روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 428 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 428

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 428

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 7 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /28 -‬نوامبر‪ /22 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪428‬‬ ‫چاره حل مشکالت کشور‬ ‫اقتصاد مردم محور است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 6‬باند شرط بندی‬ ‫و قمار متالشی شد‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‏« جنگ نرم فرهنگی‪ ،‬در‬ ‫پستویخانه هایایرانیان ‏»‬ ‫‪7‬‬ ‫مطبدندانپزشکی!یاصرافی؟‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کمتر از یک روز‪ ،‬زمان‬ ‫فرایند رسیدگی به‬ ‫شکایات کارگران رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۲‬درصد صادرات کشور کل‬ ‫سهم مناطق ازاد است‬ ‫‪5‬‬ ‫اضطراب قبل از سفر‪،‬‬ ‫راه های مقابله‬ ‫‪6‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار کارگر ساختمانی‬ ‫تحت پوشش بیمه می روند‬ ‫ضرورت صرفه جویی ‪ ۱۰‬الی ‪۱۵‬‬ ‫درصدی مصرف انرژی برای‬ ‫عبور از زمستان‬ ‫مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیــع شــرکت مدیریــت‬ ‫تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران (توانیــر)‬ ‫گفــت‪ :‬رعایــت مدیریــت مصــرف انــرژی یــک اصــل‬ ‫اساســی اســت کــه نیــاز بــه همراهــی همگانــی دارد‬ ‫و بــر ایــن اســاس صرفه جویــی بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــدی‬ ‫می توانــد بــرای عبــور از زمســتان امســال بســیار‬ ‫ضــروری و موثــر باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫نگرانــی از تامیــن بــه موقــع ســوخت نیروگاه هــا ایــن‬ ‫روزهــا بــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی صنعــت بــرق‬ ‫تبدیــل شــده اســت چــرا کــه هــر چــه میــزان مصــرف‬ ‫گاز طبیعــی در بخــش خانگــی و تجــاری افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫امــکان تامیــن ســوخت گاز مــورد نیــاز نیروگاه هــا‬ ‫دشــوارتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیشــتر مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران بــا‬ ‫بیــان اینکــه در اول اذرمــاه ‪ ۷۴۸‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫گاز طبیعــی در کشــور مصــرف شــده‪ ،‬از اغــاز‬ ‫محدودیــت گازرســانی بــه صنایــع و پتروشــیمی های‬ ‫کشــور خبــر داده بــود‪.‬‬ ‫«محمدرضــا جوالیــی» افــزود‪ :‬مقــدار مصــرف گاز‬ ‫طبیعــی روز اول اذر مــاه در بخــش خانگــی‪ ،‬تجــاری‬ ‫و صنایــع غیرعمــده ‪ ۵۲۱‬میلیــون مترمکعــب‪ ،‬صنایــع‬ ‫عمــده ‪ ۱۲۹‬میلیــون مترمکعــب و نیروگاه هــا نیــز ‪۹۸‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت و نیــز مقــدار گاز‬ ‫تزریق شــده بــه شــبکه خطــوط سراســری هــم در ایــن‬ ‫زمــان ‪ ۸۱۱‬میلیــون متــر مکعــب بــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن شــرکت مدیریــت تولیــد‪ ،‬انتقــال و‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق ایــران توانیــر نیــز در روزهــای اخیــر‬ ‫بــا هــدف اعمــال صرفــه جویــی در مصــرف‪ ،‬طــرح‬ ‫تعدیــل و اصــاح روشــنایی های معابــر را بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا دراورد‪.‬‬ ‫«مســعود صادقــی» کــه ســمت مدیرکلــی دفتــر‬ ‫نظــارت بــر توزیــع توانیــر را بــر عهــده دارد در ایــن‬ ‫بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت ‪ :‬بنــا بــه دالیلــی اکنــون‬ ‫کشــور درگیــر کمبــود ســوخت از جنــس گاز و ســوخت‬ ‫مایــع اســت و هرچنــد احتمــال دارد ســوخت مایــع‬ ‫وجــود داشــته باشــد امــا نقطــه تحویــل بــرای تولیــد‬ ‫بــرق مناســب نباشــد بــه ایــن معنــا کــه بــرای انتقــال‬ ‫در نقطــه مصــرف کــه بــه طــور معمــول شــمال کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬بــا مشــکل روبــرو شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برایــن اســاس شــرکت توانیــر برنامــه‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف را بــه عنــوان یــک اســتراتژی‬ ‫مهــم در اولویــت قــرار داد و طرح هــای مختلفــی در‬ ‫ایــن زمینــه طراحــی شــد کــه نیــاز بــه همــت همگانــی‬ ‫دارد زیــرا موضــوع کمبــود ســوخت یــک موضــوع‬ ‫جهانــی اســت و برخــی کشــورها درگیــر ایــن موضــوع‬ ‫شــده اند و از روش هــای مختلــف بــه دنبــال صرفــه‬ ‫جویــی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام توانیــر‪ ،‬بحــث صرفــه جویــی را بحثــی‬ ‫ضــروری و حیاتــی برشــمرد و خاطرنشــان ســاخت‪:‬‬ ‫مســاله بهینــه ســازی روشــنایی معابــر از جملــه‬ ‫مــواردی اســت کــه در بحــث صرفــه جویــی بســیار‬ ‫اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫صادقــی گفــت‪ :‬روشــنای معابــر از گذشــته بــه گونـه ای‬ ‫طراحــی شــده کــه در برخــی نقــاط بیــش از حــد اســت‬ ‫درحالــی کــه نیــاز بــه ایــن میــزان روشــنایی نیســت‬ ‫و بایــد ان را اصــاح کــرد زیــرا در ایــن شــرایط بیــن‬ ‫خاموشــی منــازل و تعدیــل روشــنایی معابــر‪ ،‬انتخــاب‬ ‫مــا تعدیــل روشــنایی معابــر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر همیــن اســاس طــرح تعدیــل‬ ‫روشــنایی معابــر بــه مــدت یــک مــاه اجرایــی خواهــد‬ ‫شــد و پیش بینــی می شــود از ایــن محــل بیــن ‪۳۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰۰‬مــگاوات صرفــه جویــی در پیــک شــب انجــام شــود‬ ‫کــه اقــدام موثــری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیــع توانیــر افــزود‪ :‬صرفــه‬ ‫جویــی ‪ ۴۰۰‬مگاواتــی حاصــل از اجــرای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫معــادل یــک نیــروگاه متوســط اســت‪.‬‬ ‫صادقــی اقــدام دیگــر در بــاره اعمــال صرفــه جویــی‬ ‫را اســتفاده از دانــش فنــی و تکنولوژی هــای جدیــد‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬در ایــن بــاره مقــرر اســت بــه جــای‬ ‫اســتفاده از چراغ هــای کــم بــازده بــا مصــرف بــاالی‬ ‫انــرژی‪ ،‬چراغ هایــی مــورد بهره بــرداری قــرار گیرنــد کــه‬ ‫هــم از نوردهــی باالیــی برخوردارنــد و هــم مصــرف انهــا‬ ‫یــک پنجــم چراغ هــای پرمصــرف اســت‪.‬‬ ‫وی گام بعــدی را امــکان کنتــرل پذیــری چراغ هــا از‬ ‫راه دور عنــوان کــرد و و در توضیــح ان خاطرنشــان‬ ‫ســاخت‪ :‬بــر ایــن اســاس در زمان هــای پــر تــردد‬ ‫چراغ هــا روشــن خواهــد شــد و در ســاعت های کــم‬ ‫تــردد تعدیــل یــا خامــوش می شــوند کــه در صرفــه‬ ‫جویــی بســیار موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیــع شــرکت‬ ‫مادرتخصصــی تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬مجمــوع ایــن اقدام هــا و نیــز یــک در‬ ‫میــان کــردن روشــنایی ها ‪ ۴۰۰‬مــگاوات صرفــه جویــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫صادقــی افــزود‪ :‬مشــکل تامیــن ســوخت زمســتانی‬ ‫نیروگاه هــا موضوعــی بخشــی نیســت و نیــاز بــه‬ ‫همراهــی و همــکاری همگانــی دارد؛ بنابرایــن از مــردم‬ ‫نیــز انتظــار اســت تــا در ایــن زمینــه بــا صرفــه جویــی ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬درصــدی بــه مــا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا از فنــاوری روز‬ ‫در ایــن زمینــه اســتفاده نمــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا بــه‬ ‫ســمت هوشــمند کــردن چراغ هــا در حرکــت هســتیم‬ ‫و دســتاوردهای بومــی خــود را داریــم کــه بــر اســاس‬ ‫کنتــرل از راه دور بومــی اســت و در صــورت تامیــن‬ ‫منابــع می تــوان ان را گســترش داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیــع توانیــر انتخــاب بیــن‬ ‫اعمــال خاموشــی و تــاش بــرای تعدیــل روشــنایی‬ ‫معابــر را انتخابــی ســخت توصیــف کــرد و خاطرنشــان‬ ‫ســاخت‪ :‬هــر پایــه روشــنایی معابــر معــادل روشــنایی‬ ‫‪ ۳‬خانــه در روســتا اســت و البتــه محــور اصلــی تعدیــل‬ ‫روشــنایی ها اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪3‬‬ ‫اگــر منابــع تامیــن اجتماعــی کــم اســت یــا چنانچــه‬ ‫کارفرمــا تعهــدات خــود را بــه جــا نمــی اورد‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬نبایــد خدمــات خــود را‬ ‫بســرعت قطــع کنــد‪ ،‬ایــن یــک قانــون اســت کــه بــا‬ ‫عــدم ارائــه تعهــدات‪ ،‬ســازمان حــق نــدارد بیمــه کارگر را‬ ‫قطــع کنــد و بایــد کارفرمــا را بازخواســت کنــد‪ ،‬بویــژه در‬ ‫‪ ۱۹‬و بیــکار شــدن‬ ‫ـد‪۱۹‬‬ ‫حــال حاضــر بــا شــیوع ویــروس کوویــد‬ ‫بســیاری از کارگــران‪ ،‬بحــث بیمه هــا از اهمیــت بســیار‬ ‫بیشــتری از قبــل برخــوردار شــده اســت‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫افزایش سهم بخش غیرمولد در مالیات کشور‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در اشــاره بــه بررســی طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه‬ ‫و درامــد در مجلــس گفــت کــه دولــت مصمــم بــوده تــا ســهم بخش هــای غیرمولــد و‬ ‫ســوداگری در پرداخــت مالیــات کشــور افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬سیداحســان خانــدوزی در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مذاکــرات بســیار خوبــی بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــرای تصویــب‬ ‫طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و درامــد صــورت گرفتــه اســت و امیدواریــم بــا شــتاب‬ ‫گرفتــن در تصویــب ایــن طــرح بــار مالیاتــی از دوش تولیدکننــدگان کشــور کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای شــروع ب ـه کار دولــت ســیزدهم یکــی از راهبردهــای‬ ‫جــدی در حــوزه مالیــات ایــن بــود کــه تــا حــد ممکــن بــار مالیاتــی بــر بخش هــای مولــد‬ ‫و شــفاف اقتصــاد ایــران کاهــش پیــدا کنــد تــا تولیدکننــدگان بتواننــد بــا امکانــات و‬ ‫نقدینگــی بیشــتر بــه فعالیــت ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬بایــد بخــش مهــم بــار مالیاتــی بــر دوش‬ ‫کســانی باشــد که از فعالیت غیر مولد و ســوداگری کســب درامد می کنند و متاســفانه‬ ‫در گذشــته بــه ســبب عــدم در دســترس بــودن ســامانه اطالعــات اقتصــادی ایــن افــراد‬ ‫شناســایی نمــی شــدند و فرارهــای مالیاتــی رخ مــی داد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا بیــان ایــن کــه در یکــی دو ســال اخیــر اتفاقــات بســیار خوبــی در زمینــه‬ ‫ســامانه ها رخ داده اســت ‪ ،‬گفت از رییس ســازمان امور مالیاتی کشــور خواســته شــد‬ ‫تــا بــه ســرعت الگوریتــم هــای شناســایی فرارهــای مالیاتــی را در دســتور کار قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت ادامــه داد‪ :‬مقررات زدایــی و تســهیل محیــط کســب و‬ ‫کار یکــی از اولویــت وزارت اقتصــاد اســت و تــاش داریــم کــه مقــررات و مجوزهــای‬ ‫زایــد کــه یکــی از عوامــل تاخیــر و طوالنــی شــدن و احیانــا نارضایتــی شــدید و مفســده‬ ‫اســت حــذف شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درگاه ملــی مجــوز هــا را بایــد قوی تــر کنیــم تــا اکثــر مجوزهــای کشــور بــه‬ ‫صــورت برخــط از طریــق ایــن درگاه صــادر شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬بــا اصــرار و پیشــنهاد وزارت اقتصــاد اســتفاده از منابــع راکــد و امــوال مــازاد‬ ‫و کاالهــای متروکــه و مســتغالت بالاســتفاده در اســتان ها بــه عنــوان یکــی از روش هــای‬ ‫جبــران کمبــود نقدینگــی در دســتور کار قــرار گرفــت و دولــت بــا ایــن موضــوع موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬پــس از ایــن موافقــت‪ ،‬معــاون اول رییــس جمهــوری در یــک بخشــنامه رســمی‬ ‫ایــن موضــوع را ابــاغ کــرد کــه همــه دســتگاه ها و اســتان ها بایــد ایــن اصــل را اجرایــی کننــد و‬ ‫همــکاری بیشــتری در مســیر واگــذاری امــوال مــازاد بــه وزارت اقتصــاد و دارایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه در چنــد مــاه پایانــی ســال‬ ‫شــاهد وصــول ارقــام و منابــع مالــی خوبــی از ایــن محــل باشــیم‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 6‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 54,230,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,522,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 123,550,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 125,740,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 65,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪428‬‬ ‫حذف سیاست های‬ ‫اختالل زا در نظام‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬دولــت مصمــم‬ ‫اســت جهــت شــتاب بخشــیدن بــه رونــد توســعه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســت های اختــال زا اقــدام بــه کنــار‬ ‫گذاشــتن ارز ترجیحــی را از نظــام اقتصــادی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬سیداحســان‬ ‫خانــدوزی در جلســه شــورای گفــت و گــوی دولــت و‬ ‫بخــش خصوصــی در ســالن اجتماعــات اســتانداری‬ ‫گلســتان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ارزیابــی‬ ‫دولــت از رونــد ســه و نیــم ســاله اختصــاص ارزهــای‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه بخش هــای مختلــف کشــور نشــان‬ ‫از انحــراف شــدید ایــن بخــش داشــت و دولــت‬ ‫تصمیــم بــر ان دارد تــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را از میــدان‬ ‫اقتصــاد حــذف کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برخــی سیاســت های اختــال زا‬ ‫عــاوه بــر ان کــه پیامدهــای منفــی پرشــماری در رونــق‬ ‫تولیــد بــر جــای مــی گــذارد موجــب کســری بودجــه‬ ‫عمومــی کشــور هــم مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عــزم جــدی دولــت بــرای اصــاح‬ ‫اختصــاص ارز ترجیحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش‬ ‫می شــود رونــد اجــرای ایــن اصالحــات و حــذف ان‬ ‫در کشــور بــه نحــوی پیاده ســازی شــود کــه بــه شــوک‬ ‫اقتصــادی در جامعــه منجــر نشــود‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی یــاداور شــد‪ :‬فــارغ از‬ ‫حــذف سیاســت هــای اختــال زا‪ ،‬بایــد متغیرهــای‬ ‫اقتصــادی تعییــن تکلیــف شــوند تــا تکلیــف ســرمایه‬ ‫گــذاران در بخــش هــای مختلــف صــادرات و واردات‬ ‫مشــخص شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد پروژه هــای نیمــه‬ ‫تمــام در کشــور تصریــح کــرد‪ :‬اگــر در رونــد اختصــاص‬ ‫اعتبــار بــه پروژه هــای نیمــه تمــام بــه شــکل فعلــی‬ ‫ادامــه یابــد بــرای اتمــام ایــن پــروژه هــا ‪ ۲۷‬ســال‬ ‫زمــان نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دولــت بــرای اتمــام ایــن پروژه هــا بــه‬ ‫کســب منابــع درامــدی نویــن نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد‪ :‬بایــد‬ ‫نســبت بــه ورود جــدی شــرکای خارجــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫روش هــای جدیــد فاینانــس بــدون اتــکا بــه بودجــه‬ ‫دولــت و اســتفاده از ظرفیــت صنــدوق پــروژه هــای‬ ‫بــازار ســرمایه توجــه تــا برخــی از کمبــود هــای اعتبــاری‬ ‫جبــران شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت دولــت ســیزدهم مصمــم اســت تــا‬ ‫بســتر را بــرای ورود همــه فعــاالن و عالقمنــدان در‬ ‫حــوزه ســرمایه گذاری تســهیل کنــد تــا ســرمایه گذاران‬ ‫بــا حداقــل زمــان ممکــن و راحــت تریــن شــرایط وارد‬ ‫بــازار کســب و کار و تولیــد شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر تســهیل بــرای ورود‬ ‫ســرمایه گذاران در نظــر داریــم بــه واحدهــای‬ ‫پیشــران اقتصــادی مشــوق های خــاص اعطــا‬ ‫کنیــم و یکــی از مســائلی کــه بایــد بــه ان‬ ‫توجــه ویــژه شــود مقولــه پنجــره واحــد اســت‬ ‫کــه نیازمنــد ان اســت کــه بــا حــذف مســائل‬ ‫بروکراســی(کاغذبازی) و فرســاینده و فســادافرین‬ ‫کنــار گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد دولــت‬ ‫در تــاش اســت تــا از ظرفیــت کشــورهای اوراســیا‬ ‫اســتفاده کنــد موضوعــی کــه تــا کنــون بالاســتفاده‬ ‫مانــده بــود موضــوع گشــایش هــای زیــادی بــرای‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ادامــه ســفر یکــروزه‬ ‫خــود بــه گلســتان در جلســه شــورای اداری اســتان و‬ ‫مراســم روز ملــی گــرگان شــرکت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همه اش بابت پول‬ ‫و سرکیسه کردن بیمار است‬ ‫واقعــا انســانیت و وجــدان کاری کجاهــا ســیر می کنــد خــدا‬ ‫نکنــد از بابــت یــک بیمــاری گــذرت بــه مطــب دکتــر بیفتــد‬ ‫قشــنگ ســر کیســه ات نکننــد دســت از ســرت بــر نمــی دارنــد‬ ‫فکــر درمــان مــردم اصــا‏در ذهنیــت انهــا جایگاهــی نــدارد‬ ‫همــه اش شــده پــول و در امــد ‪ .‬اینکــه مــردم از کجــا بایــد‬ ‫بیاورنــد و راه حــل درمــان منطقــی و صحیــح انهــا کجاســت الله‬ ‫و اعلــم‪ .‬تشــخیص درســت بیمــاری هــم بــه‏معضــل بزرگتــر‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫سهیالعالالدین‬ ‫مطب‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫یا صرافی ؟‬ ‫‏‬ ‫امــان از ایــن درد لعنتــی ‪ ،‬انــگار تــوی مغــزت‬ ‫اســتخوانهای ریــز شــده ریختنــد و دارنــد نقــره‬ ‫داغــت مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫صورتــش را محکــم تــوی دســتانش گرفتــه بــود و‬ ‫ول نمــی کــرد غفــور ‪38‬ســاله کارگر که در شــهرک‬ ‫هــای صنعتــی بــا دســت بــار هــای ســنگین را بــار‬ ‫کامیــون و نیســان مــی کنــد و حــاال بــه خاطــر درد و‬ ‫‏عفونــت دندانــش راهــی مطــب دکتــر شــده اســت‬ ‫غفــور از درد دندانــی مــی نالــد کــه دکتــر از قبــل‬ ‫برایــش عصــب کشــی کــرده و کلــی از ش پــول‬ ‫گرفتــه اســت و در حــال حاضــر ایــن دکتــر جدیــد‬ ‫برایــش ‏عکــس نوشــته اســت غفــور گالیــه از‬ ‫تعرفــه هــا و قیمــت عکــس‪....‬دارد کــه لحظــه بــه‬ ‫لحظــه در حــال تغییــر اســت ‏‪.‬‬ ‫مشکالت بیماریهای دهان و دندان وپوسیدگی‬ ‫دندانــی یکــی از پرهزینهتریــن بیماریهــا از نظــر‬ ‫پرداخت مســتقیم هزینههای ان ازســوی بیماران‬ ‫شــناخته شــده اســت کــه پوشــش بیمــه ای‏بــه ان‬ ‫تعلــق نمــی گیــرد و ایــن هزینــه هــای ســنگین و‬ ‫بــاال بــرای طبقــات متوســط بــه پاییــن و محــروم‬ ‫بســیار ســخت و غیــر قابــل پرداخــت اســت و ایــن‬ ‫نــرخ تــورم بســیاری از مــردم را در شــرایط عــادی‬ ‫از ‏هرچــی کلینیــک دندانپزشــکی و خدمــات‬ ‫دندانپزشــکی دور کــرده اســت بــه طــوری کــه اگــر‬ ‫درد دندانــی داشــته باشــند بــدون تجویــز پزشــک‬ ‫بــه مســکن و چــرک خشــک کــن رجــوع مــی کننــد‬ ‫و یــا در‏نهایــت خیلــی ســخت بــه شــیوه ی ســنتی‬ ‫ان را از جــا در مــی اورند‪،‬غافــل از اینکــه بــه بافــت‬ ‫زنــده دنــدان اســیب زده و تولیــد عفونــت می کنــد‬ ‫علنــا باعــث پوســیدگی دنــدان می شــوند‏‪.