روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 425 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 425

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 425

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 2 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /23 -‬نوامبر‪ /17 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪425‬‬ ‫اختالف فاحش در نظریه‬ ‫برخی از کارشناسان‬ ‫‪7‬‬ ‫پایان بازسازی‬ ‫مناطق زلزله زده‬ ‫تا چهار ماه اینده‬ ‫‪4‬‬ ‫نجات ‪ ۵۲‬قطعه‬ ‫ماهی خاویاری از تور‬ ‫صیادان گلستانی‬ ‫‪5‬‬ ‫مهارت توجه به‬ ‫جزئیات چیست؟‬ ‫ساخت صفحه جعلی یکی‬ ‫از شگرد مجرمان سایبری‬ ‫خالقیت بانوی ترکمن در‬ ‫توسعهفرهنگکتابخوانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫مخالفت ها و موافق های‬ ‫ارز ‪ 4200‬رانت یا افزایش قیمت؟!!‬ ‫‪8‬‬ ‫تنوع موسیقی در گلستان‪،‬‬ ‫راز پیشرفت هنرمندان است‬ ‫متاســفانه خواننــده هــای کتولی‪،‬جدیــدا رو بــه موســیقی‬ ‫مازندرانــی اورده انــد و زبــان بومــی خودشــان را فرامــوش‬ ‫کــرده انــد کــه اصــا خــوب نیســت‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۱۵‬اذر بودجه به مجلس‬ ‫خواهد رفت‬ ‫معــاون رییــس جمهــوری و رییس ســازمان برنامه‬ ‫و بودجــه بــا بیــان اینکــه اســتفاده از پایــه پولــی‬ ‫خــط قرمــز دولــت بــوده و تاکنــون نیــز بــه ســراغ‬ ‫ان نرفته ایــم‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬تــا روز ‪ ۱۵‬اذرمــاه و ســر‬ ‫وقــت الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــر مبنــای برنامــه محوری‬ ‫بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از مرکــز‬ ‫اطــاع رســانی‪ ،‬روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه‪ ،‬ســید مسعود میرکاظمی‬ ‫در بازدیــد از موسســه عالــی امــوزش و پژوهــش‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی و در دیــدار بــا اســاتید و‬ ‫مدیــران ایــن موسســه افــزود‪ :‬بــی ثباتــی اقتصــادی‬ ‫خــط قرمــز دولــت اســت و تــا بــه امــروز هــم بــا‬ ‫وجــود تمــام محدودیت هــا بــه ســراغ اســتفاده از‬ ‫پایــه پولــی نرفته ایــم کــه اثــار ان در کاهــش نــرخ‬ ‫نقط ـه ای تــورم هویــدا اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اشــاره بــه‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬تصریــح کــرد‪ :‬در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬ســعی‬ ‫شــده بــه جــای پرداخــت بــه حواشــی‪ ،‬بــه متــن‬ ‫پرداختــه شــود و ایــن بودجــه تضمیــن کننــده‬ ‫شــاخص های کالن اقتصــادی باشــد‪.‬‬ ‫میــر کاظمــی بــا اشــاره بــه برنامــه ششــم توســعه‬ ‫‪2‬‬ ‫گفــت‪ :‬اجــرا نشــدن و عــدم کنتــرل شــاخص های‬ ‫برنامه هــای توســعه باعــث شــده تحولــی کــه مــد‬ ‫نظــر بــوده‪ ،‬بدســت نیایــد؛ بنابرایــن بایــد بــا اســیب‬ ‫شناسی دقیق و کارشناسی مشکالت و معضالت‬ ‫شناســایی شــود تــا در برنامه هــای بعــدی تغییــرات‬ ‫مطلــوب و مثبــت بدســت ایــد‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه نقــش موسســه عالــی امــوزش‪ ،‬پژوهــش‪،‬‬ ‫مدیریــت‪ ،‬برنامــه ریــزی و موسســات دیگــر‬ ‫پژوهشــی تاکیــد کــرد‪ :‬موسســات موفــق‪،‬‬ ‫موسســاتی هســتند کــه امــوزش را بــا برنامه هــا‬ ‫هماهنــگ کننــد همــه نقطــه نظــرات و دیدگاه هــا‬ ‫را جمع بنــدی کننــد و راه حــل درســت ارائــه کننــد تــا‬ ‫بســترهای الزم بــرای توســعه همــه جانبــه کشــور‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه در پایان با اشــاره‬ ‫بــه اصــاح ســاختار بودجــه و تدویــن برنامــه هفتــم‬ ‫توســعه تاکیــد کــرد‪ :‬برنامــه بایــد قابــل اطمینــان و‬ ‫تضمیــن کننــده شــاخص های کالن باشــد و قطــور‬ ‫بــودن یــک برنامــه مــاک نیســت و بهتــر اســت‬ ‫بــه عنــوان نمونــه ‪ ۵۰‬صفحــه باشــد ولــی تضمیــن‬ ‫کننــده باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا ‪ ۱۵‬اذر بودجــه بــر مبنــای واقعــی نــه‬ ‫بــر مبنــای ردیــف محــور بلکه بر مبنــای برنامه محور‬ ‫بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ابتــدای‬ ‫ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه ایــه ‪ ۱۱‬ســوره رعــد کــه‬ ‫می فرمایــد‪« :‬ان اللــه ال یغیــر مــا بقــوم حتــی‬ ‫یغیــروا مــا بــه انفســهم» اظهــار داشــت‪ :‬امیــدوارم‬ ‫جنــاب عــادل اذر در ایــن موسســه بــا اســتفاده از‬ ‫تــوان بــاالی اســاتید و مدیــران‪ ،‬گام هــای موثــر و‬ ‫مثبتــی بــرای اعتــای کشــور بــردارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موفقیت هــا در چهار دهه گذشــته‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬زیرســاخت های خوبــی در کشــور ایجاد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬موفقیت هایــی در حــوزه توســعه‬ ‫اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفــن ثابــت و همــراه و اینترنــت بــه‬ ‫خصوص در روســتاها داشــتیم؛ اما متاســفانه هنوز‬ ‫مــردم از رفــاه مناســب برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫میرکاظمــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای فــراوان‬ ‫کشــور‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــران در مخــازن هیدروکربــوری‬ ‫ســرامد اســت؛ بــا توجــه بــه ذخایــر بــاالی نفــت و‬ ‫گاز و میــزان برداشــت کمــی کــه صــورت مــی گیــرد‪،‬‬ ‫ســال ها ایــن ذخایــر می توانــد کمک کشــور و جهان‬ ‫باشــد‪ .‬مزیت هــای کشــاورزی‪ ،‬ظرفیــت حمل ونقــل‬ ‫بین المللــی بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و‬ ‫منابــع انســانی جــوان و تحصیــل کــرده از جملــه‬ ‫ظرفیت هایــی اســت کــه می توانــد در صــورت اتخــاذ‬ ‫شــیوه درســت موجــب رشــد همــه شــاخص کالن‬ ‫کشــور شــود‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری بــا عنــوان اینکــه در‬ ‫دولت هــای قبــل درخواســت مــردم مســائلی نظیــر‬ ‫اشــتغال و کارافرینــی بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــر خــاف‬ ‫مصــارف باالیــی کــه دولت قبل حدود ‪۲‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان داشــته‪ ،‬حــاال درخواسـت های‬ ‫مــردم از ســمت اشــتغال بــه ســمت معیشــت رفتــه‬ ‫کــه ایــن موضــوع بســیار ناراحــت کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رشــد اقتصــادی ‪ ۰.۴‬درصــدی‪ ،‬نــرخ‬ ‫ســرمایه گذاری منهــای ‪ ۴.۶‬درصــد و بهــره وری‬ ‫پاییــن نشــان دهنده ضــرورت تغییــر ریــل اقتصادی‬ ‫اســت چــون بــه اهــداف برنامــه پنجــم توســعه‬ ‫نرســیده ایم‪.‬‬ ‫رییــس هیــات امنــاء موسســه عالــی امــوزش و‬ ‫پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫چــرا علــی رغــم باالبــودن حجــم یارانــه پرداختــی‬ ‫و ســایر مولفه هــای اقتصــادی امــروز نگــران‬ ‫راه انــدازی کارخانــه تولیــدی در عــراق یــا افغانســتان‬ ‫هســتند؟ راه حــل چیســت؟ و چــکار بایــد کــرد؟ ایــا‬ ‫مــی تــوان همیــن رونــد را ادامــه داد؟ بــه طــور حتــم‬ ‫ادامــه ایــن رونــد بــه نفــع کشــور نیســت و اثــار و‬ ‫تبعــات نامطلــوب رونــد گذشــته در زندگــی مــردم‬ ‫قابــل مشــاهد اســت‪.‬‬ ‫میرکاظمــی اضافــه کــرد‪ :‬نقــش موسســه عالــی‬ ‫امــوزش‪ ،‬پژوهــش‪ ،‬مدیریــت و برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز علمــی و تحقیقاتــی برای بهبود‬ ‫شــرایط مطلــوب بســیار اساســی اســت و باعــث‬ ‫برداشــته شــدن گــره مشــکالت کشــور می شــود لــذا‬ ‫بــا جهــت گیــری و برنامه ریــزی درســت و صحیــح‬ ‫مــی تــوان گام هــای موثــر و مثبــت بــرای توســعه‬ ‫کشــور برداشــت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اخرین وضعیت واریز منابع مالی جدید‬ ‫به صندوق تثبیت بازار سرمایه‬ ‫پیگیری هــا نشــان می دهــد کــه گرچــه تاکنــون زمــان دقیــق واریــز منابــع مالــی‬ ‫جدیــد بــه صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه مشــخص نشــده‪ ،‬امــا شــرایط و زمینه هــای‬ ‫واریــز ایــن مبلــغ بــرای حمایــت از بــازار ســرمایه در حــال اماده ســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا‪ ،‬واریــز منابــع مالــی بــه صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه‬ ‫بــه منظــور کاهــش نوســان و تغییــر مســیر معامــات بــورس از جملــه مســایلی‬ ‫اســت کــه در دولــت ســیزدهم بــا شــتابی بیشــتر از گذشــته در حــال پیگیــری اســت‬ ‫و بارهــا اجــرای ان از ســوی رییــس جمهــوری مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در بهــار امســال قــرار شــد تــا ظــرف ســه هفتــه‪ ،‬رقــم ‪ ۲۰۰‬میلیــون دالر از منابــع‬ ‫ارزی صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت تدریجــی بــه فــروش برســد و بــه صنــدوق‬ ‫تثبیــت بــازار ســرمایه واریــز شــود‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬بانــک مرکــزی ملــزم شــد تــا در‬ ‫مــدت اعــام شــده نســبت بــه فــروش تدریجــی ‪ ۲۰۰‬میلیــون دالر از منابــع ارزی‬ ‫حســاب صنــدوق توســعه ملــی اقــدام و منابــع حاصــل را بــه صنــدوق تثبیــت بــازار‬ ‫ســرمایه واریــز کنــد کــه البتــه اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫طبــق تصمیمــات جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت‪ ،‬بانــک مرکــزی در ‪۲۶‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬معــادل ریالــی ناشــی از فــروش ‪ ۵۰‬میلیــون دالر از منابــع ارزی‬ ‫حســاب صنــدوق توســعه ملــی را بــه «صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه» واریــز کــرد‬ ‫امــا باقی مانــده ایــن مبلــغ کــه معــادل ‪ ۱۵۰‬میلیــون دالر بــود بــه صنــدوق تثبیــت‬ ‫بــازار تزریــق نشــد‪.‬‬ ‫دســتور رییــس جمهــوری بــرای واریــز منابــع مالــی بــه صنــدوق تثبیــت بــازار‬ ‫ســرمایه‬ ‫بــه دنبــال حمایت هــای دولــت ســیزدهم در راســتای بهبــود رونــد معامــات‬ ‫بــورس‪ ،‬ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت در ‪ ۱۱‬ابــان مــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــه ریاســت‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی تشــکیل جلســه داد و در ایــن جلســه موضــوع‬ ‫اجــرای دقیــق مقــررات مصــوب قبلــی در ســتاد در خصــوص کمــک و اعطــای‬ ‫تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــرای حمایــت از صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه‬ ‫مطــرح و مقــرر شــد ایــن مصوبــات بــه ســرعت عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫پــس از پیگیری هــای خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا در ایــن زمینــه‪ ،‬یــک منبــع اگاه در‬ ‫صنــدوق تثبیــت بــازار گفــت‪ :‬اکنــون مشــکل قابــل توجهــی بــر ســر راه ایــن اقــدام‬ ‫وجــود نــدارد و در صــورت عــدم برخــورد جــدی بــا برخــی از مشــکالت داخلــی در‬ ‫خصــوص صنــدوق توســعه ملــی و بانــک عامــل‪ ،‬ایــن اقــدام بــه زودی اجرایــی‬ ‫خواهــد شــد و شــاهد تاثیــر مثبــت ان بــر رونــد بــازار خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن اعــام شــد اکنــون تاریــخ دقیقــی از اجــرای نهایــی ایــن واریــزی نمــی‬ ‫تــوان اعــام کــرد امــا تــاش مــی شــود بــا فراهــم کــردن بســترها‪ ،‬ایــن مبلــغ بــه‬ ‫حســاب صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه واریــز شــود‪.‬‬ ‫براســاس گفتــه هــای ایــن منبــع اگاه‪ ،‬رقــم دقیقــی از ایــن واریــزی بــه صنــدوق‬ ‫تثبیــت بــازار ســرمایه اعــام نشــده اســت امــا قــرار بــر ایــن اســت تــا مصوبــه اعطــای‬ ‫تســهیالت کــه رقمــی معــادل ‪ ۱۵۰‬میلیــون دالر اســت از صنــدوق توســعه ملــی بــرای‬ ‫حمایــت از صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه اجــرا شــود‪.‬‬ ‫تاکید دوباره برای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه‬ ‫پــس از تاکیــد دولــت بــرای اجــرای هــر چــه زودتــر ایــن طــرح‪ ،‬در جلســه ســتاد‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه در ‪ ٢۵‬ابــان مــاه بــه ریاســت ایــت اللــه ابراهیــم‬ ‫رییســی برگــزار شــد نیــز بــار دیگــر بــر تقویــت صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه از‬ ‫طریــق منابــع قانونــی از جملــه صنــدوق توســعه ملــی تاکیــد و مقــرر شــد مدیرعامــل‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی مصوبــات الزم دربــاره ســپرده گــذاری منابــع بــرای صنــدوق‬ ‫تثبیــت بــازار ســرمایه را اخــذ و اقدامــات الزم در ایــن زمینــه اجــرا شــود‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دو شــنبه ‪ 1‬اذر هــر مثقــال طــا ‪ 53,870,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,430,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 122,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 125,250,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 64,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,070,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪425‬‬ ‫رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت‬ ‫بر دخانیات کشور تاکید نمود ‪:‬‬ ‫الزام اجرای تعهدات‬ ‫خرید برگ توتون توسط‬ ‫واحد های فراوری تا پایان‬ ‫اذر ماه سالجاری‬ ‫تب برفکی مهمترین بیماری‬ ‫واگیردار دامی‬ ‫تــب برفکــی مهمتریــن بیمــاری واگیــردار دامی شــناخته می شــود‬ ‫کــه بیشــترین خســارت را بــه فعــاالن ایــن حــوزه وارد می کنــد لــذا‬ ‫اقدامــات کنترلــی کــه شــاخص ترین ان انجــام مایه کوبــی اســت‬ ‫هــر ســاله در دســتورکار اداره کل دامپزشــکی اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫اکبــر شــهباز زاده رئیــس مرکــز برنامــه ریــزی و نظــارت‬ ‫بــر دخانیــات کشــور بــر لــزوم اجــرای تعهــدات خریــد‬ ‫بــرگ توتــون توســط واحد هــای فــراوری تــا پایــان اذر‬ ‫مــاه ســالجاری تاکیــد نمــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی ســازمان صنعــت؛ معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان‪ :‬اکبــر شــهباز زاده رئیــس مرکــز برنامــه ریــزی‬ ‫و نظــارت بــر دخانیــات کشــور بهمــراه رمضانعلــی‬ ‫ســنگدوینی نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬رحمــت اللــه نــوروزی نماینــده‬ ‫مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫مجتبــی جمالــی فرمانــدار شهرســتان علی ابــاد کتــول‬ ‫و علیرضــا بابــازاده رئیــس اداره بازرگانــی داخلــی‬ ‫ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫از انبارهــای نگهــداری توتــون در روســتاهای پیچــک‬ ‫محلــه و برفتــان بازدیــد بعمــل اورده و طــی گفتگــو بــا‬ ‫کشــاورزان توتــون کار منطقــه‪ ،‬بــه بررســی مشــکالت‬ ‫انــان پرداختنــد ‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد از نزدیــک میــزان توتــون هــای موجــود‬ ‫در انبارهــای کشــاورزان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت‬ ‫و کشــاورزان توتــون کار نیــز بــه تشــریح میــزان‬ ‫هزینه هــای تولیــد کشــت توتــون و قیمــت تمــام شــده‬ ‫ان پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه علیرضــا بابــازاده رئیــس اداره بازرگانــی داخلــی‬ ‫ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان به‬ ‫ســهم کشــت توتون در اشــتغالزایی منطقه و همچنین‬ ‫ســهم بــاالی میــزان تولیــد توتــون اســتان در کل کشــور‬ ‫پرداختــه و خواســتار رفــع مشــکالت توتــون کاران و‬ ‫حمایــت از ایــن محصــول شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر ایجــاد صنایــع جانبــی توتــون و‬ ‫حضــور ســرمایه گــذاران کشــوری بــرای انجــام ایــن‬ ‫مهــم در اســتان بــا توجــه بــه حجــم توتــون تولیــدی‬ ‫اســتان تاکیــد نمــود‪.‬‬ ‫در ادامــه بازدیــد کننــدگان ضمــن حضــور در‬ ‫واحــد صنعتــی کاراپارســیان ‪ 110‬واقــع در شــهرک‬ ‫صنعتــی فاضــل ابــاد کــه در زمینــه فــراوری بــرگ‬ ‫توتــون فعالیــت مینمایــد و نشســت بــا مدیریــت‬ ‫مجموعــه فــوق بــه بررســی فراینــد عملکــرد واحــد‬ ‫مذکــور در زمینــه انجــام تعهــدات بــه کشــاورزان‬ ‫توتــون کار پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد اکبــر شــهباز زاده رئیــس مرکــز‬ ‫برنامه ریــزی و نظــارت بــر دخانیــات کشــور تذکــرات و‬ ‫توصیه هــای الزم را در خصــوص خریــد بــرگ توتــون از‬ ‫کشــاورزان بــه مدیــران ایــن واحــد تولیــدی داشــت ‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر اجــرای تعهــدات خریــد بــرگ‬ ‫توتــون توســط واحــد هــای فــراوری تــا پایــان اذر مــاه‬ ‫ســالجاری تاکیــد نمــود‪.‬‬ ‫مخالفت ها‬ ‫و موافق های‬ ‫ارز ‪4200‬‬ ‫رانت یا افزایش‬ ‫قیمت؟!!‬ ‫ایــن روزهــا کــه دولــت بــا انبــوه مشــکالت‬ ‫اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد صحبــت‬ ‫از حــذف ارز ‪ 4200‬بــه میــان امــده اســت‪ ،‬ارزی‬ ‫کــه بســیاری معتقــد بودنــد وجــودش باعــث‬ ‫رانــت در کشــور شــده و فقــط عــده ای خــاص‬ ‫ســود ان را مــی برنــد‪.‬‬ ‫ماجرای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و حواشی ان‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۹۷‬هم زمــان بــا ایجــاد انتظــارات‬ ‫تورمــی بــه دلیــل خــروج امریــکا از برجــام‬ ‫و افزایــش ســرعت گــردش پــول نــرخ تــورم‬ ‫به یک بــاره دچــار جهــش شــد ایــن جهــش‪ ،‬بــاال‬ ‫رفتــن قیمت هــا و بــروز مشــکالت سیاســی و‬ ‫ناهنجاری هــای اجتماعــی در ســطح کشــور را‬ ‫بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫بــا بــروز مشــکالتی همچــون بــاال رفتــن‬ ‫قیمت هــا و اعتراضــات مردمــی (دی مــاه ‪)۹۶‬‬ ‫دولتمــردان بــرای کنتــرل قیمت هــا و جلوگیــری‬ ‫از گســترش اعتراضــات و ارام کــردن بازارهــا‪،‬‬ ‫سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬را پیــش گرفتنــد‪۲۰ .