روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 422 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 422

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 422

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 422

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 29 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /20 -‬نوامبر‪ /14 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪422‬‬ ‫موانع ارتباط‬ ‫اثربخش و موفق‬ ‫‪6‬‬ ‫کالهبرداری‬ ‫دو میلیارد ریالی با شگرد‬ ‫«مشاهدهابالغیهقضایی»‬ ‫گلستان‬ ‫و زیبایی هایش‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫لب تشنه دشت ها‪ ،‬با حفر چاه غیرمجاز‬ ‫اتش ِ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای افزون‬ ‫بر ‪ ۲‬هزار برنامه هفته‬ ‫بسیج در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫نقش رسانه در پیشبرد‬ ‫هدف های راهبردی‬ ‫و کمک به توسعه‬ ‫مخابرات‬ ‫‪5‬‬ ‫دستگیری باند‬ ‫کالهبرداری‬ ‫« اد کن پول بگیر»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهترینتغییرالگوی‬ ‫کشت در گلستان‪ ،‬توسعه‬ ‫گلخانه هااست‬ ‫تنها راه عبور از بحران پیری‪ ،‬مشوق های‬ ‫حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است‬ ‫زنــگ خطــر پیــری جمعیــت بــا کاهــش نــرخ ازدواج و‬ ‫بــه دنبــال ان کاهــش چشــمگیر فرزنــداوری بــه صــدا در‬ ‫امــده اســت‪ ،‬موضوعــی موجب شــده تا دولتمــردان را به‬ ‫تنظیم و تصویب قانونی تشــویقی و حمایتی از خانواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت وادار کنــد‪.‬‬ ‫طــی حکمــی از ســوی ایــت اللــه ابراهیــم رییســی‬ ‫رییــس جمهــوری‪« ،‬قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی‬ ‫جمعیــت» مصــوب مجلــس شــورای اســامی بــرای اجــرا‬ ‫بــه وزارتخانــه بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و‬ ‫معاونــت امــور زنــان و خانــواده رییــس جمهــوری در‬ ‫بیســت وچهــارم ابــان مــاه ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫ایــن قانــون بــه تاییــد شــورای نگهبــان در جلســه مــورخ‬ ‫بیســت و چهــارم مهــر ســال ‪ ۱۴۰۰‬کمیســیون مشــترک طــرح‬ ‫جوانــی جمعیــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫قانونــی کــه قــرار اســت بــه دغدغــه جمعیــت و فرزنــداوری‬ ‫پایــان داده و در حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت‪،‬‬ ‫مشــوق هایی چــون تســهیالت اشــتغال‪ ،‬مســکن و تامیــن‬ ‫فضــای مناســب بــرای مــادر و کــودک‪ ،‬امــوزش مــادران‪،‬‬ ‫حمایــت از مــادران بــاردار‪ ،‬مقابلــه بــا پدیــده ســقط جنیــن‪،‬‬ ‫سیاســتگذاری عمومــی جمعیــت و در نهایــت درمــان‬ ‫نابــاروری را ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫ایــن قانــون در شــرایطی پیشــنهاد و ابــاغ شــد کــه علی رغم‬ ‫ابــاغ سیاســت های کلــی جمعیــت در اردیبهشــت ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬از ســوی مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن الــزام‬ ‫برنامــه ششــم توســعه بــه برنامه ریــزی در راســتای افزایــش‬ ‫نــرخ بــاروری کل بــه بیــش از دو و نیــم فرزنــد‪ ،‬همچنــان در‬ ‫ســطوح قانونگــذاری و اجرایــی کشــور فقــدان برنامه ریــزی‬ ‫عملیاتــی و نظــام منــد جهــت حــل ایــن مســاله مهــم و‬ ‫اســتراتژیک مشــهود بــود‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه بــا نگاهــی بــه داده هــای ســازمان ثبــت احــوال‬ ‫کشــور در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در مــی یابیــم در ایــن ســال‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۹۶‬هــزار و ‪ ۱۳۵‬مــورد تولــد در کشــور ب ـ ه وقــوع‬ ‫پیوســته کــه در مقایســه بــا ســال قبــل ‪ ۱۲‬درصــد کاهــش‬ ‫(‪ ۱۷۰‬هــزار مــورد کمتــر) و در مقایســه بــا ســال ‪۲۲ ،۱۳۹۳‬‬ ‫درصــد کاهــش را نشــان می دهــد که کمترین میــزان والدت‬ ‫طــی ‪ ۱۰‬ســال اخیــر اســت‪.‬‬ ‫ادامــه ایــن رونــد بـ ه معنای افزایش ســالمندی در کشــور‬ ‫و کاهــش جمعیــت جــوان اســت تــا انجــا کــه تحلیــل‬ ‫داده هــا و همیــن طــور داده هــای بین المللــی حکایــت‬ ‫از ان دارنــد کــه طــی ‪ ۲۰‬ســال اینــده ایــران جــز پیرتریــن‬ ‫کشــورهای جهــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حــال قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت‬ ‫کــه در جلســه مــورخ ‪ ۲۴‬مهــر ســال ‪ ۱۴۰۰‬کمیســیون‬ ‫مشــترک طــرح جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانــواده‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســیده‪ ،‬طــی‬ ‫نامه شــماره ‪ ۹۳۹۸۲‬مورخ ‪ ۲۴‬ابان ‪ ۱۴۰۰‬توســط رییس‬ ‫جمهــوری بــه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫و معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری ابالغ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫گســترده شــدن چتــر تســهیالت اعطایــی یــا تدابیــر قانونی‬ ‫بــر ســر جوانــان در اســتانه ازدواج یــا زوجیــن جــوان‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۶۸‬ایــن قانــون‪ ،‬وام ‪ ۲۰۰‬میلیونــی بــه‬ ‫زوجیــن جــوان (زوج زیــر ‪ ۲۵‬ســال و زوجــه زیــر ‪ ۲۳‬ســال)‬ ‫و وام ‪ ۱۴۰‬میلیونــی بــه زوجیــن بــا ســنین باالتــر بــا ضمانــت‬ ‫هــای اســان تعلــق مــی گیــرد‪ .‬ضمــن اینکــه مــاده ‪ ۱۶‬ایــن‬ ‫قانــون از افزایــش ‪ ۷.۵‬برابــری حــق عائلــه منــدی بــه مــدت‬ ‫‪ ۵‬ســال و مــاده ‪ ،۸‬از تامیــن ‪ ۵۰‬درصــد ودیعــه مســکن ‪۷۰‬‬ ‫متــری شــهرهای بــاالی ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر و ‪ ۱۰۰‬متــری ســایر‬ ‫شــهرها بــرای دانشــجویان و طــاب متاهل و اختصــاص وام‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون تومانــی ودیعــه‪ ،‬خریــد یــا ســاخت مســکن بــرای‬ ‫زوجیــن بــدون فرزنــد و فاقــد مســکن بــا بازپرداخــت ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫خبــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس مــاده ‪ ۱۵‬ایــن قانــون‪ ،‬افزایــش‬ ‫محــدوده ســنی در اســتخدام جدیــد یک ســال بــه ازای تاهل‬ ‫و افزایــش ‪ ۲‬درصــد امتیــاز در جــذب و اســتخدام بــه ازای‬ ‫تاهــل مدنظــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫درمــان زوجیــن نابــارور و پیشــگیری از نابــاروری از‬ ‫مفــاد مهــم قانــون حمایــت از خانــواده‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت در راســتای‬ ‫تحقق افزایش جمعیت و پرهیز از جمعیت ســالمندی‪،‬‬ ‫تــاش کــرده در مفــاد مختلفــی بــه برنامــه ریــزی و ارائــه‬ ‫سیســتم هــای تشــویقی فرزنــداوری بپــردازد‪ .‬در همیــن‬ ‫از دیگــر مزایــای گلســتان در کنــار شــرایط اقلیمــی موقعیــت جغرافیایــی و هــم مرز‬ ‫بــودن بــا کشــورهای اســیای میانــه و روســیه از طریــق خشــکی و دریــا‪ ،‬بهره منــدی از‬ ‫خــط ریلــی بیــن المللــی و اتصــال بــه راه اهــن شــمال بــه جنــوب اســت کــه فرصــت‬ ‫خوبــی بــرای صــادرات بخشــی از محصــوالت گلخانـه ای اســتان را فراهــم می کنــد‪...‬‬ ‫اسیای میانه بازار خوبی برای محصوالت گلخانه ای‬ ‫راســتا‪ ،‬در مــاده ‪ ۴۳‬ایــن قانــون‪ ،‬درمــان تمامــی زوج های‬ ‫نابــارور تحــت پوشــش بیمــه قــرار مــی گیرنــد و مطابــق‬ ‫مــاده ‪ ،۴۱‬یــک مرکــز تخصصــی نابــاروری ســطح ‪ ۲‬در‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی و ســطح ‪ ۳‬در هر اســتان تجهیز‬ ‫و راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫حمایــت از شــرکت دانــش بنیــان تولیــد اقــام و‬ ‫تجهیــزات درمــان نابــاروری‪ ،‬اختصــاص پنــج درصــد از‬ ‫اعتبــارات توســعه علــوم و فنــاوری هــای نــو بــه تحقیقات‬ ‫بنیــادی و تجــاری ســازی درمــان نابــاروری و همچنیــن‬ ‫اختصــاص ‪ ۱۰‬درصــد از بدوجــه طــرح هــای نواورانــه جهاد‬ ‫دانشــگاهی بــه طــرح هــای درمــان نابــاروری و زایمــان‬ ‫طبیعــی از جملــه مــوارد حمایتــی اســت کــه در مــاه ‪۴۰‬‬ ‫ایــن قانــون گنجانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫تحــت پوشــش کامــل قــرار گرفتــن مــادران در دوران‬ ‫بــارداری و شــیردهی تــا پایــان ‪ ۵‬ســالگی کــودکان‬ ‫بخشــی دیگــر از قانــون حمایــت از خانــواده و جمعیــت‬ ‫جوانــی بــه دغدغــه مــادران بــاردار و شــیرده در مــدت زمــان‬ ‫فرزنــداوری پرداختــه اســت چنانچــه مــاده ‪ ۵۳‬ایــن قانــون‪،‬‬ ‫بــه پوشــش بیمــه ای ازمایــش هــای مادر و جنین بر اســاس‬ ‫ضوابــط قانونــی‪ ،‬مــاده ‪ ۴۹‬بــه ارتقــای مهــارت مامایــی کشــور‬ ‫و افزایــش تعــداد ماماهــا بــه ازای هــر دو مــادر یــک مامــا و‬ ‫مــاده ‪ ۴۴‬بــه تحــت پوشــش کامل قــرار دادن تمامــی مادران‬ ‫در دوران بارداری و شــیردهی تا پایان ‪ ۵‬ســالگی کودکان بر‬ ‫اســاس ازمــون وســع توجــه دارد‪.‬‬ ‫کاهــش هزینــه هــای روحــی و روانی و اقتصــادی دوران‬ ‫بــارداری و جلوگیــری از القــای هــر گونــه ترســو هــراس‬ ‫نســبت بــه بــارداری هــم از جملــه مفــاد مــاده ‪ ۴۸‬ایــن‬ ‫قانــون اســت ضمــن اینکــه مطابــق مــاده ‪ ،۵۳‬غربالگری‬ ‫همــراه بــا نظر پزشــک متخصــص اختیــاری و روش های‬ ‫غربالگــری و استانداردســازی مقادیــر مثبــت و منفــی‬ ‫کاذب نتایــج ازمایــش هــا و تعییــن مســوولیت عامــان‬ ‫خدمــت اصــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خدمات تسهیالت اعطایی به فرزنداوری‬ ‫مطابــق ایــن قانــون در جهــت فرزنــداوری‪ ،‬تســهیالتی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده کــه شــامل اعطــای یــک میلیــون وام‬ ‫بالعــوض جهــت ســرمایه گــذاری بــورس بنــام فرزنــدان‬ ‫متولد ســال ‪ ۱۴۰۰‬و بعد از ان‪ ،‬افزایش ‪ ۲۵‬درصدی ســقف‬ ‫تســهیالت مســکن جهــت خریــد و ســاخت و جعالــه بــه ازای‬ ‫هــر دو فرزنــد و افزایــش دو ســاله دوره بازپرداخــت ان و‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه بــرای تولــد فرزنــد اول تــا پنجــم‬ ‫و باالتــر بــه ترتیــب از‪ ۱۰‬تــا ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بــا تنفــس ‪۶‬‬ ‫ماهــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مطابــق ایــن قانــون‪ ،‬فــروش بــدون نوبــت و بــدون قرعــه‬ ‫کشــی خــودروی ایرانــی بــه قیمــت کارخانــه پــس از تولــد‬ ‫فرزنــد دو بــه بعــد بــه مــادران و همچنیــن تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه ‪ ۲۰‬میلیــون تومانــی بــا تنفــس ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫بــرای تولــد فرزنــد دوم مدنظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن قانــون بــرای تولــد چنــد قلوهــا هــم تســهیالتی‬ ‫همچــون مرخصــی زایمــان ‪ ۱۲‬مــاه کامــل بــرای مــادران‬ ‫بــاردار ‪ ۲‬قلــو و بیشــتر‪ ،‬تســهیالت قــرض الحســنه بــرای‬ ‫تولــد دو قلوهــا در زایمــان اول تــا پنجــم و باالتــر بــه‬ ‫ترتیــب از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــا تنفــس ‪ ۶‬ماهــه‪،‬‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه برای تولد ‪ ۳‬قلوها در زایمان‬ ‫اول تــا پنجــم و باالتــر بــه ترتیــب از ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بــا تنفــس ‪ ۶‬ماهــه و تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫بــرای تولــد چهارقلوهــا در زایمــان اول تــا پنجم و باالتر به‬ ‫ترتیــب از ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان بــا تنفــس ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫جریمه واکسن نزده ها چیست؟‬ ‫معــاون ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفــت‪ :‬کارمندانــی کــه نســبت‬ ‫بــه تزریــق واکســن کرونــا اجتنــاب کننــد طــی پنــج مرحلــه‪ ،‬کــه شــامل تذکــر‬ ‫کتبــی‪ ،‬درج در پرونــده‪ ،‬کســر از حقــوق بــه مــدت یــک و ســه مــاه و انفصــال‬ ‫از خدمــت برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫«عــاء الدیــن رفیــع زاده» در خصــوص برخــورد بــا کارمنــدان دولــت کــه‬ ‫نســبت بــه دریافــت واکســن اجتنــاب مــی کننــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا تنهــا مرجــع تصمیم گیــری در ارتبــاط بــا نحــوه‬ ‫مدیریــت اثــار و تبعــات ایــن بیمــاری و اعمــال مجــازات کارمندانــی کــه‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نکننــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســتاد در جلســه مردادمــاه ‪ ،۱۳۹۹‬مصــوب کــرد عــدم رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی از جملــه عــدم تزریــق واکســن از مصادیــق تخلفــات‬ ‫اداری اســت و در پنجــم شــهریورماه نیــز ســازمان اداری و اســتخدامی نیــز‬ ‫اقــدام بــه صــدور بخشــامه ای در ایــن زمینــه کــرد‪.‬‬ ‫معــاون نوســازی اداری ســازمان اداری و اســتخدامی اظهارداشــت‪ :‬براســاس‬ ‫بخشــنامه ســازمان اداری و اســتخدامی پنــج مرتبــه بــرای برخــورد بــا کارمنــدان‬ ‫متخلــف در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬در مرتبــه اول‪ ،‬افــرادی کــه رعایــت نکننــد‬ ‫اخطــار کتبــی بــدون درج در پرونــده مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توبیــخ کتبــی بــا درج در پرونــده اســتخدامی اقدامــی اســت که‬ ‫در مرتبــه دوم انجــام می شــود و چنانچــه موثــر نباشــد در مرتبــه دیگــر کســر‬ ‫یــک ســوم حقــوق و فــوق العــاده شــغل و عناویــن مشــابه حداکثــر بــه مــدت‬ ‫یــک مــاه بــرای افــراد پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رفیـع زاده گفــت‪ :‬در مرتبــه چهــارم نیــز کســر یــک ســو حقــوق و فــوق العــاده‬ ‫شــغل حداکثــر بــه مــدت ســه مــاه در نظــر گرفتــه شــده و چنانچــه موثــر واقــع‬ ‫نشــود اخریــن مرحلــه انفصــال موقــت خدمــت حداکثــر تــا ســه مــاه مجــازات‬ ‫در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نحــوه اعمــال ایــن مجازات هــا بــه معاونیــن باالتریــن مقــام‬ ‫اجرایــی دســتگاه ها و مدیــران کل بــدون ارجــاع بــه هیات هــای رســیدگی و‬ ‫تخلفــات تفویــض شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون نوســازی اداری ســازمان اداری و اســتخدامی اظهارداشــت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫اغلــب کارمنــدان دولــت اقــدام بــه تزریــق واکســن کرده انــد و ایــن مجازات هــا‬ ‫بــرای تعــداد کمــی از کارمنــدان مطــرح بــوده و ممکــن اســت در بیــن انهــا نیــز‬ ‫برخــی بــا توجــه بــه نظــر پزشــکی‪ ،‬مجــاز بــه عــدم تزریــق واکســن هســتند‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی ‪ ۲۷‬مهرمــاه‬ ‫در بخشــنامه ای بــه تمــام دســتگاه های اجرایــی بــه اســتثنای نیروهــای‬ ‫مســلح ضمــن اعــام پایــان دورکاری کارمنــدان دولــت تاکیــد کــرد از حضــور‬ ‫کارمندانــی کــه تــا اول ابــان مــاه حداقــل یــک دز واکســن را دریافــت نکردنــد‪،‬‬ ‫جلوگیــری شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 27‬ابان‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزپنج شــنبه ‪ 27‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 53,980,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,458,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 122,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,400,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 64,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,220,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪422‬‬ ‫تسریع در روند اجرای‬ ‫پروژه های طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در سایت سعداباد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان از تســریع‬ ‫در رونــد اجــرای پــروژه هــای طــرح اقــدام ملــی مســکن‬ ‫در ســایت ســعداباد گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫وزارت راه و شهرســازی (گلســتان)‪ ،‬محبوبــی مدیــرکل‬ ‫راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫اجــرای پــروژه طــرح اقــدام ملــی مســکن ‪ ،‬هــم اکنــون‬ ‫ســه پــروژه در ســایت ســعداباد گــرگان در قالــب طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن بــا ظرفیــت ‪ ۳۸۸‬واحــد مســکونی‬ ‫درحــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دو پــروژه بــه کارگــزاری ســتاد‬ ‫اجرایــی حضــرت امــام (ره) و یــک پــروژه بــه‬ ‫کارگــزاری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان در‬ ‫حــال اجــرا اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو قطعــه زمیــن در ســایت مســکن مهــر‬ ‫ســعداباد بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)‪ ،‬بــرای‬ ‫احــداث واگــذار شــده کــه شــامل یــک بــه مســاحت‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬هزارمترمربــع در قالــب ‪ ۷‬بلــوک ‪۲۰‬‬ ‫واحــدی و مجموعــا ً ‪ ۱۴۰‬واحــد و یــک بــه مســاحت‬ ‫بیــش از ‪ ۴‬هــزار مترمربــع در قالــب ‪ ۴‬بلــوک ‪۲۰‬‬ ‫واحــدی مجموعــا ً ‪ ۸۰‬واحــد اســت و متقاضیــان مربــوط‬ ‫بــه انهــا بــه پــروژه تخصیــص داده شــد‪.‬‬ ‫محبوبــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن یــک قطعــه‬ ‫زمیــن در ســایت مســکن مهــر ســعداباد بــه مســاحت‬ ‫حــدود ‪ ۹۷۰۰‬متــر مربــع در قالــب کارگــزار بــه بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی اســتان ‪ ،‬واگــذار شــده کــه‬ ‫‪ ۱۶۸‬واحــد شــامل ‪ ۵‬بلــوک‪ ۲۴‬و ‪ ۳۶‬واحــدی در ‪۶‬‬ ‫طبقــه روی پیلــوت در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر رونــد نســبتا ً مناســب اجــرای پــروژه هــای طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن ســایت ســعداباد گــرگان توســط‬ ‫دو کارگــزار‪.‬‬ ‫محبوبــی افــزود‪ :‬در قطعــه زمیــن ‪ ۱۴۰‬واحــدی ســتاد‬ ‫اجرایــی‪ ،‬تجهیــز کارگاه انجــام شــده و پیمانــکار‬ ‫فونداســیون چهــار بلــوک را اجــرا و از ایــن چهــار‬ ‫بلــوک‪ ،‬دو بلــوک در مرحلــه اجــرای ســقف ســوم و دو‬ ‫بلــوک هــم ســقف دوم اجــرا شــده و در مرحلــه اجــرای‬ ‫ســتون طبقــه ســوم اســت و ســه بلــوک دیگــر نیــز در‬ ‫مرحلــه اجــرای فونداســیون بــوده و درخصــوص قطعــه‬ ‫‪ ۸۰‬واحــدی نیــز فونداســیون و ســتون طبقــه اول ‪۲‬‬ ‫بلــوک انجــام شــده و دو بلــوک هــم در مرحلــه اجــرای‬ ‫فونداســیون اســت‪.