روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 445 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 445

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 445

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 445

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 30 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/21 -‬دسامبر‪ /16 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1443/‬شماره‪445‬‬ ‫ضرورت نظارت دقیق‬ ‫و به هنگام بر قیمت ها‬ ‫و کنترل بازار‬ ‫این سازمان‬ ‫بایکوت خبری شد‬ ‫تربیت فرزند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫رونق اشتغال و اقتصاد با توسعه شرکتهای تعاونی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در گوشــه کنار این اســتان کوچک چشــمه ســارهای فراوان‪ ،‬تاالبی‪ ،‬رود و برکه های‬ ‫فــراوان هســت تــا در ان بتــوان جلوه هــای رقــص بــرگ و اب را دیــد و در کنــار ایــن‬ ‫چشــمه هــا و برکــه هــا نوشــانوش کبــک خرامانــی کــه پابــه پــای خوتــکا و بوتیمــار جــا‬ ‫خــوش کــرده انــد‪.‬‬ ‫وقتی کــه پاییــزاز نیمــه مــی گــذرد حضــور پرنــدگان مهاجــر در ســدها و ابگیرهــا و‬ ‫تاالب هــا جــا خــوش کرده انــد و اینجاســت کــه مــی تــوان بــرای زیبایی هــای وصــف‬ ‫نشــدنی ان معیارهــای تــازه ای تعریــف کــرد‪...‬‬ ‫عروس‪ ،‬سارق منزل‬ ‫مادرشوهر‬ ‫ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع یــک‬ ‫مــورد ســرقت منــزل و تخریــب امــوال‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جوینده کار قربانی‬ ‫کالهبردار سایبری شد‬ ‫‪7‬‬ ‫پنج قدم تا رشد‬ ‫و توسعه ی فردی‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خط کشی‪۹۵۰‬کیلومترمحورهای‬ ‫ارتباطی گلستان در دولت‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬طــی‬ ‫مــدت ‪ ۱۰۰‬روز خدمــت دولــت ســیزدهم ‪ ۹۵۰‬کیلومتــر‬ ‫راه هــای ارتباطــی ایــن اســتان خــط کشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین محبوبــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۹۵‬کیلومتــر از راه هــای اســتان دارای‬ ‫روشــنایی اســت و ‪ ۲‬کیلومتــر از مســیرهای جــاده ای‬ ‫ایــن اســتان در ‪ ۱۰۰‬روز نخســت دولــت‪ ،‬از نعمــت‬ ‫روشــنایی جدیــد جدیــد برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی ایــن مــدت زمــان اصــاح هندســی‬ ‫هفــت نقطــه ســانحه خیز‪ ،‬احــداث هفــت مــورد ابنیــه‬ ‫جدیــد فنــی و ‪ ۶‬مــورد دور برگــردان عریــض انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در حــوزه لکه گیــری‬ ‫و روکــش اســفالت جاده هــا نیــز ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر از‬ ‫محورهــای ارتباطــی ایــن اســتان طــی فعالیــت دولــت‬ ‫جهــادی ســیزدهم کارهــای انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫در ایــن مــدت پنــج کیلومتــر حفــاظ بُتنــی و فلــزی در‬ ‫جاده هــای اســتان نصــب شــد‪ ،‬بــه عملکرد حــوزه ریلی‬ ‫و اداره کل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫میــزان جابجایــی بــار ریلــی در ســال جــاری نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۳۶‬درصــد افزایــش و در‬ ‫حــوزه جابجایــی مســافر در همیــن مــدت و مقایســه بــا‬ ‫پارســال ‪ ۷۳‬درصــد رشــد در اســتان داشــتیم‪.‬‬ ‫محبوبــی افــزود‪ :‬یکــی از مهمتریــن و اساســی تریــن‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه در ســال جــاری اتصــال خــط‬ ‫عریــض راه اهــن اینچه بــرون به ترکمنســتان اســت که‬ ‫پیشــتر بــه علــت کــم عــرض بــودن خــط ایــران‪ ،‬بــرای‬ ‫جابجایــی بارهــا‪ ،‬هزینــه زیــادی بــه کشــور ترکمنســتان‬ ‫پرداخــت می شــد کــه بــا راه انــدازی ایــن خــط عریض در‬ ‫داخــل کشــور و اتصــال ان بــه کشــور همســایه اولیــن‬ ‫قطــار بــاری عریــض وارد ایــران شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن اداره کل راه اهــن شــمال‬ ‫شــرق ‪ ،۲‬در حــال پیگیــری ‪ ۲‬پــروژه مهــم شــامل اجــرا و‬ ‫احــداث راه اهــن گــرگان بــه مشــهد به عنــوان یک مطالبه‬ ‫دیریــن مــردم اســتان و اتصــال خــط اهــن شــمال بــه‬ ‫جنــوب اســت کــه حــدود ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر مســیر از گلســتان‬ ‫بــه جنــوب کشــور کوتاهتــر می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــرح اتصــال خــط اهــن شــمال بــه‬ ‫جنــوب در حــال مطالعــه اســت کــه قــرار اســت براســاس‬ ‫ایــن طــرح خــط اهــن اینچه بــرون بــه ازادشــهر و از انجــا‬ ‫بــه شــاهرود و ســپس بــه طبــس وصــل شــود کــه از انجــا‬ ‫بارهــا بــه جنــوب کشــور منتقــل و یــا از جنــوب کشــور بــه‬ ‫طبــس و در نهایــت بــه اینچه بــرون اورده شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان در خصــوص حــوزه‬ ‫دریانــوردی و اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬انجــام مطالعــات تکمیلــی نجــات خلیــج گــرگان در‬ ‫قالــب الیروبــی کانال هــای چاپاقلــی و اشــور و نصــب‬ ‫اســکله پانتومــی شــناور در ســاحل بندرترکمــن‪ ،‬نصــب‬ ‫ترازســنج راهــداری در اســلکه بندرترکمــن جهــت پایــش‬ ‫نوســانات اب خلیــج گــرگان‪ ،‬راه انــدازی ایســتگاه رادیویی‬ ‫دریایــی بندرترکمــن بــرای کمــک بــه پرســنل شــیالت و‬ ‫ماهیگیــران از اقداماتــی بــوده کــه از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون و بــه ویــژه در ‪ ۱۰۰‬روز اخیــر در ایــن بخــش انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی افــزود‪ :‬اســتان گلســتان دارای ‪ ۲‬فــرودگاه‬ ‫بین المللــی شــهدای گــرگان و کاللــه اســت کــه در‬ ‫فــرودگاه بین المللــی شــهدای گــرگان امســال شــاهد‬ ‫افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی پروازهــای ورودی و خروجــی از ایــن‬ ‫فــرودگاه هســتیم و در بخــش جابجایــی مســافر هــم‬ ‫افزایــش ‪ ۱۱‬درصــدی را داشــتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۹‬پــرواز از فــرودگاه‬ ‫بین المللــی شــهدای گــرگان‬ ‫بــه مقصد قزاقســتان داشــتیم‬ ‫کــه مــورد اســتقبال تجــار‪،‬‬ ‫بازرگانــان و اقــوام قــزاق ایــن‬ ‫اســتان و اســتان های همجــوار‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫بخــش هواشناســی پــس‬ ‫از ســال های پیگیــری‪،‬‬ ‫مکان یابــی و کلنگ زنــی‬ ‫پــروژه رادار هواشناســی در‬ ‫گنبــدکاووس بــود کــه ایــن‬ ‫پــروژه بــه منظــور پیش بینــی‬ ‫دقیق تــر نقــاط بارشــی و‬ ‫ســیالب هایی کــه در اســتان‬ ‫رخ می دهــد‪ ،‬انجــام شــده‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫سوت قطار گردشگری‬ ‫در خراسان شمالی به صدا درامد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان بــه کارهــا و اقدامــات‬ ‫انجــام شــده در حــوزه شهرســازی پرداخــت و گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن بخــش طرح هــای تفضیلــی و جامــع بــرای همــه‬ ‫شــهرهای اســتان تهیــه و ابــاغ شــده کــه در واقــع تعیین‬ ‫کننــده مســیر برنامه ریــزی و توســعه شــهری اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن تامیــن زمیــن بــرای‬ ‫احــداث مســکن‪ ،‬ســاختمان های اداری‪ ،‬ورزشــگاه ها‪،‬‬ ‫بیمارســتان ها و بخش هــای دیگــر بــه عنــوان یــک وظیفــه‬ ‫در حــوزه ایــن اداره کل در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بخــش نهضــت ملــی تولیــد‬ ‫مســکن‪ ،‬ثبــت نــام ان شــروع شــده و ســهم اســتان در‬ ‫چهــار ســال دولــت ســیزدهم ‪ ۹۳‬هــزار خانــه اســت کــه‬ ‫اولویــت بــا اقشــار محــروم و کم درامــد اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن بخــش‪ ،‬در ‪ ۱۶‬شــهر اســتان‬ ‫زمیــن تامیــن شــده و در تــاش هســتیم بــا همــکاری‬ ‫ســایر بخش هــا در شــهرهای دیگــر اســتان زمیــن را‬ ‫تامیــن و در اختیــار اجــرای ایــن طــرح قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫بازافرینــی شــهری‪ ،‬بازســازی و بهســازی بافت هــای‬ ‫تاریخــی بــه ویــژه در شهرســتان گــرگان از جملــه تعــدادی‬ ‫مســاجد و تکایــا در محــات سرچشــمه‪ ،‬دربنــو‪ ،‬پاســرو و‬ ‫سرچشــمه ایــن شــهر انجــام شــده و بــرای جلوگیــری از‬ ‫حاشیه نشــینی بــه حــوزه بافت هــای ناکارامــد و فرســوده‬ ‫شــهری ورود کردیــم و در حــال مقاوم ســازی منــازل ایــن‬ ‫مناطــق هســتیم‪.‬‬ ‫محبوبــی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه راه تعریــض‬ ‫مســیرهای بندرترکمــن بــه اق قــا‪ ،‬اق قــا بــه‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر بــه شــاهرود در دســت اقــدام‬ ‫اســت و در مرکــز اســتان در حــال تکمیــل قطعــه اول‬ ‫کمربنــدی ایــن شــهر هســتیم کــه بــه زودی عملیــات‬ ‫احــداث قطعــه دوم اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت هماهنگی ‪017-32688214 :‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از دورهمی های شب یلدا اجتناب کنید‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪:‬بــا ارتقــای اگاهــی هــای عمومــی رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و اجتنــاب از دورهمــی هــا در شــب یلــدا تقویــت شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در جلســه اســتانی ســتاد مقابله‬ ‫بــا کرونــا در ســالن اجتماعــات اســتانداری اظهارداشــت‪ :‬مقدمــات و بســتر اجــرای‬ ‫طــرح هوشمندســازی بــرای مدیریــت کرونــا تــا هفتــه اینــده رســما فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۸۰ :‬هــزار نفــر کــه نوبــت دریافــت دز دوم انهــا یــک هفتــه گذشــته‬ ‫و مراجعــه نکردنــد فرمانــداران و مدیــران شــبکه هــای بهداشــت از طریــق بانــک‬ ‫اطالعاتــی بــرای پوشــش واکسیناســیون ایــن افــراد اقدامــات جــدی را انجــام‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقدامــات نقطــه بــه نقطــه بــرای میــزان دزهــای پوشــش‬ ‫واکسیناســیون و وضعیــت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی توســط هــر شهرســتان‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬توجــه و اقدامــات جــدی روی مراکــزی از جملــه دفاتــر‬ ‫پیشــخوان‪ ،‬پایانــه هــای بــرون شــهری‪ ،‬مهدکــودک هــا‪ ،‬اســتخرها‪ ،‬تاالرهــا و‬ ‫ســوپرمارکت هــا بــرای رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی باشــد چــون درصــد رعایــت‬ ‫انهــا خیلــی کــم اســت تشــدید نظــارت هــا‪ ،‬پایــش هــا و پیگیــری هــای الزم صــورت‬ ‫گیــرد تــا رونــد بهتــری نســبت بــه هفته هــای قبــل داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬اســتمرار و تقویــت طــرح شــهید ســلیمانی و افزایــش‬ ‫فعالیــت دفــاع زیســتی بــا تعامــل هــای بیــن بخشــی اداره کل روســتایی و دهیاری‬ ‫هــا و ســایر بخــش هــا بــرای افزایــش رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و میــزان‬ ‫دریافــت واکسیناســیون صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پوشــش واکسیناســیون بــرای جامعــه هــدف بــاالی ‪ ۱۲‬ســال بــه‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد رســیده کــه بایــد در جمعیــت کل اســتان هــم ایــن درصــد چشــم انــداز‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در ایــن جلســه گفــت‪:‬در روز گذشــته‬ ‫یــک نفــر بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا در اســتان جــان خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بــه رونــد کاهشــی شــیوع کرونــا در گلســتان اشــاره کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اکنــون ‪۲۰۳‬نفــر مبتــا بــه ویــروس کرونــا در مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۵‬نفــر در ای ســی یــو و ‪ ۱۸‬نفــر ازدســتگاه‬ ‫ونتیالتــور اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬وضعیــت و شــرایط کشــور خیلــی خــوب اســت و در شــبانه روز‬ ‫گذشــته ‪ ۱۳‬اســتان هیــچ مــوردی از فــوت بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬گــزارش نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرایط اســتان در وضعیــت مناســبی بــوده و از نظــر بهداشــتی و‬ ‫درمانــی امادگــی نــوع جهــش یافتــه و پیــک بعــدی را داریــم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬ویــروس جهش یافتــه اومیکرون‬ ‫درصــد ابتــا باالیــی دارد ولــی ماننــد ســرماخوردگی و انفوالنزاســت کــه میــزان‬ ‫کشــندگی پائینــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان در‬ ‫ایــن جلســه گفــت‪ :‬تاکنــون بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر دُز نوبــت اول‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬نفــر دُز نوبــت دوم و ‪ 9۳‬هــزار دُز نوبــت ســوم و یــاداور را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫ناهیــد جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪۹۰‬درصــد از جمعیــت هــدف گلســتان دُز‬ ‫اول و ‪ ۷۳‬درصــد هــم دُز دوم واکســن کرونــا را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۱۸۰ :‬هــزار نفــر در گلســتان از نوبــت دریافــت واکســن دز دوم‬ ‫انهــا بیــش از یــک هفتــه گذشــته ولــی تاکنــون مراجعــه نکردنــد کــه امیدواریــم‬ ‫هرچــه ســریع تــر ایــن افــراد پوشــش داده شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پوشــش واکسیناســیون در شهرســتان هــای مــراوه تپــه‪ ،‬اق قــا‪،‬‬ ‫گمیشــان و علــی ابــاد کمتریــن درصــد را تاکنــون داشــته کــه نیازمنــد برنامــه ریــزی‬ ‫هــای ویــژه فرمانــداران و مســئوالن در ایــن مناطــق اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون بــه اتبــاع و مهاجریــن رســمی و غیررســمی بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۷۱‬دز اول و ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۸۰۹‬نفــر دز دوم تزریــق شــده اســت و بیــش از هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر از عشــایر هــم واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــا انتشــار جدیدتریــن نقشــه کرونایــی ایــران‪ ،‬بــرای‬ ‫نخســتین بــار تعــداد شهرســتان های قرمــز و نارنجــی کرونــا در کشــور بــه صفــر رســید و‬ ‫تنهــا ‪ ۵۳‬شهرســتان در وضعیــت زرد و ‪ ۳۹۵‬شهرســتان در شــرایط ابــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اذر‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 29‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 56,530,000‬ریــال هر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪13,039,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,830,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,940,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 68,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪445‬‬ ‫رشد اقتصادی با تقویت‬ ‫شرکت های تعاونی‬ ‫مشــاور و قائــم مقــام مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلســتان نیــز گفــت کــه در فراینــد رشــد اقتصــادی و تقویــب‬ ‫هویــت ملــی از توســعه شــرکت هــای تعاونــی بــرای افزایــش‬ ‫یــا ارتقــای روح همــکاری و تحقــق اهــداف مشــترک در جامعــه‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫رونق اشتغال و اقتصاد با‬ ‫توسعه شرکتهای تعاونی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تشــکیل شــرکت های تعاونــی‪ ،‬پدیــده جدیــدی در‬ ‫دنیــا بــه خصــوص کشــورهای صنعتــی و توســعه یافتــه نیســت و از دهه هــای قبــل‬ ‫ایــن کشــورها بــا شناســایی محاســن فــراوان انجــام مشــارکتی فعالیت هــا‪ ،‬بــه ایجــاد‬ ‫شــرکت هــای تعاونــی روی اوردنــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود اولیــن شــرکت تعاونــی رســمی دنیــا در ســال ‪ ۱۷۶۹‬در انگلســتان‬ ‫توســط تعــدادی پارچــه بــاف راه انــدازی شــد و اگــر چــه ایــن مجموعــه بــه دلیــل‬ ‫اعتمــاد نداشــتن شــرکا بــه یکدیگــر در زمانــی کوتــاه از بیــن رفــت امــا پایـه ای کــه در‬ ‫ان جمــع کوچــک بنــا نهــاده شــد‪ ،‬چنــد صــد ســال بعــد بــه یکــی از محورهــای اصلــی‬ ‫فعالیــت هــای اقتصــادی دنیــا تبدیــل گردیــد‪.‬‬ ‫گزارش هــای جهانــی نشــان مــی دهــد کــه ‪ ۱۰‬درصــد شــاغالن جهــان در تعاونی هــا‬ ‫مشــغول بــه کار هســتند و منبــع اصلــی درامــد ان هــا از کســب و کارهــای تعاونــی اســت‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش هــا‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۷‬حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۹۳۷‬هــزار و ‪۳۲۳‬‬ ‫شــرکت تعاونــی در جهــان فعالیــت داشــتند و بیــش از ‪ ۲۷۹‬میلیــون نفــر معــادل ‪۱۰‬‬ ‫درصــد شــاغلین جهــان در ایــن تعاونی هــا مشــغول ب ـه کار بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بررســی ‪ ۳۰۰‬تعاونــی برتــر بــر اســاس گــردش مالــی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه بخش هــای کشــاورزی بــا ‪ ۱۰۴‬بنــگاه اقتصــادی و بیمــه بــا ‪ ۱۰۱‬بنــگاه‬ ‫اقتصــادی بــه عنــوان بزرگتریــن بخــش اقتصــادی در رتبه هــای اول و دوم قــرار‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫باوجــود ظرفیــت فــراوان تشــکیل شــرکت هــای تعاونــی و یــاداوری ایــن نکتــه کــه‬ ‫کشــورهای پیشــرفته بــا اتــکا بــه تعاونــی هــا در حــال درامدزایــی و اشــتغال افرینــی‬ ‫هســتند‪ ،‬ســهم اســتان گلســتان از ایــن گونــه فعالیت هــای مشــارکتی کمتــر از‬ ‫حدانتظــار بــوده و ســهم تعاونــی از تولیــد و اشــتغال ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۸۴‬شــرکت تعاونــی در ‪ ۱۵‬رشــته بــا عضویــت ‪ ۵۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۸۴‬نفــر ثبــت شــده و ایــن شــرکت هــا بــا ‪ ۹۰۴‬هــزار و ‪ ۹۴۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه‬ ‫فعالیــت تعاونــی خــود را اغــاز کردنــد کــه بــه کارگیــری صحیــح ایــن ســرمایه در‬ ‫مســیر اشــتغال و تولیــد مــی توانــد بــرای افــزون بــر ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۵۵‬هــزار نفــر‬ ‫شــغل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت تعاونی هــای گلســتان اغلــب در رشــته هــای تامیــن نیــاز صنفــی‪ ،‬صنعتــی‪،‬‬ ‫تولیــدی توزیعــی‪ ،‬تامیــن نیــاز تولیــد کننــدگان‪ ،‬خدمــات‪ ،‬تامیــن نیــاز مصــرف‬ ‫کننــدگان‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬ســهام عدالــت‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬فــرش دســتباف‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫معدنــی‪ ،‬چنــد منظــوره و کشــاورزی مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫براســاس نظــر کارشناســان اقتصــادی‪ ،‬گلســتان ظرفیــت بکــری در بخــش هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬خدمــات و صنعــت دارد کــه توســعه بخــش هــای تعاونــی بــه رونــق تولیــد‬ ‫و اقتصــاد اســتان و در نهایــت ایجــاد فرصــت هــای شــغلی جدیــد منجــر خواهــد شــد‬ ‫کــه پیــش شــرط ان توجــه بــه ایــن رفــع مســائل و مشــکالت پیـش روی تعاونــی هــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تقویــت دموکراســی تصمیــم گیــری‪ ،‬امــوزش اعضــا‪ ،‬هدایــت نقدینگــی بــه ایــن‬ ‫بخــش‪ ،‬بــه روز کــردن قوانیــن حــوزه تعــاون‪ ،‬همــراه بــودن دســتگاه هــا و تقویــت‬ ‫مدیریــت بخــش تعــاون و خــارج کــردن تعاونــی هــا از حاشــیه نشــینی در اقتصــاد‬ ‫بــرای رونــق بخشــی بــه حیــات شــرکت هــای تعاونــی در گلســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫لزوم توجه به تعاون‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی مرتعــداری گلســتان بــر لــزوم توجــه بیشــتر بــه تعاونــی‬ ‫هــا در اســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬مطابــق قانــون بایــد ‪ ۲۵‬درصــد از اقتصــاد در‬ ‫اختیــار بخــش تعاونــی باشــد امــا اکنــون و در پایــان برنامــه ششــم توســعه‪ ،‬ایــن رقــم‬ ‫کمتــر از پنــج درصــد اســت ‪.