روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 431 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 431

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 431

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 10 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /1 -‬دک‪ /25 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪431‬‬ ‫برخورد قاطع پلیس‬ ‫با برهم زنندگان نظم‬ ‫‏اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫کالهبرداری مشاور امالک‬ ‫جعلی از طریق رهن‬ ‫و اجاره اینستاگرامی‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫بازسازی انقالبی ساختار‬ ‫فرهنگیراهبردامیدبخش‬ ‫در گام دوم انقالب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرعت اجرای طرح های اشتغال در روستاها‬ ‫‪2‬‬ ‫رویکرد قطعی‬ ‫دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫سیاه چادر کرونا‬ ‫بر سر چادر شب‬ ‫روییناسفراین‬ ‫‪4‬‬ ‫خریداری ‪ ۲۵۴‬تن وش‬ ‫پنبه توافقی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۳۰‬کاری که قبل از ‪۳۰‬‬ ‫سالگی باید انجام داد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ساماندهی نظام تولید‬ ‫و توزیع کاالهای اساسی‬ ‫بــا دســتور و موافقــت معــاون اول ریاســت جمهــور وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی مکلــف شــده تــا عرضــه محصــوالت لبنــی‬ ‫را بــا عرضــه مســتقیم در میادیــن میــوه و تــره بــار سراســر‬ ‫کشــور یــا قــرار دادن کاالهــای فــوق در بــن الکترونیکــی‬ ‫کاالهــای اساســی مشــکل خانوارهــای محــروم رفــع نمایــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کســب و کار‪ ،‬جامعه‬ ‫دارد‪ ،‬افزایــش چندبــاره قیمــت شــیر‪ ،‬ماســت و پنیــر از‬ ‫روزهــای اغازیــن ســال ‪ ۱۴۰۰‬موجــب کاهــش مصرف این‬ ‫فــراورده غذایــی کــه نقــش بســزایی در ســامت دارد از‬ ‫ســوی مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد مخبــر بــه طــور ســرزده بــه میــدان میــوه و تــره‬ ‫بــار ازادی کــه در ‪ ۲۷‬شــهریور مراجعــه و از نزدیــک بــا‬ ‫مــردم دربــاره قیمــت هــا بحــث و گفت وگــو کــرد‪ .‬پیرزنــی‬ ‫خطــاب بــه معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا نشــان دادن‬ ‫یخچــال محصــوالت لبنــی گفــت‪« :‬قیمت هــا بــه قــدری‬ ‫بــاال رفتــه کــه نمی توانــم بــرای فرزندانــم صبحانــه تهیــه‬ ‫کنــم‪ ».‬مــرد دیگــری ســطل ماســت را نشــان مــی دهــد و‬ ‫مــی گویــد قیمــت هــا باالســت‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه معــاون اول ریاســت جمهــور بالفاصلــه‬ ‫تصمیــم میگیــرد کــه بــا مراجعــه بــه کارخانــه پــگاه پیگیــر‬ ‫دالیــل افزایــش قیمت هــا باشــد و از نظــرات تولیــد‬ ‫کننــدگان محصــوالت لبنــی اســتفاده کنــد‪ .‬در ایــن بیــن‬ ‫ســیدرضا فاطمــی امیــن وزیــر صنعت معــدن و تجارت نیز‬ ‫کــه بــه صــورت تلفنــی در جریــان بازدیــد قرار گرفتــه خود را‬ ‫بــرای همراهــی بــا معــاون اول بــه محــل کارخانــه رســاند‪.‬‬ ‫مدیــر کارخانــه از نقــش دالالن و توزیع نامناســب نهاده‬ ‫هــای دامــی در افزایــش هزینــه گاوداران و در نتیجــه‬ ‫رشــد قیمــت شــیر گفــت و در ایــن زمینه خواهــان نظارت‬ ‫بیشــتر دولــت شــد‪.‬‬ ‫مخبــر نیــز از وزیــر صمــت پیگیــر اجرایــی شــدن کاهــش‬ ‫‪ 10‬درصــدی ســه قلــم کاالی پــر مصــرف لبنــی را شــد کــه‬ ‫وزیــر صنعــت در پاســخ گفــت بــه ســرعت ایــن توافــق را‬ ‫اجرایــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫و اکنــون دو مــاه از ایــن بازدیــد می گــذرد و معــاون‬ ‫اول رئیــس جمهــوری کــه خــود بــه خــرده فروشــی ها‬ ‫بــرای اگاهــی از وضعیــت بــازار یــا تهیــه مایحتــاج زندگــی‬ ‫مراجعــه مــی کنــد‪ ،‬متوجــه مــی شــود کــه همچنــان‬ ‫ســه قلــم محصــول لبنــی کــه شــیر نایلونــی ‪ ۹۰۰‬گرمــی‬ ‫پاســتوریزه ســاده‪ ،‬ماســت دونیــم کیلویــی ســاده و پنیــر‬ ‫یــواف ‪ ۴۰۰‬گرمــی بــا ‪ ۱۰‬درصــد تخفیف به دســت مصرف‬ ‫کننــدگان نمــی رســد و در مغــازه هــا عرضــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫پیگیــری معــاون اول رئیــس جمهوری واکنش دو انجمن‬ ‫صنایــع فــراورده هــای لبنــی و اتــاق اصنــاف را بــه دنبــال‬ ‫داشــت کــه دبیــر انجمــن فــراورده هــای صنایع لبنــی اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬بــه علــت عــدم همراهی شــبکه فروشــگاهی کاهش‬ ‫‪ 10‬درصــدی قیمــت ســه محصــول پرمصــرف لبنــی در‬ ‫مقیــاس ملــی امــکان پذیــر نشــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران نیــز در نام ـه ای بــه معــاون‬ ‫اول رئیــس جمهــوری نوشــت و از گالیــه اصنــاف بــه دلیل‬ ‫کاهــش سودشــان در فــروش ایــن اقــام حکایــت کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن مــردم شــاهد افزایــش قیمــت بیــش از‬ ‫پیــش محصــوالت لبنــی بودنــد‪ .‬و ایــن افزایــش قیمت ها‬ ‫پــس از انتشــار خبرهــای مربــوط بــه کاهــش ‪ 10‬درصــدی‬ ‫برخــی اقــام موجــب دلخوری بیشــتر در بین شــهروندان‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫یکــی از کســبه در ارتبــاط بــا چرایــی نبــود این محصوالت‬ ‫لبنــی بــرای فــروش معتقــد بــود‪« :‬وقتــی پنــج درصــد‬ ‫کاهــش قیمــت از محــل حــذف ســود خــرده فروشــی‬ ‫باشــد‪ ،‬دیگــر انگیــزه ای بــرای عرضــه ایــن محصــوالت‬ ‫نیســت و همــکاران مــا ترجیــح مــی دهنــد ســایر‬ ‫فراورده هــا را کــه از بابــت خریــد‪ ،‬نگهــداری و فــروش‬ ‫دچــار زحمــت مــی شــوند را عرضــه کننــد کــه در قبــال ان‬ ‫منفعــت هــم داشــته باشــند‪».‬‬ ‫مغــازه داری دیگــر در جنــوب شــهر نیــز اینگونــه بــا گالیــه‬ ‫میگویــد‪ :‬بــرای صنــف مــا‪ ،‬فــروش اجنــاس بــدون ســود‬ ‫بــا وجــود شــاهدافزایش قیمــت بــرق و اب و‪ ...‬هســتیم‬ ‫مقــرون بــه صرفــه نمی باشــد‪.‬‬ ‫دولــت بــرای ثبــات قیمت هــا از همــه ابزارهــای نظارتــی‬ ‫نظیــر اســتفاده از ظرفیــت بســیج بهــره مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تصمیمــات الزم نیــز در ســتاد تنظیــم بازار به ریاســت دکتر‬ ‫مخبــر کــه بــه طــور منظــم در حــال برگزاری اســت اتخاذ می‬ ‫شــود تــا مشــکل دامپــروران در تامیــن نهاده هــای دامــی‬ ‫مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن دولــت نیــز بــا نــگاه ویــژه بــه موضــوع ســامت‬ ‫جامعــه در تــاش اســت تا ســرانه مصــرف محصوالت لبنی‬ ‫را بــا بهبــود شــرایط اقتصــادی افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش برخــی پژوهــش هــای امــاری ســرانه مصــرف‬ ‫شــیر افــراد ‪ ١۵‬ســاله و بیش تــر در هفتــه در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫بــه طــور متوســط ‪ .٢ ٩٨‬لیــوان بــراورد شــده کــه کاهــش‬ ‫محسوســی نســبت بــه ســال های قبــل داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســه روز پیــش نامــه معــاون اول رئیــس جمهــوری‬ ‫در رســانه هــا خطــاب بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫منتشــر شــد کــه در ان امــده اســت‪ :‬بــا پیشــنهاد‬ ‫انجمــن صنایــع فراورده هــای لبنــی موافقــت کــرده‬ ‫و از وزارت جهــاد کــه حــاال بــا احیــای قانــون تمرکــز‬ ‫اختیــارات ایــن وزارتخانه‪ ،‬مســئولیت تامیــن کاالهای‬ ‫اساســی حــوزه کشــاورزی را حتــی تــا ســطح خــرده‬ ‫فروشـی ها بــر عهــده دارد‪ ،‬خواســته اســت تــا مشــکل‬ ‫عرضــه محصــوالت لبنــی را بــا عرضــه مســتقیم در‬ ‫میادیــن میــوه و تــره بار سراســر کشــور و یا قــرار دادن‬ ‫ایــن کاالهــا در بــن الکترونیکــی کاالهــای اساســی‬ ‫خانوارهــای محــروم حــل کنــد‪.‬‬ ‫در یــک بازدیــد کوتــاه از برخــی فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫و میادیــن میــوه و تــره بــار نشــان مــی دهــد ایــن تصمیــم‬ ‫و حضــور فعاالنــه تاثیــر گــذار بــوده و ایــن اقــام بــه وفــور‬ ‫در ایــن مراکــز عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫معلمــی بازنشســته کــه از یکــی از فروشــگاه های ســطح‬ ‫شــهر خریــد کــرده اســت‪ ،‬می گویــد‪ :‬خــدا رو شــکر هــم‬ ‫مــرغ بــه قیمــت مصــوب و هــم شــیر کیسـه ای که قیمت‬ ‫ان متناســب بــا بودجــه بازنشســتگان اســت بــه ســهولت‬ ‫خریــداری کــردم در یخچــال وجــود داشــت‪.‬‬ ‫در میــدان میــوه و تــره بــار بهمــن هــم وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــه کمــک انجمــن صنایــع لبنــی را در دســتور‬ ‫کار توزیع گســترده و مســتقیم شــیر‪ ،‬پنیر و ماســت قرار‬ ‫داده اســت کــه رضایــت مــردم را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫نظــارت در تامیــن نهاده هــای دامــی و قطع دســت دالالن‬ ‫و توزیــع مســتقیم و بــدون واســطه ملزومــات مــورد نیــاز‬ ‫مــردم مــی توانــد موجــب کاهــش هزینــه هــا و افزایــش‬ ‫قــدرت خریــد شــده و نظــام معیــوب بازار را که موجب ســو‬ ‫اســتفاده برخــی دشــمنان مــی شــود اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫برای ترسیم «بودجه عدالت محور» در گرو‬ ‫راهکارهای عملیاتی در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫«بودجــه عادالنــه» کــه در روزهــای اخیــر بــه کلیــدواژه دولــت در نخســتین تجربــه‬ ‫بودجه ریــزی اش تبدیــل شــده اســت چگونــه تحقــق پیــدا می کنــد؟ از نــگاه یــک اقتصــاددان‪،‬‬ ‫بــا چهــار اقــدام اصالحــی می تــوان بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬را بــه «بودج ـه ای عدالت محــور» تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بودجــه ســاالنه یکــی از مهم تریــن اســناد و قوانیــن‬ ‫مالــی کشــور اســت کــه دولــت‪ ،‬خانوارهــا و بخــش خصوصــی را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بودجـه ای عادالنــه اســت‪ ،‬الیحــه‬ ‫بودجــه را در کمتــر از ‪ ۱۰‬روز اینــده بــه مجلــس خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس مســائل امــور اقتصــادی‪ ،‬چهــار اصالح بودجـه ای برای تحقق هــدف عدالت‬ ‫در بودجــه را مــورد بررســی قــرار داده اســت‪« .‬اصــاح نظــام یارانـه ای‪ ،‬اصــاح نظــام مالیاتی‪،‬‬ ‫حــذف مصــارف غیره بهــره ور در دســتگاه های اجرایــی و یکسان ســازی حقــوق و دســتمزد‬ ‫کارکنــان دولتــی»‪ ،‬محورهــای چهارگانـه ای هســتند کــه به گفته وحید شــقاقی اقتصــاددان و‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه خوارزمــی می تواننــد بودجــه عادالنــه را محقــق کننــد‪.‬‬ ‫عدالت در توزیع یارانه انرژی‬ ‫شــقاقی گفــت‪ :‬اگــر دولــت می خواهــد بودجــه بــه ســمت عدالــت حرکــت کنــد می توانــد‬ ‫بــا چنــد مــورد اصالحــات در الیحــه بودجــه ســال اینــده‪ ،‬بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫نخســتین اقــدام بــرای عدالت محــور شــدن بودجــه‪ ،‬اصــاح نظــام یارانـه ای کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری حجــم بــاالی یارانــه انــرژی و توزیــع ناعادالنــه ان گفــت‪ :‬براوردهــا‬ ‫نشــان می دهــد ماهانــه ‪ ۲۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان یارانــه انــرژی پرداخــت می شــود‬ ‫کــه رقــم قابــل توجــه و انحــراف بزرگــی در تخصیص منابع کشــور اســت‪ .‬این حجم‬ ‫از منابــع فقــط بــه گــروه اقلیــت می رســد و اکثریــت جامعــه از ان محــروم هســتند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی در گزارشــی با عنوان‬ ‫«دربــاره یارانــه انــرژی در ایــران» کــه در ســال ‪ ۱۳۹۸‬منتشــر شــد‪ ،‬بــه گزارشــی از‬ ‫موسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی دربــاره ســهم دهک هــای هزینـه ای از یارانه‬ ‫گاز طبیعــی‪ ،‬فراورده هــای نفتــی‪ ،‬بنزیــن و ‪ CNG‬اســتناد کــرده بــود کــه براســاس‬ ‫ان‪ ،‬دهــک اول یعنــی کم درامدتریــن گــروه جامعــه فقــط ‪ ۵‬درصــد از کل یارانــه‬ ‫انــرژی در گروه هــای یادشــده را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه دهــک دهــم یعنــی پردرامدتریــن گــروه جامعــه‪ ،‬حــدود ‪۱۵‬‬ ‫درصــد از یارانــه انــرژی در ایــن گروه هــا را دریافــت کرده انــد و ســهم ایــن دهــک در‬ ‫مقایســه بــا دهــک اول‪ ،‬حــدود ســه برابــر بــوده اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت‬ ‫توزیــع یارانــه انــرژی در کشــور عادالنــه نیســت و دولــت می توانــد بــا اصــاح نظــام یارانــه‬ ‫انــرژی در الیحــه بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬یــک گام بــه ســمت بودجــه عدالت محــور بــردارد‪.‬‬ ‫اصــاح نظــام مالیاتی‪:‬شــقاقی‪ ،‬گام دوم بــرای عدالت محــور شــدن بودجــه را اصــاح نظــام‬ ‫مالیاتی دانســت و گفت‪ :‬نظام مالیاتی کشــور غیرعادالنه و دچار انحراف از سیاسـت های‬ ‫عدالت محــور اســت‪ .‬فــرار مالیاتــی و معافیت هــای مالیاتــی غیرضــروری در کنــار پایه هــای‬ ‫مالیاتــی نامناســب‪ ،‬از ویژگی هــای کنونــی نظــام مالیاتــی هســتند‪ .‬بنابرایــن ســاماندهی‬ ‫معافیت هــای مالیاتــی‪ ،‬کاهــش فــرار مالیاتــی و تعریــف پایه هــای مالیاتــی جدیــدی کــه‬ ‫گروه هــای ثروتمنــد را هــدف قــرار می دهــد؛ از اقدامــات الزم در ایــن زمینــه هســتند‪.‬‬ ‫براوردهــای متفاوتــی از فــرار مالیاتــی در ایــران وجــود دارد‪ .‬امیدعلــی پارســا رئیــس وقــت‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی کشــور‪ ،‬میــزان فــرار مالیاتــی را ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان دکــر کــرد‬ ‫کــه ‪ ۵۰‬درصــد ان ناشــی از فــرار مالیاتــی و مابقــی ناشــی از اجتنــاب مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫ادغام دستگاه های موازی و یکسان سازی حقوق و دستمزد‬ ‫بــه گفتــه شــقاقی‪ ،‬ســومین گام بــرای داشــتن بودجــه ای عادالنــه‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫مصــارف غیــر بهــره ور در دســتگاه های اجرایــی کشــور اســت‪ .‬اکنــون دســتگاه های‬ ‫بســیاری بــا ماموریت هــای مــوازی مشــغول بـه کار هســتند کــه ادغــام انهــا می تواند از‬ ‫اتــاف منابــع جلوگیــری کــرده و تخصیــص منابــع را از مســیر کاهش هزینه هــای زائد‬ ‫و غیــر ضــروری‪ ،‬هدفمنــد کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گام چهــارم بــرای عدالت محــوری در بودجــه را کاهــش شــکاف حقــوق و دســتمزد‬ ‫در دســتگاه ها و بیــن دســتگاه ها در ســطوح مختلــف دانســت و گفــت‪ :‬می تــوان بــا‬ ‫سیاسـت های یکسان ســازی حقــوق و دســتمزد و حــذف پرداخت هــای بســیار بــاال‪ ،‬نظــام‬ ‫پرداخــت حقــوق و دســتمزد را کــه بخــش قابــل توجهــی از هزینه هــای جــاری بودجــه را بــه‬ ‫خــود اختصــاص می دهــد‪ ،‬اصــاح و از ایــن مســیر‪ ،‬هــدف بودجــه عادالنــه محقــق کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬اذر‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 9‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 54,330,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,552,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 123,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 125,790,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 65,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,200,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪431‬‬ ‫منتخب جشنواره‬ ‫بین المللی سینما حقیقت‬ ‫فیلم هنرمند گرگانی شد‬ ‫منابع اعتباری قانون‬ ‫اشتغال روستاییان‬ ‫یک و نیم میلیارد دالر است‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫فیلــم مســتند «ســمفونی حمیــد» بــه کارگردانــی‬ ‫جعفــر صادقــی هنرمنــد گرگانــی در بخــش مســابقه‬ ‫فیلمهــای بلنــد پانزدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫ســینما حقیقــت انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫موضــوع قانــون‪ ،‬اشــتغال پایــدار و کاهــش نــرخ بیــکاری در‬ ‫مناطق هدف مخصوصا ًروســتاها و نواحی صنعتی اســت‪،‬‬ ‫منابــع اعتبــاری ایــن قانــون نیــز یــک و نیــم میلیــارد دالر از‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی و معــادل ان در اختیارایــن کارگــروه‬ ‫ملــی بــا اعضــای مشــخص قــرار داده شــد موسســه های‬ ‫عامل هم شــامل چهار موسســه از جمله بانک کشــاورزی‪،‬‬ ‫پســت بانــک‪ ،‬توســعه تعــاون و صنــدوق کارافرینــی امیــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مهــدی صاحبــدل در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬فیلــم بلنــد بــرای بخــش مســابقه ملــی جشــنواره‬ ‫«ســینما حقیقــت» انتخــاب شــدند کــه مســتند‬ ‫«ســمفونی حمیــد» بــه کارگردانــی جعفــر صادقــی‪،‬‬ ‫هنرمنــد جــوان گلســتانی یکــی از منتخبیــن بخــش‬ ‫مســابقه فیلــم هــای بلنــد بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســمفونی حمیــد پرتــره ای از حمیــد‬ ‫علیدوســتی ســتاره اســبق فوتبــال ایــران کــه ســال های‬ ‫درخشــانی در تیــم باشــگاهی و ملــی داشــته و اولیــن‬ ‫فوتبالیســت کشــور کــه در بوندســلیگا المــان ‪ ۱۰‬گل‬ ‫زده و دوران اوجــش بــا پیراهــن باشــگاه همــا ســپری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بازیکــن فوتبــال عالقــه زیــادی بــه‬ ‫کتــاب‪ ،‬موســیقی و ســینما دارد و شــدت عالقــه او بــه‬ ‫هنــر باعــث عالقــه منــدی دختــرش ترانــه بــه ســینما‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن فیلــم مســتند ‪ ۱۰۲‬دقیقــه ای پــس از یــک ســال‬ ‫پژوهــش و بعــد از ‪ ۲‬ســال در اســتان هــای تهــران‪،‬‬ ‫البــرز و گلســتان تصویربــرداری شــد و پــس از مراحــل‬ ‫تدویــن در جشــنواره ســینما حقیقــت پذیرفتــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فیلــم مســتند ســمفونی حمیــد‬ ‫بــا حمایــت انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و هنرمنــدان‬ ‫گرگانــی تهیــه شــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬در ســاخت ایــن مســتند‬ ‫جعفــر صادقــی تهیــه کننــده‪ ،‬پژوهشــگر‪ ،‬کارگــردان‪،‬‬ ‫تدویــن‪ ،‬نویســنده و نویســنده گفتــار متــن ‪ ،‬مهــدی کابلــی‪،‬‬ ‫مســعود طهماســبی و ســیاوش پاکــدل تصویربــرداران‪،‬‬ ‫افشــین اشــراقی صدابــردار‪ ،‬مســعود ســرافراز نویســنده‪،‬‬ ‫حمیــد علیدوســتی گوینــده گفتــار متــن‪ ،‬امیــر شــمس‬ ‫اهنگســاز‪ ،‬مســعود کابلــی دســتیار تصویربــردار‪ ،‬ســیاوش‬ ‫فارابــی گریــم‪ ،‬دانیــال حســینی و بــاران انــوری عــکاس را به‬ ‫عنــوان عوامــل فیلــم برعهــده داشــتند‪.