روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 442 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 442

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 442

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 442

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 27 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪/18 -‬دسامبر‪ /13 -2021/-‬جمالی االول ‪ -1442/‬شماره‪442‬‬ ‫اغاز ساخت ‪ ۱۲۰‬مسکن‬ ‫برای محرومان فاروج‬ ‫‪4‬‬ ‫کالهبرداری‪ ،‬پشت پرده‬ ‫کارت های اجاره ای است‬ ‫در سطوح مدیریتی بانوان‬ ‫پس از انقالب اسالمی‬ ‫خوش درخشیدند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫رقابت فعاالن اقتصادی با ارز‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس قوه قضاییه‬ ‫دستگیری شکارچیان‬ ‫فالمینگوی مهاجر‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۸‬راه موثر برای انگیزه‬ ‫دادن به کارمندان‬ ‫‪6‬‬ ‫اسان ترین راه رسیدن‬ ‫به ارامش ذهن‬ ‫تولید‪،‬اشتغال‬ ‫واقتصاد‪،‬اولویت‬ ‫امروز کشور است‬ ‫اگــر توجــه بیشــتری از چنــد ســال قبــل بــه اقتصــاد و‬ ‫تولیــد داخلــی و جهــش تولیــد‪ ،‬مــی شــد و بــا وارد نکــردن‬ ‫محصوالتــی کــه دارای نمونــه مشــابه داخلــی هســتند‬ ‫تولیدکننــدگان مــورد حمایــت قــرار می گرفتنــد‪ ،‬و اینجــا‬ ‫بــود کــه دیگــر دشــمن بــه دنبــال لبریــز شــدن صبــر مــردم‬ ‫نبــود‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیش بینی‪ ،‬و مواجهه به موقع‬ ‫با حوادث طبیعی ضرورت دارد‬ ‫رییــس جمهــوری امادگــی همیشــگی در مقابــل‬ ‫حــوادث طبیعــی را ضــروری دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــرط تدبیــر ایــن اســت کــه پیش بینــی‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫و مواجهــه بــه موقــع و مناســب بــا حــوادث طبیعــی‬ ‫داشــته باشــیم و در ایــن راســتا الزم اســت متناســب‬ ‫بــا احتمــال وقــوع انهــا‪ ،‬پیشــگیری ها و امادگی هــای‬ ‫الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در‬ ‫نخســتین جلســه شــورای عالــی مدیریــت بحــران تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬ضــرورت دارد قبــل از اینکــه حادثـه ای اتفــاق بیفتــد‬ ‫جلســات مربــوط بــه ان برگــزار شــود و ویژگــی جلســه‬ ‫امــروز ایــن اســت کــه منفعالنــه نیســت و بــه طــور فعــال‬ ‫راهکارهــای مواجهــه بــا حــوادث طبیعــی احتمالــی و‬ ‫بحــران هــای پــس از ان را مــورد بررســی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــر همــکاری و هماهنگــی همــه دســتگاه ها‬ ‫و ســازمان ها در مقابــل حــوادث طبیعــی تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬دســتگاه ها بایــد ارتبــاط خــود را بــا یکدیگــر بــه طور‬ ‫کامــل و بــدون هیــچ شــبهه و تردیــدی تعریــف کننــد تــا‬ ‫در زمــان وقــوع حادثــه طبیعــی و بحران ســردرگمی وجود‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه نقــش گروه هــای‬ ‫مردمــی در زمــان وقــوع حــوادث طبیعــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مــردم عمدتــا ًدر قالــب بســیج و گــروه هــای‬ ‫داوطلــب در هــر منطق ـه ای کــه یــک حادثــه طبیعــی‬ ‫رخ داده بــه خوبــی وارد عمــل مــی شــوند و در ایــن‬ ‫راســتا دولــت وظیفــه برنامه ریــزی‪ ،‬هدایــت و حمایــت‬ ‫را بــر عهــده دارد و بایــد همــه پیش بینی هــای الزم را‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫رئیســی همچنیــن ارایــه اموزش هــای عمومــی از طریــق‬ ‫ن مســتمر برای ارتقاء ســطح‬ ‫صــدا و ســیما و انجــام تمریـ ‬ ‫امادگــی در مقابــل حــوادث طبیعــی را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ضــرورت دارد بــرای شــرایط بحرانــی ماننــد‬ ‫ســیل و زلزلــه از هــر جهــت امادگــی وجــود داشــته باشــد‬ ‫بــه نحــوی کــه مــردم ان را احســاس کــرده و ارامــش‬ ‫خاطــر پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر جدیــت در رعایــت اصــول‬ ‫و قواعــد ساختمان ســازی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان نظــام‬ ‫مهندســی در رابطــه بــا ایجــاد ســاختمان های مقــاوم در‬ ‫مقابــل حــوادث احتمالــی وظیفــه دارد و الزم اســت بــا‬ ‫جدیــت بــر احــداث ســازه های مقــاوم در ســاختمان ها و‬ ‫منــازل شــهری و روســتایی نظــارت کنــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــر نظــارت و پیگیری مقاوم ســازی ســاختمان ها‬ ‫و مراکــز عمومــی در تهــران تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬قبــل از‬ ‫اینکــه اینگونــه ســاختمان ها دچــار حادثه شــوند و شــاهد‬ ‫حادثــه غمبــار دیگــری باشــیم‪ ،‬الزم اســت مســئولین‬ ‫شــهری مالکیــن ایــن ســاختمان ها را موظــف بــه‬ ‫مقاوم ســازی کــرده و ایــن را بــا جدیــت تــا رســیدن بــه‬ ‫نتیجــه نهایــی پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه خطــرات و نگرانی هــای ناشــی از‬ ‫برداشــت بی رویــه از ســفره های زیرزمینــی و در نتیجــه‬ ‫فــرو نشســت زمیــن‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬وزارت نیــرو موظــف‬ ‫اســت موضــوع برداشــت اب از چاه هــای غیرمجــاز را‬ ‫پیگیــری و ســاماندهی کنــد و در کنــار ان ســایر علــل‬ ‫فــرو نشســت زمیــن را مــورد بررســی قــرار دهــد تــا از ایــن‬ ‫موضــوع جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع الودگــی هــوا بــر‬ ‫الــزام دســتگاه های مربوطــه به رعایت قوانیــن و مقررات‬ ‫موجــود در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬الودگــی هــوا‬ ‫مــردم را رنــج می دهــد و بــا توجــه بــه اینکــه قوانیــن خوبی‬ ‫در ایــن زمینــه وجــود دارد‪ ،‬دســتگاه های متولــی وظیفــه‬ ‫دارنــد بــا دقــت ان را اجرایــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه امادگــی در‬ ‫مقابــل وقــوع زلزلــه هــای احتمالــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬وجــود‬ ‫امادگــی همــه جانبــه در مقابــل حوادثــی ماننــد زلزلــه‬ ‫یــک ضــرورت اجتناب ناپذیــر اســت و مســئولین دولتــی و‬ ‫غیردولتــی حتمــا ًامادگی هــای الزم را در خــود ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ســند راهبــرد ملــی مدیریــت بحــران بــا‬ ‫‪ ۳‬برنامــه کاهــش خطــر حــوادث و ســوانح‪ ،‬امادگــی و‬ ‫پاســخگویی و بازســازی و بازتوانــی بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫جذب بازار یاب اقا وخانم همراه با حقوق تابت وپورسانت وبیمه‬ ‫به نشانی گرگان میدان شهدا خیابان رازی روبروی رازی یکم مراجعه کنید‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت هماهنگی ‪017-32688214 :‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اهداف اصلی دولت خودکفایی‬ ‫در تولید کاغذ است‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا حضــور در کارخانــه چــوب و کاغــذ مازنــدران و اشــنایی‬ ‫بــا وضعیــت تولیــد کاغــذ در ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی ‪ ،‬گفــت‪ :‬از اهــداف اصلــی دولــت‬ ‫خودکفایــی در تولیــد کاغــذ اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدمهــدی اســماعیلی پنجشــنبه بــا هــدف بررســی تــوان‬ ‫تولیــد شــرکت چــوب و کاغــذ مازنــدران بــه همراه معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارتخانه‬ ‫و مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران و امکان ســنجی برنامه ریــزی خودکفایــی‬ ‫کشــور در تولیــد کاغــذ از ایــن واحــد صنعتــی بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ در ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از تــوان تولید موجود در کشــور در حوزه‬ ‫چــاپ و نشــر یکــی از برنامه هــای اصلــی دولــت رســیدن بــه خودکفایــی در تولیــد کاغــذ‬ ‫اســت کــه در ایــن زمینــه شــرکت چــوب و کاغــد مازنــدران یکــی از طرفیت هــای اصلــی‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬مــا ســاالنه حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن کاغــذ در حــوره چــاپ و نشــر و روزنامــه‬ ‫کشــور نیــاز داریــم‪ .‬طــی ماه هــای اخیــر بــا مشــکالتی بــرای تامیــن کاغــذ مواجــه شــدیم کــه‬ ‫دولــت ناچــار شــد بــا کارهــای فوق العــاده ایــن مشــکالت را برطــرف کنــد‪ .‬امــا بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه بخــش مهمــی از ایــن نیــاز را در داخــل تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بازدیــد از چــوب و کاغــذ مازنــدران نیــز بــا همیــن هــدف انجــام شــد کــه تــوان‬ ‫تولیــد ایــن مجموعــه بــزرگ و باســابقه را بررســی کنیــم‪ .‬البتــه در ســال های اخیــر اشــکاالتی‬ ‫پدیــد امــد کــه باعــث شــد انتظــارات بــراورده نشــود‪ .‬امیدواریــم بــا همتــی که دوســتان در این‬ ‫شــرکت دارنــد و حمایــت نماینــدگان ایــن ظرفیــت بــه درســتی در مســیر خودکفایــی تولیــد‬ ‫کاغــذ اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا‬ ‫هماهنگــی ســه وزارت فرهنــگ و ارشــاد‪ ،‬امــوزش و پــرورش و صمــت تــا یــک ســال و‬ ‫نیــم اینــده از شــرکت های داخلــی بــه ویــژه مازنــدران حــدود ‪ ۸۰‬درصــد کاغــذ مصرفــی‬ ‫داخلــی را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬بایــد بتوانیــم جــدول دقیقــی تدویــن کنیــم کــه ببینیــم چــه میــزان از‬ ‫داخــل می توانیــم تامیــن کنیــم‪ .‬بــا قــرارداد و تضمین هایــی کــه بایــد رقــم بخــورد امیدواریــم‬ ‫گام هایــی برداریــم کــه مشــکل نقدینگــی ایــن واحــد هم حل شــود‪ .‬نگاه رئیس جمهــوری نیز‬ ‫رســیدن بــه خودکفایــی در تولیــد کاغــذ اســت‪ .‬اگــر بــه ایــن نتیجــه برســیم مجموعه هایــی که‬ ‫می تواننــد در ایــن مســیر بــه مــا کمــک کنــد ‪،‬حتمــا حمایــت می کنیــم‪.‬‬ ‫امیــد نیک نــژاد مدیرعامــل شــرکت چــوب و کاغــذ مازنــدران نیــز در این بازدید ضمن تشــریح‬ ‫برخــی فعالیت هــا و ویژگی هــای ایــن مجموعــه گفــت‪ :‬ایــن شــرکت می توانــد کاغــذ مــورد‬ ‫نیــاز کشــور را تامیــن کنــد‪ .‬امــا در ایــن مســیر بــه حمایــت نیــاز داریــم‪ .‬بــا ایــن حــال حتــی اگــر‬ ‫حمایتــی انجــام نشــود متعهدیــم کــه تــا پایــان ســال هشــت هــزار تــن کاغــذ تحریــر بــه بــازار‬ ‫داخلــی عرضــه کنیــم‪.‬‬ ‫شــرکت چــوب و کاغــذ مازنــدران از ســال ‪ ۱۳۷۶‬در شهرســتان ســاری اغــاز بــه کار کــرد و‬ ‫مهم تریــن تولیدکننــده کاغــذ در کشــور محســوب می شــود‪ .‬ایــن شــرکت بــا حــدود یک هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬نیــروی کار در حــال حاضــر ســهامی خــاص اســت کــه ‪ ۶۰‬درصــد ســهام ان در اختیــار‬ ‫شــرکت اینــده پویــا‪۲۰ ،‬درصــد صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و ‪ ۲۰‬درصــد دیگــر هــم در‬ ‫اختیــار شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت پــس از اجــرای قانــون تنفــس جنــگل چندیــن بــار مــورد حمایــت دولــت قــرار‬ ‫گرفــت کــه از جملــه ان تامیــن ‪ ۱۰‬میلیــون دالر ارز بــه نــرخ نیمایــی بــرای تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــود ‪.‬یکــم ابــان امســال پــس از پنــج ســال توقــف فعالیــت صادراتــی ایــن‬ ‫شــرکت‪ ،‬بــا صــادرات کاغــذ بــه ترکیــه رونــد عرضــه تولیــدات ایــن کارخانــه بــه بــازار خارجــی از‬ ‫ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای حضــور در مراســم اختتامیــه مرحلــه کشــوری‬ ‫شــانزدهمین جشــنواره ملــی و بین المللــی تالوت هــای مجلســی قــران کریــم بــه مازنــدران‬ ‫ســفر کــرده اســت‪ .‬عــاوه بــر بازدیــد از شــرکت چــوب و کاغــذ‪ ،‬دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه‪،‬‬ ‫بازدیــد از تــاالر مرکــزی ســاری و شــرکت در مراســم اختتامیــه جشــنواره تالوت هــای قرانــی از‬ ‫دیگــر برنامه هــای اســماعیلی در ایــن ســفر یــک روزه هســتند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬اذر‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 25‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 56,240,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,993,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 127,570,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 132,630,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 69,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,810,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪442‬‬ ‫تامین اعتبار طرح های‬ ‫راهسازی باالی ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫رشد فیزیکی خراسان شمالی‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪،‬‬ ‫جاجــرم و راز و جــرگالن در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬تمامــی طــرح های راهســازی بــاالی ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکیــدر دیــدار مســووالن عالــی اســتان با‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی تامیــن اعتبــار شــد و بــزودی‬ ‫عملیــات اجرایــی تکمیــل انهــا اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد پاکمهــر اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه جــاری‬ ‫در دیــدار نماینــده ولــی فقیــه‪ ،‬اســتاندار و اعضــای‬ ‫مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا وزیــر راه و شهرســازی مشــکالت حــوزه‬ ‫راه و شهرســازی مــورد بررســی قــرار گرفــت و رســتم‬ ‫قاســمی بــرای تکمیــل طرح هــای راهســازی ایــن‬ ‫خطــه قــول مســاعد داد‪.‬‬ ‫نماینــده پنــج شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه‬ ‫اَبَرطرح هــای راهســازی خراســان شــمالی ‪۷۵‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬محورهای‬ ‫جنــگل گلســتان ‪ -‬بجنــورد‪ ،‬سنخواســت ‪ -‬بجنــورد‪،‬‬ ‫میامــی ‪ -‬بجنــورد و بــام و صفــی ابــاد – قوچــان از‬ ‫مهم تریــن ایــن طرح هــا هســتند کــه ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــدون اشــاره بــه میــزان اعتبــار اختصــاص‬ ‫یافتــه اظهــار داشــت‪ :‬اغــاز عملیــات اجرایــی برخــی‬ ‫از ایــن طــرح هــا بــه ســال هــای پیــش از ‪ ۹۰‬بــر‬ ‫مــی گــردد‪.‬‬ ‫محور چهار خطه بجنورد ‪ -‬جنگل گلســتان حدود‬ ‫‪ ۱۶۳‬کیلومتــر مســافت دارد کــه ‪ ۱۴۰‬کیلومتــر از‬ ‫ایــن محــور در حــوزه اســتحفاظی راه و شهرســازی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد کــه تاکنــون (بــا‬ ‫احتســاب کنارگــذر بجنــورد) حــدود ‪ ۸۷‬درصــد از‬ ‫ایــن محــور چهــار خطــه یعنــی حــدود ‪ ۱۰۱‬کیلومتــر‬ ‫زیــر بــار ترافیــک قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پــروژه بجنــورد ‪ -‬میامــی یکــی از پــروژه هــای مهــم‬ ‫زیرســاخت حمــل و نقــل زمینــی اســتان ‪،‬حــدود‬ ‫‪ ۲۶۰‬کیلومتــر مســافت دارد کــه بنــا بــر گــزارش‬ ‫رســمی اداره کل راه و شهرســازی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی تاکنــون ‪ ۸۵‬کیلومتــر از ایــن مســیر‪ ،‬بهــره‬ ‫بــرداری رســید و ‪ ۱۲‬کیلومتــر از ایــن محــور در ‪۲‬‬ ‫قطعــه ‪ ۶‬کیلومتــری بــه مناقصــه رفتــه و بــزودی‬ ‫پیمانــکار انتخــاب مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪ ۶‬هــزار کیلومتــر‬ ‫راه اصلــی و فرعــی دارد کــه حــدود چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۶۵۲‬کیلومتر ان راه روستایی و مابقی را راه های‬ ‫اصلــی اســت کــه حــدود ‪ ۱۸۵‬کیلومتــر ان را بزرگراه‬ ‫تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در‬ ‫شــمال شــرق کشــور واقــع اســت کــه ‪ ۴۴‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مراقب باشیم ‪ :‬گاز‬ ‫سرمایه ملی است‬ ‫در بخش های مختلف شاهد‬ ‫فقدان حاکمیتی هستیم‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ :‬بــه لحــاظ فقــدان حاکمیــت‬ ‫دولتــی در بخش هــای مختلــف صنعــت و‬ ‫معــدن‪ ،‬کشــاورزی و … در اســتان متاســفانه و‬ ‫صنعــت ایــن اســتان در بخش هــای مختلــف بــه‬ ‫برنــد نرســیده و در ایــن بخــش شــاعد موفقیــت‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫رقابت فعاالن‬ ‫اقتصادی با‬ ‫ارز‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار؛ عضــو هیئــت رئیســه‬ ‫اتــاق بازرگانــی در دیــدار صبــح پنــج شــنبه با ریاســت قوه قضائیه‬ ‫بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان در حــوزه‬ ‫ســرمایه گذاری جــزو ســه اســتان برتــر کشــور اســت و مجمــع‬ ‫پژوهش هــای مجلــس ایــن مســئله را تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫رضــا مبصــری اظهــار داشــت‪ :‬وظیفــه پایــش کســب و کار را‬ ‫م یکــی از مشــکالت‬ ‫در حــوزه اقتصــاد در اتــاق بازرگانــی داری ـ ‬ ‫عمــده بازرگانــان ارز چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومانــی بــود کــه این امر‬ ‫و ضربــه زیــادی بــه حــوزه فعــاالن اقتصــادی کــرده بــود‪.‬‬ ‫مبصــری گفــت‪ :‬همــواره ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی رقیــب بخــش‬ ‫اقتصــاد گلســتان در بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه قوانیــن کســب و کار دو قانــون‬ ‫مشــخص داریــم یکــی بهبــود کســب و کار و دیگــری رفع موانع‬ ‫کســب و کارهــای رقابــت پذیراســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص منابــع مالــی بانک هــا افــزود‪ ۹۹ :‬درصــد‬ ‫منابــع خــود را بانک هــای اســتان را اســتفاده کردنــد و دیگــر‬ ‫تــوان ارائــه تســهیالت ندارنــد‪ ،‬عمــده مشــکل کســب و کارهای‬ ‫مــا مواجهــه بــا اوراق دولتــی اســت و ســود ایــن اوراق صرفــا ً‪۱۵‬‬ ‫درصــد اســت ایــن در حالــی اســت که اگر پیمانــکاران بخواهند‬ ‫ایــن اوراق را تبدیــل بــه پــول نقــد بــرای گــذران امــورات خــود‬ ‫کنندقطعــا ً بــا زیــان رو بــه رو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از مــواردی اســت کــه بایــد درســت اجــرا‬ ‫شــود قانــون ورشکســتگی می باشــد تــا زمینــه خــروج ابرومنــد‬ ‫فعــاالن اقتصــادی از محیــط کســب و کار را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی گلســتان در پایــان ابــراز‬ ‫داشــت‪ :‬هــم در قانــون مالیــات و هــم در حــوزه شــفافیت ان‬ ‫در هــر دو بــا مشــکل رو بــه رو هســتیم نــه می دانیــم چــرا‬ ‫معــاف از مالیــات هســتیم و یــا چــرا بایــد مالیــات بپردازیــم‪.