‬‬ ‫عبدالوحیــد هالکــو بیــان کــرد‪ :‬بخــش تعــاون بــرای گســترش فعالیــت و اثربخشــی‬ ‫بیشتر در اقتصاد به حمایت ویژه دولت احتیاج دارد و در شرایط فعلی ظرفیت های‬ ‫انــدک ایجــاد شــده ایــن بخــش در نتیجــه نبــود برنامــه مشــخص و هدفمنــد در حــال‬ ‫هــدر رفتــن اســت‪.‬‬ ‫قابلیت توسعه تعاون در گلستان‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان شــمالی ظرفیــت‬ ‫زیــادی بــرای ســرمایه گــذاری در بخــش تعــاون دارد کــه اگــر موانــع موجــود در مســیر‬ ‫فعالیــت ایــن تعاونــی هــا برداشــته شــود‪ ،‬افزایــش ارزش افــزوده بــرای فعــاالن ایــن‬ ‫بخــش و ایجــاد فرصــت هــای شــغلی فــراوان مــورد انتظــار اســت‪.‬‬ ‫ســعید مازندرانــی افــزود‪ :‬بــرای اســتفاده از ظرفیــت شــرکت هــای تعاونــی در‬ ‫توســعه گلســتان‪ ،‬شناســایی اســیب هــا‪ ،‬امکان ســنجی بخــش هــای مــورد تقاضــا‪،‬‬ ‫ارائــه مشــاوره و راهــکار بــه اعضــای شــرکت های تعاونــی‪ ،‬تدویــن شــیوه نامــه هــای‬ ‫جدیــد و ارائــه تســهیالت مــورد نیــاز در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫حمایت از تعاون به عنوان اقتصاد مقاومتی‬ ‫مدیر تعاون اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز حمایت از شرکت های‬ ‫تعاونــی را بخــش مهمــی از اقتصــاد مقاومتــی بــا هــدف رونــق تولیــد و افزایــش درامــد‬ ‫خانوارهــا دانســت و گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح تحــت عنــوان تعاونــی فراگیــر بــا شناســایی‬ ‫ظرفیــت هــا و حمایــت از اقتصــاد خانــواده هــای ســه دهــک پاییــن جامعــه طــی‬ ‫تفاهمنامــه بــا بســیج ســازندگی اســتان در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫محبوبــه فدایــی اظهــار داشــت‪ :‬تعاونــی فراگیــر بــا حداقــل ‪ ۵۰‬عضــو فعالیــت خــود‬ ‫را اغــاز مــی کنــد و از محــل صنــدوق بســیجیان بــه هــر شــرکت تعاونــی ‪ ۱۰۰‬تــا ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــه تازگــی شــرکت تعاونــی فراگیــر در روســتای “لمســک” گــرگان در‬ ‫زمینــه روغــن کشــی فعالیــت خــود را اغــاز کــرده و در قالــب اقتصــاد مقاومتــی مــورد‬ ‫حمایــت قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تعاونی راه ایجاد اشتغال‬ ‫مدیــر تعــاون اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت کــه بخــش‬ ‫تعاونــی بــا جمــع کــردن ســرمایه های خــرد و اجــرای یــک طــرح تولیــدی و اقتصــادی‬ ‫ثمربخــش‪ ،‬نقــش مهمــی در ایجــاد فرصــت شــغلی دارد کــه از کنــار ان نبایــد بــه‬ ‫ســادگی عبــور کــرد‪.‬‬ ‫فدایــی افــزود‪ :‬اگــر چــه در گلســتان زیرســاخت هــای فعالیــت بخــش تعــاون بــه‬ ‫خوبــی فراهــم اســت امــا بــرای تقویــت ایــن زیرســاخت هــا بایــد نســبت بــه اســیب‬ ‫شناســی و امــکان ســنجی دقیــق و مســتمر اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بیشــترین شــرکت تعاونــی ثبــت شــده و فعــال در گلســتان‬ ‫مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت گفــت‪ :‬بــرای اســتفاده بیشــتر و بهتــر از ایــن‬ ‫ظرفیــت بایــد مســائل و مشــکالت پیــش روی فعالیــت ان هــا را بــا همــکاری دســتگاه‬ ‫هــای مرتبــط برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی با تقویت شرکت های تعاونی‬ ‫مشــاور و قائــم مقــام مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان نیــز گفــت کــه‬ ‫در فراینــد رشــد اقتصــادی و تقویــب هویــت ملــی از توســعه شــرکت هــای تعاونــی‬ ‫بــرای افزایــش یــا ارتقــای روح همــکاری و تحقــق اهــداف مشــترک در جامعــه‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد رهبــری نقــش شــرکت هــای تعاونــی را در اقتصــاد مقاومتــی بــه جهــت‬ ‫مردمــی بــودن اقتصــاد درون زا و بــرون زا و عدالــت محــور بــودن‪ ،‬مهــم دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان در گام دوم بیانیــه انقــاب‪ ،‬یکــی از نقــش هــای توســعه‪،‬‬ ‫افزایــش تــاب اوری اقتصــادی اســت و ایــن ســرمایه اجتماعــی از مســیر تعــاون‬ ‫بــه دســت مــی ایــد و ســبب اســان ســازی و افزایــش کیفیــت مدیریــت اجرایــی و‬ ‫سیاســی کشــور مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر مشــکالتی ماننــد ســرمایه کــم و فقــدان فرهنــگ‬ ‫ســرمایه گذاری در فعالیــت هــای اقتصــادی وجــود دارد کــه شــرکت هــای تعاونــی‬ ‫مــی تواننــد مقــداری از ایــن مشــکالت را ســاماندهی کنــد‪.‬‬ ‫اســتاد کارافرینــی و اشــتغال در دانشــگاه هــای گلســتان بــا بیــان ایــن کــه امــوزش‬ ‫اعضــای شــرکت هــای تعاونــی‪ ،‬امــکان فعالیــت اقتصــادی ســالم را فراهــم مــی‬ ‫کنــد افــزود‪ :‬اطــاع از فعالیــت هــای بومــی و محلــی و موثــر بــودن کیفیــت تبــادل‬ ‫اطالعــات در بخــش تعــاون مــی توانــد بــه افزایــش بهــره وری منجــر شــود‪.‬‬ ‫حاشیه نشین شدن تعاونی ها‬ ‫اســتاد کارافرینــی و اشــتغال در دانشــگاه هــای گلســتان اجــرای نادرســت قانــون‬ ‫بــرای توســعه جامعــه در حــوزه هــای مختلــف را یکــی از دالیــل کــم توجهــی بــه‬ ‫ظرفیــت تعــاون دانســت و افــزود‪ :‬ایــن کــم توجهــی موجــب حاشــیه نشــینی شــرکت‬ ‫هــای تعاونــی در اقتصــاد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر اصــاح قوانیــن حــوزه تعــاون تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اگــر مــی خواهیــم از‬ ‫ایــن ظرفیــت بــرای افزایــش بهــره وری در حوزه هــای مختلــف اســتفاده کنیــم بایــد‬ ‫قوانیــن را بــا توجــه بــه نیازهــا و ظرفیــت جامعــه ب ـه روز کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد اشــتغال دانشــگاه هــای گلســتان گفــت‪ :‬حــوزه دموکراســی در تصمیــم‬ ‫گیــری بــرای ایفــای نقــش موثــر شــرکت هــای تعاونــی در کشــور قــوی نیســت و‬ ‫شــرکت هــای تعاونــی فقــط در تــاش بــرای جمــع کــردن عضــو هســتند امــا در‬ ‫هدایــت نقدینگــی موفــق عمــل نکردنــد‪.‬‬ ‫رهبــری پیشــنهاد کــرد کــه بــه نقــش موثــر تعــاون در زنجیــره تولیــد و بهــره گیــری از‬ ‫ظرفیــت نخبــگان و خبــرگان در حــوزه تصمیــم گیــری فعالیــت شــرکت هــای تعاونــی‬ ‫گلســتان توجــه بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن الزم اســت کــه در واگــذاری سیاســت هــای ابالغــی‪،‬‬ ‫اولویــت بــا تعاونی هــا باشــد و دولــت در کاهــش تصــدی گــری و اجــرای بــرون ســپاری‬ ‫تعاونی هــا را مقــدم بشــمارد‪.‬‬ ‫تشــویق کارافرینــان برتــر بــرای تاســیس شــبکه هــای تعاونــی‪ ،‬توســعه شــبکه هــای‬ ‫امــوزش بــرای اعضــای تعاونــی‪ ،‬شفاف شــدن حمایــت هــای ویــژه از تعــاون‪ ،‬بهــره‬ ‫گیــری از فنــاوری در تعاونــی بــه عنــوان اصــل و اولویــت‪ ،‬حمایــت از تعاونــی در بــازار‬ ‫ســرمایه و بــورس و حمایــت از ایــده پــردازی و نــواوری در حــوزه هــای متعــدد از‬ ‫جملــه راهکارهــای رونــق بخــش تعــاون بــرای توســعه کشــور اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫بادیان ختایی؛ خواص درمانی و چند دستور اشپزی با این گیاه خوش رایحه‬ ‫بادیان ختایی (‪ )Star anise‬یا بادیان ستاره ای نوعی گیاه با ظاهری‬ ‫زیباست که گاهی به جای گیاه زینتی استفاده می شود‪ .‬البته به جز ظاهر‬ ‫جذاب میوه‪ ،‬دانه و روغنش هم استفاده دارویی دارند و حتی به عنوان ادویه‬ ‫در غذاهای هندی و اسیایی به کار می رود‪ .‬اگر دوست دارید بیشتر با فواید‬ ‫و خواص درمانی این گیاه اشنا شوید‪ ،‬تا انتهای مقاله با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪444‬‬ ‫چند دستور اشپزی با بادیان ختایی‬ ‫چای بادیان ختایی‬ ‫یک کتری اب جوش تهیه کنید و به ازای هر فنجان اب‪ ۱ ،‬یا ‪ ۲‬پره بادیان‬ ‫ستاره ای اضافه کنید و اجازه دهید ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دقیقه خیس بخورد‪ .‬نوشیدنی را‬ ‫با عسل میل کنید‪ .‬استفاده از این چای بعد از هر وعده غذایی گوارش شما‬ ‫را بهبود می بخشد‪ .‬این چای برای درمان عفونت ریوی‪ ،‬حالت تهوع‪ ،‬یبوست‬ ‫و سایر مشکالت هاضمه هم مناسب است‪.‬‬ ‫پودر ‪ ۵‬ادویه‬ ‫‪ ۲‬قاشق چای خوری دانه فلفل سیچوان را حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دقیقه در یک تابه‬ ‫برشته کنید تا عطر ان ازاد شود و بعد ‪ ۵‬دانه بادیان ستاره ای اسیاب شده‬ ‫را به همراه نصف قاشق چای خوری میخک اسیاب شده‪ ۱ ،‬قاشق غذاخوری‬ ‫دارچین و ‪ ۱‬قاشق غذاخوری دانه رازیانه اسیاب شده مخلوط کنید‪ .‬این‬ ‫مخلوط را در ظرف دربسته بریزید و در جای تاریک و خنک نگهداری کنید‪.‬‬ ‫مرغ با سس سویا‬ ‫بال مرغ‪ ۱ ،‬فنجان سس سویا و ‪ ۳‬فنجان اب را در یک قابلمه بزرگ روی‬ ‫حرارت متوسط بگذارید و بعد یک تکه زنجبیل‪ ۳ ،‬حبه سیر له شده‪۳ ،‬‬ ‫قاشق غذاخوری شکر‪ ۱ ،‬چوب دارچین و ‪ ۳‬دانه بادیان ستاره ای را به مواد‬ ‫اضافه کنید و اجازه دهید مرغ ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬دقیقه بجوشد تا پخته و نرم شود‪.‬‬ ‫گالبی اب پز‬ ‫دوسوم فنجان شکر‪ ،‬نصف فنجان اب و ‪ ۴‬دانه بادیان ختایی را در یک‬ ‫قابلمه بزرگ بریزید و بگذارید شکر حل شود‪ .‬سپس حرارت را کم کنید و ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه زمان بدهید‪ .‬در مرحله بعد ‪ ۳‬گالبی (پوست کنده‪ ،‬نصف شده و بدون‬ ‫هسته) را به مواد اضافه کنید‪ .‬اجازه دهید مواد حدود ‪ ۲۵‬دقیقه بجوشد تا‬ ‫نرم شود و مایع به قوام مناسب برسد و مثل شربت شود‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫شما چقدر با بادیان ختایی اشنایی دارید؟ تا به حال از این گیاه برای‬ ‫مصارف غذایی یا دارویی استفاده کرده اید؟ در صورت تمایل‪ ،‬می توانید‬ ‫تجربه یا نظرتان را در قسمت ارسال دیدگاه برایمان بنویسید‪ .‬همچنین‬ ‫ن خود‬ ‫می توانید این مطلب را از طریق شبکه های اجتماعی برای دوستا ‬ ‫بفرستید تا انها هم با این گیاه اشنا شوند‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫رییــس اداره پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســامانه بارشــی از امروز_دوشــنبه_ اســتان‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد کــه ســبب بــارش بــاران و کاهــش دمــای هــوا مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــری هاشــمی دویــن اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت ســامانه بارشــی ســبب وزش بــاد و گاهــی بــاد شــدید مــی‬ ‫شــود و روز ســه شــنبه هــم بــاد لحظــه ای بســیار شــدید‪ ،‬بــارش بــاران و در برخــی نقــاط رگبــار و احتمــال‬ ‫رعــد و بــرق مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ارتفاعــات هــم احتمــال بــارش بــرف و‬ ‫مــه پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫باد و باران به‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در برمی گیرد‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر ‪1400‬‬ ‫بهترین زمان برای تعویض‬ ‫باتری خودرو چه زمانی است‬ ‫غریزه نوزادان‬ ‫کــودک همــان زمانــی کــه بــه دنیــا می ایــد غریــزه علــم یابــی‬ ‫او زنــده اســت و از جملــه غرایــزی کــه زنــده بالفعــل و وابســته‬ ‫بــه علــم یابــی اســت غریــزه محبــت یابــی اســت‪ .‬همــان طــوری‬ ‫کــه وقتــی بچــه بــه دنیــا می ایــد غــذا می خواهــد و فطرتــش‬ ‫پســتان مــادر را طلــب می کنــد‪ ،‬نیــز فطرتــش نــاز می خواهــد‪،‬‬ ‫دســت نــوازش مــادر را طلــب می کنــد؛ پــس پــدر و مــادران توجه‬ ‫داشــته باشــند کــه حتمــا ًبچــه را خــود ِ مــادر شــیر دهــد‪ ،‬بچــه را‬ ‫شــیرخوارگاه نبرنــد‪ ،‬بچــه را بــه مهــد کــودک نســپارند؛‬ ‫سمیه السادات فتاح‬ ‫تربیت فرزند‬ ‫در دیــن اســام مبتنــی بــر اصــول و قواعــد روانشناســی و علمــی‬ ‫اســت دیــن اســام دینــی چنــد وجهــی اســت کــه بــه همــه ابعــاد و‬ ‫الیــه هــای زندگــی اجتماعــی پرداختــه اســت و یکــی از ایــن مــوارد‬ ‫نحــوه تربیــت کــودک اســت‪.‬‬ ‫بــه جــرات مــی تــوان گفــت نــکات و ریــزه کاری هایــی کــه در دیــن‬ ‫مبیــن اســان در خصــوص تربیــت فرزنــد بیان شــده اســت منطبق‬ ‫بــر اصولــی علمــی و قابــل اســتناد هســتند و امــروزه بســیاری از‬ ‫ایــن مــوارد مــورد تائیــد کارشناســان حــوزه کــودک و علــوم تربیتــی‬ ‫مــی باشــند‪.‬‬ ‫کــودک همــان زمانــی کــه بــه دنیــا می ایــد غریــزه علــم یابــی او‬ ‫زنــده اســت و از جملــه غرایــزی کــه زنــده بالفعــل و وابســته بــه علم‬ ‫یابــی اســت غریــزه محبــت یابــی اســت‪ .‬همــان طــوری کــه وقتــی‬ ‫بچــه بــه دنیــا می ایــد غــذا می خواهــد و فطرتــش پســتان مــادر را‬ ‫طلــب می کنــد‪ ،‬نیــز فطرتــش نــاز می خواهــد‪ ،‬دســت نــوازش مــادر‬ ‫را طلــب می کنــد؛ پــس پــدر و مــادران توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫حتمــا ًبچــه را خــود ِ مــادر شــیر دهد‪ ،‬بچه را شــیرخوارگاه نبرند‪ ،‬بچه‬ ‫را بــه مهــد کــودک نســپارند؛‬ ‫همــه والدیــن ایــن را می داننــد بچــه یک ماهــه را وقتــی کــه‬ ‫نوازشــش کنــی‪ ،‬روی او بخنــدی‪ ،‬تبســم کنــی‪ ،‬او نیــز می خنــدد‬ ‫و تبســم می کنــد و اگــر ســر او داد بزنــی گریــه می کنــد و‪...‬‬ ‫فرزنــد انســان نتیجــه امــال و ارزوهــای او می باشــد؛ زیــرا کــه او‬ ‫ثمــره حیــات وی محســوب می گــردد کــه بــه عنــوان جانشــین در‬ ‫روی زمیــن باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫شایســته اســت کــه ایــن نماینــده واقعــی انســان‪ ،‬بــه خصوصیــات‬ ‫ویــژه ای اراســته گــردد و نمی تــوان بــه ایــن هــدف نایــل گــردد؛ مگــر‬ ‫اینکــه فرزنــد را بــه اداب نیکــو تربیــت نمــود‪.‬‬ ‫ســنوا ادابَهُــم‬ ‫پیامبــر (ص) می فرماینــد‪« :‬اکرِمُــوا اوالدَکُــم و اح ِ‬ ‫یُغفَرل َکـُـم؛ فرزنــد خــود را گرامــی بداریــد و انــان را خــوب تربیــت‬ ‫کنیــد تــا امرزیــده شــوید‪ ».‬بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف‪ ،‬خــود‬ ‫والدیــن بایــد اهــل تحقیــق و مطالعــه باشــند تــا بــر اســاس تحقیق‬ ‫و بررسـی های کــه بــه دســت اورده انــد‪ ،‬انچــه را کــه می خواهنــد بــه‬ ‫فرزندشــان بیاموزنــد‪ ،‬درســتی ان را بــاور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫متاســفانه بســیاری از اطالعاتــی کــه والدیــن دارای ان می باشــند‬ ‫بــر اســاس القائــات محیطــی و تعصبــات والدیــن بــه ان هــا رســیده‬ ‫اســت و باید توجه داشــت که این اطالعات ممکن اســت نادرســت‬ ‫و همــراه بــا خطــا باشــد‪ .‬محیــط‪ ،‬اولیــن معمــای کــودک اســت کــه‬ ‫تمــام القائــات فکــری و فرهنگــی و اموزشــی خــود را بــه کــودک ارائه‬ ‫شایعاتی درباره مو‬ ‫که نباید باور کنید‬ ‫نهــا بــه ایــن خاطــر کــه چیــزی را بارهــا و بارهــا شــنیده اید‬ ‫نبایــد فکــر کنیــد کــه لزومــا حقیقــت دارد و درســت اســت‪.‬‬ ‫شــایعات زیــادی دربــاره مــو و چگونگــی نگه داشــتن ان در‬ ‫فــرم و حالــت مناســب وجــود دارنــد کــه بســیاری از انهــا‬ ‫صحــت ندارنــد و در برخــی مــوارد‪ ،‬حتــی ســامت موهــا را‬ ‫تحت تاثیــر قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬هرچه موها کثیف تر باشند‪ ،‬سریع تر رشد خواهند کرد!‬ ‫برخــی فکــر می کننــد کــه موهــای کثیف تــر ســریع تر رشــد‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬چــرا؟ چــون اگــر کمتــر از شــامپو‪ ،‬نرم کننــده و‬ ‫نظایــر اینهــا اســتفاده شــود‪ ،‬احتمــال اســیب دیدن موهــا بــه‬ ‫حداقــل خواهــد رســید‪ .‬ایــن شــایعه صحــت نــدارد و نبایــد‬ ‫بــه امیــد ان تعــداد دفعــات حمام کــردن را کــم کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن کار موهایتــان چــرب و درهم تافتــه خواهنــد شــد و بــوی‬ ‫ناخوشــایندی خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کندن موهای سفید باعث رشد بیشتر انها می شود‬ ‫ایــن هــم شــایعه دیگــری اســت کــه احتمــاال بــه گــوش شــما‬ ‫هــم خــورده اســت‪ .‬امــا بایــد بدانیــد کــه صحــت نــدارد و کنــدن‬ ‫موهــای ســفید‪ ،‬یــا به اصطــاح از ریشــه دراوردن انهــا‪ ،‬ســبب‬ ‫رویــش بیشــتر موهــای ســفید نخواهــد شــد‪ .‬رنــگ موهــا بــا‬ ‫کنــدن انهــا تغییــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪445‬‬ ‫می کنــد؛ زیــرا کــه پــس از ســه چهــار ســال‪ ،‬وقتــی بــا کــودک ســخن‬ ‫می گوییــم‪ ،‬مالحظــه می کنیــم کــه کودک‪ ،‬درســت به زبانی ســخن‬ ‫می گویــد کــه والدیــن‪ ،‬اطرافیــان و بــه طــور کلــی محیــط تربیتــی او‬ ‫بــه او القــاء کــرده اســت‪ .