روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 427 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 427

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 427

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 6 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /27 -‬نوامبر‪ /21 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪427‬‬ ‫ضرورت توسعه‬ ‫جنگل کاری با مشارکت‬ ‫جوامع محلی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫باشگاهمشتریان‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫کالهبرداری جمعه سیاه؛‬ ‫چگونه ایمن خرید کنیم‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ازدواج ؛ارزویی گمشده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اولویت مهم بیمه‬ ‫سالمت‪ ،‬اجرای کامل‬ ‫پرونده الکترونیک است‬ ‫‪4‬‬ ‫هفته بسیج و گامی‬ ‫مهم درتحقق شعار‬ ‫سال‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روز جهانی مبارزه‬ ‫با خشونت علیه زنان‬ ‫از کجا شروع شد‬ ‫‪6‬‬ ‫تاکید دولت بر دسترسی‬ ‫به اطالعات‪،‬شفافیت و مبارزه با فساد‬ ‫تا حد ممکن قضات از حکم‬ ‫زندان استفاده نکند‬ ‫رئیــس دســتگاه قضــا از قضــات خواســت وضعیــت‬ ‫زندانیــان را بــه صــورت مســتمر مــورد پایــش و ارزیابــی‬ ‫قــرار دهنــد تــا کســانی کــه امــکان اســتفاده از ارفاقــات‬ ‫قانونــی همچــون ازادی مشــروط و مرخصــی دارنــد‪،‬‬ ‫بی دلیــل در زنــدان نماننــد و تــا جاییکــه امــکان دارد حکــم‬ ‫زنــدان و حبــس داده نشــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار از مرکز رسانه قوه قضاییه‪،‬‬ ‫حجت االســام والمسلمین غالمحسین محســنی اژه ای‬ ‫در مجتمــع دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران حضور‬ ‫یافــت و در نشســتی بــا قضــات ایــن دادگاه هــا گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای تصــدی مســئولیت دســتگاه قضــا تمرکــز خــود را‬ ‫بــر روی بررســی و حــل و فصــل مســائل قضایــی گذاشــته‬ ‫و همــه بایــد تــاش کنیــم بــه یــک نظــام قضایــی در تــراز‬ ‫گام دوم انقــاب اســامی دســت یابیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬گرچــه تقریبــا ًکل عمــر کاری خــود را در‬ ‫دســتگاه قضایی گذرانده‪ ،‬اما هنوز برای اشــنایی بیشــتر‬ ‫بــا ابعــاد و زوایــای مختلــف کار نیــاز بــه تحقیق و شــنیدن‬ ‫نظــرات دلســوزان و خیرخواهــان دارد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه گفت‪ :‬در همین راســتا از تیر ســال‬ ‫جــاری کــه ریاســت عدلیــه را بــر عهــده گرفتــم تــا کنــون‬ ‫در حــد تــوان بــا همــکاران بخش هــای مختلــف قضایــی‬ ‫و نخبــگان و اقشــار مختلــف جامعــه و همچنیــن ســران‬ ‫قــوا‪ ،‬معاونــان رئیــس جمهــور‪ ۶ ،‬وزیــر‪ ،‬هیئــت رئیســه و‬ ‫اعضــای ‪ ۹‬کمیســیون و فراکســیون مجلــس و همچنیــن‬ ‫کارشناســان حوزه هــای قضایــی و حقوقــی‪ ،‬کانــون وکال‪،‬‬ ‫کانــون کارشناســان دادگســتری‪ ،‬اتــاق بازرگانــی و اتــاق‬ ‫اصنــاف‪ ،‬چهره هــای سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و اصحــاب‬ ‫رســانه جلســاتی را برگــزار کــرده ام‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای افــزود‪ :‬ایــن جلســات بــا اهــداف‬ ‫مشــخص و بــه صــورت کاربــردی بــرای رســیدن بــه‬ ‫فهــم مشــترک دربــاره مشــکالت و راهکارهــای ان هــا و‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در کشــور بــرای حــل‬ ‫مشــکالت مــردم بــه ویــژه در حــوزه قضایــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بــا اینکــه در تهــران ‪۱۱۵‬‬ ‫شــعبه تجدیدنظــر مصــوب داریــم‪ ،‬ولــی بــه لحــاظ کمبــود‬ ‫قاضــی فعــا ًفقــط ‪ ۸۲‬شــعبه تجدیدنظــر فعــال اســت‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای بــر همیــن اســاس از رئیــس کل‬ ‫دادگســتری اســتان تهران و مســئوالن کمیســیون نقل و‬ ‫انتقــاالت خواســت کــه بــا افزایــش قضــات و مستشــاران‬ ‫مــورد نیــاز دادگاه هــای تجدیــد نظــر‪ ،‬در حــد مقــدورات‬ ‫تعــداد شــعب ایــن دادگاه هــا را افزایــش دهنــد تــا رونــد‬ ‫رســیدگی بــه کار مــردم تســریع شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــر قضایــی ســنگین اســت و در حــال‬ ‫حاضــر بیــش از حــد متعــارف کار بــرای کارمنــدان و‬ ‫قضــات تعریــف شــده و متاســفانه محدودیت هایــی‬ ‫بــرای بکارگیــری و اســتخدام وجــود دارد کــه بایــد بــا‬ ‫یــک برنامه ریــزی دقیــق و مدبرانــه و بــا کمــک دولت و‬ ‫مجلــس از حجــم کار کاســته شــود و یــا بــا به کارگیری‬ ‫بیشــتر قاضــی و کارمنــد خدمــات بهتــری بــه مــردم‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد حجــم کار قضــات را‬ ‫کــم کنیــم تــا کیفیــت کار باالتــر رود‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه گالیه هــای کارکنــان‬ ‫دســتگاه قضــا نســبت بــه مشــکالتی کــه دارنــد‪ ،‬متذکــر‬ ‫شــد کــه در همــه نشس ـت ها بــا دولــت و مجلــس ایــن‬ ‫مســاله مــورد توجــه و تاکیــد بــوده و دنبــال شــده و‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم مراقبــت نســبت بــه هواهــای نفســانی و‬ ‫وسوسـه های شــیطان و شــیطان صفتــان نیــز تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در مــراودات و رفــت و امدهــا بایــد از مواضــع‬ ‫تهمــت اجتنــاب کــرد و مراقــب وسوســه خناســان بــود‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای افــزود‪ :‬گاهــی انســان بــر اثــر هواهــای‬ ‫نفســانی و وسوســه شــیطان لغــزش پیــدا می کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫گاهــی هــم بــرای انســان برنامه ریــزی و نقشــه طراحــی‬ ‫می کننــد و دام بــر ســر راهــش می گذارنــد کــه باید بیشــتر‬ ‫مراقــب بــود‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه گزارشــی از تخلــف‬ ‫یــک قاضــی بازداشــت شــده را مــورد مطالعــه قــرار دادم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بعــد از خوانــدن ایــن گــزارش بالفاصلــه بــا رئیــس‬ ‫دادگســتری و رئیــس مجتمــع قضایــی و بازپــرس ایــن‬ ‫پرونــده تمــاس گرفتــم و انهــارا بــه دفتــرم دعــوت کــردم‬ ‫کــه علــل لغــزش را بررســی و اســیب شناســی کنیــم کــه‬ ‫چــه انگیــزه و عواملــی باعــث لغــزش شــده و یــا امــکان‬ ‫پیشــگیری وجــود داشــته اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد جلــوی لغــزش را از مبــدا گرفــت نــه‬ ‫انکــه اجــازه دهیــم افــراد ســقوط کننــد و بعــد برایشــان‬ ‫ابــراز تاســف کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــه موضــوع نقــص پرونده هــا در‬ ‫دادگاه هــای تجدیــد نظــر نیــز اشــاره کــرد و بــا تاکیــد بــر‬ ‫لــزوم تدبیــر بــرای تســریع در رســیدگی بــه پرونده هــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نبایــد اجــازه داد یــک پرونــده یــک ســال بمانــد‬ ‫و بعــد بررســی و معلــوم شــود نقــص داشــته و تــازه‬ ‫بخواهیــم ان را عــودت دهیــم‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه قضــات محاکــم تجدیدنظــر افــزود‪ :‬وقتــی‬ ‫پرونــده ای می ایــد‪ ،‬همــان اول یــک نــگاه اجمالــی بــه ان‬ ‫بیاندازیــد و اگــر نقــص داشــت همان موقــع برگردانید یا اگر‬ ‫نیــاز بــه کارشناســی داشــت ایــن کار زودتــر انجــام شــود‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای همچنیــن در خصــوص برخــی احــکام‬ ‫در محاکــم تجدیدنظــر‪ ،‬گفــت‪ :‬مجــازات بایــد متناســب‬ ‫بــا جــرم باشــد؛ بایــد جهــات مختلــف حکــم بــه صــورت‬ ‫مســتند و مســتدل در رای ذکــر شــود و احــکام بایــد‬ ‫معقــول باشــد کــه منجــر بــه شــبهه نشــود‪.‬‬ ‫رئیــس دســتگاه قضــا افــزود‪ :‬قضــات بایــد وضعیــت‬ ‫زندانیــان را بــه صــورت مســتمر مــورد پایــش و ارزیابــی‬ ‫قــرار دهنــد تــا کســانی کــه امــکان اســتفاده از ارفاقــات‬ ‫قانونــی همچــون ازادی مشــروط و مرخصــی دارنــد‪،‬‬ ‫بی دلیــل در زنــدان نماننــد و تاجایــی که امــکان دارد حکم‬ ‫زنــدان و حبــس داده نشــود‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال گفــت‪ :‬بــه طــور مثــال اگــر کســی بــه‬ ‫‪ ۱۰‬ســال حبــس محکــوم شــده‪ ،‬چــرا بــه طــور ناگهانــی‬ ‫مــدت حبــس او بــه یــک ســال تبدیــل می شــود؛‬ ‫البتــه گاهــی یــک رای نقــض می شــود کــه تکلیــف ان‬ ‫مشــخص اســت‪ ،‬ولــی بایــد همــه جهــات حکم مســتند‬ ‫و مســتدل باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه کــه در اظهاراتــش تاکیــد کــرد کوتاه‬ ‫ســخن می گویــد تــا قضــات زودتــر در شــعبات مســتقر و‬ ‫بــه کار مــردم رســیدگی کننــد‪ ،‬پــس از پایــان دیــدار و هــم‬ ‫اندیشــی بــا قضــات‪ ،‬بــا تعــدادی از مراجعــان بــه مجتمــع‬ ‫قضایــی غدیــر بــه صــورت چهــره بــه چهــره گفــت وگــو کرد‬ ‫و در جریــان مســائل و مشــکالت ان هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫طــی دو ســال و نیــم گذشــته‪ ،‬تقریبــا بــاالی ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫پرونــده معوقــه و مســن ســنواتی در دادگســتری اســتان‬ ‫تهــران تعییــن تکلیــف شــده اند‬ ‫پیــش از ســخنان رئیــس دســتگاه قضــا‪ ،‬محمــد جــواد‬ ‫حشــمتی مهــذب رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران‬ ‫بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۱۸‬درصــدی ورودی پرونده هــا بــه‬ ‫مجموعه دادگســتری اســتان تهران گفت‪ :‬طی دو ســال‬ ‫و نیــم گذشــته‪ ،‬تقریبــا بــاالی ‪ ۲۰۰‬هــزار پرونــده معوقــه‬ ‫و مســن ســنواتی در دادگســتری اســتان تهــران تعییــن‬ ‫تکلیــف شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــعب فعــال مجتمــع دادگاه هــای‬ ‫تجدیدنظــر اســتان تهــران گفــت‪ :‬میــزان ورودی پرونــده‬ ‫بــه هــر یــک از این شــعب در ماه بیــش از مقدار متعارف‬ ‫اســت و قضــات دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران بــه‬ ‫دلیــل تراکــم بــاالی پرونده هــا کار بســیار ســختی دارنــد‪.‬‬ ‫حشــمتی مهــذب بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۱۵‬درصــد از اراء‬ ‫بــدوی در دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران نقــض‬ ‫می شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬در دادگســتری اســتان تهــران ‪۱۰‬‬ ‫قاضــی را بــرای موضــوع اتقــان اراء اختصــاص داده ایــم‪.‬‬ ‫«عبــاس ذاقلــی» سرپرســت دادگاه هــای تجدیدنظــر‬ ‫اســتان تهــران هــم در ایــن مراســم گفــت‪ ۸۲ :‬شــعبه‬ ‫فعــال‪ ۱۷۰ ،‬قاضــی و ‪ ۳۵۰‬پرســنل اداری‪ ،‬مجتمــع‬ ‫دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران را بــه بزرگتریــن‬ ‫واحــد قضایــی ایــران تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران از‬ ‫جهــت حجــم کار قضایــی بــه نســبت پرســنل‪ ،‬رتبــه اول را‬ ‫در میــان محاکــم کشــور دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ذاقلــی تصریــح کــرد ‪ :‬کارکنــان قضایــی و اداری‬ ‫دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران تقریبــا چهــار‬ ‫برابــر ظرفیــت خــود کار می کننــد‪ ،‬مجتمــع دادگاه هــای‬ ‫تجدیدنظــر اســتان تهــران طــی ســال گذشــته در تمــام‬ ‫شــاخص های ارزیابــی عملکــرد رتبــه نخســت اســتان را‬ ‫در اختیــار داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۴۲‬درصــدی موجــودی‬ ‫پرونده هــای دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران بــه‬ ‫رغــم افزایــش ‪ ۲۳‬درصــدی افزایــش ورودی پرونده هــا‬ ‫گفــت‪ :‬کاهــش ‪ ۴۷‬درصــدی پرونده هــای مُســن و‬ ‫کاهــش حــدودا ً یک ماهــه اوقــات دادرســی‪ ،‬از جملــه‬ ‫دســتاوردهای دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران در‬ ‫ســال گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫ذاقلی خاطرنشــان کرد‪ :‬دادگاه های تجدید نظر اســتان‬ ‫تهــران در شــرایط کرونــا یــک روز هــم تعطیــل نشــدند و‬ ‫قضــات و کارکنــان ان بــه صــورت جهــادی بــه پرونده هــای‬ ‫ارجاعــی رســیدگی کردند‪.‬‬ ‫کمیسیون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات فراقوه ای‬ ‫است و جریان های مطالبه گر باید از این ظرفیت بزرگ‬ ‫مطلع بشوند‪ .‬هیچ محدودیتی برای انتشار و دسترسی‬ ‫ازاد به اطالعات وجود ندارد‪ ،‬شان همه ما خدمتگذاری‬ ‫به مردم است و یکی از این خدمات اطالعی رسانی‬ ‫درست به مردم است و اگر نیاز به قانون گذاری و اصالح‬ ‫ائین نامه وجود دارد‪ ،‬باید انجام شود‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫امنیت غذایی نیاز امروز کشوراست‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬امــروز جامعه کشــاورزی‬ ‫بــه خصــوص دامپــروران در فشــار اقتصــادی بــه ســر مــی برنــد‪ ،‬وضعیــت ایــن قشــر‬ ‫تولیــد کننــده روز بــه روز بدتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امــان اللــه حســین پــور اظهــار داشــت‪ :‬امــروز کشــور نیــاز‬ ‫بــه امنیــت غذایــی دارد کــه ایــن مــی طلبــد کشــاورزی و دامپــروری اقتصــادی داشــته‬ ‫باشــیم امــا بــه هــر دلیلــی ایــن قشــر تولیــد کننــده هــم اینــک در معــرض خطــر و بعضــا‬ ‫نابــودی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بایــد بــه جامعــه کشــاورزی توجه ویژه ای داشــته باشــیم‬ ‫افــزود‪ :‬حتــی اگــر ســرپناه نداشــته باشــیم بــه نوعــی زندگــی را گــذران مــی کنیــم امــا ان‬ ‫زمانــی کــه امنیــت غذایــی بــه خطــر بیفتــاد کشــور بــا چالــش مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســین پــور بــر حمایــت از قشــر تولیــد کننــده تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬چــرا کشــاورز‬ ‫بایــد بــه همــه بخــش هــای جامعــه یارانــه بدهــد؛ تولیــد کننــده بخــش کشــاورزی‬ ‫متهــم بــه ایــن هســتند کــه کاالهــای اساســی تولیــد مــی کننــد و قیمــت فــروش‬ ‫محصول نســبت به هزینه ها بســیار پایین اســت این در حالی اســت که در ســایر‬ ‫بخش هــا از جملــه صنعــت خــودرو و فــوالد محصــول خــود را چندیــن برابــر هزینــه‬ ‫انجــام شــده بــه فــروش می رســانند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه هــم اینــک‬ ‫اقداماتــی حمایتــی از ســوی مجلــس در خصــوص بخــش کشــاورزی انجــام شــده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬کار بازرگانــی در حــوزه بخــش کشــاورزی بایــد از توجــه ویــژه ای‬ ‫برخــوردار باشــد‪ ،‬مجلــس تــاش مــی کنــد تــا بخــش هایــی از مشــکالت ایــن قشــر‬ ‫را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫حســین پــور وضعیــت کنونــی دامپــروران را ناکارامــدی چندیــن ســاله برخــی دولت هــا‬ ‫دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬ســال ها وضعیــت ایــن قشــر تولیــد کننــده بــه ســمت پاییــن‬ ‫بــوده اســت بــه یکبــاره رشــد نخواهــد کــرد ‪ ،‬تــاش مــی کنیــم تــا در اینــده نزدیــک‬ ‫مشــکالت را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــر صــادرات محصــوالت کشــاورزی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده نشــده اســت و جایــگاه مناســبی در ایــن خصــوص در دنیــا نداریــم‪.‬‬ ‫حســین پــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیان اینکه پیشــران اقتصادی خراســان‬ ‫شــمالی در بخــش کشــاورزی اســت گفــت‪ :‬هــم اینــک در ایــن خطــه در خصوص تامین‬ ‫اب مشــکل داریــم کــه بایــد منابــع جدیــد ابــی ایجــاد کنیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی خــام فروشــی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی را از مهــم تریــن مشــکالت ایــن اســتان دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫اینکــه بیــش از دو میلیــون راس دام ســبک در اســتان داریــم امــا در خصــوص صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی بســیار ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی نیــز در ایــن اییــن بر اقتصادی شــدن‬ ‫ایــن حــوزه تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬دانــش‪ ،‬علــم و فنــاوری بایــد وارد بخــش کشــاورزی شــود‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی بــر تجهیــز اراضــی بــه ســامانه هــای ابیــاری نویــن تاکیــد کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬در حــدود پنــج ســال در ایــن اســتان بیــش از ‪ ۲۲‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫اســتان بــه سیســتم هــای ابیــاری نویــن مجهــز شــده اســت کــه بایــد توســعه بیشــتر‬ ‫پیــدا کنــد کــه در ایــن خصــوص دولــت حمایــت هــای خوبــی دارد و از کشــاورزان مــی‬ ‫خواهیــم از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫یازدهمیــن نمایشــگاه سراســری کشــاورزی‪ ،‬دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان بــا حضــور ‪۷۰‬‬ ‫شــرکت داخلــی از سراســر اســتان در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫بجنــورد گشــایش یافــت‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 4‬اذر‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 4‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 52,340,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,077,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 118,510,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 121,400,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪62,200,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 36,950,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪427‬‬ ‫توسعه اقتصاد دیجیتال‬ ‫گام بزرگ دولت سیزدهم‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه‬ ‫توســعه اقتصــاد دیجیتــال و عملی شــدن وعــده‬ ‫ورود اســتارتاپ ها بــه بــازار ســرمایه‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در اســتانه صدمیــن روز اســتقرار دولــت‪ ،‬نــام‬ ‫نخســتین اســتارتاپ ایرانــی بــر تابلــوی فرابــورس‬ ‫نقــش خواهــد بســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪،‬‬ ‫نخســتین گام موثــر دولــت بــرای شــکوفایی‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال‪ ،‬همــوار کــردن مســیر ورود‬ ‫اســتارتاپ ها بــه بــازار ســرمایه اســت کــه امــروز‬ ‫بــا اغــاز مراحــل ورود نخســتین اســتارتاپ ایرانــی‬ ‫بــه بــورس بــه ثمــر نشســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش بــا پیگیری هــای وزیــران‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات واقتصاد و دارایی‪،‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری و‬ ‫رییــس ســازمان بــورس‪ ،‬ســرانجام اســتارتاپ‬ ‫تپســی مجــوز ورود بــه بــازار ســرمایه را دریافــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫ســال ها‪ ،‬دولــت ســیزدهم بــه وعــده ورود‬ ‫اســتارتاپ ها بــه بــازار ســرمایه جامــه عمــل‬ ‫پوشــاند و شــرکت تپســی نخســتین شــرکتی‬ ‫خواهــد بــود کــه نــام ان بــر تابلــوی فرابــورس‬ ‫نقــش خواهــد بســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در هفته هــای اتــی‬ ‫بــا نقــش بســتن نــام ایــن شــرکت در تابلــوی‬ ‫فرابــورس‪ ،‬عمــا ً ســد ورود اســتارتاپ ها بــه بــازار‬ ‫ســرمایه شکســته خواهــد شــد و انتظــار م ـی رود‬ ‫مــوج تــازه ای از ورود شــرکت های فناورپایــه بــه‬ ‫ایــن بــازار بــرای تامیــن مالــی بیشــتر و در نتیجــه‬ ‫بزرگ تــر شــدن ســایز بازارهــای مرتبــط بــه حــوزه‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و توســعه اقتصــاد‬ ‫دیجیتــال بــه راه بیفتــد‪.