روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 421 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 421

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 421

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 421

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهارشنبه‪ 26 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /17 -‬نوامبر‪ /11 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪421‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هیچ عذری‬ ‫پذیرفته نیست‬ ‫ضرورت نگاه ویژه به‬ ‫ثبت و نشر کتابهای حوزه‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪5‬‬ ‫منازل«اشتراکی»‬ ‫اجاره ای ؛ ظهور یک‬ ‫اسیب اجتماعی جدید؟‬ ‫دست فروشم‪ ،‬تن فروش که نیستم‏‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گلستان نیازمند افزایش‬ ‫ظرفیت اب گذری‬ ‫رودخانه ها‬ ‫‪3‬‬ ‫شادکامی‬ ‫یا نشاط سازه ای‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چاپ ‪ ۱۸۷‬عنوان‬ ‫کتاب‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪8‬‬ ‫وجود نیاز به بازارایی در‬ ‫قوانینمطبوعات‬ ‫معــاون امــور مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزیــر فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی بــا تاکیــد بــر بازارایــی قوانیــن رســانه ها و‬ ‫مطبوعــات‪ ،‬گفــت‪ :‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون مطبوعــات‬ ‫ســال ها از عمــرش می گــذرد و ادبیاتــش متعلــق بــه قبــل‬ ‫از تولــد ســایبر اســت‪.‬‬ ‫فرشــاد مهــدی پــور در نشســتی مجــازی کــه بــا عنــوان‬ ‫بازارایــی رســانه ای؛ ضــرورت و بایســته ها بــا حضــور‬ ‫اکبرنصراللهی رئیس دانشــکده علوم اجتماعــی‪ ،‬ارتباطات‬ ‫و رســانه و محمدحســین ســاعی رییــس دانشــگاه ســوره‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بازارایی رســانه ای باید در ســه ســطح مدیران و مســئوالن‬ ‫ایــن حــوزه‪ ،‬خــود رســانه ها و فعــاالن و تولیــد کننــدگان‬ ‫محتــوا صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار مجــوز‬ ‫رســانه ای افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن همــه رســانه مجــوزدار‪ ،‬چنــد‬ ‫رســانه قــوی داریــم کــه در ســپهر ملــی‪ ،‬منطقـه ای و جهانــی‬ ‫بتواننــد ایفــای نقــش کننــد؟ خبرگــزاری ای پــی ماحصــل‬ ‫همگــرا شــدن تعــداد زیــادی روزنامــه بــا هــم در ‪ ۱۵۰‬ســال‬ ‫قبــل اســت و در کشــور مــا نیــز هم افزایــی و چابک ســازی‬ ‫ی توانــد یکــی از راهکارهــا باشــد‪.‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫مهدی پــور بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بازارایــی بایــد در تمــام‬ ‫محورهــای ســاختاری‪ ،‬رویکــردی‪ ،‬راهبــردی و قوانیــن صورت‬ ‫بگیــرد بیــان کــرد‪ :‬تعــدادی قوانیــن بــرای رســانه داریــم کــه‬ ‫ایــن قوانیــن نیــاز بــه بازارایــی دارنــد‪ .‬اییــن نامــه اجرایــی‬ ‫قانــون مطبوعــات ســال ها از عمــرش می گــذرد و ادبیاتــش‬ ‫متعلــق بــه قبــل از تولد ســایبر اســت‪ .‬در ایــن ایین نامه باید‬ ‫اصالحاتــی صــورت گیــرد‪ .‬در حــال حاضــر قاعــده مشــخصی‬ ‫بــرای مبــارزه بــا اخبــار جعلــی نداریــم و مقــرره نویســی بــرای‬ ‫فضــای مجــازی بــا دشــواری هــای زیــادی روبــه روســت‪.‬‬ ‫معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ یکــی از هدف گذاری های‬ ‫بازارایــی رســانه ای را احیــا و تقویــت مرجعیــت ســازی‬ ‫رســانه ها خوانــد و گفــت‪ :‬همچنیــن بایــد تــاب اوری‬ ‫اجتماعــی را افزایــش دهیــم‪ .‬چــرا کــه زیــر بمبــاران جنــگ‬ ‫روانــی و عملیــات رســانه ای هســتیم‪ .‬چابــک ســازی و قــوی‬ ‫کــردن رســانه‪ ،‬خــروج از محاصــر تبلیغاتــی و حرکــت کــردن‬ ‫بــه ســمت روزنامــه نــگاری تــراز انقــاب اســامی نیــز جــزو‬ ‫دیگــر اهــداف اســت‪.‬‬ ‫وی امایــش ســرزمینی رســانه را ضــروری خوانــد و گفــت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۸‬تعــداد ‪ ۱۳۵۸‬ظرفیــت دانشــگاهی مربــوط‬ ‫بــه روزنامــه نــگاری و روابــط عمومــی داشــتیم کــه ظرفیــت‬ ‫مقطــع کارشناســی ارشــد ســه برابــر مقطــع کارشناســی بــود‪.‬‬ ‫ایــن امــار نشــان می دهــد ســهم دانشــگاهی مــا عمدتــا بــه‬ ‫مقطــع ارشــد اختصــاص پیــدا کرده و ســهم دوره کارشناســی‬ ‫کــه همــان دوره مهارتــی اســت کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر در تربیــت نیــروی انســانی دچــار اشــکال‬ ‫هســتیم و نیــروی انســانی بــه درســتی در دوره کارشناســی‬ ‫تربیــت نمــی شــود‪ .‬در ایــن رابطــه نظــام امــوزش رســانه بایــد‬ ‫اصــاح شــود‪ .‬چــرا کــه در برخــی دروس‪ ،‬ادبیاتــی را تدریــس‬ ‫می کنیــم کــه متعلــق بــه نیــم قــرن گذشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد‬ ‫در حــوزه رســانه بازســازی انجــام دهیــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬واژه‬ ‫بازســازی پــس از یــک ویرانــی و اشــفتگی ظاهــر می شــود‪.‬‬ ‫در دهــه هفتــاد بعــد از هشــت ســال دفــاع مقــدس دولتــی‬ ‫ســر کار امــد کــه کارش بازســازی بــود‪ .‬وقتــی از بازســازی‬ ‫صحبــت می کنیــم‪ ،‬راجــع بــه یــک وضعیــت اشــفته صحبــت‬ ‫می کنیــم کــه بایــد دوبــاره از نــو ســاخته شــود بازارایــی در‬ ‫همیــن چارچــوب معنــادار می شــود‪.‬‬ ‫رسانه ها تبدیل به قدرت های بی مهار شده اند‬ ‫محمدحســین ســاعی‪ ،‬عضــو جدیــد شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی و رییــس دانشــگاه ســوره در ادامــه ایــن نشســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر می خواهیــم بازارایــی رســانه ای داشــته باشــیم‬ ‫بایــد ببینیــم چــرا برخــی رســانه ها در ســمت مــردم نیســتند و‬ ‫در خدمــت منافــع ضــد مــردم قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه راجــع بــه وضعیــت رســانه امــروز‪ ،‬بایــد‬ ‫فهمــی از جایــگاه تاریخــی ان پیــدا کنیــم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫فرانسیس بیکن در کتاب اتالنتیس نو‪ ،‬طبقه ای را تشریح‬ ‫می کنــد کــه اســم شــان بازرگانــان نــور اســت‪ .‬بعــدا در دوره‬ ‫روشــنگری لفــظ روشــنفکر از ان خــارج مــی شــود‪ .‬در قــرن‬ ‫‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬بــه افــرادی کــه مصلح اجتماعی هســتند‪ ،‬روشــنفکر‬ ‫گفتــه مــی شــد و ابزارشــان رســانه و صنعــت چــاپ بــود‪.‬‬ ‫ســاعی بــا اشــاره بــه قدرتــی کــه رســانه ها در تغییــر دادن‬ ‫جوامــع انســانی پیــدا کردنــد گفــت‪ :‬پوپــر‪ ،‬فیلســوف و‬ ‫اندیشــمند غربــی کــه طرفــدار دموکراســی بــود‪ ،‬در انتهــای‬ ‫عمــرش مقالــه ای نوشــت و پرســید مشــکل رســانه هــای مــا‬ ‫چیســت؟ او تلویزیون را خطری برای دموکراســی دانســت و‬ ‫نوشــت رســانه دارد دموکراســی را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا مــرور نوشــته های پوپــر افــزود‪ :‬ایــن اندیشــمند‬ ‫معتقــد بــود بایــد بــه سانســور متوســل شــویم‪ .‬چــون اگــر‬ ‫رســانه بــدون قیــد و بنــد باشــد‪ ،‬ریشــه دموکراســی را از بیــن‬ ‫مــی بــرد‪ .‬بــه اعتقــاد وی رســانه ها تبدیــل بــه قدرت هــای بــی‬ ‫مهــار شــده اند‪ .‬چــون از همــه انتقــاد مــی کننــد؛ ولــی بــه انها‬ ‫انتقــاد نمــی شــود‪.‬‬ ‫عضــو جدیــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره‬ ‫بــه ظهــور پدیــده خبرنــگار شــهروندی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ابتــدا تصــور می شــد خبرنــگار شــهروندی منافعــی نــدارد‬ ‫کــه بخواهــد بپوشــاند‪ .‬امــا در ادامــه رویکــرد لــذت جویانــه‬ ‫بــه رســانه‪ ،‬موجودیــت خبرنــگار شــهروندی را هــم در‬ ‫خــودش فــرو بــرد‪ .‬بــه تدریــج تــک تــک انهــا تبدیــل بــه‬ ‫کســانی شــدند کــه در تمنــای کلیــک و بازدیــد حاضرنــد هر‬ ‫محتوایــی را منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫ســاعی بــا بیــان ایــن کــه خیلــی از نخبــگان مــا اعتقــاد دارند‪،‬‬ ‫فضــای عمومــی رســانه هــای فارســی زبــان در خدمــت منافع‬ ‫مــردم نیســت اظهــار داشــت‪ :‬اشــکال فقــط بــه خــود رســانه‬ ‫معطــوف نیســت‪ .‬تــا اقتصــاد سیاســی بازارایــی نشــود‪،‬‬ ‫رســانه هــا در خدمــت منافــع مردم نیســتند‪ .‬همچنین نظام‬ ‫صنفــی خــاص بایــد ایجــاد شــود کــه اخــاق اولویتش باشــد‪.‬‬ ‫ورود اخالقــی نظــام صنفــی بــه اداره رســانه هــا اگــر اتفــاق‬ ‫نیفتــد هیــچ اتفــاق پایــه ای رخ نخواهــد داد‪.‬‬ ‫تالش پرسکوت گربه منزوی ایران برای بقا‬ ‫در ارتفاعات خراسان شمالی‬ ‫عقب ماندن محسوس از فضای مجازی در موضوعات‬ ‫راهبردی‬ ‫رئیــس دانشــکده علوم اجتماعــی‪ ،‬ارتباطــات و رســانه بــه‬ ‫عنــوان اخریــن ســخنران ایــن نشســت تخصصــی بــا اشــاره‬ ‫بــه ایــن کــه نقــش شــبکه های اجتماعــی پررنــگ شــده و‬ ‫نقــش رســانه های ســنتی کاهــش پیــدا کــرده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در تمــام دنیــا ســهم شــبکه هــای اجتماعــی ‪ ۵‬ســاعت و‬ ‫ســهم رســانه های ســنتی حــدود ‪ ۲‬ســاعت اســت‪.‬‬ ‫اکبــر نصرالهــی احیای مرجعیت رســانه ای را یکــی از اهداف‬ ‫بازارایــی رســانه ای خوانــد و تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد گروه هــای‬ ‫رســانه ای تشــکیل بدهیم‪ .‬از ســال ‪ ۱۹۸۰‬رســانه های کوچک‬ ‫دنیــا بــه هــم متصــل شــده و تحــت یــک برنــد محصــوالت‬ ‫مختلفــی را منتشــر مــی کننــد‪ .‬صداوســیما در حــال حاضــر‬ ‫رســانه هایی دارد کــه اســامی مختلفــی دارنــد و می تواننــد بــا‬ ‫هــم ادغــام شــوند‪.‬‬ ‫وی داشــتن پیوســت رســانه ای در تمــام موضوعــات‬ ‫را مهــم خوانــد و افــزود‪ :‬همــه موضوعــات قابــل پیــش‬ ‫بینــی و غیرقابــل پیــش بینــی مثل ســند همکاری ایــران و‬ ‫چیــن‪ ،‬کرونــا‪ ،‬الودگــی هــوا و‪ ...‬بایــد پیوســت رســانه ای‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــکده علوم اجتماعــی‪ ،‬ارتباطــات و رســانه بــا‬ ‫تشــریح وضــح موجــود در حــوزه رســانه گفــت‪ :‬نداشــتن‬ ‫تولیــد اختصاصــی یــا ســهم پاییــن ان در رســانه ها‪،‬‬ ‫عقــب مانــدن محســوس از فضــای مجــازی در موضوعــات‬ ‫راهبــردی‪ ،‬شــهرت محــوری‪ ،‬رشــد کمــی و عقــب ماندگــی‬ ‫کیفــی‪ ،‬غفلــت از تحلیــل محــوری از جملــه مشــکالت‬ ‫رســانه های امــروز کشــور اســت‪.‬‬ ‫نصرالهــی بــا تاکیــد بــر ایــن که بازســازی رســانه ای باید همه‬ ‫جانبــه‪ ،‬فوریتــی‪ ،‬عقالیــی‪ ،‬مشــارکتی و افقــی باشــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــن بازســازی بایــد در ســاختارها‪ ،‬رویکردهــا‪ ،‬اییــن نامــه هــا‬ ‫و قوانیــن اتفــاق بیفتــد‪ .‬هــم افزایــی و جریــان ســازی‪ ،‬تکــرار‬ ‫موضوعــات مهــم و تمرکــز بــر انهــا‪ ،‬ارتقــای ســواد رســانه ای‬ ‫مســئوالن و رســانه ها و توجــه بــه مطبوعــات اســتانی از‬ ‫جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در بازارایــی رســانه ای مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪ .‬دیــدن و شــنیدن همــه و دادن فرصــت‬ ‫بــه همــه یکــی از موضوعــات مهــم اســت‪ .‬بایــد از ظرفیــت‬ ‫افــرادی کــه مخالــف مــا هســتند‪ ،‬امــا دغدغه دین و کشــور را‬ ‫دارنــد نیــز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫پذیرش اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب وکار‬ ‫تماس‪01732688214 :‬‬ ‫واتساپ‪09390081903:‬‬ ‫ساعت تماس ومراجعه‬ ‫حضوری شنبه تا ‪5‬شنبه‬ ‫ساعت‪8‬صبح الی‪14‬‬ ‫احساس وجود تغییر در مسیر‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بــا توجــه بــه چنــد برابــری قیمــت کاالهــای اساســی پــس از گذشــت ســه ســال از‬ ‫اجــرای سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه نظــر می رســد ‪ ،‬شــکی در اثربخــش نبــودن ایــن‬ ‫سیاســت باقــی نمانــده و چــاره ای جــز تغییــر مســیر در جهــت حمایــت مســتقیم از‬ ‫اقشــار کــم درامــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازارکســب وکار‪ ،‬رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور از‬ ‫مجلــس خواســت بــا حــذف یاران ـ ه نهاده هــای دامــی‪ ،‬ایــن مبلــغ بــه حســاب حمایــت‬ ‫از محرومــان واریــز شــود‪.‬‬ ‫«مســعود میرکاظمــی» در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪ :‬با توجــه بــه اینکــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫همچنان بــرای نهاده هــای دامــی‪ ،‬گنــدم و دارو پرداخــت می شــود‪ ،‬از مجلــس اجــازه‬ ‫می خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشــتی و گندم‪ ،‬این ارز همچنان تخصیص‬ ‫داده شــود اما میــزان یارانـ ه نهاده هــای دامی بــه حســاب حمایــت از محرومان واریز شــود‪.‬‬ ‫اصــاح ســاختاری بودجــه و ضــرورت تغییــر سیاســت ارز ترجیحی موضــوع ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی‪ ،‬یــا همــان ارز ترجیحــی بــرای کاالهــای اساســی از همــان ابتــدای اجرایــی شــدن‬ ‫مــورد نقــد کارشناســان و اقتصاددانــان قــرار داشــت‪ .‬منتقــدان معتقــد بودنــد کــه اختصاص‬ ‫ایــن ارز نــه تنهــا بــه کنتــرل تــورم در ایــن نــوع کاالهــا منجــر نخواهــد شــد‪ ،‬بلکه زمینــه رانــت‬ ‫و فســاد را نیــز فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬موضوع ارز ترجیحی‬ ‫و کاالهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای ان راهکارهایی ارائه کرده است‪ .‬در این‬ ‫راستا موضوع دستیابی به درامدهای پایدار یکی از مهمترین اهداف در برنامه اصالح‬ ‫ســاختار بودجــه بــوده کــه بــه نوعــی موضــوع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را نیــز پوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ســازمان برنامــه و بودجه‪ ،‬برنامــه خــود در ایــن راســتا را بــا عنــوان‬ ‫«چارچــوب اصــاح ســاختار بودجــه بــا رویکــرد قطع وابســتگی بودجه به نفت» منتشــر‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن برنامــه بــر ایــن نکتــه تاکیــد شــد کــه شــرایط تحریمــی و اســیب پذیری‬ ‫اقتصــاد کشــور از درامدهــای ناپایــداری ماننــد درامدهــای نفتــی‪ ،‬سیاســتگذاران‬ ‫کشــور را بــر ان داشــته اســت کــه بــه ســمت درامدهــای پایدارتــر حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مســووالن‪ ،‬ثبات بودجــه و متعاقــب ان کاالهــا و خدماتــی کــه دولــت در‬ ‫اختیــار جامعــه قــرار می دهــد در گــرو تامیــن درامدهــای مطمئــن بــرای دولــت اســت‪.‬‬ ‫منشــا درامدهــای پایــدار دولــت‪ ،‬فرایندهــای جــاری درون زای اقتصاد هســتند که تحت‬ ‫تاثیــر شــوک های بیرونــی ماننــد نوســانات درامدهــای نفتــی و تحریم هــای بین المللــی‬ ‫قــرار نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫با این نگاه‪ ،‬برای مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه‬ ‫دولت از درامدهای نفتی‪ ،‬الزم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درامدهای عمومی‬ ‫در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی به منظور گذر از تنگنای بودجه ای دولت تعبیه شود‪.‬‬ ‫اصالحات در حوزه درامدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه های‬ ‫کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند‪ .‬این سه رکن عبارتند‬ ‫از اصــاح نظــام مالیاتــی‪ ،‬واگــذاری و مولدســازی دارایی هــای دولت و اصالح نظام یارانه ای‪.‬‬ ‫انچــه کــه بــه تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه واردات کاالهــای اساســی مربــوط‬ ‫می شــود در چارچــوب رکــن ســوم‪ ،‬یعنــی اصــاح نظــام یارانــه ای قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫دولتمــردان و کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه وضعیــت کنونــی نظــام یاران ـه ای‬ ‫عــاوه بــر محــروم کــردن دولــت از یــک منبــع درامــدی قابــل توجــه‪ ،‬اقشــار جامعــه را بــه‬ ‫صــورت عادالنــه بهــره منــد نمی کنــد‪ .‬بنابرایــن با هدف ممانعت از کاهش ســطح معیشــت‬ ‫اقشــار اســیب پذیر‪ ،‬افزایــش ضریــب اصابــت یارانه هــای اشــکار و پنهــان و بهبــود عدالــت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اصــاح نظــام یارانـه ای ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه در سیاســت های پیشــنهادی خــود در برنامــه اصــاح‬ ‫ســاختاری بودجــه اورده بــود‪ :‬بــا هــدف بهبــود ضریــب اصابــت یارانــه پنهــان‬ ‫پرداختــی بــه کاالهــای اساســی و اســتقالل سیاســت ارزی از سیاســت حمایتــی‬ ‫به ویــژه در شــرایطی کــه تحریــم‪ ،‬جریــان ارزی کشــور را بــا محدودیت هایــی مواجــه‬ ‫کــرده‪ ،‬الزم اســت شــیوه کنونــی تخصیــص یارانــه بــه ایــن کاالهــا اصــاح شــود‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود بــه جــای تخصیــص ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی‪ ،‬یارانــه موجــود‬ ‫در ارز‪ ،‬از طریــق کاالبــرگ اعتبــاری و وام ســرمایه در گــردش بــه مصرف کننــده نهایــی و‬ ‫تولیدکننــده داده شــود و بــا انتقــال مرحله بنــدی شــده تقاضــای ارز کاالهــای اساســی بــه‬ ‫بــازار ارز یکپارچــه بــر عمــق ان افــزوده شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزسه شــنبه ‪ 25‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 54,080,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,494,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 123,470,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,970,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 46,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪421‬‬ ‫دستگاه های خدمات رسان‬ ‫خراسان شمالی به حالت‬ ‫اماده باش درامدند‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه هشــدار نارنجــی‬ ‫هواشناســی نســبت بــه کاهــش محســوس دمــای هــوا‬ ‫و بــارش بــرف‪ ،‬دســتگاه هــای خدمــات رســان اســتان‬ ‫بــرای امدادرســانی بــه مــردم در حادثه هــای احتمالــی‬ ‫بــه حالــت امــاده بــاش درامدنــد‪.‬‬ ‫جــواد نظــری اظهــار داشــت‪ :‬نیروهــای دســتگاه هــای‬ ‫خدماتــی و امدادرســان بــا تجهیــزات کامل و تمهیــدات مورد‬ ‫نیــاز در نقــاط مختلــف مســتقر شــده و بــرای خدمات رســنی‬ ‫در هرگونــه حادثــه احتمالــی امادگــی الزم را دارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬راهــداران‪ ،‬امدادگــران جمعیــت‬ ‫هــال احمــر‪ ،‬اورژانــس‪ ،‬نیــروی انتظامــی و شــهراری در‬ ‫حالــت امــاده بــاش هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش بینــی بــارش بــرف از مــردم‬ ‫اســتان تقاضا می شــود از تردد در ارتفاعات و نقاط برفگیر‬ ‫خــودداری کنند‪.