‬‬ ‫رضــا یکــی دیگــر از مراجعیــن بــه کلینیــک‬ ‫دندانپزشــکی اســت کــه ان هــم بــه خاطــر‬ ‫هزینه هــای بــاال داد و فریــا د راه انداختــه اســت و‬ ‫می گویــد‪ :‬مراکــز دولتــی انقــدر شــلوغند کــه کــه تا‬ ‫عمــر داری‏نوبــت بــه تــو نمی رســد با هــزار مکافات‬ ‫نوبــت هــم کــه بــه تــو رســید بــه معضــل مــا فقــط‬ ‫پــر می کنیــم و دنــدان مــی کشــیم مواجهــه‬ ‫می شــویم و بدتــر از همــه اینکــه مــواد پــر کــردن‬ ‫انهــا انقــدر‏نامرغــوب اســت کــه بســیاری از مــردم‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد بــا همــا ن درد دنــدان بســازند‬ ‫و بــی خیــال هــر چــی دندانپزشــک مــی شــوند و‬ ‫در شــرایط خیلــی حــاد بــه مطــب خصوصــی کــه‬ ‫قطعــا مبلــغ قابــل‏توجهــی بایــد پرداخــت کنیــم و‬ ‫پوســت مــان کنــده شــود مراجعــه مــی کنیــم کــه‬ ‫بایــد بــا شــمش طــا وارد بشــویم ‪.‬‏‬ ‫معصومــه کــه دکتــر دندانش را اشــتباهی عصب‬ ‫کشــی کــرده و االن مجبــور اســت دوبــاره بــرای‬ ‫دنــدان اصلــی اش هزینــه ی گزافــی را پرداخــت‬ ‫کنــد و زمانیکــه شــاکی از دکتــر مــی شــود کــه‬ ‫‏شمااشــتباهی دنــدان مــرا دســتکاری کــرده ای‬ ‫حداقــل بــه صــورت اقســاطی از مــن پــول بگیــر‬ ‫دکتــر در جــواب او گفتــک مگــر مــواد و تجهیــزات‬ ‫دندانپزشــکی را اقســاط بــه مــن مــی دهند شــرایط‬ ‫‏پرداختشــو نــداری نیــا دکتــر ‪ ....‬معصومــه ســردر‬ ‫گــم مانــده اســت چــکار کنــد پیــش کــی شــکایت‬ ‫کنــد کــه بتوانــد جــواب بگیــرد‪ ..‬‏‬ ‫واقعــا انســانیت و وجــدان کاری کجاهــا ســیر‬ ‫می کنــد خــدا نکنــد از بابــت یــک بیمــاری گــذرت بــه‬ ‫مطــب دکتــر بیفتــد قشــنگ ســر کیســه ات نکننــد‬ ‫دســت از ســرت بــر نمــی دارنــد فکــر درمــان مــردم‬ ‫اصــا‏در ذهنیــت انهــا جایگاهــی نــدارد هم ـه اش‬ ‫شــده پــول و در امــد ‪ .‬اینکــه مــردم از کجــا بایــد‬ ‫بیاورنــد و راه حــل درمــان منطقــی و صحیــح انهــا‬ ‫کجاســت اللــه و اعلــم‪ .‬تشــخیص درســت بیمــاری‬ ‫هــم بــه‏معضــل بزرگتــر تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫فاجعــه پشــت فاجعــه بــه خاطــر درامــد بیشــتر‬ ‫بعضــی از عالیجنابــان پزشــک کــورس گذاشــته اند‬ ‫حتــی بنــگاه معامالتــی زمین‪ ،‬ملک و ماشــین هم‬ ‫زده انــد ‪.‬‏اشــکال نــدارد بخــور نــوش جــان‪ ،‬امــا‬ ‫بــا جــان و تــه مانــده ی دارایــی انهــا شــطرنج بــازی‬ ‫نکــن‪ .‬تخصــص داریــد امــا نداریــد را کجــای دلمــان‬ ‫بگذاریــم‪ ،‬پزشــک حــاذق و خــوب اصــا وجــود‬ ‫نــدارد همــه فقــط‏و فقــط دنبــال صید پول هســتند‬ ‫تشــخیص اشــتباه و نهایــت بــه نتیجــه نرســیدن و‬ ‫خرابــکاری و بازهــم همان هزینه های ســنگین دو‬ ‫وجهــی ســه وجهــی‪ .‬درمــان ریشــه دنــدان انجــام‬ ‫می دهنــد غافــل‏از اینکــه دنــدان فقــط احتیــاج بــه‬ ‫پــر کــردن دارد و یــا برعکــس ‪.‬‬ ‫یــه بنــده خدایــی تعریــف مــی کــرد و می گفــت‪:‬‬ ‫مــن حــدود یــه مــاه پیــش رفتــم مطــب یــه‬ ‫دندانپزشــک‪ ،‬بــاور کنیــد دکتــره مثــل بیزینس من‬ ‫بــا مــن حــرف میــزد و هیــچ قولــی هــم نم ـی داد‬ ‫کــه کاری کــه انجــام ‏مــی داد موفقیــت امیــزه‪،‬‬ ‫مثــا می خواســت دو دنــدون را واســم ایمپلنــت‬ ‫کنــه همــش اپشــن اضافــه می کــرد و قیمت هــا‬ ‫را بــاال می بــرد یعنــی دو تــا ایمپلنتــو واســم در‬ ‫مـی اورد پنــج و خردهای‪،‬چــه بحــث‏خوبــی هــم را‬ ‫انداخته انــد شــرح معالجــات یــک کانــال دو کانــال‬ ‫یــک ریشــه دو ریشــه‪ ،‬اضافی‪،‬هــر فــک‪ ،‬بــه ازاء‬ ‫هــر دنــدان‪ ،‬یــک ســطحی‪ ،‬دو ســطحی‪ ،‬پیــن‬ ‫داخــل کانــال‪ ،‬پیــن داخــل عــاج‪ ،‬کشــیدن‏دنــدان‬ ‫شــیری قدامــی‪ ،‬خلفــی و ترمیــم بــا فــان امالــگام‬ ‫بــا هزینــه عمومــی اینقــدر بــا هزینــه تخصصــی‬ ‫فالنقــدر ‪...‬خالصــه کــه خــوب راهــی را بــرای‬ ‫میلیــادر شــدن در پیــش گرفتنــد‏‪.‬‬ ‫قصابــی ســر کوچــه هــم اینگونــه خــود را تخلیــه‬ ‫کــرد‪ :‬رفتــم دندانپزشــکی اول دنــدان را خالــی کــرد‬ ‫گفــت خیلــی بــه عصــب نزدیکه باید عصب کشــی‬ ‫بشــه ‪ .‬پانســمان کرد و پول پانســمان گرفت ‪450‬‬ ‫‏هــزار تومان‪.‬گفــت دو هفتــه دیگــه بیــا عصــب‬ ‫کشــی‪ .‬رفتــم گفــت نیــاز بــه عصــب کشــی نــداره‬ ‫پــرش کــرد و ‪ 250‬هــزار تومــان گرفــت‪ .‬دو هفتــه‬ ‫بعــد از درد بیچــاره شــدم رفتــم خالیــش کــرد‬ ‫عصــب کشــی‏کــرد ‪1500‬گرفــت‪ .‬اخــه بــه کــی و‬ ‫کجــا بایــد شــکایت کنــم ‏‪.‬‬ ‫همزمــان کــه بــا شــکوه و گالیه هــای مــردم از‬ ‫هزینه هــای بــاال روبــه رو هســتیم دندانپزشــکان‬ ‫هــم نســبت بــه وضعیــت موجــود معتــرض‬ ‫هســتند بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی خریــد‬ ‫دســتگاه و ‏وســیله های دندانپزشــکی و مــواد‬ ‫مصرفــی‪ ،‬نوســانات ارز و تــورم را بانــی افزایــش‬ ‫قیمت هــای سرســام اور هزینــه دندانپزشــکی‬ ‫می دانند‪.‬انهــا قبــول دارنــد کــه نبــود پوشــش‬ ‫بیم ـه ای بــرای خدمــات‏دندانپزشــکی‪ ،‬مشــخص‬ ‫نبــودن تعرفه هــای دســتمزد دندانپزشــکان و‬ ‫وجــود فشــار اقتصــادی موجــود بــر خانواده هــا‪،‬‬ ‫پرداخت هزینه های دندانپزشــکی بســیار سنگین‬ ‫بــوده و بــه همیــن جهــت ‏بســیاری از افــراد‬ ‫جامعــه از کلینیــک و مطب هــای دندانپزشــکی‬ ‫فــراری شــده اند و درگیــر دندان هــای ناســالم‬ ‫هســتند و بی توجهــی بــه ســامت دهــان و‬ ‫دنــدان بســیاری از بیماری هــا‪ ،‬مســتقیم یــا غیــر‬ ‫‏مســتقیم را بــرای انهــا رقــم خواهــد زد و از ســالم‬ ‫ســازی دندان هــا‪ ،‬فاصلــه می گیرنــد ‪ .‬متاســفانه‬ ‫حمایــت نکــردن درســت بیمه هــا و نبــود هیــچ‬ ‫نظــارت‪ ،‬کنتــرل در حــوزه ســامت دهــان و دنــدان‬ ‫و ‏اطالعیه هــای بــاالی کلینیک هــا کــه نوشــته‬ ‫اســت هیــچ گونــه قــراردادی بــا بیمه هــا (خدمــات‬ ‫درمانــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪ ،‬نیروهای مســلح و‪)...‬‬ ‫نداریــم وزمانــی کــه دفترچــه بیمــه بــه هیــچ دردی‬ ‫نمی‏خــورد و همچنیــن اشــتباهات مکــرر بعضــی‬ ‫از دندانپزشــکان در خصوص تشــخیص درســت و‬ ‫صحیــح مشــکل دندان‪،‬مــردم را وادار بــه کشــیدن‬ ‫دنــدان پوســیده می کنــد‏‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره وزارت بهداشــت بایــد گامــی بــه جلــو‬ ‫بگــذارد تــا تعرفه هــا را نــه تنهــا در دندانپزشــکی‬ ‫بلکــه در همــه بخش هــای ســامت واقعــی کنــد‬ ‫بایــد بیمه هــا و پزشــکان را بــا توجــه بــه‏تخصــص‬ ‫انهــا مجــاب کنــد تــا خدمــات بهتــر و بــا کیفیت تــری‬ ‫را ارایــه دهنــد و درصــد اشــتباهات خــود را بــه‬ ‫حداقل هــا برســانند مــردم را از هزینه هــای ســنگین‬ ‫و غیــر ضــروری و ســهم ‏پرداخــت از جیــب در‬ ‫خدمــات دنــدان پزشــکی کــه ‪ 91‬درصــد می باشــد‬ ‫نجــات بخشــند ‪.‬‬ ‫لــذا اتخــاذ سیاســت هــای منســجم در پوشــش‬ ‫بیمــه ای بیمــاران گام نخســت در ایــن زمینــه‬ ‫می باشــد‪ .‬هــم چنیــن اتخــاذ سیاســت هــای‬ ‫حمایتــی دولــت و ســازمان هــای بیمــه گــر از افــراد‬ ‫مســن و‏غیربومــی بــه علــت نیــاز به مراقبت بیشــتر‬ ‫و عــدم دسترســی اســان بــه دریافــت خدمــات‬ ‫درمانــی مــی توانــد در میــزان پرداختــی از جیــب ایــن‬ ‫نــوع مددجویــان موثــر واقــع شــود و امیــد بــه‏زندگــی‬ ‫را در ان هــا افزایــش دهــد‪ .‬انــدازه گیــری دقیــق بــار‬ ‫مالــی خدمــات دندانپزشــکی در گــروه ســالمندان و‬ ‫پیشــنهاد اســتراتژی های مناســب بــرای حمایــت از‬ ‫انهــا در برابــر ایــن هزینه هــا‏و همچنیــن اولویــت‬ ‫بخشــی بــه خدماتــی ماننــد ترمیمــی و روت کانــال‬ ‫تراپــی کــه اســتفاده و هزینــه بیشــتری نســبت بــه‬ ‫ســایر خدمــات دارد‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود‪.‬‬ ‫تــا بتوانیــم در جامعــه پیشــگیری‏و درمانهــای‬ ‫پیشگیرانه را جا بیندازیم و جلوی پوسیدگی های‬ ‫دندانــی را بگیریــم وقتــی مراجعــه بــه دنــدان‬ ‫پزشــکی زودتــر اتفــاق بیفتــد ضمــن اینکــه‬ ‫هزینه هــای کمتــری در پــی خواهــد‏داشــت کمتــر‬ ‫بــه ســمت روکــش و ایمپلنــت پیــش مــی رونــد ‏‪.‬‬ ‫نکات طالیی رانندگی در فصل زمستان‬ ‫قبل از اینکه نکات مهم را ذکر کنیم باید بدانید که تمام رانندگان بایستی خودرو خود را برای روزهای برفی اماده کنند‪ .‬امادگی خودرو شامل اقداماتی همچون خرید الستیک مناسب زمستانی‪ ،‬بررسی‬ ‫‪.‬عملکرد صحیح باتری‪ ،‬درز پنجره ها‪ ،‬برف پاک کن‪ ،‬ترمزها‪ ،‬اینه های جانبی‪ ،‬جلو و بسیاری موارد دیگر می باشد که در ادامه با جزئیات کامل در اختیارتان قرار خواهیم داد‬ ‫فواید اشپزی برای سالمت روان‬ ‫هنــگام اشــپزی بایــد تمرکــز داشــته‬ ‫باشــید و فراینــد اشــپزی را کنتــرل کنیــد و ایــن تمرکــز موجــب دورنگه داشــتن ذهــن از افــکار‬ ‫منفــی و نامطلــوب می شــود‪ .‬اشــپزی کمــی شــبیه مراقبــه اســت و بــرای درمــان بعضــی از‬ ‫بیماری هــای روانــی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫البتــه بعضــی از اختــاالت خلقــی ماننــد افســردگی انــرژی و اشــتهای فــرد را کاهــش می دهنــد‬ ‫و تشــویق کردن او بــه اشــپزی دشــوارتر می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫اشــپزی موجــب بهبــود ســامت روان بســیاری از افــراد می شــود‪ .‬ایــن تأثیــر اشــپزی وقتــی بــرای‬ ‫دیگــران غــذا می پزیــد‪ ،‬افزایــش چشــمگیری می یابــد‪.‬‬ ‫در مطالعــات مشــخص شــده اســت کــه رژیم هــای غذایــی سرشــار از مــواد مغــذی (شــامل‬ ‫مقادیــر زیــادی از ســبزیجات برگ ســبز تیــره‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬ماهی هــای چــرب و توت هــا) درمــان‬ ‫اختــاالت خلقــی را راحت تــر می کننــد‪ .‬البتــه واکنــش همــه به غذا یکســان نیســت‪ .‬عدم تحمل‬ ‫بعضــی از غذاهــا و میکروبیوم هــای روده بــر واکنش هــا و در نتیجــه خلق وخــوی مــا تاثیــر‬ ‫می گذارنــد‪.‬‬ ‫به گفتــه متخصصــان‪ ،‬اشــپزی بــرای خــود یکــی از بهتریــن روش هــای مراقبت از ســامت روان‬ ‫اســت و فوایــدی دارد کــه در ادامــه درباره شــان نوشــته ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کاهش استرس‬ ‫در پایــان روز کاری پراســترس بــه چیــزی بــرای خالی کــردن ذهنمــان نیــاز داریــم و اشــپزی به‬ ‫مــا کمــک می کنــد از تنــش و اســترس رهــا شــویم‪ .‬وقتــی اشــپزی می کنیــم‪ ،‬کاری فیزیکــی‬ ‫انجــام می دهیــم و از روال معمــول روزانــه خــود خــارج می شــویم و خســتگی ذهنی مــان را‬ ‫برطــرف می کنیــم‪.‬‬ ‫اشــپزی بــه تمــام توجــه مــا نیــاز دارد؛ وقتــی کــره یــا شــکر را وزن می کنیــم یــا تخم مرغ هــا را‬ ‫می زنیــم‪ ،‬ارام تــر می شــویم‪ .‬اشــپزی اثــری ماننــد مراقبــه دارد‪ ،‬زیــرا بایــد ســرعت خــود را کــم‬ ‫کنیــم و متمرکــز شــویم‪ .‬در پایــان کــه نتیجــه کار را می بینیــم هــم احســاس ارامــش بیشــتری‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫دعــوت از دوســتان بــرای صــرف غــذا هــم روابــط اجتماعــی مــا را گســترش می دهــد و می توانــد‬ ‫موجــب کاهش اســترس شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬درمان اضطراب و افسردگی‬ ‫اشــپزی چنــان بــرای ســامت روانــی مفیــد اســت کــه درمانگــران‪ ،‬کالس هــای اشــپزی را‬ ‫به عنــوان راهــی بــرای درمــان بســیاری از مشــکالت توصیــه می کننــد‪ ،‬مشــکالتی ماننــد‪:‬‬ ‫افسردگی؛اضطراب؛اختاللخوردن؛کم توجهی؛بیش فعالی(‪)ADHD‬؛اعتیاد‪.‬‬ ‫در بعضــی از کلینیک هــای ســامت روان از اشــپزی به عنــوان بخشــی از درمــان اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬بیمــار در زمــان اشــپزی ذهنــش را روی چیــزی مثبــت متمرکــز می کنــد و ایــن فراینــد‬ ‫بــه مقابلــه بــا تفکــر منفــی و افزایــش اعتمادبه نفــس کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 2 ‫منطقــه اینچــه بــرون گلســتان بــا برخــورداری از زیرســاخت های ماننــد گمــرک‪ ،‬پایانــه مــرزی‪ ،‬ویــژه اقتصــادی‬ ‫اتــرک و خــط ریلــی بیــن المللــی و تصویــب ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری‪ -‬صنعتــی ان بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫ظرفیتــی بِکــر بــرای توســعه و پویایــی اقتصــاد کشــور و ایــن اســتان شــمالی بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫گمــرک اینچه بــرون واقــع در نــوار شــمالی شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس کــه حــدود ســه‬ ‫دهــه قدمــت دارد و از ان به عنــوان دروازه ورود بــه کشــورهای اســیای میانــه یــاد می شــود‪ ،‬تنهــا محــل‬ ‫تــردد زمینــی اســتان گلســتان بــه ترکمنســتان اســت کــه در اذر ‪ ۹۳‬یــک خــط ریلــی از ایــن مــرز بــه مقصــد‬ ‫ترکمنســتان و در ادامــه قزاقســتان بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫اینچه برون‬ ‫ظرفیتی بکر برای‬ ‫ِ‬ ‫پویایی و توسعه‬ ‫اقتصاد گلستان‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪428‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫ اموزش عیب یابی‬ ‫لزوم فوریت بیمه‬ ‫کارگران ساختمانی‬ ‫از ان جایــی کــه ســاالنه بیــش از یــک هــزار کارگــر دچــار‬ ‫نقــص عضــو و فوتــی داریــم و بســیاری از ایــن افــراد هــم‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه قــرار ندارنــد و عــاوه بــر کارگــر‪،‬‬ ‫خانواده هــای ایــن افــراد نیــز تحــت اســیب های شــدید‬ ‫اقتصــادی قــرار می گیرنــد‪ ،‬هرچــه ســریع تر بایــد نســبت بــه‬ ‫بیمــه ایــن قشــر اقــدام الزم و موثــر صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار کارگر‬ ‫ساختمانی‬ ‫تحت پوشش‬ ‫بیمه می روند‬ ‫روزنامــه ایــران در گزارشــی مــی اورد‪ :‬از ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار کارگــر ســاختمانی بــدون برخــورداری از‬ ‫بیمــه تامیــن اجتماعــی مشــغول بـه کار هســتند‬ ‫به طــوری کــه چنــد ســالی اســت ایــن گــروه از‬ ‫کارگــران کــه جــزو اقشــار زحمتکــش و اســیب‬ ‫پذیــر جامعــه هســتند در نوبــت بیمــه شــدن‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه گــزارش روزنامــه ایــران در چهــارم‬ ‫اذر می خوانیــم‪ :‬بــا شــروع کار دولــت جدیــد‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ایــن مطالبــه‬ ‫بحــق کارگــران ســاختمانی را در اولویت کارهای‬ ‫خــود قــرار داد و ســرانجام طــی جلســاتی بــا‬ ‫نماینــدگان کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی موانــع و چالش هــای اجرایــی‬ ‫پیــش روی بیمــه ایــن قشــر رفــع شــد‪ .‬از طرفــی‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه ‪ ۵۰‬درصــد حــوادث‬ ‫ناشــی از کار مربــوط بــه کارگــران ســاختمانی‬ ‫اســت و اگــر هــر یــک از کارگــران دچــار حادثــه‬ ‫و اتفاقــی شــوند خانــواده انهــا نیــز بــ ه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی بــا مشــکالتی مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫انهــا می گوینــد بایــد بیمــه ایــن افــراد اســیب پذیر‬ ‫در اولویــت ســازمان تامیــن اجتماعــی باشــد کــه‬ ‫اخریــن خبرهــا حکایــت از ان دارد در اقــدام‬ ‫مشــترکی بیــن دولــت و مجلــس بــا اصالحاتــی‬ ‫در مــاده ‪ ۵‬قانــون بیمه هــای اجتماعــی‪ ،‬حــدود ‪۱۲‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان به بیمه کارگران ســاختمانی‬ ‫اختصــاص داده شــده اســت کــه پــس از تصویــب‬ ‫در مجلــس‪ ،‬ایــن تصمیــم می توانــد مهــر پایانــی‬ ‫بــر مشــکالت بیمــه ای ایــن قشــر از کار گــران‬ ‫جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫ایجاد امنیت شغلی برای کارگران ساختمانی‬ ‫ولــی اســماعیلی‪ ،‬رئیــس کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه اصــاح‬ ‫مــاده ‪ ۵‬یــک حرکــت حمایتــی در جهــت اتیــه و‬ ‫امنیــت شــغلی بــرای کارگــران ســاختمانی اســت‪،‬‬ ‫بــه «ایــران» می گویــد‪ :‬ایــن قشــر زحمتکــش‬ ‫و ضعیــف جامعــه کــه بــا حــوادث و خطــرات‬ ‫جانــی متعــددی مواجــه هســتند‪ ،‬نیــاز اســت هــم‬ ‫در حــوزه بیمه هــای اجتماعــی و هــم در حــوزه‬ ‫بیمه هــای درمانــی بــا حمایــت دولــت زیــر چتــر‬ ‫بیمــه قــرار بگیرنــد‪ .‬خوشــبختانه بــا جلسـه ای کــه‬ ‫بــا وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی داشــتیم‪،‬‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان اختصــاص پیــدا‬ ‫کــرده و در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه علــی بابایــی کارنامــی‪،‬‬ ‫رئیــس فراکســیون کارگــری مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای بیمــه کارگــران‬ ‫ســاختمانی در کل کشــور بــه اعتبــاری بیــش از‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان نیــاز اســت‪ ،‬بــه «ایــران»‬ ‫می گویــد‪ :‬ایــن رقــم بــرای بیمــه ‪ ۴۰۰‬هــزار کارگــر‬ ‫در یــک زمــان مشــخص اســت‪ ،‬مجلــس و دولــت‬ ‫در ایــن خصــوص بــه اجمــاع رســیده اند‪ ،‬صحــن‬ ‫مجلــس هــم یــک بــار رای داده و خوشــبختانه‬ ‫اختــاف نظرهــا مرتفــع شــده اند‪.‬‬ ‫از ان جایــی کــه ســاالنه بیــش از یــک هــزار‬ ‫کارگــر دچــار نقــص عضــو و فوتــی داریــم و‬ ‫بســیاری از ایــن افــراد هــم تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫قــرار ندارنــد و عــاوه بــر کارگــر‪ ،‬خانواده هــای‬ ‫ایــن افــراد نیــز تحــت اســیب های شــدید‬ ‫اقتصــادی قــرار می گیرنــد‪ ،‬هرچــه ســریع تر‬ ‫بایــد نســبت بــه بیمــه ایــن قشــر زحمتکــش‬ ‫اقــدام الزم و موثــر صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫به گفتــه بابایــی کارنامــی در صــورت تصویــب‬ ‫قانــون‪ ،‬از تاریــخ ‪ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱‬هیــچ کارگــری‬ ‫بــدون بیمــه نخواهــد بــود‪ ،‬بــا ایــن همــه مــن‬ ‫یــک تنــه نمی توانــم قــول قطعــی بدهــم‪،‬‬ ‫تمامــی دســتگاه های مربوطــه بایــد کمــک‬ ‫کننــد تــا ایــن اتفــاق خــوب هرچــه ســریع تر‬ ‫رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار کارگــر ســاختمانی‬ ‫داریــم‬ ‫اکبــر شــوکت‪ ،‬رئیــس کانــون انجمن هــای‬ ‫صنفــی کارگــران ســاختمانی کشــور نیــز بــا‬ ‫بیــان اینکــه حــدود یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫کارگــر ســاختمانی در کشــور داریــم‪ ،‬بــه‬ ‫«ایــران» می گویــد‪ :‬اصالحیــه مــاده ‪ ۵‬قانــون‬ ‫بیمه هــای اجتماعــی کارگــران ســاختمانی‬ ‫در حــال اجراســت‪ ،‬بــر اســاس ان ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫حــق بیمــه از محــل پروانــه بایــد تامیــن شــود‬ ‫امــا از ان جایــی کــه رقــم واقعــی پروانــه اعــام‬ ‫نمی شــود‪ ،‬مشــکل ســاز شــده اســت‪( .