار روش‬ ‫برای پیدا کردن‬ ‫دوربین های جاسوسی‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫شهر بی دروازه !‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب‪،‬مطالبهمرزنشینان‬ ‫گنج برباد رفته خاک‬ ‫‪3‬‬ ‫بــاور بــه کشــت گیاهــان دارویــی در دیمزارهــا نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی در دیمزارهــا بــه حفــظ عرصــه هــای منابــع طبیعــی و کاهــش‬ ‫فرســایش خــاک نیــز کمــک مــی کنــد و از دیگــر ســو کمک گرفتن از شــیوه های‬ ‫نویــن در کشــت گیاهــان دارویــی کــه مرکــز تحقیقــات کشــاورزی نیــز در پی ان‬ ‫هســت باعــث ایجــاد ارزش افــزوده و درامــد بیشــتری خواهــد شــد‪...‬‬ ‫کالهبرداری از‬ ‫‪ 100‬شهروند‪ ،‬به بهانه‬ ‫وام کم بهره‬ ‫‪7‬‬ ‫اخاذی از دنبال‬ ‫کنندگان پیج‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در خانه پول دار شوید‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫چطــور می شــود بــا کمــی وقــت گذاشــتن و ســرمایه‬ ‫کــم‪ ،‬یــک شــغل خانگــی و پــر لــذت ایجــاد کــرد؟‬ ‫زیــوراالت دست ســازیکی از ایــن کارهاســت‬ ‫کــه البتــه هنــرو ســلیقه ســازنده نیــز هســت‪.‬‬ ‫تاکنــون فکــر کرده ایــد کــه بــه جــای اینکــه فقــط‬ ‫مصرف کننــده زیــوراالت باشــید‪ ،‬خودتــان زیــوراالت‬ ‫درســت کنیــد؟ همــه مــا کــم و بیــش تجربــه ســاختن‬ ‫کاردســتی داشــته ایم‪ .‬بــا ابــزار ســاده چیزهایــی‬ ‫ســاخته ایم و انقــدر تجربــه ســاختش لذت بخــش‬ ‫بــوده کــه هنــوز هــم یکــی ازبــه یــاد ماندنــی تریــن‬ ‫خاطره هایمــان اســت‪.‬‬ ‫امــا می شــود عــاوه بــر ایــن تجربه هــای لذت بخــش‪،‬‬ ‫بــه فکــر درامدزایــی هــم بــود‪ .‬یعنــی ایجــاد یــک‬ ‫شــغل خانگــی در دســترس بــا زیــوراالت دست ســاز!‬ ‫معصومــه توکلــی یکــی از افــرادی اســت کــه در‬ ‫شــرایط کرونــا بــا ایجــاد یــک خالقیــت ســاده توانســته‬ ‫از موقعیــت بــه وجــود امــده اســتفاده کنــد و کرونــا‬ ‫را کــه موجــب شــده تــا بســیاری از مشــاغل طــی ‪2‬‬ ‫ســال اخیــر منجــر بــه تعطیلــی و یــا نیمــه تعطیــل‬ ‫شــدن پیــش بــرود را بــرای خــود تبدیــل بــه یــک فرصــت‬ ‫کنــد فرصتــی کــه در کنــار ان توانســته بــا کمــی ذوق‬ ‫و خالقیــت تولیــد کننــده محصوالتــی باشــد کــه تــا‬ ‫دیــروز خــود مصــرف کننــده ان بــود امــا امــروز تولیــد‬ ‫کننــده ان اســت بــه همیــن خاطــر بــا وی همــراه‬ ‫مــی شــویم تــا راز موفقیــت اش را از او جویــا شــویم‬ ‫تــا شــاید کســی دیگــر از هموطنــان عزیــز بتوانــد بــا‬ ‫ایــده وی بــرای خــود کســب و کاری را فراهــم کنــد‬ ‫پــس بــا مــا همــراه باشــید تــا بنشــینیم پــای صحبت هــا‬ ‫و تجربه هــای شــیرینی کــه ایــن تولیــد کننــده خــوش‬ ‫ذوق صنایــع دســتی داشــته اســت ‪.‬‬ ‫لطفاًخودتــان را بــرای خواننــدگان مــا معرفــی کنیــد و‬ ‫بگوئیــد چنــد ســال داریــد؟‬ ‫معصومــه توکلــی هســتم متولــد هــزار و ســیصد و‬ ‫هفتــاد و پنــج ســاکن گــرگان ‪.‬‬ ‫بفرمائیــد کــه چــه مــدت اســت بــا ایــن حرفــه اشــنا‬ ‫شــده اید و شــروع فعالیت تــان از کــی بــوده اســت؟‬ ‫مــدت دو ســال هســت کــه به صــورت جــدی مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت هســتم ســه یــا چهــار ســال قبــل بــه کمــک‬ ‫کلیپ هــای اموزشــی فضــای مجــازی ایــن حرفــه را یــاد‬ ‫گرفتــم و فقــط بــا دو تــا انبــر کارم را شــروع کــردم‪.‬‬ ‫در ابتــدای کار بــرای دوســتان و اشــنایان بنــد عینــک‬ ‫و پابنــدو‪ ...‬درســت می کــردم بعدهــا بــه کارم تنــوع‬ ‫داده ام و چــرم را هــم بــه مجموعــه کارهــا اضافــه کــردم‬ ‫‪.‬فقــط دو نمونــه کیــف چــرم امــوزش دیــدم‪ .‬همــه‬ ‫مــدل کیــف را بــه کمــک یکــی از دوســتانم بــرش لیــزری‬ ‫می زنــم و طراحــی کامپیوتــری انجــام می دهــم چــون‬ ‫بــرش لیــزری خیلــی تمیــز تــر و بهتــراز بــرش بــا قیچــی‬ ‫دســتی میباشــد‪.‬‬ ‫از درامــدم صددرصــد راضــی نیســتم چــون درامــد ثابتــی‬ ‫نیســت و بســتگی بــه بــازار کار دارد گاهــی فروشــم‬ ‫خیلی خــوب اســت و گاهــی خیلــی کــم کــه در کنــارش‬ ‫کارهــای دیگــه هــم انجــام می دهــم ‪.‬‬ ‫چگونــه محصــوالت تولیــدی خــود را بــه بــازار عرضــه‬ ‫می کنیــد؟‬ ‫درحال حاضــر فقــط ســفارش قبــول می کنــم و کارهــا را‬ ‫می ســازم‪.‬‬ ‫ازمغازه هــای داخــل شــهر هــم ســفارش می گرفتــم‬ ‫البتــه بــه اقــوام و همســایه ها هــم حضــوری می فروشــم‬ ‫‪.‬زمانی کــه ســفارش می گیــرم بیعانــه هــم بابــت تهیــه‬ ‫مــواد اولیــه می گیــرم‪.‬‬ ‫از چه زمانی تصمیم جدی برای این کار گرفتی؟‬ ‫در ابتــدای کار دو نفــر بودیــم کــه ایــن کار را شــروع‬ ‫کردیــم و در فضــای مجــازی دســت ســاخته های‬ ‫خودمــون را می فروختیــم تــا بعــد از شــش هفــت مــاه‬ ‫کــه کســب و کارمــان را جــدا کردیــم‪.‬‬ ‫در تهیه مواد اولیه مشکلی ندارید؟‬ ‫مــواد اولیــه را از تهــران بــا قیمــت مناســب تهیــه‬ ‫می کنیــم در منــزل کار می کنــم‪.‬‬ ‫ایــا توانایــی امــوزش بــه عالقمنــدان بــه ایــن هنــر‬ ‫را داریــد؟‬ ‫بنــده در حــال حاضــر می توانــم بــه دیگــران هــم‬ ‫امــوزش بدهــم و البتــه تاکنــون هــم بــه خیلی هــا‬ ‫امــوزش داده ام تــا در منــزل بتواننــد کســب درامــد‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪:‬‬ ‫این کــه حتمــا انچــه را کــه عالقه منــد هســتید‬ ‫دنبــال کنیــد تــا بــه خواســته و هــدف خودتــان‬ ‫برســید چــرا کــه فقــط یــک بــار قــرار اســت زندگــی‬ ‫کنیــم پــس نگذاریــد حســرت چیزی هــای بــر دلتــان‬ ‫بمانــد کــه فــردا قطعــا ً جــزء پشــیمانی ســودی دیگــر‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫لــذا همانگونــه کــه دیدیــد قــرار نیســت بــرای‬ ‫کســب درامــد حتمــا در اداره ای دولتــی یــا شــرکت‬ ‫و یــا کارخانـه ای مشــغول باشــید ایــن را بدانیــد کــه‬ ‫بــا کمــی تــاش و عالقــه و خالقیــت مــی توانیــد در‬ ‫ابتــدای کار کارخانــه کوچکتــان را در منــزل خــود‬ ‫راه انــدازی کنیــد و محصــوالت خــود را حتــی کــم‬ ‫و بــا کمتریــن هزینــه روانــه بــازار نمائیــد و از ایــن‬ ‫نترســید کــه رقبایتــان شــرکت های قــدری هســتند‬ ‫کــه سالهاســت در بــازار فعالیــت مــی کننــد و‬ ‫سرمایه شــان به مراتب بیش از ســرمایه شماســت‬ ‫بــه دنبــال ایــن باشــید کــه ببینیــد ان چیــزی کــه‬ ‫رقیــب تــان بــه ان فکــر نمــی کنــد را دنبــال کنیــد و‬ ‫در پــی توســعه ان باشــید قطعــا روزی را خواهیــد‬ ‫دیــد کــه همیــن رقبــای بــزرگ مشــتریان پروپاقــرص‬ ‫شــما خواهنــد شــد‪.‬پس کارافریــن باشــید تــا یــک‬ ‫فــرد همیشــه یــک نواخــت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد از اومیکرون دز سوم‬ ‫واکسن جلوگیری می کند‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی با بیان اینکه اومیکرون انتشــار بســیار وســیعی‬ ‫داشــته و بــه صــورت تصاعــدی می توانــد افــراد را مبتــا کند‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬دز ســوم واکســن‬ ‫تــا حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از اومیکــرون جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وبــدا‪ ،‬بهــرام عیــن اللهــی در حاشــیه بازدیــد‬ ‫از درمانــگاه ا‪.‬اودیســیان بــا بیــان اینکــه امــروز روز بســیار بزرگــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه ایــن‬ ‫درمانــگاه خیریــه کــه توســط هموطنــان ارامنــه اداره مــی شــود‪ ،‬امدیــم تــا عــاوه بــر تبریــک‬ ‫بــه کادر بهداشــت و درمــان مجموعــه‪ ،‬از نزدیــک در جریــان مســائل و مشــکالت ایــن‬ ‫عزیــزان هــم قــرار بگیریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بایــد بتوانــد بــه همــه مــردم به‬ ‫ویــژه هموطنــان مســیحی کــه در همــه صحنــه ها همچــون دفاع مقدس حضور داشــته و‬ ‫همیشــه حامــی انقــاب اســامی بــوده انــد‪ ،‬بهتریــن خدمــات را ارائه دهد‪.‬‬ ‫اخرین جزییات از اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در کشور‬ ‫عیــن اللهــی همچنیــن دربــاره اخریــن جزییــات اجــرای طــرح الکترونیکــی شــدن نســخ‬ ‫پزشــکی در کشــور گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح در نقــاط مختلــف کشــور متفــاوت اســت‪ ،‬بــه‬ ‫طــور کلــی حــدود ‪ ۹۳‬درصــد اجرایــی شــده و درصــد کمــی بــه دلیــل زیرســاخت هــا باقــی‬ ‫مانــده کــه رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه البتــه در تهــران وضعیــت خیلــی خــوب نیســت و طــرح‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۶۸‬درصــد اجرایــی شــده‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بــا تــاش همــکاران شــرایط بهبــود پیــدا‬ ‫مــی کنــد‪ .‬در اجــرای ایــن طــرح شــرکت هــای بیمــه گــر همراهــی بســیاری داشــته و دارنــد‬ ‫امــا مشــکالت موجــود نــرم افــزاری نبــوده و بیشــتر بــه ســخت افزارهــا مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از اومیکرون در کشور‬ ‫وی با اشــاره به تمهیدات اندیشــیده شــده برای جلوگیری از شــیوع ســویه اومیکرون در‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬متاســفانه ایــن ســویه انتشــار بســیار وســیعی داشــته و بــه صــورت تصاعدی‬ ‫مــی توانــد افــراد را مبتــا کنــد‪ .‬خوشــبختانه درصــد بــاالی واکسیناســیون نقطــه امیــدی‬ ‫اســت کــه در کشــور داریــم‪ .‬در تهــران ‪ ۹۰‬درصــد دز اول واکســن و حــدود ‪ ۷۸‬درصــد هــم‬ ‫هــر دو دز را دریافــت کــرده انــد کــه نقطــه قــوت اســت‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی ادامــه داد‪ :‬در دنیــا ثابــت شــده کــه دز ســوم واکســن تــا حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از‬ ‫ســویه اومیکــرون جلوگیــری مــی کنــد‪ .‬مهــم تریــن مســاله اســتفاده از ماســک و تزریــق‬ ‫واکســن اســت‪ .‬یــک تــا دو هفتــه طالیــی داریــم‪ ،‬معمــوال پــس از ســه هفتــه از شــروع‬ ‫ابتــای اولیــه ســویه جدیــد وضعیــت انفجــاری خــود را نشــان مــی دهــد به همیــن منظور و‬ ‫در فرصتــی کــه داریــم تزریــق دز ســوم واکســن بایــد بــه ســرعت انجــام شــود‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر رعایــت فاصلــه گــذاری هــا اظهــار کــرد‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم‬ ‫وضعیــت خــوب کنونــی را کــه در کشــور شــاهد هســتیم بــا تــاش رســانه هــا و همراهــی‬ ‫مــردم حفــظ کنیــم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 5‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 55,950,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,917,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,960,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 130,520,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,150,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪449‬‬ ‫کاهش زیستگاه ها‬ ‫همچنــان بــا وجــود شناســایی ‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی هنــوز‬ ‫بســیاری از ایــن گونه هــا مــورد اســتفاده طــب ســنتی و طــب‬ ‫مــدرن قــرار نگرفته انــد و همچنیــن مشــخص شــده ‪ ۴۵‬گونــه‬ ‫گیــاه دارویــی بــه علــت برداشـت های بی رویــه و نادرســت مــردم‬ ‫در معــرض خطــر انقــراض قــرار گرفتــه و رویشــگاه های انهــا بــه‬ ‫شــدت کاهــش یافته انــد‪.‬‬ ‫گنج برباد رفته‬ ‫خاک‬ ‫هــر چنــد از گســتره ‪۲‬میلیــون و ‪ ۸۳۲‬هــزار هکتــاری خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۷۲‬درصــد منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده اســت امــا‪،‬‬ ‫خشکســالی هــا ایــن منابــع را بــا مخاطــره مواجــه کــرده اســت بــه‬ ‫گونـه ای ‪ ۴۵‬گیــاه دارویــی کــه در شــرایط کنونــی بــا خطــر انقــراض‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر و بــا وجــود اغــاز روزهــای ابتدایــی فصــل ســرما‬ ‫شــاهد کشــت باریجــه در شهرســتان هایی همچــون شــیروان و‬ ‫جاجــرم هســتیم و در ایــن بخــش کشــاورزان و بهــره بــرداران در‬ ‫کنــار کارشناســان در تالش انــد تــا بــا بهره بــرداری اصولــی و علمــی‪،‬‬ ‫در حفــظ و احیــای گیاهــان دارویــی فرهنــگ ســازی کننــد‪.‬‬ ‫در هر صورت نزدیک به ‪ 50‬درصد از ساکنین استان در ‪ ۹۰۰‬روستا‬ ‫در حــال ســکونت هســتند کــه در هرگوشـه ای بــا پراکنش نامناســبی‬ ‫شــکل گرفتــه و توجــه بــه ایــن مهــم نیــاز اســت کــه گیاهــان دارویــی‬ ‫بــه بخشــی از اقتصــاد روســتاییان گــره خورده اســت‪.‬‬ ‫امــا در شــرایط فعلــی بــا وجــود خساســت اســمان و بــروز‬ ‫خشکســالی ها‪ ،‬موجب بروز وضعیت نامناســب اقتصاد روســتایی‪،‬‬ ‫نبــود مراکــز فــراوری گیاهــان دارویــی در اســتان و ســوء اســتفاده‬ ‫برخــی از واســطه ها از وضعیــت موجــود موجــب برداشــت بــی رویــه‬ ‫گیاهــان دارویــی شــده طــی ‪ ۱۰‬ســال اخیــر شــده کــه باعــث خســارات‬ ‫جبــران ناپذیــری بــه رویشــگاه هــا وارد کنــد و بــه همیــن خاطــر‬ ‫چندیــن ســال اســت کــه ممنوعیــت برداشــت برخــی گیاهــان دارویی‬ ‫در اســتان اجــرا مــی شــود امــا ظاهــرا ًنمی شــود بــا ایــن گام هــای‬ ‫اهســته هــم پــای تخریــب هــای گســترده گیاهــان دارویــی حرکــت‬ ‫کــرد و الزم اســت در جهــت حفــظ و احیــای گیاهــان دارویــی چــاره‬ ‫اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫بالی خشکسالی بر جان گیاهان دارویی‬ ‫یکــی از کارشــناس و محققــان گیاهــان دارویــی در ایــن مــورد‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬خشکســالی شــرایطی انــکار ناپذیــر در هــر اقلیم از‬ ‫هــر منطقــه می باشــد کــه فراوانــی و شــدت وقــوع ان در مناطــق‬ ‫خشــک و نیمــه خشــک بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫محمــد کریمــی بــا اشــاره بــه واقــع شــدن نیمــی از مراتــع کم بــازده‬ ‫و فقیــر اســتاندر مناطــق خشــک و نیمــه خشــک اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫ایــن مراتــع بخــش قابــل توجهــی از بهــره بــرداران و دام هایشــان‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬لــذا ایــن انــگار ناپذیــر اســت کــه هرگونــه‬ ‫خســارتی کــه متوجــه مراتــع اســت ناگزیــر بــه ایــن بهــره بــرداران‬ ‫نیــز متقــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مراتــع از حالــت طبیعــی خــود در ســال های‬ ‫اخیــر بــه دلیــل بهــره بــرداری اشــتباه‪ ،‬خــارج شــده اســت افــزود‪ :‬به‬ ‫تبــع ســطح رویشــگاه های گیاهــان دارویــی نیــز به طــور فزاینده ای‬ ‫کاهــش یافته اســت‪.‬‬ ‫کریمــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه در دوره خشکســالی عــاوه‬ ‫بــر کاهــش کمیــت گیاهــان دارویــی از کیفیــت انهــا نیــز کاســته‬ ‫می شــود و ایــن مســئله موجــب رشــد نامناســب و بــه تدریــج‬ ‫خشــک شــدن ان هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تعــادل چــرای دام و مرتــع بــا خشــک‬ ‫شــدن مراتــع بــه هــم می خــورد گفت‪ :‬در دوره خشکســالی رقابت‬ ‫بــرای جــذب اب افزایــش یافتــه و گیاهــان بــا سیســتم جــذب اب‬ ‫ضعیــف تــر بــه ســرعت از ســطح مرتــع حذف می شــوند و چنانچه‬ ‫اگــر در ایــن دوره چــرای دام متعــادل بــا ظرفیــت تولیــد نباشــد در‬ ‫اثــر فشــار ناشــی از چــرای مفــرط و زودرس گیاهــان خوشــخوراک‬ ‫و کالس یــک بــه ســرعت از ســطح مراتــع حــذف و یکســاله هــای‬ ‫مهاجــم و کالس ســه‪ ،‬ســطح مراتــع را اشــغال مــی کننــد‪.‬‬ ‫تغییر نحوه تکثیر گیاهان دارویی‬ ‫وی معتقــد اســت‪ :‬گیاهــان مرغــوب بــه ایــن شــکل فرصــت‬ ‫زاداوری از دســت می دهنــد و بــه همیــن خاطــر ترکیــب گیاهــی‬ ‫در مرتــع تغییــر و گیاهــان خوشــخوراک جــای خــود را بــه گیاهــان‬ ‫نامرغــوب و غیــر خوشــخوراک می دهنــد‪.‬‬ ‫کریمــی در ادامــه افــزود‪ :‬بدیــن گونــه اســت کــه حتــی تکثیــر‬ ‫گیاهــان تحــت تاثیــر خشکســالی تغییــر شــکل می دهنــد لــذا‬ ‫بــرای حفــظ و احیــای گیاهــان دارویــی بایــد حتمــا تدابیــری‬ ‫همچــون کاشــت ان هــا را بــه کار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در اشــاره بــه شــرایط فعلــی کــم ابــی موجود ادامــه داد‪ :‬عالوه‬ ‫بــر حفــظ منابــع پایــه از منظــر ارزش افــزوده بــاال مــی تــوان بــا‬ ‫تغییــر الگــوی کشــت محصــوالت زراعــی اب بــر به ســمت گیاهان‬ ‫دارویــی‪ ،‬نیــز راهــکاری اســت کــه نیــز حایزاهمیــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانــش اموختــه تولیــد و بهــره بــرداری گیاهــان دارویــی‬ ‫افــزود‪ :‬گیاهــان دارویــی از سیســتم ریشــه ای گســترده ای‬ ‫برخــوردار هســتند کــه نشــان دهنــده ســازگاری ایــن گیاهــان بــه‬ ‫کاهــش قابلیــت دسترســی بــه اب و عناصــر غذایــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاشــت گیاهــان دارویــی بــه دلیــل نیــاز ابــی کــم در‬ ‫شــرایط خشکســالی و قابلیــت تولیــد در زمیــن هــای کــم بــازده‬ ‫می توانــد در افزایــش بهــره وری از منابــع اب و خــاک موثــر باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از دیگــر ســو کاشــت ایــن گیاهــان در عرصــه هــای‬ ‫کــم بــازده و حاشــیه ای‪ ،‬ضمــن تامیــن نیازهــای اقتصــادی‬ ‫روســتاییان و صنایــع مختلــف غذایــی و دارویــی‪ ،‬حفاظــت از‬ ‫منابــع‪ ،‬بهبــود کارایــی مصــرف اب و جلوگیــری از خطــر نابــودی‬ ‫ایــن گونــه هــا نقــش موثــری در بهبــود معیشــت مــردم ایــن‬ ‫مناطــق نیــز خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ده ها گیاه دارویی در خطر انقراض‬ ‫رییــس بخــش تحقیقــات منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مرکــز‬ ‫تحقیقات و اموزش کشــاورزی و منابع طبیعی خراســان شــمالی‬ ‫بــا انجــام مطالعــات ملــی خبــر از شناســایی ‪ ۴۲۵‬گیــاه دارویــی‬ ‫خراســان شــمالی داد و افــزود‪ :‬متاســفانه در اســتان ‪ ۴۵‬گیــاه‬ ‫دارویــی در خطــر انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مهــدی ایمانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ســال ‪۸۳‬‬ ‫تــا کنــون در زمینــه گیاهــان دارویــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان ‪ ۲۵‬طــرح تحقیقاتــی را بــه‬ ‫انــان‪،‬‬ ‫منظــور شناســایی گیاهــان دارویــی اســتان و خــواص‬ ‫ٰ‬ ‫حفــظ و نگهــداری از رویشــگاه هــا و برنامه ریــزی بــرای تجــاری‬ ‫ســازی انهــا انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۹‬اقلیــم از ‪ ۱۱‬اقلیــم اب و هوایــی را‬ ‫خراســان شــمالی در خــود جــای دارد افــزود‪ :‬بیشــتر از دیگــر‬ ‫اقلیــم هــا ســه اقلیــم گــرم و خشــک‪ ،‬ســرد و خشــک و معتــدل‬ ‫در اســتان دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایمانــی میــزان بارندگــی در اســتان را از ‪ ۱۲۰‬تــا ‪ ۴۶۸‬میلــی متــر‬ ‫ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬وجــود ایــن ‪ ۹‬اقلیــم و میــزان بــارش هــا در‬ ‫اســتان موجــب شــده انــد کــه پوشــش گیاهــان در عرصــه هــای‬ ‫طبیعی اســتان متنوع و متفاوت باشــد و به همین دلیل اســتان‬ ‫پایلــوت گیاهــان دارویــی شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شناســایی ‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی از جملــه نتایــج‬ ‫ایــن طرح هــا در عرصه هــای طبیعــی اســتان اســت هــر چنــد‬ ‫همچنــان تمامــی گیاهــان دارویــی شناســایی نشــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکه موسســه تحقیقــات جنگل ها و منابع‬ ‫طبیعی کشــور مســئول شناســایی خواص گیاهان دارویی کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن موسســه مــاده موثــره ‪ ۵۹۵‬گونــه گیــاه دارویی کشــور‬ ‫را اســتخراج کــرده کــه ‪ ۷۵‬گونــه از انهــا متعلــق به گیاهــان دارویی‬ ‫خراسان شــمالی است‪.