روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 426 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 426

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 426

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 3 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /24 -‬نوامبر‪ /18 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪426‬‬ ‫در انتظار اعتبار‬ ‫و اب‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪8 -‬‬ ‫دستگیری عامل فروش‬ ‫کاالیممنوعه‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫توزیع بیش از هزار جلد کتاب‬ ‫بین کانون های مساجد‬ ‫و کودکان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بهره گیری از اموزش و سالمت برای همه دانش اموزان حقی طبیعی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز پویش نهالکاری‬ ‫هزار هکتار‬ ‫از عرصه های‬ ‫منابع طبیعی گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫ثبت نام بیش از‪ 23‬هزار‬ ‫نفر در طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن تا پایان ابان‬ ‫‪5‬‬ ‫مهارت توجه به جزئیات‬ ‫چیست؟‬ ‫اغاز طرح زمستانه پلیس‬ ‫در جاده های گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫با روحیه بسیجی ضرورتی‬ ‫براصالح نظام اداری و تقویت‬ ‫کارامدی‬ ‫رییــس جمهــوری‪ ،‬اصــاح نظــام اداری و‬ ‫تــاش بــرای تقویــت کارامــدی در ســازمان ها و‬ ‫ادارات را ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬یقینــا اگــر‬ ‫نظــام اداری کشــور از روحیــه بســیجی برخــوردار‬ ‫باشــد‪ ،‬شــاهد بســیاری از مشــکالت و ناکارامــدی‬ ‫موجــود نخواهیــم بــود بنابرایــن بــرای کارامــدی‬ ‫نظــام اداری‪ ،‬الزم اســت ایــن روحیــه را ترویــج و‬ ‫گســترش دهیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایت اللــه‬ ‫ســید ابراهیــم رییســی در دیــدار بســیجیان‬ ‫نهــاد ریاســت جمهــوری و ســازمان های تابعــه‬ ‫بــا گرامیداشــت هفتــه بســیج‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫مســئولیت پذیر بــودن و خطرپذیــری از ویژگی هــا‬ ‫و شــاخصه های اصلــی بســیجیان اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر در نهــاد ریاســت جمهــوری کارکنــان‬ ‫مســئولیت پذیر بــوده و بــه مــردم و اربــاب رجــوع‬ ‫پاســخگویی شایســته و مناســب داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بــدون تردیــد بقیــه ســازمان ها نیــز از ایــن نهــاد‬ ‫الگــو خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری اصــاح نظــام اداری و تــاش‬ ‫بــرای تقویــت کارامــدی در ســازمان ها و ادارات را‬ ‫ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬کارامــدی در سیســتم‬ ‫اداری بــه ایــن اســت کــه کارکنــان نســبت‬ ‫بــه وظیفــه خــود شــناخت کامــل داشــته و بــا‬ ‫احســاس مســئولیت و محبــت نســبت بــه رفــع‬ ‫مشــکالت مــردم و اربــاب رجــوع عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی بــا تاکیــد بــر اهمیــت روحیــه‬ ‫مســئولیت پذیری انســان در نهــاد خانــواده و‬ ‫جامعــه‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در فرهنــگ دینــی‪ ،‬همــه‬ ‫مســوول هســتند و بایــد نســبت بــه موضوعــات‬ ‫اطــراف خــود احســاس مســئولیت کننــد و همــه‬ ‫وظیفــه داریــم بــرای ترویــج عدالــت‪ ،‬صفــا و‬ ‫صمیمیــت‪ ،‬امانــت داری‪ ،‬گســترش خوبی هــا و‬ ‫نهــی از منکــر در جامعــه تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــورداری از روحیــه مســئولیت پذیری‬ ‫اجــازه نمی دهــد تــا انســان نســبت بــه اطــراف خــود‬ ‫و مشــکالت مــردم بی تفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه در جامعــه‬ ‫قرانــی‪ ،‬صبــر در مقابــل نامالیمــات و مصائــب‬ ‫و ایســتادگی در برابــر دشــمنی ها از اصــول‬ ‫اساســی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در جامعــه‬ ‫دینــی صالــح بــودن بــه تنهایــی کافــی نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه انســان بایــد مصلــح باشــد و دیگــران را نیــز‬ ‫بــه کارهــای خــوب دعــوت و از منکــرات نهــی کنــد‬ ‫و بایــد فــرد بســیجی در اداره و ســازمان خــود‪،‬‬ ‫روحیــه بســیجی و جهــادی را در بیــن همکارانــش‬ ‫نیــز گســترش دهــد‪.‬‬ ‫رییســی بــا انتقــاد از نارســایی ها و مشــکالت‬ ‫موجــود در سیســتم اداری کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬یقینــا‬ ‫اگــر نظــام اداری کشــور از روحیــه بســیجی‬ ‫برخــوردار باشــد‪ ،‬شــاهد بســیاری از مشــکالت و‬ ‫ناکارامــدی موجــود نخواهیــم بــود لــذا بــرای‬ ‫کارامــدی نظــام اداری‪ ،‬الزم اســت ایــن‬ ‫روحیــه را ترویــج و گســترش دهیــم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برپــا داشــتن نمــاز‪ ،‬ارتبــاط صمیمــی بــا‬ ‫مــردم‪ ،‬تــاش بــرای گســترش خوبی هــا و نهــی‬ ‫از زشــتی ها در جامعــه و برپایــی عدالــت و‬ ‫مســئولیت پذیری را از اصــول محــوری تشــکیل‬ ‫جامعــه صالــح و قرانــی دانســت و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بایــد تــاش کنیــم در جامعــه پاکــی‪ ،‬صداقــت‪،‬‬ ‫امانــت داری‪ ،‬اخــاق‪ ،‬معنویــت و عدالــت‬ ‫گســترش پیــدا کنــد و الزمــه تحقــق ان توجــه‬ ‫بــه ایــن اصــول محــوری از درون نهــاد خانــواده‬ ‫تــا جامعــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری در ادامــه وظیفه شناســی‬ ‫و عمــل بــه وظیفــه را مــورد تاکیــد قــرار داد و‬ ‫گفــت‪ :‬همــه بایــد وظیفــه خــود را بــه درســتی‬ ‫شــناخته و بــه بهتریــن نحو ممکــن ان را انجام‬ ‫دهنــد و در اصــول فکــری حضــرت علــی(ع)‬ ‫اگــر کســی در ســنگر وظیفه شناســی و عمــل‬ ‫بــه وظیف ـ ه خــود فــوت کنــد ایــن فــرد از درجــه‬ ‫شــهادت برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رییســی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا روحیه بســیجی‬ ‫می تــوان مشــکالت کشــور را برطــرف کــرد‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬تفــاوت و وجــه امتیــاز نظــام اداری‬ ‫ایــران اســامی بــا ســایر کشــورها برخــورداری از‬ ‫روحیــه بســیجی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تحریــم هرگــز کشــور‬ ‫را متوقــف نخواهــد کــرد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬هــر روز‬ ‫کــه از عمــر دولــت می گــذرد بــه پیشــرفت‬ ‫کشــور امیدوارتــر می شــوم و یقیــن دارم کــه‬ ‫گشــایش های جــدی در مســایل مختلــف ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد و امــروز دشــمنان بــه خوبــی متوجــه‬ ‫شــدند کــه ایــران در موضــع اقتــدار ایســتاده‬ ‫اســت و ایــن اقتــدار را از خــون شــهیدان خــود‬ ‫داریــم و اجــازه نمی دهیــم اثــار خــون شــهدا از‬ ‫بیــن بــرود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری عنــوان کــرد‪ :‬بایــد بــا روحیــه‬ ‫بســیجی و همــت و کار مضاعــف در مســیر رفــع‬ ‫مشــکالت و ایجــاد گشــایش حرکــت کنیــم و‬ ‫بی تردیــد اگــر درســت حرکــت کنیــم‪ ،‬یــاری خداونــد‬ ‫نیــز بــرای جبهــه حــق حتمــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییســی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا پیشــرفت در ابعــاد‬ ‫مختلــف‪ ،‬روزهــای روشــنی بــرای کشــور انتظــار‬ ‫می کشــیم ‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تورم ا کاهشی در بان ماه‬ ‫تازه تریــن گــزارش مرکــز امــار از وضعیــت تــورم حکایــت از ان دارد کــه رونــد‬ ‫رشــد ایــن نــرخ در ابان مــاه متوقــف و شــاخص قیمــت مصــرف کننــده در‬ ‫ایــن دوره کاهشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بررســی امارهــای منتشــر شــده از ســوی مرکــز‬ ‫امــار ایــران در خصــوص نــرخ تــورم نقطــه ای‪ ،‬ماهانــه و ســالیانه کشــور‬ ‫مربــوط بــه دوره ابان مــاه ‪ ۱۴۰۰‬نشــان می دهــد کــه در دوره مذکــور افزایــش‬ ‫ســطح عمومــی قیمت هــا کاهشــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳.۵‬درصدی نرخ تورم نقطه ای‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬نــرخ تــورم نقطــه ای در ابــان مــاه برابــر ‪۳۵.۷‬‬ ‫درصــد بــوده اســت کــه در مقایســه بــا ابــان ســال گذشــته ‪ ۳.۵‬واحــد درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم نقطـه ای میــزان تغییــرات قیمــت یــک مــاه نســبت بــه مــاه قبــل‬ ‫را نشــان می دهــد‪ ،‬بنابرایــن در ابان مــاه امســال خانوارهــای کشــور بــه طــور‬ ‫میانگیــن ‪ ۳۵.۷‬درصــد بیشــتر از ابــان مــاه ســال گذشــته بــرای خریــد یــک‬ ‫مجموعــه کاالهــا و خدمــات یکســان هزینــه کرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش مرکــز امــار‪ ،‬نــرخ تورم نقطـه ای گروه عمــده «خوراکی ها‪،‬‬ ‫اشــامیدنی ­ها و دخانیــات» بــا کاهــش ‪ ۱۴.۱‬واحــد درصــدی بــه ‪ ۴۶.۴‬درصــد‬ ‫و گــروه «کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات» بــا افزایــش ‪ ٠.٧‬واحــد درصــدی‬ ‫بــه ‪ ٣٠.٢‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم نقطــه ای بــرای خانوارهــای شــهری‬ ‫‪ ۳۵.۳‬درصــد بــوده اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ۳.۱‬واحــد درصــد کاهــش‬ ‫داشــته اســت‪ .‬هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای روســتایی ‪ ۳۷.۴‬درصــد‬ ‫بــوده کــه کــه نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ۶.۵‬واحــد درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫نرخ تورم ماهانه ابان ماه ‪ ۲.۵‬درصد شد‬ ‫نــرخ تــورم ماهانــه‪ ،‬درصــد تغییــر عــدد شــاخص قیمــت‪ ،‬نســبت بــه مــاه قبــل‬ ‫اســت‪ .‬نــرخ تــورم ماهانــه ابــان ‪ ١٤٠٠‬بــه ‪ ۲.۵‬درصــد رســیده کــه در مقایســه بــا‬ ‫همیــن اطــاع در مــاه قبــل‪ ١.٢ ،‬واحــد درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫تــورم ماهانــه بــرای گروه هــای عمــده «خوراکی هــا‪ ،‬اشــامیدنی ها و‬ ‫دخانیــات» و «کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات» بــه ترتیــب ‪ ٣.١‬درصــد و‬ ‫‪ ٢.١‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش نــرخ تــورم ماهانــه بــرای خانوارهــای شــهری ‪۲.۴‬‬ ‫درصــد اســت کــه نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ١.٢‬واحــد درصــد کاهــش داشــته‬ ‫اســت‪ .‬هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای روســتایی ‪ ٢.٧‬درصــد بــوده کــه‬ ‫نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ١.٤‬واحــد درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫نرخ تورم سالیانه ابان ماه یک واحد درصد کم شد‬ ‫منظــور از نــرخ تــورم ســاالنه‪ ،‬درصــد تغییــر میانگیــن اعــداد شــاخص‬ ‫قیمــت در یــک ســال منتهــی بــه مــاه جــاری‪ ،‬نســبت بــه دوره مشــابه قبــل‬ ‫از ان اســت‪.‬‬ ‫نــرخ تــورم ســاالنه ابــان مــاه ‪ ١٤٠٠‬بــرای خانوارهــای کشــور بــه ‪ ۴۴.۴‬درصــد‬ ‫رســیده کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل‪ ۱.۰ ،‬واحــد درصــد کاهــش‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن نــرخ تــورم ســالیانه بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۴۳.۶‬درصــد و ‪ ٤٨.٣‬درصــد اســت کــه بــرای خانوارهــای شــهری ‪۱.۱‬‬ ‫واحــد درصــد کاهــش و بــرای خانوارهــای روســتایی ‪ ١.٣‬واحــد درصــد کاهــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ سه شنبه ‪ 2‬اذر‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 2‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 53,540,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,349,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 122,050,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,470,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 64,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪426‬‬ ‫ارائه تابعیت جمهوری‬ ‫اسالمی به ‪ ۲۰۰‬فرزند با‬ ‫مادر ایرانی در گلستان‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت کــه تاکنــون بیــش از ‪۲۰۰‬‬ ‫فرزنــد زاده شــده از مــادر ایرانــی اهــل ایــن اســتان و‬ ‫پــدر خارجــی موفــق بــه دریافــت شناســنامه و تابعیــت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران شــدند‪.‬‬ ‫علی اصغــر میرزایــی در ایــن خصــوص اظهــار دشــت‪:‬‬ ‫‪ ۶‬هــزار فرزنــد بــا مــادر ایرانــی و پــدر خارجــی در‬ ‫گلســتان بــرای اخــذ تابعیــت و شــهروندی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران نام نویســی کردنــد کــه پایــش و بررســی‬ ‫درخواســت و احــراز هویــت متقاضیــان در حــال انجــام‬ ‫اســت و در صــورت مغایــر نبــودن بــا قوانیــن جمهــوری‬ ‫اســامی بــه انــان تابعیــت ایرانــی داده می شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییس جمهــوری ‪ ۱۳‬خــرداد ســال گذشــته‬ ‫ایین نامــه اعطــای تابعیــت ایــران بــه فرزنــدان حاصــل‬ ‫از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی را بــرای اجــرا‬ ‫بــه وزارتخانه هــای کشــور‪ ،‬اطالعــات و امورخارجــه و‬ ‫معاونــت حقوقــی رییس جمهــوری ابــاغ کــرد و بعــد‬ ‫از ان هیــات وزیــران در اجــرای قانــون اصــاح قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف تابعیــت فرزنــدان حاصــل از ازدواج‬ ‫زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجــی‪ ،‬ایین نامــه اجرایــی‬ ‫نحــوه اعطــای تابعیــت بــه افــراد مشــمول ایــن قانــون‬ ‫را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن ایین نامــه‪ ،‬هــر زن ایرانــی کــه بــا مــرد‬ ‫غیرایرانــی ازدواج کــرده و در نتیجــه ایــن ازدواج‪ ،‬دارای‬ ‫فرزنــد زیــر ‪ ۱۸‬ســال باشــد و هــر فــردی کــه از مــادر‬ ‫ایرانــی و پــدر غیرایرانــی متولــد شــده و بیــش از ‪۱۸‬‬ ‫ســال تمــام داشــته باشــد می توانــد متقاضــی اعطــای‬ ‫تابعیــت بــرای فرزنــدش باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی‬ ‫اســتانداری گلســتان همچنیــن گفــت‪ ۲۷ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تبعــه خارجــی بــه صــورت مجــاز در اســتان‬ ‫اقامــت دارنــد کــه ایــن افــراد بــر اســاس هماهنگــی‬ ‫بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا مراجعــه‬ ‫بــه ‪ ۲‬دفتــر کفالــت در گــرگان و یــک دفتــر کفالــت‬ ‫در گنبــدکاووس و دریافــت معرفــی نامــه بــا حضــور‬ ‫در مراکــز واکسیناســیون تعییــن شــده می تواننــد‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی‬ ‫اســتانداری گلســتان بــا اشــاره بــه تحصیــل ‪ ۶‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز اتبــاع خارجــی در اســتان‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بــا مشــارکت کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد‬ ‫‪ ۲‬مدرســه اتبــاع خارجــه در گــرگان و یــک مدرســه و‬ ‫یــک پایــگاه بهداشــتی در گنبــدکاووس ســاخته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میرزایــی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا همــکاری اداره کل‬ ‫فنــی و حرفــه ای گلســتان‪ ،‬اتبــاع خارجــی می تواننــد‬ ‫بــرای حرفــه امــوزی در رشــته های مختلــف در‬ ‫اموزشــگاه های دولتــی فنــی و حرفــه ای نــام نویســی‬ ‫کننــد کــه در ایــن راســتا ســه کارگاه خیاطــی مجــاز ویــژه‬ ‫اتبــاع خارجــه در گــرگان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بهره مندی دانش اموزان‬ ‫از اموزش مجازی‬ ‫بــا ایــن وجــود هــر چنــد بــه منظــور بهره منــدی‬ ‫دانش امــوزان از امــوزش مجــازی در ایــن مــدت بــا‬ ‫مشــارکت و ورود امــوزش و پــرورش‪ ،‬خیریــن‪ ،‬بانک هــا‬ ‫و موسســات خیریــه تعــدادی تبلــت اهــدا شــده ولــی‬ ‫همچنــان ســایه کمبودهــا بــر شــانه های والدیــن ســنگینی‬ ‫کــرده‪ ،‬و خانواده هایــی تــرک تحصیــل فرزندانشــان هــم‬ ‫عــاوه بــر مشــکالت معیشــتی دغدغــه مهــم انــان بــه‬ ‫خاطــر نداشــتن گوشــی هوشــمند یــا تبلــت اســت‪.‬‬ ‫بهره گیری‬ ‫از اموزش‬ ‫و سالمت‬ ‫برای همه‬ ‫دانش اموزان‬ ‫حقی طبیعی‬ ‫است‬ ‫هنــوز دانــش اموزانــی هســتند کــه بــا وجــود‬ ‫گذشــت ‪ ۲‬مــاه از اغــاز ســال تحصیلــی و‬ ‫امــوزش مجــازی و حضــوری دسترســی بــه تبلت‬ ‫و یــا نلفــن همــراه ندارنــد و بــه نحــو احســن‬ ‫نمی تواننــد از امــوزش مجــازی بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بیشــتر‬ ‫اموزش هــا بــا شــیوع کوویــد ‪ 19‬از راه دور‬ ‫و بــا اســتفاده از تلفن هــای هوشــمند‬ ‫جایگزیــن درس کالس و حضــور معلمــان‬ ‫و دانش امــوزان در مدرســه شــد و در ایــن‬ ‫بیــن خانواده هــای نیازمنــدی کــه همچنــان‬ ‫بــرای تحصیــل فرزنــد خــود بــا برخــی کمبودهــا‬ ‫مواجه انــد‪،‬و خانواده هایــی کــه بــرای حضــور‬ ‫در کالس مجــازی ‪ ۳‬فرزنــد دانــش امــوز تنهــا‬ ‫از یک گوشــی هوشــمند برخوردار هســتند که‬ ‫ایــن موضــوع موجــب بوجــود امــدن نگرانــی‬ ‫و دغدغــه تحصیلــی را در بیــن والدیــن صــد‬ ‫چنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود هــر چنــد بــه منظــور بهره منــدی‬ ‫دانش امــوزان از امــوزش مجــازی در ایــن‬ ‫مــدت بــا مشــارکت و ورود امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫خیریــن‪ ،‬بانــک هــا و موسســات خیریــه‬ ‫تعــدادی تبلــت اهــدا شــده ولــی همچنــان‬ ‫ســایه کمبودهــا بــر شــانه های والدیــن‬ ‫ســنگینی کــرده‪ ،‬و خانواده هایــی تــرک تحصیل‬ ‫فرزندانشــان هم عالوه بر مشــکالت معیشتی‬ ‫دغدغــه مهــم انــان بــه خاطــر نداشــتن گوشــی‬ ‫هوشــمند یــا تبلــت اســت‪.‬‬ ‫یکــی از والدیــن کــه خــود شــاغل در یکــی‬ ‫از ادارات شــیروان اســت بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫کرونــا مــی گویــد‪ :‬دسترســی بــه گوشــی یــا‬ ‫تبلــت یکــی از نیازهــای مهــم و اساســی‬ ‫دانش امــوزان بــود کــه برخــی از دانش امــوزان‬ ‫متاســفانه فاقــد امکانــات الزم بودنــد‪.‬‬ ‫غالمعلــی زاده افــزود‪ :‬قبــل از شــروع ســال‬ ‫تحصیلــی بــا اعــام ســتاد ملــی کرونــا مبنــی‬ ‫بــر امــوزش غیرحضــوری بــرای مدتــی‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه خریــد تبلــت کــردم امــا متاســفانه قیمــت‬ ‫خریــد یــک دســتگاه تبلــت ســاده بــا حداقــل‬ ‫قیمــت ‪ ۱۲۰‬میلیــون ریــال و گوشــی هوشــمند‬ ‫نیــز بــا اندکــی اختــاف بــود‪.‬‬ ‫وی کــه دارای ‪ 2‬فرزنــد محصــل اســت افــزود‪:‬‬ ‫بــا وجــود قیمــت ســنگین تبلــت تنهــا موفــق به‬ ‫خریــد یــک دســتگاه بــرای پســرم شــدم و بــرای‬ ‫امــوزش دختــرم در شــیفت صبــح کــه اداره‬ ‫هســتم گوشــی را در منــزل گذاشــته تــا وی از‬ ‫امــوزش عقــب نمانــد‪.