‬‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫مســتند ســمفونی حمیــد بــا حضــور ســتارگانی چــون‬ ‫ترانــه علیدوســتی‪ ،‬پیمــان معــادی‪ ،‬پژمــان جمشــیدی‪،‬‬ ‫عــادل فردوســی پــور‪ ،‬علــی پرویــن‪ ،‬امیــر حــاج رضایی‪،‬‬ ‫بهتــاش فریبــا‪ ،‬ناصــر محمدخانــی‪ ،‬ناصــر ابراهیمــی‪،‬‬ ‫بهمــن فروتــن‪ ،‬مهــدی دادرس‪ ،‬مرتضــی فنونــی زاده‪،‬‬ ‫نعیــم صفــری‪ ،‬پژمــان راهبــر‪ ،‬هــادی نراقــی‪ ،‬محمــد‬ ‫توانایــی و احمــد ســنجری در مــدت زمــان ‪ ۱۰۲‬دقیقــه‬ ‫در جشــنواره ســینما حقیقــت بــرای بخــش مســابقه‬ ‫فیلــم بلنــد انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫صاحبــدل اظهارداشــت‪ :‬پانزدهمیــن جشــنواره بیــن‬ ‫المللــی فیلــم هــای مســتند ســینما حقیقــت بــه مــدت‬ ‫هشــت روز از ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۵‬اذرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در پردیــس‬ ‫ســینمایی ملــت تهــران برگــزار مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫سرعت اجرای‬ ‫طرح های‬ ‫اشتغال‬ ‫روستایی‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای‬ ‫توســعه اشــتغال روســتایی بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه های اجرایــی عملیاتــی خواهــد شــد‬ ‫کــه بــا تحقــق ان‪ ،‬اجــرای ایــن طرح هــا ســرعت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬حجــت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» در نشســت هــم اندیشــی‬ ‫«تســریع در اجــرای قانــون حمایــت از توســعه‬ ‫و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و‬ ‫عشــایری» اظهــار داشــت‪ :‬در الگوهــای جدیــد‬ ‫ایجــاد اشــتغال‪ ،‬رویکردهــا متفــاوت اســت‬ ‫و نظــام نظــارت و کنتــرل طــرح هــا در حــوزه‬ ‫مشــاغل روســتایی نیــز کارامدتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬همچنیــن انتظــار داریــم‬ ‫بهــره وری کار و کارامــدی در حــوزه اشــتغال‬ ‫روســتایی از ایــن طریــق نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت توســعه کارافرینــی و‬ ‫اشــتغال نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بــا اذن‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ســال ‪ ۹۶‬بــه‬ ‫منظــور کاهــش نــرخ بیــکاری مناطــق هــدف و‬ ‫کمتــر برخــوردار‪ ،‬مبلــغ یــک و نیــم میلیــارد دالر‬ ‫از منابــع صنــدوق توســعه ملی و معــادل ریالی‬ ‫ان در اختیــار ایــن کارگــروه ملــی بــا اعضــای‬ ‫مشــخص قــرار داده شــد‪.‬‬ ‫«محمــود کریمــی بیرانونــد» تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بــه دنبــال‬ ‫عارضه یابــی در مســیر کارگــروه ملــی اشــتغال‬ ‫روســتایی و فرایندهــای ان هســتیم‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬ایــن کارگــروه نیــز مثــل‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال‪ ،‬نیازمنــد همــکاری و‬ ‫تعامــل همــه دســتگاه ها اســت‪.‬‬ ‫منابع اعتباری قانون اشــتغال روســتاییان یک‬ ‫و نیم میلیارد دالر اســت‬ ‫مدیــر پــروژه ســرمایه گذاری طرح هــای‬ ‫اشــتغال فراگیــر و روســتایی وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬قانــون اشــتغال‬ ‫روســتاییان و عشــایر در ســال ‪ ۹۶‬در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی تصویــب شــد و هیــات وزیــران‬ ‫نیــز ایین نامــه اجرایــی ان را ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫«رامیــن اســدی» افــزود‪ :‬موضــوع قانــون‪،‬‬ ‫اشــتغال پایــدار و کاهــش نــرخ بیــکاری در‬ ‫مناطــق هــدف مخصوصــا ًروســتاها و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســت‪ ،‬منابــع اعتبــاری ایــن قانــون‬ ‫نیــز یــک و نیــم میلیــارد دالر از صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی و معــادل ان در اختیارایــن‬ ‫کارگــروه ملــی بــا اعضــای مشــخص قــرار داده‬ ‫شــد موسســه های عامــل هــم شــامل چهــار‬ ‫موسســه از جملــه بانــک کشــاورزی‪ ،‬پســت‬ ‫بانــک‪ ،‬توســعه تعــاون و صنــدوق کارافرینــی‬ ‫امیــد اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــرای اولیــن بــار در کشــور‪،‬‬ ‫کمتریــن نــرخ بهــره تســهیالت بــرای مناطــق‬ ‫روســتایی کــه ‪ ۶‬درصــد اســت در نظــر گرفتــه‬ ‫شــد‪ ،‬در مناطــق و روســتاهای مــرزی نیــز ایــن‬ ‫نــرخ ‪ ۴‬درصــد اســت‪ ،‬ســرمایه در گــردش صرف‬ ‫نیــز ‪ ۱۰‬درصــد نــرخ بهــره تســهیالت‪ ،‬حداکثــر‬ ‫مــدت بازپرداخــت ایــن تســهیالت ‪ ۹‬ســال‬ ‫اســت کــه دو ســال بــرای ســاخت و ســاز‪ ،‬یــک‬ ‫ســال تنفــس و ‪ ۶‬ســال هــم بــرای بازپرداخــت‬ ‫تســهیالت اســت‪.‬‬ ‫اســدی بــه برخــی از چالش هــای ایــن حــوزه‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــر اثــر کرونــا و افزایــش‬ ‫نــرخ ارز و تــورم تعــدادی از واحدهــا دچــار‬ ‫مشــکل شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه کارا بــرای ثبت نــام در ایــن‬ ‫حــوزه در نظــر گرفتــه شــد کــه تمــام اشــتغال‬ ‫روســتایی را مدیریــت می کنــد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه ســرمایه گذاری طرح های اشــتغال‬ ‫فراگیــر و روســتایی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گزارشــی از وضعیــت پرداخت هــای‬ ‫ایــن بخــش از ســوی موسســه های عامــل‬ ‫ارایــه کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا‬ ‫پایــان مردادمــاه‪ ،‬تقریبــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۴۸‬طــرح‬ ‫و از شــهریور تــا کنــون نیــز یــک هــزار و ‪۵۱۲‬‬ ‫طــرح مصــوب شــده و پیگیــری ان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اســدی تصریــح کــرد‪ :‬منابــع تخصیــص داده‬ ‫شــده در قانــون اشــتغال روســتایی توســط‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی نیــز در پنــج مرحلــه‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت طرح هــای اشــتغال‬ ‫روســتایی بــه تفکیــک دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی ‪ ۵۹‬درصــد‪،‬‬ ‫وزارت صمــت ‪ ۱۴‬درصــد و میــراث فرهنگــی نیــز‬ ‫‪ ۱۱‬درصــد طرح هــا و از نظــر مبلــغ نیــز وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ۶۱ ،‬درصــد ایــن منابــع را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر پــروژه ســرمایه گذاری طرح هــای‬ ‫اشــتغال فراگیــر و روســتایی‪ ،‬بــه وضعیــت‬ ‫تحصیلی دریافت کنندگان تســهیالت اشــتغال‬ ‫روســتایی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ ۸۷ :‬درصــد‬ ‫دیپلمه هــا از ایــن طرح هــا اســتفاده کرده انــد‪،‬‬ ‫مقاطــع تحصیلــی باالتــر مثــل کاردانــی‪،‬‬ ‫کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــرا بــه‬ ‫دلیــل کافــی نبــودن زیرســاخت هایی چــون‬ ‫نداشــتن ضمانــت و مهــارت نتوانســتند در ایــن‬ ‫طرح هــا مشــارکت فعالــی داشــته باشــند‪ ،‬در‬ ‫عیــن حــال در روســتاها نیــز کســانی کــه از ایــن‬ ‫تســهیالت اســتفاده کرده انــد بــه دلیــل داشــتن‬ ‫زیــر ســاخت ها ماننــد ضمانــت و غیــره از ایــن‬ ‫تســهیالت بهره منــد شــده انــد‪.‬‬ ‫اســدی بــه جنســیت اســتفاده کننــدگان از‬ ‫تســهیالت روســتایی اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۶۶‬درصــد مــردان و ‪ ۳۴‬درصــد زنــان از ایــن‬ ‫تســهیالت اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــه یکــی دیگــر از چالش هــای مربــوط‬ ‫بــه تســهیالت اشــتغال روســتایی پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ ۶۳ :‬درصــد از اعتبــارات اشــتغال‬ ‫روســتایی در بخــش کشــاورزی هزینــه شــده‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن ان در‬ ‫ایین نامــه اجرایــی ‪ ۴۵‬درصــد در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده بــود‪ ،‬بخــش صنعــت و گردشــگری در‬ ‫رده هــای بعــدی دریافــت اعتبــارات اشــتغال‬ ‫روســتایی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اســدی‪ ،‬بازنگــری در ماموریــت هــا را بــر‬ ‫اســاس اعتبــاری کــه تخصیــص داده خواهــد‬ ‫شــد مــورد تاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬اگــر نقدینگــی بــه ایــن‬ ‫سیســتم تزریــق شــود‪ ۵۵ ،‬هــزار طــرح دیگــر‬ ‫بــا مبلــغ ‪ ۳۸‬هــزار میلیــارد تومــان را مــی توانیم‬ ‫مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر پــروژه ســرمایه گذاری طرح هــای‬ ‫اشــتغال فراگیــر و روســتایی‪ ،‬همچنیــن بــه‬ ‫اقدامــات اتــی در حــوزه زیســت بــوم ملــی‬ ‫اشــتغال بــرای تحقــق اهــداف اشــتغال زایــی و‬ ‫مدیریــت منابــع در مرحلــه ششــم اجــرای طــرح‬ ‫اشــتغال روســتایی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا بــاز‬ ‫پرداخــت مبالــغ و منابــع بــه ایــن طــرح‪ ،‬اجــرای‬ ‫مرحلــه ششــم تســریع خواهــد شــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بحــث تســهیالت بازپرداختــی در ایــن حــوزه‬ ‫بســیار بــا اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫متولی اصلی اشــتغال روســتایی‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی است‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬متولــی اصلــی‬ ‫اشــتغال روســتایی‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســت و در همیــن جــداول‪ ،‬اعــداد و ارقامــی‬ ‫که در خصوص تســهیالت اشــتغال روســتایی‬ ‫ارائــه شــد‪ ،‬بیشــترین ارقــام را بخــش کشــاورزی‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫«محمــد قربانــی» بــه اصــاح قوانیــن مربــوط‬ ‫بــه تســهیالت اشــتغال روســتایی اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه عملکــرد وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی در ایــن بخــش ســهم ان از اعتبــارات‬ ‫اشــتغال روســتایی بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن دالیــل قــدرت‬ ‫بــاالی جــذب اعتبــارات بایــد مشــخص شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر این‪ ،‬بازگشــتی تســهیالت پرداختی‬ ‫بــرای اجــرای پــروژه هــای نیمه تمــام و تکمیل‬ ‫ان بایــد بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫قربانــی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫بخــش کشــاورزی قــدرت جــذب باالیــی از‬ ‫اعتبــارات دارد نبایــد بــرای اعطــای تســهیالت‬ ‫بــه بخــش دام و دامــداری محدودیــت قائــل‬ ‫شــد و همچنیــن بایــد ســهم هــر کــدام از زیــر‬ ‫بخش هــای کشــاورزی مشــخص شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه نشســت‪« ،‬شــهرزاد دانشــمندی»‬ ‫مدیــر اداره اعتبــارات بانــک مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫امهــال تســهیالت مشــروط بــه موافقــت‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی و تصویــب شــورای عالی‬ ‫اشــتغال اســت‪ ،‬همچنیــن در خصــوص امــکان‬ ‫اســتفاده از مانده هــای وصولــی‪ ،‬دولــت بایــد‬ ‫بــرای بانک هــا جبــران هزینــه کنــد یا اجــازه داده‬ ‫شــود بانک هــا از محــل بــه کارگیــری وصولی هــا‬ ‫جبــران خســارت کننــد‪.‬‬ ‫وی پیشــنهاد کــرد‪ :‬نــرخ ‪ ۶‬درصــد بهــره‬ ‫تســهیالت را بــه ‪ ۱۲‬درصــد افزایــش دهیــم‬ ‫کــه هزینــه هــای بانــک هــا از ایــن طریــق‬ ‫کمتــر شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬قانون اشــتغال‬ ‫روســتاییان و عشــایر در ســال ‪ ۹۶‬در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی تصویــب شــد و هیــات وزیــران‬ ‫نیــز اییــن نامــه اجرایــی ان را ابــاغ کــرد‪ .‬منابــع‬ ‫اعتبــاری ایــن قانــون نیز یک و نیم میلیارد دالر‬ ‫از صندوق توسعه ملی و معادل ان در اختیار‬ ‫کارگــروه اشــتغال روســتایی قــرار داده شــد کــه‬ ‫تاکنــون‪ ،‬پنــج مرحلــه تســهیالت پرداخت شــده‬ ‫اســت کــه اکنــون بــرای پرداخــت مرحلــه ششــم‬ ‫برنامه ریــزی می شــود‪.‬‬ ‫فواید اشپزی برای سالمت روان‬ ‫هنگام اشپزی باید تمرکز داشته‬ ‫باشید و فرایند اشپزی را کنترل کنید و این تمرکز موجب دورنگه داشتن ذهن از افکار‬ ‫منفی و نامطلوب می شود‪ .‬اشپزی کمی شبیه مراقبه است و برای درمان بعضی از‬ ‫بیماری های روانی مفید است‪.‬‬ ‫البته بعضی از اختالالت خلقی مانند افسردگی انرژی و اشتهای فرد را کاهش می دهند‬ ‫و تشویق کردن او به اشپزی دشوارتر می شود‪ .‬با این حال مطالعات نشان داده اند که‬ ‫اشپزی موجب بهبود سالمت روان بسیاری از افراد می شود‪ .‬این تأثیر اشپزی وقتی‬ ‫برای دیگران غذا می پزید‪ ،‬افزایش چشمگیری می یابد‪.‬ادامه شماره ‪429‬‬ ‫او می گوید این ارامش می تواند به جسم نیز منتقل شود‪« :‬اشپزی عالوه بر ذهن‪،‬‬ ‫جسم را نیز ارام می کند‪ .‬اشپزی موجب می شود غرق کارتان شوید و تنشی را که با‬ ‫احساس اضطراب یا افسردگی در جسم ظاهر می شود‪ ،‬ازاد می کند‪».‬‬ ‫‪ .۶‬تأثیر مثبت اشپزی برای دیگران‬ ‫جنبه دیگر اشپزی که برای سالمت روان مفید است‪ ،‬اشپزی کردن برای دیگران است‪.‬‬ ‫پژوهش نشان داده است که در بسیاری از فرهنگ ها اشپزی نوع دوستانه (‪Altruistic‬‬ ‫‪ )cooking‬راهی برای ایجاد پیوند با دیگران است؛ شما اشپزی می کنید تا نشان دهید‬ ‫به دیگران اهمیت می دهید‪ .‬جشن بگیرید و دیگران را خوشحال کنید یا صرفا شکمشان‬ ‫را سیر کنید‪.‬‬ ‫واورزونک می گوید‪« :‬اشپزی می تواند دری برای ارتباط و پیوند باشد‪ .‬هیچ تردیدی‬ ‫وجود ندارد که غذا افراد را کنار هم جمع می کند‪ .‬برای کسی که در برقراری روابط‬ ‫اجتماعی مشکل دارد‪ ،‬به اشتراک گذاشتن غذای خانگی با دیگران می تواند تأثیر زیادی‬ ‫داشته باشد‪ .‬بازخورد مثبت و صرفا دیدن اینکه دیگران از غذای شما لذت می برند‪،‬‬ ‫تشکر می کنند و برای انچه پخته اید ارزش قائل هستند‪ ،‬تأثیر قدرتمندی بر بازسازی‬ ‫تصور شما از ارزش و اهمیت خود دارد‪».‬‬ ‫فواید اشپزی از نظر اجتماعی و بهبود روابط ما با دیگران‬ ‫‪ .۱‬بهبود رابطه با همسر‬ ‫اشپزی می تواند ارتباط شما را قوی تر کند‪ ،‬به ویژه اگر با هم اشپزی می کنید‪ .‬با‬ ‫اشپزی کردن زمان بیشتری را با یکدیگر سپری می کنید و این ارتباط و همکاری را‬ ‫تقویت می کند‪.‬‬ ‫البته می توانید کارهای دیگری مانند تماشای تلویزیون را نیز با هم اانجام دهید‪ ،‬ولی‬ ‫اشپزی کردن به مراتب بهتر است زیرا باید درباره غذایی که می پزید به توافق برسید و‬ ‫این راه خوبی برای یادگیری رسیدن به توافق است‪ ،‬به ویژه اگر سلیقه های متفاوتی‬ ‫داشته باشید‪ .‬در پایان نیز با هم از چیزی که پخته اید لذت می برید‪ .‬اشپزی به داشتن‬ ‫رابطه سالم کمک می کند‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون مصــرف روزانــه گاز خانگــی در اســتان پنــج میلیــون متــر مکعــب‬ ‫اســت و ایــن میــزان در فصــل زمســتان افزایــش خواهــد یافــت کــه بدیــن ترتیــب بــا افــت فشــار گاز مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬مصــرف روزانــه گاز در خراســان شــمالی بــه خصــوص در بخــش خانگــی بــا توجــه‬ ‫بــه بــرودت هــوا در شــمال شــرق کشــور بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هر ســال با وارد شــدن موج ســرما و افت فشــار گاز در شــبکه سراســری با مشــکل کمبود گاز مواجه‬ ‫مــی شــویم‪ ،‬ولــی پیــش بینــی مــی شــود و امســال شــرایط بدتــری در ایــن زمینــه داشــته باشــیم کــه بــه منظــور امادگــی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا مشــکالت و بحــران هــای احتمالــی ناشــی از ان‪ ،‬تدابیــر مناســب در خراســان شــمالی اتخــاذ شــده اســت‪.‬‬ ‫هشدار نسبت‬ ‫به احتمال‬ ‫افت فشار گاز‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫نوشیدنی عرقیات گیاهی‬ ‫بدون گاز‪:‬‬ ‫وحدت رویه در تمام عرصه ها‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در چنیــن شــرایطی بــرای ایجــاد تحــول‬ ‫در ســاختار فرهنگــی‪ ،‬بایــد سیاســت گــذاری در عرصــه‬ ‫فرهنــگ بــرای ارتقــای فرهنگــی جامعــه و در راســتای‬ ‫کاهــش نابرابــری فرهنگــی صــورت گیــرد بدیــن معنــا‬ ‫کــه در تمــام عرصــه هــا بایــد وحــدت رویــه حاکــم باشــد‬ ‫و ظرفیــت هــای بومــی فرهنــگ‪ ،‬بــه مــوازات یکدیگــر‬ ‫تقویــت شــوند چــرا کــه در غیــر این صــورت نابرابــری یــا‬ ‫پــس افتادگــی فرهنگــی رخ خواهــد داد‪.‬‬ ‫بازسازیانقالبی‬ ‫ساختارفرهنگی‬ ‫راهبردامیدبخش‬ ‫در گام دوم انقالب‬ ‫بازســازی انقالبی ســاختار فرهنگی موضوعی راهبردی اســت که‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا اعضــای هیــات دولــت بــر ان‬ ‫تاکیــد داشــتند‪ ،‬تحقــق ان بــه دلیــل تاثیــر و اهمیــت فــراوان در‬ ‫بخــش مختلــف کشــور بــه ویــژه در گام دوم انقــاب بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان بــه عنــوان یــک نیــاز ضــروری‪ ،‬امیدبخــش اســت‪.‬‬ ‫بازســازی انقالبــی ســاختار فرهنگــی کــه بــرای مــردم و فعــاالن‬ ‫حــوزه فرهنــگ‪ ،‬مدیــران و تصمیم گیــران‪ ،‬هنــوز معنــای شــناخته ‬ ‫شــده ای نــدارد‪ ،‬مســیری بــرای توســعه و پیشــرفت بنیادیــن ایــن‬ ‫ســرزمین کهــن در اقتصــاد‪ ،‬سیاســت‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬هنــر‬ ‫و اجتمــاع اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬توجــه بــه مشــارکت‬ ‫در ســاختار انقالبــی فرهنگــی در رونــق سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬هنــری نقــش مهمــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫صاحبنظــران امــر‪ ،‬شناســایی پیشــینه فرهنگــی هــر منطقــه‪،‬‬ ‫تدریــس امــوزش هــای امامیــن انقالب‪ ،‬تولید محتــوا در فضاهای‬ ‫رســانه ای و اهمیــت دادن بــه ســرمایه گــذاری در موضوعــات‬ ‫فرهنگــی را بــرای انقــاب و تحــوالت فرهنگــی ضــروری می داننــد‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــا اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم‬ ‫ســفارش هایی در زمینــه فرهنــگ کردند مبنی بــر اینکه دولتمردان‬ ‫بــا توجــه بیشــتر بــه مســائل فرهنگــی‪ ،‬خدمــت بــه مــردم را نصــب‬ ‫العیــن خــود قــرار دهنــد‪ .‬حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای در دیــدار بــا‬ ‫اعضــای هیــات دولــت فرمودنــد‪ :‬بــه گمــان بنده‪ ،‬ســاختار فرهنگی‬ ‫کشــور نیــاز بــه یــک بازســازی انقالبــی دارد‪ .‬مــا در ســاختار فرهنگی‬ ‫کشــور مشــکل داریــم و یــک حرکــت انقالبــی الزم اســت‪ .‬البتّــه‬ ‫حرکــت انقالبــی یعنــی خردمندانــه و عاقالنــه‪ .‬معنــای انقالبــی‬ ‫بــودن‪ ،‬بی هــوا حرکــت کــردن و بی حســاب حرکــت کــردن نیســت‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اولیــن‬ ‫برنامه خود از اهالی فرهنگ هنر و رســانه خواســته اســت تا نظرات‬ ‫راهبــردی و ایده هــای کاربــردی خــود را در موضوعــات نقــد وضــع‬ ‫موجــود و بیــان مبانــی تحــول در ســاختار فرهنگــی مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫از دیگــر نــکات درخواســتی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫می تــوان بــه اصــول موازیــن و محدوده هــای تحــول‪ ،‬الزامــات و‬ ‫اولویت هــای تحــول و بازســازی انقالبــی در ســاختارها‪ ،‬خــروج از‬ ‫وضعیــت رهاشــدگی و انفعــال در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬متناسب ســازی‬ ‫ســاختارهای فرهنگــی بــا پیشــران های فناوری هــای نــرم و‬ ‫ظرفیت هــای جدیــد فرهنگــی‪ ،‬رســانه ای و اجتماعــی‪ ،‬تســهیل‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی و زمینه ســازی بــرای حضــور و مشــارکت‬ ‫حداکثــری عناصــر و تشــکل های مردمــی و جهــادی در عرصه هــای‬ ‫فرهنگــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫شناسایی چالش های فرهنگی‬ ‫یــک کارشــناس حــوزه فرهنــگ اســتان گلســتان در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت‪ :‬هــر حرکــت بنیادیــن بــه ســوی توســعه همــه جانبــه و‬ ‫ی‪‎‬گــذرد و توجــه بــه فرهنــگ عمومــی در‬ ‫پایــدار از مســیر فرهنــگ م ‬ ‫اقتصــاد و توســعه پایــدار هــم تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای بازســازی انقالبــی ســاختار‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪431‬‬ ‫فــراورده ای اســت کــه از اختــاط یــک یــا چنــد‬ ‫عــرق گیاهــی‪،‬اب اشامیدنی‪،‬شــیرین کننــده های‬ ‫مجــاز ‏خوراکــی‪ ،‬افزودنــی هــای مجــاز خوراکــی‬ ‫و قطعــات گیاهــی خوراکــی پــس از طــی فراینــد‬ ‫حرارتــی بدســت امــده و بســته بنــدی مــی شــود‏‪.‬‬ ‫نوشــیدنی عرقیــات گیاهــی بــدون گاز‪:‬فــراورده ای‬ ‫اســت کــه از اختــاط یــک یــا چند عــرق گیاهی‪،‬اب‬ ‫اشامیدنی‪،‬شــیرین کننــده هــای مجــاز‏خوراکــی‪،‬‬ ‫افزودنــی هــای مجــاز خوراکــی و قطعــات گیاهــی‬ ‫خوراکــی پــس از طــی فراینــد حرارتی بدســت امده‬ ‫و بســته بنــدی مــی شــود‏‪.