‬‬ ‫ایمانــی گفــت‪ :‬از ‪ ۴۲۵‬گونــه گیاهــی شناســایی شــده در اســتان‪،‬‬ ‫تعــدادی زیــادی از انهــا گیــاه اندمیــک (گیــاه انحصــاری) اســتان‬ ‫هســتند و در ســایر نقــاط کشــور رویــش کمتــری دارنــد کــه از ان‬ ‫جملــه مــی تــوان بــه گیــاه دارویــی باریجــه اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫کاهش رویشگاه ها‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیاری از انــواع ‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی شناســایی‬ ‫شــده هنــوز بســیاری مــورد اســتفاده طــب ســنتی و طــب مــدرن‬ ‫قــرار نگرفته انــد و همچنیــن در ایــن مطالعــات مشــخص شــد‬ ‫‪ ۴۵‬گونــه گیــاه دارویــی اســتان بــه علــت برداش ـت های بی رویــه‬ ‫و نادرســت توســط مــردم در معــرض خطــر انقــراض قــرار گرفتــه و‬ ‫رویشــگاه های انهــا بــه شــدت کاهــش یافته انــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬گیــاه دارویــی باریجــه از جملــه گیاهــان‬ ‫دارویــی مهــم اســتان اســت کــه در خطــر انقــراض قــرار گرفتــه بــود‬ ‫اما با مطالعات انجام شــده‪ ،‬اداره کل منابع طبیعی اســتان برای‬ ‫حفــظ‪ ،‬نگهــداری و بهــره بــرداری درســت از ایــن گیــاه دارویــی در‬ ‫اســتان طــرح تهیــه کــرد و توانســت ایــن گونــه گیــاه دارویی اســتان‬ ‫را از خطــر انقــراض نجــات دهــد امــا هنــوز گیاهــان صعلــب‪،‬‬ ‫کاکوتــی کوهــی‪ ،‬انغــوزه و چنــد گونــه گــون هنوز در خطــر انقراض‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس بخــش تحقیقــات منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مرکــز‬ ‫تحقیقات و اموزش کشــاورزی و منابع طبیعی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬گیاهــان دارویــی‪ ،‬ذخیــره گاه هــای ژنتیکــی در‬ ‫عرصــه هــای طبیعــی هســتند کــه بایــد حفــظ شــوند و نبایــد از‬ ‫طبیعــت برداشــت شــوند و بــه همیــن دلیــل ابتــدا گیاهــان دارویی‬ ‫و رویشــگاه هــای انهــا بایــد شناســایی و ســپس مبتنــی بــر کشــف‬ ‫خــواص انهــا نســبت بــه اهلــی کــردن ایــن گیاهــان‪ ،‬اصــاح ژنیــک‬ ‫و بازکاشــت انهــا اقــدام شــود‪.‬‬ ‫وی تجــاری ســازی را نیــز گام بعــدی بــرای اســتفاده از گیاهــان‬ ‫دارویــی برشــمرد و افــزود‪ :‬در حــال حاضــر برخــی از کشــورها از‬ ‫جملــه مجارســتان بــه اهلــی کــردن و بازکاشــت گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫برخــی از کشــورها از جملــه المــان بــه تولیــد دارو از گیاهــان‬ ‫دارویــی و برخــی از کشــورها نیزبــه تجــاری ســازی ایــن گیاهــان‬ ‫دارویــی قــدم گذاشــته انــد‪.‬‬ ‫ایمانــی گفــت‪ :‬مــا قابلیــت و ظرفیــت اهلــی کــردن‪ ،‬بازکاشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی همچنیــن تولیــد دارو از منشــاء گیاهــان دارویــی‬ ‫و تجــاری ســازی ان را مــی توانیــم داشــته باشــیم امــا بایــد بــرای‬ ‫ایــن کار طــرح وبرنامــه نیــز نیــز ارائــه کنیــم و هــم چنیــن در ایــن‬ ‫زمینــه بایــد منابــع ابــی و خاکــی مســتعد تولیــد گیاهــان دارویــی‬ ‫نیــز شناســایی و بــرای کشــت انهــا اولویــت نیــز مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی بــه مجموعــه زنــده گیاهان دارویی مرکز تحقیقــات و اموزش‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مجموعــه در ایــن مرکــز تحقیقاتــی بــا هــدف امــوزش عملــی بــرای‬ ‫بهــره بــرداران‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬صاحبــان مشــاغل مرتبــط‪ ،‬دانــش‬ ‫امــوزان‪ ،‬دانشــجویان و کارجویــان ایجــاد شــده اســت تــا انــان از‬ ‫نزدیــک شــاهد نحــوه کاشــت و فــراوری گیاهــان دارویــی شــناخته‬ ‫شــده باشــند و ایــن گیاهــان را بــه طــور زنــده بشناســند‪.‬‬ ‫تولید بذر و کشت گیاهان دارویی‬ ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬خشکســالی ده هــا گونــه‬ ‫گیاهــان دارویــی اســتان را در معــرض خطــر و انقــراض قــرار داده‬ ‫اســت کــه بــرای جلوگیــری از ان بایــد چاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی بــاور اظهــار داشــت‪ :‬گونــه هایــی مانند کاکوتــی‪ ،‬چریش‪،‬‬ ‫کنگــر‪ ،‬اویشــن‪ ،‬باریجــه‪ ،‬کتیــرا و گــون عــاوه بــر ایــن کــه بــا‬ ‫برداشــت غیــر اصولــی در معــرض خطــر قــرار انقــراض دارنــد و‬ ‫خشکســالی هــا نیــز ان هــا را در معــرض خطر بیشــتری قــرار داده‬ ‫اســت و بــرای حفــظ ان هــا بایــد بــه ســمت تولیــد بــذر ان هــا‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه خشکســالی جزئــی جدایــی ناپذیــر از اســتان‬ ‫شــده اســت افــزود‪ :‬بــرای حفــظ گیاهــان دارویــی بایــد تولیــد بــذر و‬ ‫کشــت ان هــا در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــاور بــه کشــت گیاهــان دارویــی در دیمزارهــا نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬کشــت گیاهــان دارویــی در دیمزارهــا بــه حفــظ عرصه های‬ ‫منابــع طبیعــی و کاهــش فرســایش خــاک نیــز کمــک مــی کنــد و‬ ‫از دیگــر ســو کمــک گرفتــن از شــیوه هــای نویــن در کشــت گیاهان‬ ‫دارویــی کــه مرکــز تحقیقــات کشــاورزی نیــز در پــی ان هســت‬ ‫باعــث ایجــاد ارزش افــزوده و درامــد بیشــتری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گیاهــان دارویــی عمدتــا چنــد ســاله هســتند‬ ‫افــزود‪ :‬بــا کاشــت گیاهــان دارویــی عــاوه بــر ایــن کــه هزینــه هــای‬ ‫شــخم کاهــش مــی یابــد چــون ایــن گیاهــان افت و بیمــاری ندارند‬ ‫هزینــه هایــی ماننــد ســم پاشــی و افــت کشــی نیــز وجــود نــدارد و‬ ‫الودگــی و خــاک بــر اثــر ســموم نیــز دیــده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از اجــرای طــرح هایــی بــرای تولیــد بــذر خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫امســال در مانــه در گســتره ای یــک هکتــاری هشــت نــوع گیــاه‬ ‫دارویــی کشــت شــد تــا مجموعــه ای از گیاهــان دارویــی را جمــع‬ ‫اوری کنیــم و کشــت دیــم گیاهــان دارویــی نیــز در سیســاب در‬ ‫حــال اجراســت‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬هــم اکنــون طــرح دانــش بیــان‬ ‫تولیــد بــذر کاکوتی(انــخ) در حــال اجراســت تــا گیــاه دارویــی‬ ‫پرمصــرف بــه صــورت تجــاری تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تولیــد بــذر بــه حفظ گیاهــان درمعرض خطر‬ ‫انقــراض کمــک مــی کننــد افــزود‪ :‬حتــی اگــر گیــاه از بیــن رود بــذر‬ ‫ان باقــی خواهــد مانــد تــا در مــزارع کشــت شــود‪.‬‬ ‫باور خاطرنشــان کرد‪ :‬متاســفانه گیاهان داروی اســتان در حالی‬ ‫کــه منحصــر بــه فــرد نیــز هســتند بــه صــورت خــام بــه اســتانهای‬ ‫دیگــر مــی رونــد و در ایــن اســتانها فــراوری مــی شــوند در حالــی که‬ ‫درخراســان شــمالی صنایعــی ایجــاد شــده اســت کــه مــی تــوان بــا‬ ‫ایجــاد لینــک بیــن صنایــع و بهــره بــرداران گیاهان دارویــی به ایجاد‬ ‫زنجیــره ارزش افــزوده در بخــش گیاهــان دارویــی کمــک کــرد‪.‬‬ ‫هشدار نسبت به برداشت های غیر اصولی‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز اظهــار داشــت‪ :‬امســال‪ ۲ ،‬هــزار و ‪۲۳۶‬‬ ‫کیلوگــرم باریجــه در ایــن اســتان از ســطح طــرح هــای اجــرا شــده‬ ‫گیاهــان دارویــی برداشــت شــد‪.‬‬ ‫مهــرداد فالحــی افــزود‪ :‬بــا توجــه به شناســایی بیــش از ‪ ۴۰۰‬گونه‬ ‫گیــاه دارویــی در اســتان تحقیقــات همــه جانبــه و بهــره بــرداری‬ ‫صحیــح از ایــن نــوع گیاهــان ضــروری اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫بهــره بــرداری بــی رویــه از برخــی از گونــه هــا ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گیاهــان دارویــی صنعتــی طبــق‬ ‫دســتورالعمل ها ســازمان جنــگل هــا از نظــر بهــره بــرداری بــه‬ ‫گــروه مجــاز مشــروط و غیــر مجــاز و ممنوعــه تقســیم می شــوند‬ ‫گفــت‪ :‬هــر گونــه بهــره بــرداری از گونــه هــای مرتعــی و جنگلــی‬ ‫بیان‪ ،‬پیازهایی مانند الله ســرنگون و انواع‬ ‫مانند ریشــه شــیرین‬ ‫ٰ‬ ‫پیازهــا ماننــد موســیر ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در عیــن حــال بهــره بــرداری و برداشــت‬ ‫باریجــه‪ ،‬زرشــک وحشــی و کتیــرا در قالــب کتابچــه هــای طرحــی‬ ‫کــه بــه تصویــب کمیتــه فنــی اداره کل منابــع طبیعی و ابخیــزداری‬ ‫مــی رســد و بــا نظــارت مســتمر از طریــق ناظــران شهرســتانی و‬ ‫اســتانی بــا اولولیــت جوامع محلی و بهره بــرداران دارای صالحیت‬ ‫و مجریــان مرتــع داری مانعــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه امســال ســه طــرح احیــا و توســعه گیاهــان‬ ‫دارویــی در اســتان اجــرا شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــا در‬ ‫باریجســتان هــای خمبــی شهرســتان جاجــرم و در فــاروج اجــرا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی مســاحت ایــن طــرح هــا را نیــز در مجمــوع بیــش از پنــج هزار‬ ‫و ‪ ۷۳۰‬هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪ :‬مســاحت مفیــد ایــن ســه طــرح‬ ‫نیــز در مجمــوع ‪ ۷۷۹‬هکتــار براورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فالحــی گفــت‪ :‬در راســتای توســعه و احیــای گیاهــان‬ ‫دارویــی‪ ،‬مجریــان طــرح هــای بهــره بــرداری از گیاهــان داروی‬ ‫درمــدت زمانــی کــه اجــرای طــرح هــا را بــر عهــده دارنــد ملــزم‬ ‫بــه رعایــت دســتورالعمل هــای ســازمان جنــگل هــا مبنــی بــر‬ ‫چگونگی برداشــت و میزان برداشــت هســتند و از دیگر ســو در‬ ‫تعهداتشــان گنجانــده شــده کــه هــر یــک از مجریــان ‪ ۱۰۰‬هکتار‬ ‫کپــه کاری باریجــه را نیــز انجــام دهنــد کــه برهمیــن اســاس‬ ‫امســال ایــن افــراد در ‪ ۳۰۰‬هکتــار از مراتــع احیــا و توســعه‬ ‫گیاهــان دارویــی را اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه ای بــه نــام اقــدام ملــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تعهــد امســال اســتان بــرای توســعه و احیــای گیاهــان دارویی ســه‬ ‫هــزار هکتــار اســت و ایــن طــرح هــم اکنــون در شهرســتان هــای‬ ‫اســفراین و شــیروان بــا همــکاری بهــره بــرداران بومــی و ســازمان‬ ‫هــای مــردم نهــاد و عالقــه منــدان درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫فالحــی گفــت‪ :‬کاهــش بارندگــی هــا و نــزوالت جــوی موجــب‬ ‫شــده تــا ممنوعیــت برداشــت گیاهــان دارویــی همچنــان ادامــه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گــزارش اداره کل هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی در ســال جــاری میــزان بارندگــی اســتان بــه نســبت دوره‬ ‫بلنــد مــدت ‪۴۷‬درصــد و بــه نســبت ســال قبــل ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش‬ ‫دارد کــه منجــر بــه کاهــش علمکــرد محصــوالت زراعــی و کاهــش‬ ‫‪ ۵۵‬هــزار تنــی تولیــد علوفــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬از طــرف دیگــر نبــود نهــاده هــای دامــی‬ ‫و کمبــود ان و همچنیــن گــران بــودن و قیمــت ایــن نهــاده هــا‬ ‫موجــب فشــار بــر بهــره بــرداران و تولیــد کننــدگان گیاهــان دارویــی‬ ‫شــده و به همین دلیل امســال سیاســت اداره کل منابع طبیعی‬ ‫حفــظ و احیــای گونــه هــای مختلــف گیاهــان در مراتع اســت تا در‬ ‫ایــن خشکســالی داشــته هایمــان را حفــظ کنیــم و بــا بهــره بــرداری‬ ‫غیــر مجــاز و فشــار بــر عرصــه هــای مراتــع و منابــع طبیعــی باعــث‬ ‫تضعیــف رویشــگاههای گیاهــان دارویــی نشــویم‪.‬‬ ‫ســطح کشــت گیاهــان دارویــی در خراســان شــمالی ‪ ۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۸‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مســاحت عــاوه بــر زعفــران و گل محمــدیٰ‪ ،‬زیــره ســبزٰ‪،‬‬ ‫نعنــا فلفــی‪ ،‬الــو ورا‪ ،‬گل گاو زبــان‪ ،‬ســیاهدانه‪ ،‬بادرنجــه بویــه و به‬ ‫لیمــو کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫میــزان برداشــت گیاهــان دارویــی در اســتان بــه طــور متوســط‬ ‫ســاالنه چهــار تــن اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی در رویشــگاه هــای طبیعــی اســتان‬ ‫شناســایی شــده و تــا کنــون خــواص مــاده موثــره ‪ ۷۵‬گونــه از انهــا‬ ‫کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار گونــه گیاهــی در دنیــا وجــود دارد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد هشــت هــزار گونــه در ایــران شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گونــه هــای گیــاه دارویــی‪ ،‬معطــر و ادویــه ای اســتان‬ ‫قابلیــت صنعتــی شــدن دارنــد کــه معــروف تریــن انهــا باریجــه‪،‬‬ ‫کتیــرا و شــیرین بیــان‪ ،‬زیــره ســبز‪ ،‬اویشــن باغــی‪ ،‬نعنــا فلفلــی‪،‬‬ ‫خاکشــیر‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬کــدو تخــم کاغــذی اســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار‬ ‫بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مســئول حقوقــی و امــاک اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اداره کل‬ ‫از تخریــب کننــدگان خانــه تاریخــی معصومــی شــکایت کــرده اســت تــا بــا تخریــب کننــدگان ایــن بنــا برخــورد قانونــی شــود‪.‬‬ ‫ملــک حســن قویــدل اظهــار داشــت‪ :‬ایــن بنــا واجــد ارزش فرهنگــی و تاریخــی و ثبــت نیــز شــده اســت و بــه همیــن علــت‬ ‫هــر نــوع تعــرض و تخریــب ان جــرم اســت و پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن گونــه بناهــای دارای ارزش تحــت حفاظــت میــراث فرهنگــی هســتند افــزود‪ :‬کســی حــق تخریــب‬ ‫و تعــرض بــه ایــن بناهــا را نــدارد و بــا اســتفاده از دوربیــن هایــی کــه در اطــراف هســت در پــی شناســایی عامــان ایــن کار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫شکایت‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫ازتخریب کنندگان‬ ‫یک خانه تاریخی‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬دی ‪1400‬‬ ‫کمبود اب اشامیدنی‬ ‫ تشخیص نوع مایعی که‬ ‫از زیر موتور خودرو میریزد‬ ‫(به زبان ساده )‬ ‫مهمتریــن مشــکالت اهالــی مرزنشــین گلســتان کمبــود اب‬ ‫اشــامیدنی‪ ،‬مناســبت نبــودن جاده هــای ارتباطــی و ضعــف‬ ‫والتــاژ بــرق باالخــص در تابســتان ها اســت‪.‬‬ ‫از جملــه تنــوع اقلیمــی مراوه تپــه و رویــش طبیعــی و خــدادادی‬ ‫برخــی گیاهــان دارویــی «خارشــتر‪ ،‬اســپند‪ ،‬پســته‪ ،‬انــار‪ ،‬انجیــر و‬ ‫زرشــک»‪ ،‬فرصت مغتنمی برای رونق کشــت و کار بویژه توســعه‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی ایجــاد کــرده کــه بایــد بــا بهره گیــری علمی‬ ‫و منطقــی از ان‪ ،‬گام هــای موثــری بــرای ارتقای درامد و معیشــت‬ ‫مــردم و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و مهم تــر از همــه توســعه‬ ‫ایــن شهرســتان کمتــر برخوردار برداشــت‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬مطالبه‬ ‫مرزنشینان‬ ‫بــا وجــود اقدامــات زیرســاختی انجــام شــده اهالــی مرزنشــین‬ ‫گلســتان مخصوصا مناطق کمتر توســعه یافته شــرق ان همچنان‬ ‫کــه بایــد و شایدســاکنان ایــن منطقــه بــا برخــی کمبودهــا و عقــب‬ ‫ماندگی هــا مواجــ ه هســتند کــه بــرای رفــع مشــکالت بــه دولــت‬ ‫جهــادی و عملگــرای ســیزدهم امیدوارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن اســتان در نواحــی شــرقی‬ ‫و ‪ ۲‬شهرســتان گنبــدکاووس و مراوه تپــه بــا وجــود ‪ ۳۴۸‬کیلومتــر‬ ‫مــرز خاکــی و ‪ ۹۰‬کیلومتــر مــرز ابــی مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان‬ ‫کــه تمامــی ان در مــرز خشــکی اســتان واقــع اســت کــه روی هــم‬ ‫جمعیتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۵۰‬هــزار نفــر معــادل تقریبــی ‪ ۲۵‬درصــد ایــن‬ ‫اســتان شــمالی را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع شهرســتان های گنبــدکاووس و مراوه تپــه‪ ،‬هــر کــدام‬ ‫بــا پنــج هــزار و ‪ ۷۰‬و دیگــری نیــز بــا ســه هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت و بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۳۸‬کیلومتــر مربــع حــدود ‪ ۴۰‬درصــد اســتان‬ ‫را تشــکیل می دهنــد و بــه ایــن خاطــر ‪ ۲‬شهرســتان بــزرگ اســتان بــه‬ ‫شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع گنبــدکاووس بــا جمعیتــی نزدیــک بــه ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر‬ ‫کــه بزرگتریــن شهرســتان از لحــاظ وســعت و دومیــن شهرســتان‬ ‫اســتان از بحــث جمعیتــی بــا ‪ ۲۷‬هــزار نفــر کــه حــدود ‪ ۳۰‬روســتای‬ ‫بخــش مــرزی داشــلی بــرون ان بــه تنهایــی ســه هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت و ‪ ۱۴۵‬کیلومتــر مــرز خاکــی مشــترک بــا‬ ‫ترکمنســتان دارد‪ ،‬ســکونت دارنــد و از جمعیــت ‪ ۶۷‬هــزار نفــری‬ ‫مراوه تپــه نیــز افــزون بــر ‪ ۳۰‬هــزار نفــر در حــدود ‪ ۶۰‬روســتای‬ ‫بخــش مرکــزی و مــرزی ان کــه افــزون بــر ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا ترکمنســتان دارد‪ ،‬زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫شــغل ســاکنین مرزنشــین ایــن نقطــه از اســتان کــه ســاکنان اصلی‬ ‫ان ترکمن هــا هســتند‪ ،‬دامــداری و کشــاورزی بــوده‪ ،‬انهــا روی هــم‬ ‫رفتــه حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و ‪ ۴۵۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک دارنــد کــه از ‪ ۵۵۰‬هــزار هکتــار مراتــع طبیعــی و خــدادادی‬ ‫موجــود در ایــن ‪ ۲‬شهرســتان تعلیــف می کننــد‪.‬‬ ‫مردمــان ترکمــن ایــن دیــار معــروف بــه خونگرمــی و میهمــان نــوازی‬ ‫کــه زبانــزد عــام و خــاص بــوده و نیــز وســعت باالی مراتع باعث شــده‬ ‫تــا ســخاوتمندانه پنــج مــاه از ســال را میزبانــی بــرای قشــاق گذرانــی‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۳۴‬خانــوار از عشــایر کـُـرد اســتان های خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫شــمالی و ســمنان بــا ‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام ســبک کنــد‪.‬‬ ‫اقلیــم خشــک و بیابانــی بخــش مــرزی داشــلی بــرون گنبــدکاووس‬ ‫بــا بــارش ســاالنه کمتــر از ‪ ۲۰۰‬میلی متــر در مقابــل اقلیــم چندگانــه‬ ‫(خشــک‪ ،‬معتــدل و کوهســتانی) مراوه تپــه بــا بــارش ســاالنه ‪۳۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬میلی متــر اگرچــه هــر کــدام مزایــا و معایبــی بــرای اهالــی‬ ‫مرزنشــین ایــن ‪ ۲‬شهرســتان مــرزی دارنــد امــا انهــا در بیشــترروزهای‬ ‫ل از خشکســالی رنــج می برنــد ‪.