روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 448 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 448

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 448

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 448

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 5 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/26 -‬دسامبر‪ /21 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪448‬‬ ‫وجود بیش از‬ ‫‪ ۶۸‬هزار هکتار کانون‬ ‫گرد و غبار‬ ‫‪4‬‬ ‫تاکید شهردار شیروان‬ ‫بر ایجاد تسریع در روند‬ ‫تحقق توسعه‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیریت درد؛ هرانچه‬ ‫باید بدانید‬ ‫‪6‬‬ ‫متالشی شدن باند‬ ‫بزرگ اسکیمر‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫پیامدهای بی توجهی‬ ‫به اختالل های روانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اجرای ده ها پروژه‬ ‫برای زدودن غبار محرومیت‬ ‫‪2‬‬ ‫انســان از بــدو پیدایــش و الاقــل از دوره ای کــه رشــد و توســعه‬ ‫زندگــی اجتماعــی منجــر بــه یــک سلســله اختالفــات شــده‬ ‫اســت‪ ،‬نیازمنــد بــه ایدئولــوژی و بــه اصطــاح قــران شــریعت‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬هــر چــه زمــان گذشــته و انســان رشــد و تکامــل‬ ‫یافتــه ‪ ،‬ایــن نیــاز شــدیدتر شــده اســت‪.‬‬ ‫لزوم بازخوانی ویژگیهای‬ ‫«مکتب سردار دلها»‬ ‫سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تپه ای باقدمت هفت هزار ساله‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫تپــه هــای باســتانی‪ ،‬محوطــه هــای تاریخــی ارزشــمندی‬ ‫هســتند کــه بــا کاوش و مطالعــه بــر‬ ‫روی ان هــا مــی تــوان بــه اطالعــات‬ ‫ارزشــمندی دربــاره تاریــخ و تمــدن کشــور‬ ‫دســت یافــت‪ .‬شــاید اگــر ایــن تپــه هــا‬ ‫کشــف نمــی شــدند‪ ،‬امــروزه بســیاری از‬ ‫موزه هــای کشــور خالــی از هــر نــوع شــیء‬ ‫تاریخــی بــود‪ .‬ایــن تپــه هــا بــه ســه دســته‬ ‫تقســیم مــی شــوند‪ .‬گورتپه هــا‪ ،‬شــهر‬ ‫تپه هــا و دژ تپــه هــا ‪.‬‬ ‫تپــه هــای باســتانی بســیاری در نقــاط‬ ‫مختلــف کشــورمان وجــود دارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫تپه هــا‪ ،‬گنجینــه هایــی هســتند که شــاید‬ ‫اگــر هــر کــدام از ان هــا در کشــور دیگــری‬ ‫غیــر از ایــران بــود‪ ،‬بــه عنــوان جاذبــه ای‬ ‫جهانــی و معــروف از میلیون ها گردشــگر‬ ‫داخلــی و خارجــی میزبانــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از اثــاری کــه در مــوزه هــای‬ ‫کشــور وجــود دارنــد‪ ،‬از همیــن تپــه هــای‬ ‫تاریخــی بدســت امده انــد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫گنجینه هــای ارزشــمند کشــور‪ ،‬تورنــگ‬ ‫تپــه گــرگان اســت‪.‬‬ ‫تپه زیبای تاریخی تورنگ تپه‬ ‫تورنــگ تپــه یکــی از تپــه هــای باســتانی‬ ‫کشــور اســت که در اســتان گلســتان قرار‬ ‫دارد‪ .‬فاصلــه ایــن محوطــه باســتانی از‬ ‫مرکــز اســتان گلســتان یعنــی گــرگان‪،‬‬ ‫حــدودا ‪ ۲۰‬کیلومتــر اســت‪ .‬تورنــگ تپــه در همســایگی‬ ‫روســتایی بــه همیــن نــام جــای گرفتــه اســت و در‬ ‫مجــاورت ان اســتخر طبیعــی ابــی‪ ،‬بــه شــکوه و عظمــت‬ ‫ان افــزوده اســت‪.‬‬ ‫تورنــگ تپــه‪ ،‬از تپــه هــای باســتانی مهــم کشــور و اســتان‬ ‫گلســتان محســوب مــی شــود و در طــول تاریــخ‪ ،‬باســتان‬ ‫شناســان مطرحــی از بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای‬ ‫انجــام کاوش هــا و مطالعــات باســتان شناســی بــه ایــن‬ ‫منطقــه ســفر کــرده انــد‪ .‬ایــن کارشناســان قدمــت ایــن‬ ‫تپه هــا را بــه هــزاره ســوم و چهــارم قبــل از میــاد و حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬ســال قبــل نســبت داده انــد‪.‬‬ ‫بســیار قبــل تــر از ورود اقــوام اریایــی بــه کشــورمان‪،‬‬ ‫مردمانــی ســخت کــوش در ایــن منطقــه مــی زیســته اند‪.‬‬ ‫بــا حفاری هایــی کــه در ایــن ناحیــه صــورت گرفتــه‪ ،‬اثــار‬ ‫و بقایایــی از ایــن مــردم بدســت امــده کــه در مــوزه هــای‬ ‫باســتان شناســی سراســر کشــور نگــه داری مــی شــوند‪.‬‬ ‫حفاری های تورنگ تپه‬ ‫تاریخچه کاوش ها در تورنگ تپه‬ ‫اولیــن کاوش هــای باســتان شناســی در ایــن منطقــه در‬ ‫دوره قاجــار و فرمانروایــی محمــد شــاه صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۲۱۹‬هجری شمســی‪ ،‬هیات باســتان شناسی‬ ‫خارجــی کــه در ایــن منطقــه کاوش مــی کردنــد‪ ،‬اشــیاء‬ ‫ارزشــمندی از جنــس طــا‪ ،‬نقــره و برنــز کشــف کردنــد‪ .‬از‬ ‫جملــه مهــم تریــن اثــار اکتشــافی در ان زمــان‪ ،‬مــی توان‬ ‫هشدار به کاربران‬ ‫در خصوص پیامک های جعلی‬ ‫تحت عنوان سامانه ثنا‬ ‫یــک ابخــوری از جنــس طــا‪ ،‬جامــی طالیــی و دایــره ای‬ ‫شــکل‪ ،‬ابزارهــا و ظروفــی ســنگی و چنــد ســاح جنگــی را‬ ‫نــام بــرد‪ .‬کارشناســان در ان زمــان بــه این نتیجه رســیدند‬ ‫کــه در تمــدن تورنــگ تپــه‪ ،‬کشــاورزی و صنعــت ســفال‬ ‫ســازی رونــق داشــته و از سیســتم ابیــاری پیشــر فتــه ای‬ ‫بهــره مــی بــرده انــد‪ .‬گــزارش اکتشــاف هــای ســال ‪،۱۲۱۹‬‬ ‫در مجله باســتان شناســی لندن در ســال ‪ ۱۸۴۴‬میالدی‬ ‫بــه منتشــر گشــت‪.‬‬ ‫در دوران قاجــار کاوش هــای دیگــری نیــز در این منطقه‬ ‫انجــام گرفتــه اســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۲۶۸‬هجــری شمســی‪،‬‬ ‫باســتان شــناس معــروف فرانســوی ژاک دمــورگان بــه‬ ‫ایــران امــد و در تورنــگ تپــه گــرگان دســت بــه کاوش های‬ ‫علمــی زد‪ .‬در ایــن دوره نیــز اثــار ارزشــمندی از دل‬ ‫خــاک بیــرون اورده شــد‪ .‬اثــاری نظیــر ظروفــی بــا نقــش‬ ‫برجســته‪ ،‬خنجر هــای مســی و مفرغــی‪ ،‬مجســمه های‬ ‫ســنگی کوچــک و… گــزارش کامــل ایــن حفاری هــا هــم در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۳۱‬میــادی در ‪ ۵‬جلــد بــه نــام ماموریــت علمــی‬ ‫در ایــران منتشــر شــد‪.‬‬ ‫پــس از کاوش هــای دمــورگان‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۱۰‬هجــری‬ ‫شمســی هــم هیئتــی از کشــور امریــکا بــرای ادامــه‬ ‫حفــاری هــا بــه ایــران امدنــد‪ .‬حفــاری هایــی کــه در ایــن‬ ‫دوره صــورت گرفتــه‪ ،‬شــکلی تخصصــی تــر پیــدا کــرد‪ .‬بــه‬ ‫طــوری کــه ان هــا ســه الیــه تاریخــی یــا ســه طبقــه را‬ ‫بــرای ایــن تپــه تشــخیص دادنــد‪ .‬طبقــه اول ‪ ۶‬متــر عمــق‬ ‫داشــت و از ان بقایــای گورســتانی مربــوط بــه عصــر‬ ‫اهــن بدســت امــد‪ .‬درون قبــر هــای ایــن گورســتان‪ ،‬در‬ ‫کنــاره اســتخوان هــا‪ ،‬اشــیائی ارزشــمند همچــون ظــروف‬ ‫ســفالین قرمز و خاکســتری‪ ،‬اشــیائی برنزی و … بدســت‬ ‫امــد‪ .‬در طبقــه دوم کــه در اعمــاق ‪ ۷‬الــی ‪ ۸‬متــری زمیــن‬ ‫بــود اثــار پراکنــده ای کشــف شــد و در طبقــه ســوم بــاز‬ ‫هــم ظروفــی ســفالین و مجســمه هــای کوچــک گلــی‬ ‫کشــف شــدند‪.‬‬ ‫در تورنــگ تپــه گــرگان اثــاری از دوره هــای برنــز‪ ،‬عصــر‬ ‫اهــن‪ ،‬هخامنشــیان‪ ،‬اشــکانیان‪ ،‬ساســانیان و دوران‬ ‫اســامی تــا ایلخانیــان در ســده هفتــم کشــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن تپــه چنــد دوره تاریخــی مهــم را در نظــر‬ ‫گرفتــه انــد‪ .‬بقایایــی از دژ خشــتی تورنــگ تپــه‪ ،‬بقایایــی‬ ‫از یــک چهــار طاقــی ساســانی و اثــاری از دوران هــای‬ ‫مختلــف اســامی همگــی در الیه هــای مختلــف ایــن تپه‬ ‫بــه دســت امده انــد‪.‬‬ ‫دو طایفه سیســتانی و محلی در ان جا ســاکن هســتند‬ ‫وشــغل اغلب ان ها دامداری و کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بهترین زمانی که می شودبه انجا سفرکرد‬ ‫در تمامــی ایــام ســال مــی تــوان از تورنــگ تپــه بازدیــد‬ ‫کــرد‪ .‬البتــه در فصــل بهــار طبیعــت اطــراف ایــن تپــه‬ ‫طــراوت و زیبایــی بیشــتری پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به تورنگ تپه گرگان‬ ‫بــرای دسترســی بــه تورنــگ تپــه بایــد بــه گــرگان رفــت‪.‬‬ ‫از گــرگان وارد جــاده گــرگان – مشــهد شــوید و بــا دیــدن‬ ‫تابلــوی روســتای تورنــگ تپــه مســیر خــود را بــه ســمت‬ ‫ایــن روســتا تغییــر دهیــد‪ .‬در ایــن مســیر نابلوهــای‬ ‫راهنمــا‪ ،‬شــما را بــه مقصدتــان هدایــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫سخن نهایی‬ ‫گلســتان یکــی از زیباتریــن اســتان منطقــه شــمال شــرق‬ ‫کشــور اســت کــه در فصــول بهــار و تابســتان پذیــرای خیــل‬ ‫عظیمــی از گردشــگران اســت‪ .‬پــس از بازدیــد از تورنــگ تپه‬ ‫گــرگان‪ ،‬مــی توانیــد از شــهر زیبــای گــرگان‪ ،‬جنــگل زیبــای‬ ‫النگــدره‪ ،‬ارتفاعــات هزارپیــچ‪ ،‬پــارک جنگلــی ناهــار خــوران‬ ‫و دیگــر جاذبــه هــای نزدیــک بــه ایــن تپــه دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ساده ترین راه نفوذ مهندسی‬ ‫سایبری در سازمان ها چیست؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫همــواره بایــد بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه‬ ‫بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬و بایــد بــه‬ ‫عوامــل انســانی کــه ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت نمائیــم اکثــر افــراد و ســازمان های کــه دانــش و توانایــی‬ ‫بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای مســدود نمــودن راه هــای احتمالــی نفــوذ شــیادان و بــاج بگیران‬ ‫بــه حریــم خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری بهــره می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را بدانیــم کــه‬ ‫هیـچ گاه یــک شــبکه کامــا ًایمــن نبــوده و هیــچ گاه قــادر نخواهیــم بــود کــه عامــل‬ ‫انســانی را از چرخــه اتصــاالت شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای‬ ‫شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان و ســاده ترین‬ ‫راه نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجــه داشــته باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن‬ ‫خاطــر اســت کــه ســاده ترین راه نفــوذ بــرای ایجــاد دسترســی در یــک شــبکه‪ ،‬ورود‬ ‫زیرکانــه و از طریــق مهندســی اجتماعــی بــه ســازمان و کســب اطالعــات مــورد نیــاز و‬ ‫خــروج ایــن اطالعــات بــوده و هســت‪.‬‬ ‫قاعدتــا ًیــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در نظــر گرفت که با حیله و فریب‬ ‫اقــدام بــه تحریــک و متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد طعمــه قــرار گرفتنــد ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلــف ســازمان‪ ،‬اقــدام بــه بهره بــرداری و‬ ‫سوءاســتفاده از دســتگاه مذکــور یــا فــرد طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری ســاده و طبیعــی بــا افــراد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و از ان هــا کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس از‬ ‫دسترســی غیرمجــاز و افشــای اطالعــات ســازمان‪ ،‬اشــخاص مــورد حملــه قــرار گرفتــه‬ ‫متوجــه نخواهنــد شــد کــه چگونــه و از کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای فنــی می گردنــد و امــا بعــد‬ ‫از بررســی اولیــه متوجــه می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه کــه فکــرش را‬ ‫می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان دخیــل بــوده اســت‪ .‬در این مرحله‬ ‫می تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــه هیــچ وجــه در ابتــدا کار از نــرم افــزار‬ ‫و ســخت افــزار اســتفاده نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و فکــر انســان ها کار می شــود‪.‬‬ ‫هرچندبــدان معنــا نبــوده کــه نبایــد امنیــت را از طریــق فعالیت هــای ســخت افــزاری‬ ‫و نــرم افــزاری برقــرار کــرد بلکــه منظــور از بیــان ایــن مفاهیــم تامیــن امنیــت فیزیکــی‬ ‫بــدون اگاه ســازی افــراد ســازمان و تغییــر نگــرش در ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد‬ ‫بلکــه هــر دوی این هــا در کنــار هــم کارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی بــر دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬مهندســی اجتماعــی بر‬ ‫پایــه اطالعــات فنــی و مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیروهای انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه توضیــح داد که مهندســی‬ ‫بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها هســتند کــه بــا‬ ‫اطالعــات خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحــی و توســعه ســایت یــا صفحــات‬ ‫بانک هــا و موسســات مالــی بــرای ســرقت نــام کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬دســت بــه کار‬ ‫می شــوند‪ .‬و یــا اینکــه بــا اســتفاده از ایمیل هایــی کــه بــه کاربــران اراســال می کننــد‪،‬‬ ‫و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه همــراه بــا ایمیل هــای ارســالی را بــاز‬ ‫کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن خــود را پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی چگونــه اســت مــی تــوان گفــت‬ ‫در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی همــه هــدف ســارق‪ ،‬بررقــرای ارتبــاط‬ ‫بــا اشــخاص بــا اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری اســت‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیــادی نبــوده و تنهــا هنــر ان هــا روابــط عمومــی‬ ‫فوق العــاده قــوی اســت و بــرای ایـن کار بــا متخصصــان دســت بــه دســت هــم داده تا‬ ‫بــا یکدیگــر بتواننــد بــا کالهبــرداری کســب منفعت کنند‪ .‬بنابراین می تــوان گفت که‬ ‫حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق امــوزش بــه افــراد ســازمان و چــه تامیــن امنیت‬ ‫فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 4‬دی‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 4‬دی هــر مثقــال طــا ‪ 56,530,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪13,039,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,830,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪448‬‬ ‫حوزه اقدامات جهادی‬ ‫درحــوزه ورزش ایــن نهــاد اقــدام بــه حمایــت از تیم هــای‬ ‫ورزشــی و اســتعدادیابی از نوجوانــان مراوه تپــه نمــود کــه‬ ‫حاصــل ان تشــکیل تیم هــای فوتبــال‪ ،‬والیبــال و دوومیدانــی‬ ‫در اقایــان و بانــوان بــود کــه تمامــی ایــن تیم هــا موفــق بــه‬ ‫کســب مقــام در مســابقات اســتانی شــدند ضمــن اینکــه‬ ‫قــرار اســت ایــن تیم هــا بــه مســابقات ورزشــی جــام شــهید‬ ‫«ابراهیــم هــادی» ویــژه نقــاط محرومیــت زدایــی بنیــاد‬ ‫مســتضعفان در مشــهد مقــدس اعــزام شــوند‪.‬‬ ‫اجرای ده ها‬ ‫پروژه برای‬ ‫زدودن غبار‬ ‫محرومیت‬ ‫بــا هــدف کمــک بــه عمــران و ابادانی و رفــع عقب ماندگی های‬ ‫مناطــق کمتــر برخــوردار منجملــه مراوه تپــه اســتان گلســتان‬ ‫بنیــاد علــوی از ســال ها قبــل‪ ،‬بــا اجــرای دههــا پــروژه و طــرح‬ ‫عمرانــی و زدودن غبــار محرومیــت از ســیمای ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی اســتین همّــت خــود را بــاال زده و گام هــای موثــری در‬ ‫ایــن ارتبــاط برداشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ایــن نهــاد انقالبــی در حوزه های‬ ‫مختلــف «عمرانــی و ابادانــی‪ ،‬اقتصــاد و اشــتغال‪ ،‬فرهنــگ و‬ ‫اجتمــاع‪ ،‬کارهــای جهــادی و رســانه» از ســال ‪ ۹۶‬ابتــدا بــه طــور‬ ‫غیررســمی بــا ســاخت و احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخت خوابــی‬ ‫مراوه تپــه و در ادامــه بــا قــراردادن نــام ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫در فهرســت مناطــق محــروم خویــش از ســال ‪ ،۹۹‬اقدامــات‬ ‫جهــادی اش را به صــورت رســمی بــرای کمــک بــه عمــران و‬ ‫ابادانــی و رفــع محرومیت هــای برجــا مانــده از ادوار دور (قبــل‬ ‫و بعــد از پیــروزی انقــاب) فعالیت هــای خــود را شــروع کــرد‪.‬‬ ‫طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر مجموعــه اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫مراوه تپــه توســط بنیــاد علــوی (نهــاد ابادانــی و پیشــرفت) قابــل‬ ‫توجــه بــوده و طبــق اظهــارات «امانگلــدی ضمیــر» فرمانــدار‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬فعالیت هــای ایــن نهــاد مخصوصــا ًاحــداث‬ ‫بیمارســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۷۸۰‬میلیــارد ریــال و از ســوی‬ ‫دیگــر در بخــش عمرانــی و اشــتغالزایی اقدامــات ارزنــده و‬ ‫همســو بــا دولــت بــه منظــور رفــع محرومیت هــا و جبــران عقــب‬ ‫ماندگی هــای مراوه تپــه قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫ساخت بیمارستان ‪ ۶۴‬تختخوابی‬ ‫بــا گذشــت نزدیــک بــه چهــار دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫مــردم مرزنشــین و عشــایر مراوه تپــه واقــع در منتهــی الیــه‬ ‫شــمال شــرق گلســتان محــروم از داشــتن بیمارســتان و یــا‬ ‫مراکــز درمانــی مجهــز بودنــد و بــه ناچــار بــرای مــداوای بیمــاران‬ ‫خــود بــا تحمــل درد بیمــاری و رنــج ســفر و صــرف وقــت و هزینه ‬ ‫زیــاد بــه شــهرهای اطــراف یعنــی کالله در فاصلــه ‪ ۹۱‬کیلومتری‬ ‫و گنبــدکاووس در فاصلــه ‪ ۱۳۰‬کیلومتــری می رفتنــد کــه در این‬ ‫مســیر گاهــا ًشــاهد بــروز تلفــات جانــی زیــادی بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن محرومیــت در حــوزه بهداشــت و درمــان تــا ســفر رییــس‬ ‫وقــت بنیــاد مســتضعفان در تیــر مــاه ‪ ۹۵‬بــه مراوه تپــه جهــت‬ ‫اعطــای بیــش از ‪ ۲‬هــزار فقــره اســناد مالکیــت اراضــی امــاک‬ ‫علــوی بــه مــردم ادامــه داشــت کــه در جریــان ایــن ســفر عــده‬ ‫بســیاری از بــزرگان‪ ،‬و ریــش ســفیدان‪ ،‬مطالبــه ســاخت یــک‬ ‫بیمارســتان را از رییــس ایــن نهــاد کردنــد کــه مــورد موافقــت‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫و درنهایــت بــا هزینــه ‪ ۷۸۰‬میلیــارد ریــال بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تخت خوابــی علــوی بــا زیربنــای بالــغ بــر ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬مترمربــع‬ ‫توســط بنیــاد علــوی ســاخته و در اول تیــر مــاه ســالجاری بــا‬ ‫حضــور مســووالن کشــوری و اســتانی و شهرســتانی وقــت ایــن‬ ‫مرکــز درمانــی مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه منصــور خوجملــی مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫مراوه تپــه ایــن بیمارســتان‪ ،‬دارای بخش هــای مختلــف از جمله‬ ‫درمانــگاه تخصصــی داخلــی و اطفــال‪ ،‬زنان و زایمان‪ ،‬زایشــگاه‪،‬‬ ‫‪ ۲‬اتــاق عمــل تخصصــی‪ ،‬یــک اتــاق عمــل ســرپایی‪ ،‬دیالیــز‪،‬‬ ‫اورژانــس‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬رادیولــوژی‪ ،‬داروخانــه‪ ،‬سی ســی یو و‬ ‫ای ســی یو و مجهیــز بــه یــک دســتگاه اکسیژن ســاز اســت و‬ ‫عــاوه بــر جمعیــت تقریبــی ‪ ۷۰‬هــزار نفــری ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی‪ ،‬برخــی اهالــی بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس و‬ ‫روســتاهای شهرســتان کاللــه هــم می تواننــد از خدمــات ان‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫حوزه عمران و ابادانی‬ ‫مجموعــه اقدامــات حــوزه عمرانــی نهــاد ابادانــی و پیشــرفت‬ ‫بنیــاد علــوی در مراوه تپــه شــامل بخش هــای مختلــف ماننــد‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬اســفالت راه و مشــارکت در اجــرای طــرح‬ ‫هــادی روســتاها‪ ،‬مشــارکت در احــداث مــدارس‪ ،‬خرید ماشــین‬ ‫االت عمرانــی و تانکــر ابرســانی و هدیــه ان بــه ادارات متولــی‪،‬‬ ‫مشــارکت در تکمیــل طرح هــای ورزشــی‪ ،‬کمــک بــه ســاخت‬ ‫مســکن محرومــان‪ ،‬احــداث ابنیــه و اجــرای مبلمــان شــهری‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نهــاد از ســال ‪ ۹۶‬طبــق اظهــارات دبیــر نهــاد ابادانــی و‬ ‫پیشــرفت بنیــاد علــوی مراوه تپــه‪ ،‬ســاخت بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تختخوابــی را اغــاز کــرد و تــا ایــن لحظــه اعتبــاری بالــغ بــر هــزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال در بخش هــا و حوزه هــای مختلــف ذکــر‬ ‫شــده بــاال‪ ،‬هزینــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا فکــری افــزود‪ :‬احــداث بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخت خوابــی‬ ‫علــوی بــا هزینــه ‪ ۷۸۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬مشــارکت در اســفالت‬ ‫هفــت کیلومتــر راه روســتای بســطام دره بــا هزینــه ‪ ۲۹‬میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬خریــد لولــه بطــول ‪ ۲۴‬کیلومتــر بــرای تامیــن اب‬ ‫اشــامیدنی ‪ ۲۰‬روســتا بــا هزینــه ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬کمــک ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریالــی بــرای تکمیــل ســالن ورزشــی روســتای یانبــاق‪،‬‬ ‫اجــرای مبلمــان شــهری مراوه تپــه و گلیــداغ هــر کــدام با هزینه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬مشــارکت در ســاخت چهــار بــاب مدرســه بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬مشــارکت در اجــرای طــرح هــادی ‪۹‬‬ ‫روســتا بــه اعتبــار ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬خریــد یــک دســتگاه بیــل‬ ‫مکانیکــی بــرای اداره راهــداری بــه مبلــغ ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫و خریــد و تحویــل یــک دســتگاه تانکــر ابرســانی بــه اعتبــار‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال بخشــی از اقدامــات عمرانــی ایــن نهــاد در‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســاخت پنــج منبــع ذخیــره اب بــا اعتبــار ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬مســاعدت در تجهیــز مرکــز جامــع ســامت روســتای‬ ‫یانبــاق و تکمیــل پاســگاه انتظامــی هــر کــدام بــا ‪ ۱.۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬درحــال ســاخت داشــتن پــل روســتای پالچقلــی گــوگالن‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬کمــک بالعــوض ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی جهــت ســاخت ‪ ۳۰۳‬واحــد مســکونی ویــژه مددجویــان‬ ‫زیرپوشــش کمیتــه امــداد در مجمــوع بــه مبلــغ ‪ ۱۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال و برخــی مســاعدت های مالــی جهــت درختــکاری توســط‬ ‫شــهرداری و احــداث حــوزه علمیــه خواهــران گلیــداغ و نیــز‬ ‫اســفالت راه روســتای شــاخانکو بــه مبلــغ ‪ ۶‬میلیــارد ریــال را‬ ‫از دیگــر فعالیت هــای عمرانــی نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد‬ ‫علــوی در مراوه تپــه برشــمرد‪.‬‬ ‫حوزه بهداشت و سالمت‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی بــا اشــاره بــه برخــی‬ ‫اقدامــات ایــن نهــاد در حــوزه بهداشــت و ســامت مراوه تپــه‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن حــوزه اقدامــات خوبــی انجــام شــد کــه اجــرای‬ ‫چهــار مرحلــه طــرح گل هــای صالــح (توزیع بســته های غذایی و‬ ‫معیشــتی بیــن زنــان بــاردار و مادران شــیرده دچار ســوء تغذیه)‬ ‫بــه تعــداد هــزار و ‪ ۳۰۰‬بســته بــا مجمــوع ارزش ریالــی هشــت‬ ‫میلیــارد ریــال‪ ،‬اهــدای ‪ ۲۰۹‬هدیــه تولــد بــه نــوزادان هــر کــدام‬ ‫بــه ارزش ســه میلیــون ریــال‪ ،‬اجــرای طــرح ســامت یــار علــوی‬ ‫و قــرارداد بــا ســه بیمارســتان اســتان گلســتان جهــت درمــان‬ ‫رایــگان بیمــاران و نیــز تهیــه پروتــز دنــدان و عینــک به صــورت‬ ‫رایــگان‪ ،‬طــرح تحویــل تجهیــزات پزشــکی فــردی ماننــد تخــت‬ ‫بیمارســتانی و تشــک مــواج به صــورت امانی به بیمــاران نیازمند‬ ‫و اجــرای طــرح یــاوران ســامت (برگــزاری دوره هــای اموزشــی‬ ‫ســبک زندگــی ایرانــی اســامی و طــب ســنتی) بــرای ‪ ۶۱‬نفــر از‬ ‫بومیــان ایــن شهرســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫فکــری‪ ،‬افــزود‪ :‬درایــن حــوزه و در زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫ایــن نهــاد اقــدام بــه ضدعفونــی معابــر ‪ ۴۵‬روســتای مــراوه تپــه‬ ‫و توزیــع تعــداد ‪ ۱۰‬هــزار ماســک رایــگان بیــن مــردم و توزیــع‬ ‫هفت هزار کارت هدیه ‪ ۲‬و ســه میلیون ریالی بین نیازمندان‬ ‫اســیب دیــده از ایــن بیمــاری کــرد‪.‬‬ ‫حوزه اقتصاد و اشتغال‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در مــراوه تپــه در‬ ‫خصــوص اقدامــات انجــام شــده ایــن حــوزه گفــت‪ :‬باتوجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای طبیعــی‪ ،‬فرهنگــی و تاریخــی ایــن شهرســتان‬ ‫و به منظــور بهره منــدی از ظرفیت هــای ان و کســب ارزش‬ ‫افــزوده و ارتقــای معیشــت اهالــی‪ ،‬ایــن نهــاد اقــدام بــه‬ ‫شناســایی رســته های شــغلی نمــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از شناســایی رســته های شــغلی و اولویــت‬ ‫بنــدی ان بــرای هــر رســته یــک نیــروی انســانی (کارشــناس)‬ ‫توســط بنیــاد و یــک نیــروی انســانی بومــی بکارگیــری شــدند تــا‬ ‫در رســته خــود اقــدام بــه برنامــه ریــزی و امــوزش جهــت انجــام‬ ‫کار نماینــد‪.‬‬ ‫فکــری اضافــه کــرد‪ :‬بــه طــور مثــال در رســته افتابگــردان و‬ ‫کشــت ان ‪ ۲۰۰‬نفــر بــا ســطح کشــت هــزار هکتــار عضــو گیــری‬ ‫و بــه انهــا روش هــای نویــن کشــت امــوزش داده شــد ضمــن‬ ‫اینکــه در ایــن بخــش ‪ ۱۵‬درصــد هزینــه کشــت توســط بنیــاد‬ ‫علــوی بــه کشــاورزان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی درایــن بخــش و در رســته کشــت هندوانه اجیلی‬ ‫بــا عضــو گیــری ‪ ۳۶۰‬نفــر در ســطح ‪ ۲‬هــزار هکتــار اقــدام شــد‬ ‫کــه عملکــرد ان رضایــت بخــش بــود‪.‬‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در مراوتپــه ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در بخــش پــرورش دام ســبک ایــن نهــاد اقــدام بــه اصــاح‬ ‫نــژاد در حــدود هــزار راس گوســفند بــا اســتفاده از قوچ هــای‬ ‫«هتــرو» فراینــد اصــاح نــژاد و چنــد قلوزایــی و از همــه مهمتــر‬ ‫همزمــان زایــی انهــا انجــام گرفــت کــه در نتیجــه ایــن اقــدام‬ ‫متوســط میــزان بره گیــری دامــداران از ‪ ۶۰‬درصــد بــه ‪ ۱۳۰‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت ضمــن اینکــه در حــوزه دام ســنگین در حــال‬ ‫عضــو گیــری هســتیم‪.‬‬ ‫فکری گفت‪ :‬بنیاد در حوزه رســته صنایع دســتی شــاخه های‬ ‫نمــد مالــی‪ ،‬گبــه‪ ،‬فــرش و تابلــو فــرش حــدود ‪ ۴۰۰‬بافنــده را‬ ‫زیــر پوشــش قــرار داده و خدماتــی همچــون امــوزش و تهیــه‬ ‫مــواد اولیــه همچــون نــخ و دار قالــی‪ ،‬بــازار رســانی و بازاریابــی‬ ‫محصــوالت‪ ،‬امــوزش و طراحــی نقشــه های بــازار پســند‬ ‫اقدامــات خوبــی در ایــن بخــش انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رســته گنــدم بــا عضوگیــری ‪ ۲۲۰‬کشــاورز کشــت‬ ‫ایــن محصــول در ســطح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار انجــام شــد کــه‬ ‫بنیــاد علــوی بابــت هــر هکتــار ‪ ۲۵‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫بــدون کارمــزد جهــت تامیــن نهــاده (کــود و بــذر) در اختیــار‬ ‫کشــاورزان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در رســته پــرورش زنبــور عســل بــا عضوگیــری ‪۹۶‬‬ ‫پــرورش دهنــده‪ ،‬امــوزش دوره ژل رویــال بــه انهــا داده شــد‬ ‫ضمــن اینکــه مقــدار ‪ ۲۰‬تــن شــکر بــا قیمــت یارانــه ای بیــن‬ ‫پــرورش دهنــدگان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫فکــری اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر اقدامــات ذکــر شــده‪ ،‬طــی ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــودن کارمــزد بــه منظــور ایجاد‬ ‫اشــتغال خانگــی بیــن متقاضیــان پرداخــت کرد‪.‬‬ ‫حوزه اقدامات جهادی‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در مراوه تپــه‬ ‫همچنیــن بــا تشــریح برخــی اقدامــات ایــن نهــاد در حــوزه‬ ‫انجــام کارهــای جهــادی در ایــن شهرســتان مــرزی گفــت‪ :‬اعــزام‬ ‫گروه هــای جهــادی از ســطح ملــی‪ ،‬اســتانی و شهرســتان بــه‬ ‫ســه روســتای محــروم « پســت دره‪ ،‬قربــان پیــکار و مــردم دره»‬ ‫و تعمیــر ســه بــاب مدرســه بــه همــراه برگــزاری جُنــگ شــادی و‬ ‫کاروان ســامت در روســتای مردم دره‪ ،‬تعمیر ‪ ۶۰‬مدرســه‪۸۰ ،‬‬ ‫سرویس بهداشتی‪ ،‬رنگ کاری ‪ ۴۲‬مدرسه و تعمیر ‪ ۱۰‬مسجد‬ ‫بخشــی از کارهــای جهــادی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫فکــری‪ ،‬اهــدای هــزار و ‪ ۵۰۰‬میــز و صندلــی‪ ۲۹۱ ،‬میز و صندلی‬ ‫معلــم‪ ۲۰۰ ،‬عــدد تختــه وایــت بــرد‪ ۹۱ ،‬فایــل و ‪ ۵۰‬دســتگاه‬ ‫رایانــه بیــن ‪ ۱۲۰‬مدرســه کــم برخــوردار مراوه تپــه بــا مجمــوع‬ ‫اعتبــار تقریبــی ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬توزیــع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بســته‬ ‫غذایــی بیــن نیازمنــدان هــر بســته بــه ارزش پنج میلیــون ریال‪،‬‬ ‫توزیــع ‪ ۲۳‬هــزار وعــده غــذای گــرم در مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬ســه‬ ‫هــزار وعــده غــذای گــرم در ایــام عاشــورای حســینی و ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬وعــده در هفتــه وحــدت و همچنیــن توزیــع و غــرس ‪۲۰‬‬ ‫هــزار اصلــه درخــت مثمــر در منــازل اهالــی ایــن شهرســتان را‬ ‫از دیگــر اقدمــات جهــادی نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫حوزه فرهنگ و اجتماع‬ ‫عــاوه بــر اقدامــات نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی‬ ‫درحوزه هــای مختلــف «عمرانــی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬جهادی‪،‬‬ ‫بهداشــت و ســامت « مراوه تپــه ایــن نهــاد انقالبــی برخــی‬ ‫فعالیت هــا در حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی بــا برگــزاری میزهایی‬ ‫از جملــه میــز «خانــواده‪ ،‬ورزش‪ ،‬رویــش و ســرود» بــه منظــور‬ ‫حمایــت از نهــاد خانــواده‪ ،‬ورزشــکاران و هنرمنــدان جهــت‬ ‫تقویــت اســتحکام بنیــان خانــواده‪ ،‬گســترش فعالیت هــای‬ ‫ورزشــی و فرهنگــی انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در مراوه تپــه دراین‬ ‫خصــوص گفــت کــه د قالــب برپایــی میــز خانــواده اقداماتــی‬ ‫ماننــد برگــزاری ســه کارگا ه توانمندســازی زوجیــن و اعطــای‬ ‫جهیزیــه بــه حــدود ‪ ۱۵۰‬زوج کــه بواســطه مشــکالت مالــی‬ ‫امکان تهیه جهیزیه و اغاز زندگی مشــترک را نداشــتند‪ ،‬انجام‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫فکــری افــزود‪ :‬درحــوزه ورزش ایــن نهــاد اقــدام بــه حمایــت از‬ ‫تیم هــای ورزشــی و اســتعدادیابی از نوجوانــان مراوه تپــه نمــود‬ ‫کــه حاصــل ان تشــکیل تیم های فوتبال‪ ،‬والیبــال و دوومیدانی‬ ‫در اقایــان و بانــوان بــود کــه تمامــی ایــن تیم هــا موفــق بــه‬ ‫کســب مقــام در مســابقات اســتانی شــدند ضمــن اینکــه قــرار‬ ‫اســت ایــن تیم هــا بــه مســابقات ورزشــی جام شــهید «ابراهیم‬ ‫هــادی» ویــژه نقــاط محرومیــت زدایــی بنیــاد مســتضعفان در‬ ‫مشــهد مقــدس اعــزام شــوند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حمایــت از فعالیت هــای هنــری و پنــج نمایشــکاه برپــا‬ ‫شــده از اثــار نقاشــی در ســبک های مختلــف از جملــه «ســیاه‬ ‫قلــم‪ ،‬فاســتر گچــی‪ ،‬ویتــرای و خوشنویســی» توســط نوجوانــان‬ ‫هنرمنــد مراوه تپــه در قالــب میــز رویــش و تشــکیل چهــار گــروه‬ ‫ســرود و تواشــیح ویــژه اقایــان و بانــوان و ســاخت حرفــه ای‬ ‫ســرود در اســتودیو در قالــب میــز ســرود را از دیگــر اقدامــات‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی بنیــاد علــوی در ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫برشــمرد‪.‬‬ ‫فکــری ادامــه داد‪ :‬پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه مســکن‬ ‫و اشــتغال بــرای امامــان جماعــت مســاجد‪ ،‬کمــک بــه ســاخت‬ ‫مســاجد‪ ،‬مکتــب خانه هــا و دارالقــران و خریــد فــرش‪ ،‬بخــاری‪،‬‬ ‫لــوازم تحریــر و تختــه وایــت بــرد بــرای ایــن مکان هــا و پخــش‬ ‫مســتقیم برنامه های مراســم بزرگداشــت شــاعر شــهیر ترکمن‬ ‫«مختومقلــی فراغــی» به صــورت مجازی (تلویزیــون اینترنتی)‬ ‫از دیگــر برنامه هــای نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در‬ ‫مراوه تپــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫حوزه رسانه‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در مراوه تپــه‬ ‫همچنیــن گفــت کــه درحــوزه رســانه و تولیــد محتــوای هویــت‬ ‫زا‪ ،‬ایــن نهــاد اقــدام بــه تشــکیل اتــاق فکــر رســانه متشــکل از‬ ‫فعــاالن محــدود رســانه ای ایــن شهرســتان مــرزی نمــود و بــرای‬ ‫تقویــت هســته فعــاالن ایــن عرصــه بــا مشــارکت ســازمان‬ ‫ســراج و خانــه فیلمســازان جــوان اســتان گلســتان‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫مستندســازی برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫فکــری‪ ،‬انتشــار یــک نشــریه بــه نــام یوور (تعــاون و همــکاری)‪،‬‬ ‫ســاخت اثــار فرهنگــی هویــت زا ماننــد ســرودهای ترکمنــی در‬ ‫وصــف وطــن و برگــزاری کارگاه هــای ســواد رســانه بــرای دانــش‬ ‫امــوزان و والدیــن انهــا را از دیگــر اقدامــات نهــاد ابادانــی و‬ ‫پیشــرفت بنیــاد علــوی در مراوه تپــه اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نهــاد تــا پایــان ماموریــت محرومیــت زدایــی خــود در ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی بــه فعالیــت خــود در حوزه هــای مختلــف‬ ‫تعریــف شــده ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد فرمانــدار مراوه تپــه ســابق‪ ،‬ضمــن قدردانــی‬ ‫از تــاش هــای نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در ایــن‬ ‫شهرســتان اظهــار داشــت کــه ایــن نهــاد انقالبــی در کنــار دولــت‬ ‫طــی چنــد ســال حضــور خــود و باصــرف حــدود هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار اقدامــات بســیار خوبــی در بخش هــای‬ ‫مختلــف عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و بهداشــت و ســامت‬ ‫انجــام داده اســت کــه شــاخص تریــن ان ســاخت بیمارســتان‬ ‫‪ ۶۴‬تخت خوابــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫امانگلــدی ضمیــر افــزود‪ :‬انصافــا ســاخت بیمارســتان کــه از‬ ‫مهمتریــن نیازهــای مــردم مرزنشــین مراوه تپه بــود‪ ،‬گامی مهم‬ ‫در ارتقــای شــاخص های بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان بــه‬ ‫حســاب می ایــد کــه توســط بنیــاد علــوی محقــق شــد‪.‬‬ ‫ت و عقب ماندگی های‬ ‫وی بابیــان اینکه وســعت محرومیـ ‬ ‫مراوه تپــه دربخش هــای مختلــف زیــاد اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫حضــور بنیــاد علــوی بــرای رفــع بخشــی از محرومیت هــای‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی در کنــار دولــت قابــل تقدیــر اســت‬ ‫و امیدواریــم بــا اســتمرار اقدامــات دوســویه ایــن نهــاد‬ ‫و دولــت‪ ،‬غبــار محرومیــت و عقــب ماندگــی از ســیمای‬ ‫مراوه تپــه پــاک شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه افــزون بــر ‪ ۶۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۰۸‬روســتا ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مراوه تپــه کــه بــا گســتره ســه هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتر مربع وســعت‬ ‫پــس از گنبــدکاووس دومیــن شهرســتان بــزرگ گلســتان و‬ ‫بــا فاصلــه تقریبــی ‪ ۲۴۰‬کیلومتــر دورتریــن شهرســتان بــه‬ ‫مرکــز اســتان بــه شــمار مــی رود‪ ،‬از طــرف شــمال بــه کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬از ســمت شــرق به خراســان شــمالی‪ ،‬از قســمت‬ ‫غــرب بــه بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس و از ســمت جنــوب‬ ‫بــه شهرســتان کاللــه (جنــگل گلســتان) منتهــی می شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ســرمربی تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن تیــم بــرای دفاع از جایــگاه والیبال این شهرســتان و قرارگرفتن‬ ‫در رده هــای بــاالی جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر‪ ،‬نیــاز مبــرم بــه ترمیــم و جــذب حداقــل چهــار بازیکــن جدیــد در پسـت های‬ ‫«قدرتــی‪ ،‬ســرعتی زدن و لیبــرو» دارد‪.‬عظیــم جزیــده اظهارداشــت‪ :‬یکــی از دالیــل مــن از پذیــرش مســوولیت ســرمربیگری‬ ‫ایــن تیــم ترمیــم ان بــود کــه باشــگاه قــول انــرا در نیــم فصــل لیــگ امســال داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ســه باخــت متوالــی تیــم شــهرداری مقابــل «پــاس گــرگان‪ ،‬راه یــاب ملــل مریــوان و شــهرداری ارومیــه»‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬درمقابــل پــاس گــرگان بــا اینکــه خــوب تمریــن کــرده بودیــم امــا بازی بــدی انجام دادیــم و در ‪ ۲‬بــازی دیگر‬ ‫هــم بــازی خوبــی انجــام دادیــم امــا در پوئن هــای بــاال بازیکنــان مــا باالخــص باتجربه هــای تیــم‪ ،‬خــوب عمــل نکردنــد‪.‬‬ ‫نیاز به ‪ ۴‬بازیکن‬ ‫جدید داریم‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی ‪1400‬‬ ‫اعتیاد و پیامدهای‬ ‫خانوادگی ان‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪448‬‬ ‫تشخیص نوع مایعی که‬ ‫از زیر موتور خودرو میریزد‬ ‫(به زبان ساده )‬ ‫در برخــی منابــع‪ ،‬نقــش عامــل اعتیــاد در طــاق‪ ،‬تــا ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫نیــز بــراورد شــده اســت؛ ایــن رقــم اگرچــه دقیــق قابــل تعمیــم‬ ‫بــه همــه خانواده­ هــا نیســت و تــا انــدازه ­ای اغراق ­شــده بــه نظــر‬ ‫می رســد امــا مطالعــات نشــان می­ دهــد در دو دهــه اخیــر‪،‬‬ ‫میــزان اعتیــاد بــه انــدازه­ ای بــاال رفتــه کــه در ردیــف یکــی از ‪۴‬‬ ‫عامــل اصلــی جدایــی زن و مــرد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا رئیسی‪-‬روانشناس‬ ‫پیامدهای‬ ‫بی توجهی به‬ ‫اختالل های روانی‬ ‫گــزارش جامعــی کــه مرکــز امــار ایــران دربــاره وضعیــت ‪۱۰‬‬ ‫ســال گذشــته ازدواج و طــاق در کشــور منتشــر کــرده اســت‪،‬‬ ‫همچنــان محــل بحــث و بررســی­ های کارشناســان و محافــل‬ ‫رســانه ­ای اســت؛ بــر پایــه ایــن گــزارش از ســال ‪ ۱۳۹۰‬تــا پایــان‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬ازدواج در ایــران بیــش از ‪ ۳۶‬درصــد کاهــش و در همیــن‬ ‫مــدت میــزان طــاق حــدود ‪ ۲۸‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫در هفته ­هــای اخیــر سلســله گزارش هــای تخصصــی دربــاره‬ ‫زمینه ­هــا و دالیــل کاهــش ازدواج و افزایــش طــاق‪ ،‬ذیــل عنــوان‬ ‫کلــی «واکاوی مهم­تریــن چالش­ هــا و معضــات اجتماعــی‬ ‫کشــور» منتشــر کــرده اســت؛ بعــد از مــرور دالیــل اجتماعــی‬ ‫و فرهنگــی جدایــی زوج­ هــا کــه بــه برخــی تغییــر نگرش ­هــا و‬ ‫دگرگونی ­هــای فرهنگــی و تاثیــرات رســانه اختصــاص داشــت‪ ،‬در‬ ‫اخریــن نوشــتار بــه عامــل مهــم همســرگزینی اشــتباه در طــاق‬ ‫اشــاره کردیــم و نقــش معضــات اقتصــادی را در فروپاشــی‬ ‫پیوندهــای خانوادگــی از دو منظــر متضــاد بررســی کردیــم‪.