‬‬ ‫فرهنــگ بایــد مبانــی انقــاب و انحرافــات و اســیب هــای ان را‬ ‫شناســایی کــرد و بــرای جبــران کمبودهــا و انحرافــات بــه ویــژه در‬ ‫عرصــه فرهنــگ اقدامــات الزم را انجــام داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســابق فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫تحــول فرهنگــی در ســاماندهی اوضــاع اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‬ ‫و مناســبات اجتماعــی تاثیــر مثبــت و مســتقیمی دارد و حــل‬ ‫چالش هــا و توســعه مــورد انتظــار از مســیر فرهنــگ می گــذرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازســازی انقالبــی در ســاختار فرهنگــی افــزود‪:‬‬ ‫بــرای تحقــق ایــن خواســته مهــم رهبــر معظــم انقــاب بایــد ابتــدا‬ ‫چالــش هــای فرهنگــی را شناســایی کــرد و بــدون ان هــر راهــکاری‬ ‫کــه بــرای حــل ایــن چالــش هــا پیــش بینــی شــود‪ ،‬بــه نتیجــه‬ ‫نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫کشــمیری اضافــه کــرد‪ :‬نداشــتن تحلیــل جامــع از تحــوالت‬ ‫فرهنگــی کشــور‪ ،‬سیاســی شــدن فرهنــگ‪ ،‬افزایــش ضریــب‬ ‫بهــره گیــری از جریــان رســانه ای و فرهنگــی رقیــب‪ ،‬ناکافــی بــودن‬ ‫فــراورده هــای فرهنگــی در پاســخ بــه نیازهــای جامعــه و نســل‬ ‫جــوان‪ ،‬اشــنا نبــودن بــا ظرفیــت هــای فرهنگــی جامعــه‪ ،‬ورود‬ ‫مــداوم بــه مســائل نوپدیــد در عرصــه فرهنــگ ماننــد جشــن هــا‪،‬‬ ‫فرقــه هــا و اییــن هــا‪ ،‬نــگاه ســوداگرانه بــه موضوعاتــی کــه دارای‬ ‫کارکــرد فرهنگــی هســتند (ماننــد پوشــاک)‪ ،‬فــراورده هــای کاذب‬ ‫فرهنگــی کــه بــه جــای تاکیــد بــر قومیــت هــای بومــی و ملــی‪ ،‬بــه‬ ‫انســجام ملــی ضربــه مــی زننــد از جملــه چالــش هایــی اســت کــه‬ ‫بــرای رفــع ان هــا بایــد چــاره اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس فرهنگــی ادامــه داد‪ :‬افزایــش خطــر پذیــری‬ ‫و قطعــی نبــودن ابعــاد زیســتی جهــان معاصــر از مهمتریــن‬ ‫چالش هــا و موانــع تصمیــم گیــری سیاســت گــذاران در ســطوح‬ ‫ملــی و بیــن المللــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات مناســب در حوزه های‬ ‫مختلــف راهبــردی و عملیاتــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایجــاد چالــش هــای فرهنگــی‪ ،‬مهــم تریــن دلیــل‬ ‫داخلی برنامه ریزی فرهنگی نامناســب ســالیان گذشــته اســت به‬ ‫گونــه ای کــه در خیلــی از مــوارد فرهنگ جامعه دچار شــوک ناشــی‬ ‫از افــراط هــا و تفریــط هــای فرهنگــی شــد‪.‬‬ ‫کشــمیری ادامــه داد‪ :‬متخصصــان و صاحــب نظــران معتقدنــد‬ ‫کــه تغییــر ســریع مدیــران فرهنگــی‪ ،‬فقــدان یــک برنامــه فرهنگــی‬ ‫جامــع‪ ،‬متکــی بــودن برنامــه هــای فرهنگی به مدیران و مســووالن‬ ‫اجرایــی‪ ،‬در نظــر نگرفتــن خــرده فرهنــگ هــای بومــی در برنامــه‬ ‫ریــزی هــا‪ ،‬مــوازی کاری در نهادهــای فرهنگــی و فعالیــت خــارج‬ ‫از راهبردهــای تدویــن شــده فرهنگــی نمونــه هایــی از ضعــف‬ ‫مدیریــت و اجــرای سیاســت هــای فرهنگــی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تهاجــم فرهنگــی ناشــی از برنامــه ریــزی اســتعمارگران‬ ‫بــرای تســلط بــر حیــات فکــری و اخالقــی جوانــان کــه هــر ســاله بــر‬ ‫شــدت ان افــزوده مــی شــود و حرکــت کشــور بــه ســوی توســعه‬ ‫کــه در ادبیــات جامعــه شناســی از ان بــه عنــوان یکــی از عوامــل‬ ‫زمینه ســاز ناهنجــاری یــاد مــی شــود‪ ،‬در ایجــاد مخاطــرات فرهنگی‬ ‫نقــش مهــم و موثــری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وحدت رویه در تمام عرصه ها‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در چنیــن شــرایطی بــرای ایجــاد تحــول در ســاختار‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬بایــد سیاســت گــذاری در عرصــه فرهنــگ بــرای ارتقــای‬ ‫فرهنگــی جامعــه و در راســتای کاهــش نابرابــری فرهنگــی صــورت‬ ‫گیــرد بدیــن معنــا کــه در تمــام عرصــه هــا بایــد وحــدت رویــه حاکــم‬ ‫باشــد و ظرفیــت هــای بومــی فرهنــگ‪ ،‬بــه مــوازات یکدیگــر تقویت‬ ‫شــوند چــرا کــه در غیــر این صــورت نابرابــری یــا پــس افتادگــی‬ ‫فرهنگــی رخ خواهــد داد‪.‬‬ ‫کشــمیری تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از منابــع قــدرت تمدنــی بــه ویــژه در‬ ‫عصــر کنونــی‪ ،‬حــوزه رســانه و ارتباطــات و فضــای نویــن ارتباطــی‬ ‫و پدیــده شــبکه ای شــدن جوامــع اســت کــه در ان مرزهــای‬ ‫ســرزمینی و هویتــی جوامــع بــه مرزهــای شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫ارتباطــی تقلیــل یافتــه و حضــور در شــبکه هــای ارتباطــی دنیــا را به‬ ‫‪ ۲‬دســته دارندگان فضا و شــبکه های ارتباطی و بازماندگان از ان‬ ‫تقســیم کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســابق فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫شــرایط جدیــد‪ ،‬فضــای قــدرت جهانــی بر بســتر فنــاوری هــای نوین‬ ‫و توســعه شــبکه هــای ارتباطــی در فضــای مجــازی قــرار گرفتــه و‬ ‫هــر ملتــی کــه بتوانــد هویــت و محتــوای فرهنگــی خویــش را بــر‬ ‫روی ایــن زیــر ســاخت‪ ،‬ســازماندهی کنــد و بــه جریــان انــدازد‪ ،‬بــه‬ ‫همــان نســبت بــر قدرتــش افــزوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمی دانشــگاه گلســتان گفــت‪ :‬از مجموع بندهای‬ ‫‪ ۱۶‬گانــه اصــل ســوم قانــون اساســی ‪ ۹‬بنــد ان بــا فرهنــگ عمومــی‬ ‫و ارمــان هــای انقــاب اســامی تناســب دارد و دســتگاه هــای‬ ‫فرهنگــی کشــور تحــت اشــراف دولــت و یــا بخــش خصوصــی و‬ ‫عمومــی ماموریــت دارنــد مقاصــد اصــل ســوم قانــون اساســی را‬ ‫عینیــت بخشــند‪.‬‬ ‫مصیــب عباســی اظهــار داشــت‪ :‬تحقــق ارمان هــای انقــاب و‬ ‫اصــول قانــون اساســی در حــوره فرهنــگ عمومــی واســامی در‬ ‫مســیر حرکــت نظــام بــدون مشــکل نخواهــد بــود ولــی بــا تجربــه‬ ‫به دســت امــده انتظــار اســت بــر مشــکالت فائــق اییــم‪.‬‬ ‫لزوم ایجاد مرکز واحد‬ ‫وی پیشــنهاد کــرد بــرای طراحــی و تدویــن سیاســت هــای کالن و‬ ‫عمومــی فرهنــگ‪ ،‬هنــر و اصحــاب رســانه و نشــر و تبعیــت همــه‬ ‫دســتگاه هــای فرهنگــی از سیاســت هــای مصــوب بــرای متناســب‬ ‫ســازی انقــاب فرهنگــی مرکــز واحــد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گلســتان گفــت‪ :‬در نظــام فرهنگــی نقــش‬ ‫مــردم بــه طــور مشــخص بــرای اجرایــی شــدن بندهــای اصــل ســوم‬ ‫قانــون اساســی و دیگــر مصوبــات قانونــی تعیبــن شــود و واســپاری‬ ‫امــور فرهنگــی و هنــری و رســانه ای و نشــر بــه مــردم بــا پشــتوانه‬ ‫قــوی واعتمــاد ســاز صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬وجــود ســامانه اطالعــات قــوی‪ ،‬مفیــد و بــه روز‬ ‫فرهنگــی وهنــری بــا دسترســی اســان بــرای مــردم وســازمان هــای‬ ‫مســئول و روزامــدی زیــر ســاخت هــای ان بــرای انقالبــی فرهنگــی‬ ‫نتیجــه بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گلســتان همچنیــن گفــت‪ :‬طراحــی ســامانه‬ ‫قــوی و پویــا رصــد فرهنگــی کــه مانــع ظهــور انحرافــات و خــارج‬ ‫شــدن امــور از ریــل قانــون اساســی گــردد‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫عباســی تاکیــد کــرد‪ :‬مردمــی شــدن فرهنــگ‪ ،‬هنــر و اعتمــاد بــه‬ ‫مــردم نیــاز بــه مــردم بــاوری دولــت دارد و اگــر دولــت هــا بــرای‬ ‫خدمت به مردم وانقالب هســتند باید ســاز و کار بهتر از گذشــته‬ ‫را فراهم ساخت و در گام دوم انقالب با اصالح عیوب ساختاری‬ ‫در مســیر ارمــان هــای فرهنگــی انقــاب اســامی حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫اســتادیار گــروه اموزشــی علــوم اجتماعــی و سیاســی دانشــگاه‬ ‫گلســتان هــم گفــت‪ :‬بــا همــکاری ویــژه تمــام حوزه هــا از جملــه‬ ‫رســانه هــا‪ ،‬صــدا و ســیما‪ ،‬فضــای مجــازی‪ ،‬مهدکــودک هــا‪،‬‬ ‫مــدارس‪ ،‬دانشــگاه هــا‪ ،‬گــروه دوســتان و مســووالن‪ ،‬انقالبــی‬ ‫فرهنگــی در جامعــه محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫کــوروش غالمــی کوتنائــی اظهارداشــت‪ :‬چنانچــه مــردم بــه‬ ‫مســووالن اعتمــاد و اعتقــاد داشــته باشــند هــر تحــول و انقــاب‬ ‫فرهنگــی را مــی پذیرنــد ولــی اگــر اعتمــاد نداشــته باشــند مــردم‬ ‫تحــوالت را پــس مــی زننــد و از پذیــرش ان خــودداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای هــر تحــول و توســعه ای در جامعــه‬ ‫فرهنــگ نقــش اساســی دارد و بایــد بــه ان بــه عنــوان فراینــدی‬ ‫چنــد بعــدی بــرای توســعه سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و از همــه مهمتــر‬ ‫فرهنگــی توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫اســتادیار گــروه اموزشــی علــوم اجتماعــی و سیاســی دانشــگاه‬ ‫گلســتان یــاداور شــد‪ :‬تحــوالت در هــر کشــوری بــا امادگــی ذهنــی‬ ‫مــردم بــرای پذیــرش ان انجــام مــی شــود زیــرا عنصــر اصلــی‬ ‫فرهنــگ اندیشــه اســت و بایــد ابتــدا ذهنیــت مــردم را بــرای هــر‬ ‫تحــول و توســعه فرهنگــی امــاده کنیــم‪.‬‬ ‫غالمــی کوتنائــی بیــان کــرد‪ :‬فــداکاری و نجابــت مــردم در همــه‬ ‫موقعیــت هــای ســخت نظــام بــه جهانیــان نشــان داده شــده و‬ ‫بــا هزینــه و ســرمایه گــذاری روی اعتمــاد مــردم بــا اطــاع رســانی‬ ‫اصحــاب رســانه و ابزارهــای جامعــه پذیــر از افتادگــی و رهاشــدگی‬ ‫فرهنگــی نجــات پیــدا مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اســتادیار گــروه اموزشــی علــوم اجتماعــی و سیاســی دانشــگاه‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬برخــاف امــوزش موفــق‪ ،‬بخــش پرورش مــدارس‬ ‫در انتقــال فرهنــگ بــه نســل جدیــد موفــق عمــل نکــرده و نیــاز بــه‬ ‫ریشــه یابــی و بررســی اســت کــه میــزان موفقیــت بخــش پــرورش‬ ‫مــا چــه میــزان بــوده و ضعــف در کجاســت؟‬ ‫غالمــی کوتنائــی اظهارداشــت‪ :‬بــرای انتقــال فرهنــگ بــه نســل‬ ‫جدیــد بایــد مــردم را جامعــه پذیــر کــرد و مهمتریــن ابــزار جامعــه‬ ‫پذیــری در درجــه اول خانــواده هــا هســتند و در کنــار انهــا نظــام‬ ‫اموزشــی و پرورشــی در مهدکــودک هــا‪ ،‬مــدارس‪ ،‬دانشــگاه هــا‬ ‫و تمــام نهادهــای اموزشــی تاثیــر فــوق العــاده ای در انقــاب‬ ‫فرهنگــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در دنیــای امــروز رســانه و فضــای مجــازی مهم تریــن‬ ‫تاثیرگــذاری را در انتقــال و ترویــج یــک فرهنــگ خــاص دارنــد‪.‬‬ ‫مبانی امامین انقالب مورد توجه قرار گیرد‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان در ایــن ارتبــاط تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای تحــول در ســاختار فرهنگــی و بازســازی انقالبــی ان‬ ‫بایــد مبانــی امامیــن انقــاب مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد کــه ایــن‬ ‫مبانــی در کتــاب صحیفــه امــام خمینــی (ره) و کتــب اصلــی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه ویــژه «طــرح کلــی اندیشــه اســامی در قــران»‪،‬‬ ‫«دو امام مجاهد»‪« ،‬همرزمان حســین (ع)» و «عهد مشــترک»‬ ‫ذکــر شــده کــه بایــد تنهــا مرجــع مبنایــی در برنامــه ریــزی فرهنگــی‪،‬‬ ‫تحــول ســاختار فرهنگــی و بازســازی انقــاب ایــن منابــع باشــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام عباســعلی گرزیــن افــزود‪ :‬اصــول‪ ،‬موازیــن و‬ ‫محــدوده هــای تحــول ســاختار فرهنگــی و انقالب بــه مبانی اصلی‬ ‫انقــاب اســامی و اســام نــاب بــر مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مبانــی اصلــی اســام نــاب‪ ،‬توحیــد‪ ،‬عدالــت و‬ ‫کرامــت محــوری اســت کــه نتیجــه ان نظــام اطاعــت حــق‪ ،‬کنــار‬ ‫زدن طاغــوت‪ ،‬نفــی طبقــات اجتماعــی‪ ،‬برابــری انســان ها‪ ،‬تقویــت‬ ‫قــدرت انتخــاب و ازادی انســان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن ســه اصــل اساســی اســام نــاب‬ ‫بــه معنــای انقــاب اســامی ایــران توجــه ویــژه بــه کارامــدی و‬ ‫چابکســازی هــم از اصــول و موازیــن اســام محمــدی اســت کــه‬ ‫بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ضرورت بازسازی ساختار فرهنگی کشور‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬الزامــات و‬ ‫اولویــت هــای تحــول و بازســازی انقالبــی از نظــر اجتماعــی توجــه‬ ‫بــه مردمــی کــردن حاکمیــت‪ ،‬کــم هزینــه بــودن تحــوالت و انتخاب‬ ‫مدیــران جــوان تحــول افریــن بایــد باشــد‪​.‬‬ ‫حجــت االســام گرزیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بحــث اولویــت‬ ‫هــای تحــول فرهنگــی ملــی کــردن شــبکه ی اطالعــات و شــبکه‬ ‫مجــازی کشــور‪ ،‬تولیــدات فاخــر و متنــوع رســانه ای بــا هــدف‬ ‫تغییــر نــگاه فرهنگــی در بیــن نخبــگان و جوانــان‪ ،‬تغییــر مبانــی‬ ‫علــوم انســانی در دروس اموزشــی دانشــگاه هــا و برنامــه ریــزی‬ ‫کالن مبتنــی بــر زیســت بــوم جمهــور اســامی در وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی‪ ،‬ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی کشــور ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬انتخــاب مدیــران جــوان و معتقــد بــه مبانــی‬ ‫امامیــن انقــاب‪ ،‬افزایــش بودجــه فرهنگــی کشــور‪ ،‬حمایــت از‬ ‫تولیــد اثــار فاخــر فرهنگــی و انقالبــی‪ ،‬تدریــس مبانــی امامیــن‬ ‫انقــاب در حــوزه‪ ،‬دانشــگاه و بــرای تمامــی مدیــران کشــور‪ ،‬رصــد‬ ‫دقیــق طراحــی هــا و برنامــه هــای دشــمن علیــه فرهنــگ و خنثــی‬ ‫ســازی ایــن دسیســه هــا بــرای خــروج از وضعیــت رهــا شــدگی و‬ ‫انفعــال در حــوزه فرهنــگ و متناســب ســازی ســاختار فرهنگــی‬ ‫کشــور بســیار تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اهــداف عالــی فرهنگــی و مبانــی انقــاب اســامی در‬ ‫برنامــه ریــزی هــا‪ ،‬ســاختار و تولیــدات وزارت فرهنــگ و ارشــاد‪ ،‬حــوزه‬ ‫علمیــه‪ ،‬ســازمان تبلیغــات اســامی‪ ،‬ســازمان اوقــاف امــور خیریــه‪،‬‬ ‫دانشــگاه هــا بــه عنــوان متولیــان اصلی تغییــرات فرهنگــی و تحوالت‬ ‫فرهنگــی کشــور بایــد بــه ســه اصل مهــم‪ ،‬اساســی و محــوری عدالت‪،‬‬ ‫توحیــد و کرامــت محــوری توجــه ویــژه ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی گلســتان گفت‪ :‬بازســازی و تحول انقالبی‬ ‫ســاختار فرهنگــی کشــور بــرای ســامتی جســمی و روحــی‪ ،‬نشــاط‬ ‫عمومــی و رشــد اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬عقلــی و در نتیجــه پیشــرفت و‬ ‫تعالــی مــادی و معنــوی جامعــه ضــرورت فراوانــی دارد‪ /.‬ایرنــا‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان ‪ -‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‏‏‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480008324‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم مرضیــه قــره خــان الوســتانی‏بشــماره شناســنامه ‪ 355‬و بــه شــماره ملــی ‪2268961877‬‏صــادره از علــی ابــاد کتــول فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه‏پرونــده ‪ 1400114412480000455‬در ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪419/37‬‏متــر مربــع از پــاک‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضیاوزینــه بخــش ‪ 3‬‏حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایتتصرفــات‏متقاضیــدارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‏مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست را به این‏اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪9528:‬‏ تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/09/10:‬‏تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/27:‬‏ حجت الله تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫مهارت «نه گفتن»‬ ‫برای نه گفتن به دالیل زیر توجه کنید ‪:‬‬ ‫* نــه گفتــن بــه معنــی خودخواهــی نیســت‪ .‬وقتــی وظیفــه جدیــدی را نمــی‬ ‫پذیریــد بــه ایــن معنــی اســت کــه مســئولیتهایی کــه در حــال حاضــر بــه عهــده‬ ‫داریــد برایتــان اهمیــت دارد و نمــی خواهیــد در انجــام انهــا کوتاهــی رخ دهــد‪.‬‬ ‫*نــه گفتــن بــه شــما اجــازه مــی دهــد کارهــای جدیــدی را امتحــان کنید‪ .‬این که همیشــه‬ ‫کاری را انجــام میــداده ایــد دلیــل نمیشــود بــرای همیشــه انجــام ان را به عهده بگیرید‪.‬‬ ‫* بــا نــه گفتــن فرصــت پیــدا میکنیــد عالیــق و کارهــای جدیــدی را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫*همیشــه پاســخ مثبت به درخواســتها خوب نیســت‪ .‬وقتی بیش از حد مســئولیت به‬ ‫عهــده میگیریــد تحــت اســترس شــدیدی قــرار مــی گیریــد و احتمــال احســاس خســتگی‬ ‫و از پا در امدنتان بیشــتر میشــود‪.‬‬ ‫*بلــه گفتــن باعــث میشــود دیگــران از انجــام ان کار ناتــوان شــوند‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‬ ‫وقتــی نــه میگوییــد راه را بــه روی فــرد بــاز میگذاریــد تــا خــود دســت بــه کار شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪431‬‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پیشرفت ‪۴۴‬‬ ‫درصدی اجرای‬ ‫راه اهن‬ ‫جوین‪ -‬اسفراین‬ ‫اجرای طرح بهارستان‬ ‫در هشت روستای‬ ‫سخت گذر شیروان‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راه اهــن منطقــه‪ ۲‬گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫پــروژه ریلــی جوین‪-‬اســفراین ‪ ۴۴‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‬ ‫البتــه میــزان رشــد در بخــش زیرســازی ‪ ۷۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر مــردی در خصــوص ایــن پــروژه ریلــی در ‪ ۲‬قطعــه در‬ ‫حــال اجــرا اســت اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح امســال ‪۲۹۱‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای اغــاز پــروژه تــا کنــون یکهــزار و ‪۳۳۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده و بــرای تکمیــل ایــن بخــش از‬ ‫راه اهــن ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راه اهــن منطقــه دو دربــاره مشــکالت‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه گفــت‪ :‬مهــم تریــن مشــکل‪ ،‬عــدم نقدینگــی برای‬ ‫تامیــن مصالــح و وجــود معــارض در مســیر پــروژه اســت‪.‬‬ ‫مــردی تصریــح کــرد‪ :‬تملــک و رفــع معــارض‪ ،‬نیــاز بــه پــول نقــد‬ ‫و همــکاری ذینفعــان و مقامــات اســتانی و محلــی دارد کــه‬ ‫متاســفانه تاکنــون بــا توجــه بــه مکاتبــات و جلســات حضــوری بــا‬ ‫مقامــات محلــی ایــن امــر محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال بــا پیگیــری انجــام شــده‪ ،‬نامــه‬ ‫مقــام عالــی وزارت بــه دادســتانی جویــن مبنــی بــر درخواســت‬ ‫اجــرای مــاده ‪ ۹‬قانــون تملــک اراضــی اخــذ شــده امــا بــا توجــه‬ ‫بــه مخالفــت برخــی از افــراد بومــی منطقــه و عــدم رضایــت انهــا‬ ‫تاکنــون امــکان اجــرای ان فراهــم نشــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راه اهــن منطقــه ‪ ۲‬افــزود‪ :‬وســعت‬ ‫زمیــن هایــی کــه بایــد در محــدوده اســتان خراســان رضــوی‬ ‫تملــک شــود‪ ،‬حــدود ‪ ۲۶‬هکتــار اســت و ارزش ریالــی ان دســت‬ ‫کــم ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی راه اهــن جویــن‪ -‬اســفراین بــه طــول حــدود‬ ‫‪ ۵۷‬کیلومتــر از ســال ‪ ۹۰‬اغــاز شــده اســت‪ .‬مقــرر بــود ایــن پــروژه‬ ‫ریلــی تــا پایــان عمــر دولــت گذشــته بــه بهــره بــرداری برســد امــا‬ ‫بــروز برخــی مشــکالت افتتــاح ان را بــه تاخیــر انداختــه اســت‪.