‬‬ ‫فروردیــن ‪ ۹۷‬معــاون اول رئیــس جمهــور در‬ ‫قــاب تلویزیــون حاضــر شــد و اعــام کــرد کــه‬ ‫ارز مــورد نیــاز همــه بخش هــای کشــور (حمــل‬ ‫و نقــل‪ ،‬خدمــات‪ ،‬مســافرت‪ ،‬واردات و …) بــه‬ ‫انــدازه کافــی بــا قیمــت ‪ ۴۲۰۰‬عرضــه خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬هــر قیمتــی باالتــر از ‪ ۴,۲۰۰‬تومــان بــرای‬ ‫دالر در بــازار‪ ،‬مشــمول قاچــاق اســت و بــه‬ ‫شــدت بــا ان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫م‬ ‫وی همچنیــن ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن تصمیــ ِ‬ ‫دولــت‪ ،‬هیــچ نــوع افزایــش قیمــت (کاالهــای‬ ‫وارداتــی) بــه بهانــه گــران شــدن ارز قابــل قبــول‬ ‫نخواهــد بــود! و مــردم هیــچ دغدغــه ای بــرای‬ ‫نیازهــای ارزی خــود نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر بازارهــا بیــش از گذشــته بــه‬ ‫هــم ریخــت و مــوج جدیــدی از ســو اســتفاده ها‬ ‫از ایــن رانــت ارز اغــاز شــد‪ .‬براســاس اعــام‬ ‫ســازمان توســعه تجــارت‪ ،‬در ‪ ۲‬مــاه ابتــدای‬ ‫ســال ‪ ،۹۷‬امــار ثبــت ســفارش حــدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد دالر بــوده کــه ایــن رقــم در ســال ‪ ۹۶‬در‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۸‬میلیــارد دالر ثبــت شــده کــه نشــان‬ ‫از رشــد ‪ ۶۶‬درصــدی ثبــت ســفارش دارد‪.‬‬ ‫شــکل گیــری صف هــای طوالنــی بــرای خریــد‬ ‫گوشــی های موبایــل وارد شــده بــا ارز دولتــی‬ ‫و احتــکار گوشــی های وارداتــی از ســوی‬ ‫شــرکت های وارد کننــده‪ ،‬پیشــنهاد تورهــای‬ ‫رایــگان بــه مشــتریان اژانس هــای مســافرتی‬ ‫بــرای اســتفاده از ســهمیه ارز مســافرتی انهــا‪،‬‬ ‫احتکارهــای متعــدد اقــام مختلــف‪ ،‬واردات‬ ‫غــذای ســگ و گربــه بــا ارز دولتــی بــه جــای‬ ‫واردات غــذای مــردم‪ ،‬دســتگیری های گســترده‬ ‫بــه دلیــل تخلــف در اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬و‬ ‫صــدور ‪ ۹۷۸‬حکــم بــرای مفســدین ارزی از زمــان‬ ‫تشــکیل دادگاه ویــژه تنهــا تــا ابتــدای مــرداد‬ ‫‪ ۹۸‬تنهــا بخشــی از مــوارد عجیــب و غریــب از‬ ‫فجایعــی بــود کــه تصمیــم ارز ‪ ۴۲۰۰‬رقــم زد!‬ ‫راهــکار اختصــاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی نــه تنهــا‬ ‫موجــب ثبــات و کنتــرل قیمت هــا نشــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــه علــت ایجــاد رانــت حاصــل از ان منجــر بــه‬ ‫ورود نقدینگــی ســرگردان بــه بــازار و ایجــاد‬ ‫تقاضاهــای کاذب در پــی ان و در نتیجــه بــاال‬ ‫رفتــن چندیــن برابــری قیمت هــا شــد‪.‬‬ ‫چنــد نرخــی بــودن ارز یکــی از مهم تریــن‬ ‫مشــکالت اقتصــادی کشــور اســت کــه الزم‬ ‫اســت بــرای حــذف رانــت و فســاد‪ ،‬ارز تــک‬ ‫نرخــی شــود‪ ،‬زیــرا چنــد نرخــی بــودن ارز منجــر‬ ‫سد نرماب مینودشت استان گلستان‬ ‫‪ ۱۰‬سال در انتظار اعتبار و اب‬ ‫ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت یکــی از مهمتریــن پروژه هــای‬ ‫ح عمرانــی گلســتان با گذشــت ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫وزارت نیــرو و بزرگتریــن طــر ‬ ‫از اغــاز عملیــات اجرایــی ان بــه ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز‬ ‫بــه ایجــاد اختــال در شــاخص های کســب و کار‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تشــکیالت زیــادی بــرای مبــارزه بــا‬ ‫فســاد داریــم کــه تنهــا بــا تــک نرخــی شــدن ارز‬ ‫نیــازی بــه وجــود انهــا نیســت‪.‬‬ ‫امــا حــاال کــه صحبــت از حــذف ارز ‪4200‬‬ ‫اســت مخالفانــی نیــز دارد کــه بســیاری از انهــا‬ ‫معتقدنــد حــذف ارز دولتــی باعــث افزایــش‬ ‫قیمت هــا می شــود‪.‬‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬حتمــا موجــب افزایش قیمت ها‬ ‫خواهد شــد‬ ‫یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت کــه مجلــس در مــورد‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و تبدیــل ان بــه یارانــه‬ ‫بــا دولــت هــم راســتا اســت‪ ،‬امــا در شــرایط‬ ‫فعلــی حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬حتمــا موجــب افزایــش‬ ‫قیمــت هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مجتبــی توانگــر در گفــت وگــو بــا ایســنا با اشــاره‬ ‫بــه ارائــه الیحــه «تامیــن مطمئــن کاالهــای‬ ‫اساســی‪ ،‬نهاده هــای دائمــی‪ ،‬دارو و تجهیــزات‬ ‫پزشــکی و سیاس ـت های جبرانــی بــرای حمایــت‬ ‫از معیشــت اقشــار اســیب پذیر» موســوم بــه‬ ‫الیحــه حــذف ارز ترجیحــی از ســوی دولــت‬ ‫گفــت‪ :‬الیحــه دولــت بــرای تبدیــل ارز ‪ ۴۲۰۰‬بــه‬ ‫یارانــه ارزی در شــرایطی بــا دو فوریــت ارائــه‬ ‫شــد کــه فوریــت ان بــه تصویــب نرســید‪ .‬ایــن‬ ‫عــدم تصویــب بــا طــرح ایــن پرســش همــراه بــود‬ ‫کــه چــرا مجلــس کــه ســال گذشــته در تصویــب‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬اصــرار جــدی بــر تبدیــل ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫بــه یارانــه نقــدی داشــت‪ ،‬ایــن بــار کــه دولــت‬ ‫عــزم ایــن کار را دارد‪ ،‬بــا فوریــت ان مخالفــت‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واقعیــت ماجــرا ایــن اســت که فاصله‬ ‫رای موافقــان و مخالفــان در مجلــس نزدیــک بــود‬ ‫امــا اســتدالل مخالفــان بــه تبعــات ماجــرا بــر‬ ‫می گشــت‪ .‬در حــال حاضــر بــا تــورم ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫بــه روایــت مرکــز امــار و حــدود ‪ ۶۰‬درصد بــه روایت‬ ‫بانــک مرکــزی مواجه هســتیم‪ .‬تالش هــای دولت‬ ‫بــرای جبــران کســری بودجــه بــا فاصلــه زمانــی‬ ‫تاثیــر خــود را بــر مهــار تــورم خواهــد گذاشــت‪ .‬در‬ ‫شــرایطی کــه چنیــن تــورم باالیــی داریــم‪ ،‬حــذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬هــم حتمــا موجــب افزایــش قیمــت هــا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده تهــران ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫دارد تا مشــکل اب چهار شهرســتان شــمالی و شــرقی این اســتان‬ ‫برطرف شــود‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن ســد قــرار بــود پــس از اغــاز عملیــات عمرانــی در‬ ‫ســال ‪ ۹۰‬پنج ســاله بــه بهره بــرداری برســد امــا بــه دالئل مختلف که‬ ‫مهمتریــن ان تزریــق قطــره چکانــی اعتبارات در ســال های ابتدایی‬ ‫شــروع پــروژه و در ادامــه تخصیــص نیافتــن کامــل اعتبارات ناشــی‬ ‫از تنگناهــای مالــی دولــت بــود‪ ،‬رونــد ســاخت ایــن طــرح بــه کنــدی‬ ‫پیــش رفــت‪.‬‬ ‫قیمــت جهانــی هــر کیلــو مــرغ ‪ ۱.۸‬تــا ‪ ۱.۹‬دالر‬ ‫اســت کــه بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬بــه معنــای قیمــت حــدود‬ ‫‪ ۸‬هــزار تومــان اســت امــا بــا وجــود اختصــاص‬ ‫ایــن ارز بــه واردات نهــاده هــای دام و طیــور‪،‬‬ ‫قیمــت مــرغ در حــال حاضــر حــدود ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫تومــان اســت‪ .‬در حالــی کــه بــا ارز ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫تومــان قیمــت مــرغ بــه ‪ ۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫می رســد‪ .‬بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬همیــن میــزان‬ ‫افزایــش قیمــت در تخــم مــرغ‪ ،‬لبنیــات و روغــن‬ ‫را نیــز بایــد متصــور بــود‪ .‬اگرچــه ایــن اتفــاق در‬ ‫مقایســه بــا فســادی کــه وجــود دارد و رانتــی کــه‬ ‫بــه طــور مثــال در فاصلــه قیمــت ‪ ۸‬هــزار تومــان‬ ‫تــا ‪ ۳۵‬هــزار تومــان مــرغ بــه جیــب دالالن‬ ‫م ـی رود‪ ،‬از منظــر اقتصــادی بهینــه اســت ولــی‬ ‫از منظــر اجتماعــی جامعــه تحمــل پذیــرش‬ ‫گرانــی بیشــتر در اقــام خوراکــی را نــدارد و‬ ‫توزیــع یارانــه نقــدی هــم جبــران کننــده افــت‬ ‫قــدرت خریــد بســیاری از اقشــار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫توانگــر در پایــان بــا بیــان اینکــه مجلــس‬ ‫بی تردیــد در اصــاح ارز کاالهــای اساســی و‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬و تبدیــل ان بــه یارانــه بــا دولــت‬ ‫همراستاســت‪ ،‬در عیــن حــال گفــت‪ :‬بــه نظــر‬ ‫مــی رســد بررســی ایــن الیحــه در فرصــت زمانــی‬ ‫مناســب و بــا حوصلــه بیشــتر هــم موجــب‬ ‫مــی شــود کــه چنیــن تصمیــم مهمــی دور از‬ ‫عجلــه اتخــاذ شــود و هــم دولــت فرصــت دارد‬ ‫تــا ضمــن کاهــش تــورم و ارام شــدن فضــای‬ ‫بــازار و همچنیــن بــا تکمیــل زیرســاخت هــای‬ ‫توزیــع یارانــه در قالــب کارت هوشــمند خریــد‬ ‫کاال بــه جــای یارانــه نقــدی کــه تبعــات تورمــی‬ ‫دارد و اثرگــذاری چندانــی نیــز نــدارد‪ ،‬تصمیــم‬ ‫اثرگذارتــر و بــا فایــده بیشــتر و هزینــه کمتــری‬ ‫اتخــاذ کنــد‪.‬‬ ‫کشــتی انقریــب بــه گل نشســته اقتصــاد کشــور‬ ‫کــه بنــا بــه تصمیــم هــای نادرســت در دولــت هــای‬ ‫گذشــته رقــم خــورده اســت‪ ،‬در دولــت ســیزدهم‬ ‫نیــاز بــه یــک شــوک اساســی دارد تــا بتوانــد از‬ ‫حالــت رکــود بیــرون بیایــد امــا دولتمــردان بایــد‬ ‫همــه جوانــب کار را در نظــر بگیرنــد و اینگونــه‬ ‫نباشــد کــه ماننــد ســال هــای گذشــته امتیــازات به‬ ‫اســم رفــاه مــردم باشــد امــا جیــب عــده ای ســود‬ ‫جــو و رانــت خــوار پــر شــود‪.‬‬ ‫اعتبــار اولیــه پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت ســد نرمــاب چهــل‬ ‫چــای مینودشــت درســال ‪ ۱۳۹۰‬چهــار هــزار میلیــارد ریــال ( ‪۸۵‬‬ ‫م االنبیــا و ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫درصــد فاینــاس داخلــی و ســهم قــرارگاه خاتـ ‬ ‫ســهم دولــت) بــود تــا بــا ایــن مبلــغ ســد طــی پنــج ســال ســاخته و‬ ‫بــه بهره بــرداری برســد امــا انگونــه کــه گفتــه شــد بــه ســبب عــدم‬ ‫تخصیــص کامــل اعتبــارات مــورد نیــاز اکنــون پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫بدنــه ان بــه ‪ ۹۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫استقالل مالی زنان؛ چطور شخصیتی مستقل و قدرتمند داشته باشیم؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی‬ ‫اســت کــه شــاید به مــذاق جوامــع مردســاالر چنــدان خــوش نیایــد؛ جوامعــی کــه در ان‪ ،‬مــردان‬ ‫دوســت دارنــد زنــان از نظــر مالــی بــه انهــا وابســته باشــند‪ .‬از دالیــل ان بگذریــم‪ ،‬زیــرا قصــد‬ ‫نداریــم در ایــن مقالــه از تمایــل مــردان بــرای وابســتگی مالــی زنــان بــه انهــا صحبت کنیــم‪ .‬انچه‬ ‫در ایــن مطلــب مدنظــر ماســت اهمیــت اســتقالل مالــی زن و مراحــل رســیدن بــه ان اســت‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪422‬‬ ‫چرا استقالل مالی زنان ضرورت دارد؟‬ ‫ایــن جملــه را خــوب بــه خاطــر بســپارید‪ :‬اســتقالل مالــی عبارتــی دهان پرکــن نیســت‪ ،‬ضــرورت‬ ‫اســت‪ .‬امــا چــرا؟ بــه دلیلــی ســاده‪ :‬بیشــتر زنــان خواه ناخــواه در برهـه ای از زندگی شــان باالخــره‬ ‫مجبــور خواهنــد شــد خودشــان امــور مالی شــان را مدیریــت کننــد‪:‬‬ ‫میزان فقر در زنان باالی ‪ ۶۵‬سال به طور چشمگیری باالتر از مردان در همین سن است؛‬ ‫بســیاری از زنــان پــس از طــاق‪ ،‬بیوه شــدن یــا حتــی مجردمانــدن‪ ،‬احتمــاال در ســنین بــاالی ‪۶۵‬‬ ‫ســال دیگــر کســی را نخواهنــد داشــت کــه پولشــان را مدیریــت کنــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد خیلــی زودتر‬ ‫بیاموزنــد چطــور ایــن کار را انجــام دهند؛‬ ‫امیــد بــه زندگــی در زنــان بیشــتر از مــردان اســت‪ .‬بســیاری از زنــان کــه همیشــه پــدر یــا‬ ‫همسرشــان تصمیمــات مالــی انهــا را اتخــاذ کرده انــد‪ .‬در صــورت نبــود ِ انهــا (به دلیــل فــوت یــا‬ ‫تــرک خانــواده)‪ ،‬ناگهــان بــا مســئولیتی مواجــه می شــوند کــه برایــش امــاده نیســتند‪.‬‬ ‫اگــر مجردیــد‪ ،‬شــاید قبــا مســئولیت امــور مالــی خــود را ب ه عهــده گرفته باشــید؛ اگرنه‪ ،‬احتماال‬ ‫خیلــی زود مجبــور بــه ایــن کار خواهیــد شــد‪ .‬اگــر هــم متاهلیــد‪ ،‬بازهــم بایــد خودتــان را امــاده‬ ‫کنیــد کــه اگــر ناگهــان مجبــور شــدید بــار مدیریــت پولتــان را بــه دوش بکشــید‪ ،‬بدانیــد چــه بایــد‬ ‫بکنیــد‪ .‬حتمــا بایــد بــه جایــی برســید کــه دیگــر چــاره ای نداشــته باشــید؟ چــرا زودتــر برایــش‬ ‫برنامه ریــزی نمی کنیــد؟‬ ‫بــا اینده نگــری و امادگــی قبلــی‪ ،‬اســتقالل مالــی وســیله ای بــرای رســاندن شــما بــه ارزوهایتــان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اگــر دست دســت کنیــد و دیــر بــه اســتقالل مالــی برســید‪ ،‬فقــط از ان بــرای مقابلــه‬ ‫بــا چالش هــای غیرمنتظــره ماننــد پرداخــت بدهــی‪ ،‬پرداخــت هزینه هــای پزشــکی‪ ،‬جورکــردن‬ ‫دخل وخــرج و نظایــر انهــا اســتفاده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مراحل رسیدن به استقالل مالی کدام اند؟‬ ‫برای رسیدن به استقالل مالی باید ‪ ۶‬مرحله مهم را طی کنید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬خواسته هایتان را مشخص کنید‬ ‫ن طــور کــه گفتیــم‪ ،‬اولیــن جنبــه اساســی اســتقالل مالــی ایــن اســت کــه بتوانیــد دربــاره‬ ‫همــا ‬ ‫پولتــان تصمیــم بگیریــد‪ .‬چــه تصمیماتــی؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا از خودتــان بپرســید‪:‬‬ ‫می خواهم از چه چیزی در زندگی ام محافظت کنم؟‬ ‫برای داشتن ارامش روحی به چه چیزهایی نیاز دارم؟‬ ‫رسیدن به چه چیزهایی در زندگی برایم مـهم تر است؟‬ ‫بیشتر نگرانم چه چیزهایی را در زندگی از دست بدهم؟‬ ‫کمترین هزینه ای که می توانم از دست بدهم چقدر است؟‬ ‫درادامه باچطورهمراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫گــرگان‪ -‬امســال در شــرایطی کــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از مــزارع گلســتان زیــر کشــت ســویا رفتــه‪ ،‬امــا‬ ‫محصــول بســیاری از مــزارع بــه باردهــی نرســید و دســت کشــاورز ان خالــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫گــروه اســتان ها‪ -‬مریــم شــریفی‪ :‬خشکســالی و کاهــش نــزوالت جــوی در چنــد ســال اخیــر موجــب‬ ‫خســارات شــدید در بخــش کشــاورزی کشــور شــده اســت‪ .‬اقتصــاد بیــش از نیمــی از مــردم اســتان گلســتان‬ ‫وابســته بــه کشــاورزی اســت و ایــن اســتان بــه لحــاظ صدمــات حــوزه کشــاورزی بیشــترین تاثیــر اقتصــادی‬ ‫را خواهــد دیــد؛ لــذا رکــود در بخــش کشــاورزی‪ ،‬اقتصــاد اســتان گلســتان را بیــش از ســایر اســتان ها تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار خواهــد داد و ســفره های مــردم را کوچک تــر می کنــد‪.‬‬ ‫خسارت شدید‬ ‫کشاورزان‬ ‫گلستان در قطب‬ ‫تولید سویای‬ ‫کشور‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪425‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫شور و هیجان وصف نشدنی‬ ‫کتاب‬ ‫نتیجه گیری کلی نکات فنی‬ ‫و کاربردی‬ ‫شــور و هیجانــی کــه یــار مهربــان در کتابخانــه هــای خانگــی‬ ‫روســتاهای مرزی شهرســتان راز و جرگالن خراســان شــمالی‬ ‫بــه پــا کــرده اســت وصــف ناشــدنی اســت بچه هــای منطقــه‬ ‫محــروم روســتای گرکــز کــه تــا ان زمــان‪ ،‬جــز کتــاب درســی‬ ‫کتابــی ندیــده و نخوانــده بودنــد کتــاب داســتان و برایشــان‬ ‫تازگــی داشــت ایــن اشــتیاق مــرا بــرای ایجــاد کتابخانه در ســایر‬ ‫روســتاها تشــنه تر کــرد‪.‬‬ ‫خالقیتبانوی‬ ‫ترکمن در‬ ‫توسعهفرهنگ‬ ‫کتابخوانی‬ ‫پویــش کتابخانــه هــای خانگــی بــا خالقیت یک‬ ‫بانــوی ترکمــن در روســتای گرکــز راز و جــرگالن‬ ‫از ســال ‪ ۹۷‬اغــاز شــد و ایــن امــر موجــب شــده‬ ‫اســت تــا فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در جــای‬ ‫جــای روســتاهای نــوار مــرزی خراســان شــمالی‬ ‫توســعه یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬صاحــب جمــال‬ ‫بانــوی ترکمــن و فعــال اجتماعــی از روســتای‬ ‫گرکــز اســت کــه ایــده برپایــی کتابخانــه خانگــی‬ ‫را یکــی از فعــاالن اجتماعــی و ترکمــن گرفــت و‬ ‫بــا ‪ ۴۰‬جلــد کتــاب‪ ،‬کاری کارســتان بــرای ترویــج‬ ‫دوســتی بــا یــار مهربــان انجــام داد‪.‬‬ ‫خانــم صاحــب جمــال‪ ،‬اولیــن کتابــدار کتابخانه‬ ‫خانگــی منطقــه جــرگالن‪ ،‬وســعت کتابخانــه‬ ‫خانگــی کرگــز را در ایــن ســال هــا از یــک کارتــن‬ ‫بــه یــک قفســه ارتقــا داده و شــمار کتــاب هــا را‬ ‫هــم از ‪ ۴۰‬جلــد کتــاب بــه بیــش از یــک هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬جلــد افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی جــوان‪ ،‬کتابخانه خانگــی را در منزل‬ ‫مــادرش بنــا نهــاده اســت مــادری کــه شــریک‬ ‫شــادی چه هایــی می شــود کــه بــه اشــتیاق‬ ‫امانــت گرفتــن کتــاب بــه خانــه او مــی اینــد‪.‬‬ ‫کتابدار ترکمن روســتای گرکز‪ ،‬تمامی خدمات‬ ‫بــرای یارمهربــان را بــی مــزد و منــت انجــام داده‬ ‫و مــادر نیــز در ایــن ســال ها از حضــور بچه هــا و‬ ‫شیطنت هایشــان خــم بــه ابــرو نیــاورده اســت‪.‬‬ ‫لبخند یار مهربان به کودکان مرزی‬ ‫ایــن فعــال فرهنگــی و اجتماعــی گفــت‪ :‬کار‬ ‫ایجــاد کتابخانــه خانگــی بــا پیشــنهاد و تشــویق‬ ‫یکــی از فعــاالن اجتماعــی ترکمــن شهرســتان‬ ‫کلیــد خــورد‪ ،‬ســال ‪ ۹۶‬بــود کــه اولیــن کتابخانــه‬ ‫خانگــی را در اتاقــی در منــزل مــادری ام راه انــدازی‬ ‫کــردم کتابخانــه ای کــه در حــد یــک کارتــن بــود و‬ ‫‪ ۴۰‬کتــاب و ‪ ۲۰‬مجلــه داشــت امــا اکنــون بیــش از‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬جلــد کتــاب در ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫رحیمــی اظهــار داشــت‪:‬کتابخانه خانگــی و‬ ‫و قفســه هایــش در حــد یــک کارتــن بــود امــا‬ ‫خیلــی زود رونــق گرفــت و بــه ســایر روســتاها‬ ‫هــم تســری پیــدا کــرد‪ ،‬ذوق و اشــتیاق کــودکان‬ ‫و نوجوانــان بــه کتــاب و کتابخوانــی عطــش را‬ ‫بــرای ادامــه کار و توســعه کتابخانــه خانگــی‬ ‫بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــور و هیجانــی کــه یــار‬ ‫مهربــان در کتابخانــه هــای خانگــی روســتاهای‬ ‫مرزی شهرســتان راز و جرگالن خراســان شــمالی‬ ‫بــه پــا کــرده اســت وصــف ناشــدنی اســت افــزود‪:‬‬ ‫بچه هــای منطقــه محــروم روســتای گرکــز کــه‬ ‫تــا ان زمــان‪ ،‬جــز کتــاب درســی کتابــی ندیــده و‬ ‫نخوانــده بودنــد کتــاب داســتان و برایشــان تازگــی‬ ‫داشــت ایــن اشــتیاق مــرا بــرای ایجــاد کتابخانه در‬ ‫ســایر روســتاها تشــنه تر کــرد‪.