‬‬ ‫نظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه کوهنــوردان توصیــه مــی شــود‬ ‫از حضــور در عرصــه هــا و رفتــن بــه کــوه خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــه مــردم توصیــه مــی شــود از‬ ‫مســافرت غیرضــروری خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬مــردم در صــورت ســفر از ســالم بــودن‬ ‫خــودرو اطمینــان حاصــل کــرده و تجهیــزات زمســتانه بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امادگی راهداران‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای خراســان شــمالی هــم از اعــام امادگــی‬ ‫راهداران و اســتقرار انان در راهدارخانه های مســیرهای‬ ‫بــرف گیــر خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری اظهــار داشــت‪ :‬مصالــح زمســتانه مــورد‬ ‫نیــاز طــرح زمســتانه در راهدارخانــه هــا دپو شــده و نــاوگان و‬ ‫ماشــین االت هــم بــرای بــه کارگیــری امــاده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امادگــی کامــل در راهــداران بــرای‬ ‫خدمــات رســانی در حادثــه هــای احتمالی وجــود دارد افزود‪:‬‬ ‫اولویــت مــا در یکــی دو شــب اتــی‪ ،‬خدمــات رســانی در‬ ‫گردنه امین الله در مســیر بجنورد‪-‬اشــخانه و گردنه اســدلی‬ ‫در مســیر بجنورد‪-‬اســفراین اســت‪.‬‬ ‫اماده باش ستاد بحران شهرداری بجنورد‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد هــم از‬ ‫امــاده بــاش ســتاد بحــران شــهرداری بجنــورد خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬انبــار و ســوله شــهرداری بــه تجهیــزات زمســتانه‬ ‫مجهــز شــده اســت‪.‬‬ ‫مجید شــادکام اظهار داشــت‪ :‬در انبار و ســیلوی شــهرداری‬ ‫بیــش از یک هــزار تــن مخلــوط شــن و نمــک دپــو و مــواد یــخ‬ ‫زدا تامیــن شــده اســت تــا بــرای اجــرای بازگشــایی معابــر و‬ ‫یخ زدایــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مخــازن مخصــوص بــرای تعبیــه در محــات‬ ‫و مناطــق پرتــردد امــاده نصــب اســت تــا امــکان دسترســی‬ ‫اســان همــکاران بــه مخلــوط یــخ زدا را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بیــش از پنــج هــزار کیســه شــن و نمــک در مرحلــه اول‬ ‫بــرای یــخ زدایــی امــاده و در انبــار هــا نگهــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫هشدار هواشناسی‬ ‫اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی از بــارش بــرف‬ ‫و بــاران و کاهــش ‪ ۱۲‬درجــه ای دمــا در اســتان خبــر داد‬ ‫و اعــام کــرد کــه از بعدازظهــر روز ســه شــنبه‪ ،‬وزش بــاد‬ ‫لحظــه ای شــدید‪ ،‬بــارش بــاران و بــه تدریــج بــارش بــرف‬ ‫و مــه گرفتگــی‪ ،‬در ارتفاعــات کــوالک بــرف و افــت دمــا‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال‬ ‫شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫گربه پاالس‪ ،‬حیوان مرموز‬ ‫گربــ ه پــاالس حیــوان غیراجتماعــی بــوده و تنهــا زندگــی‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬قلمــرو خــاص خــود دارد و بــر حفــظ قلمــرو خــود‬ ‫بســیار حســاس اســت‪.‬‬ ‫منــزوی و مرمــوز بــودن گربــه پــاالس ســبب شــده تــا‬ ‫اطالعــات زیــادی در زمینــه زیســت ایــن حیــوان در دســت‬ ‫نباشــد‪.‬‬ ‫تالش پرسکوت‬ ‫گربه منزوی‬ ‫ایران برای بقا‬ ‫در ارتفاعات‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫گربــه پــاالس‪ ،‬گونــه وحشــی و منــزوی گربــه‬ ‫ســانان اســت کــه در ارتفاعــات خراســان شــمالی‬ ‫و در هیاهــوی خشکســالی و تهدیدهــای انســانی‬ ‫زندگــی خــود را بــه چنــگ و دنــدان گرفتــه و بــرای‬ ‫بقــا تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬تخریــب‬ ‫عرصه های طبیعی‪ ،‬حضور دامداران و سـگ های‬ ‫گله هــا در زیســتگاه ها و تــردد شــکارچیان ســبب‬ ‫شــده تــا امنیــت زیســتگاه ها گربــه پــاالس حتــی‬ ‫در مناطــق ســخت گــذر و کوهســتانی هــم بــا‬ ‫تهدیــد روبــه رو باشــد‪ ،‬زیســتگاه ایــن حیــوان زیبــا‬ ‫حتــی در ارتفاعــات و در نقــاط ســخت گــذر هــم از‬ ‫ناامنی هــای دســت بشــر در امــان نمانــده اســت‪.‬‬ ‫گربــه پــاالس یــک گونـ ه وحشــی از گربــه ســانان‬ ‫ایرانــی و بومــی اســیای میانه اســت ایــن گونه زیبا‬ ‫اخیــرا در ارتفاعــات اطراف شــهر بجنورد مشــاهده‬ ‫شــده اســت و دوســتداران محیــط زیســت و‬ ‫طبیعــت گــردان از ان تصویــر گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫مشــاهده ایــن گربــه پــاالس در ارتفاعــات اطــراف‬ ‫بجنــورد نشــان از پویایــی نســبی زیســتگاه ایــن‬ ‫گربــه خجالتــی و گوشــه گیــر دارد امــا کارشناســان‬ ‫مــی گوینــد بایــد مراقبــت هــا و اقدامات ویــژه برای‬ ‫حفــظ ان انجــام شــود‪.‬‬ ‫اکنــون زیســتگاه ایــن گونــه وحشــی‪ ،‬ناامــن و‬ ‫پرمخاطــره شــده اســت‪ ،‬قطــع درختــان ارس بــه‬ ‫وســیله ســوداگران‪ ،‬تــردد شــکارچیان و حضــور‬ ‫گلــه هــای دام ســبب شــده تــا ایــن گربــه دوســتی‬ ‫داشــتی و مرموز و ســاکت حتی در باالترین نقاط‬ ‫کوهســتان هــا در معــرض تهدیــد باشــد‪.‬‬ ‫گربــه پــاالس اولیــن بــار در خراســان شــمالی‬ ‫اولین بار در ارتفاعات سخت گذر در عرصه های‬ ‫طبیعــی اطــراف ســد شــیرین دره شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان مشــاهده و بــرای اولیــن بــار در ایــران‬ ‫مســتندی از ایــن حیــوان تهیــه شــد‪.‬‬ ‫بیشــتر افراد گربه پاالس را با بچه پلنگ اشــتباه‬ ‫مــی گیرنــد‪ ،‬چنــد ســال گذشــته‪ ،‬کارشناســان داره‬ ‫کل محیــط زیســت وقتــی گــزارش مشــاهده بچــه‬ ‫پلنــگ را دریافــت کردنــد بــه وجــد امــده و بــه‬ ‫عرصــه رفتنــد امــا مشــخص شــد این حیــوان گربه‬ ‫پــاالس بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای ‪ ۹۵‬تــا ‪ ۹۷‬یــک گــروه از‬ ‫مستندســازان بــا همــکاری کارشناســان اداره‬ ‫کل حفاطــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫بــا حضــور در زیســتگاه گربــه پــاالس در‬ ‫اطــراف روســتای محمدابــاد شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان بــا نصــب دوربیــن تلــه ای از مــادر‬ ‫و چهــار تولــه اش تصویــر بــرداری کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اولیــن بــار در کشــور بــود کــه گربــه پــاالس از‬ ‫نزدیــک و در النــه طبیعــی اش در تنــه درخــت‬ ‫ارس تصویــر بــرداری شــد‪.‬‬ ‫طــول ســر و تنــه گربــه پــاالس حدود ‪ ۶۰‬ســانتی‬ ‫متــر و طــول دم ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۳۰‬ســانتی متــر اســت‪.‬‬ ‫رنــگ موهــای بــدن ایــن گربــه هــا خاکســتری‬ ‫روشــن یــا زرد تیــره اســت کــه نوارهــای عمــودی‬ ‫در ان دارد‪ .‬ویژگــی متمایــز گربــه پــاالس‬ ‫داشــتن چشــمان گــرد و صــورت بــزرگ و موهــای‬ ‫انبــوه و بلنداســت‪.‬‬ ‫گربه هــای پــاالس حــدود ‪ ۱۱‬ســال عمــر می کننــد‪.‬‬ ‫زمــان جفــت گیــری ایــن گربــه هــا در زمســتان‬ ‫اســت و دوره بــارداری ان ‪ ۶۶‬تــا ‪ ۶۷‬روز اســت‪.‬‬ ‫گربــه پــاالس نــام خــود را از روی نــام محققــی‬ ‫المانــی گرفتــه کــه بــرای اولیــن بــار در ســال‬ ‫‪ ۱۷۷۶‬ایــن پســتانداران را شناســایی کــرد‪ ،‬نــام‬ ‫ایــن محقــق « پیترســایمون پــاالس» بــود‪.‬‬ ‫گربه پاالس‪ ،‬حیوان مرموز‬ ‫رییــس اداره حفاظــت و مدیریــت حیــات‬ ‫وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬منــزوی‬ ‫و مرمــوز بــودن گربــه پــاالس ســبب شــده تــا‬ ‫اطالعــات زیــادی در زمینــه زیســت ایــن حیــوان‬ ‫در دســت نباشــد‪.‬‬ ‫بهــروز جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬گربــه پــاالس‬ ‫گونــه کمیــاب و بــر اســاس قوانیــن شــکار‬ ‫و صیــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫جــزو گونه هــای در معــرض خطــر انقــراض‬ ‫طبقه بنــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیســتگاه اصلــی ایــن حیــوان در‬ ‫اســیای مرکــزی اســت و در ایــران بیشــتر در‬ ‫شــمال شــرق مشــاهده اســت‪ ،‬ایــن گونــه‬ ‫ت ـک زی اســت و متاســفانه اطالعــات دقیقــی از‬ ‫تعــداد انــان وجــود نــدارد‪ ،‬گربــه پــاالس عمدتــا‬ ‫شــبگرد اســت امــا در طــول روز هــم مشــاهده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گربــه پــاالس بعضــا بــا‬ ‫بچــه پلنــگ اشــتباه گرفتــه مــی شــود‪ ،‬البتــه‬ ‫دریافــت گــزارش از پرســه بچــه پلنــگ در‬ ‫روســتای محمدابــاد بــود کــه در نهایــت منجــر‬ ‫بــه ســاخت یــک مســتند از گربــه پــاالس شــد‪.‬‬ ‫تالش پرسکوت برای بقا‬ ‫جعفــری دربــاره عوامــل تهدیــد گربه هــای‬ ‫پــاالس گفــت‪ :‬یکــی از عوامــل تهدیــد‪ ،‬تخریــب‬ ‫زیســتگاه هــا و جزیــره ای شــدن ان اســت‪،‬‬ ‫عواملــی چــون چــرای بــی رویــه دام‪ ،‬ســاخت‬ ‫راه‪ ،‬تبدیــل مراتــع و جنــگل هــا بــه زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬افزایــش جمعیــت و خشکســالی ها‬ ‫بــر نابــودی گونــه هــای مرتعــی و جنگلــی تاثیــر‬ ‫بســزایی داشــته و بــر جمعیــت گونــه هــای‬ ‫حیــات وحــش هــم موثــر اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت و مدیریــت حیــات‬ ‫وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬از دیگــر‬ ‫عوامــل تهدیــد بــرای ایــن گونــه ارزشــمند‪ ،‬شــکار‬ ‫غیرمجــاز ایــن گربــه توســط افــراد ســود جــو و‬ ‫تهدیــد توســط ســگ هــای گلــه اســت‪.‬‬ ‫جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬گرب ـه پــاالس حیــوان‬ ‫غیراجتماعــی بــوده و تنهــا زندگــی مــی کنــد‪،‬‬ ‫قلمــرو خــاص خــود دارد و بــر حفــظ قلمــرو خــود‬ ‫بســیار حســاس اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره حضــور مستندســازان در اســتان و‬ ‫تصویربــرداری از گربــه پــاالس گفــت‪ :‬دریافــت‬ ‫گــزارش مردمــی از مشــاهده بچــه پلنــگ در یکی‬ ‫از مناطــق مــا را بــه زیســتگاه کشــاند و مشــخص‬ ‫شــد کــه حیوانــی کــه توســط روســتاییان دیــده‬ ‫شــده‪ ،‬گربــه پــاالس بــوده اســت و بــرای‬ ‫نخســتین بــار توانســتیم النــه گربــه را پیــدا و از‬ ‫چهــار تولــه و مــادر تصویــر بــرداری کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گربــه پــاالس بســیار منــزوی‪،‬‬ ‫انســان گریــز و البتــه باهــوش اســت‪ ،‬رفتارهــا‬ ‫و واکنــش هــای ایــن گربــه ســان در برابــر‬ ‫حســگرهای دوربیــن تلــه ای و تغییــر النــه و‬ ‫انتقــال تولــه هــا بــه مــکان جدیــد هــم نشــان‬ ‫داد کــه ایــن جانــور در برابــر ناامنــی بســیار‬ ‫حســاس اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت و مدیریــت حیــات‬ ‫وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امیــد مــی رود تــا بــا‬ ‫برنامــه ریــزی مناســب بتــوان بــه بقــای ایــن‬ ‫گونــه زیبــا و ارزشــمند کمــک کــرد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬گربــه پــاالس براســاس‬ ‫قوانیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫در زمــره گونه هــای درخطــر انقــراض اســت‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در طبقــه (‪ NT) IUCN‬و پیوســت‬ ‫کنوانســیون (‪ )CITES‬قــرار دارد‪ .‬درحــال حاضــر‬ ‫اطالعــات جامعــی از وضعیــت ایــن گونــه در‬ ‫دســت نیســت‪ ،‬ولــی حفاظــت از محدوده هــای‬ ‫پراکنــش ان ضــروری اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۷۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســروناز هــادوی اســترابادبه شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۷۸۲۶۰۹‬کدملــی ‪ ۲۱۱۰۷۸۲۶۰۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد حمید متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۴۶‬در شـش دانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۷۲.۳۰‬مترمربــع از پــاک ‪-۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی ک نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۹۳۲۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۲۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۹/۱۳:‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۹۴۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم حســین صاحبــدل بشناســنامه ‪۸۴۰۰‬کدملــی ‪ ۲۱۲۲۷۴۰۰۰۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد حجــت الــه متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۶۶‬درشـش دانگ اعیانــی یــک‬ ‫بــاب ســاختمان بانضمــام‪ ۵۱‬ســهم از‪ ۶۰‬ســهم ازششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‪۹۷۸.۵۰‬متر مربــع از پــاک‪ -۸۳‬اصلــی وافــع دراراضــی امیرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪ .‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و‬ ‫پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف ‪ ۹۳۴۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۲۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪۱۴۰۰/۹/۱۳:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫استقالل مالی زنان؛ چطور شخصیتی مستقل و قدرتمند داشته باشیم؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی‬ ‫اســت کــه شــاید به مــذاق جوامــع مردســاالر چنــدان خــوش نیایــد؛ جوامعــی کــه در ان‪،‬‬ ‫مــردان دوســت دارنــد زنــان از نظــر مالــی بــه انهــا وابســته باشــند‪ .‬از دالیــل ان بگذریــم‪،‬‬ ‫زیــرا قصــد نداریــم در ایــن مقالــه از تمایــل مــردان بــرای وابســتگی مالــی زنــان بــه انهــا‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬انچــه در ایــن مطلــب مدنظــر ماســت اهمیــت اســتقالل مالــی زن و‬ ‫مراحــل رســیدن بــه ان اســت‪.‬‬ ‫استقالل مالی به چه معناست؟‬ ‫حتــی اگــر حامــی قابل اعتمــادی داریــد و به گمانتــان ایــن موضــوع اهمیتــی نــدارد‪،‬‬ ‫روزی ممکــن اســت حامی تــان را از دســت بدهیــد‪ .‬پــس اســتقالل مالــی را نبایــد‬ ‫بی اهمیــت بدانیــد‪ .‬اســتقالل مالــی به زبــان ســاده یعنــی از نظــر مالــی بــه کســی‬ ‫وابســته نباشــید‪ .‬خــب‪ ،‬در ایــن صــورت چــه اتفاقــی می افتــد؟‬ ‫کنتــرل امــور مالــی شــما دســت خودتــان اســت‪ :‬بنابرایــن خودتــان دربــاره پولتــان‬ ‫تصمیــم می گیریــد و بــرای ایــن کار بــه دیگــران متکــی نیســتید‪.‬‬ ‫دانــش مدیریــت مالــی را فرامی گیریــد‪ ،‬حتــی اگــر در ســطحی ابتدایــی باشــد‪ :‬بــا ایــن‬ ‫دانــش می توانیــد تصمیمــات درســتی بگیریــد و امــور مالی تــان را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از نظــر مالــی خودتــان را حمایــت کنیــد‪ :‬یعنــی بــا درامــد شــغلی‪ ،‬پس انــداز‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری یــا ترکیبــی از هــر ســه می توانیــد روی پــای خودتــان بایســتید‪ .‬مجبــور‬ ‫خرجــی همســر‪ ،‬کمــک مالــی دولــت یــا وام و نظایــر‬ ‫ توجیبــی پــدر‪،‬‬ ‫نیســتید بــه پول‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫انهــا تکیــه کنیــد‪.‬‬ ‫چرا زنان باید استقالل مالی داشته باشند؟‬ ‫تا کی می خواهید دیگران برای امور مالی شما تصمیم بگیرند؟‬ ‫اســتقالل مالــی چیــزی اســت کــه همــه بایــد بــه ان برســند و مــرد و زن نــدارد‪ .‬منتهــا‬ ‫چــرا اســتقالل مالــی بــرای زنــان مهم تــر اســت؟ دلیلــش ایــن اســت کــه مــردان معمــوال‬ ‫چــاره ای جــز رســیدن بــه اســتقالل مالــی ندارنــد؛ امــا زنــان بــه ایــن مقولــه اهمیــت‬ ‫چندانــی نمی دهنــد‪ ،‬چــون از قدیم االیــام همیشــه خودشــان را وابســته بــه مــردان‬ ‫دانســته اند (در اصــل ایــن موضــوع را بــه انهــا القــا کرده انــد)‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬اغلــب‬ ‫زنــان بــه اســتقالل مالــی به چشــم امــری ضــروری نــگاه نمی کننــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه هیچ کــس نمی دانــد در اینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد‪ ،‬امــا‬ ‫حداقــل می توانیــم واکنشــی را کــه بایــد در شــرایط مختلــف در اینــده نشــان دهیــم‬ ‫کنتــرل کنیــم‪ .‬چگونــه؟ بــا اســتقالل مالــی‪ .‬اگــر از نظــر مالــی مســتقل باشــید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــدون تکیــه بــر شــانس و اقبــال بــرای اینــده برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬افــرادی‬ ‫کــه از نظــر مالــی بــه دیگــران وابســته اند فقــط می تواننــد امیــدوار باشــند کــه اینــده‬ ‫بــا انهــا خــوب تــا کنــد؛ مخصوصــا خانم هــا کــه بــا چالش هایــی منحصربه فــرد روب ـه رو‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر مخابــرات منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پهنــای بانــد شــبکه تلفــن همــراه شهرســتان هــای بجنــورد‬ ‫و شــیروان ‪ ۵۰‬درصــد و شهرســتان اســفراین بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫علیرضــا هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اســتفاده رو بــه رشــد مــردم از اینترنــت تلفــن همــراه و لــزوم‬ ‫ارائــه خدمــات بهینــه بــه مشــترکان بــا تــاش و همــکاری کارشناســان حــوزه ســیار و شــبکه مخابــرات منطقــه‪،‬‬ ‫عملیــات افزایــش پهنــای بانــد بــه منظــور بهبــود کیفیــت ارتباطــات و افزایــش ســرعت اینترنــت همــراه اول‬ ‫در شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬شــیروان و اســفراین انجــام شــد‪.‬‬ ‫افزایش پهنای‬ ‫باند همراه اول‬ ‫در سه شهر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪421‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫اگر امروز با خوشحالی‬ ‫‏هموطنم خوشحال باشم‬ ‫دیگر جای حسادت نیست‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫کجــای دنیــا دســتگیری از یــک هموطــن و گذشــت کــردن‬ ‫گنــاه نوشــته شــده اســت اگــر امــروز بــا خوشــحالی‏هموطنم‬ ‫خوشــحال باشــم دیگــر جــای حســادت و مانــع کســب‬ ‫و اینجــور چیزهــا باقــی نمــی مانــد مــن اگــر او را ببینــم و‬ ‫درکــش کنــم جلــوی خیلــی از خــاف هــا‏و بــزه کاریهــا را‬ ‫گرفتــم دســت فروشــی بــا درامــد ناچیــز خیلــی خیلــی خیلــی‬ ‫بهتــر از تــن فروشــی و دزدی بــا درامــد باالســت وایــن قضیــه‬ ‫فرقــی نــدارد کــه زن‏باشــی یــا مــرد ‪ ،‬پیــر یــا جــوان‪.‬‏‬ ‫سهیال عالءالدین‬ ‫دست فروشم‬ ‫تن فروش که‬ ‫نیستم‏‬ ‫‏‬ ‫‏ دستفروشــی کــه جــرم نیســت مگــر در یــک‬ ‫صــورت کــه کاالی قاچــاق یــا توزیــع مــواد غیــر‬ ‫قانونــی صــورت پذیــرد‪.‬‏‬ ‫بانــوی دستفروشــی کــه زمســتان و تابســتان‬ ‫فرقــی برایــش نــدارد ســر ســاعت ‪7:30‬دقیقــه‬ ‫در کنــار ســالن ورزشی‪...‬بســاطش را روی گاری‬ ‫دســتی اش پهــن‏مــی کنــد لیــف ‪ ،‬شــانه ‪ ،‬ناخــن‬ ‫گیــر ‪.....‬صندلــی کوچــک خــود را بــاز کــرده و بــا‬ ‫الهــی بــه امیــد تــو گفتــن کارش را اغــاز میکنــد‬ ‫جایــی بســاط پهــن کــرده کــه نــه‏ضــرری بــرای‬ ‫مغازه ای دارد و نه کســی جز شــهرداری می تواند‬ ‫معتــرض شــود بــا احتــرام بــا همه برخــورد می کند‬ ‫بــه فاصلــه کمــی باالتــر از ایــن خانــم‏نزدیــک پــل‬ ‫هوایــی مــرد میانســالی گوش ـه ای از خیابــان در‬ ‫حــال خوانــدن نمــاز ‪.