‬‬ ‫در نوشــتار کنونــی‪ ،‬مــورد دیگــر از دالیــل فــردی و روانــی جدایــی‬ ‫زوج ­هــا‪ ،‬یعنــی اعتیــاد و اختالل هــای روان پزشــکی می­ پردازیــم؛‬ ‫موضوع هایــی کــه گاه در تحلیل ­هــای مربــوط بــه ناپایــداری‬ ‫خانــواده‪ ،‬مــورد غفلــت قــرار می­ گیرنــد و زیــر ســایه دیگــر‬ ‫زمینه هــای اجتماعــی طــاق‪ ،‬کمرنــگ می­ شــوند‪.‬‬ ‫اعتیاد و پیامدهای خانوادگی ان‬ ‫یــک تصــور عــام دربــاره زوج­ هایــی کــه جــدا می ­شــوند‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه یکــی از انهــا یــا هــر دو‪ ،‬دارای «مشــکل» هســتند؛‬ ‫مشــکل­ دار بــودن زوج ­هــا‪ ،‬بــه طــور عمــده‪ ،‬بــه معنــی یــک عــادت‬ ‫خلقــی زشــت‪ ،‬ناســازگاری یــا نوعــی بیمــاری روانــی‪ ،‬رفتــاری یــا‬ ‫جنســی تعبیــر می ­شــود‪ .‬واضــح اســت کــه ایــن قضــاوت و در‬ ‫همــه مــوارد درســت نیســت و بخشــی از زوج­ هــا بــه دالیلــی‬ ‫غیــر از «مشــکل ­دار بــودن»‪ ،‬از جملــه مهاجــرت‪ ،‬تغییــر محــل‬ ‫زندگــی‪ ،‬ادامــه تحصیــل‪ ،‬تغییــر شــغل‪ ،‬فرزنــداوری و یــا حتــی‬ ‫انگیزه­ هــای مالــی و معنــوی دیگــری‪ ،‬بــه جدایــی اقــدام می­ کننــد‬ ‫کــه ممکــن اســت هیــچ مشــکل رایجــی چــون اعتیــاد‪ ،‬خیانــت‪،‬‬ ‫اختــال روانــی و معضــات اقتصــادی در ان مطــرح نباشــد‪.‬‬ ‫بــا این ­حــال بخشــی از نــگاه منفــی جامعــه بــه طــاق و‬ ‫با رسیدن اقتصاد استان‬ ‫به رشد ‪ ۷.۳‬درصدی انقالبی‬ ‫در گلستان رخ می دهد‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان از پیش بینی رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۷.۳‬درصدی گلســتان در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬خبردادو گفت‪:‬‬ ‫در بودجــه ســال اینــده رشــد هشــت درصــدی در بخــش‬ ‫اقتصــادی کشــور پیــش بینــی شــده کــه ســهم گلســتان ‪۷.۳‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر نــگار بــازار کســب وکار قــدرت الــه عابــدی در‬ ‫نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهارداشت‪:‬رشــد اقتصــادی‬ ‫اســتان در بخــش معــادن‪ ،‬کشــاورزی و گردشــگری پیــش بینــی‬ ‫قضاوت هــای عــام در«برخــی» مــوارد درســت اســت و پاره­ــای‬ ‫از ان­هــا حقیقــت دارد‪ ،‬کــه یکــی از انهــا اعتیــاد اســت‪.‬‬ ‫اعتیــاد اگرچــه در شــمار اســیب ­های اجتماعــی قــرار می ­گریــد‬ ‫امــا بیشــتر از هــر چیــز‪ ،‬ریشــه در کژکارکــردی روانــی دارد؛ بــا این‬ ‫نــگاه‪ ،‬بخــش مهمــی از طالق ­هــا ریشــه در وابســتگی بــه مــواد‬ ‫یــا همــان ســوءمصرف مخدرهــا دارنــد؛ درک اینکــه یــک فــرد‬ ‫معتــاد‪ ،‬ناتــوان از تامیــن معــاش‪ ،‬بــراوردن نیازهــای غریــزی و‬ ‫عاطفــی خانــواده اســت و مشــکالت ارتباطــی مهمــی بــا اعضــای‬ ‫خانــه و نزدیــکان دارد‪ ،‬دشــوار نیســت؛ بــا توجــه بــه امــار فزاینــده‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد مخــدر در کشــور کــه گاه بــه بــاالی ‪ ۴‬میلیــون‬ ‫نفــر می رســد‪ ،‬ایــن عامــل مهــم در جدایــی زوجیــن نقــش‬ ‫ویــژه ای دارد زیــرا اعتیــاد در کنــار پیامدهــای منفــی اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬خــود به تنهایــی مشــکلی روان شــناختی اســت کــه از‬ ‫جهــات گوناگــون‪ ،‬پیامدهــای منفــی مهمــی در ثبــات و پایــداری‬ ‫نهــاد خانــواده می­ گــذارد‪.‬‬ ‫در برخــی منابــع‪ ،‬نقــش عامــل اعتیــاد در طــاق‪ ،‬تــا ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫نیــز بــراورد شــده اســت؛ ایــن رقــم اگرچــه دقیــق قابــل تعمیــم‬ ‫بــه همــه خانواده­ هــا نیســت و تــا انــدازه ­ای اغراق ­شــده بــه نظــر‬ ‫می رســد امــا مطالعــات نشــان می­ دهــد در دو دهــه اخیــر‪،‬‬ ‫میــزان اعتیــاد بــه انــدازه­ ای بــاال رفتــه کــه در ردیــف یکــی از ‪۴‬‬ ‫عامــل اصلــی جدایــی زن و مــرد قــرار گرفتــه اســت‪.‬در برخــی‬ ‫منابــع‪ ،‬نقــش عامــل اعتیــاد در طــاق‪ ،‬تــا ‪ ۵۵‬درصــد نیــز بــراورد‬ ‫شــده اســت؛ ایــن رقــم اگرچــه دقیــق قابــل تعمیــم بــه همــه‬ ‫خانواده­ هــا نیســت و تــا انــدازه ­ای اغراق ­شــده بــه نظــر می ­رســد‬ ‫امــا مطالعــات نشــان می­ دهــد در دو دهــه اخیــر‪ ،‬میــزان اعتیــاد‬ ‫بــه انــدازه­ ای بــاال رفتــه کــه در ردیــف یکــی از ‪ ۴‬عامــل اصلــی‬ ‫جدایــی زن و مــرد قــرار گرفتــه اســت؛ به ویــژه کــه فــرد وابســته‬ ‫بــه مــواد‪ ،‬بــه تدریــج در ایفــای نقش­ هــای همســرانه و والدانــه‬ ‫بــا دشــواری ­های بزرگــی مواجــه می ­شــود‪.‬‬ ‫در پژوهشــی کــه نتایــج ان ســال ‪ ۱۳۹۷‬در فصلنامــه «زن و‬ ‫مطالعــات خانــواده» منتشــر شــد‪ ،‬تاثیــر اعتیــاد در خانواده هــای‬ ‫در حــال طــاق ســنجیده شــده کــه براســاس ان بعــد از‬ ‫مشــکالت ارتباطــی‪ ،‬اعتیــاد بــه عنــوان دومیــن عامــل در میــل بــه‬ ‫طــاق تشــخیص داده شــده اســت‪ .‬از ایــن منظــر بــرای کاهــش‬ ‫امــار فزاینــده طــاق در کشــور‪ ،‬یکــی از راهکارهــا‪ ،‬کنتــرل اعتیــاد‬ ‫و جلوگیــری از ســیر ابتــا بــه ان از ســوی اقشــار وســیع ­تر و‬ ‫همزمــان مقابلــه بــا گســترش ان در ســنین کمتــر و تعــداد‬ ‫بیشــتری از زنــان اســت‪.‬‬ ‫مشکالت روانی و طیف متنوع ان‬ ‫همانگونــه کــه نمی­ تــوان همــه زوج­ هــای جدا­شــده را معتــاد یــا‬ ‫بی ­مبــاالت یــا «مشــکل ­دار» از نظــر اخالقــی‪ ،‬خلقــی‪ ،‬نگرشــی‪،‬‬ ‫منشــی‪ ،‬شــخصیتی و عرفــی دانســت‪ ،‬بــه هیچ ­وجــه نبایــد‬ ‫تصــور کــرد کــه زوجــی کــه طــاق گرفته ­انــد‪ ،‬الزامــا مشــکالت‬ ‫روان شــناختی دارنــد؛ بــا ایــن حــال درصــد باالیی از ناســازگاری ها‬ ‫و انچــه عــدم تفاهــم یــا ســازش نامیــده می شــود‪ ،‬ریشــه در‬ ‫مشــکالت متنــوع روانــی و اختالالتــی دارد کــه یــا درمــان نشــده‬ ‫یــا در خانــواده و از ســوی زوجیــن درک نشــده و مــورد حمایــت‬ ‫عاطفــی نبوده­ انــد‪.‬‬ ‫دربــاره رابطــه طــاق بــا بیماری­ هــای روانــی چنــد نکتــه بایــد‬ ‫درنظــر قــرار گیــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬چیــزی کــه بــه عنــوان اجــازه طــاق بــرای زوجیــن در اثــر‬ ‫مشــکالت روانــی مطــرح می ­شــود‪ ،‬بــه لحــاظ قانونــی‪ ،‬تنهــا‬ ‫منحصــر بــه مشــکالت حــادی ماننــد روان پریشــی ­ها و جنــون‬ ‫اســت کــه ســازوکار خــود را دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نــه تنهــا ســرانجام همــه کســانی کــه دچــار مشــکل‬ ‫روان شــناختی هســتند‪ ،‬بــه طــاق نمی ­انجامــد‪ ،‬بکــه در‬ ‫مطالعــات متعــددی نقــش همراهــی‪ ،‬دلگرمــی‪ ،‬حمایــت‬ ‫عاطفــی و گرمابخشــی خانــه و افــراد خانــوداه در بهبود مشــکالت‬ ‫روان بــه اثبــات رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایــن موضــوع بایــد بــه عنــوان یــک «گــزاره فرهنگــی» بــا‬ ‫بــرد اجتماعــی گســترده در سراســر کشــور رشــد و نفــوذ یابــد‬ ‫کــه‪« :‬ازدواج و فرزنــداوری نــه تنهــا مســکن یــا مــداوای‬ ‫مشــکالت روان نیســت‪ ،‬بلکــه در بیشــتر مــوارد بــه تشــدید ان‬ ‫می انجامــد»‪.‬‬ ‫بــا گــذر از ســه محــور یادشــده‪ ،‬در این­جــا انچــه بــه عنــوان تاثیــر‬ ‫مشــکالت روانــی بــر رشــد احتمالــی طــاق مطــرح اســت‪ ،‬بــه‬ ‫طــور عمــده بــه افــراد دارای اختــال روانــی (غیرحــاد و غیرنیازمنــد‬ ‫بــه بســتری) برمی­ گــردد کــه‪:‬‬ ‫یا درصدد درمان بر نیامده اند؛‬ ‫یا بیماری را کنترل نکرده اند؛‬ ‫یــا از خدمــات روان درمانــی‪ ،‬مشــاوره و روان پزشــکی محــروم‬ ‫هســتند؛‬ ‫یا پذیرش بیماری را دشوار می ­یابند؛‬ ‫و یــا ازدواج و تامیــن نیازهــای زندگــی‪ ،‬باعــث تشــدید درجــه‬ ‫اختــال قبلــی انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر نمی ­رســد نیــاز چندانــی بــه اوردن شــواهد علمــی و‬ ‫پژوهشــی باشــد تــا درک کنیــم زندگــی بــا کســی کــه افســردگی‪،‬‬ ‫وســواس‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬تــرس مرضــی‪ ،‬هــراس‪ ،‬پرخاشــگری‪،‬‬ ‫اختــال جنســی و یــا یکــی از اختالل هــای شــخصیتی دارد تــا‬ ‫چــه حــد دشــوار اســت؛ حــال تصــور کنیــد اگــر هــر دو زوج‪،‬‬ ‫دارای یکــی از ایــن مشــکالت بــوده و هیچکــدام درصــدد درمــان‬ ‫برنیامــده باشــند‪ ،‬چــه اوضــاع اشــفته­ ای در محیــط خانــه بــه‬ ‫وجــود می ­ایــد‪.‬‬ ‫در حالــی از اختالل روانــی در میــان ‪ ۳۰‬درصــد جامعه ســخن گفته‬ ‫می شــود کــه هیــچ نــوع بیمــه درمانــی بــرای مشــاوره و روان درمانــی‬ ‫بــرای ‪ ۸۴‬میلیــون ایرانــی وجــود نــدارد؛ در ایــن اوضــاع چندوجهــی‪،‬‬ ‫ایــا انتظــار کاهــش نزاع هــای فــردی و خانگــی و کاهــش رشــد‬ ‫طــاق منطقــی اســت؟در جامعــه ­ای کــه درصــد باالیــی از مــردم ان‬ ‫دچــار یکــی از انــواع اختالل هــای روانــی (متوســط بــه بــاال) باشــند‪،‬‬ ‫انتظــار دوام ازدواج ­هــا و اســتحکام بنیــان خانــواده منطقــی بــه نظــر‬ ‫نمی رســد؛ براســاس براوردهایــی کــه هــر از چنــد گاهــی منتشــر‬ ‫می­ شــود‪ ،‬حداقــل ‪ ۲۵‬درصــد مــردم ایــران دچــار یــک اختــال روانی‬ ‫هســتند؛ ایــن امــار به تازگــی از ســوی دکتــر زالــی رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی‪ ،‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد هــم بــراورد شــده‬ ‫اســت؛ حــال تصــور کنیــد در چنیــن وانفســایی‪ ،‬ویــروس کرونــا و‬ ‫ویــروس تحریــم هــم اضافــه شــود و هیــچ نــوع بیمــه درمانــی بــرای‬ ‫مشــاوره و روان درمانــی بــرای ‪ ۸۴‬میلیــون ایرانــی وجــود نداشــته‬ ‫باشــد! در ایــن اوضــاع چندوجهــی‪ ،‬ایــا انتظــار کاهــش نزاع ­هــای‬ ‫فــردی و خانگــی و کاهــش رشــد طــاق منطقــی اســت؟‬ ‫از همیــن منظــر‪ ،‬نقــش مشــاوره­ های پیــش از ازدواج و نیــز‬ ‫مشــاوره ­های دایــر در دادگاه ­هــای خانــواده (در مرحلــه پیــش از‬ ‫طالق)‪ ،‬بســیار مهم اســت و در کنار ان باید به هر شــیوه ممکن‪،‬‬ ‫خدمــات مشــاوره و روان درمانــی تحــت پوشــش حداقــل یــک نــوع‬ ‫بیمــه پایــه قــرار گیــرد تــا امیــدوار باشــیم از رهگــذر بهبــود بهداشــت‬ ‫روان جامعــه‪ ،‬امــار نگران ­کننــده طــاق کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫در اخریــن بخــش از دالیــل فــردی و روانــی طــاق‪ ،‬بــه موضــوع‬ ‫مشــکالت جنســی‪ ،‬فقــر ارتباطــی و فقــدان اموزش ­هــای پیــش‬ ‫و بعــد از ازدواج خواهیــم پرداخت‪/.‬ایرنــا پــاس‬ ‫شــده اســت‪،‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای رســیدن به این رشــد اقتصادی ‪ ۴.۵‬درصد‬ ‫از ســرمایه گــذاری ‪ ۳.۵‬درصــد از بهــره وری پیش بینی شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشســت هــای مشــترکی بــا حضــور دســتگاه هــای اجرایــی و‬ ‫بــه خصــوص بانــک هــا بــا هــدف بررســی ظرفیــت هــای بالقــوه و‬ ‫بالفعــل اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای رســیدن بــه رشــد ‪ ۷.۳‬درصــدی بایــد بــه ظرفیــت هــای‬ ‫اســتان در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬صنایــع و گردشــگری توجــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا رســیدن اقتصــاد اســتان بــه رشــد ‪ ۷.۳‬درصــدی‬ ‫انقالبــی در گلســتان رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫قــدرت الــه عابــدی گفت‪:‬رســیدن بــه رشــد ‪ ۵.۵‬درصــدی اســتان‬ ‫در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته نشــان دهنــده عملیاتــی شــدن رشــد ‪۷.۳‬‬ ‫درصــدی اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان بهــره وری‬ ‫بخــش کشــاورزی ماننــد ابیــاری نویــن و زهکشــی و انتقــال اب با‬ ‫لولــه و ایجــاد اب بنــدان را نمونــه اقتصــادی مقاومتــی دانســت ‪.‬‬ ‫وی بــه بررســی نقــش بانــک هــا در توســعه اســتان تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬منابــع بانــک هــا مــی تواننــد کمــک چشــمگیری به اســتان‬ ‫در ســال اینده داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عابدی افزود‪ :‬کشــت متمرکز و گلخانه ای و حوزه معادن را در‬ ‫توســعه اقتصــادی اســتان دارای اهمیــت دانســت و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بــا همــت جهــادی اســتان بــا وجــود چنیــن ظرفیت هایی به رشــد‬ ‫‪ ۷.۳‬درصدی خواهیم رســید‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی گلســتان رشــد اقتصادی‬ ‫و ارتقــای بهــره روی‪ ،‬عدالــت محــوری و توجــه بــه مناطــق و ثبــات‬ ‫اقتصــادی و ارتقــای کیفیــت را بــه عنــوان ســه ویژگــی برجســته‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬دانســت و گفت‪ :‬در الیحه بودجه ســال اینده‬ ‫تــاش شــد تــا تــراز منفــی بودجــه بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه که مقــام معظــم رهبری ایــن ســه‬ ‫رویکــرد را بــه ســران قــوا اعــام کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن اصــاح در‬ ‫ســاختار بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عابــدی‪ ،‬تــراز عملیاتــی بودجــه از منفــی ‪ ۴۶۴‬هــزار‬ ‫ اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه‬‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــکل داریــد تک ـه ای‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد‬ ‫امــا پــس از مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه‬ ‫رنگ هــای قهــوه ای روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه‬ ‫دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات روغــن چکــه کــرده دارای لکه هــای‬ ‫ســیاه یــا قهــوه ای اســت زیــرا در مســیر نشــتی گردوخــاک‬ ‫و کثیفــی را نیــز بــه همــراه خــود مـی اورد؛ امــا روغن موتــور‬ ‫معمــوال ً روشــن تر اســت مخصوصــا ً اگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان ضدیــخ)‬ ‫تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دسـت یابی صنعتــی‬ ‫بــه تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای ارگانیــک و‬ ‫هیبریــد‪ ،‬طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روزهــا شــما می توانیــد مایعــات خنک کننــده ســبز‪ ،‬ابــی‪،‬‬ ‫نارنجــی و زرد را بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمــز و صورتــی نیز به‬ ‫تعــداد بســیار محــدود در برخــی خودروهــا دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫ اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن‬‫نتوانســتید مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننــده اســت‬ ‫دو توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و‬‫رنــگ ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایــع نشــتی‬ ‫یکســان بــود شــما موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی‬‫پروپیلــن گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن‬ ‫را لمــس کــرده و ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را‬ ‫تشــخیص دادیــد از نــوع نشــتی مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد داللــت‬ ‫بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن رنــگ از مایــع‬ ‫خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی صورتی رنــگ در‬ ‫واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت رفتــن روغــن گیربکــس‬ ‫یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪ .‬هــر دو مایــع رنگ هــای قرمــز‬ ‫روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪ .‬هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا و زمــان‬ ‫نیــز می توانــد رنــگ ایــن مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم‬ ‫بــه منظــور عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی‬ ‫اســت‪ .‬وجــود مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه‬ ‫چرخ هــای خــودرو و یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی‬ ‫جــدی را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن روغــن نیــز می توانــد در اثــر‬ ‫گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر شــود بنابرایــن بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت ایــن نشــانه ها ســریعا ً‬ ‫بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫ تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو‬‫وجــود دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت‬ ‫اینکــه مایــع ریختــه شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه‬ ‫احتمــال زیــاد بــه خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ســناریوی بدتــر نیــز اینکــه مایــع یــاد شــده بنزین‬ ‫اســت کــه فــورا ًبــه خاطــر بــو می تــوان ان را تشــخیص داد‪.‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه منفــی ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان رســید‬ ‫ایــن اقــدام بــرای جلوگیــری از مــوازی کاری صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه جــای اینکــه الیحــه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬دســتگاه محور‬ ‫و ردیــف محــور باشــد‪ ،‬برنامه محور شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای صنــدوق پبشــرفت عدالــت ایــران‬ ‫در الیحــه ‪ ۱۴۰۱‬پیــش بینــی شــده کــه ‪ ۶۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان ان از محــل هدفمنــدی یارانه هــا و ‪ ۸۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫هــم از بودجــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫عابــدی واگــذاری برخــی اختیــارات ویژه به اســتان را از ویژگی های‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬دانســت و گفــت‪ :‬ایــن اختیــارات در قالــب‬ ‫شــورای برنامــه ریــزی توســعه اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اینکــه چــه اختیــارات قانونــی تــا حــاال‬ ‫داشــتیم در جــای خــود امــا در الیحــه بودجــه جدیــد اختیــارات‬ ‫جدیــدی بــه اســتان هــا واگــذار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬دولت ایــن اختیارات‬ ‫را بــه اســتان هــا ان هــم بــه شــکل قانونــی بــه ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامــه ریــزی واگــذار کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪448‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫وجود بیش از‬ ‫‪ ۶۸‬هزار هکتار‬ ‫کانون گرد و غبار‬ ‫به خاطر بدهکاری‪،‬‬ ‫ممنوع کردن تعطیلی‬ ‫صنایع راهبرد حل‬ ‫مشکالت کشور است‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪:‬بیــش از ‪ ۶۸‬هــزار هکتــار بــه عنــوان کانــون‬ ‫گــرد و غبــار عرصــه اســتان کــه در معــرض فرســایش بــادی اســت‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬دســتور رییــس جمهــور‬ ‫کمــک بــه گره گشــایی از مشــکالت کشــور بــا ممنــوع کــردن‬ ‫تعطیلــی واحدهــای تولیــدی بــه خاطــر بدهــکاری از ســوی‬ ‫بانک هــا‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در خطبه هــای نمــاز جمعــه‬ ‫ایــن هفتــه گنبــدکاووس حجــت االســام محمــود ترابــی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬دســتگاه ها و نهادهــای کــه دســتور ویــژه دارند‬ ‫مثــل بنیــاد مســتضعفان و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)‬ ‫می تواننــد بــا شــراکت ســرمایه در گــردش واحدهــای‬ ‫بدهــکار را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۹۰۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫خالــی مصــادره شــده مــردم در دســت بانک هاســت کــه‬ ‫ســاماندهی و رســیدگی بــه وضعیــت انهــا مــی توانــد بــه‬ ‫حــل بخشــی از تعهــد ســاخت مســکن بــرای مــردم کشــور‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه در کنتــرل‬ ‫بــودن مســاله نمازجمعــه ازادشــهر‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا برگــزاری‬ ‫نشسـت های مختلــف مجموعــه امنیتــی‪ ،‬قضایــی‪ ،‬بــزرگان‬ ‫و معتمــدان و ریش ســفیدان ایــن مســاله حــل شــده و‬ ‫کنتــرل جوان ترهــا و جمــع برافروختــه در دســتورکار اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی ادامــه داد‪ :‬صــدور بیانیــه توســط‬ ‫فــردی کــه ایــن مشــکالت را ایجــاد کــرد بــا تاکیــد بــر وحــدت‬ ‫اســامی و دعــوت بــه برگــزاری نمــاز اقدامــی قابــل قبــول‬ ‫اســت و بــه جامعــه اهــل ســنت کشــور و دنیــا اعــام‬ ‫می کنیــم کــه دفــاع از وحــدت‪ ،‬مهربانــی‪ ،‬احتــرام و حفــظ‬ ‫حرمت هــا در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۹ :‬دی قیــام بــزرگ مــردم بــرای خالص ســازی‬ ‫انقالب و دســت رد زدن به نامحرمان اســت و اندیشــمندان‬ ‫و پیــروان زینــب کبــری(س) وظیفــه روشــنگری جامعــه در‬ ‫رابطــه بــا شــکل گیری ایــن حرکــت را دارنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه های مختلفی به مناســبت گرامیداشــت‬ ‫قیام ‪ ۹‬دی از جمله نشسـت های بصیرتی‪ ،‬دومین یادواره‬ ‫‪ ۲۸۱‬شــهید جامعــه ورزش ایــن اســتان و دومیــن ســالگرد‬ ‫شــهادت ســردار دل هــا ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی بــه‬ ‫میزبانــی ایــن شهرســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی بــا اشــاره بــه دعــوت از طالبان‬ ‫در نشســت اخیــر ســازمان همکاری هــای اســامی بــه‬ ‫میزبانــی پاکســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬دعــوت از طالبــان خــاف‬ ‫اســناد ایــن ســازمان بــود چــرا کــه هنــوز هیچ کشــوری‬ ‫طالبــان را بــه عنــوان حاکمــان فعلــی افغانســتان بــه‬ ‫رســمیت نشــناخته اســت و ایــن اقــدام پاکســتان‬ ‫نشــان از حمایــت انــان از طالبــان دارنــد و عــده‬ ‫زیــادی در مــدارس طالبــان ســاز ایــن کشــور درس‬ ‫می خواننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســفر در پیــش روی رییــس جمهــور بــه‬ ‫مســکو و وزیــر امــور خارجــه بــه چیــن‪ ،‬گفــت‪ :‬انجــام ایــن‬ ‫ســفرها مقدماتــی اســت بــرای اینکــه ایــران بــه یــک توفــق‬ ‫بهتــر و خوب تــر دســت پیــدا کنــد چــرا کــه ‪ ۲‬ســند را در‬ ‫مذاکــرات مرحلــه دوم در اوایــل هفتــه بــه ویــن بردیــم کــه‬ ‫پذیرفتــه شــد و بخــش عظیمــی از گام هایــی کــه مــا بایــد‬ ‫برداریــم کــه بــه یــک توافــق خــوب بــه نفــع مــردم برســیم را‬ ‫انــان پذیرفتنــد‪.