روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 446 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 446

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 446

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 446

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 1 -‬دی ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/22 -‬دسامبر‪ /17 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪446‬‬ ‫صادرات‪ ۲۳‬کیلوگرم زعفران‬ ‫از خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬خودروی گرفتار‬ ‫در طوفان محور چمن‬ ‫بید خراسان شمالی‬ ‫رهاسازی شد‬ ‫افشای اسناد طبقه بندی‬ ‫شده جرم است‬ ‫دستگیری ادمین‬ ‫سایت قمار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫نگهداری دارو‪ ،‬چاره کار نیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مســئولین ارشــد سیاســی اســتان گلســتان هــر روز بیشــتر از دیــروز خــود را بی نیازتــر از «‬ ‫وســایل گوناگــون ارتباطــی و‏بویــژه رســانه ها» می داننــد ‪.‬‏‬ ‫طُرفــه انکــه مســئوالن ارشــد دولــت انقالبــی ‪ ،‬بیــش از ا َســاف خویــش ســیراب از جــام‬ ‫گــوارای رســانه هــا ‪ ،‬بویــژه « رســانه هــای انقالبــی و اصحــاب رســانه‏انقالبــی» هســتند‪،‬‬ ‫کســانی کــه بواســطه حمایــت از ارمانهــای انقــاب اســامی‪ ،‬اصــل مترقــی والیــت فقیــه ‪،‬‬ ‫پایمــردی بــر راه و رســم شــهیدان و مــواردی از‏ایــن قبیــل ســال هاســت در گوشــه رینــگ‬ ‫در حــال « مُشــت خــوردن » هســتند ‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حال ناخوش‬ ‫صنایع دستی‪،‬‬ ‫از گرانی مواد اولیه‬ ‫‪8‬‬ ‫اصحاب رسانه استان گلستان‪،‬‬ ‫‪ 8‬غریبه تر از هر‏زمان دیگر‬ ‫فواید زایمان طبیعی؛‬ ‫چه زمانی سزارین الزم‬ ‫است‬ ‫‪6‬‬ ‫توجه به رشد ‪ ۷.۳‬درصدی سقف بودجه‬ ‫در شرایط تورم ‪۴۰‬درصدی انقباضی است‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫اســتان گلســتان اقــای عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت‬ ‫وبرنامــه ریــزی اســتان در نشســت بــا ایــن پایــگاه ضمــن بــر‬ ‫شــمردن‏ویژگیهــای الیحــه بودجــه ‪ 1401‬افزود‪:‬الیحــه بودجه‬ ‫ســال ‪ 1401‬کل کشــور کــه توســط رئیــس جمهــور به مجلس‬ ‫تقدیــم شــد ‪،‬دارای ویژگیهــای خاصــی‏اســت‪.‬وی تصریــح‬ ‫کرد‪:‬ایــن نخســتین ســند مالــی دولــت ســیزدهم اســت‬ ‫کــه بــا رویکــرد عدالــت محــوری‪ ،‬ثبــات اقتصــادی و اصــاح‬ ‫ســاختاری بــه مجلــس تقدیــم‏شــده تــا برنامــه دولــت بــرای‬ ‫دخــل و خــرج در ‪ 1401‬مشــخص شــود‪ .‬وی افزود‪:‬الیحــه‬ ‫بودجــه ‪ 1401‬را مــی تــوان دارای چنــد ویژگــی مهــم دانســت‪.‬‬ ‫نخســت‪:‬‏بــا توجــه بــه رشــد ‪ 7.3‬درصــدی ســقف بودجــه‬ ‫در شــرایط تــورم ‪ 40‬درصــدی انقباضــی اســت؛ دوم‪ :‬دارای‬ ‫منابــع بودجــه ای نســبتا واقــع بینانــه ای اســت کــه‏احتمــال‬ ‫کســری ان را در مقایســه بــا بودجــه امســال بــه میــزان قابل‬ ‫توجهــی کاهــش مــی دهــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر صحبتهــای جنــاب اقــای دکتــر رئیســی‬ ‫ریاســت محتــرم جمهــور در زمــان ارائــه الیحــه بودجــه بــه‬ ‫مجلــس افــزود‪ :‬اســتقراض از بانــک مرکــزی را‏خــط قرمــز‬ ‫دولــت دکتــر رئیســی دانســت و در تشــریح ویژگــی هــای‬ ‫بودجــه ‪1401‬گفــت‪ :‬رشــد اقتصــادی ‪ 8‬درصــدی بــا افزایش‬ ‫‪ 3/5‬درصــدی بهــره وری و‏‏‪ 4/5‬درصــدی ســرمایه گــذاری‪،‬‬ ‫توزیــع عادالنــه ظرفیت هــا و امکانــات در کشــور‪ ،‬امایــش‬ ‫ســرزمین‪ ،‬افزایــش اختیــارات مســئوالن اســتانی و پاســخ‬ ‫گــو کــردن‏ان هــا‪ ،‬کاهــش کســری تــراز عملیاتی‪ ،‬کاهش‬ ‫خالــص اســتقراض دولــت از ‪۲۴۵‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫بــه ‪ ۴۷‬هــزار میلیــارد تومــان‪ ،‬کاهــش خالــص اســتقراض‬ ‫‏دولــت از بــازار ســرمایه بــه منفــی ‪ ۴۰‬هزار میلیــارد تومان‪،‬‬ ‫افزایــش نســبت مالیــات به تولیــد ناخالــص از ‪ 5/4‬درصد‬ ‫بــه ‪ 6/9‬درصــد‪ ،‬کاهــش رشــد هزینــه هــای‏دولــت از ‪۱۱۴‬‬ ‫درصــد در قانــون بودجــه ســال جــاری بــه ‪ ۵‬درصــد در‬ ‫الیحــه بودجــه ســال اینــده‪ ،‬تبدیــل صنــدوق کارافرینــی‬ ‫بــه صنــدوق عدالــت و پیشــرفت‏و تشــکیل صندوق هــای‬ ‫اســتانی‪ ،‬کاهــش ‪ ۵‬درصــدی مالیــات واحدهــای تولیــدی‬ ‫و واحدهــای صنفــی اســیب دیــده از کرونــا از مهــم تریــن‬ ‫محورهــای الیحــه‏بودجــه دانســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان گلســتان‬ ‫پیرامــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪ :‬بودجــه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بودجــه ای برنامــه محــور وبراســاس ســند‏امایــش و رشــد‬ ‫اقتصــادی و اثربخــش منابــع را دنبــال می کنــد‏‪.‬‬ ‫عابــدی گفــت‪ :‬بودجــه زبــان مالــی و پولــی دولت بــوده ولی‬ ‫ت‪‎.‬وی بــا بیــان اینکــه بودجــه بــه‬ ‫کل اقتصــاد‪ ،‬بودجــه نیس ـ ‪‎‬‬ ‫اقتصــاد کشــور جهــت می دهــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‏‏‪ ۵۰‬دســتگاه از‬ ‫الیحــه بودجــه ردیــف مســتقل دارنــد‪ ،‬بقیــه نهادهــا زیــر ایــن‬ ‫دســتگاه ها قــرار گرفته انــد‏‪.‬‬ ‫عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه برنامــه پولــی دولــت‬ ‫بــرای کشــور اســت کــه از چــه منابعــی درامــد کســب‬ ‫و در کجــا خــرج خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬سیاســت های‬ ‫‏پولــی‪ ،‬تکالیــف دولــت‪ ،‬مدیریــت نیــروی انســانی و …‬ ‫رویکرددولترادربودجهمشــخصمی کند ‪.‬‏‬ ‫وی افزود‪ :‬در ســال های گذشــته برای بودجه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی ردیــف بــاز کــرده بودنــد و نزدیــک بــه هــزار ردیــف‬ ‫بودجــه ایجــاد شــده بــود‪ .‬نظــام‏برنامه ریــزی مادرســال های‬ ‫گذشــته بخشــی بــوده و نمی تــوان بــه یکبــاره انراتغییــرداد‬ ‫امــا اگردرســال های اینــده اســتان ها محــور باشــند‪،‬اوضاع‬ ‫ســاماندهی می شــود‏‪.‬‬ ‫عابــدی ابــراز داشــت‪ :‬اگــر بــا شــرایط فعلــی پیــش رویــم و‬ ‫رونــد اتمــام پروژه هــا کنــد باشــد بــه ‪ ۵۰‬ســال زمــان بــرای‬ ‫اتمــام پروژه هــای فعلــی اســتان نیــاز خواهیــم‏داشــت‪.‬‏‬ ‫عابــدی افــزود‪ :‬اساســی ترین‪ ،‬فنی تریــن و مهم تریــن‬ ‫مرحلــه بودجه ریــزی‪ ،‬تهیــه‪ ،‬تنظیــم و پیشــنهاد الیحــه‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکیــد کــرد ‪:‬عــدم اســتقراض ار بانــک‏مرکــزی‪،‬‬ ‫بودجــه بــدون کســری ‪ ،‬کنتــرل هزینــه هـا ی جــاری‪ ،‬کنتــرل‬ ‫اضافــه برداشــت بانک هــا از بانــک مرکزی‪،‬فــروش نفــت‬ ‫حــدود ‪ ۱.۲‬میلیــون بشــکه در‏روز باقیمــت نفــت ‪ ۶۰‬دالر‬ ‫برخــی از ویژگی هــای الیحــه بودجــه ‪ 1401‬اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه الیحــه بودجــه ســال ‪ 1401‬از حیــث منابــع و‬ ‫مصــارف گفت‪:‬‏طبــق مــاده واحــده الیحــه بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور از حیــث منابــع و مصــارف بالــغ بــر‬ ‫ســی و شــش میلیــون و ســیصد و ده هــزار و هفتصــد‬ ‫و چهــار‏میلیــارد و ششــصد و بیســت و هشــت میلیــون‬ ‫(‪) ۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫وی در خصــوص منابــع بودجــه عمومــی دولــت تصریــح‬ ‫کرد‪:‬منابــع بودجــه عمومــی دولــت از لحــاظ درامدهــا و‬ ‫واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی و ‏مصــارف‬ ‫بودجــه عمومــی دولــت از حیــث هزینه هــا و تملــک‬ ‫دارایــی هــای ســرمایه ای و مالــی‪ ،‬بالــغ بــر پانــزده میلیون‬ ‫و پنجــاه و دو هــزار و ســیصد و نــود و‏شــش میلیــارد و‬ ‫یکصــد و ســیزده میلیــون (‪)۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫ریــال مــی باشــد کــه از ایــن میــزان ‪،‬منابــع عمومــی بالــغ‬ ‫بــر ســیزده میلیــون و‏هفتصــد و بیســت هــزار میلیــارد‬ ‫ل‪‎.‬ودرامــد اختصاصــی‬ ‫(‪ )۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریا ‪‎‬‬ ‫وزارتخانــه هــا و موسســات دولتــی بالــغ بــر یــک میلیون و‬ ‫‏سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد‬ ‫ن )‪‎‬‏‪)۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫و یکصــد و ســیزده میلیــو ‪‎‬‬ ‫ریــال مــی باشــد‪.‬وی در خصــوص ‏بودجــه شــرکتهای‬ ‫دولتی ‪،‬بانکها وموسســات انتفاعی دولتی افزود‪:‬بودجه‬ ‫شــرکت های دولتــی‪ ،‬بانکهــا و موسســات انتفاعــی‬ ‫وابســته بــه دولــت از لحــاظ‏درامدهــا و ســایر منابــع‬ ‫تامیــن اعتبــار بالــغ بــر بیســت و دو میلیــون و ســیصدو‬ ‫چهــارده هــزار و هفتــاد و نــه میلیــارد و ســیصد و هجــده‬ ‫میلیــون‏‏(‪ )۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال و از حیــث‬ ‫هزینه ها و ســایر پرداختها بالغ بر بیســت و دو میلیون‬ ‫و ســیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه‏میلیارد و ســیصد‬ ‫و هجــده میلیــون (‪)۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال را‬ ‫شــامل مــی شــود‏‪.‬‬ ‫عابــدی در خصــوص ویژگیهــای بــرش بودجــه اســتانی در‬ ‫الیحــه بودجــه ســال ‪ 1401‬گفت‪:‬درامدهــای عمومــی اســتان‬ ‫گلســتان از محــل درامدهــای عمومــی‏اســتانها(‪ 31‬اســتان)(‬ ‫‪ 4342204336‬میلیــون ریــال) در ســال ‪21779500، 1401‬‬ ‫میلیــون ریــال مــی باشــد وبــه عبارتــی ســهم ‪ 0.5‬درصــدی‬ ‫ورتبــه ‪24‬‏در کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬وی‬ ‫تصریــح کرد‪:‬بــا توجــه بــه درامدهای پیش بینی شــده ســهم‬ ‫مالیــات در درامدهــای اســتان ‪ 92.5‬درصــد مــی‏باشــد‪.‬این‬ ‫درحالیســت کــه ســهم مذکــور در کل کشــور ‪ 96.6‬درصــد را‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه ایــن موضــوع تاکیــد بــر کاهــش ســهم‬ ‫درامدهــای اســتان از محــل‏درامدهــای مالیاتــی مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫اقــای عابــدی در خصــوص اعتبــارات پیــش بینــی شــده‬ ‫هزینــه ای وتملــک دارایــی هــای ســرمایه ای اســتانی در‬ ‫الیحــه ‪ 1401‬افــزود‪ :‬اعتبــارات هزینــه در‏الیحــه ‪ 1401‬نســبت‬ ‫بــه ســال ‪ 1400‬از رشــدی برابــر بــا ‪ 14.7‬درصــد برخــوردار بــوده‬ ‫اســت ‪.‬کــه در همیــن مــدت اعتبــارات مذکــور در اســتان از‬ ‫رشــد ‪19.7‬‏درصــدی برخــوردار بــوده اســت‪.‬که رتبــه اســتان‬ ‫نســبت بــه تغییــرات ســال قبــل رتبــه ‪ 8‬را شــامل شــده‬ ‫اســت‪ .‬وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬مجمــوع اعتبــارات‏اســتانی‬ ‫(هزینــه ای و تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای اســتانی ) بالغ‬ ‫بــر ‪ 30114100‬میلیــون ریــال بــراورد گردیــده کــه از مجمــوع‬ ‫‪ 968936644‬میلیــون‏ریــال اعتبــارات کشــور وبــه عبارتــی‬ ‫‪ 3.1‬درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪:‬از مجمــوع ‪ 265811000‬میلیــون ریــال اعتبــارات‬ ‫‏هزینه ای کشــور ســهم اســتان گلســتان ‪ 8393920‬میلیون‬ ‫ریــال مــی باشــد‪.‬وبه عبارتــی ‪ 3.16‬درصد از اعتبــارات مذکور‬ ‫را بــه خــودش اختصــاص داده‏اســت‪.‬وی در خصــوص ســهم‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای اســتانی ‪،‬اســتان‬ ‫گلســتان از کل کشــور گفــت‪:‬از مجمــوع ‪703125644‬‬ ‫میلیــون‏ریــال ‪،‬ســهم اســتان گلســتان ‪ 3.09‬درصــد وبــه‬ ‫عبارتــی ‪ 21720180‬میلیــون ریــال شــامل مــی شــود‪.‬‏‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی اســتان در‬ ‫بخشــی از گفتگــو در خصــوص ســرانه تملــک دارایــی هــای‬ ‫ســرمایه ای اســتانی در ســال ‪ 1401‬نســبت بــه‏جمعیــت‬ ‫بــراوردی اســتان تصریــح کرد‪:‬ســرانه میانگیــن در کشــور‬ ‫‪ 824415‬تومــان بــوده کــه همیــن میــزان در اســتان‬ ‫گلســتان ‪ 1074192‬تومان بوده اســت‏ونشــان دهنده این‬ ‫اســت کــه ســرانه مذکــور در اســتان گلســتان نســبت بــه‬ ‫میانگیــن کشــور ‪ 249777‬تومــان بیشــتر مــی باشــدواز‬ ‫ایــن حیــث در رتبــه ‪14‬‏کشــوری قــرار دارد وی تصریــح کــرد‬ ‫ســرانه مذکــور در ســال ‪ 1400‬در کشــور واســتان بــه ترتیــب‬ ‫‪ 502385‬و‪ 622261‬تومــان بــوده اســت ‏‪.‬‬ ‫اقــای عابــدی در ادامــه ضمــن تاکیــد بــر توزیــع اعتبــارات‬ ‫بــر اســاس امایــش ســرزمینی در کشــور واســتان افــزود‪:‬از‬ ‫مجمــوع ‪ 21720180‬میلیــون ریــال ‏اعتبــارات تملــک‬ ‫دارایی هــای ســرمایه ای اســتانی ســهم تملــک اســتانی‬ ‫‪ 38.8‬درصــد ‪،‬تهیــه واجــرای طــرح هــای هــادی وروســتایی‬ ‫‪ 1.3‬درصــد ‪،‬ســه درصــد‏نفــت ‪9.0‬درصد‪،‬طــرح هــای ملــی‬ ‫انتقالــی بــه اســتان ‪ 12.7‬درصــد وقانــون اســتفاده متــوازن‬ ‫‪ 38.2‬درصــد مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مطالعــات امایــش ســرزمین‬ ‫ملــی و اســتان ها‪ ،‬مطالعــات توســعه اقتصــادی و‬ ‫اشــتغال زایی روســتاها و اســناد توســعه شهرســتان ها‬ ‫یــک‏رویکــرد مهــم در تدویــن برنامه هــا و تعریــف پروژه ها‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬پیــش بینــی ایجــاد صنــدوق‬ ‫عدالــت و پیشــرفت در الیحــه بودجــه‏‏‪1401‬نقــش مهمی را‬ ‫در توســعه اســتان وشهرســتان ها بــا رویکــرد تحقــق رشــد‬ ‫اقتصــادی بدنبــال خواهــد داشــت‪.‬‏‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان در خصــوص رشــد ‪ 8‬درصــدی‬ ‫اقتصــادی کشــور واقدامــات انجــام شــده اســتان در‬ ‫الیحــه بودجــه افــزود‪ :‬ضمــن برگــزاری جلســات‏تخصصی‬ ‫‪،‬بررســی موضوعــات الیحــه بودجــه در دســتور کار اســتان‬ ‫قرار گرفت ‪ .‬وبا پیگیری مستمر توسط مدیران سازمانها‬ ‫ودســتگاههای اجرایــی از‏وزارتخانــه هــا ودســتگاههای‬ ‫ســتادی کشــوریوحمایت همــه جانبــه وپشــتیبانی‬ ‫نماینــدگان محتــرم مــردم شــریف اســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی وپیگیــری‏وهمراهــی اســتاندار محتــرم‬ ‫وپرتــاش ‪،‬گزارشــی از قابلیتهــا وراهکارهــای وســهم هــر‬ ‫یــک از بخــش هــا اقتصــادی اســتان در راســتای رشــد ‪8‬‬ ‫درصــدی تهیــه‏وبــرای اســتفاده در الیحه بودجه کشــور به‬ ‫ســازمان برنامــه وبودجــه کشــور ارســال گردیــد‏‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رازهای موفقیت برای پیروزی‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و اموزش هــای‬ ‫مختلــف در مــورد موفقیت هــای شــغلی‪ ،‬منتشــر شــده‏کمــی دقــت‬ ‫کنیــم متوجــه می شــویم کــه ایــن کتاب هــا بــه گونــه ای صحبــت‬ ‫می کننــد کــه گویــی مــا انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪ .‬بــه نوعــی‬ ‫در اموزش هــای کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب خــود ارائــه‬ ‫می دهنــد انــگار کــه در اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش احساســات‬ ‫دیــده نشــده و انــرا بــه راحتــی نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در حالــی ‬ ‫اســت کــه در شــروع یــک‏روز کاری‪ ،‬احساســات دارای نقــش مهــم و پُررنگــی اســت‪ .‬چــرا که‬ ‫وقتــی روز خــود را ارام و بــا اگاهــی از ان شــروع‏‏ کنیــم‪ ،‬قطعــا ًمتوجــه راحت تــر بـ ‪‎‬ه ‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬رســیدن در کارهــای مختلــف و ســر و ســامان بخشــیدن ان می شــوی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬‏ به طــور کامــل مــا را‬ ‫س‏‪ ‎‬از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزیـ ‪‎‬‬ ‫امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ می زننــد‪ ،‬بــه طوری که بیشــمار‬ ‫ت می رســند بــه این خاطر اســت کــه در طول‬ ‫م از اطــراف مــا بــه دسـ ‬ ‫انــواع و اقســام پیــا ‬ ‫شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن یعنــی به جــای اینکــه اولویت هــا‬ ‫ی خودمــان را صــرف‬ ‫و کشــف رازهــای موفقیــت هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و انــرژ ‬ ‫پاســخ بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس باید بدانیــم رازهای‏موفقیت‬ ‫شــغلی چیســت و بــرای دســتیابی بــه انهــا چــه اقداماتــی بایــد انجام شــود؟‬ ‫بایــد در تــاش باشــیم کــه ســاعات اغازیــن روز خــود را تــا جایــی کــه امــکان دارد بــا برنامـه ای‬ ‫منظــم اغــاز کنیــم‪.‬‏اضطــراب و تشــویش را می تــوان بــا برنامـه ای روزمــره بــرای ایجــاد کنترل بر‬ ‫اوضــاع‪ ،‬بســیار مفیدتــر کــرد حرکــت کــردن‏مطابــق نظــم و برنامــه‪ ،‬می توانــد انســان را اگا ه و‬ ‫ی ‪‎‬موفقیــت کنــد‪ .‬در یــک کالم همان طــور کــه‏گفته انــد «ســالی که نکوســت‬ ‫توانمندتــر به ســو ‪‎‬‬ ‫از بهــارش پیداســت‪ ».‬شــروع صبــح هــم نمایــی از تمــام روز شــما را تعییــن می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫‏یافتــن رازهــای موفقیــت شــغلی در افــراد سرشــناس بــا ادامـه ی مطلــب همــراه مــا باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پشت ســر گذاشــتن تدریجــی موانــع‪ :‬احتمــاال ً توجــه نکرده ایــد امــا در بســیاری از‬ ‫اثــار ادبــی‪ ،‬اختراعــات بشــری و شــعرها و اهنگ هــای بی نظیــر‪ ،‬نتیجــه ی دردهــای‬ ‫طاقت فرســا یــا دل شکســتگی ها اســت‪ .‬در حقیقــت چالش هــای مختلــف اســت کــه‬ ‫شــب ســیه را پایــان داده و بــه ســفیدی تبدیــل می کنــد‪ .‬در روان شناســی بــه توانایــی‬ ‫افــراد بــرای تبدیــل ســختی ها و زخم هــا بــه خالقیــت و اگاهــی فکــری‪ ،‬رشــد ضربـه ای‬ ‫یــا پســاتروماتیک (‪ )Post-Traumatic‬گفتــه می شــود‪ .‬پژوهش گــران متوجــه شــده اند‬ ‫کــه ایــن ضربــات و شــوک ها می توانــد بــه رشــد افــراد در روابــط بیــن فــردی‪ ،‬لیاقــت و‬ ‫قــدرت‪ ،‬کاردانــی و حق شناســی کمــک کننــد‪ .‬وقتــی دیــدگاه مــا نســبت بــه جهــان بــه‬ ‫عنــوان مکانــی امــن خدشـه دار می شــود یــا تصورات مــان از ایــن دنیــا در هم می شــکند‪،‬‬ ‫مجبــور بــه تغییــر نظــرات و عقایــد خــود هســتیم و ناخــوداگاه در معــرض فرصتــی تــازه‬ ‫قــرار می گیریــم کــه مــا را وادار بــه تغییــر می کنــد تــا بــه شــکلی تــازه و جدیــد بــا چشــم‬ ‫فــردی تــازه کار بــه همــه چیــز بنگریــم‪ .‬یعنــی اغــازی نــو و شــروعی تــازه کــه مــا را به رشــد‬ ‫و موفقیــت بلندمــدت رهنمــون می کنــد‪.‬‬ ‫گــذر از محدودیت هــا‪ :‬زمانــی کــه موفقیــت بدســت می ایــد کــه بــا محدودیت هــا‬ ‫روبـه رو شــویم‪ .