روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 424 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 424

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 424

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 1 -‬اذر ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /22 -‬نوامبر‪ /16 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪424‬‬ ‫عدم مشاهده موردی‬ ‫از انفلوانزای‬ ‫فوق حاد پرندگان در گنبد‬ ‫‪2‬‬ ‫تفکربسیجی‪،‬تفکری‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫پویا و زنده اس ‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫رونمایی از تقریظ رهبر معظم‬ ‫انقالب بر کتاب‬ ‫«تنها گریه کن»‬ ‫قدم های استوار به سمت کشت قراردادی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهش قیمت مسکن‬ ‫با صنعتی سازی‬ ‫ساختمان‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایشاختیاراتمالی‬ ‫شهردار گرگان تا سقف‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وسواس فکری یک‬ ‫اختالل متداول‬ ‫عصبی‪-‬شناختی‬ ‫‪6‬‬ ‫شرایطموفقیت‬ ‫«قانون جوانی جمعیت‬ ‫و حمایت از خانواده»‬ ‫یــک عضــو هیــات علمــی دانشــگاه و رئیــس کلینیــک‬ ‫ســامت خانــواده گفــت‪ :‬اجــرای موثــر «قانــون جوانــی‬ ‫جمعیــت و حمایــت از خانــواده» بــا توجــه بــه اهمیــت و‬ ‫ضــرورت تحقــق ان‪ ،‬نیازمنــد متولی قــوی و ناظری پیگیر‬ ‫و پاسخگوســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســید کاظــم فروتــن در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از طرح هــای بســیاری خوبــی کــه مجلــس‬ ‫یازدهــم ان را بــه تصویــب رســاند‪ ،‬قانــون یادشــده اســت‬ ‫کــه در تــداوم ازدواج و فرزنــداوری طراحــی شــده تــا‬ ‫مســائل و چالش هــای ایجــاد شــده را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه روی ایــن طــرح بســیار کار شــده و‬ ‫از فیلترهــای مختلفــی هــم عبــور کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــه طــور طبیعــی هزینه هــای اجــرای ان هــم محاســبه‬ ‫شــده ضمــن انکــه در اجــرای ایــن قانــون‪ ،‬موضــوع مهــم‬ ‫«اقتصــاد» نیســت بلکــه اجــرای درســت و دقیــق طــرح‪،‬‬ ‫نیازمنــد نظارتــی اصولــی و موثــر اســت؛ در واقــع بــا‬ ‫تصویــب ایــن طــرح‪ ،‬کار مجلــس شــورای اســامی تــازه‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬موضــوع نظــارت بــر اجــرای درســت ایــن‬ ‫قانــون و پاســخگو بــودن دســتگاه های دولتــی در برابر ان‬ ‫از جملــه مــواردی اســت کــه اگــر مــورد توجــه قــرار نگیــرد‬ ‫ایــن قانــون بــه ســرانجام مطلوبــی نمی رســد‪.‬‬ ‫فروتــن کــه دارای دکتــرای خانــواده و ســامت جنســی‬ ‫اســت بــا یــاداوری قوانینــی همچــون حجــاب و عفــاف کــه‬ ‫‪ ۱۷‬ســال پیــش پــس از هــزاران ســاعت کار و تحقیــق‬ ‫و بررســی‪ ،‬در شــورای انقــاب فرهنگــی تصویــب شــد‬ ‫و همچنیــن مصوبه هــای ســتاد ملــی زن و خانــواده‬ ‫در افزایــش بــاروری و قانــون تســهیل ازدواج کــه ‪۱۶‬‬ ‫ســال پیــش بــه تصویــب رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن قوانیــن و‬ ‫مصوبه هــا اکنــون کجــا هســتند و بــه کجــا رســیده اند؟‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مشــکل جــدی مــا‪ ،‬نظــارت بــر اجــرا و‬ ‫رونــد انجــام ان اســت؛ وقتــی قانــون مصــوب شــد و بــه‬ ‫تصویــب ســتاد عالــی خانــواده رســید‪ ،‬همه دســتگاه های‬ ‫مــورد خطــاب ایــن قانــون و بخش هــای متولــی امــر‬ ‫موظفنــد بــا قــوت نســبت بــه اجــرای ان و انجــام وظایــف‬ ‫محولــه اقــدام کننــد امــا اگــر در اجرای ان تعلل شــد‪ ،‬چه‬ ‫کســی بایــد بــا دســتگاه مربوطــه برخــورد کنــد؟ اگــر مــردم‬ ‫از عــدم و یــا شــیوه اجــرای ان شــکایت داشــتند بــه کجــا‬ ‫بایــد شــکایت برنــد و مجلــس کجــای کار اســت؟‬ ‫ضــرورت تشــکیل یــک دبیرخانــه توانمنــد بــرای‬ ‫پیگیــری مســتمر‬ ‫رئیــس کلینیــک ســامت خانــواده افــزود‪ :‬مهمتریــن‬ ‫کاری کــه مجلــس باید انجام دهد تشــکیل کمیســیون‬ ‫یــا کمیتـه ای فعــال در مجلــس و نیــز دولــت اســت کــه‬ ‫وظیفــه ان فقــط پیگیــری بندهــای ایــن قانــون باشــد و‬ ‫ایــن دو قــوه بــا یــک برنامــه قوی و دبیرخانـه ای توانمند‪،‬‬ ‫لحظــه بــه لحظــه ضمن پیگیــری مــوارد‪ ،‬نواقــص را رفع‬ ‫و نظــارت الزم را اعمــال کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه روی ایــن ایــن طــرح کار در دولــت‬ ‫گســترده ای انجــام شــد و ســپس در کمیســیون ویــژه ای‬ ‫در مجلــس نیــز اقدامــات زیــادی صــورت گرفــت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اینــک مــا هســتیم کــه ببینیــم تــا چــه حــد ان را در‬ ‫اولویــت خــود قــرار می دهیــم‪.‬‬ ‫اکنــون در جامعــه بــا دو تهدیــد جــدی‬ ‫مواجه ایــم؛ نخســت مســائل اقتصــادی‬ ‫و وضعیــت نابســامان اشــتغال جوانــان‬ ‫و مســائل رفاهــی مــردم و بُعــد پنهــان‬ ‫دیگــر‪ ،‬در خطــر بــودن اصــل خانــواده‪،‬‬ ‫کاهــش ازدواج هــا و افزایــش طــاق و‬ ‫نیــز اســیب های اجتماعــی حــوزه خانــواده‬ ‫اســت کــه جمعیــت کشــور را تهدیــد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬اکنــون‬ ‫در جامعــه بــا دو تهدیــد جــدی مواجه ایــم؛‬ ‫نخســت مســائل اقتصــادی و وضعیــت‬ ‫نابســامان اشــتغال جوانــان و مســائل‬ ‫رفاهــی مــردم و بُعــد پنهــان دیگر‪ ،‬در خطر‬ ‫بــودن اصــل خانــواده‪ ،‬کاهــش ازدواج هــا‬ ‫و افزایــش طــاق و نیــز اســیب های‬ ‫اجتماعــی حــوزه خانــواده اســت کــه‬ ‫جمعیــت کشــور را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫فروتــن افــزود‪ :‬بایــد موضــوع خانــواده‪،‬‬ ‫جوانــان و جمعیــت‪ ،‬بــه مشــغله جــدی مســئوالن تبدیــل‬ ‫شــود چنانکــه رهبــر معظــم انقــاب بارهــا بــر رویکــرد‬ ‫«خانواده محــوری» بخش هــای مختلــف تاکیــد کرده انــد و‬ ‫رئیس جمهــوری نیــز توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع دارنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر بتوانیــم ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد ایــن قانون‬ ‫را در کشــور اجــرا و بــا پیگیری هــا و نظارت هــای منظــم و‬ ‫مســتمر عملیاتــی کنیــم‪ ،‬بــه طور قطــع در بحــث خانواده‬ ‫تــا حــد خوبــی پیشــرو خواهیــم بود‪.‬‬ ‫رئیــس کلینیــک ســامت خانــواده در بحــث هزینه هــای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح نیــز گفــت‪ :‬یکــی از دالیــل حساســیت‬ ‫شــورای نگهبان روی این مصوبه‪ ،‬مباحث اقتصادی طرح‬ ‫بــود کــه پــس از اصالحــات مجلــس و تعییــن و تامیــن‬ ‫منابــع مربوطــه‪ ،‬بــا ان موافقــت شــد؛ پــس از ایــن رو نباید‬ ‫در ایــن زمینــه مشــکل جــدی وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فروتــن بــا بیــان اینکــه مــا در بحــث ازدواج‪ ،‬خانــواده و‬ ‫جمعیــت بــا یــک بحــران مواجه ایــم‪ ،‬گفت‪ :‬کشــور در اینده‬ ‫بــه شــدت بــا کمبــود نیــروی جوان مواجه اســت اما مســاله‬ ‫فقــط نبــود و کاهــش جمعیــت جــوان نیســت بلکــه ایــن‬ ‫امــر در همــه ابعــاد همچــون اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و ‪ ...‬بــه‬ ‫شــدت تاثیرگــذار اســت؛ زیــرا وقتــی جوان نداشــته باشــیم‪،‬‬ ‫چــه کســی اقتصــاد‪ ،‬صنعــت‪ ،‬نفــت‪ ،‬کشــاورزی و سیســتم‬ ‫دفاعــی و ‪ ...‬را بایــد پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کشــور مــا کمتــر از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬ســال اینــده‬ ‫کشــوری ســالمند خواهــد بــود و مــا را بــا چالــش شــدیدی‬ ‫در همــه حوزه هــا حتــی فــردی مواجــه می کنــد چنانکــه در‬ ‫بحــث فــردی وقتــی فرزنــد نداشــته باشــیم بایــد عمــده ایــن‬ ‫ســالمندان به اسایشــگاه بروند؛ از این رو اگر زندگی خوبی‬ ‫بــرای خــود و اینــده ای روشــن بــرای کشــور می خواهیــم بایــد‬ ‫از همیــن االن و ســریع برنامه ریــزی کنیــم‪.‬‬ ‫از فرهنگ سازی غفلت نشود‬ ‫وی افــزود‪ :‬مباحــث افزایــش جمعیــت‪ ،‬دو بُعــد دارد؛‬ ‫نخســت فرهنگ ســازی اســت که باید بدانیم اگر زندگی‬ ‫خوبــی بــرای نسـل های بعــد می خواهیــم بایــد از اکنــون‬ ‫روی تقویــت خانــواده و افزایــش جمعیــت کار کنیــم و‬ ‫فقــط وضعیــت موجــود را نبینیــم بلکــه در درازمــدت و بــا‬ ‫اینده نگــری بحــران پی ـش رو را مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫کشــور مــا کمتــر از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬ســال اینــده کشــوری‬ ‫ســالمند خواهــد بــود و مــا را بــا چالــش شــدیدی در‬ ‫همــه حوزه هــا حتــی فــردی مواجــه می کنــد چنانکــه در‬ ‫بحــث فــردی وقتــی فرزنــد نداشــته باشــیم بایــد عمــده‬ ‫ایــن ســالمندان بــه اسایشــگاه بروند‪.‬رئیــس کلینیــک‬ ‫ســامت خانــواده بــا بیــان اینکــه در بُعد فرهنگ ســازی‬ ‫بایــد بــرای مــردم روشــن شــود چــرا فرزنــد داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد بــه ایــن موضــوع بــه عنــوان‬ ‫یــک تکلیــف نــگاه کنیــم کــه در ایــن صــورت بســیاری‬ ‫از مســائل قابــل تحمــل می شــود و بــا مشــارکت‬ ‫دولــت‪ ،‬اثــار منفــی ناشــی از فشــار اقتصــادی بــر ایــن‬ ‫خانواده هــا کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بُعــد دیگــر‪ ،‬بحث هــای اقتصــادی ایــن‬ ‫حــوزه اســت کــه بــه طــور طبیعــی هــر قانونــی کــه نوشــته‬ ‫می شــود ابعــاد مثبــت و منفــی و نیــز هزینــه دارد کــه‬ ‫در ان دیــده شــده امــا بایــد توجــه داشــت کــه در حــوزه‬ ‫ترویــج و ترغیــب ازدواج و فرزنــداوری مباحــث جــدی‬ ‫کنونــی‪ ،‬مســائل و مشــکالت اقتصــادی و شــغلی اســت‬ ‫کــه در ایــن قانــون راهکارهایــی بــرای ان هــا دیــده شــده‬ ‫اســت و امیدواریــم بــه درســتی و مســتمر پیگیــری و‬ ‫اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫الزمه شکوفایی گردشگری‬ ‫روستایی در گلستان وجود‬ ‫نقشه راه است‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫وظیفه همگان صیانت از میراث شهدا‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه وصیتنامــ ه شــهدا اکنــده از‬ ‫پیام هــای فرهنگی ســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬صیانــت و پاســداری از میــراث شــهدای‬ ‫واالمقــام‪ ،‬وظیفــه همه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد مهــدی اســماعیلی در‬ ‫اییــن ملــی پاسداشــت ادبیــات جهــاد و مقاومــت در ســتایش بانــوان شــهید پــرور‬ ‫همــراه بــا رونمایــی از تقریــظ حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــر شــهدا و قدردانــی از برگــزاری چنیــن مراســمی در‬ ‫پاسداشــت و تکریــم خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬بــه جایــگاه و ارزش واالی مقــام‬ ‫شــهدا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه شــدت اعتقــاد داریــم کــه شــهدای عزیزمــان‬ ‫زنده انــد؛ ایــن یــک اعتقــاد قرانــی ســت‪.‬‬ ‫عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه به ســخنان خانم اشــرف الســادات منتظری‬ ‫مــادر شــهید محمــد معماریــان کــه در ایــن مراســم ایــراد شــد‪ ،‬اشــاره کــرد و یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫بنــده بــا بســیاری از مــادران و پــدران شــهدا صحبــت کــرده و پــای بیــان خاطرات انها نشســته‬ ‫ام همــه انهــا بیاناتــی معنــوی و بــا ارزش را از فرزنــدان شــهید خــود بازگــو مــی کننــد‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم در ادامــه ســخنان خــود تصریــح کــرد‪ :‬امــروز ایــن کشــور‬ ‫بــه برکــت خــون شــهدا حفــظ شــده و وظیفــه مــا در هــر مســئولیتی ایــن اســت کــه در‬ ‫قبــال خــون شــهدا خــود را مســئول و مدیــون بدانیــم و تمــام تــاش خــود را بــرای ادامــه‬ ‫دادن راه انهــا همــراه بــا ارمان هــای نظــام و انقــاب اســامی بــه کار ببندیــم‪.‬‬ ‫مــن کــه خدمتگــزار کوچــک مــردم در حــوزه فرهنــگ و هنــر هســتم بایــد حراســت و‬ ‫حفاظــت کنــم از مرزهــای ایمانــی مــردم و اجــازه ندهیــم ایــن مرزهــا جابجــا شــود‪ .‬امروز‬ ‫صیانــت از پیام هــای فرهنگــی شــهدا کــه در وصیــت نامــه هــای ان هــا بــه کــرار اشــاره‬ ‫شــده وظیفــه تــک تــک ماســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه بــه جایــگاه و منزلــت پــدران ومــادران‬ ‫شــهدا بــا ذکــر اینکــه حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از پــدران و مــادران شــهدا اســمانی شــده و دار‬ ‫فانــی را وداع گفتــه انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز هــم نشــینی بــا مــادران و پــدران شــهدا بــرای مــا‬ ‫افتخــار بزرگــی اســت زیــرا انهــا از مشــکالت گــره گشــایی کــرده و فضــای پیشــرفت و‬ ‫تعالــی را تداعــی مــی کننــد‪ .‬از ایــن رو نفــس انهــا برکــت اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه توصیه رهبر معظم انقــاب در تقریظ کتاب‬ ‫تنهــا گریــه کــن اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬معظــم لــه تاکیــد شــان ایــن اســت که یــاد و‬ ‫نــام شــهدا و مــادران و پــدران انهــا را همــواره زنــده نگــه داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر محمد معماریان به شــهادت رســید‪ ،‬رســالتش را مادر عزیزش اشــرف‬ ‫الســادات منتظــری زینــب گونــه بــه دوش کشــیده و تــا بــه امــروز ان را به نحو احســن انجام‬ ‫داده اســت‪ .‬انهــا بــا رســالت خطیــر خــود دل هــا را متوجــه خداونــد و ائمــه اطهار می کنند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مــادران و پــدران شــهدا بســیار انســان های مقدســی هســتند؛ از ایــن‬ ‫بابــت وظیفــه همــگان اســت کــه ان هــا را تکریــم و همــواره مــورد احتــرام قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا اشــاره بــه پیــام رهبــر معظــم انقــاب در تقریــظ‬ ‫کتــاب تنهــا گریــه کــن تصریــح کــرد همــه مــا در هــر ســطوحی بایــد خــود را موظــف در‬ ‫پاســداری و منویــات خــون شــهدا بدانیــم و در راه رســیدن بــه ارمان هــای انهــا از هیــچ‬ ‫تــاش و کوششــی دریــغ نکنیــم‪.‬‬ ‫ن و در هفت ـ ه کتــاب و کتابخوانــی در تــاالر وحــدت‬ ‫در ایــن مراســم کــه ‪ ۳۰‬ابــا ‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬تقریــظ حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب بــر‬ ‫کتــاب تنهــا گریــه کــن کــه زندگــی اشــرف ســادات منتظــری‪ ،‬مــادر شــهید محمــد‬ ‫معماریــان را در دوران مبــارزات انقــاب اســامی‪ ،‬جنــگ تحمیلــی و پــس از ان‬ ‫روایــت مــی کنــد‪ ،‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم جمعــی از خانواده هــای معظــم شــهدا‪ ،‬پیشکســوتان جهــاد و‬ ‫مقاومــت و فعــاالن حــوزه ادبیــات و هنــر دفــاع مقــدس حضــور داشــتند‪ .‬همزمــان بــا‬ ‫ایــن مراســم‪ ،‬اییــن ملــی تجلیــل از مــادران شــهدا و تقدیــر از نویســندگان کتاب هــای‬ ‫مرتبــط بــا دفــاع مقــدس در تمــام مراکــز اســتان ها برگــزار شــد‪ .‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 30‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 53,730,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,397,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 121,060,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,610,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 63,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪424‬‬ ‫برطرف شدن مشکل منابع‬ ‫اعتباری پروژه ها در سفر‬ ‫استانی دولت به گلستان‬ ‫نماینــده مــردم چهــار شهرســتان مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا مثبــت دانســتن نقــش ســفرهای اســتانی‬ ‫هیــات دولــت در پیشــبرد طرح هــای عمرانــی ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه بــا ســفر پیــش روی رییــس‬ ‫جمهــوری بــه گلســتان مشــکل منابــع اعتبــاری‬ ‫پروژه هــای عمرانــی ایــن اســتان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫رضــا اریانپــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مجمع‬ ‫نماینــدگان گلســتان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫از مدت هــا قبــل پیگیــر ســفر ایــت اللــه رییســی بــه‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از نــکات مهــم ســفرهای اســتانی‬ ‫دولــت‪ ،‬گنجانــدن پروژه هــای مهــم عمرانــی دارای‬ ‫مشــکل تامیــن بودجــه یــا منابــع اعتبــاری در‬ ‫مصوبــات ســفر اســت‪.‬‬ ‫اریانپــور اضافــه کــرد‪ :‬گنجانــدن پروژه هــای مهــم‬ ‫عمرانــی در مصوبــات ســفر ســبب تخصیــص ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی بودجــه شــده و بــه تســریع در ســاخت و‬ ‫بهره بــرداری ان منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه در مجلــس شــورای‬ ‫ت اخیــر بــا اســتاندار‪،‬‬ ‫اســامی ادامــه داد‪ :‬در نشســ ‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی گلســتان‬ ‫و تعــدادی از مقامــات کشــوری مقــرر شــد برخــی‬ ‫طرح هــای عمرانــی اســتان در اولویــت پروژه هــای‬ ‫ســفر ریاســت جمهــوری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬درحــوزه شــرق گلســتان پروژه هــای مهمــی‬ ‫همچــون تســریع در تعریــض و ایمــن ســازی بزرگــراه‬ ‫بهشــهر ‪ -‬قوچــان حــد فاصــل مینودشــت تــا پــارک ملی‬ ‫گلســتان‪ ،‬احــداث جایــگاه ســوخت فــرودگاه کاللــه‪،‬‬ ‫تعریــض و ایمــن ســازی جــاده کاللــه ‪ -‬مراوه تپــه‪،‬‬ ‫تکمیــل ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت بــا‬ ‫تخصیــص اعتبــار بــرای جابجایــی روســتاهای واقــع‬ ‫در کاســه ایــن ســد و احــداث تصفیــه خانــه و شــبکه‬ ‫انتقــال اب ان‪ ،‬تکمیــل بیمارســتان ‪ ۹۱‬تخت خوابــی‬ ‫گالیکــش‪ ،‬تکمیــل پروژه هــای ابرســانی شــهرهای‬ ‫کاللــه و گالیکــش‪ ،‬تکمیــل ســد چایلــی مراوه تپــه‪،‬‬ ‫تســریع در اجــرای طرح هــای هــادی در روســتاها‬ ‫و ســاخت نیروگاه هــای بــرق مقیــاس کوچــک در‬ ‫شــهرهای منطقــه در دســتور کار و مصوبــات ســفر‬ ‫رییــس جمهــوری بــه اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫اریانپــور ابــراز امیــدواری کــرد بــا برنامه ریــزی‬ ‫مدیــران ارشــد گلســتان و مجمــع نماینــدگان اســتان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اعتبــارات خوبــی بــرای‬ ‫تکمیــل طرح هــای عمرانــی ایــن اســتان شــمالی در‬ ‫جریــان ســفر در پیــش روی ایــت اللــه رییســی بــه‬ ‫گلســتان پیــش بینــی‪ ،‬مصــوب و تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اضافــه کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــا و مکاتبــات‬ ‫انجــام شــده بــا دفتــر ریــس جمهــوری پــروژه تعریــض‬ ‫جــاده مینودشــت تــا پــارک ملــی گلســتان و نیــز‬ ‫مینودشــت تــا گالیکــش در دســتور کار قــرار گرفتــه و‬ ‫هــم اکنــون پیمانــکار جدیــد ایــن پــروژه بــرای شــروع‬ ‫کار نســبت بــه تجهیــز کارگاه اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫تب برفکی مهمترین بیماری‬ ‫واگیردار دامی‬ ‫تــب برفکــی مهمتریــن بیمــاری واگیــردار دامی شــناخته می شــود‬ ‫کــه بیشــترین خســارت را بــه فعــاالن ایــن حــوزه وارد می کنــد لــذا‬ ‫اقدامــات کنترلــی کــه شــاخص ترین ان انجــام مایه کوبــی اســت‬ ‫هــر ســاله در دســتورکار اداره کل دامپزشــکی اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫عدم مشاهده‬ ‫موردی از‬ ‫انفلوانزای‬ ‫فوق