‬‬ ‫کشت غالت پاییزه در بیش‬ ‫از ‪ ۳۱‬هزار هکتار‬ ‫گلستان بستر افتخارجوانان‬ ‫برومند در عرصه های مختلف‬ ‫از انفلوانزای فوق حاد پرندگان‬ ‫گلستان پاک است‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬غــات پاییــزه در بیــش از ‪۳۱‬‬ ‫هزار هکتار در اراضی کشــاورزی شهرســتان در ســالجاری کشــت شــد‬ ‫کــه در ســال گذشــته ایــن رقــم ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار بــود‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از این میزان کشــت‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار محصــول ابــی و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار دیــم اســت‬ ‫کــه بــه دلیــل کاهــش بارندگــی‪ ،‬خشکســالی و گرانــی نهــاده هــا در‬ ‫مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۳۰۰‬هکتــار کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی زمــان شــروع کشــت را از اواخــر شــهریور تــا پایــان اذرمــاه عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬میانگیــن تولیــد هرهکتــار در اراضــی ابــی‪ ۳.۵ ،‬تــن‬ ‫و دیــم‪ ۱.۵ ،‬تــن اســت کــه برداشــت ان ابتــدای خردادمــاه صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ایزانلــو بــا بیــان اینکــه امســال اســتفاده کشــاورزان از کــود فســفات و‬ ‫پتاســه الزامــی شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت که‬ ‫ایــن کودهــا تفــاوت قیمــت زیــادی در بــازار ندارنــد و کمــک یارانــه ای‬ ‫کــم اســت ولــی کــود اوره کمــک یارانــه ای زیــادی دارد از ســویی کــود‬ ‫ســفید بــرای کشــت پاییــزه کارایــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای کشــاورزانی کــه مشــکل مالــی داشــته تســهیالت‬ ‫«کشــاورز کارت» بــا کارمــزد ‪ ۱۲‬درصــد بــرای تهیــه و خرید کــود و بذر در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده کــه بــرای خریــد هــر هکتــار ‪ ۲۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه ایــن اســتان بســتر افتخــار افرینــی‬ ‫جوانــان برومنــد در عرصه هــای مختلــف و زمینه ســاز ســربلندی‬ ‫ملــی و اســتانی اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از روابط عمومی اســتانداری‬ ‫گلســتان‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در پیامــی بــا تبریــک افتخــار افرینــی‬ ‫جــوان اهــل ایــن اســتان در مســابقات کشــوری قرائــت قــران‬ ‫کریــم اظهــار داشــت‪ :‬کســب امتیــاز رتبــه اول قرائــت قــران کریــم‬ ‫در مســابقات کشــوری توســط امیرحســین رحمتــی‪ ،‬قــاری ممتــاز‬ ‫قــران کریــم موجبــات شــعف عمومــی را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫چهــل و چهارمیــن دوره مســابقات سراســری قــران کریــم از ‪۳۰‬‬ ‫اذر در تهــران برگــزار شــد و امشــب بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫در بخــش قرائــت ایــن مســابقات امیرحســین رحمتــی کــه پیــش‬ ‫از ایــن نیــز در مســابقات متعــدد اســتانی و ملــی رتبه هــای برتــر‬ ‫را کســب کــرده بــود موفــق بــه کســب رتبــه نخســت و جایــگاه‬ ‫برتــر شــد تــا نماینــده جمهــوری اســامی ایــران در مســابقات بیــن‬ ‫المللــی قــران کریــم معرفــی شــود‪.‬‬ ‫در مســابقات امســال بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر در ســه مرحلــه‬ ‫شهرســتانی‪ ،‬اســتانی و نیمــه نهایــی شــرکت کردنــد و در نهایــت‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر در هفــت رشــته اقایــان و مــردان رشــته بانــوان بــه مرحله‬ ‫نهایــی راه یافتنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا بیــان اینکــه تــا بدیــن لحظــه در‬ ‫گلســتان هیــچ مــوردی از انفلوانــزای فــوق حاد پرندگان دیده نشــده‬ ‫گفــت کــه بــه صــورت مســتمر پایــش واحدهــای پــرورش طیــور و‬ ‫زیســتگاه های پرنــدگان ابــزی وحشــی ایــن اســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬در مراکــز پــرورش‬ ‫مــرغ صنعتــی (تخمگــذار یــا گوشــتی )‪ ،‬پــرورش دهنــدگان ماکیــان‬ ‫بومــی و تــاالب هــای گلســتان تاکنــون گزارشــی از تلفــات مشــکوک‬ ‫بــه انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان ثبــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر از ســواحل خلیــج گــرگان و‬ ‫تــاالب هــای داخلــی گلســتان توســط تیم هــای پایــش دامپزشــکی‬ ‫بــه صــورت دائــم کنتــرل و رصــد مــی شــود‪.‬‬ ‫محرابــی گفــت‪ :‬جوامــع ســاکن مناطــق پیرامونــی زیســتگاه های‬ ‫حیــات وحــش گلســتان از نزدیــک شــدن بــه مراکــز حضــور کلونــی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ده هــا کشــور در کریــدور پــروازی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر قــرار دارنــد‪ ،‬احتمــال الودگــی این گونــه های حیات‬ ‫وحــش بــه بیمــاری هــای مختلــف از جملــه انفلوانــزا وجــود دارد ‪.‬‬ ‫بیــش از هــزار واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی و تخــم گــذار‬ ‫گلســتان ســاالنه ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن گوشــت مــرغ تولیــد و روانــه‬ ‫بــازار مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫موشک های ایران مغز تل اویو‬ ‫را نشانه رفته است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه برگــزاری رزمایــش ســپاه پاســداران در اســتانهای‬ ‫جنوبــی کشــور گفــت‪ :‬اگــر رژیــم جعلی صهیونیســت کوچکترین اشــتباهی نســبت به ایــران انجام دهد‬ ‫ســبب خواهــد شــد تــا میزبــان موشـک های ایــران در مغــز تل اویــو باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ایــت اللــه ســید کاظــم نورمفیــدی در خطبــه هــای ایــن هفتــه نماز جمعه‬ ‫گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر رجزخوانــی خیالــی و باطــل رژیــم کــودک کــش اســرائیل مبنــی بــر‬ ‫حملــه بــه تاسیســات هســته ای ایــران‪ ،‬باعــث شــد تــا ایــران بخشــی از قدرت نظامــی خود را در اســتانهای‬ ‫جنوبــی به نمایــش بگذارند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری بیــان داشــت‪ :‬در حــال حاضــر شــرایط و قــدرت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین هراتــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬وجــود ایــن‬ ‫عرصه هــا بیشــتر در مناطــق کشــاورزی و یــا طبیعــی جنــوب اســتان‬ ‫یعنــی در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم و اســفراین قــرار داد کــه‬ ‫میــزان فرســایش پذیــری ان خیلــی شــدید و یــا متوســط اســت‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا‬ ‫ســبب شــده تــا پدیــده بیابــان زایــی شــدت گیــرد و وســعت‬ ‫بیشــتری از عرصــه هــای کشــاورزی و یــا طبیعــی اســتان در‬ ‫معــرض تبدیــل شــدن بــه بیابــان باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬خشکســالی و کاهش بارندگی ها ســبب شــده‬ ‫تــا پوشــش گیاهــی در عرصــه هــا کاهــش یابــد‪ ،‬عــاوه بــر ان چــرای‬ ‫بــی رویــه و بیــش از حــد مراتــع ســبب شــده تــا پوشــش گیاهــی در‬ ‫عرصــه هــا ضعیــف تــر شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره وقــوع طوفــان و گــردو غبــار هفتــه جــاری در شهرســتان‬ ‫مانه و ســملقان و نیز بســته شــدن جاده اشــخانه‪-‬چمن بید افزود‪:‬‬ ‫خشکســالی ســبب شــده تــا کشــت و کار در زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫انجــام نشــود‪ ،‬کشــاورزان زمیــن هــا را رهــا کــرده و کشــت پاییــزه‬ ‫انجــام نــداده انــد‪.‬‬ ‫هراتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــد فاصــل جــاده اشــخانه‪ -‬چمــن بیــد‬ ‫و نیز در منطقه قره میدان شهرســتان مانه و ســملقان زمین های‬ ‫دیــم بســیاری وجــود دارد کــه امســال زیــر کشــت نرفته اســت‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ضعیــف بــودن پوشــش گیاهــی در مراتــع‬ ‫ایــن منطقــه از دیگــر عوامــل ایجــاد گــرد و خــاک اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دفاعــی کشــور نســبت بــه اوایــل جنــگ تحمیلــی کــه حتــی در تهیــه ســیم خــاردار دارای مشــکل بودیــم‬ ‫بســیار تفــاوت کــرده چــرا کــه تــوان نظامــی ایــران در ایــن زمــان بســیار فراتــر از حــد تصــور مغــز کوچــک‬ ‫دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حتــی امریــکا نیــز در شــرایط فعلــی تــوان و جــرات حملــه نظامــی بــه ایــران نــدارد و‬ ‫جوجــه مســتکبران منطقـه ای بایــد این مســاله را بپذیرند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســخنان فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیــا ســپاه پاســداران انقــاب اســامی افــزود‪ :‬در‬ ‫صــورت عملــی شــدن هــر گونــه تهدیــد علیــه ایران در هر ســطحی‪ ،‬جزیی یا کالن؛ نیروهای مســلح ایران تمام‬ ‫زیرســاخت ها و مراکــز نظامــی امریــکا و متحــدان ان را در کشــورهای پیرامونــی و منطقــه ویــران خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان در بخــش دیگــری از خطبــه هــای ایــن هفتــه بــه یــوم اللــه ‪ ۹‬دی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬بــار دیگــر در ایــن روز ملــت رشــید و شــهید پــرور ایــران اســامی تعهــد خود را نســبت‬ ‫بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه منصــه ظهــور رســاندند و نشــان دادنــد کــه دسیســه هــا و‬ ‫توطئــه دشــمنان خارجــی و عناصــر داخلــی انهــا هیچــگاه بــه نتیجه نخواهد رســید‪.‬‬ ‫نورمفیــدی گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه کشــور در لبــه پرتــگاه خطرنــاک قــرار داشــت کــه ایــن حضــور پرشــور‬ ‫مــردم بــود کــه تمــام خیــال خــام دشــمنان را نقــش بــر اب کــرد نهــم دی روز بســیار مهــم و تاریخــی در‬ ‫انقــاب اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان همچنیــن بــه ســالروز والدت حضــرت مســیح (ع) اشــاره کــرد و ضمــن تبریــک ایــن روز از‬ ‫همــه پیــروان ایــن پیامبــر اولــو العظــم خواســت تــا در اجــرای دســتورات واقعــی حضــرت مســیح کوشــاتر باشــند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۴۹‬تاریخ‪۱۴۰۰/۵/۳‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫امیرحســین ســرگلزایی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۲۷۳۰۲۲‬کدملی‪۴۹۷۰۲۷۳۰۲۲‬فرزنــد قربــان در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۳۸.۳۹‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده‬ ‫پــاک شــماره ‪ -۴‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه یلمــه (یلمــه خندان)بخش‪-۱۳‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ‬ ‫رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهدشــد‪.‬م الــف‪ ۹۵۸۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز شــنبه‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز یکشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۵‬محمــد فندرســکی رئیــس اداره تبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۲۳‬تاریخ ‪۱۴۰۰/۵/۱۳‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۸۸‬تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی‬ ‫خانــم صغــری پهلوانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه‪ ۱۵۴۴‬کــد ملــی ‪۶۵۸۹۶۱۹۱۲۳‬صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت‪ ۱۸۰‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده‬ ‫پــاک ‪ -۴۸‬فرعــی از‪-۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه دوگونچــی بخــش ‪ -۶‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی صالــح دردی ایــزدی محــرز گردیــده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــندمی توانند از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۹۵۹۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ اتتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵:‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی‏برابر رای شــماره‪ 1400/10/02 – 1400 – 4059‬هیات به کالســه پرونده شــماره‪ 1399-488‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین علــی ابــادی فرزنــد ادینــه محمــد بشــماره شناســنامه‪30799‬صادره از بجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪249.59‬متــر مربع‬ ‫از پــاک ‪ 109‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیزبخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی محمــد عزیــزی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه ‏فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عدم‏وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد‬ ‫‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/10/20 :‬‏ احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/10/05 :‬‬ ‫کلید خانه را در بیرون پنهان نکنید‬ ‫بعضی افراد کلید خانه را برای ساکنین خانه در بیرون پنهان می کنند‪ .‬مطمئن باشید سارقان به راحتی می توانند کلید را پیدا کنند‪ .‬بهتر است برای‬ ‫درب خانه از کلید هوشمند استفاده کنید و همه ساکنین خانه رمز ان را داشته باشند و بتوانند وارد خانه شوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫تاکید شهردار شیروان‬ ‫بر ایجاد تسریع در روند تحقق توسعه‬ ‫نشســت معاونــان شــهرداری‬ ‫شــیروان بــا حضــور مهنــدس‬ ‫احمــدی شــهردار شــیروان و‬ ‫عقیــل اریانفــرد عضــو پارلمــان‬ ‫شــهری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب‬ ‫و کار در ایــن نشســت مهنــدس‬ ‫احمــدی در ســخنانی ضمــن‬ ‫تاکیــد بــر ایجــاد تســریع در رونــد‬ ‫توســعه متــوازن و پایــدار شــهر‬ ‫بــا اشــاره بــه پــروژه هــای پــارک‬ ‫خــودرو ‪ ،‬پنــاه گاه حیوانــات بــی‬ ‫پنــاه ‪ ،‬پــارک محلــه حافــظ و روز بــازار گفــت ‪ :‬ایــن پــروژه هــا بایــد در ســریع تریــن بــازه زمانــی بــه پایــان‬ ‫برســند و بــه همیــن دلیــل تاکیــد مــی کنــم تمــام مجموعــه شــهرداری بایــد بــا تمــام تــوش و تــوان کمــک‬ ‫کننــد تــا ایــن امــر میســر شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ظرفیــت بــاالی شــیروان در حــوزه گردشــگری را مــورد توجــه قــرار داد و بــا بیــان‬ ‫ایــن امــر کــه از طریــق جــذب ســرمایه گــذار اســت کــه مــی توانیم از این ظرفیت انباشــت شــده بهره مند‬ ‫شــویم افــزود ‪ :‬خوشــبختانه ســاز و کارهــای جــذب ســرمایه گــذار بویــژه در پــروژه پارکینگ طبقاتــی اماده‬ ‫شــده اســت و تعــدادی از ســرمایه گــذاران هــم بــرای مشــارکت در امــر ســرمایه گــذاری اعــام امادگــی‬ ‫کردنــد و مــا نیــز بــا طــرح ایــن موضــوع در شــورای شــهر و حمایتــی کــه از ســوی اعضــای محتــرم ایــن‬ ‫شــورا مــی بینیــم امیــد واثــق داریــم کــه بــزودی شــاهد مشــارکت انــان در پــروژه هــای شــهرداری باشــیم‪.