‬پــس می تــوان گفــت کــه محیــط پرورشــی‬ ‫کــودک‪ ،‬اطالعــات فرهنگــی خــود را بــر ذهــن و قلــب کــودکان بــه‬ ‫طــور اجبــاری القــا می کنــد‪ .‬چنیــن القایــی نــه تنهــا در مــورد زبــان‪،‬‬ ‫بلکــه در مــوارد دیگــر نظیــر فرهنــگ اقتصــاد و ‪ ...‬دیــن وجــود دارد‪.‬‬ ‫احترام به فرزند‬ ‫پیامبــر اکــرم (ص) می فرماینــد‪« :‬فرزنــد شایســته‪ ،‬دســته گلــی‬ ‫از جانــب خداونــد اســت کــه میــان بنــدگان قســمت می کنــد‪».‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه چنیــن موهبــت عظیمــی‪ ،‬شایســته اســت کــه‬ ‫والدیــن بــا اگاهــی تمــام بــا تربیــت صحیــح کــودکان‪ ،‬راه را بــرای‬ ‫رســیدن بــه چنیــن مرحلـه ای بگشــایند‪ .‬مهم تریــن وظیفــه والدیــن‬ ‫نســبت بــه فرزندشــان ان اســت کــه بــا احتــرام گذاشــتن بــه او‪،‬‬ ‫همــواره شــخصیت فــردی و اجتماعــی او را حفــظ کننــد و او را در‬ ‫میان همســاالن و همبازی هایــش خفیــف و خــوار جلــوه ندهنــد‪.‬‬ ‫پیامبــر اکــرم (ص) می فرماینــد‪« :‬همــان گونــه کــه فرزنــد نبایــد بــه‬ ‫والدیــن خــود بــی احترامی کنــد‪ ،‬والدیــن نیــز نبایــد نســبت بــه او بــی‬ ‫احترامــی نماینــد‪ ».‬احتــرام بــه حقــوق فــردی و اجتماعــی کــودکان‬ ‫و نوجوانــان از اهمیــت بســزائی برخــوردار اســت؛ زیــرا کــه دارای‬ ‫حقــوق اجتماعــی‪ ،‬انــان می امــوزد کــه در اینــده فــردی عدالــت‬ ‫خــواه تربیــت شــوند‪ .‬بدیــن جهــت الزم اســت والدیــن در میــان‬ ‫ان هــا بــه عدالــت رفتــار نماینــد تــا ایــن خصیصــه در رفتــار اینــده‬ ‫انــان جلوه گــر شــود‪.‬‬ ‫ان بزرگــوار در کالمــی دیگــر می فرماینــد‪« :‬میــان فرزنــدان خــود‬ ‫در عطــا و بخشــش بــه عدالــت رفتــار کنیــد‪ ،‬همچنــان کــه دوســت‬ ‫داریــد انــان نیــز‪ ،‬در احتــرام و محبــت‪ ،‬میــان شــما عادالنــه عمــل‬ ‫کننــد»‪.‬‬ ‫چند راه ارتباط مطلوب با فرزندان‬ ‫‪ .1‬بایــد بــه فرزندانتــان احتــرام بگذاریــد و برایشــان ارزش قائــل‬ ‫شــوید و در صــورت لــزوم‪ ،‬خطاهــای انــان را تذکــر داده تــا در رفــع‬ ‫و اصــاح ان هــا بکوشــند‪.‬‬ ‫‪ .2‬در محیطی ارام به بحث و گفتگو بپردازید‪.‬‬ ‫‪ .3‬ســعی نمائید احساســات مثبت خود را در رفتار و گفتار انان‬ ‫نشــان دهیــد؛ ولــی احساســات منفــی را فقــط در قالــب کلمــات بــا‬ ‫مالیمــت ابــراز نمائید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نوجوانــان نســبت بــه امــر و نهــی‬ ‫کــردن بســیار حســاس هســتند‪.‬‬ ‫‪ .5‬هرگــز در صــدد قــدرت نمائــی بــر نیاییــد؛ چــون هــم والدیــن و‬ ‫هــم کــودکان میــل بــه احســاس قــدرت نمائــی دارنــد و از ایــن عمــل‬ ‫لــذت می برنــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬برای کودکان مسئولیت تعیین نمائید‪.‬‬ ‫‪ .7‬بــا ابــراز عالقــه‪ ،‬انــان را از ابتــا بــه عقــب ماندگــی عاطفــی‬ ‫نجــات دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬از بــی اعتنائــی و بــی تفاوتــی بپرهیزیــد؛ کــه باعــث نابــودی و‬ ‫خرابــی ارتباطــات می شــود‪.‬‬ ‫‪ .9‬همیشــه بــه ان هــا پنــد و انــدرز ندهیــد فقــط گــوش کنیــد و‬ ‫گــوش کنیــد‪.‬‬ ‫مراقبت های والدین در رابطه با فرزندان‬ ‫در سه سال اول که دوره پرستاری‪ ،‬نام دارد والدین وظایفی دارند‪:‬‬ ‫‪ .1‬اســتحمام کــودک تــا ســه ســالگی توســط مــادر انجــام می شــود؛‬ ‫امــا از چهــار ســالگی‪ ،‬دختــر توســط مــادر و پســر توســط پــدر حمــام‬ ‫می شــوند‪ .‬البتــه عورتیــن بایــد پوشــیده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در پوشــش لباس تا ســه ســالگی باید لباس های رنگ روشــن‬ ‫داشــته باشــند و بعــد از ان‪ ،‬رنــگ و دوخــت لبــاس بایــد جنســیت‬ ‫کودکان همخوانــی داشــته باشــند‪ .‬اگــر لبــاس‪ ،‬تنــگ و چســبان‬ ‫باشــد باعــث فشــار؛ خســتگی و عصبانیــت کــودک می شــود‪ .‬ضمنــا ً‬ ‫در بیــداری پیــش از موعــد غریــزه جنســی‪ ،‬موثــر اســت‪ .‬لباس های‬ ‫زیــر نبایــد زبــر و از الیــاف پالســتیک باشــد بلکــه بایــد از جنــس نــخ‬ ‫پنبـه ای باشــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ختنــه پســران‪ ،‬همــان هفتــه اول بعــد از تولــد یــا حداکثــر تــا‬ ‫پایــان مــاه اول باشــد کــه زخــم ان خیلــی زود جــوش می خــورد‪.‬‬ ‫‪ .4‬خــوب اســت کــودکان در حضــور و دیــد والدیــن بــازی کننــد‬ ‫تــا خطاهــای اخالقــی بــا تذکــر بــر طــرف شــود‪ .‬بــه کــودکان اجــازه‬ ‫ندهیــد کولــی بــازی یــا عــروس و دامــاد بــازی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬در معاشــرت ها فرهنــگ برهنگــی در دختــران بیــش از پســران‬ ‫اســت چــه والدیــن و چــه فرزنــدان در منــزل اســتین ها تــا مــچ و‬ ‫پاهــا را نیــز تــا مــچ پــا بپوشــانند‪ .‬نامحرمــان حــق ندارنــد کــودکان‬ ‫ممیــز را ببوســند و محرمــان فقــط بایــد پیشــانی بچه هــا را ببوســند‪،‬‬ ‫دختــران در ســن تمیــز نبایــد روی پــای پــدران‪ ،‬و پســران روی پــای‬ ‫مــادران بنشــینند!‬ ‫‪ .6‬اگــر زخــم یــا دمــل در محــدوده ی عورتیــن و کشــاله ران پیــدا‬ ‫شــد بایــد بــرای درمــان ســریع ان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫‪ .7‬بــرای دفــع انگل هــا و کرمک هــا کــه موجــب تحریــک مخــرج‬ ‫اســت بایــد اقــدام شــود‪.‬‬ ‫‪ .8‬در ســایش ها هرگــز بــه کــودک اجــازه ندهیــم کــه بــه رو‬ ‫بخوابنــد!‬ ‫‪ .9‬در نــوازش کــودکان کــه امــر الزمــی اســت از جمــات نادرســت‬ ‫(فــان چیــز تــو را بخــورم ‪ )...‬اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬در پاســخ به ســئواالت کودکان‪ ،‬گوش کنیم ســاده و صحیح‬ ‫جــواب دهیــم‪ .‬اگــر پرســیدند‪ :‬مــن چگونــه بــه وجــود امــدم؟ خــوب‬ ‫اســت مــادر بگویــد‪ :‬تــو خیلــی کوچــک بــودی و مــن خیلــی تــو را‬ ‫دوســت داشــتم و در شــکم خــود گذاشــتم‪ ،‬بعــد خــدا تــو را بــه دنیــا‬ ‫اورد بــه تــو شــیر دادم تــا بــزرگ شــدی و خــدا را شــکر می کنــم‬ ‫کــودکان تــا همیــن حــد راضــی می شــوند‪ .‬هرگــز نبایــد در پاســخ بــه‬ ‫ان هــا مســائل زناشــوئی مطــرح شــود! البتــه اگــر در منــزل پرنــده ای‬ ‫نگهــداری شــود کــه کــودک زاد و ولــد ان ها را ببینند پاســخ بســیاری‬ ‫از ســئواالت خــود را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬موهای چرب را باید هر روز با شامپو شست‬ ‫قاعدتــا بــرای انکــه چربــی و الودگــی نشســته بــر تارهــای مــو را‬ ‫پــاک کنیــم بایــد طــی رونــدی منظــم موهــا را بــا شــامپو بشــوییم؛‬ ‫امــا متاســفانه خیلــی از کســانی کــه موهــای چــرب دارنــد‪ ،‬در‬ ‫انجــام ایــن کار زیــاده روی می کننــد‪ .‬دلیــل ایــن کار انهــا ایــن بــاور‬ ‫غلــط اســت کــه به مرورزمــان‪ ،‬چربــی موهــا کــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬موهــای زمخــت و مجعــد فقــط مختــص زنــان‬ ‫رنگین پوســت اســت!‬ ‫زمختــی موهــا ارتبــاط چندانــی بــا رنــگ پوســت نــدارد و ایــن‬ ‫مســئله تــا حــدود زیــادی بــه ژنتیــک ارتبــاط دارد‪ .‬تمامــی زنــان‪،‬‬ ‫فــارغ از انکــه رنــگ پوست شــان چــه باشــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫موهــای زمخــت‪ ،‬درهم تافتــه‪ ،‬گره خــورده و نظایــر اینهــا‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬رســیدگی بــه موهــا بــا اســتفاده از محصــوالت‬ ‫مناســب بــرای ایــن دســته از زنــان اهمیــت ویــژه ای دارد؛‬ ‫چــون اگــر ایــن کار را نکننــد‪ ،‬بیشــتر از دیگــران در معــرض‬ ‫مشــکالتی چــون ظرافــت و شــکنندگی بیــش از حــد تارهــای‬ ‫مــو و خشــکی پوســت ســر قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬چیدن نوک موها باعث رشد سریع تر انها می شود‬ ‫چیــدن نــوک موهــا‪ ،‬هــر ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬هفتــه یــک بــار‪ ،‬ایــده بــدی‬ ‫نیســت و مزایایــی مثــل پیشــگیری از موخــوره و معضالتــی‬ ‫نظیــر ان دارد؛ امــا باعــث رشــد ســریع تر موهــا نمی شــود و‬ ‫ایــن اظهارنظــر نیــز شــایعه ای بی اســاس اســت‪.‬‬ ‫چیــدن نــوک موهــا باعــث تقویــت تارهــای مــو می شــود و اجــازه‬ ‫نمی دهــد کــه موخــوره بــه ســاقه موهــا راه یابــد و کیفیــت و‬ ‫صالبــت انهــا را تحت تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬اگــر می خواهیــد موهایــی‬ ‫ســالم‪ ،‬درخشــان و زیبــا داشــته باشــید‪ ،‬هرازچندگاهــی ایــن کار‬ ‫را انجــام دهیــد‪ ،‬امــا نــه بــه امیــد رشــد بیشــتر موهــا!‬ ‫‪ .۶‬شامپوها پس از مدتی کارایی سابق را از دست می دهند‬ ‫رواج ایــن شــایعه ریشــه در ایــن بــاور غلــط دارد کــه پــس از‬ ‫اســتفاده از شــوینده ای بخصــوص در بلندمــدت‪ ،‬کارای ـی اش‬ ‫را از دســت می دهــد‪ ،‬چــون موهــا بــه ان عــادت می کننــد و‬ ‫دیگــر اثــر اولیــه را نخواهــد داشــت؛ امــا ایــن اظهارنظــر هیــچ‬ ‫پشــتوانه قابل اتکایــی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬موهــای زمخــت و فــر در مقایســه بــا موهــای صــاف‬ ‫تارهــای قوی تــری دارنــد‬ ‫قضاوت کــردن بــا توجــه بــه ظاهــر افــراد‪ ،‬در خیلــی از مــوارد‬ ‫مــا را بــه اشــتباه خواهــد انداخــت‪ ،‬مثــل همیــن بــاور غلطــی کــه‬ ‫دربــاره موهــای فــر و زمخــت رایــج شــده اســت‪ .‬به گفتــه دکتــر‬ ‫روالنــدا ویلکرســون (‪ ،)Dr. Rolanda Wilkerson‬متخصــص‬ ‫و پژوهشــگر ارشــد زیبایــی‪ ،‬در ایــن نــوع موهــا «کوتیوکــول مــو‬ ‫[خارجی تریــن بخــش ســاقه مــو]‪ ،‬هــر جــا کــه تارهــای مــو پیــچ‬ ‫و تابــی خــورده باشــند‪ ،‬حالتــی روبه بــاال پیــدا می کنــد‪ .‬به خاطــر‬ ‫ایــن مســئله موهــای این چنینــی در مقایســه بــا موهــای صــاف‬ ‫ضعیف تــر و خشــک تر خواهنــد شــد‪.».‬‬ ‫‪ .۸‬روغن های طبیعی برای سالمت مو خوب و مفید هستند‬ ‫برخــاف بــاور عمــوم بیشــتر ترکیبــات خوراکی هــای خــام‬ ‫(ترکیباتــی مثــل روغــن اواوکادو‪ ،‬روغــن نارگیــل و عســل)‪،‬‬ ‫ان طــور کــه بایدوشــاید جــذب تارهــای مــو نمی شــوند و بــه عمــق‬ ‫ســاقه موهــا نفــوذ نمی کننــد؛ بنابرایــن اثــر مثبــت دائمــی بــر‬ ‫ســامت مــو نخواهنــد داشــت‪ .‬به عــاوه پــس از اســتفاده از ایــن‬ ‫ترکیبــات بــر روی موهــا و پــس از انکــه موهــا شســته می شــوند‪،‬‬ ‫معمــوال کامــا پــاک نمی شــوند و اثــری از انهــا بــر تارهــای مــو‬ ‫باقــی خواهــد مانــد کــه ســبب چربــی مــو و داشــتن احساســی‬ ‫ناخوشــایند خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ باتــری خــودرو یکــی از قطعــات کلیــدی ان اســت کــه‬‫ـده ایجــاد‬ ‫در صــورت خرابــی‪ ،‬مشــکالت زیــادی بــرای راننـ ‬ ‫می کنــد‪ .‬اطــاع از شــرایط باتــری و زمــان تعویــض ان یکی‬ ‫از مــوارد مهمــی اســت کــه مالــکان خــودرو بایــد از ان هــا‬ ‫اطــاع داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه بررســی ایــن مســاله خواهیــم پرداخــت کــه چــه‬ ‫زمانــی بایــد نســبت بــه تعویــض باتــری خــودرو مبــادرت کرد‪.‬‬ ‫ باتــری خــودرو در صــورت نــو بــودن‪ ،‬می توانــد خروجــی‬‫شــدت جریانــی حــدود ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬امپــر را تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ایــن مقــدار امپــر بــه اســتارتر موتــور خــودرو وارد‬ ‫می شــود می توانــد میــل لنــگ خــودرو را بــه راحتــی چرخانــده‬ ‫و پیشــرانه را بــه ســرعت روشــن کنــد؛ حتــی زمانــی کــه دمــای‬ ‫هــوای بیــرون بســیار پاییــن باشــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه عمــر باتــری باالتــر مــی رود دیگــر توانایــی‬ ‫روزهــای نخســت را در فراهــم کــردن امپــر کافــی نــدارد و‬ ‫همیــن مســاله باعــث می شــود کــه دیگــر اســتارتر پیشــرانه‬ ‫توانایــی چرخانــدن ســریع میــل لنــگ را نداشــته باشــد و‬ ‫مخصوصــا اگــر دمــای هــوا پاییــن باشــد ممکــن اســت دیگر‬ ‫امــکان روشــن کــردن پیشــرانه ی خــودرو را نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بســیاری از راننــدگان ممکــن اســت بــا خودرویــی کــه مــدت‬ ‫طوالنــی خامــوش بــوده و ســپس توانایــی روشــن شــدن را‬ ‫نــدارد‪ ،‬مواجــه شــده باشــند‪.‬‬ ‫چنیــن مخمصـه ای بــه هیــچ وجــه جــز شــرایطی نیســت کــه‬ ‫کســی دوســت داشــته باشــد در ان گرفتــار شــود‪.‬‬ ‫ بــه گــزارش اقتصــاد انالیــن‪ ،‬حــال ســوال اساســی‬‫ایــن اســت کــه ایــا بایــد باتــری خــود را قبــل ایــن کــه بــه‬ ‫چنیــن مرحلــه ای برســد تعویــض کنیــم؟ یکــی از مراکــز‬ ‫ســرویس تخصصــی خــودرو که فــروش محصــوالت ب ام و‪،‬‬ ‫هیونــدای‪ ،‬کادیــاک‪ ،‬مینــی و ولــوو را بــر عهــده دارد در ایــن‬ ‫بــاره می گویــد کــه باتری هــای اتومبیــل بــه طور معمــول و در‬ ‫شــرایط عــادی تــا چهــار الــی پنــج ســال یــا حتــی کمتــر‪ ،‬عمــر‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر باتــری خــودروی شــما عمــری بــه ایــن میــزان‬ ‫دارد بهتــر اســت قبــل از اینکــه برایتــان دردســر درســت کنــد‬ ‫بــه فکــر تعویــض ان باشــید‪.‬‬ ‫شرایط عادی‬ ‫ شــرایط عــادی بــه فاکتورهــا و عوامــل بســیاری وابســته‬‫اســت‪ .‬بــه طــور عــادری‪ ،‬باتــری خــودرو نبایــد تحــت حــرارت‬ ‫خیلــی پاییــن یــا خیلــی بــاال و تــکان و ضربــه قــرار گیــرد و‬ ‫یــک سیســتم شــارژر اصولــی و اســتاندارد بایــد بــه ان متصــل‬ ‫باشــد‪ .‬امــا در دنیــای واقعــی شــرایط ممکــن اســت فــرق کند‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر در محــل گرمســیری زندگــی می کنیــد در‬ ‫برخــی از روزهــای ســال‪ ،‬باتــری خــودروی شــما تحــت دمــای‬ ‫بســیار باالیــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ در برخــی از مناطــق داخــل کشــور نیــز در طــول ســال‬‫باتــری تحــت دمــای بســیار بــاال و در ادامــه دمــای بســیار‬ ‫پاییــن قــرار می گیــرد کــه ایــن مســاله بــه شــدت ســامت‬ ‫باتــری را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬اگــر تســمه ی باتــری‬ ‫نیــز دچــار مشــکل شــود ایــن قطعــه بــه انــدازه ی کافی شــارژ‬ ‫نخواهــد شــد و بــزودی برایتــان دردســر ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پــس بــه طــور کلــی باتری هــا بــه نــدرت در شــرایط کاری‬ ‫نرمــال قــرار دارنــد و عمــر کمتــری از میــزان اعــام شــده ی‬ ‫تولید کننــدگان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫سفرهای کوتاه‬ ‫ شــاید جالــب باشــد بدانیــد انجــام ســفرهای کوتــاه یــا‬‫توقف هــای زیــاد در طــی ســفرهای طوالنــی نیــز می توانــد‬ ‫بــه باتــری خــودرو اســیب برســاند‪ .‬دلیــل ایــن امــر ایــن‬ ‫اســت کــه در ایــن شــرایط‪ ،‬باتــری هیچــگاه فرصــت شــارژ‬ ‫شــدن کامــل را پیــدا نمی کنــد در نتیجــه پدیــده ی الیــه الیــه‬ ‫شــدن اســید در باتــری رخ می دهــد و چنیــن پدیــده ای‬ ‫ســبب اســیب دیــدن صفحه هــا و در نهایــت کاهــش طــول‬ ‫عمــر باتــری می شــود‪.‬‬ ‫نشانه های پایان عمر باتری‬ ‫ واضح تریــن و ســاده ترین نشــانه ای کــه نزدیــک شــدن‬‫باتــری بــه پایــان عمــر کاری را نشــان می دهــد ایــن اســت کــه‬ ‫باتــری خــودروی شــما در حالت شــارژ کامــل (برای مثال پس‬ ‫از طــی مســافت طوالنــی) نتوانــد دوبــاره پیشــرانه را روشــن‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه ایــن قضیــه می توانــد ناشــی از وجــود ایــراد در‬ ‫مــدار شــارژ باتــری خــودرو نیــز باشــد بنابرایــن بایــد بــه دقــت‬ ‫چــک شــود‪ ،‬البتــه هــر مکانیکــی می توانــد ایــن عیب یابــی را‬ ‫بــرای شــما انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ بــا ایــن حــال اگــر سیســتم شــارژ مشــکلی نداشــته باشــد‪،‬‬‫بدیــن معنــی اســت کــه باتــری در وضعیــت خوبی قرار نــدارد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا دانســتن عمــر باتــری خــود نیــز می توانیــد زمــان‬ ‫تعویــض ان را متوجــه شــوید چــون همانطــور کــه پیش تــر‬ ‫گفتیــم باتری هــای معمولــی عمــر حداکثــری ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬ســال‬ ‫دارنــد؛ البتــه قویــا پیشــنهاد می کنیــم در بــازه ی زودتــری‬ ‫اقــدام بــه تعویــض باتــری خــود کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫باتری ها انقدر قطعات قابل اطمینانی هســتند که بســیاری‬ ‫از راننــدگان فرامــوش می کننــد کــه باتــری خودرویشــان بــه‬ ‫اواخــر عمــر خــود نزدیــک شــده اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود اگــر‬ ‫حواســتان بــه عمــر باتــری خــودرو باشــد می توانیــد ریســک‬ ‫خرابــی در راه را کاهــش دهیــد‪ .‬همانطــور کــه اشــاره کردیــم‬ ‫اگــر خــودروی شــما در حالــت شــارژ کامــل بــه راحتــی روشــن‬ ‫نشــود می توانــد دلیــل خوبــی بــرای تعویــض باتــری باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫در ایــن مــورد شــک داریــد می توانیــد از یــک مکانیــک کمــک‬ ‫بگیریــد‪ .‬در ایــن صــورت دیگــر می توانیــد از روشــن شــدن‬ ‫خــودروی خــود بــرای چندیــن ســال مطمئــن باشــید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪445‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت‬ ‫میوه در بجنورد‬ ‫خشکسالی ‪۸۲.