‬‬ ‫یکــی از معلمــان شــیروان مــی گویــد‪ :‬در‬ ‫راســتای حــل مشــکالت امــوزش از راه دور‬ ‫برگزاری جشن شکرگزای برداشت میگو‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬امســال جشــن شــکرگزاری پایــان برداشــت میگــو بــه خاطــر موفقیــت‬ ‫تولیــد محصــول پــاک در مجتمــع گمیشــان پــس از دوســال از وقــوع لکــه ســفید ‪ ،‬ســوم اذر مــاه ســال‬ ‫جــاری بــا حضــور جمعــی از مســووالن اســتانی و ملــی و رعایــت فاصلــه اجتماعــی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بایــد هــر چــه ســریع تــر تدابیــری اندیشــیده‬ ‫شــود زیــرا کــه والدیــن بســیاری بــه خاطــر‬ ‫نداشــتن تبلــت بــه مــدارس مراجعــه می کننــد‬ ‫و خواســتار کمــک و یــا فراهــم کــردن ابــزار‬ ‫اموزشــی بــه روز هســتند‪.‬‬ ‫وی کــه در یکــی از روســتاهای محــروم‬ ‫تدریــس مــی کنــد و حاضــر بــه ذکــر نــام خــود‬ ‫نیســت عنــوان کــرد‪ :‬بهــره گیــری از امــوزش‬ ‫و ســامت بــرای همــه دانــش امــوزان حقــی‬ ‫طبیعــی اســت کــه مســئوالن مربوطــه بایــد‬ ‫تــاش و شــرایطی را فراهــم کننــد کــه‬ ‫خانواده هــا بــدون نگرانــی فرزنــدان خــود را‬ ‫بــرای امــوزش حضــوری بــه مدرســه بفرســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از روســتاهای‬ ‫محــروم وســایل مــورد نیــاز جهــت بهره منــدی‬ ‫از امــوزش مجــازی را در اختیــار نــدارد گفــت‪:‬‬ ‫امــوزش و پــرورش بــا همــکاری کمیتــه‬ ‫امــداد بــا جلــب مشــارکت خیریــن مــی توانــد‬ ‫گام هــای خوبــی در ایــن راســتا بــردارد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از فرهنگیــان بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫فراهــم اوردن بســترهای الزم بــه منظــور ارائــه‬ ‫خدمــات اموزشــی بــه صــورت مجــازی گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و اســتمرار‬ ‫ایــن وضعیــت بایــد بــه دنبــال ارتقــا کیفــی و رفــع‬ ‫مشــکالت پیــش روی خانواده هــا‪ ،‬دانش امــوزان‬ ‫و فرهنگیــان در ایــن زمینــه باشــیم‪.‬‬ ‫علــی جمشــیدی عنــوان کــرد‪ :‬بایــد در کنــار‬ ‫ایــن موضــوع بــرای برخــی مناطــق محــروم و‬ ‫فاقــد دسترســی بــا ارائــه لوح هــای فشــرده‬ ‫اموزشــی و درســنامه محتــوای اموزشــی مــورد‬ ‫نیــاز دانــش امــوزان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کار فرهنگیــان و امــوزش‬ ‫و پــرورش نســبت بــه قبــل از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا افزایــش پیــدا کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امــوزش امــروز یکــی از دغدغه هــای مهــم‬ ‫خانواده هــا اســت‪،‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم نظــارت بیشــتر‬ ‫خانواده هــا بــر فعالیــت فرزنــدان در فضــای‬ ‫مجــازی اظهــار کــرد‪ :‬فرهنــگ و تربیــت امــروز‬ ‫از دغدغه هــای اصلــی ماســت و نظــارت بــر‬ ‫محتــوا حتــی در شــبکه مجــازی شــاد هــم بایــد‬ ‫جــدی باشــد‪.‬‬ ‫برخــی خانــواده هــا وضعیــت شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا خانواده هــا مایــل بــه امــوزش حضــوری‬ ‫نبودنــد و ایــن در صورتــی اســت کــه حتی توان‬ ‫اقتصــادی خریــد کــم هزینــه و ســاده تریــن‬ ‫گوشــی اندرویــد را ندارنــد‪.‬‬ ‫فرامــرز شــجاعی رییــس امــوزش و پــرورش‬ ‫شــیروان در خصــوص مشــکالت دانــش‬ ‫امــوزان بــرای تبلــت و ارائــه امــار تبلــت هــای‬ ‫موجــود در دســت دانــش امــوزان را بــه اینــده‬ ‫موکــول کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســابق اداره امــوزش و پــرورش‬ ‫شــیروان ابتــدای مهرمــاه امســال طــی‬ ‫مصاحبــه ای در گفــت و گــو بــا ایرنــا گفتــه بود‪:‬‬ ‫در ســال تحصیلــی جدیــد‪ ۲۰ ،‬درصــد از ‪۳۰‬‬ ‫هــزار دانــش امــوز ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــه تبلــت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مظفــر نــادری ابتــدای مهرمــاه ‪۱۶‬‬ ‫عــدد تبلــت توســط بانــک ملــی بــرای دانــش‬ ‫امــوزان محــروم و نیازمنــد شناســایی شــده‬ ‫خریــداری و اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرده بــود‪ :‬همچنیــن قبــل‬ ‫اغــاز ســال تحصیلــی ‪ ۱۰۰‬دســتگاه لپ تــاپ بــه‬ ‫مدیــران مــدارس حاشــیه شــهر و روســتاهای‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی بــرای توزیــع‬ ‫بیــن دانــش امــوزان نیازمنــد تحویــل داده‬ ‫شــدکه بــا توجــه بــه شــرایط ســخت کرونــا و‬ ‫امــوزش بــه صــورت مجــازی و حضــوری ایــن‬ ‫دســتگاه هــا کمــک زیــادی در امــر یادگیــری‬ ‫دروس دانــش امــوزان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون شهرســتان شــیروان در وضعیــت‬ ‫زرد کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت بــه عنــوان دومیــن شهرســتان‬ ‫پرجمعیت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه ‪ ۳۰‬هــزار دانــش‬ ‫امــوز در ‪ ۴۲۱‬اموزشــگاه شــهری و روســتایی‬ ‫ایــن شهرســتان زیــر نظــر ســه هــزار فرهنگــی‬ ‫تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان مهنــدس ســید جــواد‬ ‫قــدس علــوی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مراســم قــرار اســت از تولیــد کننــدگان و مســووالن و کارشناســان‬ ‫دســتگاه هــای حمایــت کننــده از صنعــت پــرورش میگــو در منطقــه‪ ،‬قدردانــی بــه عمــل ایــد‪.‬‬ ‫وی بــا شــاره بــه میــزان تولیــد میگــو در اســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امســال پــرورش دهنــدگان میگــو‬ ‫در گمیشــان موفــق بــه تولیــد یــک هــزار و ‪ ۵۶۵‬تــن محصــول از ســطح پــرورش یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار‬ ‫در ‪ ۸۰‬مزرعــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود بــه دلیــل پــاک بــودن مــزارع از وجــود بیمــاری لکــه ســفید‪ ،‬ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بیــش از پنــج هــزار تــن میگــو تولیــد و روانــه بــازار داخلــی و خارجــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر کل شــیالت گلســتان در پایان یاداور شــد‪ :‬بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد از تولید مجتمع میگو گمیشــان‬ ‫صــادر مــی شــود کــه ایــن امــر نقــش بســزایی در ارزاوری و رونــق اقتصادی کشــور و اســتان دارد‪.‬‬ ‫فقدان سند مالکیت اقای ادینه محمد دردی پور فرزند خدای وردی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت مقدار ‪ 11818‬مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دارای پالک ثبتی ‪ 47‬فرعی از ‪ -240‬اصلی واقع در قریه قوشه سو بخش ‪ 4‬این حوزه ثبتی که ذیل ثبت ‪ 10931‬صفحه ‪ 177‬دفترجلد ‪56‬‬ ‫ثبت و صادر گردیده است‪ .‬حالیه سند مالکیت درحین جابجایی مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است‪ .‬از این رو به استناد ماده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت اگهی می گردد تا هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود باشد‪ ،‬ظرف مدت ده (‪ ) 10‬روز ازتاریخ اگهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایند درغیر این صورت پس ازانقضای مدت مذکور برابر مقررات‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد‪ .‬م‪-‬الف ‪ 9429‬تاریخ انتشار اگهی روز چهارشنبه مورخه ‪1400/09/03‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫فقدان سند مالکیت اقای ادینه محمد دردی پور فرزند خدای وردی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت مقدار ‪ 11818‬مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دارای پالک ثبتی ‪ 47‬فرعی از ‪ -240‬اصلی واقع در قریه قوشه سو بخش ‪ 4‬این حوزه ثبتی که ذیل ثبت ‪ 10933‬صفحه ‪ 183‬دفترجلد ‪56‬‬ ‫ثبت و صادر گردیده است‪ .‬حالیه سند مالکیت درحین جابجایی مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است‪ .‬از این رو به استناد ماده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت اگهی می گردد تا هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود باشد‪ ،‬ظرف مدت ده (‪ ) 10‬روز ازتاریخ اگهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایند درغیر این صورت پس ازانقضای مدت مذکور برابر مقررات‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد‪ .‬م‪-‬الف ‪ 9430‬تاریخ انتشار اگهی روز چهارشنبه مورخه ‪1400/09/03‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫فقــدان ســند مالکیتاقــای ادینــه محمــد دردی پــور فرزنــد خــدای وردی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت مقــدار ‪ 11818‬مترمربــع مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمین دارای پالک ثبتی ‪ 47‬فرعی از ‪ -240‬اصلی واقع در قریه قوشــه ســو بخــش ‪ 4‬این حوزه ثبتی که ذیل ثبــت ‪ 10934‬صفحه ‪186‬‬ ‫دفترجلــد ‪ 56‬ثبــت و صــادر گردیــده اســت‪ .‬حالیــه ســند مالکیــت درحیــن جابجایــی مفقــود گردیــده اســت تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبت مراتــب دریک نوبت اگهی می گردد تا هرکس نســبت به ملک مــورد اگهی معامله دیگری‬ ‫انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده (‪ ) 10‬روز ازتاریــخ اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد درغیــر ایــن صــورت پــس ازانقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‪ ،‬نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا مالک تمامت‬ ‫ســند مالکیت فوق الذکر را برابر ســند رســمی شــماره ‪ 8316‬مورخه ‪ 1383/12/26‬تنطیمی دفترخانه اســناد رســمی ‪ 83‬کالله در قبال مبلغ ‪ 50.000.000‬ریال به مدت ‪ 10‬ســال در رهن بانک کشــاورزی شــعبه کالله قرار داده و تاکنون فک رهن نگردیده اســت‪ .‬م‪-‬الف ‪ 9431‬تاریخ انتشــار اگهی روز چهارشــنبه مورخه ‪1400/09/03‬‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪– 140060312004005144‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412004000049‬خانــم زینــب عطایــی فرزنــد اراز بــه شــماره شناســنامه ‪2020310163‬‬ ‫گنبــد و کــد ملــی ‪ 2020310163‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 149.20‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/59594‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس بلوارامــام زاده خیابــان شــهید ســید جــواد حســینی خریــداری ملــک مــع الواســطه از محــل تمامــت‬ ‫ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9439 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/17 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪– 140060312004004007‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000605‬خانــم شمســی رجبــی اینچــه بــرون فرزنــد محمــد بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 205‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031599372‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 72.16‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/2867‬اصلــی واقــع درگنبــدکاووس شــهرک بهارســتان بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از امــان‬ ‫محمــد اق پــور قابــوس (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9455 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/17 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 2 ‫مشــاور عالــی فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت‪ :‬یافتــه هــای علــوم غربــی دچــار تغییــرات زیــادی‬ ‫هســتند و اگــر مــی خواهیــم بــه تمــدن اســامی برســیم بایــد مرزبنــدی علــوم اســامی و غربــی مشــخص شــود‪.‬‬ ‫حســین قدیانــی در جشــنوراه جهادگــران علــم و فنــاوری در بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‪ ،‬تفــاوت انقــاب‬ ‫ایــران بــا ســایر انقــاب هــا را در تمــدن ســازی دانســت و افــزود‪« :‬شــعار نــه شــرقی نــه غربــی» ایــن تفــاوت را بــه‬ ‫خوبــی مشــخص و رویکــرد انقــاب ایــران را نمایــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬حکومــت اســامی حضــرت علــی(ع) بــا وجــود عمــر کوتاهــش نمونــه بــارزی از تمــدن اســامی‬ ‫اســت و رکــن اصلــی حکومـت داری انقــاب اســامی را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫مرزبندی‬ ‫علوم اسالمی‬ ‫و غربی باید‬ ‫مشخص شود‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪426‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫اخرین وضعیت سد نرماب‬ ‫چهل چای مینودشت‬ ‫فیلتر هوا‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در‬ ‫خصــوص اخریــن وضعیــت ســد نرمــاب مینودشــت‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ســد چنــد مولفــه دارد کــه یکــی از‬ ‫مولفه هــای مهــم ان‪ ،‬بدنــه اصلــی ســد اســت کــه‬ ‫تاکنــون ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و درصــورت‬ ‫مســاعد بــودن شــرایط جــوی در نیمــه دوم ســال و‬ ‫تــاش پیمانــکار‪ ،‬کل بدنــه ســد تــا خــرداد ســال اینــده‬ ‫تکمیــل و بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫در انتظار‬ ‫اعتبار و اب‬ ‫ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت یکــی از‬ ‫مهمتریــن پروژه هــای وزارت نیــرو و بزرگتریــن‬ ‫ح عمرانــی گلســتان بــا گذشــت ‪ ۱۰‬ســال از اغــاز‬ ‫طــر ‬ ‫عملیــات اجرایــی ان بــه ‪ ۲۰‬هزار میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫نیــاز دارد تــا مشــکل اب چهــار شهرســتان شــمالی و‬ ‫شــرقی ایــن اســتان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن ســد قــرار بــود پــس از اغــاز عملیــات‬ ‫عمرانــی در ســال ‪ ۹۰‬پنج ســاله بــه بهره بــرداری برســد‬ ‫امــا بــه دالئــل مختلــف کــه مهمتریــن ان تزریــق‬ ‫قطــره چکانــی اعتبــارات در ســال های ابتدایــی‬ ‫شــروع پــروژه و در ادامــه تخصیــص نیافتــن کامــل‬ ‫اعتبــارات ناشــی از تنگناهــای مالــی دولت بــود‪ ،‬روند‬ ‫ســاخت ایــن طــرح بــه کنــدی پیــش رفــت‪.‬‬ ‫اعتبــار اولیــه پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت‬ ‫ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت درســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫چهــار هــزار میلیــارد ریــال ( ‪ ۸۵‬درصــد فاینــاس‬ ‫م االنبیــا و ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫داخلــی و ســهم قــرارگاه خات ـ ‬ ‫ســهم دولــت) بــود تــا بــا ایــن مبلــغ ســد طــی پنــج‬ ‫ســال ســاخته و بــه بهره بــرداری برســد امــا انگونــه‬ ‫کــه گفتــه شــد بــه ســبب عــدم تخصیــص کامــل‬ ‫اعتبــارات مــورد نیــاز اکنون پیشــرفت فیزیکی بدنه‬ ‫ان بــه ‪ ۹۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال تکمیــل کــردن ایــن ســد بــزرگ کــه از‬ ‫نــوع خاکــی همگــن بــه ارتفــاع ‪ ۶۰‬متــر‪ ،‬عــرض تــاج‬ ‫ســد ‪ ۱۰‬متــر و طــول تــاج ‪ ۸۰۷‬متــر اســت و ظرفیــت‬ ‫ذخیــره ‪ ۱۲۵‬میلیــون مترمکعــب اب و قابلیــت‬ ‫تنظیــم تــا ‪ ۱۹۲‬میلیــون مترمکعــب را دارد بــه گفتــه‬ ‫«سیدمحســن حســینی» مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای گلســتان در ‪ ۲۲‬ابــان امســال بــه حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد نیــاز دارد‪.‬‬ ‫رقمــی اولیــه ای کــه بــه ســبب تــورم و گرانــی و‬ ‫افزایــش قیمت هــا و دســتمزدها در ایــن ســال ها‬ ‫( از ‪ ۹۰‬تاکنــون) بــه اعتقــاد کارشناســان؛ ضریــب‬ ‫افزایشــی داشــته و اکنــون هــر چــه در تامیــن ان‬ ‫تاخیــر شــود‪ ،‬ســرعت ایــن ضریــب بیــش از پیــش‬ ‫تو‬ ‫خــود را نمایــان کــرده و هــر لحظــه بــر قیمــ ‬ ‫هزینه هــای ان افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان اعتبــار مــورد نیــاز فعلــی بــرای تکمیــل ســد‬ ‫نرمــاب چهــل چــای مینودشــت‪ ،‬صــرف بخش هــای‬ ‫باقــی مانــده ایــن ســد شــامل «ســدهای انحرافــی‪،‬‬ ‫تملــک اراضــی‪ ،‬جابجایــی روســتاها‪ ،‬تاسیســات‬ ‫هیدرومکانیــکال‪ ،‬بدهــی بــه پیمانــکار‪ ،‬احــداث‬ ‫تونل هــا‪ ،‬نظارت هــای عالیــه و احــداث راه‬ ‫دسترســی» خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســینی معتقــد اســت کــه مجمــوع اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز بــرای تکمیــل ســد نرمــاب مینودشــت اگرچــه‬ ‫بــرای اســتان گلســتان رقــم بزرگــی اســت امــا تامیــن‬ ‫ان از منابــع ملــی بــا توجــه بــه مزایــای ســد بــرای ایــن‬ ‫اســتان شــمالی‪ ،‬عــدد قابــل قبولــی اســت و تامیــن‬ ‫ان بایــد در دســتور ویــژه دولــت جهــادی ســیزدهم و‬ ‫وزارت نیــرو قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اعتبــارات پیــش بینــی شــده‬ ‫امســال بــرای تکمیــل ســد نرمــاب چهــل چــای‬ ‫مینودشــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال اســت کــه‬ ‫تاکنــون هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص‬ ‫یافتــه ضمــن اینکــه از اغــاز عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫پــروژه تاکنــون بالــغ بــر هشــت هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای ان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان بــا ایــن رونــد تخصیــص‬ ‫اعتبــارات‪ ،‬بــرای تکمیــل ایــن ســد بــزرگ و بــا اهمیت‬ ‫اســتان گلســتان و بهره منــدی از مزایــای ان‪ ،‬راه‬ ‫طوالنــی در پیــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اهداف و اهمیت سد نرماب چهل چای‬ ‫احــداث ســد نرمــاب بــا مشــخصات فنــی کــه‬ ‫بــرای ان ذکــر شــد بویــژه ظرفیــت ‪ ۱۲۵‬میلیــون‬ ‫مترمکعبــی ذخیــره ســازی اب کــه قابــل تنظیــم تــا‬ ‫‪ ۱۹۲‬میلیــون متــر مکعــب را دارد‪ ،‬بــا اهدافــی چــون‬ ‫کنتــرل و ذخیــره ســیالب های فصلــی در گلســتان‬ ‫بویــژه نواحــی شــرقی ان‪ ،‬تقویــت ســفره های اب‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬تامیــن اب اشــامیدنی پایــدار اهالــی‬ ‫چهــار شــهر «گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش و‬ ‫مراوه تپــه» و ‪ ۱۳۰‬روســتای واقــع در مناطــق شــمالی‬ ‫و شــرقی ایــن اســتان شــمالی بــا مجمــوع جمعیــت‬ ‫‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر تــا افــق ‪ ،۱۴۱۵‬تامیــن اب ‪ ۱۸‬تــا ‪۲۴‬‬ ‫هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و همچنیــن ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب واحدهای صنعتی منطقه در ســال‬ ‫‪ ۹۰‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تولیــد بــرق ابــی و توســعه صنعــت گردشــگری‬ ‫گلســتان از دیگــر اهــداف ســاخت ســد نرمــاب‬ ‫ل چــای مینودشــت عنــوان شــده کــه بــه اعتقــاد‬ ‫چهـ ‬ ‫کارشناســان اهتمــام بــه تســریع در تکمیــل ایــن‬ ‫پــروژه بــزرگ عمرانــی‪ ،‬یــک تیــر و چنــد نشــان خواهد‬ ‫بــود زیــرا عــاوه بــر کنتــرل ســیالب های فصلــی در‬ ‫اســتان ســیل خیــز گلســتان و خســارات ســهمگین‬ ‫ناشی از ان‪ ،‬نقش مهمی در تامین اب اشامیدنی‬ ‫پایــدار یــک چهــارم جمعیــت ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری ایــن‬ ‫اســتان شــمالی و تامیــن اب هــزاران هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی ایــن خطــه از ایــران اســامی را برعهــده‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مــردم‪ ،‬کشــاورزان و صنعتگــران گلســتان بویــژه‬ ‫نواحــی شــرقی ان بــرای تکمیــل ایــن پــروژه ملــی‬ ‫کــه در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته مقامــات عالــی رتبــه‬ ‫کشــوری و لشــکری از ان بازدیــد کــرده و هــر کــدام‬ ‫قول مســاعد برای پیگیری تامین اعتبار و تســریع‬ ‫در تکمیــل ســد نرمــاب دادند‪ ،‬چشــم انتظــار دولت‬ ‫جهــادی ســیزدهم و اهتمــام ان بــه تکمیــل و‬ ‫بهره بــرداری از ایــن ســد هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــا نگاهــی بــه طرح هــا و پروژه هــای‬ ‫باقــی مانــده بــرای تکمیــل ســد نرمــاب چهــل چــای‬ ‫و ابگیــری ان‪ ،‬انجــام برخــی از انهــا از جملــه تعییــن‬ ‫تکلیــف و جابجایــی ســه روســتای باقــی مانــده در‬ ‫کاســه ســد و تســریع در صــدور مجــوز قطــع درختــان‬ ‫واقع در همین قســمت ســد به اعتقاد کارشناســان‬ ‫ضرورتــی مضاعــف دارد‪.