روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 429 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 429

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 8 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /29 -‬نوامبر‪ /23 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪429‬‬ ‫تورم ماهانه ‪ ۱۴‬استان‪،‬‬ ‫کمتر از میانگین کل‬ ‫کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫تاجر بزرگ‬ ‫اینستاگرام‪،‬کالهبردار‬ ‫از اب درامد‬ ‫تبدیلگلستان‬ ‫به قطب گردشگری کشاورزی‬ ‫کشور نیازمند برنامه ریزی‬ ‫‪7‬‬ ‫مغفول در اشتغالزایی‪ ،‬گیاه خارشتر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫جمعیت حیات وحش‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫و جشنواره مطبوعات‬ ‫درگلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫گلستان ظرفیت تبدیل‬ ‫ شدن ب ه قطب شیالتی‬ ‫ خاورمیانه را دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت ها‬ ‫شکوفاییظرفی ­‬ ‫و توانمندی های داخلی‬ ‫سه گام بلند دولت‬ ‫با گذشت کمتر از سه ماه از اغاز به کار کابینه سیزدهم‪،‬‬ ‫اخبــاری از عملکردهــا و روندهــای دولــت بــه گوش می­ رســد‬ ‫کــه بیانگــر پیگیــری و تکویــن گام­ هــای اجرایــی مهمــی دارد؛‬ ‫گام هــای اغازیــن بــرای رویــش‪ ،‬شــکوفایی و بــه فعلیــت‬ ‫رســاندن ظرفیت هــای متنــوع داخلــی کــه متاســفانه چنــد‬ ‫ســالی اســت مغفــول مانده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬هفتــه گذشــته در کنــار‬ ‫گزارش هــای امیدوارکننــده­ ای کــه از وضعیــت رو به ســامان‬ ‫کرونایــی و رنگ­ بنــدی شــهرها ان هــم بعــد از ماه هــا بــه‬ ‫گــوش رســید‪ ،‬اخبــار ســه رویــداد دیگــر نیــز منتشــر شــد‬ ‫کــه نشــان از عــزم جــدی و واقعــی دولــت ســیزدهم بــرای‬ ‫رســیدگی ریشــه­ ای بــه معضــات و نیازهــای جامعــه دارد؛‬ ‫بررســی این ســه رویکرد در یک قالب محتوایی و تحلیلی‬ ‫متفــاوت نشــان می­ دهــد گام­ هــای نخســتین بــرای اصــاح‬ ‫برخــی روندهــا برداشــته شــده و بــا ادامــه ایــن حرکــت‪،‬‬ ‫می­ تــوان امیــدوار بــود کــه در ماه­ هــای پیــش رو تغییــر‬ ‫ملموســی در اوضــاع کشــور رخ دهــد‪.‬‬ ‫پرداخت حقوق مشروط به تکمیل سامانه پاکنا‬ ‫نخســتین خبــر دربــاره الــزام بــه تکمیــل ســامانه «پاکنــا»‬ ‫و ضــرورت اقــدام دســتگاه­ ها بــه ثبــت اطالعــات کارمنــدان­‬ ‫بــود کــه بعــد از دوســال‪ ،‬شــکل جدی­ تــری بــه خــود گرفت و‬ ‫پرداخــت حقــوق کارکنان دســتگاه ها به بارگــذاری اطالعات‬ ‫کارکنــان در ایــن ســامانه مشــروط و همچنیــن مقــرر شــد‬ ‫پرداخت هــای ابان مــاه (حقــوق اذر) هــر دســتگاهی‪ ،‬فقــط‬ ‫در صــورت تعهــد باالتریــن مقــام اجرایــی ان دســتگاه بــرای‬ ‫تکمیــل پاکنــا فراهم باشــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع اگرچــه براســاس مــاده ‪ ۲۹‬قانــون برنامــه‬ ‫ششــم توســعه و الــزام تبصــره ‪ ۲۰‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور‪ ،‬تکلیــف قانونــی شــده بــود امــا متاســفانه‬ ‫دولــت دوازدهــم‪ ،‬بــه ان عمــل نکــرده بــود زیــرا قــرار بــود از‬ ‫خردادماه امســال‪ ،‬همه پرداخت های مســتمر و غیرمستمر‬ ‫بــه کارکنــان هــر اداره­ ای از محــل اعتبــارات هزینه ای یا منابع‬ ‫عمومــی و اختصاصــی‪ ،‬فقــط پــس از ثبــت اطالعــات انان در‬ ‫پایــگاه اطالعــات کارکنــان نظــام اداری (پاکنا) و ســامانه ثبت‬ ‫حقــوق و مزایــا امکان پذیــر باشــد‪.‬‬ ‫براســاس گزارش­ هــای موجــود‪ ،‬از ابتــدای اســتقرار‬ ‫دولــت جدیــد و بــا تاکیــد رئیس جمهــوری‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفــت و دســتگاه های اجرایــی از‬ ‫شــهریورماه امســال ملــزم بــه ثبــت کامــل اطالعــات‬ ‫مــورد اشــاره شــده­ اند‪ .‬بــه گفتــه یداللــه میرزایــی رئیــس‬ ‫امــور مدیریــت مشــاغل و نظام هــای پرداخــت ســازمان‬ ‫امــور اداری و اســتخدامی‪ ،‬ایــن موضــوع از ســوی‬ ‫رئیس جمهــوری در جلسـه های هیــات دولــت پیگیــری و‬ ‫بــه همــه دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــد کــه از ابتــدای‬ ‫اذر‪ ،‬تائیــد پرداخــت حقــوق فقــط پــس از درج کامــل‬ ‫اطالعــات انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اهمیــت ایــن رویــداد وقتــی بیشــتر اشــکار می شــود‬ ‫کــه در نظــر داشــته باشــیم مدت هاســت اخبــاری از‬ ‫حقوق هــای نامتعــارف و مشــهور بــه «نجومــی» منتشــر‬ ‫می­ شــود کــه در شــرایط دشــوار اقتصــادی کنونــی‪،‬‬ ‫نارضایتی هــای زیــادی را در میــان مــردم پدیــد اورده‬ ‫اســت؛ بــا تکمیــل واغــاز به کار کامل ســامانه پاکنا‪ ،‬بعید‬ ‫اســت هیــچ دســتگاهی بــه خــود اجــازه دهــد حقوق هــای‬ ‫نجومــی را بــه مدیرانــش هدیــه کنــد‪.‬‬ ‫اتصال کامل دو سامانه تجاری‬ ‫خبر دیگر مربوط به اتصال ‪ ۱۰۰‬درصدی ســامانه گمرک‬ ‫کشــور بــه ســامانه جامــع تجــارت بــود کــه ایــن اقــدام هــم‬ ‫پــس از ســال­ ها معطلــی‪ ،‬ســرانجام در دولــت ســیزدهم‬ ‫اجرایــی شــد؛ اغــاز بــه کار ســامانه تجــارت متصــل بــه‬ ‫داده هــای گمــرک کشــور‪ ،‬می­ توانــد نویدبخــش گام­ هــای‬ ‫اجرایــی جــدی بــرای پایــان یــا بــه حداقــل رســاندن قاچــاق‬ ‫رســمی باشــد‪.‬‬ ‫احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اواخــر‬ ‫هفتــه پیــش اعــام کــرد‪ ،‬وزارت اقتصــاد داده هــای‬ ‫مربــوط بــه ســامانه جامــع تجــارت را تهیــه کــرده کــه از‬ ‫ایــن پــس‪ ،‬بــا اتصــال بــه ایــن ســامانه‪ ،‬محمولــه کاال‬ ‫و همچنیــن کاالهایــی کــه در گمــرک باقی مانــده را‬ ‫می­ تــوان شناســایی کــرد‪ .‬همســو بــا ایــن تحــول‪۶ ،‬‬ ‫شــهریورماه گذشــته رئیس جمهــوری بــر یکپارچه­ ســازی‬ ‫روندهــا و ســامانه­ ها تاکیــد و دســتور ان را ابــاغ کــرده‬ ‫بــود؛ بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد بــا اتصــال ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫اطالعــات گمــرک بــه ســامانه جامــع تجــارت‪ ،‬بخــش‬ ‫زیــادی از اطالعــات واردات و صــادرات وارد ســامانه شــده‬ ‫و دسترســی بــه کانــال گمــرک و همچنیــن اطالعــات‪،‬‬ ‫برخــط خواهــد شــد و نیــز فعالیــت همــه تولیدکننــدگان‬ ‫تســهیل می شــود؛ ضمــن انکــه شناســایی مــوارد قاچــاق‬ ‫به راحتــی امکان­پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام در شــرایطی رخ داده کــه حداقــل ‪ ۷‬ســال از‬ ‫اجــرای بخشــی از قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مــی­‬ ‫ گــذرد و طبــق ایــن قانــون (کــه در ســال ‪ ۹۲‬بــه تصویــب‬ ‫رســید)‪ ،‬دولــت مکلــف بــوده اقــدام بــه تهیــه‪ ،‬اجــرا و بهــره­‬ ‫ بــرداری از ســامانه جامــع تجــارت کنــد‪ .‬ایــن رونــد اگرچــه در‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬بــه طــور ناقــص اجرایــی شــد امــا همیــن اجــرای‬ ‫ناقــص‪ ،‬در عمــل مبــارزه بــا قاچــاق را ناممکــن کــرده بــود‪.‬‬ ‫از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت هــم خبــر می­ رســد‬ ‫پــروژه تکمیــل ســامانه جامــع تجــارت کشــور بــه پیشــرفت‬ ‫‪ ۸۰‬درصــدی رســیده اســت و تــا پایــان ســال ایــن پــروژه‬ ‫کامــل خواهــد شــد؛ ایــن ســامانه­ ها کارکردهای متعــددی در‬ ‫کنتــرل قاچــاق‪ ،‬کنتــرل کاالهــای تقلبــی‪ ،‬تنظیم بــازار و رصد‬ ‫موجــودی کاالهــا در انبارهــا دارند‪.‬موضــوع مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫و اتصــال و یکپارچه­ ســازی ســامانه ها از جملــه تاکیدهــای‬ ‫ویــژه رهبــر معظــم انقــاب در نخســتین دیــدار هیــات دولت‬ ‫ســیزدهم بــود‪ .‬از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت هــم‬ ‫خبــر می­ رســد پــروژه تکمیــل ســامانه جامــع تجــارت کشــور‬ ‫بــه پیشــرفت ‪ ۸۰‬درصــدی رســیده اســت و تــا پایــان ســال‬ ‫ایــن پــروژه کامــل خواهــد شــد؛ ایــن ســامانه­ ها کارکردهــای‬ ‫متعــددی در کنتــرل قاچــاق‪ ،‬کنتــرل کاالهای تقلبی‪ ،‬تنظیم‬ ‫بــازار و رصــد موجــودی کاالهــا در انبارهــا دارنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن اقــدام دولــت ســیزدهم‪ ،‬امیــد مــی­ رود بـه زودی‬ ‫اخبار خوبی از کاهش قاچاق از مبادی رســمی کشــور از‬ ‫جملــه گمرک­ هــا بــه گــوش برســد و مــردم بتواننــد نتایــج‬ ‫ان را در رونــق تولیــد داخلــی و تــرزق امیــد و جوشــش در‬ ‫کسـب وکارهای ملــی ببیننــد‪.‬‬ ‫پایــان انتظــار ‪ ۱۱‬ســاله بــرای تشــکیل جلســه شــورای‬ ‫عالــی فضایــی‬ ‫خبــر دیگــر مربــوط به تشــکیل نخســتین جلســه شــورای‬ ‫عالــی فضایــی کشــور‪ ،‬ان هــم پــس از ‪ ۱۱‬ســال بــود؛‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی صبــح جمعــه (پنجــم‬ ‫اذرمــاه) در نخســتین جلســه شــورای عالــی فضایــی در‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه نقــش ایــن شــورا در سیاسـت گذاری‬ ‫و ترســیم نقشــه راه برای توســعه صنعت فضایی کشــور‬ ‫اشــاره کــرد و ان را نشــان دهنده عــزم ایــن دولــت بــرای‬ ‫توســعه صنعــت فضایــی دانســت‪.‬‬ ‫خبــر اغــاز بــه کار شــورای عالــی فضایــی پــس از یــک‬ ‫دهــه‪ ،‬می­ توانــد اثــار مثبتــی در بســیاری از حوزه­ هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬امنیتــی‬ ‫و دفاعــی داشــته باشــد؛ نگاهــی بــه ترکیــب اعضــای‬ ‫ایــن شــورا بــه خوبــی اهمیــت و ارزش جلســه های ان‬ ‫و تاثیرگــذاری بــر روندهــای اقتصــادی و علمــی کشــور‬ ‫را نشــان می­ دهــد؛ بــه قــول رئیــس جمهــوری‪ ،‬امــروز‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬صنعــت‪ ،‬تجــارت‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و گردشــگری‪ ،‬بــرای عبــور از مشــکالت اقلیمــی از جملــه‬ ‫کم ابــی و ده هــا حــوزه دیگــر می تواننــد از خدمــات‬ ‫فضایــی بــرای توســعه و رشــد خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ادامــه رونــد مثبتــی کــه دولــت اغاز کرده اســت و تاکید بر‬ ‫اجرایــی شــدن کامــل انهــا‪ ،‬می­ توانــد عــاوه بــر انکــه نقش‬ ‫مهمــی در کاهــش فســاد و قطــع زنجیــره ناتدبیری هــای‬ ‫گذشــته داشــته باشــد‪ ،‬عالئمــی از عــزم نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی بــرای تکیــه بــه ظرفیت­ هــای داخلــی باشــد؛‬ ‫ظرفیت­ هایــی کــه در کنــار تالش­ های دیپلماتیک‪ ،‬امیدها‬ ‫بــه اصــاح امــور را زنــده نــگاه م ـی دارد‪.‬‬ ‫سازمان پذیرش‬ ‫اگهی های‬ ‫‪017-32688216‬‬ ‫همه روزه از ساعت‬ ‫‪8:30‬الی ‪14‬‬ ‫بومیان الویت اشتغال‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نقش وزیر جوان در توسعه گلستان‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫ســفر مدیران ارشــد ملی و وزرای دولت به اســتان ها همواره مورد توجه رســانه ها‬ ‫و البته مردمی اســت که در البالی اخبار ‪ ،‬تغییراتی را جســتجو می کنند‪.‬‬ ‫ســفر ســید احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه گلســتان در‬ ‫حالــی صــورت گرفــت کــه هنــوز مــاه هــای فعالیــت ایــن وزیــر جــوان در کابینــه‬ ‫ســیزدهم بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت نمــی رســد‪.‬‬ ‫ســفری کــه اغــاز ان بــا بازدیــد از منطقــه ازاد تجــاری صنعتــی اینچــه بــرون اغــاز‬ ‫شــد و پایــان ان حضــور در یادمــان شــهدای ‪ ۵‬اذر گــرگان بــود‪.‬‬ ‫حضور وزیر جوان اقتصاد در گلســتان از چند منظر قابل بررســی و توجه اســت‬ ‫نخســت انکــه گلســتان‪ ،‬اســتانی بــا ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای منحصر بــه فرد‬ ‫تجاری‪،‬بازرگانــی‪ ،‬تولیدی‪،‬ترانزیتــی و صنعتــی کــه بــه دالیــل مختلــف در طــول‬ ‫ســالیان گذشــته بکــر و دســت نخــورده باقــی مانــده و البتــه توجــه انحصــاری بــه‬ ‫هــر کــدام از ایــن پتانســیل هــا اینــده اقتصــادی و معیشــتی مــردم ایــن اســتان را‬ ‫متحــول مــی کنــد‪.‬‬ ‫معیشــتی کــه بــه روایــت امــار خبــر از ان دارد کــه درامــد ســرانه مــردم این اســتان‬ ‫نصــف درامــد ســرانه متوســط کشــوری اســت و اســتانی بــا مزیــت هــای نســبی و‬ ‫مطلــق فــراوان بــا فقــری غیرقابــل بــاور مواجــه اســت‪.‬‬ ‫دوم انکــه وزیــر جــوان گلســتانی اگــر بــا نــگاه منطقــی و نــه منطقــه ای بــه اســتان‬ ‫زادگاه خــود بنگــرد ‪ ،‬خواهــد دیــد کــه تخصیــص اعتبــارات ویــژه در بودجــه ســالیان‬ ‫اینــده و تامیــن اعتبــارات پــروژه هــای نیمــه تمامــی کــه ســالیان دراز بالتکلیــف‬ ‫مانده انــد تنهــا مــی توانــد بخشــی از عقــب ماندگــی هــای ایــن اســتان را مرتفــع کنــد‪.‬‬ ‫ســوم انکــه پــروژه هــای نظیــر منطقــه ازاد اینچــه بــرون‪ ،‬راه اهــن اینچــه بــرون‬ ‫بــه شــاهرود‪ ،‬توســعه ســایت پــرورش میگــو‪ ،‬تکمیــل ســد نرمــاب از محــل تهاتــر‬ ‫نفتــی‪ ،‬ســیکل ترکیبــی نیــروگاه علــی ابــاد کتــول‪ ،‬کمــک به احیــای خلیج گــرگان از‬ ‫طریــق الیروبــی و بســیاری پــروژه دیگــر نــه تنهــا منافــع اســتان بلکــه منفعــت ملــی‬ ‫و زمینــه تبــادالت بیــن المللــی را فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫چهارمیــن نکتــه ای کــه در ســفر وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی خودنمایــی‬ ‫می کنــد اســتفاده از ایــن ظرفیــت در بهــره گیــری از تــوان بانــک هــای‬ ‫خصوصــی و پــای کار اوردن ایــن منابــع در مســیر تولیــد و پیشــرفت اســتان‬ ‫اســت کــه بــه گفتــه اســتاندار گلســتان بانــک هــای خصوصــی بیــش از‬ ‫‪۱۷.۵‬درصــد منابــع اســتان را در اختیــار دارنــد ‪ .‬در واقــع وزیــر جــوان بایــد‬ ‫بتوانــد ایــن منابــع خفتــه را بیــدار کنــد تــا انهــا نقش و مشــارکتی تاثیرگــذار در‬ ‫رونــد رشــد اســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پنجمیــن نکتــه ای کــه در ســفر ســید احســان خانــدوزی بــه گلســتان مــورد توجــه‬ ‫بــود ‪ ،‬نــگاه ویــژه بــه ظرفیــت های نظیر کشــاورزی‪ ،‬دامپروری و شــیالت در اســتان‬ ‫اســت کــه البتــه بــا تســریع در رونــد اجــرای منطقــه ازاد و زون بنــدی دقیــق و‬ ‫اســتقرار صنایــع تبدیلــی و بــا توجــه بــه ظرفیــت منحصــر بــه فــرد مصــرف کننــده‬ ‫در کشــورهای حــوزه اوراســیا مــی توانــد موجبــات ارتقــا درامدهــای اســتان و البتــه‬ ‫اشــتغال را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫در مجمــوع بــه نظــر مــی رســد دولــت ســیزدهم بــا فعالیــت وزیــر جــوان امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی کــه البتــه روحیــه ای انقالبــی و جهــادی در اقدامــات دارد‬ ‫مــی توانــد در تغییــر رونــد توســعه اســتان و تحقــق رشــد ‪ ۷.۳‬درصــدی گلســتان‬ ‫تاثیــر بســزایی داشــته باشــد و بــا حضــور در شــورای راهبــردی توســعه گلســتان در‬ ‫کنــار تمــام دلســوزان ایــن اســتان از سراســر کشــور موجبــات تســریع در رشــد و‬ ‫پیشــرفت نگارســتان ایــران را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 7‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 54,480,000‬ریــال هــر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,573,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 123,560,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 125,740,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 64,900,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,950,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪429‬‬ ‫گلستان ظرفیت تبدیل‬ ‫ شدن ب ه قطب شیالتی‬ ‫ خاورمیانه را دارد‬ ‫مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی در اییــن جشــن و‬ ‫شــکرگزاری پایان برداشــت میگو در شهرســتان گمیشان‬ ‫بــا حضــور دکتــر زنگانــه اســتاندار گلســتان‪ ،‬مهنــدس‬ ‫افراســیابی معــاون توســعه ابــزی پــروری ســازمان‬ ‫شــیالت‪ ،‬مهنــدس معدنــی مدیــر کل دفتــر میگــو و‬ ‫ســایر ابزیــان اب شــور ســازمان شــیالت تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫گلســتان بــا توجــه بــه مزیت هــا و ظرفیتهــا موجــود‪ ،‬در‬ ‫راســتای توســعه ابــزی پــروری در کشــور بــی نظیــر اســت‬ ‫و ده هــا هــزار هکتــار اراضــی شــور و کــم بــازده موجــود‬ ‫و ظرفیــت دریــای خــزر می توانــد گلســتان را بــه قطــب‬ ‫شــیالتی خاورمیانــه و دنیــا تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل شــیالت گلســتان‪،‬مدیر کل شــیالت اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفته در راســتای توســعه ابزی‬ ‫پــروری در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تکمیــل زنجیــره ابــزی پــروری‬ ‫در ســطح مجتمــع ‪ ۱۰‬هــزار هکتــاری گمیشــان بــا پرهیــز از‬ ‫خــام فروشــی ‪ ۱۷ ،‬مرکــز تکثیــر و ‪ ۵۶‬مرکــز عمــل اوری‪۵۶ ،‬‬ ‫کارخانــه یــخ و ‪ ۸‬کارخانــه تولیــد خــوراک ابزیــان و بیــش از‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار نفــر اشــتغال بومیــان را بــه همــراه دارد‪.‬وی افــزود‪:‬‬ ‫بــر اســاس مطالعاتــی کــه در اواخــر دهــه ‪ ۱۳۷۰‬انجام شــد‪،‬‬ ‫مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان قابلیــت توســعه تــا ‪۲۸‬‬ ‫هــزار هکتــار را دارد کــه البتــه در فــاز یــک و دو ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــار برنامــه ریــزی شــده کــه مــی توانــد در افقــی ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫بــازده ایــن مجتمــع را بــه ‪ ۲۸‬هــزار تــن بــا اشــتغال زایــی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار نفــر برســاند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان و مجتمع‬ ‫ماهیــان خاویــاری هــر کــدام قابلیــت ســرمایه گــذاری تــا ‪۹‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان را دارنــد و گلســتان کــه در حــال حاضــر‬ ‫در رتبــه ‪ ۹‬تولیــد ابزیــان کشــور اســت در ســال اینــده یقینــا‬ ‫بــه رتبــه ‪ ۶‬خواهــد رســید و بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه مــی توانــد بــه رتبــه چهــارم در افــق دوســاله‬ ‫دســت یابــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬امــروز تامیــن اب پایــدار از‬ ‫دریــا در مجتمــع پــرورش میگــو ومجتمــع پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری بــا توجــه بــه پــس روی هــای اب دریــای خــزر و‬ ‫همچنیــن تامیــن بــرق مجتمــع نقــش بســزایی در افزایــش‬ ‫بهــره وری ایــن مرکــز اقتصــادی کــه مــی توانــد تولیــد را دو‬ ‫برابــر کنــد‪ ،‬دو دغدغــه اساســی ماســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬موافقــت نامــه هــا در‬ ‫زمینــه تامیــن بــرق مجتمــع قریــب به چهارســال فــی مابین‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و شــرکت بــرق‬ ‫منطقــه ای مازنــدران و گلســتان بــه امضــا رســیده کــه البتــه‬ ‫انتظــار داریــم بــه ســبب اهمیــت ایــن صنعــت در مســیر‬ ‫اشــتغال و تولیــد اســتان در ســفر ریاســت جمهــوری بــه‬ ‫گلســتان پیگیــری گــردد‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫صادراتــی بــودن حــدود ‪ ۸۰‬درصــد میگــو تولیــدی‪ ،‬بــازار بــه‬ ‫عنــوان موتــور محرکــه تولیــد بوده کــه در این راســتا صادرات‬ ‫میگــو و دیگــر ابزیــان از گلســتان مــی توانــد بــا بهره گیــری‬ ‫از مــرز اینچــه بــرون بــا اســتفاده از ظرفیــت راه اهــن بیــن‬ ‫المللــی ایــران‪ ،‬ترکمنســتان و قزاقســتان بــه دو بــازار بــزرگ‬ ‫جهانــی یعنــی چیــن و روســیه صــورت گیــرد و ارزاوری ان‬ ‫در رونــق گلســتان موثــر باشــد‪.