۸‬‬ ‫درصد شیروان را‬ ‫فرا گرفته است‬ ‫رییــس اتحادیــه میــوه و تــره بــار بجنــورد گفــت‪ :‬نســبت‬ ‫بــه یــک مــاه گذشــته قیمــت میــوه و تــره بــار در بجنــورد‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد کاهــش یافتــه و پیــش بینی می شــود تا شــب‬ ‫یلــدا رونــد کاهــش ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار امیــد فیــروزه‬ ‫دربــاره قیمــت میــوه و تــره بــار در بجنــورد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ایــن شــهر ‪ ۲۲۰‬هــزار نفــری روزانــه ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬تــن‬ ‫انــواع میــوه و صیفی جــات توزیــع می شــود و مشــکلی‬ ‫در تامیــن میــوه شــب یلــدا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬اکنــون میــوه و تــره بــار بــه میــزان زیــاد وارد‬ ‫اســتان شــده کــه در حــال توزیــع اســت و بــا افزایــش‬ ‫میــزان عرضــه‪ ،‬قیمــت انــواع میــوه در عمــده فروشــی و‬ ‫خــرده فروشــی هــای مرکــز بــا ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش روبــرو‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫فیــروزه اظهــار داشــت‪ :‬اوایــل مــاه جــاری ســیب در‬ ‫عمــده فروشــی هــا بــه ازای هــر کیلوگرم ‪ ۲۰‬هــزار تومان‬ ‫بــود امــا اکنــون هشــت تــا ‪ ۱۵‬هــزار تومــان عرضــه مــی‬ ‫شــود و قیمــت انــار هــم از ‪ ۲۶‬هــزار تومــان در اوایــل مــاه‬ ‫جــاری بــه ‪ ۱۰‬هــزار تــا ‪ ۲۰‬هــزار تومــان رســیده اســت‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از اقــام مــورد تقاضــای مــردم در شــب‬ ‫یلــدا کــدو اســت کــه اکنــون ایــن محصــول بــه ازای هــر‬ ‫کیلوگــرم چهــار تــا ‪ ۶‬هــزار تومــان‪ ،‬چغندرقنــد ســه تــا‬ ‫پنــج هــزار تومــان و هندوانــه شــب یلــدا پنــج تــا ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫تومــان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫فیــروزه بــا بیــان اینکــه قیمــت میــوه و تــره بــار در خــرده‬ ‫فروشــی ‪ ۳۰‬درصــد از ارقــام عمــده فروشــی باالتــر اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود قیمت میــوه و تره‬ ‫بــار امــروز و فــردا و بــا نزدیکتــر شــدن بــه شــب یلــدا بیش‬ ‫از ایــن کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه میــوه و تــره بــار بجنــورد گفــت‪ :‬قیمیــت‬ ‫میــوه و تــره بــار بــه مناســبت شــب یلــدا افزایــش نــدارد و‬ ‫مــردم گــران فروشــی هــا را بــا ســامانه ‪ ۱۲۴‬گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره پیــش بینــی هواشناســی شــیروان گفت‪ :‬خشکســالی‬ ‫‪ ۸۲.۸‬درصد گســتره این شهرســتان را فرا گرفته اســت که بشــدت‬ ‫بخــش کشــاورزی را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار رســول رهنما در جلســه شــورای‬ ‫کمک ‪ ۱۵۰‬هزار نیکوکار‬ ‫به مددجویان کمیته امداد‬ ‫مدیرکل کمیته امام خمینی(ره) خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫بــه مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد ‪ ۱۵۰‬هــزار نیکــوکار‬ ‫بومــی و غیربومــی کمــک مــی کنند که از جملــه افراد کمک‬ ‫گیرنــده پنــج هــزار مددجــوی ایتام و محســنین هســتند‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن‬ ‫تعــداد نیکــوکار در طــرح اکــرام ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر و ‪۱۳۲‬‬ ‫هــزار نفــر نیــز در حــوزه صدقــات کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫طــرح اکــرام‪ ،‬افــراد نیکــوکار بــا پذیرفتــن و تقبــل حمایــت‬ ‫مالــی از یــک یــا چنــد یتیــم در طــول ســال نســبت بــه رفــع‬ ‫مشــکالت مــادی و معنــوی انــان در قالــب کمــک بــه یتیــم‬ ‫خــاص‪ ،‬کمــک بــه دانش امــوز خــاص‪ ،‬کمــک بــه دانشــجوی‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫خــاص اقــدام مـ ‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میــزان کمــک هــای ایــن نیکــوکاران‬ ‫ماهانــه متغیــر اســت گفــت‪ :‬انهــا پارســال ‪ ۵۶‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال صدقــه دادنــد‪.‬‬ ‫برای کمک به صندوق های بازنشستگی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان تخصیص یافت‬ ‫توزیع ‪ ۳۵۰‬بسته غذایی بین‬ ‫زنان باردار توسط بنیادعلوی‬ ‫محور زیارت گرگان‬ ‫بهسازی‪،‬روکش و اسفالت شد‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اشــاره بــه الیحــه بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪ :‬در الیحــه بودجــه بــرای حمایــت از بازنشســتگان‪ ،‬بــه‬ ‫صندوق هــای بازنشســتگی ‪ ٢٠٠‬هــزار میلیــارد تومــان کمــک دیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید مســعود میرکاظمــی» در‬ ‫حســاب کاربــری خــود در شــبکه اجتماعــی توییتــر نوشــت‪ :‬بــرای‬ ‫حمایــت از بازنشســتگان در الیحــه بودجــه‪ ٢٠٠ ،‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان کمــک بــه صندوق هــای بازنشســتگی دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ناتــرازی صندوق هــا میــراث دیگــری اســت کــه‬ ‫دولــت ســیزدهم در جهــت حــل ان قــدم برخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫میرکاظمــی گفــت‪ :‬باوجــود پرداخــت یارانه هــای مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم هــدف اصلــی کــه بهبــود وضعیــت اقشــار کم درامــد‬ ‫بــوده‪ ،‬محقــق نشــده همچنــان کــه در ســال های گذشــته ضریــب‬ ‫جینــی به عنــوان یکــی از شــاخص های مهمــی کــه فاصلــه طبقاتــی‬ ‫را توصیــف می کنــد از مــرز ‪ ۴۰‬واحــد عبــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون رییس جمهــور افــزود‪ :‬در حــال حاضــر اقشــار برخوردار‪،‬‬ ‫بیشــترین بهره منــدی از یارانه هــای غیرمســتقیم به ویــژه در‬ ‫حــوزه کاالهــای اساســی و انــرژی را دارنــد؛ همیــن وضعیــت‬ ‫منجــر شــده کــه دادن یارانــه در جهــت عکــس عمــل کنــد و‬ ‫وضعیــت دهک هــای پاییــن بهبــود فراوانــی پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی در مراوه تپــه گفــت در‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی ‪ ۳۵۰‬بســته غذایــی و معیشــتی بــه منظــور‬ ‫حمایــت از زنــان و مــادران بــاردار و شــیرده در معــرض ســوء تغذیــه‬ ‫بیــن انهــا توزیــع کرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا فکــری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬بنیاد علــوی و‬ ‫بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان مراوه تپــه ایــن بســته های‬ ‫غذایــی در قالــب طــرح «گل هــای صالح»کــه زنــان و مــادران بــاردار‬ ‫و شــیرده را شناســایی و معرفــی می کنــد‪ ،‬توزیــع شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی کــم برخــوردار مراوه تپــه واقــع در منتهی الیه شــمال‬ ‫شــرق اســتان گلســتان‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۶۷‬هزار نفر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش هــر بســته غذایــی شــامل اقالمــی چــون برنــج‪،‬‬ ‫عســل‪ ،‬روغــن‪ ،‬خرمــا‪ ،‬حبوبــات بالــغ بــر ‪ ۶‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫فکــری اضافــه کــرد‪ :‬زنــان بــاردار چهــار ماهــه و باالتــر و مــادران‬ ‫شــیرده زیــر ‪ ۶‬مــاه کــه در معــرض ســوء تغذیــه قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫تحــت حمایــت بنیــاد علــوی قــرار می گیرنــد و هــر ‪ ۲‬مــاه یکبــار‬ ‫بــه انــان بســته های غذایــی و معیشــتی اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫دبیــر نهــاد ابادانــی و پیشــرفت بینــاد علــوی در مراوه تپــه ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ایــن نهــاد طــی چهــار مرحلــه توزیــع بســته های غذایــی و‬ ‫معیشــتی در مجمــوع هــزار و ‪ ۳۰۰‬بســته بــه ارزش تقریبــی‬ ‫هشــت میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره نگهــداری راههــای اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان از‬ ‫اجــرای پــروژه اســفالت راه‬ ‫روســتایی زیــارت بطــول‬ ‫چهــار کیلومتــر و ‪ ۷۵۰‬متــر‬ ‫طــی ســه مقطــع در گــرگان‬ ‫مرکــز اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار مظاهــر‬ ‫محمدخانــی در مصاحبــه‬ ‫بــا پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل درایــن بــاره توضیــح داد‪ :‬بــرای‬ ‫اســفالت محــور زیــارت مبلــغ ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال و از محل اعتبارات‬ ‫ملــی و اســتانی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بدلیــل اســتقرار محــور زیــارت در منطقــه گردشــگری‬ ‫ناهارخوران‪،‬ایــن محــور یکــی از پرترددتریــن محورهــای روســتایی‬ ‫اســتان به شــمار می رود و پیمانکاران بومی‪،‬اجرای اســفالت ان‬ ‫را برعهده داشــتند‪.‬‬ ‫محمدخانی‪،‬قبــل از بهینــه ســازی و طــی ســنوات گذشــته؛‬ ‫پــل و دیوارهــای حفاظتــی الزم جهــت اســفالت محــور نصــب و‬ ‫بهره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫ضرورت نظارت دقیق و به‬ ‫هنگام بر قیمت ها و کنترل بازار‬ ‫رییــس جمهــور بــر نظــارت دقیــق و بــه هنــگام بــر قیمت هــا و کنتــرل بــازار تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬الزم‬ ‫اســت رونــد نظــارت بــر قیمــت کاالهــا بــه ویــژه اقــام ضــروری و معیشــتی مــردم تشــدید شــود تــا‬ ‫شــاهد افزایــش قیمــت نباشــیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حفاظــت از منابــع اب شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش بارش هــا بــه‬ ‫طــور متوالــی و از ســوی دیگــر بارندگی هــای ابتــدای ســال زراعــی هــم‬ ‫تاثیــر چندانــی بــر افزایــش منابــع اب نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۲۹ :‬میلــی متــر بارندگــی در ســه مــاه ســال‬ ‫زراعــی گذشــته در شــیروان بــه ثبــت رســیده کــه ایــن امــار در‬ ‫ســالجاری ‪ ۲۲.۵‬میلــی متــر بــوده و ‪ ۱۶.۴‬درصــد کاهش بارندگی در‬ ‫مقایســه با ســال گذشــته و ‪ ۴۹.۶‬درصد کاهش را نســبت به ســال‬ ‫ســال زراعــی ‪ ۹۹-۹۸‬نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬وضعیــت ســد بــارزو ایــن‬ ‫شهرســتان بــا توجــه بــه بــارش هــای مهــر و ابــان امســال نگــران‬ ‫کننــده بــوده و در اذرمــاه نیــز بارندگی هــا بســیار ناچیــز بــوده کــه طی‬ ‫ســه مــاه زراعــی فقــط ‪ ۹.۸‬درصــد بارش هــا محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه افــزود‪ :‬شــیروان جــزو پنــج ایســتگاه بدتــر‬ ‫اســتان از نظــر بــارش اســت کــه تبعــات خشکســالی ســال گذشــته‬ ‫یــک تنــش در منطقــه اســت و بــا توجــه بــه بــارش هــای انــدک و‬ ‫اهمیــت ســد بــارزو بایــد تمهیداتــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجمــوع کل بارندگــی هــای ســال گذشــته در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ۱۷۸ ،‬میلی متر و امســال ‪ ۸۷‬میلی متر ثبت شــده که‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل‪ ۴۹.۷ ،‬درصــد کاهــش بارندگــی و متوســط ‪۱۰‬‬ ‫ســاله‪ ۴۲.۵ ،‬درصــد کاهــش ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬خشکســالی هــا و کاهــش‬ ‫بارندگــی هــا موجــب شــده کشــاورزی ابــی در خطــر باشــد و‬ ‫کشــاورزان بابــت ایــن موضــوع نگــران هســتند‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو اظهــار کــرد‪ :‬کشــاورزی در بحــث دیــم تعطیــل اســت‬ ‫و کشــت ابــی هــم بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد وابســته بــه چــاه هــا اســت کــه‬ ‫امســال ‪ ۴۳‬درصد کاهش تولیدات باغی در شهرســتان داشــته ایم‬ ‫و گرانی نهاده ها و کمبود اب کشــاورزی شهرســتان را با مشــکالت‬ ‫زیــادی مواجــه کرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان نیــز گفــت‪ :‬تاکنــون در ایــن خصــوص‬ ‫جلســات متعــددی برگــزار شــده کــه اینــک شــرایط خــوب نیســت‬ ‫و بایــد طــوری مدیریــت شــود کــه در بحــث شــرب و کشــاورزی بــا‬ ‫مشــکل مواجــه نشــویم‪.‬‬ ‫علــی ذوالفقــاری افــزود‪ :‬بایــد جلســات توجیهــی و اموزشــی بــرای‬ ‫کشــاورزان برگــزار شــود و در بحــث مدیریــت مصــرف اب تمهیــدات‬ ‫الزم در ایــن راســتا صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ســد بارزو شــیروان‪ ،‬پس از شــیرین دره مانه و ســملقان‪ ،‬دومین‬ ‫ســد بــزرگ خراســان شــمالی بــه شــمار مــی ایــد کــه تــوان ذخیــره‬ ‫ســازی مخــزن ان ‪ ۹۲‬میلیــون مترمکعــب اســت و حجــم تــراز و‬ ‫ایمنــی پایــدار ایــن ســد ‪ ۸.۵‬میلیــون متــر مکعــب اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد در ســال ‪ ۱۳۸۱‬بــا هــدف مهــار و کنتــرل ســیالب هــای‬ ‫فصلــی و تامیــن قســمتی از اب صنعــت‪ ،‬اشــامیدن شــهر شــیروان‬ ‫و کشــاورزی اراضــی پایــاب بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایــت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره بــه اهمیــت ارامــش خاطــر مــردم در خصــوص‬ ‫تثبیــت قیمــت هــا‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬مســئولین مربوطــه بــه ویــژه وزارت جهــاد کشــاورزی و ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار بــا تشــدید نظارت هــا بــرای بــازار شــب یلــدا‪ ،‬کاری کننــد کــه مــردم بــرای تهیــه اقــام مــورد نیــاز‬ ‫خــود بــا کمبــود و گرانــی مواجــه نباشــند‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری‪ ،‬تــاش بــرای ایجــاد نشــاط در جامعــه را حائــز اهمیــت دانســت و خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫هــر اقدامــی در جهــت امیــد افرینــی و ایجــاد نشــاط در مــردم ارزشــمند اســت و بایــد تقویــت شــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی همچنیــن مــردم را بــه مراقبــت بیشــتر در مقابــل جلوگیــری از شــیوع ســویه‬ ‫جدیــد بیمــاری کرونــا توصیــه کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری اخــاص و عمــل صالــح را رمــز مانــدگاری و برکــت در اقدامــات و فعالیــت هــای‬ ‫وزرا و مســئولین عنــوان کــرد و انــان را بــه مراقبــت نســبت بــه اطرافیــان خــود فراخوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫اطرافیــان یــک مســئول بایــد اهــل خیــر و عمــل صالــح و مردمــدار بــوده و در نــگاه مــردم بــه فــردی‬ ‫شایســته معــروف باشــند‪.‬‬ ‫رییســی تبییــن رویکردهــا و ضوابــط حاکــم بــر الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬و امتیــازات و ویژگی هــای ایــن‬ ‫الیحــه را ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬تمامــی شــبهات و ابهاماتــی کــه در مــورد ایــن الیحــه مطــرح‬ ‫می شــود بایــد بــه دقــت مــورد بررســی کارشناســان قــرار بگیــرد و بــا اظهارنظرهــای کارشناســی از‬ ‫ســوی متولیــان امــر همــراه گــردد‪.‬‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول (اســناد رهنــی) کالســه اجرائــی ‪ ۱۴۰۰۰۰ ۱۷۱‬بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ ۱۴۰۰۰۰ ۱۷۱‬لــه بانــک مســکن گرمــه شناســه ملــی‪ ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ :‬بــه نشــانی‪ :‬گرمــه خیابــان انقــاب روبــروی شــهرداری علیــه علــى نقــدی‬ ‫مقدم نام پدر‪ :‬محمدعلی تاریخ تولد‪ ۱۳۶۹.۰۷.۰۱ :‬شماره ملی‪ ۰۷۵۰۰۴۵۸۱۷ :‬شماره شناسنامه‪ ۰۷۵۰۰۴۵۸۱۷ :‬به نشانی‪ :‬گرمه ‪ -‬درق خیابان ازادگان ‪ -‬ازادگان ‪( ۸‬متن سند) گرمه ‪ -‬شهر درق خیابان ازادگان ‪( ۱۸‬اعالمی متعهد له)(وام گیرنده‬ ‫و راهــن) ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه بــه شــماره پــاک ‪ ۱‬فرعــی از ‪ ۱۳۶‬اصلــی بخــش ‪ ۷‬بجنــورد بــه مســاحت ‪ ۵۰۰‬مترمربــع بــه شــماره دفتــر صفحــه ‪۲۸۰‬وثبــت ‪ ۲۵۷۹‬بــه ادرس درق ‪ -‬خیابــان ازادگان ‪ -۱۸‬پــاک ‪ ۲۲‬بنــام علــى نقــدی مقــدم نــام پــدر‪:‬‬ ‫محمدعلــی تاریــخ تولــد‪ ۱۳۶۹.۰۷.۰۱ :‬شــماره ملــی و شناســنامه ‪ ،۷۵۰۰۴۵۸۱۷ :‬ثبــت و صــادر گردیــده اســت‪ ،‬محــدود بــه حــدود‪ :‬شــماال‪ :‬بطــول ‪۲۵‬متــر پــی دیواریســت بــه پــی دیــوار زمیــن علیرضــا امانــی از باقــی مانــده ‪-۱۳۶‬اصلــی‪ .‬شــرقا‪ :‬بطــول ‪۲۰‬متر‬ ‫پــی دیواریســت بــه ممــر ده متــری ‪.‬جنوبــا‪ :‬بطــول ‪۲۵‬متــر یــی دیواریســت بــه پــی دیــوار زمیــن نصرالــه امانــی از باقــی مانــده ‪-۱۳۶‬اصلــی‪ .‬غربــا‪ :‬بطول ‪۲۰‬متر پی دیواریســت به بی دیــوار زمین علی اکبر امانــی و ابراهیم مقصودی از باقیمانــده ‪- ۱۳۶‬اصلی‬ ‫حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪ .‬پــاک مذکــور برابــر ســند رهنــی بــه شــماره ســند ‪ ، ۲۸۰۸۱ :‬تاریــخ ســند ‪ ، ۱۳۹۳.۰۹.۲۵:‬دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ ۲۲‬شــهر گرمــه اســتان خراســان شــمالی در قبــال مبلــغ ‪ ۶۵۷.۱۲۲.۲۹۰‬ریــال بانضمــام ســایر هزینــه هــای‬ ‫قانونــی در رهــن بانــک مســکن گرمــه قــرار گرفتــه اســت و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ پنــج میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال ( ‪ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال ) ارزیابی و با مشــخصات اجمالی ذیل می باشــد‪ .‬ملک مذکور با عرصــه ‪ ۵۰۰‬مترمربع و اعیانی‬ ‫مســکونی بصــورت یــک ســقف (همکــف) بــا اســکلت دیــوار باربــر اجــری و ســقف طــاق ضربــی بــه مســاحت ‪ ۱۲۰‬مترمربــع در شــمال ملــک بــا قدمــت حــدودا» ‪ ۱۳‬ســال ســاخته شــده اســت‪ .‬دور تــا دور ملــک دیــوار کشــی بــا اجــر گــری و امــات ماســه و‬ ‫ســیمان اجــرا شــده و دو عــدد درب یکــی ماشــین رو و دیگــری جهــت عبــور و مــرور ســاکنین بصــورت فلــزی اهنــی ســاخته و نصــب شــده اســت کــف حیــاط بــدون محوطــه ســازی و مشــجر مــی باشــد‪ .‬نمــای ســاختمان ســرامیک و پشــت بــام ایزوگام شــده‬ ‫اســت یــک عــدد ســرویس بهداشــتی ســاخته شــده بــا مصالــح بنایــی بــا درب فلــزی اهنــی در کنــار حیــاط اجــرا شــده اســت‪ .‬ســاختمان مذکــور دارای ســه خــواب‪ ،‬هــال و پذیرایــی و اشــپزخانه معمولــی و ســرویس و حمــام و تــراس می باشــد‪ .‬بدنه داخلی‬ ‫هال پذیرایی تا ارتفاع ‪1‬متر ســنگ و مابقی تا زیر ســقف گچ ســفید می باشــد دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره خارجی الومینیوم با شیشــه تک جداره کابینت ام دی اف معمولی با ســینک ظرفشــویی و شــیراالت اهرمی می باشــد‪ .‬ســاختمان‬ ‫سیســتم سرمایشــی ندارد و سیســتم گرمایشــی بخاری گازی و ابگرمکن می باشــد‪ .‬حدودا» ‪ ۱۵‬متر تراس با پوشــش ســنگ می باشــد دارای امتیازات اب و برق و گاز شــهری از هر کدام یک انشــعاب می باشــد ملک مذکور دارای پروانه مســکونی‬ ‫به شــماره ‪/۲۳۷‬د‪/‬ش به تاریخ ‪ ۱۳۸۲.۰۴.۱۵‬و پایان کار به شــماره ‪/۲۳۷‬د‪/‬ش به تاریخ ‪ ۱۳۸۸.۰۱.۲۵‬که از شــهرداری محترم درق اخذ شــده اســت‪ .‬ششــدانگ پالک مذکور از ســاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهار شــنبه مورخ ‪ ۱۴۰۰.۱۰.