روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 423 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 423

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 423

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه ‪ 30 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /21 -‬نوامبر‪ /15 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪423‬‬ ‫هنوز برخی شهروندان‬ ‫برای تزریق واکسن‬ ‫واهمه دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫تشخیصحمالتفیشینگ دهکده ای سرسبز‬ ‫در تلفن هوشمند‬ ‫و زیبا و سحر انگیز‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪8 -‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ماجرای خرید‪ ۴۶‬تن زعفران توافقی چیست؟!‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمندان‬ ‫واکسن نزنند؛‬ ‫جریم ه می شوند؟‬ ‫‪4‬‬ ‫افراد باالی ‪ ۱۲‬سال‬ ‫واکسن کرونا بزنند‬ ‫به دنبال حذف رانت‬ ‫و شفافیت در همه‬ ‫مراحل فعالیت هستیم‬ ‫‪5‬‬ ‫علمــای اهــل ســنت گلســتان بــرای افزایــش اگاهــی بخشــی مــردم از‬ ‫‪ ۱۲‬ســال بــه بــاال) خواســتند بــرای‬ ‫گروه هــای مختلــف و واجــد شــرایط ((‪۱۲‬‬ ‫جلوگیــری از کاهــش امــار مبتالیــان و مــرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا‪،‬‬ ‫تزریــق واکســن را جــدی بگیرنــد‪...‬‬ ‫امروزه هیچ چیز‬ ‫جز فناوری اطالعات‬ ‫امکان پذیر نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هزینه برق چرا افزایش می یابد؟‬ ‫از جملــه مــواردی اســت کــه موجــب افزیــش مصــرف‬ ‫بــرق و بــه دنبــال ان افزایــش بهــای تعرفــه بــرق اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات فرســوده‪ ،‬اســتفاده از چنــد یخچــال‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫کولر گازی در مناطق مرکزی و شــمالی کشــور و اســتفاده از‬ ‫المپ هــای پرمصــرف اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار ‪ ،‬چیــزی‬ ‫حــدود ‪ ۸۶‬درصــد مشــترکان خانگــی کمتــر از ‪ ۳۰۰‬کیلــووات‬ ‫ســاعت (مصــرف تــا الگــوی مصــرف در ماه هــای گــرم) بــرق‬ ‫در مــاه مصــرف دارنــد ‪ ،‬ایــن در شــرایطی اســت کــه اگــر‬ ‫مشــترکان در اســتفاده از نــوع تجهیــزات برقــی دقــت الزم‬ ‫را نداشــته باشــند موجــب می شــود بیــش از ســقف الگــوی‬ ‫تعییــن شــده مصــرف مشــترک‪ ،‬بــرق بیشــتری مصــرف کنــد‪.‬‬ ‫امــا چــه عواملــی باعــث افزایــش مصــرف بــرق و بــه دنبــال‬ ‫ان رشــد هزینه هــای مصرفــی شــده اســت؟ اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات کم بــازده به ویــژه یخچــال و فریــزر‪ ،‬چنــد یخچالــی‪،‬‬ ‫عــدم توجــه بــه خامــوش نمــودن تجهیــزات برقــی در صــورت‬ ‫نیــاز نداشــتن بــه انهــا از جملــه تلویزیــون‪ ،‬المــپ اضافــه‬ ‫و کولــر و نیــز اســتفاده از کولــر گازی در مناطــق مرکــزی و‬ ‫شــمالی کشــور مهمتریــن ایــن عوامــل هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تمــام این هــا‪ ،‬اســتفاده از یــک انشــعاب خانگــی‬ ‫بــرای چنــد مــکان‪ ،‬اســتفاده از انشــعاب خانگــی بــرای‬ ‫ســایرمصارف همچــون بــرق عمومــی‪ ،‬چــاه اب‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫خــاص بــرای بیمــاران (هرچنــد بــرای بیمــاران خــاص‬ ‫تســهیالتی دیــده شــده اســت) و از عوامــل دیگــر اســتفاده‬ ‫از المپ هــای پرمصــرف‪ ،‬اســت کــه موجــب افزایــش مصرف‬ ‫قیمــت قبــض بــرق می شــود‪.‬‬ ‫براســاس اعــام وزارت نیــرو‪۳۵ ،‬درصــد مصــرف مختــص‬ ‫کولرهــای ابــی در تابســتان و مناطــق غیــر گــرم ‪ ۲۷ ،‬درصــد‬ ‫مربــوط بــه یخچــال و فریــزر‪ ۲۰ ،‬درصــد مرتبــط بــا تجهیــزات‬ ‫صوتــی و تصویــری‪ ،‬پنــج درصــد نیــز به روشــنایی و مابقی به‬ ‫ســایر تجهیزات و لوازم خانگی از جمله جاروبرقی‪ ،‬ماشــین‬ ‫لباس شــویی‪ ،‬اتــو‪ ،‬سشــوار اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫تاثیــر وســایل برقــی غیراســتاندارد بــر مصــرف بــرق‬ ‫یــک خانــوار‬ ‫بررســی های شــرکت مدیریــت تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق ایــران (توانیــر) نشــان دهنــده ان اســت کــه‬ ‫اســتفاده از تجهیــزات بــا بازدهــی انــرژی پاییــن می­ توانــد‬ ‫ســبب افزایــش مصــرف بــرق شــود‪.‬‬ ‫لــذا بایــد‪ ،‬در انتخــاب و تهیــه کاال به ویــژه وســایل برقــی‬ ‫دقــت ویــژه ای بــه مــواردی همچــون شــکل ظاهــری‪ ،‬مــدل‪،‬‬ ‫کارخانــه ســازنده و فنــاوری ســاخت‪ ،‬شــرط های الزم در‬ ‫انتخــاب یــک کاال محســوب می شــوند‪ .‬امــا توجــه بــه نشــان‬ ‫اســتاندارد و برچســب انــرژی از شــرط های ضــروری در‬ ‫انتخــاب و تهیــه وســایل برقی خانگی اســت‪ ،‬زیــرا این عالئم‬ ‫اطالعــات بســیار مفیــدی را در زمینــه ایمنــی‪ ،‬بازدهــی و‬ ‫میــزان مصــرف انــرژی وســایل برقــی با توجه بــه خدماتی که‬ ‫ارائــه می دهنــد‪ ،‬در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال یــک کولــر گازی بــا بــازده ‪ ۷.۵‬بی‪.‬تــی‪ .‬یــو بــه‬ ‫ازای هــر وات ‪ ۲‬برابــر یــک کولــر گازی بــا راندمــان ‪ ۱۵‬بی‪.‬تــی‪.‬‬ ‫یــو بــه ازای هــر وات مصــرف بــرق دارد‪ .‬یــا یــک یخچــال بــا‬ ‫رده انــرژی ‪ E‬دو برابــر یــک یخچــال مشــابه بــا رده انــرژی ‪A‬‬ ‫مصــرف بــرق دارد‪.‬‬ ‫تاثیر استفاده از کولر گازی در مصرف برق هر مشترک‬ ‫اســتفاده از کولرهــای گازی در مناطــق مرکــزی و شــمال‬ ‫کشــور ســبب افزایــش چشــمگیر قیمــت قبــض بــرق خواهد‬ ‫شــد‪ .‬به عنــوان مثــال اگــر در شــهر تهــران یــک کولــر گازی‬ ‫‪ ۲۴‬هــزار روزانــه ‪ ۱۰‬ســاعت روشــن باشــد‪ ،‬مصــرف بــرق ان‬ ‫در مــاه نزدیــک بــه ‪ ۶۶۰‬کیلــو وات ســاعت خواهــد بــود و بــا‬ ‫اضافــه کــردن مصــرف برق ســایر تجهیــزات این رقم بــه ‪۸۶۰‬‬ ‫کیلــووات ســاعت در مــاه افــزای می یابــد‪.‬‬ ‫بهــای بــرق دو مــاه یــک مشــترک کــه متوســط مصــرف‬ ‫ماهانــه ان ‪ ۸۶۰‬کیلــووات ســاعت اســت نزدیــک بــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬در صــورت اســتفاده از‬ ‫کولــر ابــی و ســایر تجهیــزات معمــول‪ ،‬مصــرف بــرق ماهانــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۳۰۰‬کیلــووات ســاعت بــوده کــه بهــای بــرق دو مــاه‬ ‫ان برابــر بــا ‪ ۵۴‬هــزار تومــان خواهــد شــد‪ .‬به عبارتــی بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۲.۹‬برابــری مصــرف‪ ،‬مبلــغ بــرق ‪ ۲۲‬برابــر افزایــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬قبل تــر از ایــن نیــز ســخنگوی‬ ‫صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه اینکــه قبــض بــرق ‪ ۲۵‬میلیــون‬ ‫مشــترک کمتــر از ‪ ۳۰‬هــزار تومــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫مشــترکان پــر مصــرف پنــج میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۸۵۰‬هــزار نفــر ‪ ۲‬برابــر الگــو‪ ،‬بــرق مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫«مصطفــی رجبی مشــهدی» اظهــار داشــت‪ :‬نــوع و برخــورد‬ ‫مشــترکان پرمصــرف بــه گونـه ای اســت کــه گاه بیــن ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫برابــر یــک مشــترک کم مصــرف‪ ،‬از بــرق اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه بررســی های صــورت گرفتــه از اثــار‬ ‫منفــی رونــد مصرفــی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بررس ـی ها صــورت‬ ‫گرفتــه نشــان از ان دارد کــه اگــر ایــن مشــترکان در پیــک‬ ‫مصــرف تابســتان ســالجاری اقــدام بــه مدیریــت مصــرف‬ ‫خــود می کردنــد‪ ،‬شــاهد خاموشــی های مکــرر نمی شــدیم‪.‬‬ ‫رجبی مشــهدی بــا تقســیم مشــترکان بــه ســه گــروه‬ ‫کم مصــرف یــا خوش مصــرف‪ ،‬پرمصــرف و بســیار پرمصــرف‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از بیــن ‪ ۳۰‬میلیــون مشــترک خانگــی‪۸۵ ،‬‬ ‫درصــد یعنــی نزدیــک بــه ‪ ۲۵‬میلیــون در رده کم مصــرف و‬ ‫خوش مصــرف قــرار می گیرنــد کــه قبــض بــرق انــان به طــور‬ ‫میانگیــن کمتــر از ‪ ۳۰‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‪ ،‬تعــداد مشــترکان پرمصــرف را‬ ‫حــدود پنــج میلیــون مشــترک عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن‬ ‫بین حدود ‪ ۸۵۰‬هزار مشــترک بســیار پرمصرف هســتند که‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬برابــر الگــو بــرق مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در ارتباط با قطعی های‬ ‫مکــرر تابســتان امســال کــه منجــر بــه صــدور قبض هــای‬ ‫نجومــی و باعــث نارضایتــی شــهروندان شــده تــا جایــی کــه‬ ‫برخــی از مشــترکین ایــن صنعــت اذعــان بــر اســتفاده تنهــا‬ ‫یــک یخچــال و یــا المــپ بــرای روشــنایی بودنــد که متاســفانه‬ ‫در پایــان فصــل تابســتان بــا قبض هــای نجومــی کــه‬ ‫همچنــان اثــار ان بعــد از گذشــت ‪ 2‬مــاه از فصــل گرما وجود‬ ‫دارد مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫اینکــه مشــترکان بــه ســه دســته خــوش مصــرف‪ ،‬پرمصــرف‬ ‫و بســیار پرمصــرف تقســیم بســیار خوشــایند اســت و از ان‬ ‫جایــی کــه ‪ 25‬میلیــون مشــترک جــز کــم مصرف هــا و یــا‬ ‫همــان خــوش مصرف هــا محســوب شــده و قبــوض بــرق‬ ‫مصرفی شــان نیــز کمتــر از ‪ 30‬هــزار تومــان اســت جــای‬ ‫ســوال اســت؟ و ایــن در حالــی اســت کــه شــاهد مراجعــه‬ ‫افــراد بیشــماری از مشــترکین در دفاتــر شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫بــرای اصــاح قبوض شــان هســتیم قبوضــی کــه همچنــان‬ ‫ســایه اش بــر ســر مــردم ســنگینی می کنــد تا جایی کــه مردم‬ ‫شــاکی از ایــن هســتند چــرا بایــد پاســخگوی ندانــم کاری‬ ‫عــده ای از پرمصرف هــا باشــند کــه غمــی ندارنــد ‪.‬‬ ‫مــردم عــاوه بــر صــدور قبــوض بــی در و پیکــری کــه امــروزه‬ ‫همچنــان بــه دســت شــهروندان مــی رســد شــاکی هســتند‬ ‫نســبت بــه خســارتی کــه شــرکت توزیــع بــرق بــه انهــا بــه‬ ‫دلیــل خاموشـی های بــی برنامــه و از قبــل اعــام نشــده وارد‬ ‫نمــوده نیــز شــاکی هســتند و از مراجــع قضایــی و نماینــدگان‬ ‫مجلــس خواســتار رســیدگی و پیگیــری هــر چــه ســریعتر‬ ‫بــه انهــا هســتند چــرا کــه همچنــان بعــد از گذشــت ‪ 3‬مــاه‬ ‫هنــوز خســارت وارده خــود را دریافــت نکــرده امــا بایــد هزینــه‬ ‫قبوضــی را پرداخــت کننــد کــه معلــوم نیســت چــرا بایــد‬ ‫هزین ـه ای را پرداخــت کننــد کــه بایــد خســارتی کــه بــر انهــا‬ ‫تحویــل شــده جبــران شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه مــردم انتظــار رســانه ای کــردن‬ ‫افــراد پــر مصــرف و بســیار پــر مصــرف هســتند و برخــورد‬ ‫الزم بــا کســانی کــه موجــب اعمــال خســارت بــه امــوال شــان‬ ‫شــده اند هســتند‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تسهیل کسب وکار و مهار تورم‬ ‫از سیاست های دولت در رشد اقتصادی است‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬در ماه هــای اینــده رشــد اقتصــادی‪ ،‬تســهیل محیــط‬ ‫کســب و کار‪ ،‬ثبــات بخــش اقتصــاد و مهــار تــورم از سیاسـت های قطعــی اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «ســید احســان خانــدوزی» در حاشــیه جلســه ســتاد‬ ‫اقتصــادی دولــت اظهــار داشــت‪ :‬مهــار تــورم و همچنیــن از ســوی دیگــر کلیــات نقشــه راه‬ ‫وزارت اقتصــاد در حــوزه رشــد افرینــی و افزایــش تولیــد مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه دولــت ســیزدهم در پایین تریــن درامــد ســرانه مــردم‬ ‫بــر ســر کار امــد‪ ،‬قــرار شــد از طریــق دو دســته اقدامــات بــه افزایــش تولیــد و ســهولت‬ ‫محیــط کســب و کار کمــک شــود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬کاهــش اصطکاک هــای تولیــد و کســب و کار از طریق ثبت محور‬ ‫شــدن حــدود یــک ســوم مجوزهــای کســب و کار‪ ،‬همچنیــن تامیــن مالــی زنجیــره ای‬ ‫بــرای تولیدکننــدگان مختلــف و افزایــش مالیــات بــر ســوداگری همزمان بــا کاهش نرخ‬ ‫مالیــات بــر تولیدکنندگان‪ ،‬نخســتین سیاســت ماســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دســته دوم سیاسـت ها‪ ،‬توجــه جــدی و حمایــت ویژه از پروژه های پیشــران‬ ‫اســت که پیوندهای متعددی دارند و ارزاوری و اشــتغالزایی وســیعی خواهند داشــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد‪ ،‬تامیــن مالــی پروژه هــای پیشــران از طریــق مشــارکت شــرکای‬ ‫خارجــی بــا تکیــه بــر کشــورهای دوســت و همســایه و همچنیــن از طریــق انتشــار ســهام‬ ‫پــروژه و صنــدوق پروژه هایــی کــه در داخــل کشــور تعبیــه می شــود انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن پروژه هــا از طریــق هدایــت اعتبــار و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫هلدینگ هــای زیرمجموعــه بانک هــا و شــرکت های بــزرگ دولتــی و بخــش عمومــی‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی اظهارداشــت‪ :‬در حــوزه مهــار تــورم بــا محوریــت بانــک مرکــزی و ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه‪ ،‬دو دســته تدابیــر بودج ـه ای و پولــی اعتبــاری مدنظــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ابتــدا بــه کارگیــری ابزارهــای سیاســت پولــی از جملــه کنتــرل ترازنامــه‬ ‫بانک هــا بــه صــورت ماهانــه‪ ،‬کنتــرل نــرخ بــازار بیــن بانکــی و تکیــه بــر عملیــات بــازار بــاز‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه ابزارهــای کاهــش ناتــرازی بودجــه نیــز در جلســه مــورد‬ ‫گفــت و گــو قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬افزایــش درامدهــای پایــدار‪ ،‬کنتــرل مخــارج دولــت‪،‬‬ ‫فــروش امــوال مــازاد دســتگاه های دولتــی و مولدســازی دارایی هــا بایــد در ماه هــای‬ ‫پایانــی امســال و ســال اینــده از اولویت هــای تامیــن ناتــرازی بودجــه باشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن جلســه‪ ،‬ابزارهــای کاهــش ناتــرازی ارزی کشــور کــه فشــار را بــر‬ ‫بــازار ارز وارد می کنــد نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬سیاســت قطعــی دولــت تمرکــز ویــژه بــر افزایــش رشــد اقتصــادی‬ ‫در ماه هــا و ســال های اینــده و کاهــش تــورم اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در اغــاز مســیری هســتیم کــه بــا تاکیــد رییــس جمهــوری‪ ،‬سیاســت‬ ‫قطعی اقتصادی در ماه های اینده‪ ،‬افزایش رشــد اقتصادی‪ ،‬تســهیل محیط کســب و‬ ‫کار و ثبات بخشــی اقتصاد و مهار تورم اســت و امیدواریم با پیگیری این سیاسـت ها‬ ‫در ماه هــای اینــده شــاهد بــه ثمــر نشســتن اهــداف خود باشــیم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 29‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 53,420,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,077,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 120,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,550,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 63,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪423‬‬ ‫اولویت دولت بایدمبارزه با‬ ‫اخاللگران اقتصادی باشد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام‬ ‫جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬مبــارزه بــا مفســدان و اخاللگــران‬ ‫اقتصــادی بایــد از اولویــت هــای کاری دولــت ســیزدهم‬ ‫باشــد و بــا ایــن گونــه افــراد برخــورد قاطــع شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن حجــت االســام‬ ‫رضــا نــوری در خطبــه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه مرکــز‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬گرانــی در برخــی از‬ ‫حــوزه هــا معیشــت مــردم را مختــل کــرده اســت و انتظار‬ ‫مـی رود تــا ایــن دولــت بــا مبــارزه بــا فســاد و اخــال گــران‬ ‫و کســانی کــه مشــکل ایجــاد می کننــد در ایــن امــر ورود‬ ‫پیــدا کــرده و برخــورد جدی تــری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعضــی وقت هــا شــنیده می شــود‬ ‫نهاده هــای دامــی ســر از بــازار ازاد در اورده و دامــداران را‬ ‫دچــار مشــکل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تمامــی ارکان نظــام از جملــه دادگســتری و‬ ‫مجلــس بایــد کمــک کنند تا این مفســدان اقتصــادی که‬ ‫در نظــام توزیــع اخــال ایجــاد می کننــد برچیــده شــوند و‬ ‫ایــن خواســته مــردم از دولــت اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری در ادامــه بــه هفتــه بســیج اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ ۹ :‬دی مــاه روز تبلــور و قــدرت بســیجی بــود‬ ‫کــه فتنــه ســال ‪ ۸۸‬را از هــم گســیخت و حضــور بســیج‬ ‫و بســیجیان ایــن روز را بنــام «یــوم اللــه» روز خــدا را در‬ ‫تاریــخ ثبــت کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون تفکــر بســیجی فقــط مختــص‬ ‫ایــران و ایرانــی نیســت بلکــه در کل منطقــه توســط امــام‬ ‫و ســربازان امام ازجمله شــهید ســردار ســلیمانی منتشــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری گفت‪:‬بســیج خــار چشــم‬ ‫دشــمنان اســت و بســیجی در واقــع دریــای غیــرت‪ ،‬عــزت‬ ‫و بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیجی یعنــی کســی کــه‬ ‫احســاس مســوولیت کنــد و در همــه صحنه هــای‬ ‫حســاس و سرنوشــت ســاز کشــور حضــور بــه موقــع‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اثار منفی شبکه های‬ ‫اجتماعی بر دانش اموزان‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی اثــار مخربــی بــر تعلیــم و‬ ‫تربیــت دارنــد‪ .