‬‬ ‫محبوبــی در پایــان گفــت‪ :-‬پیشــرفت پــروژه در‬ ‫قطعــه زمیــن ‪ ۱۶۸‬واحــدی ‪ ۸‬درصــد بــوده و پیمانــکار‬ ‫فونداســیون دو بلــوک را انجــام داده و اســکلت و‬ ‫ســقف دوم هــر دو بلــوک اجــرا شــده اســت و در‬ ‫حــال اجــرای فونداســیون ســه بلــوک دیگــر اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طــرح اقــدام ملــی مســکن در ‪ ۱۳‬شــهر‬ ‫گلســتان در حــال اجــرا اســت کــه در شــهرهای بندرگز‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬گــرگان‪ ،‬علــی ابــاد کتــول و گنبــدکاووس بــه‬ ‫صــورت مجتمــع ســاخت و در بقیــه شــهرها بــه صــورت‬ ‫گــروه ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫در زمستان در صورتی که‬ ‫قفل اتومبیل یخ زده‬ ‫باشد‪ ،‬از حرارت فندک یا‬ ‫کبریت برای باز کردن ان‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫درامد خوب مقنی ها‬ ‫از حفر چاه‬ ‫باغــداران و کشــاورزان در مناطــق مختلــف بویــژه در حریــم‬ ‫رودخانــه اتــرک کــه احســاس مــی کننــد در عمــق کمتــری‬ ‫بــه اب می رســند‪ ،‬چــاه حفــر مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر چاه هایــی‬ ‫کــه حفــر مــی شــود بــرای اغــاز فصــل کشــت و کار در بهــار‬ ‫ســال اتــی اســت‪.‬‬ ‫چــاه هایــی کــه کشــاورزان حفــر مــی کنند‪ ،‬عمدتا دســتی اســت‬ ‫و عمــق زیــادی نــدارد البتــه در برخــی مناطــق کــه منابــع اب افــت‬ ‫داشــته باید دل زمین را بیشــتر بشــکافی تا به اب برســی‪.‬‬ ‫لب‬ ‫اتش ِ‬ ‫تشنهدشت ها‪،‬‬ ‫با حفر چاه‬ ‫غیرمجاز‬ ‫نگرانــی کشــاورزان خراســان شــمالی از تــداوم‬ ‫خشکســالی انــان را وادار بــه حفــر چــاه کــرده و‬ ‫برداشــت غیرمجــاز را افزایــش داده اســت امــا ایــن‬ ‫اقــدام نمــک بــر زخــم منابــع زیــر زمینــی و اتشــی‬ ‫بــر تشــنگی دشــت هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پهنــه خشکســالی و اثــرات ان در سراســر‬ ‫خراســان شــمالی دامــن گیــر کشــاورزان شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گویــا ایــن پدیــده قــرار اســت دامــن کشــان‬ ‫و خرامــان در مــاه هــای اتــی هــم تــرک تــازی کنــد‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگی هــا موجب خشــکی‬ ‫اب تعــداد زیــادی از چشــمه ها‪ ،‬رودخانه هــا و‬ ‫قنات ها شــده اســت که کارشناسان جهادکشاورزی‬ ‫اســتان هــم اکنــون در حــال جمـع اوری شــمار منابــع‬ ‫ابــی خشــک شــده هســتند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۷۹‬درصــد گســتره خراســان شــمالی‬ ‫درگیــر خشکســالی اســت‬ ‫امســال شــرایط خشکســالی حاکــم بــود و اکنــون‬ ‫بحــران کــم بارشــی در کشــور و اســتان منابــع ابــی‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫همیــن چنــد وقــت پیش بــود که معاون توســعه‬ ‫و پیــش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی اعــام کــرد کــه ‪ ۷۸.۹‬درصــد از پهنــه ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتــر مربعــی واقع در شــمال‬ ‫شــرق کشــور درگیــر خشکســالی اســت کــه شــدت‬ ‫ان از خفیــف تــا بســیار شــدید متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫مهــدی کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی‬ ‫در شهرســتان های اســفراین‪ ،‬بجنــورد و راز‬ ‫و جــرگالن بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد اســت کــه‬ ‫شــدیدترین میــزان خشکســالی را دارنــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬میــزان خشکســالی در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان بــه عنــوان شهرســتان‬ ‫کشــاورزی اســتان ‪ ۸۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬امســال میــزان بارندگــی در اســتان‬ ‫بســیار کــم بــوده اســت بــه طــوری کــه در ســال‬ ‫ابــی گذشــته بــه طــور میانگیــن ‪ ۱۵۶.۱‬میلــی متــر‬ ‫بارندگــی بــه ثبــت رســیده اســت کــه ایــن رقــم‬ ‫در ســال ابــی ماقبــل ان ‪ ۲۹۵.۸‬میلــی متــر و‬ ‫در بلندمــدت ‪ ۲۶۰.۹‬میلــی متــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس میــزان بارندگــی در اســتان در‬ ‫ســال ابــی گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال ماقبــل ان ‪ ۴۷‬درصــد و نســبت بــه‬ ‫بلندمــدت ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش دارد و ایــن بــدان‬ ‫معنــا اســت کــه ‪ ۴۰‬درصــد از بــارش ســاالنه‬ ‫مــورد انتظــار در اســتان تامیــن نشــده اســت‪.‬‬ ‫بیم و امیدهای حفر چاه‬ ‫کــم ابــی و تنــش اب کشــاورزان را وادار بــه‬ ‫حفــر چــاه کــرده اســت‪ ،‬چــاه هایــی کــه غیرمجــاز‬ ‫اســت و بــه امیــد سرســبزی درختــان حفــر‬ ‫می شــود امــا هــزار بیــم در دل مــی انــدازد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی خشکســالی ســبب شــده تــا‬ ‫امســال حفــر چــاه ‪ ۲.۵‬برابــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫یکــی از باغــداران در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــه امیــد‬ ‫رســیدن بــه اب در بــاغ چــاه حفــر کــردم امــا‬ ‫ایــن اقــدام بــا بیــم هــای خــودش همــراه اســت‪،‬‬ ‫تابســتان بــه مــدد ایــن چــاه‪ ،‬بــاغ را ســرپا نــگاه‬ ‫داشــتم امــا بیــم ان داشــتم کــه مبــادا ایــن چــاه‬ ‫غیرمجــاز بــه مســدود شــدن بینجامــد‪ ،‬امیــدوارم‬ ‫ســال اتــی بارندگــی مناســبی باشــد تــا نیــازی بــه‬ ‫اســتفاده از اب منابــع چــاه نباشــد‪.‬‬ ‫غــام رحمتــی اظهــار داشــت‪ :‬ســال ها بــرای ایجــاد‬ ‫بــاغ ‪ ۲‬هکتــاری ام تــاش کــرده ام‪ ،‬صحبــت از‬ ‫تــاش یکــی ‪ ۲‬ســال نیســت‪ ،‬ســرمایه گــذاری در‬ ‫بــاغ طوالنــی مــدت اســت‪ ،‬اگــر چــاه نبــود تمــام‬ ‫رشــته هــای چنــد ســاله بــا خشکســالی امســال پنبه‬ ‫مــی شــد و از بیــن مــی رفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــاورزی بــدون اب معنــا نــدارد‪،‬‬ ‫نبــود بــاران درامدهــای کشــاورزان و باغــداران را‬ ‫کاهــش داد‪ ،‬البتــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن‬ ‫کــم ابــی ســال بعــد هــم تــداوم دارد از ایــن رو‬ ‫خیلــی از کشــاورزان بــه فکــر حفــر چــاه افتاده انــد‬ ‫تــا در اوایــل بهــار و در اغــاز فصــل کشــت و کار بــا‬ ‫مشــکل روبــه رو نباشــند‪.‬‬ ‫درامد خوب مُقنّی ها از حفر چاه‬ ‫در هیاهــوی جــوالن کــم ابــی کــه نــان‬ ‫کشــاورزان اجــر شــده‪ ،‬ســر مُقنّی هــا گــرم و‬ ‫شــلوغ شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از افــراد کــه بــه صــورت دســتی چــاه حفــر‬ ‫مــی کنــد در ایــن بــاره گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫مراجعــه بــه مــا زیــاد شــده‪ ،‬تقاضــا بــرای حفرچــاه‬ ‫بســیار بوده اســت‪ ،‬اوایل بهار‪ ،‬کشــاورزان بیشــتر‬ ‫بــرای تامیــن اب مــزارع چــاه حفــر کردنــد امــا‬ ‫در اواخــر تابســتان کــه تنــش ابــی بیشــتر شــد‬ ‫باغــداران هــم بــه دســت و پــا افتادنــد تــا اب مــورد‬ ‫نیــاز را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫او کــه خواســت نامــش ذکــر نشــود اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بیشــتر درخواس ـت ها بــرای حفــر چــاه‬ ‫از شهرســتان شــیروان بــوده اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫در بجنــورد و اســفراین هــم ســفارش بســیار‬ ‫داشــتم‪ ،‬کشــاورزان یــا چــاه جدیــد حفــر مــی‬ ‫کننــد یــا چــاه خــود را الیروبــی و احیــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال بیــکاری‬ ‫نداشــته ام‪ ،‬مرتــب ســفارش مــی گیــرم و از دل‬ ‫زمیــن اب بیــرون مــی کشــم‪ ،‬امســال درامــد‬ ‫بســیار مناســبی داشــته ام‪ ،‬بــرای حفــر چــاه‬ ‫روزی یــک میلیــون و بعضــا یــک میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار دریافــت مــی کنــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باغــداران و کشــاورزان در مناطــق‬ ‫مختلــف بویــژه در حریــم رودخانــه اتــرک‬ ‫کــه احســاس مــی کننــد در عمــق کمتــری بــه‬ ‫اب می رســند‪ ،‬چــاه حفــر مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫چاه هایــی کــه حفــر مــی شــود بــرای اغــاز فصــل‬ ‫کشــت و کار در بهــار ســال اتــی اســت‪.‬‬ ‫ی افــزود‪ :‬چــاه هایــی کــه کشــاورزان‬ ‫ایــن مُقنّــ ‬ ‫حفــر مــی کننــد‪ ،‬عمدتــا دســتی اســت و عمــق‬ ‫زیــادی نــدارد البتــه در برخــی مناطــق که منابع اب‬ ‫افــت داشــته بایــد دل زمیــن را بیشــتر بشــکافی تــا‬ ‫بــه اب برســی‪.‬‬ ‫نگرانی از برداشت غیرمجاز اب چاه ها‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی مانــه و ســملقان هــم‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬کاهــش بارندگــی و تــداوم‬ ‫خشکســالی کشــاورزان را نگــران کــرده اســت در‬ ‫ایــن میــان کشــاورزان بــه اســتفاده از منابــع زیــر‬ ‫زمینــی روی اورده انــد کــه توصیــه مــا به خــودداری‬ ‫از برداشــت غیرمجــاز از ایــن منابــع اســت‪.‬‬ ‫هــادی قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬قریــب بــه‬ ‫اتفــاق دشــت های مانــه و ســملقان ممنوعــه و‬ ‫یــا ممنوعــه بحرانــی اســت و وضعیــت منابــع ابــی‬ ‫نامناســب اســت‪ ،‬حفــر چــاه هــای بیشــتر هــم‬ ‫می توانــد زخــم خشکســالی را عمیق تــر کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۶۵ :‬درصــد از اب مــورد نیــاز کشــاورزان‬ ‫این شهرســتان از منابع ســطحی تامین می شــود‬ ‫و کاهــش بارندگی هــا در ســال جــاری‪ ،‬تاثیــر‬ ‫مســتقیم در کشــت و کار داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خشکســالی ســبب شــد تــا کشــت دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا امســال بــه نصــف کاهــش یابــد‪ ،‬هــر‬ ‫ســال یکهــزار تــا یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از کشــتزارهای‬ ‫شهرســتان زیــر کشــت کلــزا مــی رفــت امــا امســال‬ ‫تنهــا در ‪ ۷۰۰‬هکتــار کشــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش تهدیــد ســرمایه گــذاری‬ ‫چنــد ســاله‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی هــم بــا‬ ‫اشــاره بــه اســیب هــای حفــر چــاه و برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از منابــع زیرزمینــی گفــت‪ :‬در تامیــن‬ ‫اب کشــاورزی‪،‬نگاه بایــد سیســتمی باشــد‪،‬‬ ‫در صــورت برداشــت بــی رویــه از منابــع اب‬ ‫زیــر زمینــی‪ ،‬دارایــی و ســرمایه ها بــه مخاطــره‬ ‫می افتــد و از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورز‬ ‫بــرای حفــظ اشــتغال و درامــد خــود ناچــار بــه‬ ‫حفــر چــاه اســت‪ ،‬نگرانــی بــرای از دســت رفتــن‬ ‫درامــد در بــاغ بیشــتر اســت زیــرا باغدار ســال ها‬ ‫بــرای بــاغ تــاش کــرده و ســرمایه گذاری‬ ‫طوالنــی مــدت انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نگرانــی کشــاورزان و باغــداران از‬ ‫تــدام خشکســالی در ســال اتــی گفت‪:‬بــرای ســال‬ ‫اتــی پیشــنهاد شــده در صــورت نیــاز ابرســانی بــه‬ ‫بــاغ هــا بــا تانکــر و بــه صــورت ســیار انجــام شــود‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون‬ ‫وضعیــت منابــع اب زیرزمینــی بســیار نامناســب‬ ‫اســت‪ ،‬رودخانــه و ســدها هــم اب ندارنــد‪ ،‬پاییــز‬ ‫امســال هــم بارندگــی موثــری رخ نــداده اســت‬ ‫اب قابــل اســتحصال در خراســان شــمالی‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۶۰‬میلیــون مترمکعــب اســت‬ ‫کــه البتــه در ســال هــای خشکســالی ایــن رقــم‬ ‫کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫امار از مُقنّی ها در دست نیست‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی هــم درایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬شــمار چــاه هــای غیرمجــاز کشــاورزی‬ ‫اســتان ســه هــزار و ‪ ۵۸۹‬حلقــه اســت کــه‬ ‫بیشــترین ان در بجنــورد بــا یکهــزار و ‪ ۱۷۸‬حلقــه‪،‬‬ ‫شــیروان بــا یــک هــزار و ‪ ۹‬حلقــه‪ ،‬اســفراین‪ ۷۴۴‬و‬ ‫مانــه وســملقان ‪ ۴۸۴‬حلقــه اســت‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون بــا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۸۱۶‬حلقــه چــاه کشــاورزی غیرمجــاز‬ ‫برخــورد شــده اســت و امســال انســداد ‪۷۰‬‬ ‫حلقــه چــاه غیرمجــاز در برنامــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪۱۱۳‬‬ ‫حلقــه چــاه کشــاورزی غیــر مجــاز شناســایی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تنهــا یــک شــرکت حفــاری در‬ ‫اســتان دارای پروانــه اســت کــه پنــج دســتگاه‬ ‫حفــاری ضربــه ای دارد و بقیــه دســتگاه هــای‬ ‫حفــاری کــه در حــال تــردد و حفــر چــاه هســتند‬ ‫دارای دفترچــه تــردد معتبــر هســتند‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه نبــود ضوابــط و مقــررات بــرای فعالیــت‬ ‫مُقنّی هــا از ایــن قشــر امــار در دســت نیســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد کــه ســاالنه بیــش از ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار انــواع محصــول زراعــی‪ ،‬باغــی‬ ‫و دامــی تولیــد مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫استقالل مالی زنان؛ چطور شخصیتی مستقل و قدرتمند داشته باشیم؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی اســت کــه شــاید به مــذاق جوامــع مردســاالر چنــدان‬ ‫خــوش نیایــد؛ جوامعــی کــه در ان‪ ،‬مــردان دوســت دارنــد زنــان از نظــر مالــی بــه انهــا‬ ‫وابســته باشــند‪ .‬از دالیــل ان بگذریــم‪ ،‬زیــرا قصــد نداریــم در ایــن مقالــه از تمایــل‬ ‫مــردان بــرای وابســتگی مالــی زنــان بــه انهــا صحبــت کنیــم‪ .‬انچــه در ایــن مطلــب‬ ‫مدنظــر ماســت اهمیــت اســتقالل مالــی زن و مراحــل رســیدن بــه ان اســت‪ .‬ادامــه‬ ‫شــماره ‪421‬‬ ‫اماده ایــد شــروع کنیــم؟ بیاییــد مختصــری دربــاره چالش هــای مالــی کــه پیــش روی زنــان‬ ‫قــرار دارد صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫زنان با چه چالش های مالی ای روبه رو هستند؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی اســت کــه همیشــه نادیــده گرفتــه شــده اســت‪ .‬سراســر‬ ‫تاریــخ پــر اســت از مردانــی کــه زنــان را همــواره تابــع خودشــان دانســته اند‪ .‬کار زنــان‬ ‫ی کــه مــردان کار‬ ‫شــامل مانــدن در خانــه‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬نظافــت و تربیــت فرزنــدان بــود؛ در حالـ ‬ ‫می کردنــد‪ ،‬خانــه می ســاختند یــا شــکار می رفتنــد‪ .‬البتــه تــا اینجــای موضــوع ایــرادی نــدارد‪،‬‬ ‫زیــرا خــود ِ زنــان هــم تمایــل زیــادی دارنــد کــه بــر خان ـه داری‪ ،‬تربیــت فرزنــد و نظایــر انهــا‬ ‫ج از خانــه نبــوده و‬ ‫تمرکــز کننــد‪ .‬مســلما اهمیــت ایــن مســئولیت ها هرگــز کمتــر از کار خــار ‬ ‫حتــی شــاید بتــوان گفــت مهم تــر هــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫اما مشکل کجاست؟‬ ‫مشــکل اینجاســت کــه خــواه خانـه دار باشــید یا شــاغل‪ ،‬هنــوز در قرن جدیــد با محصولی‬ ‫جانبــی از ایــن تفکــر ســنتی درگیــر هســتیم‪« :‬مردان انــد کــه پــول را مدیریــت می کننــد‪».‬‬ ‫نسل هاســت کــه بســیاری از زنــان بــرای تصمیم گیــری مالــی بــه پــدر‪ ،‬همســر و مــردان‬ ‫دیگــری در زندگی شــان (حتــی بــرادر و فرزنــد) تکیــه کرده انــد‪ .‬خوشــبختانه ایــن طرزفکــر‬ ‫کم کــم در حــال تغییــر اســت‪ .‬امــروزه بســیاری از زنــان می داننــد بایــد از نظــر مالی مســتقل‬ ‫باشــند؛ زیــرا بــدون ان‪ ،‬دســتیابی بــه ارزوهایشــان دشــوارتر اســت‪.‬‬ ‫برخی از چالش های مالی مهمی که مختص زنان است عبارت اند از‪:‬‬ ‫غالبــا دســتمزد زنــان در جایگاهــی شــغلی‪ ،‬کمتــر از مردانــی اســت کــه در همــان‬ ‫جایگاه انــد‪ .‬به جــز ایــن‪ ،‬زنــان مجبورنــد بــا پدیــده ای به نــام «ســقف شیشـه ای» مبــارزه‬ ‫کننــد؛ مانعــی نامرئــی امــا کامــا حقیقــی کــه بیــن زن و موفقیــت حرفــه ای او قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن مانــع همــان چیــزی اســت کــه بــرای بســیاری از فرصت هــا در راه پیشــرفت‬ ‫و ارتقــای شــغلی زنــان محدودیــت ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از زنــان بخــش بزرگــی از زندگی شــان را صــرف تربیــت فرزنــدان و رســیدگی‬ ‫بــه امــور خانــه می کننــد؛ بنابرایــن نســبت بــه مــردان زمــان کمتــری بــرای کار و کســب‬ ‫درامــد دارنــد‪ .‬برخــی از زنــان حتــی مســئولیت نگهــداری از ســالمندان خانــواده را هــم‬ ‫بــر عهــده دارنــد کــه ایــن هــم وقــت کافــی بــرای کار و درامــد انهــا باقــی نمی گــذارد‪.‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫اســتاندار گلســتان بر تســریع در تکمیل پروژه چاه اکتشــاف نفت هیرکان واقع در منطقه ســقرتپه شهرســتان‬ ‫گمیشــان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه ‪ ۱۴‬فروردیــن ســال جــاری در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۵۰‬هکتــار اغــاز شــد و بــر اســاس قراردادهــای‬ ‫منعقــده شــرکت پیمانــکار متعهــد اســت چاهــی بــه عمــق ســه هــزار متــر در منطقــه حفــر کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن ایــن پــروژه در مــدت ‪ ۹‬مــاه بــا مجمــوع اعتبــار ‪ ۱۵‬میلیــون یــورو و ‪ ۴۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان‪ ،‬حفــاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاکید استاندار‬ ‫گلستان بر تسریع‬ ‫در تکمیل پروژه‬ ‫چاه نفت هیرکان‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪422‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫مزایای توسعه گشت‬ ‫گلخانه ای‬ ‫پرسش و پاسخ خودرویی‬ ‫افزایــش ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد‪ ،‬درامــد و اشــتغال و نیــز بهــره وری‬ ‫منابــع ابــی در واحدهــای گلخانــه ای نســبت بــه شــیوه های‬ ‫کشــت ســنتی و زراعــی از مهمتریــن مزایــای توســعه کشـت های‬ ‫گلخانه ای اســت که مشــکالت کم ابی و خشکســالی در اقصی‬ ‫نقــاط کشــور و اســتان گلســتان از یــک ســو و تامیــن امنیــت‬ ‫غذایــی پایــدار از ســوی دیگــر ضــرورت تغییــر الگــوی کشــت از‬ ‫ســنتی بــه علمــی و در فضاهــای کنتــرل شــده ماننــد گلخانــه را دو‬ ‫چنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫بهترین تغییر‬ ‫الگوی کشت‬ ‫در گلستان‪،‬‬ ‫توسعه‬ ‫گلخانه ها است‬ ‫کاهــش منابــع ابــی در بیشــتر مناطــق کشــور از‬ ‫جملــه گلســتان‪ ،‬ضــرورت تغییــر الگــوی کشــت‬ ‫نظیــر توســعه کشــت محصــوالت گلخانــه ای را‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی دوچنــدان کــرده اســت‬ ‫کــه تحقــق ایــن راهبــرد اقتصــادی نیازمنــد نقشــه‬ ‫علمــی راه تولیــد و ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه توجــه بــه کشـت های‬ ‫گلخانــه ای و توســعه ان از بهتریــن شــیوه ها‬ ‫بــرای تغییــر الگــوی کشــت از ســنتی بــه علمــی‬ ‫در اســتان های خشــک و نیمــه خشــک بــا منابــع‬ ‫ابــی محــدود از جملــه گلســتان اســت زیــرا در‬ ‫ایــن شــیوه کشــت مزایــای قابــل توجهــی از جمله‬ ‫افزایــش تــا ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬درامــد‬ ‫و بهــره وری در مصــرف اب در واحــد ســطح رخ‬ ‫خواهــد داد کــه عــاوه بــر تامیــن امنیــت غذایــی‬ ‫پایــدار بــرای کشــور‪ ،‬منابــع ابــی محدود اســتان ها‬ ‫و ایــن اســتان شــمالی را می تــوان مدیریــت کــرد‪.