‬‬ ‫در ســفر ســال ‪ ۹۴‬رییس جمهوری به خراســان شــمالی ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل و بهــره بــرداری راه اهــن جویــن_‬ ‫اســفراین مصــوب شــد کــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال ان ســهم دولــت و‬ ‫یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال ان از محــل صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫بایــد تامیــن مــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن اعتبــارات بــا وجــود تصویــب مجــدد ان در دومیــن ســفر‬ ‫رییــس جمهــور دولــت گذشــته بــه خراســان شــمالی کــه تابســتان‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬انجــام شــد تــا کنــون روی تحقــق را ندیــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سرپرســت مدیریــت توزیــع نیــروی بــرق شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬در هشــت روســتای واقــع در مناطــق‬ ‫ســخت گذر درســالجاری‪ ،‬پیاده ســازی طــرح‬ ‫بهارســتان «بهســازی شــبکه توزیــع بــرق» ایــن‬ ‫شهرســتان خراسان شــمالی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫میثــم ربانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای اجــرای طــرح بهارســتان کــه بــه منظــور‬ ‫نوســازی و اصــاح شــبکه در روســتاها انجــام‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بهســازی و نوســازی شــبکه در حریــم‬ ‫هــای فشــار متوســط و فشــار ضعیــف بــا جابجایــی‬ ‫ترانســفورماتور انجــام شــد‪.‬‬ ‫جابه جایــی تیرهــای بــرق از معابــر روســتایی‪،‬‬ ‫مقاوم ســازی پایه هــا‪ ،‬اصــاح ولتــاژ مشــترکان‬ ‫روســتایی‪ ،‬اصــاح شــبکه و رفــع اتصــاالت سســت‬ ‫شــبکه های روســتایی‪ ،‬اصــاح روشــنایی معابــر‬ ‫عمومــی روســتایی‪ ،‬اصــاح فرســودگی شــبکه از‬ ‫جملــه پایه هــا و ســیم های بــرق‪ ،‬بازارایــی و تعدیــل‬ ‫بــار فیدرهــای فشــار ضعیــف شــبکه های روســتایی‬ ‫و اصــاح انشــعابات‪ ،‬از جملــه اقداماتــی اســت کــه‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح بهارســتان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه تامیــن بــرق شــهرک هــای‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در بازدیــد هــای صــورت گرفتــه مجــوز تامیــن بــرق‬ ‫شــهرک هــای قوالنلــو‪ ،‬شــرکانلو‪ ،‬کالتــه جعفــری‬ ‫و خیــر ابــاد اخــذ شــده اســت کــه ایــن پــروژه قــرار‬ ‫اســت تــا پایــان ســال جــاری بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫سرپرســت مدیریــت توزیــع نیــروی بــرق شــیروان‬ ‫دربــاره روشــنایی معابــر شهرســتان شــیروان‬ ‫نیزگفــت‪ :‬در بازدیدهــای انجــام شــده‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد بــرای تامیــن روشــنایی معابــر در گــذرگاه‬ ‫هــای‪ ۸ ،۶‬و ‪ ۱۰‬چــراغ هایــی بــا تــوان بــاال نصــب‬ ‫شــده اســت کــه بــا اخــذ مجوزهــای الزم‪ ،‬تعــداد‬ ‫‪ ۳۳۰‬دســتگاه چــراغ ‪ LED‬در حــال نصــب اســت‪.‬‬ ‫ربانــی افــزود‪ :‬اجــرای پنــج کیلومتــر خــط فشــار‬ ‫متوســط ‪ ۲‬مــداره حــد فاصــل پلیــس راه قدیــم‬ ‫بــه ســمت شــیروان پــروژه دیگــری اســت کــه در‬ ‫حــال حاضــر اغــاز شــده و بایــد تــا پایــان ســال بــه‬ ‫اتمــام مــی رســد کــه عــاوه بــر ایــن پنــج کیلومتــر‬ ‫خــط فشــار متوســط ‪ ۲‬مــداره حــد فاصــل پلیــس‬ ‫راه قدیــم بــه ســمت شــیروان بــرای اجــرای رینــگ‬ ‫بــا خــط ‪ ۲‬مــداره شهرســتان بجنــورد بــه منظــور‬ ‫پایــداری شــبکه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مجمــوع مشــترکان بــرق در شــیروان ‪ ۶۴‬هــزار‬ ‫نفــر هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۴‬هــزار مشــترک‬ ‫شــهری و ‪ ۲۰‬هــزار مشــترک روســتایی انــد‪.‬‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫با کمک سمن ها به دنبال‬ ‫حل چالشهای اجتماعی باشند‬ ‫مدیــر بهزیســتی گــرگان گفــت‪ :‬چالــش هــا و مشــکالت اجتماعی‬ ‫نیازمنــد‪ ،‬هــم افزایــی ســمن هــا و دســتگاه هــای اجرایــی هســتند‬ ‫تــا بــه ایــن وســیله بتوانیــم اســیب هــای اجتماعــی را حــل کنیــم‪.‬‬ ‫محمــد شایســته در بازدیــد مدیــر کل بانــوان اســتانداری گلســتان از‬ ‫مرکز خانه امن گرگان اظهار کرد‪ :‬متاسفانه حمایت و پشتیبانی الزم‬ ‫از مراکــز خانــه امــن نمــی شــود‪ ،‬نیــروه هــای ایــن اماکــن کــم هســتند‬ ‫و نیازمنــد یــک عــزم ملــی و اجتماعــی بــرای کمــک بــه انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســیب هــای اســتان بایــد بــر اســاس اقــوام توســط‬ ‫ســمن هــا بومــی ســازی شــود‪ ،‬چــرا کــه ایــن کار در شناســایی و‬ ‫حــل چالــش هــا بســیار مــی تواننــد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫شایســته ادامــه داد‪ :‬نیازمنــد یــک هــم افزایــی در بین ســمن ها و‬ ‫حــوزه هــای مــردم نهــاد در مباحــث اجتماعــی بــا کمــک اســتانداری‬ ‫و دیگــر دســتگاه هــای مربوطــه هســتیم تــا بتوانیــم اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی را الویــت بنــدی کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن ســمن هــا کمــک کننــد تــا مشــکالت و‬ ‫اســیب هــای حــوزه بانــوان کمتــر شــود‪ ،‬چــرا کــه متاســفانه در‬ ‫حــال حاضــر بیشــتر مراجعــات بــه اورژانــس زنــان زیــر ‪ 30‬ســال و‬ ‫دختــران جــوان هســتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬رویکــرد قطعــی‬ ‫دولــت ســیزدهم هوشمندســازی در عرصــه اقتصــادی‬ ‫اســت و ادامه دهنــده تالش هــا در ایــن زمینــه بــا ســرعت‬ ‫بیشــتر هســتیم کــه تــاش می شــود در ایــن راســتا از‬ ‫ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان بهره منــد شــویم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪« ،‬احســان‬ ‫خانــدوزی» در مراســم رونمایــی از ســامانه های کانتینــری تولیــد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هــم اکنــون در تمامــی مناطــق اســتان فعالیــت مراکــز فرهنگــی و‬ ‫هنــری کــه پیــش از ایــن در ‪ ۲‬شهرســتان گرمــه و جاجــرم در جنــوب‬ ‫و جنــوب غربــی خراســان شــمالی بــه علــت وضعیــت قرمــز تعطیــل‬ ‫شــده بــود بازگشــایی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراسان شــمالی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬براســاس رنــگ بنــدی‬ ‫جدیــد ســتاد ملــی کرونــا اســتان از وضعیــت قرمز خارج شــده اســت به‬ ‫همیــن علــت فعالیــت نگارخانــه هــا‪ ،‬ســالن هــای ســینما و اموزشــگاه‬ ‫هــای ازاد هنــری بصــورت حضــوری اســت‪.‬‬ ‫ابوالحســن حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت مراکــز فرهنگــی و‬ ‫هنــری در شــهرهای بــا و ضعیــت نارنجــی نیــز ســالن هــای ســینمایی‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۵۰‬درصــد و رعایــت پروتکل های بهداشــتی اســت گفت‪:‬‬ ‫فعالیــت در اموزشــگاه هــای ازاد هنــری نیــز بــا حضــور ‪ ۱۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫فعالیــت مراکــز فرهنگــی و هنــری کــه از نیمــه دوم مــرداد مــاه‬ ‫امســال بــه علــت اعمــال محدودیت هــای کرونایــی تعطیل شــده بود‬ ‫از اواخــر شــهریور بــا تغییــر رنگ بنــدی در اســتان اغــاز و دوبــاره در‬ ‫ابــان مــاه ســال جــاری بــا وارد شــدن ایــن خطــه بــه وضعیــت پرخطــر‬ ‫کرونایــی تعطیــل شــد امــا هــم اکنــون بــا خــارج شــدن از وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونایــی دوبــاره ایــن مراکــز فعالیــت خــود را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫رویکرد قطعی دولت‬ ‫سیزدهم‪،‬هوشمندسازی‬ ‫در عرصه اقتصاد است‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪8‬‬ ‫بیش از هزار کیلومتر شبکه فرسوده‬ ‫بازگشایی تمامی مراکز‬ ‫برق گلستان جایگزین می شود‬ ‫فرهنگی و هنری خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫داخــل و معرفــی پروژه هــای ایکـس ری هوشــمند اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مســاله هوشمندســازی نظارت هــا از طریــق ایکــس ری بــا اتــکا‬ ‫بــه تولیــد داخــل و بــه کمــک جدیدتریــن فنــاوری‪ ،‬از نــکات قابــل‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت جلوگیــری از تلفــات انــرژی گفــت کــه در ســالجاری‬ ‫هــزار و ‪ ۹۰۵‬کیلومتــر از ســیم های فرســوده شــبکه توزیــع‬ ‫بــرق اســتان در راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف بــا کابل هــای‬ ‫خودنگهــدار جایگزیــن می شــود‪.‬‬ ‫علی اکبــر نصیــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬توجــه بــه‬ ‫مســائل زیســت محیطــی و رعایــت مبلمــان شــهری از دیگــر‬ ‫مزایــای اجــرای ایــن طــرح اســت کــه در همیــن راســتا ســال قبــل‬ ‫‪ ۱۹۱‬هــزار متــر شــبکه های فرســوده بــرق بــا کابــل خودنگهــدار‬ ‫جایگزیــن شــده بــود‪.‬‬ ‫ت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪ :‬بهبــود‬ ‫مدیرعامــل شــرک ‬ ‫کیفیــت ولتــاژ و رفــع نوســانات شــبکه‪ ،‬رفــع حریم هــای شــبکه‪،‬‬ ‫کاهــش حــوادث نیــروی انســانی‪ ،‬کاهــش خاموشــی های‬ ‫خواســته و ناخواســته‪ ،‬رعایــت نــرخ خاموشــی‪ ،‬رفــع ســرقت‬ ‫ســیم شــبکه و انــرژی از دیگــر مزایــای اجــرای ایــن طــرح ســیم‬ ‫بــه کابــل در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه از مجمــوع تعویــض ســیم هــای فرســوده ســال‬ ‫گذشــته گلســتان ‪ ۸۸‬درصــد در مناطــق شــهری و بقیــه مربــوط‬ ‫بــه مناطــق روســتایی بــود‪.‬‬ ‫توجــه فراینــد نظــارت گمرکــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس امــار دســتگاه های فعــال ایکــس ری در‬ ‫گمــرکات کشــور از ‪ ۱۵‬دســتگاه بــه ‪ ۱۷‬دســتگاه افزایــش یافتــه‬ ‫اســت و در یــک تــا دو ســال اینــده معــادل ‪ ۱۷‬دســتگاه دیگــر‬ ‫نیــز بــه کل ظرفیــت اضافــه می شــود؛ یعنــی ‪ ۱۰۰‬درصــد رشــد‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬در ســه مــا ه اینــده‪ ،‬هــر مــاه یــک دســتگاه‬ ‫ایکــس ری جدیــد بــا محوریــت تولیــد داخــل خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اتصــال ســامانه های اقتصــادی در حــوزه تجــارت‬ ‫و گمــرک‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬درصــدد هســتیم بــا جدیــت و در حــد وســع‬ ‫خــود ســامانه های زیرمجموعــه وزارت اقتصــاد را بــه هــم متصــل‬ ‫کنیــم و بــا کمــک یکپارچگــی اطالعــات بــرای حکمرانــی اقتصــادی‬ ‫اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه مالیاتــی‪،‬‬ ‫بانکــی و گمرکــی چــاره ای جــز اتصــال ســامانه های اقتصــادی‬ ‫نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬از دیگــر بخش هــای اقتصــادی و مدیریتــی‬ ‫تقاضــا داریــم بــه ســامانه اتصــال داده بپیوندنــد‪ ،‬زیــرا در‬ ‫ایــن صــورت قاچــاق کاال و فــرار مالیاتــی کاهــش می یابــد و از‬ ‫سوء اســتفاده جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۴۹‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمدعلــی مــرگ دری بــه شــماره شناســنامه‪ ۱۱۷۹‬و بشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۲۱۲۱۴۵۷۴۶۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۶۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۵۹‬متــر مربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۵۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۱۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۷:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۴۳‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۷/۱۲‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۰۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫یعقــوب نظــری فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۷۳‬کدملــی‪ ۴۹۷۹۳۶۶۸۵۶‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت ‪ ۵۸۶۷۲.۴۴‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ پالک هــای ‪ -۱‬قطعــه‬ ‫اول بــه مســاحت ‪ ۱۵۰۰۰‬مترمربــع جزئــی از پــاک‪ -۲۸۴‬فرعــی از‪-۲۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه قــره بــاش بخــش ‪ -۱۲‬شهرســتان اق قــا از ســهمی یعقــوب نظــری ‪ -۲‬قطعــه دوم بــه مســاحت ‪ ۲۷۰۰۰‬مترمربــع جزئــی از پــاک‬ ‫‪ -۲۷۶‬فرعــی از‪-۲۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه قــره بــاش بخــش ‪ -۱۲‬شهرســتان اق قــا از ســهمی کلیــه وراث قربــان محمــد جــوزاک‪ -۳‬قعطــه ســوم بــه مســاحت‪ ۶۶۵.۹۵‬مترمربــع جزئــی از باقیمانــده پــاک ‪ -۲۱‬اصلــی واقــع‬ ‫دراراضــی قریــه قــره بــاش بخــش‪ -۱۲‬شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از درصورتی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف‪ ۹۳۳۵‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۸/۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬روزیکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۹/۱۰‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای بشماره ‪ 140060312004005080‬مورخ ‪ 1400/08/23‬موضوع کالسه ‪1400114412004000126‬‬ ‫هیــات اول‪/‬دوم موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم اغولتــاج صــادری فرزنــد‬ ‫قارلــی اقــا بشــماره شناســنامه ‪ 1338‬شــماره ملــی ‪ 2032039915‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 181.53‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪ 5025‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع درگنبــدکاووس خیابــان‬ ‫شــریعتی غربــی کوچــه ‪ 16‬بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از اقــای حالــت محمــد ســالمی اینچــه بــرون (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9490 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫خریداری ‪ ۲۵۴‬تن‬ ‫وش پنبه توافقی‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از کشــاورزان‬ ‫اســتان ‪ ۲۵۴‬تــن وش پنبــه در ســال جــاری بــه صــورت توافقــی‬ ‫خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫جلیــل رمضانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬خریــد توافقــی در‬ ‫راســتای سیاســت های وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان مرکزی تعاون‬ ‫روســتایی بــا هــدف حمایــت از قشــر تولیــد کننــده انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وش پنبه خریداری شــده از کشــاورزان در کارخانه های‬ ‫پنبــه پــاک کنی اســتحصال می شــود‪.‬‬ ‫قیمــت وش پنبــه امســال بیــن ‪ ۲۷‬تــا ‪ ۲۹‬هــزار تومــان اســت کــه‬ ‫قیمــت ایــن محصــول امســال مناســب اســت و پنبــه کاران از خریــد‬ ‫توافقــی کمتــر اســتقبال کردنــد‪.‬‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬در راســتای حمایــت از کشــاورزان در ســال جــاری‬ ‫بــا هماهنگــی هــای انجام شــده‪ ،‬شــرکت تعاونی پنبــه کاران بجنورد‬ ‫اقــدام بــه قــرارداد کشــت مشــارکتی پنبــه در ســطح ‪ ۲۷۰‬هکتــار‬ ‫از مــزارع پنبــه بــا کشــاورزان اســتان در شهرســتان هــای مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬اســفراین و جاجــرم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن بــذر مرغــوب‪ ،‬نظــارت بــر عملیــات‬ ‫کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت و همچنیــن تامیــن نهــاده هــای مــورد‬ ‫نیــاز کشــاورزان طــرف قــرارداد از جملــه اقدامــات مهمــی بــوده اســت‬ ‫کــه در ایــن راســتا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬ایــن شــرکت پیــش قــدم در کشــت قــراردادی بــوده اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه نظــارت هــای دقیــق و راهنمایــی هــای مناســب بــه‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬عــاوه بــر افزایــش راندمــان تولیــد در واحــد ســطح‪،‬‬ ‫در زمــان برداشــت محصــول نیــز‪ ،‬پنبــه هــای تولیــدی را نیــز بــا‬ ‫قیمــت هــای باالتــر از قیمــت روز خریــداری مــی کنــد کــه موجبــات‬ ‫رضایتمنــدی و اســودگی خاطــر کشــاورزان را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســطح ‪ ۹‬هــزار هکتــار از کشــتزارهای اســتان در ســال زراعــی‬ ‫گذشــته پنبــه کشــت شــده بــود کــه پیــش بیینــی مــی شــود از ایــن‬ ‫ســطح ‪ ۲۷‬هــزار تــن وش پنبــه برداشــت شــود‪.‬‬ ‫میانگیــن تولیــد محصــول وش پنبــه در هــر یــک هکتــار ســه تــن‬ ‫اســت‪ ،‬پارســال از پنبــه زارهــای اســتان ‪ ۱۷‬هــزار تــن وش پنبــه از‬ ‫ســطح هفــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار برداشــت شــده بــود‪.‬‬ ‫شــبکه شــرکت هــای تعاونــی روســتایی اســتان بــا بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫طنز‬ ‫هــزار نفــر عضــو در زمینــه انجــام فعالیــت هــای کشــاورزی و خدمات‬ ‫رســانی بــه اعضــا و کشــاورزان از جملــه توزیــع کــود‪ ،‬ســم‪ ،‬بــذر‪،‬‬ ‫ســوخت‪ ،‬انــواع نهــاده هــای دامــی و کشــاورزی‪ ،‬توزیع میــوه نوروزی‬ ‫فعــال بــوده و انجــام خریــد تضمینــی‪ ،‬حمایتــی و توافقــی انــواع‬ ‫محصــوالت کشــاورزی را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هزار هکتار عرصه کشــاورزی دارد که از این‬ ‫میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار زراعــی و مابقــی باغــی اســت و بیــش از ‪۸۰‬‬ ‫هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بیشــترین شــاغالن اســتان در بخــش کشــاورزی اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 18‬تــن تنباکــوی قاچــاق‬ ‫بــه ارزش بالــغ بــر ‪ 5‬میلیــارد ریــال توســط مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان مینودشــت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان و‬ ‫همــکاری مشــترک مامــوران پلیــس اگاهــی مینودشــت محــل‬ ‫نگهــداری تنباکــوی قاچــاق در ان شهرســتان شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی بــه‬ ‫همــراه نماینــده اداره صمــت از انبــار مــورد نظــر بازدیــد کــه طــی‬ ‫ان ‪ 18‬تــن تنباکــو کــه در ســامانه اداره صمــت ثبــت نشــده و بــه‬ ‫صــورت قاچــاق دپــو شــده بــود کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک‬ ‫متهــم در ایــن عملیــات‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان ارزش ایــن مقــدار‬ ‫تنباکــوی قاچــاق را بالــغ بــر ‪ 5‬میلیــارد ریــال بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس بــا تمــام تــوان بــا‬ ‫قانــون شــکنان و مجرمــان مقابلــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مطالبه ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫پیمانکاران پروژه راهسازی‬ ‫فاروج‪-‬بهشهر‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راههــای منطقــه شــمال شــرق کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬پیمانــکاران و مشــاوران پــروژه چهارخطــه کــردن فــاروج‪-‬‬ ‫بهشــهر ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال مطالبــه دارنــد کــه بــا توجــه بــه کمبــود‬ ‫اعتبار‪،‬وضعیــت ســاخت ایــن محــور در شــرایط بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫مهــدی نظریــان اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۱۶‬پیمانــکار و مشــاور در‬ ‫اســتان هــای خراســان شــمالی و گلســتان بابــت ســاخت ایــن راه‬ ‫مطالبــه دارنــد بطوریکــه شــرایط کارگاه هــا بحرانــی شــده و بعضــا‬ ‫شــاهد فــروش ماشــین االت هســتیم و پرداخــت حقــوق هــا هــم‬ ‫بــه تاخیــر افتــاده و راندمــان کار پاییــن امــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال یکهــزار میلیــارد ریــال بــرای اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫راهســازی مصــوب شــده اســت امــا تاکنــون و بــا گذشــت بیــش از‬ ‫هشــت مــاه از ســال‪ ،‬تنهــا ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار خزانــه ســه‬ ‫صنایع خراسان شمالی ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال به ساخت زائرسرا‬ ‫کمک می کنند‬ ‫معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پنــج صنعــت مــادر اســتان ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه ســاخت زائرســرا بــرای اســکان زائــران در جــوار‬ ‫حــرم مطهــر رضــوی کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر رضــازاده