‬متاســفانه افــت تحصیلــی در بیشــتر‬ ‫دانش اموزانــی کــه از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه وضــوح مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫ دانش امــوزان بیــش از دیگــران در معــرض‬‫اســیب های ناشــی از کاربــرد نادرســت اینترنــت قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد کــه اســتفاده زیــاد‬ ‫از اینترنــت بــا پیونــد ضعیــف اجتماعــی مرتبــط اســت‬ ‫و دانش اموزانــی کــه بیشــتر وقــت خــود را صــرف‬ ‫وب گردی هــای اینترنتــی می کننــد پیونــد کمتــری‬ ‫بــا خانــواده و گــروه هــم ســاالن خــود دارنــد و تاثیــر‬ ‫پذیــری بیشــتری نیــز از ایــن فضــا دارنــد‪.‬‬ ‫ ایــن روزهــا بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده کاربــران‬‫اینترنتــی خصوصــا ً قشــر جــوان و نوجــوان از شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی مجــازی‪ ،‬بررســی مســائل مربــوط‬ ‫بــه ایــن شــبکه هــا جهــت اتخــاذ تصمیمــات صحیــح‬ ‫و برنامــه ریــزی دقیــق توســط مســئوالن فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی و نیــز والدیــن‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ از جملــه مشــکالتی کــه ممکــن اســت بــرای‬‫دانش امــوزان در صــورت اســتفاده نادرســت از‬ ‫اینترنــت و فضــای مجــازی بــه عنــوان اینــده ســازان‬ ‫جامعــه پیــش بیایــد‪ ،‬افــت تحصیلــی و کاهــش‬ ‫عملکــرد اموزشــی انــان اســت‪.‬‬ ‫دریافت واکسن برای جامعه‬ ‫امریست الزم و ضروری‬ ‫اخونــد عبــاس علیــزاده ‪ ،‬مــردم نبایــد بــه مطالــب کــذب‬ ‫منتشــر شــده در فضــای مجــازی در رابطــه بــا تاثیــر منفــی‬ ‫واکســن کرونــا توجــه کننــد زیــرا اگــر تزریــق واکســن اشــتباه‬ ‫بــود‪ ،‬ســطح باالیــی از واکسیناســیون در دنیــا انجــام نمی شــد‪.‬‬ ‫تزریــق واکســن باعــث کاهــش امــار فوتی هــای ناشــی از‬ ‫کرونــا در جامعــه می شــود‪،‬من و خانــواده ام هماننــد ســایر‬ ‫مــردم کشــور بــا اطمینــان کامــل بــه مســووالن حــوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان‪ ،‬واکســن کرونــا تزریــق کردیــم و بــه ســایر بــرادران و‬ ‫خواهــران مســلمان نیــز توصیــه می کنــم ایــن مهــم را در اولویت‬ ‫خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫علمای اهل سنت‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫افراد باالی‬ ‫‪ ۱۲‬سال‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫بزنند‬ ‫علمــای اهــل ســنت گلســتان مهمتریــن وظیفــه‬ ‫مــردم در شــرایط همه گیــری کرونــا را عمــل بــه‬ ‫توصیــ ه مســووالن حــوزه بهداشــت و درمــان در‬ ‫تزریــق واکســن دانســتند و بــه واکســن نزده ها‬ ‫توصیــه کردنــد بــرای افزایــش ایمنــی خــود‪،‬‬ ‫خانــواده و جامعــه در طــرح واکسیناســیون ایــن‬ ‫ویــروس شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬علمــای‬ ‫اهــل ســنت گلســتان بــا تاکیــد بــر اهمیــت‬ ‫واکسیناســیون در کاهــش رونــد ابتــا و مــرگ‬ ‫و میرهــای بیمــاران کرونایــی‪ ،‬از مــردم اســتان‬ ‫به ویــژه ســاکنان مناطــق روســتایی خواســتند‬ ‫هرچــه ســریعتر بــرای تزریــق ایــن واکســن اقــدام‬ ‫کننــد تــا ب ـه زودی رنــگ کرونایــی تمــام شــهرهای‬ ‫اســتان ابــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســوالن بهداشــتی کشــور‪ ،‬تاکنــون‬ ‫‪ ۵۵‬میلیــون و ‪ ۸۶۰‬هــزار و ‪ ۶۵‬نفــر دُز اول‪۴۲ ،‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۱۹‬هــزار و ‪ ۷۸۸‬نفــر دُز دوم و ‪۵۶۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۶‬نفــر‪ ،‬دُز ســوم واکســن کرونــا را‬ ‫تزریــق کرده انــد و مجمــوع واکســن های تزریــق‬ ‫شــده در کشــور بــه ‪ ۹۹‬میلیــون و ‪ ۴۲‬هــزار و ‪۶۰۹‬‬ ‫دُز رســیده اســت‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر اصلی تریــن و کلیدی تریــن ابــزار‬ ‫دفاعــی در برابــر ویــروس کرونــا و جلوگیری از بروز‬ ‫ســویه جدیــد‪ ،‬عــاوه بــر واکسیناســیون‪ ،‬عمــل بــه‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی اســت‪.‬‬ ‫علــی باقــری‪ ،‬مدیــر پیشــگیری و مبــارزه بــا‬ ‫بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان از تزریــق‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۳۱‬هــزار دز واکســن در‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬از مجمــوع یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬هــزار واجــد شــرایط گلســتانی‪ ،‬تاکنــون‬ ‫‪ ۸۶‬درصــد یــک دُز واکســن دریافــت کردنــد کــه‬ ‫افزایــش ایــن امــار نیازمنــد همراهی بیشــتر مردم‬ ‫بــه ویــژه ســاکنان مناطــق روســتایی اســت‪.‬‬ ‫واکســن و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫حافــظ جــان مــردم در مقابــل کرونــا‬ ‫علمــای اهــل ســنت گلســتان بــرای افزایــش‬ ‫اگاهــی بخشــی مــردم از گروه هــای مختلــف و‬ ‫واجــد شــرایط (‪ ۱۲‬ســال بــه بــاال) خواســتند بــرای‬ ‫جلوگیــری از کاهــش امــار مبتالیــان و مــرگ و‬ ‫میــر ناشــی از ویــروس کرونــا‪ ،‬تزریــق واکســن‬ ‫را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت شــهر فراغــی کاللــه بــا‬ ‫قدردانــی از وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی بــرای اجــرای واکسیناســیون همگانــی‬ ‫علیــه ویــروس کرونــا بــه مــردم توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫بــا اولویــت قــراردادن رعایــت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی و نیز تزریق واکســن‪ ،‬خود و دیگران را‬ ‫از ابتــا بــه ایــن ویــروس ایمــن کننــد‪.‬‬ ‫اخونــد محمدامیــن ادینــه افــزود‪ :‬مــردم وظیفــه‬ ‫دارنــد عــاوه بــر رعایت مســائل بهداشــتی و پرهیز‬ ‫از حضــور در تجمعــات بــا مراجعــه بــه مراکــز‬ ‫واکسیناســیون در شــهر و روســتاها نســبت بــه‬ ‫تزریــق واکســن اقــدام کننــد تــا بــه زودی ریشــه‬ ‫ایــن بیمــاری در کشــور خشــک شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت شــهر گلیــداغ از توابــع‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه نیــز از مــردم گلســتان‬ ‫خواســت بــه ســخنان مســووالن حــوزه بهداشــت‬ ‫کــه همــواره از هیــچ تالشــی بــرای حفــظ ســامت‬ ‫جامعــه کوتاهــی نمی کننــد‪ ،‬گــوش دهنــد و‬ ‫واکســن کرونــا را تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫اخونــد عبــاس علیــزاده افــزود‪ :‬مــردم نبایــد‬ ‫بــه مطالــب کــذب منتشــر شــده در فضــای‬ ‫مجــازی در رابطــه بــا تاثیــر منفــی واکســن‬ ‫کرونــا توجــه کننــد زیــرا اگــر تزریــق واکســن‬ ‫اشــتباه بــود‪ ،‬ســطح باالیــی از واکسیناســیون‬ ‫در دنیــا انجــام نمی شــد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه تزریق واکســن باعث کاهش‬ ‫امــار فوتی هــای ناشــی از کرونــا در جامعــه‬ ‫می شــود‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬مــن و خانــواده ام‬ ‫هماننــد دیگــر مــردم کشــور بــا اطمینــان کامــل‬ ‫بــه مســووالن حــوزه بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫واکســن کرونــا تزریــق کردیم و به ســایر بــرادران‬ ‫و خواهــران مســلمان نیــز توصیــه می کنــم ایــن‬ ‫مهــم را در اولویــت خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫تاکیــد بــه تزریــق واکســن بخشــی از خطبه های‬ ‫نمازجمعه اهل ســنت‬ ‫اخونــد مــدد هوشــمند امــام جمعــه اهــل‬ ‫ســنت شــهر مــرزی اینچــه بــرون گنبــدکاووس‬ ‫نیــز مهمتریــن توصیــه اش در خطبه هــای نمــاز‬ ‫جمعــه مــاه هــای اخیــر را دعــوت مــردم بــه تزریــق‬ ‫واکســن کرونــا عنــوان کــرد و از مــردم خواســت‬ ‫هرچــه ســریعتر بــرای جلوگیــری از شــیوع بیماری‬ ‫و کمتر شــدن تلفات ناشــی از ان‪ ،‬واکســن کرونا‬ ‫را تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی گلســتان در اخریــن گــزارش کرونایــی خــود‬ ‫اورده اســت که هم اکنون ‪ ۱۸۹‬تخت مراکز درمانی‬ ‫اســتان در اختیــار بیمــاران کرونایــی قــرار دارد کــه ‪۴۴‬‬ ‫نفــر از انــان در بخــش مراقبت هــای ویــژه نگهــداری‬ ‫می شــوند و حــال ‪ ۱۹‬نفــر نیــز وخیــم اســت‪.‬‬ ‫مطابــق اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان هــم اکنــون شهرســتان های‬ ‫مراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫ترکمــن و بندرگــز در وضعیــت زرد و‬ ‫گالیکــش‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫اق قــا‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬کردکــوی و علــی ابــاد‬ ‫کتــول در وضــع ابــی شــیوع کرونــا قــرار دارند‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس جامعه‬ ‫هــدف بــاالی ‪ ۱۲‬ســال شهرســتان بــرای‬ ‫تزریــق واکســن کرونــا را ‪ ۲۷۰‬هــزار و ‪۸۲۷‬‬ ‫نفــر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۲۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۶۶‬نفــر از انــان معــادل ‪ ۸۲‬درصــد دُز اول و‬ ‫‪ ۱۶۳‬هــزار و ‪ ۸۲۳‬نفــر معــادل ‪ ۶۰‬درصــد دُز‬ ‫دوم واکســن را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده‪ ،‬مجمــوع دریافــت کننــدگان‬ ‫دُز اول و دوم واکســن کرونــا در گنبــدکاووس را‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد اعــام کــرد و افــزود‪ :‬تزریــق واکســن‬ ‫کرونــا در گنبــدکاووس به ویــژه مناطــق روســتایی‬ ‫ان همــگام بــا دیگــر نقــاط گلســتان در حــال‬ ‫انجــام اســت و بــا وجــود اطــاع رســانی گســترده‬ ‫و کاهش ســن واکسیناســیون‪ ،‬اســتقبال ساکنان‬ ‫در ایــن مناطــق بــه حــد مطلــوب نرســیده و نیــاز‬ ‫بــه همراهــی علمــا و روحانیــون بــرای افزایــش‬ ‫اگاهی بخشــی جامعه از تاثیر مثبت واکســن در‬ ‫کاهــش ابتــا و مــوارد فوتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا همــکاری علمــا و بــزرگان‪،‬‬ ‫دهیــاران و نیروهــای بســیجی از یــک مــاه قبــل‬ ‫رزمایش واکسیناســیون کرونا در مناطق روســتایی‬ ‫گنبــدکاووس اغــاز شــده و تیم هــای مرکــز بهداشــت‬ ‫به صــورت چرخشــی باحضــور در مســاجد و پایــگاه‬ ‫بهداشــت روســتاها کار تزریــق واکســن کرونــا بــه‬ ‫مراجعــه کننــدگان را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن واکسیناســیون افــراد‬ ‫مراجعه کننده به ســه مرکز تجمیعی و ‪ ۲۷‬مرکز‬ ‫جامع ســامت شهرســتان طبق برنامه مشــخص‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫پالیــده یــاداور شــد‪ :‬از مجمــوع جمعیــت ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۶‬نفــری دانــش امــوز ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬گنبــدکاووس‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۲۸‬هــزار نفــر معــادل ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۴۳‬بیمــار کرونایــی‬ ‫در بیمارســتان های گنبدکاووس بســتری هســتند‬ ‫کــه ‪ ۱۳‬نفــر از انــان در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه نیــز تعــداد بیمــاران کرونایــی‬ ‫بســتری در ایــن شهرســتان را ‪ ۱۹‬نفــر اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬چهــار نفــر از انــان در بخــش مراقبت هــای‬ ‫ویــژه نگهــداری می شــوند و تاکنــون ‪ ۵۸‬درصــد از‬ ‫مــردم شهرســتان دُز اول و دوم واکســن کرونــا را‬ ‫تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری بــا بیــان اینکــه ‪۹۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۱۱‬نفــر از مــردم کاللــه جامعــه هــدف‬ ‫واکسیناســیون کرونا هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون ‪۷۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۱‬نفــر از مــردم شهرســتان معــادل ‪۸۴‬‬ ‫درصــد دُز اول و ‪ ۵۳‬هــزار و ‪ ۴۰۱‬نفــر معــادل ‪۶۹‬‬ ‫درصــد دُز دوم واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬نشســت های مختلفــی بــا‬ ‫علمــا و روحانیــون شهرســتان برگــزار شــده تــا در‬ ‫خطبه های نمازجمعه و جماعات و ســخنرانی های‬ ‫خــود اهمیــت تزریــق واکســن در پیشــگیری از‬ ‫شــیوع کرونــا را بــه مــردم اطــاع رســانی کننــد تــا بــا‬ ‫همراهــی مــردم ســطح واکسیناســیون در کاللــه به‬ ‫حــد مطلــوب برســد‪.‬‬ ‫مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مراوه تپه نیز‬ ‫وضعیــت واکسیناســیون در ایــن شهرســتان‬ ‫بــرای دُز اول را بــاالی ‪ ۷۴‬درصــد اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تاکنــون از مجمــوع ‪ ۴۵‬هــزار و ‪۳۱۰‬‬ ‫فــرد بــاالی ‪ ۱۲‬ســال این شهرســتان‪ ۳۳ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۳‬نفــر دُز اول و ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۷۲۹‬نفــر‬ ‫معــادل ‪ ۴۸‬درصــد نوبــت دوم واکســن کرونــا‬ ‫را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫منصور خوجملی با اشــاره به بســتری بودن ســه‬ ‫بیمــار کرونایــی در مراوه تپــه‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ورود علمــا‬ ‫و بــزرگان بــرای اگاه ســازی مــردم نســبت بــه نتایج‬ ‫مثبــت تزریــق واکســن بــر حفظ ســامت جامعه‪،‬‬ ‫همراهــی مــردم افزایــش یافتــه کــه امیدواریــم‬ ‫ایــن رونــد همچنــان ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن امــار‪ ۲۶ ،‬شــهر کشــور در‬ ‫وضعیــت قرمــز‪ ۸۷ ،‬شــهر در وضعیــت نارنجی‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۲‬شــهر در وضعیــت زرد و ‪ ۱۱۳‬شــهر در‬ ‫وضعیــت ابــی قــرار دارنــد کــه این تغییــر رنگ ها‬ ‫نشــان می دهــد همراهــی مــردم در انجــام‬ ‫واکسیناســیون عمومــی‪ ،‬رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و پرهیــز از تجمع هــای غیــر ضــرور‬ ‫ضمــن تغییــر رنــگ شــهرها می توانــد زنجیــره‬ ‫شــیوع را در بســیاری از مناطق قطع کند و امار‬ ‫مــرگ و میــر را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر در ‪ ۳۳‬نقطــه‬ ‫شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا اســتان گلســتان‬ ‫ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫استقالل مالی زنان؛ چطور شخصیتی مستقل و قدرتمند داشته باشیم؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی‬ ‫اســت کــه شــاید به مــذاق جوامــع مردســاالر چنــدان خــوش نیایــد؛ جوامعــی کــه در ان‪ ،‬مــردان‬ ‫دوســت دارنــد زنــان از نظــر مالــی بــه انهــا وابســته باشــند‪ .‬از دالیــل ان بگذریــم‪ ،‬زیــرا قصــد‬ ‫نداریــم در ایــن مقالــه از تمایــل مــردان بــرای وابســتگی مالــی زنــان بــه انهــا صحبت کنیــم‪ .‬انچه‬ ‫در ایــن مطلــب مدنظــر ماســت اهمیــت اســتقالل مالــی زن و مراحــل رســیدن بــه ان اســت‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪422‬‬ ‫چرا استقالل مالی زنان ضرورت دارد؟‬ ‫ایــن جملــه را خــوب بــه خاطــر بســپارید‪ :‬اســتقالل مالــی عبارتــی دهان پرکــن نیســت‪ ،‬ضــرورت‬ ‫اســت‪ .‬امــا چــرا؟ بــه دلیلــی ســاده‪ :‬بیشــتر زنــان خواه ناخــواه در برهـه ای از زندگی شــان باالخــره‬ ‫مجبــور خواهنــد شــد خودشــان امــور مالی شــان را مدیریــت کننــد‪:‬‬ ‫میزان فقر در زنان باالی ‪ ۶۵‬سال به طور چشمگیری باالتر از مردان در همین سن است؛‬ ‫بســیاری از زنــان پــس از طــاق‪ ،‬بیوه شــدن یــا حتــی مجردمانــدن‪ ،‬احتمــاال در ســنین بــاالی ‪۶۵‬‬ ‫ســال دیگــر کســی را نخواهنــد داشــت کــه پولشــان را مدیریــت کنــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد خیلــی زودتر‬ ‫بیاموزنــد چطــور ایــن کار را انجــام دهند؛‬ ‫امیــد بــه زندگــی در زنــان بیشــتر از مــردان اســت‪ .‬بســیاری از زنــان کــه همیشــه پــدر یــا‬ ‫همسرشــان تصمیمــات مالــی انهــا را اتخــاذ کرده انــد‪ .‬در صــورت نبــود ِ انهــا (به دلیــل فــوت یــا‬ ‫تــرک خانــواده)‪ ،‬ناگهــان بــا مســئولیتی مواجــه می شــوند کــه برایــش امــاده نیســتند‪.‬‬ ‫اگــر مجردیــد‪ ،‬شــاید قبــا مســئولیت امــور مالــی خــود را ب ه عهــده گرفته باشــید؛ اگرنه‪ ،‬احتماال‬ ‫خیلــی زود مجبــور بــه ایــن کار خواهیــد شــد‪ .‬اگــر هــم متاهلیــد‪ ،‬بازهــم بایــد خودتــان را امــاده‬ ‫کنیــد کــه اگــر ناگهــان مجبــور شــدید بــار مدیریــت پولتــان را بــه دوش بکشــید‪ ،‬بدانیــد چــه بایــد‬ ‫بکنیــد‪ .‬حتمــا بایــد بــه جایــی برســید کــه دیگــر چــاره ای نداشــته باشــید؟ چــرا زودتــر برایــش‬ ‫برنامه ریــزی نمی کنیــد؟‬ ‫بــا اینده نگــری و امادگــی قبلــی‪ ،‬اســتقالل مالــی وســیله ای بــرای رســاندن شــما بــه ارزوهایتــان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اگــر دست دســت کنیــد و دیــر بــه اســتقالل مالــی برســید‪ ،‬فقــط از ان بــرای مقابلــه‬ ‫بــا چالش هــای غیرمنتظــره ماننــد پرداخــت بدهــی‪ ،‬پرداخــت هزینه هــای پزشــکی‪ ،‬جورکــردن‬ ‫دخل وخــرج و نظایــر انهــا اســتفاده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مراحل رسیدن به استقالل مالی کدام اند؟‬ ‫برای رسیدن به استقالل مالی باید ‪ ۶‬مرحله مهم را طی کنید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬خواسته هایتان را مشخص کنید‬ ‫ن طــور کــه گفتیــم‪ ،‬اولیــن جنبــه اساســی اســتقالل مالــی ایــن اســت کــه بتوانیــد دربــاره‬ ‫همــا ‬ ‫پولتــان تصمیــم بگیریــد‪ .‬چــه تصمیماتــی؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا از خودتــان بپرســید‪:‬‬ ‫می خواهم از چه چیزی در زندگی ام محافظت کنم؟‬ ‫برای داشتن ارامش روحی به چه چیزهایی نیاز دارم؟‬ ‫رسیدن به چه چیزهایی در زندگی برایم مـهم تر است؟‬ ‫بیشتر نگرانم چه چیزهایی را در زندگی از دست بدهم؟‬ ‫کمترین هزینه ای که می توانم از دست بدهم چقدر است؟‬ ‫درادامه باچطورهمراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫توســعه صنعــت میگــو در شهرســتان گمیشــان اســتان گلســتان طبــق ســند امایــش امــکان گســترش تــا‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار هکتــار مزرعــه بــا تولیــد ‪ ۷۵‬هــزار تــن میگــو را دارد‪ ،‬دســتیابی بــه ایــن مهــم نیازمنــد برنامه ریــزی و‬ ‫ســرمایه گذاری اســت کــه تحقــق ایــن راهبــرد اقتصــادی در دولــت ســیزدهم مــورد انتظــار اســت‪.