روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 430 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 430

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 430

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 9 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /30 -‬نوامبر‪ /24 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪430‬‬ ‫فروش ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫امالک دولتی‬ ‫رفیق بازی یعنی‬ ‫بامرام بودن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫« انتصابات خویشاوندی‪،‬‬ ‫دروغ رسانه ای یا معضل‬ ‫اجتماعی»‬ ‫‪8‬‬ ‫عزم جدی پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معلمی که روی تخت‬ ‫بیمارستان هم تدریس‬ ‫را ترک نکرد‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫کشت کلزا با نبود‬ ‫بارندگی موثر‬ ‫‪5‬‬ ‫ضرورت تزریق دوز سوم‬ ‫به افراد باالی ‪ ۶۰‬سال‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فریزبی عاملی برای افزایش‬ ‫نشاطاجتماعی‬ ‫ورزش کــم هزینــه «فریزبــی» بــا اجــرای طــر ‬ ‫ح‬ ‫اســتعدادیابی یکــی از ســرگرمی های جــذاب بــرای‬ ‫گلســتانی ها تبدیــل شــده اســت کــه بــه گفتــه‬ ‫کارشناســان‪ ،‬ایــن اســتان بــا برنامه ریــزی اصولــی‬ ‫می توانــد بــه یکــی از قطب هــای ایــن رشــته در کشــور‬ ‫مطــرحتــاعاملــیبــرایافزایــشنشــاطاجتماعــیبشــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬توجــه بــه ایــن ورزش‬ ‫نوپــا کــه در ســبک های مختلــف «التیمیــت‪ ،‬التیمیــت‬ ‫ســاحلی‪ ،‬دیســک گلــف‪ ،‬گاتــس‪ ،‬دبــل دیســک‪ ،‬فــری‬ ‫اســتایل(ازاد) و رویــداد میدانــی» بــا اســتفاده از یــک‬ ‫وســیله بــازی بــه نــام «بشــقاب پرنده» انجــام می شــود‬ ‫کــه بــه تاکیــد کارشناســان می توانــد باعــث افزایــش‬ ‫نشــاط اجتماعــی در جامعــه شــود‪.‬‬ ‫فریزبــی یــا همــان بشــقاب پرنده نوعــی وســیله بــازی‬ ‫اســت کــه از یــک صفحــه مــدور لبــه دار بــه قطــر ‪ ۲۰‬الــی‬ ‫‪ ۲۵‬ســانتی متر و جــرم ‪ ۱۷۰‬گــرم درســت شــده و از ان بــرای‬ ‫تفریــح و ورزش رقابتــی اســتفاده می شــود و افــراد در ایــن‬ ‫ورزش ســرگرم کننده در ســبک های مختلف بشــقاب پرنده‬ ‫را بــه اســمان پرتــاب می کننــد و ان را می گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه ورزش‪ ،‬عالقمنــدان از‬ ‫ســنین چهــار ســال بــه بــاال می تواننــد در رشــته فریزبــی‬ ‫فعالیــت کننــد امــا بیشــترین تمایــل بــه ایــن رشــته‬ ‫ورزشــی در میــان دانشــجویان و دانش امــوزان اســت کــه‬ ‫مهمتریــن علــت ان بــه فراهــم بــودن شــرایط ورزش در‬ ‫محیط هــای دانشــگاهی و مــدارس بــر می گــردد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۸۰۰‬ورزشکار رشته فریزبی در گلستان‬ ‫گلســتان بــا داشــتن بیــش از ‪ ۸۰۰‬ورزشــکار فعــال‬ ‫در رشــته فریزبــی بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان برتــر‬ ‫کشــوری ایــن رشــته مطــرح اســت و بــا اجــرای طرح هــای‬ ‫اســتعدادیابی در محــات و مــدارس هــر روز بــر تعــداد‬ ‫عالقمنــدان ان افــزوده می شــود چــرا کــه ایــن رشــته‬ ‫عــاوه بــر رویــدادی رقابتــی‪ ،‬می توانــد بــازی ســرگرم کننده‬ ‫بــرای ارتقــای تندرســتی و ســامتی مــردم باشــد‪.‬‬ ‫مســوول کمیتــه امــوزش انجمــن فریزبــی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا بیــان اینکه ســطح عالقمنــدی جوامع بین‬ ‫المللــی بــه ویــژه در گــرو ه ســنی جوانــان بــه ایــن رشــته روز‬ ‫بــه روز در حــال افزایــش اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســابقه ایــن رشــته‬ ‫ورزشــی نوپــا در کشــور بــه حــدود ‪ ۱۰‬ســال می رســد و یکــی‬ ‫از ســبک های ایــن رشــته کاندیــد ورود بــه المپیــک اســت‪.‬‬ ‫بهــروز اســفندیاری افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه المپیــک‬ ‫ت بــرای ورزشــکاران رشــته های‬ ‫مهمتریــن میــدان رقابــ ‬ ‫مختلــف اســت بــا کاندیــد شــدن ایــن رشــته بــرای ورود‬ ‫بــه المپیــک‪ ،‬نگاه هــا بــه ســمت ان معطــوف شــده و‬ ‫ایــران در رشــته فریزبــی ســرمایه گذاری کــرده و هــر روز‬ ‫بــه تعــداد عالقمنــدان ان افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ورزشــکاران رشــته فریزبــی در ایــران در‬ ‫ســبک های «التیمیــت و رویدادهــای میدانــی» فعالیــت‬ ‫دارنــد و طــرح ملــی دیســک طالیــی در ایــن ســبک ها بــا‬ ‫هماهنگــی ســایت فدراســیون ورزش هــای همگانــی در‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫مســوول کمیتــه امــوزش انجمــن فریزبــی ایــران یــاداور‬ ‫ن مــاه در‬ ‫شــد‪ :‬عالقمنــدان فریزبــی از ‪ ۲۰‬اســتان ابــا ‬ ‫مســابقات انالیــن دیســک طالیــی در ســبک رویدادهــای‬ ‫میدانی شــرکت کردند و از هر اســتان ســه نفر در بخش‬ ‫بانــوان و ســه نفــر در بخــش اقایــان بــا کســب نتایــج برتــر‬ ‫بــرای شــرکت در مســابقات کشــوری طــرح ملــی دیســک‬ ‫طالیــی برگزیــده شــدند‪.‬‬ ‫اســفندیاری گفــت‪ :‬نخســتین مســابقات کشــوری‬ ‫دیســک طالیــی بخــش مــردان از پنــج اذر بــه میزبانــی‬ ‫شــهر ســاری اســتان مازنــدران در حــال برگــزاری اســت‬ ‫و مســابقات بخــش بانــوان از ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۱‬اذر بــه میزبانــی‬ ‫گنبــدکاووس در اســتان گلســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رشته فریزبی ‪ ۱۰‬سال قبل وارد ایران شد‬ ‫رییــس کمیتــه فریزبــی گلســتان افــزود‪ :‬از ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫پیــش کــه رشــته فریزبــی وارد ایران شــد تعــداد محدودی‬ ‫بــه صــورت اماتــور در اســتان در ایــن رشــته فعالیــت‬ ‫می کردنــد تــا اینکــه از ســه ســال قبــل فدراســیون‬ ‫ورزش هــای همگانــی ســازماندهی و طــرح اســتعدادیابی‬ ‫ایــن رشــته را بــه صــورت ویــژه در دســتورکار قــرار داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره امــکان عضویــت در ایــن رشــته از ســنین‬ ‫چهــار ســال بــه بــاال‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اجــرای طرح هــای‬ ‫اســتعدادیابی بــا حضــور در محــات و نــام نویســی از‬ ‫عالقمنــدان در تمــام گروه هــای ســنی بــه ویــژه کــودکان‪،‬‬ ‫نوجوانــان و جوانــان توســط کمیتــه فریزبــی اســتان در‬ ‫حــال انجــام اســت و هــم اکنــون در هفــت شهرســتان‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫مینودشــت و ازادشــهر دفتــر ایــن کمیتــه فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫اســفندیاری یــاداور شــد‪ :‬طبــق اعــام فدراســیون‬ ‫ورزش هــای همگانــی‪ ،‬گلســتان در مســابقات انالیــن‬ ‫دیســک طالیــی بــا شــرکت ‪ ۸۴۶‬نفــر بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ســه اســتان برتــر انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وســیله موردنیــاز بــرای ایــن ورزش یــک‬ ‫عــدد دیســک فریزبــی یــا همــان بشــقاب پرنــده بــا‬ ‫قیمــت متوســط یــک میلیــون ریــال اســت کــه هفــت تــا‬ ‫هشــت نفــر می تواننــد از ان اســتفاده کننــد و یکــی از‬ ‫کــم هزینه تریــن ورزش هــای کشــور بــا قابلیــت ســرگرمی‬ ‫تعــداد زیــاد محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اجــرای ایــن ورزش فضــای خاصی نیــاز ندارد‬ ‫و عالقمنــدان در محیــط خانــه‪ ،‬پــارک و طبیعــت می تواننــد‬ ‫ایــن بــازی ســرگرم کننده را انجــام دهنــد و در زمــان حاضــر‬ ‫هــر هفتــه جمعه هــا بــه صــورت ثابــت در پــارک الغدیــر‬ ‫گنبــدکاووس و تفرجــگاه ناهارخــوران و هزارپیــچ گــرگان‬ ‫ورزشــکاران ایــن رشــته اجــرای برنامه هــا تمرینــی دارنــد‪.‬‬ ‫اســفندیاری اضافــه کــرد‪ :‬بــا اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫بازار خالی از خریدار ارز‬ ‫در بحــث اســتعدادیابی در محــات و مــدارس‪ ،‬رتبــه‬ ‫گلســتان در رشــته فریزبــی از ‪ ۱۲‬کشــوری بــه عنــوان ســه‬ ‫اســتان برتــر ارتقــا یافتــه اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت مســابقات فریزبــی کشــوری بخــش بانــوان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬ایــن مســابقات بــا نــام «لیــگ دیســک‬ ‫طالیــی» بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد ورزشــی رشــته‬ ‫فریزبــی در ســطح اســیا بــرای نخســتین بــار در ‪ ۲‬بخــش‬ ‫اقایــان و بانــوان برگــزار می شــود کــه ایــن اســتان بــه‬ ‫محوریــت گنبــدکاووس میزبــان بخــش بانــوان اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی افــزود‪ ۸۰ :‬ورزشــکار از ‪ ۲۰‬اســتان‬ ‫کشــور روز سه شــنبه وارد گنبــدکاووس می شــوند و‬ ‫روزهــای ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬اذر بــا حضــور در اســتادیوم ازادی ایــن‬ ‫شهرســتان بــا هــم رقابــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ایــن مســابقات در ســه بخــش دقــت‪،‬‬ ‫مســاحت و حداکثــر زمــان پــرواز (‪ )MTA‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت اســتان حــدود ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر معــادل ‪ ۳۰‬درصــد در گــروه ســنی جــوان (‪ ۱۸‬تــا ‪۳۴‬‬ ‫ســال) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫قاســمعلی برزمینــی از هیات هــای ورزشــی اســتان‬ ‫خواســت مهمتریــن رویکــرد خــود را فراهــم کــردن زمینــه‬ ‫حضــور بیشــتر ایــن گــروه ســنی در رشــته های مختلــف‬ ‫بــرای افزایــش ســامت و تندرســتی جامعــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خانواده هــای گلســتانی در ســه ســال اخیــر بــا‬ ‫افزایــش اگاهــی نســبت بــه جذابیــت بــاالی ورزش فریزبــی‬ ‫بــرای ایجــاد لحظاتــی مفــرح در دورهمی هــا و محیط های باز‬ ‫ماننــد پارک هــا‪ ،‬بوســتان ها و ســایر تفرجگاه هــا‪ ،‬فرزنــدان‬ ‫خــود را تشــویق بــه فعالیــت در ایــن رشــته می کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه قطــب اصلــی فریزبــی در کشــور تبدیــل‬ ‫می شــود‬ ‫وی از فعاالن عرصه رســانه خواســت همکاری بیشــتری‬ ‫را بــا کمیتــه فریزبــی اســتان بــرای معرفــی ایــن رشــته‬ ‫ورزشــی و انعــکاس فعالیت هــای اســتعدادیابی در ایــن‬ ‫رشــته نوپا داشــته باشــند تا گلســتان در چند ســال اینده‬ ‫بــه قطــب اصلــی فریزبــی در کشــور تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫طبق اخرین اعالم اداره کل ورزش و جوانان گلستان‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه در رشــته های‬ ‫مختلــف ورزشــی اســتان فعالیــت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ُ‬ ‫برای افراد باالی ‪ ۱۸‬سال تزریق دزسوم‬ ‫واکسن کرونا‪ ،‬موافقت شد‬ ‫دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا از موافقــت ایــن کمیتــه بــا تزریــق دُز ســوم‬ ‫واکســن کرونــا بــرای افــراد بیشــتر از ‪ ۱۸‬ســال در کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه علــم و امــوزش روزنامه بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬حمیدرضــا جماعتــی افــزود‪ :‬تمامــی اعضــای کمیتــه علمــی‬ ‫کشــوری کرونــا در جلســه امــروز خــود بــر تزریــق دُز ســوم واکســن کرونــا بــرای‬ ‫افــراد باالتــر از ‪ ۱۸‬ســال در کشــور تاکیــد کردنــد و چگونگــی انجــام و زمان بنــدی‬ ‫ایــن کار توســط معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت و مرکــز مدیریــت بیماری هــای‬ ‫واگیــر ایــن وزارتخانــه‪ ،‬اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬امــروز در پنجــاه و یکمیــن جلســه کمیتــه علمــی کشــوری‬ ‫کرونــا‪ ،‬در مــورد اخریــن وضعیــت واکسیناســیون در کشــور و لــزوم تصمیــم گیــری‬ ‫ســریع در مــورد تزریــق دُز اضافــه و یــاداور واکســن کرونــا بحــث و بررســی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــواردی از واریانــت اُمیکــرون در کشــورهای مختلــف‬ ‫شناســایی شــده و بــه دلیــل ســرایت بــاالی ایــن نــوع جهــش‪ ،‬نگرانی هایــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در مطالعات مختلف نشــان داده شــده که در کشــورهای افریقایی‪ ،‬میزان‬ ‫واکسیناســیون خیلــی پاییــن و کمتــر از ‪ ۴۰‬درصــد بــوده‪ ،‬ایــن جهــش در کرونــا رخ‬ ‫داده اســت‪ .‬البتــه جهــش هــای متعــددی در کرونــا ایجــاد شــده و شــاید بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬نــوع جهــش ایجــاد و باعــث بــه وجــود امــدن جهــش اُمیکــرون شــده باشــد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا تصریــح کــرد‪ :‬مهمتریــن راه مقابلــه بــا‬ ‫واریانت هــای جدیــد ویــروس از جملــه اُمیکــرون‪ ،‬واکسیناســیون‪ ،‬رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و محدودیــت در مبــادی مــرزی بــه ویــژه کشــورهایی اســت‬ ‫کــه بــا کشــورهای افریقایــی رفــت و امــد و داد و ســتد دارنــد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫برخــی کشــورهای اروپایــی‪ ،‬محدودیــت هایــی را در مرزهــای خــود ایجــاد کــرده انــد‬ ‫و این موارد در کمیته علمی بررســی و بر افزایش پوشــش واکسیناســیون‪ ،‬لزوم‬ ‫رعایــت بیشــتر پروتــکل هــای بهداشــتی و تزریــق دُز اضافــه یــا یــاداور تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫جماعتــی یــاداور شــد‪ :‬تــا کنــون حــدود ‪ ۸۵‬درصــد از جمعیــت هــدف بــرای‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬دُز اول و حــدود ‪ ۷۰‬درصــد نیــز دُز دوم واکســن کرونــا را تزریــق‬ ‫کرده انــد‪ .‬افــرادی کــه واکســن نمــی زننــد باعــث افزایــش ویــروس در گــردش در‬ ‫جامعــه می شــوند و مــوج اپیدمی هــا‪ ،‬پاندمی هــا و مــوج هــای کرونــا از افــراد‬ ‫غیرواکســینه ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مطالعاتــی کــه در دنیــا و ایــران انجــام شــده نشــان داد‬ ‫افــرادی کــه واکســن تزریــق کــرده انــد‪ ،‬نســبت بــه واکســن نزده هــا‪ ،‬خیلــی ایمن تــر‬ ‫بوده انــد و میــزان بســتری در بیمارســتان و مــرگ و میــر غیــر واکســینه ها خیلــی‬ ‫بیشــتر از افــرادی بــوده کــه واکســن تزریــق کرده انــد‪ .‬بنابرایــن توصیــه می شــود که‬ ‫حتمــا‪ ،‬واکسیناســیون بــا پوشــش بــاال انجــام شــود‪ .‬مطالعــات هــم نشــان داده اند‬ ‫کــه تزریــق واکســن کرونــا در کنــار رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از مهمتریــن‬ ‫روش هــای کاهــش بســتری در بیمارســتان و مــرگ و میــر بیمــاران کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا ادامــه داد‪ :‬ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و‬ ‫قــرارگاه اجرایــی ایــن ســتاد مــی تواننــد در خصــوص افــرادی کــه واکســن تزریــق‬ ‫نکــرده انــد‪ ،‬تصمیــم گیــری و محدودیت هایــی را اعمــال کننــد‪ ،‬چــون ایــن افــراد‬ ‫می تواننــد منشــا ایجــاد موج هــای بیمــاری در کشــور شــوند‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 8‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 54,510,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,580,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 125,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 126,990,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 66,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪430‬‬ ‫فروش ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫امالک دولتی‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬شناســایی و فــروش ‪ ۱۹‬ملــک مــازاد بــر نیــاز‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان بــه ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال انجــام شــد‬ ‫مجیــد درخشــانی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۸‬کارگــروه مولدســازی و فــروش امــوال‬ ‫تشــکیل‪ ،‬کــه امــوال مــازاد را بــه فــروش مــی رســاند و‬ ‫پــول ناشــی از ان را صــرف تکمیــل طــرح هــای نیمــه‬ ‫تمــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امــاک مــازاد در ســامانه تــدارکات‬ ‫الکترونیکــی دولــت (ســتاد ایــران) بارگــذاری و بعــد‬ ‫از ‪ ۲‬بــار اگــر بــه فــروش نــرود در ســامانه ســازمان‬ ‫خصوصــی ســازی نیــز بارگــذاری مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان خراسان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬امــاک مــازاد اســتان از دســتگاه های اقتصــاد‬ ‫دارایــی‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬اســتانداری‪ ،‬تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬ثبــت احــوال و میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و گردشــگری شناســایی و در معــرض‬ ‫فــروش قــرار داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عمــده ایــن امــاک در شهرســتان هــای‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین و گرمــه و جاجــرم شناســایی شــده‬ ‫اســت و تاکنــون ‪ ۲‬ملــک نیــز بــه ارزش ســه میلیــارد‬ ‫ریــال بــه فــروش رفتــه و مابقــی نیــز در مرحلــه مزایــده‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪ :‬متقاضیــان خریــد ایــن امــاک‬ ‫می تواننــد بــه ســامانه تــدارک الکترونیکــی دولــت یــا‬ ‫ســتاد بــه نشــانی ‪ http://setadiran.ir‬مراجعــه و‬ ‫فهرســت امــاک و نشــانی ان هــا را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬شناســایی و مولدســازی‬ ‫یــا فــروش امــوال مــازاد دولتــی مبتنــی بــر جــزء (‪ )۲‬و‬ ‫(‪ )۳‬بنــد (د) تبصــره (‪ )۱۲‬مــاده واحــده قانــون بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشــور اســت کــه ایین نامــه اجرایــی‬ ‫ان را هیــات دولــت اواخــر خــرداد مــاه تصویــب و بــه‬ ‫اســتان هــا ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــر اســاس ایــن مــاده‬ ‫واحــده بــه دولــت اجــازه داده اســت تــا امــوال منقــول‬ ‫و غیرمنتقــول در اختیــار دســتگاه هــای اجرایــی را کــه‬ ‫در راســتای وظایــف ذاتــی دســتگاه هــا مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار نمــی گیــرد ‪ ،‬شناســایی و بــه دو طریــق مولــد‬ ‫ســازی از طریــق قــرار دادن پشــتوانه انتشــار اوراق‬ ‫صکــوک (اوراق بهــادار) از طریــق اجــاره و یــا فــروش‬ ‫تعییــن تکلیــف کنــد‪ .‬دولــت همچنیــن تکلیــف هــر‬ ‫اســتان را در جدولــی بــا تفکیــک مولدســازی یــا فــروش‬ ‫مشــخص کــرده اســت‪.‬‬ ‫پیش از اغاز فصل‬ ‫زمستان‪ ،‬بازدید کلی از‬ ‫وضعیت خودروی خود‬ ‫داشته باشید ‪.‬‬ ‫دلیل رفیق بازی همسران‬ ‫ناپختگــی زن و شــوهر دلیــل اصلــی رفیــق بــازی همســران‬ ‫فــردی کــه در همســر داری و انجــام وظایــف زناشــویی در زندگــی‬ ‫مشــترک کوتاهــی مــی کنــد‪ ،‬باعــث مــی گــردد کــه همســرش به‬ ‫دوســتان خــود پنــاه ببــرد و اوقــات فراغت خــود را بــا دوســتانش‬ ‫ســپری کنــد و بــه علــت ضعــف همســرش در ایفــای نقــش‬ ‫همســری فــرد بــا بــودن کنــار دوســتانش احســاس ارامــش‬ ‫بیشــتری کنــد‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫رفیق بازی یعنی‬ ‫بامرام بودن‬ ‫یکــی از معضــات وافتــی کــه امــروزه گریبانگیــر‬ ‫بســیاری از زندگــی هــای مشــترک اســت و لطمه هــای‬ ‫جبــران ناپذیــری را بــه زندگــی مشــترک وارد مــی کنــد‬ ‫همیــن رفیــق بــازی مــی باشــد رفیــق یــا دوســتی‬ ‫کــه ریزنقــش امــا بــزرگ ان را در زندگــی مشــترک‬ ‫نمی تــوان نادیــده گرفــت‪ .