حاد‬ ‫پرندگان‬ ‫در گنبد‬ ‫مســووالن ادارات دامپزشــکی‪ ،‬حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت و مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس گفتنــد در‬ ‫ســال جــاری مــوردی از بیمــاری انفلوانــزای فوق حاد‬ ‫پرنــدگان و تــب برفکی در این شهرســتان مشــاهده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬رییــس اداره‬ ‫دامپزشــکی گنبــدکاووس در نشســت مشــترک‬ ‫شهرســتانی ســتاد انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان و‬ ‫تــب برفکــی‪ ،‬گفــت‪ :‬پایش هــا و نمونه گیری هــای‬ ‫انجــام شــده در شهرســتان حاکــی از ان اســت‬ ‫کــه امســال تاکنــون هیــچ مــوردی از ابتــا بــه‬ ‫ایــن بیماری هــا در شهرســتان مشــاهده نشــد و‬ ‫تیم هــای نظارتــی دامپزشــکی و محیــط زیســت بــا‬ ‫جدیــت در حــال رصــد کانون هــای نگهــداری دام هــا‬ ‫و زیســتگاه های پرنــدگان مهاجــر هســتند‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد اســتان‬ ‫گلســتان برپایه کشــاورزی اســت و عمده روســتاییان‬ ‫فعالیــت دامــداری انجــام می دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تــب‬ ‫برفکــی مهمتریــن بیمــاری واگیــردار دامــی شــناخته‬ ‫می شــود کــه بیشــترین خســارت را بــه فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه وارد می کنــد لــذا اقدامــات کنترلــی کــه‬ ‫شــاخص ترین ان انجــام مایه کوبــی اســت هــر ســاله‬ ‫در دســتورکار اداره کل دامپزشــکی اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خــروج واکســن تــب برفــی از‬ ‫ســبد واکسـن های دولتــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬انجــام‬ ‫مایه کوبــی رایــگان دام هــای نوار مــرزی گنبدکاووس‬ ‫در بهمــن ســال گذشــته باعــث شــده تــا کانــون ایــن‬ ‫بیمــاری امســال بــه صفــر برســد امــا بــا توجــه بــه‬ ‫درگیــری ســایر اســتان ها بــا ایــن بیمــاری الزم اســت‬ ‫نظــارت بــر ورود و خــروج دام هــا بــه ویــژه از میــدان‬ ‫دام گنبدکاووس و مبادی ورودی و خروجی استان‬ ‫بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در یــک مــاه گذشــته مایــه کوبــی‬ ‫رایــگان ‪ ۱۳۱‬هــزار راس گوســفند و بــز علیــه بیمــاری‬ ‫تــب برفکــی در نــوار مــرزی گنبدکاووس انجام شــده‬ ‫و از امــروز مایــه کوبــی رایــگان ‪ ۱۶‬هــزار راس گاو در‬ ‫ایــن منطقــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس تصریــح‬ ‫کــرد ‪ :‬واکســن بــه میــزان کافــی در مراکــز مایــه‬ ‫کوبــی شهرســتان بــا میانگیــن قیمــت ‪ ۲۸‬هــزار ریــال‬ ‫موجــود اســت لــذا از شــرکت های تعاونــی دامــداران‬ ‫درخواســت می شــود تــا همــکاری خــود را بــرای انجــام‬ ‫مایــه کوبــی ســالی ‪ ۲‬بــار دامداری هــا بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی همچنیــن از دامــداران شهرســتان‬ ‫خواســت بــرای حفــظ ســامت دام هــای خــود از‬ ‫خریــد و فــروش غیــر ضــروری انهــا پرهیــز کننــد و‬ ‫همچنیــن بــا مشــاهده عالئــم بیمــاری در جمعیــت‬ ‫دامــی حتمــا بــه دامپزشــکی اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و مشــکالت‬ ‫تامیــن نهاده هــای دامــی‪ ،‬کشــتار دام هــای ابســتن‬ ‫در گنبــدکاووس زیــاد شــده لــذا از هفتــه قبــل بــا‬ ‫همــکاری شــرکت تعاونــی دامــداران یــک دســتگاه‬ ‫ســونوگرافی در میــدان دام بــرای جلوگیــری از‬ ‫کشــتار دام هــای ابســتن مســتقر شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس بــا اشــاره‬ ‫چــرای حــدود ‪ ۱۰۰‬هزار راس دام جامعه عشــایری‬ ‫در مراتــع گنبــدکاووس‪ ،‬گفــت‪ :‬تیم هــای‬ ‫دامپزشــکی اقدامــات نظارتــی بــرای کنتــرل و‬ ‫پیشــگیری از شــیوع بیمــاری تــب برفکــی در‬ ‫دام هــای عشــایر را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫تاالب هــا در معــرض خطــر انفلوانــزای فــوق‬ ‫حــاده پرنــدگان‬ ‫گوگالنــی در موضــوع انفلوانــزای فــوق حــاد‬ ‫پرنــدگان گفــت‪ :‬تاالب هــا از جملــه ســه تــاالب‬ ‫بیــن المللــی گنبــدکاووس بــه عنــوان یکــی از‬ ‫زیســتگاه های اصلــی پرنــدگان مهاجــر همــواره در‬ ‫معــرض خطــر شــیوع ایــن بیمــاری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬عــاوه بــر ان گنبــدکاووس یکــی از مناطق‬ ‫مهــم پــرورش طیــور در کشــور به حســاب می ایــد و‬ ‫هــر مــاه ‪ ۲‬میلیــون قطعه جوجه ریزی مرغ گوشــتی‬ ‫در ایــن شهرســتان انجــام می شــود لــذا پایــش مراکــز‬ ‫نگهــداری و پــرورش طیــور و زیســتگاه های ابــی در‬ ‫قالــب کش ـت های مشــترک بــا دســتگاه های مرتبــط‬ ‫در دســتورکار دامپزشــکی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال بــا انجــام نمونه گیری های‬ ‫مســتمر ‪ ۲‬مــورد معــدوم ســازی طیــور بــه میــزان‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار قطعــه بــه دلیــل بیمــاری انــگارا در‬ ‫گنبــدکاووس انجــام شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس بــا اشــاره‬ ‫بــه وجــود ‪ ۲‬کانــون بیمــاری انفلوانــزای فــوق حــاد‬ ‫پرنــدگان در ســمنان و اردبیــل و بــه صــورت غیــر‬ ‫رســمی مازنــدران‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬پایــش تاالب هــا‬ ‫و ابندان هــا و مــزارع پــرورش ماهیــان گرمابــی‪،‬‬ ‫تعطیلــی فــروش پرنــدگان زنــده در ســطح شــهر‬ ‫بــا اخــذ حکــم دادســتانی‪ ،‬افزایــش نظــارت‬ ‫بــر فروشــگاه های عرضــه کننــده مــرغ زنــده و‬ ‫جلوگیــری از رهاســازی الشــه طیــور در مراتــع و‬ ‫برگــزاری کالس هــای اموزشــی در مــدارس بــرای‬ ‫اشــنایی دانــش امــوزان بــا بیماری هــای مختلــف در‬ ‫دســتورکار ســتاد قــرار دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت گنبدکاووس‬ ‫نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه زیســتگاه های‬ ‫ابی شهرســتان نخســتین میزبانان پرندگان مهاجر‬ ‫از مســیر ترکمنســتان بــه ایــران هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲۲‬زیســتگاه مهــم بــرای زمســتان گذرانــی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی دارد کــه هشــت‬ ‫مــورد شــامل ســه تــاالب بیــن المللــی «المــاگل‪،‬‬ ‫االگل و اجــی گل»‪ ،‬دریاچــه شــور‪ ،‬ابندان هــای اب‬ ‫گشــت‪ ،‬ســد دانشــمند‪ ،‬ســد گلســتان و ابندان های‬ ‫اینچــه بــرون در ایــن شهرســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی افــزود‪ :‬پایــش و بازدیدهــای‬ ‫مشــترک از زیســتگاه های ابــی بــرای زمســتان‬ ‫گذرانی پرندگان مهاجر با همکای اداره دامپزشــکی‬ ‫در حــال انجــام اســت امــا بــا توجــه بــه مناســب‬ ‫نبــودن وضعیــت ابــی تاالب هــای شهرســتان ناشــی‬ ‫از خشکســالی‪ ،‬پیــش بینــی می شــود بخشــی از‬ ‫پرنــدگان مهاجــر به جــای ایــن تاالب هــا در مراکــز‬ ‫پــرورش ماهــی و ابندان هــا اســتقرار یابنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نیــاز اســت نظــارت بیشــتری بــر‬ ‫مراکــز پــرورش ماهیــان گرمابــی و ابندان هــای‬ ‫ســطح شهرســتان انجــام شــود و اطالع رســانی‬ ‫الزم بــه جوامــع محلــی صــورت گیــرد تــا در صــورت‬ ‫مشــاهده پرنــده بیمــار از دســت زدن بــه ان اجتنــاب‬ ‫و بــه کارشناســان دامپزشــکی و محیــط زیســت بــرای‬ ‫حضــور در محــل و انجــام نمونــه بــرداری و یــا معــدوم‬ ‫ســازی اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬تاکنــون هیــچ مــوردی از‬ ‫ابتــا بــه انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در ایــن‬ ‫شهرســتان مشــاهده نشــده و نیروهــای امــوزش‬ ‫دیــده محیــط زیســت بــا لباس هــای مناســب‪،‬‬ ‫پایــش زیســتگاه های ابــی از جملــه تاالب هــای‬ ‫بیــن المللــی را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫احمدی از مرکز بهداشــت گنبدکاووس درخواســت‬ ‫کــرد تــا بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتقیم همــکاران‬ ‫محیــط زیســت و دامپزشــکی بــا حیــات وحــش‪،‬‬ ‫تزریــق واکســن انفلوانــزا و هــاری بــرای انــان در‬ ‫اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس‬ ‫در ایــن نشســت گفــت‪ :‬قســمت دوم واکســن‬ ‫انفلوانــزا هفتــه جــاری در اختیــار مرکــز بهداشــت‬ ‫قــرار می گیــرد کــه هماننــد ســال های گذشــته‬ ‫واکسیناســیون کارمنــدان محیــط زیســت و‬ ‫دامپزشــکی انجــام می شــود و همچنیــن مشــکلی‬ ‫بــرای تزریــق واکســن هــاری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫جــال محمــد ســارلی افــزود‪ :‬بــرای رصــد‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا در ســطح جامعــه نمونه گیــری‬ ‫از افــراد مشــکوک انجــام می شــود و تــا کنــون‬ ‫هیــچ مــورد مثبتــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری در‬ ‫گنبــدکاووس مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی فرمانــدار ویژه‬ ‫گنبــدکاووس در ایــن نشســت گفت‪ :‬بــرای جلوگیری‬ ‫از شــیوع بیمــاری تــب برفکــی در دام هــا‪ ،‬الزم اســت‬ ‫تــا رعایــت مــوارد بهداشــتی و ضدعفونــی محیــط در‬ ‫میــدان دام گنبــدکاووس کــه عمــده خریــد و فــروش‬ ‫دام هــا در ایــن محــل انجــا م می شــود بیشــتر مــورد‬ ‫توجــه اتحادیــه عشــایری اســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫فرزانــه جعفــری افــزود‪ :‬افزایش نظــارت نیروی‬ ‫انتظامــی و پلیــس راه بــر داشــتن مجــوز حمــل‬ ‫توســط کامیون های حامل دام و اطالع رســانی‬ ‫بــه واحدهــای دامــداری روســتایی از طریــق‬ ‫دهیاری هــا بــرای مراجعــه بــه موقــع نســبت بــه‬ ‫مایه کوبــی دام در پیشــگیری از شــیوع بیمــاری‬ ‫تــب برفکــی در شهرســتان موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی همچنین از ادارات حفاظت محیط زیســت‪،‬‬ ‫شــیالت و دامپزشــکی گنبــدکاووس خواســت‬ ‫بــا تشــکیل تیم هــای مشــترک نظــارت بیشــتری‬ ‫بــر تــردد پرنــدگان مهاجــر در ابندان هــا و مــزارع‬ ‫پــرورش ماهیــان گرمابــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون فرمانــدار گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه ادامـه دار بــودن ممنوعیت شــکار پرندگان در‬ ‫شهرســتان‪ ،‬نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضایی‬ ‫باید همکاری بیشتری را در شناسایی و برخورد‬ ‫با شــکارچیان فاقد مجوز داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســه تــاالب بین المللــی واقــع در ناحیــه‬ ‫شــمالی و مــرزی گنبــدکاووس بــا عمــق تقریبــی‬ ‫‪ ۲‬تــا چهــار متــر‪ ،‬در مجمــوع حــدود ســه هــزار‬ ‫هکتــار مســاحت دارنــد کــه در ایــن بیــن تــاالب‬ ‫االگل حــدود ‪ ۲‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاالب‬ ‫المــاگل حــدود ‪ ۳۰۰‬هکتــار و تــاالب اجــی گل‬ ‫حــدود ‪ ۲۵۰‬هکتــار وســعت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســه تــاالب گنبــدکاووس در دوم فوریــه‬ ‫‪ ۱۹۷۱‬میــادی برابــر بــا ‪ ۱۳‬بهمــن ‪ ۱۳۴۹‬باحضــور‬ ‫نمایندگانــی از ‪ ۱۸‬کشــور در شــهر رامســر اســتان‬ ‫مازنــدران و انعقــاد معاهــده ای جهانــی کــه ســال ها‬ ‫بعــد بــه کنوانســیون رامســر مشــهور شــد‪ ،‬اهمیتــی‬ ‫بین المللــی یافتنــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬هــزار راس دام ســنگین (گاو و‬ ‫گوســاله) و ‪ ۴۵۰‬هــزار راس گوســفند در‬ ‫شهرســتان مــرزی گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت نگهــداری می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫استقالل مالی زنان؛ چطور شخصیتی مستقل و قدرتمند داشته باشیم؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی‬ ‫اســت کــه شــاید به مــذاق جوامــع مردســاالر چنــدان خــوش نیایــد؛ جوامعــی کــه در ان‪ ،‬مــردان‬ ‫دوســت دارنــد زنــان از نظــر مالــی بــه انهــا وابســته باشــند‪ .‬از دالیــل ان بگذریــم‪ ،‬زیــرا قصــد‬ ‫نداریــم در ایــن مقالــه از تمایــل مــردان بــرای وابســتگی مالــی زنــان بــه انهــا صحبت کنیــم‪ .‬انچه‬ ‫در ایــن مطلــب مدنظــر ماســت اهمیــت اســتقالل مالــی زن و مراحــل رســیدن بــه ان اســت‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪422‬‬ ‫چرا استقالل مالی زنان ضرورت دارد؟‬ ‫ایــن جملــه را خــوب بــه خاطــر بســپارید‪ :‬اســتقالل مالــی عبارتــی دهان پرکــن نیســت‪ ،‬ضــرورت‬ ‫اســت‪ .‬امــا چــرا؟ بــه دلیلــی ســاده‪ :‬بیشــتر زنــان خواه ناخــواه در برهـه ای از زندگی شــان باالخــره‬ ‫مجبــور خواهنــد شــد خودشــان امــور مالی شــان را مدیریــت کننــد‪:‬‬ ‫میزان فقر در زنان باالی ‪ ۶۵‬سال به طور چشمگیری باالتر از مردان در همین سن است؛‬ ‫بســیاری از زنــان پــس از طــاق‪ ،‬بیوه شــدن یــا حتــی مجردمانــدن‪ ،‬احتمــاال در ســنین بــاالی ‪۶۵‬‬ ‫ســال دیگــر کســی را نخواهنــد داشــت کــه پولشــان را مدیریــت کنــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد خیلــی زودتر‬ ‫بیاموزنــد چطــور ایــن کار را انجــام دهند؛‬ ‫امیــد بــه زندگــی در زنــان بیشــتر از مــردان اســت‪ .‬بســیاری از زنــان کــه همیشــه پــدر یــا‬ ‫همسرشــان تصمیمــات مالــی انهــا را اتخــاذ کرده انــد‪ .‬در صــورت نبــود ِ انهــا (به دلیــل فــوت یــا‬ ‫تــرک خانــواده)‪ ،‬ناگهــان بــا مســئولیتی مواجــه می شــوند کــه برایــش امــاده نیســتند‪.‬‬ ‫اگــر مجردیــد‪ ،‬شــاید قبــا مســئولیت امــور مالــی خــود را ب ه عهــده گرفته باشــید؛ اگرنه‪ ،‬احتماال‬ ‫خیلــی زود مجبــور بــه ایــن کار خواهیــد شــد‪ .‬اگــر هــم متاهلیــد‪ ،‬بازهــم بایــد خودتــان را امــاده‬ ‫کنیــد کــه اگــر ناگهــان مجبــور شــدید بــار مدیریــت پولتــان را بــه دوش بکشــید‪ ،‬بدانیــد چــه بایــد‬ ‫بکنیــد‪ .‬حتمــا بایــد بــه جایــی برســید کــه دیگــر چــاره ای نداشــته باشــید؟ چــرا زودتــر برایــش‬ ‫برنامه ریــزی نمی کنیــد؟‬ ‫بــا اینده نگــری و امادگــی قبلــی‪ ،‬اســتقالل مالــی وســیله ای بــرای رســاندن شــما بــه ارزوهایتــان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اگــر دست دســت کنیــد و دیــر بــه اســتقالل مالــی برســید‪ ،‬فقــط از ان بــرای مقابلــه‬ ‫بــا چالش هــای غیرمنتظــره ماننــد پرداخــت بدهــی‪ ،‬پرداخــت هزینه هــای پزشــکی‪ ،‬جورکــردن‬ ‫دخل وخــرج و نظایــر انهــا اســتفاده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مراحل رسیدن به استقالل مالی کدام اند؟‬ ‫برای رسیدن به استقالل مالی باید ‪ ۶‬مرحله مهم را طی کنید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬خواسته هایتان را مشخص کنید‬ ‫ن طــور کــه گفتیــم‪ ،‬اولیــن جنبــه اساســی اســتقالل مالــی ایــن اســت کــه بتوانیــد دربــاره‬ ‫همــا ‬ ‫پولتــان تصمیــم بگیریــد‪ .‬چــه تصمیماتــی؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا از خودتــان بپرســید‪:‬‬ ‫می خواهم از چه چیزی در زندگی ام محافظت کنم؟‬ ‫برای داشتن ارامش روحی به چه چیزهایی نیاز دارم؟‬ ‫رسیدن به چه چیزهایی در زندگی برایم مـهم تر است؟‬ ‫بیشتر نگرانم چه چیزهایی را در زندگی از دست بدهم؟‬ ‫کمترین هزینه ای که می توانم از دست بدهم چقدر است؟‬ ‫درادامه باچطورهمراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گفــت‪ :‬کار بازســازی مناطــق زلزلــه زده کشــور تــا چهــار مــاه اتــی بــه‬ ‫پایــان مــی رســد و مــردم خســارت دیــده مــی تواننــد در ان ســاکن شــوند‪.‬‬ ‫اکبــر نیـک زاد اظهــار داشــت‪ ۳۰ :‬هــزار واحــد مســکونی خســارت دیــده از حادثــه زلزلــه در برنامــه بازســازی‬ ‫قــرار گرفــت کــه اکنــون ‪ ۱۰‬هــزار واحــد تکمیــل و ‪ ۲۰‬هــزار واحــد از ان باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خســارت هــای زلزلــه بــه واحدهــای مســکونی اســتان هرمــزگان گفــت‪ :‬در ایــن حادثــه ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۵۰‬واحــد مســکونی نیــاز بــه بازســازی پیــدا کــرد و ‪ ۷۵۰‬واحــد مســکونی هــم بایــد تعمیــر شــود‪.‬‬ ‫بازسازی مناطق‬ ‫زلزله زده چهار‬ ‫ماه دیگر پایان‬ ‫می یابد‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪424‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫نبود بازار فروش‬ ‫و جوالن دالالن‬ ‫هواگیری سیستم ترمز‬ ‫نبــود بــازار فــروش محصــول‪ ،‬جــوالن دالالن‪ ،‬پاییــن بــودن‬ ‫قیمــت و فقــدان صنایــع تبدیلــی و کمبــود ســردخانه موجب‬ ‫ایــن مشــکالت شــده و همــواره ایــن شــاخصهای ناقــص در‬ ‫حــوزه بخــش کشــاورزی دایــره وار در حرکــت اســت و نبــود‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای فــروش باعــث خســارت هنگفــت بــه‬ ‫کشــاورزان در ســال های اخیــر شــده اســت کــه بایــد چــاره‬ ‫اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫قدم های‬ ‫استوار‬ ‫به سمت‬ ‫کشت‬ ‫قراردادی‬ ‫اجــرای طــرح کشــت قــراردادی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی در راســتای حمایت‬ ‫از بهره بــرداران بــه ســمتی پیــش مــی رود کــه‬ ‫خاطــرات تلــخ فــروش نرفتــن محصــول و‬ ‫ج کشــاورزان ایــن خطــه بــه‬ ‫فاســد شــدن دســترن ‬ ‫فراموشــی ســپرده شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار زراعــی و مابقــی باغــی اســت و بیــش از‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن‬ ‫حــوزه فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫انتظــارات از اســتانی کــه ‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت‬ ‫ان را روســتائیان تشــکیل مــی دهنــد و‬ ‫کشــاورزی ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ان را‬ ‫شــامل مــی شــود بایــد بســیار بــاال باشــد امــا در‬ ‫عمــل غیــر از ایــن اســت و کشــاورزان ایــن خطــه‬ ‫به دلیــل نبــود سیاســتگذاری درســت‪ ،‬رنج هــای‬ ‫زیــادی را متحمــل مــی شــوند و همــواره ســود‬ ‫انــدک از دســترنج انهــا رنجــی دیگــر را بــر زخــم‬ ‫دســت های تــرک خــورده انهــا تحمیــل می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر نگاهــی کوتــاه بــه بــازار فــروش محصــوالت‬ ‫باغــی و زراعــی خراســان شــمالی داشــته باشــیم‬ ‫متوجــه خواهیــم شــد که فــروش این محصوالت‬ ‫بیشــتر بــه بــازاری مــکاره برای دالالن تبدیل شــده‬ ‫و ســود اصلــی ایــن بــازار بیــش از اینکــه نصیــب‬ ‫خــرده مالــک شــود در جیــب دالالن انباشــته مــی‬ ‫شــود و خاطــرات تلــخ پیــازکاران خراســان شــمالی‬ ‫در ســال زراعــی ‪ ۹۸‬کــه بــه دلیــل نبــود مشــتری و‬ ‫پاییــن بــودن قیمــت منجــر بــه خراب شــدن بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هــزار تــن از ایــن محصــول در انبارهــای غیــر‬ ‫اســتاندارد خانگــی و ســردخانه هــا انجامید‪ ،‬دلیل‬ ‫بــر ایــن مدعاســت‪.‬‬ ‫ایــن ضربــات اقتصــادی کــه هــر از چندگاهــی‬ ‫بــر پیکــر کشــاورزان اســتان وارد مــی شــود رمــق‬ ‫کشــت و کار را از انهــا مــی گیــرد و همیــن مــوارد‬ ‫موجــب مــی شــود تــا بــه ســمت کشــت های‬ ‫جایگزیــن روی اورنــد کــه در تــازه تریــن مــوارد‬ ‫پیــازکاران بــه ســمت کشــت صیفــی جــات‬ ‫و گوجــه فرنگــی روی اوردنــد و بــر اســاس‬ ‫گزارش هــای رســمی جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۵۰‬درصــد از کشــت پیــاز در اســتان‬ ‫کاســته و بــه صیفــی جــات روی اورده انــد‪.