‬‬ ‫اعــام ایــن خبــر در اســتانه صدمیــن روز‬ ‫اســتقرار دولــت ســیزدهم‪ ،‬اراده و اهتمــام جــدی‬ ‫دولــت بــر توســعه فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد‬ ‫دیجیتــال را بیــش از پیــش روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫‪ 140060312005003004‬مــورخ ‪ 1400.07.12‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از خانــم‬ ‫زهــره بیگــم میــر فندرســکی به تصرفــات مالکانه‏بالمعارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412005000173‬تقاضــای خانــم اســیه فندرســکی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 286‬و کــد ملــی‏‏‪2269194004‬صــادره از علــی‬ ‫ابــاد فرزنــد ولــی الــه درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 97.35‬متــر مربع مفروز و‬ ‫مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان‬ ‫منوچهــری‪ -‬صبــا ‪ 1‬ســعادت ‪ 4‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه‬ ‫اســتناد مجوزشــماره ‪ 1400.1203‬مــورخ ‪ 1400.06.30‬اداره منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و‏مجوزشــماره ‪23.99.339.1299‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399.09.30‬اداره منابــع اب علــی ابــاد تائیــد گردید‪ .‬مراتب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪119:‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1400/09/06:‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/22 :‬‏‪‎‬‬ ‫محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی‬ ‫ابادکتــول‬ ‫لزوم همگرایی نهادهای مربوط‬ ‫رییــس اداره امــوزش‪ ،‬ترویــج و مشــارکت های مردمــی اداره کل‬ ‫منابع طبیعی گلســتان اظهارداشــت‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬درصد مســاحت‬ ‫اســتان شــامل جنــگل و مرتــع مــی شــود کــه بــرای صیانــت و‬ ‫حفاظــت از ان نیازمنــد یــک همگرایــی جامــع بیــن دســتگاه های‬ ‫متولــی و دخیــل هســتیم‪.‬‬ ‫ضرورت توسعه‬ ‫جنگل کاریبا‬ ‫مشارکتجوامع‬ ‫محلی‬ ‫همســو کردن جوامع پیرامونی مناطق رویشــگاهی‬ ‫اســتان گلســتان در صیانــت و پاســداری از طــرح‬ ‫نهالــکاری ســاالنه در گســتره هــزار هکتــاری از‬ ‫عرصه هــای ملــی شــرط اصلــی توســعه گســتره‬ ‫جنــگل و مقابلــه بــا تهدیــدات روزافــزون همچــون‬ ‫ریزگــرد در ایــن اســتان شــمالی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گلســتان بیشــترین‬ ‫و وســیع ترین رویشــگاه ســرخدار ایــران و بهتریــن و‬ ‫غنــی تریــن رویشــگاه هــای بلــوط «بلندمــازو» جهان‬ ‫را داراســت‪ ،‬ایــن رویشــگاه هــا و چندیــن رویشــگاه‬ ‫منحصــر بفــرد دیگــر در دل صدهــا هــزار هکتــار‬ ‫از جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬گلســتان را یــک اســتان‬ ‫شــاخص در حــوزه جنــگل تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وســعت جنگل هــای ایــن اســتان نســبت بــه‬ ‫مســاحت کل اســتان رقــم مطلوبــی اســت امــا ایــن‬ ‫گســتره ســبز نســبت بــه نیــم قــرن پیــش ســیر نزولی‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬همیــن امــر ســبب شــده تــا متولیــان‬ ‫مدیریــت ایــن گنجینــه هــای ســر بــه فلــک کشــیده‬ ‫تالشــی جــدی بــرای احیــای جنگل هــای مخروبــه و یــا‬ ‫ایجــاد جنگل هــای جدیــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســیر هــزاران نفــر روز فعالیــت صــورت‬ ‫گرفتــه و میلیاردهــا تومــان اعتبــار و صدهــا‬ ‫دســتگاه خــودرو و تجهیــزات دولتــی بــرای ان‬ ‫منظور شــد تا شــاید چتر ســبز گلســتان توســعه‬ ‫یابــد‪ ،‬بــا وجــود همــه اهتمــام صــورت گرفتــه در‬ ‫برخی از موارد متاســفانه شــاهد ان هســتیم که‬ ‫بخشــی از پروژه هــای جنــگل کاری یــا نهالــکاری‬ ‫در گلســتان بــه شکســت انجامــد‪.‬‬ ‫در ایــن رویکــرد بیشــترین ناکامی هــا بــه حــوزه‬ ‫کاشــت نهــال در محورهــای مواصالتــی و حاشــیه‬ ‫جاده هــای اســتان تعلــق دارد امــا در بخــش کاشــت‬ ‫نهــال و بــذر در اراضــی ملــی توفیقــات خوبــی بــه‬ ‫دســت امده اســت و ســطح جنگل ها از حدود ‪۳۶۰‬‬ ‫هــزار هکتــار بــه ‪ ۴۵۰‬هــزار هکتــار رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬کارشناســان بــر ایــن امــر اتفــاق نظــر‬ ‫دارنــد کــه بخشــی از ایــن نهالکاری هــا بــه دالیــل‬ ‫مختلفــی بــه شکســت انجامیــد و ثمــره ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫حاصــل نشــده اســت‪ ،‬هــر چنــد بخشــی از ایــن‬ ‫ناکامی هــا بــه رخدادهای طبیعی مانند خشکســالی‪،‬‬ ‫حریــق‪ ،‬افــت و بیمــاری و حتی متناســب نبــودن نوع‬ ‫گونــه انتخابــی بــه محــل کاشــت مربــوط اســت امــا‬ ‫بــا ایــن وجــود همــراه کــردن مــردم در پاسداشــت‬ ‫و صیانــت از عرصه هــای جنــگل کاری شــده نقــش‬ ‫بســزایی در توفیقــات ایــن بخــش دارد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد پویــش نهالــکاری بــا شــعار «هــر‬ ‫ایرانــی یــک درخــت» بــا هــدف تقویــت پوشــش‬ ‫گیاهــی در هــزار هکتــار از عرصــه هــای منابع طبیعی‬ ‫گلســتان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن پویــش تــا پایــان فصــل نهالــکاری ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت تــا بیــش از هــزار هکتــار از مناطــق‬ ‫دچــار حریــق شــده اســتان احیــا شــود‪.‬‬ ‫وظیفه همگانی‬ ‫روح الــه رســتمی از پژوهشــگران علــوم جنــگل‬ ‫در اســتان گلســتان اظهارداشــت‪ :‬تــاش بــرای‬ ‫موفقیــت و ثمربخشــی حداکثــری طرح هــای‬ ‫احیایــی در عرصه هــای طبیعــی تنهــا وظیفــه‬ ‫مامــوران و مســئوالن منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫نیســت بلکــه همــه مــردم و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫در ایــن خصــوص مســئولیت دارنــد‪.‬‬ ‫رســتمی گفــت ‪ :‬توانمندســازی جوامــع محلــی‬ ‫نخســتین گام بــرای احیــای جنــگل هــای ارزشــمند‬ ‫شــمال کشــور اســت چــون مراکــز جمعیتــی‬ ‫پیرامونــی بخاطــر نزدیکــی بــه کانــون هــای جنگلی‪،‬‬ ‫دسترســی بســیار اســانتری بــرای حفاظــت و احیانــا‬ ‫تخریــب ایــن عرصــه هــا دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای جبــران کمبــود نیــرو در بخــش‬ ‫اجرایــی و حفاظــت بــه ویــژه در طــرح هــای‬ ‫جنــگل کاری و نهــال کاری نیازمنــد بهــره گیــری و‬ ‫مشــارکت جوامــع محلــی ســاکن مناطــق پیرامونــی‬ ‫رویشــگاه های اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کــرد‪ :‬انتخــاب‬ ‫نــوع نهــال بــرای اجــرای پــروژه جنــگل کاری نقــش‬ ‫مهمــی در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت ایــن‬ ‫برنامه هــای احیایــی داردِ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر در ایــن جنــگل هــا درخــت‬ ‫متناســب بــا اقلیــم ان کاشــته شــود‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫ابیــاری و تیمــار نــدارد و هزینــه هایــی کــه بایــد‬ ‫در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک بــرای جنــگل‬ ‫کاری معطــوف کنیــم در انجــا وجــود نــدارد‪ ،‬بــه‬ ‫شــرطی کــه گونه هــا بومــی باشــند و در همــان‬ ‫رویشــگاه های جنگلــی کاشــته شــوند‪.‬‬ ‫رســتمی تغییرکاربــری اراضــی‪ ،‬جــاده کشــی های‬ ‫غیــر اصولــی‪ ،‬تبدیــل چــوب بــه ذغال و برداشـت های‬ ‫غیرقانونــی بــرای تامیــن نیازهــای چوبــی کشــور‪ ،‬فقــر‬ ‫معیشــتی جوامــع محلــی اطــراف رویشــگاه های‬ ‫جنگلــی‪ ،‬فشــار بیــش از حــد دام‪ ،‬هجــوم افــات‪،‬‬ ‫اتــش ســوزی و تغییــرات اقلیمــی اصلی تریــن دالیل‬ ‫کاهــش وســعت رویشــگاه های جنگلــی شــمال‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش همراهی مردم در جنگل کاری‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان گفــت کــه بــرای‬ ‫حفــظ و نگهــداری مناطــق نهالــکاری شــده چــاره ای‬ ‫جــز همراهــی مــردم‪ ،‬تشــکل هــای مــردم نهــاد و‬ ‫نهادهــای دخیــل نداریــم‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی یــاداور شــد‪ :‬بــرای انکــه‬ ‫سرســبزی بیشــتری بــرای طبیعــت اســتان ایجــاد‬ ‫کنیــم بایــد عــاوه بــر نیــرو هــای قرقبــان و جنــگل بان‬ ‫منابــع طبیعــی ‪ ،‬نقــش افرینــی و همراهــی عمومــی‬ ‫را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تــاش داریــم بــا مشــارکت‬ ‫عالقه منــدان بــه طبیعــت التیــام بخــش اســیب های‬ ‫وارده بــه طبیعــت گلســتان باشــیم‪.‬‬ ‫لطفــی از کاشــت ‪ ۲‬هــزار اصلــه نهــال بلــوط و‬ ‫کاشــت ‪ ۱۲‬هــزار قطعــه بــذر ایــن درخــت در مناطــق‬ ‫کوهســتانی درازنــوی شهرســتان کردکــوی خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن منطقــه در شــهریور مــاه گذشــته دچــار‬ ‫حریــق شــده و حــدود ‪ ۳۵۰‬هکتــار از اراضــی منطقــه‬ ‫بــه خاکســتر تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫ساالنه هزار هکتار جنگل کاری داریم‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــر اســاس برنامــه ســاالنه هــزار‬ ‫هکتــار جنــگل کاری در برنامــه اســتان گلســتان‬ ‫داریــم کــه بــرای ایــن عملیــات نیــاز بــه ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫لطفــی گفــت‪ :‬بــا توجــه به کاهــش اعتبارات بخش‬ ‫دولتــی امیــد داریــم بــا کمــک خیریــن‪ ،‬جوامــع محلی‬ ‫و دوســتداران پروســه نهالکاری اجرایی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬نیازمنــد تولیــد یــک میلیــون اصلــه‬ ‫نهــال در اســتان هســتیم کــه بــه ســبب برخــی از‬ ‫مشــکالت حقوقــی بــا مجموعــه نهالســتان قــرق در‬ ‫تولیــد نهــال دغدغــه هایــی داریم که تــاش کردیم با‬ ‫تــوان بخــش خصوصــی ایــن مشــکل برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســوول منابــع طبیعــی گلســتان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬از ابتــدای انقــاب تاکنــون ‪ ۹۰‬هــزار هکتــار‬ ‫از عرصه هــای ملــی گلســتان نهالــکاری و یــا‬ ‫بذرپاشــی شــده اســت کــه حــدود بیــش از ‪۸۰‬‬ ‫درصــد موفقیــت امیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫لطفــی توضیــح داد‪ :‬حیــن اجرای عملیــات احیایی و‬ ‫نهالــکاری شــاید بخشــی از عرصــه بــه دالیــل مختلف‬ ‫بــه ســرانجام نرســد‪ ،‬عوامــل محیطــی ماننــد چــرای‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬افــات و بیماریهــا و اتــش ســوزی از جملــه‬ ‫دالیــل خشــک شــدن عرصــه هایــی اســت کــه در ان‬ ‫نهالــکاری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان گلســتان اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در عملیــات هــای احیایــی مناطقــی کــه زیــر‬ ‫کشــت نهــال یــا بــذر قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یــک الیــه و ســپر حفاظتــی عمــل کــرده و ســبب‬ ‫مــی شــوند تــا بخــش هایــی از جنــگل هــای مخروبــه‬ ‫داخــل جنــگل احیــا شــود بــه زبــان ســاده تــر شــاید مــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکتــار نهــال کاری کنیــم و ‪ ۱۰‬هکتــار بــه ســبب‬ ‫خشــکالی و افــت بــه ثمــر ننشــیند امــا در اثــر همیــن‬ ‫نهالــکاری ‪ ۲۰‬هکتــار جنــگل مخروبــه مــا احیــا مــی‬ ‫شــود کــه ایــن بازدهــی ســبب مــی شــود تــا جنــگل‬ ‫زایــی و افزایــش پهنــه هــای ســبز حاصــل شــود‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود ‪ :‬در برخــی از مناطــق گلســتان‬ ‫عرصه هــای وســیع و یکپارچــه از اراضــی ملــی‬ ‫را بــه زیــر کشــت انــواع درختــان بــرده ایــم کــه‬ ‫دســتاورد حاصلــه بســیار مطلــوب بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در منطقــه عــرب گلــو در شــرق‬ ‫گلســتان ‪ ۶۰۰‬هکتــار نهــال کاری شــده کــه پــس‬ ‫از ســال هــا شــاهد ان هســتیم کــه بخــش غالــب‬ ‫ایــن گســترده بــه یــک جنــگل انبــوه و پــر تراکــم‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫لزوم همگرایی نهادهای مربوط‬ ‫رییــس اداره امــوزش‪ ،‬ترویــج و مشــارکت های‬ ‫مردمــی اداره کل منابــع طبیعــی گلســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬حــدود ‪ ۷۰‬درصــد مســاحت اســتان‬ ‫شــامل جنــگل و مرتــع مــی شــود کــه بــرای صیانــت‬ ‫و حفاظــت از ان نیازمنــد یــک همگرایــی جامــع بیــن‬ ‫دســتگاه های متولــی و دخیــل هســتیم‪.‬‬ ‫یــاز مــراد کوســه غــراوی گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫راهکارهایــی کــه در زمــان حاضــر بــرای حفــظ‬ ‫عرصــه هــای جنگلــی و مرتعــی در دســتور کار‬ ‫قــرار دارد تشــکیل کانــون هــای همیــاران طبیعــت‬ ‫اســت تــا شــاهد حضــور فعــال تــر همــه اقشــار در‬ ‫برنامــه هــای مشــارکتی و ترویجــی باشــیم‪.‬‬ ‫نیازمند بسیج همگانی هستیم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فــارغ از اینکــه بــرای موفقیــت‬ ‫در اجــرای طــرح هــای حــوزه منابــع طبیعــی نیازمنــد‬ ‫بســیج همگانــی هســتیم بــه طــور غیــر مســتقیم‬ ‫هــم مــی توانیــم موفقیــت پروژه هــای منابــع‬ ‫طبیعــی را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی فعالیــت هــای همســو ماننــد‬ ‫طــرح ترســیب کربــن کــه در ســال هــای گذشــته‬ ‫در شــرق گلســتان اجــرا شــد موفقیــت اجــرای‬ ‫طرح هــای نهالــکاری را بــه طــور غیــر مســتقیم‬ ‫افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر چقدر مشــاغل همســو با طبیعت‬ ‫رونــق بگیــرد اثــر بخشــی طــرح هــا افزایــش می یابد‪.‬‬ ‫کوســه غــراوی بــا اشــاره بــه برخــی از پروژه هــای‬ ‫نهالــکاری و جنــگل کاری در اســتان گفــت ‪ :‬شــاید‬ ‫برخــی پــروژه هــا بــه ســبب خشکســالی و حریــق بــه‬ ‫اثــر بخشــی حداکثــری نرســد امــا مهــم ایــن اســت‬ ‫کــه بــا حداکثــر تــوان ایــن پــروژه هــا را بــا حضــور و‬ ‫همراهــی مــردم ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی هــر چنــد‬ ‫فرصــت مناســب معرفــی ایــن ذخیــره گاه ارزشــمند‬ ‫را فراهــم کــرد امــا شناســایی تهدیداتــی ماننــد‬ ‫اتش ســوزی و ترســیم راهکارهایــی اثــر بخــش ماننــد‬ ‫بهــره گیــری از توانمنــدی جوامــع حاشــیه نشــین‬ ‫جنــگل هــا و ارتقــای ســطح توانمنــدی دســتگاه هــای‬ ‫متولــی در ایــن عرصــه و تــاش بــرای کاهــش اثــرات‬ ‫ان ‪ ،‬روزهــای بهتــری را بــرای ایــن فســیل زنــده ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون ســاله ترســیم خواهــد کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫فواید اشپزی برای جسم و روان و مزیت های اقتصادی ان‬ ‫شــاید تصــور کنیــد اشــپزی کار‬ ‫بیهــوده ای اســت کــه فقــط وقــت مــا را هــدر می دهــد و ترجیــح می دهیــد زمــان خــود را‬ ‫صــرف کارهــای مهم تــری کنیــد‪ .‬اگــر از فوایــد اشــپزی اگاه باشــید‪ ،‬دیگــر چنیــن دیدگاهــی‬ ‫نخواهیــد داشــت‪ .‬اشــپزی بــرای ســامت جســم و روان مفیــد اســت و بــه بهبــود روابــط‬ ‫اجتماعــی و ویژگی هــای شــخصیتی و صرفه جویــی در هزینه هــا کمــک می کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد امــروزه از اشــپزی بــرای درمــان مشــکالت و اختــاالت‬ ‫رفتــاری و روانــی اســتفاده می شــود‪ .‬در ادامــه شــما را بــا فوایــد اشــپزی در خانــه اشــنا‬ ‫می کنیــم‪ .‬شــاید بــا مطالعــه ایــن مقالــه نظرتــان دربــاره اشــپزی تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫فواید اشپزی برای سالمت جسم‬ ‫وقتــی در خانــه اشــپزی می کنیــم‪ ،‬می توانیــم غذاهــای ســالم و مغــذی بپزیــم و از خــوردن‬ ‫فسـت فودها و غذاهــای امــاده پرهیــز کنیــم‪ .‬مصــرف غذاهــای ســالم فوایــد فراوانــی دارد‬ ‫از جمله‪:‬‬ ‫بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کمــک می کنــد و خطــر بیماری هایــی ماننــد بیماری هــای‬ ‫قلبــی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬پرفشــاری خــون و دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫انرژی ما را بیشتر می کند و خواب شبانه را بهبود می دهد‪.‬‬ ‫در زنــان مصــرف غذاهــای ســالم عالئــم ســندرم پیــش از قاعدگــی (‪ )PMS‬و یائســگی را‬ ‫کاهــش و احتمــال بــاروری را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫اماده کــردن غــذا در خانــه موجــب می شــود کــه کنتــرل بیشــتری روی مــواد اولیــه و‬ ‫انــدازه وعده هــای غذایــی داشــته باشــیم و بهتــر بتوانیــم وزن خــود را کنتــرل کنیــم و‬ ‫کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫در زمــان انتخــاب مــواد اولیــه غــذا می توانیــم از خریــد مــوادی کــه بهشــان حساســیت‬ ‫داریــم (ماننــد مغزهــا و گلوتــن) پرهیــز کنیــم‪.‬‬ ‫بــا انتخــاب مــواد اولیــه ســالم و مناســب و اشــپزی در خانــه خطــر ابتــا بــه بیماری هــای‬ ‫مرتبــط بــا غــذا را کاهــش می دهیــم‪ .‬مســمومیت غذایــی از مشــکالت رایــج کســانی اســت‬ ‫کــه در رســتوران ها یــا فس ـت فودی ها غــذا می خورنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ســازمان های بهداشــت روان تأکید می کنند که تغذیه مناســب نقش مهمی‬ ‫در حفظ ســامت مغز دارد‪.‬‬ ‫اشــپزی فراینــدی اســت کــه بــه برنامه ریــزی نیــاز دارد (تهیه کــردن مــواد الزم و پیــروی‬ ‫از دســتور پخــت غــذا) و بــرای انجــام ان بایــد ذهنتــان را فعــال نگــه داریــد و بــه زمــان و‬ ‫جزئیــات توجــه داشــته باشــید‪ .‬فعال مانــدن ذهــن و به کارگیری حافظه بهتریــن راه مقابله‬ ‫بــا زوال عقــل و الزایمــر اســت‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده انــد کــه وقتــی مرتــب در خانــه غــذا می پزیــد‪ ،‬احتمــال اینکــه بیــرون ‬ ‫از خانــه هــم انتخاب هــای ســالم تری داشــته باشــید‪ ،‬بیشــتر می شــود‪ .‬یعنــی خــوردن‬ ‫غذاهــای ســالم می توانــد عــادت شــما شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 2 ‫افزایــش ســرقت تجهیــزات بویــژه کابل هــای مخابراتــی در اســتان گلســتان معضلــی روز افــزون کــه بــه تاکیــد شــماری از‬ ‫شــهروندان نیازمنــد تدابیــر ویــژه از ســوی نهادهــای مربــوط اســت‪.‬‬ ‫مطابــق امــار نیــروی انتظامــی اســتان از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان مــاه مهر ‪ ۶۰۲‬ســارق کابل های مخابراتی در اســتان‬ ‫گلســتان دســتگیر شــدند که این میزان دســتگیری نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ‪ ۵۶‬درصد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش نیــروی انتظامــی اســتان از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان مــاه مهــر ‪ ۶۰‬درصــد ســرقت های رخ داده در‬ ‫گلســتان کشــف شــده و مجمــوع ســرقت ها در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل هشــت درصــد بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫سرقت تجهیزات‬ ‫مخابراتی در گلستان‬ ‫معضلی که باید‬ ‫جلوی ان را گرفت‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪427‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫محکمترین برهان عشق‬ ‫اعتماد است‬ ‫ اموزش عیب یابی و تعمیر‬ ‫وقتــی یــک فــرد ازدواج مــی کنــد بســیار خوشــحال و شــاد‬ ‫اســت و دوســت دارد خبــر ازدواج خــود را بــه دوســتان و یــا‬ ‫فامیل هایش برســاند و ان ها را در شــادی خود شــریک کند‪.