‬چــرا کــه بعضــی از ایــن‬ ‫دوســتان در دوران نوجوانــی و جوانــی همــواره بــا مــا‬ ‫بــوده انــد و تابــه اکنــون هســتند ودر یافتن اســتقالل و‬ ‫هویــت مــا نقــش بســزایی داشــتند‪.‬‬ ‫دوســت داشــتن و رفیــق بــازی خــوب اســت امــا‬ ‫در زندگــی بایــد جایــگاه ان مشــخص باشــد تــا‬ ‫زندگــی زوجیــن را تحــت الشــعاع قــرار ندهــد ‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن مســئله اوال بایــد بــه دنبــال علــت‬ ‫رفیــق بــازی بــود و بعــد بــرای جلوگیری از این مشــکل‬ ‫دنبــال راه حــل باشــیم‪.‬‬ ‫یــک علــت رفیق بــازی برمی گــردد بــه نــوع و‬ ‫ی کــه افــراد از دوران مجــردی خــود‬ ‫روش زندگــ ‬ ‫بــه دنیــای تاهــل وارد می کننــد‪ .‬اینهــا در دوران‬ ‫مجــردی وابســته بــه دوســتان و گروه هایــی بودنــد‬ ‫کــه در انهــا عضــو بودنــد و نیازهــای عاطفــی‪،‬‬ ‫روانشــناختی و تعامــات اجتماعی شــان را از راه‬ ‫ارتبــاط بــا انهــا تامیــن می کردنــد‪ .‬چنیــن افــرادی‬ ‫پــس از ازدواج هــم ایــن روال را وارد دنیــای تاهــل‬ ‫می کننــد و همچنــان بــا دوســتان ســابق خــود در‬ ‫ارتبــاط هســتند و تعامالت شــان را حفــظ می کننــد‪.‬‬ ‫علــت بعــدی ناشــی از عقده هــای ســرکوب شــده‬ ‫دوران مجــردی اســت‪ .‬یعنــی تعامــات اجتماعــی فــرد‬ ‫رفیق بــاز در مجــردی بــا دیگــران کــم یــا ضعیــف بــود‬ ‫و زمانی کــه وارد زندگــی مشــترک می شــود و عرصــه‬ ‫را بــرای خودنمایــی ازاد می بینــد‪ ،‬ارام ارام بــا دیگــران‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و دوســت می شــوند‪.‬‬ ‫نکتــه ســوم‪ ،‬داشــتن پــدر و مادرهــای ســختگیر‬ ‫و کنترل کننــده اســت‪ .‬افــرادی کــه در گذشــته‬ ‫والدین شــان روی انهــا نظــارت و کنتــرل بیمارگون ـه ای‬ ‫داشــتند‪ ،‬وقتــی پــس از ازدواج وارد زندگــی مشــترک‬ ‫می شــوند‪ ،‬تصمیــم می گیرنــد نیازهــای روانشــناختی ‬ ‫را کــه در گذشــته بــه انهــا پاســخی نداده انــد‪ ،‬بــا‬ ‫ن کننــد‪ .‬گاهــی‬ ‫دوســتی یابی و رفیق بــازی تامیــ ‬ ‫وقت هــا افــراد می بیننــد کــه همسرشــان در زندگــی‬ ‫مشــترک نمی توانــد نیازهــای روانــی و عاطفــی او را‬ ‫تامیــن کنــد؛ غــر می شــنود‪ ،‬کنتــرل می شــود‪ ،‬تهدیــد‬ ‫می شــود‪ ،‬ارامــش در زندگــی اش نــدارد‪ ،‬بــرای هــر‬ ‫ی کــه انجــام می دهــد بازخواســت می شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫کار ‬ ‫ن کــه رخ دهــد‬ ‫مشــکالت بــرای هــر یــک از زوجیــ ‬ ‫باعــث می شــود او بــا عضــو شــدن در گروه هــای‬ ‫ورزشــی‪ ،‬کوهنــوردی‪ ،‬ســازمان های مختلــف و‪..‬‬ ‫ارامشــی را کــه در محیــط خانــه پیــدا نکــرده بیابــد‪.‬‬ ‫افــراد رفیق بــاز کســانی هســتند کــه نیازهــا و‬ ‫احساســات دوســت یــا دوســتان خــود را مقــدم‬ ‫بــر همســر خــود می داننــد و بــا این کــه می داننــد‬ ‫همسرشــان بــه کمــک و حمایــت انهــا نیــاز دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن توجــه را معطــوف دوســت خــود می کننــد‪ .‬نــگاه‬ ‫اینهــا بــه دنیــای رفیق بــازی ناشــی از رســم‪ ،‬طــرز تفکــر‬ ‫و نگرشــی اســت کــه انهــا بــه دوســت خــود دارنــد و‬ ‫احســاس می کننــد رفیق بــازی یعنــی بامــرام بــودن‪،‬‬ ‫یعنــی این کــه هــوای دوســتم را داشــته باشــم‪ .‬نــوع‬ ‫دیگــری از رفیق بــازی هــم وجــود دارد کــه فــرد در ان‬ ‫نیازهــا را اولویت بنــدی می کنــد‪ .‬یعنــی در عیــن این کــه‬ ‫بــرای دوســتش احتــرام زیــادی قائــل اســت و نیازهــای‬ ‫روانشــناختی اش را تامیــن می کنــد‪ ،‬امــا نیازهــای‬ ‫روانشــناختی خانــواده را مقــدم بــر او می دانــد و خــود را‬ ‫فــدای دوســت نمی کنــد‪.‬‬ ‫رفیق بــازی چــون بــا بی توجهــی بــه فــرد یــا خانــواده‬ ‫و تامیــن نیازهــای انــان همــراه اســت‪ ،‬ســبب بــروز‬ ‫اختــاف در زندگــی مشــترک شــده و حتــی ممکــن‬ ‫اســت منجــر بــه خیانــت و جدایــی میــان زوجیــن‬ ‫شــود‪ .‬بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن مشــکل چنــد‬ ‫توصیــه داریــم؛ اول این کــه افــراد تــا جایی کــه‬ ‫می تواننــد نیازهــای روانــی و عاطفــی و احساســی‬ ‫همســر خــود را تامیــن کننــد‪ .‬اگــر بــا ایــن راهــکار‬ ‫مــرد یــا زن بــه زندگــی مشــترک برنگشــت‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت بــه ســمت عضویــت در گروه هایــی برونــد کــه‬ ‫کمتریــن میــزان اســیب را بــه همــراه دارد و ســبب‬ ‫زیرســوال رفتن اصالــت خانــواده یــا بــروز خیانــت‬ ‫نشــود‪ .‬اگــر فــرد تمــام ایــن قدم هــا را برداشــت و‬ ‫بــاز هــم جــواب نــداد‪ ،‬بهتــر اســت بــه روان شــناس‬ ‫مراجعــه و بــا حضــور زن و شــوهر در جلســات‬ ‫م کننــد‪.‬‬ ‫مشــاوره‪ ،‬نســبت بــه حــل مشــکل اقــدا ‬ ‫بعــد از پیــدا کــردن علــت رفیــق بــازی همســر ‪ ,‬راه‬ ‫حــل مناســب بــرای برگشــت همســر بــه زندگــی چــه‬ ‫مــی توانــد باشــد؟‬ ‫امــروزه بــر خالف گذشــته کــه رفیق بازی مخصوص‬ ‫اقایــان بــود‪ ،‬خانــم هــا نیــز بــه تقلیــد از اقایــان‬ ‫ترجیهشــان بــه تفریــح و خوشــگذرانی بــا دوســتان‬ ‫شــان می پردازند و بودن در کنار دوســتان خود را به‬ ‫همســر و خانــواده خــود میدهند‪.‬تــا جایــی کــه روابط‬ ‫زن و شــوهررا بــا مشــکل روبــرو مــی کند‪ .‬افــراد رفیق‬ ‫بازبــه نیازهــای روحــی و جســمی طــرف مقابلشــان‬ ‫توجــه نمــی کننــد و گاهــی تــا جایــی پیــش مــی رونــد‬ ‫کــه طــرف مقابلشــان بــه جدایــی فکــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫داشــتن دوســت خــوب در زندگــی مزیــت هایــی دارد‬ ‫که بر کســی پوشــیده نیســت اما در زندگی مشــترک‬ ‫جایــگاه دوســتی و رفاقــت بایــد تعریــف شــده باشــد‬ ‫بــه صورتــی کــه نبایــد زندگــی مشــترک را تحــت‬ ‫الشــعاع قــرار دهــد‪.‬‬ ‫متاسفانه برخی از مردان با وجود زن و زندگی مانند‬ ‫زمــان تجــرد خــود بعــد از ســاعات کاری بــا دوســتانش‬ ‫در جایــی کــه پاتــوق دوران مجــردی انهــا محســوب‬ ‫مــی شــود‪ ،‬قــرار مــی گــذارد و تــا ســاعت هــای اخــر‬ ‫شــب بــا وقــت گذرانــی بــا دوســتانش مشــغول اســت‬ ‫و روزهــای تعطیــل را نیــز بــه جــای اینکــه بــا همســرش‬ ‫وقــت بگذرانــد بــا همــان دوســتان بــه بیرون شــهر برای‬ ‫تفریــح مــی رود و همســرش هــم بــه غیــر از اینکــه‬ ‫مجبــور بــه تنهایــی در کل روز اســت بایــد طــوری‬ ‫وانمــود کنــد دیگــران متوجــه تنهایــی او نشــوند تــا او‬ ‫را بــه بــی عرضگــی و اینکــه نمــی توانــد همســرش‬ ‫را بــه خانــه و خانــواده جــذب کنــد ‪ ،‬متهــم نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه از مردهــای رفیق باز در برخی مواقع شــروع‬ ‫بــه اوردن هــر کســی بــه خانــه مــی کننــد تــا جایــی کــه‬ ‫بــا یــک غفلــت در دام مــواد مخــدر و میگســاری گرفتــار‬ ‫می شــوند و همین امر ســبب از هم پاشــیدن زندگی‬ ‫زناشــویی و یــا ســردی روابــط زن و مــرد مــی شــود‪.‬‬ ‫مــرد رفیــق بــاز هــر چیــزی کــه در زندگــی خــود دارد را‬ ‫فدای رفیقش می کند و ســبب ازار همســرش و بیزار‬ ‫شــدن فرزنــدش از او مــی شــود و در پایــه هــای کانــون‬ ‫گــرم خانــواده را سســت مــی کنــد و از هــم مــی پاشــد‪.‬‬ ‫دلیل رفیق بازی همسران‬ ‫ناپختگــی زن و شــوهر دلیــل اصلــی رفیــق بــازی‬ ‫همســران فــردی کــه در همســر داری و انجــام‬ ‫وظایــف زناشــویی در زندگــی مشــترک کوتاهــی‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬باعــث مــی گــردد کــه همســرش بــه‬ ‫دوســتان خــود پنــاه ببــرد و اوقــات فراغــت خــود‬ ‫را بــا دوســتانش ســپری کنــد و بــه علــت ضعــف‬ ‫همسرش در ایفای نقش همسری فرد با بودن‬ ‫کنار دوســتانش احســاس ارامش بیشــتری کند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه زن یــا مــردی نتوانــد در خانــه نقــش‬ ‫افرینــی درســتی کنــد‪ ،‬همســر او ترجیــح مــی‬ ‫دهــد بــا دوســتانش وقــت بگذرانــد و نیــاز عاطفی‬ ‫اش را در جمــع دوســتانش و یــا بــا نشــاط هــای‬ ‫کاذب تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع وقتــی یــک مــرد یــا زن نتوانــد نقــش افرینــی‬ ‫صحیحــی در خانــه داشــته باشــد‪ ،‬کانــون خانــواده‬ ‫ســرد مــی شــود و یکــی از زوجیــن ترجیــح مــی دهــد‬ ‫نیــاز عاطفــی اش را در جمــع دوســتانش و گاه بــا‬ ‫نشــاط های کاذب تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫کوتاهــی همســر و یــا ناپختگــی زن و‬ ‫شــوهر البتــه کوتاهــی فقــط یکــی از دالیــل‬ ‫رفیق بــازی و توجــه بیــش از حــد زن یــا‬ ‫شــوهر بــه دوســتان اســت امــا رفیــق بــازی‬ ‫مــی توانــد دالیــل دیگــری نیــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رفیــق بــازی همســر مســاوی بــا طــاق عاطفــی‬ ‫یکــی از بدتریــن پیامدهــای رفیــق بــازی ایــن اســت‬ ‫کــه روابــط بیــن زوجیــن ســرد مــی شــود تازمانی که‬ ‫هــردو طــرف ترجیــح مــی دهنــد کمتریــن ارتبــاط‬ ‫را بــا هــم داشــته باشــند ‪ .‬ایــن رفتارهــا بــه مــرور‬ ‫موجــب مــی شــود کــه از عالقــه زوجیــن نســبت بــه‬ ‫یکدیگــر کــم شــود و در اخــر ایــن امرمنجر به طالق‬ ‫عاطفــی میشــود‪.‬‬ ‫کارهایــی کــه بــرای تــرک رفیــق بــازی همســرباید‬ ‫انجــام داد‪.‬‬ ‫دوستی با افراد متاهل‬ ‫بعــد از ازدواج بســیاری از چیزهــا در زندگــی شــما‬ ‫تغییــر مــی کنــد و بــا پایــان دوران مجــردی روابــط‬ ‫دوســتانه شــما تغییــر خواهــد نمــود و بایــد مثــل‬ ‫گذشــته دیگــر نمــی توانیــد وقــت ازاد خــود را بــه‬ ‫دوســتانتان اختصــاص دهیــد و بایــد در زندگــی‬ ‫اولویت بنــدی داشــته باشــید کــه اولویــت اول شــما‬ ‫همســر و خانواده تــان مــی باشــد‪ ،‬امــا حــذف کلــی و‬ ‫قطــع رابطــه بــا دوســتان هــم درســت نیســت‪.‬‬ ‫پــس بایــد در مــورد روابــط خــود خــوب فکــر کنیــد‬ ‫و بــرای بــرای روابطــی کــه برایتــان مهــم تــر اســت‬ ‫برنامــه ریــزی کنیــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا دوســتان‬ ‫جدیــدی کــه متاهــل باشــند‪ ،‬اشــنا شــوید و در‬ ‫صورتــی کــه همســرتان نیــز موافــق بــا رفــت و امــد‬ ‫بــا ان زوجیــن اســت در کنــار ان هــا همــراه بــا‬ ‫همســرتان وقــت بگذرانیــد بنابرایــن الزم اســت‬ ‫قبــل از هــر تصمیــم گیــری بــا یکدیگــر گفتگــو کنیــد‪.‬‬ ‫اصالح رابطه خود‬ ‫اگــر مــی خواهیــد عــادت رفیــق بــازی را از ســر‬ ‫همســرتان بیــرون کنیــد امــا نمــی توانیــد‪ ،‬دلیــل ان‬ ‫کمرنــگ شــدن ارتبــاط بینتــان اســت‪ .‬در ایــن مواقــع‬ ‫زن یــا شــوهر بــه علــت دلســوزی هــای فــراوان ممکــن‬ ‫اســت بــا جمــات امــری بــا شــریک زندگیشــان‪ ،‬حــرف‬ ‫بزننــد کــه ایــن نــوع صحبــت کــردن بــه مــذاق اقایــان‬ ‫خــوش نمــی ایــد و انهــا را ناراحــت مــی کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫خانم هــا بــه علــت اشــتباه شوهرشــان‪ ،‬مرتــب بــه او‬ ‫دســتور بدهنــد‪ ،‬فاصلــه عاطفــی بینشــان زیــاد مــی‬ ‫شــود و مشــکلی حــل نمــی شــود‪.‬‬ ‫هیچوقــت جمــات محبــت امیــز را فرامــوش نکنیــد‬ ‫اگــر مــردی دیــر بــه خانــه بیایــد و همســرش بــه دلیــل‬ ‫نگرانــی و یــا دلســوزی بــه او بگویــد «بــاز کــه دیــر امــدی‬ ‫و خبــر نــدادی؟» یــا «تــو همیشــه دیــر مــی ایــی»‪ .‬ایــن‬ ‫جملــه هــا بــرای مــرد خــوش اینــد نیســت و مــرد هــم‬ ‫ممکــن اســت در جــواب بگویــد «اصــا خــوب کاری‬ ‫کــردم‪ ،‬کــه دیــر امــدم» یــا «از ایــن بــه بعــد دیــر تر هم‬ ‫خواهــم امــد!» بنابرایــن اســتفاده ازاینجــور جمــات‬ ‫باعــث قطــع ارتبــاط عاطفــی زوجیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫حــال اگــر خانــم بــه همســرش جمــات محبــت‬ ‫امیــزی ماننــد نگرانــت شــدم و یــا دلــم برایــت تنــگ‬ ‫شــده بــود بگویــد ایــن جمــات بــار عاطفــی بــرای اقــا‬ ‫دارد و ســبب مــی شــود بــه کارش فکــر کنــد و تصمیــم‬ ‫بگیــرد‪ .‬اگــر ایــن مشــکل برطــرف شــد‪ ،‬هیــچ وقــت‬ ‫دیگــر نبایــد ان روز هــا را یــاداوری کنیــدو بازگــو نمایید‪.‬‬ ‫دوست همسرتان باشید‬ ‫بــا همســرتان دربــاره لــذت هایــی ک در تفریــح بــا‬ ‫دوســتانش تجربــه میکنــد صحبــت کنیــدو انهــا را‬ ‫شناســایی کنیــد‪ .‬حتمــا شــمانیز میتوانیــد ان شــرایط‬ ‫را فراهــم کنیــد و بــدون گفتگــو از مشــکالت روزمــره و‬ ‫افــکار نگــران کننــده بــا همســرتان بــه تفریحــات لــذت‬ ‫بخــش بپردازیــد‪.‬‬ ‫اگــر همســرتان قبــل از ازدواج رفیــق بــاز بــوده بایــد‬ ‫مهــارت هــای زندگــی مشــترک را دوبــاره امــوزش‬ ‫ببینــد و از مهــارت ارتبــاط بــا دوســتان و مدیریــت ان‬ ‫اگاه باشــید‪.‬اگر دوســتان همســرتان افــراد مطمئنــی‬ ‫نیســتند و شــما نگران ســامت همســرتان هســتید از‬ ‫اطرافیانتــان کمــک بخواهیــد‪.‬‬ ‫فواید اشپزی برای سالمت روان‬ ‫هنگام اشــپزی باید تمرکز داشــته باشــید و فرایند اشــپزی را کنترل کنید و این تمرکز موجب‬ ‫دورنگه داشــتن ذهــن از افــکار منفــی و نامطلــوب می شــود‪ .‬اشــپزی کمــی شــبیه مراقبــه اســت‬ ‫و بــرای درمــان بعضــی از بیماری هــای روانــی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫البتــه بعضــی از اختــاالت خلقــی ماننــد افســردگی انــرژی و اشــتهای فــرد را کاهــش می دهنــد‬ ‫و تشــویق کردن او بــه اشــپزی دشــوارتر می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫اشــپزی موجــب بهبــود ســامت روان بســیاری از افــراد می شــود‪ .‬ایــن تأثیــر اشــپزی وقتــی بــرای‬ ‫دیگــران غــذا می پزیــد‪ ،‬افزایــش چشــمگیری می یابد‪.‬ادامــه شــماره ‪428‬‬ ‫‪ .۳‬درمان مشکالت روانی با فعال سازی رفتاری‬ ‫روان شناســان اعتقــاد دارنــد اشــپزی خاصیــت درمانــی دارد‪ ،‬زیــرا شــبیه نوعــی درمــان به نــام‬ ‫«فعال ســازی رفتــاری» (‪ )behavioral activation‬اســت‪ .‬فعال ســازی رفتــاری یعنــی یافتــن‬ ‫معنــی در کارهایــی کــه انجــام می دهیــم‪ .‬به گفتــه روان شناســان‪ ،‬دلیــل تاثیرگــذاری دوره هــای‬ ‫اشــپزی درمانی ایــن اســت کــه بیمــار در ازای تالش هایــش نتیجــه ای ملمــوس بــه دســت‬ ‫م ـی اورد‪ .‬نتیجــه تــاش او غذایــی خوشــمزه اســت‪.‬‬ ‫در برنامه هــای فراوانــی در سراســر جهــان بــه افــراد دچــار اختــاالت خلقــی و ســایر مشــکالت‬ ‫کمــک می کننــد کــه به عنــوان بخشــی از درمانشــان اشــپزی کننــد؛ ایــن روش اشــپزی درمانی‬ ‫(‪ )therapeutic cooking‬نامیــده می شــود‪ .‬دانشــمندان ثابــت کرده انــد کــه اشــپزی درمانی‬ ‫اثــرات مثبتــی بــر اجتماعی شــدن‪ ،‬عزت نفــس‪ ،‬کیفیــت زندگــی و احساســات دارد‪.‬‬ ‫اشــپزی بــه افــراد کمــک می کنــد روی یــک کار تمرکــز کننــد و ایــن می توانــد بــه انهــا احســاس‬ ‫قــدرت و کنترلــی را بدهــد کــه ممکــن اســت خــارج از اشــپزخانه و در زندگــی روزمره شــان از ان‬ ‫برخوردار نباشــند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬داشتن احساس بهتر به دلیل خالقیت‬ ‫دســتورهای اشــپزی اســان موجــب اضطــراب نمی شــوند و تمرکــز را بــاال می برنــد‪ .‬طبــق‬ ‫مطالع ـه ای در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬خالقیــت و شــادی را نیــز افزایــش می دهنــد‪ .‬در ایــن مطالعــه کــه‬ ‫رفتــار و اقدامــات ‪ ۶۵۸‬نفــر از نزدیــک بررســی شــد‪ ،‬پژوهشــگران مشــاهده کردنــد وقتــی ایــن‬ ‫افــراد کارهــای کوچــک معن ـی دار و ارامش بخشــی ماننــد اشــپزی را انجــام می دهنــد‪ ،‬شــادتر‬ ‫هســتند‪ .‬دانشــمندان تصــور می کننــد کــه خالقیــت اشــپزی موجــب می شــود افــراد احســاس‬ ‫کننــد اعتمادبه نفــس و توانمنــدی بیشــتری دارنــد و ایــن بــا نتایــج پژوهش هــای فــراوان‬ ‫انجام شــده دربــاره تأثیــر خالقیــت بــر احســاس شــادی مطابقــت دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬احساس ارامش‬ ‫اشــپزی فــرد را ارام تــر می کنــد‪ .‬درمانگــری به نــام جاســتینا واورزونــک می گویــد‪« :‬اشــپزی‬ ‫می توانــد حســی شــبیه مراقبــه داشــته باشــد‪ .‬بســیاری از مراجعــان مــن اشــپزی را حالتــی از‬ ‫تمرکــز کامــل توصیــف می کننــد‪ ،‬حالتــی کــه در ان زمــان را فرامــوش می کننــد و فقــط روی‬ ‫کاری متمرکــز می شــوند کــه دارنــد انجــام می دهنــد‪ .‬بــرای کســی کــه بــا افــکار منفــی و نگرانی هــا‬ ‫می جنگــد و همــواره بــا تردیــد‪ ،‬تــرس و شــرم مواجــه اســت‪ ،‬اشــپزی می توانــد خروجــی ســالمی‬ ‫باشــد کــه ارامــش و حــس خــوب را بــه او می دهــد‪ ».‬‬ ‫ادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫گرگان‪،‬کاهــش ریزش هــای جــوی و برداشــت ناصحیــح اب از ســفره های زیرزمینــی منجــر بــه‬ ‫خشکســالی بی ســابقه نــه تنهــا در گلســتان بلکــه در کشــور شــده اســت از ســویی بخــش عمــده ای از‬ ‫محصــوالت اســتراتژیک و مهــم همچــون گنــدم و دانه هــای روغنــی در گلســتان تولیــد می شــود ایــن‬ ‫محصــوالت نقــش مهمــی در امنیــت غذایــی کشــور ایفــا می کنــد بــدون تردیــد وضعیــت خشکســالی‬ ‫و شــیوه های نادرســت ابیــاری در مــزارع می توانــد بــر تولیــدات و امنیــت غذایــی کشــور تاثیــر منفــی‬ ‫بــر جــای بگــذارد‪ .‬‬ ‫دلیل کندی‬ ‫پیشرفت‬ ‫پروژه های زهکشی‬ ‫در اب منطقه ای‬ ‫گلستان چیست؟‬ ‫سه شنبه ‪9‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪430‬‬ ‫رشد ‪ 68‬درصدی‬ ‫زمین خواری در گلستان‬ ‫بــرای برقــراری امنیــت اقتصــادی الزمــه اش ایــن اســت‬ ‫کــه بایــد حرف هــا را از مــردم از تولیدکننــدگان و از فعــاالن‬ ‫اقتصــادی بشــنویم و به صــورت علمــی منعکــس کنیــم و‬ ‫ســپس گــزارش و تحلیــل بشــود و بــه رده هــای مختلــف‬ ‫اعــام کنیــم تــا مشــابه موضــوع گنــدم نتیجه بخــش باشــد در‬ ‫بحــث مــرغ هــم همین طــور بــود در ســال گذشــته در ســطح‬ ‫کشــور مــرغ و تخم مــرغ دارای مشــکل بودیــم بــا توجــه بــه‬ ‫این کــه در موضــوع تولیــد مــرغ و تخم مــرغ جــزو ســه اســتان‬ ‫اول کشــور هســتیم و شــرایط خیلــی خوبــی داشــتیم البتــه‬ ‫از ســایر اســتان ها می امدنــد مــرغ مــا را بــه قیمــت مصــوب‬ ‫می خریدنــد و بــا قیمت هــای چندیــن برابــر در اســتان های‬ ‫دیگــر می فروختنــد و یــک جاهایــی هــم بود کــه تولیدکنندگان‬ ‫طمــع کردنــد کــه چــرا بــه قیمــت تعاونــی عرضه کنیــم و همین‬ ‫تفکــر ان هــا را بــه بیراهــه کشــاند‪...‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی‬ ‫گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫عزم جدی پلیس‬ ‫در مبارزه با جرائم‬ ‫اقتصادی‬ ‫رئیــس پلیــس امنیت اقتصادی گلســتان گفــت‪ :‬عزم پلیس‬ ‫در بحــث مبــارزه بــا جرائــم و مفاســد اقتصــادی به خصــوص‬ ‫زمین خــواری جــدی اســت و هشــت ماهه ســال جــاری در‬ ‫تعــداد پرونده هــای زمین خــواری ‪ 68‬درصــد رشــد داشــتیم‪.‬‬ ‫مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و کوتــاه نمــودن دســت‬ ‫ســودجویان کــه مخصوصــا در ســال هــای اخیــر و از وضــع‬ ‫تــورم بــه وجــود امــده بــرای پــر کــردن جیــب هــای خــود‬ ‫اســتفاده کــرده انــد یــک ضــرورت اســت تــا اجــازه ندهیــم‬ ‫عدالــت اجتماعــی در کشــور مــا نادیــده گرفتــه شــود‪ ،‬بــر‬ ‫همیــن اســاس گفتگــوی داشــته ایــم بــا عباســعلی پهلــوان‬ ‫نســب رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان و از‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در ایــن خصــوص بیشــتر اگاه شــویم‪.