‬‬ ‫توســعه و تکمیــل ســایت میگــو گمیشــان بــه عنــوان بزرگتریــن ســایت پــرورش میگــو شــمال کشــور و طــرح‬ ‫مهــم بخــش کشــاورزی گلســتان بــه تاکیــد کارشناســان زمینــه اشــتغال ‪ ۳۰‬هــزار نفــر را در ایــن اســتان‬ ‫فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫ارزاور و اشتغالزای‬ ‫میگو در‬ ‫گلستان‪،‬نیازمند‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪423‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫محصول صادراتی است‬ ‫هواگیری سیستم ترمز‬ ‫براســاس قــراردادی کــه متمــم بــه ان اضافــه شــده‪،‬‬ ‫محصــول بایــد در بــازار صادراتــی عرضــه شــود؛ از ایــن رو‬ ‫زعفــران کاران نگــران پایین امــدن قیمــت محصــول و‬ ‫دسترنج شــان از نرخ هــای خریــد تضمینــی نباشــند؛‬ ‫مــا هرگــز اجــازه ان را نمی دهیــم و خریــدار بایــد طبــق‬ ‫قــرارداد‪ ،‬بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه قــدرت فــروش کشــاورز‬ ‫و تضمیــن بــازار و رونــد حمایتــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه‬ ‫نفــع زعفــران کاران حفــظ شــود‪.‬‬ ‫ماجرای خرید‬ ‫‪ ۴۶‬تن زعفران‬ ‫توافقی‬ ‫چیست؟!‬ ‫رئیــس کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود مســائل مطــرح شــده در ارتبــاط بــا‬ ‫خریــد توافقــی‪ ۴۶‬تــن زعفــران ســال ‪ ۹۸‬کــه‬ ‫بیــن بخش هــای مختلــف ایــن روزهــا محلــی‬ ‫بــرای مناقشــه شــده اســت‪ ،‬ایــن موضــوع در‬ ‫کمیســیون پیگیــری و بــرای ان تشــکیل پرونــده‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار ‪ ،‬اغــاز ایــن ماجــرا‬ ‫زمانــی بــود کــه یکــی از تولیدکننــدگان زعفــران‬ ‫مدعــی شــد مبنــی بــر اینکــه ســال ‪۴۶ -۱۳۹۸‬‬ ‫تــن زعفــران را ســازمان تعــاون روســتایی از‬ ‫کشــاورزان خریــداری و ســپس ان را بــه یــک‬ ‫مجموعــه فروخــت؛ و براســاس تعهــدات‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬قــرار بــود همــه محصــول‬ ‫خریــداری شــده صــادر شــود امــا پــس از ‪۲‬‬ ‫ســال‪ ،‬قــرار اســت ایــن روزهــا در بــازار داخلــی‬ ‫عرضــه شــود‪ .‬هرچنــد گفتــه مــی شــود بیــش‬ ‫از ‪ ۷۴‬تــن میــزان کل خریــد زعفــران توســط‬ ‫تعــاون روســتایی در ســال ‪ ۹۸‬بــوده کــه ایــن‬ ‫مجموعــه بخشــی از ان را فروختــه و ‪ ۴۶‬تــن‬ ‫دیگــر ان هنــوز باقی مانــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده مدعــی شــده اســت‪ :‬هشــت‬ ‫تــا ‪ ۹‬میلیــون تومــان ایــن محصــول از کشــاورز‬ ‫خریــداری شــده‪ ،‬کــه تعهــد صــادرات داشــته‬ ‫امــا متاســفانه ایــن حجــم زعفــران قــرار اســت‬ ‫در بــازار داخلــی توزیــع شــود ان هــم در حالــی‬ ‫کــه حداقــل ‪ ۴۶۰‬میلیــارد تومــان تفــاوت ســود‬ ‫ان‪ ،‬اســت کــه بــه جیــب تولیدکننــده نم ـی رود‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه رئیــس کمیســیون اصــل ‪۹۰‬‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬ایــن مســاله بــا توجــه بــه‬ ‫مســتندات موجــود‪ ،‬مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه‬ ‫اســت و در صــورت اثبــات تخلــف‪ ،‬معرفــی بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام نصراللــه پژمانفــر‪ ،‬اشــاره‬ ‫بــه موضــوع عرضــه ایــن زعفران هــا در بــازار‬ ‫داخلــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن محصــول صرفــا ً‬ ‫بــرای صــادرات بــوده و قــرار نیســت کــه در‬ ‫بــازار داخــل کشــور توزیــع شــود و ایــن میــزان‬ ‫زعفــران طبــق تفاهم نامــه‪ ،‬بایــد صــادر شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جزئیــات ایــن پرونــده و اینکــه چــرا‬ ‫بــه اینجــا رســیده‪ ،‬بعــد از بررســی دقیــق در‬ ‫کمیســیون‪ ،‬در مصاحبــه ای اعــام می شــود‪.‬‬ ‫واکنــش ســازمان تعــاون روســتایی‪ :‬دســتور‬ ‫کار بازنگــری قــرارداد بــرای انتفــاع کشــاورزان‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی‬ ‫گفــت‪ :‬بازنگــری در قــرارداد قطعــا ً بــه نفــع‬ ‫کشــاورزان در دســتور کار قــرار خواهیــم داد‬ ‫و مراقــب هســتیم کــه ضــرر و زیانــی متوجــه‬ ‫کشــاورز زعفــران کار نشــود‪.‬‬ ‫اســماعیل قادری فــر در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ابزارهــای قانونــی و‬ ‫مصوبه هایــی کــه در ایــن خصــوص داریــم‪،‬‬ ‫قطعــا ً اجــازه شکســت بــازار بــه زیــان کشــاورز و‬ ‫دولــت را نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تکذیــب «عرضــه ‪ ۵۰‬تــن‬ ‫زعفــران ســنواتی توســط واســطه ها‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه قــراردادی‬ ‫از ســال گذشــته وجــود دارد کــه براســاس‬ ‫ان‪ ،‬ایــن میــزان تــن زعفــران بــه یــک خریــدار‬ ‫بخــش خصوصــی بــا اخــذ تضامینــی فروختــه‬ ‫شــده و در انبارهــای تعــاون روســتایی مــورد‬ ‫ذخیره ســازی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی‬ ‫گفــت‪ :‬صاحــب اصلــی ایــن کاال تعــاون‬ ‫روســتایی ایــران و اتحادیــه مرکــزی شــرکت‬ ‫تعاونی هــای کشــاورزی‪ ،‬هســتند؛ نخســتین‬ ‫اقدامــی کــه بــر ایــن اســاس بایــد انجــام شــود‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه بایــد در چارچــوب قــرارداد عمــل‬ ‫کننــد؛ در ایــن راســتا پیش بینــی شــده ایــن کاال‬ ‫بایــد در برابــر ارائــه بــرگ ســبز گمرکــی‪ ،‬بــه انهــا‬ ‫تحویــل و صــادر شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس قــراردادی کــه متمــم‬ ‫بــه ان اضافــه کردیــم‪ ،‬محصــول بایــد در بــازار‬ ‫صادراتــی عرضــه شــود؛ از ایـن رو زعفــران کاران‬ ‫نگــران پایین امــدن قیمــت محصــول و‬ ‫دسترنج شــان از نرخ هــای خریــد تضمینــی‬ ‫هنوز برخی شهروندان برای‬ ‫تزریق واکسن واهمه دارند‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪« :‬واکســن‬ ‫هراســی» مهم تریــن علــت عــدم مراجعــه مــردم ایــن شهرســتان‬ ‫بــرای تزریــق واکســن کرونــا‪ ،‬اســت و بــا وجــود اقدامــات‬ ‫و اموزش هــای متعــدد انجــام شــده‪ ،‬هنــوز هــم برخــی از‬ ‫شــهروندان بــرای دریافــت واکســن واهمــه دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ســیده معصومــه هاشــمی‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه تزریــق واکســن‬ ‫نقــش بســیار مهمــی بــرای جلوگیــری از کاهــش مــرگ و میــر و‬ ‫بســتری ها دارد ‪ ،‬مراکــز بهداشــت تــاش هــای متعــددی را بــرای‬ ‫تشــویق و ترغیــب مــردم انجــام داده انــد تــا جایــی کــه حتــی بــا‬ ‫انجــام تمــاس هــای تلفنــی اقــدام بــه تشــویق شــهروندان جهــت‬ ‫تزریــق دُز اول و دوم واکســن کرونــا داشــته اند‪.‬‬ ‫مرز‪۱۳‬میلیون‬ ‫مترمکعب مصرف گازطبیعی‬ ‫در گلستان‬ ‫مرز‪۱۳‬میلیــون مترمکعب مصــرف گازطبیعــی در گلســتانعلی طالبی در‬ ‫این خصوص اظهار داشــت‪ :‬مصرف گاز در پنجشــنبه گذشــته و قبل از‬ ‫ورود ســامانه ناپایــدار جــوی حــدود ‪ ۹‬میلیــون مترمکعــب بــود کــه امــروز‬ ‫‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار متــر مکعــب بــه ایــن مقــدار افــزوده شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان بــا اشــاره بــه ســرما و کاهــش شــدید‬ ‫دمــا در روزهــای اخیــر گفــت کــه مصــرف گاز در اســتان ایــن هفتــه بــا‬ ‫رشــد ‪ ۲۴‬درصــدی نســبت بــه هفتــه گذشــته به حــدود ‪ ۱۲‬میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هــزار مترمکعــب رســید‪.‬‬ ‫علــی طالبــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مصــرف گاز در پنجشــنبه‬ ‫گذشــته و قبــل از ورود ســامانه ناپایــدار جــوی حــدود ‪ ۹‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب بــود کــه امــروز ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار متــر مکعــب بــه ایــن‬ ‫مقــدار افــزوده شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پوشــش واکسیناســیون شــیروان نســبت بــه‬ ‫ســایر شهرســتان های اســتان پاییــن اســت خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون درصــد پوشــش واکســن در جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫‪ ۷۲.۷‬درصــد‪ ۱۵-۱۸ ،‬ســال‪ ۷۶.۵ ،‬درصــد و ‪ ۱۲-۱۵‬ســال ‪۸۷.۳‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت متوســط افزایــش گاز در کشــور ‪ ۱۰‬درصــد بــود‬ ‫ولــی نوســان شــدید دمــا و ســرمای فــراوان موجــب افزایــش مصــرف ایــن‬ ‫ســوخت در گلســتان و گذر ان از ‪ ۲.۵‬برابر متوســط کشــوری بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان ادامــه داد‪ :‬ســه خــط گاز از خراســان‬ ‫رضــوی ‪ ،‬ســمنان و مازنــدران وظیفــه انتقــال گاز بــه گلســتان را بــر عهــده‬ ‫دارنــد کــه درهمــه مســیرها‪ ،‬گلســتان در انتهای مســیر هط انتقــال واقع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬مصــرف روزانــه حــدود ‪ ۶۱۰‬هــزار مشــترک‬ ‫خانگــی‪ ،‬تجــاری و صنعتــی و واحدهــای سـی ان جی گلســتان در شــرایط‬ ‫عــادی حــدود هشــت میلیــون متــر مکعــب اســت و در شــرایط عــادی‬ ‫مشــکلی بــرای تامیــن ان نــدارد‪.‬‬ ‫بگفتــه وی برخــی از واحدهــای صنعتــی گلســتان در فصــل زمســتان‬ ‫بایــد از ســوخت جایگزیــن اســتفادده کننــد تــا امــکان خدمــات رســانی‬ ‫مطلــوب بــه مشــترکان خانگــی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بگفتــه وی نیــروگاه ســیکل ترکیبــی علــی ابــاد روزانــه و در‬ ‫صــورت فعالیــت ‪ ۲۴‬ســاعته حــدود پنــج میلیــون متــر مکعــب‬ ‫گاز مصــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫طالبــی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت صرفــه جویــی شــهروندان‬ ‫گلســتانی در فصــل ســرما گفــت‪ :‬مــردم بــا کنتــرل فضاهــای منــزل و‬ ‫یکسان‪‎‬سازی دما در یک شرایط مناسب می‪‎‬توانند در مصرف انرژی گاز‬ ‫نباشــند؛ مــا هرگــز اجــازه ان را نمی دهیــم و‬ ‫خریــدار بایــد طبــق قــرارداد‪ ،‬بــه ســمتی حرکــت‬ ‫کنــد کــه قــدرت فــروش کشــاورز و تضمیــن‬ ‫بــازار و رونــد حمایتــی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــه نفــع زعفــران کاران حفــظ شــود‪.‬‬ ‫قادری فــرد خاطرنشــان کــرد‪ :‬برایــن اســاس‪،‬‬ ‫ضمــن بازنگــری در قــرارداد بــه نفــع کشــاورز‪ ،‬بــه‬ ‫مــردم اطمینــان می دهیــم و رســانه ها نیــز بــر ایــن‬ ‫موضــوع نظــارت کننــد تــا بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫در جلســه ‪ ۱۹‬شــهریور کمیســیون تلفیق مجلس‬ ‫چه گذشــت؟‬ ‫‪ ۱۹‬شــهریورماه امســال در جلســه بررســی‬ ‫مشــکالت زعفــران کاران در محــل کمیســیون‬ ‫تلفیــق مجلــس‪ ،‬صورت جلســه ای صــادر و‬ ‫در ان تاکیــد شــد‪« :‬بــرای فــروش زعفــران در‬ ‫اختیــار تعــاون روســتایی بــا هــدف صادراتــی‬ ‫بــه منظــور انکــه تنشــی در بــازار ایجــاد نگــردد‪،‬‬ ‫زعفــران فقــط صــادر می شــود‪ ».‬در واقــع‪ ،‬حــق‬ ‫عرضــه داخلــی بــرای ان دیــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫در ان جلســه نیــز علــی نیکــزاد نایــب رئیــس‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و همچنیــن کاظــم‬ ‫خــاوازی وزیــر وقــت جهــاد کشــاورزی و نیــز‬ ‫مدیرعامــل وقــت تعــاون روســتایی مرکــزی‪ ،‬بــر‬ ‫موضــوع فــروش ایــن زعفــران (بــه متقاضیــان)‬ ‫بــا شــرط صــادرات تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫دلیــل اتخــاذ چنیــن تصمیمــی‪ ،‬دفــاع از حــق‬ ‫و حقــوق زعفــران کاران اعــام شــد زیــرا ایــن‬ ‫محصــول کــه در انبارهــای تعــاون روســتایی‬ ‫خراســان رضــوی نگهــداری می شــود اگــر بــه‬ ‫بــازار عرضــه شــود موجــب کاهــش شــدید‬ ‫قیمت هــا و در نتیجــه متضــرر شــدن کشــاورزان‬ ‫زعفــران کار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫درصــد مــی باشــد و روزانــه بطــور میانگیــن هــزار و ‪ ۵۰۰‬دُز‬ ‫واکســن در ایــن شهرســتان تزریــق مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان ضمــن توصیــه‬ ‫بــه تزریــق واکســن دانــش امــوزان گفــت‪ :‬تیمــی از همــکاران‬ ‫جهــت تزریــق واکســن کرونــا بــه صــورت حضــوری بــه تعــدادی از‬ ‫مــدارس پرجمعیــت مراجعــه کردنــد امــا بــا اقبــال والدیــن دانــش‬ ‫امــوزان مواجــه نشــدند‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ‪ ۹۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬دُز نوبــت‬ ‫اول‪ ۶۴ ،‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬دُز نوبــت دوم و ‪ ۵۳۰‬دُز نوبــت ســوم‬ ‫در ایــن شهرســتان انجــام شــده اســت افــزود‪ :‬افــراد بــاالی ‪۶۰‬‬ ‫ســال کــه واکســن ســینوفارم و برکــت را تزریــق کرده انــد و بیــش‬ ‫از چهارمــاه از دُز دوم واکســن انــان گذشــته اســت مــی تواننــد‬ ‫بــرای تزریــق دُز ســوم بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در شهرســتان انــواع مختلــف واکســن کرونــا‬ ‫جهــت تزریــق موجــود اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان‬ ‫دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫صرفه‪‎‬جو یــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫خــط لولــه‬ ‫گاز طبیعــی‬ ‫در ســال های‬ ‫‪ ۵۳‬تــا ‪ ۵۵‬از‬ ‫پاالیشــگاه گاز‬ ‫ســرخس بــرای‬ ‫گازرســانی بــه‬ ‫نیــروگاه نــکا از‬ ‫گلســتان کــه‬ ‫ان زمــان بخشــی از محــدوده اســتان مازنــدران بــود عبــور کــرد و ســال‬ ‫‪ ۶۰‬گــرگان بــه عنــوان نخســتین شــهر و روســتاهای امیرابــاد (گــرگان )‪،‬‬ ‫قزلجــه (ازادشــهر) و یســاقی (کردکــوی) بــه عنــوان نخســتین روســتاهای‬ ‫ایــن اســتان از گاز طبیعــی برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫شــرکت گاز گلســتان مســاحتی حــدود ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۳۷‬کیلومتــر مربــع‬ ‫و متشــکل از ‪ ۱۴‬شهرســتان‪ ۲۹ ،‬شــهر‪ ۱۵ ،‬بخــش و ‪ ۶۰‬دهســتان و بــا‬ ‫جمعیتــی حــدود یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری را تحــت پوشــش دارد‪.‬‬ ‫ عواملی که باعث وارد شدن هوا در مدار می شود‪.‬‬‫‪ -۱‬اگــر ســوراخ پــر کــردن گرفتــه شــود در موقــع برگشــت‬ ‫پیســتون هــوا از راه کالهــک عقــب وارد دســتگاه مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خالــی شــدن مخــزن روغــن ترمــز باعــث هــوا گرفتــن مــدار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در اثر سوراخ شدن یا عدم ابندی قطعات‪.‬‬ ‫طریقه هواگیری ‪:‬‬ ‫ بــرای هواگیــری از ســیلندر چرخــی کــه دورتــر از ســیلندر‬‫اصلــی اســت شــروع کــرده و ســپس نوبــت بــه ســیلندر‬ ‫مقابــل در روی همــان محــور می رســد بعــد از ســیلندرهای‬ ‫واقــع در محــور دیگــر باالخــره نوبــت بــه نزدیگتریــن ســیلندر‬ ‫چرخــی کــه بــه ســیلندر اصلــی قــرار دارد مــی رســد امــا در‬ ‫صورتــی کــه اتومبیــل در چرخهــای جلــو از ترمــز دیســکی و‬ ‫عقــب کاســه ای باشــد ابتــدا بایــد از چرخ هــای جلــو چرخــی‬ ‫کــه دورتــر از ســیلندر قــرار دارد هواگیــری را اغــاز کــرده و بعــد‬ ‫چرخ هــای عقــب را امــا نکتــه مهــم ایــن کــه اگــر سیســتم ترمز‬ ‫دارای بوســتر باشــد حتمــا بایــد بــه خاطــر اینکــه بوســتر در‬ ‫مــدار قــرار گیــرد اتومبیــل را روشــن نمــوده و هواگیــری را‬ ‫انجــام داد‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری ابتــدا اطــراف درپــوش مخــزن را کامــا تمیز‬‫می کنیــم ســپس درب مخــزن را برداشــته و داخــل ان را‬ ‫کامــا از روغــن پــر مــی کنیــم در ضمــن حیــن هواگیــری‬ ‫بایــد دقیقــا مقــدار روغــن ترمــز در مخــزن را مــد نظــر داشــته‬ ‫باشــیم کــه کمتــر از حــد معییــن نشــود ســپس بــرای اینکــه‬ ‫هواگیری کامــا انجــام شــود شــیلنگ پالســتیکی شــفافی را‬ ‫انتخــاب کــرده ابتــدا اچــار پیــچ هواگیــری را در محــل اچارگیــر‬ ‫گذاشــته ســپس لوله الســتیکی را روی ســوراخ پیچ هواگیری‬ ‫نصــب می کنیــم وســر دیگر شــیلنگ را در داخــل ظــرف یــا‬ ‫لیــوان شیشــه ای کــه داخــل ان روغن ترمــز می باشــد قرار‬ ‫می دهیــم‪.‬‬ ‫ بــرای هواگیــری کــه یــک نفــر کمــک داشــته باشــیم بدیــن‬‫طریــق عمــل مــی کنیــم کــه نفــر کمکــی پــدال ترمــز را چندیــن‬ ‫مرتبــه فشــارداده کــه خــوب پــدال ترمــز زیــر پایــش ســفت شــده‬ ‫و دیگــر پاییــن نــرود در ایــن حالــت پــای خــود را از روی پــدال‬ ‫بــر نمــی دارد و محکــم بــه روی ان فشــار مــی اورد ســپس‬ ‫بــا هماهنگــی بــه شــخصی کــه مــی خواهــد هواگیــری کنــد‬ ‫عالمــت مــی دهــد (می گویــد ترمــز بــرای هواگیــری امــاده‬ ‫اســت) در ایــن موقــع نفــر دوم پیــچ هواگیــری را شــل نمــوده‬ ‫تــا روغــن وهــوا از داخــل ســیلندر مربوطــه بــه داخــل ظــرف‬ ‫شیشــه ای تخیلــه شــود‪.‬‬ ‫ در این زمان با تخلیه شــدن روغن و هوا پدال ترمز به ســمت‬‫پاییــن حرکــت مــی کنــد نفــر اول تــا زمانــی کــه بوســیله نفــر دوم‬ ‫اعــام نشــده کــه پــدال ترمــز را بــزن بایــد پــای خــود را محکــم روی‬ ‫پــدال فشــار دهــد زمانــی کــه نفــر دوم پیــچ هواگیــری را بســت‬ ‫و اعــام کــرد پــدال بــزن نفــر اول دوبــاره ماننــد قبــل عمــل‬ ‫کــرده تــا پــدال زیــر پایــش کامال ســفت شــود نفــر دوم هم مانند‬ ‫قبــل عمــل کــرده البتــه ایــن عمــل دو الی ســه مرتبه تکرار شــود تا‬ ‫زمانــی کــه روغــن ترمــز بــدون کــف از پیــچ هواگیــری خــارج شــود‪.‬‬ ‫ بیشترین ایرادات جلوبندی‬ ‫‪ -۱‬در اولیــن مرحلــه بــه الســتیک ها ســر می زنیــم‪ .