‬گفتنی اســت اییــن جشــن‬ ‫و شــکرگذاری برداشــت میگــو پــاک گمیشــان پــس از رفــع‬ ‫کامــل بیمــاری لکــه ســفید‪ ،‬با بخش هــای متنوعی از جمله‬ ‫برگــزاری جشــنواره طبــخ ابزیــان ‪ ،‬برپایــی غرفه هــای صنایــع‬ ‫دســتی ترکمــن و مراســمات ایینــی ایــن قــوم از جملــه ذکــر‬ ‫خنجــر‪ ،‬در شهرســتان گمیشــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن مراســم از جمعــی از مســئولین‬ ‫و جمعــی از فعالیــن ابــزی پــروری اســتان کــه در رفــع‬ ‫بیمــاری لکــه ســفید نقــش داشــته انــد از ســوی دکتــر‬ ‫خــون میرزایــی معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان شــیالت‬ ‫ایــران و مهنــدس قــدس علــوی مدیــر کل شــیالت‬ ‫گلســتان تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ ۲۰۴۱۲‬مــورخ ‪ 25/۰۶/85‬و رای اصالحــی‪۱۰۰۰۶۹۸‬‬ ‫مــورخ‪ ۰۱/۰۹/۱۴۰۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪/‬‬ ‫خانــم گل عنبــر منیــری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۱‬وبشــماره‬ ‫ملــی ‪ ۶۰۲۹۶۶۵۹۳۶‬صــادره از ســراب فرزنــد یدالــه متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده‪ ۲۰۸۰۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بناشــده اســت بمســاحت ‪ ۳۳۸.۷۵‬مترمربــع‬ ‫از پــاک‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه‬ ‫محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود‬ ‫را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره‬ ‫ثبــت و اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن‬ ‫صافــی م الــف‪۹۵۲۰‬‬ ‫خارشتر گیاهی جایگزین‬ ‫علوفه دامی‬ ‫گیــاه خارشــتر یکــی از علوفه هــای خوراکــی کم اب بــر بــه‬ ‫عنــوان خــوراک دام هــا بــه شــمار مـی رود کــه بــا اســتفاده‬ ‫از ان می تــوان بــا بازدهــی چندبرابــر از کشــت گونه هــای‬ ‫اب بــر و پرزحمــت جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫مغفول در‬ ‫اشتغالزایی‪،‬‬ ‫گیاه خارشتر‬ ‫خارشــتر بــه عنــوان گیــاه کــم اب طلــب و‬ ‫مقــاوم بــه خشــکی ظرفیتــی مغفــول مانــده‬ ‫در خراســان شــمالی اســت کــه بــا کشــت و‬ ‫توســعه ان مــی تــوان بخشــی از کمبــود‬ ‫علوفــه دام در اســتان برطــرف و زمینــه‬ ‫اشــتغال روســتاییان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫توســعه کشــت گیــاه خارشــتر بــه نوعــی‬ ‫منبــع جدیــد اقتصــادی در خراســان شــمالی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه عــاوه بــر تامیــن‬ ‫علوفــه دامــی‪ ،‬منبعــی بــرای تغذیــه زنبــور‬ ‫عســل در عرصــه هــای طبیعــی و اطــراف‬ ‫زمین هــای کشــاورزی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گرانــی نهــاده هــای دامــی و کاهــش علوفــه‬ ‫در ســطح مراتــع اســتان باعــث کشــتار‬ ‫دام هــا بویــژه دام هــای مولــد و حتــی نــارس‬ ‫شــده اســت کــه ادامــه ایــن رونــد صنعــت‬ ‫دامــداری و گاوداری اســتان را بــه شــدت‬ ‫در معــرض تهدیــد قــرار مــی دهــد کــه هــم‬ ‫اینــک کارشناســان بــه کشــت انــواع گیاهــان‬ ‫علوفـه ای بــه ویــژه خارشــتر بــرای عبــور از ایــن‬ ‫بحــران تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫خارشــتر‪ ،‬علوفــه خــوش خــوراک و مفیــدی‬ ‫بــرای دام هــا محســوب مــی شــود کــه صرفــه‬ ‫اقتصــادی و بــه تبــع ان بــرای مصــرف‬ ‫کننــدگان گوشــت نیــز ایجــاد مــی شــود امــا‬ ‫از ناحیــه دامپــروران ایــن اســتان بــه منظــور‬ ‫تامیــن بخشــی از علوفــه دســتی بــه دام هــا‬ ‫مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون خراســان شــمالی یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۹۷۰‬هــزار راس دام ســبک دارد کــه‬ ‫شــامل یــک میلیــون و ‪ ۶۶۶‬هــزار و ‪۵۳۰‬‬ ‫راس گوســفند و بــره و مابقــی بــز و بزغالــه‬ ‫اســت کــه همــه ســاله بــا کمبــود علوفــه‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دام ســبک ایــن اســتان ‪ ۸۲‬هــزار‬ ‫راس دام ســنگین دارد کــه ‪ ۷۹‬هــزار و ‪۷۵۸‬‬ ‫راس گاو و گوســاله و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۹۱‬نفر شــتر‬ ‫اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان امــور دام‬ ‫گیــاه خارشــتر بهتریــن تغذیــه دام ســنگین‬ ‫در زمســتان اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان حــوزه منابــع طبیعــی‬ ‫اســتان خارشــتر را گیاهــی مرتعــی مــی دانــد‬ ‫و می گویــد‪ :‬ظرفیــت و پروتئیــن هــای ایــن‬ ‫گیــاه بــا یونجــه برابــری مــی کنــد ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه خارشــتر بــا اقلیــم و طبیعــت‬ ‫اســتان کــه در ســال اخیــر نیــز بــا خشکســالی‬ ‫و نبــود بــارش موثــر مواجــه بــوده‪ ،‬ســازگار‬ ‫اســت کــه از ایــن نظــر بایــد مــورد توجــه بهــره‬ ‫بــرداران قــرار گیریــد‪.‬‬ ‫احســان امانــی می افزایــد‪ :‬بــا کشــت‬ ‫خارشــتر بــه صــورت مکانیــزه مــی تــوان‬ ‫ایــن گیــاه را بــه صــورت کنســتانتره امــاده‬ ‫و در اختیــار احشــام قــرار داد و بــر همیــن‬ ‫اســاس می تــوان مســئله محدودیــت علوفــه‬ ‫دامــی در کشــور را حــل کــرد‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫فراورده هــای ارزشــمند دیگــری نیــز از ایــن‬ ‫گیــاه بــه دســت مــی ایــد کــه ارزش اقتصــادی‬ ‫باالیــی دارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مزایــای خارشــتر بــا بیــان‬ ‫اینکــه ریشــه ایــن گیــاه همــواره بــه دنبــال‬ ‫اب مــی رود‪ ،‬معتقــد اســت‪ :‬از ســاقه‬ ‫خارشــتر شــیره ترنجبیــن اســتخراج مــی شــود‬ ‫و همچنیــن زنبورهــا از شــهد ان عســل بــا‬ ‫کیفیتــی تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫امانــی مــی گویــد‪ :‬ارزش غذایــی علوفــه‬ ‫خارشــتر بــه یونجــه نزدیــک اســت و ارزش‬ ‫غذایــی دانــه هــای ان بــا جــو برابــر اســت‬ ‫همچنیــن از فشــرده شــده خارشــتر پــه همراه‬ ‫ذرت بــرای تعلیــف دام در دامداری هــا‬ ‫اســتفاده مــی شــود کــه قیمــت بــاالی علوفــه‬ ‫در بــازار را نیــز کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــه طــور میانگیــن هــر‬ ‫هشــت کیلــو خارشــتر بــا ‪ ۱۰‬کیلــو یونجــه‬ ‫برابــری می کنــد‪ ،‬در کشــت ایــن گیــاه در‬ ‫ســال اول حــدود ســه تــن خارشــتر در هکتــار‬ ‫بــه صــورت تــر برداشــت مــی شــود و در ســال‬ ‫دوم بــه ‪ ۹‬تــن مــی رســد و بــه طــور متوســط‬ ‫هــر ســه تــن علوفــه تــر خارشــتر برابــر بــا یــک‬ ‫تــن خشــک شــده ان اســت‪ ،‬بیشــتر صرفــه‬ ‫اقتصــادی ایــن گیــاه در علوفــه ان اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مــی گویــد‪ :‬در هــر هکتــار‬ ‫اراضــی زیــر کشــت خارشــتر حــدود ‪ ۱۵۰‬کیلــو‬ ‫بــذر خارشــتر برداشــت مــی شــود کــه البتــه‬ ‫اســتفاده از بــذر ان روش خاصــی دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫گیــاه در طــول دوره تنهــا بــه ‪ ۲‬مرحلــه ابیــاری‬ ‫نیــاز دارد و مــی تــوان هــر ‪ ۶۰‬روز یکبــار هــم‬ ‫از ان برداشــت کــرد‪.‬‬ ‫وی مــی افزیــاد‪ :‬از طرفــی اراضــی ایــن‬ ‫اســتان یکــی از رویشــگاه های طبیعــی و‬ ‫منحصــر بــه فــرد خارشــتر و محــل مناســبی‬ ‫بــرای کشــت گیاهــان دارویــی کــم اب بــر‪،‬‬ ‫راهبــردی و ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫امانــی تصریــح مــی کنــد‪ :‬توســعه پــرورش‬ ‫دام ســبک‪ ،‬زنبــور داری‪ ،‬تولیــد عســل بــا‬ ‫کیفیــت‪ ،‬مراکــز اســتحصال عــرق خارشــتر و‬ ‫جلوگیــری از بیابــان زایــی از مزایــای کشــت‬ ‫ایــن گیــاه مقــاوم بــه خشــکی در عرصــه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مقاومــت خارشــتر بــه‬ ‫خاک هــای شــور و نیــاز اب کــم مــی افزایــد‪:‬‬ ‫کشــت و کار ایــن گیــاه عــاوه بــر مزایــای‬ ‫اقتصــادی و زیســت محیطــی بــاال‪ ،‬در بعــد‬ ‫اجتماعــی امــکان اشــتغال زایــی بــرای جوانــان‬ ‫روســتایی را نیــز فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مــی گویــد‪ :‬بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از افزایــش قیمــت گوشــت بــه دلیــل‬ ‫قیمــت بــاالی علوفــه اســت‪ ،‬پــس از فشــرده‬ ‫شــدن و بــه نســبت هایی بایــد بــا ذرت و ســایر‬ ‫خــوراک دام مخلــوط شــود کــه بــرای گوســفند‬ ‫قابــل اســتفاده اســت عــاوه بــر ایــن بــه‬ ‫صــورت ســبز و چــرای مســتقیم نیــز بــرای گاو‬ ‫و شــتر اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫امانــی مــی افزایــد‪ :‬ترنجبیــن اســتحصال شــده‬ ‫از خارشــتر نیــز خاصیــت درمانــی داشــته و بــه‬ ‫عنــوان تــب بــر و همچنیــن مفیــد برای کــودکان‬ ‫یرقانی اســت و همچنین اســتحصال اســانس‬ ‫ان نیــز ارزش اقتصــادی باالیــی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر کــه‬ ‫چــرای دام هــا در منابــع طبیعــی بیــش از‬ ‫ظرفیــت بــوده اســت بخــش قابــل توجهــی‬ ‫از ایــن عرصــه هــا فقیــر شــده اســت افــزود‪:‬‬ ‫بایــد بــا کشــت خارشــتر در ایــن عرصه هــا‬ ‫مانــع بیابــان زایــی شــویم هــم اینــک بخشــی‬ ‫از خــاک ایــن اســتان بــا کوچکتریــن بــارش‬ ‫بــاران شســته مــی شــود کــه فرســایش خــاک‬ ‫در ایــن خطــه بــاال اســت‪.‬‬ ‫حتــی دامــداران امســال به علت خشکســالی‬ ‫و کمبــود علوفــه و گرانــی خــوراک تغذیــه‬ ‫دســتی بــه اجبــار رو بــه ســمت جمــع اوری‬ ‫گیــاه خارشــتر در گســتره منابــع طبیعــی ایــن‬ ‫اســتان رو اوردنــد‪.‬‬ ‫در اراضــی کنــار جاده هــا و زمین هــای رهــا‬ ‫شــده بهــره بــرداران ایــن گیــاه را جمــع اوری‬ ‫کردنــد تــا بخشــی از اذوقــه زمســتان امســال‬ ‫را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫خارشــتر یکــی از ایــن گیاهــان مقــاوم بــه‬ ‫شــوری و بــا نیــاز ابــی بســیار کــم اســت کــه‬ ‫در مناطــق کویــری و بیابانــی بــه راحتــی رشــد‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایــن گیــاه دارای ارزش غذایــی بــرای‬ ‫دام مناســب اســت و همچنیــن پروتیــن‪،‬‬ ‫چربــی‪ ،‬فیبــر و خاکســتر بســیار باالیــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن گیــاه در زمــان گلدهــی پروتیــن‬ ‫باالتــری دارد و علوفــه خشــک خارشــتر در‬ ‫جیــره زمســتانی دام مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد و نســبت بــه شــکل ســیلو‪ ،‬مــدت‬ ‫طوالنی تــری مانــدگاری نیــز دارد‪.‬‬ ‫گیــاه خارشــتر یکــی از علوفه هــای خوراکــی‬ ‫کم اب بــر بــه عنــوان خــوراک دام هــا بــه شــمار‬ ‫مــی رود کــه بــا اســتفاده از ان می تــوان بــا‬ ‫بازدهــی چندبرابــر از کشــت گونه هــای اب بــر‬ ‫و پرزحمــت جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫جمع اوری خارشتر از اراضی بایر‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان مــی گویــد‪ :‬با توجه بــه گرانی نهاده های‬ ‫دامــی برخــی از دامــداران بــرای تغذیــه دام هــای‬ ‫خــود بــه ســمت جمــع اوری علوفه هــای دیگــر‬ ‫از جملــه خارشــتر در عرصه هــای طبیعــی و‬ ‫زمینهــای کشــاورزی رهــا شــده رفتنــد و بــرای‬ ‫فصــل زمســتان انبــار کرده انــد‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری مــی افزایــد‪ :‬دامــداران‬ ‫بعــد از جمــع اوری خارشــتر‪ ،‬ان را خشــک‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ایــن گیــاه بــه دلیــل اینکــه خــار‬ ‫دارد بعــد از خشــک کــردن کوبیــده می شــود‬ ‫و همچــون ســایر علوفــه دامــی بــه مصــرف‬ ‫دام مــی رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارزش غذایــی خارشــتر‬ ‫بــه یونجــه نزدیــک اســت تصریــح مــی‬ ‫کنــد‪ :‬بــا توجــه بــه کــم اب طلبــی ایــن‬ ‫گیــاه در بیشــتر اراضــی بایــر و زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی رهــا شــده نیــز وجــود دارد‪،‬‬ ‫خارشــتر مــی توانــد تغذیــه جایگزیــن ســایر‬ ‫علوفــه دامــی نیــز شــود‪.‬‬ ‫شــکاری مــی افزایــد‪ :‬در ســال های گذشــته‬ ‫دامــداران اســتان در تغذیــه دام هــای ســبک‬ ‫بــه ویــژه بــرای بزهــا از خارشــتر اســتفاده‬ ‫می کردنــد امــا در ســال هــای اخیــر بــه علــت‬ ‫تولیــد بــاالی نهــاده هــای دامــی و قیمــت‬ ‫پاییــن ایــن گیــاه کمتــر اســتفاده مــی شــد امــا‬ ‫امســال گرانــی نهاده هــا باعــث شــد تــا جمــع‬ ‫اوری خارشــتر بــا وجــود ســختی ان توجیــه‬ ‫اقتصــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراسان شــمالی مــی گویــد‪ :‬ریشــه هــای این‬ ‫گیــاه نیــز بســیار بلند اســت و نگرانــی از بابت‬ ‫جمـع اوری ان وجــود نــدارد چــرا کــه دامــداران‬ ‫با داس و یا وســیله ای دیگر ان را جمع اوری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر‬ ‫کشــت جایگزینــی خارشــتر در زمیــن هــای‬ ‫کــم بــازده کشــاورزی و رهــا شــده تاکیــد کــرد‬ ‫و می افزایــد‪ :‬بــا توجــه بــه کــم اب طلــب‬ ‫بــودن ایــن گیــاه مــی توانــد چنــد منظــوره‬ ‫بــرای خــوراک زنبــور و گیــاه دارویــی ایــن گیــاه‬ ‫کشــت شــود کــه توجیــه پذیــر نیــز اســت‪.‬‬ ‫شــکاری بــا بیــان اینکــه خارشــتر یــک داروی‬ ‫گیاهــی اســت تصریــح می کنــد‪ :‬همچنیــن‬ ‫زنبــورداران نیــز در فصــل گل دهــی ان بــرای‬ ‫تغذیــه زنبورهــا اســتفاده مــی کننــد کــه شــهد‬ ‫خوبــی نیــز دارد‪.‬‬ ‫اغاز کشت گیاه خارشتر در مزارع دیم‬ ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و‬ ‫امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫می گویــد‪ :‬کشــت گیــاه خارشــتر بــه صــورت‬ ‫پایلــوت در گســتره یــک هکتــار اراضــی دیــم‬ ‫ایســتگاه ابخــوان داری شهرســتان جاجــرم‬ ‫ایــن اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مهــدی بــاور اظهــار داشــت‪ :‬طــرح کشــت‬ ‫خارشــتر بــا هــدف تامیــن تولیــد علوفــه‬ ‫دامــی‪ ،‬تولیــد گیاهــان دارویــی در ایــن‬ ‫اســتان در حــدود یــک هکتــار در جاجــرم‬ ‫کــه شهرســتان گــرم و خشــک اســت اغــاز‬ ‫شــده اســت کــه بــرای گســترش ان در‬ ‫ســایر شهرســتان هــا برنامه ریــزی الزم‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬خشکســالی و نبــود بــاران‬ ‫موثــر در ســال هــای اخیــر باعــث کاهــش‬ ‫تولیــد علوفــه در ســطح مراتــع شــده کــه ایــن‬ ‫امــر موجــب شــد تــا دامــداران مجبــور بــه‬ ‫فــروش دام هــای مولــد شــوند‪.‬‬ ‫مجــری طــرح کشــت خارشــتر در اســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه حتــی برخــی از دامــداران بــه اجبــار‬ ‫بــه ســمت جمــع اوری خارشــتر در عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی و زمیــن هــای کشــاورزی رهــا‬ ‫شــده رفتــه بودنــد مــی گویــد‪ :‬جمــع اوری‬ ‫خارشــتر بــه صــورت غیــر اصولــی در عرصه هــای‬ ‫طبیعــی موجــب از بیــن رفتــن ایــن گیــاه و‬ ‫همچنیــن فرســایش بــادی و خاکــی ان منطقــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــاور تصریــح مــی کنــد‪ :‬در تالشــیم تــا‬ ‫ســال اینــده در حــدود ‪ ۲۰۰‬هکتــار از عرصــه‬ ‫شهرســتان جاجــرم گیــاه خارشــتر کشــت‬ ‫شــود کــه پیــش بینــی مــی شــود از ایــن ســطح‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــن علوفــه برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر تولیــد علوفــه دامــی‬ ‫ایــن گیــاه مانــع فرســایش بــادی و ابــی منابــع‬ ‫طبیعــی نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــاور می گویــد کــه در هــر یــک هکتــار اراضــی‬ ‫زیــر کشــت ایــن گیــاه بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬کیلوگــرم‬ ‫بــذر نیــز برداشــت مــی شــود‪ ،‬بــذر ایــن گیــاه‬ ‫نیــاز بــه خــواب دارد کــه بــه روش اصولــی ایــن‬ ‫امــر نیــز انجــام میشــود‪.‬‬ ‫مجری طرح کشــت خارشــتر در اســتان گفت‪:‬‬ ‫ارزش غــذای خارشــتر نزدیــک بــه یونجــه اســت‬ ‫و بهــره بــرداران در تغذیــه علوفــه دســتی بــرای‬ ‫دام هــا ایــن گیــاه را بــه همــراه ســایر گیاهــان‬ ‫علوفـه ای در اختیــار دام هــا قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــاور بــا بیــان اینکــه بــذر تولیــدی در اختیــار‬ ‫متقاضیــان بخــش خصــوص و دولتــی قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت مــی افزایــد‪ :‬ایــن گیــاه ریشــه‬ ‫بســیار بلنــدی دارد و بعضــا بــه شــکل مهاجــم‬ ‫نیــز محســوب مــی شــود کــه نبایــد در نزدیکــی‬ ‫اراضــی زراعــی کشــت شــود‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و‬ ‫امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی مــی گویــد‪ :‬همچنیــن گیــاه خارشــتر‬ ‫بایــد در اراضــی کــه برخــی از بهــره بــرداران‬ ‫شــتر نگهــداری مــی کننــد نیــز کشــت شــود‪،‬‬ ‫بهره بــرداری از عرصــه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫بــه تنهایــی باعــث فقــر و بیابانــی شــدن‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬کشــت خارشــتر در اراضــی بــه‬ ‫صــورت متراکــم انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫هکتــار جنــگل اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر جایــگاه بیمــه دام‬ ‫رتبــه ‪ ۱۰‬میــان اســتان هــای کشــور را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت گونــه‬ ‫گیــاه دارویــی مقــاوم بــه خشــکی در یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع شــامل اویشــن باغــی‪ ،‬خاکشــیر‪ ،‬مــرزه‪ ،‬کاســنی‪،‬‬ ‫اســطوخودوس‪ ،‬شــیرین بیــان و رزمــاری در اراضــی دیــم ایــن اســتان کشــت شــد‪.‬‬ ‫مهــدی بــاور بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان در ایســتگاه تحقیقاتــی گیاهــان دیــم اســتان بــا اســتفاده از ســامانه هــای‬ ‫ابگیــر و نویــن کشــت شــده اســت کــه کمــک بــه ذخیــره رطوبتــی و جلوگیــری از فرســایش خواهــد شــد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن ســامانه فضایــی بــرای کشــت گیاهــان دارویــی عمــود در جهــت شــیب ایجــاد خواهــد شــد کــه در‬ ‫دو طــرف خــاک ریختــه مــی شــود کــه بــه نوعــی از اب ســبز بــارش بــاران و بــرف اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هفت گونه گیاه‬ ‫دارویی مقاوم به‬ ‫خشکی در اراضی‬ ‫دیم خراسان شمالی‬ ‫کشت شد‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪429‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫ اموزش عیب یابی‬ ‫سهم اول اشتغال در مناطق‬ ‫ازاد بومیان ساکن هستند‬ ‫بومیان ســاکن در مناطق ازاد‪ ،‬بیشــترین ســهم و بهره را از این‬ ‫مناطــق خواهنــد داشــت و بهره بــرداران اقتصــادی از مناطــق ازاد‬ ‫بومیــان خواهنــد بود‪.‬‬ ‫بومیان‬ ‫الویت‬ ‫اشتغال در‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا ســفر بــه‬ ‫گلســتان عــاوه بــر بازدیــد از اخریــن وضعیــت‬ ‫منطقــه ازاد اینچه بــرون ابــراز امیــدواری کــرد کــه‬ ‫شــاهد ثمــر بخشــی اهتمــام دولــت ســیزدهم در‬ ‫محرومیت زدایــی بــا تکمیــل طــرح تفصیلــی ایــن‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی از اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫یکــی از دغدغــه هــا و نگرانی هــای مــردم و‬ ‫مدیران گلســتان مشــخص نشــدن مدیر این‬ ‫منطقــه بــود کــه بــا گذشــت حــدود ‪ ۶‬مــاه از‬ ‫تصویــب منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون بــه‬ ‫تبدیــل بــه یــک معضــل اساســی شــده بــود‬ ‫کــه در ســفر وزیــر اقتصــادی و دارایــی ایــن‬ ‫موضــوع بــا انتصــاب یــک مدیــر اجرایــی بومــی‬ ‫برطــرف شــد ‪.