‬‬ ‫نبود صنایع تبدیلی موجب نارضایتی کشاورزان‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬صنعــت در گلســتان ضعیــف اســت‬ ‫و در موضــوع بــرق نیــز در ســالجاری صنعــت اســتان اســیب‬ ‫بســیاری دیدنــد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی اظهــار داشــت‪ :‬وزیــر نیرو قبــل از رای‬ ‫اعتمــاد قــول داد کــه در بحــث بــرق صنعت گلســتان مشــکلی‬ ‫نداشــته باشــد و ایــن مســئله را پیگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی گفــت‪ :‬بانــک هــای مــا بــه جــای رفــع مشــکل بــه‬ ‫دنبــال افزایــش مشــکالت واحدهــای صنعتــی هســتند و اگــر‬ ‫حمایت هــای دســتگاه قضایــی در ایــن بخــش نبــود بانک هــا‬ ‫ســراغ فعــاالن اقتصــادی می رفتنــد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫برخــی بانک هــا بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار میلیــارد تومــان منابــع در‬ ‫گلســتان دارنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گلستان تولید کننده بهترین و مرغوبترین گندم‬ ‫کشــور اســت و در ایــن بیــن وزارت صمــت مانع از صــادرات ارد‬ ‫اســتان به ســایر اســتانهای کشــور است ‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬گلســتان تولیــد کننــده محصــوالت کشــاورزی‬ ‫زیــادی اســت امــا تنهــا ضعــف در تولیــد محصوالت کشــاورزی‬ ‫نبــود صنایــع تبدیلــی اســت کــه بایــد بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫ســنگدوینی تاکیــد کــرد‪ :‬پتروشــیمی گلســتان بــا بیــش از ‪۹۵‬‬ ‫هــزار ســهامدار ‪ ۱۵‬ســال پیــش بنــا بــود کــه راه انــدازی شــود‬ ‫امــا تــا بدیــن لحظــه و بعــد از ‪ ۴‬دولــت هنــوز ایــن امــر میســر‬ ‫نشــده و در ایــن بیــن موجــب ناامیــدی برخــی از ســهامداران‬ ‫شــدند و از رئیــس قــوه قضائیــه درخواســت داریم این مســئله‬ ‫کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت بــا تصمیــم انقالبــی و جهــادی‬ ‫حــل شــود‪.‬‬ ‫در بخش های مختلف شاهد فقدان حاکمیتی هستیم‬ ‫اســتاندار گلســتان نیــز در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬بــه لحــاظ فقدان‬ ‫حاکمیــت دولتــی در بخش هــای مختلــف صنعــت و معــدن‪،‬‬ ‫کشــاورزی و … در اســتان متاســفانه و صنعت این اســتان در‬ ‫بخش هــای مختلــف بــه برنــد نرســیده و در ایــن بخــش شــاعد‬ ‫موفقیــت نبوده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬اســتان گلســتان دارای‬ ‫ظرفیت هــای فراوانــی اســت امــادر بســیاری از شــاخصه ها‬ ‫جــزو ‪ ۱۰‬اســتان انتهایــی کشــور هســتیم ‪.‬‬ ‫زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫اســتان در بخش خصوصی می باشــد اما شــاخصه فضای کســب‬ ‫و کار بخــش خصوصــی اســتان پاییــن تــر از نــرم کشــوی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهم ارزش افــزوده اســتان از هــر چهــار بخــش‬ ‫عمــده خدمــات ‪ ۶۰‬کشــاورزی ‪ ۲۳‬و صنعــت و معــدن ‪ ۹.۶‬و‬ ‫ســاختمان ‪ ۶.۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــاهد فقــدان حاکمیــت دولتــی در‬ ‫بخــش هــای مختلــف صنعــت و معــدن‪ ،‬کشــاورزی و…‬ ‫هســتیم و متاســفانه صنعت اســتان در بخش های مختلف‬ ‫موفــق عمــل نکــرده و ســهم اســتان در بســیاری از تولیــدات‬ ‫ناچیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه بــا اشــاره بــه معضــل خــام فروشــی در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫از چالش هــای عمــده گلســتان خــام فروشــی محصــوالت‬ ‫تولیــدی بــه خاطــر نبــود صنایــع تبدیلــی اســت و از ســوی دیگر‬ ‫وجــود ‪ ۱۰‬درصــدی غیــر مجــاز اتبــاع بیگانــه اشــاره کــرد پاییــن‬ ‫بــودن رفــاه اجتماعــی و ضعــف زیرســاخت های حوزه ســامت‬ ‫و غیــره اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی از چالــش هــا مثــل خشــک شــدن خلیــج‬ ‫گــرگان و عــدم الیروبــی باعــث شــده کــه چنــد دهــه مســیرهای‬ ‫منتهــی بــه دریــای خــزر مســدود شــود و ایــن اتفــاق منجــر بــه‬ ‫حادثــه زیســت محیطــی مــی شــود و ایــن موضــوع موجــب‬ ‫شــده تــا نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬درصــد از خلیــج خشــک شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه افــزود‪ :‬برای رفــع این موضوعات‬ ‫نیازمنــد پشــتیبانی حقوقــی و قضایــی و حمایــت دســتگاه‬ ‫قضایــی هســتیم‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬یکــی از ظرفیــت خــوب اســتان وجــود ماهیــان‬ ‫خاویــاری اســت کــه در حــال نابــود شــدن می باشــد و در کمیته‬ ‫راهبــری بایــد بــه ان توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وجــود عــزم ملــی الزمــه رفــع مشــکل خلیــج گرگان‬ ‫اســت واســتان بــه تنهایــی قــادر بــه حل ان نیســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش پتروشــیمی گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬حقــوق ‪۹۰‬‬ ‫هزار ســهامدار در بخش پتروشــیمی ضایعه شــده اســت که‬ ‫بــرای رفــع ان نیازمنــد عــزم ملــی اســت تــا ایــن مشــکل برطرف‬ ‫شــود و در اســتان ایــن مســائل پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرخدارا دوست دارید پس محبت دنیارا از دل هایتان بیرون کنید‪.‬امام علی (ع)‬ ‫اموزش مثبت اندیشی به کودکان با ‪ ۹‬روش کاربردی‬ ‫مثبت اندیش ماندن راحت نیست‪ ،‬به خصوص برای کودکان‪ .‬اما داشتن نگرش‬ ‫مثبت به انها کمک می کند بهتر با مشکالت روبه رو شوند و سالم تر رشد کنند‪.‬‬ ‫اموزش چگونگی تبدیل نگرشی منفی به نگرشی مثبت ابزار مهمی است که‬ ‫می توانید به انها بدهید تا در طول زندگی از ان استفاده کنند‪ .‬در این مقاله‬ ‫روش های اموزش مثبت اندیشی به کودکان و تمرینات مثبت اندیشی مناسب‬ ‫کودکان را به شما معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪439‬‬ ‫‪ .۹‬با کودک «شرایط را تغییر بده» بازی کنید‬ ‫ایــن بــازی مکمــل فعالیــت قبلــی اســت‪ .‬در ایــن بــازی بایــد بکوشــید کــودک را ترغیــب‬ ‫کنیــد مشــکالت و مســائلش را در ‪ ۶‬حــوزه بنویســد کــه ایــن ‪ ۶‬حــوزه به ترتیــب عبارت انــد‬ ‫از‪:‬‬ ‫مدرسه؛‬ ‫دوستان؛‬ ‫خانواده؛‬ ‫شرایط خانه؛‬ ‫تصویری که کودک از خودش دارد؛‬ ‫فعالیت ها و برنامه ها؛‬ ‫یــک کاغــذ و قلــم در اختیــار کودکتــان قــرار بدهیــد و از او بخواهیــد ان را بــه ‪ ۶‬بخــش‬ ‫تقســیم کنــد‪ .‬ســپس از او بخواهیــد مشــکالت و مســائلش در هــر یــک از ‪ ۶‬حــوزه را‬ ‫در بخــش مربوطــه بنویســید‪ .‬مثــا اگــر بــا بــرادرش دچــار مشــکل شــده اســت‪ ،‬ان را در‬ ‫بخــش خانــواده بنویســد‪( .‬یــا اگــر هنــوز نوشــتن بلــد نیســت‪ ،‬شــما برایــش بنویســید‪).‬‬ ‫بعــد بــا کمــک او هــر مشــکل را بــه یــک ســوال تبدیــل کنیــد‪ ،‬مثــا بپرســید «چــرا بــا‬ ‫بــرادرم دچــار مشــکل شــده ام؟» یــا «چطــور می توانــم بــا بــرادرم بهتــر کنــار بیایــم؟»‬ ‫وقتــی همــه مســائل نوشــته و پرسش هایشــان مشــخص شــدند‪ ،‬از او بخواهیــد بــرای‬ ‫ســواالت طرح شــده پاســخی پیــدا کنــد‪ .‬بــرای ترغیــب او می توانیــد ایــن پرس ـش ها را‬ ‫از او بپرســید‪:‬‬ ‫چه حسی به این مسئله داری؟‬ ‫از داشتن این مشکل خوشحالی یا دلت می خواهد حلش کنی؟‬ ‫دیگران را به خاطر این مسئله سرزنش می کنی؟‬ ‫اگر مسئله را حل نکنی‪ ،‬در کوتاه مدت و بلندمدت چه پیش خواهد امد؟‬ ‫چه کارهای کوچکی می توانی انجام بدهی که به حل مشکل کمک کند؟‬ ‫چطــور نگــرش و نــوع نگاهــت بــه مســئله را تغییــر می دهــی تــا بتوانــی مشــکلت را‬ ‫حــل کنــی؟‬ ‫وقتی مشکلت را حل کردی‪ ،‬چه می شود؟ (چه تغییر مثبتی رخ خواهد داد؟)‬ ‫پرســیدن ایــن ســواالت از کــودک بــه او کمــک می کنــد مســئله را بازبینــی و راه حل هــای‬ ‫احتمالــی را پیــدا کنــد‪ .‬ایــن شــیوه فقــط بــه تقویــت مثبت اندیشــی منجــر نمی شــود‪،‬‬ ‫بلکــه توانایــی حــل مســئله کــودکان را نیــز پــرورش می دهــد‪.‬‬ ‫کــودک شــما چقــدر مثبت اندیشــی را بلــد اســت؟ شــما چطــور داشــتن نگرش مثبــت را‬ ‫بــه او امــوزش می دهیــد؟ از روش هــای موثــر و تجربه تــان در ایــن زمینــه بــا مــا بگوییــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نخســتین و بزرگتریــن‬ ‫پــروژه ابرســانی خیرســاز در منطقــه مــرزی ایــن اســتان امــاده بهــره بــرداری شــده اســت کــه پنجشــنبه بــا‬ ‫حضــور نیکــوکاران و مســووالن اســتانی و شهرســتانی افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهــار داشــت‪ :‬بــا افتتــاح بزرگتریــن پــروژه ابرســانی خیرســاز در خراســان شــمالی ســه‬ ‫هــزار و ‪۱۰۰‬خانــوار ســاکن در ‪ ۱۸‬روســتای شهرســتان هــای رازوجــرگالن و مانــه و ســملقان از اب اشــامیدنی‬ ‫بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫نخستین پروژه‬ ‫ابرسانی خیرساز‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫اماده بهره برداری‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر ‪1400‬‬ ‫فعاالن بخش خصوصی‬ ‫و صنفی برای حل مشکل‬ ‫تولید ورود کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪442‬‬ ‫عیب‬ ‫ماشین‪،‬موتور‪،‬ترموستات‬ ‫‪،‬گاز‪،‬جلوبندی‬ ‫فعــاالن بخــش خصوصــی و صنفــی اســتان گلســتان‬ ‫بایــد بــرای رفــع مســائل و مشــکالت تولیــدی و صنعتــی‬ ‫موجــود ورود جــدی تــری داشــته باشــند و قطعــا نقطــه‬ ‫نظــرات ارائــه شــده از جانــب انــان بــه مســئوالن در‬ ‫راســتای رفــع اســیب ها و اصــاح فرایندهــای تولیــدی در‬ ‫اســتان راهگشــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولید‪،‬اشتغال‬ ‫واقتصاد‪،‬اولویت‬ ‫امروز کشور است‬ ‫رییــس قــوه قضائیــه اســتکبار همــواره در تــاش بــرای‬ ‫ضربـه زدن ملــت ایــران اســت گفــت بعد از شکســت متوالی‬ ‫کــه دشــمن در عرصــه نظامــی‪ ،‬حــال می خواهــد صبــر مــردم‬ ‫را بــا فشــار اقتصــادی لبریــز کنــد بنابرایــن در ایــن شــرایط‬ ‫مهمتریــن اولویــت امــروز کشــور تولیــد‪ ،‬اشــتغال و اقتصــاد‬ ‫پایــدار و بومــی اســت‪.‬‬ ‫تولید‪،‬اشتغال واقتصاد‪،‬اولویت امروز کشور است‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حجت االســام‬ ‫والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای در جمــع فعــاالن‬ ‫اقتصــادی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬اســتکبار جهانــی بعــد از‬ ‫جنــگ نظامــی و تبلیغاتــی را تجربــه کــرد و از ان نتیج ـه ای‬ ‫نگرفــت‪ ،‬حــال همــه تالشــش را متمرکــز بــر روی جنــگ‬ ‫اقتصــادی کــرده و بــر ایــن تصــور اســت کهمــردم را مــی تواند‬ ‫بــا فشــار فــوق العــاده اقتصــادی خســته کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬حمایــت از بخــش تولیــد یکــی از کارهایــی‬ ‫مهمــی اســت کــه مــی توانــد توطئــه دشــمنان را خنثــی کنــد‪،‬‬ ‫کــه ایــن امــر بایــد در اولویــت برنامــه هــا و فعالیــت هــای‬ ‫اقتصــادی کشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه ادامــه داد‪ :‬کمــک بــه نســل اینــده‪،‬‬ ‫عــزت‪ ،‬اســتقالل و امنیــت کشــور اگــر هــدف عمومــی باشــد‬ ‫حــل مشــکالت تولیــد داخلــی را بایــد در اولویــت قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر روی تولیــد داخلــی رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫همــواره در ســال های اخیــر تاکیــد می کننــد امــا بــرای‬ ‫رســیدن بــه ایــن اهــداف متاســفانه کوتاهی هــای بســیاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای اظهــار داشــت‪ :‬اگــر توجــه بیشــتری از چنــد‬ ‫ســال قبــل بــه اقتصــاد و تولیــد داخلــی و جهــش تولیــد‪،‬‬ ‫مــی شــد و بــا وارد نکــردن محصوالتــی کــه دارای نمونــه‬ ‫مشــابه داخلــی هســتند تولیدکننــدگان مــورد حمایــت قــرار‬ ‫می گرفتنــد‪ ،‬و اینجــا بــود کــه دیگــر دشــمن بــه دنبــال لبریــز‬ ‫شــدن صبــر مــردم نبــود‪.‬‬ ‫رئیــس دســتگاه قضــا گفــت‪ :‬همــه بایــد همچــون روزهــای‬ ‫اغازیــن انقــاب و ســالهالی دفــاع مقــدس تــاش کنیــم‬ ‫امیــد دشــمن را بــا کمــک بــه تولیــد و اقتصاد ملــی‪ ،‬همچون‬ ‫ســایر بخش هــای دیگــر بــه ناامیــدی تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای گلســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫تنــوع زیســتی اب و هوایــی و مواهــب الهــی همانند جنگل‪،‬‬ ‫دشــت‪ ،‬ســاحل و جلگه مشــکالت موجود این اســتان قابل‬ ‫قبول نیســت‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضائیــه افــزود‪ :‬اینکــه مــی تــوان در تهــران‬ ‫یــک برنامــه مشــخص بــرای همــه اســتان هــای تدویــن کــرد‬ ‫درســت امــا برخــی نارســایی ها‪ ،‬مخصــوص و مرتبــط بــا خــود‬ ‫مناطــق اســت و فقــط حــل ان بــا کمــک مــردم و مســووالن‬ ‫محلــی امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در اســتانی مانند گلســتان قابل قبول نیســت‬ ‫که در یک گوشــه عده ای با کمبود اب شــرب دســت و پنجه‬ ‫نرم کنند و در بخشــی دیگر کســی دغدغه مند اب نباشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد وضــع موجــود بــا اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫گلســتان‪ ،‬بایــد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضائیــه ادامــه داد‪:‬نبایــد فقط به عنوان شــعار‬ ‫بیــان ایــن حــرف هــا تلقــی شــود و بــدون شــک تحــول بــا‬ ‫شــعار انجــام نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بخشــی از مشــکالت مربــوط بــه ســایر قــوای‬ ‫اســت امــا قــوه قضائیــه مــی توانــد بــرای حــل بخشــی از‬ ‫مشــکالت بــا ظرفیت هــای خــود پیشــقدم شــود‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای ادامــه داد‪ :‬اگــر بــا کمــک مــردم و‬ ‫صنــوف مســووالن اســتانی ماننــد اســتاندار‪ ،‬نماینــدگاه‬ ‫مجلــس‪ ،‬دادگســتری ‪ ،‬دســتگاه های نظامــی و انتظامــی و‬ ‫اطالعاتیکارگروهــی تشــکیل دهنــد مشــکالت را می تواننــد‬ ‫حــل کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه هــر چــه زودتــر‬ ‫ایــن کارگــروه مشــترک بــه نمایندگــی افراد و نهادهای یادشــده‬ ‫تشــکیل شــود کــه بســیاری از امــور را مــی توانــد برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه بیــان کــرد‪ :‬اکنــون کــه سیاســت های‬ ‫کلــی برنامــه هفتــم در حــال تدویــن اســت بــا ایــن کارگــروه‬ ‫درصــد قابــل توجهــی از مشــکالت قابــل احصــا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مســاله پتروشــیمی گلســتان گفــت ‪ :‬اگــر‬ ‫مشــکل ایــن واحــد در کارگــروه یادشــده مطــرح شــود و بــه‬ ‫دقــت مشــکالت ان مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد مشــکالتی کــه‬ ‫مربــوط بــه قــوه قضاییــه اســت پــس از تصویــب در ایــن‬ ‫کارگــروه اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضائیــه در ادامــه به ارائه ‪ ۲‬پیشــنهاد برای رفع‬ ‫مســائل و مشــکالت تولیــدی و صنعتــی گلســتان پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا تشــکیل کارگروهــی متشــکل از بخــش هــای‬ ‫مختلــف دولتــی‪ ،‬خصوصــی و صنفــی مــی تــوان مشــکالت‬ ‫تولیــدی و صنعتــی اســتان را احصــاء کــرد و در راســتای‬ ‫سفر استانی قوا برای حل‬ ‫مشکالت ضروری است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬انجــام ســفرهای اســتانی روســای‬ ‫قــوای ســه گانــه بســیار الزم و بــرای شــتاب بــه رفــع مســائل و مشــکالت و توســعه استانهاســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی روز پنجشــنبه در نشســت اقشــار مــردم گلســتان بــا رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه در ســالن اجتماعــات دانشــگاه ازاد اســامی واحــد گــرگان افــزود‪ :‬حضــور روســای قــوا‬ ‫در اســتان هــا‪ ،‬مســائل و مشــکالت را از نزدیــک لمــس کــرده و تدابیــر الزم اتخــاذ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز کشــور مــرد میــدان مثــل شــهید ســردار حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی مــی خواهــد‪.‬‬ ‫وی بــر فرهنــگ ســازی در کاهــش پرونــده هــای ورودی بــه دســتگاه قضایــی تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام تنهــا مســوولیت ایــن نهــاد نبــوده و بایــد همــه از جملــه علمــا‪ ،‬مراکــز امــوزش عالــی‪،‬‬ ‫صــدا و ســیما‪ ،‬امــوزش و پــرورش ورود پــر رنــگ داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان حقــوق عامــه را یکــی دیگــر از مســوولیت هــای دســتگاه قضایــی‬ ‫برشــمرد و گفــت ‪ :‬دســتگاه قضایــی بــه عنــوان مدعــی العمــوم مــی توانــد در ایــن حــوزه از جملــه‬ ‫حفــظ زمیــن‪ ،‬جلوگیــری از الودگــی هــوا و حفــظ منابــع ابــی زیرزمینــی ورود کنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی ادامــه داد‪ :‬مــا امــروز بــر ســر هــوا ‪ ،‬زمیــن و اب چــه مــی اوریــم و بایــد‬ ‫دســتگاه قضایــی بــه عنــوان مدعــی العمــوم بــرای حفــظ ان هــا ورود کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هشــدار مــی دهــم پیــش بینــی مســائل حــاد اجتماعــی بــرای موضــوع اب‬ ‫اســت کــه در دهــه اینــده دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫برطــرف کــردن انهــا اقدامــات مقتضــی را انجــام داد؛ ایــن‬ ‫کارگــروه نســبتا محــدود امــا جامــع بــا عضویــت شــخصیت‬ ‫معرفــی شــده از ســوی نماینــده ولــی فقیــه‪ ،‬اســتاندار‪،‬‬ ‫نماینــده مجلــس‪ ،‬نماینــده قــوه قضاییــه‪ ،‬نماینــده اصنــاف‬ ‫گوناگــون مــی توانــد ان دســته از مشــکالت کــه در خــود‬ ‫اســتان قابــل رفــع اســت را مشــخص کنــد و قطعــا بخــش‬ ‫معتنابهــی از ایــن مشــکالت در داخــل خــود اســتان قابــل‬ ‫رفــع شــدن اســت‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای بــا ارائــه پیشــنهاد دوم خــود در راســتای رفــع‬ ‫مشــکالت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬فعــاالن بخــش خصوصــی و صنفــی اســتان گلســتان‬ ‫بایــد بــرای رفــع مســائل و مشــکالت تولیــدی و صنعتــی‬ ‫موجــود ورود جــدی تــری داشــته باشــند و قطعــا نقطــه‬ ‫نظــرات ارائــه شــده از جانــب انــان بــه مســئوالن در راســتای‬ ‫رفــع اســیب ها و اصــاح فرایندهــای تولیــدی در اســتان‬ ‫راهگشــا خواهــد بــود؛ لــذا پیشــنهاد مشــخص مــن ان‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر تشــکیل کارگــروه متشــکل از مســئوالن‬ ‫دولتــی‪ ،‬مجلســی و قضایــی‪ ،‬کارگــروه دیگــری بــا عضویــت‬ ‫ویــژه همــه نماینــدگان اصنــاف و واحدهــای تولیدی مختلف‬ ‫اســتان گلســتان جهــت احصــاء مشــکالت موجــود و ارائــه‬ ‫راهکارهــای مشــخص و تخصصــی تشــکیل شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه تدابیــر و راهکارهایــی اشــاره کــرد کــه بــا‬ ‫عملیاتــی کــردن انهــا مــی تــوان در قبــال جریمــه محکومیــن‬ ‫مالــی بــه جــای صــدور احــکام حبــس و ســایر احــکام ناظــر بــر‬ ‫مجــازات‪ ،‬ایــن محکومیــن را وادار بــه رفــع برخی مشــکالت و‬ ‫اســیب هــا و تنگناهــا کــرد‪.