اظهــار داشــت‪ :‬لولــه گســتر و فــوالد‬ ‫اســفراین‪ ،‬الومینــای جاجــرم‪ ،‬اذیــن فــورج اســفراین‪،‬‬ ‫‪ ‬کشف مواد مخدر در گرگان‬ ‫دستگیری سارقان حرفه ای‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 43‬کیلوگــرم‬ ‫مــواد مخــدر از نــوع تریــاک در یــک عملیــات هدفمنــد پلیســی‬ ‫در شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی از حمــل و جابجائــی مقــداری مــواد مخــدر توســط یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو پرایــد مطلــع شــدند و موضــوع را بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از چندیــن ســاعت کار اطالعاتــی‬ ‫موفــق شــدند خــودرو مــورد نظــر را در یکــی از محورهــای فرعــی‬ ‫شهرســتان گــرگان شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی در‬ ‫عملیاتــی موفقیــت امیــز‪ ،‬ان را متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬مامــوران در بازرســی از خــودرو توقیفــی مقــدار ‪43‬‬ ‫کیلوگــرم تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای جاســازی شــده بــود‬ ‫کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی ضمن اشــاره به معرفی متهم به مراجع قضائی‪ ،‬هوشــمندی‬ ‫و اقتــدار را دو ویژگــی اصلــی پلیــس دانســت و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫پلیــس بــا هوشــیاری و اشــراف اطالعاتــی قاطعانــه بــا مخــان‬ ‫امنیــت جامعــه مقابلــه کــرده و اجــازه فعالیــت هــای مجرمانــه بــه‬ ‫قاچاقچیــان و ســوداگران مــرگ را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــد کاووس از دســتگیری ‪ 2‬ســارق‬ ‫موبایــل قــاپ در ایــن شهرســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــود علی فــر» اظهار داشــت‪ :‬در پی‬ ‫وقــوع چنــد فقــره قــاب زنــی بــا شــگردهای مشــابه در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫را بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از انجــام کارهــای اطالعاتــی و تــاش‬ ‫شــبانه روزی توانســتند ‪ 2‬ســارق موبایــل قــاپ حرفــه ای کــه بــا‬ ‫همدســتی یکدیگــر اقــدام بــه ســرقت می کردنــد را شناســایی و در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه انهــا را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز‬ ‫اقــرار نداشــتند و بــه ‪ 6‬فقــره موبایــل قاپــی اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــد تصریــح کرد‪ :‬متهمان به منظور ســیر مراحل‬ ‫قانونــی بــه دســتگاه قضایــی معرفــی و پــس از ان روانه زندان شــدند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬تمــام تــوان خــود را بــه منظــور‬ ‫پیشــگیری از ســرقت و دســتگیری ســارقان بــه کار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر در پایــان ضمــن هشــدار بــه مــردم مبنــی بــر‬ ‫اینکــه قــاب زنــی و موبایــل قاپــی معمــوال بــا موتورســیکلت های‬ ‫تنــدرو و یــک نفــر تــرک نشــین انجــام مــی شــود از انهــا خواســت‬ ‫در معابــر عمومــی و جاهــای خلــوت مراقــب لــوازم خــود باشــند‪.‬‬ ‫ســاله تخصیــص یافتــه اســت کــه ارزش ریالــی ایــن اســناد تنهــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال بــراورد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راههــای منطقــه شــمال شــرق کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون اجــرای پــروژه راهســازی بجنورد‪-‬جنــگل‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد پیشــرفت دارد و تکمیــل ‪ ۳۵‬کیلومتــر‬ ‫باقــی مانــده از ایــن مســیر دســت کــم هفــت هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫نظریــان‪ ،‬کمبــود اعتبــار و عــدم تخصیــص بــه موقــع بودجــه‬ ‫گرانــی مصالــح را از علــت هــای عــدم تکمیــل چهــار خطــه محــور‬ ‫بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان طبــق برنامــه ریــزی تدوینــی کــه تــا ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اعــام بــود‪ ،‬اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه هــای پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی‪ ،‬اعتبــارات مصــوب بــرای اجــرای ایــن پــروژه راهســازی‬ ‫پاســخگو نیســت و هزینــه هــای ســاخت نســبت بــه یــک ســال‬ ‫گذشــته تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نظریــان در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره کمــک هــای‬ ‫اســتانداری بــه اجــرای ایــن پــروژه گفــت‪ :‬خراســان شــمالی تنهــا‬ ‫اســتانی اســت کــه از منابــع تــوازن منطقــه ای حتــی یــک ریــال‬ ‫بــه اجــرای پــروژه چهــار خطــه کــردن بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان‬ ‫اختصــاص نــداده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راههــای منطقــه شــمال شــرق کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬در ســایر اســتان هــا بخشــی از منابــع تــوازن منطقــه ای‬ ‫پتروشــیمی بجنــورد و قنــد شــیروان از صنایــع مــادر خراســان‬ ‫شــمالی هســتند کــه در جلســه منابــع مالــی ســاخت زائــر ســرا‬ ‫در جــوار بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا(ع) مقــرر شــد تــا بخشــی از‬ ‫ایــن هزینــه را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان پرداخــت هــر واحــد صنعتــی مشــخص‬ ‫نیســت و بایــد ایــن صنایــع بســته بــه درامدزایــی ســهم خــود را‬ ‫در ســاخت ایــن طــرح مذهبــی پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن میــزان از کمــک صنایــع در قالــب مســوولیت‬ ‫اجتماعــی پرداخــت مــی شــود‪ ،‬زیــرا معتقدیــم هــر واحــد‬ ‫تولیــدی و صنعتــی مجموعــه وظایــف و تعهداتــی دارد کــه بایــد‬ ‫در جهــت حفــظ‪ ،‬مراقبــت و کمــک بــه جامعــ ه انجــام دهــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت در شــمال‬ ‫شــرق کشــور واقــع اســت و حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد صنعتــی در ان‬ ‫دایــر اســت‪.‬‬ ‫ســاخت زائرســرا از ســال ‪ ۱۳۹۵‬در شــهر مقــدس مشــهد کلیــد‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫صنعت خودروسازی و جشن‬ ‫گودبای پمپرز!‬ ‫حوادث‬ ‫وقیف محموله تنباکوی‬ ‫قاچاق در مینودشت‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪431‬‬ ‫بــرای ســرعت دادن بــه پــروژه هــا اختصــاص مــی یابــد امــا در‬ ‫خراســان شــمالی ریالــی از ایــن منابــع بــه اجــرای ایــن پــروژه مهــم‬ ‫اختصــاص داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫طــرح چهــار خطــه محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان از شــریان های‬ ‫اصلــی ارتباطــی خراســان شــمالی بــه اســتان هــای شــمالی کشــور‬ ‫و تهــران محســوب مــی شــود کــه طــرح چهــار خطــه ان از دهــه ‪۸۰‬‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت کــه هــر بــار بــه دلیــل عــدم تخصیــص‬ ‫بــه موقــع اعتبــار نیمــه کاره مانــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی یکــی از پنــج اســتان کشــور محســوب‬ ‫مــی شــود کــه فاقــد شــبکه ریلــی اســت و شــبکه خطــوط هوایــی‬ ‫ایــن اســتان نیــز بــه دلیــل جانمایــی نامناســب و احاطــه شــدن‬ ‫کوه هــای اطــراف کارایــی الزم را بــرای جابجایــی مســافر و بــار‬ ‫نــدارد و هــم اکنــون بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از شــبکه حمــل و نقــل‬ ‫اســتان وابســته بــه حمــل و نقــل زمینــی اســت و تکمیــل چهــار‬ ‫خطــه محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان مــی توانــد عــاوه بــر‬ ‫کاهــش ســوانح رانندگــی ‪ ،‬ســرعت جابجایــی مســافر و بــار را‬ ‫نیــز افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بیــش از پنــج هــزار کیلومتــر راه اصلــی‬ ‫و فرعــی دارد کــه افــزون بــر ‪ ۶۳۷‬کیلومتــر از ایــن محــور را شــریان‬ ‫اصلــی تشــکیل مــی دهــد و مابقــی راه هــای روســتایی اســت کــه‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از ان زیــر پوشــش اســفالت قــرار دارد‪.‬‬ ‫خــورد بــر ایــن اســاس بــا مشــارکت شــهرداری و شورای اســامی‬ ‫شــهر مشــهد زمیــن هایــی بــا موقعیــت هــای مناســب بــرای‬ ‫احــداث زائرســرا بــرای تمــام اســتان هــای کشــور از طریــق‬ ‫قرعه کشــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح تاکنــون اجــرا نشــده و اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫درصــدد اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر امــام جمعــه بجنــورد در ایــن زمینــه عنــوان کــرده بــود‬ ‫کــه در مجمــوع ‪ ۵۶۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تکمیــل ایــن‬ ‫ن هزینــه از طریــق‬ ‫مجموعــه نیــاز اســت و قــرار بــود بخشــی از ایـ ‬ ‫اســتانداری تامیــن شــود کــه متاســفانه بــه دلیــل مشــکالت و‬ ‫مــوارد قانونــی‪ ،‬زمینــه ایــن کار فراهــم نشــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری گفتــه بــود‪ :‬زمــان مشــخصی‬ ‫بــرای احــداث ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه در صــورت‬ ‫راکدمانــدن زمیــن ان گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ریــا نباشــد چنــد مــاه قبــل در یــک دوره امــوزش طنــز‬ ‫نویســی یکــی از دانشــجویان از مــا پرســید شــما اگــر‬ ‫یــک روز ســوژه ای بــرای طنــز نویســی پیــدا نکنیــد‪ ،‬کــدام‬ ‫مقولــه یــا کــدام صنعــت را بــرای نــوازش انتخــاب مــی‬ ‫کنیــد‪ .‬مــا هــم یــک پاســخ کلیشــه ای بــه ایشــان دادیــم‬ ‫کــه دو چیــز انتهــا ندارنــد یکــی اســمان و یکــی ســوژه بــرای‬ ‫طنــز نویســی کــه البتــه در مــورد اولــی شــک دارم‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود بــه نظــر مــی رســد شــاید یــک روز دانشــمندان بــه تــه‬ ‫اســمان برســند ولــی صنعــت خــودرو ســازی ایــن مملکــت‬ ‫سروســامان پیــدا نکنــد!‬ ‫حــاال صنعــت زهــوار دررفتــه خــودرو ســازی و اجحــاف در‬ ‫حــق مــردم یــک طــرف ‪ ،‬اظهــار نظرهایــی کــه در خصــوص‬ ‫حمایــت از صنعــت مــی شــود‪ ،‬بیشــتر از ان اجحــاف‬ ‫روی اعصــاب اســت‪ .‬یــک روز دوســتان اســتانداردهای‬ ‫خودروهــای مــا را بــا بنــز و فــورد مقایســه مــی کننــد!‬ ‫یــک روز عنــوان مــی کننــد‪ ،‬صنعــت خــودرو کره جنوبــی‬ ‫بــه ایــن خاطــر رشــد کــرد کــه ورودی پارکین ـگ خانه هــا را‬ ‫طــوری طراحــی کــرده انــد کــه ماشــین امریکایــی نتوانــد‬ ‫وارد شــود! یکــی دیگــر عنــوان مــی کنــد مــا بــر خــاف ژاپــن‬ ‫کیفیــت پائیــن را تحمــل نمــی کنیــم! اخیــرا ً هــم در جریــان‬ ‫هســتید کــه رییــس کمیســیون صنایــع مجلــس افاضــه‬ ‫فرمــوده انــد کــه واردات خــودروی دســت دوم توهیــن بــه‬ ‫مــردم اســت!‬ ‫یعنی ســوار شــدن خودروی دســت دوم که ارزان اســت‪،‬‬ ‫ایمنــی و امنیــت دارد‪ ،‬اســتاندارد اســت‪ ،‬بــه کاهــش‬ ‫الودگــی هــوا کمــک مــی کنــد‪ ،‬در کاهــش تصادفــات‬ ‫بــه جهــت ایمنــی باالتــر و بــه تبــع ان در کاهــش مــرگ و‬ ‫میــر در جــاده هــا موثــر اســت و هــزار و یــک مزیــت دیگــر‬ ‫دارد در شــان مــردم نیســت ولــی پرایــد یــا بــه قــول رئیــس‬ ‫پلیــس فــارس ارابــه چهــار چــرخ کــه در تصادفــات جــاده‬ ‫ای بــه چنــد قســمت نامســاوی تبدیــل مــی شــود و جنــازه‬ ‫هــا را بایــد بــا کاردک جمــع کــرد و تحویــل خانواده هــا داد‪،‬‬ ‫در شــان مــردم اســت! حتمــا ً شــرکت در قرعــه کشــی و‬ ‫پرداخــت هزینــه اضافــی جهــت اپشــن زه بغــل در خــودرو‬ ‫هــم نشــانه شــخصیت مــردم اســت!‬ ‫بــا ایــن اوصــاف خــدا کنــد انهایــی کــه ســیم شــان وصــل‬ ‫اســت و از مــا بیشــتر اطــاع دارنــد اعــام کننــد حمایــت‬ ‫از ایــن صنعــت تــا کجــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؟! بعــد از‬ ‫چهــل ســال ایــن صنعــت هنــوز تاتــی مــی کنــد و نمی توانــد‬ ‫روی پــای خــودش بایســتد و بــوی گنــدش کل خانــه را‬ ‫فــرا گرفتــه اســت! بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه‬ ‫هنــوز دوســتان تصمیــم نگرفتــه انــد بــرای ایــن شــرکت هــا‬ ‫جشــن گودبــای پمپــرز برگــزار کننــد!‬ ‫فقــط ایــن البــا مــا متوجــه نشــدیم چــرا واردات ســایر‬ ‫کاالهایــی کــه تــوان ســاخت انهــا را در کشــور داریــم ازاد‬ ‫اســت ولــی تنهــا واردات خــودرو ممنــوع اســت؟! یادمــان‬ ‫نــرود در ســال ‪ 1399‬اقالمــی ماننــد ‪ 800‬تــن بنــد شــلوار‪،‬‬ ‫‪ 800‬تــن بیــل و کلنــگ‪ 152 ،‬تــن قلــوه ســنگ‪ 660 ،‬تــن‬ ‫شــلنگ‪ 751 ،‬تــن زیــپ لبــاس‪ 378 ،‬تــن ســنجاق قفلــی‪،‬‬ ‫‪ 105‬تــن چکــش و پتــک‪ 9 ،‬تــن کیســه ادرار‪ 385 ،‬تــن‬ ‫اب پنیــر‪ 400 ،‬تــن میــوه مصنوعــی‪ 346 ،‬تــن گاواهــن‪،‬‬ ‫‪ 2‬میلیــون دالر تشــتک ‪ 13‬تــن ســنگ بــا صــرف صدهــا‬ ‫میلیــون دالر از منابــع ارزی کشــور وارد کشــور شــده‬ ‫اســت! زیــاده جســارت اســت‪...‬‬ ‫پیام ایمنی‬ ‫جهــت جلوگیــری از پدیــده خطرســاز( مکــش‬ ‫معکــوس) در ســاختمانها الزم اســت بــر روی‬ ‫قســمت زیریــن درب ورودی هــر اپارتمــان از‬ ‫دریچــه تهویــه کرکــره ای یــا ایفونــی مناســب‬ ‫بــه طــول ‪ ۲۰×۵۰‬ســانتیمتر اســتفاده گــردد‬ ‫همچنیــن زیــر دربهــای ورودی اطاق خــواب هــا‬ ‫نیــز حــدود ‪۳‬تــا ‪ ۵‬ســانتیمتر بــاز باشــد‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪431‬‬ ‫صدف دژالود‬ ‫‪ ۳۰‬کاری که قبل از ‪ ۳۰‬سالگی‬ ‫باید انجام داد‬ ‫همــه مــا بــه کارهایــی فکــر می کنیــم کــه اگــر تــا قبــل از مــرگ‬ ‫انجامشــان ندهیــم‪ ،‬پشــیمان خواهیــم شــد‪ .‬خیلــی از ایــن‬ ‫کارهــا میــان افــراد مختلــف مشــترک اســت‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫فهرســتی از ‪ ۳۰‬کار تهیــه کرده ایــم کــه پیشــنهاد می کنیــم تــا‬ ‫قبــل از ‪ ۳۰‬ســالگی انجــام بدهیــد‪ .‬اماده ایــد؟‬ ‫ادامه شماره ‪430‬‬ ‫‪ .۸‬تیراندازی یاد بگیرید‬ ‫اســلحه دسـت گرفتن شــوخی نیســت و منظــور مــا هــم ایــن‬ ‫نیســت که دســت به اســلحه شــوید و ادم بکشــید! پیشــنهاد‬ ‫مــا ایــن اســت کــه در باشــگاه تیرانــدازی ثبت نــام کنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫ورزشــی الکچــری و گــران به نظــر برســد ام بــا تجربـه ای کــه از‬ ‫ایــن رشــت ه ورزشــی در یــک محیــط محافظت شــده بــه دســت‬ ‫می اوردیــد‪ ،‬یــاد بگیریــد اســلحه ابــزار دفاعی قدرتمندی اســت‬ ‫و چنانچــه نا اگاهانــه و به قصــد ارتــکاب جــرم اســتفاده شــود‪،‬‬ ‫صدمــات جبران ناپذیــری بــه بــار خواهــد اورد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دوست صمیمی پیدا کنید‬ ‫همـ ه مــا در زندگــی دسـت کم بــه ســه دوســت صمیمــی نیــاز‬ ‫داریــم‪ .‬چــه بهتــر کــه تعــداد زیادتــری دوســت خــوب داشــته ‬ ‫باشــیم‪ ،‬امــا شــاید یــک دوســت صمیمــی هــم به تنهایــی‬ ‫دنیایمان را چنان تغییر بدهد که از داشــتن دوســتان متعدد‬ ‫بی نیــاز شــویم‪ .‬ایــن نــوع دوســتی بیشــتر در دوران نوجوانــی‬ ‫و جوانــی پــا می گیرنــد و بیشــتر مواقــع تــا پایــان عمــر ادامــه‬ ‫پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬داستان بنویسید‬ ‫خیلــی ادم هــا از نوشــتن متنفرنــد‪ .‬بــا ایــن حــال توصیــه‬ ‫می شــود تــا وقتــی جــوان هســتید و ذهــن خــاق داریــد‪،‬‬ ‫حداقــل یــک بــار نویســندگی را تجربــه کنیــد‪ .‬داستان نوشــتن‬ ‫نه تنهــا یــک فعالیــت ســرگرم کننده اســت‪ ،‬بلکــه مهارت هــای‬ ‫نگارشــی خودتــان را نیــز پــرورش خواهــد داد‪ ،‬مهارت هایــی‬ ‫کــه ایــن روزهــا بیشــتر افــراد نادیــده می گیرنــد‪ .‬یــک بــار قلــم‬ ‫دســت بگیریــد و چنــد خــط از افکارتــان را روی کاغــد بنویســید‪.‬‬ ‫خواهیــد دیــد کــه انجــام مــداوم ایــن فعالیــت در بهبــود‬ ‫مهارت هــای نگارشــی تان معجــزه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اخبار مهم روز را دنبال کنید‬ ‫شــاید شــما هــم از ان دســته افــرادی باشــید کــه تماشــای‬ ‫اخبــار و خوانــدن روزنامــه کســلتان می کنــد‪ .‬مــا در روزگاری‬ ‫بــه ســر می بریــم کــه الزم اســت از وقایــع پیرامونمــان‬ ‫خبــردار باشــیم‪ .‬بزرگ تر هــا هــم از اینکــه شــما جوان ترهــا‬ ‫بــه تماشــای اخبــار عالقــه نشــان دهیــد خوش شــان می ایــد‬ ‫و بــدون شــک وقتــی ببیننــد از وقایــع مهــم روز مطلــع‬ ‫هســتید‪ ،‬تحســینتان می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬از فیلم راکی درس بگیرید‬ ‫به احتمــال زیــاد اســم راکــی بــه گوشــتان خــورده اســت‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم تماشــای نســخ ه اصلــی ایــن فیلــم را کــه‬ ‫یکــی از بهتریــن فیلم هــای ورزشــی تاریــخ اســت‪ ،‬از دســت‬ ‫ندهیــد‪ .‬ایــن فیلــم ماجــرای یــک بوکســور بینــوای ایتالیایــی‬ ‫اســت کــه قصــد کــرد خــودش را بــه هم ه دنیا ثابت کنــد‪ ،‬کاری‬ ‫کــه هیچ کــس فکــرش را هــم نمی کــرد‪ .‬تماشــای ایــن فیلــم‬ ‫می توانــد بــرای جوان ترهــا ترغیب کننــده باشــد و بهشــان‬ ‫نشــان بدهــد کــه حتــی انســان های فقیــر نیــز می تواننــد‬ ‫فرصــت ترقــی داشــته باشــند؛ فقــط کافــی اســت ادم اراده‬ ‫کنــد و خــودش را بــاور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬موضع سیاسی خود را مشخص کنید‬ ‫هــر وقــت حــرف از سیاســت می شــود‪ ،‬همــ ه مــا یــک‬ ‫جورهایــی متعصــب می شــویم و از یکــی از مواضــع سیاســی‬ ‫دفــاع می کنیــم‪ .‬به دلیــل وجــود گروه هــا یــا تفکــرات سیاســی‬ ‫متفــاوت‪ ،‬چــه بهتــر کــه از جوانــی موضــع سیاســی خــود را‬ ‫مشــخص کنیــد‪ .‬تــا جــوان هســتید‪ ،‬بــا مواضــع سیاســی‬ ‫مختلــف اشــنا شــوید‪ .‬افــراد در جوانــی کمتــر رفتــار متعصبانــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬پــس فرصــت خواهنــد داشــت کــه از زوایــای متفــاوت‬ ‫بــه قضایــای سیاســی نــگاه کننــد و تحمــل پذیــرش عقایــد‬ ‫مخالــف را در خــود پــرورش دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬به خارج از کشور سفر کنید‬ ‫قبل از ‪ ۳۰‬ســالگی فراغت و انرژی بیشــتری برای ســفرکردن‬ ‫داریــد‪ .‬پــس اگــر امکانــش را داریــد‪ ،‬تــا قبــل از ‪ ۳۰‬ســالگی بــه‬ ‫ســفر خــارج از کشــور برویــد‪ .‬حتمــا شــنیده اید کــه می گوینــد‬ ‫«بســیار ســفر بایــد تــا پختــه شــود خامــی»‪ .‬ادم هایــی کــه‬ ‫زیــاد ســفر می کننــد‪ ،‬کوله بــاری از تجربــه هســتند‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫شــیوه های مختلــف زندگی کــردن مردمــان کشــورهای دیگــر‬ ‫را دیده انــد‪ ،‬ذهنشــان بازتــر اســت و راحت تــر می تواننــد‬ ‫خودشــان را بــا شــرایط مختلــف وفــق بدهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬به کنسرت موسیقی بروید‬ ‫هر وقت پیش امد‪ ،‬به کنســرت موســیقی بروید و حســابی‬ ‫کیــف کنیــد‪ .‬کنســرت رفتن کاری نیســت کــه نشــود بعــد از ‪۳۰‬‬ ‫ســالگی انجامــش داد‪ ،‬امــا وقتــی جوان تــر هســتید شــور و‬ ‫انــرژی بیشــتری داریــد‪ ،‬بهتــر می توانیــد بــا جمعیــت همراهــی‬ ‫کنیــد‪ .‬ادمــی ‪ ۴۰‬یــا ‪۵۰‬ســاله شــور و هیجــان دوران جوانــی را‬ ‫پشت ســر گذاشــته اســت و نمی توانــد ان طــور کــه جوان تر هــا‬ ‫از کنســرت لــذت می برنــد از ان لــذت ببــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬زبان خارجی یاد بگیرید‬ ‫منظــور از یادگیــری زبــان خارجــی ایــن نیســت کــه بــه هم ـه ‬ ‫چنــد و چــون ان مســلط شــوید‪ ،‬بلکــه همین قــدر کــه بــا یــک‬ ‫زبــان خارجــی اشــنا شــوید کافــی اســت‪ .‬البتــه اگــر توانســتید‬ ‫یــک زبــان خارجــی را ان قــدر کامــل یــاد بگیریــد کــه مســلط و‬ ‫روان صحبــت کنیــد کــه خیلــی هــم عالــی اســت‪ .