‬‬ ‫ســا ‬ ‫هــر چنــد در چهــار دهــه گذشــته بــا انجــام اقدامــات زیرســاختی‪،‬‬ ‫عمرانــی و خدماتــی در بخش هــای مختلــف نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫و دولت هــای ان تــا حــدود زیــادی ســیمای محرومیــت را از این منطقه‬ ‫مــرزی و اهالــی وفــادار بــه ارزش هــای اســامی و ارمان هــای انقــاب‬ ‫پــاک نماینــد امــا عمــق محرومیت هــا و عقــب ماندگی هــای باقــی‬ ‫ی مســووالن در دولت هــای‬ ‫مانــده از رژیــم طاغــوت و برخــی کــم توجهـ ‬ ‫گذشــته بــه ایــن دیــار کمتــر توســعه یافتــه باعث شــده تا مردمــان این‬ ‫منطقــه این بــار چشــم امیــد بــه اقدامــات دولــت انقالبــی ســیدابراهیم‬ ‫رییســی و کابینـه اش بــرای رفــع کمبودهــا بدوزنــد‪.‬‬ ‫کمبود اب اشامیدنی‬ ‫یکــی از اهالــی ســاکنین مــرزی «ک ُرنــد» از توابــع بخــش داشــلی‬ ‫بــرون گنبــدکاووس در ارتبــاط بــا مشــکالت روســتای بــا جمعیــت‬ ‫هفــت هــزار نفــری کــه بــه شــهر ارتقــا یافتــه گفــت‪ :‬مشــکل مهــم‬ ‫ایــن روســتا و ســایر روســتاهای دیگــر منطقــه کمبــود اب اشــامیدنی‬ ‫اســت کــه از چشــمه ای در ‪ ۲۵‬کیلومتــری روســتا تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫عبدالقادر شــکری بااشــاره به اینکه دبی اب این چشــمه بســیار افت‬ ‫کــرده و ســاکنان ان تابســتان بســیار ســختی را پشــت ســر گذاشــتند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مســووالن اب و فاضــاب گلســتان سال هاســت کــه قــول‬ ‫تامیــن اب را بــا اجــرای مجتمــع ابرســانی فجــر داده انــد کــه عملیــات‬ ‫اجرایــی ان از ســال ‪ ۸۱‬شــروع شــده و هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در اشــاره به ســد درحال ســاخت نرماب چهل چای مینودشــت‬ ‫کــه قــرار اســت بــا تکمیــل ان اب پایــدار مناطــق مــرزی گنبــدکاووس‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪449‬‬ ‫و برخــی روســتاها و شــهرهای همجــوار ان تامیــن شــود‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬مســووالن متولــی تصمیــم گرفتنــد تــا بــا شیرین ســازی منابــع‬ ‫اب لــب شــور مناطــق مــرزی بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصی‪،‬تــا‬ ‫تکمیــل ایــن ســد و انجــام افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر خــط انتقــال ان تــا‬ ‫نــوار مــرزی‪ ،‬مشــکل اب اشــامیدنی انهــا را رفــع کننــد‪.‬‬ ‫ضعف ولتاژ برق و جاده های نامناسب‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در ایــن راســتا هنــوز خبــری از نصــب‬ ‫دســتگاه های اب شــیرین کــن و ســرمایه گذار ان بــا ایجــاد ســه‬ ‫حلقــه چــاه اب در روســتاهای «ای تمــر‪ ،‬هوتــن و دوزالــوم» از‬ ‫روســتاهای همجــوار ک ُرنــد نیــز حفــر شــده نیســت و امیدواریــم در‬ ‫دولــت انقالبــی ایــت اللــه رییســی ایــن مشــکل اساســی مردمــان‬ ‫مناطــق مــرزی بــرای همیشــه رفــع شــود‪.‬‬ ‫ایــن دهیــار روســتای ک ُرنــد‪ ،‬ضعــف ولتــاژ بــرق را از دیگــر مشــکالت‬ ‫روســتاهای بخــش مــرزی داشــلی بــرون اعــام و اضافــه کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫رفــع ایــن مشــکل قــول احــداث نیــروگاه تولیــد بــرق را دادنــد و حتــی‬ ‫در ســال ‪ ۹۶‬نیــز ســرمایه گذار بخــش خصوصــی کلنــگ احــداث واحد‬ ‫نیــروگاه خورشــیدی را در ایــن روســتا بــه زمیــن زد امــا هنوز هیچ یک‬ ‫از ایــن ‪ ۲‬طــرح بــه نتیجــه نرســیده اســت‪.‬‬ ‫شــکری‪ ،‬وضعیــت نامناســب جاده هــای روســتایی‪ ،‬عــدم اجــرای‬ ‫کامل طرح هادی در روســتاها و شــنی و خاکی بودن بیشــتر معابر‬ ‫روســتایی و خشکســالی های مکرر را از دیگر مشــکالت مرزنشــینان‬ ‫گنبــدکاووس برشــمرد و اظهارداشــت‪ :‬رفــع ایــن مشــکالت بویــژه‬ ‫تامیــن اب مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی و دام انهــا از محــل حــق ابــه‬ ‫ســد «شــیرین دره» در اســتان خراســان شــمالی کــه روی رودخانــه‬ ‫اتــرک زده شــد‪ ،‬نیازمنــد برنامــه ریــزی اصولــی و تخصیــص اعتبــارات‬ ‫ویــژه بــه ایــن مناطــق اســت‪.‬‬ ‫وی از اقدامــات زیرســاختی‪ ،‬عمرانــی و خدماتــی انجــام شــده در‬ ‫بخش هــای مختلــف مناطــق مــرزی گنبــدکاووس قدردانــی کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بحمداللــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬گاز‬ ‫رســانی‪ ،‬بــرق رســانی‪ ،‬مخابــرات و جــاده ســازی در ایــن مناطــق‬ ‫انجــام شــده و مهمتــر از همــه امنیــت خوبــی در ایــن نقطــه مــرزی‬ ‫حاکــم اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اهالــی مرزنشــین گنبــدکاووس ســاکن روســتای‬ ‫«داشــلی بــرون» ایــن شهرســتان بــه مشــکالت کــم ابــی و‬ ‫خشکســالی مناطــق مــرزی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکل کــه سال هاســت زندگــی و معیشــت مــردم منطقــه را بــا‬ ‫چالــش جــدی روبــرو کــرده‪ ،‬بایــد چــاره اندیشــی اصولــی شــود‪.‬‬ ‫بیکاری چالش دیگر‬ ‫عبدالصمــد امینــی بــا بیــان اینکه تبخیــر اب در بخش مرزی داشــلی‬ ‫بــرون باالخــص در تابســتان و گرمــای طاقــت فرســای ان بســیار‬ ‫باالســت و بــه ‪ ۲‬هــزار میلی متــر می رســد‪ ،‬افــزود‪ :‬تامیــن و اختصاص‬ ‫حــق ابــه بــرای کشــاورزان ایــن بخــش از ســد شــیرین دره اســتان‬ ‫خراســان شــمالی و یــا تســریع در احــداث ســد «چایلــی» شهرســتان‬ ‫مراوه تپــه از راهکارهــای اصلــی بــرای رفــع کــم ابــی و خشکســالی و‬ ‫نیــز کمــک بــه معیشــت و اقتصــاد مردمــان ایــن دیــار اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از دیگــر مطالبــات اهالــی روســتای داشــلی بــرون رفــع معضــل‬ ‫بیــکاری جوانــان‪ ،‬بهســازی مدرســه قدیمــی روســتا‪ ،‬شــبانه روزی‬ ‫کردن مرکز خدمات جامع ســامت روســتا و اختصاص یک پزشــک‬ ‫و یک دســتگاه امبوالنس به ان‪ ،‬تســریع در بهســازی معابر و جاده‬ ‫ارتباطــی روســتا‪ ،‬احــداث ایســتگاه و اســتقرار اتــش نشــانی و رفــع‬ ‫معضــل اُفــت ولتــاژ بــرق را برشــمرد‪.‬‬ ‫بخشــدار داشــلی بــرون نیــز اظهــار داشــت کــه ایــن بخــش بــه‬ ‫تنهایــی یــک ششــم وســعت اســتان گلســتان را تشــکیل می دهــد‬ ‫بــا وجــود برخــورداری از برخــی ظرفیت هــا ماننــد ســه تــاالب بیــن‬ ‫المللــی المــاگل‪ ،‬االگل و اجـی گل و زیرســاخت هایی ماننــد گمــرک‬ ‫و پایانــه اینچــه بــرون و بازارچــه ان و خــط ریلــی ایــران ‪ -‬ترکمنســتان‬ ‫و قزاقســتان کــه مجموعــه اینهــا می توانــد نقــش مهمی در توســعه‪،‬‬ ‫رونــق اقتصــادی و اشــتغال منطقــه ایفــا کنــد امــا ایــن بخــش و‬ ‫مردمــان ان همچنــان بــا کمبودهــا و مشــکالتی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫نوراللــه بابایــی نــژاد افــزود‪ :‬روز خشکســالی های متنــاوب و کاهــش‬ ‫اورد رودخانــه مــرزی اتــرک به عنــوان تنهــا منبــع ابــی منطقــه‪،‬‬ ‫ســاکنین ایــن بخــش بــا چالــش جــدی روبــرو هســتند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال اقتصــاد و معیشــت هفــت هــزار و ‪ ۸۶‬خانــوار ایــن بخــش بــر‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری اســتوار اســت ضمــن اینکــه صنایــع دســتی‬ ‫زنــان و دختــران ترکمــن ایــن دیــار ماننــد فــرش بافــی‪ ،‬قالیچــه‪،‬‬ ‫قارچیــن‪ ،‬گلیــم و نمــد بافــی در بازارهــای داخلــی و خارجــی زبانــزد‬ ‫اســت بــوی گفــت‪ :‬یکــی از پیامدهــای خشکســالی از بیــن رفتــن‬ ‫زمینه هــای اشــتغال ســاکنان بخــش اســت کــه انهــا را مجبــور کــرده‬ ‫بــرای کار بــه شــهرهای بــزرگ و صنعتــی و حتی کشــورهای همســایه‬ ‫برونــد کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل و مشــکالت معیشــتی اهالــی بایــد‬ ‫در کنــار توجــه بــه بخــش کشــاورزی و دامپــروری بــا اجــرای طرح هــای‬ ‫ابیــاری و زهکشــی نســبت بــه احــداث واحدهــای تولیــدی و صنعتی‪،‬‬ ‫توســعه بازارچــه مــرزی اینچــه بــرون و تســهیل در مبــادالت کاال و‬ ‫مســافر جهــت فراهــم کــردن زمینــه ایجــاد اشــتغال پایــدار جوانــان‬ ‫اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫بابایــی نــژاد اظهارداشــت‪ :‬بــا ایــن حــال هنــوز ‪ ۱۴‬روســتای ایــن‬ ‫بخــش از نعمــت اب و هفــت روســتا از نعمــت گاز محروم انــد ضمن‬ ‫اینکــه اُفــت شــدید ولتــاژ بــرق مهمتریــن معضــل اســت کــه بایــد بــا‬ ‫احــداث نیــروگاه بــرق ایــن مشــکل را رفــع کــرد‪.‬‬ ‫بخشــدار داشــلی بــرون‪ ،‬تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام ماننــد‬ ‫ســالن ورزشــی روســتای داشــلی بــرون‪ ،‬مجتمــع فجــر و ابرســانی بــه‬ ‫روســتاهای نــوار مــرزی‪ ،‬نصــب اب شــیرین کــن در روســتای کرنــد‬ ‫و احــداث نیــروگاه بــرق خورشــیدی در هوتــن و کرنــد و بهســازی یــا‬ ‫اســفالت برخــی راه هــای روســتایی ماننــد پشــه لــر‪ ،‬قــره دونــگ‪ ،‬اق‬ ‫بنــد ‪ -‬نارلــی داغ‪ ،‬ماســان کــوپ و ارتــق قلیــچ چشــمه و نیــز احــداث‬ ‫دیــواره و ســیل بنــد در روســتاهای ماســان کــوپ و اق بنــد را از دیگــر‬ ‫کمبودهــا و مطالبــات مرزنشــینان ایــن خطــه برشــمرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت شــهر مــرزی اینچــه بــرون گنبــدکاووس بــا‬ ‫تمجید از ســفرهای اســتانی دولت ســیزدهم گفت که این ســفرها‬ ‫و اشــنا شــدن از نزدیــک بــا مشــکالت‪ ،‬بــرکات زیــادی بــرای مــردم و‬ ‫تحقــق خواســته های انــان می کنــد کــه امیدواریــم ایــن ســفرها بــا‬ ‫قــوت ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اخونــد مــدد هوشــمند افــزود‪ :‬برپایــی دوبــاره پاســگاه ایســت و‬ ‫بازرســی در ســه راهــی اینچــه بــرون توســط مرزبانــی را مطالبــه جدی‬ ‫مــردم داشــلی بــرون دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬وجــود ایــن پاســگاه‬ ‫می توانــد در ارتقــای امنیــت و کاهــش ســرقت ها موثــر باشــد‪.‬‬ ‫اخونــد هوشــمند بــه تصویــب منطقــه ازاد تجــاری صنعتــی اینچــه‬ ‫بــرون نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تســریع در ایجــاد زیرســاخت های این‬ ‫منطقــه عــاوه بــر توســعه اقتصــادی بــه ایجــاد چنــد هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی در منطقــه و اســتان گلســتان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت شــهر اینچــه بــرون از دیگــر مطالبــات‬ ‫مــردم ایــن دیــار از دولــت ‪ ،‬حمایــت از کشــاورزان و دامــداران اســیب‬ ‫دیــده از خشکســالی و یافتــن راهــکار مناســب بــرای کاهــش یــا رفــع‬ ‫پیامدهــای ناگــوار ایــن پدیــده اقلیمــی‪ ،‬تســریع در گازرســانی بــه‬ ‫روســتاها و تقویــت شــبکه بــرق بخــش داشــلی بــرون را برشــمرد‪.‬‬ ‫کمبود مدارس شبانه روزی و بهسازی راه های روستایی‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه نیــز افــزود‪ :‬مهمتریــن مطالبــات مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی رفــع کمبــود اب اشــامیدنی‪ ،‬تامیــن نهاده هــای‬ ‫دامی و کشــاورزی با قیمت مصوب‪ ،‬بهســازی راه های روســتایی‪،‬‬ ‫افزایــش مــدارس شــبانه روزی بــرای جلوگیــری از تــرک تحصیــل‬ ‫دانــش امــوزان بویــژه دختــران در مقطــع متوســطه دوره اول‬ ‫و دوم‪ ،‬توجــه بیشــتر بــه عمــران و ابادانــی روســتاها و اشــتغال‬ ‫جوانــان بــرای مانــدگاری جمعیــت در ایــن مکان هــا و جلوگیــری از‬ ‫مهاجــرت انهــا اســت‪.‬‬ ‫لقمان قربانی اظهار داشــت‪ :‬باتوجه به کوهســتانی بودن بخشــی‬ ‫از مســاحت ســه هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتــر مربعــی مراوه تپــه و بُعــد‬ ‫مســافت روســتاهای واقــع در مناطــق کوهســتانی و نیــز روســتاهای‬ ‫واقــع در نــوار مــرزی ایــن شهرســتان بــه مراکــز درمانــی باالخــص در‬ ‫مواقــع بحرانــی‪ ،‬حــوادث و بالیــای طبیعی‪ ،‬اســتقرار پایــگاه اورژانس‬ ‫هوایــی در مراوه تپــه ضــروری اســت‪.‬‬ ‫قربانــی کنتــرل ســیالب های فصلــی و جلوگیــری از خســارت مالــی‬ ‫و جانــی بــه مــردم‪ ،‬را از جملــه اهــداف ســاخت ســد چایلــی اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬حداقــل هشــت تــا ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫تکمیــل ســد و جابجایــی ‪ ۶‬روســتای واقــع در کاســه ان بــه نیــاز دارد‬ ‫کــه بایــد مــورد توجــه متولیــان وزارت نیــرو و دولــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن واقــع شــدن مراوه تپــه بیــن ‪ ۲‬رشــته کــوه «ســنگوداغ»‬ ‫و «گلیجــه داغ و نازلــی»‪ ،‬عبــور رودخانه هــای اتــرک و گرگانــرود از‬ ‫مراوه تپــه و میانگیــن بــارش ســاالنه ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬میلیمتــری بــاران‪،‬‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی را برخــودار از تنــوع اقلیمــی و اب و هوایــی‬ ‫گوناگــون کــرده بــه گونـه ای کــه از یــک ســو دارای اب و هــوای خشــک‬ ‫و بیابانــی‪ ،‬از ســوی دارای اقلیــم معتــدل و از یــک طــرف اب و هــوای‬ ‫کوهپایـه ای و کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫از جملــه تنــوع اقلیمــی مراوه تپــه و رویــش طبیعــی و خــدادادی‬ ‫برخــی گیاهــان دارویــی «خارشــتر‪ ،‬اســپند‪ ،‬پســته‪ ،‬انــار‪ ،‬انجیــر و‬ ‫زرشــک»‪ ،‬فرصــت مغتنمــی بــرای رونــق کشــت و کار بویــژه توســعه‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی ایجــاد کــرده کــه بایــد بــا بهره گیــری علمــی‬ ‫و منطقــی از ان‪ ،‬گام هــای موثــری بــرای ارتقــای درامــد و معیشــت‬ ‫مــردم و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و مهم تــر از همــه توســعه ایــن‬ ‫شهرســتان کمتــر برخــوردار برداشــت‪.‬‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان و مشــکالت انهــا را از ســوی‬ ‫مســووالن متولــی یــک الــزام قانونــی دانســت و گفــت‪ :‬ایــن یــگان‬ ‫نظامــی نیــز در راســتای وظایــف محولــه کــه یکــی از انهــا اســتیفای‬ ‫حقــوق مرزنشــینان اســت‪ ،‬تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدباقــر نجفــی نــژاد افــزود‪ :‬مهمتریــن مشــکالت‬ ‫اهالــی مرزنشــین گلســتان کمبــود اب اشــامیدنی‪ ،‬مناســبت‬ ‫نبــودن جاده هــای ارتباطــی و ضعــف والتــاژ بــرق باالخــص در‬ ‫تابســتان ها اســت‪.‬‬ ‫اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه خاطــر‬ ‫ل داریــد تکـه ای کارتــن ســفید یــا‬ ‫تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــک ‬ ‫کاغــذ را زیــر ناحیـه ای کــه نشــتی دارد بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را‬ ‫ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد امــا پــس از‬ ‫مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه رنگ هــای قهــوه ای‬ ‫روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات روغــن‬ ‫چکــه کــرده دارای لکه هــای ســیاه یــا قهــوه ای اســت زیــرا در مســیر‬ ‫نشــتی گردوخــاک و کثیفــی را نیــز بــه همــراه خــود مــی اورد؛ امــا‬ ‫روغن موتــور معمــوال ً روشــن تر اســت مخصوصــا ً اگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان ضدیــخ) تنهــا بــا‬ ‫رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دس ـت یابی صنعتــی بــه تکنولــوژی‬ ‫اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای ارگانیــک و هیبریــد‪ ،‬طیــف ضدیخ ها‬ ‫نیــز گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایــن روزهــا شــما می توانیــد مایعــات‬ ‫خنک کننــده ســبز‪ ،‬ابــی‪ ،‬نارنجــی و زرد را بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمز‬ ‫و صورتــی نیــز بــه تعــداد بســیار محــدود در برخــی خودروهــا دیــده‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن نتوانســتید‬ ‫مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننــده اســت دو توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و رنــگ ضدیــخ‬‫را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایــع نشــتی یکســان بــود شــما‬ ‫موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی پروپیلــن‬‫گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن را لمــس کــرده و‬ ‫ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را تشــخیص دادیــد از نــوع نشــتی‬ ‫مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد داللــت‬ ‫بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن رنــگ از مایــع‬ ‫خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی صورتی رنــگ در‬ ‫واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت رفتــن روغــن گیربکــس‬ ‫یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪ .‬هــر دو مایــع رنگ هــای‬ ‫قرمــز روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪ .‬هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا‬ ‫و زمــان نیــز می توانــد رنــگ ایــن مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫ شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم بــه منظــور‬ ‫عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی اســت‪ .‬وجــود‬ ‫مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه چرخ هــای خــودرو و‬ ‫یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی جــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن روغــن نیــز می توانــد در اثــر گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر‬ ‫شــود بنابرایــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت‬ ‫ایــن نشــانه ها ســریعا ً بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو وجــود‬ ‫دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت اینکــه مایع ریخته‬ ‫شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بــه خاطــر‬ ‫اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکــه کــرده اســت‪ .‬ســناریوی بدتــر‬ ‫نیــز اینکــه مایــع یــاد شــده بنزیــن اســت کــه فورا ًبــه خاطر بــو می توان‬ ‫ان را تشــخیص داد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪449‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫مجلس به صورت ویژه‬ ‫پیگیر طرح تامین‬ ‫امنیت غذایی است‬ ‫صدور ‪ ۳۲۱‬مجوز‬ ‫واحد تولیدی‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۲۱ :‬مجــوز ایجــاد‬ ‫واحــد تولیــدی روســتایی‪ ،‬نیمــه صنعتــی و صنعتــی‬ ‫توســط ایــن ســازمان در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری در زیــر‬ ‫بخش هــای کشــاورزی اســتان صــادر کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن موضوعــات در دســت پیگیــری و اقــدام مجلس‬ ‫اســماعیل شــیرغانی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع ایــن مجوزهــای صــادر شــده ‪ ۱۰۵‬فقــره در‬ ‫خصــوص ایجــاد دامداریــی روســتایی و غیــر صنعتــی‪،‬‬ ‫‪ ۸۷‬فقــره دامــداری صنعتــی و نیمــه صنعتــی‪ ۳۷ ،‬طــرح‬ ‫در بحــث طیــور صنعتــی و نیمه صنعتــی‪ ۱۵ ،‬فقره تولید‬ ‫شــیالت صنعتــی و نیمــه صنعتــی‪ ۴۴ ،‬فقــره پروانه گیاه‬ ‫پزشــکی‪ ۲۴ ،‬پروانــه ایجــاد گلخانــه‪ ،‬چهــار فقــره ابــزی‬ ‫پــروری روســتایی و غیــر صنعتــی‪ ،‬چهــار واحــد قــارج و‬ ‫یــک فقــره پروانــه تلقیــح مصنوعــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی صــدور پروانه هــا‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪ ۵۹۸ .