‬‬ ‫امــا ایــن روزهــا ‪،‬خوشــبختی واقعــی کــه بــا دوســت داشــتن‬ ‫و دوســت داشــته شــدن میســر مــی شــد و بــه واســطه ی ان‬ ‫دو قلــب بــرای هــم مــی تپیــد و محکمتریــن برهــان عشــق را‬ ‫کــه اعتمــاد اســت بوجــود م ـی اورد وشــجاعت و قــدرت را در‬ ‫کنــار هــم قــرار میــداد مدتــی اســت کــه بنــا بــه دالیلــی روبــه‬ ‫خاموشــی رفتــه اســت و تقریبــا دیگــر کســی بــرای ســالگرد‬ ‫یکــی شــدن هــا و روز شــیرین وصــال و پیوندتــان مبــارک‬ ‫تــره ای خــورد نمــی کنــد‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫ازدواج ؛‬ ‫ارزویی‬ ‫گمشده‬ ‫الهــه عشــق بــه انســان هــا مــی امــوزد کــه عاشــقانه‬ ‫زندگــی کننــد و بــا پیونــد همیشــه پایــداری کــه‬ ‫ســوگندش را در قلــب هــا جاودانــه کردهانــد‪ ،‬و بــه‬ ‫هــم در امیزنــد و یکــی شــوند‪ ،‬چــه شــادمانه اســت‬ ‫‏فریــاد گونــه ایــن ســوگند‪ .‬عشــق بهانــه اغــاز بــود‪،‬‬ ‫اغــاز قشــنگترین صبحدمــان زندگــی‏‪.‬‬ ‫عشــق بهانــه ســبز بــا هــم زیســتن بــود و اینــک‬ ‫وصــال … بــارش خوشــبختی اســت بــر اشــیان‬ ‫عاشــقترین دســت هــا ‪،‬رونــق بهــاری تریــن‬ ‫ثانیه هــای زندگــی ‏‪.‬‬ ‫وقتــی یــک فــرد ازدواج مــی کنــد بســیار خوشــحال‬ ‫و شــاد اســت و دوســت دارد خبــر ازدواج خــود را‬ ‫بــه دوســتان و یــا فامیــل هایــش برســاند و ان هــا‬ ‫را در شــادی خــود شــریک کنــد‪ .‬امــا ایــن روزهــا‪،‬‬ ‫‏خوشــبختی واقعــی کــه بــا دوســت داشــتن و‬ ‫دوســت داشــته شــدن میســر مــی شــد و بــه‬ ‫واســطه ی ان دو قلــب بــرای هــم مــی تپیــد و‬ ‫محکمتریــن برهــان عشــق را کــه اعتمــاد اســت‬ ‫بوجــود مــی اورد‏وشــجاعت و قــدرت را در کنــار هم‬ ‫قــرار میــداد مدتــی اســت کــه بنــا بــه دالیلــی روبــه‬ ‫خاموشــی رفتــه اســت و تقریبــا دیگــر کســی بــرای‬ ‫ســالگرد یکــی شــدن هــا و روز شــیرین وصــال و‬ ‫پیوندتــان مبــارک ‏تــره ای خــورد نمی کنــد‪.‬‏‬ ‫مــن دختــری‪ 27‬ســاله هســتم کــه لیســانس‬ ‫دارم‪ .‬خیلــی دوســت دارم ازدواج کنــم بــا اینکــه‬ ‫خواســتگارهای بســیاری دارم امــا تــرس از زندگــی‬ ‫بــه مــن اجــازه ی ازدواج نمــی دهــد پیــش مشــاور و‬ ‫‏روانشــناس رفتــم تاثیــری نداشــت از نظــر اجتماعــی‬ ‫و خانوادگــی وجــه ی خوبــی هــم دارم خانــواده و‬ ‫دوســتانم فکــر مــی کننــد کــه در ذهــن مــن کســی‬ ‫بــا معیارهــای در نظــر گرفتــه اســت و مــن‏منتظــر‬ ‫هســتم تــا موقعیــت طــرف مقابــل فراهــم بشــود و‬ ‫بعد بســاط خواســتگاری و ازدواج را راه بیندازم ولی‬ ‫اصــا اینطــور نیســت مــن حتــی مــی ترســم بــرای‬ ‫اشــنایی و شــناخت بهتــر بــا کســی‏دوســت شــوم‬ ‫چــه برســد بــه اینکه‪....‬ازجملــه ی هنــوز مجــردی‬ ‫خســته شــدم‪. .‬‬ ‫مــن پســری ‪ 45‬ســاله قصــد ازدواج دارم امــا بــه‬ ‫خاطــر تــورم اقتصــادی و نبــود امکانــات در ســطح‬ ‫ابتدایــی و ناچیــز کســی بــه مــن زن نمــی دهــد یــک‬ ‫فــوق لیســانس عمــران کــه برخــاف حرفــه ام در‬ ‫‏خــط تولیــد یکــی از اشــنایان مســئول خــط تولیــد بــا‬ ‫حداقــل حقــوق بــا چهــار دیــواری کــه ســهم االرث دو‬ ‫تــا بــرادر و یــک خواهــر دیگــر اســت شــما بگوییــد بــا‬ ‫ایــن وضعیــت دختــر مــردم را کجــای دلــم‏بگــذارم‬ ‫تمــام موهــای ســرم بــه خاطــر فشــارهای عصبــی‬ ‫ریختــه و لــرزش دســت دارم‪.‬‬ ‫دختــری ‪22‬ســاله هســتم ‪15‬ســالگی بــا پســر‬ ‫عمــوی خــودم بــا عالیتریــن موقعیــت خانــه و‬ ‫زندگــی بــه اجبــار خانــواده ازدواج کــردم در ســن‬ ‫‪18‬ســالگی بــا یــک پســر بچــه ی ‪2‬ســاله طــاق‬ ‫گرفتــم چــرا کــه‏پســر عمــوی بنــده کــه ‪ 10‬ســال از‬ ‫من بزرگتر بود عاشــق دختر همســایه بود و حتی‬ ‫بعــد ازدواج هــم رابطــه اش را قطــع نکــرد و ادامــه‬ ‫داربــود کل خانــواده و فامیــل هــم مــی دانســتند و‬ ‫بــه خــود مــن‏هــم گفتــه بــود کــه مــن اصــا راضــی‬ ‫بــه وصلــت بــا تــو نبــودم بــا اصــرار پــدر تــن بــه ایــن‬ ‫ازدواج دادم مــن اگــر ‪10‬بــار دیگــر ازدواج کنــم زن‬ ‫دومــی مــن همــان زهــرا دختــر همســایه اســت و‬ ‫اینجــوری شــد کــه‏زندگــی مــن نیمه کاره رها شــد و‬ ‫االن در وضعیتــی هســتم کــه دوســت دارم ازدواج‬ ‫کنــم امــا هیــچ خواســتگاری نــدارم‏‪.‬‬ ‫‏‪55‬ســالم اســت هنــوز مجــرد هســتم بــه خاطــر‬ ‫کمرویی و خجالتی بودن از جمع های خانوادگی‬ ‫یــا دوســتان و مجالــس دوری کــرده ام و ترجیــح‬ ‫دادم بیشــتر وقتــم را صــرف تحصیــل و دانشــگاه‬ ‫و‏کار کنــم ‪،‬یــک زندگــی محــدود و بســته ‪،‬و چــون‬ ‫تــک فرزنــد بــودم پــدر و مــادر خــدا بیامرزمــم‬ ‫اصــراری بــر ازدواج مــن نداشــتند االن واقعــا‬ ‫خجالــت میکشــم از نظــر همــه چــی موقعیــت‬ ‫بســیار عالــی دارم‏امــا میــل بــه ازدواج نــدارم بــا‬ ‫اینکــه زندگــی را خیلــی دوســت دارم‏‪.‬‬ ‫دختــری هســتم کــه ‪ 37‬ســالمه و در حــال حاضــر‬ ‫مجرد هســتم‪ .‬اولویت زندگی من ازدواج و تشــکیل‬ ‫خانــواده اســت ولــی خواســتگاران مــن یــا طــاق‬ ‫گرفتــه هســتند و صاحــب فرزنــد و یــا مــواری کــه‏بــه‬ ‫مــاک هــای مــن همخوانــی ندارند‪ .‬خیلی افســرده و‬ ‫ناامیــد هســتم بــا وجــود اینکــه دعــا هــم میکنــم ولی‬ ‫دعاهایــم مســتجاب نمی شــود کــم کــم اعتمــادم رو‬ ‫بــه خــدا دارم از دســت میــدم ولــی بــازم‏می ترســم‬ ‫کــه بــه گمراهــی کشــیده بشــم بنابرایــن ســعی‬ ‫میکنــم کــه نمــازم رو بخونــم کــه مانــع از گنــاه کــردن‬ ‫مــن بشــه احســاس میکنــم خیلــی بدبخــت و تنهــا‬ ‫هســتم احســاس میکنــم کــه مــن از همــه‏دوســتان‬ ‫و فامیــل عقــب افتــادم و حتــی خواهــر و بــردارم هــم‬ ‫نســبت بــه اینکــه مــن هــم صاحــب زندگــی مشــترک‬ ‫بشــم ناامیــد شــده اند ودیگــه بــاور نــدارن کــه روزی‬ ‫منــم ازدواج کنــم ایــن رو هــم بگــم‏کــه مــن قبــا یــه‬ ‫بــار شکســت خــوردم و طــاق گرفتــم البتــه ازدواج‬ ‫نکــردم عقــد بــودم و فقــط بــه مــدت ‪ 10‬روز بــا این اقا‬ ‫بــودم و بالفاصلــه طــاق گرفتــم چون فرد نامناســب‬ ‫و بــی دیــن و ایمانــی از‏اب دراومــد و متوجــه شــدم‬ ‫کــه تعهــدی تــو زندگــی مشــترک ندارنــد‬ ‫مــردی هســتم ‪36‬ســاله دارای ‪ 2‬فرزنــد بــه خاطــر‬ ‫جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه‪:‬‬ ‫اقتدار سپاه نشات گرفته از معنویت است‬ ‫جانشــین نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت‪ :‬اگرچــه‬ ‫ســپاه دارای قــدرت نظامــی کامــل اســت امــا‪ ،‬اقتــدار ایــن نهــاد برگرفتــه از معنویت‬ ‫و نمــاز اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام حســین طیبــی فــر در همایــش بــزرگ نمــاز در بجنــورد مرکــز‬ ‫خراسان شــمالی بــا بیــان اینکــه اقتــدار ســپاه از معنویــت اســت اظهــار داشــت‪ :‬هــر چنــد‬ ‫کــه ســاح فــی نفســه بــرای نظامیــان قــدرت محســوب مــی شــود امــا‪ ،‬معنویــت رکــن‬ ‫اصلــی قــدرت مســلمان و نظامیــان اســت ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قــدرت‪ ،‬عظمــت و شــوکت ســپاه پاســداران برگرفتــه از معنویت و نماز‬ ‫اســت و بزرگترین قدرت های پوشــالی را به تعظیم وا داشــته اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام طیبــی فــر افــزود‪ :‬ســپاه الگــو اســت و بــه عنــوان پایــدار کننــده فضیلــت‬ ‫نمــاز بــه ســایر نهادهــا و دســتگاه هــا یــاد مــی دهــد کــه بایــد نمــاز را بــا اهمیــت شــمرند‪.‬‬ ‫خیانــت همســرم از همســرم جــدا شــده ام بــا اینکــه‬ ‫هیــچ کــم وکســری تــو زندگــی نداشــتیم تــو دادگاه‬ ‫اعــام کــرد کــه مــن مــرد منــزوی هســتم کــه لــذت‬ ‫‏از زندگــی برایــم معنــا نــدارد ‪.‬ارتباط هایــم بســیار‬ ‫ازاردهنــده اســت فقــط چســبیده بــودم بــه کار‪،‬‬ ‫درصورتــی کــه اگــر بــه محــل کارم مراجعــه کنیــد‬ ‫متوجــه اخــاق و رفتــارم خواهیــد شــد ‪5‬ســال‬ ‫زندگــی‏مشــترک خوبــی داشــتیم بعــد ‪5‬ســال کــم‬ ‫کــم رفتــارش عــوض شــد مهمــان بــازی بــا دوســتان‬ ‫هــم دانشــگاه یش شــروع شــد و مســافرت های دو‬ ‫روز بهــد یــک هفتــه و‪.....‬وقتــی اعتــراض کــردم بــا‬ ‫‏دخالــت بــرادرش دعــوا بزرگــی راه انداخــت و خالصــه‬ ‫مشــاجره هــای لفظــی جایــش را بــه فیزیکــی داد و‬ ‫بعــد علنــا یــک مــرد تقریبــا ‪50‬ســاله کــه تــوی یــک‬ ‫ارگان ‪...‬کار مــی کــرد مــن و بچــه هــا رو تهدیــد‏کــرد‬ ‫کــه اگــر زنــم را طــاق ندهــم کار بــه جاهــای باریــک‬ ‫مــی کشــد ‪....‬‏‪.‬‬ ‫‏ ســام مــن ‪ 42‬ســالمه و مجــردم خیلــی دوســت‬ ‫دارم ازدواج کنــم یعنــی از نظــر روحــی نیــاز دارم‬ ‫ازدواج کنــم ولــی جــور نمیشــه بــا هــر کــس مالقــات‬ ‫میکنــم بعــد از دو جلســه رابطمــون تمــوم میشــه از‬ ‫‏ایــن شــرایط خســته شــدم میگــن کــه نــاز و عشــوه‬ ‫زنانــه نــدارم شــوخ نیســتم اروم هســتم جــدی ام ‏‪.‬‬ ‫دلــم میخــواد ازدواج کنــم‪ .‬دلــم می خــواد بــرم ســر‬ ‫زندگــی خــودم‪ .‬دلــم میخــواد عاشــق بشــم‪ .‬دلــم‬ ‫میخــواد قلبــم واســه یکــی باشــه جاهای زیــادی برای‬ ‫خواســتگاری اقــدام کــرده ام امــا جــواب نــه‏شــنیدم‬ ‫دیگــه خســته شــدم نمــی گــم باهیــچ دختــری‬ ‫رابطــه نداشــته ام داشــتم امــا نمــی دانــم چــرا‬ ‫خیلــی زود بــدون اینکــه بــه من اطــاع بدهند کات‬ ‫مــی کننــد و دیگــه بــه تلفــن هــام جــواب نمیــدن‬ ‫و تــو‏لیســت ســیاه مــی روم خــودم ادمــی هســتم‬ ‫کــه زود وابســته مــی شــوم و بــه شــدت حســاس‬ ‫و احساســی ام‪ .‬نمیخــوام شکســت و جدایــی رو‬ ‫تجربــه کنــم‪ .‬دلــم فقــط یــه نفــر می خــواد مــال‬ ‫خــودم‏باشــه‪ .‬مــن شــرایطم همــه جــوره اوکــی‬ ‫هســت عشــق و ازدواج را خیلــی دوســت دارم‪.‬‬ ‫یعنی میشه منم ازدواج کنم‏‬ ‫دوســت دارم ازدواج کنم اما ســایه ناکامی عشــق‬ ‫قدیمی ام روی زندگی منه و هر کاری می کنم از‬ ‫خاطــرم نمیــره هــر جــا کــه مــی روم بــا هرکســی که‬ ‫صحبــت مــی کنــم بــه ترانــه ای کــه گــوش‏میدهــم‬ ‫مــدام خاطراتــش برایــم مــرور می شــود وتــا بــا‬ ‫یکــی مــی خواهــم وارد رابطــه بشــوم بــرای ازدواج‬ ‫شــخص جدیــد را بــا اون قدیمــی از همــه لحــاظ‬ ‫مقایســه مــی کنــم یعنــی بــه کل رد پــای عشــق‬ ‫‏قبلــی از قلبــم پــاک نمــی شــود شــدم کالف ســر‬ ‫درگمــی کــه ارام و قــرار نــدارد‪.‬‬ ‫خیلــی دوســت دارم ازدواج کنــم امــا از زمانیکــه‬ ‫دوســتم بــا ‪120‬نفــر مهمــان بالــغ بــر ‪600‬میلیــون‬ ‫تومــان هزینــه عروســی گرفتــه اســت و در نهایــت‬ ‫بعــد ‪3‬مــاه بــه خاطــر قســط و بدهــی زیــاد در زنــدان‬ ‫‏اب خنــک مــی خــورد از هــر چــی ازدواج هســت‬ ‫منصــرف شــده ام ‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن بودنــد دختــران و پســران‪ ،‬مردهــا‬ ‫و زنانــی کــه متاهــل هســتند بــه خاطــر نارضایتــی‬ ‫از یکدیگــر بــرای برطــرف کــردن نیازهــای خــود کــه‬ ‫عــده ای بــه تصــور زیبایــی و انــدام ایده ال‪،‬مشــکالت‬ ‫‏جنســی‪ ،‬رفیــق نابــاب‪ ،‬تنــوع طلبــی‪ ،‬تمایــل بــه چنــد‬ ‫همســری بــودن‪ ،‬نداشــتن اســتقالل مالــی‪ ،‬عــادت‬ ‫بــه خیانــت همســر‪ ،‬نقــش معشــوقه ی مخفــی‬ ‫گرفتــن‪ ،‬توهــم یــا عشــق‪ ،‬تــرس از نابــود شــدن‪،‬‬ ‫‏بدنبــال همــدم مناســب بــودن‪ ،‬تنهایی‪،‬واکنــش بــه‬ ‫خاطــر اســیب های دوران کودکی‪،‬منــزوی بــودن‬ ‫و اعتمــاد بــه نفــس در حــد صفر‪،‬عاشــق خــود‬ ‫بودن‪،‬نمایشــی زندگــی کــردن‪ ،‬نداشــتن کنتــرل‬ ‫‏مناســبی روی ابــراز هیجانــات ‪.....‬ازدواج کرده انــد‬ ‫امــا یــا بــه خیانــت ختــم شــد و یــا بــه طــاق کــه در‬ ‫نهایــت بــاز هــم همـه ی اینهــا منتظــر ازدواج ایــده ال‬ ‫بــا اشــخاص مــورد نظرشــان بــوده انــد‪.‬‬ ‫عشــقی زالل ماننــد یــک رود پــاک و جــاری بــا‬ ‫نیرویــی عظیــم‪ ،‬هــر مانعــی در ســر راهــش را بــه‬ ‫کنــاری مــی زنــد و بــه راه خویــش بــا زیبایــی و وقــار‬ ‫ادامــه خواهــد داد‪ .‬بــا جــاری شــدن زالل عشــق در‬ ‫‏زندگیمــان‪ ،‬لحظــه لحظــه هایمــان همــواره پــاک و‬ ‫زالل در جریانــی مــدام و باطــراوت‪ ،‬عــاری از هــر نــوع‬ ‫مانــع باشــد‏‪.‬‬ ‫ســفر عشــق‪ ،‬هــم ســفری همــراه و همــدل‬ ‫می خواهــد‪ ،‬کــه هــم کنــارت باشــد و هــم بــا دلــت‬ ‫راه بیایــد و هــم بــا تمامــی بــاال و پاییــن هــای زندگــی‬ ‫پــا بــه پایــت‪ .‬درســت همــان کســی کــه امــروز در کنار‬ ‫‏خــود داری و بــا بــودن او بــه زیبایــی و بــا ارامــش‬ ‫بســیار‪ ،‬خــوش‪ ،‬ســفر مــی کنــی‏‪.‬‬ ‫بهتــر اســت دختــر و پســر در تناســبهای ظاهــری‪،‬‬ ‫ســنی‪ ،‬تحصیلــی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬قومــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و خانوادگــی‪ ،‬تناســب و تشــابه قابــل‬ ‫قبولــی داشــته باشــند‪ ،‬در عیــن حــال توجــه بــه ســن‬ ‫‏ازدواج در کنــار رشــد عقلــی‪ ،‬شــناختی و هیجانــی و‬ ‫همچنیــن اهمیــت بــه موضــوع تحقیق در مــورد فرد‬ ‫و خانــواده اش از منابــع موثــق هــم حائــز اهمیــت‬ ‫فراوانــی اســت‪.‬‏‬ ‫از یــاد نبریــم درصــورت مشــاهده تفاوتهــای عمیــق‬ ‫یــا وجــود مســائل خــاص تفکــر بــه اینکــه او را تغییــر‬ ‫خواهــم داد یــا پــس از ازدواج درســت میشــود‬ ‫منطقــی بــه نظــر نمیرســد‪ .‬از یــاد‏نبریــم یــک انتخاب‬ ‫مناســب‪ ،‬قدمــی بــزرگ بــرای ایجــاد یــک رابطــه‬ ‫مطلــوب و ســاختن یــک زندگــی ســالم محســوب‬ ‫میشــود‪ .‬پــس تــا زمانــی کــه یــک شــخص شــناخت‬ ‫مناســبی از خــودش‪ ،‬‏نیازهایــش‪ ،‬الگوهایــش و‬ ‫همچنین شــناخت و درک نیازها و ویژگیهای جنس‬ ‫مخالــف خــود کســب نکــرده باشــد ورود بــه ارتبــاط‬ ‫مهمــی ماننــد دوره شــناخت بــرای ازدواج گامــی‬ ‫پــر‏مخاطــره بــه نظــر میرســد‪ .‬بــه امیــد شــناخت و‬ ‫اگاهــی بیشــتر کــه منجــر بــه انتخابــی عاقالنــه بــرای‬ ‫یــک زندگــی عاشــقانه می شــود‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر مجموعــه و اداره کل بایــد اینگونــه همایــش هــا را برگــزار کنــد تــا زیــر‬ ‫مجموعــه بدانــد کــه خــادم ملــت اســت و فضــای ســازمانها را باید مانند ســپاه فضای نماز‬ ‫کنیــم زیــرا اگــر از مکتــب نمــاز باشــیم در برابــر دشــمنان ایســتادگی مــی کنیــم‪ ،‬همچنــان‬ ‫کــه ســپاه در برابــر قــدرت ایــن دشــمنان بــدون یــک ذره احســاس تــرس ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫جانشــین نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت‪ :‬اگــر مــی‬ ‫خواهیــم وعــده خداونــد در جهــان پابرجــا باشــد باید مکتب اســام و نماز را به نسـل های‬ ‫اینــده منتقــل کنیــم و ایــن فریضــه الهــی را قــدر بدانیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمــاز پاســپورت عبــور از پــل صــراط اســت و بایــد بیــش از ایــن قــدر بدانیــم و‬ ‫در جامعــه ترویــج دهیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام طیبــی فــر بــا بیــان اینکــه نمــاز دو چهــره ظاهــری و باطنــی دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫چهــره ظاهــری را همــه اقامــه مــی کننــد و ایــن چهــره واقعــی و باطنــی نماز اســت که باید‬ ‫اجــرا کــرد و در مومنــان واقعــی بواســطه نــور مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ذکرهــای نمــاز راه مســتقیم و واقعــی را بــه مومنــان نشــان مــی دهــد و‬ ‫ایــن راه رهبــران الهــی‪ ،‬انبیــا و والیــت اســت‪ ،‬نمازخــوان بایــد پشــت امامــش حرکــت و‬ ‫جــا پــای امامــش بگــذارد‪.‬‬ ‫جانشــین نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه پاســداران انقــاب اســامی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫نمــاز بــه مــا یــاد مــی دهــد راه صادقیــن را برویــم و الزمــه ان ایــن اســت کــه بــا ولــی امــر‬ ‫مســلمین و مــردم صــادق باشــیم و راه شــهدا برویــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن نمــاز اســت کــه بــه مــا مــی امــوزد کــه چگونــه و چــه وقــت عضــو گــروه‬ ‫استپرموتور‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬سوئیچ را در حالت ‪ off‬قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬کانکتــور دســته ســیم اســتپرموتور را بــا ازاد‬ ‫کــردن خارضامــن جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬مقــدار مقاومــت الکتریکــی ســیم پیچ هــای‬ ‫اســتپر موتــور را اندازه گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬مولتی متر را در وضعیت اهم قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬پراپ هــای مولتــی متــررا بــه پایه هــای (‪D‬و‪)A‬‬ ‫وســپس (‪C‬و‪ )B‬وصــل کنیــد‪.‬‬ ‫ اگرمقاومــت ‪ ۴۸‬الــی ‪ ۵۵‬اهــم اســت اســتپر‬‫موتــور ســالم اســت‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬دســته ســیم اســتپر موتــور را از نظــر قطــع بــودن‬ ‫بررســی کنیــد‪،‬‬ ‫‪ - ۲‬کابل منفی باتری راجدا کنید‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬ســوکت خاکســتری رنــگ (‪ )M²‬رااز‪ ECU‬جــدا‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬مولتــی متــر رادر وضعیــت اهمــی یــا تســت‬ ‫دیــودی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬چگونگــی ارتبــاط مــدار در دســته ســیم و‬ ‫ترمینال هــا را بررســی کنیــد؛‬ ‫ مابیــن ترمینــال‪ E۳‬و ترمینــال ‪ D۱‬از ســوکت‬‫خاکســتری رنــگ ‪ECU‬‬ ‫ مابیــن ترمینــال ‪ D۲‬و ترمینــال ‪ D۳‬از ســوکت‬‫خاکســتری رنــگ ‪ECU‬‬ ‫توجــه‪ :‬خرابــی یــا عملکــرد نامطلــوب اســتپر موتــور‬ ‫وضعیت هــای زیــر را ایجــاد مــی کنــد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬عدم پایداری دورارام موتور‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خاموش شدن موتور با رهاکردن پدال گاز‪.‬‬ ‫‪ -۳‬افزایش بیش ازحد دورارام موتور‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کاهــش دورموتــور هنــگام فعــال شــدن کمپرســور‬ ‫کولــر در دور ارام‪.‬‬ ‫توجه‪:۲‬‬ ‫جرم گرفتگی استپر موتور و نشیمنگاه روی محفظه‬ ‫دریچــه گاز باعــث عــدم پایداری(متغیربــودن)دورارام‬ ‫مــی شــود‪ .‬مــی تــوان بــا پیــاده کــردن و تمیــز کــردن‬ ‫اســتپر موتــور نشــیمنگاه ان عیــب رابرطــرف کــرد‪.‬‬ ‫تنظیم استپر موتور‪:‬‬ ‫‪-۱‬بادستگاه عیب یاب‪.‬‬ ‫‪-۲‬به روش باز وبسته کردن سوئیچ‪:‬‬ ‫ در ایــن روش ســوئیچ خــودرو را بــاز کنیــد و‪ ۷‬ثانیــه‬‫صبرکنیــد وبعــد ســوئیچ را ببندیــد و ‪ ۷‬ثانیــه صبــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬ایــن کار را ‪ ۶‬بــار انجــام دهیــد بــه صــورت‬ ‫پیوســته‪ ،‬اســتپر موتــور تنظیــم می شــود‪.‬‬ ‫اخطار‪:‬‬ ‫اتصــال ولتــاژ‪ ۱۲V‬باتــری بــه پایه هــای اســتپر موتــور‬‫باعــث خرابــی قطعــه می گــردد‪.‬‬ ‫ بیــرون کشــیدن محــور اســتپر موتــور باعــث خرابــی‬‫وازتنظیــم خــارج شــدن ان مــی شــود‪.‬‬ ‫هرخانواده یک کار افرین‬ ‫و حزبــی باشــیم و ایــن نمــاز اســت کــه راه مــا را از مــزدوران و منافقــان جــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام طیبــی فــر بــا بیــان اینکــه فتنــه هــای دشــمنان علیــه نظــام جمهــوری‬ ‫پایانــی نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬اخریــن فتنــه دشــمن ضربــه بــه معیشــت مردم بــود و بایــد راه خود‬ ‫را از ایــن افــراد جــدا کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کســانی کــه تابلوهــای شــهدا را از ســر کوچــه هــا بــر مــی دارنــد و بــه ایــن‬ ‫مومنــان بــی احترامــی مــی کننــد‪ ،‬فتنــه گــر هســتند و ایــن نماز اســت که به ما مــی اموزد‬ ‫از ایــن افــراد دوری کنیــم‪.