‬‏‬ ‫پیــک نیــک کوچکــی هــم بغــل دســتش روشــن‬ ‫اســت نمــازش کــه تمــام میشــود بــا صــدای‬ ‫خالــی از غــرور فریــاد مــی زنــد جــوراب جــوراب‬ ‫ســه تــا ‪18‬تومــان ‪ .‬‏وهمینطــور بــه فاصلــه‬ ‫‪10‬قــدم جلوتــر بــاز هــم خانمــی مقــداری از‬ ‫وســیله هایــش روی زمیــن خیــار ‪ ،‬گوجــه ‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی ‪.....‬و الباقــی روی گاری دســتی‬ ‫‏اســت بــی خیــال دنیــا و دزد ی از فــرط خســتگی‬ ‫تکیــه بــه گاری دســتی چــرت مــی زنــد‪.‬‏‬ ‫در یکــی دیگــر از خیابانهــای شــهر دستفروشــی‬ ‫داد مــی زد ســبزی ســبزی ‪3‬تــا ‪10‬تومــان ســوا‬ ‫کــن جــدا کــن ناگهــان صــدای ســوتی بــا عجلــه‬ ‫اورا خــم کــرده و‏کیســه ی ســبزی اش را یکجــا‬ ‫پشــت خــود مــی انــدازد بــه ســمت داخــل کوچــه‬ ‫مــی رود و کمــی پاییــن تــر هــم دســتفروش‬ ‫میــوه و هــم همینطــور ‪ .‬دو تــن از‏مغازهدارهــا‬ ‫بــه میــوه فــروش کمــک میکننــد و میوههایــش‬ ‫را داخــل مغــازه ی خــود مــی برنــد ‪.‬‏‬ ‫چنــد ثانیــه بعــد پنــج تــا ادم قوی هیــکل و تپل‬ ‫کــه مامــور شــهرداری باشــند ســر وکله شــان‬ ‫پیــدا مــی شــود و بــه کســانی کــه از غافلــه جــا‬ ‫مانده انــد و متوجــه‏ســوت پســربچه ی ‪ 12‬ســاله‬ ‫نشــده انــد هشــدار جمــع کــن ا قــا جمــع کــن و‬ ‫التمــاس و خواهــش دســت فــروش و فایــده‬ ‫نداشــتن التماســها و پخــش شــدن‏میوه هــا و‬ ‫از بیــن رفتــن وبــردن حاصــل چنــد ماهــه و بــا‬ ‫حســرت نــگاه کــردن بــه ماموریــن شــهرداری و‬ ‫در نهایــت گریــه و ‪....‬‏‬ ‫خانــم تقریبــا ‪55‬ســاله بــه نحــوه ی برخــورد‬ ‫مامــور شــهرداری اعتــراض مــی کنــد و‬ ‫می گویــد‪ :‬خوبــه کــه از دیــوار مــردم بــره بــاال‬ ‫و دزدی کنــه‪ ،‬یــا بیــاد بــه بــا مــواد‏فروشــی هــم‬ ‫خودشــو بدبخــت کنــه هــم جوونــای دیگیــرو‪،‬‬ ‫انصافتــان کجــا رفتــه ‪ ،‬عــوض ایــن کارهــا‬ ‫هواشــونو داشــته باشــین ‪ .‬از نــان حــال فــراری‬ ‫شــون ندیــن ‏‏‪ .‬‏‬ ‫شــما و امثــال شــماها کــه جاتــوت گــرم اســت‬ ‫و نفــس تــان هــم از جــای گــرم در میــاد ‪ .‬ســیر‬ ‫را چــه پــروای گرســنه ‪.‬‏‬ ‫خــدا نیامــزره باعــث و بانیشــو‪ .‬خــد ا عزیزانشــان‬ ‫را بــه درد و بــا گرفتــار کنــه کــه خــون مــردم را توی‬ ‫شیشــه کردند و‪...‬‏‪.‬‬ ‫ماموریــن شــهرداری بــدون توجــه بــه حــرف زن‬ ‫کار خودشــان را کردند و رفتند در همین حین‬ ‫خانــم بــارداری کــه اندوختــه زندگــی اش توســط‬ ‫مغــازه دار‏نجــات یافتــه بــود گفــت‪ :‬همیــن هــا‬ ‫کــه هــر چنــد وقــت یکبــار میــان ودار و نــدار مــا‬ ‫را بــه تــاراج مــی برنــد و بعــدا بیــن خودشــان‬ ‫تقســیم امــوال مــی کننــد و ‏شــریک مــال مــا‬ ‫هســتند اگــر زیــر میــزی بگیرنــد رفتارشــان‬ ‫‪360‬درجــه تغییــر مــی کنــد و میشــوند مامورین‬ ‫اخــاق مــدار و‪....‬‏‬ ‫روز از نــو روزی از نــو و ایــن تکــرار مکــررات‬ ‫و دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا مشــکالت‬ ‫و جنگیــدن بــرای یــک لقمــه نــان حــال در‬ ‫ایــن وضعیــت بــد اقتصــادی و ‏فقــر بــرای‬ ‫دستفروشــان ماننــد حــق شــهروندی وهمهــی‬ ‫مشــکالت جامعــه دیگرعــادی شــده ورونــد‬ ‫فراموشــی را درپیــش گرفتــه اســت‪ .‬‏‬ ‫گلستان نیازمند افزایش ظرفیت‬ ‫اب گذری رودخانه ها‬ ‫ایجــاد ســازه های غیــر هم ســطح بــر روی رودخانه هــا ماننــد روگذرهــای‬ ‫غیراصولــی و پل هــا در گلســتان از عوامــل ایجــاد خلــل در فعالیــت ایــن‬ ‫مســیرهای ابــی اســت کــه کــم توجهــی بــه ان تبعاتــی ماننــد کاهــش‬ ‫ظرفیــت عبــور اب‪ ،‬رســوب‪‎‬گذاری‪ ،‬افزایــش احتمــال بــروز ســیالب و‬ ‫اتــاف ســرمایه ها را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رونــد احــداث برخــی پــل هــای غیــر اســتاندارد و یــا مســیرهای عبــور‬ ‫انســان و دام بر روی رودخانه های گلســتان در ســال های اخیر بیشــتر‬ ‫شــده کــه نتیجــه ان‪ ،‬بــروز برخــی مشــکالت زیســت محیطــی ناشــی از‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫ســاخت ســازه‪‎‬های تقاطعــی مثــل پل‪‎‬هــا بــدون محاســبه الزم عــاوه‬ ‫بــر کاهــش عبــور ظرفیــت اب‪ ،‬ســرعت اب در باالدســت پــل را کــم کــرده‬ ‫و بــا سســت کــردن دیــواره رودخانــه‪ ،‬باعــث ریــزش ان و وارد کــردن‬ ‫خســارت زیــاد بــه اراضــی حاصلخیــز کنــار رود مــی شــود‪.‬‬ ‫ کاهــش ظرفیــت عبــور اب‪ ،‬سســت شــدن دیــواره رودخانــه هــا و‬ ‫شســتن خــاک حاصل خیــز کناره هــای رودخانــه از جملــه اثــار ایجــاد‬ ‫ســازه هــای تقاطعــی بــدون محاســبات الزم اســت‪.‬‬ ‫کــم توجهــی بــه مدیریــت رودخانــه های گلســتان به خصوص اســتقرار‬ ‫و احــداث ســازه هــای فلــزی بتنــی و یــا پــل هــای غیــر اســتاندارد تاثیــرات‬ ‫مخــرب بســیاری در حــوزه محیــط زیســت‪ ،‬حیــات رودخانــه و از همــه‬ ‫مهمتــر ســطح ایمنــی مناطــق مســکونی یــا تجــاری حاشــیه ایــن رودخانه‬ ‫هــا دارد کــه اجــرای عملیــات اصــاح و یــا برچیــده شــدن برخــی از ایــن‬ ‫درویــش رمضانــی به نمایندگــی از مغازهداران‬ ‫در خصــوص مزاحمــت دستفروشــان و مانــع‬ ‫کســب شــدن گفــت‪ :‬همــه ی دستفروشــها بــد‬ ‫نیســتند‏انگشــت شــمارند دســت فــرو شــهایی‬ ‫کــه بنــا بــه دالیــل خودشــان حالــت عصبــی‬ ‫و پرخاشــگرانه دارنــد کــه ان هــم بــا رفتــار‬ ‫مناســب و گذشــت درســت می شــود ‪.‬‏‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬مــا اگــر هــوای یکدیگــر‬ ‫را نداشــته باشــیم چــه طــوری در حالیکــه‬ ‫می دانــم ایــن دســتفروش از ســر احتیــاج و‬ ‫بیــکاری در هــوای گــرم وســرد از‏جانــش مایــه‬ ‫میگــذارد زیــر بــرف و بــاران بــدون ســر پنــاه بــه‬ ‫امیــد خریــد دو جفــت جــوراب‪ ،‬حبــاب ســاز‪،‬‬ ‫ســبزی‪ ،‬لیــف و دســتکش و روســری‪ ...‬تــا‬ ‫از در امــد ‏ناچیــزش لقمــه نــان حاللــی را بــه‬ ‫خانــه اش ببــرد و خنــده را بــر لــب فرزنــدان و‬ ‫خانــواده ببینــد جلــوی روزی اش را بگیــرم ‪.‬‏‬ ‫ایــن مغــازه دار خــوش قلــب ادامــه داد‪ :‬کجــای‬ ‫دنیــا دســتگیری از یــک هموطــن و گذشــت‬ ‫کــردن گنــاه نوشــته شــده اســت مــن اگــر امــروز‬ ‫بــا خوشــحالی‏هموطنــم خوشــحال باشــم دیگــر‬ ‫جــای حســادت و مانــع کســب و اینجــور چیزهــا‬ ‫باقــی نمــی مانــد مــن اگــر او را ببینــم و درکــش‬ ‫کنــم جلــوی خیلــی از خــاف هــا‏و بــزه کاریهــا را‬ ‫گرفتــم دســت فروشــی بــا درامــد ناچیــز خیلــی‬ ‫خیلــی خیلــی بهتــر از تــن فروشــی و دزدی بــا‬ ‫درامــد باالســت وایــن قضیــه فرقــی نــدارد کــه‬ ‫زن‏باشــی یــا مــرد ‪ ،‬پیــر یــا جــوان‪.‬‏‬ ‫وی درپایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ناگفتــه نمانــد‬ ‫کــه ایــن شــغل تــا قبــل از پیدایــش ایــن‬ ‫مغازههــا و فروشــگاهها بــوده و مایحتــاج مــردم‬ ‫از طریــق همیــن‏دستفروشــان بــا جابــه جایــی‬ ‫ســریع تامیــن مــی شــده اســت ‪.‬‏‬ ‫برخــورد نامناســب مســئولین ســد معبــر بــا‬ ‫دستفروشــان کــه طبــق هیــچ قانونــی‪ ،‬ماموریــن‪،‬‬ ‫حــق توهیــن وهتــک حرمــت بــر هــم زدن‬ ‫وســایل و تلــف کــردن ‏وســابل دستفروشــان‬ ‫را نخواهنــد داشــت امــا در کنــار همــه ایــن‬ ‫مــوارد‪ ،‬ســوء اســتفاده برخــی از مامــوران ســد‬ ‫معبــر از جایــگاه شــغلی خــود ســبب شــده تــا‬ ‫از ‏برخــی دستفروشــان و وانتبارهــای فــروش‬ ‫میــوه و تــره بــار‪ ،‬بــه اصطــاح بــاج بگیرنــد تــا‬ ‫کاری بــه کار انــان نداشــته باشــند‪ .‬بــرای همیــن‬ ‫برخــی از دستفروشــان‏در کنــار تابلوهــای منــع‬ ‫ســازه هــا در افزایــش ظرفیــت ابگــذری رودخانــه هــای مهــم اســتان از‬ ‫جملــه قــره ســو‪ ،‬اتــرک و گرگانــرود تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــرایط اقلیمــی گلســتان بــه گون ـه ای اســت کــه پیــش بینــی بــارش‬ ‫هــای رگبــاری و ســیل اســا در بــازه زمانــی کوتــاه بــه ســختی میســر اســت‬ ‫کــه در نتیجــه‪ ،‬گلســتان همیشــه در ســایه وقــوع ســیالب هــای انــی‬ ‫و لحظــه ای قــرار دارد و اگــر ظرفیــت اب گــذری رودهــا افزایــش نیابــد‪،‬‬ ‫حوادثــی ماننــد ســیل ‪ ۹۸‬بــا هــزاران میلیــارد خســارت و چندیــن کشــته‬ ‫تکــرار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نیمــی از مســیر ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬کیلومتــری طــول رودخانه های گلســتان‬ ‫در مجــاورت تاسیســات زیربنایــی‪ ،‬راه هــا و اماکــن شــهری و روســتایی‬ ‫واقــع شــده و در برخــی مــکان هــا بــا مباحثــی ماننــد ســاخت و ســاز‬ ‫غیرمجــاز دســت بــه گریبــان اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت‪:‬‬ ‫تعــداد زیــادی از ســازه غیراصولــی موجــود در مســیر رودخانه هــای‬ ‫اســتان کــه مانــع حجــم زیــاد اب می شــوند باید توســط نهادهــای ذیربط‬ ‫اصولــی بازســازی شــود‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی خواســتار توجــه دســتگاه هــای احــداث کننــده‬ ‫ســازه هــای تقاطعــی و دســتگاه هــای خدمــات رســان بــه مســائل‬ ‫رودخانــه شــد و گفــت‪ :‬در ایــن ارتبــاط مطابــق اییــن نامــه بســتر و حریــم‬ ‫رودخانــه هــا‪ ،‬تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی و بقیــه موظــف هســتند‬ ‫قبــل ازاقــدام بــه ســاخت ســازه هــای تقاطعــی از وزارت نیــرو مجــوز الزم‬ ‫را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســازه هــای غیراصولــی عــرض یــا ارتفــاع رودخانــه را کــم‬ ‫کــرده و عــاوه بــر ایجــاد مانــع بــرای گــذر ســیالب موجــب رســوب گــذاری‬ ‫بیشــتر مــی شــود کــه در حــال حاضــر ایــن ســازه هــا در مســیر تمامــی‬ ‫رودخانــه هــای گلســتان قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــا بیــان ایــن کــه یکــی از‬ ‫دستفروشــی‪ ،‬بــا خیــال راحــت بســاط میکننــد و‬ ‫کســی هــم کاری بــه کارشــان نــدارد‏‪.‬‬ ‫‏ درســت اســت دسترســی و اســتفاده شهروندان‬ ‫از معابــر عمومــی‪ ،‬حــق هــر شــهروندی اســت‬ ‫و نقــض ان از ســوی هــر شــخصی‪ ،‬موجــب‬ ‫اخــال در نظــم‏عمومــی مــی شــود امــا مامــوران‬ ‫شــهرداری حــق ندارنــد در راســتای انجــام‬ ‫وظیفــه خــود‪ ،‬بــه شــکل فیزیکــی درگیــری ایجــاد‬ ‫کنند‪،‬ماموریــن در محــدوده ایفــای‏نقــش خــود‬ ‫بایــد بــا تذکــر یــا اگاه کــردن فــرد از شــرایط ایجــاد‬ ‫شــده‪ ،‬گاری یــا وســایل دســت فــروش را بــه‬ ‫مــکان مناســب انتقــال دهنــد حــق توقیــف اموال‬ ‫‏دستفروشــان را ندارنــد مســئولیت انهــا رفــع ســد‬ ‫معبــر و ازاد کــردن راههــا اســت‏‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل افزایش دستفروشــی فقــر و نبود‬ ‫عدالــت ‪ ،‬بیــکاری گســترده‪ ،‬رکــود اقتصــادی و از‬ ‫بیــن رفتــن مشــاغل در بخــش رســمی‪،‬‏ناتوانــی‬ ‫نظــام سیاســت گــذاری اجتماعــی در پوشــش‬ ‫مخاطــرات اجتماعــی (بیــکاری‪ ،‬ازکارافتادگــی‪،‬‬ ‫سالمندی‪ ،‬فقر و ‪ )...‬به ویژه از‏طریق مساعدتها‬ ‫و بیمه هــای اجتماعــی‪ ،‬توزیــع ناعادالنــه امکانــات‬ ‫و فرصتهــا و توســعه ناهماهنــگ و نامتــوازن در‬ ‫ســطح کشــور و‏نابرابــری حــاد اجتماعی‪،‬مهاجرت‬ ‫مــردم از روســتاها بــه شــهر بــه دلیــل تــورم و‬ ‫نبــود امکانــات کشــاورزی و تولیــدی و دامپــروری‬ ‫اســت نــه‏زمینــی بــرای کشــاورزی وجــود دارد و نــه‬ ‫دامــی بــرای دامپــروری کــه خــود بانیــان مربوطــه‬ ‫دلیــش را بهتــر از مــن و شــماها میداننــد ‪ .‬همه ‏ی‬ ‫ایــن عوامــل دســت در دســت هــم مــی دهــد تــا‬ ‫مــردم بــرای نجــات از بیــکاری و تــا میــن مایحتــاج‬ ‫زندگــی و امــر معــاش بــه یکــی ازکارهــا کــه‬ ‫‏دستفروشــی اســت روی بیاورنــد پــس با دانســتن‬ ‫ایــن مشــکالت عدیــده بــه جــای جلوگیــری از‬ ‫دستفروشــی بهتــر اســت‪ ،‬راهــکاری درســت و‬ ‫‏منطقــی اندیشــیده شــود تــا دستفروشــان را از‬ ‫حالــت گوشــه خیابــان و ســد معبرکــردن بیــرون‬ ‫بیاورنــد واقداماتــی هماهنــگ بــا شــرایط موجــود‬ ‫‏انجــام دهنــد فعالیــت شــان را قانونــی و دارای‬ ‫مجــوز نمایند»یعنــی دستفروشــی بــه یــک شــغل‬ ‫تبدیــل و بــه رســمیت شــناخته شــود» و محلــی‬ ‫‏خــاص بــرای فعالیــت دستفروشــان در محــل در‬ ‫نقاطــی از شــهر باشــد کــه دستفروشــان معمــوال‬ ‫فعالیــت میکننــد‪ ،‬نــه در نقطهــای دورافتــاده و‬ ‫‏پیچیــده و دور از دســترس‪ .‬و در صــورت تخلــف ‪،‬‬ ‫بحــث هــای مربــوط بــه رودخانــه هــا‪ ،‬تجــاوزات بــه بســتر و حریــم اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســازه هــای تقاطعــی اســتان بــه طــور کامــل بررســی شــده و بــر‬ ‫اســاس مشــاهدات‪ ،‬ایــن ســازه هــا در مواقــع ســیالب نمــی تواننــد اب‬ ‫را عبــور دهنــد کــه بایــد بــه ترتیــب اولویــت توســط دســتگاه هــای متولــی‬ ‫بازســازی و اصولــی ســازی شــود‪.‬‬ ‫پیشــتر حســینی در دیــدار بــا دادســتان گــرگان توجــه بــه ایجــاد ســازه‬ ‫هــای غیراصولــی بــر روی رودخانــه های گلســتان و پیامدهــای منفی ان‬ ‫بــه ویــژه هنــگام عبــور ســیالب را اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫نیاز مستمر رودخانه های گلستان به الیروبی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫ســرمایه گــذاری در حــوزه مهندســی رودخانــه افــزود‪ :‬حــدود ســه هــزار‬ ‫کیلومتــر رودخانــه در اســتان جریــان دارد کــه هــزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر ان‬ ‫هــر ســه ســال یــک بــار نیازمنــد الیروبــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس قیمــت هــای امســال‪ ،‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار یــا انتشــار ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال اســناد و اوراق بــرای ‪۶۰۰‬‬ ‫کیلومتــر الیروبــی رودخانــه هــای گلســتان نیــاز اســت در صورتــی که کل‬ ‫اعتبــار اختصــاص یافتــه در ســال جــاری بــه اســتان بــرای الیروبــی کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۵۰‬کیلومتر رودخانه در گلســتان‪ ۶۵۰ ،‬کیلومتر‬ ‫ان در شــهرها و روســتاها جریــان دارد‪ ،‬تاسیســات زیربنایــی و راههــا‬ ‫‪ ۸۰۰‬کیلومتــر دیگــر از رودخانــه هــا را احاطــه کــرده و بقیــه رودخانــه هــا‬ ‫به طــول هــزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر در عرصــه هــای جنگلــی‪ ،‬مرتعــی و اراضــی‬ ‫کشــاورزی در جریــان هســتند‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان واقــع در شــمال کشــور بــا وســعت ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع‪ ،‬دارای یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت بــوده کــه اقتصــاد‬ ‫اصلــی ســاکنان اســتان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬وســیله ســواری بنــده هــر یــک هفتــه مقــداری اب‬ ‫رادیــات کــم میکنــد‪ ،‬نــه ریــزش اب دارد نــه روغن قاطی‬ ‫شــده‪ .‬در ضمــن رادیاتــور را‏نــو خریــدم و در رادیــات‬ ‫را هــم نــو گرفتــم‪ .‬ممکــن اســت از واشــر سرســیلندر‬ ‫باشــد؟داخل موتــور نشــتی اب کــه بــا روغــن مخلــوط‬ ‫شــده‏نیســت‪ .‬لطفــا توضیــح بدهیــد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬کــم شــدن اب سیســتم خنــک کننــده ممکــن اســت‬ ‫بــه علــت نشــتی و ســوراخ بــودن هــر یــک از اجــزای‬ ‫سیســتم‪ ،‬خرابــی درپــوش رادیاتــور‪ ،‬تــرک‏خوردگــی‬ ‫تنــه ســیلندر و خرابــی واشــر سرســیلندر باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫تشــخیص دقیــق علــت ایــن امــر بایــد بــه تعمیــرکار‬ ‫ماهــر مراجعــه کنیــد تــا‏سیســتم‪ ،‬تحــت فشــار قــرار‬ ‫گیــرد و دلیــل ان مشــخص شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬چــرا خودروهــا بــا اســتاندارد یــورو ‪ 4‬تولیــد مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬در حالــی کــه مــا بنزیــن بــا ایــن کیفیــت خیلــی‬ ‫کــم داریــم‪ .‬ایــن ضــرر مســتقیم متوجــه‏خریــداران‬ ‫نیســت‪ ،‬در حالــی کــه حــق انتخــاب روز را از مشــتری‬ ‫ن ‪‎ELX‬تولیــد نمــی‬ ‫گرفتیــم‪ .‬همچنیــن ایــا ســمند ســور ‪‎‬‬ ‫شــود ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬قبــا در ایــن مــورد پاســخ داده ایــم کــه ایــن‪،‬‬ ‫ســازمان های ذیربــط از جملــه حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت هســتند کــه خودروســازان را ملــزم بــه‏تولیــد‬ ‫ایــن خودروهــا مــی کننــد‪ ،‬در حالــی کــه هنــوز ســوخت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫متناســب بــا ان در سراســر کشــور توزیــع نشــده اســ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬علــت اینکــه پیشــرانه هــای مــدرن و پیشــرفته‬ ‫بــی صــدا و منظــم نســبت بــه انــواع قبلــی کار میکننــد‬ ‫چیســت ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬یکــی از علــل ســاده ایــن قضیــه‪ ،‬برقــی شــدن‬ ‫پروانــه خنــک کننــده رادیاتــور اســت کــه در خودروهــای‬ ‫قدیمــی‪ ،‬بــه موتــور متصل بــود و بــا‏گاز دادن و افزایش‬ ‫دور موتــور‪ ،‬ســرعت و صــدای ان هــم بیــش تــر مــی‬ ‫شــد‪ ،‬امــا علــت عمــده ایــن قضیــه‪ ،‬پیشــرفت هایــی‬ ‫اســت کــه در‏بخــش هــای مختلــف پیشــرانه خــودرو از‬ ‫جملــه سرســیلندر و میــل لنــگ صــورت گرفتــه و نتیجــه‬ ‫ان عــاوه بــر مصــرف کمتــر‪ ،‬قــدرت و‏گشــتاور بیــش تــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و ســروصدای ناچیــز اس ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬ایــا رینــگ و پیســتون خــودرو ماننــد تســمه تایــم‬ ‫بعــد از طــی مســافتی مشــخص بایــد تعویــض شــود ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬در دفترچــه راهنمــای خــودرو در مــورد تعویــض دوره‬ ‫ای رینــگ و پیســتون مطلبــی ذکــر نشــده‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫نیــازی بــه ایــن کار نیســت‪.‬‏چنــان چــه ایــن قطعــات‬ ‫دچــار اســتهالک شــده و نیــاز بــه تعویــض داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬اشــکاالتی در پیشــرانه بــروز مــی کنــد و عالئمی‬ ‫ظاهــر مــی‏شــود کــه تعمیــرکار نیــاز بــه تعویــض ان را‬ ‫تشــخیص خواهــد داد؛ از جملــه مشــکالتی در احتــراق‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ســوخت‪ ،‬روغــن ســوزی‪ ،‬افــت تــوان و‏امثالهــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬در اگــزوز خــودرو بنــده دوده ای بــه صــورت الیــه‬ ‫اســت کــه دســت میکشــم دود ســیا هرنــگ و نســبتا‬ ‫زیــاد اســت‪ .‬مــدل وســیله بنــده ‪86‬‏اســت‪ ،‬االن مــی‬ ‫خواهــم بدانــم کــه ایــن دودهــا‪ ،‬چیســت؟ در ضمــن‬ ‫بــرای فیلتــر هــوا و تنظیــم موتــور بــه نمایندگــی مراجعه‬ ‫کــردم‪ ،‬گفتنــد‏مشــکلی نیســت‪‎ .‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال ســه نــوع دود از خروجــی اگــزوز متصور اســت‪:‬‬ ‫ســیاه‪ ،‬ابــی و ســفید‪ .