‬قطعــا ًطــی کــردن مســیری معمولــی و معیــن اســان و طبیعــی اســت‬ ‫و بــدون موانــع‪ ،‬در جریــان بــودن و جــاری شــدن هــم عالــی به نظــر خواهــد رســید امــا‬ ‫بــرای اموختــن بایــد خــود را بــه چالــش بکشــیم و بــا شــرایط مختلــف روب ـه رو شــویم‪.‬‬ ‫البتــه کمــی ســخت و دشــوار اســت امــا منجــر بــه رشــد ذهنــی و مغــزی می شــود‪ .‬وقتــی‬ ‫از منطق ـه ی امــن خــود خــارج شــویم‪ ،‬یادگیــری اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫در خــال رویارویــی بــا ســختی ها‪ ،‬قوی تــر می شــویم‪ .‬هــر چــه بیشــتر در ایــن‬ ‫پیچ وخم هــا قــرار بگیریــم‪ ،‬ســریع تر می اموزیــم‪ .‬بــاور کنیــد ده دقیق ـه ی پُرچالــش از‬ ‫ســاعت ها اســودگی در منطق ـه ی امــن بهتــر اســت‪ .‬بایــد راه بیفتیــم‪ ،‬اشــتباه کنیــم‪،‬‬ ‫زمیــن بخوریــم و دوبــاره برخیزیــم‪ ،‬عبــرت بگیریــم و ادامــه بدهیــم‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری شــهودی در مواقــع دشــوار‪ :‬شــهود عاملــی واقعــی و غیرقابــل انــکار می باشــد‬ ‫چــرا کــه از اعمــاق ناخــوداگاه و تجــارب قبلــی زندگــی ســر چشــمه می گیــرد‪ .‬در صورتی اینکه‬ ‫جــواب اکثریــت بــه درخواســتی اری اســت‪ ،‬امــا حســی درونــی می گویــد نــه‪ ،‬شــک نکنیــد کــه‬ ‫دلیلــی خــوب بــرای ایــن احســاس وجــود دارد‪ .‬در تصمیم گیری هــای ســخت‪ ،‬تمــام اطالعات‬ ‫الزم را پیــدا کنیــد تــا انجــا کــه می توانیــد فکــر کنیــد و ســپس بــه درون خــود گــوش بســپارید‪.‬‬ ‫افــراد موفــق می داننــد کــه اعتمــاد کــردن بــه شــهود‪ ،‬برابــر بــا اعتمــاد کــردن بــه حقیقــت‬ ‫خــود اســت و هــر چــه بــه حقیقــت درونــی خــود اعتمــاد بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬اهــداف و‬ ‫رویاهایتــان بهتــر و بیشــتر محقــق می شــوند‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 30‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 56,530,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 13,039,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,830,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪446‬‬ ‫حمایت دستگاه قضایی‬ ‫از افشاگران فساد‬ ‫افشــای فســاد و ســوت زنــی نبایــد در فضــای رســانه ای و‬ ‫فضــای مجــازی مطــرح شــود و در قانــون گفتــه شــده حمایــت‬ ‫از افشــاگران فســاد منــوط بــه ایــن اســت کــه گــزارش صحیــح‬ ‫باشــد و بصــورت دقیــق اعــام شــود‪.‬‬ ‫تحــول زمانــی صــورت می گیــرد کــه اتقــان اراء بــه گونه ای باشــد‬ ‫کــه در مراجــع باالتــر نقض نشــود همچنیــن پرونده هــای ورودی‬ ‫بــه دســتگاه قضــا کاهــش یابــد و اگــر رضایــت مــردم از دســتگاه‬ ‫قضایــی افزایــش یافــت می گوییــم شــاهد تحــول هســتیم‬ ‫هرچنــد ســند تحــول درحــال اجــرا اســت‪ ،‬امــا راه هــای نرفتــه‬ ‫بســیاری داریــم‪.‬‬ ‫افشای اسناد‬ ‫طبقه بندی شده‬ ‫جرم است‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬هــر گونــه افشــای اســناد‬ ‫طبقــه بنــدی شــده جــرم محســوب شــده و اگــر فــرد یــا‬ ‫افــرادی اقــدام بــه انتشــار گونــه از ایــن اســناد کندمجــرم‬ ‫بــوده و قابــل تعقیــب اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار قضایــی بــازار کســب و کار ‪،‬‬ ‫ذبیح اللــه خداییــان در هفتمیــن نشســت خبــری دوره‬ ‫تحــول و تعالــی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه انتشــار نامــه‬ ‫محرمانــه دالیــل رد صالحیــت علــی الریجانــی اظهــار‬ ‫داشت‪:‬افشــای هــر گونــه اســناد طبقــه بنــدی شــده جــزء‬ ‫مصادیــق مجرمانــه بــوده و جــرم محســوب میشــود و اگــر‬ ‫فــرد یــا فــردی اقــدام بــه انتشــار اینگونــه اســناد کننــد‬ ‫مجــرم ‏شــناخته شــده و تحــت تعقیــب قــرار خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دربــاره موضــوع مــورد اشــاره‪ ،‬اگــر اثبــات‬ ‫شــود از ناحیــه وی منتشــر شــده قابــل تعقیــب بــوده و‬ ‫بایــد از ســوی دســتگاه های اطالعاتــی و ضابطــان ایــن‬ ‫موضــوع مــورد بررســی قــرار گیــرد و شــکی نیســت کــه‬ ‫در صــورت شناســایی شــخصی کــه ایــن نامــه را منتشــر‬ ‫کــرده قابــل تعقیــب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده های ارزی‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫پرونده هــای ارزی اظهارداشــت‪ :‬افــرادی در گذشــته‬ ‫کــه ارزهــای ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی دریافــت کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫سوءاســتفاده هایی کردنــد کــه بــا ورود دســتگاه قضایــی‬ ‫بــا برخــی از ایــن افــراد برخــورد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن پرونده هــا ســه دســته هســتند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬افــراد زیــادی ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی بــرای واردات‬ ‫کاال گرفتنــد کــه ایــن افــراد یــا کاالیــی وارد نکردنــد یــا‬ ‫کاالی مــورد نیــاز را وارد کشــور نکردنــد کــه بیــش از ‪١٢۵٠‬‬ ‫پرونــده در ایــن خصــوص فقــط در تهــران تشــکیل شــد و‬ ‫حــدود ‪ ۵۵۵‬نفــر در ایــن راســتا دســتگیر شــدند و حــدود‬ ‫‪ ١٠‬میلیــارد دالر ارزش ایــن پرونده هــا بــود کــه شــرکتهای‬ ‫مختلــف ایــن مبالــغ را اخــذ کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫خداییــان تصریــح کــرد‪ :‬ایــن افــراد بــا ایجــاد شــرکت های‬ ‫صــوری و یــا بــا اســتفاده از کارت بازرگانــی دیگــران ایــن‬ ‫اقدامــات را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره پرونده هــای ارز‬ ‫صادراتــی گفــت‪ :‬برخــی دیگــر‪ ،‬کاالهایــی از قبیــل مــواد‬ ‫پتروشــیمی یــا غیرپتروشــیمی از کشــور صــادر کردنــد امــا‬ ‫ارز را بــه کشــور وارد نکــرده بودنــد کــه در ایــن رابطــه‬ ‫بیــش از ‪ ١٠٠‬نفــر دســتگیر شــدند و حــدود ‪ ١۴‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵٠٠‬میلیــون یــورو در مرحلــه دادســرا ارزهــا تحویــل بانک‬ ‫مرکــزی و تســویه شــد‪.‬‬ ‫خداییــان ابــراز امیــدواری کــرد بــا همــکاری خــوب بانــک‬ ‫مرکــزی و همــکاران دســتگاه قضایــی شــاهد تســویه‬ ‫حســاب پرونده هــای ارزی باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــه ســومین گــروه از پرونده هــای ارزی بــه‬ ‫پرونده هــای مســئوالن بانــک مرکــزی و مســئوالن‬ ‫بانک هــا اشــاره کــرد کــه ایــن افــراد حــدود ‪ ٢٣‬نفــر‬ ‫هســتند و پرونــده انهــا در جریــان رســیدگی قــرار دارد‪.‬‬ ‫درخواســت بررســی مجــدد پرونــده هفــت تپــه پذیرفتــه‬ ‫شــده اســت‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره اخریــن وضعیــت‬ ‫پرونــده کشــت و صنعــت مغــان (شــرکت هفــت تپــه)‬ ‫گفــت‪ :‬در اجــرای امــر خصوصی ســازی‪ ،‬ایــن شــرکت بــه‬ ‫بخــش خصوصــی واگــذار شــده بــود امــا بــا ورود دولــت و‬ ‫قــوه قضاییــه‪ ،‬پرونــده ای علیــه شــخصی کــه ایــن شــرکت‬ ‫بــه او واگــذار شــده بــود‪ ،‬تشــکیل شــد و منتهــی بــه‬ ‫حکــم شــد کــه طبــق ان واگــذاری ابطــال و بــار دیگــر ایــن‬ ‫شــرکت بــه دولــت مســترد شــد‪.‬‬ ‫خداییــان ادامــه داد‪ :‬اخیــرا از ســوی شــخص محکــوم‬ ‫علیــه تقاضــای مــاده ‪ ۴٧٧‬در دادســتانی کل کشــور‬ ‫مطــرح شــد و تقاضــای ایشــان را پذیرفتنــد امــا صــرف‬ ‫پذیــرش موجــب نقــض حکــم نمی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن درخواســت از دادســتانی کل کشــور‬ ‫در معاونــت قضایــی قــوه قضاییــه مطــرح و توســط‬ ‫کارشناســان بررســی خواهــد شــد و اگــر تشــخیص داده‬ ‫شــود کــه حکــم صــادره خــاف شــرع بیــن بــوده و ریاســت‬ ‫قــوه قضاییــه بــا بررســی مجــدد پرونــده موافقــت کننــد‪،‬‬ ‫رســیدگی مجــددا ً اغــاز می شــود‪ ،‬بنابرایــن هنــوز در‬ ‫ابتــدای راه هســتیم و نمی توانیــم بگوییــم کــه ایــن رای‬ ‫نقــض می شــود یــا تاییــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی قــو قضاییــه دربــاره مــاده ‪ ۴٧٧‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫براســاس مــاده ‪ ۴۷۷‬قانــون اییــن دادرســی کیفــری‪،‬‬ ‫«در صورتــی کــه رئیــس قــوه قضاییــه رای قطعــی‬ ‫صــادره از هریــک از مراجــع قضایــی را خــاف شــرع بیــن‬ ‫تشــخیص دهــد‪ ،‬بــا تجویــز اعــاده دادرســی‪ ،‬پرونــده را‬ ‫بــه دیــوان عالــی کشــور ارســال تــا در شــعبی خــاص کــه‬ ‫توســط رئیــس قــوه قضاییــه بــرای ایــن امــر تخصیــص‬ ‫مــی یابــد رســیدگی و رای قطعــی صــادر کنــد‪ .‬شــعب‬ ‫خــاص مذکــور مبنیــا ً بــر خــاف شــرع بیــن اعــام شــده‪،‬‬ ‫رای قطعــی قبلــی را نقــض و رســیدگی مجــدد اعــم از‬ ‫شــکلی و ماهــوی بــه عمــل مــی اورنــد و رای مقتضــی‬ ‫صــادر می کنــد‪».‬‬ ‫انتشــار فیــش حقوقــی افــراد‪ ،‬مبــارزه بــا پرداخــت‬ ‫نجومــی نیســت‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫مهــر محرمانــه زدن بــر فیــش حقوقــی گفــت‪ :‬اینکــه زدن‬ ‫مهــر محرمانــه روی فیــش حقوقــی محرمانــه اســت یــا‬ ‫نــه بایــد بــه قانــون مراجعــه کــرد‪ .‬محرمانــه کــردن فیــش‬ ‫حقوقــی افــراد مشــمول تعریــف ســند محرمانــه در‬ ‫قانــون نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای مبــارزه بــا پرداخت هــای نجومــی‬ ‫ســوال اینجاســت کــه ایــا راه مبــارزه‪ ،‬انتشــار فیــش‬ ‫حقوقــی افــراد اســت کــه پاســخ منفــی اســت‪ .‬راه مبــارزه‬ ‫بــا ایــن تخلفــات‪ ،‬اجــرای قانــون اســت و قانــون مشــخص‬ ‫کــرده کــه دســتگاه ها بایــد میــزان پرداختی هــا را اعــام و‬ ‫در ســامانه مربــوط بــه نظــام اداری ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫خداییــان اظهارداشــت‪ :‬اگــر هــر مدیــری پرداختی هــا را‬ ‫ثبــت کنــد‪ ،‬چنانچــه مشــخص شــود پرداختــی خــارج از‬ ‫قانــون بــوده بــا ان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫ورود دســتگاه قضایــی بــه بــورس و صــدور رای بــدوی‬ ‫بــرای برخــی مســئوالن‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫اقدامــات دســتگاه قضایــی در موضــوع بــورس گفــت‪:‬‬ ‫در هــر کشــوری بــازار ســرمایه مهم تریــن بــازار تولیــدی‬ ‫اســت و مدتــی اســت ایــن بــازار در کشــور مــا بــا نوســانات‬ ‫همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همــکاران مــا در ســازمان بازرســی قبــا ً‬ ‫بازرس ـی هایی را انجــام داده بودنــد و اقــدام بــه هشــدار‬ ‫و پیشــنهادات بــه وزارت اقتصــاد و ســازمان بورســی کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬امــا از انجایــی کــه بــه ایــن مــوارد توجــه نشــده‬ ‫بــود برخــی مســئوالن حکــم بــدوی گرفتنــد‪.‬‬ ‫خداییــان افــزود‪ :‬البتــه بــرای برخــی مســئوالن ســابق‬ ‫بــورس و اقتصــاد و دارایــی پرونــده ای در ســازمان‬ ‫بازرســی مطــرح اســت و اگــر توضیحــات کافــی نباشــد‬ ‫پرونــده بــه مرجــع قضایــی ارجــاع خواهــد شــد و اکنــون‬ ‫بازرســی از ســازمان بــورس در حــال انجــام اســت‪ .‬برخــی‬ ‫از مســئوالن محکــوم شــدند‪ ،‬البتــه حکــم در مرحلــه‬ ‫بــدوی اســت و هنــوز قطعــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســند تحــول در حــال اجراســت؛ راه هــای نرفتــه بســیاری‬ ‫داریم‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫اظهــارات رئیــس قــوه قضاییــه مبنــی بــر اینکــه تحولــی‬ ‫در ایــن دســتگاه رخ نــداده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســند تحــول‬ ‫قضایــی در دوره مدیریــت ایــت اللــه رئیســی تهیـه شــد و‬ ‫در دوره ریاســت حجــت االســام والمســلمین محســنی‬ ‫اژه ای گفتــه شــد همچنــان ایــن ســند در دســتور کار‬ ‫اســت و بــر رونــد اجــرای ان نظــارت می شــود‪.‬‬ ‫خداییــان بــا اشــاره بــه اظهــارات رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫مبنــی بــر اینکــه هنــوز شــاهد تحــول نیســتیم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫منظــور ایــن اســت اقدامــی کــه الزم اســت بــرای تحول در‬ ‫قــوه قضاییــه صــورت گیــرد هنــوز وجــود نــدارد و محقــق‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫خداییــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تحــول زمانــی صــورت‬ ‫می گیــرد کــه اتقــان اراء بــه گونـه ای باشــد کــه در مراجــع‬ ‫باالتــر نقــض نشــود همچنیــن پرونده هــای ورودی‬ ‫بــه دســتگاه قضــا کاهــش یابــد و اگــر رضایــت مــردم‬ ‫از دســتگاه قضایــی افزایــش یافــت می گوییــم شــاهد‬ ‫تحــول هســتیم هرچنــد ســند تحــول درحــال اجــرا اســت‪،‬‬ ‫امــا راه هــای نرفتــه بســیاری داریــم‪.‬‬ ‫حمایت دستگاه قضایی از افشاگران فساد‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫افشــاگران فســاد و ســوت زنــان و رویکــرد دســتگاه‬ ‫قضــا دربــاره ایــن افــراد گفــت‪ :‬بارهــا اعــام کرده ایــم از‬ ‫گزارشــگران فســاد حمایــت می کنیــم و قانــون ارتقــای‬ ‫ســامت اداری بــه خوبــی ایــن موضــوع را اعــام کــرده‬ ‫اســت‪ .‬چنانچــه شــخصی از فســاد اطــاع پیــدا کــرد‪ ،‬بایــد‬ ‫دقیــق بــه مراجــع نظارتــی اعــام کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افشــای فســاد و ســوت زنــی نبایــد در فضــای‬ ‫رســانه ای و فضــای مجــازی مطــرح شــود و در قانــون گفتــه‬ ‫شــده حمایــت از افشــاگران فســاد منــوط بــه ایــن اســت‬ ‫کــه گــزارش صحیــح باشــد و بصــورت دقیــق اعــام شــود‪.‬‬ ‫خداییــان اظهارداشــت‪ :‬اخیــرا دربــاره شــخصی کــه اعــام‬ ‫فســاد کــرده و حکــم محکومیــت گرفتــه‪ ،‬بایــد بگویــم وی‬ ‫شــاکی خصوصــی دارد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره‬ ‫اخریــن وضعیــت پرونــده «شــهرک ژاندارمــری» گفــت‪:‬‬ ‫در خصــوص ایــن موضــوع یــک پرونــده مطــرح نیســت؛‬ ‫بلکــه یــک شــرکت تعاونــی اســت کــه قبــل از انقــاب‬ ‫تشــکیل شــده بــود و در ان زمــان حــدود ‪ ۱۶۵‬هکتــار از‬ ‫اراضــی را خریــداری کــرده بودنــد و بــه نــام ان هــا ســند‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از انقــاب ایــن زمین هــا‪ ،‬مــوات‬ ‫اعــام شــد و فرصتــی جهــت عمــران ان اراضــی داده و در‬ ‫ایــن زمینــه بخشــی از ایــن اراضــی بــه افــراد واگــذار شــد‪.‬‬ ‫خداییــان اضافــه کــرد‪ :‬قســمتی نیــز بــه دولــت بازگشــت‬ ‫و در اختیــار مســکن و شهرســازی قــرار گرفــت و در ادامــه‬ ‫نســبت بــه ایــن بخــش دادخواســتی تحــت عنــوان اراضــی‬ ‫مــوات داده شــد و نســبت بــه ابطــال حکــم بــه کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ ۱۲‬اقــدام کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫خداییــان افــزود‪ :‬مجــددا نســبت بــه ان‪،‬‬ ‫تجدیدنظرخواهــی صــورت گرفــت و حکــم قبلــی نقــض‬ ‫شــد‪ .‬ایــن پرونــده مراحــل مختلفــی دارد کــه در حــال‬ ‫حاضــر در خصــوص بخشــی از ان تقاضــای اعمــال مــاده‬ ‫‪ ۴۷۷‬شــده و مطــرح رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی دســتگاه قضا اضافه کرد‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬پرونده‬ ‫توســط ســازمان مســکن و شهرســازی در خصــوص‬ ‫قطعاتــی کــه بــه افــراد واگــذار شــده‪ ،‬در دادســرای تهــران‬ ‫مطــرح شــده و در جریــان رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬پرونده هــای متعــددی در ایــن مــدت‬ ‫از قبــل از انقــاب تاکنــون تشــکیل شــده کــه هنــوز بــه‬ ‫نتیجــه نهایــی نرســیده زیــرا برخــی از احــکام بــه نفــع‬ ‫تعاونــی و برخــی بــه نفــع دولــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه ابــراز امیــدواری کــرد تــا هــر چــه‬ ‫ســریع تر در دادگســتری تهــران نســبت بــه جمـع اوری ایــن‬ ‫پرونده هــا اقــدام شــود و موضــوع بــه نتیجــه برســد تــا‬ ‫تکلیــف دولــت و اعضــای شــرکت تعاونــی مشــخص شــود‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســئوالی در مــورد ‪ ۶۰‬میلیــون دالر‬ ‫ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی بــرای واردات کــره‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫خصــوص پرونــده ای در مرجــع قضایــی تشــکیل نشــده‬ ‫اســت‪ .‬خبــری اعــام شــد و برخــی از مســئوالن گمــرک‬ ‫مطالبــی را گفتنــد؛ ولــی پرونــده ای بــرای شناســایی و‬ ‫انتســاب جــرم تشــکیل نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چنانچــه پــس از وصــول گــزارش‬ ‫مشــخص شــود افــرادی جرمــی مرتکــب شــده اند بــا انهــا‬ ‫برخــورد می شــود امــا تــا کنــون کســی در ایــن رابطــه‬ ‫احضــار نشــده اســت‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫اخریــن وضعیــت رســیدگی بــه پرونــده هواپیمــای‬ ‫اوکراینــی گفــت‪ :‬جلســاتی بــا حضــور شــکات برگــزار شــد‬ ‫و چــون نواقصــی در پرونــده مطــرح بــود‪ ،‬بــه دادســرا‬ ‫عــودت داده شــد و پــس از رفــع نقــص بــه دادگاه‬ ‫بازمی گــردد‪.