‬‬ ‫افزایــش تــا ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد‪ ،‬اشــتغال و درامــد و‬ ‫مهمتــر از ان بهــره وری بــاالی منابــع ابــی بــه گفته‬ ‫کارشناســان اعــداد و ارقــام اندکــی نیســتند کــه‬ ‫بتــوان بــه ســادگی از کنــار ان گذشــت بلکــه بایــد‬ ‫بــا ترویــج ایــن شــیو ه نویــن زراعــت و حمایت های‬ ‫همــه جانبــه از فعــاالن و متقاضیــان ان در یــک‬ ‫برنامــه کوتــاه مــدت ســه تــا پنــج ســال و یــک‬ ‫برنامــه میــان مــدت تــا ‪ ۱۰‬ســال بــه راحتــی شــیوه‬ ‫کشــت های ســنتی را بــه علمــی یعنــی کشــت‬ ‫گلخانــه ای به عنــوان زیربنــای توســعه علمــی‬ ‫کشــاورزی کشــور و اســتان گلســتان تغییــر داد‪.‬‬ ‫تنــوع اقلیمــی گلســتان بــه ســبب شــرایط‬ ‫جغرافیایــی و طبیعــی ان‪ ،‬قابــل توجــه اســت‬ ‫به طــوری کــه نواحــی جنوبــی ان دارای اب و‬ ‫هــوای کوهســتانی‪ ،‬نواحــی مرکــزی و غربــی از‬ ‫اب و هــوای معتــدل مدیترانــه و نواحــی شــمالی‬ ‫و شــرقی از اب و هــوای نیمــه خشــک و خشــک‬ ‫برخــوردار اســت و همیــن اقلیــم متنــوع ســبب‬ ‫تولیــد افــزون بــر ‪ ۹۰‬محصــول زراعــی و باغــی‬ ‫درســال بــه وزن تقریبــی ‪ ۵.۵‬میلیــون تُــن‪ ،‬در‬ ‫ایــن اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد کارشناســان شــرایط‬ ‫اقلیمــی گلســتان و تعــداد روزهــای افتابــی‬ ‫ان کــه در مناطــق شــرقی اســتان بــه ‪۳۰۰‬‬ ‫روز در ســال می رســد‪ ،‬در کنــار اراضــی وســیع‬ ‫زراعــی و بهره منــدی از منابــع ابــی تــا حــدی‬ ‫قابــل قبــول‪ ،‬شــرایط مســاعدی بــرای توســعه‬ ‫کشـت های گلخانه ای در این اســتان شــمالی‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫در کنــار شــرایط اقلیمــی موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫و هــم مــرز بــودن بــا کشــورهای اســیای میانــه و‬ ‫روســیه از طریــق خشــکی و دریــا‪ ،‬بهره منــدی از‬ ‫خــط ریلــی بیــن المللــی و اتصــال بــه راه اهــن‬ ‫شــمال بــه جنــوب از دیگــر مزایای گلســتان اســت‬ ‫کــه فرصــت خوبــی بــرای صــادرات بخشــی از‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای اســتان را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫تهیه نقشه راه‬ ‫اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیت هــای خــدادادی‬ ‫و طبیعــی بــه تاکیــد کارشناســان تنهــا در ســایه‬ ‫تدویــن نقشــه راه و مدیریــت صحیــح بــه همــراه‬ ‫ترویــج کشــت های گلخانــه ای و توســعه ان و‬ ‫حمایــت همــه جانبــه از فعــاالن و متقاضیــان‬ ‫راه اندازی واحدهای گلخانه ای در گلســتان اســت‬ ‫تــا بتــوان ایــن اســتان را بــه یکــی از قطب هــای‬ ‫تولیــد محصــوالت گلخان ـه ای کشــور تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫نکتـه ای کــه اســتاندار گلســتان ‪ ۱۷‬ابــان امســال‬ ‫در دیــدار بــا متولیــان جهادکشــاورزی اســتان بــه‬ ‫ان اشــاره کــرد و گفــت کــه اســتفاده از روش هــای‬ ‫نویــن زراعــی ماننــد کشــت های گلخانــه ای‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای دانــش بنیــان‪ ،‬مدیریت‬ ‫منابــع اب و توســعه صنایــع تکمیلــی ســبب‬ ‫رشــد ارزش افــزوده و ارتقــای بهــره وری بخــش‬ ‫کشــاورزی شــده و بــه توســعه اســتان شــتاب‬ ‫خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی‪ ،‬پیش نیاز‬ ‫توسعه گلستان‬ ‫علــی محمــد زنگانــه‪ ،‬کشــاورزی را مزیــت اصلــی‬ ‫گلســتان برشــمرد و افزود‪ :‬کشــاورزی از محورهای‬ ‫مــورد تاکیــد دکتــر رییســی رییس جمهــوری دولت‬ ‫جهادی ســیزدهم برای توســعه این اســتان اســت‬ ‫کــه بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه متولیــان و‬ ‫بهره بــرداران ایــن بخــش قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫به گفته وی ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫پیش نیــاز توســعه گلســتان اســت و حمایــت از‬ ‫صنایــع غذایــی می توانــد ضمــن جلوگیــری از خــام‬ ‫فروشــی بــه ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد بــرای‬ ‫جوانــان و تولیــد ثــروت و افزایــش درامــد ســرانه‬ ‫بــرای ســاکنان اســتان منجــر شــود‪.‬‬ ‫توســعه گلخانــه هــا در دولــت جــدی دنبــال‬ ‫مــی شــود‬ ‫بــه گفتــه معــاون مدیریــت باغبانــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان از ســال ‪ ۹۶‬تاکنــون ‪۵۲۰‬‬ ‫هکتــار مجــوز احــداث گلخانــه در اســتان صــادر شــد‬ ‫کــه ایــن راهبــرد در دولــت ســیزدهم بــه صــورت‬ ‫جــدی دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫نویدرضــا فرهانــی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫مجوزهــای صــادر شــده بــرای راه انــدازی‬ ‫واحدهــای گلخانــه ای در گلســتان تاکنــون‬ ‫عملیــات اجرایــی ‪ ۲۸۰‬هکتــار ان اغــاز شــده که‬ ‫‪ ۱۱۰‬هکتــار ان در مرحلــه نهایــی ســاخت و یــا به‬ ‫بهره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای حمایــت از توســعه‬ ‫کشـت های گلخانـه ای تــا ‪ ۸۰‬درصــد هزینــه ســاخت‬ ‫را تســهیالت پرداخــت می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫کارمــزد ایــن تســهیالت کــه بــا تنفــس یک ســاله و‬ ‫بــاز پرداخــت پنــج ســاله اســت در مناطــق برخــوردار‬ ‫گلستان ‪ ۱۴.۵‬درصد و در مناطق غیربرخوردار ‪۱۲.۵‬‬ ‫درصــد می باشــد‪.‬‬ ‫فرهانــی اضافــه کــرد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر بالــغ بــر‬ ‫پنــج هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای احــداث‬ ‫گلخانــه در گلســتان پرداخــت شــده و بــرای تکمیــل‬ ‫واحدهــای گلخانـه ای کــه مجــوز ان صــادر شــده بــه‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت نیــاز اســت کــه بــه‬ ‫متقاضیــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا مجوزهــای صادر شــده و واحدهای‬ ‫گلخانــه درحــال ســاخت و بهره بــرداری‪ ،‬جایــگاه‬ ‫اســتان از رتبــه ‪ ۲۸‬در ســال ‪ ۹۶‬بــه چهــارم درســال‬ ‫جــاری و در بیــن اســتان های کشــور ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون ســاالنه هشــت میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬گلــدان انــواع گل و گیاهــان زینتــی و ‪۱۳‬‬ ‫هــزار تــن انــواع محصــوالت ســبزی‪ ،‬صیفــی‬ ‫و باغبانــی در واحدهــای گلخانــه ای گلســتان‬ ‫تولیــد و روانــه بــازار می شــود‪.‬‬ ‫مزایای توسعه گشت گلخانه ای‬ ‫فرهانــی‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد‪ ،‬درامــد و‬ ‫اشــتغال و نیــز بهــره وری منابــع ابــی در واحدهــای‬ ‫گلخان ـه ای نســبت بــه شــیوه های کشــت ســنتی و‬ ‫زراعــی را از مهمتریــن مزایــای توســعه کش ـت های‬ ‫گلخان ـه ای دانســت و اظهارداشــت‪ :‬مشــکالت کــم‬ ‫ابــی و خشکســالی در اقصــی نقــاط کشــور و اســتان‬ ‫گلســتان از یــک ســو و تامیــن امنیــت غذایــی پایــدار‬ ‫از ســوی دیگــر ضــرورت تغییــر الگــوی کشــت از‬ ‫ســنتی بــه علمــی و در فضاهــای کنتــرل شــده ماننــد‬ ‫گلخانــه را دو چنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تولیــد کنتــرل شــده و خــارج از فصــل‪ ،‬کنتــرل‬ ‫افــات و بیماری هــا‪ ،‬کاهــش مصــرف ســموم‬ ‫کشــاورزی و صــادرات بــه کشــورهای همجــوار‬ ‫باالخــص اســیای میانــه را از دیگــر مزایــای توســعه‬ ‫کش ـت های گلخانــه در گلســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫دولت و جهادکشــاورزی از این شــیوه کشــت عالوه‬ ‫بــر صــدور مجوزهــای الزم و تغییــر کاربــری محــل‬ ‫اســتقرار گلخانــه تــا ‪ ۸۰‬درصــد هزینــه راه انــدازی‬ ‫واحدهــای گلخانــ ه را تســهیالت پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان بــا ایــن حــال کمبــود ســرمایه گذار بــرای‬ ‫راه انــدازی واحدهــای گلخان ـه ای‪ ،‬نبــود تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه‪ ،‬برخــی محدودیت هــای منابــع‬ ‫ابــی و نوســانات بــازار و افزایــش قیمــت اقالم مورد‬ ‫نیــاز احــداث گلخانــه را از موانع پیش روی توســعه‬ ‫کشــت های گلخانــه ای در ایــن اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫فرهانی افزود‪ :‬از ســویی دیگر جهادکشــاورزی‬ ‫برخــی اقدامــات بــرای افزایــش بهــره وری تولیــد‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای ماننــد اجــرای طــرح‬ ‫تربیــت نیــروی ماهــر گلخانه هــا به منظــور‬ ‫فراگیــری عملــی اصــول فنــی و تربیــت مســوول‬ ‫فنــی ایــن واحدهــا‪ ،‬برگــزاری کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی جهــت ارتقــای دانــش فنــی ناظریــن‬ ‫و مســووالن فنــی و بهره بــرداران گلخانه هــا‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح تغذیــه محصــوالت گلخان ـه ای بــا‬ ‫مــواد زیســتی و بیولوژیــک باهــدف اشــنایی‬ ‫بهره بــرداران بــا فراینــد تولیــد محصــول ســالم‬ ‫در راســتای ســامت جامعــه و حفــظ محیــط‬ ‫زیســت را انجــام داده و می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬پایــش تولیــد محصــوالت‬ ‫گلخانــه ای در مناطــق مختلــف گلســتان‬ ‫(بررســی تاثیــر شــرایط اقلیمــی بــر ضریــب‬ ‫تولیــد محصــوالت گلخان ـه ای ) و طــرح کنتــرل‬ ‫تلفیقــی عوامــل خســارت زا بــر محصــوالت‬ ‫گلخانــه ای در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫فرهانــی همچنیــن اولویــت ایجــاد گلخانــ ه در‬ ‫گلســتان را راه انــدازی بخش هــای تولیــد ســبزی‬ ‫و صیفــی دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬برنامــه ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬رســاندن‬ ‫ســطح گلخانه هــا بــه هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫اســیای میانــه بــازار خوبــی بــرای محصــوالت‬ ‫گلخانــه ای اســت‬ ‫در همیــن پیونــد یکــی از فعــاالن حــوزه‬ ‫تولیــدات گلخانــه ای گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی اســتان و همســایگی ان‬ ‫با کشــورهای اســیای مرکزی و روســیه از طریق‬ ‫دریــای خــزر و فراهــم بــودن زیرســاخت های‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای و ریلــی گفــت کــه ایــن‬ ‫شــرایط امتیــازی بــزرگ بــرای صــادرات انــواع‬ ‫ســبزی و صیفی جــات بــا قیمــت مناســب و‬ ‫ارزاوری بــرای کشــور اســت‪.‬‬ ‫احمــد محمــودی نیــا افــزود‪ :‬کشــورهای اســیای‬ ‫میانــه و روســیه بــازار خوبــی بــرای محصــوالت‬ ‫گلخانــه ای گلســتان هســتند و در صورتــی‬ ‫کــه محصــوالت مــا بــا کیفیــت بــاال تولیــد و‬ ‫بســته بندی شــود‪ ،‬می توانیــم درامــد ارزی‬ ‫خوبــی عایــد کشــور نماییــم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬توســعه کشــت های گلخانــه ای را بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــر اقلیــم‪ ،‬کاهــش منابــع ابــی‬ ‫و خشکســالی ها بــرای گلســتان بســیار مفیــد‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــرای کاهــش هزینه هــای‬ ‫احــداث گلخانــه می تــوان تعــدادی شــهرک ‬ ‫گلخانــه ای در برخــی مناطــق اســتان بویــژه‬ ‫نواحــی شــرقی و نزدیــک بــه گمــرک و مــرز‬ ‫اینچــه بــرون ان بــا تامیــن منابــع ابــی (شــیرین‬ ‫ســازی اب هــای لــب شــور) ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از فعــاالن حــوزه گلخانــه گلســتان‬ ‫کــه در مراحــل نهایــی ســاخت گلخانــه خــود‬ ‫اســت نیــز گفــت‪ :‬ترویــج کشـت های گلخانـه ای‬ ‫بــا توجــه بــه مزایــای ان (افزایــش تولیــد‪،‬‬ ‫اشــتغال و درامــد) راهبــرد خوبــی اســت امــا‬ ‫بــرای رونــق بخشــی بــه ایــن نــوع کشــت ها‬ ‫بایــد حمایت هــای ویــژه ای ماننــد وام هایــی‬ ‫بــا کارمــزد پاییــن و یــا اقــام مصرفــی احــداث‬ ‫گلخانــه بــا قیمــت یارانــه ای از فعــاالن و‬ ‫متقاضیــان ایــن بخــش صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫مهــدی کیانــزاده افــزود‪ :‬افزایــش کارمــزد‬ ‫تســهیالت احــداث گلخانــه از ‪ ۹‬درصــد بــه ‪۱۴.۵‬‬ ‫درصــد و دریافــت ســود مشــارکت توســط بانک هــا‬ ‫باالســت و بهتــر اســت دولــت و جهادکشــاورزی‬ ‫نــرخ تســهیالت ایــن بخــش را تــک رقمــی‬ ‫و یــا بــدون ســود نماینــد تــا بــرای کشــاورز و‬ ‫ســرمایه گذار باتوجــه بــه افزایــش هزینه هــا و‬ ‫اقــام ســاخت گلخانــه مقــرون بــه صرفــه باشــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬متاســفانه قیمــت اقــام‬ ‫احــداث گلخانــه (اهــن گالوانیــزه و پالســتیک)‬ ‫هــر روز افزایــش می یابــد و اکنــون هــر کیلوگــرم‬ ‫اهــن گالوانیــزه بــه بــاالی ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال و‬ ‫هــر مترمربــع پالســتیک گلخانــه ای نیــز بــه‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال افزایــش یافتــه اســت ضمــن‬ ‫اینکــه افزایــش هزینــه اجــرا نیــز بــر مشــکالت‬ ‫ســرمایه گذاران افــزوده اســت‪.‬‬ ‫کیانــزاده تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش قیمت هــا احــداث‬ ‫گلخانــه ســبب شــد تــا اکنــون بنــده تصمیــم و طــرح‬ ‫اولیــه ســه هــزار مترمربعــی خــود را بــه هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترمربــع کاهــش دهــم و در صــورت موفقیــت‬ ‫طــرح دوبــاره اقــدام بــه توســعه ان نمایــم‪.‬‬ ‫براســاس داده هــای ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬هــم اکنــون ایــن اســتان در تولیــد‬ ‫‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل دانه هــای‬ ‫روغنــی کلــزا ‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلو‪ ،‬توتون‬ ‫و گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و‬ ‫خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر‬ ‫ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان‬ ‫پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و‬ ‫زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد کــه نشــان‬ ‫دهنــده نقــش و اهمیــت کشــاورزی منطقــه در‬ ‫توســعه و خودکفایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫تولیــدات حــوزه کشــاورزی در گلســتان حاصــل‬ ‫فعالیــت ‪ ۲۱۴‬هــزار خانــوار بهــره بــردار در ایــن‬ ‫بخــش معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال خالــص‬ ‫اســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫چرا دست ها برای مقابله باکرونا مهم هستند؟ شستشوی دست ها با اب و صابون یا استفاده از‬ ‫شوینده های الکلی ویروس هایی را که ممکن است در دست های شما خانه کرده باشند‪ ،‬از بین می برد‪.‬‬ ‫وســیله ســواری بنــده هــر یک هفته مقــداری اب رادیات کم‬ ‫میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغــن قاطــی شــده‪ .‬در ضمــن‬ ‫رادیاتــور را نــو خریــدم و در رادیــات‏را هــم نــو گرفتــم‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت از واشــر سرســیلندر باشــد؟داخل موتور نشــتی اب که‬ ‫بــا روغــن مخلــوط شــده نیســت‪ .‬لطفــا توضیــح بدهید؟!‬ ‫‏‪ -‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت بــه‬ ‫علــت نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای سیســتم‪،‬‬ ‫خرابــی درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک خوردگــی تنــه ‏ســیلندر و‬ ‫خرابــی واشــر سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای تشــخیص دقیــق علــت‬ ‫ایــن امــر بایــد بــه تعمیــرکار ماهــر مراجعــه کنیــد تــا سیســتم‪،‬‬ ‫تحــت فشــار قــرار گیــرد و‏دلیــل ان مشــخص شــود‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد مــی شــوند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلــی کــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه خریــداران‏نیســت‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫حــق انتخــاب روز را از مشــتری گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایــا ســمند‬ ‫ســورن‏‪ELX‬‏ تولیــد نمــی شــود؟!‬ ‫‏‪ -‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪ ،‬ســازمان های‬ ‫ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط زیســت هســتند کــه‬ ‫خودروســازان را ملــزم بــه تولیــد ایــن‏خودروهــا مــی کننــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه هنــوز ســوخت متناســب بــا ان در سراســر کشــور‬ ‫توزیــع نشــده اســت‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬علــت اینکــه پیشــرانه هــای مــدرن و پیشــرفته بــی صــدا و‬ ‫منظــم نســبت بــه انــواع قبلــی کار میکنند چیســت؟‏!‬ ‫‏‪ -‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن پروانــه خنــک‬ ‫کننــده رادیاتــور اســت کــه در خودروهــای قدیمــی‪ ،‬بــه موتــور‬ ‫متصــل بــود و بــا گاز دادن و‏افزایــش دور موتــور‪ ،‬ســرعت‬ ‫و صــدای ان هــم بیــش تــر مــی شــد‪ ،‬امــا علــت عمــده ایــن‬ ‫قضیــه‪ ،‬پیشــرفت هایــی اســت کــه در بخــش هــای مختلــف‬ ‫پیشــرانه‏خــودرو از جملــه سرســیلندر و میــل لنــگ صــورت‬ ‫گرفتــه و نتیجــه ان عــاوه بــر مصــرف کمتــر‪ ،‬قدرت و گشــتاور‬ ‫بیــش تــر و ســروصدای ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایــم بعــد از‬ ‫طــی مســافتی مشــخص بایــد تعویــض شــود؟‏!‬ ‫‏‪ -‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض دوره ای‬ ‫رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪ ،‬بنابرایــن نیــازی به این‬ ‫کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن قطعــات دچــار اســتهالک شــده و‬ ‫نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در پیشــرانه بــروز‬ ‫مــی کنــد و عالئمــی ظاهــر مــی‏شــود کــه تعمیــرکار نیــاز بــه‬ ‫تعویــض ان را تشــخیص خواهــد داد؛ از جملــه مشــکالتی‬ ‫در احتــراق ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪ ،‬افــت تــوان و‏امثالهــم‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه اســت کــه‬ ‫دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا زیــاد اســت‪ .‬مــدل‬ ‫وســیله بنــده ‪86‬‏اســت‪ ،‬االن مــی خواهــم بدانــم کــه ایــن‬ ‫دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در ضمــن بــرای فیلتــر هــوا و تنظیــم موتــور‬ ‫بــه نمایندگــی مراجعــه کــردم‪ ،‬گفتنــد‏مشــکلی نیســت‪ .‬؟!‬ ‫‏‪ -‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصــور اســت‪:‬‬ ‫ســیاه‪ ،‬ابی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از وجود بخار اب در‬ ‫گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی نشــانه ســوختن روغــن بــه‬ ‫همــراه بنزیــن اســت و نهایتــا دود ســیاه‪ ،‬نشــانه بیــش از حــد‬ ‫ســوختن بنزیــن ویــا بــه هــم خــوردن‏نســبت اختــاط هــوا و‬ ‫ســوخت اســت‪ .‬ایــن امــر ممکــن اســت بــه دلیل کثیــف بودن‬ ‫شــمع‪ ،‬کثیفــی فیلتــر (هــوای ناکافــی و در نتیجــه نســبت‬ ‫‏ســوخت زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر موتــور و تنظیــم نبــودن‬ ‫انژکتــور باشــد و خــارج از اینهــا دلیــل دیگــری نــدارد‏‪.