‬فقــره جــواز تاســیس در ‪ ۹‬مــاه‬ ‫ســال گذشــته صــادر شــده بــود‪.‬‬ ‫شــیرغانی یکــی از مشــکالت و چالــش هــای بحــث‬ ‫ایجــاد واحدهــای صنعتــی و نیمــه صنعتــی را‬ ‫محدودیــت در تامیــن اب عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه خشکســالی و کمبــود بارندگــی متقاضیــان‬ ‫در خصــوص تامیــن اب بــرای اجــرای طــرح هــا بــا‬ ‫مشــکالتی مواجــه خواهنــد شــد‪ ،‬امــکان تخصیــص‬ ‫منابع ابــی جدیــد در دشــت هــای ممنوعــه اســتان نیــز‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شــیرغانی یکــی از مهــم تریــن بحــث در خصــوص ایجاد‬ ‫واحــد هــای تولیــدی را را نبــود ســند اراضــی کشــاورزی‬ ‫دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬در ســال هــای گذشــته بــرای‬ ‫ایجــاد طــرح هــای تولیــدی صنعتــی و نیمــه صنعتــی در‬ ‫اراضــی قــول نامــه ای نیــز مجــوز تغییــر کاربــری بــرای ان‬ ‫صــادر مــی شــد امــا از امســال ایــن مجــوز هــا تنهــا بــرای‬ ‫اراضــی ســند دار صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه نوعــی هــم اینــک‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد متقاضیــان اجــرای طرح هــای تولیــدی‬ ‫بــه خــودی خــود از ایــن گردونــه حــذف خواهنــد شــد‬ ‫و در مرحلــه اول بایــد بــه دنبــال ســند دار شــدن‬ ‫اراضــی کشــاورزی خــود برونــد کــه ایــن امــر بــه یکــی از‬ ‫دغدغه هــای بهــره بــرداران تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫شــیرغانی بــا اشــاره بــه مزیت هــای بســیار ســنددار‬ ‫کــردن اراضــی کشــاورزی بــرای کشــاورزان افــزود‪ :‬بایــد‬ ‫مســیر طــرح ســنددار شــدن اراضــی ســرعت گیــرد تــا‬ ‫متقاضیــان بــرای ایجــاد واحــد هــای تولیــد بــا مشــکل‬ ‫مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اینــک ســازمان نظام مهندســی اســتان‬ ‫بــرای ســند دار کــردن اراضــی کشــاورزان خــود بــه دنبــال‬ ‫اقدامــات انجــام شــده اســت کــه از کشــاورزان مــی‬ ‫خواهیــم ایــن امــر را بــه ایــن ســازمان واگــذار کننــد چــرا‬ ‫کــه کارشناســان ابــا قوانیــن و نحــوه کار اشــنایی دارنــد‬ ‫و کارهــا ســرعت بخشــیده می شــود‪.‬‬ ‫ســهم خراســان شــمالی ‪ ۶‬دهــم درصــد از تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی تمامــی بخــش هــای اقتصــادی کشــور‬ ‫اســت کــه ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از‬ ‫تولیــد ناخالــص بخــش کشــاورزی کشــور اســت‪.‬‬ ‫امداد رسانی به ‪ ۳۰‬خودروی‬ ‫گرفتار در برف‬ ‫تحقق ‪ ۹۵‬درصد زکات‬ ‫هدف گذاری شده‬ ‫معــاون دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون بــه ‪ ۳۰‬دســتگاه خــودروی گرفتــار شــده در بــرف‬ ‫گردنــه بیــو محــور بجنورد‪-‬شــوقان امدادگــران جمعیــت هــال‬ ‫احمــر اســتان امدادرســانی کردنــد‪.‬‬ ‫صــادق رمضــان زاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تیم هــای‬ ‫هــال احمــر اســتان بــا توجــه بــه شــدت بــارش بــرف بــرای کمــک‬ ‫بــه راننــدگان گرفتــار در جــاده بــه گردنــه بیــو اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راننــدگان بــه علــت نداشــتن زنجیــر چــرخ دچــار‬ ‫مشــکل شــده انــد کــه امدادگــران جمعیــت هــال احمــر در‬ ‫حــال امــداد رســانی بــه انــان هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون اکیــپ هــای راهــداری در محورهــای‬ ‫مختلــف مســتقر هســتند و امدادگــران جمعیــت هــال احمــر‬ ‫و پلــس راه نیــز بــرای امدادرســانی در حادثــه هــای احتمالــی در‬ ‫حالــت امــاده بــاش بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫رمضــان زاده گفــت‪ :‬از مــردم انتظــار مــی رود از ســفرهای‬ ‫غیرضــرور خــودداری کننــد و در صــورت مســافرت از ســالم‬ ‫بــودن خــودرو اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫معــاون دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬راننــدگان حتمــا تجهیــزات زمســتان بویــژه زنجیــر چــرخ‬ ‫بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی (ره) خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۶‬میلیــارد تومــان در ســالجاری بــرای زکات هدفگــذاری‬ ‫شــده بــود کــه در ‪ ۹‬مــاه امســال ‪ ۹۵‬درصــد ان محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۲۵ :‬میلیارد تومان‬ ‫در مجمــوع امســال زکات جمــع اوری شــده اســت کــه حــدود ‪۲۵‬‬ ‫درصــد نســبت بــه ‪ ۹‬ماهــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷۵ :‬درصــد زکات جمــع اوری شــده بــرای نیازمنــدان‬ ‫و مابقــی براســاس اولویــت بندیهــای انجــام شــده و نیازهــای هــر‬ ‫منطقــه صــرف اجــرای طــرح هــا و کارهــای عمرانــی و عــام المنفعه‬ ‫در همــان منطقــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۲۰‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫زکات در اســتان جمــع اوری شــده بــود کــه ‪ ۲‬هــزار خانــوار نیازمنــد‬ ‫خراســان شــمالی از بــرکات زکات بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در ســال گذشــته ‪ ۳۷‬طــرح عمرانــی‬ ‫از محــل درامدهــای پرداخــت زکات در مناطــق محروم این اســتان‬ ‫ســاخته شــد کــه حــدود ‪ ۶۶‬میلیــارد و ‪ ۶۷۱‬میلیــون ریــال بــرای‬ ‫ان هــا هزینــه شــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫احداث و اسفالت ‪ ۶‬پروژه راه‬ ‫روستایی گلستان در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‬ ‫معــاون فنــی و روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان اعــام کــرد‪ :‬شــروع عملیــات اجرایــی ‪ ۶‬پــروژه‬ ‫احداث و اســفالت در حوزه ســاخت راههای روســتایی بمناســبت‬ ‫هفتــه حمــل و نقل‪،‬راننــدگان و راهــداری( ‪ ۲۶‬اذر الــی یکــم دی‬ ‫مــاه) در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قاســم دبــوری فریمانــی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه هــا شــامل احــداث و‬ ‫ســاخت راههــای روســتایی یــورت کاظــم در گالیکش‪،‬اهنگــر محلــه‬ ‫در مینودشــت‪،‬عنایت ابــاد‪ -‬مرجــان ابــاد در گنبــد و ســایت کچیــک‬ ‫در مــراوه تپــه و همچنیــن اصــاح نقطــه رانشــی ویــرو در رامیــان‬ ‫و اســفالت قطعــه دوم‬ ‫محــور چالجه ‪ -‬قویجق‬ ‫کاللــه مــی شــود‪.‬‬ ‫دبــوری خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اجــرا و تحویــل‬ ‫بموقــع ایــن پــروژه هــا‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۶۶‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۶۴‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ‪-1‬محســن ســلیمی به شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۴‬به شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۰۸۴۸۷‬صــادره از گــرگان فرزند‬ ‫علی اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۳۲‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪-۲‬حســین ســلیمی بشــماره شناســنامه‪ ۶۶۹‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۸۷۰۹۲۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی‬ ‫اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۳۰‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگ‪ ۱۰۶.۵۸‬متــر مربــع از پــاک‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع دراراضــی خــارج از‬ ‫مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به‬ ‫رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــندمی توانند از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۹۵۹۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ اتتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۰/۰۶:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۳۹‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۴۰‬هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪ /‬خانم‪-۱‬ســیدابوالفضل حســینی بشناســنامه‪ ۴۷۳۲‬کدملی‪ ۲۱۲۰۳۷۸۹۲۴‬صادره از گرگان فرزند اکبر متقاضی‬ ‫کالســه پرونده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۲۱‬درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪ -۲‬پرهــام پــور محمــود بابلــی بــه شناســنامه ‪ ۰۹۶۰۲۵۰۱۸۲‬کدملی‪۰۹۶۰۲۵۰۱۸۲‬صــادره از مشــهد فرزنــد عــادل متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۲۲‬در ‪ ۳‬دانــگ مشــاع از شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۲.۵۶‬مترمربــع از پــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع دراراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رواشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه‬ ‫نماینــد‪ .‬م الــف‪ ۹۶۰۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۲۰/۹/۱۴۰۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۶:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۲۴‬هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمــد احمــدی بــه شناســنامه ‪ ۵‬کــد ملــی ‪۶۴۲۹۸۷۳۰۳۱‬صــادره از بیارجمنــد فرزنــد عبدالجــواد متقاضــی کالســه پرونده‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۰۸‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۳۱۳.۷۰‬مترمربــع از پــاک‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بــا صادقیــان بخــش حــوزه ثبت ناحیه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لذابــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۹۶۰۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۶:‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــورای اســامی تامیــن امنیــت غذایــی‪ ،‬حمایــت از کشــاورزی‪،‬‬ ‫طــرح جوانــی جمعیــت و خانــواده‪ ،‬جهــش تولیــد و احــداث‬ ‫مســکن و تســهیل در صــدور مجــوز کســب و کار‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار غالمرضــا منتظــری‬ ‫در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار داشــت‪ :‬رفــع‬ ‫کمبودهــای ســاختاری بــرای حرکــت شــتابان بــه ســمت توســعه‬ ‫پایــدار از جملــه وظایــف و تالش هــای مــورد پیگیــری مجلــس در‬ ‫کنــار دولــت بــرای اجــرای موضوعــات زیرســاختی را مــورد توجــه‬ ‫قــرار دهــد کــه نتیجــه ان‪ ،‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬از جملــه ایــن طــرح هــا در گلســتان حــل‬ ‫مشــکل اب‪ ،‬مجــوز شــیرین ســازی اب دریــای خــزر‪ ،‬تفکیــک اب‬ ‫اشــامیدنی از ســایر مصــارف‪ ،‬راه انــدازی منطقــه ازاد تجــاری‪،‬‬ ‫زهکشــی اراضــی‪ ،‬مطالبــات کشــاورزان بــه خصــوص حــل مشــکل‬ ‫کشــت توتــون و ســیب زمینــی و ســرمایه گــذاری در صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه ســهم فــراوان گلســتان در تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور ایــن‬ ‫اســتان نقــش مهــم و کلیــدی دارد و بــه همیــن خاطــر بــرای‬ ‫حــل مشــکالت‪ ،‬کشــاورزان ایــن خطــه بایــد مــورد توجــه بیشــتر‬ ‫مســووالن قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫منتظــری بــا اشــاره بــه ســفر قریــب الوقــوع رییــس جمهــور بــه‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن ســفر تعییــن تکلیــف طرح هــای مهــم‬ ‫و زیربنــای اســتان صــورت خواهــد گرفــت بــه طــوری کــه ســالن‬ ‫‪ ۶‬هــزار نفــری بســکتبال گــرگان‪ ،‬تــاالر بــزرگ فرهنگــی و هنــری‬ ‫صیــاد شــیرازی و ســد شــصت کال گــرگان از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا تامیــن کامــل و تخصیــص بــه‬ ‫موقــع اعتبــارات الزم‪ ،‬طرح هــای فــوق در مــدت کمــی تکمیــل و‬ ‫مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه بــه لحــاظ شــرایط نامطلــوب ارائــه خدمــات بــه‬ ‫بیمــاران دیالیــزی در بیمارســتان پنــج اذر گــرگان بــه زودی‬ ‫ســاخت اولیــن مرکــز دیالیــز بخــش خصوصــی گلســتان در گرگان‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫منتظــری در ادامــه بــه تصویــب طــرح رتبــه بنــدی معلمــان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن طــرح و بــا موافقــت دولــت‪ ،‬رتبــه‬ ‫بنــدی معلمــان در ســال جــاری از ‪ ۳۱‬شــهریور بــه بعــد و از ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بطــور کامــل اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش شــبکه رانــت و تحریــم هــای داخلــی بــر‬ ‫بــازار گفــت‪ :‬هــر زمــان شــبکه رانــت از بیــن بــرود و برخــورد جــدی‬ ‫بــا ایــن مشــکل شــود انحصارهــا شکســته شــده و بــا جایگزینــی‬ ‫رقابــت ســالم‪ ،‬قیمت هــا کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫دمای هوا ‪ 11‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 40‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪11‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۳۶۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۲۹‬تقاضای خانم خدیجه کاویانی به شــماره شناســنامه ‪ ۱۷۷‬کد ملــی ‪۲۱۲۱۲۴۲۶۴۳‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد محمــد صــادق در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۶۸.۳۴‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۹۶‬فرعــی از ‪ ۱‬فرعــی مجــزی از ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی و غالمرضــا انتصــاری بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۹۵۸۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۰۶:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان ازطــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۳۱‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم اقــای ‪ /‬خانــم کبــری اکبــری بــاغ گلبــن بشــماره شناســنامه ‪ ۴۱‬و بشــماره ملــی ‪۲۱۲۲۷۷۲۰۲۶‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۸۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۶۶.۱۵‬متــر مربــع از پــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش‪ ۳‬حــوزه‬ ‫ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازتصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لذابــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خودراباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪۹۵۷۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۲۰/۹/۱۴۰۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۶:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۶۱‬هئیتموضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم نســاء اربــاب مجنــی بــه شناســنامه ‪ ۱۰‬کــد ملــی‪ ۴۵۹۱۶۸۷۴۴۹‬صــادره از مجــن از شــاهرود فرزنداکبر متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۳‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۲۵.۱۷‬مترمربــع از پــاک‪- ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صــادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی بــه مدت دومــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۱۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۶:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی برابرماده ‪3‬وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140060312001008327‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 1400114412001000193‬تقاضای اقای رمضانعلی کالنتری بشناسنامه ‪ 23‬کدملی ‪ 2121805478‬صادره ازگرگان فرزند علی در ششدانگ اعیانی‬ ‫یک باب ساختمان به انضمام چهل وهفت سهم مشاع ازچهل وهشت سهم ششدانگ عرصه که مابقی سهام ان وقف است بمساحت ‪ 66/40‬مترمربع ازپالک شماره ‪ 125‬اصلی واقع دراراضی تاریکی بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی اسماعیل قاسمی به متقاضی دارد ‪..‬لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهی میشوداز این رو اشخاصی که نسبت به به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‬ ‫میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکرشماره پرونده به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرچع ثبتی‪،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/ 10/ 06‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/ 10/22‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان م الف ‪9740‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تاکید مخبر بر حضور موثر‬ ‫بخش خصوصی برای بهبود‬ ‫وضعیت اقتصاد و تولید‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری حضــور موثــر و فعاالنــه بخــش خصوصــی را یکــی از راه هــای بهبــود وضعیــت‬ ‫اقتصــاد و تولیــد کشــور توصیــف و تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت بــه دنبــال ان اســت تــا بــه عنــوان ناظــر و نــه‬ ‫مداخله گــر در کنــار فعالیــن حــوزه تولیــد و صــادرات کشــور باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول رییــس جمهــوری‪ ،‬محمــد مخبــر‬ ‫در جلســه مشــترک اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬اتــاق تعــاون و‬ ‫همچنیــن اتــاق اصنــاف کشــور بــر ضــرورت توانمنــد ســازی بخــش تعــاون و خصوصــی کشــور تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬تیــم اقتصــادی دولــت بــه دنبــال ان اســت تــا بــا تعامــل بیشــتر و ارتبــاط مســتقیم بــا فعــاالن‬ ‫اقتصــادی بخــش خصوصــی و برداشــتن موانــع‪ ،‬در جهــت خلــق ثــروت در جامعــه گام بــردارد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور ســازنده و فعــال تولیدکننــدگان و صادرکنندگان‬ ‫ایرانــی در بازارهــای جهانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیگیــری دیپلماســی اقتصــادی یکــی از راهبردهــای دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای رونــق تولیــد اســت‪.‬‬ ‫مخبــر هدایــت نقدینگــی موجــود در کشــور در مســیر توســعه و رونــق تولیــد و صــادرات را از اهــداف مهــم‬ ‫اقتصــادی برشــمرد و اعــام امادگــی کــرد کــه اتمــام طرح هــای نیمــه تمــام عمرانــی و پــروژه هــای نیمــه کاره‬ ‫بــه مــردم و بخــش خصوصــی واگــذار شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه عــدم اجــرای صحیــح سیاســت هــای اصــل ‪ ۴۴‬در کشــور‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اجــازه نمــی دهیــم برخــی رویــه هــای نادرســت گذشــته در زمینــه خصوصــی ســازی در کشــور‬ ‫ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بیــش از ‪ ۲‬ســاعت بــه طــول انجامیــد‪ ،‬نماینــدگان اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اتــاق اصنــاف و اتــاق تعــاون بــه طــرح دغدغــه هــا و مشــکالت خــود در بخــش هــای مختلــف‬ ‫از جملــه توجــه بــه مســاله خصوصــی ســازی در کشــور‪ ،‬دیــده شــدن نظــرات فعــاالن اقتصــادی در جهــت‬ ‫جهــش صادراتــی‪ ،‬بازشــدن فضــا بــرای بخــش خصوصــی و تعــاون‪ ،‬تامیــن ســرمایه مالــی بــرای فعالیــن‬ ‫بخــش صنعــت و صــادرات از طریــق بــازار ســرمایه‪ ،‬اجرایــی شــدن ســند توســعه بخــش تعــاون‪ ،‬رفــع‬ ‫قوانیــن و مقــررات دســت و پاگیــر‪ ،‬مبــارزه بــا فســاد و اســتفاده از ظرفیــت تعاونــی هــا بــرای تامیــن‬ ‫کاالهــای اساســی پرداختنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستبند پلیس بر دستان‬ ‫سارقان سابقه دار‬ ‫با ‪ 23‬فقره سرقت‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 9‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 23‬فقــره ســرقت از‏اماکــن خصوصــی و دولتــی‬ ‫در ســطح شهرســتان بجنــورد خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع چنــد فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و‬ ‫دولتی در ســطح شهرســتان بجنورد‪ ،‬بالفاصله موضوع با جدیت‬ ‫در دســتور‏کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی صحنــه هــای وقــوع ســرقت‬ ‫و همچنیــن بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته‪ ،‬ســارقان مــورد‬ ‫‏شناســایی قرار گرفتند‪ ،‬افزود‪ :‬در چند عملیات غافلگیرانه ‪ 9‬نفر‬ ‫ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‏شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 23‬فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫‏خصوصــی و دولتــی اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫‏قضائــی معرفــی شــدند‪ .