‬دود ســفید‪ ،‬ناشــی از وجــود‬ ‫بخــار اب در گازهــای خروجــی‏اســت‪ .‬دود ابــی نشــانه‬ ‫ســوختن روغــن بــه همــراه بنزیــن اســت و نهایتــا دود‬ ‫ســیاه‪ ،‬نشــانه بیــش از حــد ســوختن بنزیــن ویــا بــه هم‬ ‫خــوردن‏نســبت اختــاط هــوا و ســوخت اســت‪ .‬ایــن امر‬ ‫ممکــن اســت بــه دلیــل کثیــف بــودن شــمع‪ ،‬کثیفــی‬ ‫فیلتــر (هــوای ناکافــی و در نتیجــه نســبت‏ســوخت‬ ‫زیــاد)‪ ،‬کثیــف بــودن اســتپر موتــور و تنظیــم نبــودن‬ ‫انژکتــور باشــد و خــارج از اینهــا دلیــل دیگــری نــدار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ماسک زدن= سالمت جامعه‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 3‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪3‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫شمـاره ‪421‬‬ ‫میری‬ ‫رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال‬ ‫گلستان اعالم کرد ؛‬ ‫صدور‪۱۳۱‬مجوز مشاغل‬ ‫خانگی در خراسان شمالی‬ ‫گزارشات مردمی همچنان‬ ‫حاکی از ادامه ساخت و سازها‬ ‫در زیارت گرگان‬ ‫هیچ عذری‬ ‫پذیرفته نیست‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون در اســتان ‪ ۱۳۱‬مجــوز مشــاغل‬ ‫خانگــی صــادر شــده اســت کــه رشــته هــای‬ ‫دســت بافتــه هــای داری دارای بیشــترین تعــداد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از اداره کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬محمدرضــا قهرمانیــان روز‬ ‫دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بیشــترین کارت هــای صــادر شــده مربــوط بــه‬ ‫رشــته های دســت بافته هــای داری‪ ،‬معــرق‪،‬‬ ‫چــوب و بافتنــی ســنتی اســت کــه ‪ ۱۲۳‬مجــوز از‬ ‫ایــن تعــداد در بخــش مســتقل و هشــت مجــوز‬ ‫در بخــش پشــتیبان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۹۶۰‬نفــر بــا شــرکت در دوره هــای مختلــف‬ ‫از اموزش هــای الزم در حــوزه صنایع دســتی‬ ‫بهره منــد شــدند و گواهینامــه اموزشــی بــرای ایــن‬ ‫هنرمنــدان صــادر شــده و امیدواریــم ســهم خوبــی‬ ‫در اشــتغالزایی ایــن جوانــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬اکنــون در ایــن‬ ‫اســتان بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار هنرمنــد در حــوزه تولیــد‬ ‫صنایع دســتی و در بیــش از ‪ ۶۱‬رشــته فعالیــت‬ ‫مــی کننــد و ســعی داریــم ایــن شــرایط را بیــش‬ ‫از ایــن توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از تشــکیل ‪ ۷۵‬پرونــده گردشــگری‬ ‫خراســان شــمالی متقاضــی تســهیالت خبــر داد‬ ‫و افــزود‪ :‬متقاضیــان بــرای دریافــت ‪ ۳۸‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت بــه بانک هــای عامــل اســتان‬ ‫معرفــی شــدند ‪.‬‬ ‫قهرمانیــان ادامــه داد‪ :‬ایــن تعــداد از پرونده هــا‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون تشــکیل شــده و در‬ ‫صــورت دریافــت تســهیالت بــرای ‪ ۱۲۰‬نفــر بــه‬ ‫طــور مســتقیم ایجــاد اشــتغال می شــود‪.‬‬ ‫چادرشــب بافــی‪ ،‬کاله کرکــی‪ ،‬ســفره کــردی‪،‬‬ ‫فــرش کردی‪،‬پشــتی و قالیچــه ترکمنــی‪ ،‬چــاروق‬ ‫دوزی‪ ،‬قالیچــه دو روی ابریشــمی دویــدخ‪،‬‬ ‫ظــروف ســفالی و انــواع و اقســام زیــوراالت‬ ‫کردی‪،‬ترکمنــی و عشــایری نمونــه هــای از ‪۶۱‬‬ ‫رشــته صنایــع دســتی ایــن اســتان محســوب‬ ‫می شــود کــه چهــار اثــر صنایــع دســتی( ســفره‬ ‫کــردی‪ ،‬پــادری‪ ،‬چــاروق و حکاکــی روی ســنگ )‬ ‫موفــق بــه کســب مهــر اصالــت یونســکو و ‪ ۶۱‬اثــر‬ ‫نیــز مهــر کیفیــت کاال را دریافــت کردنــد‬ ‫و از ســوی دیگــر معرفــی بجنــورد بــه عنــوان‬ ‫شــهر ملــی گلیــم ایــران‪ ،‬راه انــدازی نخســتین‬ ‫خانــه نســاجی ســنتی کشــور در روییــن اســفراین‬ ‫نشــان از جایــگاه مهــم صنایــع دســتی ایــن خطــه‬ ‫شمالشــرق کشــور دارد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی دارای‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار نفــر صنعتگــر اســت کــه در حوزه هــای‬ ‫گوناگــون صنایــع دســتی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای حفــظ حقــوق‬ ‫بیــت المــال اســتان گفــت‪ :‬گــزارش هــای مردمــی کــه بــه دســت‬ ‫مــا مــی رســد حاکــی از ادامــه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در‬ ‫منطقــه زیــارت گــرگان اســت و ایــن نشــان مــی دهــد دســتگاه هــای‬ ‫مســئول در ایــن بخــش در انجــام وظیفــه خــود کوتاهــی کــرده انــد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫خشکسالی و رونق فعالیت‬ ‫ُ ّ‬ ‫مقنی ها در خراسان شمالی‬ ‫توسعه گلخانه ها بهترین تغییر‬ ‫الگوی کشت در گلستان‬ ‫مشکالتناشنوایان‬ ‫در الویت ماست‬ ‫نگرانــی کشــاورزان خراســان شــمالی از تــداوم خشکســالی انــان را‬ ‫وادار بــه حفــر چــاه کــرده و از ایــن رو انهــا بــرای کشــت بهــاره دســت بــه‬ ‫کار شــده تــا اب را از دل زمیــن بیــرون بکشــند و بــه همیــن دلیــل هــم‬ ‫اکنــون فعالیــت مُقنّی هــا رونــق گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پهنــه خشکســالی و اثــرات ان در سراســر خراســان شــمالی دامــن‬ ‫گیــر کشــاورزان شــده اســت‪ ،‬گویــا ایــن پدیــده قرار اســت دامن کشــان‬ ‫و خرامــان در مــاه هــای اتــی هــم تــرک تــازی کنــد‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهش بارندگی ها موجب خشــکی اب تعداد زیادی‬ ‫از چشــمه هــا‪ ،‬رودخانــه هــا و قنــات هــا شــده اســت کــه کارشناســان‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان هــم اکنــون در حــال جمــع اوری شــمار منابــع‬ ‫ابــی خشــک شــده هســتند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۷۹‬درصد گستره خراسان شمالی درگیر خشکسالی است‬ ‫امســال شــرایط خشکســالی حاکم بود و اکنون بحران کم بارشــی در‬ ‫کشــور و اســتان منابع ابی را تحت تاثیر قرار داده اســت‪.‬‬ ‫همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه معــاون توســعه و پیش بینــی اداره‬ ‫کل هواشناســی خراســان شــمالی اعالم کرد که ‪ ۷۸.۹‬درصد از پهنه‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتــر مربعــی واقــع در شــمال شــرق کشــور‬ ‫درگیــر خشکســالی اســت کــه شــدت ان از خفیــف تــا بســیار شــدید‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫کاهــش منابــع ابــی در بیشــتر مناطــق کشــور از جملــه گلســتان‪،‬‬ ‫ضــرورت تغییــر الگــوی کشــت نظیــر توســعه کشــت محصــوالت‬ ‫گلخانــه ای را در ایــن اســتان شــمالی دوچنــدان کــرده اســت کــه‬ ‫تحقــق ایــن راهبــرد اقتصــادی نیازمنــد نقشــه علمــی راه تولیــد و‬ ‫ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه توجــه بــه کشـت های گلخانه ای و توســعه‬ ‫ان از بهتریــن شــیوه ها بــرای تغییــر الگــوی کشــت از ســنتی بــه علمــی‬ ‫در اســتان های خشــک و نیمــه خشــک بــا منابــع ابــی محــدود از جملــه‬ ‫گلســتان اســت زیــرا در ایــن شــیوه کشــت مزایــای قابــل توجهــی از‬ ‫جملــه افزایــش تــا ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬درامــد و بهــره وری در‬ ‫مصــرف اب در واحــد ســطح رخ خواهــد داد کــه عــاوه بــر تامیــن‬ ‫امنیــت غذایــی پایــدار بــرای کشــور‪ ،‬منابــع ابــی محــدود اســتان ها و‬ ‫ایــن اســتان شــمالی را می تــوان مدیریــت کــرد‪.‬‬ ‫افزایــش تــا ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد‪ ،‬اشــتغال و درامــد و مهمتــر از ان‬ ‫بهــره وری بــاالی منابــع ابــی بــه گفتــه کارشناســان اعــداد و ارقــام اندکی‬ ‫نیســتند کــه بتــوان بــه ســادگی از کنــار ان گذشــت بلکــه بایــد بــا ترویج‬ ‫ایــن شــیو ه نویــن زراعــت و حمایت هــای همــه جانبــه از فعــاالن و‬ ‫متقاضیــان ان در یــک برنامــه کوتــاه مــدت ســه تــا پنــج ســال و یــک‬ ‫برنامــه میــان مــدت تــا ‪ ۱۰‬ســال بــه راحتــی شــیوه کشـت های ســنتی را‬ ‫بــه علمــی یعنــی کشــت گلخانـه ای به عنــوان زیربنــای توســعه علمــی‬ ‫کشــاورزی کشــور و اســتان گلســتان تغییــر داد‪.‬‬ ‫دکتر سید مهدی حسینی با معلولین ناشنوا تحت پوشش بهزیستی‬ ‫گلســتان بصــورت جمعــی و اختصاصــی دیــداری صمیمــی داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی گلســتان؛ مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی گلســتان بــا جمعــی از ناشــنوایان تحــت پوشــش ایــن‬ ‫ســازمان جهــت بررســی مشــکالت انــان دیــداری صمیمــی داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر حســینی در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬مشــکالت و درخواســت هــای‬ ‫جامعــه کــم شــنوا و ناشــنوا تحــت پوشــش بهزیســتی در الویــت کاری‬ ‫مــا و همــکاران مــن اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود برگــزاری ایــن جلســات در دوره هــای مشــخص می توانــد‬ ‫در جهــت کاهــش مشــکالت کمــک کننــده و مفیــد در امــر تصمیــم‬ ‫گیــری هــای مدیریتــی بــوده کــه مــا از ان اســتقبال میکنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬بــرای رفــع دغدغه هــای‬ ‫شــما عزیــزان بــا تمــام تــوان و بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای اســتانی‬ ‫تــاش خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه برخــی از ایــن عزیــزان بــه ارائــه درخواســت هــا و مشــکالت‬ ‫اساســی خــود پرداختنــد کــه بیشــترین انــان اشــتغال‪ ،‬مســکن و‬ ‫کاشــت حلــزون و لــوازم جانبــی کمــک شــنوایی کــه برخــی از ایــن‬ ‫خدمــات بــا کمــک خیریــن و ورود کارافرینــان در ایــن زمینــه ســرعت‬ ‫بیشــتری بــرای رفــع و کاهــش ان خواهــد گرفــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در انتهــا بســیاری از عزیــزان حاضــر در جلســه بصــورت‬ ‫خصوصــی بــا دکتــر ســید مهــدی حســینی دیــدار و گفــت و گــو کردنــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪-3276‬‬ ‫‪ 1400/08/05 - 1400‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪1400 -212‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه ‏بالمعارض متقاضی اقای هادی‬ ‫درتومــی فرزنــد مجیــد بشــماره شناســنامه ‪ 0670422401‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب‏منــزل بــه مســاحت ‪ 183/25‬متــر مربــع از پــاک ‪ 278‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای قربــان‬ ‫شــافعی فرزنــد حســنقلی محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/08/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/26 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3386/‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/08/06 - 1400-3296‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪1399 -439‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف ‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه‬ ‫دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی اقــای عبــاس رنجبــر فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 29612‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪ 104‬متــر مربــع از پــاک ‪ 39‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای علــی اصغــر عزیــزی فرزنــد علــی محمــد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/08/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/26 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان‏هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1400.08.06 - 1400-3295‬هیــات بــه کالســه پرونــده شــماره ‪1399-277‬‏موضــوع قانــون تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‏حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد قلــی ایــزدی فرزنــد‏عبدالصمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 596‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ‬ ‫یــک بــاب خانــه بــه مســاحت‏‏‪ 245.50‬متــر مربــع از پــاک ‪ 1764‬فرعــی از ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای ابوالقاســم کریمــی زارع فرزنــد احمــد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‏مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‏م الــف ‪3387‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400.08.11 :‬‏تاریخ انتشار نوبت دوم‪400.08.06 :‬‏‪ 1‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۳۹‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۷/۱۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۵‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم پریســا ســاریخانی فرزنــد بهــرام بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۱‬کــد ملــی‬ ‫‪ ۲۲۳۹۷۸۸۱۵۱‬صــادره از ترکمــن در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۰۰.۹۵‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره‪ -۶۸۴‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا‬ ‫از ســهمی کلیــه وراث تهــران پقــه محــرز گردیده اســت ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۱۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز سه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه‪ ۱۴۰۰/۸/۲۶‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اگــر دســتگاه هــای متولــی ماننــد اب منطقــه‬ ‫ای دربــاره حریــم و بســتر رودخانــه و امــور اراضــی دربــاره زمین هــای‬ ‫کشــاورزی در منطقــه زیــارت بــه موقــع پیشــگیری و برخــورد مــی‬ ‫کردنــد امــروز کار بــه حکــم قضایــی و قلــع و قمــع نمــی رســید ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬ایــن کــه در جلســه امــروز‬ ‫دســتگاه های متولی نداشــتن ادوات و ماشــین االت را علت تاخیر‬ ‫در تخریــب ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در منطقــه زیــارت عنــوان‬ ‫مــی کننــد ‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی نیســت و همــه دســتگاه ها‬ ‫موظفنــد ادوات و ابــزار کار مــورد نیــاز متناســب بــا ماموریــت هــا و‬ ‫وظایــف خــود را تامیــن کننــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی تاکیــد کــرد ‪ :‬از ایــن پــس‪ ،‬چــه در اجــرای احــکام‬ ‫قلــع و قمــع و چــه در اهمــال در انجــام وظایــف قانونــی هیــچ عــذر‬ ‫و بهانــه ای مبنــی بــر نداشــتن ابــزار قلــع و قمــع پذیرفتــه نیســت‬ ‫و دادســتانی بــا عنــوان تــرک فعــل و مســامحه در انجــام وظایــف‬ ‫قانونــی بــرای مدیــران دســتگاه هــای متولــی ورود خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امــور اراضــی و اب‬ ‫منطق ـه ای بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای قانــون بالفاصلــه جلــوی‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز را بگیرنــد و ایــن کــه مدیــران متولــی در‬ ‫حــوزه پیشــگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در حریــم و بســتر‬ ‫رودخانــه و اراضــی کشــاورزی فقــط بــه اخطــار بســنده مــی کننــد‪،‬‬ ‫پذیرفتــه نیســت و بایــد بالفاصلــه ســاخت و ســاز متوقــف و گزارش‬ ‫ان بــه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان اعــام شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا اشــاره بــه حدنــگاری ‪ 99‬درصــد اراضــی ملــی و‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان از تــاش هــای شــبانه روزی اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســناد در ایــن بخــش قدردانــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ســنددار شــدن اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی اســتان جلــوی دســت‬ ‫انــدازی هــا و زمیــن خــواری را مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان گلســتان هم در جلســه‬ ‫امــروز از عــزم دادســتانی بــرای اجــرای احــکام قلــع و قمــع بناهــای‬ ‫غیرمجــاز خبــر داد و از مــردم خواســت‪ :‬بــا ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجــاز در خــارج بافــت بــه ویــژه در منطقــه زیــارت ‪ ،‬ســرمایه خــود‬ ‫را هــدر ندهنــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬بــرای ســرعت بخشــیدن بــه اقدامــات ایــن‬ ‫حوزه در دادسرای مرکز استان یک شعبه ویژه رسیدگی به ساخت‬ ‫و ســازهای غیرمجاز و دســت اندازی به اراضی ملی و انفال تعیین‬ ‫و مســئولیت ان را یکــی از قضــات مجــرب و توانمنــد ســپرده شــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬بــه موضــوع تــرک فعــل های مدیــران هم‬ ‫بــه صــورت ویــژه ورود کــرده ایــم و مدیرانــی کــه در انجــام وظایــف‬ ‫خــود کوتاهــی مــی کننــد تحــت تعقیــب قضایــی قــرار مــی گیرنــد ‪.‬‬ ‫تعییــن تکلیــف مســتثنیات در محــدوده اراضــی منابــع طبیعــی ‪،‬‬ ‫توقــف برداشــت اب از چشــمه هــا و رودخانــه زیــارت ‪ ،‬جمــع اوری‬ ‫انشــعابات برق در ســاخت و ســازهای غیرمجاز و الزام دســتگاه ها‬ ‫بــه دریافــت زودتــر ســند بــرای اراضــی دولتــی از دیگــر مصوبــات‬ ‫جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان گلســتان بــود ‪.‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‏هــای فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد‬ ‫عــادی‏یــا رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار‏گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتی(کثیراالنتشــار و‏محلــی) بــه شــرح ذیــل‬ ‫اگهــی مــی گــردد‏‪ .‬بخــش دو بجنــورد پــاک ‪– 169‬اصلــی اراضــی صدرابــاد‏‪-1‬‏ششــدانگ یــک بــاب خانــه از پــاک شــماره باقیمانــده ‪ 129‬فرعــی از ‪ 169‬اصلــی فــوق بــه مســاحت‏‏‪ 80.02‬متــر مربــع ابتیاعــی خانــم گمش ســرافراز از محل مالکیت‬ ‫رســمی فاطمــه رادکانــی برابــر‏رای شــماره ‪ 1400-1301‬مورخــه ‪ -1400.05.12‬کالســه ‪98-0161‬‏ لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ مــی‏گــردد چنانچه اعتراضی دارند بایــد از تاریخ‬ ‫انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا‏دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد‏ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه دادگاه عمومــی محــل‏نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتــی کــه اعتــراض در‏مهلــت قانونــی واصــل نگــردد بــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه‏ننمایــد‬ ‫اداره ثبــت مبــادره بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه‏متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‏‪ .