‬‬ ‫مهنــدس احمــدی بــا تاکیــد بــر ضــرورت برگــزاری جلســات شــورای معاونــان شــهرداری شــیروان خاطــر‬ ‫نشــان کرد ‪ :‬با تشــکیل منظم این جلســات می توانیم از هم اندیشــی و هم پوشــانی بیشــتر و بهتری‬ ‫برخــوردار شــویم چــرا کــه نبایــد از یــاد بــرود هــر اقدامــی کــه انجــام مــی شــود‪ ،‬بــه حســاب مجموعــه‬ ‫شــهرداری گذاشــته مــی شــود و بــه همیــن دلیــل بایــد بیــش از پیــش در معاونــان شــهرداری هــم فکــری‬ ‫و هــم افزایــی داشــته باشــیم‪ ،‬تــا یــک مجموعــه هماهنــگ و پرتــوان را بــرای تحقــق مطالبــات مــردم و‬ ‫توســعه متــوازن بســیج نماییــم‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش مــی افزایــد در ایــن نشســت اقــای عقیــل اریانفــرد نیــز از مدیریــت جهــادی مهنــدس احمــدی‬ ‫و کارهــای ارزشــمندی کــه طــی ایــن مــدت انجــام شــده اســت قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬امیــدوارم بــا تــداوم ایــن‬ ‫مدیریــت و اقدامــات ارزشــمند مجموعــه شــهرداری مــردم بیــش از پیــش از نعمــت خدمــت رســانی و عمــران و‬ ‫ابادانــی شــهرداری بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه در ابتــدای ایــن جلســه هــر یــک از معاونــان گزارشــی در رابطــه بــا اقدامــات انجــام شــده‬ ‫ارائــه کردند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫رفع تصرف ‪ 11‬میلیاردی‬ ‫از اراضی ملی در «اق قال»‬ ‫جاعالن گواهینامه در جاجرم‬ ‫دستگیر شدند‏‬ ‫انهدام باند سارقان اماکن دولتی‬ ‫و خصوصی با ‪ 20‬فقره سرقت‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی اق قــا پــس از انجــام یکســری اقدامــات اطالعاتی‬ ‫و تحقیقــات میدانــی موفــق بــه کشــف یــک فقره تصــرف غیرمجاز‬ ‫اراضــی ملــی در ان شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از هماهنگی با مراجع قضائی و در بررسـی های‬ ‫تخصصــی بــه همــراه کارشناســان اداره منابــع طبیعــی مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬متهــم ‪ 548‬متــر مربــع از اراضــی ملــی را بــه صــورت غیرمجــاز‬ ‫تصــرف کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش زمیــن مــورد نظــر‪ 11 ،‬میلیــارد و ‪ 450‬میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن پرونــده یــک متهــم‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی به‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد تــا اقدامــات قانونی در‬ ‫ایــن راســتا انجــام شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری دو نفر جاعل‬ ‫گواهینامــه رانندگــی در‏این شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«رضا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات این خبــر اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا اســتفاده از گواهینامــه‬ ‫جعلــی اقــدام بــه رانندگــی بــا کامیــون در ســطح شــهر مــی کننــد‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش مســتمر و بــی وقفــه و همچنیــن رصــد‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬مامــوران‏انتظامــی موفــق شــدند ‪ 7‬نفــر از افــرادی کــه با‬ ‫اســتفاده از گواهینامــه جعلــی اقــدام به عنوان راننــده کامیون و در‬ ‫یــک‏شــرکت اســتخدام شــده بودنــد‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده برای‬ ‫‏انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی بــا بیــان اینکــه جعــل هرگونــه مــدارک شناســایی‬ ‫و خصوصــا گواهینامــه جــرم بــوده و برابــر قانــون بــا کســانی‏کــه‬ ‫اقــدام بــه جعــل ایــن گونــه مــدارک مــی کننــد برخــورد مــی شــود‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت تــا اقدامــات خــود را قانونــی‏انجــام داده و در‬ ‫صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از انهــدام بانــد ‪ 4‬نفــره‬ ‫ســارقان اماکــن خصوصــی و‏دولتــی بــا ‪ 20‬فقــره ســرقت در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی ‏وقــوع چندیــن فقــره ســرقت اماکــن دولتــی و‬ ‫خصوصــی در ســطح شهرســتان اســفراین بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در‏دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای انجــام شــده مشــخص‬ ‫شــد کــه ارزش امــوال مســروقه بیــش از ‪ 2‬میلیــارد ریــال‏اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کاراگاهــان پلیــس اگاهــی بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند ســارقان را مــورد شناســایی‏قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫نهایــت کاراگاهــان بــا هماهنگــی مقــام قضائــی اعضــای ایــن‬ ‫بانــد‏حرفــه ای کــه ‪ 4‬نفــر بودنــد را در مخفیگاهشــان دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان در بازجویی های‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت از اماکــن دولتــی و‏خصوصــی در‬ ‫ســطح شهرســتان اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬در رونــد رســیدگی‬ ‫بــه ایــن پرونــده ‪ 2‬نفــر مالخــر نیــز‏شناســایی و دســتگیر شــدند‏‪.‬‬ ‫برای خدمت به معلوالن با‬ ‫بیمه سالمت ‪ ۱۱‬مرکز قرار داد‬ ‫بستند‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت اداره کل بیمــه ســامت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای ارایــه ســه خدمــت گفتــار درمانــی‪،‬‬ ‫کاردرمانــی و شنواســنجی بــه معلــوالن ‪ ۱۱‬مرکــز بــا ایــن بیمــه‬ ‫قــرارداد بســتند‪.‬‬ ‫مهــرداد ســفیدگران در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۱۶‬هــزار نفــر از افــراد دارای معلولیــت در کشــور‬ ‫گســترش پوشــش خدمــات بیمــه ســامت ایجــاد شــده اســت کــه‬ ‫بــه ایــن منظــور تفاهــم نامــه ای بیــن بهزیســتی و بیمــه ســامت‬ ‫امضــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مددجویــان مطابــق ایــن تفاهمنامــه تحــت‬ ‫پوشــش بهزیســتی کــه دارای دفترچــه معتبــر از ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت هســتند مــی تواننــد از خدماتــی کــه قبــا تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه ســامت نبــود برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫ســفیدگران بــا بیــان اینکــه افــراد اســیب پذیــر جامعــه کمتریــن‬ ‫پوشــش بیمــه ای تاکنــون داشــته انــد اظهــار داشــت‪ :‬بــرای زیــر‬ ‫پوشــش ایــن مددجویــان فراخــوان جــذب بــرای قــرار داد بــا‬ ‫مراکــز داشــته ایم کــه خدمــات مختلــف را بــه جامعــه هــدف‬ ‫ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش افــزود‪ :‬بســته خدمــات‬ ‫اوتیســم نیــز شــامل ‪ ۶‬خدمــت اســت کــه زیــر پوشــش پوشــش‬ ‫بیمــه ای قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت اداره کل بیمــه ســامت‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه در ایــن اســتان هــم اینــک‬ ‫یــک مرکــز درمــان نابــاروری وجــود دارد اظهــار داشــت‪ :‬نابــاروری‬ ‫اولیــه و ثانویــه در ایــن مرکــز شناســایی خواهــد شــد و افــراد‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه ای قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬ایــن برنامــه بــرای مراکــز‬ ‫دولتــی‪ ،‬خصوصــی و خیریــه نیــز قابــل اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعهــدات ســازمان در بخــش دولتــی ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫هزینــه هــا اســت و در بخــش غیردولتــی نیــز ‪ ۹۰‬درصــد تعرفــه‬ ‫هــای بخــش غیــر دولتــی را قبــول مــی کنیــد و در خصــوص بخــش‬ ‫خیریــه و خصوصــی نیــز ‪ ۹۰‬درصــد تعرفــه غیــر دولتــی پذیرفتــه‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت اداره کل بیمــه ســامت‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بســته خدمتــی نیــز بــا توجــه بــه‬ ‫نــوع خدمــت ســه بــار در ســال ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســفیدگران اظهــار داشــت‪ :‬زوجیــن می تواننــد از خدمــات ســه‬ ‫دوره نابــاروری در طــول یکســال شــامل ‪ IVF، ICSI، IUI‬و ‪FET‬‬ ‫بــا پوشــش بیم ـه ای در بخش هــای مختلــف بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰.۲‬درصــد زوج هــا در کشــور نابــارور هســتند‬ ‫امــا رقــم دقیقــی از زوج هــای نابــارور خراســان شــمالی وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امارهــای موجــود نــرخ بــاروری در ایــن اســتان ‪۲.۴‬‬ ‫افتتاح پنجمین کتابخانه مجهز به سالن مطالعه‬ ‫درمدارس گنبد‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس در ایــن اییــن گفــت‪ :‬کمبــود فضاهــای کتابخانـه ای و مطالعــه‬ ‫در مــدارس از مشــکالت ایــن شهرســتان اســت کــه تــاش داریــم بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود‬ ‫باالخــص حمایــت انجمن هــای اولیــا و مربیــان و جامعــه نیکــوکاران ایــن فضاهــا و خریــد کتاب هــای‬ ‫کمــک درســی و کنکــوری افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫کمــال الدیــن نظرنــژاد افــزود‪ :‬تاکنــون پنــج مدرســه در گنبــدکاووس بــه کتابخانــه و ســالن مطالعــه‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪448‬‬ ‫راهبرد علمی برنج خالی یا‬ ‫شهد اسمانی؟!‬ ‫بــه نظــر مــی رســد ایــن روزهــا مــردم از هــر دوره دیگــری‬ ‫حــرف گــوش تــر شــده انــد و توصیــه هــای علمــی را بــه‬ ‫جــان مــی خرنــد و اگــر نوســانات نــرخ طــا اجــازه بدهــد ان‬ ‫را بــا اب طــا بــر ســر در خانــه هــای اجــاره ای شــان هــم‬ ‫مــی نویســند‪ .‬حــاال مــی خواهــد جمــات انگیزشــی انتونــی‬ ‫رابینــز و اشــعار تحریــف شــده حســین پناهــی باشــد و یــا‬ ‫توصیــه هــا و افاضــات علمــی و راهبــردی نماینــده مجلــس‬ ‫و کارشــناس رســانه ملــی ‪ ...‬مشــت نمونــه خــروار توصیــه‬ ‫کارشــناس چــاق و چلــه و تپــل رســانه ملــی کــه مــردم را بــه‬ ‫خــوردن برنــج خالــی دعــوت کــرده بــود‪ ...‬ایــن توصیــه تــا‬ ‫جایــی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و خلــق اللــه راهبــرد برنــج‬ ‫خالــی مشــارالیه اویــزه گــوش و نصــب العیــن قــرار دادند که‬ ‫ســرانه مصــرف گوشــت از ‪ 122‬کیلوگــرم در دوران جنــگ بــه‬ ‫شــش هفــت کیلــو در ســال رســید!‬ ‫هــر چنــد عــده ای پــا را فراتــر گذاشــته و در صــدد هســتند‬ ‫همــان برنــج خالــی را هــم کــه بعضــی ارقــام ان بــه کیلویــی‬ ‫‪ 80‬هــزار تومــان رســیده از ســفره خانــوار حــذف کننــد‪.‬‬ ‫فرشــاد مومنــی اقتصــاددان گفــت‪« :‬ایــا شــهروندان گرامــی‬ ‫و حکومتگــران می داننــد کــه در بدتریــن ســال های جنــگ‬ ‫بــر اســاس گزارش هــای رســمی بانــک مرکــزی و مرکــز امــار‪،‬‬ ‫خانواده هــای ایــن مملکــت ســاالنه ‪ ۱۲۲‬کیلــو گوشــت قرمــز‬ ‫مصــرف کــرده انــد و ایــن میــزان االن بــه ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬کیلــو در ســال‬ ‫رســیده اســت؟ واقعــا شــما این هــا را می خواســتید؟ ایــن‬ ‫میــزان ســهل انــگاری و بــی توجهــی نســبت به سیاسـت های‬ ‫تــورم زا و توســل کــردن بــه پنهــان کاری و فریــب و بازیچــه‬ ‫رباخوارهــاو دالل هــا شــدن بــرای حکومــت چــه عاقبتــی‬ ‫را پیــش خواهــد اورد؟» ( نقــل از ســایت انتخــاب)‬ ‫البتــه اقــای مومنــی کمــی پیــاز داغــش را زیــاد کــرده و اوضــاع‬ ‫چنــدان هــم بغرنج نیســت‪.‬‬ ‫حــاال کــی نوبــت بــه حــذف زعفــران و لبنیــات و میــوه و‬ ‫نخــود لوبیــا و ســایر اقالمــی مــی رســد کــه نــه تنهــا بــرای بــدن‬ ‫ضرورتــی ندارنــد‪ ،‬بلکــه باعــث چاقــی و ســرطان و هــزار درد و‬ ‫مــرض دیگــر مــی شــوند‪ ،‬خــدا مــی دانــد!‬ ‫هــر چنــد بــا افزایــش نجومــی قیمــت هــا دیگــر نیــازی بــه‬ ‫جمــات انگیزشــی و توصیــه کارشــناس و نماینــده نیســت و‬ ‫خــود بــه خــود برخــی اقــام از ســبد خانــوار برچیــده شــدند و‬ ‫خــود خانــواده هــا بــه مضــر بــودن انهــا پــی بردنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه افزایــش‬ ‫قیمــت هــای اخیــر ربطــی به ســوء مدیریت‪ ،‬داســتان حباب‪،‬‬ ‫تحریــم‪ ،‬جنــگ اقتصــادی‪ ،‬مدیران خســته و پیر و پاتــال و ‪...‬‬ ‫نــدارد و قطعــا ًمربــوط بــه تنــش مذاکــرات و کارخرابــی برخــی‬ ‫مدیــران نفــوذی دولــت قبلــی اســت کــه هنــوز کلیــد را بــه‬ ‫مدیــران جدیــد تحویــل نــداده انــد!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا روابــط مــا بــا هندوســتان زیــاد‬ ‫حســنه نشــود کــه مجبــور شــویم شــبیه بــه «پراهــاد جانــی»‬ ‫مرتــاض هنــدی کــه هفتــاد ســال چیــزی نخــورده‪ ،‬مــا هــم از‬ ‫شــهد اســمانی تغذیــه کنیــم! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫اتش نشان ها خسته نباشید‬ ‫اســت کــه ایــن میــزان از میانگیــن کشــوری بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫شــاخص جمعیتــی نــرخ بــاروری کل عبــارت اســت از میانگیــن‬ ‫تعــداد فرزندانــی کــه یــک زن در طــول دوران بــارداری خــود‬ ‫معمــوال از ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۴۹‬ســال بــه دنیــا مــی اورد‪.‬‬ ‫مجهــز شــد و قــرار اســت طــی روزهــای اینــده بــا کمــک مجمــع خیریــن این شهرســتان عملیــات اجرایی‬ ‫یــک مدرســه روســتایی و ‪ ۲‬فضــای مطالعــه جدیــد در مــدارس شــهری یکــی ویــژه دختــران و دیگــری‬ ‫بــرای پســران شــروع شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬فضــای کتابخانــه و مطالعــه دبیرســتان شــهید مطهری کــه افزون بــر ‪ ۵۰۰‬دانش اموز‬ ‫دارد بــا زیربنــای ‪ ۲۷۰‬مترمربــع‪ ،‬ظرفیــت مطالعــه بــرای ‪ ۷۰‬نفــر و بــا هزینــه یــک میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫ریال بهســازی و اماده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬دانــش امــوزان ایــن دبیرســتان و ســایر مــدارس‬ ‫پســرانه شهرســتان می تواننــد در ‪ ۲‬نوبــت صبــح و عصــر از ایــن کتابخانــه و کتــب بیشــتر اموزشــی و‬ ‫کمــک درســی ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫نظرنــژاد از قبولــی ‪ ۱۱۶‬نفــر از دانــش امــوزان گنبــدی از طریــق ازمــون سراســری امســال در دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه بــا توســعه فضاهــای اموزشــی و مطالعــه بــرای دانــش امــوزان‬ ‫مســتعد ایــن شهرســتان می تــوان شــمار قبولــی انهــا را در مراکــز امــوزش عالــی کشــور بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون امــوزش و پــرورش شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس واقــع درشــرق اســتان‬ ‫گلســتان افــزون بــر ‪ ۸۷‬هــزار دانــش امــوز از پیــش دبســتانی تــا متوســطه دوره دوم دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪448‬‬ ‫امنه صرامی‬ ‫چیزهایی که نباید به دیگران‬ ‫بگوییم حتی اگر نیت مان‬ ‫خیر است‬ ‫حتمــا بــرای شــما هــم پیــش امــده کــه بــا یک ســوال یا‬ ‫حرف ســاده‪ ،‬ناخواســته کســی را ناراحت کرده باشــید‪.‬‬ ‫گفتــن یــا نگفتــن خیلــی از حرف هــا بــه دیگــران‪ ،‬یکــی‬ ‫از موضوعــات به ظاهــر ســاده‪ ،‬امــا مهــم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حرف هــا ممکــن اســت دربــاره ظاهــر افــراد‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫روابــط شــخصی یــا حتــی تحصیــات و شــغل انهــا‬ ‫باشــد‪ .‬در طــول زندگــی و بــا گذشــت زمــان‪ ،‬گفتــن‬ ‫یــا نگفتــن بســیاری از مســائل را یــاد خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫امــا اگــر کســی زودتــر بــه شــما بگویــد کــه گفتــن کــدام‬ ‫حرف هــا ممکــن اســت بــه دیگــران صدمــه بزنــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫نیســت؟ در ادامــه فهرســتی از حرف هایــی را مــرور‬ ‫خواهیــم کــرد کــه حتــی اگــر نیتمــان خیــر باشــد نبایــد‬ ‫بــه دیگــران بگوییــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬می تونــم بــه موهــات (یــا موهــای کودکــت)‬ ‫دســت بزنــم؟‬ ‫متاســفانه ایــن درخواســت بســیار رایــج اســت‬ ‫و هــر کســی ممکــن اســت بــدون انکــه نیــت بــدی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بخواهــد ان را انجــام بدهــد‪ .‬چــرا‬ ‫ایــن درخواســت ممکــن اســت توهین امیــز باشــد؟‬ ‫چــون ممکــن اســت از ایــن درخواســت برداشــت‬ ‫دیگــری شــود‪ .‬ممکــن اســت این طــور حــس شــود‬ ‫کــه بــا انهــا و موهایشــان ماننــد یــک شــیء رفتــار‬ ‫می کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬برخــی از مــردم دوســت‬ ‫ندارنــد دیگــران‪ ،‬به ویــژه غریبه هــا‪ ،‬انهــا را لمــس‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن مســئله به خصــوص بــرای والدیــن کــودک‬ ‫حساســیت برانگیز اســت‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫«چه موهای قشنگی داری!»‬ ‫‪ .۴‬چقدر الغر‪/‬کوتاه‪/‬بلندی!‬ ‫مــردم بــه ظاهــر خــود اگاه انــد‪ .‬انهــا می داننــد‬ ‫خیلــی الغرنــد یــا ویژگــی خاصــی دارنــد‪ .‬ظاهــر‬ ‫فــرد شــاید به نظــر شــما غیرعــادی باشــد‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫خــودش این طــور نیســت‪ .‬ممکــن اســت بــا حــرف‬ ‫شــما‪ ،‬ان فــرد فقــط بــه ایــن دلیــل کــه خــاص‬ ‫اســت حــس عجیب وغریب بــودن کنــد! هیــچ گاه‬ ‫نمی توانیــد بفهمیــد وزن کــم یــا زیــاد کســی به خاطــر‬ ‫چیســت‪ .‬شــاید او دچــار مشــکالت تغذیــه ای یــا‬ ‫شــرایط پزشــکی خاصــی باشــد‪ .‬حتــی اگــر ایــن ویژگــی‬ ‫فــرد خوشــایند شــما باشــد‪ ،‬اشــاره بــه ان غیرعــادی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫الزم نیست چیزی بگویید!‬ ‫‪ .۵‬بسکتبالیستی؟ (خطاب به افراد قدبلند)‬ ‫دوســتی داشــتم کــه خیلــی قدبلنــد بــود‪ .‬هرجــا‬ ‫می رفتیــم‪ ،‬یکــی پیــدا می شــد کــه بهش بگویــد‪« :‬چه‬ ‫قــد بلنــدی داری! بسکتبالیســتی؟» درســت اســت‬ ‫کــه ایــن جملــه خطــاب بــه مــن نبــود‪ ،‬امــا شــنیدنش‬ ‫بــرای مــن هــم تکــراری و خســته کننده شــده بــود‪.‬‬ ‫شــکل خــاص بــدن یــک نفــر بــه ایــن معنــی نیســت‬ ‫کــه اســتعداد یــا عالقــه بــه ورزش خاصــی دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر ان شــخص بسکتبالیســت نباشــد‪،‬‬ ‫چنیــن ســوالی ممکــن اســت ایــن مفهــوم را در خــود‬ ‫داشــته باشــد کــه فــرد مشــکل یــا کمبــودی دارد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫الزم نیست چیزی بگویید!‬ ‫‪ .۶‬چند سالتونه؟‬ ‫همــه خــوب می داننــد کــه نبایــد ســن کســی را‬ ‫پرســید‪ .‬بعضــی افــراد هــم بــا ســن بقیــه شــوخی‬ ‫می کننــد و اغلــب جوک هــای بی مــزه ای راجــع بــه‬ ‫ســن خانم هــا می گوینــد‪ .‬شــاید ایــن افــراد شــوخی‬ ‫خــود را بــدون منظــور و تنهــا به قصــد ایجاد صمیمیت‬ ‫بداننــد‪ ،‬امــا دیگــران این طــور فکــر نمی کننــد‪ .‬در کل‬ ‫الزم نیســت بی دلیــل بــه ســن کســی اشــاره شــود‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫مثــا می توانیــد بگوییــد «چــه ســالی از دبیرســتان‬ ‫فارغ التحصیــل شــدی؟» یــا اصــا چیــزی نگوییــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بچه تــون کــی بــه دنیــا مــی اد؟ (خطــاب بــه‬ ‫خانم هــای بــاردار)‬ ‫هــر کســی ممکــن اســت ایــن اشــتباه را بکنــد و‬ ‫از خانمــی کــه بــاردار نیســت‪ ،‬دربــاره زمــان وضــع‬ ‫حملــش بپرســد‪ .‬ممکــن اســت خانمــی شــکم بزرگــی‬ ‫داشــته باشــد و بــا خانم هــای بــاردار اشــتباه گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬حتــی ممکــن اســت خانمــی بــا پیراهنــی‬ ‫شــبیه بــه لباس هــای حاملگــی بــه خانم هــای‬ ‫بــاردار شــباهت پیــدا کنــد‪ .‬بــه هــر حــال‪ ،‬پرســیدن‬ ‫ایــن ســوال ممکــن اســت حــس ناخوشــایندی در‬ ‫خانم هــا ایجــاد یــا انهــا را خجال ـت زده کنــد‪ .‬بدتــر از‬ ‫ان‪ ،‬ممکــن اســت خانمــی بــاردار باشــد ولــی هنــوز‬ ‫امادگــی گفتــن ان بــه بقیــه را نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫به جای این حرف‪ ،‬چه بگوییم؟‬ ‫حتــی اگــر بــه نظــر می رســد خانمــی در ماه هــای‬ ‫اخــر بــارداری اســت‪ ،‬بــاز هــم الزم نیســت چیــزی‬ ‫بگوییــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫مدیریت درد؛ هرانچه باید بدانید‬ ‫مرضیه ناصری‬ ‫درد احساســی اســت کــه همــه مــا تجربـه اش می کنیــم‪ ،‬امــا مدیریــت‬ ‫درد بــه ان اســانی کــه فکــر می کنیــم نیســت‪ .‬بــا اینکــه ایــن احســاس‬ ‫یکــی از شــایع ترین عالمت هــای بیمــاری اســت‪ ،‬بیشــتر اوقــات‬ ‫به درســتی درک و درمــان نمی شــود‪ .‬دلیــل ایــن مســئله ایــن اســت کــه‬ ‫تجربــه هــر فــرد بــا فــرد دیگــر تفــاوت دارد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬شــایع ترین‬ ‫انــواع درد را بررســی و راهکارهایــی بــرای مدیریــت انهــا مطــرح‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫منظور از مدیریت درد چیست؟‬ ‫مدیریــت درد یعنــی کنتــرل‪ ،‬کاهــش یــا رفــع درد کــه می توانــد‬ ‫ســاده یــا پیچیــده باشــد و ایــن مســئله بــه علــت درد بســتگی دارد‪.‬‬ ‫دامنــه گســترده ای از مهارت هــا و روش هــا بــرای درمــان درد بیماران‬ ‫اســتفاده می شــوند‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫مداخله های درمانی؛‬ ‫استفاده از دارو؛‬ ‫فیزیوتراپی؛‬ ‫مشاوره روان شناسی؛‬ ‫طب سوزنی؛‬ ‫ارجاع به سایر متخصصان‪.‬‬ ‫انواع درد‬ ‫درد اصطالحــی کلــی اســت کــه می توانــد هرگونــه احســاس‬ ‫ناخوشــایند و ازاردهنــده در بــدن را توصیــف کنــد‪ .