‬‬ ‫روستاهای واقع در کاسه سد نرماب مینودشت‬ ‫از ســال ‪ ۸۷‬کــه بحــث مطالعــات رســمی احــداث‬ ‫ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت شــروع شــد‬ ‫بــه اهالــی پنــج روســتای «جنگلــده بــاال و پاییــن‪،‬‬ ‫محمدزمــان خــان‪ ،‬پــس پشــته و باقرابــاد» بــا‬ ‫مجمــوع جمعیــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬خانــوار اجــاره‬ ‫ســاخت و ســاز جدیــد در حریــم روســتا توســط‬ ‫مراجــع ذیصــاح داده نشــد و بــه انهــا گفتــه شــد‬ ‫کــه روستاهایشــان بــه مکانــی دیگــر منتقــل و‬ ‫خانه هــای جدیــد بــرای انهــا یــا توســط خودشــان و‬ ‫یــا توســط پیمانــکار ســاخته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از همــان ســال نظــارت و رصــد دقیقــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از ســاخت و ســازهای احتمالــی در‬ ‫روســتاهای طــرح کــوچ ســد نرمــاب مینودشــت‬ ‫صــورت گرفــت تــا ســرمایه اهالــی روســتا بــرای‬ ‫ســاخت و ســازی کــه برایشــان فایــده نداشــت‪،‬‬ ‫اســراف نشــود و مانعــی بــرای ابگیــری ســد درحــال‬ ‫ســاخت نباشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال همزمــان بــا شــروع عملیات ســاخت‬ ‫و ســاز ســد نرمــاب درســال ‪ ،۹۰‬کار جابجایــی ایــن‬ ‫روســتاها بــه ترتیــب اولویــت و ابتــدا روســتای ‪۲۰۰‬‬ ‫خانــواری جنگلــده پاییــن اغــاز شــد و ظــرف چنــد‬ ‫ســال اهالــی ایــن روســتا بــه مــکان جدیــد نقــل‬ ‫مــکان کردنــد امــا کار انتقــال روســتای دوم کــه‬ ‫جنگلــده بــاال بــود بــه دالئــل مختلــف بــه تاخیــر‬ ‫افتــاد و ‪ ۲۸‬خــرداد ‪ ۹۹‬عملیــات ســاخت ‪ ۲۰۰‬واحــد‬ ‫مســکونی بــرای اهالــی ایــن روســتا در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۴‬هکتــار شــروع شــد‪.‬‬ ‫در مراســم شــروع عملیــات ســاخت واحدهــای‬ ‫مســکونی روســتای جنگلــده بــاال بــه پیمانــکاری‬ ‫بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان گفته شــد‬ ‫کــه خانه هــای اهالــی تــا پایــان ســال ‪ ۹۹‬تکمیــل و‬ ‫تحویــل انهــا خواهــد شــد کــه مطابــق پیگیری هــای‬ ‫انجــام شــده تاکنــون فقــط ‪ ۶۰‬واحــد (معــادل‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد) تحویــل اهالــی شــده و بقیــه درحــال‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫بــرای جابجایــی ســه روســتای دیگــر واقــع در‬ ‫کاســه ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت یعنــی‬ ‫«محمدزمــان خــان‪ ،‬پــس پشــته و باقرابــاد»‬ ‫هنــوز اقــدام خاصــی صــورت نگرفتــه و اهالــی‬ ‫ایــن روســتاها همچنــان در بالتکلیفــی روزگار‬ ‫می گذراننــد‪ ،‬اهالــی ایــن روســتاها اجازه ســاخت و‬ ‫ســاز مســکن بــرای خــود و فرزندانشــان ندارنــد و از‬ ‫طــرف دیگــر بــه ان هــا اجــازه تعمیر و توســعه خانه‬ ‫فعلــی هــم داده نمــی شــود‪.‬‬ ‫انهــا در بــرزخ بالتکلیفــی گیــر افتاده انــد و بــه‬ ‫گفتــه مقامــات محلــی و اهالــی‪ ،‬مردم روســتاهای‬ ‫طــرح کــوچ نــه راه پــس دارنــد و نــه راه پیــش چــون‬ ‫تکلیــف اینــده انهــا (مســکن و زمیــن کشــاورزی)‬ ‫و فرزندانشــان مشــخص نیســت و بســر بــردن در‬ ‫بالتکلیفــی بــه کابــوس روز و شــب انهــا تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی روســتاهایی کــه بــا علــم بــه اهــداف و‬ ‫مزایــای ســاخت ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت‬ ‫باالخــص تامیــن اب اشــامیدنی ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫از اهالــی شــرق گلســتان‪ ،‬امادگــی خــود را بــرای‬ ‫همراهــی بــا دولتمــردان بــه شــرط ســاخت خانــه‬ ‫جدیــد بــرای انهــا و تامیــن زمیــن کشــاورزی مــورد‬ ‫نیازشــان‪ ،‬بــرای جابجایــی اعــام کردنــد امــا بــه خاطر‬ ‫مشــکالت مالــی و اعتبــاری دولــت جهــت تکمیــل‬ ‫ســد‪ ،‬بالتکلیــف و ســرگردان مانده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار مینودشــت در ایــن خصــوص بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬مــردم روســتاهای واقــع در‬ ‫کاســه و مخــزن ســد نرمــاب کــه در طــرح کــوچ‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬همیشــه نســبت بــه بالتکلیفــی خــود‬ ‫گله منــد بــوده و خواســتار پایــان دادن به وضعیت‬ ‫خویــش هســتند‪.‬‬ ‫ســیدابوالفضل حســینی نیــا افــزود‪ :‬بــا طوالنــی‬ ‫شــدن عملیات اجرایی ســاخت این ســد‪ ،‬مســووالن‬ ‫متولــی بایــد بــا تامیــن منابــع اعتبــاری مــورد نیــاز‬ ‫هرچــه ســریعتر نســبت بــه تعییــن تکلیــف اهالی و‬ ‫کاهــش تالمــات روحــی و خســارات مــادی و معنــوی‬ ‫انهــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫صــدور مجــوز قطــع درختــان جنگلــی واقع در کاســه‬ ‫ســد نرماب‬ ‫قطــع درختــان جنگلــی واقــع در کاســه ســد نرمــاب‬ ‫چهــل چــای مینودشــت یکــی دیگــر از موانــع جــدی‬ ‫بــرای تکمیــل و ابگیــری ایــن ســد بــزرگ اســت کــه به‬ ‫گفتــه مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیزداری گلســتان‬ ‫بایــد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۷‬اصلــه درخــت قطــع شــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی ‪ ۱۹‬ابــان امســال گفتــه بــود‪:‬‬ ‫ایــن درختــان در مســاحت ‪ ۵۰‬هکتــار از کاســه ســد‬ ‫نرمــاب قــرار دارنــد کــه هــزار و ‪ ۶۹۰‬اصلــه ان دارای‬ ‫قطــر بــاالی ‪ ۲۰‬ســانتی متر و بقیــه قطــر کمتــر از ‪۲۰‬‬ ‫ســانتی متر دارنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بــراورد خســارت قطــع درختان جنگلــی واقع در‬ ‫ســد نرمــاب مینودشــت را افــزون بر ‪ ۹۰‬میلیــارد ریال‬ ‫اعــام کــرده و افــزوده بــود کــه وزارت نیــرو پیــش از‬ ‫قطــع درختــان بایــد ایــن مبلــغ را بــه حســاب خزانــه‬ ‫واریــز کنــد امــا تاکنــون پولــی واریــز نشــده ضمــن‬ ‫اینکــه بــرای جبــران قطــع درختــان بــه ازای هــر هکتار‬ ‫بایــد ‪ ۱۰‬برابــر ان درختــکاری شــود‪.‬‬ ‫لطفــی اضافــه کــرده بــود کــه وزارت نیــرو بــرای‬ ‫جبــران قطــع درختــان در مراحــل گوناگــون احداث‬ ‫ســد نرمــاب تاکنــون در ‪ ۷۷۹‬هکتــار از اراضــی‬ ‫شهرســتان های مینودشــت و گالیکش درختکاری‬ ‫کــرده کــه ایجــاد ایــن ســطح پوشــش درخــت بــا‬ ‫حجــم تخریــب صــورت گرفتــه بــرای ایجــاد بدنــه‪،‬‬ ‫راه هــای دسترســی و ایجــاد تونــل ســد نرمــاب‬ ‫برابــری می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مخــزن ســد نرمــاب مینودشــت ‪۵۸۰‬‬ ‫هکتــار وســعت دارد کــه ‪ ۱۷۰‬هکتــار ان اراضــی‬ ‫ملــی و مابقــی در تملــک اشــخاص اســت کــه بایــد‬ ‫خریــداری یــا معــوض ان بــه افــراد داده شــود‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای گلســتان ‪ ۲۲‬ابــان امســال گفتــه بود که‬ ‫قبــل از ابگیــری ســد نرمــاب بایــد درختــان واقــع در‬ ‫کاســه ســد قطــع و ریش ـه های ان بــه طــور کامــل‬ ‫جمــع اوری تــا مجــوز ابگیــری داده شــود‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی بــا تاکید بــر اینکــه در صورت‬ ‫صــدور مجــوز قطــع درختــان واقــع در کاســه ســد‬ ‫توســط ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری دهه‬ ‫فجــر امســال ابگیــری خواهــد شــد‪ ،‬یــاداور شــده بود‬ ‫کــه ابگیــری ســد نرمــاب از اواســط امســال امــاده بود‬ ‫امــا بــه خاطــر صــادر نشــدن مجــوز قطــع درختــان‬ ‫جنگلــی توســط ســازمان جنگل هــا بــه ســبب انچــه‬ ‫کــه انــرا بیــدار و زنــده بودن درختان در نیمه نخســت‬ ‫ســال اعــام کردنــد‪ ،‬ایــن مجــوز بــه نیمه دوم ســال و‬ ‫زمــان خــواب درختــان موکــول شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بخشــی از مراحــل اخــذ مجــوز‬ ‫قطــع درختــان واقــع در کاســه ســد نرمــاب چهــل‬ ‫چــای انجــام شــده‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد تــا پــس از‬ ‫صــدور نهایــی مجــوز و قطع درختان توســط ســازمان‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬پیمانــکار ســد نســبت بــه ریشــه کنــی‬ ‫درختــان و جابجــا کــردن بخشــی از خاک هــا تــا دهــه‬ ‫فجــر امســال اقــدام نماینــد تاپس از ان ابگیری ســد‬ ‫نرمــاب چهــل چــای اغــاز شــود‪.‬‬ ‫اخریــن وضعیــت ســد نرمــاب چهــل چــای‬ ‫مینو د شــت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در‬ ‫خصــوص اخریــن وضعیــت ســد نرمــاب مینودشــت‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ســد چنــد مولفــه دارد کــه یکــی از‬ ‫مولفه هــای مهــم ان‪ ،‬بدنــه اصلــی ســد اســت کــه‬ ‫تاکنون ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درصورت‬ ‫مســاعد بــودن شــرایط جــوی در نیمــه دوم ســال و‬ ‫تــاش پیمانــکار‪ ،‬کل بدنــه ســد تا خرداد ســال اینده‬ ‫تکمیــل و بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی افــزود‪ :‬مشــکلی کــه االن بــا‬ ‫ان مواجــه هســتیم اســتمالک اراضــی و جابجایــی‬ ‫روســتاهای داخــل کاســه ســد اســت کــه تاکنــون‬ ‫یــک روســتا جابجــا شــده‪ ،‬یــک روســتای دیگــر درحال‬ ‫جابجــا شــدن اســت و ‪ ۳۵‬درصــد پیشــرفت دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬جابجایــی ســه روســتای دیگــر واقع‬ ‫در کاســه ســد بــه همــراه برخــی اراضــی ان کــه بایــد‬ ‫خریــداری شــود‪ ،‬باقــی مانــده کــه بــرای انجــام ایــن‬ ‫اقدامــات و پرداخــت بدهــی پیمانــکار در مجمــوع‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حســینی بابیــان اینکــه بــرای خریــد ســایر اراضــی‬ ‫و مولفه هــای موردنیــاز تکمیــل ســد نرمــاب چهــل‬ ‫چــای مینودشــت بــه حــدود ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد اعتبــار‬ ‫دیگــر نیــاز اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مجمــوع اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز بــرای تکمیــل ایــن ســد اگرچــه بــرای اســتان‬ ‫گلســتان رقــم بزرگــی اســت امــا تامیــن ان از منابــع‬ ‫ملــی بــا توجــه بــه مزایــای ایــن ســد بــرای ایــن اســتان‬ ‫شــمالی‪ ،‬عــدد قابــل قبولــی اســت‬ ‫وی‪ ،‬مهــار بخــش زیــادی از ســیالب های فصلــی‪،‬‬ ‫تامیــن اب اشــامیدنی پایــدار ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر‪ ،‬تامین‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون مترمکعــب اب مــورد نیــاز بخش صنعت‬ ‫و تامیــن اب حــدود ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و‬ ‫باغــی را تنهــا بخشــی از مزایــای تکمیــل ســد نرمــاب‬ ‫چهــل چــای برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫همچنیــن بزرگتریــن مشــکل در تکمیــل ســد‬ ‫نرمــاب را اســتمالک و تملــک اراضــی بــرای مخــزن‬ ‫ســد دانســت و گفــت‪ :‬از حــدود ‪ ۷۰۰‬هکتــار‪۲۵۰ ،‬‬ ‫هکتــار ان اســتمالک شــده و پیگیــر خریــد ‪۱۶۰‬‬ ‫هکتــار اراضــی بــرای کشــاورزان از طریــق بنیــاد‬ ‫مســتضعفان هســتیم‪.‬‬ ‫حســینی همچنیــن کمبود ســنگ ریــپ رپ (مقاوم‬ ‫بــه فرســایش) بــرای بدنــه ســد را یکــی دیگــر از‬ ‫مشــکالت تکمیــل ان دانســت و افــزود کــه بــه دلیــل‬ ‫نیــاز فــوری بــه ایــن ســنگ ها‪ ،‬بایــد بــا تدابیــر صــورت‬ ‫گرفتــه در تهیــه ان تســریع شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫ اکثــر مــردم بــا ایــن اصطــاح کــه بــه انهــا گفتــه می شــود فیلتر‬‫هــوای اتومبیل شــان بایــد بــه طــور منظــم تعویــض شــود‪ ،‬اشــنا‬ ‫هســتند‪ .‬امــا بســیاری از ان هــا بــه اهمیــت ایــن موضــوع اگاه‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫ تمیــز نگــه داشــتن فیلتر هــوا موجــب تمیــز مانــدن موتــور‬‫اتومبیــل و عــدم وجــود ذرات و خــرده اشــغال ها در ان می شــود‬ ‫کــه خــود عاملــی موثــر در عملکــرد بهینــه موتــور اســت!‬ ‫ تمیــز نگــه داشــتن فیلتر همچنیــن ســبب کاهش مصرف‬‫ســوخت اتومبیل هــا نیــز مــی شــود کــه بــه معنــی صرفــه‬ ‫جویــی در هزینه هــا می باشــد‪ .‬هزین ـه ای کــه بــرای تعویــض‬ ‫یک فیلتــر هوا صــرف می شــود موجــب صرفــه جویــی بــه‬ ‫مقــدار چنــد برابــر همــان هزینــه در مصــرف ســوخت شــود‪.‬‬ ‫ بــرای اینکــه بفهمیــم یک فیلتــر هوا واقعــا چــه کاری انجــام‬‫مــی دهــد‪ ،‬ابتــدا بایــد بدانیــم که فیلتــر هــای هــوا عنصــری‬ ‫حیاتــی بــرای سیســتم هــای موجــود در خــودرو اســت‪ .‬بــه همین‬ ‫خاطــر‪ ،‬بســیاری از افــراد بایــد در مــورد نقــش ویژه فیلتــر هــوا و‬ ‫اینکــه چــرا بایــد ان را بــه موقــع تعویــض کنیم‪ ،‬مطالبــی را که در‬ ‫ذیــل در مورد فیلتــر هوا نــگارش کــرده ایــم‪ ،‬مطالعــه نماینــد‪:‬‬ ‫ روش خوبــی بــرای درک چگونگــی عملکرد فیلتــر‬‫هوای اتومبیــل هــا‪ ،‬مقایســه ان بــا ماســک حساســیت اســت‪.‬‬ ‫ مــردم از ایــن نــوع ماســک ها بــر روی بینــی و دهانشــان‬‫اســتفاده می کننــد تــا از ورود گــرده گل هــا یــا ذرات معلــق‬ ‫دیگــر بــه درون سیســتم تنفسیشــان بــه هنــگام نفــس کشــیدن‬ ‫جلوگیــری کننــد‪ .‬در نتیجــه اســتفاده چنیــن ماســک هایی‬ ‫تنهــا هــوای تمیــز می توانــد وارد بینــی‪ ،‬نــای و ش ـش های انهــا‬ ‫شــود‪ .‬احتمــال اینکــه هــوای تمیــز باعــث بــروز انــواع الرژی هــا‬ ‫و بیماری هایــی چــون اســم شــود‪ ،‬بســیار کــم اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫مــردم بــه هنــگام کار در اماکنــی کــه احتمــال وجــود گــردو غبــار و‬ ‫ســایر ذرات مضــر در انهــا زیــاد اســت‪ ،‬از ماسـک های ویــزه گــرد‬ ‫و غبــار اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ اگرچــه سیســتم تنفســی بــدن انســان از برخــی قابلیت هــا‬‫(همچــون ســرفه کــردن‪ ،‬عطســه کــردن و برخــی فرایندهــای‬ ‫فیزیولوژیکــی دیگــر) بــرای تمیــز نگــه داشــتن خــود برخــوردار‬ ‫اســت امــا قــرار گرفتــن در معــرض مقادیــر بیــش از حــد مجــاز‬ ‫بــه صــورت مزمــن می توانــد ســرانجام بــه اســیب هایــی در‬ ‫سیســتم تنفســی منجــر شــود کــه قابــل ترمیــم نباشــند‪.‬‬ ‫ در موتــور اتومبیل هــا سیســتم های خــود تمیــز کننــده ای‬‫ماننــد انچــه در بــدن انســان وجــود دارد‪ ،‬تعبیــه نشــده اند!‬ ‫درصــورت کارکــرد موتــور بدون فیلتــر هــوا‪ ،‬خیلــی زود فضــای‬ ‫موتــور پــر از مــواد مزاحمــی چــون حشــرات‪ ،‬برگ هــا و خــرده‬ ‫اشــغال های دیگــر مــی شــود‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه‪ ،‬تمــام تمــام مــواد شــیمیایی مضــر‪ ،‬مشــابه‬‫ذراتــی کــه بــه شــش هــای انســان اســیب وارد مــی کننــد نیــز‬ ‫وارد موتــور خواهنــد شــد‪ .‬بدیــن ترتیــب مجــاری موتور مســدود‬ ‫شــده و قــادر بــه کار کــردن نخواهنــد بــود کــه بــرای تمیــز کــردن‬ ‫ان نیــز بایــد هزینه هــای بســیار باالیــی پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫ بــه عــاوه ایــن مطلــب کــه پــس از مدتــی راندمــان موتــور‬‫کاهــش مــی یابــد نیــز بــه راحتــی قابــل درک اســت‪.‬‬ ‫ بــا ایــن مثــال قطعــا با نقش فیلتــر هــوا در خــودرو‬‫و عملکــرد فیلتــر هــوا در یــک خــودرو بهتــر اشــنا شــده اید‪.‬‬ ‫ پــس اگــر قصــد ایــن را داریــد کــه خــودروی شــما عملکــرد‬‫بهتــری داشــته باشــد و عمــر موتــور شــما افزایــش یابــد و‬ ‫همچنیــن نمــی خواهیــد در اینــده هزینه های بیشــتری برای‬ ‫تمیــز کــردن موتــور خــودروی خــود بپردازید‪ ،‬بهتر اســت فیلتر‬ ‫هــوای خودرویخــود را همیشــه و بــه موقــع تعویــض نماییــد و‬ ‫از عملکــرد و ســالم بــودن ان اگاه باشــید‪.‬‬ ‫نکات ایمنی مهم قبل‬ ‫از ترک خانه‬ ‫‪.1‬از بســته بــودن در و پنجــره اطمینــان حاصــل‬ ‫کنیــد و کلیــد خانــه را بــه فــردی مطمئــن بســپارید‪.‬‬ ‫‪ .2‬اشیا را در بالکن قرار ندهید‪.‬‬ ‫‪ .3‬مواد اشتعال پذیر را از خانه دور سازید‪.‬‬ ‫‪.4‬بــرق خانــه را قطــع کــرده و وســایل برقــی را از‬ ‫پریــز جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪.5‬شــیر گاز را قطــع کــرده و وســایل حرارتــی را‬ ‫خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬فلکه اب را قطع کنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪426‬‬ ‫اغاز پویش نهالکاری‬ ‫هزار هکتار‬ ‫از عرصه های‬ ‫منابع طبیعی گلستان‬ ‫توسعه فرهنگ در پی‬ ‫ترویج کتابخوانی‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ارزش‬ ‫و اهمیــت قائــل شــدن بــه موضــوع کتــاب و کتابخوانــی‬ ‫موجــب توســعه فرهنگــی و ترویــج مطالعــه در جامعــه‬ ‫بویــژه بیــن نســل جــوان می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت بــا هــدف‬ ‫تقویــت پوشــش گیاهــی‪ ،‬پویــش نهالــکاری بــا شــعار «هــر ایرانــی‬ ‫یــک درخــت» در هــزار هکتــار از عرصــه هــای منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام رضــا‬ ‫نــوری در بازدیــد از کتابخانــه مرکــزی ایــت اللــه مهمــان‬ ‫نــواز بجنــورد بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬گســترش فرهنگ کتابخوانی بین اقشــار‬ ‫مختلــف جامعــه امــری ضــروری اســت و بایــد نهادهــای‬ ‫فرهنگــی بــرای توســعه ایــن فرهنــگ در اســتان تمامــی‬ ‫تــاش خــود را بــه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬توســعه و ترویــج کتــاب و کتابخوانــی‬ ‫نیازمنــد اجــرای برنامــ ه هــای مختلــف و تقویــت ایــن‬ ‫فرهنــگ در داخــل خانــه هــا اســت تــا زمینــه مطالعــه‬ ‫ارزشــمند در بیــن تمــام اعضــای خانــواده فراهــم شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد ادامــه داد‪ :‬بایــد براســاس‬ ‫ذائقــه مــردم در تهیــه و فراهــم کــردن بســتر مطالعــه‬ ‫و کتابخوانــی بــه گون ـه ای عمــل کنیــم تــا ســودمندترین‬ ‫خروجــی را در ایــن حــوزه شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت و درگیــر شــدن خانــواده هــا‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی و امــوزش از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی موجــب دورمانــدن از مطالعــه بویــژه کتــاب های‬ ‫غیردرســی شــده کــه بایــد زمینــه را بــرای اشــتی خانــواده‬ ‫هــا و دانــش امــوزان بــا کتــاب فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬برخــی از افــراد‬ ‫فعالیــت و حضــور در فضــای مجــازی را بــه عنــوان‬ ‫جایگزیــن مطالعــه و کتابخوانــی انتخــاب کــرده کــه‬ ‫انتخــاب اشــتباهی اســت چراکــه در کشــورهای مترقــی‬ ‫دنیــا تیــراژ روزنامــه هــا و کتــاب هــا میلیونــی اســت و‬ ‫مطالعــه روزنامــه و کتــاب همچنــان بــه عنــوان نیــاز‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از نیازهــای اصلــی انســان‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫دانســتن و فهمیــدن اســت کــه ایــن نیــاز مهــم تنهــا از راه‬ ‫مطالعــه و کتابخوانــی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی‪ ،‬مطالعه کردن‬ ‫را یکــی از مهم تریــن راهبردهــای درســت اندیشــیدن‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬وقتــی انســان بــا کتــاب و مطالعــه‬ ‫عجیــن مــی شــود تصمیماتــش پختــه تــر با نگاهــی ژرف‬ ‫و امیختــه بــا تجــارب بســیار زیــاد دیگران خواهد شــد که‬ ‫نتیجـه اش عــدم تکــرار اشــتباهات اســت‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم توســعه فرهنگــی و اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬توســعه فرهنگ کتابخوانی‬ ‫بــدون تردیــد یکــی از زیرســاخت هــای مهــم و حیاتــی‬ ‫توســعه همــه جانبــه در ســطوح مختلــف اســت‪.