‬‬ ‫خداییــان بــا بیــان اینکــه یکــی از نواقــص ایــن بــود کــه‬ ‫نظــر کارشناســی بایــد بــه اولیــای دم منتقــل شــود‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬از ســوی دولــت کانــادا هــم دادخواســتی تــا‬ ‫کنــون بــه دادگاه واصــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایران متعلق به همه ایرانیان است‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه‬ ‫واکنــش دســتگاه قضایــی بــه افــرادی کــه بــه مــردم‬ ‫می گوینــد از ایــران برویــد چیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــران متعلــق‬ ‫تو‬ ‫بــه همــه ایرانیــان داخــل و خــارج از کشــور اســ ‬ ‫اغــوش ایــران بــه ســوی همــه بــاز اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬رئیــس جمهــور و رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫بارهــا اعــام کــرده انــد ایرانیانــی کــه قصــد بازگشــت بــه‬ ‫کشــور را دارنــد می تواننــد بازگردنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬اگــر هموطنــان قصــد‬ ‫بازگشــت دارنــد‪ ،‬کشــور نیــاز بــه ســرمایه هموطنــان دارد‬ ‫بنابرایــن شــکی نیســت کــه هــر کســی قصــد ورود بــه‬ ‫کشــور را داشــته باشــد حمایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫خداییــان اظهارداشــت‪ :‬کســی نمی توانــد مانــع ورود‬ ‫ایرانیــان بــه کشــور باشــد مگــر اینکــه فــردی مــورد اتهــام‬ ‫باشــد کــه بــه اتهــام هــر فــردی رســیدگی می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اینکــه کســی بگویــد از ایــران برویــد مهــم‬ ‫نیســت زیــرا ممکــن اســت هــر فــردی هــر حرفــی بزنــد انچــه‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬پاســخ و حمایــت مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫مبــارزه بــا فســاد همچنــان در دســتور کار قــوه قضاییــه‬ ‫اســت‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫علــت جابــه جایــی قاضــی مســعودی مقــام و امیــر رســول‬ ‫قهرمانــی‪ ،‬گفــت‪ :‬کســانی کــه در مجتمــع ویــژه رســیدگی‬ ‫بــه جرایــم اقتصــادی فعالیــت دارنــد بیــش از ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫هســتند و نقــل و انتقــال از شــعبه ای بــه شــعبه دیگــر‬ ‫یــک امــر طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قاضــی مســعودی مقــام همچنــان‬ ‫ریاســت شــعبه ســوم دادگاه ویــژه را بــر عهــده دارد و‬ ‫هنــوز هــم در ایــن مجتمــع هســتند و نبایــد تصــور شــود‬ ‫در رســیدگی ها چرخشــی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫خداییــان تصریــح کــرد‪ :‬مبــارزه بــا فســاد در دســتور کار‬ ‫قــوه قضاییــه اســت و همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی‬ ‫مبتنــی بــر اســناد بــاال دســتی اســت و ایــن سیاســت‬ ‫همــواره بصــورت مســتمر ادامــه داشــته و بنابرایــن ایــن‬ ‫سیاســت ادامــه دار اســت و در بحــث مبــارزه بــا فســاد‬ ‫حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای مســئولیت‬ ‫رســیدگی بــه امــور را داشــت چــه زمانــی کــه معــاون اول‬ ‫قــوه قضاییــه بــود و حتــی اولیــن پرونــده مبــارزه بــا فســاد‬ ‫بــه قضــاوت اقــای اژه ای انجــام شــد و تاکیــد می کنــم‬ ‫مبــارزه بــا فســاد همچنــان در قــوه قضاییــه تــداوم دارد‬ ‫و امیــدوارم بــه روزی برســیم کــه پرونــده ای در مبــارزه بــا‬ ‫فســاد نداشــته باشــیم و گلوگاه هــای فســاد بســته شــود‪.‬‬ ‫محکومــان بانــد جعــل مــدارک دانشــگاهی در زنــدان‬ ‫هســتند‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره اخریــن وضعیــت‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده بانــد جعــل مــدارک دانشــگاهی کــه‬ ‫مربــوط بــه دو ســال پیــش اســت گفــت‪ :‬در ایــن پرونــده‬ ‫یــک نفــر بــه ‪ ۹‬ســال حبــس‪ ۲ ،‬نفــر بــه هفــت ســال‬ ‫حبــس و یــک نفــر بــه ‪ ۶‬ســال حبــس محکومیــت قطعــی‬ ‫گرفتنــد و اکنــون ایــن افــراد در زنــدان بــه ســر می برنــد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ صفحه 2 ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــردم در کنتــرل قیمــت هــا نقــش کلیــدی دارنــد و بــه همیــن منظــور‬ ‫بایــد گــزارش تخلفــات بــه ســتاد تنظیــم بــازار ارائــه کننــد و دســتگاه های متولــی هــم موظــف بــه پیگیــری در‬ ‫کوتــاه تریــن زمــان هســتند‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد روز ســه شــنبه در بازدیــد میدانــی از بــازار بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون اکیــپ هــای‬ ‫بازرســی در حــد گســترده در بــازار حضــور دارنــد و در صــورت نیــاز بــه مشــکالت افزایــش قیمــت میــوه در روز‬ ‫منتهــی بــه شــب یلــدا رســیدگی مــی کننــد‪.‬‬ ‫مردم در کنترل‬ ‫قیمت ها نقش‬ ‫کلیدی دارند‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی ‪1400‬‬ ‫توپ داروسازان در زمین‬ ‫مردم و پزشکان‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪446‬‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫در ایــن زمینــه بــا چنــد تــا داروســاز گفــت و گــو کــردم‬ ‫و همــه ایــن داروســازان تــوپ را در داخــل زمیــن مــردم‬ ‫مــی اندازنــد و معتقدنــد ایــن مــردم هســتند کــه بــه طــور‬ ‫وســواس گونــه ای دارو مصــرف و در یخچــال هــا انبــار می‬ ‫کننــد و چــاره ای جــز فرهنگســازی در ایــن زمینــه نداریــم‪.‬‬ ‫نگهداری دارو‪،‬‬ ‫چاره کار نیست؟‬ ‫در هــر یخچــال کــه بــاز مــی کنــی بــا مشــتی از قــرص و‬ ‫شــربت رنگارنــگ روبــه رو مــی شــوی و حســرت از اینکــه چــرا‬ ‫ایــن همــه دارو تجویــز و در منــازل انباشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫پدیــده انباشــت دارو سالهاســت کــه در هــر منــزل ایرانــی‬ ‫مشــاهده مــی شــود و هــر یخچــال تبدیــل بــه داروخانــه ای‬ ‫شــده‪ ،‬انــگار کــه اســامی التیــن دارو بــر ســر زبــان هــا نیــز‬ ‫تبدیــل بــه کالس خاصــی در بیــن بانــوان خانــه دار شــده‬ ‫اســت و هــر کــس بــه نوعــی علــم داروشناســی خــود را بــه‬ ‫رخ دیگــری مــی کشــد‪.‬‬ ‫درون هــر یخچــال و کشــوی کمدهــای ایرانــی هــا تعــداد‬ ‫زیــادی از انــواع قــرص و دارو انبــار شــده و اســپرین‪،‬‬ ‫اموکســی ســیلین و ســرماخوردگی گــوی رقابــت را از دیگــر‬ ‫داروهــا ربــوده و از منــزل بــه کیــف هــا وارد شــده و در کیــف‬ ‫بســیاری از بانــوان و مــردان بــه وفــور مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه ایــن داروهــا ارز زیــادی را مصــرف مــی کننــد و‬ ‫هزینــه زیــادی را بــر دســت دولــت گذاشــته ولــی خانواده هــا‬ ‫طبــق عــادت و دومینــووار ایــن پدیــده را نســل بــه نســل بــه‬ ‫یــادگار مــی گذارنــد‪ ،‬از ســویی قیمــت دارو در ایــن ســالها‬ ‫بــه قــدری افزایــش یافتــه کــه هزینــه زیــادی را در ســبد‬ ‫خانوارهــای ایرانــی شــامل شــده و پزشــکان ایرانــی نیــز نمــی‬ ‫دانــم چــرا دارو زیــاد تجویــز مــی کننــد ‪.‬‬ ‫همــه چیــز از یــک ســرماخوردگی کوچــک اغــاز مــی شــود‬ ‫وقتــی کــه بــه یــک پزشــک عمومــی مراجعــه مــی کنــم طبــق‬ ‫معمول چند بســته قرص ســرماخوردگی‪ ،‬اموکســی سیلین‬ ‫و شــربت تجویــز مــی کنــد و احوالــم بعــد از مصــرف ســه‬ ‫روز دارو افاقـه ای نمــی کنــد و دوبــاره بــه پزشــک متخصــص‬ ‫داخلی مراجعه می کنم؛ وی نیز نســخه پزشــک قبلی را رد‬ ‫و مشــتی دیگــر از دارو تجویــز مــی کنــد و حــال مــن مانــده ام‬ ‫بــا مشــتی از قــرص نســخه قبلــی در یخچــال و دغدغه حیف‬ ‫و میــل شــدن دارو و از بیــن رفتــن ســهمیه هزینه هــای‬ ‫پزشــکی در بیمــه شــخصی ام‪.‬‬ ‫وقتــی کــه از پزشــک متخصــص دلیل تجویز این همــه دارو‬ ‫را مــی پرســم؛ وی کــه حوصلــه گــوش کــردن بــه حرف هــای‬ ‫مــن را نــدارد و منتظــر بیمــار بعــدی اســت و خــودکار را بــا‬ ‫زحمــت بــر روی نســخه مــی لغزانــد بــا خنــده مــی گویــد؛‬ ‫جنــگ اســت و بهتــره دارو در منــزل داشــته باشــی‪.‬‬ ‫وقتــی از دکتــر داروســاز چرایــی گرانــی دارو را مــی پرســم او‬ ‫نیــز جــواب منطقــی نمــی دهــد و می گوید خدا را شــکر کنید‬ ‫کــه یارانــه دارو برداشــته نشــده و بــا برداشــت یارانه بایــد دارو‬ ‫را پنــج برابــر قیمــت کنونــی بخریــد و در نهایــت یــک خیریــه‬ ‫را معرفــی مــی کنــد تــا داروهــای اضافــی را بــه انجــا تحویــل‬ ‫دهم‪ ،‬بعد از پرس و جو و پیدا کردن ادرس در بیمارســتان‬ ‫فــوق تخصصــی جواداالئمــه بجنــورد‪ ،‬متولــی امــر را نیافتم و‬ ‫تــازه فهمیــدم کــه بــا ایــن حــال یخچــال و کشــوهای منــزل‬ ‫بهتریــن مــکان بــرای انبــار دارو اســت و مــردم در ایــن‬ ‫بیــن کمتریــن نقــش در هدررفــت ایــن ســرمایه را دارنــد‪،‬‬ ‫ســرمایه ای کــه ناخــوداگاه بــه انهــا تحمیــل شــده و مقابلــه با‬ ‫انباشــت دارو اکنــون بــدون متولــی اســت‪.‬‬ ‫توپ داروسازان در زمین مردم و پزشکان‬ ‫در ایــن زمینــه بــا چنــد تــا داروســاز گفــت و گــو کــردم و همــه‬ ‫ایــن داروســازان تــوپ را در داخــل زمیــن مــردم مــی اندازنــد و‬ ‫معتقدنــد ایــن مــردم هســتند کــه بــه طور وســواس گونــه ای‬ ‫دارو مصــرف و در یخچــال هــا انبــار مــی کننــد و چــاره ای جــز‬ ‫فرهنگســازی در ایــن زمینــه نداریم‪.‬‬ ‫مریــم فــاح عضــو انجمــن داروســازان خراســان شــمالی‬ ‫پاییــن بــودن قیمــت دارو را دلیــل تقاضــای خریــد و انباشــت‬ ‫دارو عنــوان کــرد و مــی گویــد‪ :‬ایــن مــورد موجــب شــده تــا‬ ‫فروش داروهای بدون نســخه افزایش یابد و دســتورالعمل‬ ‫مشــخصی نیــز در ایــن زمینــه بــرای داروســازان وجــود نــدارد‬ ‫و الزم اســت تــا تصمیمــات بهتــری در زمینــه فــروش دارو‬ ‫گرفتــه و حداقــل فــروش داروی بــدون نســخه کمتــر شــود‪.‬‬ ‫وی رعایــت نکــردن پروتــکل هــای درمانــی و دارویــی مــردم‬ ‫را عامــل دیگــری از ایــن پدیــده دانســت و مــی افزایــد‪ :‬دارو‬ ‫بــر اســاس مــدت دوره زمانــی خــاص تجویــز مــی شــود و‬ ‫در مــوارد بســیار بعــد از بهبــودی مقطعــی‪ ،‬دارو مصــرف‬ ‫نمی شــود و در یخچــال هــا انبــار مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن داروســاز‪ ،‬پزشــکان را از دیگــر متهمــان ایــن پدیــده‬ ‫دانســت و گفــت کــه پزشــکان نیــز در مــوارد زیــادی بــی رویــه‬ ‫دارو تجویز می کنند و باید در اموزش نســخه نویســی تدبیر‬ ‫کــرد و امــوزش هــای بیشــتری در ایــن زمینــه ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان مــی کنــد کــه فرهنگســازی الزم در ایــن زمینــه‬ ‫بایــد بــه مــردم داده شــود و در نحــوه تجویــز دارو و نســخه‬ ‫نویســی نیــز بایــد تجدیــد نظــر شــود‪.‬‬ ‫اصالح سیستم تجویز و فروش دارو‬ ‫گفــت و گــو بــا چنــد پزشــک کــه سیســتم اشــتباه تجویــز‬ ‫دارو را تاییــد کردنــد رمــز و رازهــای ایــن حــوزه را بیشــتر بازگــو‬ ‫کردنــد و از اینکــه داروســازان دارو را بــدون نســخه عرضــه‬ ‫می کنند گالیه داشــتند و خواهان نظارت بیشــتر و تصویب‬ ‫قوانیــن جدیــد در ایــن زمینــه شــدند‪.‬‬ ‫گفــت و گــو بــا ایــن پزشــکان رمــز و رازهــای زیــادی را در ایــن‬ ‫حــوزه فــاش کــرده و کــم کاری در ایــن بخــش از سیســتم‬ ‫درمــان بشــتر نمایــان مــی شــود‪ .‬حتــی یکــی از ایــن پزشــکان‬ ‫مدعــی مــی شــود کــه برخــی از داروهــای خطرنــاک مثــل‬ ‫داروی ســقط جنیــن توســط داروخانــه بــه فــروش مــی رســد‬ ‫کــه تبعــات زیــادی را در جامعــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه اســماعیل گریوانــی رییــس بیمارســتان هاشــمی‬ ‫رفســنجانی شــیروان تکمیــل زیرســاخت هــای ارجــاع بیمــار‬ ‫را راه مقابلــه بــا ایــن پدیــده عنــوان کــرد و مــی افزایــد‪ :‬در‬ ‫کشــور ســوئد هــر شــخص دارای پرونــده ای پزشــکی اســت‬ ‫و پزشــک براســاس کــد ملــی بــه تمامــی اطالعــات دارویــی‬ ‫بیمــار دسترســی دارد و اگــر قرصــی در دوره زمانــی مشــخص‬ ‫بــه بیمــار تجویــز مــی شــود دیگــر ان دارو تــا پایــان دوره‬ ‫تجویــز نمــی شــود و چنانچــه ان قــرص را گــم کنــد بایــد بــه‬ ‫حراســت بیمارســتان اطــاع دهــد‪.‬‬ ‫ایــن پزشــک متخصــص ارتوپــد مــی گویــد‪ :‬در کشــورهایی‬ ‫کــه دارای زیرســاخت های درمانــی صحیــح هســتند بــرای‬ ‫ســرماخوردگی هــای معمولــی دارو تجویــز نمــی کننــد و بــا‬ ‫میــوه درمانــی ســعی دارنــد بیمــار را درمــان کننــد و دارو نیــز‬ ‫بــه انــدازه نیــاز تجویــز مــی شــود در صورتــی کــه در کشــور‬ ‫مــا یــک ورق قــرص هیچوقــت نصــف و بریــده نمــی شــود و‬ ‫اگــر چنانچــه قــرص کمتــر نیــاز باشــد بــه انــدازه همــان تعداد‬ ‫موجــود در ورق تجویــز مــی شــود کــه مــورد نیاز بیمار نیســت‬ ‫و موجــب انباشــت دارو مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاییــد تجویــز بــی رویــه دارو توســط پزشــکان‬ ‫می افزایــد‪ :‬بعنــوان یــک پزشــک تاییــد مــی کنــم که در مــوارد‬ ‫زیــادی دارو بــدون مدیریــت تجویــز مــی شــود و بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫گریوانی تشــکیل پرونده ســامت برای هر بیمار را نســخه‬ ‫فــوری بــرای مقابلــه بــا انباشــت دارو دانســت و مــی گویــد‪:‬‬ ‫اگــر هــر بیمــار دارای پرونده ســامت باشــد پزشــک به خوبی‬ ‫از ســابقه بیمــار مطلــع مــی شــود و تداخــل دارویــی بوجــود‬ ‫نمــی ایــد‪ ،‬بنابرایــن فراینــد مراجعــه به پزشــک و تجویــز دارو‬ ‫در کشــور مــا بایــد تجدیدنظــر و ایــن رویــه اصــاح شــود و‬ ‫بــا اصــاح ایــن رویــه دیگــر الزم نیســت پزشــک متخصــص‬ ‫قلــب بیمــار ســرماخورده را ویزیــت کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بایــد در ایــن زمینــه فرهنگســازی شــود و‬ ‫بیمــاران بــه پزشــکان اعتمــاد کننــد و در ابتــدا بایــد به پزشــک‬ ‫عمومــی ارجــاع شــوند و در صــورت نیــاز و تــداوم بیمــاری بــه‬ ‫پزشــک متخصــص مراجعــه کننــد و متخصصــان نیــز بــدون‬ ‫ارجــاع‪ ،‬بیمــار را درمــان نکننــد‪.‬‬ ‫رییس بیمارســتان هاشــمی رفســنجانی شــیروان در ادامه‬ ‫داروســازان را نیــز نقطــه ای از ایــن پــازل اشــتباه دانســت‬ ‫و مــی گویــد‪ :‬فــروش داروی بــدون نســخه مفهومــی نــدارد‬ ‫و اکنــون در تمامــی داروخانــه هــا رواج دارد و بیمــار اغلــب‬ ‫تــا اندکــی ســوزش و یــا خــارش در گلویــش احســاس‬ ‫می کنــد بــدون اینکــه علــت بیمــاری را بدانــد اقــدام بــه خریــد‬ ‫دارو و قــرص ســرماخوردگی می کنــد و در عجبــم کــه چــرا‬ ‫داروخانه هــا بــدون نســخه دارو را عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫راهکار‪ :‬فرهنگسازی و مدیریت تجویز دارو‬ ‫معــاون غــذا و داروی دانشــکده علوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانی خراســان شــمالی در ادامــه تجویــز بــی‬ ‫رویــه دارو را از عوامــل انباشــت دارو در منــازل عنــوان کــرد و‬ ‫مــی گویــد‪ :‬هــر چنــد کــه پزشــکان معتقدنــد دارو بــه انــدازه‬ ‫دوره درمــان تجویــز مــی شــود ولــی مــوارد زیــادی اینگونــه‬ ‫نبــوده و همیــن مــورد موجــب انباشــت دارو در منــازل مــی‬ ‫شــود و پــر واضــح اســت کــه شــرایط تجویــز دارو در کشــور‬ ‫نرمــال نیســت و پزشــکان بخشــی از ایــن کالف پیجیــده را‬ ‫شــامل مــی شــوند و در مــوارد زیــادی بیــش از دوره درمــان‬ ‫دارو تجویــز مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی وکیلــی مــی افزایــد‪ :‬داروخانــه هــا نیــز بــر اســاس‬ ‫دســتورات ســازمان غــذا و دارو مجــوز دریافــت داروهــای‬ ‫مرجوعــی را ندارنــد چــرا کــه هــر دارویــی نیــاز بــه دمــا و مــکان‬ ‫نگهــداری خــاص دارد و در صــورت پذیرفتــن داروی مرجوعی‬ ‫امــکان مســمومیت نیــز بیــش از ایــن شــرایط مــی شــود‬ ‫بنابرایــن انباشــت دارو در منــزل امــری بســیار اشــتباه اســت‬ ‫کــه در بســیاری از خانــواده هــای ایرانــی رواج دارد‪.‬‬ ‫وی فرهنگســازی در ایــن زمینــه را راهــکاری دیگــر بــرای‬ ‫مقابلــه بــا پدیــده انباشــت بــی رویــه دارو در منــازل عنــوان‬ ‫کــرد و مــی افزایــد‪ :‬بایــد در ایــن زمینــه اطــاع رســانی شــود‬ ‫و مــردم را از عواقــب و خطــرات ایــن پدیــده اگاه کننــد چــرا‬ ‫کــه نگهــداری انــواع قــرص و کپســول در یخچــال بــه دلیــل‬ ‫رطوبــت باالیــی کــه در ان وجــود دارد‪ ،‬موجــب زودتــر فاســد‬ ‫شــدن ایــن داروهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وکیلــی مــی گویــد‪ :‬بــی توجهــی بــه میــزان مصــرف دارو‪،‬‬ ‫مصــرف خودســرانه‪ ،‬تداخل هــای دارویــی‪ ،‬اســتفاده از دارو‬ ‫در تاریکــی و حتــی خواب الودگــی از عواملــی اســت کــه‬ ‫منجــر بــه مســمومیت دارویــی در منــزل می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از رســالت هــای مهــم داروخانــه هــا و‬ ‫داروســازان ایــن اســت کــه هــر دارویــی بــدون نســخه در‬ ‫اختیــار بیمــار قــرار نگیــرد امــا گاهــی بــا اصــرار مــردم ناچــار به‬ ‫ارایــه دارو هســتند کــه ایــن مــورد نیــز بایــد مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫چرخه مصرف دارو نیاز به ترمیم‬ ‫چرخــه تولیــد تــا مصــرف دارو از موضوعــات کلیــدی اســت‬ ‫کــه حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد و از اینکــه هنــوز‬ ‫جــای خــاص و معینــی بــرای تحویــل داروهــای مــازاد یا تاریخ‬ ‫مصــرف گذشــته از ســوی بیمــاران نداریــم‪ ،‬امــری ناراحــت‬ ‫کننــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه داروخانه هــا بــه هیــچ عنــوان مجــاز بــه تحویــل‬ ‫گرفتــن داروی مصــرف نشــده از بیمــاران نیســتند؛ چراکــه به‬ ‫محــض خــروج دارو از داروخانــه‪ ،‬شــرایط نگهــداری دارو از‬ ‫کنتــرل خــارج می شــود و بــه همیــن دلیــل ســامت داروی‬ ‫مرجوعــی بــه داروخانــه زیــر ســوال اســت‪ ،‬پــس بــا غیــر‬ ‫قانونــی اعــام کــردن بازگشــت دارو بــه داروخانــه‪ ،‬ســامت‬ ‫مصــرف کنندگانــی کــه داروهــای خــود را تنهــا از داروخانــه‬ ‫تهیــه می کننــد‪ ،‬حفــظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــا توضیــح داده نشــده کــه چــه راهکاری برای اینکار وجود‬ ‫دارد و در جــواب اینکــه در دیگــر کشــورها چــه راهــکاری نیــز‬ ‫وجــود دارد بــی پاســخ مــی مانیــم چــرا کــه مســووالن دارویــی‬ ‫نیــز در ایــن زمینــه اطالعــات زیــادی ندارند‪.‬‬ ‫در شــماری از کشــورها رونــد مشــخصی بــرای بازگردانــدن‬ ‫دارو وجــود دارد امــا از انجایــی کــه در کشــور مــا هنــوز ایــن‬ ‫رونــد وجــود نــدارد‪ ،‬برخــی روش هــای ســاده بــرای دور‬ ‫ریختــن دارو از طریــق زبالــه منــزل از ســوی معاونــت غــذا‬ ‫و داروی وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی‬ ‫کشــور اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه معــدوم کــردن داروهــا نیــز روند خاصــی را می طلبد‬ ‫و در مــواردی روش هــای ناخوشــاینی ماننــد مخلوط با تفاله‬ ‫چایــی و کیســه زبالــه پیشــنهد شــده ولــی انچــه کــه مســلم‬ ‫اســت این روش های ســنتی راه پایان این چرخه نیســت و‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه راهکارهایــی جدیــد ارائه شــود‪.‬‬ ‫از طرفــی داروســازان و پزشــکان در زمینــه نگهداشــت دارو‬ ‫همدیگــر را متهــم مــی کننــد‪ ،‬ولی این مدیریت عالــی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اســت کــه بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه چــاره اندیشــی و راهکارهــای الزم را ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۷۴‬داروخانــه در خراســان شــمالی قــرارداد بــا‬ ‫بیمــه ســامت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬لطفــا در مــورد ترموســتات و درجــه بنــدی اش توضیــح‬ ‫دهیــد و از کجــا بایــد فهمیــد کــه خــراب شــده و اگــر خــراب‬ ‫بشــود چــه ضــرری‏بــرای ماشــین بــه وجــود مــی اورد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬هــر پیشــرانه ای‪ ،‬یــک دمــای بهینــه کارکــرد دارد کــه در ان‬ ‫دمــا‪ ،‬کــم تریــن مصــرف و بیــش تریــن بازدهــی و تــوان از‬ ‫موتــور حاصــل مــی‏شــود‪ .