‬درد انــواع و‬ ‫علــل مختلفــی دارد‪ ،‬امــا می تــوان در زمینــه مدیریــت درد ان را بــه‬ ‫هشــت گــروه کلــی تقســیم شــود‪:‬‬ ‫درد حاد؛‬ ‫درد مزمن؛‬ ‫درد ناگهانی؛‬ ‫درد استخوان؛‬ ‫درد عصب؛‬ ‫درد خیالی؛‬ ‫درد بافت نرم؛‬ ‫درد ارجاعی‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درد حاد‬ ‫ایــن نــوع درد ناگهانــی شــروع می شــود و بــرای مــدت کوتاهــی‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬مثــا چنــد دقیقــه‪ ،‬چنــد ســاعت‪ ،‬چنــد روز و گاهــی ‪ ۱‬یــا‬ ‫‪ ۲‬مــاه‪ .‬معمــوال اینهــا عوامــل درد حــاد هســتند‪:‬‬ ‫شکستگیاستخوان؛‬ ‫تصادف خودرو؛‬ ‫سقوط؛‬ ‫سوختگی یا بریدگی؛‬ ‫اقدامات دندان پزشکی؛‬ ‫زایمان؛‬ ‫جراحی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬درد مزمن‬ ‫درد مزمــن بیــش از ‪ ۶‬مــاه بیمــار را ازار می دهــد و در ایــن مــدت‬ ‫بیشــتر روزهــا حــس می شــود‪ .‬ایــن درد ممکن اســت ابتدا به شــکل‬ ‫درد حــاد شــروع شــود‪ ،‬امــا مدت هــا پــس از التیــام جراحــت یــا‬ ‫عارضــه اولیــه ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬درد مزمــن می توانــد کــم یــا شــدید‬ ‫باشــد و معمــوال به ســبب ایــن عارضه هاســت‪:‬‬ ‫ارتروز؛‬ ‫کمردرد؛‬ ‫سرطان؛‬ ‫مشکالت عروقی؛‬ ‫دیابت؛‬ ‫درد بافت عضالنی؛‬ ‫سردرد‪.‬‬ ‫درد مزمــن می توانــد تاثیــر زیــادی بــر کیفیــت زندگــی فــرد داشــته‬ ‫باشــد و او را از کارکــردن و انجــام فعالیت هــای فیزیکــی بــاز دارد‪.‬‬ ‫در بعضــی افــراد‪ ،‬ایــن مســئله بــه افســردگی یــا انــزوای اجتماعــی‬ ‫منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درد ناگهانی‬ ‫درد ناگهانــی در افــرادی رخ می دهــد کــه از داروهــای مســکن‬ ‫اســتفاده می کننــد تــا درد مزمــن ناشــی از ارتــروز یــا ســرطان‬ ‫را کاهــش بدهنــد‪ ،‬امــا بــا افزایــش ناگهانــی و کوتــاه درد مواجــه‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن نــوع درد به نــام درد موجــی هــم شــناخته می شــود‬ ‫و می توانــد بــر اثــر ورزش یــا فعالیــت جســمانی‪ ،‬ســرفه‪ ،‬بیمــاری‪،‬‬ ‫اســترس یــا در فاصلــه دوزهــای داروی مســکن ایجــاد شــود‪ .‬ایــن‬ ‫درد معمــوال بســیار شــدید اســت و مــکان درد بــا مــکان اولیــه درد‬ ‫مزمــن فرقــی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬درد استخوانی‬ ‫ایــن درد باعــث حساســیت بــه لمــس یــا احســاس ناراحتــی در‬ ‫یــک یــا چنــد اســتخوان می شــود و در حیــن فعالیــت یــا اســتراحت‬ ‫رخ می دهــد‪ .‬درد اســتخوان معمــوال به ســبب بیماری هــا یــا‬ ‫عارضه هایــی اســت کــه بــر ســاختار یــا عملکــرد اســتخوان اثــر‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫سرطان؛‬ ‫شکستگی؛‬ ‫عفونت؛‬ ‫سرطان خون؛‬ ‫کمبود مواد معدنی؛‬ ‫کم خونی داسی شکل؛‬ ‫پوکی استخوان‪.‬‬ ‫همچنین بســیاری از زنان باردار ممکن اســت درد اســتخوان لگن‬ ‫را احســاس کنند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درد عصب‬ ‫درد عصــب به علــت اســیب یــا التهــاب اعصــاب ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن درد معمــوال دردی نافــذ ماننــد درد ســوزش یا بریدگی توصیف‬ ‫می شــود‪ .‬بعضــی افــراد ایــن درد را ماننــد شــوک الکتریکی می دانند‬ ‫ب بیشــتر احســاس می شــود‪.‬‬ ‫و معموال در شـ ‬ ‫درد عصــب می توانــد به شــدت در زندگــی فــرد اختــال ایجــاد‬ ‫کنــد و بــر خــواب‪ ،‬کار و میــزان فعالیت هــای جســمانی انهــا اثــر‬ ‫بگــذارد‪ .‬ایــن نــوع درد معمــوال بــه ســرما حســاس اســت و می توانــد‬ ‫بــا کوچک تریــن تمــاس شــدت بگیــرد‪ .‬بیشــتر افــراد مبتــا بــه درد‬ ‫عصبــی مزمــن دچــار اضطــراب یــا افســردگی می شــوند‪.‬‬ ‫از علل شایع درد عصب می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫اعتیاد به الکل؛‬ ‫اسیب به مغز‪ ،‬اعصاب یا نخاع؛‬ ‫سرطان؛‬ ‫مشکالت عروقی؛‬ ‫دیابت؛‬ ‫قطع عضو؛‬ ‫ام اس؛‬ ‫سکته؛‬ ‫کمبود ویتامین بی ‪.۱۲‬‬ ‫‪ .۶‬درد خیالی‬ ‫در ایــن نــوع درد‪ ،‬فــرد درد را از طــرف عضــوی حــس می کنــد کــه‬ ‫دیگــر وجــود نــدارد‪ .‬درد خیالــی در افــرادی شــایع اســت کــه عضــوی‬ ‫از بــدن خــود را از دســت داده انــد‪ .‬در گذشــته پزشــکان اعتقــاد‬ ‫داشــتند ایــن درد ریشــه روان شــناختی دارد‪ ،‬امــا حــاال متوجــه‬ ‫شــده اند کــه در نخــاع و مغــز ریشــه دارد‪ .‬ایــن درد معمــوال بــا گــذر‬ ‫زمــان کاهــش می یابــد‪ ،‬امــا مدیریــت درد خیالــی بــرای بســیاری از‬ ‫افــراد کار دشــواری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬درد بافت نرم‬ ‫ایــن درد یــا ازردگــی ناشــی از اســیب یــا التهــاب عضــات‪ ،‬بافت ها‬ ‫یــا تاندون هاســت‪ .‬معمــوال درد بافــت نــرم بــا تــورم یــا کبــودی‬ ‫همــراه می شــود و بیشــتر اوقــات بــر اثــر ایــن مــوارد اســت‪:‬‬ ‫درد کمر یا گردن؛‬ ‫التهاب کیسه های مفصلی؛‬ ‫درد بافت عضالنی ؛‬ ‫اسیب به مفاصل شانه؛‬ ‫درد نشیمنگاه؛‬ ‫اسیب های ورزشی مانند پیچ خوردگی یا کشیدگی‪.‬‬ ‫‪ .۸‬درد ارجاعی‬ ‫ایــن درد در ناحیــه خاصــی حــس می شــود‪ ،‬امــا ناشــی از جراحــت‬ ‫یــا التهــاب ناحیــه یــا عضــو دیگــری اســت‪ .‬مثــا‪:‬‬ ‫حیــن حملــه قلبــی‪ ،‬درد ارجاعــی در گــردن‪ ،‬شــانه چــپ و پاییــن‬ ‫دســت راســت حــس می شــود‪.‬‬ ‫اســیب یــا التهــاب لوزالمعــده معمــوال به صــورت درد مــداوم در‬ ‫بــاالی شــکم حــس می شــود و بــه پشــت نیــز می رســد‪.‬‬ ‫درد پاره شدن طحال در قسمت پشتی شانه حس می شود‪.‬‬ ‫دلیــل درد ارجاعــی ایــن اســت کــه شــبکه ای از اعصــاب محیطــی‬ ‫بــه بافت هــای مختلــف می رونــد‪ .‬وجــود جراحــت در یــک ناحیــه‬ ‫از ایــن شــبکه‪ ،‬می توانــد توســط مغــز بــه اشــتباه تفســیر شــود و از‬ ‫ناحیـه ای دیگــر بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫تشخیص نوع درد‬ ‫گاهــی تشــخیص دقیــق نــوع درد می توانــد دشــوار باشــد‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از یــک فهرســت می توانیــد نــوع درد و ســایر جزئیاتــش‬ ‫را مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫روش های مدیریت درد بدون دارو‬ ‫روش هــای غیردارویــی زیــادی بــرای مدیریــت درد وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫معمــوال ترکیــب ایــن درمان هــا اثــر بیشــتری دارد‪ .‬در ادامــه چنــد‬ ‫نمونــه از روش هــای غیردارویــی نوشــته شــده اند‪.‬‬ ‫ســرما یــا گرمــا‪ :‬پــس از اســیب‪ ،‬ســریع از کمپــرس ســرد اســتفاده‬ ‫کنیــد تــا التهــاب را کاهــش دهیــد‪ .‬کمپــرس گــرم بــرای کاهــش درد‬ ‫عضلــه مفصــل بهتر اســت‪.‬‬ ‫ورزش درمانــی‪ :‬پیــاده روی‪ ،‬نرمــش‪ ،‬ورزش هــای هــوازی و قدرتــی‬ ‫می تواننــد در کاهــش درد موثــر باشــند و باعــث تقویــت روحیــه‬ ‫شــما شــوند‪ .‬بهتــر اســت اهســته پیــش برویــد و زیــاده روی نکنیــد‪.‬‬ ‫ماســاژ‪ :‬ایــن نــوع درمــان بــرای جراحت هــای بافــت نــرم مناســب‬ ‫اســت و نبایــد بــرای درد مفصلــی انجــام شــود‪ .‬شــواهدی وجــود‬ ‫دارنــد کــه نشــان می دهنــد ماســاژ روش خوبــی بــرای مدیریــت درد‬ ‫اســت‪ ،‬امــا نبایــد طوالنی مــدت اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫روش های مدیریت اســترس و ارامش بخشــی‪ :‬مدیتیشــن و یوگا‬ ‫جــزو این دســته هســتند‪.‬‬ ‫درمــان شــناختی رفتاری‪ :‬ایــن نــوع درمــان روان شــناختی می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد نحــوه تفکــر‪ ،‬احساســات و رفتارهای خــود را در‬ ‫مواجهــه بــا درد تغییــر دهیــد‪ .‬ایــن روش بــرای مدیریــت درد مزمــن‬ ‫اهمیــت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫طــب ســوزنی‪ :‬ایــن روش از طــب ســنتی چینــی گرفتــه شــده و‬ ‫منظــور از طــب ســوزنی‪ ،‬فروکــردن ســوزن هایی باریــک در نقــاط‬ ‫خاصــی از پوســت اســت‪ .‬هــدف از ایــن کار ایجــاد تعــادل در‬ ‫بــدن و افزایــش قــدرت التیــام ان بــا ایجــاد مســکن های طبیعــی‬ ‫(اندورفین هــا) اســت‪ .‬طــب ســوزنی در بعضــی افــراد باعــث کاهش‬ ‫شــدت درد می شــود و بــه انهــا اجــازه می دهــد فعالیت هــای الزم را‬ ‫انجــام بدهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تحقیقــات دربــاره تاثیــر ایــن روش بــر‬ ‫مدیریــت درد بــه نتیجــه خاصــی نرســید ه اســت‪.‬‬ ‫شــوک درمانی‪ :‬ایــن روش بــا عبــوردادن جریان هــای ضعیــف‬ ‫الکتریســیته از پوســت‪ ،‬باعث ایجاد پاســخ تسکینی بدن می شود‪.‬‬ ‫هنــوز تحقیقــات کافــی بــرای اثبــات تاثیــر روش شــوک درمانی‬ ‫انجــام نشــده اند‪ ،‬امــا بعضــی افــراد کــه از درد مزمــن رنــج می برنــد‪،‬‬ ‫توانســته اند بــا ایــن روش دردشــان را کاهــش بدهنــد‪.‬‬ ‫مدیریت درد به روش های دارویی‬ ‫بســیاری از افــراد بــا اســتفاده از داروهــای مســکن درد خــود را‬ ‫کاهــش می دهنــد‪ .‬انــواع مســکن ها عبارت انــد از‪:‬‬ ‫پاراســتامول (‪ :)Paracetamol‬ایــن دارو اولیــن گزینه پیشــنهادی‬ ‫بــرای مدیریــت درد کوتاه مــدت اســت‪.‬‬ ‫اســپرین‪ :‬از اســپرین بــرای تســکین درد مالیــم تــا متوســط (مثــا‬ ‫درد قاعدگــی یــا ســردرد) و کاهــش تــب اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی (‪ :)NSAIDs‬بــرای کاهــش‬ ‫درد و التهــاب اســتفاده می شــوند‪ ،‬مثــا ایبوپروفــن‪.‬‬ ‫داروهــای اوپیوئیــدی ماننــد کدئیــن‪ ،‬مورفیــن و اکسـی کودون‪ :‬این‬ ‫داروهــا بــرای دردهــای شــدید و مدیریــت درد در بیمــاران ســرطانی‬ ‫اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫بی حس کننده هــای موضعــی (قطــره‪ ،‬اســپری‪ ،‬کــرم یــا داروهــای‬ ‫تزریقــی)‪ :‬هنگامــی اســتفاده می شــوند کــه دسترســی بــه اعصــاب‬ ‫اســان اســت‪.‬‬ ‫بعضــی داروهــای ضدافســردگی و ضــد تشــنج‪ :‬بــرای انــواع خاصی‬ ‫از درد مثــل درد عصــب اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫نکات مهم درباره استفاده از داروهای مسکن‬ ‫بــرای مدیریــت درد حتــی داروهــای بــدون نســخه را نیــز بــا احتیــاط‬ ‫مصــرف کنیــد و همیشــه ســعی کنیــد پیــش از مصرف هــر دارویی‪،‬‬ ‫بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد‪ .‬به طــور کلــی پیشــنهاد می کنیــم‬ ‫ایــن مــوارد را در نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫در دوره بــارداری‪ ،‬هیــچ داروی مســکنی را بــدون مشــورت پزشــک‬ ‫مصــرف نکنیــد‪ .‬بعضــی از ایــن داروهــا می تواننــد از طریــق جفــت‬ ‫بــه جنیــن منتقــل شــوند و بــرای او خطرنــاک باشــند‪.‬‬ ‫افــراد مســن بایــد بیشــتر احتیــاط کننــد‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت دچــار‬ ‫عوارض بیشــتری بشــوند‪ .‬مثال اســتفاده از اســپرین برای درد مزمنی‬ ‫ماننــد ارتــروز‪ ،‬می توانــد باعــث خونریــزی شــدید زخــم معــده شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه مســکن بــدون نســخه می خریــد‪ ،‬دربــاره داروهــای‬ ‫دیگــر خــود بــا داروســاز صحبــت و دارویی انتخــاب کنید که تداخلی‬ ‫بــا داروهــای دیگــر نداشــته باشــد و بــرای شــما خطــری ایجــاد نکنــد‪.‬‬ ‫بیــش از یــک داروی بــدون نســخه را بــدون مشــورت بــا پزشــک یــا‬ ‫داروســاز خــود مصــرف نکنیــد‪ .‬ایــن کار می توانــد باعث مســمومیت‬ ‫دارویــی شــود‪ .‬مثــا بســیاری از داروهــای ســرماخوردگی و انفوالنــزا‬ ‫پاراســتامول دارنــد و بایــد دقــت کنیــد داروی دیگری که پاراســتامول‬ ‫دارد مصــرف نکنید‪.‬‬ ‫در صــورت بــروز اســیب در حیــن ورزش‪ ،‬بــرای درمــان بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه بیماری هــای مزمــن ماننــد بیمــاری قلبــی یــا دیابــت مبتــا‬ ‫هســتید‪ ،‬پیــش از مصــرف داروهــای بــدون نســخه بــا پزشــک یــا‬ ‫داروســاز مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫روش هــای مختلفــی بــرای مدیریــت درد وجــود دارد که هرکــدام از‬ ‫مناســب نوعــی از درد هســتند‪ .‬مهــم اســت بدانیــد کــه تنهــا روش‬ ‫رهایــی از درد اســتفاده از مســکن و دارو نیســت و روش هــای‬ ‫درمانــی غیردارویــی و ورزشــی زیــادی وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪....‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫چطور پس از پذیرفتن درخواست‬ ‫دیگران به انها نه بگوییم و‬ ‫حرفمان را پس بگیریم‬ ‫گاهــی بیــش از حــد توانتــان مســئولیت پذیرفته ایــد‪ ،‬مشــکلی‬ ‫برایتــان پیــش امــده یــا به دلیل دیگــری نمی توانید یــا نمی خواهید‬ ‫کاری را انجــام دهیــد‪ .‬در ایــن شــرایط بایــد مؤدبانــه و محترمانــه به‬ ‫طــرف مقابــل بگوییــد کــه نمی توانیــد تعهدتــان را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫این طــوری هــم اعتبــار و خوشــنامی تان اســیبی نمی بینــد و‬ ‫هــم روابــط خــود را حفــظ می کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪ ۶‬نکتــه بــرای‬ ‫نه گفتــن پــس از پذیــرش درخواســت دیگــران را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫اول با یک مثال شروع می کنیم‬ ‫تصــور کنیــد همــکاری از شــما می پرســد کــه ایــا می توانیــد‬ ‫ریاســت انجمــن جدیــدی را بــر عهــده بگیریــد کــه در حــال‬ ‫راه انــدازی ان هســتند یــا نــه‪ .‬شــما نیــز بــدون فکرکــردن فــوری‬ ‫می گوییــد‪« :‬حتمــا‪ .‬باعــث افتخــار منــه‪ ».‬ولــی وقتــی بــه عواقــب‬ ‫ایــن کار فکــر می کنیــد‪ ،‬ایمیل هایــی را می بینیــد کــه در صنــدوق‬ ‫ورودی انباشــته شــده اند و انبوهی از قرارمالقات هایی که تاریخ‬ ‫انهــا را در تقویــم عالمــت زده ایــد‪ .‬ناگهــان متوجــه می شــوید کــه‬ ‫بــرای پذیــرش ریاســت ایــن انجمــن باید فشــار زیادی بــه خودتان‬ ‫بیاوریــد‪ .‬شــما می دانیــد کــه به رغــم پذیرفتــن درخواســت‬ ‫همکارتــان بایــد بــه او نــه بگوییــد‪ ،‬ولــی بــرای کنار کشــیدن پس از‬ ‫قــول دادن بــه همکارتــان مــردد هســتید‪.‬‬ ‫نه گفتــن کار ســاده ای نیســت و پــس از پذیرفتــن درخواســت‬ ‫دیگــران‪ ،‬دشــوارتر هــم می شــود‪ .‬شــاید نگــران باشــید کــه‬ ‫کنارکشــیدن شــما موجب ازبین رفتن رابطه دوســتی شــما شــود و‬ ‫دیگــران شــما را فــردی غیرقابل اعتمــاد یــا از اعضــای ضعیــف گــروه‬ ‫بــه شــمار بیاورنــد‪ .‬ایــن ترس هــا در افــراد موفــق و سخت کوشــی‬ ‫ش از حــد بــه نظــرات دیگــران اهمیــت می دهنــد و در‬ ‫کــه بیــ ‬ ‫تعییــن حدومرزهــا مشــکل دارنــد‪ ،‬شــدیدتر نیــز می شــود‪.‬‬ ‫اگــر هــم بتوانیــد نــه بگوییــد‪ ،‬تحمــل روبه روشــدن بــا ناامیــدی‬ ‫یــا عصبانیــت طــرف مقابــل برایتــان ســخت اســت‪ .‬ایــن واکنــش‪،‬‬ ‫منطقــی اســت‪ .‬مطالعــات نشــان می دهــد کــه مغــز میــان طــرد ِ‬ ‫اجتماعــی و درد فیزیکــی تمایــزی قائــل نمی شــود‪ .‬اگــر هــم‬ ‫برخــاف میلتــان بــه تعهدتــان پایبنــد بمانیــد‪ ،‬گاهــی بــه بهــای‬ ‫ســامت و اســایش خودتــان‪ ،‬نتیجــه عکــس دارد‪ .‬ایــن کار هــم‬ ‫اســترس زیــادی در شــما ایجــاد می کنــد و هــم دیگــران حــس‬ ‫می کننــد کــه تمــام حواســتان جمــع ان کار نیســت‪ ،‬زیــر فشــار‬ ‫هســتید یــا رغبتــی بــه انجــام ان کار نداریــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫هــر چنــد ‪ ۷۲‬درصــد از گســتره ‪۲‬میلیــون و ‪ ۸۳۲‬هــزار هکتــاری خراســان شــمالی منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده‬ ‫اســت امــا‪ ،‬خشکســالی هــا ایــن منابــع را بــا مخاطــره مواجــه کــرده اســت بــه طــوری کــه اکنــون ‪ ۴۵‬گیــاه دارویــی بــا‬ ‫خطــر انقــراض مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫اکنون در روزهای نخســت زمســتان در شهرســتان هایی مانند شــیروان و جاجرم شــاهد کشــت باریجه هســتیم و‬ ‫کشــاورزان و بهــره بــرداران در کنــار کارشناســان ایــن بخــش تــاش دارنــد تــا بــرای بهــره بــرداری اصولــی و علمی‪ ،‬حفظ‬ ‫و احیــای گیاهــان دارویــی فرهنــگ ســازی کننــد تــا در خطــه ســبزی کــه در هــر گوشــه ان گیاهــان دارویــی رویشــگاه‬ ‫دارنــد شــاهد از بیــن رفتــن و انقــراض ده هــا گونــه از ایــن گیاهــان نباشــیم‪.‬‬ ‫گنج برباد رفته‬ ‫خاک‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی ‪1400‬‬ ‫هشدار به کاربران‬ ‫در خصوص پیامک های‬ ‫جعلی تحت عنوان‬ ‫سامانه ثنا‬ ‫پرداخت جرائم تخلفات ساختمانی‬ ‫داخل و خارج بافت روستاها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫پرداخــت جرائــم تخلفــات ســاختمانی داخــل و خــارج بافــت روســتاها‬ ‫موضــوع تبصــره ‪ 3‬بنــد ‪ 2‬مــاده ‪99‬‏قانــون تاســیس شــهرداریها و چگونگــی‬ ‫(قسمت اول‏)‬ ‫قبــل از بررســی موضــوع‪ ،‬الزم اســت بــدوا گــردش قانونی نحوه وضــع عوارض و‬ ‫اخذ جرائم برای ســاخت و ســاز در حریم شــهرها ‏به ســمع و نظر برســد‪ .‬قبل‬ ‫از سال ‪ 1355‬برای ساماندهی ساخت و ساز در خارج از حریم قانونی شهرها‪،‬‬ ‫قانونی خاصی وجود‏نداشــت‪ .‬برای نخســتین بار در تاریخ ‪ 1355/02/22‬رســما‬ ‫اییــن نامــه اجرایــی نحــوه ســاخت و ســاز توســط هیــات دولــت وقــت‏تصویــب‬ ‫شــد‪ .‬بــه موجــب بنــد ‪ 6‬ایــن اییــن نامــه‪ ،‬اســتانداران مســئول صــدور پروانــه و‬ ‫تعییــن عــوارض مربوطــه و برخــورد بــا تخلفــات‏ســاختمانی شــدند‪ .‬درســال‬ ‫‪ 1375‬قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی وضــع گردیــد‪.‬‬ ‫و در تاریــخ ‏‏‪ 1378/07/07‬اییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون تصویــب شــد‪ .‬بــه‬ ‫موجــب ایــن اییــن نامــه‪ ،‬شــوراهای اســامی شــهر و روســتا به جای‏اســتانداریها‬ ‫مرجــع تعییــن عــوارض و جرائــم تخلفــات ســاختمانی و صــدور پروانــه شــدند‪.‬‬ ‫ـون شــوراهای اســامی‪ ،‬بنــد ‪ 10‬بــه‬ ‫ـون اصــاح‏قانـ ِ‬ ‫در ســال ‪ 1382‬بــه موجــب قانـ ِ‬ ‫مــاده ‪ 69‬قانــون اضافــه شــد‪ .‬بــه موجــب بنــد ‪ 10‬مســئولیت صــدور پروانــه از‬ ‫اســتانداریها بــه‏دهیاریهــا و بخشــداریها محــول گردیــد‪ .‬در ســال ‪ 1386‬باردیگــر‬ ‫قانــون شــوراهای اســامی‪ ،‬اصــاح گردیــد و ایــن بــار بنــد ‪ 11‬بــه‏ذیــل مــاده ‪69‬‬ ‫افزوده شــد‪ .‬بر مبنای بند ‪ 11‬دهیاریها مکلف شــدند با هماهنگی بنیاد مســکن‬ ‫و اخــذ نظــرات فنــی ایــن نهــاد ‪ ،‬‏مبــادرت بــه صــدور پروانــه نماینــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫هماهنگــی درعمــل بــا مشــکالتی مواجــه شــد تــا اینکــه در تاریــخ ‪1387/07/02‬‬ ‫اییــن‏نامــه اجرایــی موضــوع بنــد ‪ ، 11‬الحاقــی بــه مــاده ‪ 69‬بــه ضمیمــه فرمهــای‬ ‫شــانزده گانــه‪ ،‬توســط وزیــر کشــور ابــاغ شــد‪ .‬و بدیــن‏ترتیــب هماهنگــی بیــن‬ ‫دو نهــاد دهیــاری و بنیــاد مســکن در خصــوص صــدور پروانــه و اخــذ عــوارض ‪،‬‬ ‫دستگیری کالهبردار سایبری‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری کالهبــرداری کــه در پوشــش خریــدار پرنــده‬ ‫درنــرم افزارهــای واســط خریــد در ســطح اســتان اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می نمــود ‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫ســرهنگ محمدعلــی فرهــودی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وصــول‬ ‫چندیــن فقــره پرونــده مبنــی بــر کالهبــرداری در نــرم افــزار دیــوار‪ ،‬موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬شــکات پرونــده در اظهــارات خــود بیــان‬ ‫داشــتند کــه در نــرم افــزار دیــوار اگهــی فــروش پرنــده منتشــر نموده انــد‬ ‫متالشی شدن باند‬ ‫بزرگ اسکیمر‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و انهــدام بانــد بــزرگ اســکیمری خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری کــه از طریــق کپــی کارت بانکــی‬ ‫افــراد اقــدام بــه خالــی کــردن حســاب انــان می نمودنــد توســط‬ ‫پلیــس فتــا دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «محســن محمــودی» در تشــریح ایــن‬ ‫موضــوع اظهــار داشــت‪ :‬برابــر شــکواییه واصلــه تعــداد کثیــری از‬ ‫همشــهریان عنــوان کردنــد کــه مبالغــی از حســاب هــای انــان بــه‬ ‫پرورش حساسیت‬ ‫کودکان‏‬ ‫مفهــوم هــوش اخالقــی یکــی از مســائل تربیتــی مهــم در‬ ‫عصــر حاضــر اســت کــه در رونــد‏پرشــتاب جامعــه کنونــی‬ ‫در حــال فراموشــی ســت‪ ،‬تاکیــد بــر رشــد اخالقــی کــودکان‬ ‫یکــی از جنبــه هــای مهــم رشــد اســت کــه از‏اهمیــت زیــادی‬ ‫برخــوردار اسـت‪‎. ‎‬‬ ‫زیــرا در قــرن حاضــر عوامــل زیــادی ارزش هــای اخالقــی‬ ‫کــودکان را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد عواملــی کــه‬ ‫بســیاری از‏انــان از نظــرات والدیــن و مســئولین تربیتــی‬ ‫خــارج اســت‪.