‬‬ ‫بیســت و نهمیــن دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران از ‪ ۲۴‬ابــان تــا یکــم اذر ‪۱۴۰۰‬در سراســر کشــور‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ســرانه مطالعــه در ایــن اســتان بــا میانگیــن کشــوری برابر‬ ‫اســت‪ .‬امــار نشــر کتــاب در کشــور نشــان می دهــد کــه در‬ ‫ســال بــرای هــر ایرانــی تقریبــا ً‪ ۲‬کتــاب چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪،‬‬ ‫جایــگاه نخســت ســرانه فضــای کتابخوانــی را بــه نســبت‬ ‫جمعیــت خــود در کشــور دارد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۶۵‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اشتغال به فرزندان مددجویان‬ ‫توزیع ‪ ۵۰۰‬هزار بسته کمک‬ ‫معیشتی توسط بسیج‬ ‫افزایش ‪ ۷۰‬درصدی بارش های‬ ‫گلستان در سال زراعی جاری‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره) منطقــه یــک‬ ‫گنبــدکاووس گفــت فرزنــدان مجــرد مددجویــان تحــت پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد از ابتــدای امســال تاکنــون افــزون بــر ‪ ۶۵‬میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا کریمیــان اظهــار داشــت‪ :‬مــرداد امســال ‪ ۲۳۶‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه اشــتغالزایی بــه اداره کمیتــه امداد منطقه‬ ‫یــک گنبــدکاووس ابــاغ شــد کــه تاکنــون ‪ ۲۸‬درصــد ان جــذب گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از زمــان ابــاغ ایــن تســهیالت تاکنــون ‪ ۱۲۹‬فقــره‬ ‫پرونــده بــه ارزش ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال بــرای مددجویــان یــا فرزنــدان‬ ‫مجــرد واجــد شــرایط تشــکیل شــد و ‪ ۷۹‬متقاضــی ‪ ۶۵‬میلیــارد و ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال وام دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی از مددجویــان واجــد شــرایط اشــتغال (‪ ۱۸‬تــا ‪ ۵۵‬ســال) و نیــز‬ ‫فرزنــدان مجــرد فاقــد شــغل انهــا کــه بــا مددجــو همســفره هســتند‬ ‫خواســت تــا بــرای اســتفاده از تســهیالت قــرض الحســنه یــک میلیــارد‬ ‫ریالــی اشــتغال بــه ایــن اداره مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫کریمیــان اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر تســهیالت قــرض الحســنه بنــد ب‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه‪ ،‬کمیتــه امــداد منطقــه یــک گنبــدکاووس‬ ‫امســال پنــج میلیــارد و ‪ ۳۷۰‬میلیــون ریــال از محل اعتبــارات صندوق‬ ‫اشــتغال ایــن نهــاد بــرای طرح هــای خوداشــتغالی مددجویــان بــه ‪۳۲‬‬ ‫نفــر پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای گلســتان گفــت بســیج ایــن اســتان ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫بســته کمــک معیشــتی از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا در اســفندماه‬ ‫‪ ۹۸‬تاکنــون را در قالــب رزمایش هــای کمــک مومنانــه بیــن نیازمنــدان‬ ‫توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملــک شــاهکوهی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح حمایتــی‬ ‫بســیج همچنــان ادامــه خواهــد داشــت بــه طــوری کــه امــروز در‬ ‫قالــب مرحلــه نوزدهــم‪ ۱۰ ،‬هــزار بســته کمــک معیشــتی در میــان‬ ‫خانوارهــای نیازمنــد در ســطح اســتان توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه ازادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد گلســتان بــا مشــارکت اقشــار‬ ‫مختلــف اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ‪۳۷۵‬‬ ‫زندانــی جرایــم غیرعمــد در ایــن اســتان بــا کمــک خیریــن ازاد شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بســیج یــک نهــاد‬ ‫انقالبــی مردمــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬گفتمــان بســیجی خدمــت رســانی از‬ ‫طریق مردم برای مردم اســت و جلوه های ایثار و حماســه در کمک‬ ‫مومنانــه و طــرح شــهید ســلیمانی در پیشــگیری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا بــر اســاس فرهنــگ بســیجی پیگیــری و اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان هــم در ایــن مراســم بــه اهمیــت‬ ‫و حضــور پررنــگ بســیح طــی چهــار دهــه اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫وقــف اســام و مــردم بــودن مهــم تریــن ویژگــی بســیجیان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان در ســال زراعــی جــاری از‬ ‫افزایــش ‪ ۷۰‬درصــدی میــزان بارندگــی اســتان در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه‬ ‫رونــد بارش هــا در فصــل ســرد ســال تــداوم پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی در ایــن خصــوص اظهــار داســت‪ :‬میــزان‬ ‫بــارش بــاران و بــرف از ابتــدای ســال زراعــی جــاری تــا اول اذر‬ ‫مــاه ‪ ۷۴‬میلیمتــر بــوده کــه ایــن مقــدار نســبت بــه دوره امــاری‬ ‫بلنــد مــدت پنــج درصــد کاهــش و در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۷۰‬درصــد افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین میــزان بــارش در ایــن مــدت در کردکــوی‬ ‫‪ ۷۴‬میلیمتــر و کمتریــن میــزان بــارش به مقــدار ‪ ۱۰.۳‬میلیمتــر‬ ‫در شــهر اینچــه بــرون باریــد‪.‬‬ ‫داداشــی گفــت‪ :‬در ابــان ‪ ۱۴۰۰‬میانگیــن دمــای گلســتان ‪۱۲.۶‬‬ ‫درجــه بــود و ‪ ۱.۹‬درجــه نســبت بــه متوســط ابــان مــاه کمتــر شــد‪.‬‬ ‫داداشــی حداکثــر دمــای ثبــت شــده گلســتان در ابــان مــاه را‬ ‫‪ ۲۸.۵‬درجــه در کاللــه و حداقــل دمــای ثبــت شــده را منفــی ‪۱.۵‬‬ ‫درجــه در گــرگان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره ‪ 140060312012000847‬مورخه ‪ 1400/07/26‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم نادر ســندگل فرزند علی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 307‬و کد ملی ‪ 3671998271‬صادره بنجار در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 140.40‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک ‪-199‬اصلی واقع در قریه کوسه بخش‬ ‫‪ 9‬شهرســتان کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی عطاخــان عطائــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد‪ .‬م‪-‬الف‪9281 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/08/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/09/03‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬وماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۵۸۸‬‬ ‫هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر درواحــد تبنــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم فصیحــه رمضانــی اوزینــه بشناســنانه‬ ‫‪۵۵۲‬کدملــی ‪ ۶۲۴۹۴۷۳۲۳۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۸۴‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۲۵۰‬متــر مربــع‬ ‫از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع دراراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۹۴۱۱‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۹/۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۲۰:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کنطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اقای حامد قنادیان‪ ،‬فرزند یوسف به شماره شناسنامه و شماره ملی ‪ ۰۶۷۰۲۶۵۷۴۸‬صادره از بجنورد برابر مشروحه شماره ‪ 3578-1400‬مورخ‬ ‫‪ 1400.08.06‬با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در ان در دفتر اسناد رسمی شماره ‪ ۲۴‬شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ‪ ۵۸۷۵‬سهم از مدار ‪۲۸۲۵۲۸‬‬ ‫ســهم از ششــدانگ پالک ‪ ۱۳۳۶‬اصلی واقع در بخش یک بجنورد به به شــماره چاپی ‪ ۳۹۴۲۵‬ذیل دفتر الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۷۱۱۵۰۰۳۴۳۹‬به علت نامعلومی مفقود شــده اســت درخواســت صدور ســند المثنی‬ ‫نوبــت اول نمــوده‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ ۱۲۰‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی مــی شــود تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور بــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫می باشــد ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت چنانچــه در ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض‬ ‫نرســد اداره ثبــت طبــق مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد کــرد‪.‬م الــف ‪ 3567 :‬تاریــخ انتشــار‪ 1400.09.03 :‬علیخــان نــادری رئیــس ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک بجنــورد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۵۲۴‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای خانــم حکیــم حاجــی قربانــی بــه شناســنامه ‪۴۱‬‬ ‫کــد ملــی ‪ ۶۲۸۹۹۶۳۱۳۹‬صــادره از بندرترکمــن فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۲۴‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۸۶‬مترمربــع‬ ‫از پــاک ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت و تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۸/17:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۰۹/03:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان م‪.‬الف‪۹۲۹۹ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۸۸‬تاریــخ‪۱۴۰۰/۷/۴‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۷۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای ایــوب اق فرزنــد خوجــه بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۸۱۵‬کدملــی ‪ ۴۹۷۹۸۸۳۳۲۱‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‪ ۱۷۲.۹۲‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از‬ ‫ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۵۵۱‬فرعــی از‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی فاطمــه مشــروط و حامــد احــدی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف‪ ۹۲۹۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۸/۱۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۹/۳‬محمدفندرســکی‬ ‫رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی ردر اییــن نهالــکاری در منطقــه درازنــو‬ ‫شهرســتان کردکــوی اظهــار داشــت‪ :‬در محافظــت از عرصه هــای‬ ‫طبیعــی پویــش نهالــکاری بــا روحیــه بســیجی مــردم نتیجــه بخش‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۱۴ :‬هــزار بــذر و ‪ ۲‬هــزار نهــال بلــوط بومــی بــا‬ ‫همــکاری و مشــارکت حداکثــری تشــکل هــای مردمــی و دســتگاه‬ ‫هــای دولتــی از جملــه هــال احمــر‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬کوهنــوردان‪،‬‬ ‫طرفــداران و همیــاران محیــط زیســت در تمــام مناطــق دچــار حریق‬ ‫جنــگل هــای درازنــوی شهرســتان کردکــوی کاشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬اجــرای این‬ ‫پویــش تــا پایــان فصــل نهالــکاری ادامــه خواهــد داشــت تــا بیــش‬ ‫از هــزار هکتــار از مناطــق دچــار حریــق شــده اســتان احیــا شــود‪.‬‬ ‫لطفــی ادامــه داد‪ :‬در اتــش ســوزی شــهریور مــاه امســال ‪ ۲‬هزار‬ ‫هکتــار از عرصــه هــای جنگلــی دراز نــو کردکــوی دچــار حریــق‬ ‫شــد کــه امیدواریــم بــا بســیج مردمــی تــا پایــان ایــن پویــش بــرای‬ ‫احیــای ایــن مناطــق گامــی برداشــته شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحتی نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیــون هکتــار دارای اقلیــم‬ ‫معتــدل مدیترانــه ای و دارای ســطحی معــادل یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۳۳۵‬هــزار هکتــار عرصــه هــای منابــع طبیعــی مشــتمل بــر ‪۴۵۲‬‬ ‫هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی ســاحلی اســت کــه حــدود ‪ ۳۳۰‬هــزار هکتــار از مراتــع‬ ‫نــوار مــرزی ایــن اســتان بــه دلیــل خشکســالی هــای متوالــی‪،‬‬ ‫پاییــن بــودن نــزوالت جــوی و نزدیکــی بــه بیابــان هــای قــره قــوم‬ ‫ترکمنســتان و ضعــف پوشــش گیاهــی در معــرض بیابانــی شــدن‬ ‫شــدید قــرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از شــمال بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــا خراســان شــمالی و از غــرب بــا مازنــدران همســایه اســت‪.‬‬ ‫منطقــه درازنــو در ‪ ۲۰‬کیلومتــری جنــوب شهرســتان کردکــوی از‬ ‫نقــاط هــدف گردشــگری در اســتان گلســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان کردکــوی در ‪ ۲۷‬کیلومتــری غــرب گــرگان قــرار دارد و‬ ‫ارتفاعــات جنگلــی ان بــه دریــای خــزر مشــرف اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140060312012000838‬مورخــه‬ ‫‪ 1400.07.25‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم هانیــه دردی پــور فرزنــد عبدالحمیــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 12137‬کــد ملــی ‪ 4869121859‬صــادره کاللــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 250.43‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ثبتــی ‪-199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی عطاخــان عطائــی‬ ‫محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9293 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/08/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/09/03‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب شرق و متغیر‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪426‬‬ ‫طنز‬ ‫ثبت نام بیش از‪ 23‬هزار‬ ‫نفر در طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن تا پایان ابان‬ ‫‪  ‬‬ ‫طبــق تازه تریــن امــار ارائــه شــده از ســوی معاونــت مســکن و‬ ‫ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی گلســتان بیــش از ‪23‬هــزار‬ ‫نفــر گلســتانی در ســامانه نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان گلســتان ‪ :‬تازه تریــن امــار ارائــه شــده از ســوی‬ ‫معاونــت مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‬ ‫تــا اخــر ابــان ســالجاری نشــان می دهــد‪ 23 ،‬هــزار و ‪ 612‬نفــر‬ ‫گلســتانی در ســامانه نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫طــرح ثبــت نــام نهضــت ملــی مســکن یــک مــاه بعــد ابــاغ‬ ‫قانــون جهــش تولیــد توســط ریاســت محتــرم جمهــور از‬ ‫‪ ۲۸‬مهرمــاه اغــاز و تــا ‪ ۱۵‬اذرمــاه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نهضــت ملــی مســکن یکــی از سیاسـت های کالن دولــت ســیزدهم‬ ‫در حــوزه مســکن اســت کــه بــر اســاس ایــن سیاســت‪ ،‬احــداث ‪۴‬‬ ‫میلیــون واحــد مســکونی در ‪ ۴‬ســال در برنامــه دولــت قــرار گرفتــه‬ ‫اســت که ســهم چهــار ســاله اســتان گلســتان در اجــرای طــرح ملــی‬ ‫جهــش مســکن ‪ ۷۷‬هزار واحــد مسکونی اســت‪ .‬متقاضیــان واقعی‬ ‫مســکن می تواننــد بــا داشــتن چهــار شــرط تاهــل و سرپرســت خانوار‬ ‫بــودن‪ ،‬حداقــل ســابقه ‪ ۵‬ســال ســکونت در شــهر موردتقاضــا‪ ،‬فاقــد‬ ‫مالکیــت خصوصــی و در نهایــت عــدم اســتفاده از امکانــات دولتــی‬ ‫از اول انقــاب در حــوزه مســکن‪ ،‬نســبت بــه ثبت نــام اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن قانــون‪ ،‬زنــان خودسرپرســت مشــروط بــه داشــتن‬ ‫حداقــل ‪ ۳۵‬ســال ســن‪ ،‬معلــوالن جســمی و حرکتــی بــا ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫ســن‪ ،‬می تواننــد در قانــون جهــش تولیــد مســکن (نهضــت ملــی‬ ‫مســکن) ثبــت نــام نماینــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬قانــون بــرای سرپرســتان‬ ‫خانــوار‪ ،‬محدودیــت ســنی نگذاشــته اســت چــرا کــه ایــن افــراد‬ ‫سرپرســت خانــوار تعریــف می شــوند و بــرای قانونگــذار متاهــل یــا‬ ‫سرپرســت خانــوار بــودن مــاک اســت‪ .‬در عین حــال‪ ،‬زنــان و مردان‬ ‫سرپرســت خانــوار کــه بــه دلیــل متارکــه بــه صــورت مجــردی زندگــی‬ ‫می کننــد و سرپرســت فرزنــدان خــود هســتند خانــوار تلقــی شــده و‬ ‫بــدون مــاک ســن می تواننــد ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مصوبــه اخیــر شــورای عالی مســکن‪ ،‬مــردان مجــرد‬ ‫بــاالی ‪ ۴۵‬ســال ســن و بیمــاران خــاص بــا تاییدیــه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬امــکان ثبت نــام در نهضــت‬ ‫ملــی مســکن را دارنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام معاونــت مســکن و ســاختمان‪ ،‬بــرای مهاجــران‬ ‫از کالنشــهرها‪ ،‬ســابقه ســکونت بــه یکســال تقلیــل پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بدین معنــا اگــر کســی ســاکن کالنشــهری بــوده و در‬ ‫شــهر دیگــر‪ ،‬تقاضــای مســکن دارد بــا یکســال ســابقه ســکونت‬ ‫در همــان شــهر امــکان ثبت نــام در طــرح نهضــت ملــی مســکن‬ ‫را دارد‪ .‬همچنیــن بــرای کارکنــان دولــت و نیروهــای نظامــی و‬ ‫روحانیــون بــر اســاس حکــم اداری و یــا بــر اســاس تشــخیص‬ ‫حوزه هــای علمیــه‪ ،‬ســابقه ســکونت ‪ ۵‬ســاله در طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن مــورد نیــاز نیســت‪ .