‬‬ ‫رییــس عدلیــه تصریــح کــرد‪ :‬البتــه ایــن موضــوع نیازمنــد‬ ‫مصوبــه قانونــی اســت؛ بــرای مثــال می تــوان به جــای صدور‬ ‫حکــم حبــس بــرای فــردی کــه ‪ ۲‬هــزار میلیــارد اختــاس‬ ‫کــرده‪ ،‬او را مکلــف بــه الیروبــی خلیــج گــرگان کــرد کــه ایــن‬ ‫قضیه به گفته مســئولین مشــکالت امنیتی را برای اســتان‬ ‫بــه وجــود اورده اســت یــا اینکــه فــرد محکــوم بــه جــای احکام‬ ‫طویــل المــدت مکلــف شــود چنــد هــزار مســکن بســازد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بزودی این پیشنهادات بعد از بررسی کارشناسی‬ ‫دقیق تــر در قــوه قضاییــه بــا کمــک و مشــورت نخبــگان جهــت‬ ‫قانونــی شــدن بــه مجلس پیشــنهاد خواهد شــد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان بیان‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از فعــاالن اقتصــادی و تولیــدی اشــاره داشــت‬ ‫‪ ۷۰۰‬الــی هــزار تـُـن از یــک قلــم از کاالهای ضــروری در داخل‬ ‫اســتان تولیــد شــده و بــا وجــود تقاضــای موجــود بــرای ایــن‬ ‫محصــول‪ ،‬شــاهد واردات ان از خــارج هســتیم؛ بایــد تاکیــد‬ ‫کنــم کــه ایــن موضــوع نــه تنهــا در راســتای حمایــت از تولیــد‬ ‫داخــل نیســت بلکــه از موانــع تولیــد اســت و بــا هیــچ عقــل‬ ‫ســلیمی منطبــق نیســت و بایــد بــرای رفــع این قبیل مســائل‬ ‫اقدامــات مجدانــه ای انجــام داد‪.‬‬ ‫وی مســاله ابخیــزداری و ابخوانــداری را مهــم برشــمرد و تصریــح کــرد‪ :‬توجــه بــه ایــن مــوارد از‬ ‫سدســازی مهــم بــوده و بایــد در ایــن موضوعــات ســرمایه گــذاری بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه گــرگان بــه وضعیــت خلیــج گــرگان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬بایــد فکــری بــه حــال ایــن‬ ‫اکوسیســتم بشــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر رفــع موانــع توســعه گردشــگری اشــوراده افــزود‪ :‬مــن ایــن جزیــره را‬ ‫جاذبــه ای بــرای ســرمایه گــذاری مــی دانــم و بایــد دســت در دســت هــم دهیــم تــا مشــکالت ان‬ ‫حــل شــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی رونــد کنــد ســاخت مجتمــع پتروشــیمی گلســتان را یکــی دیگــر از مشــکالت‬ ‫اســتان گلســتان ذکــر کــرد و گفــت‪ ۱۶ :‬ســال از زمــان ســاخت ایــن مجتمــع مــی گــذرد و نیــاز بــه‬ ‫رفــع موانــع ان اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای رئیــس قــوه قضاییــه صبــح امــروز‬ ‫پنجشــنبه بــرای بررســی مســائل و مشــکالت قضایــی و حقوقــی گلســتان از طریــق فــرودگاه‬ ‫بین المللــی گــرگان وارد ایــن اســتان شــد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه کــه جمعــی از مقامــات ارشــد دســتگاه قضــا نیــز وی را همراهــی مــی کننــد‬ ‫در فــرودگاه گــرگان مــورد اســتقبال اســتاندار ‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری و دادســتان گــرگان و‬ ‫فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ســفر یــک روزه حجت االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫بــه اســتان گلســتان‪ ،‬اعضــای شــورای عالــی قضایــی از جملــه دادســتان کل‪ ،‬رئیــس ســازمان‬ ‫بازرســی کل‪ ،‬رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی‪ ،‬رئیــس دیــوان عالــی و رئیــس مرکــز توســعه شــورای‬ ‫حــل اختــاف نیــز حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬دیــدار بــا مــردم‪ ،‬قضــات‪ ،‬کارکنــان و مســئوالن قضایــی و حضــور‬ ‫در نشســت هــای شــورای اداری و قضایــی از برنامه هــای رئیــس قــوه قضاییــه در ســفر بــه اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه پیشتر به استان های ایالم‪ ،‬قزوین و خوزستان سفر کرده بود‪.‬‬ ‫ بررسی برخی ایرادات و مشکالت ماشین‬‫ مشکالت برداشتن ترموستات‪:‬‬‫‪ -۱‬زمان ســرباالیی موتور خودرو داغ شــده و در ســرپایینی یک‬ ‫مرتبه و دفعتا ســرد شــده که احتمال تاب برداشــتن سرســیلندر‬ ‫و ترک برداشــتن سرســیلندر و بلوکه ســیلندر زیاد اســت‬ ‫‪ -۲‬در ســرمای خیلــی ســردبخاری در نیــم ســاعت گــرم مــی‬ ‫شــود‬ ‫‪ -۳‬موتور در دمای نرمال کار نمی کند ‪.‬‬ ‫چــون اوال دیــر بــه دمــای مطلــوب مــی رســد تــاان موقــع موتــور‬ ‫در شــرایط نرمــال کار نمــی کنــد‪.‬‬ ‫در ضمــن دمــای مطلــوب کارکــرد موتــور ‪ 85‬تــا ‪۹۵‬درجــه اســت‬ ‫‪.‬‬ ‫پایین تر یا باالتر اسیب زا است‪.‬‬ ‫حتی پایینتر اسیب زا است‪.‬‬ ‫چــون لقــی قطعــات زیــاد اســت و ســایش قطعــات زیــاد مــی‬ ‫شــود‬ ‫معایب و مزایای دریچه گاز برقی‬ ‫ دریچــه گاز برقــی بــه دلیــل امــکان کنتــرل دقیق تــر میــزان‬‫هــوای ورودی بــه موتــور‪ ،‬نســبت بــه دریچــه گاز مکانیکــی برتــری‬ ‫داشــت‪ .‬زیــرا در ایــن حالــت راندمــان و کارایــی موتــور بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬از مزایــای دیگــر دریچــه گاز برقــی کاهــش مصــرف‬ ‫ســوخت و الودگــی اســت‬ ‫چرا رانندگان از دریچه گاز برقی ناراضی هستند‬ ‫ از معایــب اصلــی ایــن دریچــه تاخیــر در عملکــرد اســت‪،‬‬‫بدیــن معنــی کــه میــان فشــردن پــدال گاز توســط راننــده و بــاز‬ ‫شــدن دریچــه گاز اختــاف زمــان محسوســی وجــود دارد‪ ،‬کــه در‬ ‫شــتاب اولیــه تاثیــر منفــی شــدیدی می گــذارد و همچنیــن در‬ ‫ســطوح شــیب دار ایــن تاخیــر واقعــا ازاردهنــده اســت و اجــازه‬ ‫شــتاب گیری مناســب بــه خــودرو نمی دهــد‪.‬‬ ‫در خودروهایــی کــه دریچــه گاز ان هــا ســیمی اســت بــه محــض‬ ‫فشــردن پــدال مســتقیما ًدریچــه گاز همزمــان شــروع بــه بــاز‬ ‫شــدن می نمایــد ولــی در دریچه هــای برقــی رونــد کار ایــن چنیــن‬ ‫نیست‬ ‫خودرو به چپ و راست می رود‬ ‫ توضیح مشکل‪:‬‬‫در حرکــت احســاس مــی کنیــد کــه همــواره بایــد توســط فرمان‪،‬‬ ‫مســیر حرکــت را تنظیــم کنیــد‪ .‬ایــن مشــکل در ســرعت هــای باال‬ ‫بیشــتر محســوس است‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫ خــودرو بیــش از حــد بارگــذاری شــده اســت و یــا بــار در یــک‬‫ســمت ان بیشــتر از ســمت دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬پیچ چرخها شل شده است‬ ‫‪ -۲‬چرخها تنظیم نیستند‬ ‫‪ -۳‬چــرخ دنــده فرمــان از تنظیــم خــارج شــده اســت و بایــد‬ ‫تعویــض شــود‬ ‫‪ -۴‬فنرهای خودرو ضعیف شده اند‬ ‫‪ -۵‬بلبرینگ هــای چرخ هــای جلــو از تنظیــم خــارج شــده انــد و‬ ‫یــا فرســوده شــده انــد‬ ‫‪ -۶‬سیستم تعلیق ویا جلوبندی مشکل پیدا کرده است‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪442‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫برگزاری میز ابنبات‬ ‫و انگور‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫تهدید ثبات قضایی‬ ‫با صدور سند خارج‬ ‫از دفترخانه‬ ‫رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک بــا اشــاره‬ ‫بــه صــدور ســند رســمی مالکیــت خــودرو در مراکــز‬ ‫غیرتخصصــی گفــت کــه ادامــه ایــن رویــه ثبــات و‬ ‫امنیــت قضایــی را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫حســن بابایــی در جمــع ســردفترداران گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســند رســمی بایــد در مراکــز دارای صالحیــت صــادر‬ ‫شود و زمانی که در مرجع غیر تخصصی و غیر ثبتی انجام‬ ‫می شــود بایــد پیامدهــای احتمالــی ان را هــم بپذیریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ســند رســمی مالکیــت‬ ‫خــودرو در نهــادی صــادر می شــود کــه بــه بانک هــای‬ ‫اطالعاتــی پیشــرفته دسترســی نــدارد و صــدور ان‬ ‫موجــب تزلــزل در ثبــات قضایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت فســادزدایی در‬ ‫جامعــه ســردفتران داران گفــت‪ :‬بایــد با تقویــت نظارت و‬ ‫اهــرم تشــویق‪ ،‬ســامت ایــن جامعــه را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫بابایــی ادامــه داد‪ :‬ناظــران جامعــه ســردفترداران باید‬ ‫بــه شــدت بــا متخلفــان و به طــور شــدیدتر بــا افــرادی‬ ‫کــه تخلفــات خــود را تکــرار می کننــد برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان ثبت اســناد و امالک با اشــاره به وضعیت‬ ‫کاداســتر در اســتان گلســتان گفــت کــه تــا ‪ ۴۵‬روز اینــده‬ ‫اســناد منابــع طبیعــی گلســتان نهایــی و واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۵۰۰‬هکتار از‬ ‫اراضی رازوجرگالن به کشت‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫مدیرجهادکشــاورزی رازوجــرگالن گفــت‪ :‬در ســالجاری‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫بــا اســتقبال خــوب کشــاورزان بــه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫موســی اهنگــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در‬ ‫صورتــی اســت بــه کشــت گیاهــان دارویی که ســال گذشــته‬ ‫کمتــر از ‪ ۴۰۰‬هکتــار اراضــی کشــاورزی اختصــاص داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رازوجــرگالن بیشــترین کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی را در اســتان دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬گل محمدی‪،‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬زیــره و کنجــد بــا توجــه بــه کــم اب بــر بــودن‬ ‫از جملــه گیاهــان دارویــی اســت کــه هــر ســاله در ایــن‬ ‫منطقــه کشــت و برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫اهنگــری بــا اشــاره بــه همــکاری بنیــاد علــوی در ارائــه‬ ‫تســهیالت بــه کشــاورزان شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫جــاری بنیــاد علــوی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار و‬ ‫رونــق اقتصــادی خانوارهای روســتایی بســته بــه طرح های‬ ‫کشــاورزی تســهیالتی ارزان قیمــت می دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تخصیــص زمیــن بــرای احــداث‬ ‫شــهرک هــای گلخانــه ای در ایــن شهرســتان انجــام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن طــرح کشــاورزی در ســه‬ ‫بخــش غالمــان‪ ،‬مرکــزی و جــرگالن در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۳۰‬هکتــار اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اهنگــری یــاداور شــد‪ :‬توســعه کشــاورزی گلخانــه ای‬ ‫منجــر بــه کاهــش مصــرف اب‪ ،‬رشــد عملکــرد اراضــی‬ ‫و تولیــد محصــوالت صــادرات محــور مــی شــود‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۷‬هــزار هکتــار از اراضی کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی زیر ســطح کشــت گیاهان دارویی اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬میــز انگــور و میــز ابنبــات زمســتان امســال‬ ‫در اســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫امیــن قربانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا هــدف توســعه‬ ‫بــازار و رونــق تولیــد برگــزاری میــز بــرای محصــول باغــی انگــور و‬ ‫محصــول صنفــی ابنبــات در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی مدعــی تولیــد محصــول انگــور بویــژه‬ ‫انگــور کالهــداری اســت و بــا توجــه بــه ایــن ظرفیــت هــا‪ ،‬تــاش‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی پوشش‬ ‫تحصیلی دانش اموزان‬ ‫اهدا بیش از هزار جلد کتاب به‬ ‫نواموزان مناطق محروم‬ ‫قبولی ‪ ۲۰‬دانش اموز گلستانی‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫تحصیلــی جــاری پوشــش تحصیلــی دانــش امــوزان اســتان‬ ‫نســبت بــه پارســال ‪ ۱۰۴‬درصــد افزایــش یافــت کــه بیشــتر ان‬ ‫مربــوط بــه بازمانــدگان از تحصیــل اســت‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی در اییــن اهــدای کتــاب بــرای نوامــوزان پیــش‬ ‫دبســتانی مناطــق محــروم و عشــایر اظهــار داشــت‪ :‬پوشــش تحصیلی‬ ‫دانش امــوزان اســتان در ســال گذشــته ‪ ۱۰۰‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ســال گذشــته ‪ ۱۸۰‬هزار و ‪ ۲۳۸‬دانش اموز در‬ ‫مــدارس اســتان مشــغول بــه تحصیــل بودنــد گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪۱۸۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۵‬دانــش امــوز مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه دغدغــه معلمــان در خصوص امــوزش دانش اموزان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا اهــدای کتــاب مســیر دانــش امــوز و خانــواده‬ ‫ان هــا در امــر زندگــی و توســعه عــوض خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫برنامه هــای امــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه دانــش امــوز از بــدو‬ ‫تولــد تحــت امــوزش هــای امــوزش و پــرورش باشــد کــه در ایــن راســتا‬ ‫مهدکودک هــا و پیــش دبســتانی هــا تحــت پوشــش ایــن وزارتخانــه‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫مــودی گفــت‪ :‬همــواره ایــن نهــاد همــراه امــوزش و پــرورش بــوده و به‬ ‫ایــن نهــاد کمــک کرده اســت ‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش و پرورش خراسان شمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا همــکاری ســپاه جواداالئمــه (ع) و بســیج دانش امــوزی و‬ ‫فرهنگیــان هــزار و ‪ ۵۰۰‬جلــد کتــاب بــه نوامــوزان مناطــق محــروم و‬ ‫عشــایری اســتان اهــدا شــد‪.‬‬ ‫عصمــت بدخشــان در حاشــیه ایــن اییــن اظهــار داشــت‪ :‬در مناطــق‬ ‫محــروم روســتایی و عشــایر اســتان در مجمــوع پنــج هــزار نوامــوز‬ ‫مشــغول بــه تحصیــل هســتند کــه از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر انهــا‬ ‫شناســایی و معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن ‪ ۵۰۰‬ســری لــوازم نوشــت افــزار نیــز بــه‬ ‫ایــن نوامــوزان اهداشــد گفــت‪ :‬ارزش ریالــی کتــاب هــای اهدایــی و‬ ‫لــوازم نوشــت افــزار ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫بدخشــان گفــت‪ ۱۰۴ :‬هــزار دانــش امــوز اســتان در مقطــع ابتدایــی‬ ‫تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۴۶:‬درصــد دانــش امــوزان ابتدایــی روســتایی و ‪ ۵۴‬درصــد‬ ‫در مناطــق شــهری در یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬مدرســه تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۶‬هــزار و ‪ ۴۱۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی‬ ‫کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش امــوز در مقطــع ابتدایــی و‬ ‫مابقــی متوســطه هســتند‪.‬‬ ‫در کنکــور سراســری ســال جــاری‪ ۵۴۶ ،‬دانــش امــوز تحــت حمایــت‬ ‫کمیته امداد از سراســر کشــور در دانشــگاه فرهنگیان پذیرفته شــدند‬ ‫کــه ‪۲۰‬نفــر از انهــا گلســتانی بودنــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی ‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از سیاســتهای امــداد در راســتای‬ ‫توانمندســازی خانــواده تحــت حمایــت ‪ ،‬فراهــم کــردن زمینــه بهــره‬ ‫منــدی از ظرفیــت هــای موجــود ‪ ،‬باالخــص موسســات اموزشــی طــرف‬ ‫قــرارداد بمنظــور تقویــت بنیــه ی علمــی و حمایــت تحصیلی در تحقق‬ ‫وتثبیــت عدالــت اموزشــی اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ‪ ۵۴۶‬دانــش امــوز تحــت حمایــت ایــن نهــاد‬ ‫کــه در دانشــگاه فرهنگیــان ســالجاری پذیرفتــه شــدند‪ ۲۰ ،‬نفــر از ایــن‬ ‫عزیــزان مربــوط بــه اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪« :‬یکــی از خدمــات ارزشــمند ایــن نهــاد ‪ ،‬حمایــت‬ ‫تحصیلــی در تمامــی ســطوح بــرای دانش امــوزان تحــت پوشــش‬ ‫اســت‪ ،‬بطوریکــه بــا فراهــم کــردن زمینــه تحصیل رایــگان و حمایتهای‬ ‫مســتمر باعــث حضورایــن عزیــزان در مقاطــع باالی تحصیلــی و مراکز‬ ‫معتبــر علمــی ‪،‬فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ « :‬کمبودهــای اموزشــی و تحصیلــی دانش امــوزان در‬ ‫کمیتــه امــداد بررســی میشــود و بــرای دروســی کــه نیــاز به کار بیشــتر و‬ ‫تقویــت دارد‪ ،‬برنامــه ریــزی الزم صــورت مــی گیــرد تــا مســیر پیشــرفت‬ ‫و نخبگــی ایــن عزیــزان همــوار شــود‪.