‬‬ ‫پیوستن یازده روستای گلستان‬ ‫به شبکه ملی اطالعات‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان گفــت‪ :‬دسترســی یــازده روســتای اســتان بــا جمعیتــی‬ ‫بالــغ بــر پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر بــه شــبکه ملــی اطالعــات بــا تکنولــوژی نســل چهــارم فراهــم شــد‪.‬‬ ‫محمــد احمــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬دسترســی ایــن روســتاها شــامل«اوقچی بــزرگ‪،‬‬ ‫اوقچــی کوچــک‪ ،‬ارجنلــی و کورلــر » در شهرســتان کاللــه‪« ،‬باقــر ابــاد‪ ،‬ســیدکالته‪ ،‬پــل ارام‪ ،‬قورچــای‬ ‫و شــش اب» « در شهرســتان رامیــان و روســتای « ســایر » در مینودشــت بــه شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای تقویــت زیــر ســاخت هــای روســتاهای مزبــور در اســتان‪ ،‬بــا نصــب هشــت دکل‬ ‫نتایج ازمون ورود به حرفه‬ ‫مهندسان اعالم شد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬نتایــج ازمــون ورود بــه حرفــه‬ ‫مهندســان اعــام شــد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی از اعــام نتایج ازمــون ورود بــه حرفــه مهندســان‬ ‫‪ ،‬کاردانهــای فنــی ســاختمان و تعییــن صالحیــت معمــاران تجربــی خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب وکار به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل‬ ‫رحیمــی اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد کتابخانه خانگی‬ ‫از روســتای گرکــز بــه بیــش از ‪ ۲۰‬روســتای دیگــر‬ ‫منطقــه ترکمــن نشــین و مــرزی تســری یافــت‬ ‫کــه کتابــدار بیشــتر انــان بانــوان بودنــد‪ ،‬البتــه‬ ‫اکنــون شــمار زیــادی از انــان غیرفعــال شــده‬ ‫اســت‪ .‬اکنــون چنــد روســتای بخــش جــرگالن‬ ‫دارای کتابخانــه خانگــی هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن ســال ها کــه اوازه کتابخانه‬ ‫خانگــی در روســتاهای ترکمــن نشــین اســتان‬ ‫پیچیــد بــه تدریــج خیــران بــه رونــق کتابخانــه‬ ‫کمــک کردنــد‪ ،‬برخــی قفســه در اختیــار قــرار‬ ‫دادنــد و برخــی کتــاب اهــدا کردنــد‪ ،‬شــمار‬ ‫کتاب هــا در ایــن کتابخانه هــا بــه بیــش از ســه‬ ‫هــزار جلــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتابــدار اظهــار داشــت‪ :‬خیــران و نیکــوکاران‬ ‫کمک هــای خوبــی بــه کتابخانه هــای خانگــی‬ ‫داشــتند‪ ،‬در برخــی مــوارد کســبه‪ ،‬قفســه ای را‬ ‫در مغــازه اش بــه کتابخانــه اختصــاص داده تــا‬ ‫بچه هــا و ســایر افــراد کتابهــا را بــه امانــت ببرنــد و‬ ‫برخــی هــم بــه تامیــن کتــاب هــای کمــک درســی‬ ‫کمــک کرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون مهــم تریــن دغدغــه بــرای‬ ‫توســعه کتابخانــه هــا در روســتاها‪ ،‬تامیــن فضــا‬ ‫اســت‪ ،‬کــودکان و خانــواده هــا در روســتاهای‬ ‫محروم منطقه ترکمن نشــین اســتقبال خوبی از‬ ‫کتــاب دارنــد امــا بــرای توســعه کار نیــاز بــه فضــای‬ ‫مناســب داریــم‪.‬‬ ‫این فعال اجتماعی اظهار داشت‪ :‬اکنون خیلی‬ ‫از برنامــه هــای جانبــی همچــون نشســت های‬ ‫کتابخوانــی کــه بــرای بچــه هــا اجرامــی شــود‬ ‫در فضــای بــاز در بــاغ و یــا زمین هــای اطــراف‬ ‫روســتاها برگــزار مــی شــود امــا درخواســت مــا این‬ ‫اســت کــه ایــن کــودکان از فضــای کتابخانــه ای‬ ‫مناســب بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی اقــدام ایــن بانــوی ترکمــن را خالقانــه‬ ‫توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون کــودکان ترکمــن‬ ‫زیــاد بــا کتــاب و کتابخوانــی انــس گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده افــزود‪ :‬ایــن بانــوی ترکمــن‬ ‫عــاوه بــر ترویــج کتابخوانــی‪ ،‬اهمیــت و نقــش‬ ‫محیــط زیســت در زندگــی بشــر را بــه کــودکان‬ ‫امــوزش مــی دهــد و بــه همــراه کــودکان جنــگل‬ ‫و رودخانــه را از زبالــه هــا پاکســازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫تاکنــون ایــن بانــوی ترکمــن بــا کمــک ادارات و‬ ‫نهادهــای فرهنگــی چندیــن نوبــت کــودکان عضــو‬ ‫کتابخانــه خانگــی خــود را بــه اردوهــای فرهنگــی و‬ ‫تربیتــی بــرده اســت‪.‬‬ ‫داســتان ایجــاد و راه انــدازی کتابخانــه خانگــی به‬ ‫وســیله صاحــب جمال رحیمی‪ ،‬فعــال فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شهرســتان مرزی و ترکمن نشــین راز و‬ ‫جــرگالن‪ ،‬حکایــت داســتان بــا «پایــان بــاز» اســت‬ ‫کــه هــر فــرد بســته بــه قالــب فکــری و همتــی کــه‬ ‫دارد مــی توانــد بــرای ان ادامــه داســتان را بنگارد و‬ ‫بــه ان تــداوم دهــد‪.‬‬ ‫پایــان بــاز یــک داســتان بــه معنــای پایــان یــک‬ ‫رویــداد نیســت‪ ،‬بلکــه مــی توانــد ســراغاز خیلــی‬ ‫از رویدادهــای خــوب باشــد‪ ،‬مثــل همیــن‬ ‫کتابخانه هــای خانگــی کــه خانــم صاحــب جمــال‬ ‫در یــک کارتــن ایجــاد و راه انــدازی کــرد و اکنــون به‬ ‫بســیاری از روســتاها تســری یافتــه اســت‪.‬‬ ‫منطقــه مــرزی راز و جــرگالن‪ ،‬تــا ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫بخشــی در تابعیــت شهرســتان بجنــورد بــود کــه‬ ‫بــا تصویــب دولــت بــه شهرســتانی مســتقل بــه‬ ‫مرکزیــت شــهر راز ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان کــه در شــمال غربــی خراســان‬ ‫شــمالی واقــع شــده از شــمال بــا ترکمنســتان‪،‬‬ ‫از شــرق بــه شهرســتان شــیروان‪ ،‬از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان و اســتان گلســتان‬ ‫و از جنــوب بــه شهرســتان های بجنــورد و مانــه‬ ‫و ســملقان محــدود می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان بــا گســتره حــدود ‪۳۱۳۸‬‬ ‫کیلومتــر مربــع یــک شــهر و ‪ ۳‬بخــش دارد و‬ ‫جمعیــت ان در ســال ‪ ۱۳۹۲‬افــزون بــر ‪ ۶۵‬هــزار‬ ‫نفــر بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫مخابراتــی نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از تقویــت زیــر ســاخت هــا بــه منظــور افزایــش پوشــش شــبکه ملــی اطالعــات در هفــت‬ ‫روســتای دیگــر در شهرســتان هــای علــی ابــاد و کاللــه در اینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن اداره‬ ‫کل بــرای ایــن اجــرای طــرح‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اواخــر تابســتان امســال ســاکنان ‪ ۲۰‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار فاقــد پوشــش اینترنــت در گلســتان‬ ‫از مزایــای شــبکه ملــی اطالعــات بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان بــا بیــان ایــن کــه ســاکنان ‪ ۸۶۲‬روســتای اســتان‬ ‫از شــبکه ملــی اطالعــات برخوردارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای بقیــه روســتاهای باقیمانــده بــا هــدف افزایــش‬ ‫پوشــش و ارتقــای کیفیــت اینترنــت در محــل ســکونت‪ ،‬برنامــه هــای الزم صــورت گرفتــه و بــا‬ ‫تخصیــص اعتبــار نســبت بــه رفــع ان اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی علــت کنــدی ایجــاد یــا تقویــت شــبکه ملــی اطالعــات بــرای روســتاهای باقیمانــده اســتان را‬ ‫ســخت گــذر بــودن و نبــود زیرســاخت هــا اعــام و اضافــه کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان دارای قابلیــت اتصــال بــه شــبکه ملــی اطالعــات هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ۹۳۴ ،‬روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار دارد کــه‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد جمعیــت اســتان را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫راه و شهرســازی اســتان گلســتان ‪ :‬مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان گلســتان در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی ایــن اداره کل بــا بیــان اینکــه‬ ‫ازمــون ورود بــه حرفــه مهندســان پیــرو شــصت و هشــتمین جلســه ســتاد کرونا‬ ‫از اردیبهشــت بــه مــرداد مــاه امســال موکــول شــده بــود افــزود‪ :‬ازمــون ورود به‬ ‫حرفــه مهندســان بــا حضــور نزدیــک بــه ‪ 7‬هــزار نفــر شــرکت کننــده گلســتانی‬ ‫روزهای ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬مرداد امســال همزمان با سراســر کشــور در اســتان گلســتان‬ ‫برگزار شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی گفــت‪ :‬بــه منظــور کاهــش حجــم داوطلبــان در محــل برگــزاری ازمــون‬ ‫‪ ،‬تعــداد مراکــز ازمــون در اســتان بــه ‪ 5‬مرکــز و تعــداد روزهــای برگــزاری ازمــون‬ ‫از ‪ 2‬بــه ‪ 3‬روز افزایــش یافــت و در تمامــی حــوزه هــای برگــزاری ازمــون بــا‬ ‫هماهنگــی دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬نظــارت کامل بر اجــرای پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــرکت کننــدگان در ازمــون هــای مذکــور مــی تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه وب ســایت دفتــر امــور مقــررات ملــی ســاختمان وزارت راه و‬ ‫شهرســازی بــه ادرس ‪ www.inbr.ir‬از نتیجــه ازمــون خــود مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چنانچــه شــرکت کننــدگان نســبت بــه نتایــج ازمــون اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد حداکثــر تــا ســوم اذر مــاه ســالجاری نســبت بــه ثبــت‬ ‫ ســیاه شــدن روغــن بــه معنــای عــدم کیفیــت ان و معیــار‬‫تعویــض روغــن نیســت‪.‬‬ ‫ گریــس روی قطــب هــای باتــری مانــع ســولفاته شــدن‬‫ســر کابــل باتــری نمــی شــود‪.‬‬ ‫ درجــا کار کــردن موتــور خــودرو در فصــل ســرما روش‬‫مناســبی بــرای گــرم کــردن خــودرو نیســت ‪.‬خــودرو را در‬ ‫حــال حرکــت گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫ از ساســات فقــط بــرای روشــن کــردن خــودرو در هــوای‬‫ســرد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ ترموستات خودرو را هرگز باز نکنید‪.‬‬‫ بــرای توقــف بیــش از ‪ 2‬دقیقــه خــودرو را خامــوش‬‫کنیــد‪.‬‬ ‫ ســرعت زیــاد و ترمزهــای ناگهانــی‪ ،‬مصــرف ســوخت را تــا‬‫‪ 50‬درصــد افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ بــا افزایــش ســرعت‪ ،‬مصــرف ســوخت را بــه طــور‬‫تصاعــدی بــاال می بــرد‪.‬‬ ‫ در ســرعت ‪ 125‬کیلومتــر مصــرف ســوخت تقریبــا دو‬‫برابــر مــی شــود ‪ -‬اگــر بــا ‪ 125‬کیلومتــر برانیــد دوبرابــر وقتــی‬ ‫کــه ‪ 80‬مــی رانیــد هزینــه ســوخت داریــد‪.‬‬ ‫ بــرای روشــن کــردن خــودرو از فشــار دادن مســتمر پــدال‬‫گاز خــودداری نمائیــد‪.‬‬ ‫ در شــروع بــاران لغزندگــی ســطح معابــر چنــد برابــر مــی‬‫شــود‪.‬‬ ‫ در برابــر هــر ‪ 10‬کیلومتــر ســرعت در ســاعت‪ ،‬در شــب و‬‫تاریکــی معــادل ‪ 6‬متــر از عمــق بینایــی کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫ در شــب ‪ 16‬کیلومتــر کمتــر از ســرعت خــود در روز‬‫حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫ ضدیــخ فقــط بــرای زمســتان و فصــل ســرما نیســت‬‫چراکــه ضدیــخ دارای خاصیــت ضدجــوش و ضــد خورندگــی‬ ‫نیــز هســت‪.‬‬ ‫ وجــود کپســول اتــش نشــانی بــا حجــم مناســب در‬‫خــودرو ‪ 100‬درصــد الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ اگــر تایــر خــودرودر ســرعت ‪ 80‬کیلومــت در ســاعت ‪100‬‬‫درصــد کارکــرد داشــته باشــد در ســرعت ‪ 130‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت ‪ 40‬درصــد ســایش زودرس خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ ‪ 70‬درصــد تلفــات جانــی در تصادفــات رانندگــی در‬‫اثــر ضربــه مغــزی رخ مــی دهــد ‪.‬بــا بســتن کمربنــد از ان‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ خطرنــاک تریــن زمــان رانندگــی در روز بیــن ســاعت ‪ 2‬تــا‬‫‪ 4‬بعــد از ظهــر و ‪ 6‬تــا ‪ 8‬صبــح اســت‪.‬در ایــن زمــان بــدن‬ ‫انســان بــه طــور طبیعــی دچــار کاهــش انــرژی مــی شــود‪.‬‬ ‫ اســتفاده از کمربنــد ایمنــی ‪ ,‬صدمــات وارده بــه ناحیــه‬‫ســر را در بزرگســاالن بیــش از ‪ 50‬درصــد و در کــودکان تــا‬ ‫‪ 25‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ هنــگام روشــن نمــودن کولــر حتمــا توقــف نمــوده‬‫و در ســرباالیی هــا طوالنــی و توقــف زیــاد کولــر را‬ ‫خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫ ســوراخ کــردن فیلتــر هــوای نــو هنــگام تعویــض ســبب‬‫وارد شــدن ذرات گــرد و غبــار بــه موتــور شــده و صدمــات‬ ‫جبــران ناپذیــری دارد‪.‬‬ ‫اعتــراض خــود از طریــق ادرس هــای الکترونیکــی درج شــده در دســتورالعمل‬ ‫اجرایــی کــه از ســایت ‪ www.inbr.ir‬قابــل بارگــذاری اســت‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی گلســتان دربــاره طــی مراحــل اخــذ پروانــه اشــتغال‬ ‫پذیرفتــه شــدگان نیــز گفــت‪ :‬پذیرفتــه شــدگان بــرای تشــکیل پرونــده و ارائــه‬ ‫مــدارک بــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ‪ ،‬مراجعــه و پــس از‬ ‫تکمیــل پرونــده و طــی مراحــل اداری‪ ،‬پروانــه خود را از اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مهنــدس محبوبــی ادامــه داد‪ :‬قبولــی ازمــون ورود بــه حرفــه مهندســان ‪،‬‬ ‫کاردانهــای فنــی ســاختمان و تعییــن صالحیــت معمــاران تجربی حداکثــر بــه‬ ‫مــدت ســه ســال دارای اعتبــار مــی باشــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت هــدف از برگــزاری ایــن ازمــون اخــذ پروانــه اشــتغال بــه کار‬ ‫مهندســی در هفــت رشــته معمــاری‪ ،‬بــرق‪ ،‬مکانیــک‪ ،‬عمــران‪ ،‬شهرســازی‪،‬‬ ‫ترافیــک و نقشــه بــرداری و شــش رشــته کاردانــی معمــاری‪ ،‬عمــران‪ ،‬تاسیســات‬ ‫مکانیکــی‪ ،‬تاسیســات برقــی‪ ،‬شهرســازی و نقشــه بــرداری و صالحیــت معمــاران‬ ‫تجربــی در پایــه ‪ 3‬و تعییــن صالحیــت معمــاران تجربــی در پایــه هــای ســه و دو‬ ‫و یــک بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 40‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪425‬‬ ‫پایان بازسازی مناطق‬ ‫زلزله زده تا چهار ماه اینده‬ ‫پرداخت بیش از هزار‬ ‫پرونده خوداظهاری‬ ‫خسارت وارده برق‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گفــت‪ :‬تــا چهــار مــاه‬ ‫معــاون هماهنگــی مدیریــت هــای توزیــع بــرق‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هــزار و ‪ ۴۸۴‬پرونــده خوداظهــاری خســارت‬ ‫وارده بــرق بــه مبلــغ ‪۵۲‬میلیــارد و ‪ ۵۵۵‬میلیــون‬ ‫ریــال طــی هفــت مــاه گذشــته پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫علیرضا حســینی در این خصوص اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن پرونــده هــا تــا پایــان مهــر مــاه امســال توســط‬ ‫‪ ۲‬شــرکت بیمــه کوثــر و ســینا بــراورد و پرداخــت‬ ‫شــد بــه طــوری کــه هــزار و ‪ ۳۴۳‬پرونــده بــه مبلــغ‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــارد و ‪ ۴۶۱‬میلیــون ریــال توســط شــرکت‬ ‫بیمــه کوثــر و ‪ ۱۴۱‬پرونــده بــه مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۹۴‬‬ ‫میلیــون ریــال توســط بیمــه ســینا بــه مشــترکان‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تشــکیل و پرداخــت خســارت‬ ‫های وارده برق در سال جاری نسبت به کل سال‬ ‫قبــل افزایــش دارد افــزود‪ :‬ســال گذشــته بیــش از‬ ‫‪ ۱۸‬میلیــارد ریــال خســارت وارده بــه مشــترکان برق‬ ‫در خراســان شــمالی پرداخت شــد‪.‬‬ ‫حســینی کل پرونــده هــای خــود اظهــاری بیمــه‬ ‫کوثــر را در ســال گذشــته ‪ ۶۸۱‬مــورد اعــام و ارزش‬ ‫ریالــی ان را معــادل ‪ ۲۹‬میلیــارد و ‪ ۴‬میلیــون و‬ ‫‪ ۷۰۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ریــال ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ایــن پرونــده هــا در ســال قبــل ‪ ۵۰۶‬تاییــد‬ ‫شــد کــه ارزشــی معــادل بیــش از ‪ ۱۷‬میلیــارد و ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون ریــال داشــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۳۶‬پرونــده‬ ‫بــه ارزش یــک میلیــارد و هشــت میلیــون و ‪۳۷۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۱۰‬ریــال نیــز از ســوی بیمــه ســینا بــه‬ ‫مشــترکان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی یکــی از اســتان هایــی بــود کــه‬ ‫امســال بــا قطعــی بــرق مواجــه شــد و بــا وجــود‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای قطــع بــرق محــات مختلــف در‬ ‫ســاعات مختلــف شــبانه روز گاه بــرق بــدون اطالع‬ ‫قبلــی قطــع و خســارت هایــی نیــز بــه مشــترکان‬ ‫وارد شــد‪.‬‬ ‫از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری اســتان خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۳۵۳‬هزار و ‪ ۶۹۸‬خانوار مشــترک شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق هســتند که ‪ ۸۴‬درصد مشــترک بخش‬ ‫خانگــی و مابقــی نیــز در بخــش خدمــات‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫کشــاورزی و ســایر مصــارف هســتند و طبــق امــار‬ ‫رســمی حــدود ‪ ۹۹.۹‬از خانوارهــای شــهری و‬ ‫روســتایی ایــن اســتان از نعمــت روشــنایی بــرق‬ ‫برخوردارنــد‪.‬‬ ‫میانگیــن مصــرف مشــترکان خانگــی بــرق ‪۲۰۰‬‬ ‫مــگاوات اســت‪.‬‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ‬ ‫صنعتــی از جملــه پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ریختــه‬ ‫گــری و الومینــا‪ ،‬مصــرف بــرق اســتان بــه ‪ ۳۸۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰۰‬مــگاوات مــی رســد‪.‬‬ ‫اتــی کار بازســازی مناطــق زلزلــه زده کشــور بــه پایــان خواهــد‬ ‫رســید و مــردم خســارت دیــده خواهنــد توانســت در منــازل‬ ‫خــود ســاکن شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اکبــر نیکــزاد بــه خبرنــگاران‬ ‫در بجنــورد اظهــار داشــت‪ ۳۰ :‬هــزار واحــد مســکونی خســارت‬ ‫دیــده از حادثــه زلزلــه در برنامــه بازســازی قــرار گرفــت کــه‬ ‫اکنــون ‪ ۱۰‬هــزار واحــد تکمیــل و ‪ ۲۰‬هــزار واحــد از ان باقــی‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خســارت های زلزلــه بــه واحدهــای مســکونی‬ ‫اســتان هرمــزگان گفــت‪ :‬در ایــن حادثــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬واحــد‬ ‫مســکونی نیــاز بــه بازســازی پیــدا کــرد و ‪ ۷۵۰‬واحــد مســکونی‬ ‫هــم بایــد تعمیــر شــود‪.