‬‏‬ ‫بیش از ‪ 7500‬بازرسی‬ ‫استاندارد از فروشگاه های‬ ‫گلستان‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان از انجــام بیــش از ‪7‬‬ ‫هــزار و ‪ 500‬مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی اســتان گلســتان‬ ‫در ‪ 9‬ماهــه نخســت ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬داود‬ ‫مزیــدی اظهــار داشــت‪ :‬نظــارت بــر مراکــز عرضــه و فروشــگاه هــا‪،‬‬ ‫یکــی از وظایفــی اســت کــه اســتاندارد بــه مــوازات کنتــرل خطــوط‬ ‫اعتراف متهم به یک و نیم‬ ‫میلیارد ریال کالهبرداری‏‬ ‫دستگیری کالهبرداران‬ ‫میلیاردی در بجنورد‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای بــا یــک میلیــارد و ‪500‬‏میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چندیــن مــورد شــکایت مبنــی بــر اینکــه‬ ‫افــرادی اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان مــی کننــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت‏در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش فنــی و اطالعاتــی و بررســی‬ ‫اظهــارات شــاکیان پرونــده‪ ،‬کاراگاهــان موفــق شــدند متهــم را‬ ‫‏دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بعــد از انتقــال بــه مقــر انتظامــی در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه یــک میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‏ریــال‬ ‫کالهبــرداری اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد‬ ‫از تکمیــل تحقیقــات و بازجویــی هــای انجــام شــده بــه مراجــع‬ ‫‏قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدارهای پلیــس در رابطــه بــا پیشــگیری از وقــوع‏کالهبــرداری‪،‬‬ ‫در صــورت هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای بــا ‪ 2‬میلیــارد ریــال‏کالهبــرداری در اســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ«مقســود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬درپــی ‏اعــام شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی‬ ‫بــر اینکــه افــرادی بــا ترفنــد هــای مختلــف از جملــه خریــد ملــک‬ ‫و فــروش خــودرو ‏از انــان کالهبــرداری کــرده انــدف بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بااشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن بررســی اظهــارات‏شــاکیان‬ ‫پرونــده موفــق شــدند محــل اختفــای متهمــان را مــورد شناســایی‬ ‫قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه ‪2‬‏نفــر کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 2‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪2‬‬ ‫‏میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان در نهایت بعد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫تولیــد و نظــارت بــر کاالهــا در مبــدا‪ ،‬اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در ‪ 9‬ماهــه ســال جــاری‪ ،‬از ‪ 7515‬واحــد‬ ‫صنفــی‪ ،‬فروشــگاه و مراکــز عرضــه در قالــب طــرح طاهــا توســط‬ ‫کارشناســان و بازرســان اســتاندارد در اســتان بازرســی شــد کــه‬ ‫مقصــود ایــن بازرســی هــا‪ ،‬عــاوه بــر اشــاعه فرهنــگ اســتاندارد و‬ ‫اطمینــان بخشــی بــه جامعــه در خصــوص ایمــن بــودن کاالهــای‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬نــا امــن کــردن بــازار‪ ،‬بــرای کاالهــای بــی کیفیــت و‬ ‫بــدون نشــان اســتاندارد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا تعــداد ‪ 159‬کاالی دارای نشــان‬ ‫اســتاندارد از مراکــز عرضــه و توزیــع‪ ،‬خریــداری و بــرای ازمــون بــه‬ ‫ازمایشــگاه هــای اداره کل و نیــز ازمایشــگاه هــای همــکار تاییــد‬ ‫صالحیــت شــده‪ ،‬ارســال شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مزیــدی‪ ،‬بررســی نتایــج ‪ 150‬کاالی مــورد ازمــون قــرار‬ ‫گرفتــه از میــان نمونــه هــای اخــذ شــده‪ ،‬حاکــی از انطبــاق ‪122‬‬ ‫نمونــه بــا اســتانداردهای ملــی مربوطــه و همچنیــن مغایــرت‬ ‫‪ 28‬مــورد بــوده اســت کــه نمونــه هــای غیــر اســتاندارد متعلــق‬ ‫صدور دستورات قضایی برای پیگیری‬ ‫‪ ۵۰۰‬درخواست مردمی مطرح شده‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان از صــدور دســتورات قضایــی الزم بــرای پیگیــری‬ ‫‪ ۵۰۰‬مــورد از درخواســت های مردمــی مطرح شــده در جریــان ســفر اســتانی رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه بــه ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون نزدیــک بــه ‪۵۰۰‬‬ ‫مــورد از درخواس ـت های مردمــی کــه در ســفر رئیــس قــوه قضاییــه بــه ایشــان ارائــه شــده‬ ‫بــه اســتان هــای دیگــر‪ ،‬بــرای اقــدام قانونــی بــه اســتان محــل‬ ‫تولیــد ارجــاع و ارســال و بــا نمونــه هــای تولیــد داخــل اســتان نیــز‬ ‫مطابــق قوانیــن و مقــررات رفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اســتاندارد گلســتان بــا اظهــار رضایــت‬ ‫از همــکاری اصنــاف و فروشــگاه هــا در انجــام وظایــف اســتاندارد‬ ‫و نظــارت بازرســان‪ ،‬از ســازمان صمــت اســتان‪ ،‬فرمانــداری هــا و‬ ‫اصنــاف شهرســتانها نیــز بــه دلیــل مســاعدت و تــاش در متقاعــد‬ ‫و همــراه کــردن واحدهــای صنفــی بــه همــکاری بــا اســتاندارد در‬ ‫ســال جــاری ‪ ،‬قدردانــی نمــود‪.‬‬ ‫مزیــدی در پایــان بــه گلســتانی هــا یــاداور شــد در صــورت‬ ‫مشــاهده کاالهــای مغایــر بــا اســتاندارد در بــازار‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫موضــوع را از طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 1517‬و یــا پیامــک‬ ‫‪ 30001517‬بــه اداره کل اســتاندارد گلســتان اطــاع دهنــد و یــا‬ ‫اینکــه شــخصا بــا ارســال پیامــک رایــگان بــه شــماره ‪،10001517‬‬ ‫از اعتبــار و اصالــت عالمــت اســتاندارد درج شــده روی کاال‪،‬‬ ‫اطــاع حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫بــود‪ ،‬بــه دادگســتری اســتان گلســتان ارجــاع و دســتورات قضایــی مــورد نیــاز بــرای پیگیــری‬ ‫و اقــدام صــادر شده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیشــترین درخواس ـت های ارجــاع شــده‬ ‫بــه اســتان گلســتان در چنــد روز گذشــته مربــوط بــه اعمــال مــاده ‪ ۴۷۷‬قانــون اییــن‬ ‫دادرســی کیفــری اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه دســتور رئیــس قــوه قضاییــه ایــن درخواس ـت ها پــس از ارجــاع بــه اســتان‪،‬‬ ‫در کوتاه تریــن زمــان ممکــن پاســخ داده می شــود و مــواردی از نامه هــای مــردم کــه حــل‬ ‫ان هــا بــه دالیــل مختلــف مقــدور نیســت‪ ،‬بــرای انــان توضیــح داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســیابی اظهــار کــرد‪ :‬کســانی کــه در جریــان ســفر رئیــس قــوه قضاییــه بــه اســتان گلســتان‬ ‫نامــه داده انــد‪ ،‬پــس از دریافــت پیامــک مبنــی بــر ثبــت درخواســت خــود‪ ،‬بــرای پیگیــری‬ ‫بــه نشــانی گــرگان‪ ،‬بلــوار شــهید کالنتــری (کمربنــدی)‪ ،‬خیابــان دانشــجو‪ ،‬دادگســتری کل‪،‬‬ ‫طبقــه دوم‪ ،‬دبیرخانــه حــوزه ریاســت مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫در ســفر رئیــس قــوه قضاییــه بــه اســتان گلســتان هــزار و ‪ ۹۰۵‬درخواســت مردمــی واصــل‬ ‫شــد کــه هــزار و ‪ ۵۴۵‬فقــره مربــوط بــه امــور قضایــی بــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۳۲‬هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم عفــت یاراحمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪۸۶۰۳‬و بشــماره ملــی ‪۶۲۸۹۲۱۶۰۳۱‬صــادره از گمیشــان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۷۹‬در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۵۹.۶۰‬مترمربــع از پــاک ‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۵۹۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۱۰/۶:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪449‬‬ ‫قبرهای «وی ای پی»‬ ‫و موفقیت های پی در پی!‬ ‫هــر چنــد همــه دولتمــردان در پایــان ســال های مدیریتــی‬ ‫معتقدنــد امســال را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــتیم‬ ‫ولــی پیــش خودمــان باشــد ایــن چنــد وقــت مــا گرفتــار‬ ‫قیمــت دالر و ســکه و پرایــد چنــد ده میلیونــی و ســایر‬ ‫مســائل متفرقــه دنیــوی بودیــم عــده ای از دوســتان هــم از‬ ‫فرصــت اســتفاده کــرده و بــه مســائل اخــرت پرداختنــد‪.‬‬ ‫البتــه مســائل مربــوط بــه خــود اخــرت کــه نــه‪ ،‬حواشــی‬ ‫اخــرت و در ایــن رهگــذر مقــداری فتیلــه قیمــت خانــه اخــرت‬ ‫را بــاال کشــیدند تــا جایــی کــه االن قبرهــای میلیــاردی هم در‬ ‫بــازار قبــر تهــران خریــد و فــروش می شــود! اصــل خبــر بــه‬ ‫نقــل از جرایــد‪...‬‬ ‫تهــران عــاوه بــر بهشــت زهــرا چندیــن ارامســتان دیگــر‬ ‫هــم دارد کــه قیمــت قبــر در امامزاده هــا از بهشــت زهرا‬ ‫هــم عجیب تــر اســت‪ .‬معمــوال دفــن امــوات در ایــن‬ ‫امامزاده هــا کــه اغلــب داخــل شــهر قــرار دارنــد‪ ،‬ممنــوع‬ ‫اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ایــن اماکــن هــم شــاهد‬ ‫قیمت هــای نجومــی هســتیم‪ .‬قیمــت هــر قبــر در قســمت‬ ‫صحــن شــاه عبدالعظیــم‪ ۶۰۰ ،‬میلیــون تومــان اســت؛ امــا‬ ‫قیمت هــا در برخــی فضــا هــا باالتــر هــم مــی رود و تــا یــک‬ ‫میلیــارد تومــان هــم مــی رســد‪ ( .‬اقتصــاد انالیــن)‬ ‫هــر چنــد عزیزانــی کــه قصــد فــوت دارنــد زیــاد نگــران ایــن‬ ‫داســتان نباشــند و دســت دســت نکننــد ؛ چــرا کــه بــه گفتــه‬ ‫مســئوالن بهشــت زهــرا ظرفیــت گورســتان جدیــد احــداث‬ ‫شــده پایتخــت‪ ،‬معــادل بهشــت زهــرای کنونــی اســت و‬ ‫دسـت کم تهرانی هــا تــا ‪ ۳۰‬ســال نبایــد نگرانــی بــرای دفــن‬ ‫مردگانشــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫البتــه چنــد ســال قبــل دو تــن از عزیــزان شــورای شــهر‬ ‫پیشــنهاد دفــن امــوات را در پارک هــا و بوســتان های‬ ‫تهــران داده بودنــد! راســتش را بخواهیــد ایــن روزهــا‬ ‫بابــت انجــام برخــی امــورات فرهنگــی و غیــر فرهنگــی‬ ‫عزیــزان اراذل و اوبــاش‪ ،‬روز روشــن ادم جــرات‬ ‫نمی کنــد بــه پــارک بــرود؛ حــاال اگــر قــرار باشــد شــیون و‬ ‫زاری هــم بــه ایــن ماجــرا اضافــه شــود کــه دیگــر ســنگ‬ ‫روی ســنگ قبــر بنــد نمی شــود‪.‬‬ ‫عنایــت داریــد کــه ‪ ...‬یــک عــده ســر قبــور امــوات‬ ‫بالتشــبیه چنــان جــو گیــر مــی شــوند و ضجــه مویــه‬ ‫می کننــد کــه هیــچ کــس را یــارای مقابلــه بــا انــان نیســت‬ ‫و بــه قــول ملــک الشــعرای بهــار « گفــت بــر قبــرت چنــان‬ ‫شــیون کنــم ‪ . . .‬کــز لحــد جســتن کننــد اهــل قبــور!»‬ ‫اهالــی غیــر قبــور کــه جــای خــود دارنــد! علــی ای حــال‬ ‫بــا عنایــت بــه اینکــه در ارائــه پیشــنهادات سوفســطایی و‬ ‫فلــک فرســا مــا تنهــا نیســتیم و دســت در حــال زیــاد شــدن‬ ‫اســت‪ ،‬بــاز هــم حقیــر پیــش دســتی نمــوده و بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از ایجــاد هــرج و مــرج در بــازار قبــر و داللــی در‬ ‫ایــن خصــوص چنــد پیشــنهاد افاضــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) مالیــات بــر قبــر‪ :‬در حــال حاضــر بیــش از چهــار صــد‬ ‫هــزار خالــه خالــی در تهــران وجــود دارد و چنــد صــد هــزار‬ ‫مســتاجر هــم در ایــن شــهر االخــون واالخــون هســتند‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً دولــت برنامــه هایــی در خصــوص اخــذ مالیــات‬ ‫از ایــن خانــه هــای خالــی را دارد‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود بــا‬ ‫انجــام کار کارشناســی اخــذ مالیــات از قبــور خالــی هــم‬ ‫در برنامــه کار دولــت تدبیــر و امیــد قــرار گیــرد تــا نشــود‬ ‫خــدای ناکــرده ‪ 400‬هــزار قبــر خالــی در تهــران ثبــت شــود‬ ‫و همیــن تعــداد متوفــی روی زمیــن بماننــد!‬ ‫ب) ایجــاد طــرح هــای جدیــد‪ :‬بــاور بفرمائیــد مــا همــواره‬ ‫از طرفــداران دو اتشــه و دو رو خشخاشــی طــرح هــا و‬ ‫اقدامــات مربــوط بــه امــوات و دنیــای پــس از مــرگ بــوده‬ ‫و هســتیم‪.‬‬ ‫از وام ســه میلیونــی کفــن و دفــن و شستشــوی مکانیــزه‬ ‫امــوات در مشــهد گرفتــه تــا ســاخت ســنگ قبــر هوشــمند‬ ‫و تابــوت دیجیتــال و قــس علــی هــذا القیــاس‪...‬‬ ‫چــرا کــه اوال ً مــردگان دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت‬ ‫و خدمــت بــه انهــا ثــواب دارد؛ در ثانــی ایــن شــتری‬ ‫اســت کــه زنــگ در همــه را مــی زنــد! بنابرایــن عزیزانــی‬ ‫کــه دستشــان در کار اســت همــت کننــد و اگــر کاری از‬ ‫دســتش ان بــر مــی ایــد دریــغ نکننــد و نگذارنــد قیمــت قبــر‬ ‫از ایــن هــم باالتــر بــرود‪.‬‬ ‫چــرا کــه بــه فرمــوده مرحــوم حســین پناهــی فرمــوده‬ ‫«چــه میهمانــان بــی درد ســری هســتند مــردگان؛‬ ‫نــه بــه دســتی ظرفــی را چــرک مــی کننــد نــه بــه حرفی دلی‬ ‫را الــوده؛ تنهــا بــه شــمعی قانــع انــد و اندکــی ســکوت» و‬ ‫صــد البتــه یــک قبــر بــا قیمــت متناســب بــا جیــب شــان!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪449‬‬ ‫در جواب ابراز عالقه چه بگوییم؟‬ ‫امنه صرامی‬ ‫چیزهایی که نباید به دیگران‬ ‫بگوییم حتی اگر نیت مان‬ ‫خیر است‬ ‫حتمــا بــرای شــما هــم پیــش امــده کــه بــا یک ســوال یا‬ ‫حرف ســاده‪ ،‬ناخواســته کســی را ناراحت کرده باشــید‪.‬‬ ‫گفتــن یــا نگفتــن خیلــی از حرف هــا بــه دیگــران‪ ،‬یکــی‬ ‫از موضوعــات به ظاهــر ســاده‪ ،‬امــا مهــم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حرف هــا ممکــن اســت دربــاره ظاهــر افــراد‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫روابــط شــخصی یــا حتــی تحصیــات و شــغل انهــا‬ ‫باشــد‪ .‬در طــول زندگــی و بــا گذشــت زمــان‪ ،‬گفتــن‬ ‫یــا نگفتــن بســیاری از مســائل را یــاد خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫امــا اگــر کســی زودتــر بــه شــما بگویــد کــه گفتــن کــدام‬ ‫حرف هــا ممکــن اســت بــه دیگــران صدمــه بزنــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫نیســت؟ در ادامــه فهرســتی از حرف هایــی را مــرور‬ ‫خواهیــم کــرد کــه حتــی اگــر نیتمــان خیــر باشــد نبایــد‬ ‫بــه دیگــران بگوییم‪.‬ادامــه شــماره ‪448‬‬ ‫‪ .۸‬لبخند بزن!‬ ‫معمــوال اقایــان بــرای کنتــرل خانم هــا بــه انهــا‬ ‫می گوینــد لبخنــد بزننــد‪ .‬فلســفه وجــودی خانم هــا‬ ‫ایــن نیســت کــه بــرای اقایــان زیبــا و خوشــحال بــه‬ ‫نظــر برســند‪ .‬شــاید خانمــی به تازگــی خبــر بســیار بــدی‬ ‫شــنیده یــا حتــی حــال خوشــی نداشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫حرکــت اقایــان بســیار خودپســندانه اســت‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫ساده است‪ ،‬چیزی نگویید!‬ ‫چیزهایــی کــه نبایــد دربــاره ازدواج و روابــط شــخصی‬ ‫دیگــران گفــت‬ ‫‪ .۱‬کی می خواین بچه دار بشین؟‬ ‫ایــن ســوال بســیار شــخصی اســت‪ .‬زندگــی جنســی‬ ‫افــراد بــه هیچ کــس ربطــی نــدارد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫هیچ چیزی نگویید و سوالی نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ازدواج اولتان است؟‬ ‫پرســیدن این ســوال یعنی مشکلی درباره ســن ازدواج‬ ‫فــرد وجــود دارد یــا حتــی بدتــر از ان‪ ،‬ممکــن اســت ایــن‬ ‫را بــه ذهــن تداعــی کنــد کــه ازدواج در ســن بــاال ایــرادی‬ ‫دارد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬پرســیدن ایــن ســوال خبــر نامــزدی یــا‬ ‫ازدواج فــرد را از حالــت خاص بــودن خــارج می کنــد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«تبریک می گم! خوشبخت باشین!»‬ ‫‪ .۳‬چطــور متوجــه نشــدی همســر ســابقت بهــت‬ ‫خیانــت می کنــه؟‬ ‫ایــن ســوال یــاداور تجربــه دردنــاک فــرد اســت‪ .‬او‬ ‫به دلیــل تجربــه ناراحت کننــده ای کــه داشــته بــه‬ ‫پشــتیبانی شــما نیــاز دارد‪ ،‬نــه اینکــه سرزنشــش کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن ســوال یعنــی او ان قــدر ســاده و نــادان بــوده کــه‬ ‫متوجــهنشــانه هایشــک برانگیزخیانــتنشــدهاســت‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«خیلــی ســخته ادم متوجــه چنیــن چیــزی بشــه‪.‬‬ ‫دوســت داری راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت کنــی؟»‬ ‫چیزهایــی کــه نبایــد هنــگام جروبحــث بــا دیگــران‬ ‫بگوییــم‬ ‫‪ .۱‬اروم باش‬ ‫گفتــن ایــن جملــه هیــچ فایــده ای نــدارد‪ .‬اگــر هنــگام‬ ‫عصبانیت کســی به او بگویید ارام باشــد‪ ،‬نه تنها او ارام‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکــه ممکــن اســت عصبانی تــر هــم بشــود‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«متوجهــم از دســت فالنــی عصبانــی و ناراحتــی‪.‬‬ ‫چطــور می تونــم کمکــت کنــم؟»‬ ‫‪ .۲‬متاسفم که این طور فکر (حس) می کنی‬ ‫گفتــن ایــن جملــه در واقــع نوعــی عذرخواهــی‬ ‫بــه روش خودپســندانه اســت‪ .‬گفتــن ایــن جملــه‬ ‫یعنی بابت کار اشــتباهی که انجام داده اید متاســف‬ ‫نیســتید و فقــط ناراحتیــد کــه او ان قــدر نــادان اســت‬ ‫کــه بهــش توهیــن شــود‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«متاســفم کــه فــان کار رو کــردم‪ .‬مــن بــه فالن دلیل‬ ‫مقصــرم‪ .‬دفعــه بعــد این کار رو انجــام نمی دم‪».‬‬ ‫چیزهایــی کــه نبایــد دربــاره پــدر و مــادر بودن‪/‬شــدن‬ ‫افــراد گفتــه شــود‬ ‫‪ .۱‬چرا بچه ندارید؟‬ ‫اگــر مخاطــب شــما بــه بچه دارشــدن عالقــه داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬اشــاره بــه ایــن موضــوع ممکــن اســت بــرای‬ ‫او دردنــاک باشــد‪ .