‬ایــن افــراد می تواننــد بــه جــز‬ ‫تهــران در ســایر شــهرهای کشــور از ایــن مزیــت بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫یــاداور می شــود‪ ،‬ســامانه ثمــن بــه نشــانی ‪  saman.mrud.ir‬یک‬ ‫مــاه بعــد از ابــاغ قانــون جهــش تولیــد مســکن توســط رییــس ‬ ‫محتــرم جمهــور و از ‪ ۲۸‬مهرمــاه بــه منظــور ثبت نــام و پایــش‬ ‫متقاضیــان واقعــی مســکن اغــاز بــه کار کــرد‪ .‬متقاضیان ایــن امکان‬ ‫را دارنــد تــا طــی بیــش از یــک مــاه و حداکثــر تــا ‪ ۱۵‬اذرماه بــا داشــتن‬ ‫چهــار شــرط عنــوان شــده نســبت بــه تقاضــای خــود بــرای مســکن‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫توقیف محموله تنباکوی‬ ‫قاچاق در مینودشت‬ ‫مصدومیت ‪ 5‬نفر در حادثه‬ ‫برخورد پراید با کامیون‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی اســتان و همــکاری مشــترک مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی مینودشــت محــل نگهــداری تنباکــوی قاچــاق در ان‬ ‫شهرســتان شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‬ ‫بــه همــراه نماینــده اداره صمــت از انبــار مــورد نظــر بازدیــد‬ ‫کــه طــی ان ‪ 18‬تــن تنباکــو کــه در ســامانه اداره صمــت ثبــت‬ ‫نشــده و بــه صــورت قاچــاق دپــو شــده بــود کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم‬ ‫در ایــن عملیــات‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان ارزش ایــن مقــدار‬ ‫تنباکــوی قاچــاق را بالــغ بــر ‪ 5‬میلیــارد ریــال بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس بــا تمــام تــوان بــا قانــون‬ ‫شــکنان و مجرمــان مقابلــه خواهــد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی ســازمان اتــش‬ ‫نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گــرگان رئیــس ســازمان اتــش‬ ‫نشــانی گــرگان در مــورد ایــن حادثــه اظهــار داشــت‪ :‬برخــورد شــدید‬ ‫خــودرو ســواری پرایــد بــه ناحیــه عقــب خــودرو کامیــون پــارک شــده‬ ‫در جــاده جلیــن بــه گــرگان ابتــدای خــط ســیاتلو باعــث مصدومیــت‬ ‫هــر ‪ 5‬سرنشــین خــودرو پرایــد شــد‪.‬‬ ‫موســی الرضــا صفــری ادامــه داد ‪ :‬ســتاد فرماندهــی اتــش‬ ‫نشــانی گــرگان در ســاعت ‪ 21‬و ‪ 21‬دقیقــه امشــب بــا دریافــت‬ ‫گــزارش شــهروندان مبنــی بــر وقــوع حادثــه رانندگــی‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫اتــش نشــانان ایســتگاه شــماره ‪ 2‬ایــن ســازمان را بــه محــل‬ ‫حادثــه‪ ،‬اعــزام کــرد‪.‬‬ ‫صفــری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه شــدت برخــورد خــودرو پرایــد بــا‬ ‫عقــب خــودرو کامیــون متاســفانه ‪ 5‬نفر از سرنشــینان خــودرو پراید‬ ‫دچــار مصدومیــت شــدند کــه بــا تــاش اتــش نشــانان از خــودرو‬ ‫بیــرون اورده و تحویــل عوامــل اورژانــس ‪ 115‬حاضر در محل شــدند‬ ‫تــا مراحــل درمانــی انهــا و اعــزام بــه بیمارســتان اغــاز گــردد ‪.‬‬ ‫صفــری گفــت‪ :‬علــت بــروز ایــن حادثــه رانندگــی هــم اکنــون از‬ ‫طــرف پلیــس راهــور در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫در حوزه و دانشگاه دفاع‬ ‫از انقالب پررنگ شود‬ ‫از گذشــته فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد تحقیــق کــرد کــه ایــا دانشــگاه و حــوزه در اجــرای‬ ‫ایــن امــر خطیــر محتــوای بومــی را تدریــس مــی کننــد و متناســب بــا‬ ‫جمهــوری اســامی حرکــت مــی کننــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫ســردار قدیانــی پیونــد حــوزه و دانشــگاه را از دیگــر اصول مکتب امام‬ ‫خمینــی (ره) عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن پیونــد نبایــد تنهــا بــه برگــزاری‬ ‫چنــد جلســه در طــی ســال ختــم و بایســتی بــه صــورت علمــی و‬ ‫تحقیقــی دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وی تبییــن چهارچوب هــای اصیــل نــاب اســام را از اصــول مکتــب‬ ‫خمینــی (ره) عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬دغدغــه امــام راحــل در ســال های‬ ‫پایانــی عمــر‪ ،‬شــیوع اســام امریکایــی در جامعــه بــود‪.‬‬ ‫مشــاور عالی فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اســامی عنوان کرد‪:‬‬ ‫تشــکیل بســیج جهــان اســام و حکومــت اســامی از مطالبه هــای‬ ‫امــام راحــل بــود و بایــد در ایــن زمینــه گام برداشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انچــه کــه بــه عنــوان گام دوم بیانیــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بیــان می شــود منشــعب از ذات انقــاب اســامی اســت‬ ‫و بیــان نافــذ رهبــری در ان گنجانــده شــده کــه تمــدن اســامی‬ ‫در گذشــته وجــود داشــته و اکنــون بایــد بــه تمــدن نویــن اســامی‬ ‫دســت یابیــم‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا بیــان‬ ‫اینکــه حــوزه و دانشــگاه بایــد توانایــی پاســخگویی بــه نیازهــای‬ ‫اساســی جامعه را داشــته باشــند افزود‪ :‬معیشــت جامعه‪ ،‬سیاســت‬ ‫بین الملــل و اجــرای عدالــت از مشــکل هــای اساســی کنونــی در‬ ‫جامعــه اســت و بایــد ایــن مشــکل هــا را از طریــق ایــن دو نهــاد حــل‬ ‫و فصــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت‪ ،‬ملــت و ســرزمین ســاختار یــک کشــور را‬ ‫تشــکیل می دهنــد افــزود‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم فرهنگ اســامی را در‬ ‫جامعــه پیــاده ســازی کنیــم نیــاز بــه ایــن ابــزار هــا اســت‪.‬‬ ‫ســردار قدیانــی علــم را از ابــزار تشــکیل تمــدن اســامی دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۳۰‬عضــو هیــات علمــی و ‪ ۴۰‬هــزار دانشــجو در‬ ‫کشــور داریــم کــه بــا شــتاب علمــی بــاال در جامعــه فعالیــت مــی کننــد‬ ‫ولــی نتوانســته ایــم ایــن ابزارهــا و عدالــت اجتماعــی را در جامعــه‬ ‫پیــاده ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هــرگاه بــا مبانــی بومــی بــه جنــگ دشــمن‬ ‫رفتیــم بــه پیــروزی دســت یافتــه ایــم‪ ،‬بنابرایــن بایــد تغییــرات بنیــادی‬ ‫در فضــای علمــی کشــور انجــام شــود‪.‬‬ ‫نمایشــی از میــان ‪ ۲۰‬اثــر بازبینــی شــده بــه مرحلــه نهایــی شــانزدهمین‬ ‫جشــنواره تئاتــر ایــن اســتان راه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اتــاق ‪ ۱۲۱۶‬بــه کارگردانــی امیرحســین جــان نثــار‪ ،‬بیــوه ســیاه‪،‬بیوه‬ ‫ســفید بــه کارگردانــی ارام نیستانی‪،‬ســرزمین ممنوعــه بــه کارگردانــی‬ ‫مرتضــی رســتمی‪ ،‬بــا نــام مــن دیوانــه بــه کارگردانــی زکریا شــیرمحمدزاده‪،‬‬ ‫میهمانــی جعبــه هــا بــه کارگردانــی دانیــال قاســمیان‪ ،‬قــوی تــر بــه‬ ‫کارگردانــی علــی ســعادتی و طلــوع افتــاب بــه کارگردانــی مصطفــی‬ ‫شــکاریان را اثــار راه یافتــه بــه بخــش نهایــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی ارزش هــا و دســتاوردهای انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫بهــره گیــری از مفاهیــم و جلــوه هــای فرهنــگ‪ ،‬تاریــخ و ادبیــات غنــی‬ ‫ایرانــی و اســامی‪ ،‬فرهنــگ و اداب و رســوم بومــی و محلــی اســتان‪،‬‬ ‫نــگاه کاوشــگرانه و مدبرانــه بــه جامعــه‪ ،‬مســوولیت پذیــری و اخــاق‬ ‫مدنــی‪ ،‬ایجــاد روحیــه نشــاط و شــاداب و امیــد بخــش در جامعــه بــا‬ ‫توجــه بــه امــار خــراب روانــی ناشــی از شــیوع جهانــی کرونــا‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫مفاهیــم و ارزش هــای واالی فراگیــر و جهانــی‪ ،‬اگاهــی بخشــی درباره‬ ‫اســیب های اجتماعــی موضوعــات شــهروندی‪ ،‬مضامیــن مرتبــط بــا‬ ‫شــعار ســال( تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی هــا‪ ،‬مانــع زدائــی هــا) از موضوعــات و‬ ‫محورهــای جشــنواره عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫دبیــر شــانزدهمین دوره جشــنواره تئاتــر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اداره کل بــا همــکاری انجمــن هنرهــای نمایشــی اســتان در راســتای‬ ‫سیاســت هــای راهبــردی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بــه منظــور‬ ‫ارتقــای ســطح کیفــی تئاتــر و ارتبــاط موثــر تماشــاگران بــا اثــار نمایشــی از‬ ‫طریق جشــنواره تئاتر و اجرای عمومی‪ ،‬روشــن نگاه داشــتن چراغ تئاتر‬ ‫و رونــق ان در شــرایط کنونــی‪ ،‬شــانزدهمین جشــنواره تئاتــر خراســان‬ ‫شــمالی را در راســتای معرفــی اثــار منتخــب بــه جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫تئاتــر فجــر برگــزار مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــانزهمین جشــنواره تئاتر خراســان شــمالی ســوم تا پنجم اذر ماه به‬ ‫دبیــری امیــن فرحــی برگزار می شــود‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا بیــان‬ ‫اینکــه دفــاع از انقــاب و اســام بایــد در حــوزه و دانشــگاه انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬حــوزه علمیــه به عنــوان مهد پــرورش نیروهای مذهبی‬ ‫و اســامی و دانشــگاه بــه عنــوان تولیــد نــور نیــروی خــاق و علمــی‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه فعــال باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حســین قدیانــی در اجتمــاع بــزرگ‬ ‫دانشــجویان انقالبــی (مســئله محــور) دانشــگاه ازاد بجنــورد بــا بیــان‬ ‫اینکــه امــام خمینــی(ره) بعــد از جنــگ تحمیلــی خواهــان ادامــه‬ ‫فعالیت بســیج شــد‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون شــرایط بســیج دانشــجویی را باید‬ ‫بررســی کــرد و اگــر مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن چالش هــا‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دفــاع از انقــاب و اســام بایــد در دو مکتــب حوزه‬ ‫و دانشــگاه انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬حــوزه علمیــه بــه عنوان مهــد پرورش‬ ‫نیــروی مذهبــی و اســامی و دانشــگاه بــه عنــوان تولیــد نیــروی خــاق‬ ‫و علمــی بایــد در ایــن زمینــه فعال باشــند‪.‬‬ ‫ســردار قدیانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس فرمایشــات امــام راحــل‬ ‫پاســداری از اصل تغییرناپذیر« نه شــرقی و نه غربی» باید ســرلوحه‬ ‫فعالیــت علمــی حــوزه و دانشــگاه قــرار گیــرد و در این ماموریت بیش‬ ‫معرفی داوران شانزدهمین‬ ‫جشنواره تئاتر خراسان شمالی‬ ‫دبیــر شــانزدهمین دوره جشــنواره تئاتــر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬داوران‬ ‫مرحلــه نهایــی شــانزدهمین جشــنواره تئاتــر را حســن عابــدی‪ ،‬عبــاس‬ ‫کریمــی و علیرضــا صمــدی شــادلو برعهــده گرفتنــد‪.‬‬ ‫امیــن فرحــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع هفــت اثــر‬ ‫یک هزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر از‬ ‫جاده های گلستان در منطقه‬ ‫کوهستانی و برف گیر قرار دارند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫‪ ،‬ســرهنگ علــی عبــدی رئیــس پلیس راه فرماندهی انتظامی الســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اغــاز طــرح زمســتانه پلیــس راه اســتان از یکــم اذر مــاه‬ ‫ســال جــاری بــه مــدت ‪ ۱۱۰‬روز‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــرای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح ‪ ۶۵‬گــروه بــا بهــره گیــری از ‪ ۶۵‬دســتگاه خــودرو در ‪ ۱۰‬پاســگاه و‬ ‫پســت پلیــس راه اســتان در محورهــای ارتباطــی مســتقر و خدمــات را‬ ‫بــه راننــدگان عبــوری ارائــه خواهنــد داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی یــک هــزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر از طــول جــاده هــای‬ ‫اســتان گلســتان در منطقــه کوهســتانی و بــرف گیــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی توجــه راننــدگان بــه توصیــه پلیــس راه بــرای عبــور از محورهــای‬ ‫کوهســتانی از جملــه همــراه داشــتن زنجیــر چــرخ‪ ،‬لبــاس گــرم و‬ ‫موادغذایــی خشــک و پــر بــودن بــاک بنزیــن خــودرو را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری در حوزه اموزش‪ ،‬توجه بیشــتر به راه های روســتایی‬ ‫اعــم از جملــه نصــب عالئــم رانندگــی و تجهیــز پــل هــای هوایــی به پله‬ ‫برقی و کاهش فوت تصادفات عابران پیاده با وسائط نقلیه را از دیگر‬ ‫مــوارد مطــرح شــده از ســوی رئیــس پلیــس راه گلســتان بــوده اســت ‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از پنــج هــزار کیلومتــر راه ارتباطــی شــامل بزرگــراه‪ ،‬راه‬ ‫اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪ ،‬دو و ســه دارد کــه حــدود هــزار و ‪۵۲۱‬‬ ‫کیلومتــر ان کوهســتانی و یــا ســخت گــذر اســت‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫این صورت قبر از کجا‬ ‫پیدا شد؟!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر ‪ ...‬چشــم حســود کــور‪ ...‬دل‬ ‫دشــمن ســیاه و فســرده بــاد‪ .‬بــه قــول شــاعر بــا ایــن‬ ‫همــه معانــی و ســبک و انســجام ‪ /‬چشــم حســود کــور‬ ‫کــه جــز عیــب ننگــرد! الهــی نــور بــه قبرتــان ببــارد‪ ...‬نــه‬ ‫ببخشــید الهــی صــد ســال عمــر کنیــد‪ ...‬البــد از خودتــان‬ ‫مــی پرســید ســر صبحــی مــا پابرهنــه قربــان صدقــه چــه‬ ‫کســی مــی رویــم؟! شــما هــم اگــر مــی دانســتید ایــن قــدر‬ ‫بابــت کــم ابــی و تــورم و گرانــی و ‪ ...‬نــق نمــی زدیــد و بــا‬ ‫مــا هــم نــوا مــی شــدید‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر چنــد روز قبــل خبــری در خصــوص دفــن‬ ‫امــوات منتشــر شــد کــه بــه قــول وحشــی بافقــی همچــو‬ ‫لــوم بــه ســر قبــر تــو پــا در گل مانــد و از همــه ایــن درایــت‬ ‫مســئوالن کفــن و دفــن مملکــت متعجــب شــدیم‪.‬‬ ‫جــال بهرامــی‪ ،‬معــاون خدمــات شــهری شــهردار‬ ‫تهــران از امــاده ســازی زمینــی ‪ ۱۳‬هکتــاری دربخــش‬ ‫جنوبــی پایتخــت بــرای دفــن در زمان هــای بحــران‬ ‫ماننــد زلزلــه خبــر داد‪ .‬البتــه مــرداد مــاه هــم خداکرمــی‬ ‫عضــو شــورای شــهر تهــران خبــر داده بــود کــه بــرای هــر‬ ‫تهرانــی یــک قبــر مجانــی درنظــر گرفتــه شــده اســت!‬ ‫حــاال متوجــه شــدید چــرا شــاعر فرمــود هــم بــه قبــر‬ ‫انــدر دعــا گویــم تــرا‪...‬‬ ‫یعنــی هــر چــه قــدر مســئوالن بــرای حــل مشــکالتی‬ ‫پیــش پــا افتــاده ای نظیــر تــورم‪ ،‬گرانــی مســکن و خــودرو‬ ‫و لبنیــات و ‪ ،...‬الودگــی هــوا‪ ،‬بحــران اب و کتــاب و ‪...‬‬ ‫کوتاهــی کردنــد ( البتــه بــه زعــم مــن رو ســیاه و‬ ‫حقیــر ســراپا تقصیــر وگرنــه همــه مــی داننــد کــه‬ ‫ایــن مشــکالت ربطــی بــه مســئوالن نــدارد و ریشــه‬ ‫در اقتصــاد ضعیــف جهانــی و پدرســوخته بــازی هــای‬ ‫غــرب و امریــکا و بــی دســت و پایــی مــا دارد کــه بعــد‬ ‫از ســی ســال کار کــردن نتوانســتیم شــوهر پولــدار‬ ‫پیــدا کنیــم ببخشــید نتوانســتیم رفــاه و اســایش بــرای‬ ‫خانــواده فراهــم کنیــم!) در عــوض مســئوالن بــا دور‬ ‫اندیشــی و درایــت وصــف ناپذیــری مشــکل قبــر را حــل‬ ‫کردنــد و زبانــم الل کار بــه قبــر اســتیجاری و رهنــی‬ ‫نخواهــد کشــید و مجبــور نیســتیم وصیــت کنیــم یــا‬ ‫روی ســنگ قبرمــان تایــپ کنیــم «هــر کســی در زد بگــو‬ ‫مــن مــرده ام ‪ /‬نعــش خــود را هــم از اینجــا بــرده ام!»‬ ‫فقــط دوســتان عنایــت داشــته باشــند تهــران همیــن‬ ‫طــوری جــای نفــس کشــیدن و راه رفتــن نیســت و‬ ‫همانطــوری کــه ان بزرگــوار فرمودنــد مــردم اگــر بفهمنــد‬ ‫تهــران کار هســت و معتــادان رایــگان درمــان مــی شــوند‬ ‫بــه ســمت تهــران مهاجــرت مــی کننــد‪ ،‬بفهمنــد قبــر‬ ‫مجانــی هــم مــی دهنــد ممکــن اســت بــه تهــران هجــوم‬ ‫بیاورنــد و هــر اینــه در مســیر تهــران از خوشــحالی دق‬ ‫کننــد و از مزایــای تهــران نشــینی محــروم شــوند‪ .‬فلــذا‬ ‫توصیــه مــی شــود دوســتان ایــن بســته هــای حمایتــی را‬ ‫بــا هــم رو نکننــد و کمــی شــلخته درو کننــد تــا بــه بقیــه‬ ‫هــم چیــزی برســد!‬ ‫فقــط مــا نفهمیدیــم ایــن البــا چــرا شــاعر بــه ایــن‬ ‫ماجــرای اختصــاص قبــر رایــگان حســودی کــرد و ایــن‬ ‫چنیــن ســرود‪« :‬ای انکــه فکــر گــور نمــودی بــرای مــا‬ ‫‪ ....‬مــا مدتــی اســت فاتحــه خویــش خوانــده ایــم‪/‬‬ ‫تاخیــر مــرگ مــا فقــرا بهــر گــور نیســت ‪ . . .‬دیریســت‬ ‫ز بــی کفنــی زنــده ایــم مــا!» و باقــی داســتان ‪...‬‬ ‫فکــر کنــم بــا مافیــای کفــن دشــمنی دارد و مــی خواهــد‬ ‫قــول یــک دســت کفــن و یــک پیالــه کافــور رایــگان را هــم‬ ‫از مســئوالن بگیــرد! ای شــیطون ‪...‬‬ ‫پیام ایمنی‬ ‫جهــت جلوگیــری از پدیــده خطرســاز( مکــش‬ ‫معکــوس) در ســاختمانها الزم اســت بــر روی‬ ‫قســمت زیریــن درب ورودی هــر اپارتمــان از‬ ‫دریچــه تهویــه کرکــره ای یــا ایفونــی مناســب‬ ‫بــه طــول ‪ ۲۰×۵۰‬ســانتیمتر اســتفاده گــردد‬ ‫همچنیــن زیــر دربهــای ورودی اطاق خــواب هــا‬ ‫نیــز حــدود ‪۳‬تــا ‪ ۵‬ســانتیمتر بــاز باشــد‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪426‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫‪ ۹‬درس مهم زندگی که‬ ‫‪۱۰۰‬ساله ها به شما یاد‬ ‫می دهند‬ ‫هرکــدام از مــا بــرای رســیدن بــه ارزوهــا و اهدافمــان‬ ‫در زندگــی‪ ،‬مســیرهایی را طــی می کنیــم‪ .‬در ایــن راه‬ ‫ازمون وخطــا می کنیــم‪ ،‬تجربیاتــی کســب می کنیــم و‬ ‫گاهــی اوقــات حتــی شکســت می خوریــم‪ .‬عیبــی هــم‬ ‫ندارد؛ شکســت قســمتی از مســیر رســیدن به موفقیت‬ ‫اســت‪ ،‬امــا گاهــی اســتفاده از تجربیــات افــراد مســن‪،‬‬ ‫می توانــد مانــع از تجربــه ایــن اتفــاق تلــخ شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه بــه مهم تریــن درس هــای زندگــی که ‪۱۰۰‬ســاله ها‬ ‫بــه مــا یــاد می دهنــد‪ ،‬می پردازیــم‪.‬‬ ‫‪ ۹‬درس زندگی که ‪۱۰۰‬ساله ها به شما یاد می دهند‬ ‫همــه مــا وقتــی بــه چندیــن ســال بعــد و رســیدن بــه‬ ‫ســنین پیــری فکــر می کنیــم‪ ،‬می ترســیم فرصت مــان‬ ‫بــرای زندگــی را از دســت بدهیــم‪ .‬نگرانیــم از ایــن کــه‬ ‫نکنــد ان قــدر کــه بایــد از زندگی مــان لــذت نبــرده باشــیم‬ ‫و یــا شــاید حتــی ناامیــد شــویم‪ .‬بــرای اینکــه بدانیــم یــک‬ ‫زندگــی خــوب چــه ویژگی هایــی دارد‪ ،‬تصمیــم گرفتیــم‬ ‫از افــراد ‪۱۰۰‬ســاله و حتــی مسـن تر کمــک بگیریــم‪ .‬ابتــدا‬ ‫‪ ۹‬درس مهــم زندگــی کــه ایــن عزیــزان بــه شــما یــاد‬ ‫می دهنــد را توضیــح می دهیــم و ســپس توصیه هایــی‬ ‫را بیــان خواهیــم کــرد کــه شنیدن شــان از زبــان‬ ‫‪۱۰۰‬ســاله ها حتمــا بــرای شــما شــیرین اســت و نگاهــی‬ ‫تــازه دربــاره زندگــی بــه شــما می امــوزد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شــادی از کارهایــی کــه انجــام می دهیــد‪ ،‬نشــئت‬ ‫می گیــرد‬ ‫وقتــی بــا فــردی مســن صحبــت می کنیــم‪ ،‬بیشــتر‬ ‫چیزهایــی کــه بــا شــادی از ان یــاد می کنــد تجربیــات‬ ‫شــیرینش اســت‪ .