‬‬ ‫نیکــزاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حجــم بــاالی کار بــرای‬ ‫بازســازی مناطــق زلزلــه زده اســتان هرمــزگان‪ ،‬اســتان هــای‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬کرمــان و یــزد بــه کمــک امده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون نیمــی از واحدهــای مســکونی‬ ‫در روســتاهای کشــور بایــد مقــاوم ســازی شــود افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه زلزلــه خیــز بــودن مناطــق مختلــف کشــور‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫مقــاوم ســازی واحدهــای مســکونی ســرعت دهیــم و در ایــن‬ ‫زمینــه ســالی ‪ ۲۰۰‬هــزار تــا ‪ ۲۵۰‬هــزار واحــد مســکونی مقــاوم‬ ‫ســازی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســقف تســهیالت بهســازی طــرح ویــژه‬ ‫مســکن روســتایی بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان بــه ازای هــر‬ ‫واحــد مســکونی افزایــش یافتــه اســت و ایــن تســهیالت بــا‬ ‫نــرخ پنــج درصــد و دوره بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله در اختیــار‬ ‫متقاضیــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫نیکــزاد گفــت‪ :‬متقاضیــان دریافــت تســهیالت مســکن‬ ‫روســتایی بــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬ماهیانــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان قســط پرداخــت مــی کننــد امــا بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه برخــی خانــواده هــای محــروم تــوان پرداخــت‬ ‫همیــن میــزان را ندارنــد‪ ،‬حمایــت هــای الزم از انــان انجــام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۸۴‬تنهــا هفــت درصــد از منــازل‬ ‫روســتاییان کشــور مقــاوم ســازی شــده بــود امــا بــا پرداخــت‬ ‫تســهیالت بهســازی اکنــون ایــن رقــم بــه ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تســهیالت مســکن روســتایی بــا ضمانــت زنجیــره ای پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اکبــر نیکــزاد بــرای افتتــاح ‪ ۱۴۳‬واحــد مســکونی مناطــق زلزله‬ ‫زده روز یکشــنبه بــرای دومیــن بــار در طــی ‪ ۲‬مــاه گذشــته بــه‬ ‫خراســان شــمالی ســفر کرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اتش ‪ ۶۹۰‬هکتار از عرصه های‬ ‫طبیعی را در سالجاری سوزاند‬ ‫کاشت بیش از ‪ ۸‬هزار اصله‬ ‫نهال جایگزین حبس در گلستان‬ ‫اجرای طرح سالم سازی فضای‬ ‫پارک های شهر گرگان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر ضــرورت همراهــی عالقمنــدان بــه طبیعــت بــرای حفــظ از‬ ‫عرصه هــای ملــی گفــت کــه از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۶۹۰‬هکتــار‬ ‫از مراتــع و جنگل هــای ایــن اســتان دچــار اتش ســوزی شــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت ‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت ‪ ۲۲۴‬فقــره اتــش ســوزی در عرصــه هــای جنگلــی گلســتان‬ ‫بــه وقــع پیوســت کــه ســهم جنــگل های پهــن برگ و هیرکانــی ‪۱۵۶‬‬ ‫فقــره‪ ،‬دســت کاشــت ‪ ۴۸‬فقــره ‪ ،‬مراتــع ‪ ۲۰‬فقــره بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت پوشــش ‪ ۶۶۴‬هکتــار جنــگل پهــن‬ ‫بــرگ‪ ۱۱ ،‬هکتــار مرتــع و ‪ ۱۶‬هکتــار درختــان دســت کاشــت بــه‬ ‫خاکســتر تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا هــدف جبــران بخشــی از ایــن اتــش ســوزی در‬ ‫قالــب پویــش ملــی نهالــکاری‪ ،‬بخشــی از عرصــه هــای جنگلــی‬ ‫درازنــوی کردکــوی کــه در حریــق چندمــاه قبــل از بیــن رفتــه بــود‬ ‫بــا حضــور عالقــه منــدان بــه طبیعــت و پرســنل دســتگاه هــای‬ ‫دخیــل‪ ،‬نهالــکاری و بــذرکاری مــی شــود‪.‬‬ ‫به گفتــه وی چنــدی پیــش حــدود ‪ ۳۵۰‬هکتــار از عرصــه های جنگلی‬ ‫مناطــق دراز نــو و جهــان نمــای کردکــوی طعمــه حریق شــده بود‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان میــزان از کاشــت بیــش‬ ‫از هشــت هــزار اصلــه نهــال بــا صــدور ارا جایگزیــن حبــس توســط‬ ‫محکومــان خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا رای قضــات اســتان ‪،‬‬ ‫طــی پارســال و امســال تعــدادی از محکومــان بــه جــای تحمــل حبس‬ ‫در مجمــوع بــه کاشــت هشــت هــزار و ‪ 104‬نهــال مکلــف شــدند که از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ 3‬هــزار اصلــه نهــال‪ ،‬ســال گذشــته کاشــته شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ادامــه داد‪ :‬بــا نظــارت و برنامــه ریــزی اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬کاشــت ‪ 5‬هــزار اصلــه نهــال دیگــر هــم همزمــان بــا اغــاز‬ ‫فصــل درختــکاری‪ ،‬توســط محکومــان اغــاز مــی شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی با اشــاره به این که گلســتان از اســتان های پیشــرو کشــور‬ ‫در صــدور ارای جایگزیــن حبــس اســت افــزود‪ :‬ایــن مجازات هــا بــرای‬ ‫کســانی کــه جرایــم ســبک مرتکــب می شــوند و ســابقه دار نیســتند‪،‬‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان ادامــه داد‪ :‬مختومــه شــدن پرونده‬ ‫در مرحلــه دادســرا بــا هــدف جلوگیــری از برچســب زنــی بــه افــراد‪،‬‬ ‫ازادی مشــروط و تعلیق مراقبتی از دیگر نهادهای پیش بینی شــده‬ ‫در قانــون اســت کــه قضــات گلســتانی بــرای جلوگیــری از ورود افــراد‬ ‫بــه زنــدان در جرائــم ســبک اعمــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان از اجــرای‬ ‫طــرح ســالم ســازی فضــای پــارک هــای شــهر گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفت‪:‬بــا اجــرای ایــن طــرح افــراد مخــل نظــم‬ ‫و ارامــش عمومــی و خــرده فروشــان مــواد مخــدر کــه در محیــط‬ ‫پــارک هــای ســطح شــهر گــرگان بــه ویــژه شــب هــا پاتــوق‬ ‫می کردنــد ‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬در ایــن طــرح حضــور محســوس و‬ ‫نامحســوس پلیــس در فضــای پــارک هــا بــه ویــژه هنــگام شــب‬ ‫بیشــتر مــی شــود تــا خانــواده هــا در فضــای امــن و ســالم ‪،‬‬ ‫گشــت و گــذار کننــد ‪.‬‬ ‫اســپانلو از رصــد فضــای مجــازی هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫کســانی کــه بــا انتشــار و پخــش تصاویــر در فضــای مجــازی‬ ‫بــرای یکدیگــر شــاخ و شــانه مــی کشــند و مــردم را بــه وحشــت‬ ‫می اندازنــد‪ ،‬برخــورد خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن‬ ‫کــه امنیــت مــردم شــوخی بــردار نیســت افــزود‪ :‬دادســتانی‬ ‫قاطعانــه پشــتیبان نیــروی انتظامــی اســت و در دادســرای‬ ‫مرکــز اســتان هــم یــک شــعبه ویــژه ‪ ،‬پرونده هــای مربــوط بــه‬ ‫مجرمــان حرفــه ای و خطرنــاک را رســیدگی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫در میــان جمعیــت کل و بــز و قــوچ و میــش در منطقــه ســالوک‬ ‫مشــاهده شــده و خوشــبختانه در ســایر گونــه هــا و مناطــق دیگــر‬ ‫گزارشــی از ایــن بیمــاری بــه دســت نرســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬گشــت هــا در منطقــه حضــور داشــته‬ ‫و پایــش مجموعــه ســالوک در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی اعــام‬ ‫کــرده اســت کــه بــه احتمــال فــراوان منشــا بیمــاری دام اهلــی‬ ‫اســت کــه بــه صــورت غیرمجــاز در منطقــه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی ســالوک بــا گســتره ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار در شــمال‬ ‫غربــی شهرســتان اســفراین‪ ،‬بــه دلیــل شــرایط توپوگرافــی‬ ‫دشــتی و کوهســتانی‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از متنــوع تریــن‬ ‫زیســتگاه هــای اســتان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫بخــش شــمالی ایــن پــارک دارای جاذبــه هــای طبیعــی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬کوهســتانی و زیســتگاه حیوانــات کــوه زی و‬ ‫قســمت جنوبــی زیســتگاه حیوانــات دشــت زی اســت‪.‬‬ ‫قــوچ و میــش اوریــال‪ ،‬بــز‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬گربــه پــاالس و گــراز از‬ ‫جانــوران شــاخص پــارک ملــی ســالوک اســفراین هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن ‪۲‬‬ ‫پــارک ملــی ســالوک و ســاریگل‪ ۲ ،‬منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫و ســه منطقــه شــکار ممنــوع بــا تنــوع گیاهــی و جانــوری‬ ‫ارزشــمند‪ ،‬از مهم تریــن ذخیــره گاه هــای ژنتیکــی غنــی‬ ‫کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫طاعون ‪ 65‬قربانی در حیات‬ ‫وحش گرفت‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در منطقــه ســالوک شهرســتان‬ ‫اســفراین ‪ ۲‬الشــه جدیــد از وحــوش تلــف شــده بــر اثــر طاعــون‬ ‫نشــخوارکنندگان کوچــک شناســایی شــد کــه شــمار تلفــات ایــن‬ ‫بیمــاری بــه ‪ ۶۵‬راس رســید‪.‬‬ ‫حســن پهلــوان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬الشــه وحــوش‬ ‫شناســایی شــده در ســالوک اســفراین کشــف و امحــا شــد‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬پایــش منطقــه ســالوک بصــورت هــر‬ ‫روزه ادامــه دارد و اهــک پاشــی و ضدعفونــی ابشــخورهای‬ ‫منطقــه و دور کــردن دام هــای اهلــی از مــرز منطقــه بــرای‬ ‫مقابلــه بــا بیمــاری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫پهلــوان اظهــار داشــت‪ :‬تلفــات طاعــون نشــخوارکنندگان کوچک‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ظرفیت های استان پاسخگوی‬ ‫نگهداری معتادان متجاهر‬ ‫نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای اســتانی‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم گفــت‪ :‬ظرفیــت تنهــا مرکــز نگهــداری‬ ‫معتادان متجاهر استان ‪ 100‬نفر است در حالیکه تعداد معتادان‬ ‫متجاهــر نیازمنــد نگهــداری ‪ ،‬چنــد برابــر ایــن عــدد اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی اظهــار داشــت‪ :‬بایــد ظرفیــت همــه‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــا حــوزه بــرای افزایــش مراکــز‬ ‫نگهــداری معتــادان متجاهــر بــه کار گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬نگهــداری و ســاماندهی ایــن افــراد از‬ ‫یکســو اســیب های اجتماعی و ســرقت های خرد را کمتر‬ ‫مــی کنــد و از طرفــی نیــاز ایــن معتــادان بــه غــذا و امکانــات‬ ‫بهداشــتی و ســرپناه را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫طــاق و اســیب های اجتماعــی ناشــی از ان موضــوع‬ ‫دیگــر جلســه بــود ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری درایــن بــاره گفــت‪ :‬هــر چنــد‬ ‫میــزان طــاق در گلســتان ازمیانگیــن امارهــای کشــوری‬ ‫پاییــن تــر اســت امــا تــاش مــی کنیــم از ظرفیــت شــورای‬ ‫حــل اختــاف بــرای ســازش بیشــتر زوجیــن و جلوگیــری‬ ‫از فروپاشــی خانواده هــا اســتفاده کنیــم تــا اســیب هــای‬ ‫مربــوط بــه فرزنــدان طــاق جلوگیــری پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه بــه مشــکالت مــرز اینچــه بــرون هــم‬ ‫پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــه علت اهمیت‬ ‫اینچــه بــرون از نظــر اقتصــادی و توســعه اســتان‪ ،‬بنــا‬ ‫شــد در جلســه دیگــری بــا حضــور اســتاندار‪ ،‬رئیــس کل‬ ‫دادگســتری و مدیــران دســتگاه های اجرایــی مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه راه اهــن و ایــن گمــرک بررســی و راهکارهــا و‬ ‫تدابیــر بــرای حــل ان اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان هــم در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر افزایــش‬ ‫ظرفیــت مراکــز نگهــداری معتــادان گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه ظرفیــت و‬ ‫تعــداد پذیــرش معتــادان متجاهــر در ایــن مراکــز بیشــتر نشــود‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح هــای مقطعــی اثرگــذار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬یکــی از برنامــه هایــی که شــبانه‬ ‫روزی و بــی وقفــه در دوره دادســتانی در حــوزه قضایــی‬ ‫شهرســتان گــرگان دنبــال خواهــم کــرد‪ ،‬ناامــن کــردن‬ ‫فضــا بــرای مجرمــان بــه ویــژه مجرمــان حــوزه مــواد مخــدر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫چهارمیــن جلســه اســتانی شــورای پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جــرم اســتان در دادگســتری برگــزار شــد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 77‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪19‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی و متغیــر‪ .‬احتمــال‬ ‫بــارش بــاران ‪.%50‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪425‬‬ ‫طنز‬ ‫نجات ‪ ۵۲‬قطعه‬ ‫ماهی خاویاری از‬ ‫تور صیادان گلستانی‬ ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۲‬قطعــه ماهــی خاویــاری نابالــغ از ابتدای فصل صیــد در این‬ ‫اســتان از تــور صیــادان نجــات یافتــه و در دریــا رهــا شــدند‪.‬‬ ‫محســن یحیایــی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬عــاوه بــر رهاســازی‬ ‫ماهیــان خاویــاری غیــر اســتاندارد گرفتــار در تــور‪ ،‬ســاالنه میلیــون هــا‬ ‫بچــه ماهــی «کلمــه» بــا هــدف بازســازی ذخایــر ابــزی و اســتفاده بــه‬ ‫عنــوان غــذای ماهیــان خاویــاری در دریــای خــزر رهــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۱۰‬میــادی صیــد ماهیــان‬ ‫خاویــاری فقــط بــرای تامیــن مولــد مراکــز بازســازی ذخایر‪ ،‬احیــای ذخایر‬ ‫و جلوگیــری از انقــراض نســل گونــه هــای اســیب دیده صــورت می گیرد‬ ‫و صیــد تجــاری ان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫ماهیــان خاویــاری از خانــواده تــاس ماهیــان از جملــه گونــه هــای ابزی‬ ‫کــم نظیــری هســتند کــه بــا توجــه بــه قدمــت انها بــه عنوان فســیل های‬ ‫زنده شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ماهیــان بــه ‪ ۲۷‬گونــه و زیرگونــه در جهــان تقســیم مــی شــوند‬ ‫کــه پنــج گونــه شــامل فیــل ماهــی یــا بلــوگا‪ ،‬تــاس ماهــی روســی یــا‬ ‫چالبــاش‪ ،‬تــاس ماهــی ایرانــی یــا قــره بــرون‪ ،‬ماهــی شــیپ و ماهــی‬ ‫ازون بــرون یــا ســوروگا از گونــه هــای اصلــی دریــای خــزر هســتند‪.‬‬ ‫خاویار ماهیان خاویاری از گران ترین غذاهای جهان است‪.‬‬ ‫یحیایــی ادامــه داد‪ :‬از ‪۱۵‬مهرمــاه تاکنــون حــدود ‪ ۴۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم انــواع ماهــی توســط ‪ ۱۵‬شــرکت پــره گلســتان از‬ ‫دریــا صیــد شــد کــه ســهم هــر شــرکت پــره حــدود ســه هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬تطابــق امارهــای ســال جــاری بــا ســال گذشــته‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه میــزان برداشــت از خــزر بــه طــور تقریبــی‬ ‫ثابــت مانــده اســت و صیــادان در هــر مرحلــه پــره کشــی ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلوگــرم انــواع ماهــی ســفید‪ ،‬کپــور‪ ،‬کفــال و دیگــر ماهیــان‬ ‫اســتخوانی را اســتحصال مــی کننــد‪.‬‬ ‫یحیایــی گفــت ‪ :‬بیشــترین صیــد صــورت گرفتــه ســال جــاری بــه‬ ‫ماهــی کفــال بــا ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬کیلوگــرم تعلــق دارد و ماهــی‬ ‫کیــور و ســفید بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬و ‪ ۶۵۰‬کیلوگــرم ســایر گونــه هــای‬ ‫صیــد شــده را شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫یحیایــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه صیــد ســال جــاری همتــراز بــا‬ ‫میزان صید در ســال گذشــته باشــد و برداشــت ماهی اســتخوانی‬ ‫کاهــش نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــا وجــود ‪ ۱۵‬شــرکت بــا ‪ ۶۷۵‬ماهیگیــر‬ ‫در مجموع ‪ ۱۸‬شــرکت پره در گلســتان‪ ،‬فعال هســتند‪.