‬‬ ‫هــدف از تشــکیل پلیــس امنیــت اقتصــادی چــه بوده اســت‬ ‫و ضــرورت و اهمیــت ان چیســت ؟‬ ‫بــا توجــه بــه مطالبــه مقــام معظــم رهبــری مبنی بــر‬ ‫ورود موثــر نیــروی انتظامــی در حــوزه امنیــت اقتصــادی‬ ‫و مطالبــه ای کــه مــردم داشــتند در مســیری کــه پلیــس‬ ‫اقتصــادی در ســطح اســتان ها و شهرســتان ها وجــود نــدارد‬ ‫و بیشــتر پرونده هایــی کــه در حــوزه اقتصــادی و مفاســد‬ ‫اقتصــادی بعضــا ً از رده هــای امنیتــی پیگیــری می شــد‪.‬‬ ‫اخیــرا یــک اداره ای تحــت عنــوان اداره مبــارزه بــا جرائــم‬ ‫اقتصــادی کــه ذیــل پلیــس اگاهــی فعالیت می کــرد در چند‬ ‫ســال گذشــته به دنبــال ایــن بودنــد کــه ســازمان مبــارزه بــا‬ ‫مفاســد اقتصــادی در کشــور راه بیندازنــد و الیحــه ان هــم‬ ‫تقدیــم مجلــس شــد ولــی رای نیــاورد‬ ‫قــرار بــود در زمــان ســردار اشــتری و همچنیــن پیشــنهادی‬ ‫کــه بــه سرلشــکر باقــری داده بودنــد مبنی بــر این کــه مــا‬ ‫پلیســی تحــت عنــوان پلیــس امنیــت اقتصــادی می توانیــم‬ ‫راه انــدازی کنیــم امــا مجلــس تاییــد نکــرد‪.‬‬ ‫این موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت مصوبــه در محــل‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح تاییــد و ابــاغ شــد کــه از ابتــدای‬ ‫ســال گذشــته شــاهد راه انــدازی پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫در سراســر کشــور بودیــم اســتان ها به ترتیــب اولویــت‬ ‫راه انــدازی شــدند و در تاریــخ ‪ 17‬ابــان مــاه ســال ‪ 99‬پلیــس‬ ‫اقتصــادی در اســتان گلســتان راه انــدازی شــد و الحمدللــه از‬ ‫ان زمــان اقدامــات خوبــی صــورت گرفــت و اقدامــات خوبــی‬ ‫در ایــن خصــوص انجــام شــد‪.‬‬ ‫پلیس مبارزه به مفاسد اقتصادی چه وظایفی بر عهده دارد؟‬ ‫شــرح وظایفــی کــه مــا در بحــث پلیــس اقتصــادی داریــم را‬ ‫می توانیــم در ســه محــور بــه نام هــای پیش بینــی پیشــگیری‬ ‫و مقابلــه ب شــرح زیــر قــرار دهیــم‬ ‫در حــوزه پیشــگیری رصــد می کنیــم و از طریــق دســتگاه ها‬ ‫و رده هــای مختلــف و افــراد مختلــف پیگیــری می کنیم‪.‬‬ ‫به فــرض مثــال در ســال گذشــته کــه قیمــت گنــدم‬ ‫چهــار هــزار تومــان بــود کشــاورزان نســبت به قیمــت‬ ‫معتــرض بودنــد موضوعــات مطروحــه را تحلیــل کردیــم و‬ ‫بــه قســمت های مختلــف ازجملــه اتــاق بازرگانــی فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و کشــاورزان باتجربــه فرســتادیم و اتاق هــای‬ ‫فکــر بــا گــروه اقتصــادی اســتانداری و جهــاد کشــاورزی‬ ‫برگــزار شــد کــه می بایســت در قالــب یــک گــزارش بــه هیــات‬ ‫دولــت ارســال می شــد در گــزارش تحلیــل کــرده کــه دولــت‬ ‫هــر کیلــو گنــدم را بــه چــه قیمتــی وارد می کنــد بــا هزینــه‬ ‫ایاب وذهــاب ‪ 6‬هــزار و ‪ 500‬تومــن می شــد کــه از کشــاورز‬ ‫بــه ازای هــر کیلــو ‪ 4‬هــزار تومــان می خریــم‬ ‫قاعدتــا ًاگــر بخواهیــم از تولیــد حمایــت بشــود الزم ـه اش‬ ‫ایــن اســت کــه همــان ‪ 6‬هــزار و ‪ 500‬تومــان از کشــاورزان‬ ‫بخریــد کــه گفتنــد چــون بودجــه بسته شــده کیلویــی هــزار‬ ‫تومــان تشــویقی بــه کشــاورزان پرداخــت می شــود امســال‬ ‫مجــدد از طریــق پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا و ســردار‬ ‫اشــتری این موضــوع را پیگیــری کردیــم همچنیــن توســط‬ ‫اســتانداری از هیئــت دولــت پیگیــری کردیــم نتیجــه ایــن‬ ‫شــد کــه قیمــت گنــدم بــه‪ 7‬هــزار تومــان رســید و نماینــدگان‬ ‫خودشــان هــم اذعــان می کننــد کــه گزارشــاتی کــه از اســتان‬ ‫گلســتان رســیده بــود چــون کارشناسی شــده بــود و تحلیــل‬ ‫درســتی انجام گرفتــه بــود الحمداللــه نتیجــه داد‪.‬‬ ‫مــا قصــد برقــراری امنیت اقتصــادی را داریــم الزمه اش این‬ ‫اســت کــه مــا بایــد حرف هــا را از مــردم از تولیدکننــدگان و‬ ‫از فعــاالن اقتصــادی بشــنویم و به صــورت علمــی منعکــس‬ ‫کنیــم و ســپس گــزارش بشــود تحلیــل بشــود و بــه رده هــای‬ ‫مختلــف اعــام کنیم تا مشــابه موضــوع گندم نتیجه بخش‬ ‫باشــد در بحــث مــرغ هــم همین طــور بــود در ســال گذشــته‬ ‫در ســطح کشــور مــرغ و تخم مــرغ دارای مشــکل بودیــم بــا‬ ‫توجــه بــه این کــه در موضــوع تولیــد مــرغ و تخم مــرغ جــزو‬ ‫ســه اســتان اول کشــور هســتیم و شــرایط خیلــی خوبــی‬ ‫داشــتیم البتــه از ســایر اســتان ها می امدنــد مــرغ مــا را بــه‬ ‫قیمــت مصــوب می خریدنــد و بــا قیمت هــای چندیــن برابــر‬ ‫در اســتان های دیگــر می فروختنــد و یــک جاهایــی هــم بــود‬ ‫کــه تولیدکننــدگان طمــع کردنــد کــه چــرا بــه قیمــت تعاونــی‬ ‫عرضــه کنیــم و همیــن تفکــر ان هــا را بــه بیراهــه کشــاند‬ ‫این جــا نقــش پررنگــی داشــتیم ضمــن این کــه رصــد و‬ ‫نظــارت کردیــم متوجــه شــدیم بعضــی افــراد بــدون مجــوز‬ ‫مرغ هــا را انتقــال می دهنــد مشــخص شــد چندیــن نفــر‬ ‫دالل اقــدام بــه خریــد مــرغ در ســطح اســتان می کننــد و‬ ‫به صــورت غیرمســتقیم و بــدون مجــوز از اســتان خــارج‬ ‫می کننــد چنــد نفــری را شناســایی کردیــم و بــا هماهنگــی‬ ‫دادســتان تذکــر جــدی دادیــم و خــدا رو شــکر مشــکل جــدی‬ ‫در ســطح اســتان نداشــتیم گلوگاه هــای اســتان را هــم‬ ‫توســط معاونت هــای مختلــف تدابیــری اندیشــیدیم کــه در‬ ‫قرارگاه هــای امــام علــی و جانشــین اســتان مطــرح می شــود‬ ‫و تصمیم گیــری می شــود کــه بالفاصلــه خروجی هــای‬ ‫اســتان بســته شــد‪ ،‬برابر تدابیری که در اســتان اتخاذشــده‬ ‫هیــچ مرغــی بــدون مجــوز از اســتان خــارج نشــود کــه نتیجــه‬ ‫هــم داد و تــا اخــر بــا همیــن قیمــت مصــوب ادامــه پیــدا کرد‬ ‫پــس ایجــاد امنیــت در ســطح بــازار از اهــداف دیگــر پلیــس‬ ‫اقتصــادی می باشــد‪.‬‬ ‫بحــث بعــدی پیشــگیری اســت مــواردی در بازدیدهــا متوجــه‬ ‫تخلــف مــی شــویم و در مــواردی کــه شــما به عنــوان دیده بــان‬ ‫بــه مــا منعکــس می کنیــد به صــورت کارشناســانه خلاهــا را‬ ‫می بینیــم مکتــوب و بــه دســتگاه مربوطــه منعکــس می کنیم‬ ‫کــه بخشــی از خلاهــای اجرایــی دســتورالعملی را می توانیــد‬ ‫شــما بــه مــا منعکــس کنیــد تــا مســئولین ببیننــد چنانچــه‬ ‫مدیــران تخلــف کرده انــد بایــد بــه ان هــا تذکــر بدهیــم در‬ ‫بحــث پیشــگیری کارگاه هــای اموزشــی هــم داریــم‪.‬‬ ‫در حوزه مفاســد و جرائم اقتصادی مطمئنا دســتگاه ها با‬ ‫مشــکالتی مواجــه هســتند مثــل شــهرداری ها شــورای شــهر‬ ‫دام پزشــکی منابــع طبیعــی جهاد کشــاورزی قطعا تخلفاتی‬ ‫را همــه مــا شــنیدیم کــه وجــود دارد امــا این هــا رو ســعی‬ ‫می کنیــم و کارگاه هایــی کــه داریــم هشــدار بدهیــم کــه امــار‬ ‫را داریــم بنابرایــن بیشــتر دقــت و توجــه کننــد به دنبــال ایــن‬ ‫نیســتیم کــه کارمنــد یــا رئیــس یــک اداره ای را در جریــان‬ ‫فســاد نقشــی داشــته باشــد یــا برخــوردی بشــود‬ ‫شــاید ندانســته کاری انجــام دهــد کــه تذکــر می دهیــم‬ ‫کــه ایــن کار انجــام شــود بــا ناجــا و ســپاه ســازمان قضایــی‬ ‫ســازمان بازرســی بســیار هماهنــگ هســتیم و نــگاه بســیار‬ ‫مثبتــی بــه مجموعــه پلیــس اقتصــادی دارنــد ‪.‬‬ ‫محور ســوم مقابله اســت دو اداره بحث مقابله را پیگیری‬ ‫می کننــد یکــی اداره قاچــاق کاال و ارز اســت کــه موضوعــات‬ ‫متعــدد در بحــث قاچــاق را پیگیــری می کننــد که ما در اســتان‬ ‫قاچــاق کــم داریــم و بیشــتر مصرف کننــده هســتیم بیشــتر‬ ‫قاچــاق خــرد اســت کــه همــان هــم برخــورد می شــود وظیفــه‬ ‫مــا ایــن اســت بدانیــم منشــا ایــن قاچــاق کجاســت و چــه‬ ‫کســانی پشــت این موضــوع هســتند چــرا بــه ایــن اســتان‬ ‫امده اســت وقتــی کاال امــد داخــل مغــازه نبایــد بــا کاســه‬ ‫برخــورد کــرد منشــا بایــد پیگیــری شــود اگــر مقابــل شــد بــه‬ ‫تولیدکننــده هــم کمــک می کنیــم چــرا کاالهایــی که مــا تولید‬ ‫می کنیــم از جــای دیگــری وارد می شــود البتــه کــه هزینه هــای‬ ‫تولیــد زیــاد اســت و مــواد اولیــه خیلــی گــران تهیــه می شــود‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بیشــتر چــه جرایمــی را‬ ‫در اســتان پیگــری مــی کنــد؟‬ ‫بازیگردان هــای اقتصــادی بایــد شناســایی شــوند در حــوزه‬ ‫کاالهــای ســامت محــور کــه مــورد نیــاز مــردم اســت هــم‬ ‫ایــن اداره فعالیــت می کنــد اصــل موضــوع قاچــاق هــم مهم‬ ‫اســت کــه قانــون مشــخص کرده اســت یکــی از ان هــا چــوب‬ ‫اســت کــه در اســتان به شــدت پیگیــری می شــود انتظــار‬ ‫داریــم از ســازمان های متولــی کمــک گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫بعضــی موضوعــات مثــل روســتای زیــارت کــه بخش هایــی‬ ‫بــه محیط زیســت یــا منابــع طبیعــی و ادارات دیگــر کــه هــر‬ ‫یــک اداره دیگــری را مســئول ان قســمت می داننــد کار بایــد‬ ‫ســازماندهی شــود اســتعالم هایی کــه ادارات مختلــف بایــد‬ ‫انجــام دهنــد را انجــام نمی دهنــد اســتعالم کمــک می کنــد‬ ‫کار غیرقانونی در ان جا انجام نشــود و اشــخاص به ســادگی‬ ‫ســند دریافــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫اداره دیگــر اداره مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی اســت کــه‬ ‫وظایــف زیــادی داریــم از جملــه احتــکار فــرار مالیاتــی کــه‬ ‫ادارات بایــد بــه مــا کمــک کننــد چــرا مســئولین مختلــف پــای‬ ‫کار حاضــر نمی شــوند و لیســت فراریــان مالیاتــی را بــه مــا‬ ‫اعــام نمی کننــد تــا پیگیــری کنیــم‬ ‫ازانجایی کــه ســامانه جامــع اطالعاتــی داریــم چنانچــه از‬ ‫دســتگاه پــوز کــه مربــوط بــه مــکان دیگــری باشــد و در مــکان‬ ‫دیگــری در حــال اســتفاده باشــد را به راحتــی شناســایی‬ ‫می کنیــم اختــاس کارکنــان هــم پیگیــری می کنیــم و‬ ‫جــزو جرائــم پنهــان محســوب می شــود و از نارضایتی هــای‬ ‫به وجودامــده از ســوی افــراد مــا متوجــه اختــاس می شــویم‬ ‫بحــث رشــاء و ارتشــاء هــم ایــن اداره پیگیــری می کنــد در‬ ‫بعضــی ادارات از جملــه شــهرداری منابــع طبیعــی و دیگــر‬ ‫ادارات ایــن موضوعــات وجــود دارد کــه بعضــا ً در ادارات‬ ‫ســازماندهی منظــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫بحــث پول شــویی کــه جــرم ثانویــه اســت را هــم ایــن‬ ‫اداره پیگیــری می کنــد مثــا ًماحصــل مــواد مخــدر را زمیــن‬ ‫خریده اســت چــون پــول ســالم نیســت پرونــده پول شــویی‬ ‫تشــکیل می دهیــم یــا از محــل فــروش چــوب خانــه خــودرو‬ ‫و دیگــر وســایل خریــداری کــرده برایــش پرونــده تشــکیل‬ ‫می دهیــم اختــاس کارکنــان بانک هــای دولتــی هــم‬ ‫پیگیــری کردیــم‪.‬‬ ‫متاســفانه اختــاس کارکنــان بانک هــا را هــم پیگیــری‬ ‫می کنیــم در بحــث تســهیالت بانکــی هــم عرضــی و هــم‬ ‫ریالــی داریــم تســهیالت ارزی کــه بــه کســانی کــه در حــوزه‬ ‫واردات و صــادرات فعالیــت می کننــد پرداخــت می شــود کــه‬ ‫اگــر ارزی را برنگردانــده باشــند پیگیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫تبانــی در معامــات دولتــی از جملــه مناقصــه و مزایــده‬ ‫هــم از دیگــر وظایــف اداره مبــارزه بــا جرائــم اقتصادی اســت‬ ‫کــه چنانچــه تخلفــی صــورت گیــرد کارشناســان مــا بــا دقــت‬ ‫هرچــه تمام تــر شناســایی و پیگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫جرائــم بــورس و بیم ـه ای خصوصــا بیمــه دولتــی هــم در‬ ‫حــوزه کاری ایــن اداره اســت اعتبــارات دولتــی هــم اگــر در‬ ‫جــای خــودش هزینــه نمی شــود را منعکــس کنیــد پیگیــری‬ ‫می کنیــم ‪.‬اگــر تخلــف در درون یــک ســازمان اتفــاق افتــاده‬ ‫بــود بــه ســازمان بازرســی مربــوط می شــود ولــی اگــر ضــرر‬ ‫صنفــی بــود تعزیــرات وارد می شــود ‪.‬‬ ‫یکــی از مشــکالت اصلــی در ایــن اســتان زمیــن خــواری‬ ‫اســت ایــا شــما در ایــن خصــوص اقدامــی داشــته ایــد؟‬ ‫هشــت ماهه ســال جــاری در تعــداد پرونده هــای‬ ‫زمین خــواری ‪ 68‬درصــد رشــد داشــتیم و در تعــداد‬ ‫دســتگیری ها نســبت به ســال قبــل در حــوزه زمین خــواری‬ ‫تصــرف زمین هــای دولتــی و در حــوزه انفــال ‪ 62‬درصــد رشــد‬ ‫داشــتیم بــا توجــه بــه اقدامــات انجام شــده ارزش ریالــی‬ ‫ســال گذشــته زمین خــواری نســبت به امســال کاهشــی‬ ‫بود ه اســت‪.‬‬ ‫امــا همچنــان در بحــث کشــف اقدام هــای خوبــی انجــام‬ ‫می دهیــم متــراژ اراضــی دولتــی کــه در ســال قبــل خلع یــد‬ ‫یــا قلع وقمــع یــا رفــع تصــرف و تشــکیل پرونــده شــد در‬ ‫ســال گذشــته ‪ 211‬هــزار و ‪ 955‬متــر و امســال ‪ 536‬هــزار‬ ‫و ‪ 324‬بــوده اســت کــه ‪ 153‬درصــد افزایــش در رفــع تصــرف‬ ‫و خلع یــد قلع وقمــع و تشــکیل پرونــده نســبت به ســال‬ ‫گذشــته داشــتیم‪.‬‬ ‫این موضــوع نشــان می دهــد عــزم پلیــس در بحــث مبــارزه‬ ‫بــا جرائــم و مفاســد اقتصــادی به خصــوص زمین خــواری‬ ‫جــدی اســت کــه انتظــار داریــم ادارات منابــع طبیعــی‬ ‫محیط زیســت جهــاد کشــاورزی و امــور اراضــی پــای کار‬ ‫بیاینــد تــا بــه ان هــا کمــک کــرده باشــیم در حــوزه چــوب‬ ‫موضــوع حمــل نگهــداری و قطــع درختــان مطــرح اســت‬ ‫‪ 85.‬درصــد تخلفــات در حــوزه حمــل چــوب انجــام می شــود‬ ‫‪ 95‬درصــد از پرونده هــای حمــل چــوب بــه تعزیــرات ارســال‬ ‫می شــود کــه برابــر مــاده ‪ 18‬قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و‬ ‫ارز فقــط بــه جریمــه نقــدی ختــم می شــود و حبــس نــدارد‬ ‫پــس در بحــث مقابــل به لحــاظ خلاهــای قانونــی کــه‬ ‫وجــود دارد جرائــم زیــاد اســت در کردکــوی ‪17‬نفــر دســتگیر‬ ‫شــدند کــه چهــار نفــر قرقبــان بودنــد پــس نــوع جرایــم‬ ‫ســازمان یافته بوده اســت تبانــی باعــث جرائــم می شــود‬ ‫قوانیــن بازدارنــده نداریــم نگهــداری چــوب نــه بــه دســتگاه‬ ‫قضایــی و نــه بــه تعزیــرات ارجــاع نمی شــود قانــون هیــچ‬ ‫برخــوردی بــا ایــن افــراد نمی کنــد در بحــث قطــع درختــان‬ ‫ورود پرونــده در صالحیــت دادگاه انقــاب اســت و حتمــا‬ ‫در حیــن قطــع درختــان بایــد تشــکیل پرونــده صــورت گیــرد‬ ‫مــا زمانــی متوجــه می شــویم کــه حمــل صــورت می گیــرد‬ ‫چــون پرونــده در حــوزه قطــع تشــکیل نمی شــود ‪.‬در حــوزه‬ ‫قطــع درختــان برابــر مــاده ‪ 42‬و‪ 48‬قانــون منابــع طبیعــی‬ ‫منجــر بــه حبــس یــا جریمــه می شــود امــا پرونــده ای در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل نمی شــود ‪.‬پرونــده بــرای ریشـه یابی بایــد‬ ‫بــه پلیــس اقتصــادی ارجــاع شــود دســتگاه قضــا در حــوزه‬ ‫قطــع درختــان ورود نمی کنــد قوانیــن بروزرســانی نشــده اند‬ ‫جریمه هــا چــون همسان ســازی نشــده اند اثــار بازدارندگــی‬ ‫ندارنــد تعزیــرات حتمــا ًپرونده هــای این چنینــی را بــه پلیــس‬ ‫اقتصــادی ارجــاع دهــد ‪.‬تشــدید مجــازات افــرادی کــه مکــررا ً‬ ‫جریمــه می شــوند بایســتی بــه اســتناد ســوابق قبــل حکــم‬ ‫داده شــود تــا اثــار بازدارندگــی داشــته باشــد مــاده ده قانــون‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز کــه اشــاره کــرده دســتگاه های‬ ‫عضــو ســتاد عالوه بــر وظایــف ذاتــی محولــه موظف انــد‬ ‫حســب وظیفــه ذاتــی ضمــن هماهنگــی بــا ســتاد مــوارد زیــر‬ ‫را انجــام دهنــد‬ ‫بــرای ایجــاد ســاختار ســازمانی مناســب و تخصصــی بــا‬ ‫بودجــه بــرای امــور مربــوط به قاچــاق کاال و ارز چه اقداماتی‬ ‫بایــد انجــام شــود؟‬ ‫شناســایی نقــاط اســیب پذیر و نظارت هــای الزم بــر نقــاط‬ ‫ورود حمــل و قاچــاق کاال الزم اســت ایســت بازرســی ها‬ ‫بیشــتر شــود و بــرای مقابلــه بــا قاچــاق از لــوازم هوشــمند‬ ‫ازجملــه ایکــس ری اســتفاده کنیــم ‪.‬تجهیــز ایســت‬ ‫بازرســی ها از جملــه ایســت بازرســی تنگــراه تیــل ابــاد و‬ ‫بندرگــز بســیار مهــم اســت از بودجــه و اعتبــارات حاصــل از‬ ‫جرایــم بــرای تجهیــز ایســت بازرس ـی ها اســتفاده شــود در‬ ‫اختیــار گذاشــتن رمــز عبــور دســتگاه ها بســیار مهــم اســت‬ ‫چــون ســازمان ها همیشــه ســاعت حضــور ندارنــد اما پلیس‬ ‫حضــور دارد کــه بــا سیســتم از راه دور همــکاران می تواننــد‬ ‫کنترل هــای الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪430‬‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر درساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده یک کارافرین‬ ‫تخصیص ‪۲۵۵‬‬ ‫میلیارد ریال برای‬ ‫بهسازی معابر‬ ‫روستایی مراوه تپه‬ ‫مشاهده پلنگ مادر‬ ‫به همراه سه توله اش‬ ‫در ساریگل اسفراین‬ ‫مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مراوه تپــه بــرای بهســازی‬ ‫معابــر روســتاهای ایــن شهرســتان در ســال جــاری از اختصــاص‬ ‫‪ ۲۵۵‬میلیــارد ریــال از منابــع ملــی و اســتانی ایــن نهــاد و بنیــاد‬ ‫علــوی خبــر داد و گفــت کــه بــا ایــن اعتبــار طــرح هــادی در ‪۲۴‬‬ ‫روســتا اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬یــک قــاده پلنــگ بــه همــراه‬ ‫ســه تولــه را محیط بانــان در انجــام سرشــماری وحــوش‬ ‫منطقــهســاریگلشهرســتاناســفراینمشــاهدهکردنــد‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مشــاهده پلنــگ هــا نشــان از امنیــت و پویایــی زیســتگاه‬ ‫ایــن گونــه وحشــی در منطقــه و پــارک ملــی ســاریگل دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــارک ملــی ســاریگل یکــی از بهتریــن‬ ‫زیســتگاه هــای پلنــگ در کشــور اســت و بــر اســاس‬ ‫نتیجــه مطالعــات یکــی از محققــان‪ ،‬ایــن منطقــه یکــی‬ ‫از پرتراکــم تریــن زیســتگاه هــای پلنــگ اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر کــوه هــای اســتان‬ ‫زیســتگاه پلنــگ اســت امــا پــارک ملــی ســاریگل در‬ ‫اســفراین‪ ،‬از پرتراکم تریــن زیســتگاه های ایــن گونــه‬ ‫ارزشــمند در جهــان اســت‪.‬‬ ‫لشــکری افــزود‪ :‬مشــاهده پلنــگ امســال زیــاد بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬نمــی تــوان امــاری از جمعیــت پلنــگ در‬ ‫اســتان ارائــه داد امــا تکــرار ایــن مشــاهدات نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه جمعیــت ایــن گونــه وحشــی‪ ،‬در اســتان‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬پلنــگ حیوانــی‬ ‫شــبگرد و منــزوی اســت و عمدتــا خــود را مخفــی مــی‬ ‫کنــد از ایــن رو‪ ،‬کمتــر مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه‬ ‫موجود در کشــور زیســت دارد و ‪ ۱۴۱‬گونه پرنده از ‪۵۳۲‬‬ ‫گونــه موجــود در کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونه موجود‬ ‫کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجود‬ ‫و هشــت گونــه ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونه ابزی‬ ‫موجــود در کشــور زیســت مــی کنند‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪،‬‬ ‫هوبــره‪ ،‬کبــک دری و کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی‬ ‫اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت (‪ )IUCN‬در‬ ‫رده هــای بحرانــی و در حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫مناطــق حفاظــت شــده و پــارک هــای ملــی ســالوک‪،‬‬ ‫ســاریگل و ضامــن اهــو‪ ،‬مناطــق حفاظــت شــده قرخود‪،‬‬ ‫گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت‬ ‫جاجــرم را کــه محــل زیســت پلنــگ هــا مــی باشــد‪ ،‬بــا‬ ‫گســتره ‪ ۱۹۷‬هــزار هکتــار مدیریــت می کنــد‪.