‬امــا ایــن بــار‬ ‫فشــار بــاد انهــا اهمیــت انچنانــی نــدارد‪ ،‬بلکــه اج الســتیک ها‬ ‫و ســاییدگی انهــا بســیار مهــم بــوده و می توانــد باعــث ایــن‬ ‫عیــب شــود‪ .‬الســتیک های جلــو بســیار مهــم هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دومیــن نکت ـه ای کــه بایــد بــه ان دقــت کنیــد باالنس بــودن‬ ‫چرخ هــای جلــو اســت‪ .‬ناباالنســی در چرخ هــا می توانــد بــه‬ ‫راحتــی فرمــان را بلرزانــد و حتــی در صــورت عــدم برطــرف کــردن‬ ‫ان جلوبنــدی را نیــز بــا عیــوب غیرقابــل پیش بینــی مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬میــل تعــادل همان گونــه کــه از اســمش پیداســت بــرای‬ ‫حفــظ تعــادل خــودرو بــه کار مـی رود‪ .‬ایــن میلــه با شــکل خاصی‬ ‫کــه دارد و نحــوه اتصالــش در ســر پیچ هــا نیــروی پیچــش را بیــن‬ ‫دو چــرخ تقســیم کــرده و از خــم شــدن بیــش از حــد خــودرو‬ ‫بــه یــک ســمت جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن میلــه توســط دو بــوش‬ ‫محکــم نگــه داشــته می شــود‪ .‬در صــورت خرابــی ایــن بوش هــا‬ ‫نیــز غربیلــک فرمــان می لــرزد یــا اصطالحــا ًفرمــان می زنــد‪.‬‬ ‫بوش هــای میل تعــادل در بــی ســر و صــدا کار کــردن‬ ‫سیســتم تعلیــق و جلوبنــدی نقــش بــه ســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬خرابــی بلبرینــگ چــرخ صــدای خاصــی دارد کــه از ان‬ ‫می تــوان بــه معیــوب بــودن ایــن قطعــه پــی بــرد‪ .‬توجــه‬ ‫داشــته باشــید تنظیــم بلبرینــگ چــرخ بســیار مهــم اســت و‬ ‫در عمــر بلبرینــگ و کارکــرد ان نقــش زیــادی دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪423‬‬ ‫کارمندان واکسن نزنند؛‬ ‫تاکیدویژه به لزوم‬ ‫مطالعات امکان سنجی‬ ‫بازار و توجیه اقتصادی‬ ‫سرمایه گذاران از زمان طرح‬ ‫تا زمان اجراء‬ ‫جریمه می شوند؟‬ ‫معــاون ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفــت‪ :‬کارمندانــی‬ ‫کــه نســبت بــه تزریــق واکســن کرونــا اجتنــاب کننــد طــی پنــج‬ ‫مرحلــه‪ ،‬کــه شــامل تذکــر کتبــی‪ ،‬درج در پرونــده‪ ،‬کســر از حقــوق‬ ‫بــه مــدت یــک و ســه مــاه و انفصــال از خدمــت برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار؛«عــاء الدیــن رفیــع زاده»‬ ‫در خصــوص برخــورد بــا کارمنــدان دولــت کــه نســبت بــه دریافــت‬ ‫واکســن اجتنــاب مــی کننــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســتاد ملــی مقابلــه‬ ‫بــا بیمــاری کرونــا تنهــا مرجــع تصمیم گیــری در ارتبــاط بــا نحــوه‬ ‫مدیریــت اثــار و تبعــات ایــن بیمــاری و اعمــال مجــازات کارمندانــی‬ ‫کــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نکننــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســتاد در جلســه مردادمــاه ‪ ،۱۳۹۹‬مصــوب‬ ‫کــرد عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از جملــه عــدم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل ازپایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬عابدی رئیــس ســازمان در جلســه ای کــه بــا‬ ‫مدیــران ‪،‬صاحبنظران و متخصصین اقتصادی دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی در خصــوص مســائل کالن اقتصــادی‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪،‬تاکیدویژه بــه لــزوم مطالعــات امکان‬ ‫ســنجی بــازار و توجیــه اقتصــادی ســرمایه گــذاران از‬ ‫زمــان طــرح تــا زمــان اجــراء و بــراورد ســرمایه و بازگشــت‬ ‫ســود‪،‬مطرح نمــود‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان‬ ‫گلســتان در ایــن جلســه گفت‪:‬فعالیــت اقتصــادی بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاران بایــد رغبــت و انگیــزه بیشــتری ایجــاد‬ ‫نمایــد و اگــر چنانچــه ســرمایه گــذار در مــدل مالــی خــود‬ ‫پیــش بینــی اقتصــادی نمایــد بــه گونه ای عمــل گردد‪،‬که‬ ‫مشــاور از طــرح قابلیــت دفــاع را داشــته و عــددی را کــه‬ ‫مطــرح می نمایــد مبنــای توجیــه اقتصــادی گــردد‪.‬‬ ‫عابــدی افــزود‪ :‬در طــرح ســرمایه گــذاری ‪،‬در یــک‬ ‫مجموعــه کالن‪،‬بایســتی همــه تــاش خود را صــرف این‬ ‫نماییم که در مســیر پروســه‪،‬باعث رنجش ســرمایه گذار‬ ‫نگــردد و زیرســاخت هایــی را در جهــت ســهولت ایــن‬ ‫موضــوع فراهــم نماییم‪.‬رئیــس ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی اســتان گلســتان تاکیــد کرد‪:‬بحــث منطقــه‬ ‫ازاد تجاری‪،‬یکــی از ابزارهــای مهــم در توســعه اقتصــادی‬ ‫اســتان گلســتان اســت که می تواند کمک شــایان قابل‬ ‫توجهــی بــه اقتصــاد اســتان نمایــد‪.‬‬ ‫عابــدی اظهــار داشــت‪:‬اگر از مقولــه زاویــه اقتصــادی‬ ‫بــه ایــن مســاله بنگریم‪،‬توجــه بــه زیربناهــای اقتصــادی‬ ‫و مقولــه هــای ســاختاری و اجرایــی و تــاش در جهــت‬ ‫رفــع موانع‪،‬بــا اتخــاذ نگرشــی همســو با مطالعات بــازار و‬ ‫بــا دیــدی کارشناســی تحلیــل گــر‪ ،‬مــورد تامــل و بازنگــری‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان بــا تاکیــد براینکــه بایــد بدنبــال‬ ‫فرصت هــای نــاب و اثربخــش بــرای جــذب ســرمایه‬ ‫گــذار باشــیم و ضــرورت دارد بــه صــورت هدفمنــد و‬ ‫بــا توجــه بــه همــه ابعــاد و زوایــا و موشــکافی دقیــق‬ ‫در جهــت تحقــق رشــد ‪ 8‬درصــدی کــه مدنظــر دولــت‬ ‫محتــرم ســیزدهم مــی باشــد حرکــت نماییــم و با توجه‬ ‫بــه کار کارشناســی‪،‬همه تــاش خــود را در جهــت‬ ‫تحقــق رشــد ‪ 8‬درصــدی فراهــم نماییــم‪.‬‬ ‫تزریــق واکســن از مصادیــق تخلفــات اداری اســت و در پنجــم‬ ‫شــهریورماه نیــز ســازمان اداری و اســتخدامی نیــز اقــدام بــه‬ ‫صــدور بخشــامه ای در ایــن زمینــه کــرد‪.‬‬ ‫معــاون نوســازی اداری ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬براســاس بخشــنامه ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫پنــج مرتبــه بــرای برخــورد بــا کارمنــدان متخلــف در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬در مرتبــه اول‪ ،‬افــرادی کــه رعایــت نکننــد اخطــار‬ ‫کتبــی بــدون درج در پرونــده مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توبیــخ کتبــی بــا درج در پرونــده اســتخدامی‬ ‫اقدامــی اســت کــه در مرتبــه دوم انجــام می شــود و چنانچــه موثــر‬ ‫نباشــد در مرتبــه دیگــر کســر یــک ســوم حقــوق و فــوق العــاده‬ ‫شــغل و عناویــن مشــابه حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه بــرای افــراد‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رفیـع زاده گفــت‪ :‬در مرتبــه چهــارم نیز کســر یک ســو حقــوق و فوق‬ ‫العــاده شــغل حداکثــر بــه مــدت ســه مــاه در نظــر گرفتــه شــده و‬ ‫چنانچــه موثــر واقــع نشــود اخریــن مرحلــه انفصــال موقــت خدمــت‬ ‫حداکثــر تــا ســه مــاه مجــازات در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نحــوه اعمــال ایــن مجازات هــا بــه معاونیــن‬ ‫باالتریــن مقــام اجرایــی دســتگاه ها و مدیــران کل بــدون ارجــاع‬ ‫بــه هیات هــای رســیدگی و تخلفــات تفویــض شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون نوســازی اداری ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬هــم اکنــون اغلــب کارمنــدان دولــت اقــدام بــه‬ ‫تزریــق واکســن کرده انــد و ایــن مجازات هــا بــرای تعــداد کمــی از‬ ‫کارمنــدان مطــرح بــوده و ممکــن اســت در بیــن انهــا نیــز برخــی بــا‬ ‫توجــه بــه نظــر پزشــکی‪ ،‬مجــاز بــه عــدم تزریــق واکســن هســتند‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی ‪۲۷‬‬ ‫مهرمــاه در بخشــنامه ای بــه تمــام دســتگاه های اجرایــی به اســتثنای‬ ‫نیروهــای مســلح ضمــن اعــام پایــان دورکاری کارمنــدان دولــت‬ ‫تاکیــد کــرد از حضــور کارمندانــی کــه تــا اول ابــان مــاه حداقــل یک دز‬ ‫واکســن را دریافــت نکردنــد‪ ،‬جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫گرامیداشت هفته بسیج ترویج‬ ‫فرهنگ ایثار است‬ ‫اغاز طرح پاییزه کتاب‬ ‫در گلستان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا صــدور پیامــی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫هــدف اصلــی از گرامیداشــت هفتــه بســیج همانــا ترویــج‬ ‫فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــرای نســل هــای اینــده اســت‬ ‫نســلی کــه بایــد زندگــی خــود را بــا واژه ایثــار و فــداکاری‬ ‫عجیــن کنــد و در مســیر پیشــبرد اهــداف انقــاب اســامی‬ ‫گام هــای موثــری را بــردارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی و امــور‬ ‫بین الملــل اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬محمدعلــی‬ ‫شــجاعی در پیــام خــود اورده اســت‪ :‬قضیــه بســیج ‪ ،‬همــان‬ ‫مســاله ای اســت کــه در صــدر اســام بــوده اســت؛ ایــن‬ ‫مســاله جدیــد نیســت زیــرا در اســام ســابقه داشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در پیــام خــود تصریــح کــرده‬ ‫اســت‪ :‬چون مقصد ما اســام اســت امام خمینی (ره) هفته‬ ‫فرخنــده بســیج را تداعــی پایــداری‪ ،‬اســتقامت‪ ،‬رشــادت ها و‬ ‫دالوریهــای بســیجیان سلحشــور در دفــاع از ارزش هــای نظام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی در دوران دفــاع مقــدس و پــس‬ ‫از ان در دوران بازســازی کشــور‪،‬دفاع از حریــم اهــل بیــت(ع)‬ ‫و یــاری دولــت و کادر درمــان و خدمــت بــه اقشــار محــروم در‬ ‫ایــام بیمــاری منحــوس کرونــا اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬طــرح پاییــزه کتاب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا مشــارکت هفــده کتابفروشــی و تخصیــص ‪ ۸۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫یارانــه خریــد همزمــان بــا سراســر کشــور در ایــن اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫عــادل کشــمیری اظهارداشــت‪ :‬هــر ســاله طرح هــای فصلــی فــروش‬ ‫کتــاب بــا عنــوان بهارانــه‪ ،‬تابســتانه‪ ،‬پاییــزه و زمســتانه بــا تخفیــف‬ ‫‪ ۲۰‬درصــدی همــراه بــا اســتقبال خــوب دوســتداران کتــاب در نقــاط‬ ‫مختلــف اســتان برگــزار می شــود کــه طبــق امادگــی کتابفروش ـی ها‪،‬‬ ‫امســال ســه شهرســتان گــرگان‪ ،‬کردکــوی و گنبدکاووس میزبــان طرح‬ ‫پاییــزه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــرح «پاییــزه کتــاب ‪ »۱۴۰۰‬ســقف مجــاز خریــد بــرای‬ ‫هــر نفــر ســه میلیــون ریــال اســت و عالقمنــدان بــه کتــاب می تواننــد‬ ‫بــه مــدت پنــج روز بــه صــورت حضــوری بــه کتاب فروشـی های میزبــان‬ ‫طــرح در ایــن ســه شهرســتان مراجعــه و بــا ارائــه کــد ملــی‪ ،‬کتاب هــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬کــودک و نوجــوان و دانشــگاهی را بــا یارانــه ‪ ٢٠‬درصــدی‬ ‫خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میــزان کتــاب فروختــه شــده در طــرح «تابســتانه کتــاب» اســتان‬ ‫را چهــار میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد و گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫یارانــه خریــد مشــخص شــده بــرای ‪ ۱۷‬کتابفروشــی شــرکت کننــده در‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬پیــش بینــی می شــود در طــرح پاییــزه امســال حداقل چهار‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال کتــاب به فــروش برســد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۷۸‬حکم خلع ید‬ ‫در مراوه تپه‬ ‫اجرا طرح نگهداری دام مولد عشایر‬ ‫رئیــس حــوزه قضایــی مــراوه تپــه از اجــرای ‪ ۷۸‬حکــم‬ ‫خلــع یــد بــا رای دادگاه هــای ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی هاشــمی گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن ارا ‪۱۹۵ ،‬‬ ‫هکتــار جنــگل و مرتــع ایــن شهرســتان از متجــاوزان خلع‬ ‫یــد و بــه منابــع طبیعــی بازگردانــده شــد ‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ‪ ۲۵‬درصــد از مراتــع و‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد از جنــگل هــای اســتان گلســتان در شهرســتان‬ ‫مــراوه تپــه قــرار دارد افــزود‪ :‬بــرای حفــظ ایــن عرصه ها ‪،‬‬ ‫پرونــده هــای دســت انــدازان و متجــاوزان بــه ایــن عرصــه‬ ‫هــا‪ ،‬خــارج از نوبــت و بــا ســرعت و دقــت در دادگاه هــای‬ ‫ایــن شهرســتان رســیدگی مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس حــوزه قضایــی مــراوه تپــه گفــت ‪ :‬برخــورد مــا‬ ‫بــا کســانی کــه در ایــن شهرســتان بــه زمیــن خــواری ‪،‬‬ ‫تصــرف و تخریــب اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی اقــدام‬ ‫کننــد ‪ ،‬قاطعانــه خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه توقــف اجــرای طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی دام عشــایر گفــت‪ :‬طــرح نگهــداری دام مولــد بــرای‬ ‫حمایــت از ایــن دامداران‪،‬بــه زودی اجرایــی می شــود تــا از ذخایــر‬ ‫ژنتیکــی صیانــت شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد محمــدزاده در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬طــرح خریــد تضمینــی دام عشــایر‬ ‫از ایــن رو متوقــف شــد کــه شــمار زیــادی از میش هایــی‬ ‫کــه قــرار بــود بــه دولــت فروختــه و کشــتار شــود‪ ،‬ابســتن‬ ‫تشــخیص داده شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اکنــون بــرای حمایــت از عشــایر‪ ،‬طــرح‬ ‫نگهــداری دام مولــد در دســتور کار اســت و در ایــن طــرح دام‬ ‫مولــد عشــایر زیــر پوشــش قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در قالــب طــرح خریــد تضمینــی دام عشــایر قــرار‬ ‫بــود ‪ ۵۰‬هــزار راس خریــداری و‬ ‫کشــتار شــود کــه در مرحلــه اول‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار راس و در مرحلــه دوم‪،‬‬ ‫یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬راس خریــداری‬ ‫و کشــتار شــد امــا بــا توجــه بــه‬ ‫ابســتن بــودن میــش هــا‪ ،‬ایــن‬ ‫طــرح ادامــه پیــدا نکــرد‪.‬‬ ‫محمــدزاده افــزود‪ :‬اکنــون قــرار‬ ‫اســت ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬راس میــش‬ ‫عشــایر اســتان زیــر پوشــش طــرح‬ ‫نگهــداری دام مولــد قــرار گیــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫طــرح میــش گله هــای تمــام عشــایر‬ ‫اســتان را زیــر پوشــش قــرار می دهد‬ ‫و در ان بــه ازای هــر کیلوگــرم میــش‬ ‫ســه کیلوگــرم جــو در اختیــار دامــدار‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عشــایر مکلــف هســتند دام مولــد را در ازای‬ ‫دریافــت جــو‪ ،‬بــه مــدت ســه مــاه نگــه داری کنــد‪ ،‬البتــه کنترل هــای‬ ‫الزم در ایــن زمینــه انجــام می شــود و درصورتــی کــه میــش حفــظ‬ ‫تکرار داستان غم‪‎‬انگیز فصل زراعی‬ ‫و چالش کشاورزان برای تامین‬ ‫نهاده‪‎‬های تولید‬ ‫اگــر چــه اغــاز فصل کشــت زراعی در ســال گذشــته و بــا افزایش چند‬ ‫برابری قیمت کودهای شــیمیایی‪ ،‬شــوک بزرگی را به کشــاورزان وارد‬ ‫کــرد امــا گویــا امســال قــرار اســت بــا اجــرای طــرح کشــت قــراردادی‬ ‫گنــدم روزنـه‪‎‬ای از امیــد در دل کشــاورزان گلســتانی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫تامیــن نهاده‪‎‬هــا یکــی از اقدامــات مهــم در زمــان کشــت محصــوالت‬ ‫است‪،‬گلســتان بــا دارا بــودن ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی زراعی و باغی‬ ‫یکــی از تولیدکننــدگان مهــم محصــوالت کشــاورزی و باغــی در کشــور‬ ‫محســوب می‪‎‬شــود از ایــن رو تامیــن نهاده‪‎‬هــا بــه مقــدار و قیمــت‬ ‫مناســب بــرای ایــن اســتان کشــاورزی خیز امــری بدیهــی و ضــروری‬ ‫بــه نظــر می‪‎‬رســد بــا ایــن وجــود کشــاورزان نــه تنهــا در گلســتان بلکــه‬ ‫در اکثــر نقــاط کشــور سال هاســت بــا مشــکالت بی شــماری دســت‬ ‫ی کننــد افزایــش هزینه‪‎‬هــا بــه خصــوص در بحــث‬ ‫و پنجــه نــرم م ‪‎‬‬ ‫نهاده‪‎‬هــا فشــار مضاعفــی بــه کشــاورزان تحمیــل کــرد تــا جایــی کــه‬ ‫در فصــل زراعــی گذشــته بســیاری از کشــاورزان نتوانســتند در زمــان‬ ‫کشــت بــه مقــدار مناســب از کودهــای شــیمیایی اســتفاده کننــد ایــن‬ ‫امــر در کنــار خشکســالی بی‪‎‬ســابقه در اســتان عملکــرد محصــوالت‬ ‫را بــه شــدت کاهــش داد و از ســویی اقتصــاد کشــاورزان را بیــش از‬ ‫گذشــته ضعیــف کــرد‪.‬‬ ‫نشــده باشــد بــا دامــدار برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬طــرح نگهــداری دام مولــد عشــایر از‬ ‫هفتــه اتــی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی ارا هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‏سند رسمیدر اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی‬ ‫یا رسمی انان در‏هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو‏نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) به شرح ذیل اگهی‬ ‫می گردد‪:‬‏بخش دو بجنورد پالک ‪ -169‬اصلی اراضی صدر اباد‏‪-1‬ششدانگ یکباب انباری از پالک ‪ 132‬فرعی از ‪ 169‬اصلی فوق به مساحت ‪ 238/41‬متر مربع ابتیاعی‏اقای عباس حیدری به میزان ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫و اقای علی حیدری به میزان ‪ 3‬دانگ مشاع از‏ششدانگ از محل مالکیت رسمی مریم سیرجانیان (احدی از ورثه عباس سیرجانیان) برابر رای شماره‏‏‪ 1400-1801‬و ‪ 1400-1800‬مورخه ‪– 1400/07/14‬کالسه ‪ 1400-0020‬و ‪ 1400-0007‬‏‬ ‫لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ مــی گرددچنانچــه ‏اعتراضــی دارنــد بایــداز تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق‬ ‫در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ‏اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایند‪،‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬‏مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل ‏تحویــل دهنــد در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی وصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه ‏دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود‪ ،‬ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع ‏از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‏م الــف‪3493‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/15 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪400/08/30 :‬‏‪ 1‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/08/06 - 1400-3298‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪1400 -280‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی خانــم فائــزه مجــرد فرزنــد محمــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 6‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یک باب منزل مســکونی‏به مســاحت ‪ 115/65‬متر مربــع از پالک‬ ‫‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای‏بــازرگان باغچقــی فرزنــد اقــا خــان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫‏شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪،‬ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند‏مالکیــت صادرخواهد شــد‪.