‬وظیفــه ترموســتات‪ ،‬نگــه داشــتن‬ ‫موتــور در ایــن دماســت و ایــن کار را از طریــق بــاز و بســته‬ ‫کــردن دریچــه میــان اب موتــور و اب‏رادیاتــور انجام می دهد‪.‬‬ ‫عــده ای تصــور مــی کننــد که ترموســتات‪ ،‬یک وســیله تزیینی‬ ‫و حتــی اضافــی اســت و تصــور مــی کننــد بــا بــاز‏کــردن ان‪،‬‬ ‫موتــور در دمــای پــا ییــن تــری کار مــی کنــد و بنابرایــن راحــت‬ ‫تــر اســت! در حالــی کــه کارکــرد موتــور در دمــای پــا ییــن تــر از‬ ‫‏دمــای بهینــه ای کــه بــرای ان تعریــف شــده‪ ،‬باعــث افزایــش‬ ‫مصــرف و االیندگــی ان خواهــد شــد‪ .‬بنابرایــن انتخــاب‬ ‫نــوع ترموســتات بســتگی‏مســتقیم بــه اســتانداردی دارد کــه‬ ‫ســازنده خــودرو بــرای موتــور ان تعییــن کــرده اســت و بــرای‬ ‫فهمیــدن ان بایــد بــه دفترچــه راهنمــا یــا‏تعمیــرگاه مجــاز ان‬ ‫خــودرو مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬اگــر ترموســتات خــراب شــود‪ ،‬دو حالــت دارد‪ :‬یــا مســیر‬ ‫اب را بــاز نمــی کنــد کــه در ایــن صــورت امپــر اب بســیار‬ ‫بــاال خواهــد رفــت‪ ،‬یــا ایــن‏کــه مســیر را نمــی بنــدد و در ایــن‬ ‫صــورت دمــای اب پــا ییــن مــی مانــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬ایــا ماشــین هــای انژکتــور امکانــش هســت در فصــول‬ ‫ســرد زمســتان روشــن نشــود؟ قاعدتا سیســتم انژکتور باید با‬ ‫تــک اســتارت روشــن‏شــود امــا اگــر نشــد عیوبــی دارد یــا نقص‬ ‫فنــی و ایــا ربطــی بــه انژکتــور نــدارد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال اســتارت خــوردن خودروهــای انژکتــوری نســبت‬ ‫بــه خودروهــای قدیمــی کــه کاربراتــوری بودنــد‪ ،‬بســیار‬ ‫راحت تــر اســت‪ ،‬چــون‏در ایــن خودروهــا‪ ،‬ســامانه مدیریــت‬ ‫الکترونیکــی موتــور‪ ،‬میــزان مخلــوط ســوخت و هــوا را بــر‬ ‫اســاس اطالعــات دریافتــی از حســگرهای‏مختلف از جمله‬ ‫دمــا و تراکــم هــوا انجــام مــی دهــد‪ .‬بنابرایــن اگــر خــودروی‬ ‫انژکتــوری دیــر روشــن شــود‪ ،‬غیرطبیعــی اســت و بایــد بــه‬ ‫‏تعمیــرکار مجــرب مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬پــژو ‪ 405‬در چــه ســالی در فرانســه طراحــی و بــه تولیــد‬ ‫رســید ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬شــرکت پــژو در ژوئیــه ســال ‪ 1987‬مــدل ‪ 405‬را بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــه بــازار عرضــه کرد‪.‬ایــن خــودرو یــک ســال بعــد عنــوان‬ ‫بهتریــن‏خــودرو اروپــا را بــه دســت اورد کــه بــر اســاس تعــداد‬ ‫ارای مصــرف کننــدگان بــود و ایــن تعــداد رای‪ ،‬در تاریــخ ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نظرســنجی بــی ســابقه‏بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬در پیــچ بــا ســرعت زیــاد پیچیــدن بیــش تریــن اســیب‬ ‫بــه کجــای خــودرو وارد مــی شــود و ایــا ترمــز گرفتــن ســر پیــچ‬ ‫اســیب بیشــتری وارد‏مــی کنــد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال هــر گونــه حرکــت ناگهانــی بــه هــر شــیء‪ ،‬احتمــال‬ ‫اســیب بــه ان را بــاال مــی بــرد کــه خــودرو نیــز از ایــن قاعــده‬ ‫مســتثنا نیســت‪ .‬در‏پیــچ هــا بیشــترین فشــار بــه چــرخ هــای‬ ‫جلــو و مشــخصا سیســتم تعلیــق یــا جلوبنــدی و پلــوس هــا‬ ‫وارد مــی شــود و ایــن فشــار بــا ترمــز بیــش تــر‏مــی شــود‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه وزن تحمیــل شــده بــه قطعــات جلوبنــدی با اعمــال نیروی‬ ‫ترمــز و انتقــال وزن خــودرو بــه چــرخ هــای جلــو‪ ،‬افزایــش‬ ‫می‏یابــد‪ .‬سیســتم فرمــان و تایرهــا هــم بخش هایی هســتند‬ ‫کــه در پپــچ هــا‪ ،‬تحــت فشــار قــرار مــی گیرنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬بهتریــن راه بــرای کاهــش فرســایش قطعــات متحــرک‬ ‫داخلــی پیشــرانه چیســت؟!‬ ‫‪‎- ‎‬اســتفاده از روغــن موتــور توصیــه شــده و اســتاندارد و‬ ‫تعویــض بــه موقــع ان بــه همــراه گرم کردن ســریع خــودرو در‬ ‫ابتــدای کارکــرد‏پیشــرانه‪ ،‬مــواردی اســت کــه مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه کاهــش فرســایش قطعــات داخلــی موتــور شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زمانی که از فضای مجازی‬ ‫استفاده میکنید دقت الزم‬ ‫را داشته باشید با هر فردی‬ ‫ارتباط برقرار نکنید و به‬ ‫هرکسی اعتماد نکنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪446‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫صادرات‪۲۳‬‬ ‫کیلوگرم زعفران‬ ‫از خراسان شمالی‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار اثر به پویش‬ ‫قصه گویی خراسان‬ ‫شمالی ارسال شد‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون‬ ‫پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون هــزار و ‪ ۸۰۰‬قصــه بــه‬ ‫دبیرخانــه پویــش قصه گویــی ایــن مرکــز فرهنگــی‬ ‫ارســال شــده کــه کــم سـن ترین فــرد شــرکت کننده‬ ‫پنــج و مســن تریــن ان ‪ ۷۰‬ســال ســن دارد‪.‬‬ ‫نرگــس برهمنــد روز ســه شــنبه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته هــزار و ‪ ۴۰۰‬قصــه و از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون ‪ ۲۴۰‬اثــر بــه دبیرخانــه ایــن نهــاد‬ ‫ارســال شــده و ارســال ان بــه ایــن پویــش همچنان‬ ‫تــا یلــدای ســال اینــده ادامــه دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون‬ ‫پــرورش فکــری کــودکان نوجوانــان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۶۵ :‬درصــد مشــارکت کننــدگان‬ ‫پویــش قصــه گویــی نوجوانــان اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســتگاه هایــی از جملــه ســتاد اقامــه‬ ‫نمــاز‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫اداره کل میــراث‬ ‫ٰ‬ ‫گردشــگری و ســپاه جــواد االئمــه (ع) در ایــن‬ ‫پویــش همــکاری کردنــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگی‪ ،‬هنری کانون پرورش‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫عــاوه بــر پویــش قصــه گویــی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫اســتان در بیســت و ســومین جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫قصــه گویــی نیــز شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫برهمنــد بــا اشــاره بــه اینکــه بیســت و ســومین‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی قصــه گویــی در خراســان‬ ‫شــمالی بــا اســتقبال خــوب عالقــه منــدان روبــه رو‬ ‫شــد گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۵۱۸‬اثــر در بخــش هــای‬ ‫مختلــف شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره قصــه گویــی در بخش های‬ ‫ملی پادکســت‪ ۹۰ ،‬ثانیه ای و علمی برگزار شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بخــش ملــی تعــداد هفــت نفــر‬ ‫برگزیــده منطقــه ای و در نهایــت یــک نفــر به مرحله‬ ‫کشــوری راه یافــت کــه در ‪ ۲۸‬اذر مــاه ســال جــاری‬ ‫بــا دیگــر قصــه گویــان کشــور رقابــت کــرد کــه نتیجــه‬ ‫ایــن رقابــت در شــب یلــدا اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون‬ ‫پــرورش فکــری کــودکان نوجوانــان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن در بخــش ‪ ۹۰‬ثانیــه ای‬ ‫ســه نماینــده و در بخــش پادکســت قصــه گویــی‬ ‫یــک نفــر برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‬ ‫بــا پیشــینه ای تاریخــی و مذهبــی‪ ،‬بــا ترکیــب‬ ‫قومیت هــای مختلــف کرمانــج‪ ،‬فــارس‪ ،‬تــرک‪،‬‬ ‫ترکمــن و تــات کانــون وحــدت قومیــت هــا و دارای‬ ‫گنجینــه هایــی اســت کــه قصــه هــای بومــی ان از‬ ‫جملــه ســرمایه های فرهنگــی ارزشــمند ایــن دیــار‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــه دلیل تنــوع فرهنگ ها و قومیت ها‬ ‫در حکــم ایرانــی کوچــک اســت کــه گنجینــه ای از‬ ‫قصه هــا را در دل خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۲۳ :‬کیلوگــرم زعفــران بــه ارزش ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬دالر از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون بــه خــارج از کشــور صــادر شــد‪.‬‬ ‫اجرای رزمایش دلگرمی احسان‬ ‫در استان گلستان‬ ‫ســلمان زاده مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬رزمایــش دلگرمــی احســان بــا هدف اهــداء تعداد‬ ‫‪ ۵۵۴‬دســتگاه وســایل گرمایشــی در بین نیازمندان در مناطق کم‬ ‫برخــوردار اســتان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از اداره کل ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام(ره) در اســتان گلســتان رزمایــش دلگرمــی احســان‬ ‫بــا هــدف اهــداء تعــداد ‪ ۵۵۴‬دســتگاه لــوازم گرمایشــی بیــن‬ ‫نیازمنــدان در مناطــق کــم برخــوردار اســتان گلســتان در امامــزاده‬ ‫عبداللــه ع شــهر گــرگان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش واحــد رســانه و خبــر اداره کل ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام(ره) در اســتان گلســتان‪ ،‬رزمایش دلگرمــی احســان‬ ‫در امامــزاده عیداللــه ع شــهر گــرگان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن رزمایــش کــه بــه همــت بنیــاد احســان ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان حضــرت امــام (ره) برگــزار شــد تعــداد ‪ ۵۵۴‬دســتگاه بخاری‬ ‫تهیــه و از طریــق گــروه هــای جهــادی‪ ،‬مســاجد و خیریــه هــا بیــن‬ ‫نیازمنــدان در مناطــق کــم برخــوردار توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫این رزمایش با حضور مســئولین و مدیران ارشــد دســتگاه ها از‬ ‫جملــه مدیــرکل اجتماعــی اســتانداری‪ ،‬اوقــاف و امورخیریه و دیگر‬ ‫دســتگاه هــای خدمات رســان برگزار شــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در مــورد گرانــی برخــی از میــوه هــا در روزهــای منتهــی بــه شــب یلــدا نیــز‬ ‫افــزود‪ :‬مســافت طوالنــی میــوه هایــی یلدایــی بــه ایــن اســتان بــر قیمــت ایــن میــوه هــا تاثیــر گذاشــته‬ ‫و ایــن تنــوع نــرخ بــر محصــوالت کشــاورزی امــری بدیهــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســتاد تنظیــم بــازار بایــد در مــورد تعییــن قیمــت میــوه بیــش از ایــن فعــال باشــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد انالیــز شــود کــه کــه ایــن میــوه بــا چــه نرخــی از مبــداء خریــداری‪ ،‬حمــل و بــه‬ ‫فــروش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه مــردم در برابــر نــرخ هــای متفــاوت بــازار حســاس باشــند‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫مــردم مشــکالت قیمــت حاکــم در بــازار را بایــد بــا شــماره هــای ‪ ۱۲۴‬و ‪ ۱۳۵‬گزارشــات خــود را ثبــت‬ ‫کننــد و ســتاد مربوطــه نیــز نــرخ هــای مصــوب را در بــازار نصــب و تنهــا بــه اتیکــت اکتفــا نکنــد تــا‬ ‫مــردم نــرخ هــا را بــه عینــه مشــاهده کنــد‪.‬‬ ‫وی احیــای بازارچــه هــای هفتگــی در بجنــورد را ضــرورت دانســت و گفــت‪ :‬گســترش ایــن بازارچه هــا‬ ‫در افــق مدیریــت اســتان قــرار دارد و پیگیــری مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬قصــد داریــم تــا صنایــع دســتی در بازارچــه هــای هفتگــی بــرای‬ ‫سرپرســتان خانوار را توســعه دهیم و نیاز کشــورهای همســایه توســط رایزن های فرهنگی شناســایی و‬ ‫بــر اســاس ایــن نیــاز محصــوالت فرهنگــی و صنایــع دســتی را تولیــد و بــه فــروش برســانیم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــه همــراه رییــس کل دادگســتری و اعضــای ســتاد تنظیــم بــازار در اســتانه‬ ‫شــب یلــدا از راســته بــازار میــدان کارگــز بجنــورد بازدیــد و مشــکالت بازاریــان را بررســی کردنــد‪.‬‬ ‫به شماره ثبت ‪۱۳۳۰۱‬وشناسه ملی‪ ۱۰۱۰۱۵۲۵۲۵۴‬اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن از تحویــل‬ ‫یــک بهلــه شــاه بوف مصــدوم بــه محیــط بانــان ایــن شهرســتان‬ ‫خبــرداد و افــزود کــه بــا همکاری ماموران انتظامی‪ ،‬ســه شــکارچی‬ ‫غیرمجــاز در زیســتگاه های ایــن شهرســتان دستگیرشــدند‪.‬‬ ‫علــی بیانــی در ایــن خصــوص اظهار داشــت‪ :‬این شــاه بــوف از ناحیه‬ ‫بال دچار شکســتگی شــده بود که پس از بیومتری و ثبت داده های‬ ‫مورفولوژیکی به اداره حیات وحش اســتان فرســتاده شــد ‪.‬‬ ‫وی از ســاحل نشــینان منطقــه خواســت در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونــه حیــات وحــش مصــدوم مراتــب را بــه محیط بانــان اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫شــاه بــوف بزرگتریــن جغــد در خاورمیانــه اســت کــه هنــگام‬ ‫اســتراحت بــه صــورت اویختــه دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن پرنــده در اوایــل صبــح و هنــگام غروب به شــکار می پــردازد و‬ ‫طعمــه هایــی تــا انــدازه یــک خرگوش را شــکار می کند ‪.‬‬ ‫بیانی همچنین از دســتگیری ســه شــکارچی غیرمجاز در عملیات‬ ‫مشــترک محیط بانان و ماموران انتظامی شهرســتان گفت‪ :‬از این‬ ‫شــکارچیان عــاوه بــر کشــف ‪ ۲‬قبضــه ســاح شــکاری تــک لــول ‪،‬‬ ‫یــک قطعــه پرنــده حواصیــل و مقادیــری فشــنگ کشــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی شــکارچیان متخلــف بــر اســاس مصوبــه شــورای‬ ‫عالــی حفاظــت محیــط زیســت بــه چهــار میلیــون ریــال جریمــه‬ ‫بابــت ضــرر و زیــان ناشــی از شــکار ایــن پرنــدگان محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫شرکت گلناری سهامی خاص‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شاه بوف مصدوم تحویل‬ ‫محیط زیست شد‬ ‫اگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نمایشــگاه ملی ســوغات و هدایا با حضور شــرکت های مختلف‬ ‫از سراســر کشــور در ‪ ۷۰‬غرفــه بــرای عرضــه بــه عمــوم مــردم و‬ ‫عالقــه منــدان در شــهر شــیروان خراســان شــمالی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان شــیروان در‬ ‫ایــن خصــوی اظهــار داشــت‪ :‬نمایشــگاه ملــی ســوغات و هدایــا بــه‬ ‫مــدت ‪ ۱۰‬روز بــرای بازدیــد عمــوم دایــر اســت‪.‬‬ ‫عبداللــه گلــی بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه ملی در محل ســالن‬ ‫ورزشــی ایثــار ایــن شــهر راه انــدازی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســوغات‬ ‫و هدایــای محلــی تمامــی اســتان هــای کشــور در ایــن نمایشــگاه‬ ‫عرضــه مــی شــود کــه بــه نســبت قیمــت هــا نیــز مناســب اســت‪.‬‬ ‫گلــی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه هنرمنــدان اثــاری از جملــه‬ ‫لبــاس هــای محلــی‪ ،‬صنایع چــوب‪ ،‬حصیربافی‪ ،‬ســبدبافی و چرم‬ ‫دوزی عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫گلــی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه هنرمنــدان اثــاری از جملــه‬ ‫لبــاس هــای محلــی‪ ،‬صنایع چــوب‪ ،‬حصیربافی‪ ،‬ســبدبافی و چرم‬ ‫دوزی عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــهروندان در کنتــرل قیمــت هــا نقــش کلیــدی دارنــد و بــه‬ ‫همیــن خاطــر بایــد گــزارش تخلفــات بــه ســتاد تنظیــم بــازار ارائــه کننــد و دســتگاه های متولــی هــم‬ ‫موظــف بــه پیگیــری در کوتــاه تریــن زمــان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در بازدیــد میدانــی از بــازار بجنــورد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اکنــون اکیــپ هــای بازرســی در حــد گســترده در بــازار حضــور دارنــد و در صــورت نیــاز بــه‬ ‫مشــکالت افزایــش قیمــت میــوه در روز منتهــی بــه شــب یلــدا رســیدگی مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز عرضه محصوالت سوغاتی‬ ‫مناطق مختلف کشور‬ ‫در نمایشگاه شیروان‬ ‫نقش کلیدی مردم در کنترل قیمت ها‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه گــزارش روز خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‪ ،‬حســین‬ ‫حاجــی بگلــو در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان از زعفــران‬ ‫بــه کشــورهای کویــت‪ ،‬عمــان‪ ،‬امــارات متحــده عربــی و اندونــزی‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی مــدت یــاد شــده عــاوه بــر زعفــران‪ ،‬بــذر‬ ‫ذرت‪ ،‬خربــزه‪ ،‬گل کلــم‪ ،‬کرفــس و کلــم پیــچ نیــز از خراســان‬ ‫شــمالی بــه کشــورهای تاجیکســتان و امــارات متحــده عربــی‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ارزش کاالهــای صادراتــی محصــوالت کشــاورزی را ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۱۱‬دالر بــه وزن ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۲۰۳‬کیلوگــرم‪ ،‬ذکــر کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه میــزان صــادرات بخــش کشــاورزی‬ ‫در مــدت مشــابه ســال گذشــته بیشــتر بــود و بــرای افزایــش‬ ‫صــادرات محصــوالت کشــاورزی نیــاز بــه برنامــه ریــزی از تولیــد‬ ‫تــا صــادرات داریــم‪.‬‬ ‫وی پیــاز‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬شــلغم‪ ،‬هندوانــه‪ ،‬ابلیمــو‪ ،‬چغنــدر‪،‬‬ ‫کــدو‪ ،‬گوجــه فرنگــی‪ ،‬فلفــل‪ ،‬خیــار‪ ،‬ســیب‪ ،‬خربــزه‪ ،‬کلــم‪،‬‬ ‫هویــج‪ ،‬کاهــو و ملــون را از جملــه محصــوالت صادراتــی اســتان‬ ‫در هشــت مــاه ســال گذشــته ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حاجــی بگلــو؛ عمــده محصوالت بخش کشــاورزی در ســال‬ ‫گذشــته بــه کشــورهای عمــان‪ ،‬هنــد‪ ،‬کویــت و عــراق صادر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن کــه معــدود صادرکننــدگان در رســته‬ ‫کشــاورزی فعالیــت دارنــد امــا امســال بــه دلیــل عــدم رفــع تعهــد‬ ‫ارزی تعــداد صادرکننــدگان در ایــن بخــش کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امســال صــادرات انگــور از اســتان‬ ‫انجــام نشــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬انگــور محصولــی بــا شــرایط‬ ‫مانــدگاری پاییــن اســت کــه صــادرات ان را کمــی ســخت تــر مــی‬ ‫کنــد بــه همیــن دلیــل در نظــر داریــم ایــن مســئله را در زمــان‬ ‫برگــزاری میــز انگــور بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫زعفــران در هشــت شهرســتان خراســان شــمالی کشــت و کار‬ ‫مــی شــود کــه فــاروج رتبــه اول را دارد و شــرایط مناســب اقلیمــی‪،‬‬ ‫ســازگاری‪ ،‬نیــاز ابــی کــم‪ ،‬عملکــرد و درامــد اقتصــادی مناســب‪،‬‬ ‫ارتقــای دانــش فنــی زعفــران کاران و ســهولت نگهــداری ان از‬ ‫عوامــل مهــم توســعه ایــن محصــول صادراتــی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫امــکان حــذف و جایگزینــی بــاغ هــای اب بــر بــا زعفــران‪،‬‬ ‫ســهولت در کشــت مکانیــزه و ارزش اقتصــادی بــاال‪ ،‬ســهولت‬ ‫در نگهــداری محصــول‪ ،‬وجــود پنــج واحــد فــراوری و بســته بنــدی‬ ‫زعفــران بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ ۳.