‬م الــف ‪ 3484‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪400.08.11 :‬‏‪ 1‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400.08.26 :‬‏ علیخــان نــادری‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک بجنــورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‏اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر‬ ‫رای شــماره ‪ 1400/06/29 - 1400-2875‬هیات به کالســه پرونده شــماره ‪1399 -475‬موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقردر واحدثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات‬ ‫مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی اقــای خانــم مریــم رحیمــی فرزنــد قنبــر علــی بشــماره شناســنامه ‪ 770‬صــادره ازمانــه و ســملقان در ششــدانگ یــک‏بــاب انباری به مســاحت ‪ 107.65‬متر مربــع از پالک ‪ 39‬فرعــی از ‪ 125‬اصلی واقــع در اراضی‬ ‫قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد‏خریــداری از مالــک رســمی اقــای ورثــه علــی اصغــر عزیــزی فرززنــد علــی محمــد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/08/11 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫‏‬ ‫دوم‪ 1400/08/26 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰/۶/۲۹-۱۴۰۰.۲۸۶۷‬ورای اصالحــی شــماره ‪ 1400/۷/14 -۱۴۰۰.3061‬هیئــت بــه کالســه‬ ‫پرونــده شــماره ‪۱۴۰۰.۳۱‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای یعقــوب‬ ‫افشــین فرزنــد مــراد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۱‬صــادره از راز و جــرگالن و ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۲۳۳.۶۴‬متــر مربــع از پــاک‪ ۹۰۷‬فرعــی از‪ ۱۶۳‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زار بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی شــهرداری بجنــورد محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪۳۴۸۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۶:‬احمــد اصغــری شــیروان رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 73‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪12‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق شمال شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪421‬‬ ‫طنز‬ ‫ضرورت نگاه ویژه‬ ‫به ثبت و نشر‬ ‫کتابهای حوزه‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬در‬ ‫حــوزه حماســه دفــاع مقــدس ثبــت و نشــر کتــب در شــرایط کنونــی‬ ‫امــری اســت مهــم کــه بایــد توجــه ویــژه ای بــه ان نشــان دهیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عادلــه کشــمیری در اییــن غبارروبــی‬ ‫و عطرافشــانی گلزار شــهدا در تپه نورالشــهدای گرگان در نخســتین‬ ‫روز هفتــه کتــاب بــه همــراه جمعــی از کارکنــان بنیــاد حفــظ اثــار‬ ‫نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس و نهــاد کتابخانــه هــای عمومی اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬امنیــت‪ ،‬ارامــش و ســربلندی ملــت ایــران مرهــون دفــاع‬ ‫مقــدس و جانفشــانی رزمنــدگان اســام بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬یکــی از مهم تریــن راه هــا بــرای انتقــال از‬ ‫خودگذشــتگی نسـل های گذشــته و خون هایــی کــه بــرای انقــاب‬ ‫اســامی ریختــه شــده‪ ،‬ثبــت و ضبــط ان هاســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث انتقــال فرهنــگ ایثــارو شــهادت بــه نســل‬ ‫جــوان بایــد بــر راهکارهــای فرهنگــی و هنــری تکیــه کــرد کــه یکــی‬ ‫از ابزارهــای مانــدگار کتــاب اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــر ضــرورت انتقــال‬ ‫ارزشــهای دفــاع مقــدس بــه طــرق مختلــف از جملــه کتــاب بــه‬ ‫نســل هــای جدیــد تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در نخســتین روز گرامیداشــت هفتــه کتــاب ‪ ۲‬عنــوان‬ ‫کتــاب حــوزه حماســه دفــاع مقــدس طــی ایینــی بــا حضــور جمعــی‬ ‫از مســووالن در گــرگان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن کتابهــا شــامل «دمــی بــا روح اللــه» بــه قلــم غالمعلــی‬ ‫زارع و فاطمــه احمــدی دربــاره اندیشــه هــا و عواطــف جمعــی از‬ ‫مبــارزان و رزمنــدگان دفــاع مقــدس دربــاره امــام خمینــی (ره)‬ ‫و کتــاب صوتــی «راه شــب» بــه همــت هــادی خرمالــی تالیــف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن روز از پوســتر بیســت و نهمیــن هفتــه کتــاب‬ ‫ن تــا یکــم اذرمــاه بــا شــعار‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران کــه از ‪ ۲۴‬ابــا ‬ ‫«جــای خالــی را بــا کتــاب خــوب پُرکنیــم» رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی گلســتان اعــام کــرد بــرای‬ ‫گرامیداشــت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی در ایــن اســتان ‪۵۰۰‬‬ ‫برنامــه ویــژه فرهنگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫روز کتــاب‪ ،‬کتاب خوانــی و کتابــدار‪ ،‬مطابــق شــعار هفتــه کتــاب‪،‬‬ ‫کتــاب‪ ،‬زبان فارســی‪ ،‬شــعر و ادبیــات داســتانی‪ ،‬کتــاب‪ ،‬رســانه و‬ ‫هم افزایــی و تعامــل‪ ،‬کتــاب‪ ،‬خانــواده و ســبک زندگــی ایرانــی‬ ‫و اســامی‪ ،‬ناشــران‪ ،‬کتاب فروشــی ها و ارکان صنعــت نشــر‪،‬‬ ‫کتــاب؛ مــادران شــهدا و زنــان در دفــاع مقــدس و کتــاب کــودک و‬ ‫نوجــوان؛ اینــده نســل مجــازی بــه ترتیــب عنــوان نامگــذاری هفتــه‬ ‫کتــاب اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارقان‬ ‫سابقه دار با ‪ 23‬فقره سرقت‏‬ ‫اعتراف متهم به یک و نیم‬ ‫میلیارد ریال کالهبرداری‏‬ ‫گــروه اســتان هــا خراســان شــمالی رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫از دســتگیری ‪ 9‬نفــر ســارق ســابقه دار بــا ‪ 23‬فقــره ســرقت از‬ ‫‏اماکــن خصوصــی و دولتــی در ســطح شهرســتان بجنــورد خبــر‬ ‫دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود‬ ‫رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫‏وقــوع چنــد فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و دولتــی در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‏کار‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی صحنــه هــای وقــوع ســرقت‬ ‫و همچنیــن بازبینــی دوربیــن هــای مداربســته‪ ،‬ســارقان مــورد‬ ‫‏شناســایی قرار گرفتند‪ ،‬افزود‪ :‬در چند عملیات غافلگیرانه ‪ 9‬نفر‬ ‫ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‏شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 23‬فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫‏خصوصــی و دولتــی اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫گــروه اســتان هــا خراســان شــمالی جانشــین فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان از دســتگیری کالهبــردار حرفــه ای بــا یــک میلیــارد و ‪500‬‬ ‫‏میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ»محمد‬ ‫غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام‏چندیــن مــورد شــکایت مبنــی بــر اینکــه افــرادی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان مــی کننــد‪ ،‬بالفاصله موضــوع با جدیت‬ ‫‏در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش فنــی و اطالعاتــی و بررســی‬ ‫اظهــارات شــاکیان پرونــده‪ ،‬کاراگاهــان موفــق شــدند متهــم را‬ ‫‏دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بعــد از انتقــال بــه مقــر انتظامــی در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه یــک میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‏ریــال‬ ‫کالهبــرداری اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد‬ ‫از تکمیــل تحقیقــات و بازجویــی هــای انجــام شــده بــه مراجــع‬ ‫‏قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدارهای پلیــس در رابطــه بــا پیشــگیری از وقــوع‏کالهبــرداری‪،‬‬ ‫در صــورت هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫واحدهای بوم گردی شیروان‬ ‫سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬واحدهــای بــوم گــردی ایــن شهرســتان بــا ‪۵۰‬‬ ‫درصــد ظرفیــت بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی کرونــا جهــت‬ ‫پیشــگیری و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار فرنــوش راهــدار در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون تمــام پذیرش هــای‬ ‫مســافران و گردشــگران براســاس مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا بــه‬ ‫مدیــران واحدهــای بــوم گــردی ابــاغ شــده و جــذب گردشــگر البته‬ ‫بــا رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ابهت وحدت‪ ،‬قدرت چانه زنی‬ ‫ایران را در مجامع بین المللی‬ ‫قوی تر می کند‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون فرهنگــی در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬یکــی از مولفه هــای عــزت و‬ ‫ســربلندی نظام جمهــوری اســامی ایــران وحــدت بــوده و‬ ‫ابهــت ایــن وحــدت ســبب تقویــت قــدرت چانه زنــی مــا در‬ ‫مجامــع بین المللــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهــار کــرد‪ :‬در فرهنــگ‪ ،‬دیــن و تمامــی‬ ‫حوزه هــا یکــی از مولفه هــای اصلــی عــزت و ســربلندی ایران‬ ‫اســامی وحــدت بــوده کــه انســجام و حفــظ وحــدت در گام‬ ‫اول انقــاب پیامدهــای خوبــی را بــه ارمغــان اورده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جامعــه ای قــوی و قدرتمنــد خواهــد‬ ‫بــود کــه از اســتحکام درونــی برخــوردار بــوده و بــر اصــل‬ ‫عزت بخــش وحــدت تکیــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلس شــورای اســامی‬ ‫بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بــر لــزوم وحدت‬ ‫در کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب همــواره‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مناطــق بکــر و طبیعــت زیبــای ایــن‬ ‫شهرســتان و همچنیــن ‪ 6‬روســتای هــدف گردشــگری گلیــان‪،‬‬ ‫زوارم‪ ،‬قلعــه زو‪ ،‬اوغــاز و اســطرخی از توابــع بخــش مرکــزی و‬ ‫گلیــل بخــش ســرحد موجــب شــده تــا در فصــول مختلــف شــاهد‬ ‫اســتقبال بســیاری از مســافران و حتــی در چنــد ســال اخیــر‬ ‫گردشــگران خارجــی در مناطــق بــوم گــردی هســتیم‪.‬‬ ‫راهــدار ضمــن اشــاره بــه تســهیالت کرونایــی پرداخــت شــده‬ ‫جهــت هرگونــه ضــرر و خســارت مالــی بــه حــوزه گردشــگری‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بــا شــیوع کرونــا و محدودیت هــای اعــام شــده‬ ‫از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ظرفیــت پذیــرش مســافر‬ ‫نســبت بــه قبــل ان بســیار کاهــش داشــته کــه بــوم گــردی شــهر‬ ‫زیــارت شــیروان از ادامــه فعالیــت خــودداری کــرد و مابقــی‬ ‫واحدهــای بــوم گــردی براســاس دســتورالعمل هــای ابــاغ شــده‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬یــک واحــد بــوم گــردی در روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری گلیــان نیــز بــه دلیــل قــرار گرفتــن موقعیــت مکانــی‬ ‫بــر لــزوم وحــدت در همــه حوزه هــا تاکیــد دارنــد و وجــو د‬ ‫وحــدت در الیه هــای مختلــف کشــور ســبب از بیــن رفتــن‬ ‫توطئه هــای دشــمن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬محــور وحدت مــا مســلمانان در بیــن همــه‬ ‫اقــوام و مذاهــب قــران کریــم و پیامبــر اکــرم (ص) بــوده و‬ ‫مولفــه وحــدت در مباحــث دینــی مــا نیــز تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫منتظــری گفــت‪ :‬کشــور ایــران اســامی در یــک یــد واحــده‬ ‫توانســته در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫ارتقاء یافتــه و بــه یمــن همیــن وحــدت بــا وجــود تنــوع و‬ ‫رنگیــن کمــان اقــوام در اســایش‪ ،‬ارامــش و امنیــت در بیــن‬ ‫کشــورهای همســایه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امنیــت و ارامــش کشــور نیــز در پرتــو‬ ‫ت درونــی و‬ ‫ت میســر بــوده و مــا امــروز شــاهد وحــد ‬ ‫وحــد ‬ ‫ســازمانی بیــن نیروهــای مســلح هســتیم کــه انهــا بــا ایــن‬ ‫وحــدت دســت در دســت یکدیگــر داده و در مقابــل کجی هــا‬ ‫ایســتادگی می کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلس شــورای اســامی‬ ‫ابــراز کــرد‪ :‬وحــدت بیــن مــردم و مســووالن در همــه حوزه هــا‬ ‫بماننــد انگشــتان یــک دســت بــوده کــه در صــورت تفکیــک‬ ‫کاری نمی تواننــد انجــام دهنــد و بــا مشــت شــدن یکدیگــر‬ ‫اثرگــذار خواهنـ د بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمنان ایران اســامی درصدنــد تــا بــا ایجــاد‬ ‫دستگیری کالهبرداران میلیاردی‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫گــروه اســتان هــا خراســان شــمالی رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫از دســتگیری ‪ 2‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای بــا ‪ 2‬میلیــارد ریــال‬ ‫‏کالهبــرداری در اســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سرهنگ»مقســود‬ ‫رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬درپــی‏اعــام‬ ‫شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفنــد‬ ‫هــای مختلــف از جملــه خریــد ملــک و فــروش خــودرو‏از انــان‬ ‫کالهبــرداری کــرده انــدف بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بااشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن بررســی اظهــارات‏شــاکیان‬ ‫پرونــده موفــق شــدند محــل اختفــای متهمــان را مــورد شناســایی‬ ‫قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه ‪2‬‏نفــر کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در بازجویی‬ ‫هــای انجــام شــده بــه ‪ 2‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪2‬‏میلیــارد‬ ‫ریــال اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫و احتمــاس ریــزش ســنگ جهــت ایمنــی و جلوگیــری از هرگونــه‬ ‫اســیب و خطــری تعطیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه راهــدار اینــک یــک واحــد بــوم گــردی در روســتای فیروزه‬ ‫و ســه واحــد در روســتای زوارم ایــن شهرســتان فعالیــت دارند‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان‬ ‫دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫رخنــه‪ ،‬شــکاف و یــا اختــاف بیــن صفــوف قدرتمنــد مــردم و‬ ‫مســووالن رخنــه کــرده و از تنگــی احــد بــرای ضربــه زدن بــه‬ ‫کشــورمان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫منتظــری بــا بیــان اینکــه در گام اول انقــاب بــا حفــظ‬ ‫وحــدت بــه نتایــج خوبــی دســت یافتیــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بایــد انســجام‪ ،‬همبســتگی و وحــدت مــردم و مســووالن در‬ ‫همــه حوزه هــا در گام اول انقــاب حفــظ و تقویــت شــود تــا‬ ‫بتوانیــم در گام دوم انقالب نیــز قله هــای پیــش رو را فتــح‬ ‫کــرده و بــه پیشــرفت های فرهنگــی و سیاســی خوبــی در‬ ‫جهــان دســت یابیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ابهــت و شــکوه وحــدت‪ ،‬قــدرت چانه زنــی ایــران‬ ‫اســامی را در مجامــع ملــی و بین المللــی افزایــش خواهــد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ً‬ ‫ایا واقعا علی اباد کتول‬ ‫تگزاس است؟!‬ ‫چرایــی رغبــت رســانه هــای اســتان بــه انتشــار اخبــار منفــی‬ ‫علــی ابــاد کتــول‬ ‫ســایه ناامنــی در علــی ابــاد کتــول؛ ریــزش دیــوار مدرسـه ای‬ ‫‪ 18‬دانــش امــوز و معلــم را راهــی بیمارســتان کــرد؛ کشــف‬ ‫جنــازه یــک زن در کانــال اب در علــی ابادکتــول؛‬ ‫دعــوای خانوادگــی منجــر بــه قتــل مــرد ‪ 50‬ســاله ای در علــی‬ ‫ابــاد کتــول شــد؛ عامــل قتــل عــام خانوادگــی در علی ابــاد‬ ‫کتــول دســتگیر شــد؛ درگیــری لفظــی منجــر بــه برادرکشــی‬ ‫شــد‪ ،‬تصــادف در کمربنــدی علی ابــاد دو کشــته و دو زخمــی‬ ‫برجــای گذاشــت!‬ ‫اخبــاری از ایــن دســت هــر چنــد وقــت یکبــار در رســانه های‬ ‫اســتان و بــه دنبــال ان در کانــال هــا و پیج هــای شهرســتان‬ ‫منتشــر مــی شــوند و موجــی از نــا امیــدی‪ ،‬تــرس و نگرانــی را‬ ‫در بیــن شــهروندان ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد اخبــار منتشرشــده کــذب نیســتند ولــی بیشــتر‬ ‫ایــن حــوادث‪ ،‬دعواهــای خانوادگــی‪ ،‬قتــل هــای غیــر عمــد‬ ‫و حــوادث غیــر مترقبــه ای هســتند کــه در اکثــر شــهر های‬ ‫کشــور روی مــی دهنــد ولــی عــده ای بــه دالیــل نــا مشــخص‬ ‫عالقــه منــد هســتند اخبــار شهرســتان بــا فرمــت جنایــی و بــا‬ ‫اب و تاب بیشتری در رسانه ها منتشر شوند‪ .‬حال سوالی‬ ‫کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه چــرا خبرگزاری هــا و‬ ‫رســانه هــای رســمی اســتان گلســتان‪ ،‬اخبــار قهرمانی هــا‪،‬‬ ‫افتخــارات‪ ،‬ابداعــات و اختراعــات‪ ،‬کســب موفقیــت هــای‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬ورزشــکاران‪ ،‬دانــش امــوزان و شــهروندان علــی‬ ‫ابــادی را در ســطح اســتان ‪ ،‬کشــور و حتــی رقابــت هــای بیــن‬ ‫المللــی پوشــش خبــری نمــی دهنــد؟!‬ ‫ثبــت ملــی موســیقی کتــول‪ ،‬برگــزاری جشــنواره ملــی‬ ‫اســب ترکمــن در علــی ابــاد کتــول‪ ،‬قهرمانــی تیــم فوتســال‬ ‫بزرگســاالن و امید علی اباد در مســابقات اســتانی و راهیابی‬ ‫بــه مراحــل کشــوری‪ ،‬دعــوت دو والیبالیســت بــه اردوی تیــم‬ ‫ملــی والیبــال ســاحلی و ‪ ...‬اخبــار اتفاقــات مهــم شهرســتان‬ ‫هســتند کــه در همیــن چنــد هفتــه اخیــر روی داده انــد و‬ ‫علــی رغــم اطــاع رســانی از طریــق منابــع خبــری دولتــی و‬ ‫خبرنگاران شهرســتان‪ ،‬هیچکدام از خبرگزاری و پایگاه های‬ ‫خبــری رســمی و کانــال هــا و پیــج هــای خبــری غیــر رســمی به‬ ‫انتشــار اخبــار انهــا نپرداختنــد! در واقــع ایــن رســانه هــا بــرای‬ ‫انتشــار اخبــار مثبــت علی ابــاد کتــول جــان مــی دهنــد‬ ‫ولــی بــرای انتشــار اخبــار منفــی مثــل قتــل‪ ،‬ریــزش دیــوار‬ ‫و اتــش گرفتــن خــودرو و ‪ ...‬لحظــه ای درنــگ نمــی کننــد!‬ ‫دردمندانــه پیــج هــای اینســتاگرامی و کانــال هــای تلگرامــی‬ ‫شهرســتان هــم کــه بــرای جــذب تبلیغــات و کســب درامــد‬ ‫طراحــی شــده انــد‪ ،‬بــدون در نظــر گرفتــن تبعــات ایــن رویکرد‬ ‫بــرای شهرســتان‪ ،‬بــه تبعیــت از ســایت هــای اســتانی‪،‬‬ ‫از همیــن رویــه اســتقبال مــی کننــد و بــرای انتشــار اخبــار‬ ‫منفــی شــهر بــا هــم بــه رقابــت مــی پردازنــد! کامنــت هــای‬ ‫شــهروندان هــم در انتهــای چنیــن پســت هایــی کــه عمدتــا ً‬ ‫بــا انــواع تهمــت هــا و تعابیــر و تفاســیر غیــر واقــع و بعضــا ً‬ ‫خیالــی و کــذب همــراه اســت‪ ،‬خــود حکایــت دیگــری اســت‬ ‫کــه بــه مــه الــود شــدن فضــای شــهر کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه بــا روشــن شــدن ابعــاد ماجــرا یــا دســتگیری‬ ‫قاتــل یــا قاتلیــن در کوتــاه تریــن زمــان یــا عیــادت مســئوالن‬ ‫از حادثــه دیــدگان ریــزش دیــوار و ‪ ...‬ایــن رســانه هــا روزه‬ ‫ســکوت مــی گیرنــد چــرا کــه ظاهــرا ً بازنشــر اخبــار اقتــدار‬ ‫پلیــس‪ ،‬دســتگیری متهمــان‪ ،‬دلجویــی از حادثــه دیــدگان‪،‬‬ ‫کســب عنــوان توســط ورزشــکاران و دانــش امــوزان در جــذب‬ ‫فالوئــر تاثیــر چندانــی ندارنــد!