‬‬ ‫فصــل صیــد ماهیــان اســتخوانی دریــای خــزر بــه طــور معمــول‬ ‫‪ ۱۵‬فروردیــن هــر ســال بــه پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫ماهیگیــری در ســواحل خــزر بــه روش «پــره» انجــام مــی شــود‬ ‫بــه ایــن صــورت کــه تورهایــی بــا ارتفــاع هفــت تــا ‪ ۱۰‬متــر و بــه‬ ‫طــول هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر بــه کمــک یــک قایــق بــه صــورت نیــم دایــره‬ ‫در فاصلــه مشــخصی از ســاحل دریــا ( ‪ ۱۴‬متــری عمــق دریــا )‬ ‫گســترده و پــس از انباشــته شــدن از ماهیــان اســتخوانی شــامل‬ ‫گونــه هــای کفــال‪ ،‬ســفید و کپــور بــه وســیله تراکتــور بــه ســاحل‬ ‫کشــیده می‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫ســر صیــاد‪ ،‬فــوکا پــوش ( صیــادان باچکمــه هــای بلنــد)‪ ،‬تــور‬ ‫ریــز‪ ،‬مرمــت کار تــور‪ ،‬قایقــران و راننــده تراکتــور از نیروهــای‬ ‫اصلــی در انجــام صیــد پــره هســتند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫فوت شهروند اسفراینی براثر‬ ‫گازگرفتگی‏‬ ‫دستگیری سارق حرفه ای‬ ‫محتویات خودرو‬ ‫بخشش ‪ 15‬محکوم به قصاص‬ ‫از ابتدای امسال در گلستان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از فــوت‬ ‫شــهروند ‪ 54‬ســاله اســفراینی بــه علــت گازگرفتگــی خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «ســید ســعید عزیــزی » در تشــریح‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‏دریافــت خبــری از طریــق‬ ‫مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر یــک فقــره حادثــه‬ ‫گازگرفتگــی در منزلــی مســکونی در ‏روســتای ســارمران‬ ‫بالفاصلــه عوامــل پاســگاه ســارمران و مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی در محــل حاضــر شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس بــا انجــام تحقیقــات میدانــی‬ ‫در محــل متوجــه شــدند مــردی ‪ 54‬ســاله داخــل منزلــش بــه‬ ‫علــت‏نشــت گا ‪‎‬ز ‪CO‬دچــار گازگرفتگــی شــده و جــان خــود را‬ ‫ازدســت داده بــود‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بابیــان‬ ‫اینکــه در ایــن خصــوص پرونــده ای تشــکیل و بــا دســتور‬ ‫مقــام ‏قضایــی جســد متوفــی تحویــل پزشــکی قانونــی‬ ‫شد‪،‬خاطرنشــان کــرد ‪:‬شــهروندان عزیــز هنــگام اســتفاده‬ ‫از وســایل ‏گرمایشــی به خصــوص بخــاری از اتصــال و‬ ‫محکــم بــودن لولــه‪ ،‬شــیلنگ گاز و دودکــش اطمینــان‬ ‫حاصــل نماینــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از‬ ‫دســتگیری ســارق حرفــه ای محتویــات‏خــودرو بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ«محمدرضا قائمی نژاد» در تشــریح جزئیات این‬ ‫‏خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت محتویــات خــودرو‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‏مامــوران تجســس کالنتــری‪11‬‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بــا بررســی های فنــی پلیســی و گشــت زنــی هدفمنــد‬ ‫ســارق حرفــه ای در شــهر اشــخانه‏شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیری شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قائمی نــژاد اظهارداشــت‪ :‬ســارق ‪ 27‬‏ســاله محتویــات‬ ‫خــودرو پــس را از بــاز نمــودن درب خــودرو اقــدام بــه ســرقت باطــری‬ ‫خودرو‪،‬کپســول گازمایع‪،‬الســتیک زاپــاس و ســایرلوازم خودروکــرده بــود‬ ‫و دربازجویی هــای تخصصــی بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت مشــابه اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه از شــهروندان خواســت‪ ،‬‏در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه فعالیــت غیرقانونــی و مجرمانــه توســط افــراد فرصت طلب‬ ‫و قانون گریــز‪ ،‬‏مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق تلفــن‬ ‫فوریت هــای پلیــس ‪ 110‬اعــام تــا نســبت بــه دســتگیری‏مجرمــان‬ ‫و متخلفــان اقــدام شــود‏‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان از بازگشــت به خانواده ‪15‬‬ ‫محکــوم بــه قصــاص از ابتــدای امســال در اســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پانزدهمیــن بخشــش محکــوم بــه‬ ‫قصــاص کــه بــه تازگــی در مینودشــت اتقــاق افتــاد یــک‬ ‫جــوان متولــد ‪ ، 74‬فرصــت زندگــی دوبــاره پیــدا کــرد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان افــزود‪ :‬ایــن جــوان زمانــی‬ ‫کــه ‪ 23‬ســاله بــود مــرگ یــک نفــر دیگــر را رقــم زد و حکــم‬ ‫قصــاص او در نوبــت اجــرا بــود کــه بــا پادرمیانــی دادســتان‬ ‫شهرســتان مینودشــت و پیگیــری اعضــای شــورای حــل‬ ‫اختــاف زنــدان گنبــدکاووس ‪ ،‬خانــواده مقتــول بزرگوارانــه‬ ‫از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند ‪.‬‬ ‫اســیابی از درصــد بــاالی ســازش پرونــده هــا در اســتان هــم‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال هــم بیــش از ‪ 72‬هــزار‬ ‫پرونــده در شــعب شــورای حــل اختــاف اســتان تشــکیل‬ ‫شــده کــه نزدیــک بــه ‪ 40‬درصــد ایــن پرونــده هــا پــس از‬ ‫رســیدگی‪ ،‬بــا پادرمیانــی اعضــای ایــن شــورا بــه ســازش‬ ‫طرفیــن ختــم شــده اســت در حالیکــه میانگیــن ســازش‬ ‫پرونــده هــا در کشــور ‪ 34‬درصــد اســت ‪.‬‬ ‫ضرورت نیاز به رفع‬ ‫‪ ۶۸‬بریدگی غیرایمن‬ ‫جاده ای در گلستان‬ ‫غیرایمــن هســتند‬ ‫فرمانــده پلیــس راه گلســتان خبــر از شناســایی ‪ ۱۱۶‬نقطــه حادثــه خیــز‬ ‫جدیــد در محورهــای اســتان داد و گفــت‪ :‬ایــن تعــداد نقطــه پرتصــادف‬ ‫بــا همــکاری کارشناســان پلیــس راه و راهــداری اســتان شناســایی و بــرای‬ ‫تاییدنهایــی در کمیتــه تخصصــی در مرکــز بــه تهــران معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ ۱۲۳ :‬نقطــه پرتصــادف نیــز طــی چنــد ســال‬ ‫اخیــر در محورهــای مختلــف اســتان مــورد شناســایی قــرار گرفتــه کــه‬ ‫بــرای بیشــتر ایــن نقــاط بــرای امــد و شــد وســایط نقلیــه‪ ،‬اقدامــات اولیــه‬ ‫اشکارســازی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی یــاداور گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ،‬عملیــات اشکارســازی و‬ ‫رفــع خطــر تصــادف در ‪ ۴۸‬نقطــه اولویــت دار بــه طــور زیرســاختی و کامل‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصد تصادفات گلستان مربوط به موتورسیکلت‬ ‫فرمانــده پلیــس راه گلســتان‪ ،‬اســتفاده نادرســت از موتورســیکلت‬ ‫در اســتان را یکــی از معضــات جــدی در رانندگــی برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۴۳‬درصــد از تصادفــات رانندگــی در ایــن اســتان بــه رانندگــی بــا‬ ‫موتورســیکلت اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وجــود شــرایط اب و هوایــی مســاعد‪ ،‬نزدیکــی روســتاها‬ ‫و شــهرها بــه یکدیگــر‪ ،‬تســهیل در تــردد و حضــور در مزرعــه از مهمتریــن‬ ‫دالیــل ترغیــب ســاکنان ایــن اســتان بــه خریــد موتورســیکلت و اســتفاده‬ ‫از ایــن وســیله نقلیــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن اســتان ‪ ۲۲۰‬هــزار دســتگاه موتورســیکلت وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی در خصــوص اقدامــات پلیــس بــرای کاهــش تصادفــات‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬افــزود‪ :‬پلیــس عــاوه بــر توزیــع ‪ ۵۰‬هزار عــدد کاله ایمنی‬ ‫بیــن صاحبــان موتورســیکلت بــا همــکاری اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای اســتان‪ ،‬برنامــه هــای اموزشــی را بــه صــورت چهــره بــه‬ ‫چهــره و اســتفاده از رســانه اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ ۲۱۰‬پلیس در طرح زمستانه‬ ‫ســرهنگ عبــدی بــا اشــاره بــه اغــاز طــرح زمســتانه پلیــس راه اســتان از‬ ‫یکــم اذر مــاه ســال جــاری بــه مــدت ‪ ۱۱۰‬روز‪ ،‬افــزود‪ :‬امســال بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح ‪ ۶۵‬گــروه بــا بهــره گیــری از ‪ ۶۵‬دســتگاه خــودرو در ‪ ۱۰‬پاســگاه و‬ ‫پســت پلیــس راه اســتان در محورهــای ارتباطــی مســتقر و خدمــات را بــه‬ ‫راننــدگان عبــوری ارائــه خواهنــد داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی یــک هــزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر از طــول جاده هــای اســتان‬ ‫گلســتان در منطقــه کوهســتانی و بــرف گیــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی توجــه راننــدگان بــه توصیــه پلیــس راه بــرای عبــور از محورهــای‬ ‫کوهســتانی از جملــه همــراه داشــتن زنجیــر چــرخ‪ ،‬لبــاس گــرم و‬ ‫موادغذایــی خشــک و پــر بــودن بــاک بنزیــن خــودرو را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫ضــرورت ســرمایه گــذاری در حــوزه امــوزش‪ ،‬توجــه بیشــتر بــه راه هــای‬ ‫روســتایی اعــم از جملــه نصــب عالئــم رانندگــی و تجهیــز پل هــای هوایــی‬ ‫بــه پلــه برقــی و کاهــش فــوت تصادفــات عابــران پیــاده بــا وســائط نقلیــه‬ ‫را از دیگــر مــوارد مطــرح شــده از ســوی فرمانــده پلیــس راه گلســتان در‬ ‫بازدیــد از خبرگــزاری جمهــوری اســامی اســتان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از پنــج هــزار کیلومتــر راه ارتباطــی شــامل بزرگــراه‪ ،‬راه‬ ‫اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪ ،‬دو و ســه دارد کــه حــدود هــزار و ‪ ۵۲۱‬کیلومتــر‬ ‫ان کوهســتانی و یــا ســخت گــذر اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت و ســاکن‬ ‫در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و بیــش از یــک هــزار روســتا و ابــادی‪ ،‬از غــرب بــا‬ ‫مازنــدران‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی و از شــمال‬ ‫بــا ترکمنســتان همســایه بــوده و بیشــترین مبــادی ورودی و خروجــی ان‬ ‫هــم بــا اســتان هــای ســمنان‪ ،‬مازنــدران و خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده پلیــس راه گلســتان گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی‪ ۶۸‬بریدگــی نــا‬ ‫ایمــن در جاده هــای اســتان هســتند کــه میبایســت نســبت بــه رفــع ان ها‬ ‫اقــدام موثــری صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عبــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایجــاد‬ ‫دوربرگــردان ســال ‪ ۹۷‬توســط کمیتــه اجرایــی ایمنــی راههــای اســتان‬ ‫‪ ۲۰‬بریدگــی دارای اولویــت مصوبــه گذرانــده شــد و اقداماتــی را در ایــن‬ ‫خصــوص اغــاز کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا بدیــن لحظــه بــا اقــدام هــای صــورت گرفتــه توســط‬ ‫دســتگاه های مرتبــط‪ ۱۲ ،‬بریدگــی تبدیــل بــه دوبرگردان شــده و مابقی در‬ ‫دســت پیگیــری یــا در دســت اجراســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق امــار وقــوع ‪ ۱۰‬درصــد تصادفات رانندگــی‪ ،‬در محورهای‬ ‫ارتباطــی مربــوط بــه وجــود بریدگــی هــای ناایمــن بــوده کــه بایــد تدابیــری‬ ‫ویــژه ای نســبت بــه رفــع ان اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصــد تصادفــات گلســتان مرتبــط بــه بریدگــی هــای‬ ‫اغاز امکان سنجی ایجاد سه‬ ‫خوشه کسب و کار‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫امکان ســنجی ایجاد ســه خوشــه کســب و کار زنبورداریٰ‪ ،‬پوشــاک و‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای در خراســان شــمالی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت اظهــار داشت‪:‬براســاس پیــش بینــی هــا ایــن‬ ‫مطالعات تا پایان ســال به نتیجه می رســد و کســب وکار زنبورداری‬ ‫بیشــترین احتمــال تبدیــل شــدن بــه خوشــه را در اســتان دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مطالعــات و امــکان ســنجی هــا در جهــت توســعه‬ ‫خوشــه هــای کســب و کار و در ادامــه مطالعــات فراگیــر و امــکان‬ ‫ســنجی ‪ ۹‬خوشــه کســب و کاری اســت که شناسایی شده اند‪.‬برخی‬ ‫از ایــن کســب و کارهــا در خوشــه هــای کســب و کار صنعتــی و‬ ‫برخــی دیگــر در حــوزه هایــی ماننــد کشــاوزی اســت‪.‬‬ ‫خوشــه صنعتــی مجموع ـه ای از واحدهــای کســب وکار اســت کــه‬ ‫در یــک منطقــه جغرافیایــی مشــخص و بــا یــک گرایــش صنعتــی‬ ‫مشــترک متمرکــز شــده اند و بــا همــکاری و تکمیــل فعالیت هــای‬ ‫یکدیگــر بــه تولیــد و عرضــه کاالهــا و خدمــات می پردازنــد و دارای‬ ‫چالش هــا و فرصت هــای مشــترک هســتند‪.‬‬ ‫ایــن خوشـه ها می تواننــد موتــور محــرک اقتصــاد ملــی و منطقـه ای‬ ‫باشــند؛ زیراکــه در نتیجــه توســعه خوشــه ها‪ ،‬بنگاه هــای درون‬ ‫خوشــه با بازدهی بیشــتر و اســتفاده تخصصی تر از امکانات موجود‬ ‫کار می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن رشــته فعالیــت هــا اولویــت بــا رشــته هایــی اســت‬ ‫کــه نیــاز کشــور را در زمینــه هــای مختلــف صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫دامــداری بــا نــگاه بــه ظرفیــت اســتانها تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫وحــدت گفــت‪ :‬گــزارش هــا و مطالعــات ایــن خوشــه هــا توســط‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک بررســی و تاییــد مــی شــود و هــم اکنــون نیــز‬ ‫مطالعــه بــه روز رســانی خوشــه هــای کســب و کار در اســتان انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی‬ ‫پوشــاک را نیــز یکــی از ظرفیــت هــای اســتان دانســت و افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫خوشــه نیــز در حــال پیگیــری اســت و بــا توجــه بــه ظرفیتی که اســتان‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫شرمندگی مافیای توتون‬ ‫و وام بیست میلیونی‬ ‫توتونکاران!‬ ‫اینکــه خاســتگاه ســیگار و توتــون کجاســت و ایــا اســتعمال‬ ‫توتــون را فاتحیــن اســپانیایی امریــکا از بومیــان ان ســرزمین‬ ‫اموختنــد اصــا ًمهــم نیســت؛ مهــم ایــن اســت کــه در حــال‬ ‫حاضــر در همیــن کشــور خودمــان ســاالنه ‪ 70‬میلیــارد نــخ‬ ‫ســیگار دود مــی شــود کــه دودکــردن چهــل نــخ از ایــن ‪70‬‬ ‫میلیــارد نــخ بــر عهــده عموســیفی ســرایدار مفخــم مدرســه‬ ‫مــا اســت!‬ ‫بعــد اینکــه فکــر کنیم ســیگار مافیا و انحصار نداشــته باشــد‬ ‫و گــردش ‪30‬هــزار میلیــاردی ســیگار بــه جیــب توتونــکاران و‬ ‫کارگــران ایــن صنعــت مــی رود‪ ،‬زهــی خیــال باطــل‪ ...‬خــواب‬ ‫دیدیــد خیــر باشــد‪ ...‬االن بــه جــز دخانیــات تنهــا ســه شــرکت‬ ‫در کل کشــور توتــون کشــاورزان را خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫خریــداری کــه چــه عــرض کنــم خــون بــه دل کشــاورزان‬ ‫می کننــد و روی هــر چــه بــز خَــر را ســفید کرده انــد!‬ ‫جالــب اینکــه خــود مســئوالن دخانیــات کشــور اعــام کــرده‬ ‫انــد کشــت هــر هکتــار توتون ‪ 80‬میلیــون هزینــه دارد ولی با‬ ‫ایــن قیمتــی کــه توتــون از کشــاورز خریــداری مــی شــود از هر‬ ‫هکتــار تنهــا ‪ 60‬میلیــون عایــد کشــاورزان مــی شــود و توتــون‬ ‫کاران مجبورنــد بــرای اینکــه دوســتان مافیای توتون شــرمنده‬ ‫زن و بچــه شــان نشــوند‪ ،‬بابــت هــر هکتار بیســت میلیــون از‬ ‫بانــک کشــاورزی و دوســت و اشــنا وام و پــول دســتی بگیرنــد!‬ ‫تــازه ایــن در صورتــی اســت کــه محصــول توتونــکاران دچــار‬ ‫افــت و بیمــاری نشــود نــه مثــل امســال کــه برگ هــای توتــون‬ ‫مثــل اســفناج شــده انــد و ســاقه دو متــری ان از نیــم متــر‬ ‫فراتــر نرفــت!‬ ‫هــر چنــد مســئوالن قــول داده اند هــوای توتونکاران را داشــته‬ ‫باشــند و مشــکالت انهــا را حــل کننــد ولــی خــدا کنــد بــرای حــل‬ ‫مشــکالت ایــن حــوزه ‪ ،‬مافیــای دیگــری شــکل نگیــرد!‬ ‫در پایــان بایــد عــرض کنــم ان ســیگاری را کــه شــما گوشــه‬ ‫لبــان مــی گذاریــد و چشــم هایتــان را تنــگ مــی کنیــد و مثــل‬ ‫الکســاندر دومــا ( ســلطان پاریــس) راجــع بــه همــه چیــز‬ ‫افاضــات مــی کنیــد یــا توتــون ان قلیانــی را کــه در کــوی و‬ ‫بــرزن کام مــی گیریــد بــا خــون دل کشــاورزان تهیــه شــده‬ ‫اســت و یــک ســال تمــام بــرای تولیــد ان زحمــت مــی کشــند ‪.‬‬ ‫ولــی االن در انبــار هــا و گرمخانــه هایشــان دپــو شــده اســت‬ ‫و منتظرنــد تــا مافیــا بــرای ســفر تفریحــی دور اروپــا یــا هزینــه‬ ‫لکســوس جهــت کادویــی تولــد همســرش پــول الزم شــوند و‬ ‫توتــون هــا را بــه نصــف قیمــت بخرنــد و خــام خــام صــادر کننــد!‬ ‫در ضمــن نیــاز نیســت شــما بــرای حمایــت از توتونــکاران‪،‬‬ ‫ســرانه مصــرف ســیگار و قلیــان را افزایــش بدهیــد‪ .‬شــما‬ ‫همیــن کــه جلــوی فرزندتــان ســیگار نمــی کشــید و ان را روی‬ ‫تــراس روشــن مــی کنیــد‪ ،‬پرچــم تــان باالســت!‬ ‫اختراع تکنولوژی جدید‬ ‫ذخیره سازی اب‬ ‫در مناطقــی کــه ســفره هــای زیرزمینــی در حــال‬ ‫خشــک شــدن هســتند و بارندگــی در ایــن مناطــق‬ ‫غیــر قابــل پیش بینــی اســت‪ ،‬ایــن تکنولــوژی بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــرای بــه‬ ‫کارگیــری نیــاز بــه مصــرف انــرژی باالتــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش دارد راه انــدازی ان مــی توانــد بــه تقویــت ایــن کســب‬ ‫و کار در اســتان منتهــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه برخــی از صنایــع و کســب و کارهــای‬ ‫اســتان ظرفیــت خوشــه شــدن را ندارنــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از شــرایط ایجــاد خوشــه تمرکــز جغرافیایــی حداقــل ‪ ۳۰‬واحــد‬ ‫از یــک کســب و کار خــاص اســت کــه در مــورد ایــن ‪ ۳‬رشــته‬ ‫کســب و کار صــدق مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون در خراســان شــمالی ‪ ۲‬خوشــه‬ ‫صنعتی فرش و ابنبات مســتقل شــده اند افزود‪ :‬خوشــه پالســتیک‬ ‫بــا ‪ ۴۵‬واحــد تولیــدی فعــال یکــی از خوشــه های برتر کشــور شــناخته‬ ‫شــد و هــم اکنــون نیــز توســعه ایــن خوشــه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪425‬‬ ‫سبکهای ارتباطی‬ ‫دکترحمید شکری خانقاه‬ ‫سبک قاطعانه‬ ‫و یا ابراز وجود‬ ‫در ایــن ســبک ارتباطــی شــما خــود را مســئول‬ ‫رفتــار خــود می دانیــد‪ .‬دیگــران نیــز مســئول‬ ‫رفتارهــای خــود هســتند‪ .‬افــراد افــکار خــود را بــدون‬ ‫انتظــار تاییــد دیگــران بیــان می کننــد‪ .‬همچنیــن در‬ ‫ایــن ســبک مــا بــرای احساســات و نظــرات دیگــران‬ ‫اهمیــت قائلیــم گرچــه شــاید بــا احتــرام بــه نظــرات‬ ‫ان هــا انچــه ان هــا می خواهنــد را انجــام ندهیــم‪.‬‬ ‫اموختــن ایــن ســبک ممکــن اســت مشــکل باشــد‬ ‫امــا بــه مــا اجــازه می دهــد تــا بــا دیگــران ارتبــاط‬ ‫موثــری برقــرار کنیــم‪ ،‬در میــان دیگــران احســاس‬ ‫راحتــی کنیــم‪ ،‬در میــان دیگــران محتــرم بــوده و بــه‬ ‫حقــوق یکدیگــر احتــرام بگذاریــم‪ .‬نمونه هایــی از‬ ‫ســبک قاطعانــه در جــات زیــر مشــخص اســت‪:‬‬ ‫“متاســفم‪ ،‬تــو بــرای مــن اهمیــت بســیاری داری‬ ‫امــا در حــال حاضــر نمی توانــم در انجــام ان کار‬ ‫بــه تــو کمــک کنــم” و یــا”درک می کنــم کــه مدتــی‬ ‫اســت ســخت کار می کنــی‪ ،‬بــا ایــن حــال بقیــه‬ ‫کارهــا را بــه هفتــه اینــده موکــول کــن‪ .‬اکنــون بیــا‬ ‫در کنــار هــم بنشــینیم و بــا کمــک هــم یــک راه حــل‬ ‫بــرای ایــن مشــکل بیابیــم “‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪:‬‬ ‫شــخص منفعــل‪ :‬از صحبــت کــردن و ابــراز وجــود‬ ‫می ترســد‪ ،‬ارام صحبــت می کنــد‪ ،‬خــود را از جمــع‬ ‫جــدا می کنــد‪ ،‬ارزش خــود را کمتــر از دیگــران‬ ‫می دانــد و بــا دیگــران موافقــت می کنــد حتــی اگــر‬ ‫بــاور شــخصی او متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫شــخص مهاجــم‪ :‬صحبــت دیگــران را قطــع می کند‪،‬‬ ‫بــه جــای دیگــران تصمیــم می گیــرد‪ ،‬بــا ایجــاد تــرس‬ ‫در دیگــران بــر ان هــا غلبــه می کنــد‪ ،‬خواســته های‬ ‫خــود را بــه کرســی می نشــاند‪ ،‬فقــط بــه نظــرات خــود‬ ‫اهمیــت داده و نظــرات دیگــران بــرای او اهمیتــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬ارزش خــود را بیــش از دیگــران می دانــد‪،‬‬ ‫اغلــب بــا صــدای بلنــد صحبــت می کنــد‪.