‬‬ ‫نــگاه ویــژه بــه اشــتغال افــراد بومــی و محلــی‪،‬‬ ‫تــاش بــرای شــتاب بخشــیدن بــه تهیــه طــرح‬ ‫جامــع تفصیلــی منطقــه ازاد اینچــه بــرون و‬ ‫اهتمــام بــرای تکمیل زیرســاخت های بــرق و اب‬ ‫در منطقــه از جملــه موضوعاتــی بــود کــه در ایــن‬ ‫ســفر بــه انهــا پرداختــه شــد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در بازدیــد از منطقــه‬ ‫در گفتگــو بــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬بنــای دولــت‬ ‫ســیزدهم ان اســت کــه بــا تغییــر راهبــرد عملکــردی‬ ‫مناطق ازاد اقتصادی شــاهد نســل ‪ ۲‬از این مناطق‬ ‫بــا رویکــرد تولیــد محــور و صادرات مــدار باشــیم کــه‬ ‫منطقــه اینچــه بــرون بــا زیرســاخت های موجود یکی‬ ‫از ایــن مناطــق اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم از‬ ‫تمام ظرفیت هایــی کــه تــا امــروز بــه صــورت‬ ‫بالقــوه باقــی مانــده ماننــد ظرفیت هــای حــوزه‬ ‫ترانزیتــی و حــوزه ژئوپلیتیــک کشــور کــه ان را‬ ‫بــه حــوزه ژئوکومــی وصــل می کنــد و می توانــد‬ ‫قطبــی باشــد بــرای ارزاوری‪ ،‬تولیــد و پیوندهــای‬ ‫منطقــه ای حتــی فراتــر از مســاله اقتصــادی‬ ‫و صنعتــی اســتفاده کنیــم تــا منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون بــه یکــی از مناطــق تولیــد محــور‬ ‫و صــادرات گــرا در نقطــه تمــاس اقتصــاد ایــران‬ ‫بــا اقتصــاد حــوزه اوراســیا نــه فقــط ترکمنســتان‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در گفتگــو بــا یکــی‬ ‫از بومیــان منطقــه یــاداور شــد‪ :‬بومیــان ســاکن‬ ‫در مناطــق ازاد‪ ،‬بیشــترین ســهم و بهــره را از ایــن‬ ‫مناطــق خواهنــد داشــت و بهره بــرداران اقتصــادی از‬ ‫مناطــق ازاد بومیــان خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬در زمینــه اشــتغال نیــز‬ ‫اولویــت جــذب و بکارگیــری در مناطــق ازاد بــا‬ ‫بومیــان اســت و تــاش خواهیــم کــرد تا بومیان‬ ‫از وضعیــت منطقــه راضــی باشــند‬ ‫سیداحســان خانــدوزی در دیــدار بــا ایــت اللــه‬ ‫ســیدکاظم نورمفیــدی نماینــده ولــی فقیــه در‬ ‫گلســتان و امــام جمعــه گــرگان و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تــداوم کــم توجهــی بــه مناطــق کــم برخــوردار ســبب‬ ‫بــروز مشــکالتی از جملــه ناهنجاری هــای اجتماعــی‬ ‫و کــوچ بــه مناطــق برخــوردار و حاشیه نشــینی در‬ ‫شــهرها مــی شــود و اســیب های اجتماعــی را بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی بیــان کــرد‪ :‬در بودجــه ســال اینــده‪،‬‬ ‫تــاش شــده تــا بــه ســمت توســعه متــوازن برویم‬ ‫امــا توجــه بــه نقــاط کم برخــوردار به معنــای توجه‬ ‫نکــردن بــه مناطــق برخــوردار نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬رســیدن بــه نقطــه تــوازن در کل‬ ‫کشــور در شــرایطی که امروز با ان مواجه هســتیم‪،‬‬ ‫نیازمنــد زمــان بیشــتر و اراده اســت کــه ایــن اراده در‬ ‫دولــت ســیزدهم وجــود دارد‪.‬‬ ‫تالش دولت برای حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وی درایــن دیــدار گفــت ‪ :‬اختصــاص ارزهــای ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــه بخش هــای مختلــف کشــور در ‪۳.۵‬‬ ‫ســال گذشــته انحــراف شــدید ایــن بخــش را ثابــت‬ ‫کــرد کــه دولــت تصمیــم گرفــت ایــن ارز را از میــدان‬ ‫اقتصــاد حــذف کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برخــی سیاســت های اختــال زا‬ ‫عــاوه بــر ان کــه پیامدهــای منفــی پرشــماری در‬ ‫رونــق تولیــد بــر جــای مــی گــذارد موجــب کســری‬ ‫بودجــه عمومــی کشــور هــم مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــا اشــاره بــه عــزم‬ ‫جــدی دولــت بــرای اصــاح اختصــاص ارز ترجیحــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش می شــود رونــد اجــرای‬ ‫ایــن اصالحــات و حــذف ان در کشــور بــه نحــوی‬ ‫پیاده ســازی شــود کــه بــه شــوک اقتصــادی در‬ ‫جامعــه منجــر نشــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی یــاداور شــد‪ :‬فــارغ از‬ ‫حــذف سیاســت هــای اختــال زا‪ ،‬بایــد متغیرهــای‬ ‫اقتصــادی تعییــن تکلیــف شــوند تــا تکلیف ســرمایه‬ ‫گــذاران در بخــش هــای مختلــف صــادرات و واردات‬ ‫مشــخص شــود‪.‬‬ ‫نیــاز ‪ 27‬ســاله بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه‬ ‫تمــام کشــور‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد پروژه هــای‬ ‫نیمــه تمــام در کشــور تصریــح کــرد‪ :‬اگــر در رونــد‬ ‫اختصــاص اعتبــار بــه پروژه هــای نیمــه تمــام بــه‬ ‫شــکل فعلــی ادامــه یابــد بــرای اتمــام ایــن پــروژه‬ ‫هــا ‪ ۲۷‬ســال زمــان نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دولــت بــرای اتمــام ایــن پروژه هــا بــه‬ ‫کســب منابــع درامــدی نویــن نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬بایــد‬ ‫نســبت بــه ورود جــدی شــرکای خارجــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫روش هــای جدیــد فاینانــس بــدون اتــکا بــه بودجــه‬ ‫دولــت و اســتفاده از ظرفیــت صنــدوق پــروژه هــای‬ ‫بــازار ســرمایه توجــه کــرد تــا برخــی از کمبــود هــای‬ ‫اعتبــاری جبــران شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت دولــت ســیزدهم مصمــم اســت‬ ‫بســتر ورود همــه فعــاالن و عالقمنــدان در حــوزه‬ ‫ســرمایه گذاری را تســهیل کنــد تــا ســرمایه گذاران‬ ‫بــا حداقــل زمــان ممکــن و راحــت تریــن شــرایط وارد‬ ‫بــازار کســب و کار و تولیــد شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر تســهیل بــرای ورود‬ ‫ســرمایه گذاران در نظــر داریــم به واحدهای پیشــران‬ ‫اقتصــادی مشــوق های خــاص اعطــا کنیــم و یکــی از‬ ‫مســائلی کــه بایــد بــه ان توجــه ویــژه شــود مقولــه‬ ‫پنجــره واحــد اســت کــه نیازمنــد ان اســت کــه بــا‬ ‫حذف مســائل بروکراســی(کاغذبازی) و فرســاینده و‬ ‫فســادافرین کنــار گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬دولــت‬ ‫در تــاش اســت تــا از ظرفیــت کشــورهای اوراســیا‬ ‫اســتفاده کنــد موضوعــی کــه تــا نــون بالاســتفاده‬ ‫مانــده بــود موضــوع گشــایش هــای زیــادی بــرای‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی شــامگاه جمعــه در‬ ‫جمــع مدیــران گلســتان در شــورای اداری اســتان‬ ‫حضــور یافــت و گفــت کــه بــرای ایجــاد تحــول‬ ‫در نظــام اقتصــادی کشــور بــه الگــوی اقتصــاد‬ ‫مردم گرایانــه نیــاز داریــم و بایــد از همــه ظرفیت هــا‬ ‫از جملــه اندیشــه نخبــگان بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫هــدف اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫خاندوزی در شــورای اداری گلســتان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای جهــش اقتصــادی مطلــوب در جامعــه بایــد بــا‬ ‫جلــب مشــارکت همــه اقشــار و نخبگان یــک رویکرد‬ ‫جدیــد ترســیم کنیم ‪.‬‬ ‫ضرورت تزریق امید به جامعه‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در ایــن رویکــرد بایــد بــا تزریــق‬ ‫امیــد بــه جامعــه از ظرفیــت فکــری همــه‬ ‫اندیشــمندانی کــه بنــا بدالیل مختلف شــاید دچار‬ ‫یــاس شــده انــد بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬واگــذاری‬ ‫نظــارت هــا بــه تــوان مردمــی و حتــی ســپردن برخــی‬ ‫عاملیــت هــا در اجــرای امــور اقتصــادی‪ ،‬از جملــه‬ ‫محورهــای اقتصــاد مــردم گرایانــه اســت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت بســیج مردمی‪،‬‬ ‫نهادها و ســمن های مردم نهاد از جمله اهرم های‬ ‫ثمــر بخــش در ایــن مســیر اســت و ایــن شــبکه ها بــه‬ ‫ســبب تــوان بــاالی جــذب احــاد مــردم و یارگیــری می‬ ‫تواننــد نقــش بســزایی در نظــارت یــا پیــاده ســازی‬ ‫برنامه هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه رونــد مهــار کرونا‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ایــن ظرفیــت هــای مردمــی‬ ‫پــس از دســتور رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص‬ ‫کرونــا وارد میــدان شــدند و عــاوه بــر تامیــن و‬ ‫تهیــه اقــام مــورد نیــاز در حــوزه شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی در امــر واکسیناســیون هــم نقــش‬ ‫مطلوبــی ایفــا کردنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه تــاش بــرای احیــای مجــدد‬ ‫شــورای فقهــی در بانــک مرکــزی اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت ‪ :‬عــاوه بــر بانک هــا در بخــش شــرکت‬ ‫هــای بیمـه ای هــم نیازمنــد بهــره گیــری از نظــرات‬ ‫فقهــی علمــا هســتیم و تــاش می کنیــم ایــن‬ ‫شــورا نیــز بــار دیگــر احیــا شــود‪.‬‬ ‫افزایــش ســهم بخــش هــای غیرمولــد و‬ ‫ســوداگری در پرداخــت مالیــات‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنیــن در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــگاران بــه بررســی طــرح مالیــات بــر‬ ‫عایــدی ســرمایه و درامــد در مجلــس اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت کــه دولــت مصمــم اســت ســهم بخش هــای‬ ‫غیرمولــد و ســوداگری در پرداخــت مالیــات کشــور‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی اظهارداشــت‪ :‬بــرای تصویــب طــرح‬ ‫مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و درامــد مذاکــرات‬ ‫بســیار خوبــی بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫صــورت گرفتــه و امیدواریــم بــا شــتاب گرفتــن‬ ‫در تصویــب ایــن طــرح بــار مالیاتــی از دوش‬ ‫تولیدکننــدگان کشــور کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای شــروع بــه کار‬ ‫دولــت ســیزدهم یکــی از راهبردهــای جــدی در حــوزه‬ ‫مالیــات ایــن بــود کــه تــا حــد ممکــن بــار مالیاتــی بــر‬ ‫بخش هــای مولــد و شــفاف اقتصــاد ایــران کاهــش‬ ‫پیــدا کنــد تــا تولیدکننــدگان بتواننــد بــا امکانــات و‬ ‫نقدینگــی بیشــتر بــه فعالیــت ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬بایــد‬ ‫بخــش مهــم بــار مالیاتــی بــر دوش کســانی باشــد‬ ‫کــه از فعالیــت غیــر مولــد و ســوداگری کســب‬ ‫درامــد می کننــد و متاســفانه در گذشــته بــه‬ ‫ســبب عــدم در دســترس بــودن ســامانه اطالعات‬ ‫اقتصــادی ایــن افــراد شناســایی نمــی شــدند و‬ ‫فرارهــای مالیاتــی رخ مــی داد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت که بــرای ایجاد‬ ‫تحــول در نظــام اقتصــادی کشــور بــه الگــوی اقتصــاد‬ ‫مردم گرایانــه نیــاز داریــم و بایــد از همــه ظرفیت هــا‬ ‫از جملــه اندیشــه نخبــگان بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫هــدف اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی همچنیــن در شــورای اداری گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بــرای جهــش اقتصــادی مطلــوب‬ ‫در جامعــه بایــد بــا جلــب مشــارکت همــه اقشــار‬ ‫و نخبــگان یــک رویکــرد جدیــد ترســیم کنیــم ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در ایــن رویکــرد بایــد بــا‬ ‫تزریــق امیــد بــه جامعــه از ظرفیــت فکــری همــه‬ ‫اندیشــمندانی کــه بنــا بدالیــل مختلــف شــاید‬ ‫دچــار یــاس شــده انــد بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫اقتصاد مردم محور چاره حل مشکالت کشور‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪:‬‬ ‫واگــذاری نظــارت هــا بــه تــوان مردمــی و حتــی‬ ‫ســپردن برخــی عاملیــت هــا در اجــرای امــور‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬از جملــه محورهــای اقتصــاد مــردم‬ ‫گرایانــه اســت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت بســیج‬ ‫مردمــی‪ ،‬نهادهــا و ســمن هــای مــردم نهــاد از‬ ‫جملــه اهرم هــای ثمــر بخــش در ایــن مســیر‬ ‫اســت و ایــن شــبکه ها بــه ســبب تــوان بــاالی‬ ‫جــذب احــاد مــردم و یارگیــری مــی تواننــد نقــش‬ ‫بســزایی در نظــارت یــا پیــاده ســازی برنامه هــا‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه رونــد مهــار کرونا‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ایــن ظرفیــت هــای مردمــی‬ ‫پــس از دســتور رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص‬ ‫کرونــا وارد میــدان شــدند و عــاوه بــر تامیــن و‬ ‫تهیــه اقــام مــورد نیــاز در حــوزه شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی در امــر واکسیناســیون هــم نقــش‬ ‫مطلوبــی ایفــا کردنــد‪.‬وی همچنیــن بــه تــاش برای‬ ‫احیــای مجــدد شــورای فقهــی در بانــک مرکــزی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬عــاوه بــر بانک هــا در بخــش‬ ‫شــرکت هــای بیمــه ای هــم نیازمنــد بهــره گیــری از‬ ‫نظــرات فقهــی علمــا هســتیم و تــاش می کنیــم‬ ‫ایــن شــورا نیــز بــار دیگــر احیــا شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنیــن در یادمان‬ ‫شــهدای پنــج اذر گــرگان شــرکت کــرد و گفــت‪ :‬همــه‬ ‫تالش هــا بــرای حــل مســائل و مشــکالت اقتصــادی‬ ‫و معیشــتی مــردم متمرکــز شــده کــه امیدواریــم بــا‬ ‫همراهــی مــردم و تــاش دولــت در اغــاز ســال اینده‬ ‫شــاهد بهبــود وضعیــت کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬دولــت و مجلــس بــه دنبــال‬ ‫تغییــر رویکردهــای گذشــته و رســیدن بــه روش‬ ‫مناســب بــرای مدیریــت بــه خصــوص در بخــش‬ ‫اقتصــادی هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬خواســته رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫تحــول جــدی در همــه امــور اســت و بــر همیــن‬ ‫اســاس رییــس جمهــوری هــم تحــول نســبت بــه‬ ‫دولــت هــای گذشــته را پیگیــری را مــی کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بیــان کــرد‪ :‬ارکان‬ ‫اداره و سیاســت جامعه ارام ارام تغییر پیدا می‬ ‫کنــد و اگــر دچــار انحــراف و دوری از ارمــان هــای‬ ‫ل فاصلــه افتــادن میــان‬ ‫مطلــوب شــدیم بــه دلی ـ ‬ ‫مــردم و دولــت اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی یــاداور شــد ‪ :‬بســیاری از ظرفیــت هــای‬ ‫خفتــه و افســرده کــه در گذشــته امــکان اثرگــذاری و‬ ‫بــروز اســتعداد نداشــتند بایــد بــه میــدان امــده و در‬ ‫اداره مملکــت نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــادی و دارایــی بیــان کــرد ‪ :‬تــاش مــی‬ ‫کنیــم قــدرت را بــه مــردم برگردانیــم کــه اگــر ایــن‬ ‫اتفــاق بیفتــد امــکان اشــتباه مســووالن بــه حداقــل‬ ‫ممکــن خواهــد رســید‪.‬‬ ‫شناســایی راهکارهــای جبــران کســری بودجــه‬ ‫امســال‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در اخریــن برنامــه‬ ‫ســفر بــه گلســتان در گفــت و گــوی خبــری بــا‬ ‫ســیمای اســتان بــا اشــاره بــه وجــود مشــکل در‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬گفــت کــه راهکارهــای جبــران‬ ‫کســری بودجه امســال شناســایی شــده که فروش‬ ‫امــوال مــازاد دولــت و وصــول فرارهــای مالیاتــی از‬ ‫جملــه ان اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی اظهــار داشــت‪ :‬دولــت ســیزدهم‬ ‫در شــرایطی فعالیــت خــود را اغــاز کــرد کــه‬ ‫کشــور بــا مشــکالت فراوانــی دســت بــه گریبــان‬ ‫بــود امــا تــاش هــای فراوانــی بــرای حــل ایــن‬ ‫نارســایی هــا صــورت گرفــت کــه امیدواریــم مــاه‬ ‫هــای اینــده شــاهد ثبــات اقتصــادی بــه عنــوان‬ ‫اولویــت مهــم دولــت و ســپس اوج گیــری‬ ‫اقتصــاد ایــران در ســال اینــده باشــیم‪/.‬ایرنا‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه خــودرو در حالــت بنزیــن بــدون مشــکل‬‫کار می کنــد ولــی در حالــت گازســوز ریــپ می زنــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫دارد انژکتورهــای گاز خــودرو خــراب باشــند‪ .‬بــرای تســت‬ ‫انژکتورهــا بهتریــن راه لمــس شــیلنگ های خروجــی از‬ ‫انژکتورهــا بــه منیفولــد خــودرو می باشــد‪.‬‬ ‫اگــر پاشــش همــه انژکتورهــا زیــر دســت احســاس‬ ‫شــد(چگونگی اینکار در شــکل پایین همین پســت مشــخص‬ ‫گردیــده)‪ ،‬انهــا ســالمند در غیــر اینصــورت یــک یــا چنــد انژکتور ِ‬ ‫معیــوب مشــخص می گــردد‪ .‬قطعــه انژکتورها می بایســت به‬ ‫طــور کلــی تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز ‪:‬‬ ‫ همانطــور کــه می دانیــد هنــگام تغییــر فشــار گاز‪ ،‬دمــای‬‫ان بــه شــدت کاهــش می یابــد و امــکان یــخ زدن گاز داخــل‬ ‫رگوالتــور وجــود دارد‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن امــر لوله هــای‬ ‫اب گرم که از شــیلنگهای رادیاتور بخاری انشــعاب یافته اند‪،‬‬ ‫از داخــل رگوالتــور عبــور یافته انــد‪ .‬در صــورت وجــود هــوا در‬ ‫سیســتم خنــک کننــده خــودرو یــا گرفتگــی لوله هــای ورودی‪،‬‬ ‫خروجــی بــه رگوالتــور دمــای داخــل رگوالتــور مناســب نبــوده و‬ ‫باعــث تغییــر دبــی گاز خروجــی شــده و باعــث عدم یکنواختی‬ ‫نســبت ســوخت بــه هــوا و در نتیجــه بدکارکردن موتــور و ریپ‬ ‫زدن ان می شــود‪.‬پس رگالتــور بایــد کامــا داغ شــود‪.‬‬ ‫فشار گاز خروجی از رگوالتور تنظیم نیست ‪:‬‬ ‫ بــا دســتگاه عیــب یــاب فشــار خروجــی را بررســی‬‫نماییــد و در صورتــی کــه کمتــر از ‪ ٢‬بــار بــود‪ ،‬بــا چرخانــدن پیــچ‬ ‫تنظیــم (واقــع شــده بــر بــاالی رگوالتــور ) فشــار را تنظیــم نماییــد‪.‬‬ ‫فیلتر مسدود شده است‪:‬‬ ‫ بـه منظور جلوگیری از ورود ذرات به داخل ریل انژکتور و‬‫خرابی نشیمنگاه های انژکتور در ورودی ریـــل انژکـــتور از یـــک‬ ‫فیلـــتر اســـتفاده شـــده اســت که این فیلتر قادر اســت ذرات‬ ‫‪ ۸۰‬میکرونــی موجــود در گاز را جــذب نمایــد‪ .‬پــس از مــدت‬ ‫زمــان مشــخص(‪ )۴۰۰۰۰‬ایــن فیلتــر بایــد تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫سنسور فشار‪-‬خال ایراد دارد‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه ایــن سنســور معیــوب باشــد‪ ،‬اطالعــات‬‫فشــار خروجــی از رگوالتــور بــه صــورت نادرســت بــه ‪ ECU‬گاز‬ ‫ارســال مــی گــردد و گرچــه فشــار خروجــی از رگوالتــور ‪ ٢‬بــار‬ ‫باشــد ولــی ‪ ECU‬ایــن فشــار را کمتــر یــا بیشــتر از ایــن مقــدار‬ ‫دانســته و اجــازه تبدیــل بــه حالــت گاز را نمی دهــد‪.‬‬ ‫سنسور دمای اب ایراد دارد ‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه سنســور دمــای اب ورودی رگوالتــور ایــراد‬‫داشــته باشــد‪ ،‬اطالعــات دمــای اب نادرســت بــه ‪ ECU‬ارســال‬ ‫شــده‪ ،‬باعــث می شــود علیرغــم رســیدن دمــا بــه حــد الزم‪،‬‬ ‫خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل نشــود ‪.