۱۵‬در اداره ثبت اســناد‬ ‫و امــاک جاجــرم واقــع در جاجــرم خیابــان شــهید باهنــر نبــش باهنــر‪ ۱۲‬از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ پنــج میلیــارد و پانصد میلیون ریــال (‪ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال ) ارزیابی شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می‬ ‫شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه‬ ‫هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد‪ ،‬ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۱۴۰۰.۰۹.۳۰ :‬مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی جاجرم‪ ،‬مرتضی محمد ابادی‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت مالــک اقــای احمــد ذاکــری فرزنــد ســلمان بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه‏ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کــه میــزان ‪ 7‬ســهم و ‪ 8‬ضــرب و ســه چهــارم ســهم‬ ‫‏مشــاع از ‪ 120‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام مــی باشــد بــه مســاحت ‪ 7944/68‬متــر مربــع دارای‏پــاک ‪ 245‬فرعــی از ‪ -14‬اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت بندرگــز ذیــل شــماره ثبــت ‪ 16244‬صفحــه‏‏‪ 172‬دفتــر جلــد ‪ 128‬کــه ه نــام اقــای‬ ‫احمــد ذاکــری فرزنــد ســلمان شــماره شناســنامه ‪ 34‬تاریــخ تولــد‏‏‪ 1362/6/30‬صــادره از کردکــوی دارای شــماره ملــی ‪ 2249818339‬ثبــت و صــادر گردیــده اســت‏بعلــت اســباب کشــی مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای صــدور المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت را از ایــن اداره‏نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت‏اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی‏وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را‏ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت‏مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬تمامــت ششــدانگ‏مــورد ثبــت طبــق ســند رهنــی بــه شــماره ‪ 24670‬مورخــه ‪ 1397/2/11‬دفترخانــه اســناد رســمی شــماره‏‏‪ 99‬شــهر بندرگــز اســتان گلســتان در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگــز در قبــال‬ ‫مبلــغ‏‏‪ 540.000.000‬ریــال قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏مهدی شــاه مهــری – سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــاک بندرگــز تاریــخ انتشــار اگهــی روز‪ :‬ســه شــنبه مورخــه ‪1400/9/30‬‏ م‪.‬الــف‪1400/188 :‬‏‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫ نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪445‬‬ ‫به دلیل عدم دعوت رسانه های مکتوب توسط منابع طبیعی گلستان‬ ‫این سازمان بایکوت خبری شد‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری اعضای باند یک‬ ‫شرکت هرمی در بجنورد‬ ‫انهدام باند سارقان سابقه دار‬ ‫در بجنورد‬ ‫بازداشت مدیرعامل یکی از‬ ‫شرکت های تعاونی اسفراین‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری اعضــای بانــد یــک‬ ‫شــرکت هرمــی در بجنــورد خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر فعالیــت یــک شــرکت‬ ‫هرمــی در یکــی از خیابان هــای شــهر بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شناســایی محــل دقیــق ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫کاراگاهــان بــا هماهنگــی مقــام قضائــی بــه محــل مــورد نظــر‬ ‫اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا حضــور کاراگاهــان در محــل‪ 9 ،‬نفــر از‬ ‫اعضــای اصلــی ایــن شــرکت کــه بــه صــورت غیــر قانونــی اقــدام‬ ‫بــه فعالیــت و عضوگیــری مــی کردنــد دســتگیر و به مقــر انتظامی‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫فعالیت هــا و دسیســه هــای هرمــی در چنــد ســال متمــادی‪،‬‬ ‫اثــار زیــان بــار و جبــران ناپذیــری را در کشــور بجــای گذاشــته‪ ،‬لــذا‬ ‫ضروریســت ماهیت و عملکرد این دسیسـه ها و تفاوت های ان‬ ‫با بازاریابی شــبکه ای مجاز‪ ،‬برای عموم روشــن و در صورت بروز‬ ‫جــرم بصــورت قاطــع بــا ان برخــورد قانونــی گــردد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از انهــدام بانــد ســارقان ســابقه دار در‬ ‫بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد شــکایت مبنــی بــر ســرقت طالجــات و‬ ‫وجــوه نقــد از یــک منــزل مســکونی‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان ابتــدا اظهــارات شــاکی را بررســی‬ ‫و صحنــه ســرقت را مــورد بازدیــد قــرار دادنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در برســی هــای‬ ‫اولیــه مشــخص مــی شــود کــه ســارقان ابتــدا از طریق پنجــره وارد منزل‬ ‫شــده و بعــد اقــدام بــه ســرقت محتویــات داخــل گاوصنــدوق مــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬بــا تــاش مســتمر و بــی‬ ‫وقفــه ای کــه در ایــن رابطــه انجــام شــد‪ ،‬در نهایــت ‪ 2‬نفــر از ســارقان‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار ادامــه داد‪ :‬متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده‬ ‫ابتــدا منکــر هرگونــه ســرقت شــده کــه در مواجــه بــا مســتندات و ادلــه‬ ‫کافــی بــه ســرقت مقــداری طالجــات‪ ،‬وجــوه نقــد و یــک دســتگاه‬ ‫تلویزیــون ال ســی دی جمعــا بــه ارزش ‪ 600‬میلیــون ریــال از منــزل‬ ‫شــاکی اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ســارقان ‪ 3‬نفــر بودنــد اقدامــات پلیســی‬ ‫بــرای دســتگیری فــرد ســوم نیــز بــا جدیــت ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مدیرعامــل یکــی از شــرکت هــای تعاونــی شهرســتان اســفراین بــه‬ ‫اتهــام احتــکار ارزاق و اخــال عمــده در توزیــع مایحتــاج عمومــی‬ ‫بازداشــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ایــن‬ ‫دادگســتری حجــت االســام رضــا براتــی زاده اظهــار داشــت‪ :‬پــس‬ ‫از دریافــت گــزارش ایــن رویــداد از ســوی مراجــع نظارتــی ذی ربــط‬ ‫پرونــده قضایــی تشــکیل و مراتــب بــه یکــی از شــعب بازپرســی‬ ‫دادســرای عمومــی و انقــاب اســفراین ارجــاع شــد و تحــت‬ ‫رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تحقیقات تکمیلی جهت بررســی های بیشــتر‬ ‫و روشــن شــدن تمامــی ابعــاد ماجــرا و دســتگیری دیگــر عوامــل‬ ‫احتمالــی مرتبــط بــا موضــوع همچنــان ادامــه دارد اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫متهــم بــه اتهام هــای احتــکار عمــده ارزاق عمومــی شــامل ‪۱۸۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۵۸‬کیلــو گــرم جــو‪ ۲۶۸ ،‬هــزار ‪ ۴۹۶‬کیلــو گــرم کنســانتره‬ ‫‪،‬پنــج هــزار کیلــو گــرم ســبوس ‪ ۲۹ ،‬هــزار کیلــو گــرم جــو مجموعــا‬ ‫بــه ارزش تقریبــی ‪ ۱۳‬میلیــارد و ‪۳۸۲‬میلیــون و ‪ ۸۳۳‬هــزار و ‪۲۸۲‬‬ ‫ریــال و اختــال عمــده در توزیــع اقــام یــاد شــده پــس از صــدور‬ ‫قــرار بازداشــت موقــت روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫عروس‪ ،‬سارق منزل مادرشوهر‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬عــروس کــه اقــدام بــه ســرقت از منــزل مادرشــوهر‬ ‫خــود کــرده بودنــد در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع یــک مــورد ســرقت منــزل و تخریــب امــوال‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن رابطــه بالفاصلــه کاراگاهــان در محــل وقــوع ســرقت حاضــر و‬ ‫اقدامــات اولیــه را اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده مشــخص شــد کــه ســارق یکــی‬ ‫از اشــنایان شــاکی مــی باشــد‪.‬‬ ‫پروژه های ابی و خاکی گلستان مورد توجه رئیس‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت‬ ‫بــه گــزارش روزنامــه بــازار کســب و کار‪ ،‬عابــدی رئیــس ســازمان در طــی نشســت بــا ایــن پایــگاه‬ ‫بیــان کــرد‪:‬در ســال هــای گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط اســتان‪،‬به پــروژه هــای ابــی و خاکــی‬ ‫استان اهمیت بیشتری داده شده است‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس گفت‪:‬براســاس امــار از ســال ‪ 1396‬تــا ســال ‪،1398‬از مجمــوع اعتبــارات تملکــی‬ ‫اســتان در حــوزه تامین‪،‬عرضــه و بازچرخانــی اب ‪ 26.5‬درصــد کل اعتبــارات بــه ایــن بخــش‬ ‫اختصــاص پیــدا کــرد و بــه عبــارت دیگــر از یکهــزار و ‪ 665‬میلیــارد تومــان اعتبــار ‪ 442‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه ایــن بخــش اختصــاص یافت‪،‬ضمــن اینکــه ‪ 22.6‬درصــد اعتبــارات هــم بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی اختصــاص پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ســال گذشــته در فصــل منابــع اب ‪ 41‬میلیــارد تومــان بــه اب منطقــه ای‪ 50،‬میلیــارد‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد از ورود بــه منــزل تعــداد زیــادی از امــوال‬ ‫موجــود در منــزل را تخریــب و تعــدادی را نیــز بــه ســرقت بــرده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی‬ ‫اظهــارات شــاکی مشــخص شــد کــه وی دو عــروس دارد کــه یکــی از انهــا بــا همســر خــود دارای‬ ‫مشــکالت متعــدد بــوده و مــدام مادرشــوهر خــود را بــه عناویــن مختلــف تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا بیــان اینکــه کاراگاهــان بــا بررســی ابعــاد مختلــف صحنــه وقــوع ســرقت‬ ‫دریافتنــد ســیم کارت هایــی کــه بــه نــام عــروس دوم ایــن فــرد بــوده در روز و محــل وقــوع ســرقت‬ ‫فعــال بــوده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا ســرعت عمــل و تیزهوشــی کاراگاهــان مشــخص مــی شــود کــه‬ ‫متهــم در روز ســرقت بــا عــروس اول خانــواده در ارتبــاط بــوده کــه بــه همیــن ترتیــب هــر دو عــروس‬ ‫بــا همــکاری یکدیگــر نقشــه ســرقت از منــزل مادرشــوهر خــود را کشــیده بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم ردیف اول نیــز در نهایت بعــد از انجام تحقیقات میدانی‬ ‫و تکمیــل تحقیقــات دســتگیر مــی شــود‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن فــرد در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫تخریــب تعــداد زیــادی از امــوال موجــود در منــزل و ســرقت تعــدادی دیگــر اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا اشــاره بــه اینکــه در نتیجــه هــر دو عــروس بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬پلیــس بــه ایــن ترتیــب پــرده از راز ایــن ســرقت را‬ ‫برداشــت و از شــهروندان نیــز همــواره انتظــار مــی رود تــا ضمــن توجــه بــه هشــدارهای پلیــس‪ ،‬در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه شــرکت اب و فاضــاب‪ 69.9،‬میلیــارد تومــان در حــوزه کشــاورزی و منابــع طبیعــی و همچنیــن‬ ‫‪ 25‬میلیــارد تومــان از ســرجمع اســتانی بــرای الیروبــی و احیــای اب بنــدان هــا تخصیــص دادیــم‪.‬‬ ‫عابــدی بــا بیــان اینکــه شــرایط اســتان در زمینــه اب بــه ویــژه بخــش شــرب‪،‬خاص و بحرانــی‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬پیشــنهادات را بــرای الیحــه بودجــه ‪ 1401‬در اختیــار نماینــدگان و وزارت نیــرو قــرار‬ ‫داده ایــم‪.‬‬ ‫او در ادامــه اظهــار داشــت ‪:‬امســال بــرای ابرســانی بــه شــهر گــرگان ‪ 90‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫دیــده شــد کــه امیدواریــم دســتگاه هــای مســئول بتواننــد بخشــی از مشــکالت اب شــرب را در‬ ‫مرکــز اســتان برطــرف نماینــد‪.‬‬ ‫عابــدی افــزود‪ 631:‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای پــروژه هــای ابرســانی روســتایی در اســتان‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت کــه ‪ 217‬میلیــارد تومــان از منابــع ملــی و ‪ 402‬میلیــارد تومــان از‬ ‫منابــع اســتانی اســت و از محــل اعتبــارات محرومیــت زدایــی کــه ‪ 448‬میلیــارد تومــان منابــع‬ ‫بــرای اســتان در نظــر گرفتــه شد‪،‬ســهم اب شــرب ‪ 116‬میلیــارد تومــان معــادل ‪ 26‬درصــد کل‬ ‫اعتبــارات ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001008301‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412001000301‬تقاضــای اقــای محمــد کیائــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 24554‬و کــد ملــی ‪ 2120245274‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد ســهراب در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‪ ،‬بمســاحت ‪ 249/98‬مترمربــع از پــاک شــماذه ‪ – 127‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی غــام بخشــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/09/30 :‬تاریخ انتشار توبت دوم ‪1400/10/15 :‬‬ ‫حذف تصاویر میوه‬ ‫از کتب درسی!‬ ‫بعــد از حــذف شــیر و لبنیــات و گوشــت و پروتئیــن از‬ ‫ســبد خانــوار خلــق اللــه‪ ،‬کــم کمــک نوبــت بــه میــوه‬ ‫رســیده اســت و بــر اســاس اظهــارات برخــی مســئوالن‬ ‫میــوه از ســبد خانــوار حــذف شــده اســت و بــه علــت‬ ‫افزایــش قیمــت میــوه مــردم تــوان خریــد میــوه ندارنــد‪.‬‬ ‫البتــه مقصــر اصلــی هــم مدل اقتصاد در کشــور اســت‬ ‫کــه تابــع هیــچ قانــون و مقرراتــی نیســت و بیشــتر‬ ‫احساسی است‪.‬‬ ‫وقتــی اقتصــاد احساســاتی شــد دیگــر کســی جلــو دار‬ ‫ادا و اطــوارش نیســت و بــا کوچکتریــن انتقــادی نــاز‬ ‫و کرشــمه اش شــروع می شــود کــه هیــچ کــس هــم‬ ‫خریــدارش نیســت‪ .‬در ایــن وادی میــوه هــا هــم گــوی‬ ‫ســبقت را از ســایر کاالهــا ربــوده انــد و قیمــت میــوه ها‬ ‫در برخــی مقاطــع ســر بــه فلــک کــه خوب اســت ســر به‬ ‫ناکجــا ابــاد می گذارنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــه منظــور کنتــرل نــرخ انــواع میــوه‪،‬‬ ‫اتحادیــه فروشــندگان میــوه و تره بــار بیانیــه هــای‬ ‫شــدید اللحنــی صــادر مــی کنــد ولــی همــه مــی داننــد‬ ‫ایــن بیانیــه هــا مثــل رای هــای کمیتــه هــای انضباطــی‬ ‫فوتبــال و بیانیــه هــای ســازملت ملــل ابکــی اســت و‬ ‫قیمــت میــوه همچنــان باالســت‪ .‬تــازه شــانس اوردیــم‬ ‫شــورای رقابــت در ایــن داســتان ورود نکــرده وگرنــه بــا‬ ‫هــر ســه مــاه یــک بــار ‪ 18‬درصــد افزایــش قیمــت امــروز‬ ‫بــرای خریــد میــوه بایــد از تــرازوی مخصــوص اســتفاده‬ ‫مــی گردیــم! بــا ایــن وجــود بایــد اذعــان کنیــم مصــرف‬ ‫میــوه بــرای بــدن مفیــد اســت ولــی بــا ایــن قیمــت هــا‬ ‫« نــه در خــواب و نــه بیــداری چنیــن میــوه نچیدســتم »‬ ‫فلــذا چنــد پیشــنهاد در خصــوص فراگیر شــدن مصرف‬ ‫میــوه در کشــور ارائــه مــی گــردد‪:‬‬ ‫الــف) اب بســتن‪ :‬ایــن صنعــت اب درمانــی در همــه‬ ‫صنایــع و دولــت هــا کاربــرد دارد‪ .‬هــر چنــد کــم ابــی‬ ‫کل مملکــت را فــرا گرفتــه ولــی وقتــی یــک ســریال ‪30‬‬ ‫قســمتی بــا چنــد تانکــر اب ‪ 90‬قســمتی مــی شــود ‪،‬‬ ‫چــرا مــا بــه میــوه هــا اب نبندیــم‪ .‬اصال ًصنعــت ابکاری‬ ‫میــوه هــا در گذشــته هــم وجــود داشــت و اســنادش‬ ‫هــم موجــود اســت‪ «:‬صــد میــوه چــو شیشــه های‬ ‫شــربت ‪/‬هــر یــک مــزه ای بــه خوشــگواری» بــا ایــن‬ ‫شــیوه حجــم یــک کیلــو میــوه بــه صــورت تصاعــدی بــاال‬ ‫مــی رود و مایــه اش فقــط کمــی شــکر و مقــداری پــودر‬ ‫میــوه و یــک لگــن اب اســت!‬ ‫ب) نقاشــی میوه‪ :‬قرار نیســت همیشــه میوه واقعی‬ ‫روی ســامتی بــدن تاثیــر بگــذارد‪ .‬گاهــی اوقات تصویر‬ ‫ســازی ذهنــی یــا حتــی نقاشــی میــوه باعــث ایجــاد‬ ‫تــوازن در ســاختار ســلولی بــدن میــوه مــی شــود و‬ ‫ویتامیــن هــای مــورد نظــر در بــدن ســاخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه قــول شــاعر الاقــل تــا شــکل میــوه ماند انــدر خاطرم‬ ‫‪ /‬گاه و گــه نقاشــی ســیب و گالبــی مــی کنــم!‬ ‫ج) انتقــال موقــت مزایــای میــوه بــه ســایر میــوه جات‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا بــا اظهــار نظــر یــک دانشــمند – کــه معلــوم‬ ‫نیســت کــدام ســلطان میــوه ســبیلش را چرب کــرده –‬ ‫در مــورد مزایــا و خــواص یــک میــوه ‪ ،‬قیمــت میوه مورد‬ ‫نظر چند برابر می شــود‪ .‬نظیرش را در مورد هویج در‬ ‫دوران کرونــا دیدیــم که قیمت ان نجومی شــد‪.‬توصیه‬ ‫مــی شــود بــا هماهنگــی بیــن ســاطین میوه ایــن مزایا‬ ‫بــه صــورت ادواری بیــن میــوه هــا توزیــع شــود تــا عــاوه‬ ‫بــر اجــر و قــرب یافتــن میــوه هــا و صیفــی جاتــی کــه‬ ‫در ایــن ســالها مــورد بــی مهــری قــرار گرفتــه انــد ‪ ،‬نظیــر‬ ‫بادمجــان ‪ ،‬کــدو ‪ ،‬ســیب زمینــی و امثالهــم ‪ ،‬قیمــت‬ ‫بقیــه میــوه هــا کمــی پائیــن بیایــد تــا بتوانیــم الاقــل بــه‬ ‫صــورت نوبرانــه مصــرف کنیم‪.‬‬ ‫د) حــذف تصاویــر میــوه از دروس ریاضــی‪ :‬در درس‬ ‫ریاضــی بــه جــای اســتفاده از تصویــر ســیب و پرتقــال‬ ‫و هندوانــه و خربــزه از تصویــر خــودرو و خانــه اســتفاده‬ ‫شــود‪ .‬در ایــن صــورت بچــه هــا از همــان کودکــی‬ ‫در مــی یابنــد کــه در بزرگســالی بــرای ازدواج خانــه و‬ ‫ماشــین الزم اســت و خربــزه اب اســت!‬ ‫ماسک=سالمت‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪445‬‬ ‫چرا شب یلدا بلندترین شب سال است‬ ‫مرضیه ناصری‬ ‫فواید زایمان طبیعی؛‬ ‫چه زمانی سزارین الزم است‬ ‫فوایــد زایمــان طبیعــی در طــول تاریــخ ثابــت شــده‬ ‫اســت و ایــن روش هنــوز اصلی تریــن روش زایمــان‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ .‬اگــر بــرای شــما و فرزندتــان خطــری‬ ‫نــدارد‪ ،‬موسســه علمــی زنــان و زایمــان امریــکا و تقریبــا‬ ‫همه مادران باتجربه به شــما پیشــنهاد می کنند فرزند‬ ‫خــود را طبیعــی بــه دنیــا بیاوریــد‪ .‬تحقیقــات زیــادی‬ ‫وجــود دارنــد کــه نشــان می دهنــد زایمــان طبیعــی بــرای‬ ‫بچــه و مــادر مفیــد اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬شــما را بــا ‪ ۹‬مــورد‬ ‫از فوایــد زایمــان طبیعــی‪ ،‬خطــرات ســزارین و بهتریــن‬ ‫روش بــرای انتخــاب بیــن ایــن دو اشــنا می کنیــم‪ .‬ادامه‬ ‫شــماره ‪444‬‬ ‫‪ .۶‬احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای خطرنــاک در‬ ‫حاملگی هــای بعــدی کاهــش می یابــد‬ ‫بررســی جامــع ‪ ۸۰‬مــورد از مــادران نشــان می دهــد‬ ‫زنانــی کــه بــا ســزارین فرزندشــان را بــه دنیــا می اورنــد‪،‬‬ ‫در بارداری هــای اینــده خــود بــا عارضه هــای شــدیدی‬ ‫مواجــه می شــوند‪ .