‬اگرچــه بــرای‬ ‫یادگیــری هیچ وقــت دیــر نیســت‪ ،‬توصیــه می شــود یادگیــری‬ ‫ن خارجــی را در ســنین جوانــی اغــاز کنیــد و بــه تعویــق‬ ‫زبــا ‬ ‫نیندازیــد‪.‬در ادامــه باچطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ ‫تقویت قاطعیت در تصمیم گیری با ‪ ۱۲‬راهکار اثربخش‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫بــرای افــرادی کــه قاطعیــت ندارنــد و ان را در‬ ‫خودشــان تقویــت نمی کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری‬ ‫عــذاب اور اســت‪ .‬ایــن افــراد زمــان و انــرژی‬ ‫زیــادی را صــرف گرفتــن تصمیم هــای نه چنــدان‬ ‫مهــم می کننــد و وقتــی نیــاز دارنــد تصمیمــی‬ ‫مهــم بگیرنــد‪ ،‬حســابی بــه دردســر می افتنــد‪ .‬بــا‬ ‫خوانــدن ایــن مقالــه متوجــه می شــوید چگونــه‬ ‫می توانیــد در تمــام جوانــب زندگــی خــود فــرد‬ ‫قاطعــی باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪429‬‬ ‫‪ .۸‬از منطقه امن ذهنی تان خارج شوید‬ ‫یکــی از چالش برانگیزتریــن تصمیم گیری هــا‬ ‫زمانــی اســت کــه بایــد بیــن کاری کــه قبــا انجــام‬ ‫داده ایــد و کاری جدیــد و ناشــناخته یکــی را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬مغــز شــما تــاش‬ ‫می کنــد شــما را در محــدوده امــن و شناخته شــده‬ ‫ذهنــی نگــه دارد‪ .‬جــای تعجــب هــم نیســت؛‬ ‫وظیفــه مغــز ایــن اســت کــه شــما را زنــده نگــه‬ ‫دارد نــه اینکــه بــه شــادبودن و موفقیت هایتــان‬ ‫اهمیــت بدهــد!‬ ‫تصــور کنیــد بــا فــردی قــرار مالقــات گذاشــته اید‬ ‫کــه تاکنــون او را ندیده ایــد‪ .‬وقتــی زمــان مالقــات‬ ‫نزدیــک می شــود‪ ،‬حــس می کنیــد بهتــر اســت در‬ ‫خانــه بمانیــد و تلویزیــون تماشــا کنیــد‪ .‬احتمــاال‬ ‫اگــر قــرار خــوب پیــش نــرود‪ ،‬بارهــا بــه خودتــان‬ ‫می گوییــد کاش در خانــه مانــده بــودم‪ .‬بــدون‬ ‫انتخــاب ناشــناخته ها و امتحان کردنشــان هیــچ‬ ‫دســتاورد تــازه ای نخواهیــد داشــت و همه چیــز‬ ‫یــا بــه همیــن شــکل باقــی می مانــد یــا بدتــر‬ ‫می شــود! مزیت هــای ورود بــه ناشــناخته ها‬ ‫خیلــی بیشــتر از دورمانــدن از انهاســت‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه از نتایــج منفــی تصمیــم بترســید‪،‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ممکــن اســت چــه نتایــج‬ ‫مثبتــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬از خودتــان بپرســید‪ :‬بــار اخــر اســت کــه‬ ‫می توانــم ایــن تصمیــم را بگیــرم؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال یکــی از بهتریــن راه هــا‬ ‫بــرای افزایــش قاطعیــت در کار یــا رفتــار اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از تصمیماتــی کــه انــرژی ذهنــی زیــادی‬ ‫بــرای انهــا صــرف می کنیــد‪ ،‬بــاز هــم تکــرار‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر بدتریــن نتیجــه هــم ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫می توانیــد از ان درس بگیریــد و دفعــات بعــد‬ ‫گزینه هــای بهتــر را انتخــاب کنیــد‪ .‬مثــا اگــر در‬ ‫رســتوران نمی توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه کــدام‬ ‫غــذا را انتخــاب کنیــد‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد کــه‬ ‫روزهــای دیگــر دوبــاره قــدرت انتخــاب خواهیــد‬ ‫داشــت و اگــر از تصمیمتــان پشــیمان شــدید‪،‬‬ ‫می توانیــد جبرانــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به شم خود اعتماد کنید‬ ‫بــرای اینکــه یــاد بگیریــد چطــور فــرد قاطعــی‬ ‫باشــید‪ ،‬بایــد اعتمادبه نفــس خودتــان را تقویــت‬ ‫کنیــد و بــه شــم خــود اعتمــاد داشــته باشــید‪.‬‬ ‫منطــق در زندگــی جایــگاه ویــژه ای دارد‪ ،‬امــا‬ ‫مهم تریــن تصمیمــات بــر اســاس شــم و حــس‬ ‫درونــی گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫بایــد نــدای درونــی خــود را احســاس کنیــد و‬ ‫ان را بشــنوید‪ .‬ایــن نــدا بــه شــما می گویــد کــه‬ ‫تصمیــم درســت چیســت‪ .‬البتــه گاهــی شــرایط‬ ‫بــرای شــنیدن صــدای درون فراهــم نیســت و ادم‬ ‫ان قــدر غــرق افــکار مختلــف و اســترس اســت که‬ ‫کامــا صــدای قلبــش را فرامــوش می کند و دنبال‬ ‫فــردی بیرونــی می گــردد کــه بــه او بگویــد چـه کار‬ ‫کنــد‪ .‬بهتــر اســت به جــای اســترس و تنــش‪ ،‬کمی‬ ‫اســتراحت کنیــد‪ ،‬بخوابیــد یــا پیــاده روی کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی در ارامــش باشــید‪ ،‬صــدای نــدای درونــی‬ ‫کامــا واضــح بــه گــوش می رســد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بــرای تصمیم گیری هایتــان ضرب االجــل‬ ‫تعییــن کنیــد‬ ‫وقتــی تصمیم گیــری دربــاره موضوعــی را‬ ‫بیش ازحــد طوالنــی می کنیــد‪ ،‬قــدرت انتخــاب‬ ‫درســت را از دســت می دهیــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر‬ ‫اســت بــرای تصمیم هایتــان ضرب االجــل تعییــن‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن ترفنــد بــرای تصمیمــات مهــم زندگــی‬ ‫هــم کاربــردی اســت‪ .‬مثــا اگــر قصــد داریــد از کار‬ ‫فعلی استعفا بدهید و کسب وکار خودتان را راه ‬ ‫بیندازیــد‪ ،‬احتمــاال مــدت زیــادی مــردد خواهیــد‬ ‫مانــد‪ .‬بــرای قاطعیــت در کار می توانیــد تعییــن‬ ‫کنیــد کــه وقتــی ســرمایه تان به مقدار مشــخصی‬ ‫رســید‪ ،‬اســتعفا می دهیــد تــا کسـب وکار خودتان‬ ‫را را ه بیندازیــد‪.‬‬ ‫ت بخورید!‬ ‫‪ .۱۲‬کمتر حسر ‬ ‫یکــی از دالیــل بســیار مهــم نداشــتن قاطعیــت‬ ‫ت اســت‪.‬‬ ‫در رفتــار‪ ،‬داشــتن حســر ‬ ‫کاش این تصمیم را نگرفته بودم‪.‬‬ ‫کاش شغل دیگری انتخاب کرده بودم‪.‬‬ ‫کاش وارد این رابطه نمی شدم‪.‬‬ ‫کاش…‬ ‫تمــام ایــن حســرت ها در تصمیمــات جدیــد‬ ‫همــراه مــا خواهنــد بــود و مرددمــان می کننــد‪.‬‬ ‫متعهــد شــوید کــه حتــی اگــر نتیجــه تصمیمتــان‬ ‫خــوب نبــود‪ ،‬حســرتش را نخوریــد‪ .‬چنــد ســاعت‬ ‫را صــرف ناراحتــی بابــت تصمیــم اشــتباه کنیــد و‬ ‫صبــح روز بعــد بــرای زندگــی جدیــد امــاده باشــید!‬ ‫کالم اخر‬ ‫قاطعیــت در رابطــه‪ ،‬کار یــا هــر چیــز دیگــری از‬ ‫درون مــا می ایــد و نمی توانیــم منتظــر باشــیم‬ ‫بعــد از اتفاقــی اســرارامیز بــه فــردی قاطــع تبدیل‬ ‫شــویم‪ .‬وقتــی اگاهانــه تمریــن کنیــد کــه بــا‬ ‫قاطعیــت بیشــتر دربــاره هــر مســئله ای تصمیــم‬ ‫بگیریــد‪ ،‬به مــرور زمــان ایــن ویژگــی جزئــی از‬ ‫شــخصیت شــما می شــود و ناخــوداگاه بــه فــردی‬ ‫قاطــع تبدیــل خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫شــما ادم قاطعــی هســتید؟ چــه چیزهایــی را در‬ ‫رســیدن بــه قاطعیــت موثــر می دانیــد؟‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫‪ ۸‬مهارت نرم کلیدی‬ ‫برای موفقیت حرفه ای‬ ‫در گذشــته مهارت هایــی ماننــد حســاب ســریع و دانــش‬ ‫فنــی زیــاد در یــک حــوزه‪ ،‬امتیــاز ویــژه ای بــرای هــر فــرد بــه‬ ‫حســاب می امــد‪ .‬امــا ایــن روزهــا کســب وکارها و ســازمان ها‬ ‫در متقاضیــان دنبــال مهارت هــای جدیــدی می گردنــد‪،‬‬ ‫مهارت هایــی ماننــد کار گروهــی‪ ،‬تفکــر خــاق و اخــاق‬ ‫حرفـه ای‪ .‬بــه ایــن مهارت هــای جدیــد مهــارت هــای نــرم گفتــه‬ ‫می شــود و مــا در ایــن یادداشــت می خواهیــم دربــاره نقــش‬ ‫پررنــگ انهــا در بــازار کار و موفقیــت افــراد صحبــت کنیــم‪ .‬بــا مــا‬ ‫تــا پایــان ایــن مقالــه همــراه باشــید‪.‬‬ ‫مهارت های نرم چیست؟‬ ‫کار گروهی؛‬ ‫تمایل به یادگیری؛‬ ‫خوب گوش کردن و هم شنوی؛‬ ‫توانایی مدیریت احساسات‪.‬‬ ‫اینهــا نمونه هایــی از مهارت هــای نــرم هســتند‪ ،‬مهارت هایــی‬ ‫کــه بخشــی از شــخصیت مــا را شــکل داده انــد و بــه مــا امــکان‬ ‫می دهنــد بــا دیگــران ارتبــاط موثــر برقــرار کنیــم‪ .‬مهارت هــای‬ ‫نــرم کامل کننــده مهارت هــای ســخت (دانــش و تجربــه عملــی)‬ ‫هســتند‪ .‬دانشــمندان علــوم اجتماعــی بــه مهارت هــای نــرم نام‬ ‫دیگــری هــم داده انــد‪ :‬هــوش هیجانــی‪.‬‬ ‫در واقــع مهــارت هــای نــرم بیشــتر بــه ایــن ســوال پاســخ‬ ‫می دهنــد کــه شــما چه کســی هســتید نــه اینکــه چــه می دانیــد‪.‬‬ ‫ت های نرم‬ ‫اهمیت پرورش مهار ‬ ‫در ســال های اخیــر مهــارت هــای نــرم جــای خــود را در‬ ‫کســب وکارها بــاز کرده انــد و ایــن روزهــا می گوینــد چنــدان‬ ‫نگــران مهارت هــای ســخت نباشــید‪ ،‬چراکــه انهــا به راحتــی‬ ‫اموختــه می شــوند یــا به وســیله رایانه هــا انجــام خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬پــس کارفرمایــان بیشــتر دنبــال ویژگی هــای شــخصیتی‬ ‫ت هــای نــرم هســتند‪ .‬در واقــع وقتــی بــرای یــک شــغل‬ ‫و مهــار ‬ ‫دو یــا چنــد متقاضــی بــا شــرایط نزدیــک بــه هــم داریــد‪ ،‬توصیــه‬ ‫ت هــای نرم بیشــتری‬ ‫می شــود کســی را انتخــاب کنیــد کــه مهــار ‬ ‫ت هــای نــرم‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن یعنــی در ســال های اخیــر مهــار ‬ ‫تبدیــل بــه عامــل تعیین کننــده شــده اند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر عــاوه بــر دانش و تجربه عملی بــاال (مهارت های‬ ‫ســخت) از مهارت های نرم نیز برخوردار باشــید‪ ،‬موقعیت های‬ ‫شــغلی بیشــتری در دســترس شــما خواهــد بــود‪ .‬می توانــم بــا‬ ‫مثــال زدن تجربــه ای شــخصی‪ ،‬اهمیــت ایــن مســئله را بهتــر‬ ‫روشــن کنــم؛ یکــی از شــاگردان برنامه نویــس مــن اخیــرا برایــم‬ ‫تعریــف کــرد کــه در مصاحبــه یــک شــرکت مشــهور هلنــدی‬ ‫شــرکت کــرده و رد شــده اســت‪ .‬او خــوب از پــس ازمون هــای‬ ‫فنــی بــر امــده بــود‪ ،‬امــا در مصاحبــه تصویــری به خاطــر‬ ‫ســریع صحبت کردن نتوانســته بــود نظــر کارفرمایــان را جلــب‬ ‫کنــد‪ .‬در نهایــت در نامــه رد او عنــوان شــده بــود کــه نتوانســته‬ ‫اســت از ازمــون مهارت هــای ارتباطــی ســربلند بیــرون بیایــد!‬ ‫مهــارت نرمــی کــه بــرای ان شــرکت اهمیــت زیــادی داشــت‪.‬‬ ‫ت های نرم و مهارت های سخت‬ ‫تفاوت مهار ‬ ‫مهم تریــن تفــاوت ایــن دو مهــارت‪ ،‬شــیوه و ســختی اموختــن‬ ‫انهاســت‪ .‬مهارت هــای ســخت ماننــد طراحــی گرافیــک‪ ،‬‬ ‫برنامه نویســی و نویســندگی به مــرور زمــان و بــا شــرکت در‬ ‫دوره هــای امــوزش عمومــی و پیشــرفته کســب می شــوند‪.‬‬ ‫ت هــای نــرم بــه ویژگی هــای شــخصیتی فــرد‪ ،‬محیطــی‬ ‫مهــار ‬ ‫کــه در ان پــرورش یافتــه و تجربیاتــش وابســته اند‪ ،‬پــس‬ ‫شــیوه ای مشــخص و یکســان بــرای اموختــن ندارنــد‪ .‬از ایــن‬ ‫ح انهــا به راحتــی‬ ‫رو پــرورش ایــن مهارت هــا یــا تغییــر و اصــا ‬ ‫ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫یکی دیگر از تفاوت های این دو نوع مهارت‪ ،‬ســنجش پذیری‬ ‫انهاســت‪ .‬مهارت هــای ســخت به راحتــی بــا ازمــون قابل ارزیابــی‬ ‫ت هــای نــرم به راحتــی در قالــب‬ ‫هســتند‪ ،‬در حالــی کــه مهــار ‬ ‫اعــداد نمایــش داده نمی شــوند‪ .‬بنابرایــن تعییــن اینکــه‬ ‫چه کســی واقعــا ایــن نــوع مهــارت را دارد‪ ،‬نیازمنــد گــذر زمــان و‬ ‫بررســی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مهارت نرم مهم که برای موفقیت به ان نیاز دارید‬ ‫ت نــرم مهــم می رویــم کــه بــرای موفقیــت‬ ‫حــاال ســراغ ‪ ۸‬مهــار ‬ ‫در شــغل و حتــی زندگــی بــه ان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مهارت های رهبری‬ ‫ت هــای‬ ‫توانایــی رهبــری و هدایــت افــراد‪ ،‬در راس همــه مهــار ‬ ‫نــرم اســت‪ .‬کسـب وکار ها و ســازمان ها بــه مدیرانــی در ســطوح‬ ‫مختلــف نیــاز دارنــد کــه بتواننــد افــراد را مدیریــت کننــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫بــا انگیزه بخشــی بــه انهــا عملکــرد شغلی شــان را بیشــینه کنند‪،‬‬ ‫در مدیریــت تعارضــات خــوب عمــل کننــد و زیرمجموعــه خــود‬ ‫را رشــد بدهنــد‪.‬‬ ‫توانایــی تاثیرگــذاری بــر دیگــران و هم راســتاکردن نیازهــای‬ ‫فــردی انــان بــا نیازهــای گــروه‪ ،‬اســاس موفقیــت رهبــران‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از ســازمان ها بــه اشــتباه باهوش تریــن یــا‬ ‫متخصص تریــن فــرد را در راس امــور قــرار می دهنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه بایــد تاثیرگذارتریــن فــرد را در ایــن جایــگاه بنشــانند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کار گروهی‬ ‫ایــن روزهــا کمتــر می تــوان کاری را پیــدا کــرد کــه انجامــش نیــاز‬ ‫بــه تشــکیل گــروه نداشــته باشــد‪ .‬حتــی مشــاغلی کــه رســما از‬ ‫یــک یــا چنــد گــروه تشــکیل نشــده اند هــم باید بــا ســایر گروه ها‬ ‫همــکاری کننــد‪ .‬پــس در هــر صــورت مهــارت کار گروهــی بــرای‬ ‫کســب شــغلی در بــازار کار امــروز از ضروری تریــن مهــارت هــای‬ ‫نــرم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مهارت های ارتباطی‬ ‫ارتباط موفق و موثر شامل ‪ ۵‬بخش است‪:‬‬ ‫صحبت کردن‪ :‬باید واضح و شفاف حرف بزنیم‪.‬‬ ‫زبــان بــدن‪ :‬در بعضــی موقعیت هــا می توانیــم منظورمــان را بــا‬ ‫اســتفاده از حــاالت چهــره و ســایر اندام هــای بــدن بیــان کنیــم‪.‬‬ ‫مهارت هــای نگارشــی‪ :‬بایــد بتوانیــم نامــه‪ ،‬گــزارش یــا ســند را‬ ‫به درســتی بنویســیم و تنظیــم کنیــم‪.‬‬ ‫توانایی هــای دیــداری‪ :‬بایــد بتوانیــم بــا نگاه کــردن و نــه صرفــا‬ ‫دیــدن‪ ،‬داده هــا را دریافــت و تحلیــل کنیــم‪.‬‬ ‫گوش کــردن فعــال‪ :‬مهم تریــن مهــارت ارتباطــی اســت‪.‬‬ ‫بــرای انکــه بتوانیــم بهتریــن روش را بــرای تعامــل بــا دیگــران‬ ‫انتخــاب کنیــم‪ ،‬اول بایــد خــوب گــوش کنیم و بفهمیــم انها چه‬ ‫می گوینــد‪ .‬بــدون خوب گوش کــردن‪ ،‬هــر تالشــی بــرای برقــراری‬ ‫ارتبــاط ناکارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهارت های حل مسئله‬ ‫بســیاری از متقاضیــان هنــگام مصاحبــه شــغلی می کوشــند‬ ‫مشکالت رخ داده در محیط کار قبلی را مخفی یا بی اهمیت‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن مســئله به خاطــر درک غلــط انهــا از مشــکل‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت ها دنبــال کســی می گردنــد کــه‬ ‫مشکالتشــان را حل وفصــل کنــد‪ .‬هیــچ کاری بــدون مشــکل‬ ‫نیســت‪ .‬پــس مهــارت شناســایی ریشــه مشــکل و ارائــه‬ ‫راه حل هــای عملــی بــرای حــل ان‪ ،‬بــه شــما شــانس زیــادی‬ ‫بــرای کســب شــغل می دهــد‪ .‬اگــر بــا مشــکالتی دسـت وپنجه‬ ‫نــرم کردیــد و از پــس انهــا بر امدیــد‪ ،‬حتمــا این تجربیــات را در‬ ‫رزومــه خــود بگنجانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تفکر خالق‬ ‫بــا پیشــرفت هرچــه بیشــتر ربات هــا و ســامانه های هوشــمند‪،‬‬ ‫بســیاری از کارهــا بــا کمــک ماشــین ها انجــام می شــوند‪.‬‬ ‫امــا مهارت هایــی ماننــد تفکــر خــاق همچنــان منحصــر بــه‬ ‫انســان ها هســتند‪ .‬از ایــن رو داشــتن مهــارت تفکــر خــاق برای‬ ‫افزایــش موفقیــت شــغلی مهــم اســت‪ .‬تفکــر خــاق ایده هــای‬ ‫نــو ایجــاد می کنــد و می توانــد خــارج از چارچوب هــا بــه مســائل‬ ‫بنگــرد‪ ،‬یعنــی همــان چیزهایــی کــه بســیاری از کارفرمایــان‬ ‫دنبالــش هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اخالق حرفه ای‬ ‫اکثر شــرکت ها دنبال نیروهایی می گردند که مســئولیت پذیر‬ ‫باشــند‪ ،‬به موقــع ســر کار حاضــر شــوند‪ ،‬بــه انجــام وظایــف‬ ‫شــغلی متعهــد باشــند و در یــک کالم کارشــان را بــه بهتریــن‬ ‫شــکل انجــام دهنــد‪ .‬الزمــه تحقــق همــه اینهــا داشــتن مهــارت‬ ‫اخــاق حرف ـه ای اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬انعطاف پذیری و سازگاری‬ ‫در شــرایط متغیــر ایــن روزهــا‪ ،‬ســازمان ها و کســب وکارها‬ ‫مــدام مجبــور بــه بازنگــری و همراه شــدن بــا تحــوالت پــر شــتاب‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن یعنــی شــما هــم بایــد همــگام بــا ایــن تحــوالت‬ ‫تغییــر کــرده و بــا شــرایط جدیــد ســازگار شــوید‪.‬‬ ‫گاهــی کسـب وکارها ســاختار طبقاتــی را کنــار می گذارند‪ ،‬پس‬ ‫گاهــی الزم اســت مســئولیت کارهایــی را بپذیریــد کــه خــارج از‬ ‫توانایی هــای فعلــی یــا وظایــف شــغلی شماســت‪ .‬پــس هرچــه‬ ‫مهــارت انعطات پذیــری و توانایــی ســازگاری شــما بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫بهتــر بــا ایــن موقعیت هــا کنــار می اییــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مهارت های بین فردی‬ ‫ایــن مهارت هــا مجموعـه ای از انــواع زیرمهارت هــا هســتند کــه‬ ‫بــرای برقــراری و حفــظ رابطــه بــا ســایر افــراد بــه انهــا نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫ایجاد و گسترش روابط؛‬ ‫توافق و مصالحه؛‬ ‫دریافت و ارائه بازخورد سازنده؛‬ ‫تحمل و بردباری؛‬ ‫همدلی و همدردی با دیگران‪.‬‬ ‫مجموعــه ایــن مهارت هــا بــه شــما کمــک می کنــد روابطــی بــر‬ ‫مبنــای اعتمــاد بــه همکارهــا ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫چطور مهارت های نرم را در خود پرورش دهیم؟‬ ‫شــاید بگوییــد مــن کــه برخــی از ایــن مهارت هــا را نــدارم یــا‬ ‫حتی شــک داشــته باشــید که به کدام مهارت مســلط هســتید‬ ‫و کــدام را بایــد بیشــتر تمریــن کنیــد‪ .‬ایــن مهارت هــا ماننــد‬ ‫مهارت هــای ســخت به راحتــی اموختنــی نیســتند‪ ،‬امــا این طــور‬ ‫هــم نیســت کــه نتــوان انهــا را در خــود پــرورش داد‪.‬‬ ‫یکــی از روش هــای کســب ایــن مهارت هــا نگاه کــردن بــه‬ ‫دیگــران اســت‪ ،‬یعنــی ببینیــم دیگــران چگونــه در محیــط کار‬ ‫از ایــن مهارت هــا اســتفاده می کننــد‪ .‬روش دیگــر‪ ،‬پذیرفتــن‬ ‫مســئولیت های بیشــتر اســت‪ .‬بــا انجــام کار هــای جدیــد‪،‬‬ ‫ت هــای‬ ‫چیزهــای جدیــدی می اموزیــم کــه باعــث تقویــت مهــار ‬ ‫نــرم مــا می شــود‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬کوچ هــا و مربیــان حــوزه کســب وکار‬ ‫ت هــای نــرم و هــوش هیجانــی را در قالــب‬ ‫کوشــیده اند مهــار ‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی ارائــه کننــد‪ .‬شــرکت در ایــن کارگاه هــا نیــز‬ ‫مفیــد اســت‪.‬‬ ‫اگــر نمی دانیــد کــه بایــد از پــرورش کــدام مهــارت شــروع‬ ‫کنیــد‪ ،‬ارزیابــی عملکردتــان شــروع خوبــی اســت‪ .‬بــا بررســی‬ ‫ایــن ارزیابــی و مشــورت بــا مدیرتــان‪ ،‬می توانیــد برنامـه ای بــرای‬ ‫ت هــای نــرم موردنیــاز خــود طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫توســعه مهــار ‬ ‫توصیه اخر‬ ‫تقریبــا همــه مشــاغل رده بــاال و مدیریتــی به مهــارت های نرم‬ ‫نیــاز دارنــد‪ ،‬پــس اگــر ســودای چنیــن موقعیت هایــی را داریــد‪،‬‬ ‫حتمــا بایــد بــرای توســعه ایــن مهارت هــا ســرمایه گذاری کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اعظــم محبــی‪ :‬رودهــا بــه عنــوان یکــی از اکوسیســتم های ابــی جهــان نقــش بســزایی در حیــات بشــری‬ ‫دارنــد؛ بــا ایــن وجــود ایــن شــریان های ابــی در ســال های اخیــر بــه ســبب دس ـت اندازی ها و تجــاوزات‬ ‫انســانی بــه تهدیــدی جــدی بــرای بشــریت و طبیعــت تبدیــل شــده اند‪.‬‬ ‫گلســتان بــه ســبب شــرایط خــاص جغرافیایــی و وجــود سلســله جبــال البــرز از رودهــای دائمــی مهمــی‬ ‫همچــون گرگانــرود‪ ،‬قره ســو و اتــرک بهره منــد بــوده کــه در تامیــن اب شــرب و زراعــی اســتان نقش افریــن‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫رودهای زخمی‬ ‫خالق خاطرات سیل‬ ‫گلستان‪/‬الیروبی در‬ ‫پیچ وخم بودجه گم‬ ‫شد‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر ‪1400‬‬ ‫سه مورد ممتنع در اجرای قرار کارشناسی‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و پنجمین ناگفته و ناشنیده (قسمت سوم‏)‬ ‫‏‪-6‬مفاد قرار ماهیتا موضوعی حقوقی و قضایی باشد ‏‪:‬‬ ‫مثــل اینکــه دادگاهــی ضمــن دســتور بــراورد خســارت ادعایــی خواهــان‪،‬‬ ‫تکلیــف میکنــد کــه ایــا خواهــان حــق ‏مطالبــه خســارت بــا عنایــت بــه اینکــه‬ ‫احــراز اصــل حــق امــری قضایــی اســت و مقــدم بــر ارزیابــی خســارت اســت‪.