‬‬ ‫جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اســامی خاطرنشــان کرد‪ :‬نماز‬ ‫مــا را ریشــه دار مــی کنــد و بــه مــا مــی گویــد بــا جهــت بــاد تغییر نکنیــم و تنها با مصلحت‬ ‫شــخصی پیش نرویم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬وقتــی امــام عــادل در نمــاز جماعــت پیــش نمــاز مــی شــود یــاداور این‬ ‫اســت کــه هــر چــه امــام مــی گویــد همــان را بگویــم و هــر خــط فکــری و منــش دارد مــا‬ ‫همــان را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن همایــش بــا حضــور ســردار اســماعیل فرجی فرمانده ســپاه جواداالئمــه و جمعی از‬ ‫ســپاهیان‪ ،‬بســیجیان و قاریان قران در تاالر دانشــگاه ازاد بجنورد برگزار شــد‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۹‬ابــان تــا پنجــم اذرمــاه بــه فرمــان حضــرت امــام خمینــی(ره) بــه نــام هفته بســیج و‬ ‫پنج اذرماه به نام روز بســیج مســتضعفان نامگذاری شــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪427‬‬ ‫اولویت مهم بیمه‬ ‫سالمت‪ ،‬اجرای‬ ‫کامل پرونده‬ ‫الکترونیک است‬ ‫افتتاحیازدهمین‬ ‫نمایشگاهکشاورزی‬ ‫و صنایع وابسته دربجنورد‬ ‫یازدهمیــن نمایشــگاه سراســری کشــاورزی‪ ،‬منابــع طبیعــی‬ ‫و صنایــع وابســته‪ ،‬در محــل دائمــی نمایشــگاه های‬ ‫بین المللــی بجنــورد واقــع در جــاده ارکان بــا مشــارکت‬ ‫‪ ۷۰‬شــرکت داخلــی و بــا حضــور جنــاب اقــای دکترحســین‬ ‫پــور معــاون محتــرم سیاســی و امنیتــی اســتانداری‬ ‫‪،‬جنــاب اقــای دکترجــدی نماینــده محتــرم شهرســتان‬ ‫شــیروان‪ ،‬جنــاب اقــای دکترحســین پــور نماینــده محتــرم‬ ‫شهرســتان اســفراین‪ ،‬جنــاب اقــای دکتــر یوســفی رییــس‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی اســتان‪ ،‬ســردار مطهــری زاده‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان‪،‬جناب اقــای مهنــدس‬ ‫وحیــد مدیــر کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان و‬ ‫معاونیــن ایشــان‪ ،‬مدیــران جهــاد کشــاورزی شهرســتانهای‬ ‫تابعــه و مســئولین اســتانی و اقشــار مختلــف مــردم‬ ‫بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی گشــایش یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم اقایــان شــیرغانی رئیــس ســازمان‬ ‫نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫و دبیــر جشــنواره ‪،‬دکتــر یوســفی رییــس ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان و دکترحســین پــور نماینــده‬ ‫محتــرم شهرســتان اســفراین بــه ایــراد ســخنرانی پرداختــه‬ ‫و ســپس بــه صــورت رســمی نمایشــگاه افتتــاح گردیــد‬ ‫در ادامــه مدعویــن از جملــه جنــاب اقــای مهنــدس وحیــد‬ ‫مدیــر کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان ‪،‬جنــاب اقــای‬ ‫مهنــدس حســن زاده معــاون حفاظــت و امــور اراضــی‬ ‫‪،‬جنــاب اقــای مهنــدس اســدی معــاون برنامــه ریــزی و‬ ‫توســعه مدیریــت و منابــع ‪،‬جنــاب اقــای مهنــدس فــردی‬ ‫معــاون ابخیــزداری و جنــاب اقــای مهنــدس فالحــی رئیــس‬ ‫اداره امور مراتع اداره کل به بازدید از غرفه های نمایشگاه‬ ‫از جملــه غرفــه اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیزداری اســتان‬ ‫پرداختنــد کــه در ان مــواردی از جملــه تجهیــزات اطفــاء‬ ‫حریــق ‪ ،‬بــذور گیاهــان دارویــی ‪،‬بروشــور و کتابچــه هــای‬ ‫مرتبــط بــا عملکــرد و ســیمای منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان و تابلــو هــای تصاویــر پــروژه هــا در معــرض دیــد‬ ‫بازدیــد کننــدگان قــرار گرفــت‬ ‫درحاشــیه ایــن مراســم افتتاحیــه ‪،‬نشســت علمــی‬ ‫تخصصــی بــه مناســبت روز جهانــی خــاک برگــزار‬ ‫گردیــد کــه مهنــدس وحیــد مدیــر کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری اســتان بــه ایــراد ســخنرانی پرداخت انــد‬ ‫الزم بــه ذکــر مــی باشــد ایــن نمایشــگاه از روز ســه شــنبه‬ ‫دوم اذر مــاه شــروع و تــا روز جمعــه پنجــم اذرمــاه از‬ ‫ساعت ‪ 16‬لغایت ‪ 21‬همه روزه اماده بازدید عالقمندان‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی‪ ،‬توســعه و مدیریــت ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت گفــت‪ :‬از اهــداف مهــم ایــن ســازمان ایجــاد پرونــده‬ ‫الکترونیــک اســت کــه اجــرای ان در گســتره نیمــی از جمعیــت‬ ‫ایــران بــا نظــام ارجــاع‪ ،‬پزشــک خانــواده شــهری و نسخه نویســی‬ ‫و نســخه پیچی اغــاز شــده اســت و اجــرای کامــل ان جــزو اولویــت‬ ‫امضا توافقنامه اجرایی برنامه‬ ‫ملی اشتغال ایران‬ ‫مردم اولین راهکارشان طرح‬ ‫پرونده در محاکم نباشد‬ ‫ورود قدرتمندانه به بازارهای‬ ‫بین المللی هدف دولت است‬ ‫توافقنامــه اجرایــی برنامــه ملــی اشــتغال جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران توســط «ســید حمیــد ســجادی» وزیــر ورزش و جوانــان و‬ ‫«حجــت اللــه عبدالملکــی» وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫بــه امضــا رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت ورزش و جوانــان‪ ،‬ایــن‬ ‫توافقنامــه اجرایــی برنامــه ملــی اشــتغال جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در هفتــاد و نهمیــن جلســه ســتاد ملــی ســاماندهی امــور‬ ‫جوانــان بــه امضــا رســیده ا ســت‪.‬‬ ‫در ایــن توافقنامــه یــک میلیــون و ‪ ۴۵۱‬هــزار و ‪ ۱۹۰‬جــوان‬ ‫تحــت پوشــش قــرار مــی گیرنــد کــه پنــج درصــد از جمعیــت‬ ‫جــوان کشــور و حــدود ‪ ۳۰‬درصــد از جمعیــت جــوان جویــای کار‬ ‫را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫هــم افزایــی در اجــرای برنامــه هــا‪ ،‬پرهیــز از مــوازی کاری هــا‬ ‫و اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای موجــود در حــوزه اشــتغال‬ ‫پذیــری‪ ،‬کارافرینــی و ایجــاد شــغل بــرای جوانــان از اهــداف‬ ‫ایــن تواففنامــه اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد تســهیالت اشــتغال‪ ،‬ایجــاد اشــتغال در ورزش کشــور‪،‬‬ ‫ایجــاد و توســعه هفــت هــزار و پانصــد واحــد کســب و کار‬ ‫ورزش کشــور از مهمتریــن بندهــای ایــن توافقنامــه اســت‪.‬‬ ‫اولیــن هیــات صلــح اقــوام‪ ،‬ویژه امور اهل ســنت اســتان گلســتان در‬ ‫گنبد کاووس افتتاح شــد‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری معــاون قضایــی رئیــس کل دادگســتری و رئیــس‬ ‫شــورای حــل اختــاف اســتان گلســتان در مراســم اغــاز بــه کار ایــن‬ ‫هیــات گفــت ‪ :‬هیــات هــای صلــح و صلــح یــاران بــرای حــل و فصــل‬ ‫دعــاوی پیــش از تشــکیل پرونــده و در مــواردی حتــی پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده ‪ ،‬ورود مــی کننــد‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬هــدف از تشــکیل ایــن هیــات ها جلوگیــری از تولید‬ ‫و طــرح پرونــده در محاکــم و حــل ریشــه ای اختالفــات طرفین اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف بــا بیــان ایــن کــه مــردم اولیــن‬ ‫راهکارشــان در مواجهــه بــا اختالفــات طــرح پرونــده در محاکــم نباشــد‬ ‫افــزود‪ :‬هیات هــای صلحــی در کنــار شــوراهای حــل اختــاف بســتری‬ ‫بــرای حــل مشــکالت مــردم بــه دســت خــود مــردم و بــه دور از فضــای‬ ‫دادگاه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اعضــای ایــن هیــات هــا ســه نفرنــد کــه یکــی از انــان‬ ‫اشــنا بــه مســائل حقوقــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون قضایــی رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬گســترش‬ ‫نهادهــای مردمــی بــرای رفــع اختالفــات‪ ،‬کاهــش ورودی پرونــده‬ ‫بــه محاکــم و ترغیــب اصحــاب دعــوی بــه صلــح و ســازش هــدف از‬ ‫تشــکیل هیئــت هــای صلــح در اســتان اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و رییــس هیــات عامــل‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران گفت‪ :‬سیاســت دولت‬ ‫ســیزدهم افزایــش کیفــی ســازی و اقتصــادی کردن تولیــدات برای‬ ‫ورود قدرتمندانــه بــه بازارهــای بین المللــی اســت‪.‬‬ ‫محســن صالحی نیــا در حاشــیه بازدیــد از شــرکت لولــه گســتر‬ ‫اســفراین بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬دولــت در نظــر دارد‬ ‫بخش هــای مختلــف صنعــت و معــدن را در همــه مناطــق کشــور‬ ‫توســعه دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن وزارتخانــه بــی نیــازی کامــل کشــور بــه لوله هــای‬ ‫بــدون درز ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۶‬اینــچ نفــت و گاز از واردات ان برنامه ریــزی‬ ‫کــرده اســت و در ســال های اتــی بــا توســعه‪ ،‬بهســازی و نوســازی‬ ‫خطــوط تولیــد ایــن نــوع لوله هــا‪ ،‬شــرایط تولیــد را بــه منظــور‬ ‫رقابتــی کــردن محصــوالت در بازارهــای بین المللــی مهیــا می کنــد‪.‬‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه رکوردشــکنی تولیــد در شــرکت لولــه گســتر‬ ‫اســفراین بــا وجــود تحریم هــا و مشــکالت اقتصــادی گفــت‪ :‬انچــه‬ ‫در ایــن شــرکت رخ داده نمونــه بــارز عمــل بــه بیانــات رهبرمعظــم‬ ‫انقــاب اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رکــورد شــکنی تولیــد در شــرکت لولــه گســتر در شــرایط‬ ‫ســخت تحریــم گامــی در راه بــی نیــازی از واردات لوله هــای صنعــت‬ ‫نفــت و گاز و کمــک بــه طرح هــای توســعه مرتبــط ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004004331‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000818‬‬ ‫اقــای عبدالحامــد اقــی فرزنــد حــق مــراد بــه شــماره شناســنامه ‪ 293‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031543016‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 173.62‬مترمربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/8997/4282‬‬ ‫اصلــی واقــع در گنبــدکاووس نورخــان ابــاد کوچــه عرفانیــه بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از حمیــد بــردی نفســی (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9378 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/06 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 140060312012001015‬مورخه‪ 1400.08.24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم انه بای ســاقی فرزند قره خان به شــماره شناســنامه ‪ 1‬کد ملی ‪ 4869766078‬صادره کالله در ششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مســاحت ‪ 28816‬مترمربع مفروز و مجزا شــده از پالک ثبتی ‪ 446‬فرعی از ‪ -31‬اصلی واقع در اراضی قریه یلی بدراق بخش‪ 14‬شهرســتان کالله انتقال ملک از مالک رســمی ســهمی مشــاعی خود متقاضی محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی بــه مدت دو مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9465 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ 1400/09/06‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/09/22‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۵۵‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم مانــده گار ازادی بشناســنامه ‪۱۰۴‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۱۲۷۲۳۲۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۰۲‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۹۵.۳۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوند ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نمایــد ‪.‬م الف‪۹۴۲۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۶:‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۲:‬علــی برقــی ‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‪ -‬ازطــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۶۵۱‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانم یوســف ملک به شناســنامه ‪ ۱۰۷۴‬کدملــی‪ ۲۱۲۰۷۵۶۳۹۲‬صــادره از گرگان فرزنــد علی اکبر متقاضی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۵۹۴‬‬ ‫در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۹.۶۰‬مترمربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اذیــن بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م الــف‪۹۴۴۶‬‬ ‫حجت الله تجری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان ‪ -‬از طرف محمد امین صافی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهــم بیمــه ســامت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین رنجبــران در مراســم‬ ‫تودیــع و معارفــه مدیــر بیمــه ســامت گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح کــه از یکســال اخیــر در اســتان هــا اغــاز شــده‬ ‫بــه دولــت الکترونیــک ختــم مــی شــود و همــه بیمه گــذاران از‬ ‫مزایــای خدمــات ان بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه جمعیــت ‪ ۴۲‬میلیــون نفــری زیــر پوشــش ایــن ســازمان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ســازمان بــرای ارایــه خدمــات بیمــه ای بــه‬ ‫ایــن افــراد زیرپوشــش بــا ‪ ۴۰‬هــزار موسســه قــرار داد بســته اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی‪ ،‬توســعه و مدیریــت ســازمان بیمــه ســامت‬ ‫همچنیــن از بــه روز شــدن رســیدگی بــه پرونــده هــا و پرداخت طلب‬ ‫موسســه هــای طــرف قــرار داد ســازمان بیمــه ســامت خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬تحقــق ایــن مهــم بــا اجــرای طــرح نظــام ارجــاع و نســخه‬ ‫نویســی و نســخه نویســی بــه دســت امــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل جدیــد بیمــه ســامت گلســتان هــم در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫پوشــش حاشــیه نشــینان شــهرهای اســتان کــه از دریافــت خدمــات‬ ‫بیمــه ســامت محــروم هســتند جــزو اولویتهــای ایــن اداره کل اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی افــزود‪ :‬بــرای تســریع در اجــرای طــرح‬ ‫مزبــور از مشــارکت بســیج و دســتگاههای مرتبــط از جملــه مرکــز‬ ‫بهداشــت اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در پایان این مراســم که جمعی از مدیران دســتگاه های گلســتان‬ ‫شــرکت داشــتند از خدمــات ‪ ۲۶‬ماهــه مهــرداد کمانگــری مدیــرکل‬ ‫ســابق بیمــه ســامت اســتان قدردانــی و ســید محمــد حســینی بــه‬ ‫عنــوان مدیــرکل جدیــد بیمــه ســامت گلســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بیمــه ســامت گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۱۶۳‬هــزارو ‪ ۹۳۷‬نفــر‬ ‫بیمــه شــده زیــر پوشــش دارد کــه ‪ ۸۳۶‬هــزار و ‪ ۵۷۵‬نفــر در‬ ‫صنــدوق بیمــه روســتاییان‪ ۱۴۲ ،‬هــزار و ‪ ۳۶۴‬نفــر در صنــدوق‬ ‫بیمــه همگانــی ســامت‪ ۱۱۹ ،‬هــزار و ‪ ۲۱۵‬نفــر در صنــدوق بیمــه‬ ‫کارکنــان دولــت‪ ۵۹ ،‬هــزارو ‪ ۸۶۷‬نفــر در صنــدوق بیمــه ســایر‬ ‫اقشــار و پنــج هــزار و ‪ ۹۱۶‬نفــر عضــو صنــدوق ایرانیــان هســتند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت در‬ ‫شــمال کشــور قــرار دارد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003352‬‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400.08.11‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض ‏کالســه ‪ 1400114412005000109‬تقاضــای اقــای‬ ‫محمــود پلنــگ ســنگدوینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 597‬و کــد ملــی‬ ‫‪2269116909‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد رمضــان درششــدانگ عرصــه‬ ‫و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 700.56‬متــر‏مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی ‪ -‬واقــع‬ ‫درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای افراتختــه – ده بــاال – اب چشــمه ‪14‬‬ ‫بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪1400.1151‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400.06.16‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و نامــه‬ ‫‏شــماره ‪ 37.16.1987‬مــورخ ‪ 1400.08.11‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد تائیــد‬ ‫گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه‏محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫‏از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪115:‬‏‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1400/09/06:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/22 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی ابادکتول‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 61‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر ماده ‪۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۵‬و رای اصالحــی‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۱‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض اقــای‪ /‬خانــم فاطمــه احمــدی بشناســنامه ‪ ۳۷۲‬کدملــی‪ ۲۱۲۱۱۹۵۳۷۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۶۸‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ ۱۱۰۹‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخش ‪ ۳‬حــوزه ثبت ناحیه‪ ۲‬گرگان طبق‬ ‫رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۸۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۶:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر ماده ‪۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۰‬و رای اصالحــی‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۲‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه بال معــارض اقای‪ /‬خانم صغــرا احمدی بشناســنامه ‪۸۲۴‬کدملــی‪ ۲۱۲۱۳۸۴۹۹۵‬صــادره از گــرگان فرزند عباس‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۶۶‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪ ۸۶۱.۰۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبت ناحیــه‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره حکایت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۸۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۶:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیبرابر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004004224‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000634‬‬ ‫خانــم زهــرا رمضانــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 12449‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030124540‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 121‬مترمربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/40557‬اصلــی‬ ‫واقــع در گنبــدکاووس شــهرک بهارســتان بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9378 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/06 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۳۵۶۲‬مــورخ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۵‬هئیت موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد سلســله ابــادی از علی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۰۶۳‬تقاضــای خانم مریم نعمتی‬ ‫کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۶۱‬کــد ملــی ‪۲۲۶۹۴۰۰۸۹۵‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد اکبــر در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ ۵۰/۳۹۸‬مترمربــع مفــروز ومجــزا شــده از پــاک‪ -۱۹‬اصلــی‪ -‬واقــع درعلــی‬ ‫ابــاد کتول‪-‬خیابــان طالقانــی جنوبــی‪ ،‬کوچــه شــفق ‪ ۱۳‬بخــش ‪ ۶‬حــوزه ثبــت علی ابــاد تاییــد گردید‪.