‬‬ ‫اگرچــه کشــاورزان بــه نوعــی هــر ســال بــا‬ ‫ایــن وضعیــت نابرابــر مواجــه مــی شــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫«ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت» و‬ ‫اگــر ایــن قشــر زحمتکــش در کشــت پیــاز بــه‬ ‫ســود نرســیده انــد در کشــت جایگزیــن گوجــه‬ ‫فرنگــی هــم ســودی حاصــل نمــی کننــد و قیمت‬ ‫پاییــن محصــوالت صیفــی جــات و نبــود تقاضــا‪،‬‬ ‫انهــا را امســال بــا انبوهــی دیگــر از مشــکالت‬ ‫مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫امــا ایــن مشــکالت نــه تنهــا در بخــش صیفــی‬ ‫جــات بوجــود مــی ایــد در بخــش محصــوالت‬ ‫ســردرختی مشــهودتر اســت و فــروش ســیب‬ ‫در حوالــی اتوبان هــا‪ ،‬بزرگــراه هــا و جــاده هــای‬ ‫خراســان شمالی داســتان دردناک دیگری است‬ ‫که اگرچه در ســال های گذشــته در اســتان های‬ ‫شــمال غربــی مشــاهده مــی شــد‪ ،‬ولــی امســال‬ ‫ایــن داســتان بــه جاده هــای شمالشــرق کشــور‬ ‫نیــز ســرایت کــرده و امســال باغــداران ایــن خطه‬ ‫در حالــی مشــغول برداشــت ســیب بــه عنــوان‬ ‫دومیــن محصــول پربــار ســردرختی اســتان‬ ‫بودنــد کــه بیــش از یکهــزار تــن ســیب برداشــتی‬ ‫ســال گذشــته در ســردخانه های ایــن خطــه‬ ‫شمالشــرق کشــور بــه دلیــل نبــود مشــتری در‬ ‫بالتکلیفــی قــرار داشــت و در حــال فاســد شــدن‬ ‫بــود و باغــداران بدلیــل نبــود حمایــت ناگزیــر از‬ ‫حضــور در حاشــیه راه هــا و جــاده هــا بــه فروش‬ ‫کیلویــی ســیب روی اوردنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه نهادهــای انتظامــی‬ ‫خراســان شــمالی بــه علــت خطراتــی کــه از‬ ‫ایــن ناحیــه متوجــه باغــداران و مســافران‬ ‫عبــوری می شــود‪ ،‬هشــدار داده انــد و همــواره‬ ‫مســووالن جهــاد کشــاورزی را از ایــن خطــرات‬ ‫اگاه مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه عقیــده کارشناســان؛ نبــود بــازار فــروش‬ ‫محصــول‪ ،‬جــوالن دالالن‪ ،‬پاییــن بــودن قیمــت‬ ‫و فقــدان صنایــع تبدیلــی و کمبــود ســردخانه‬ ‫موجــب ایــن مشــکالت شــده و همــواره ایــن‬ ‫شــاخص های ناقص در حوزه بخش کشــاورزی‬ ‫دایــره وار در حرکــت اســت و نبــود برنامــه ریــزی‬ ‫بــرای فــروش باعــث خســارت هنگفــت بــه‬ ‫کشــاورزان در ســال های اخیــر شــده اســت کــه‬ ‫بایــد چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان کشــاورزی کشــت قــراردادی را‬ ‫چــاره اصلــی ســامان ایــن شــرایط مــی داننــد کــه‬ ‫ایــن مــدل از حمایــت تضمیــن خریــد‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه افزایــش بهــره وری‪ ،‬تامیــن بــذر اســتاندارد‬ ‫و بیمــه محصــول را در پــی دارد کــه نتیجــه ان‬ ‫افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح و بــاال رفتــن‬ ‫درامــد کشــاورزان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کشت قراردادی اولویت اصلی کشاورزی‬ ‫اســتاد دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه ازاد‬ ‫بجنــورد جهــت دهــی سیاســت هــای دولــت‬ ‫بــه ســمت کشــت قــراردادی و توصعــه صنایــع‬ ‫تکمیلــی و بســته بنــدی را چــاره اصلــی نجــات‬ ‫کشــاورزی اســتان عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد‪:‬‬ ‫ایــن سیاســت هــا بایــد در اولویــت قــرار گیــرد و‬ ‫الگــوی کشــت بــا تغییــر بــه ســمت کشــاورزی‬ ‫قــراردادی پیــش رود کــه ثمره ان تضمین خرید‬ ‫بــرای کشــاورزان اســت و بــه افزایــش بهــره وری‬ ‫کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرشــید ابراهیــم زاده مــی افزایــد‪ :‬کشــاورزی‬ ‫قــراردادی ایــن روزهــا بــه عنــوان الزامــی مهــم‬ ‫بــرای بخــش تولیــدات کشــاورزی مطــرح اســت‬ ‫و تولیــد محصــوالت بــدون توجــه بــه بــازار‪،‬‬ ‫تولیدکننــده و دولــت را دچــار چالش هایــی‬ ‫از قبیــل خریــد توافقــی مــازاد محصــوالت‬ ‫تولیــدی مــی کنــد‪ ،‬ضمــن اینکــه ســهم فــروش‬ ‫محصــوالت کشــاورزی مــا در بازارهــای جهانــی‬ ‫قابــل توجــه نیســت و محصوالتــی کــه در تولیــد‬ ‫انهــا یکــه تــازی مــی کنیــم بــه نــام کشــورهای‬ ‫دیگــر صــادر می شــود کــه ایــن چالش هــا طــی‬ ‫ســال هــای اخیــر موجــب شــد تــا نگاه هــا بــه‬ ‫ســوی کشــاورزی قــراردادی معطــوف شــود‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه بیان می کند که هنوز‬ ‫زیرســاخت ها بــرای اجــرای کشــت قــراردادی‬ ‫و توســعه ان در کشــور فراهــم نیســت امــا‬ ‫فراهــم اوردن زیرســاخت ها و رفتــن بــه‬ ‫ســوی کشــاورزی قــراردادی ضرورتــی اجتنــاب‬ ‫ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬خریدقــراردادی پنبــه نمونــه موفقی‬ ‫از حمایــت هــای دولــت محســوب میشــود کــه‬ ‫کشــاورزان مانــه و ســملقانی کــه در ‪۲‬ســال‬ ‫اخیــر تجربــه کرده انــد و هرســاله در فصــل‬ ‫برداشــت محصــول بــرای فــروش دســترنج‬ ‫خــود دغدغــه ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس کشــاورزی مــی افزایــد‪ :‬بــذر‪،‬‬ ‫ســم و ســایر نهــاده هــای کشــاورزی در خریــد‬ ‫قــراردادی در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی گیــرد و‬ ‫محصــول بــا دانــش فنی کارشناســان کشــاورزی‬ ‫بــه بــار مــی نشــیند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه کشــاورزی بســیار ریســک‬ ‫پذیــر اســت‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬عالوه بر حــوادث‬ ‫طبیعــی کــه هــر ســاله خســارت زیــادی بــه‬ ‫بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی وارد مــی کنــد‪،‬‬ ‫کشــاورزان در فصــل فــروش بــا مشــکل نبــود‬ ‫مشــتری و پاییــن بــودن قیمــت مواجــه می شــوند‬ ‫کــه در نهایــت موجــب ضایعــات محصــوالت در‬ ‫ایــن بخــش می شــود کــه هزینه هــای تولیــد‬ ‫بســیار بــاال رفتــه اســت و عــاوه بــر ان موجــب‬ ‫هــدر رفــت اب و خــاک نیــز مــی شــود بــا ایــن‬ ‫وجــود طــرح توســعه کشــت قــراردادی بایــد از‬ ‫حیطــه شــعار خــارج و عملیاتــی شــود و دولــت‬ ‫بــه جــای نقــش اجرایــی نقش حمایتــی و نظارتی‬ ‫داشــته باشــند و تنهــا حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫فروش قراردادی ‪ ۳۵‬درصدی محصوالت‬ ‫شــواهد امــر حاکــی از ایــن اســت که مســووالن‬ ‫اســتانی بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه بــا وجــود‬ ‫خشکســالی و مشــکالت حاکــم بــر جامعــه‬ ‫چــاره ای جــز رفتــن بــه ســمت تغییــر الگــوی‬ ‫سیاســت هــای بخــش کشــاورزی ندارنــد و‬ ‫فــروش ‪ ۳۵‬درصــدی از محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫باغــی اســتان نقطــه امیــدی بــر اینده کشــاورزان‬ ‫زحمتکــش خراســان شــمالی اســت تــا بــه ایــن‬ ‫طریــق دســت دالالن نیــز از بــازار فــروش‬ ‫محصــوالت کشــاورزی قطــع شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی دربــاره چگونگــی ایــن سیاســت و‬ ‫رونــد اجــرای الگــوی کشــت قــراردادی در‬ ‫اســتان مــی گویــد‪ :‬صاحبــان کارخانه هــا و‬ ‫صنایــع تبدیلی و تکمیلی امســال حــدود ‪۳۵‬‬ ‫درصــد از محصــوالت کشــاورزی اســتان را بــه‬ ‫صــورت قــراردادی از بهــره بــرداران خریــداری‬ ‫کــرده انــد و مابقــی از طریــق عرضــه و تقاضــا‬ ‫بــه فــروش رفــت‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی بــر افزایــش خریدهــای‬ ‫قــراردادی محصــوالت کشــاورزی از ســوی‬ ‫کارخانه هــا و صنایــع تبدیلــی تاکیــد می کنــد و‬ ‫می افزاید‪ :‬باید این مهم را در بین کشــاورزان‪،‬‬ ‫صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــد نهادینــه‬ ‫کنیــم تــا کشــاورز بــا خیــال اســوده محصــوالت‬ ‫خــود را کشــت کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬کشــت قــرارداری چغنــدر قنــد‬ ‫در ســال هــای اخیــر در اســتان انجــام شــده‬ ‫و امســال ‪ ۱۰۰‬درصــد ایــن محصــول توســط‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان خریــداری شــده از‬ ‫طرفــی کشــت قــراردادی محصــوالت زراعــی‬ ‫پنبــه‪ ،‬کلــزا‪ ،‬گوجــه فرنگــی و حتــی گنــدم نیــز از‬ ‫‪ ۲‬ســال گذشــته در اســتان اغــاز شــده و هــم‬ ‫اکنــون بخــش زیــادی از کشــاورزان در ســال‬ ‫زراعــی جــاری بــا خیــال اســوده محصــول را‬ ‫کشــت می کننــد و تالش هایــی مــی شــود تــا‬ ‫ســایر محصــوالت کشــاوزی از جملــه گوجــه‬ ‫فرنگــی‪ ،‬پیــاز‪ ،‬تولیــدات علوفه ای نیز بــه صورت‬ ‫قــراردادی کشــت شــوند‪.‬‬ ‫یوســفی مــی گویــد‪ :‬دولــت نیــز قــول داده‬ ‫اســت تــا در ایــن خصــوص کشــاورزان و حتــی‬ ‫کارخانجــات و صنایــع را بــر حمایــت از کشــت‬ ‫قــرار دادی تشــویق کنــد و بــا ارایــه تســهیالت‪،‬‬ ‫کارخانجــات را بــرای خریــد امکانــات‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫و ماشــین االت بخــش کشــاورزی کمــک کنــد تــا‬ ‫هزینــه هــای تولیــد نیــز پاییــن تــر اورد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر توســعه واحدهــای صنعتی و‬ ‫فنــاوری کشــاورزی تاکیــد مــی کنــد و مــی افزاید‪:‬‬ ‫صنایــع در اســتان همــگام بــا توســعه کشــاورزی‬ ‫پیــش نرفتــه اســت کــه ایــن کاســتی نیــز‬ ‫باعــث مــی شــود بخــش زیــادی از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی اســتان بــه صــورت خــام عرضــه شــود‬ ‫و یــا در اوج فصــل برداشــت حتــی بــه فــروش‬ ‫نیــز نرســد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زیــر کشــت باغــی و زراعــی دارد که از این ســطح‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی اســت‬ ‫کــه ‪ ۱۴۰‬هــزار هکتــار کشــتزار این اســتان اراضی‬ ‫ابــی و ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۳‬نوع محصول زراعی و ‪۲۶‬‬ ‫نــوع محصــول باغــی تولیــد مــی کنــد کــه از حیــث‬ ‫تولیــد محصــوالت زراعــی از نظــر ســهم از کشــور‬ ‫‪ ۱.۰۸‬درصــد و از نظــر تولیــد رتبــه ‪ ۲۶‬را دارد‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصــد محصــوالت زراعــی اســتان از اراضــی‬ ‫ابــی و ‪ ۲۱‬درصــد نیــز از اراضــی دیــم تولیــد مــی‬ ‫شــود و بیشــتر ســطوح اراضــی ابــی بــه کشــت‬ ‫محصوالتــی از قبیــل غالت شــامل گنــدم و جو‪،‬‬ ‫گیاهــان صنعتــی از جملــه پنبــه‪ ،‬چغندرقنــد‪،‬‬ ‫افتابگــردان و محصــوالت علوفــه ای شــامل‬ ‫یونجــه و ذرت اختصــاص دارد و بیشــترین‬ ‫اراضــی دیــم نیــز مربــوط بــه گنــدم‪ ،‬جــو و‬ ‫حبوبــات اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین ســطح اراضــی زراعــی در اســتان‬ ‫مربــوط بــه کشــت غــات بــا ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه از نظــر ســطح کشــتزارهای اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬درصــد متعلــق بــه گنــدم‪ ۲۰ ،‬درصــد‬ ‫جــو و ‪ ۱۰‬درصــد بــه کلــزا اختصــاص اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا تولیــد ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن چغندرقنــد‬ ‫رتبــه ‪ ،۱۰‬وش پنبــه بــا تولیــد ‪ ۲۲‬هــزار تــن رتبــه‬ ‫پنــج‪ ،‬پیــاز بــا ‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۳۹۲‬تــن رتبــه هشــت‬ ‫و گوجــه فرنگــی بــا تولیــد ‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۷۸۷‬تــن‬ ‫رتبــه ‪ ۱۳‬در کشــور را دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفری این اســتان‬ ‫در نواحی روســتایی ســکونت دارند‪ /.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003003‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.07.11‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقای محمود ســراج به تصرفــات مالکانه‏بالمعارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000135‬تقاضــای خانــم زینــب بــزی بــه شــماره شناســنامه ‪ 255‬وکــد ملــی ‪ 4889428577‬صــادره‏ازمینودشــت فرزنــد غــام حســن در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث‬ ‫بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 143.30‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ 1211‬فرعــی از ‪ -21‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬شــهرک فرهنگیــان ‪ -‬خیابــان اســتاد ‪ – 10‬ســمت‏چــپ بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول‬ ‫بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 190.215773‬مــورخ ‪ 1400.06.30‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ‏‏(ره) و مجــوز شــماره ‪ 2296.26397‬مــورخ ‪ 1400.07.06‬اداره راه و شهرســازی شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت‏بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‏قضایــی تقدیــم نمایـد‪‎.‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪420 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09 :‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫ عواملــی کــه باعــث وارد شــدن هــوا در مــدار‬‫می شــو د ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اگــر ســوراخ پــر کــردن گرفتــه شــود در موقــع برگشــت‬ ‫پیســتون هــوا از راه کالهــک عقــب وارد دســتگاه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خالــی شــدن مخــزن روغــن ترمــز باعــث هــوا گرفتــن‬ ‫مــدار مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در اثر سوراخ شدن یا عدم ابندی قطعات‪.‬‬ ‫طریقه هواگیری ‪:‬‬ ‫ بــرای هواگیــری از ســیلندر چرخــی کــه دورتــر از‬‫ســیلندر اصلــی اســت شــروع کــرده و ســپس نوبــت بــه‬ ‫ســیلندر مقابــل در روی همــان محــور مــی رســد بعــد‬ ‫از ســیلندر هــای واقــع در محــور دیگــر باالخــره نوبــت‬ ‫بــه نزدیگتریــن ســیلندر چرخــی کــه بــه ســیلندر اصلــی‬ ‫قــرار دارد مــی رســد امــا در صورتــی کــه اتومبیــل در‬ ‫چرخهــای جلــو از ترمــز دیســکی و عقــب کاســه ای باشــد‬ ‫ابتــدا بایــد از چرخهــای جلــو چرخــی کــه دورتــر از ســیلندر‬ ‫قــرار دارد هواگیــری را اغــاز کــرده و بعــد چرخهــای عقــب را‬ ‫امــا نکتــه مهــم ایــن کــه اگــر سیســتم ترمــز دارای بوســتر‬ ‫باشــد حتمــا بایــد بــه خاطــر اینکــه بوســتر در مــدار قــرار‬ ‫گیــرد اتومبیــل را روشــن نمــوده و هواگیــری را انجــام داد‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری ابتــدا اطــراف درپــوش مخــزن را‬‫کامــا تمیــز مــی کنیــم ســپس درب مخــزن را برداشــته‬ ‫و داخــل ان را کامــا از روغــن پــر مــی کنیــم در ضمــن‬ ‫حیــن هواگیــری بایــد دقیقا مقــدار روغن ترمــز در مخزن‬ ‫را مــد نظــر داشــته باشــیم کــه کمتــر از حــد معییــن نشــود‬ ‫ســپس بــرای اینکــه هواگیــری کامال انجام شــود شــیلنگ‬ ‫پالســتیکی شــفافی را انتخــاب کــرده ابتــدا اچــار پیــچ‬ ‫هواگیــری را در محــل اچــار گیــر گذاشــته ســپس لولــه‬ ‫الســتیکی را روی ســوراخ پیــچ هواگیــری نصــب می کنیــم‬ ‫وســر دیگــر شــیلنگ را در داخــل ظــرف یــا لیــوان شیشــه‬ ‫ای کــه داخــل ان روغــن ترمــز می باشــد قــرار مــی دهیــم‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری کــه یــک نفــر کمــک داشــته باشــیم‬‫بدیــن طریــق عمــل مــی کنیــم کــه نفــر کمکی پــدال ترمــز را‬ ‫چندیــن مرتبــه فشــارداده کــه خــوب پــدال ترمــز زیــر پایــش‬ ‫ســفت شــده و دیگــر پاییــن نــرود در ایــن حالــت پــای خود‬ ‫را از روی پــدال بــر نمــی دارد و محکــم بــه روی ان فشــار‬ ‫مـی اورد ســپس بــا هماهنگی به شــخصی کــه می خواهد‬ ‫هواگیــری کنــد عالمــت می دهــد (میگویــد ترمــز بــرای‬ ‫هواگیــری امــاده اســت) در ایــن موقــع نفــر دوم پیــچ‬ ‫هواگیــری را شــل نمــوده تــا روغــن وهــوا از داخــل ســیلندر‬ ‫مربوطــه بــه داخــل ظــرف شیش ـه ای تخیلــه شــود‪.‬‬ ‫ در ایــن زمــان بــا تخلیــه شــدن روغــن و هــوا پــدال ترمز‬‫بــه ســمت پاییــن حرکــت مــی کنــد نفــر اول تــا زمانــی کــه‬ ‫بوســیله نفــر دوم اعــام نشــده کــه پــدال ترمــز را بــزن‬ ‫بایــد پــای خــود را محکــم روی پــدال فشــار دهــد زمانــی‬ ‫کــه نفــر دوم پیــچ هواگیــری را بســت و اعــام کــرد‬ ‫پــدال بــزن نفــر اول دوبــاره ماننــد قبــل عمــل کــرده تــا‬ ‫پــدال زیــر پایــش کامــا ســفت شــود نفــر دوم هــم‬ ‫ماننــد قبــل عمــل کــرده البتــه ایــن عمــل دو الــی ســه‬ ‫مرتبــه تکــرار شــود تــا زمانــی کــه روغــن ترمــز بــدون کــف‬ ‫از پیــچ هواگیــری خــارج شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده‬ ‫‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪‎‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪140060312005002810‬مــورخ ‪ 1400.07.06‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از‬ ‫مالکیــت اقــای محمــد علــی حســینی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000016‬تقاضــای خانــم فاطمــه بادبــرات‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 322‬کــد ملــی ‪2269411730‬‏صــادره ازعلــی‬ ‫ابــاد فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪181.62‬‏مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪ ،‬خیابــان منوچهــری ‪ ،‬بعــداز کوچــه صبــا ‪ ، 40‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت‬ ‫علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض‬ ‫خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـد‪‎.‎‬‬ ‫م‪.‬الــف‪418 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریــخ نتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪1400.09.01 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک‬ ‫علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 1‬اذر‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪424‬‬ ‫‪ ۱۰‬صدم درصد‬ ‫سرانه فضای‬ ‫اموزشی در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بیشتر از کشوری‬ ‫است‬ ‫کاهش قیمت مسکن‬ ‫با صنعتی سازی ساختمان‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬صنعتی ســازی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬کاهــش هزینــه ســاخت و ب ـ ه دنبــال‬ ‫ان کاهــش هزینــه خریــد مســکن توســط مــردم را‬ ‫در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت را ه و‬ ‫شهرســازی‪« ،‬رســتم قاســمی» با حضور در کارخانه‬ ‫صنعتــی ســاختمان متعلــق بــه وزارت دفــاع از‬ ‫بخش هــای مختلــف ایــن کارخانــه بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تقدیــر از اقدامــات وزارت دفــاع در حــوزه‬ ‫صنعتی ســازی ســاختمان‪ ،‬وزارت دفاع را پیشــران و‬ ‫پیشــرو در عرصه هــای مختلــف ملــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬پیشــرفت و حرکــت‬ ‫صنعتی ســازی ســاختمان توســط وزارت دفــاع را‬ ‫ارزشــمند توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬ایــن مهــم بایــد‬ ‫هــر چــه ســریع تر در بخش هــای مختلــف کشــور‬ ‫پیاده ســازی و اجــرا شــده و توســعه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫قاســمی بیان داشــت‪ :‬وزارت مســکن و شهرسازی‬ ‫بــرای پیشــبرد و توســعه کارخانــه صنعتــی ســازی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬اهتمــام و تعامــل هــر چه بیشــتر خود‬ ‫را بــا وزارت دفــاع افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫قبل تــر ضمــن اشــاره بــه ضــرورت برخــورداری از‬ ‫فناوری هــای نویــن در صنعــت ســاختمان گفتــه‬ ‫بــود‪ :‬ضــرورت دارد از نظــر کیفیــت‪ ،‬قیمــت و‬ ‫ســرعت در ســاخت صنعــت ســاختمان مــورد‬ ‫تحــول قــرار گیــرد‪ .