‬‬ ‫‏لــذا اجــرای قــرار در حــدی کــه اصــل حــق مــورد رســیدگی و اظهــار نظــر‬ ‫کارشــناس قــرار گیــرد ممتنــع اســت‪.‬‬ ‫‏کارشــناس صرفــا مکلــف اســتبه اســتناد قــرارداد حاکــم و صورتجلســات و‬ ‫الحاقیــه هــا و ضوابــط قانونــی‪ ،‬میــزان حــق را ‏و نــه اصــل حــق را شناســایی‬ ‫و اســتنتاج کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-7‬مفاد قرار مبهم باشد‬ ‫هنگامیکــه کارشــناس شــفاها نظــر قاضــی را در خصــوص قابلیــت اســتناد‬ ‫ســند ابــرازی خواهــان جویــا میشــود و ‏شــفاها هــم پاســخی دریافــت‬ ‫می کند‪ .‬در اینصورت ســئوال و پاســخ هر دو گمراه کننده و غیر مســئواالنه‬ ‫بــوده و‏دلیلــی بــر اجــرای قــرار محســوب نمی گــردد‪ .‬زیــرا قابلیــت اســتناد‬ ‫مــدرک ابــرازی‪ ،‬یــا بایــد ناشــی از تراضــی اصحــاب‏دعــوا باشــد و یــا منضم به‬ ‫قــرارداد طرفیــن دعــوا باشــد‪ .‬اگــر غیــر از ان باشــد و یــا مخــدوش بــه نظــر‬ ‫رســد ‪ ،‬ســئوال و‏پاســخ رافــع مســئولیت نبــوده و دلیــل موجــه بــودن اجــرای‬ ‫قــرار کارشناســی نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏‪-8‬قرار کارشناسی کلی و عطف به خواسته خواهان صادر شده باشد‪.‬‏‬ ‫توجــه کارشــناس بــه خواســته هــای خواهــان کــه قــرار نســبت بــه انهــا ســاکت‬ ‫اســت و صراحتی ندارد‪ ،‬قطعا تخلف و‏خروج از بیطرفی کارشــناس محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬مثــا محاســبه جریمــه تاخیــر قــراردادی و ارزش افــزوده و قدرالســهم‬ ‫‏مالکیــت و اعمــال هزینــه باالســری و ماننــد اینهــا ‪ ،‬زمانــی امــکان دارد کــه در‬ ‫قــرار صــادره تصریــح شــده و مســتند‏قــراردادی داشــته باشــد‪ .‬و صــرف خواســته‬ ‫خواهــان نمی تــوان ایــن مــوارد را مــاک محاســبه و بــراورد قــرارداد‪.‬‏‬ ‫چگونه اسپیکر بلوتوثی‬ ‫را به لپ تاپ وصل کنیم؟‬ ‫چــپ صفحـه ی دســتگاه ها قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بلوتــوث را روشــن و روی کلیــد «‪ »Off‬کــه در زیــر منــوی «‪»Bluetooth‬‬ ‫و بــاالی صفحــه قــراردارد کلیــک تــا بلوتــوث روشــن شــود‪.‬‬ ‫• اگــر ســمت راســت ایــن کلیــد‪ ،‬کلم ـه ی «‪ »On‬را مشــاهده کردیــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی اســت کــه بلوتــوث روشــن شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬دکمــه ی اســپیکر را فشــار بــده‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود اســپیکر‬ ‫شــروع بــه جســتجوی یــک ارتبــاط بلوتوثــی (مثــا رایان ـه ) کنــد تــا بــه ان‬ ‫وصــل شــود‪ .‬محــل قــرار گرفتــن ایــن دکمــه و شــکل ان‪ ،‬از مدلــی بــه‬ ‫مــدل دیگــر متفــاوت اســت‪ .‬بنابرایــن اگــر نمی توانــی دکمــه «‪»Pair‬‬ ‫اســپیکرت را پیــدا کنیــد ســری بــه دفترچــه ی راهنمــای ان بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬روی ‪ Add Bluetooth or other device +‬کلیــک کــرده‪ .‬ایــن‬ ‫دکمــه در قســمت بــاالی صفحــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -8‬روی ‪ Bluetooth‬کلیــک کنیــد‪ .‬ایــن گزینــه در بــاالی پنجــره ی ‪Add‬‬ ‫‪ a Device‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫روی اســم اســپیکرت کلیــک کــن‪ .‬بایــد بعــد از چنــد لحظــه‪ ،‬اســم اســپیکرت‬ ‫درایــن پنجــره نمایــش داده شــود‪ .‬بــا کلیــک کــردن روی اســم اســپیکرت ان ‬ ‫را انتخــاب کــن‪.‬‬ ‫• اسم اسپیکر تو احتماال ًباید ترکیبی از نام برند و مدل دستگاه باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬روی ‪ Pair‬کلیک کن‪ .‬این ایتم در ســمت راســت و پایین اســم اســپیکر‬ ‫تــو قــرار دارد‪ .‬بــا ایــن کار اســپیکر بــه رایانـه ات متصــل می شــود‪ .‬حــاال می توانــی‬ ‫موســیقی و فایل هــای صوتــی دلخواهــت را با اســپیکر گوش کنی‪.‬‬ ‫در ایــن امــوزش یــاد می گیریــم کــه چگونــه اســپیکر بلوتــوث را بــه لپ تــاپ‬ ‫دارای سیســتم عامل وینــدوز یــا مــک متصــل کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬اســپیکر بلوتــوث خــود را روشــن کنیــد دکمـه ی «‪ »Power‬روی اســپیکر‬ ‫را فشــار بــده تــا روشــن شــود‪ .‬روش روشــن کــردن اســپیکر از مدلــی بــه مــدل‬ ‫دیگــر فــرق می کنــد بنابرایــن اگــر نمی دانــی چگونــه ان را روشــن کنیــد از‬ ‫کتابچ ـه ی راهنمــای اســپیکر خــود کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫• اگــر اســپیکرت بایــد بــه یــک منبــع بــرق متصــل شــود قبــل از ادامـه ی کار‪،‬‬ ‫ان را بــه بــرق وصــل کــن‪.‬‬ ‫• همچنیــن زمانی کــه می خواهــی اســپیکر را بــه لپ تــاپ وصــل کنیــد‬ ‫ســعی کــن ان را تــا حــد امــکان نزدیــک لپ تــاپ بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬در منــوی اســتارت روی تنظیمــات (‪ )settings‬کلیــک کنیــد‪ .‬ایــن گزینــه‬ ‫در پاییــن و ســمت چــپ منــوی اســتارت قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬روی دکمــه ‪ Devices‬کلیــک کنیــد‪ .‬ایــن گزینــه در قســمت بــاالی‬ ‫صفحـه ی تنظیمــات قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬روی ‪ Bluetooth & other devices‬کلیــک کنیــد‪ .‬ایــن گزینــه در ســمت‬ ‫برخورد قاطع پلیس‬ ‫با برهم زنندگان‬ ‫نظم‏اجتماعی‬ ‫قضایی و انتظامی با مقامات عالی دادگســتری کل اســتان‪،‬‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬تعامــات نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضائــی‬ ‫نقــش بســیار موثــری در ارتقــاء امنیــت و کاهــش جرایــم دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش جرایــم و ارتقــاء امنیــت اجتماعــی از‬ ‫مطالبــات اصلــی مــردم و نیازهــای اساســی جامعــه اســت کــه‬ ‫منزلــت پلیــس را در ســایه تفکــر‏اجتماعــی افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه طــی یــک ســال‬ ‫گذشــته اقدامــات خوبــی در راســتای پیشــگیری از جرایــم و‬ ‫ناهنجاری هــا در ســطح اســتان انجــام‏شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نیــروی انتظامــی در بســیاری مــوارد کمــک کاری ســایر‬ ‫دســتگاه ها را جبــران مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر‪ ،‬ایجــاد امنیــت پایــدار بــرای شــهروندان را‬ ‫هــدف نهایــی پلیــس برشــمرد و گفــت‪ :‬پلیــس بــا برهــم‬ ‫زننــدگان نظــم اجتماعــی و افــرادی کــه اســایش‏شــهروندان را‬ ‫‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه دســتگاه هــای‬ ‫متولــی بایــد ســهم خــود در تامیــن نظــم و امنیــت را بخوبــی‬ ‫ایفــا کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس بــا برهــم زننــدگان‏نظــم اجتماعی و‬ ‫افــرادی کــه اســایش شــهروندان را بــه مخاطــره مــی اندازنــد‪،‬‬ ‫بــا قاطعیــت تمــام برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید دادگــر» در جلســه کمیتــه تعامــل‬ ‫بــه مخاطــره می اندازنــد‪ ،‬بــا قاطعیــت تمــام برخــورد می کنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان در ادامــه بــا تاکیــد بــر‬ ‫تکریــم اربــاب رجــوع و حفــظ حریــم شــهروندان‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اعتمــاد مــردم بــه پلیــس زمانــی‏محقــق می شــود که‬ ‫مــردم ارامــش و احســاس امنیــت را بــه طــور ذهنــی و فکــری‬ ‫درک کننــد و ایــن امــر‪ ،‬اعتمــاد مــردم را کــه ســرمایه پلیــس‬ ‫اســت‪ ،‬کســب‏خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تامیــن نظــم و امنیــت مســئولیتی بســیار‬ ‫کالهبرداری مشاور امالک‬ ‫جعلی از طریق رهن و‬ ‫اجارهاینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه در اینســتاگرام‬ ‫بــا تبلیغــات فریبنــده رهــن و اجــاره امــاک از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبال وصــول دو پرونده‬ ‫و ادعــای شــکات در خصــوص کالهبــرداری فــردی‬ ‫ناشــناس بــا شــگرد تبلیغــات رهــن و اجــاره امــاک از‬ ‫طریــق اینســتاگرام‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬بــا بررسـی های صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد فــردی بــا ایجــاد صفحــه تبلیغاتــی‬ ‫در اینســتاگرام بــه عنــوان گــروه مشــاورین امــاک‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری و دریافــت مبلــغ ‪ 10‬میلیــون‬ ‫ریــال بــه عنــوان بیعانــه از برخــی از شــهروندان‬ ‫کــرده و پــس از ان پاســخگوی انهــا نبــوده و هیــچ‬ ‫خدماتــی هــم بــه متقاضیــان ارائــه نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی در‬ ‫فضــای مجــازی و اقدامــات کارشناســان پلیــس‪،‬‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پرونــده‬ ‫جهــت انجــام اقدامــات قانونــی بــه مراجع قضایی‬ ‫تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از خصوصیــات رســانه های نوین‬ ‫ایجــاد فرصــت بــرای تبلیغــات بــا کمتریــن هزینــه‬ ‫و باالتریــن بازدهــی در زمانــی کوتــاه می باشــد‬ ‫ایــن فضــا ایــن امــکان را بــرای افــراد ســود جــو نیــز‬ ‫فراهــم اورده اســت تــا بتواننــد تبلیغاتــی همچون‬ ‫عرضــه محصــوالت‪ ،‬رهــن و اجــاره‪ ،‬خریــد و‬ ‫فــروش امــاک یــا وســایل نقلیــه بــه صــورت‬ ‫گســترده در ایــن فضــا داشــته باشــند‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫هموطنــان عزیــز حتمــا از طریــق دفاتر تایید شــده‬ ‫و معتبــر اقــدام کــرده و از افــراد و شــرکت هــای‬ ‫فاقــد مجــوز درخواســت خدمات نکنند‪ ،‬همچنین‬ ‫حتــی االمــکان ادرس و تلفــن دفتــر یــا مراکــز‬ ‫ارائــه خدمــات مــورد نظــر را دریافــت و به صــورت‬ ‫حضــوری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫حســاس و ســنگین اســت که از عهده یک سازمان برنخواهد‬ ‫امــد‪ ،‬لــذا همــه دســتگاه هــای‏متولــی و احاد شــهروندان باید‬ ‫در ایــن راســتا بــه پلیــس کمــک کننــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر ضمــن تقدیــر از همــکاری و همراهی دســتگاه‬ ‫قضائــی بــا پلیس‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬دســتگاه قضائــی همواره‬ ‫تعامــل مطلوبــی بــا نیــروی انتظامــی‏داشــته و پشــتیبان‬ ‫طرح هــا و برنامــه هــای پلیــس می باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا‬ ‫برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و هنجارشکنان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بــه مخــان نظــم و‏امنیــت اجــازه خودنمایــی نخواهیــم داد و‬ ‫دســت اینگونــه افــراد را از جامعــه کوتــاه مــی کنیــم‏‪.‬‬ ‫دســتگاه قضائــی در راســتای برخــورد قاطــع بــا مخــان نظم و‬ ‫امنیت‪ ،‬پشــتیبان پلیس اســت‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا تشــکر از فعالیت هــای‬ ‫گســترده پلیــس وضابطــان قــوه قضائیــه در راســتای برخــورد‬ ‫قاطــع بــا مخــان نظــم و‏امنیــت‪ ،‬بــر ضــرورت توجــه بــه‬ ‫مطالبــات و رفــع دغدغــه هــای مردم و حمایت و پشــتیبانی از‬ ‫پلیــس تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪« ،‬حیــدر اســیابی» رئیــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫در جلســه کمیتــه تعاملــی‏بــا فرمانــده و مســئوالن انتظامــی‬ ‫اســتان در ســتاد انتظامــی‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه قضــا بــا تمــام‬ ‫توان در راســتای پیشــگیری از وقوع جرایم و‏برخورد قاطع با‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت پشــتیبان نیــروی انتظامــی اســت و در‬ ‫ایــن راه از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امنیــت داخلــی کشــور در ســایه تالش هــای‬ ‫شــبانه روزی پلیــس و ســایر دســتگاه های امنیتــی و قضائــی‬ ‫حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضائــی اســتان در ادامه گفــت‪ :‬از اقدامات‬ ‫و برنامه هــای پلیــس در ســطح جامعــه قاطعانــه حمایــت‬ ‫می کنیــم و در مقابلــه بــا‏مخــان نظــم و امنیــت برابــر قانــون‬ ‫برخــورد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬توجــه بــه مــردم و احتــرام بــه ان هــا‬ ‫و تــاش بــرای حــل مشــکالت احــاد جامعــه تــوام بــا خــوش‬ ‫رویــی و خــوش زبانــی‏از مصادیــق مهــم حفــظ حقــوق و‬ ‫کرامت شــهروندی اســت که خوشــبختانه پلیس اســتان این‬ ‫اقــدام را همــواره در دســتور کار خــود قــرار داده‏اســت‪.‬‬ ‫اســیابی بــر ضــرورت احصــاء کارشناســی اســیب هــا و‬ ‫ناهنجاری هــای اجتماعــی در نــوع ماموریــت پلیــس تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬مهمتریــن‏هــدف نیــروی انتظامــی و دســتگاه‬ ‫قضایــی جلــب رضایــت عمومــی و ایجــاد امنیــت پایــدار‬ ‫در جامعــه اســت و ایــن امــر مــی طلبــد کــه متولیــان‏نظــم‬ ‫و امنیــت بــا دیگــر ارگان هــا مشــارکت و تعامــل گســترده و‬ ‫هدفمنــد داشــته باشــند تــا شــاهد توســعه نظــم و امنیــت‬ ‫اجتماعــی در جامعــه‏باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در پایــان بــا حمایــت از‬ ‫برنامــه هــای ارزشــمند نیــروی انتظامــی در حوزه های مختلف‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‏خوشــبختانه بــا تــاش شایســته و شــبانه‬ ‫روزی مجموعــه انتظامــی اســتان‪ ،‬مشــارکت مــردم و حمایــت‬ ‫مســئوالن امنیــت پایــدار و بــا ثباتــی در‏اســتان حاکــم اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪431‬‬ ‫انتقام دعوای لفظی‬ ‫در میهمانی دردسر ساز شد‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه در‬ ‫شــبکه اجتماعی اینســتاگرام اقدام به انتشــار مطالب کذب و‬ ‫غیراخالقــی بــه همــراه فحاشــی بر علیــه یکی از شــهروندان در‬ ‫فضــای مجــازی کــرده بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حمیدرضــا ســلطان ابــادی ‪ ،‬در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان‬ ‫بــا دردســت داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی بر اینکه شــخصی‬ ‫ناشــناس در صفحه ای در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام اقدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر شــخصی بنــده بــه همــراه مطالــب کــذب و‬ ‫غیراخالقــی بــه همــراه فحاشــی بــر علیــه بنــده نمــوده کــه ایــن‬ ‫عمــل باعــث برهــم خــوردن ارامــش زندگــی ام و ایجــاد اختالف‬ ‫بیــن بنــده و همســرم گردیــده اســت‪ ،‬کــه در ایــن راســتا‬ ‫موضــوع در دستورکارکارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررسـی های صــورت گرفته مشــخص شــد که‬ ‫متهــم بــا برداشــتن تصاویــر شــخصی و خصوصــی شــاکی از‬ ‫تلگــرام وی و منتشــر نمــودن تصاویــر در یــک صفحــه جعلی‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه ارســال مطالــب‬ ‫کــذب و غیــر اخالقــی بــه دنبــال کننــدگان شــاکی نمــوده کــه‬ ‫بــا بررســی فنــی بعمــل امــده‪ ،‬متهــم پرونــده مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و پــس از مشــاهده مســتندات لــب بــه اعتــراف‬ ‫گشــود و گفــت بــه علــت اختــاف خانوادگــی کــه در حــد‬ ‫دعــوای لفظــی‪ ،‬در یــک میهمانــی صــورت گرفتــه بــود ایــن‬ ‫صفحــه جعلــی را بــرای اذیــت کــردن شــاکی ایجــاد کــردم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایجــاد هویت هــای مجــازی و غیــر واقعــی‬ ‫در فضــای مجــازی باعــث شــده مجرمین یــا کاربران فضای‬ ‫مجــازی خیلــی راحت تــر از فضــای حقیقــی اخالقیــات را‬ ‫زیــر پــا بگذارنــد‪ ،‬ایــن افــراد معمــوال گمــان می کننــد در‬ ‫صــورت شکســتن خطــوط قرمــز اخالقــی و اجتماعــی در‬ ‫فضــای مجــازی مــورد مواخــذه ‪ ،‬ســرزنش و یــا مجــازات قرار‬ ‫نمی گیرنــد‪ ،‬در صورتیکــه قانونگــذار بــرای قانــون شــکنان‬ ‫و مجرمــان در فضــای مجــازی نیــز ماننــد فضــای حقیقــی‬ ‫مجازاتــی متناســب در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اسکیمر در پوشش‬ ‫دکه روزنامه فروشی با‬ ‫روزنامه های میلیونی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و‬ ‫دســتگیری کالهبــرداری کــه بــا روش اســکیمر بیــش از هفــت‬ ‫میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بــود ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتاســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تعــداد زیــادی از شــهروندان ضمــن مراجعــه بــه پلیــس فتــا‬ ‫مدعــی شــدند مبالغــی بصــورت غیرمجــاز از حســاب انــان‬ ‫برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات مالباختــگان ایــن پرونــده‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت و کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص شــد قربانیــان ایــن پرونــده بعــد از خریــد روزنامــه از‬ ‫یــک دکــه روزنامــه فروشــی حسابشــان خالــی شــده و بــه روش‬ ‫اســکیمر مــورد کالهبــرداری قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬افســران پلیــس فتــا در مرحلــه تحقیقات‬ ‫پرونــده متوجــه شــدند مجــرم تحــت پوشــش یــک دکــه‬ ‫روزنامــه فروشــی مشــغول فعالیــت شــده و پــس از کپــی‬ ‫بــرداری کارت هــای بانکــی مالباختــگان بــه وســیله دســتگاه‬ ‫اســکیمر اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی‬ ‫انــان نمــوده کــه بــا بررس ـی های تکمیلــی و همــه جانبــه و‬ ‫بهره گیــری از روشــهای فنــی و علمــی موفــق شــدند ایــن‬ ‫متهــم را شناســایی و پــس از تشــریفات قضایــی‪،‬وی را در‬ ‫محــل اختفــای خــود دســتگیر و به همراه تجهیزات اســکیمر‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و مواجهــه بــا‬ ‫شــکات پرونــده و مســتندات جمــع اوری شــده توســط پلیــس‬ ‫بــه کالهبــرداری از بیــش از ‪ 19‬نفــر بــا ایــن روش بــه ارزش‬ ‫ریالــی حــدود هفــت میلیــارد ریــال اعتــراف کــرد و پــرده از نحوه‬ ‫اقدامــات مجرمانــه خــود برداشــت‪.‬‬ ‫ت ب ه صورت‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهروندان جهت پیشــگیری از ســرق ‬ ‫اســکیمینگ‪ ،‬انجــام عملیــات بانکــی و وارد کــردن رمــز کارت‬ ‫حســاب بانکــی را شــخصا ً انجــام دهنــد چــرا کــه حتــی در‬ ‫صــورت نصــب اســکیمر بــر روی دســتگاه کارت خــوان‪ ،‬بــدون‬ ‫اطــاع از رمــز عبــور‪ ،‬امــکان برداشــت از حســاب شــهروندان‬ ‫امکان پذیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مــدرس بــه خــواف کــه مردمــی ســنی داشــت تبعیــد شــد‪ .‬ایــن تبعیــد نــه ســال بــه طــول انجامیــد‪ .‬در ایــن دوران‬ ‫فشــار زیــاد و محدودیت هــای فــراوان بــه وی اعمــال می شــد تــا از انجــام هــر حرکتــی بــرای ازادی وی یــا رابطــه بــا‬ ‫یارانــش جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫‪ -431‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬اذر ‪ 1- 1400‬دک ‪ 25 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-431‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سیاه چادر کرونا‬ ‫بر سر چادرشب‬ ‫روییناسفراین‬ ‫روییــن اســفراین خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۰۰‬کارگاه بافندگــی کــه از‬ ‫ان بــه عنــوان دهکــده نســاجی کشــور نــام بــرده مــی شــود هــم‬ ‫اکنــون محــل کار بیــش از ‪ ۳۰۰‬بانــوی بافنــده ای اســت کــه هنــر‬ ‫چادرشــب بافــی را نســل بــه نســل از مادرانشــان هدیــه گرفتــه و‬ ‫ســهمی در اقتصــاد کشــور دارنــد‪.‬‬ ‫در روســتای روییــن بایــد گامهایــت را بــا صــدای چلــه کشــی زنــان‬ ‫بافنــده هماهنــگ کنــی و ایــن صــدا ســال هاســت کــه بــا الالیــی‬ ‫مــادران در امیختــه و حــاال بــه جزئــی جدانشــدنی از زندگــی و معــاش‬ ‫ان هــا تبدیــل شــده اســت بــه طــوری کــه محــال اســت کــه در کنــج‬ ‫خانــه هــای روســتاییان و تــاق هــای کاهگلــی ان هــا یکــی دســتگاه‬ ‫بافندگــی و چلــه کشــی نباشــد‪.