‬بــر‬ ‫چاره حل مشکالت کشور‬ ‫اقتصاد مردم محور است‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت کــه نیــاز بــه الگوی اقتصــاد مردم گرایانه بــرای ایجاد‬ ‫تحــول در نظــام اقتصــادی کشــور اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف حتما ًبایــد از تمام‬ ‫ظرفیت هــای موجــود از جمله اندیشــه نخبــگان بهره ببریم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار سیداحســان خانــدوزی در شــورای اداری گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بایــد بــا جلــب مشــارکت تمــام اقشــار جامعــه و نخبــگان بــرای جهــش‬ ‫اقتصــادی مطلــوب در جامعــه اقــدام بــه ترســیم یــک رویکــرد جدیــد کنیــم ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در ایــن رویکــرد حتمــا نیــاز بــه تزریــق امیــد در جامعــه بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هــای فکــری همــه اندیشــمندانی کــه بنــا بدالیــل مختلــف شــاید دچــار یــاس‬ ‫شــده اند بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬واگــذاری نظــارت هــا بــه تــوان مردمــی و حتــی‬ ‫اســاس ایــن قانــون‪ ،‬در مــواردی کــه انجــام‬ ‫کارهــای ســاختمانی مســتلزم اخــذ پروانــه‬ ‫باشــد‪ ،‬مراجــع ذیربــط مکلفنــد صــدور پروانــه را‬ ‫منــوط بــه ارائــه رســید پرداخــت حـق بیمــه بــرای‬ ‫هــر متــر مربــع نماینــد‪).‬‬ ‫به گفتــه او‪ ،‬در حــال حاضــر ‪ ۸۵۰‬هــزار کارگــر‬ ‫بیمــه شــده داریــم و در طــول حــدود ‪ ۸‬ســال‬ ‫گذشــته نزدیــک بــه ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫کســری بودجــه بابــت ســهم کارفرمایــی تامیــن‬ ‫اجتماعــی وجــود دارد‪ .‬هــر ســال به دلیــل‬ ‫کســری بودجــه کارگــران ســاختمانی زیــادی از‬ ‫کار بیــکار می شــوند و بــه بهانه هــای مختلــف‬ ‫از بیمــه خــارج می شــوند‪ .‬از ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون بیمــه ‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر قطــع شــده اســت‪،‬‬ ‫از طرفــی ‪ ۴۰۰‬هــزار کارگــر ســاختمانی در نوبــت‬ ‫بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫بعــد از اصالحیــه مــاده ‪ ۵‬کــه محــل اخــذ ســهم‬ ‫کارفرمایــی را تغییــر داده و برمبنــای مترمربــع‬ ‫دریافــت می شــود‪ ،‬متــراژ ضربــدر یــک رقــم در‬ ‫پاییــن شــهر‪ ،‬عــدد کمتــری و در بــاالی شــهر‬ ‫عــدد بزرگتــری می شــود و بــه ازای هرمترمربــع از‬ ‫یــک تــا ‪ ۱۰‬درصــد بــر طبــق قانــون کار از کارفرمــا‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬بــه ایــن ترتیــب روح عدالــت‬ ‫اجتماعــی نیــز برقــرار اســت‪ ،‬طبــق قانــون جدیــد‪،‬‬ ‫در پاییــن شــهر رقمــی معــادل ‪ ۲۷‬هــزار تومــان‬ ‫بــه ازای هــر مترمربــع و در بــاالی شــهر ‪۲۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫شــوکت ضمــن تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه طــرح‬ ‫جدیــد بــرای حداقــل یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫کارگــر اجــرا می شــود‪ ،‬توضیــح می دهــد‪ :‬اگــر‬ ‫نماینــدگان در صحــن علنــی مجلــس رای‬ ‫موافــق بدهنــد‪ ،‬نــه تنهــا بیمــه قطــع نمی شــود‪،‬‬ ‫بلکــه ‪ ۴۰۰‬هــزار کارگــر دیگــر هــم مشــمول‬ ‫بیمــه خواهنــد شــد‪ ،‬بحــث ایــن اســت کــه‬ ‫کارفرمــای بخــش ســاختمان موظــف اســت‬ ‫کارگــر را بیمــه کنــد‪ .‬در خصــوص کارگــران‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬کارفرمایــان کســانی هســتند‬ ‫کــه ســاخت و ســاز می کننــد و قشــر ضعیــف‬ ‫نیســتند و نیــاز بــه حمایــت دولــت هــم ندارنــد‪،‬‬ ‫بــه تعبیــری متمــول و ثروتمنــد هســتند‪ ،‬مرکــز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس اظهــار داشــته کــه رقــم‬ ‫اعالمــی بــرای حــق بیمــه‪ ،‬نیــم درصــد قیمــت‬ ‫یــک ملــک اســت و به طــور کامــل کارشناســی‬ ‫شــده‪ ،‬در دفاعیــه مجلــس هــم گفتیــم کــه‬ ‫چطــور وقتــی قیمــت میلگــرد هزاردرصــد‬ ‫افزایــش قیمــت داشــته یــا به عنــوان مثــال‬ ‫ســیمان از پاکتــی ‪ ۴‬هــزار تومــان بــه ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫تومــان رســیده و هیــچ کــس حرفــی نــزده‬ ‫و اعتراضــی نکــرده امــا حــاال کــه پیشــنهاد‬ ‫شــده‪ ،‬نیــم درصــد حــق قانونــی بایــد به کارگــر‬ ‫داده شــود‪ ،‬خیلی هــا معتــرض هســتند‪ ،‬ایــن‬ ‫اعتــراض‪ ،‬ظلــم بــه کارگــر اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران‬ ‫ســاختمانی کشــور در ادامــه می گویــد‪ :‬بــا‬ ‫حــدود ‪ ۴۵۰‬انجمــن صنفــی در سراســر کشــور‬ ‫همیشــه پــای کار بودیــم تــا کارگــران ســاختمانی‬ ‫بیشــتری تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن همــه‪ ،‬اگــر منابــع تامیــن اجتماعــی‬ ‫کــم اســت یــا چنانچــه کارفرمــا تعهــدات خــود‬ ‫را بــه جــا نمــی اورد‪ ،‬بــاز هــم ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نبایــد خدمــات خــود را بســرعت‬ ‫قطــع کنــد‪ ،‬ایــن یــک قانــون اســت کــه بــا عــدم‬ ‫ارائــه تعهــدات‪ ،‬ســازمان حــق نــدارد بیمــه کارگــر‬ ‫را قطــع کنــد و بایــد کارفرمــا را بازخواســت‬ ‫کنــد‪ ،‬بویــژه در حــال حاضــر بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬و بیــکار شــدن بســیاری از کارگــران‪،‬‬ ‫بحــث بیمه هــا از اهمیــت بســیار بیشــتری از‬ ‫قبــل برخــوردار شــده اســت‪ ،‬بیمــه می توانــد‬ ‫گوشــه ای از مشــکالت اقتصــادی و درمانــی‬ ‫کارگــران ســاختمانی و خانواده هــای انهــا را‬ ‫حــل کنــد و نبــود ان بنیــان خانواده هــا را بــا‬ ‫مخاطراتــی روبـه رو خواهــد کــرد‪ ،‬از ســویی ایــن‬ ‫افــراد تقریبــا ً ســالی ‪ ۴‬بــار بازرســی می شــوند‬ ‫تــا بــه محــض بیــکار شــدن در اولیــن فرصــت‬ ‫بیمــه انهــا قطــع شــود‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫در حالــت عــادی کــه کرونــا هــم نبــود کارگــران‬ ‫ســاختمانی چیــزی در حــدود ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬مــاه در‬ ‫ســال بیــکار بودنــد‪ ،‬ایــن ظلــم اســت کــه بیمــه‬ ‫ایــن افــراد بســرعت قطــع شــود و هیــچ گونــه‬ ‫حمایــت اجتماعــی نداشــته باشــند و بــه حــال‬ ‫خــود رهــا شــوند‪.‬‬ ‫شــوکت‪ ،‬ضمــن تشــکر از زحمــات کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس در جهــت کاهــش مشــکالت‬ ‫موجــود و افزایــش کارگــران ســاختمانی تحــت‬ ‫پوشــش های بیمه هــای تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫می افزایــد‪ :‬ان شــاء الله طــرح در صحــن علنــی‬ ‫مجلــس هــم تصویــب شــود تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫خانــوار بتواننــد از حداقل هــای بیمــه اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬بــا تصویــب نهایــی‪ ،‬در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت اقتصــادی کــه منابــع مالــی ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی نیــز کــم اســت‪ ،‬درامــدی بــه‬ ‫ایــن ســازمان وارد می شــود و بــر تعــداد بیمــه‬ ‫پــردازان تامیــن اجتماعــی افــزوده می شــود و‬ ‫در نهایــت بــا افزایــش تعــداد بیمــه شــدگان‬ ‫ضریــب پشــتیبانی بــه ‪ ۶‬و نیــم می رســد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس در صحــن علنــی بایــد‬ ‫همتــی کننــد تــا کار بــه ســرانجام برســد‪ ،‬در‬ ‫ســال های گذشــته ایــن کار عقــب افتــاد و در‬ ‫نهایــت ‪ ۵۰۰‬هــزار خانــوار از خدمــات بیمــه ای‬ ‫محــروم شــدند و صدهــا نفــر نیــز فــوت کردنــد‪،‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه ‪ ۵۰‬درصــد حــوادث‬ ‫ناشــی از کار مربــوط به کارگــران ســاختمانی‬ ‫اســت‪ ،‬پــس بیمــه ایــن افــراد نیــز از میــزان‬ ‫اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت و‬ ‫ضــروری اســت کــه مشــکالت هــر چــه ســریع تر‬ ‫مرتفــع شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫ســپردن برخــی عاملیــت هــا در اجــرای امــور اقتصــادی‪ ،‬از جمله محورهای اقتصــاد مردم‬ ‫گرایانــه اســت‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت بســیج مردمــی ‪ ،‬نهادهــا و ســمن هــای مــردم نهــاد‬ ‫از جملــه اهــرم هــای ثمــر بخــش در ایــن مســیر اســت و ایــن شــبکه هــا بــه ســبب تــوان‬ ‫بــاالی جــذب احــاد مــردم و یارگیــری مــی تواننــد نقــش بســزایی در نظــارت یا پیاده ســازی‬ ‫برنامه هــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در رونــد مهــار کرونا اشــاره کــرد و گفت ‪ :‬این ظرفیت های‬ ‫مردمــی پــس از دســتور رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص کرونــا وارد میــدان شــدند و‬ ‫عــاوه بــر تامیــن و تهیــه اقــام مــورد نیــاز در حــوزه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی در امــر‬ ‫واکسیناســیون هــم نقــش مطلوبــی ایفــا کردنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه تــاش بــرای احیــای مجــدد شــورای فقهــی در بانــک مرکــزی اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت ‪ :‬عــاوه بــر بانک هــا در بخــش شــرکت هــای بیمــه ای هــم نیازمنــد بهــره گیــری‬ ‫از نظــرات فقهــی علمــا هســتیم و تــاش می کنیــم ایــن شــورا نیــز بــار دیگــر احیــا شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــه برخــی از موضوعــات گلســتان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬ایــن اســتان هــر چنــد‬ ‫در برخــی موضوعــات ماننــد امنیــت عمومــی و وحــدت اقــوام در کشــور ســرامد اســت امــا‬ ‫برخــی مشــکالت مزمــن در گلســتان وجــود داردد کــه بایــد بــرای انهــا چــاره اندیشــی کــرد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی مشــکالت گلســتان ســبب شــده تــا بخشــی از جامعــه دچــار‬ ‫افســردگی شــود کــه بایــد قبــل از اینکــه ایــن یــاس بــه یــک نارضایتــی تبدیــل شــود‬ ‫ریل گــذاری مدیریــت اســتان را تغییــر دهیــم‪.‬‬ ‫بــد روشــن شــدن موتــور همــراه اســتارت زیــاد در‬ ‫صبــح بــرای خودروهــای‬ ‫انواع تیپ های ‪۲۰۶‬‬‫ پارس‬‫ سمند‬‫ ال نود‬‫ پراید‬‫‪ -۱‬اگــر موتــور‪ ،‬بــا اســتارت زیــاد روشــن شــده و‬ ‫ســپس‪ ،‬دود ســفید از اگــزوز خــارج مــی شــود و‬ ‫موتــور لــرزش دارد‪ ،‬احتمــاال ً علــت ان ورود اب بــه‬ ‫فضــای احتــراق اســت کــه خرابــی واشــر سرســیلندر‬ ‫دلیــل ان اســت‪ .‬یکــی دیگــر از نشــانه های ان ورود‬ ‫روغــن بــه اب رادیاتــور اســت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر موتــور پــس از اســتارت زدن زیــاد روشــن‬ ‫شــده و ســپس دود ســیاه از اگــزوز خــارج مــی شــود‪،‬‬ ‫علــت زیــاد بــودن نســبت بنزیــن بــه هــوا در فضــای‬ ‫ســیلندر اســت‪ ،‬دلیــل ان مــی توانــد یــا خرابــی سنســور‬ ‫دمــای موتــور و یــا نشــتی بنزیــن از انژکتورهــا باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اگــر موتــور دیــر روشــن شــده و ســپس دود‬ ‫ابــی از اگــزوز خــارج شــود‪ ،‬علــت نشــتی روغــن بــه‬ ‫محفظــه احتــراق اســت و دلیــل ان خرابــی رینــگ‬ ‫پیســتون‪ ،‬اجــزای اب بنــدی ســوپاپ میباشــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اگــر موتــور دیــر روشــن شــده و هیــچ دودی از اگــزوز‬ ‫خــارج نمــی شــود‪ ،‬دلیــل ان مــی توانــد نســبت کــم‬ ‫بنزیــن بــه هــوا در محفظــه احتــراق‪ ،‬خطــای سنســور‬ ‫دمــای موتــور‪ ،‬ضعیــف بــودن جرقه شــمع‪ ،‬خرابــی‬ ‫کوئــل‪ ،‬پاییــن بــودن تراکــم موتــور بــه دلیــل ســفتی‬ ‫فیلرســوپاپها و یــا نامرغــوب بــودن ســوخت باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گاهــی تغییــرات شــدید اب و هوایــی باعــث‬ ‫مــی شــود کــه موتــور خــودرو بــا اســتارت هــای مکــرر‬ ‫روشــن شــود‪ ،‬ایــن موضــوع بــه تنظیمــات سیســتم‬ ‫ســوخت رســانی و تامیــن هــوای موتــور مربــوط مــی‬ ‫شــود‪ ،‬زیــرا ‪ ECU‬خــودرو‪ ،‬بــر اســاس تنظیمــات قبلــی‬ ‫ایــن ترکیــب را بــرای موتــور فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫ نــوع روغــن موتــور مــورد اســتفاده نیــز در تعــداد‬‫اســتارت صبحگاهــی موثــر اســت‪ ،‬بــه ویــژه در‬ ‫زمســتانها و هــوای ســرد‪.‬‬ ‫ روی روغنهــای موتــور عبارتــی بصــورت ‪10W40‬‬‫نوشــته شــده کــه عــدد قبــل از دبلیــو (‪ ،)10‬ضریــب‬ ‫گرانــروی روغــن در دمــای پاییــن و عــدد بعــد از دبلیــو‬ ‫(‪ ،)40‬ضریــب گرانــروی روغــن در دمــای بــاال اســت‪.‬‬ ‫ اســتفاده از روغنهایــی بــا ضرایــب کمتــر گرانــروی‬‫روغــن در دمــای پاییــن و ضریــب بیشــتر گرانــروی‬ ‫روغــن در دمــای بــاال‪ ،‬کــه البتــه گــران تر هم هســتند‪،‬‬ ‫باعــث مــی شــود موتــور در زمســتان راحت تــر روشــن‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ســفر یکــروزه خــود بــه گلســتان عالوه بــر بازدید از منطقه‬ ‫ازاد اینچــه بــرون در جلســه گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی هم شــرکت کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪428‬‬ ‫کمتر از یک روز‪،‬‬ ‫زمان فرایند‬ ‫رسیدگی به شکایات‬ ‫کارگران رسید‬ ‫ایجاد ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫کتابخانه های عمومی‬ ‫در روستاها‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه در روســتاهای اســتان هــم اینــک‪۴۳‬‬ ‫درصــد کتابخانه هــای عمومــی ایجــاد شــده انــد‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون در ایــن منطقــه ‪ ۷۲‬بــاب کتابخانــه‬ ‫وجــود دارد کــه از مجمــوع ایــن تعــداد ‪ ۳۱‬کتابخانــه‬ ‫روســتایی اســت‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تعــداد‬ ‫ایــن فضاهــا بــا بهره بــرداری کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫در روســتای ارکان‪ ،‬گریــوان و قلعــه خــان بــه ‪ ۳۴‬بــاب‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاختمان هــر ســه بــاب کتابخانــه‬ ‫عمومــی ‪ ۱۲۰‬متــر مربــع اســت کــه بــزودی بــا تامیــن‬ ‫نیروهــای مــورد نیــاز افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اریــان گفــت‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ‪۸۰۰‬‬ ‫روســتا و ابــادی دارد کــه بــا احتســاب کتابخانــه‬ ‫هــای جدیــد ‪ ۳۴‬روســتای پرجمعیــت ایــن اســتان از‬ ‫کتابخانــه عمومــی برخــوردار شــده اند امــا همچنــان‬ ‫‪ ۳۵‬روســتای پرجمعیــت از ایــن امــکان فرهنگــی‬ ‫بی بهره انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۷۰‬کتابخانــه عمومــی‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۴۰‬بــاب در مناطــق شــهری و ‪۳۰‬‬ ‫بــاب در نواحــی روســتایی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫اریــان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت‬ ‫اســتان در روســتاها ســکونت دارنــد‪ ،‬نیــاز اســت کــه‬ ‫بــه موضــوع ســاخت کتابخانه هــای عمومــی روســتایی‬ ‫توجــه بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد در هــر روســتای بــاالی هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر جمعیــت‪ ،‬یــک بــاب کتابخانــه عمومــی وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه کتابخانــه تنهــا مرکــز فرهنگــی‬ ‫روســتا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬میانگیــن امانــت کتــاب در‬ ‫کتابخانه هــای روســتایی اســتان بســیار بــاال اســت‬ ‫و کــودکان و نوجوانــان از مجموعه هــای کتابخانــه‬ ‫اســتقبال خوبــی دارنــد چــرا کــه در روســتاها مراکــز‬ ‫تفریحــی و تفننــی دیگــری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اریــان بــر اهمیــت ایجــاد کتابخانــه هــای عمومــی در‬ ‫روســتاها تاکیــد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫سیاســت کنونــی نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی‪ ،‬تبدیل‬ ‫کتابخانه هــا بــه پایگاههــای فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫اســت‪ ،‬گســترش ایــن فضاهــا در مناطــق روســتایی‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از روســتاها از‬ ‫مجموعه هــای فرهنگــی و اجتماعــی بــی نصیــب‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬دســتگاه هــای دیگــر از جملــه‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬کانــون هــای مســاجد و کانــون‬ ‫پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان اســتان نیــز در‬ ‫روســتاها خدمــات فرهنگــی ارایــه می دهنــد کــه بــه‬ ‫نوعــی برخــی از روســتاهایی کــه کتابخانــه عمومــی‬ ‫ندارنــد را پوشــش خواهنــد داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر از شــهروندان ایــن‬ ‫اســتان عضــو کتابخانه هــای عمومــی هســتند اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــاخص ســرانه کتــاب در کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی اســتان بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت‬ ‫‪ ۹۷.۳۷‬جلــد کتــاب اســت‪.‬‬ ‫اریــان اظهــار داشــت‪ :‬در شــاخص تعــداد کتــاب‬ ‫در کتابخانــه هــای عمومــی اســتان بــه لحــاظ ســرانه‬ ‫جمعیتــی در میانگیــن کشــوری قــرار داریــم کــه بــا‬ ‫توســعه کتابخانــه هــای جدیــد تعــداد کتــاب هــا‬ ‫افزایــش نیــز مــی یابــد‪.‬‬ ‫ـی‪ ،‬ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات‬ ‫مدیــرکل بازرسـ ٰ‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬فراینــد رســیدگی بــه‬ ‫‪3‬‬ ‫متهم فراری را شناسایی کنید‬ ‫دادســتانی علــی ابادکتــول بــا انتشــار تصاویــر یــک متهــم‬ ‫فــراری از مــردم خواســت بــرای شناســایی مخفیــگاه ایــن فــرد و‬ ‫دســتگیری زودتــر او ‪ ،‬کمــک کننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب علــی ابادکتــول گفــت‪ :‬ایــن فــرد‬ ‫دو ســال پیــش در یــک نــزاع دســته جمعــی ‪ ،‬مرتکــب قتــل شــد‬ ‫و از همــان زمــان تاکنــون‪ ،‬فــراری اســت ‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد افــزود‪ :‬احمــد رخشــانی ( متهــم فــراری ) از‬ ‫مجرمــان ســابقه دار اســت و چندیــن پرونــده از جملــه ســرقت‬ ‫مســلحانه ‪ ،‬قاچــاق موادمخــدر و ســرقت بانــدی احشــام در‬ ‫دادســرای ایــن شهرســتان دارد ‪.