۴‬تــن و امــکان صــادرات ان از‬ ‫جملــه مزایــای کشــت ایــن محصــول در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی گذشــته ‪ ۷۶۱‬کیلوگــرم زعفــران بــه ارزش ‪۷۴‬‬ ‫میلیــارد ریــال از ‪ ۱۵۸‬زعفــران کار اســتان بــه صــورت حمایتــی‬ ‫توســط ســازمان تعــاون روســتایی اســتان خریــداری شــده بــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫امنیت اتفاقی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫موضوع دعوت‪:‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت به مبلغ سی میلیارد ریال ‪-‬قبول سهامداران جدید در شرکت ‪-‬تغییر ادرس شرکت به شهرک‬‫صنعتی ترکمن(پنج پیکر) ‪ -‬تاریخ برگزاری مجمع‪:‬ساعت ‪۱۰‬صبح روز چهارشنبه‪۱۴۰۰/۱۰/۱۵‬‬ ‫ادرس محل برگزاری جلسه‪:‬گرگان ‪-‬بلوار نهارخوران‪-‬مقابل برق مینا گل‪-‬ساختمان عسگری طبقه‪۴‬‬ ‫بااحترام مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت گلناری محمدگل چین‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 10‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪10‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪1‬دی‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪446‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬خودروی گرفتار در طوفان محور چمن بید‬ ‫خراسان شمالی رهاسازی شد‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬وقــوع طوفــان نخســتین ســاعات بامــداد‪-‬‬ ‫ســه شــنبه‪ -‬در محــور چمن بیــد بــه اشــخانه خراســان شــمالی منجــر بــه گرفتــاری ‪ ۱۵۰‬خــودرو شــد‬ ‫کــه امداداگــران ایــن جمعیــت خودروهــای گرفتــار را رهاســازی کردنــد‪.‬‬ ‫جــواد جهانــی روز ســه شــنبه اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون پنــج تیــم امــداد و نجــات جمعیــت هــال‬ ‫احمــر در ایــن محــور مســتقرند تــا در صــورت بــروز مشــکالت دیگــر بــه ســرعت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا برقــراری وضعیــت جــوی مناســب و پایــان وزش تندبــاد پــس از طوفــان‪،‬‬ ‫تیــم هــای امــدادی جمعیــت هــال احمــر در ایــن محــور مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه ایــن حادثــه تاکنــون مصــدوم یــا‬ ‫تلفــات جانــی نداشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی از سرنشــینان خودروهــا اســکان داده شــدند‪.‬‬ ‫جمعیــت هــال احمــر خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۶۰‬نیــروی دائمــی‪ ،‬ســه هــزار نیــروی امــداد و نجــات‬ ‫و هفــت هــزار داوطلــب جــوان اســت‪.‬‬ ‫خراسان شمالی با دارا بودن ‪ ۸۶۳‬هزار نفر نیرو در شمالشرق کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫این استان رتبه ششم وقوع بالیای طبیعی در کشور را دارد‪.‬‬ ‫افزایش ولع مبارزه‬ ‫با فساد!‬ ‫حوادث‬ ‫انسداد ‪ ۴۰‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در علی اباد کتول‬ ‫شروع به کار دومین هیات صلح ِ‬ ‫محله محور در گرگان‬ ‫صدور کیفرخواست پرونده‬ ‫موسوم به قتل‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب علــی ابادکتــول گفــت‪ :‬رای‬ ‫قطعــی مســدود کــردن ‪ ۱۲۰‬چــاه غیرمجــاز طــی ســالهای‬ ‫گذشــته در ایــن شهرســتان صــادر و بــرای اجــرا بــه امــور اب‬ ‫ارجــاع شــد امــا بالتکلیــف مانــده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار حســینعلی ایــزد افــزود‪ :‬بــا دســتور‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان و پیگیــری دادســتان مرکــز‬ ‫اســتان‪ ،‬اداره اب شهرســتان مکلــف بــه اجــرای ایــن ارا شــد‪.‬‬ ‫ایــزد افــرود‪ :‬طــی هفتــه گذشــته ‪ ۴۰‬حلقــه چــاه غیرمجــاز‬ ‫در ایــن شهرســتان مســدود شــد و بــه مــرور بقیــه چــاه هــای‬ ‫غیرمجــاز هــم پـُـر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫پیشــتر رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای‬ ‫حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان گفتــه بــود ‪ ،‬هیــچ عــذر و‬ ‫تعللــی از دســتگاه های متولــی در اجــرای ارای قلــع و قمــع‬ ‫و مســدود کــردن چــاه هــای غیرمجــاز ‪ ،‬پذیرفتــه نیســت و‬ ‫مدیرانــی کــه اجــرای وظایــف قانونــی خــود را نادیــده بگیرنــد بــا‬ ‫جــرم تــرک فعــل مواجــه خوهنــد شــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بارهــا دربــاره برداشــت بــی رویــه از ســفره هــای‬ ‫زیرزمینــی و فرونشســت زمیــن در اســتان هشــدار داده انــد‪.‬‬ ‫دومیــن هیــات صلــح «محلــه محــور» بــا همــت ســتاد صبــر اســتان در‬ ‫اوزینــه و چنــاران گــرگان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫معــاون قضایــی رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬از ایــن پــس‬ ‫اهالــی منطقــه چنــاران و اوزینــه گــرگان بــرای حــل و فصــل اختالفــات‬ ‫خــود پیــش از مراجعــه بــه دادگاه‪ ،‬بــه ایــن هیئــت هــا مراجعه می کنند‬ ‫تــا در صــورت امــکان ‪ ،‬دعــاوی و اختالفــات بــدون نیــاز بــه کار قضایــی‬ ‫حــل و فصــل شــود ‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬فعالیــت چنیــن هیــات هایــی در محلــه هــای‬ ‫شــهر عــاوه بــر حــل ریشـه ای اختالفــات طرفیــن‪ ،‬ورودی پرونــده بــه‬ ‫محاکــم را کاهــش مــی دهــد و هزینــه هــای رســیدگی کمتــری را بــر‬ ‫دوش مــردم بــار مــی کنــد‪.‬‬ ‫جعفــری‪ ،‬حــل و فصــل اختالفــات توســط خــود مــرد م پیــش از طــرح‬ ‫پرونــده در محاکــم و پــس از ان و ترغیــب اصحــاب دعــوی بــه صلــح و‬ ‫ســازش را از جملــه اهــداف تشــکیل ایــن هیــات برشــمرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل محاکــم عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان‪ ،‬مدیــر پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جــرم دادگســتری کل اســتان‪ ،‬امــام جماعــت و جمعــی از‬ ‫متنفذیــن‪ ،‬بــزرگان و اعضــا دفتــر تســهیل گری و توســعه محلــی محلــه‬ ‫اوزینــه نیــز حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز ســه هیــات صلــح ویــژه سیســتانی ها و فرهنگیــان‬ ‫و اهــل ســنت و یــک هیــات صلــح هــم در محلــه انجیــراب گــرگان‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان از صــدور‬ ‫کیفرخواســت پرونــده معــروف بــه قتــل در «هاشـم اباد» از ســوی‬ ‫دادســرای گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن پرونــده بــرای یک نفــر به اتهام قتل‬ ‫و بــرای شــش نفــر هــم بــه اتهــام معاونــت در قتــل‪ ،‬کیفرخواســت‬ ‫صــادر شده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان‪ ،‬نبــود شــواهد‬ ‫و مــدارک کافــی را علــت طوالنــی شــدن زمــان صــدور کیفرخواســت‬ ‫ایــن پرونــده اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تنهــا مــدرک کشــف شــده در صحنــه‬ ‫جــرم‪ ،‬چنــد قطعــه شکســته کوچــک از یــک خــودروی ناشــناس‬ ‫و یــک پوکــه فشــنگ بــود کــه بررســی ایــن قطعــات زمــان بُــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬البتــه بررســی همیــن قطعات بــا ذکاوت بازپرس و تیم‬ ‫تحقیــق پلیــس‪ ،‬ســبب بــاز شــدن گــره کــور ایــن پرونــده شــد و عامــان‬ ‫جنایــت در همــان مــاه اول شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬پرونــده بــرای صــدور رای بــه دادگاه کیفــری یــک اســتان‬ ‫گلســتان فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫خردادمــاه امســال ویدئویــی از کشــف جســد مــرد جــوان در یک خــودروی‬ ‫پــارک شــده کنــار ریــل راه اهــن نزدیــک روســتای «هاشـم اباد» گــرگان در‬ ‫فضــای مجــازی اســتان گلســتان دســت بــه دســت شــد و افــکار عمومــی‬ ‫اســتان گلســتان را جریحـه دار کــرد‪.‬‬ ‫ویژگی بارز الیحه بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ثبات اقتصادی است‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از ویژگی هــای بــارز و مهــم الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کنتــرل تــورم و تــاش بــرای ثبــات اقتصادی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســن پارســی پــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬دولــت در الیحــه بودجــه‬ ‫تــاش داشــته تــا نــرخ تــورم و گرانــی هــا در جامعــه کنتــرل شــود و در ایــن زمینــه سیاســت هایــی در نحــوه‬ ‫توزیــع یارانــه هــا و یــا انتشــار اوراق خزانــه برنامــه ریــزی شــده بــه طــوری کــه انتشــار اوراق خزانــه نســبت بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن اقــدام در راســتای کنتــرل تــورم و ثبــات اقتصــادی‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عدالــت محــوری یکــی از ویژگــی هــای خــوب و بــارز الیحــه بودجــه اســت افــزود‪ :‬دولــت‬ ‫تــاش دارد تــا در چهارچــوب ســند امایــش کشــور و اســتان هــا و بــا رویکــرد توجه به مزیت هــا و ظرفیت های‬ ‫اســتان هــا و بــر مبنــای پیشــران هــای توســعه مناطــق‪ ،‬توســعه در تمامــی مناطــق محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در موعــد مقــرر تنظیــم و بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم شــد بــا‬ ‫توجــه بــه سیاســت هــای کالن در کشــور در زمینــه تغییــر ســاختار بودجــه‪ ،‬الیحــه بودجــه متفاوتــی تدویــن‬ ‫شــده اســت کــه یکــی از ویژگــی هــای ایــن الیحــه رشــد اقتصــای و ارتقــای بهــره وری اســت‪.‬‬ ‫پیش بینی رشد ‪ ۸‬درصدی در اقتصاد‬ ‫پارســی پــور بــا بیــان اینکــه میــزان رشــد اقتصــادی در کشــور در الیحــه بودجــه ســال اتــی‪ ،‬هشــت درصــد‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت کــه ایــن میــزان رشــد بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا محقــق خواهــد شــد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ ۴.۵ :‬درصــد از رشــد اقتصــادی پیــش بینــی شــده در الیحــه بودجــه از طریــق رشــد ســرمایه گــذاری‬ ‫اتفــاق مــی افتــد کــه در ایــن زمینــه حمایــت هــای صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬پرداخت تســهیالت و نیــز از طریق‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی تحقــق مــی یابــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی افــزود‪ ۳.۵ :‬درصــد از رشــد اقتصــادی هــم از‬ ‫طریــق ارتقــای بهــره وری محقــق خواهــد شــد کــه در ایــن زمینــه عوامــل مختلــف از جملــه توســعه صــادرات‬ ‫و اســتفاده از فنــاوری بــرای افزایــش تولیــد مــد نظــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک اتفــاق خــاص دیگــر در چهارچــوب اصالح ســاختار بودجه‪ ،‬تغییر اختصاص‬ ‫بودجــه هــا از ردیــف محــوری بــه برنامــه محــوری اســت‪ ،‬پیــش از ایــن بودجــه بــر مبنای دســتگاه اجرایی‬ ‫و پــروژ هــا توزیــع مــی شــد امــا بــر اســاس الیحــه بودجــه قــرار اســت بودجــه هــا بــر مبنــای برنامــه محــور‬ ‫توزیع شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در توزیــع بودجــه بــه صــورت ردیــف محــوری‪ ،‬مــوازی کاری زیــاد و امــکان نظــارت کــم بــود امــا در‬ ‫الیحــه بودجــه نظــارت بــر اجــرای پــروژه بیشــتر خواهــد شــد و بودجــه هــا تحــت کنتــرل خواهــد بــود بــر ایــن‬ ‫اســاس مطالبه ســازمان برنامه و بودجه از وزارت ها خانه بیشــتر خواهد شــد و اســتان ها هم باید بیش‬ ‫از پیــش در ایــن زمینه پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬تمرکــز زدایــی و افزایــش‬ ‫اختیــارات اســتان هــا از دیگــر ویژگــی هــای الیحــه بودجــه اســت‪ ،‬بــا تمرکــز زدایــی شــاهد عدالــت در توســعه‬ ‫مناطــق باشــیم ‪.‬‬ ‫افزایش سهم اعتبارات عمرانی در الیحه بودجه‬ ‫پارســی پــور بــا بیــان اینکــه در الیحــه بودجــه ســهم اعتبارات اســتانی از کل اعتبارات عمرانــی افزایش یافته‬ ‫اســت افــزود‪ ۷۰ :‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار عمرانــی بــه اســتان هــا اختصــاص یافتــه اســت مســتقیم بــه‬ ‫اســتان هــا اختصــاص مــی یابــد‪ ،‬عــاوه بــر ان حــدود ‪ ۵۷‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار هــم در قالــب ارتقــای‬ ‫شــاخص هــای اســتان هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه امیــد مــی رود ســهم خوبــی از ان در ایــن اســتان‬ ‫جــذب شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در الیحــه بودجــه‪ ۲۵۲ ،‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان از اعتبــارات بودجــه عمومــی کشــور بــه پــروژه هــای عمرانــی اختصــاص مــی یابــد کــه این رقم نســبت‬ ‫بــه بودجــه ســال جــاری‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‏رســمی ‪ :‬برابــررای شــماره ‪ 140060312004005069‬مــورخ ‪ 1400/08/23‬موضــوع کالســه ‪1399114412004000706‬‬ ‫هیــات موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای قربــان قلیــچ اوشــری فرزنــد اوشــر بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 504‬شــماره ملــی ‏‏‪ 2031268570‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 1085 /85‬مترمربــع از پــاک ‪ 6010‬فرعــی از ‪-1‬‏اصلــی واقــع درگنبــدکاووس روســتای اق قایــه محلــه اوشــراباد بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد‬ ‫خریــداری ملــک مــع الواســطه از‏خــداوردی اقــاری‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9605 :‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/10/01 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/10/15 :‬‏ رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــررای هیــات بشــماره ‪ 140060312004005085‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004001116‬خانــم عزیــزه‬ ‫شــیرمحمدلی‏فرزنــد ایگدرقلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 28018‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030279692‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده‏بــه مســاحت ‪ 212.41‬مترمربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/30816‬اصلــی بخــش ‪10‬‬ ‫واقــع درگنبــدکاووس ابتــدای جــاده‏اق ابــاد بعــد از نانوایــی داخلــی کوچــه خریــداری ملــک مــع الواســطه از محمــد اقچــه لــی (مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‏درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 9635 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/15 :‬‏ رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اینکــه کــه قدیمــی هــا اعتقــاد داشــتند «کار را بایــد بــه‬ ‫کاردان ســپرد» عیــن صــواب اســت‪ .‬بــاور بفرمائیــد اگــر‬ ‫حبــاب بــازار ســکه و طــا اجــازه بدهــد‪ ،‬جــا دارد ایــن‬ ‫جمــات و کلمــات قصــار قدمــا را بــا اب طــا بنویســیم و‬ ‫روی بیلبــورد هــای تبلیغاتــی بزرگــراه هــا اویــزان کنیــم‪ .‬در‬ ‫واقــع اگــر دســت دانشــمندان داخلــی را بــاز بگذارنــد و بــه‬ ‫اصطــاح کار را بــه کاردان بســپارند‪ ،‬بســیاری از مشــکالت‬ ‫مملکــت حــل مــی شــود؛ تــازه بــا کمتریــن بودجــه و‬ ‫هزینــه‪ .‬نمونــه اش همیــن کاهــش ولــع مصــرف مــاده‬ ‫مخــدر شیشــه!‬ ‫یعنــی ایــن همــه روان شــناس و دکتــر و کارشــناس‬ ‫و مجــری و ‪ ...‬راجــع بــه بــای خانمانســوز و نوپدیــد‬ ‫«شیشــه» ســمینار برگــزار کردنــد و کتــاب و مقالــه نوشــتند‬ ‫و برنامــه ســاختند ولــی نتیجــه ای عایــد دوســتان معتــاد‬ ‫نشــد کــه نشــد‪ .‬تــازه یــک عــده معتقدنــد کــه شیشــه‬ ‫اعتیــاد نــدارد و بــرای مانکــن شــدن و الغــری و چاقــی‬ ‫و بیــدار مانــدن در شــب امتحــان و ‪ ...‬رو بــه ایــن مــاده‬ ‫افیونــی اورده انــد‪« .‬امــا پژوهشــگران ایرانــی توانســتند در‬ ‫روش خــود بــرای کاهــش ولــع مصــرف در معتــادان بــه‬ ‫شیشــه‪ ،‬میــزان وسوســه در ایــن دســته از معتــادان را بــه‬ ‫روش تحریــک الکتریکــی نواحــی خاصــی از مغــز کاهــش‬ ‫دهنــد‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬بــا اســتفاده از اعمــال جریــان‬ ‫مســتقیم الکتریکــی بــر روی جمجمــه‪ ،‬اصــاح قطبیــت‬ ‫در مغــز‪ ،‬ایجــاد شــده و ایــن کار باعــث قوی تــر شــدن‬ ‫ک ُرتکــس مغــز معتــاد و کنتــرل هســته های زیرقشــری مــخ‬ ‫و در نتیجــه افزایــش مقاومــت فــرد معتــاد در برابــر عالئــم‬ ‫وسوســه انگیز مصــرف مــواد می شــود‪ (».‬ســایت ایســنا)‬ ‫هــر چنــد ایــن روش بــه طــور کامــل اعتیــاد بــه شیشــه را‬ ‫بــر طــرف نمــی کنــد ولــی از قدیــم گفتــه انــد‪ «:‬هندوانــه‬ ‫در بســته بهتــر از هندوانــه ســفید اســت‪ ».‬مــا پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم حــاال کــه دانشــمندان قادرنــد بــا دو تــا رشــته‬ ‫ســیم و بــا اعمــال جریــان مســتقیم بــرق روی جمجمــه‪،‬‬ ‫اعتیــاد را درمــان کننــد‪ ،‬ایــن روش را روی افــراد بــه ظاهــر‬ ‫ســالم جامعــه هــم امتحــان کننــد‪ ،‬شــاید عوایــدش از‬ ‫کاهــش اعتیــاد افــزون باشــد‪ .‬مثــا ً افــرادی را کــه بــه‬ ‫رانــت‪ ،‬زمیــن خــواری‪ ،‬موقوفــه خــواری و یــا ویــژه خــواری‬ ‫مفــرط دچــار شــده انــد و بــه هیــچ انتــی بیوتیکــی هــم‬ ‫جــواب نمــی دهنــد‪ ،‬تحریــک الکتریکــی کننــد‪ ،‬بلکــه از‬ ‫اشــتهای ســیری ناپذیــر انهــا در تصــرف بیــت المــال کــم‬ ‫شــود‪ .‬البتــه از ایــن روش مــی تــوان بــرای کنتــرل راننــدگان‬ ‫خاطــی‪ ،‬گرانفروشــان و محتکــران‪ ،‬قاچاقچیــان کاال و ارز‬ ‫و ســایر صنــوف مشــابه اســتفاده کــرد و از ولــع انهــا بــرای‬ ‫انجــام امــور نــا صــواب کاســت!‬ ‫البتــه اگــر برعکــس ایــن داســتان هــم اتفــاق بیفتــد بــد‬ ‫نیســت‪ .‬مثــا ً در راســتای انجــام امــورات صــواب هــم یــک‬ ‫ولعــی ایجــاد کنیــم‪ .