‬‏‬ ‫روشهای ساده برای پرورش حساسیت کودکان‬ ‫رفتارهای حاکی از محبت و حساسیت را تحسین کنید‬ ‫یکــی از ســاده تریــن و موثرتریــن روشــها بــرای بهبــود و‬ ‫تحکیــم هــر رفتــار تقویــت ان عمــل بــه محــض وقــوع اســت‬ ‫بنابرایــن هــر‏زمــان کــه متوجــه شــدید فرزندتــان حســاس‬ ‫ـون الحــاق یــک بنــد و ‪ 3‬تبصــره‬ ‫همــوار گردیــد‪ .‬نهایتــا در تاریــخ‏‏‪ 1372/12/11‬قانـ ِ‬ ‫بــه عنــوان بنــد ‪ 3‬مــاده ‪ 99‬قانــون شــهرداریها تصویــب شــد‪ .‬از ایــن تاریخمبلــغ‬ ‫‏جرائــم تخلفــات ســاختمانی بــه موجــب تبصــره ‪ 3‬بنــد ‪ 2‬درحــدود ‪ %50‬تــا ‪%70‬‬ ‫«قیمــت روز اعیانــی تمــام شــده» نســبت بــه اعیانــی‏توســعه یافتــه و غیرمجاز‬ ‫تعییــن گردیــد و ضمــن ان کمیســیون مــاده ‪ 99‬هــم بــه نام «کمیســیون تبصره‬ ‫‪ 3‬بنــد ‪ 2‬مــاده ‪ 99‬قانــون‏شــهرداریها» تغییــر نــام یافــت‪ .‬متعاقبــا کمیســیون‬ ‫جهــت رســیدگی و بررســی بــه تخلفــات ســاختمانی حــوزه دهیاریهــا و تعییــن‬ ‫مبلــغ جرائــم ‏مربوطــه‪ ،‬بــه ایــن ســبب که بــر اورد«ارزش روز اعیانی تمام شــده»‬ ‫در صالحیــت و تخصــص کارشناســان رســمی دادگســتری بــوده‪،‬‏پــس از ارجــاع‬ ‫امــر کارشناســی و اخــذ نظریــه کارشناســان نســبت بــه صدورحکــم شایســته‬ ‫اقــدام مقتضــی نمــوده و مینمایــد‪ .‬بــا مالحظــه‏گــردش قانونــی مذکــور در فــوق‬ ‫مالحظــه میگــردد کــه ماموریــت قانونــی کمیســیون تبصــره ‪ 3‬بنــد ‪ 2‬مــاده ‪99‬‬ ‫از تاریــخ‏‏‪ 1372/12/11‬اغــاز شــده و رســمیت یافتــه اســت‪ .‬بــه نحویکــه قبــل از‬ ‫ایــن تاریــخ ســایر قوانیــن و مقــررات مشــروحه حاکمیــت‏داشــته انــد‪ .‬از انجا که‬ ‫قانــون منحصــرا از تاریــخ تصویــب‪ ،‬قابلیــت اجــراء دارد و عطــف ان بــه وقایــع‬ ‫ماســبق امکان ندارد‪ .‬‏کارشناســان رســمی می بایســتی در ارزیابی «قیمت روز‬ ‫اعیانــی تمــام شــده» مســتحدثاتی را کــه بــه اســتناد اســناد و مــدارک مثبته قبل‬ ‫‏از تاریــخ ‪ 1372/12/11‬بنــا شــده انــد در محاســبات خــود لحــاظ ننمــوده و حقــوق‬ ‫مکتســبه مالکیــن تلقــی نماینــد‪ .‬و در فــرض‏لحــاظ‪ ،‬کمیســیون بــه ان اعتنــاء‬ ‫ننمــوده و دســتور تصحیــح گــزارش را بــه کارشناســان صــادر خواهــد فرمــود‪ .‬بــر‬ ‫مبنــای اســتدالل‏مذکــور شــعبه چهــارم دیــوان عدالــت اداری نیــز طــی دادنامــه‬ ‫شــماره ‪ 97001596‬مــورخ ‪1397/06/18‬کــه قطعیــت یافتــه اســت ؛‏کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ 99‬را ملــزم بــه رعایــت مراتــب نمــوده اســت‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫و شــخص ناشناســی بــا انهــا تمــاس گرفتــه و بــا فریبــکاری از انهــا‬ ‫کالهبــرداری نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فرهــودی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری کارشناســان پلیــس فتــا و بررســی‬ ‫مســتندات موجــود در پرونــده‪ ،‬متهــم شناســایی و بــا هماهنگــی قضایــی‬ ‫در مخفیــگاه خــود دســتگیر و بــه پلیــس فتــا داللــت داده شــد کــه پــس‬ ‫از انجــام تحقیقــات تکمیلــی متهــم بــه مرجــع قضایــی معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬چنانچــه شــهروندان قصــد اســتفاده‬ ‫از نرم افزارهــای واســط خریــد چــه بــه عنــوان خریــدار و چــه بعنــوان‬ ‫فروشــنده را دارنــد‪ ،‬دقــت کافــی را در ایــن رابطــه داشــته باشــند و در‬ ‫درجــه اول هیــچ وجهــی را بعنــوان بیعانــه پرداخــت ننماینــد و اگــر خــود‬ ‫قصــد فــروش کاالیــی را دارنــد تــا از واریــز وجــه از ســوی خریــدار اطمینــان‬ ‫پیــدا نکرده انــد کاال را تحویــل ایشــان ندهنــد‪.‬‬ ‫صــورت برداشــت از کارت بانکــی صــورت گرفتــه اســت در حالــی‬ ‫کــه کارت در اختیــار خودشــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تیمــی از کارشناســان خبــره پلیــس فتــا اســتان‬ ‫پیرامــون موضــوع تشــکیل و پرونــده بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت کــه در بررســی های اولیــه مشــخص شــد‬ ‫برداش ـت ها بصــورت اینترنتــی نبــوده و از طــرق مختلــف انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه متهمــان‬ ‫بــه صــورت کامــا حرفــه ای اقدامــات مجرمانــه خــود را پیــش‬ ‫بــرده و ســعی در پنهــان مانــدن هویــت خــود داشــتند امــا بــا چتــر‬ ‫اطالعاتــی و اقدامــات تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‬ ‫محــل اختفــای متهمــان مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع و هماهنگی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه بــا مقــام قضائــی تیــم ویــژه پلیــس فتــا بــه محــل‬ ‫اختفــاء متهمــان اعــزام شــدند و اعضــای ایــن بانــد بــزرگ را در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬طبــق بررســی هــای صــورت گرفتــه در‬ ‫ابعــاد موضــوع و حــوزه اقدامــات فنــی مشــخص گردیــد متهمــان از‬ ‫طریــق جعــل کارت هــای بانکــی‪ ،‬دســته چــک ‪،‬شناســنامه و کارت‬ ‫ملــی و پــس از خالــی نمــودن حســاب قربانیــان اقــدام بــه خریــد‬ ‫اقــام نمــوده و از ایــن طریــق از هموطنــان کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬افــراد کالهبــردار در صورتــی‬ ‫و دلســوزانه رفتــار مــی کنــد بــه او ایــن امــکان را بدهیــد کــه‬ ‫بدانــد تــا چــه باعــث‏خوشــحالی شــما شــده اســت‪.‬‏‬ ‫تاثیر حساس بودن را به اون نشان دهید‪.‬‏‬ ‫رفتارهــای دوســتانه و بــا احســاس حتــی کمتریــن انهــا‬ ‫می تواننــد تفــاوت هــای زیــادی در زندگــی افــراد ایجــاد کنند‬ ‫بنابرایــن‏بــا اشــاره کــردن بــه ایــن رفتارهــا بــه کودکانتــان‬ ‫کمــک کنیــد تــا تاثیــر رفتارهایــش را بــر دیگــران ببینــد‪.‬‏‬ ‫توجه را به نشانه های غیر کالمی احساس جلب کنید‪.‬‏‬ ‫جلــب توجــه فرزندتــان و حالــت هــای صــورت‪ ،‬حالت هــای‬ ‫بدنــی و اشــارات و حــرکات مــردم در وضعیــت هــای‬ ‫احساســی‏مختلــف‪ ،‬کــودک شــما را نســبت بــه احساســات‬ ‫دیگــران حســاس مــی کنــد هــر گاه موقعیتــی پیــش مــی‬ ‫ایــد مــوارد مــورد‏عالقــه خــود را شــرح دهیــد و عالئمــی را‬ ‫کــه بــه شــما کمــک کــرد تــا احســاس خــود را ارزیابــی کنیــد‬ ‫بــا فرزندتــان در میــان‏بگذاریــد‪.‬‏‬ ‫اغلب از او پرسید فالنی چه احساسی دارد؟‬ ‫یکــی از اســان تریــن راه هایــی کــه مــی تــوان حساســیت‬ ‫یــک کــودک را پــرورش داد ایــن اســت کــه از او بخواهیــم‬ ‫دربــاره‏احساســات دیگــران فکــر کنــد هــر ســوال کــودک‬ ‫شــما را مجبــور مــی کنــد کــه دربــاره نگرانــی هــای مــردم‬ ‫فکــر کنــد و در نتیجــه‏بــه حساســیتش نســبت بــه نیارهــای‬ ‫انهــا افــزوده مــی شــود‪.‬‏‬ ‫از قاعده « نیازها‪+‬احساس ها » استفاده کنید‪.‬‏‬ ‫یــک روش موثــر در افزایــش حساســیت ایــن اســت کــه‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬پیامک هایــی ماننــد « از شــما‬ ‫شــکایت گردیده » که از سرشــماره های ناشــناس‬ ‫بــرای کاربــران ارســال مــی گــردد نامعتبــر بــوده و‬ ‫بــه هیــچ عنــوان کاربــران فضــای مجــازی بــرروی‬ ‫لینک هــای دریافتــی از طریــق ایــن پیامک هــا‬ ‫کلیــک نکننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتاســرهنگ فداییــان بــه‬ ‫شــهروندان گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری از هــر‬ ‫موقعیتــی بــرای رســیدن بــه اهــداف مجرمانــه‬ ‫خــود اســتفاده مــی کننــد و معمــوال افــرادی کــه‬ ‫اگاهــی کافــی و الزم بــا تهدیــدات فضای مجازی را‬ ‫ندارنــد قربانــی گردیــده و در دام ایــن کالهبــرداران‬ ‫ســایبری قــرار مــی گیرنــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دریافــت پیامک هــای جعلــی‬ ‫بــا مناســبت هــای گوناگــون و ورود کاربــران بــه‬ ‫لینک هــای الــوده معرفــی شــده در ایــن پیامک هــا‬ ‫باعــث ســرقت اطالعــات کاربــران مــی گــردد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬چنــدی اســت‬ ‫پیامکی تحت عنوان « از شــما شــکایت صورت‬ ‫گرفتــه « در بیــن کاربــران در حــال انتشــار مــی‬ ‫باشــد کــه کاربــر پــس از ورود بــه لینــک مجرمانه‬ ‫ایــن صفحــه قربانــی درگاه جعلــی یــا همــان‬ ‫فیشــینگ مــی گردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬برخــی مجرمیــن بــا طراحــی‬ ‫برنامه هــای الــوده بــه بدافــزار و بــا عناویــن مختــف‬ ‫و جــذاب کاربــران را ترغیــب بــه نصــب برنامــه‬ ‫نمــوده و در نهایــت اطالعــات مالــی و یــا هویتــی‬ ‫انهــا را ســرقت مــی نمایــد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجه بــه افزایش‬ ‫جرایــم در ایــن حــوزه بــه کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫توصیــه مــی گــردد بــه هیچ عنوان بــه پیامک هایی‬ ‫کــه از منابــع نامعتبــر ارســال می گــردد اعتنا نکرده‬ ‫و وارد لینک هــای دریافتــی از ایــن مســیر نگردنــد‬ ‫و برنامه هــای کاربــردی مــورد نیــاز خــود را حتمــا از‬ ‫منابــع معتبــر دانلــود نمــوده و به میزان دسترســی‬ ‫کــه از کاربــر مــی گیــرد دقــت نماییــد‪.‬‬ ‫کــه بخواهنــد اقــدام بــه ســودجویی از همشــهریان عزیــز نماینــد‬ ‫حتمــا قانــون بــه ســراغ انهــا خواهــد رفــت و مطمئــن باشــند باایــن‬ ‫افــراد برخــورد جــدی و قاطــع برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان و کاربــران فضــای مجــازی توصیــه کــرد ‪ :‬نــکات‬ ‫امنیتــی در خصــوص رمزهــای کارتهای بانکــی را جدی گرفته و تحت‬ ‫هیــچ شــرایطی در اختیــار دیگــران نگذارنــد و در صورتــی کــه بــا مــوارد‬ ‫مجرمانــه و مشــکوک مواجهــه شــدند مراتــب را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬و یــا تمــاس بــا مرکــز‬ ‫فوریــت هــای ســایبری بــه شــماره ‪096380‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫بــرای کــودکان ســوالهایی مطــرح کنیــم کــه بــه انهــا کمــک‬ ‫مــی کنــد بــه‏نیازهــا و احساســات دیگــران پــی ببرنــد چنیــن‬ ‫ســوالهایی اگاهــی کــودکان را از حالــت هایــی کــه دیگــران‬ ‫درگیرشــان‏هســتند افزایــش مــی دهــد در نتیجــه کــودکان‬ ‫نســبت بــه ایــن چگونــه مــی تواننــد بــه دیگــران کمــک کننــد‬ ‫حساســیت‏بیشــتری پیــدا مــی کننــد‪ ،‬بــرای اســتفاده از ایــن‬ ‫قاعــده در پــی شــرایط و موقعیــت هایــی باشــید تــا بتوانیــد‬ ‫توجــه او را بــه‏احساســات دیگــران جلــب کنیــد‪ .‬ســپس از‬ ‫او بخواهیــد حــدس بزنــد کــه بــرای تســکین ان فــرد چــه‬ ‫کاری مــی تــوان انجــام‏داد‪.‬‏‬ ‫دربــاره ایــن کــه چــرا دچــار احساســات خاصــی هســتید بــا‬ ‫او صحبــت کنیــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از بهتریــن روش هایــی کــه مــی توانیــم بــه کــودکان‬ ‫کمــک کنیــم تــا نســبت بــه احساســات دیگــران حســاس‬ ‫شــوند ایــن ‏اســت کــه احساســات خودمــان را بــا انهــا‬ ‫درمیــان بگذاریــم‪،‬‬ ‫از موقعیــت هایــی کــه پیــش مــی ایــد اســتفاده کنیــد و توضیــح‬ ‫دهیــد کــه شــما چــرا و چگونــه چنیــن احساســی داریــد‪.‬‏‬ ‫منبع‪ :‬بر گرفته از پرورش هوش اخالقی کودکان‪ ،‬میکله بوربا‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مریم مرادی‏‪‎-‎‬‏ کارشناس مشاوره دایره اجتماعی‬ ‫کالنتری ‪ 11‬امام علی (ع) بجنورد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪448‬‬ ‫‪ 15‬فقره باند کالهبرداری‬ ‫رایانه دراینستاگرام‬ ‫و تلگرام متالشی شد‬ ‫رییــس پلیــس فتــا انتظامــی کشــور خبــر داد‪ :‬طــی‬ ‫دو هفتــه اخیــر ؛ ‪ 15‬فقــره بانــد در زمینــه کالهبــرداری‬ ‫رایانــه ای در بســتر شــبکه هــای اجتماعــی خارجــی‬ ‫بــه ویــژه اینســتاگرام ‪ ،‬تلگــرام و ســایت های اگهــی‬ ‫محــور جهــت فریــب کاربــران اســتفاده مــی کردنــد‬ ‫بــه ارزش ریالــی حــدود‪ 84‬میلیــارد ریــال شناســایی‬ ‫و متالشــی شــدند ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســردار « وحیــد مجیــد »‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬طــی دو هفتــه‬ ‫اخیــر برابــر اقدامــات فنــی‪ ،‬تخصصــی و عملیاتــی‬ ‫صــورت گرفتــه در راســتای پرونــده هــای تشــکیل‬ ‫شــده و رصــد و پایــش فضــای ســایبری توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان ها؛ ‪ 15‬فقــره بانــد در‬ ‫زمینــه کالهبــرداری رایانــه ای در بســتر شــبکه های‬ ‫اجتماعــی خارجــی بــه ویــژه اینســتاگرام و تلگــرام‬ ‫شناســایی و متالشــی شــدند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بدســت اوردن ادلــه دیجیتالــی و‬ ‫مســتندات موجــود ؛ ‪ 35‬نفــر در ایــن رابطــه دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند ‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬ارزش ریالــی پرونــده هــای ارتکابــی توســط‬ ‫باندهای متالشــی شــده مذکور که در بســتر شــبکه هایی‬ ‫اجتماعــی خارجــی و ســایت هــای اگهــی محــور مرتکــب‬ ‫جرایــم متعــدد مــی شــدند حــدود ‪ 84‬میلیــارد ریــال بــر اورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان ســوء اســتفاده‬ ‫مجرمــان و افــراد ســود جــو در بســتر اینســتاگرام و تلگــرام‬ ‫بســیار محتمــل اســت ؛ جعــل درگاه هــای بانکــی‪ ،‬فــروش‬ ‫کاالهــای غیــر مجــاز ‪ ،‬فــروش و عــدم تحویــل کاال‪ ،‬فــروش‬ ‫کاال و تحویــل کاالی بی کیفیــت را از جملــه برخــی از جرایم‬ ‫بوقــوع پیوســته در ایــن حــوزه برشــمرد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا انتظامــی کشــور از شــهروندان‬ ‫خواســت‪ :‬هنــگام مراجعــه بــه ســایت های واســطه‬ ‫بــه هیــچ عنــوان تحــت تاثیــر تبلیغــات دروغیــن افــراد‬ ‫ســودجوء قــرار نگرفتــه و حتمــا از صحــت و ســقم‬ ‫اگهــی منــدرج در ســایت اطــاع پیــدا کــرده و بعــد ‪،‬‬ ‫اقــدام بــه خریــد کننــد و از پرداخــت هرگونــه وجهــی‬ ‫تحــت عنــوان بیعانــه یــا هزینــه نگهداشــت محصــول‬ ‫خــودداری کننــد و تــا زمانــی کــه جنــس موردنظــر‬ ‫خــود را دریافــت نکرده انــد ؛ از پرداخــت وجــه کاال‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد ســایبری بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد ‪:‬‬ ‫بــرای خریــد اینترنتــی امــن از فروشــگاه هایــی کــه انهــا را‬ ‫مــی شناســید و یــا دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک از وزارت‬ ‫بازرگانــی هســتند خریــد کنیــد و ســعی کنیــد در هنــگام‬ ‫خریــد انالیــن‪ ،‬بــا روشــهایی نظیر گرفتــن ‪ who is‬از دامنه‬ ‫ســایت اینترنتــی فروشــگاه یــا جســتجو در انجمن هایــی‬ ‫کــه اعضــای انهــا ‪ ،‬تجربیــات خریــد انالیــن خــود را بــرای‬ ‫اطــاع ســایر اعضــا مــی نویســند‪ ،‬از مدیــر و گرداننــدگان‬ ‫فروشــگاه‪ ،‬احــراز هویــت نماییــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬سیســتم پرداخــت الکترونیکــی همه‬ ‫بانکهــا از روشــهای مطمئــن رمزنــگاری اســتفاده مــی کنند؛‬ ‫در هنــگام پرداخــت وجــه دقــت کنیــد کــه در نــوار ادرس‬ ‫کنــار ادرس اینترنتــی صفحــه پرداخــت بانــک‪ ،‬عبــارت‬ ‫‪ //:https‬و دامنــه‪ shaparak.ir/‎‬درج شــده باشــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس فتــا انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر اینکــه مجرمــان بــا مهندســی اجتماعــی‪،‬‬ ‫کاربــران را ترغیــب بــه انجــام خواســته خــود مــی کننــد بــه‬ ‫افــراد توصیــه کــرد کــه مراقب تبلیغات اغواکننده باشــند و‬ ‫بداننــد کــه هیــچ ارزانــی بــی علــت نیســت‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد اظهــار داشــت ‪ :‬ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده‬ ‫دریافــت گزارش هــای مردمــی بــوده و کاربــران گرامــی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویداد هــای‬ ‫ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره‬ ‫تمــاس شــماره تمــاس ‪ 096380‬بــه صــورت شــبانه‬ ‫روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت هموطنــان در‬ ‫حــوزه فضــای سایبراســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ایســتگاه دوچرخــه پــارک جنگلــی النگــدره‪ ،‬اولیــن ایســتگاه دوچرخــه گــرگان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ایســتگاه بــا مســیر دوچرخه ســواری اختصاصــی به طــول ‪ ۴‬کیلومتر‪،‬‬ ‫یکــی از بهتریــن امکانــات تفریحــی‪ -‬ورزشــی ایــن مجموعــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -448‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 21‬جمالی االول ‪- 1443‬شماره ‪-448‬‬ ‫‪21-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬دی ‪26-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫گل های واژگون در پارک‬ ‫جنگلیالنگدره‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫دیدنی های روستای‬ ‫قلعه قافهمینودشت‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای فعالیــت هــای کشــاورزی و‬ ‫دامــداری بــه ویــژه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه زمیــن هــای کشــاورزی‬ ‫روســتای دوزین به طور پراکنده در اطراف بافت روســتا واقع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر‬ ‫دارای شــیب مــی باشــند‪ .‬ایــن زمیــن هــا از ســمت جنــوب و جنوب غربی بــه رودخانه‬ ‫و از ســمت شــمال و شــمال غربــی و شــرق ان دیگــر زمیــن هــا محــدود می شــوند‪.‬‬ ‫بیشــتر محصــوالت ایــن بخــش عبارتنــد از گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از‬ ‫جملــه باغــات شــامل ســیب و گــردو مــی باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی روســتا و‬ ‫قســمت هایی از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی زمین هــای کشــاورزی بــه رودخانــه دارای‬ ‫فعالیت هــای کشــاورزی ابــی اســت ‪،‬و بــه صــورت عمــده بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جو‬ ‫و ‪ ...‬اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای قســمت هــای شــرقی روســتا کــه از رودخانــه دور‬ ‫می باشــند ‪ ،‬بصــورت دیــم کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیت زمین های روستا در ‪ 70‬تا ‪ 50‬سال پیش به صورت دولتی بوده است‪.‬‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــول کشــاورزی در گذشــته بــه صــورت ابتدایــی‬ ‫صــورت مــی گرفتــه اســت و بیشــتر بــه صــورت کار یدی و اســتفاده از حیوانات مانند‬ ‫اســب و گاو و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬و کشــاورز بعــد از جمــع اوری محصــول مقــداری از ان‬ ‫را بــه دولــت بــه صــورت مالیــات پرداخــت مــی کــرده اســت‪ .