‬‬ ‫فروشسرقفلی‬ ‫یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪-‬‬ ‫پاساژ داوری طبقه همکف‬ ‫به متراژ ‪ 18‬متر مربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با‬ ‫‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 29‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪422‬‬ ‫اجرای افزون‬ ‫بر ‪ ۲‬هزار برنامه‬ ‫هفتهبسیج‬ ‫در گلستان‬ ‫نگاه ویژه دولت‬ ‫به جهت گیری استفاده‬ ‫از ظرفیت های کشورهای‬ ‫همسایه‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬عابدی رئیــس ســازمان در جلســه ای کــه بــا‬ ‫مدیــران و صاحبنظــران دســتگاه های اجرایــی در خصــوص‬ ‫مســائل کالن اقتصــادی اســتان برگــزار شــد‪،‬به توجــه ویــژه‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه جهــت گیری اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫کشــورهای همســایه پرداخــت‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫گفــت‪:‬از ظرفیــت هــای کشــورهای همســایه بــه عنــوان یــک‬ ‫فرصــت و مزیــت ارزشــمند اســتفاده گــردد تــا بتوانیــم بــه‬ ‫رشــد و شــکوفایی اقتصــادی دســت یابیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪:‬خوشــبختانه در اســتان گلســتان‪،‬فرصتها و‬ ‫ظرفیتهــای بــی شــماری قــرار دارد کــه مــی توانــد اتفاقــات‬ ‫مثبتی را در اســتان با اســتفاده و مشــارکت از ظرفیت های‬ ‫کشــورهای همســایه صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫عابــدی خاطرنشــان کرد‪:‬بــا طــرز نگاهــی مثبت‪،‬می توانیــم‬ ‫بطــور مطلــوب و شایســته‪،‬اقدامات مناســبی را در راســتای‬ ‫توســعه اســتان از بعــد توســعه اقتصــادی اجرایــی نماییــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان افزود‪:‬بایــد بــا برنامه ریــزی منطقــی و‬ ‫ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در راســتای توســعه‬ ‫اســتان گلســتان‪،‬تالش خــود را بــرای توســعه اســتان‬ ‫بــکار بگیریم‪.‬رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان ادامــه داد‪:‬بــا مطالعــه و شناســایی و‬ ‫اســیب شناســی‪،‬گلوگاه ها را مشــخص نماییــم تــا بتوانیــم‬ ‫بخشــی را کــه در اســتان قابــل حــل اســت‪،‬حل و فصــل‬ ‫نماییــم و از نــگاه جزیــره ای خــارج شــویم و وارد ســرزمین‬ ‫تمــام دســتگاهی گردیم‪.‬عابــدی رئیــس ســازمان اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬موضوعات اصلــی را در کنــار هــم بــا چیدمانــی‬ ‫مرتب‪،‬ســازماندهی نماییــم تــا گره هــا را در اســتان حــل‬ ‫نماییــم و مســائل و موضوعاتــی کــه در ســطح ملــی قابــل‬ ‫حــل اســت‪،‬راهکارهای پیشــنهادی ارائــه نماییــم‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــا اشــاره بــه برگــزاری ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۶‬‬ ‫برنامــه در هفتــه بســیج از ‪ ۲۹‬ابــان الــی پنجــم اذر بــا شعار«بســیج‬ ‫پــاره تــن مــردم» در ایــن اســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬ســردار ســرتیپ دوم پاســدار‬ ‫ی ملک شــاهکوهی» در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه‬ ‫«عل ـ ‬ ‫بســیج اظهارداشــت‪ :‬برنامه ها در قالب ‪ ۱۱۲‬عنوان و ‪ ۹‬ســرفصل در‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬با پیگیری شــورای‬ ‫حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان و تــاش اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان ‪ ،‬ســند مالکیــت رودخانــه گــز وطنــا‬ ‫بــه مســاحت ‪ 34‬هکتــار صــادر شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــرای حفــظ حریــم و بســتر ایــن‬ ‫رودخانــه و جلوگیــری از رودخانــه خــواری ‪ ،‬ســه فقــره‬ ‫ســند مالکیــت ایــن رودخانــه در شهرســتان هــای بندرگــز ‪،‬‬ ‫ترکمــن و کردکــوی بــه نــام دولــت جمهوری اســامی ایران‬ ‫بــه نمایندگــی شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا بیــان ایــن کــه تثبیت‬ ‫حریــم و بســتر رودخانــه هــا بــرای جلوگیــری از ســاخت‬ ‫و ســازهای غیرمجــاز و کاســتن از خســارت هــای ســیل‬ ‫ضروریســت از مســئوالن اب منطقه ای اســتان خواست‪:‬‬ ‫بــرای ســنددار شــدن همــه رودخانــه هــای اســتان بــا اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــکاری کننــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬صــدور ســند تــاالب هــا ‪ ،‬جنگل ه ـا ‪،‬‬ ‫مراتــع و ســواحل اســتان نیــز در حــال انجــام اســت و‬ ‫تاکنــون یــک میلیــون و ‪ 254‬هــزار هکتار یعنی معــادل ‪99‬‬ ‫درصــد ایــن عرصــه هــا ‪ ،‬حدنــگاری و تثبیــت شــده اســت و‬ ‫کار یــک درصــد باقــی مانــده نیــز تــا پایــان ابــان مــاه امســال‬ ‫انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫یــک مــاه پیــش هــم ســند تاالب هــای بین المللــی االگل‬ ‫و المــا گل گنبــدکاووس بــه مســاحت ‪ 2‬هــزار هکتــار بــه‬ ‫نــام ســازمان جنــگل هــا و مراتــع کشــور صــادر شــد‪.‬‬ ‫توزیع هرگونه مرغ خارج‬ ‫از شبکه تخلف است‬ ‫پویش هرخانواده یک بسته‬ ‫پوشینه در گلستان ایجاد شد‬ ‫پیگیری مشکل ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫‪ ۲۴‬خانوار در روستای «لوه»‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار؛ علی محمــد زنگانــه در دوازدهمیــن‬ ‫جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان اظهــار داشــت‪ :‬تــاش داریــم‬ ‫کنتــرل قیمت هــا را بــا تشــدید نظــارت بــر بــازار‪ ،‬را انجــام دهیــم که‬ ‫در ایــن مســیر شــهروندان بایــد بــا مشــاهده هرگونه گران فروشــی‬ ‫و عرضــه خــارج از شــبکه ان را بــه مراجــع ذیربــط گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بهترین شکل نظارت‪ ،‬نظارت صنفی است‬ ‫و البتــه در شــرایط فعلــی بایــد از ظرفیــت نظارت هــای گروهــی‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری صنعــت معــدن و تجــارت‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬تعزیــرات‪ ،‬بســیج و‬ ‫قــرارگاه ‪ ۱۷‬ربیــع اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬فراینــد چهــار بخشــی بــرای کنتــرل قیمــت‬ ‫مــرغ ابــاغ شــده تــا مســیر اخــذ مجــوز دامپزشــکی تــا عرضــه در‬ ‫بــازار مــورد نظــارت دقیــق قــرار گیــرد و بــا متخلفینــی کــه هرگونــه‬ ‫توزیــع خــارج از شــبکه بــه مفهــوم تخلــف داشــته باشــند‪،‬‬ ‫برخوردهــای قانونــی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫کارگروه تنظیم بازار گلســتان در ســال گذشــته ‪ ۳۱‬جلســه با ‪۲۰۹‬‬ ‫مصوبــه داشــت کــه ‪ ۷۴‬درصــد مصوبات اجرایی شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بــا برنامه ریزی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه مانــع از توزیــع خــارج از شــبکه مــرغ شــویم و اگــر‬ ‫چنیــن توزیعــی مشــاهده یــا گــزارش شــود مصــداق بــارز جــرم اســت‪.‬‬ ‫در اســتانه هفتــه معلولیــن مدیــرکل بهزیســتی گلســتان از اغــاز‬ ‫پویــش پوشــینه توســط ایــن اداره کل خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫بهزیســتی گلســتان؛ دکتــر ســید مهــدی حســینی مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی گلســتان گفت‪ :‬در استانه هفته معلولین بهزیستی‬ ‫اســتان باهــدف کاهــش االم و فشــار اقتصــادی جامعــه تحــت‬ ‫پوشــش خــود اقــدام بــه ایجــاد پویــش پوشــینه بــا همکاری ســایر‬ ‫نهادهــا و خیریــن عزیــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استان گلستان تعداد قابل توجهی از ‪54‬هزار معلول‬ ‫تحــت پوشــش نیازمنــد بــه پوشینه(پوشــک بزرگســال) داریــم که تهیه‬ ‫ان هزینــه ســنگینی بــرای خانــواده ان عزیــزان ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬هرخانــواده بطــور متوســط‬ ‫ماهانــه مبلغــی حــدود ‪ 680‬هــزار تومــان هزینــه ایــن موضــوع کــرده‬ ‫کــه ایــن مبلــغ در ســال و در مجمــوع تعــداد معلولین نیازمند پوشــینه‬ ‫رقــم زیــادی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســینی ادامــه داد‪ :‬طبــق ایــن امــار در جامعــه تحــت پوشــش‬ ‫بهزیســتی گلســتان ‪ 51‬هــزار بســته پوشــینه مــورد نیــاز اســت و مــا از‬ ‫خیریــن عزیــز می خواهیــم تابــار دیگــر بــا همــت واالی خــود در ایــن‬ ‫خانــواده بــزرگ بهزیســتی را مــورد لطــف خــود قراردهنــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گالیکــش بــه بنیــاد مســکن و‬ ‫منابــع طبیعــی دو مــاه فرصت داد ‪ ،‬مشــکل تعــدادی از اهالی‬ ‫یکــی از روســتاهای گالیکــش را حــل کننــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سیدســعید جبــاری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تعــدادی از اهالــی روســتای لــوه شهرســتان گالیکــش‬ ‫بــا مراجعــه بــه دادســرای ایــن شهرســتان خواســتار ورود‬ ‫دادســتانی بــرای حــل مشــکل خــود شــدند ‪.‬‬ ‫جبــاری افــزود‪ 20 :‬ســال پیــش بــر اثــر ســیل در روســتای لــوه‬ ‫تعــدادی از خانــه هــای اهالــی اســیب دیــد و بــه ناچــار ‪24‬‬ ‫خانــوار از اهالــی روســتا از مســیر ســیل جابجــا و در زمینــی کــه‬ ‫منابــع طبیعــی و بنیــاد مســکن در همــان روســتا اختصــاص‬ ‫دادنــد ‪ ،‬مســتقر شــدند و خانــه ســاختند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از گذشــت نزدیــک بــه دو دهــه ایــن‬ ‫خانواده هــا بــا وجــود پیگیــری هــای زیــاد هنــوز نتوانســته انــد‬ ‫بــرای خانــه هــای جدیــد خــود ســند بگیرنــد ‪.‬‬ ‫دادســتان گالیکــش در بازدیــد از ایــن روســتا و در پــی‬ ‫درخواســت اهالــی ‪ ،‬بــه بنیــاد مســکن و منابــع طبیعــی ‪ 2‬مــاه‬ ‫فرصــت داد اســناد ایــن خانــه هــا را تعییــن تکلیــف و بــه مردم‬ ‫تحویــل دهنــد ‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۸۸۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم عطیــه اســانی کتولــی بــه شناســنامه ‪۱۲۴۵۵‬کــد ملی‪۲۲۶۸۹۴۲۱۸۱‬صــادره از علــی ابادفرزنــد نادعلــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۸‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪ ۹۱.۵۰‬متــر مربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه فانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۸۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم حســن حســین پــور بــه شناســنامه ‪ ۱۷‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۵۲۵۵۳۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد عطــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۴‬در شـش دانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪۱۳۱.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۲۰۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجت اللــه‬ ‫تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۱‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم مرضیــه عامــری بشماســنامه ‪ ۹۸۱۶‬وکدملــی ‪۲۱۲۲۷۵۴۱۶۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدعلی متقاضی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۳۳‬در شـش دانگ یک قطعه زمین کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۱۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع دراراضــی خــارج از مزرعــه محمــد صــادق باباصادقیــان در بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف ‪۹۲۴۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹ :‬حجــت اللــه تجــری‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۸۰‬هئیــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســید جمــال موســوی بــه شناســنامه ‪ ۲۴۰‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۳۵۵۹۷۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد سیدحســین متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۳۰۴‬در شـش دانگ‬ ‫‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۷.۳۰‬متــر مربــع ازپــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۰۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هفتــه بســیج انجــام خواهد شــد‪.‬‬ ‫ن کــرد‪ :‬از مجمــوع ایــن برنامه هــا‪ ۴۲ ،‬برنامــه شــاخص در‬ ‫وی بیــا ‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بســیج در ســال ‪ ۵۸‬بــه فرمــان حضــرت‬ ‫امــام خمینــی (ره) خــارج از فضــای جنــگ تحمیلــی و بــه منظــور‬ ‫کنتــرل و مبــارزه بــا نــا ارامی هایــی کــه در داخــل وجــود داشــت‪،‬‬ ‫تشــکیل شــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬برای نظم و امنیت بیشــتر کشور‬ ‫بعــد از بســیج کمیتــه و بعــد ان ســپاه شــکل گرفــت و کمتــر از‬ ‫یــک ســال بعــد از تشــکیل ایــن نهــاد مقــدس‪ ،‬بســیجیان وارد‬ ‫عرصــه جنــگ شــدند و بعــد از ان در عرصه هــای مختلــف تاکنون‬ ‫حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ج بــدون هیچگونــه چشمداشــت و توقعــی از‬ ‫وی افــزود‪ :‬بســی ‬ ‫ابتــدای تشــکیل تاکنــون همچنــان در کنــار مــردم و انقــاب بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬رزمایــش گروه هــای جهــادی از ســوی بســبج‬ ‫ســازندگی‪ ،‬ویــژه برنامــه تلویزیونــی بچه هــای افتــاب از ســوی‬ ‫معاونــت روابــط عمومــی و رزمایــش طرح شــهید ســلیمانی با تمرکز‬ ‫بــر واکسیناســیون از ســوی بســیج جامعــه پزشــکی شــاخص ترین‬ ‫برنامه هــای ‪ ۲‬روز اول هفتــه بســیج ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬در قالــب توزیــع ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫بســته معیشــتی و اجــرای نوزدهمیــن مرحلــه رزمایــش اســتانی‬ ‫کمــک مومنانــه بــرای نیازمندانــی کــه از کرونــا اســیب دیــدن توســط‬ ‫بســیج ســازندگی‪ ،‬از دیگــر برنامه هــای مهــم ایــن ایام ازادســازی ‪۵۲‬‬ ‫نفر از زندانیان معســر و غیرعمد مالی از ســوی بســیج حقوقدانان‬ ‫بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا ســخنرانی ســردار ســلیمانی فرمانــده‬ ‫بســیج مســتضعفین‪ ،‬مراســم کلنگ رنــی و اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫‪ ۵۰‬پــروژه ابرســانی‪ ،‬عمرانــی و محرومیت زدایــی‪ ،‬ادامــه اجــرای‬ ‫نوبــت ایثــار توســط بســیج کارگــری در کارخانــه هــا‪ ،‬اغــاز اجــرای‬ ‫طــرح جهــادی عمــران و روســتا توســط بســیج مهندســین عمــران بــه‬ ‫صــورت متمرکــز در روســتای االزمــن شهرســتان علی ابــاد و رزمایش‬ ‫اقتــدار بســیجیان و تجدیــد بیعــت بــا والیــت از طریــق معاونــت‬ ‫عملیــات ســپاه در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برگــزاری همایــش نغمــه ســرایان اهــل ســنت در‬ ‫کشــور بــرای اولیــن بــار توســط بســیج مداحــان گــرگان‪ ،‬مجموعــه‬ ‫جشــن های روز ملــی گــرگان‪ ،‬ویــژه برنامــه روز ملــی گــرگان بــه‬ ‫مناســبت بزرگداشــت شــهدای گــرگان در ســالن همایش هــای‬ ‫بیمارســتان پنج اذر گرگان و برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی‬ ‫بســیجیان بخــش دیگــری از برنامه هــای شــاخص اســت‪.‬‬ ‫علــی ملک شــاهکوهی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬سرکشــی از‬ ‫خانواده هــای شــهدا و جانبــازان‪ ،‬برگــزاری یادواره هــای شــهدا در‬ ‫کانون هــا و پایگاه هــای بســیج محــات بــا رعایت ضوابط بهداشــتی‪،‬‬ ‫فضاســازی و تبلیغــات محیــط و برپایــی نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫بســیج در کنــار برگــزاری مســابقات ورزشــی بومــی محلــی و فرهنگی‬ ‫و تجلیل از بســیجیان نمونه مختصری از اقدامات عمومی در نظر‬ ‫گرفتــه ایــن ایــام اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫نخستین رودخانه‬ ‫گلستان برای جلوگیری از‬ ‫رودخانه خواری؛ سنددار شد‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 13‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪13‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۶۸‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم طیبــه صفــرزاده بــه شناســنامه ‪ ۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۱۶۶۶۸۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمحســن‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۱۳۷۸‬در شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۰۴‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫جعفرابــاد در بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره‬ ‫فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۹۲۲۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۸/۲۹:‬‬ ‫حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۷۱‬هییــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم میــاد بادلــه بشناســنامه ‪ ۲۲۴۰۰۳۱۶۷۰‬کدملــی‪ ۲۲۴۰۰۳۱۶۷۰‬صــادره از کردکــوی فرزنــد محمــد‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۲۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪ ۱۴۸‬متــر مربــع از پالک‪۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــع محمــد صــادق‬ ‫باباصادقیــان بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیه‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکابــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لذابــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی ک نســبت بــه رای صــادره‬ ‫فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود رابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید طــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۱۷۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۹‬حجــت‬ ‫اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫برای مقابله با استرس کودکان در طول شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟‬ ‫بچــه هــا بــه شــیوه هــای کامــا متفاوتــی بــه چنیــن موقعیــت هــای اســترس زایــی واکنــش نشــان مــی دهنــد؛ ماننــد وابســتگی بیشــتر‪ ،‬گوشــه نشــینی و انــزوا‪ ،‬عصبانیــت‪،‬‬ ‫اضطــراب یــا حتــی شــب ادراری‪ .‬در مقابــل واکنــش هــای متفــاوت فرزنــد خــود یــک شــیوه حمایتــی در پیــش بگیریــد‪ .