‬‏تاریخ‬ ‫‏‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/08/15 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ - 1400/08/30 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400.08.05 ، 3287-1400‬هیات به کالسه پرونده شماره ‪ ۱۳۹۹-۵۶۰‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه‬ ‫دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید لزگی فرزند منوچهر بشــماره شناســنامه ‪ ۳۲۲‬صادره از بجنورد در ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت ‪ 450.24‬مترمربع از پالک ‪ ۸۳۱۰‬فرعی از ‪ ۱۵۵‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقایان برات و مهدی و نورالله شهرت همگی صفایی قهرمانلو محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪.‬م الف‪3544‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400.08.30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400.09.15:‬احمد اصغری شیروان ( رئیس ثبت اسناد و امالک)‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 21‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪21‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪423‬‬ ‫طنز‬ ‫به دنبال حذف‬ ‫رانت و شفافیت در‬ ‫همه مراحل فعالیت‬ ‫هستیم‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ریــزی و نظــارت شــرکت دخانیــات بــا تاکیــد‬ ‫بــر ارائــه خدمــت بهتــر بــه فعــاالن ایــن عرصــه بــه خصــوص‬ ‫توتــون کاران گفــت کــه ایــن شــرکت بــه دنبــال شــفافیت در همــه‬ ‫مراحــل فعالیــت و حــذف رانــت اســت‪.‬‬ ‫محســن شــهباززاده در نشســت بررســی مســائل و مشــکالت‬ ‫توتــون کاران گلســتان در ســالن اجتماعــات فرمانــداری علــی ابــاد‬ ‫همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر چهــار شــرکت ایرانــی‬ ‫بــا کســب اســتاندادردهای الزم از توانمنــدی صــادرات ســیگار‬ ‫برخوردارنــد کــه از ایــن شــرکت ها تعهــد گرفتــه شــده تــا دغدغــه‬ ‫کشــاورزان بــرای خریــد توتــون را از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬برنامــه ریــزی و ســاماندهی بــرای تولیــد بــا بهــره‬ ‫گیــری از نظــر کارشناســان انجــام شــده و در ســال هــای اینــده‬ ‫حمایــت از توتــون کاران افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ریــزی و نظــارت شــرکت دخانیــات کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬بــه شــرکت هــای تولیــد ســیگارت اعــام شــده کــه بــا‬ ‫اجــرای پیمــان کشــت‪ ،‬متعهــد بــه ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر در‬ ‫تهیــه بــذر و ادوات کشــاورزی بــه توتــون کاران شــوند ‪.‬‬ ‫شــهباززاده همچنیــن خواســتار همراهــی بیشــتر کمیســیون‬ ‫کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی در حمایــت از توتــون کاران‬ ‫در راســتای رفــع مســائل و مشــکالت تولیــد ایــن محصــول شــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود ‪ ۶۵‬درصــد توتــون ایــران در گلســتان تولیــد‬ ‫می شــود و ارقــام « ویرجینیــا» و « بارلــی» در علــی ابــاد و گــرگان‬ ‫« باســما » در مینودشــت از لحــاظ کیفیــت بهتریــن توتــون تولیــد‬ ‫شــده ایــران اســت ‪.‬‬ ‫مهــران یونســی مدیــر مجتمــع دخانیــات گلســتان پیــش بینــی‬ ‫کــرد کــه امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰‬تــن توتــون از ســطح هــزار و ‪۲۸۷‬‬ ‫هکتــار مزرعــه زیــر کشــت ایــن محصــول در شهرســتان هــای‬ ‫مینودشــت‪ ،‬علــی ابــاد و گــرگان تولیــد شــود‪.‬‬ ‫بیشــترین ســطح زیــر کشــت توتــون امســال در گلســتان ‪ ،‬بــه‬ ‫شهرســتان مینودشــت اختصــاص دارد ‪.‬‬ ‫دوره کشــت و برداشــت توتــون حــدود یکســال اســت کــه هــر‬ ‫هکتــار کشــت توتــون ظرفیــت ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای پنــج تــا‬ ‫‪ ۱۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪ ۶۴۰‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی از قطب هــای‬ ‫مهــم تولیــد محصــوالت زراعــی کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫عامل تخریب‬ ‫خودپردازهایچهارراه میدان بار‬ ‫بجنورد دستگیر شد‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از دســتگیری‬ ‫عامــل تخریــب خودپردازهــای محــدوده ‏چهــارراه میــدان بــار‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد‬ ‫گل محمــدزاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چنــد مــورد تخریــب خودپــرداز در محــدوده چهــارراه‬ ‫میــدان بــار شهرســتان‏بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب بــا توجــه بــه‬ ‫حساســیت موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی‪،‬افــزود‪ :‬متهــم در‏یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بابیــان‬ ‫اینکــه در بررســی هایبه عمل امده مشــخص ‏شــد کــه ایــن‬ ‫فــرد ســابقه دار و دارای اختــال روانــی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهــم در ‏بازجویی هایانجام شــده بــه تخریــب ‪ 4‬دســتگاه‬ ‫خودپــرداز مربــوط بــه بانک هــای مختلــف اعتــراف و بعــد‬ ‫از‏تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫اهمیت کتاب و کتاب خوانی‬ ‫سرهنگ دوم «کامبیز جاریانی»‬ ‫عدم توجه به جلو‪ ،‬مرگ راننده‬ ‫پژو ‪ 206‬را رقم زد‏‬ ‫کشف بیش از ‪ 600‬نخ سیگار‬ ‫قاچاق در شیروان‏‬ ‫فرمانــده پلی ـس راه چمــن از واژگونــی یــک دســتگاه پــژو‬ ‫‪ 206‬بــا یــک نفــر فوتــی خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرگرد «هــادی روحانــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک ‏مــورد واژگونــی‬ ‫خــودروی ‪ 206‬در محــور کیلومتــر ‪ 21‬محــور ربــاط قــره بیــل‬ ‫بالفاصلــه گشــت پلی ـس راه و عوامــل امــدادی بــه محــل‬ ‫‏اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه راننــده خــودرو بــه‬ ‫علــت شــدت جراحــات وارده در دم فــوت کــرده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ‏بررسی هایانجام شــده مشــخص شــد علــت‬ ‫ایــن حادثــه عــدم توجــه بــه جلــو ناشــی از خســتگی و‬ ‫خواب الودگــی راننــده ‏خــودروی ‪ 206‬بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده پلیــس راه چمــن بیــد بابیــان اینکــه همــواره‬ ‫خســتگی و خواب الودگــی باعــث بــروز حــوادث تلــخ و‬ ‫دل خراشمی شــود از‏راننــدگان عزیــز خواســت تــا به محــض‬ ‫احســاس خســتگی حتمــا ً در محــل مناســبی توقــف کــرده و‬ ‫بعــد از رفــع خســتگی بــه‏مســیر خــود ادامــه دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 600‬نــخ‬ ‫ســیگار قاچــاق در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح مقابلــه با‏قاچــاق کاال‪ ،‬در‬ ‫ســطح شهرســتان مامــوران پلیــس امنیــت عمومی شــیروان با‬ ‫همــکاری بازرســان اتــاق اصناف شهرســتان پــس از‏هماهنگی‬ ‫قضائی از واحدهای صنفی خواربارفروشــی ســطح شهرســتان‬ ‫بازدیــد کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران در بازدیــد از واحد‬ ‫صنفــی ســوپرمارکت تعــداد ‪30‬بســته انــواع ســیگار قاچــاق بــه‬ ‫تعــداد ‪600‬‏نــخ کشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان بــه همــراه پرونــده متشــکله و‬ ‫اقــام مکشــوفه بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه نماینــده اتــاق‬ ‫اصنــاف معرفــی‏شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه تشــدید‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــا جدیــت در دســتور کار اســت‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت ‏تــا هرگونــه خبــری در ایــن خصــوص را‬ ‫بالفاصلــه از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫کتــاب دریچ ـه ای به ســوی جهــان شــگفت انگیز علــم و معرفــت‬ ‫و مطالعــه راهــی اســت بســیار ســاده و عملــی بــرای پــرورش‬ ‫‏اســتعدادهای خــداداد انســان و امــوزش علــوم و فنونــی کــه او را‬ ‫در مســیر رشــد و تکامــل راهنمایــی کن ـد‪‎. ‎‬‬ ‫کتــاب دارای مقامــی برجســته در زندگــی انســان ها بــوده و‬ ‫بایــد به عنــوان یــک ضــرورت در برنامــه روزانــه افــراد قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‏گســترش فرهنــگ کتاب خوانــی بایــد در خدمــت پــرورش تفکــر و‬ ‫خــرد ادمــی و به کارگیــری ان در طــول مراحــل زندگــی قرارگرفتــه‬ ‫و‏بــه دیگــران هــم بیامــوزد و انتقــال دهــد تــا اثربخشــی مطلوبــی‬ ‫حاصــل شــود نــه اینکــه صرفــا ً بــه دانش انــدوزی شــخصی و کســب‬ ‫‏اطالعــات عمومــی منجــر شــود‪.‬‏‬ ‫هرچنــد کــه دانــش و فراگیــری اطالعــات و اگاهــی از وقایــع و‬ ‫پدیده هــا‪ ،‬دارای شــئوناتی عظیــم بــوده امــا دانش انــدوزی بــدون‬ ‫‏جــاری کــردن ایــن دانــش و خــرد در زندگــی شــخصی‪ ،‬فاقــد ارزش‬ ‫و اعتبــار خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫اگــر بخواهیــم کتــاب و کتاب خوانــی را در بیــن قشــرهای جامعــه‬ ‫گســترش دهیــم بایــد بــه ایــن مســئله به عنــوان یــک فراینــد‬ ‫‏درازمــدت توجــه کنیــم و پرداختــن بــه فعالیت هــای مقطعــی راه‬ ‫به جایــی نخواهــد بــرد و از کتــاب و کتاب خوانــی تنهــا راه بــرای‬ ‫پــر‏کــردن اوقــات فراغــت نباشــد و همــواره بایــد ســعی کــرد کــه‬ ‫مطالعــه به صــورت کیفــی مدنظــر قــرار گیــرد‪.‬‏‬ ‫و ایــن امــر بایــد پایــه و بنیــان اســتوار هــر برنامه ریــزی اصولــی‬ ‫و اموزشــی قلمــداد شــود‪ .‬و به صــورت شــعار یــا تبلیغــات انجــام‬ ‫‏نشــود کــه به گون ـه ای تولیــد ضــد ارزش در جامعــه کن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرهنــگ کتاب خوانــی بایــد به منظــور بلــوغ فکــری انســان‪،‬‬ ‫تحلیــل صحیــح پدیده هــا‪ ،‬تکامــل جهان بینــی فــردی‪ ،‬بهبــود‬ ‫رفتــاری در ‏ســطح شــخصی‪ ،‬اجتماعــی و… باشــد‪ .‬‏‬ ‫بــه زبــان ســاده فرهنــگ کتاب خوانــی بــه معنــای گســترش‬ ‫خردمنــدی در قلــب و مغــز انســان می باشــد‪ .‬از اثــار مهــم توجــه‬ ‫بــه‏کتــاب و کتاب خوانیمی تــوان بــه افزایــش وســعت جهان بینــی‬ ‫فــردی‪ ،‬بلــوغ نگــرش فکــری‪ ،‬بهبــود روابــط فــردی و اجتماعــی‪ ،‬بهبود‬ ‫‏رفتــاری و افزایــش اگاهــی و شــناخت و بصیــرت از علــوم و اندیشــه‬ ‫خبــرگان و صاحب نظرانشــاخه های مختلــف علمــی اشــاره‏کــرد‪.‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1399/03/24 - 1399-728‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪1398 -69‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک منطقه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســاحل مظفــری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 4‬صــادره از بجنــورد در یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 170.30‬متــر مربــع از پــاک ‪907‬فرعــی از ‪ 163‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زار‬ ‫بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/09/15 :‬‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪3213‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/08/30 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۳۳‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم هوتــن نیک نفــس بــه شناســنامه ‪ ۵۹۸۹‬کدملــی ‪۰۰۷۲۴۸۶۲۴۴‬صــادره از تهــران فرزنــد‬ ‫خســرو متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۵۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بمســاحت‪ ۳۸۸.۶۶‬متــر مربــع از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع دراراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‬ ‫‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‪ ،‬ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۹۳۸۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۸/۳۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۱۶:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت‬ ‫اســناد وامــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۳۴‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪/‬خانم اقلیمیا نیک نفس بشناسنامه ‪ ۴۱۹‬کدملی ‪ ۲۱۲۱۳۹۹۷۵۵‬صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۵۶‬در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است ‪ .‬بمساحت کل ‪ ۳۹۸.۸۲‬مترمربع از پالک ‪ ۸۹‬اصلی واقع در اراضی خرگوش همه بخش ‪۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره دارای سند مالکیت سه‬ ‫دانگ مشاع متقاضی ازپالک مذکور دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۹۳۸۳:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۸/30:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/۰۹/16‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و ماده‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۳۴‬هئیــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم اقلیمیــا نیک نفــس بشناســنامه‪ ۴۱۹‬کدملــی‪ ۲۱۲۱۳۹۹۷۵۵‬صــادره از گرگان فرزند خســرو‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۵۷‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان اخــداث بناشــده اســت بمســاحت ‪ ۳۹۸.۷۳‬متــر مربــع از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع دراراضــی خرگــوش تپــه بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبقــرای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رواشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۳۷۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۳۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۱۶:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک‬ ‫منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پیشگویی «بابا وانگای»‬ ‫ایرانی و پراید ‪ 100‬میلیونی!‬ ‫«میــچ البــوم» نویســنده و روزنامــه نــگار امریکایــی در‬ ‫کتــاب «اربــاب زمــان» نوشــته اســت‪« :‬پرنــده هــا دیرشــان‬ ‫نمــی شــود؛ هیــچ ســگی ســاعتش را نــگاه نمــی کنــد؛‬ ‫گوزن هــا دلواپــس فرامــوش کــردن تولــد هــا نیســتند؛‬ ‫فقــط انســان اســت کــه زمــان را انــدازه می گیــرد و ســاعت‬ ‫را اعــام مــی کنــد؛ بــه همیــن دلیــل فقــط انســان از ترســی‬ ‫فلــج کننــده رنــج می بــرد کــه هیــچ موجــود دیگــری تحمــل‬ ‫نمــی کنــد‪ .‬تــرس تمــام شــدن وقــت!»‬ ‫البتــه ایــن همــه داســتان و درد و رنــج بشــر امــروزی‬ ‫نیســت چــرا کــه خلــق اللــه غصــه زمــان پیــش رو و‬ ‫اینــده را هــم پیــش خــور مــی کننــد و یــک عــده هــم بــا‬ ‫پیشــگویی های ابکــی و قــاذورات خــود تــه دل مــردم را‬ ‫خالــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خــدا همــه امــوات را رحمــت کنــد‪ .‬صحبــت از پیشــگویی‬ ‫شــد یــاد خــدا بیامــرز « بابــا وانــگا» افتادیــم‪ .‬هــر چنــد‬ ‫اســم ایــن بنــده خــدا بیشــتر شــبیه مردهــا بــود ولــی ایــن‬ ‫پیــرزن بلغــاری کــه در ســال ‪ 1996‬در ســن ‪ 85‬ســالگی‬ ‫درگذشــت‪ ،‬توانایی هــای فوق طبیعــی شــگفت انگیزی‬ ‫داشــته اســت کــه بــه او اجــازه م ـی داده بالیــای طبیعــی و‬ ‫ســایر رویدادهــای جهانــی بــزرگ را پیش بینــی کنــد‪.‬‬ ‫«بابــا وانــگا» کــه حمــات یــازده ســپتامبر و خــروج‬ ‫انگلیــس از اتحادیــه اروپــا را بــه درســتی پیش بینــی کــرده‬ ‫بــود ‪ ،‬از قــرار معلــوم پیــش از مــرگ دو پیش گویــی مهــم‬ ‫نیــز بــرای ســال ‪ 2018‬انجــام داده اســت کــه یکــی از انهــا‬ ‫غلبــه چیــن بــر امریــکا و دیگــری کشــف نــوع جدیــدی از‬ ‫انــرژی در ســیاره زهــره (ونــوس) اســت‪ .‬بابــا وانــگا عــاوه‬ ‫بــر ایــن پیش گویی هــا‪ ،‬پیــش از مــرگ خــود از پایــان‬ ‫گرســنگی در جهــان تــا ســال ‪ 2028‬خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫او همچنیــن گفتــه اســت کــه کــره زمیــن تــا ســال ‪2341‬‬ ‫غیرقابــل ســکونت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن کــه «بابــا وانــگا» خــدا بیامــرز قبل از پیشــگویی‬ ‫چــی مصــرف مــی کــرد مشــخص نیســت و زندگــی‬ ‫خصوصــی مــردم هــم بــه مــا ربطــی نــدارد چــرا کــه مــا هــم‬ ‫در مدرســه یــک بابــا وانــگای ایرانــی داریــم کــه بــدون اینکــه‬ ‫چیــزی مصــرف کنــد‪ ،‬همیــن طــوری خشــک و خالــی و‬ ‫بــدون واشــر پیشــگویی مــی کنــد! اخریــن پیشــگویی عمــو‬ ‫ســیفی ســرایدار مفخــم مدرســه مــا) در مــورد خــودرو بــود‬ ‫کــه ســه ســال قبــل قیمــت پرایــد را تــا ‪ 100‬میلیــون پیــش‬ ‫بینــی کــرده بــود و مــا هــم از خنــده روده بــر شــدیم! االن‬ ‫هــم پیــش بینــی کــرده بــا شــروع ازاد شــدن دالرهــای‬ ‫بلوکــه شــده ایــران‪ ،‬دوبــاره اختــاس هــا شــروع مــی شــود‬ ‫و اگــر ایــن چنــد صبــاح میــزان اختالس هــا کــم شــده‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل نبــود منابــع مالــی اســت‪ .