‬یــا در حالــی کــه هنــوز‬ ‫دمــا بــه حــد الزم نرســیده‪ ،‬خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل شــود‬ ‫و ایــن باعــث بــد کارکــردن موتــور می شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 52‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫شمـاره ‪429‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫جمعیت حیات وحش‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫اعمال محدود مصرف گاز‬ ‫در صنایع خراسان شمالی‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت کــه بــا محوریــت گونه هــای‬ ‫علفخــوار هشــت هــزار و ‪ ۲۸۳‬راس قــوچ و میــش و اهــو در‬ ‫پایــان سرشــماری پاییــزه حیــات وحــش در پــارک ملــی شناســایی‬ ‫و مــورد سرشــماری قــرار گرفــت کــه نشــان از افزایــش ‪30‬‬ ‫درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته داشــته اســت‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬ایــن سرشــماری‬ ‫توســط ‪ ۱۲۰‬نفــر از نیروهــای محیط بانــی و بــا محوریــت شناســایی‬ ‫گونه هــای علفخــوار در روزهــای ســوم و چهــارم اذر‪ ،‬توســط‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن شــرکت بــرای جلوگیــری از قطعــی گاز بــا‬ ‫کاهــش دمــای هــوا کــه ســبب افزایــش مصــرف‬ ‫گاز خانگــی در اســتان شــده اســت اســتفاده از‬ ‫گاز طبیعــی را در صنایــع بــزرگ محــدود کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســن‬ ‫رضــا میربلوکــی بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن‬ ‫مصــرف گاز در ســیمان بجنــورد بــه صفــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از نیمه هــای ابــان مصــرف گاز در‬ ‫ســیمان محــدود شــده و اکنــون مصــرف ایــن‬ ‫واحــد صنعتــی در روز بــه زیــر یکهــزار مترمکعــب‬ ‫در رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محدودیــت میــزان مصــرف گاز در‬ ‫صنایــع بــزرگ از جملــه نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫در شــیروان‪ ،‬فــوالد اســفراین‪ ،‬لولــه گســتر و‬ ‫الومینــا اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفت‪:‬خوشــبختانه محدودیــت های‬ ‫مصــرف گاز در شــرکت ســیمان بجنــورد اجــرا‬ ‫شــده اســت امــا ریختــه گــری اســفراین از ایــن امــر‬ ‫ســرپیچی کــرده و از میــزان تعییــن شــده‪ ،‬مصــرف‬ ‫بیــش از انــدازه ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫میربلوکــی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان مصــرف گاز در‬ ‫واحــد لولــه گســتر اســفراین در شــبانه روز گذشــته‬ ‫‪ ۵۶‬هــزار و ‪ ۸۳۱‬مترمکعــب و در ریختــه گــری‬ ‫اســفراین ‪ ۱۱۱‬هــزار و ‪ ۷۵۶‬مترمکعــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی افزود‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت در شــرکت پتروشــیمی خراســان‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۴۱۸‬هــزار مترمکعــب گــزارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬محدودیــت بــرای مصــرف‬ ‫گاز صنعــت پتروشــیمی در ســطح ملــی تصمیــم‬ ‫گیــری مــی شــود و پتروشــیمی خراســان واقــع‬ ‫در شهرســتان بجنــورد تاکنــون مشــمول ایــن‬ ‫محدودیــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬در ســطح کشــور ســهم ســوخت صنعــت‬ ‫پتروشــیمی ‪ ۶۰‬میلیــون مترمکعــب تعییــن شــده‬ ‫اســت کــه محدودیــت هــا بــر ایــن اســاس بــرای‬ ‫ایــن صنایــع اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش تاکنــون بــه ‪ ۳۱۰‬واحــد‬ ‫صنعتــی و ‪ ۱۵‬شــهرک صنعتــی اســتان گازرســانی‬ ‫شــده اســت کــه در ایــن حــوزه رتبــه دوم کشــوری‬ ‫را در ســال گذشــته کســب کــرد‪.‬‬ ‫نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪،‬‬ ‫پتروشــیمی بجنــورد‪ ،‬الومینــای ایــران‪ ،‬ریختــه‬ ‫گــری و لولــه گســتر اســفراین از جملــه صنایعــی‬ ‫هســتند کــه ســوخت انهــا از گاز طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫ســهم گاز طبیعــی در تامیــن ســبد انــرژی‬ ‫اســتان بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬دوســتداران‬ ‫طبیعــت و همیــاران محیــط زیســت گلســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در هفتــه جــاری ایــن افــراد موفــق بــه سرشــماری‬ ‫گونه هــای قــوچ و میــش و اهــو در ســه منطقــه ســرمحیط بانــی‬ ‫میرزابایلــو‪ ،‬ســولگرد و لهنــدور و محــدوده انهــا شــدند و ادامــه‬ ‫سرشــماری در ســرمحیط بانانــی تنگــه گل و دشــت بــا محوریــت‬ ‫گونه هــای کل و بــز بــا مســاعد شــدن شــرایط جــوی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬در ایــن ذخیــره گاه‬ ‫طبیعــی هفــت هــزار و ‪ ۹۶۲‬راس قــوچ و میــش و ‪ ۳۲۱‬راس اهــو در‬ ‫نتیجــه فعالیــت ‪ ۲‬روزه گروه هــای مــورد سرشــماری و شــمارش قــرار‬ ‫گرفتنــد کــه در مقایســه بــا بیــش از پنج هزار راس سرشــماری شــده‬ ‫حیــات وحــش پارســال‪ ،‬افزایــش ‪ ۳۰‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫تیمــوری بــا بیــان اینکــه بــا تکمیــل سرشــماری در تمــام نقــاط پــارک‬ ‫ملــی گلســتان‪ ،‬جمعیــت گونه هــای علفخــوار ایــن پارک بــه بیش از‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس خواهــد رســید‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬حمایــت‬ ‫همــه جانبــه شــورای راهبــری پــارک ملــی گلســتان و همــکاری خوب‬ ‫دوســتداران محیط زیســت و گشـت زنی های شــبانه روزی نیروهای‬ ‫محیط بانــی بــرای حفاظــت از طبیعــت مهمتریــن دالیــل افزایــش‬ ‫جمعیــت حیــات وحــش ایــن ذخیــره گاه اســت‪.‬‬ ‫وی جمعیــت حیــات وحــش پــارک ملــی گلســتان را بیــش از ‪۱۸‬‬ ‫هــزار راس در دهــه پنجــاه اعــام و اضافــه کــرد‪ :‬امیــد اســت در‬ ‫ایــن پــارک طــی ســال های اینــده بــا همراهــی خــوب مســووالن و‬ ‫دوســتاران طبیعــت و مــردم بومــی در حمایــت از حیــات وحــش‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش قابــل توجــه جمعیــت گونه هــای جانــوری شــود‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن پــارک ملــی‬ ‫کشــور بــا مســاحت ‪ ۹۱‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬هکتــار در شهرســتان‬ ‫گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان و غــرب اســتان خراســان‬ ‫شــمالی واقــع اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه عنــوان ذخیــرگاه‬ ‫زیســت کــره در زمــره ‪ ۵۰‬ذخیــرگاه بیوســفری جهــان در فهرســت‬ ‫یونســکو ثبــت شــد‪.‬‬ ‫بخــش ناچیــزی از پــارک ملــی گلســتان در ســرزمین اســتان‬ ‫ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای متفاوت خشــک‪ ،‬نیمه خشــک‬ ‫و نیمــه مرطــوب اســت کــه همیــن ویژگــی باعــث شــده ایــن پــارک دارای‬ ‫پوشــش گیاهی متنوع از اســتپ خشــک تا جنگل انبوه باشــد‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪،‬‬ ‫خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورهــا‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪،‬‬ ‫روبــاه ترکمنــی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪،‬‬ ‫شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪،‬‬ ‫مــرال‪ ،‬ســمندر‪ ،‬قورباغــه جنگلــی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت چهــار‬ ‫چنگالــی‪ ،‬مارمولــک بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و‬ ‫افعــی قفقــازی اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫صادرات ‪ ۱۱۰‬میلیون دالری کاال‬ ‫از گلستان در سالجاری‬ ‫در طرح پاییزه مردم گلستان‬ ‫هفت هزار جلد کتاب خرید کردند‬ ‫ش در جنگل های‬ ‫تهدید ات ‬ ‫هیرکانی‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت کــه از فروردیــن تــا پایــان‬ ‫ابــان مــاه امســال حــدود ‪ ۲۶۳‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬تــن انــواع کاالی‬ ‫غیرنفتــی بــه ارزش ‪ ۱۱۰‬میلیــون و ‪ ۵۷۸‬هــزار دالر از مبــادی‬ ‫گمرکــی ایــن اســتان بــه خــارج کشــور صــادر شــد کــه از لحــاظ‬ ‫وزنــی ‪ ۱۴۰‬درصــد و از جهــت ارزش دالری ‪ ۶۳‬درصــد بیشــتر از‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی اظهــار داشــت‪ :‬کــه ســیمان‪ ،‬لولــه‬ ‫پروفیــل‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬خرمــا‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬یــد و پلــی اســتایرن‬ ‫بــه ترتیــب از مهمتریــن اقــام صادراتــی گلســتان در هشــت‬ ‫مــاه امســال بــود کــه بــه کشــورهای مختلــف از جملــه‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬بلغارســتان‪،‬‬ ‫رومانــی‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬روســیه‪ ،‬قرقیزســتان‪ ،‬ازبکســتان و‬ ‫پاکســتان صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــه حجــم واردات گمــرکات گلســتان از ابتــدای امســال تــا‬ ‫پایــان ابــان مــاه نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪۱۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۹۷‬تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۳۴‬میلیــون و ‪ ۱۹۶‬هــزار‬ ‫دالر وارد اســتان شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫از نظــر وزنــی ‪ ۳۳‬درصــد و از نظــر ارزش دالری ‪ ۱۵۱‬درصــد‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلســتان گفــت هفــت هــزار جلــد کتــاب را مــردم اســتان از ‪۱۷‬‬ ‫کتابفروشــی مشــمول طــرح پاییــزه کتــاب خریــداری کردنــد‪.‬‬ ‫احمــد گلچیــن در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در طــرح پاییــزه کتــاب ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۹۳۳‬جلــد کتــاب کــه‬ ‫همزمان با سراســر کشــور از ‪ ۲۹‬ابان در ‪ ۱۷‬کتاب فروشــی گلســتان‬ ‫شــامل ‪ ۱۲‬کتابفروشــی در گــرگان‪ ،‬چهــار کتابفروشــی گنبــدکاووس‬ ‫و یــک کتابفروشــی در کردکــوی برپــا شــده بــود بــه فــروش رســید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره یارانــه ‪ ۲۰‬درصــدی خریــد بــرای کتاب هــای تالیفــی و ‪۱۵‬‬ ‫درصــدی بــرای کتاب هــای ترجمــه‪ ،‬افــزود‪ :‬ارزش ریالــی کتاب هــای‬ ‫بــه فروش رســیده در ایــن طــرح چهــار میلیــارد و هشــتصد و چهــل و‬ ‫ســه میلیــون ریــال بــود‪.‬‬ ‫گلچیــن ادامــه داد‪ :‬ســقف مجــاز خریــد بــرای هــر نفــر در طــرح‬ ‫«پاییــزه کتــاب ‪ »۱۴۰۰‬ســه میلیــون ریــال بــود کــه عالقمنــدان بــا ارائه‬ ‫کــد ملــی‪ ،‬کتاب هــای عمومــی‪ ،‬کــودک و نوجــوان و دانشــگاهی را‬ ‫خریــداری کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح هــا کــه بــا نــام طــرح هــای فــروش فصلی مشــهور‬ ‫شــده اند‪ ،‬کتابفروشــی هایــی کــه شــرایط الزم را داشــته باشــند‪،‬‬ ‫پــس از ثبــت نــام‪ ،‬مــی تواننــد کتــاب هــای خــود را کــه بــا شــرایط‬ ‫تعییــن شــده مطابقت داشــته باشــند بــه خریداران بفروشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه احتمــال وقــوع‬ ‫اتش ســوزی در جنگل هــای هیرکانــی و زیســتگاه های حیــات‬ ‫وحــش شــرق طــی ‪ ۲‬روز اینــده بــا ورود جریانــات گــرم جنوبــی و‬ ‫افزایــش ‪ ۱۲‬درجـه ای دمــای هــوا هشــدار داد و گفــت‪ :‬خشــکی‬ ‫هــوا و وزش بــاد گــرم‪ ،‬ایــن احتمــال را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬وزش‬ ‫بادهــای گــرم جنوبــی بــا ســرعت ‪ ۵۰‬کیلومتــر در ســاعت در زمــان‬ ‫اســتقرار ایــن ســامانه‪ ،‬بــه ویــژه در شــرق گلســتان دور از انتظــار‬ ‫نخواهــد بــود کــه الــزام اماده بــاش دســتگاه های متولــی بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اتــش ســوزی احتمالــی در جنــگل هــا ضــروری اســت ‪.‬‬ ‫وی براســاس داده های پیش بینی شــده توســط دســتگاه های‬ ‫هواشناســی گفت‪:‬دمــای گلســتان تــا ‪ ۳۳‬درجــه در مــدت زمــان‬ ‫فعالیــت ایــن ســامانه افزایــش خواهــد یافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ابتــدای ســال جاری تاکنون حدود‬ ‫‪ ۶۹۰‬هکتــار از اراضــی طبیعــی اســتان بــر اســاس اطالعــات اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی گلســتان دچــار اتــش ســوزی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان ادامــه داد‪ :‬از روز چهارشــنبه‬ ‫ســامانه ناپایــدار به نســبت ســردی وارد گلســتان مــی شــود کــه‬ ‫در مــدت زمــان فعالیــت ‪ ۲‬روزه ســبب بارش هــای منطقـه ای و‬ ‫پراکنــده و وزش بــاد در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ملــی انجــام شــد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پــس از اخــذ مجــوز‬ ‫تاســیس ایــن وثیقــه ازاد و‬ ‫بــه جــای ان ضمانــت نامــه‬ ‫بانکــی اخــذ و جایگزیــن شــد‬ ‫امــا هنــوز نیــاز بــه افزایــش‬ ‫ســرمایه اولیــه داریــم‪.‬‬ ‫فــرزاد کاظمیــان افــزود‪ :‬بــا‬ ‫ایجــاد ایــن صرافــی هــم اکنــون‬ ‫مــی تــوان در مرکــز اســتان ارز‬ ‫را از صــادر کننــده هــا دریافــت‬ ‫و بــه واردکننــدگان نیــز ارز‬ ‫عرضــه کــرد و رصــد و دریافــت‬ ‫ارز نیمایــی نیــز بــرای تولیــد‬ ‫کننــدگان ممکــن مــی شــود‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ۲ ،۹۷‬صرافــی در‬ ‫خراســان شــمالی فعالیــت داشــت امــا بــا تغییــر برخــی قوانیــن و‬ ‫تدویــن بخشــنامه هــای جدیــد ایــن ‪ ۲‬صرافــی نتوانســتند بــه کار‬ ‫خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای راه انــدازی صرافــی در هــر اســتان تــا پیــش از ایــن بخــش‬ ‫خصوصــی بایــد نــزد بانــک مرکــزی مبلــغ ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال ســپرده‬ ‫گــذاری و ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال وثیقــه مــی داشــت‪.‬‬ ‫نیمــه نخســت امســال ‪ ۲۵۵‬هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪۸۸.۶‬‬ ‫میلیــون دالر کاال از ایــن اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫نقش اساسی صرافی ها‬ ‫در تسهیل مبادالت ارزی‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در تســهیل مبــادالت ارزی صرافی هــا‬ ‫نقــش اساســی دارنــد کــه برطــرف کننــده مشــکل تجــار‪،‬‬ ‫بازرگانــان و مــردم هســتند‪.‬‬ ‫محمــد بــدری در اییــن افتتــاح نخســتین دفتــر صرافــی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن صرافــی کــه یکــی از نداشــته هــای‬ ‫مــردم بــود بــا تــاش هــا و پیگیــری هــای ‪ ۲‬ســاله‪ ،‬ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود فعالیــت بیــش از ‪ ۶۰۰‬صرافــی در کشــور ‪،‬‬ ‫امــا در اســتان مــا تــا بــه امــروز هیچگونــه صرافــی در ایــن خطــه از‬ ‫کشــور فعالیتــی نداشــته اســت کــه بخشــی از محرومیــت اســتان‬ ‫بــا کلیــد خــوردن فعالیــت ایــن صرافــی رفــع شــد وهــم اکنــون‬ ‫همــه احــاد مــردم مــی تواننــد از خدمــات ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر ایــن صرافــی نیــز بــا بیــان ایــن کــه بــرای راه انــدازی‬ ‫ایــن صرافــی ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال وثیقــه گــذاری در بانــک‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۱۹‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم ابوالفضــل دلشــاد بــه شناســنامه ‪۲۱۱۱۶۵۱۴۲۷‬‬ ‫کدملی‪۲۱۱۱۶۵۱۴۲۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۲۴۳۱‬در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۴‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی‬ ‫از‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه‬ ‫نماینــد ‪.‬م الف‪۹۳۲۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۲۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005002913‬مورخ‬ ‫‪ 1400.07.08‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقای ذبیــح اله دنکوب بــه تصرفات مالکانه‬ ‫‏بالمعارض کالسه ‪ 1399114412005000375‬تقاضای خانم زینب حاجیلری به شماره شناسنامه ‪ 108‬وکد ملی‏‏‪2269505824‬صادره ازعلی اباد فرزند رضاقلی در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که دران‬ ‫احداث بنا شده به مساحت‏‏‪ 113.36‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک از ‪ -28‬اصلی واقع در علی اباد کتول ‪ ،‬خیابان بیست متری جنگل ‪ ،‬کوچه بن بست‏اول غربی بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد تائید گردید‪.‬‬ ‫مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار‏اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‏اولین اگهی‬ ‫به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‏تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪ 4‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪ 38 :‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۲۱‬و‪۱۴۰۰۶۰‬‬ ‫‪ ۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۲۲‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪ /‬خانم‪ -1‬قنبرعلی خلیلی به شناســنامه‬ ‫‪ ۳۰۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۰۹۷۳۷۶۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۱۴‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ ‪- ۲‬محمــد تقــی خلیلــی جلینــی بــه شناســنامه ‪۱۰۵۳‬‬ ‫کدملــی‪ ۲۱۲۰۴۶۲۷۶۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۱۵‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه بــاغ به مســاحت کل شـش دانگ ‪ ۴۲۳۰۰‬متر مربــع از پالک‪-۱۷‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی جلیــن علیــا بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‬ ‫ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۴۳۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان ازطــرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 55‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪429‬‬ ‫طنز‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫و جشنواره‬ ‫مطبوعات درگلستان‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات اســتان گلســتان خبــر از برنامــه ریــزی‬ ‫نســبت به برگزاری نمایشــگاه و جشــنواره مطبوعات در گلســتان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار هــادی علمــدار رئیــس خانــه‬ ‫مطبوعــات اســتان گلســتان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای ارتقــای محتــوای کیفــی رســانه ها و تقویــت حــوزه روزنامــه‬ ‫نــگاری حرفــه ای خانــه مطبوعــات اســتان گلســتان درصــدد اســت‬ ‫کــه در اســفند مــاه ســال جــاری جشــنواره مطبوعــات‬ ‫و رســانه را در راســتای ارج نهــاده بــه تــاش هــای‬ ‫صادقانــه خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران برگــزار کنــد‪.‬‬ ‫رئیس خانه مطبوعات اســتان گلســتان ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن یکــی دیگــر از برنامــه هــای مــا در مســیر‬ ‫ایجــاد نشــاط و افزایــش رقابــت موثــر و ســازنده در‬ ‫تعالــی و توســعه رســانه اســتان برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫مطبوعات و رســانه های اســت که برای ان در دهه‬ ‫فجــر برنامــه ریــزی کردیــم‪.