‬بــه نگرانــی هــای او گــوش کنیــد و بیــش از هــر زمــان‬ ‫دیگــری او را از عشــق و توجــه خــود برخــوردار کنیــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 0 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬کمینه ‪5‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 29‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪422‬‬ ‫طنز‬ ‫نقش رسانه در پیشبرد هدف های‬ ‫راهبردی و کمک به توسعه‬ ‫مخابرات‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه سراســر کشــور ‪ ،‬مخابــرات را ســرمایه مــردم دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬مهنــدس مجیــد ســلطانی در نشســت‬ ‫خبــری بــا اصحــاب رســانه در سراســر کشــور و بصــورت ویدئــو‬ ‫کنفرانســی حضــور یافــت ‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران در ابتــدای ایــن نشســت بــا‬ ‫اشــاره بــه نقــش رســانه در پیشــبرد هــدف هــای راهبــردی مخابــرات‬ ‫و کمــک بــه توســعه ان افــزود‪ :‬تــاش رســانه هــا بــر مــا پوشــیده‬ ‫نیســت و زحمــات رســانه هــا نقــش مهمــی در اگاهــی مــردم از‬ ‫اقدامــات موثــر و مفیــد مخابــرات داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت های‬ ‫مــادر مخابراتــی در تمــام دنیــا قدمــت و اهمیــت زیــادی دارنــد‬ ‫وســرمایه گذاری هــای کالن بــرای توســعه ان در سراســر دنیــا‬ ‫انجــام مــی شــودگفت ‪ :‬مخابــرات ســرمایه مــردم اســت و اگــر بــه‬ ‫ان توجــه نشــود ‪ ،‬ســرمایه مردمــی کــه طــی ‪ ۵۰‬ســال توســعه پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بــدون اســتفاده می شــود و ایــن بــه نفــع مــردم نیســت‬ ‫ودر واقــع کــم توجهــی بــه مخابــرات حــذف ســرمایه مــردم اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس مجیــد ســلطانی شــرکت مخابــرات را تنهــا شــرکتی‬ ‫دانســت کــه در ارائــه خدمــات گزینشــی عمــل نکــرده و در همه پهنه‬ ‫جغرافیایــی کشــور خدمــات رســانی مــی کنــد و حتــی بــا توجــه بــه‬ ‫ایــن کــه پهنــه جغرافیایی وســیع‪ ،‬بعضــی از مشــترکان را در دریافت‬ ‫خدمــات دچــار مشــکل مــی ســازد‪ ،‬امــا بــا شــاخص های مختلــف کــه‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت به طــور میانگیــن ‪ ۸۵‬درصــد رضایــت‬ ‫مشــتریان را در ارائــه خدمــات مخابراتــی کســب کــرده ایــم ‪.‬‬ ‫وی شــاخص کیفیــت شــبکه مخابــرات را از حــد اســتاندارد باالتــر‬ ‫برشــمرد و بــا تاکیــد بــر توســعه فیبرنــوری افــزود‪ :‬در حال حاضــر ‪۱۷۵‬‬ ‫هــزار کیلومتــر فیبــر نــوری در کشــور راه انــدازی کردیــم و ســرویس‬ ‫تانومــا نیــز ‪ ۱۸۰‬هــزار مشــترک دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه‬ ‫مخابــرات در ایجــاد اســایش و رفــاه مــردم گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در‬ ‫شــرکت مخابــرات الزامــی اســت امــا تــا زمانــی کــه ســاالنه حداقــل‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای ایــن کار صــرف نشــود‪ ،‬نمی تــوان جهــش‬ ‫قابــل توجــه ای را شــاهد باشــیم ‪.‬‬ ‫وی درادامــه ســخنان خــود در جمــع خبرنــگاران رســانه هــای کل‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کشــور کــه بصــورت ویدئــو کنفرانســی در ایــن نشســت حضــور‬ ‫داشــتند افــزود ‪:‬همگــی مــا در شــرکت مخابــرات خودمــان را خــادم‬ ‫مــردم مــی دانیــم و فرهنــگ مخابــرات بــر پایــه اصــل همیشــه حق با‬ ‫مشــتری اســت پایــه گــذاری شــده اســت ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری برادران سارق اماکن‬ ‫متبرکه در فاروج‏‬ ‫دستگیری کالهبردار ‪ 6‬میلیاردی‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫پلمپ ‪ 3‬واحد صنفی متخلف‬ ‫در «شیروان ‏»‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق ســابقه دار‬ ‫اماکــن متبرکــه بــا ‪ 2‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه بیــان داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع یــک فقــره ســرقت‏ظــروف مســجد یکــی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان فــاروج‪ ،‬موضــوع بصــورت ویــژه در دســتورکار مامــوران‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بخــش انتظامــی خبوشــان‏قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫بــا انجــام یکســری اقدامــات فنــی و پلیســی و رصــد ســارقان‬ ‫‏ســابقه دار‪ ،‬موفــق شــدند ‪ 2‬بــرادر کــه ســابقه ســرقت نیــز داشــتند‬ ‫را شناســایی و دســتگیر کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج همچنیــن خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان در بازجویــی هــای بعمــل امــده بــه ‪ 2‬فقــره انــواع‬ ‫‏ســرقت اماکــن متبرکــه و اماکــن خصوصــی در روســتاهای‬ ‫اطــراف اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربه در پایان ضمن هشــدار به مجرمان و متخلفان‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس در برخــورد بــا مجرمــان و متخلفــان بــدون‬ ‫‏اغمــاض برخــورد کــرده و اجــازه جــوالن بــه انــان را نخواهــد داد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری کالهبردار حرفــه ای با‬ ‫‪ 6‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری در بجنورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربازارکســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه فــردی بــا ترفنــد فــروش اپارتمــان و زمیــن از انهــا اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری کــرده‏اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضوع با جدیت در دســتور‬ ‫کار گاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن بررســی‬ ‫اظهــارات‏شــاکیان پرونــده‪ ،‬موفــق شــدند محــل اختفای متهم‬ ‫را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر و‏بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در تحقیقــات‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 2‬مــورد کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 6‬میلیــارد ریــال در‬ ‫‏بجنــورد اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از پلمــپ ســه واحــد‬ ‫صنفــی متخلــف در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربازارکســب وکار از پایــگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمد روهنــا» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‏اجتماعــی در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬مامــوران پلیــس امنیــت اقــدام بــه رصــد فضــای‬ ‫مجــازی محلــی نمودنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬پــس از شناســایی ســه‬ ‫واحــد صنفــی پوشــاک زنانــه کــه افــدام بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫مبتــذل در فضــای ‏مجــازی می کردند‪،‬بــا دســتور مقــام‬ ‫قضائــی پلمــپ شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان بــا اعــام تــداوم و تشــدید‬ ‫ایــن گونــه اقدامــات کنترلــی و نظارتــی پلیــس خواســت‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه‏تخلــف صنفــی‪ ،‬خصوصــا‬ ‫موضوعاتــی کــه در کانــال هــای بومــی مــورد هتــک حیثیــت‬ ‫جامعــه و مــردم می شــود را را ســریعا بــه مرکــز‏فوریت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۸۷۸‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســیدمرتضی حســینی بشناســنامه ‪۲۶۶۱۴‬کــد ملــی ‪۲۱۲۰۲۶۵۸۵۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۳‬‬ ‫در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۱۰.۶۰‬متــر مربــع ازپــاک‪ -۱۰۸‬اصلــی در اراضــی باکــر محلــه بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظور اطــاع عموم مراتــب در دونوبت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۰۹‬تاریــخ انتشــار نوبت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۹:‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۳۹‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم قربانعلــی رســولی رودبارکــی بشناســنامه ‪۷۰۵‬کــد ملی‪۵۳۰۹۶۳۵۵۰۵‬صــادره از ســمنان فرزنــد محمدمتقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۹۰‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۷۰‬متــر مربــع ازپــاک‪ -۱۰۸‬اصلــی در اراضــی باکــر محلــه بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪ ۹۲۳۴‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۹:‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیــات‏مســتقر‬ ‫در اداره ثبــت اســناد و امــاک شــیروان رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز در دو‏نشــریه اگهــی هــای ثبتــی (کثیــر االنتشــار و محلــی) بشــرح ذیــل اگهــی مــی گــردد‏‪.‬‬ ‫‪‎1‎‬‏‪-‬برابرکالســه‪99-72‬ورای شــماره ‪140060307114002219‬خانــم اعظــم معینــی فرزندقنبــر درششــدانگ یــک بــاب گلخان ـ ه بــه‏مســاحت ‪ 4508/50‬متــر مربــع قســمتی از پــاک شــماره یــک اصلــی مزرعــه ســه یــک اب واقــع دربخــش ‪۵‬قوچــان قطعــه ‪4‬شــیروان از محــل‬ ‫ی‪‎2‬‏‪-‬برابرکالســه‪ 1400-233‬و رای شــماره ‪140060307114002257‬خانم صغری برقبانی فرزند محمدعلی درششــدانگ یک باب منزل به‏مســاحت‪116/‬متر مربع قســمتی از پالک شــماره ‪137‬فرعی از‪1‬اصلی ســه یک ابواقع در خراســان شــمالی‬ ‫مالکیت‏مشــاعی خود متقاض ‪‎‬‬ ‫بخش‪5‬قوچــان ازمحــل مالکیــت‏حبیــب خاکشــو ‏ر بــه ایــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ مــی گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد‏بایــد از انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‏رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‏نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد‪ .‬در صورتی که اعتــراض در‬ ‫مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‏معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ‪.‬ضمنــا‏صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/08/12 :‬‏‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪400/08/29:‬‏‪ 1‬اکبراقبالــی‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شــیروان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۷۶‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم حســین بومــری بــه شناســنامه ‪ ۳۷۸‬کدملــی ‪ ۲۱۲۰۸۰۰۳۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد غــام متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۴۶۷‬در شـش دانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن ک در ان احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪۲۵۹‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع دراراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۹۱۸۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۹‬حجت الله تجری رئیس‬ ‫اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140060312012000712‬مورخــه ‪ 1400/06/27‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم علــی ازاد جهــان تیــغ فرزنــد یــادگار بــه شــماره شناســنامه ‪ 238‬کــد ملــی ‪ 3671997400‬صــادره زابــل در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 212.85‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی عطاخــان عطائــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9228 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/08/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪ 1400/08/29‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۸۰‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/7/۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۰۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم بایــرام بی بــی گــری فرزنــد رحیــم بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۰‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۴۴۸۱۰۰‬صــادره از اق قــا در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۴۰‬مترمربــع ‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۱‬اصلــی واقــع در قریــه اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز گردیده اســت ‪.‬لذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از‬ ‫اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۹۳۶۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬‬ ‫روز شــنبه‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز یکشــنبه ‪۱۴۰۰/۹/۱۴‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۵۲۶‬تاریــخ‪ ۱۴۰۰/۸/۵‬هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۹۹‬تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضــی اقــای قــول دردی میــرزا علــی فرزنــد انــه قلیــچ بــه شــماره شناســنامه‪ ۱۳۵۳۵‬کدملــی‪ ۴۹۷۹۱۷۵۶۱۹‬صــادره از اق قــا‬ ‫در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۴۱.۵۰‬متــر مربع‪،‬درقســمتی ازششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۳۶۶‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی قــول دردی میــرزا علــی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۹۳۶۷‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبت اول‪ :‬روز شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹‬تاریخ انتشــارنوبت دوم‪:‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۹/۱۴‬محمدفندرســکی رییس اداره ثبت اســناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۸۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم نورمحمــد بــورش بــه شناســنامه ‪ ۵۹‬کــد ملــی‪ ۴۹۷۹۶۷۸۸۰۷‬صــادره از اق قال فرزنــد ابراهیم متقاضی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۸۲‬درششــدانگ یک قطعه زمین‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۶۲‬متــر مربــع از پالک‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه فانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۱۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجت اللــه تجــری‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫مصرف تفننی پنیر!‬ ‫اقــا باالخــره مــا نفهمیدیــم تــو ایــن کشــورهای پیشــرفته و‬ ‫بــه اصطــاح متمــدن قانــون وجــود نــدارد؟! ایــن هــا صاحــب‬ ‫ندارنــد؟! بزرگتــر ندارنــد؟! در مملکــت شــان انجمــن نظــارت‬ ‫بــر حــق و حقــوق مصــرف کننــده وجــود نــدارد؟! انجمــن‬ ‫نظــارت بــر فعالیتهــای دانشــمندان ندارنــد؟!‬ ‫یعنــی هــر کــس صبــح زود تــر از خــواب بیــدار شــد و‬ ‫پشــت میکروســکوپ نشســت مــی شــود رئیــس و راجــع بــه‬ ‫هــر موضوعــی کــه دلــش خواســت تحقیقــات مــی کنــد‪...‬‬ ‫نقــدا ً هــم دوســتان بنــد کــرده انــد بــه پنیــر‪ ...‬بلــه پنیــر‪...‬‬ ‫چنــد وقــت قبــل پنیــر درســت کردنــد از شــیر االغ هــر کیلــو‬ ‫‪ 12‬میلیــون تومــان! یعنــی بنــده بایــد پرایــد اطلســی مــدل‬ ‫‪ ، 86‬بیمــه بدنــه کامــل‪ ،‬بــا رینــگ اســپرتم را بفروشــم تــا‬ ‫بتوانیــم نیــم کیلــو پنیــر بــا شــیر االغ بخــرم‪ .‬تــازه قبــل از‬ ‫متوقــف شــدن خــط تولیــد پرایــد! پارســال هــم یــک عــده از‬ ‫متخصصــان علــوم تغذیــه پنیــر تولیــد کردند با بــوی زیر بغل‬ ‫و پــای هنرمنــدان! ادم چندشــش مــی شــود از خوانــدن و‬ ‫انتشــار ایــن اخبــار‪ ...‬همیــن طــوری نیمــی از دانــش امــوزان‬ ‫مــا صبــح بهانــه مــی اوردنــد و بــدون صبحانــه راهــی کالس‬ ‫درس مــی شــوند بعــد انتظــار داریــم پنیــر بــا بــوی زیــر بغــل‬ ‫فــان هنــر پیشــه یــا هنرمنــد بخورنــد!‬ ‫اخیــرا ً هــم دانشــمندان محتــرم کاشــف بــه عمــل اورده‬ ‫انــد پنیــر اعتیــاد اور اســت! گل بــود بــه چمــن مصنوعــی‬ ‫هــم اراســته شــد‪ ...‬بــه گــزارش ایرنــا مطالعــه محققــان‬ ‫امریکایــی نشــان مــی دهــد کــه پنیــر بــه دلیــل وجــود‬ ‫پروتئینــی بــه نــام کازئیــن کــه در تمــام فــراورده هــای لبنــی‬ ‫یافــت مــی شــود اعتیــاداور اســت‪ .‬بــا انکــه میــزان کازئیــن‬ ‫در شــیر زیــاد نیســت‪ ،‬امــا بــرای ســاخت یــک کیلــو پنیــر‪،‬‬ ‫چیــزی بــه انــدازه بیســت کیلــو شــیر مصــرف مــی شــود و‬ ‫ایــن بــه معنــای غلظــت بــاالی کازئیــن در پنیــر اســت‪.‬‬ ‫روزنامــه لــس انجلــس تایمــز هــم دربــاره ایــن تحقیــق‬ ‫می نویســد‪ ،‬هنــوز مشــخص نیســت چــه میــزان از مصــرف‬ ‫پنیــر (و مــواد لبنــی بــه طــور کلــی) بــرای بــدن مفیــد اســت‬ ‫و از چــه حــد مصــرف ضــرر بــر فایــده پیشــی مــی گیــرد‬ ‫ولــی تحقیقــات نشــان داده کــه رژیــم هــای غذایــی بــا‬ ‫پروتئیــن خیلــی بــاال نــه تنهــا بــرای بــدن مفیــد نیســتند‬ ‫بلکــه در درازمــدت حتــی مــی تواننــد تاثیــرات مضــری در‬ ‫حــد مصــرف ســیگار داشــته باشــند‪ ( .‬ایرنــا)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد‪ .‬یعنــی قلیــان و ســیگار و تریــاک و‬ ‫ســایر مــواد خــاک بــر ســری و کثافتــی کــم بــود از االن بــه‬ ‫بعــد بایــد منتظــر جملــه «مادرجــان نخــور معتــاد میشــی»‬ ‫در ســر ســفره یــا میــز صبحانــه هــم باشــیم! انصــاف هــم‬ ‫خــوب چیــزی اســت‪ .‬ایــن پنیــر مــادر مــرده چهــار هــزار‬ ‫خاصیــت دارد ‪ ،‬حــاال یــه قاشــق چــای خــوری هــم کازئیــن‬ ‫داشــته باشــد بــه جایــی بــر نمــی خــورد‪ .‬ایــن همــه دادار دو‬ ‫دور و ســر و صــدا نــدارد‪ .‬همینطــوری بیــکاری در مملکــت‬ ‫بیــداد میکنــد‪ .‬اگــر بــا ایــن تحقیقــات و کشــفیات تاریــک‬ ‫اندیشــانه‪ ،‬ذائقــه مــردم نســبت بــه پینــر تغییــر کنــد و‬ ‫کارخانجــات پنیــر تعطیــل شــوند‪ ،‬شــما جــواب زن و بچــه‬ ‫کارگــران بیــکار شــده را مــی دهیــد؟!‬ ‫در ثانــی االن روی شیشــه ســوپر مارکــت هــا تــا دلتــان‬ ‫بخواهــد عبــارت هــای فریبنــده مثــل روغــن بــدون پالــم‪،‬‬ ‫مربــای بــدون شــکر‪ ،‬نوشــابه بــدون قنــد و روغــن زیتــون‬ ‫بــدون پومــس و ‪ ...‬دیــده مــی شــود‪ .‬دو روز دیگــر بــاز‬ ‫یــک عــده یــاد مــی گیرنــد پنیــر بــدون کازئیــن بفروشــند بــه‬ ‫خلــق اللــه و جیــب شــان را پــر کننــد‪ .‬علــی ای حــال ضمــن‬ ‫حمایــت تمــام قــد از دانشــمندان وطنــی کــه دنبــال ایــن‬ ‫جنگولــک بــازی هــا نیســتند از شــهروندان عزیــز تقاضــای‬ ‫شــود تــا اطــاع ثانــوی مصــرف پینــر را بــه صــورت تفننی در‬ ‫دســتور کار قــرار دهنــد تــا ببینیــم ایــن دانشــمندان غربــی‬ ‫کــی سرشــان بــه ســنگ مــی خــورد؟!‬ ‫قبل از مسافرت‬ ‫در زمستان حتما یک بار‬ ‫به طور ازمایشی هم که‬ ‫شده‪ ،‬چرخ های ماشین خود‬ ‫را چک کنید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪422‬‬ ‫موانع ارتباط اثربخش و موفق‬ ‫بیتا بصیری‬ ‫نگهداری از گیاهان‬ ‫اپارتمانی در زمستان‬ ‫نگهــداری از گل هــا در منــزل بســیار عالــی اســت و از نظــر‬ ‫جســمی و روحــی بــر روی بــدن شــما تاثیــرات مثبتــی‬ ‫می گــذارد‪ .‬کم کــم بــه فصــل ســرما و زمســتان نزدیــک‬ ‫می شــویم‪ ،‬اکثــر گیاهانــی کــه مــا در منــزل نگهــداری‬ ‫می کنیــم بومــی نواحــی گرمســیری و مرطــوب هســتند‪.‬‬ ‫به همین علــت بــا ســرد شــدن هــوا بــه ان هــا اســیب‬ ‫وارد می شــود‪ .‬شــما می توانیــد بــا رعایــت چنــد نکتــه‬ ‫ســاده گیاهــان خــود را شــاداب و ســرحال نگــه داریــد‪.‬‬ ‫در فصــل ســرما رشــد گیاهــان متوقــف می شــود گیاهــان‬ ‫خــزان کننــده برگ هــای خــود را از دســت می دهنــد‪.