‬ایــن خطــرات شــامل ســقط جنیــن‪،‬‬ ‫بــروز مشــکل در جفــت و پارگــی دیــواره رحــم می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــا زایمــان طبیعــی‪ ،‬احتمــال ابتــای فرزنــد بــه اســم و‬ ‫چاقــی کاهــش می یابــد‬ ‫بررسـی ها نشــان داده در صــورت به دنیاامــدن نــوزاد بــا‬ ‫ســزارین‪ ،‬احتمال ابتال به اســم ‪ ۲۱‬درصد و احتمال ابتال‬ ‫بــه چاقــی در کودکــی تــا ‪ ۵۹‬درصــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬در بــارداری بعــدی مشــکالت کمتــری خواهیــد‬ ‫داشــت‬ ‫بر اســاس تحقیقات انجام شــده‪ ،‬زنانی که نوزادشــان را‬ ‫به کمــک ســزارین بــه دنیــا اورده بودنــد در اینــده دشــواری‬ ‫بیشــتری بــرای بــارداری مجــدد داشــتند‪ .‬طبــق امــار ایــن‬ ‫افــراد در بچه دارشــدن ‪ ۴۳‬درصــد و افــرادی کــه زایمــان‬ ‫طبیعــی داشــتند ‪ ۳۲‬درصــد بــه مشــکل برمی خوردنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬هورمون های ضددرد در بدنتان ازاد خواهد شد‬ ‫هــر هورمونــی کــه در بدن ترشــح می شــود نقش مهمی‬ ‫در ســامت مــادر و نــوزاد دارد‪ .‬دو مــورد از هورمون هــای‬ ‫مســکنی کــه در طــول زایمــان ترشــح می شــوند‬ ‫اکسی توســین و اندورفیــن هســتند‪ .‬ایــن هورمون هــا‬ ‫موجــب می شــوند مــادر پــس از زایمــان پرانــرژی و‬ ‫خوش حــال باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬می تواننــد از‬ ‫افســردگی پــس از زایمــان نیــز پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫ایا زایمان طبیعی پس از سزارین ممکن است؟‬ ‫اگــر در گذشــته ســزارین انجــام داده ایــد‪ ،‬هنــوز هــم‬ ‫گزینــه زایمــان طبیعــی را در پیــش روی خــود داریــد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه در گذشــته تکــرار ســزارین پیشــنهاد می شــد‪،‬‬ ‫تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد زایمــان طبیعــی پس‬ ‫از ســزارین می توانــد اضافــه وزن بــارداری و احتمــال‬ ‫بــروز مشــکالت در حاملگی هــای بعــدی را کاهــش‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫از فوایــد زایمــان طبیعــی پــس از ســزارین می تــوان بــه‬ ‫ایــن مــوارد اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫کاهش احتمال بروز عفونت؛‬ ‫پیشگیری از جراحت های روده و مثانه؛‬ ‫اجتناب از دوره نقاهت طوالنی پس از جراحی؛‬ ‫کاهــش احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای مربــوط بــه‬ ‫جفــت؛‬ ‫کاهــش احتمــال بــروز خون ریــزی داخلــی پــس از‬ ‫زایمــان؛‬ ‫عــاوه بــر ایــن مــوارد‪ ،‬صبرکــردن بــرای شــروع رونــد‬ ‫طبیعــی وضــع حمــل نیــز فوایــد خــود را دارد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر قــرار اســت ســزارین انجــام دهیــد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫صبــر کنیــد زایمــان خودبه خــود شــروع شــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کار‪ ،‬هورمون هــای ضــروری بــرای تولــد نــوزاد ترشــح‬ ‫می شــوند و می توانیــد مطمئــن باشــید فرزندتــان اماده‬ ‫به دنیاامــدن اســت‪.‬‬ ‫معایب زایمان طبیعی‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت زایمــان طبیعــی نیــز ممکــن‬ ‫اســت خطراتــی بــه همــراه داشــته باشــد و در صــورت ‬ ‫لــزوم ســزارین گاهــی مفیــد اســت‪ .‬بــا اینکــه زایمــان‬ ‫طبیعــی از لحــاظ امــاری خطــر کمتــری دارد‪ ،‬در مــوارد‬ ‫خاصــی ماننــد دیســترس یــا اضطــراب جنینــی (‪Fetal‬‬ ‫‪ ،)Distress‬جفــت ســر راهــی (‪ )Placenta Previa‬یــا‬ ‫دیستوشــی شــانه نــوزاد‪ ،‬ســزارین امن تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫از خطــرات زایمــان طبیعــی می تــوان بــه ایــن مــوارد‬ ‫اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫اسیب به عضالت کف لگن؛‬ ‫پارگی یا جراحت پرینه؛‬ ‫بی اختیاری ادرار؛‬ ‫افتادگی لگن‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بایــد بدانیــد زایمــان طبیعــی پــس از‬ ‫ســزارین نیــز ممکــن اســت خطراتــی بــه همــراه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بعضــی زخم هــای رحــم احتمــال بیشــتری بــرای‬ ‫پارگــی دارنــد‪ .‬افــرادی کــه بــرش عمــودی در رحــم خــود‬ ‫دارنــد‪ ،‬بیشــتر در معــرض خطــر پارگــی رحــم قــرار‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫میالد حمیدی‬ ‫مــا ایرانی هــا همیشــه بــه دنبــال بهانــه ای بــرای دیــد و بازدیــد‬ ‫و کنارهم بــودن هســتیم و در جش ـن ها و اعیــاد دوســت داریــم‬ ‫لحظــات شــادی و نشــاط خودمــان را بــا اقــوام و اشــنایان شــریک‬ ‫شــویم‪ .‬شــب یلــدا یکــی از همیــن جشن هاســت و ســال های‬ ‫ســال اســت کــه خانواده هــای ایرانــی را دور هــم جمــع می کنــد‪.‬‬ ‫گو لعــاب یلــدا‪،‬‬ ‫رســم و رســوم ایــن شــب‪ ،‬ســفره های پُر رن ‬ ‫شــعرخوانی و در کل خاطرات طوالنی ترین شــب ســال‪ ،‬با اوردن‬ ‫نــام یلــدا در ذهــن همـه ی مــا نقــش می بنــدد‪ .‬مــا در ایــن مطلب‬ ‫ســعی کرده ایــم از تاریخچـ ه و اداب و رســوم ایــن شــب صحبــت‬ ‫کنیــم و ببینیــم مــردم ســایر نقــاط دنیــا‪ ،‬طوالنی ترین شــب ســال‬ ‫را چطــور گرامــی می دارنــد و همچنیــن از نظــر علم نجوم در شــب‬ ‫یلــدا واقعــا چــه اتفاقــی می افتــد‪.‬‬ ‫فلسفه و تاریخچه شب یلدا‬ ‫در گذشــته های دور کــه شــغل اکثــر مــردم کشــاورزی بــود‪،‬‬ ‫روشــنایی روز و نــور خورشــید بــرای انهــا اهمیــت فراوانــی داشــت‪.‬‬ ‫مــردم دریافتنــد کــه در بعضــی از ایــام ســال‪ ،‬روزهــا طوالنی تــر و‬ ‫در بعضــی ایــام کوتاه تــر می شــوند و ایــن بــاور در انهــا به وجــود‬ ‫امــد کــه خورشــید نمــاد نیکــی و مهــر اســت و بــا شــب در نبــرد‬ ‫اســت‪ .‬اریایی هــا‪ ،‬اخریــن روز پاییــز و اولیــن شــب زمســتان را کــه‬ ‫طوالنی تریــن شــب بــود‪ ،‬شــب اغــاز ســال قــرار دادنــد‪ .‬در فرهنــگ‬ ‫«ســرِدَ» بــه معنــای فصــل ســرد‪ ،‬اغــاز ســال‬ ‫اوســتایی نیــز بــا واژه ی َ‬ ‫و پیــروزی اهورامــزدا بــر اهریمــن و روشــنی بــر تاریکــی را بشــارت‬ ‫می دادنــد‪.‬‬ ‫مــردم تاریکــی را نماینــده ی اهریمــن می دانســتند و چــون در‬ ‫طوالنی تریــن شــب ســال‪ ،‬تاریکــی اهریمنــی طوالنی تــر می شــد‪،‬‬ ‫ایــن شــب بــرای ایرانیــان نحــس بــود و همیــن کــه ایــن شــب فــرا‬ ‫می رســید‪ ،‬اتــش روشــن می کردنــد‪ .‬انهــا شــب یلــدا را شــب زایــش‬ ‫مهــر یــا زایــش خورشــید می خواندنــد و بــه ایــن خاطــر کــه از فــردای‬ ‫ان شــب بــا طلــوع خورشــید‪ ،‬روزهــا رفته رفتــه بلندتــر می شــد‪ ،‬بــه‬ ‫جشــن و پایکوبــی می پرداختنــد‪.‬‬ ‫یلــدا یــک واژه ی ســامی و بــه معنــای تولــد اســت‪ .‬ایــن واژه در‬ ‫زبــان اشــوری به صــورت «الادو»‪ ،‬در عبــری و ســریانی و ارامــی‬ ‫«یلــد» و در عربــی و حبشــی «ولــد» خوانــده می شــود‪ .‬در فرهنــگ‬ ‫معیــن راجــع بــه واژه ی یلــدا نوشــته شــده اســت‪« :‬یلــدا یــک واژه ی‬ ‫ســریانی و بــه معنــای تولــد و زایــش اســت‪ ،‬یعنی تولــد مهر (میترا)‬ ‫در شــب اول زمســتان که بلندترین شــب ســال اســت و ایرانیان به‬ ‫یمــن تولــد مهــر‪ ،‬در ایــن شــب جشــن می گیرنــد‪».‬‬ ‫شب یلدا در سایر کشورها‬ ‫شــب یلــدا یــا «انقــاب زمســتانی» کــه طوالنی تریــن شــب ســال‬ ‫محســوب می شــود در ‪ ۲۱‬یــا ‪ ۲۲‬دســامبر هــر ســال در نیم کــره ی‬ ‫شــمالی رخ می دهــد‪ .‬البتــه ایــن انقــاب بــرای نیم کــره ی جنوبــی‬ ‫در ‪ ۲۰‬یــا ‪ ۲۱‬ژوئــن اتفــاق می افتــد‪ .‬مــردم سراســر دنیــا کــه از ایــن‬ ‫پدیــده ی نجومــی اگاهی دارند‪ ،‬بازگشــت خورشــید را بــه روش های‬ ‫مختلــف جشــن می گیرنــد‪ .‬در ادامــه بــه بعضــی از ایــن جشـن های‬ ‫طوالنی تریــن شــب ســال در ســایر کشــورها اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫(برگرفتــه از ‪)britannica‬‬ ‫کلمبیا‬ ‫مــردم بومــی اینــگا در مراســمی به نام اینتــی رایمــی (‪)Inti Raymi‬‬ ‫بــه معنــای «جشــنواره ی خورشــید»‪ ،‬شــرکت می کننــد‪ .‬اینتــی‬ ‫رایمــی یــک جشــن باســتانی در ســتایش اینتــی (خورشــید پــدر)‬ ‫و پاچامامــا (زمیــن مــادر) بــه شــکرانه ی زمیــن و غــذا اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جشــن هــر ســاله بــا اغــاز انقــاب زمســتانی در نیم کــره ی جنوبــی‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بالروس‬ ‫بالروســی ها بــا پوشــیدن لباس هــای ســنتی‪ ،‬مراســم کارول‬ ‫کریســمس یــا کلیــادی (‪ )Koliady‬را در روســتای پوگوســت‬ ‫(‪ )Pogost‬در ‪ ۲۵۰‬کیلومتری مینسک (‪ )Minsk‬جشن می گیرند‪.‬‬ ‫کلیــادی در بــاروس تعطیــل عمومــی اســت و قبــا در روز انقــاب‬ ‫زمســتانی برگــزار می شــد؛ امــا امــروزه در کریســمس و اغــاز ســال‬ ‫جدیــد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اسکاندیناوی‬ ‫هــر ســال جشــنواره ی نــور در ســوئد‪ ،‬نــروژ و مناطــق ســوئدی زبان‬ ‫فنالنــد‪ ،‬در ‪ ۱۳‬دســامبر بــه پــاس گرامیداشــت ســنت لوســیا (‪St‬‬ ‫‪ ،)Lucia‬یکــی از نخســتین شــهدای مســیحی برگــزار می شــود‪ .‬از‬ ‫لحــاظ تاریخــی‪ ،‬اهالــی اســکاندیناوی بــا اتش بــازی بــه اســتقبال‬ ‫انقــاب زمســتانی می رفتنــد تــا ارواح شــیطانی را دور کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫پــس از گرویــدن بــه مســیحیت‪ ،‬افســانه ی سنت لوســیا را بــه‬ ‫جش ـن های خــود وارد کردنــد و اداب رســوم باســتانی و مســیحی‬ ‫را در هــم امیختنــد‪.‬‬ ‫هند‬ ‫در امریتســار پنجــاب هنــد‪ ،‬دختــران هنــدی در جشــنی بــه نــام‬ ‫لــوری (‪ )Lohri‬بــا پوشــیدن لباس هــای محلــی بــه رقــص محلــی‬ ‫گیــدا (‪ )Giddha‬مشــغول می شــوند‪ .‬جشــن لــوری یــاداور انقــاب‬ ‫زمســتانی اســت و در شــمال هنــد بــا اتش بــازی همــراه اســت‪.‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫در جشــنواره ی کاج در روســتای ســنتلس (‪ )Centelles‬بارســلونا‪،‬‬ ‫تیــر هوایــی شــلیک می شــود و مــردان و زنــان بــه جنــگل می رونــد‬ ‫و یــک درخــت کاج را قطــع می کننــد‪ .‬انهــا کاج را بــا یــک گاری تــا‬ ‫کلیســای روســتا می اورنــد‪ .‬ســپس درخــت کاج را بــا ســیب و ویفــر‬ ‫تزئیــن می کننــد و تــا ‪ ۶‬ژانویــه در کلیســا اویــزان می نماینــد‪ .‬قدمــت‬ ‫ایــن مراســم بــه ســال ‪ ۱۷۵۱‬بــاز می گــردد و ریشــه در دعــا بــرای‬ ‫بــاروری بیشــتر محصــوالت در انقــاب زمســتانی دارد‪( .‬برگرفتــه از‬ ‫‪)ibtimes.co.uk‬‬ ‫اریزونای شمالی‬ ‫ســویال نــام روز انقــاب زمســتان در میــان سرخپوســتان هوپــی‬ ‫اریزونــای شــمالی اســت‪ .‬جشــن ها و مراســم های ایــن روز‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬تطهیــر‪ ،‬رقــص و گاهی اوقــات اهــدای هدیــه‪ .‬در ایــن‬ ‫روز‪ ،‬سرخپوســتان هوپــی بــه اســتقبال کاچینــاس (ارواح محافــظ‬ ‫کوهســتان) می رونــد‪ .‬انهــا عصاهایــی بــرای دعــا می ســازند و از انها‬ ‫در ســایر مراســم های خــود نیــز اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫چین‬ ‫دونگ ژی به معنای ورود زمســتان‪ ،‬یکی از مهم ترین جشـن های‬ ‫چیــن محســوب می شــود‪ .‬در ایــن روز اعضــای خانواده هــا دور هــم‬ ‫جمــع می شــوند و بــه جشــن و پایکوبــی می پردازنــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫تقویــم ســنتی چیــن‪ ،‬ایــن روز تعطیــل معمــوال در روزی بیــن‬ ‫‪ ۲۱‬و ‪ ۲۳‬دســامبر قــرار دارد‪ .‬همچنیــن بــرای کشــاورزان ایــن روز‬ ‫به عنــوان جشــن پایــان درو محســوب می شــود و در ایــن جشــن‪،‬‬ ‫کشــاورزان بــا بازگشــت از زمین هــای خــود و اوردن محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در کنــار اعضــای خانواده شــان بــه شــادی می پردازنــد‪.‬‬ ‫غذاهــای مخصــوص ایــن روز تانگ یــوان یــا همــان کوفته برنجــی‬ ‫اســت‪( .‬برگرفتــه از ‪)britannica‬‬ ‫پاکستان‬ ‫پاکســتانی ها در ایــن شــب بــه دعــا و نیایــش می پردازنــد‪ .‬در ایینی‬ ‫بــه نــام حمــام زمســتانی‪ ،‬مــردان از صبــح تا بعد از ظهــر اخرین روز‬ ‫پاییــز‪ ،‬بایــد به صــورت ایســتاده حمــام کننــد و در حالی کــه تکــه نانی‬ ‫در دســت گرفته انــد‪ ،‬بــر ســر خــود اب بریزنــد‪ .‬بعــد از ان‪ ،‬مــردم‬ ‫شــروع بــه جشــن و پایکوبــی و اتش بــازی می کننــد و غذایــی کــه از‬ ‫ســیرابی بــز تهیــه شــده اســت‪ ،‬می خورنــد‪.‬‬ ‫مهران الفتی‬ ‫پنج قدم تا رشد‬ ‫و توسعه ی فردی‬ ‫وقتی برای قدم گذاشتن در مسیر رشد و توسعه فردی عزمتان‬ ‫را جــزم می کنیــد‪ ،‬در ابتــدای راه ســختی های زیــادی را تجربــه‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬اگــر در قســمت توســع ه فــردی کتاب فروش ـی ها‬ ‫چرخــی بزنیــد‪ ،‬صدهــا یــا هــزاران کتــاب می بینیــد کــه تضمیــن‬ ‫می دهنــد بــا خواندنشــان وزنتــان را کــم می کنیــد‪ ،‬پــول دار‬ ‫می شــوید یــا نیمــه گمشــده تان را پیــدا می کنیــد! امــا رشــد فــردی‬ ‫ناگهانــی اتفــاق نمی افتــد‪ .‬شــما بایــد دائــم در حــال پیشــرفت‬ ‫و بهترشــدن باشــید‪ .‬در ایــن مقالــه دربــاره پنــج نکتــه اساســی‬ ‫توســعه فــردی گفته ایــم‪ .‬بــه مســیر رشــد و توســعه فــردی خوش‬ ‫امدیــد!‬ ‫‪ .۱‬خودتان را بهتر بشناسید‬ ‫اولیــن‪ ،‬مهم تریــن و ســخت ترین مرحل ـ ه همیــن خودشناســی‬ ‫اســت‪ .‬در چــه کارهایــی مهــارت داریــد؟ نقاط ضعفتان چیســت؟‬ ‫کدام بخش از زندگی شما جلوی پیشرفت و تحقق رویاهایتان‬ ‫را گرفت ه اســت؟‬ ‫ن قبیل ســوال ها شــاید خیلی ســخت باشــد‪،‬‬ ‫پاســخ دادن به ای ‬ ‫ولــی همان قــدر مهم و ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هدفتان را مشخص کنید‬ ‫تعییــن دقیــق اهــداف و برنامه ریــزی بــرای رســیدن بــه انهــا‬ ‫می توانــد بــرای پیشــرفت تان خیلــی موثــر باشــد‪ .‬اگــر نمی دانیــد‬ ‫از کجــا و چطــور بایــد ایــن رونــد رشــد را شــروع کنیــد‪ ،‬ادامـ ه ایــن‬ ‫مقالــه را بــا دقــت بیشــتری بخوانیــد‪.‬‬ ‫داشــتن هــدف و حرکــت مســتمر و پیوســته به ســمت ان‪،‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس شــما را افزایــش خواهــد داد‪ .‬مطمئــن باشــید‬ ‫ایــن حــس خــوب روی زندگی تــان نیــز بی تاثیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای شــروع بــد نیســت از خــود بپرســید مهم تریــن خواســته‬ ‫شــما در زندگــی چیســت‪ .‬ایــا می خواهیــد وزنتــان را کــم کنیــد‬ ‫و پرانرژی تــر باشــید؟ ایــا می خواهیــد در شــغلتان موفق تــر‬ ‫باشــید؟ ایــا می خواهیــد روابــط شــخصی بهتــری داشــته باشــید؟‬ ‫اگــر هــدف درســت و مناســبی انتخــاب کنیــد‪ ،‬مطمئن باشــید به‬ ‫ان خواهید رســید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامه ریزی کنید‬ ‫اگــر قصــد ســفر داریــد و شــهر مقصدتــان را درســت‬ ‫نمی شناســید‪ ،‬داشــتن نقشــه خیلی کمکتان می کند‪ .‬در مســیر‬ ‫رســیدن بــه اهدافتــان هــم احتیــاج بــه یــک نقشــه داریــد‪.‬‬ ‫اهدافــی را کــه بــرای خــود مشــخص کرده ایــد مــرور کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه انهــا بایــد چــه ویژگی هایــی داشــته باشــید؟‬ ‫اگــر می خواهیــد ســالم تر باشــید‪ ،‬بایــد رژیم هــای غذایــی و‬ ‫نرمش هــای الزم را یــاد بگیریــد یــا بــرای اینکــه در شــغلتان‬ ‫پیشــرفت کنیــد‪ ،‬الزم اســت مهارت هــای جدیــدی را بــه دســت‬ ‫بیاوریــد‪.‬‬ ‫بــا خودتــان عهــد کنیــد در برنامــه روزانــه خودتــان کارهایــی‬ ‫را بگنجانیــد کــه هــر روز شــما را بــه هدفتــان نزدیک تــر کننــد‪،‬‬ ‫هرچنــد خیلــی کــم‪ .‬می توانیــد بــا کارهــای ســاده ای مثــل دور‬ ‫ریختــن افــکار منفــی شــروع کنیــد‪ .‬اگــر نــدای درونتــان را بهتــر‬ ‫بشناســید و بدانیــد چطــور بایــد بــا خودتــان صحبــت کنیــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫الزم نیســت نگــران انگیــزه الزم بــرای ادامــه مســیر باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هر روز بهتر از دیروز باشید‬ ‫عادت هــای شــما نقــش زیــادی در شــکل گیری زندگی تــان دارند‪.‬‬ ‫اگــر هــر روز مســواک بزنیــد‪ ،‬کمتــر گذرتــان بــه دندان پزشــک‬ ‫می افتــد‪ .‬اگــر هــر مــاه پــول کنــار بگذاریــد‪ ،‬بعــد از چند ســال کلی‬ ‫پــول پس انــداز کرده ایــد‪ .‬هــر روز مقــداری از وقــت و انــرژی خــود‬ ‫را صرف رشــد و توســعه‬ ‫ی کنیــد تــا هــر مــاه‬ ‫فــرد ‬ ‫کــه بــه گذشــته نــگاه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫خــود را احســاس‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر ایــن کار‬ ‫برنامه ریزی شــده‬ ‫را‬ ‫دهیــد‪،‬‬ ‫انجــام‬ ‫می توانیــد در هــر‬ ‫ســطح و زمینــه ای از‬ ‫زندگــی کــه دلتــان‬ ‫بخواهــد موفــق شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬روش هــای جدیــد‬ ‫یادگیــری را امتحــان‬ ‫کنیــد‬ ‫ب دربــاره‬ ‫شــاید کتــا ‬ ‫رشــد و توســعه فــردی‬ ‫خوانــده باشــید و‬ ‫از نتیجــه ایــن کار‬ ‫راضــی بــوده باشــید‪.‬‬ ‫چــه خــوب! نظرتــان دربــاره س ـی دی‪ ،‬کتــاب صوتــی و پادکســت‬ ‫چیســت؟ بــا ایــن ابــزار می توانیــد از زمان هــای مــرد ه روزانــه (مثــا‬ ‫زمانــی کــه هــر روز در قطــار‪ ،‬اتوبــوس یــا تاکســی می گذرانیــد)‬ ‫بیشــترین اســتفاده را ببریــد‪ .‬حتــی می توانیــد در کنفرانس هــا و‬ ‫ســمینار هایی کــه دوســت داریــد شــرکت کنیــد تــا در زمــان کــم‪،‬‬ ‫پیشــرفت بیشــتری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫امتحان کــردن روش هــای جدیــد یادگیــری ترفنــدی عالــی بــرای‬ ‫رشــد و توســعه فــردی تدریجــی اســت و باعــث می شــود کم کــم‬ ‫متوجــه شــوید کــه می توانیــد کارهــای جدیــدی انجــام بدهیــد و‬ ‫اعتماد به نفــس شــما افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫شــاید قرارگرفتــن در مســیر رشــد و توســعه فــردی یکــی از‬ ‫مهم تریــن کارهایــی باشــد کــه در طول زندگی تــان انجام خواهید‬ ‫داد‪ .‬ســاده ترین مرحل ه این اســت که تصمیم بگیرید پیشــرفت‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا تعهــد بــه ایــن تصمیــم و تــاش روزانــه و مســتمر برای‬ ‫رســیدن بــه هــدف بــه ایــن ســادگی ها نیســت‪.