‬‬ ‫هوشــنگ محمــودی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ ۱۹۵ :‬میلیارد‬ ‫ریــال ان توســط مســکن کــه ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال ان از منابــع‬ ‫اعتبــاری و ‪ ۶۵‬میلیــارد ریــال قیــر یارانــه ای و ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫از منابــع اعتبــاری بنیــاد علــوی از مجمــوع اعتبــارات تخصیصــی‬ ‫بــرای اجــرای طــرح هــادی در روســتاهای مراوه تپــه‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تخصیــص اعتبــارات پیــش بینــی شــده امســال‬ ‫طــرح هــادی در ‪ ۲۴‬روســتای مراوه تپــه و در قالــب ‪ ۴۸‬پــروژه‬ ‫عمرانــی شــامل جــدول بنــدی‪ ،‬زیرســازی و اســفالت معابــر اجــرا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــودی از تخصیــص ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال از منابــع‬ ‫اعتبــاری بنیــاد مســکن و تســهیالت بانکــی بــرای ســاخت ‪۹۹۳‬‬ ‫واحــد مســکونی در مناطــق روســتایی و شــهر مراوه تپــه در قالــب‬ ‫ســه طــرح «مقــاوم ســازی مســکن‪ ،‬مســکن محرومــان و مســکن‬ ‫جوانــان در ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫مدیــر بنیــاد مســکن مراوه تپــه ادامــه داد‪ :‬از منابــع اعتبــاری و‬ ‫تســهیالتی اشــاره شــده هــزار و ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال بــرای مقــاوم‬ ‫ســازی و ســاخت ‪ ۵۶۰‬واحــد مســکن روســتایی‪ ۵۶۰ ،‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای احــداث ‪ ۳۰۳‬واحــد مســکن بــرای محرومــان و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال نیــز بــرای ســاخت ‪ ۱۵۰‬واحــد مســکن بــرای جوانــان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتبــارات و تســهیالت پیــش بینــی شــده‬ ‫امســال در راســتای اهــداف ســازمانی و بــه منظــور توســعه و‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مشارکت بیش از سه هزار‬ ‫کشاورز گلستانی در طرح جهش‬ ‫تولید دیم زارها‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی گلســتان در‬ ‫اجــرای طــرح جهــش تولیــد ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار از دیم زارهــای اســتان‬ ‫در ســال زراعــی جــاری از مشــارکت ســه هــزار و ‪ ۳۶۲‬کشــاورز خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬کــه تاکنــون از اراضــی دیــم گلســتان ‪ ۳۲‬هــزار و ‪۸۷۵‬‬ ‫هکتــار زیــر پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در این طرح‬ ‫کلــزا بــا ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۲۰۴‬هکتــار بیشــترین و گنــدم بــا هشــت هــزار‬ ‫و ‪ ، ۲۶۸‬جــو بــا چهــار هــزار و ‪ ۶۷‬هکتــار و محصــوالت علوفــه ای‬ ‫بــا ‪ ۳۳۵‬هکتــار بیشــترین قــرارداد را بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه در ســال‬ ‫زرعــی اینــده و در تــداوم اجــرای ایــن طــرح ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار‬ ‫کلــزا‪ ۱۷ ،‬هــزار هکتــار گنــدم‪ ۱۰ ،‬هــزار هکتــار جــو و ســه هــزار‬ ‫هکتــار محصــوالت علوفــه ای کشــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عباســی گفــت‪ :‬رســیدن بــه جهــش تولیــد در گلســتان بــا اهدافــی‬ ‫چون پشــتیبانی از تولید‪ ،‬پایداری اشــتغال و محرومیت زدایی‪ ،‬بهبود‬ ‫معیشــت بهره بــرداران‪ ،‬رونــق کشــاورزی در اراضــی دیـم زار و کم بــازده‬ ‫شــمال اســتان با کشــت محصوالت کم اب طلب و وابســته به نزوالت‬ ‫اســمانی‪ ،‬بــه امنیــت غذایــی کشــور کمــک فراوانــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫معلمی که روی تخت‬ ‫بیمارستان هم تدریس‬ ‫را ترک نکرد‬ ‫سازمانپذیرش اگهی‬ ‫علــی اصغــر عباســی معلــم گرم ـه ای بــرای بــاز نمانــدن دانــش‬ ‫اموزانــش از درس بــا وجــود اینکــه بــه علــت جراحــی در‬ ‫بیمارســتان امــام علــی(ع) بجنــورد بســتری اســت بــه صــورت‬ ‫مجــازی تدریــس و امــوزش دانش امــوزان ش را در پیــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن معلــم جانبــاز جنــگ‬ ‫تحمیلــی چنــد روز پیــش بــر اثــر ســقوط از کــوه و بــه ســبب‬ ‫شکســتگی از ناحیــه پــا هــم اکنــون در بیمارســتان بســتری اســت‬ ‫امــا تنهــا دغدغــه ایــن معلــم در بیمارســتان حضــور و تدریــس وی‬ ‫در ســرکالس درس اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۲۰‬دانــش امــوز در پنــج کالس‬ ‫درس ریاضــی پایــه متوســطه اول تدریــس می کنــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی ســال گذشــته برگــزاری‬ ‫تماس‪017-32688216:‬‬ ‫همه روزه از ساعت‬ ‫‪8:30‬الی ‪14‬‬ ‫اهدای اعضای بدن بیمار مرگ‬ ‫مغزی در گلستان‬ ‫کاهش ‪ ۸‬درصدی جمعیت‬ ‫زنان باردار شهرستان کالله‬ ‫کارشــناس مســئول فراه ـم اوری اعضــای پیونــدی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان خبــر از اهــدای اعضــای بــدن یک بانوی این اســتان‬ ‫کــه دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود بــه چنــد بیمــار نیازمنــد عضــو داد‪.‬‬ ‫زهــرا شــرکت در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬محبوبــه مازندرانــی‬ ‫بیمــار ‪ ۵۸‬ســاله اهــل کردکــوی کــه از بیمارســتان امیرالمومنیــن (ع)‬ ‫ایــن شــهر معرفــی شــده بــود‪ ،‬پــس از انجــام مراحــل تاییــد مــرگ‬ ‫مغــزی و کســب رضایــت خانــواده اش در بیمارســتان امــام خمینــی‬ ‫(ره) تهــران در چهارمیــن عمــل اهــدای عضو ســالجاری ثبت شــده در‬ ‫گلســتان‪ ،‬تحــت عمــل جراحــی اهــدای عضــو قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن اهــداء کننــده عضــو بــه علــت گســتردگی‬ ‫خون ریــزی مغــزی دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود‪.‬‬ ‫کارشــناس مســئول فراهــم اوری اعضــا پیونــدی دانشــگاه علــوم‬ ‫ت هــای ســلولی تشــکیل‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬کبــد و نســوج (بافـ ‬ ‫دهنــده بــدن) ایــن بیمــار مــرگ مغــزی بــه بیمــاران نیازمنــد و در نوبــت‬ ‫انتظــار اهــدا شــد‪.‬‬ ‫شــرکت یــاداور شــد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون حــدود ‪ ۱۴‬مــورد‬ ‫مــرگ مغــزی در گلســتان بــه ثبــت رســیده کــه اعضــای بــدن چهــار‬ ‫نفــر انــان اهــدا شــد امــا بقیــه خانواده هــا راضــی بــه اهــدای عضــو‬ ‫بیمــار خــود نشــدند‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان کاللــه گفــت‪ :‬در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته در ســالجاری جمعیــت مــادران بــاردار‬ ‫ایــن شهرســتان هشــت درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه بایــد برای‬ ‫ایــن مهــم تدابیــری اندیشــید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ابراهیــم فدایی در نشســت کمیته‬ ‫صیانــت از جمعیــت ایــن شهرســتان اظهارداشــت‪ :‬تــا پایــان اذر‬ ‫مــاه تعــداد مــادران بــاردار در کاللــه ســال گذشــته هــزار و ‪ ۳۵۰‬نفر‬ ‫بــود کــه ایــن امــار از ابتــدای ســال جاری تــا پایــان اذر بــه هــزار و‬ ‫‪ ۲۴۰‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود افزایــش امــار ازدواج رونــد بــارداری در کاللــه‬ ‫در مقایســه بــا پارســال مطلوب نیســت‪.‬‬ ‫فدایی یاداور شــد‪ :‬رشــد جمعیت در کالله‪ ،‬متاثر از کشــور روند‬ ‫کاهشــی داشــته بــه طــوری کــه میــزان رشــد ‪ ۱۸/۲‬درصد ســال ‪،۹۶‬‬ ‫پارســال به عدد ‪ ۴/۱‬درصد رســیده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بایــد بــا چــاره اندیشــی‬ ‫بــرای مشــکل کاهــش رشــد جمعیــت‪ ،‬دغدغه هــای رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب را مــورد توجــه قــرار داد‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری بیان کرد‪ :‬ســال ‪ ۹۶‬میــزان موالید در‬ ‫کاللــه ســه هــزار و ‪ ۳۰‬مــورد بــوده کــه ایــن امــار در ســال گذشــته‬ ‫بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۸‬مــورد رســیده اســت‪.‬‬ ‫کالس هــای درس بــه صــورت مجــازی بــود امــا از ابتــدای ســال‬ ‫تحصیلــی مــدارس بــه ‪ ۲‬صــورت مجــازی و حضــوری برگــزار شــده‬ ‫اســت و در ایــن شــرایط وجدانــم راضــی نشــدکه حتــی یــک روز‬ ‫تدریــس و درس دانــش امــوزان را بــه تاخیــر بینــدازم زیــرا تعهــد‬ ‫و مســولیت معلمــی بایــد بــه درســتی اجــرا شــود تــا در اینــده‬ ‫دانــش امــوزان مســولیت پذیــر تحویــل جامعــه دهیــم‪.‬‬ ‫ایــن معلــم گرمــه ای اظهــار داشــت‪ :‬اجــازه نــدادم بیمــاری ام‬ ‫فرصــت تدریــس را از مــن و یادگیــری را از دانــش اموزانــم بگیــرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص میــزان فعالیــت خــود در امــوزش و پــرورش‬ ‫گفــت‪ ۳۵ :‬ســال فعالیــت تدریــس در مــدارس اســتان را دارم‬ ‫کــه بیشــترین ان در شهرســتان گرمــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کالس هــای مجــازی امــوزش ‪ ۳۵‬دقیقــه اســت‬ ‫امــا هــم اکنــون بــا حضــوری شــدن مــدارس‪ ،‬روزانــه بــرای هــر‬ ‫کالس درس ‪ ۶۰‬دقیقــه تدریــس اســت‪.‬‬ ‫عباســی افــزود‪ :‬بــا شــیوع کرونــا در شــبکه شــاد بــا بارگــزاری‬ ‫کلیپ هــای ‪ ۳۵‬دقیقــه و همچنیــن تلفنــی و در بعضــی وقت هــا‬ ‫بــه صــورت حضــوری بــرای رفــع اشــکال در کالس حاضــر می شــدم‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۶‬هــزار دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل‬ ‫مــی کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش امــوز در مقطــع‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برای دریافت تسهیالت اشتغالزایی‪۱۵۰ ،‬‬ ‫مددجوی بهزیستی شیروان پشت نوبت هستند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمــران روســتاها‪ ،‬رفــع محرومیــت و ارتقــای ســطح رفــاه و زندگــی‬ ‫اهالــی روستانشــین مراوه تپــه اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه واقــع در منتهــی الیــه شــمال شــرق‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۶۷‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه در ‪۲‬‬ ‫نقطــه شــهری و ‪ ۱۰۸‬روســتای دارای کــد شناســایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی در حــال حاضــر ‪۱۵۰‬‬ ‫مددجــوی بهزیســتی پشــت نوبــت‬ ‫هســتند کــه تعهــد ایــن نهــاد‬ ‫حمایتــی بــرای پرداخــت وام بیــش‬ ‫از ‪ ۸۱‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ارام در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه هــر نفــر از‬ ‫مددجویــان بهزیســتی بــرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال خانگــی تــا ســقف یــک‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ابتدایــی و مابقــی متوســطه بــود‪.‬‬ ‫شهرســتان گرمــه در جنــوب غربــی اســتان خراســان شــمالی قــرار‬ ‫گرفته و از شــمال به مانه و ســملقان‪ ،‬از شــمال غرب به اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬از غــرب بــه ســمنان و از جنــوب و شــرق بــه جاجــرم‬ ‫محــدود می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون‪ ۳۴ ،‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫بــرای ‪ ۴۹‬نفــر از مددجویــان شــامل معلــوالن‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار و معتــادان بهبــود‬ ‫یافتــه ایــن نهــاد حمایتــی پرداخــت شــده کــه بیشــترین تســهیالت در بخــش دامــداری‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ارام بازپرداخــت تســهیالت را ‪ ۵‬ســاله بــا کارمــزد چهــار درصــد عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه دغدغــه و مشــکل مددجویــان در زمینــه اشــتغال و بیــکاری انــان‪ ،‬تمــام پرونده هــا‬ ‫تشــکیل شــده ولــی متاســفانه بانــک هــا در زمینــه تخصیــص اعتبــارات هیــچ همــکاری و‬ ‫تعامــل نمی کننــد کــه انتظــار مـی رود بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود و مددجویــان کــه از قشــر‬ ‫محــرم و ضعیــف جامعــه هســتند در انجــام ایــن کار تســریع شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان گفــت‪ :‬کارفرمایانــی کــه نســبت بــه جــذب مددجویــان‬ ‫زیرپوشــش بهزیســتی اقــدام کننــد نیــز می تواننــد از ایــن میــزان تســهیالت بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن کارفرمایانــی کــه نســبت بــه جــذب مددجویــان زیرپوشــش اقــدام‬ ‫کننــد از پرداخــت ‪ ۲۳‬درصــد حــق بیمــه معــاف می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ارام ســال گذشــته ‪ ۶۵‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی بــرای ‪ ۱۴۳‬نفــر از‬ ‫مددجویــان تحــت پوشــش ایــن شهرســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بهزیســتی شــیروان ســه هــزار و ‪ ۷۰۲‬معلــول را زیــر پوشــش دارد کــه از ایــن تعــداد ‪۴۷‬‬ ‫نفــر دچــار اختــاالت بینایــی‪ ۱۹ ،‬نفــر صــوت و گفتــار‪ ۹۰۵ ،‬نفــر ذهنــی‪ ۴۲۶ ،‬نفــر شــنوایی‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۰‬نفــر معلــوالن ذهنــی و جســمی و ‪ ۵۱۱‬نفــر دچــار اختــاالت روانــی هســتند‪.‬‬ ‫شــیروان بــه عنــوان دومیــن شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق‬ ‫بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب شرق و متغیر‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪9‬اذر ‪1400‬‬ ‫هر خانواده یک کارافرین‬ ‫کاهش‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫کشت کلزا با نبود‬ ‫بارندگی موثر‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه کشــت کلــزا در ســطح هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۴۰‬درصــد برنامــه ریــزی هــای پیــش بینــی‬ ‫شــده بــرای نزدیــک بــه ســه هــزار هکتــار زمیــن زراعــی بــه علــت نبــود‬ ‫بارندگــی موثــر ان تحقــق یافــت‪.‬‬ ‫مهنــدس پژمــان شــهابی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫کشــت دانــه روغنــی کلــزا در فصــل پاییــز ســال زراعــی جــاری‬ ‫بــاران موثــری نبــود کــه کشــاورزان بــه همیــن علــت در مقایســه بــا‬ ‫ســال های گذشــته کمتــر بــه کشــت ایــن محصــول روی اوردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــت دانــه روغنــی کلــزا بــه پایــان رســیده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬پیــش بینــی مــی کنیــم کــه کشــاورزان در بهــار ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا را کشــت کننــد ک بــا احتســاب کشــت پاییــزه در‬ ‫مجمــوع ســطح زیــر کشــت بــه یکهــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار خواهــد رســید‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس امارهــا حــدود ‪ ۶۰‬درصــد کلــزای‬ ‫اســتان در شهرســتان مانــه و ســملقان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از کشــاورزان مــی خواهیــم کــه بعــد از پایــان تاریــخ‬ ‫کشــت کلــزا دانــه روغنــی کاملینــا بکارنــد چــرا کــه تاریــخ کشــت ایــن‬ ‫محصــول طوالنــی اســت و هنــوز هــم می تواننــد در اراضــی این دانه‬ ‫روغنــی را کشــت کننــد‪.‬‬ ‫شــهابی افــزود‪ :‬کشــت کلــزا از نیمــه دوم شــهریور اغــاز شــد کــه طبــق‬ ‫برنامــه ریــزی بایــد در ســطح بیــش از ســه هــزار هکتــار انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫طنز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم دانــه روغنــی کلــزا در قالــب‬ ‫خریــد تضمینــی در ســال جــاری ‪ ۱۱۰‬هــزار ریــال بــود کــه در ســال‬ ‫زراعــی جــاری ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــاورزان ایــن اســتان در ســال زراعــی گذشــته بیــش‬ ‫از ســه هــزار هکتــار کلــزا کشــت کــرده بودنــد کــه ســرمازدگی و‬ ‫خشکســالی بخــش زیــادی را از بیــن بــرد کــه در نهایــت دانــه روغنــی‬ ‫کلــزا از ســطح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار برداشــت شــد‪ .‬ایــن بهره بــرداران‬ ‫یکهــزار تــن محصــول را بــه مراکــز خریــد تحویــل دادنــد و حــدود‬ ‫یکهــزار تــن نیــز خــود حتــی بــا قیمــت باالتــر بــه فــروش رســاندند‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬کلــزا یکــی از گیاهــان مناطــق معتدل اســت‬ ‫و ســازگاری خوبــی هــم بــا ایــن نــوع اقلیــم دارد و البتــه در کنــار ان‪،‬‬ ‫ـران کاملینــا و کنجــد نیــز در‬ ‫ســایر دانــه هــای روغنــی از جملــه افتابگـ ٰ‬ ‫خراســان شــمالی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــر خودکفایــی روغــن تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬تــاش مــی شــود تــا‬ ‫در ســال هــای اینــده بــا کشــت انــواع دانــه هــای روغنــی بــه خصوص‬ ‫کلــزا‪ ،‬کنجــد‪ ،‬گلرنــگ‪ ،‬افابگــردان‪ ،‬کاملینــا و ســایر مــوارد در ایــن‬ ‫زمینــه بــه تولیــد مناســب برســیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در زمینــه تولیــد دانــه روغنــی کلــزا رتبــه نهــم را در‬ ‫بیــن اســتان ها دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن‬ ‫ســطح ‪۳۰۰‬هزار هکتار را اراضی زراعی و مابقی را باغ تشــکیل می دهد‬ ‫کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫‪ ۱۷۲‬نفر کشته در تصادفات‬ ‫خراسان شمالی درهفت ماه امسال‬ ‫پدر در جریان درگیری خانوادگی‬ ‫پسر را کشت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان در نشســت خبــری طــرح زمســتانه‬ ‫پلیــس راه گفــت‪ :‬وقــوع تصادفــات در‏محورهــای درون و بــرون‬ ‫شــهری اســتان امســال ‪ ۱۷۲‬کشــته داشــت کــه ‪ ۱۴۱‬نفــر ان‬ ‫بــرون شــهری و مابقــی درون شــهری بــوده‏اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســردار «ســعید مطهــری زاده » در جمــع خبرنــگاران بــا‬ ‫ابــراز نگرانــی‏از بــاال بــودن امــار قربانیــان حــوادث جــاده ای در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی هفــت ماهــه ســال جــاری‬ ‫شــمار حــوادث ‏ترافیکــی در جــاده هــای اســتان بــه نســبت‬ ‫مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۳‬درصــد و در معابــر درون شــهری‬ ‫اســتان ‪ ۹‬درصــد‏افزایــش یافتــه اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ســه عامــل‬ ‫خــودرو‪ ،‬جــاده و انســان در وقــوع تصــادف موثــر اســت‏گفــت‪:‬‬ ‫ســهم عامــل انســانی در ایــن زمینــه بســیار بیــش از عوامــل‬ ‫دیگــر اســت بــه طــوری کــه عامــل انســانی در ‪ ۷۰‬تــا ‪75‬‏درصــد‬ ‫از تصادفــات مقصــر شــناخته مــی شــود‪.