‬‬ ‫بعضــی گل هــا مثــل شــمعدانی و کاالنگوئــه در مقابــل‬ ‫ســرما مقــاوم هســتند امــا بایــد ان هــا را از جریانــات هــوای‬ ‫ســرد دور نگــه داشــت‪.‬‬ ‫گیاهانــی ماننــد حسن یوســف در هــوای ســرد خشــک‬ ‫می شــوند و بایــد بــه مــکان گرم تــر منتقــل شــوند‪.‬‬ ‫کاکتوس هــا بــه اب کمتــری نیــاز دارنــد اگــر در فضــای بــاز‬ ‫هســتند ان هــا را از بــارش بــاران محفــوظ بداریــد و اجــازه‬ ‫بدهیــد بیشــتر خشــک باشــند‪.‬‬ ‫ســاقه های گیاهانــی مثــل بــرگ بیــدی بنفــش یــا نخــل‬ ‫مــرداب (در فضــای بــاز) کامــا ًخشــک می شــوند امــا اگــر‬ ‫ریشـه ها ســالم بماننــد در بهــار دوبــاره زیبایــی خــود را بــه‬ ‫دســت خواهنــد اورد‪.‬‬ ‫مهم تریــن نکتــه ابیــاری گیاهــان چــون گیــاه در ایــن‬ ‫فصــل رشــد نمی کنــد پــس بــه اب کمتــری نیــاز دارد‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل ســرد بــودن هــوا و دیرتــر خشــک‬ ‫شــدن خــاک بایــد در ابیــاری دقــت بیشــتری کــرد‪ .‬ابیــاری‬ ‫بایــد به صــورت منظــم و بــا فاصله هــای بیشــتری انجــام‬ ‫شــود در زمســتان ابیــاری بــه نصــف کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫در زمســتان رطوبــت منــازل کمتــر می شــود گیاهــان بــه‬ ‫پنجــاه درصــد رطوبــت نیــاز دارنــد‪ ،‬درحالیکــه رطوبــت منازل‬ ‫در حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد اســت‪ .‬بهتر اســت دســتگاه بخور‬ ‫را در نزدیکــی گیاهانتــان بگذاریــد یــا می توانیــد اب بــه‬ ‫روی ان هــا اســپری کنیــد‪ ،‬مراقــب باشــید کــه در ایــن کار‬ ‫زیــاده روی نکنیــد‪ .‬همچنیــن اســپری اب بــرای کاکتــوس و‬ ‫ســاکولنت ها ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد کــه اب اســپری هــم دمــای محیــط باشــد‪.‬‬ ‫گیاهــان را از جریانــات هــوای ســرد محفــوظ بداریــد‪.‬‬ ‫گیــاه در دمــای زیــر ‪ ۵‬درجــه اســیب می بینــد‪ .‬ان هــا‬ ‫را از جلــوی در ورودی راه پله هــا و پنجره هــا دور‬ ‫نگهــداری و به جــای گرم تــر منتقــل کنیــد‪ .‬دمــای هــوای‬ ‫‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۵‬درجــه بهتریــن دمــا بــرای ان هــا می باشــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت گلــدان را از وســایل گرمایشــی ماننــد بخــاری و‬ ‫شــوفاژ و اســپلیت دور نگــه داریــد و در نقط ـه ای از منــزل‬ ‫کــه بیشــترین نــور خورشــید را دریافــت می کننــد بگذاریــد‬ ‫حداقــل ده متــر فاصلــه بیــن گلــدان و وســایل گرمایشــی‬ ‫بایــد وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دمــای منزلتــان را کمتــر کنیــد ســعی کنیــد بــا پوشــیدن‬ ‫لبــاس بیشــتر و پاییــن نگه داشــتن دمــا بــه گیاهــان خــود‬ ‫کمــک کنیــد‪ .‬هرچنــد وقــت یک بــار گیــاه را بچرخانیــد‬ ‫تــا قســمت های پشــتی گیــاه هــم در معــرض نــور‬ ‫خورشــید قــرار گیرنــد (بــه دلیــل کمبــود نــور)‪ ،‬مراقــب‬ ‫باشــید کــه شــاخه ها و برگ هــا بــه پنجــره نچســبد زیــرا‬ ‫ســرمای بیــرون باعــث ایجــاد یخ زدگــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در فصــا زمســتان از هــرس کــردن گیاهــان و تعویــض‬ ‫خــاک و گلــدان تــا اواخــر زمســتان بپرهیزیــد‪ ،‬همچنیــن از‬ ‫کوددهــی خــودداری کنیــد بــا ایــن کار بــه ان هــا اســتراحت‬ ‫داده تــا در فصــل رشــد کــه بهــار و تابســتان اســت رشــد‬ ‫مطلوب تــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــا شــروع فصــل ســرما بهتــر بــرای پیشــگیری‬ ‫بــه تمــام گیاهــان خــود قارچ کــش بزنیــد تــا از‬ ‫پوســیدگی های احتمالــی جلوگیــری کنیــد‪ .‬یــک‬ ‫مســئله دیگــر این کــه گیــاه را در جــای تاریــک نگــه‬ ‫نداریــد زیــرا در زمســتان هــم گیــاه بــه نــور نیــاز دارد‪.‬‬ ‫هــرگاه برگ هــای بعضــی از گیاهــان زرد شــد‬ ‫و ریــزش داشــتند بررســی کنیــم کــه دلیــل ایــن‬ ‫ریزش هــا بیمــاری نباشــد‪.‬‬ ‫گیــاه را از بــارش ســنگین بــرف و بــاران و طوفــان دور‬ ‫نگهداریــد‪ ،‬بــرای روزهــای خیلــی ســرد می توانیــد بــا یــک‬ ‫پالســتیک روی ان هــا را بپوشــانید تــا از یخ زدگــی در‬ ‫امــان بماننــد‪.‬‬ ‫درنهایــت گیاهانــی کــه در زمســتان دوره خــواب را‬ ‫به خوبــی گذرانــده باشــند در فصــل بهــار رشــد و زیبایــی‬ ‫بیشــتری خواهنــد داشــت از خشــک شــدن گیاهــان تــان‬ ‫ناامیــد نشــوید در صــورت ســالم بــودن ریشــه در بهــار‬ ‫دوبــاره رشــد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫سبز باشید‪.‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫در یادداشــت پیشــین‪ ،‬ارتبــاط اثــر بخــش را‬ ‫یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای موفقیــت و‬ ‫مباحــث مهــم رشــد فــردی‏برشــمردیم و گفتیــم‬ ‫ارتباطــی اثربخــش و موفــق اســت کــه در ان‬ ‫طــرف مقابــل پیــام شــما را بــا حداکثــر دقــت‬ ‫ممکــن‏دریافــت و درک نمایــد‪ .‬ولــی در ایــن‬ ‫بیــن دالیــل بســیاری بــرای اینکــه ارتباطشــما‬ ‫بــه شکســت منجــر شــود‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‏در اکثــر‬ ‫ارتباطــات ‪ ،‬ممکــن اســت پیــام دقیقــا ًبــه همان‬ ‫صــورت کــه منظــور فرســتنده بــوده‪ ،‬دریافــت‬ ‫نشــود‪ .‬بنابرایــن ایــن‏موضــوع مهــم اســت کــه‬ ‫فــرد برقــرار کننــده ی ارتبــاط‪ ،‬برای بررســی اینکه‬ ‫ایــا پیام هــا بــه وضــوح درک می شــوند یــا خیــر‪،‬‬ ‫‏بــه دنبــال بازخــورد از طــرف مقابــل باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــاید مهارت هایــی نظیــر گــوش دادن فعــال‪،‬‬ ‫ف ‪‎‬و انعــکاس نظــرات بــه طــرف‬ ‫گفتگــوی شــفا ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬کمــک کننــده باشــند‪،‬‏اما یک فــرد ماهر‬ ‫مقابـ ‪‎‬‬ ‫و اشــنا بــه اصــول ارتباطــات‪ ،‬نیازمنــد اگاهــی از‬ ‫موانــع برقــراری ارتبــاط موثر و چگونگی اجتناب‬ ‫یــا‏غلبــه بــر انهــا اســت‪ .‬موانــع زیــادی بــرای‬ ‫برقــراری ارتبــاط وجــود دارنــد کــه هرکــدام از‬ ‫این هــا ممکــن اســت در هــر مرحلــه‏از فراینــد‬ ‫برقــراری ارتبــاط اتفــاق بیفتنــد‪ .‬ایــن موانــع‬ ‫می تواننــد منجــر بــه تحریــف پیام تــان شــده‬ ‫و بنابرایــن بــا ایجــاد‏ســردرگمی و ســوءتفاهم‪،‬‬ ‫شــما را در معــرض خطــر از دســت دادن‬ ‫ســرمایه و زمــان قــرار دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ادامــه برخــی از ایــن موانــع را بــا هــم مــرور‬ ‫مــی کنیــم‏‪:‬‬ ‫مبهــم بــودن پیام‪:‬گاهــی در انتقــال‬ ‫‏‪ 1‬‏)‬ ‫پیــام‪ ،‬فــرد بــا بــه کاربــردن اصطالحــات نااشــنا‪،‬‬ ‫پیچیــده و یــا فنــی ســبب‏برداشـت های گوناگــون‬ ‫از معنــی ان پیاممی شــود و به جــای پرداختــن بــه‬ ‫اصــل مطلــب‪ ،‬حاشــیه پــردازی کــرده‏و مانــع از‬ ‫درک صحیــح مطلــب توســط گیرنــده می گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ورودبــه مباحثــی کــه حالــت «تابــو»‬ ‫‏‪ 2‬‏)‬ ‫دارنــد‪ :‬منظــور از کلمــه ی تابــو ان دســته از‬ ‫ســخنان‪ ،‬رفتارهــا یــا امــور ‏اجتماعــی اســت‬ ‫کــه بنــا بــر رســم‪ ،‬اییــن یــا مذهــب‪ ،‬ممنــوع و‬ ‫یــا قابــل نکوهــش محســوب می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫‏موضــوع یکــی از موانــع ارتبــاط اثربخــش و‬ ‫موثــر اســت کــه می توانــد در زمینه هــای‬ ‫مذهــب‪ ،‬سیاســت‪،‬‏معلولیت هــای فیزیکــی‬ ‫و ذهنــی‪ ،‬جنســیت‪ ،‬نژادپرســتی و یــا هــر‬ ‫عقیــده ای کــه ازنظــر یکــی از طرف هــای‬ ‫‏ارتبــاط گیرنــده غیرقابل قبــول شــمرده شــود؛‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ .‬هم چنیــن برخــی‬ ‫انســان ها از صحبــت در‏مــورد احساســات‬ ‫خــود گریــزان هســتند و ایــن موضــوع نیــز‬ ‫بــرای ان هــا حالــت نوعــی تابــو دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حواس پرتــی و بی عالقگــی بــه‬ ‫‏‪ 3‬‏)‬ ‫گیرنده ی پیام‪ :‬همان گونه که در یادداشــت‬ ‫پیشــین اشــاره شــد ارتبــاط‏غیرکالمــی نقــش‬ ‫مهمــی در انتقــال احساســات و عواطــف بــه‬ ‫فــرد مقابــل دارد کــه در صــورت عــدم توجــه‬ ‫و‏عالقــه یــا حــواس پرتــی‪ ،‬زبــان بــدن شــما‬ ‫ســرنخ هایی را بــه گیرنــده پیــام خواهــد داد‬ ‫کــه ایــن خــود می توانــد‏یکــی از موانــع ارتبــاط‬ ‫اثربخــش بــا مخاطــب باشــد‏‪.‬‬ ‫تفــاوت در ادراک و دیــدگاه افــراد‪:‬‬ ‫‏‪ 4‬‏)‬ ‫بســیاری از اوقــات وجــود دو نگــرش متفــاوت در‬ ‫خصــوص مســائل‪ ،‬از‏جملــه مســائلی اســت کــه‬ ‫مانــع بزرگــی اســت و افــراد نمی¬تواننــد بــه راحتــی‬ ‫در خصوص مســائل صحبت‏کنن ‪‎‬د‪‎.‬برای پیشــگیری‬ ‫از ایــن مانع‪،‬بایــد خودتــان را جــای شــخص بگذارید‬ ‫و بــا زاویــه دیــد او بــه مســئله نــگاه‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫معلولیت هــای جســمانی‪ ،‬ماننــد‬ ‫‏‪ 5‬‏)‬ ‫مشــکالت شــنوایی یــا گفتــاری‪ :‬موقــع صحبــت‬ ‫بــا شــخص دارای‏معلولیــت‪ ،‬بــا خــود او حــرف‬ ‫بزنیــد نــه بــا همــراه‪ ،‬پرســتار یــا والدینــش‪ .‬برای‬ ‫ایــن کــه هیــچ کــدام از مــا دوســت‏نداریــم‬ ‫کــه موقــع صحبــت‪ ،‬شــخص مقابلمــان بــه‬ ‫کســی دیگــر نــگاه کــرده و ســئواالتش را از وی‬ ‫بپرســد‪ .‬بــا‏اشــخاص ناشــنوا هــم مســتقیما ً‬ ‫حــرف بزنیــد و چنانچــه طــرف صحبــت شــما‬ ‫شــخصی اتیســتیک ( فــردی کــه‏دارای اختــال‬ ‫رشــدی اســت) بــود کــه موقــع صحبــت بــه‬ ‫چشــم هایتــان نــگاه نمی کــرد بــاز هــم رو بــه‬ ‫او باشــید‏و مخاطــب کالمتــان را خــود او قــرار‬ ‫دهی ‪‎‬د‪‎.‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هیچوقــت‬ ‫بــه عــدم توانایــی اشــخاص ‏توجــه نکنیــد‪.‬‬ ‫مطمئــن باشــید هــر کــس دارای توانایــی هایــی‬ ‫اســت کــه بایــد شــرایط بــروز ان فراهــم‏گــردد‪.‬‬ ‫خداونــد در انســانها ایــن توانایــی را قــرار داده‬ ‫که چنانچه شــخصی از عضوی‪ ،‬نقص داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬عضــو‏دیگــر قدرتمنــد تــر از اعضــای بدن‬ ‫اشــخاص ســالم عمــل مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫موانع فیزیکی ارتباطات غیرکالمی‪:‬‬ ‫‏‪ 6‬‏)‬ ‫در ارتباط هایــی کــه به صــورت رودررو نیســتند؛‬ ‫امــکان دیــدن ‏نشــانه های غیرکالمــی‪،‬‬ ‫عــدم‬ ‫ِ‬ ‫حرکت هــا و حالــت کلــی چهــره و بــدن افــراد‪،‬‬ ‫می توانــد از تاثیــر ارتبــاط بکاهــد‪ ،‬ماننــد‏مکالم ـه ی‬ ‫تلفنــی‪ ،‬ارســال و دریافــت پیام هــای الکترونیــک و‬ ‫ماننــد ان هــا‏‪.‬‬ ‫تفــاوت زبانــی و یا دشــواری ناشــی از‬ ‫‏‪ 7‬‏)‬ ‫عــدم درک لهجـه ی طــرف مقابل‪:‬گرچــه‪ ،‬حتــی‬ ‫زمانــی کــه ارتبــاط بــا‏یــک زبــان مشــترک ایجــاد‬ ‫می شــود‪ ،‬اصطالحــات و واژگان بــه کار رفتــه در‬ ‫یک پیام در صورتیکه توســط‏دریافت کننده ی‬ ‫پیــام بــه طورکامــل درک نشــوند‪ ،‬می تواننــد بــه‬ ‫عنــوان یــک مانــع عمــل کننــد‪.‬‏‬ ‫داشــتن توقعــات و پیــش داوری‪:‬‬ ‫‏‪ 8‬‏)‬ ‫انســان ها در اکثــر موقعیت هــا تمایــل دارنــد کــه‬ ‫بیش تــر از حرفــی کــه در‏واقعیــت زده می شــود‪،‬‬ ‫انچــه را کــه می پســندند بشــنوند و بــه همیــن‬ ‫دلیــل بــه نتیجه گیری هــای غلــط ‏می رســند‏‪.‬‬ ‫تفاوت هــای فرهنگــی‪ :‬ایــن موضوع یکی‬ ‫‏‪ 9‬‏)‬ ‫از مــوارد مهــم در موانــع ارتبــاط موثــر اســت‪ .‬هــزاران‬ ‫داســتان‏درمورد ســوء تفاهم های ناشــی از رفتارهای‬ ‫غیرکالمی بیــن افــراد از فرهنگ هــای متفــاوت وجــود‬ ‫دارد‪.‬بــه ‏عنــوان مثــال‪ ،‬ممکــن اســت در کشــوری‬ ‫اگــر بــا فاصلــه نیــم متــری از کســی بایســتید بــرای او‬ ‫بســیار نزدیــک باشــد و در‏کشــوری بســیار دور باشــد‪.‬‬ ‫هرچند شــاید مفید باشــد بدانیدعرب ها در مقایســه‬ ‫بــا امریکایی هــا نزدیک تــر بــه‏یکدیگــر می ایســتند‪،‬‬ ‫سوئیســی ها بیشــتر از ایتالیایی هــا وقــت شــناس‬ ‫هســتندو شــرقی ها بیشــتر از غربی هــا‏بــرای ســکوت‬ ‫ارزش قائلنــد‏‪.‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫ازدواج در سن کم؛ خوب یا بد؟‬ ‫ایــا ازدواج در ســن کــم خــوب اســت یــا بــد؟ نظرتــان چیســت؟‬ ‫ن کــم بــه خانــه بخــت رفــت‪،‬‬ ‫بعضی هــا معتقدنــد کــه بایــد در س ـ ‬ ‫امــا تعــداد کســانی کــه فکــر می کننــد ازدواج در ســنین پاییــن نتایــج‬ ‫خوبــی نــدارد هــم کــم نیســت‪ .‬در ایــن مقالــه می خواهیــم ازدواج‬ ‫در ســن پاییــن را تمــام و کمــال بررســی کنیــم‪ .‬بــا بررســی چنــد منبــع‬ ‫ســعی کرده ایــم کــه نــگاه درســتی بــه ایــن داســتان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــرای همیــن از شــما می خواهیــم بــا مــا همــراه باشــید و در اخــر‪،‬‬ ‫نظراتتــان را برایمــان بگوییــد‪ .‬در کنــار هــم بــه جمع بندی هــای بهتری‬ ‫می رســیم‪ .‬قبــول داریــد؟‬ ‫ازدواج در سن کم؛ موضوعی که باید به طور دقیق بررسی شود‬ ‫زندگــی هــر انســانی مســیر پیچیــده ای اســت کــه به ســادگی‬ ‫نمی تــوان دربــاره روزهــا و لحظه هایــش حکــم صــادر کــرد‪ .‬یعنــی‬ ‫نمی توانیــم بگوییــم ازدواج در ســن کــم حتمــا کار بــد یا خوبی اســت‪.‬‬ ‫هــر فــردی دنیایــی پــر رمــز و راز دارد کــه تحت تاثیر شــرایط مختلف و‬ ‫ویژگی هــای ذاتــی ان فــرد قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن زندگــی هــر انســان و ازدواجــش ســناریویی منحصربه فــرد‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا بررســی هایی کلــی می تــوان تــا حــدی بــه مزایــا‬ ‫و معایــب ازدواج در ســن کــم پــی بــرد‪ .‬در ایــن مقالــه هــم ابتــدا‬ ‫نگاهــی نقادانــه بــه ازدواج در ســن کــم می اندازیــم و بعــد مزایــای‬ ‫ان را می شــماریم‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬تمایــل بیشــتر افــراد بــه تشــکیل خانــواده‬ ‫در پایــان دهــه ســوم زندگی شــان اســت‪ .‬البتــه شــرایط‬ ‫مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی بــر ایــن تصمیــم تاثیرگذارنــد‪.‬‬ ‫ن روزهــا بســیاری از افــراد معتقدند کــه ازدواج‬ ‫در هــر حــال‪ ،‬ایـ ‬ ‫در ســنین پاییــن چیــزی شــبیه تلف کــردن عمــر در ســال های‬ ‫جوانــی اســت‪.‬‬ ‫ادم هــای امــروزی در بیشــتر شــهرها و کشــورها فکــر می کننــد کــه‬ ‫ســنین ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬ســالگی بــرای تجربه کــردن اســت‪ .‬انهــا می گوینــد‬ ‫ازدواج کــردن تصمیمــی اســت کــه نیــاز بــه ثبــات دارد و کســی کــه زود‬ ‫ازدواج می کنــد فرصــت تجربه کــردن و کشــف خــود و ایــن دنیــا را از‬ ‫دســت می دهــد‪.‬‬ ‫‪۳۰‬سالگی امروز همان ‪۲۰‬سالگی دیروز است؟‬ ‫شــاید جملــه بــاال برایتــان عجیــب باشــد‪ ،‬امــا بــار دیگــر بخوانیــدش‬ ‫و بیشــتر بــه ان دقــت کنیــد‪ .‬حــاال نظرتــان چیســت؟ قبــول داریــد‬ ‫کــه زندگی هــای امــروزی طــوری پیــش می رونــد کــه رشــد و اســتقالل‬ ‫افــراد در مقایســه بــا گذشــته در ســنین باالتــری رخ می دهنــد؟‬ ‫بــرای مثــال شــرایط فعلــی جوامــع طــوری اســت کــه خانم هــا ترجیح‬ ‫می دهنــد دیرتــر از گذشــته ها ازدواج کننــد‪ .‬ورود زن بــه جامعــه و‬ ‫کارکــردن باعــث می شــود کــه رشــد و توســعه فــردی زن هــا بیشــتر‬ ‫از گذشــته شــود‪.‬‬ ‫ازدواج کــردن بســیاری از مواقــع مانــع می شــود کــه رشــد فــردی‬ ‫خانم هــا اتفــاق بیفتــد‪ .‬بــرای همیــن هــم تعــداد دخترانــی که ترجیح‬ ‫می دهند ســال های بیشــتری مجرد باشــند‪ ،‬بیشــتر و بیشــتر از قبل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ازدواج کــردن در نیمــه دوم دهــه ســوم زندگــی (از ‪ ۲۵‬تــا ‪۳۰‬ســالگی)‬ ‫چگونه اســت؟‬ ‫بعضــی از مشــاوران و متخصصــان ازدواج و خانــواده بنــا بــه‬ ‫تجربه شــان می گوینــد ســنین ‪ ۲۵‬تــا ‪۳۰‬ســالگی بــرای ازدواج‬ ‫مناس ـب تر اســت‪ .‬انهــا معتقدنــد کــه در ایــن ســنین‪ ،‬افــراد به قــدر‬ ‫کافــی فرصــت تجربه کــردن داشــته اند و از نظــر مالــی و اجتماعــی‬ ‫تکلیفشــان مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن ســنین رابطه هــا و معاشــرت های ادم هــا هــم بــه‬ ‫بلوغــی نســبی رســیده اســت و دیگــر می داننــد کــه در همســر‬ ‫اینده شــان دنبــال چــه ویژگی هایــی باشــند‪ .‬به طــور میانگیــن‪،‬‬ ‫ادم هــا از ‪ ۲۵‬تــا ‪۳۰‬ســالگی فارغ التحصیــل و مشــغول کار‬ ‫می شــوند‪ .‬این هــا باعــث می شــود کــه مســیر و چشــم انداز‬ ‫زندگی شــان بــرای اینــده شــکل بگیــرد و بتواننــد بــا دیــدی بــاز‬ ‫همســر خــود را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫نظر بعضی مشاوران‬ ‫برخــی از مشــاوران پــا را از ایــن هــم فراتــر می گذارنــد و اعداد دقیقی‬ ‫مطــرح می کننــد‪ .‬بــرای نمونــه وینــا کالینــز (‪،)Weena Cullins‬‬ ‫مشــاور خانــواده و ازدواج‪ ،‬می گویــد کــه بهتریــن ســن بــرای ازدواج‬ ‫زنــان ‪۲۸‬ســالگی و بــرای مــردان ‪۳۲‬ســالگی اســت‪ .‬او بــا توجــه بــه‬ ‫مراجعانــش بــه ایــن نتیجــه رســیده و معتقــد اســت کــه مردهــا و‬ ‫زن هــا در ایــن ســنین بــه بلــوغ و امادگــی الزم برای ازدواج می رســند‪.‬‬ ‫شــما قبــول داریــد؟‬ ‫تــا اینجــا از ازدواج در ســنین باالتــر گفتیــم‪ .‬در ادامــه از ازدواج در‬ ‫ســن کــم و مزایایــی خواهیــم گفــت کــه برایــش مطــرح می شــوند‪.‬‬ ‫بـ ه هــر حــال هــر چیــزی ابعــاد مختلفــی دارد کــه در مطالعــه جــدی و‬ ‫دقیــق نمی تــوان انهــا را دس ـت کم گرفــت‪.‬‬ ‫ازدواج کردن در نیمه نخســت دهه ســوم زندگی (‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬ســالگی)‬ ‫چگونه است؟‬ ‫یکی از اصلی ترین مزایایی که طرف داران ازدواج در ســن پایین‬ ‫ن و مــرد در کنــار‬ ‫بــرای ان مطــرح می کننــد‪ ،‬بــه بلــوغ رســیدن ز ‬ ‫هــم اســت‪ .‬انهــا می گوینــد ازدواج در ســن پاییــن باعــث می شــود‬ ‫کــه دو نفــر در کنــار هــم دنیــا را کشــف و تجربــه کننــد‪ .‬زوج جــوان‬ ‫بــا هــم بــه درکــی از مفاهیمــی ماننــد رشــد‪ ،‬ازخودگذشــتگی و‬ ‫همراهــی می رســند‪.‬‬ ‫حــاال می خواهیــم فوایــد ازدواج در ســن پاییــن را بیشــتر و‬ ‫عمیق تر بررســی کنیم‪ .‬در ادامه مزایای بالقوه ازدواج در ســن‬ ‫کــم نــام بــرده می شــوند؛ دقــت کنید کــه گفتیم مزایــای بالقوه‪.‬‬ ‫منظــور چیســت؟ یعنــی تمــام ازدواج هــا در ســن پاییــن ایــن‬ ‫مزایــا را ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پیوستن به یکدیگر و پذیرش ساده تر است‬ ‫یکــی از مزایــای بالقــوه ازدواج در ســن پاییــن پذیــرش ســاده تر‬ ‫اســت‪ .‬یعنــی چــه؟ منظــور ایــن اســت کــه دو طــرف در حــال‬ ‫احســاس و درک کــردن نخســتین تجربه هــای خــود در رابطــه‬ ‫عاطفــی هســتند‪ .‬انهــا در زمینه هــای دیگــر زندگــی هــم چنــدان‬ ‫باتجربــه نیســتند و در کنــار یکدیگــر بســیاری از مفاهیــم و‬ ‫اتفاقــات را درک می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت زوج بــا مجموعـه ای از عقایـد ِ شــکل گرفته و الگوهای‬ ‫رفتــاری بــه هــم نمی رســند‪ ،‬بنابرایــن بــا ازمون وخطــا مســیری‬ ‫مشــترک پیدا می کنند که مناســب هر دو نفرشــان باشــد‪ .