‬‬ ‫علمــدار بابیــان اینکــه امیدواریــم بتوانیــم بــا تامیــن‬ ‫اعتبــار الزم زمینــه برگــزاری جشــنواره و نمایشــگاه‬ ‫را فراهــم کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬در راســتای حمایــت از‬ ‫اصحــاب رســانه ‪ 18‬فقــره تســهیالت ‪ 100‬میلیــون‬ ‫تومانــی در نظــر گرفتــه شــد کــه ‪ 30‬نفــر از اصحــاب‬ ‫رســانه اســتان متقاضــی ایــن تســهیالت بودنــد کــه‬ ‫بــه قیــد قرعــه ایــن افــراد از ایــن تســهیالت بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تــاش هســتیم کــه بــرای نشســت در حــوزه پیگیــری‬ ‫مطالبــات صنفــی حــوزه رســانه همچنیــن نشســتی را بــا اســتاندار‬ ‫گلســتان برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات و رســانه اســتان گلســتان از شــکل گیــری‬ ‫کارگــروه تخصصــی خانــه مطبوعــات خبــرداد و افــزود‪ :‬امــوزش هــای‬ ‫تخصصــی خبرنــگاران و اصحــاب رســانه یکــی از اولویــت هــای خانــه‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مطبوعــات بــرای توانمنــد ســازی اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا هماهنگــی انجــام شــده کارگاه اموزشــی رســانه‬ ‫و مدیریــت بحــران بــا همــکاری اداره کل مدیریــت بحــران و اداره‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در دو بخــش بــرای روابــط‬ ‫عمومــی هــا و اصحــاب رســانه برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ بــا توجــه بــه محدودیــت هــای موجــود بــرای ثبــت‬ ‫نــام در ایــن دوره اموزشــی تــا ‪ 10‬اذر مــاه فرصــت درنظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫تصادفات خراسان شمالی‬ ‫درهفت ماه امسال ‪ ۱۷۲‬نفر‬ ‫کشته داشت‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان در نشســت خبــری طــرح زمســتانه‬ ‫پلیــس راه گفــت‪ :‬وقــوع تصادفــات در‏محورهــای درون و بــرون‬ ‫شــهری اســتان امســال ‪ ۱۷۲‬کشــته داشــت کــه ‪ ۱۴۱‬نفــر ان‬ ‫بــرون شــهری و مابقــی درون شــهری بــوده‏اس ـت‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســردار «ســعید مطهــری زاده » در جمــع خبرنــگاران بــا‬ ‫ابــراز نگرانــی‏از بــاال بــودن امــار قربانیــان حــوادث جــاده ای در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی هفــت ماهــه ســال جاری شــمار‬ ‫حــوادث‏ترافیکــی در جاده هــای اســتان بــه نســبت مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۱۳‬درصــد و در معابــر درون شــهری اســتان ‪ ۹‬درصــد‬ ‫‏افزایــش یافتــه اســت‪.‬‏‬ ‫وی‏گفــت‪ :‬ســهم عامــل انســانی در ایــن زمینــه بســیار بیــش از‬ ‫عوامــل دیگــر اســت بــه طــوری کــه عامــل انســانی در ‪ ۷۰‬تــا ‪75‬‬ ‫‏درصــد از تصادفــات مقصــر شــناخته مــی شــود‪.‬‏‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی جــاده هــای اســتان وضعیــت مناســب‬ ‫ندارنــد در ایــن زمینــه محــور بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان از‏محورهــای‬ ‫مهــم و پــر تــردد اســت کــه چهارخطــه کــردن ان در دســت انجــام‬ ‫اســت کــه البتــه زمــان بهــره بــرداری از ان‏طوالنــی شــده اســت‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان اماکن‬ ‫خصوصی و دولتی در بجنورد‬ ‫‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬رئیــس پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان از دســتگیری ‪ 5‬نفر ســارق ســابقه دار و کشــف ‪ 24‬فقره‬ ‫ســرقت‏اماکــن خصوصــی و دولتــی در بجنــورد خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی و‬ ‫دولتــی در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع با جدیت‬ ‫دردســتور کار‏کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در دو‏عملیــات غافلگیرانــه ‪ 5‬نفــر ســارق ســابقه دار‬ ‫در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده‬ ‫بــه ‪ 24‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی و‏دولتــی در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیــت و ارامــش جامعــه‬ ‫خــط قرمــز پلیــس اســت از شــهروندان خواســت در صــورت‬ ‫اطــاع از‏هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار‬ ‫با ‪ 9‬فقره سرقت منزل‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬رئیــس پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان از دســتگیری ‪ 4‬نفــر ســارق ســابقه دار بــا ‪ 9‬فقــره‬ ‫ســرقت منــزل در‏بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات این‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت منــزل‬ ‫در ســطح شــهر بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار پلیــس‪ ،‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی موفــق شــدند ســارقان را مــورد شناســایی قــرار‬ ‫دهنــد‪،‬‏افــزود‪ :‬در دو عملیــات غافلگیرانــه ‪ 4‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 9‬فقــره ســرقت منــزل در‬ ‫ســطح شــهر‏بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان‬ ‫در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005002938‬مــورخ ‪ 1400.07.10‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای ربیــع الــه شــکی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1397114412005000243‬تقاضــای اقــای رضــا حاجــی حســینی مجــن بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 3936‬و کــد ملــی‏‏‪ 2269879635‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد یحــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 519.92‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بلــوار‬ ‫دانشــگاه ‪ ،‬کوچــه احداثــی دانــش‏‏‪ 22‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪453 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‪‎‎‬برابر رای شــماره ‪140060312005003137‬مورخ ‪ 1400.07.24‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالکیت اقای ابراهیم تجری به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالسه ‪ 1399114412005000394‬تقاضای اقای حسن زوار به شماره شناسنامه ‪ 281‬کد ملی ‪ 2269286601‬صادره‬ ‫‏ازعلــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده ( دامــداری ) بــه مســاحت ‪1300‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتول ‪ ،‬روســتای مارانکالته ‪ ،‬بعد از روســتا ‪ ،‬دامــداری زوار‏بخش ‪6‬‬ ‫حوزه ثبت علی اباد به اســتناد مجوزشــماره ‪ 11032‬مورخ ‪ 1400.07.20‬جهاد کشــاورزی علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب‏دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند‏مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجع‏ذیصالح قضایــی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 49 :‬‏‪ 4‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.09.08 :‬‏ ‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005003222‬مــورخ ‪ 1400.07.29‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای علــی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000505‬تقاضــای خانــم طاهــره عاشــوری شــیخی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 68‬و کــد ملــی‏‏‪ 2269364139‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد نورمحمــد در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 238‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪،‬‬ ‫انتهــای خیابــان ایــت – کوچــه شــقایق ‪27‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪445 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005003059‬مــورخ ‪ 1400.07.18‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای رحیــم دولتــی نــوده بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000375‬تقاضــای اقــای هــادی مجنــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 11949‬کــد ملــی ‪2268937119‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد رضــا درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بیســت متــری تامیــن‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬کوچــه شــرقی دوازده‏متــری بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪443 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪139460312001041‬مــورخ ‪ 1400.02.02‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1391114412005001621‬‏تقاضــای خانــم مریــم شــفقی کاخکــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3159‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 5249486721‬صــادره ازمانــه و ســملقان فرزنــد محمدرضــا در‏ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100.30‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از‏‏‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان هشــت متــری ‪،‬‬ ‫شــهید میرغنــی نســیم شــش بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪436 :‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.09.08 :‬‏ ‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003248‬مــورخ ‪ 1400.08.03‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای غــام حســین زنگانــه بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000012‬تقاضــای خانــم زهــرا ســاالری بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 155‬کــد ملــی ‪3671336420‬‏صــادره اززابــل فرزنــد قاســم در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت وســه ســهم مشــاع از‏بیســت و چهارســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بااوقــاف‬ ‫تنظیــم شــده اســت بــه مســاحت ‪ 406.27‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان طالقانــی شــمالی ‪ ،‬بعــداز کوچــه بوســتان ‪ 57‬کوچــه احداثــی بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد مجوزشــماره ‪1400.189343‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400.07.25‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪433 :‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۸‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۶۸۰۰۰۶۹۹۷‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۶‬هیات موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم ‪-۱‬ســید هــادی امیــری بــه شناســنامه ‪ ۱۸‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۹۰۴۳۶۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۹‬در‪ ۱۹.۵‬ســهم مشــاع از شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪ -۲‬اقــای خانــم رحیمعلــی رضایــی بــه شناســنامه ‪ ۳۱۵۶‬کدملــی ‪۲۲۴۸۸۵۸۸۸۴‬صــادره از کردکــوی فرزنــد حســن متقاضــی کالس پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۸‬‬ ‫در‪ ۱۹.۵‬ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‪ -۳‬اقــای ‪/‬خانــم ســعید ســلمانی چهــار دهــی بشناســنامه ‪ ۲۰۵۵‬کدملــی ‪ ۲۲۴۸۶۶۷۱۲۴‬صــادره از کردکــوی فرزنــد یوســف متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۷‬در‪ ۶۱‬ســهم‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ ۲۷۸.۵۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزروعــه موقوفــه محمــد صــادق باباصادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای‬ ‫صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزاگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۹۳۰۷‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۲۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۹/۸ :‬حجــت اللــه تجــری رییــس ادره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005002811‬مــورخ ‪ 1400.07.06‬هیئت موضوع قانون تعیین‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالکیت اقای یوســف علی ابادی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1399114412005000294‬تقاضای اقای علی رضا جلیلی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 457‬کــد ملــی ‪1500882054‬‏صــادره ازاهــر فرزنــد تیمــوردر ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 142.23‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی‬ ‫متــری جنوبــی ‪ ،‬کوچــه فرزانــه ‪ 16‬بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از این رو‏اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع‏ثبتی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪431 :‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫فیش دستمزد مرا اهسته‬ ‫بگشا ای نسیم!‬ ‫ماجــرای فیــش هــای حقوقــی هنــوز بــه اتمــام نرســیده اســت‬ ‫و هــر از گاهــی انتشــار ایــن فیــش هــا در رســانه هــا و فضــای‬ ‫مجــازی حاکــی از ان اســت کــه فیــش هــای نجومــی از انچــه کــه‬ ‫در رســانه مشــاهده مــی کنیــم بــه مــا نزدیــک ترنــد! البتــه همیــن‬ ‫کــه دوســتان ایــن ماجــرا را گــردن دولــت هــای قبلــی یــا جنــاب‬ ‫«تومــاس نــال» مبــدع فتــو شــاپ نمــی اندازنــد‪ ،‬جــای شــکرش‬ ‫باقــی اســت!‬ ‫حقیقــت امــر مــا علــی رغــم تخصــص و تجــارب فراوانی که در‬ ‫علــوم مختلــف داریــم و دوســتان بــه مــا لقــب پــدر گمانــه زنــی و‬ ‫حدســیات کشــور را داده انــد ولــی بایــد اعتــراف کنیــم کــه در ایــن‬ ‫مــورد بــه خصــوص از هــر گونــه اظهــار نظــر و گمانه زنــی عاجزیم‬ ‫کــه چطــور مــی شــود یــک مدیــر در مــاه برابــر بــا حقــوق چنــد مــاه‬ ‫کارمنــدان یــک اداره حقــوق و دســتمزد دریافــت مــی کنــد ولــی‬ ‫بــرای چنــدر غــاز افزایــش حقــوق معلمــان در قالــب طــرح رتبــه‬ ‫بنــدی نزدیــک بــه یــک دهــه بایــد منتظــر مانــد و دســت اخــر هــم‬ ‫بــا یــک بخشــنامه محتویات ســایر بخشــنامه هــا را در نفــت کوره‬ ‫زدنــد و بیــرون اوردنــد! تنهــا چیــزی کــه بــه نظــر بنــده مــی رســد‬ ‫ایــن اســت کــه احتمــاال ًدر ایــن ســازمان هــا مدیــر مربوطــه هــر‬ ‫مــاه بــه همــکاران مــی گویــد‪« :‬بچــه هــا یــک بــازی جدیــد ابــداع‬ ‫کــردم‪ .‬مــن یــک شــماره حســاب اعــام میکنــم هــر کــس پــول‬ ‫نریــزه بازنــده میشــه‪.‬‬ ‫خواهشــا ً مســخره بــازی در نیاریــن‪ .‬بذاریــن قشــنگ بــازی‬ ‫کنیــم!‬ ‫علــی ای حــال بــا وجــود تــاش هــای گســترده در خصــوص‬ ‫کاهــش ایــن فیــش هــای حقوقــی نــا متعــارف‪ ،‬بــه شــیوه‬ ‫مالــوف و رســم معهــود ســعی مــی کنیــم بــا ارائــه چنــد‬ ‫راهــکار پیشــگیرانه و هوادهــی شــده‪ ،‬راه را بــرای جلوگیــری‬ ‫از اتفاقاتــی از ایــن دســت ســد کنیــم علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬امــوزش از ســنین کودکــی‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از برخــی برداشــت هــا و پرداختــی هــای نامتعــارف‬ ‫و خــارج از قاعــده‪ ،‬از همــان ســنین کودکــی در مهــد هــای‬ ‫کــودک ‪ ،‬همــراه امــوزش مفاهیمــی نظیــر اتــش‪ ،‬اشــیاء برنــده‬ ‫و خطرنــاک‪ ،‬جیــز و ‪ ...‬مفاهیمــی نظیــر امــوال دیگــران یــا مــال‬ ‫مــردم هــم امــوزش داده شــود تــا اگر فردی در ســنین بزرگســالی‬ ‫بــا گاو صنــدوق هــای بــزرگ پــر از پــول نقــد یــا مقادیــر معتنابهــی‬ ‫چــک پــول مواجــه شــد در جریــان باشــد کــه ایــن پــول متعلــق‬ ‫بــه ایشــان نیســت و بــه صــورت غیــر متعــارف برداشــت نکنــد!‬ ‫حــذف شــورای رقابــت‪ :‬بــه نظــر بعــد از نقش کمرنگ شــورای‬ ‫رقابــت در کاهــش قیمــت هــا و در عیــن حــال نقــش جــدی‬ ‫و اثــر گــذار ان در بــاال بــردن قیمــت هــا‪ ،‬ســایر ادارات هــم‬ ‫بــرای خودشــان بــه صــورت خودجــوش «شــورای رقابــت»‬ ‫یــا «شــورای چشــم و هــم چشــمی» تشــکیل داده انــد و بــه‬ ‫صــورت ادواری در حــال باالبــردن مبالــغ ســتون هــای فیــش‬ ‫حقوقــی خــود هســتند‪.‬‬ ‫بــه قــول شــاعر «فیــش دســتمزد مــرا اهســته بگشــا ای‬ ‫نســیم ‪ . . .‬در میــان هــر ســتون یــک پــول گنــده جــا شــده»‬ ‫پیگیــری در خصــوص حــذف ایــن شــورا مــی توانــد در بــه‬ ‫ســاحل رســاندن کشــتی بحــران زده فیــش هــای حقوقــی بــه‬ ‫ســاحل ثبــات موثــر باشــد‪.‬‬ ‫تشــکیل کمپیــن‪ :‬در عصــر حاضــر یکــی از کــم هزینــه تریــن‬ ‫راهــکار هــا در مواجهــه با مســائل مختلــف اجتماعی ‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاســی و ‪ ....‬تشــکیل کمپیــن و حــل مشــکالت بــا پیژامــه اال‬ ‫پلنگــی و از روی کاناپــه اســت‪ .‬ایــن عزیزانــی کــه ماشــین ندارنــد‬ ‫ولــی در کمپیــن «بیــن خطــوط مــی رانــم» شــرکت مــی کننــد و یــا‬ ‫واکســن نمــی زننــد ولــی دغدغــه واردات واکســن را دارنــد یــک بار‬ ‫هــم یــک کمپیــن در خصــوص حراســت از بیــت المــال و مبــارزه‬ ‫بــا فســاد اقتصــادی تشــکیل دهنــد!‬ ‫پیام ایمنی‬ ‫جهــت جلوگیــری از پدیــده خطرســاز( مکــش‬ ‫معکــوس) در ســاختمانها الزم اســت بــر روی‬ ‫قســمت زیریــن درب ورودی هــر اپارتمــان از‬ ‫دریچــه تهویــه کرکــره ای یــا ایفونــی مناســب‬ ‫بــه طــول ‪ ۲۰×۵۰‬ســانتیمتر اســتفاده گــردد‬ ‫همچنیــن زیــر دربهــای ورودی اطاق خــواب هــا‬ ‫نیــز حــدود ‪۳‬تــا ‪ ۵‬ســانتیمتر بــاز باشــد‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪429‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫‪ ۶‬نشانه مهم بی توجهی‬ ‫به مشتریان و راه های‬ ‫حل این مشکل‬ ‫مشــتری مــداری و دادن حــق بــه مشــتریان جــزء‬ ‫خط مشــی های مهــم کســب و کارهــای امــروزی اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬پیچیدگی هــای دنیــای امــروز ظرافت هــای‬ ‫خاصــی را بــرای رفتــار بــا مشــتریان می طلبــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫اوقــات‪ ،‬تفــاوت شکســت و پیــروزی یــک شــرکت در روش‬ ‫برخــورد بــا مشــتری هایــش خالصــه می شــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۶‬نشــانه کــه بیانگــر بی توجهــی بــه مشــتریان اســت و‬ ‫راهکارهایــی بــرای پرهیــز از انهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده انــد کــه ‪ ۸۶‬درصــد مشــتریان حاضرنــد‬ ‫بــرای دریافــت خدمــات مطلــوب‪ ،‬هزینــه بیشــتری پرداخــت‬ ‫کننــد‪ ،‬به شــرطی کــه از پشــتیبانی مناســب برخوردارشــوند‪.‬‬ ‫هزینه کــردن بــرای جلــب رضایــت مشــتری ‪ ،‬به معنــای‬ ‫دورریختــن پــول نیســت ؛ نوعــی ســرمایه گــذاری اســت کــه‬ ‫شــما بــرای کســب ســود بیشــتر در اینــده انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫نادیده گرفتــن و بی توجهــی بــه نیازهــای مشــتریان در‬ ‫بلند مــدت‪ ،‬به شــدت بــه درامدهــای شــرکت شــما اســیب‬ ‫می زنــد‪ .‬بنابرایــن بــرای جلوگیــری از چنیــن اتفاقــی‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه برخــی از اشــتباهات رایــج در برخــورد بــا مشــتریان را‬ ‫بشناســید تــا از وقــوع انهــا جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شما از مشتریان خود شناخت ندارید‬ ‫شــاید کسـب وکار شــما مشــتریان زیــادی داشــته باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــا شــما هــم از انهــا شــناخت کافــی داریــد؟ مشــتریان شــما‬ ‫دوســت دارنــد از محصــوالت و خدمــات جدیــد مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫تبلیغــات بهتریــن روش بــرای معرفــی انهــا اســت؛ امــا بــدون‬ ‫شــناخت مشــتریان‪ ،‬تولیــد یــک تبلیــغ مناســب غیرممکــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫درک نیازهــا و ســلیقه های مشــتریان‪ ،‬اولیــن قــدم بــرای‬ ‫طراحــی راهبــرد مناســب رفتــار بــا انهــا اســت‪ .‬امــروزه‬ ‫شــرکت هایی هســتند کــه در حــوزه بازاریابــی و شــناخت‬ ‫مشــتریان ‪ ،‬بــه کســب وکارها مشــاوره می دهنــد‪ .‬اگــر در‬ ‫کسـب وکار خود چنین بخشــی ندارید‪ ،‬می توانید از تخصص‬ ‫انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مشتریان به شما دسترسی ندارند‬ ‫یکــی از متداول تریــن نقــاط ضعف کسـب وکارها‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫ـتریان محصــوالت یــا‬ ‫ضعیــف از مشــتریان اســت‪ .‬اگــر مشـ‬ ‫ِ‬ ‫خدمــات شــما بخواهنــد دربــاره تجربــه خــود نظــری بدهنــد‪،‬‬ ‫بایــد راهــی اســان و ســریع طراحــی کــرده باشــید تــا بتواننــد‬ ‫حــرف خــود را بــه گــوش شــما برســانند‪.‬‬ ‫یکــی از ســاده ترین و درعین حــال نا کارامدتریــن روش هــا‬ ‫اســتفاده از بخــش «تمــاس بــا مــا» اســت‪ .