‬هــر چنــد مدیــر مدرســه مــا‬ ‫پیشــگویی هــای عمــو ســیفی را مصــداق بــارز اباطیــل و‬ ‫الطائــات خالــص و اصــل جنــس مــی دانــد ولــی ایــن بــار‬ ‫بــا شــنیدن دالیــل ســیف اللــه کمــی بــه فکــر فــرو رفــت و‬ ‫پشــت ســرش را خارانــد کــه ایــن نشــانه خوبــی نیســت!‬ ‫البتــه بــا ایــن رونــدی کــه بــرای مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی در‬ ‫پیــش گرفتــه ایــم مــی ترســیم چنــد صبــاح دیگــر کالس هــای‬ ‫موفقیــت و شــادکامی بــه اشــکال دیگــری تغییــر رویکــرد‬ ‫بدهنــد و شــاهد دوره هایــی نظیــر « ارتقــاء کیفیت اختالس‬ ‫شــخصی و عمومــی»‪ « ،‬یادگیــری مهــارت هــای اختــاس»‪،‬‬ ‫« هــوش اختــاس و افزایــش مقایســه ای ان بــا ســایر‬ ‫هوش هــا» و ‪ ...‬باشــیم‪ .‬یــا حتــی ممکــن اســت نــرم افــزار‬ ‫اختــاس اختــراع شــود کــه شــبیه بــه یــک فلــش اســت و‬ ‫بــا نصــب ان بــه کامپیوتــر و ورود بــه ســایت یکــی از ایــن‬ ‫بانک هایــی کــه چفــت و بســت درســت و حســابی ندارنــد‬ ‫و وارد کــردن رمــز و پســورد‪ ،‬تمــام موجــودی بانــک بــا همــه‬ ‫مخلفــات و روده و پرتینــگ وارد حســاب اختــاس گــران‬ ‫شــود! خــدا بــه خیــر بگذارنــد‪...‬‬ ‫فروشسرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ‬ ‫داوری طبقه همکف‬ ‫به متراژ ‪ 18‬متر مربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪09117004364‬‬ ‫تماس بگیرید‪-.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪423‬‬ ‫مهارت نه گفتن ‏‬ ‫خانواده‬ ‫ندا نودهی‬ ‫فوت و فن های‬ ‫ی !‪‎...‬‬ ‫همسردار ‪‎‬‬ ‫نســبت بــه همســر خــود نگرشــی مطلــوب و متعالــی‬ ‫داشــته باشــید و او را امانت الهی بدانید و در حفظ و‬ ‫نگهــداری ایــن‏ودیعــه الهــی تــاش کنیـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه همســر خــود احتــرام بگذاریــد و بــا وی محترمانــه‬ ‫صحبــت کنیــد و در ارتبــاط بــا او از عواطــف سرشــار و‬ ‫محبــت بســیار دریــغ‏نورزیــد‪.‬‏‬ ‫پــدر و مــادر‪ ،‬کانــون منظومــه خانوادگــی هســتند‬ ‫کــه تشعشــعات عاطفــی خــود را در محیــط خانــواده‬ ‫می پراکننــد و حیــات‏عاطفــی را رونــق مــی بخشــند‏‪.‬‬ ‫در زندگــی خانوادگــی بــه برنامــه ریــزی معتقــد شــوید‬ ‫و بــاور کنیــد بــا داشــتن برنامــه و التــزام بــه اجــرای انهــا‬ ‫می توانیــد‏مشــکالت زندگــی خــود را کاهــش دهیــد‬ ‫و از قــوای حیاتــی خــود و ســایر اعضــای خانــواده بــه‬ ‫خوبــی اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫بــه رشــد و پیشــرفت شــخصیت همســرتان عالقــه‬ ‫منــد باشــید و زمینــه را بــرای تحقــق ان فراهــم نماییــد‬ ‫و از ایــن طریــق کانــون‏خانــواده را از زوال و فرســایش‬ ‫تدریجــی مصــون ســازید و عرصــه زندگــی را بــرای‬ ‫نــواوری بگشــایید‏‪.‬‬ ‫بــه جنبــه هــای مشــترک فکــری و روحــی خــود و‬ ‫همســرتان توجــه و ســعی کنیــد ویژگــی هــای مثبــت‬ ‫و ســازنده هــر دو بــه تدریــج‏بیشــتر شــود و از طریــق‬ ‫خوداگاهــی و خودســنجی بــه خودســازی برســید‬ ‫و صفــات برجســته انســانی را در وجــود خــود و‬ ‫‏همســرتان تقویــت نماییــد‏‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه تفاهــم بیشــتر بــا همســرتان‪ ،‬از‬ ‫صداقــت و راســتی اســتفاده کنیــد‪ .‬رمــز خوشــبختی‬ ‫و توفیــق بســیاری از‏خانــواده هــا‪ ،‬صادقانــه بــودن‬ ‫انــان و بهــره گیــری از ایــن صفــت برجســته انســانی‬ ‫بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫بــرای بقــاء‪ ،‬تــداوم و تعالــی خانــواده و دســتیابی بــه‬ ‫ســعادت‪ ،‬مصلحــت زندگــی را بــر منفعــت شــخصی‬ ‫ترجیــح دهیــد و ســعی‏کنیــد خواســته هــای فــردی‬ ‫خــود را در راه تحقــق اهــداف زندگــی و زناشــویی‬ ‫نادیــده بگیریــد و هــر جــا مصلحــت بــزرگ تــری مطرح‬ ‫‏اســت‪ ،‬انعطــاف پذیــری بیشــتری نشــان دهیــد‏‪.‬‬ ‫در پــی تملــک کامــل همســرتان نباشــید و از مــرز‬ ‫تعــادل خــارج نشــوید‏‪.‬‬ ‫همیشــه بــه همســرتان یــاداوری کنیــد کــه کار او‬ ‫بــه ویــژه در خانــه بــرای شــما بــا ارزش اســت‪ .‬کار‬ ‫خانــه را کــم ارزش و کار‏بیــرون از خانــه را بــا ارزش‬ ‫تلقــی نکنیــد‪.‬‏‬ ‫اگــر بــه دلیــل کار زیــاد و تعهــدات بیــرون از خانــه‬ ‫قــادر نیســتید عمــا ًبه همســرتان کمک کنیــد‪ ،‬عالقه‬ ‫خــود را بــه کمــک و‏همــکاری ابــراز و او را از حمایــت‬ ‫خــود مطمئــن نماییــد‏‪.‬‬ ‫گرداورنــده‪ :‬کارشــناس دایــره مشــاوره و مــددکاری‬ ‫کالنتــری‪ 12‬امــام رضــا(ع‏)‬ ‫برگرفتــه از‪ :‬کتــاب ‪ 1001‬نکتــه زناشــویی‪ /‬اثــر‪ :‬امیــر‬ ‫بهنــام‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫یکــی دیگــر از مهــارت هــای ارتباطی که همچون‬ ‫مهــارت هــای ریســک کردن‪،‬ارتبــاط نوشــتاری و‬ ‫مذاکــره یادگرفتنــی‏اســت مهــارت «نــه گفتــن»‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مهــارت کــه کامــا ًاکتســابی اســت‬ ‫ریشــه در ژنتیــک نداشــته و از نســلی بــه نســل‬ ‫‏دیگــر منتقــل نمــی شــود و در حقیقــت از همــان‬ ‫دوران کودکــی بایــد از ســوی والدیــن‪ ،‬مدرســه و‬ ‫محیــط اطــراف در‏فــرد ایجــاد شــود‪.‬‏‬ ‫گاهــی افــراد بــرای اینکــه دیگــران را ناراحــت‬ ‫نکننــد یــا طرد نشــوند در مقابل خواســته های‬ ‫دیگــران کوتــاه امــده و‏جــرات و قــدرت نــه‬ ‫گفتــن را ندارنــد‪ .‬افــکار ناکارامــدی همچــون‬ ‫بــی ادبــی‪ ،‬خودخواهــی‪ ،‬ازردگــی خاطر و طرد‬ ‫شــدن‏باعــث مــی شــوند کــه مــا احساســی‬ ‫ناخوشــایند نســبت بــه مهــارت «نــه گفتــن»‬ ‫پیــدا نماییــم ولــی بایــد ایــن را در نظــر‏داشــت‬ ‫کــه «نــه گفتــن» بــه افــراد کمــک مــی کنــد‬ ‫کــه مرزهــای ســالم داشــته باشــند و نســبت‬ ‫بــه ســطح انتظــاری کــه از‏هــم دارنــد اگاه‬ ‫باشــند‪ .‬بــه دیگــر ســخن یادگیری مهــارت «نه‬ ‫گفتــن» بــه افــراد کمــک مــی کنــد نــه تنهــا بــه‬ ‫ارامــش‏ذهنــی برســند بلکــه از تلــف شــدن‬ ‫زمــان جلوگیــری کــرده و فرمــان زندگــی خــود‬ ‫را بــه دســت بگیرنــد‪ ،‬بنابرایــن قــدرت‏‏«نــه‬ ‫گفتــن» مــی تواند تجارب مثبتــی را در زندگی‬ ‫بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫امــا بــرای تقویــت مهــارت « نه گفتــن» این چند‬ ‫راهکار را همیشــه به یاد داشــته باشــید‏‪:‬‬ ‫‏‪ )1‬بــر اســاس اولویــت بــر کارهــا تمرکــز کنیــد‪:‬‬ ‫اولویــت هــا و وظایــف خــود را پیــش از ایــن‬ ‫کــه مســئولیت جدیــدی را‏بپذیریــد‪ ،‬بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬از خــود بپرســید ایــا ایــن مســئولیت‬ ‫جدیــد برایتــان مهــم اســت؟ هیــچ گاه بــه ایــن‬ ‫فکــر نکنیــد‏کــه شــما بــا رد درخواســت و «نــه‬ ‫گفتــن»‪ ،‬ان شــخص را رد مــی کنیــد؛ بلکــه بــه‬ ‫ایــن فکــر کنیــد کــه فقــط درخواســت او‏را رد‬ ‫مــی کنیــد تــا احســاس بــدی از «نــه گفتــن» به‬ ‫شــما دســت ندهــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )2‬راه دیگــری را پیشــنهاد بدهیــد‪ :‬وقتــی‬ ‫درخواســتی از شــما مــی شــود کــه دوســت داریــد‬ ‫ان را انجــام دهیــد‪ ،‬امــا‬ ‫‏وقــت کافــی بــرای انجــام‬ ‫دادن ان نداریــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت ان کار را بــه زمانــی‬ ‫دیگــر مــوکل کنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )3‬همــدردی کنیــد‪ :‬گاهــی‬ ‫اوقات اطرافیان درخواســت‬ ‫هایــی از شــما مــی کننــد کــه‬ ‫شــما نمی توانیــد بــه دلیــل‬ ‫‏گرفتــاری و مشــغله زیــاد بــه‬ ‫انهــا کمــک کنیــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫راه بــرای «نــه گفتــن»‬ ‫بــه ایــن درخواســت ها‪،‬‬ ‫مودبانــه و بــا‏جمالت مثبت‬ ‫پاســخ دادن اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال دوســتی‬ ‫از شــما بــرای ضمانــت‬ ‫وامــش درخواســت می کنــد‬ ‫و شــما‏اینطــور پاســخ او را‬ ‫مــی دهیــد‪ :‬چــه خــوب کــه‬ ‫مــی خواهیــد وام بگیریــد‬ ‫انشــاا‪ ..‬کــه پــر خیــر و برکت‬ ‫باشــد ولــی ‪( ...‬‏دلیــل نــه‬ ‫گفتــن خــود را بیــان کنیــد‏)‬ ‫‏‪ )4‬دلیــل «نــه گفتــن» را توضیــح بدهیــد‪:‬‬ ‫کســی کــه از شــما درخواســت کــرده اســت‬ ‫دوســت دارد بدانــد کــه دلیــل شــما‏بــرای «نــه‬ ‫گفتــن» چیســت‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت کــه‬ ‫دلیــل خــود را بگوییــد تــا او احســاس بــدی‬ ‫نســبت بــه شــما پیــدا‏نکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪« )5‬نــه گفتــن» را تمریــن کنیــد‪ :‬بــرای اینکــه‬ ‫بتوانیــد هــر مهارتــی را درون خودتــان رشــد‬ ‫دهیــد‪ ،‬بایــد حتمــا ًان را‏تمریــن کنیــد‪ .‬پــس برای‬ ‫ایجــاد و افزایــش ایــن مهــارت در زمــان هایــی‬ ‫کــه اهمیــت چندانــی نــدارد‪ ،‬نــه بگوییــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار‏شــاید در ظاهــر ســاده بــه نظــر ایــد امــا تاثیــر‬ ‫بســیاری بــر قــدرت «نــه گفتــن» و اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس شــما دارد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )6‬از خودخواهــی نترســید‪ :‬ممکــن اســت‬ ‫پیــش خودتــان اینگونــه فکــر کنیــد کــه «نــه‬ ‫گفتــن»‪ ،‬شــما را بــه فــردی‏خودخــواه تبدیــل‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬امــا افــکار تنهــا چیزهایــی هســتند‬ ‫کــه ســاخته و پرداختــه ذهــن شــما هســتند‪.‬‬ ‫هیــچ کــس‏ارزشــمندتر از شــما در ایــن دنیــا‬ ‫نیســت‪ ،‬پــس بایــد طــوری ان را برنامــه ریــزی‬ ‫کنیــد کــه بهتریــن اســتفاده را از ان‏ببریــد‪ .‬پس‬ ‫بهتــر اســت کــه در خواســت هــای غیرضــروری و‬ ‫غیرمنطقــی را رد کنیــد و نگــران ایــن نباشــید که‬ ‫دیگــران‏در مــورد شــما چگونــه فکــر مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ )7‬نمــی توانیــد همــه را راضی نگه دارید‪ :‬گاهی‬ ‫اوقــات ســعی کــردن بــرای راضــی نگــه داشــتن‬ ‫دیگــران‪ ،‬مــا را بــه ایــن‏ســمت ســوق مــی دهــد‬ ‫کــه همــه درخواســت هــا را قبــول کنیــم‪ .‬ایــن کار‬ ‫ممکــن اســت باعــث شــود دیگران از حســن‏نیت‬ ‫شــما ســو اســتفاده کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )8‬بــه جنبــه هــای مثبــت توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫اکثــر افــراد تنهــا جنبــه منفــی «نــه گفتــن» را‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫ازدواج در سن کم؛ خوب یا بد؟‬ ‫ایــا ازدواج در ســن کــم خــوب اســت یــا بــد؟ نظرتان چیســت؟ بعضی ها‬ ‫ن کــم بــه خانــه بخــت رفــت‪ ،‬امــا تعــداد کســانی‬ ‫معتقدنــد کــه بایــد در سـ ‬ ‫کــه فکــر می کننــد ازدواج در ســنین پاییــن نتایــج خوبــی نــدارد هــم کــم‬ ‫نیست‪ .‬در این مقاله می خواهیم ازدواج در سن پایین را تمام و کمال‬ ‫بررســی کنیــم‪ .‬بــا بررســی چنــد منبــع ســعی کرده ایــم کــه نگاه درســتی به‬ ‫ایــن داســتان داشــته باشــیم‪ .‬بــرای همیــن از شــما می خواهیــم بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید و در اخــر‪ ،‬نظراتتــان را برایمــان بگوییــد‪ .‬در کنــار هــم بــه‬ ‫جمع بندی هــای بهتــری می رســیم‪ .‬قبــول داریــد؟‬ ‫ادامه شماره ‪422‬‬ ‫خواهند داشــت‪ .‬این اســتدالل نیاز به بررســی و تعمق زیادی دارد‪.‬‬ ‫قبــول دارید؟‬ ‫‪ .۷‬فرصت فرزنداوری بیشتر است‬ ‫یکــی از فوایــد ازدواج در ســن پاییــن امــکان فرزنــداوری بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬زوج هــای جــوان فرصــت فرزنــداوری بیشــتری دارنــد‪ .‬خانم هــا‬ ‫بــا باالرفتــن سنشــان‪ ،‬بــرای بــارداری بــا چالش هــای بیشــتری روبـه رو‬ ‫می شــوند‪ .‬بحــث فاصلــه ســنی بــا فرزنــد هــم مطــرح اســت‪ .‬اگــر دیــر‬ ‫ازدواج کنیــد‪ ،‬فاصلــه ســنی تان بــا فرزندتــان زیــاد می شــود‪.‬‬ ‫پس ازدواج در سن پایین توصیه می شود؟‬ ‫ایــا ازدواج در ســن کــم خــوب اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه حکــم‬ ‫کلــی دربــاره زندگــی ادم هــا وجــود نــدارد‪ .‬نمی تــوان گفــت کــه چــه ســنی‬ ‫بــرای ازدواج مناسـب تر اســت‪ .‬هــر فــرد بــا دیگــری فــرق دارد‪ .‬نمی تــوان‬ ‫قاعــده ای کلــی بــرای ازدواج و شــروع روابــط عاطفــی همــه تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫بــا مــرور حرف هــای ادم هــای مختلفــی کــه در ســنین پاییــن‬ ‫وعده حل مشکالت حوزه‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫ســفر سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی همــراه بــا‬ ‫وعــده رفــع برخــی مشــکالت قدیمــی حــوزه بهداشــت و‬ ‫درمــان گلســتان بــه خصــوص در مناطــق کــم برخــوردار‬ ‫بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای اصلــی دولــت ســیزدهم‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات عادالنــه‪ ،‬مهمتریــن خبــر هفتــه‬ ‫گذشــته ایــن اســتان شــمالی بــود‪.‬‬ ‫ســفر جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی و سرپرســت تامیــن اجتماعــی بــه گلســتان‪،‬‬ ‫اغــاز جشــنواره تئاتــر ‪ ،‬صــدور نخســتین ســند بــرای‬ ‫رودخانــه اســتان و انتصــاب معــاون سیاســی امنیتــی‬ ‫اســتانداری از دیگــر رخدادهــای خبــری هفتــه گذشــته‬ ‫گلســتان بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی کشــور بــه‬ ‫گلســتان ســفر کــرد تــا عــاوه بــر بازدیــد از چنــد پــروژه‬ ‫در حــال ســاخت در ایــن اســتان بــا مســوالن ارشــد‬ ‫گلســتان دیــدار کــرده و راهکارهــای بهبــود خدمــات ایــن‬ ‫ســازمان بــه حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر از اهالــی ایــن اســتان‬ ‫را بررســی کنــد‪.‬‬ ‫دیــده انــد و همیــن باعــث شــده‏اســت کــه‬ ‫فکــر کننــد‪ ،‬ایــن یــک رفتــار منفــی اســت و‬ ‫بــرای ایــن کــه بخواهنــد بــا کســی مودبانــه‬ ‫رفتــار کننــد بایــد از گفتــن‏ان دوری کننــد‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه ایــن بــاور اشــتباه اســت‪ ،‬اتفاقــا ً‬ ‫«نــه گفتــن» بــه خواســته هــای نــا بــه جــای‬ ‫دیگــران باعــث‏مــی شــود کــه شــما احســاس‬ ‫بهتــری نســبت بــه خودتــان داشــته باشــید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )9‬عذرخواهــی بیــش از حــد نکنیــد‪ :‬اگــر از‬ ‫اینکــه نمــی توانید به درخواســت دیگران جواب‬ ‫مثبــت بدهیــد ناراحــت‏شــدید و احســاس بــدی‬ ‫پیــدا کردیــد فقط بگویید متاســفم‪ .‬عذرخواهی‬ ‫بیــش از انــدازه ضعــف شــما را نشــان مــی دهــد‬ ‫‏و ایــن تصــور در دیگــران ایجــاد مــی شــود کــه‬ ‫جــواب مثبــت ندادن شــما‪ ،‬یعنی اینکــه در حق‬ ‫انهــا ظلــم و بــدی انجــام‏داده ایــد یــا کار شــما‬ ‫اشــتباه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫تغییــر زیــاد پــس از توســعه فــردی و پیش رفتــن در مســیر جدی تــر‬ ‫زندگــی و جداشــدن مســیری کــه بــا فــردی دیگــر شــروع شــده بــود‪.‬‬ ‫به رغــم تمــام ایــن مزایــا و معایــب‪ ،‬نمی تــوان گفــت کــدام ســن‬ ‫بــرای شــروع رابطـ ه بهتــر اســت‪ .‬عوامــل زیــادی منجــر به شــکل گیری‬ ‫رابطـ ه درســت می شــوند و مســئله فقــط ســن نیســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد بهتریــن زمــان بــرای ازدواج کــردن زمانــی اســت کــه‬ ‫افــراد از زندگــی شــخصی‪ ،‬اجتماعــی و کاری خودشــان رضایت دارند‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت اســت کــه می تواننــد بــا صلــح و عشــق و منطــق‪ ،‬فــرد‬ ‫دیگــری را در زندگی شــان بپذیرنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان می گوینــد کــه عــدد ســن چنــدان اهمیــت نــدارد‪ ،‬بلکــه‬ ‫اهمیتــش در تجربــه اوری اســت‪ .‬یعنــی مهــم نیســت کــه شــما‬ ‫چندســاله اید و چــه شــمع تولــدی را فــوت می کنیــد‪ ،‬مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه در ان ســن چقــدر تجربــه داریــد‪ ،‬اندوخته هــای زندگی تــان‬ ‫چیســت و چطــور بــا ایــن دنیــا در تعامــل هســتید‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگر؛ کودک همسری چیست؟‬ ‫حــاال کــه دربــاره ازدواج در ســن کــم صحبــت کردیــم‪ ،‬بایــد بــه مقوله‬ ‫مهــم کــودک همســری هــم نگاهــی داشــته باشــیم‪ .‬در بســیاری از‬ ‫نقــاط ایــران و دنیــا‪ ،‬دختــران در ســنین بســیار کــم وادار بــه ازدواج‬ ‫ی و روانــی‬ ‫می شــوند‪ .‬کــودک همســری هــم اثــار بســیار مخــرب روحـ ‬ ‫روی دختــران کم ســن دارد و هــم فرصــت رشــد در ابعــاد مختلــف‬ ‫زندگــی را از انهــا می گیــرد‪.‬‬ ‫عواقب وحشتناک کودک همسری را با هم مرور می کنیم‪:‬‬ ‫فرصت رشــد از یک انســان گرفته می شــود ؛ بیشتر کودک همسرها‬ ‫تحصیل نمی کنند و در جامعه حضور جدی ندارند‪.‬‬ ‫ســامت دختــران کم ســنی کــه ازدواج می کننــد به ســبب بارداری هــای‬ ‫زودهنــگام بـ ه خطــر می افتــد‪.‬‬ ‫بیشــتر کودک همســرها خشــونت خانگی را تجربه می کنند‪ ،‬چون‬ ‫همســر بزرگ ســال انهــا خــود را در زورگویــی و اعمــال خشــونت‬ ‫توانمنــد می بینــد‪.‬‬ ‫اثــرات کالن ایــن موضــوع هــم زیــاد اســت‪ .‬مثــا فقــر در جامعـه ای‬ ‫کــه زنانــش کار نمی کننــد و ســواد ندارنــد‪ ،‬افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بحــث ازدواج در ســن کــم مطــرح می شــود‪ ،‬به هیچ وجــه‬ ‫منظورمــان ســنین زیــر ‪ ۲۰‬ســال نیســت‪ .‬ازدواج کــودکان ظلمــی‬ ‫بی رحمانــه بــه یــک انســان اســت کــه فرصــت رشــد و تجربه کــردن‬ ‫را از او می گیــرد‪.