‬‏‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی جــاده هــای اســتان وضعیــت مناســب‬ ‫ندارنــد در ایــن زمینــه محــور بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان از‏محورهــای‬ ‫مهــم و پــر تــردد اســت کــه چهارخطــه کــردن ان در دســت انجــام‬ ‫اســت کــه البتــه زمــان بهــره بــرداری از ان‏طوالنــی شــده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رازوجــرگالن گفــت‪ :‬پــدری کــه بــه‬ ‫دلیــل عــدم توانایــی کنتــرل خشــم در جریــان اختــاف خانوادگــی‬ ‫پســر ‪ 16‬ســاله اش را بــه قتــل رســاند‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «عبداللــه صادقــی» در ت شــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬حوالــی ســاعت ‪ 21‬شــب و در پــی اعــام یــک مــورد نــزاع‬ ‫و درگیــری خانوادگــی منجــر بــه قتــل بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬بالفاصلــه مامــوران انتظامــی در محــل حاضــر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی مامــوران حاضــر درصحنــه حاکــی از ان بــود‬ ‫کــه پــدر خانــواده بــه مــواد مخــدر نیــز اعتیــاد دارد طــی درگیــری بــا‬ ‫همســر و پســر ‪ 16‬ســاله اش و بــا توجــه بــه عــدم توانایــی در کنتــرل‬ ‫خشــم بــا اســتفاده از چاقــو ان هــا را مصــدوم کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رازوجــرگالن بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــده کــه ایــن پــدر و پســر‬ ‫ســابقه درگیری در روزهای گذشــته را داشــته اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بالفاصله‬ ‫مصدومــان توســط اورژانــس بــه درمانــگاه انتقــال شــدند که متاســفانه‬ ‫پســر ‪ 16‬ســاله بــا توجــه به شــدت جراحــات وارده فــوت کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــه قتــل هم اکنــون در‬ ‫بازداشــت بــه ســر می بــرد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تحقیقات بیشــتر درزمینه‬ ‫ایــن پرونــده توســط مامــوران پلیــس اگاهی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪430‬‬ ‫اتصال طالفروشی ها به سامانه‬ ‫هشدار الکترونیکی نوعی‬ ‫سرمایه گذاری برای ارتقاء امنیت‬ ‫فرمانــده انتظامــی گرمــه در جلســه توجیهــی بــا طالفروشــان‪:‬‬ ‫متصــل شــدن اماکــن خصوصــی به ویــژه طالفروش ـی ها بــه دلیــل‬ ‫حجــم‏بــاالی ســرمایه ان ها‪،‬بــه ســامانه مرکزهشــدار الکترونیکــی‬ ‫نوعــی ســرمایه گذاری بــرای ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از وقــوع‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســرقت د‏انســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ دوم «مجتبــی نظافتــی» در جلســه تعاملــی و توجیهــی‬ ‫صنــف طالفروشــان گفــت‪ :‬‏متصــل شــدن اماکــن خصوصــی‬ ‫به ویــژه طالفروش ـی ها بــه دلیــل حجــم بــاالی ســرمایه ان هــا‪ ،‬بــه‬ ‫ســامانه مرکــز هشــدار الکترونیکــی نوعــی‏ســرمایه گذاری بــرای‬ ‫ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از وقــوع ســرقت محســوب می شــود‏‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا تجهیــز ســامانه مهــا‪ ،‬در صــورت بــروز خطــر در‬ ‫صنــوف زنــگ هشــدار ایــن سیســتم در مراکــز پلیــس بــه‏صــدا درامــده‬ ‫و پلیــس بــا توجــه بــه نشــانی اعالمــی توســط شــبکه‪ ،‬خــود را بــه محــل‬ ‫موردنظــر می رســاند تــا از هرگونــه ســرقت و درگیــری‏پیشــگیری گــردد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســامانه اطالع رســانی و اعالم خطــر انالیــن و‬ ‫هوشــمندی اســت کــه ‪24‬‏ســاعته هــر نــوع تهدیــد را در زمــان حضــور‬ ‫مالــک یــا عــدم حضــور وی بــه مرکــز هشــدار الکترونیــک اعــام می کنــد‏‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه) اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه ) کالسه اجرائی ‪ ۹۹۰۰۲۲۱‬و ‪۹۹۰۰۲۱۵‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده هــای اجرائــی ‪-۱‬کالســه ‪ ۹۹۰۰۲۱۵‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه جاجــرم شــماره ثبــت‪ ۳۷۵۹۶ :‬تاریــخ ایجــاد‪ ۱۳۵۹.۰۶.۲۲ :‬شناســه ملــی‪ ۱۰۱۰۰۸۳۰ ۱۸۴ :‬بــه نشــانی‪ :‬خیابــان باهنــر ‪ -‬بانــک کشــاورزی بــا نمایندگــی قربانعلــی کیوانلــو بــه‬ ‫نشــانی‪ :‬بانــک کشــاورزی شــعبه جاجــرم علیــه (وام گیرنــده تعاونــی روســتائی سنخواســت شــماره ثبــت‪ ۱۹۴ :‬تاریــخ ایجــاد‪ ۱۳۸۵.۱۲.۰۱ :‬شناســه ملــی‪ ۱۰۸۶۰۲۹۲۴۸۴.‬بــه نشــانی‪ :‬جاجــرم سنخواســت و (ضامنیــن) ‪ -۱‬محســن امینــی نــام پــدر‪ :‬عزیــز تاریــخ‬ ‫تولــد‪ ۱۳۴۶.۰۶.۰۹ :‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۵۲۵۶۰۹ :‬شــماره شناســنامه‪ ۲۳۰۵ :‬بــه نشــانی‪ :‬سنخواســت ‪ -2‬علــی فخرمحمــدی نــام پــدر‪ :‬حســن تاریــخ تولــد‪ ۱۳۲۶.۰۷.۰۷ :‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۴۷۵۷۶۸ :‬شــماره شناســنامه‪ ۱۵۲۵ :‬بــه نشــانی استخواســت‪-3 .‬‬ ‫عبدالعظیــم رجــب نیــا نــام پــدر‪ :‬رجبعلــی تاریــخ تولــد‪ ۱۳۴۴.۱۲.۰۱ :‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۶۵۸۲۵۰ :‬شــماره شناســنامه‪ ۱۴۲۶ :‬بــه نشــانی کــرف ‪ -4 .‬محمــد اصغــری نــام پــدر‪ :‬نورالــه تاریــخ تولــد‪ ۱۳۲۵.۰۵.۱۴ :‬شــماره ملــی‪ .۷۵۹۸۲۵۱۴۹ :‬شــماره شناســنامه‪:‬‬ ‫‪ ۹‬بــه نشــانی‪ :‬سنخواســت بــا موضــوع صــدور اجرائیــه قــرار داد بانکــی ‪ ، ۱۳۹۰.۰۳.۱۲ – ۷۴۲۱۳۳۸۶‬و ‪- ۲‬کالســه ‪ ۹۹۰۰۲۲۱‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه جاجــرم شــماره اســت‪ ۳۷۵۹۶ :‬تاریــخ ایجــاد‪ ۱۳۵۹.۰۶.۲۲ :‬شناســه ملــی‪ ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ :‬بــه نشــانی‪:‬‬ ‫جاجــرم (متــن ســند) خیابــان باهنــر ‪ -‬بانــک کشــاورزی (اعالمــی متعهــد لــه) بــا نمایندگــی قربانعلــی کیوانلــو بــه نشــانی‪ :‬خیابــان باهنــر ‪ -‬بانــک کشــاورزی علیــه (وام گیرنــده )تعاونــی روســتائی سنخواســت شــماره ثبــت‪ ۱۹۴ :‬تاریــخ ایجــاد‪۱۳۸۵.۱۲.۰۱ :‬‬ ‫شناســه ملــی‪ ۱۰۸۶۰۲۹۴۲۸۴ :‬بــه نشــانی‪ :‬سنخواســت و (ضامنیــن) ‪ -1‬علــی فخرمحمــدی نــام پــدر‪ :‬حســن تاریــخ تولــد‪۱۳۲۶.۰۷.۷ :‬شــماره ملــی‪ .۷۵۹۴۷۵۷۶۸ :‬شــماره شناســنامه‪ ۱۵۲۵ :‬بــه نشــانی‪ -۱ :‬سنخواســت ‪ -۲‬سنخواســت کــرف‬ ‫قلــی (متــن ســند) ‪ -‬سنخواســت (اعالمــی متعهدلــه) ‪ -2‬محمــد اصغــری نــام پــدر‪ :‬نورالــه تاریــخ تولــد‪ ۱۳۲۵.۰۶.۲۲:‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۸۲۵۱۴۹ :‬شــماره شناســنامه‪ ۹ :‬بــه نشــانی‪ -۱ :‬سنخواســت قلــى ‪ -۲‬سنخواســت کــرف قلــی (متــن ســند)‪-‬‬ ‫سنخواســت (اعالمــی متعهــد لــه) ‪-3‬عبدالعظیــم رجــب نیــا نــام پــدر‪ :‬رجبعلــی تاریــخ تولــد‪ ۱۳۴۴.۱۲.۰۱ :‬شــماره ملــی‪۰۷۵۹۶۵۸۲۵۰ :‬شــماره شناســنامه‪ ۱۴۲۶ :‬بــه نشــانی‪ :‬کــرف ‪ ۲‬سخواســت‪-‬کرف قلــی بــا موضــوع صــدور اجرائیــه قــرارداد‬ ‫بانکــی ‪۱۳۹۲.۰۲.۲۹ - ۷۴۲۱۳۴۳۴۹‬ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه شــماره پــاک ‪ ۹۴۹‬فرعــی از ‪ ۱۰۶‬اصلــی بخــش ‪ ۶‬بجنــورد بــه مســاحت ‪ ۲۷۸.۰۴‬متــر مربــع ذیــل ثبــت ‪ ۱۰۱۹۸‬دفتــر ‪۴۲‬صفحــه ‪۷۴‬یــا شــماره چاپــی ســند مالکیــت ‪۵۶۹۵۶۹‬‬ ‫ســری ب ســال ‪ ۹۳‬بنــام عبدالعظیــم رجــب نیــا فرزنــد رجبعلــی بــه ش ش ‪۱۴۲۶‬و کــد ملــی ‪0759658250‬ثبــت و صــادر گردیــده اســت‪ .‬محــدود بــه حــدود‪ :‬شــماال در ســه قســمت اول درب و دیــوار بــه طــول (‪ )4.5‬چهــار متــر و پنــج ســانتیمتر بــه ممــر عــام دوم درب‬ ‫و دیــوار بطــول (‪ )4.72‬چهــار متــر و هفتــاد و دو ســانتیمتر بــه ممــر عــام ســوم درب و دیــوار بطــول (‪ )4.37‬چهــار متــر و ســی و هفــت ســانتیمتر بــه ممــر عــام ‪.‬شــرقا‪ :‬در چهــار قســمت اول دیواریســت بــه طــول (‪ )5.97‬پنــج متــر و نــود و هفــت ســانتیمتر بــه ملــک‬ ‫تقــی رجبــی دوم دیواریســت بطــول (‪ )65‬شــصت و پنــج ســانتیمتر بــه ملــک تقــی رجبــی ســوم دیواریســت بطــول (‪ )6.39‬شــش متــر و ســی ونــه ســانتیمتر بــه ملــک ابراهیــم رجبــی چهــارم دیــوار بــه دیــوار بــه طــول (‪ )9.15‬نــه متــر و پانــزده ســانتیمتر بــه ملــک قربــان‬ ‫رجبــی‪ .‬جنوبــا‪ :‬دیــوار بــه دیــوار بــه طــول (‪ )12.47‬دوازده متــر و چهــل و هفــت ســانتیمتر بــه ملــک محمــد علیــزاده ‪.‬غریــا ‪ :‬در دو قســمت اول دیــوار بــه دیــوار بــه طــول (‪ )7.28‬هفــت متــر و بیســت و هشــت ســانتیمتر بــه ملــک ماشــالله غالمــی دوم دیــوار بــه دیــوار‬ ‫بطــول (‪ ) 14.98‬چهــارده متــر و نــود و هشــت ســانتیمتر بــه اســماعیل روزبهــی‪ .‬حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪ .‬کــه پــاک مذکــور در قبــال مطالبــات بســتانکار منــدرج در قــرارداد بانکــی ‪ :‬شــماره ســند ‪ ،۷۴۲۱۳۳۸۶۶ :‬تاریــخ ســند ‪ ، ۱۳۹۰.۰۳.۱۲:‬بانــک مربوطــه ‪ :‬کشــاورزی‬ ‫موضوعــات الزم االجــرا ‪۷۷۴.۰۰۰.۰۰۰ :‬ریــال (هفتصــد و هفتــاد و چهــار میلیــون ریــال ) ‪ -‬اصــل طلــب ‪ ۲۳۰.۰۰۰،۰۰۰ :‬ریــال ‪ -‬ســود ‪ ۴۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ :‬ریــال ‪ -‬خســارت تاخیــر تادیــه ‪ ۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰ :‬ریــال‪ ،‬شــرح ‪ :‬در صــد ‪۱۶+۴=۲۰‬تاریــخ مینــای محاســبه خســارت‪۱۳۹.۱۰.۱۰:‬‬ ‫ خسارت تاخیر روزانه ‪۱۳۹۹.۱۰.۱۰ :‬ریال ‪ ،‬شرح ؛ درصد ‪ ،۱۶+۴=۲۰‬تاریخ مبنای محاسبه خسارت‪ ۱۳۹۹.۱۰.۱۰:‬وقرارداد بانکی ‪ :‬شماره سند ‪ ، ۷۴۲۱۳۴۳۴۹ :‬تاریخ سند ‪ ، ۱۳۹۲.۰۲.۲۹:‬بانک مربوطه ‪ :‬کشاورزی موضوعات الزم االجرا ‪ ۳۶۳۰۰۰۰،۰۰۰ :‬ریال (سیصد و شصت و سه میلیون‬‫ریال) ‪ -‬اصل طلب ‪۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰:‬ریال ‪ -‬سود ‪ ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ :‬ریال ‪ -‬خسارت تاخیر تادیه ‪ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ :‬ریال‪ ،‬شرح ‪ :‬درصد ‪۱۶+۴=۲۰‬تاریخ مبنای محاسبه خسارت‪ - ۱۳۹۹.۱۰.۰۷:‬خسارت تاخیر روزانه ‪۹۸.۶۳۰ :‬ریال و شرح درصد ‪ ،۱۶+۴=۲۰‬تاریخ مبنای محاسبه خسارت ‪۱۳۹۹۰۱۰.۰۷‬‬ ‫بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه و دو عشــر اضافــی کــه بابــت هزینــه هــای قانونــی بــه ان افــزوده مــی گــردد بازداشــت طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد و نــود و هفــت میلیــون ریــال (‪ ۱.۹۹۷.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال) ارزیابــی و مشــخصات‬ ‫اجمالــی پــاک مذکــور بــه شــرح ذیــل مــی باشــد ملــک مذکــور شــامل منــزل مســکونی دو طبقــه بــا زیربنــای جمعــا حــدود ‪ ۱۸۰‬متــر مربــع (همکــف و اول) و انبــار جداگانــه بــه متــراز حــدود ‪۵۰‬متــر مربــع و عرصــه ملــک‪ ۲۷۸.۰۴‬متــر مربــع و بنــای ســاختمان شــامل‬ ‫یــک طبقــه همکــف حــدود ‪ ۹۰‬متــر مربــع بصــورت انبــاری و طبقــه اول حــدود ‪ ۹۰‬مترمربــع بنــای مســکونی و حــدود ‪ ۵۰‬متــر مربــع انبــار جداگانــه در ضلــع جنوبــی ســاختمان مــی باشــد ‪ .‬مصالــح ســاختمان شــامل دیوارهــای خشــتی و ســنگی ‪ ,‬گل بــا‬ ‫ســقف چوبــی و درب و پنجــره اهنــی دارای امتیــازات کامــل اب و بــرق و گاز مــی باشــد‪ .‬میــزان ‪ ۳۰۳.۳۶۲‬هــزارم ســهم مشــاع از ششــدانگ پــاک مذکــور از ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۲‬روز شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰.۰۹.۲۷‬در اداره ثبــت اســناد و امــاک جاجــرم واقــع در جاجــرم‬ ‫خیابــان شــهید باهنــر نیــش باهنــر ‪ ۱۲‬از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــدو پنجــاه و نــه میلیــون و نهصــد و بیســت هــزار ریــال (‪1.459.920.000‬ریــال ) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق‬ ‫از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400.09.09 :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۳۶‬تاریــخ ‪۱۴۰۰/۷/۱۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۸۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم خدیجــه بی بــی محمــد الــق فرزنــد چوپــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۷۷‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۴۹۷۹۵۴۶۸۲۱‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۹۶.۹۲‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک ‪ - ۳۱۵‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا‬ ‫از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز گردیده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۹۳۴۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز دوشــنبه ‪۱۴۰۰/۸/۲۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز سه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۹/۹‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪3683‬‬ ‫– ‪ 1400/09/06 – 1400‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪ 1400-294‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫یونــس نــوروزی فرزنــد بیــگ مــراد بشــماره شناســنامه ‪1‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪ 208.50‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬اصلــی واقــع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک‏رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیده‬ ‫اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد‬ ‫‏‬ ‫شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/09/09 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/09/24 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک ‏‏ م الــف ‪3391‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪3435‬‬ ‫– ‪ 1400/08/19 -1400‬و رای شــماره ‪1400/08/19 – 1400 -3433‬هیــات بــه کالســه پرونــده هــای‏شــماره ‪ 1399-307‬و ‪ 1399 - 294‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر‏واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین کچرانلوئــی فرزنــد حســن بشــماره‏شناســنامه ‪19202‬صــادره از بجنــورد و خانــم زهــرا مهــری فرزنــد صیــف علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 22‬بــه الســویه هــر کدام ســه دانگ‏مشــاع ازششــدانگ‬ ‫در یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 242.70‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد ‏بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رحمانقلــی باغچقــی فرزنــد ناظــر محرزگردیــده اســت‪.‬لذا به منظور اطــاع عموم‏مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهد شــد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/24 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‏م الف ‪3393‬‬ ‫‏تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/09/09 :‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫صنعت خودروسازی و جشن‬ ‫گودبای پمپرز!‬ ‫ریــا نباشــد چنــد مــاه قبــل در یــک دوره امــوزش طنــز‬ ‫نویســی یکــی از دانشــجویان از مــا پرســید شــما اگــر‬ ‫یــک روز ســوژه ای بــرای طنــز نویســی پیــدا نکنیــد‪ ،‬کــدام‬ ‫مقولــه یــا کــدام صنعــت را بــرای نــوازش انتخــاب مــی‬ ‫کنیــد‪ .‬مــا هــم یــک پاســخ کلیشــه ای بــه ایشــان دادیــم‬ ‫کــه دو چیــز انتهــا ندارنــد یکــی اســمان و یکــی ســوژه بــرای‬ ‫طنــز نویســی کــه البتــه در مــورد اولــی شــک دارم‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود بــه نظــر مــی رســد شــاید یــک روز دانشــمندان بــه تــه‬ ‫اســمان برســند ولــی صنعــت خــودرو ســازی ایــن مملکــت‬ ‫سروســامان پیــدا نکنــد!‬ ‫حــاال صنعــت زهــوار دررفتــه خــودرو ســازی و اجحــاف در‬ ‫حــق مــردم یــک طــرف ‪ ،‬اظهــار نظرهایــی کــه در خصــوص‬ ‫حمایــت از صنعــت مــی شــود‪ ،‬بیشــتر از ان اجحــاف‬ ‫روی اعصــاب اســت‪ .‬یــک روز دوســتان اســتانداردهای‬ ‫خودروهــای مــا را بــا بنــز و فــورد مقایســه مــی کننــد! یــک‬ ‫روز عنــوان مــی کننــد‪ ،‬صنعــت خــودرو کره جنوبــی بــه‬ ‫گ خانــه هــا را‬ ‫ایــن خاطــر رشــد کــرد کــه ورودی پارکینــ ‬ ‫طــوری طراحــی کــرده انــد کــه ماشــین امریکایــی نتوانــد‬ ‫وارد شــود!‬ ‫یکــی دیگــر عنــوان مــی کنــد مــا بــر خــاف ژاپــن کیفیــت‬ ‫پائیــن را تحمــل نمــی کنیــم! اخیــرا ً هــم در جریــان‬ ‫هســتید کــه رییــس کمیســیون صنایــع مجلــس افاضــه‬ ‫فرمــوده انــد کــه واردات خــودروی دســت دوم توهیــن‬ ‫بــه مــردم اســت!‬ ‫یعنی ســوار شــدن خودروی دســت دوم که ارزان اســت‪،‬‬ ‫ایمنــی و امنیــت دارد‪ ،‬اســتاندارد اســت‪ ،‬بــه کاهــش‬ ‫الودگــی هــوا کمــک مــی کنــد‪ ،‬در کاهــش تصادفــات بــه‬ ‫جهــت ایمنــی باالتــر و بــه تبــع ان در کاهــش مــرگ و میــر‬ ‫در جــاده هــا موثــر اســت و هــزار و یــک مزیــت دیگــر دارد‬ ‫در شــان مــردم نیســت ولــی پرایــد یــا بــه قــول رئیــس‬ ‫پلیــس فــارس ارابــه چهــار چــرخ کــه در تصادفــات جاده ای‬ ‫بــه چنــد قســمت نامســاوی تبدیــل مــی شــود و جنازه هــا‬ ‫را بایــد بــا کاردک جمــع کــرد و تحویــل خانواده هــا داد‪،‬‬ ‫در شــان مــردم اســت! حتمــا ً شــرکت در قرعــه کشــی و‬ ‫پرداخــت هزینــه اضافــی جهــت اپشــن زه بغــل در خــودرو‬ ‫هــم نشــانه شــخصیت مــردم اســت!‬ ‫بــا ایــن اوصــاف خــدا کنــد انهایــی کــه ســیم شــان وصــل‬ ‫اســت و از مــا بیشــتر اطــاع دارنــد اعــام کننــد حمایــت‬ ‫از ایــن صنعــت تــا کجــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؟! بعــد از‬ ‫چهــل ســال ایــن صنعــت هنــوز تاتــی مــی کنــد و نمی توانــد‬ ‫روی پــای خــودش بایســتد و بــوی گنــدش کل خانــه را‬ ‫فــرا گرفتــه اســت! بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه‬ ‫هنــوز دوســتان تصمیــم نگرفتــه انــد بــرای ایــن شــرکت هــا‬ ‫جشــن گودبــای پمپــرز برگــزار کننــد!‬ ‫فقــط ایــن البــا مــا متوجــه نشــدیم چــرا واردات ســایر‬ ‫کاالهایــی کــه تــوان ســاخت انهــا را در کشــور داریــم ازاد‬ ‫اســت ولــی تنهــا واردات خــودرو ممنــوع اســت؟! یادمــان‬ ‫نــرود در ســال ‪ 1399‬اقالمــی ماننــد ‪ 800‬تــن بنــد شــلوار‪،‬‬ ‫‪ 800‬تــن بیــل و کلنــگ‪ 152 ،‬تــن قلــوه ســنگ‪ 660 ،‬تــن‬ ‫شــلنگ‪ 751 ،‬تــن زیــپ لبــاس‪ 378 ،‬تــن ســنجاق قفلــی‪،‬‬ ‫‪ 105‬تــن چکــش و پتــک‪ 9 ،‬تــن کیســه ادرار‪ 385 ،‬تــن‬ ‫اب پنیــر‪ 400 ،‬تــن میــوه مصنوعــی‪ 346 ،‬تــن گاواهــن‪،‬‬ ‫‪ 2‬میلیــون دالر تشــتک ‪ 13‬تــن ســنگ بــا صــرف صدهــا‬ ‫میلیــون دالر از منابــع ارزی کشــور وارد کشــور شــده‬ ‫اســت! زیــاده جســارت اســت‪...‬‬ ‫رانندگی در شرایط یخبندان‬ ‫در شــرایط یخبنــدان ضمــن خــودداری از گــردش و انحــراف‬ ‫ناگهانــی‪ ،‬بــا ســرعت مطمئنــه حرکت کنید‪ .‬توجه داشــته باشــید‬ ‫حتــی در صــورت پاشــیده شــدن نمــک و شــن بــر روی جــاده‪،‬‬ ‫ســطح راه ممکــن اســت لغزنــده باشــد‪.‬‬ ‫حرکــت وســایل نقلیــه بــا الســتیک هــای یــخ شــکن باعــث‬ ‫صدمــه زدن بــه خــط کشــی و اســفالت خیابــان هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫لــذا ضــروری اســت کــه بــه محــض تغییــر در وضعیــت فیزیکــی‬ ‫خیابــان هــا نســبت بــه تعویــض الســتیک هــای یــخ شــکن اقدام‬ ‫نمایید‪.‬بــه همــراه داشــتن زنجیــر چــرخ و توجــه بــه هشــدارهای‬ ‫هواشناســی و پلیــس را هیــچ گاه فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪430‬‬ ‫تقویت قاطعیت در تصمیم گیری با ‪ ۱۲‬راهکار اثربخش‬ ‫صدف دژالود‬ ‫‪ ۳۰‬کاری که قبل از ‪ ۳۰‬سالگی‬ ‫باید انجام داد‬ ‫همــه مــا بــه کارهایــی فکــر می کنیــم کــه اگــر تــا قبــل‬ ‫از مــرگ انجامشــان ندهیــم‪ ،‬پشــیمان خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫خیلــی از ایــن کارهــا میــان افــراد مختلــف مشــترک‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه فهرســتی از ‪ ۳۰‬کار تهیــه‬ ‫کرده ایــم کــه پیشــنهاد می کنیــم تــا قبــل از ‪ ۳۰‬ســالگی‬ ‫انجــام بدهیــد‪ .