‬مثــا ً بــرای مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی‬ ‫یــک قاشــق ولــع داشــته باشــیم و بعــد از گذشــت چنــد مــاه‬ ‫دســتکم اســم شــرکتی کــه ‪ 60‬میلیــون دالر ارز دولتــی‬ ‫کــره را هاپولــی کــرده اعــام کنیــم! حــاال برخــورد و مجــازات‬ ‫پیشــکش‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪446‬‬ ‫چرا شب یلدا بلندترین شب سال است‬ ‫مرضیه ناصری‬ ‫فواید زایمان طبیعی؛‬ ‫چه زمانی سزارین الزم است‬ ‫فوایــد زایمــان طبیعــی در طــول تاریــخ ثابــت شــده‬ ‫اســت و ایــن روش هنــوز اصلی تریــن روش زایمــان بــه‬ ‫شــمار مـی رود‪ .‬اگــر بــرای شــما و فرزندتــان خطــری نــدارد‪،‬‬ ‫موسســه علمــی زنــان و زایمــان امریــکا و تقریبــا همــه‬ ‫مــادران باتجربــه بــه شــما پیشــنهاد می کننــد فرزنــد خــود‬ ‫را طبیعــی بــه دنیــا بیاورید‪ .‬تحقیقــات زیادی وجــود دارند‬ ‫کــه نشــان می دهنــد زایمــان طبیعــی بــرای بچــه و مــادر‬ ‫مفید اســت‪ .‬در ادامه‪ ،‬شــما را با ‪ ۹‬مورد از فواید زایمان‬ ‫طبیعــی‪ ،‬خطــرات ســزارین و بهتریــن روش برای انتخاب‬ ‫بیــن ایــن دو اشــنا می کنیــم‪ .‬ادامــه شــماره ‪445‬‬ ‫در چ ه صورت سزارین برای شما توصیه می شود؟‬ ‫فوایــد زایمــان طبیعــی بــرای مــادر و نــوزاد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫منتهــا در مــوارد زیــر پزشــکتان توصیــه می کنــد از روش‬ ‫ســزارین اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫بارداری دوقلو یا سه قلو؛‬ ‫بیش ازحد بزرگ بودن جنین؛‬ ‫انجام سزارین های پیشین؛‬ ‫دیسترس یا اضطراب جنینی؛‬ ‫قرارگرفتن جفت بر سر راه جنین؛‬ ‫توقف (ادامه پیدانکردن) وضع حمل؛‬ ‫موقعیــت نامناســب جنیــن (قرارنداشــتن ســر جنیــن‬ ‫به ســمت دهانــه رحــم)؛‬ ‫ابتــا بــه عفونــت یــا بیماری هــای مقاربتــی کــه ممکــن‬ ‫اســت در صــورت زایمــان طبیعــی به جنین منتقل شــوند‬ ‫(ماننــد ایــدز)‪.‬‬ ‫خطرات زایمان به روش سزارین‬ ‫در مــواردی‪ ،‬ســزارین ممکــن اســت زندگــی مــادر یــا بچــه‬ ‫را نجــات دهــد؛ امــا هــر جراحـی ای خطراتــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خطرات سزارین برای مادر‬ ‫درد در محل برش جراحی؛‬ ‫ضعیف شدن عضالت شکم؛‬ ‫خطر خون ریزی یا لخته شدن خون؛‬ ‫دوره نقاهت طوالنی تر (تا حتی ‪ ۲‬ماه)؛‬ ‫احتمال باالی مرگ مادر به دلیل پارگی دیواره رحم؛‬ ‫افزایش احتمال نیاز به سزارین در زایمان های اینده؛‬ ‫احتمــال بیشــتر مشــکالت مربــوط بــه جفــت و پارگــی‬ ‫دیــواره رحــم در بارداری هــای اینــده؛‬ ‫امــار ‪ ۵‬برابــری بیمــاری یــا مــرگ به دلیــل خون ریــزی‪،‬‬ ‫عفونــت‪ ،‬ترومبوامبولــی (انســداد عــروق خونــی به دلیــل‬ ‫تشــکیل لختــه) و امبولــی مایــع امنیوتیــک‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خطرات سزارین برای نوزاد‬ ‫ضعف در دستگاه ایمنی؛‬ ‫خطر مرده به دنیاامدن جنین؛‬ ‫افزایش احتمال بستری شدن؛‬ ‫افزایــش احتمــال ابتــا بــه اســم‪ ،‬حساســیت پوســتی‪،‬‬ ‫بیمــاری ســلیاک (حساســیت بــه گلوتــن)؛‬ ‫احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای ریــوی به دلیــل نــارس‬ ‫به دنیاامــدن یــا ســزارین بــدون شــروع عالئــم زایمــان‪.‬‬ ‫سواالت رایج درباره فواید زایمان طبیعی‬ ‫در ادامــه‪ ،‬برخــی ســواالت رایــج شــما را دربــاره زایمــان‬ ‫پاســخ می دهیــم‪:‬‬ ‫– بهترین راه برای به دنیااوردن فرزند چیست؟‬ ‫این طــور نیســت کــه فقــط یــک راه درســت بــرای‬ ‫به دنیــااوردن نــوزاد وجــود داشــته باشــد؛ منتهــا از لحــاظ‬ ‫امــاری‪ ،‬زایمــان طبیعــی فوایــد بیشــتر و نتایــج بهتــری‬ ‫ن حــال‪ ،‬بــرای درنظرگرفتــن تمــام جوانــب‬ ‫دارد‪ .‬بــا ایــ ‬ ‫ســامتی خــود و فرزندتــان‪ ،‬بهتریــن کار مشــورت بــا‬ ‫پزشــکتان اســت‪.‬‬ ‫– ایا زایمان طبیعی ممکن است خطرناک باشد؟‬ ‫قطعــا فوایــد زایمــان طبیعــی از خطــرات ان بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬منتهــا مهــم اســت از خطــرات احتمالــی ان نیــز‬ ‫باخبــر باشــید‪ .‬زایمــان طبیعــی بار فیزیکی بیشــتری برای‬ ‫ـه همــراه خواهــد داشــت و حتــی ممکــن اســت‬ ‫مــادر بـ ‬ ‫باعــث ایجــاد پارگــی در واژن یــا جراحت هــای داخلــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن خطــر وجــود دارد کــه مــادر تــا اخــر عمــر اختیار‬ ‫دفــع و ادرار خــود را از دســت بدهــد‪ .‬ممکــن اســت زیــر‬ ‫شــکم شــما تــا چنــد روز درد داشــته باشــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫احتمــال ایجــاد ضعــف در ماهیچه هــای زیــر شــکم نیــز‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫– بهبــودی از زایمــان طبیعــی اســان تر اســت یــا‬ ‫ســزارین؟‬ ‫انجــام زایمــان طبیعــی و کنارامــدن بــا ســختی های‬ ‫ان پــاداش خــود را دارد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهنــد‬ ‫مادرانــی کــه ســزارین کرده انــد دوره نقاهــت طوالنی تــری‬ ‫داشــته اند‪ .‬زایمــان ســزارین جراحــی ســنگینی اســت کــه‬ ‫بــرای خوب شــدن بــه زمــان زیــادی نیــاز دارد‪ .‬زمــان بهبــود‬ ‫پــس از زایمــان طبیعــی حــدود نصــف زمــان الزم بــرای‬ ‫بهبــودی از ســزارین اســت‪.‬‬ ‫– نوع زایمان چه تاثیری بر شیردهی دارد؟‬ ‫شــیردادن بــه نــوزاد بعــد از ســزارین ممکــن اســت بــرای‬ ‫مــادر چالش برانگیــز باشــد‪ .‬مــادر نمی توانــد به راحتــی‬ ‫در حالــت شــیردهی قــرار بگیــرد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬زایمــان‬ ‫طبیعــی به دلیــل بهبــودی ســریع تر بــه شــما اجــازه‬ ‫می دهــد به ســرعت شــروع بــه شــیردادن بــه بچــه کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫میالد حمیدی‬ ‫مــا ایرانی هــا همیشــه بــه دنبــال بهانــه ای بــرای دیــد و بازدیــد و‬ ‫کنارهم بــودن هســتیم و در جشــن ها و اعیــاد دوســت داریــم‬ ‫لحظــات شــادی و نشــاط خودمــان را بــا اقــوام و اشــنایان شــریک‬ ‫شــویم‪ .‬شــب یلدا یکی از همین جشن هاســت و ســال های ســال‬ ‫اســت کــه خانواده هــای ایرانــی را دور هــم جمــع می کنــد‪ .‬رســم و‬ ‫گو لعــاب یلــدا‪ ،‬شــعرخوانی و در‬ ‫رســوم ایــن شــب‪ ،‬ســفره های پُر رن ‬ ‫کل خاطــرات طوالنی تریــن شــب ســال‪ ،‬بــا اوردن نــام یلــدا در ذهن‬ ‫همــه ی مــا نقــش می بنــدد‪ .‬مــا در ایــن مطلــب ســعی کرده ایــم‬ ‫از تاریخچــ ه و اداب و رســوم ایــن شــب صحبــت کنیــم و ببینیــم‬ ‫مــردم ســایر نقــاط دنیــا‪ ،‬طوالنی تریــن شــب ســال را چطــور گرامــی‬ ‫می دارنــد و همچنیــن از نظــر علــم نجــوم در شــب یلــدا واقعــا چــه‬ ‫اتفاقــی می افتد‪.‬ادامــه شــماره ‪445‬‬ ‫کـُـره‪ :‬مــردم کـُـره در ایــن روز غذایــی از برنــج و لوبیــای قرمــز بــا نــام‬ ‫سائیلیســم تهیــه می کننــد‪ .‬همچنین بــرای دور کــردن ارواح خبیث‬ ‫از خانه هایشــان‪ ،‬مایــع مخصوصــی در اطــراف ان می ریزنــد‪.‬‬ ‫ژاپــن‪ :‬ژاپنی هــا بــرای دور کــردن ســرماخوردگی و انرژی هــای‬ ‫منفــی‪ ،‬حمــام مرکبــات می گیرنــد‪ .‬در ایــن حمــام انهــا تعــدادی‬ ‫لیمــو و پرتقــال را در وان می ریزنــد و بــه حمــام گرفتــن مشــغول‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫اســکاتلند‪« :‬هاگمانــی» نــام مراســم انقــاب زمســتانی مــردم‬ ‫اســکاتلند اســت‪ .‬در ایــن مراســم یــک نفــر بــا موهــای بلنــد و ســیاه‬ ‫درب خانـه ی همســایه ها را می زنــد و از انهــا نــان‪ ،‬نمــک‪ ،‬شــیرینی‬ ‫و شــکالت می گیــرد‪ .‬هاگمانــی یکــی از مهم تریــن جشــن های‬ ‫اسکاتلندی هاســت و از نیمــه ی شــب اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫روســیه ‪ :‬در طوالنی تریــن شــب ســال‪ ،‬مــردم روســیه بــه دعــا و‬ ‫نیایــش مشــغول می شــوند و از یکدیگــر بــا نــان و پنیــر و عســل‬ ‫پذیرایــی می کننــد‪ .‬انهــا شهرهایشــان را چراغانــی می کننــد و بــه‬ ‫یکدیگــر کلوچــه ی خانگــی هدیــه می دهنــد‪.‬‬ ‫اداب شب یلدا در گذشته و امروز‬ ‫شــب یلــدا کــه از نظــر ایرانیــان باســتان‪ ،‬شــب بشــارت شکســت‬ ‫تاریکی و تولد روشــنایی و گرمی اســت با شـب زنده داری و نشســتن‬ ‫دور اتــش همــراه بــوده اســت‪ .‬مــردم در ایــن شــب در کنــار یکدیگــر‬ ‫جمــع می شــدند و بــه جشــن و پایکوبــی می پرداختنــد‪ .‬انهــا میــوه‬ ‫و خشکبارهایشــان را از انبارهــا بیــرون می اوردنــد و در ســفره های‬ ‫شــب یلــدا کــه «میَــزد» نــام داشــت می گذاشــتند و در کنــار دیگــران‬ ‫مشــغول خــوردن میوه هــا و اجیــل ایــن ســفره می شــدند‪.‬‬ ‫فــردای شــب یلــدا نیــز در ایــران باســتان بســیار مقــدس بــود‪ ،‬ایــن‬ ‫روز کــه «خــور روز» یــا «دی گان» یــا «روز خورشــید» نــام داشــت‪،‬‬ ‫به عنــوان روز برابــری انســان ها شــناخته می شــد‪ .‬همــه ی مــردم‬ ‫حتــی پادشــاهان لباســی ســاده می پوشــیدند‪ .‬هیــچ دســتوری‬ ‫صــادر نمی شــد و همــه ی کارهــا به صــورت داوطلبانــه انجــام‬ ‫می شــد‪ .‬جنــگ و خونریــزی و حتــی شــکار حیوانــات ممنــوع بــود‬ ‫و حتــی دشــمنان خارجــی نیــز ایــن موضــوع را رعایــت می کردنــد‪.‬‬ ‫امــروزه هــم جشــن یلــدا تقریبــا بــه همــان شــکل برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن شــب‪ ،‬همــه ی اقــوام و فامیــل دور هــم جمــع می شــوند و‬ ‫دیــدار تــازه می کننــد‪ .‬ایرانیــان در ایــن شــب از مهمانــان خــود بــا اجیــل‬ ‫و شــیرینی و میــوه پذیرایــی می کننــد کــه همگــی انهــا نمــاد برکــت و‬ ‫فراوانی و شــادکامی اســت‪ .‬انار یکی از میوه های مهم ســفره ی شــب‬ ‫یلــدا بــه حســاب می ایــد کــه بــه خاطــر پُردانــه بــودن‪ ،‬نمــاد برکـت اوری‬ ‫و پربــار نمــودن زندگــی اســت‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬هندوانــه نیــز از‬ ‫ضروریت هــای ســفره ی شــب یلــدا در خانه هــای ایرانــی اســت و برخــی‬ ‫عقیــده دارنــد کــه بــا خــوردن هندوانه در شــب یلدا از ســرماخوردگی در‬ ‫کل زمســتان مصــون باقــی می ماننــد‪ .‬انــار و هندوانــه بــه دلیل ســرخی‬ ‫رنگ شــان‪ ،‬نمــادی از خورشــید هســتند‪.‬‬ ‫شــب یلــدا فقــط بــه خــورد و خــوراک محــدود نمی شــود‪ ،‬بــه خاطــر‬ ‫عالقـه ی ایرانیــان بــه شــعر و ادبیــات‪ ،‬گرفتــن فــال حافــظ از رســوم‬ ‫رایــج در ایــن شــب اســت کــه مــردم بــا نیــت ســامتی و شــادکامی‪،‬‬ ‫فــال خــود را از حافــظ طلــب می کننــد‪ .‬برخــی دیگــر نیــز بــه‬ ‫شــاهنامه خوانی و توصیــف حماس ـه های ان می پردازنــد‪ .‬از دیگــر‬ ‫بخش هــای مفــرح و به یادماندنــی شــب یلــدا‪ ،‬بازگویــی خاطــرات و‬ ‫قصه گویــی بزرگ ترهــا اســت کــه شــبی دلنشــین را بــرای همــه بــه‬ ‫ارمغــان مــی اورد‪( .‬برگرفتــه از ‪)hamshahrionline‬‬ ‫نجوم مربوط به شب یلدا‬ ‫قبــل از اینکــه بــه بیــان علــت طوالنــی بــودن شــب یلــدا بپردازیــم‪،‬‬ ‫بایــد بــا دو اصطــاح علمــی اشــنا شــویم‪ .‬یکــی «دایره البــروج» کــه‬ ‫مســیر حرکــت زمیــن بــه دور خورشــید اســت و دیگــری «اســتوای‬ ‫ســماوی» کــه یــک خــط فرضــی و هم صفحــه بــا خــط اســتوا اســت‬ ‫کــه کل اســمان را بــه دو قســمت شــمالی و جنوبــی تقســیم‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن دو مــدار‪ ،‬یــک زاوی ـه ی ‪ 23.5‬درج ـه ای دارنــد کــه در‬ ‫دو نقطــه یکدیگــر را قطــع می کننــد و بــه انهــا نقــاط اعتــدال گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬نقــاط اعتــدال شــامل اعتــدال بهــاری (نــوروز) و اعتــدال‬ ‫پاییــزی (مــاه مهــر) اســت‪.‬‬ ‫در طــرف دیگــر ایــن دو نقطــه‪ ،‬نقــاط انقــاب قــرار دارد کــه بــه‬ ‫یکــی از انهــا انقــاب تابســتانی و بــه دیگــری انقــاب زمســتانی‬ ‫می گوینــد‪ .‬درنتیجــه ســمت طلــوع خورشــید در هــر فصــل متفاوت‬ ‫اســت‪ .‬در نقطــه ی اعتــدال بهــاری‪ ،‬خورشــید دقیقــا از شــرق طلــوع‬ ‫می کنــد امــا بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان فصــل بهــار‪ ،‬فاصلــه ی‬ ‫خورشــید از اســتوای ســماوی بیشــتر می شــود و نه تنهــا طــول‬ ‫روز بیشــتر می شــود‪ ،‬بلکــه طلــوع خورشــید هــم کمــی بــه ســمت‬ ‫شــمال تغییــر می کنــد‪ .‬درنتیجــه در انقــاب تابســتانی‪ ،‬خورشــید از‬ ‫شمال شــرقی ترین حالــت ممکــن طلــوع و در شــمال غربی ترین‬ ‫حالــت ممکــن غــروب می کنــد و طــول روز به بیشــترین مقــدار خود‬ ‫در نیم کــره ی شــمالی می رســد‪.‬‬ ‫امــا در فصــل زمســتان برعکــس ایــن موضــوع اتفــاق می افتــد؛‬ ‫یعنــی در انقــاب زمســتانی‪ ،‬خوشــید از جنوب شــرقی طلــوع‬ ‫و بــا کمانــی کوتــاه در جنوب غربــی غــروب می کنــد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫کم بــودن مدت زمــان حضــور خورشــید‪ ،‬طــول روز بــه کوتاه تریــن‬ ‫مــدت خــود می رســد‪ .‬بدیــن ترتیــب خورشــید بــه نیم کــره ی شــمالی‬ ‫به صــورت مایــل می تابــد و ایــن نیم کــره نــور و گرمــای کمتــری را‬ ‫دریافــت می کنــد و درنتیجــه فصــل زمســتان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫در شــب یلــدا‪ ،‬خورشــید بــه حداکثــر فاصلــه بــا مــدار ســماوی و طــول‬ ‫شــب بــه بیشــترین حــد خــود می رســد‪ .‬امــا ایــن طوالنــی بــودن بــه‬ ‫گونـه ای نیســت کــه کامــا قابــل فهــم باشــد بلکــه تفاوتــی حــدودا یــک‬ ‫دقیقــه ای دارد‪ .‬طــول شــب یلــدا در نقــاط مختلــف ایــران متفــاوت‬ ‫اســت؛ به طــوری کــه چابهــار در جنوب شــرقی و ماکــو در شــمال غربــی‬ ‫ایــران‪ ،‬بــه ترتیــب ‪ 13.5‬و ‪ 14.5‬ســاعت‪ ،‬کوتاه تریــن و بلندتریــن شــب‬ ‫یلــدا را دارنــد‪.‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫چرا من همیشه استرس دارم؟‬ ‫علت استرس و اضطراب زیاد و‬ ‫تاثیر ان بر سالمتی‬ ‫فراگیــری ویــروس کرونــا منبــع اســترس و اضطــراب بــرای همه ما‬ ‫بــوده اســت؛ امــا خیلــی پیش تــر از ورود کرونــا بــه زندگی هایمــان‪،‬‬ ‫اضطــراب در میــان مــا در حــال افزایــش بــود‪ .‬اختالالتــی ماننــد‬ ‫اختــال اضطــراب فراگیــر‪ ،‬افســردگی و خودکشــی به خصــوص در‬ ‫میــان جوانــان به شــدت رایــج بودنــد؛ امــا ایــا تــا بــه حــال از خــود‬ ‫پرســیده اید چــرا مــن همیشــه اســترس دارم ؟ در ایــن مقالــه‬ ‫می خواهیــم ایــن موضــوع را از نــگاه دو روان شــناس بررســی‬ ‫کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اخریــن نظرســنجی ای کــه انجمــن روان شناســان امریــکا انجــام‬ ‫داد نشــان می دهــد کــه افــراد به طــور متوســط معتقدنــد دچــار‬ ‫میــزان ناســالمی از اســترس هســتند‪ .‬چــرا مــن همیشــه اســترس‬ ‫دارم؟ در پشــت پــردۀ ایــن اســترس و اضطــراب چه چیــزی نهفتــه‬ ‫اســت؟‬ ‫روان شناســان انتونی روا و پاول نپر این مســئله را در کتابشــان‪،‬‬ ‫«قــدرت پویایــی»‪ ،‬بررســی کرده انــد‪ .‬انهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره‬ ‫کرده انــد کــه زندگی هــای مــا عمیقــا تغییــر کــرده و مــا به شــدت‬ ‫در حــال تالشــیم تــا خــود را از نظــر زیســتی بــا ایــن تغییــرات‬ ‫همســو کنیــم‪ .‬نپــر می گویــد‪« :‬در ‪ ۲۰۰‬ســال گذشــته‪ ،‬انســان ها از‬ ‫نظــر ژنتیکــی رشــد چندانــی نداشــته اند‪ ،‬امــا تغییراتــی کــه زندگــی‬ ‫انســان ها در ایــن ‪ ۲۰۰‬ســال داشــته شــوکه کننده بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬ناهماهنگــی فراوانــی بیــن اینکــه مــا چطــور طراحــی شــده‬ ‫بودیــم و چیــزی کــه از مــا خواســته می شــود وجــود دارد و مــا‬ ‫به شــدت در تالشــیم تــا خــود را بــا چنیــن واقعیــت تغییر یافتـه ای‬ ‫هماهنــگ کنیــم‪».‬‬ ‫هشت عامل رایج اضطراب‬ ‫نپــر و روا هشــت عامــل را در «نشــئه بی وقفــه اضطــراب»‬ ‫اثربخــش می داننــد‪ .‬در ادامــه بــه ایــن هشــت عامــل اشــاره‬ ‫می کنیــم ‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ازدست دادن کنترل‬ ‫خواســته ها و توقعــات بســیار زیــاد خیلــی از مــا را به ســمت‬ ‫«حــس ازدسـت دادن کنتــرل زندگی هایمــان» کشــانده اســت‪ .‬روا‬ ‫می گویــد‪« :‬مــن از افــراد زیــادی حتــی مدیــران تجــاری موفقــی‬ ‫کــه به شــدت در تالش انــد تــا خودشــان را مدیریــت کننــد و‬ ‫تصمیمــات درســت بگیرنــد می شــنوم کــه از احســاس خســتگی‬ ‫زیــاد شــکایت می کننــد‪».‬‬ ‫او ایــن را در میــان کودکانــی کــه در کلینیکــش معاینــه می کنــد‬ ‫می بینــد‪ .‬می گویــد‪« :‬سال به ســال انهــا منجمدتــر بــه نظــر‬ ‫می رســند‪ .‬بــه نظــر می رســد حســی از خســتگی مفــرط در انهــا‬ ‫وجــود دارد؛ لحظاتــی کــه انهــا را از تفکــر انتقادی شــان جــدا‬ ‫می کنــد و باعــث می شــود به شــدت احســاس درماندگــی کننــد‪».‬‬ ‫نپــر و روا ایــن احســاس درماندگــی و تحــت فشــار بــودن را‬ ‫بــه ازدســت دادن پویایــی مرتبــط می داننــد‪ .‬انهــا در کتابشــان‬ ‫این طــور بیــان می کننــد‪« :‬کمبــود پویایــی اغلــب نتیجــه شــک‬ ‫فــراوان درمــورد جایگاهتــان در دنیاســت‪ .‬مــردم ان را ماننــد‬ ‫حســی از حرکــت‪ ،‬بــدون داشــتن مســیری دقیــق یــا اعتمــاد بــه‬ ‫اینــده توصیــف می کننــد‪».‬‬ ‫‪ .۲‬موج دیجیتال‬ ‫نــواوری هــای دیجیتالــی تجربــه روزانــه مــا را کامــا تغییــر‬ ‫داده انــد‪ .‬نپــر می گویــد‪« :‬هــر روز پیام هــای فراوانــی دریافــت‬ ‫می کنیــم و دائمــا در حــال مصــرف اطالعــات دیجیتــال هســتیم‪.‬‬ ‫ذهــن مــا به شــکلی طراحــی نشــده کــه بتوانــد جریــان مــداوم‬ ‫ورودی را پــردازش کنــد و ایــن از نظــر شــناختی مــا را تحــت فشــار‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل مــردم گیــج شــده اند‪».‬‬ ‫او همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه مــا بــدون اینکــه‬ ‫متوجــه باشــیم دائمــا تحت تاثیــر دســتگاه های دیجیتالی مــان‬ ‫هســتیم‪ .‬او می گویــد‪« :‬دیگــران مــدام بــه مــا پیــام می دهنــد تــا‬ ‫مــا را تحت تاثیــر قــرار دهنــد یــا از مــا بخواهنــد کارهایــی برایشــان‬ ‫انجــام دهیــم؛ بــرای نمونــه‪ ،‬پیام هایــی کــه بــرای دعــوت بــه خریــد‬ ‫محصــول یــا رای دادن در زمینــه خاصــی دریافــت می کنیــم‪».‬‬ ‫هرقــدر بیشــتر بــه صفحه نمایــش دســتگاه دیجیتالی مــان‬ ‫وابســته باشــیم بیشــتر تحت تاثیــر ایــن پیام هــا قــرار می گیریــم‪.‬‬ ‫روا می گویــد‪« :‬دســتگاه های دیجیتالــی کــه هــر روز در مقابــل‬ ‫مــا قــرار دارنــد به گون ـه ای طراحــی شــده اند کــه تــا حــد امــکان مــا‬ ‫را مقابــل خــود نگــه دارنــد‪ .‬مــا طــوری بــه نگه داشــتن و نگاه کــردن‬ ‫بــه انهــا‪ ،‬کارکــردن بــا انهــا و یافتــن دوســتانمان در انهــا عــادت‬ ‫کرده ایــم کــه ذهنمــان پیام هــای شــدید بــرای دسـت یابی بــه انهــا‬ ‫بــه مــا می دهــد‪ ».