‬‬ ‫در اخر‬ ‫‪ .۶‬فرصت برای شکست خوردن بیشتر است‬ ‫برخــی از طــرف داران ازدواج در ســن کــم می گوینــد ایــن کار بــه انهــا‬ ‫فرصــت شکسـت خوردن می دهــد‪ .‬ایــن دســته از طــرف داران ازدواج‬ ‫در ســن پاییــن معتقدنــد کــه اگــر ازدواج در بــار نخســت بــه نتیجــه‬ ‫نرســد‪ ،‬افــراد هنــوز بــرای ورود بــه رابطه هــای دیگــر جوان انــد و انــرژی‬ ‫ازدواج کرده انــد‪ ،‬بیــش از هــر زمــان دیگــری مشــخص می شــود کــه‬ ‫نســخه ای کلــی بــرای ازدواج وجــود نــدارد‪ .‬از معایــب ازدواج در ســن‬ ‫پاییــن هــم می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫نرســیدن بــه رشــد و بلــوغ کامــل بــرای شــروع رابطــه و در نتیجــه‬ ‫مسدودشــدن راه گفت وگــو و مصالحــه در چالش هــای دونفــره‪.‬‬ ‫قبــول داریــد کــه مــا ادم هــا بســیار پیچیده ایــم؟ هســتی هریــک‬ ‫از مــا در گــروی هزارویــک چیــز مختلــف اســت؛ ژنتیــک‪ ،‬خانــواده‪،‬‬ ‫اقلیــم‪ ،‬جامعــه و… ‪ .‬بنابرایــن بــرای زندگی هایمــان احــکام کلــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬دســتوری نوشته شــده موجــود نیســت کــه بــرای زندگــی‬ ‫خــود قدم به قــدم بــه ان عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫بهتریــن ســن بــرای ازدواج هــم عــدد مشــخصی نــدارد‪ .‬هرکــس باید‬ ‫زمانــی تــن بــه رابطـه ای دونفــره بدهــد کــه از هــر نظــر امــاده ســاختن‬ ‫زندگــی در کنــار فــرد دیگــری باشــد‪ .‬ازدواج نــه درمــان دردهایمــان‬ ‫اســت و نــه چــراغ جادویــی بــرای رســیدن بــه ارزوهــا‪ .‬ازدواج هــم‬ ‫بخشــی از زندگــی اســت و بــرای انجــام درســت و مدیریتــش باید فکر‬ ‫کنیــم و بکوشــیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجــرای طــرح کشــت قــراردادی محصوالت کشــاورزی خراســان شــمالی در راســتای حمایــت از بهره برداران‬ ‫بــه ســمتی پیــش مــی رود کــه خاطــرات تلــخ فــروش نرفتــن محصــول و فاســد شــدن دســترنج کشــاورزان‬ ‫ایــن خطــه بــه فراموشــی ســپرده شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار زراعــی و‬ ‫مابقــی باغــی اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫گام های استوار‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به سمت کشت‬ ‫قراردادی‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان ‪1400‬‬ ‫برقراری امنیت در جامعه‬ ‫رسالت سنگینی است‏‬ ‫انهدام شبکه مجازی سوءاستفاده از هویت‬ ‫شهروندان در بازار ارز‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫سرشــبکه های سوءاســتفاده از هویــت‬ ‫شــهروندان در بــازار ارز در فضــای مجــازی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن افــراد بــا ایجــاد یــک‬ ‫شــبکه مجرمانــه نقــش مخربــی در ایجــاد‬ ‫التهــاب و نوســانات کاذب در بــازار ارز ایجــاد‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس طــی رصــد و پایــش‬ ‫اطالعاتــی فضــای مجــازی متوجــه شــدند‬ ‫افــرادی در قالــب یــک شــبکه ســازماندهی‬ ‫شــده اقــدام بــه سوءاســتفاده از هویــت‬ ‫شــهروندان در بــازار ارز می کننــد ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬پــس از اقدامــات‬ ‫تخصصــی کاراگاهــان پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫مشــخص شــد ایــن بانــد مجرمانــه تحــت‬ ‫عناویــن مختلفــی همچــون «اســتخدام‬ ‫کارگــر یــک روزه صرافــی هــا» یــا «کســب درامــد بــدون ســرمایه‬ ‫در صرافــی» اقــدام بــه درج اگهــی در ســایت هــای اگهــی محــور و‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی نمــوده و بــا سوءاســتفاده از عــدم اگاهــی‬ ‫اشــخاص و در قبــال پرداخــت مبالــغ ناچیــزی از اطالعــات هویتــی‬ ‫و مشــخصا ً کارت ملــی‪،‬ارز دولتــی خریــداری کــرده و در کانــال و‬ ‫گــروه تلگرامــی کــه ایجــاد کــرده بودنــد بــه قیمــت ازاد بــه فــروش‬ ‫مــی رســاندند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تحقیقــات تکمیلــی ایــن پرونــده مشــخص شــد‬ ‫ایــن تیــم ‪ 4‬نفــره بــا تبلیغــات دروغیــن و وعــده هــای واهــی کارت‬ ‫ملــی افــراد را در اختیــار گرفتــه و تحــت عناویــن مختلفــی از ایــن‬ ‫مــدارک هویتــی سوءاســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گودرزی بیان داشــت‪ :‬باتوجه به گســترده بودن فعالیت‬ ‫ایــن بانــد چهــار نفــره طــی تــاش هــای شــبانه روزی و اقدامــات فنی‬ ‫کارشناســان ســایبری ایــن پلیــس تمامــی اعضــای اصلــی ایــن شــبکه‬ ‫امروزه هیچ چیز‬ ‫جز فناوری اطالعات‬ ‫امکان پذیر نیست‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت‪ :‬اشــتغال فنــاوری پایــه ‪ ،‬یکی‬ ‫از کارهایــی اســت کــه قصــد راه انــدازی ان را داریــم‪ ،‬کــه یــک ســر ان بــه‬ ‫فرهنــگ و ســر دیگــر بــه فنــاوری متصــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «عیســی زارع پــور»‪ ،‬وزیــر‬ ‫ارتباطــات در بازدیــد از اپلیکیشــن طاقچــه (کتابخانــه دیجیتــال) دربــاره‬ ‫تاثیــر فنــاوری بــر باالبــردن ســرانه مطالعــه در کشــور بــه مناســبت هفتــه‬ ‫کتــاب اظهــار داشــت‪ :‬زندگــی بشــر امــروزه تحــت تاثیــر فنــاوری اطالعــات‬ ‫و فضــای مجــازی قــرار گرفتــه و کمتــر جایــی پیــدا می شــود کــه اثــری از‬ ‫فنــاوری اطالعــات در ان وجود نداشــته باشــد‪ .‬امــروزه فناوری‪ ،‬اجتماعی‬ ‫مجرمانــه شناســایی و پــس از احــراز هویــت و تشــریفات قضایــی در‬ ‫یــک عملیــات پلیســی بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس فتــا مقتدرانــه‬ ‫بــا مخلیــن نظــم و امنیــت در فضــای مجــازی برخــورد مــی کنــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمیــن پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات جمــع اوری شــده توســط پلیــس بــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه خــود معتــرف شــدند و پــرده از نحــوه اعمــال‬ ‫مجرمانــه خــود برداشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افــراد فرصــت طلــب در کمیــن افــراد ســاده لــوح‬ ‫هســتند توصیــه کــرد‪ :‬از اجــاره کارت ملــی و دیگــر مــدارک هویتــی بــه‬ ‫افــراد ســودجو جــدا ًخــودداری کننــد چــرا کــه عواقــب ناشــی از ان برعهده‬ ‫دارنــده مــدارک هویتــی اســت‪،‬همچنین در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫شــده و اقتصــاد‪ ،‬سیاســت‪ ،‬فرهنــگ و مــواردی از ایــن دســت تحــت‬ ‫تاثیــر فنــاوری هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات گفــت‪ :‬فنــاوری اطالعــات فرصتــی اســت کــه بایــد بــرای‬ ‫تســهیل امــور مــردم و فرایندهــا از ان اســتفاده کنیــم‪ .‬شــعار مــا ایــن‬ ‫اســت کــه طعــم شــیرین زندگــی فنــاوری پایــه را در تمــام حوزه هــا بــه‬ ‫مــردم بچشــانیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از کارهایــی کــه قصــد راه انــدازی ان را داریم‪ ،‬اشــتغال‬ ‫فنــاوری پایــه اســت کــه یــک ســر ان بــه فرهنــگ و ســر دیگــر بــه فنــاوری‬ ‫برمی گــردد‪ .‬بــه اعتقــاد مــن یکــی از حوزه هایــی کــه بــه شــدت از فنــاوری‬ ‫متاثــر شــده اســت‪ ،‬فرهنــگ اســت‪ .‬ســال ‪ ۸۵‬تــا ‪ ،۹۰‬مرکــز توســعه‬ ‫فنــاوری اطالعــات وزارت ارشــاد را از صفــر راه انــدازی کردیــم بــه همیــن‬ ‫دلیــل دغدغه هــای مــن بیشــتر حــول همین محور شــکل گرفته اســت‪.‬‬ ‫زارع پــور افــزود‪ :‬بســتری کــه ابــزار دیجیتــال بــرای تولیــد محتــوا فراهــم‬ ‫کــرده اســت را تــا قبــل از ایــن نداشــتیم‪ .‬اوایــل دهــه ‪ ۸۰‬شمســی‪،‬‬ ‫مهم تریــن منبــع بــرای اطالع رســانی بــه مــردم‪ ،‬روزنامــه و کتــاب بــود امــا‬ ‫امــروزه بــا پیشــرفت فنــاوری‪ ،‬طرفــداران روزنامــه به شــدت کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬امــا امــروز افــراد بــا گذاشــتن یــک پســت در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫می تواننــد ان را بــا ســرعت در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد‪ .‬ایــن ســرعت‬ ‫بــا هیــچ چیــزی جــز فنــاوری اطالعــات امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬االن کســی نمی توانــد تصور کند کــه زندگی اش بدون‬ ‫فنــاوری پیــش بــرود‪ .‬بایــد از ایــن فرصت هــا و ابــزاری کــه وجــود دارد‬ ‫اســتفاده کنیــم تــا ســطح فرهنــگ را افزایــش دهیــم؛ اپلیکیشـن هایی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫نیــروی انتظامــی متولــی امنیــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫برقــراری نظــم و امنیــت در هــر جامعــه ‏ای‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫رســالتی بســیار ســنگین و ارزشــمند اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» درگفتگــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی‬ ‫از اســتان‏هــای امــن در ســطح کشــور اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن امنیــت و ارامــش پایــدار در‬ ‫اســتان بــه پــاس تالشــهای مجاهدانــه‏کارکنــان و‬ ‫همــکاری خــوب مــردم عزیــز اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حفاظــت از ارزش هــا‪ ،‬ابــرو‪،‬‬ ‫امــوال و نامــوس مــردم در گــرو انجــام بــه موقــع و‬ ‫درســت اقدامــات و وظایــف ما‏اســت‪ ،‬افزود‪ :‬کســانی‬ ‫مــی تواننــد ایــن رســالت و ماموریــت را بــه خوبــی‬ ‫انجــام دهنــد کــه پایبنــد بــه عقایــد و قانــون باشــند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬کارکنــان ناجــا بایــد بــرای موفقیــت در انجــام‬ ‫وظایــف محولــه تــوکل بــه‏خداونــد متعــال و توســل‬ ‫بــه ائمــه اطهــار را ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ناجــا بــه عنــوان متولــی امنیــت در‬ ‫جامعه رســالت ســنگین و با ارزشــی را بر دوش دارد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬همیــن تــاش هــای جهــادی بــرای برقــراری‬ ‫امنیــت و ارامــش در جامعــه و توکلــی کــه کارکنــان به‬ ‫خداونــد متعــال دارنــد‏باعث شــده تا جرائم در ســطح‬ ‫اســتان کاهش چشــمگیری داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان موضــوع‬ ‫خــود مراقبتــی و خــود حفاظتــی را بــرای تمــام‬ ‫کارکنــان الزم و ضــروری بــر شــمرد و‏یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫بایــد ســعی شــود تــا ایــن رونــد کاهــش جرائــم در‬ ‫بیــن کارکنــان تــداوم داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫‏بــرای داشــتن ســازمانی منــزه و پــاک الزم اســت تــا‬ ‫بــا تمــام قــدرت و قــوت تــاش کــرد و بــا مــد نظــر‬ ‫قــرار دادن قوانیــن و مقــررات و‏همچنیــن تــوکل‬ ‫بــه خــدا و توســل بــه ائمــه اطهــار اجازه نــداد تا این‬ ‫اقتــدار و محبوبیــت نیــروی انتظامــی از بیــن بــرود‪.‬‏‬ ‫ماننــد طاقچــه می تواننــد ســرانه مطالعــه در کشــور را بــاال ببرنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون بــا یــک اپلیکیشــن‪ ۴.۵ ،‬دقیقــه ســرانه‬ ‫مطالعــه در کشــور افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ بایــد بســتری فراهم شــود‬ ‫ت تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫تــا ایــن امــار از دقیقــه بــه ســاع ‬ ‫زارع پــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تمــام نیازهــای افــراد در قالــب‬ ‫یــک دســتگاه تلفــن هوشــمند جمــع شــده‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬نمی گویــم کتاب‬ ‫کنــار مـی رود امــا بــه هرحــال ایــن حــوزه در دســترس تر اســت‪ .‬نرم افزارها‬ ‫حتــی ممکــن اســت باعــث زنــده شــدن کتاب هــا شــوند‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140060312480008333‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪/‬خانم مهوش نیک نفس بشناسنامه ‪ 990‬کد ملی ‪ 0043269753‬صادره از تهران فرزند مهدی متقاضی کالسه پرونده ‪ 1400114412480000349‬در ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ 334.94‬مترمربع از پالک ‪ - 89‬اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله پانزده روز اگهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند م الف ‪.9378 :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400.08.30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400.09.16 :‬‬ ‫حجت اله تجری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان – از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۱۲‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۱۳‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ‪- ۱‬معصومــه شــیخ نــوری بــه شناســنامه ‪ ۲۷۲۵۷‬کدملــی ‪ ۲۱۲۰۲۷۲۲۸۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد رمضــان‬ ‫متقاضــی کالس پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۸۹‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪-۲‬علــی محمدیــان بــه شناســنامه‪ ۲۳۱۹۱‬کدملــی ‪ ۲۱۲۰۲۳۱۶۱۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد حیــدر متقاضــی کالس پرونــده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۹۱‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگ ‪ ۱۸۰‬مترمربــع از پــاک ‪- ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اذینــه بخــش ‪ -۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬م الــف ‪۹۳۵۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۳۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۹/۱۶:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۳۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض اقــای ‪/‬خانــم هوتــن نیــک نفــس بشناســنامه ‪ ۵۹۸۹‬کدملــی‪ ۰۰۷۲۴۸۶۲۴۴‬صــادره از تهــران فرزنــد خســرو متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۵۰‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۳۲.۲۶‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۸/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۹/16 :‬حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی م‪.‬الف‪۹۳۸۱ :‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۲۹‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض اقــای ‪/‬خانــم مهــوش نیــک نفــس بشناســنامه ‪ ۹۹۰‬کدملــی‪ ۰۰۴۳۲۶۹۷۵۳‬صــادره از تهــران فرزنــد مهــدی متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۴۷‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۳۵.۴۳‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۸/30 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۹/16 :‬حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دوگرگان از طرف محمد امین صافی م‪.‬الف‪۹۳۸۵ :‬‬ ‫اعزام‪ ۴۸۷‬گروه جهادی‬ ‫به مناطق محروم‬ ‫فرمانــده ســپاه جواداالئمــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پنــج هــزار‬ ‫نیــروی جهادگــر در قالــب ‪ ۴۸۷‬گــروه جهــادی بــرای اجــرای‬ ‫طرح هــای محرومیت زدایــی همزمــان بــا هفتــه بســیج بــه ‬ ‫مناطــق محــروم ایــن اســتان اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ســردار اســماعیل فرجــی در رزمایــش اقتــدار گــروه هــای‬ ‫جهــادی خراســان شــمالی کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور بــه مناســبت هفتــه بســیج برگــزار‬ ‫شــد اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی اقدامــات گروه هــای جهــادی در‬ ‫مناطــق محــروم اســتان از قبیــل طرح هــای ابرســانی در حــوزه‬ ‫طراحــی و اجــرا به صــورت رایــگان انجــام مــی شــود کــه عــاوه‬ ‫بــر صرفه جویــی در منافــع ملــی گام مهمــی در راســتای توســعه‬ ‫اســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪423‬‬ ‫افزایش ‪ 39‬درصدی‬ ‫دستگیری مجرمان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫امنیــت و ارامــش شــهروندان خــط قرمــز پلیــس اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در طــول‏‏‪ 7‬ماهــه ســال جــاری ‪ 39‬درصد دســتگیری‬ ‫مجرمــان و ســارقان بــه نســبت مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫افزایــش داشــته اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ«رضا‬ ‫قنــدی» در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امــروز نیــروی انتظامــی بــا تمــام تــوان امنیــت و‏ارامــش در‬ ‫ســطح جامعــه را برقــرار مــی کنــد و بــا افــرادی کــه بخواهنــد‬ ‫ایــن امنیــت و ارامــش را مختــل کننــد‪ ،‬بــا قاطعیــت برخــورد‬ ‫‏خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افتخــار ارزشــمند کارکنــان ناجــا خدمــت بــه‬ ‫مــردم و تامیــن ارامــش انــان در لبــاس مقــدس پلیــس‬ ‫اســت که در این‏راســتا اقدامات در راســتای ارتقای امنیت‬ ‫و ارامــش در جامعــه تقویــت می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا تاکیــد بــر نقــش‬ ‫برجســته ناجــا در تامیــن رفــاه اجتماعــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برخــورداری از‏پلیــس هوشــمند‪ ،‬کارامــد‪ ،‬توانمنــد و مقتــدر‬ ‫ویژگــی شــاخص جامعــه اســامی بــوده کــه شــاهد چنیــن‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ویژگی هایــی در ناجــا‏هســتی ‪‎‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مشــارکت اجتماعــی‬ ‫اصــل راهبــردی در توســعه ارامــش اجتماعــی و تحکیــم‬ ‫نظم و امنیت‏اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مشــارکت اجتماعی توفیقات‬ ‫پلیــس در پیشــگیری از جرایــم و اســیب های اجتماعــی را‬ ‫تضمیــن و ثبــات و‏پایــداری امنیــت را افزایــش می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی ادامــه داد‪ :‬نــام نیــروی انتظامــی کــه‬ ‫بــا مفهــوم ایثــار و از خودگذشــتگی گــره خــورده‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــجاعت و دلیــری ‏غیورمردانــی اســت کــه در تاریــخ‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران ارامــش و امنیــت را بــه ارمغــان‬ ‫اورده و حافــظ اســایش و مظهــر اقتــدار‏نظــام اســامی‬ ‫ایــران بــوده و هســتند‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــوزه برخــورد بــا مخــان‬ ‫نظــم و امنیــت و دســتگیری مجرمــان در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال‏قبــل ‪ 39‬درصــد افزایــش داشــته‬ ‫ایــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ســال جــاری ‪ 132‬نفــر مجــرم و‬ ‫ســارق توســط پلیــس شهرســتان دســتگیر و‏بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــده انــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم در پایــان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬تمــام تــاش پلیــس برقــراری نظــم و امنیت در‬ ‫ســطح جامعــه‏اســت و از مــردم عزیــز نیــز همــواره انتظــار‬ ‫داریــم تــا همــکاری هــای خــود بــا پلیــس را بیــش از پیــش‬ ‫ارتقــاء داده و مــا را در برقــراری‏نظــم و امنیــت یــاری کننــد‏‪.