‬در ایــن بخــش‬ ‫مشــتریان درخواســت خــود را به صــورت پیــام متنــی و ادرس‬ ‫ایمیل شــان را بــرای پاســخ گویی عوامــل ان کســب وکار‬ ‫می نویســند‪ .‬تجربــه نشــان داده اســت کــه پیام هایــی کــه از‬ ‫ایــن طریــق ارســال می شــوند‪ ،‬معمــوال بی پاســخ می ماننــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث ایجــاد حــس نارضایتــی در مشــتریان می شــود‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬باتوجــه بــه گسترش زیرســاخت های‬ ‫ارتباطــی و ســهولت اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫بســیاری از کسـب وکار هــای موفــق بخشــی از پشــتیبانی خــود‬ ‫را بــه ایــن فضــا منتقــل کرده انــد‪.‬‬ ‫به هرحــال از هــر روشــی کــه اســتفاده کنیــد‪ ،‬خیلــی مهــم‬ ‫اســت کــه مشــتریان شــما بتواننــد تقریبــا در هــر ســاعت از‬ ‫شــبانه روز‪ ،‬بــه شــخصی دسترســی داشــته باشــند تــا بتواننــد‬ ‫نظــر و مشــکالت خــود را مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به نظرات مشتریان خود گوش نمی کنید‬ ‫صــرف طراحــی یــک کانــال ســریع و اســان بــرای دسترســی‬ ‫مشــتریان به شــما کافی نیســت‪ .‬شــما باید افرادی را اموزش‬ ‫دهیــد تــا بتواننــد به شــکل مطلــوب بــا مشــتریان ارتبــاط برقرار‬ ‫کننــد و بـ ا انهــا تعامــل ســازنده داشــته باشــند‪ .‬اگــر قــرار باشــد‬ ‫فقــط شــنونده شــکایت ها باشــید امــا کاری نکنیــد‪ ،‬خیلــی زود‬ ‫اعتبــار خــود را از دســت خواهیــد داد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اهداف و ارزش های کسب وکارتان را نادیده می گیرید‬ ‫در شــرایط ناپایــدار اقتصــادی‪ ،‬کســب وکارها کار دشــواری‬ ‫بــرای حفــظ اهــداف و ارزش هــای تعیین شــده دارنــد‪ ،‬امــا بایــد‬ ‫بدانیــد کــه نادیده گرفتــن انهــا‪ ،‬ضربــات جبران ناپذیــری بــر‬ ‫اعتبــار برنــد و تصویــر شــما در ذهــن مشــتریان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬مــردم توجــه زیــادی بــه اهــداف‪ ،‬ارزش هــای اخالقــی‬ ‫و کاری و مســئولیت های اجتماعــی شــرکت ها می کننــد؛ مثــا‬ ‫اینکــه یــک کسـب وکار چــه نگرشــی بــه مســائل نژادی‪ ،‬حقــوق‬ ‫اقلیت هــا و محیــط زیســت دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بخش های مختلف کسب وکار شما هماهنگ نیستند‬ ‫یکــی از مســائلی کــه باعــث نگــرش منفــی مشــتریان دربــاره‬ ‫برنــد شــما می شــود‪ ،‬ناهماهنگــی بیــن گروه هــای مختلــف‬ ‫شــرکت اســت‪ .‬ایجــاد هماهنگــی بیــن بخش هــای مختلــف‪ ،‬‬ ‫نــه فقــط در بحــث مشــتریان‪ ،‬بلکــه در موفقیــت کلــی‬ ‫کس ـب وکار بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شفاف نیستید!‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬یک شــرکت تحقیقاتی نتایج بســیار مهمی را‬ ‫منتشــر کــرد‪ .‬بــر اســاس یافته هــای انهــا ‪ ۸۰ ،‬درصد مشــتریان‬ ‫پیــش از اســتفاده از خدمــات یــا محصــوالت یک شــرکت‪ ،‬باید‬ ‫به ان اعتماد کافی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫هــر تجارتــی بــر اســاس ارتباط و اعتماد اســتوار اســت‪ .‬قاعده‬ ‫ســاده ای دارد‪ :‬اگـ ر بــرای مشــتریان خــو د احتــرام و ارزش قائــل‬ ‫شــوید‪ ،‬انهــا هــم در واکنــش بــه شــما همیــن کار را خواهنــد‬ ‫کــرد‪ .‬ایجــاد یــک رابطــه پایــدار نقــش بســیار مهمــی در‬ ‫موفقیــت کســب و کار شــما دارد‪.‬بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪..‬‬ ‫تقویت قاطعیت در تصمیم گیری با ‪ ۱۲‬راهکار اثربخش‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫بــرای افــرادی کــه قاطعیــت ندارنــد و ان را در‬ ‫خودشــان تقویــت نمی کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری‬ ‫عــذاب اور اســت‪ .‬ایــن افــراد زمــان و انــرژی‬ ‫زیــادی را صــرف گرفتــن تصمیم هــای نه چنــدان‬ ‫مهــم می کننــد و وقتــی نیــاز دارنــد تصمیمــی‬ ‫مهــم بگیرنــد‪ ،‬حســابی بــه دردســر می افتنــد‪ .‬بــا‬ ‫خوانــدن ایــن مقالــه متوجــه می شــوید چگونــه‬ ‫می توانیــد در تمــام جوانــب زندگــی خــود فــرد‬ ‫قاطعــی باشــید‪.‬‬ ‫بــرای تصمیم گیــری کامــا درســت بــه دو ابــزار‬ ‫نیــاز داریــم کــه هنــوز بشــر بهشــان دســت پیــدا‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬یعنــی همه چیزدانــی و ماشــین‬ ‫زمــان! فقــط اگــر ایــن ابــزار را داشــته باشــیم‬ ‫می توانیــم از نتایــج تصمیم هایمــان اگاه شــویم‬ ‫و درســت ترین تصمیــم را بگیریــم‪.‬‬ ‫اولیــن اصــل قاطعیــت ایــن اســت کــه بدانیــد‬ ‫هیچ وقــت نمی توانیــد تصمیمــی بی نقــص‬ ‫بگیریــد؛ هرقــدر هــم گزینه هــا را سبک ســنگین‬ ‫کنیــد‪ ،‬در نهایــت احتمــال اشــتباه وجــود دارد‪.‬‬ ‫وقتــی بــر ایــن ذهنیــت اشــتباه غلبــه کنیــد کــه‬ ‫شــما را از عواقــب تصمیم گیــری می ترســاند‬ ‫و وادارتــان می کنــد گزینه هــا را بیش ازحــد‬ ‫بررســی کنیــد‪ ،‬گام مهمــی در مســیر قاطع بــودن‬ ‫برداشــته اید‪ .‬نتیجــه ایــن ذهنیــت اشــتباه فقــط‬ ‫اتــاف انــرژی‪ ،‬انفعــال و حتــی فلــج تحلیلــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه نکاتــی را یــاد می گیریــد کــه بــرای‬ ‫افزایــش قاطعیــت در کار‪ ،‬رفتــار‪ ،‬روابــط و‬ ‫مدیریــت بــه شــما کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بررســی کنیــد نتیجــه نهایــی تصمیــم تــا چــه‬ ‫زمانــی تاثیــر دارد‬ ‫اولیــن گام بــرای تبدیل شــدن بــه فــرد قاطــع‪،‬‬ ‫بررســی کردن تاثیــر نتیجــه نهایــی تصمیــم‬ ‫روی احســاس خــوب شماســت؛ بررســی کنیــد‬ ‫تصمیــم شــما در یــک هفتــه‪ ،‬یــک مــاه و یــک‬ ‫ســال بعــد چــه نتایجــی خواهــد داشــت‪ .‬اگــر‬ ‫تاثیــر تصمیــم در بازه هــای زمانــی مختلــف زیــاد‬ ‫باشــد‪ ،‬حــق داریــد زمــان و انــرژی زیــادی بــرای‬ ‫بررســی ان صــرف کنیــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪،‬‬ ‫صــرف زمــان بیش ازحــد ممنــوع اســت! بعضــی‬ ‫از افــراد حتــی بــرای انتخــاب غــذا در رســتوران‬ ‫هــم مشــکل دارنــد‪ ،‬در حالــی کــه واقعــا تصمیــم‬ ‫مهمــی نیســت!‬ ‫بســیاری از افــراد فقــط به خاطــر تــرس از نتیجــه‬ ‫هنــگام تصمیم گیــری فلــج می شــوند‪ ،‬امــا وقتــی‬ ‫نتیجــه را در افــق زمانــی طوالنی تــری بررســی‬ ‫می کننــد‪ ،‬متوجــه می شــوند حتــی بدتریــن‬ ‫نتیجه هــا هــم بعــد از مدتــی ان چنــان تاثیــر‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از ازمون «تنها راه موجود» استفاده کنید‬ ‫وقتــی بیــن چنــد گزینــه مــردد هســتید‪ ،‬بــرای‬ ‫قاطعیــت بیشــتر تصــور کنیــد کــه فقــط یــک راه‬ ‫پیــش روی شماســت و بایــد ان را انتخــاب کنیــد‪،‬‬ ‫ســپس نتیجــه را بســنجید‪ .‬مثــا اگــر نمی دانیــد‬ ‫بــرای مســافرت تفریحــی خــود شــیراز را انتخــاب‬ ‫کنیــد یــا اصفهــان را‪ ،‬اول بــه ایــن فکــر کنیــد کــه‬ ‫تنهــا گزینــه پیــش روی شــما شــیراز اســت‪ .‬اگــر‬ ‫شــیراز تنهــا مقصــدی بــود کــه می توانســتید بــرای‬ ‫ســفر انتخــاب کنیــد‪ ،‬چــه احساســی داشــتید؟‬ ‫همیــن ازمــون را بــرای اصفهــان هــم انجــام‬ ‫بدهیــد‪ .‬اگــر اصفهــان تنهــا شــهری بــود کــه‬ ‫می توانســتید بــرای ســفر انتخــاب کنیــد‪ ،‬چــه‬ ‫احساســی داشــتید؟ اکنــون می توانیــد انتخــاب‬ ‫کنیــد کــه کــدام را ترجیــح می دهیــد‪ .‬اگــر نتیجــه‬ ‫بررســی هــر دو گزینــه یکــی بــود‪ ،‬یعنــی اولویــت‬ ‫انهــا یکســان اســت و فرقــی نــدارد کــدام را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬پــس بــدون تردیــد‪ ،‬بلیــت خــود را‬ ‫بخریــد و از ســفرتان لــذت ببریــد!‬ ‫‪ .۳‬نتایــج تصمیم هــای مختلــف را بــا هــم‬ ‫مقایســه کنیــد‬ ‫تصمیم گیــری همیشــه ســاده نیســت و حتــی‬ ‫قاطع تریــن افــراد هــم نمی تواننــد هنــگام‬ ‫تصمیم گیری هــای مهــم کامــا قاطعیــت داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬یکــی از راهکارهــا بــرای انتخــاب بهتریــن‬ ‫گزینــه‪ ،‬مقایســه نتایــج تصمیم هــای مختلــف بــا‬ ‫هــم اســت‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد موقعیــت شــغلی جدیــدی بــه شــما‬ ‫پیشــنهاد شــده اســت و بایــد انتخــاب کنیــد کــه‬ ‫می خواهیــد شــغلتان را عــوض کنیــد یــا نــه‪.‬‬ ‫مزایــای شــغل فعلــی و شــغل جدیــد را بنویســید‬ ‫و انهــا را مقایســه کنیــد‪ .‬ایــن کار را ان قــدر‬ ‫ادامــه بدهیــد کــه کامــا مطمئــن شــوید یکــی از‬ ‫شــغل ها بهتــر از دیگــری اســت و پذیــرش ان‬ ‫منفعت هــای بیشــتر یــا ضررهــای کمتــری بــرای‬ ‫شــما دارد‪ .‬البته این مقایســه برای تغییر شــغل‬ ‫فرضــی اســت و همه چیــز بــر اســاس احتمــاالت‬ ‫پیــش مــی رود‪ .‬همان طــور کــه قبــا گفتیــم‪،‬‬ ‫مــا ماشــین زمــان نداریــم و نمی توانیــم کامــا‬ ‫مطمئــن باشــیم!‬ ‫‪ .۴‬اطالعات بیشتری به دست بیاورید‬ ‫اگــر هنــوز نمی توانیــد گزینه هــای مختلــف‬ ‫را بــا هــم مقایســه کنیــد‪ ،‬یعنــی بــه اطالعــات‬ ‫بیشــتری نیــاز داریــد‪ .‬نــوع اطالعاتــی کــه دربــاره‬ ‫گزینه هــا بــه دســت می اوریــد هــم بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬مثال هنگام انتخاب شــغل بررســی اینکه‬ ‫فــان شــخص در ان جایــگاه موفــق بــوده یــا‬ ‫خیــر‪ ،‬اطالعــات درســتی نیســت‪ .‬شــما کامــا بــا‬ ‫ان فــرد فــرق داریــد و نتایــج متفاوتــی بــه دســت‬ ‫می اوریــد‪ .‬اطالعاتــی کــه شــما بایــد بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬ویژگی هــای الزم بــرای فعالیــت در ان‬ ‫ســمت شــغلی اســت‪.‬‬ ‫افزایــش اطالعــات بایــد بــه شــما کمــک کنــد‬ ‫گزینه هــا را راحت تــر بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬امــکان اجــرای هم زمــان چنــد گزینــه را‬ ‫بررســی کنیــد‬ ‫یکــی از روش هــای افزایــش قاطعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه نیــازی بــه تصمیم گیــری نداشــته‬ ‫باشــید و بتوانیــد چنــد گزینــه را هم زمــان اجــرا‬ ‫کنیــد‪ .‬هنــگام انتخــاب رشــته‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫بیشــتر از یــک حــوزه عالقــه داشــته باشــید کــه‬ ‫شــاید ارتباطــی بــه هــم نداشــته باشــند؛ مثــا‬ ‫هم زمــان شــیمی و نقاشــی را دوســت داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ایــا نمی توانیــد در دانشــگاه شــیمی‬ ‫بخوانیــد و هم زمــان در دوره های طراحی شــرکت‬ ‫کنیــد؟ یــا هنــگام انتخــاب مقصــد مســافرت‪ ،‬ایــا‬ ‫نمی توانیــد طــوری برنامه ریــزی کنیــد کــه هــم بــه‬ ‫شــیراز برویــد و هــم از اصفهــان بازدیــد کنیــد؟‬ ‫‪ .۶‬ارزش هایتان را مشخص کنید‬ ‫وقتــی مقصــد مشــخص باشــد‪ ،‬انتخــاب مســیر‬ ‫درســت در دوراهی هــا ســاد ه می شــود‪ .‬همیشــه‬ ‫ی ارزش هــا و ماموریت هــای‬ ‫هنــگام تصمیم گیــر ‬ ‫خــود در زندگــی را بــه خاطــر داشــته باشــید تــا‬ ‫گزینـه ای را انتخــاب کنیــد کــه همســو بــا مقاصــد‬ ‫شــما باشــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر در محــل کارتــان بدانیــد کیفیــت‬ ‫محصــول ارزش اســت‪ ،‬به قاطعیــت در مدیریت‬ ‫می رســید و بــا هرگونــه پیشــنهاد تولیــد محصــول‬ ‫بی کیفیــت مخالفــت می کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫هزینــه اش کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از قبل تصمیم گیری کنید‬ ‫ذهــن مــا در طــول روز ظرفیــت مشــخصی بــرای‬ ‫تصمیم گیــری دارد و وقتــی خســته می شــود‪،‬‬ ‫قــدرت انتخابــش به شــدت کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫بایــد برنامه ریــزی کنیــم کــه ایــن انــرژی را بــرای‬ ‫چــه چیــزی صــرف می کنیــم؛ انتخــاب لبــاس یــا‬ ‫تصمیم گیــریدربــارهمســیرتوســعهکســب وکار!‬ ‫بــرای اینکــه از قبــل تصمیــم بگیرید‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫یــک ســاعت در طــول هفتــه زمــان بگذاریــد و‬ ‫بنویســید که هر روز ناهار و شــام چه می خورید‬ ‫یــا در ان روز چــه لباســی می خواهیــد بپوشــید‪.‬‬ ‫یــک بــار در طــول هفتــه ایــن کار را انجــام دهیــد‬ ‫و خودتــان را از درگیــری روزمــره نجــات دهیــد!‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫اضطراب قبل از سفر‪،‬‬ ‫راه هایمقابله‬ ‫بســیاری از افــراد بــرای ســفررفتن دچــار اضطــراب می شــوند‪.‬‬ ‫اضطــراب قبــل از ســفر بعضــی مواقــع بــه قــدری زیــاد اســت کــه‬ ‫حتــی شــاید باعــث شــود افــراد به کلــی قیــد ســفرکردن را بزننــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما هــم دچــار ایــن اضطــراب می شــوید‪ ،‬ایــن مطلــب را‬ ‫بخوانیــد تــا روش هــای کنار امــدن بــا ان را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪428‬‬ ‫‪ .۵‬تن ارامی یا ریلکسیشن را امتحان کنید‬ ‫قبــل از ترک کــردن خانــه بــرای ســفر‪ ،‬تکنیک هــای تن ارامــی یــا‬ ‫ریلکسیشــن را یــاد بگیریــد و در طــول ســفر از انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ایــن روش هــا‪ ،‬مثــا مراقبــه‪ ،‬می تواننــد‬ ‫بــه میــزان چشــمگیری در کاهــش عالئــم اضطــراب نقــش داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬نفس کشــیدن عمیــق و ارام کــردن عضــات هــم کمک می کنند‬ ‫کــه ارام شــوید و بــا اضطــراب مقابلــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬با دوستان خود سفر کنید‬ ‫اگــر تنهــا ســفرکردن باعــث می شــود کــه دچــار اضطــراب شــوید‪ ،‬همــراه‬ ‫کســی بــه ســفر برویــد‪ .‬اگــر قصــد داریــد بــا کســی ســفر کنیــد‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫دوســتان و اشــنایان نزدیــک می توانیــد همــراه تورهــای ســفر گروهــی‬ ‫هــم بشــوید‪ .‬اگــر کســی همــراه شــما باشــد‪ ،‬شــاید بــرای ســفرکردن و‬ ‫ماجراجویی هــای جدیــد راحت تــر باشــید و ان را بیشــتر بپذیریــد‪ .‬یکی از‬ ‫مزایــای ســفرهای گروهــی ایــن اســت کــه تا انتهای ســفر می توانید چند‬ ‫دوســت جدیــد هــم پیــدا کنیــد کــه همیشــه همــراه هــم ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬درمان های دارویی را امتحان کنید‬ ‫اگــر مشــاوره و برنامه ریــزی و ایجــاد حواس پرتــی کمکــی بــه کاهــش‬ ‫اســترس ســفر نکــرد‪ ،‬درمــان دارویــی یکــی از گزینه هــای دیگــر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬معمــوال دو نــوع دارو بــرای اضطــراب تجویــز می شــود‪ :‬داروهــای‬ ‫ضدافســردگی و بنزودیازپین هــا‪.‬‬ ‫در صــورت حملــه پانیــک هنــگام مســافرت‪ ،‬بنزودیازپینــی ماننــد‬ ‫لورازپــام می توانــد تســکین فــوری و کوتاه مــدت ایجــاد کنــد‪ .‬قبــل از‬ ‫شــروع ســفر دربــاره شــرایط خــود بــا پزشــک مشــورت کنیــد تــا اگــر‬ ‫دارویــی نیــاز اســت‪ ،‬بــرای شــما تجویــز کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬جنبه های مثبت سفر را ببینید‬ ‫مســافرت یکــی از فعالیت هــای تفریحــی محبــوب اســت‪ .‬مــردم از هــر‬ ‫فرصتــی کــه دارنــد بــرای ســفر بــه مناطــق جدیــد و کســب تجربه هــای‬ ‫تــازه اســتقبال می کننــد‪ .‬اشــنایی بــا فرهنگ هــای متفــاوت و‬ ‫اشــپزی های متنــوع و دیــدن مناظــر زیبــا تنهــا گوشـه ای از جذابیت های‬ ‫ســفر هســتند‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع ســفر‪ ،‬تمــام جنبه هــای مثبــت مســافرت خــود را‬ ‫پیش بینــی و یادداشــت کنیــد‪ .‬بــه مقصــد فکــر کنیــد و بــرای لذت بــردن‬ ‫از جاذبه هــا و زیبایی هــای ان برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬وقتــی در طــول ســفر‬ ‫دچــار اضطــراب و نگرانــی می شــوید‪ ،‬بــه فهرســت جنبه هــای مثبــت‬ ‫نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫چه زمانی برای اضطراب پیش از سفر به درمانگر مراجعه کنیم؟‬ ‫اضطــراب زمانــی بــه مشــکلی جــدی تبدیــل می شــود کــه نشــانه های‬ ‫ان روی کیفیــت زندگــی روزانــه تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫یکــی از رایج تریــن ابزارهــای تشــخیصی بــرای اختالل هایــی مثــل‬ ‫اضطراب‪ ،‬اســتفاده از معیار راهنمای تشــخیصی و اماری اختالل های‬ ‫روانــی یــا به اختصــار ‪ 5-DSM‬اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن معیــار اگــر‬ ‫نشــانه های زیــر را داریــد‪ ،‬دچــار اختــال اضطــراب هســتید‪:‬‬ ‫به مدت بیش از ‪ ۶‬ماه‪ ،‬بیشتر روزها اضطراب بیش ازحد دارید‪.‬‬ ‫به مــدت بیــش از ‪ ۶‬مــاه‪ ،‬بیشــتر روزهــا حداقــل ‪ ۳‬مــورد از عالئم شــایع‬ ‫اضطــراب را تجربــه می کنید‪.‬‬ ‫نمی توانید اضطراب خود را کنترل کنید‪.‬‬ ‫اضطــراب شــما باعــث ایجــاد فشــار روانــی و مانــع زندگــی روزمــره شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هیــچ بیمــاری روانــی دیگــری نداریــد کــه عالئم اضطــراب را ایجــاد کرده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگــر تعــداد مشــخصی از ایــن نشــانه ها را داریــد و اضطــراب قبــل از‬ ‫ســفر بــر زندگــی روزمــر ه شــما تاثیــر منفــی گذاشــته اســت‪ ،‬وقــت ان‬ ‫اســت کــه بــه پزشــک مراجعــه کنید‪ .‬بســته به شــدت اضطــراب‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت پزشــک اختــال اضطــراب یــا فوبیــا را در شــما تشــخیص بدهــد‪.‬‬ ‫از طریــق مشــاوره‪ ،‬دارو یــا ترکیبــی از هــر دو می توانیــد بــا اضطــراب‬ ‫قبــل از ســفر مقابلــه کنیــد و ان را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫کالم پایانی‬ ‫اگــر دچــار اضطــراب قبــل از ســفر هســتید‪ ،‬ممکــن اســت نتوانیــد از‬ ‫ایــن تفریــح لذت بخــش و هیجان انگیــز به انــداز ه کافــی لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫قبــل از ســفر بــا انجــام چنــد کار می توانیــد اضطراب ســفر را کمتر کنید‪،‬‬ ‫مثــا بــرای مشــکالت احتمالــی برنامه ریــزی کنیــد و بــا فکرکــردن بــه‬ ‫جنبه هــای مثبــت ســفر افــکار منفــی را از خودتــان دور کنیــد‪ .‬در طــول‬ ‫ســفر‪ ،‬کارهایــی مثــل ایجــاد حواس پرتی هــای جــذاب و حتــی مصــرف‬ ‫دارو می توانــد اضطــراب را کاهــش بدهــد‪.‬‬ ‫اگــر مشــکل شــما بســیار شــدید اســت و بــا ایــن روش هــا حــل‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بهتــر اســت بــه پزشــک مراجعــه کنیــد و از متخصصــان‬ ‫و مشــاوران کمــک بگیریــد‪ .‬روان درمانــی و دارو در کنــار هــم کمــک‬ ‫می کننــد کــه بتوانیــد اختــال اضطــراب خــود را کنترل کنید و از ســفر در‬ ‫کنــار دوســتان و عزیــزان خــود لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫شــما بــرای کاهــش اضطــراب قبــل از ســفر چـ ه کارهایــی می کنیــد؟ بــا‬ ‫چطــور همــراه مــا باشــید‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۸۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۴۹‬تقاضای اقــای محمدتقــی امیرحســینی بــه شــماره شناســنامه ‪۱۹۶۰۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۱۹۵۷۶۵‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد اســمعیل در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‪ ۱۲۸۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدبــم نمایــد‪ .