‬اماده ایــد؟‬ ‫‪ .۱‬در دانشگاه ادامه تحصیل بدهید‬ ‫دانشــگاه رفتن هزینه بــردار اســت‪ ،‬امــا بیشــتر مواقــع‬ ‫پولــی کــه در طــول مــدت تحصیــل هزینــه می کنیــد بــه‬ ‫موقعیت هایــی کــه در ازایــش بــه دســت می اوریــد‪،‬‬ ‫مـی ازرد‪ .‬در دانشــگاه بــا ادم هــای جدیــد اشــنا خواهیــد‬ ‫شــد و مــدام بــا کســانی ســر و کار خواهیــد داشــت کــه‬ ‫دغدغه هــای علمی شــان می توانــد در مســیر شــغلی‬ ‫شــما نیــز تاثیرگــذار باشــد‪ .‬پــس چــه بهتــر کــه ایــن‬ ‫ادم هــا وقتــی جوان تــر هســتید وارد زندگی تــان شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سریال دکتر هو را حتما ببینید‬ ‫دکتــر هــو یکــی از بهتریــن ســریال های علمی تخیلــی‬ ‫جهــان اســت کــه پخــش ان از شــبکه بی بی ســی ‪۲۶‬‬ ‫ســال طــول کشــید‪ .‬ایــن ســریال می توانــد دیــد شــما‬ ‫بــه زندگــی را تغییــر بدهــد‪ ،‬البتــه در جهــت مثبــت‪.‬‬ ‫تماشــای ســریال دکتــر هــو به ویــژه بــه نوجوانــان توصیــه‬ ‫می شــود‪ ،‬چراکــه ادم هــا در نوجوانــی تاثیرپذیرترنــد‪.‬‬ ‫در ضمــن ایــن ســریال خیلــی طوالنــی اســت‪ ،‬پــس‬ ‫اگــر تماشــای ان را از نوجوانــی اغــاز کنیــد‪ ،‬تقریبــا تــا‬ ‫میانســالی همراهتــان خواهــد بــود‪ .‬پــس تــا دیــر نشــده‪،‬‬ ‫دســت بــه کار شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ورزش کنید‬ ‫ادم هایــی کــه در میان ســالی انــدام زیبایــی دارنــد‪،‬‬ ‫از جوانــی بــه فکــر بدنشــان بوده انــد‪ .‬بهتــر اســت از‬ ‫نوجوانــی یــا حداکثــر ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬ســالگی دســت بــه کار‬ ‫شــوید و روزانــه حــدود ‪ ۴۵‬دقیقــه ورزش کنیــد‪ .‬مطمئــن‬ ‫باشــید خیلــی کار ســختی نیســت‪ .‬وقتــی ورزش کــردن‬ ‫بــه بخشــی از زندگــی روزمره تــان تبدیــل شــود‪ ،‬اگــر یــک‬ ‫روز ورزش نکنیــد‪ ،‬احســاس می کنیــد پژمــرده شــده اید‪.‬‬ ‫فوایــد ورزش را هــم کــه حتمــا خودتــان می دانیــد‪ ،‬پــس‬ ‫بــا مــرور نکته هــای تکــراری ســرتان را درد نمی اوریــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از بازی های کامپیوتری لذت ببرید‬ ‫اگــر کمتــر از ‪ ۳۰‬ســال داریــد‪ ،‬بــدون شــک لــذت انجــام‬ ‫بازی هــای کامپیوتــری را چشــیده اید‪ .‬چقــدر خــوب‬ ‫می شــد اگــر همــه ادم هــا زمانــی را بــه انجــام بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری اختصــاص می دادنــد‪ .‬ایــن بازی هــا عــاوه‬ ‫بــر اینکــه شــما را بــا فناوری هــای جدیــد اشــنا می کننــد‪،‬‬ ‫باعــث می شــوند زمانــی را در دنیــای قصه هــای تخیلــی و‬ ‫بــه دور از مشــغله های ذهنــی ســپری کنیــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر پیشــنهاد می کنیــم شــگفت انگیزترین اختــراع‬ ‫ایــن قــرن را نادیــده نگیریــد‪ .‬البتــه فرامــوش نکنیــد کــه‬ ‫ایــن بازی هــا فقــط جنبـه ســرگرمی دارنــد و بایــد در حــد‬ ‫تفریحــی ســالم بماننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تاریخ بخوانید‬ ‫خیلــی شــرم اور اســت کــه ادم هــا‪ ،‬حتــی خیلــی از‬ ‫ادم هــای تحصیل کــرده‪ ،‬هیــچ چیــزی از گذشــته‬ ‫نمی داننــد و هنگامــی کــه نیــاز می شــود در جمعــی‬ ‫دربــاره وقایــع تاریخــی حــرف بزننــد‪ ،‬بیشــتر ارجاعاتشــان‬ ‫غلــط و غیرمســتند اســت‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم از‬ ‫نوجوانــی خودتــان را بــه مطالعــه کتاب هــای تاریخــی‬ ‫عــادت بدهیــد تــا وقتــی ســنتان زیادتــر شــد‪ ،‬اطالعــات‬ ‫درســتی در ایــن حــوزه داشــته باشــید‪ .‬وقتــی تاریــخ‬ ‫کشــورتان یــا حتــی کشــورهای دیگــر را بدانیــد‪ ،‬به راحتــی‬ ‫می توانیــد مــچ انهایــی را بگیریــد کــه بیهــوده اظهــار‬ ‫فضــل می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬گوشی هوشمند بخرید‬ ‫اگــر قصــد داریــد از همه چیــز دنیــا خبــردار شــوید‪،‬‬ ‫حتمــا یــک گوشــی هوشــمند بخریــد‪ .‬بــا ایــن گوش ـی ها‬ ‫می توانیــد در شــبکه های اجتماعــی عضــو شــوید و بــا‬ ‫کســانی ارتبــاط برقــرار کنیــد کــه از انهــا دور هســتید‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬اگــر از گوشــی هوشــمند درســت و‬ ‫(تاکیــد می کنیــم) ســالم اســتفاده کنیــد‪ ،‬خالقیــت ‬ ‫شــما هــم افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬پــس اگــر هنــوز بــه‬ ‫گوشـی های قدیمــی عــادت داریــد‪ ،‬هرچــه زودتــر تــا ‪۳۰‬‬ ‫ســالتان نشــده یــک گوشــی هوشــمند بخریــد‪ .‬هــر مــدل‬ ‫و هــر قیمتــی هــم کــه بخواهیــد در دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬یاد بگیرید کامپیوترتان را خودتان تعمیر کنید‬ ‫الزم اســت بدانیــم کامپیوتــری کــه بــا ان کار می کنیم از‬ ‫چــه قطعاتــی ســاخته شــده اســت و چطــور کار می کنــد‪.‬‬ ‫نیــاز نیســت در حــد کارشناســان یــا برنامه نویســان‬ ‫اطالعــات داشــته باشــید‪ .‬همیــن کــه بلــد باشــید صحــت‬ ‫عملکــرد قطعــات مختلــف را بررســی کنیــد کافــی اســت‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی ایــن اســت کــه یــاد بگیریــد اشــکاالت‬ ‫کوچــک را خودتــان برطــرف کنیــد و مــدام ســراغ‬ ‫تعمیــرکار نرویــد و چــه بهتــر کــه قبــل از ‪ ۳۰‬ســالگی بــه‬ ‫ایــن مهــارت برســید‪ .‬در زمانــه ای زندگــی می کنیــم کــه‬ ‫دانســتن همیــن چیزهــای کوچــک می توانــد از بســیاری‬ ‫هزینه هــای غیرضــروری بکاهــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫بــرای افــرادی کــه قاطعیــت ندارنــد و ان را در‬ ‫خودشــان تقویــت نمی کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری‬ ‫عــذاب اور اســت‪ .‬ایــن افــراد زمــان و انــرژی‬ ‫زیــادی را صــرف گرفتــن تصمیم هــای نه چنــدان‬ ‫مهــم می کننــد و وقتــی نیــاز دارنــد تصمیمــی‬ ‫مهــم بگیرنــد‪ ،‬حســابی بــه دردســر می افتنــد‪ .‬بــا‬ ‫خوانــدن ایــن مقالــه متوجــه می شــوید چگونــه‬ ‫می توانیــد در تمــام جوانــب زندگــی خــود فــرد‬ ‫قاطعــی باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪429‬‬ ‫‪ .۸‬از منطقه امن ذهنی تان خارج شوید‬ ‫یکــی از چالش برانگیزتریــن تصمیم گیری هــا‬ ‫زمانــی اســت کــه بایــد بیــن کاری کــه قبــا انجــام‬ ‫داده ایــد و کاری جدیــد و ناشــناخته یکــی را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬مغــز شــما تــاش‬ ‫می کنــد شــما را در محــدوده امــن و شناخته شــده‬ ‫ذهنــی نگــه دارد‪ .‬جــای تعجــب هــم نیســت؛‬ ‫وظیفــه مغــز ایــن اســت کــه شــما را زنــده نگــه‬ ‫دارد نــه اینکــه بــه شــادبودن و موفقیت هایتــان‬ ‫اهمیــت بدهــد!‬ ‫تصــور کنیــد بــا فــردی قــرار مالقــات گذاشــته اید‬ ‫کــه تاکنــون او را ندیده ایــد‪ .‬وقتــی زمــان مالقــات‬ ‫نزدیــک می شــود‪ ،‬حــس می کنیــد بهتــر اســت در‬ ‫خانــه بمانیــد و تلویزیــون تماشــا کنیــد‪ .‬احتمــاال‬ ‫اگــر قــرار خــوب پیــش نــرود‪ ،‬بارهــا بــه خودتــان‬ ‫می گوییــد کاش در خانــه مانــده بــودم‪ .‬بــدون‬ ‫انتخــاب ناشــناخته ها و امتحان کردنشــان هیــچ‬ ‫دســتاورد تــازه ای نخواهیــد داشــت و همه چیــز‬ ‫یــا بــه همیــن شــکل باقــی می مانــد یــا بدتــر‬ ‫می شــود! مزیت هــای ورود بــه ناشــناخته ها‬ ‫خیلــی بیشــتر از دورمانــدن از انهاســت‪.‬‬ ‫ضرورت تزریق دوز سوم‬ ‫به افراد باالی ‪ ۶۰‬سال‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬تزریــق‬ ‫دوز ســوم واکســن کرونــا بــه افــراد دارای بیمارهــای زمینــه ای و افراد‬ ‫بــاالی ‪ ۶۰‬ســال بــه بــاال ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪« ،‬کمــال حیــدری» در برنامــه تیتــر‬ ‫شــبکه خبــر افــزود‪ :‬بــرای تزریــق دوز ســوم‪ ،‬واکســن مورد نیــاز کرونا‬ ‫مهیــا شــده و افــرادی کــه از اخریــن تزریــق واکســن انهــا ‪ ۴‬مــاه‬ ‫گذشــته مــی تواننــد دوز ســوم را تزریــق کننــد و بــه احتمــال زیــاد‬ ‫افــراد بــاالی ‪ ۵۰‬ســال نیــز فــردا فراخــوان خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه اهمیــت تزریــق واکســن کرونــا اشــاره کــرد و ادامــه داد کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۰۰‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار واکســن در کشــور تزریــق شــده و‬ ‫بــه احتمــال زیــاد تــا پایــان امشــب تعــداد افــرادی که واکســن زده اند‬ ‫بــه ‪ ۱۰۵‬میلیــون نفــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی یاداورشــد‪:‬‬ ‫برخــی از کشــور هــای درگیــر مــوج ششــم شــده انــد امــا بــه علــت‬ ‫اینکــه مــردم در ایــن کشــور واکســن تزریــق کــرده انــد مــرگ ومیــر در‬ ‫ایــن کشــورها بســیار انــدک اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای تزریــق دوز ســوم واکســن کرونــا بــرای‬ ‫گروه هــای مختلــف ســنی مشــخص شــده تــا افــراد هنــگام مراجعــه‬ ‫بــه مراکــز تزریــق‪ ،‬واکســن مــورد نیــاز خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی توضیــح داد که‬ ‫در طــول ‪ ۳‬مــاه گذشــته همــکاران مــا موفــق شــدند کــه ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫واکســن را تزریــق کننــد و ایــن تــاش همــکاران مــا در ایــن مــدت‬ ‫جــای تقدیــر و تشــکر دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما از نظر تامین واکســن هیچ مشــکلی نداریم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تولیــد واکســن در چنــد شــرکت داخلــی کــه هــم‬ ‫اکنــون در خــط تولیــد هســتند مــا از تامیــن واکســن از کشــورهای‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 2320‬تن قیر رایگان اماده‬ ‫توزیع جهت ساخت و توسعه‬ ‫راههای استان در سال جاری‬ ‫‪   ‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفت‪ 3 :‬پــروژه‬ ‫در دســت ســاخت و اجــرا در اســتان گلســتان شــامل‪  ‬قیر‬ ‫رایــگان مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب وکار از اداره ارتباطات و اطالع‬ ‫رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان‪ ،‬مهندس‬ ‫محبوبی مدیرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان در گفتگو با‬ ‫به جــای اینکــه از نتایــج منفــی تصمیــم بترســید‪،‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ممکــن اســت چــه نتایــج‬ ‫مثبتــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬از خودتــان بپرســید‪ :‬بــار اخــر اســت کــه‬ ‫می توانــم ایــن تصمیــم را بگیــرم؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال یکــی از بهتریــن راه هــا‬ ‫بــرای افزایــش قاطعیــت در کار یــا رفتــار اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از تصمیماتــی کــه انــرژی ذهنــی زیــادی‬ ‫بــرای انهــا صــرف می کنیــد‪ ،‬بــاز هــم تکــرار‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر بدتریــن نتیجــه هــم ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫می توانیــد از ان درس بگیریــد و دفعــات بعــد‬ ‫گزینه هــای بهتــر را انتخــاب کنیــد‪ .‬مثــا اگــر در‬ ‫رســتوران نمی توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه کــدام‬ ‫غــذا را انتخــاب کنیــد‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد کــه‬ ‫روزهــای دیگــر دوبــاره قــدرت انتخــاب خواهیــد‬ ‫داشــت و اگــر از تصمیمتــان پشــیمان شــدید‪،‬‬ ‫می توانیــد جبرانــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به شم خود اعتماد کنید‬ ‫بــرای اینکــه یــاد بگیریــد چطــور فــرد قاطعــی‬ ‫باشــید‪ ،‬بایــد اعتمادبه نفــس خودتــان را تقویــت‬ ‫کنیــد و بــه شــم خــود اعتمــاد داشــته باشــید‪.‬‬ ‫منطــق در زندگــی جایــگاه ویــژه ای دارد‪ ،‬امــا‬ ‫مهم تریــن تصمیمــات بــر اســاس شــم و حــس‬ ‫درونــی گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫بایــد نــدای درونــی خــود را احســاس کنیــد و‬ ‫ان را بشــنوید‪ .‬ایــن نــدا بــه شــما می گویــد کــه‬ ‫تصمیــم درســت چیســت‪ .‬البتــه گاهــی شــرایط‬ ‫بــرای شــنیدن صــدای درون فراهــم نیســت و ادم‬ ‫ان قــدر غــرق افــکار مختلــف و اســترس اســت که‬ ‫کامــا صــدای قلبــش را فرامــوش می کند و دنبال‬ ‫فــردی بیرونــی می گــردد کــه بــه او بگویــد چـه کار‬ ‫کنــد‪ .‬بهتــر اســت به جــای اســترس و تنــش‪ ،‬کمی‬ ‫اســتراحت کنیــد‪ ،‬بخوابیــد یــا پیــاده روی کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی در ارامــش باشــید‪ ،‬صــدای نــدای درونــی‬ ‫کامــا واضــح بــه گــوش می رســد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بــرای تصمیم گیری هایتــان ضرب االجــل‬ ‫تعییــن کنیــد‬ ‫خارجــی بــی نیــاز هســتیم و حتــی کیفیــت برخــی از واکســن هــای‬ ‫تولیــد داخــل از برخــی از واکســن هــای خارجــی بســیار باالتــر اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی افــزود‪ :‬هرچــه‬ ‫واکســن بیشــتری در کشــور تزریــق شــود ایمنــی مــردم ارتقــا پیــدا‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬هرچنــد کــه برخــی از امارهــا حاکــی از نــزدن ‪ ۱۵‬و یــا ‪۲۵‬‬ ‫درصــد واکســن توســط افــراد در نقــاط مختلــف کشــور اســت‪.‬‬ ‫حیــدری دربــاره مقابلــه بــا ویروس جهش یافته کرونا ( اومیکرون)‬ ‫گفــت کــه مــا نیــز هماننــد بســیاری از کشــورهای جهــان نگــران ایــن‬ ‫ویــروس هســتیم و بــه محــض اینکــه روز جمعه ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی وجــود ایــن ویــروس را اعــام کــرد‪ ،‬روز شــنبه در ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا ایــن مســاله مطــرح شــد و بــه دســتور رییــس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در تمــام مرزهــای زمینــی و هوایــی همــکاران مــا در‬ ‫امــاده بــاش کامــل هســتند تــا بــا هوشــیاری کامــل بــا ایــن ویــروس‬ ‫مقابلــه شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــرای مقابلــه بــا‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی ایــن اداره کل بیــان داشــت‪ :‬در خصــوص‬ ‫اجــرای بند ‪ ۳‬تبصــره قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬و ایین نامه هــای‬ ‫نحــوه توزیــع و مصــرف قیــر رایــگان در ســال جاری‪ 2320 ،‬تــن‬ ‫قیــر رایــگان بــه اســتان اختصــاص داده شــد و بــه زودی توزیــع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫محبوبــی بیــان کرد‪ :‬قیمــت باالی‪  ‬قیــر و کمبــود اعتبارات پروژه‬ ‫هــای عمرانــی همــواره یکــی از مشــکالت اجــرای پــروژه هــای‬ ‫راهسازی استان بوده که موجب کند شدن پیشرفت شده بود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان افزود‪ :‬ارزش‬ ‫قیــر رایــگان اختصــاص داده شــده بــه اســتان ‪ 22‬میلیــارد‬ ‫و ‪  630‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن میــزان قیــر در راســتای اجــرای عملیــات و‬ ‫بهسازی در محدوده پروژه های فعال اختصاص داده میشود‪.‬‬ ‫محبوبــی تصریــح کــرد‪ :‬پیش بینــی می شــود بــا ایــن میــزان‬ ‫قیــر رایگان‪ 330 ،‬هــزار مترمربــع اجــرای عملیــات اســفالت در‬ ‫اســتان انجــام شــود‪.‬‬ ‫وقتــی تصمیم گیــری دربــاره موضوعــی را‬ ‫بیش ازحــد طوالنــی می کنیــد‪ ،‬قــدرت انتخــاب‬ ‫درســت را از دســت می دهیــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر‬ ‫اســت بــرای تصمیم هایتــان ضرب االجــل تعییــن‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن ترفنــد بــرای تصمیمــات مهــم زندگــی‬ ‫هــم کاربــردی اســت‪ .‬مثــا اگــر قصــد داریــد از کار‬ ‫فعلی استعفا بدهید و کسب وکار خودتان را راه ‬ ‫بیندازیــد‪ ،‬احتمــاال مــدت زیــادی مــردد خواهیــد‬ ‫مانــد‪ .‬بــرای قاطعیــت در کار می توانیــد تعییــن‬ ‫کنیــد کــه وقتــی ســرمایه تان به مقدار مشــخصی‬ ‫رســید‪ ،‬اســتعفا می دهیــد تــا کسـب وکار خودتان‬ ‫را را ه بیندازیــد‪.‬‬ ‫ت بخورید!‬ ‫‪ .۱۲‬کمتر حسر ‬ ‫یکــی از دالیــل بســیار مهــم نداشــتن قاطعیــت‬ ‫ت اســت‪.‬‬ ‫در رفتــار‪ ،‬داشــتن حســر ‬ ‫کاش این تصمیم را نگرفته بودم‪.‬‬ ‫کاش شغل دیگری انتخاب کرده بودم‪.‬‬ ‫کاش وارد این رابطه نمی شدم‪.‬‬ ‫کاش…‬ ‫تمــام ایــن حســرت ها در تصمیمــات جدیــد‬ ‫همــراه مــا خواهنــد بــود و مرددمــان می کننــد‪.‬‬ ‫متعهــد شــوید کــه حتــی اگــر نتیجــه تصمیمتــان‬ ‫خــوب نبــود‪ ،‬حســرتش را نخوریــد‪ .‬چنــد ســاعت‬ ‫را صــرف ناراحتــی بابــت تصمیــم اشــتباه کنیــد و‬ ‫صبــح روز بعــد بــرای زندگــی جدیــد امــاده باشــید!‬ ‫کالم اخر‬ ‫قاطعیــت در رابطــه‪ ،‬کار یــا هــر چیــز دیگــری از‬ ‫درون مــا می ایــد و نمی توانیــم منتظــر باشــیم‬ ‫بعــد از اتفاقــی اســرارامیز بــه فــردی قاطــع تبدیل‬ ‫شــویم‪ .‬وقتــی اگاهانــه تمریــن کنیــد کــه بــا‬ ‫قاطعیــت بیشــتر دربــاره هــر مســئله ای تصمیــم‬ ‫بگیریــد‪ ،‬به مــرور زمــان ایــن ویژگــی جزئــی از‬ ‫شــخصیت شــما می شــود و ناخــوداگاه بــه فــردی‬ ‫قاطــع تبدیــل خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫شــما ادم قاطعــی هســتید؟ چــه چیزهایــی را در‬ ‫رســیدن بــه قاطعیــت موثــر می دانیــد؟‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪...‬‬ ‫ویــروس کرونــا رعایــت پروتــکل هــا و فاصلــه گــذاری هــا همچنــان‬ ‫ضــروری اســت تــا ســطح ایمنــی جامعــه و مــردم ارتقــا پیــدا کنــد‬ ‫«احســان مصطفوی» متخصص اپیدمیولوژیســت در این برنامه‬ ‫افــزود‪ :‬ویــروس اومیکــرون پنجمیــن ســویه ویــروس کرونــا اســت و‬ ‫طبــق اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی بســیار نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫متخصص اپیدمیولوژیســت توضیح داد که برای شــناخت بیشــتر‬ ‫ایــن ویــروس بایــد مطالعــات الزم انجام شــود تا میــزان بیماری زایی‬ ‫ایــن ویــروس پــس از پایــش به خوبی تشــخیص داده شــود‪.‬‬ ‫مصطفــوی یاداورشــد کــه تاکنــون ‪ ۱۲‬کشــور دنیــا وجــود ایــن‬ ‫ویــروس را گــزارش کــرده انــد ولــی هنــوز ‪ ۲‬و تــا ‪ ۴‬هفتــه زمــان‬ ‫می بــرد تــا در مــورد ایــن ویــروس قضــاوت کنیــم‪.‬‬ ‫متخصــص اپیدمیولوژیســت ادامــه داد‪ :‬طبــق گزارشــی کــه در‬ ‫افریقــای جنوبــی منتشــر شــده افــرادی کــه بــه ایــن ویــروس مبتــا‬ ‫شــده انــد واکســن کرونــا تزریــق نکــرده انــد‪.‬‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان در حــال حاضــر اجــرای ‪3‬‬ ‫پــروژه راهســازی ملــی _ اســتانی شــامل پــروژه کردکــوی _ بنــدر‬ ‫ترکمــن _ ا ق قــا _ گمیشــان ‪ ،‬پــروژه ا ق قــا _ گنبــد و پــروژه‬ ‫رامیــان _ شــاهرود را در دســت دارد کــه قیــر مذکــور در ایــن‬ ‫پــروژه هــا مصــرف خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دبیــرکل فدراســیون فوتبــال گفــت‪ :‬همچنــان بــه دنبــال راهکارهــای حضــور بانــوان در ورزشــگاه هــا بــرای‬ ‫تماشــای بازی هــای ملــی کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫حســن کامرانــی فــر در حاشــیه نشســت مجمــع ســالیانه و انتخــاب اعضــای هیــات رییســه فوتبــال‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬حضــور بانــوان در ورزشــگاه هــا از مالحظــات فیفــا در حــوزه هــواداران و‬ ‫تماشــاگران اســت کــه فدراســیون همچنــان در حــال پیگیــری ایــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تمدیــد رای دادگاه ویلموتــس نیــز گفــت‪ :‬پرونــده ســرمربی ســابق تیــم ملــی یکــی از‬ ‫موضوعــات و چالــش هــای فدراســیون اســت کــه بایــد ســریعا تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫پیگیر حضور‬ ‫بانوان در‬ ‫ورزشگاه ها‬ ‫همچنانهستیم‬ ‫سه شنبه ‪9‬اذر ‪1400‬‬ ‫کالهبرداری با عنوان‬ ‫فروش مودم‬ ‫شصت و ششمین ناگفته و ناشنیده‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫‏‪-9‬قــرار کارشناســی در خصــوص بــراورد خســارت و مطالبــات‪ ،‬متضمــن‬ ‫بیــش از خواســته‏خواهــان باشــد‏‪ :‬محاســبه و بــر اورد خســارت و مطالبــات‬ ‫مدعی‪،‬بیــش از خواســته منعکــس در دادخواســت ممتنــع اســت‪ .