‬‬ ‫ایــزد گفــت‪ :‬ایــن متهــم در دو ســال گذشــته هــم‪ ،‬بارهــا بــه‬ ‫اقدامــات مجرمانــه ماننــد ســرقت مســلحانه دســت زده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان ایــزد از مــردم خواســت ‪ :‬در صــورت مشــاهده ایــن‬ ‫متهــم فــراری یعنــی احمــد رخشــانی و یــا اگاهــی از مخفیــگاه‬ ‫او از طریــق شــماره تلفــن ‪ 01734226001‬الــی ‪ 7‬بــه شــعبه‬ ‫اول بازپرســی دادســرای علــی ابــاد اطــاع دهنــد و یــا بــا پلیــس‬ ‫‪ 110‬تمــاس بگیرنــد و اعــام کننــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در راســتای بنــد یــک مــاده ‪ 96‬قانــون ایین دادرســی‬ ‫کیفــری و بــا دســتور مقــام قضایــی‪ ،‬تصویــر ایــن فــرد یعنــی‬ ‫احمــد رخشــانی در رســانه هــا منتشــر مــی شــود تــا اگــر کســی از‬ ‫مخفیــگاه و محــل زندگــی او اطالعــی دارد ‪ ،‬اعــام کنــد‪.‬‬ ‫افتتاح اموزشگاه ‪ ۶‬کالسه‬ ‫خیرساز در اسفراین‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شــکایات کارگــران بــا الگــوی کــه بــرای رســیدگی بــه شــکایات‬ ‫جامعــه کارگــری طراحــی شــده اســت‪ ،‬بــه کمتــر از یــک روز‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫مهــری طالبــی دارســتانی در حاشــیه مالقــات مردمــی و چهــره‬ ‫بــه چهــره بــا کارگــران اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در بــازه زمانــی کــه‬ ‫دولــت جدیــد اســتقرار یافتــه شــکایت های جامعــه کارگــری نــه‬ ‫برمبنــای شــکایت روزانــه بلکــه بــا وجــود برگشــت شــکایاتی کــه‬ ‫تــا کنــون رســیدگی نشــده و از قبــل مانــده مــورد افزایــش قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افزایــش پرونــده بــه زمانــی بــاز می گــردد کــه در‬ ‫رابطــه بــا مبــارزه بــا فســاد در دولــت جدیــد وجــود دارد و مــردم‬ ‫انتظــار دارنــد مشــکالتی کــه گریبــان جامعــه کارگــری را گرفتــه و‬ ‫بــه ســال های قبــل بازمی گــردد حــل شــود‪.‬‬ ‫طی ‪ ۲‬ماه وجود‪۳‬هزار شکایت‬ ‫ـی‪ ،‬ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات‬ ‫مدیــر کل بازرسـ ٰ‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان ایــن کــه فقــط در ‪۲‬‬ ‫مــاه اخیــر ســه هــزار شــکایت و گــزارش از ســوی جامعــه کارگــری‬ ‫مطــرح شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬پنــج درصــد ایــن شــکایات در‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت بــه نتیجــه رســیده کــه اغلــب مــوارد بــه نفــع‬ ‫کارگــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون بــا توجــه بــه دســتور مقــام عالــی وزارت‬ ‫ورود دادستانی به موضوع جنگل‬ ‫خواری در شهرستان گرگان‬ ‫گیاه خارشتر ظرفیت مغفول‬ ‫در اشتغالزایی خراسان شمالی‬ ‫در پــی گــزارش هــای مردمــی مبنــی بــر تصــرف اراضــی ملــی‬ ‫حاشــیه جنــگل قــرق ‪ ،‬امــروز دادســتان مرکــز اســتان برای بررســی‬ ‫موضــوع ‪ ،‬راهــی ایــن منطقــه شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان گــرگان پــس از بازدیــد‬ ‫میدانــی گفــت‪ :‬بررســی هــا نشــان مــی دهــد در ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫دســت انــدازی بــه اراضــی ملــی صــورت گرفتــه و علیرغــم‬ ‫تذکــری کــه چنــد روز پیــش در ایــن بــاره بــه مســئوالن اســتانی‬ ‫و شهرســتانی منابــع طبیعــی بــرای رفــع تصــرف داده بودیــم ‪،‬‬ ‫هنــوز اقدامــی صــوت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬متخلفــان بــا تبــر زنــی بــه تنــه درختــان‬ ‫جنگلــی ‪ ،‬بــه مــرور زمــان ایــن درختان را خشــک می کردند و ســپس‬ ‫مــرز زمیــن هــای کشــاورزی را بــه ســمت جنــگل ‪ ،‬پیــش مــی بردنــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬در تمــاس تلفنــی بــا مســئوالن منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان ‪ ،‬یــک هفتــه مهلــت تعییــن شــد تــا بــرای رفــع‬ ‫تصــرف ایــن منطقــه اقــدام کننــد در غیرایــن صورت بایــد درباره علت‬ ‫تعلــل در برخــورد و گــزارش ایــن تخلــف در دادســرا پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫اســپانلو افــزود‪ :‬همچنیــن منابع طبیعی بایــد در فرصت تعیین‬ ‫شــده مرز زمین های کشــاورزی با اراضی ملی را در کمیســیون‬ ‫تشــخیص ‪ ،‬مشــخص کنــد تــا از پیشــروی اراضــی کشــاورزی بــه‬ ‫ســمت جنگل جلوگیری شــود‪.‬‬ ‫خارشــتر بــه عنــوان گیــاه کــم اب طلــب و مقــاوم بــه خشــکی‬ ‫ظرفیتــی مغفــول مانــده در خراســان شــمالی اســت کــه بــا کشــت‬ ‫و توســعه ان مــی تــوان بخشــی از کمبــود علوفــه دام در اســتان‬ ‫برطــرف و زمینــه اشــتغال روســتاییان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫توســعه کشــت گیــاه خارشــتر بــه نوعی منبــع جدید اقتصــادی در‬ ‫خراســان شــمالی محســوب مــی شــود کــه عــاوه بــر تامیــن علوفه‬ ‫دامــی‪ ،‬منبعــی بــرای تغذیــه زنبور عســل در عرصــه های طبیعی و‬ ‫اطــراف زمیــن هــای کشــاورزی خواهــد بود‪.‬‬ ‫گرانــی نهــاده هــای دامــی و کاهــش علوفــه در ســطح مراتــع‬ ‫اســتان باعــث کشــتار دام هــا بویــژه دام هــای مولــد و حتــی نــارس‬ ‫شــده اســت کــه ادامــه ایــن رونــد صنعــت دامــداری و گاوداری‬ ‫اســتان را بــه شــدت در معــرض تهدیــد قــرار مــی دهــد کــه هــم‬ ‫اینــک کارشناســان بــه کشــت انــواع گیاهــان علوفــه ای بــه ویــژه‬ ‫خارشــتر بــرای عبــور از ایــن بحــران تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫خارشــتر‪ ،‬علوفه خوش خوراک و مفیدی برای دام ها محســوب‬ ‫مــی شــود کــه صرفــه اقتصــادی و به تبــع ان برای مصرف کنندگان‬ ‫گوشــت نیــز ایجــاد مــی شــود امــا از ناحیــه دامپــروران ایــن اســتان‬ ‫بــه منظــور تامیــن بخشــی از علوفــه دســتی بــه دام ها مــورد توجه‬ ‫قــرار نگرفته اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح افــزود‪ :‬خیریــن ‪ ۱۳‬پــروژه اموزشــی خیرســاز بــا‬ ‫‪ ۵۲‬کالس درس در شهرســتان اســفراین تعهــد کــرده انــد کــه‬ ‫امســال هشــت پــروژه ان بــه بهــره بــرداری رســیده و بقیــه در‬ ‫حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین نیــز در ایــن اییــن بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫حــوزه امــوزش و پــرورش افــزود‪ :‬اگــر انتظــار داریــم کــه‬ ‫دانــش امــوزان در حــوزه هــای مختلــف بــه ویــژه حــوزه‬ ‫بــا حضــور مدیــران کل امــوزش و پــرورش و نوســازی مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی و مســووالن ایــن شهرســتان بــه مناســبت‬ ‫هفتــه بســیج اموزشــگاه ‪ ۶‬کالســه خیرســاز شــهدای بانــک ملــی‬ ‫اســفراین افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مدیــرکل نوســازی و تجهیــز‬ ‫مــدارس خراســان شــمالی در اییــن بهــره بــرداری ایــن اموزشــگاه‬ ‫خیرســاز در اســفراین اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مدرســه ‪ ۶‬کالســه در‬ ‫زیربنــای ‪ ۶۵۵‬متــر مربــع و بــا اعتبــار ‪ ۳۶‬میلیــارد و ‪ ۷۶۵‬میلیــون‬ ‫ریــال بــه همــت بانــک ملــی خراســان شــمالی در شــهر اســفراین‬ ‫ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تــاش مــی کنیــم خــط ارتباطــی مســتقیم بــرای افــرادی ایجــاد‬ ‫کنیــم کــه از پیامدهــای شــکایت خــود دغدغــه دارنــد‪.‬‬ ‫طالبــی دارســتانی گفــت‪ :‬در ایــن پیونــد‪ ،‬ســامانه «ســوت زنــی»‬ ‫بــرای دریافــت شــکایات ایجــاد مــی شــود و تــا هنــگام راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه جامعــه کارگــری مــی تواننــد یــا شــماره تلفــن‬ ‫شــخصی بــا اینجانــب ارتبــاط بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه افزایــش بازرســی هــا بــر کاهــش تخلفــات‬ ‫در جامعــه کارگــری تاثیــر دارد اظهــار داشــت‪ :‬اگــر بازرســی هــا‬ ‫واقعا بازرســی باشــد و ســود شــخصی در ان دخیل نباشــد و گاه‬ ‫نــگاه اصالحــی و در جهــت رفــع مشــکالت باشــد بــه طــور حتــم‬ ‫تخلفــات کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫دارســتانی از تکمیــل شــدن بانــک اطالعاتــی کارفرمایــان نیــز‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬اطلالعــات کارفرمایــان همــه اســتان هــا بــه‬ ‫زودی تکمیــل و نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در تشــریح علــل شــکایت نکــردن کارگــران و ســکوت ان هــا‬ ‫در برابــر حــق کشــی نیــز اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه ظلم هــای‬ ‫عجیبــی بــه جامعــه کارگــری موجــب ناامیــدی شــده اســت بــه‬ ‫طــوری کــه برخــی کارگــران احســاس مــی کننــد در یــک فضــای‬ ‫اربــاب رعیتــی هســتند کــه چــاره ای جــز ســکوت و تســلیم ندارنــد‬ ‫و گاه بــا رســاندن شــکایت خــود بیشــتر دچــار اســیب شــده انــد‬ ‫کــه مــا ســعی کــرده ایــم ایــن فضــا اصــاح شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪8‬‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شورای فقهی بانک مرکزی‬ ‫به زودی احیا می شود‪ /‬برای‬ ‫تحول اقتصادی چاره ای جز‬ ‫بازکردن درب ها به روی‬ ‫نخبگان نداریم‬ ‫وزیــر اقتصــاد و دارایــی بــا بیــان اینکه شــورا فقهــی بانک مرکزی‬ ‫بــه زودی احیــا خواهــد شــد و حتــی ایــن ایــده در حــوزه بیمــه‬ ‫نیــز اســتفاده می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تحــول در حــوزه اقتصــادی‬ ‫چــاره ای جــز اینکــه درب هــا را بــه روی نخبگان و فعــاالن باز کرده‬ ‫و از ظرفیــت ان هــا اســتفاده کنیــم‪ ،‬نداریــم‪.‬‬ ‫سیداحســان خانــدوزی در جلســه شــورای اداری اســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا جلســاتی کــه پیــش از برگــزاری ایــن جلســه داشــتیم‬ ‫دربــاره پنــج ســرفصل مهــم تصمیــم بگیریــم‪.‬‬ ‫فرهنگــی رشــد داشــته باشــند و فرزندانــی خــاق و پویــا‬ ‫داشــته باشــیم بایــد بــه امــوزش و پــرورش در انجــام وظایــف‬ ‫و تکالیــف کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی افــزود‪ :‬تجمیــع و هدفمنــد هزینــه کــردن‬ ‫اعتبــارات منشــا خیــر در بیــن مــردم و دســتگاه متولــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫️وی گفــت ‪ :‬فراهــم کــردن حــوزه هــای زیــر ســاختی و‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای مختلــف بــه ویــژه ظرفیــت خیریــن‬ ‫در انجــام امــور زیربنایــی و عمرانــی مــی توانــد ارتقــای ســطح‬ ‫امــوزش و پــرورش در تربیــت و امــوزش دانــش امــوزان‬ ‫شــده و اســتمرار ایــن امــر باعــث مطلوبیــت در کارهــا و امــور‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت امــوزش و پــرورش اســفراین نیــز بــا تقدیــر از‬ ‫مشــارکت خیریــن در پــروژه هــای حــوزه امــوزش و پــرورش‬ ‫اســفراین گفــت ‪ ۵۰ :‬درصــد احــداث مــدارس شهرســتان توســط‬ ‫خیریــن احــداث و نوســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫رجبعلــی حیــدری افــزود‪ :‬خیریــن در دوران کرونــا و اموزش‬ ‫مجــازی هــم در حــوزه تجهیــزات اموزشــی دانــش امــوزان‬ ‫همچــون تهیــه تبلــت بــه کمــک ایــن حــوزه امــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دربــاره منطقــه ازاد اینچه بــرون مدیــر اجرایــی‬ ‫معرفــی شــد و دربــاره منطقــه میانکالــه هــم خبرهــای خوبــی‬ ‫در راه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد و دارایــی گفــت‪ :‬مســئله توجــه بانک هــای‬ ‫خصوصــی و دولتــی بــه تمرکــز تســهیالت بــه داخــل اســتان‬ ‫موضوعــی اســت کــه نظــارت و پیگیــری ان را بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار قــرار خواهیــم داد‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬نارضایتــی فراگیــری کــه نســبت بــه وضــع‬ ‫موجــود وجــود دارد بجــای تبدیــل شــدن بــه عنصــر ناامیــدی بایــد‬ ‫بــه موتــور تغییــر اداره امــروز تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر اینگونــه شــود مــا تغییــرات را می بینیــم‬ ‫در غیــر اینصــورت در ســال های اینــده مــا هــم بــه همیــن‬ ‫نقطــه می رســیم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بیــان کــرد‪ :‬مــا بــه محــض اینکــه خودمــان‬ ‫را منحصــر بــه ظرفیت هــای بروکراتیــک موجــود محــدود‬ ‫می کنیــم بــه نظــام اداری فلــج نزدیــک می شــویم و اگــر درصــد‬ ‫فراگیــری ظرفیت هــا بــه ‪ ۸۰‬درصــد برســد می توانیــم مســیر‬ ‫موفقیــت را طــی کنیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬اگــر می خواهیــم در حــوزه اقتصــادی هــم‬ ‫بــه تحــول برســیم چــاره ای نداریــم جــز اینکــه درب هــا را بــه روی‬ ‫نخبــگان و فعــاالن بــاز‪ ،‬دسـت ها را دراز کــرده و از ظرفیــت ان ها‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد نظارت هــا را افزایــش دهیــم و زمینــه خطــا و‬ ‫اشــتباه و فســاد را بــه حداقــل ممکــن برســانیم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه اینکه مردم و ســرمایه های اجتماعی‬ ‫و نخبــگان کــه نوعــی احســاس قهــر و جدایــی دارنــد بزرگتریــن‬ ‫ظرفیــت بــرای پیشــرفت کشــور هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا دیــده شــدن‬ ‫ایــن ظرفیت هــا می توانیــم اتفاقــات بزرگـی را رقــم بزنیــم‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬همیــن پتانســیل های کنــار افتــاده می تواننــد‬ ‫بــه نیروهــای فعــال اقتصــادی تبدیــل شــوند‪ ،‬اگــر توســط بدنــه‬ ‫مدیریتــی اســتان ها و دولــت دیــده شــوند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا بایــد فریــاد بزنیــم کــه بــرای طرحــی نــو‬ ‫امده ایــم و نخبــگان را ببینیــم و ایده هــای مــردم را بپذیریــم و‬ ‫عملیاتــی کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬حتــی مدیــران در ســطوح کوچــک شــهرها‬ ‫هــم بــه ســمت مــردم برونــد و از ایــده انهــا اســتفاده کننــد تــا‬ ‫ببینیــم شــاهد چــه اتفاقــات بزرگــی خواهیــم بــود‪ .‬وی دربــاره‬ ‫احیــای شــورای فقهــی بانــک مرکــزی بیــان کــرد‪ :‬ایــن شــورا بــه‬ ‫زودی احیــا خواهــد شــد و حتــی ایــن ایــده در حــوزه بیمــه هــم‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 21‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪21‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪428‬‬ ‫طنز‬ ‫نقشه راه نیاز حل مشکالت‬ ‫اب و برق منطقه اینچه برون‬ ‫مدیــر معیــن منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون گلســتان بــرای حــل‬ ‫مشــکالت اب و بــرق بــه عنــوان نخســیتن زیــر ســاخت موردنیــاز در‬ ‫ایــن منطقــه اقتصــادی بــر ضــرورت ترســیم یــک نقشــه راه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی اوســط اکبــری مقــدم در دیــدار‬ ‫نخبــگان بــا دبیــر شــورای عالــی مناطــق ازاد اظهارداشــت ‪ :‬مقولــه کــم‬ ‫ابــی و بــرق در منطقــه ازاد اینچــه بــرون جــدی اســت‪ ،‬در زمــان حاضــر‬ ‫‪ ۲‬چــاه بــه ظرفیــت هفــت لیتــر بــر ثانیه اب اشــامیدنی منطقــه را تامین‬ ‫مــی کنــد کــه پاســخگوی نیازهــای اینــده ایــن منطقــه تجــاری نیســت‪.‬‬ ‫براســاس ابــاغ مشــاور رییــس جمهــوری و دبیــر شــورای عالی‬ ‫مناطــق ازاد و ویــژه اقتصــادی کشــور علــی اوســط اکبــری مقــدم‬ ‫مدیرعامــل منطقــه ازاد انزلــی بــه عنــوان مدیــر معیــن منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون گلســتان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اکبــری مقــدم مکاتبــه ای بــا اســتانداری گلســتان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت تــا ســهم ابــی ایــن منطقــه در حــوزه هــای اشــامیدنی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و صنعــت بــراورد و بــه شــورای راهبــردی راه انــدازی‬ ‫منطقــه ازاد اینچــه بــرون اعــام شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل منطقــه ازاد انزلــی و مدیــر معیــن منطقــه ازاد اینچــه‬ ‫بــرون گلســتان ادامــه داد ‪ :‬بــرق ورودی بــه منطقــه حــدود ســه‬ ‫مــگاوات اســت کــه ضــرورت دارد طــرح انتقــال بــرق از علــی ابــاد‬ ‫کتــول بــه ســمت اینچــه بــرون هرچــه ســریعتر اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫وی دسترســی بــه فــرودگاه بیــن المللــی‪ ،‬اســتقرار اداره کل گمــرک‬ ‫در اینچــه بــرون‪ ،‬واقــع شــدن پایانــه ریلــی در اینچــه بــرون از جملــه‬ ‫مزایای این منطقه اقتصادی برشــمرد و گفت این مزایا ســبب شــد‬ ‫تــا اینچــه بــرون حداقــل ‪ ۳۰‬درصــد نســبت بــه ســایر مناطــق ازاد تازه‬ ‫تاســیس کشــور جلوتر باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم شــماری از نخبــگان اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ظرفیــت هــای گســترده منطقــه ازاد اینچــه بــرون ایجــاد یــک اتــاق‬ ‫فکــر بــرای اســتفاده از تــوان نخبــگان منطقــه‪ ،‬در ترســیم یــک برنامه‬ ‫جامعــه بــرای ایــن منطقــه را خواســتار شــدند‪.‬‬ ‫بهــره گیــری از ظرفیــت اســیابی کارخانــه های ارد منطقه‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت کارخانه هــای روغــن گیــری‪ ،‬تربیــت و پــرورش نیــروی کار‬ ‫مهارت دیده از جمله پیشــنهادات نخبگان اســتان برای منطقه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون بــود کــه در ایــن جلســه مطرح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایجــاد منطقــه ازاد اینچــه بــرون کــه‬ ‫‪ ۱۵‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در نشســت اعضــای تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام تصویــب شــد‪ ،‬دارای ‪ ۴۲‬کیلومتــر طــول‪ ،‬ســه‬ ‫کیلومتــر عــرض و ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار مســاحت اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد منطقــه ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی اینچــه بــرون در ســال ‪ ۹۳‬و‬ ‫همزمــان بــا ســفر رییــس جمهــوری وقــت و هیــات دولــت بــه اســتان‬ ‫گلســتان مصوب شــد و در خردادماه ســال ‪ ۹۴‬در شــورای عالی مناطق‬ ‫ازاد بــه تصویــب رســید و از ســوی دولــت بــه مجلــس فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه در مجلــس نهــم دوبــار بــه صحــن مجلــس امــد ولــی بــه‬ ‫دلیــل رای نیــاوردن کنــار گذاشــته شــد و در نهایــت در جلســه ‪ ۲۶‬اذر‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــه تصویــب نماینــدگان رســیده و پــس از ان در جلســه‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۱۰/11‬شــورای نگهبــان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و از‬ ‫جهاتــی خــاف قانــون تشــخیص داده شــد بــر همیــن اســاس بــرای‬ ‫رفــع اختــاف مجلــس و شــورای نگهبــان بــه مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون بــه عنــوان تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی گلســتان در‬ ‫بخــش داشــلی بــرون شهرســتان گنبــدکاووس در مــرز ایــران و‬ ‫ترکمنســتان واقــع شــده و زیرمجموعــه ان پایانــه هــای صادراتــی‬ ‫در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی در گــرگان‪ ،‬گمــرک‬ ‫بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بین المللــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫طــی ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهن بین المللی قزاقســتان‬ ‫ ترکمنســتان ‪ -‬ایــران و گــذر ان از اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی‬‫نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه گمرکات اســتان اضافه شــد‪.