‬‬ ‫اگــر خودتــان را خــوب بشناســید‪ ،‬هــدف مشــخص داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــرای رســیدن بــه ان برنامه ریــزی کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد هــر‬ ‫روز بهتــر از دیــروز باشــید و روش هــای جدیــد یادگیــری را امتحان‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد در هــر جنبــه ای از زندگی تــان کــه بخواهیــد‬ ‫پیشــرفت کنیــد و بــه انچــه می خواهیــد برســید‪.‬‬ ‫در ازمایشگاه چه نکات مهمی را باید رعایت کنیم؟‬ ‫هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنیم‪ .‬استفاده از این وسایل می تواند منجر به بروز خطرات جدی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫جنگلهــای گلســتان ســالها خســته از اســتمرار هجــوم خشــم اتــش و از بغضــی بیصــدا از پــای فتــاده اســت‪ ،‬بــرای‬ ‫زودن چنیــن غمــی از ایــن عرصــه هــای زندگــی چــه بایــد کــرد؟‪ ،‬تدبیــر حفــظ ایــن ثــروت ملــی در عصــر دانایــی بشــر‬ ‫چیســت؟ ای کاش روزی برســد کــه جنگلهــا را بــدون تهدیــد اتــش و تخریــب و تصــرف ببینیــم و بخوانیــم‪.‬‬ ‫چــرا بایــد هــر روز خبــر هجــوم اتــش در عرصــه هــای جنگلــی کشــورمان تیتــر رســانه ها بشــود؟ ایــا ســوگواری بعد از‬ ‫وفــات جنــگل ایــن میــراث طبیعــی مانــده از ادوار تاریــخ بــه حــق اســت؟ چــرا در عصــر اگاهــی بشــر خاطــرات جنــگل‬ ‫پــر از قصــه هــای تهدیــد اتــش اســت کــه انســان مســبب انســت؟ ایــا اینــدگان از بــی توجهــی بــه ایــن میــراث بــر‬ ‫مدیریــت اکنــون مــا خــرده نمــی گیرنــد؟‬ ‫باز عفریت اتش‬ ‫به جنگل هیرکان‬ ‫شبیخون زد‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر ‪1400‬‬ ‫گزارش خالف واقع کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری و دادگاه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫انتظامی‪-‬قسمت اول‬ ‫ف واقــع در جــرم انــگاری یکــی از زیــان بارتریــن‬ ‫صــدور گواهــی خــا ِ‬ ‫رفتارهــای اجتماعــی محســوب شــده و در قانــون‏مجــازات اســامی بــا‬ ‫عنــوان جعــل و تزویــر شــناخته شــده اســت‪ .‬لــذا داخــل در مصادیــق‬ ‫مــاده ‪ 523‬ق‪.‬م‪.‬ا بــوده و عنصــر‏قانونــی ان مــاده ‪ 539‬ق‪.‬م‪.‬ا میباشــد‪.‬‬ ‫در اینجــا می خواهیــم مصــداق گــزارش خــاف واقــع کارشــناس رســمی‬ ‫‏دادگســتری را شناســایی کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای پاســخ بــدوا مثال هایــی از قانونگــذار ذکــر می شــود‪ .‬مثــا محلــی‬ ‫کــه بــرای شــرب‏خمــر و یــا قمــار بــازی دایــر شــده اگرضابطیــن قضایــی‬ ‫ضمــن بازدیــد بــا وصــف وجــود متعلقــات ممنوعــه‪ ،‬انــرا منــزه از ‏فعــل‬ ‫ممنوعــه گــزارش دهنــد مرتکــب گــزارش خــاف واقــع شــده انــد‪.‬‬ ‫و یــا در اداره گذرنامــه یــا در شــهرداری یــا در‏ثبــت احــوال و یــا اداره‬ ‫بازگرداندن ارزهای دیجیتال به ارزش‬ ‫‪ 31‬میلیارد ریال به حساب شاکی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری ســارق و بازگردانــدن ارزهــای دیجیتــال شــاکی بــه‬ ‫ارزش ‪ 31‬میلیــارد و ‪ 450‬میلیــون ریــال به حســاب وی خبــر داد و گفــت‪:‬‏ ورود‬ ‫بــدون توجــه بــه نــکات امنیتــی بــه عرصــه خریدوفــروش ارزهــای دیجیتــال‬ ‫می توانــد ســرمایه افــراد را بــا خطــر روبـه رو کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫ســرهنگ علــی عباســی کســانی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه‬ ‫خانــم جوانــی و ارائــه مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر بــه ســرقت رفتــن‏ارزهــای‬ ‫گمــرک و یــا ثبــت اســناد احــدی از کارمنــدان و مدیــران گواهینامــه و یــا‬ ‫تاییدی ـه ای صــادر کنــد‏کــه مغایــر بــا الزامــات مصرحــه قانونــی باشــد‪.‬‬ ‫یــا مهنــدس ناظــر یــا مهنــدس مشــاور بــرای ملکی‪،‬گواهــی عــدم خــاف‬ ‫‏صــادر کنــد کــه ناقــض مقــررات ملــی ســاختمان باشــد‪.‬‬ ‫و یــا طبیبــی بــرای معافیــت از ســربازی‪ ،‬گواهینام ـه ای را صــادر‏کنــد‬ ‫کــه ضمــن کتمــان برخــی از احــوال شــخصی متقاضــی تحلیلــی مغایــر‬ ‫بــا نتایــج ازمایشــات ارائــه کــرده باشــد‪ .‬و یــا ‏فــرد نظامــی گزارشــی را بــه‬ ‫فرمانــده خــود ارائــه دهــد کــه مغایــر بــا وقایــع و حوادثــی باشــدکه اثــار‬ ‫ان مســتند بــه ســند‏میباشــد‪.‬‬ ‫از مثالهــای مذکــور چنیــن اســتنتاج میشــود کــه گــزارش خــاف واقــع‬ ‫صــرف کتمــان واقعــه نیســت بلکــه کتمــان‏حقیقــت یــا ســتکه بــا فعــل‬ ‫مثبــت بیــان میشــود‪ .‬و یــا حقیقتــی اســت کــه بصــورت ناقــص و بــا دخــل‬ ‫و تصــرف اظهــار می گــردد‏‏‪.‬‬ ‫پــس هرجــا کــه از گــزارش خــاف واقــع صحبــت می شــود‪ .‬پیشــاپیش‬ ‫حقیقــت و واقع ـه ای تثبیــت شــدهو الــزام اور کــه‏متضمــن تعریفــی از‬ ‫قانونگــذار و یــا واقعیــات عینــی اســت وجــود دارد ‪.‬‬ ‫پــس منشــاء گــزارش خــاف واقــع یــا اثــار وقایــع‏عینــی اســت ماننــد‬ ‫وجــود فیلــم و عکــس و ســند از واقعــه ویــا حقیقتــی اســت کــه نظامــات‬ ‫و الزامــات قانونــی و قواعــد‏امــره موجــد ان اســت ‪.‬‬ ‫و یــا میتــوان گفــت منشــاء گــزارش خــاف واقــع حقیقتــی اســت اســتوار‬ ‫کــه قبــل از ارائــه‏گــزارش وجــود داشــته اســت و نــه اینکــه پــس از ارائــه‬ ‫گــزارش خلــق شــده باشــد ‪.‬‬ ‫ادامه در قسمت بعدی ‪ .‬و‏هوالمستعان‬ ‫دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکـی اش ‪‎،‎‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنــا بــر اظهــارات شــاکیه ارزش دارایــی وی چیــزی در حــدود‬ ‫‪ 31‬میلیــارد و ‪ 450‬میلیــون ریــال بــوده و رمــز و پســورد کیــف پــول خــود را در‬ ‫اختیــار هیچ کســی قــرار نــداده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و فنــی و ردگیــری تراکنش هــای‬ ‫انجام شــده‪ ،‬متهــم کــه برادرشــوهر شــاکیه بــود‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت‬ ‫کــه پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی دســتگیر و ادلــه جــرم را ضبــط گــردد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی گفــت‪ :‬متهــم در مواجهــه بــا ادلــه قاطــع پلیــس ضمــن‬ ‫اعتــراف بــه جــرم خــود اقــرار کــرد کــه از اعتمــاد همســر بــرادرش سوءاســتفاده‬ ‫کــرده و بــا دسترســی بــه گوشــی وی‪ ،‬اطالعــات کیــف پــول الکترونیکــی را بــه‬ ‫دســت اورده و مقادیــری ارز را بــه ســرقت بــرده اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری شب یلدا‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا ناجــا نســبت بــه کالهبــرداری در‬ ‫شــب یلــدا بــه شــهروندان هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫ی محمــد‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم علـ ‬ ‫رجبــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیکــی شــب یلــدا افــراد‬ ‫کالهبــردار بــا سوءاســتفاده از ایــن مناســبت و بــا‬ ‫انتشــار اگهی هــای جعلــی تحــت عناوینــی ماننــد‬ ‫جشــنوار ه فــروش شــب یلــدا در فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬دســت بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می زننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه شــیوه کالهبــرداران در ایــن‬ ‫خصــوص اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کالهبــرداران ســایبری‬ ‫بــا تقلیــد از فروشــگاه های انالیــن معتبــر‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه ایجــاد فروشــگاه های جعلــی در فضــای مجــازی‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام و تلگــرام‬ ‫مــی کننــد و بــا درج تصاویــری از انــواع اجنــاس بــا‬ ‫تخفیفــات چشــمگیر و شــیوه های اغواکننــده توجــه‬ ‫کاربــران را جلــب نمــوده و انهــا را بــه ســمت دام هــای‬ ‫خــود هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اکثــر ایــن کالهبرداری هــا پــس‬ ‫از خریــد و واریــز وجــه‪ ،‬کاالیــی بــرای مشــتریان‬ ‫ارســال نمی شــود و کالهبــردار نیــز دیگــر‬ ‫پاســخگو نمی باشــد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول به روش دیگر از کالهبرداری در‬ ‫ایــن خصــوص اشــاره کــرد و اظهــار داشــت ‪ :‬برخــی از‬ ‫فروشــنده ها نیــز با سوءاســتفاده از ایــن روز کاالهای‬ ‫قدیمــی خــود را ب ـ ه راحتــی بفــروش می رســانند بــه‬ ‫طــوری کــه کاالی تبلی ـ غ شــده در فضــای مجــازی بــا‬ ‫کاالی تحویل داده شــده به مشــتری‪ ،‬از نظر کیفیت‬ ‫و جنــس کاال بســیار متفــاوت اســت‪ .‬برخــی دیگــر از‬ ‫فروشــندگان نیــز قیمــت کاالهــای خــود را انقــدر بــاال‬ ‫می برنــد کــه بــا اعمــال تخفیف هــای ویــژه بــر روی‬ ‫انهــا بــاز هــم بــه ســود خــود می رســند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی بــا اشــاره بــه برخــی از راهکارهــای‬ ‫پیشــگیرانه در ایــن خصــوص‪ ،‬بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ وجه از شــبکه های اجتماعی‬ ‫خریــد نکننــد؛ از فروشــگاه هایی کــه دارای نمــاد‬ ‫اعتمــاد الکترونیکــی هســتند‪ ،‬اقــدام بــه خریــد‬ ‫کننــد‪ .‬هنــگام پرداخــت اینترنتــی وجــه هــم بــه‬ ‫ادرس درگاه پرداخــت اینترنتــی کــه بــا ‪ https‬اغــار و‬ ‫بــا ‪ shaparak.ir‬بــه پایــان مــی رســد‪ ،‬دقــت کننــد‪.‬‬ ‫جوینده کار قربانی‬ ‫کالهبردار سایبری شد‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری مجرم ســابقه دار ســایبری‬ ‫کــه بــا ترفنــد اخــذ بیعانــه از خریــداران کاال و خدمــات در ســایت‬ ‫واســطه گــر دیــوار کالهبــرداری مــی کــرد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ‪ ،‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بــا شــکایت تعــدادی از خریــداران ســایت واســطه گــر اینترنتــی‬ ‫دیــوار در مشــهد مبنــی بــر پرداخــت بیعانــه و عــدم دریافــت‬ ‫کاال یــا خدمــات مــورد نظــر در ســایت موصــوف ‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع شــکات در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از بررســی هــای اولیــه مشــخص شــد تعــداد‬ ‫قابــل توجهــی از وجــوه بــه حســابی بــا هویــت معلــوم واریــز شــده‬ ‫کــه جهــت اخــذ اطالعــات بیشــتر ‪ ،‬صاحــب حســاب بــه پلیــس‬ ‫فتــا فراخوانــده شــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری تصریــح کرد‪:‬صاحــب حســاب کــه زنــی‬ ‫جــوان بــود در اظهــارات خــود اذعــان کــرد در جســتجوی کار‬ ‫بــوده کــه اگهــی اســتخدام منشــی تلفنــی را در ســایت دیــوار‬ ‫بــا حقــوق ماهانــه ‪ 6‬میلیــون تومــان توجهــش را جلــب کــرده و‬ ‫بالفاصلــه اقــدام بــه برقــراری تمــاس نمــوده و و پــس از کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتربا افتتــاح چندیــن حســاب ‪ ،‬اطالعــات حســاب ها‬ ‫بــه همــراه رمــز را در اختیــار بــه اصطــاح کارفرمــا خــود قــرار داده‬ ‫و پاســخگو تمــاس هــای تلفنــی وی بــه مــدت دو مــاه مــی شــود و‬ ‫بدالیلــی پــس از دومــاه ‪ ،‬کارفرمــا عــذر وی را مــی خواهــد و بدیــن‬ ‫ترتیــب ناخواســته شــریک جــرم وی مــی گــردد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســرنخهای بدســت امــده‬ ‫طــراح ایــن شــگرد کالهبردارانــه کــه ســعی در پنهــان نمــودن هویــت‬ ‫خویــش را داشــت در محــل مخفیــگاه خویــش بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫محتــرم قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص کالهبــرداری صــورت گرفتــه گفــت‪ :‬کالهبــردار‬ ‫موصــوف بــا درج اگهــی کاریابــی در ســایت واســطه گــر اینترنتــی‬ ‫دیــوار بــرای دســتیابی بــه حســاب واســط قربانــی از طــرق مختلــف‬ ‫از جملــه اجــاره کارت و اطالعــات حســاب افــراد جویــای کار و‬ ‫از طــرف دیگــر بــا درج اگهــی فــروش کاال یــا خدمــات زیــر فــی‬ ‫بــازار از کاربــران ســایت دیــوار نســبت بــه اخــذ بیعانــه طــی مــدت‬ ‫دومــاه کالهبــرداری کــرده اســت کــه پرونــده بــه همــراه متهمیــن‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قضــای بــه دادســرا اعــزام شــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــا رویــت تصاویــر و تبلیغــات‬ ‫تطمیــع اگهی هــای درج شــده در نیازمندی هــای ســایت ها و‬ ‫کالهبرداری اینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی شناســایی کالهبــردار حرفــه ای کــه بــا شــگرد فــروش اینســتاگرامی پوشــاک‬ ‫از شــهروندان کالهبــرداری مــی کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن کالهبــرداری گســترده گفــت‪ :‬تاکنــون در پــی شــکایت بیــش از ‪ 70‬نفــر‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه بــا هــدف خریــد انــواع پوشــاک از یــک صفحــه اینســتاگرامی از انهــا‬ ‫کالهبــرداری شــده اســت‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪445‬‬ ‫پیــج صفحــات اینترنتــی و شــبکه هــای اجتماعــی نشــده و قبــل‬ ‫از پــر نمــودن فــرم اســتخدام و ثبــت اطالعــات شــخصی بــه اداره‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی و اداره تعــاون اســتان وشهرســتان مربوطــه‬ ‫مراجعــه کــرده و در خصــوص صالحیــت ان شــرکت یــا موسســه‬ ‫کاریابــی و مجوز هــای مــورد نیــاز جهــت فعالیــت تحقیــق نماینــد‬ ‫ضمــن اینکــه توصیــه مــی شــود از واریــز بیعانــه در ســایت هــی‬ ‫واســطه گــر اینترنتــی خــودداری کــرده ‪،‬شــهروندان عزیــز نســبت‬ ‫بــه نگهــداری صحیــح از هویــت حقیقــی وحقوقــی خــود مســئول‬ ‫بــوده و در صــورت هرگونــه سوءاســتفاده و یــا برورمشــکل در ایــن‬ ‫زمینــه قانــون صاحــب هویــت را مســول دانســته و مــی بایســت‬ ‫پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان و کاربــران فضــای مجازی توصیه کــرد‪ :‬در صورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مجرمانــه و مشــکوک مواجــه شــدید مراتــب را از‬ ‫طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬و یــا‬ ‫تمــاس بــا مرکــز فوریتهــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬موضــوع را‬ ‫گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکیان بــا مشــاهده تبلیغاتــی در زمینــه کفــش و پوشــاک بــا قیمــت هــای بســیار نــازل‬ ‫و دارای تخفیــف و پــس از ســفارش کاال و واریــز وجــه بــه حســاب فروشــنده‪ ،‬بــا حــذف صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی و عــدم پاســخگویی فروشــنده مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی در فضــای مجــازی نهایتــا ً کارشناســان‬ ‫موفــق بــه شناســایی فــرد کالهبــردار در مخفیــگاه خــود و انتقــال بــه پلیــس فتــا شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مــواردی کــه موجــب جلــب اعتمــاد خریــداران شــده اســت تعــداد‬ ‫زیــاد فالوورهــای صفحــه مذکــور و نظــرات درج شــده و اعــام رضایــت خریــداران از محصــوالت ایــن‬ ‫فروشــگاه بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا هــدف جلــب اعتمــاد و ترغیــب مشــتریان بــه‬ ‫خریــد کاال بــا اســتفاده از فالوورهــای جعلــی و فیــک و کامنــت هــای ســاختگی اهــداف مجرمانــه‬ ‫خــود را عملــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه هــای اجتماعــی بســتر امنــی بــرای‬ ‫خریــد کاال نیســت‪ ،‬توصیــه مــی شــود هموطنــان عزیــز حتمــا از فروشــگاه هــای اینترنتــی دارای نمــاد‬ ‫اعتمــاد الکترونیکــی کاالی مــورد نظــر خــود را خریــدار کننــد‪.‬‬ ‫انتقام واتس اپی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر ازشناســایی و دســتگیری فــردی کــه‬ ‫در شــبکه‪ ‎‬اجتماعــی واتــس اپ‪ ،‬شــاکیه را بــه انتشــار‬ ‫ی تهدیــد کــرده بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫تصاویــر خصوصـ ‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرگرد احســان بهمنــی‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬خانمــی بــا در دســت داشــتن‬ ‫شــکوائیه و مراجعــه بــه پلیــس فتــا مدعــی شــد کــه‬ ‫شــخصی ناشــناس از طریــق شــبکه اجتماعــی واتــس‬ ‫اپ اقــدام بــه ارســال مطالــب توهین امیــز و تهدیــد‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر او کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه مســتندات ارائــه شــده‬ ‫توســط شــاکی ‪،‬پرونــده مقدماتــی بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی تشــکیل شــد وموضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرگرد بهمنــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی های اولیــه‬ ‫و اقدامــات تخصصــی صــورت گرفتــه توســط تیــم‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس و بررســی همــه جوانــب‬ ‫پرونــده موفــق شــدند ردپــای مجــرم را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬بــا بدســت امــدن‬ ‫اطالعــات هویتــی متهــم پــس از تشــریفات قضایــی‬ ‫مجــرم دســتگیر و بــه همــراه ادلــه دیجیتــال بــه‬ ‫پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس فتــا‬ ‫از موضــوع اظهــار بــی اطالعــی می کــرد‪ ،‬امــا پــس از‬ ‫روبــه رویــی بــا شــاکی گفــت‪ :‬قصــد ازدواج بــا شــاکی‬ ‫را داشــتم و بــه خواســتگاریش رفتــم‪ ،‬امــا وی بــا‬ ‫بهانه هــای بــی منطــق بــه بنــده جــواب منفــی داد‬ ‫و مــن هــم بــرای تالفــی و انتقــام از وی تهدیــد بــه‬ ‫انتشــار تصاویــرش نمــودم‪.