‬مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۹/۲۲:‬محمــود خانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علی ابــاد کتــول‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪427‬‬ ‫طنز‬ ‫هفته بسیج و گامی مهم‬ ‫درتحقق شعار سال‬ ‫همزمــان بــا فــرا رســیدن هفتــه بســیج‪« ،‬قــرارگاه ابادانــی و‬ ‫پیشــرفت ســپاه نینوا اســتان گلســتان» در جهت توســعه اســتان‬ ‫و در راســتای تحقق شــعار ســال مقام معظم رهبری درخصوص‬ ‫مانــع زدایــی و پشــتیبانی تفاهــم نامــه ای مشــترکی بــا اداره کل‬ ‫دامپزشــکی اســتان گلســتان منعقد نمودند‪ ،‬این تفاهم نامه در‬ ‫ضمینــه هــای گوناگونــی منعقــد گردیــده و مــی توانــد در بســیاری‬ ‫از بخــش هــا مشــکالت هــم اســتانی هــای عزیــز در حــوزه دام و‬ ‫دامپــروری برطــرف نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه در حــوزه ســرزمینی ســه دهســتان بــزرگ‬ ‫اســتان‪ :‬دهســتان زریــن گل‪ ،‬دهســتان کرنــد و دهســتان‬ ‫مراوه تپــه کــه قریــب بــه ‪ 60‬روســتا دران قــرار گرفتــه انــد اجرایــی‬ ‫مــی گــردد و ســاکنان دهســتان هــای مذکــور مــی تواننــد از‬ ‫خدمــات ایــن تفاهــم نامــه بهــره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫از محوری تریــن مفــاد ایــن تفاهــم نامــه کــه‬ ‫در حــوزه دام و دامپزشــکی و زنبــور داری‬ ‫می باشــد مــی بتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫️اعــزام دامپزشــک بــه روســتا‪ ،‬طبــق ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه اداره کل دامپزشــکی اســتان اعــزام رایــگان‬ ‫دامپزشــک به دهســتان های مذکور را برای رفع‬ ‫مشــکالت دامپزشــکی را برعهــده گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اختصــاص تعرفــه ویــژه جهــت ازمایشــگاه زنبــور و‬ ‫عسل‪ ،‬با توجه به هزینه نسبتا ًزیاد ازمایش عسل‬ ‫بــرای زنبــور داران‪ ،‬تعرفــه ویــژه ای بــرای ازمایــش‬ ‫عســل بــرای زنبــوران اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫️واکسیناســیون رایــگان دام‪ ،‬طبــق ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫مقــرر گردیــده اســت تمامــی دام هــای موجــود‬ ‫در دهســتان هــای مــورد تفاهــم نامــه بــه صــورت‬ ‫رایــگان واکســن مــورد نیــاز را دریافــت نماینــد و در‬ ‫حــال حاضــر فقــط در ســطح دهســتان زریــن گل‬ ‫بیــش از ‪ 2000‬راس دام بــه صــورت رایــگان واکسیناســیون شــده اســت‪.‬‬ ‫️کالس هــای رایــگان دام داری و دامپــروری علمــی در جهــت رشــد‬ ‫و توســعه دامپــروری علمــی و نویــن بــا افزایــش ســطح بهــره وری در‬ ‫ایــن حــوزه مهــم در اســتان‪.‬‬ ‫تمامــی ســاکنان دهســتان هــای مذکــور مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫روحانــی روســتا هــا و یــا پایــگاه هــای مقاومــت بســیج روســتاها و‬ ‫اعــام درخواســت دریافــت خدمــات‪ ،‬مــوارد فــوق را دریافــت نماینــد‬ ‫و امیــد اســت ایــن اقــدام ارزشــمند‪ ،‬گام موثــری در رونــق تولیــد و‬ ‫مانع زدایــی از تولیــد و اشــتغال اســتان باشــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫جزئیات تازه از ماجرای قتل‬ ‫پدر و پسر در گرگان‬ ‫طرح نظارت بر مراکز عرضه‬ ‫و فروش پوشاک دراسفراین‏‬ ‫کشف ‪ 10‬فقره سرقت داخل‬ ‫خودرو در بجنورد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار رد خــون ‪ ،‬پشــت پــرده‬ ‫جنــازه هــای ســوخته در یکــی از جاده هــای روســتایی گــرگان‬ ‫را افشــا کــرد ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گفــت‪ :‬یــک مــاه‬ ‫پیــش خبــر کشــف دو جســد ســوخته در یکــی از جــاده هــای‬ ‫روســتایی گــرگان ‪ ،‬پلیــس و بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای‬ ‫گــرگان را بــه محــل کشــف ایــن اجســاد کشــاند ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬بررســی صحنــه قتــل و شــواهد‬ ‫و مــدارک ‪ ،‬بازپــرس پرونــده وکاراگاهــان پلیــس را بــه رد‬ ‫خونــی رســاند کــه پــس از طــی چنــد کیلومتــر بــه محــل ارتــکاب‬ ‫جنایــت رســید‪.‬‬ ‫دادســتان افــزود‪ :‬پــس از بررســی شــواهد و کشــف ادلــه‬ ‫علمــی‪ ،‬مظونیــن بــه قتــل شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمــان در جریــان بازجویــی هــا اقــرار کــرده‬ ‫انــد بــه علــت اختالفــات مالــی‪ ،‬ایــن پــدر و پســر ِ ‪ 8‬ســاله اش‬ ‫را کشــته و ســپس جنــازه هــا را بــا ماشــین بــه محلــی دورتــر از‬ ‫محــل قتــل انتقــال دادنــد ‪.‬‬ ‫به گفته دادستان اسپانلو ‪ ،‬تحقیقات پرونده ادامه دارد‪.‬‬ ‫گروه اســتان ها –خراســان شــمالی – جانشــین فرمانده انتظامی‬ ‫شهرســتان اســفراین از اجــرای طــرح نظــارت بــر مراکــز عرضــه و‬ ‫‏فــروش پوشــاک در ایــن شهرســتان خبــر داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «ســید ســعید عزیــزی» در ایــن رابطــه‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در راســتای ارتقــاء امنیــت‏اجتماعــی در ســطح اماکــن‬ ‫عمومــی و جلوگیــری از وقــوع تخلفــات و جرایــم صنفــی‪ ،‬طــرح‬ ‫نظــارت بــر مراکــز عرضــه و فــروش پوشــاک مردانــه‏و زنانــه از ســوی‬ ‫مامــوران اداره نظــارت بــر اماکــن پلیــس امنیــت عمومــی در ســطح‬ ‫شهرســتان اجــرا شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا از‪ 2‬کارگاه خیاطــی ‪10 ،‬‬ ‫واحــد صنفــی پوشــاک مردانــه ‪ 15،‬واحــد صنفــی زنانــه بازدیــد کــه به‬ ‫‏کلیــه واحدهــا اخطــار وتعهــد اخــذ گردیــد و یــک واحدصنفــی نیز به‬ ‫دلیــل فاقــد پروانــه بــودن بــه اتحادیــه مربوطــه جهــت اخــذ پروانــه‬ ‫معرفــی‏گردیــد ‪.‬‏‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان اســفراین از همشــهریان‬ ‫خواســت‪ ،‬در صــورت مشــاهده تخلفــات صنفــی موضــوع را‬ ‫از طریــق تلفــن فوریــت‏هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع داده تــا در‬ ‫کوتاهتریــن زمــان ممکــن نســبت بــه بررســی موضــوع و برخــورد‬ ‫بــا متخلفــان اقــدام شــود‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان بجنــورد از دســتگیری ســارق ســابقه دار بــا ‪10‬‬ ‫فقــره ســرقت داخــل‏خــودرو در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرنگاربــازار کســب وکار بــه نقــل از پایگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ مســعود وحیــدی با اعــام جزئیات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد ســرقت‬ ‫محتویــات داخــل خــودرو‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی‬ ‫بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن رصــد‬ ‫محل هــای‏وقــوع ســرقت‪ ،‬موفــق شــدند یــک نفــر ســارق را‬ ‫در ایــن رابطــه دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یک عملیات‬ ‫غافلگیرانــه توســط‏مامــوران دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه متهــم‬ ‫در بازجویی های انجام شــده به ‪ 10‬فقره ســرقت محتویات‬ ‫داخــل‏خــودرو در ســطح شــهر بجنــورد اعتــراف کــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متهــم در نهایــت بعــد از تشــیکل پرونده بــرای انجام مراحل‬ ‫قانونــی بــه‏مراجــع قضائــی معرفی شــد‏‪.‬‬ ‫بایــد مراقبت هــای ویــژه و الزم در ســالن های مرغــداری انجــام گیــرد لــذا‬ ‫در ایــن خصــوص توصیــه هــای الزم بــه مرغــداران داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪ ۲ :‬مزرعــه فعــال تخمگذار‬ ‫صنعتــی و ‪ ۲‬مزرعــه پــرورش بوقلمــون از جملــه واحدهــای حســاس در‬ ‫زمینــه ابتــا بــه انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از چالــش هــای مــا بــرای پیشــگیری از بیمــاری انفلوانــزا‬ ‫بویــژه در ســالن هــای مرغــداری‪ ،‬افزایــش پرنــدگان در روســتاها اســت‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی‪ ،‬بعضــا ســقف ظرفیــت بــرای‬ ‫نگهــداری طیــور در روســتاها رعایــت نمــی شــود کــه ایــن امــر مــی توانــد‬ ‫تهدیــد باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از چالش هــا‪،‬‬ ‫دســت فروشــی پرنــدگان در نقــاط مختلــف شــهری و روســتایی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در‬ ‫ســالن هــای مرغــداری‪ ،‬تذکــر و توصیــه الزم بــرای مراقبــت هــا و انجــام‬ ‫واکسیناســیون داده شــده اســت و در ایــن مــزارع بایــد اصــول ایمنــی‬ ‫زیســتی رعایــت شــود‪.‬‬ ‫رمضانی خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از اقدامات پیشــگیرانه در این زمینه‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح پایــش زیســتگاه هــای پرنــدگان اســت‪ ،‬ایــن طــرح بــا‬ ‫رویکــرد پایــش و بررســی بیمــاری انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه کارشناســان ســازمان دامپزشــکی بــه‬ ‫زیســتگاه های پرنــدگان مراجعــه داشــته در معــرض خطــر هســتند بــه‬ ‫همیــن خاطــر توصیــه شــده اســت کــه نســبت بــه انجــام واکسیناســیون‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حاشــیه روســتاها در انجــام پایــش‪،‬‬ ‫زیســتگاه هــای پرنــدگان مهاجــر در اولویــت اولیــه قــرار دارنــد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر ایــن پایــش هــا بیشــتر در اطــراف واحدهای صنعتی پــرورش طیور‬ ‫مــورد توجــه خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی یــک واحــد پــرورش مــرغ اجــداد گوشــتی‪ ،‬یــک‬ ‫واحدمــرغ مــادر گوشــتی‪ ۱۱۸ ،‬واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی‪ ،‬پنــج واحــد‬ ‫پــرورش مــرغ تخمگــذار (‪ ۲‬واحــد فعــال اســت)‪ ۶ ،‬مزرعــه پــرورش شــتر‬ ‫مــرغ مولــد‪ ،‬یــک مزرعــه پرورش شــترمرغ گوشــتی‪ ،‬چهار مزرعــه پرورش‬ ‫شــتر مــرغ تــوام‪ ،‬پنــج مزرعــه پــرورش بوقلمــون گوشــتی( ‪ ۲‬مزرعــه فعال‬ ‫اســت) و یــک مزرعــه پــرورش کبــک در اســتان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫هرســاله پرنــدگان مهاجــر از اواســط فصــل پاییــز از مناطــق سردســیبری‬ ‫بــه تــاالب هــا و ابگیرهــای خراســان شــمالی وارد مــی شــوند و پــس از‬ ‫زمســتان گذرانــی در اوایــل بهــار بــرای زاداوری بــه ســیبری بــاز مــی گردنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر پرنــدگان مهاجــر کــه بــه اســتان وارد مــی شــوند در ســدهای‬ ‫شــیرین دره‪ ،‬بیــدواز‪ ،‬بــارزو و حاشــیه رودخانــه هــای اتــرک و کال شــور‬ ‫جاجــرم فصــل ســرما را ســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫عدم مشاهده‬ ‫انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تابدیــن لحظــه هیــچ‬ ‫گزارشــی از بیمــاری انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در اســتان ارائــه نشــده‬ ‫اســت و پایــش زیســتگاه پرنــدگان مهاجــر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حمیــد رمضانــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬طی چند ســال گذشــته انفلوانزای فوق حاد پرندگان در اســتان‬ ‫مشــاهده نشــده امــا در هــر صــورت ایــن بیمــاری بســیارخطرناک اســت و‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۷۱۶۷‬ورای اصالحــی ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۷۵۲۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۰۶‬تقاضــای اقــای یدالــه جمالــی بــه شــماره شناســنامه ‪۰‬و کــد ملــی ‪۲۲۴۰۱۲۶۸۶۸‬صــادره از کردکــوی فرزنــد نوروزعلــی در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۳۲۳.۵۸‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمــد دامغانــی به متقاضــی دارد ‪.‬لذا به منظور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوند ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم‬ ‫و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الف‪۹۴۱۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۹/۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۲:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبت اســناد و امالک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان ازطــرف رضــا باقــری‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005003490‬مــورخ ‪ 1400.08.17‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد علــی مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000092‬تقاضــای خانــم معصومــه قوامی کاریزک به شــماره شناســنامه ‪55‬‬ ‫و کــد ملــی ‏‏‪2269762614‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد حســین درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 99.96‬متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ -29‬اصلــی ‪ -‬واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬بلــوار دانشــگاه – دانــش یــک – ســمت‬ ‫راســت ‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪111:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/09/06:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪1400/09/22 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005003517‬مــورخ ‪ 1400.08.18‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای حــاج شــیخ علــی مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000073‬تقاضــای اتــاق اصنــاف شهرســتان علــی ابــاد بــه شناســنامه‬ ‫ملــی ‪ 14007923754‬‏درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 536.19‬متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‏از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بلــوار کارخانــه پنبــه نبــش کوچــه بــن بســت بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علی‬ ‫ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪113:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/09/06:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/09/22 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول ازطــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005003491‬مــورخ ‪ 1400.08.17‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و ماده ‪13‬اییــن‏نامه قانون تعیین تکلیـ ‪‎‬‬ ‫ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏کالســه ‪ 1399114412005000209‬تقاضــای اقــای عیســی شــاه حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 64‬و کــد ملــی ‪4591595552‬‬ ‫صــادره از‏شــاهرود فرزنــد غالمعلــی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 492.46‬متــر مربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای افراتختــه – کوچــه چشــمه ‪ 7‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت‬ ‫علــی‏ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دوماه اعتــراض خودرابا‬ ‫‏ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪117:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/09/06:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/09/22 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫این صورت قبر‬ ‫از کجا پیدا شد؟!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر ‪ ...‬چشــم حســود کــور‪ ...‬دل‬ ‫دشــمن ســیاه و فســرده بــاد‪ .‬بــه قــول شــاعر بــا ایــن‬ ‫همــه معانــی و ســبک و انســجام ‪ /‬چشــم حســود کــور‬ ‫کــه جــز عیــب ننگــرد! الهــی نــور بــه قبرتــان ببــارد‪...‬‬ ‫نــه ببخشــید الهــی صــد ســال عمــر کنیــد‪ ...‬البــد از‬ ‫خودتــان مــی پرســید ســر صبحــی مــا پابرهنــه قربــان‬ ‫صدقــه چــه کســی مــی رویــم؟! شــما هــم اگــر مــی‬ ‫دانســتید ایــن قــدر بابــت کــم ابــی و تــورم و گرانــی‬ ‫و ‪ ...‬نــق نمــی زدیــد و بــا مــا هــم نــوا مــی شــدید‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر چنــد روز قبــل خبــری در خصــوص دفــن‬ ‫امــوات منتشــر شــد کــه بــه قــول وحشــی بافقــی همچو‬ ‫لــوم بــه ســر قبــر تــو پا در گل ماند و از همــه این درایت‬ ‫مســئوالن کفــن و دفــن مملکــت متعجب شــدیم‪.‬‬ ‫جــال بهرامــی‪ ،‬معــاون خدمــات شــهری شــهردار‬ ‫تهــران از امــاده ســازی زمینــی ‪ ۱۳‬هکتــاری دربخــش‬ ‫جنوبــی پایتخــت بــرای دفــن در زمان هــای بحــران‬ ‫ماننــد زلزلــه خبــر داد‪ .‬البتــه مــرداد مــاه هــم خداکرمــی‬ ‫عضــو شــورای شــهر تهــران خبــر داده بــود کــه بــرای هــر‬ ‫تهرانــی یــک قبــر مجانــی درنظــر گرفتــه شــده اســت!‬ ‫حــاال متوجــه شــدید ‪.‬‬ ‫چــرا شــاعر فرمــود هــم بــه قبــر انــدر دعــا گویــم تــرا‪...‬‬ ‫یعنــی هــر چــه قــدر مســئوالن بــرای حــل مشــکالتی‬ ‫پیــش پــا افتــاده ای نظیــر تــورم‪ ،‬گرانــی مســکن و‬ ‫خــودرو و لبنیــات و ‪ ،...‬الودگــی هــوا‪ ،‬بحــران اب و‬ ‫کتــاب و ‪ ...‬کوتاهــی کردنــد ( البتــه بــه زعــم مــن رو‬ ‫ســیاه و حقیــر ســراپا تقصیــر وگرنــه همــه مــی داننــد‬ ‫کــه ایــن مشــکالت ربطــی بــه مســئوالن نــدارد و ریشــه‬ ‫در اقتصــاد ضعیــف جهانــی و پدرســوخته بــازی هــای‬ ‫غــرب و امریــکا و بــی دســت و پایــی مــا دارد کــه بعــد‬ ‫از ســی ســال کار کــردن نتوانســتیم شــوهر پولــدار‬ ‫پیــدا کنیــم ببخشــید نتوانســتیم رفــاه و اســایش بــرای‬ ‫خانــواده فراهــم کنیــم!) در عــوض مســئوالن بــا دور‬ ‫اندیشــی و درایــت وصــف ناپذیــری مشــکل قبــر را حــل‬ ‫کردنــد و زبانــم الل کار بــه قبــر اســتیجاری و رهنــی‬ ‫نخواهــد کشــید و مجبــور نیســتیم وصیت کنیم یــا روی‬ ‫ســنگ قبرمــان تایــپ کنیــم «هــر کســی در زد بگــو مــن‬ ‫مــرده ام‪ /‬نعــش خــود را هــم از اینجــا بــرده ام!»‬ ‫فقــط دوســتان عنایــت داشــته باشــند تهــران همیــن‬ ‫طــوری جــای نفــس کشــیدن و راه رفتــن نیســت و‬ ‫همانطــوری کــه ان بزرگــوار فرمودنــد مــردم اگــر بفهمند‬ ‫تهــران کار هســت و معتــادان رایــگان درمان می شــوند‬ ‫بــه ســمت تهــران مهاجــرت مــی کننــد‪ ،‬بفهمنــد قبــر‬ ‫مجانــی هــم مــی دهنــد ممکــن اســت به تهــران هجوم‬ ‫بیاورنــد و هــر اینــه در مســیر تهــران از خوشــحالی دق‬ ‫کننــد و از مزایــای تهــران نشــینی محــروم شــوند‪ .‬فلــذا‬ ‫توصیــه مــی شــود دوســتان ایــن بســته های حمایتــی را‬ ‫بــا هــم رو نکننــد و کمــی شــلخته درو کننــد تــا بــه بقیــه‬ ‫هــم چیــزی برســد!‬ ‫فقــط مــا نفهمیدیــم ایــن البــا چــرا شــاعر بــه ایــن‬ ‫ماجــرای اختصــاص قبــر رایــگان حســودی کــرد و ایــن‬ ‫چنیــن ســرود‪« :‬ای انکــه فکــر گــور نمــودی بــرای مــا‬ ‫‪ ....‬مــا مدتــی اســت فاتحــه خویــش خوانــده ایــم‪/‬‬ ‫تاخیــر مــرگ مــا فقــرا بهــر گــور نیســت ‪ . . .‬دیریســت‬ ‫ز بــی کفنــی زنــده ایــم مــا!» و باقــی داســتان ‪...‬‬ ‫فکــر کنــم بــا مافیــای کفــن دشــمنی دارد و مــی خواهــد‬ ‫قــول یــک دســت کفــن و یــک پیالــه کافور رایــگان را هم‬ ‫از مســئوالن بگیرد! ای شــیطون ‪...‬‬ ‫پیام ایمنی‬ ‫جهــت جلوگیــری از پدیــده خطرســاز( مکــش‬ ‫معکــوس) در ســاختمانها الزم اســت بــر روی‬ ‫قســمت زیریــن درب ورودی هــر اپارتمــان از‬ ‫دریچــه تهویــه کرکــره ای یــا ایفونــی مناســب‬ ‫بــه طــول ‪ ۲۰×۵۰‬ســانتیمتر اســتفاده گــردد‬ ‫همچنیــن زیــر دربهــای ورودی اطاق خــواب هــا‬ ‫نیــز حــدود ‪۳‬تــا ‪ ۵‬ســانتیمتر بــاز باشــد‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪427‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫ترس از پرواز؛ علل و‬ ‫روش های کنارامدن با ان‬ ‫ائروفوبیا یکی از انواع فوبیا و شامل ترس از پرواز‪ ،‬ترس از‬ ‫هواپیمــا و تــرس از ســفر هوایــی اســت‪ .