‬‬ ‫اغاز ساخت ‪ ۱۲۰‬مسکن برای‬ ‫محرومان فاروج‬ ‫طــرح هــا نیکــوکاران موسســه نائبــه الزهــرا (س) تهــران نیــز‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان را کمــک مــی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی(ره) اســتان در ایــن تفاهم نامــه بــه پرداخــت ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون تومــان کمــک به صــورت بالعــوض و ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان‬ ‫تســهیالت بانکــی بــه هــر واحــد مســکونی متعهــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن بنیــاد مســکن نیــز ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫تســهیالت بانکــی و ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان به صــورت بالعــوض بــرای‬ ‫ســاخت هــر واحــد مســکونی متعهــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی در‬ ‫ادامــه گزارشــی از کمــک مالــی موسســه خیریــه نائبــه الزهــرا‬ ‫(س) ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬ایــن موسســه بــا کمــک بــه ســاخت‬ ‫شــهرک دالنجــان توانســته خدمــات ارزنــده ای بــه محرومــان‬ ‫فاروجــی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫الهــی راد گفــت‪ :‬ایــن موسســه تاکنــون هفــت تفاهم نامــه در‬ ‫بخش هــای مختلــف عمرانــی بــا ایــن نهــاد منعقــد کــرده اســت‬ ‫کــه بــرکات بســیاری بــرای محرومــان داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه ســاخت مدرســه روســتای دالنجــان بــه نیــت‬ ‫خیــر گرامــی اقــای نفــری بــا اعتبــار ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬نیکــوکاران ایــن موسســه ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومــان نیــز‬ ‫بــرای ســاخت مســجد ایــن روســتا هزینــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه در بخــش تســطیح و خاک بــرداری طــرح‬ ‫شــهرک دالنجــان نیــز ایــن موسســه بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫هزینــه کــرده اســت افــزود‪ :‬درمجمــوع ایــن موسســه در حــوزه‬ ‫مســکن محرومــان بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫هزینــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی میــزان کمــک نیکــوکاران تهرانــی در اب رســانی بــه روســتای‬ ‫دالنجــان را نیــز بیــش از ‪ ۳۵۰‬میلیــون تومــان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار‬ ‫نفــر در اســتان خراســان شــمالی زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬خراســان شــمالی در ردیــف‬ ‫اخریــن اســتانهای کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۴۴‬‬ ‫درصــد انــان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بــا مشــارکت نیکــوکاران موسســه نائبــه الزهــرا (س) تهــران‬ ‫عملیــات اجرایــی ســاخت ‪ ۱۲۰‬واحــد مســکونی محرومــان فــاروج‬ ‫خراســان شــمالی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) خراســان شــمالی در اییــن اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫ایــن طــرح اظهــار داشــت‪ :‬بــا همــکاری بنیــاد مســکن اســتان‬ ‫تفاهم نامــه ســاخت هــزار و ‪ ۲۰۰‬مســکن محرومــان منعقــد شــده‬ ‫اســت کــه ســاخت ‪ ۱۲۰‬مــورد ان بــرای مددجویــان شهرســتان‬ ‫فــاروج اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا بیــان اینکــه بــرای تســریع در ســاخت ایــن‬ ‫قوای سه گانه با همکاری مردم‪ ،‬مشکالت‬ ‫استان ها را برطرف می کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫داریــم تــا در قالــب برگــزاری میــز بــه تولیــد ایــن محصــول رونــق‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بیشــترین ســطح و تولیــد محصوالت‬ ‫باغــی خراســان شــمالی بــه انگــور اختصــاص دارد و رتبــه ششــم‬ ‫ســطح و تولیــد در کشــور و رتبــه اول کشــت انگــور دیــم بــه ایــن‬ ‫اســتان تعلــق گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار تاکســتان در ایــن اســتان وجــود دارد کــه از‬ ‫ایــن ســطح ‪ ۱۷۵‬هــزار تــن انگــور برداشــت مــی شــود و در نظر اســت‬ ‫تــا بخــش عمــده ای از بــاغ هــا بــه روش نویــن داربســتی باشــد‪.‬‬ ‫پیش از این میز انگور در سال ‪ ۹۸‬برگزار شده بود‪.‬‬ ‫میز ابنبات در بجنورد‬ ‫قربانــی دربــاره برگــزاری میــز ابنبــات در اســتان گفــت‪ :‬در اســتان‬ ‫ظرفیــت هــای بســیار مناســبی بــرای توســعه تولیــد ابنبــات وجــود‬ ‫دارد و تــاش داریــم تــا مشــکالت تولیــد و صــادرات ایــن محصــول‬ ‫بررســی و بــرای حــل ان برنامــه ریــزی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ابنبــات خراســان شــمالی هنــوز جایــگاه خــود را‬ ‫در بازارهــای بیــن الملــل پیــدا نکــرده اســت البتــه کشــورهای عربــی‬ ‫خواهــان ایــن محصــول هســتند و در ســال گذشــته ‪ ۳۱‬هــزار دالر‬ ‫ابنبــات بــه کشــور عــراق و ‪ ۷۶‬دالر بــه کشــور امــارات صــادر شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫‪7‬‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان صــادرات ایــن محصــول‬ ‫ناچیــز اســت و امیــد مــی رود برگــزاری میــز گامــی بــرای توســعه و‬ ‫رونــق تولیــد ایــن محصــول باشــد‪.‬‬ ‫در شــهر بجنــورد شــمار زیــادی مغــازه ابنبــات فروشــی وجــود دارد‬ ‫کــه در کارگاه هــای ابنبــات ســازی ایــن شــهر ماهانــه حــدود ‪۶۰۰‬‬ ‫ی شــود بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه شــغل‬ ‫تــن ابنبــات تولیــد م ـ ‬ ‫بســیاری از اهالــی شــهر بــه نحــوی بــا ایــن صنعــت در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 32‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬هــدف مهــم قــوه قضاییــه در کنــار دولــت و مجلــس بــرای‬ ‫حضــور در بیــن مــردم و انجــام ســفرهای اســتانی‪ ،‬اشــنایی مشــکالت از نزدیــک و حــل ان بــا‬ ‫همــکاری و همراهــی مــردم و مســووالن استان هاســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای روز پنجشــنبه در بــدو ورود بــه‬ ‫گلســتان در جمــع خبرنــگاران در فــرودگاه بیــن المللــی شــهدای گــرگان اظهارداشــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود برخــی مشــکالت عمومــی کــه در همــه مناطــق مشــاهده مــی شــود هــر اســتانی‬ ‫کمبودهــای مخصــوص بــه خــود را دارد و نمــی شــود بــرای همــه یــک نســخه پیچیــد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه بــه ظرفیــت هــای گلســتان اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اســتان دارای‬ ‫تنــوع اب و هوایــی و مواهــب الهــی فــراوان اســت کــه جنــگل‪ ،‬کــوه‪ ،‬دشــت‪ ،‬کوهپایــه‪،‬‬ ‫جلگــه و ســاحل دارد و اقــوام مختلــف بــا کمــال ارامــش و انســانیت در کنــار هــم ســال هــای‬ ‫متمــادی زندگــی ارامــی دارنــد‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای تاکیــد کــرد کــه بایــد از ایــن مواهــب خــدادادی بــرای رســیدن بــه ارامــش‪،‬‬ ‫امنیــت‪ ،‬رفــاه‪ ،‬معنویــت و مادیــت مــردم بیشــتر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هــدف از ســفر خــود بــه ایــن اســتان یــاداور شــد‪ :‬در ایــن ســفر تــاش‬ ‫مــی شــود عــاوه بــر بررســی برخــی مشــکالت حقوقــی اســتان‪ ،‬مســایل دیگــری کــه مــی‬ ‫تــوان بــا کمــک قــوه قضاییــه حــل کــرد را شناســایی و در جلســه ســران قــوا بــرای حــل ان‬ ‫برنامه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬تــاش مــی کنیــم بــه ان چــه کــه مــی گوییــم عمــل کنیــم و‬ ‫تفاوتــی میــان حــرف و عمــل مــا نباشــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای رئیــس قــوه قضاییــه صبــح‬ ‫پنجشــنبه بــرای بررســی مســائل و مشــکالت قضایــی و حقوقــی گلســتان از طریــق فــرودگاه‬ ‫بین المللــی گــرگان وارد ایــن اســتان شــد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه کــه جمعــی از مقامــات ارشــد دســتگاه قضــا نیــز وی را همراهــی مــی‬ ‫کننــد در فــرودگاه گــرگان مــورد اســتقبال اســتاندار ‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری و دادســتان‬ ‫گــرگان و فرماندهــان نظامــی و انتظامــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ســفر یــک روزه حجت االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه بــه اســتان گلســتان‪ ،‬اعضــای شــورای عالــی قضایــی از جملــه دادســتان کل‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان بازرســی کل‪ ،‬رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی‪ ،‬رئیــس دیــوان عالــی و رئیــس مرکــز‬ ‫توســعه شــورای حــل اختــاف نیــز حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬دیــدار بــا مــردم‪ ،‬قضــات‪ ،‬کارکنــان و مســئوالن قضایــی و‬ ‫حضــور در نشســت هــای شــورای اداری و قضایــی از برنامه هــای رئیــس قــوه قضاییــه در‬ ‫ســفر بــه اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه پیشتر به استان های ایالم‪ ،‬قزوین و خوزستان سفر کرده بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب غرب و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دستگیری شکارچیان‬ ‫فالمینگوی مهاجر‬ ‫در خلیج گرگان‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن خبــر از‬ ‫دســتگیری ‪ ۲‬شــکارچی غیرمجــاز یــک قطعــه فالمینگــو و ‪ ۶‬قطعــه‬ ‫پرنــده چنگــر در خلیــج گــرگان داد و گفــت‪ :‬در ایــن ارتبــاط ‪۲‬‬ ‫قبضــه ســاح شــکاری و ‪ ۶۸‬فشــنگ ســاچمه زنی کشــف شــد‪.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــکارچیان در عملیات مشــترک‬ ‫محیــط زیســت و انتظامــی شهرســتان ترکمــن شناســایی شــده و‬ ‫بــه دام قانــون افتادنــد‪.‬‬ ‫فالمینگــو از پرنــدگان کنــار ابــزی بــا پاهــا و گــردن بلنــد بــا حداکثــر‬ ‫طــول ‪ ۱۳۰‬ســانتیمتر و از گونه هــای حمایــت شــده محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫​فالمینگــو در صــورت زنــده گیــری بــه عنــوان پرنــده زینتــی تــا‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال خریــد و فــروش‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬شــکارچیان‬ ‫فالمینگــو حســب مــورد بــه ســه مــاه تــا‬ ‫ســه ســال زنــدان و یــا پرداخــت ‪ ۶۰‬تــا‬ ‫‪ ۸۵‬میلیــون ریــال جــزای نقــدی محکــوم‬ ‫می شــوند و عــاوه بــر ان​خریــد و فــروش‬ ‫ایــن پرنــده نیــز جــرم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بیانــی ادامــه داد‪ :‬شــکارچیان دســتگیر‬ ‫شــده همچنیــن بایــد طبــق مصوبــه شــورای‬ ‫عالــی حفاظــت محیــط زیســت ‪ ۱۲۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بابــت ضــرر و زیــان ناشــی از شــکار‬ ‫هــر قطعــه فالمینگــو و ‪ ۹‬میلیــون ریــال‬ ‫بابــت شــکار ‪ ۶‬قطعــه چنگــر پرداخــت کنند‪.‬‬ ‫زیســتگاه های ابــی بندرترکمــن در شــمال‬ ‫غــرب گلســتان و کرانــه شــرقی خــزر‬ ‫بــا اکوسیســتم منحصــر بــه فــرد طیــف‬ ‫گســترده ای از گونــه هــای مختلــف پرنــدگان بومــی و مهاجــر‬ ‫همچــون مرغابــی‪ ،‬غــاز‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬پرســتوی دریایــی‪،‬‬ ‫ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪ ،‬چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬گیــان شــاه و تلیلــه را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫کاله بردارسابقه دار روانه زندان شد‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهی اســتان از دســتگیری کاله بردارســابقه دار‬ ‫کــه ضمــن کاله بــرداری ســرقت هــم می کــرد‪ ،‬توســط کاراگاهــان‬ ‫‏ایــن پلیــس خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏مراجعــه‬ ‫تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه ســرقت‬ ‫کارت هایعابــر بانــک انــان کــرده و درنهایــت از کارت هــای‬ ‫‏ســرقت شــده مبالغــی را برداشــت می کــرد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع‬ ‫بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان اداره عملیــات ویــژه پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان در ابتــدا تراکنــش حســاب های شــاکیان پرونــده‬ ‫‏اخــذ کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بررسی هایانجام شــده مشــخص‬ ‫شــد کــه ایــن فــرد بــا صــورت پوشــانده شــده بــه مغازه هــای‬ ‫طالفروشــی و‏تعــدادی از فروشــگاه ها مراجعــه و بــا اســتفاده‬ ‫از کارت هــای بانکــی مســروقه اقــدام بــه خریــد می کــرد‪.‬‏‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه دررونــد رســیدگی بــه ایــن‬ ‫پرونــده‏مشــخص شــد کــه متهــم دریکــی از اســتان های شــمال‬ ‫شــرقی کشــور حضــور دارد‪ ،‬بالفاصلــه نیابــت قضائــی در ایــن‬ ‫رابطــه اخــذ‏و کاراگاهــان بــه محــل حضــور متهــم اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار گفــت‪ :‬در بازرســی از محــل اختفــای ایــن‬ ‫فــرد ‪ 18‬تیغــه کارت عابــر بانــک کشــف و ضبــط شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 18‬دســتگاه‬ ‫ماینــر بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا » بــا اعالم جزئیــات این خبر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر‏اینکــه افــرادی‬ ‫اقــدام بــه نگهــداری و اســتفاده از دستگاه هایاســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال می کننــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار‏قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی محــل موردنظــر را شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی بــه ان‏مــکان اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ان‬ ‫محــل ‪ 18‬دســتگاه ماینــر کشــف و ضبــط شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه ارزش‬ ‫ایــن تعــداد ماینــر ‪ 2‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در همیــن‏رابطــه یــک نفــر متهــم نیــز دســتگیر کــه بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر ‪1400‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫لوس ترین طالی سال!‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 18‬دستگاه ماینر‬ ‫در شیروان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪442‬‬ ‫دستگیری قاتل کمتر از ‪ 24‬ساعت‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی ازادشــهر از کشــف راز قتــل ‪ 2‬خانــم بــر اثر‬ ‫اختالفــات خانوادگــی و دســتگیری قاتــل بــه همــراه همدســتش کمتــر‬ ‫از ‪ 24‬ســاعت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫«ســرهنگ محمدرضــا میــردار» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫مفقــودی ‪ 2‬خانــم بــا هویــت معــاوم‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ازادشــهر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا حضــور کاراگاهــان پلیــس اگاهــی از محــل زندگــی‬ ‫افــراد مفقــودی کــه یــک ســاختمان مســکونی بــود‪ ،‬دالیــل و مدارکــی‬ ‫دال بــر احتمــال وقــوع جنایــت بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی ازادشــهر افــزود‪ :‬بــا تحقیقــات گســترده‬ ‫پلیســی وکار تخصصــی انجــام شــده‪ ،‬ســرنخ هایی از وجــود اختالفــات‬ ‫خانوادگــی و همســر ســابق یکــی از افــراد مفقــودی در ایــن پرونــده بــه‬ ‫دســت امــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان کــرد‪ :‬بــا تــاش مامــوران فــرد مــورد نظــر‬ ‫دســتگیر و به پلیــس اگاهــی منتقــل کــه پــس از روبروشــدن بــا دالیــل‬ ‫ومســتندات ارائــه شــده از ســوی پلیــس بــه بیــان حقایــق لــب بــه‬ ‫اعتــراف گشــود و بــه قتــل ‪ 2‬خانــم در منــزل مســکونی خــود و انتقــال‬ ‫اجســاد بــه خــارج از محــدوده شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ میــردار بــا اشــاره بــه دســتگیری همدســت قاتــل در یــک‬ ‫عملیــات پلیســی‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا حضــور دادســتان و مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی‪ ،‬اجســاد هــر ‪ 2‬خانــم درکنــار رودخانــه نزدیــک منطقــه‬ ‫اق امــام کشــف و بــه جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه پزشــکی قانونــی‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در‏واحــد ثبتــی کردکــوی تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا مشــخصات‏متقاضیــان و امــاک مــورد‬ ‫تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‏مــی گــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع‏قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -1‬خانــم زهــرا حســینی فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 409‬و شــماره ملــی ‪ 2249162077‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 21301‬متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع‏از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام‬ ‫اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی صفرعلــی منوچهــر طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002003159‬مــورخ ‪ 1400/9/8‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000072‬‏‬ ‫‏‪ -2‬خانــم فاطمــه ســادات شــریفی عقیلــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 226‬و شــماره ملــی ‪2249094081‬‏صــادره کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ‏عرصــه کــه بقیــه ان وقف‬ ‫عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 48‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در‏بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی زهــرا الهاشــم فرزنــد یعقــوب طبــق‏رای شــماره ‪ 140060312002003226‬مــورخ ‪1400/9/17‬‬ ‫کالســه پرونــده‏‏‪1399114412002000200‬‏‬ ‫‏‪ -3‬خانم ملیحه شــریفی عقیلی فرزند علی به شــماره شناســنامه ‪ 28‬و شــماره ملی ‪ 2249086214‬صادره‏کردکوی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصه‏که بقیه ان وقف عام اســت‪ ،‬به مســاحت‬ ‫‪ 48‬متر مربع‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش‏‏‪ 2‬حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شده از مالک رسمی زهرا الهاشم فرزند یعقوب طبق رای‏شماره ‪ 140060312002003228‬مورخ ‪ 1400/9/17‬کالسه پرونده ‪1399114412002000201‬‏‬ ‫‏‪ -4‬خانــم خدیجــه فندرســکی فرزنــد رضاعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 493‬و شــماره ملــی ‪ 2249922561‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف‏عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 211/45‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ســید محمــد مداحــی طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002003121‬مــورخ ‪ 1400/9/7‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000262‬‏‬ ‫‏‪ -5‬خانــم ملیحــه شــریفی عقیلــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 28‬و شــماره ملــی ‪ 2249086214‬صــادره‏کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه‏کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت‪،‬‬ ‫بــه مســاحت ‪ 269/60‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در‏بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی زهــرا الهاشــم فرزنــد یعقــوب طبــق‏رای شــماره ‪ 140060312002003090‬مــورخ ‪ 1400/9/4‬کالســه پرونــده‬ ‫‪1399114412002000277‬‏‬ ‫‏‪ -6‬خانم فاطمه ســادات شــریفی عقیلی فرزند علی به شــماره شناســنامه ‪ 48‬و شــماره ملی ‪2249308454‬‏صادره کردکوی در ششــدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصه که بقیه ان‏وقف عام اســت‪ ،‬به مســاحت ‪269/60‬‬ ‫متر مربع‪ ،‬قســمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪2‬‏حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شــده از مالک رســمی زهرا الهاشــم فرزند یعقوب طبق رای‏شــماره ‪ 140060312002003092‬مورخ ‪ 1400/9/4‬کالســه پرونده ‪1399114412002000276‬‏‬ ‫‏‪ -7‬خانــم عــزت ســادات ابطحــی فرزنــد ســید جعفــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 48‬و شــماره ملــی ‪2249308454‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪124/11‬‬ ‫متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪2‬‏حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی خدیجــه انصــاری طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002003174‬مــورخ ‪ 1400/9/9‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000308‬‏‬ ‫‏‪ -8‬اقــای مرتضــی مازندرانــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 610‬و شــماره ملــی ‪2249845204‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 173/30‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪2‬‏حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی محمدعلــی عراقــی طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002003196‬مــورخ ‪ 1400/9/11‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000311‬‏‬ ‫‏‪ -9‬اقــای عزیــز صبــورزاده فرزنــد عابدیــن بــه شــماره شناســنامه ‪ 11738‬و شــماره ملــی ‪2248537530‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 37460‬متــر مربــع‪ ،‬کــه مقــدار ‪100‬‏ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقف‬ ‫عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در‏بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی عابدین گالــش طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002003170‬مــورخ ‪ 1400/9/9‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000355‬‏‬ ‫‏‪ -10‬اقــای ســاالر روشــندل فرزنــد احمدعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 13‬و شــماره ملــی ‪ 2249443653‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف‏عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 255‬متــر مربــع‪،‬‬ ‫قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت‏ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی حــاج یونــس نــژاد حســینی طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002003190‬مــورخ ‪ 1400/9/11‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000074‬‏‬ ‫‏‪ -11‬اقــای یوســفعلی مازندرانــی فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 189‬و شــماره ملــی ‪2249049912‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 277‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی قمــر مازندرانــی فرزنــد حــاج محمــد طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002002837‬مــورخ ‪ 1400/8/12‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000077‬‏‬ ‫‏‪ -12‬اقــای ســید محمــود حســینی فرزنــد ســید مســعود بــه شــماره شناســنامه ‪ 2240030976‬و شــماره ملــی‏‏‪ 2240030976‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ‏عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه‬ ‫مســاحت ‪ 317/70‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی‏واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ســید باقــر حســینی فرزنــد‏ســید علــی طبــق رای شــماره ‪ 140060312002003239‬مــورخ ‪ 1400/9/18‬کالســه پرونــده‬ ‫‏‏‪1400114412002000133‬‏‬ ‫‏‪ -13‬اقــای حســین کیــاء فرزنــد محمــد قلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 47‬و شــماره ملــی ‪ 2249164363‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف‏عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 397/16‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی علــی مــراد مازندرانــی فرزنــد مشــهدی طبــق رای‏شــماره ‪ 140060312002003072‬مــورخ ‪ 1400/9/3‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000138‬‏‬ ‫‏‪ -14‬اقــای محمــد حســین الهاشــم فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 326‬و شــماره ملــی ‪2249128731‬‏صــادره کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 100.000‬متــر‏مربــع قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 18‬اصلــی واقــع‬ ‫در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی خــراب‏مســجد(خرم ابــاد فعلــی) خریــداری شــده از مالــک رســمی صابــر الهاشــم فرزنــد حــاج یعقــوب طبــق رای‏شــماره ‪ 140060312002003166‬مــورخ ‪ 1400/9/8‬کالســه پرونــده ‪1398114412002000205‬‏‬ ‫‏‪ -15‬اقــای محمــد قاســم الهاشــم فرزنــد صابــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 61‬و شــماره ملــی ‪ 2249109990‬صــادره‏کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 100.000‬متــر مربــع‏قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 18‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی خــراب‏مســجد(خرم ابــاد فعلــی) خریــداری شــده از مالــک رســمی صابــر الهاشــم فرزنــد حــاج یعقــوب طبــق رای‏شــماره ‪ 140060312002003168‬مــورخ ‪ 1400/9/8‬کالســه پرونــده ‪1398114412002000206‬‏‬ ‫‏‪ -16‬اقــای درویشــعلی منتظــری باالجــاده فرزنــد عبدالخالــق بــه شــماره شناســنامه ‪ 126‬و شــماره ملــی‏‏‪ 2249333173‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 3126/67‬متــر‏مربــع‪ ،‬کــه مقــدار ‪ 13/34‬ســهم مشــاع از ‪ 98‬ســهم‬ ‫ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک ‪ 15‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی باالجــاده خریــداری شــده از مالــک‏رســمی عبدالخالــق منتظــری فرزنــد شــیخ حمــزه طبــق رای شــماره ‪ 140060312002003215‬مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1400/9/13‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000264‬‏‬ ‫‏‪ -17‬اقــای درویشــعلی منتظــری باالجــاده فرزنــد عبدالخالــق بــه شــماره شناســنامه ‪ 126‬و شــماره ملــی‏‏‪ 2249333173‬صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 5361/07‬متــر‏مربــع‪ ،‬کــه مقــدار ‪ 13/34‬ســهم مشــاع از ‪ 98‬ســهم‬ ‫ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک ‪ 15‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی باالجــاده خریــداری شــده از مالــک‏رســمی عبدالخالــق منتظــری فرزنــد شــیخ حمــزه طبــق رای شــماره ‪ 140060312002003211‬مــورخ‬ ‫سیروس اریافر‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی‪/‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬شنبه ‪400/9/27‬‏‪ 1‬‏‪ /‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬دوشنبه ‪1400/10/13‬‏ ‬ ‫‏‏‪ 1400/9/13‬کالسه پرونده ‪1399114412002000319‬‏ م‪.‬الف‪1400/187 :‬‏ ‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۸۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم علیرضــا طبرســا بشــماره شناســنامه ‪ ۷‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۱۱۱۶۱۵‬صــادر از گــرگان فرزنــد ابوالحســن متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۴۷‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اند بــه مســاحت ‪ ۸۵‬مترمربــع از پــاک اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪ .‬الــف ‪۹۶۵۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫ایــن کــه مــا از یــک فلــز تعریــف کنیــم و بــه بقیــه فلــزات‬ ‫بــی توجهــی کنیــم کار درســتی نیســت و نتیجــه اش‬ ‫جفتــک چارکــش انداختــن و رَم کــردن فلــز مــورد نظــر‬ ‫مــی شــود‪ .‬در ایــن کــه طــا فلــزی زیبایــی اســت و از نظــر‬ ‫جــدول تناوبــی عناصــر بــه صــورت یــک فلــز ســنگین و‬ ‫نجیــب طبقــه بنــدی شــده ( و جــزو فلــزات جلــف و بــی‬ ‫جنبــه نیســت) شــکی نداریــم‪ .‬شــاید بــه همیــن علــت طــا‬ ‫در تجــارت‪ ،‬مهمتریــن فلــز در میــان فلــزات گرانبهــا تلقیــی‬ ‫می شــود؛ ولــی ایــن نبایــد باعــث غفلــت مــا از ســایر‬ ‫فلــزات شــود‪.‬‬ ‫چــرا کــه امســال طــا یکــی از لوس تریــن ســال های خــودش‬ ‫را پشــت ســر گذاشــت و گوشــش بــه حــرف هیــچ کــس حتــی‬ ‫اقــای بهمنــی بدهــکار نبــود و تنــد و تنــد بــاال می کشــید و‬ ‫هــر کاری کردنــد کــه الاقــل کمــی دســت از حــرکات مــوزون و‬ ‫نوســان‪ ،‬بــر دارد نشــد کــه نشــد‪ .‬تــا جایــی کــه مجبــور شــدند‬ ‫ســکه های گرمــی و میلــی گرمــی هــم تولیــد کننــد و حتــی‬ ‫زمزمــه تولیــد امپــول و محلــول طــا! هــم شــنیده شــد ولــی‬ ‫بــاز هــم طــا ســر بــه زیــر نشــد و بــازار ســیاه ایــن ســکه های‬ ‫گرمــی هــم در گوشــه و کنــار شــهر رویــت مــی شــود‪ .‬البتــه‬ ‫عالقــه وافــر مــردم بــه طــا در ایــن تغییــر واحــد انــدازه گیــری‬ ‫و فــروش طــا بــی تاثیــر نیســت‪ .‬در گذشــته طــا مثــل خرمــا‬ ‫و الــو بــه صــورت طبقــی خریــد و فــروش مــی شــد ‪ « :‬ز علوم‬ ‫گذشــتگان ورقی نزد ایشــان به از طال طبقی » ولی رغبت‬ ‫مــردم بــه داشــتن طــا بــه جــای علــوم گذشــتگان و لــی لی به‬ ‫الالی طــا گذاشــتن باعــث شــده کــه طــا دیگــر مثل گذشــته‬ ‫ســر بــه زیــر نباشــد و ســری در بیــن ســرها پیــدا کنــد و مثــل‬ ‫زعفــران گرمــی و مثقالــی بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫تــازه شــانس اوردیــم طــا روی هورمون هــای جنســی‬ ‫و گلبول هــای بــدن مــردان اثــرات منفــی دارد وگرنــه بــا‬ ‫ایــن اســتقبالی کــه برخــی از جماعــت ذکــور از لــوازم‬ ‫ارایشــی و االیشــی دارنــد‪ ،‬معلــوم نبــود اگــر طــا‬ ‫بــرای مــردان مفیــد بــود چــه شــیر تــو شــیری می شــد‪.‬‬ ‫علــی ایحــال بــه منظــور کــم کــردن روی طــا و اچمــز کــردن‬ ‫نوســانات طــا پیشــنهاد مــی گــردد بــا تغییــر ذائقــه تجمالتــی‬ ‫مــردم غائلــه نوســانات بــازار طــا را بخوابانیــم‪.‬‬ ‫همانگونــه در ســال های اخیــر بــا برنامــه هــای مختلــف‬ ‫صــدا و ســیما و ســایر نهادهــا‪ ،‬ذائقــه ترافیکــی‪ ،‬غذایــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی مــردم تغییــر کــرده و بــه جــای اســتفاده از‬ ‫خــودروی شــخصی از متــرو اســتفاده می کننــد یــا بــه جــای‬ ‫مصــرف فســت فودهــا‪ ،‬مصــرف ابگوشــت بزبــاش و اش‬ ‫رشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت‪ ،‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫بــه جــای طــا‪ ،‬فلــز دیگــری مثــل اهــن را علــم کنیــم و‬ ‫تــوی ســر طــا بکوبیــم‪ .‬فقــط خانم هــا بایــد قــول بدهنــد‬ ‫صــرف ارزان‬ ‫در مصــرف اهــن صرفــه جویــی کننــد و بــه ِ‬ ‫بــودن فلــز زینتــی اهــن یــک خــاور جواهــراالت بــا خــود‬ ‫بــه عروســی نبرنــد!‬ ‫انقالب اسالمی احیاگر اسالم ناب‬ ‫محمدی در حوزه زنان است‬ ‫نایــب رییــس اول مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان ایــن‬ ‫کــه رهبــر معظــم انقــاب جــدا از زن شــرقی و غربــی‪ ،‬زن‬ ‫مســلمان ایرانــی را بــه عنــوان الگــوی ســوم زنــان مطــرح‬ ‫کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬انقــاب اســامی احیاگــر تفکــر اســام نــاب‬ ‫محمــدی (ص) در حــوزه زنــان و بانــوان اســت‪.‬‬ ‫علــی نیکــزاد در نخســتین همایــش ملــی نقــش بانــوان‬ ‫در ابعــاد تمــدن نویــن اســامی بــا رویکــرد الگــوی ســوم در‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬الگــوی ســوم کــه‬ ‫زن مســلمان ایرانــی اســت‪ ،‬نــه زن شــرقی و نــه زن غربــی‬ ‫اســت‪ ،‬زن در تعریــف شــرق‪ ،‬عنصــری در حاشــیه و در‬ ‫ف غــرب عنصــری اســت کــه جنســیتش بــر انســانیتش‬ ‫تعریـ ‬ ‫برتــری دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کســانی کــه در غــرب هســتند و‬ ‫جنســیت زن را بــر انســانیت ترجیــح می دهنــد‪ ،‬مدعــی‬ ‫حقوق بشــر هســتند‪ ،‬زن در غرب به عنوان ابزار جنســی در‬ ‫خدمــت مــردان و نظــام ســرمایه داری اســت‪.‬‬ ‫نایب رییس اول مجلس شــورای اســامی یاداور شــد‪ :‬زن‬ ‫مســلمان ایرانــی در واقــع نشــان از شــیرزنان دفــاع مقدس و‬ ‫انقــاب اســامی دارد و تاریــخ جدیــد در دنیا گشــوده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪442‬‬ ‫مریم مقدس برهان‬ ‫‪ ۸‬راه موثر برای انگیزه‬ ‫دادن به کارمندان‬ ‫ایــن روزهــا همــه از فرهنــگ خــاق شــرکت هایی‬ ‫مثــل گــوگل و نت فلیکــس خبــر دارنــد‪ .‬ایــن شــرکت ها‬ ‫می داننــد چطــور اســتعدادها را شــکوفا و نســل جــوان را‬ ‫جــذب کننــد‪ .‬موفقیــت ایــن شــرکت ها نشــان می دهــد‬ ‫کــه دادن انــواع جوایــز و مزایــا بــه کارمنــدان چقــدر مفیــد‬ ‫اســت‪ ،‬امــا عــده ای هــم می گوینــد جایــزه زیــادی شــاید‬ ‫جلــوی خالقیــت را بگیــرد‪ .‬حــاال مســئله ایــن اســت کــه‬ ‫چطــور می توانیــم حــد وســط ایــن دو را پیــدا کنیــم؟ وقتی‬ ‫دربــاره شــرکت هایی حــرف می زنیــم کــه مثــل گــوگل‬ ‫بــزرگ نیســتند‪ ،‬ســختی کار اجــرای ایده هایــی اســت‬ ‫کــه در دســترس و واقع گرایانــه باشــند‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫عناصــر مــدرن و متحول کننــده فرهنــگ کسـب وکار را بــه‬ ‫شــرکت خودتــان بیاوریــد‪ ،‬یکــی از ایده هــای راحــت و‬ ‫کم خــرج ایــن مقالــه را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬جلسات را بیرون شرکت برگزار کنید‬ ‫جلســه های کاری معمــوال در فهرســت کارهــای‬ ‫موردعالقــه کارمنــدان نیســتند و شــاید همیــن باعــث‬ ‫می شــود داشــتن ایده هــای جدیــد و پیشــرفت در کارهــا‬ ‫کمــی ســخت شــود‪ .‬بــا کار ســاده ای مثــل برگزارکــردن‬ ‫جلسـه ها در کاف ه نزدیک شــرکت می توانید کارمندانتان‬ ‫را غافل گیــر کنیــد‪ .‬این طــوری هــم محیطشــان عــوض‬ ‫می شــود و هــم جلسـه تان را بــا بازدهــی بیشــتری برگــزار‬ ‫کرده ایــد! اگــر هــر هفتــه بــا مدیــران بخش هــا جلســه‬ ‫داریــد‪ ،‬ایــن بــار جلســه را در رســتورانی برگــزار کنیــد کــه‬ ‫خوراکی هــای خوشــمزه و نوشــیدنی های گــوارا دارد!‬ ‫‪ .۲‬برای کارمندان غذا بگیرید‬ ‫شــرکت ایدئــال هــر روز بــرای کارمندانــش غــذا تهیــه‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر ایدئــال بــودن برایتــان مقــدور نیســت‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا تهیــه یــک وعــده غــذای امــاده در یــک روز‬ ‫کاری شــلوغ‪ ،‬بــه کارمندانتــان نشــان بدهیــد کــه بهشــان‬ ‫اهمیــت می دهیــد‪ .‬تــازه این طــوری یکــی از نگرانی هــای‬ ‫ان روزشــان را هــم کــم می کنیــد!‬ ‫بخــش حســابداری شــرکت غــرق در کارهــای فصــل‬ ‫ت اســت؟ در ایــن هفته هــای کاری‬ ‫پرداخــت مالیــا ‬ ‫طوالنــی‪ ،‬بــرای حســابدارهایتان چنــد وعــده غــذا بگیریــد‬ ‫و خوشحالشــان کنیــد!‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشبد‪...‬‬ ‫مریم ناصری‬ ‫‪ ۳۴‬نکته برای رشد فردی‬ ‫شــما هــم دلتــان می خواهــد هــر روز خودتــان را بهتــر کنیــد؟‬ ‫اگــر این طــور اســت‪ ،‬جــای خوبــی امده ایــد! سلســتین چــاو‬ ‫معتقــد اســت هــدف زندگــی رشــد فــردی و هــر روز بهترشــدن‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه بــه خــودش و دیگــران کمــک می کنــد‪ .‬او‬ ‫بعــد از ســال ها بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت ســفر رشــد فــردی‬ ‫هیچ وقــت بــه پایــان نمی رســد و همیشــه چیــزی وجــود دارد کــه‬ ‫می توانیــم بهتــرش کنیــم‪ .‬خانــم سلســتین تجربیاتــش را در‬ ‫قالــب چنــد نکتــه عملــی در اختیــار افــرادی گذاشــته اســت کــه‬ ‫مشــتاق رشــد و توســعه فردی هســتند در این مقاله ان نکات را‬ ‫مــرور می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪441‬‬ ‫‪ .۶‬به ترس هایتان غلبه کنید‬ ‫همه ما ترس هایی داریم‪ ،‬مثال ترس از‪:‬‬ ‫صحبت کردن در جمع؛‬ ‫بالتکلیفی؛‬ ‫ریسک کردن‪.‬‬ ‫ایــن ترس هــا مــا را متوقــف می کننــد‪ .‬اگــر ترس هایتــان را‬ ‫شناســایی کنیــد‪ ،‬حوزه هایــی را کــه در انهــا نیــاز بــه رشــد و‬ ‫توســعه فــردی داریــد هــم خواهیــد شــناخت‪ .‬در واقــع ترس مثل‬ ‫قطب نمــای رشــد عمــل می کنــد‪ .‬اگــر از چیــزی می ترســیم‪ ،‬یعنــی‬ ‫بایــد در ان زمینــه رشــد کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مهارت هایتان را ارتقا بدهید‬ ‫هرچقــدر بیشــتر تمریــن کنیــد‪ ،‬مهارت هایتــان بیشــتر‬ ‫می شــوند‪ .‬پــس حتمــا بــرای توســعه فــردی بــه فکــر تمریــن و‬ ‫بهترکــردن مهارت هایتــان باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬برای رشد فردی سحرخیز باشید‬ ‫زود بیدارشــدن (مثــا ســاعت ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬صبــح) واقعــا بــه کارامــدی‬ ‫و کیفیــت زندگــی شــما کمــک می کنــد‪ .‬وقتــی صبــح زود از خــواب‬ ‫بیــدار می شــوید‪ ،‬انــرژی و ســرزندگی تان تــا شــب ادامــه پیــدا‬ ‫می کنــد و بــه همــه کارهــای روزانه تــان می رســید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬برنامه ورزشی روزانه داشته باشید‬ ‫هرچــه زودتــر بــه فکــر روی فرم امــدن باشــید‪ ،‬بهتــر اســت‪.‬‬ ‫حداقــل هفتــه ای ســه بــار و هــر بــار نیــم ســاعت بــرای ورزش‬ ‫وقــت بگذاریــد‪ .‬اگــر فعالیت هــای دیگــر مثــل پیــاده روی‪ ،‬دویدن‪،‬‬ ‫دوچرخه ســواری و شــناکردن را هــم در برنامه تــان بگنجانیــد کــه‬ ‫عالــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬برای زندگی تان کتاب راهنما بنویسید‬ ‫شــروع کنیــد بــه نوشــتن چیزهــای ضــروری کــه زندگــی شــما‬ ‫را کامــل می کنــد‪ .‬مثــا از اهــداف‪ ،‬ارزش هــا و مقاصدتــان‬ ‫بنویســید‪ ،‬درســت مثــل یــک دفترچــه راهنمــا بــرای زندگــی‪.‬‬ ‫هرازگاهــی بــه ایــن دفترچــه مراجعــه کنیــد و ببینیــد چقــدر طبــق‬ ‫ان عمــل می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬برای خود ِ اینده تان نامه بنویسید‬ ‫خودتــان را در پنــج ســال دیگــر کجــا و چطــور می بینیــد؟‬ ‫همین طــور کــه االن هســتید می مانیــد؟ تغییــر می کنیــد؟‬ ‫چه جــور ادمــی می شــوید؟ بــرای خــود ِ یــک ســال دیگرتــان نامــه‬ ‫بنویســید و روی تقویمتــان عالمــت بگذاریــد کــه یــک ســال دیگــر‬ ‫ان نامــه را بــاز کنیــد‪ .‬بعــد شــروع کنیــد بــه تالش کــردن تــا بــه‬ ‫همــان شــخصی تبدیــل شــوید کــه در نامــه نوشــته اید‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬راحت طلب نباشید‬ ‫رشــد واقعــی فقــط بــا تــاش و عرق ریختــن زیــاد بــه دســت‬ ‫می ایــد‪ .‬اینکــه خیلــی راحــت باشــیم بــه مــا کمــک چندانــی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬شــما هــم بیشــتر وقت هــا در خانــه می مانیــد و وقتــی‬ ‫بیــرون می رویــد‪ ،‬ســعی می کنیــد فاصله تــان را بــا دیگــران حفــظ‬ ‫کنیــد؟ اگــر این طــور اســت‪ ،‬کمــی از برنامــه همیشــگی تان خــارج‬ ‫شــوید‪ ،‬متفــاوت شــوید و کارهــای جدیــد انجــام بدهیــد‪ .‬در واقــع‬ ‫وقتــی یــاد بگیریــد چطــور در موقعیت هــای جدیــد عمــل کنیــد‪،‬‬ ‫رشــد می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬دیگران را به چالش بکشید‬ ‫رقابــت یکــی از بهتریــن راه هــای رشــد و توســعه فــردی اســت‪.‬‬ ‫یــک چالــش انتخــاب کنیــد‪ ،‬مثال کاهــش وزن‪ ،‬ورزش یا چالشــی‬ ‫مالــی‪ ،‬و بــا یکــی از دوســتان عالقه مندتــان قــرار رقابــت بگذاریــد‬ ‫کــه کدامتــان زودتــر بــه هــدف می رســید‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬هــر دوی‬ ‫شــما خیلــی زودتــر از انفــرادی کارکــردن پیشــرفت می کنیــد و بــه‬ ‫هدفتــان می رســید‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬نقاط کورتان را شناسایی کنید‬ ‫همان طــور کــه از اســمش معلــوم اســت‪ ،‬نقطــه کــور را‬ ‫نمی توانیــم ببینیــم‪ .‬از نظــر رشــد فــردی‪ ،‬نقــاط کــور چیزهایــی‬ ‫هســتند کــه از انهــا بی اطــاع هســتیم‪ .‬شــناختن نقاط کــور به ما‬ ‫کمــک می کنــد چیزهایــی را بشناســیم کــه بــه بهبــود نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از تمرین هایــی کــه می توانیــد در ایــن زمینــه انجــام بدهید‪،‬‬ ‫شناســایی تمــام چیزهــا‪ ،‬اتفاقــات و افــرادی اســت کــه در طــول‬ ‫روز شــما را خســته‪ ،‬عصبــی یــا ناراحــت می کننــد‪ .‬همین هــا نقاط‬ ‫کــور مــا هســتند و قــدم بعــدی رســیدگی بــه انهاســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬از دیگران نظر بخواهید‬ ‫هرچقــدر هــم بکوشــید بــه نقــاط کورتــان رســیدگی کنیــد‪ ،‬بــاز‬ ‫هــم ممکــن اســت چیزهایــی از دیدتــان پنهــان بماننــد‪ .‬پرســیدن‬ ‫از دیگــران بــه مــا دیــد بهتــری می دهــد‪ .‬می توانیــد از خانــواده‪،‬‬ ‫دوســتان‪ ،‬همــکاران‪ ،‬رییــس یــا حتــی اشــنایانتان نظرشــان را‬ ‫بپرســید‪ ،‬احتمــاال بــدون تعصــب و پی ـش داوری بــه شــما پاســخ‬ ‫خواهنــد داد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬روی فهرست کارهای روزانه تان متمرکز بمانید‬ ‫روزتــان را بــا نوشــتن فهرســت کارهــای روزانــه شــروع کنیــد و در‬ ‫طــول روز روی انهــا متمرکــز بمانیــد‪ .‬اگــر بــرای روزتــان برنام ـه ای‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬زمــان بیشــتری تلــف می شــود‪ .‬می توانیــد از‬ ‫برنامه هــای مدیریــت کارهــای روزانــه اســتفاده کنیــد کــه رایــگان‬ ‫هســتند و اســتفاده از ان راحــت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬برای خودتان اهداف بزرگ و جسورانه تعیین کنید‬ ‫تعییــن اهــداف بــزرگ و جســورانه شــما را از مرزهایتــان خــارج‬ ‫می کنــد‪ ،‬یعنــی ممکــن اســت کمــی ایــن اهــداف ورای توانایــی‬ ‫شــما باشــند و مجبــور می شــوید بیشــتر از معمــول تــاش کنیــد‬ ‫تــا بتوانیــد بــه انهــا دســت یابیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬نقص هایتان را بپذیرید‬ ‫همــه مــا نقص هایــی داریــم‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه انهــا را‬ ‫بفهمیــم و قبــول کنیــم‪ .‬شــما دربــاره نقص هایتــان چــه فکــری‬ ‫می کنیــد؟ روی کدام هایشــان می توانیــد کار کنیــد؟‬ ‫‪ .۱۹‬وارد عمل شوید‬ ‫بهتریــن راه بــرای یادگرفتــن‪ ،‬رشــد و توســعه فــردی ایــن اســت‬ ‫کــه وارد عمــل شــویم‪ .‬قصــد انجــام چــه کارهایــی را داشــته اید و‬ ‫هنــوز شروعشــان نکرده ایــد؟ چطــور می توانیــد ســریع وارد عمــل‬ ‫شــوید؟ صبرکــردن دردی را دوا نمی کنــد‪ .‬وارد عمــل شــدن بــه‬ ‫شــما نتایــج ســریعی می دهــد کــه می توانیــد از انهــا چیزهــای‬ ‫زیــادی یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬از افرادی که قبولشان دارید یاد بگیرید‬ ‫افــرادی را در نظــر بگیریــد کــه قبولشــان داریــد‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫تحسینشــان می کنیــد‪ .‬انهــا ویژگی هایــی دارنــد کــه شــما هــم‬ ‫احتمــاال بــرای خودتــان می خواهیــد‪ .‬دوســت داریــد کــدام‬ ‫ویژگی هایشــان را داشــته باشــید؟ چطــور می توانیــد ایــن‬ ‫ویژگی هــا را بــه دســت اوریــد؟‬ ‫‪ .۲۱‬عادت های بد را ترک کنید‬ ‫عــادت بــدی داریــد کــه بایــد تــرک کنیــد؟ زیــاد خوابیــدن؟ ورزش‬ ‫نکــردن؟ همیشــه دیــر رســیدن؟ سیگارکشــیدن؟ همیــن امــروز‬ ‫بــرای ترک کــردن یکــی از عــادات بدتــان اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬عادت های خوب بسازید‬ ‫عادت هــای خوبــی مثــل کتابخوانــی‪ ،‬ســحرخیزی‪ ،‬ورزش کــردن‬ ‫و مدیتیشــن بســازید‪ .‬به نظــر شــما چــه عادت هــای دیگــری بــرای‬ ‫بهترشــدن الزم هســتند؟‬ ‫‪ .۲۳‬از ادم های منفی دوری کنید‬ ‫جیمــز ران‪ ،‬نویســنده معــروف‪ ،‬می گوید‪« :‬ما میانگیــن ‪ ۵‬فردی‬ ‫هســتیم کــه بیشــتر وقتمــان را بــا انهــا می گذرانیــم‪ ».‬هرجــا‬ ‫برویــد‪ ،‬ادم هــای منفــی هســتند‪ .‬اگــر حــس می کنیــد حــال شــما‬ ‫را هــم تحت تاثیــر قــرار می دهنــد‪ ،‬ازشــان فاصلــه بگیریــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشبد‪...‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۴۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمدعلــی مــرگ دری بــه شــماره شناســنامه‪ ۱۱۷۹‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۵۷۴۶۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۶۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۵۹‬متــر مربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش‬ ‫‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را باذکر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م الف‪ ۹۵۲۵‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۱۰:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۹/۲۷:‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۲۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم حبیــب الــه ســیفی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲‬بشــمار ملی‪۱۰۶۳۲۴۲۵۶۸‬صــادره از نیشــابورفرزند مظاهرمتقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۶۶‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۹۷.۵‬متر مربــع از پالک‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضی خرگوش‬ ‫تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۳۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪۱۴۰۰/۱۰/۱۳:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۴۸‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۷/۱۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۲۱‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای اســحاق دهقــان فرزنــد انــه قلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۰۲۱۳۱۴‬کدملی‪۲۱۱۰۰۲۱۳۱۴‬صــادره از گــرگان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۷۱.۶۶‬متــر مربع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانده پالک‬ ‫شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه کســلخه بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیــده اســت‪. .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ ۹۶۴۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲:‬محمــد فندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۲۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم شــهربانو باصــری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۸‬بشــمار ملی‪۴۵۶۹۸۲۳۸۶۶‬صــادره از ســمنان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۶۳۴‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۲.۵۰‬متــر مربــع از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۵۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم ‪۱۴۰۰/۱۰/۱۳:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۹۳۳۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم مهــدی بختیــاری بــه شــماره شناســنامه‪ ۴۱۲۲‬و بشــمار ملــی ‪۲۱۲۲۶۹۷۲۵۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۹۱‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۱۳۵.۲۹‬مترمربــع از پالک‪-۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫باکــر محلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوند ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۶۵۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪۱۴۰۰/۱۰/۱۳:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‏‏‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ 140060312480008324‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم مرضیــه قــره خــان الوســتانی‏بشــماره شناســنامه ‪ 355‬و بــه شــماره ملــی ‪2268961877‬‏صــادره از علــی ابــاد کتــول فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه‏پرونــده ‪ 1400114412480000455‬در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪419/37‬‬ ‫‏متــر مربــع از پــاک‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضیاوزینــه بخــش ‪ 3‬‏حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایتتصرفــات‏متقاضیــدارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‏مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیمــو گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن‏اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪9528:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪400/09/10:‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/27:‬‏ حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده‪ 3‬و ماده‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‪‎‎‬برابر رای اصالحی شماره‪ 140060312005003489‬مورخ‪ 1400.08.17‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی‬ ‫اباد سلسله ایادی از مالک اقای حسن کاویانی کتولی تصرفات‏مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 1399114412005000276‬تقاضای اقای محسن نظری به شماره شناسنامه ‪ 2260068820‬کد ملی‏‏‪ 2260068820‬صادره ازعلی اباد فرزند محمد علی درششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده به‏مساحت ‪ 323.80‬متر‬ ‫مربع مفروز و مجزا شده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪ ،‬خیابان طالقانی جنوبی کوچه شفق‏‏‪ ،16‬بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی ابادبه استناد مجوزشماره ‪ 1400-1607‬شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمال) تائید‏گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزنامه در روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬‬ ‫از این رو اشخاصی که نسبت‏به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر‏شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست‏خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪170:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/09/27:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/13 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابر رای شماره ‪ 140060312005000848‬مورخ ‪ 1400.02.29‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫علی اباد سلسله به موجب سند رسمی ‪ 10319‬مورخ ‪ 1390.09.16‬تنظیمی دفتر‏اسناد رسمی ‪ 43‬گرگان به تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 1399114412005000299‬تقاضای اقای قدرت اله مال موسائی به ‏شماره شناسنامه ‪ 1‬وکد ملی ‪ 2122085657‬صادره ازگرگان فرزند علی درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای‬ ‫‏احداثی (انباری و نگهداری محصوالت کشاورزی توسط سیلوی غالت ) به مساحت ‪ 6108.43‬متر مربع مفروز و مجزا شده از‏پالک ‪ -6‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪ ،‬خیابان قلی اباد ‪ ،‬نرسیده به روستای قلی اباد بخش ‪ 5‬حوزه ثبت علی ابادبه موجب تاییدیه‏شماره ‪ 92.4477.2398‬مورخ‪ 1399.12.16‬بانک کشاورزی شعبه گرگان‬ ‫و مجوز شماره ‪ 97.561‬مورخ ‪ 1400.01.10‬اداره کل‏راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان وتاییدیه شماره ‪ 14441‬مورخ ‪ 1400.02.01‬جهادکشاورزی گرگان و مجوز شماره ‏‏‪1609‬مورخ ‪ 99.12.10‬دفتر اسناد رسمی ‪ 43‬گرگان تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزنامه در روزنامه محلی و‏کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از‬ ‫این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از‏تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک‏ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪160:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/09/27:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/13 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۳۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی و تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم شــهربانو جنتــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۶‬و بشــماره ملــی ‪ ۴۵۹۰۲۸۵۸۶۱‬صــادره از شــاهرود فرزنــد علــی اصغــر و متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۷۵‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۷‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی‬ ‫ت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫ن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫از ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایـ ‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪ .‬الــف ‪۹۶۶۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۹/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۱۰/13 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۸۲۹۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۳‬تقاضــای اقــای علــی خواجــه شــاهکوهی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۶۹۰‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۳۷۸۵۰۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۳/۱۶۱‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫شــماره ‪ -۱۰‬اصلــی واقــع در اراضــی شــاهکوه علیــا بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی کلثــوم جاللــی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی ک نســبت و بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬م الــف ‪۹۶۶۵ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۹/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۱۰/13 :‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۸۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم علیرضــا طبرســا بشــماره شناســنامه ‪ ۷‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۱۱۱۶۱۵‬صــادر از گــرگان فرزنــد ابوالحســن متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۴۷‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اند بــه مســاحت ‪ ۸۵‬مترمربــع از‬ ‫پــاک اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪ .‬الــف ‪۹۶۵۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۹/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۱۰/13 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 6 ‫رییــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۳۸‬میلیــون هکتــار از مجمــوع مســاحت ‪۱۶۷‬‬ ‫میلیــون هکتــاری کشــور عرصــه ملــی اســت کــه تاکنــون بــرای ‪ ۸۷‬میلیــون هکتــار ان ســند مالکیــت‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫حســن بابابــی اظهارداشــت‪ :‬رونــد تثبیــت و صــدور ســند مالکیــت بــرای اســناد ملــی در کشــور وضعیــت‬ ‫مطلوبــی دارد و امیدواریــم تــا پایــان ســال کاداســتر منابــع طبیعــی بــه پایــان برســد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۲۷۰‬هــزار هکتــار عرصـ ه ملــی دارد کــه تاکنــون بــرای یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هــزار هکتــار ان معــادل ‪ ۹۸‬درصــد ســند مالکیــت صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫سند مالکیت ‪۸۷‬‬ ‫میلیون هکتار از‬ ‫عرصه های ملی‬ ‫کشور صادر شد‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر ‪1400‬‬ ‫ایا دو برابری دیه مرد نسبت به زن‬ ‫تبعیض جنسیتی است !‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده ‪ 72‬قسمت چهارم‬ ‫در ادامــه قســمت ســوم در بــاب منشــاء دو برابــری ارث عــرض‬ ‫می کنــم کــه در فرمــول ‪ 5‬منعکــس در قســمت های قبلــی‏دارایــی‬ ‫مــرد یــا زن در نظــام ســکوالر برابــر اســت بــا نیمــی از مجمــوع‬ ‫درامدهــای کاری و نیمــی از مجمــوع نصیــب‏انهــا از میــراث بــه کســر‬ ‫هزینه هــای جاریــه زندگــی مشــترک‪.‬‬ ‫مثال هــای عــددی نیــز بــه گونــه ای انتخــاب شــده انــد کــه اوال‬ ‫‏درجهــت غبطــه زوجــه باشــد‪ ،‬ثانیــا متناســب بــا عــرف باشــد ‪ ،‬ثالثــا‬ ‫داللــت بــر تعلــق زوج بــه قشــر کارگــر و کارمنــد و طبقــه‏متوســط‬ ‫جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫بــا معیارهــای مذکــور ‪ ،‬فــرض شــده اســت کــه حقــوق و در امــد‬ ‫ماهیانــه زوج ‪ 3‬میلیــون تومــان‏و در امدزوجــه شــاغل ‪ 1/5‬میلیــون‬ ‫تومــان و مهریــه ‪ 150‬میلیــون تومــان و اجــرت المثــل زن خانــه دار‬ ‫ماهیانــه‏‏‪ 250000‬تومــان و جهیزیــه ‪ 50‬میلیــون تومــان و هزینه های‬ ‫جاریــه واجبــه‪ ،‬ماهیانــه ‪ 2/5‬میلیــون تومــان در نظرگرفتــه‏شــده‬ ‫اســت‪ .‬اگرچــه درامــد زن شــاغل وقتیکــه درامــد مــرد شــاغل ‪3‬‬ ‫میلیــون تومــان باشــد بیــش از ‪ 1/5‬میلیــون اســت‏و مهریــه نیــز‬ ‫عمومــا بیــش از ‪ 150‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫لیکــن بــرای اینکــه دارایــی زن در پایــان دوره زندگــی مشــترک‪،‬‬ ‫‏نامعقــول جلــوه نکنــد ‪ ،‬ارقــام پایین تــری در نظــر گرفتــه شــده اند‪ .‬و‬ ‫همچنیــن نصیــب زن از میــراث در طــول یــک دوره ‏زندگــی مشــترک‬ ‫‪ 150‬میلیــون تومــان و نصیــب مــرد از میــراث‪ 300‬میلیــون تومــان‬ ‫فــرض شــده اســت‪.