‬‬ ‫اســتان شــمالی گلســتان بــر اســاس اخریــن سرشــماری رســمی‬ ‫کشــور یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و از شــمال بــا‬ ‫کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از غرب با مازندران‪ ،‬از شــرق با خراسان شــمالی‬ ‫و از جنــوب بــا اســتان ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان اماکن‬ ‫خصوصی و دولتی‬ ‫کشف ‪ 13‬فقره پرونده‬ ‫کالهبرداری میلیاردی‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار‬ ‫با ‪ 9‬فقره سرقت منزل‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 5‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ 24‬فقــره ســرقت‏اماکــن خصوصــی و‬ ‫دولتــی در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ مقصــود رســتگار بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی و دولتــی در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت دردســتور کار‏کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و بــی‬ ‫وقفــه موفــق شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در دو‬ ‫‏عملیات غافلگیرانه ‪ 5‬نفر سارق سابقه دار در مخفیگاهشان‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیــت و ارامــش جامعه‬ ‫خــط قرمــز پلیــس اســت از شــهروندان خواســت در صــورت‬ ‫اطــاع از‏هرگونــه موارد مشــکوک بالفاصله مراتــب را از طریق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‏‪‎ ‎13‬فقــره پرونــده‬ ‫کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد ‏و ‪ 311‬میلیــون ریــال خبــرداد ‪.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ محمــد غالمــی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫ایــن افــرادی بــا ترفنــد هــای مختلــف از جملــه فــروش زمیــن و‬ ‫خــودرو و همچنیــن جعــل‏اســناد و مــدارک از انهــا کالهبــرداری‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی‏افــزود‪ :‬کاراگاهــان بــا حضــور در محــل اختفــای ایــن افــراد ‪ 2‬نفــر‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای را دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫‪ 13‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪2‬‏میلیــارد و ‪ 311‬میلیــون ریــال‬ ‫در ســطح اســتان اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا توصیه هــاو هشــدارهای‬ ‫پلیــس در خصــوص پیشــگیری از وقــوع کالهبــرداری را مــد‬ ‫‏نظــر قــرار داده و در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫گــروه اســتان هــا ‪ -‬خراســان شــمالی ‪ -‬رئیــس پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬نفــر ســارق ســابقه دار بــا‬ ‫‪ 9‬فقــره ســرقت منــزل در‏بجنــورد خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت‬ ‫منــزل در ســطح شــهر بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار پلیــس‪ ،‬قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات‬ ‫فنی و اطالعاتی موفق شــدند ســارقان را مورد شناســایی‬ ‫قــرار دهنــد‪ ،‬‏افــزود‪ :‬در دو عملیــات غافلگیرانــه ‪ 4‬نفــر‬ ‫ســارق ســابقه دار در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 9‬فقــره ســرقت منــزل‬ ‫در ســطح شــهر‏بجنــورد اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام کــه راه انــدازی انهــا در دســتور‬ ‫کار قــرار دارد و بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب کــه‬ ‫چنــدی پیــش بــر تحــول مناطــق ازاد و توجــه بــه بحــث فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی تاکیــد داشــتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اســیب فرهنگــی‬ ‫بومیــان از عمــده مشــکالت اســت کــه در ایــن بخــش‪ ،‬بــه دنبــال‬ ‫پیوســت های فرهنگــی بــرای مناطــق ازاد هســتیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر بســتر ســازی مباحث فرهنگی در مناطق ازاد گفت‪:‬‬ ‫توســعه مناطق ازاد باید همراه با پیوسـت های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫باشــد و شــاخص های اقتصادی نباید به جامعه اســیب بزند‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی مناطــق ازاد بــا اشــاره بــه طراحــی‪ ،‬طرحــی در‬ ‫زمینــه تحــول در ایــن مناطــق‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مناطــق‬ ‫جدیــد مصــوب شــده همــه در مــرز کشــور حضــور دارنــد همــکاری بــا‬ ‫کشــورهای منطقــه را هــم در دســتور کار قراردادیــم و تــاش داریــم‬ ‫بــا مشــوقات ایــن مناطــق مثــل معافیــت گمــرک‪ ،‬معافیــت مالیاتی و‬ ‫تــردد بــدون ویــزا باعــث تــردد و رونــق ایــن مناطــق شــویم‪.‬‬ ‫محمــد اضافــه کــرد‪ :‬متاســفانه عــده ای ایــن خصوصیــت را درک‬ ‫نکردنــد و بــا چارچوب هــای خــاص فعالیت هــای تولیــدی را نگــران‬ ‫کردنــد کــه نکنــد ابالغیــه ای صــادر نشــود کــه بــه تعهــدات انــان‬ ‫صدمــه بزنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رییــس جمهــوری هــم بــر اجــرای قانــون مــاده ‪۶۵‬‬ ‫در مناطــق ازاد تاکیــد دارنــد کــه براســاس ایــن قانــون تمــام امــور‬ ‫بــه دســت مدیــران مناطــق اجــرا می شــود البتــه مــوارد امنیتــی‬ ‫مســتثنی هســتند امــا اکنــون دســتگاه های اجرایــی درامدهــای‬ ‫خــود را بــر می دارنــد ولــی تعهــدات خــود را قبــول نمی کننــد‪.‬‬ ‫مشــاور رییــس جمهــوری گفــت‪ :‬فشــار مضاعــف برخــی‬ ‫دســتگاه ها روی مناطــق و فعــاالن اقتصــادی باعــث شــده مدیــران‬ ‫بــرای جبــران هزینه هــا بــه ســمت زمیــن فروشــی در مناطــق ازاد‬ ‫برونــد و حتــی حقــوق پرســنل از فــروش زمیــن تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫محمــد تصریــح کــرد‪ :‬مدیــران مناطــق بایــد افــراد قــوی باشــند‬ ‫تــا نگرانی هایــی کــه بــه دلیــل فســاد‪ ،‬رانــت و البــی ایجــاد شــده‬ ‫برطــرف شــود و در فضــای شــفاف اقتصــادی ســرمایه گذاران‬ ‫بتواننــد ورود کننــد‪.‬‬ ‫وی هــدف از ســفر بــه گلســتان را بــه منظــور شــروع کار منطقــه‬ ‫ازاد اینچــه بــرون اعــام و اضافــه کــرد‪ :‬ظرفیــت دیپلماســی باالیــی‬ ‫در گلســتان وجــود دارد و ایــن اســتان می توانــد بهتریــن کریــدور‬ ‫شــمال بــه جنــوب بــه ویــژه در حــوزه صــادرات بخــش و محصــوالت‬ ‫کشــاورزی باشــد‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد وی بــرای ان کــه معیشــت مــردم اســتان بــا وجــود ایــن‬ ‫منطقــه ارتقــا یابــد بایــد حرکت هــای اقتصــادی را بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی مناطــق ازاد ادامــه داد‪ :‬بــرای طراحــی طــرح‬ ‫جامــع ایــن منطقــه مشــاوری انتخــاب شــده کــه در ایــن ان‬ ‫نیازمندی هــای مــردم‪ ،‬ظرفیت هــا و بازارهــای منطقــه شناســایی و‬ ‫براســاس ان جانمایــی صنایــع در منطقــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫محمــد اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه منطقــه ازاد انزلــی بــه‬ ‫عنــوان معیــن گلســتان شــده و ایــن اســتان تــا زمــان شــکل گیری‬ ‫و توســعه از طریــق منابــع مالــی انزلــی انجــا حمایــت می شــود‪.‬‬ ‫وی بــر اتصــال راه اهــن گــرگان اینچــه بــرون بــه شــاهرود گفــت‪:‬‬ ‫ایــن خــط می توانــد کریــدور ترانزیتــی را رونــق دهــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬درصد صادرات‬ ‫کشور کل سهم‬ ‫مناطق ازاد است‬ ‫مشــاور رییــس جمهــوری و دبیــر شــورای عالــی مناطــق ازاد‬ ‫تجــاری ‪ -‬صنعتــی و ویــژه اقتصــادی کشــور گفــت‪ :‬از مجمــوع کل‬ ‫صــادرات کشــور ســهم مناطــق ازاد ‪ ۲‬درصــد و در ایــن مناطــق‬ ‫حجــم ســرمایه گذاری انجــام شــده و فعالیــت تولیــدی بــه ترتیــب‬ ‫هفــت و ی ـک درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســعید محمــد در دیــدار بــا نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان بــا اشــاره بــه فعالیت‬ ‫‪ ۶‬منطقــه ازاد در کشــور و تصویــب هفــت منطقــه دیگــر از ســوی‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-3297‬مــورخ ‪ 1400/08/06‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1396 -471‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد‬ ‫سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی اقــای ولــی رضائــی فرزنــد محمدتقــی بشــماره شناســنامه ‪950‬صــادره از بجنــورد دریــک‬ ‫بــاب منــزل بــه مســاحت ‏‏‪ 248.40‬متــر مربــع از پــاک ‪ 153‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصارشــیرعلی خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی ‏اقــای حســن زعفرانــی فرزنــد محمــد محرزگردیــده‬ ‫اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی ‏مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار ‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم ‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول ‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/08/22 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/09/07 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‏‏‏ م الف ‪3388‬‏‬ ‫بررسی دقیق باتری خودرو‬ ‫در فصــل زمســتان خرابــی باتــری خــودرو هــا بــه مراتــب بیشــتر از ســایر فصــل هــا مــی باشــد چراکــه واکنــش هــای شــیمیایی داخــل باتــری در دمــای‬ ‫پایین تــر بــه کنــدی عمــل مــی کنــد و ایــن اتفــاق منجــر مــی شــود عملکــرد باتــری کاهــش یابــد و در روزهــای ســرد زمســتانی یــک باتــری پــر‪ ،‬تقریبــا ‪35‬‬ ‫درصــد از انــرژی خــود را از دســت بدهــد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫یارانه پنهان و محکومیت‬ ‫‪ 347‬هزار میلیاردی‬ ‫کرسنت!‬ ‫از وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی پنهــان نیســت از شــما‬ ‫دوســتان جــان چــه پنهــان چنــد ســال قبــل مــا از ســر‬ ‫خوشــی و همیــن طــور بیخــودی مغــازه ای بــاز کردیــم تــا از‬ ‫نمــد برجــام مــا هــم بــرای خودمــان کالهــی بافتــه باشــیم‪.‬‬ ‫بمانــد کــه دو ســال بعــد هــم بــاز هــم از ســر خوشــی و‬ ‫همیــن طــور بیخــودی ان را تعطیــل کردیــم و هیــچ ربطــی‬ ‫هــم برجــام نداشــت!‬ ‫امــا نکتــه جالــب در ایــن فعالیــت اقتصــادی دو ســاله‪،‬‬ ‫نــوع قبــوض بــرق مغــازه حقیــر بــود کــه هــر چنــد وقــت‬ ‫یکبــار از ســوی اداره فخیمــه بــرق ناحیــه صــادر مــی شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد از قدیــم و ندیم گفته انــد «چونک قبضی ایدت ای‬ ‫راه رو ‪ ...‬ان صــاح تســت اتــش دل مشــو » ولــی حقیقتــا َ‬ ‫مــا هــر بــار بــا دیــدن ایــن قبــض بــرق علــی رغم میــل باطنی و‬ ‫برخــاف توصیــه اخالقــی شــاعر اتــش دل می شــدیم‪ .‬علــت‬ ‫هــم قــرار گرفتــن حقیــر در زمــره مشــترکان پــر مصــرف بــود‬ ‫ان هــم تنهــا بــا روشــن کــردن دو المــپ کــم مصــرف‪ ،‬یــک‬ ‫مهتابــی ‪ 40‬وات و یــک پنکــه ســقفی! جالــب اینکــه ایــن‬ ‫مغــازه فقــط پنــج شــش ســاعت در شــبانه روز فعــال بــود‬ ‫و اکثــر اوقــات هــم بــه دلیــل اســتفاده از انــرژی بــی منــت‬ ‫خورشــیدی‪ ،‬المــپ هــا خامــوش بودنــد‪ .‬ســوال بنــده هــم از‬ ‫دوســتان ایــن بــود کــه اگــر روشــن کــردن چهــار تــا المــپ و‬ ‫یــک پنکــه ســقفی باعــث قــرار گرفتن مصــرف کننــده در زمره‬ ‫اغنیــاء و از مــا بهتــرون مــی شــود پــس دوســتان از مــا خیلــی‬ ‫بهترونــی کــه المــپ هــا و نــور پــردازی منــازل شــان شــبیه‬ ‫کشــتی الکچــری ‪ 7‬دریــا( ‪ )SEW SEVSN‬اســت چــه نــام‬ ‫دارنــد؟! مــگا پــر مصــرف؟!‬ ‫اولتــرا پــر مصــرف؟! هایپــر پــر مصــرف؟! بگذریــم‬ ‫حاال بعد از گذشــت چند ســال دوســتان در صدد هســتند که‬ ‫یارانــه پنهــان ایــن دوســتان خیلــی پــر مصــرف را قطــع کننــد و‬ ‫در عــوض هزینــه بــرق مــا معمولی هــا رایــگان شــود! البته این‬ ‫کار بــه راحتــی افزایــش قیمــت خودرو‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬بلیط هواپیما‬ ‫و بلیــط ورزشــگاه ازادی نیســت کــه هنــوز از دهــان مجــری‬ ‫طــرح خــارج نشــده‪ ،‬طــرح در فــاز اجــرا قــرار بگیــرد و قیمــت‬ ‫جدیــد طــرف دیگــر جعبــه پنیــر یــا بلیــط درج شــود!‬ ‫ایــن طــرح بایــد چنــد دور در تنــور فــر بخــورد‪ ،‬دوســتان‬ ‫مجلــس و دولــت عیــن یــاران گواردیــوال در منچســتر‬ ‫ســیتی ان را چندیــن بــار بیــن هــم پاســکاری کننــد بعــد‬ ‫از اگــر بــه تریــج قبــای ســلبریتی ها و اقــا زاده هــا و چهــار‬ ‫درصدی هــا بــر نمی خــورد و گیــس کســی کــج نمــی شــود‪،‬‬ ‫طــرح را نیــم بنــد و کــج دار و مریــز اجــرا کننــد!‬ ‫یــک نفــر هــم نیســت کــه بگویــد اخــر پــدر امرزیده هــا شــما‬ ‫کــه کمبــود بودجــه داریــد؛ از طرفــی اراده الزم بــرای گرفتــن‬ ‫مالیــات از چهاردرصــدی هــا را نداریــد‪ ،‬دســتکم ایــن طــرح‬ ‫را جــدی بگیریــد و بــرای اجــرای ان دســت دســت نکنیــد‪ .‬بــا‬ ‫اجــرای ایــن طــرح هــم یارانــه پنهــان قطــع مــی شــود‪ .‬هــم‬ ‫بــه خزانــه کمــک مــی شــود‪ .‬هــم ممکــن اســت صرفــه جویــی‬ ‫صــورت بگیــرد و چهــار تــا المــپ کمتــر روشــن شــود‪ .‬باالخــره‬ ‫جادوگــری کــه ماهــی ‪ 120‬میلیــون تومــان بــرق مصــرف‬ ‫می کنــد و فقــط چهــار و نیــم میلیــون پرداخــت می کنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫یارانــه پنهانــش قطــع شــود یــا نــه؟! در ضمــن خــدا را چــه‬ ‫دیدیــد یــک وقــت دیدیــد بــا همیــن منبــع هزینــه محکومیــت‬ ‫‪ ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬تومانــی ایــران در قــرارداد کرســنت‬ ‫هــم جــور شــد! از قدیــم هــم کــه گفتــه انــد پــول ســه چیــز‬ ‫خــود بــه خــود فراهــم مــی شــود‪ :‬عروســی‪ ،‬خریــد خانــه و‬ ‫محکومیت هــای میلیــاردی در مجامــع بیــن المللــی ‪ ...‬حــاال‬ ‫می خواهد محکومیت در کرســنت باشــد یا طلب ویلموس‬ ‫از فدراســیون فوتبــال!‬ ‫هر خانواده‬ ‫یک کارافرین‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪428‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫ترس از پرواز؛‬ ‫علل و روش های کنارامدن با ان‬ ‫ائروفوبیا یکی از انواع فوبیا و شامل ترس از پرواز‪ ،‬ترس از‬ ‫هواپیمــا و تــرس از ســفر هوایــی اســت‪ .‬امــار نشــان می دهــد‬ ‫ســفر هوایــی از دیگــر انــواع ســفر امن تــر اســت‪ ،‬ولــی هنــوز‬ ‫ج اســت‪ .‬در ادامــه دربــاره‬ ‫هــم یکــی از ترس هــای بســیار رای ـ ‬ ‫تــرس از پــرواز و روش هــای کنارامــدن بــا ان بیشــتر بخوانیــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪427‬‬ ‫ترس از پرواز چطور ایجاد می شود؟‬ ‫علــت دقیــق تــرس از پــرواز بــا هواپیمــا مشــخص نیســت‪،‬‬ ‫امــا تعــدادی از عوامــل مختلــف ممکــن اســت در ان نقــش‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بــر اســاس یکــی از پژوهش هــا‪ ،‬ایــن تــرس از‬ ‫فــردی بــه فــرد دیگــر بســیار متفاوت و از مجموعـه ای از عوامل‬ ‫فیزیولوژیکــی‪ ،‬روانــی و اجتماعــی نشــئت می گیــرد کــه بــرای‬ ‫هــر کســی منحصر به فــرد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مشکالت جسمی‬ ‫برخــی از مشــکالت جســمی می تواننــد منجــر بــه تــرس فــرد‬ ‫از پــرواز شــوند‪:‬‬ ‫انســداد ســینوس یــا گــوش میانــی شــاید باعــث درد یــا‬ ‫ســرگیجه در طــول پــرواز شــود‪.‬‬ ‫ســرماخوردگی‪ ،‬مشــکالت مزمــن سینوســی‪ ،‬ســرگیجه یــا‬ ‫اختــاالت گــوش می توانــد باعــث ایجــاد تــرس بســیار شــدید‬ ‫از ناراحتــی فیزیکــی شــود‪.‬‬ ‫بیمــاری قلبی عروقــی یــا ســایر شــرایطی که خطر لخته شــدن‬ ‫خــون را افزایــش می دهــد هــم می توانــد باعــث ایجــاد نگرانــی‬ ‫دربــاره ایجــاد ترومبــوز وریــد عمقــی در طــول پرواز شــود‪.‬‬ ‫قبــل از پــرواز بــا پزشــک خــود دربــاره هرگونــه مشــکالت‬ ‫فیزیکــی صحبــت کنیــد تــا راه حلــی بــرای به حداقل رســاندن‬ ‫خطــر و ناراحتــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اختالالت روانی‬ ‫فوبیــا و اختــاالت اضطرابــی دیگــر ممکــن اســت فوبیــای‬ ‫پــرواز را ایجــاد کننــد‪ .‬برخــی از ایــن مــوارد عبارت انــد از‪:‬‬ ‫کالســتروفوبیا‪ :‬افــراد مبتــا بــه کالســتروفوبیا اغلــب به دلیــل‬ ‫فضــای محــدود هواپیمــا دچــار تــرس پــرواز هــم می شــوند‪.‬‬ ‫تــرس از ارتفــاع‪ :‬تــرس از ارتفــاع (اکروفوبیــا) نیــز می توانــد‬ ‫منجــر بــه تــرس از پــرواز شــود‪.‬‬ ‫فوبیــای اجتماعــی یــا تــرس از میکــروب‪ :‬کســانی کــه دچــار‬ ‫اختــال اضطــراب اجتماعــی یــا تــرس از میکــروب هســتند‬ ‫اغلــب دچــار فوبیــای پــرواز هــم می شــوند‪ ،‬زیــرا مجبورنــد در‬ ‫هواپیمــا مــدت زمــان زیــادی را بــا غریبه هــا بگذراننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬ایــن محرک هــا هــم تــرس فــرد از‬ ‫پــرواز را تشــدید می کننــد‪:‬‬ ‫اب وهوای بد؛‬ ‫مرحله برخاستن هواپیما؛‬ ‫تالطم های هوایی حین پرواز‪.‬‬ ‫تاخیر سفر نیز ممکن است این ترس را بدتر کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مسائل اجتماعی‬ ‫تجربــه پــرواز مشــکل دار یــا ســقوط هواپیمــا‪ :‬حتــی تماشــای‬ ‫اخبــار حــوادث خطــوط هوایــی برای ایجــاد ترس از پــرواز کافی‬ ‫اســت‪ .‬مثــا بســیاری از مــردم پــس از حمــات ‪ ۱۱‬ســپتامبر‬ ‫دچــار ائروفوبیــا شــدند‪.‬‬ ‫محیط‪ :‬اگر والدین از پرواز بترســند‪ ،‬ممکن اســت ترسشــان‬ ‫بــه کــودکان هــم ســرایت کنــد‪ .‬این مســئله یکی از علل شــایع‬ ‫فوبیای پرواز در کودکان اســت‪ .‬البته بســیاری از بزرگ ســاالن‬ ‫هــم تحت تاثیــر ایــن عامــل قــرار می گیرنــد‪ .‬مثــا ممکن اســت‬ ‫فــرد ایــن تــرس را از خویشــاوندان یــا دوســت دیگــری دریافــت‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد والدیــن بیشــترین نقــش را در‬ ‫ایجــاد ایــن فوبیــا دارند‪.‬‬ ‫ســایر شــرایط مرتبــط‪ :‬ائروفوبیــا ممکــن اســت ریشــه در‬ ‫مشــکلی کامــا متفــاوت داشــته باشــد‪ .