‬ ‫اینکــه چــرا رســانه هــای اســتانی از انتشــار اخبــار موفقیت هــای‬ ‫اهالــی شهرســتان علــی ابــاد کتــول ابــا دارنــد و در انجــام رســالت‬ ‫حرفــه ای خــود کوتاهــی می کننــد بــر مــا پوشــیده اســت ولــی‬ ‫روی ســخن با شــهروندانی اســت که با انتشــار و اســتوری کردن‬ ‫اخبــار منفــی شــهر و کامنــت هــای غیــر واقعــی‪ ،‬ســعی دارنــد‬ ‫شــهر را بــا تگــزاس مقایســه کننــد و ان را نــا امــن جلــوه دهنــد!‬ ‫یادمــان باشــد اگــر شــهری امــن و ارام مــی خواهیــم خودمــان‬ ‫بایــد بــرای ســاختنش تــاش کنیــم‪ .‬بــرای توســعه بــوم گــردی و‬ ‫جــذب گردشــگر میلیــون هــا تومــان هزینــه مــی کنیــم تــا شــهر‬ ‫و روســتاهای اطــراف بــه توســعه پایــدار برســند‪ ،‬امــا خودمــان‬ ‫خبــر یــک قتــل خانوادگــی یــا قتــل بــر اثــر پرتــاب قنــدان را بــا‬ ‫اب و تــاب اســتوری مــی کنیــم و اتــش نــا امنــی خیالــی را‬ ‫بــاد می زنیــم‪ .‬بنابرایــن گالیــه کنیــم کــه چــرا فرزنــدان مــان در‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬ســربازی و مســافرت هــا و گفتگــوی هــای اینترنتــی‬ ‫خودشــان را گرگانــی معرفــی مــی کننــد! بــه هــوش‪...‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪421‬‬ ‫شخصیت یا موقعیت؟‬ ‫مژگان امیر ی‬ ‫معرفی بهترین کتاب های‬ ‫علمی برای نوجوانان‬ ‫ایــن روزهــا ســرگرمی های زیــادی بــرای اوقــات فراغــت‬ ‫نوجوانــان وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن حــال خیلــی از نوجوانــان‬ ‫ترجیــح می دهنــد در هــر فرصتــی بــه دنیــای جادویــی‬ ‫کتاب هــا ســفر کننــد و عــاوه بــر وقت گذرانــدن‪ ،‬مطالبــی‬ ‫مفیــد هــم یــاد بگیرنــد‪ .‬ایــن مقالــه بــرای نوجوانــان‬ ‫کتاب دوســت و پــدر و مادرهایشــان مفیــد اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه بهتریــن کتــاب هــای علمــی بــرای نوجوانــان را بــه‬ ‫شــما معرفــی خواهیــم کــرد‪ .‬همــه ایــن کتاب هــا به دقــت‬ ‫انتخــاب شــده اند و بــرای حــال و اینــده فرزنــد نوجوان شــما‬ ‫مفیــد هســتند‪.‬ادامه شــماره ‪420‬‬ ‫‪ .۸‬ازمایشگاه لوسی اثر میشل هاوتس‬ ‫صحبــت علــم کــه می شــود‪ ،‬خیلی هــا دور داســتان را‬ ‫خــط می کشــند‪ .‬امــا گاهــی خوانــدن داســتانی علمــی‬ ‫بســیار جذاب تــر از خوانــدن خیلــی از کتاب هــای علمــی‬ ‫اســت و مطالــب مفیــدی را نیــز بــه خواننــده می امــوزد‪.‬‬ ‫در کتــاب ازمایشــگاه لوســی‪ ،‬داســتان دختــری به نــام‬ ‫لوســی را می خوانیــم کــه دقــت زیــادی بــه اطرافــش‬ ‫دارد‪ .‬محیط زیســت‪ ،‬ازمایشــگاه علــوم و مدرســه از‬ ‫عالقه مندی هــای او هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن کتــاب بــا لوســی همــراه می شــویم تــا چیزهــای‬ ‫مختلفــی بیاموزیــم‪ ،‬مثــا دربــاره محیط زیســت و‬ ‫درختــکاری یــاد می گیریــم‪ .‬اگــر نوجــوان کنجــکاو شــما‬ ‫عالق ـه ای بــه کتاب هــای علمــی نــدارد‪ ،‬شــاید ایــن کتــاب‬ ‫جرقــه ای بــرای ایجــاد ایــن عالقــه باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬کاربرد علم اثر سوزان بوزاک‬ ‫اگــر موضــوع کتــاب کاربــرد علــم را بدانیــد‪ ،‬به احتمــال‬ ‫زیــاد بــا مــا هم عقیــده خواهیــد شــد کــه اکثــر نوجوانــان‬ ‫ایــن کتــاب را دوســت خواهنــد داشــت‪ .‬در کتــاب کاربــرد‬ ‫علــم‪ ،‬دربــاره فنــاوری خواهیــد خواند و اینکــه چطور علم را‬ ‫در زمینه هــای مختلــف بـ ه کار می گیرنــد‪ .‬ایــا نوجوان شــما‬ ‫دوســت دارد بدانــد نحــوه کارکــرد وســیله ای خــاص چطــور‬ ‫اســت؟ شــاید هــم بــه فعالیت هــا و ازمایش هــای علمــی‬ ‫عالقــه داشــته باشــد‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬ایــن کتــاب به خوبــی‬ ‫کنجکاوی هــای نوجوانــان را ارضــا می کنــد و تــا صفحــات‬ ‫پایانــی نــکات جالبــی بــرای عرضــه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬سرک کشیدن زیر پوست اثر کارن التچانا کنی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫در هربــار مواجهــه بــا افــراد جدیــد‪ ،‬شــما مــورد‬ ‫قضــاوت قــرار می گیریــد و هــر بــار عقیــده ای در‬ ‫مورد شــما شــکل‏می گیرد‪ .‬تغییر یا از بین بردن‬ ‫تاثیــر اولیــن برخــورد تقریبــا ًغیــر ممکــن بــوده و‬ ‫بــرای همیــن اســت کــه اولیــن مالقــات‏اینقــدر‬ ‫مهــم می شــود؛ چــرا کــه در نــوع رابطــه ای کــه‬ ‫پــس از ان شــکل خواهــد گرفــت تعیین کننــده‬ ‫اســت‪ .‬فرقــی‏نمی کنــد مالقــات کاری بــا کســی‬ ‫داشــته باشــید یــا در زندگــی اجتماعی تــان بــا‬ ‫شــخص جدیــدی اشــنا شــوید‪ .‬هرکــدام ‏کــه‬ ‫باشــد‪ ،‬خیلــی مهــم اســت کــه بدانید در نــگاه اول‬ ‫ی شــوید‏‪.‬‬ ‫چطــور در ذهــن افــراد قضــاوت م ‪‎‬‬ ‫بررس ـی های روان شــناختی نشــان داده اســت‬ ‫افــراد بــه هنــگام ارزیابــی دیگــران بــه اطالعــات‬ ‫اولیـه ای کــه بــه دســت‏می اورنــد بهــای بیشــتری‬ ‫می دهنــد تــا اطالعاتــی کــه بعــدا ً بــه دســت‬ ‫می اورنــد‪ .‬در حقیقــت اولیــن اطالعاتــی کــه افراد‬ ‫‏دربــاره هــر چیــزی یــا هــر کســی می گیرنــد‪ ،‬روی‬ ‫پــردازش بعــدی اطالعــات از ناحیــه انهــا تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬بــه عبــارت‏دیگــر‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد‬ ‫افــراد انچــه را کــه در شــروع کســب می کننــد‪،‬‬ ‫درســت و صحیــح می پندارنــد‏‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاد ‪‎‬ه تر‪ ،‬افــراد در نگاه اول فقط نمونه‬ ‫کوچکــی از شــما را مــی بیننــد و بخــش باریکــی از‬ ‫زندگــی شــما را‏لمــس می کننــد‪ .‬اما همین نمونه‬ ‫کوچــک‪ 100 ،‬درصــد اطالعاتــی اســت کــه انهــا‬ ‫دربــاره شــما دارنــد‪ .‬در حالــی کــه‏شــما عمــری را با‬ ‫خــود تجربــه کرده ایــد‪ .‬اطالعــات کامــل و موثقــی‬ ‫دربــاره احساســات و عواطــف خــود داریــد‪ ،‬از‬ ‫رفتارهــا‪ ،‬‏اشــتیاق ها و هراس هایتــان اگاهیــد‬ ‫ولــی غریبه هــا دربــاره شــما چیــزی نمی داننــد‪.‬‬ ‫انــدک اطــاع‪ ،‬تنهــا چیــزی اســت کــه‏در اختیــار‬ ‫دارنــد و می تواننــد روی ان حســاب کننــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال انهــا بــه طــور ناخــوداگاه فــرض می کننــد‬ ‫کــه ایــن‏مختصــر اگاهــی‪ ،‬تصویــر دقیقــی از کل‬ ‫شــخصیت شماســت‪.‬‏‬ ‫پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اولیــن تاثیــر‬ ‫بــه یــک فیلتــر شــباهت دارد‪ .‬چراکــه افــراد از‬ ‫روی زبــان بــدن‪ ،‬حرف هــا و‏واکنش هــای شــما‬ ‫اطالعــات اولیــه را دریافــت می کننــد و بــر اســاس‬ ‫همیــن اطالعــات اســت کــه‬ ‫شــما چگونــه ادمــی‏هســتید و‬ ‫اینکــه بایــد چــه رفتــاری را در‬ ‫اینــده از شــما انتظــار داشــته‬ ‫باشــند تصمیــم می گیرنــد‪.‬‬ ‫بعــد شــما را از طریــق‏همیــن‬ ‫فیلتــر نــگاه می کننــد‪ .‬همــه‬ ‫دوســت دارنــد فکــر کننــد کــه‬ ‫منــش و شــخصیت دیگــران‬ ‫را بــه درســتی ارزیابــی‏کننــد و‬ ‫بگوینــد‪« :‬مــن از همــان لحظــه‬ ‫اول کــه او را دیــدم مطمئــن‬ ‫شــدم کــه او ‪ .»...‬ایــن افــراد‬ ‫دنبــال اطالعاتــی مــی گردنــد‬ ‫کــه برداشــت اولیــه انها را تایید‬ ‫کنــد و در ایــن میــان رفتارهــای‬ ‫مغایــر را یــا نمی بیننــد و یــا‬ ‫اگــر ببیننــد بــه انهــا ‏توجهــی‬ ‫نمی کننــد‪ .‬‏‬ ‫بــا اینکــه فیلتــر کــردن‪،‬‬ ‫بــه افــراد امــکان می دهــد‬ ‫اطالعــات دریافتــی را بــه‬ ‫ســرعت معنــی دار کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫اشــتباهاتی در ‏ایــن فراینــد‬ ‫بــروز می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫افــراد مایل انــد رفتــار شــخص‬ ‫جدیــد را بــه حســاب منــش و شــخصیت او در‬ ‫‏تمامــی موقعیــت هــا بگذارنــد در حالــی که شــاید‬ ‫این گونه نباشــد‪ .‬شــما اگر کســی را که به ظاهر‬ ‫عصبانــی بــه نظــر‏می رســد ببینیــد‪ ،‬شــاید او را در‬ ‫مجمــوع یــک شــخص عصبانــی ارزیابی کنیــد‪ .‬به‬ ‫ایــن فکــر نمی کنیــد کــه چــه بســا‏اتفاقــی افتــاده‬ ‫و او را عصبانــی کــرده اســت‪ .‬شــاید در خیابــان‬ ‫اتومبیلــی بی مقدمــه جلــوی او پیچیــده و یــا خبــر‬ ‫بــدی را‏شــنیده اســت‪ .‬ایــن یــک اشــتباه اصولــی‬ ‫اســت کــه همــه مــا ان را مرتکــب مــی شــویم‪.‬‬ ‫رفتــار دیگــران را بــه حســاب‏شــخصیت یــا منــش‬ ‫انهــا می گذاریــم و ان را معمــوال ً یــک رفتــار‬ ‫موقتــی کــه در اثــر یــک حادثــه بیرونــی صــورت‬ ‫خارجــی‏پیــدا کــرده اســت‪ ،‬شناســایی نمی کنیــم‪.‬‬ ‫هدی بانکی‬ ‫چگونه باکالس باشیم؛‬ ‫‪ ۲۶‬نکته برای شیک‬ ‫برخورد کردن‬ ‫حیــف اســت فهرســت بهتریــن کتــاب هــای علمــی بــرای‬ ‫نوجوانــان را بــدون بــردن نــام ایــن کتــاب تمــام کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کتــاب مصــور بــا تعریف هــای ســاده بــه نوجوانــان کمــک‬ ‫می کنــد به خوبــی بــا بخش هــای مختلــف بــدن و شــیوه کار‬ ‫انهــا اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫بعضــی از موضوعاتــی کــه در ایــن کتــاب خواهیــد خوانــد‬ ‫عبارت انــد از‪:‬‬ ‫دفع مواد زائد؛‬ ‫استخوان ها و ماهیچه ها؛تلمبه کردن خون‪.‬‬ ‫نوجوانــان بــا خوانــدن ایــن کتــاب بــه درک بهتــری از بــدن‬ ‫خــود می رســند و شــاید در نهایــت تصمیــم بگیرنــد که بهتر‬ ‫از ایــن سیســتم پیچیــده مراقبــت کنند!‬ ‫در اخر‬ ‫دیده ایــد برخی هــا چقــدر بــاکالس هســتند؟ مغرورهــا را‬ ‫نمی گوییــم؛ اتفاقــا باکالســی هیــچ ربطــی به مغــرور بودن نــدارد‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب تــاش کردیــم برخــی از بهتریــن کتاب‍ هــای‬ ‫علمــی بــرای نوجوانــان را بــه شــما معرفــی کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کتاب هــا می تواننــد بــه افزایــش دانــش عمومــی نوجوانــان‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬شــاید هــم با ایجــاد عالقه بــه مباحث علمی‪،‬‬ ‫در انتخــاب راه و شــغل اینــده یاری رســان انهــا باشــند‪.‬‬ ‫تاکنــون هیچ یــک از کتاب هــای ایــن فهرســت را بــرای‬ ‫فرزنــد خــود خریده ایــد؟ به نظــر شــما خوانــدن کتاب هــای‬ ‫علمــی چــه فایده هایــی بــرای نوجوانــان دارد؟‬ ‫امــا رفتــار خودمــان را اینگونه ارزیابی نمی کنیم‪.‬‬ ‫وقتــی عصبانــی می شــویم از‏پیــش‪ ،‬ان را بــه‬ ‫حادثــه یــا موقعیتــی نســبت می دهیــم‪ ،‬نــه بــه‬ ‫شــخصیتی کــه داریــم‪ .‬اشــتباه دیگــر افــراد ایــن‬ ‫اســت کــه‏فکــر می کننــد اگــر کســی یــک ویژگــی‬ ‫مثبــت دارد‪ ،‬دارای مجموعــه ای از ســایر صفــات‬ ‫مثبــت هــم هســت و در حالــی‏کــه ممکــن اســت‬ ‫او انهــا را داشــته یــا نداشــته باشــد‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫شــاید کســی را کــه بــه نظرتــان تیزبیــن رســیده‬ ‫اســت‪،‬‏در ان واحــد باهــوش‪ ،‬دوســت داشــتنی‬ ‫و موفــق ارزیابــی کنیــد‪ .‬هرچنــد ممکــن اســت‬ ‫ایــن خصوصیــات را در او ‏مشــاهده نکــرده‬ ‫باشــید‪ .‬افــراد‪ ،‬ویژگی هــای منفــی را هــم بــه‬ ‫همیــن شــکل ارزیابــی می کننــد‪ .‬مثــا ًاگــر کســی‬ ‫را ببیننــد‏کــه زیــاد شــکایت می کنــد فــرض را بــر‬ ‫ایــن می گذارنــد کــه او مــال اور‪ ،‬غیرمعاشــرتی‬ ‫و ضعیــف اســت‪ .‬اگــر ایــن‏اشــتباهات شــایع در‬ ‫برداشــت را درک کنیــد‪ ،‬بهتــر متوجــه می شــوید‬ ‫کــه دیگــران در جلســه اول چگونــه از رفتــار‬ ‫شــما‏برداشــت می کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬در موقعیــت‬ ‫بهتــری قــرار می گیریــد تــا تصویــر دقیقــی از خــود‬ ‫بــه نمایــش بگذاریــد‪ .‬اگــر‏بدانیــد افــراد ان انــدک‬ ‫خصوصیــت اولیــه را کــه در شــما می بیننــد بــه‬ ‫حســاب ‪ 100‬درصــد شــخصیت شــما می گذارنــد‪،‬‬ ‫می توانیــد دربــاره اطالعاتــی کــه دربــاره خودتــان‬ ‫مخابــره می کنیــد دقیق تــر و حســاب شــده تر‬ ‫رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر‏بــه ایــن نتیجــه برســید کــه نظــم‬ ‫و اولویــت در رفتارهــا مهــم اســت‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بخواهیــد ابتــدا رفتارهــای بهتــری را بــه‏نمایــش‬ ‫بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫دربــار ه انهایــی حــرف می زنیــم کــه ادم هــای بســیار محترمی انــد‪،‬‬ ‫بــا دیگــران مودبانــه رفتــار می کننــد و احترامــی اصیــل و بی غــل‬ ‫و غــش نثــار همــه می کننــد‪ ،‬حتــی خودشــان! ایــن ادم هــا‬ ‫اعتمادبه نفــس باالیــی دارنــد‪ ،‬جــوری کــه دوســت دارنــد لبــاس‬ ‫می پوشــند و متناســب بــا ان هــم رفتــار می کننــد‪ .‬همیــن؟ نــه!‬ ‫همراه مــان بمانیــد در ایــن نوشــته قــرار اســت قــدم بــه قــدم یــاد‬ ‫بگیریــم کــه چگونــه بــاکالس باشــیم‪.‬ادامه شــماره ‪420‬‬ ‫‪ .۴‬خوردن غذا‬ ‫قبــل از اینکــه ســر میــز بنشــینید‪ ،‬تلفــن‬ ‫همراهتــان را خامــوش کنیــد‪ .‬وقتــی کــه‬ ‫در جمــع حضــور داریــد‪ ،‬مودبانــه نیســت‬ ‫بــا تلفن تــان صحبــت کنیــد یــا پیــام‬ ‫بفرســتید‪.‬‬ ‫هیچوقــت بــا دهــان پــر صحبــت نکنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار چنــدش اور اســت‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫کســی از شــما ســوالی پرســید‪ ،‬اول‬ ‫غذای تــان را قــورت دهیــد و بعــد پاســخ‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه بــه غذای تــان نمــک‪ ،‬فلفــل‬ ‫یــا هــر طعــم دهنــده ی دیگــری اضافــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬اول غــذا را بچشــید‪ .‬اگــر ایــن کار را‬ ‫نکنیــد‪ ،‬ممکــن اســت میزبــان از ایــن کار‬ ‫شــما دلگیــر شــود‪.‬‬ ‫قبــل از اینکــه شــروع بــه غــذا خــوردن‬ ‫کنیــد‪ ،‬هم ـه ی غــذا را تکه تکــه نکنیــد‪ ،‬یــا‬ ‫تمــام خورشــت را بــه برنــج اضافــه نکنیــد‪،‬‬ ‫هــر بــار یــک یــا دو تکــه را جــدا کنیــد‪ ،‬یــا‬ ‫یــک یــا دو قاشــق خورشــت روی برنج تــان‬ ‫بریزیــد‪.‬‬ ‫هیچوقــت غذای تــان را فــوت نکنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫غــذا خیلــی داغ اســت‪ ،‬یکــی‪-‬دو دقیقــه صبــر کنیــد تــا ســرد شــود‪.‬‬ ‫بعضــی از غذاهــا بایــد بــا دســت خــورده شــوند‪ .‬در چنین مواقعی‬ ‫منتظر باشــید اول میزبان شــروع کند‪.‬‬ ‫از هــر چیــزی کــه روی میــز قــرار دارد‪ ،‬یــک یــا دو لقمــه امتحان‬ ‫کنیــد ‪ ،‬مگــر اینکــه بــه غذای خاصی الرژی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگر از غذای میزبان خوشــتان امده‪ ،‬حتما از ان تعریف کنید‪.‬‬ ‫اما اگر غذا را دوســت نداشــتید‪ ،‬در مورد ان حرفی نزنید‪.‬‬ ‫از قاشــق و چنگال تــان بــرای غــذا خــوردن اســتفاده کنیــد نه برای‬ ‫ژست گرفتن! ‬ ‫ارنج هایتان را روی میز نگذارید‪.‬‬ ‫ارام غــذا بخوریــد و ســرعت تان را طــوری تنظیــم کنیــد تــا به طور‬ ‫تقریبــی غذای تــان همــراه بــا میزبــان به پایان برســد‪.‬‬ ‫اگــر در رســتوران چیــزی از دس ـت تان ریخــت بــه پیش خدمــت‬ ‫اشــاره کنیــد بــه شــما کمــک کنــد‪ .‬اگــر در منــزل میزبــان هســتید‪،‬‬ ‫چیــزی کــه ریختــه شــده را برداریــد و لکــه را پــاک کنیــد‪ .‬اگــر لکــه‬ ‫بــه ایــن راحتی هــا قابــل پــاک شــدن نیســت‪ ،‬پیشــنهاد دهیــد‬ ‫بعــدا در پــاک کــردن ان کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی غذای تــان تمــام شــد‪ ،‬قاشــق و چنگال تــان را روی میــز یــا‬ ‫تــوی بشــقاب تان بگذاریــد‪.‬‬ ‫هیچوقت سر میز از خالل دندان یا نخ داندان استفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بعد از غذا‬ ‫بعــد از اینکــه غــذا تمــام شــد‪ ،‬بالفاصلــه مهمانــی را تــرک نکنیــد‪.‬‬ ‫حــدود یــک ســاعت در منــزل میزبــان بمانیــد‪ ،‬بعــد از میزبــان‬ ‫تشــکر کنیــد‪ ،‬خداحافظــی کنیــد و بعــد مهمانــی را ترک کنیــد‪ .‬اگر‬ ‫مهمانــی غیــر رســمی اســت‪ ،‬بــرای تمیــزکاری به میزبان پیشــنهاد‬ ‫کمــک بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بعد از ترک مهمانی‬ ‫همیشــه بعــد از اینکــه مهمانــی را تــرک می کنیــد‪ ،‬قبــل از‬ ‫اینکــه بیشــتر از یکــی دو روز بگــذرد بــرای میزبــان پیغــام تشــکر‬ ‫بفرســتید‪ .‬از غــذای خوشــمزه ی انهــا تشــکر کنیــد و بــرای نشــان‬ ‫دادن قدردانی تــان‪ ،‬درمــورد یکــی از چیزهــای دیگــری کــه درمــورد‬ ‫مهمانــی دوســت داشــتید نظرتــان را بگوییــد‪ .‬پیغامــی کــه‬ ‫می فرســتید بایــد مختصــر و احساســی باشــد‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه خواندیــد همگــی بــه مــا می گوینــد چگونــه بــاکالس‬ ‫باشــیم‪ .‬شــما چــه مــوارد دیگــری را نشــانه باکالســی می دانیــد؟ چه‬ ‫چیزهایــی را نشــانه بی کالســی محــض؟ از انهــا برایمــان بگوییــد‪.‬‬ ‫مفقودی سند مالکیت (کمپانی)‬ ‫کامیون کمپرسی سیستم دانگ فنگ تیپ‪ EQ3257GE5‬مدل ‪ 2006‬تعداد سیلندر‪۶‬سیلندر‬ ‫ظرفیت‪۲۵‬تن تعداد محور ‪3‬محور نوع سوخت گازوئیل شماره موتور‪ 69087653‬تعدادچرخ‪ ۱۰‬چرخ شماره‬ ‫شاسی‪ LGGGLMDR96L005648‬کشورسازنده چین رنگ قرمزالبالویی روغنی مطلق به اقای سیدعباس‬ ‫بهپورنیا باکدملی‪ ۰۰۴۵۳۵۵۲۱۵‬نام پدرسیدحسن مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مدیــر پایانــه مــرزی اینچه بــرون گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه لغــو ممنوعیــت تــردد نــاوگان حمــل و نقــل بین المللی‬ ‫در مــرز اینچه بــرون از تاریــخ ‪ ۲۲‬مهرمــاه تاکنــون بیــش از ‪ ۵۰۰‬دســتگاه تــردد صــورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫محســن عامریــون اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ممنوعیــت تــردد در مــرز اینچــه بــرون بــه علــت شــیوع کرونــا‬ ‫در طــول ‪ ۲۰‬مــاه اخیــر شــاهد توقــف بســیاری از مشــاغل مرتبــط بودیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه ایــن بازگشــایی بــه صــورت محــدود و بــرای تبــادل یــدک وســایل نقلیــه‬ ‫ســنگین اســت امــا تاثیــر بســزایی در احیــاء اشــتغال منطقــه داشــته اســت‬ ‫یک خبر خوب‬ ‫بعد از بازگشایی‬ ‫مرز اینچه برون‪/‬‬ ‫تردد بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه ناوگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 26‬ابان ‪1400‬‬ ‫کالهبرداری از ‪ 150‬نفر‬ ‫در سایت دیوار‬ ‫اسیب پذیری ویندوز‬ ‫همه نسخه های‬ ‫ویندوز تحت تاثیر‬ ‫اسیب پذیری جدید‬ ‫‪LPE zero-day‬‬ ‫هستند‬ ‫یــک محقــق امنیتــی جزئیــات فنــی‬ ‫یــک اســیب پذیری از نــوع «افزایــش‬ ‫ســطح دسترســی» کــه سیســتم عامل‬ ‫وینــدوز از ان تاثیــر می پذیــرد را افشــا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن محقــق یــک نمونــه اکســپلویت‬ ‫بــه همــراه جزئیــات فنــی ان منتشــر‬ ‫کــرده کــه در شــرایط خاصــی دســتیابی‬ ‫بــه ســطح دسترســی سیســتم را فراهــم‬ ‫م ـی نمایــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن اکســپلویت بــه یــک عامــل تهدیــد‬ ‫نیــاز دارد کــه نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫کاربــر دیگــر را بدانــد تــا اســیب پذیری را‬ ‫ایجــاد کنــد‪ ،‬بنابرایــن احتمــاال ً در حمــات مــورد ســوء اســتفاده گســترده‬ ‫قــرار نخواهــد گرفــت ولــی خبــر بــد ایــن اســت کــه همــه نســخه هــای‬ ‫وینــدوز از جملــه وینــدوز ‪ ،10‬وینــدوز ‪ 11‬و وینــدوز ســرور ‪ 2022‬را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت در ماه اگوســت یک به روزرســانی امنیتی که توســط یک‬ ‫محقــق بــه نــام عبدالحمیــد ناصــری کشــف شــد را بــرای «اســیب پذیری‬ ‫افزایــش ســطح دسترســی ســرویس نمایــه کاربــر وینــدوز» منتشــر‬ ‫کرد‪.