‬برخــی افــراد نتوانســته اند شــریک‬ ‫مناســبی بــرای ازدواج پیــدا کننــد یــا ممکــن اســت دچــار‬ ‫مشــکالت بــاروری باشــند و نمی خواهنــد مشــکل خــود‬ ‫را بــا غریبه هــا یــا بــا شــخصی در میــان بگذارنــد کــه‬ ‫صمیمیــت کمتــری بــا او دارنــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت مخاطــب شــما تصمیــم گرفتــه باشــد بچــه دار‬ ‫نشــود و بــا طــرح ایــن ســوال‪ ،‬ایــن حــس را به او منتقل‬ ‫کنیــد کــه او را قضــاوت می کنیــد‪ .‬برخــی از مــردم‬ ‫نمی خواهنــد صاحــب فرزنــد شــوند و ایــن تصمیــم انهــا‬ ‫ایــرادی نــدارد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«خواهــر و بــرادر یــا خواهــرزاده و بــرادرزاده ای‬ ‫داریــد؟»‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫گفتــن جملــه «دوســتت دارم» گامــی بــزرگ در رابطــه اســت‪ .‬اگــر‬ ‫کســی ایــن جملــه را بــه شــما گفــت‪ ،‬بایــد ان را جــدی بگیریــد‪ .‬خــواه‬ ‫شــما هــم عاشــق ان فــرد باشــید یــا نــه‪ ،‬در هــر صــورت باید پاســخ این‬ ‫ابــراز عالقــه را به شــیوه ای درســت بدهیــد‪ .‬نکتــه مهــم ایــن اســت کــه‬ ‫در جــواب ابــراز عالقــه چــه بگوییــم کــه مناســب باشــد؛ یعنــی چطــور‬ ‫رفتــار کنیــم کــه اگــر احساســی مشــابه داریــم‪ ،‬عشــقمان را ابــراز کنیــم‬ ‫و اگــر واقعــا چنیــن احساســی نداریــم‪ ،‬او را بــه چیــزی کــه وجــود نــدارد‬ ‫امیــدوار نکنیــم‪ .‬بیاییــد ببینیــم بایــد هنــگام ابــراز عالقــه دیگــران بــه‬ ‫خــود چــه کنیــم‪.‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬پاسخ مناسبی را انتخاب کنید‬ ‫قبــل از هرچیــز‪ ،‬بایــد پاســخی کــه می دهیــد درســت و بجــا باشــد‪.‬‬ ‫دربــاره احساســاتی کــه نســبت بــه ان شــخص داریــد فکــر کنیــد‪ .‬ایــا‬ ‫شــما هــم او را دوســت داریــد؟ ایــا فقــط از اینکــه بــا او وقــت بگذرانیــد‬ ‫لــذت می بریــد؟ ایــا اصــا اینــده ای بــا او بــرای خودتــان تصــور می کنیــد؟‬ ‫‪ .۱‬درباره احساستان فکر کنید‬ ‫گفتــن «دوســتت دارم» نقطــه عطــف رابطه اســت که نشــان می دهد‬ ‫فــرد احساســات شــدیدی نســبت بــه طــرف مقابلــش دارد‪ .‬وقتــی فردی‬ ‫تصمیــم می گیــرد کــه زمــان مناســب ابــراز عالقــه فرا رســیده و به کســی‬ ‫می گویــد دوســتت دارم‪ ،‬یعنــی می خواهــد دقیقــا از احســاس او بــه‬ ‫خــودش مطلــع شــود و بدانــد کــه ایــا ایــن احســاس متقابــا در او هــم‬ ‫وجــود دارد یــا نــه؛ بنابرایــن‪ ،‬اگــر کســی بــه شــما گفــت دوســتتان دارد‪،‬‬ ‫خــواه دوســتش داریــد یــا نــه‪ ،‬بایــد او را از ایــن حــس اگاه کنیــد تــا‬ ‫تصمیــم بگیریــد کــه از اینجــا به بعــد چطــور پیــش خواهیــد رفــت‪.‬‬ ‫وقتی کسی به ما ابراز عالقه می کند‪ ،‬سه حالت پیش می اید‪:‬‬ ‫شما هم عاشق او هستید (سفید)؛‬ ‫فکر نمی کنید هرگز بتوانید عاشق او باشید (سیاه)؛‬ ‫درباره احساستان به او مطمئن نیستید (خاکستری)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فقــط زمانــی بگوییــد دوســتت دارم کــه واقعــا منظورتــان همیــن‬ ‫باشــد‬ ‫اگــر امادگــی گفتــن ایــن جملــه را دارید‪ ،‬حاال زمان مناســبی اســت که‬ ‫بــه او بگوییــد شــما هــم دوســتش داریــد‪ .‬کافــی اســت بــا انــواع جمالت‬ ‫عاشــقانه حســتان را نســبت به او بیان کنید (نگران نباشــید‪ ،‬در انتهای‬ ‫مطلــب جمله هایــی بــرای نمونــه اورده ایــم کــه اگــر چیــزی بــه ذهنتــان‬ ‫نمی رســد از انهــا ایــده بگیریــد)‪ .‬اگــر احســاس می کنیــد نمی توانیــد بــا‬ ‫او رابطه عاشــقانه داشــته باشــید‪ ،‬ممکن اســت زمان ان باشــد که این‬ ‫موضــوع را بــه او اطــاع دهیــد تــا هــر دو بتوانیــد بــه راه خودتــان برویــد‪.‬‬ ‫مشــکل اصلــی حالــت ســوم اســت‪ ،‬زمانــی کــه واقعــا از ان شــخص‬ ‫خوشــتان می ایــد‪ ،‬امــا مطمئــن نیســتید می توانیــد عاشــقش باشــید یــا‬ ‫نــه‪ .‬نمی دانیــد چــه بگوییــد کــه رابطــه ادامــه پیــدا کنــد تــا ببینیــد ایــا بــا‬ ‫گذشــت زمــان ایــن احساســات فراتــر از دوست داشــتن ســاده می رونــد‬ ‫یــا نــه‪ .‬حتــی در ایــن حالــت هــم نبایــد به فرد بگوییــد «دوســتت دارم»‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز امــاده نیســتید‪ ،‬صــادق باشــید‪ .‬حتــی اگــر بعدهــا عاشــقش‬ ‫شــدید‪ ،‬بازهــم گفتــن ایــن جملــه قبــل از پیداکــردن ایــن حــس‪ ،‬دروغ‬ ‫اســت و دروغ بــه هــر شــکلی کــه باشــد در رابطــه مشــکل افرین اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از جمالت مبهم و پیچیده استفاده نکنید‬ ‫زمانــی کــه بــرای ابــراز عالقــه متقابــل امــاده نیســتید‪ ،‬صراحتــا ایــن را‬ ‫بگویید‪ .‬خیلی ســاده و سرراســت صحبت کنید‪ .‬نیازی نیســت جمالت‬ ‫مبهــم و پیچیــده بــه کار ببریــد‪ .‬ایــن حــق ان شــخص اســت کــه بدانــد‬ ‫شــما دقیقــا کــدام حالــت را داریــد؛ عاشــقش هســتید‪ ،‬نمی توانیــد‬ ‫عاشــقش باشــید‪ ،‬یــا هنــوز مطمئــن نیســتید‪ .‬یادتــان باشــد رک بــودن و‬ ‫باصراحــت صحبت کــردن به معنــای بی ادبی و رفتار ناشایســت نیســت‪.‬‬ ‫مودبانــه احساســتان را بــه او بگوییــد و احساســات او را نادیــده نگیریــد‪.‬‬ ‫جــواب محترمانــه بــه ابــراز عالقــه نشــان دهنده شــخصیت شماســت‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬وقتی می خواهید عشق او را رد کنید‪ ،‬این طور بگویید‪:‬‬ ‫متاســفم‪ ،‬تــو ادم خوبــی هســتی و ممنونــم کــه احساســت رو بــا مــن‬ ‫در میــون گذاشــتی‪ ،‬ولــی مــن ایــن احســاس رو نســبت بهــت نــدارم‪.‬‬ ‫اگــر مطمئــن نیســتید و امادگــی گفتــن ایــن جملــه را نداریــد‪،‬‬ ‫این طــور بگوییــد‪:‬‬ ‫متاسفم‪ ،‬هنوز امادگی این رو ندارم که بهت بگم دوستت دارم؛‬ ‫خوش حالــم کــه همچیــن حســی داری‪ .‬مــن هنــوز مطمئــن نیســتم‪.‬‬ ‫می خــوام یه کــم بیشــتر باهــم باشــیم و همدیگــه رو بشناســیم‪.‬‬ ‫بــا ایــن جمــات فــرد دقیقــا متوجــه می شــود کــه شــما عشــق او را رد‬ ‫کرده ایــد یــا اینکــه بــه زمــان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به فرد بگویید برایش ارزش قائلید‬ ‫خــواه شــما هــم عاشــق طــرف مقابلتــان باشــید یــا نــه‪ ،‬بــه او بگوییــد‬ ‫برایــش ارزش قائــل هســتید‪ .‬ویژگی هــای مثبــت او را بازگــو کنیــد و‬ ‫بگوییــد ایــن خصوصیــات در او برایتــان ارزشــمندند‪ .‬بــه ایــن فکــر کنیــد‬ ‫کــه کــدام جنبــه از شــخصیت او را دوســت داریــد و چه چیــزی باعــث‬ ‫می شــود بــا او وقــت بگذرانیــد‪ .‬در پاســخ دادن بــه او روی ایــن مــوارد‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬می توانیــد این طــور بگوییــد‪:‬‬ ‫تــو بــرام خیلــی مهمــی‪ .‬تــو مهربــون و باهوشــی‪ ،‬بامزه ای‪ .‬عاشــق اینم‬ ‫کــه باهــات وقــت بگذرونــم‪ .‬مــن هم دوســتت دارم‪.‬‬ ‫اما اگر چنین حسی را ندارید‪ ،‬این طور بگویید‪:‬‬ ‫ممنونــم کــه ایــن حــس رو داری‪ .‬مــن از وقت گذرونــدن باهــات لــذت‬ ‫می بــرم‪ .‬راســتش تــو یــه شــنونده خیلــی خــوب هســتی و می شــه‬ ‫باهــات درددل کــرد‪ .‬ولــی می دونــی چیــه‪ ،‬مطمئــن نیســتم حســم بــه‬ ‫عشــق شــبیه باشــه‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬ایــن مــورد دربــاره افــرادی صــدق می کنــد کــه شــما به نحــوی بــا‬ ‫انهــا رابطــه داریــد‪ ،‬مثــل همــکار‪ ،‬همکالســی یــا دوســت صمیمــی کــه‬ ‫نقــاط قــوت انهــا را می دانیــد‪ .‬نــه فــردی کــه او را نمی شناســید و از دور‬ ‫شــما را زیــر نظــر داشــته اســت و حــاال بــه شــما می گویــد عاشــقتان‬ ‫اســت! پاس ـخ دادن بــه چنیــن ابرازعالق ـه ای به کلــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ :‬نسبت به موقعیت واکنش نشان دهید‬ ‫طبیعــی اســت کــه فــرد بعــد از ابــراز عالقــه و نشــنیدن جــواب مثبــت‪،‬‬ ‫احســاس ناراحتــی یــا خجالــت داشــته باشــد‬ ‫در ایــن مرحلــه‪ ،‬بایــد نســبت به موقعیــت ایجادشــده بعــد از ابــراز‬ ‫عالقــه واکنــش مناســبی نشــان دهیــد‪ .‬اگــر پاســخ مثبــت دادیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫ماندگارکــردن ان لحظــه کاری ســرگرم کننده کــه هــردو از ان لــذت‬ ‫می بریــد انجــام دهیــد‪ ،‬بــرای مثــال بگوییــد‪:‬‬ ‫موافقی بریم قدم بزنیم؟‬ ‫بیا بریم فیلم ببینیم‪ ،‬نظرت چیه؟‬ ‫امــا اگــر همــان لحظــه واقعــا زمــان نداریــد‪ ،‬حتمــا احساســاتان را ابــراز‬ ‫کنیــد و بــرای ایــن کار زمانــی را مشــخص کنیــد و بگوییــد‪:‬‬ ‫متاسفم‪ ،‬حاال باید برم‪ .‬دوباره فردا صحبت می کنیم‪ .‬باشه؟‬ ‫اما اگر پاسخ مثبت ندادید…‬ ‫‪ .۱‬انتظار ناامیدی‪ ،‬خجالت یا ناراحتی فرد را داشته باشید‬ ‫وقتــی ابــراز عالقــه فــرد را رد می کنیــد یــا از او زمــان می خواهیــد‪،‬‬ ‫انتظــار ایــن را داشــته باشــید کــه ناامیــد شــود‪ .‬ممکــن اســت حتــی‬ ‫خجالــت بکشــد‪ .‬ایــن کامــا طبیعــی اســت‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬خــوب‬ ‫اســت بــا او ه ـم دردی کنیــد‪ .‬منتهــا هرگــز اجــازه ندهیــد ایــن شــرایط‬ ‫شــما را تحت فشــار قــرار دهــد و به خاطــر ناراحتـی اش حرفــی بزنیــد کــه‬ ‫از تــه دلتــان نیســت‪ .‬درباره اینکه صادقانه احساســتان را ابــراز کرده اید‬ ‫احســاس گنــاه نکنیــد‪ .‬به جــای ان ســعی کنیــد او را چنــد دقیقــه بــا‬ ‫خــودش تنهــا بگذاریــد‪ .‬این طــور بگوییــد‪:‬‬ ‫فکــر کنــم انتظــارش رو نداشــتین‪ ،‬متاســفم‪ .‬اگــه دوســت داریــن چنــد‬ ‫دقیقــه تنهــا بمونیــن‪ ،‬می تونــم بــرم و بعــدا بــا هــم صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬هرگــز دربــاره اینکــه صادقانــه بــا او حــرف زده ایــد و احساســات‬ ‫واقعــی خودتــان را بازگــو کرده ایــد عذرخواهــی نکنیــد‪ ،‬حتــی اگــر ان قــدر‬ ‫ناراحــت شــد کــه بــه گریــه افتــاد‪ .‬ایــن کار فقــط اوضــاع را بدتــر می کنــد‪.‬‬ ‫بــه او بگوییــد‪:‬‬ ‫مــن جایــی نمـی رم‪ ،‬مگــه اینکــه بخــوای بــرم‪ .‬گفتــم کــه دوســت دارم‬ ‫باهــم وقــت بگذرونیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مراقب واکنش های شدید مانند خشم باشید‬ ‫طبیعی اســت که کســی بعد از اینکه پاســخ متقابل از شــما دریافت‬ ‫نکــرده اســت احســاس ناراحتــی یــا ناامیــدی کنــد و حتــی خجالــت‬ ‫بکشــد‪ .‬منتهــا اینکــه بــا عصبانیــت پاســخ دهــد اصــا طبیعــی نیســت‪.‬‬ ‫اگــر فــرد شــروع بــه دادوفریــاد کــرد یــا چیــزی را پــرت کــرد و شکســت یــا‬ ‫به شــکل فیزیکــی بــه شــما حملــه کــرد‪ ،‬فــورا انجــا را تــرک کنیــد و به طور‬ ‫کلــی از ایــن فــرد دور بمانیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا او تنهــا هســتید و احســاس خطــر می کنیــد و فکــر می کنیــد‬ ‫نمی توانیــد از دســتش فــرار کنیــد‪ ،‬بــا پلیــس یــا اورژانــس اجتماعــی‬ ‫تمــاس بگیریــد‪ .‬ایــن رفتارهــا کامــا پرخطرنــد و هشــدار می دهنــد کــه‬ ‫ایــن فــرد در بهتریــن حالــت‪ ،‬بعدهــا هــم بــا شــما بدرفتار خواهــد بود یا‬ ‫اینکــه در بدتریــن حالــت اصــا ســامت روانــی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بپذیریــد کــه هــر کســی بــا ســرعت متفاوتــی در رابطــه پیــش‬ ‫مــی رود‬ ‫وقتــی فــردی بــه شــما ابــراز عشــق می کنــد‪ ،‬دلیــل نمی شــود شــما‬ ‫هــم حتمــا همیــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬طبیعــی اســت کــه افراد ســرعت‬ ‫متفاوتــی در عاشق شــدن داشــته باشــند‪ .‬اینکــه در ان لحظــه عاشــق‬ ‫او نیســتید‪ ،‬بــه ایــن معنــا نیســت کــه بعدهــا هــم نمی توانید دوســتش‬ ‫داشــته باشــید؛ فقــط بــه زمــان بیشــتری نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫برخــی افــراد در نــگاه اول عاشــق می شــوند‪ ،‬برخــی دیگــر بعــد از چنــد‬ ‫مــاه اشــنایی ایــن احســاس را پیــدا می کننــد‪ .‬شــاید طــرف مقابــل شــما‬ ‫بعــد از ‪ ۳‬مــاه کامــا بــرای ابــراز عشــق امــاده باشــد؛ امــا شــما بعــد از ‪۴‬‬ ‫یــا ‪ ۵‬مــاه ایــن امادگــی را پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر هنــوز ایــن احســاس را ندارید‪،‬‬ ‫ی کــه واقعــا امــاده نشــده اید‪،‬‬ ‫بــه خودتــان زمــان بدهیــد و تــ ا وقتــ ‬ ‫«دوســتت دارم» را بــه زبــان نیاوریــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬احتمــال دارد شــما هرگــز همــان احساســی را کــه او نســبت بــه‬ ‫شــما دارد پیدا نکنید‪ .‬به احساســات واقعی خودتان احترام بگذارید و‬ ‫رابطــه را ادامــه ندهیــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬شــاید واقعــا ایــن رابطــه به‬ ‫اخــر رســیده اســت و بایــد بــه پایــان دادن رابطــه فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫چطور پس از پذیرفتن درخواست‬ ‫دیگران به انها نه بگوییم‬ ‫و حرفمان را پس بگیریم‬ ‫گاهــی بیــش از حــد توانتــان مســئولیت پذیرفته ایــد‪ ،‬مشــکلی‬ ‫برایتــان پیــش امــده یــا به دلیل دیگــری نمی توانید یــا نمی خواهید‬ ‫کاری را انجــام دهیــد‪ .‬در ایــن شــرایط بایــد مؤدبانــه و محترمانــه به‬ ‫طــرف مقابــل بگوییــد کــه نمی توانیــد تعهدتــان را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫این طــوری هــم اعتبــار و خوشــنامی تان اســیبی نمی بینــد و‬ ‫هــم روابــط خــود را حفــظ می کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪ ۶‬نکتــه بــرای‬ ‫نه گفتــن پــس از پذیــرش درخواســت دیگــران را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫اول با یک مثال شروع می کنیم‪.‬ادامه شماره ‪448‬‬ ‫‪ ۶‬نکته برای نه گفتن پس از پذیرش درخواست دیگران‬ ‫بــا رعایــت نــکات زیــر راحت تــر می توانیــد درخواســت دیگــران را رد‬ ‫کنیــد و درعین حــال رابطــه خــود را بــا انهــا حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هزینه را در نظر بگیرید‬ ‫پیــش از اینکــه بــه طــرف مقابــل بگوییــد منصــرف شــده اید‪،‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه کنارکشــیدن تصمیــم درســتی اســت و‬ ‫هزینــه فرصــت را در نظــر بگیریــد‪ .‬مثــا فــرض کنیــد بــه پیشــنهاد‬ ‫شــرکت کردن در طــرح ابتــکاری رئیســتان پاســخ مثبــت داده ایــد‪،‬‬ ‫ولــی حــاال دربــاره تصمیــم خــود تردیــد داریــد‪ .‬ارزیابــی کنیــد‬ ‫کــه ایــن پــروژه چقــدر بــرای اولویت هــای کاری شــما مهــم و‬ ‫حیاتــی اســت‪ .‬مثــا اگــر ایــن طــرح موجــب می شــود بــه ســایر‬ ‫بخش هــای شــرکت معرفــی شــوید یــا بتوانیــد ســرمایه اجتماعــی‬ ‫یــا مهارت هــای جدیــدی کســب کنیــد‪ ،‬ارزش فداکاری کــردن را‬ ‫دارد‪ .‬ولــی اگــر هزینه هایــش بــر مزیت هایــش ســنگینی می کنــد‬ ‫(مثــا روی زندگــی شــخصی یــا پروژه هــای جاری تــان تأثیــر‬ ‫نامطلوبــی می گــذارد) بهتــر اســت کنــار بکشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دیدگاهتان را تغییر دهید‬ ‫اگــر فکــر می کنیــد نه گفتــن پــس از پذیرفتــن درخواســت دیگــران‬ ‫موجــب می شــود فــردی بی مســئولیت بــه نظــر بیاییــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫حقیقــت بیندیشــید کــه پذیرفتــن کاری کــه می دانیــد نمی توانیــد‬ ‫ان را تمــام کنیــد‪ ،‬خودخواهانــه و نادرســت اســت‪ .‬شــاید حــس‬ ‫کنیــد کــه پذیرفتــن درخواســت دیگــران یعنــی فــردی ســخاوتمند‬ ‫و مفیــد هســتید‪ ،‬ولــی اگــر نتوانیــد بــه وعده هایتــان عمــل کنیــد‪،‬‬ ‫دیگــران شــما را فــردی مفیــد و مؤثــر نمی داننــد و بــه رضایــت‬ ‫شــخصی یــا روابــط قــوی نخواهیــد رســید‪ .‬بــه ویژگی هــای مثبتــی‬ ‫فکــر کنیــد کــه بــا نه گفتــن مؤدبانــه و محترمانــه بــه دیگــران نشــان‬ ‫خواهیــد داد‪ ،‬ویژگی هایــی ماننــد اهمی ـت دادن بــه اولویت بنــدی‬ ‫وظایــف‪ ،‬مدیریــت زمــان و ارتبــاط شــفاف و صادقانــه بــا دیگــران‬ ‫کــه همگــی از ویژگی هــای رهبــری کارامــد هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سیاستمدار ولی صادق باشید‬ ‫وقتــی می خواهیــد بــه طــرف مقابــل نــه بگوییــد‪ ،‬قاطــع و صریــح‬ ‫باشــید و بیــش از حــد توضیــح ندهیــد‪ .‬یعنــی ســعی کنیــد رُک و‬ ‫صریــح‪ ،‬بامالحظــه و مهم تــر از همــه صــادق باشــید‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫می خواهیــد از انجمــن دوســت خــود خــارج شــوید‪ ،‬بگوییــد‪« :‬مــاه‬ ‫پیــش کــه گفتــم می تونــم بــه انجمــن ملحــق بشــم‪ ،‬واقعــا معتقــد‬ ‫بــودم توانایــی کافــی بــرای انجــام وظایــف ریاســت انجمــن رو دارم‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی نــگاه دقیق تــری بــه تقویمــم انداختــم‪ ،‬متوجــه شــدم‬ ‫کــه کارهــای زیــادی رو قبــول کــرده ام و چنــد تعهــد کاری دیگــه هم‬ ‫دارم کــه نمی تونــم عقبشــون بینــدازم‪ .‬بنابرایــن نمی تونــم رئیــس‬ ‫ایــن انجمــن باشــم‪».‬‬ ‫ارائــه توضیــح یــا توجیهــی کوتــاه دربــاره دلیــل نپذیرفتــن‬ ‫درخواســت دیگــران موجــب می شــود کــه انصــراف مــا بهتــر‬ ‫پذیرفتــه شــود‪ .‬مثــا می توانیــد بگوییــد‪« :‬می دونــم کــه دربــاره‬ ‫پذیرفتــن ریاســت انجمــن صحبــت کردیم‪ ،‬ولی وقتی پیشــنهاد تو‬ ‫رو قبــول کــردم‪ ،‬انتظــار نداشــتم پــروژه بزرگــی تــوی شــرکت بــه من‬ ‫محــول بشــه‪ .‬بــه همیــن دلیــل مجبــورم پیشــنهادت رو رد کنــم‪».‬‬ ‫دربــاره انصــراف از طــرح ابتــکاری رئیســتان نیــز می توانیــد بگوییــد‪:‬‬ ‫«وقتــی اولویت هــام رو بررســی کــردم‪ ،‬متوجــه شــدم ایــن پــروژه‬ ‫مانــع از انجــام عالــی مســئولیت های اصلــی مــن می شــه‪ .‬شــرکت‬ ‫در ایــن پــروژه بهتریــن تصمیــم بــرای مــن یا گروه نیســت‪ .‬بنابراین‬ ‫ل احتــرام از ایــن پــروژه انصــراف بــدم‪».‬‬ ‫مجبــورم بــا کمــا ‬ ‫‪ .۴‬رابطه را حفظ کنید‬ ‫شــما بایــد عذرخواهــی کنیــد و مســئولیت هرگونــه اشــتباه و‬ ‫ســوءتفاهم یــا صرفــا پذیــرش انجــام کاری کــه توانایــی انجامــش را‬ ‫نداشــته اید‪ ،‬بپذیرید‪ .‬به هرحال طرف مقابل به کمک شــما امیدوار‬ ‫شــده و شــاید بــرای مشــارکت شــما برنامه ریــزی کــرده باشــد‪ .‬در‬ ‫مثــال کنارکشــیدن از انجمــن‪ ،‬می توانیــد بگویید‪« :‬بابــت ناراحتی ای‬ ‫کــه ایــن مســئله ایجــاد کــرده معــذرت می خــوام‪ .‬اینکــه ریاســت‬ ‫انجمــن رو بــه مــن پیشــنهاد دادی بــرام خیلــی ارزش داره‪ .‬امیــدوارم‬ ‫انجمنتون موفق باشــه‪ .‬مشــتاقانه منتظر شــنیدن خبرهای انجمن‬ ‫هســتم‪ ».‬سپاســگزاری کردن و پایــان دادن صحبت هایتــان بــا لحنی‬ ‫مثبــت نشــان دهنده توجــه و محبــت شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیشنهادی جایگزین بدهید‬ ‫اگــر واقعــا می خواهیــد بــه طــرف مقابلتــان کمــک کنیــد‪ ،‬برنامــه‬ ‫زمانــی دیگــری را پیشــنهاد بدهیــد یــا تاریخ دیگــری را تعیین کنید‪.‬‬ ‫پذیرفتن پیشــنهاد او را به زمان دیگری موکول کنید و برای حفظ‬ ‫فرصــت پذیــرش درخواســت او در اینــده بگوییــد‪« :‬پــس از بررســی‬ ‫دوبــاره برنامــه ام بایــد تصمیــم رو تغییــر بــدم و االن نمی توانــم‬ ‫دعوتــت رو قبــول کنــم‪ .‬ولــی بــرای اینــده لطفــا مــن رو هــم در نظــر‬ ‫داشــته بــاش‪ .‬ممکنــه چنــد مــاه دیگــه بــا مــن تمــاس بگیریــد؟»‬ ‫همچنیــن می توانیــد بــرای بالتکلیــف نگذاشــتن طــرف مقابــل راه‬ ‫دیگــری را پیشــنهاد دهیــد‪ .‬مثــا او را بــه همــکاری معرفــی کنیــد‬ ‫کــه می توانــد بــه او کمــک کنــد یــا پیمانــکاری را پیشــنهاد دهیــد کــه‬ ‫می توانــد کارهــای مدنظــر او را انجــام بدهــد‪ .