‬و بــرای اینــکار باید با اســتفاده از‬ ‫شــیوه های نویــن در ســاخت بهره منــد شــویم چــرا‬ ‫کــه بخشــی از شــیوه های ســنتی ضمــن زمان بــر‪،‬‬ ‫فاقــد کیفیــت الزم و ســرعت عمــل اســت کــه در‬ ‫اجــرای تولیــد مســکن مــاک عمــل اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر موضــوع ســاخت مســکن‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هــر چنــد بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫نــه چنــدان مطلــوب و مناســبی کــه بــه لحــاظ‬ ‫سنتی ســازی وجــود دارد‪ ،‬بایــد بــا دعــوت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان از روش هــای نویــن‬ ‫ســاخت بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫قاســمی همچنیــن در ماموریتــی ویــژه از مرکــز‬ ‫تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی خواســته بــود‬ ‫تــا نســبت بــه کیفی ســازی‪ ،‬ســرعت در ســاخت و‬ ‫همچنیــن مناسب ســازی قیمــت ســاخت و ســاز‬ ‫در کشــور بــا همــکاری شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫اســتفاده از توانمندی هــا و دانــش انهــا اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫تخصیص‪ ۷۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫قیر یارانه ای به گلستان‬ ‫تالش ‪ ۳۰۰‬گروه جهادی در‬ ‫گلستان برای محرومیت زدایی‬ ‫سهم یک درصدی صادرات‬ ‫بخش کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان برای اسفالت معابر روستاهای استان‬ ‫از تخصیــص ســه هــزار ‪ ۵۰۰‬تــن قیریارانـه ای معادل ‪۷۷۰‬میلیــارد ریال‬ ‫خبــر داد و گفــت کــه بــا ایــن قیــر‪ ،‬بخــش عمــده ای از نیــاز ســاکنان‬ ‫روســتاهای اســتان بــه جــاده دسترســی مطلــوب مرتفــع می شــود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی در این خصوص اظهار داشــت ‪ :‬از معابر اصلی‬ ‫‪ ۱۱۰‬روســتا با اختصاص این میزان قیر به بنیاد مســکن گلســتان ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار متر مربع معادل ‪ ۷۰‬کیلومتر اســفالت خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در ســال گذشــته نیــز بــا اختصــاص ‪ ۲‬هــزار تــن قیــر‬ ‫یارانــه ای ‪ ۴۰۰‬هــزار متــر مربــع معــادل ‪ ۵۰‬کیلومتــر از معابــر ‪۲۲۹‬‬ ‫روســتای اســتان توســط بنیــاد مســکن اســتان اســفالت شــده بــود‪.‬‬ ‫حســینی گفــت ‪ :‬روســتاهای گلســتان حــدود ســه هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه معابــر دارنــد کــه تاکنــون در ‪ ۵۰۳‬کیلومتــر از‬ ‫ایــن معابــر طــرح هــادی اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار میزان برخورداری روســتاییان گلســتان‬ ‫از راه ارتباطــی مناســب ‪ ۹۸‬درصــد اســت کــه ایــن رقــم ســه درصــد‬ ‫باالتــر از متوســط بهره منــدی مناطــق روســتایی کشــور اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع راه هــای روســتایی گلســتان تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۰۶‬‬ ‫کیلومتــر معــادل ‪ ۷۷.۵‬درصــد اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور میانگیــن هزینــه احــداث هــر کیلومتــر راه روســتایی‬ ‫در ایــن دولــت ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ ۳۰۰ :‬گــروه در قالــب رزمایش‬ ‫اقتــدار گروه هــای جهــادی همزمــان بــا هفتــه بســیج در راســتای‬ ‫ت‪‎‬زدایــی در مناطــق مختلــف اســتان وارد میــدان شــدند‪.‬‬ ‫محرومی ‬ ‫ســردار علــی ملک شــاهکویی در رزمایــش اقتــدار گروه هــای جهادی‬ ‫در گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن رزمایــش بــه مــدت هشــت روز ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر از بســیجیان جهادگــر گلســتانی با ایجــاد پایگاه های‬ ‫خدمــت رســان در عرصه هــای مختلــف بــه مناطــق محــروم اســتان‬ ‫اعــزام مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۲‬هــزار نفــر در قالــب ســه هــزار گــروه جهــادی‬ ‫در اقشــار مختلــف بســیج ســاماندهی کــرده تــا در عرصه هــای‬ ‫پزشــکی‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی و اموزشــی بــه ســاکنان مناطــق محــروم‬ ‫خدمــت رســانی کننــد کــه بخشــی از ایــن خدمــات در هفتــه بســیج‬ ‫امســال ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬با تشــکیل بســیج در اوایل انقالب اســامی‪ ،‬فرهنگ دفاع‬ ‫از ارزش هــا و ارمان هــای اســام و انقــاب در مــردم نهادینــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار تمامــی اقدامات گروه هــای جهادی در‬ ‫مناطق محروم اســتان گلســتان به صورت رایگان انجام میشــود‪.‬‬ ‫در هفتــه بســیج امســال بــا شعار«بســیج پــاره تــن مردم» ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۶‬برنامــه در گلســتان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪۱۶ :‬هــزار تــن کاال از بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی در‬ ‫ســال جــاری صــادر شــده کــه ایــن میــزان شــامل یــک درصــد مجمــوع‬ ‫صــادرات ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫ســعید پورابادی ارزش صادرات بخش کشــاورزی و صنایع غذایی در‬ ‫ایــن مــدت را ‪ ۹۰۰‬هــزار دالر اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬کــه این میزان‬ ‫نســبت بــه مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر ارزشــی‬ ‫‪ ۸۴.۷‬درصــد و از نظــر وزنــی ‪ ۸۶.۹‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع ایــن میــزان صــادرات بیــش از ‪ ۸۰۰‬هــزار دالر‬ ‫بــا وزن ‪ ۱۵‬هــزار تــن مربــوط بــه مــواد غذایــی و کمتــر از یکهــزار دالر بــا‬ ‫وزن یکهــزار تــن مربــوط بــه محصــوالت کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬محصــوالت غذایــی و کشــاورزی کــه در ســال جــاری صــادر‬ ‫شــده انــد شــامل ماکارونــی‪ ،‬بــذر ذرت‪ ،‬رب گوجــه فرنگــی‪ ،‬زعفــران‪،‬‬ ‫خربــزه‪ ،‬گل کلــم‪ ،‬برنــج دانــه زرد‪ ،‬کلــم پیــچ‪ ،‬کرفــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪۹۸‬هزارتــن انــواع محصوالت کشــاورزی‬ ‫و صنایــع غذایــی در ‪ ۶‬مــاه نخســت ســال گذشــته از ایــن اســتان صــادر‬ ‫شــده بود‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۷۰‬درصــد محصــوالت کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫قابلیــت ذخیــره ســازی‪ ،‬نگهــداری و فــراوری دارد‪.‬‬ ‫کــه ‪ ۹‬هکتــار از ایــن اراضــی از امــاک موقوفــه امامــزاده‪۱۳ ،‬‬ ‫هکتــار مربــوط بــه شــهرداری و ‪ ۱۰‬هکتــار نیــز امــاک و اراضــی‬ ‫خصوصــی تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن طــرح ‪ ۱.۳‬هکتــار بــرای فضــای‬ ‫مذهبــی‪ ۳.۵ ،‬هکتــار فضــای فرهنگی و اموزشــی شــامل حوزه‬ ‫علمیــه و فضــای فرهنگــی گلــزار صالحیــن‪ ،‬صحــن چندمنظــوره‬ ‫و نمایشــگاه‪ ۱۰۷ ،‬هــزار متــر مربــع فضــای خدماتــی شــامل‬ ‫زائرســرا‪ ،‬پــل توریســتی‪ ،‬االچیــق‪ ،‬هفــت هکتــار پارکینــگ‪،‬‬ ‫هشــت و نیــم هکتــار تجــاری شــامل بازارچــه‪ ،‬هایپرمارکــت‪،‬‬ ‫رســتوران و راســته هنرمنــدان و ‪ ۲‬بــرج مســکونی در ‪ ۱۳‬طبقــه‬ ‫ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬اوقــاف به عنــوان‬ ‫متولــی اجــرای ایــن طــرح عظیــم بایــد بــا ســایر دســتگاه هــای‬ ‫شــهرداری بجنــورد‪ ،‬بنیــاد شــهید‪ ،‬میــراث فرهنگــی و راه و‬ ‫شهرســازی همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چنــد کــه نقشــه اولیــه ایــن طــرح مشــخص‬ ‫شــده اســت ولــی بایــد زمانبنــدی و براوردهــای ریالــی طــرح‬ ‫فازبنــدی شــود و بودجــه طــرح شــفاف و مشــخص شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی ادامــه داد‪ :‬ســازمان مدیریــت و برنامــه بودجــه‬ ‫اســتان ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال را در اغــاز اجــرای ایــن طــرح تخصیص‬ ‫داده و فعالیــت اجرایــی ان بــزودی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫کلنــگ اجرایــی بزرگتریــن طــرح گردشــگری زیارتــی‪ ،‬تجارتــی‬ ‫و تفریحــی در قالــب توســعه امامــزاده عبــاس ابــن موســی‬ ‫بــن جعفــر (ع) در بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۲۵‬هــزار میلیــارد ریالــی اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫کشــور در ‪ ۲۴‬خردادمــاه بــه زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫جنــوب شــهر بجنــورد ارامــگاه امامــزاده ســیدعباس معصــوم‬ ‫زاده فرزنــد امــام موســی کاظــم(ع) اســت کــه در دورۀ حکومــت‬ ‫عباســی از مدینــه وارد خراســان شــده و در اواخــر ســدۀ دوم‬ ‫هجــری وفــات یافتــه اســت‪ ،‬قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هســته مرکــزی ان بنــای چهارگوشــی میباشــد کــه در وســط‬ ‫هــر ضلــع ان یــک ورودی قــرار دارد ‪ .‬ایــن بنــا دارای ‪ ۲‬ایــوان‬ ‫نوســاز و ‪۲‬شبســتان اســت‪.‬‬ ‫کهــن تریــن تاریــخ موجــود در بنــا‪ ۱۲۲۳ ،‬هـــ‪.‬ق مربــوط بــه‬ ‫زمــان مرمــت ان اســت و در کنــار بقعــه ‪ ،‬ضریحــی وجــود دارد‬ ‫ایــن امــام زاده را بــرادر امــام رضــا (ع) می داننــد و در محــل‪ ،‬بــه‬ ‫نــام «معصــوم زاده» معــروف اســت‪ .‬ایــن بنــا‪ ،‬در ســال ‪۱۳۴۵‬‬ ‫هـــ‪.‬ش بــه طــور کامــل بازســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫تدوین طرح جامع توسعه‬ ‫امامزاده سیدعباس (ع) بجنورد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفت‪ :‬طرح جامع و اولیه توســعه امامزاده‬ ‫ســیدعباس (ع) بجنورد تدوین شــد و بزودی اجرایی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمدعلــی شــجاعی در‬ ‫جلســه هماهنگــی اجــرای طــرح توســعه امامــزاده ســید عبــاس‬ ‫(ع) بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس نقشــه اولیــه ایــن طــرح‬ ‫در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۳۲‬هکتــار در دســت اجــرا قــرار گرفــت‬ ‫بــه گفتــه ســخنگوی شــرکت ملــی گاز‪ ،‬هرچــه‬ ‫میــزان صرفــه جویــی افزایــش یابــد منافــع‬ ‫ان بیشــتر اســت‪ ،‬چراکــه بــا افزایــش مصــرف‬ ‫محدودیت هــا بــه ســمت صنعــت و تولیــد حرکــت‬ ‫مــی کنــد و در واقــع تاثیــر ایــن مصــرف بــی رویــه‬ ‫در تمــام ابعــاد دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۵۴۴‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۱۱‬تقاضــای اقــای مهــدی نبــی زاده بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪۴۰۵‬کــد ملــی ‪۰۸۲۹۳۶۹۹۵۳‬صــادره از شــیروان فرزنــد حســین در شـش دانگ اعیانــی ‪ ۱‬بــاب ســاختمان به انضمــام چهــل و هفــت ســهم مشــاع از چهــل و هشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۲۴۶.۵۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی تاریکــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪۹۲۶۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۹/۱:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی ارا هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی‬ ‫افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دو نوبــت نشــریه اگهــی‬ ‫اگهــی هــای ثبتــی ( کثیراالنتشــار و محلــی ) بشــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬بخــش یــک بجنــورد ‪ -۱ :‬ششــدانگ یکبــاب ســاختمان( بصــورت مغــازه و طبقــه فوقانــی متصــل ) از پــاک ‪ ۳۱۱۹-۳۱۱۷‬اصلــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۸۹.۸۹‬مترمربــع ابتیاعــی اقــای حســین فیــروزه از محــل مالکیــت رســمی اقایــان محمــد ســعادتی و حســین ســعادتی و خانــم زهــرا خوش نویــس وارث مرحــوم حســین ســعادتی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰-۲۱۶۹‬مورخــه‬ ‫‪ - ۱۴۰۰.۰۸.۲۳‬کالســه ‪ ۱۴۰۰-۰۱۰۶‬لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از‬ ‫تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره‬ ‫ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م الــف‪۳۵۴۷ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰.۰۹.۰۱ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰.۰۹.۱۶ :‬‬ ‫علیخان نادری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰ :‬صــدم‬ ‫درصد میانگین فضای اموزشــی اســتان از کشــور بیشــتر اســت‬ ‫امــا تــا اســتاندارد اصلــی فاصلــه زیــاد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مهــدی مــودی در اییــن افتتــاح‬ ‫دبســتان ســه کالســه حســین فتاحی در شهرک گلیان شیروان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مهرمــاه امســال ‪ ۶‬هــزار دانــش امــوز بازمانــده از‬ ‫تحصیل در این اســتان به چرخه تحصیل بازگشــتند تا نقشــی‬ ‫در سرنوشــت اینده کشــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اکنــون خانــواده هــا اســتقبال زیــادی از امــوزش حضــوری‬ ‫فرزنــدان خــود دارنــد و از ابتــدای اذرمــاه تمامــی مــدارس اســتان‬ ‫حضــوری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســامت دانــش امــوزان و فرهنگیــان‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۹۵‬درصد فرهنگیان اســتان دُز اول و ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫دانــش امــوزان دُز دوم واکســن را تزریــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫مــودی در ادامــه بــا بیــان اینکــه میانگیــن فضــای اموزشــی‬ ‫اســتان ‪ ۱۰‬صــدم درصــد از کشــور بیشــتر شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫ولــی تــا اســتاندارد اصلــی فاصلــه زیــاد اســت زیرا که بســیاری از‬ ‫مــدارس اســتان بــه دلیــل نبــود فضــای اموزشــی ‪ ۲‬نوبتــه و بــه‬ ‫دنبــال ایــن هســتیم مدرســه کانــون تربیتــی محلــه شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل موسســه خیریــه مهــر گیتــی نیــز در ایــن اییــن‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون ایــن موسســه در ‪ ۲۶‬اســتان مدرســه می ســازد‪.‬‬ ‫زهــرا گیتــی نــژاد بــا قدردانــی از خیریــن مدرســه ســاز‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون خیریــن ایــن شهرســتان و اســتان‬ ‫پیشــگام در امــر مدرســه ســازی بوده انــد‪.‬‬ ‫مدرســه خیرســاز ســه کالســه بــا حضــور شــماری از مســوالن‬ ‫اســتانی و شهرســتانی در شــهرک گلیان شهرســتان شــیروان‬ ‫در شــرق خراســان شــمالی بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ۲۰ ،‬میلیــارد ریــال هزینــه‬ ‫ســاخت ایــن مدرســه اســت کــه توســط نیکــوکار تهرانــی پنــج‬ ‫میلیاردریــال ان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مدرســه در گســتره ‪ ۸۰۰‬متــر مربــع و بــا زیربنــای ‪۲۰۷‬‬ ‫متــر مربــع ســاخته شــده اســت و پیــش از این دانــش اموزان‬ ‫ایــن شــهرک محــروم از فضــای اموزشــی مناســب بودنــد‪.‬‬ ‫هــم اینــک ‪ ۳۰‬هــزار دانــش امــوز در ‪ ۴۲۱‬اموزشــگاه شــهری و‬ ‫روســتایی شــیروان زیــر نظــر ســه هــزار فرهنگــی تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫ســرانه فضــای اموزشــی در شهرســتان شــیروان‪ ،‬نــه تنهــا از‬ ‫میانگیــن کشــوری بلکــه از متوســط اســتانی ان نیــز پایین تــر‬ ‫اســت کــه بــه ازای هــر دانــش امــوز‪ ۴.۸۳ ،‬متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان‬ ‫دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫محدودیتی برای صنایع‬ ‫اعالم نشده است‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫مانیتور (نمایشگر) پر مصرف ترین بخش رایانه شماست‪ .‬استفاده از یک تصویر پس زمینه تاریک‬ ‫و محافظ ( اسکرین سیور) تیره می تواند مقدار زیادی در مصرف برق صرفه جویی کند و چند کیلو گرم‬ ‫دی اکسید کربن کمتری را راهی اتمسفر زمین کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 1‬اذر‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪424‬‬ ‫طنز‬ ‫افزایشاختیارات‬ ‫مالی شهردار گرگان تا‬ ‫سقف ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعضــای پارلمــان شــهری گــرگان بــا تصویــب الیحــه تفویــض‬ ‫اختیــار در حــوزه مباحــث مالــی ‪،‬افزایــش ســقف ‪۱۲۰‬میلیاردریالــی‬ ‫گســتره اختیــارات شــهردار مرکــز اســتان گلســتان در بخش هــای‬ ‫مختلــف را دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬پارلمــان شــهری گــرگان‬ ‫در جلســه بررســی الیحــه تفویــض اختیــار بــه شــهردار گــرگان‬ ‫بیســت و هشــتمین جلســه رســمی و علنــی شــورا بیشــترین تایــم‬ ‫را اختصــاص بــه خــود داد‪.‬‬ ‫بــر اســاس الیحــه فــوق مصــوب شــد شــهردار گــرگان بــرای اجــرای‬ ‫پروژه هــای عمرانــی تــا ســقف ‪ ۱۸‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫در بخــش اســتقراض از حســاب هــای شــهرداری تــا ســقف ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و در اجــرای طــرح هــای عمرانــی کــه بــه صــورت‬ ‫امانــی توســط شــهرداری انجــام مــی شــود تــا ســقف ‪ ۱۲۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال نیــاز بــه کســب اجــازه از شــورا نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــر اســاس سیســتم جدیــد‬ ‫بودجه ریــزی شــهرداری هــا کــه از ســوی وزارت کشــور ابــاغ شــد‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای شــهر مــی تواننــد گســتره اختیــارات شــهرداران‬ ‫را بــر اســاس لوایحــی تنظیــم و مصــوب کننــد و بــر اســاس ســقف‬ ‫اختیــارات تفویــض شــده‪ ،‬شــهرداران راســا مــی تواننــد پــروژه ها و‬ ‫یــا عملیــات هــای مالــی را بــا مســئولیت خــود اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫مهــران کاظــم نــژاد عضــو شــورای شــهر گــرگان یکــی از اعضــای‬ ‫شــورای شــهر در خصــوص ایــن الیحــه اظهارداشــت ‪ :‬شــرایط‬ ‫اقتصــادی و تــورم بــازار بــه نحــوی اســت کــه اتــاف زمــان در‬ ‫اجــرای پــروژه هــای عمرانــی بــار مالــی تحمیلــی بــه بودجــه‬ ‫عمومــی شــهر را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد پــروژه هــای عمرانــی و‬ ‫گردشــگری گــرگان و پویــش اســفالت در محــات بایــد تــا حــد‬ ‫امــکان موانــع دســت پاگیــر را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫حمیدرضــا اقامالیــی دیگــر عضــو شــورای شــهر گرگان هــم گفت‪:‬‬ ‫هــر چنــد تفویــض اختیــار رویکــردی در راســتای مانــع زدایــی و‬ ‫ســرعت بخشــیدن بــه توســعه خدمــات شــهری محســوب مــی‬ ‫شــود امــا بایــد بحــث نظــارت بطــور جــدی در دســتور کار اعضــای‬ ‫شــورای شــهر قــرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬پــس از تصویــب الیحــه تفویــض اختیــار بایــد‬ ‫در بــازه هــای زمانــی مشــخص‪ ،‬شــهرداری گــرگان گزارشــی از‬ ‫رونــد اقدامــات انجــام شــده در ایــن بخــش را بــه پارلمــان شــهری‬ ‫گــزارش دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در شــهر تاریخــی و گردشــگری‬ ‫گــرگان ‪ ۵۷‬پــروژه زیرســاختی مهــم و نیمــه تمــام وجــود دارد کــه‬ ‫بــه بــاور کارشناســان بــا بهــره بــرداری ان فصــل نوینــی از توســعه‬ ‫و پیشــرفت ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از جملــه نیــاز و خواســته های عمومــی شــهروندان گرگانــی‬ ‫کاهــش مشــکل ترافیــک خودرویــی‪ ،‬افزایــش خودروهــای حمــل‬ ‫و نقــل عمومــی‪ ،‬توســعه فضــای ســبزو پارک هــا‪ ،‬رفــع مشــکل‬ ‫خانــه هــای بافــت فرســوده‪ ،‬حمایــت از ورزش هــا‪ ،‬ایجــاد شــهری‬ ‫هوشــمند و خــاق‪ ،‬توانمندســازی نیــروی انســانی و مقابلــه بــا‬ ‫فســاد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 4‬تن‬ ‫کود شیمیایی قاچاق‬ ‫کشف حدود ‪ 28‬تن‬ ‫سنگ معدن قاچاق‬ ‫کشف احشام مسروقه کمتر‬ ‫از ‪ 24‬ساعت در جاجرم‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان از کشــف‬ ‫بیــش از ‪ 4‬تــن کــود شــیمیایی قاچــاق بــه ارزش تقریبــی ‪280‬‬ ‫میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وصــول