‬مثــا وقتــی بالفاصلــه‬ ‫پــس از ارتقــا بــه شــغلی کــه مســتلزم ســفر اســت تــرس از‬ ‫پــرواز ایجــاد می شــود‪ ،‬شــاید تــرس فــرد از پــرواز ناشــی از‬ ‫نگرانــی دربــاره خــود شــغل یــا تاثیــر ان بــر زندگی روزمره باشــد‬ ‫یــا کودکانــی کــه بایــد مرتب بــرای مالقات والدیــن طالق گرفته‬ ‫پــرواز کننــد گاهــی به عنــوان مکانیــزم مقابلــه بــا اســیب های‬ ‫طــاق بــه ائروفوبیــا مبتــا می شــوند‪.‬‬ ‫درمان ترس از پرواز‬ ‫خوشــبختانه فوبیــای پــرواز قابل درمــان اســت‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫علتــش مشــخص نباشــد‪ .‬برخــی از درمان هــای رایــج ایــن‬ ‫فوبیــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬روان درمانی‬ ‫رفتاردرمانــی شــناختی (‪)Cognitive behavioral therapy‬‬ ‫یــا به اختصــار ‪ CBT‬معمــوال اولیــن درمــان بــرای انــواع فوبیــا‬ ‫از جملــه تــرس از هواپیمــا اســت‪ CBT .‬رویکــردی اســت کــه‬ ‫بــر تغییــر افــکار منفــی منجــر به تــرس تمرکــز دارد‪ .‬بســیاری از‬ ‫درمان هــای خــاص فوبیــا مبتنــی بــر ‪ CBT‬هســتند‪ ،‬امــا گاهــی‬ ‫از گزینه هــای درمانــی دیگــر نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬برخــی از‬ ‫ل عبارت انــد از‪:‬‬ ‫رویکردهــا متــداو ‬ ‫قرارگرفتــن در موقعیــت تــرس‪ :‬کارشناســان توافــق دارنــد‬ ‫کــه بهتریــن راه بــرای غلبــه بــر ایــن تــرس‪ ،‬قرارگرفتــن‬ ‫کنترل شــده در معــرض ان اســت کــه ممکــن اســت از طریق‬ ‫واقعیــت مجــازی‪ ،‬شبیه ســازی پــرواز یــا حتــی پــرواز واقعــی‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫حساســیت زدایی سیســتماتیک‪ :‬ایــن درمــان شــامل‬ ‫قرارگرفتــن تدریجــی و پیش رونــده در موقعیــت تــرس‬ ‫اســت کــه اغلــب بــرای درمــان فوبیایــی ماننــد فوبیــای پــرواز‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫درمــان فــردی‪ CBT :‬فردی‪ ،‬هیپنوتیزم درمانی و تکنیک های‬ ‫واقعیــت مجــازی نیــز می توانــد تــرس فــرد از پــرواز بــا هواپیمــا‬ ‫را کاهــش دهــد‪.‬در ادامــه بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ ‫چند کتاب حال خوب کن برای تقویت روحیه‬ ‫شراره رحیمی‬ ‫ـال خــوب مــا وابســته بــه اتفاقاتــی اســت کــه‬ ‫حـ ِ‬ ‫خ داده انــد یــا حــاال بــا انهــا‬ ‫یــا در گذشــته برایمــان ر ‬ ‫روبــه رو هســتیم‪ .‬گاهــی فقــط در هراس هــا و‬ ‫مشــکالت گــم می شــویم و حالمــان بــد می شــود‪،‬‬ ‫در حالــی کــه می توانیم ســرزنده تر و خوشــحال تر‬ ‫باشــیم‪ .‬به نظــر شــما دلیــل ایــن ماجــرا چیســت؟‬ ‫چــرا زمانــی کــه می توانیــم راضــی و ســرحال‬ ‫باشــیم‪ ،‬غمگیــن و دل زده ایــم؟ خــب نگــران‬ ‫نباشــید! مــا کتاب هایــی داریــم کــه می تواننــد‬ ‫حــال شــما را بهتــر کننــد‪ ،‬کتاب هایــی کــه بــه‬ ‫نیازهــای خــاص شــما پاســخ درســت می دهنــد‬ ‫و کمــک می کننــد حالتــان بهتــر شــود‪ .‬در مقالــه‬ ‫امــروز شــما را بــا ‪ ۱۰‬کتابــی اشــنا می کنیــم کــه‬ ‫می تواننــد در بهبــود حــال شــما موثــر باشــند‪.‬‬ ‫کتــاب هــای حــال خــوب کــن و تاثیرگــذاری کــه از‬ ‫خواندنشــان لــذت خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪427‬‬ ‫‪ .۷‬والدگــری مجــدد؛ دوبــاره بــرای خودتــان پــدر‬ ‫و مــادری کنیــد‬ ‫بــرای خودتــان محضــر عشــق باشــید‪ .‬این جمله‬ ‫کوتــاه عصــار ه کتــاب والدگــری مجــدد اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن کتــاب قــرار اســت از در صلــح و دوســتی وارد‬ ‫شــویم‪ .‬بســیاری از مــا به دلیــل نااگاهــی والدیــن‬ ‫ب دیده ایــم‪ .‬به نــدرت می تــوان کســی را‬ ‫اســی ‬ ‫پیــدا کــرد کــه از تصمیم هــای اشــتباه والدینــش‬ ‫اســیب ندیــده باشــد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی همیشــه فرزنــدان شــاکی‬ ‫هســتند و زندگــی خــود را بربادرفتــه می داننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه میــزان اســیبی کــه دیده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫خودشــان حــق می دهنــد نالــه کننــد و همه چیــز‬ ‫را بــر گــردن اشــتباهات والدینشــان بیندازنــد‪.‬‬ ‫یانــگ‪ ،‬نویســنده ایــن کتــاب فوق العــاده‪ ،‬دریچه‬ ‫جدیــدی بــرای نگریســتن بــه مخاطــب می دهــد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬باشــد‪ ،‬حــق بــا توســت‪ .‬اســیب‬ ‫دیــده ای‪ ،‬ولــی بــس اســت‪ .‬اکنــون عشــق بــورز و‬ ‫ادامــه بــده‪».‬‬ ‫اگــر شــما هــم از ان دســته افــراد هســتید کــه‬ ‫احســاس می کنیــد به خاطــر والدینتــان اســیب‬ ‫دیده ایــد‪ ،‬حتمــا ایــن کتــاب را بخوانیــد‪ .‬بــا‬ ‫خواندنــش هــم انهــا را می بخشــید و هــم از‬ ‫احساســات ناخوشــایند دور می شــوید‪ .‬به همین‬ ‫دلیــل ایــن کتــاب جــذاب در فهرســت کتــاب هــای‬ ‫حــال خــوب کــن قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کار برای ادم های بسیار حساس‬ ‫حســاس بودن یکــی از ویژگی هــای رایــج افــراد‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬بــه بســیاری از ادم هــای اطــراف ما‬ ‫برچســب «حســاس» زده انــد‪:‬‬ ‫کسانی که پرسشگر هستند؛‬ ‫افــرادی کــه بــا بی نظمــی به ســختی کنــار‬ ‫می ا ینــد ؛‬ ‫انهایــی کــه از نامالیمــات اجتماعــی زود اســیب‬ ‫می بیننــد؛‬ ‫اشخاصی که منطق بسیار قوی دارند‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در جامعــه تحت فشــارند و همیــن‬ ‫باعــث می شــود حالشــان خــوب نباشــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫هــم از ایــن افــراد هســتید و از ایــن وضعیــت‬ ‫خســته شــده اید‪ ،‬ایــن کتــاب بــرای شماســت‪.‬‬ ‫کتــاب «کار بــرای ادم هــای بســیار حســاس» بــه‬ ‫شــما احســاس درک شــدن می دهــد‪ .‬دلتــان را‬ ‫ارام تــر و حالتــان را بهتــر می کنــد و بــرای همیــن‬ ‫یکــی از بهتریــن کتــاب هــای حــال خــوب کــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬با اقتدار برخاستن‬ ‫«بــا اقتــدار برخاســتن» را برنــه بــراون نوشــته‬ ‫اســت؛ مــددکار اجتماعــی محبوبی که ایــن روزها‬ ‫بــا کتاب هایــش حــال بســیاری را دگرگــون کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن کتــاب شــجاعت دوبــاره بلندشــدن‬ ‫را بـ ه دســت می اوریــم‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی زمیــن‬ ‫خورده ایــد و حــاال زندگی تــان بســیار پررنــج و‬ ‫ســخت می گــذرد‪ ،‬برنــه بــراون بــا ایــن کتــاب بــه‬ ‫شــما می گویــد‪« :‬می دانــم و درکــت می کنــم‪.‬‬ ‫دســتت را روی زانویــت بگــذار و بلنــد شــو‪ ».‬البتــه‬ ‫این قــدر ســاده هــم نمی گویــد‪ ،‬بلکــه بــا ده هــا‬ ‫جملــه و مثــال زیبــا کــه راهــی جــز برخاســتن بــا‬ ‫اقتــدار برایتــان باقــی نمانــد!‬ ‫در ایــن کتــاب نه تنهــا فراینــد برخاســتن‪ ،‬بلکــه‬ ‫فراینــد زمین خــوردن هــم بررســی شــده و از تمــام‬ ‫تــار و پــود انچــه ممکــن اســت بــر ســر هرکــدام از‬ ‫مــا امــده باشــد صحبــت شــده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫گفته هــای نویســنده‪ ،‬هم ـ ه مــا در زندگــی زمیــن‬ ‫خورده ایم و ســپس ان را پشت ســر گذاشــته ایم‪.‬‬ ‫در کتــاب بــا اقتــدار برخاســتن قــرار اســت برخی از‬ ‫ایــن روایت هــای شکســت را بخوانیــم‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫داســتان ها حقیقــی هســتند و هیــچ شــباهتی‬ ‫بــه افســانه هایی ندارنــد کــه در اکثــر کتاب هــای‬ ‫موفقیــت مطــرح می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد نیــاز داریــد دوبــاره بــا‬ ‫اقتــدار بایســتید‪ ،‬ایــن کتــاب بــرای حــال خــوب‬ ‫شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ذهــن و هیجان هــا؛ درمانــی یکپارچــه بــرای‬ ‫اختالل هــای هیجانــی‬ ‫گاهــی ممکــن اســت حالمــان خــوب نباشــد‪،‬‬ ‫چــون نمی توانیــم هیجان هایمــان را کنتــرل‬ ‫کنیــم‪ .‬در ایــن کتاب‬ ‫مهارت هایــی بــه‬ ‫مخاطــب امــوزش‬ ‫داده می شــود تــا‬ ‫بتوانــد هیجان هــای‬ ‫خــود را به درســتی‬ ‫کنتــرل کنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن امــوزش دیگــر‬ ‫نیازی نیســت نگران‬ ‫باشــیم کــه نتوانیــم‬ ‫مو قعیت هــا ی‬ ‫مختلــف را مدیریت‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫از‬ ‫مــا‬ ‫اگــر‬ ‫فــردی مضطــرب‬ ‫تبدیــل شــویم بــه‬ ‫شــخصیتی ارام و‬ ‫پذیــرا کــه بــا ارامــش‬ ‫بــا مســائل برخــورد می کنــد‪ ،‬قطعــا حالمــان بهتــر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬کتــاب ذهــن و هیجان هــا حاصــل‬ ‫پژوهش هــا و روش هــای جــذاب بســیاری اســت‬ ‫تــا مخاطــب را بــا دنیــای صلــح درون اشــنا کنــد و‬ ‫از ایــن بابــت در فهرســت کتــاب هــای حــال خــوب‬ ‫کــن قــرار گرفتــه اســت‪ .‬اگــر شــما هــم احســاس‬ ‫می کنیــد بــه مدیریــت احساســات خــود نیــاز‬ ‫داریــد‪ ،‬حتمــا ایــن کتــاب را بخوانیــد و حالتــان را‬ ‫بهتــر کنیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫در ایــن مقالــه شــما را بــا ‪ ۱۰‬کتــاب مفیــد بــرای‬ ‫داشــتن حــال بهتــر اشــنا کردیــم‪ .‬تاکنــون چــه‬ ‫کتابــی برایتــان حــال خــوب بــه ارمغــان اورده‬ ‫اســت؟ در بخــش ارســال دیــدگاه دربــاره ان‬ ‫بــا مــا و مخاطبــان مجلــه چطــور صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر تجربــه خوانــدن کتاب هــای‬ ‫معرفی شــده در ایــن فهرســت را داریــد‪ ،‬نظرتــان‬ ‫را بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫اضطراب قبل از سفر‪،‬‬ ‫راه هایمقابله‬ ‫بســیاری از افــراد بــرای ســفررفتن دچــار اضطــراب می شــوند‪.‬‬ ‫اضطــراب قبــل از ســفر بعضــی مواقــع بــه قــدری زیــاد اســت کــه‬ ‫حتــی شــاید باعــث شــود افــراد به کلــی قیــد ســفرکردن را بزننــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما هــم دچــار ایــن اضطــراب می شــوید‪ ،‬ایــن مطلــب را‬ ‫بخوانیــد تــا روش هــای کنار امــدن بــا ان را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫ایا اضطراب قبل از سفر داریم؟‬ ‫تــرس دیــدن مکان هــای تــازه و نااشــنا و اســترس انجام شــدن‬ ‫برنامه هــای ســفر طبــق برنامــه‪ ،‬ممکــن اســت بــه شــرایطی‬ ‫منجــر شــوند کــه بــه ان «اضطــراب قبــل از ســفر» می گوینــد‪.‬‬ ‫البتــه اضطــراب قبــل از ســفر به طــور رســمی یکــی از مشــکالت‬ ‫و بیماری هــای ثبت شــد ه روانــی نیســت‪ ،‬ولــی اضطــراب ســفر‬ ‫می توانــد بــرای برخــی از افــراد بســیار جــدی و حــاد باشــد و انهــا را‬ ‫از ســفررفتن و لذت بــردن از ســفر منــع کنــد‪ .‬ایــن اضطــراب حتــی‬ ‫می توانــد در روزهــای قبــل از شــروع ســفر‪ ،‬روی زندگــی روزمــره ‬ ‫شــما هــم تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫در ادامــه تعــدادی از نشــانه های اضطــراب ســفر را می خوانیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن نکاتــی را دربــاره کنارامــدن بــا ایــن اضطــراب عنــوان‬ ‫می کنیــم کــه می تواننــد بــرای کاهــش اســترس مفیــد باشــند و بــا‬ ‫کمــک انهــا می توانیــد بیشــتر از ســفرتان لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫عالئم اضطراب پیش از سفر‬ ‫عالئــم اضطــراب بــرای افــراد مختلــف متفــاوت اســت‪ .‬البتــه اگــر‬ ‫دچــار اضطــراب ســفر باشــید‪ ،‬موقعــی کــه بــه ســفر رفتــن فکــر‬ ‫می کنیــد ممکــن اســت دچــار ایــن نشــانه ها شــوید‪:‬‬ ‫ضربان قلب سریع؛‬ ‫درد در قفسه سینه یا تنفس دشوار؛‬ ‫حالت تهوع؛‬ ‫اسهال؛‬ ‫بی قراری و تحریک؛‬ ‫کاهش تمرکز یا مشکل در تمرکز؛‬ ‫مشکل خواب یا بی خوابی‪.‬‬ ‫اگــر ایــن مشــکالت شــدید باشــند و ادامــه پیــدا کننــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت در نهایــت منجــر بــه حملــه پانیــک شــوند‪.‬‬ ‫چه عاملی اضطراب قبل از سفر را ایجاد می کند؟‬ ‫اضطــراب ســفر و افــکار منفــی دربــاره ان می توانــد ناشــی از‬ ‫تجربه هــای مختلــف باشــد‪ .‬در یکــی از تحقیقــات مشــخص‬ ‫شــده اســت ‪ ۶۵‬درصــد افــرادی کــه یــک تصادف رانندگی شــدید را‬ ‫تجربــه کرده انــد معمــوال دچــار اضطــراب قبــل از ســفر می شــوند‪.‬‬ ‫امــکان دارد کــه تجرب ـ ه حمل ـ ه پانیــک در محیط هــای نااشــنا در‬ ‫نهایــت بــه اضطــراب پیــش از ســفر منجــر شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫اتفاقــات ســاده ای مثــل شــنیدن تجربه هــای منفــی ســفر هــم‬ ‫می توانــد اضطــراب را در برخــی افــراد تحریــک کنــد‪ ،‬تجربه هایــی‬ ‫مثــل ســقوط هواپیمــا یــا بیماری هــای ناشــناخته‪.‬‬ ‫گاهــی عوامــل زمینه ســاز اضطــراب پیــش از ســفر بیولوژیکــی‬ ‫هســتند‪ .‬برخــی تحقیقــات اثبــات کرده انــد کــه گاهــی ژنتیــک در‬ ‫بزرگ ســالی یــا جوانــی اضطــراب ســفر ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫کرونا و اضطراب پیش از سفر‬ ‫کرونــا و نگرانــی ابتــا بــه ان یکــی از عواملــی اســت کــه اضطــراب‬ ‫پیــش از ســفر را در برخــی افــراد افزایــش داده اســت‪ .‬ســفر‬ ‫ضــروری در پیــش داریــد و نگرانــی از کرونــا باعــث اضطــراب‬ ‫شــدیدتان شــده اســت؟ خــب فقــط شــما دچــار ایــن وضــع‬ ‫نیســتید‪ .‬راهکارهایــی کــه در ادامــه عنــوان می کنیــم می تواننــد‬ ‫نگرانی هــای شــما را کاهــش بدهنــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای کنارامدن با اضطراب قبل از سفر‬ ‫اگــر اضطــراب پیــش از ســفر تاثیــرات منفــی روی زندگــی شــما‬ ‫گذاشــته اســت‪ ،‬رعایت کــردن ایــن نــکات می توانــد کمــک کنــد‬ ‫ایــن مشــکالت را حــل کنیــد‪ .‬البتــه مراجعه کــردن بــه مشــاور‬ ‫می توانــد شــما را بــرای کنتــرل ایــن اضطــراب یــاری کنــد‪ .‬گاهــی‬ ‫الزم اســت درمان هــای دارویــی هــم انجــام بدهیــد تــا بهتریــن‬ ‫نتیجه را بگیرید؛ درمانگران داروهای مناســب را به شــما توصیه‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬بــا کمــک ایــن نــکات می توانیــد ســفری شــاد و‬ ‫بــدون دغدغــه را پشت ســر بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عوامل تحریک کنند ه اضطراب را پیدا کنید‬ ‫عوامــل محــرک اضطــراب‪ ،‬عالئــم اضطــراب را در شــما تشــدید‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن عوامــل محــرک می تواننــد بــه خــود ســفر مربــوط‬ ‫باشــند‪ ،‬مثــل برنامه ریــزی بــرای ســفر یــا ســوار هواپیمــا شــدن‪ ،‬یــا‬ ‫ممکــن اســت تاثیراتــی باشــند کــه از فضــای بیرونــی می گیریــد‪،‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫اخباری که می شنوید؛‬ ‫استرسی که از قبل دارید؛‬ ‫افت قند خون؛‬ ‫مصرف کافئین‪.‬‬ ‫بــا کمــک روان درمانگر می توانیــد عوامل تحریک کنند ه اضطراب‬ ‫خــود را شناســایی کنیــد و قبــل از اینکــه راهــی ســفر شــوید‪ ،‬ایــن‬ ‫عوامــل را بررســی و بــه انهــا رســیدگی کنیــد‪ .‬اگــر نگــران مســائل‬ ‫بهداشــتی هســتید‪ ،‬بــا برنامه ریزی هــای قبلــی ایــن نگرانــی را‬ ‫کمتــر کنیــد‪ .‬مثــا همراه داشــتن مــواد ضدعفونی کننده و ماســک‬ ‫بــه مقــدار کافــی و ســایر تمهیــدات الزم بــا توجــه بــه نــوع ســفر‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای برخی شرایط خاص برنامه ریزی کنید‬ ‫اضطــراب پیــش از ســفر معمــوال ًناشــی از فکرهایــی اســت کــه‬ ‫دربــاره حــوادث و اتفاقات طول ســفر‬ ‫داریــم‪ .‬مثــا فکــر می کنیــد‪« :‬اگــر‬ ‫پولــم تمــام شــود چــه کار کنــم؟»‬ ‫البتــه برنامه ریزی کــردن بــرای تمــام‬ ‫اتفاقــات و حوادثــی کــه ممکن اســت‬ ‫در ســفر در انتظارمــان باشــند ممکــن‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا می توانیــد بدتریــن‬ ‫اتفاقــات ممکــن را کــه بــه ذهنتــان‬ ‫می رســد در نظــر بگیریــد و برنام ـه ای‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ان هــا بریزیــد‪.‬‬ ‫نمونه هــای زیــر را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫اگــر پولــم تمــام شــود چـه کار کنــم؟‬ ‫می توانــم بــا دوســتان و اعضــای خانــواده تمــاس بگیــرم و از ان ها‬ ‫بخواهــم برایــم پــول بفرســتند یــا می توانــم یــک کارت بانکــی‬ ‫مخصــوص شــرایط اضطــراری همــراه ببــرم‪.‬‬ ‫اگــر گــم شــدم چ ـه کار کنــم؟ می توانــم یــک نقش ـ ه کاغــذی یــا‬ ‫دیجیتالــی همراهــم ببــرم و بــا کمــک گوشــی مســیرم را پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫اگــر در ســفر مریــض شــدم چـه کار کنــم؟ می توانــم قبل از ســفر‬ ‫بیمـ ه مســافرتی بگیــرم یــا مطمئــن بشــوم کــه بیمـ ه فعلــی مــن‬ ‫حــوادث و بیماری هــای ســفر را هــم پوشــش می دهــد‪ .‬بســیاری‬ ‫از شــرکت های بیمــه فهرســتی از مراکــز درمانــی همکار خــود را در‬ ‫شــهرها و کشــورهای مختلــف دنیــا اعــام می کننــد تــا بــا خیــال‬ ‫راحــت ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اماده شــدن بــرای ایــن ســناریوهای احتمالــی‪ ،‬متوجــه‬ ‫می شــوید کــه بیشــتر مشــکالت ســفر راه حــل دارنــد و مقــداری از‬ ‫اســترس شــما کــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیش از سفر برای مسئولیت های خانه برنامه ریزی کنید‬ ‫عامــل ایجــاد اضطــراب ســفر در برخــی افــراد فکــر ترک کــردن‬ ‫خانــه اســت‪ .‬ترک کــردن خانــه‪ ،‬بچه هــا یــا حیوانــات خانگــی‬ ‫می توانــد اســترس زیــادی بــرای فــرد ایجــاد کنــد‪ .‬البتــه درســت‬ ‫مثــل برنامه ریزی کــردن بــرای وقایــع ســفر‪ ،‬می توانیــد بــرای‬ ‫مســئولیت هایی که در خانه بر عهد ه شماســت هم برنامه ریزی‬ ‫کنیــد تــا مقــداری از نگرانــی شــما کــم شــود‪.‬‬ ‫از یــک نگهبــان کمــک بگیریــد یــا خانــه را بســپارید بــه یکــی از‬ ‫دوســتانی کــه بــه او اطمینــان داریــد تــا در غیــاب شــما بــه کارهــا‬ ‫رســیدگی کنــد‪ .‬مثــا گلدان هــا را اب بدهــد یــا مراقــب حیوانــات‬ ‫خانگــی باشــد‪ .‬می توانیــد در طــول ســفر مرتــب بــا انهــا در ارتبــاط‬ ‫باشــید تــا از وضعیــت خانــه مطمئــن شــوید و بــدون نگرانــی از‬ ‫ســفر خــود لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای خودتان حواس پرتی ایجاد کنید‬ ‫کــدام فعالیــت اســت کــه از انجــام دادن ان لــذت می بریــد و‬ ‫اســترس شــما را کــم می کنــد؟ بــرای بعضــی از افــراد بازی هــای‬ ‫ویدئویــی و دیــدن فیلــم و ســریال بهتریــن کار بــرای گذرانــدن‬ ‫زمــان اســت و حــواس انهــا را از نگرانی هــا و افــکار منفــی پــرت‬ ‫می کنــد‪ .‬بعضــی از افــراد هــم فعالیت هــای ارامش بخــش مثــا‬ ‫خوانــدن کتــاب یــا حل کــردن پــازل را دوســت دارنــد‪.