‬ایــن محقــق پــس از بررســی متوجــه شــد کــه می توانــد ان را بــا‬ ‫یــک اکســپلویت جدیــد کــه در گیــت هــاب منتشــر کــرده‪ ،‬دور بزنــد و‬ ‫از انجایــی کــه انهــا فقــط عالیــم گــزارش او را برطــرف کرده انــد و نــه‬ ‫علــت واقعــی‪ ،‬بنابرایــن همچنــان مــی توانــد بــه ارتقــای ســطح دسترســی‬ ‫سیســتم دســت یابــد‪.‬‬ ‫ایــن اکســپلویت باعــث می شــود یــک خــط فرمــان بــا ســطح دسترســی‬ ‫سیســتم راه انــدازی شــود در حالــی کــه فرمــان ‪User Account Control‬‬ ‫‬)‪ ‪(UAC‬نمایش داده می شــود‪ ،‬ســپس ویل دورمن تحلیلگر اســیب پذیری‪،‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری را ازمایــش کــرد و دریافــت کــه در عیــن اینکــه کار می کنــد‪،‬‬ ‫موقتــی اســت و همیشــه خــط فرمــان را ایجــاد نمی کنــد بنابرایــن بالفاصلــه‬ ‫یــک خــط فرمــان راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه ایــن ضعــف امنیتــی بــه نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫کاربــر دیگــر بــه عنــوان یــک عامــل تهدیــد نیــاز دارد‪ ،‬بــه انــدازه ســایر‬ ‫اســیب پذیری های افزایــش ســطح دسترســی بــه طــور گســترده مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار نخواهــد گرفــت و مایکروســافت اعــام کــرده اســت کــه از‬ ‫ایــن مشــکل اگاه و در حــال بررســی ان اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا درج اگهــی‬ ‫دروغیــن افتتاحیــه تولیــدی مبلمــان ارزان قیمــت‬ ‫در ســایت دیــوار از ‪ 150‬نفــر کالهبــرداری کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حمیدرضــا‬ ‫ســلطان ابــادی درتشــریح ایــن پرونــده قضایــی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه تعــداد کثیــری از شــهروندان‬ ‫در بــازه زمانــی کوتــاه مــدت و بــا موضــوع شــکایت‬ ‫مشــترک بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری از‬ ‫طریــق ســایت دیــوار‪ ،‬ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه افــزود‪ :‬شــخصی بــا‬ ‫درج اگهــی افتتاحیــه تولیــدی مبلمــان با قیمت فوق‬ ‫العــاده مناســب در ســایت دیــوار اقــدام بــه تحریــک‬ ‫شــهروندان بــرای خریــد کــرده و کاربــران را تشــویق به‬ ‫واریــز بیعانــه ‪ 500‬هــزار تومانــی می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه از شناســایی متهــم‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪،‬‬ ‫کاراگاهــان ســایبری ایــن پلیــس بــا بررســی ادلــه بــه‬ ‫دســت امــده و طبــق مســتندات جم ـع اوری شــده از‬ ‫حســاب تعــداد کثیــری از هموطنــان‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫متهــم بــا اجــاره کارت هــای بانکــی از چنــد شــخص‬ ‫معتــاد ‪ ،‬شــماره ایــن کارت هــا را بــرای واریــز وجــه بــه‬ ‫مــردم معرفــی می کــرد و بــه ایــن صورت هیــچ ردپایی‬ ‫از خــود باقــی نمــی گذاشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلطان ابــادی بــا بیــان ایــن مطلــب بــه‬ ‫شــهروندان توصیه کرد که در خریدها ی اینترنتی‬ ‫هوشــیاری داشــته و بــدون اطمینــان از واقعــی‬ ‫بــودن اگهــی و بــدون مشــاهده اجنــاس نســبت‬ ‫بــه خریــد و واریــز وجــه اقــدام نکننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در صــورت بــروز مشــکل می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ها و راهنمایی هــای‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫درخواســت خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫خانم انسیه وحدانی‬ ‫شادکامی یا‬ ‫نشاط سازه ای‬ ‫شــادکامی یــا نشــاط ســازه ای اســت کــه نســبت بــه ســازه هــای دیگــر‪،‬‬ ‫دیرتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ .‬بــا انکــه‏مفهــوم شــادکامی‪ ،‬از نظــر‬ ‫بنیــادی بدیهــی بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬روانشناســان بــه دو دلیــل خیلــی‬ ‫دیرتــر بــه تعریــف و‏انــدازه گیــری ان روی اوردنــد‪ .‬نخســت انکــه اساســا‬ ‫نیــازی بــه تعریــف و بررســی چنیــن مفهومــی احســاس نمــی‏شــد چــرا‬ ‫کــه هیجانــات منفــی ماننــد خشــم و اضطــراب و انــدوه فوریــت بیشــتری‬ ‫داشــتند و افــراد بســیاری بیانگــر‏انهــا بودنــد پــس هــدف اول رهانــدن‬ ‫افــراد از هیجانــات منفــی و نــه رســاندن انهــا بــه هیجانــات مثبــت دوم‬ ‫انکــه‏عملیاتــی کــردن و تعریــف واضــح و دقیــق و جامــع از مفهومــی کــه‬ ‫تــا ایــن حــد بدیهــی بــه نظــر می رســد بســیار‏دشــوار اســت‪ .‬شــادکامی‬ ‫زمانــی پیچیده تــر می گــردد کــه ایــن موضــوع را وارد یــک چارچــوب‬ ‫فرهنگــی کنیــم‪،‬‏از میــان عوامــل گوناگــون و نقــش ان هــا در شــادی و‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬نقــش فرهنــگ قابــل توجــه اســت‪ .‬شــادکامی بــه‏گونــه های‬ ‫مختلــف در هــر فرهنــگ (فردگــرا و جمع گرا) مفهوم ســازی شــده اســت‬ ‫و همبســته هــای انــان نیــز‏متفــاوت مــی باشــد‪ .‬در جوامــع فردگــرا‪ ،‬فــرد‬ ‫ازاد اســت ولــی در جوامــع جمــع گــرا تاکیــد بیشــتر روی اهمیــت‏گــروه و‬ ‫روابــط اجتماعــی مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫شــادکامی از مهمتریــن نیازهــای روانــی بشــر اســت کــه تاثیــر عمــده ای‬ ‫بــر شــکل گیــری شــخصیت و ســامت روان دارد و‏همــه انســان ها‬ ‫شــادکامی را خــود و بــرای افــراد مــورد عالقــه شــان مــی خواهنــد‪ .‬از‬ ‫عهــد باســتان تاکنــون بــه احساســات‏مثبــت انســان از جملــه شــادکامی‬ ‫توجــه شــده اســت‪ .‬افالطــون در کتــاب جمهــوری بــه ســه عنصــر در‬ ‫وجــود انســان اشــاره‏مــی کنــد کــه عبارتنــد از‪ :‬قــوه عقــل یــا اســتدالل‪،‬‬ ‫احساســات و امیــال‪ .‬وی شــادکامی را حالتــی از انســان مــی دانــد کــه‬ ‫بیــن‏ایــن ســه عنصــر‪ ،‬تعــادل و هماهنگــی وجــود داشــته باشــد‪ .‬ارســطو‬ ‫معتقد اســت دســت کم ســه نوع شــادمانی وجود دارد؛‏در پایین ترین‬ ‫ســطح‪ ،‬شــادی را همــان لــذت مــی دانــد؛ در ســطح باالتــر شــادی همــان‬ ‫موفقیــت و کامیابــی نــوع ســوم‏شــادی از نظــر ارســطو‪ ،‬شــادی ناشــی از‬ ‫معنویــت اســت‪ .‬وی معتقــد اســت شــادکامی حقیقــی از ارضــای امیــال‬ ‫حاصــل نمــی‏شــود‪ ،‬بلکــه از انجام چیــزی ارزش انجــام دادن دارد‪ ،‬یعنی‬ ‫از تجلــی فضلیــت حاصــل مــی شــود‪ .‬بــه اعتقــاد جرمــی بنتام‏شــادکامی‬ ‫غیــر قابــل تشــخیص از‪ ،‬لــذت هــای جســمانی بــوده و عبــارت اســت از‬ ‫فعالیت هایــی کــه افزایــش انهــا موجــب‏لذت و کاهش انهــا موجب درد‬ ‫و ناراحتــی مــی شــود‪ .‬فارابــی معتقــد اســت ســعادت دنیــوی و اخــروی‬ ‫انســان بــا تحقــق‏چهــار نــوع فضیلــت بــه دســت مــی ایــد کــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫فضیلت هــای فکــری‪ ،‬فضیلت هــای اخالقــی و فضیلت هــای‏عملــی‪ .‬وی‬ ‫راه رســیدن بــه ســعادت را داشــتن ملــکات اخالقــی دانســته‪ ،‬و خلــق‬ ‫نیکــو را اعتــدال یــا حــد وســط افــراط و‏تفریــط می دانــد‪.‬‏‬ ‫برخــی از پژوهشــگران‪ ،‬شــادکامی را حالــت روانــی مثبتــی مــی داننــد‬ ‫کــه بــا ســطح بــاالی رضامنــدی کلــی از زندگــی‪،‬‏عاطفه مثبت و ســطح‬ ‫پاییــن عاطفــه منفــی مشــخص می شــود‪ .‬ســلیگمن‪ ،‬رشــید و پــارک‪،‬‬ ‫مفهــوم شــادکامی را در ســه‏مولفــه مثبــت جــای داده اســت‪ :‬الــف)‬ ‫هیجان هــای مثبــت (زندگــی بــا نشــاط)؛ ب) تعهــد (زندگــی درگیرانــه‬ ‫یــا زندگــی‏خــوب)؛ ج) معنــاداری (زندگــی بــا معنــا)‪ .‬ســلیگمن معتقد‬ ‫اســت بــر اســاس پژوهــش هــای چنــد ســال اخیــر‪ ،‬ثابــت شــده‬ ‫‏اســت شــادکامی عامــل پدیــد اورنــده منافعــی بــه مراتــب بیشــتر از‬ ‫صــرف احســاس خوبــی داشــتن؛ افــراد شــادکام‪ ،‬ســالم تــر‏و بســیار‬ ‫ِ‬ ‫موفق ترنــد و درگیــری و تعهــد اجتماعــی بیشــتری دارنــد‪.‬‏‬ ‫راه های کسب شادی و نشاط‬ ‫شــادی حالتــی هیجانــی اســت کــه منجــر بــه ســرزندگی‪ ،‬چاالکــی‪،‬‬ ‫رضایــت منــدی و عالقــه منــدی در افــراد جامعــه مــی‏شــود‪ .‬بــه اعتقــاد‬ ‫روان شناســان‪ ،‬شــادکامی دارای ســه جــزء اساســی اســت‪ :‬هیجــان‬ ‫مثبــت‪ ،‬رضایــت از زندگــی و نبــود‏هیجانــات منفــی‏‪.‬‬ ‫هــم چنیــن برخــی روان شناســان معتقدنــد‪ :‬روابــط مثبــت و ســازنده‬ ‫بــا دیگــران‪ ،‬هدفمنــد بــودن زندگــی‪ ،‬رشــد شــخصیتی‪،‬‏دوســت داشــتن‬ ‫دیگــران و زندگــی از مولفــه هــای شــادکامی و نشــاط هســتند‪.‬‏‬ ‫از جملــه عوامــل شــادی بخــش در زندگــی مــی تــوان همســر‬ ‫خــوب‪ ،‬دوســت خــوب‪ ،‬شــغل مناســب‪ ،‬برنامــه تفریحــی ســالم‪،‬‬ ‫‏معنویــت و‪ ...‬را نــام بــرد‏‪.‬‬ ‫البتــه بــرای داشــتن زندگــی شــاد و معاشــرت لــذت بخــش داشــتن‬ ‫مهــارت هــای اساســی و یادگیــری انهــا ضــروری اســت‏بنابرایــن ایجــاد‬ ‫رابطــه صمیمــی و احســاس شــادکامی نیازمنــد مهــارت هــای روانــی و‬ ‫اجتماعــی اســت کــه بــه ترتیــب مــوارد‏زیــر را شــامل مــی شــوند‏‪:‬‬ ‫الف ـ ارتباط کالمی و غیر کالمی صحیح‪:‬‏‬ ‫مهــارت ارتبــاط کالمــی و غیــر کالمــی بــه عنــوان ســاده تریــن راه‬ ‫ارتبــاط از اصــول اساســی ارتبــاط بــه شــمار مــی رود‏مهــارت «خــوب‬ ‫ســخن گفتــن» و «ســخن خــوب گفتــن» منجــر بــه ایجــاد رابطــه تــوام‬ ‫بــا احتــرام و صمیمیــت خواهــد شــد کــه‏در نهایــت نتیجــه ان چیــزی‬ ‫جــز احســاس رضایــت و شــادی نخواهــد بــود البتــه مهــارت هــای غیــر‬ ‫کالمــی صحیــح نیــز‏تاثیــر گــذار خواهنــد بــود‪ .‬از جمله احتــرام‪ ،‬رعایت‬ ‫ادب‪ ،‬شــیوه رفتــار صحیــح و رعایــت اداب فرهنگــی و اجتماعــی‏منجــر‬ ‫بــه ایجــاد ارتبــاط و دوام ان هــا خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫هــم چنیــن هنــر «خــوب گــوش دادن» بــه عنوان یک مهارت نشــان‬ ‫از توجــه و احتــرام بــه طــرف متقابــل اســت‪ .‬از ایــن راه‏فــرد احســاس‬ ‫ارزشــمندی مــی کنــد و شــما بــا ایــن کار نشــان خواهیــد داد‪ ،‬بــرای‬ ‫طــرف مقابــل ارزش و احتــرام قائــل‏هســتید‪.‬‏‬ ‫ب ـ ایجاد جاذبه های میان فردی‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬تبســم و خنــده‪ :‬گرمــی تبســم و نشــاط اوری ان‪ ،‬باعــث رفــع‬ ‫کینه هــا شــده و روابــط انســانی را تعــادل مــی‏بخشــد‪ .‬خنــده باعــث‬ ‫ســامتی بــدن‪ ،‬رفــع فشــار روانــی و موجــب شــادابی مــی شــود‪.‬‬ ‫خندیــدن بــه ارامــش و اســتراحت‏بــدن‪ ،‬ارامــش قلــب‪ ،‬کاهــش‬ ‫فشــار روانــی‪ ،‬تقویــت دســتگاه ایمنــی بــدن‪ ،‬ایجــاد خالقیــت و‬ ‫کارایــی بیشــتر کمــک مــی‏کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -2‬احتــرام و تکریــم‪ :‬نیــاز بــه احتــرام و تکریــم منزلــت‪ ،‬یکــی از‬ ‫نیازهــای روان شــناختی انســان هــا قلمــداد مــی شــود‪.‬‏بنابرایــن حفــظ و‬ ‫رعایــت ان باعــث احســاس شــادکامی و رضایــت خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬هدیــه دادن و گرفتــن‪ :‬هدیــه ســمبل عاطفــه‪ ،‬محبــت و‬ ‫عالقه منــدی اســت‪ .‬هدیــه باعــث دوســتی‪ ،‬محبــت‪ ،‬شــادمانی‏و رفــع‬ ‫کــدورت اســت‪ .‬بنابرایــن دادن هدیــه بــه دوســتان و عزیزان به مناســبت‬ ‫مهمانــی و تولــد و‪ ...‬مــی توانــد در جلــب‏اعتمــاد و افزایــش شــادابی‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪ .‬هــم چنیــن گرفتــن هدیــه از عزیــزان و تشــکر از انهــا‬ ‫می توانــد در پایــداری‏ارتبــاط و افزایــش نشــاط تاثیــر گــذار باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬اراســتگی و نظافــت‪ :‬اراســتگی و نظافــت ظاهــری از ویژگــی هایــی‬ ‫اســت کــه در ایجــاد رغبــت‪ ،‬عالقــه منــدی و‏شــادابی نقــش زیــادی دارد‪.‬‬ ‫یافتــه هــای پژوهشــی نشــان مــی دهــد کــه اکثــر انســان هــا افــراد زیبــا و‬ ‫اراســته را موقر‪ ،‬جالب‪،‬‏اجتماعی‪ ،‬مســتقل‪ ،‬مهیج‪ ،‬دوســت داشــتنی‪،‬‬ ‫ســازش یافتــه‪ ،‬دارای مهــارت اجتماعــی و موفــق مــی داننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬مثبــت نگــری و مثبــت گرایــی‪ :‬اعتمــاد بــه خــود و دیگــران از‬ ‫نشــانه های ســامت روان اســت‪ .‬خــوش بینــی بــه مســائل‏زندگــی‬ ‫و تبیین هــای خوشــبینانه از حــوادث ناخوشــایند نیــز در توانایــی‬ ‫رویارویــی بــا مشــکالت تاثیــر مــی گــذارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬توجــه بــه رغبــت هــا‪ :‬عالیــق و گرایــش هــا‪ ،‬و توجــه بــه‬ ‫عالقه مندی هــای شــخصی مــی توانــد در ارضــای نیــاز هــای‏فــردی‬ ‫و اجتماعــی تاثیــر مثبتــی داشــته اســت‪ .‬بنابرایــن صــرف زمــان‬ ‫مناســب بــرای پرداختــن بــه عالیــق های شــخصی‏موجب نشــاط و‬ ‫شــادکامی خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -7‬برخورداری از وســعت نظر و ســعه صدر‪ :‬منظور از وســعت نظر‪،‬‬ ‫داشــتن ویژگــی هایــی نظیــر بلند نظری‪،‬‏بزرگواری و گذشــت اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -8‬اســتفاده از سیســتم پــاداش‪ :‬از طریــق پــاداش دادن‪ ،‬بــه‬ ‫تقویــت خــود بپردازیــد‪ .‬بــا ارائــه پــاداش بــه خــود مــی توانیــد‏خــود را‬ ‫بــه ادامــه فعالیــت و پــرورش عالیــق امیــدوار و فعال نگــه دارید‪ .‬هم‬ ‫چنیــن توجــه بــه رونــد فعالیــت باعــث تمرکــز‏بیشــتر و هدفمنــدی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬پیشــرفت کار و بررســی ان موجب احســاس رضایت و‬ ‫شــادکامی خواهــد شــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ -9‬خــوش اخالقــی‪ :‬خــوش خلقــی باعــث گورایــی و جذابیــت زندگــی‬ ‫مــی گــردد و خســتگی حاصــل از تــاش هــای‏روزانــه را مرتفــع مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫پ ـ تفریح و مسافرت‏‪:‬‬ ‫تفریــح و مســافرت از برنامــه هایــی اســت کــه در شــادی و نشــاط‬ ‫افــراد تاثیــر شــگرفی دارد‪ .‬از ان رو کــه تفریــح و‏مســافرت بــر جنبــه‬ ‫مختلــف جســمی و روانــی انســان هــا تاثیــر دارد‪ ،‬بــه چنــد نمونــه از‬ ‫ایــن تاثیــرات اشــاره مــی شــود‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬عاطفــه مثبــت‪ :‬تفریــح و مســافرت در ایجــاد عاطفــه مثبــت و‬ ‫بانشــاط‪ ،‬تاثیــر زیــادی دارد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬شــادی‪ :‬تفریــح مــی توانــد باعــث شــادی افــراد باشــد‪ .‬فعالیــت های‬ ‫تفریحــی قــوی تریــن منبــع بــرای رضایت زندگی‏هســتند‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬بهداشــت روانــی جســمی‪ :‬تفریــح عــاوه بــر شــادی و عاطفــه‬ ‫مثبــت‪ ،‬در بهداشــت روانــی و ارامــش فکــری نیــز تاثیــر‏گــذار بــوده و‬ ‫نقــش تعییــن کننــده ای در ایــن حــوزه دارد‪ .‬البتــه تفریــح نبایــد بــه‬ ‫جسم و روان اسیب بزند بنابراین‏استفاده نکردن از مواد اعتیاد اور‪،‬‬ ‫اجتنــاب از کارهــای خطــر افریــن و توجــه بــه عواقــب اجتماعــی تفریــح‬ ‫مــی توانــد‏امنیــت و بهداشــت جســمی و روانــی را تامیــن نمایــد‪.‬‏‬ ‫ت ـ ورزش‪:‬‏‬ ‫اثــار ورزش در ســامت و پیــش گیــری از بیمــاری هــا و انحرافــات و‬ ‫پــر کــردن اوقــات فراغــت‪ ،‬بر کســی پوشــیده‏نیســت‪ .‬تحقیقات ثابت‬ ‫کــرده ورزش عــاوه بــر ســامتی‪ ،‬باعــث مــی شــود افــراد خلق شــان‬ ‫بهبــود پیــدا کنــد و از زندگــی‏بیشــتر لــذت ببرنــد‪.‬‏‬ ‫ث ـ دید و بازید و صله رحم ‪:‬‏‬ ‫یکــی از تاثیــر گــذار تریــن و بــا اهمیــت تریــن عوامــل موثــر بــر بهداشــت‬ ‫روان‪ ،‬نشــاط درونــی و شــادکامی انســان هــا‪ ،‬دیــد‏و بازیــد و انجــام صله‬ ‫رحــم اســت‪ .‬از طریــق معاشــرت و رفــت امــد فــرد احســاس امنیــت‬ ‫و ارامــش بیشــتری را خواهــد‏داشــت‪ .‬زیــرا احســاس تنهایــی و رهایــی‬ ‫نــدارد و در جمــع احســاس پویایــی و ارزش بیشــتری را خواهــد داشــت ‏‪.‬‬ ‫‏ هــم چنیــن افــراد در زمــان حــزن و انــدوه نیازمنــد دریافــت حمایــت از‬ ‫دیگــران هســتند‪ .