‬مالحظه میگــردد‏زوجــی کــه کارگــر و کارمنــد و‬ ‫قشــر متوســط جامعــه اســت‪ ،‬وقتــی زن خانــه دار‪ ،‬اختیــار نمــوده ‪،‬‬ ‫در پایان دوره‏زندگی‪ ،‬دارایی او منتج به ‪ 275‬میلیون تومان اســت‬ ‫و دارایــی زوجــه نیــز بــه همیــن میــزان اســت‏‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده ‪ 72‬قسمت پنجم‬ ‫در ادامــه قســمت چهــارم در بــاب دو برابــری ارث عــرض می کنــم کــه‬ ‫مالحظــه می کنیــد کــه ایــن تعــادل صرفــا با فــرض دو‏برابــری ارث مرد‬ ‫نســبت به زن حاصل شــده اســت!!! از ســوی دیگر مالحظه میگردد‪،‬‬ ‫وقتــی مــرد‪ ،‬همســر شــاغل دارد‪،‬‏علیرغــم دو برابــری ارث ‪ ،‬دارایــی او‬ ‫‪ 350‬میلیــون تومــان و دارایــی زوجــه ‪ 500‬میلیــون تومــان اســت در‬ ‫حالی کــه‏دارایــی زوج و زوجــه درنظــام ســکوالر ‪ 425‬میلیــون تومــان‬ ‫بر اورد شــد‪ ..‬بنابراین به وضوح روشــن اســت ‪،‬در‏مقابل ارثیه دو‬ ‫برابــری مــرد ‪ ،‬در حالتی کــه زوجــه خانــه دار اســت‪ ،‬دارایــی زوجیــن بــا‬ ‫هــم برابرنــد‪ .‬و در حالتی کــه زوجــه‏شــاغل اســت ‪ ،‬دو برابــری ارث هم‬ ‫نتوانســته تعــادل دو کفــه تــرازوی عدالــت را بــر قرارکند‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه دارایــی‏زوجــه در ایــن وضعیــت از زن شــاغل‬ ‫مبتنــی بــر نظــام ســکوالر هــم بیشــتر اســت‪ .‬امــا ایــن تعــادل زمانــی‬ ‫برهــم خــورده و‏معکــوس میشــود کــه زوج جــزء قشــر ثروتمنــد جامع‬ ‫باشــد کــه از میــزان در امــد فــوق العــاده بــاال برخــوردار اســت ‪.‬‬ ‫مثــا‏اگــر درامــد ماهیانــه ‪ 3‬میلیــون تومــان مــرد را ‪ 50‬میلیــون‬ ‫تومــان در فرمول هــای فــوق وارد کنیــم ‪ .‬در انتهــا دارایــی زن‏درمقابــل‬ ‫دارایــی مــرد‪ ،‬ناچیــز میگــردد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه مبنــای قانــون‬ ‫اســامی و بطــور عــام دایــره شــمول هــر‏قانونــی‪ ،‬اکثریــت قریــب بــه‬ ‫اتفــاق جامعــه اســت‪.‬‬ ‫نتیجــه گیــری نهایــی ایــن اســت کــه مــرد بــا در امــد متعــارف کارگــری‬ ‫و‏کارمنــدی در نظــام اســامی بــا وصــف انکــه ارث دو برابــری دارد ‪،‬‬ ‫بــه دلیــل تعهــدات مالــی زیــادی کــه بــر او بــار شــده ‏در پایــان دوره‬ ‫زندگــی‪ ،‬دارایــی کمتــری از زوجــه خانــه دار دارد‪.‬‬ ‫باالخــص وقتیکــه زوجــه شــاغل باشــد ‪ .‬و دارایــی‏زوجــه شــاغل‬ ‫در نظــام اســامی بــا وصــف انکــه ســهم او از میــراث ‪ ،‬نصــف زوج‬ ‫اســت‪ ،‬نــه تنهــا از زوج ‪ ،‬بلکــه از‏زوجــه شــاغل در نظــام ســکوالر هــم‬ ‫بیشــتر اســت و ایــن تعــادل فقــط در وضعیتــی کــه شــوهر جــزء قشــر‬ ‫ثروتمنــد جامعــه‏باشــد بــه زیــان زوجــه اســامی برهــم می خــورد ‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر و اماکن عمومی یا توهین به‬ ‫انها با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت‪ ،‬قابل مجازات می باشد‪.‬‬ ‫معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه‬ ‫کالهبرداری‪ ،‬پشت پرده‬ ‫کارت های اجاره ای است‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا اســتفاده از‬ ‫کارت هــای اجــاره ای مرتکــب اقدامــات خــاف قانــون‬ ‫می شــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ اکبــر نصرتــی‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وصــول‬ ‫پرونــده ای بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر اینکــه از حســاب‬ ‫شــخصی‪ ،‬بصــورت غیــر مجــاز برداشــت شــده اســت‪،‬‬ ‫بــه لحــاظ حساســیت‪ ،‬موضــوع بطــور جــدی در‬ ‫دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ی و اقدامــات‬ ‫ســرهنگ نصرتــی ادامــه داد‪ :‬بــا بررسـ ‬ ‫فنــی و پلیســی صــورت گرفتــه‪ ،‬صاحــب حســابی کــه‬ ‫مبالــغ برداشــتی بــه ان حســاب واریــز شــده اســت‪،‬‬ ‫شناســایی و در تحقیقــات بعمــل امــده از ایــن‬ ‫موضــوع اظهــار بی اطالعــی نمــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــرد شناســایی شــده در ادامــه اعــام‬ ‫کــرد کــه در کانــال تلگرامــی بــا فــردی اشــنا شــده و‬ ‫مشــخصات حســاب مذکــور را در قبــال دریافــت‬ ‫مبلغــی اجــاره داده و از تراکنش هــای صــورت گرفتــه‬ ‫هیچ گونــه اطالعــی نداشــته و از حســاب بانکــی وی‬ ‫سوء اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬بــا اقدامــات پلیســی‬ ‫افــراد دخیــل در ایــن اقــدام مجرمانــه مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفتنــد و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مقامــات قضایــی شــدند ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اجــاره دادن کارت هــای بانکــی‬ ‫یعنــی مشــارکت در جــرم‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫صورتــی کــه فــردی حســاب بانکــی خــود را بــه افــراد‬ ‫دیگــر واگــذار کــرده و اعمــال مجرمانــه بــا اســتفاده‬ ‫حســاب اجــاره ای صــورت گیــرد‪ ،‬براســاس قانــون‬ ‫معاونــت در جــرم بــوده و مجازات هایــی را بــه دنبــال‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ اکبــر نصرتــی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ســایت پلیــس فتــا (‪ )www.cyberpolice.ir‬بــه‬ ‫عنــوان پــل ارتباطــی بــا هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت مشــاهده هــر گونــه مــوارد‬ ‫خــاف قانــون در فضــای مجــازی می تواننــد از‬ ‫ایــن طریــق بــا پلیــس در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫«رقیه رجبی»‬ ‫اسان ترین‬ ‫راه رسیدن به‬ ‫ارامش ذهن‬ ‫هــر کــه هســتید و هرکجــا زندگــی می کنیــد‬ ‫ارامــش را بــه زندگــی خــود دعــوت کنیــد و ان را در‬ ‫ذهــن خــود جایگزیــن ســازی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگــر کالم و رفتــار شــما قریــن ارامــش باشــد‪ ،‬بــدون‬ ‫شــک این ویژگی به دنیای اطراف شــما نیز ســرایت‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬بــه خاطــر‏داشــته باشــید بــرای رســیدن‬ ‫بــه ایــن وضعیــت الزم اســت برخــی قابلیت هــای‬ ‫ویــژه را در خــود پــرورش دهیــد و شــرایط خاصــی را‬ ‫‏در زندگــی خویــش ایجــاد نماییــد‏‪.‬‬ ‫هرگــز امیــد را از کســی ســلب نکنیــد‪ ،‬شــاید ایــن‬ ‫تنهــا چیــزی باشــد کــه دارد‪ .‬رعایــت نــکات زیــر‬ ‫مقدماتــی اســت کــه بــه شــما‏کمــک می کنــد در ایــن‬ ‫مســیر گام برداریــد‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬یــاد بگیریــد کــه گاه مســائل را رهــا ســازید‪ :‬بدیــن‬ ‫معنــا کــه بــه هــر مســئله ایدائما ًگــره نخوریــد‪ .‬وقتــی‬ ‫همیشــه و همه جــا‏در فکــر مســائل خــود هســتید‬ ‫و به مروران هامی پردازیددرواقــع همیشــه بــار‬ ‫اضاف ـه ای را بــا خــود حمــل می کنیــد کــه ایــن خــود‬ ‫‏ســبب ایجــاد اضطــراب و اســترس در شــما می گــردد‏‪.‬‬ ‫بیاموزیــد کــه بــا یــک ذهــن رهــا و ازاد زندگــی‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن امــر بــه شــما کمــک می کنــد کــه بــا هــر‬ ‫محــرک کوچــک و یــا مانــع جزئــی‏اشــفته نشــوید‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬بــه خــود و خــدای خــود ایمــان داشــته باشــید‪:‬‬ ‫اگــر بــه خــود و خــدای خــود ایمــان داشــته باشــید‬ ‫به راحتــی از عهــده‏مشــکالت زندگــی بــر خواهیــد‬ ‫امــد و ثابت قــدم و مطمئــن درراه رســیدن بــه‬ ‫اهــداف خــود گام خواهیــد برداشــت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬مثبــت اندیــش باشــید‪ :‬اگــر دیــدگاه مثبــت‬ ‫اندیشــی نداشته باشید همه چیزمی تواندبی فایده‬ ‫و بی ثمــر باشــد‪ .‬داشــتن‏نگــرش مثبــت و امیــد‬ ‫بهتریــن ســاح در مقابــل تــرس و اضطــراب اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬نســبت بــه انتظــارات و برنامه ریزی هــای خــود‬ ‫واقع بیــن و منطقــی باشــید‪:‬توانائی های خــود را در‬ ‫موقعیت هــای‏خــاص بشناســید و نســبت بــه عــدم‬ ‫توانائی هــا و ضعف هــای خــود واقع بیــن باشــید‪.‬‬ ‫هرچقــدر نگــرش شــما نســبت بــه‬ ‫مســائل ‏زندگــی منطقی تــر باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫ارامــش بیشــتری دســت خواهیــد یافــت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬نســبت بــه انســان ها‪ ،‬عشــق‬ ‫بی قیدوشــرط خــود را نثــار کنیــد‪ :‬شــما‬ ‫می توانیــد از دوســتان هم اتاقــی هــا و‬ ‫‏هم کالســی های خــود شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫یــاد بگیریــد کــه ان هــا را بــدون قیــد‬ ‫و شــرط دوســت بداریــد در مقابــل‬ ‫ضعف هایان هــا صبــور ‏باشــید و‬ ‫خطاهــا و اهمال کاری هایشــان را‬ ‫ببخشــید‪ .‬هرچقــدر نســبت بــه دیگــران‬ ‫بخشــش بیشــتری داشــته باشــید‬ ‫احســاس‏شــادی و خرســندی بیشــتری‬ ‫را تجربــه خواهیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬معنــای فــداکاری را لمــس کنیــد‪:‬‬ ‫دســت بخشــش داشــته باشــید ولــی‬ ‫انتظــار بازگشــت نداشــته باشــید دیگــران را بــه‬ ‫‏شــیوه های خودشــان خوشــحال کنیــد‪ .‬بــه افــراد‬ ‫بی پنــاه‪ ،‬یتیــم و فقیــر کمــک کنیــد بــرای ان هایــی‬ ‫که خواهان یاری شــما‏هســتند پشـت وپناه باشــید‬ ‫و بــدون انکــه منتــی بــر ان هــا نهید‪ ،‬تکیه گاهشــان‬ ‫باشــید‪ .‬هرچقــدر بیشــتر ببخشــید از الزامــات و‬ ‫‏قیدوبندهــا بیشــتر رهــا خواهیــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -7‬افــکار خــود را بازســازی کنیــد‪ :‬در افــکار و‬ ‫عقایــد خویــش نســبت بــه شــخص خــود بازنگــری‬ ‫کنید‪ .‬بیاموزید در مقابل‏خویشــتن صبور باشــید‬ ‫و ارزش هــا و اســتعدادها و مهارت هــای خــود را‬ ‫ارج نهیــد‪ .‬خــود را بــدون هیچــی قیــد و شــرطی‬ ‫دوســت‏بداریــد هرگونــه ترس و تردید غیرمنطقی‬ ‫کــه در مــورد خودداریــد کنــار بگذاریــد اگــر دیــدگاه‬ ‫مثبــت و ســالمی را در مــورد خــود‏داشــته باشــید‬ ‫یــاد خواهیــد گرفــت کــه خــود را بــدون قید و شــرط‬ ‫قبــول داشــته باشــید‏‪.‬‬ ‫اصــوال ً خانم هــا بــا نگرانی هــا و اســترس های‬ ‫زیــادی دسـت وپنجه نــرم می کننــد کــه ایــن مســئله‬ ‫در روح و روان ان هاتاثیرگــذار‏اســت و ازانجایی کــه‬ ‫زن ســتون خانــواده محســوب می شــود‪ ،‬ناراحتــی و‬ ‫اســترس او ســریعا ًبــه اعضــای خانواده منتقل شــده‬ ‫و‏جــو خانــه را متشــنج می کنــد‪ .‬مــا در ایــن مقالــه‬ ‫شــمارا بــا فن هــای جالبــی بــرای رهایــی از اســترس و‬ ‫نگرانــی اشــنا می کنیــم و‏امیدواریــم بــا به کار بســتن‬ ‫ان هــا بتوانیــد بــه ارامــش درونــی برســید‏‪.‬‬ ‫‏‪ -8‬ورزش کــردن را اغــاز کنیــد‪ :‬نتیجــه مســتقیم‬ ‫ورزش ایــن اســت کــه جســم و ذهنتــان تقویــت‬ ‫می شــود و‏راحت ترمی توانیــد خــود را بــا شــرایط‬ ‫وفــق دهیــد‪ .‬ورزش منظــم موجــب می شــود شــما‬ ‫به طــور طبیعــی احســاس خــوب و مفیــد‏بــودن‬ ‫کنیــد و می توانیــد مســائل جزئــی خــود را کوچــک‬ ‫شــمرده و بــا ذهــن بازتــری شــرایط کلــی را درک‬ ‫کنیــد‪ .‬ورزش موجــب‏ترمیــم رشــته های عصبــی‬ ‫مغــز و حتــی باهوش تــر شــدن شــما می شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -9‬تغذیــه ســالم فرامــوش نشــود‪ :‬هنگامی کــه‬ ‫فــردی دچــار اســترس می شــود‪ ،‬تغذیــه اهمیــت‬ ‫فراوانــی پیــدا می کنــد‪.‬‏ســبزی ها انــواع نان هــا‪،‬‬ ‫خشــکبار و تخم مــرغ مــواردی از تغذیــه ســالم در‬ ‫زمــان اســترس اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــواد بــا ویتامین هایــی کــه‏دارد ســبب‬ ‫می شــود سیســتم ایمنــی اســیب دیده ناشــی‬ ‫از اســترس ترمیم شــده و سلســله اعصــاب‬ ‫تقویــت گــردد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -10‬حــس شــوخ طبعی را در خــود پــرورش دهیــد‪:‬‬ ‫شــوخ طبعی یــک روش جالــب و بســیار موثــر در‬ ‫کاهــش اســترس و جــدا ‏شــدن از تجربه هــای‬ ‫ناخوشــایند بــا دیگــران اســت وقتــی شــوخ طبعی‬ ‫باعــث می شــود شــما از شــرایط لــذت ببریــد‬ ‫دیگــر نیــازی‏نیســت الزامــا ًاتفاقــی بیافتــد تــا شــما‬ ‫خوشــحال شــوید‪ .‬شــما می توانیــد بــا داشــتن‬ ‫احســاس خوشــحالی و طنــزی کــه از ‏درونتــان‬ ‫نشــئتمی گیرد و حتــی بــدون هیــچ علــت خاصــی‬ ‫احســاس خوشــحالی کنیــد‪ .‬پزشــکان شــوخ طبعی‬ ‫را داروی رایگان و‏فیزیولوژیســت های ورزشــی ان‬ ‫را تردمیــل درونــی می نامنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -11‬همیشــه ظاهــر خوبــی داشــته باشــید‪:‬‬ ‫هنگامی کــه شــما مراقــب ظاهرتــان باشــید بیشــتر‬ ‫احســاس‏اعتمادبه نفســمی کنید‪ .‬شــما بالباســی‬ ‫کــه بــر تــن می کنیددرواقــع خــود واقعی تــان را‬ ‫نشــان می دهیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪12‬‏‪ .‬از خودتــان مراقبــت کنیــد‪ :‬اصــوال ًبرخــی زنــان‬ ‫عــادت دارنــد زندگــی خــود را بــا دیگــران مقایســه‬ ‫کــرده و به شــدت ‏احســاس حســادت می کننــد و‬ ‫به این ترتیــب از موهبتــی کــه خــود از ان برخــوردار‬ ‫هستند استفاده نکرده و خود را‏متحول نمی سازند‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد مقایس ـه ها و حســادت هایتان را کنــار‬ ‫بگذاریــد تــا بتوانیــد از زندگی تــان لــذت ببریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -13‬دســت از تغییر دادن بکشــید‪ :‬بســیاری از زنان‬ ‫تصــور می کنندمی تواننــد دیگــران را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر به قــدر کافــی‏تــاش کننــد و اســتمرار و مداومــت‬ ‫بــه خــرج دهنــد طــرف مقابــل باالخــره روزی متحــول‬ ‫می شــود البتــه کامــا ًمنطقــی اســت کــه‏تصــور کنیــد‬ ‫می توانیــد روی اشــخاص دیگــر تاثیرگــذار باشــید‬ ‫امــا این کــه بتوانیــد همســر‪ ،‬دوســتان و اطرافیــان را‬ ‫کامــا ًتغییــر‏دهیــد در اشــتباهید‪.. .‬‏‪.‬‬ ‫ممکــن اســت انــان را بــرای زمــان کوتاهــی تغییــر‬ ‫کننــد امــا ایــن زمــان هرگــز طوالنــی نخواهــد بــود و‬ ‫تــاش بــرای تغییــر دیگــران‏معمــوال ًشــمارا مایــوس‬ ‫خواهــد کــرد پــس مجبــور نیســتید ســعادت و‬ ‫خوشــحالیخــودراوابســتهبــهرفتــاردیگــرانبدانیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -14‬بــه خودتــان توجــه کنیــد‪ :‬مســئولیت هایی را‬ ‫کــه نهایتاًشــمارا ناراحــت می کنــد نپذیریــد به جــای‬ ‫ان تــاش کنیــد مراقــب ‏خودتــان باشــید چراکــه‬ ‫شــما تنهــا کســی هســتید کــه می توانیــد از خودتــان‬ ‫مراقبــت کنیــد و کســی بیــش از شــما متوجــه و‬ ‫‏مراقــب ســامت شــما نیســت‪ .‬بــه ایــن نکتــه هــم‬ ‫توجــه کنیــد هــر چه بیشــتر از خودتــان مراقبت کنید‬ ‫بیشــتر می توانیــد مراقــب‏دیگــران باشــید در اخــر‬ ‫می تــوان گفــت شــاید متوقــف ســاختن نگرانی هــا و‬ ‫اســترس ها مشــکل باشــد امــا غیرممکــن نیســت‏‪.‬‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬کارشــناس مشــاوره و مــددکاری‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬ف‪.‬ا‪.‬شهرســتان اســفراین‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪442‬‬ ‫مدیریت فضای مجازی‬ ‫امــروزه ســرعت تکنولــوژی شــکاف بیــن نســل‬ ‫فرزنــدان و والدیــن را بســط داده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫اظهــارات معــاون ســازمان ‏بهزیســتی کشــور‬ ‫میــزان گفتگــو در بیــن اعضــای خانــواده در کشــور‬ ‫تنهــا حــدود ‪ 30‬دقیقــه اســت کــه ایــن می توانــد‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫اســیب زا ‏باشــ ‪‎‬‬ ‫فرزنــدان در مقایســه بــا والدیــن باوجوداینکــه در‬ ‫یــک فضــای فرهنگــی زندگــی می کننــد اطالعــات‪،‬‬ ‫گرایش هــا و رفتارهــای متفاوتــی ‏دارنــد‪ ،‬عوامــل‬ ‫متعــددی بــر ایــن پدیــده تاثیرگذارنــد و ایــن شــکاف را‬ ‫روزبــه روز بیشــتر می کننــد‏‪.‬‬ ‫ســرعت تحــوالت و بســط ارتباطــات بــا جهــان‬ ‫توســعه یافته‪ ،‬توجــه بیشــتر جوانــان بــه برنامه هــای‬ ‫جهانی شــدن فرهنــگ‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬‏گســترش‬ ‫روزافــزون انجمن هــا و کانون هایــی غیــر از کانــون‬ ‫خانــواده بــرای پیوســتن و تعلــق یافتــن جوانــان بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ان هــا و غیــره از ان جملــه‏اســ ‪‎‬‬ ‫به منظــور پیشــگیری و کاهــش اســیب های‬ ‫اجتماعــی در فضــای مجــازی راهکارهایــی‬ ‫مطرح شــده اند کــه در صــورت اجــرای به موقــع و‬ ‫‏مناســب می تواندثمربخــش واقــع شــود‏‪:‬‬ ‫‏‪ -‬بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر اســتفاده کنندگان‬ ‫از فضــای مجــازی نوجوانــان و جوانــان هســتند‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی بــرای کاهــش پیامدهــای‏ان ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬لــذا اطالع رســانی‪ ،‬امــوزش نحــوه اســتفاده‬ ‫صحیــح از ایــن فنــاوری می توانــد موثــر واقــع گــردد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬اســتفاده از ظرفیت هایــی همچــون رســانه های‬ ‫دیــداری و شــنیداری‪ ،‬روزنامه هــا‪ ،‬مجــات‪ ،‬نشــریات‬ ‫بــرای نهادینــه شــدن فرهنــگ‏ســایبری‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬برگــزاری جلســات اموزشــی از ســوی مصــادر امــور‬ ‫فرهنگــی در شهرســتان هابه منظور اشــنا نمــودن و‬ ‫اطالع رســانی بــه والدیــن در‏مــورد فناوری هــای جدیــد‬ ‫به ویــژه اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی مجــازی‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬برگــزاری کالس هــای اموزشــی در مــدارس جهــت‬ ‫اگاهــی دادن بــه نوجوانــان و جوانــان در مــورد مزایــا‬ ‫و معایــب فناوری هــای جدیــد و ‏نحوه یاســتفاده ی‬ ‫صحیــح از ان هــا‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬تشــویق بــه شــرکت در فعالیت هــای اجتماعــی و‬ ‫تقویــت این گونــه رفتارهــا توســط والدیــن‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬وضــع قوانیــن ســخت گیرانه تر جهــت برخــورد‬ ‫بــا مجرمــان جرائــم اینترنتــی و اجرایــی نمــودن ایــن‬ ‫قوانیــن‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬اگاهــی و هوشــیاری بیشــتر پلیــس ســایبری در‬ ‫مــورد انــواع جدیــد جرائمرایانـه ای و اقــدام در جهــت‬ ‫ناکارامــد کــردن دسیســه های ‏دشــمنان در ایــن‬ ‫زمینــه‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬پخــش اگهی هــای اموزنــده از ســوی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی در رادیــو و تلویزیــون در جهــت‬ ‫افزایــش اگاهــی خانواده هــا در‏خصــوص خطــرات‬ ‫ناشــی از اینترنــت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬گذرانــدن اوقــات بیشــتری بــا فرزنــدان در فضــای‬ ‫بیــرون از خانــه به طوری کــه فرزنــدان ازنظــر عاطفــی‪،‬‬ ‫احســاس خــلا نکننــد و جهــت‏جبــران ایــن کمبــود بــه‬ ‫فضــای مجــازی پنــاه نبرنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬پخــش برنامه هــای کوتــاه اموزشــی دربــاره مزایــا‬ ‫و معایــب اینترنــت از زبــان ورزشــکاران و هنرمنــدان‬ ‫محبوبــی کــه عمومــا ًجوانــان ان هــا‏را الگــوی خــود‬ ‫قــرار می دهنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬طراحــی بازی هایرایانه ایبه گونــه ای کــه در‬ ‫ان هــا انــواع خطــرات موجــود در فضــای مجــازی‬ ‫و راهکارهایــی جهــت اشــنایی و مقابلــه بــا‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫‏ان هاتعبیه شــده‬ ‫‏‪ -‬طراحــی و تدویــن بخشــی در کتاب هــای درســی‬ ‫در ارتبــاط بــا اشــنایی دانــش امــوزان بــا فناوری هــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬اینترنــت و خطــرات بالقــوه‏ان هــا‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ســاخت و پخــش فیلم هــا و ســریال هایی بــا‬ ‫موضــوع اینترنــت و مزایــا و معایــب ان‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬اســتفاده از اموزه هــای دینــی ازجملهامربه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر به عنــوان نوعــی کنتــرل اجتماعــی‬ ‫توســط هــر شــخص‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬هنجــار ســازی های مثبــت و ترویــج فرهنــگ‬ ‫اســتفاده از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬ســرهنگ دوم « ســید ســعید عزیزی‬ ‫» جانشین انتظامی شهرستان اسفراین‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫فاط ِمــه(س) مشــهور بــه فاطمــه زهــرا (‪ ۵‬بعثــت ‪۱۱-‬ق)‪ ،‬دختــر پیامبــر اســام(ص) و خدیجــه کبــری(س) و‬ ‫ـیعیان دوازده امامــی‬ ‫همســر امــام علــی(ع) اســت‪ .