‬امــار نشــان می دهــد‬ ‫ســفر هوایــی از دیگــر انــواع ســفر امن تــر اســت‪ ،‬ولــی هنــوز‬ ‫ج اســت‪ .‬در ادامــه دربــاره‬ ‫هــم یکــی از ترس هــای بســیار رای ـ ‬ ‫تــرس از پــرواز و روش هــای کنارامــدن بــا ان بیشــتر بخوانیــد‪.‬‬ ‫ترس از پرواز چقدر شایع است؟‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات‪۴۰ ،‬درصــد مــردم هــر ســال دچــار‬ ‫اضطــراب ناشــی از پــرواز می شــوند کــه روان شناســان فقــط‬ ‫اختــال ‪۲٫۵‬درصــد از ایــن تعــداد را تشــخیص می دهنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم تــا حــدی از پــرواز می ترســند‪ ،‬امــا فقــط‬ ‫اندکــی از انهــا عالئــم فوبیــا را دارنــد‪ .‬تــرس از پــرواز بــه فوبیــا‬ ‫تبدیــل شــده باشــد یــا نــه‪ ،‬می توانــد اثراتــی جــدی بــر کیفیــت‬ ‫زندگــی بگــذارد‪.‬‬ ‫عالئم فوبیای پرواز‬ ‫افــرادی کــه فوبیــای پــرواز دارنــد موقــع فکرکــردن بــه پــرواز یــا‬ ‫ســفر بــا هواپیمــا‪ ،‬دچــار اضطرابــی مــداوم و شــدید می شــوند‪.‬‬ ‫عالئــم ائروفوبیــا مشــابه عالئــم ســایر فوبیاهاســت‪ .‬عالئــم‬ ‫فیزیکــی تــرس از پــرواز ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر‬ ‫باشــد‪:‬‬ ‫لرز؛احساس خفگی؛اختالل تفکر؛سرگردانی؛‬ ‫برافروختگی؛ناراحتی های گوارشی؛افزایش ضربان قلب؛‬ ‫تحریک پذیری؛حالت تهوع؛لرزش بدن؛‬ ‫تنگی نفس؛عرق کردن‪.‬‬‫حتــی گاهــی ممکــن اســت افــراد دچــار حملــه پانیــک شــوند‪.‬‬ ‫حملــه پانیــک دوره ای کوتــا ه از تــرس شــدید اســت کــه‬ ‫می توانــد عالئمــی ماننــد تپــش قلــب‪ ،‬احســاس جداشــدن از‬ ‫واقعیــت و تــرس از مــردن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫برخــی از افــرادی کــه فوبیــای پــرواز دارنــد در فــرودگاه راحــت‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا درســت قبــل از سوارشــدن بــه هواپیمــا دچــار‬ ‫عالئــم تــرس می شــوند‪ .‬بعضــی افــراد هــم مدت هــا قبــل از‬ ‫زمــان پــرواز دچــار تــرس از پــرواز می شــوند کــه ایــن حالــت‬ ‫اضطــراب پیش بینــی (‪ )Anticipatory anxiety‬نامیــده‬ ‫می شــود و بســیار رایــج اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ ‫چند کتاب حال خوب کن برای تقویت روحیه‬ ‫شراره رحیمی‬ ‫حــال خــوب مــا وابســته بــه اتفاقاتــی اســت کــه‬ ‫ِ‬ ‫خ داده انــد یــا حــاال بــا انهــا‬ ‫یــا در گذشــته برایمــان ر ‬ ‫روبــه رو هســتیم‪ .‬گاهــی فقــط در هراس هــا و‬ ‫مشــکالت گــم می شــویم و حالمــان بــد می شــود‪،‬‬ ‫در حالــی کــه می توانیــم ســرزنده تر و خوشــحال تر‬ ‫باشــیم‪ .‬به نظــر شــما دلیــل ایــن ماجــرا چیســت؟‬ ‫چــرا زمانــی کــه می توانیــم راضــی و ســرحال باشــیم‪،‬‬ ‫غمگیــن و دل زده ایــم؟ خــب نگــران نباشــید! مــا‬ ‫کتاب هایــی داریــم کــه می تواننــد حــال شــما را‬ ‫بهتــر کننــد‪ ،‬کتاب هایــی کــه بــه نیازهــای خــاص‬ ‫شــما پاســخ درســت می دهنــد و کمــک می کننــد‬ ‫حالتــان بهتــر شــود‪ .‬در مقالــه امــروز شــما را بــا ‪۱۰‬‬ ‫کتابــی اشــنا می کنیــم کــه می تواننــد در بهبــود حــال‬ ‫شــما موثــر باشــند‪ .‬کتــاب هــای حــال خــوب کــن و‬ ‫تاثیرگــذاری کــه از خواندنشــان لــذت خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نگهبان اشیا گمشده‬ ‫این داســتان بســیار جذاب و مســحورکننده اســت‪.‬‬ ‫نگهبــان اشــیا گمشــده شــما را بــا خــود بــه دنیایــی از‬ ‫تضادهــا می بــرد‪ ،‬جایــی کــه در ان کســی اشــتباهی‬ ‫ســهوی مرتکــب می شــود و تــاوان ســنگینی‬ ‫بابتــش می دهــد‪ .‬نشــری ه دیلــی میــل دربــاره ایــن‬ ‫کتــاب نوشــته اســت‪« :‬نخســتین ظهــور عاشــقانه‪،‬‬ ‫ســرگرم کننده و تاثیرگــذار روت هــوگان از ایــن بابــت‬ ‫گران بها و کمیاب اســت که داســتانی واقعی اســت‬ ‫و شــخصیت هایی باهــوش دارد‪».‬‬ ‫داســتان ایــن کتــاب دربــاره کســی اســت کــه‬ ‫یــادگاری همســرش را گــم می کنــد و همــان روز‬ ‫همســرش را از دســت می دهــد‪ .‬مــرگ همســر‬ ‫م می ریــزد کــه بــه هیــچ ترفنــدی‬ ‫ان قــدر او را بـ ه هـ ‬ ‫نمی توانــد خــودش را ارام کنــد‪ .‬ســرانجام پــس‬ ‫از تحمــل روزهایــی عــذاب اور‪ ،‬راهــی به ســوی‬ ‫بخشــیدن خــود و امیدوارشــدن پیــدا می کنــد‪،‬‬ ‫راهــی پرچالــش و جــذاب کــه مخاطــب از ان لــذت‬ ‫می بــرد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بســیار هوشــمندانه نوشــته شــده‬ ‫اســت و مخاطــب را تشــویق می کنــد همیشــه‬ ‫بــه خالقیتــش اعتمــاد کنــد و روزهــای ســخت و‬ ‫ناخوشــایندش را بــا تــاش و اعتمــاد بــه خــودش‬ ‫روز جهانی مبارزه با خشونت‬ ‫علیه زنان از کجا شروع شد‬ ‫از ‪ ۲۵‬نوامبــر تــا ‪ ۱۰‬دســامبر (‪ ۵‬تــا ‪ ۲۰‬اذر)‪ ،‬بــا هــدف ارتقــای ســطح اگاهــی‬ ‫عمومــی و بســیج مــردم سراســر دنیــا بــرای تغییــر‪ ،‬بــه عنــوان روزهــای مبــارزه بــا‬ ‫خشــونت علیــه زنــان انتخــاب شــده اند‪ .‬امســال‪ ،‬دبیــر کل ســازمان ملــل بــرای‬ ‫ایجــاد اتحــاد در ایــن خصــوص‪ ،‬همـه ی مــردم را دعــوت بــه نارنجــی کــردن جهــان‬ ‫کــرده اســت تــا ایــن رنــگ بــه عنــوان نمــادی از اینــده ی بهتــر و بــدون خشــونت‬ ‫باشــد‪ .‬مــا نیــز بــه نوبــه خــود ســعی کردیــم در ایــن مقالــه شــما را بــا فلســفه و‬ ‫دالیــل پیدایــش ایــن روز اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫چرا روز جهانی؟‬ ‫خشونت علیه زنان‪ ،‬تجاوز به حقوق بشر است‪.‬‬ ‫خشــونت علیــه زنــان از پیامدهــای تبعیــض علیــه زنــان و پافشــاری بــر عــدم‬ ‫برابــری میــان زنــان و مــردان اســت‪.‬‬ ‫خشــونت علیــه زنــان مانــع پیشــرفت در ریشـه کنی فقــر‪ ،‬مبــارزه بــا ایــدز و صلــح‬ ‫و امنیــت در بســیاری از نقــاط دنیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫خشــونت علیــه زنــان و دختــران اجتناب ناپذیــر نیســت‪ .‬جلوگیــری از ان ممکــن‬ ‫و ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خشونت علیه زنان همچنان یک معضل جهانی است‪.‬‬ ‫ش بــرای جلوگیــری و خاتمــه دادن بــه خشــونت‬ ‫یکــی از چالش هــای مهــم تــا ‬ ‫علیــه زنــان و دختــران در سراســر دنیــا کمبــود جــدی بودجــه در این بخش اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬منابــع الزم بــرای جلوگیــری و خاتمــه دادن بــه خشــونت علیــه زنــان‬ ‫و دختــران بــه شــدت بــا کاســتی روبه روســت‪ .‬فرایندهایــی در قالــب اهــداف‬ ‫توســعه ی پایــدار کــه شــامل اهدافــی مشــخص بــرای پایــان دادن بــه خشــونت‬ ‫علیه زنان و دختران اســت‪ ،‬بســیار امیدوارکننده هســتند اما برای اینکه بتوانند‬ ‫بــه واقعیــت بپیوندنــد و تغییراتــی چشــمگیر در زندگــی زنــان و دختــران بــه وجــود‬ ‫بیاورنــد نیازمنــد تامیــن مالــی هســتند‪.‬‬ ‫در این روز مردم چه می کنند؟‬ ‫در سراســر جهــان بــرای جلــب توجــه عمومــی بــه منظــور تــداوم اقدامــات‬ ‫در جهــت پایــان دادن بــه خشــونت علیــه زنــان فعالیت هــای متنوعــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن پروژه هایــی بــرای توانمندســازی زنــان و کــودکان بــرای فــرار‬ ‫از خشــونت بــه انجــام می رســد و کمپین هایــی بــرای امــوزش عمومــی دربــاره ی‬ ‫پیامدهــای خشــونت علیــه زنــان برگــزار می شــود‪ .‬در شــکل محلــی‪ ،‬گروه هــای‬ ‫زنــان ممکــن اســت رویدادهایــی از جملــه راهپیمایــی ‪ ،‬مراســم های عمومــی‪،‬‬ ‫فعالیت هــای تامیــن مالــی و ارائـه ی نتایــج خشــونت علیــه زنــان در مجامــع خــود‬ ‫ترتیــب دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کمپین هــای مســتمری کــه هــر ســاله بــه خصــوص در این ایام مــردم به‬ ‫شــرکت در ان تشــویق می شــوند‪ ،‬کمپیــن نــه بــه خشــونت علیــه زنــان اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن کمپیــن‪ ،‬همــه می تواننــد بــه جمــع افــرادی کــه بــرای پایــان دادن بــه تجــاوز‬ ‫بــه حقــوق بشــر علیــه زنــان تبلیــغ می کننــد بپیوندند‪.‬‬ ‫پیش زمینه‬ ‫در ‪ ۲۵‬نوامبــر ســال ‪ ،۱۹۶۰‬ســه خواهــر بــه نام هــای پاتریشــیا مرســدس میرابــال‬ ‫(‪ ،)Patricia Mercedes Mirabal‬ماریــا ارجنتینــا مینــروا میرابــال (‪Maria‬‬ ‫‪ )Argentina Minerva Mirabal‬و انتونیــا ماریــا ترســا میرابــال (‪Antonia‬‬ ‫بهتــر کنــد‪ .‬در ایــن کتــاب همــراه شــخصیت اصلــی‬ ‫می شــوید تــا حالتــان را بهتــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نیروی حال‬ ‫گاهــی حالمــان بــد اســت‪ ،‬چــون در گذشــته گــم‬ ‫شــده ایم‪ .‬گاهــی حالمــان بــد اســت‪ ،‬چــون یــاد‬ ‫نگرفته ایــم اکنــون را درک کنیــم‪ .‬بــرای اینکــه از ایــن‬ ‫وضــع کســالت بار رهــا شــویم و قــدر لحظــات فعلــی‬ ‫را بهتــر و بیشــتر بدانیــم‪ ،‬کتــاب نیــروی حــال را بــه‬ ‫شــما پیشــنهاد می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بــا هــدف درک زمــان حــال نوشــته شــده‬ ‫اســت و بــه مــا یــاد می دهــد‪:‬‬ ‫زندگی را بهتر لمس کنیم؛‬ ‫از گذشته و اتفاقات ان رها شویم؛‬ ‫بهتر تصمیم بگیریم؛‬ ‫حالمان را بهتر کنیم‪.‬‬ ‫نیــروی حــال یکــی از بهتریــن کتــاب هــای حــال‬ ‫خــوب کــن اســت و می توانــد زندگــی مخاطبــش‬ ‫را کامــا تغییــر بدهــد‪ .‬اگــر شــما هــم دنبــال ایــن‬ ‫هســتید کــه حالتــان را بهتــر کنیــد و بیــش از پیــش‬ ‫از زندگــی لــذت ببریــد‪ ،‬حتمــا کتــاب نیــروی حــال را‬ ‫در اول فهرســت کتاب هایــی قــرار بدهیــد کــه بایــد‬ ‫بخوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ستاره بخش‬ ‫عشــق و دوســتی و خوداگاهــی در کتــاب‬ ‫ســتاره بخش بــرای مخاطــب تصویــر شــده اند‪ ،‬ان‬ ‫هــم ورای تمــام تصوراتمــان‪ .‬ایــن کتــاب بــر اســاس‬ ‫روایتــی واقعــی نوشــته شــده اســت و تــاش و‬ ‫پشــتکار شــخصیت هایش بــه مخاطــب احســاس‬ ‫ســرزندگی و قــدرت می دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن کتــاب بــا چنــان عشــق و دوســتی گرمــی‬ ‫روبـه رو می شــوید کــه هــر لحظــه از ماجــرا را نه تنهــا‬ ‫می خوانیــد‪ ،‬بلکــه بــا لــذت زندگــی می کنیــد‪ .‬همیــن‬ ‫حــس خــوب و همیــن ســرزندگی روایــت واقعــی‬ ‫حــال شــما را بهتــر می کنــد‪ .‬گویــی اطــراف شــما‬ ‫بی نهایــت کار خــوب و انــرژی خــوب در جریــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کتــاب قــدرت دارد کــه بــر زندگــی شــما‬ ‫تاثیــر مســتقیم بگــذارد و پــس از خواندنــش‪ ،‬انــرژی‬ ‫و ســرزندگی را در خــود احســاس کنیــد‪.‬‬ ‫گاهــی فقــط نیــاز داریــم انــرژی منفــی و حــال‬ ‫بدمــان را بــا انــرژی خوبــی جایگزیــن کنیــم کــه از‬ ‫اطــراف دریافــت می کنیــم‪ .‬ایــن کتــاب بــرای شــما‬ ‫ماننــد جامعـه ای کوچــک و پرانــرژی عمــل می کنــد و‬ ‫حــال خــوب را بــه شــما هدیــه می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فال نیک‬ ‫رویکــرد کتــاب فــال نیــک بــرای بهترکــردن حــال‬ ‫مخاطبــش بســیار جــذاب اســت‪ .‬همه چیــز‬ ‫غیرمســتقیم و از روایتــی ســاده شــروع می شــود؛‬ ‫قــرار اســت دنیــا بــه پایــان برســد! گویــی روز اخــر‬ ‫زندگــی همــه انســان های کــر ه زمیــن مشــخص‬ ‫شــده اســت و اینــده ای نداریــم‪ .‬مجموعــه ای از‬ ‫ادم هــا در تــاش هســتند تــا بــار خــود را بــرای رفتــن‬ ‫بــه بهشــت ببندنــد و گروهــی وحشــت زده شــده اند‪.‬‬ ‫در ایــن همــه شــلوغی و وحشــت‪ ،‬قهرمانــان‬ ‫قصــه وارد می شــوند‪ .‬کســانی کــه می خواهنــد‬ ‫ایــن پایــان را بــه تاخیــر بیندازنــد و بــه مــردم کمــی‬ ‫بیشــتر فرصــت زندگــی بدهنــد! به راســتی اگــر دنیــا‬ ‫داشــت تمــام می شــد و می دانســتیم تــا چنــد روز‬ ‫دیگــر همه چیــز تمــام می شــود‪ ،‬چقــدر غصــه ‬ ‫مشــکالت االنمــان را می خوردیــم؟ چنــد درصــد از‬ ‫ناراحتی هایمــان باقــی می ماندنــد؟ حســرت هایمان‬ ‫چطــور تغییــر می کردنــد؟ حاضر بودیم همچنــان در‬ ‫غــم و انــدوه ســر کنیــم؟‬ ‫اگــر دنبــال حــال خــوب هســتید و می خواهیــد‬ ‫اینــده را بهتــر از گذشــته بســازید‪ ،‬فــال نیــک را‬ ‫بخوانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عروسی شاهدخت‬ ‫داســتان سرشــار از عشــق واقعــی‪ ،‬ماجراجویــی‪،‬‬ ‫معجــزه و هیجــان اســت‪ .‬در ایــن کتــاب نویســنده‬ ‫چنــد ژانــر را بــا هــم ترکیــب می کنــد و بــه شــما‬ ‫دنیایــی متفــاوت را هدیــه می دهــد‪ .‬ماجــرای ایــن‬ ‫کتــاب ان قــدر متفــاوت و هیجان انگیــز اســت کــه‬ ‫شــما را از تمــام دغدغه هایتــان دور می کنــد؛ گویــی‬ ‫در ایــن کتــاب زندگــی می کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب حــال خــوب کــن اســت‪ ،‬چــون بــه مغــز‬ ‫شــما فرصــت می دهــد کمــی از تحلیــل مشــکالت‬ ‫دســت بکشــد و خــود را بــا خواندن ایــن قصه جذاب‬ ‫‪ )Maria Teresa Mirabal‬بــه فرمــان فرمانــده ی جمهــوری دومینیکــن‪ ،‬رافائــل‬ ‫تروخیلــو (‪ )Rafael Trujillo‬بــه قتــل رســیدند‪ .‬ایــن ســه خواهر برای پایــان دادن‬ ‫بــه دیکتاتــوری تروخیلــو ســخت مبــارزه کردنــد‪ .‬از ســال ‪ ،۱۹۸۱‬فعــاالن حقــوق‬ ‫زنــان ایــن روز را بــه یادبــود ایــن ســه خواهــر اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۷‬دســامبر ‪ ۲۵ ،۱۹۹۹‬نوامبــر بــه عنــوان روز پایــان دادن بــه خشــونت علیــه‬ ‫زنــان در مجمــع ســازمان ملــل انتخــاب شــد‪ .‬هــر ســال بــه همیــن مناســبت در‬ ‫جهــت مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان یــک موضــوع انتخــاب می شــود‪ ،‬مثــا‬ ‫موضــوع ســال ‪ ،۲۰۰۸‬نیــاز بــه اقــدام و بــه چالــش کشــیدن موانــع بــود‪.‬‬ ‫نمادها‬ ‫رویدادهــای مربــوط بــه روز جهانــی پایــان دادن بــه خشــونت علیــه زنــان نیــز‬ ‫توســط صنــدوق توســعه ی زنــان ملــل متحــد (‪ )UNIFEM‬هماهنــگ می شــود‪.‬‬ ‫لوگــوی ایــن ســازمان متشــکل از حــروف ‪ UNIFEM‬اســت کــه حــروف ‪ U‬و ‪ N‬بــه‬ ‫گ ابــی تیــره هســتند و تصویــر کبوتــری کــه‬ ‫رنــگ ابــی و حــروف ‪ I، F، E‬و ‪ M‬رنـ ‬ ‫بــه دور ان را شــاخه های زیتــون گرفتــه اســت در کنــار کلمــه قــرار دارد‪ .‬تصویــر‬ ‫کبوتــر نشــانه ی جهانــی زن یــا زنــان اســت‪ .‬ایــن کبوتــر بــه شــکل ســیاره ی ونــوس‬ ‫کــه نمــاد جنــس مونــث اســت طراحــی شــد کــه بــرای تکمیــل ایــن نمــاد دارای یک‬ ‫حلقــه در بــاالی عالمــت جمــع اســت‪.‬‬ ‫امار و ارقام مربوط به خشونت علیه زنان‬ ‫بــراورد شــده اســت کــه ‪ ۳۵‬درصــد زنــان جهــان خشــونت فیزیکــی و یــا جنســی‬ ‫را از طــرف همســر خــود یــا از شــخصی غیــر از همســر خــود تجربــه کرده انــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬بعضــی از مطالعــات نشــان می دهنــد کــه بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد زنــان‬ ‫خشــونت فیزیکــی و یــا جنســی را از طــرف همســر خــود تجربــه کرده انــد‪.‬‬ ‫احتمــال ســقط جنیــن در زنانــی کــه توســط شریک شــان مــورد سوء ِاســتفاده ی‬ ‫فیزیکــی یــا جنســی قــرار گرفته انــد در مقایســه بــا زنانــی کــه چنیــن خشــونتی را‬ ‫تجربــه نکرده انــد ‪ ۲‬برابــر اســت‪ ،‬همچنیــن احتمــال افســردگی در انها نیــز حدودا‬ ‫‪ ۲‬برابــر بیشــتر اســت‪ .‬از طــرف دیگــر احتمــال ابتــا بــه ایــدز نیــز در زنانــی که مورد‬ ‫خشــونت قــرار گرفته انــد ‪ ۱.۵‬برابــر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه داده هــای بســیار کمــی در دســت اســت و در نحــوه ی ســنجش خشــونت‬ ‫روانــی در کشــورها و فرهنگ هــای مختلــف اختالف هــای فراوانــی وجــود دارد‬ ‫امــا همیــن شــواهد نیــز نشــان دهنده ی نــرخ بــاالی بیما ری هــای روانــی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصــد از زنــان ‪ ۲۸‬کشــور عضــو اتحادیـه ی اروپــا‪ ،‬بــه نوعــی خشــونت روانــی‬ ‫توســط همســران خــود را تجربــه کرده انــد‪.‬‬ ‫بــراورد می شــود کــه تقریبــا نیمــی از زنانــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۲‬در سراســر دنیــا‬ ‫قربانــی قتــل بوده انــد‪ ،‬توســط همســر یــا اعضــای خانواده شــان کشــته شــده اند‪.‬‬ ‫در مقایســه‪ ،‬کمتــر از ‪ ۶‬درصــد مــردان بــه ایــن شــکل بــه قتــل رســیده اند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۲‬بر اســاس نتایج پژوهشــی درباره ی زنان در دهلی نو مشــخص‬ ‫شــد که ‪ ۹۲‬درصد از این زنان به اشــکال گوناگون متحمل خشــونت جنســی در‬ ‫فضــای عمومــی شــده اند و ‪ ۸۸‬درصــد از ایــن زنــان تجربـه ی اشــکال مختلــف ازار‬ ‫جنســی کالمــی را تجربــه کرده اند‪.‬‬ ‫در جهــان‪ ،‬بیــش از ‪ ۷۰۰‬میلیــون زن در ســنین کودکــی (زیــر ‪ ۱۸‬ســال) ازدواج‬ ‫کرده انــد‪ .‬یــش از یک ســوم ایــن زنــان پیــش از ‪ ۱۵‬ســالگی ازدواج کرده انــد‪.‬‬ ‫عروس هــای کــودک معمــوال در برقــراری رابطـه ی جنســی ایمــن ناتــوان هســتند‬ ‫در نتیجــه در برابــر بــارداری زودرس و بیماری هــای مقاربتــی از جملــه ایــدز‬ ‫اســیب پذیرند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۲۰‬میلیــون نفــر از دختــران دنیــا (کمــی بیشــتر از ‪ ۱‬نفــر از هــر ‪ ۱۰‬نفــر)‬ ‫رابطه ی جنســی اجباری یا ســایر اعمال جنســی اجباری را در زندگی خود تجربه‬ ‫کرده انــد‪ .‬بیشــتر متجــاوزان را شــوهرهای فعلــی یــا قبلــی و شــریک های جنســی‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس براوردهــای جدیــد ســازمان ملــل متحــد در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬اندام جنســی‬ ‫ارام کنــد‪ .‬بــا خوانــدن ایــن کتــاب هیجان انگیــز فکــر‬ ‫خودتــان را ارام می کنیــد و بــا پایــان کتــاب می توانید‬ ‫از نــو و بــا دیدگاهــی تــازه بــه زندگــی نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید هنر کتاب عروســی شــاهدخت همین باشــد‬ ‫کــه مدتــی کوتــاه توفیــق اجبــاری بــه مــا می دهــد تــا‬ ‫کمــی ذهــن و فکرمــان را رهــا کنیــم و مشــکالت و‬ ‫گرفتاری ها را به فراموشــی بســپاریم‪ .‬اگر احســاس‬ ‫می کنیــد نیــاز داریــد کمــی از دغدغه هــای فکری تــان‬ ‫فاصلــه بگیریــد و اســتراحت کنیــد‪ ،‬ایــن کتــاب را‬ ‫بخوانید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پروژ ه رزی‬ ‫ایــن کتــاب روایــت زندگی اســتاد دانشــگاهی دقیق‬ ‫و منضبــط و بســیار تیزهــوش اســت کــه بــرای تمــام‬ ‫لحظــات زندگــی اش برنامــه دارد‪ .‬ایــن پروفســور‬ ‫ژنتیــک در یکــی از دانشــگاه های ملبــورن درس‬ ‫می دهــد و سال هاســت بــه انجــام پروژه هــای‬ ‫علمــی مشــغول اســت‪ .‬البتــه به رغــم شــهرت علمی‬ ‫بســیارش‪ ،‬در روابــط اجتماعــی ضعیــف اســت و‬ ‫دوســتان کمــی دارد‪.‬‬ ‫او تــا بــه حــال عاشــق نشــده اســت و فکــر‬ ‫می کنــد کــه می توانــد بــا برنامه ریــزی بــرای مســئله‬ ‫ازدواجــش هــم راه حلــی پیــدا کنــد‪ .‬این اســتاد نابغه‬ ‫بــرای یافتــن همســر مناســب پــروژه ای راه می انــدازد‬ ‫و مجموعه ســواالتی تدویــن می کنــد‪ .‬در مســیر‬ ‫پیشــبرد ایــن پــروژه بــا دختــر دلربایــی به نــام رزی‬ ‫اشــنا می شــود و همیــن ســراغاز داســتانی بســیار‬ ‫زیبــا و جــذاب اســت‪.‬‬ ‫ایــن داســتان فضــای متفاوتــی دارد و دیدگاه هــای‬ ‫متفاوتــی را بــه خواننــده نشــان می دهــد‪ .