‬مــا عــادت کرده ایــم لحظــات بی حوصلگی مــان‬ ‫را بــا دســتگاه های دیجیتــال پــر کنیــم‪ .‬روا معتقــد اســت هزینــه‬ ‫ایــن عــادت ایــن اســت کــه نمی توانیــم به راحتــی ذهنمــان را خالــی‬ ‫کنیــم و به صــورت ناخــوداگاه به ســمت انهــا کشــیده می شــویم‪.‬‬ ‫اثــرات رســانه های اجتماعــی در جوانــان‪ ،‬به خصــوص انهایــی کــه‬ ‫وارد دبیرســتان شــده اند‪ ،‬بیشــتر دیــده می شــود‪ .‬روا می گویــد‪:‬‬ ‫ســمی رســانه های اجتماعــی‬ ‫«مقایســه های شــدید و گاهــی‬ ‫ِ‬ ‫ذهــن جوانــان را پــر کــرده اســت‪ .‬انهــا بــه خودشــان می گوینــد‬ ‫مــن دچــار نقــص هســتم‪ .‬بــه نظــر می رســد همــه از مــن شــادتر‪،‬‬ ‫خوشــبخت تر‪ ،‬بهتــر و زیباترنــد‪ ».‬ایــن مــوارد به احتمــال زیــاد در‬ ‫میــزان افســردگی و اضطــراب در میــان جوانــان نقــش مهمــی‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ارتباطات انسانی کمتر‬ ‫ارتباطــات دیجیتالــی جــای ارتباطــات انســانی را گرفته انــد (حتــی‬ ‫قبــل از فاصله گیــری اجتماعــی به دلیــل همه گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا)‪ .‬بخــش زیــادی از ارتباطــات انســانی مــا جــای خــود را بــه‬ ‫تعامــات در رســانه های اجتماعــی‪ ،‬ویدئوکنفرانــس‪ ،‬ایمیــل و‬ ‫ســایر روش هــای دیجیتالــی داده انــد‪ .‬بــا اینکــه ممکــن اســت از ان‬ ‫ـنه تعامــات س ـه بعدی (فیزیکــی)‬ ‫اگاه نباشــیم‪ ،‬امــا روح مــا تشـ ٔ‬ ‫بــا دیگــران اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سبک زندگی نشسته‬ ‫مــا کمتــر از قبــل حرکــت می کنیــم‪ .‬ایــن موضــوع نه تنهــا از نظــر‬ ‫جســمی‪ ،‬از نظــر روحــی و ذهنــی نیــز بــه مــا اســیب می زنــد‪.‬‬ ‫حرکــت مــداوم یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای کاهــش اســترس‬ ‫و اضطــراب اســت و بــه بهبــود خــواب و خلق و خــو نیــز کمــک‬ ‫می کنــد؛ امــا به خاطــر فنــاوری اغلــب کل روز در حالــت نشســته‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬زمان کمتر در طبیعت‬ ‫یکــی دیگــر از مشــکالت گذرانــدن زمــان کمتــر در طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫چــون اســتفاده از موبایــل به معنــی در خانــه مانــدن اســت‪ ،‬مــا از‬ ‫فوایــد در طبیعــت بــودن نیــز محــروم مانده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬راه فراری از کار نیست‬ ‫به گفتــه نپــر‪« ،‬دیگــر جدایــی واقعــی بیــن کار و زندگــی واقعــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬مــردم قبــا از صبــح تــا عصــر بــه محــل کارشــان‬ ‫بقیــه زمــان روز را بــرای تمرکــز بــر کارهــای‬ ‫ ‬ ‫می رفتنــد و بعــد‬ ‫شــخصی اختصــاص می دادنــد‪ .‬حــاال تقریبــا تمــام مــدت‪ ،‬حتــی‬ ‫شــب ها و اخــر هفته هــا بــه کار فکــر می کننــد و ‪۲۴‬ســاعته‬ ‫مشــغول کارنــد‪».‬‬ ‫‪ .۷‬اضطراب اقتصادی‬ ‫تغییــرات اقتصــادی باعــث به وجودامــدن تردیدهــای بیشــتر‬ ‫دربــاره اینــده مالــی شــده اســت‪ .‬در ســال های گذشــته‪ ،‬وضعیــت‬ ‫اقتصــادی مــردم به شــدت تغییــر کــرده اســت‪ .‬همیــن تغییــر‬ ‫وضعیــت اقتصــادی و ناامنــی درمــورد اینــده بــه اضطــراب و‬ ‫اســترس روزافــزون منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫در ازمایشگاه چه نکات مهمی را باید رعایت کنیم؟‬ ‫هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنیم‪ .‬استفاده از این وسایل می تواند منجر به بروز خطرات جدی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬محــور اشــخانه بــه چمــن بیــد کــه‬ ‫اوایــل صبــح ســه شــنبه بــه علــت طوفــان و گــرد و خــاک مســدود شــده بــود بازگشــایی شــد‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت بــا اظهــار داشــت‪ :‬طوفــان و گردوخــاک در محــور اشــخانه بــه چمــن بیــد در مســیر‬ ‫بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان و بالعکــس ســبب کاهــش دیــد افقــی شــده بــود کــه بــا هماهنگــی پلیــس راه‬ ‫نســبت بــه مســدود کــردن ایــن مســیر اقــدام شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساعاتی پیش و با بازگشت شرایط به وضعیت مناسب‪ ،‬محور مزبور بازگشایی شد‪.‬‬ ‫بازگشایی محور‬ ‫اشخانه‪-‬چمنبید‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی ‪1400‬‬ ‫گزارش خالف واقع کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری و دادگاه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫بنابرایــن منشــاء گــزارش خــاف واقــع ‪ ،‬حقیقیتــی اســت کــه نمیتوانــد در‬ ‫ماهیــت متزلــزل باشــد و یــا قابلیــت تغییــر و تفســیر ‏متعــدد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ســبب نمیتــوان نظریــه ارزیابــی قیمــت ملکــی را کــه توســط‬ ‫کارشناســی ارائــه شــده ‪ ،‬بــه‏منزلــه حقیقتــی تلقــی نمــوده و منشــاء قیــاس‬ ‫باگزارشــی قــرارداد کــه در مظــان خــاف واقــع قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫زیــرا‏حقیقــت قبــل از ارائــه گــزارش بایــد موجــود باشــد و نــه پــس از‬ ‫ارائــه گــزارش ایجــاد نمــود‪ .‬ابتــدا «واقــع» بایــد‏موجودیــت داشــته باشــد تــا‬ ‫«خــاف واقــع» موضوعیــت یابــد‪ .‬فــارغ از اینکــه نظریــه ثانــوی ‪ ،‬حقیقت‬ ‫از پیــش واقــع ‏شــده و یــا از قبــل ارائــه شــده باشــد نمی باشــد و بــه تعــداد‬ ‫کارشناســان ذیصــاح نیــز میتوانــد متعــدد و متغیــر و متزلــزل‏باشــد‪.‬‬ ‫اساســا چنیــن قیاســی‪ ،‬قیــاس نظریــه شــخصی بــا نظریــه شــخصی‬ ‫محســوب شــده و در ایــن حالــت حقیقــت و‏واقعــه ای کــه بایــد مبنــای‬ ‫قیــاس باشــد مفقــود اســت‪ .‬لــذا نتیجــه چنیــن قیاســی لــوث اســت‪ .‬واضح‬ ‫اســت که حقیقت‏نمیتواند متغیر و غیرمســلم و در قالب نظریه شــخصی‬ ‫و فــردی باشــد‪.‬‬ ‫م تکلیفــی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫حک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫بای‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫اص‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫حک‬ ‫در قیــاس ؛‬ ‫ـرعی‏فرعــی‪ ،‬اعــم از حکـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫یــا حکــم وضعــی و یــا حکــم قانونــی باشــد و یــا مبتنی بر واقعه عینی باشــد‪.‬‬ ‫اعتبــار نظریــه‏هیــات ســه نفــره بــر یــک نفــره‪ ،‬صرفا شــکلی و از جهت فصل‬ ‫خصومــت و مصلحــت اجتماعــی اســت و لزومــا بــه مفهــوم ‏اعتبــار ماهــوی‬ ‫ان نیســت ‪.‬‬ ‫تــا بتــوان انــرا بــه منزلــه حقیقتــی تصــور نمــوده ‪ ،‬مبنای قیــاس در ماهیت‬ ‫قــرار داد‪ .‬بایــد توجــه‏شــود منــاط اعتبــار در بررســی تخلفــات انتظامــی‪،‬‬ ‫ارزش ماهــوی گــزارش کارشــناس اســت و نــه ارزش شــکلی ان ‪.‬‬ ‫‏اساســا در فــرض قیــاس بیــن دو نظریــه شــخصی‪ ،‬هنگامــی کــه نظریــه‬ ‫ثانونــی مبنــا و یــا حقیقــت فــرض میگــردد صرفنظــر از ‏متغیــر بودنــش ‪،‬‬ ‫بــا مفاهیمــی کــه در مثال هــای قانونــی اورده شــد ‪ .‬در تضــاد قــرار میگیــرد‪.‬‬ ‫لــذا بدیهــی اســت نظریــه‏ثانــوی نمیتوانــد مبنــای قیــاس در ماهیــت قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬زیــرا در اینجــا مقیــس علیــه هماننــد مقیس غیرمســتدل و متزلزل و‬ ‫‏متغیــر و غیرمســلم و غیرتکلیفــی بــوده لــذا فاقد وصف حقیقت اســت‪.‬اما‬ ‫اگر مبایعه نامه ایی ســند مســلمی موجود‏باشــد که قیمت حقیقی ملک‬ ‫را کــه مــورد معاملــه واقــع شــده اســت نشــان دهــد‪.‬‬ ‫چنیــن ســندی می تواندمقیــس علیــه واقــع‏گــردد و گــزارش کارشــناس کــه‬ ‫ظــن خــاف واقــع دارد بــه عنــوان مقیــس بــا ان قیــاس داده شــود‪ .‬پــس‬ ‫اگــر در چنیــن‏قیاســی ‪،‬مقیــس بصــورت نامتعارفی مخالف با مقیس علیه‬ ‫باشــد مصــداق خــاف واقــع خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫به هیچ عنوان مشخصات شناسنامه ای ‪ ،‬تصویر خودتان ‪ ،‬شماره حساب‬ ‫بانکی ‪ ،‬شماره کارت بانکی تان را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید ‪ ،‬به‬ ‫تازگی باندی از هکر های اینترنتی با در دست داشتن تنها شماره کارت شما‬ ‫می توانند کارتتان را جعل کرده و بدون در دست داشتن رمز کارت بانکیتان‬ ‫حسابتان را خالی کنند‪ .‬پس مواظب این خرابکاران اینترنتی باشید‪.‬‬ ‫اقداماتی که باید برای‬ ‫پیشگیری از سرقت منزل‬ ‫انجام داد‏‬ ‫مطمئنــا ًهمــه مــا در زندگــی بــه ایــن فکــر کرده ایــم چــه راهــکار و روشــی‬ ‫بــرای پیشــگیری از ســرقت منــزل داشــته باشــیم تــا‏ضمــن عــدم هزینــه‬ ‫زیــاد بــا خیالــی راحــت منزلمــان را تــرک و لحظــات خوشــی را بیــرون از‬ ‫منــزل ســپری کنیــم‬ ‫ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای داشــتن خانـه ای امــن به‬ ‫منظــور پیشــگیری از وقــوع ســرقت بایــد کمــی وقت‏گذاشــت‪ .‬به همین‬ ‫منظــور برخــی از روش هایــی کــه مالکیــن منــازل مســکونی بایــد رعایــت‬ ‫کننــد تــا هــدف ســارقان قــرار نگیرنــد‏بــه ایــن شــرح اســت‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬ســعی کنیــد تــا حــد االمــکان از خالــی گذاشــتن منــزل اجتناب کنید‬ ‫مگــر در مــوارد ضــروری کــه در ایــن حالــت نیــز چنانچــه قــرار‏اســت‬ ‫چنــد روز منزلتــان خالــی بمانــد حتمــا ًاز همســایه های قابــل اعتمــاد‬ ‫و اقــوام و دوســتان بخواهیــد در منزلتــان بماننــد یــا‏‏ گاهــی بــه انجــا‬ ‫سرکشــی نماینــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬یکــی از مکان هایــی کــه ســارقان بــرای ورود بــه منــزل مــد نظــر‬ ‫دارنــد کانــال کولــر‪ ،‬نورگیــر و پاســیو اســت کــه در ایــن خصــوص‏توصیــه‬ ‫می شــود کلیــه منافــذ ورودی را بــا نصــب نرده هــای اهنــی مقــاوم ایمــن‬ ‫کــرده و بــر روی درب هــا و پنجره هــای اهنــی نیــز‏بــا نصــب حفــاظ‪ ،‬انهــا‬ ‫را ایمــن کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬شکســتن توپــی قفــل درب ورودی بــه منظــور ورود بــه منــزل شــما‬ ‫کاری ســهل و اســان بــرای ســارقان اســت لــذا قفــل درب‏ورودی بایــد بــه‬ ‫گونـه ای نصــب شــود کــه توپــی قفــل هــم ســطح درب باشــد و چنانچــه‬ ‫ایــن امــکان میســر نبــود حتمــا ًبــا نصــب‏لولـه ای بــر روی توپــی بــه نحــوی‬ ‫کــه امــکان شکســتن ان از ســارقان گرفتــه شــود اقــدام نمائیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬در صورتــی کــه بــه منــزل جدیــد نقــل مــکان نموده ایــد در اولیــن‬ ‫فرصــت نســبت بــه تعویــض قفل هــای اصلــی اقــدام کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬ســارقان بــا اســتفاده از یــک دیلــم و یــا ورق فلــزی نــازک و فاصلــه‬ ‫مو جــو د‬ ‫میــان درب و‬ ‫چها ر چــو ب‬ ‫بــه‬ ‫اقــدام‬ ‫عقــب کشــیدن‬ ‫‏زبانــه قفــل‬ ‫می کننــد در‬ ‫ایــن خصــوص‬ ‫اولیــن اقــدام‬ ‫گرفتــن فضــای‬ ‫خالــی موجــود‬ ‫و در قــدم‬ ‫بعــد اســتفاده‬ ‫از قفل هــای‬ ‫ بند‬ ‫شــب‬ ‫‏ضددیلم اســت‪.‬‬ ‫ایــن قفل هــا‬ ‫ســه خاصیــت‬ ‫دارد‪ )1 :‬در زمــان‬ ‫قفــل بــودن‪،‬‬ ‫فضــای خالــی‬ ‫میــان درب و‬ ‫چهارچــوب گرفتــه مــی‏شــود ‪ )2‬دارای لبــه داخلــی اســت کــه در قســمت‬ ‫میانــی درب پیــچ شــده و امــکان جــدا شــدن ان در اثــر فشــار بســیار کــم‬ ‫اســت‏‏‪)3‬در صــورت اســتفاده از ایــن قفل هــا ســارقان بــرای ســرقت بایــد‬ ‫محــل اتصــال را تخریــب کننــد کــه در ایــن صــورت بایــد از‏دیلم هــای‬ ‫بزرگ تــر و مســتحکم تر اســتفاده نماینــد کــه بــه صرفــه نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬هنــگام تــرک منــزل اطمینــان حاصــل نمائیــد کلیــه درب هــا و‬ ‫پنچره هــا بــه خصــوص درب پارکینــگ‪ ،‬انبــاری و تــراس قفــل باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -7‬روشــن گذاشــتن یــک المــپ کم مصــرف تایمــردار کــه در طــول‬ ‫روز روشــن و خامــوش شــود و یــا یــک رادیــوی کوچــک در منــزل‏توهــم‬ ‫حضــور شــما را افزایــش می دهــد تــا ســارقان از خالــی بــودن منــزل‬ ‫اطمینــان حاصــل نکننــد و در ایــن صــورت مطمئنــا‏ریســک ایــن کار را‬ ‫نیــز نخواهنــد کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -8‬روشــنایی خــارج از منزلتــان را بــه منظــور کنتــرل ترددهای مشــکوک‬ ‫تامیــن کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار در صــورت پرســه زنی افــراد‏مشــکوک حتــی‬ ‫همســایه ها نیــز قــادر خواهنــد بــود ضمــن شناســایی ایــن افــراد‪،‬‬ ‫موضــوع را بــه شــما اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -9‬هیـچ گاه کلیدهــای درب ورودی اپارتمــان را در خــارج از منــزل مثــا ً‬ ‫دستگیری ادمین‬ ‫سایت قمار‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از شناســایی و‬ ‫دســتگیری شــخصی کــه اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫وب ســایت و راه انــدازی بســتری جهــت‬ ‫قمــار انالیــن در ایــن اســتان کــرده بــود‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارا کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫علــی قهرمــان طالــع گفــت‪ :‬در پــی رصــد‬ ‫فضــای ســایبری توســط ایــن پلیــس‪،‬‬ ‫کاراگاهــان بــا وب ســایتی روبــرو شــدند‬ ‫کــه گرداننــده یــا گرداننــدگان ان اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد بســتری جهــت قمــار انالیــن کــرده‬ ‫بودندکــه بالفاصلــه پرونــده تشــکیل و جهت‬ ‫رســیدگی در دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی بررسـی های ابتدایــی و‬ ‫همچنیــن انجــام اقدامــات فنی و تخصصی؛‬ ‫افســران پلیــس فتــا بــه ســرنخ مهمــی کــه‬ ‫نشــان دهنــده کارت بانکــی جهــت شــارژ‬ ‫حســاب کاربــری افــراد در ســایت مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گرفــت‪ ،‬رســیدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ قهرمــان طالــع اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پــس از تجمیــع اطالعــات بــه دســت امــده‬ ‫و هماهنگــی بــا مقــام قضایــی طــی یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه متهــم بــه همــراه‬ ‫تجهیــزات فنــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل شــد تــا بــا تکمیــل پرونــده در اختیــار‬ ‫قانــون قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت ‪:‬‬ ‫کلیــه کاربــران فضــای مجــازی بایــد بــه‬ ‫ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫قانــون کســانی را کــه کارت هــای بانکــی‬ ‫خــود را بــرای دریافــت ســود بــه مجرمــان‬ ‫ســایبری اجــاره می دهنــد‪ ،‬شــریک جــرم‬ ‫تلقــی کــرده و بــا انــان برخــور می کنــد‪،‬‬ ‫ضمنــا ً عمــوم مــردم می تواننــد گزارشــات‬ ‫خــود را در خصــوص اینگونــه صفحــات‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬قســمت مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری و همچنیــن شــماره‬ ‫‪ 096380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫درون جاکفشــی‪ ،‬زیــر گلــدان‪ ،‬زیــر پــادری و یــا ‪ ...‬پنهــان‏نکنیــد در‬ ‫صــورت لــزوم می توانیــد ان را بــه یکــی از همســایه هایی کــه اطمینــان‬ ‫داریــد بســپارید‏‪.‬‬ ‫‏‪ -10‬در صــورت نیــاز بــه خدمــه‪ ،‬نظافت چــی‪ ،‬پرســتار کــودک‪ ،‬تعمیــرکار‬ ‫وســایل منــزل و ‪ ...‬دقــت نمائیــد از افــراد مــورد وثــوق و‏مطمئــن کــه‬ ‫توســط مراکــز خدماتــی مجــاز اعــزام می شــوند اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -11‬اگــر درب منزلتــان دارای کنتــرل از راه دور اســت در زمــان خــروج‬ ‫حتما ًتا بســته شــدن کامل ان منتظر بمانید و قبل از ان‏از ترک محل‬ ‫جــدا ًاجتنــاب کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -12‬از نگهداری امول و اشــیاء قیمتی خود در منزل جدا ًپرهیز کنید و‬ ‫در صــورت تــرک منــزل بــرای چندیــن روز حتمــا ًان را بــه‏صنــدوق امانــات‬ ‫بانک ها بســپارید‏‪.‬‬ ‫‏‪ -13‬اگــر درب ورودی منزلتــان فاقــد چشــمی اســت بــرای جلوگیــری از‬ ‫غافلگیــر شــدن و رویــت افــراد پشــت درب حتمــا ًاز‏چشــمی مناســب‬ ‫اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -14‬هنــگام خــروج از منــزل حواســتان را جمــع کنیــد و بــا یــک کنتــرل‬ ‫ســاده خودروهــای پــارک شــده کــه دارای چنــد نفــر‏سرنشــین هســتند‬ ‫و یــا افــراد مشــکوک کــه در حــال پرســه زنی در اطــراف هســتند را‬ ‫شناســایی و از وقوع یک ســرقت‏پیشــگیری کنید‪ .‬در صورت مواجهه‬ ‫بــا ایــن مــورد می توانیــد مشــخصات افــراد و یــا پــاک خــودرو را بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -15‬اطالعــات ســفرتان را محرمانــه نگهداریــد و بــا دوســتان و اشــنایان‬ ‫در حضــور افــراد غریبــه در خصــوص ســفرتان صحبــت‏نکنیــد‪ .‬توجــه بــه‬ ‫ایــن نکتــه کــه همیشــه در اطــراف مــا افــراد ســودجو و فرصــت طلبــی‬ ‫حضــور دارنــد کــه می تواننــد بــه راحتــی از‏صحبت هــای نــه چنــدان مهــم‬ ‫شــما ســوء اســتفاده کننــد تــا حــد زیــادی می توانــد موثــر واقــع شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -16‬در صورتیکــه منــزل ویالیــی داریــد حیــاط ان را ایمــن کنیــد‪ .‬وجــود‬ ‫قســمت های تاریــک حیــاط می توانــد بــه عنــوان پناهــگاه‏ســارقان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬در ایــن راســتا بایــد ابتــدا معابــر ورودی منــزل را‬ ‫کامــا ًاز نظــر روشــنایی تامیــن و در معــرض‏دیــد قــرار دهیــد‪ ،‬هــرس‬ ‫کــردن درختــان و درختچه هــا و پوشــش گیاهــی اطــراف حیــاط نیــز‬ ‫فرامــوش نشــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -17‬نکتــه قابــل تامــل اینکــه همیشــه از تجهیــزات امنیتــی اســتاندارد و‬ ‫مناســب اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن اســتفاده از‏قفل هــای ضدبــرش و‬ ‫ضداســید نیــز توصیــه می شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -18‬فهرســت دقیقــی از لــوازم قیمتــی منــزل همــراه بــا ذکــر نــوع و‬ ‫شــماره ســریال ان تهیــه و در مــکان مناســبی نگهــداری کنیــد‏ایــن‬ ‫کار بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا در صــورت بــروز ســرقت بعــد از‬ ‫کشــف‪ ،‬شناســایی و تحویــل لــوازم بــه شــما بــه ســهولت‏صــورت‬ ‫گیــرد‪ .