‬خاطــرات خــوش گذشــته و کارهایــی‬ ‫کــه در طــول ایــن ســال ها انجــام داده‪ ،‬تمــام چیــزی‬ ‫اســت کــه می توانــد لبخنــد بــر روی لب هایــش بیــاورد‪.‬‬ ‫خاطراتــی کــه ایــن عزیــزان بــا شــادی بــرای مــا تعریــف‬ ‫می کننــد‪ ،‬یــک نشــانه اســت‪ :‬نشــانه ای کــه می گویــد‬ ‫بایــد بــا تمــام وجــود زندگــی کنیــم‪ ،‬نــه اینکــه فقــط یــک‬ ‫ادم زنــده باشــیم!‬ ‫‪ .۲‬نگرش مثبت و خوش بینی‪ ،‬شادی به دنبال دارد‬ ‫بســیاری از ایــن ‪۱۰۰‬ســاله ها یــا افــرادی کــه بیشــتر‬ ‫ســن دارنــد‪ ،‬جنگ هــا و ســختی های زیــادی را از ســر‬ ‫گذرانده انــد؛ بــا وجــود ایــن‪ ،‬خوش بینــی و نگــرش‬ ‫مثبت شــان را همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫افــراد‪ ،‬فــردی اســت کــه ‪ ۲‬جنــگ بــزرگ را در طــول‬ ‫زندگ ـی اش تجربــه کــرده‪ ،‬امــا همچنــان معتقــد اســت‬ ‫کــه فــرد خوش شــانس و خوشــبختی اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن توصیه هــای مشــترک ایــن افــراد ایــن اســت‬ ‫کــه نبایــد مــدام در تعقیــب ســعادت و خوشــبختی‬ ‫باشــید؛ بلکــه بایــد بــا همیــن چیزهایــی کــه داریــد‪،‬‬ ‫خوشــحال و راضــی باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شــادی همیــن لحظــه ای اســت کــه زندگــی‬ ‫می کنیــد‬ ‫ســن فقــط یــک عــدد اســت‪ .‬نبایــد حســرت ســال هایی‬ ‫کــه گذشــته اســت را بخوریــد یــا برای شــاد بــودن منتظر‬ ‫لحظـه ای در اینــده باشــید‪ .‬گذشــته ها گذشــته و دیگــر‬ ‫نمی توانیــد ان را تغییــر بدهیــد‪ .‬فکــر کردن بــه دردهای‬ ‫قدیمــی‪ ،‬حســرت خــوردن و پشــیمان بــودن ســودی‬ ‫نــدارد‪ .‬بــا ایــن کار فقــط شــادی و ســامتی امروزتــان را‬ ‫از خودتــان دور می کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد فــرد شــادی‬ ‫باشــید‪ ،‬یــاد بگیریــد کــه در لحظــه زندگــی کنیــد و از‬ ‫حســرت گذشــته و انتظــار بــرای اینــده دســت برداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عشــق و زندگــی مشــترک الزمــه رســیدن بــه شــادی‬ ‫در طوالنی مــدت اســت‬ ‫شــیرین ترین خاطــرات ایــن افــراد مســن‪ ،‬لحظاتــی‬ ‫اســت کــه در کنــار همســر خــود گذرانده انــد‪ .‬انهــا بــا‬ ‫لبخنــدی دل نشــین بــر لــب‪ ،‬از ســال های گذشــته‬ ‫و زندگــی مشترک شــان صحبــت می کننــد‪ .‬حمایــت‬ ‫عاطفــی همسرشــان یکــی از مهم تریــن چیزهایــی‬ ‫اســت کــه ایــن عزیــزان از ان یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫بــا عشــق زندگــی کــردن و شــاد بــودن کنــار کســی کــه‬ ‫دوســتش داریــم‪ ،‬درمــان همــه دردهاســت‪ .‬مــا در مورد‬ ‫نحــوه تاثیرگــذاری ازدواج یــا روابــط طوالنی مــدت بــر‬ ‫روی زندگــی مطالعـه ای نداریــم‪ ،‬امــا لبخنــدی کــه ایــن‬ ‫افــراد ‪۱۰۰‬ســاله هنــگام حــرف زدن از همسرشــان بــر‬ ‫لــب دارنــد‪ ،‬به خوبــی گویــای همه چیــز اســت‪ .‬حتــی‬ ‫افــرادی کــه سال هاســت از همسرشــان جــدا شــده اند‬ ‫هــم می گوینــد کــه خاطــرات شــیرین زیــادی از زندگــی‬ ‫زناشــویی خــود دارنــد و ایــن خاطــرات هنــوز انهــا را‬ ‫خوشــحال می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬غــذای طبیعــی و ســالم بخوریــد تــا احساســی خوب‬ ‫و عمری طوالنی داشــته باشــید‬ ‫بســیاری از ایــن افــراد ‪۱۰۰‬ســاله می گوینــد احســاس‬ ‫قــدرت می کننــد‪ .‬اینهــا افــرادی هســتند کــه از نظــر‬ ‫جســمی و روحــی فعــال هســتند و چیزهــای زیــادی‬ ‫بــرای به اشــتراک گذاری بــا دیگــران دارنــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫ایــن افــراد در مــورد خــوردن غــذای تــازه ای کــه خودشــان‬ ‫ان را پــرورش داده انــد‪ ،‬صحبــت می کننــد‪ .‬ســامتی‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن موهبت هــای طبیعــت بــه ماســت‪.‬‬ ‫بــا خــوردن غذاهــای ســالم و طبیعــی بــرای حفــظ ان‬ ‫تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫مهارت توجه به جزئیات چیست؟‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫مهــارت توجــه بــه جزئیــات نکتـه ای اســت کــه‬ ‫برخــی از افــراد ان را به عنــوان نقطــه قــوت در‬ ‫رزومــه خــود می نویســند و توجــه کارفرمایــان‬ ‫را جلــب می کننــد‪ .‬افــرادی کــه ایــن مهــارت را‬ ‫دارنــد جزئی گــرا نامیــده می شــوند‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫فقــط بــه جزئیــات کار توجــه نمی کننــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫تمــام تمرکزشــان روی کوچک تریــن نــکات‬ ‫پــروژه اســت‪ .‬مهــارت توجــه بــه جزئیــات‬ ‫مهارتــی ارزشــمند بــرای موقعیت هــای‬ ‫شــغلی مختلــف اســت؛ بــه همیــن دلیــل‬ ‫برخــی از کارجویــان بــدون اینکــه واقعــا بداننــد‬ ‫ایــن مهــارت چیســت‪ ،‬ان را در رزومــه خــود‬ ‫می نویســند‪ .‬ایــن مســئله باعــث بی اعتمــادی‬ ‫کارفرمایــان می شــود‪ ،‬زیــرا احتمــاال نمی توانند‬ ‫کســی را پیــدا کننــد کــه واقعــا جزئی گراســت‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه یــاد می گیریــد توجــه بــه‬ ‫جزئیــات بــه چــه معناســت و افــرادی بــا ایــن‬ ‫مهــارت چــه ویژگی هایــی دارنــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره‪425‬‬ ‫چگونــه متوجــه شــویم کســی واقعــا مهــارت‬ ‫توجــه بــه جزئیــات را دارد؟‬ ‫نوشــتن عبــارت «توانمنــدی توجــه بــه‬ ‫جزئیــات» یــا مترادف هــای ان در رزومــه کافی‬ ‫نیســت‪ ،‬زیــرا کارفرمایــان در مصاحبــه متوجــه‬ ‫می شــوند کــه کارجــو تــا چــه حــد در ایــن زمینه‬ ‫ماهــر اســت‪ .‬در ادامــه مهم تریــن نکاتــی را‬ ‫گفته ایــم کــه بــه شــما کمــک می کننــد متوجــه‬ ‫شــوید کســی جزئی گراســت یــا خیــر‪:‬‬ ‫رزومــه افــراد جزئی گــرا عــاری از خطاهــای‬ ‫نگارشــی و امالیــی اســت‪.‬‬ ‫ســمت های فــرد در شــغل های ســابق و‬ ‫پروژه هــای قبلــی او می توانــد نشــانه ای از‬ ‫مهــارت کارجــو در توجــه بــه جزئیــات باشــد‪.‬‬ ‫میــزان موفقیــت او در به پایان رســاندن‬ ‫پروژه هــا بــا رعایــت تمــام جزئیــات چقــدر‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مهــارت توجــه بــه جزئیــات را‬ ‫دارنــد‪ ،‬هــر کاری را کــه انجــام می دهنــد چنــد‬ ‫بــار بررســی می کننــد‪ .‬پــس احتمــاال هنــگام‬ ‫پرکــردن فــرم اســتخدام هــم چنــد بــار ان را‬ ‫بررســی می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا جزئیــات مختلــف را بــه خاطــر‬ ‫می اورنــد‪ .‬بنابرایــن در قــرار مصاحبــه دوم‬ ‫می توانیــد ســوالی هوشــمندانه دربــاره‬ ‫دفعــه قبــل بپرســید و حافظــه و دقــت او بــه‬ ‫جزئیــات را بســنجید‪.‬‬ ‫انهــا چهره هــا را بــه خاطر می ســپارند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫احتمــال اینکــه کســی را بــرای بــار دوم ببیننــد و‬ ‫برایشــان اشــنا نباشــد بســیار کم اســت‪.‬‬ ‫افــراد جزئی گــرا در درک احساســات دیگران و‬ ‫قصدهــای انهــا بســیار خوب عمــل می کنند‪.‬‬ ‫انها تفکر انتقادی دارند‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در پیداکــردن الگوهــای بیــن‬ ‫داده هــای مختلــف عملکــرد خوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن ویژگی هــا می توانیــد‬ ‫در مصاحبه هــای کاری ســواالت و‬ ‫درخواس ـت های هوشــمندانه ای مطــرح کنیــد‬ ‫تــا مشــخص شــود فــردی کــه مقابــل شــما‬ ‫نشســته واقعــا جزئی گراســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫چطــور نشــان بدهیــم مهــارت توجــه بــه‬ ‫جزئیــات را داریــم؟‬ ‫اولیــن نکت ـه ای کــه بایــد بــه ان توجــه کنیــد‬ ‫ایــن اســت کــه اگــر واقعــا جزئی نگــر نباشــید‪،‬‬ ‫نمی توانیــد ثابــت کنیــد کــه ایــن ویژگــی‬ ‫را داریــد‪ .‬پــس صداقــت اولیــن اولویــت‬ ‫اســت‪ .‬بعضــی از افــراد واقعــا جزئی نگــر‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا نمی داننــد چگونــه می تواننــد در‬ ‫مصاحبه هــای شــغلی ایــن موضــوع را نشــان‬ ‫بدهنــد‪ .‬در ادامــه راهکارهایــی ارائه می دهیم‬ ‫کــه بــا به کارگیــری ان هــا نشــان دهیــد واقعــا‬ ‫ایــن مهــارت را داریــد‪.‬‬ ‫دربــاره کاری صحبــت کنیــد کــه قبــا انجــام‬ ‫داده ایــد‬ ‫بهتــر اســت به جــای صحبــت دربــاره مهــارت‬ ‫توجــه بــه جزئیــات و مترادف هــای‬ ‫ان‪ ،‬مثال هایــش را ذکــر کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫اگــر کاری می کرده ایــد کــه نیــاز بــه‬ ‫ایــن مهــارت داشــته اســت‪ ،‬حتمــا‬ ‫دربــاره ان صحبــت کنیــد و بگوییــد‬ ‫کــه چگونــه مهــارت شــما در توجــه‬ ‫بــه جزئیــات باعــث موفقیــت در ان‬ ‫پروژه هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫مثــا اگــر فــرد جزئی گــرا صندوقــدار‬ ‫باشــد‪ ،‬در پایــان هــر روز خیلــی‬ ‫دقیــق موجــودی صنــدوق و دا ده های‬ ‫فــروش همــان روز را بررســی می کنــد‬ ‫و از تطابــق انهــا مطمئــن می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مثال هــا می تواننــد در هــر‬ ‫موقعیــت شــغلی ای وجــود داشــته‬ ‫باشــند؛ کتاب فــروش بایــد قفسـه های کتــاب‬ ‫را ســازمان دهی کنــد تــا مشــتریان بتواننــد‬ ‫به راحتــی کتــاب مدنظرشــان را پیــدا کننــد‬ ‫و کارمنــد بایــد در ســازمان دهی جلســات‪،‬‬ ‫پاســخ گویی بــه ارباب رجوع هــا و ارســال‬ ‫ایمیل هــای شــرکتی از مهــارت توجــه بــه‬ ‫جزئیــات بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫واژه های درست را انتخاب کنید‬ ‫از کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه مهــارت توجــه‬ ‫بــه جزئیــات را نشــان می دهنــد‪ .‬بــه یــاد‬ ‫داشــته باشــید شــما فــردی هســتید کــه بــه‬ ‫کوچک تریــن نــکات هــم توجــه می کنیــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن واژه هــای کلــی نمی تواننــد شــما را‬ ‫توصیــف کننــد‪ .‬مثــا اگــر بگوییــد‪« :‬مــن در‬ ‫اکثــر پروژه هــای خــود ایــن رفتــار را دارم» یــا‬ ‫«تعــدادی از پروژه هــای مــن بــه دقــت باالیــی‬ ‫نیــاز داشــتند»‪ ،‬نشــان می دهــد شــما بــه‬ ‫جزئیــات توجــه نداریــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت به جــای جمــات بــاال‪ ،‬از‬ ‫جایگزین هــای دقیق تــری ماننــد «مــن در‬ ‫تمــام پروژه هــای خــود ایــن رفتــار را دارم» یــا‬ ‫«تک تــک پروژه هــای ســابق مــن بــه دقــت‬ ‫زیــادی نیــاز داشــتند» اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن جمــات بــه کارفرمــای جدیدتــان نشــان‬ ‫می دهیــد امــاده هســتید هــر پــروژه ای را‬ ‫کــه بــه مهــارت توجــه بــه جزئیــات نیــاز دارد‬ ‫بپذیریــد‪.‬‬ ‫کالم اخــر؛ مهــارت توجــه بــه جزئیــات بــرای‬ ‫تمــام حرفه هــا مفیــد اســت‬ ‫فرقــی نــدارد کــه در چــه جایگاهــی مشــغول‬ ‫فعالیــت هســتید؛ جزئی گرابــودن می توانــد‬ ‫یکــی از مهم تریــن نقــاط قــوت شــما باشــد‪.‬‬ ‫قــرار نیســت همــه ویژگی هــای افــراد جزئی گــرا‬ ‫را داشــته باشــید امــا ســطحی از مهــارت‬ ‫توجــه بــه جزئیــات در اغلــب حرفه هــا بــه‬ ‫کارتــان می ایــد‪ .‬قــدرت درک و رفتارهــای فــرد‬ ‫جزئی گــرا بــه او کمــک می کننــد نکاتــی را در‬ ‫رزومــه اش وارد کنــد کــه هــر کارفرمایــی را‬ ‫تحت تاثیــر قــرار بدهنــد‪ .‬به یاد داشــته باشــید‬ ‫میلیون هــا واژه و عبــارت بــرای صحبــت دربــاره‬ ‫مهــارت توجــه بــه جزئیــات وجــود دارد‪ ،‬امــا‬ ‫نکتــه مهــم ایــن اســت کــه نشــان دهیــد واقعــا‬ ‫جزئی گــرا هســتید و توانمندی هــای الزم بــرای‬ ‫شــغل نیازمنــد دقــت زیــاد را داریــد‪.‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫تجسم هدایت شده و تاثیر ان در‬ ‫مدیریت استرس و ارامش بخشی‬ ‫ت شــده را شــنیده باشــید‪ ،‬امــا می دانیــد‬ ‫شــاید عبــارت تجســم هدای ـ ‬ ‫چیســت‪ ،‬چگونــه کار می کنــد و چــرا مفیــد اســت؟ همــه مــا گاهــی دچار‬ ‫اســترس می شــویم‪ .‬موقعیت هــای زیــادی در زندگــی روزمــر ه می تواننــد‬ ‫باعــث ایجــاد اســترس بشــوند‪ .‬همچنیــن ممکن اســت هنــگام مواجهه‬ ‫بــا موقعیت هــای چالش برانگیــز طوالنی مــدت در طــول زندگــی‪،‬‬ ‫اســترس مــداوم را تجربــه کنیــد‪ .‬خودتــان هــم می دانیــد کــه اســترس‬ ‫ی را بــه‬ ‫مــداوم می توانــد عواقــب ناخوشــایندی داشــته باشــد و ســامت ‬ ‫خطــر بینــدازد‪ .‬تجســم هدایــت شــده روشــی بــرای مدیریــت اســترس‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مقالــه ایــن تکنیــک را دقیق تــر بررســی می کنیــم‪ ،‬از‬ ‫تاثیر تجســم هدایت شــده بر اســترس‪ ،‬مزایای اثبات شــده ان و نحوه‬ ‫انجــام صحیحــش خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫تجسم هدایت شده چیست؟‬ ‫تجســم هدایــت شــده نوعــی تکنیــک تمــدد اعصــاب یــا مدیتیشــن‬ ‫متمرکــز اســت‪ .‬تمــدد اعصــاب یــا مدیتیشــن متمرکــز یعنــی تمرکــز روی‬ ‫یــک جســم‪ ،‬صــدا یــا تجربــه خــاص به منظــور ارام کــردن ذهــن‪ .‬در‬ ‫تکنیــک تجســم هدایت شــده بــه مــکان یــا ســناریویی ارام فکر می کنید‬ ‫و هــدف ایــن اســت کــه از طریــق ذهــن اگاهــی‪ ،‬حالتــی ارامش بخــش‬ ‫ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫اســاس تکنیــک تجســم هدایت شــده ایــن اســت کــه بــدن بــه افــکار‬ ‫واکنــش نشــان می دهــد‪ .‬مثــا وقتــی بــه موقعیتــی اســترس زا فکــر‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بــدن و ذهــن شــما متشــنج می شــوند‪ .‬ممکــن اســت ضربــان‬ ‫قلــب و فشــار خونتــان افزایــش یابــد و احســاس عصبانیــت و نداشــتن‬ ‫ی کــه اگــر توجــه خــود را متمرکــز ِ ســناریوهای‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬در صورت ـ ‬ ‫خوشــایند کنیــد‪ ،‬ذهــن و بــدن شــما بــه ارامــش می رســد و از ســفتی‬ ‫و تنــش عضــات کاســته می شــود‪ .‬بــا ارام کــردن ذهــن و بــدن خــود‬ ‫ممکــن اســت بتوانیــد بهتــر بــا اســترس های روحــی و عاطفی و جســمی‬ ‫کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬تجســم هدایــت شــده می توانــد ایــن تاثیــرات‬ ‫مفیــد را داشــته باشــد‪:‬‬ ‫کاهش استرس و اضطراب؛‬ ‫تقویت ارامش؛‬ ‫کاهش عالئم مختلف ناشی از استرس‪.‬‬ ‫تجسم هدایت شده چه مزایایی دارد؟‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬ایــن تکنیــک می توانــد به روش هــای مختلف بر‬ ‫ســامت و رفــاه شــما تاثیــر مثبــت بگــذارد‪ .‬در ادامــه برخــی از مهم ترین‬ ‫مزایــای ایــن تکنیــک را معرفــی می کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اضطراب و استرس را کاهش می دهد‬ ‫شــواهد علمــی زیــادی وجــود دارد کــه تجســم هدایت شــده می توانــد‬ ‫بــه کاهــش احســاس اضطــراب و اســترس کمــک کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۴‬ازمایشــی انجــام شــد‪ .‬تعــدادی از زنــان مبتــا بــه‬ ‫فیبرومیالژیــا (نوعــی ســندرم درد اســکلتی عضالنی) بــه دو گــروه‬ ‫تقســیم شــدند‪ .‬یــک گــروه به مــدت ‪ ۱۰‬هفتــه هــر روز تجســم هدایــت‬ ‫شــده را تمریــن کردنــد و گــروه دیگــر روال مراقبتــی معمــول خــود را پــی‬ ‫گرفتنــد‪ .‬در پایــان ازمایــش‪ ،‬زنانــی کــه تجســم هدایت شــده را انجــام‬ ‫داده بودنــد کاهــش چشــمگیر اســترس‪ ،‬خســتگی‪ ،‬درد و افســردگی را‬ ‫گــزارش کردنــد‪.‬‬ ‫تحقیق دیگری در ســال ‪ ۲۰۱۷‬انجام شــد که مزایای کاهش اســترس‬ ‫تجســم هدایــت شــده را بــا ماســاژ درمانــی مقایســه کــرد و مشــخص‬ ‫شــد کــه ‪ ۳۰‬دقیقــه تجســم هدایــت شــده اثــرات مثبــت مشــابهی بــا‬ ‫ماســاژ ‪۱۵‬دقیقـه ای دارد‪.‬‬ ‫از تحقیقــی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬نیــز ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه تجســم‬ ‫هدایــت شــده می توانــد اضطــراب قبــل از جراحــی را کاهــش بدهــد‬ ‫و تحقیقــی مشــابه در همــان ســال نشــان داد تجســم هدایت شــده‬ ‫اضطــراب پیــش از ازمــون را در دانش امــوزان کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خواب را بهبود می بخشد‬ ‫اضطــراب و اســترس می توانــد خــواب شــما را مختــل کنــد‪ .‬خبــر خــوب‬ ‫اینکــه بــر اســاس چندیــن پژوهــش‪ ،‬تجســم هدایــت شــده می توانــد به‬ ‫بهبــود خــواب شــما کمــک کند‪.‬‬ ‫در تحقیــق ســال ‪ ۲۰۱۷‬کــه پیــش از ایــن دربــاره اش گفتیــم‪،‬‬ ‫شــرکت کنندگانی کــه تجســم هدایت شــده را تمریــن کــرده بودنــد‬ ‫گــزارش دادنــد کــه خوابشــان نیــز بهبــود یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ازمایشــی مشــابه در ســال ‪ ۲۰۱۵‬کــه شــرکت کنندگانش مســن تر‬ ‫بودنــد هــم نشــان داد کــه تمرین هــای ذهــن اگاهــی ماننــد تجســم‬ ‫هدایــت شــده می تواننــد کیفیــت خــواب را بهبــود بدهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درد را کاهش می دهد‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬اســترس قــادر اســت درد شــما را بدتــر جلــوه‬ ‫بدهــد‪.‬‬ ‫پژوهشــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۷‬انجــام شــد نشــان داد تجســم هدایــت‬ ‫شــده می توانــد بــه مدیریــت درد پــس از جراحــی ارتوپــدی کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬جالــب اســت کــه شــرکت کنندگان در ایــن ازمایــش کاهــش درد‬ ‫را همــراه بــا مزایــای دیگــری ماننــد کاهــش اســترس و رفــع خســتگی‬ ‫گــزارش کردنــد‪ .‬پژوهشــی دیگــر در ســال ‪ ۲۰۱۹‬هــم نشــان داد کــه‬ ‫تجســم هدایــت شــده درد پــس از جراحــی را در کــودکان نیــز کاهــش‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عالئم افسردگی را کاهش می دهد‬ ‫بر اســاس بررســی انجام شــده در ســال ‪ ،۲۰۱۴‬بیشــت ر مواقع افسردگی‬ ‫بــا تصاویــر ذهنــی منفــی همــراه اســت و تصاویــر مثبتــی کــه از طریــق‬ ‫ت شــده ایجاد می شــوند‪ ،‬می توانند مفید باشــند‬ ‫تکنیک تجســم هدای ‬ ‫و عالئــم مربــوط بــه افســردگی را کاهــش بدهنــد‪.‬‬ ‫ازمایشــی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬نشــان داد تمریــن روزانــه تجســم هدایــت‬ ‫شــده به مــدت یــک هفتــه باعــث کاهــش عالئــم افســردگی در افــراد‬ ‫مبتــا بــه ســرطان شــد‪ .‬شــرکت کنندگان کاهــش درد و اضطــراب را نیــز‬ ‫گزارش کردند‪ .‬پژوهشــی دیگر نیز نتایج مشــابهی را برای افســردگی و‬ ‫اضطــراب در افــرادی نشــان داد کــه همودیالیــز می شــدند‪.‬‬ ‫نحوه انجام تجسم هدایت شده چیست؟‬ ‫برای شروع تمرین به چه چیزهایی نیاز داریم؟‬ ‫ایــن تکنیــک را می تــوان در هــر زمــان و هــر مکانــی انجــام داد و بــه‬ ‫تجهیــزات خاصــی نیــاز نداریــد‪ .‬به طــور کلــی مــوارد زیــر تنهــا چیــزی‬ ‫اســت کــه الزم داریــد‪:‬‬ ‫مکانی ارام؛‬ ‫کاناپه ای راحت‪ ،‬تخت یا مت یوگا؛‬ ‫ضبط صوت و فایلی صوتی برای تجسم سازی (اختیاری)؛‬ ‫هدفون (اختیاری)‪.