‬او یکــی از پنج تــن ال عبــا (اصحــاب کســاء) اســت کــه شـ‬ ‫ِ‬ ‫انهــا را معصــوم می داننــد‪.‬‬ ‫‪ -442‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪- 1442‬شماره ‪-442‬‬ ‫االول‪1442‬‬ ‫‪ 13‬جمالی االول‬ ‫‪13-- 2021‬‬ ‫دسامبر‪2021‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر‬ ‫ شنبه ‪ 27‬اذر ‪18-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محمددیلم کتولی ‪ -‬فعال رسانه ای گلستان‬ ‫حضرت زهرا قدرت نرم جمهوری اسالمی‬ ‫راهبرد دفاعی امت اسالمی در برابر‬ ‫فتنه های تفرقه افکنانه‬ ‫ســال قبــل در همیــن ایــام پیــش از فاطمیــه‪ ،‬یــک یادداشــت را‬ ‫بــا عنــوان «حضــرت زهــرا قــدرت نــرم جمهــوری اســامی» منتشــر‬ ‫تمســک بــه ذات و ســیره طیّبــه حضــرت صدیقــه‬ ‫کــردم کــه در ان بــا‬ ‫ّ‬ ‫طاهــره فاطمــه زهــرا ( ســام اللــه علیها)مدعــی شــدم‪ ،‬ایــن وجــود‬ ‫اقــدس از جملــه عوامــل قــدرت نــرم پیــروان پــدر بزرگــوارش و‬ ‫همســر واالمقامــش اســت و تــا ابــد هرکــه بــه ایــن ســیره عمــل‬ ‫کنــد از بی حرمتی هــا‪ ،‬هتّاکی هــا و تجــاوزات مصــون خواهــد مانــد‬ ‫در ایــن روزهــا کــه کام مردم(شــیعه و ســنّی) اســتان گلســتان و کشــور‬ ‫عزیزمــان بــه واســطه حرف هــای نابخردانــه و مســموم شــخصی(با هویــت‬ ‫معلــوم) تلــخ شــده‪ ،‬بــر خــود الزم دانســتم بــار دیگــر و از زاویــه ای دیگــر‬ ‫بــه اهمیّــت وجــودی ان ذات مبــارک و فرزنــدان بزرگــوارش بپــردازم و نحوه‬ ‫دفــاع از حریــم را بــا راهبــرد ان معصومــه مطهــره تمریــن نمائیــم‪.‬‬ ‫در تعریــف «قــدرت نرم»گفتــه شــده« هــر انچــه بــه اســتحکام درونــی‬ ‫نظــام کمــک کــرده و در برابــر تــوان دشــمن قــدرت بازدارندگــی ایجــاد نمایــد»‬ ‫بــا ایــن تعریــف و وجــود ســاختاری موجــود در ذات حضــرت صدیقــه‬ ‫طاهــره فاطمــه زهرا(ســام اللــه علیهــا) ایــن وجــود اقــدس از جملــه‬ ‫عوامــل قــدرت نــرم پیــروان پــدر بزرگــوارش و همســر واالمقامــش اســت‪.‬‬ ‫بــرای درک کارکــرد ایــن عامــل ســراغ تاریخچــه حمایــت ایــن وجــود نازنیــن از‬ ‫ارمانهــای پــدر بزرگــوارش و دفــاع از حریــم والیــت و مرزهــای اعتقــادی اش بــود ‪.‬‬ ‫نخســتین مــرز وحریــم قابــل دفــاع بــرای حضــرت زهرا(ســام اللــه علیهــا) پــدر‬ ‫بزرگــوارش پیامبــر اعظــم (ص)بــود کــه شـدّت مراقبــت و دفــاع از ایــن حریــم بــه‬ ‫حـدّی بــود کــه لقــب ا ُ ّم اَبیهــا ( مــادر پدرش)بــه ایشــان اعطــا شــد‪ .‬هــرگاه ســختی‬ ‫و مــرارت و اذیــت و ازاری بــه ســاحت مقــدس پیامبــر اســام( ص) وارد مــی‬ ‫شــد‪،‬زهرای مرضیــه(ص) ان حضــرت را تیمــار کــرده و بــا دســت هــای کودکانــه‬ ‫اش نــوازش مــی کــرد ‪.‬‬ ‫دومیــن مــرز و حریــم قابــل دفــاع و فــداکاری فاطمــه زهــرا (س)خانــه و خانــواده‬ ‫و طــرف اول‪ ،‬اقــای خانــه کــه از طــرف رســول خــدا‪ ،‬ولــی ‪ ،‬مولــی و خلیفــه و‬ ‫امیرالمومنیــن لقــب گرفتــه انــد ‪.‬‬ ‫حضــرت زهــرا نــه بــه عنــوان همســر کــه بــه عنــوان مُریــد و پیــرو ایــن مولــی‬ ‫خــودش را وقــف خدمــت بــه ایــن شــوهر مجاهــد ‪ ،‬رزمنــده ‪ ،‬خدمتکار مــردم و یار‬ ‫فقیــران و مســتضعفین کــرده و هرگــز در مقابــل ایــن مولــی موضع نگرفت‪،‬هرگز‬ ‫خطابــی بــه جــز اقــای مــن و مــوالی مــن نگفــت و چنــان بــود کــه خدایــش بــه او‬ ‫فرمــان داده وپیامبــرش ازاو خواســته بــود ‪.‬‬ ‫ســومین مرز وحریم اعتقادی قابل دفاع حضرت زهرا (س) حاکمیت اســامی‬ ‫بــود حاکمیتــی کــه در خانــه محقّــر او شــکل گرفتــه و تــا اقصــی نقــاط جهــان‬ ‫کشــیده شــد‪ .‬نظــر بــه ایــن معاملــه شــیرینی کــه فاطمــه زهــرا (س) بــا خــدای‬ ‫خــودش کــرده و وعــده هــای خــدا را بــاور داشــت پــاداش بزرگــی نیــز دریافــت کرد ‪.‬‬ ‫بــا قــدرت و قــوت مــی تــوان گفــت ‪ « :‬در شــرایطی کــه دنیــای کنونــی بــا تکیــه بــر‬ ‫قــدرت ســخت خــود ‪ ،‬تزویــر و نیرنــگ خــود ‪ ،‬سیاســت هــای اســتعماری خــود در‬ ‫حــال برتــری طلبــی اســت ‪ ،‬حضــرت زهــرا (ســام اللــه علیهــا) بــا تکیــه بــر تجــارب‬ ‫دوران عمــر شــریف خــود و تجربیــات نزدیــک رزمنــدگان اســام در دوران دفــاع‬ ‫مقــدس و جهــاد جبهــه مقاومــت « عامــل قــدرت نــرم جمهــوری اســامی» اســت‪.‬‬ ‫میــراث گرانبهــای حضــرت زهــرای مرضیّــه (ســام اللــه علیهــا) بــرای فرزنــدان‬ ‫برومنــدش نیــز همیــن « صالبــت و اقتــداری» بــود کــه امام حســن مجتبی (علیه‬ ‫الســام) ‪ ،‬امام حســین(علیه الســام) و زینب کبری (ســام الله علیه)از ان در‬ ‫طــول حیــات پـُـر برکــت خــود بهــره بــرده انــد ‪.‬‬ ‫در این مجال فقط به واکنش حضرت زینب (سالم الله علیه ) به هتٌاکی یزید‬ ‫بن معاویه (لعنت الله علیهما ) از زبان مقام معظم رهبری اشاره می شود ‪«:‬‬ ‫وقتــی ان حرفهــای مُهمــل و چرنــد را یزیــد بــر زبــان اورد و ان کارهــا را کرد حضرت‬ ‫در مقابــل یزیــد بیاناتــی را بیــان کردنــد و این جمله تاریخی را گفتنــد‪ «:‬کِد ک َیدَک‬ ‫ســعیَک فَوالله ال ت َمحو ذِکرنا» به زبان امروز ما این جوری میشــه که هر‬ ‫واسـعَ َ‬ ‫غلطــی میتوانــی بکــن هــر کاری مــی تونــی انجــام بــده ‪ ،‬واللــه نخواهــی توانســت‬ ‫یــاد مــا رو از افــاق ذهــن مــردم دور کنــی ایــن رو بــه کــی می گــه ‪ ،‬بــه یزیــد متکبـّـر‬ ‫مغــرور مســتبد ّ خونخــواردر مجلس‪،‬ایــن قــدرت روحــی یــک زن رو نشــون میده »‬ ‫باشــد کــه هرچــه بیشــتر بــه ان وجــود نازنیــن تمســک و توســل نمــوده و به ســیره‬ ‫پــاک و نورانــی اش عمــل کنیــم ‪ ،‬در ایــن زمینــه الزم اســت کــه ضمــن رعایــت‬ ‫موازیــن اخالقــی و اســامی و حفــظ وحــدت بــا هتّــاکان و نابخــردان برخــورد‬ ‫معقــول ‪ ،‬ســنجیده و در عیــن حــال بــا صالبــت و اقتــدار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫در سطوح‬ ‫مدیریتی بانوان‬ ‫پس از انقالب‬ ‫اسالمی خوش‬ ‫درخشیدند‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه نقــش و جایــگاه زنــان در نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی گفــت‪ :‬پــس از انقــاب اســامی بانــوان‬ ‫در ســطوح مدیریتــی درخشــش بی نظیــری داشــتند کــه‬ ‫ایــن موضــوع بــر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬غالمرضــا منتظــری در‬ ‫نخســتین همایــش ملــی نقــش بانــوان اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت برخــی از بانــوان بــه مــدال جانبــازی و درجــه‬ ‫رفیــع شــهادت نائــل امدنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گام اول انقــاب اســامی بانــوان‬ ‫نقش هــای بــی بدیــل خویــش را در شــکل گیری ایــن‬ ‫نظــام و انقــاب اســامی بــه خوبــی ایفــا کردنــد و حتــی‬ ‫در شــکل گیری انقــاب شــکنجه و زجــر و اســارت را تحمــل‬ ‫کردنــد و حضورشــان در راهپیمایی هــا بــه حــدی رســید کــه‬ ‫خبرگــزاری هــای خارجــی مــی گفتنــد انقــاب در خدمــت‬ ‫چادر ی هاســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در محلــس شــورای‬ ‫اســامی یــاداور شــد‪ :‬در دوران حماســه دفــاع مقــدس‬ ‫بانــوان هــم جلوتــر از همســر و فرزنــد و بــرادر خویــش‬ ‫بودنــد و نقــش افرینــی کردنــد و انــان در پشــتیبانی جبهــه‬ ‫جنــگ نقــش اول را بــه خویــش اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫منتظــری یــاداور شــد‪ :‬اکنــون در گام دوم انقــاب‬ ‫اســامی بــاز هــم بانــوان می تواننــد نقــش بــی بدیــل‬ ‫خویــش را در تحقــق تمــدن نویــن اســامی بــه عرصــه‬ ‫ظهــور و بــروز برســانند‪.‬‬ ‫وی بــه مســاله فرهن ـگ و تمــدن اشــاره و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫فرهنــگ عناصــر تشــکیل دهنــده اش اخــاق‪ ،‬دینــداری‪،‬‬ ‫ارزش هــا‪ ،‬باورهــا و سنت هاســت و ماهیــت فرهنــگ در‬ ‫رشــد بالندگــی و کمــال اســت‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا بیــان ایــن کــه فرهنــگ هویت بخــش اســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬تمــدن چهــره متعالــی فرهنــگ اســت‪ ،‬هیــچ‬ ‫جامعــه بــدون فرهنــگ در دنیــا وجــود نــدارد امــا ممکــن‬ ‫اســت‪ ،‬یــک جامعــه فاقــد تمــدن باشــد‪ ،‬فرهنــگ باالتــر‬ ‫از تمــدن اســت و اســباب شــکوفایی تمــدن بــا فرهنــگ ‬ ‫فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــد فکــر و پــرورش انســان ‪ ۲‬مولفــه‬ ‫مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســت کــه بیــن ان ‪۲‬‬ ‫در زن و مــرد تفاوتــی نیســت و هــر کــس می توانــد بــه‬ ‫انــدازه ســهم خــود در تمــدن نقش افرینــی کنــد‪ ،‬در حــوزه‬ ‫پــرورش نقــش بانــوان بــا تکیــه بــر محــور خانــواده بــر‬ ‫مــردان فزونــی می گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر در ســنگ بنــای تمــدن‬ ‫اســامی‪ ،‬بانــوان گــوی ســبقت را از مــردان ربوده انــد‪.‬‬ ‫نگاه به بانوان باید مورد‬ ‫تحول قرار گیرد‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفت ‪ :‬برای شــناخت نقش بانوان در ایجاد‬ ‫تمدن نوین اســامی نیازمند شــناخت عمیق زنان اســت و در‬ ‫دنیــای امــروز ضــروری اســت کــه ایــن نــگاه به جامعــه زن مورد‬ ‫تحــول قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فاطمــه مقصــودی در اییــن‬ ‫اختتامیــه همایــش ملــی نقــش بانــوان در ایجــاد تمــدن نوین‬ ‫اســامی بــا رویکــرد الگــوی ســوم در دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬شــرق زنــان را منفعــل رهــا مــی کنــد‬ ‫و غــرب بــه زنــان ظلــم مــی کنــد ایــن در حالــی اســت کــه و‬ ‫در تاریــخ مــرز و بــوم ایــران اســامی در کنــار اشــعار بزرگانــی‬ ‫همچــون حافــظ‪ ،‬فردوســی‪ ،‬عطــار و موالنــا زن دارای چهــره‬ ‫جمــال و لطافــت و ایثــار و عشــق و خوبــی هــای لطیــف و نــرم‬ ‫افــزار پــروردگار بلنــد مرتبــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬زن در تمــدن نویــن اســامی هویــت‪ ،‬اخــاق‬ ‫و انســانیت خــود را رهــا نمــی کنــد و بــه او ظلمــی صــورت‬ ‫نمی گیــرد لــذا نــگاه بــه زن بایــد متحــول شــود و انچــه بــزرگان‬ ‫گفتنــد پیــاده کنیــم‪.‬‬ ‫مقصــودی اافــزود‪ :‬زن در نشــان دادن شــاهکار پــروردگار در‬ ‫وجــود خــودش نســبت بــه مــرد جلوتــر و مظهــر خلقــت جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬زن در دل خــودش بــه خــدا نزدیکتــر اســت و زنهــا رقیق‬ ‫و لطیف هســتند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی در ایــن همایــش گفــت‪ :‬نقــش‬ ‫بانــوان در ایجــاد تمــدن نویــن اســامی با رویکرد الگوی ســوم‪،‬‬ ‫مســاله ای قابــل توجــه کــه روی زمیــن مانــده بــود توســط‬ ‫بانــوان اســتان گلســتان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫ســمیه رفیعــی ادامــه داد‪ :‬امــروز نقــش بانــوان نقطــه عطفــی‬ ‫در تمــدن نویــن اســامی اســت زنــی کــه نــه شــرقی منفعــل‪،‬‬ ‫حاشــیه نشــین و توســری خور و نه زن غربی که ابزار دســت‬ ‫جوامع اســتعمارگر باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمــان حاضــر نیــاز بــه تامــل اســت چقــدر در‬ ‫ادبیــات‪ ،‬گفتمــان‪ ،‬منظومــه فکــری بــه نقــش بانــوان در ایجــاد‬ ‫تمــدن نویــن اســامی توجــه شــده اســت؟ چقــدر توانســتیم‬ ‫نقــش هــای اجتماعــی وتعالــی و رشــد بانــوان در بســتر‬ ‫خانــواده را احصــا کنیــم؟‬ ‫در ایــن همایــش‪ ،‬اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬فلســفه اصلــی‬ ‫خلقت در گرو کمال زن و مرد با الگوگیری از اســوه های حســنه‬ ‫و صفــات خــدای رحمــان و رحیــم بــرای تعالــی و رشــد اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اضافه کرد‪ :‬حضرت زهــرا (س)‪ ،‬حضرت‬ ‫زینــب (س) و حضــرت رقیــه (س) ویژگــی هــای کاملــی بــرای‬ ‫الگوگیری زن مســلمان در الگوی ســوم هســتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬یــک زن مــی توانــد بــه مقــام واالی‬ ‫نفــس واحــد برســد و بــا الگوگیــری از معصومیــن بــه ایــن مهم‬ ‫دســت پیــدا خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫دبیــر علمــی همایــش ملــی نقــش بانــوان در ایجــاد تمــدن‬ ‫نویــن اســامی بــا رویکــرد الگــوی ســوم گفت‪:‬بــرای ایجــاد‬ ‫تمــدن نویــن اســامی بــا رویکــرد الگــوی ســوم بایــد فاصلــه‬ ‫تئــوری تــا عمــل کــم شــود‪.‬‬ ‫کلثــوم غالمــی افــزود‪ :‬از دســتاوردهای ایــن همایش ملی‬ ‫فاصلــه کمرنــگ بیــن تئــوری و عمــل اســت و امیدواریــم از‬ ‫نتایــج ان در برنامــه هــای کالن اســتان و کشــور اســتفاده‬ ‫شــود و بانــوان نقــش افرینــان اساســی بــرای رســیدن بــه‬ ‫ایــن مهــم باشــند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در شــکل گیــری انقــاب‪ ،‬جامعــه‪ ،‬دولــت و‬ ‫رســیدن بــه تمــدن اســامی بانــوان بــه عنوان نیمــی از جامعه‬ ‫نقــش ویــژه ای دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متناســب بــا دغدغــه هــای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫ایــن همایــش در محورهــای دوازده گانــه بایســته هــا و چشــم‬ ‫انــداز خانــواده‪ ،‬ســبک زندگــی‪ ،‬تعلیــم و اربیــت‪ ،‬اشــتغال‬ ‫و اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ و سیاســت‪ ،‬پوشــش و بانــوان‪ ،‬رفــاه و‬ ‫ســامت‪ ،‬فقــه و حقــوق‪ ،‬فرزنــداوری و تربیــت کــودکان‪ ،‬هنــر‬ ‫و رســانه و فضــای مجــازی‪ ،‬معمــاری و شهرســازی در تمــدن‬ ‫نویــن اســامی بــا رویکــرد الگــوی ســوم توســط کارگــروه ‪۱۲‬‬ ‫گانــه در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫دبیــر علمــی همایــش ملــی نقــش بانــوان در ایجــاد تمــدن‬ ‫نویــن اســامی بــا رویکــرد الگــوی ســوم گفــت‪ :‬بــه ایــن‬ ‫همایــش ‪ ۲۷۰‬مقالــه ارســال شــد کــه بــا داوری هــای صــورت‬ ‫گرفتــه ‪ ۲۱۰‬مقالــه پذیرفتــه شــد کــه ‪ ۱۳‬مقالــه جــز برگزیــدگان‬ ‫ایــن همایــش بودنــد‪.‬‬ ‫غالمــی بیــان کــرد‪ :‬بــا بررســی ایــن مقــاالت ‪ ۱۷۰‬موضــوع‬ ‫در عرصــه هــای ‪ ۱۲‬گانــه بــرای ایجــاد تمدنــی نویــن‪،‬‬ ‫گســترده و مهــم شناســایی شــد کــه اســتادان دانشــگاه‬ ‫گلســتان اغازگــر تحقیــق پیرامــون ایــن محــور بودنــد کــه‬ ‫امیدواریــم بــا کمــک انهــا الگوی پیشــرفت را در افق ‪۱۴۴۰‬‬ ‫را ترســیم کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای سیاســتگذاری همایــش هــم در ایــن اییــن‬ ‫گفت‪ :‬ســازمان بســیج اســتادان کشــور مهمترین راهبرد خود‬ ‫را از ظرفیــت راه حــل هــای علمــی‪ ،‬منطقــی و قانونــی بــرای‬ ‫رهایــی از بحــران بــن بســت هــا مــی دانــد‪.‬‬ ‫علیرضــا خواجــه شــاهکویی اظهارداشــت‪ :‬کشــور دارای‬ ‫ظرفیــت هــا و امکانــات بســیار خوبــی اســت و بــا اهتمــام‬ ‫همــگان بایــد از ایــن ظرفیــت هــای دانشــگاهی بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دانشــگاهیان بــا ارائــه راه حــل هــا بــه کمــک‬ ‫دولــت امــده و راهســازی مــی کننــد و چنانچــه ســه ضلــع‬ ‫جامعــه‪ ،‬دولــت و دانشــگاه را بــه هــم وصــل شــود بــه یقیــن‬ ‫مــی توانیــم از مشــکالت عبــور و رهایــی پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مرکــز پژوهش هــای اســامی بســیاری از‬ ‫مشــکالت بــا تقویــت بنیــه علمــی مجلــس مــی توانــد احصــا‬ ‫مــی شــود و بــه یقیــن چنانچــه مرکــز پژوهش هــای مجلس با‬ ‫بدنــه علمــی اســتان هــا قــوی و تقویــت مــی شــود‪.‬‬ ‫خواجــه شــاهکویی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای تعالــی تمــدن نویــن‬ ‫اســامی دفتری را در یکی از دانشــگاه های بزرگ هر اســتان‬ ‫همــراه بــا بودجــه‪ ،‬جــذب نیروی انســانی و کمیتــه علمی برای‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت هــای مختلــف نیــاز بــه راه انــدازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــا رویکــرد الگــوی ســوم‬ ‫بــا اهدافــی چــون نقــش و جایــگاه بانــوان در شــکل گیــری‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬نقــش و جایــگاه بانــوان در شــکل گیــری‬ ‫جامعــه اســامی‪ ،‬نقــش و جایــگاه بانــوان در شــکل گیــری‬ ‫دولــت اســامی و نقــش و جایــگاه بانــوان در رســیدن بــه‬ ‫تمــدن نویــن اســامی همایــش ملــی و یــک روزه نقــش‬ ‫بانــوان در ایجــاد تمــدن نویــن اســامی در گــرگان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!