‬در خصــوص وســایل فاقــد شــماره ســریال نیــز می توانیــد از‬ ‫انهــا عکس هــای بــا کیفیــت و قابــل شناســایی تهیه‏کنید تــا در مواقع‬ ‫لــزوم مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫البتــه راه هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه کمــی هزینــه در بــر دارد‬ ‫ماننــد اســتفاده از گاوصنــدوق بــه شــرط قــرار گرفتــن در محــل‏مناســب‪،‬‬ ‫اســتفاده از درب هــای ضدســرقت و مســتحکم‪ ،‬نصــب دزدگیــر و اژیــر و‬ ‫یــا اســتفاده از انــواع بیمــه بــه منظــور جبــران‏خســارات وارده‏‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪446‬‬ ‫ترفند جدید کالهبرداران‬ ‫در فضای مجازی با عنوان‬ ‫فروش ویژه شب یلدا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا در خصــوص شــیوه جدیــد‬ ‫کالهبــرداران در فضــای مجــازی بــا عنــوان جشــنواره های‬ ‫فــروش ویــژه و تخفیفــی شــب یلــدا بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید نظــام موســوی‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬ضــروری اســت‬ ‫کــه شــهروندان عزیــز اگاه و هوشــیار باشــند و فریــب‬ ‫تبلیغــات‪ ،‬پیام هــا و اگهی هــای منتشــر شــده درکانال هــا‬ ‫و گروه هــای فضــای مجــازی ماننــد اینســتاگرام و تلگــرام‬ ‫بــا وعده هــای حــراج انالیــن و تخفیــف ویــژه شــب‬ ‫یلــدا و قیمت هــای باورنکردنــی را نخورنــد کالهبــرداران‬ ‫ســایبری بــا تقلیــد از فروشــگاه های انالیــن معتبــر‪،‬‬ ‫اقــدام بــه ایجــاد فروشــگاه های جعلــی مــی کننــد و بــا‬ ‫درج تصاویــری از انــواع اجنــاس بــا تخفیفــات چشــمگیر‬ ‫و شــیوه های اغواکننــده توجــه کاربــران را جلــب نمــوده‬ ‫و انهــا را بــه ســمت دام هــای خــود هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه کاربران برای مشــخص شــدن‬ ‫صحــت هویــت فــرد اگهــی دهنــده‪ ،‬بایــد بررســی های‬ ‫الزم را انجــام دهنــد ‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر قصــد خریــد‬ ‫انالیــن را دارنــد حتمــا از فروشــگاه های اینترنتــی دارای‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیــک خریــد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری افــزود‪ :‬در اکثــر ایــن کالهبرداری هــا‬ ‫پــس از خریــد و واریــز وجــه‪ ،‬کاالیــی بــرای مشــتریان‬ ‫ارســال نمی شــود و کالهبــردار نیــز دیگــر پاســخگو‬ ‫نمی باشــد قبــل از دیــدن و اطمینــان از اصالــت و‬ ‫ماهیــت کاال‪ ،‬اقــدام بــه پرداخــت بیعانــه نکنیــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا تهــران تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا‬ ‫هرگونــه فعالیــت ســوء و کالهبــرداری مجرمــان اینترنتــی‬ ‫برخــورد کــرده و در ایــن خصــوص هیچ گونــه مالیمتــی‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرنــوع مشــکلی می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتا بــه ادرس ‪;https:‎//cyberpolice.ir&nbsp‬‬ ‫از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫برنده قرعه کشی بازنده شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان خبر داد و گفت‪ :‬این شــخص با برقراری‬ ‫تمــاس تلفنــی و دادن وعــده دروغیــن برنــده شــدن‬ ‫در قرعه کشــی اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتاســرهنگ «علــی جمالــی»‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعــه قضایــی کــه مدعــی بــود‬ ‫مــورد کالهبــرداذری اینترنتــی قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫پرونــده ای در ایــن پلیــس تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از حضــور شــاکی و اخــذ اظهــارات‬ ‫وی‪ ،‬مشــخص شــد فــردی ناشــناس بــا او تمــاس‬ ‫گرفتــه و او را برنــده قرعه کشــی اعــام کــرده اســت‬ ‫و از وی درخواســت نمــوده شــماره ای کــه بــرای‬ ‫شــما ارســال می شــود همــان کــد قرعه کشــی شــما‬ ‫می باشــد و ان را اعــام کنــد‪ .‬کــد مذکــور باعــث ایجــاد‬ ‫دسترســی شــخص کالهبردار به همراه بانک شــاکی‬ ‫شــده و فــرد قربانــی پــس از خوانــدن کــد متوجــه‬ ‫خالــی شــدن حســاب بانکــی اش مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصی کارشناســان پلیس فتا عامــل کالهبرداری‬ ‫شناســایی و پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جمالــی از هموطنــان درخواســت کــرد‪:‬‬ ‫چنانچه تا بحال در مســابقه و یا قرعه کشــی شــرکت‬ ‫نکرده ایــد فریــب وعده هــای دروغیــن کالهبــرداران‬ ‫تلفنــی و پیامکــی را نخوریــد همچنیــن جهــت‬ ‫دریافــت جایــزه نیــازی بــه ارائــه اطالعــات شــخصی و‬ ‫بانکــی نمی باشــد‪.‬اطالعات مهــم و حســاس بانکــی‬ ‫خــود از قبیــل؛ شــماره حســاب‪ ،‬شــماره کارت‪ ،‬کــد‬ ‫اعتبارســنجی ‪ ،2CVV‬رمــز اول یــا دوم کارت بانکــی‬ ‫خــود را بــه هیــچ وجــه از طریــق تمــاس تلفنــی و یــا‬ ‫پیامــک در اختیــار دیگــران قــرار ندهنــد و در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه جرایــم در فضــای مجــازی موضوع‬ ‫را از طریــق مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 096380‬و یــا وب ســایت پلیــس فتا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارشــات مردمــی بــه‬ ‫کارشناســان مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫بازارماهی ‪:‬شب یلدا‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -446‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 17‬جمالی االول ‪- 1443‬شماره ‪-446‬‬ ‫‪17-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬دی ‪22-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫حال ناخوش صنایع دستی‪،‬‬ ‫از گرانی مواد اولیه‬ ‫در عرصــه تولیــدات صنایــع دســتی هنرمنــدان گلســتان بــه عنــوان یکــی از‬ ‫اســتان های مطــرح کشــور دارای تنــوع اقــوام و متاثــر از شــرایط کرونایــی و‬ ‫همچنیــن افزایــش چندیــن برابــری قیمــت مــواد اولیــه دیگــر پویایــی ســابق‬ ‫خــود را نــدارد و رونــق دوبــاره ان مســتلزم نــگاه ویــژه مســووالن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪،‬گلســتان همــواره پذیــرای گردشــگران‬ ‫داخلــی و خارجــی بســیاری بــا وجــود چشــم اندازهای بی نظیــر و مناظــر‬ ‫رویایــی و پیشــینه تاریخــی اش اســت و در کنــار همــه ایــن جاذبه هــا‪ ،‬بــه‬ ‫واســطه ســکونت اقــوام مختلفــی ماننــد فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬تــرک‬ ‫(اذربایجانــی و قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانی هــا‪ ،‬بلــوچ و قزاق هــا نســبت بــه ســایر‬ ‫مناطــق کشــور صنایــع دســتی ان دارای تنــوع بســیاری اســت بــه طــوری کــه‬ ‫هــر مســافر و گردشــگری را سرشــوق و بــه وجــد مــی اورد‪.‬‬ ‫از جملــه صنایــع دســتی اقــوام ســاکن در گلســتان را می تــوان بــه فــرش‬ ‫دســتباف‪ ،‬نمــد‪ ،‬زیــوراالت و ســوزن دوزی ترکمــن‪ ،‬جاجیــم بافــی روســتای‬ ‫زیــارت گــرگان‪ ،‬ابریشــم بافــی قزلباش هــای رامیــان و مینودشــت‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی شــاهکوه و قــوم بلــوچ و دوخت هــای ســنتی پوشــاک اســت اشــاره‬ ‫کــرد کــه‪ ،‬هــر کــدام نــام و اوازه خــود را بــا هنرمنــدی زنــان و دختــران و‬ ‫مــردان ایــن اســتان در بیــن خریــداران داخلــی و خارجــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا تعــداد مســافران و گردشــگران بــا وجــود شــرایط ویــژه ای کــه‬ ‫کرونــا در کشــور ایجــاد کــرده کــم شــده‪ ،‬و از ســوی افزایــش چندیــن برابــری‬ ‫مــواد اولیــه و همچنیــن ســخت شــدن شــرایط صــادرات ناشــی از فشــارهای‬ ‫تحریــم‪ ،‬حــال هنرمنــدان صنایــع دســتی گلســتان خــوب نیســت و جمعــی از‬ ‫انــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬نــگاه ویــژه دولــت مردمــی ســیزدهم بــه‬ ‫ایــن بخــش بــه عنــوان یکــی از منابــع درامــدی و اشــتغالزایی مــردم اســتان‬ ‫را خواســتار شــدند‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۳۰‬هزار هنرمند صنایع دستی در گلستان‬ ‫در بیــش از ‪ ۸۰‬رشــته بومــی و غیربومــی از جملــه فــرش دســتبافت‪،‬‬ ‫ابریشـم بافی‪ ،‬نمدمالــی‪ ،‬البســه محلــی اقــوام‪ ،‬زیــور االت ترکمنــی‪ ،‬حصیــر‬ ‫بافــی‪ ،‬ســوزندوزی ترکمــن و جاجیــم بافــی ‪ ۳۰‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان فعالیــت می کننــد کــه طبــق گفتــه کارشناســان ایــن حــوزه‪۲۷ ،‬‬ ‫هــزار نفــر از انــان پرونــده تولیــد انفــرادی و مابقــی کارگاه تولیــدی و یــا کارت‬ ‫شناســایی دارنــد‪.‬‬ ‫حــال ناخــوش صنایــع دســتی گلســتان از چالــش نیازهــا و حمایتهــا تــا‬ ‫صــادرات‬ ‫حســین کاظمیــان دارنــده مجموعــه اموزشــی و کارگاهــی تولیــدات چرمــی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ایــن مجموعــه اموزشــی و کارگاهــی بــا اشــتغالزایی بــرای ‪۲۸‬‬ ‫نفــر کــه ‪ ۸۰‬درصــد انــان زنــان سرپرســت خانــوار هســتند در گنبــدکاووس‬ ‫فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫کاظمیــان کاهــش حــق بیمــه هنرمنــدان‪ ،‬تســهیل شــرایط دریافــت‬ ‫تســهیالت بــرای توســعه فعالیــت‪ ،‬رفــع موانــع بــرای صــادرات و همچنیــن‬ ‫ایجــاد بازارچــه صنایــع دســتی بــه عنــوان محلــی مطمئــن بــرای فــروش‬ ‫تولیــدات هنرمنــدان را از جملــه نیازهــای فعــاالن ایــن عرصــه دانســت‪.‬‬ ‫ضرورت راه اندازی کارخانه تولید مواداولیه‬ ‫ایــن هنرمنــد صنایــع دســتی افــزود‪ :‬بــه واســطه وجــود جمعیــت قابــل توجــه‬ ‫دام‪ ،‬در بحــث تولیــد پوســت گاو و گوســفند ظرفیــت خوبــی دارد امــا بــه‬ ‫لحــاظ عــدم وجــود کارخانــه چرم ســازی‪ ،‬مجبــور بــه خریــد چــرم از خــارج از‬ ‫کشــور و اســتان های دیگــر بــرای تولیــد محصــوالت خــود هســتیم کــه باعــث‬ ‫افزایــش قیمــت تمــام شــده هــر محصــول می شــود‪.‬‬ ‫حصــل خانجانــی فعــال رشــته بافته هــای نیــز گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫گلســتان یکــی از قطب هــای پــرورش دام و تولیــد پشــم شــناخته می شــود‬ ‫بــه دلیــل نبــود کارخانــه ریســندگی صنعتــی‪ ،‬هنرمنــدان فعــال در عرصــه‬ ‫تولیــد فــرش مجبــور بــه خریــد الیــاف مــورد نیــاز خــود از ســایر اســتان ها‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬برابری قیمت مواد اولیه‬ ‫خانجانــی گفــت‪ :‬افزایــش ‪ ۱۰‬برابــری قیمــت مــواد اولیــه و همچنیــن‬ ‫پرداخــت مبلــغ مضاعــف بــرای حمــل ان از نقــاط دیگــر‪ ،‬فشــار مضاعفــی بــه‬ ‫فعــاالن ایــن عرصــه مـی اورد و از طــرف دیگــر فــروش و صــادرات محصــوالت‬ ‫بــه دلیــل شــرایط تحریــم بــا مشــکالت زیــادی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد بــا اشــاره بــه بــازار پســندی فــرش دس ـت بافت در بازارهــای‬ ‫کشــورهای همســایه از مســووالن خواســت از طریــق اتــاق بازرگانــی و‬ ‫اتــاق تعــاون ایــران در بحــث صــادرات فــرش ترکمــن اقــدام کننــد تــا انگیــزه‬ ‫فعــاالن ایــن رشــته بــرای توســعه فعالیــت بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫تامین مواداولیه با قیمت مناسب‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــرای کمــک بــه هنرمنــدان رایزنــی بــا‬ ‫کارخانه هــای تامیــن کننــده مــواد اولیــه در داخــل کشــور از جملــه نــخ مــورد‬ ‫نیــاز محصــوالت صنایــع دســتی ماننــد پارچــه بافــی و جاجیــم بافــی در حــال‬ ‫انجــام اســت تــا مــواد اولیــه بــا قیمــت مناســب بــه دســت هنرمنــدان برســد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۷۴۱‬میلیارد ریال محصوالت صنایع دستی در گلستان‬ ‫حاجــی ابراهیمــی بــا اشــاره بــه ارزش ‪ ۷۴۱‬میلیــارد ریالــی تولیــدات صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان در ‪ ۲‬ســال گذشــته افــزود‪ :‬پارســال ‪ ۴۰۶‬میلیــارد و ‪۸۰۸‬‬ ‫میلیــون ریــال معــادل یــک میلیــون و ‪ ۸۴۹‬هــزار و ‪ ۱۳۰‬دالر محصــوالت‬ ‫صنایــع دســتی اســتان بــه صــورت چمدانــی و گمرکــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫‏« اصحاب رسانه‬ ‫استان گلستان‪،‬‬ ‫غریبه تر از هر‬ ‫‏زمان دیگر »‏‬ ‫رســانه ها و وســائل ارتبــاط جمعــی‪ ،‬جــاده دو ســویه‬ ‫تعامــل و ارتبــاط مســتقیم مــردم بــا دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫و بــر عکــس هســتند‏‬ ‫طور کلی ارتباط را میتوان به این صورت تعریف کرد‪:‬‏‬ ‫برقــراری تفاهــم و هماهنگــی بیــن فرســتنده و گیرنــده‬ ‫پیام هدف از وسیله ارتباطی بـــه طـــور کلـــی جریـان انتقـال‬ ‫وبرقراری ارتباط و تعامـل اسـت‪ .‬ایـن‏فراینـد را در مجمـوع‬ ‫«ارتبـاط هـــای جمعـــی» مــی گوینــد‪ .‬وســیله ارتبــاط جمعــی‬ ‫عبــارت از ان وســیله ارتباطــی اســت کـــه مـــورد توجـــه گــروه‬ ‫زیــادی از مــردم‏اســت ‪.‬‏‬ ‫‏ ســه وســیله ارتبــاط سیاســـی‪ ،‬یعنـــی تلویزیـون‪،‬رادیـــو و‬ ‫مطبوعـــات (در بســترهای مجــازی و واقعــی) بیــش از همــه‬ ‫مورد توجـــه سیاســـتمداران و ارتبـــاط‏گـــران سیاســـی است‪.‬‬ ‫سیاســتمداران از وســایل ارتبــاط جمعــی ســه بهــره متفــاوت‬ ‫مــی گیرنــد‪:‬‏‬ ‫‏ نخست ‪ :‬ارائه اطالعات‬ ‫‏ دوم ‪ :‬شخصیت پردازی‏‬ ‫‏ ســوم ‪ :‬شــکل دادن بــه افــکار عمومــی و امــاده کــردن‬ ‫وجهــت دادن بــه ان‪ .‬امــروزه سیاســتمداران بـــه توانـــایی و‬ ‫نقـــش مـــوثر وســـایل ارتبـــاطی‬ ‫عمــده‪ ،‬یعنــی روزنامــه‪ ،‬رادیــو‪ ،‬ســینما‪ ،‬تلویزیــون‪،‬‬ ‫ماهــواره و اینترنــت در زمینــه اطالعات‪،‬شــخصیت پــردازی‬ ‫و چهــره ســازیی و جهــت دهــی بــه افــکار‏عمومــی اگاهــی‬ ‫یافتــه انــد و بنابرایــن اولیــن هــدف سیاســتمداران‪ ،‬کنتــرل‬ ‫ودسترســی بــه ایــن ابزاربــه ویـــژه رادیـــو و تلویزیـــون اســت ‪.‬‏‬ ‫روزنامــه هــا بــا ارائــه اخبار و تفاســیر‪ ،‬طــرح دیدگاه ها‪ ،‬نقد‬ ‫مســائل جامعـــه و انتقـــاد ازعملکــرد دولــت‪ ،‬مطلــع ســاختن‬ ‫حکومــت و نماینــدگان از نظــرات و‏خواســته هــای مــردم‬ ‫ومنعکــس کــردن پاســخها و نظــرات حکومت‪،‬می تواننــد‬ ‫در ایجــاد فرهنـــگ مشـــارکتی وبــاز کــردن فضــای سیاســی‬ ‫مناســب بــرای ‏پیشــرفت جامعــه‪ ،‬نقــش مهمــی را ایفــا‬ ‫کننــد‪.‬‏‬ ‫بــا عنایــت بــه مدنــی شــدن جوامــع‪ ،‬اهمیــت ارتبــاط از‬ ‫جنبــه سیاســی هــر روز افزونتــر مـــی شـــود تــا حــدی کــه باید‬ ‫گفــت درشــرایط کنونــی‪« ،‬ارتباطــات مایــه‏اصلــی زندگــی‬ ‫سیاســی اســت»«و بــدون بهــره گیــری از وســایل ارتباطــی‬ ‫و رســانه هــای گروهــی‪ ،‬نظــام هــای سیاســـی قـــادر بـــه نظم‬ ‫بخشــیدن بــه جامعــه و‏مشـــارکت دادن مـــردم در زنـــدگی‬ ‫سیاســـی نخواهنـــد بـــود‪.‬‏‬ ‫مشــارکت در زندگــی سیاســی از جملــه عضویــت‬ ‫در احــزاب‪ ،‬انتخابــات و ایجــاد ارتبـــاط متقابــل بــا‬ ‫سیاســتمداران‪ ،‬ایجــاب میکنــد کــه مــردم بــه رســانه هــای‬ ‫‏گروهــی دسترســی داشــته باشــند‪ .‬در ارتبــاط سیاســی‪،‬‬ ‫ارتبــاط گــران تــاش میکننــد بــا بهــره گیــری از وســایل‬ ‫گوناگــون ارتباطــی و کاربــرد تکنیــک هــا و بــه‏اتــکای قوانیــن‬ ‫مربــوط‪ ،‬بــر مخاطبـــان تـــاثیر گذارنـــد و‬ ‫انــان را بــا برنامــه هــا و افــکار خــود هماهنــگ ســازند و‬ ‫بــا جلـــب افکـــار و ارای عمـــومی‪،‬موقعیت خــود را تحکیــم‬ ‫بخشــند و قــدرت خــود را گســـترش دهنـــد ‪.‬‏‬ ‫‏ بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد ‪ ،‬مســئولین ارشــد سیاســی‬ ‫اســتان گلســتان هــر روز بیشــتر از دیــروز خــود را بی نیازتــر از‬ ‫« وســایل گوناگــون ارتباطــی و‏بویــژه رســانه ها» می داننــد ‪.‬‏‬ ‫طُرفــه انکــه مســئوالن ارشــد دولــت انقالبــی ‪ ،‬بیــش‬ ‫از ا َســاف خویــش ســیراب از جــام گــوارای رســانه هــا ‪،‬‬ ‫بویــژه « رســانه هــای انقالبــی و اصحــاب رســانه‏انقالبــی»‬ ‫هســتند‪ ،‬کســانی کــه بواســطه حمایــت از ارمانهــای انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬اصــل مترقــی والیــت فقیــه ‪ ،‬پایمــردی بــر راه و‬ ‫رســم شــهیدان و مــواردی از‏ایــن قبیــل ســال هاســت در‬ ‫گوشــه رینــگ در حــال « مُشــت خــوردن » هســتند ‪.‬‏‬ ‫صــه »‬ ‫بخــش خواندنــی تــر ایــن « ق ِ ِ‬ ‫صــه ی پُــر غ ُ ّ‬ ‫انجاســت کــه همیــن « اصحــاب رســانه غریــب و بــدون‬ ‫توجــه مســئوالن » در دولــت هــای اصالحــات و‏اعتــدال‬ ‫کــه اتفاقــا تیــغ تیــز انتقــادات شــان گلــوی انهــا را نشــانه‬ ‫رفتــه بــود عزیزتــر و گرامــی تــر بودنــد ‪.‬‏‬ ‫از کجای این داستان بنویسیم که زیاد دردمان نیاید‪:‬‏‬ ‫از جلسه تودیع و معارفه استاندار گلستان که ‪...‬‏‬ ‫از عــدم پاســخگویی مســئوالن دفاتــر مســئوالن‬ ‫(خوشــان کــه پیشــکش ) ‏‬ ‫از اوضــاع معیشــتی اصحــاب رســانه کــه (رنــگ رخســاره‬ ‫خبــر مــی دهــد از ســر ضمیــر )‏‬ ‫از حــال و روز اصحــاب رســانه‪ ،‬کــه هــر روز بــا ا َخــم‬ ‫و خشــم و غضــب یکــی از دســتگاههای دولتــی (بــه‬ ‫هــر بهانــه ای شــد) یــک خبرنــگار و فعــال رســانهای بــه‬ ‫‏محاکمــه فراخوانــده میشــود ‪ .‬‏‬ ‫از همــه مهمتــر از وضعیــت ارتباطــی بیــن مســئوالن‬ ‫اجرایــی دولــت انقالبــی‪ ،‬کــه انــگار هیــچ نیــازی بــه ایــن‬ ‫« ســربازان جنــگ نــرم » ندارنــد‪.‬‏‬ ‫مطمئنــا تــداوم ایــن وضعیــت بــه ســود هیچیــک از‬ ‫طرفیــن نیســت و البتــه بیشــتر از همــه « مســئوالن‬ ‫ارشــد اســتان گلســتان بــدون تعامــل و ارتبــاط‏مســتقیم‬ ‫و موثّــر بــا اصحــاب رســانه » در زمینــه هــای زیــر ‪:‬‏‬ ‫برقراری ارتباط با مردم‏‬ ‫استفاده از توانمندیهای بی شمار رسانه ها‏‬ ‫ارائه گزارش عملکرد و پاسخگویی به سواالت مردم‏‬ ‫کمــک از رســانه ها بــرای ارائــه چهــره واقعــی جامعــه بــه‬ ‫انــان عمــا ً اســیب پذیــری داشــته و بایــد بــرای راه حــل ان‬ ‫چــاره اندیشــی کننــد ‪.‬‏‬ ‫اصحــاب رســانه اســتان گلســتان ‪ ،‬غریبــه تــر از هــر زمــان‬ ‫دیگــری هســتند و مســئوالن دولتــی حتمــا ً بایــد بــرای رفــع‬ ‫کــدورت فیمابینــی و‏زدودن گــرد غربــت از چهــره رســانه ها‬ ‫« بویــژه اصحــاب رســانه انقالبــی » تــاش کننــد ‪.‬‏‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫برای تکمیل کادر اجرایی موسسه از بین عالقمندان استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ )۱‬طراح و گرافیست‪ )۲ ،‬مسئول وب سایت‪،‬‬ ‫‪ )۳‬مسئول روابط عمومی و تبلیغات‬ ‫رزومه خود را از طریق واتس اپ به شماره ‪09117674497‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت هماهنگی ‪017-32688214 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!