‬‬ ‫نحوه انجام تکنیک‬ ‫در فضای ارام و راحت بنشینید یا دراز بکشید؛‬ ‫چشــمانتان را ببندیــد و چنــد نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬دم و بــازدم عمیــق‬ ‫انجــام دهیــد و ایــن تنفــس عمیــق را در ادامــه کار حفــظ کنیــد؛‬ ‫منظره ای ارام مانند جنگلی سرســبز‪ ،‬رشــته کوهی باشــکوه یا ســاحلی‬ ‫ارام و اســتوایی را تصــور کنیــد یــا بــه مکانــی در طبیعــت زیبــا فکــر کنیــد‬ ‫کــه بــه شــما احســاس ارامــش می دهــد؛‬ ‫بــه جزئیــات منظــره ای کــه تجســم کرده ایــد فکــر کنیــد‪ .‬صداهــا‪ ،‬بوها و‬ ‫ســایر حس هــای حضــور در ایــن مــکان ارام را تصــور کنیــد؛‬ ‫خودتــان را در حــال قــدم زدن در مســیر ایــن منظــره تصــور کنیــد و بعــد‬ ‫جزئیاتــی را در ذهنتــان تجســم کنیــد کــه در حیــن قــدم زدن خواهیــد‬ ‫دیــد؛‬ ‫چنــد دقیقــه در ایــن منظــره دل چســب اســتراحت کنیــد و بــه تنفــس‬ ‫عمیــق ادامــه دهیــد؛‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۱۵‬دقیقه‪ ،‬تا سه بشمارید و چشمانتان را باز کنید‪.‬‬ ‫نکاتی برای افراد مبتدی‬ ‫اگــر به تازگــی تصمیــم گرفته ایــد تجســم هدایــت شــده را تمرین کنید‪،‬‬ ‫ایــن نــکات را در نظــر بگیرید‪:‬‬ ‫اگــر تــا بــه حــال ایــن تکنیــک را انجــام نداده ایــد‪ ،‬شــاید بخواهیــد ان را‬ ‫پــس از انجــام یــوگا یــا تکنیــک ارام ســازی پیشــرونده عضالنــی امتحــان‬ ‫کنیــد‪ .‬هنگامــی کــه بــدن شــما ارام اســت‪ ،‬ذهنتــان نیــز راحت تــر‬ ‫اســتراحت می کنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــه صدایــی ضبط شــده گــوش بدهیــد و چشــمانتان را‬ ‫ببندیــد‪.‬‬ ‫مکانی ارام را انتخاب کنید که در ان کسی مزاحمتان نشود‪.‬‬ ‫لباس راحت و گشاد بپوشید‪.‬‬ ‫ن همــراه و ســایر وســایل الکترونیکــی خــود را خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫تلفــ ‬ ‫ن همــراه خــود‬ ‫اگــر در حــال گــوش دادن بــه صــدای ضبط شــده در تلف ـ ‬ ‫هســتید‪ ،‬ان را روی حالــت پــرواز بگذاریــد‪.‬‬ ‫چندیــن نفــس عمیــق بکشــید و ســپس فایــل را پخــش کنیــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه بــه صــدا گــوش می کنیــد‪ ،‬بــه دم و بــازدم عمیــق ادامــه‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫نگــران ایــن نباشــید کــه کارتــان چطــور اســت‪ .‬ارام باشــید‪ ،‬زیــاد تــاش‬ ‫نکنیــد و اجــازه بدهیــد ایــن رونــد خودبه خــود اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫تجســم هدایــت شــده نیــاز بــه تمریــن دارد‪ .‬بــا ‪ ۵‬دقیقه تمریــن در روز‬ ‫شــروع کنیــد‪ ،‬ســپس به تدریــج زمانــش را افزایــش دهید‪.‬‬ ‫اگــر در تصــور مناظــر و صداهــای ارامــش بخــش مشــکل داریــد‪،‬‬ ‫بــه تصاویــر یــا فیلم هــای موجــود در اینترنــت نــگاه کنیــد‪ .‬صحن ـه ای‬ ‫ارامش بخــش پیــدا کنیــد و وانمــود کنیــد انجــا هســتید‪.‬‬ ‫پــس از تمریــن تجســم هدایــت شــده‪ ،‬احســاس خــود را ثبــت کنید‪ .‬با‬ ‫گذشــت زمــان‪ ،‬می توانیــد مقــدار اســترس خــود را با قبل مقایســه کنید‬ ‫و تاثیر تجســم هدایت شــده بر اســترس را ببینید‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫تجســم هدایــت شــده تکنیــک ارام ســازی راحتــی اســت کــه بــه شــما‬ ‫کمک می کند اســترس را ســریع و راحت مدیریت کنید و تنش خود را‬ ‫کاهــش دهیــد‪ .‬تمریــن ایــن تکنیــک لذت بخــش اســت‪ ،‬پس حتــی اگر‬ ‫تــا بـ ه حــال ان را امتحــان نکرده ایــد‪ ،‬بــا توجــه بــه مطالــب ایــن مقالــه‬ ‫شــروع بــه تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫شــما هــم ایــن تکنیــک را تمریــن کرده ایــد؟ اگــر تجربه یا نظــری در این‬ ‫باره دارید‪ ،‬ان را در قســمت ارســال دیدگاه با ما در میان بگذارید‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان قــم از شناســایی مدیــر فروشــگاه اینترنتــی جعلــی خبــر داد کــه پــس از‬ ‫دریافــت وجــه از مشــتریان کاالیــی ارســال نمــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی موالــی پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا بــه همــراه مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر خریــد اینترنتــی کاالهایــی ماننــد گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬تبلــت‪ ،‬لــب تــاب داشــتند ولــی‬ ‫فروشــنده کاال را ارســال نمــی کنــد‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شناسایی‬ ‫کالهبردار‬ ‫فروشگاه‬ ‫اینترنتیجعلی‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪1400‬‬ ‫اختالف فاحش در نظریه برخی از کارشناسان‬ ‫دستگیر ی عامل فروش‬ ‫کاالی ممنوعه‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و چهارمین ناگفته و ناشنیده ‪:‬‏‬ ‫اختالف فاحش در نظریه برخی از کارشناسان ‏‪:‬‬ ‫ت فاحــش‪ ،‬غالبــا در ارزیابــی قیمــت زمیــن حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫‏ اختالفــا ِ‬ ‫امــاری در سیســتم قضایــی وجــود دارد کــه‏در یــک پرونــده و بــرای یــک‬ ‫ملــک چنــد قیمــت متفــاوت بــا اختــاف چنــد صــد میلیــارد تومانــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬‏علــت ایــن اســت کــه متاســفانه برخــی از کارشناســان فقــط از‬ ‫طریــق اســتعالم قیمــت از مشــاور امــاک و پــرس‏و جــو از ایــن و ان‬ ‫ارزیابــی میکننــد‪ .‬بحــث بــر ســر ایــن نیســت کــه مشــاور امــاک تخصــص‬ ‫نــدارد‪ .‬بالعکــس‏مشــاورین امــاک غالبــا تخصــص حرفــه ای بســیار‬ ‫باالیــی دارنــد‪ .‬بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه مصــداق و مدلــول ‏اســتعالم‬ ‫کارشــناس و پاســخ مشــاور یکــی نیســت‪ .‬بــه عبارتــی ایــن پرســش و‬ ‫پاســخ مصــداق قاعــده «ماوقــع لــم‏یقصــد و مــا قصــد لــم یقــع» اســت‪.‬‬ ‫مشــاور امــاک ‪ ،‬قیمــت زمیــن متعارفــی را کــه کاربــری مســکونی دارد‬ ‫و ‏در ‪ %60‬ســطح اشــغال ان ‪ ،‬امــکان ســاخت بنایــی ‪ 4‬تــا ‪ 5‬طبقــه‬ ‫وجــود دارد ‪ ،‬ارائــه میدهــد‪ .‬امــا زمیــن موضــوع‏اســتعالم کارشــناس‪،‬‬ ‫مشــخصات ویــژه و منحصــر بــه فــردی دارد‪ .‬مثــا اصالحــی دارد‪ .‬یــا در‬ ‫طــرح گــذر اســت ‪،‬‏یــا وقفــی اســت ‪ .‬یــا مــوات اســت‪ .‬و یــا رای بــاغ دارد‪.‬‬ ‫و یــا کاربــری غیرمســکونی ماننــد زراعــی و یــا صنعتــی و یــا ‏اموزشــی‬ ‫دارد و یــا ‪ ..........‬بنابرایــن در موضــوع ارزیابــی زمیــن بــا مشــخصات‬ ‫منحصــر بــه فــرد ؛ ســر و کار‏داریــم ‪ .‬لــذا اساســا قیمــت زمیــن ‪ ،‬قابلیــت‬ ‫اســتعالم نــدارد ‪ .‬بلکــه قیمــت زمیــن قابلیــت محاســبه دارد‪ .‬بــرای‬ ‫‏محاســبه بایــد اعیانــی قابــل احــداث در زمیــن را شناســایی و تصویــر‬ ‫کنیــم‪ .‬انــگاه هزینــه ســاخت اعیانــی اعــم از‏مصالــح و دســتمزد و پروانــه‬ ‫شــهرداری و نظــارت و نقشــه هــا را محاســبه نماییــم‪ .‬فرضــا ایــن هزینــه‬ ‫‪ B‬‏باشــد‪ .‬متقابــا در امــد ناشــی از عرضــه و فــروش اعیانــی‬ ‫برابــر بــا‏ ‏‬ ‫را کــه ممکــن اســت اپارتمانهــای مســکونی و یــا تجــاری‏و یــا اداری و یــا‬ ‫ترکیبــی از انهــا باشــند را بــه نــرخ روزیکــه مبلــغ‏‪B‬اســتخراج شــده اســت‬ ‫محاســبه نماییــم و انــرا‏‪A‬بنامیــم‪ .‬در اینصــورت‏‪A-B‬قیمــت زمیــن خواهــد‬ ‫بــود ‪ .‬در ایــن روش لزومــا مــی بایســتی مبانــی و داده هــای‏محاســباتی‬ ‫ماننــد ســطح و ســطوح و تراکــم و کاربــری‪ ،‬مســتند بــه ســند باشــند‬ ‫‪ .‬کارشــناس در اســتخراج مبانــی ‏صالحیــت نــدارد و نمیتوانــد حقــوق‬ ‫مکتســبه بــرای مالــک تعریــف کنــد‪ .‬لــذا کارشناســانی کــه بــا فــرض‬ ‫فــروض ‏پیشــنهادی ‪ ،‬مبــادرت بــه ارزیابــی میکننــد موجــد اختــاف‬ ‫فاحــش در ارزیابــی قیمتامــاک میشــوند ‪ .‬و‏هوالمســتعان‬ ‫کشف بیش از یک و نیم میلیارد‬ ‫ریال دارو و مکمل های غیرمجاز‬ ‫توسط پلیس فتا‬ ‫فضــای حقیقــی توســط بزهــکاران انجــام می شــود در فضــای مجــازی نیــز‬ ‫امــکان وقــوع ان هــا متصــور می باشــد و ازایــن رو یکــی از رســالت های‬ ‫پلیــس فتــا رصــد شــبانه روزی فضــای مجــازی و مقابلــه بــا جرائمــی اســت‬ ‫کــه ممکــن اســت توســط شــیادان در ایــن فضــا صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬در پــی رصــد صــورت گرفتــه توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬پرونــده ای بــا مضمون فــروش دارو و مکمل های غیرمجــاز در فضای‬ ‫مجــازی تشــکیل و پــس از هماهنگــی قضایــی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‬ ‫و لــزوم اقــدام ســریع و بــه موقــع‪ ،‬متهــم در کوتاه تریــن زمــان ممکــن‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی قضایــی اکیپــی از کارشناســان پلیــس‬ ‫بــرای دســتگیری وی اعــزام شــدند ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه لــزوم جلوگیــری از توزیــع داروهــا و مکمــل هابــی‬ ‫غیرمجــاز در جامعــه بیــان داشــت ‪ :‬در پــی اعــزام کارشناســان پلیــس‪،‬‬ ‫متهــم دســتگیر و مقادیــر زیــادی دارو و مکمــل غیرمجــاز بــه ارزش تقریبی‬ ‫بیــش از ‪ 5/1‬میلیــارد ریــال نیــز مــورد توقیــف قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف بیــش از یــک ونیــم میلیــارد ریــال داروهــا و‬ ‫مکمل هــای غیرمجــاز در پــی رصــد فضــای مجــازی و پی جویــی شــبانه روزی‬ ‫جرائــم رایانــه ای خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیس فتا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫دوم احســان انقــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬کلیــه جرائمــی کــه در‬ ‫اغاز طرح زمستانه‬ ‫پلیس در جاده های‬ ‫گلستان‬ ‫مالباختــگان‪ ،‬برخــورد قاطــع و هدفمنــد بــا اراذل و اوبــاش‪،‬‬ ‫برخــورد بــا معتــادان متجاهــر و کارتــن خــواب‪ ،‬پیگیــری و‬ ‫رصــد فضــای مجــازی بــرای جلوگیــری از هتــک حیثیــت افــراد‬ ‫و کالهبــرداری و حفــظ جــان شــهروندان در جاده هــا بـ ه ویــژه‬ ‫در مناطــق بــرف خیــز و کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســتگاه هــای مرتبــط همچــون راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای‪ ،‬مجموعــه اورژانــس و هــال احمــر‬ ‫بــرای انجــام ماموریــت مراقبــت و حفــظ جــان شــهروندان‬ ‫در جــاده هــا‪ ،‬بایــد پــای کار حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از اجــرای طــرح ترافیکــی زمســتانه پلیــس‪،‬‬ ‫تســهیل در عبــور و مــرور وســایل نقلیــه و ایمنــی راه هــا‪،‬‬ ‫روان ســازی ترافیــک‪ ،‬جلوگیــری از انســداد معابــر و‬ ‫مدیریــت ترافیــک در مواقــع بــروز ترافیــک هــدف اصلــی‬ ‫نیــروی انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫طــرح زمســتانه پلیــس در اســتان گلســتان بــا حضــور‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی‪ ،‬رییــس پلیــس راه و جمعــی از‬ ‫مدیــران ارشــد اســتان بــا بهره گیــری از ‪ ۶۵‬دســتگاه خــودرو در‬ ‫‪ ۱۰‬پاســگاه و پســت پلیــس راه اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار تــا بیســتم اســفند‬ ‫ســال جــاری اجــرای ایــن طــرح ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان‬ ‫گفــت بــرای اجــرای درســت و هرچــه بهتــر مســوولیت های‬ ‫واگــذار شــده نیــاز بــه بررســی دقیــق ســتادی و همــکاری و‬ ‫تعامــل بــا دســتگاه های بــرون ســازمانی الزم اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فــرزاد تاجــره در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫جملــه ایــن مســئولیت ها دســتگیری ســارقان‪ ،‬کشــف امــوال‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫بــرای پیشــبرد هرچــه بهتــر طــرح زمســتانه اســتفاده‬ ‫صــد درصــدی از نیروهــای مرتبــط و تجهیــزات و امکانــات‬ ‫ســتاد‪ ،‬اســتقرار و رصــد ‪ ۲۴‬ســاعته کانون هــای ناهنجــاری‬ ‫ترافیکــی توســط تیم هــای عملیاتــی پلیــس راه در نقــاط‬ ‫حادثــه خیــز از برنامه هــای پلیــس در طــی مــدت برگــزاری‬ ‫طــرح زمســتانه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی بــا تمــام تــوان و انــرژی‬ ‫در کنــار همــکاری ســایر دســتگاه ها را بــه کار خواهــد‬ ‫گرفــت تــا زمســتان ســالجاری در محورهــای مواصالتــی‬ ‫بــرای شــهروندان بــدون اتفــاق و حادثــه ســپری شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده پلیــس راه گلســتان نیــز در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری شــخصی کــه بــا‬ ‫راه انــدازی صفحــه اینســتاگرامی اقــدام بــه تبلیــغ‬ ‫و فــروش کاالهــای ممنوعــه می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ‬ ‫علــی قهرمــان طالــع در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش فضــای مجــازی‬ ‫توســط تیــم رصــد ایــن پلیــس‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد شــخص یــا اشــخاصی بــا ایجــاد صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی اقــدام بــه تبلیــغ و فــروش اجنــاس‬ ‫ممنوعــه و قاچــاق می کننــد کــه موضــوع جهــت‬ ‫رســیدگی در دســتورکار افســران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بالفاصلــه بــا تشــکیل پرونــده و‬ ‫انجام اقدامات پلیســی یکی از متهمین دســتگیر‬ ‫و در بازجویــی اعــام کــرد کــه کارت بانکــی خــود‬ ‫را در ازای دریافــت ســود بــه یکــی از دوســتانش‬ ‫واگــذار کــرده و هــم اکنــون از موقعیــت و محــل‬ ‫ســکونت او هیــچ گونــه اطالعاتــی نــدارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قهرمــان طالــع اظهــار داشــت‪ :‬پــس از‬ ‫تجمیــع اطالعــات بــه دســت امده‪ ،‬مشــخص گردید‬ ‫متهــم اصلــی کــه ســابقه دار و متــواری می باشــد در‬ ‫مخفیــگاه خــود مخفــی شــده اســت کــه ماموریــن‬ ‫پلیــس فتــا در یــک عملیــات غافلگیرانــه وی را بــه‬ ‫همــراه تجهیــزات دســتگیر و بــا کامــل کــردن پرونــده‬ ‫در اختیــار قانــون قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی هوشــیار باشــند و بــه هیــج وجــه اقــدام‬ ‫بــه راه انــدازی کانــال‪ ،‬گــروه و صفحــه در محیــط‬ ‫اینترنــت بــرای تبلیــغ‪ ،‬خریــد و فــروش کاالهــای‬ ‫قاچــاق و ممنوعــه ننماینــد کــه در صــورت مشــاهده‬ ‫برابــر قانــون بــا ان هــا برخورد خواهد شــد‪ ،‬همیاران‬ ‫پلیــس فتــا می تواننــد گزارشــات خــود را از طریــق‬ ‫ســایت پلیس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬قســمت مرکــز فوریت هــای ســایبری و یــا تمــاس‬ ‫بــا شــماره ‪ 096080‬اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫در طــرح ترافیکــی زمســتانه بــه راننــدگان بــا همراهــی ‪۶۵‬‬ ‫گــروه و بهره گیــری از ‪ ۶۵‬دســتگاه خــودرو در ‪ ۱۰‬پاســگاه و‬ ‫پســت پلیــس راه اســتان در محورهــای ارتباطــی مســتقر و‬ ‫خدمــات رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عبــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن طــرح ‪ ۳۲‬تیــم بــا ‪ ۳۱۵‬نفــر و ‪ ۱۶۷‬دســتگاه خــودرو در‬ ‫‪ ۲۳‬راهدارخانــه از ســوی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای‪ ۱۰۵ ،‬نفــر بــا ‪ ۱۱‬خــودروی نجــات و ‪ ۲۳‬امبوالنــس‬ ‫و ‪ ۱۸‬خــودروی کمــک دار و چهــار موتورالنــس در ‪ ۱۶‬پایــگاه‬ ‫از ســازمان هــال احمــر و ‪ ۱۷۲‬نفــر بصــورت روزانــه بــا ‪۱۰۱‬‬ ‫دســتگاه امبوالنــس و چهــار خــودروی کمکــی در ‪ ۶۰‬پایــگاه‬ ‫شــهری و جــاده ای از ســوی ســازمان اورژانــس اســتان‬ ‫گلســتان همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بیــان اینکــه بیــش از هــزار کیلومتــر از‬ ‫طــول جاده هــای اســتان در منطقــه کوهســتانی و بــرف‬ ‫گیــر قــرار دارد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای عبــور از جاده هــای‬ ‫کوهســتانی از جملــه همــراه داشــتن زنجیــر چــرخ‪ ،‬لبــاس‬ ‫گــرم و موادغذایــی خشــک و پــر بــودن بــاک بنزیــن خــودرو‬ ‫توجــه ویــژه راننــدگان بــه توصیــه پلیــس راه الزامــی اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫گلســتان نیــز در ایــن مراســم گفــت‪ :‬تصادفــات جــاده ای و‬ ‫حــوادث رانندگــی بخــش عمــده ای از امــار مــرگ و میــر اســت‬ ‫کــه بایــد بــرای رفــع ایــن معضــل چــاره اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫عفــت همــدم در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار وســیله نقلیــه مجمــوع خوردوهــای شــخصی و نــاوگان‬ ‫عمومــی در گلســتان اســت کــه در مقایســه بــا امــار جمعیتــی‬ ‫بــه ازای هــر ســه نفــر یــک خــودرو در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون وســایل نقلیــه‬ ‫بایــد بــرای تســهیل در ترافیــک و ایمنــی جاده هــا چــاره‬ ‫اندیشــی شــود در غیــر اینصــورت افزایــش ایــن نــوع حــوادث‬ ‫می توانــد تهدیــدی جــدی بــر جــان راننــدگان باشــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در ایــن خصــوص ایــن‬ ‫اســت همانگونــه کــه پلیــس نیــز همــواره بــه شــرکت های‬ ‫خــودرو ســاز متذکــر شــده عــدم ایمنــی الزم خودروهــای‬ ‫تولیــد داخــل نیــز مزیــدی بــر وجــود حــوادث ناگــوار جاده ای‬ ‫اســت کــه می بایســت بــرای رفــع ان و تولیــد خــودروی‬ ‫ایمــن و در خــور شــهروندان در دســتور کار دولتمــردان‬ ‫مخصوصــا ً نماینــدگان مجلــس بــرای پیگیــری ماده هــای‬ ‫قانونــی و تذکــرات الزم بــه دو شــرکت خــودرو ســاز در‬ ‫کنــار طــرح ای کــه امــروزه مــورد نقــد و انتقــادات بســیاری از‬ ‫شــهروندان در بســتر شــبکه های اجتماعــی در حــال دســت‬ ‫بــه دســت شــدن اســت قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫و از طرفــی دیگــر همانگونــه کــه در جانشــین فرمانــده‬ ‫انتظامــی و رئیــس پلیــس راه اســتان مطــرح شــده عــدم‬ ‫ایمنــی جاده هــا اســت کــه مزیــد علــت در وقــوع حــوادث‬ ‫دلخــراش و بــاال رفتــن حــوادث رانندگــی مــی شــود هــر‬ ‫چنــد دو موضــوع مطــرح شــده در طــی دو ســال اخیــر کــه‬ ‫بــه لطــف کرونــا موجــب کاهــش ســفرهای بــرون شــهری‬ ‫شــده تعــداد ایــن نــوع حــوادث نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫قبــل از زمــان شــیوع ایــن ویــروس بــا رونــد کاهشــی مواجــه‬ ‫بــوده و باالتریــن امــار مــرگ و میــر بیشــتر مربــوط بــه‬ ‫قربانیــان کرونــا بــوده اســت ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪426‬‬ ‫ساخت صفحه جعلی یکی‬ ‫از شگرد مجرمان سایبری‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬کالهبــرداران بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات جعلــی متعلــق بــه افــراد مشــهور اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از هموطنــان عزیــز می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ امیرحســین‬ ‫نقی مهــر‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬افــراد کالهبــردار در فضــای مجــازی بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات جعلــی شــبیه بــه افراد مطــرح جامعه مانند‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬بازیگــران‪ ،‬و… و بــا خریــد فالوورهــای‬ ‫فیــک‪ ،‬مدتــی مشــابه اکانــت اصلــی فعالیــت می کنــد‬ ‫و بعــد بــا گرفتــن تبلیغــات‪ ،‬درخواســت پــول و‬ ‫راه هــای دیگــر از اعتمــاد افــراد ســوء اســتفاده کــرده و‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن روش مجرمــان ســایبری‬ ‫مبلغــی نســبتا معقــول درخواســت می کنــد کــه همه‬ ‫قــادر بــه پرداخــت ان باشــند و ادعــا می کنــد کــه طــی‬ ‫چنــد روز اینــده ایــن پــول را برخواهــد گردانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقی مهــر بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫اگــر کســی در فضــای مجــازی از طریــق شــبکه های‬ ‫اجتماعــی از شــما درخواســت پــول کــرد و قبــا هــم‬ ‫چنیــن ســابقه ای نداشــته‪ ،‬حتمــا شــک کنیــد و ســعی‬ ‫کنیــد بــا او از طریــق تمــاس تلفنــی ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد تــا از صحــت ایــن درخواســت مطلــع شــوید‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک در فضــای مجــازی‪ ،‬ان را از طریــق‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 096380‬و یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬مرکــز فوریــت هــای ســایبری بــا ما‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫چگونه از باتری موبایل‬ ‫نگهداری کنیم؟