‬همیــن‬ ‫کــه ببینیــم مشــکالت همیشــه شــبیه تصــورات مــا‬ ‫نیســتند و درک کنیــم هیــچ کســی بــدون مشــکل‬ ‫نیســت‪ ،‬نویســنده بــه اصلی تریــن هــدف خــود‬ ‫رســیده اســت‪ .‬شــما هــم اگــر دوســت داریــد‬ ‫شــکل متفاوتــی از افــراد و مشکالتشــان را ببینیــد‬ ‫و دیــد جامع تــری بــه زندگــی پیــدا کنیــد‪ ،‬ان هــم‬ ‫بــا خوانــدن داســتانی زیبــا‪ ،‬کتــاب پــروژ ه رزی را از‬ ‫دســت ندهید‪/.‬چطــور‬ ‫میالد حمیدی‬ ‫حداقــل ‪ ۲۰۰‬میلیــون زن و دختــر زنــده در ‪ ۳۰‬کشــور دنیــا قطــع یــا بریــده شــده‬ ‫اســت‪ .‬در بیشــتر ایــن کشــورها‪ ،‬ایــن قطــع عضــو در ســنینی پیــش از ‪ ۵‬ســالگی‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫زنــان بالــغ تقریبــا نیمــی از افــرادی را تشــکیل می دهنــد کــه قربانــی قاچــاق‬ ‫انســان بوده انــد‪ .‬زنــان و دختــران در مجمــوع ‪ ۷۰‬درصــد از ایــن تعــداد را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده انــد و از هــر ‪ ۳‬کــودک ‪ ۲‬نفــر دختــر بوده انــد‪.‬‬ ‫از هــر ‪ ۱۰‬زن ســاکن اتحادیـه ی اروپــا یــک نفــر ازار و اذیــت ســایبری را پیــش از‬ ‫ســن ‪ ۱۵‬ســالگی تجربــه کــرده اســت‪ .‬ایــن خطــر در بیــن زنــان جــوان ‪ ۱۸‬تــا ‪۲۹‬‬ ‫ســال بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫براورد شــده اســت که هر ســاله ‪ ۲۴۶‬میلیون دختر و پســر خشــونت مدرسـه ای‬ ‫را تجربــه می کننــد و از هــر ‪ ۴‬دختــر یــک نفــر می گویــد کــه احســاس خوبــی از‬ ‫اســتفاده از دستشــویی مدارس ندارد‪ .‬شــکل و میزان خشــونت های مدرسـه ای‬ ‫متفــاوت اســت امــا شــواهد نشــان می دهنــد کــه دختــران بیشــتر در معــرض‬ ‫خشــونت‪ ،‬ازار و اســتثمار جنســی قــرار می گیرنــد‪ .‬عــاوه بــر اثــار مخــرب روانــی‪،‬‬ ‫جنســی و ســامتی‪ ،‬خشــونت جنســیتی مــدارس یــک مانــع مهــم بــر تحصیــل‬ ‫جهانــی و حــق امــوزش بــرای دختــران محســوب می شــود‪.‬‬ ‫امار مربوط به تدابیر مبارزه با خشونت‬ ‫در بســیاری از کشــورهایی کــه داده هــای انهــا موجــود اســت‪ ،‬کمتــر از ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫زنانــی کــه متحمــل خشــونت شــده اند در پــی کمــک گرفتــن هســتند‪ .‬در میــان ایــن‬ ‫زنــان‪ ،‬بســیاری بــه دنبــال کمــک از اعضــای خانــواده و دوســتان هســتند و تعــداد‬ ‫معــدودی بــه مراکــز و دســتگاه های رســمی همچــون پلیــس یــا خدمــات ســامت‬ ‫روی می اورنــد‪ .‬کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد ایــن زنــان بــه دنبــال کســب تجربــه از افــرادی‬ ‫هســتند کــه پیش تــر بــه خاطــر همیــن خشــونت ها بــه پلیــس مراجعــه کرده انــد‪.‬‬ ‫حداقــل ‪ ۱۱۹‬کشــور قوانینــی در خصــوص خشــونت خانگــی تصویــب کرده انــد‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬کشــور در خصوص ازار جنســی و ‪ ۵۲‬کشــور در خصوص تجاوز به همســر‬ ‫قوانینــی بــه اجــرا گذاشــته اند‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬ایــن بــه ان معنــا نیســت که همه ی‬ ‫ایــن قوانیــن مطابــق اســتانداردهای بین المللی اســت‪.‬‬ ‫دسترســی بــه امارهــای مربــوط بــه خشــونت علیــه زنــان در ســال های اخیــر‬ ‫افزایــش قابل توجهــی داشــته اســت‪ .‬از ســال ‪ ۱۹۹۵‬بیــش از ‪ ۱۰۰‬کشــور حداقــل‬ ‫یــک بــار تحقیقــی در ایــن خصــوص انجــام داده انــد‪ ۴۴ .‬کشــور در ســال های بین‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬تــا ‪ ۲۰۰۴‬و در طــی ســال های ‪ ۲۰۰۵‬تــا ‪ ۸۹ ،۲۰۱۴‬کشــور چنیــن تحقیقاتــی‬ ‫انجــام داده انــد‪ ،‬کــه همیــن نشــان دهنده ی افزایــش توجــه بــه ایــن موضــوع‬ ‫اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۴۰‬کشــور حداقــل ‪ ۲‬تحقیــق در طــی ســال های ‪ ۱۹۹۵‬تــا ‪۲۰۱۴‬‬ ‫انجــام داده انــد کــه بــه ایــن معناســت کــه بســته بــه میــزان قابل مقایســه بــودن‬ ‫ایــن تحقیقــات‪ ،‬تغییــرات حاصــل شــده در طــی زمــان را می تــوان تحلیــل کــرد‪.‬‬ ‫خشونت در میان گروه های اسیب پذیر‬ ‫شــواهد نشــان می دهنــد کــه برخــی ویژگی هــای خــاص زنانــه مثــل گرایــش‬ ‫جنســی‪ ،‬قومیــت یــا ناتوانــی جســمی و برخــی رویدادهــای اجتماعــی همچــون‬ ‫بحران هــای انســانی‪ ،‬جنگ هــا و معارضــات ممکــن اســت اســیب پذیری زنــان در‬ ‫برابــر خشــونت را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــر اســاس داده هــای اتحادی ـه ی اروپــا‪ ۳۴ ،‬درصــد زنانــی کــه در ایــن‬ ‫گزارش دارای مشــکالت ســامتی یا ناتوانی بوده اند‪ ،‬خشــونت جنســی یا فیزیکی‬ ‫از ســوی همســران خــود را تجربــه کرده انــد‪ .‬در مقایســه بــا ان‪ ،‬ایــن میــزان بــرای‬ ‫زنانــی کــه چنیــن مشــکالت جنســی یــا ناتوانــی را ندارنــد ‪ ۱۹‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫با چطور همرا ما باشید‬ صفحه 6 ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان قــم از شناســایی مدیــر فروشــگاه اینترنتــی جعلــی خبــر داد کــه پــس از‬ ‫دریافــت وجــه از مشــتریان کاالیــی ارســال نمــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی موالــی پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا بــه همــراه مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر خریــد اینترنتــی کاالهایــی ماننــد گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬تبلــت‪ ،‬لــب تــاب داشــتند ولــی‬ ‫فروشــنده کاال را ارســال نمــی کنــد‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شناسایی‬ ‫کالهبردار‬ ‫فروشگاه‬ ‫اینترنتیجعلی‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر ‪1400‬‬ ‫موارد ممتنع در قبول و یا اجرای قرار کارشناسی‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و پنجمین ناگفته و ناشنیده (قسمت اول‏)‬ ‫مــوارد ممتنــع در قبــول کارشناســی زمانــی اســت که کارشناسمشــمول یکی‬ ‫از جهــات رد موضــوع مــاده ‪91‬قانــون‏اییــن دادرســی باشــد‪ .‬اما موارد ممتنع‬ ‫در اجرای قرار کارشناســی‪:‬‏‬ ‫‏‪-۱‬قرار خالف قاعده امره باشد‏‪.‬‬ ‫مثالدر قرارکارشناســی پرونده کالســه ‪ ،606/2/84‬دادگاه مقرر فرمودند با‬ ‫توجــه بــه حریــم دکل بــرق فشــار قــوی ‏کــه از ملک خواهان رد شــده اســت‪.‬‬ ‫میــزان ملکــی را کــه در اثــر عبــور دکل از حیــز انتفــاع خــارج شــده محاســبه‬ ‫‏و ارزیابــی قیمــت نمایــم‪ .‬ضمــن مطالعــه پرونــده و اجــرا ی قــرار مشــخص‬ ‫گردیــد کهــدکل بــرق منصوبــه ‪ ،‬مربــوط بــه‏ســال ‪ 1350‬و تاریــخ ورود ملــک‬ ‫خواهــان بــه حریــم قانونــی شــهر ری ‪ ،‬ســال ‪ 1361‬بــوده اســت‪ .‬از ســوی‬ ‫‏دیگــر مالحظــه نمــودم کــه حســب مفــاد تبصــره ‪ 1‬مــاده ‪ 18‬قانــون ســازمان‬ ‫بــرق ایــران‪ ،‬مصــوب ‪ 1346‬و بنــد ‪9‬‏مــاده ‪ 50‬قانــون برنامــه و بودجــه مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1351‬؛ ســازمان بــرق ایرانبــرای عبــور دکل در زمینهــای خــارج از‏حریــم‬ ‫قانونــی شــهرها ‪ ،‬حــق ارتفــاق دارد‪ .‬لــذا طــی گزارشــی بــه عــرض دادگاه‬ ‫رســاندم کــه اجــرای قــرار مبنــی بــر‏محاســبه قســمتی از مســاحت زمیــن‬ ‫و ارزیابــی قیمــت ان بــه علــل قانونــی مذکــور ممتنــع اســت‪ .‬دادگاه نیــز‬ ‫ضمــن‏پذیــرش مبــادرت بــه صــدور قــرار عــدم اســتماع دعــوا نمــوده پرونــده‬ ‫را مختومــه فرمودنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-۲‬موضوع قرار تطبیق فعل با مفاد قانون باشد ‪:‬‏‬ ‫مثال در اجرای قرار کارشناســی پرونده کالســه ‪ 582/02/87‬دادگاه تکلیف‬ ‫نمــود کــه در دعــوای بیــن‏خواهان(موجــر) و خوانــده (مســتاجر) اظهــار نظــر‬ ‫نمایــم ایــا مســتاجر در مــورد ِ اجــاره ‪ ،‬تعــدی و یــا تفریــط کــرده‏اســت یــا خیر؟‬ ‫در گزارشــی خطــاب بــه دادگاه ضمــن توصیــف فعــل و عملکــرد خوانــده از‬ ‫اجــرای قــرار در حــدی‏کــه اظهــار نظــر نمایــم مســتاجر متعــدی مــی باشــد یــا‬ ‫نــه؟ امتنــاع نمــوده بــه عــرض دادگاه رســاندم کــه مطابقــت دادن‏عملکــرد‬ ‫مســتاجر بــا مــواد قانونــی و در اینخصــوص بــا مــواد ‪ 950‬و ‪ 951‬قانــون مدنــی‬ ‫امــری قضایــی بــوده و از‏صالحیــت کارشناســان خــارج اســت‪ .‬‏‬ ‫‏‪-3‬قرار صادره خارج از رشته تخصصی کارشناس باشد‏‪.‬‬ ‫مثــا در پرونــده ‪ 920725‬شــعبه ‪ 121‬عمومــی حقوقــی ‪ ،‬موضــوع حــل‬ ‫اختــاف بیــن فروشــنده و تولیــد کننــده ‏بلــوک ســیمانی و خریــدار بلــوک و‬ ‫اجــر را بــه اینجانــب ارجــاع دادنــد‪ .‬لیکــن پــس از مطالعــه پرونــده مشــخص‬ ‫‏گردیــد کــه اساســا طرفیــن اختالفــی در کیفیــت و مشــخصات فنــی بلــوک‬ ‫ســیمانی و اجر ندارند‪ .‬بلکه اختالفشــان‏منحصرا مربوط به حســاب مالی‬ ‫ناشــی از معاملــه بلــوک ســیمانی بــوده اســت‪ .‬لــذا عــدم صالحیــت خود به‬ ‫‏شایســتگی کارشــناس مالــی را بــه اســتحضار دادگاه رســاندم‪ .‬‏‬ ‫ازادی ‪ ۲۵‬زندانی همزمان با هفته بسیج در گلستان‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان از ازادسازی ‪ ۲۵‬محکوم مالی وجرایم غیرعمد در هفته بسیج خبر داد ‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی در مراسم ازادی این زندانیان در حسینیه عاشقان ثار الله (ع) سپاه نینوا گفت‪ :‬با ازادی این افراد تعداد کسانی که با کمک مستقیم بسیج حقوقدانان از‬ ‫زندان ازاد شدند به ‪ ۳۶‬نفر رسید و ‪ ۸۷‬نفر دیگر هم با مشارکت بسیج حقوقدانان و ستاد دیه استان و خیرین ازاد شدند و در مجموع این عدد به ‪ ۱۲۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫اسیابی افزود‪ :‬ارائه مشاوره های حقوقی رایگان یکی دیگر از تالش های حقوقدانان بسیجی گلستان برای کمک به مردم و کاستن از ورودی پرونده هاست ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در ایــن همایــش بــه اهمیــت و حضــور پررنــگ بســیج در چهــار دهــه گذشــته هــم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬همــان گونــه کــه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بارهــا اشــاره کــرده انــد بســیج جمــع فــداکاری از مــردم بــرای مــردم اســت و وقــف اســام و مــردم بــودن مهــم تریــن ویژگــی بســیجیان اســت ‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬در دوران همه گیری کرونا ‪ ،‬بسیج با دستور رهبر معظم انقالب در رزمایش مومنانه خوب درخشید و رساندن کمک های معیشتی در دوران‬ ‫فاصله اجتماعی و زمانی که برخی از هم وطنان بر اثر کرونا اسیب دیدند ‪ ،‬راهگشا بود و سبب افزایش همدلی ها و کمک به اسیب دیدگان اجتماعی شد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امادگــی در همــه زمینــه هــا ‪ ،‬ابتــکار و ک ُنــش در جنــگ نــرم ‪ ،‬ارتبــاط قــوی بــا مســاجد ‪ ،‬همــکاری بــا مجموعــه هــای مختلــف ‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی خدمــات بســیج و چابکــی در عیــن گســتردگی ماموریــت هایــی اســت کــه بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب ‪ ،‬بســیجیان بایــد دنبــال کننــد ‪.‬‬ ‫نوزدهمیــن مرحلــه رزمایــش اســتانی نهضــت کمــک مومنانــه همزمــان بــا ازادســازی تعــدادی از زندانیــان مالــی و جرائــم غیرعمــد صبح امروز در حســینیه عاشــقان‬ ‫ثــار اللــه (ع) ســپاه نینــوا برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کشف بیش از یک‬ ‫و نیم میلیارد ریال دارو‬ ‫و مکمل های غیرمجاز‬ ‫توسط پلیس فتا‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف بیــش از یــک ونیــم میلیــارد‬ ‫ریــال داروهــا و مکمل هــای غیرمجــاز در پــی رصــد‬ ‫فضــای مجــازی و پی جویــی شــبانه روزی جرائــم‬ ‫رایان ـه ای خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم احســان‬ ‫انقــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬کلیــه جرائمی کــه در فضای‬ ‫حقیقــی توســط بزهــکاران انجــام می شــود در‬ ‫فضــای مجــازی نیــز امــکان وقــوع ان هــا متصــور‬ ‫می باشــد و ازایــن رو یکــی از رســالت های پلیــس‬ ‫فتــا رصــد شــبانه روزی فضــای مجــازی و مقابلــه بــا‬ ‫جرائمــی اســت کــه ممکــن اســت توســط شــیادان‬ ‫در ایــن فضــا صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پــی رصــد صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬پرونــده ای بــا مضمــون‬ ‫فــروش دارو و مکمل هــای غیرمجــاز در فضــای‬ ‫مجــازی تشــکیل و پــس از هماهنگــی قضایــی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه بــا توجــه بــه‬ ‫حساســیت موضــوع و لــزوم اقــدام ســریع و بــه ‬ ‫موقــع‪ ،‬متهــم در کوتاه ترین زمان ممکن شناســایی‬ ‫و پــس از هماهنگــی قضایــی اکیپــی از کارشناســان‬ ‫پلیــس بــرای دســتگیری وی اعــزام شــدند ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬در پــی اعــزام کارشناســان‬ ‫پلیــس‪ ،‬متهــم دســتگیر و مقادیــر زیــادی دارو و‬ ‫مکمــل غیرمجــاز بــه ارزش تقریبــی بیــش از ‪5/1‬‬ ‫میلیــارد ریــال نیــز مــورد توقیــف قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــماره تمــاس ‪ 096380‬به صــورت‬ ‫‪ 24‬ســاعته امــاده دریافــت گزارش هــای و ارائــه‬ ‫مشــاوره بــه هم وطنــان می باشــند و در صــورت‬ ‫بــروز هرگونــه مشــکل راهکارهــای مناســب را بــه‬ ‫هم وطنــان ارائــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫هاجر مومن‬ ‫ورود ممنوع ها‬ ‫در انتخاب همسر‏‬ ‫اخــاق و اداب فــردی نیــز موثــر در تحکیــم خانــواده‬ ‫اســت ایــن عامــل در تربیــت اخالقــی و تعلیــم و ‏اداب‬ ‫بــه فرزنــدان بــر روابــط خانوادگــی دارای اهمیــت اســت‬ ‫هــم چنیــن صبــر‪ ،‬بردبــاری‪ ،‬محبــت و احتــرام بــه همســر‬ ‫و تواضــع در‏برابــر همســر را مــی تــوان موثــر در تحکیــم‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫خانــواده دانســ ‪‎‬‬ ‫بســیاری افــراد تصــور مــی کننــد ازدواج موفــق بــه شــانس‬ ‫و تصــادف بســتگی دارد‪ ،‬در حالــی کــه بــا کمــی دقــت در‬ ‫انتخــاب‏همســر‪ ،‬مــی تــوان خطــر ان را کاهــش داد و بــا‬ ‫انتخــاب بیشــتری دســت بــه انتخــاب زد‪ .‬بســیاری از مــا‬ ‫قبــل از ازدواج نشــانه‏هایــی را در فــرد مــورد بررســی خــود‬ ‫مــی بینیــم و تشــخیص مــی دهیــم کــه ایــن نشــانه هــا‬ ‫منفــی و حتــی مخــرب باشــند‪ ،‬امــا‏بــه راحتــی چشــم خــود را‬ ‫بــر واقعیــت مــی بندیــم و مــی گوییــم‪« :‬بعد ازدواج درســت‬ ‫مــی شــود»‪ .‬بــا ایــن کــه برخــی رفتارهــای‏زوجیــن پــس از‬ ‫ازدواج تعدیــل مــی شــود امــا بســیاری از ناهنجاری هــا‪،‬‬ ‫اختــاالت و بیمــاری هــا نــه تنهــا باقــی مــی مانــد‪ ،‬گاهــی‬ ‫‏اســیب رســان تــر و مخــرب تــر هــم مــی شــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل بــا برخــی افــراد نبایــد ازدواج کــرد‪.‬‏‬ ‫‏ادم های خود خواه‏‬ ‫ایــن افــراد بــه شــدت کنتــرل کننــده انــد اصــرار دارنــد‬ ‫همــه ی تصمیــم هــا را خودشــان بگیرنــد و بــرای همــه‬ ‫تکلیــف معیــن مــی‏کننــد‪ .‬اغلــب بــی صبــر و عجــول انــد‬ ‫و احساســات خــود را بــروز نمــی دهنــد‪ ،‬حســودند و حــس‬ ‫مالکیــت زیــادی دارنــد اصــرار دارنــد‏کــه خودشــان از عهــده‬ ‫هــر کاری بــر مــی اینــد حاضرنــد هــر کاری کننــد تــا مبــادا‬ ‫چیــزی از کنتــرل شــان خــارج شــود‪.‬‏‬ ‫‏ بچه هایی با هیکل بزرگ‬ ‫ایــا کســی را دیــده ایــد کــه حســاب و کتــاب کارهایشــان‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬کلیــد یــا کیــف هــای خــود را همیشــه گــم‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه همــه‏مقــروض انــد و خالصــه دوســت دارنــد‬ ‫کســی را پیــدا کننــد تــا بــه او تکیــه کننــد؟ چنیــن کســانی در‬ ‫واقــع شــرایطی را فراهــم مــی‏کننــد تــا همسرشــان نقــش‬ ‫پــدر یــا مــادر را بــرای انــان بــازی کننــد و خــود همچنــان‬ ‫کودکــی وابســته باقــی مــی ماننــد! ایــن افــراد‏بــرای ازدواج‬ ‫مناســب نیســتند‪.‬‏‬ ‫این ها یک پوستین کلفت به تن دارند!‏‬ ‫نــوع رابطــه برقــرار کــردن (یــا بهتــر بگوییــم رابطــه‬ ‫برقرارنکــردن) ایــن افــراد بــه گونــه ای هســتند کــه انــگار‬ ‫همیشــه یــک پوســتین‏کلفــت بــر تــن دارنــد از نظــر عاطفــی‬ ‫بیــش از حــد بســته و غیــر قابــل دســترس انــد و امادگــی‬ ‫ایــن را ندارنــد کــه بــا کســی ارتبــاط ‏برقــرار کننــد‪ .‬انــان‬ ‫نمــی تواننــد و نمــی خواهنــد احساســات و عواطــف خــود‬ ‫را نشــان دهنــد در نتیجــه هیــچ رابطــه ای بیــن انــان ‏و‬ ‫طــرف مقابــل برقــرار نمــی شــود و تنهــا چیــزی کــه میــان‬ ‫انــان و طــرف مقابــل برقــرار نمــی شــود یــک قــرارداد زندگــی‬ ‫مشــترک ‏اســت‪ ،‬نــه رابطــه ای عمیــق و صمیمانــه انــان‬ ‫نمــی تواننــد بــه راحتــی بــه کســی اعتمــاد کننــد و تمایلــی‬ ‫ندارنــد دیوارهــا و‏حصارهــای دفاعــی خــود را فــرو بریزنــد‬ ‫زندگــی بــا انــان ســرد و بــی روح و گزنــده اســت‪.‬‏‬ ‫طلب کارهای مظلوم نما‬ ‫همــان هایــی هســتند کــه همیشــه از رنــج و درد لــذت‬ ‫می برنــد و هــر قــدر انــان را تســلی دهیــد فایــده ای نــدارد‪.‬‏‬ ‫مســتقیما ً از دســت کســی عصبانــی نمــی شــوند امــا مــدام‬ ‫گلــه و شــکایت مــی کننــد‪ ،‬رک حــرف دلشــان را نمــی زننــد‬ ‫و از ایــن‏رو بایــد همــه هــوش و اســتعداد خــود را بــه کار‬ ‫بگیریــد تــا علــت ناراحتــی شــان را حــدس بزنیــد یــا بــه زور‬ ‫اطالعاتــی از انــان‏بیــرون بکشــید چنیــن افــرادی مناســب‬ ‫ازدواج نیســتند‪.‬‏‬ ‫‏زخمی ها‬ ‫افــرادی کــه بــه هــر دلیــل از نامــزد یــا همســر یــا فــرد مــورد‬ ‫عالقــه خــود جــدا شــده امــا هنــوز زخــم شــان التیــام نیافتــه‬ ‫یــا اســیبی را‏کــه ار ان رابطــه در ان وارد شــده فرامــوش‬ ‫نکــرده انــد یــا از ضربــه عاطفــی کــه بــه انــان زده شــده‬ ‫هنــوز در شــک بــه ســر مــی برنــد‏مناســب ازدواج نیســتند‪.‬‏‬ ‫‏نردبان های منظم‬ ‫همــان تیــپ هــای کمــال گــرا هســتند کــه بــه نظــم و‬ ‫ترتیــب بیــش از حــد بهــا مــی دهنــد از نظــر ایشــان جزئیــات‬ ‫بســیار بــا اهمیــت‏اســت و اشــتباه هــا غیــر قابــل گذشــت‬ ‫تــا زمانــی ارامــش دارنــد کــه همــه کارهــا ثابــت و قابــل‬ ‫پیــش بینــی باشــند امــا بــرای‏مقابلــه بــا مســائل زندگــی بــه‬ ‫خصــوص در شــرایط غیــر منتظــره قــدرت تصمیــم گیــری‬ ‫بــه موقــع را ندارنــد شــاید اگــر بتواننــد الویــت‏هــا را در نظــر‬ ‫بگیرنــد و بــه امــور کــم اهمیــت کمتــر توجــه داشــته باشــند‬ ‫از اوقــات خــود بهتــر و بیشــتر اســتفاده کننــد‪.