‬م الــف‪ ۹۵۱۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ صفحه 6 ‫مدیرشــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬صنایــع اســتان تاکنــون ‪۴۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۳۲‬هــزار لیتــر مــازوت (نفــت کــوره) بــرای مصــرف زمســتانه خــود دریافــت کــرده انــد و تامیــن‬ ‫ایــن ســوخت بــرای ایــن بخــش ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ مشــکلی در تامیــن نفــت کــوره مــورد نیــاز صنایــع اســتان وجــود‬ ‫نــدارد و از تولیدکننــدگان انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه بــرودت هــوا و احتمــال قطعــی و یــا محــدود شــدن‬ ‫مصــرف گاز صنایــع‪ ،‬زودتــر بــرای تامیــن ســوخت دوم اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫صنایع خراسان‬ ‫شمالی حدود ‪۴۳‬‬ ‫میلیون لیتر مازوت‬ ‫دریافت کردند‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬اذر ‪1400‬‬ ‫دو مورد ممتنع در اجرای قرار کارشناسی ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و پنجمین ناگفته و ناشنیده (قسمت سوم‏)‬ ‫سه مورد ممتنع در اجرای قرار کارشناسی‬ ‫‏‪-6‬مفاد قرار ماهیتا موضوعی حقوقی و قضایی باشد ‪ .‬‏‪:‬‬ ‫مثــل اینکــه دادگاهــی ضمــن دســتور بــراورد خســارت ادعایــی خواهــان ‪،‬‬ ‫تکلیــف میکنــد کــه ایــا خواهــان حــق ‏مطالبــه خســارت بــا عنایــت بــه اینکــه‬ ‫احــراز اصــل حــق امــری قضایــی اســت و مقــدم بــر ارزیابــی خســارت اســت‬ ‫‪ .‬‏لــذا اجــرای قــرار در حــدی کــه اصــل حــق مــورد رســیدگی و اظهــار نظــر‬ ‫کارشــناس قرار گیرد ممتنع اســت‪ .‬‏کارشــناس صرفا مکلف اســتبه اســتناد‬ ‫قــرارداد حاکمــو صورتجلســات و الحاقیــه هــا و ضوابطقانونــی ‪ ،‬میــزان حــق را‬ ‫‏و نــه اصــل حــق را شناســایی و اســتنتاج کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-7‬مفاد قرار مبهم باشد ‪.‬‏‬ ‫هنگامیکــه کارشــناس شــفاها نظــر قاضــی را در خصــوص قابلیــت اســتناد‬ ‫ســند ابــرازی خواهــان جویــا میشــود و ‏شــفاها هــم پاســخی دریافــت‬ ‫میکند‪ .‬در اینصورت ســئوال و پاســخ هر دو گمراه کننده و غیر مســئواالنه‬ ‫کالهبرداری ‪ 5‬میلیاردی‬ ‫با ترفند دوست یابی‬ ‫در تلگرام‬ ‫پلیــس فتــا گفت‪:‬دومجــرم ســایبری بــا ایجــاد‬ ‫اکانت هــای جعلــی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام‬ ‫بــه بهانــه دوســت یابــی اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫‪ 200‬نفــر ازکاربــران کــرده بودند‪ ،‬توســط کاراگاهان‬ ‫پلیــس فتــا شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت‬ ‫ســلیمانی در تشــریح ایــن پرونــده قضایــی‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه تعــداد بســیاری از‬ ‫شــهروندان بــه پلیــس فتا مبنی بر کالهبــرداری‬ ‫بــوده و‏دلیلــی بــر اجــرای قــرار محســوب نمیگــردد‪ .‬زیــرا قابلیــت اســتناد‬ ‫مــدرک ابــرازی‪ ،‬یــا بایــد ناشــی از تراضــی اصحــاب‏دعــوا باشــد و یــا منضــم‬ ‫بــه قــرارداد طرفیــن دعــوا باشــد‪ .‬اگــر غیــر از ان باشــد و یــا مخــدوش به نظر‬ ‫رســد ‪ ،‬ســئوال و‏پاســخ رافــع مســئولیت نبــوده و دلیــل موجــه بــودن اجــرای‬ ‫قــرار کارشناســی نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏‪-8‬قرار کارشناسی کلی و عطف به خواسته خواهان صادر شده باشد‪.‬‏‬ ‫توجــه کارشــناس بــه خواســته هــای خواهــان کــه قــرار نســبت بــه انهــا‬ ‫ســاکت اســت و صراحتــی نــدارد‪ ،‬قطعــا تخلــف و‏خــروج از بیطرفیکارشــناس‬ ‫محســوب میشــود‪ .‬مثــا محاســبه جریمــه تاخیــر قراردادیــو ارزش افــزوده و‬ ‫قدرالســهم‏مالکیــت و اعمــال هزینــه باالســری و ماننــد اینهــا ‪ ،‬زمانــی امــکان‬ ‫دارد کــه در قــرار صــادره تصریــح شــده و مســتند‏قــراردادی داشــته باشــد‪ .‬و‬ ‫صــرف خواســته خواهــان نمیتــوان ایــن مــوارد را مــاک محاســبه و بــراورد‬ ‫قــرارداد‪.‬‏‬ ‫در شــبکه اجتماعــی تلگــرام‪ ،‬در ایــن راســتا‬ ‫پرونــده مقدماتــی بــا هماهنگــی مقــام قضائــی‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ارائه مســتندات‬ ‫توســط شــکات و بــا اقدامــات صــورت پذیرفتــه‬ ‫مشــخص شــد متهمیــن بــا اســتفاده از بســتر‬ ‫شــبکه تلگــرام بــا ایجــاد پروفایلــی جعلی بــا وعده‬ ‫دوســت یابــی بــرای کاربــران اقــدام بــه دریافــت‬ ‫وجــه از انــان کــرده و بعــد از ان دیگــر پاســخگو‬ ‫تماس هــا و یــا پیام هــای قربانیــان نبوده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام‬ ‫اقدامــات تخصصــی‪ ،‬در طــی یــک اقــدام پلیســی‬ ‫و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی ایــن دو متهــم را در‬ ‫یکــی از محــات شــیراز دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهمیــن بــا ایجــاد اکانت هایــی‬ ‫جعلــی در گروه هــای تلگرامــی‪ ،‬اقــدام بــه ارســال‬ ‫تصاویــری از افــراد مختلــف بــرای قربانیــان‬ ‫می نمودنــد کــه بــا وعده هــای دروغیــن مبالغــی را‬ ‫از انهــا دریافــت می کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جعلــی و ســرقتی بــودن بســیاری‬ ‫از اســامی بــه شــهروندان هشــدار داد‪ :‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان بــه درخواســت های کاربــران ناشــناس‬ ‫پاســخ مثبــت ندهنــد و بــه منظورحفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی بــه افــرادی کــه شــناختی نســبت بــه‬ ‫انــان ندارنــد اعتمــاد نکننــد و اطالعــات شــخصی‬ ‫خــود از قبیــل عکس هــای شــخصی و یــا خانوادگی‬ ‫خــود را ارســال نکننــد‪.‬‬ ‫وی بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬از کاربــران خواســت‪ :‬از‬ ‫مطالــب اموزشــی ایــن ســایت اســتفاده کننــد و‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک و‬ ‫مجرمانه ان را از طریق لینک ســامانه پاســخگویی‬ ‫بــه فوریت هــای ســایبری و یــا از طریــق خــط‬ ‫‪ 096380‬بــا همــکاران بنــده در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری از طریق‬ ‫ارسال پیامک جعلی‬ ‫«سامانه ثنا»‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان بــه شــهروندان‬ ‫نســبت بــه شــگرد خــاص کالهبــرداران هشــدار‬ ‫داد‪ :‬مجرمــان اینترنتــی بــا شــگردهای خــاص و بــا‬ ‫اســتفاده از پیامــک جعلــی ثنــا‪ ،‬اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی متقاضیــان را بــه ســرقت بــرده و نســبت‬ ‫بــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی ان هــا‬ ‫اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ابراهیــم‬ ‫پرســا بیــان داشــت‪ :‬ارســال پیامک هــای حــاوی‬ ‫لینــک جعلــی ســامانه ثنــا‪ ،‬یکــی از ترفندهــای‬ ‫مجرمیــن ســایبری اســت و متاســفانه تعــدادی‬ ‫از افــراد بــه دلیــل بی دقتــی و یــا بی اطالعــی‪ ،‬در‬ ‫دام مجرمــان ســایبری گرفتــار می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬ازانجایــی کــه‬ ‫برخــی از شــهروندان‪ ،‬اگاهــی کافــی از ایــن‬ ‫ســامانه ها و نحــوه فعالیــت ان هــا را ندارنــد و‬ ‫مبلــغ عنوان شــده هــم بســیار ناچیــز اســت‪ ،‬لـــذا‬ ‫بــه این گونــه ســایت ها ورود کــرده و ب ـه محــض‬ ‫درج اطالعــات بانکــی و رمــز دوم در ایــن درگاه‬ ‫جعلــی‪ ،‬متاســفانه شــاهد ســرقت اطالعــات و‬ ‫موجــودی حســاب بانکــی می شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان دقــت داشــته باشــند‪ ،‬در هــر صــورت‬ ‫وارد لینــک هــای پیشــنهادی و مشــکوک نشــوند‬ ‫و بــرای مشــاهده ابالغیــه قضایــی نیــاز بــه واریــز‬ ‫هیــچ گونــه وجهــی نمــی باشــد و ســایت ثنـــا‪،‬‬ ‫تنهــا ســامانه رســمی قــوه قضائیــه بــرای ارســال‬ ‫ابالغیه هــای الکترونیکــی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۹۱‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ابراهیــم صفــری نــوده بــه شناســنامه ‪۱۶۶۰‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۶۹۴۳۲۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد قربــان متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۶۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‪ ۱۸۰.۵۹‬مترمربــع از پــاک ‪ -۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گرگان طبق رای صــادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬‬ ‫م الف‪ ۹۵۰۱‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۵۵‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۷۶‬تقاضــای اقــای ابراهیــم مناجاتــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۵۲۳‬وکدملــی‪ ۲۱۲۱۱۸۹۸۴۱‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزندمحمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‪ ۴۶۹۷.۷۳‬مترمربــع از پالک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقع در اراضی ســعداباد بخش دو حــوزه ثبت گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی اقــای قربــان رســتمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۴۸۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضاباقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۵۴‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۷۷‬تقاضــای اقــای ابراهیــم مناجاتــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۵۲۳‬وکدملــی‪ ۲۱۲۱۱۸۹۸۴۱‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزندمحمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‪۱۰۰۰۰.۴۶‬مترمربع از پــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی اقــای ســیدمهدی میرصالحــی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایند ‪.‬م الــف‪۹۴۸۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضاباقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۸۵۶‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۷۵‬تقاضــای اقــای ابراهیــم مناجاتــی بــه شــماره شناســنامه‪ ۵۲۳‬وکدملــی‪ ۲۱۲۱۱۸۹۸۴۱‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزندمحمد در ششــدانگ اعیانی یک قطعه زمین مزروعی به انضمام پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه که مابقی ان وقف اســت بمســاحت‪ ۴۳۹۶.۳۴‬مترمربع از پالک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی ســعداباد بخش دو حوزه ثبت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت ازانتقــال ازمالــک رســمی اقــای قربــان رســتمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــا فاصله پانزده روز اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۴۸۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یک گرگان از طــرف رضاباقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۰۷‬تقاضــای اقــای علــی جــان امیرخانــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۶۷‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۰۸۴۹۷۷۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت‪ :‬بــه مســاحت‪ ۳۵۶‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک ‪ -۳۶۲۵‬اصلــی‬ ‫بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫رابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدبــم نمایــد‪ .‬م الــف‪ ۹۵۰۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 140060312012001028‬مورخه‪ 1400.08.26‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رمضان عیدی فرزند گل خان به شماره شناسنامه ‪ 433‬کد ملی ‪ 4869672618‬صادره کالله در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 249.10‬مترمربع مفروز و مجزا شده ازپالک ثبتی ‪ 287‬فرعی از ‪ -213‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬شهرستان کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی درمحمد جامی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد‪ .‬م‪-‬الف‪9498 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/09/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/09/24‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۵۸۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ملیحــه باقــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۹۰۷۷‬و بشــماره ملــی‪ ۲۱۲۰۱۹۰۵۵۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۵۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۷۳.۸۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۹۴۵۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابرمــاده‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۵۲‬هئیــت موضــوع قانــون تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقدســند رســمی مســتقر درواحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محمــد تقــی صمدنژاد بشــماره شناســنامه‪ ۶‬و بشــماره ملــی ‪ ۲۱۲۲۱۱۴۹۸۳‬صــادره از گرگان فرزند اکبر متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۱۵‬درششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بمســاحت ‪ ۸۰۳۴.۴۰‬متــر مربــع از پــاک‪ -۲۱۰‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرخنکالته بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیه‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظوراطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رواشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۹۴۹۴‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۴:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون ‏تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001007431‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون ‏تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‏‏‪ 1399114412001002528‬تقاضــای اقــای ابراهیــم ســلمانی بــه شــماره‬ ‫‏شناســنامه ‪ 852‬و کــد ملــی ‪ 1531565190‬صــادره از میانــه فرزنــد جــال ‏در ششــدانگ اعیانییــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‏‏‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه‬ ‫مســاحت ‏‏‪ 209‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن ‏بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از ‏مالــک رســمی اقــای رمضــان نیــک روح بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور ‏اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض ‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪9490:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪400/09/08:‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/24:‬‏ علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‏تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140060312480007966‬هیئت موضوع قانون‏تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‏مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم علی‏مازرلو بشناسنامه ‪ 4‬کد ملی ‪ 2122133457‬صادره از گرگان فرزند‏یحیی متقاضی کالسه پرونده ‪140011441248000033‬‬ ‫در‏ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‏‏‪ 1825.40‬متر مربع از پالک ‪ -210‬اصلی واقع در اراضی‏سرخنکالته بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره‏حکایت از انتقال از مالک رسمی رها مقصودلو به‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به‏منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‏می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر‏اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‏ماه اعتراض خود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از‏اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‏دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم‏دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪9437:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪400/09/08:‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/24:‬‏ حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‏تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140060312480008586‬هیئت موضوع قانون‏تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم مهرنــوش‏رســتمانی بشناســنامه ‪ 13694‬کــد ملــی ‪ 2122586508‬صــادره از گــرگان‏فرزند یونس متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ 1400114412480000538‬در‏ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت‏‏‪ 294.95‬متر مربع از پالک ‪ -108‬اصلی واقع در اراضی باکر محله‏بخش سه حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‏متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‏‏‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره‏فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‏به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و‏گواهی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪9451:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪400/09/08:‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/24:‬‏ حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪429‬‬ ‫تاجر بزرگ‬ ‫اینستاگرام‪،‬کالهبردار‬ ‫از اب درامد‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی‬ ‫و دســتگیری مجــرم اینترنتــی کــه بــا وعــده تجــارت بــزرگ‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کــرد خبــر داد و گفــت ‪ :‬متهــم‬ ‫حــدود پنــج میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمی گــودرزی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬شــخصی بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا مدعــی‬ ‫شــد قصــد ســرمایه گــذاری در تجارت های بــزرگ در فضای‬ ‫مجــازی را داشــته کــه مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬پرونــده اولیــه تشــکیل شــد و شــاکی‬ ‫در اظهاراتــش عنــوان داشــت مدتــی قبــل در یکــی از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی مشــغول جســتجو بــودم که بــا فردی‬ ‫ناشــناس اشــنا شــدم‪،‬این فــرد کــه بســیار خــوش صحبــت‬ ‫بــود خــود را از اشــخاص بــا نفــوذ معرفــی کــرد و مدعــی بــود‬ ‫بــا یــک ســرمایه گــذاری مطمئــن و بــدون ریســک مــی توانــد‬ ‫ســرمایه ام را در عــرض چنــد روز چندیــن برابــر کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهــار داشــت پــس از مدتــی‬ ‫که از اشــنایی من و این فرد گذشــت وی به من پیشــنهاد‬ ‫ســرمایه گــذاری در پــروژه تجــارت بزرگ اینســتاگرامی را داد‬ ‫و بنــده هــم بــا اعتمــادی کــه بــه او پیــدا کــرده بــودم مبلــغ‬ ‫پنــج میلیــارد ریــال بــه حســاب او واریــز کــردم امــا پــس از‬ ‫واریــز تلفــن همراهــش را خامــوش کرد و دیگر خبــری از او‬ ‫نداشــتم و متوجــه شــدم از مــن کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمود‪:‬بررســی موضــوع‬ ‫کالهبــرداری بــه صــورت ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت و کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت اقدامــات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و بــا تحقیقــات صــورت گرفتــه و‬ ‫اقدامــات خــاص پلیســی موفــق شــدند مجــرم را در فضــای‬ ‫مجــازی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطــر نشــان کرد‪:‬بعــد از بــه دســت‬ ‫امــدن اطالعــات هویتــی ایــن کالهبــردار اینترنتــی بــرای‬ ‫پلیــس و پــس از تشــریفات قضایــی متهــم در یکــی از‬ ‫مناطــق جنوبــی تهــران توســط تیــم عملیــات پلیــس فتــا‬ ‫پایتخــت دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجــرم پــس از مواجهــه بــا ادلــه دیجیتــال‬ ‫ضمــن پذیرفتــن جــرم خــود گفــت بــا هویــت هــای جعلــی‬ ‫و جســتجو در فضــای مجــازی ســوژه هــای خــود را انتخــاب‬ ‫مــی کــردم و بــا صمیمــی شــدن بــا انهــا و صحبــت هــای اغنا‬ ‫کننــده ایــن افــراد را ترغیــب بــه ســرمایه گــذاری مــی کــردم‬ ‫و پــس از کالهبــرداری از فضــای مجــازی محــو مــی شــدم‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬بــه هویــت هــا در فضــای مجــازی اعتمــاد‬ ‫نکننــد و قبــل از ســرمایه گــذاری از طریــق فضــای مجــازی‬ ‫شــناخت کافــی از طــرف مــورد معاملــه را داشــته باشــند و‬ ‫تــا حصــول اطمینــان از اطالعــات شــغلی و هویتــی طــرف‬ ‫مقابــل از هرگونــه واریــز وجــه خودداری نماینــد و در صورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه مــورد مشــکوک بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬مــوارد را گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫تخریب ساخت و ساز‬ ‫غیرمجاز در مراتع مراوه تپه‬ ‫رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان مــراوه تپــه از اجــرای‬ ‫حکــم خلــع یــد یکهــزار مترمربــع از مراتــع ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســیدمهدی هاشــمی گفــت‪ :‬بــا شــکایت منابــع طبیعــی‬ ‫‪ ،‬حکــم خلــع یــد و قلــع و قمــع یــک دامــداری بــا مســاحت‬ ‫حــدود یکهــزار و دویســت متــر مربــع کــه از ‪ 20‬ســال‬ ‫پیــش در مراتــع یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاخته شــده بــود ‪ ،‬صــادر شــد ‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬متخلفــان هــر ســال بخشــی از مراتــع‬ ‫اطــراف را بــه دامــداری خــود ملحــق مــی کردنــد و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب مســاحت زمیــن تصــرف شــده را گســترش‬ ‫مــی دادنــد ‪.