‬در ســنین‬ ‫باالتــر‪ ،‬پذیــرش دیگــری کمــی ســخت تر اســت‪ .‬فــردی کــه در ســنین‬ ‫باالتــر قصــد ازدواج دارد‪ ،‬عقایــد و خواســته هایی مشــخص دارد و‬ ‫یافتــن همــدم و همراهــی متناســب بــا انهــا کمــی دشــوار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬چالش های زیاد در سن کم درس های زیادی در پی دارند‬ ‫رابطــه دونفــره می توانــد درس هــای زیــادی بــه زوج هــا بدهــد‪ .‬تــا‬ ‫زمانــی کــه تنهــا هســتیم‪ ،‬ایرادهایمــان کمتــر مشــخص می شــوند‪،‬‬ ‫امــا زیســتن در کنــار فــردی دیگــر چالش هــای زیــادی دارد کــه باعــث‬ ‫رشــد و تجرب ـ ه بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بــرای مثــال درس هــای رابطــه ممکــن اســت درک عمیــق مفاهیمــی‬ ‫باشــد مانند‪:‬‬ ‫تعهد؛‬ ‫ایثار؛‬ ‫همراهی؛‬ ‫عشق‪.‬‬ ‫همــه از اینکــه کســی دوستشــان داشــته باشــد و او را عشــق‬ ‫زندگــی اش بدانــد کیــف می کننــد‪ .‬این طــور نیســت؟‬ ‫‪ .۳‬انتظــارات افــراد از هــم کمتــر اســت و توقــع اندکــی در رابطــه‬ ‫وجــود دارد‬ ‫در ســنین پاییــن‪ ،‬هــر دو نفــر می داننــد کــه از نظــر مالــی یــا ابعــاد‬ ‫ط هــم را درک‬ ‫دیگــر هنــوز جــای رشــد بســیاری دارنــد‪ .‬انهــا شــرای ِ‬ ‫می کننــد و در شــروع توقعاتشــان از هــم و از زندگــی زیــاد نیســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن مســالمت امیز و خوشــحال دنبــال بناکــردن زندگــی و‬ ‫پیش بــردن ان به ســمتی خوشــایند هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زوج هــا شکســت ها و موفقیت هــای بیشــتری را در کنــار هــم‬ ‫تجربــه می کننــد‬ ‫یکــی از فوایــد ازدواج در ســنین پاییــن از نظــر طرف داران این ســبک‬ ‫زندگــی‪ ،‬بزرگ شــدن بــا هــم اســت‪ .‬انهــا می گوینــد زوج هایــی کــه در‬ ‫ســن پاییــن بــه هــم می رســند در کنــار هــم شکســت می خورنــد و‬ ‫پیــروز می شــوند و رشــد می کننــد‪ .‬انهــا همیشــه بــه خاطــرات زندگــی‬ ‫هــم ســنجاق شــده اند‪ .‬البتــه ایــن می توانــد مزیتــی بالقــوه باشــد‪،‬‬ ‫چــون سنجاق شــدن گاهــی خوشــایند و گاهــی ناخوشــایند اســت‪.‬‬ ‫نظرتــان چیســت؟‬ ‫‪ .۵‬عشق وعاشقی در سن کم پرشورتر است‬ ‫ادم هــا هرچــه بزرگ تــر می شــوند‪ ،‬بیشــتر در جــاده منطــق‬ ‫حرکــت می کننــد‪ .‬البتــه ایــن مســئله همگانــی نیســت‪ ،‬ولــی‬ ‫بیشــتر مواقــع ادم هــا در ســنین شــروع جوانــی پرشــورتر عاشــق‬ ‫می شــوند‪ .‬شــور عشــق می توانــد خاطــرات و لحظه هــای بســیار‬ ‫شــیرینی را رقــم بزنــد‪ .‬بــرای همیــن در برشــماری مزیت هــای‬ ‫احتمالــی ازدواج در ســن پاییــن‪ ،‬عشق وعاشــقی پرشــور هــم‬ ‫مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫علمــای اهــل ســنت گلســتان مهمتریــن وظیفــه مــردم در شــرایط همه گیــری کرونــا را عمــل بــه توصی ـ ه‬ ‫مســووالن حــوزه بهداشــت و درمــان در تزریــق واکســن دانســتند و بــه واکسـن نزده ها توصیــه کردنــد بــرای‬ ‫افزایــش ایمنــی خــود‪ ،‬خانــواده و جامعــه در طــرح واکسیناســیون ایــن ویــروس شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫علمــای اهــل ســنت گلســتان بــا تاکیــد بــر اهمیــت واکسیناســیون در کاهــش رونــد ابتــا و مــرگ و‬ ‫میرهــای بیمــاران کرونایــی‪ ،‬از مــردم اســتان به ویــژه ســاکنان مناطــق روســتایی خواســتند هرچــه ســریعتر‬ ‫بــرای تزریــق ایــن واکســن اقــدام کننــد تــا ب ـه زودی رنــگ کرونایــی تمــام شــهرهای اســتان ابــی شــود‪.‬‬ ‫افراد ‪ ۱۲‬سال‬ ‫به باال واکسن‬ ‫کرونا بزنند‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان ‪1400‬‬ ‫دستگیری باند کالهبرداری « اد کن پول بگیر»‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری یــک بانــد ‪ 14‬نفــری کــه در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــا ترفنــد ادکــن پــول بگیــر اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان‬ ‫می نمودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فیــض الــه احمــدی اظهــار کرد‪ :‬طــی رصد و پایش شــبانه روزی فضای‬ ‫مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬کانالــی در تلگــرام و دیگــر شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مشــاهده شــد کــه گرداننــده ان بــا عناوینــی از جملــه « اد کــن « پــول‬ ‫بگیــر‪ ،‬هــوادارن مســتعضعفان‪ ،‬افــق کــوروش و ‪ ...‬اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می نمودنــد‪ ،‬از ایــن رو پیگیــری موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز‬ ‫کالهبرداری‬ ‫دو میلیارد ریالی‬ ‫با شگرد «مشاهده‬ ‫ابالغیه قضایی»‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان گلســتان از دســتگیری اعضای باندی ســه‬ ‫نفــره خبــر داد کــه از طریــق ارســال پیامــک بــا عنــوان «مشــاهده‬ ‫ابالغیــه قضایــی» و نصــب بدافــزار بیــش از دو میلیــارد ریــال از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫فتــا ســرهنگ ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در‬ ‫ایمنی در فضای سایب ‪‎‬ر !‪‎‬‬ ‫اشــنا کــردن جوانــان مخصوصــا دختــران بــه اســیبهای فضــای‬ ‫مجــازی و امــوزش راههــای صحیــح اســتفاده از ایــن فضــا توســط‬ ‫‏خانواده هــا بــه فرزنــدان می توانــد از بــروز مشــکالت بــرای جوانــان‬ ‫و خانواده هــا جلوگیــری نمایــد‪‎.‬‬ ‫از جملــه راهکارهایــی کــه بایــد بــرای ایمنــی از اســیب های فضای‬ ‫مجــازی در ســطح اســتان بــه مرحلــه اجــرا در اورد می تــوان‏بــه‬ ‫مــوارد ذیــل اشــاره داشــت‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬اموزش مهارتهای الزم به نسل جوان‬ ‫اشــناکردن جوانــان مخصوصــا دختــران بــه اســیبهای فضــای‬ ‫مجــازی و امــوزش راه هــای صحیــح اســتفاده از ایــن فضــا توســط‬ ‫‏خانواده هــا بــه فرزنــدان می توانــد از بــروز مشــکالت بــرای جوانــان‬ ‫و خانواده هــا جلوگیــری نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‏ خانواده هــا نبایــد بــه تکنولــوژی‬ ‫کــه ‏اشــنایی بــه ان ندارنــد را بــه راحتــی در دســترس جوانــان‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‏‬ ‫والدیــن اگــر بــه فکــر غــذای جســمی فرزنــدان خــود هســتند‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه فکــر غــذای روحــی فرزنــدان خــود نیــز باشــند و اجــازه ندهنــد‬ ‫‏هرکســی در فضــای مجــازی هــر غــذای مســمومی را وارد فکــر و‬ ‫اندیشــه جوانــان نمایــد‪.‬‏‬ ‫خانــواده هــا بایــد نســبت بــه حضــور فرزنــدان خــود در دنیــای‬ ‫مجــازی حساســیت بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬والدیــن میتواننــد بــا‬ ‫‏کســب اگاهــی از فضــای مجــازی‪ ،‬اســتفاده صحیــح از اینترنــت را‬ ‫بــه فرزنــدان خــود امــوزش دهنــد و جوانــان را بــا مقولــه اینترنــت‬ ‫‏و فضــای مجــازی بیشــتر و بهتــر اشــنا نماینــد‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫نهادهــای فرهنگــی بایــد اموزشــهای الزم را بــه والدیــن بدهنــد و‬ ‫‏فاصلــه انهــا را بــا نســل امــروز کمتــر کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -2‬همراهی خانواده با فرزندان‬ ‫کردنــد و پــس از انجــام اقدامــات پلیســی ضمــن‬ ‫شناســایی متهمــان در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫متوجــه شــدند افــراد قربانــی اطالعــات حســاب‬ ‫خــود را درون لینــک جعلــی پرداخــت بانکــی‬ ‫وارد می کننــد و درنتیجــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی شــان بــه دســت افــراد کالهبــردار افتــاده‬ ‫و ان هــا نیــز بــا داشــتن اطالعــات حســاب بانکــی‬ ‫شــهروندان اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حساب شــان می نمودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن افــراد‬ ‫کالهبــردار بــا ارســال لینک هــای جعلی(صفحــات‬ ‫فیشــینگ) جهــت دریافــت هدیــه اضافــه کــردن‬ ‫ممبــر بــرای کاربــران اقــدام بــه کپــی کارت هــای‬ ‫بانکــی می نمودنــد و از ایــن طریــق قصــد رســیدن‬ ‫بــه اعمــال مجرمانــه خــود را داشــتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬بــا بررســی هــا‬ ‫و تــاش کارشناســان پلیــس فتــا هویــت‬ ‫متهمــان مشــخص شــد و بــا اقدامــات صــورت‬ ‫گرفتــه محــل اختفــای انهــا در شهرســتان‬ ‫کهگیلویــه مــورد شناســایی قــرار گرفــت کــه در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه مجرمیــن ســایبری‬ ‫دســتگیر و جهت ســیر مراحل قانونی تحویل‬ ‫مراجــع قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از کاربــران فضــای مجــازی خواســت‪:‬‬ ‫کاربــران از عضویــت در گــروه هــای ناشــناس و‬ ‫همچنیــن بازکــردن لینک هــای ناشــناس یــا حتــی‬ ‫نصــب نــرم افــزار از منابــع غیرمعتبــر خــودداری کننــد چــرا کــه یکــی از شــگردهای‬ ‫کالهبــرداران ســایبری‪ ،‬راه انــدازی گروه هایــی درشــبکه های اجتماعــی و دعــوت‬ ‫از کاربــران بــرای افــزودن مخاطــب و جــذب فالــور اســت‪ ،‬ایــن گروه هــا کــه بــا‬ ‫عنــوان «اد بــزن‪ ،‬پــول بگیــر» نیــز شــناخته می شــوند ایــن طــور بــه کاربــران القــاء‬ ‫می شــود کــه در ازای دعــوت تعــداد مشــخصی کاربــر بــه گــروه‪ ،‬مبالغــی بــه‬ ‫حســاب انــان واریــز می شــود‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا در پایــان از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی‬ ‫گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا‬ ‫پیــام رســان های موبایلــی مراتــب را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری مالی با ترفند‬ ‫« جمع اوری کمک های‬ ‫نقدی به زلزله زدگان‬ ‫هرمزگان »‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از تله کالهبرداران‬ ‫بــا عنــوان « جمــع اوری کمــک هــای نقــدی بــا شــگرد‬ ‫یــاری رســاندن بــه مــردم زلزلــه زده هرمزگان در فضای‬ ‫مجــازی » خبــر داد و اظهــار داشــت ‪ :‬بیــش از ‪100‬‬ ‫کارگــروه ویــژه در پلیــس فتــا سراســر کشــور در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل شــده اســت‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از پایگاه اطالع‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ « رامیــن پاشــایی «معــاون‬ ‫اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا ‪ ،‬ضمــن همــدردی بــا‬ ‫هموطنــان اســیب دیــده در اســتان هرمــزگان در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر ‪ ،‬بــه هموطنــان توصیــه کــرد ‪ :‬بــه‬ ‫هیــچ عنــوان فریــب تبلیغــات دروغیــن افــراد ســود‬ ‫جــو بــا عنــوان « جمــع اوری کمــک هــای نقــدی بــا‬ ‫شــگرد یــاری رســاندن بــه مــردم زلزلــه زده هرمــزگان‬ ‫در فضــای مجــازی » را نخوریــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه در‬ ‫فضــای مجــازی مشــخص شــده اســت عــده ای افــراد‬ ‫کالهبــردار بــا هــدف « جمــع اوری کمــک هــای نقــدی‬ ‫بــه جهــت یــاری رســاندن بــه هموطنــان اســیب دیــده‬ ‫« بــا اعــام شــماره حســاب هــای مشــخص مترصــد‬ ‫کالهبــرداری از هموطنــان هســتند ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬هــر گونــه اقــدام کالهبــرداری و مجرمانه‬ ‫در ایــن حــوزه توســط کارشناســان پلیــس ســایبری‬ ‫مــورد رصــد قــرار مــی گیــرد و بــا مجرمــان برابــر قانــون‬ ‫برخــورد انتظامــی و قضایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ادوار گذشــته هــم‬ ‫شــاهد وقــوع اینگونــه جرایــم بــوده ایــم کــه افــراد‬ ‫کالهبــردار بــا جعــل عنــوان افــراد مشــهور بــه‬ ‫خصــوص چهــره هــای نامــی ورزشــکاران و بــا‬ ‫انتســاب خــود بــه نهادهــا و ســازمان هــای ذی‬ ‫ربــط بــا اعــام شــماره حســاب های شــخصی‬ ‫پــس از جمــع اوری کمک هــای نقــدی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری هــای مالــی و عــدم اختصــاص وجــوه‬ ‫دریافتــیبــهحســاباســیبدیــدگانمــینمودنــد‪.‬‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت شــهروندی مبنــی‬ ‫بــر برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی وی و وصــول گزارشــات‬ ‫متعــدد بــا موضــوع مشــابه‪ ،‬تحت عنــوان «ورود به لینک مشــاهده‬ ‫ابالغیــه قضایــی و ســامانه ثنــا»‪ ،‬موضــوع به صــورت ویژه در دســتور‬ ‫کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از تحقیقــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد‬ ‫افــرادی اقــدام بــه ارســال پیامــک بــا عنــوان»ورود بــه لینــک‬ ‫مشــاهده ابالغیــه قضایــی» بــرای تعــدادی از شــهروندان نمــوده‬ ‫کــه در ایــن روش از شــهروند خواســته می شــود بــرای مشــاهده‬ ‫ابالغیــه قضایــی مبلــغ ‪2000‬تومــان از طریــق درگاه بانکــی‬ ‫معرفی شــده واریــز نمایــد کــه نهایتــا ًمتهمیــن بــا ایــن شــگرد‬ ‫اطالعــات کارت بانکــی مالباختــگان را ســرقت می کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا گفــت‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬متهمیــن ایــن پرونــده کــه بانــدی ســه نفــره بودنــد‬ ‫شناســایی و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی‪ ،‬در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان کــرد‪ :‬در بررســی های به عمل امــده‬ ‫مشــخص گردیــد متهمیــن پــس از ارســال پیامــک بــرای بیــش از ‪450‬‬ ‫مشــترک تلفــن همــراه‪ ،‬از طریــق لینــک جعلــی ارســالی‪ ،‬اطالعــات‬ ‫حســاب بانکی ‪ 150‬شــهروند را اخذ و تاکنون حدود دو میلیارد ریال‬ ‫از حســاب شــهروندان کاله بــرداری نمــوده انــد و ســپس بــا مبالــغ‬ ‫ســرقتی‪ ،‬اقــدام بــه خریــد گوشــی تلفــن همــراه می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬متهمیــن ایــن پرونــده‪ ،‬کــه شــاکیانی از‬ ‫اســتان های دیگــر نیــز دارد‪ ،‬بــه جهــت تعییــن تکلـــیف قضایــی روانه‬ ‫دادســـرا گـــردیده و از ان طریــق طـــی قـــرار قضـایـــی مناســـب روانـــه‬ ‫نـدامتـــگاه مـرکـزی گـرگـان شدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در پایــان بــه کاربــران توصیــه‬ ‫کرد‪ :‬به هر تماس و پیامی از شــماره های ناشــناس و نشــانگاه های‬ ‫اینترنتــی نامعتبــر‪ ،‬اعتنــا نکــرده و در فضــای وب و بســتر ســایت های‬ ‫نامعتبــر نیــز اطالعــات حســاب بانکــی خــود را درج نکننــد‪.‬‬ ‫از اســیب های اینترنــت‪ ،‬تنهــا بــودن فرزنــدان در دنیــای مجــازی‬ ‫اســت‪ .‬خانواده هــا بایــد اگاه باشــند کــه فرزنــدان خــود را در‬ ‫فضــای‏مجــازی بــه تنهــای رهــا ننماینــد‪.‬‏‬ ‫همــان طــور کــه خانواده هــا حساســیت ویــژه ای در تنهــا نبــودن‬ ‫دختــر و پســر نوجــوان در محیــط بیــرون از خانه دارند دقیقا همان‬ ‫‏حساســیت را بایــد در فضــای مجــازی هم داشــته باشــند و نگذارند‬ ‫نوجوانــان خــود بــه تنهایــی وارد دنیــای مجــازی شــوند‏‪.‬‬ ‫رایانــه و یــا لب تــاب نبایــد در فضــای دنــج خانــه و دور از‬ ‫چشــم اعضــاء خانــواده باشــد بــرای عــدم برانگیختــن حساســیت‬ ‫نوجوانــان ‏در کنتــرل ایشــان‪ ،‬والدیــن می تواننــد رایانــه را در‬ ‫فضایــی بــاز و جلــوی چشــم اعضــاء خانــواده بگذارنــد و اســتفاده‬ ‫از سیســتم ‏رایانــه بایــد همگانــی باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬ایجاد فضای صمیمی در خانواده‬ ‫جمعــی صمیمــی کــه پــدر و مــادر اصلی تریــن پایه هــای ان را‬ ‫تشــکیل میدهنــد و اصلیتریــن عامــل نزدیکــی اعضــاء خانــواده بــه‬ ‫‏هــم‪ ،‬محبــت اســت‪.‬‏‬ ‫محبــت کیمیایــی اســت کــه والدیــن بایــد ان را مــدام بــه خانــواده‬ ‫تزریــق نماینــد کــه غفلــت از ایــن مســاله باعــث بــروز حوادثــی‬ ‫‏تلــخ میــان اعضــاء خانــواده شــده و کانــون صمیمــی خانــواده را از‬ ‫هــم خواهــد پاشــید‪.‬‏‬ ‫دنیــای مجــازی ســاده‪‎‬ترین فضــا بــرای ابــراز عشــق و محبت هــای‬ ‫جعلــی ســودجویان نســبت بــه نوجوانــان مخصوصا دختران‏هســت‬ ‫اگــر فرزنــدان در کانــون خانــواده مــورد محبــت قــرار نگیرنــد و طعــم‬ ‫شــیرین محبــت اصلــی را نچشــند‪ ،‬در مواجهــه بــا‏محبــت هــای‬ ‫جعلــی بیــرون از خانــواده تســلیم خواهنــد شــد و تــوان تشــخیص‬ ‫محبــت جعلــی از اصلــی را نخواهنــد داشــت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فرزندان‬ ‫عــدم درک صحیــح کــودک در صــورت انجــام خطــا و اشــتباه‪،‬‬ ‫ســرکوفت زدن بــه کــودک در صــورت انجــام خطــا‪ ،‬مطــرح‬ ‫کــردن ‏خطاهــای کــودکان در بیــن فامیــل و دوســتان کــودک‪،‬‬ ‫مقایســه های نابجــای کــودک بــا هــم ســن و ســاالن دوســت و‬ ‫فامیــل‪ ،‬احتــرام نگذاشــتن بــه شــخصیت کــودک در اجتمــاع در‬ ‫صــورت انجــام خطــا همــه و همــه باعــث ســلب اعتمــاد فرزنــدان‬ ‫از والدیــن‏میشــود و در صــورت بــروز خطــا و اشــتباهی از ســوی‬ ‫کــودکان‪ ،‬بــه والدیــن خــود اعتمــاد نمی کننــد و بهتریــن راه در‬ ‫امــان مانــدن از‏سرزنشــهای والدیــن را مخفــی نگهداشــتن و یــا‬ ‫حتــی دروغ گفتــن می داننــد‪ .‬‏‬ ‫بــه دالیــل مختلفــی نوجوانــان میتواننــد دچــار خطــا و اشــتباه در‬ ‫فضــای مجــازی شــوند فرزنــدان بایــد بــه پــدر و مــادر خــود اعتمــاد‬ ‫‏داشــته باشــند تــا در صــورت بــروز لغزشــی بــه اطــاع والدیــن‬ ‫برســانند تــا از اســیب هــای احتمالــی بعــدی جلوگیــری شــود‏‪.‬‬ ‫و امــا برخــی از راهکارهایــی کــه بــرای اســتفاده درســت از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی می تــوان انجــام داد‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬پرهیز از وبگردیهای بی هدف‬ ‫‏‪-2‬مطــرح نکــردن اســرار خانوادگــی و مشــکالت در فضــای‬ ‫مجــازی‬ ‫‏‪-3‬عدم انتشار اطالعات شخصی و خانوادگی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪422‬‬ ‫‪ 6‬حمله مهم باج افزار ها‬ ‫در سال ‪2021‬‬ ‫حمــات بــاج افــزار در ســال ‪ 2021‬بــه طــور نگــران کننــده ای‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬هیــچ صنعتــی از ایــن اقــدام مخــرب در‬ ‫امــان نیســت و هــر فایــل رایانــه ای در معــرض خطــر رمزگذاری‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد متخصصــان امنیــت؛ بــاج افــزار نوعــی نــرم افــزار‬ ‫مخــرب اســت کــه بــرای مســدود کــردن دسترســی بــه یــک‬ ‫سیســتم کامپیوتــری تــا زمانــی که مبلغی پرداخت شــود ایجاد‬ ‫مــی شــود ‪ -‬اساســا ًعمــل گــروگان نگــه داشــتن فایــل هــا یــا‬ ‫رایانــه مــی باشــد‪6 .‬حملــه بــزرگ کــه در ســال جــاری ‪2021‬رخ‬ ‫داده انــد بــه شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬کیا موتورز‬ ‫در مــاه فوریــه‪ ،‬کیــا موتــورز توســط ‪DoppelPaymer‬‬ ‫درخواســت شــد تــا ‪ 404‬بیــت کویــن را پرداخــت کنــد کــه‬ ‫معــادل تقریبــا ً ‪ 20‬میلیــون دالر امریــکا مــی باشــد ‪ .