‬‬ ‫حواس پرتی هــای لذت بخــش می تواننــد افــکار منفــی را از شــما دور‬ ‫کننــد و بــه شــما مشــغله ای مثبــت بدهنــد کــه روی ان تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان قــم از شناســایی مدیــر فروشــگاه اینترنتــی جعلــی خبــر داد کــه پــس از‬ ‫دریافــت وجــه از مشــتریان کاالیــی ارســال نمــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی موالــی پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا بــه همــراه مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر خریــد اینترنتــی کاالهایــی ماننــد گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬تبلــت‪ ،‬لــب تــاب داشــتند ولــی‬ ‫فروشــنده کاال را ارســال نمــی کنــد‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شناسایی‬ ‫کالهبردار‬ ‫فروشگاه‬ ‫اینترنتیجعلی‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر ‪1400‬‬ ‫دو مورد ممتنع در اجرای قرار کارشناسی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و پنجمین ناگفته و ناشنیده (قسمت دوم)‏‬ ‫‏‪-4‬ملک موضوع قرار فاقد دلیل مالکیت باشد ‪:‬‏‬ ‫هنگامیکــه محــل وقــوع ملــک‪ ،‬مســتند بــه ســند ِ مثبتــه نباشــد‪.‬اجرای‬ ‫قــرار ممتنــع اســت‪.‬درچنین حالتــی مثــل ایــن‏اســت کــه کارشــناس‪ ،‬ملــک‬ ‫غیــر را موضــوع گــزارش قــرار داده باشــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر دلیــل مالکیــت خواهــان‏موجــود باشــد بایــد ملکــی کــه توصیــف‬ ‫می شــود بــا حــدود اربعــه منــدرج در اســناد مالکیــت مطابقــت نمایــد‪.‬‬ ‫بــه‏عبارتــی انچــه راکــه کارشــناس اظهــار نظــر می کنــد بایــد همــان باشــد‬ ‫کــه دلیــل مالکیــت اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫توضیحا‏دادگاه شــعبه ‪ ----‬تهران در خصوص پرونده ‪ ----‬قرار کارشناســی‬ ‫صــادر فرمودنــد کــه بــه موجــب ان‏‪ ،‬اینجانــب ماموریــت داشــتم کــه در‬ ‫دعــوای بیــن مالــک و پیمانــکار‪ ،‬خســارت ادعــا شــده خواهــان (مالــک) را‬ ‫‏بــر اورد نمایــم‪.‬‬ ‫لیکــن محــل وقــوع ملــک را صرفــا بــا راهنمایــی خواهــان رویــت نمــودم‬ ‫و دلیــل مالکیــت اعــم از‏ثبتــی و یــا زمیــن شــهری و یــا اســناد واگــذاری‬ ‫رســمی نهادهــای دولتــی و ‪ .....‬بــه اینجانــب ارائــه نشــد‪.‬‬ ‫لــذا بــه‏دادگاه عــرض کــردم در چنیــن وضعیتــی مراجعــه کارشــناس بــه‬ ‫ـل غیــر محســوب می شــود‪ .‬و اجــرای قــرار‏ممتنــع اســت‪ .‬هرچنــد کــه‬ ‫محـ ِ‬ ‫دادگاه دلیــل امتنــاع اینجانــب را نپذیرفــت‪ ،‬لیکــن دادگاه تجدیــد نظــر دلیــل‬ ‫را مــورد‏تاییــد قــرار دادنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -5‬ارزیابی توامان حق کسب و پیشه و سرقفلی ‪:‬‏‬ ‫گاه ممکــن اســت دادگاهــی ســهوا و یــا غفلتــا در ارجــاع قــرار کارشناســی‪،‬‬ ‫ارزیابــی حــق کســب و پیشــه و‏ســرقفلی را توامــا و یــا بــه تفکیــک مــورد حکــم‬ ‫قــرارداده باشــد‪ .‬لیکــن ایــن قــرار اجرایــش ممتنــع اســت‪.‬‬ ‫زیــرا حــق‏کســب و پیشــه‪ ،‬و حــق ســرقفلی دو مقولــه مشــمول «قضیــه‬ ‫منفصلــه مانعــه الجمــع» می باشــند و ایــن دو حــق در‏ماهیــت و در شــکل‬ ‫قانونــی متمایــز هســتند ‪.‬‬ ‫دارنده حق کســب و پیشــه‪ ،‬دارنده حق ســرقفلی نیســت و یکی‏مربوط به‬ ‫قانــون ‪ 1356‬و دیگــری بــه قانــون ‪ 1376‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫لذا اجرای قرار کارشناسی با کیفیت فوق ‏ممتنع است‪.‬وهوالمستعان‬ ‫‪ 6‬باند شرط بندی و قمار متالشی شد‬ ‫کانال هــای مجرمانــه در دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا تشــکیل پرونــده‪ ،‬مســتندات و ادله هــای دیجیتــال‬ ‫جمــع اوری و بررســی شــد و در‏نهایــت بــا اقدامــات فنــی و تخصصــی در‬ ‫پلیــس فتــا اســتان خراســان رضــوی هویــت گرداننــدگان کانــال مذکــور‬ ‫کشــف و در ادامــه متهمــان بــه پلیــس فتــا‏احضــار شــدند‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس ســایبری کشــور گفت‪:‬بــا اغاز تحقیقات تخصصی کارشناســان‪،‬‬ ‫متهمــان ابتــدا منکــر داشــتن‏هرگونــه کانــال مجرمانــه شــدند‪ ،‬غافــل از اینکــه‬ ‫مســتندات و ادله هــای بســیاری از انهــا جمـع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬متهمــان‏در مواجهــه بــا مــدارک دیجیتالــی بــه دســت امده‬ ‫در نهایــت اقــرار کردنــد کــه در ســه ســایت قمــار و‪ ۱۲‬کانــال و گــروه تبلیغ قمار‬ ‫و شــرط بنــدی در فضــای مجــازی و دو پیــج اینســتاگرام جهــت تبلیــغ شــرط‬ ‫بنــدی و قمــار عضــو می پذیرفته انــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا ضمــن هشــدار بــه شــهروندان و بــه خصــوص‬ ‫جوانــان دربــاره ســایت های قمــار ‏و شــرط بندی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همــه‬ ‫ســایت های شــرط ‪‎‬بنــدی بــرای کالهبــرداری از شــهروندان و سرکیســه‬ ‫کــردن‏انهــا ســاخته شــده اند و عاقبــت حضــور در ایــن ســایت ها چیــزی‬ ‫جــز افســوس و زیــان مالــی نخواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫ســردار « مجیــد» در پایــان بــه جــرم بــودن تبلیــغ ایــن ســایت ها و برخــورد‬ ‫قانونــی بــا تبلیغ کننــدگان انهــا اشــاره کــرد‏و گفــت‪ :‬پلیــس فتــا امادگــی‬ ‫ی کــه شــهروندان‬ ‫مقابلــه بــا هرگونــه جــرم رایانــه ای را دارد و درصورتــ ‬ ‫بــا مــوارد‏مجرمانــه و مشــکوک مواجهــه شــدند مــی تواننــد مراتــب را از‬ ‫‪ w‬بخــش‬ ‫طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‪‎‬‏ ‪ ww.cyberpolice.ir‬‏‬ ‫فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا خبــر داد‪ :‬ابــان مــاه ســال جــاری اعضــای ‪ 6‬بانــد‬ ‫فعــال در حــوزه شــرط بنــدی و قمــار در سراســر کشــور‪ ،‬توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ســردار « وحیــد مجیــد » رئیــس پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات گســترده پلیــس فتــا در رصــد و‬ ‫شناســایی باندهــای فعــال در حــوزه شــرط بنــدی و قمــار در سراســر کشــور‬ ‫و تعامــل نزدیــک بــا دســتگاه هــای اجرایــی نظیــر بانــک مرکــزی‪ ،‬قــوه‬ ‫قضائیــه و وزارت ارتباطــات؛ ابــان مــاه ســال جــاری اعضــای ‪ 6‬بانــد فعــال‬ ‫در حــوزه شــرط بنــدی و قمــار در سراســر کشــور توســط کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا شناســایی ‪ ،‬دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از کشــف پرونــده ای طــی چنــد روز اخیــر در ایــن حــوزه خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬طــی رصــد و پایــش فضــای مجــازی پلیــس در شــبکه اجتماعــی‬ ‫تلگــرام و اینســتاگرام کانــال و پیجــی شناســایی شــد کــه اقــدام بــه تبلیــغ‬ ‫ســایت قمــار و شــرط بنــدی و عضویــت در ایــن ســایت ها می کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‬ ‫ســایت های شــرط بندی کــه متاســفانه شــمار زیــادی از هموطنــان را‬ ‫‏گرفتــار خــود کــرده و ســرمایه انهــا را کــه در طــول ســال ها اندوخته انــد‬ ‫بــا نیرنــگ از دستشــان خــارج می کنــد‪ ،‬‏شناســایی گرداننــدگان ایــن‬ ‫نقص سیسکو بر فایروال ها‬ ‫تاثیر می گذارد‬ ‫اســیب پذیری تــازه کشف شــده در دو دســتگاه ساخته شــده‬ ‫توســط سیســکو می توانــد باعــث اختــال در دسترســی از راه‬ ‫دور شــود‪.‬‬ ‫هتک حیثیت و نشر اکاذیب‬ ‫در صدر جرایم سایبری گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از کشــف ‪ 91‬درصــدی جرائــم‬ ‫ســایبری اســتان گلســتان در مــدت ‪ 8‬ماهــه ابتدایــی ســال جــاری‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزاراش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ ابراهیــم پرســا بیــان داشــت‪ :‬در ‪ 8‬ماهــه‬ ‫ابتدایــی ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫ایــن نقــص ‪ - 34704-2021-CVE -‬توســط محقــق‬ ‫فناوری هــای مثبــت ( ‪ ،)Positive Technologies‬نیکیتــا‬ ‫ابرامــوف در مــاه اکتبــر در فایروال هــای ‪Cisco ASA‬‬ ‫(دستگاه امنیتی تطبیقی) و ‪( Cisco FTD‬دفاع از تهدیدات‬ ‫قــدرت اتــش) شناســایی شــد‪ .‬اگــر ایــن اســیب پذیری مــورد‬ ‫سوءاســتفاده قــرار گیــرد‪ ،‬فایــروال ســازمان ضعیــف می شــود‬ ‫و ان را در برابــر حملــه اســیب پذیرتر می کنــد و کارمندانــی‬ ‫کــه از راه دور کار می کننــد از دسترســی بــه شــبکه داخلــی‬ ‫ســازمان خــود مســدود می شــوند‪.‬‬ ‫کشف بیش از‬ ‫یک و نیم میلیاردریال‬ ‫دارو و مکمل های‬ ‫غیرمجاز‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف بیــش از یــک ونیــم‬ ‫میلیاردریــال داروهــا و مکمل هــای غیرمجــاز در‬ ‫پــی رصــد فضــای مجــازی و پی جویــی شــبانه روزی‬ ‫جرائــم رایانــه ای خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم احســان‬ ‫انقــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬کلیــه جرائمــی‬ ‫کــه در فضــای حقیقــی توســط بزهــکاران انجــام‬ ‫می شــود در فضــای مجــازی نیــز امــکان وقــوع ان ها‬ ‫متصــور می باشــد و ازایــن رو یکــی از رســالت های‬ ‫پلیــس فتــا رصــد شــبانه روزی فضــای مجــازی و‬ ‫مقابلــه بــا جرائمــی اســت کــه ممکــن اســت توســط‬ ‫شــیادان در ایــن فضــا صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پــی رصــد صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬پرونــده ای بــا‬ ‫مضمــون فــروش دارو و مکمل هــای غیرمجــاز‬ ‫در فضــای مجــازی تشــکیل و پــس از هماهنگــی‬ ‫قضایــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه بــا توجــه بــه‬ ‫حساســیت موضــوع و لــزوم اقــدام ســریع و بــه ‬ ‫موقــع‪ ،‬متهــم در کوتاه ترین زمان ممکن شناســایی‬ ‫و پــس از هماهنگــی قضایــی اکیپــی از کارشناســان‬ ‫پلیــس بــرای دســتگیری وی اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه لــزوم جلوگیــری از توزیــع داروهــا‬ ‫و مکمل هایــی غیرمجــاز در جامعــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــزام کارشناســان پلیــس‪ ،‬متهــم دســتگیر‬ ‫و مقادیــر زیــادی دارو و مکمــل غیرمجــاز بــه ارزش‬ ‫تقریبــی بیــش از ‪ 5/1‬میلیــارد ریــال نیــز مــورد‬ ‫توقیــف قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امادگــی کامــل پلیــس فتــا‬ ‫بــرای دریافــت گــزارش ســازمان های ذی ربــط و یــا‬ ‫گزارش هــای مردمــی در خصــوص جرائــم فضــای‬ ‫مجــازی بیــان داشــت‪ :‬مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــماره تمــاس ‪ 096380‬به صــورت‬ ‫‪ 24‬ســاعته امــاده دریافــت گزارش هــای و ارائــه‬ ‫مشــاوره بــه هم وطنــان می باشــند و در صــورت‬ ‫بــروز هرگونــه مشــکل راهکارهــای مناســب را بــه‬ ‫هم وطنــان ارائــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ابرامــوف‪ ،‬یــک مهاجــم بــرای سوءاســتفاده از ایــن‬ ‫نقــص‪ ،‬بــه امتیــازات بــاال یــا دسترســی ویــژه نیــاز نــدارد‪ .‬تنهــا‬ ‫چیــزی کــه الزم اســت‪ ،‬تشــکیل یــک درخواســت ســاده اســت‬ ‫کــه در ان یکــی از قطعــات بــا انــدازه ای متفــاوت ازانچــه در‬ ‫دســتگاه انتظــار م ـی رود تعریف شــده باشــد‪ .‬تجزیــه بیشــتر‬ ‫درخواســت باعــث ســرریز شــدن بافــر می شــود زیــرا مقــدار‬ ‫داده در بافــر از ظرفیــت ذخیره ســازی ان بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ســپس سیســتم اســیب دیده به طــور ناگهانــی خامــوش‬ ‫می شــود و دوبــاره راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫اگــر هکرهــا عملکــرد ‪ Cisco ASA‬و ‪ Cisco FTD‬را مختــل‬ ‫کننــد‪ ،‬یــک شــرکت بــدون فایــروال و دسترســی از راه دور‬ ‫(‪ )VPN‬باقــی خواهــد مانــد‪ .‬در صــورت موفقیت امیــز بــودن‬ ‫حملــه‪ ،‬کارمنــدان یــا شــرکای راه دور نمی تواننــد بــه شــبکه‬ ‫داخلی سازمان دسترسی داشته باشند و دسترسی از خارج‬ ‫محــدود می شــود‪ .‬درعین حــال‪ ،‬خرابــی فایــروال محافظــت از‬ ‫شــرکت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫ابرامــوف در تشــریح تاثیــری کــه چنیــن نتیجـه ای می توانــد‬ ‫بــر یــک ســازمان داشــته باشــد گفــت‪ :‬همــه این هــا می توانــد‬ ‫بــر فرایندهــای شــرکت تاثیــر منفــی بگــذارد‪ ،‬تعامــات بیــن‬ ‫بخش هــا را مختــل کنــد و شــرکت را در برابــر حمــات‬ ‫هدفمنــد اســیب پذیر کنــد‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات ‪ ،Forrester‬سیســکو یــک رهبــر در بــازار‬ ‫فایــروال ســازمانی اســت و بیــش از ‪ 1‬میلیــون دســتگاه‬ ‫امنیتــی را در سراســر جهــان مســتقر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ارزیابــی نقــص مشــخص کــرد کــه شــدت ‪ CVSSv3.0‬بــا‬ ‫نمــره ‪ 8.6‬اســت‪ .‬اصالحــی بــرای ایــن نقــص ایجادشــده‬ ‫اســت و بــه کاربــران توصیــه می شــود توصیه هــای ســازنده‬ ‫را کــه در مشــاوره امنیتــی ان ذکرشــده اســت دنبــال کننــد‬ ‫و در اســرع وقــت به روزرســانی ها را نصــب کننــد‪.‬‬ ‫‪ Positive Technologies‬قبــا ً اســیب پذیری هایی را‬ ‫در ‪Cisco Firepower Device Manager (FDM) On-‬‬ ‫‪ Box‬و نقص هــای مهــم در ‪ ،Cisco ASA‬ماننــد ‪-CVE‬‬ ‫‪ 3259-2020-CVE ،3187-2020‬و ‪3452-2020-CVE‬‬ ‫کشــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــاهد افزایــش حــدود ‪ 19‬درصــدی جرائــم ســایبری در ســطح‬ ‫اســتان بودیــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان کــرد‪ :‬بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان از مجمــوع پرونده هــای تشکیل شــده‪ ،‬بیــش از ‪91‬درصــد‬ ‫پرونده هــا منجــر بــه شناســایی و کشــف گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب و‬ ‫مزاحمت هــای اینترنتــی بــا حدود‪37‬درصــد در صــدر جرائــم اینترنتی‬ ‫قــرار داشــته و کاله بــرداری رایانـه ای ‪ 24‬درصــد و برداشــت غیرمجــاز‬ ‫اینترنتــی از حســاب بانکــی افــراد نیز‪18‬درصــد جرائــم را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا یــاداور شــد‪:‬الزم اســت شــهروندان عزیــز ســواد‬ ‫رســانه ای خــود را ارتقــا داده و هشــدارهای پلیــس را ســرلوحه کار‬ ‫خــود قــرار دهنــد تــا شــکار ســودجویان فضــای مجــازی نگردنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪428‬‬ ‫دستگیری کالهبردار‬ ‫اینستاگرامی با ترفند‬ ‫فروش البسه‪،‬کیف و کفش‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام اقــدام ‏بــه راه انــدازی چندیــن صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی جعلــی بــا عنــوان فــروش البســه‪،‬کیف‬ ‫و‪‎ ‎‬کفــش و ‏ســپس اخــذ وجــه می کــرد ‪ ،‬شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع ‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در پــی وصــول نیابــت‬ ‫قضایــی بــا موضــوع شــکایت ‏ســه نفــر از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا راه انــدازی صفحــات جعلــی‬ ‫اینســتاگرامی و‏تبلیغــات گســترده فــروش البســه اقــدام‬ ‫بــه اخــذ وجــه از انهــا کــرده‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه‏در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم بــا تبلیغــات گســترده موفــق بــه‬ ‫جــذب مشــتری می شــد و در ادامــه پــس از‏ارتبــاط بــا‬ ‫مشــتری در دایرکــت شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و‬ ‫ارســال شــماره کارت بانکــی‪ ،‬‏پــس از دریافــت وجــه‪،‬‬ ‫هیچ گونــه کاالیــی بــرای انهــا ارســال نمی کــرد‪.‬‏‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و شــگردهای‬ ‫پلیســی‪ ،‬هویــت متهــم ‏کشــف شــده و ضمــن‬ ‫شناســایی محــل اختفــای وی ‪ ،‬نامبــرده در یــک‬ ‫عملیــات غافگیرانــه‏دســتگیر و در اختیــار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ حســینی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از مواجــه‬ ‫شــدن بــا مســتندات و ادلــه جمــع اوری‏شــده از وی‪ ،‬بــه‬ ‫جــرم انتســابی خــود بــه همــراه دو همدســتش اعتــراف‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون‏بــا ایجــاد ‪ 11‬صفحــه در اینســتاگرام‬ ‫بــا عناویــن مختلــف از قبیــل» فــروش البســه و کیــف‬ ‫‏وکفــش بــا قیمــت مناســب» و تبلیغــات گســترده ایــن‬ ‫صفحــات در فضــای مجــازی مشــتریان را‏جــذب کــرده و‬ ‫بــا ترغیــب انهــا بــه واریــز مبلــغ قبــل از دریافــت کاال از‬ ‫انهــا کالهبــرداری‏می کــردم‪.‬‏‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه افزایــش روزافــزون فروشــگاه های‬ ‫‏اینترنتــی و همچنیــن ایجــاد صفحــات فــروش کاال در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بــه شــهروندان ‏توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫فریــب تبلیغــات اغــوا کننــده بــا ترفنــد فــروش فــوری‬ ‫و تخفیفــات ویــژه را نخورنــد‏و صرفــا ً از فروشــگاه های‬ ‫معتبــر و دارای مجــوز بــا نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‬ ‫(‏‪enamad‬‏) ‏خریــد کننــد‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان می تواننــد در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــابه یــا‏هرگونــه مــورد مجرمانــه‬ ‫دیگــر ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‏‪www.cyberpolice.ir‬‏ بخــش فوریت هــای ســایبری‬ ‫اطــاع رســانی کننــد‏‪.‬‬ ‫سواد رسانه ای نقش‬ ‫مهمی در دسترسی‬ ‫و انتقال اطالعات دارد‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه نقــش بســیار مهــم و حیاتــی ســواد‬ ‫رســانه ای در دسترســی و انتقــال اطالعــات گفــت‪ :‬هم اکنــون‬ ‫عصــر ارتباطــات و اطالعــات اســت و شــناخت انــواع رســانه ها‬ ‫و توانایــی درک‪ ،‬تفســیر و تحلیــل پیام هــای رس ـا نه ای امــری‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل ازپایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ احســان انقــی پلیــس فتــا‬ ‫بابیــان ایــن نکتــه کــه حجــم و تنــوع بــاالی پیام هــای رســانه ها‪،‬‬ ‫توانایــی تحلیــل و تفســیر درســت ان هــا را از مــا گرفتــه و مــا از‬ ‫پیام هــای رس ـا نه ای اشباع شــده ایم گفــت‪ :‬قدرت هــای جدیــد‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهدافشــان تــاش می کننــد افــکار عمومــی‬ ‫مــردم دیگــر کشــورها را بــه جبهــه خــود دعــوت کننــد‪ ،‬لــذا‬ ‫تــاش می کننــد فرهنــگ خــود را فرهنــگ برتــر نشــان دهنــد‬ ‫و ارزش هــا و باورهــای خــود را بــه فرهنگ هــای دیگــر تحمیــل‬ ‫کننــد و کاری می کننــد طــرف مقابــل در مــورد ارزش هــا و‬ ‫اعتقــادات خــود تردیــد کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه این نکته که رســانه ها جهان‬ ‫را ان گونــه کــه می خواهنــد بــه نمایــش می گذارنــد و بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه می گوینــد رســانه ها واقعیــت را می ســازند و‬ ‫نــه واقعیــت رســانه ها را افــزود‪ :‬بــرای ان کــه بتوانیــم در حــوزه‬ ‫رســانه ها باســواد شــویم و بادانــش کافــی بــا اخبــار موجــود‬ ‫برخــورد کنیــم‪ ،‬یک قــدم مهــم ان اســت کــه کلیاتــی را در مــورد‬ ‫رســانه ها بدانیــم‪ ،‬این کــه رســانه ها چــه می کننــد و چگونــه‬ ‫انچــه مدنظرشــان اســت را انجــام می دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫این جنگل دارای چندین دره چشــمه مرداب و رودخانه می باشــد‪ .