‬مالیــات تعییــن شــده از‬ ‫ســوی دولــت بــه بخشــداری اعــام و بخشــدار بلــوک داران یــا (دهیــاران ) را مامــور‬ ‫جمــع اوری مالیــات در روســتا هــای زیــر پوشــش خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن صــورت بــوده اســت کــه زمیــن هــا بعــد از‬ ‫انــدازه گیــری توســط دولــت‪،‬از هــر هکتــار زمیــن یــک پنجــم محصــول را بــه صــورت‬ ‫مالیــات اخــذ مــی کــرده انــد ‪ ،‬مالیــات بــر محصوالتــی چــون جــو‪ ،‬گنــدم‪ ،‬پیلــه‬ ‫ابریشــم – خــوراک گاو و گوســفند مثــل (ارزن و قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته برای نگاهداری محصوالت کشــاورزی از ســیلو های گلی در‬ ‫ایــن روســتا اســتفاده مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن زمیــن را چندیــن متــر کنــده‬ ‫و ســپس در داخــل ان اتــش روشــن می کردنــد تــا ســطح ان خشــک شــود ســپس‬ ‫اطــراف ایــن گــودال را بــا ورقــه هــای بــرش زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطــراف‬ ‫گــودال رطوبــت بــه محصــوالت کشــاورزی ان هــا اســیب نرســاند‪ ،‬ســپس روی ان را‬ ‫بــا خــاک و شــاخه درختــان می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی روســتا زیــر‬ ‫کشــت قــرار می گیــرد‪ .‬کــه ‪ 2700‬هکتــار ان بــه صــورت دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه‬ ‫صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ ‫در این روســتا افزون بر فعالیتهای کشــاورزی‪،‬یکی دیگر از منابع درامد‬ ‫مردم فعالیت های دامداری به صورت ســنتی می باشــد ‪،‬بر طبق امار بدســت امده‬ ‫از خانه بهداشت تعداد ‪ 76500‬راس گاو و گوساله و ‪ 5000‬قطعه طیور در این روستا‬ ‫نگهــداری می شــوند‪( .‬طــرح هــادی ص‪)29‬کــه عــاوه بــر تامیــن مــواد لبنــی روســتا ی‬ ‫مورد نظر ‪ ،‬بخش وسیعی از نیازهای لبنی شهرهای اطراف را نیز بر اورده می کند‪.‬‬ ‫از فعــا لیــت هــای دیگــر کــه در ایــن روســتا انجــام مــی شــود مــی تــوان‬ ‫بــه کاربــری هــای گوناگونــی اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه کار بــری هــای موجــود در روســتای‬ ‫دوزیــن مــی تــوان بــه کاربــری اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪ ،‬خدمــات معیــن و کاربــری‬ ‫تجــاری اشــاره کــرد کــه در ذیــل بــه ان اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی نیــز یکــی دیگــر از منابــع در امــدی ایــن منطقــه مــی باشــد‪ ،‬کــه‬ ‫تعــداد کثیــری از زنــان و دختــران روســتایی در کارگاه هــای صنعتــی کوچک مشــغول‬ ‫می باشــند ‪ .‬عمــده تریــن صنایــع دســتی ایــن منطقــه عبارتنــد از ‪ :‬جاجیــم ‪ ،‬چــادر‬ ‫شــب‪ ،‬پارچــه ابریشمی‪،‬روســری محلــی ‪ ،‬نمــد‪ ،‬و‪ ...‬کــه برخــی از ایــن صنایــع ارزش‬ ‫صادراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫جمعیت ساکن روستا با ذکر اقوام های ساکن در روستا‬ ‫بــه طــور کلــی قــوم ســاکن در ایــن روســتا را اقــوام تــات یــا قــوم پارســی و‬ ‫پارســی زبانــان تشــکیل می دهنــد و در بیــن ان هــا اقلیتهــای دیگــر بــه غیــر از یــک یــا‬ ‫دو خانــواده سیســتانی وجــود ندارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار در ســال ‪ ۸۶‬بــا ‪ ۴۸‬روســتا تحــت پوشــش جمعیتــی معــادل ‪۲۳‬‬ ‫هــزار نفــر و دوازده هــزار نفــر خانــوار دارای ‪۱۱۵۹۰‬هکتــار زمیــن می باشــد کــه ‪۸۲‬‬ ‫هکتــار ان زمیــن ابــی و ‪ ۱۱۴۲۷‬هکتــار ان زمین هــای دیــم می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان کوهســارات قــرار دارد و بــر اســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪7000‬نفر(‪1450‬خانواراســت)‬ ‫لزوم بازخوانی ویژگیهای‬ ‫«مکتب سردار دلها»‬ ‫سپهبد شهید حاج‬ ‫قاسمسلیمانی‬ ‫مکتــب ‪ ،‬پیکــره بنــدی و رویکــردی اندیشــه در حــوزه ای خــاص از‬ ‫دانــش اســت ‪ ،‬کــه بــر بنیــادی زیربنایــی تــر بنیــان شــده و بــرای‬ ‫فراورده هــای فکــری خــود رویکردســاز و جهــت دهنــده اســت‪.‬‬ ‫مکتــب فکــری در منظومــه ی‪ ،‬دانــش بشــری بــا مش ـخ ّصه های‬ ‫خــود شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫مکتــب فکــری ممکــن اســت چشـم اندازی فلســفی‪ ،‬اعتقــادی‪،‬‬ ‫جنبشــی اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی یــا جنبشــی هنری باشــد همچنین‬ ‫ممکــن اســت ســبک ویــژه ای در فلســفه یــا هنــر یــا دیگــر‬ ‫شــاخه های علــوم انســانی و علــوم سیاســی و پزشــکی و …‬ ‫را نتیجــه دهــد یــا در روش شناســی باشــد‪ .‬بــه عبارتــی‪ ،‬افــرادی‬ ‫کــه حــول یــک مکتــب بــه نظریه پــردازی می پردازنــد‪ ،‬بایــد در یــک‬ ‫چیــز خصوصیّــت مشــترک داشــته باشــند کــه همــان پایــه نظــری‬ ‫ویــا روش تحقیــق اســت‪.‬‬ ‫مکتــب مجموعــه چنــد جهــان بینــی ‪ ،‬ایدئولــوژی ‪ ،‬طرح هــا‬ ‫و نظریه هــای متفــاوت ولــی همســو کــه نیازهــای فکــری‬ ‫را بــرای رســیدن بــه ســعادت روشــن می ســازد‪ .‬مکتــب‬ ‫طرحــی منســجم بــرای چگونــه زیســتن ارائــه می کنــد کــه در‬ ‫ایــن طــرح مســئولیت ها و تکلیف هــا بــرای نیــل بــه کمــال‬ ‫براســاس ارزش هــای مــادی و معنــوی تعریــف شده اســت‪.‬‬ ‫تعریف‪،‬مختصات«مکتــب و‬ ‫در ایــن مجــال پــس از ارائــه‬ ‫ّ‬ ‫ایدئولــوژی » ســراغ عناصرشــکل دهنــده شخصیّت«شــهید‬ ‫ســلیمانی»می رویــم تــا ببینیــم ‪:‬‬ ‫انســان از بــدو پیدایــش و الاقــل از دوره ای کــه رشــد و‬ ‫توســعه زندگــی اجتماعــی منجــر بــه یــک سلســله اختالفــات‬ ‫شــده اســت‪ ،‬نیازمنــد بــه ایدئولــوژی و بــه اصطــاح قــران‬ ‫شــریعت بــوده اســت‪ ،‬هــر چــه زمــان گذشــته و انســان‬ ‫رشــد و تکامــل یافتــه ‪ ،‬ایــن نیــاز شــدیدتر شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن انچــه بشــر امــروز و بــه طریــق اولــی بشــر فــردا را‬ ‫وحــدت و جهــت مــی بخشــد و ارمــان مشــترک مــی دهــد و‬ ‫مــاک« خیــر و شــر و بایــد و نبایدهــا » برایــش می گردد ‪ ،‬یک‬ ‫فلســفه ی زندگــی انتخابــی اگاهانــه مجهــز بــه اســتدالل وبــه‬ ‫عبــارت دیگــر یــک ایدئولــوژی جامــع و کامــل اســت‪ .‬لذا مکتب‬ ‫و ایدئولــوژی از ضروریــات حیــات اجتماعــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫مکتــب مجموع ـ ه ای اســت کــه در ابتــدا بــه تفســیر انســان‬ ‫و جهــان مــی پــردازد و ســپس بایدهــا و نبایدهــای انســانی را‬ ‫مش ـخ ّص و معیّــن می ســازد‪ .‬هــم نیــاز انســان را بــه جهــان‬ ‫بینــی مرتفــع می کنــد و هــم یــک نظــام ارزشــی بــرای زیســتن و‬ ‫چگونــه زیســتن ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫در واقــع مکتــب مجموعــه جهــان بینــی و ایدئولــوژی یــک‬ ‫انســان می باشــد‪.‬‬ ‫اســتاد شــهید مطهــری درتعریــف مکتــب مــی گوید‪«:‬یــک‬ ‫تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم است که‬ ‫هــدف اصلــی کمــال انســان و تامیــن ســعادت همگانی اســت‬ ‫و در ان «خطوط اصلی وروشــها ‪ ،‬باید ها و نبایدها‪،‬خوب ها‬ ‫و بدهــا‪ ،‬هدفهــا و وســیله ها‪،‬نیازهــا و دردهــا و درمــان هــا‪،‬‬ ‫مســئولیت ها و تکلیف ها»مشــخص اســت و منبــع الهــام‬ ‫تکلیف هــا و مســئولیتها بــرای همــه افــراد مــی باشــد»‬ ‫(مقدمــه ای بــر جهــان بینــی اســامی‪ ،‬ص ‪) ۴۶_۵۷‬‬ ‫ســپس می نویســد‪«:‬نوع برداشــت و طــرز تفکّــری کــه یــک‬ ‫مکتــب دربــاره جهــان و هســتی عرضــه می نمایــد زیــر ســاز‬ ‫و تکیــه گاه فکــری ان مکتــب بــه شــمار می رود‪.‬ایــن زیرســاز‬ ‫وتکیــه گاه اصطالحاً«جهــان بینی»نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫هدف هایــی کــه یــک مکتــب عرضــه مــی داردو بــه تعقیــب‬ ‫انهــا دعــوت می کنــد و راه و روش هایــی کــه تعییــن مــی کنــدو‬ ‫بایدهــا و نبایــد هایــی کــه انشــاء می کندومســئولیت هایی‬ ‫کــه بــه وجــود مــی اورد همــه بــه منزلــه نتایــج الزم‬ ‫وضــروری جهــان بینــی اســت کــه عرضــه داشــته اســت‪» .‬‬ ‫انســان هــای بزرگ‪،‬عــاوه بــر ان کــه پیــروی از مکتــب‬ ‫و ایدئولــوژی خاصــی مــی کننــد‪ ،‬بــه تدریــج خــود تبدیــل‬ ‫به«مکتــب و ایدئولوژی»مــی شــوند‪ ،‬از ایــن منظر«ســردار‬ ‫تمســک بــه قــران‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی»در ســایه‬ ‫ّ‬ ‫کریم‪،‬ســیره رســول الله(ص)وائمــه اطهــار(ع)و مُرشــد و‬ ‫مُــرادش امــام خمینی(ره)وامــام خامنــه ای‪،‬ارمان های انقالب‬ ‫اســامی وعمــل مخلصانــه در ایــن مســیر خــود به«ارمــان‪،‬‬ ‫الگــو و مکتــب» تبدیــل شــدند ‪.‬‬ ‫ارزش از دیــدگاه مکتــب اســام‪ ،‬ایمــان و تقواســت کــه بــا‬ ‫هــم ارتبــاط علّــت و معلولــی دارنــد‪.‬‬ ‫وقتــی می گوییــم مکتــب امــام حســین(ع)از مکتــب اســام‬ ‫الهــام گرفتــه اســت‪ ،‬یعنــی مکتــب امــام عاشــورا‪ ،‬همیــن‬ ‫جهان بینــی را ارایــه می کنــد و بــر همیــن مبنــا دســتورالعمل‬ ‫صــادر می کنــد ؛ همچنــان کــه امــام حســین(ع)در پاســخ‬ ‫نامه هــای مــردم کوفــه می نویســند‪«:‬به خداونــد ســوگند‪،‬‬ ‫پیشــوای راســتین و امــام بحــق‪ ،‬کسیســت کــه بــه کتــاب‬ ‫خــدا عمــل کنــد و بــه راه قســط و عــدل را رود و از حــق‬ ‫پیــروی کنــد و وجــودش را وقــف و فــدای فرمــان خــدا کنــد‪».‬‬ ‫وقتــی می گوییــم مکتــب امــام خمینی‪،‬شــعبه ای از مکتــب‬ ‫امــام حســین (ع) اســت‪ ،‬یعنــی انقــاب امیدافریــن و‬ ‫نویدبخــش امــام خمینــی‪ ،‬نشــات گرفتــه از مکتــب امــام‬ ‫حســین (ع) بــوده و بــر اســاس قیــام امــام حســین (ع) وبــا‬ ‫مــنالذ ّلــه»سیدالشــهداشــکلگرفتــهاســت‪.‬‬ ‫شــعار«هیهات ّ‬ ‫بــا ایــن نــگاه‪ ،‬تبییــن دقیــق و مُتقــن مکتــب امــام خمینــی‪،‬راه‬ ‫را بــرای شــناخت مکتــب ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫همــوار مــی کنــد‪ .‬مکتــب امــام خمینــی‪ ،‬همــان مکتــب اســام‬ ‫نــاب محمــدی(ص) اســـت؛ مکتبــی کــه راه خــود را بــه ســوی دلهــا‬ ‫و فکرهــا در محــدوده ای کــه بــرای خــود تصویــر کــرده بــود‪ ،‬گشــود‬ ‫و بــا عقبــه ی فکــری و معنــوی قدرتمنــد و غنــی‪ ،‬دلهــا را بـــه خــود‬ ‫جــذب کـــرد‪.‬‬ ‫ارادت و تمســک بــه اهل بیــت (ع) بویــژه حضــرت‬ ‫زهــرا(س)‪:‬‬ ‫ارادت‪ ،‬بــه معنــی دوســتی از روی اخــاص اســت‪ .‬ارادت بــه‬ ‫اهلبیــت پیامبــر گرامــی اســام ‪ ،‬عشــق و ارادت خالصانــه و توجّه‬ ‫توســل بــه ائمــه ی اطهــار(ع) را در وجــود فــرد ترســیم می کنــد‪.‬‬ ‫و ّ‬ ‫امــام خامنــه ای در ‪۲۸‬دی ‪۱۳۶۸‬در دیــدار بــا ذاکــران و‬ ‫مداحــان اهلبیــت(ع) فرموده اند‪«:‬امــام عزیزمــان ـ ان انســان‬ ‫بــزرگ زمــان مــا ـ‬ ‫ائمه(ع)حساســیت فوق العــاده ای داشــت‪.‬‬ ‫نســبت بــه مــدح‬ ‫ّ‬ ‫کســی درایــن حــد ازمقــام‪ ،‬اینقــدر بــه ایــن مســئله اهتمــام‬ ‫بورزد‪،‬نشــان دهنده عظمــت ایــن مســئله اســت‪.‬‬ ‫در دیــد و منظــر ان انســان الهی‪،‬حرکــت بــر مــدار والیــت معصوم‬ ‫و اولیــای حــق‪ ،‬مای ـه ی ســیر در ملکــوت‪ ،‬تربیــت معنــوی‪ ،‬تزکیــه‬ ‫نفــس‪ ،‬نیــل بــه مقصــد اســنی و مرصــد اعلــی خواهــد بــود‪».‬‬ ‫امــام خمینــی معتقــد بودند«بــرای اهلبیــت عصمت و طهــارت(ع)‬ ‫مقــا م هــای شــامخی روحانــی ای در ســیر معنــوی هســت کــه‬ ‫ادراک ان نیــز از طاقــت بشــر خــارج و فــوق عقــول اربــاب عقــول و‬ ‫شــهود اصحــاب عرفــان اســت؛ چنــان که از احادیث شــریفه ظاهر‬ ‫می شود که در مقام روحانیت‪ ،‬با رسول اکرم( ص)‪،‬شرکت دارند‬ ‫و انــوار مطهــره ی انهــا‪ ،‬قبــل ازخلقــت عوالــم‪ ،‬مخلــوق (بوده انــد)‬ ‫و اشــتغال بــه تســبیح و تحمیــد ذات مقــدس داشــته انــد‪».‬‬ ‫چنین دیدگاهی که ان مرد ربّانی ومعنوی و الهی به اهلبیت(ع)‬ ‫دارد ‪،‬طبیعــی ســت کــه شــیدای ان امامــان معصــوم(ع)و فاطمــه‬ ‫زهــرا (س)باشــد؛ در راه مکتــب شــان جان فشــانی کنــد؛ دنیــا را بــه‬ ‫توســل کنــد؛ در‬ ‫ســوی انــان بخوانــد؛ هــر پــگاه و شــامگاه بــه انــان ّ‬ ‫مصیبــت انهــا ســخت بگریَــد و در شــادی انهــا شــادمان شــود‪».‬‬ ‫ان عــارف حکیــم در ‪ ۲۶‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۵۸‬در تبییــن مقــام‬ ‫و منزلــت حضــرت زهــرا(ع) می فرماینــد‪« :‬تمــام ابعــادی کــه‬ ‫بــرای زن متصـوّر اســت و بــرای یــک انســان متصـوّر اســت‪ ،‬در‬ ‫فاطمــه زهرا(س)جلــوه کــرده و (جلوه گــر) بــوده اســت‪ ِ.‬یــک زن‬ ‫معمولــی نبــوده اســت؛ یــک زن روحانــی‪ ،‬یــک زن ملکوتی‪،‬یــک‬ ‫انســان بــه تمــام معنــا انســان‪،‬تمام نســخه انســانیت ‪،‬تمــام‬ ‫حقیقت زن‪ ،‬تمام حقیقت انســان(بوده اســت)او زن معمولی‬ ‫نیست؛ او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان‬ ‫ظاهــر شــده اســت‪ .‬تمــام هویــت هــای کمالــی کــه در انســان‬ ‫متص ـوّر اســت و در زن تص ـوّر دارد‪ ،‬تمــام‪ ،‬در ایــن زن هســت‪...‬‬ ‫زنــی کــه تمــام خالصه هــای انبیــا در اوســت؛زنی کــه اگــر مــرد‬ ‫بود‪،‬نبــی بود؛زنــی کــه اگــر مــرد بــود‪ ،‬بــه جــای رســول الل ّه بــود‪.‬‬ ‫معنویــات‪ ،‬جلوه هــای مُلکــی و ناســوتی‪ ،‬همــه‪ ،‬در‬ ‫ملکوتــی‪ ،‬جلوه هــای الهــی‪ ،‬جلوه هــای جبروتــی‪ ،‬درایــن‬ ‫موجــود مجتمــع اســت‪».‬‬ ‫شــا گــرد ایــن مکتــب نیــز بــا همیــن نــگاه‪ ،‬فاطمــه زهــرا(س)‬ ‫را مشکل گشــا و حــال مشــکالت مــی دانــد؛ بــه مــدح او و‬ ‫فرزندانــش اهتمــام دارد؛ بــا بــردن نامش‪ ،‬اشــک از دیدگانش‬ ‫توســل میکنــد‪.‬‬ ‫جــاری میشــود؛ و بــه او ّ‬ ‫حجت االســام ســیدرضا اکرمــی می گوید‪«:‬هــر وقــت در‬ ‫ج قاســم مشــکلی پیــش مــی امــد‪ ،‬می گفــت‬ ‫جبهــه بــرای حــا ‬ ‫بگردیــد روضــه خوانــی پیــدا کنیــد کــه بــا نــام فاطمه(س)گــره‬ ‫مــا را برطــرف کنــد‪».‬‬ ‫احمــد یوســف زاده‪ ،‬ازاده ی دوران دفــاع مقــدس و‬ ‫نویســنده ی کتــاب «ان ‪۲۳‬نفــر» می گوید‪«:‬شــبی کــه بنــا‬ ‫بــود عملیــات والفجــر هشــت انجــام شــود‪ ،‬ابــری ناخوانــده‬ ‫از افــق قــد می کشــد و پخــش می شــود تــوی اســمان و‬ ‫حــاال هــم بــاد هســت‪ ،‬هــم باران!حاج قاســم بایــد غــوّاص‬ ‫هایــش را بــا تاریــک شــدن هــوا‪ ،‬ارام و بیصــدا از رود عبــور‬ ‫دهــد تــا خــط دشــمن را تصــرّف کننــد امّــا بــا ان ابــر ســمج و‬ ‫ی توانســت بکنــد جــز اینکــه‬ ‫بــاد بــی موقع‪،‬حاج قاســم چــه مـ ‬ ‫غواص هــای لشــکر را جمــع کنــد دور خــودش‪ ،‬بغضــش را فرو‬ ‫بدهــد و بــا صدایــی ارام و چشــمی اشـک الود بگویــد‪« :‬بــرادرا‪،‬‬ ‫انچــه نبایــد مــی شــد‪ ،‬حــاال شــده‪ .‬طبــق پیش بینــی‪ ،‬الان باید‬ ‫اســمان‪ ،‬صــاف‪ ،‬و ارونــد‪ ،‬ارام باشــد؛ امّــا نیســت‪ .‬حــاال بــرای‬ ‫عبــور از موج هــای ســرکش ارونــد فقــط یــک راه مانــده اســت؛‬ ‫اب را بــه پهلــوی شکســته ی زهــرا(ع) قســم بدهیــد!»‬ ‫ساقی و سرچشمه ی خیر کثیری‪ ،‬کوثری‬ ‫نور‪ ،‬زهرا‪ ،‬مرضیه‪ ،‬بانوی ابی‪ ،‬فاطمه‬ ‫یــا غیــاث المســتغیثین گفتــم و دریافتــم پیــش درگاهــش تو‬ ‫شــرط اســتجابی‪ ،‬فاطمه‬ ‫ان سردار گرانقدر‪ ،‬در دوران فرماندهی در لشکر ثارالله(ع)‬ ‫در جمــع رزمنــدگان و خانــواده شــهدا گفتــه اســت‪«:‬در‬ ‫عملیــات والفجــر هشــت‪ ،‬وقتــی چشــمان مــا بــه اب هــای‬ ‫پروفــان‪ ،‬خشــمگین و ترســناک ارونــد افتــاد‪ ،‬انجــا هیــچ نامــی‬ ‫اشــناتر از نــام حضــرت زهــرا(س) نداشــتیم‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬در کنار‬ ‫ارونــد‪ ،‬ایشــان را در تلالــو اشــک های غریبانــه و مظلومانــه‬ ‫ی هاصــدا زدیــم و ارونــد را بــا یازهرا(س)کنتــرل و از‬ ‫بســیج ‬ ‫ان عبــور کردیــم‪ .‬در عملیــات کربــای ‪۴‬وقتــی دشــمن اتــش‬ ‫مسلســل ها ‪ ،‬خمپــاره هــا و توپ هــای خــود را مســتانه بــر‬ ‫ســاحل بــاز کــرد و جوی هایــی از خــون بــه ارونــد روانــه شــد‪،‬‬ ‫انوقــت هــم همـه ی تدابیــر از کار افتــاده بــود و نامــی جــز نــام‬ ‫حضــرت زهــرا(س) بــر زبانهــا جــاری نمی شــد‪ ...‬وقتــی هــم‬ ‫کــه عراقی هــا در کنــار ارونــد ایســتاده بودنــد و رزمنــدگان را‬ ‫بــا تیــر مــی زدنــد‪ ،‬ان زمــان هــم ســاح کارگــر ما‪،‬حضــرت‬ ‫زهرا(س)بــود‪.‬در عملیــات کربــای ‪ ۵‬وقتــی مضطــر شــدیم‪،‬‬ ‫نگاهــی بــه ابهــای بوبیــان کردیــم؛ انوقــت هــم ســر خــود را بــر‬ ‫دژ گذاشــتیم و عاجزانــه حضــرت زهــرا(س)را صدا کردیم‪ .‬من‬ ‫قــدرت و محبــت مــادری حضــرت زهــرا(س) را در هــور‪ ،‬غــرب‬ ‫کانــال ماهــی‪ ،‬وســط میــدان میــن دیــدم‪ .‬وقتــی شــما مادرهــا‬ ‫ت و پــا مــی زدنــد‪ ،‬مــن‬ ‫نبودیــد و فرزنــدان تــان در خــون دس ـ ‬ ‫حضــرت زهــرا(س) را دیدم‪...‬حضــرت فاطمــه (س)هــم در‬ ‫هــور‪ ،‬کربــای ‪، ۵‬ارونــد و کوه هــای ســرد و ســخت کردســتان‬ ‫(بــرای رزمنــدگان مــا مــادری) کــرد ‪.‬‬ ‫ّ ایشــان در اســفند ‪ ۱۳۶۵‬و بعــد از عملیــات کربــای ‪، ۵‬در‬ ‫مهدیــه قــرارگاه لشــکر ثاراللــه(ع) گفتــه اســت‪« :‬در لحظـه ای‬ ‫کــه بســیجی ها داخــل اب شــدند‪ ،‬بدنــم می لرزیــد در مهتاب‪،‬‬ ‫عملیــات را کنتــرل می کــردم کــه بینیــم تــا چه شــعاعی بچه ها‬ ‫دیــده مــی شــوند؛ دیــدم تــا پشــت ســیم خــاردار‪ ،‬تمــام ســتون‬ ‫غوّاصــی دیــده می شــود‪.‬این را کــه دیــدم‪ ،‬می لرزیــدم‪.‬‬ ‫امیــد نداشــتم‪ .‬عاجزانــه می گفتــم دعــای توســل بخوانید؛بــی‬ ‫بــی زهــرا(س) را بــه مــدد بطلبید‪.‬گویــا پــرده قــرار داده شــد و‬ ‫مهتــاب را تاریــک کــرد‪ .‬شــایدهیچکس بــاور نمی کــرد لشــکر‬ ‫ثاراللــه از دریاچـه ی ماهــی عبــور کــرده باشــد‪.‬‬ ‫حجت االســام اصغــر عســکری‪ ،‬امــام جمع ـه ی شهرســتان‬ ‫رفســنجان‪ ،‬می گویــد‪« :‬ســردار ســلیمانی‪ ،‬اخــاص و عنایــت‬ ‫ویــژه بــه حضــرت زهــرا(س) داشــت و ذکــر یازهــرا اززبــان‬ ‫ایشــان نمــی افتــاد‪.‬‬ ‫شمارا ‪ ،‬دیدم « ‪» +‬‬ ‫چشم من کور ‪ ،‬که در منظر اغیار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫تا به خودامده ام در کف اشرار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫من از اول ‪ ،‬به تو دلبسته شدم یا زهرا‬ ‫در گرفتاری و در کشمکش کار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫چون شنیدم که ‪ ،‬تو دل برده ای از شیر خدا‬ ‫هستی ام را به تو تقدیم و به اصرار شما را دیدم‬ ‫« حاج قاسم » که خداوند به او عزت داد‬ ‫بود بر « چادر خاکیت » گرفتار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫گفت با اشک ‪ ،‬که در جبهه ما « نور شما ست »‬ ‫زیر ان اتش سنگین و به رگبار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫هر که را خورده بکارش گره ‪ ،‬لب « یا زهرا ست »‬ ‫تا به حسین این شده تکرار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫خشم اروند به والفجر ‪ ،‬چو شد مانع کار‬ ‫من برای گذر و چاره این کار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫دوستانم که به خون غلط زدند ‪ ،‬ان شب ها‬ ‫نام « زهرا » لبشان بود و به دیدار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫زده پیوند شهیدان « شلمچه » ‪ ،‬به حسین‬ ‫رمز « یا فاطمه » شد چشمه و جوبار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫هر کجا خورده « شهیدی » به زمین ‪ ،‬کرب و بال ست‬ ‫« فاو » و « ماووت » و به « سومار » ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫« قوت قلب نبی» ‪ ،‬شیعه بنامت زنده است‬ ‫نامت « اعجاز » بر این «خلق گرفتار» ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫گفت ان « یار سفر کرده » و بر جانم ماند‬ ‫الیقت بودم و با دیده خونبار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫مادران شهدا را ‪ ،‬بجز نام تو ارامش نیست‬ ‫من که «جامانده ام » و دیده خونبار ‪ ،‬شما را دیدم‬ ‫« ‪ » +‬ایــن شــعر ‪ ،‬منظــوم یکــی از ســخنرانی هــای معنــوی‬ ‫ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اســت ‪ ،‬ان یــار ســفر‬ ‫کــرده در ان ســخنرانی خطــاب بــه رزمنــدگان و خانواده معظم‬ ‫شــهدا مــی فرمایــد‪ «:‬در همــه صحنــه هــای انقــاب اســامی‬ ‫و دفــاع مقــدس ‪ ،‬حضــرت زهــرا( ســام اللــه علیهــا ) یــار و‬ ‫یــاور مــا بــوده انــد »‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!