‬زیــرا‏افزایــش‬ ‫خواســته خواهــان مــی بایســتی بــدوا بــا رعایــت مــاده ‪ 98‬قانــون اییــن دادرســی‬ ‫محقــق شــده باشــد و کارشــناس‏نمیتوانــد از قواعــد امــره ســبقت بگیــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -10‬سکوت قرار کارشناسی درخصوص مصادیق مطالبه خواهان‪:‬‬ ‫تجــاوز کارشــناس از مصرحــات قــرارداد ممتنــع اســت‪ .‬کارشــناس نمیتوانــد بــه‬ ‫غیــر از انچــه در قــرارداد تصریــح شــده‪،‬‏حقــی را بــه اســتناد قواعــد عمومــی ایجاد‬ ‫کنــد‪ .‬مثــا اعمــال ضریــب باالســری و ضرایــب پلــوس و مینــوس و ضرایــب‬ ‫‏ارتفــاع و صعوبــت و تجهیــز و‪ .....‬همگــی مســتلزم تصریــح در قرارداد هســتند‪.‬‬ ‫لــذا کارشــناس نمی توانــد صــرف قواعــد‏عمومــی بــه انهــا اســتناد نمایــد‪.‬‏‬ ‫غفلــت‪ ،‬عــدم مهــارت و عــدم رعایــت نظامــات دولتــی‏تعریــف کــرده اســت‪.‬لیکن‬ ‫مــراد از مســئولیت مدنــی قضــات و کارشناســان رســمی‪ ،‬مفهــوم اخــص ان‬ ‫مــورد نظــر‏اســت‪ .‬مســئولیتی اســت کــه قاضــی و کارشــناس در قبــال صــدور رای‬ ‫و نظریــه کارشناســی خــود دارنــد در اینجــا بــر‏خــاف وقایــع حقوقــی و ضمــان‬ ‫صــرف ورود خســارت‪ ،‬محقــق نمی شــود‪.‬‬ ‫قهــری‪ ،‬مســئولیت جبــران خســارت‪ِ ،‬‬ ‫‏بلکــه الزمــه جبــران خســارت‪،‬احراز تقصیــر و وجــود رابطــه علیــت بیــن تقصیــرو‬ ‫خســارت ناشــیه اســت‪ .‬مســئولیت مدنــی‏کارشــناس‪،‬مبتنی اســت بــر مــاده ‪267‬‬ ‫قانــون اییــن دادرســی مدنــی کــه ضمــن ان مقــرر مـی دارد ‪ .‬درصورتیکــه‏تخلــف‬ ‫کارشــناس‪ ،‬ســبب اصلــی در ایجــاد خســارت بــه متضــرر باشــد‪ ،‬مســئول اســت‪.‬‬ ‫مســئولیت قضــات نیــز‏مســتفاد از اصــل ‪ 171‬قانــون اساســی در قانــون مجــازات‬ ‫اســامی اســت‪ .‬لیکــن انچــه کــه مهــم اســت‪ ،‬ایــن اســت‏کــه در فراینــد جبــران‬ ‫خســارت ناشــی از نظریــه کارشناســان بایــد بــدوا مالحظــه نماییــم ایــا عامــل‬ ‫ت خطــا و‬ ‫ـول قــرار ارجــاعِ کارشناســی‪،‬موجبا ِ‬ ‫خارجــی ماننــد‏مفــاد ِ مبهــم و مجهـ ِ‬ ‫تقصیــر را فراهــم نمــوده اســت‪.‬؟ ایــا مســتندات‏ارائــه شــده بــه کارشــناس‪،‬‬ ‫مطابــق واقعــه و مســتند بــه ســند نبــوده انــد ؟ در هرحــال نبایــددر احــراز خــاف‬ ‫واقع بودن‏گزارش کارشــناس‪ ،‬تفســیر موســع نموده و موارد احتمالی را داخل‬ ‫در تقصیــر منتســب نماییــم‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫مجازات‪ ،‬عاقبت بارگزاری الیوهای‬ ‫نامتعارف‬ ‫اینســتاگرامی مشــخص شــد و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‪ ،‬نامبــرده‬ ‫کــه ســاکن یکــی از شهرســتان های یــزد بــود‪ ،‬دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات‬ ‫دیجیتالــی کــه بــا انهــا مرتکــب جــرم می گردیــد بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی گفــت‪ :‬متهــم کــه در ابتــدا منکــر مدیریــت صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی مجرمانــه و ارتــکاب هرگونــه جرمــی شــده بــود بــا مشــاهده و‬ ‫مواجــه شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارپذیــر گرداوری شــده توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬بناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و ضمن تشــریح چگونگــی ارتکاب‬ ‫جــرم‪ ،‬هــدف خــود را باالبــردن میــزان دنبال کننــده خــود بیــان کــرد؛ در نهایــت‬ ‫پرونــده تکمیــل و بهمــراه متهــم دستگیرشــده جهــت ادامــه ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه دادســرا ارســال و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اســتفاده روز افــزون کاربــران از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تلفــن همــراه خصوصــا اینســتاگرام متاســفانه همزمــان شــاهد‬ ‫افزایــش اقدامــات مجرمانــه بــدون توجــه بــه عواقــب ان در ایــن حــوزه‬ ‫هســتیم؛ لــذا پلیــس فتــا بــا افــرادی کــه بصــورت زنــده اقــدام بــه انتشــار‬ ‫تصاویرخصوصــی خــود و یــا ســایر افــراد بــا موضوعــات مجرمانــه مــی کننــد‪،‬‬ ‫برخــوردی قاطــع و قانونــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مسئولیت مدنی قضات و کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫همــه احــاد مــردم در مقابــل اعمــال خــود مســئولیت مدنــی دارنــد‪ .‬بایــد از‬ ‫عهــده جبــران خســارتی کــه بــه تقصیــر یــا‏بــدون تقصیــر بــه عمــد و یــا بــه ســهو‬ ‫از فعــل انهــا حاصــل شــده اســت براینــد‪ .‬اصــل جبــران خســارت بــر قاعــده‬ ‫‏‏»الضــرر والضــرار فــی االســام» اســتوار اســت‪ .‬تبصــره مــاده ‪ 145‬قانــون مجازات‬ ‫اســامی مصــوب ‪1392‬‏تقصیــر را اعــم از بی احتیاطــی و بی مباالتــی‪ ،‬مســامحه‪،‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهمــی کــه اقــدام به برگــزاری الیوهایــی نامتعارف‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــرده بود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫مرتضــی ابوطالبــی‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس بــا رصــد و پایــش فضــای‬ ‫مجــازی موفــق بــه شناســایی هویــت گرداننــده یــک صفحــه اینســتاگرامی کــه‬ ‫اقــدام بــه برگــزاری الیوهایــی بــا محتواهــای نامتعــارف می کــرد ‪ ،‬شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه برگــزاری الیــو نامتعــارف در فضــای‬ ‫مجــازی بخصــوص شــبکه های اجتماعــی براســاس قوانیــن‪ ،‬یــک عمــل‬ ‫مجرمانــه محســوب می شــود‪ ،‬موضــوع شناســایی هویــت گرداننــده صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی مجرمانــه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تالش هــای کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬هویــت گرداننــده صفحــه‬ ‫هشدار ‪ SEC‬در خصوص افزایش‬ ‫حمالت فیشینگ و ویشینگ‬ ‫کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار (‪ )SEC‬نســبت بــه یــک کمپیــن‬ ‫فیشــینگ چندکانالــه جدیــد که برای اســتخراج اطالعات شــخصی‬ ‫و مالــی از قربانیــان طراحی شــده اســت‪ ،‬هشــدار داده اســت‪.‬‬ ‫یــک هشــدار تنظیم شــده از ســوی ســرمایه گذار نشــان داد کــه‬ ‫چندیــن نفــر ادعــا کرده انــد کــه تماس هــای تلفنــی یــا پیام هــای‬ ‫پســت صوتــی را از افــرادی کــه خــود را کارکنــان ‪ SEC‬معرفــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬دریافــت کرده انــد‪ .‬ظاهــرا ً کالهبــرداران بــا ایجــاد‬ ‫نگرانی هایــی در مــورد فعالیــت مشــکوک در حســاب های بانکــی‬ ‫و کیــف پــول ارزهــای رمزنگاری شــده دریافت کننــدگان پیــام‬ ‫یــا تماس هــای تلفنــی‪ ،‬تــاش خــود بــرای فریــب ان هــا جهــت‬ ‫دریافــت اطالعــات حســاس تر ‪ -‬یــک تاکتیــک کالســیک فیشــینگ‬ ‫– بــه کار بســته اند‪.‬‬ ‫ایــن تماس هــای تلفنــی و پیام هــای پســت صوتــی به هیچ وجــه‬ ‫بــه ‪ SEC‬متصــل نیســتند‪ .‬اگــر پیامــی دریافــت می کنیــد کــه بــه‬ ‫نظــر می رســد از ســوی ‪ SEC‬اســت‪ ،‬به هیچ وجــه اطالعــات‬ ‫شــخصی خــود را ارائــه نکنیــد‪ ،‬مگــر اینکــه تاییــد کــرده باشــید‬ ‫کــه بــا ‪ SEC‬ســروکار داریــد‪ .‬هرگونــه ادعــا به عنــوان جریمــه یــا‬ ‫پرداخــت بــرای تخلفــات ادعایــی خــارج از رونــد اجــرای رســمی از‬ ‫جانــب ‪ SEC‬جعلــی بــوده و ایــن ســازمان دنبــال پــول از هیــچ‬ ‫درگیری ‪ 7‬میلیون مشتری‬ ‫با نقض اطالعات ‪Robinhood‬‬ ‫نقــض اطالعــات ‪ Robinhood‬تقریبــا ‪ 7‬میلیــون مشــتری را‬ ‫درگیــر کــرده اســت‪ ،‬در ایــن مقالــه نحــوه محافظــت از اعتبــار‬ ‫(مالــی) در برابــر کالهبــرداران توضیــح داده شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اظهــارات ایــن کارگــزاری انالیــن‪ ،‬نقــض اطالعــات‬ ‫در ســوم نوامبــر‪ ،‬اطالعــات حــدود ‪ 7‬میلیــون کاربــر را شــامل‬ ‫می شــود‪ ،‬اکثــر انهــا ادرس ایمیــل یــا نــام کامــل خــود را افشــا‬ ‫کــرده بودنــد؛ در حالــی کــه یــک گــروه کوچک تــری اطالعــات‬ ‫بیشــتری را بــه خطــر انداختــه بــود‪ ،‬ایــن حادثــه بــه خوبــی‬ ‫یــاداوری می کنــد کــه راه هایــی بــرای جلوگیــری از اســتفاده‬ ‫مجرمــان از اطالعــات شــخصی شــما بــرای دریافــت وام یــا کارت‬ ‫اعتبــاری بــه نــام شــما وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســرمایه گذارانی کــه در رابینهــوود حســاب دارنــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بخواهنــد بــرای محافظــت از اعتبــار خــود اقداماتــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارگــزاری انالیــن کــه حــدود ‪ 18.9‬میلیــون مشــتری خــرد‬ ‫دارد‪ ،‬روز دوشــنبه اعــام کــرد کــه نقــض اطالعــات در ‪ 3‬نوامبــر‬ ‫منجــر بــه افشــای اطالعــات مختلــف در ‪ 7‬میلیــون مشــتری شــد‪،‬‬ ‫در ‪ 5‬میلیــون نفــر؛ ادرس ایمیــل دسترســی و در ‪ 2‬میلیــون‬ ‫ســرمایه گذار دیگــر‪ ،‬نــام کامــل انهــا افشــا گردیــد‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن؛ نــام‪ ،‬تاریــخ تولــد و کدپســتی حــدود ‪ 310‬نفــر‬ ‫افشــا شــد و در حــدود ‪ 10‬مشــتری جزئیــات بیشــتری از اطالعــات‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬مجــرم ســایبری کــه در‬ ‫ســایت های خریــد و فــروش بــه بهانــه فــروش‬ ‫مــودم قصــد کالهبــرداری از یــک شــهروند را‬ ‫داشــت بــا اقــدام ســریع پلیــس بــه اهــداف‬ ‫مجرمانــه خــود نرســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ محســن محمودی‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و بــا داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضائــی عنــوان نمــود کــه در ســایت های خریــد و‬ ‫فــروش مــورد کالهبــرداری واقع شــده اســت کــه برای‬ ‫احقــاق حــق خــود از پلیــس درخواســت رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در ادامــه توضیحــات خود گفت‬ ‫بــا توجــه بــه نیازمنــدی کــه در مغــازه خــود داشــتم‬ ‫بــرای خریــد تعــدادی مــودم وارد اپلیکیشــن هــای‬ ‫خریــد و فــروش شــده کــه در ایــن حیــن بــا اگهــی‬ ‫فــروش مــودم بــه صــورت عمــده مواجــه گردیــدم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قربانــی بــا برقــراری ارتبــاط بــا فرد‬ ‫اگهــی دهنــده بــرای خریــد تعــدادی مودم اقــدام به‬ ‫واریــز وجــه بــه مبلــغ دویســت و بیســت و هشــت‬ ‫میلیــون ریــال مــی نمایــد کــه پــس از دریافــت وجه‬ ‫فــرد کالهبــردار دیگــر پاســخگوی شــاکی نبــوده و از‬ ‫ارســال اجنــاس خــودداری می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان بــا انجــام تحقیقــات اولیــه از‬ ‫موضــوع و بررســی های صــورت گرفتــه و همچنیــن‬ ‫طبــق مســتدات ارائــه شــده توســط شــاکی موفــق بــه‬ ‫شناســایی فــرد کالهبردار شــدند کــه اقدامات قضائی‬ ‫الزم در ایــن خصــوص صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از عــودت مبلــغ کالهبــرداری شــده‬ ‫بحســاب شــاکی خبــر داد و گفــت‪ :‬در ادامــه رونــد‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع مطــرح‪ ،‬بــا هماهنگی هــا‬ ‫صــورت گرفتــه بــا مقــام قضائــی و پیگیــری مســتمر‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا کل مبلــغ کالهبــرداری شــده‬ ‫بــه ارزش ‪ 22‬میلیــون و هشــتصد هــزار تومــان بــه‬ ‫حســاب فــرد بــزه دیــده بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫شــخص یــا نهــادی نیســت‪.‬‬ ‫‪ SEC‬هشــدار را بــه هــر شــکلی‬ ‫از ارتباطــات ناخواســته‪ ،‬ازجملــه‬ ‫ایمیل هــا و نامه هــا‪ ،‬تعمیــم داد و‬ ‫مدعــی شــد کــه هرگــز درخواســت‬ ‫پرداخت هــای مربــوط بــه اقدامــات‬ ‫اجرایــی‪ ،‬پیشــنهاد تائیــد معامــات‪،‬‬ ‫یــا جســتجوی اطالعــات شــخصی‬ ‫و مالــی دقیــق را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫همچنیــن کارکنــان ‪ SEC‬جزئیاتــی‬ ‫در مــورد ســهام‪ ،‬شماره حســاب‪،‬‬ ‫پیــن‪ ،‬رمــز عبــور یــا اطالعــات دیگــر‬ ‫نخواهنــد پرســید‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه کالهبــرداران‬ ‫از طیــف گســترده ای از تاکتیک هــا‬ ‫بــرای افزایــش شــانس موفقیــت خود‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬کالهبــرداران از‬ ‫اســامی کارمنــدان واقعــی ‪ SEC‬و‬ ‫پیام هــای ایمیلــی اســتفاده کرده انــد‬ ‫کــه بــه نظــر می رســد از ‪ SEC‬هســتند‬ ‫تــا قربانیــان را فریــب دهنــد تــا پــول کالهبــرداران را بفرســتند‪.‬‬ ‫جعــل هویــت ســازمان ها و کارمنــدان دولتــی ایاالت متحــده (و‬ ‫همچنیــن نهادهــای خدمــات مالــی قانونــی) یکــی از ویژگی هــای‬ ‫مشــترک درخواســت های پیش پرداخــت هزینــه و ســایر‬ ‫طرح هــای متقلبانــه اســت‪.‬‬ ‫حتــی در مــواردی کــه کالهبــرداران تقاضــای ارســال مســتقیم‬ ‫وجــوه بــه ان هــا را ندارنــد‪ ،‬ممکــن اســت از اطالعــات شــخصی‬ ‫کــه بــه دســت می اورنــد بــرای ســرقت هویــت یــک فــرد یــا‬ ‫سوءاســتفاده از دارایی هــای مالــی ان هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــخصی بــه بیــرون درز کــرد‪،‬‬ ‫رابینهــوود گفــت کــه بــه افــراد اســیب‬ ‫دیــده هشــدار داده بــود‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫گفــت کــه براســاس تحقیقــات خــود‪،‬‬ ‫هیــچ شــماره بیمــه تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫شــماره حســاب بانکــی یــا دبیــت‬ ‫کارتــی افشــا نشــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫اتقــاق‪ ،‬ارزش محافظــت از داده هــا‬ ‫را بــه خوبــی نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫اولیــن گزینــه ایــن اســت کــه‬ ‫گــزارش اعتبــاری خــود را مســدود‬ ‫کنیــد کــه به طــور کلــی دسترســی‬ ‫خارجــی بــه فایــل شــما را مســدود‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه‬ ‫کالهبــردارن نمی تواننــد از اطالعــات‬ ‫شــخصی شــما بــرای دریافــت وام یــا‬ ‫ایجــاد اعتبــار اســتفاده کننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫وام دهنــده ی احتمالــی نمی توانــد‬ ‫گــزارش شــما را بــرای تاییــد اپلیکیشــن بررســی کنــد‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال اگــر نیــاز بــه اعتبــار جدیــد داشــتید‪ ،‬بایــد بــه طــور موقــت‬ ‫مســدودی حســاب خــود را برداریــد‪.‬‬ ‫ش دهنــده اعتبــار‪-‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بایــد بــه شــرکت های اصلــی گــزار ‬ ‫‪ Equifax ،Experian‬و‪ -TransUnion‬هشــدار دهیــد تــا گــزارش‬ ‫شــما را در هــر یــک از انهــا مســدود کننــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از‬ ‫یــک هشــدار کالهبــرداری کوتــاه مــدت اســتفاده کنیــد؛ کــه یــک‬ ‫ســال اعتبــار دارد‪ ،‬ایــن هشــدارها بــا مســدود کــردن تفــاوت دارد‪،‬‬ ‫در هشــدار کالهبــرداری‪ ،‬وام دهنــده ای کــه بــه دنبــال تاییــد‬ ‫اپلیکیشــن اســت؛ ابتــدا بایــد بــا شــما تمــاس بگیــرد تــا تاییــد کنــد‬ ‫کــه درخواســت از ســمت یــک جاعــل نیســت‪.‬‬ ‫فقــط نیــاز اســت کــه بــا یــک شــرکت گــزارش اعتبــار تمــاس‬ ‫بگیریــد تــا هشــدار کالهبــرداری را بــرای شــما فعــال کنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت موظــف اســت کــه اعــان شــما را بــا دیگــران بــه اشــتراک‬ ‫بگــذارد و ایــن خدمــات رایــگان اســت‪ .‬بــه منظــور اگاهــی از‬ ‫کالهبرداری هــای احتمالــی ارزش بهره گیــری از یــک ســرویس‬ ‫نظارتــی محســوس اســت؛ ولــی ایــن ســرویس نمی توانــد مانــع‬ ‫کالهبــرداری شــود‪ ،‬برخــی خدمــات اولیــه رایــگان هســتند‪،‬‬ ‫درحالــی کــه پوشــش جامع تــر می توانــد هزینــه بــر باشــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪430‬‬ ‫هشدار گوگل در مورد هک‬ ‫حساب های ابری توسط‬ ‫استخراج کنندگان رمز ارزها‬ ‫گــوگل اظهــار کــرده ‪ 86‬درصــد از ‪ 50‬حســاب ‪Google‬‬ ‫‪ Cloud‬کــه اخیــرا در معــرض خطــر قــرار گرفته انــد‪ ،‬بــرای‬ ‫اســتخراج ارزهــای دیجیتــال اســتفاده شــده اند‪.‬‬ ‫اســتخراج ارزهــای دیجیتــال یــک فعالیــت انتفاعــی‬ ‫اســت کــه اغلــب بــه قــدرت محاســباتی زیــادی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫گــوگل در گــزارش خــود اذعــان داشــت‪ :‬بازیگــران مخــرب‬ ‫در حــال اســتخراج ارزهــای دیجیتــال در نمونه هــای در‬ ‫معــرض خطــر حســاب های ابــری هســتند‪.‬‬ ‫گــوگل هشــدار داده اســت کــه اســتخراج کننــدگان‬ ‫ارزهــای دیجیتــال بــرای اهــداف اســتخراجی خــود از‬ ‫حســاب های هــک شــده گــوگل کلود(حســاب ابــری‬ ‫گــوگل) اســتفاده می کننــد‪ .‬تیــم امنیــت ســایبری غــول‬ ‫جســتجوگر در گزارشــی کــه در چهارشــنبه منتشــر شــد‪،‬‬ ‫جزئیــات نقــض امنیتــی را ارائــه کــرد‪ ،‬گــزارش موســوم‬ ‫بــه «افــق تهدیــد» اهدافــی را گــزارش داد کــه بــه‬ ‫ســازمان ها اجــازه می دهــد تــا محیط هــای ابــری خــود‬ ‫را ایمــن نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫گــوگل در گــزارش اجرایــی خــود نوشــت کــه بازیگــران‬ ‫مخــرب در حــال اســتخراج ارزهــای دیجیتــال در‬ ‫نمونه هــای در معــرض خطــر ابــری هســتند‪Google .‬‬ ‫‪ Cloud‬یــک بســتر ذخیــر ه ســازی راه دور اســت کــه‬ ‫مشــتریان می تواننــد داده هــا و فایل هــا را خــارج از‬ ‫ســایت نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫گــوگل گفــت‪86 :‬درصــد از ‪ 50‬درصــد حســاب ‪Google‬‬ ‫‪ Cloud‬کــه اخیــرا در معــرض خطــر قــرار گرفته انــد‪،‬‬ ‫بــرای اســتخراج ارزهــای دیجیتــال اســتفاده شــده اند‪ .‬در‬ ‫اکثــر مــوارد نقــض‪ ،‬نــرم افــزار اســتخراج ارز دیجیتــال‬ ‫در عــرض ‪ 22‬ثانیــه پــس از در معــرض خطــر گرفتــن‬ ‫حســاب دانلــود شــده اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 10‬درصــد از حســاب های در معــرض خطــر‬ ‫همچنیــن بــرای انجــام اســکن ســایر منابــع عمومــی در‬ ‫دســترس در اینترنــت بــرای شناســایی سیســتم های‬ ‫اســیب پذیر اســتفاده شــده اســت؛ در حالــی کــه ‪8‬‬ ‫درصــد از مــوارد بــرای حملــه بــه ســایر اهــداف اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬بیت کویــن محبوب تریــن ارز دیجتــال‬ ‫جهــان‪ ،‬بــه دلیــل مصــرف بــرق بــاال بیــش از حــد مــورد‬ ‫انتقــاد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــاب مکلــر‪ ،‬مدیــر دفتــر مدیریت ارشــد امنیت اطالعات‬ ‫در گــوگل ابــر وســت روزنبــات‪ ،‬ویرایش گــر امنیتــی در‬ ‫وبالگــی نوشــتند کــه چشــم انــداز تهدیــد ابــر در ســال‬ ‫‪ 2021‬پیچیده تــر از ماینرهــای ســرکش ارز دیجیتــال‬ ‫بــود‪ .