‬‬ ‫بهمنــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫مــکان مناســبی بــرای حــل کــردن اختالفــات خانوادگــی‬ ‫و همچنیــن انتقــام جویــی نیســت‪ ،‬بــا مرتکبــان ایــن‬ ‫جرائــم در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی طبــق‬ ‫قانــون برخــورد خواهــد شــد‪ ،‬همچنیــن شــهروندان‬ ‫می تواننــد مــوارد مشــکوک را از طریــق مراجعــه بــه‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و‬ ‫یــا بــا شــماره گیری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای‬ ‫سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با شگرد‬ ‫«درج اگهی جعلی‏فروش‬ ‫خودرو»‬ ‫پلیــس فتــا ازشناســایی متهمــی خبــر داد کــه بــا درج‬ ‫اگهــی دروغیــن در یکــی از ســایت های واســطه گر‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری ‪ 830‬میلیــون ریالــی از شــهروند‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ امیــن یــادگار نــژاد‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏شــکایت‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری از وی بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 830‬میلیــون ریــال از طریــق ســایت شــیپور شــده‬ ‫بــود کــه در ایــن خصــوص موضــوع بــه طــور ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ثبــت اظهــارات شــاکی‪ ،‬پرونــده‬ ‫مقدماتــی تشــکیل شــده و بررس ـی های اولیــه نشــان از‬ ‫ان‏داشــت کــه فــرد کالهبــردار بــا درج اگهــی دروغیــن‬ ‫و کســب اعتمــاد شــاکی اقــدام بــه اخــذ بیعانــه بــه مبلــغ‬ ‫‪ 830‬میلیــون ریــال ‏کــرده و پــس از ان دیگــر جوابگــوی‬ ‫تمــاس ان هــا نبــوده اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫پــس از انجــام یــک ســری اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫‏توانســتند فــرد کالهبــردار را شناســایی و محــل اختفــای‬ ‫وی را کشــف کننــد کــه در ادامــه طــی یــک عملیــات‬ ‫‏غافلگیرانــه متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‏‬ ‫ویبــا بیــان اینکــه برخــی ســودجویان از طریــق اگهی های‬ ‫جعلــی در فضــای مجــازی و جلــب اعتمــاد از کاربــران‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری می نماینــد بــه کاربــران توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬قبــل از هرگونــه خریــد‪ ،‬از صحــت و ســقم اگهــی و‬ ‫کاالی ارائــه شــده اطمینــان حاصــل کــرده و مبلــغ کاالی‬ ‫خریــداری شــده را در محــل بپردازنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫رودخانــه قالشــی از قســمت جنــوب پــارک تــا شــمال امتــداد دارد و تقریبــا ًاز وســط ان می گــذرد‪ .‬در نزدیکــی ایــن رودخانــه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬چشــمه اب وجــود داردو پوشــش گیاهــی ابــن جنــگل را درختــان انجیلــی و ممــرز‪ ،‬توســکا‪ ،‬لــرگ‪ ،‬افــرا‪ ،‬بلــوط‪ ،‬بیــد‪ ،‬شــیردار و‬ ‫خردمنــدی تشــکیل می دهــد‪ .‬در حــال حاضــر امــکان تــردد ماشــین بــه ایــن پــارک جنگلــی وجود نــدارد و مــردم بــه راحتی میتوانند‬ ‫از فضــای ایــن جنــگل بــه راحتــی اســتفاده کننــد‬ ‫‪ -445‬سال هفتم ‪8 -‬‬ ‫‪- -1443‬شماره ‪-445‬‬ ‫‪ 16‬جمالی االول ‪-1443‬‬ ‫‪16-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬اذر ‪21-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پارک جنگلی‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‬ ‫‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطقـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و در‬ ‫میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن‬ ‫اســتخر بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی‬ ‫بسیار زیبا و رویایی دارد اب این استخر طبیعی از چشمه‏های جوشان تامین‬ ‫می‏شــود و هــر ســاله‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و‬ ‫‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نوع تاسیسات گردشگری موجود در ان روستا با ذکر تاسیسات ‪:‬‬ ‫اقامتــگاه بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی‬ ‫طبیعــت قلعــه میــران –خانــه مســافرگلپر–خانه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران ( همــراه بــا‬ ‫تصاویر )دارای راه اسفالته – سوپر مارکت – نانوایی – در مسیر روستای پاقلعه‬ ‫به ابشار پشمکی ساختمان خدماتی و رفاهی ( سرویس بهداشتی و نمازخانه )‬ ‫موســیقی های محلی رایج روســتا ‪:‬نی ســاز همیشــگی و همراه مردم روستاســت‬ ‫که در مراســمات مختلف ‪ ،‬اواز خوانندگان محلی را همراهی می‏کند‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز‬ ‫در ایــام محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری م ـ ‏‬ ‫و روزهــای چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه‬ ‫مــردم اســت کــه بــا مراســم ویــژه‏ای ســیزده بــدر برگــزار مــی‏شــود‪ .‬نــی‬ ‫ســاز همیشــگی و همــراه مــردم روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫خواننــدگان محلــی را همراهــی م ـ ‏‬ ‫مــردم میانســال و کهنســال روســتا معمــوال ً از پوشــاک محلــی‬ ‫س هیــا محلــی‬ ‫ی کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫اســتفاده مــ ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و‬ ‫اســتفاده مــ ‏‬ ‫زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم‬ ‫ن هــای‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫تنــه اســتفاده مــ ‏‬ ‫رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪ .‬جوانــان روســتا‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫در مراســم ویــژه و جشــن‏ها از لبــاس محلــی اســتفاده مــ ‏‬ ‫شغل و حرفه مردم روستا ‪:‬اقتصاد روستای پاقلعه بر پایه فعالیت‏های‬ ‫زراعی‪ ،‬دامداری ‪ ،‬باغداری و امور خدماتی و تولید صنایع دســتی اســتوار‬ ‫شده است‪ .‬دامداری در روستای پاقلعه رونق دارد ‪ .‬مردم روستای پاقلعه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیم‪ ،‬نمد‪ ،‬چادر شــب و دســتمال نیز مــی‏پردازند‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی‬ ‫ان شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن‬ ‫محصــوالت باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪.‬‬ ‫گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از‬ ‫محصــوالت دامــی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس‬ ‫نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت‬ ‫داشــته اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه‬ ‫شهرنشــینی کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫سوت قطار‬ ‫گردشگری در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به صدا درامد‬ ‫علــی وصالــی افــزود‪ :‬تابســتان و پاییــز ســالجاری گردشــگری‬ ‫و بومگــردی هــا بویــژه در اســتان اندکــی تــکان خــورده و جــان‬ ‫گرفتــن و بــا شــروع پاییزهــم توجــه مــردم به تورهای یــک روزه‬ ‫بیشــتر شــده و نشــان از اقامــت در بومگردی هــا دارنــد امــا‬ ‫همچنــان تــا رســیدن بــه اوج فعالیت هــای اقتصــادی و مــوج‬ ‫گردشــگرانی کــه از اقصــی نقــاط کشــور و حتــی خــارج از ایــران‬ ‫بــه اســتان مــی امدنــد فاصلــه اســت و حتــی گاهــی ظرفیــت‬ ‫مراکــز اقامتــی بــه ان هــا نمــی توانســت پاســخ دهــد راه درازی‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم ویــروس کرونــا تــا ایــام نوروز‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه طــور کامــل از بیــن بــرود و بــرای مســافرت مــردم‬ ‫بتواننــد خــود برنامه ریــزی و گردشــگری رونــق بگیرد‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت اقامتگاهی‬ ‫معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی گفــت‪ :‬در اســتان‪ ۱۵۹‬مرکــز اقامتــی‪،‬‬ ‫رفاهــی و پذیرایــی وجــود دارد کــه ظرفیــت پذیــرش ان هــا‬ ‫هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۲۸‬بــه مرکزیــت شهرســتان بجنورد به مســاحت‬ ‫هــزار و ‪ ۴۳۴‬کیلومتــر مربعــی اقلیمــی را درهــر گوشــه خــود‬ ‫بــه بــرای گردشــگران بــه اشــتراک گذاشــته‪ ،‬طوریکــه دشــت‪،‬‬ ‫کوهســتان‪ ،‬جنــگل و کویــر همــه بــا هــم در این خطه منحصر‬ ‫بــه فــرد جمــع شــده اســت تــا ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلک‬ ‫دســت بــه دســت هــم دهنــد و تابلوهــای زیبایــی از طبیعــت‬ ‫بکــر را خلــق کننــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن همــه زیبایــی و تنــوع زیســتی در بخــش‬ ‫گردشــگری و اکوتوریســمی کــه اســتان دارد هماننــد دیگــر‬ ‫ســایرنقاط دنیــا بــا همه گیــری شــیوع کرونــا چــرخ گردشــگری‬ ‫ایــن اســتان از حرکــت ایســتاد و فعالیــت ایــن بخش به حالت‬ ‫رکــود درامــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه برخــی از کارشناســان در ســال ‪ ، ۹۹‬کوویــد‪۱۹‬‬ ‫کمــر گردشــگری و مراکــز بومگــردی و اقامتــی را شکســت تــا‬ ‫جاییکــه مدیــرکل وقــت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی خبــر از خســارت ‪۴۰۰‬میلیــارد ریالــی بــه مراکــز اقامتــی‪،‬‬ ‫پذیرایــی شــهری و بیــن راهــی‪ ،‬دفاتــر اژانــس های مســافرتی‪،‬‬ ‫راهنمایــان تــور هــا و موسســات گردشــگری و بومگــردی‬ ‫داد امــا میــزان پرداخــت تســهیالت بــه ایــن بخــش را فقــط‬ ‫‪۱۵۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه گردشــگری طــی‬ ‫ســال های گذشــته گــردش مالــی خراســان شــمالی نزدیــک بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــود امــا بــا همــه گیــری کرونــا بــه‬ ‫کمتریــن میــزان خــود و حتــی بــه نزدیــک صفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫امــا روی خــوش گردشــگری گویــا ایــن روزها در حال شــگفتن‬ ‫اســت و پاییــز ســوت قطــار گردشــگری خــود را بــه صــدا در‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫رونق گردشگری‬ ‫بنــا بــه گفتــه برخــی از فعــاالن ایــن بخــش حضــور مــردم در‬ ‫بومگــردی هــا بــه ویــژه در پایــان تابســتان و فصــل زیبــای پاییــز‬ ‫افزایــش یافتــه و هرچنــد بــا اغــاز مــوج ســرما اســتقبال مــردم‬ ‫اندکــی فروکــش نمــوده امــا چــراغ ان روشــن و راه ان درحــال‬ ‫همــوار شــدن اســت‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن اقامتگاه هــای بوم گــردی خراسان شــمالی‬ ‫درحــوزه گردشــگری در مــورد افزایــش فعالیت هــای ایــن‬ ‫حــوزه مــی گویــد‪ :‬بــا اغــاز فعالیــت دولــت ســیزدهم و‬ ‫کاهــش مــوج کرونــا گردشــگری نیــز حرکــت رو بــه جلــوی‬ ‫خــود را اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اســماعیلی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۳۱‬پــروژه اعــم‬ ‫از هتــل‪ ،‬متــل‪ ،‬ســفره خانــه و مجتمــع گردشــگری در اســتان‬ ‫در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ ۸۷۶ :‬تخــت اقامتــی بــا اجــرای ایــن‬ ‫پروژه هــا بــه تخــت هــای اســتان افــزوده مــی شــود و بــرای ‪۵۱۰‬‬ ‫نفــر نیــز بــا راه انــدازی ان هــا ایجــاد اشــتغال مــی شــود‪.‬‬ ‫حضور گردشگران خارجی در استان‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی اگرچــه ایــن صنعــت بطــور اهســته امــا بــه شــکل‬ ‫مســتمر در حــال حرکــت رو بــه جلــو و تغییــر اســت‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان افــزود‪ :‬در رصــد هایــی کــه داشــتیم فعالیــت‬ ‫واحــد هــای گردشــگری در چنــد مــاه اخیــر افزایــش داشــته اســت‬ ‫و حرکــت هــای اغــاز شــده نویــد اینــده خوبــی را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی خبــر از ورود اولیــن گردشــگران خارجــی دراســتان مــی‬ ‫دهــد و مــی گویــد‪ :‬افزایــش گردشــگران خارجــی بــا برداشــته‬ ‫شــدن منــع صــدور روادیــد و کاهــش رکــود ایــن بخــش را‬ ‫خواهیــم دیــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه گردشــگری فقــط گردشــگری خارجــی‬ ‫نیســت گفــت‪ :‬ایــن روزهــا گردشــگری شــاخه هــای بســیاری‬ ‫هماننــد گردشــگری خانــواده‪ ،‬مذهبــی و ســامت را نیــز دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه فعالیــت هــای خوبــی در ســطح‬ ‫ملــی در زمینــه گردشــگری و مــراودات خارجــی انجــام شــده‬ ‫اســت اظهــار داشــت‪ :‬بــا فعــاالن گردشــگری عــراق نشســت‬ ‫تخصصــی ویــژه ای انجــام شــده و هــم چنیــن افزایــش‬ ‫فعالیــت هــا در زمینــه جــذب گردشــگر و افزایــش مــراودات بــا‬ ‫کشــورهای اســیایی میانــه بویــژه ترکمنســتان در اولویت هــای‬ ‫بخــش گردشــگری اســتان اســت‪.‬‬ ‫مســتوفیان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر گردشــگری بــه‬ ‫شــاخه های مختلفی تقســیم شــده و در هر بخش به شــکل‬ ‫تخصصــی مــی تــوان ورود داشــت امــا بــا توجــه بــه پیشــنیه‬ ‫مذهبــی کــه بــا وجــود اســتانه امــام زاده عبــاس اســت و از‬ ‫طرفــی دیگــر طبیعــت بکــر و دســت نخــورده ان تاکیــد مــا بــر‬ ‫گردشــگری مذهبــی و اکوتوریســم اســت‪.‬‬ ‫اخرین روزهای گردشهای پاییزی‬ ‫در عیــن حــال واپســین تیرهــای ترکــش خــزان‪ ،‬اتــش بــه‬ ‫جــان درختــان انداختــه و طبیعــت افســونگر‪ ،‬مفتــون ایــن‬ ‫زیبــای پرشــور و رنگ امیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ســرزمین جنگل هــای ارس و هیرکانــی‬ ‫و بــاغ هــای گــردو و گیــاس‪ ،‬ســیب و گالبــی و ســپیدارهای‬ ‫ســربه فلــک کشــیده اســت‪.‬‬ ‫در گوشــه کنار این اســتان کوچک چشــمه ســارهای فراوان‪،‬‬ ‫تاالبــی‪ ،‬رود و برکه هــای فــراوان هســت تــا در ان بتــوان‬ ‫جلوه هــای رقــص بــرگ و اب را دیــد و در کنــار ایــن چشــمه هــا‬ ‫و برکــه هــا نوشــانوش کبــک خرامانــی کــه پابــه پــای خوتــکا و‬ ‫بوتیمــار جــا خــوش کــرده انــد‪.‬‬ ‫حضــور پرنــدگان مهاجــر در ســدها و ابگیرهــا و تاالب هــا‬ ‫وقتی کــه پاییــزاز نیمــه مــی گــذرد جــا خــوش کرده انــد و‬ ‫اینجاســت کــه مــی تــوان بــرای زیبایی هــای وصــف نشــدنی ان‬ ‫معیارهــای تــازه ای تعریــف کــرد‪.‬‬ ‫از گونــه هــای ابــزی و یــا کنارابــزی اردک سرســبز‪ ،‬بــاکالن‪،‬‬ ‫بوتیمار‪ ،‬خوتکا‪ ،‬حواصیل و اردک ماهی خور ســفید هســتند‬ ‫کــه از نواحــی سردســیر ســیبری بــه ایــن اســتان ســفر می کنند‬ ‫و برخــی از انهــا در مســیر مهاجــرت بــه جنوبــگان بــرای مدتی ‪،‬‬ ‫و برخــی هــم تمامــی زمســتان را مهمــان ایــن خطــه هســتند‪.‬‬ ‫مــی تــوان ایــن پرنــدگان را در کنــار ســدهای شــیرین دره‪،‬‬ ‫بیــدواز‪ ،‬بــارزو و چــری و همچنیــن رودخانــه هــای اتــرک و‬ ‫کالشــور دیــد کــه هــر یــک خــود تندیســی از زیبایــی هســتند‪.‬‬ ‫در جنگل هــای جــوزک و هــاور و روســتای هــدف گردشــگری‬ ‫درکــش پاییــز زیباتریــن منظره هــا را بــه رخ گردشــگران مــی‬ ‫کشــد و وقتــی ایــن ســه روســتای زیبــا کــه در کنــار یکدیگــر‬ ‫قــرار میگیرنــد بــه جنــگل هــای ارس پیوند خورده اند و گســتره‬ ‫طبیعــی فنــدق هــای وحشــی نیــز در «وی وی»‪ ،‬کــه کمــی ان‬ ‫ســوتر قــرار دارد ایــن مناطــق بکــر را دیدنی تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫این مناطق که در‪ ۷۰‬کیلومتری غرب بجنورد در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان قــرار دارنــد و از دیدنی تریــن مناظــر روســتای‬ ‫درکــش ابشــاران اســت کــه در پاییــز پــر اب تــر و ســرکش تــر‬ ‫می شــود و بــرای دیــدن ان در ایــن فصــل کوهنــوردان بــرای‬ ‫کوهپیمایــی بایــد تجهیــزات کامــل و زمســتان گــردی را بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زندگی همدالنه و مهرامیز اقوام‬ ‫خراســان شــمالی دارای قومیــت هــای مختلــف اســت کــه‬ ‫بیشــتر انهــا را تــات هــا‪ ،‬کرمانــج هــا‪ ،‬تــرک هــا‪ ،‬ترکمــن هــا‬ ‫و فــارس هــای مهاجــر از ســایر اســتانها تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تعــداد معــدودی از اقــوام عــرب‪ ،‬بلــوچ و لــر‬ ‫نیــز در چنــد روســتای اســتان ســکونت دارنــد‪ .‬وجــود اقــوام‬ ‫مختلــف بــا فرهنــگ هــا و اداب و رســوم متفاوت ســبب شــده‬ ‫ایــن اســتان بــه گنجینــه فرهنــگ هــا شــهرت یابــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان همچنیــن میزبــان مســافران نــوروزی و‬ ‫گردشــگران ســرزمین جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی گنجینــه‬ ‫اقــوام و فرهنــگ هــا بــا ‪ ۵۰۹‬اثــر تاریخــی ثبــت شــده در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی کشــور‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای هشــت شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪ ،‬فاروج‬ ‫و راز و جــرگالن‪ ۲۲ ،‬شــهر‪ ۴۵ ،‬دهســتان و بیــش از یکهــزار‬ ‫روســتا اســت‪.‬‬ ‫این خطه از کشــور از شــمال با ترکمنســتان با ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مرز‬ ‫مشــترک‪ ،‬از شــرق و جنــوب بــا اســتان خراســان رضــوی‪ ،‬از جنــوب‬ ‫غربــی بــا اســتان ســمنان و از غــرب بــا گلســتان هــم مرز اســت‪..‬‬ ‫در نــوار جنوبــی اســتان خراســان شــمالی رشــته کــوه االداغ‬ ‫بــا قلــه هــای مشــهور شــاه جهــان‪ ،‬ســالوک و بهــار و در نــوار‬ ‫شــمالی ارتفاعات کپه داغ دشــت های وســیعی را در راســتای‬ ‫شــرقی – غربــی شــکل داده انــد کــه در طــول تاریــخ بســتر امد‬ ‫و شــدها و تحــوالت تجــاری‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی‬ ‫مهمــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫رودخانــه اتــرک بــه مثابــه یــک شــریان حیــات بخــش‪ ،‬در دره‬ ‫حدفاصــل ایــن دو رشــته کــوه جریــان داشــته و ضمــن ابیــاری‬ ‫تمــام دشــت هــای مســیر خــود‪ ،‬باعــث شــکل گیــری مراکــز‬ ‫مســکونی کهنــی در ایــن منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫کاوش هــای انجــام شــده در شــهر باســتانی بلقیــس‪ ،‬تپــه‬ ‫یــام فــاروج‪ ،‬محوطــه باســتانی معصــوم زاده‪ ،‬اســتقرارگاه‬ ‫قلعــه خــان‪ ،‬تپــه ریــوی در مانــه و ســملقان‪ ،‬تپــه باســتانی‬ ‫ارگ نــادری در شــیروان‪ ،‬جیــران تپــه اســفراین‪ ،‬تپــه پهلــوان‬ ‫و محوطــه باســتانی چلــو در دشــت جاجــرم همگــی نشــان از‬ ‫وجــود تمدنــی چندیــن هــزار ســاله در ایــن منطقــه دارد‪.‬‬ ‫تعــداد اثــار ثبــت شــده اســتان در فهرســت اثــار ملــی ‪ ۶۲۱‬اثــر‬ ‫تاریخــی‪ ،‬طبیعــی و ناملمــوس اســت کــه از مجمــوع اثــار ثبــت‬ ‫شــده در فهرســت ملی کشــور ‪ ۵۰۹‬اثر تاریخی‪ ۴۲ ،‬اثر طبیعی‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬اثــر ناملــوس و تعــداد ‪ ۱۱‬اثــر نیــز ثبــت جهانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر دارای ‪ ۱۱۵‬جاذبــه‬ ‫گردشــگری‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و اســتانی و هشــت‬ ‫روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی بکــر بــرای طبیعــت‬ ‫دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و ایین هــای اقــوام‬ ‫مختلــف اســت‪.‬‬ ‫مــی تــوان امیــدوار بــود کــه بــا کاهــش فشــار کرونــا و تغییــر‬ ‫رنــگ شــهرهای خراســان شــمالی و اغــاز واکسیناســیون‬ ‫گســترده روزهــای خوشــی در انتظــار گردشــگری خراســان‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!