‬در اب ان ماهی هم دیده میشــود‬ ‫کــه میگوینــد خــام خــوردن ایــن ماهــی هــای کوچک بــرای دفع زردی بســیار موثر می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -428‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 28‬نوامبر ‪ 21 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-428‬‬ ‫یک شنبه ‪ 7‬اذر ‪28-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پاییز دل انگیز جنگل جعفراباد‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫محدثه اسدی نیا‬ ‫‏محمددیلم کتولی ‪-‬‏‏فعال فرهنگی رسانه_گلستان‬ ‫‏« جنگ نرم فرهنگی‪ ،‬در پستوی‬ ‫خانه های ایرانیان»‏‬ ‫‏ جنــگ نــرم شــامل اقدامــات روانــی و تبلیغاتی می شــود که هــدف ان جامعه‬ ‫یــا گــروه خاصــی اســت‪ .‬ایــن نــوع جنــگ را بــه ایــن خاطــر نــرم مــی نامنــد کــه در‬ ‫‏ان از ســاح هــای نظامــی اســتفاده نمــی شــود و بیشــتر ســاح های تبلیغاتــی‬ ‫اســتفاده مــی گــردد‪.‬‏‬ ‫در جنــگ نــرم تشــخیص ایــن کــه طــرف مقابــل چــه مواضعــی از مــا را هــدف قــرار‬ ‫داده اســت مشــکل اســت زیــرا هــم بــه صــورت علنــی اتفــاق نمــی افتــد و هــم‏تمــام‬ ‫رده هــای ســنی از کــودک تــا ســالمندان مــورد هجمــه ایــن جنــگ قــرار می گیرنــد‏‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان کــه هنــوز باورهــای فرهنگی انها شــکل نگرفتــه و امکانات‬ ‫دفاعــی نداشــته و هیــچ اســتقامتی در برابــر هجمــه دشــمن نمی کننــد‪،‬‏اســیب‬ ‫پذیرتریــن قشــر و اصلی تریــن اهــداف جنــگ نــرم در جامعــه هســتند ‏‪.‬‬ ‫بــه نوعــی والدیــن بــا اعتمــاد بــه ســازندگان ایــن انیمیش ـن ها اوقــات فراغــت‬ ‫و جســم و روح کــودکان خــود را بــه شــخصیت های کارتونــی می ســپارند کــه‬ ‫دنیــای‏رنگارنــگ و پــر از تخیلشــان‪ ،‬حتــی در برخــی مواقــع بزرگســاالن را بیــش‬ ‫از کــودکان بــه خــود جــذب می کنــد‪ ،‬غافــل از اینکــه گاه در پــس ایــن دنیــای‬ ‫رنگارنــگ و‏زیبــا چــه فتنه هــا و دسیس ـه هایی کــه پنهــان اســت!‬ ‫انیمیش ـن های جــذاب دوران کودکــی شــاید بــه نظــر فقــط بــا هــدف ســرگرم‬ ‫کــردن کــودکان ســاخته شــده باشــند امــا هــر کــدام از انهــا هدفــی را بــرای تغییــر‬ ‫‏بینــش کودکانمــان دارنــد‪.‬‬ ‫خاطرات کودکی بسیاری ازما باشخصیتهای کارتونی چون«میکیموس»‪«،‬شیر‬ ‫شــاه»‪« ،‬ســفید برفــی و هفــت کوتولــه»‪« ،‬ســیندرال»‪« ،‬زیبــای خفتــه»‪،‬‬ ‫‏‏«عالءالدیــن» و ‪ ...‬همــراه اســت کــه همــه اینهــا محصــول یــک کمپانــی‬ ‫هالیــوودی بــه نــام «والــت دیزنــی» اســت و پنتاگــون از دهــه پنجــاه بــه بعــد‬ ‫ارتبــاط‏نزدیکــی بــا ایــن شــرکت دارد از اهدافــی کــه بــه شــدت در کمپانی هــای‬ ‫ســازنده انیمیشــن دنبــال میشــود‪ ،‬تمســخر و حملــه بــه اموزه هــای اخالقــی و‬ ‫دینــی و‏ترویــج اعمــال نهــی شــده در ادیــان الهــی همچــون نمایــش بیحــد و مرز‬ ‫شــهوت و امیــال جنســی اســت‪ .‬کــودکان در ایــن انیمیش ـن ها بــه طــرز بــاور‬ ‫نکردنــی بــا‏مقولــه ســکس و عش ـق های طوالنــی روب ـه رو می شــوند‪.‬‬ ‫سحر‪ ،‬توسل به شیاطین و اجنّه و حل کردن مشکالت پیشرو‬ ‫ترویج جادوگری و ِ‬ ‫بــا اســتفاده از نیروهــای فرابشــری‪ ،‬مضمــون اشــنای بســیاری از‏انیمیشــن هایی‬ ‫اســت کــه بــرای کــودکان معصــوم مــا ســاخته می شــود‪ .‬ایــن انیمیشــن ها بــه‬ ‫فرزنــدان مــا میاموزنــد کــه تنهــا راه نجــات بشــریت از طریــق جــادو‏و ارتبــاط بــا اجنـّـه‬ ‫ســحر و ارتبــاط بــا‬ ‫اســت و بــه جــای دارا بــودن اعتقــادات الهــی میتواننــد بــا تکیــه بــر ِ‬ ‫شــیاطین جــن نیــاز فطــری خــود مبنــی بــر ارتبــاط بــا‏مــاوراء را رفــع نماینــد‪.‬‬ ‫‏ برای نمونه در انیمیشــن محبوب کودکان «باب اســفنجی» ســبک زندگی خاصی‬ ‫تبلیــغ میشــود و تفریــح و خنــده بــه شــرط تمســخر دیگــران‪ ،‬تغییــر‏الگــوی غذایــی‬ ‫فســتفودی‪ ،‬تغییر کلیشـه های جنســیتی‪ ،‬ایجاد شــکاف نســلی شــدید‪ ،‬توهین به‬ ‫ســالمندان و رعایــت نکــردن بهداشــت فــردی از جملــه‏مولفه هــای این ســبک زندگی‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن انیمیشــن چیــزی بــه نــام خانــواده وجــود نــدارد و واحــد اجتماعــی ان‬ ‫فــرد اســت کــه ایــن موضــوع منجــر بــه اســیب‏دیــدن بنیــان خانــواده می شــود‪.‬‬ ‫اگــر بــه شــخصیت های اصلــی کارتــون هایــی کــه در کشــور مــا طرفــداران زیــادی در‬ ‫بیــن کــودکان و نوجوانــان دارنــد‪ ،‬نگاهــی بیندازیــم متوجــه مــی شــویم کــه‏قهرمــان‬ ‫داســتان هــا بیشــتر فــردی مــی باشــند کــه دنیــا را از خطــر ســقوط نجــات می دهنــد‪.‬‏‬ ‫شــخصیت بتمــن‪ ،‬بنتــن یــا مــرد عنکبوتــی نمونــه بــارزی از ایــن ادعــا میباشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن القــای فرهنــگ غیــر توحیــدی در کارتون هــا و انیمیشـن ها از جملــه‬ ‫‏اقدامــات دیگــری مــی باشــد کــه بــه بــه وضــوح قابــل رویــت اســت‪ .‬در انیمیشــن‬ ‫پانــدای کونــگ فــو کــودک ایرانــی بــه خوبــی بــا باورهــا و ویژگــی هــای خــاص‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫‏فرهنــگ و اییــن بــودا و مذهــب ذن اشــنا می شـ ‏‏‬ ‫در ایــن بیــن حتــی فراتــر از ان (بــا عــرض پــوزش از مخاطبــان گرامــی )‬ ‫انیمیشـن هایی کــه دنبــال ســفید نشــان دادن همجنســگرایی هســتند در حــال‬ ‫رواج‏یافتــن هســتند ‪.‬‏‬ ‫‏ حــاال مــی شــود اهمیــت انیمیشــن‪ ،‬فیلــم و ســریال را در عصــری کــه شــناخت‬ ‫و باور مردم توســط رســانه کنترل میشــود و معیار ســنجش و قدرت انتخاب‏را‬ ‫در کــودکان و بزرگســاالن تغییــر می دهــد درک کــرد‪.‬‏‬ ‫نتیجــه شکســت در ایــن جنــگ فرهنگــی بــروز رفتارهایــی متناســب بــا‬ ‫محصوالتــی اســت کــه در رســانه بــه خــورد کــودکان‏و نســل جــوان اینــده داده‬ ‫جنســی منحــرف یکــی از انهاســت‏‪.‬‬ ‫می شــود‪ ،‬کــه تمایــل بــه امــور‬ ‫ِ‬ ‫‏انقــاب اســامی کــه در مرحلــه گــذر از « جامعــه اســامی بــه تمدن اســامی»‬ ‫اســت بایــد ایــن خلاهــای هویتــی را پُــر ‏نمــوده و بــا ســاخت بــازی هــا و‬ ‫انیمیشــن های بومــی‪ ،‬اســاطیری ایــران‪ ،‬اســامی و مذهبــی فضــا را بــرای ایــن‬ ‫« عرصه‏جنگ فرهنگی » تنگ و تنگ تر نماید ‪.‬‬ ‫فقــط زندگــی شــخصیت بــی نظیــری مانند « ســردار دلها شــهید ســلیمانی» به‬ ‫تنهایــی مــی توانــد الگــوی بســیار مناســبی‏بــرای عصــر هــا و نســل هــای جامعــه‬ ‫ایرانی _ اســامی باشــد ‏‪.‬‬ ‫اشنایی با شهرهای استان‬ ‫گلستان‬ ‫پیــک گردشــگری ســفری اســت بــه نقــاط مختلــف اســتان‬ ‫سرســبز (گلســتان) و هــدف ان اشــنایی مخاطبــان بــه‬ ‫موقعیــت شهرســتان های گلســتان ومعرفــی قدمــت هــر‬ ‫شهرســتان‪ ،‬ظرفیت هــای اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اداب و‬ ‫رســوم‪ ،‬مراســم مختلــف منطقــه ماننــد عروســی و عــزا‪،‬‬ ‫اماکــن تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و مذهبــی و جاذبــه هــای طبیعی و‬ ‫گردشــگری شــهرهای مختلــف شــمال‪.‬‬ ‫سفر این شماره‪:‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس‪ :‬بامســاحتی حــدود ‪ 21‬کیلومتــر‬ ‫مربــع و در شــرق اســتان گلســتان بافاصلــه ‪ 98‬کیلومتــر‬ ‫از مرکــز اســتان و ‪ 500‬کیلومتــر از تهــران ودر مســیر زائــران‬ ‫حضــرت امــام رضــا(ع) بــا فاصلــه ‪ 480‬کیلومتــر از مشــهد‬ ‫مقــدس قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از شمال به جمهوری ترکمنستان‪ ،‬از غرب به شهرستانهای‬ ‫علــی ابــاد‪ ،‬اق قــا و گــرگان‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان هــای‬ ‫کاللــه و کوهســتانی و جلگــه ای قــرار دارد‪.‬‬ ‫تاریخچــه گنبــد‪ :‬شــهری بــه نــام هیــرکان وســپس گــرگان‬ ‫«جرجــان» در محــل فعلــی شــهر گنبــد کاووس‪ ،‬در دوران‬ ‫قدیــم وجــود داشــته کــه در جــاده ابریشــم قــرار داشــت‪،‬‬ ‫بــه همیــن علــت در بازرگانــی دارای ارزش فــراوان بــود‪ .‬در‬ ‫زمــان حکومــت ال زیــار ایــن شــهر پایتخــت ایــران محســوب‬ ‫می شــده اســت‪ .‬از جملــه دانشــمندانی کــه درایــن جــا زندگــی‬ ‫می کردنــد‪ ،‬شــاعر بــزرگ ترکمــن مختومقلــی فراغــی و شــیخ‬ ‫فخرالدیــن اســعد گرگانــی (ســراینده ویس ورامیــن) و ابوعلی‬ ‫ســینا دانشــمند و فیلســوف و پزشــک حــاذق ایرانــی بــود‪.‬‬ ‫بــرج اجــری قابــوس کــه احتمــاال محــل دفــن ســلطان ال‬ ‫زیــاری‪ ،‬قابــوس بــن وشــمگیر اســت قدیمی تریــن بــرج مقبره‬ ‫ســبک رازی بــود و ‪ ۶۰‬متــر ارتفــاع دارد‪ ،‬بیــن ســال های ‪۱۰۰۶‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰۷‬میــادی احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر گنبــد قابــوس کــه نمــادی از تمــدن ایرانــی و جهانــی‬ ‫بــود‪ ،‬بعــد از گذشــت زمانــی به علــت وقــوع زلزلــه ویــران شــد‬ ‫و بعدهــا بقایــای ان در قســمت شــرقی شــهر گنبــد قابــوس‬ ‫پیــدا شــد‪.‬‬ ‫شــهر کنونی گنبد در ســال ‪ ۱۳۰۵‬هجری شمســی بنا گردید‬ ‫و بــه افتخــار قابــوس بــن وشــمگیر ایــن شــهر را گنبــد قابــوس‬ ‫(کــه اکنــون بــه گنبــد کاووس تبدیــل شــده اســت) نامیدنــد‪.‬‬ ‫گنبــد به وســیله کارشناســان المانــی‪ ،‬مطابــق بــا اصــول‬ ‫شهرســازی نقشــه اصلــی ایــن شــهر طراحــی شــد و بــه همین‬ ‫دلیــل دارای خیابان هــای متقاطعــی اســت و همچنیــن‬ ‫الگــوی شــطرنجی فاقــد معابــر تنــگ و قدیمــی را دارد‪.‬‬ ‫اقتصادگنبــد‪ :‬پایــه اقتصــادی ایــن شهرســتان کشــاورزی‬ ‫میباشــد و محصــوالت عمــدۀ ان‪،‬گندم‪ ،‬جو‪ ،‬پنبــه و دانه های‬ ‫روغنــی اســت‪ .‬دامــداری و صنایــع وابســته بــه کشــاورزی نیــز‬ ‫در ان رواج دارد‪ .‬همچنیــن کارخانــه هــای ارد‪ ،‬روغــن‪ ،‬پنبــه‬ ‫پــاک کنــی‪ ،‬کنســرو‪ ،‬کمپــوت‪ ،‬نئوپــان و ‪ ..‬در ایــن شهرســتان‬ ‫فعالنــد‪ .‬پــرورش اســب هــم در منطقــه از گذشــته رایــج بــوده‬ ‫و اســب ترکمــن از معروفیــت جهانــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫صنایع دســتی‪ :‬قالــی‪ ،‬قارچیــن ( قالیچــه ) و پشــتی از‬ ‫مهم تریــن صنایع دســتی شــهرگنبدکاووس اســت کــه‬ ‫به وســیله دســتان هنرمنــد زنــان ودختــران ترکمــن درســت‬ ‫جابجایی مرزهای سنتی حوزه‬ ‫فرهنگ به واسطه فناوری‬ ‫و سرعت فراگیری‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬ســرعت فنــاوری در یــک دهــه اخیــر بــه صورتــی‬ ‫بــوده کــه موجــب جابــه جایــی بســیاری از مرزهــای ســنتی‬ ‫حــوزه فرهنــگ شــده اســت و از ایــن رو ســاختار و شــرح‬ ‫وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیازمنــد بازنگــری‬ ‫و بــاز ارایــی اســت چــرا کــه مســائل جدیــد و مصــارف‬ ‫فرهنگــی جدیــد پیــش امــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫اســماعیلی در مراســم اختتامیــه پنجمیــن دوره جایــزه‬ ‫بازی هــای جــدی کــه در پردیــس دانشــکده های فنــی‬ ‫دانشــگاه تهــران برگــزار شــد‪ ،‬طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه‬ ‫ایــن نکتــه کــه معاونــت مطبوعاتــی در وزارت فرهنــگ در‬ ‫دهــه شــصت و هفتــاد حــرف اول را مــی زد‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫در اخریــن پیمایشــی کــه داشــتیم میــزان مراجعــه مــردم‬ ‫بــه جرایــد دســتخوش تغییــر جــدی شــده اســت‪ .‬البتــه‬ ‫امــروز مطبوعــات همچنــان در تولیــد محتــوای فضــای‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫سوغاتی گنبد کاووس‬ ‫گنبــد کاووس بــه دلیــل قرارگرفتــن در خطــه شــمالی کشــور‬ ‫ماننــد دیگــر شــهرهای شــمال ســوغات معــروف شــمالی را‬ ‫داراســت‪.‬این ســوغات دلربا شــامل زیوراالت‪ ،‬لباس‪ ،‬گلیم‪،‬‬ ‫قالــی‪ ،‬پُشــتی و انــواع خــوراک قــوم ترکمــن کــه پیشــنهاد‬ ‫میشــود بــرای یک بــار هــم کــه شــد حتمــا ًامتحــان کنیــد زیــرا‬ ‫نظیــر مزه هایــی کــه در لقمــه بــه لقمــه ایــن خوراک هــای‬ ‫دلپذیــر وجــود دارد؛ هیــچ جــای ایــران نیســت‪.‬بوروک‪،‬‬ ‫باســترمه‪ ،‬ترچیــن‪ ،‬گوجــه اش از جملــه خوراک هــای لذیــذی‬ ‫اســت کــه در ســفر بــه گنبــد کاووس بایــد امتحــان کنیــد و بــه‬ ‫عنــوان ســوغات بــا خــود بــه دیارتــان ببریــد‪.‬‬ ‫بــرج قابــوس یــا بــرج کاووس بنایــی اســت کــه در بازدیــد از‬ ‫دیدنی هــای گنبــد کاووس بایــد بــه ان ســری بزنید‪ .‬این بنا میراثی‬ ‫اســت کــه از ســده چهــارم هجــری بــرای مــا ایرانیــان به جــای مانده‬ ‫و بــه عنــوان بلندتریــن بــرج تمــام اجری جهان شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫بلنــدای ایــن بــرج بی همتــا کــه معمــاری ان هنــوز کــه هنــوز اســت‬ ‫کشــف نشــده اســت‪ ،‬بــه ‪ ۷۲‬متــر می رســد‪.‬‬ ‫در کنار این برج بلند‪ ،‬باغ ملی شهر گنبد کاووس قرار دارد‬ ‫که نمایی رویایی و باشــکوه به برج قابوس بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫شهر تاریخی جرجان‬ ‫شــهر تاریخــی جرجــان یکــی از ان دســت شــهرهای بــزرگ‬ ‫جهــان اســام بــوده کــه بــا رقابــت تنگاتنگــی بــا شــهرهایی‬ ‫همچــون مــرز‪ ،‬جنــدی شــاپور و ری داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــا معمــاری ویــژه خــود دارای فاضــاب شــهری‪،‬‬ ‫خیابان هایــی بــا ســنگفرش های منقــش اجــری و سیســتم‬ ‫اب رســانی بــه خانه هــا بــوده اســت و تمامــی ایــن امکانــات بــه‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ســال پیــش بازمی گــردد‪.‬‬ ‫دیوار بزرگ گرگان‬ ‫یکــی از دیدنیهــای گنبــد کاووس کــه بــه عنــوان یکــی از اثــار‬ ‫ن شــناخته می شــود؛ دیــوار بــزرگ و پهنــاوری بــه نام‬ ‫ملــی ایــرا ‬ ‫دیــوار گــرگان اســت‪.‬‬ ‫دیــوار گــرگان بــا نام هــای دیگــری همچــون دیــوار اســکندر‪،‬‬ ‫مجــازی تاثیرگــذار هســتند ولــی ایــن‬ ‫تاثیرگــذاری بــه فضــای مجــازی منتقــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در دولــت‬ ‫ســیزدهم یکــی از مهم تریــن ســرفصل‬ ‫هــای مــان هــم توجــه جــدی بــه اقتصــاد‬ ‫فرهنــگ و صنایــع خالق فرهنگی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن حــوزه حتمــا مصــارف‬ ‫فرهنگــی جدیــد مثــل بازی هــای رایانـه ای‬ ‫مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد‪ .‬در ایــران‬ ‫‪ ۳۲‬میلیــون بازیکــن بازی هــای رایانـه ای‬ ‫داریــم کــه بــه طــور متوســط ‪ ۹۳‬دقیقــه‬ ‫در هفتــه بــازی مــی کننــد‪ .‬متوســط‬ ‫ســن بازیکنــان بــاالی ‪ ۲۲‬ســال اســت و‬ ‫خیلی هــا اوقــات فراِغــت خــود را بــا ایــن‬ ‫بازی هــا پــر می‪‎‬کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان ایــن کــه جایــزه‬ ‫بازی هــای جــدی عنــوان و موضــوع مهــم و جذابــی دارد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬اثــار ایــن رویــداد مربــوط بــه حوزه هایــی بــود‬ ‫کــه در انجــا نیــاز بــه امــوزش و فرهنــگ ســازی داریــم‪ .‬ایــن‬ ‫امــوزش از طریــق بــازی هــای جــدی قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی کارکــرد بــازی هــای رایانــه ای گفــت کــه بســیاری از‬ ‫پیام هــای فرهنگــی را می توانیــم بــه کمــک بازی هــای‬ ‫رایان ـه ای منتقــل کنیــم و همچنیــن در بســتر ایــن بازی هــا‬ ‫دیــوار ســرخ و … شــناخته می شــود‪ .‬ایــن دیــوار پهنــاور کــه بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون اجــر قرمــز ساخته شــده اســت‪ ،‬دومیــن‬ ‫دیــوار بــزرگ دفاعــی دنیــا بعــد از دیــوار چیــن محســوب‬ ‫می شــود و بــه عنــوان خواهرخوانــده ان معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــواهد باستان شناســی و داده هــای تاریخــی نشــان‬ ‫می دهنــد کــه قدمــت ایــن دیــوار بــه هــزار ســال قبــل از‬ ‫ســاخت دیــوار بــزرگ چیــن برمی گــردد و اجرهــای ان کــه‬ ‫روزی ســرخی بــوده اســت از جنــس خــاک بادرفــت اســت‪.‬‬ ‫خــاک بادرفــت گــرد خاکــی زرد رنــگ اســت کــه بــه وســیله‬ ‫بــاد ســرگردان بــر پســت جویبارهــا انباشــته می شــود و از‬ ‫ان در ســاخت اجــر اســتفاده می کردنــد‪ .‬ایــن اجرهــای‬ ‫ســرخ رنــگ هنــوز کــه هنــوز اســت در نــزد مردمــان‬ ‫قدیمــی گــرگان بــا نــام مــار ســرخ نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫دیوار بزرگ گرگان‬ ‫یکــی از دیدنی هــای گنبــد کاووس کــه بــه عنــوان یکــی از اثــار‬ ‫ن شــناخته می شــود؛ دیــوار بــزرگ و پهنــاوری بــه نام‬ ‫ملــی ایــرا ‬ ‫دیــوار گرگان اســت‪.‬‬ ‫دیــوار گــرگان بــا نام هــای دیگــری همچــون دیــوار اســکندر‪،‬‬ ‫دیــوار ســرخ و … شــناخته می شــود‪ .‬ایــن دیــوار پهنــاور کــه بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون اجــر قرمــز ساخته شــده اســت‪ ،‬دومیــن‬ ‫دیــوار بــزرگ دفاعــی دنیــا بعــد از دیــوار چیــن محســوب‬ ‫می شــود و بــه عنــوان خواهرخوانــده ان معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــواهد باستان شناســی و داده هــای تاریخــی نشــان‬ ‫می دهنــد کــه قدمــت ایــن دیــوار بــه هــزار ســال قبــل از‬ ‫ســاخت دیــوار بــزرگ چین برمی گــردد و اجرهــای ان که روزی‬ ‫ســرخی بــوده اســت از جنــس خــاک بادرفــت اســت‪.‬‬ ‫خــاک بادرفــت گــرد خاکــی زرد رنــگ اســت کــه بــه وســیله بــاد‬ ‫ســرگردان بــر پســت جویبارهــا انباشــته می شــود و از ان در‬ ‫ســاخت اجــر اســتفاده می کردنــد‪ .‬ایــن اجرهــای ســرخ رنــگ‬ ‫هنــوز کــه هنــوز اســت در نــزد مردمــان قدیمــی گــرگان بــا نــام‬ ‫مــار ســرخ نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫می توانیــم مــواردی چــون حقــوق شــهروندی‪ ،‬رفــع‬ ‫مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد هویــت ملــی و بــاال بــردن‬ ‫انســجام اجتماعــی را در جامعــه دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫وی بازی هــای رایان ـه ای را یــک موضــوع فرامــرزی خوانــد‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬اقتصــاد فرهنــگ و هنــر و صنایــع خــاق‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬مرزهــای جغرافیــای سیاســی را درمی نــوردد‪.‬‬ ‫مــا در خیلــی جاهــا بــه لحــاظ قــدرت نظامــی و سیاســی‬ ‫حضــور داریــم و ایــن موضــوع بایــد حضــور فرهنگــی را هــم‬ ‫شــامل شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!