‬گاهــی نیــز می توانیــد‬ ‫او را بــه منبعــی‪ ،‬ماننــد یــک انجمــن‪ ،‬پادکســت یــا مطالــب‬ ‫اموزشــی‪ ،‬هدایــت کنیــد کــه می توانــد نیازهایــش را بــراورده یــا‬ ‫مشــکلش را حــل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از این تجربه درس بگیرید‬ ‫کنارکشــیدن از تعهــدات کار جالــب یــا راحتــی نیســت‪ ،‬ولــی‬ ‫می توانــد درســی ارزشــمند و تلنگــری باشــد کــه موجــب شــود از‬ ‫تــاش بــرای همیشــه راضــی نگه داشــتن دیگــران‪ ،‬کــه رفتاریســت‬ ‫کــه مانــع رشــد و موفقیــت شــما می شــود‪ ،‬دســت برداریــد‪ .‬ایــن‬ ‫تجربــه بــه شــما می امــوزد در اینــده بــرای پذیرفتــن یــا رد کــردن‬ ‫درخواســت و پیشــنهاد دیگــران بــا درایــت و بصیــرت عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫فقــط بــه پیشــنهادهایی پاســخ مثبــت بدهیــد کــه برایتــان مفیــد‬ ‫هســتند و امــکان و توانایــی انجامشــان را داریــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫هرچقــدر هــم کــه در پذیرفتــن درخواســت دیگــران دقــت کنیــد‬ ‫و مراقــب باشــید‪ ،‬بــاز هــم گاهــی مجبــور می شــوید در خصــوص‬ ‫قولــی کــه داده ایــد تجدیدنظــر و تصمیمتــان را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫نه گفتــن بــه درخواســت دیگــران را هوشــمندانه و حساب شــده‬ ‫انجــام دهیــد تــا بهتریــن نتیجــه ممکــن را بگیریــد‪.‬‬ ‫ل زیــاد در زندگــی شــخصی و کاری خــود بــا چنیــن‬ ‫به احتمــا ‬ ‫موقعیت هایــی روبــه رو شــده اید‪ .‬خوشــحال می شــویم کــه در‬ ‫بخــش «ارســال دیــدگاه» تجربه هــا و پیشــنهادهای ارزشــمندتان‬ ‫را بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫مدیر مجتمع الومینای ایران واقع در جاجرم خراســان شــمالی گفت‪ ۹ :‬ماهه امســال ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۲۳‬تن شــمش‬ ‫الومینیوم در این مجتمع تولید شــده اســت که این رقم نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ‪ ۶۰‬درصد رشــد دارد‪.‬‬ ‫امیــر تــردال اظهــار داشــت‪ ۹ :‬ماهــه پارســال ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۶۱۷‬تــن شــمش الومینــا در ایــن مجتمــع تولیــد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیــر مجتمــع الومینــای ایــران خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال ‪ ۱۷۶‬هــزار و ‪ ۸۵‬تــن الومینــا در ایــن واحــد صنتــی تولیــد‬ ‫شــده اســت کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۷۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تــن ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫تولید شمش‬ ‫الومینیوم‬ ‫در الومینای جاجرم‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬دی ‪1400‬‬ ‫پرداخت جرائم تخلفات ساختمانی‬ ‫داخل و خارج بافت روستاها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫گــزارش خــاف واقــع و بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬قانــون تخلفــات انتظامــی‬ ‫کارشناســان رســمی ‏دادگســتری‬ ‫بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬قانــون تخلفــات انتظامــی کارشناســان ‪ ،‬متضمــن‬ ‫عبــارت «خــاف واقــع»و «تبانــی» میباشــد‪ .‬در ایــن‏عبــارت‪ ،‬بــه اعتبــار حــرف‬ ‫«و»کــه حــرف عاطفــه مــی باشــد ‪« ،‬خــاف واقــع»و «تبانی»معطــوف علیه‬ ‫و معطــوف مــی‏باشــند ‪ .‬وایــن بهایــن معنــا اســت‪ ،‬کــه واقعــه خــاف واقــع ‪،‬‬ ‫تبانــی در پــی خــود دارد‪ .‬یعنــی غالبــا نمیتــوان خــاف واقــع را‏جــدا از تبانــی‬ ‫تلقــی نمــود زیــرا مرتکــب ‪ ،‬در ارتــکاب خــاف واقــع ‪ ،‬اگــر عمــدی داشــته‬ ‫باشــد یقینــا بــا ذینفــع‪ ،‬یــد‏واحــد بــوده اســت‪ .‬کــه همــان تبانــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫پــس اگرخــاف واقــع و تبانــی بــه هــم گــره خــورده باشــند تردیــدی نیســت‬ ‫‏کــه عمــل مجرمانــه ای رخ داده اســت‪ .‬در اینصــورت دیگــر مجــازات‬ ‫مشــروحه در بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬تخلفــات‏انتظامــی‪ ،‬جوابگــو نمــی باشــد‪.‬‬ ‫بلکــه مجــازات ان طبــق مــاده ‪ 37‬تخلفــات انتظامــی براســاس قانــون‬ ‫مجــازات اســامی و‏در حکــم جعــل اســناد اســت‪ .‬و رســیدگی ان نیــز در‬ ‫صالحیــت محاکــم کیفــری عمومــی مــی باشــد‪ .‬امــا اگــر «خــاف‏واقــع» و‬ ‫«تبانی» را گسسته از هم در نظر بگیریم در انصورت می توانیم تصور‬ ‫«خــاف واقعــی» را داشــته باشــیم ‏کــه از نــوع مدنــی و فاقــد ســوء نیــت‬ ‫و نوعــی مســامحه و اهمــال مــی باشــد‪ .‬در اینصــورت مجــازات انتظامــی‬ ‫منــدرج‏در ایــن بنــد یعنــی درجــات ‪ 5‬و ‪ 6‬شایســتگی اعمــال دارد‪ .‬علیهــذا در‬ ‫بنــد ‪ 10‬تخلفــات انتظامــی ‪ ،‬لزومــا گــزارش‏خــاف واقــع و تبانــی قابــل جمــع‬ ‫نیســتند ‪.‬زیــرا در فــرض جمــع ؛ مجــازات از بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬بــه مــاده ‪37‬‬ ‫تغییــر‏جهــت میدهــد‪.‬‬ ‫امابــه مجــرد انکــه مجــازات منــدرج در بنــد ‪10‬؛ موضــوع حکــم دادســرای‬ ‫انتظامــی قــرار میگیــرد‪ .‬‏جدایــی خــاف واقــع از تبانــی مفــروض شــده و‬ ‫ســوء نیــت ســاقط میگــردد‪.‬‬ ‫در اینجــا دادســرای انتظامــی در حکــم‏صــادره خــود نمــی بایســتی‪،‬‬ ‫کارشــناس را بــه ارائــه گــزارش خــاف واقعِمتضمــن تبانــی محکــوم نمایــد‬ ‫تــا مستمســکی‏بالوجــه بدســت شــاکی دهــد تــا بــه اســتناد لفــظ تبانــی‬ ‫بتوانــد کارشــناس را در محاکــم کیفــری تعقیــب نمایــد‪ .‬بلکــه‏بایــد در حکم‬ ‫صــادره قیــد فرمایــد کــه کارشــناس بــدون احــرار تبانــی مرتکــب ارائــه گزارش‬ ‫خــاف واقــع شــده اســت‪ .‬‏زیــرا اگــر غیــر از ایــن می بــود‪ ،‬دادســرا صالحیــت‬ ‫رســیدگی و صــدور حکــم نمیداشــت ‪.‬‬ ‫پــس گــزارش خــاف واقــع‏انتظامــی هــر چنــد کــه نامــش خــاف واقــع‬ ‫باشــد‪ ،‬لیکــن در ماهیــت نوعــی مســامحه و اهمــال اســت کــه چــون زیانی‬ ‫‏قابل توجه به بار اورده اســت‪ ،‬قانونگذار مجازاتش را چند درجه بیش از‬ ‫مســامحه و اهمــال مشــروحه دربنــد ‪3‬‏مقــرر نمــوده است‪.‬وهوالمســتعان‬ ‫اخاذی از دنبال کنندگان پیج‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫خــود را مبنــى بــر اینکــه شــخصی بــا ورود غیــر مجــاز بــه حســاب کاربــری‬ ‫اینســتاگرامش بــه تمامــی مخاطبیــن وی بــه بهانــه گرفتــاری و نیــاز فــوری‪،‬‬ ‫پیــام داده و درخواســت وجــه کــرده اســت کــه موضــوع بــه طــور ویــژه در‬ ‫دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬شــاکی در اظهاراتــش عنــوان داشــت بعــد از تمــاس تعــدادی‬ ‫از دوســتان و اشــنایان متوجه شــدم که فردی ســودجو پس از دسترســی‬ ‫غیــر مجــاز بــه اکانــت اینســتاگرامم و درخواســت پــول از فالورهــا اقــدام بــه‬ ‫اخــاذی مبلغــی بالــغ بــر ‪ 120‬میلیــون ریــال کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات علمــی ‪ ،‬پلیســی و بــا بررسـی های بــه‬ ‫عمــل امــده و انجــام اســتعالمات تخصصــی و فنــی الزم و در نتیجــه فــردی‬ ‫کــه اقــدام بــا ورود غیــر مجــاز بــه اکانــت اینســتاگرام اقــدام بــه اخــاذی از‬ ‫مخاطبــان شــاکی کــرده بــود مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پلیس فتا از شناســایی عامل کالهبرداری از دنبال کننده های یک صفحه در‬ ‫اینســتاگرام خبر داد و گفت ‪ :‬با عضویت دومرحله ای امنیت شــبکه اجتماعی‬ ‫خــود را تقویــت و از دسترســی غیــر مجــاز افراد ســودجو در امان بمانید‪.‬‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــا ‬ ‫ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬فــردی بــا‬ ‫در دســت داشــتن شــکوایه ضمــن مراجعــه بــه ایــن پلیــس ‪ ،‬درخواســت‬ ‫کالهبرداری از‬ ‫‪ 100‬شهروند‪ ،‬به بهانه‬ ‫وام کم بهره‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه خبــر شناســایى و‬ ‫دســتگیرى عامــل کالهبــردارى از شــهروندان بــا‬ ‫ترفنــد درج اگهــی جعلــی بــا ترفنــد واگــذاری وام‬ ‫کالن کــم بهــره در یکــی از ســایت های اگهــی محور‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم مبلغــی حــدود ‪ 20‬میلیــارد ریــال از‬ ‫طعمه هــای خــود کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــ ا ســرهنگ حشــمت‬ ‫ســلیمانی در تشــریح این خبر گفت‪ :‬چندین نفر از‬ ‫همشــهریان بــا اخــذ مرجوعــه قضایی بــه این پلیس‬ ‫مراجعــه و اعــام کردنــد کــه بــا اگهــی اخــذ وام کــم‬ ‫بهــره طــرف موسســه خیریــه در یکــی از ســایت های‬ ‫اگهــی محــور برخــورد نمــوده انــد کــه مــی بایســت‬ ‫بــرای دریافــت وام مبالغــی را تحــت عنــوان اقدامــات‬ ‫اداری و تکمیــل پرونــده بــه حســاب اگهــی دهنــده‬ ‫واریــز و کالهبــردار پــس از اخــذ ایــن مبالــغ‪ ،‬دیگــر‬ ‫پاســخگوی تلفن هــای قربانیــان نبــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکیان و طــی‬ ‫تحقیقــات فنــی و پلیســی‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫طــی یــک عملیــات غافلگیرانــه ایــن فــرد کالهبــردار را‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد ؛ طی تحقیقات به‬ ‫عمــل امــده مشــخص شــد کــه ایــن فــرد مبلغــی بالــغ‬ ‫بــر ‪ 20‬میلیــارد ریــال از مالباختگان کالهبــرداری کرده‬ ‫اســت کــه در نهایــت پرونــده جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مقامــات قضایــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای دریافــت وام حتمــا بــه بانــک‬ ‫مراجعــه کننــد و بــه هیــچ عنــوان بــه ایــن گونــه‬ ‫تبلیغاتــی کــه در فضــای مجــازی بــه خصــوص‬ ‫در «ســایت هــای اگهــی محــور و یــا شــبکه های‬ ‫اجتماعــی» می شــود‪ ،‬اعتمــاد نکننــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫بانک هــا هیچگونــه تبلیغاتــی در فضــای مجــازی‬ ‫بــرای فــروش وام یــا تســهیالت بانکــی ندارنــد و‬ ‫بداننــد کــه ایــن تبلغــات از ســوی کالهبــرداران‬ ‫منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫مهری سعیدی‏‬ ‫اعتماد به نفس‏‬ ‫ اعتمــاد بــه نفــس ویژگــی اســت که باعث شــکوفایی مهارتها وتوانایی‬‫هــای فــرد مــی شــود‏داشــتن اعتمــاد بــه نفــس بدان معناســت که شــما‬ ‫خودتــان را مــی پذیریــد و بــه خودتــان اعتمــاد داری ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــا اعتمــاد بــه نفــس بــر زندگــی و فعالیــت هایتــان کنتــرل داریــد‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس یعنــی شــما نقــاط قــوت وضعــف خــود را به‏خوبی‬ ‫می شناســید و نســبت بــه خودتــان دیــد ونــگاه مثبــت داریــد ونقــاط‬ ‫قوتتــان را تقویــت و نقطــه ضعــف هــا را رفــع مــی‏کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اعتماد به نفس چه تاثیری برافراد دارد؟‬ ‫اگــر فــرد بــا اعتمــاد بــه نفســی باشــید انتظــارات واهــداف واقــع‬ ‫بینانــه ای بــرای زندگیتــان تعییــن مــی کنیــد وبــرای رســیدن بــه‏ان‬ ‫هــا تــاش مــی کنیــد‪ .‬فــرد بــا اعتمــاد بــه نفــس از پــس انتقــادات‬ ‫بــر مــی ایــد وبــرای رفــع ان تــاش مــی کنــد‪ .‬از طرفــی‏اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس پاییــن از شــما فــردی منفعــل ومطیــع مــی ســازد فــردی کــه‬ ‫در اعتمــاد بــه دیگــران مشــکل دارد فــرد بــدون‏اعتمــاد بــه نفــس در‬ ‫زندگــی احســاس حقــارت مــی کنــد و زمانیکــه مــورد بــی مهــری قــرار‬ ‫یــا مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد عــزت‏نفــس خــود را نیــز از دســت مــی‬ ‫دهــد‪.‬‏احســاس اعتمــاد بــه نفــس بــه شــرایط بســتگی دار ‪‎‬د‪‎.‬‏ اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس ایمــان بــه خــود اســت‪ .‬انتظــارات فــرد از عملکــرد‏وارزیابی‬ ‫خــود از توانایــی هایــش اســت اعتمــاد بــه نفــس شــادی بیشــتری‬ ‫بــرای شــما در زندگــی بــه ارمغــان مــی اورد بــه‏طــور معمــول وقتــی‬ ‫بــه توانایی هــای خــود اطمینــان داریــد بــه دلیــل موفقیت هایتــان‬ ‫خوشــحال تــر مــی شــوید وقتــی ‏احســاس بهتــری نســبت بــه‬ ‫تواناییهــای خــود داریــد از انــرژی و انگیــزه بیشــتری بــرای اقــدام‬ ‫ودســتیابی بــه اهــداف خــود‏برخــورد دارهســتید‪.‬‏بنابراین اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس از نظــر تمرکــز بــر عملکــرد اینــده فــرد شــبیه بــه عــزت نفــس‬ ‫اســت بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد بــر‏اســاس عملکــرد هــای‬ ‫قبلــی شــخص در زندگــی اســت وبــه تعبیــری ان نیــز بــر گذشــته‬ ‫تمرکــز دارد‏‪.‬‬ ‫نکاتی برای تقویت اعتماد به نفس‏‬ ‫برچســب ترســو یــا خجالتــی بــودن بــه خــود نزنیـ ‪‎‬د‪ ‎.‬هنگامی خــود را‬ ‫ترســو یــا خجالتــی مــی پنداریــد ناخــوداگاه بــه ذهــن خــود می گویید‬ ‫کــه مطابــق ان رفتــار کنــد و از نظــر‏روانشــناختی تمایــل داریــد کــه‬ ‫ایــن ویژگی هــا را بــا خــود در طــول زندگــی بــه دوش بکشــید بــه جــای‬ ‫بــر چســب زدن بــه‏خــود‪ ،‬خــود را دارای اعتمــاد بــه نفــس و قــوی‬ ‫تصــور کنیــد تــا بــاور تــان شــود‪ .‬چشــمان خــود را بــرای یــک دقیقــه‬ ‫ببندیــد وخــود‏را در موقعیــت هــای مختلــف همانطــور کــه دوســت‬ ‫داریــد تجســم کنیــد‪.‬‏‬ ‫تشویق کننده خودتان باشید‬ ‫روانشناســان بــر ایــن باورندکــه تاکیــد بــر عملکــرد هــای خــوب ماننــد‬ ‫پیــروزی در رســیدن بــه هدفتــان مــی توانــد منجــر به‏احســاس اعتماد‬ ‫بــه نفــس بیشــتر در فــرد شــود و مغــز شــما را بــرای موفقعیــت بیشــتر‬ ‫امــاد کنــد خــود را بــا اعتمــاد بــه‏نفــس تصــور کنیــد خواهیــد دیــد کــه‬ ‫بــه زودی نشــانه هــای اعتمــاد بــه نفــس در شــما رشــد مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫از تصــور اینکــه همــه اطرفیانتــان بــه رفتــار ها وعملکرد شــما توجه‬ ‫مــی کنــد بپرهیزید‪.‬‏ایــن بــدان معناســت کــه شــما نبایــد بیــش از‬ ‫حــد در مــورد اینکــه چــه کاری انجــام مــی دهیــد یــا نمــی دهیــد‬ ‫حســاس‏باشــید‪ .‬شــما در مرکــز توجــه نیســتید‪.‬‏تالش بــرای جلــب‬ ‫رضایــت همــه یــا کامــل بــودن را فرامــوش کنیــد‪.‬‏تــاش بــرای کامــل‬ ‫بــودن ولــذت بــردن از مــردم فشــار زیــادی بــه شــما وارد مــی کنــد و‬ ‫اضطــراب بــی مــورد در زندگیتــان ایجــاد‏مــی کنــد‪.‬‏‏‬ ‫بر عکس خودتان روی افراد دیگر تمرکز کنید‪.‬‏‬ ‫بــه جــای تمرکــز بــر ضعــف هــای خــود توجهتــان را بــه دیگــران‬ ‫وانچــه انهــا مــی گوینــد یــا انجــام مــی دهنــد متمرکــز کنیــد‪ .‬انهــا‬ ‫را‏ترغیــب کنیــد تــا دربــاره خــود بیشــتر صبحــت کننــد و واقعــا‬ ‫کنجــکاو باشــند وبــه گفته هــای خــود عالقمنــد شــوند‪ .‬مــی بینیــد‬ ‫‏کــه بالفاصلــه فــرد بــا اعتمــاد بــه نفــس و خونگرمــی شــناخته‬ ‫خواهیــد شــد ومــردم بــه طــور کلــی مــی خواهنــد در مــورد‏خودشــان‬ ‫صبحــت کننــد شــنیده و درک شــوند ایــن عــادت تمرکــز بیشــتر بــر‬ ‫روی چیزهــای کــه در دیگــران دوســت داریــد در‏مقابــل انچــه در‬ ‫خودتــان دوســت نداریــد نــه تنهــا بــه شــما کمــک می کند تــا در تمام‬ ‫موقعیــت هــای اجتماعــی ابــراز وجــود و‏راحتــی بیشــتری کنیــد بلکه‬ ‫بــا فاصلــه باعــث مــی شــود احســاس خوبــی نســبت بــه خودتــان‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫خود را به ان شکلی که هستید بشناسید وبپذیرید‪.‬‏‬ ‫خــودت را بشــناس انــگاه در همــه نبردهــا پیــروز خواهی شــد حتی‬ ‫در نبــرد بــا عــدم اعتمــاد بــه نفــس بــرای پیــروزی بایــد‏خودتــان را بــه‬ ‫خوبی بشناسید‪.‬‬ ‫شــناختن خــود بــا ایــن درک شــروع مــی شــود کــه افــراد همــه‬ ‫یکســان نیســتند و اوضــاع اجتماعــی بــرای همــه یکســان‏نیســت‏‪.‬‬ ‫ممکــن اســت در جمــع هــای بــزرگ اعتمــاد بــه نفــس نداشــته‬ ‫باشــید امــا در تعامــات گروهــی کوچــک جســور ومطمئــن‏باشــید‏‪.‬‬ ‫منحصــر بــه فــرد بــودن شــما جایــی اســت کــه قــدرت و برتــری‬ ‫شــما در ان نهفتــه اســت شــمادر همــه شــرایط احســاس‏راحــت‬ ‫واطمینــان نخواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬کارشناس واحد مشاوره کالنتری ‪11‬شیروان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۱۰‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم مهــری محمــدی بــه شناســنامه ‪ ۱۷۹‬کــد ملــی ‪۰۰۴۳۶۲۸۸۸۵‬صادره از تهران فرزند ســعدی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۷۸‬در شـش دانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۲۰۷.۶۳‬مترمربــع از پــاک‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪- ۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م الــف‪۹۶۰۶‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای اراصــادره هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ‪-۱‬محمــود مجنــی پــور بشــماره شناســنامه‪ ۲۹‬و شــماره ملــی ‪۲۱۲۲۲۱۸۵۹۹۶‬صــادره از گــرگان فرزند قاســم متقاضی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۲۲۱‬در ‪ ۲.۵‬دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت‪ -۲‬اعظــم ســیاه باالئــی بشــماره شناســنامه ‪ ۲۷۵۰‬وبشــماره ملــی‪ ۲۱۲۱۵۸۴۴۷۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد خــداداد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۲۲۰‬در‪ ۱.۵‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده اســت ‪ -۳‬الهــه احمــدی بشــماره شناســنامه‪ ۳۱۳۱‬وبشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۶۸۸۳۱۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۹۸‬در ‪ ۲‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت‬ ‫بمســاحت ‪ ۲۶۳‬متــر مربــع ازپــاک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪. .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۶:‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۶۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســید قــدرت میــر بــه شــماره شناســنامه‪ ۳۶۲۳‬و شــماره ملــی ‪۴۸۶۹۰۴۶۲۵۳‬صــادره از کاللــه فرزند صفــدر متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۲۶‬در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۷‬مترمربــع از پــاک ‪ -۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۹۶۱۶‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۹۶۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۳۹‬تقاضــای اقــای عبدالعظیــم عبــاس نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪۱۰۹۶‬وکــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۳۶۴۵۳۶‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد عبدالحســین درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪۹۶/۲۲۱‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۳۹۵۹‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی اقــای یحیــی وردان بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۱۰/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۰/22:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری م‪.