‬بــرای‬ ‫افزایــش فشــار بیشــتر بــرای پرداخــت بــاج‪ ،‬اگــر تقاضــای اولیــه‬ ‫در یــک بــازه زمانــی مشــخص پرداخت نشــود‪ ،‬باج بــه ‪ 600‬بیت‬ ‫کویــن افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫گــروه پشــت ایــن حملــه‪ ،‬کیــا موتــورز را تهدیــد کــرد کــه در‬ ‫صــورت عــدم تســویه پرداخــت‪ ،‬ظــرف دو تــا ســه هفتــه‬ ‫اطالعــات اســتخراج شــده را منتشــر خواهــد کــرد‪ .‬تاثیــر ایــن‬ ‫باج افــزار باعــث شــد کیــا موتــورز امریــکا دچــار اختــال ‪ IT‬و‬ ‫سیســتم تلفــن در سراســر کشــور شــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬ایسر‬ ‫ایســرکه یــک شــرکت متخصــص در ســخت افــزار و نــرم افــزار‬ ‫الکترونیکــی مــی باشــد در مــاه مــارس هــدف حملــه بــاج افــزار‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬ایــن غــول کامپیوتــری چندملیتی مــورد حمله باج‬ ‫افــزار ‪ REvil‬قــرار گرفــت کــه ‪ 50‬میلیــون دالر طلــب داشــت‪.‬‬ ‫تیــم پشــت ایــن حملــه اعــام کــرد کــه بــا موفقیــت اطالعــات‬ ‫ایســر را در ســایت خــود منتشــرکرده و حتــی تصاویــری از‬ ‫فایل هــای کــه ادعــای ســرقت ان شــده بــود را بــه عنــوان مدرک‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــته انــد‪.‬‬ ‫تصاویــر لــو رفتــه صفحــه گســترده ای را ارائــه مــی کنــد کــه‬ ‫در ان وضعیــت مالــی شــرکت را نشــان مــی دهــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫برخــی منابــع‪ ،‬ایــن اطالعــات شــامل موجودی هــای بانکــی و‬ ‫ارتباطــات بانکــی شــرکت بــود‬ ‫‪ .3‬اداره پلیس واشنگتن دی سی‬ ‫کارشناســان در ایــن فضــا مــی گوینــد کــه بدتریــن حملــه بــاج‬ ‫افــزار بــه یــک اداره پلیــس ایــاالت متحــده در مــاه مــی بــرای‬ ‫اداره پلیــس دی ســی اتفــاق افتــاد‪ .‬ایــن بخــش بــا یــک حملــه‬ ‫بــاج افــزار توســط یــک گــروه روســی زبــان بــه نــام ‪Babuk‬‬ ‫‪ Group‬مواجــه شــد‪ .‬هکرهــا فایــل هــای بســیار محرمانــه ایــن‬ ‫وزارتخانــه را قفــل کردنــد و بــرای جلوگیــری از افشــای اطالعــات‬ ‫‪ 4‬میلیــون دالر درخواســت کردنــد‪ .‬ایــن گــروه روســی اشــاره‬ ‫کــرد کــه انهــا ‪ 250‬گیگابایــت پرونــده از جمله اطالعــات مربوط‬ ‫بــه خبرچیــن هــا‪ ،‬باندهــا و تاریخچــه کارمنــدان ایــن بخــش را‬ ‫جمــع اوری کــرده انــد‪.‬‬ ‫هکرهــا همچنیــن اعــام کردنــد در ازای بازگردادندن اطالعات‬ ‫درخواســت بــاج ‪ 4‬میلیــون دالری را داشــته امــا ‪ 100000‬دالر‬ ‫مبلغــی بــود کــه وزارتخانــه حاضــر بــه پرداخــت ان بــود‪ ،‬و‬ ‫هکرهــا ان را بســیار ناچیــز مــی دیدنــد‪ .‬حتــی ماه هــا پــس از‬ ‫حملــه‪ ،‬ایــن وزارتخانــه هیــچ بیانیـه ای در مــورد اینکــه ایا انها با‬ ‫هکرهــا تســویه حســاب کرده انــد یــا خیــر منتشــر نکــرد‪.‬‬ ‫‪CNA Financial Corp-4‬‬ ‫‪ CNA Financial Corp‬یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای‬ ‫بیمــه در ایــاالت متحــده اســت‪ .‬در مــاه مــارس‪ ،‬این غول مالی‬ ‫حــدود ‪ 40‬میلیــون دالر بــرای بازپــس گیــری کنتــرل داده هــا و‬ ‫سیســتم خــود پرداخــت کــرد‪ .‬هکرهــا در ایــن ســناریوی خــاص‬ ‫از بدافــزاری بــه نــام « “‪ »Phoenix Locker‬اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار خــاص نوعــی بــاج افــزار بــه نــام « “‪ » ”Hades‬در‬ ‫نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس برخــی منابــع‪ ،‬ایــن بدافــزار اطالعــات بیــش از‬ ‫‪ 15000‬دســتگاه را در شــبکه ‪ CNA‬رمزگــذاری کــرده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بدافــزار همچنیــن شــبکه خصوصــی شــرکت را تحت تاثیــر قرار‬ ‫داد‪ ،‬بنابرایــن کارمندانــی کــه از راه دور کار مــی کردنــد نیــز تاثیر‬ ‫بدافــزار را احســاس کردنــد‪.‬‬ ‫‪ExaGrid -5‬‬ ‫‪ ExaGrid‬در زمینــه ارائــه فضــای ذخیره ســازی پشــتیبان برای‬ ‫کمــک بــه کســب و کارهــا پــس از یــک حادثــه بــاج افــزار اســت‪.‬‬ ‫در مــاه مــه‪ ،‬ایــن کســب و کار مــورد حملــه بــاج افــزار خــودش‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬گــروه بــاج افــزار ‪ Conti‬بــه شــبکه ‪ ExaGrid‬نفــوذ‬ ‫کــرده و اســناد و داده هــا را بــه ســرقت بــرده اســت‪Conti .‬‬ ‫توانســت ‪ 800‬گیگابایــت داده محرمانــه از جملــه ســوابق‬ ‫مشــتری‪ ،‬قراردادهــا و کدهــای منبــع را در اختیــار بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .6‬هفتمین شرکت بزرگ بیمه تجاری‬ ‫حملــه باج افــزار ‪ Colonial Pipeline‬به عنــوان‬ ‫پرمخاطب تریــن حملــه باج افــزار در ســال ‪ 2021‬شــناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن شــرکت مســئول رســاندن نزدیــک بــه ‪50‬‬ ‫درصــد از ســوخت ســاحل شــرقی ایــاالت متحــده بــود‪ .‬ایــن‬ ‫حادثــه بزرگتریــن حملــه بــاج افــزاری بــرای هــدف قــرار دادن‬ ‫یــک شــرکت نفتــی در تاریــخ ایــاالت متحــده بــود‪ .‬در مــاه مــه‪،‬‬ ‫گــروه ‪ DarkSide‬باج افــزاری را روی سیســتم کامپیوتــری‬ ‫شــرکت مســتقر کــرد کــه ‪ Pipeline‬نامیــده نــام داشــت‪ .‬نکتــه‬ ‫شــگفت انگیز در مــورد ایــن حادثــه ایــن اســت کــه هکرهــا بــه‬ ‫راحتــی بــه سیســتم دسترســی پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫مدتــی بعــد‪ ،‬مدیــر عامــل ‪ Colonial Pipeline‬فــاش کــرد‬ ‫کــه ایــن تجــارت از احــراز هویــت چنــد عاملــی اســتفاده نکــرده‬ ‫اســت کــه ســهولت هــک کــردن سیســتم را توضیــح مــی دهــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن حملــه بر سیســتم عامل شــرکت تاثیری نداشــت‪،‬‬ ‫امــا بــر سیســتم صورتحســاب ان تاثیــر گذاشــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫جوالن کرونا درخیابان پاسرو‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -422‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪ 14 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-422‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬ابان ‪20-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب بــه‬ ‫اســتان ســمنان و از شــرق به شهرســتان علی اباد و از غرب به شهرســتان‬ ‫کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی‬ ‫در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمان های‬ ‫تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از‬ ‫بافت هــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی ودر‪12‬کیلومتری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی ودر‪12‬کیلومتری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪،)۱۳۸۲‬‬ ‫جمعیــت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬از نظــر وضعیــت‬ ‫طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطوب‬ ‫اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان‬ ‫گــرگان اســت کــه بــا داشــتن رودخانـه ای زیبــا و جنــگل محیط مناســبی برای‬ ‫اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪.‬‬ ‫همینطــوردر امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد‬ ‫می گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که‬ ‫توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده‬ ‫در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت‬ ‫کــه در طــول ســال پذیــرای عــده کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪.‬‬ ‫فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و‬ ‫ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از نظــر تولیــد در‬ ‫بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫باغ گلبن ‪،‬روستایی از توابع بخش مرکزی استان گلستان است‪ .‬این روستا‬ ‫در دهستان استراباد جنوبی و در‪ 7‬کیلومتری جنوب غربی گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی و در‪ 7‬کیلومتری جنوب غربی گرگان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر‬ ‫جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب بــه روســتای زیــارت‬ ‫از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی‬ ‫کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات اســب دوانــی بــا‬ ‫مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای‬ ‫جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره‬ ‫وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجــود داردکــه بــه نقــل‬ ‫یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها زمانــی که روســها از مرزهای شــمالی‬ ‫وارد شــهر گــرگان شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبــا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول‬ ‫انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات‬ ‫دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان‬ ‫در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت‬ ‫گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت‬ ‫وهرکــس وارد ان می شــد بــه او می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور‬ ‫شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت می شــد توتــون بــود‬ ‫کــه اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای خشــک کــردن‬ ‫توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیر ساخت های موجوددر روستا‪ :‬کلیه زیر ساخت ها تامین گردیده است‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال قابلیــت‬ ‫جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫فاطمه داد محمدخانی‬ ‫گلستان و زیبایی هایش‬ ‫ســفری کنیم به نقاط مختلف اســتان سرســبز (گلســتان)‬ ‫و هــدف ان اشــنایی مخاطبــان بــه موقعیــت شهرســتانهای‬ ‫اســتان گلســتان ومعرفــی قدمــت هرشهرســتان‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫هــای اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اداب و رســوم‪ ،‬مراســم مختلــف‬ ‫منطقــه ماننــد عروســی و عــزا‪ ،‬اماکــن تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و مذهبــی و جاذبــه هــای طبیعــی و گردشــگری شــهرهای‬ ‫مختلــف شــمال‪.‬‬ ‫ســفر ایــن شــماره ‪ :‬شهرســتان بندرگــز اســتان گلســتان‬ ‫بندرگــز؛ شــهر فانــوس دریایــی و ســاحل ارام خــزر‬ ‫بندرگــز‪ ،‬دروازه ورودی بــه اســتان گلســتان اســت‪،‬‬ ‫شهرســتانی هــزار رنــگ؛ بــا ســاحلی زیبــا و جنگل هــای‬ ‫پوشــیده از درختــان هیرکانــی‪ ،‬مردمــی مهمان نــواز کــه‬ ‫میزبانــانشایســته ایبــرایمســافرانوگردشــگرانهســتند‪.‬‬ ‫شــهر بندرگــز در فاصلــه ‪ 44‬کیلومتــری غــرب گــرگان مرکــز‬ ‫اســتان گلســتان واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن شهرســتان بــا‬ ‫وجــود جاذبه هــای گردشــگری ماننــد دریــا‪ ،‬جنــگل و اماکــن‬ ‫تاریخــی مــی توانــد یکــی از مقاصــد ســفر گردشــگران و‬ ‫مســافران باشــد‪.‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬از دوران قاجــار و زمــان محمدشــاه بــا احــداث‬ ‫یــک انبــار بــزرگ کاال توســط روس هــا بــه عنــوان قطــب‬ ‫مهــم اقتصــادی تجــاری منطقــه اســتراباد شــد‪ .‬مدتــی بعــد‬ ‫در اوایــل حکومــت ناصرالدیــن شــاه ایــن شــهر بــا احــداث‬ ‫یــک اســکله چوبــی و شــعبه بانــک اســتقراضی از یکســو بــا‬ ‫گــرگان‪ ،‬دامغــان‪ ،‬شــاهرود‪ ،‬مازنــدران و تهــران و از ســوی‬ ‫دیگــر بــا باکــو و هشــترخان اســتارا خــان روســیه ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــرد‪.‬‬ ‫نفــوذ روس هــا در ایــن شــهر بــه قــدری بــود کــه حتــی در‬ ‫زبــان و فرهنــگ مــردم بندرگــز و گاهــی اثــار ان در زبان بومی‬ ‫منطقه دیده می شــود‪ .‬اما این شهرســتان عالوه بر ســابقه‬ ‫تاریخــی کــه مــی تــوان در گشــت و گــذار در شــهر بــه ســوابق‬ ‫و پیشــینه ان دســت یافــت‪ ،‬دارای مراکــز دیدنــی از جملــه‬ ‫اســکله توریســتی‪ ،‬ســاحل دریــا‪ ،‬چشــمه قلقلــی‪ ،‬توســکا‬ ‫چشــمه‪ ،‬چشــمه بلبــل‪ ،‬جنــگل باغــو‪ ،‬جنــگل وطنــا‪ ،‬خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬ســیکاپل‪ ،‬جرکلبــاد‪ ،‬امامــزاده حبیب اللــه و امامزاده‬ ‫ســفید چــال و غیــره اســت‪.‬این شهرســتان در زمینــه صنایـع ‬ ‫دســتی بندرگــز ماننــد گلیم بافــی‪ ،‬نمدمالــی و ســوزن دوزی‬ ‫نیــز حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد‪.‬‬ ‫بندرگــز در دو ســوی شــمال و جنــوب دارای جذابیــت هــای‬ ‫گردشــگری اســت‪ .‬در ضلــع شــمالی ایــن شهرســتان خلیــج‬ ‫گــرگان و شــبه جزیــره میانکالــه واقــع شــده‪ ،‬ایــن محــدوده‬ ‫عــاوه بــر ایــن کــه پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه اســت‪،‬‬ ‫یکــی از ذخیــره گاههــای مهــم زیســت کــره نیــز بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬هم چنیــن ایــن محــدوده محــل مناســبی بــرای‬ ‫فعالیت هــای تحقیقاتــی در زمینــه پرنــدگان و ابزیــان اســت‪.‬‬ ‫مجتمــع ســاحلی بندرگــز نیــز موقعیــت قابل توجهــی از نظر‬ ‫جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی دارد‪ .‬در ضلــع جنوبــی‬ ‫هــم در میــان جنــگل هــای پهــن بــرگ تفرجــگاه هایــی وجــود‬ ‫دارد کــه از جذابیــت هــای منحصربــه فــردی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫از جملــه ان هــا چشــمه قلقلــی اســت کــه در ‪ 20‬کیلومتری‬ ‫جنــوب شــهر بندرگــز و در عمــق جنــگل وطنــا واقــع شــده‬ ‫و دارای یــک راه ارتباطــی شوســه از گــز بــه رادکان اســت‬ ‫و توسکاچشــمه بــا ابــی زالل‪ ،‬خنــک و گــوارا‪ ،‬در محلــی بــا‬ ‫چشــم اندازهــای طبیعــی زیبــا و روســتاهای کوهســتانی بــا‬ ‫مردمانــی پرشــور و خون گــرم واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی شهرستان بندرگز‬ ‫ایــن شهرســتان بــه علــت پاییــن بــودن از ســطح دریــا فاقــد‬ ‫هــر گونــه بلنــدی بــوده و کامــا ًهمــوار و جلگــه ای اســت‪.‬‬ ‫مهم تریــن منابــع ابــی بــرای جــذب گردشــگران و مســافران‬ ‫در اســتان گلســتان‪ ،‬دریــای خــزر و ســواحل زیبــای ان بــا‬ ‫چشم اندازها و مناظر بسیار بدیع‪ ،‬دلنشین و دیدنی است‪.‬‬ ‫دریــای خــزر از ظرفیت هــا و قابلیت هــای بســیار زیــادی در‬ ‫زمینــه بهره برداری هــای گردشــگرانه برخــوردار اســت کــه‬ ‫در نــوع خــود شــاید کم نظیــر باشــد‪ .‬ســواحل و کرانه هــای‬ ‫دریــای خــزر در پیونــد بــا جلگــه سرســبز و کوه هــای بلنــد ســر‬ ‫بــه فلــک کشــیده البــرز از دیدنی تریــن و جالب تریــن نقــاط‬ ‫اســتان اســت‪ .‬ســاحل زیبــا و ارام بنــدر گــز در حاشــیه دریــای‬ ‫خــزر و در فاصلــه ‪ 3‬کیلومتــری شــمال جــاده تهــران ‪ -‬مشــهد‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬رودهای فصلــی متعــددی کــه از کــوه های‬ ‫البــرز سرچشــمه مــی گیرنــد در بندرگــز جریــان داشــته کــه در‬ ‫انتهــا بــه دریــای خــزر می ریزنــد‪ .‬از ایــن رودخانه هــا می تــوان‬ ‫بــه نوکنــده‪ ،‬جفاکنــده‪ ،‬گــز‪ ،‬ول افــرا و وطنــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫فانوس دریایی‬ ‫بندرگــز درگذشــته بــا نام هــای کنــاره یــا قصــه کنــاره بعنــوان‬ ‫ســاحل شــهر اســتراباد محســوب مــی شــد و هم اکنــون‬ ‫اثــار تاریخــی بــا قدمــت بیــش از ‪ 500‬ســاله مــی تــوان در‬ ‫ایــن منطقــه مشــاهده کرد‪.‬یکــی از اثــاری کــه تاریــخ شــهر‬ ‫را حکایــت می کنــد «فانــوس دریایــی» بــرج ماننــدی اســت‬ ‫کــه در زمــان قاجــار توســط روس هــا در ســاحل بنــا شــد کــه‬ ‫قدمــت ایــن اثــر نشــان از پویایــی شــهر در ان زمــان داشــته‬ ‫ی هایــی بــوده کــه بــرای‬ ‫اســت و در واقــع راهنمــای کشــت ‬ ‫صــادرات و واردات بــه خلیــج گــرگان می امدنــد و در ســواحل‬ ‫بندرگــز لنگــر می انداختنــد‪.‬‬ ‫امامزاده حبیب الله نوکنده‬ ‫ایــن امامــزاده در هشــت کیلومتــری غــرب بندرگــز در‬ ‫مجــاورت راه اهــن سراســری واقــع شــده اســت‪ .‬در مــورد‬ ‫شــجره امامــزاده حبیــب اللــه نوکنــده همــگان بــر ایــن باورنــد‬ ‫کــه وی از نــوادگان امــام موســی بــن جعفــر (ع) اســت‪.‬از‬ ‫تاریــخ تولــد و وفــات او اطــاع چندانــی در دســت نیســت‪.‬‬ ‫احــداث مقبــره ان حضــرت پــس از خــواب نمــا شــدن بــرای‬ ‫یکــی از زنــان متدینــه منطقــه و اظهــار ایــن کــه قبــرم در کنــار‬ ‫عصایــی اســت کــه ایــن عصــا اکنــون بــه صــورت یــک درخــت‬ ‫زیتــون در امــده اســت صــورت گرفتــه و قدمــت تاریخــی ان‬ ‫بــه ‪ 800‬ســال پیــش مــی رســد‪.‬‬ ‫پارک جنگلی باغو‬ ‫ایــن پــارک در ضلــع جنــوب شــرقی شهرســتان بندرگــز‬ ‫قــرار دارد و یکــی از مکان هــای جــذاب بــرای گردشــگران و‬ ‫مســافران اســت‪.‬‬ ‫جنگل جهان مورا‬ ‫جنــگل هــای «جهــان مــورا» از دیگــر جاذبه هــای طبیعــی‬ ‫بندرگــز محســوب می شــود‪ .‬ایــن عرصه هــای جنگلــی از‬ ‫بی نظیرتریــن قابلیت هــای طبیعــی کشــور اســت کــه در‬ ‫قســمت جنوبی شهرســتان در دامنه شــمالی البرز قرار دارد‪.‬‬ ‫تنــوع زیــاد گونه هــای درختــی و بوته هــای گیاهــی همــراه‬ ‫بــا پیچــک‪ ،‬ویژگــی دوگانــه باتالقــی و جنگلــی از مهم تریــن‬ ‫ویژگی هــای مناطــق جنگلــی ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫سه شنبه بازار‬ ‫بــازار هفتگــی در روزهــای ســه شــنبه هــر هفتــه در بندرگــز‬ ‫برپاســت‪ .‬در ایــن بــازار کــه در مــکان خاصــی برپــا می شــود‬ ‫افــراد شــهر و روســتا جهــت عرضــه یــا تهیــه کاال مــورد نیــاز‬ ‫جمــع می شــوند ‪.‬‬ ‫اسکله و بازارچه ساحلی‬ ‫ســاحل زیبــا و ارام بندرگــز از ســال ‪ 1387‬بعنــوان منطقــه‬ ‫نمونــه گردشــگری معرفــی شــد‪ .‬از اب هــاى نزدیــک ســواحل‬ ‫مى توان براى شنا‪ ،‬قایقرانى و اسکى روى اب استفاده کرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن دوســتداران ورزش هــاى ابــى مى تواننــد در ایــن‬ ‫منطقــه عــاوه بــر اســتفاده ازهــواى مطبــوع بهــارى و افتــاب‬ ‫بــه ورزش هــاى ابــى مــورد عالقــه خــود در فصــول بهــار و‬ ‫تابســتان بپردازنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از اواســط بهــار تــا اوایــل پاییــز و قبــل از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا بازارچـه ای در غرفــه هــای متعــدد بــا اجناســی‬ ‫رنگارنــگ در ســاحل وجــود دارد کــه مــی توانــد میزبــان‬ ‫عالقه منــدان باشــد‪ .‬عــاوه برایــن فروشــگاه‪ ،‬االچیــق‪ ،‬پــارک‬ ‫کــودک‪ ،‬امکانــات تفریحــی و اقامتــی و رفاهی مناســبی برای‬ ‫اســتراحت و اســتفاده بازدیــد کننــدگان دارد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های« روزنامه بازار کسب و کار »‬ ‫تماس‪01732688214 :‬‬ ‫واتساپ‪09390081903:‬‬ ‫ساعت تماس ومراجعه حضوری شنبه تا ‪5‬شنبه ساعت‪8‬صبح الی‪14‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!