‬‬ ‫نمی توان گفت نخســتین بار چگونه تارو پود چادر شــب در این‬ ‫روســتای بســیار زیبا و پلکانی تنیده شــد و چه فردی نخســتین بار‬ ‫نــخ را در دســتگاه چوبــی تولیــد خــود روســتا بــه پارچــه هــای قرمــز‪،‬‬ ‫زرد و ســیاه و در واقــع چــادر شــب تبدیــل کــرد امــا هــر کــه بــود و‬ ‫هر داســتانی که چادر شــب دارد ریشــه در پیشــنیه ای ‪ ۳۰۰‬ســاله‬ ‫دارد و ایــن گونــه اســت کــه نــام روییــن و چــادر شــب بافــی بــا هــم‬ ‫عجیــن شــده و هــم اکنــون ســاالنه ‪ ۱۶۰‬هــزار متــر مربع منســوجات‬ ‫ســنتی در ایــن روســتای کوچــک ماســول ه خراســان شــمالی کــه‬ ‫خانه هــا ان در قلــب منطقــ ه کوهســتانی االداغ‪ ،‬شــامیران و‬ ‫بــاالزار جاخــوش کرده انــد تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫روســتای روییــن کــه در دره پــر از درختــان ســیب‪ ،‬گالبــی‪،‬‬ ‫گیــاس و البالــو واقــع شــده همــه ســاله پذیرایــی شــمار زیــادی‬ ‫از گردشــگران داخلــی و حتــی خارجــی اســت کــه بــه شــوق دیدن‬ ‫فعالیــت واحدهــای کارگاهــی نســاجی بــه ایــن خطــه در جنــوب‬ ‫شــرقی بجنــورد و در ‪ ۲۰‬کیلومتــری اســفراین ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫کارشناســان میــراث فرهنگــی قدمــت ایــن روســتا را بــا توجــه‬ ‫بــه وجــود بــارگاه امــام زاده اســحاق و بناهــا و تپه هــای تاریخــی‬ ‫ان ‪ ۵۰۰‬ســال مــی داننــد و از دیگــر ســو در ایــن روســتای زیبــای‬ ‫‪ ۸۰۰‬خانــواری ‪ ۳۰۰‬بانــوی بافنــده در ‪ ۲۰۰‬کارگاه بافندگــی‬ ‫فعالیــت مــی کننــد کــه همــه ان هــا کارت صنایــع دســتی دارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تعــداد بافنــدگان و خانــواده هایــی کــه بــه ایــن حرفــه‬ ‫اشــتغال دارنــد روســتای روییــن حــرف نخســت را در پارچــه بافــی و‬ ‫نســاجی در اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی مــی زنــد و‬ ‫بیجــا نبــوده کــه نــام ایــن روســتای زیبــا چهــار هــزار نفــری بــه عنوان‬ ‫دهکــده نســاجی ایــران ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو ایــن هنــر قدیمــی مهــر اصالــت ســازمان اموزشــی‪،‬‬ ‫علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد (یونســکو) را نیــز دریافــت کرد‬ ‫بــا ایــن حــال بافنــدگان چــادر شــب و حولــه و پارچــه هــای ســنتی ایــن‬ ‫روزهــا حــال و روز خوبــی ندارنــد و بــا برخــی مشــکالت درگیرنــد کــه‬ ‫شــیوع کرونــا و توقــف چــرخ گردشــگری موجــب بــروز ان هاســت‪.‬‬ ‫نخ و رنگ و پارچه‬ ‫چادرشــب انــواع مختلــف دارد و از زیباتریــن ومرغوب تریــن ان ها که‬ ‫چــادر شــب ابریشــمی و ویــژه نوعروســان اســت مــی توان یــاد کرد‪.‬‬ ‫رنــگ غالــب ایــن چــادر شــب زیبــا قرمــز اســت قرمــزی بســیار‬ ‫منحصــر بــه فــرد و زیبــا کــه مخصــوص نوعروســان بافتــه مــی‬ ‫شــود و رختخــواب جهیزیــه عروســان را در ان مــی پیچیدنــد و‬ ‫البتــه چادرشــب هایــی از نــخ پشــمی و پنبــه ای نیــز بافتــه مــی‬ ‫شــود کــه ایــن روزهــا و بــا توجــه بــه تــورم گــوی ســبقت را از‬ ‫ابریشــم ربــوده انــد‪.‬‬ ‫نقش چادر شــب و البته حوله و ســفره نان و پارچه ها هندســی‬ ‫و بیشــتر راه راه و چهارخانه اســت و ســبب نامگذاری ان به عنوان‬ ‫چادر شــب مشــخص نیســت و شــاید در زمان های دور به عنوان‬ ‫روانــداز در ش ـب ها ب ـه کار بــرده می شــد و به همیــن دلیــل بــه ان‬ ‫چادرشــب گفته اند‪.‬‬ ‫ابعــاد چادرشــب معمــوال ‪ ۲×۲‬و از ‪ ۶‬تختــه بــا طرح هــای ذهنــی‬ ‫و بــدون اســتفاده از نقشــه یــا طــرح در رنگ هــای متنــوع توســط‬ ‫زنــان بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫دســتگاه و ابــزار تولیــد ایــن نــوع پارچــه همــه از چــوب بــوده و در‬ ‫داخــل روســتا تولیــد می شــود و در حــال حاضــر به طــور تقریبــی‬ ‫‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬نفــر بــه روش ســنتی کار می کننــد و بقیــه بــا دســتگاه‬ ‫(نیمــه اتوماتیکــی کــه بــه ان اســتقالل نــام داده انــد کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫ب بــه ویــژه رختخــواب‬ ‫از چادرشــب بــرای بــرای پیچیــدن رختخــوا ‬ ‫نــو عــروس اســتفاده می شــود‪ ،‬مــوارد اســتفاده چادرشــب در‬ ‫روتختــی‪ ،‬روبالشــی‪ ،‬رومیــزی‪ ،‬پوشــش کمــر‪ ،‬رختخــواب پیــچ‪،‬‬ ‫پــرده نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ابزارهای دست ساز بافت چادر شب‬ ‫ابزارهایــی کــه در بافــت چــادر شــب و حولــه و ســفره بــه کار‬ ‫بــرده مــی شــود ماننــد عــاروس و ورد و شــانه و ارج و ماکــو از‬ ‫چــوب اســت و ســاخته دســت خــود اهالــی روییــن و در واقــع‬ ‫ان تعــداد از روســتاییان کــه بافندگــی نمــی کننــد در تولیــد نــخ‬ ‫و رنــگ و فــروش فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن روزهــا کرونــا نســخه دیگــری بــرای ایــن هنــر اصیــل کــه‬ ‫قدمتــی دیرینــه دارد پیچیــده کــه شــنیدن ان از زبان بافندگانی که‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد ان هــا زن هســتند غــم انگیــز اســت‪.‬‬ ‫بافنــدگان ایــن روســتا از کاهــش فــروش‪ ،‬افزایــش قیمــت‬ ‫مــواد اولیــه و هزینــه هــای دیگــر تولیــد چــادر شــب و دیگــر‬ ‫دســتبافته های داری در ایــن روســتا گلــه منــد هســتند و یکــی‬ ‫از مــوارد دیگــری کــه بــه ان اشــاره مــی کننــد طوالنــی بــودن‬ ‫دریافــت تســهیالت بانکــی اســت‪.‬‬ ‫زهــرا حســن نیــا یکــی از ایــن زنــان بافنــده اســت کــه از‬ ‫کاهــش ورود گردشــگران بــه روســتا و بــه تبــع کاهــش فــروش‬ ‫منســوجان تولیــدی در روســتا گالیــه منــد اســت‪.‬‬ ‫پیامدهای کرونا‬ ‫وی گفــت‪ :‬قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تمامــی ســرمایه خــود را‬ ‫صــرف خریــد مــواد اولیــه کردیــم امــا منســوجات مــا از چــادر شــب‬ ‫گرفتــه تــا حولــه و پارچــه و ســفره روی دســتمان مانــده اســت و ‪۲‬‬ ‫ســال اســت بــا رکــورد مواجهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون بــازار کمــی بهتــر شــده امــا بازهــم‬ ‫بخشــی از محصــوالت تولیــد شــده در انبــار دپــو شــده اســت‬ ‫و هنــوز هــم بــا چــک برگشــتی مواجهیــم و متاســفانه بانــک هــا‬ ‫هــم بــرای پرداخــت تســهیالت انقــدر مــا را معطلمــی کننــد کــه‬ ‫نوشــداروی پــس از مــرگ ســهراب بــه دســت مــا مــی رســد‪.‬‬ ‫غیبت مشتریان همیشگی‬ ‫عشــرت کاوه مدیــر تعاونــی شــرکت تعاونــی گل ارا نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬شــیوع ویــروس کرونــا ســبب شــد تــا مشــتریان قدیمــی‬ ‫ایــن محصــوالت کــه بــه صــورت کلــی محصــول را خریــداری‬ ‫می کردنــد‪ ،‬اقــدام بــه خریــد نکننــد و اگرچه امســال فــروش‬ ‫کمــی رونــق دارد امــا مشــتریان همیشــگی را از دســت داده‬ ‫ایــم و یــا تعــداد کمــی دوبــاره بــرای خریــد مراجعــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون فــروش مــواد اولیــه نیــز اقســاطی‬ ‫نیســت افــزود‪ :‬در گذشــته صاحبــان شــرکت های مــواد اولیــه بــدون‬ ‫اعطــای چــک مــواد اولیــه را در اختیــار مــا قــرار می دادنــد امــا اکنــون‬ ‫اعــام می کننــد کــه فــروش فقــط نقــدی اســت‪.‬‬ ‫کاوه از کاهــش فــروش اینترنتــی خــود نیــز خبــر داد و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مقــدار قابــل توجهــی از فــروش مــا از طریــق فــروش اینترنتی‬ ‫بــود کــه متاســفانه فــروش از ایــن طریــق نیــز کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫رکود بازار‬ ‫در گفــت و گــو بــا بافنــدگان گلــه مشــترک همگــی دیــر رســیدن‬ ‫و معطلــی دریافــت تســهیالت بانکــی و رکــود بــازار اســت کــه‬ ‫ایــن روزهــا در حــال بدتــر شــدن نیــز هســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد مــی گوینــد‪ :‬بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی بایــد راه‬ ‫درازی را طــی کننــد و از دیگــر ســو تــا ایــن تســهیالت بــه دســت‬ ‫ان هــا مــی رســد تــورم موجــب کــم ارزش شــدن پــول مــی شــود‪.‬‬ ‫ان هــا مــی افزاینــد‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه کــم کــم تعــداد گردشــگران‬ ‫ورودی بــه روســتا بــه حــال قبــل بازمــی گــردد امــا میــزان فــروش‬ ‫هــم چنــان کــم و دلیــل ان رکــود اقتصــادی حاکــم برجامعــه‬ ‫اســت کــه خریدهایــی ماننــد حولــه و ملحفــه و چــادر شــب را در‬ ‫اولویت هــای اخــر گردشــگران قــرار مــی دهــد و خریــد ســوغات‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال بافنــدگان امیــد دارنــد کــه در دولــت جدیــد‬ ‫گشــایش هــای اقتصــادی بــه بــازار تحــرک مثبتــی ببخشــد و‬ ‫شــرایط اقتصــادی جامعــه و مــردم بهتــر و بــه تبــع رونــق نیــز‬ ‫بــه بازارهــای خریــد از جملــه بــه ایــن صنعــت دیرینــه و کهــن در‬ ‫ایــن روســتای کوچــک بازگــردد‪.‬‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه صنایــع دســتی خراســان شــمالی نیــز مــی‬ ‫گویــد‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه ایــن اســتان تولیــدات و صنایــع دســتی‬ ‫منحصــر بــه فــرد و بــا کیفیتــی دارد امــا ســهم ان از بــازار کشــور‬ ‫بــه نســبت دیگــر اســتان هــا پاییــن تــر اســت و کرونــا نیــز ســهم‬ ‫را بیشــتر کاهــش داد‪.‬‬ ‫حســین ایزانلــو بــا اشــاره بــه ظرفیــت هایــی کــه در مــورد دســت‬ ‫بافتــه هــای داری در اســتان دیــده مــی شــود بــه روســتای روییــن و‬ ‫منســوجات تولیــدی در ایــن روســتا نیــز اشــاره کــرد و مــی افزاید‪ :‬این‬ ‫روســتا تنهــا روســتای نســاجی کشــور اســت و توجــه بــه ایــن ظرفیــت‬ ‫اســتان مــی توانــد اقتصــاد روســتایی را بــر پایــه صنایــع دســتی ارتقــا‬ ‫و توســعه دهــد‪.‬‬ ‫وی مشــکل اصلــی کســادی بــازار صنایــع دســتی اســتان را در‬ ‫دوران همــه گیــری کرونــا ناشــی از نبــود زیرســاخت مناســب‬ ‫بــرای فــروش اینترنتــی و حتــی نابلــدی هنرمنــدان از ایــن شــیوه‬ ‫فــروش بیــان کــرد و اظهــار مــی دارد‪ :‬بازاریابــی اینترنتــی در ایــن‬ ‫اســتان نوپاســت و بایــد هنرمنــدان صنایــع دســتی مــا بــرای‬ ‫رونــق بازارشــان دســت بــه ایــن کار بزننــد تــا بتواننــد بازارشــان را‬ ‫رونــق دهنــد و امارهــای ارایــه شــده از فــروش از ســوی نهادهای‬ ‫ذیربــط بیشــتر بــه صــورت واســطه ای بــود و ســهم هنرمنــدان از‬ ‫ایــن فــروش و ســود ان بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ ۹۰ :‬درصــد محصــوالت صنایــع دســتی بــه‬ ‫صــورت خــام فروختــه مــی شــود و ایــن رونــد باعــث می شــود تــا‬ ‫ارزش افــزوده اصلــی ایــن حــوزه در جیــب واســطه ها و دالالن برود‬ ‫و ســود بافنــدگان و هنرمنــدان در ایــن حــوزه بــا گرانــی مــواد اولیــه‬ ‫ناچیــز باشــد کــه در روییــن نیــز ایــن مشــکل دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی دو روی یک سکه‬ ‫مدیرعامــل توســعه شــبکه ملــی دســتبافته های داری و‬ ‫دســتگاهی خراســان شــمالی گرانــی مــواد اولیــه‪ ،‬افزایــش‬ ‫قیمــت تمــام شــده‪ ،‬تحریــم و کرونــا را دلیــل اصلــی رکــود حاکــم‬ ‫بــر بــازار صنایــع دســتی ایــن اســتان اعــام کــرد و مــی افزایــد‪ :‬تــا‬ ‫پیــش از تحریــم زمینــه بــرای صــادرات بســیاری از دســتبافت هــا‬ ‫بــه خــارج از کشــور وجــود داشــت و بــازار صنایــع دســتی نیــز از‬ ‫رونــق خوبــی برخــوردار بــود‪ ،‬ولــی بــا تحریــم بــه دلیــل مشــکالت‬ ‫در برگشــت ارز ناشــی از فــروش‪ ،‬تمایــل بــرای صــادرات کاهــش‬ ‫یافــت و و بــازار داخلــی نیــز بــا کرونــا و توقــف ســفر مختــل شــد‬ ‫کــه ایــن ‪ ۲‬بــازار صنایــع دســتی را بــا رکــود مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫عبداللــه احــراری بــا بیــان ایــن کــه گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫دو روی یــک ســکه هســتند افــزود‪ :‬ایــن موضــوع در روســتای‬ ‫روییــن نیــز کامــا مشــهود اســت و هنگامــی که کرونا گردشــگری‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داد صنایــع دســتی نیــز از ایــن لحــاظ ضربــه‬ ‫بــدی خــورد و اگــر خواهــان ایــن هســتیم کــه صنایــع دســتی‬ ‫مــا جایــگاه واقعــی خــود را در جهــان پیــدا کنــد‪ ،‬بایــد توســعه‬ ‫گردشــگری را از اولویت هــای اقتصــادی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت صنایع دستی‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی خراســان شــمالی در‬ ‫ایــن مــورد مــی گویــد‪ :‬بــا پرداخــت تســهیالت مــی تــوان بــه رونــق‬ ‫صنایــع دســتی بــه ویــژه بافتــه هــای داری کمــک کــرد کــه در ایــن‬ ‫رابطــه ‪ ۷۵‬پرونــده بــه ارزش ‪ ۳۸‬میلیــارد ریــال بــه بانک هــای‬ ‫اســتان جهــت دریافــت تســهیالت صنایــع دســتی معرفــی شــدند‬ ‫کــه بــرای ‪ ۱۲۰‬نفــر بــه طــور مســتقیم ایجــاد اشــتغال می شــود و‬ ‫بخشــی از انهــا مربــوط بــه بافنــدگان روییــن اســت‪.‬‬ ‫وی از صــدور ‪ ۱۳۱‬مجــوز مشــاغل خانگــی نیــز خبــر داد و عنــوان‬ ‫مــی کنــد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۲۳‬مجــوز در بخــش مســتقل و ‪ ۸‬مجــوز‬ ‫در بخــش پشــتیبان اســت کــه بیشــترین کارت هــای صــادر شــده‬ ‫مربــوط بــه رشــته های دســت بافته هــای داری و بخشــی بــه‬ ‫بافنــدگان روییــن اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن روســتای پلکانــی گردشــگری‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی ظرفیــت ویــژه ای را ایجــاد‬ ‫کــرده اســت مــی افزایــد‪ :‬بــه همیــن دلیــل تــاش مــی کنیــم تــا‬ ‫ایــن روســتا ثبــت ملــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬ظرفیــت هــا و‬ ‫توانمنــدی هــای روســتای روییــن اســفراین تنهــا دهکــده نســاجی‬ ‫کشــور مستندســازی و بــه وزارتخانــه معرفــی شــد تــا بــه عنــوان‬ ‫دهکــده ملــی کشــور ثبــت شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان مــی افزایــد‪ :‬تــا پایــان ســال پرونــده ایــن‬ ‫دهکــده کــه قطــب نســاجی اســتان اســت در شــورای راهبــردی‬ ‫تعییــن شــهرها وروســتاهای ملــی بررســی مــی شــود و بــا توجــه‬ ‫بــه قــوی بــودن پرونــده ایــن روســتا امیدواریــم بــه عنــوان‬ ‫دهکــده ملــی ثبــت شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬شــهرها و روســتاهایی کــه بــه عنــوان شــهر‬ ‫و روســتای صنایع دســتی ثبت ملی شــده اند باید دارای توانمندی ها‬ ‫و قابلیت هایی باشــند که محســوس و مشــهود باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن روســتای پلکانــی از چنــد جهــت مهــم‬ ‫اســت اظهــار مــی دارد‪ :‬صنایــع دســتی‪ ،‬بافــت بــاارزش تاریخــی‬ ‫ثبــت ملــی شــده و روســتای هــدف گردشــگری بــودن روییــن‬ ‫موجــب شــده تــا ایــن روســتا در کشــور از دیگــر روســتاها متمایــز‬ ‫باشــد و صنعــت نســاجی کــه تقریبــا همــه اهالی در ان اشــتغال‬ ‫دارنــد یکــی از جاذبــه هــای مهــم جــذب گردشــگر اســت‪.‬‬ ‫قهرمانیــان بــا بیــان ایــن کــه ایــن دهکــده ملــی قطــب بافندگــی‬ ‫خراســان شــمالی اســت می گوید‪ ۲۰۰ :‬کارگاه بافندگی حوله‪ ،‬چادر‬ ‫شــب و دیگــر دســتبافته هــا در ایــن روســتا فعــال اســت و بــه جــز ان‬ ‫بافنــدگان ایــن روســتا بــه صــورت خانگــی نیــز فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تولیــد انبــوه چادرشــب در روســتای روییــن‬ ‫اســفراین موجــب شــد کــه نخســتین خانــه نســاجی ســنتی‬ ‫کشــور‪ ،‬ســال ‪ ۹۵‬در حمــام خزینــه ای ایــن دهکــده کــه یــادگاری‬ ‫از دوره قاجــار اســت ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫قهرمانیــان اظهارداشــت‪:‬این روســتا باالتریــن میــزان تولیــدات‬ ‫منســوجات ســنتی اســتان را دارد بــه طــوری کــه در ایــن روســتا‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۶۰‬هــزار مترمربــع چــادر شــب‪ ،‬حولــه‪ ،‬دســتمال و شــال‬ ‫تولیدمی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬نفــر از افــراد‬ ‫ســاکن در روســتای روییــن بــه طــور مســتقیم بــه تهیــه نــخ‪ ،‬رنــگ‬ ‫امیــزی و بافــت چــادر شــب و فــروش ان نیــز اشــتغال دارنــد مــی‬ ‫گویــد‪ :‬رشــته چادرشــب بافــی یــا نســاجی ســنتی روییــن مهــر‬ ‫اصالــت ســازمان اموزشــی‪ ،‬علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل‬ ‫متحــد (یونســکو) نیــز دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫چادرشــب‪ ،‬پارچــه ای اســت زیبــا و رنگارنــگ کــه در روســتای‬ ‫روئین شهرســتان اســفراین و براســاس فرهنگ‪ ،‬اداب و رســوم‬ ‫دیرینــه مــردم ان دیــار بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫چــادر شــب‪ ،‬چورشــب یــا الون از دو جنــس پشــمی و ابریشــمی و‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر بــا رنــگ زمینــه قرمــز و طــرح هــای هندســی بافتــه مـ ‬ ‫روســتای روییــن در ‪ ۲۶‬کیلومتــری شــمال شــهر اســفراین و ‪۵۲‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر بجنــورد‪ ،‬در یکــی از دره هــای‬ ‫دامنــه جنوبــی االداغ واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا بــه ســبب شــکل پلکانــی ان بــه ماســوله ای خراســان‬ ‫شــمالی نیــز معــروف و یکــی از نقــاط خــوش اب و هــوا و از‬ ‫معروف تریــنجاذبه هــایگردشــگریشهرســتاناســفرایناســت‪.‬‬ ‫قدمــت ایــن روســتا را بیــش از ‪ ۵۰۰‬ســال بــراورد کــرده انــد و‬ ‫کوچه هــای پیــچ در پیــچ‪ ،‬بافــت قدیمــی خانه هــا و شــیب کوچــه بــه‬ ‫کوچــه روســتا‪ ،‬ارتفاعــات بلنــد‪ ،‬رودخانه هــای دائمــی و درختــان چنــار‬ ‫کهنســال چهــره ایــن روســتای پلکانــی را منحصــر بــه فــرد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مقبــره مــا عــارف روئینــی و امامــزاده اســحاق در ایــن روســتا‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫در روییــن ‪ ۸۰۴‬خانــوار بــا بیــش از ســه هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫زندگــی می کننــد کــه عمــده ان هــا باغــدار و بافنــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ســال ‪ ۸۷‬بــا شــماره ‪ ۲۲۷۷۷‬بــه ثبــت اثــار‬ ‫ملــی رســید و از ســال ‪ ۹۷‬پایــگاه ملــی میــراث فرهنگــی بافــت‬ ‫تاریخــی روســتای روییــن راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫چادرشــب بافــی‪ ،‬کاله کرکــی ‪ ،‬ســفره کــردی‪ ،‬فــرش کــردی‪،‬‬ ‫پشــتی و قالیچــه ترکمنــی‪ ،‬چــاروق دوزی‪ ،‬قالیچــه دو روی‬ ‫ابریشــمی دویــدخ‪ ،‬ظــروف ســفالی و انــواع و اقســام زیــوراالت‬ ‫کــردی‪ ،‬ترکمنــی و عشــایری نمونــه هــای از ‪ ۶۱‬رشــته صنایــع‬ ‫دســتی ایــن اســتان محســوب مــی شــود کــه چهــار اثــر صنایــع‬ ‫دستی(ســفره کــردی‪ ،‬پــادری‪ ،‬چــاروق و حکاکــی روی ســنگ)‬ ‫موفــق بــه کســب مهــر اصالــت یونســکو و ‪ ۶۱‬اثــر نیــز مهــر‬ ‫کیفیــت کاال را دریافــت کردنــد و معرفــی بجنــورد بــه عنــوان‬ ‫شــهر ملــی گلیــم ایــران‪ ،‬راه انــدازی نخســتین خانــه نســاجی‬ ‫ســنتی کشــور در روییــن اســفراین نشــان از جایــگاه مهــم صنایــع‬ ‫دســتی ایــن خطــه شمالشــرق کشــور دارد‪.‬‬ ‫اب فــراوان باغ هــای ایــن روســتا را پررونــق ســاخته بطوریکــه‬ ‫هیــچ فصلــی از ســال از محصــوالت باغــی بی بهــره نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ازجملــه محصــوالت ایــن روســتا ســیب‪ ،‬گالبــی‪ ،‬گــردو‪ ،‬انگــور‪،‬‬ ‫هلــو‪ ،‬گیــاس و زردالــو اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!