‬‬ ‫شــخص قاطــع‪ :‬اشــکار و روشــن صحبــت می کند‪،‬‬ ‫ارزش خــود را بــا دیگــران برابــر می دانــد‪ ،‬در‬ ‫گفتگوهــا هــدف مشــخصی دارد‪ ،‬ســعی می کنــد‬ ‫بــه دیگــران ازاری نرســانده و ان هــا را از خــود‬ ‫نرنجانــد‪ ،‬بــرای نظــرات و عقایــد دیگــران ارزش‬ ‫قائــل اســت و بــه ان هــا را در نظــر می گیــرد‪.‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط قاطعانــه مهــارت دشــواری اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬زمانــی کــه ان را بیاموزیــم می توانــد‬ ‫اثــرات شــگفت انگیزی بــر رابطــه مــا بــا دیگــران‬ ‫گذاشــته و باعــث شــود ارتباطــی بســیار موثرتــر از‬ ‫قبــل بــا اطرافیــان داشــته باشــیم‪ .‬شــما چــه فکــر‬ ‫می کنیــد؟ چــه ســبکی را بــرای برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــران برمی گزینیــد؟‬ ‫اعالم قطع ارتباط‬ ‫مخابراتی در چند روستای‬ ‫تابعه گرگان‬ ‫بــه منظــور تکمیــل پــروژه زیرگــذر کــوی افســران –‬ ‫انجیــراب شهرســتان گــرگان ‪ ،‬عملیــات جابجایــی و‬ ‫تعویــض مســیر فیبرنــوری از کانــال قدیــم بــه جدیــد‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بدینوســیله به اطالع مشــترکان ســاکن روســتاهای‬ ‫کفشــگیری ‪ ،‬ســیدمیران ‪ ،‬ســدن ‪ ،‬شموشــک و‬ ‫نوچمــن مــی رســاند تمامــی ارتباطــات تلفــن ثابــت و‬ ‫اینترنــت از ســاعت ‪ 14‬الــی ‪ 18‬عصــر روز چهارشــنبه‬ ‫ســوم اذرمــاه ‪ 1400‬قطــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســاعات ذکــر شــده ارتباطــات همــراه‬ ‫اول ســایت های ســید میران و کفشــگیری نیز دچار‬ ‫قطعــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان‬ ‫مهارت توجه به جزئیات چیست؟‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫مهــارت توجــه بــه جزئیــات نکتـه ای اســت که برخی‬ ‫از افــراد ان را به عنــوان نقطــه قــوت در رزومــه‬ ‫خــود می نویســند و توجــه کارفرمایــان را جلــب‬ ‫می کننــد‪ .‬افــرادی کــه ایــن مهــارت را دارنــد جزئی گــرا‬ ‫نامیــده می شــوند‪ .‬ایــن افــراد فقــط بــه جزئیــات‬ ‫کار توجــه نمی کننــد‪ ،‬بلکــه تمــام تمرکزشــان روی‬ ‫کوچک تریــن نــکات پــروژه اســت‪ .‬مهــارت توجــه‬ ‫بــه جزئیــات مهارتــی ارزشــمند بــرای موقعیت هــای‬ ‫شــغلی مختلــف اســت؛ بــه همیــن دلیــل برخــی از‬ ‫کارجویــان بــدون اینکــه واقعــا بداننــد ایــن مهــارت‬ ‫چیســت‪ ،‬ان را در رزومــه خــود می نویســند‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله باعــث بی اعتمــادی کارفرمایــان می شــود‪،‬‬ ‫زیــرا احتمــاال نمی تواننــد کســی را پیــدا کننــد کــه‬ ‫واقعــا جزئی گراســت‪ .‬در ایــن مقالــه یــاد می گیریــد‬ ‫توجــه بــه جزئیــات بــه چــه معناســت و افــرادی بــا‬ ‫ایــن مهــارت چــه ویژگی هایــی دارنــد‪.‬‬ ‫مهارت توجه به جزئیات چیست؟‬ ‫جزئی گرایــی یعنــی توانمنــدی تمرکــز روی‬ ‫جزئیــات یــک پــروژه یــا وظایــف روزانــه‪ .‬افــراد‬ ‫دارای ایــن مهــارت می تواننــد کوچک تریــن‬ ‫اشــتباهات موجــود در یــک پــروژه را هــم پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬مثــا نویســنده ای جزئی گــرا هــم توانایــی‬ ‫پیداکــردن اشــتباهات امالیــی و دســتورزبانی‬ ‫کوچــک در یــک متــن را دارد و هــم می توانــد‬ ‫تشــخیص بدهــد کــدام جملــه در یــک متــن‬ ‫طوالنــی اضافــی اســت‪.‬‬ ‫در مقیــاس بزرگ تــر‪ ،‬مهــارت توجــه بــه‬ ‫جزئیــات یعنــی توانایــی ســازمان دهی یــک‬ ‫پــروژه یــا کار به صــورت منظــم و سیســتماتیک‪.‬‬ ‫افــرادی کــه ایــن مهــارت را دارنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫دســتورالعمل های پــروژه را موبه مــو اجــرا کننــد و‬ ‫در پایــان کار دقیق تریــن نتیجــه را ارائــه بدهنــد‪.‬‬ ‫ویژگی های افراد جزئی گرا چیست؟‬ ‫به طــور کلــی واژه «هوشــمند» بهتریــن‬ ‫توصیــف بــرای افــرادی اســت کــه مهــارت توجــه‬ ‫بــه جزئیــات را دارنــد‪ .‬در ادامــه دربــاره ‪ ۵‬ویژگــی‬ ‫مهــم ایــن افــراد صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫توجه به جزئیات‬ ‫ایــن افــراد مثــل عقــاب هســتند و می تواننــد‬ ‫تمــام جزئیــات را در زندگــی کاری یــا شــخصی‬ ‫خــود ببیننــد‪ .‬مثــا می تواننــد بــه تمــام حــاالت‬ ‫چهــره‪ ،‬تــن صــدا و لحــن حــرف زدن دیگــران‬ ‫توجــه کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن حافظــه قدرتمنــدی‬ ‫دارنــد و احتمــاال می تواننــد بعــد از مالقــات بــا‬ ‫یــک شــخص‪ ،‬تمــام جزئیــات اســتایل‪ ،‬چهــره‬ ‫و رفتــار او را بــه یــاد بیاورنــد‪ .‬دقــت انهــا بــه‬ ‫جزئیــات ان قــدر زیــاد اســت کــه احتمــاال‬ ‫می تواننــد از لهجــه یــک فــرد تشــخیص بدهنــد‬ ‫اهــل کجاســت یــا از لحــن صحبــت او متوجــه‬ ‫می شــوند کــه در لحظــه چــه احساســی دارد‪.‬‬ ‫تفکر انتقادی‬ ‫ویژگــی دیگــر افــراد جزئی نگــر ایــن اســت کــه بــه‬ ‫همه چیــز دیــدگاه انتقــادی دارند و در تفکر انتقادی‬ ‫حرفـه ای هســتند‪ .‬تفکــر انتقــادی انهــا چنــان قــوی‬ ‫اســت کــه حتــی احتمــال دارد موقعیت های تخیلی‬ ‫فیلم هــا یــا کتاب هــا را نیــز نقــد کننــد‪.‬‬ ‫انهــا دربــاره اتفاقــات کامــا منطقــی فکــر‬ ‫می کننــد و هنــگام انتخــاب و تصمیم گیــری هــم‬ ‫تمــام جوانــب را می ســنجند و ســعی می کننــد‬ ‫درســت ترین گزینــه را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫بررسی و درک تمام جوانب یک موضوع‬ ‫افــرادی بــا مهــارت توجــه بــه جزئیــات معمــوال‬ ‫دربــاره همه چیــز ســوال می کننــد و ان قــدر بــه‬ ‫پرســیدن ادامــه می دهنــد تــا بــه درک درســتی از‬ ‫موضــوع مدنظرشــان برســند‪ .‬انهــا تمــام جوانــب‬ ‫موضوعــات ســاده و پیچیــده را به خوبــی درک‬ ‫می کننــد و می تواننــد موضوعاتــی را کــه اموخته انــد‬ ‫به خوبــی ارائــه دهنــد و حتــی دیــدگاه شــخصی و‬ ‫اســتدالل منطقــی خودشــان را دربــاره ان دارنــد‪.‬‬ ‫بررسی دوباره کارها‬ ‫افــراد جزئی گــرا هــر پــروژه ای را کــه بــه پایــان‬ ‫می رســانند چنــد بــار از اول بررســی می کننــد تــا‬ ‫مطمئــن شــوند چیــزی از قلــم نیفتــاده باشــد‪.‬‬ ‫البتــه ناقص بــودن پــروژه ای کــه چنیــن فــردی‬ ‫انجــام می دهــد تقریبــا غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬انهــا معمــوال بــرای اطمینــان‬ ‫بیشــتر چنــد بــار همه چیــز را مــرور می کننــد‪.‬‬ ‫مثــا نویســنده جزئی گــرا بعــد از نوشــتن یــک‬ ‫مقالــه‪ ،‬چنــد بــار در فواصــل زمانــی مختلــف‬ ‫ان را می خوانــد تــا تمــام ایرادهــای احتمالــی را‬ ‫پیــدا و تصحیــح کنــد‪.‬‬ ‫میکرومنیجری‬ ‫افــراد جزئی نگــر تبدیــل بــه مدیرانــی می شــوند‬ ‫کــه می خواهنــد بــر تمــام جزئیــات کار نظــارت‬ ‫داشــته باشــند و مطمئــن شــوند همــه کارهــا بــا‬ ‫باالتریــن کیفیــت انجــام می شــوند‪ .‬بــه مدیرانــی‬ ‫کــه ایــن ویژگــی را دارنــد میکرومنیجــر می گوییــم‪.‬‬ ‫ایــن مســئله گاهــی در کار گروهــی مشکل ســاز‬ ‫می شــود‪ ،‬زیــرا افــراد جزئی گــرا تصــور می کنند بهتر‬ ‫از هم گروهی هــای خــود هســتند و انهــا به انــدازه‬ ‫کافــی بــه جزئیــات توجــه ندارنــد و ایــن موضــوع‬ ‫تبدیــل بــه عامــل تفرقــه در گــروه می شــود‪.‬‬ ‫به طــور کلــی اگــر مهــارت توجه به جزئیات از ســطح‬ ‫اســتاندارد فراتــر بــرود‪ ،‬ممکــن اســت بــه وســواس‬ ‫فکــری تبدیــل شــود‪ .‬ایــن ویژگــی عاملی بالقــوه برای‬ ‫شکست در محیط کار و ایجاد استرس و مشکالت‬ ‫جانبــی در پروژه هــای فــرد اســت‪ .‬نگه داشــتن‬ ‫جزئی نگــری در ســطح اســتاندارد‪ ،‬به انــدازه تقویــت‬ ‫ایــن مهــارت اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫چــرا مهــارت توجــه بــه جزئیــات در شــغل افــراد‬ ‫تاثیر دارد؟‬ ‫بــا بررســی ویژگی هــای افــراد جزئی گــرا متوجــه‬ ‫می شــویم انهــا جزئی تریــن مســائل را هــم‬ ‫می بیننــد و بــه خاطــر می اورنــد‪ .‬مثــا احتمــاال‬ ‫بــه یــاد دارنــد کــه ســال دوم دبســتان روی کــدام‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫چگونه دیگران را متقاعد‬ ‫به زدن واکسن کنیم؟‬ ‫تقریبــا دو ســال اســت کــه ویــروس کرونــا در کشــور مــا هماننــد‬ ‫ســایر نقــاط دنیــا شــیوع یافتــ ه اســت‪ .‬در ایــن مــدت بســیاری‬ ‫بــا ایــن بیمــاری دس ـت وپنجه نــرم کردنــد و متاســفانه خیلی هــا‬ ‫هــم جانشــان را از دســت دادنــد‪ .‬اکنــون بــا قطعیــت می توانیــم‬ ‫بگوییــم کــه واکسیناســیون تاثیــر بســیار زیــادی در کاهــش میــزان‬ ‫ابتــا و مرگ ومیــر ناشــی از ان داشــته اســت‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫جامعــه مــا بــه دو دســته تقســیم شــده اســت؛ دســته اول کــه‬ ‫واکســن زده انــد یــا منتظــر تزریــق دوز دوم هســتند و دســته دوم‬ ‫کــه درگیــر شــایعات مرتبــط بــا واکســن کرونــا شــده اند و معتقدنــد‬ ‫واکسـن زدن کار اشــتباهی اســت و به هیچ وجــه زیــر بــار ایــن کار‬ ‫نمی رونــد‪ .‬در ایــن مطلــب می خواهیــم دربــاره ایــن حــرف بزنیــم‬ ‫کــه چگونــه می توانیــم دیگــران را متقاعــد کنیــم واکســن بزننــد‪.‬‬ ‫چرا باید واکسن بزنیم؟‬ ‫چ چیــزی به انــدازه مهــار ســریع تر‬ ‫در وضعیــت فعلــی هیــ ‬ ‫ویــروس و ایجــاد ایمنــی جمعــی اهمیــت نــدارد و ایــن هــدف‬ ‫جــز بــا واکسیناســیون ســریع تر امکان پذیــر نیســت‪ .‬به گفتــه‬ ‫کارشناســان‪ ،‬تــداوم واکسیناســیون باعــث شــده اســت رونــد‬ ‫ابتــا بــه کرونــا و مرگ ومیــر ناشــی ان در هفته هــای اخیــر شــیبی‬ ‫تقریبــا ثابــت داشــته باشــد‪ .‬کاهــش امــار ابتــا و مرگ ومیــر‬ ‫ناشــی از کرونــا بســیار ارزشــمند اســت و نشــان می دهــد در ایــن‬ ‫شــرایط ناپایــدار‪ ،‬واکسیناســیون ضروری تریــن و مفیدتریــن‬ ‫کاری اســت کــه بایــد انجــام بدهیــم‪.‬‬ ‫چــرا واکسـن زدن دیگــران هــم به انــدازه واکسینه شــدن خودمــان‬ ‫اهمیت دارد؟‬ ‫برخــی فکــر می کننــد واکسینه شــدن خودشــان کافــی اســت و‬ ‫بــا زدن دو دوز واکســن بــه ایمنــی قابل قبولــی رســیده اند‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن تفکــر نادرســت اســت‪ .‬حتــی اگــر مــا دو دوز واکســن را‬ ‫زده باشــیم‪ ،‬تــا وقتــی کشــور بــه ایمنــی جمعــی نرســد‪ ،‬شــرایط‬ ‫همچنــان خطرنــاک و ناپایــدار خواهــد بــود‪ .‬می پرســید چــرا؟ چون‬ ‫افــرادی کــه واکســن نمی زننــد باعــث ادامــه گســترش و جهــش‬ ‫ویــروس می شــوند و چرخ ـه ای مهارنشــدنی ایجــاد می شــود‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل مهــم اســت همــه واکس ـن بزننــد و تالش هــای مــا‬ ‫بــرای متقاعــد کــردن دیگــران ارزشــمند خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امار و ارقام چه می گویند؟‬ ‫امــار و ارقــام افــراد واکسینه شــده در ایــران تــا ایــن لحظــه‬ ‫امیدبخــش اســت‪ ،‬امــا کافــی نیســت‪ .‬طبــق اخریــن اطالعــات تــا‬ ‫‪ ۱۸‬ابــان ‪ ،۱۴۰۰‬در مجمــوع ‪۵۵‬میلیــون و ‪۴۰۵‬هــزار و ‪ ۱۵۴‬نفــر‬ ‫دوز اول و ‪۴۰‬میلیــون و ‪۹۳۱‬هــزار و ‪ ۹۸‬نفــر دوز دوم واکســن‬ ‫را دریافــت کرده انــد‪ .‬طبــق نظــرات کارشناســان‪ ،‬شــرط ایجــاد‬ ‫ایمنــی جمعــی واکسینه شــدن ‪۸۰‬درصــد افــراد جامعــه اســت و‬ ‫همان طــور کــه می بینیــد کشــور مــا تــا رســیدن بــه ایــن مقــدار راه‬ ‫زیــادی در پیــش دارد‪.‬‬ ‫بهترین ترفندها برای متقاعدکردن افراد ضدواکسن‬ ‫هرکــدام از مــا در اطرافمــان افــرادی را می بینیــم کــه هنــوز‬ ‫واکســن نزده انــد و می گوینــد قصــد ایــن کار را ندارنــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫ایــن افــراد تحت تاثیــر برخــی روایت هــای نادرســت و افــراد نــااگاه‬ ‫قــرار گفته انــد و بــا ایــن تصمیــم اشــتباه‪ ،‬خالصــی از ایــن ویــروس‬ ‫را بــه تعویــق می اندازنــد‪ .‬برخــی از راهکارهایــی را کــه می تــوان‬ ‫در برخــورد بــا ایــن افــراد بــه کار گرفــت و متقاعدشــان کــرد در‬ ‫ادامــه معرفــی کرده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بــرای صحبــت کــردن و توضیــح دربــاره واکســن از مقایســه‬ ‫اســتفاده کنیــد‬ ‫شــاید واکســن بــرای بســیاری از افــراد گیج کننــده یــا خطرنــاک‬ ‫بــه نظــر برســد‪ .‬بــرای ایــن افــراد دربــاره نحــوه عملکــرد واکســن در‬ ‫بــدن و چگونــه شکسـت دادن ویــروس صحبــت کنیــد‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه فــرد نگــران عــوارض جانبــی واکســن اســت‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫ایــن نکتــه اشــاره کنیــد کــه تاکنــون واکســن چقــدر نــرخ مرگ ومیــر‬ ‫ناشــی از ابتــا بــه کرونــا را کاهــش داده اســت و بــا واکس ـن زدن‬ ‫چقــدر شــانس بیشــتری بــرای ادامــه زندگــی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با سازش و مصالحه شرایط را کنترل کنید‬ ‫هیچ کــس دوســت نــدارد بــرای تصمیم گیــری یــا انجــام کاری‬ ‫تحت فشــار قــرار بگیــرد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد اگــر بتوانیــد‬ ‫فشــار خارجــی بــرای انجــام کاری را کاهــش بدهیــد‪ ،‬افــراد تمایــل‬ ‫بیشــتری بــه انجــام ان کار پیــدا می کننــد‪ .‬بــرای کاهــش فشــار‬ ‫خارجــی و احساســات مشــابه ان‪ ،‬از در ســازش و مصالحــه وارد‬ ‫شــوید‪ .‬ســعی کنیــد خیلــی ارام بــرای افــراد توضیــح بدهیــد کــه‬ ‫تمایــل شــما بــه واکسن زدنشــان فقــط و فقــط بــرای ســامتی‬ ‫خودشــان و اطرافیانشــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دشمنی مشترک پیدا کنید‬ ‫«دشــمن دشــمن‬ ‫گاهــی اوقــات هیــچ جملــه ای درســت تر از‬ ‫ِ‬ ‫مــن‪ ،‬دوســت مــن اســت‪ ».‬وجــود نــدارد‪ .‬در خصــوص واکســن‬ ‫کرونــا نیــز می توانیــد از ایــن جملــه به نفــع خودتــان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬مثــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بیمــاری همه گیــر بــه اقتصــاد‬ ‫اســیب زیــادی زده اســت‪ ،‬می توانیــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــد‬ ‫کــه چگونــه ایــن فــرد و واکســن در یــک جبهــه قــرار دارنــد و هــر‬ ‫دو در تــاش هســتند تــا شــرایط اقتصــادی را بهبــود بخشــند‪ .‬یــا‬ ‫اگــر کشــور دیگــری وجــود دارد کــه ایــن شــخص بــا ان احســاس‬ ‫رقابــت می کنــد‪ ،‬می توانیــد واکسیناســیون او را در قالــب حمایــت‬ ‫از کشــورش و ایجــاد ســریع تر ایمنــی جمعــی از کشــور رقیــب‬ ‫برایــش توضیــح بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬با شواهد حکایتی مبارزه کنید‬ ‫منفی نگــری برخــی از افــراد بــه واکسیناســیون بیشــتر به خاطــر‬ ‫احساســات و عواطــف انهاســت تــا فکــر یــا دلیلــی مشــخص‪.‬‬ ‫مثــا شــاید شــنیده اند کســی پــس از تزریــق واکســن عــوارض‬ ‫بــدی داشــته اســت و همیــن باعــث شــده ذهنیتشــان بــه واکســن‬ ‫تغییــر کنــد‪ .‬به جــای تــاش بــرای متقاعدکــردن ایــن شــخص‬ ‫بــا امــار‪ ،‬روایت هــای مثبــت خــود را بــا او اشــتراک بگذاریــد و‬ ‫نیمکــت کالس می نشســته اند و نــام دانش امــوز‬ ‫کنارشــان چــه بــوده اســت‪ .‬افــرادی کــه مهــارت‬ ‫توجــه بــه جزئیــات را دارنــد‪ ،‬می تواننــد در‬ ‫پروژه هــای خــود بــه نتایجــی دقیــق و بــا باالتریــن‬ ‫کیفیــت برســند‪.‬‬ ‫کارفرمایانــی کــه با این افــراد کار می کنند‪ ،‬می دانند‬ ‫کــه هیــچ پــروژه تکمیل شــده ای از ایــن افــراد تحویــل‬ ‫نمی گیرنــد مگــر اینکــه کامــا سازمان دهی شــده و‬ ‫متمرکز و دقیق به پایان رسیده باشد‪ .‬در پروژه های‬ ‫انجام شــده به دســت افــراد جزئی نگــر هیــچ خبــری از‬ ‫مســیرهای میانبــر بــرای به پایان رســاندن یــک کار یــا‬ ‫بــه عبــارت دیگــر ســرهم بندی کردن پــروژه نیســت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مهــارت توجــه بــه جزئیــات را دارنــد‬ ‫در مدیریــت زمــان هــم بســیار توانمنــد هســتند‪،‬‬ ‫بنابرایــن معمــوال پروژه هایشــان را در مهلــت مقــرر‬ ‫بــه پایــان می رســانند‪.‬‬ ‫ایــن قابلیــت بــرای کارهایــی کــه نیازمنــد نتایــج‬ ‫دقیــق هســتند بســیار کاربــردی اســت‪ .‬مثــا فــرد‬ ‫جزئی گــرا می توانــد در ایــن زمینه هــا بســیار موفــق‬ ‫باشــد‪:‬‬ ‫امور مالی؛‬ ‫حسابداری؛‬ ‫مدیریت اطالعات؛‬ ‫مشاغل مرتبط با تحلیل و تحقیق‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه با ما همراه باشید‪...‬‬ ‫از تاثیــرات مثبــت واکســن در افــراد دیگــر صحبــت کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫می توانیــد از افــرادی بگوییــد کــه واکسنشــان عــوارض جانبــی‬ ‫خفیــف داشــته اســت یــا حتــی هیــچ عارضــه ای نداشــته اند یــا‬ ‫دربــاره افــرادی حــرف بزنیــد کــه به خاطــر واکســن بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫مبتــا نشــده اند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اطرافیان و افراد واکسینه شده را مثال بزنید‬ ‫هیچ وقــت قــدرت جمعیــت را دســت کم نگیریــد‪ .‬وقتــی فــرد‬ ‫بدانــد بیشــتر اطرافیانــش واکســینه شــده اند‪ ،‬راحت تــر متقاعــد‬ ‫می شــود‪ .‬ســعی کنیــد دوســتان و اطرافیانتــان را مثــال بزنیــد‬ ‫کــه واکســینه شــده اند‪ .‬اشــاره بــه واکسینه شــدن افــرادی کــه‬ ‫شــخص بــه انهــا احتــرام می گــذارد‪ ،‬مثــا رهبــران ارشــد حــزب‬ ‫سیاســی محبوبــش‪ ،‬می توانــد بســیار متقاعدکننــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پشیمانی های احتمالی را یاداوری کنید‬ ‫ایــن کار کمــی تلــخ اســت‪ ،‬ولــی گاهــی بایــد عواقــب جــدی‬ ‫ابتــا بــه کرونــا را بــه مــردم یــاداوری کنیــد‪ .