‬ ‫فقــط بهتــر اســت در حیــن شــارژ از گوشــی اســتفاده‬ ‫نکنید ‪.‬‬ ‫از اداپتــور خــود گوشــی بــرای شــارژ کــردن ان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هــم اداپتــور دچــار مشــکل شــد‪ ،‬نمون ـه ی مشــابه‬ ‫بــا امپــر یکســان را ب ـه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از شــارژهای نامناســب اســیب های جــدی بــه‬ ‫باتــری وارد می کنــد‪.‬‬ ‫شــارژرهای فندکــی‪ ،‬گزینــه ی مناســبی بــرای شــارژ‬ ‫کــردن گوشــی موبایــل نیســتند‪.‬‬ ‫تعــداد دفعــات شــارژ گوشــی تاثیــر زیــادی در طــول‬ ‫عمــر باتــری نــدارد‪.‬‬ ‫توصیــه می شــود کــه شــارژ گوشــی را بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪۸۰‬‬ ‫درصــد نگــه داریــد‪.‬‬ ‫باتری هــای امــروزی از نــوع لیتیومــی هســتند و ایــن‬ ‫نــوع باتری هــا نیــازی بــه شــارژ کامــل ندارنــد‪.‬‬ ‫هــر زمانــی کــه گوشــی االرم داد بایــد ان را بــه شــارژ‬ ‫وصــل کنیــد‪.‬‬ ‫هشدار سیل‬ ‫در هنــگام ابــری بــودن هــوا وبارندگــی‬ ‫احتمــال وقــوع ســیل را جــدی گرفتــه واز‬ ‫نزدیــک شــدن بــه رودخانه هــا خــودداری‬ ‫فرماییــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مانور پلیس‬ ‫‪ -426‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪ 18 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-426‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪24-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ملی شدن دهکده نساجی‬ ‫رویین اسفراین‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ظرفیت هــا و توانمندی هــای روســتای‬ ‫روییــن اســفراین تنهــا دهکــده نســاجی کشــور مستندســازی و بــه وزارتخانــه‬ ‫معرفــی شــد تــا بــه عنــوان دهکــده ملــی کشــور ثبــت شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬تــا پایــان ســال پرونــده ایــن دهکــده‬ ‫کــه قطــب نســاجی اســتان اســت در شــورای راهبــردی تعیــن شــهرها‬ ‫وروســتاهای ملــی بررســی مــی شــود و بــا توجــه بــه قــوی بــودن پرونــده ایــن‬ ‫روســتا امیدواریــم بــه عنــوان دهکــده ملــی ثبــت شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪:‬شــهرها و روســتاهایی کــه بــه عنــوان شــهر و روســتای‬ ‫صنایــع دســتی ثبــت ملــی شــده اند بایــد دارای توانمندی هــا و قابلیت هایــی‬ ‫باشــند کــه محســوس و مشــهود باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن روســتای پلکانــی از چنــد جهــت مهــم اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬صنایــع دســتی‪ ،‬بافــت بــا ارزش تاریخــی ثبــت ملــی شــده و روســتای‬ ‫هــدف گردشــگری بــودن روییــن موجــب شــده تــا ایــن روســتا در کشــور از‬ ‫دیگــر روســتاها متمایــز باشــد و صنعــت نســاجی کــه تقریبــا همــه اهالــی در‬ ‫ان اشــتغال دارنــد یکــی از جاذبه هــای مهــم جــذب گردشــگر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن دهکــده ملــی قطــب بافندگــی خراســان شــمالی‬ ‫اســت گفــت‪ ۲۰۰ :‬کارگاه بافندگــی حولــه‪ ،‬چــادر شــب و دیگــر دســتبافته ها‬ ‫در ایــن روســتا فعــال اســت و بــه جــز ان بافنــدگان ایــن روســتا بــه صــورت‬ ‫خانگــی نیــز فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد انبــوه چادرشــب در روســتای روییــن اســفراین موجب شــد‬ ‫کــه نخســتین خانــه نســاجی ســنتی کشــور‪ ،‬ســال ‪ ۹۵‬در حمــام خزین ـه ای‬ ‫ایــن دهکــده کــه یــادگاری از دوره قاجــار اســت ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن روســتا باالتریــن میــزان تولیــدات‬ ‫منســوجات ســنتی اســتان را دارد بــه طــوری کــه در ایــن روســتا ســاالنه ‪۱۵۰‬‬ ‫هــزار مترمربــع چــادر شــب‪ ،‬حولــه‪ ،‬دســتمال و شــال تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬نفــر از افــراد ســاکن در‬ ‫روســتای روییــن بــه طــور مســتقیم بــه تهیــه نــخ‪ ،‬رنــگ امیــزی و بافــت‬ ‫چــادر شــب و فــروش ان نیــز اشــتغال دارنــد گفــت‪ :‬رشــته چادرشــب‬ ‫بافــی یــا نســاجی ســنتی روییــن مهــر اصالــت ســازمان اموزشــی‪ ،‬علمــی‬ ‫و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد (یونســکو) نیــز دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫چادرشــب‪ ،‬پارچــه ای اســت زیبــا و رنگارنــگ کــه در روســتای روئیــن‬ ‫شهرســتان اســفراین و براســاس فرهنــگ‪ ،‬اداب و رســوم دیرینــه مــردم ان‬ ‫دیــار بافتــه می شــود‪.‬‬ ‫چــادر شــب‪ ،‬چورشــب یــا الون از دو جنــس پشــمی و ابریشــمی و بیشــتر‬ ‫بــا رنــگ زمینــه قرمــز و طــرح هــای هندســی بافتــه مـی شــود‪.‬‬ ‫روســتای روییــن در ‪ ۲۶‬کیلومتــری شــمال شــهر اســفراین و ‪ ۵۲‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــرقی شــهر بجنــورد‪ ،‬در یکــی از دره هــای دامنــه جنوبــی االداغ‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫این روســتا به ســبب شــکل پلکانی ان به ماســوله ای خراســان شــمالی نیز‬ ‫معــروف و یکــی از نقــاط خــوش اب و هــوا و از معروف تریــن جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری شهرســتان اســفراین اســت‪.‬‬ ‫قدمــت ایــن روســتا را بیــش از ‪ ۵۰۰‬ســال بــراورد کــرده انــد و کوچه هــای‬ ‫پیــچ در پیــچ‪ ،‬بافــت قدیمــی خانه هــا و شــیب کوچــه بــه کوچــه روســتا‪،‬‬ ‫ارتفاعــات بلنــد‪ ،‬رودخانه هــای دائمــی و درختــان چنــار کهنســال چهــره ایــن‬ ‫روســتای پلکانــی را منحصــر بــه فــرد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مقبره مال عارف روئینی و امامزاده اسحاق در این روستا قرار دارد‪.‬‬ ‫در روییــن ‪ ۸۰۴‬خانــوار بــا بیــش از ســه هــزار نفــر جمعیــت زندگــی می کننــد‬ ‫کــه عمــده ان هــا باغــدار و بافنده انــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ســال ‪ ۸۷‬بــا شــماره ‪ ۲۲۷۷۷‬بــه ثبــت اثــار ملــی رســید و‬ ‫از ســال ‪ ۹۷‬پایــگاه ملــی میــراث فرهنگــی بافــت تاریخــی روســتای روییــن‬ ‫راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫چادرشــب بافــی‪ ،‬کاله کرکــی‪ ،‬ســفره کــردی‪ ،‬فــرش کــردی‪ ،‬پشــتی‬ ‫و قالیچــه ترکمنــی‪ ،‬چــاروق دوزی‪ ،‬قالیچــه دو روی ابریشــمی‬ ‫دویــدخ‪ ،‬ظــروف ســفالی و انــواع و اقســام زیــوراالت کــردی‪ ،‬ترکمنــی‬ ‫و عشــایری نمونه هــای از ‪ ۶۱‬رشــته صنایــع دســتی ایــن اســتان‬ ‫محســوب می شــود کــه چهــار اثــر صنایــع دستی(ســفره کــردی‪،‬‬ ‫پــادری‪ ،‬چــاروق و حکاکــی روی ســنگ) موفــق بــه کســب مهــر‬ ‫اصالــت یونســکو و ‪ ۶۱‬اثــر نیــز مهــر کیفیــت کاال را دریافــت کردنــد‬ ‫و معرفــی بجنــورد بــه عنــوان شــهر ملــی گلیــم ایــران‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫نخســتین خانــه نســاجی ســنتی کشــور در روییــن اســفراین نشــان‬ ‫از جایــگاه مهــم صنایــع دســتی ایــن خطــه شمالشــرق کشــور دارد‪.‬‬ ‫اب فــراوان باغ هــای ایــن روســتا را پررونــق ســاخته بطوریکــه هیــچ فصلــی‬ ‫از ســال از محصــوالت باغــی بی بهــره نبــوده اســت‪ .‬ازجملــه محصــوالت ایــن‬ ‫روســتا ســیب‪ ،‬گالبــی‪ ،‬گــردو‪ ،‬انگــور‪ ،‬هلــو‪ ،‬گیــاس و زردالــو اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۶‬هــزار نفــر صنعتگــر‬ ‫اســت کــه در حوزه هــای گوناگــون صنایــع دســتی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫توزیع بیش از هزار‬ ‫جلد کتاب بین‬ ‫کانون هایمساجد‬ ‫و کودکان‬ ‫زار و ‪ ۱۳۰‬جلــد کتــاب همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه کتــاب‬ ‫و کتــاب خوانــی بیــن کتابخانه هــای کانون هــای مســاجد و‬ ‫کــودکان خراســان شــمالی توزیــع شــد‪.‬‬ ‫هاشــم شــیرازیان مدیــر ســتاد هماهنگــی کانون هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری مســاجد خراســان شــمالی داشــت‪:‬در‬ ‫مجمــوع ‪ ۸۳۰‬جلــد کتــاب ‪ ۷۵۰‬جلــد بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان و ‪ ۸۰‬جلــد نیــز بــرای روحانیــون و کســانی کــه‬ ‫تفســیر قــران کریــم انجــام می دهنــد اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کتــاب هــای اهدایــی بــا ‪ ۲۴‬عنــوان بــه ارزش ‪۳۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۰۰‬تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن کتــاب هــا بیــن ‪ ۱۵‬کانــون فرهنگــی و هنــری‬ ‫مســاجد اســتان اهــدا شــده اســت کــه در مجمــوع بــرای هــر‬ ‫کانــون یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر ســتاد هماهنگــی کانونهــای فرهنگــی هنــری مســاجد‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬حمایــت از کانونهــای‬ ‫مســاجد بــر اســاس ثبــت فعالیــت هــا در ســامانه بچــه هــای‬ ‫مســجد و میــزان امتیــاز کســب شــده کانون هــا در ایــن‬ ‫ســامانه انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــیرازیان اظهــار داشــت‪ :‬ســومین رویــداد ملــی فهمــا کــه بــا‬ ‫هدف ارزیابی فعالیت های کانونها کی مســاجد سراســر کشــور‬ ‫هــم اکنــون در حــال برکــزاری اســت و فعــاالن فهمــا تــا پایــان‬ ‫اذرمــاه جــاری فرصــت دارنــد بــرای ارزیابــی در ایــن رویــداد ملــی‬ ‫فعالیتهــای خــود را در ســامانه بچــه هــای مســجد ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی دارای هزار و ‪ ۱۰۰‬مسجد است‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬دوچرخــه ســوار بــه کــودکان بجنــورد کتــاب اهــدا‬ ‫کردنــد‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه مناســبت‬ ‫هفتــه کتــاب و کتــاب خوانــی بــرای نخســتین بــار ‪ ۵۰‬دوچرخه‬ ‫ســوار بــه کــودکان بجنــورد کتــاب اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫نرگــس برهمنــد اظهــار داشــت‪ :‬مروجــان کتابخوانــی دوچرخه‬ ‫ســوار در مســیر میدان شــهید بجنورد تا پارک هجرت در حالی‬ ‫کــه کیــف هــای کتــاب را بــر دوش دارنــد‪ ،‬و در پــارک هجــرت‬ ‫میزبــان کــودکان بــوده و بــه انهــا کتــاب هدیــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــرای نخســتین بــار در اســتان‬ ‫اجــرا شــده اســت گفــت‪ :‬کتــاب هــای اهدایــی ‪ ۳۰۰‬جلــد کتــاب‬ ‫بــه ارزش ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان بیــن کــودکان بجنــورد اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب هــای اهدایــی ‪ ۲۰۰‬عنــوان‬ ‫اســت گفــت‪ :‬هــدف از اجــرای ایــن ترویــج فرهنــگ کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی بیــن کــودکان اســت‪.‬‬ ‫برهمنــد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن برنامــه باهمراهــی نهــاد‬ ‫کتابخانــه هــای عمومــی‪ ،‬هــال احمــر‪ ،‬نیــروی انتظامــی و‬ ‫پلیــس راهبــر و اداره ی ورزش جوانــان و هیــات دوچرخــه‬ ‫ســواری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بیســت و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اســامی ایران‬ ‫از ‪ ۲۴‬ابــان تــا یکــم اذر ‪۱۴۰۰‬در سراســر کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫چگونه نه گفتن را بیاموزیم؟‬ ‫انجــام دهیــم کــه بــاب میــل مــا نیســت و از انجــام دادن ان‬ ‫م ‪‎.‬بعضــی وقت هــا مــا بــا “بلــه” گفتــن هــای‬ ‫راضــی نیســتی ‪‎‬‬ ‫بی جــا‪،‬‏خودمــان را بــه دردســرها و مشــکالتی می اندازیــم کــه‬ ‫تــا بــه حــال چندیــن فرصــت مهــم زندگــی خــود را بــه خاطــر‬ ‫ایــن کــه نتوانســته اید نــه بگوییــد از دســت داده ایــد؟ چنــد بــار‬ ‫بــه خاطــر نــه‏نگفتــن بــه دردســر افتاده ایــد؟ تصــور کنیــد‪ ،‬اگــر‬ ‫می توانســتید بــه همــه ایــن مــوارد یــک نــه ســاده بگوییــد ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬حتمــا ًاتفاقــات بهتــری را‏بــرای خــود رقــم می زدیــد‪ ،‬امــا از این‬ ‫کــه نــه بگوییــد خجالــت کشــیدی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه طــور کلــی نــه گفتــن یکــی از زیــر مجموعه هــای مهــارت‬ ‫فــن بیــان اســت‪ ،‬وقتــی کــه شــما فــن بیــان خوبــی داشــته‬ ‫باشــید راحت تــر‏می توانیــد درخواسـت های بی مــورد افــراد را‬ ‫رد کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جــرات نــه گفتــن‪ :‬یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه نمی گــذارد‬ ‫پیشــنهادات و درخواســت های نامناســب دوســتان خــود را‬ ‫ت ‪‎.‬زمانــی کــه نتوانیــم‬ ‫رد کنیــم‪ ،‬نبــود جــرات نــه گفتــن‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫در مقابــل درخواســت هــای غیــر معقــول دیگــران «نــه»‬ ‫بگوییــم‪ ،‬مجبــور هســتیم ان هــا را بپذیریــم‪ .‬یعنــی‏کاری را‬ ‫راه برگشــتی بــرای ان اشــتباهات وجــود نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هنــر نــه گفتــن‪ :‬اگــر از والدیــن‪ ،‬معلمــان و حتــی‬ ‫دوســتان خــود بپرســید کــه چگونــه درخواســت های نــا‬ ‫بــه جــای دیگــران را رد کنیــد حتمــا ًاولیــن‏جوابــی کــه بــه‬ ‫شــما می دهنــد دربــاره شــجاعت نــه گفتــن اســت‪ .‬داشــتن‬ ‫شــجاعت نــه گفتــن قــدم بزرگــی اســت‪ ،‬امــا همــه ی کار‬ ‫نیســت‪.‬‏عــاوه بــر شــجاعت شــما بایــد هنــر نــه گفتــن هــم‬ ‫داشــت‪ .‬بــرای ایــن کــه بتوانیــد هــم ارتباط صمیمانــه خود با‬ ‫دوســتانتان و هــم قــدرت‏نــه گفتــن بــه خواســته های نــا بــه‬ ‫جــای ان‪‎‬هــا را داشــته باشــید‪ ،‬الزم اســت هنــر نــه گفتــن را‬ ‫چاشــی رفتارهــای خودتــان بکنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دالیــل عــدم نــه گفتــن ‪ :‬چــه دالیلــی وجــود دارد کــه افــراد را‬ ‫از گفتــن نــه بــاز مـی دارد؟ عــدم اعتمــاد بــه نفــس؟ خجالــت‬ ‫کشــیدن از نــه گفتــن؟ یــا نداشــتن فــن‏بیــان خــوب؟ اگــر‬ ‫مــوارد زیــر را بخوانیــد بهتــر متوجــه می شــوید کــه دلیل ترس‬ ‫از نــه گفتــن چیســت؟‬ ‫از انجایــی کــه شــما قلــب مهربانــی داریــد‪،‬‬ ‫•‬ ‫می خواهیــد کــه بــه همــه کمــک کنیــد و دوســت نداریــد کــه‬ ‫دســت رد بــه ســینه دیگــران‏بزنیــد‪ ،‬حاضــر می شــوید تــا از‬ ‫وقــت خودتــان بــرای ان هــا بگذاریــد‪ .‬نیــت خیــر خواهانــه‬ ‫بعضــی اوقــات شــما را بــه ســمتی‏ســوق می دهــد کــه هــر در‬ ‫خواســتی را قبــول کنیــد و بــه ان بلــه بگوییــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در بعضــی مواقــع ممکــن اســت بــه خاطــر اینکــه‬ ‫•‬ ‫بــا جمــع و گروهــی هســتید و می خواهیــد همــراه بــا ان هــا‬ ‫باشــید و بــه‏اصطــاح فــاز مخالــف را بــه خودتــان نگیریــد از‬ ‫نــه گفتــن اجتنــاب کنیــد‪ .‬چــرا کــه ممکــن اســت رابطــه تــان با‬ ‫ان هــا دچــار‏مشــکل شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــاید از اینکــه ممکــن اســت دیگــران از «نــه»‪‎‬‬ ‫•‬ ‫ن ‪‎‬عصبــی بشــوند و کار بــه دعــوا و نــزاع بیــن شــما‬ ‫‪‎‬شــنید ‪‎‬‬ ‫کشــیده بشــود تــن بــه ‏بلــه گفتــن می دهیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫و یــا «نــه» گفتــن را بــه نوعــی گســتاخی و بــی ادبــی‬ ‫•‬ ‫می دانیــد کــه رابطــه خــوب شــما بیــن دوســتانتان را خــراب می کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فوایــد نــه گفتــن ‪ :‬همــان طــور کــه در مقالــه ذکــر شــد‪ ،‬نــه‬ ‫گفتــن فوایــد بســیای دارد کــه مــا ان هــا را بــه صــورت لیســت‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫در ادامــه می اوری ـ ‪‎‬‬ ‫موجب افزایش اعتماد به نفس می شود‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫قاطعیت شما را افزایش می دهد‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫وقت خود را با کارهایی که عالقه ای به ان ها‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫ندارید تلف نمی کنید‪.‬‬ ‫به مدیریت زمان و برنامه تان خللی وارد نمی شود‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫در رسیدن به موفقیت سرعت شما را چندین‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫برابر می کند‪.‬‬ ‫‏‪ .6‬‏عــزت نفســتان افزایــش پیــدا می کنــد و حــس ارزشــمندی‬ ‫شــما بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫مهارت مدیریت زمان را افزایش می دهد‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫چگونه نه بگوییم؟ در این بخش از مقاله راه هایی را‬ ‫بیان می کنیم که با عملی کردن و تمرین انها به راحتی این‬ ‫مهارت را می توانید تقویت‏کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫لیست راه کارهای تقویت مهارت و قدرت نه گفتن‪‎:‎‬‬ ‫راه دیگری را پیشنهاد دهید‪.‬‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫همدردی کنید‪.‬‬ ‫‏‪.2‬‬ ‫‏ ‬ ‫دلیل خود را توضیح دهید‪.‬‬ ‫‏‪.3‬‬ ‫‏ ‬ ‫روی خود موضوع متمرکز شوید‪.‬‬ ‫‏‪.4‬‬ ‫‏ ‬ ‫تمرین کنید‪.‬‬ ‫‏‪.5‬‬ ‫‏ ‬ ‫قبول کنید که اچار فرانسه نیستید‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‬ ‫‏ ‬ ‫از خودخواهی نترسید‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‏ ‬ ‫نمی توانید همه را راضی نگه دارید‪.‬‬ ‫‏‪.8‬‬ ‫‏ ‬ ‫به جنبه های مثبت توجه کنید‪.‬‬ ‫‏‪.9‬‬ ‫‏ ‬ ‫عذر خواهی بیش از حد نکنید‪.‬‬ ‫‏‪.10‬‬ ‫‏ ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!