اخبــاری مبنــی بــر فــروش خــارج از شــبکه کــود‬ ‫شــیمیایی در یکــی از روســتاهای شهرســتان موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تحقیقــات صــورت گرفتــه صحــت موضــوع بــرای‬ ‫پلیــس محــرز و مامــوران انتظامــی بــا هماهنگــی قضائــی به محل‬ ‫مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در بازدیــد از ایــن انبــار ‪ 4700‬کیلوگــرم کــود‬ ‫شــیمیایی قاچاق از نوع اوره و فســفات کشــف شــد تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مرجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قائمــی نــژاد خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫یکی از اولویت های اصلی نیروی انتظامی اســت و از شــهروندان‬ ‫نیــز همــواره انتظــار مــی رود تــا در صــورت اطــاع یــا مشــاهده‬ ‫هرگونــه فعالیــت غیرمجــاز قاچاقچیــان‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقت‬ ‫از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســفراین از توقیــف یــک دســتگاه‬ ‫تریلــی کشــنده اســکانیا حامــل ‪ 27‬تــن و ‪ 980‬کیلوگــرم ســنگ‬ ‫معــدن قاچــاق از نــوع ســرب و روی بــه ارزش بیــش از ‪ 2‬میلیــارد و‬ ‫‪ 238‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «ســید ســعید عزیزی» با اعالم جزئیات این خبر گفت‪:‬‬ ‫در راســتای طــرح عملیاتــی مبــارزه بــا اســتفاده غیــر مجــاز از معادن‬ ‫مامــوران کالنتــری ‪ 11‬در حیــن گشــت زنــی در ســطح شهرســتان‬ ‫موفــق بــه شناســائی یــک دســتگاه تریلــی کشــنده اســکانیا پــارک‬ ‫شــده حامــل ســنگ معــدن غیــر مجــاز از نــوع ســرب و روی شــدند ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماموران‪،‬خــودرو مذکــور را توقیــف نمودنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن تریلــی مقــدار ‪ 27‬تــن و ‪ 980‬کیلوگــرم‬ ‫ســنگ معــدن غیــر مجازکشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی‪،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬خــودروی توقیفــی بــه پارکینــگ منتقل و ســنگ‬ ‫معــدن کشــف شــده تحویــل اداره صنعــت و معــدن گردیــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬اقدامــات پلیــس در راســتای مبــارزه بــا‬ ‫اســتفاده غیــر مجــاز از معــادن در ســطح شهرســتان با قــدرت ادامه‬ ‫دارد کــه از شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق پــل ارتباطی‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان جاجرم از کشــف ‪ 7‬راس گوســفند‬ ‫مســروقه کمتر از ‪ 24‬ســاعت در این شهرســتان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ رضاقنــدی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر ســرقت تعــداد‬ ‫‪ 7‬راس گوســفند در یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بالفاصلــه اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی خــود را در ایــن رابطــه اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش‬ ‫مســتمر مامــوران در ایــن رابطــه یــک نفــر ســارق ســابقه دار‬ ‫دســتگیر و ‪ 7‬راس گوســفند مســروقه نیــز در مخفیــگاه ایــن‬ ‫فــرد کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت راهــی زنــدان شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان جهــت پیشــگیری از ســرقت بــه‬ ‫خصــوص ســرقت احشــام بــه توصیه هــای پلیــس توجــه تــا‬ ‫از ســرقت های احتمالــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003060‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.07.18‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای غفاراجاقلــو بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‏کالســه ‪ 1400114412005000043‬تقاضــای اقــای محمودملــک حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 387‬وکــد ملــی ‪2269404882‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد اســد در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث‬ ‫بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 192.77‬مترمربــع مفــروز‏و مجــزا شــده از پــاک از ‪ 1211‬فرعــی از ‪ -21‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان قدیــم االزمــن ‪ ،‬باالتــر از منبــع اب کوچــه پنجــم‏غربــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول‬ ‫بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 190.214996‬مــورخ ‪ 1400.06.30‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‏امــام (ره) و مجــوز شــماره ‪ 2296.26569‬مــورخ ‪ 1400.07.07‬اداره راه و شهرســازی شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪422 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005002798‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.07.04‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای علــی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات‬ ‫‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000510‬تقاضــای اقــای محمــد بهجتــی اول بــه شــماره شناســنامه ‪ 4272‬وکــد ملــی‏‏‪ 2268860914‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد نصرالــه در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 24‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان طالقانــی جنوبــی ‪ ،‬کوچــه شــفق ‪5‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪424 :‬‏‪ ‎ ‎‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005002856‬مــورخ‬ ‫‪1400.07.07‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالکیت اقای درویش تجری نوده به تصرفات مالکانه‏بالمعارض‬ ‫کالســه ‪ 1399114412005000017‬تقاضــای اقــای محمــد امیــن نــادران بــه شــماره شناســنامه ‪ 9139‬وکــد ملــی ‪2122747390‬‏صــادره ازگــرگان فرزنــد اصغــر در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 280.13‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بیســت متــری تامیــن اجتماعــی ‪ ،‬کوچــه ‪ 12‬متــری شــرقی ‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول تائیــد گردید‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـد‪‎.‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪426 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140060312001006534‬هیئــت موضــوع‏قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند ‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعارضکالســه ‏‏‪ 1400114412001002510‬تقاضــای اقــای بابــا ملــک بــه شــماره ‏شناســنامه ‪ 806‬و کــد ملــی ‪ 2121339361‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزننــد ‏موســی قلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‏‏‪ 147861‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -175‬اصلــی واقــع در اراضــی‏حیــدر ابــاد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‏انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪9266 :‬‏‬ ‫م‪‎:‬‏‪1400/09/01‬‏ علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫ل‪‎:‬‏‪400/08/15‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دو ‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت او ‪‎‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک گــرگان اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪140060312001006527‬‬ ‫و‏‏‪ 140060312001006526‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‏واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪ 1400114412001000112‬و ‪1400114412001000111‬‏تقاضــای ‪ -1‬خانــم‬ ‫المیــرا ســازش بــه شــماره شناســنامه ‪ 1588‬و کــد ملــی‏‏‪ 0068255705‬صــادره از تهــران فرزنــد غالمعلــی در ســه دانــگ‏مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم‏مشــاع از ‪ 262‬ســهم مشــاع از ‪ 288‬ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه‏باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ -2.‬خانــم پارمیــدا ســازش بــه شــماره‏شناســنامه ‪ 52232‬و کــد ملــی ‪ 0079505503‬صــادره از تهــران‏فرزنــد غالمعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانییــک بــاب‏ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از‬ ‫‪ 262‬ســهم مشــاع از ‪288‬‏ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت؛ بــه مســاحت‏کل عرصــه‪ 428.37 :‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع‏در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‏می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیتاعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نماید‪.‬م‪.‬الــف‪9268 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪400/08/15 :‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/01 :‬‏علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۰۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸‬تقاضــای اقــای داوود بــزی بــه شــماره شناســنامه‪ ۸۴۰۸‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۱۲۲۴۴۳۷‬صــادره از اق قــا فرزنــد ابراهیــم در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۸۹۵۰۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۵۰‬اصلــی واقــع در اراضــی هاشـم اباد بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪۹۲۸۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۹/۱:‬علــی برقی رییس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005002797‬مــورخ ‪1400.07.04‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای حســین مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000016‬تقاضــای خانــم صنمبــر تخــم افشــان بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪9‬وکــد ملــی ‏‏‪2269622601‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد قلــی در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‏‏‪ 147.79‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬بلــوار‬ ‫دانشــگاه – دانــش ســه بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابادکتــول تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪441 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪‎‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫شرمندگی مافیای توتون‬ ‫و وام بیست میلیونی‬ ‫توتونکاران!‬ ‫اینکــه خاســتگاه ســیگار و توتــون کجاســت و ایــا اســتعمال‬ ‫توتــون را فاتحیــن اســپانیایی امریــکا از بومیــان ان ســرزمین‬ ‫اموختنــد اصــا ًمهــم نیســت؛ مهــم ایــن اســت کــه در حــال‬ ‫حاضــر در همیــن کشــور خودمــان ســاالنه ‪ 70‬میلیــارد نــخ‬ ‫ســیگار دود مــی شــود کــه دودکــردن چهــل نــخ از ایــن ‪70‬‬ ‫میلیــارد نــخ بــر عهــده عموســیفی ســرایدار مفخــم مدرســه‬ ‫مــا اســت!‬ ‫بعــد اینکــه فکــر کنیم ســیگار مافیا و انحصار نداشــته باشــد‬ ‫و گــردش ‪30‬هــزار میلیــاردی ســیگار بــه جیــب توتونــکاران و‬ ‫کارگــران ایــن صنعــت مــی رود‪ ،‬زهــی خیــال باطــل‪ ...‬خــواب‬ ‫دیدیــد خیــر باشــد‪ ...‬االن بــه جــز دخانیــات تنهــا ســه شــرکت‬ ‫در کل کشــور توتــون کشــاورزان را خریــداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫خریــداری کــه چــه عــرض کنــم خــون بــه دل کشــاورزان‬ ‫می کننــد و روی هــر چــه بــز خَــر را ســفید کرده انــد!‬ ‫جالــب اینکــه خــود مســئوالن دخانیــات کشــور اعــام کــرده‬ ‫انــد کشــت هــر هکتــار توتون ‪ 80‬میلیــون هزینــه دارد ولی با‬ ‫ایــن قیمتــی کــه توتــون از کشــاورز خریــداری مــی شــود از هر‬ ‫هکتــار تنهــا ‪ 60‬میلیــون عایــد کشــاورزان مــی شــود و توتــون‬ ‫کاران مجبورنــد بــرای اینکــه دوســتان مافیای توتون شــرمنده‬ ‫زن و بچــه شــان نشــوند‪ ،‬بابــت هــر هکتار بیســت میلیــون از‬ ‫بانــک کشــاورزی و دوســت و اشــنا وام و پــول دســتی بگیرنــد!‬ ‫تــازه ایــن در صورتــی اســت کــه محصــول توتونــکاران دچــار‬ ‫افــت و بیمــاری نشــود نــه مثــل امســال کــه برگ هــای توتــون‬ ‫مثــل اســفناج شــده انــد و ســاقه دو متــری ان از نیــم متــر‬ ‫فراتــر نرفــت!‬ ‫هــر چنــد مســئوالن قــول داده اند هــوای توتونکاران را داشــته‬ ‫باشــند و مشــکالت انهــا را حــل کننــد ولــی خــدا کنــد بــرای حــل‬ ‫مشــکالت ایــن حــوزه ‪ ،‬مافیــای دیگــری شــکل نگیــرد!‬ ‫در پایــان بایــد عــرض کنــم ان ســیگاری را کــه شــما گوشــه‬ ‫لبــان مــی گذاریــد و چشــم هایتــان را تنــگ مــی کنیــد و مثــل‬ ‫الکســاندر دومــا ( ســلطان پاریــس) راجــع بــه همــه چیــز‬ ‫افاضــات مــی کنیــد یــا توتــون ان قلیانــی را کــه در کــوی و‬ ‫بــرزن کام مــی گیریــد بــا خــون دل کشــاورزان تهیــه شــده‬ ‫اســت و یــک ســال تمــام بــرای تولیــد ان زحمــت مــی کشــند ‪.‬‬ ‫ولــی االن در انبــار هــا و گرمخانــه هایشــان دپــو شــده اســت‬ ‫و منتظرنــد تــا مافیــا بــرای ســفر تفریحــی دور اروپــا یــا هزینــه‬ ‫لکســوس جهــت کادویــی تولــد همســرش پــول الزم شــوند و‬ ‫توتــون هــا را بــه نصــف قیمــت بخرنــد و خــام خــام صــادر کننــد!‬ ‫در ضمــن نیــاز نیســت شــما بــرای حمایــت از توتونــکاران‪،‬‬ ‫ســرانه مصــرف ســیگار و قلیــان را افزایــش بدهیــد‪ .‬شــما‬ ‫همیــن کــه جلــوی فرزندتــان ســیگار نمــی کشــید و ان را روی‬ ‫تــراس روشــن مــی کنیــد‪ ،‬پرچــم تــان باالســت!‬ ‫رفع ‪ ۶۸‬بریدگی غیرایمن‬ ‫جاده ای در گلستان ضروری است‬ ‫فرمانــده پلیــس راه گلســتان گفــت‪ :‬در زمــان حاضــر ‪۶۸‬‬ ‫بریدگــی غیرایمــن در جــاده هــای ایــن اســتان وجــود دارد کــه‬ ‫بایــد نســبت بــه رفــع ان هــا اقــدام موثــری صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عبــدی افــزود‪ :‬ســال ‪ ۹۷‬توســط کمیتــه‬ ‫اجرایــی ایمنــی راههــای اســتان بــرای ایجــاد دوربرگــردان ‪۲۰‬‬ ‫بریدگــی دارای اولویــت مصوبــه گذرانــده شــد و اقداماتــی را‬ ‫در ایــن زمینــه اغــاز کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بــا اقــدام هــای انجــام شــده توســط‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط‪ ۱۲ ،‬بریدگــی تبدیلــی بــه دوبرگــردان‬ ‫شــده و بقیــه در دســت پیگیــری یــا در دســت اجراســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مطابــق امــار تصادفــات رانندگــی‪ ،‬وقــوع‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی اســتان‬ ‫مربــوط بــه وجــود بریدگــی هــای ناایمــن اســت کــه بایــد‬ ‫نســبت بــه رفــع ان تدابیــری ویــژه اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصــد تصادفــات گلســتان مربــوط بــه بریدگــی هــای‬ ‫غیرایمــن اســت‬ ‫فرمانــده پلیــس راه گلســتان همچنیــن از شناســایی ‪۱۱۶‬‬ ‫نقطــه پرتصــادف جدیــد در محورهــای ایــن اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن تعــداد نقطــه پرتصــادف بــا همکاری کارشناســان‬ ‫پلیس راه و راهداری استان شناسایی و برای تاییدنهایی در‬ ‫کمیتــه تخصصــی در مرکــز بــه تهــران معرفــی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪424‬‬ ‫خانواده‬ ‫افزایش سرایت‬ ‫بیماری های ویروسی‬ ‫در پی الودگی هوا‬ ‫دکتــری فیزیولــوژی پزشــکی گفــت‪ :‬الودگــی هــوا‬ ‫می توانــد باعــث پخــش ذرات ویــروس شــده و از ایــن‬ ‫طریــق ســرایت بیماری هــای ویروســی را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا رئوفــی در خصــوص پرسشــی مبنــی بــر‬ ‫تاثیــر الودگــی هــوا بــر بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫الودگــی هــوا احتمــال ابتــا بــه بیماری های تنفســی‪،‬‬ ‫قلبــی و عروقــی‪ ،‬ســکته قلبــی‪ ،‬مغــزی‪ ،‬فشــار خــون‬ ‫و دیابــت را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬در حقیقــت الودگــی هــوا‬ ‫فاکتورهــای التهابــی در بــدن را تشــدید و عوامــل‬ ‫اســترس اکســیداتیو را افزایــش می دهــد و ایــن امــر‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را بــرای ابتــا بــه بیماری هــای‬ ‫مختلــف مســتعد می کنــد‪.‬‬ ‫رئوفــی تاکیــد کــرد ‪ :‬همچنیــن بیماری هــای قلبــی‬ ‫و عروقــی‪ ،‬فشــار خــون و دیابــت نیــز فاکتورهــای‬ ‫خطــری بــرای ابتــا بــه کرونا بوده و مرگ و میر ناشــی‬ ‫از ایــن بیمــاری را نیــز افزایــش خواهنــد داد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫حضــور طوالنــی مــدت در معــرض الودگــی هــوا‪،‬‬ ‫در صــورت ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬ســبب وضعیــت شــدید‬ ‫بیمــاری و افزایــش احتمــال جانباختگــی می شــود‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع در مطالعــات مختلــف در کشــورهای‬ ‫متعــدد دنیــا هــم نشــان داده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص ویروس شناســی در ادامــه در‬ ‫خصــوص ایــن پرســش کــه ایــا الودگــی هــوا احتمــال‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری را هــم افزایــش می دهــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در خصــوص ایــن پرســش امــروز نمی تــوان بــه‬ ‫طــور قطعــی اظهــار نظــر کــرد‪ .‬امــا براســاس برخــی‬ ‫از شــواهد موجــود‪ ،‬الودگــی هــوا می توانــد ذرات‬ ‫ویــروس را پخــش کــرده و از ایــن طریــق ســرایت‬ ‫بیماری هــای ویروســی را نیــز افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫رئوفــی تصریــح کــرد‪ :‬براســاس نتایــج شــماری‬ ‫از تحقیقــات‪ ،‬ایــن اتفــاق در خصــوص اغلــب‬ ‫ویروس هــا اعــم از خانــواده کروناویروس هــا نیــز‬ ‫می توانــد رخ دهــد‪ ،‬امــا پاســخ دقیــق بــه افزایــش‬ ‫احتمــال ابتــا بــه کرونــا از طریــق الودگــی مســتلزم‬ ‫ادامــه تحقیقــات علمــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫محســن فرهــادی‪ ،‬معــاون فنــی ســامت محیــط و‬ ‫کار وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گفته‬ ‫بــود‪ :‬الودگــی هــوا سیســتم ایمنــی بــدن را بــه دلیــل‬ ‫ذرات وارونگــی هــوا افزایــش و ابتــا بــه کرونــا و مــرگ‬ ‫و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫براســاس نتایــج برخــی از مطالعــات جدیــد نیــز‬ ‫میــزان عــوارض شــدید کوویــد‪ ۱۹‬بــا الودگــی هــوا در‬ ‫ارتبــاط اســت و حضــور در معــرض الودگــی هــوا‪،‬‬ ‫در صــورت ابتــا بــه کرونــا ســبب وضعیــت شــدید‬ ‫بیمــاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫براســاس نتایــج این مطالعات‪ ،‬هــر افزایش تماس‬ ‫بــا ذرات االینــده ‪ ۲.۵‬میکرومتــری هــوا بــا بیــش از‬ ‫ســه برابــر شــدن احتمــال اســتفاده از دســتگاه کمــک‬ ‫تنفســی و دو برابر شــدن احتمال بســتری در بخش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان همــراه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عبــاس شاهســونی‪ ،‬رییــس گــروه ســامت هــوا‬ ‫و تغییــر اقلیــم مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی نیــز ‪ ۲۹‬ابــان بــا‬ ‫بیــان اینکــه در وضعیت «ناســالم برای همــه گروه ها»‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬گفت‪ :‬شــاخص این ‪ ۱۶‬ایســتگاه بــاالی ‪١۵٠‬‬ ‫بــوده و در منطقــه دو شــدیدترین وضعیــت الودگــی را‬ ‫شــاهد هســتیم‪ ،‬کیفیــت هــوا در ایــن منطقــه بســیار‬ ‫ناســالم و الودگــی هــوا اکنــون بــه معضــل جــدی در‬ ‫پایتخــت تبدیــل شــده اســت‪ ،‬در همیــن راســتا کارگروه‬ ‫شــرایط اضطــرار بایــد نســبت بــه تصمیــم عاجــل اقــدام‬ ‫کــرده و گروه هــای حســاس همچــون ســالمندان‪،‬‬ ‫بیمــاران تنفســی و قلبــی‪ ،‬زنــان بــاردار و کــودکان تــا حد‬ ‫امــکان در ســطح شــهر تــردد نکننــد‪.