‬مثــا می توانیــد از‬ ‫اســیب های جبران ناپذیــر ناشــی از ابتــا و کاری کــه کرونــا بــا‬ ‫بــدن مــا می کنــد صحبــت کنیــد یــا بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــد‬ ‫کــه در صــورت ابتــای فــرد بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫اطرافیــان اســیب پذیرش هــم در معــرض خطــر قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫البتــه شــما نمی خواهیــد فــرد را بیش ازحــد دچــار عــذاب وجــدان‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا یــاداوری پشــیمانی احتمالــی می توانــد باعــث شــود‬ ‫کمــی بیشــتر بــه ارزش واکســن پــی ببــرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬موقعیت هایی را نام ببرید که ممکن است از دست بدهد‬ ‫ســاده تر اســت کــه به جــای تمرکــز بــر همــه رویدادهــای منفــی‬ ‫کــه ممکــن اســت بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا بــرای فــرد رخ دهنــد‪،‬‬ ‫بــه رویدادهــای مثبتــی تاکیــد کنیــد کــه بــا واکسینه نشــدن از‬ ‫دســت خواهــد داد‪ .‬مثــا می توانیــد رویدادهــای مختلفــی را بــه‬ ‫او یــاداوری کنیــد کــه فقــط افــراد واکسینه شــده امــکان حضــور‬ ‫در انهــا را دارنــد‪ .‬ســعی کنیــد از اتفاقــات و موقعیت هــا انگیــزه‬ ‫بســازید و از ایــن طریــق افــراد را بــه واکس ـن زدن ترغیــب کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهــای گفته شــده برخــی از روش هــای اثبات شــد ه بــرای‬ ‫متقاعدکــردن افــراد بــه واکســن زدن هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال مهــم‬ ‫اســت بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر فــردی متفــاوت اســت‪ ،‬بنابراین‬ ‫شــاید الزم باشــد راهکارهــا را بــرای برخــی افــراد اصــاح کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اگــر شــما هــم یکــی از افــرادی هســتید کــه هنــوز بــرای‬ ‫واکســن زدن تردیــد دارنــد‪ ،‬چنــد ســوال از شــما دارم‪ .‬مگــر نــه ‬ ‫اینکــه مــرور تاریخچــه انــواع بیماری هــای واگیــردار نشــان‬ ‫می دهــد راهــی جــز واکسیناســیون جمعــی بــرای مهــار انهــا‬ ‫وجــود نــدارد؟ مگــر نــ ه اینکــه تمــام واکســن های تاییدشــده‬ ‫چندیــن مرحلــه کارازمایــی بالینــی را طــی کرده انــد؟ پــس چــرا‬ ‫هنــوز بــه علــم اعتمــاد نکرده ایــد؟‬ ‫از شــما می خواهــم کمــی علمی تــر بــه ایــن مســئله فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر همیــن تعــداد افــراد هــم واکســینه نشــده بودنــد‪ ،‬اکنــون‬ ‫پیــک ششــم بیمــاری را هــم پشت ســر گذاشــته بودیــم‪ .‬بیاییــد‬ ‫بــه علــم پزشــکی اعتمــاد کنیــم‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫افزایــش روزانــه شــرکت کنندگان در طــرح واکسیناســیون کرونــا‪ ،‬گلســتان را بتدریــج بــه ســمت ایمنــی‬ ‫جمعــی می بــرد امــا حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر از اهالــی اســتان دُز اول واکســن را تزریــق نکرده انــد کــه اجــرای‬ ‫طرح هــای انگیزشــی‪ ،‬اقناعــی و اموزشــی بــرای ترغیــب ان هــا بــه تزریــق واکســن بســیار تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه در اســتان گلســتان هنــوز امــار دقیقــی از پراکنــش ایــن ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر بــه تفکیــک شهرســتانها‬ ‫اعــام نشــده اســت امــا بــر اســاس برخــی شــنیده هــا بیشــتر ایــن افــراد ســاکن روســتاها بــه خصــوص در‬ ‫مناطــق شــمال و شــمال غــرب ایــن اســتان هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار گلستانی‬ ‫در صف انتظار‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر ‪1400‬‬ ‫اختالف فاحش در نظریه برخی از کارشناسان‬ ‫ساخت صفحه جعلی‬ ‫یکی از شگرد مجرمان‬ ‫سایبری‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ت فاحــش‪ ،‬غالبــا در ارزیابــی قیمــت زمیــن حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫‏ اختالفــا ِ‬ ‫امــاری در سیســتم قضایــی وجــود دارد کــه‏در یــک پرونــده و بــرای یــک ملــک‬ ‫چنــد قیمــت متفــاوت بــا اختــاف چند صد میلیــارد تومانی وجــود دارد‪.‬‏علت‬ ‫ایــن اســت کــه متاســفانه برخــی از کارشناســان فقــط از طریــق اســتعالم‬ ‫قیمــت از مشــاور امــاک و پــرس‏و جــو از ایــن و ان ارزیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫بحــث بــر ســر ایــن نیســت کــه مشــاور امــاک تخصــص نــدارد‪ .‬بالعکــس‬ ‫‏مشــاورین امــاک غالبــا تخصــص حرفــه ای بســیار باالیــی دارنــد‪ .‬بحــث بــر‬ ‫ســر ایــن اســت کــه مصــداق و مدلــول ‏اســتعالم کارشــناس و پاســخ مشــاور‬ ‫یکــی نیســت‪ .‬بــه عبارتــی ایــن پرســش و پاســخ مصــداق قاعــده «ماوقع لم‬ ‫‏یقصــد و مــا قصــد لــم یقــع» اســت‪.‬‬ ‫مشــاور امــاک‪ ،‬قیمــت زمیــن متعارفــی را کــه کاربــری مســکونی دارد و ‏در‬ ‫‪ %60‬ســطح اشــغال ان ‪ ،‬امــکان ســاخت بنایــی ‪ 4‬تــا ‪ 5‬طبقــه وجــود دارد ‪،‬‬ ‫ارائــه میدهــد‪ .‬امــا زمیــن موضــوع‏اســتعالم کارشــناس‪ ،‬مشــخصات ویــژه و‬ ‫منحصــر بــه فــردی دارد‪.‬‬ ‫مثــا اصالحــی دارد‪ .‬یــا در طــرح گــذر اســت ‪،‬‏یــا وقفــی اســت ‪ .‬یــا مــوات‬ ‫اســت‪ .‬و یــا رای بــاغ دارد‪ .‬و یــا کاربــری غیرمســکونی ماننــد زراعــی و یــا‬ ‫صنعتــی و یــا‏اموزشــی دارد و یــا ‪..........‬‬ ‫بنابرایــن در موضــوع ارزیابــی زمیــن بــا مشــخصات منحصــر بــه فــرد؛‬ ‫ســر و کار‏داریــم ‪ .‬لــذا اساســا قیمــت زمیــن‪ ،‬قابلیــت اســتعالم نــدارد‪.‬‬ ‫بلکــه قیمــت زمیــن قابلیــت محاســبه دارد‪ .‬بــرای ‏محاســبه بایــد‬ ‫اعیانــی قابــل احــداث در زمیــن را شناســایی و تصویــر کنیــم‪ .‬انــگاه‬ ‫هزینــه ســاخت اعیانــی اعــم از‏مصالــح و دســتمزد و پروانــه شــهرداری و‬ ‫نظــارت و نقشــه هــا را محاســبه نماییــم‪ .‬فرضــا ایــن هزینــه برابــر بــا‏‪B‬‏‬ ‫‏باشــد‪ .‬متقابــا در امــد ناشــی از عرضــه و فــروش اعیانــی را کــه ممکــن‬ ‫اســت اپارتمانهــای مســکونی و یــا تجــاری ‏و یــا اداری و یــا ترکیبــی از‬ ‫انهــا باشــند را بــه نــرخ روزیکــه مبلــغ‏‪B‬اســتخراج شــده اســت محاســبه‬ ‫نماییــم و انــرا‏‪A‬بنامیــم‪ .‬در اینصــورت‏‪A-B‬قیمــت زمیــن خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫در ایــن روش لزومــا می بایســتی مبانــی و داده هــای‏محاســباتی ماننــد‬ ‫ســطح و ســطوح و تراکم و کاربری‪ ،‬مســتند به ســند باشــند‪ .‬کارشــناس‬ ‫در اســتخراج مبانــی ‏صالحیــت نــدارد و نمی توانــد حقــوق مکتســبه بــرای‬ ‫مالــک تعریــف کنــد‪.‬‬ ‫لــذا کارشناســانی کــه بــا فــرض فــروض ‏پیشــنهادی ‪ ،‬مبــادرت بــه‬ ‫ارزیابــی می کننــد موجــد اختــاف فاحــش در ارزیابــی قیمــت امــاک‬ ‫می شــوند‪ .‬و ‏هوالمســتعان‬ ‫دستگیری عامل نشر اکاذیب‬ ‫علیه دندانپزشک‬ ‫بــوده کــه فــرد یــا افــرادی اقــدام بــه ارســال پیــام علیــه حرفــه‏کاری وی کرده اند‬ ‫و ایــن کار موجــب تخریــب وجهــه وی و کاهــش چشــمگیر مراجعــه کننــدگان‬ ‫بــه مطبــش شــده‏اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی گفــت‪ :‬بــا بررس ـی های فنــی و تخصصــی انجــام گرفتــه‬ ‫توســط کارشناســان مبــارزه بــا جرایــم‏ســایبری متهــم مــورد نظــر شناســایی و‬ ‫بــه ایــن پلیــس احضــار گردیــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم کــه فــردی ‪ 48‬ســاله بــود پــس از اینکــه بــا‬ ‫شــواهد و مســتندات محکــم‏کاراگاهــان پلیــس فتــا مواجــه شــد‪ ،‬بــه بزه‬ ‫انتســابی خــود معتــرف و هــدف و انگیــزه خــود از ارتــکاب بــه جــرم را‬ ‫‏رقابــت کاری عنــوان کــرد‏‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬رعایــت اخالق مــداری در اســتفاده از فضــای مجــازی بــه‬ ‫ویــژه‏شــبکه های اجتماعــی یکــی از الزامــات فعالیــت در ایــن حــوزه اســت و‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی بایــد مراقــب رفتــار‏خــود باشــند تــا از روی جهــل یــا‬ ‫انتقام جویــی اقــدام بــه تخریــب وجــه دیگــران نکننــد کــه در غیــر ایــن صــورت‬ ‫برابــر‏قانــون بــا ان هــا برخــورد می شــود‪.‬‏‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه اقــدام بــه نشــر اکاذیــب در‬ ‫شــبکه‏اجتماعــی اینســتاگرام کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی در‬ ‫گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی‏پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر هتــک حیثیــت و نشــر‏اکاذیــب‬ ‫بــر علیــه وی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از حضــور شــاکیه در ایــن پلیــس و بررســی اولیــه موضــوع‬ ‫شــکایت‪ ،‬مشــخص گردیــد کــه شــاکیه کــه‏یکــی از دنداپزش ـک های فعــال‬ ‫انهدام شبکه مجازی‬ ‫سوءاستفاده از هویت‬ ‫شهروندان در بازار ارز‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و دســتگیری‬ ‫سرشــبکه هــای سوءاســتفاده از هویــت شــهروندان در بــازار ارز در‬ ‫فضــای مجــازی خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن افــراد بــا ایجــاد یــک شــبکه‬ ‫مجرمانــه نقــش مخربــی در ایجــاد التهــاب و نوســانات کاذب در بــازار‬ ‫ارز ایجــاد کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت ‪ :‬کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس طــی رصــد و پایــش اطالعاتــی فضــای مجــازی متوجــه‬ ‫شــدند افــرادی در قالــب یــک شــبکه ســازماندهی شــده اقــدام بــه‬ ‫سوءاســتفاده از هویــت شــهروندان در بــازار ارز مــی کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اقدامــات تخصصــی‬ ‫کاراگاهــان پلیــس فتــا پایتخــت مشــخص شــد ایــن بانــد مجرمانــه‬ ‫تحــت عناویــن مختلفــی همچــون «اســتخدام کارگــر یــک روزه‬ ‫صرافی هــا» یــا «کســب درامــد بــدون ســرمایه در صرافــی» اقــدام‬ ‫بــه درج اگهــی در ســایت هــای اگهــی محــور و شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫نمــوده و بــا سوءاســتفاده از عــدم اگاهــی اشــخاص و در قبــال‬ ‫پرداخــت مبالــغ ناچیــزی از اطالعــات هویتــی و مشــخصا ً کارت‬ ‫ملــی‪،‬ارز دولتــی خریــداری کــرده و در کانــال و گــروه تلگرامــی کــه‬ ‫ایجــاد کــرده بودنــد بــه قیمــت ازاد بــه فــروش مــی رســاندند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات تکمیلــی ایــن پرونــده مشــخص شــد ایــن‬ ‫تیــم ‪ 4‬نفــره بــا تبلیغــات دروغیــن و وعــده هــای واهــی کارت ملــی‬ ‫افــراد را در اختیــار گرفتــه و تحــت عناویــن مختلفــی از ایــن مــدارک‬ ‫هویتــی سوءاســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬باتوجــه بــه گســترده بــودن فعالیت‬ ‫ایــن بانــد چهــار نفــره طــی تــاش هــای شــبانه روزی و اقدامــات فنــی‬ ‫کارشناســان ســایبری ایــن پلیــس تمامــی اعضــای اصلــی ایــن شــبکه‬ ‫مجرمانــه شناســایی و پــس از احــراز هویــت و تشــریفات قضایــی‬ ‫در یــک عملیــات پلیســی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس فتــا مقتدرانــه بــا‬ ‫مخلیــن نظــم و امنیــت در فضــای مجازی برخورد می کند خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬متهمیــن پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫جمــع اوری شــده توســط پلیــس بــه فعالیــت مجرمانــه خــود معتــرف‬ ‫شــدند و پــرده از نحــوه اعمــال مجرمانــه خــود برداشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افــراد فرصــت طلــب در کمیــن افــراد ســاده لــوح‬ ‫هســتند توصیــه کــرد‪ :‬از اجــاره کارت ملــی و دیگــر مــدارک هویتــی‬ ‫بــه افــراد ســودجو جــدا ً خــودداری کننــد چــرا کــه عواقــب ناشــی از ان‬ ‫عامل نشر اکاذیب و ایجاد مزاحمت‬ ‫در اینستاگرام شناسایی شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل نشــر اکاذیــب و ایجــاد مزاحمــت و تهدیــد بــرای یکــی از شــهروندان‬ ‫در فضــای مجــازی خبــر داد و گفــت‪ :‬شــهروندان در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬اداب‬ ‫اجتماعــی و حقــوق شــهروندی را رعایــت کــرده و ضمــن کنتــرل احساســات خــود بــه عواقــب بعــدی‬ ‫ان فکــر کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی‬ ‫جمالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه خانمــی بــه پلیــس فتــا بــا در‬ ‫مامور سایبر قالبی در شیروان‬ ‫دستگیر شد‬ ‫‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ضمــن معرفــی خــود به عنــوان‏پلیــس‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه اخــاذی از شــهروندان می کــرد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســرهنگ «یوســف شــاکری»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس بیــان کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه‬ ‫یکــی از شــهروندان‏شــیروانی بــه پلیــس فتــا شهرســتان شــیروان‬ ‫مبنــی بــر این کــه فــردی بــا جعــل عنــوان مامــور پلیــس فتــا اقــدام بــه‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬کالهبــرداران بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات جعلــی متعلــق بــه افــراد مشــهور اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری از هموطنــان عزیــز می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫امیرحســین نقی مهــر در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬افــراد کالهبــردار در فضــای‬ ‫مجــازی بــا ایجــاد صفحــات جعلــی شــبیه‬ ‫بــه افــراد مطــرح جامعــه ماننــد ورزشــکاران‪،‬‬ ‫بازیگــران‪ ،‬و … و بــا خریــد فالوورهــای فیــک‪،‬‬ ‫مدتــی مشــابه اکانــت اصلــی فعالیــت می کنــد‬ ‫و بعــد بــا گرفتــن تبلیغــات‪ ،‬درخواســت پــول و‬ ‫راه هــای دیگــر از اعتمــاد افــراد ســوء اســتفاده‬ ‫کــرده و اقــدام بــه کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪:‬در ایــن روش مجرمــان‬ ‫ســایبری مبلغــی نســبتا معقــول درخواســت‬ ‫می کنــد کــه همــه قــادر بــه پرداخــت ان باشــند‬ ‫و ادعــا می کنــد کــه طــی چنــد روز اینــده ایــن‬ ‫پــول را برخواهــد گردانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقی مهــر بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر کســی در فضــای مجــازی از طریــق‬ ‫شــبکه های اجتماعــی از شــما درخواســت پــول‬ ‫کــرد و قبــا هــم چنیــن ســابقه ای نداشــته‪،‬‬ ‫حتمــا شــک کنیــد و ســعی کنیــد بــا او از طریــق‬ ‫تمــاس تلفنــی ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا از صحــت‬ ‫ایــن درخواســت مطلــع شــوید‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬ان را از طریــق شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬و یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬مرکــز فوریــت هــای‬ ‫ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫برعهــده دارنــده مــدارک هویتــی اســت‪،‬همچنین در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬گــزارش‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر انتشــار اکاذیــب‪ ،‬ایجــاد مزاحمــت و تهدیــد در شــبک ه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام‪ ،‬پرونــده تشــکیل و رســیدگی بــه ان در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از حضــور شــاکیه و اخــذ اظهــارات وی‪ ،‬بــا بررســی مســتندات و انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا گرداننــده صفحــه جعلــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫شناســایی گردیــد و متهــم پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه همــراه پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬همــواره افــرادی وجــود دارنــد کــه موجــب ایجــاد مزاحمــت و ســلب اســودگی‬ ‫و ارامــش دیگــران می شــوند کــه برابــر قانــون بــا اینگونــه افــراد خاطــی برخــورد خواهــد شــد لــذا‬ ‫می طلبــد شــهروندان در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی اداب اجتماعــی و حقــوق شــهروندی‬ ‫را رعایــت کــرده و هرگونــه دعــاوی را در مراجــع قضایــی بیــان کــرده و از ان طریــق پیگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جمالــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا جرائــم رایان ـه ای می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاوره و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع‬ ‫مشــکالت احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا شــماره مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬موضــوع را بــه کارشناســان مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫اخــاذی از‏شــهروندان می کنــد‪ ،‬مراتــب به صــورت ویژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫موفــق شــدند در کمتریــن زمــان متهــم را شناســایی و بــا‏هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی ان را دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بــا مشــاهده ادلــه‬ ‫پلیــس ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود‪ ،‬اعتــراف‏کــرد کــه بــا ترفنـ د امنیت‬ ‫صفحــات شــبکه های اجتماعــی و بازگردانــی صفحــات هــک شــده‬ ‫و نیــز معرفــی خــود به عنــوان‏افســر پلیــس فتــا‪ ،‬اقــدام بــه جلــب‬ ‫اعتمــاد کاربــران و اخــاذی از انهــا می کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا بیــان اینکــه متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تحویــل شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس باکســانی‏کــه بــا غصــب‬ ‫عنــوان‪ ،‬قصــد اخــاذی از مــردم را داشــته باشــند به شــدت برخــورد‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬چراکــه ایــن افــراد ســودجو‏عــاوه بــر اجرای نیات شــوم‬ ‫خــود‪ ،‬بی اعتمــادی بــه‬ ‫پلیــس را در بیــن‬ ‫شــهروندان بــه وجــود‬ ‫می اورنــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫خراســان‬ ‫اســتان‬ ‫شــمالی در پایــان از‬ ‫عمــوم مــردم خواســت‬ ‫تــا هشــدار های پلیــس‬ ‫فتــا را جــدی گرفتــه و‬ ‫‏در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق شــماره‬ ‫‪ 096380‬یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‏‪www.cyberpolice.ir‬‏‬ ‫بخــش گزارش هــای مردمــی اطالع رســانی کننــد‪ .‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪425‬‬ ‫حذف ‪ 150‬برنامه اندرویدی‬ ‫در گوگل‬ ‫گــوگل بــه تازگــی ‪ 150‬برنامــه اندرویــدی را ممنــوع‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬اگــر از ایــن برنامه هــا اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫انهــا را فــوری حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه تازگــی ‪ 150‬اپلیکیشــن خطرنــاک اندرویــد را‬ ‫از فروشــگاه گــوگل پلــی حــذف کــرده اســت‪ .‬همــه ایــن‬ ‫برنامه هــا بخشــی از یــک کمپیــن مخــرب کالهبــرداری‬ ‫پیامکــی برتــر بــه نــام ‪ UltimaSMS‬می باشــند‪ .‬ایــن‬ ‫برنامه هــای جعلــی شــبیه ابزارهــای قانونــی هســتند‪.‬‬ ‫برنامه هایــی ماننــد ویرایشــگرهای عکــس‪ ،‬فیلترهــای‬ ‫دوربیــن‪ ،‬بازی هــا و اســکنرهای کــد ‪ .QR‬گــوگل‬ ‫از قربانیــان خواســت تــا بــرای خدمــات پیامکــی از‬ ‫ســرویس های بســیار گــران اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداری پیامکــی در فروشــگاه ‪UltimaSMS:‎‬‬ ‫‪Google Play‬‬ ‫شــرکت نــرم افــزاری امنیــت ســایبری ‪ Avast‬در مــورد‬ ‫کمپیــن کالهبــرداری ‪ UltimaSMS‬گــزارش داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه برنامــه ‪ UltimaSMS‬را دانلــود و نصــب‬ ‫می کنیــد‪ ،‬مــکان تلفــن‪ ،‬شــماره ‪ IMEI‬شــما گوشــی‬ ‫شــما مــورد بررســی قــرار می گیــرد تــا کــد منطقــه‬ ‫کشــور و زبــان مــورد اســتفاده بــرای کالهبــرداری را‬ ‫بفهمنــد‪ .‬هنگامــی کــه برنامــه را بــاز مــی کنیــد‪ ،‬از شــما‬ ‫می خواهــد شــماره تلفــن یــا ادرس ایمیــل خــود را وارد‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه جزئیــات را ارســال کردیــد‪ ،‬شــما در واقــع‬ ‫بــرای یــک ســرویس پیــام کوتــاه بــا قیمــت حــدود ‪40‬‬ ‫دالر در مــاه ثبــت نــام مــی کنیــد‪ .‬و از شــما می خواهــد‬ ‫ویژگی هــای بیشــتری از برنامــه را فعــال کنیــد در غیــر‬ ‫ایــن صــورت ممکــن اســت برنامــه از کار بیفتــد‪ .‬و‬ ‫بدیــن ترتیــب هــر هفتــه توســط ســرویس کالهبــرداری‬ ‫از شــما هزینــه دریافــت می کننــد‪ .‬اینگونــه اســت‬ ‫کــه شــما بــا پرداخــت هزینــه پــول خودتــان را بــه‬ ‫کالهبــرداران می دهیــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن برنامــه هــای مخــرب اندرویــد بیــش از ‪10.5‬‬ ‫میلیــون بــار دانلــود شــده اند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬گــوگل‬ ‫اکنــون تمــام برنامه هایــی را کــه بخشــی از ایــن کمپیــن‬ ‫بودنــد را ممنــوع کــرده اســت‪ .‬در اینجــا لیســت برنامــه‬ ‫هایــی کــه از ‪ Play Store‬حــذف شــده اند را مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪.‬‬ ‫‪3D Pro Ultima Keyboard‬‬ ‫‪VideoMixer Editor Pro‬‬ ‫‪FX Animate Editor Pro‬‬ ‫‪2021 Battery Animation Charge‬‬ ‫‪4K Wallpapers & Dynamic HD‬‬ ‫‪RGB Neon HD Keyboard Background‬‬ ‫‪AppLock X FREE‬‬ ‫‪NewVision Camera‬‬ ‫‪Ultra Camera HD‬‬ ‫‪Wi-Fi Password Unlock‬‬ ‫‪Wi-Fi Around:‎ All Wi-Fi and Hotspots‬‬ ‫‪Unlock‬‬ ‫‪Colorful Call Screen & Phone Flash‬‬ ‫‪Waterdrinker Reminder‬‬ ‫‪GT Sports Racing Online‬‬ ‫‪2021 Magic Fonts and Keyboard‬‬ ‫‪All Language Photo and Voice Translator‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪Crime City:‎Revenge‬‬ ‫‪Reface Ultra‬‬ ‫‪Projector HD/AR Video Editor‬‬ ‫‪LivePhoto Animator‬‬ ‫‪Ludo Masterpiece Online‬‬ ‫‪Mobile Scanner Pro:‎ PDF Scanner App,‬‬ ‫‪Scan to PDF‬‬ ‫‪Magic Mix Cut – Super Video Editor‬‬ ‫‪2021 Future Scanner FREE‬‬ ‫‪2021 Pro Video Downloader‬‬ ‫‪AmazeTranslate‬‬ ‫‪2021 Football Masters‬‬ ‫‪New Body Shape Editor‬‬ ‫‪‎0.2 Call Voice Recording‬‬ ‫‪Pro Tuber Ad Blocker for Video‬‬ ‫‪2021 Fitness Ultimate‬‬ ‫‪Wallpaper XYZ Pro‬‬ ‫شــما مــی توانیــد لیســت کامــل را در لینــک ‪150‬‬ ‫‪ malicious apps here‬بررســی کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫زیبایی منازل‬ ‫‪ -425‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪ 17 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-425‬‬ ‫سه شنبه ‪ 2‬اذر ‪23-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کردکوی شهر عجایب‬ ‫روستای زارع محله‬ ‫روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامنــه ی شــمالی البرز اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل در تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری‬ ‫شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات این روســتا‬ ‫مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم ابــاد‬ ‫(خراب مســجد)و میاندره‪ ٬‬از شــرق به روســتای مفید اباد و از غرب به روســتای‬ ‫ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود‬ ‫خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافت روســتا‬ ‫پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان هــا اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا‬ ‫هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانه هــای دیروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امروز با گذشته ی ان دیده می شود‪.‬خانه ها نسبت به گذشته بلندتر است و‬ ‫به جهت تزیین داخل خانه را گچ کاری و نمای ان را سنگ کاری می کنند وهم‬ ‫چنین نور گیرها بیشتر و بزرگ تر است ‪.‬زراع محله به سب نزدیکی باجنگل و‬ ‫دریا و داشــتن موقعیت خاص دارای اب و هوای معتدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً‬ ‫سرد و بارانی و نسبتا ًتابستانی گرم دارد‪.‬در زمستان به واسطه جریان بادهای‬ ‫شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محله از قدیم االیام به راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفه ها‪ :‬زراع محله در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانها و فراز و فرودهای‬ ‫زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن‬ ‫خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان‬ ‫قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مردم زحمتکــش ما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمور ‪۳-‬تیمور‬ ‫زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری‬ ‫قاسم اباد ‪ -۱۲‬شهاب الدین ‪ - ۱۳‬مازندرانی ‪ -۱۴‬رستگاری ‪ -۱۵‬صائمی ‪ -۱۶‬مهندی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربت نژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بزی ‪ -۲۱‬کیانی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪-۲۳‬‬ ‫دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و‬ ‫فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب‬ ‫اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم‬ ‫و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و‬ ‫تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه شهرســتان هــای‬ ‫اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‬ ‫‪ – ۱‬زمین های حاشیه روستا که دارای بافت سبک و خاک تقریبا”حاصلخیز است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از شــن‬ ‫و رس اســت‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬زمیــن هــای ســمت شــمال زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک بیشــتر رســی اســت‪.‬‬ ‫شمال ‪ :‬خروایشت شمال شرقی ‪ :‬رواتی شمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل پره‬ ‫جنوب ‪ :‬بال زمین شرق ‪ :‬رواتی غرب ‪ :‬میش تپه و صحرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار‬ ‫در مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه‬ ‫وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تقی میرزائیان (طاها)‬ ‫خواننده و بازیگر گلستانی ‪:‬‬ ‫تنوع موسیقی‬ ‫در گلستان‪ ،‬راز‬ ‫پیشرفت هنرمندان‬ ‫در این استان است‬ ‫موســیقی در گلســتان مختص یک قوم خاص یا یک شــهر‬ ‫نیســت‪ .‬اقوام مختلف گلســتان دارای موســیقی منحصر به‬ ‫فــردو جداگانــه هســتند و هنرمنــدان ســایر شــهر هــای ایــن‬ ‫اســتان کــه موســیقی بومــی در انهــا جریــان نــدارد‪ ،‬در عرصــه‬ ‫موســیقی پــاپ حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارنــد و تــا‬ ‫کنــون افتخــارات زیــادی بــرای ایــن اســتان کســب کــرده انــد‪.‬‬ ‫تقــی میرزائیان(طاهــا) از خواننــدگان موســیقی پــاپ و‬ ‫کتولــی اســتان گلســتان اســت کــه چنــد ســالی اســت در‬ ‫عرصه هــای مختلــف بــه هنرنمایــی پرداختــه اســت و اثــارش‬ ‫بارها از شــبکه های مختلف رســانه ملی پخش شــده اســت‬ ‫و تــا کنــون چندیــن البــوم روانــه بــازار کــرده اســت‪.‬‬ ‫او کــه متولــد روســتای پیچــک محلــه علــی ابــاد کتــول و‬ ‫دارای کارشناســی ارشــد مدیریــت اســت از دوران کودکــی بــه‬ ‫واســطه همجــواری منــزل شــان بــا مســجد روســتا بــه گفتــن‬ ‫اذان و خوانــدن نوحــه و قــران بــه ویــژه در ایــام عــزاداری ســید‬ ‫وســاالر شــهیدان عالقــه منــد شــد‪ .‬او در ایــن مســیر خــود را‬ ‫مدیــون مداحــی هــای زیبــا و ســوزناک اســتاد حــاج حســین‬ ‫اصالنــی مــداح بــزرگ شهرســتان مــی داند و همواره از ایشــان‬ ‫بــه عنــوان اولیــن اســتادش یــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫میرزائیــان در دوران مدرســه بــه خوانــدن قــران روی اورد و‬ ‫حتــی در مســابقات قرائــت قران کشــور حائز رتبــه دوم گردید‬ ‫و از راهیابــی بــه مســابقات اســیایی قرائــت قــران بازمانــد‪.‬‬ ‫ایــن خواننــده گلســتانی همزمــان بــا ادامــه تحصیــل و قبــول‬ ‫شــدن در دانشــگاه بــه هنــر خوانندگــی عالقــه پیــدا مــی کند و‬ ‫بــا تشــویق دوســتان پــس از اســتخدام در امــوزش و پــرورش‬ ‫بــه تهــران مــی رود و همزمــان بــا تدریس در کالس هــای اواز‬ ‫اســتاد کیومــرث شــمس شــرکت مــی کند‪.‬‬ ‫او در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬هــر روز بعــد از دو شــیفت کاری‪،‬‬ ‫تــازه بــا اتوبــوس و ماشــین هــای خطــی خــودم را از شــرق‬ ‫تهــران بــه شــمال غــرب تهــران می رســاندم تــا در کالس های‬ ‫اواز اســتاد کیومــرث شــمس شــرکت کنــم‪.‬‬ ‫بعــد از مدتــی بــه واحــد موســیقی وزارت فرهنــگ وارشــاد‬ ‫جهــت اخــذ مجــوز مراجعــه نمــودم وهمــراه عــده زیــادی از‬ ‫خواننــدگان نســل جــوان‪،‬در محضــر اســاتید بزرگــی چــون‬ ‫اســتاد محمــد نــوری و‪ ...‬اســاتید تئــوری موســیقی مثــل‬ ‫اســتاد دل شــب‪ ،‬تســت خوانندگــی دادم‪ .‬مرحــوم اســتاد‬ ‫نــوری‪ ۷،‬نفــر از ان جمــع را انتخــاب نمــود و مقــرر شــد بــه‬ ‫شــرط گذرانــدن کالس نــزد اســتاد ســعید علیجانــی و اســتاد‬ ‫دل شــب‪،‬جهت یادگیــری نــت و تئــوری موســیقی و یادگیــری‬ ‫اواز و تکنیــک هــای خوانندگــی بــه مــا مجــوز بدهنــد‪ .‬ابتــدا‬ ‫نــزد اســتاد محمــد رضــا صادقــی و اســتاد محمــد نوری‪،‬مجــوز‬ ‫اجــرای صحنــه ای مجــوز کاســت دریافــت کردیــم کــه امیــر‬ ‫تاجیــک هــم جــزو مــا بود‪.‬بعــد از گذرانــدن کالس هــا‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۸۳‬یعنــی ‪ ۵‬ســال پــس از اخــذ مجوز‪،‬موفــق بــه‬ ‫ارائــه البــوم زیــر بارون‪،‬بــا مجــوز رســمی از واحــد موســیقی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــدم‪.‬یکی از اهنــگ هــای‬ ‫فولکورولیک(محلی)کــه بــا گویــش کتولــی بــود بــه نام شــکوه‬ ‫توانســت مجــوز از صــدا و ســیما را هــم بگیــرد‪ .‬بــا ایــن اهنــگ‬ ‫بنــده بــه عنــوان اولیــن خواننــده پــاپ کتولــی معرفــی شــدم و‬ ‫این افتخار نصیب بنده شــد‪.‬البته بعدا به ســفارش ســیمای‬ ‫گلســتان‪،‬کار غــروب پنــج شــنبه رو بــا اهنگســازی خــودم و‬ ‫تنظیــم اســتاد فریــدون رومــی بــا گویــش زیبــای کتولــی‬ ‫خوانــدم کــه بارهــا از شــبکه های مختلــف ســیما پخــش شــد‪.‬‬ ‫بعــد هــا بــرای اجــرا در شــبکه هــای مختلــف اســتان هــا و‬ ‫شــبکه هــای بــرون مــرزی ویکــی دوبــار هــم تــو شــبکه هــای ‪۲‬‬ ‫و‪ ۳‬بــه عنــوان خواننــده دعــوت شــدم و اجــرای برنامه داشــتم‪.‬‬ ‫ایــن خواننــده خــوش ذوق در ایــن ســال ها تنها به خوانندگی‬ ‫بســنده نکــرد و همزمــان بــه ایفــای نقــش در چندیــن فیلــم و‬ ‫تئاتــر مثــل فیلــم تلویزیونــی ارام تــا ارام بــه عنــوان بازیگــر‬ ‫نقــش اصلی(مهنــدس علی)محصــول ســیمای گلســتان‬ ‫و تئاتــر «اســتنطاق لوکولوس»اثر«برتولــت برشــت»تو‬ ‫تئاتــر شــهر تهــران هــم حضــور داشــت و بــه عنــوان مجــری‪،‬‬ ‫برنامه هــای مختلــف ســازمان هــا وارگان هــای مختلــف و‬ ‫مجــری گــری برنامــه هــای زنده در شــبکه های چند اســتان‪،‬از‬ ‫جملــه گلستان‪،‬خراســان رضوی‪،‬ســمنان مشــغول اســت‪.‬‬ ‫او در خصــوص ســاخت اهنــگ هــای جدیــدش گفــت‪:‬‬ ‫امســال بعــد از مــدت هــا اهنــگ نیمه دیگرم را با اهنگســازی‬ ‫و تنظیــم مســعود حیــدری عزیز‪،‬اســتارت زدیــم کــه مــورد‬ ‫توجــه ویــژه مــردم وجوانــان قــرار گرفت‪».‬پیر نمیشــم»اهنگ‬ ‫احساســی بــود کــه مــورد توجــه ویــژه واســتقبال فــوق العــاده‬ ‫مخاطبــان قــرار گرفــت‪.‬کار مذهبــی «عمــه جان»همزمــان‬ ‫بــا اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان روانــه بــازار موســیقی‬ ‫شــد و»مهربونــم یار»بــا گویــش زیبــای خراســانی چهارمیــن‬ ‫کار جدیــد هنــری بندســت کــه امیــدوارم مــورد توجــه همــه‬ ‫عزیــزان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫میرزائیــان دربــاره موســیقی اســتان گلســتان معتقــد اســت‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای اســتعداد هــای زیادیــه ولــی یــه لیــدر و‬ ‫یــا یــک مجموعــه منســجم که این اســتعدادها رو جمــع اوری‬ ‫و هدفمنــد بکنــه نداریم‪.‬‬ ‫‪ ۴‬نــوع موســیقی در اســتان گلســتان نواختــه مــی شــود‪:‬‬ ‫‪)۱‬موسیقی مازنی‬ ‫‪)۲‬موسیقی کتولی‬ ‫‪)۳‬موسیقیترکمنی‬ ‫‪)۴‬سایر موسیقی ها از جمله پاپ‬ ‫متاســفانه خواننــده هــای کتولی‪،‬جدیــدا رو بــه موســیقی‬ ‫مازندرانــی اورده انــد و زبــان بومــی خودشــان را فرامــوش‬ ‫کــرده انــد کــه اصــا خــوب نیســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ثبــت موســیقی کتولــی نیــز افــزود‪ :‬ثبــت‬ ‫ملــی موســیقی کتولــی یــک کار بــزرگ و تاریخــی بــود کــه‬ ‫در اینجــا بایــد از زحمــات اســتاتید موســیقی بــه ویــژه اســتاد‬ ‫حســینی قدردانی کنم‪ .‬امیدوارم دوســتان خواننده یا کتولی‬ ‫و مقــام هــای زیبــای کتولــی را بخواننــد و انهــا را زنــده نگــه‬ ‫دارنــد و یــا پــاپ کتولــی بخواننــد‪.‬‬ ‫میرزائیــان در خصــوص جوانــان و عالقه مندان به موســیقی‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬دوســتان جوانــی کــه عالقمنــد بــه خوانندگــی‬ ‫هســتند و صــدای خوبــی دارنــد‪ ،‬حتمــا بــرای یادگیــری تئــوری‬ ‫موســیقی اقــدام کنند‪،‬موســیقی ســنتی رو فرامــوش نکننــد‬ ‫و ســبک و ســیاق و ردیــف هــارو یــاد بگیرند‪،‬مهمتــر از همــه‬ ‫تمریــن کننــد و بهتریــن تمریــن بــرای تقویــت حنجــره و فــن‬ ‫بیان‪،‬خوانــدن قــران کریــم بــا صــوت اســت‪.‬‬ ‫شرکت مدیران گنبدی‬ ‫در ایین گلریزان کتاب‬ ‫مدیــران گنبــدکاووس در اخریــن روز هفتــه کتــاب‬ ‫و کتابخوانــی (‪ ۲۴‬تــا ‪ ۳۰‬ابــان) در مراســم گلریــزان‬ ‫کتــاب در محــل کتابخانــه عمومــی مختومقلــی فراغــی‬ ‫ایــن شهرســتان شــرکت کــرده و تعــدادی کتــاب بــه ایــن‬ ‫مجموعــه اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فرمانــدار گنبــدکاووس‬ ‫در ایــن مراســم طــی ســخنانی ضمــن تشــکر از مــردم‬ ‫ن گلریــزان و اهــدای کتــاب بــه‬ ‫بــرای حضــور در جشــ ‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی‪ ،‬بــرای ترویــج فرهنــگ مطالعــه‬ ‫و کتابخوانــی برلــزوم اســتفاده از همــه ظرفیت هــای‬ ‫شــهری‪ ،‬اداری‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی و رســانه ای در جامعــه‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی بابیــان اینکــه خوانــدن کتــاب و‬ ‫مطالعــه از ارزشــمندترین کارهــا اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬مطالعــه‬ ‫بــه اندوختــه و دانــش انســان و نیــز نــگاه واقــع بینانــه و‬ ‫اتخــاد تصمیم هــای خردمندانــه افــراد نســبت بــه مســایل‬ ‫کمــک می کنــد و بــه رشــد‪ ،‬توســعه و پویایــی جامعــه‬ ‫خواهــد انجامیــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گنبــدکاووس نیــز در ایــن‬ ‫مراســم گفــت کــه شــورا و شــهرداری گنبــد همــه تــاش‬ ‫خــود را بــرای کمــک بــه ایجــاد زیرســاخت های الزم جهــت‬ ‫توســعه فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در بیــن شــهروندان‬ ‫انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫پرویــز ناصــری افــزود‪ :‬هــم اکنــون شــهرداری ســاخت یــک‬ ‫فرهنــگ ســرا در خیابــان بعثــت گنبــدکاووس را اغــاز کــرده‬ ‫کــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرف فیزیکــی دارد ضمــن اینکــه بــا‬ ‫مصوبــه شــورای شــهر و پیــش بینــی بودجــه مــورد نیــاز‪۲ ،‬‬ ‫فرهنــگ ســرا در محلــه «ســیداباد ‪ -‬بدلجــه و چــای بوییــن»‬ ‫ایــن شــهر احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس اداره کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫گنبــدکاووس نیــز درایــن مراســم بــا ارائــه گزارشــی از تعــداد‬ ‫کتــاب و اعضــای چهــار کتابخانــه عمومــی و یــک کتابخانــه‬ ‫مشــارکتی ایــن شهرســتان‪ ،‬از اجــرای ‪ ۵۰‬برنامــه متنــوع‬ ‫ویــژه هفتــه کتــاب و کتابخوانــی در گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا مجاهــدی راد گفــت‪ :‬یــک قطعــه زمیــن اهدایــی‬ ‫توســط شــهرداری و شــورای شــهر گنبــدکاووس بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۲‬هــزار مترمربــع در خیابــان جرجــان بــرای‬ ‫احــداث کتابخانــه عمومــی اختصــاص یافتــه کــه درحــال‬ ‫پیگیــری تامیــن اعتبــار ســاخت ان هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــه یازدهمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی نیــز اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مهلــت شــرکت در ایــن جشــنواره تــا ‪ ۳۰‬اذر‬ ‫تمدیــد شــده و گنبــدکاووس همــواره رتبــه اول را از حیــث‬ ‫تعــداد شــرکت کننــده در ایــن رخــداد فرهنگــی در بیــن‬ ‫شهرســتان های گلســتان دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!