‬رفــع مشــکل‪ ،‬داشــتن‏گــوش شــنوا و دریافــت حمایــت‬ ‫مالــی‪ ،‬روانــی و عاطفــی از جملــه مزایــای رفــت و امــد اســت عــاوه بــر ان‬ ‫بــا پــر‏کــردن اوقــات فراغــت و تنهایــی از طریــق مهمانــی رفتــن و میزبانــی‬ ‫عزیــزان نشــاط روانــی و اوقــات فراغــت‏خوبــی را خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪421‬‬ ‫نتیجه انتقام اینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری جاعــل صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی کــه باعــث ایجــاد مزاحمــت بــرای یکــی از‬ ‫شــهروندان شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیس فتا ســرهنگ دوم حمیدرضا ســلطان ابادی‬ ‫درتشــریح ایــن پرونــده قضایــی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫مراجعــه خانمــی مبنــی بــر بــی اطالعــی از ایجــاد صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی متعــدد بــا نــام و مشــخصات وی کــه اقــدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر شــخصی و خصوصــی و شــماره تلفــن‬ ‫همــراه شــاکیه بــه همــراه تهمت و توهین بــه وی نموده اند‬ ‫کــه رســیدگی بــه پرونــده در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قرارگرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از شناســایی متهــم خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بعــد از اقدامــات تخصصــی و فنی مهندســی تیــم‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا موفــق بــه شناســایی فــرد جاعــل‬ ‫شــدند و متهــم بــا دســتور مقــام قضایــی بــه ایــن پلیــس‬ ‫دعــوت شــد و پــس از مشــاهده دالیــل و مســتندات لــب به‬ ‫اعتــراف گشــود و بیــان داشــت کــه دخترخالــه شــاکیه بــوده‬ ‫و بــه علــت اختــاف خانوادگــی و شــخصی بــا وی و بــا توجــه‬ ‫بــه دسترســی بــه تصاویــر شــخصی وی اقــدام بــه انتشــار‬ ‫تصاویــر شــخصی و خصوصــی نامبــرده بــه همــراه شــماره‬ ‫تلفــن وی در فضــای مجــازی بــا انگیزه ایجــاد مزاحمت های‬ ‫تلفنــی مکــرر بــرای شــاکیه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬متاســفانه برخــی از اشــخاص‬ ‫بــرای انتقــام جویــی و تخریــب طــرف مقابــل در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬دســت بــه چنیــن اقــدام هایــی می زننــد وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا هرگونــه فعالیــت ســوء و‬ ‫هنجارشــکن برخــورد کــرده و در ایــن خصــوص هیچ گونــه‬ ‫مالیمتــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫هرنــوع مشــکلی می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از‬ ‫مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالی اســتفاده کننــد و با مراجعه‬ ‫بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫درخواســت خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫داماد سابق‪ ،‬عامل تهدید‬ ‫و ایجاد مزاحمت‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد ‪ :‬دامــاد ســابق‪ ،‬عامــل تهدیــد و ایجــاد‬ ‫مزاحمــت شــاکی از اب در امــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پلیــس فتــا‬ ‫ســرهنگ علــی جمالــی‪ ،‬در راســتای کشــف ایــن پرونــده‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره مرجوعــه قضایــی‬ ‫بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر تهدید و ایجاد مزاحمت در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتســاپ‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬پــس از حضــور شــاکی و‬ ‫بــا بررســی مســتندات اخــذ شــده عامــل تهدیــد و ایجــاد‬ ‫مزاحمــت و هتــک حیثیــت کــه دامــاد ســابق شــاکی بــود‬ ‫شناســایی گردیــد و در ادامــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در برابــر مســتندات موجــود‬ ‫بــه جــرم ارتکابــی خــود اعتــراف کــرد ‪ ،‬در خصــوص انگیــزه‬ ‫متهــم گفــت‪ :‬وی انگیــزه خــود را داشــتن خصومــت‬ ‫شــخصی و انتقــام جویــی از خانــواده همســر ســابق خــود‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جمالــی اضهار داشــت‪ :‬تهدیــد و ایجاد مزاحمت‬ ‫در فضــای مجــازی جــرم بــوده و قانون گــذار بــرای ان‬ ‫مجــازات از جملــه حبــس را تعییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک در فضــای مجــازی می تواننــد بــا‬ ‫تمــاس بــا شــماره مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره‬ ‫‪ 096380‬موضــوع را بــه کارشناســان مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی‪-‬‬ ‫پاساژداوری طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬مترمربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪09117004364‬‬ ‫تماسبگیرید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روســتای نومــل روســتای کوچــک و زیبایــی ســت کــه در فاصلــه ‪ 7‬کیلومتــری ازجــاده اصلــی گــرگان‪-‬‬ ‫مشــهد در دهســتان اســتراباد جنوبــی قــرار دارد کــه در کنــار کــوه ازجلوه هــای طبیعــی و دیدنی هــای‬ ‫خاصــی برخــوردار اســت و دارای نزدیــک بــه ‪ ۳۵۸‬خانــوار اســت‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا بالــغ بــه ‪ ۱۳۶۰‬نفــر‬ ‫اســت کــه اغلــب انهــا بــه کار هــای کشــاورزی ودامــداری مشــغول می باشــند‪.‬‬ ‫‪ -421‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪ 11 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-421‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬ابان ‪17-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫چاپ ‪ ۱۸۷‬عنوان کتاب‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۱۸۷ :‬عنــوان کتــاب از ابتــدای ســال تاکنــون چــاپ و در خانــه‬ ‫کتــاب نیــز ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار رضــا رضایــی در نشســت بــا اصحــاب‬ ‫رســانه اظهــار داشــت‪ :‬در مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۲۴۲‬عنــوان کتــاب بــا‬ ‫شــمارگان ‪ ۲۱۰‬هــزار و ‪ ۵۷۰‬جلــد کتــاب بــه چــاپ رســیده بــود‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬ایــن کتــاب هــا بــا موضوعــات کــودک و نوجــوان‪ ،‬فلســفه‪،‬‬ ‫ادبیــات‪ ،‬علــوم تجربــی‪ ،‬کمــک درســی و اموزشــی بــه عنــوان چــاپ نخســت‬ ‫از ســوی ‪ ۱۲‬ناشــر فعــال داخلــی اســتان منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۴۷‬عنــوان کتــاب پارســال بــا شــمارگان ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫جلــد در ایــن اســتان بــه چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰۰ :‬واحــد فرهنگــی از جملــه چاپخانــه هــا ‪،‬‬ ‫انتشــارات‪ ،‬کتابخانه هــا و صنایــع وابســته در اســتان وجــود دارد کــه در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۳۴‬ناشــر و ‪ ۱۵‬کتابفروشــی و ‪ ۶۱‬واحــد چــاپ و صنایــع وابســته‬ ‫فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه حمایــت از چرخــه چــاپ و نشــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫هفتــه کتــاب دبیرخانــه خریــد کتــاب بــا اعتبــار ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان راه انــدازی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن از ابتــدای ســال تاکنــون ایــن اداره کل ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫جلــد کتــاب بــه ارزش ‪ ۳۴۲‬میلیــون تومــان بیــن مراکــز فرهنگــی و هنــری‪،‬‬ ‫کانون هــای مســاجد و مناطــق محــروم مــرزی‪ ،‬روســتایی و عشــایری اســتان‬ ‫اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته نیــز یکهــزار و ‪۳۲۳‬‬ ‫جلــد کتــاب بــا ‪ ۶۰۰‬عنــوان بــه ایــن مراکــز فرهنگــی اهــدا شــده بــود گفــت‪:‬‬ ‫کتــاب هــای اهدایــی بــه ارزش ‪ ۵۵‬میلیــون و ‪ ۷۴۰‬هزارتومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬توســعه و ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی از مهــم تریــن‬ ‫اهــداف اجــرای ایــن طــرح درشــهرها و روســتاهای اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کتــاب هــای مزبــور در مناســبت هــای مختلــف بــه کانــون هــای‬ ‫فرهنگــی هنــری مســاجد‪ ،‬مــدارس‪ ،‬کتابخانــه هــا و اربــاب رجــوع ایــن اداره‬ ‫اهــدا شــده کــه بــا موضوعــات گوناگــون خانوادگــی‪ ،‬ادبــی‪ ،‬رمــان‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫دینــی و مذهبــی‪ ،‬دفــاع مقــدس‪ ،‬ایثــار و شــهادت و کمــک اموزشــی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬برنامه فرهنگی و هنری در هفته کتاب‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۸۰:‬برنامــه فرهنگــی و هنــری در هفتــه کتــاب اجــرا می شــود‬ ‫کــه از جملــه انهــا معرفــی تــازه هــای نشــر اســتان در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه یکــی از رویکردهــای مــا در برگــزاری برنامــه هــای‬ ‫هفتــه کتــاب توســعه فرهنــگ مطالعــه اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی تربیــت تســهیلگر مطالعــه و مربیــان باشــگاه هــای کتابخوانــی‪،‬‬ ‫طــرح نویســی ویــژه روســتاهای دوســتدار کتــاب اســتان‪ ،‬اجــرای ویــژه‬ ‫برنامه هــای کتابخوانــی در جلســات ادبــی و محافــل کتابخوانــی‪ ،‬طــرح کیــف‬ ‫کتــاب بــا هماهنگــی دفاتــر تســهیلگری‪ ،‬پویــش قصــه گویــی ویــژه تمــام‬ ‫ســنین و مســابقه کتابخوانــی دفــاع مقــدس بــرای کارکنــان دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان از اهــم برنامــه هــای هفتــه کتــاب بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه معرفــی کتــب تــازه منتشــره اســتان بــا موضــوع‬ ‫دفــاع مقــدس از جملــه برنامــه هــای ایــن هفتــه اســت‪،‬گفت‪ :‬برپایــی‬ ‫نمایشــگاه های تــازه هــای نشــر در تمامــی کتابخانــه هــای ســطح اســتان و‬ ‫اهــدای ســه هــزار جلــد کتــاب بــرای تجهیــز کتابخانــه هــای مســاجد‪ ،‬اجــرای‬ ‫طــرح وقــف کتــاب و نــذر کتــاب بیــن واقفــان‪ ،‬برپایــی نمایشــگاه کتــاب در‬ ‫اماکــن زیارتــی‪ ،‬هماهنگــی بــرای تاســیس و راه انــدازی کتابخانــه هــای‬ ‫تخصصــی از جملــه برنامــه هــای اجرایــی هفتــه کتــاب اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬رونمایــی از کتــاب هــای منتشــر شــده فرهنگیــان اســتان و‬ ‫‪۱۱‬جلــد کتــاب تالیــف اســاتید دانشــگاه و تقدیــر از ناشــران برتــر‪ ،‬هماهنگــی‬ ‫در برگزاری جشــنواره روســتاها و عشــایر دوســتدار کتاب حمایت از ناشــران‬ ‫و کتابفروشــان در خصــوص ســاماندهی هــای صنفــی و اجــرای طــرح‬ ‫پایتخــت کتــاب ایــران در بجنــورد از دیگــر برنامــه هــا اســت‪.‬‬ ‫رضایــی درادامــه گفــت‪ :‬اجــرای طــرح کتابگــردی مســووالن ارشــد اســتان و‬ ‫شهرســتان‪ ،‬تقدیر از کتابداران و کتابخوانان برتر‪ ،‬انتشــار و توزیع گســترده‬ ‫بیانیــه گام دوم رهبــر انقــاب اســامی در قالــب نشــریه و مســابقه‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشــی مجــازی ویــژه روحانیــون مســتقر و خانــواده هــای انــان‪ ،‬اجــرای‬ ‫زنــده شــعرخوانی شــاعران کــودک و نوجــوان‪ ،‬ویــژه برنامــه ادبــی دو پنجــره بــا‬ ‫حضــور شــاعران برجســته‪ ،‬جلســات انجمــن هــای ادبــی و هنــری بــه صــورت‬ ‫مجــازی را از دیگــر برنامــه هــا مــی تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫بیســت و نهمیــن دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی ایــران از ‪ ۲۴‬ابــان تــا‬ ‫یکــم اذر ‪۱۴۰۰‬در سراســر کشــور برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ســرانه مطالعــه در ایــن اســتان بــا میانگیــن کشــوری برابــر اســت‪ .‬امــار نشــر‬ ‫کتــاب در کشــور نشــان می دهــد کــه در ســال بــرای هــر ایرانــی تقریبــا ً ‪۲‬‬ ‫کتــاب چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ،‬جایــگاه نخســت ســرانه‬ ‫فضــای کتابخوانــی را بــه نســبت جمعیــت خــود در کشــور دارد‪.‬‬ ‫منازل «اشتراکی» اجاره ای ؛ ظهور یک اسیب اجتماعی جدید؟‬ ‫چنــد ماهــی اســت بــروز یــک پدیــده عجیــب‪ ،‬ذهن­ هــا را بــه‬ ‫ســمت یــک اســیب اجتماعــی جدیــد کشــانده اســت؛ طبــق‬ ‫برخــی گزارش­ هــا بــه ویــژه از مناطــق مرکــزی رو بــه پاییــن‬ ‫پایتخــت‪ ،‬بــه دلیــل گرانــی اجاره خانــه‪ ،‬دو یــا چنــد خانــواده‬ ‫مجبــور بــه اجــاره یــک اپارتمــان ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬متــری شــده و‬ ‫هــر یــک زندگــی مشــترک خــود را بــا خانــواده دیگــری بــه‬ ‫«اشــتراک» گذاشــته­ اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مدت­ هــا بــود کــه بــا رشــد‬ ‫سرســام­ اور قیمــت ملــک در تهــران و کالنشــهرها‪ ،‬اخبــاری‬ ‫از خریــد «دانگــی» خانــه منتشــر می­ شــد؛ در ایــن روش بــه‬ ‫طــور نمونــه ســه نفــر‪ ،‬هــر کــدام دو دانــگ از یــک خانــه را‬ ‫صاحــب می­ شــدند بــه ایــن امیــد کــه بعدهــا ســهم دیگــران را‬ ‫بخرنــد یــا از درامــد اجــاره ان بهــره بردارنــد؛ ایــن اقــدام گاهــی‬ ‫منتهــی بــه اختالف هایــی بیــن شــرکا می­ شــد (می­ شــود) کــه‬ ‫خــود موضوعــی مفصــل و دارای ابعــاد حقوقــی و اجتماعــی‬ ‫جداگانــه­ ای اســت‪.‬‬ ‫امــا اکنــون بــا پدیــده اســیب زای جدیــد «اجاره نشــینی چنــد‬ ‫خانــوار در یــک واحــد اپارتمانــی» مواجه ایــم کــه هنــوز امــار‬ ‫و اطالعــات مســتند و قابــل اتکایــی از میــزان بــروز یــا گســتره‬ ‫ان در تهــران یــا شــهرهای بــزرگ دیگــر منتشــر نشــده و البتــه‬ ‫هیــچ مقــام مســئولی نیــز ان را تکذیــب نکــرده اســت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب می­ تــوان پیش­ بینــی کــرد کــه در کنــار خانه هــای‬ ‫اشــتراکی مجــردی‪ ،‬در اینــده نزدیــک شــاهد اگهی­ هــای‬ ‫امــاک بــرای پیداکــردن «خانــواده هم خانــه» باشــیم و انــگاه‬ ‫معلــوم نیســت دامنــه ان و زیان­ هایــش تــا کجــا کشــیده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گســتردگی اخبــار منتشــر شــده دربــاره ایــن پدیــده ســبب‬ ‫شــده حتــی یــک خبرگــزاری روســی هــم در گزارشــی مســتقل‬ ‫بــه ان بپــردازد‪.‬‬ ‫بــرای راســتی­ ازمایی ایــن گزارش­ هــا‪ ،‬موضــوع را از چنــد‬ ‫مشــاور امــاک در تهــران جویــا شــد؛ بــر اســاس یافته­ هــا‬ ‫«خانه­ هــای اشــتراکی» در محالتــی از تهــران اجــاره داده‬ ‫شــده­ اند کــه حــد فاصــل مناطــق میانــی و جنوبی هســتند؛ از‬ ‫جملــه مناطــق نــواب‪ ،‬تــوس‪ ،‬جیحــون‪ ،‬کارون‪ ،‬مخصــوص و‬ ‫‪ ...‬کــه قیمت­ هــا پایین­ تــر از مناطــق میانــی و باالیــی اســت‬ ‫و البتــه حساســیت­ های مذهبــی و ســنتی مناطــق جنوبی در‬ ‫انجــا کمتــر بــه چشــم می­ خــورد و یــا امــکان دوری از نگاه های‬ ‫اشــنا بیشــتر اســت‪ .‬نکتــه قابــل تامــل اینکــه کرایــه اشــتراکی‬ ‫فقــط مختــص بــه خانواده­ هــای اشــنا یــا فامیــل نیســت و‬ ‫گاه حتــی دو خانــواده کامــا غریبــه نیــر ناگزیــر بــه ســکونت‬ ‫اشــتراکی در یــک واحــد شــده­ اند‪.‬‬ ‫بعــد از حساســیت­ زدایی از کارتن­ خوابــی و تکذیــب‬ ‫پشــت بام­ خوابی و گورخوابــی‪ ،‬حــاال بایــد دیــد اســیب های‬ ‫روانــی و اجتماعــی ایــن پدیــده تــا کجــا دامــان فــرد و جامعــه‬ ‫را خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫از منظــر روان شــناختی‪ ،‬مهم­تریــن زیــان خانه­ هــای‬ ‫اشــتراکی‪ ،‬حــذف یــا کم رنــگ شــدن حریــم شــخصی‬ ‫و خصوصــی (‪ )privacy‬افــراد و خانــواده اســت؛ حریــم‬ ‫شــخصی نــه بــه عنــوان یــک موضوع شــیک و فانتــزی‪ ،‬که‬ ‫از مهم­تریــن اختصاص هــای خانوادگــی اســت و هرگونــه‬ ‫خدشــه بــه ان‪ ،‬منجــر بــه انــواع و اقســام اســیب ها‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از منظــر روان شــناختی‪ ،‬مهم­تریــن زیــان خانه­ هــای‬ ‫اشــتراکی‪ ،‬حــذف یــا کم رنــگ شــدن حریــم شــخصی و‬ ‫خصوصی (‪ )privacy‬افراد و خانواده است؛ حریم شخصی‬ ‫نــه بــه عنــوان یــک موضوع شــیک و فانتــزی‪ ،‬که از مهم­ترین‬ ‫اختصاص هــای خانوادگــی اســت و هرگونــه خدشــه بــه ان‪،‬‬ ‫منجــر بــه انــواع و اقســام اســیب­ ها خواهــد شــد‪.‬هر کــدام از‬ ‫دوگانه­ هــای «زن و شــوهر»‪« ،‬فرزنــد و والدیــن» و «فرزنــد‬ ‫و فرزنــد» بــرای درک احساســات و طــرح مباحثــی شــخصی‪،‬‬ ‫نیازمنــد فضایــی خصوصــی اســت کــه غفلــت از ان موجــب‬ ‫پیامدهــای اســترس­ اور و افسرده­ ســاز خواهــد شــد‪ .‬همــه‬ ‫(حتــی زوج هــای دارای اختــاف)‪ ،‬محیــط خانــه را بــه عنــوان‬ ‫ایمن­ تریــن و اخریــن مامــن خــود می شناســند و نیــز گاهــی‬ ‫نیازمندنــد کــه در خلــوت شــخصی بــه تنظیــم هیجان هــا‪،‬‬ ‫افــکار و تصمیم هــای خــود بپردازنــد‪ .‬بــا حضــور یــک یــا چنــد‬ ‫خانــواده دیگــر در ایــن فضــای شــخصی‪ ،‬تنهایی هــای تــک­‬ ‫ نفــره و دونفــره مــا اســیب خواهــد دیــد و وجــوه جدیــدی از‬ ‫شکســتن حریم­ هــا و خلوت­ هــا بــروز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خانــه اشــتراکی همچنیــن از بعــد تربیــت فرزنــدان‪ ،‬باعــث‬ ‫بــروز دوگانه­ هــا یــا چندگانه­ هــای تربیتــی خواهــد شــد کــه‬ ‫دود ان مســتقیم بــه چشــم فرزنــدان کوچکتــر خواهــد رفــت‬ ‫زیــرا هــر والــدی دوســت دارد فرزنــدش را بــدون دخالــت‬ ‫دیگــران تربیــت کنــد و بخشــی از مهم­تریــن ارزش­ هــا و‬ ‫هنجارهــای ذهنــی و نســلی خــود را بــه انهــا منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه خانــه اشــتراکی نمی­ توانــد اتــاق خواب­ هــای‬ ‫زیــادی داشــته باشــد‪ ،‬در یــک اســیب دیگــر‪ ،‬روابــط زناشــویی‬ ‫زوجیــن دچــار اختــال شــده یــا از کیفیــت ان کاســته خواهــد‬ ‫شــد؛ دور نیســت کــه برخــی مشــکالت اخالقــی‪ ،‬بداموزی­ هــا‬ ‫بــرای کــودکان و نوجوانــان شــکل گیــرد و شــالوده کارکردهــای‬ ‫زیســتی‪ ،‬غریــزی و احساســی «خانــواده» سســت شــود‪.‬‬ ‫از نظــر جامعه­ شــناختی‪ ،‬وقتــی دو یــا چنــد خانــواده در‬ ‫یــک واحــد مشــترک زندگــی می­ کننــد‪ ،‬روابــط اجتماعــی و‬ ‫خویشــاوندی انهــا دچــار اختــال خواهــد شــد زیــرا بــرای هــر‬ ‫خانــواده­ ای‪ ،‬تحمــل حضــور میهمانــان خانــواده دیگــر اگــر‬ ‫غیرممکن نباشــد‪ ،‬دشــوار اســت؛ از طرفی هیچ­کدام از این‬ ‫دو خانــواده دوســت ندارنــد کــه دیگــر اقوام­شــان از زندگــی‬ ‫اشــتراکی انهــا مطلــع شــده و ممکــن اســت حتــی بــه قطــع‬ ‫کامــل روابــط و دیــد و بازدیدهــای فامیلــی منتهــی شــود‪.‬‬ ‫یــک نتیجــه ناگــوار دیگــر‪ ،‬بــروز اختالف هــا میــان دو‬ ‫خانــواده اســت کــه امــکان دارد بــه برخــی اســیب­ ها و‬ ‫نزاع­ هــا منجــر شــده و کار بــه مراجــع قضایــی و تشــکیل‬ ‫پرونده هــای دادگســتری کشــیده شــود؛ ایــن اختالف هــا‬ ‫ممکــن اســت نتیجــه شکســتن حریــم خصوصــی یــا عبــور از‬ ‫دیگــر مرزهــای عرفــی و مذهبــی و یــا حتــی ممکــن اســت از‬ ‫جنــس اختالف هــای معمــول دو همســایه در یــک مجتمــع‬ ‫اپارتمانــی باشــد؛ در شــرایطی کــه اینجــا‪ ،‬دو طــرف ناگزیرنــد‬ ‫هــر روز در «خانــه» چشــم در چشــم هــم دوختــه و حضــور‬ ‫دیگــری را تحمــل کننــد؛ یــا ممکــن اســت هــر لحظــه یکــی‬ ‫از دو خانــواده از ایــن تصمیــم (زندگــی اشــتراکی) پشــیمان‬ ‫یــا دلــزده شــود و قصــد تجدیدنظــر داشــته باشــد؛ محتمــل‬ ‫اســت کــه بــرای جداشــدن بــه توافــق نرســند یــا ناگزیر باشــند‬ ‫بــرای تامیــن رهــن و اجــاره‪ ،‬منتظــر هم­خانــه دیگــری شــوند‪.‬‬ ‫ابعــاد اجتماعــی و روان شــناختی پدیــده خانه­ های اشــتراکی‬ ‫بــه بررســی­ های موشــکافانه­ تری نیــاز دارد؛ تــا ان زمــان‬ ‫بایــد منتظــر قــول «علــی بابایــی کارنامــی» نماینــده مجلــس‬ ‫باشــیم؛ او بــه عنــوان ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در میانــه مهرمــاه گذشــته وعــده‬ ‫داد موضــوع را در کمیســیون مربوطــه و بــا دعــوت از اعضــای‬ ‫کمیســیون فرهنگــی پیگیــری خواهــد کــرد‪ .‬ابعــاد اجتماعــی‬ ‫و روان شــناختی پدیــده خانه­ هــای اشــتراکی فراتــر از ایــن‬ ‫مــوارد اســت و بــه بررســی­ های موشــکافانه­ تری نیــاز دارد؛‬ ‫تــا ان زمــان بایــد منتظــر قــول «علــی بابایــی کارنامــی»‬ ‫نماینــده مجلــس باشــیم؛ او به عنوان ســخنگوی کمیســیون‬ ‫اجتماعی مجلس شــورای اســامی در میانه مهرماه گذشــته‬ ‫وعــده داد موضــوع را در کمیســیون مربوطــه و بــا دعــوت از‬ ‫اعضــای کمیســیون فرهنگــی پیگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اگــر نهادهــای مســئول و دســتگاه­ های متولــی هرچــه‬ ‫ســریع تر بــه «خانه هــای اشــتراکی» رســیدگی نکننــد‪ ،‬یــا باید‬ ‫منتظــر ظهــور گونــه جدیــدی از «اســیب اجتماعــی» در کنــار‬ ‫معضالتــی همچــون طــاق‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬فقــر و فحشــا‪ ،‬تکــدی­‬ ‫ گــری‪ ،‬حاشیه­ نشــینی‪ ،‬اعتیــاد و ‪ ...‬باشــیم یــا هماننــد برخــی‬ ‫مــوارد مشــابه‪ ،‬بــه دســتورهای صــوری و بخشــنامه­ های‬ ‫بیهــوده اکتفــا کنیــم کــه نتیجــه ان‪ ،‬فراموشــی اصــل ماجــرا و‬ ‫انتشــار اخبــار ناگــواری اســت کــه چنــد ســال بعــد احتمــاال بــه‬ ‫وفــور در رســانه­ ها دســت بــه دســت می­ شــود‪/.‬ایرناپالس‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!