‬‬ ‫ارتباط موثر در مقابل ارتباطات غیر موثر‬ ‫دکترحمید شکری خانقاه‬ ‫مــا انســانها موجوداتــی اجتماعــی هســتیم‪.‬‬ ‫ابــراز وجــود کــردن یــا ارتبــاط قاطعانــه یکــی از‬ ‫ســبک های موثــر و موفــق در برقــراری ارتبــاط‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬‏امــا متاســفانه مــردم‬ ‫اغلــب بــه میــزان الزم از ایــن ســبک اســتفاده‬ ‫نمی کننــد‪ .‬مــا در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران از‬ ‫یکــی از چهــار ســبک زیــر اســتفاده می کنیــم‬ ‫و‏گاه ممکــن اســت بپرســیم کــه چــرا برخــی‬ ‫از تعامــات و گفتگوهــای مــا علــی رغــم‬ ‫تالش هایمــان خســته کننــده و نامطلــوب‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه ایــن مطلــب ایــن ‏چهــار‬ ‫ســبک برقــراری ارتبــاط را توصیــف می کنیــم‪.‬‬ ‫می توانیــد بررســی کنیــد کــه چــه زمانــی از هــر‬ ‫یــک از ایــن ســبک های ارتباطــی اســتفاده‬ ‫کرده ایــد و در مــورد‏هــر کــدام ارتبــاط شــما‬ ‫چقــدر موثــر بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫سبک منفعل‬ ‫ســبک منفعــل‪ ،‬در برقــراری ارتبــاط ســبک‬ ‫موثــری نبــوده و اغلب مردم برای جلوگیری از‬ ‫درگیــری و جروبحــث از ان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه از این‏ســبک در برقــراری ارتباطات‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬احســاس می کننــد کــه‬ ‫خواســته ها‪ ،‬نیازهــا‪ ،‬عقایــد و تمایــات‬ ‫انهــا در نظــر دیگــران بــی اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫‏منفعــل بــودم می توانــد منجــر بــه اضطــراب‬ ‫یــا افســردگی شــود‪ .‬ایــن افــراد خواســته های‬ ‫خــود را در درون نگــه داشــته و هرگــز انتقــاد‬ ‫نمی کننــد‪ .‬در پیــش ‏گرفتــن ایــن ســبک‬ ‫ارتباطاتــی بــه معنــای اجــازه دادن بــه دیگــران‬ ‫بــه کنتــرل زندگــی شماســت حتــی در صورتــی‬ ‫کــه بگوییــد چنیــن قصــدی نداشــته اید‪.‬‬ ‫‏احساســات بســیاری هســتند کــه منجــر بــه‬ ‫انفعــال می شــوند ماننــد تــرس از پــس زده‬ ‫شــدن‪ ،‬خشــم‪ ،‬خســتگی‪ ،‬ســرخوردگی و‬ ‫درماندگــی‪ .‬ســبک منفعــل می‏تواند بــه دالیل‬ ‫زیــر بــه وجــود ایــد‪ :‬برخــی از افــراد در طــول‬ ‫زندگــی خــود هرگــز بــرای گفتــن “نــه” تمریــن‬ ‫نکرده انــد و یــا برخــی افــراد فکــر می کننــد‬ ‫در صــورت‏ابــراز وجــود کــردن ممکــن اســت‬ ‫بــه خشــونت دســت بزننــد یــا برخــی دیگــر‬ ‫نمی تواننــد در عمــل ابــراز‬ ‫وجــود کننــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫نمونــه ایــن جمــات را از‬ ‫افــراد‏منفعــل می شــنوید‪:‬‬ ‫“دیگــران مهمتــر از‬ ‫مــن هســتند” یــا “انهــا‬ ‫می تواننــد همــه چیــز را‬ ‫بــه طــرز موثــری انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬مــن نمیتوانــم”‏‪.‬‬ ‫سبک تهاجمی‬ ‫ســبک تهاجمــی دقیقــا‬ ‫در مقابــل ســبک منفعــل‬ ‫قــرار دارد‪ .‬مردمــی کــه‬ ‫از ایــن ســبک اســتفاده‬ ‫می کننــد ســعی می کننــد‬ ‫دیگــران را متقاعــد بــه‬ ‫تایــی خــود ‏کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫احســاس قدرت و داشتن‬ ‫کنتــرل بــر روی همــه چیــز‬ ‫را دارنــد‪ .‬هــدف ایــن افــراد‬ ‫کنتــرل دیگــران توســط‬ ‫ایجــاد تــرس در انهاســت‪.‬‬ ‫افــراد بــا در‏پیــش گرفتــن‬ ‫ایــن ســبک ممکــن اســت تــا مدتــی بتواننــد‬ ‫دیگــران را متقاعــد کننــد امــا در طوالنــی مــدت‬ ‫ارتبــاط موثــری بــا دیگــران نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســبک‏تهاجمــی ممکــن اســت بــه دالیــل زیــر‬ ‫در افــراد بــه وجــود ایــد‪ :‬فــرد ممکــن اســت‬ ‫پــدر و مــادر پرخاشــگری داشــته باشــد‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت اعتمــاد بــه نفــس پایینــی ‏داشــته و‬ ‫احســاس کنــد از جانــب دیگــران تهدیــد‬ ‫می شــود‪ ،‬ممکــن اســت فــرد احســاس کنــد‬ ‫تنهــا از طریــق پرخاشــگر بــودن می توانــد‬ ‫انچــه می خواهــد را بــه‏دســت اورد و برخــی‬ ‫نیــز ممکــن اســت از نتایــج پرخاشــگر بــودن‬ ‫اگاه نباشــند‪ .‬نمونه هایــی از ســبک تهاجمــی‬ ‫را در جمــات زیــر می بینیــد‪“ :‬مــادر پرخاشــگر‬ ‫بــود‏و همــواره انچــه میخواســت رابــه دســت‬ ‫یا ورد‪ .‬مــن نیــز ســعی میکنــم بــرای بــه‬ ‫مــ ‬ ‫دســت اوردن انچــه می خواهــم ماننــد او عمل‬ ‫کنــم” و یــا “مــن می توانــم بــا‏ارعــاب دیگــران از‬ ‫پــس ایــن مشــکل برایــم”‏‪.‬‬ ‫سبک منفعل‪-‬تهاجمی‬ ‫ایــن روش ارتباطــی ترکیبــی از دو روش ذکــر‬ ‫شــده در بــاال اســت‪ .‬ایــن نــوع رفتــار اغلــب‬ ‫در ابتــدا بــه عنــوان شــوخی کــردن یــا طعنــه‬ ‫زدن تفســیر می شــود‪ ،‬امــا‏شــخص مقابــل‬ ‫مطمئنــا از گفتــه شــما ازار دیــده و از خــود‬ ‫خواهــد پرســید معنــای واقعی حرف شــما چه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن رفتــار منفعــل اســت‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه‏شــخص نظــر‪ ،‬خواســته ها و یــا نیازهــای‬ ‫خــود را بــه طــور مســتقیم بیــان نمی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫رفتــار تهاجمــی نیــز هســت‪ ،‬زیــرا فــرد افــکار‪،‬‬ ‫خواســته ها و نیازهــای خــود‏را ز طریــق طعنــه‬ ‫زدن و یــا جمــات گســتاخانه بیــا می کنــد کــه‬ ‫طــرف مقابــل را ازرده خواهــد کــرد‪ .‬شــخصی‬ ‫کــه از ایــن ســبک ارتباطــی اســتفاده می کنــد‬ ‫در ‏گذشــته هــم تهاجمــی بــودن و قــدرت‬ ‫داشــتن و هــم منفعــل بــودن را تجربــه کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن افــراد در موقعیت هایــی بــا‬ ‫پرخاشــگر بــودن کنتــرل شــرایط را بــه‏دســت‬ ‫اورده انــد‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال از ابــراز وجــود بــه‬ ‫طــور مســتقیم نیــز می ترســند‪.‬‏‬ ‫نمونه هایــی از ســبک منفعل‪-‬تهاجمــی‬ ‫افــرادی هســتند کــه در محیــط کاری وجهــه‬ ‫همــکاران خــود را نــزد رئیــس خــراب می کننــد‬ ‫و یــا از‏انجــام کارهــای عــادی و روزمــره شــانه‬ ‫خالــی میکننــد تــا شــخص دیگــری بــه انهــا‬ ‫رســیدگی کنــد‪.‬‬ ‫تمامــی ســبک های برقــراری ارتباطــی کــه در‬ ‫بــاال ذکــر شــد دارای اثــرات منفــی در روابــط مــا‬ ‫بــا دیگــران هســتند‪ .‬هیــچ یــک از ایــن ســبک ها‬ ‫‏شــامل ارتباطــی صادقانــه و باز به همــراه احترام‬ ‫قائــل شــدن بــرای شــخصی مقابــل نمی شــود‏‪.‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫وسواس فکری یک اختالل‬ ‫متداول‬ ‫عصبی‪-‬شناختی‬ ‫‪ OCD‬یــا همــان اختــال وســواس فکــری یــک اختــال متــداول‬ ‫عصبی‪-‬شناختی در برخی افراد است که با دو نوع مشخص از‬ ‫عالئم شــناخته می شــود‪ :‬افکار وسواســی و رفتارهای اجباری‪.‬‬ ‫وجــود هرکــدام از ایــن عالئــم در فــرد مــی توانــد نشــان دهنــده‬ ‫وجــود اختــال وســواس فکــری باشــد‪ .‬افــکار وسواســی افــکاری‬ ‫ناخواســته و نگــران کننــده هســتند کــه منجــر بــه پریشــانی‪،‬‬ ‫اضطــراب و یــا تــرس مــی شــوند و محتــوای ان مــی تواند تقریبا‬ ‫هــر چیــزی باشــد‪ .‬تــرس از الــوده شــدن بــه میکــروب هــا‪ ،‬مــرور‬ ‫کــردن افــکار خشــن در ذهــن و یــا شــک مــداوم در انجــام یــک‬ ‫ســری اعمــال و رفتــار مــی توانــد مثــال هایــی از افــکار وسواســی‬ ‫باشــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن افــکار گاهــا از نظــر محتــوا‪،‬‬ ‫منطقــی نیســتند و کنتــرل ان هــا تقریبــا غیــر ممکــن اســت‪.‬‬ ‫رفتارهــای اجبــاری‪ ،‬مجموعــه اقداماتــی اســت کــه فــرد بــرای‬ ‫کاهــش درد و رنــج افــکار وسواســی‪ ،‬متوقــف کــردن ان و یــا‬ ‫جلوگیــری از وقــوع اتفاقــات ناگــوار ان هــا را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫غالبــا هیــچ ارتبــاط منطقــی بیــن افــکار وسواســی و اجبــار وجــود‬ ‫ندارنــد‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات مــی تــوان ان هــا را بــه یکدیگــر‬ ‫مرتبــط دانســت‪.‬‬ ‫انواع وسواس فکری کدام است؟‬ ‫افــکار پرخاشــگرانه یــا جنســی ‪ :‬نــوع متدوالــی از افــکار وسواســی‪،‬‬ ‫افــکاری مرتبــط بــا اســیب رســاندن بــه دیگــران اســت‪ .‬مــرور شــدن‬ ‫تصاویــری از خشــونت گــری و پرخــاش بــه دیگــران در ذهــن فــرد کــه‬ ‫ممکــن اســت جنبــه هــای جنســی نیــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تــرس از صدمــه رســیدن بــه دیگــران ‪ :‬برخــی از افــراد‪ ،‬بــه جــای‬ ‫ترس از اســیب رســاندن‪ ،‬از اســیب دیدن عزیزان شــان واهمه‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای مثــال ممکــن اســت شــخصی ایــن افــکار وسواســی‬ ‫را داشــته باشــد کــه فرزنــد او طــی یــک تصادف کشــته شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن صــورت بــرای جلوگیــری از بــروز همچیــن اتفاقــی‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت رفتارهــای اجبــاری متعــددی انجــام دهــد‪ .‬مســئولیت‬ ‫رفــت و امــد فرزنــد خــود را قبــول کنــد و یــا وســیله نقلیــه او را به‬ ‫دفعــات چــک کنــد تــا مطمئــن باشــد کــه ســالم اســت‪.‬‬ ‫تــرس از میکــروب هــا و الودگــی هــا ‪ :‬از جملــه متــداول تریــن انواع‬ ‫وســواس فکــری‪ ،‬تــرس از میکــروب هــا و نیــاز بــه شســتن مکــرر‬ ‫دست ها است‪ .‬بسیاری از افرادی که دارای اختالل وسواس فکری‬ ‫هســتند از میکــروب هــا واهمــه دارنــد و ممکــن اســت بــرای رهایــی‬ ‫از ایــن افــکار دســت بــه رفتارهــای اجبــاری متفاوتــی بزننــد‪ .‬شســتن‬ ‫مکرر دســت ها و وســایل شــخصی نمونه ای از این رفتار ها اســت‪.‬‬ ‫شــک و تردیــد در ناقــص انجــام دادن کار ‪ :‬اختــال وســواس فکــری‬ ‫موجــب مــی شــود کــه شــخص مدام شــک داشــته باشــد کــه کاری را‬ ‫درســت و کامــل انجــام داده اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫مســائل مربوط به اموز مذهبی و انجام گناه ‪ :‬یکی دیگر از انواع‬ ‫وســواس فکــری‪ ،‬داشــتن وســواس و نگرانــی در مــورد غیــر اخالقــی‬ ‫بــودن یــا گناهــکار بــودن شــخص اســت‪ .‬برخی از افراد ممکن اســت‬ ‫در نتیجه این افکار مدام در حال نماز خواندن و دعا کردن باشــند‪.‬‬ ‫خــود کنترلــی ‪ :‬تــرس از دســت دادن کنتــرل خویــش و انجــام‬ ‫رفتارهــای غیــر ارادی و نامناســب‪ ،‬ترســی اســت کــه در ذهــن‬ ‫برخــی از افــرادی کــه از ایــن اختــال رنــج مــی بــرد وجــود دارد‪.‬‬ ‫ترتیــب و تقــارن ‪ :‬نظــم و ترتیــب دادن وســایل و اشــیا «بــه صــورت‬ ‫کامــا دقیــق» یکــی از متــدوال تریــن انــواع وســواس فکــری اســت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــه ایــن افــکار وسواســی مبتــا هســتند‪ ،‬بــرای نظــم و‬ ‫ترتیــب دادن اشــیا بــه طــور کامــا مرتــب و یــا متقــارن زمــان نســبتا‬ ‫زیــادی صــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫درمان قطعی وسواس فکری چگونه صورت می گیرد؟‬ ‫اگــر بــا مــرور انــواع وســواس فکــری‪ ،‬فکــر مــی کنیــد کــه شــما و یــا‬ ‫کــودک شــما دارای ایــن اختــال اســت‪.‬‬ ‫فهمیــدن و درک وســواس فکــری (‪( )OCD‬شــما در مرحلــه‬ ‫اول بایــد بدانیــد کــه وســواس فکــری (‪ )OCD‬چیســت و چــه‬ ‫رفتارهایــی اصــا در ایــن گــروه دســته بنــدی نمی شــوند‪ .‬دالیــل‬ ‫بــه وجودامــدن وســواس فکــری (‪ )OCD‬را بدانیــد و در ایــن بــاره‬ ‫مطالعــه داشــته باشــید‪).‬‬ ‫ یافتــن یــک درمانگــر مناســب بــرای انجــام رونــد درمــان در کلینیک‬‫درمــان وســواس فکری‬ ‫ یادگیــری نحــوه تشــخیص و پاســخ بــه عالئــم بــه ایــن بیمــاری‬‫(شــما بایــد بیاموزیــد کــه درمانگــر خــود باشــید)‬ ‫نکتــه اول ‪ :‬اختــال وســواس فکــری (‪ )OCD‬یــک بیمــاری مزمــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اختــال وســواس فکــری (‪ )OCD‬ماننــد یــک بیمــاری مزمــن اســت و‬ ‫یــک درمــان مقطعــی و قطعــی بــرای ان وجــود نــدارد و ممکــن اســت‬ ‫ایــن بیمــاری همیشــه در پــس زمینــه روانــی افــراد وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬امــا بــا ایــن حــال اصــا جــای نگرانــی نیســت‪ .‬زیــرا درســت‬ ‫ماننــد بیماری هــای دیگــری ماننــد اســم‪ ،‬الــرژی و یــا دیابــت‪ ،‬افــراد‬ ‫بایــد بیاموزنــد کــه چگونــه مــی تواننــد وضعیــت خــود را بــا درمــان‬ ‫مناســب مدیریــت کننــد‪ .‬در واقــع افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس‬ ‫فکــری (‪ ،)OCD‬می تواننــد بــا امــوزش صحیــح‪ ،‬نحــوه مدیریــت‬ ‫عالئــم بیمــاری خــود را بیامــوزد و از عــود مجــدد ان جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه دوم ‪ :‬درمــان شــناختی رفتــاری (‪ )CBT‬بهتریــن روش درمــان‬ ‫قطعــی وســواس فکــری اســت‪.‬‬ ‫درمــان شــناختی رفتــاری (‪ )CBT‬کــه گاهــی اوقــات بــا دارو نیــز‬ ‫همــراه اســت‪ ،‬کمــک شــایان توجهــی بــه تســکین ایــن اختــال‬ ‫می کنــد‪ .‬معمــوال اختــال وســواس بــه عنــوان یــک اختــال روانــی‬ ‫دســته بنــده نمــی شــود و بیشــتر از ان بــه عنــوان یــک بیمــاری‬ ‫ژنتیکــی بــا مولفــه هــای رفتــاری خــاص یــاد مــی شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫روســتاهای گلســتان بــا ویژگی هــای منحصربفــرد فرهنگــی‪ ،‬تاریخــی و طبیعــی بهتریــن فرصــت بــرای‬ ‫توســعه صنعــت گردشــگری و افزایــش اشــتغالزایی و توســعه اقتصــادی اســت کــه تحقــق ان نیازمنــد‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬ســرمایه گذاری و نقشــه راه اصولــی اســت‪.‬‬ ‫گســترش زندگــی شهرنشــینی عــاوه بــر پیامدهــای مثبتــی نظیــر افزایــش طــول عمــر‪ ،‬افزایــش رفــاه‬ ‫عمومــی و افزایــش ســواد‪ ،‬تبعــات منفــی هــم بــرای جوامــع بشــری بــه همــراه داشــته اســت کــه از جملــه‬ ‫ایــن چالــش هــا مــی تــوان بــه معضــل هــای محیطــی‪ ،‬اجتماعــی و زیســتی انســان از قبیــل خشــونت‬ ‫محیــط‪ ،‬کاهــش تعامــل هــای اجتماعــی و انــزوا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نقشه راه الزمه‬ ‫شکوفایی‬ ‫گردشگری روستایی‬ ‫در گلستان‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر ‪1400‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫تفکر بسیجی‪ ،‬تفکری پویا و زنده اس ‪‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫تفکــر بســیجی‪ ،‬تفکــری پویــا و زنــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بســیج میقــات پــا برهنــگان و معــراج‬ ‫اندیشــه پــاک اســامی اســت ‏کــه تربیــت‬ ‫یافتــگان ان نــام و نشــان در گمنامــی و بــی‬ ‫نشــانی گرفتــه انــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ضمــن تبریــک هفتــه‬ ‫بســیج‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بســیج مدرســه عشــق‬ ‫و مکتــب شــاهدان‏و شــهیدان گمنامــی اســت‬ ‫کــه پیروانــش بــر گلدســته های رفیــع ان‪ ،‬اذان‬ ‫رشــادت و شــهادت ســر داده انــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬نوجوانــان‪ ،‬جوانــان و پیــران جوانمــردی‬ ‫کــه داوطلبانــه و بــی هیــچ ادعــا روزهــای ســخت‬ ‫جنگ را پشــت ســر‏نهادند و بدون هیچ چشــم‬ ‫داشــتی فقــط بــرای ادای تکلیــف‪ ،‬در برابــر بــی‬ ‫رحــم تریــن دشــمنان ایــن اییــن و ســرزمین‬ ‫ســینه ســپر کردنــد از نمونه هــای بــارز برکــت‬ ‫‏بســیج بودن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیج بــازوی توانمنــد والیــت فقیــه اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بســیجی در تمــام صحنــه هــا نــگاه بــه فرمــان والیــت دارد و بســیجی‬ ‫عاشــق و‏مریــد والیــت اســت‪ ،‬چراکــه ســعادت جاویــد و ســربلندی دنیــوی را‬ ‫در پیــروی از والیــت دیــده و بــدان معتقــد اســت و اطاعــت بســیجی از والیــت‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫اطاعتــی اگاهانــه‏و بــرای دینــداری اسـ ‪‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫بســیج بعنــوان یــک نهــاد اجتماعــی هماننــد خانــواده ای اســت کــه بــه‬ ‫صــورت عضــوی از‏ســاختار و نظــام اجتماعــی در جامعه به شــمار می اید‬ ‫و نهادیســت کــه بــا هــدف پاســداری از ارزش هــا و ارمــان هــای انقــاب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســامی بوجــود امــده اسـ ‪‎‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده همچنیــن گفــت‪ :‬تفکــر بســیجی‪ ،‬تفکــری پویــا و زنــده‬ ‫اســت و بــر اســاس شــالوده محکــم و پویــای اســام اســتوار اســت‪ ،‬اگــر‬ ‫تفکــر ســازنده‏بســیجی در جامعــه پیــاده شــود‪ ،‬کشــور در مقابــل حــوادث‬ ‫و نامالیمــات بیمــه خواهــد شــد‪ ،‬چــرا کــه در تفکــر بســیجی ایســتادگی و‬ ‫شــهادت و اطاعــت از والیــت‪،‬‏بــا بینــش و معرفــت وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا مقایســه‬ ‫جنــگ هشــت ســاله و تهاجــم فرهنگــی غــرب پــس از جنــگ‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫جنــگ هشــت‏ســاله اشــکارا و رودر رو بــود امــا جنــگ امــروزی پنهــان و نــرم‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫افــزاری اسـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز مواضــع اســتکبار جهانــی تغییــر نکــرده بلکــه نحــوه تهاجــم‬ ‫و شــیوه ان تغییــر یافتــه‪ ،‬اســتفاده از تبلیغــات منفــی و جنــگ روانــی با نشــر‬ ‫‏محصــوالت ضــد فرهنگــی و دینــی ‪ ،‬ترویــج فســاد و اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از‬ ‫جملــه ابــزار ایــن تهاجم هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی در پایــان بــه خطــرات احتمالــی‬ ‫از ســوی دشــمنان اســام اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیج بایــد همــواره‬ ‫بــرای مقابلــه بــا‏هرگونــه خطــرات احتمالــی در امــاده بــاش کامــل بــوده و‬ ‫امادگــی دفاعــی بــرای هرگونــه خطــری کــه اســام را بــه مخاطــره افکنــد را‬ ‫داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انهدام شبکه مجازی‬ ‫سوءاستفاده از هویت‬ ‫شهروندان در بازار ارز‬ ‫پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات از شناسایی‬ ‫و دســتگیری سرشــبکه های سوءاســتفاده از هویت‬ ‫شــهروندان در بــازار ارز در فضــای مجــازی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن افــراد بــا ایجــاد یــک شــبکه مجرمانــه‬ ‫نقــش مخربــی در ایجــاد التهــاب و نوســانات کاذب‬ ‫در بــازار ارز ایجــاد کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی‬ ‫گــودرزی اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫طــی رصــد و پایــش اطالعاتــی فضــای مجــازی‬ ‫متوجــه شــدند افــرادی در قالــب یــک شــبکه‬ ‫ســازماندهی شــده اقــدام بــه سوءاســتفاده از‬ ‫هویــت شــهروندان در بــازار ارز مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهار داشــت‪ :‬پــس از اقدامات‬ ‫تخصصــی کاراگاهــان پلیــس فتــا مشــخص شــد این‬ ‫بانــد مجرمانــه تحــت عناویــن مختلفــی همچــون‬ ‫«اســتخدام کارگــر یــک روزه صرافــی هــا» یــا «کســب‬ ‫درامــد بــدون ســرمایه در صرافــی» اقــدام بــه درج‬ ‫اگهــی در ســایت های اگهــی محــور و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی نمــوده و بــا سوءاســتفاده از عــدم اگاهــی‬ ‫اشــخاص و در قبــال پرداخــت مبالــغ ناچیــزی از‬ ‫اطالعــات هویتــی و مشــخصا ًکارت ملــی‪،‬ارز دولتــی‬ ‫خریــداری کــرده