‬همچنیــن اظهــار داشــتند کــه محققــان گــوگل یــک‬ ‫حملــه فیشــینگ را کــه توســط گــروه ‪Fancy/APT28‬‬ ‫‪ Bear‬انجــام شــده بــود در پایــان ســپتامپر شناســایی‪،‬‬ ‫و اظهــارات داشــتند کــه گــوگل ایــن حملــه را مســدود‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نکات ایمنی جاده ها‬ ‫در فصل سرما‬ ‫چنانچه خودروی شما‬ ‫در برف متوقف شد‪،‬‬ ‫با دست ‪ ،‬برف زیر‬ ‫الستیک ها را خالی کنید‬ ‫و اگر اسفالت یخ زده بود‬ ‫از نمک و گونی استفاده‬ ‫کنید‪ .‬گونی را زیر چرخ ها‬ ‫قرار دهید و به ارامی با‬ ‫دنده ‪ 2‬حرکت کنید ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫تجمع کارکنان شرکتی شرکت توزیع نیروی برق تاستان گلستان‬ ‫مقابل این شرکت واقع در سایت استانداری‬ ‫‪ -430‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪ 24 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-430‬‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬اذر ‪30-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫« انتصابات خویشاوندی‪ ،‬دروغ‬ ‫رسانه ای یا معضل اجتماعی»‬ ‫مدتــی اســت کــه پروپاگانــدای رســانه ای وابســته بــه جریــان سیاســی اصــاح‬ ‫طلــب بــا دســتکاری امــاری و ارائــه اطالعــات غلــط بــه مخاطبــان خــود‪ ،‬چنیــن‬ ‫القــا مــی کنــد کــه ‪ «:‬دولــت ســیزدهم بــه دنبــال انتصابــات فامیلــی» اســت ‪.‬‬ ‫گذشــته از اینکــه نیّــت نامبــارک ایــن جریــان سیاســی کامــا روشــن و اهدافــش‬ ‫شــناخته شــده اســت ‪ ،‬خــوب اســت بــا پیگیــری و بررســی ایــن موضوع عــاوه بر‬ ‫فهم صحیح مشــکل با پیشــینه ان اشــنا شــده و با شــناخت کافی از بســترهای‬ ‫طــرح ایــن مســئله بــه زوایــای مختلــف ان بپردازیم ‪.‬‬ ‫بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی و گرفتــار شــدن کشــور بــه معضــات بزرگــی‬ ‫نظیــر جنــگ تحمیلــی ‪ ،‬درگیری هــای داخلــی‪ ،‬ترورها و ‪ ...‬فرصتی بدســت نیامد‬ ‫کــه بتــوان بــه مســائل اصلــی کــه تضمیــن کننــده « فضــای روشــن مدیریتــی»‬ ‫باشــد پرداخته شــود‪ .‬یکی از این اصول « اصل ارزشــمداری و شایسته ســاالری»‬ ‫بــود کــه در شــناخت و اجــرای ان تــا حــدی غفلــت کــرده و از ان فاصلــه گرفتیــم‬ ‫تــا حــدی کــه ایــن مشــکل بــه یــک « معضــل اجتماعــی فراگیــر » تبدیــل شــده و‬ ‫تقریبــا همــه دولــت هــا بــه ان گرفتــار شــدند‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن موضــوع هــم ‪ ،‬دشــمنان ‪ ،‬سیاســتمداران بی تعهد و تقــوی و‪...‬‬ ‫که با اصل انقالب مشــکل داشــتند ‪ ،‬با شایعه ســازی علیه شایســتگان باعث‬ ‫شــدند کــه ایــن افــراد یــا وارد میــدان نشــوند یــا اینکــه «شایسته ســاالری » بــه‬ ‫عنــوان یــک اصــل و ارزش نهادینــه نشــود‪.‬‬ ‫البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه در « اســام محمــدی » و « مکتــب امامیــن انقــاب‬ ‫اســامی » انچــه اصــل و ارزش بــرای انتخــاب افــراد اســت‪ ،‬علم‪ ،‬اخــاق‪ ،‬توانمندی‪،‬‬ ‫امین بودن‪ ،‬مردم داری و شایستگی است و در هر کسی‪ ،‬اعم از افراد شناخته شده‬ ‫یــا شناخته نشــده‪ ،‬کــه ایــن ارزش هــا وجــود داشــته باشــد‪ ،‬این فرد شایســته داشــتن‬ ‫ســمت های مدیریتــی اســت‪ .‬لــذا قــوم و خویشــی و غریبــه بــودن مــاک نیســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل « عــدم شایسته ســاالری و قــرار نگرفتــن هــر شــخص در جایــگاه خــود »‬ ‫مبتــا بــه بیمــاری فرافکنــی شــده ایم و تقصیرهــا را گــردن ایــن و ان می اندازیــم‪.‬‬ ‫بگذریــم کــه در طــول مــدت چهــل ســاله انقــاب اســامی ‪ ،‬بــه جــای بررســی‬ ‫علــت «عــدم توجــه بــه شایسته ســاالری » بدنبــال تحلیــل معلــول هــا و بنابــر‬ ‫اغراض سیاســی انتســاب ان به افراد رفته و از مســئله اصلی منحرف شــدیم‬ ‫‪ .‬بــی تردیــد علــت اصلی«عــدم توجــه بــه نخبــگان جامعــه ‪،‬حاکمیــت فرهنــگ‬ ‫تملــق ‪ ،‬دیکتاتــوری نخبــگان ‪ ،‬تحــزب ناقــص و عــدم توجــه به ارزش هــای افراد‬ ‫و نــه نســبت ها و نظائــر ان» اســت‪.‬‬ ‫اگــر بپذیریــم «علــم‪ ،‬تخصــص‪ ،‬عقالنیــت‪ ،‬نخبگــی و روحیــه خدمتگــزاری و تعهــد‬ ‫بــه ارمانهــای انقــاب اســامی »اصــل اســت خــود بــه خــود ایــن مســئله کــه افــراد‬ ‫چــه نســبت فامیلــی بــا مســئوالن دارنــد از بیــن م ـی رود‪ .‬در واقــع بایــد ارزش هــا و‬ ‫شایســتگی های فــرد مــورد بررســی قــرار گیــرد نــه نســبت داشــتن یــا نداشــتن او بــا‬ ‫مســئوالن و اگــر ان فــرد دارای تخصــص مرتبــط بــا حــوزه مدیریــت‪ ،‬ســابقه و تجربــه‬ ‫مطلــوب‪ ،‬اخالق مــداری و احتــرام بــه مــردم اســت‪ ،‬بایــد از چنیــن فــردی فــارغ از انکه‬ ‫کیســت وبــا چــه کســانی قــوم وخویــش اســت اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ ســیر تاریخــی ‪ ،‬شــیوع مســئله« انتصابــات فامیلــی » در دوره ســازندگی‬ ‫بیشــتر شــد و در دوره هــای بعــدی هــم متاســفانه رشــد کــرد تــا جایــی کــه در دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم بــه اوج خــود رســید و منســوبان و فامیــل اقــای رئیــس جمهــور‬ ‫وقــت و معــاون اول ایشــان بــه مســئولیت هــای کالن دولتــی منســوب شــدند ‪.‬‬ ‫طرفــه انکــه عوامــل و هــم حزبــی هــا و هــم نگــرش هــای همــان دولــت یعنــی‬ ‫زســانه های جریــان سیاســی اصــاح طلــب مســئولیت واژه ســازی « انتصابــات‬ ‫فامیلــی » و تبدیــل ان بــه ادبیــات را بــر عهــده گرفتــه و بــه یــک بــاره دولــت ســیزدهم‬ ‫را امــاج حمــات خــود قــرار دادنــد کــه « کجاییــد کــه ابراهیــم رئیســی تمــام فامیــل و‬ ‫بســتگانش را بــه خدمــت گرفتــه و از نخبــگان غافــل شــده اســت » ‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــه لحــاظ امــاری هیــچ دولتــی در طــراز دولــت یازدهــم و‬ ‫دوازدهــم و پیــش از ان دولــت اصالحــات و دولــت ســازندگی ملــوک الطوایفــی و‬ ‫فامیــل بــازی نبــوده اســت ‪.‬‬ ‫در پایــان یــاداور مــی شــود کــه ایت اللــه دکتــر رئیســی ‪ ،‬هــم در بیــان مســئله‬ ‫« فســاد ســتیزی » پیشــقدم بــوده و هــم در اجــرا کامــا مشــی فســاد ســتیز‬ ‫داشــته کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــه عنــوان « نقطــه امیــد مــردم » از‬ ‫ان یــاد شــده اســت ‪.‬‬ ‫رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه مبــارزه بــا‬ ‫فســاد بــه نوعــی شــرط ضمــن رای مــردم بــه ایــن دولــت بــوده ‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬حتمــا ً بایــد نســبت بــه احتمــال بــروز فســاد حســاس‬ ‫بــود و بــه هیــچ وجــه از مبــارزه بــا مصادیــق ان غفلــت نکــرد‪».‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد ‪ «:‬بســترها و زمینه هــای فســاد کــم و بیــش‬ ‫در همــه دســتگاه ها وجــود دارد‪ .‬یکــی از زمینه هــای بــروز فســاد‪،‬‬ ‫موضــوع بکارگیــری نیــروی انســانی اســت‪ .‬لــذا در جــذب نیــرو بایــد‬ ‫صرفــا ً بــر کارامــدی و صالحیت هــای قانونــی و شــرعی تمرکــز کــرد و‬ ‫بــه همــکاران تاکیــد مــی شــود از بکارگیــری افــراد بــه صــرف اشــنایی‬ ‫و رفاقــت و بــدون توجــه بــه شایســتگی ها خــودداری کننــد‪».‬‬ ‫ایشــان بــه اعضــای دولــت هــم توصیــه کردنــد اگــر انتقــادی در ایــن مــورد‬ ‫شــد و صحیــح بــود ان را اصــاح کنیــد ‪ «:‬بــه هیــات دولــت توصیــه مــی شــود‬ ‫در جاهایــی کــه فضاســازی نســبت بــه انتصابــات رخ می دهــد‪ ،‬اگــر صحیــح‬ ‫نیســت از عملکرد دفاع کنید اما توجه داشــته باشــید‪ ،‬شایسته ســاالری در‬ ‫دولت سیزدهم صرفا ًیک شعار نیست‪ .‬بلکه بستر و مبنای کار است و اگر‬ ‫انتقــادات بــه عملکــرد یــا انتصابی صحیح اســت‪ ،‬باید ســریعا ًاصالح کنید‪».‬‬ ‫باشــد کــه بــا روشــنگری بیشــتر و شــفاف ســازی بــرای مــردم ‪ ،‬ایــن شــائبه‬ ‫بــر طــرف و کیــد و مکــر جریــان رســانه ای معانــد و همــکاران داخلــی انهــا نیــز‬ ‫خنثــی شــود ‪.‬‬ ‫بازار خالی‬ ‫از خریدار ارز‬ ‫متعــادل شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه سیاســت بانــک مرکــزی از اعطــای ارز ســهمیه ای‬ ‫بــرای هــر کــد ملــی‪ ،‬کاهــش فشــار روی بــازار ارز و متعــادل‬ ‫کــردن قیمت هــا بــوده‪ ،‬امــا ایــن امــر ســبب ایجــاد بــازار‬ ‫ســیاه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ماه هــای گذشــته اختــاف قیمــت دالر ازاد بــا صرافــی‬ ‫بانکــی افــراد زیــادی را بــرای خریــد دالر ســهمیه ای بــه‬ ‫ســمت صرافی هــا کشــانده اســت و افــراد بــا هــدف خریــد‬ ‫ارز بــه نــرخ صرافــی بانکــی و فــروش ان بــه نــرخ ازاد کــه‬ ‫بــازار ارز عــاوه بــر افــت قیمت هــا بــه یکبــاره خالــی از خریدار‬ ‫و فروشــنده شــده و خبــری از غوغــا و جــوالن دالالن نیســت؛‬ ‫بررســی میدانــی بــازار‪ ،‬یــک روز پــس از بخشــنامه بانــک‬ ‫مرکــزی دربــاره عرضــه ارز ســهمیه ای نشــان می دهــد انــدک‬ ‫دالالن باقی مانــده در ایــن بــازار‪ ،‬تحــوالت را رصــد کــرده و‬ ‫نگــران کاهــش بیشــتر قیمت هــا هســتند‪.‬‬ ‫میــدان فردوســی تهــران کــه بســیاری ان را دماســنج‬ ‫قیمــت دالر می نامنــد‪ ،‬از روز گذشــته از تــب و تــاب افتــاده‬ ‫و ماننــد روزهــای قبــل خبــری از حضــور گســترده دالالن و‬ ‫صــف هــای خریــد نیســت‪.‬‬ ‫اگــر گذارتــان بــه میــدان فردوســی افتــاده باشــد‪ ،‬جــوالن‬ ‫دالالن و زمزمــه «دالر‪ ،‬دالر»‪« ،‬دالر داری»‪« ،‬دالر‬ ‫می خریــم» را حتمــا شــنیده اید‪ .‬دالالنــی کــه بــرای فعالیــت‬ ‫در ایــن مــکان‪ ،‬نیــاز بــه ابــزار خاصــی ندارنــد‪ ،‬گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه بــرای رصــد قیمت هــا و چشــم های تیزبیــن بــرای‬ ‫شناســایی مشــتریان کافــی اســت‪ .‬دالالن ســعی می کنــد‬ ‫بــا هــر ترفنــدی‪ ،‬دالر یــا یــورو را از افــراد خریــداری و یــا ارز‬ ‫مــورد نیــاز را بــه انهــا بفروشــند‪.‬‬ ‫امــا غوغــای بــازار ارز بــه یکبــاره از روز گذشــته افــت کــرده‬ ‫اســت کــه دربــاره چرایــی فروکــش کــردن التهــاب ایــن بــازار‬ ‫و خالــی شــدن خیابــان فردوســی از خریــداران‪ ،‬می تــوان‬ ‫بــه دالیلــی مختلفــی اشــاره کــرد کــه مهم تریــن انهــا‪،‬‬ ‫ابــاغ بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی دربــاره فــروش ارز‬ ‫ســهمیه ای بــود‪.‬‬ ‫یــک روز پــس از ابــاغ بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫نــرخ هــر دالر در صرافی هــای بانکــی بــا ‪ ۵۵۶‬تومــان‬ ‫کاهــش نســبت بــه روز گذشــته بــه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۴۶۲‬تومــان‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫ماجرای ارز سهمیه ای چیست؟‬ ‫برخــی افــراد بنــا بــه دالیــل مختلفــی همچــون مســافرت‪،‬‬ ‫درمــان و تحصیــل در خــارج از کشــور نیــاز بــه ارز دارنــد‬ ‫کــه بایــد مجــرای قانونــی بــرای تامیــن ان وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬سیاســت بانــک مرکــزی در ســال های گذشــته‬ ‫اعطــای ســالیانه ‪ ۲‬هــزار یــورو بــرای هــر کــد ملــی اســت تــا‬ ‫از ایــن طریــق‪ ،‬فشــار روی بــازار ارز کاســته و قیمت هــا‬ ‫تــا چنــد هــزار تومــان تفــاوت دارد اقــدام بــه خریــد ایــن‬ ‫ارزهــا می کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان برخــی از دالالن نیــز بــرای کســب ســود‪ ،‬بــه‬ ‫ســراغ اجــاره کارت ملــی افــرادی مــی رفتنــد کــه نــه تنهــا‬ ‫قصــد ســفر بــه خــارج از کشــور را نداشــتند بلکــه حتــی‬ ‫از تــوان مالــی الزم بــرای خریــد ارز ســهمیه ای و فــروش‬ ‫ان نیــز برخــوردار نبودنــد‪ .‬بنابرایــن دالالن بــا پرداخــت‬ ‫مبلــغ ناچیــزی بــرای اجــاره کارت ملــی بــه فــرد ســود قابــل‬ ‫توجهــی را کســب می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام دالالن موجــب التهــاب بــازار ارز در میــدان‬ ‫فردوســی شــده بــود‪ ،‬بــه ایــن صــورت کــه دالالن افــراد را از‬ ‫ســطح شــهر جمـع اوری می کردنــد و تنهــا بــا پرداخــت ‪۳۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان بــه ازای هــر کارت ملــی‪ ،‬ســهمیه ارز‬ ‫انهــا را خریــداری می کردنــد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی و ایجاد مانع برای دالالن‬ ‫بــا رشــد فعالیــت دالالن در زمینــه خریــد و فــروش‬ ‫ارز ســهمیه ای‪ ،‬بانــک مرکــزی بــا ابــاغ بخشــنامه ای‬ ‫بــه صرافی هــای بانکــی سراســر کشــور فــروش ارز بــه‬ ‫متقاضیــان را مشــروط کــرد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی در ابالغیــه خــود ضمــن تاکید بر تــداوم روند‬ ‫تخصیــص ارز بــه صــورت اســکناس بــا مصــارف خدماتــی‬ ‫اعــام شــده‪ ،‬از شــبکه صرافــی هــای کشــور خواســته اســت‬ ‫درصورتــی کــه متقاضیــان درخواســت خریــد ارز بــرای‬ ‫مصارفــی‪ ،‬بــه جــز مصــارف تعریــف شــده در فهرســت‬ ‫مذکــور را دارنــد‪ ،‬بــه بانــک مرکــزی اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مصــارف ‪ ۲۵‬گانــه عبارتنــد از ارز مســافرتی‪ ،‬زیارتــی‪،‬‬ ‫درمانــی‪ ،‬دانشــجویی ودانــش امــوزی‪ ،‬هزینــه شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی ایرانــی‪ ،‬هزینــه شــرکت هــای بیمــه ایرانــی‪،‬‬ ‫هزینــه شــرکت در نمایشــگاه هــای خارجــی‪ ،‬هزینــه‬ ‫حقــوق و مزایــای کارکنــان خارجــی شــاغل در ایــران‪،‬‬ ‫راننــدگان ترانزیــت‪ ،‬برگــزاری همایش هــای بیــن المللــی‬ ‫و اعطــای جوایــز جشــنواره هــا‪ ،‬ازمایــش هــای علمــی‬ ‫و گواهینامه هــای بیــن المللــی‪ ،‬خریــد امتیــاز پخــش‬ ‫فیلــم‪ ،‬فرصــت مطالعاتــی‪ ،‬حــق عضویــت و ثبــت نــام در‬ ‫ســازمانهای بیــن المللــی و چــاپ مقاالت علمی‪ ،‬شــرکتهای‬ ‫اعــزام کننــده زائــران بــه عتبــات عالیــات و عمــره مفــرده‪،‬‬ ‫ثبــت نــام در ازمــون هــای بیــن المللــی‪ ،‬حــق الوکالــه‬ ‫دعــاوی خارجــی‪ ،‬هزینــه اشــتراک شــبکه هــای اطالعاتــی‪،‬‬ ‫شــرکت در دوره هــای اموزشــی و پژوهشــی خــارج از‬ ‫کشــور‪ ،‬شــرکت در امتحانــات علمــی و تخصصــی خــارج‬ ‫از کشــور‪ ،‬خدمــات کنســولی ســفارتخانه هــای خارجــی‪،‬‬ ‫هزینــه هــای ارزی شــرکت هــای مســافرتی و گردشــگری‪،‬‬ ‫هزینــه هــای حمــل و ترانزیــت و توزیــع محمولــه هــای‬ ‫پســتی و تبدیــل مانــده ریالــی ناشــی از خریــد ارز اتبــاع‬ ‫خارجــی و ارز ماموریتــی‪.‬‬ ‫براســاس ایــن ابالغیــه‪ ،‬قبــل از عرضــه ارز ســهمیه ای بــه‬ ‫مراجعــان‪ ،‬صرافــان بایــد مالــکان واقعــی کــه متقاضــی‬ ‫دریافــت ارز هســتند را احــراز هویــت کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫چنانچــه خریــد ارز توســط نماینــده یــا وکیــل انجام می شــود‬ ‫ســمت یــا هویــت نماینــده نیــز را نیــز احــراز کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در ایــن بخشــنامه عرضــه ارز مشــروط شــده امــا‬ ‫میــزان ارز مســافرتی و ارز موردنیــاز بــرای شــرکت در‬ ‫دوره هــای اموزشــی و پژوهشــی از دو هــزار یــورو بــه دو‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬یــورو افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خالی شدن بازار ارز از خریداران و دالالن‬ ‫بــا انتشــار خبــر عرضــه ارز ســهمیه ای منــوط بــه ارائــه مــدارک‬ ‫و مســتندات الزم در رســانه های مختلــف‪ ،‬شــاهد کاهــش‬ ‫قیمــت ارز از روز گذشــته بودیــم‪ .‬مشــاهدات میدانــی‬ ‫خبرنــگاران یــک روز پــس از ابــاغ بخشــنامه جدیــد بانــک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬حاکــی از ایــن اســت کــه ارامــش بــر خیابان هــای‬ ‫منتهــی بــه میــدان فردوســی کــه پیــش از ایــن محــل تجمــع‬ ‫دالالن خریــد و فــروش ارز بــود‪ ،‬حاکــم شــده اســت‪.‬‬ ‫قبــل از ابــاغ ایــن بخشــنامه بیــن چهــار راه اســتانبول‬ ‫تــا میــدان فردوســی تهــران مملــو از جمعیــت بــود کــه یــا‬ ‫فروشــنده دالر بــوده یــا بــه دنبــال خریــد دالر از افــراد کــم‬ ‫تجربــه بودنــد‪ .‬همچنیــن در مقابــل صرافی هــا صف هــای‬ ‫طوالنــی تشــکیل شــده بــود‪ ،‬امــا دیگــر خبــری از ایــن‬ ‫صف هــای طوالنــی نبــود‪.‬‬ ‫مــرد میانســالی کــه در ســکوی مقابــل یکــی از صرافی هــا‬ ‫نشســته بــود گفــت‪ :‬از صبــح امــروز بــازار راکــد اســت و‬ ‫ت دالر ریــزش داشــت‪.‬‬ ‫قیمــ ‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشــنامه بانــک مرکــزی و نشســت هســته ای‬ ‫کــه فــردا برگــزار می شــود از یــک ســو باعــث شــده افــراد‬ ‫تمایلــی بــه خریــد و فــروش نداشــته باشــند از ســوی دیگــر‬ ‫قیمــت دالر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫یــک دالل دیگــر کــه بــا گوشــی خــود قیمت هــا را رصــد‬ ‫مــی کــرد نیــز گفــت‪« :‬اگــر هفتــه گذشــته اینجــا می امــدی‬ ‫جــای ســوزن انداختــن نبــود‪ ،‬مــرد و زن‪ ،‬پیــر و جــوان امــده‬ ‫بودنــد تــا ارز ســهمیه ای بخرنــد یــا بفروشــند امــا امــروز‬ ‫خبــری نیســت‪».‬‬ ‫یــک دالل دیگــر کــه بــا گوشــی خــود قیمت هــا را رصــد‬ ‫می کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر هفتــه گذشــته اینجــا می امــدی‬ ‫جــای ســوزن انداختــن نبــود‪ ،‬مــرد و زن‪ ،‬پیــر و جــوان امــده‬ ‫بودنــد تــا ارز ســهمیه ای بخرنــد یــا بفروشــند امــا امــروز‬ ‫خبــری نیســت‪».‬‬ ‫ایــن دالل بــازار ارز افزود‪:‬همــه ایــن اتفاقــات بــا بخشــنامه‬ ‫بانــک مرکــزی شــروع شــد و حــاال نشســت ویــن هــم بــه‬ ‫انهــا اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫زن میانســالی کــه بــرای فــروش دالر بــه میــدان فردوســی‬ ‫امــده می گویــد‪ :‬در ایــن چنــد ســاعتی کــه خیابــان را بــاال و‬ ‫پاییــن م ـی روم همــه می گوینــد فــردا دالر ارزان می شــود‪.‬‬ ‫پســر جوانــی کــه بــر تــرک موتــور خــود نشســته‪ ،‬مــی گوید‪:‬‬ ‫بــازار کســاد اســت از صبــح معاملــه ای انجــام نــداده ام‪،‬‬ ‫بیشــتر ســود مــا از ایــن راه بــود‪.‬‬ ‫یکــی از کارکنــان صرافــی بــا اشــاره بــه بخشــنامه روز‬ ‫گذشــته بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬اگــر فــردی متقاضــی ارز‬ ‫ســهمیه ای اســت بایــد بلیــت ســفر‪ ،‬برگــه خــروج و‬ ‫پاســپورت خــود را ارائــه کنــد و چنانچــه ســفر وی لغــو شــود‬ ‫بایــد ارز را بازگردانــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬از صبــح تنهــا چنــد نفــر بــرای خریــد ارز‬ ‫ســهمیه ای امده انــد و دیگــر خبــری از ازدحــام جمعیــت در‬ ‫مقابــل صرافــی نیســت‪/.‬ایرنا‬ ‫کنترل سالمت چراغ ها‬ ‫نــور چراغ هــا بــه مــروز زمــان‪ ،‬کمتــر می شــود و رانندگــی در شــب بــا نــور کــم‪ ،‬امــار تصادفــات را باالتــر می بــرد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه‬ ‫روشــنایی چــراغ در تاریکــی‪ ،‬همــان روشــنایی چشــمان راننــده اســت؛ پــس قــدرت بــاالی ان‪ ،‬قــدرت دیــد راننــده را هــم بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫پیــش از شــروع ســفر شــبانه‪ ،‬تــک تــک چراغ هــا را کنتــرل کنیــد‪ .‬چــراغ نــور بــاال تــا ‪ 110‬متــر و چــراغ پاییــن تــا ‪ 30‬متــر را بایــد بــا نــور کافــی‬ ‫پوشــش دهــد؛ البتــه بررســی کارکــرد چــراغ ترمــز و پــاک نیــز فرامــوش نشــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!