‬‬ ‫رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان مــراوه تپــه بــا تاکیــد‬ ‫بــر برخــورد بــدون اغمــاض بــا دســت انــدازان بــه عرصــه‬ ‫هــای ملــی و طبیعــی ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬مســئوالن‬ ‫منابــع طبیعــی ایــن شهرســتان را مکلــف کــرده ایــم‬ ‫متخلفــان و دســت انــدازان بــه مراتــع و اراضــی ملــی‬ ‫ایــن شهرســتان را شناســایی و بــرای انــان پرونــده‬ ‫قضایــی تشــکیل دهنــد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫پــس از دو مــاه پیــروزی در عملیــات ثامــن االئمــه (ع)‪ ،‬در ســال دوم جنــگ بــه عنــوان بــزرگ تریــن عملیــات ‪ ،‬طــرح ریــزی واجــرا شــد‪.‬‬ ‫ســازماندهی نیروهــای داوطلــب بــا انگیــزه شــهادت طلبــی در ســازمان ســپاه از برجســته تریــن ویژگــی ایــن عملیــات بــود‪ .‬فرماندهــان ســپاه و‬ ‫ارتــش ‪ ،‬شــرایط جدیــد را مــورد بررســی قــرار داده و مبتنــی بــر ان اســتراتژی جدیــدی را تعریــف کردنــد کــه ســه هــدف اساســی را دنبــال مــی کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬انهــدام هــر چــه بیشــتر ماشــین جنگــی عــراق‪ -2.‬دســت یافتــن بــه مواضعــی مناســب‪ -3.‬امــاده شــدن بــرای انجــام عملیات نهایــی و ازاد ســازی گام‬ ‫بــه گام مناطق اشــغالی‬ ‫‪ -429‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 29‬نوامبر ‪ 23 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-429‬‬ ‫اذر ‪29-- 1400‬‬ ‫دو شنبه ‪88‬اذر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تورم ماهانه ‪ ۱۴‬استان‪ ،‬کمتر‬ ‫از میانگین کل کشور‬ ‫بررســی امارهــا نشــان می دهــد کــه نــرخ تــورم ماهانــه ابان مــاه در ‪ ۱۴‬اســتان‬ ‫کمتــر از تــورم میانگیــن کل کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از مرکــز امــار گــزارش نــرخ تــورم اســتان های‬ ‫کشــور در ابــان مــاه را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش نــرخ تــورم ماهانــه ابــان مــاه ‪ ۲.۵‬درصــد شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای کشــور مربــوط بــه اســتان های‬ ‫کهگیلویــه وبویراحمــد و اردبیــل بــا پنــج درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم‬ ‫ماهانــه مربــوط بــه کرمــان بــا ‪ ۱.۴‬درصــد افزایــش اســت‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه بــرای خانوارهــای کشــور ‪ ۳۵.۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه مربــوط بــه کهگیلویــه و بویراحمد بــا ‪۴۶.۵‬‬ ‫درصــد و کمتریــن ان مربــوط بــه سیســتان و بلوچســتان بــا ‪ ٢٧.٩‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه ابــان مــاه ‪ ١۴٠٠‬بــرای خانوارهــای کشــور بــه‬ ‫عــدد ‪ ۴۴.۴‬درصــد رســید‪ .‬بیشــترین نــرخ تــورم دوازده ماهــه مربــوط بــه ایــام با‬ ‫‪ ۵۲.۲‬درصــد و کمتریــن ان مربــوط بــه قــم بــا ‪ ۴۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خانوارهای شهری قم کمترین نرخ تورم سالیانه را داشتند‬ ‫براســاس ایــن گــزارش در ابــان مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای‬ ‫شــهری مربــوط بــه اردبیــل بــا ‪ ۵.١‬درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه‬ ‫ن کرمــان بــا ‪ ١.۴‬درصــد افزایــش اســت‪.‬‬ ‫مربــوط بــه اســتا ‬ ‫تــورم نقطــه بــه نقطــه بــرای خانوارهــای شــهری کشــور ‪ ۳۵.۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه خانوارهــای شــهری مربــوط بــه زنجــان‬ ‫بــا ‪ ۴٣.٧‬درصــد و کمتریــن ان مربــوط بــه سیســتان و بلوچســتان بــا ‪٢۶.۶‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه ابــان مــاه ‪ ١٤٠٠‬بــرای خانوارهــای شــهری‬ ‫بــه عــدد ‪ ۴۳.۶‬درصــد رســید‪ .‬بیشــترین نــرخ تــورم ‪ ۱۲‬ماهــه مربــوط بــه ایــام بــا‬ ‫‪ ۵١.٤‬درصــد و کمتریــن ان مربــوط بــه اســتان قــم بــا ‪ ۴۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫روستاییان همدان کمترین رشد نرخ تورم را ثبت کردند‬ ‫در ابــان مــاه امســال‪ ،‬بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای روســتایی‬ ‫مربــوط بــه کهگیلویــه وبویراحمــد بــا ‪ ۶.١‬درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم‬ ‫ماهانــه مربــوط بــه قزویــن بــا ‪ ٠.٩‬درصــد افزایــش اســت‪.‬‬ ‫تــورم نقطــه بــه نقطــه بــرای خانوارهــای روســتایی ‪ ۳۷.۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه مربــوط بـ ­ه کهگیلویــه و بویراحمد بــا ‪۵٢.٩‬‬ ‫درصــد و کمتریــن ان مربــوط بــه همــدان بــا ‪ ٢۶.۶‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه ابــان مــاه ‪ ١۴٠٠‬بــرای خانوارهــای روســتایی‬ ‫بــه عــدد ‪ ۴۸.۳‬درصــد رســید‪ .‬بیشــترین نــرخ تــورم دوازده ماهــه مربــوط بــه‬ ‫ایــام بــا ‪ ۵۵.٧‬درصــد و کمتریــن ان مربــوط بــه سیســتان وبلوچســتان بــا ‪۴١.٩‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫سازمان پذیرش‬ ‫اگهی های‬ ‫تماس‪017-32688216:‬‬ ‫همه روزه از ساعت‬ ‫‪8:30‬الی ‪14‬‬ ‫‪ 8‬اذر سالروز‬ ‫عملیات غرورافرین‬ ‫طریق القدس‬ ‫تبدیلگلستان‬ ‫به قطب گردشگری‬ ‫کشاورزی کشور‬ ‫نیازمندبرنامه ریزی‬ ‫گردشــگری بــه عنــوان صنعــت رو بــه رشــد و درامــدزای جهــان‬ ‫معاصــر در ســال های اخیــر بــه مزرع ‪‎‬ه گــردی بــه عنــوان شــیوه ای‬ ‫جدیــد از گشــت و گــذار روی اورده کــه گلســتان بــه دلیــل داشــتن‬ ‫مــزارع متنــوع کشــاورزی می توانــد بــا برنامه ریــزی اصولــی بــه‬ ‫یکــی از قطب هــای ایــن صنعــت در کشــور تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫گردشــگری روز بــه روز چهــره ای جدیــد از خــود بــه نمایــش‬ ‫می گــذارد و در قامــت جدیــد و رو بــه پیشــرفت خــود‪ ،‬گردشــگران‬ ‫دیگــر بــه دنبــال تجمــل گرایــی و اقامــت در هتــل هــای مجلــل بــا‬ ‫ســتاره هــای متعــدد نیســتند و مــی خواهنــد بــا اقامــت در منــزل‬ ‫خانــواده هــای مزرعــه نشــین دربــاره فعالیــت هــای مزرعــه داری‬ ‫دانــش کســب کننــد‪.‬‬ ‫گردشــگری کشــاورزی یــا گردشــگری مزرعــه یکــی از‬ ‫راهکارهــای توســعه روســتاها و رونــق اقتصــادی ان هاســت‬ ‫کــه بــر اســاس ان بهبــود معیشــت‪ ،‬فرهنگ هــا و ریشـه های‬ ‫ســکونتگاه هــای کوچــک محفــوظ مانــده و بخش هــای از یــاد‬ ‫رفتــه ان نیــز احیــا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل اثــرات ان فــراوان اســت کــه ترویــج ایــن نــوع‬ ‫از گردشــگری می توانــد بــ ه بهبــود اوضــاع زندگــی و معیشــت‬ ‫روســتاییان کشــاورز کمــک کــرده و تجربــه ای متفــاوت بــرای‬ ‫گردشــگران اســیر در شــهرهای بــزرگ و صنعتــی باشــد‪.‬‬ ‫هــزاران مزرعــه کشــاورزی در گلســتان و رونــق گردشــگری‬ ‫مزرعــه در ســال هــای اخیــر فرصتــی کــم نظیــر در ایــن اســتان‬ ‫اســت تــا در دوران پســا کرونــا بــا ترســیم ســاز و کارهــای مناســب‬ ‫بـه دور از شــتاب زدگی برخــی از مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی‬ ‫اهالــی ســرزمین هیــرکان را برطــرف کــرد ‪.‬‬ ‫وجود اب و هوای معتدل و مواهب طبیعی و خدادادی جنگل‬ ‫و جلگــه و دریــا در حــوزه گردشــگری‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی‬ ‫زراعــی و باغــی از جملــه امتیــازات منحصــر به فرد گلســتان اســت‬ ‫کــه در صــورت داشــتن برنامــه ریــزی مشــخص مــی توان توســعه‬ ‫در مســیر دســتیابی بــه توســعه پایــدار از انهــا بهــره زیــادی بــرد‪.‬‬ ‫ظرفیــت طبیعــی و جاذبــه هــای پرشــمار گردشــگری در گلســتان‬ ‫همچــون گنجینــه ای عظیــم پیـش روی مدیــران و متولیان اســت‬ ‫تا با ترســیم راهبردی مشــخص از ان برای اعتالی اســتان و رفع‬ ‫محرومیــت هــای مزمــن ان اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫از جملــه ویژگــی هــای گلســتان کشــت انــواع محصــوالت‬ ‫زراعــی ‪ -‬باغــی و کســب عنــوان هــای برتــر تولیــد در حــدود‬ ‫‪ ۱۵‬محصــول زراعــی در کشــور اســت؛ هــر چنــد در ســایر‬ ‫بخشــهای کشــاورزی نظیر شــیالت و ابزی پروری‪ ،‬زنبورداری‬ ‫‪ ،‬پــرورش کــرم ابریشــم ‪ ،‬گاو و گاومیــش داری‪ ،‬پــرورش‬ ‫اســب و شــتر هــم در زمــره اســتان هــای مطــرح کشــور‬ ‫محســوب مــی شــود کــه هــر یــک بــه تنهایــی می توانــد زمینه‬ ‫ســاز رونــق گردشــگری مزرعــه در اســتان باشــد‪.‬‬ ‫در گردشــگری مــزرع ‪ ،‬گردشــگران بــا حضــور در مــزراع و‬ ‫کشــترازها جهــت تفریــح ‪ ،‬کار و بازافرینــی روح و گــذران اوقــات‬ ‫فراغــت مــی اینــد‪.‬‬ ‫گردشــگران مــی اینــد تــا در فضــای ارام و طبیعــت بکــر و محیــط‬ ‫بــا صفــا روســتا از ارامــش محیــط بــا صفــای روســتایی اســتفاده‬ ‫کــرده و شــاید بامشــارکت در امــور مزرعــه روح خــود را صیقــل و‬ ‫در همــان خانــه هــای کاه گلــی روســتایی لحظــات خاطــره انگیــز‬ ‫بــرای خــود ترســیم کننــد‪.‬‬ ‫بــرای بــراورده ســاختن ایــن نیــاز بــه رشــد گردشــگران در‬ ‫ســال های اخیــر مــزارع گردشــگری رونــق گرفتــه تــا عالقــه منــدان‬ ‫بتواننــد بــا حضــور در چنیــن مناطقــی از فرهنــگ اصیل روســتایی‬ ‫بهــره گرفتــه و چنــد روزی را فــارغ از زندگــی ماشــینی بــه بازیابــی‬ ‫روحــی و روانــی خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر در گلســتان هــم تــاش ویــژه ای بــرای رونق‬ ‫ایــن صنعــت انجــام شــده و برخــی توفیقــات بدســت امــده امــا‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه بــرای تحقــق بهــره وری حداکثــری باید‬ ‫ملزومــات و پیــش شــرط هــای بیشــتری در توســعه ایــن مــزارع‬ ‫گردشــگری مــد نظــر مدیــران ایــن بخــش باشــد‪.‬‬ ‫در روزگاری کــه مــردم بــه ویــژه شهرنشــینان از محدودیت هــای‬ ‫شــدید و خانــه نشــینی های مســتمر و طوالنــی مــدت خســته‬ ‫شــده انــد‪ ،‬مــی تــوان بــا توســعه گردشــگری مــزرع عــاوه بــر‬ ‫مباحــث اقتصــادی کمــک شــایانی بــه رفــع برخــی دغدغــه هــای‬ ‫روحــی ناشــی از کرونــا پرداخــت ‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان گفــت ‪ ۱۵ :‬پروانــه بهــره بــرداری بــرای‬ ‫مــزارع گردشــگری کشــاورزی صــادر شــده و ‪ ۱۰۰‬پرونــده از‬ ‫متقاضیــان در دســت بررســی قــرار دارد‪.‬‬ ‫یاســر قندهــاری ادامــه داد‪ :‬ســال ‪ ۹۷‬نخســتین مزرعــه‬ ‫گردشــگری کشــاورزی در گــرگان کار خــود را اغــاز کــرد و یــک‬ ‫ســال بعــد موفــق شــدیم میزبــان نخســتین همایــش گردشــگری‬ ‫کشــاورزی در گلســتان باشــیم‪.‬‬ ‫به گفتــه وی برخــی شهرســتان هــا ماننــد گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‬ ‫و گــرگان بــه ســبب تنــوع ظرفیتهــای بخــش کشــاورزی ماننــد‬ ‫باغــداری ‪،‬زراعــت‪ ،‬پــرورش گاو و گاومیــش‪ ،‬اســب ‪ ،‬شــتر‬ ‫و زنبــورداری بیشــترین متقاضــی احــداث مــزارع گردشــگری‬ ‫کشــاورزی را ارائــه کــرده انــد کــه تــاش داریــم بــر اســاس ضوابــط‬ ‫و مالحظــات مســاعدت الزم از متقاضیــان انجــام شــود‪.‬‬ ‫قندهــاری گفــت ‪ :‬گردشــگری کشــاورزی از جملــه بخشــهای‬ ‫گردشــگری اســت کــه ورود بــه تخصصــی بــه ان نیــاز بــه تغییــر‬ ‫کاربــری فعالیــت پایــه نیــاز نــدارد و متقاضیــان بــا تکیه بــر کاربری‬ ‫بــدوی عرصــه بــا ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق گردشــگری رونــق‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬واحدهــای گردشــکری کشــاورزی گلســتان بــا‬ ‫توجــه بــه تــوان و ظرفیــت داخلــی از اســتقبال خــوب گردشــگران‬ ‫برخــوردار هســتند کــه بعنــوان نمونــه مــی تــوان بــه بازدیــد‬ ‫گردشــگران از مزرعــه توســکا اشــاره کــرد کــه ایــن رقــم در روزهــای‬ ‫پایانــی هفتــه بــه رقمــی معــادل ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬نفــر مــی رســد‪.‬‬ ‫قندهــاری بــا اشــاره بــه اتمــام طــرح امایــش گردشــگری در‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬براســاس چشــم انــداز ترســیمی امســال ‪۴۸‬‬ ‫مزرعــه گردشــگری کشــاورزی در گلســتان ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاد رشــته گردشــگری دانشــگاه هــای گلســتان گفــت ‪ :‬‬ ‫مــزارع گردشــگری عمــر زیــادی ندارنــد و در دهــه ‪ ۹۰‬میــادی‬ ‫در اروپــا خــود را اغــاز کردنــد و پــس از چندیــن ســال بــا‬ ‫خالقیــت شــرکت های خصوصــی پــای ایــن صنعــت نویــن بــه‬ ‫کشــور و گلســتان گشــوده شــد‪.‬‬ ‫مهــدی ســقایی یــاداور شــد ‪ :‬در ایــران برخــی از مناطقــی کــه‬ ‫فعالیــت هــای زراعــت ‪ ،‬کشــاورزی و دامــداری ســابقه زیــادی‬ ‫دارنــد‪ ،‬موفــق شــدند گردشــگری مزرعــه را راه انــدازی کــرده و بــه‬ ‫موفقیــت هــای زیــادی هــم برســند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بایــد بپذیریــم کــه رونق گردشــگری مزرعه‬ ‫در کشــور بیشــتر از انکه یک برنامه ریزی از ســوی حاکمیت‬ ‫و دولــت باشــد مبتنــی بــر موقعیــت شناســی و نــگاه ویــژه‬ ‫بخــش خصوصــی اســت ‪.‬‬ ‫ســقایی گفــت ‪ :‬پــس از دســتاوردها و اقبــال عمومــی مــردم‬ ‫بــه گردشــگری مزرعــه دولتمــردان هــم بــه فکر حمایــت از این‬ ‫صنعــت نوپــا بــر امدنــد امــا ایــن طــرح گرفتــار یــک اشــکال‬ ‫بنیــادی شــد‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه افزود ‪ :‬چشــم انداز و انتظار نادرســتی که‬ ‫بــرای اکوتوریســیم و بــوم گردی هــا ترســیم شــد بــرای گردشــگری‬ ‫مزرعــه هــم طــرح ریــزی شــد و تــاش شــد تــا هر مزرعــه و مزرعه‬ ‫داری را بــه عنــوان یــک فعــال گردشــگری مزرعــه پذیرا باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی وضــع قوانیــن ایــن بخــش بــه نوعــی بــود کــه‬ ‫ضوابــط و پیــش شــرط هــای ان قابــل تفســیر همگانــی اســت و‬ ‫ایــن یــک چالــش جــدی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ســقایی تاکیــد کــرد کــه صــرف داشــتن یــک مزرعــه پتانســیلی‬ ‫بــرای ایجــاد یــک مــزرع گردشــگری نمــی شــود و کارشناســان‬ ‫متولــی نبایــد کیفیــت را فــدای کمیــت در کار کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬گردشــگری مزرعه در کشــورهایی نظیر اســترالیا‬ ‫و هند در قالب ســاز و کارهای مشــخص رشــد فزاینده ای داشــته‬ ‫و در ایــران هــم ضــرورت دارد تــا ایــن ســاز و کارهــا و پیــش‬ ‫شــرط ها بومــی ســازی شــده و رشــد فعالیت هــا بــر اســاس یــک‬ ‫چارچــوب منطقــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬در توســعه گرددشــگری مزرعه باید از تجربه‬ ‫بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم تــا مــزارع بــا مکان یابی منطقی‬ ‫و معقــول و ســرمایه گــذاری کافــی و توســعه زیــر ســاخت هــا بــه‬ ‫یــک برنــد گردشــگری تبدیل شــود‪.‬‬ ‫ســقایی ادامــه داد‪ :‬رقابــت ناصحیــح ‪ ،‬کاهــش منابع مالی برای‬ ‫تســهیالت و کمبــود زیرســاخت هــا از جملــه تبعــات گســترش‬ ‫قــارچ گونــه ایــن مــزارع اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه یــاداور شــد ‪ :‬بایــد پذیرفــت کــه امارهــا‬ ‫دلیلــی بــر موفقیــت پــروژه هــا نمــی شــود و نبایــد اجــازه دهیــم‬ ‫بالیــی کــه در حــوزه بومگــردی اتفــاق افتــاد دوباره تکرار شــود‪ ،‬هر‬ ‫چنــد در زمــان حاضــر بازپرداخــت تســهیالت در بخــش بومگــردی‬ ‫تمدید می شــود اما گســترش روزافزون بومگردیها ‪ ،‬مشــکالتی‬ ‫را بــرای مالــکان ان ایجــاد خواهــد کــرد بــه نحــوی کــه درامــدی و‬ ‫عایــدی انــدک ان امــکان بازپرداخــت تســهیالت را بــرای فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه ســخت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســقایی ادامــه داد ‪ :‬بــرای رونــق گردشــگری مزرعــه بایــد‬ ‫یــک اصــل را ســرلوحه قــرار دهیــم ‪ ،‬گردشــگری بایــد ایجــاد‬ ‫شــغل کنــد‪ ،‬گردشــگری بایــد ضریــب تکاثــری درامــد بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد تــا بــه راهبــرد هــای ترســیمی در بخــش‬ ‫گردشــگری دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر ضریــب تکاثــری درامد‬ ‫در گلســتان کمتــر از متوســط کشــوری اســت کــه یکــی از‬ ‫بخــش هایــی کــه مــی توانــد بــه توســعه اقتصــادی گلســتان‬ ‫کمــک کنــد بخــش گردشــگری اســت و بایــد بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫و توســعه زیــر ســاخت هــا ‪ ،‬بهــره وری حداکثــری از صنعــت‬ ‫گردشــگری حاصــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در برخــی مواقــع چنیــن برداشــت مــی شــود کــه مــی‬ ‫خواهیــم کل گلســتان را بــه مرکــز گردشــگری تبدیــل کنیــم امــا‬ ‫توســعه روز افزون مناطق نمونه گردشــگری ‪ ،‬روســتاهای هدف‬ ‫گردشــگری ‪ ،‬بومگــردی هــا و مناطــق گردشــگری بایــد بــر اســاس‬ ‫یــک چارچــوب باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر چنــد گلســتان در زمینه گردشــگری روســتایی‪،‬‬ ‫اکوتوریســم و گردشــگری مزرعــه ظرفیــت هــای زیــادی دارد امــا‬ ‫بایــد حواســمان باشــد کــه چتــر گردشــگری را بــر اســاس منابــع‬ ‫مالــی و زیــر ســاختها توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار خانــوار بهــره بــردار در حــوزه کشــاورزی‬ ‫گلســتان در بخــش هــای مختلــف مشــغول فعالیــت هســتند‬ ‫کــه مــی تــوان از ایــن ظرفیــت ارزشــمند بــرای رونــق اشــتغال و‬ ‫توســعه اقتصــادی اســتان بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای‬ ‫دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازندران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قرار‬ ‫دارد و معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص گلســتان بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اختصــاص داده اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 584

روزنامه بازار کسب و کار پارس 584

شماره : 584
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!