‬‏‬ ‫‏بلند پروازان نا ارام‬ ‫افــراد ایــن گــروه کــه همــان تیــپ جــاه طلــب انــد؛ خشــن‬ ‫و پرخاشــگرند و تمــام انــرژی خــود را صــرف انجــام کارشــان‬ ‫می کننــد و‏اغلــب بــرای تفریــح و ســرگرمی زمــان ندارنــد انــان‬ ‫نمــی تواننــد مســئولیت هــا را بــه دیگــران محــول کننــد زیــرا‬ ‫از خــود و دیگــران‏بســیار انتقــاد مــی کننــد و از اینکــه کارهــا‬ ‫پیشــرفت خوبــی ندارنــد عصبانــی و نــا ارام مــی شــوند‏‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬برگرفته از کتاب ‪1001‬نکته زناشویی‪،‬‬ ‫مولف‪ :‬امیر بهنام‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪‎:‬‏ کارشــناس مشــاوره دایــره اجتماعــی‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪427‬‬ ‫کالهبرداری جمعه سیاه؛‬ ‫چگونه ایمن خرید کنیم‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا نســبت بــه کالهبــرداری تحــت عنــوان‬ ‫حــراج جمعــه ســیاه در کانال هــا و گروه های شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه کاربــران فضــای مجــازی هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ دوم علی محمــد‬ ‫رجبــی گفــت‪ :‬چنــد ســالی اســت کــه بــه تقلیــد از‬ ‫فروشــگاه های غربــی شــاهد تبلیغــات بلــک فرایــدی‬ ‫(‪ )Black Friday‬یــا حــراج جمعــه ســیاه در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی هســتیم کــه در اخریــن‬ ‫جمعــه مــاه نوامبــر برابــر بــا ‪ 5‬اذرمــاه امســال برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬هرســاله نیــز بعــد از برگــزاری‬ ‫جمعــه ســیاه شــاهد شــکایت قابل توجهــی از مــردم بــه‬ ‫خاطــر کاله برداری هــای صــورت گرفتــه در خریدهــای‬ ‫انالیــن هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ســایبری افــزود‪ :‬شــیادان ســایبری بــا‬ ‫تقلیــد از فروشــگاه های انالیــن معتبــر و بــا تخفیفــات‬ ‫چشــمگیر و روش هــا و شــیوه های اغواکننــده توجــه‬ ‫کاربــران را جلــب نمــوده و ان هــا را بــه ســمت دام هــای‬ ‫خــود هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی از فروشــنده ها بــا اســتفاده از شــیوه‬ ‫حــراج جمعــه ســیاه کاالهــای قدیمــی خــود را به راحتــی‬ ‫بفــروش می رســانند به طوری کــه کاالی تبلیغ شــده در‬ ‫فضــای مجــازی بــا کاالی تحویــل داده شــده به مشــتری‪،‬‬ ‫ازنظــر کیفیــت و جنــس کاال بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر از فروشــندگان قیمــت کاالهــای خــود را‬ ‫ان قــدر بــاال می برنــد کــه بــا اعمــال تخفیف هــای ویــژه بــر‬ ‫روی ان هــا بازهــم بــه ســود خــود می رســند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی از عــدم ارســال کاالی خریداری شــده‬ ‫به عنــوان روشــی دیگــر از کاله بــرداری در روز جمعــه‬ ‫ســیاه نــام بــرد و گفــت‪ :‬در بســیاری از مواقــع کاله بــردار‬ ‫بعــد از دریافــت بیعانــه یــا حتــی وجــه کامــل دیگــر‬ ‫پاســخگوی فــرد نیســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ســایبری از خریــد حضــوری به عنــوان‬ ‫بهتریــن راهــکار بــرای جلوگیــری از کاله بــرداری اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در صــورت خریــد اینترنتــی بــه ادرس ‪URL‬‬ ‫ســایت دقــت کنیــد کــه با «‪ »https‬شــروع شــده باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی از مرورگرهــا یــک نمــاد قفــل در جلــوی‬ ‫ادرس وب دارنــد تــا نشــان دهنــد ســایت دارای گواهــی‬ ‫امنیتــی قابل اعتمــاد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بااین حــال‪ ،‬حتــی وب ســایت های جعلــی‬ ‫نیــز می تواننــد از ایــن ویژگی هــای امنیتــی به عنــوان‬ ‫راهــی بــرای فریــب دادن شــما بــرای اینکــه فکــر کنیــد‬ ‫ســایتی قانونــی اســت‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــه دنبــال برخــی نشــانه هایی‬ ‫باشــید کــه نشــان می دهــد ســایت غیرواقعــی اســت‪.‬‬ ‫مثــا ًادرس ‪ URL‬ان طــور کــه انتظــار می رود نیســت و یا‬ ‫معامــات بیش ازحــد بــرای واقعــی بــودن خوب هســتند‬ ‫مثــا ًقیمــت برخــی اجنــاس را ان قــدر پاییــن میاورنــد که‬ ‫خریــدار را وسوســه کننــد درصورتی کــه بــا واقعیــت جــور‬ ‫درنمی ایــد‪ .‬همچنیــن اگــر ســایتی از شــما روش هــای‬ ‫پرداخــت غیرعــادی می خواهــد‪ ،‬بایــد بــه ان شــک کنیــد‪.‬‬ ‫مثــا ًســایتی کــه از طریــق کارت بــه کارت یــا دریافــت‬ ‫بیعانــه درخواســت پرداخــت می کنــد به احتمال زیــاد‬ ‫کاله بــرداری اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ســایبری بــه کاربــران توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫از فروشــگاه ها و ســایت های معتبــر کــه دارای نمــاد‬ ‫اعتمــاد الکترونیکــی هســتند خریــد کننــد و به هیچ وجــه‬ ‫بــه فروشــگاه های شــبکه های اجتماعــی اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫هم وطنــان عزیــز می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از اخرین‬ ‫اخبــار و اطالعــات ســایبری و همچنیــن جدیدتریــن‬ ‫شــگردهای مجرمانه مطلع شــده و مجرمان ســایبری را‬ ‫دررســیدن بــه اهدافشــان نــاکام بگذارنــد‪.‬‬ ‫اول ایمنی بعد کار‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫پــارک جنگلــی قــرق در ‪ ۲۴‬کیلومتــرى شــرق گــرگان و در مســیر جــاده اصلــى گــرگان – مشــهد قــرار دارد و مشــتمل‬ ‫بــر پــارک وحــش‪ ،‬تاسیســات رفاهــى و پــارک بــازى مى باشــد‪ .‬پــارک جنگلــی قــرق گــرگان یکــی از مناطــق مهــم‬ ‫زیســت محیطــی جانــواران در ایــران محســوب شــده و بــه عنــوان زیســتگاه گــوزن قرمــز شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫این پارک از تفرجگاه هاى مهم گرگان در استان گلستان است که در تمام طول سال مورد بهره بردارى قرار مى گیرد‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -427‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 27‬نوامبر ‪ 21 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-427‬‬ ‫ شنبه ‪ 6‬اذر ‪27-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫پارک جنگلی قرق‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫گردشگری‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫روستای زارع محله‬ ‫روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامنــه ی شــمالی البرز اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل در تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری‬ ‫شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات این روســتا‬ ‫مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم ابــاد‬ ‫(خراب مســجد)و میاندره‪ ٬‬از شــرق به روســتای مفید اباد و از غرب به روســتای‬ ‫ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود‬ ‫خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافت روســتا‬ ‫پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان هــا اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا‬ ‫هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانه هــای دیروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امروز با گذشته ی ان دیده می شود‪.‬خانه ها نسبت به گذشته بلندتر است و‬ ‫به جهت تزیین داخل خانه را گچ کاری و نمای ان را سنگ کاری می کنند وهم‬ ‫چنین نور گیرها بیشتر و بزرگ تر است ‪.‬زراع محله به سب نزدیکی باجنگل و‬ ‫دریا و داشــتن موقعیت خاص دارای اب و هوای معتدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً‬ ‫سرد و بارانی و نسبتا ًتابستانی گرم دارد‪.‬در زمستان به واسطه جریان بادهای‬ ‫شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محله از قدیم االیام به راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفه ها‪ :‬زراع محله در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانها و فراز و فرودهای‬ ‫زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن‬ ‫خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان‬ ‫قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مردم زحمتکــش ما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمور ‪۳-‬تیمور‬ ‫زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری‬ ‫قاسم اباد ‪ -۱۲‬شهاب الدین ‪ - ۱۳‬مازندرانی ‪ -۱۴‬رستگاری ‪ -۱۵‬صائمی ‪ -۱۶‬مهندی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربت نژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بزی ‪ -۲۱‬کیانی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪-۲۳‬‬ ‫دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و‬ ‫فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب‬ ‫اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم‬ ‫و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و‬ ‫تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه شهرســتان هــای‬ ‫اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‬ ‫‪ – ۱‬زمین های حاشیه روستا که دارای بافت سبک و خاک تقریبا”حاصلخیز است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از‬ ‫شــن و رس اســت‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬زمیــن هــای ســمت شــمال زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک بیشــتر رســی اســت‪.‬‬ ‫شمال ‪ :‬خروایشت شمال شرقی ‪ :‬رواتی شمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل پره‬ ‫جنوب ‪ :‬بال زمین شرق ‪ :‬رواتی غرب ‪ :‬میش تپه و صحرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار‬ ‫در مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه‬ ‫وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تاکید دولت‬ ‫بر دسترسی‬ ‫به اطالعات‪،‬شفافیت‬ ‫و مبارزه با فساد‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا عزمــی کــه‬ ‫دولــت ســیزدهم بــرای مبــارزه بــا فســاد دارد‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫قانــون انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات می توانــد‬ ‫گام جدیــد بــرای شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد باشــد و‬ ‫دســتگاه های اداری می بایســت بــه شــکلی مدیریــت‬ ‫شــوند کــه زمینه هــای بــروز فســاد در ان هــا از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه فرهنگــی بــازار کســب و کار از وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬اولیــن جلســه کمیســیون‬ ‫دسترســی ازاد بــه اطالعــات در دولــت ســیزدهم بــا حضــور‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و میثــم لطیفــی معــاون‬ ‫رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی‬ ‫کشــور و اعضــای ایــن کمیســیون در محــل وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه محمــد مهــدی اســماعیلی بــا بیــان این کــه‬ ‫یکــی از شــعارهای اصلــی رئیــس جمهــوری در انتخابــات‪،‬‬ ‫موضــوع شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد بــود‪ ،‬اظهــار کــرد ‪:‬‬ ‫ایشــان معتقدنــد رفــع فســاد بایــد از منشــا انجــام شــود‬ ‫نــه زمانــی کــه موضــوع بــه قــوه قضائیــه می رســد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫دســتگاه های اداری می بایســت بــه شــکلی مدیریــت‬ ‫شــوند کــه زمینه هــای بــروز فســاد در ان هــا از بیــن بــرود‬ ‫و یکــی از ابزارهــای جلوگیــری از فســاد‪ ،‬شــفافیت اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مــورد انتشــار و دسترســی ازاد بــه‬ ‫اطالعــات قانــون خوبــی در مجلــس بــه تصویــب رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا امــاری کــه در خصــوص مراجعــات مــردم بــه‬ ‫ایــن قانــون از زمــان تصویــب تــا بــه امــروز شــاهد هســتیم‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد انتظــاری کــه دربــاره ایــن قانــون مدنظــر‬ ‫بــود‪ ،‬اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی یــاداور شــد‪ :‬عــدم اطــاع برخــی از مســئوالن‬ ‫از ایــن قانــون بــه ایــن معنــا اســت کــه رونــد اطالع رســانی‬ ‫در مــورد ایــن قانــون بایــد تغییــر کنــد‪ .‬بــه نظــرم بــا عزمــی‬ ‫کــه دولــت بــرای مبــارزه بــا فســاد دارد‪ ،‬اســتفاده از قانــون‬ ‫انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات می توانــد گام جدیــد‬ ‫دولــت بــرای شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫کــه کمیســیون انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات بــا‬ ‫ریاســت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل اســت کــه محــور اطالع رســانی بــه مــردم بــه‬ ‫ایــن وزارتخانــه ســپرده شــده تــا ارتبــاط مــردم بــا ایــن قانــون‬ ‫تســهیل شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی نکتــه مهــم در قانــون انتشــار و دسترســی ازاد‬ ‫بــه اطالعــات را اطالع رســانی درســت بــه مــردم دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬از خبرگزاری هــا و مطبوعــات‪ ،‬صــدا و ســیما و‬ ‫ســایر بســترها بــرای اطالع رســانی درســت ایــن قانــون‬ ‫بایــد اســتفاده شــود‪ .‬البتــه کمیســیون هــم بایــد کارگــروه‬ ‫اطالع رســانی خــود را فعال تــر کنــد و گــزارش کار خــود را‬ ‫بــه مــردم اطــاع دهــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بیــان کــرد‪ :‬کمیســیون‬ ‫انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات فراقــوه ای اســت و‬ ‫جریان هــای مطالبه گــر بایــد از ایــن ظرفیــت بــزرگ مطلــع‬ ‫بشــوند‪ .‬هیــچ محدودیتــی بــرای انتشــار و دسترســی ازاد‬ ‫بــه اطالعــات وجــود نــدارد‪ ،‬شــان همــه مــا خدمتگــذاری‬ ‫بــه مــردم اســت و یکــی از ایــن خدمــات اطالعی رســانی‬ ‫درســت بــه مــردم اســت و اگــر نیــاز بــه قانون گــذاری و‬ ‫اصــاح ائین نامــه وجــود دارد‪ ،‬بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بیــان کــرد‪ :‬قانــون‬ ‫انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات مطالبه گــری مــردم‬ ‫از حاکمیــت اســت و نماینــدگان کل حاکمیــت هــم در‬ ‫ایــن کمیســیون حضــور دارنــد‪ .‬زمانــی کــه بنــده در قــوه‬ ‫قضائیــه بــا ریاســت اقــای رئیســی حضــور داشــتم‪ ،‬ســامانه‬ ‫انتشــار ارا داشــتیم کــه بــه لحــاظ قانونــی امــکان انتشــار‬ ‫ازاد ارا در ان وجــود دارد‪ .‬بســیاری از ســاختارها در ایــن‬ ‫زمینــه در زمــان ریاســت اقــای رئیســی بــر دســتگاه قضایــی‬ ‫شــکل گرفتــه و در حــال حاضــر تنهــا بایــد ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫ســامانه ها شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫اســماعیلی در ادامــه گفــت‪ :‬دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی و تحقیقاتــی یکــی از مشــکالت خــود را فراینــد‬ ‫اداری اعــام می کننــد و اگــر متخصصــان دانشــگاهی‬ ‫مــا در حوزه هــای اسیب شناســی دســتگاه ها‪ ،‬اطالعاتــی‬ ‫بخواهنــد‪ ،‬بایــد از طریــق قانــون انتشــار و دسترســی ازاد‬ ‫بــه اطالعــات در اختیارشــان قــرار بگیــرد‪ .‬در ایــن صــورت‬ ‫ادبیــات جدیــدی در نهادهــای علمــی مــا شــکل خواهــد‬ ‫گرفــت و موضــوع قانــون انتشــار و دسترســی ازاد بــه‬ ‫اطالعــات‪ ،‬راه فســاد در عــدم دسترســی بــه اطالعــات را‬ ‫خواهــد بســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تاکیــد کــرد‪ :‬در مجموعــه‬ ‫دســتگاه های دولتــی بــه ایــن وفــاق رســیده ایم کــه یکــی‬ ‫از ابزارهــای خدمــت صادقانــه بــه مــردم شــفافیت اســت‪.‬‬ ‫وزری فرهنــگ همچنیــن در حاشــیه ایــن نشســت بــا‬ ‫اشــاره بــه فعالیت هــای کمیســیون دسترســی ازاد بــه‬ ‫اطالعــات گفــت‪ :‬امتیــاز ایــن کمیســیون‪ ،‬فــرا قــوه ای بــودن‬ ‫ان اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل همــه دســتگاه های حاکمیتــی‬ ‫عضــو ان هســتند و فضــای جــدی بــرای شــفافیت فراهــم‬ ‫امــده اســت‪ .‬تقریبــا بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد دســتگاه های‬ ‫دولتــی بــه ایــن موضــوع پیوســته انــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه راه هــای اندیشــیده شــده بــرای عــدم‬ ‫همــکاری برخــی دســتگاه ها گفــت‪ :‬ایــن تخلف هــا در‬ ‫دســتگاه دولتــی خیلــی کمتــر اســت و ســازمان امــور اداری‬ ‫و اســتخدامی ارزشــیابی های ســالیانه در ایــن زمینــه دارد‪،‬‬ ‫امــا هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری وجــود دارد کــه‬ ‫ایــن عــدم همکاری هــا می توانــد جــزو مــوارد تــرک فعــل ‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫اســماعیلی در رابطــه بــا ثبــت اطالعــات کارکنــان وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســامانه پاکنــا گفــت‪ :‬در چنــد‬ ‫روز اخیــر باتوجــه بــه امــار منتشــر شــده از ســازمان اداری‬ ‫و اســتخدامی‪ ،‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بیشــترین‬ ‫همــکاری را داشــته و ظــرف ســه روز امــار قبلــی را بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصــد رســانده و در حــال حاضــر عــدد ورود اطالعــات‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه ‪ ۹۳‬درصــد رســیده‬ ‫اســت و ظــرف چنــد روز اینــده ایــن امــار بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫خواهــد رســید و تمــام اطالعــات کارکنــان در ایــن ســامانه‬ ‫بــه ثبــت می رســد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه میثــم لطیفــی معــاون رئیــس‬ ‫جمهــوری و رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی‬ ‫کشــور در ســخنانی گفــت‪ :‬احســاس مالکیــت نســبت بــه‬ ‫داده هــا‪ ،‬بخــل اطالعاتــی‪ ،‬احســاس محرمانگــی‪ ،‬عــدم‬ ‫اطمینــان بــه اطالعــات تولیــد شــده‪ ،‬تراکــم وظایــف در‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و نظام منــد نشــدن ســامانه ها‬ ‫از جملــه دالیــل مقاومــت دســتگاه ها در مقابــل قانــون‬ ‫انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬البتــه فرهنــگ دانایــی بایــد در جامعــه جــا‬ ‫بیفتــد و مــردم حــق دارنــد مطالبه گــری منطقــی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بــرای نمونــه مطالبه گــری کــه در اصفهــان در‬ ‫روزهــای گذشــته رخ داد در یــک چارچــوب نظام منــد بــود‪.‬‬ ‫در ایــن مســیر بایــد از ظرفیــت مجموعه هــای دلســوز‬ ‫مردمــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫لطیفــی در خصــوص پنجــره واحــد خدمــت تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تعــداد ســامانه ها انقــدر زیــاد شــده کــه امــکان خدمــت را‬ ‫کــم می کنــد‪ ،‬دولــت یکپارچــه بــه درســتی شــکل نگرفتــه و‬ ‫هــر دســتگاهی کار خــود را انجــام می دهــد و بایــد کمــک‬ ‫کنیــم مــردم راحت تــر بتواننــد از خدمــات بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫در ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور می توانیــم‬ ‫بــا امــوزش کارکنــان و مدیــران و همچنیــن امــوزش برخــط‬ ‫بــرای مــردم‪ ،‬بــه فراگیــر شــدن قانــون انتشــار و دسترســی‬ ‫ازاد بــه اطالعــات و کمیســیون مرتبــط بــا ان کمــک‬ ‫کنیــم‪ .‬البتــه از ابــزار تشــویقی دســتگاه ها و هیــات عالــی‬ ‫رســیدگی بــه تخلفــات در کمــک بــه کمیســیون دسترســی‬ ‫ازاد بــه اطالعــات هــم می توانیــم بهــره بگیریــم‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن جلســه حســین انتظامــی‬ ‫دبیــر کمیســیون انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات‬ ‫نیــز بــه ارائــه گزارشــی از رونــد فعالیت هــا و پاســخگویی‬ ‫دســتگاه ها بــه متقاضیــان پرداخــت‪.‬‬ ‫حجت االســام اقــا تهرانــی نماینــده مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬حجــت االســام حکمت علــی مظفــری رئیــس‬ ‫دیــوان عدالــت اداری‪ ،‬باقــری اصــل دبیــر شــورای اجرایــی‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬نماینــدگان وزارت اطالعــات و دفــاع‬ ‫و پشــتیبانی نیروهــای مســلح حضــور داشــتند کــه نقطــه‬ ‫نظــرات خــود را دربــاره قانــون انتشــار و دسترســی ازاد بــه‬ ‫اطالعــات بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫پذیرش اگهی های روزنامه بازار کسب وکار‬ ‫تماس‪01732688214 :‬‬ ‫واتساپ‪09390081903:‬‬ ‫ساعت تماس ومراجعه حضوری شنبه تا ‪5‬شنبه ساعت‪8‬صبح الی‪14‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!