‬‬ ‫با برنامه های پیش فرض‬ ‫در اندروید که نیازی به انها‬ ‫نداریم چه کنیم؟‬ ‫در گوشـی ها بــا برندهــای مختلــف شــاهد نصــب چندیــن‬ ‫چ موقــع بــه‬ ‫برنامــه پیــش فــرض هســتیم کــه شــاهد هی ـ ‬ ‫کارمــان نیاینــد و همیــن موضــوع مــا را کالفــه می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در شــرایط عــادی نمی توانیــم ایــن برنامه هــا را بطــور‬ ‫کامــل حــذف کنیم(البتــه بــا اســتفاده از ترفنــد هایــی از‬ ‫قبیــل روت کــردن یــا تعویــض رام گوشــی مــی توان نســبت‬ ‫بــه حــذف ایــن برنامــه هــا اقــدام کــرد ولــی با توجــه به اینکه‬ ‫احتمــال وارد شــدن اســیب بــه گوشــی متصــور اســت لــذا‬ ‫ایــن کار توصیــه نمــی شــود) امــا مــی توان انهــا را غیر فعال‬ ‫و حجــم انهــا را کاهــش دهیــم‪ .‬بــا غیرفعــال کــردن یــک‬ ‫برنامــه‪ ،‬دیگــر در پــس زمینــه فعــال نمی شــود و همچنیــن‬ ‫حجــم بســیار کمــی از دســتگاه را اشــغال می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫برنامه هــا دیگــر بروزرســانی هــم دریافــت نمی کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن حجــم بیشــتری از دســتگاه اشــغال نخواهنــد کرد‪.‬‬ ‫بــرای غیرفعــال کــردن یــک برنامــه‪ ،‬دســت خــود را روی ان‬ ‫نگــه داریــد و ســپس گزینــه ‪ Disable‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روســتای جعفرابــاد تابســتان ســرد تــری نســبت بــه روســتاهای همجــوار خــود دارد کــه همیــن موضــوع‬ ‫مردمــان بســیاری را در فصــل تابســتان بــه ســوی روســتا و جنــگل جعفــر ابــاد کشــانده اســت‪.‬‬ ‫‪ -423‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 21‬نوامبر ‪ 15 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-423‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬ابان ‪21-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫مرداب جنگل جعفراباد‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده ‪-‬محدثه اسدی نیا‬ ‫پایش زندانیان خراسان شمالی‬ ‫با پابند الکترونیکی‬ ‫دهکده ای سرسبز و زیبا و سحر انگیز‬ ‫در هفت کیلومتــری جنــوب گــرگان دهکــده ای ســر ســبز و‬ ‫زیبــا و ســحرانگیز وجــود دارد کــه جنگل هــای انبــوه و ســر بــه‬ ‫فلــک کشــیده ان را محاصــره کرده انــد‪ ،‬نــام ایــن روســتا بــاغ ‬ ‫گلبــن اســت ‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر پایــش ‪ ۹۷‬زندانــی ازاد شــده بــا پابنــد الکترونیکــی می باشــد کــه‬ ‫ایــن خطــه از اســتان های پیشــرو در اجــرای ایــن طــرح محســوب می شــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک قضــات‬ ‫اســتان از اجــرای طــرح پابنــد اســتقبال مــی کننــد کــه ایــن مهــم بســیار کمــک‬ ‫کننــده اســت تــا سرپرســت خانــوار از همســر و فرزنــدان دور نباشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای طــرح پابنــد الکترونیکــی‪ ،‬صرفنظــر از ایجــاد تغییــرات‬ ‫در ســبک‪ ،‬نــوع و کیفیــت اجــرای نظارت هــای الزم بــر زندانیــان‪ ،‬مزایــای‬ ‫فراوانــی بــرای فــرد زندانــی و خانــواده وی دارد‪.‬‬ ‫گرجــی ادامــه داد‪ :‬تنهــا بــا هــدف کاهــش جمعیــت کیفــری‬ ‫اســتفاده از پابنــد الکترونیکــی نیســت چــرا کــه در برخــی جرائــم‬ ‫ســبک تر‪ ،‬جــدا کــردن فــردی کــه بــه هــر دلیــل خطایــی از او ســرزده‬ ‫از خانــواده‪ ،‬اســیب های مختلفــی بــرای فــرد‪ ،‬خانــواده و جامعــه‬ ‫دارد و اگــر تحــت کنتــرل ســامانه های الکترونیکــی قــرار گیــرد ضمــن‬ ‫جلوگیــری از خطــای مجــدد‪ ،‬می توانــد بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد‬ ‫کــه بــا اجــرای ایــن طــرح زندانیــان در خــارج از زنــدان تحــت نظــارت‬ ‫ســامانه ها قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــرح مزبــور بــرای محکومــان مالــی و زندانیــان‬ ‫غیرخطرنــاک اجــرا مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬محــدوده تــردد مددجویــان زیــر‬ ‫پوشــش ایــن طــرح توســط قاضــی تعییــن مــی شــود و حتــی ایــن افــراد در‬ ‫مقاطعــی مــی تواننــد از مرخصــی نیــز برخــوردار شــده و محدودیــت انــان‬ ‫بــرای حضــور در محــدوده خــاص برداشــته شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از طرفــی اعمــال مراقبت هــای الکترونیــک ایــن پابندهــا‬ ‫در فضــای فیزیکــی خــارج از زنــدان‪ ،‬می توانــد باعــث کاهــش جمعیــت‬ ‫کیفــری زندان هــا شــده و فرصتــی را بــرای اصــاح رفتــار در اختیــار ایــن‬ ‫زندانیــان قــرار دهــد‪.‬‬ ‫قضات خراسان شمالی در بازید از زندان ها در کشور اول شدند‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه قضــات ایــن اســتان مســایل و مشــکالت زندانیــان را از نزدیــک‬ ‫مــورد بررســی و پایــش از زندان هــا نیــز را بــه صــورت مــداوم سرکشــی‬ ‫و بازدیــد قــرار مــی دهنــد کــه ایــن امــر در رفــع دغدغــه مددجویــان و‬ ‫خانواده هــای انــان بســیار کمــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫گرجــی بــا اشــاره بــه اینکــه قضــات در داخــل زنــدان هــا پرونــده مددجویــان‬ ‫را مــورد پیگیــری قــرار خواهنــد داد افــزود‪ :‬بــا بازدیــد قضــات از زنــدان هــا رفــع‬ ‫مســایل و مشــکالت مددجویــان شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح گــروه جهــادی در داخــل‬ ‫زندان هــا نیــز تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬اعــام امادگــی کارکنــان‬ ‫ایــن مجموعــه و ‪ ۳۰‬نفــر از قضــات و کارکنان شــان بــه صــورت گــروه‬ ‫جهــادی بــرای رفــع مشــکالت مددجویــان کرده انــد کــه در غیــر وقــت‬ ‫اداری فعالیــت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫گرجــی افــزود‪ :‬در ایــن گــروه جهــادی خدمــات مختلفــی از جملــه پزشــکی‪،‬‬ ‫روان شناســی‪،‬حقوقی و ســایر بــه مددجویــان ارایــه داده مــی شــود و ایــن‬ ‫گــروه تــاش مــی کنــد تــا خانــواده زندانــی بــا کمتریــن مشــکل دورانــی کــه‬ ‫سرپرســت در خانــواده حضــور نــدارد را بگذرانــد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــا‪ ،‬شــمار زندانیــان اســتان نســبت بــه میانگیــن کشــور ‪۲۳‬‬ ‫درصــد کمتــر اســت کــه برایــن اســاس بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫‪ ۱۹۵‬نفــر در زندان هــای ایــن خطــه هســتند‪.‬‬ ‫میانگیــن جمعیــت زندانــی در کشــور بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫‪ ۲۵۳‬نفــر زندانــی اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون حــدود یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در زنــدان هــای اســتان محبــوس‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن اســتان دارای ســه زنــدان و یــک کانــون اصــاح تربیــت اســت‪.‬‬ ‫‪ ۹۷‬درصــد زندانیــان اســتان مــرد و ســه درصــد زن هســتند کــه ‪۶۹‬‬ ‫درصــد از مددجویــان متاهــل هســتند‪ ۷۱ ،‬درصــد زندانیــان اســتان بیــن‬ ‫‪ ۲۶‬نــا ‪ ۴۵‬ســال ســن دارنــد‪ ،‬بخــش زیــادی از نیــروی کار در زنــدان هــا‬ ‫محبــوس هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتا ا ز شــمال بــه روســتای نصرابــاد از جنــوب بــه‬ ‫روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل و از غــرب بــه‬ ‫ناهارخــوران متصــل اســت‪ .‬تپــه هــای باســتانی بــا نــام هــای‬ ‫گردتپــه‪ ،‬میــان ســو و‪...‬در ایــن روســتاوجود دارد‪.‬‬ ‫بیــش از چهــل درصــد زمین هــای ایــن روســتا در بافــت قــرار‬ ‫دارند‪.‬امــاک ایــن روســتا شــصت درصدش ســند دارند‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دارای یــک مدرســه ابتدایــی و راهنمایــی‬ ‫می باشــد‪ .‬بــاغ گلبــن دارای یــک ســالن ورزشــی زمین فوتبال‬ ‫و اب بنــدان اســت‪.‬‬ ‫مــردم ایــن روســتا اصالتــا ًگیلکــی زبــان‪ ،‬مجنــی‪ ،‬شــاهکویی‬ ‫و زیارتــی هســتند ‪.‬غذاهــای معــروف این روســتا اش خمیر‪،‬‬ ‫اش مــاش ‪،‬مــاش پتــی و اش گزنــه می باشــند‪.‬‬ ‫شــغل مــردم ایــن روســتا دامــداری و گل ـه داری کشــاورزی‪،‬‬ ‫باغــداری و زراعــت‪ ،‬صنایــع دســتی زنــان بافتــن پارچه هــای‬ ‫ابریشــمی و کربــاس راه مالــرو می باشــد ‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد‬ ‫اتاق فکر‬ ‫مرکزتوسعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫وهنردرفضای‬ ‫مجازی‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره به اهمیــت و جایگاه‬ ‫مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای مجــازی‪ ،‬بــر لــزوم‬ ‫تشــکیل اتــاق فکــر و اندیشـه ورزی ایــن مرکــز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از مرکــز روابــط‬ ‫عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی در نشســتی صمیمــی بــا رییــس‬ ‫و جمعــی از مدیــران مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬ضمــن اســتماع گزارشــی از فعالیت هــا و‬ ‫برنامه هــای ایــن مرکــز‪ ،‬نــکات و راهکارهایــی را بــه منظــور‬ ‫بهبــود فعالیت هــا و برنامه هــای پیــش رو برشــمرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن دیــدار در واقــع تاکیــد بــر اســتمرار‬ ‫فعالیــت هــای مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۱۵‬در بــاغ گلبــن توتــون کشــت می شــد‬ ‫کــه روس هــا بــرای اولین بــار توتــون را خشــک و کاغــذ‬ ‫پیــچ ســیگار درســت کرده انــد همچنیــن پــرورش‬ ‫کــرم ابریشــم و کاشــت درخــت تــوت یکــی از کارهــای‬ ‫مهــم و ســوداور مــردم در ان زمــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای روســتای بــاغ گلبــن گفــت ‪ :‬در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن دارای ‪ ۲۴۰‬خانــوار و ‪ ۹۶۰‬نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه ‪ ۷۹‬درصــد ان باســواد می باشــند ‪.‬‬ ‫حســن اســماعیلی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن روســتا دوبــار کانــون توجــه قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫یک بار در ســال ‪ ۱۹۱۲‬میالدی زمانی که قنســول روســی ان جا‬ ‫را خرید و گهگاه مســابقات اسـب دوانی با مقامات اســتراباد‬ ‫برگزار میشد و دوم در سال ‪ ۱۳۸۱‬که محل اجرای جشنواره‬ ‫رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دهیــار ایــن روســتا گفــت‪ :‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا‬ ‫نقل قول هــای فراوانــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫علــی قلــی نــژاد در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬روس هــا در حــدود شــهریور ســال ‪۱۳۲۰‬‬ ‫وارد ایــران شــدند و تــا ســال ‪ ۱۳۲۷‬از ایــران خــارج شــدند‬ ‫زمانی کــه روس هــا از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گــرگان‬ ‫شــدند روســتای باغ گلبن را به خاطر فضای سرســبز و زیبا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب وهــوای دل پذیــر بــرای ســکونت برگزیدند‬ ‫و سرکنســول ان هــا در ایــن محــل امــد و نقــل و قــول اســت‬ ‫کــه یــک خــط تلفــن هــم بــا خــود بــه روســتا اورد و حیوانــات‬ ‫دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد‬ ‫قنصــر بــود ‪.‬‬ ‫وی در محلــی بــه نــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج‬ ‫می گفتند سکونت گزید که این باغ پر از گل وگیاه و سبزه‬ ‫بــود و زیبایــی خاصــی داشــت و هــر کســی وارد ان می شــد‬ ‫بــه او می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت کــه بعدهــا به مــرور‬ ‫زمــان و تغییروتحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بعضــی از بــزرگان ایــن روســتا بــا معاملـه ای کــه‬ ‫مجــازی اســت و در ادامــه مســیر بایــد برنامه هایــی بــرای‬ ‫تقویــت ان بــه عنــوان پیشــران وزارتخانــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫تقویــت نــگاه تمدنــی نظــام اســامی بــه عنــوان غایتــی کــه‬ ‫حاکمیــت اســامی بــرای خــود ترســیم کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بایــد شــرایطی فراهــم شــود تــا هــدف گــذاری ســبک‬ ‫ی بــا نــگاه ارمانــی نظــام کــه منجــر بــه ظهــور منجــی‬ ‫زندگ ـ ‬ ‫می شــود‪ ،‬همســو باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ بــا اشــاره بــه برنامه هــا و فعالیت هــای مرکــز‪،‬‬ ‫بــر ارتقــای ســامانه های ایجــاد شــده و پیگیــری برنامه تحولی‬ ‫وزارتخانــه بــرای پیشــبرد اهــداف ایــن مرکــز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ترویــج و گســترش فعالیت هــا و‬ ‫برنامه هــای نواورانــه مرکــز ماننــد پویش هــای تولیــد‬ ‫محتــوا‪ ،‬نشــر اثــار فاخــر ســواد رســانه ای و برنامه هــای‬ ‫اموزشــی ویــژه مدیــران و کارشناســان را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا قدردانــی از فعالیتهــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬بــر لــزوم تشــکیل اتــاق فکــر و اندیشـه ورزی‬ ‫مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای مجــازی تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بــرای نیــل بــه اهــداف مــد نظــر در خصــوص‬ ‫ایــن مرکــز بایــد نظــرات مدیــران عالــی دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی کشــور بــرای تقویــت نقــش پیشــرانی مرکــز‬ ‫در وزارتخانــه و تنظیــم تفاهم نامــه همــکاری مشــترک‬ ‫قنصــر بــا امیــر اعظــم مشــهور بــه شــاهرودی داشــت بــه او‬ ‫واگــذار شــد و او نیــز ملــک بــاغ گلبــن را بــه تعــدادی اربــاب به‬ ‫نام هــای محمــد صــادق تقــوی و میــر مجیدی هــا و باقری هــا‬ ‫فروخــت بعــد از قانــون اصالحــات اراضــی زمین هــا بیــن‬ ‫رعیــت تقســیم شــد‪.‬‬ ‫علــی قلی نــژاد دهیــار روســتای بــاغ گلبــن افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط منطقــه اســتعدادها و زیرســاخت های موجــود در‬ ‫زمینه هــای صنعــت گردشــگری و اثــار باســتانی و موهبــت‬ ‫جنــگل و تشــکیل شــرکت های تعاونــی کشــاورزی و دامداری‬ ‫و غیــره قــدرت ایــن را دارد‪ ،‬کــه بــه یکــی از روســتاهای‬ ‫اقتصــادی و قــوی منطقــه تبدیــل گــردد و ایــن امــر مســتلزم‬ ‫نــگاه ویــژه مســئوالن محتــرم می باشــد کــه تاکنــون بــه دالیل‬ ‫گوناگــون مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت‪.‬‬ ‫بــا ســایر بخش هــای وزارتخانــه مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن محمدرضــا بهمنــی رییــس‬ ‫مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای‬ ‫مجــازی در ایــن نشســت «رویکــرد‬ ‫تمدنــی» را رویکــردی جامــع بــرای‬ ‫تعییــن الگــوی مواجهــه دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی بــا تحــوالت فضــای مجــازی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مــا در ایــن مرکــز بــا‬ ‫اتخــاذ چنیــن رویکــردی و بــرای ارتقــای‬ ‫نقــش وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬افــق حرکــت را‬ ‫«پیشــرانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی در فضــای مجــازی» تعریــف‬ ‫کرد ه اســت‪.‬‬ ‫ت فناوری هــای‬ ‫بهمنــی توســعه کاربســ ‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬جریان شناســی و جریان ســازی فرهنگــی‪ ،‬تولیــد‬ ‫و نشــر محتواهــای ارزشــی و انقالبــی‪ ،‬توســعه پلتفرم هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و رســانه ای‪ ،‬اعتــای الگــوی ســبک زندگــی‬ ‫اســامی ایرانــی بــا توجــه بــه تحــوالت فضــای مجــازی و‬ ‫اعتــای جایــگاه حکمرانــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫در فضــای مجــازی را از اهــم ابعــاد پیشــرانی ایــن مرکــز در‬ ‫وزارتخانــه برشــمرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش ‪ ،‬معاونــان و مدیــران بخش هــای‬ ‫مختلــف مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای مجــازی‬ ‫اهــم شــاخص های عملکــردی مجموعــه خــود را بــه وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ همچنیــن در ایــن دیــدار از اســتودیوی‬ ‫تولیــد محتــوای مرکــز توســعه فرهنــگ و هنــر در فضــای‬ ‫مجــازی بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه فرشــاد مهــدی پــور معــاون امــور‬ ‫مطبوعاتــی و مهــدی نورعلیشــاهی سرپرســت مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬بــر همکاری هــای چنــد جانبــه بــرای‬ ‫تقویــت حضــور رســانه ای و نقــش وزارتخانــه در حــوزه‬ ‫رســانه های نویــن و ســواد رســانه ای‪ ،‬تبلیغــات در فضــای‬ ‫مجــازی و مقابلــه بــا اخبــار جعلــی تاکیــد شــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!