و در کانــال و گــروه تلگرامی که ایجاد‬ ‫کــرده بودنــد بــه قیمــت ازاد بــه فــروش می رســاندند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات تکمیلــی ایــن پرونــده‬ ‫مشــخص شــد ایــن تیــم ‪ 4‬نفــره بــا تبلیغــات‬ ‫دروغیــن و وعــده هــای واهــی کارت ملــی افــراد را‬ ‫در اختیــار گرفتــه و تحــت عناویــن مختلفــی از ایــن‬ ‫مــدارک هویتــی سوءاســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬باتوجــه بــه گســترده بــودن‬ ‫فعالیــت ایــن بانــد چهــار نفــره طــی تالش هــای‬ ‫شــبانه روزی و اقدامات فنی کارشناســان ســایبری‬ ‫ایــن پلیــس تمامــی اعضــای اصلــی ایــن شــبکه‬ ‫مجرمانــه شناســایی و پــس از احــراز هویــت و‬ ‫تشــریفات قضایــی در یــک عملیــات پلیســی‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪۱۳‬‏ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001006523‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی‏اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪1399114412001001840‬‏تقاضــای خانــم زهــرا یوسـف زائی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1972‬کــد ملــی ‪ 3671030763‬صــادره از زابــل فرزنــد شــیرعلی در ششــدانگ‏اعیانــی یــک‬ ‫بــاب ســاختمان به انضمــام چهــل و هفــت ســهم مشــاع از چهــل و هشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بــه‏مســاحت ‪ 198‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی تاریکــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‏می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪ 9277‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۸/۱۵:‬‏تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۹/۱:‬‏ علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۵۲۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۰‬تقاضــای اقــای محســن ســلطانی اســتر ابــادی بــه شــماره شماســنامه ‪ ۵‬وکدملــی ‪ ۲۲۴۹۹۳۹۵۵۷‬صــادره از کردکــوی فرزنــد قربانعلــی در شـش دانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۱۸۶‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک ‪ -۱۳۵۵‬اصلــی بخــش ‪ ۱‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی خانــم خــاور بیگــم مفیدیــان بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ‬ ‫رســید ‪،‬ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۳۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۸/۱۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۱ :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســنادوامالک منطقــه یــک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۵۳۲‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۵۴‬تقاضای اقای ولی ایثاری فر به شــماره شناســنامه ‪ ۷۳۴‬و کد ملی‪۲۱۲۰۴۴۴۴۰۴‬صادره ازگرگان فرزند حســن در ششــدانگ اعیانی ‪ ۱‬باب ســاختمان‬ ‫به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم شـش دانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۶۰.۸۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف ‪ 9222‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی نوبتــی سـه ماهه دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان باســتناد‬ ‫مــاده ‪ ۱۲‬قانــون ثبــت و مــاد تیــن ‪ ۵۲‬و‪ ۵۹‬ائیــن نامــه قانــون مذکــور اســامی‬ ‫اشــخاصی کــه در حــوزه ثبتــی شهرســتان گــرگان در سـه ماهه دوم ‪ ۱۴۰۰‬از انــان‬ ‫پذیــرش ثبــت بعمل امــده و یــا بــه دســتور اراء صــادره از هیــات نظــارت و یــا‬ ‫بــه اختیــارات تفویضــی می بایســت تجدیــد اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی‬ ‫میگــردد‪ .‬بخــش یــک ثبــت گــرگان‬ ‫ردیــف‪ -۱‬پــاک ‪ ۲۹‬فرعــی از ‪ -۱۵۲۱‬اصلــی اقــای مجتبــی نجفــی فرزنــد محمــد‬ ‫علــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪۳۶/۲۳‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۲‬پــاک ‪ ۱۰۱‬فرعــی از‪ -۲۵۷۷‬اصلــی اقــای عباســعلی شــیرازی فرزنــد‬ ‫عبدالحــق ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه‬ ‫ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۹۹‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‬ ‫ردیــف‪ -۳‬پــاک‪ ۱۰۳‬فرعــی از ‪-۲۵۷۷‬اصلــی اقــای وحیــد محمدنــژاد فرزنــد‬ ‫غالمعلــی ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان که ششــدانگ عرصــه ان وقف‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪ ۴۰۰/48‬مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۴‬پــاک ‪ ۱۰۴‬فرعــی از ‪-۲۵۷۷‬اصلــی اقــای محمدرضــا بذرافشــان زر‬ ‫مهــری فرزنــد غــام رضــا ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪۱۹/۲۴۴‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-۵‬پــاک ‪ ۱۰۵‬فرعــی از ‪ -۲۵۷۷‬اصلــی اقــای امیرحســین بهرامی فــر‬ ‫فرزنــد محمدحســن ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت‪۱۳۷/27‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‬ ‫بخش دو ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪-۶‬پــاک ‪ ۷۰۰‬فرعــی از ‪- ۱۲۶‬اصلــی اقــای احمــد ترانــه کوهکــن فرزنــد‬ ‫حســین ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۰/۱۵۸‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد ‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۷‬پــاک ‪ ۷۰۱‬فرعــی ‪-۱۲۶‬اصلــی خانــم زینــب کوهکــن فرزنــد محمــد ســه‬ ‫ســهام مشــاع از چهارده ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۸۲/93‬مترمربــع واقــع در اراضی گلند‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-۸‬پــاک ‪ ۷۰۲‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی خانــم معصومــه ابوجعفــری فرزنــد‬ ‫یوســف ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۹۴/99‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۹‬پــاک ‪ ۷۰۳‬فرعــی از‪ -۱۲۶‬اصلــی خانــم معصومــه ابوجعفــری فرزنــد‬ ‫یوســف ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۲۰۱/60‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۱۰‬پــاک ‪ ۷۰۴‬فرعــی از‪ -۱۲۶‬اصلــی اقــای علــی ســرگلزایی فرزنــد احمــد‬ ‫ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۲‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۱۱‬پــاک ‪ ۷۰۹‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی خانــم فاطمــه علینقیــان فرزنــد‬ ‫حســینعلی ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین که‬ ‫در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۵۰‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۱۲‬پــاک ‪ ۷۱۰‬فرعــی از ‪-۱۲۶‬اصلــی اقــای صاحــب جندقــی فرزنــد‬ ‫اســمعیل ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۷۷‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-۱۳‬پــاک ‪ ۷۱۱‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی اقــای حســین خمــر دادی فرزند علی‬ ‫ســهام مشــاع از چهارده ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۹۰/90‬مترمربع واقــع در اراضی گلند‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۱۴‬پــاک ‪ ۷۱۳‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی اقــای محمدجــواد نظــری مهــر فرزند‬ ‫یوســف ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۹۲۸/89‬مترمربــع واقــع در اراضی گلند‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ _۱۵‬پــاک ‪ ۷۱۴‬فرعــی از ‪- ۱۲۶‬اصلــی خانــم مریــم منصــوری رضــی‬ ‫فرزنــد حســنعلی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۴۵۴/75‬مترمربــع واقــع‬ ‫اگهی فراخوان عمومی‬ ‫در اراضــی گلنــد ‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۱۶‬پــاک ‪۷۱۵‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی اقــای محمــد حیــدری نــژاد فرزنــد‬ ‫اکبــر ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمین کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۰/50‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-۱۷‬پــاک ‪ ۷۱۶‬فرعــی از ‪ ۱۲۶‬اصلــی خانــم بهــزاد مــراد قلــی فرزنــد‬ ‫غالمحســین ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۴‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -۱۸‬پــاک ‪ ۷۱۷‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی اقــای محمدحســن کریمــی فرزنــد‬ ‫محمــد ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۹۵‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -۱۹‬پــاک ‪ ۷۱۸‬فرعــی از ‪ -۱۲۶‬اصلــی خانــم معصومــه ابوجعفــری فرزنــد‬ ‫یوســف ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۲/02‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‪.‬‬ ‫اگهی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد تــا هــر‬ ‫گاه شــخص یــا اشــخاصی نســبت به پالک هــای بــاال اعتــراض دارنــد می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ ۱۶‬قانــون ثبــت و در‬ ‫خصــوص اگهــی تحدیــد حــدود کســانیکه نســبت به حــدود و حقــوق ارتفاقــی‬ ‫معترضنــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ انتشــار مطابــق مــاده ‪ ۵۶‬ایین نامــه‪،‬‬ ‫اعتــراض خــود را به صــورت کتبــی بــه ایــن اداره تســلیم و برابــر تبصــره ‪ ۲‬مــاده‬ ‫واحــد معتــرض می بایســتی ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‪ ،‬بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت‪ ،‬بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی اقــدام و گواهــی مبنی بــر تقــدم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت عملیــات ثبتــی‬ ‫ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬م‪ .‬الــف‪۹۱۰۵ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/۸/1 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱1400/۹/1 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار و مســافر شــهرداری گــرگان در نظــر دارد یــک بــاب غرفــه (شــماره ‪)۱۰۵‬موجــود در جنــب ورودی پایانــه شــرق‬ ‫را از طریــق فراخــوان عمومــی به صــورت اجــاره ماهیانــه واگــذار نماید‪.‬لــذا ازمتقاضیــان دعــوت بــه عمــل می ایــد از تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۹/۱‬تــا تاریــخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۹/۸‬اعــام امادگــی و درخواســت خــود را بــه ســازمان مذکــور واقــع در میــدان مفتح‪-‬ســاختمان فرهنگســرای شــهرداری طبقــه اول‪-‬‬ ‫واحدامــور قــرار دادهــا تحویــل و در صــورت تمایــل بــا دردســت داشــتن فیــش ســپرده واریــزی و اصــل کارت ملــی در حــراج شــرکت نماینــد‪.‬‬ ‫ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری گــرگان‬ ‫تلفــن تمــاس‪- ۰۱۷-۳۲۴۲۱۴۴۰:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪424‬‬ ‫انهدام باند هفت نفره‬ ‫کالهبرداران تلفنی‬ ‫پلیــس فتــا از انهــدام بانــد بــزرگ کالهبــرداری تلفنــی‬ ‫موســوم بــه رادیــو جــوان در پایتخــت خبــر داد و گفــت ‪:‬‬ ‫مجرمیــن بــا عنــوان برنــده خــوش حســابی بیــش از ســی‬ ‫میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمی گــودرزی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تعــدادی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس مراجعــه و مدعــی‬ ‫شــدند از طریــق یــک تمــاس تلفنــی مــورد کالهبــرداری قرار‬ ‫گرفتــه اند‪،‬پرونــده ابتدایــی در ایــن خصــوص تشــکیل و‬ ‫موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد ‪ :‬شــکات در ادامــه‬ ‫اظهــارات خــود گفتنــد شــخصی ناشــناس بــا انهــا تمــاس‬ ‫گرفتــه و عنــوان داشــته شــما برنــده خــوش شــانس خــوش‬ ‫حســابی شــده ایــد و ســپس بــا ترفندهــای متقلبانــه و بــا‬ ‫ایــن بهانــه کــه جهــت دریافــت جایــزه نیــاز بــه اطالعــات‬ ‫هویتــی شــما و کــد ارســال شــده بــه تلفــن همراهتــان‬ ‫داریــم اطالعــات محرمانــه هویــت خــود و کــدی کــه بــه تلفــن‬ ‫همراهــم ارســال شــد را داده و پــس از دقایقــی متوجــه‬ ‫کالهبــرداری و برداشــت غیرمجــاز از حســاب خــود شــدیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اقدامــات خــود را اغــاز کردنــد و پــس از مطالعــه اظهــارات‬ ‫شــکات پرونــده و بررســی هــای همــه جانبــه و تحقیقــات‬ ‫گســترده در فضــای مجــازی متوجــه شــدند مجرمیــن ایــن‬ ‫پرونــده در قالــب یــک بانــد حرفــه ای در حــال کالهبــرداری‬ ‫بــا ترفنــد برنــده ی خــوش حســاب هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان نمــود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی کاراگاهــان پلیــس‬ ‫فتــا تعــداد شــش نفــر از اعضــای ایــن بانــد هفــت نفــره‬ ‫شناســایی و پــس از احــراز هویــت و تشــریفات قضایــی‪،‬‬ ‫در چنــد عملیــات پلیســی همزمــان در نقــاط مختلفــی از‬ ‫تهــران بــزرگ دســتگیر و بــه همراه تجهیــزات الکترونیک به‬ ‫پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت‪ :‬در اخریــن‬ ‫مرحلــه از اقدامــات ایــن پرونــده نفــر اصلــی بانــد کــه بــا‬ ‫تحــرکات پیچیــده قصــد گمــراه کــردن پلیــس را داشــت‬ ‫توســط افســران ســایبری پلیس فتا پایتخت شناســایی شــد‬ ‫و پــس از اقدامــات فنــی و بــه دســت امــدن محــل فعالیــت‬ ‫وی‪،‬ایــن مجــرم اینترنتــی نیــز در نهایت توســط تیم عملیاتی‬ ‫پلیــس فتــا دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنون بیــش از ‪ 100‬مالباخته در این‬ ‫پرونــده وجــود دارد و تعــداد شــکات نیــز در حــال افزایــش‬ ‫اســت افــزود‪ :‬در نهایــت ایــن بانــد کــه از پنــج نفــر مــرد و دو‬ ‫نفــر زن تشــکیل شــده بــود و بصــورت الیــه الیــه در سراســر‬ ‫کشــور فعالیــت مجرمانــه انجــام مــی داد منهــدم و تمامــی‬ ‫اعضــا دســتگیر شــدند و پــس از انتقــال بــه پلیــس فتا ضمن‬ ‫پذیــرش بــزه انتســابی و کالهبــرداری ســی میلیــارد ریالــی‪،‬‬ ‫پــرده از نحــوه اقدامــات مجرمانــه خــود برداشــتند‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬همــان گونــه کــه بــه‬ ‫دفعــات توســط پلیــس هشــدار داده شــده هیــچ ســازمان و‬ ‫نهــاد رســمی از طریــق شــماره هــای شــخصی یــا شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــا شــما تمــاس نمــی گیرد‪،‬حتمــا بــه پیامک هایــی‬ ‫کــه بــرای شــما ارســال مــی شــود دقــت کنیــد و بــه هیــچ‬ ‫عنــوان محتــوای پیامک هــای ارســالی از ســوی بانــک از جمله‬ ‫کــد فعالســازی‪،‬رمز دوم پویــا و‪ ...‬را کــه اطالعــات محرمانــه‬ ‫بانکــی شــما محســوب مــی شــود در اختیــار دیگــران قــرار‬ ‫ندهید‪،‬شــهروندان همچنیــن مــی تواننــد هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک را از طریــق ســایت اینترنتــی پلیــس فتــا ناجــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۸۹۴‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســمیه‬ ‫کریمیــان بشناســنامه ‪۵۷۳‬کــد ملی‪۲۱۲۲۷۷۵۸۳۱‬صــادره ازگــرگان‬ ‫فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۳۹‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۲۰۳.۱۰‬متــر مربــع ازپــاک‪ -۱۷‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جلیــن بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۹۲۵۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۹/۱:‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک منطقــه دو گرگان‬ ‫از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫تپــه قلعــه خنــدان مربــوط بــه دوره ساســانیان و دوران هــای تاریخــی پــس از اســام اســت و در گــرگان‪ ،‬میــدان مازنــدران‪ ،‬جبهه جنوبی‬ ‫خیابــان عدالــت واقــع شــده اســت‪ .‬تپــه قلعــه خنــدان در تاریــخ ‪ ۲۰‬بهمــن ‪ ۱۳۶۴‬بــا شــماره ٔ ثبــت ‪ ۱۷۰۱‬بــه عنــوان یکــی ازاثــار ملــی ایــران‬ ‫بــه ثبــت رســید ه اســت‪.‬ان طــور کــه در اســناد تاریخــی بیــان گردیــده تپــه ی مذکــور در دوره ی باســتان‪ ،‬قلعــه ای تدافعــی بــوده کــه‬ ‫‪ ۱۲‬برجــک دیــده بانــی پیرامــون ان را احاطــه مــی کــرده اســت و در عصــر اشــکانیان‪ ،‬اکروپــل اســتراباد بــر روی ان قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ -424‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 22‬نوامبر ‪ 16 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-424‬‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬اذر ‪22-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫رونمایی از تقریظ رهبر معظم‬ ‫انقالب بر کتاب «تنها گریه کن»‬ ‫تقریــظ حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای رهبــر معظــم انقــاب بــر کتــاب «تنهــا‬ ‫گریــه کــن» کــه زندگــی اشــرف ســادات منتظــری‪ ،‬مادر شــهید محمــد معماریان‬ ‫را در دوران مبــارزات انقــاب اســامی‪ ،‬جنــگ تحمیلــی و پــس از ان روایــت مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬یازدهمیــن پاسداشــت ادبیــات جهــاد و‬ ‫مقاومــت بــا رونمایــی از تقریــظ مقــام معظــم رهبــری بــر کتــاب تنهــا گریــه کــن‬ ‫بــه قلــم اکــرم اســامی همزمــان بــا هفتـ ه کتــاب و کتابخوانــی (‪ ۲۴‬ابــان تــا اول‬ ‫اذر) در تــاالر وحــدت همــراه بــود‪.‬‬ ‫متن تقریظ مقام معظم رهبری به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم الله الرّحمن الرّحیم‬ ‫بــا شــوق و عطــش‪ ،‬ایــن کتــاب شگفتی ســاز را خوانــدم و چشــم و دل را‬ ‫شستشــو دادم‪ .‬همــه چیــز در ایــن کتــاب‪ ،‬عالــی اســت؛ روایــت‪ ،‬عالــی؛ راوی‪،‬‬ ‫عالــی؛ نــگارش‪ ،‬عالــی؛ ســلیقه ی تدویــن و گــرداوری‪ ،‬عالــی‪ ،‬و شــهید و نــگاه‬ ‫مرحمــت ســاالر شــهیدان بــه او و مــادرش در نهایــت علــو ّ و رفعــت ‪ ..‬هیــچ‬ ‫ســرمایه ی معنوی برای کشــور و مل ّت و انقالب برتر از اینها نیســت‪ .‬ســرمایه ی‬ ‫بــاارزش دیگــر‪ ،‬قــدرت نــگارش لطیــف و گویایــی اســت کــه ایــن ماجــرای‬ ‫عاشــقانه ی مادرانــه بــه ان نیــاز داشــت‪.‬‬ ‫ ‪ ‎۱۰‬اسفند ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ ‪ ‎‬از نویسنده جدّا ًباید تشک ّر شود‪.‬‬ ‫تنها گریه کن تاریخ مستند حیات زن مومنۀ انقالبی در قرن حاضر است‬ ‫دبیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور در ایــن مراســم زندگــی خانــم‬ ‫اشــرف ســادات منتظــری را تاریــخ مســتند حیــات زن مومنــۀ انقالبــی در‬ ‫قــرن حاضــر دانســت و افــزود‪ :‬هــر یــک از ازمون هــا و ســختی های جانــکاه و‬ ‫روح فرســایی کــه از دوران جوانــی او مخصوصــا ًدر دورۀ ‪ ۲۰‬ســاله از ‪ ۱۳۴۷‬تــا‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬بــر زندگــی خانــم منتظــری گذشــته کافــی اســت تــا نــه یــک فــرد بلکــه یــک‬ ‫خانــواده را بــه ناامیــدی‪ ،‬انــزوا و پرهیــز از هرگونــه فعالیــت بکشــاند و از نظــر‬ ‫روحــی بــه فرســودگی کامــل او منجــر شــود‪ .‬بیماری هــای جســمی ایــن بانــو و‬ ‫اســیب های ســختی کــه بــرای محمــد و زهــرا در کودکــی رخ می دهــد و امیــد را‬ ‫در همــۀ اطرافیــان از بیــن می بــرد گویــی هــر یــک کــوره ای اتشــین از دردهایــی‬ ‫اســت کــه یکــی پــس از دیگــری او را احاطــه می کننــد تــا گوهــر وجــودی وی‬ ‫روزبـه روز تعالــی و تکامــل یابــد و پــس از ایــن ابتالئــات به اســوه و نمونه ای برای‬ ‫تمامــی مــردان و زنــان جهــان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا مختارپــور ادامــه داد‪ :‬خانــم اشــرف ســادات منتظــری ایــن مهربانــوی‬ ‫ایــران اســامی از جهــت دیگــری نیــز نمونــه اســت‪ .