‬الف ‪۹۷۳۷:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۳۶۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت‏ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۱۳‬تقاضــای خانــم محبوبــه رجــب نســب اقــا محلــی بــه شــماره‏شناســنامه ‪ ۶۹۴‬و کــد ملــی‪ ۲۰۶۳۲۷۹۶۰۸‬صــادره از بابــل فرزنــد علــی در شــش دانــگ یــک‬ ‫قطعــه‏زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪486/02‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-128‬‏اصلــی واقــع در اراضــی شــرف بــاغ بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‏انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونو‬ ‫بتبهفاصلــه‪ ۱۵‬روز‏اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســیدظرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/09/20:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/10/06:‬‏ م‪.‬الــف‪9608:‬‏ علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪449‬‬ ‫چهار روش برای پیدا کردن‬ ‫دوربین های جاسوسی‬ ‫چگونــه دوربین هــای مخفــی را در اتــاق هتــل یــا اپارتمــان‬ ‫اجــاره ای بررســی کنیــم؟ بــرای یــک فــرد معمولــی‪ ،‬صدابَرهــای‬ ‫جهـت دار‪ ،‬دوربین هــای مخفــی و ســایر تجهیزات نظارتــی ابزار‬ ‫فیلم های جاسوســی هســتند‪ .‬بااین حال چنین دستگاه هایی‬ ‫را می تــوان در همه جــا پیــدا کــرد‪ :‬از اپارتمان هــای اجــاره ای‬ ‫کوچــک گرفتــه تــا اتاق هــای گران قیمــت هتــل‪ ،‬از دفتــر تــا‬ ‫باشــگاه‪ ،‬حتــی در خانــه خــود‪ .‬امــروز راه هایــی را بــرای یافتــن‬ ‫ان هــا بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫دوربین هــای مینیاتــوری ارزان هســتند و بــرای انتقــال داده ها‬ ‫ مثــا ًبــه فضــای ابــری ‪ -‬بــه ‪ Wi-Fi‬معمولــی متصل می شــوند‪.‬‬‫ایــن بــدان معناســت کــه تقریبــا ًهرکســی می توانــد در زندگــی‬ ‫واقعــی جاسوســی کنــد‪ .‬چــرا ان ها؟‬ ‫چقــدر احتمــال دارد کــه در زندگــی روزمــره و خصوصــی‬ ‫بــا نظــارت مواجــه شــوید؟ طبــق یــک نظرســنجی ‪ ٪11‬از‬ ‫پاسـخ دهندگان بــا دوربیــن مخفــی در اقامتگاه هــای اجــاره ای‬ ‫مواجــه شــده اند و این هــا فقــط کســانی هســتند کــه چیــزی‬ ‫پیــدا کردنــد‪ .‬هــر مســتاجری اثاثیــه را به دقــت بررســی نمی کند‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬یافتــن چنیــن دوربین هایــی همیشــه اســان‬ ‫نیســت‪ .‬قطــر لنزهــا ممکــن اســت به انــدازه ‪ 2‬میلی متــر باشــد‬ ‫و جعبــه معمــوال ًمخفــی یــا اســتتار شــده اســت‪ .‬از کجــا بایــد‬ ‫بدانیــد کــه از شــما جاسوســی می شــود؟‬ ‫روش ‪ .1‬یک متخصص استخدام کنید‬ ‫مطمئن تریــن راه بــرای یافتــن تجهیــزات جاسوســی پنهــان‬ ‫ایــن اســت کــه جســتجو را بــه یــک تکنســین واجــد شــرایط‬ ‫بــا تجهیــزات حرف ـه ای بســپارید‪ ،‬اگــر نگــران هســتید و قصــد‬ ‫داریــد بــرای مدتــی درجایــی بمانیــد‪ ،‬یــا اگــر در حــال نقل مــکان‬ ‫هســتید‪ ،‬اســتخدام یــک متخصــص ممکــن اســت ارزش وقت‬ ‫و هزینــه را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫روش ‪ .2‬از تجهیزات اختصاصی استفاده کنید‬ ‫می توانیــد اشکارســازهای تشعشــعات الکترومغناطیســی‪،‬‬ ‫اشکارســازهای نوری و ســایر تجهیزات تشــخیص دوربین های‬ ‫مخفــی را خریــداری کنیــد و از ان هــا بــرای بررســی هــر اتــاق‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن‪ ،‬ســاده ترین اشکارســاز نــوری را می تــوان‬ ‫به صــورت دســتی مونتــاژ کــرد‪ .‬تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد‬ ‫چنــد عــدد ‪ LED‬قرمــز و یــک فیلتــر نــور قرمــز اســت‪ .‬نــور را‬ ‫بــه ســمت محــل مشــکوک دوربیــن هدایــت کنیــد و از طریــق‬ ‫فیلتــر نــگاه کنیــد ‪ -‬هــر لنــز دوربینــی کــه در دید باشــد به عنوان‬ ‫یــک نقطــه روشــن ظاهــر می شــود‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید‬ ‫کــه بــرد چنیــن دســتگاهی از ده متــر (حــدود ‪ 30‬فــوت) تجــاوز‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اگــر تصمیــم داریــد خودتــان بررســی کنیــد‪ ،‬بــه حمــام و‬ ‫اتاق خــواب‪ ،‬جایــی کــه ممکــن اســت فیلم هــای اسیب رســان‬ ‫فیلم بــرداری شــود‪،‬و همچنیــن اشکارســازهای دود و‬ ‫لوازم خانگــی‪ ،‬نقــاط مخفــی رایــج‪ ،‬توجــه ویــژه ای داشــته‬ ‫باشــید‪.‬همچنین نقاشی ها‪،‬ســاعت ها‪،‬گلدان های گل و‬ ‫حتــی اســباب بازی ها را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫روش ‪ .3‬از گوشی هوشمند استفاده کنید‬ ‫گاهــی اوقــات می توانیــد بــدون تجهیــزات خــاص ایــن کار را‬ ‫انجــام دهیــد و فقــط از دوربیــن گوشــی هوشــمند و چراغ قــوه‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫چراغ هــا را خاموش کنیــد و پرده هــا را بکشــید (اتــاق بایــد‬ ‫تاریــک باشــد)‪ ،‬هــم چراغ قــوه و هــم دوربیــن گوشــی را‬ ‫روشــن کنیــد و ان هــا را به جایــی کــه فکــر می کنیــد ممکــن‬ ‫اســت وســیله ای مخفــی در کمیــن باشــد نشــان دهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫ســوءظن شــما درســت باشــد‪ ،‬یــک تابــش خیره کننــده بــر‬ ‫روی صفحه نمایــش گوشــی هوشــمند خواهیــد دیــد‪ .‬اگــر‬ ‫نمی توانیــد از دوربیــن و چراغ قــوه گوشــی به طــور هم زمــان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬از یــک چراغ قــوه جداگانــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد‪ ،‬حتــی می توانیــد بــدون چراغ قــوه ایــن کار‬ ‫را انجــام دهیــد‪ .‬بســیاری از دوربین هــای جاسوســی از نــور‬ ‫مادون قرمــز بــرای فیلم بــرداری در تاریکــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای چشــم انســان نامرئــی اســت امــا بــرای دوربیــن گوشــی‬ ‫هوشــمند قابل مشــاهده اســت‪ .‬هنــگام فیلم بــرداری در‬ ‫تاریکــی‪ ،‬منبــع نــور مادون قرمــز بــر روی صفحه نمایــش‬ ‫به عنــوان یــک نقطــه ضربــان دار ظاهــر می شــود‪ .‬بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه دوربیــن اصلــی گوشــی هوشــمند شــما‬ ‫ممکــن اســت ایــن کار را انجــام ندهــد‪ ،‬زیــرا احتمــاال ً دارای‬ ‫فیلتــر نــور ‪ IR‬اســت‪ ،‬بنابرایــن دوربیــن جلــو گزینــه بهتــری‬ ‫اســت‪ .‬می توانیــد بــا یــک کنتــرل تلویزیــون ازمایــش کنیــد تــا‬ ‫متوجــه شــوید کــه ایــا گوشــی هوشــمند شــما بــرای ایــن کار‬ ‫خــوب اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫روش ‪ .4‬به یک برنامه اعتماد کنید‬ ‫برنامه هــای موبایــل بــرای یافتــن دوربین هــای جاسوســی و‬ ‫ســایر دســتگاه های مخفــی بــه دودســته تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫گــروه اول ماننــد روشــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد‪،‬‬ ‫دســتگاه ها را بــا تابــش خیره کننــده لنــز پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال می تــوان بــه ‪ Glint Finder‬اشــاره کــرد‪ ،‬کــه‬ ‫در هنــگام برخــورد نــور چراغ قــوه بــه لنــز‪ ،‬تابــش خیره کننــده‬ ‫(یــا درخشــش) را تشــخیص می دهــد‪ .‬هنگامی کــه ایــن اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬فقــط بایــد مناطــق را بــرای هــر دســتگاه مخفــی‬ ‫بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای گــروه دوم بــرای جســتجوی دســتگاه های‬ ‫جاسوســی بی ســیم طراحی شــده اند‪ .‬بــرای اینکــه ان هــا کار‬ ‫کننــد‪ ،‬بایــد بــه ‪ Wi-Fi‬محلــی متصــل شــوید‪ .‬پــس از اســکن‬ ‫روتــر‪ ،‬برنامــه فهرســتی از دســتگاه های متصــل را نمایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬مــواردی را کــه در مــورد ان هــا کامــا ً مطمئــن‬ ‫نیســتید‪ ،‬ماننــد تلفــن هوشــمند و لپ تــاپ خــود‪ ،‬بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬یــک ابــزار اختصاصــی می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫نارنــج یکــی ازمرکباتــی اســت کــه ارزش غذایــی و خــواص بســیاری دارد‪.‬بــه همیــن دلیــل از اب نارنــج بــه عنــوان چاشــنی ســاالد و‬ ‫چاشــنی روی غذاهــا ماننــد ماهــی اســتفاده مــی شــود‪ .‬عطــرو مــزه فــوق العــاده نارنــج باعث خوشــمزه تر شــدن غذا میشــود‪.‬نارنج به‬ ‫هــر صورتــی کــه مصــرف شــود دارای خاصیــت اســت‪.‬عرق بهــار نارنــج‪ ،‬چــای بهــار نارنــج و اب نارنــج فوایــد بیشــماری دارد‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -449‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 22‬جمالی االول ‪- 1443‬شماره ‪-449‬‬ ‫‪22-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬دی ‪27-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫طرز تهیه نان سیر پیتزایی‬ ‫نــان ســیر پیتزایــی یکــی از انــواع پیــش غذاهــای ســاده و خوشــمزه بیــن‬ ‫المللــی اســت کــه بــا مــواد متنوعــی درســت مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‬ ‫‪ ۴‬عدد‬ ‫نان تست‬ ‫‪ ۳‬حبه‬ ‫سیر‬ ‫‪ ۲‬قاشق غذاخوری‬ ‫روغن زیتون‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬قاشق غذاخوری‬ ‫سس کچاب‬ ‫‪ ۱‬پیمانه‬ ‫پنیر پیتزا‬ ‫‪ ۲‬ورق‬ ‫ژامبون‬ ‫‪ ۳‬عدد‬ ‫قارچ‬ ‫½ فلفل دلمه ای‬ ‫فلفل دلمه ای‬ ‫به مقدار کافی‬ ‫نمک و فلفل سیاه‬ ‫طرز تهیه نان سیر پیتزایی‬ ‫مرحله اول‬ ‫بــرای تهیــه نــان ســیر پیتزایــی خوشــمزه ابتــدای کار پوســت ســیر را جــدا‬ ‫مــی کنیــم و بــا دندانــه هــای ریــز رنــده‪ ،‬رنــده مــی کنیــم‪ ،‬ســپس قــارچ را‬ ‫مــی شــوییم و بــه صــورت ورقــه ای خــرد مــی کنیــم‪ .‬در ادامــه ژامبــون را بــه‬ ‫صــورت مربعــی خــرد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫حــاال فلفــل دلمــه ای را مــی شــوییم و بــه صــورت نگینــی ریــز خــرد مــی‬ ‫کنیــم‪ .‬در ادامــه درون یــک کاســه کوچــک ســیر رنــده شــده را بــه همــراه‬ ‫روغــن زیتــون‪ ،‬نمــک و فلفــل ســیاه اضافــه مــی کنیــم و خــوب مخلــوط مــی‬ ‫کنیــم تــا مــواد ترکیــب و یکدســت شــود‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه یــک ظــرف مناســب قابــل حــرارت انتخــاب مــی کنیــم‪،‬‬ ‫ســپس نــان هــای تســت را روی ان مــی چینیــم‪ .‬در ادامــه فــر را روی حــرارت‬ ‫‪ ۱۸۰‬دقیقــه ســانتی گــراد قــرار مــی دهیــم تــا فــر کامــا گــرم شــود‪ .‬در ادامــه‬ ‫روی نــان هــا را مقــداری از مخلــوط ســیر مــی ریزیــم‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫حــاال مخلــوط ســیر را بــه همــه قســمت هــای نــان تســت مــی مالیــم تــا نــان‬ ‫بــه ســس اغشــته شــود‪ .‬در ادامــه نــان هــای تســت را بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫درون فــر قــرار مــی دهیــم تــا نــان تســت برشــته شــود‪ .‬پــس از گذشــت ‪۱۰‬‬ ‫دقیقــه نــان تســت را از فــر خــارج مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫در ایــن مرحلــه مقــداری از ســس کچــاپ روی نــان تســت مــی ریزیــم و بــا‬ ‫پشــت قاشــق ان را پخــش مــی کنیــم‪ .‬در ادامــه پنیــر پیتــزا روی نــان تســت‬ ‫مــی ریزیــم‪ ،‬ســپس ژامپــون خــرد شــده را اضافــه مــی کنیــم و ورقــه هــای‬ ‫قــارچ را روی ژامبــون قــرار مــی دهیــم‪.‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫حــاال مقــداری از فلفــل دلمــه ای خــرد شــده را روی نــان تســت مــی ریزیــم‬ ‫و مجــددا فــر را روی حــرارت ‪ ۱۸۰‬درجــه ســانتی گــراد روشــن مــی کنیــم‪،‬‬ ‫ســپس اجــازه مــی دهیــم فــر کامــا گــرم شــود‪ .‬در ادامــه در الیــه اخــر نــان‬ ‫ســیر پیتــزا مجــددا پنیــر پیتــزا مــی ریزیــم‪.‬‬ ‫مرحله هفتم‬ ‫در نهایــت نــان تســت هــا را بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه درون فــر قــرار مــی دهیــم‬ ‫تــا پنیــر پیتــزا اب شــود‪ .‬پــس از ایــن مــدت گریــل را روشــن مــی کنیــم‪،‬‬ ‫ســپس اجــازه مــی کنیــم بــه مــدت ‪ ۲‬دقیقــه پنیــر پیتــزا طالیــی و خوشــرنگ‬ ‫شــود‪ .‬در اخــر نــان ســیر را بــه همــراه ســس دلخــواه ســرو مــی کنیــم‪.‬‬ ‫نوش جان‪.‬‬ ‫شهر بی دروازه !‬ ‫فضــای مجــازی بویــژه « نــرم افــزار اینســتاگرام » عمــا ً بــه‬ ‫رســانه غالــب و مــورد توجّــه مــردم تبدیــل شــده‪ ،‬تــا جائیکــه‬ ‫حتـّـی جایگزیــن رســانه هــای رســمی و دارای مجــوز خبــری‬ ‫و تحلیلــی گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫مدیــران ( ادمیــن هــای ) ایــن گونــه پیــج هــا ‪ ،‬در همــه‬ ‫رشــته هــای علــوم‪ ،‬فنــون ‪ ،‬سیاســت‪ ،‬اخالق‪ ،‬روانشناســی‪،‬‬ ‫جامعه شناســی و‪ ...‬خــود را صاحــب نظــر معرفــی کــرده و‬ ‫عنــان اختیــار افــکار ‪ ،‬اعتقــادات و باورهــا و حتــی ســبک‬ ‫زندگــی مــردم را در دســت دارنــد ‪.‬‬ ‫در بخــش خبــری ‪ ،‬حساســترین خبرهــای سیاســی _‬ ‫امنیتــی بویــژه در حــوزه سیاســت و امنیت ملــی و منطقه ای‬ ‫بــا مســتندات ( در بســیاری مــوارد جعلــی و ســاختگی ) بــه‬ ‫خــورد مــردم ( عــوام بــی بصیــرت) داده مــی شــود ‪.‬‬ ‫طُرفــه انکــه مســئوالن شــهری و حتـّـی نماینــدگان مجلــس‬ ‫و باالتــر از انهــا اســتاندار محتــرم و مســئوالن اســتانی و‬ ‫شهرســتانی نیــز ‪ ،‬بجــای تعامــل بــا رســانه هــای رســمی بــا‬ ‫ایــن رســانه هــای مجعــول ‪ ،‬بــدون هویــت و فاقــد مج ـوّز‬ ‫وارد معاملــه شــده و اطالعــات و گــزارش هــای خــود را بــه‬ ‫انــان ارائــه مــی کننــد ‪.‬‬ ‫بــا یــک بررســی ســر انگشــتی مــی تــوان امــار نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ‪ ،‬اســتانداران ‪ ،‬رجــال سیاســی‬ ‫و شــخصیت هــای سیاســی_اجتماعی کــه بنــام شــان در‬ ‫فرمت هــای مختلــف ‪ ،‬پیــج بنامشــان ثبــت شــده کــه‬ ‫بعضــا ً توســط افــراد دیگــری غیــر از شــخص خودشــان اداره‬ ‫می شــود ‪.‬‬ ‫هــر از چنــد گاهــی هــم ‪ ،‬کاشــف به عمل مــی اید که افراد‬ ‫اداره کننــده ایــن پیــج هــا تحــت تاثیــر شــبکه مخــوف نفوذ و‬ ‫اســتحاله اطالعت ‪ ،‬اخبار ‪ ،‬تحلیل ها و مســتندات مســئله‬ ‫دار و مشــکل افریــن بــرای نظــام را در ایــن پیــج هــا بارگزاری‬ ‫مــی کننــد کــه نــه قابــل انــکار اســت و نــه قابــل انــکار ‪..‬‬ ‫این موضوع از چند زاویه قابل توجّه و بررسی است ‪:‬‬ ‫_ رســانه هــای رســمی ‪ ،‬دارای مجــوّز از وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی هســتند و عملکــرد انــان نیــز زیــر نظــر‬ ‫دســتگاه هــای نظارتــی متعــدّد از جملــه خانــه مطبوعــات‬ ‫‪ ،‬هیئــت نظــارت ‪ ،‬ســازمان بازرســی کل کشــور و از همــه‬ ‫مهمتــر زیــر نظــر دادســتان انقــاب اســامی اســتان ‪،‬‬ ‫شهرســتان و‪ ...‬اســت ‪.‬‬ ‫_ رســانه هــای رســمی ‪ ،‬دارای شناســنامه ‪ ،‬هویّــت‬ ‫مش ـخ ّص و مســئوالن معرفــی شــده بــه وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی و مــردم هســتند کــه ســوابق ‪ ،‬دیــدگاه هــای‬ ‫فکــری و سیاســی_اجتماعی و فرهنگــی روشــن و مدوّنــی‬ ‫دارنــد و خــط مشــی و برنامــه هــای رســانه ای انهــا بــر همــان‬ ‫اســاس تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫_ رســانه هــای رســمی بــه لحــاظ ســاختار ســازمانی ‪ ،‬دارای‬ ‫نظــام رتبــه بنــدی مســئوالن خــود و پاســخگوی عملکــرد‬ ‫انهاســت ‪ ،‬صاحــب امتیــاز ‪ ،‬مدیــر مســئول و ســردبیر یــک‬ ‫نشــریه ‪ ،‬بطــور سلســله مراتبــی پاســخ گــوی عملکــرد خــود‬ ‫بــه مراتــب باالتــر هســتند ‪.‬‬ ‫_ رســانه هــای رســمی و دارای مجــوز ‪ ،‬از طریــق توجّــه بــه‬ ‫قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی و بــا تکیــه بــر اعتمــاد‬ ‫مــردم ‪ ،‬رقابــت حرفــه ای بــا یکدیگــر در شــکل ‪ ،‬قالــب ‪،‬‬ ‫فــرم و‪ ...‬در پیشــخوان مطبوعــات حضــور داشــته و بهتریــن‬ ‫قاضــی بــرای عملکــرد انهــا مخاطبــان گرامــی انهــا یعنــی‬ ‫قاطبــه مــردم هســتند‪.‬‬ ‫_ رســانه هــا و خبرنــگاران دنبــال ش ـف ّافیت در جامعه انــد‪.‬‬ ‫ناظــر بــر عملکــرد مســئوالن و بــه اصطــاح معــروف «ســوت‬ ‫زن» و پیگیــر دغدغــه هــای مــردم ‪ ،‬پــس حتمــا ً چنیــن‬ ‫افــرادی ابتــدا اصــاح را از خــود شــروع مــی کننــدو اگــر‬ ‫فســاد یــا کوتاهــی در عملکردشــان ببیننــد ان را فریــاد‬ ‫می زننــد‪.‬‬ ‫بــرای تبییــن دقیــق تــر ایــن تفــاوت هــا نگاهــی بیاندازیــد‬ ‫بــه ‪ ،‬واکنــش مدیــر کل مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلــی‬ ‫بــه کانــال هــای بــدون مجــوز خبــری (بــاج نیوزهــا) و پیج‍های‬ ‫اینســتاگرامی کــه مــورد اشــاره ایــن یادداشــت هســتند ‪:‬‬ ‫بــاج نیــوز یعنــی «نامَــم رســانه اســت » امّــا از فالن دســتگاه‬ ‫یــا فــرد طلــب پــول و امکانــات مــی کنــم و اگــر در اختیــارم‬ ‫قــرار نگیــرد اصطالحــا ً افشــاگری مــی کنــم بــا چاشــنی دروغ‬ ‫و تهمــت!‬ ‫هرچنــد وظیفــه «اداره کل مطبوعــات و خبرگزاری هــای‬ ‫داخلــی» وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی » در قانــون‬ ‫تصریــح شــده امّــا در ایــن بیــن چنــد مالحظــه وجــود دارد‬ ‫ولــی شــیوه نامــه و ســاز و کار منضبطــی بــرای شــناخت بــاج‬ ‫نیوزهــا وجــود نــدارد و همچــون طــرح دعــوی در دادســرا و‬ ‫دادگاه از ســوی شــاکی‪ ،‬اینجــا هــم مــوارد بایــد در اختیــار‬ ‫هیــات نظــارت بــر مطبوعــات قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نکتــه پایانــی اینکــه « احتــرام امامــزاده بــا متولّــی ان‬ ‫اســت» اگــر متولیــان امــور کشــور و اســتان و شهرســتان‬ ‫مــی خواهنــد در مســیری صحیــح و قانونمنــد بــه ارائــه‬ ‫نظــرات‪ ،‬گــزارش عملکــرد ‪ ،‬برنامه هــای اجرایــی و‪ ...‬ایــن‬ ‫مســیر فقــط و فقــط « رســانه هــای رســمی و دارای مجــوز »‬ ‫اســت نـَـه کانــال هــای تلگرامــی و پیــج هــای اینســتاگرامی‬ ‫بــی نــام و نشــان و بــدون هویّــت ‪!...‬‬ ‫یکــی از ارکان اصلــی حفــظ و تــداوم امنیــت ملّــی «‬ ‫مدیریــت فضــای رســانه ای» اســت ‪ ،‬فقــط همیــن ! امّــا‬ ‫متاســفانه در شهرســتان هــا و بویــژه شهرســتان هــای‬ ‫شــمالی مدیریــت افــکار عمومــی دســت پیــج هــای فیــک‬ ‫فضــای مجــازی اســت‪ ،‬کــه اخبــار را بــا تیتــر هــای معیــوب‬ ‫خــود بــاال و پاییــن مــی کننــد در نهایــت افــکار عمومــی هــم‬ ‫متاثّــر از همیــن هاســت ‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن کــه ‪ «:‬اگــر حاکمیــت فضــای خبــری _ تحلیلــی‬ ‫در دســت رســانه هــای رســمی و شناســنامه دار باشــد‪،‬‬ ‫کســی بــه خــود اجــازه انتشــار اخبــار فیــک و تشــویش‬ ‫کننــده افــکار عمومــی را نمــی دهــد و فضــای عمومــی هــم‬ ‫مدیریــت براحتــی مدیریــت مــی شــود ‪.‬‬ ‫انشــاءالله مســئوالن محترم اســتان گلســتان ‪ ،‬نمایندگان‬ ‫شهرســتان هــا و مدیــران محتــرم دســتگاه هــای اجرایــی‪،‬‬ ‫بجــای تعامــل بــا پیــج هــای مجعــول و بعضــا ً بدنــام‬ ‫اینســتاگرامی ‪ ،‬بــا رســانه هــای رســمی و دارای مجــوز‬ ‫تعامــل داشــته و از ایــن راه ضمــن تضمیــن فعالیــت ایــن‬ ‫رســانه هــا ‪ ،‬مدیریــت امنیــت اطالعــات را تقبــل کــرده‬ ‫و راه هــای تخلّــف و عبــور از قانــون و مقــررات را بــرای‬ ‫همیشــه مســدود نماینــد ‪.‬‬ ‫تنها راه حفاظت از خود و خانواده در مقابل ویروس کرونا‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!