‬از ایــن جهــت کــه او نمونه ای‬ ‫اســت از هــزاران مــادر شــهیدی کــه جگرگوش ـه های نازنیــن خــود را در دامــان‬ ‫پُرمهــر و عاطفــه و مطهّــر خــود پروردنــد و درســت در زمانی که هنگام لذت بردن‬ ‫از حیــات فرزنــدان بُرنــای خــود بــود مخلصانــه و بــرای حفــظ و حراســت از دیــن و‬ ‫اییــن و ســرزمین مقــدس خــود نــه تنهــا مانــع حضور انــان در صحنه هــای خوف‬ ‫و خــون و خطــر نشــدند کــه خــود انــان را بدرقــه کردنــد و افتخــار دیگــری را بــر‬ ‫افتخــارات خــود افزودنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره نویســنده کتــاب تنهــا گریــه کــن نیــز گفــت‪ :‬اکــرم اســامی نویســنده‬ ‫ایــن کتــاب در میانــه دفــاع مقــدس بــه دنیــا امــده و در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫حــدودا ‪ ۳‬ســاله و در زمــان رحلــت حضــرت امــام خمینــی(ره) ‪ ۴‬ســاله بــوده‬ ‫اســت‪ .‬از ســال ‪ ۹۷‬کار تدویــن و مصاحبــه کتــاب تنهــا گریــه کــن اغــاز می شــود‪،‬‬ ‫خانــم منتظــری مــادر شــهید معماریــان حــدودا ‪ ۶۷‬ســاله و خانــم اســامی ‪۳۳‬‬ ‫ســاله اســت‪ .‬مــروری بــر ایــن تاریــخ هــا نشــان مــی دهد انقــاب اســامی امروز‬ ‫ایــن افتخــار را دارد کــه نســلی در ان پــرورش یافتــه کــه بــا قــوت و صالبــت‬ ‫و صداقــت پرچــم ازادگــی و افتخــار انقــاب اســامی را دوش بــه دوش بــه‬ ‫نس ـل های بعــدی خواهــد ســپرد‪.‬‬ ‫دبیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور گفــت‪ :‬ان زمــان کــه شــهید محمــد‬ ‫معماریــان هنــوز یــک ســاله بــود و پزشــکان از حیــات او قطــع امیــد کــرده بودند‪،‬‬ ‫خانــم منتظــری بــا توســل بــه خانــدان عصمــت و طهــارت شــفای فرزنــدش را‬ ‫گرفــت و پــس از حیــرت پزشــک از معجــزه شــفای محمــد‪ ،‬یــک جملــه بــه او‬ ‫گفــت‪« :‬مــا بــی صاحــب نیســتیم‪ ،‬اری اســام صاحــب دارد‪ ،‬انقــاب اســامی‬ ‫صاحــب دارد‪ ،‬ایــران صاحــب دارد‪ ،‬حــرم اهــل بیــت صاحــب دارد‪ ،‬مــا بــی‬ ‫صاحــب نیســتیم»‪.‬‬ ‫م جمعــی از خانواده هــای معظــم شــهدا‪ ،‬پیشکســوتان جهــاد‬ ‫در ایــن مراس ـ ‬ ‫و مقاومــت و فعــاالن حــوز ه ادبیــات و هنــر دفــاع مقــدس حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ایــن مراســم‪ ،‬اییــن ملــی تجلیــل از مــادران شــهدا و تقدیــر از‬ ‫نویســندگان کتاب هــای مرتبــط بــا دفــاع مقــدس در تمــام مراکــز اســتان ها‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪ .‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون هماهنگــی دفتــر حفــظ و نشــر اثــار رهبــر معظــم انقــاب‪،‬‬ ‫موسســه پژوهشــی ـ فرهنگــی انقــاب اســامی‪ ،‬پیــش از ایــن در قالــب ‪۱۰‬‬ ‫مراســم تحــت عنــوان پاسداشــت ادبیــات جهــاد و مقاومــت از ‪ ۵۷‬تقریــظ رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــر کتاب هــای مرتبط بــا دفاع مقدس رونمایی و از نویســندگان‬ ‫و راویــان ایــن اثــار تقدیــر ویــژه کــرده اســت‪.‬‬ ‫کتاب هــای نورالدیــن پســر ایــران‪ ،‬پایــی کــه جــا مانــد‪ ،‬لشــکر خوبــان‪ ،‬مــن‬ ‫زنــده ام‪ ،‬ان بیست وســه نفــر‪ ،‬وقتــی مهتــاب گــم شــد‪ ،‬گلســتان یازدهــم‪ ،‬دختر‬ ‫شــینا‪ ،‬اب هرگــز نمی میــرد‪ ،‬فرنگیــس‪ ،‬در کمیــن گل ســرخ‪ ،‬مربع هــای قرمــز و‬ ‫عصرهــای کریســکان از جملــه اثــاری اســت کــه پیشــتر از نویســنده ها تقدیــر و‬ ‫یادداشـت ها و تقریظ هــای رهبــر انقــاب اســامی بــر انهــا منتشــر شــده بــود‪.‬‬ ‫کتــاب تنهــا گریــه کــن بــه قلــم اکــرم اســامی تدویــن و توســط انتشــارات‬ ‫حماســه یــاران در ســال ‪ ۱۳۹۹‬منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫الزمه‬ ‫شکوفایی‬ ‫گردشگری‬ ‫روستایی در‬ ‫گلستان وجود‬ ‫نقشه راه است‬ ‫روســتاهای گلســتان بــا ویژگی هــای منحصربفــرد فرهنگــی‪،‬‬ ‫تاریخــی و طبیعــی بهتریــن فرصــت بــرای توســعه صنعــت‬ ‫گردشــگری و افزایش اشــتغالزایی و توســعه اقتصادی اســت‬ ‫کــه تحقــق ان نیازمنــد برنامه ریــزی‪ ،‬ســرمایه گذاری و نقشــه‬ ‫راه اصولــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬گســترش زندگــی شهرنشــینی‬ ‫عــاوه بــر پیامدهــای مثبتــی نظیــر افزایــش طــول عمــر‪،‬‬ ‫افزایــش رفــاه عمومــی و افزایــش ســواد‪ ،‬تبعــات منفــی هــم‬ ‫بــرای جوامــع بشــری بــه همــراه داشــته اســت کــه از جملــه‬ ‫ایــن چالــش هــا مــی تــوان بــه معضــل هــای محیطــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و زیســتی انســان از قبیــل خشــونت محیــط‪،‬‬ ‫کاهــش تعامل هــای اجتماعــی و انــزوا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان روســتاها بــه عنــوان مکان هایــی بــا ویژگی های‬ ‫زیســت محیطــی و اجتماعــی ویــژه مــی توانــد بــه عنــوان‬ ‫میزبــان شــهروندان خســته از زندگــی شــهری بــوده و عــاوه‬ ‫بــر کاهــش پیامــد منفــی زندگــی ماشــینی بــه توســعه پایــدار‬ ‫مناطــق منجــر شــود‪.‬‬ ‫حضــور در روســتا و اســتفاده از ظرفیــت هــای گردشــگری‬ ‫روســتاها نقــش بســزایی در افزایــش نشــاط اجتماعــی و‬ ‫رونــق اقتصــادی دارد کــه گلســتان بــا داشــتن بیــش از هــزار‬ ‫روســتا بــا بافــت هــای گوناگــون فرهنگــی اجتماعــی تاریخــی‬ ‫می توانــد پیشــقراول گردشــگری روســتایی در کشــور باشــد‬ ‫براســاس اخریــن سرشــماری رســمی کشــور در ســال ‪،۹۵‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۷۱‬هــزار نفــر از گلســتانی ها کــه رقمــی معــادل‬ ‫‪ ۴۶‬و ‪ ۶‬دهــم درصــد از جمعیــت را تشــکیل می دهنــد در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫در هفت شهرســتان از ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان‪ ،‬روســتاییان بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد جمعیــت شهرســتان را تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان نمونــه در مــراوه تپــه ‪ ۸۴‬و ‪ ۲۲‬دهــم درصــد جمعیــت‪ ،‬در‬ ‫اق قــا ‪ ۶۸‬و ســه دهــم درصــد‪ ،‬در کاللــه ‪ ۶۴‬و ‪ ۲‬دهــم درصــد و‬ ‫در گالیکــش ‪ ۶۳‬درصــد جمعیــت در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫روســتاهای گلســتان در بخــش برخــورداری از جاذبه هــای‬ ‫طبیعی و تاریخی در حوزه گردشــگری سرشــار از فرصت های‬ ‫مســتعد هســتند و بــه جهــت اســکان بیــش از ‪ ۱۵‬قومیــت‬ ‫ایرانــی در اســتان از جاذبه هــای فرهنگــی و صنایــع دســتی‬ ‫متعــددی بــرای جــذب گردشــگر برخوردارنــد‪.‬‬ ‫وجــود ســنت هــا‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬باورهــای دینــی مختلــف‬ ‫در کنــار اثــار تاریخــی ‪ -‬فرهنگــی نظیــر کاروانســراها‪ ،‬اب‬ ‫انبارهــا‪ ،‬بادگیرهــا‪ ،‬عمارت هــای تاریخــی و همچنیــن اثــار‬ ‫مذهبــی روســتا ماننــد بُقــاع متبرکــه‪ ،‬امامزاده هــا ‪ ،‬مســاجد‪،‬‬ ‫کلیســاها‪ ،‬ســبب شــده تــا روســتاهای گلســتان بــه عنــوان‬ ‫مقصــد گردشــگری پرطرفــدار معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫گردشــگری روســتایی بــا ســابقه بیــش از یــک قــرن بــه همــه‬ ‫فعالیت هــا و خدماتــی اطــاق مــی شــود کــه دولت هــا‪ ،‬مــردم‬ ‫و کشــاورزان بــرای تفریــح و اســتراحت گردشــگران و جــذب‬ ‫انهــا در نواحــی روســتایی ارائــه مــی کننــد‪ ،‬ایــن گونه گردشــگری‬ ‫شــامل گردشــگری کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری مزرعــه‪ ،‬گردشــگری‬ ‫طبیعــت‪ ،‬گردشــگری فرهنگــی و اکوتوریســم اســت‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری روســتایی گلســتان از دیگــر اســتانها‬ ‫بیشــتر است‬ ‫اســتاد رشــته توریســم و گردشــگری دانشــگاه های گلســتان‬ ‫ســطح جاذبــه هــای گردشــگری روســتاهای ایــن اســتان را باالتــر‬ ‫از روســتاهای همتــراز در دیگــر اســتان ها دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫جاذبه هــای روســتاهای اســتان در ســه محــور و پراکنــش‬ ‫جغرافیایــی مختلــف تقســیم بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫مهــدی ســقایی اظهارداشــت‪ :‬روســتاهای دشــتی و شــمالی‬ ‫اســتان واقــع در محــدوده ترکمــن صحــرا‪ ،‬رودخانــه اتــرک‪،‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــه ســبب بافــت جمعیتی و مشــاغل خاص به‬ ‫عنــوان روســتاهای بــا جاذبــه فرهنگــی محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رواج برخی مشاغل مانند صیادی و ماهیگیری‬ ‫ایــن روســتاها را بــه عنــوان مقصــد گردشــگری تبدیــل مــی کنــد‬ ‫کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه روســتاهای واقــع در بخــش‬ ‫جعفربــای غربــی در شــمال گلســتان اشــاره کرد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه یــاداور شــد ‪ :‬روســتاهای کوهپای ـه ای‬ ‫اســتان هــم بــه ســبب برخــورداری از جاذبه هــای طبیعــی‪،‬‬ ‫چشــم اندازهــای منحصــر بفــرد و برخــورداری از جنبــه هــای‬ ‫اکوتوریســمی در حــوزه گردشــگری طبیعــی بســیار مســتعد‬ ‫محســوب مــی شــوند کــه در ایــن بخــش مــی تــوان بــه بــه‬ ‫روســتاهای واقــع در دهنــه محمــد اباد‪ ،‬زرین گل روســتاهای‬ ‫زاو و چهــل چــای اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ســقایی در خصــوص ویژگــی هــای روســتاهای واقــع در‬ ‫میــان بنــد و یــا همجــوار بــا جنگل های اســتان اشــاره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬برخی از روســتاهای اســتان به ویژه در منطقه بندرگز و‬ ‫کردکــوی بــه ســبب برخــورداری از قابلیــت های بکر کشــاورزی‬ ‫تــوان گردشــگری کشــاورزی و اگروتوریســم (گردشــگری‬ ‫کشــاورزی)را در خــود جــای داده انــد‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه گلســتان بیان کرد‪ :‬برخی از روســتاهای‬ ‫واقــع در ایــن حــوزه جغرافیایــی ماننــد روســتای تاریخــی‬ ‫تمیشــه کردکــوی‪ ،‬از جاذبه هــای گردشــگری تاریخی مطلوبی‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫ســقایی گفــت ‪ :‬متاســفانه در برخــی مواقــع کمیــت گرایــی‬ ‫فــدای کیفیــت شــد و بجــای انکــه قابلیــت هــا و زیــر ســاخت‬ ‫هــای گردشــگری را بــر اســاس ظرفیــت هــای هــر روســتا و‬ ‫الویــت هــای ترســیمی توســعه دهیــم بــه شــکل فراگیــر بــه‬ ‫دنبــال رونــق گردشــگری در روســتاهای متعــددی رفتیــم‪.‬‬ ‫ناکافی بودن اعتبارات‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در ایــن حالــت بــه ســبب ناکافــی بــودن‬ ‫اعتبــارات دولتــی چشــم انــداز ترســیمی در حــوزه گردشــگری در‬ ‫روســتاهای هــدف کامــل نشــد و بــه جــای انکــه چنــد روســتای‬ ‫هــدف گردشــگری بــه زیــر ســاخت های مطلــوب گردشــگری‬ ‫روســتایی دســت یابنــد تعــداد زیــادی روســتا بــه حداقــل زیــر‬ ‫ســاخت هــا رســیدند‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت گردشــگری تصریح کرد‪ :‬گلســتان از‬ ‫محــدود اســتان هایــی اســت کــه طــرح امایــش گردشــگری در‬ ‫ان به اتمام رســیده اســت و ‪ ۱۴۳‬جاذبه اســتان مطالعه قرار‬ ‫گرفتــه اســت و هــر یــک از مناطــق بــر اســاس ظرفیت هــای‬ ‫خــود در الویــت هــا و ســطوح مخصوصــی طبقه بنــدی شــدند‪.‬‬ ‫ســقایی تصریــح کــرد ‪ :‬صــرف ایجــاد زیــر ســاخت هــا در‬ ‫روســتاها بــه گردشــگری منجــر نمــی شــود‪ ،‬بــرای تحقــق‬ ‫صنعــت گردشــگری در روســتا بایــد محصــول گرشــگری خلــق‬ ‫شــود و عایــدی بــرای روستانشــینان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫نیازمند ایجاد شبکه گردشگری هستیم‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت برخــی نهادهــای غیــر تخصصــی‬ ‫در حــوزه گردشــگری روســتایی در اســتان اظهارداشــت ‪ :‬بــرای‬ ‫تحقــق گردشــگری نیازمنــد شــکل گیــری شــبکه گردشــگری‬ ‫هســتیم یعنــی بایــد تعــدادی روســتای همجــوار در تعامــل بــا‬ ‫مناطــق شــهری یــک قطــب گرشــگری را شــکل دهنــد و بــا ارایــه‬ ‫یــک محصــول گردشــگری صنعــت گردشــگری را محقــق کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری گلســتان‬ ‫در ایــن بــاره بیــان کــرد‪ :‬تنــوع جغرافیایــی و اقلیمــی موجــود‬ ‫در گلســتان ســبب شــده تــا چشــم اندازهــا و جاذبــه هــای‬ ‫روســتاهای اســتان از طیــف گســترده تــری نســبت بــه ســایر‬ ‫اســتان هــا برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫علــی نصیبــی گفــت ‪ :‬مســاحت بــه نســبت محــدود گلســتان‬ ‫فرصــت بــی نظیــری در اختیــار گردشــگران قــرار داده تــا بــرای‬ ‫حضــور در اقلیم هــای مختلــف و تفرجگاه هایــی ماننــد جنگل‬ ‫بیابــان و کویــر بــه صــرف وقــت زیــادی نیــاز نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــه حضــور اقــوام مختلــف در گلســتان اشــاره و اضافــه‬ ‫کرد‪ :‬اداب و رســوم و ســنن مختلف این قومیت ها بســتری‬ ‫مناســب بــرای برگــزاری جشــنواره های فرهنگی هنــری را مهیا‬ ‫ســاخته اســت کــه در ســطح کالن گامــی موثــر در رونــق‬ ‫فعالیت هــای حــوزه گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫نصیبــی یــاداور شــد‪ :‬طــی ســالیان اخیــر بــا پیــش بینــی‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت و ورود جوانــان عالقه منــد بــه‬ ‫گردشــگری ‪ ۱۵۰‬واحــد بومگــردی در گلســتان تاســیس‬ ‫ش ـد و دهیــاران بــا شــرکت در دوره هــای اموزشــی بــه مبانــی‬ ‫گردشــگری اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــر اســاس امارهایــی کــه نهادهــای مختلــف‬ ‫احصــا کــرده انــد حــدود ‪ ۶۰‬روســتا مهاجــرت معکــوس دارند‬ ‫و جمعیــت انهــا در حــال افزایــش اســت کــه یکی از عوامل‬ ‫موثــر در ایــن بخــش بــه تقویــت فعایــت هــای گردشــگری‬ ‫بــه ویــژه در روســتاهای کوهســتانی مربــوط اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬روســتاهایی مانند ساســنگ و ســیاه روبار‬ ‫از جملــه مناطقــی بودنــد کــه در حــال تبدیــل شــدن بــه‬ ‫روســتایی متــروک بودنــد کــه دوبــاره پویایــی و رونــق در انها‬ ‫احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫نصیبــی اظهارداشــت‪ :‬بــا ورود گردشــگران منابــع درامــدی‬ ‫ثابتــی بــرای مــردم ایجــاد شــد و مهمتریــن دغدغــه انهــا‬ ‫یعنــی اشــتغال برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ماننــد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺯﺭﺍعــی‪ ،‬ﺍﮐﻮﺗﻮﺭﻳﺴﻢ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩســتی‪ ،‬فعالیــتﻫﺎی ﺑﻴﺮﻭﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ‪ ،‬بــه ﺗﻮســعه ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعــی‬ ‫روســتا منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد نصیبــی تــداوم پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫بــه ســرمایه گــذاران و کارافرینــان روســتایی گلســتان بــه‬ ‫ویــژه در بخــش گردشــگری مــی توانــد کمــک شــایانی بــه‬ ‫ایجــاد اشــتغال در ایــن مناطــق کنــد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع حــدود یــک هــزار روســتای‬ ‫گلســتان در ســال های اخیــر در بســیاری از انهــا‪،‬‬ ‫اقامتگاه هــای بومگــردی تاســیس شــده کــه می توانــد‬ ‫در توســعه گردشــگر روســتایی نقــش افریــن باشــد‪ ،‬بــا‬ ‫ایجــاد اگاهــی و افزایــش اطالعــات در روســتاها در زمینــه‬ ‫بومگــردی اصولــی و اینکــه بومگــردی چیســت و چــه کمکــی‬ ‫بــه توســعه و مانــدگاری جوامــع محلــی می کنــد می تــوان‬ ‫امیــدوار بــود تــا در اینــده از خانه هــای مهمانپذیــر روســتایی‬ ‫بــه ســمت بومگــردی هایــی حرکــت کنیــم کــه بــه واقــع‬ ‫نمــادی از فرهنگ هــا و ســنت ها و نــوع و ســبک زندگــی‬ ‫در یــک روســتا بــوده و در تــاش بــرای حفــظ طبیعــت و‬ ‫فرهنــگ منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫نصیبــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬عــاوه بــر جاذبه هــای طبیعــی‪،‬‬ ‫می تــوان روســتاهای گلســتان را در زمینــه تاریخــی هــم‬ ‫دارای ظرفیت هــای بــی شــماری دانســت؛ بافــت قدیمــی‬ ‫و خــاص روســتاها در بســیاری از مناطــق کــه همچنــان بــه‬ ‫همــان ســبک و ســیاق قدیــم باقــی مانــده و از افــت شــهری‬ ‫شــدن‪ ،‬رهــا ماندنــد می توانــد بــه عنــوان منبــع مهمــی بــرای‬ ‫جــذب گردشــگر محســوب شــود‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً تــاش هــای خبرنــگار ایرنــا بــرای گفــت و گــو بــا‬ ‫مدیــران حــوزه گردشــگری گلســتان برغــم تمــاس هــای‬ ‫متعــدد نتیجــه نــداد‪.‬‬ ‫میثــم عالالدیــن یــک روســتایی مطلــع منطقــه زیــارت‬ ‫گرگاناظهارداشــت‪:‬وقتی روســتایی مــورد توجــه گردشــگران‬ ‫قــرار گرفــت دولــت زیرســاخت های ان روســتا و امکانــات‬ ‫رفاهی در ان ایجاد می کند و همین ســبب توانمندســازی‬ ‫جوامــع محلــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر گردشــگری بــا ایجــاد‬ ‫اشــتغال در روســتاها ســبب افزایــش ســطح رفــاه و‬ ‫کاهــش مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها مــی شــود‪.‬‬ ‫عالالدیــن مهمتریــن عامــل در توســعه گردشــگری‬ ‫روســتایی را تجربــه برشــمرد و اظهارداشــت‪ :‬گردشــگران‬ ‫بــه دنبــال تجربــه خــوب از ســفر خــود هســتند و بایــد همــه‬ ‫عوامــل نظیــر حمــل و نقــل‪ ،‬اقامــت‪ ،‬تاسیســات خــورد‬ ‫و خــوراک مطلــوب باشــد تــا تجربــه خوبــی را بــرای یــک‬ ‫گردشــگر بــه جــای گــذارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کســب و کارهــای ســرگرم کننــده یکــی از‬ ‫مــوارد اشــتغالزایی اســت کــه در دنیــا مطــرح اســت کــه مــی‬ ‫تــوان بــا بــازی هــای قدیمــی روســتایی و بــا ســاده تریــن‬ ‫وســائل محیطــی شــاد و جــذاب بــرای گردشــگر فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی دسترســی نقــاط مختلــف روســتایی اســتان بــه‬ ‫اینترنــت را مطلــوب ارزیابــی و اضافــه کــرد‪ :‬بــرای یــک‬ ‫گردشــگر انتــن دهــی تلفــن همــراه و اتصــال بــه اینترنــت‬ ‫مهــم اســت و بایــد زیرســاخت هــای روســتاها در ایــن‬ ‫زمینــه فراهــم باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتایی اهــل زیــارت گــرگان دربــاره حــوزه اجتماعــی‬ ‫گردشــگری روســتایی هــم یــاداور شــد‪ :‬حضــور گردشــگران‬ ‫بایــد کمتریــن اثــر اجتماعــی و فرهنگــی را بــر روســتاهای‬ ‫میزبــان بگــذارد و در ایــن زمینــه توجــه بــه مســائل مذهبــی‬ ‫و فرهنگــی هــر روســتا مهــم اســت‪.‬‬ ‫گردشــگری روســتایی مــی تــوان بــه عاملــی بــرای جهــش‬ ‫اقتصــادی و رونــق تولیــد در اســتان کــم برخــوردار گلســتان‬ ‫تبدیــل شــود‪ ،‬وجــود جاذبــه هــای طبیعــی فرهنگــی و‬ ‫تاریخــی مختلــف بســتر تحقــق ایــن رویکــرد را در ایــن‬ ‫اســتان شــمالی افزایــش داده اســت البتــه بــرای تحقــق‬ ‫ایــن امــر مهــم نیازمنــد داشــتن نقشــه راه علمــی و‬ ‫برنامه ریــزی اصولــی اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان امــر معتقدنــد شــکوفایی ایــن ظرفیــت بــی‬ ‫بدیــل اســتان گلســتان بــا همــت و تــاش دولــت جهــادی‬ ‫ســیزدهم محقــق مــی شــود چــرا کــه رویکــرد اکنــون وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اســتفاده از‬ ‫فرصــت هــای موجــود در اســتانهای کشــور اســت تــا رونــق‬ ‫اقتصــادی و اشــتغالزایی را در مناطــق رقــم بزنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!