روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 420 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 420

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 420

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 420

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 25 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /16 -‬نوامبر‪ /10 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪420‬‬ ‫به جای عرضه‬ ‫ارز‪۴۲۰۰‬تومانی‪،‬مستقیم‬ ‫از مصرف کنندگان‬ ‫حمایت شود‬ ‫‪4‬‬ ‫انچه که باید در باره‬ ‫جی نف ‪G_NAF‬‬ ‫دانست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫رونمایی از نرم افزار‬ ‫معرفی فعاالن قرانی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ی یا صرافی ؟‬ ‫مطب دندانپزشک ‏‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫صاحب گذر هنر‬ ‫می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫هفته کتاب ‪ ۵۰۰‬برنامه‬ ‫ویژه در گلستان‬ ‫اجرا می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتباط کالمی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نیروی محرکه اشتغال زایی‬ ‫در گرو کارافرینی‬ ‫از تامین نهاده های دامی تا تنظیم‬ ‫بازار کاالهای اساسی‬ ‫بــازار کاالهــای اساســی در هفته هــای اخیــر ثبــات یافتــه و‬ ‫ماننــد گذشــته از کمبــود کاال رنــج نمی بــرد‪ ،‬در ‪ ۱۰۰‬روزی کــه‬ ‫از شــروع دولــت ســیزدهم می گــذرد‪ ،‬اقداماتــی بــرای حــذف‬ ‫دالالن از چرخــه تامیــن نهاده هــای دامــی و تنظیــم بــازار‬ ‫انجــام شــده کــه نتیجــه ان بازگشــت نســبی ارامــش بــه بــازار‬ ‫ایــن کاالهاســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار؛ بــا وجــود‬ ‫تحریم هــا دولــت ســیزدهم از ابتــدای فعالیــت خــود کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬روز از ان می گــذرد‪ ،‬اقدامــات ســازنده ای در‬ ‫بخــش کشــاورزی و تامیــن امنیــت غذایــی کشــور داشــته‬ ‫اســت تــا جایــی کــه دولــت تامیــن نهــاده هــای دامــی را در‬ ‫حمایــت از تولیــد داخلــی و تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی را‬ ‫در اولویــت کارهــای خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت اقدامــات اثربخــش دولــت موجــب تثبیــت‬ ‫قیمــت محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی در بــازار شــد‪،‬‬ ‫به طــوری کــه نــرخ کاالهایــی کــه در دولــت قبلــی بــه صــورت‬ ‫لجــام گســیخته رونــد افزایشــی بــه خــود گرفتــه بــود در اکثــر‬ ‫محصــوالت از جملــه محصوالت پروتئینــی‪ ،‬حبوبات‪ ،‬میوه‪،‬‬ ‫ســبزی و صیفــی‪ ،‬ثابــت و در برخــی مــوارد رونــد کاهشــی‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫تنظیم بازار کاالهای اساسی‬ ‫از اقدامــات اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی در دولــت‬ ‫ســیزدهم می تــوان بــه تعییــن قیمــت رســمی ‪ ۲۵‬قلــم‬ ‫کاالی خوراکــی و ‪ ۵۴‬قلــم روغــن بــرای تنظیــم بــازار‬ ‫کاالهــای اساســی یــاد کــرد کــه ایــن قیمت گــذاری موجــب‬ ‫متعادل ســازی بــازار و جلوگیــری از سواســتفاده برخــی‬ ‫ســودجویان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ تــازه گــرم ‪۳۱‬‬ ‫هزارتومــان‪ ،‬مــرغ منجمــد ‪ ۲۰‬هزارتومــان‪ ،‬هــر شــانه ‪۳۰‬‬ ‫تایــی تخــم مــرغ ‪ ۴۳‬هزارتومــان‪ ،‬تخــم مــرغ کیلویــی ‪۲۲‬‬ ‫هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬شــیرخام ‪ ۶۴۰۰‬تومــان‪ ،‬برنــج هنــدی ‪۱۸‬‬ ‫هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬برنــج تایلنــدی ‪ ۱۲‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان و‬ ‫برنــج پاکســتانی ‪ ۲۰‬هــزارو ‪ ۵۰۰‬تومــان تعییــن شــد‪.‬‬ ‫کاهــش قیمــت نهاده هــای دامــی در بــازار و کوتاهــی‬ ‫دســت دالالن‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش‪ ،‬بــا وجــود خشکســالی و کاهــش تولیــد‬ ‫علوفــه دامــی‪ ،‬دولــت ســیزدهم توانســت ماهانــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تــن جو‪ ،‬ذرت و کنجاله ســویا (متوســط‬ ‫ماهانــه ‪ ۹۰۰‬هــزار تــن ذرت‪ ۵۰۰ ،‬هــزار تــن جــو و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫تــن کنجالــه ســویا) مــورد نیــاز را بــرای حمایــت از دامــداران و‬ ‫عشــایر تامیــن و توزیــع کنــد‪.‬‬ ‫سیاســت وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬تامیــن نهاده هــای‬ ‫دامــی بــرای حمایــت از عشــایر و دامــداران صنعتــی و ســنتی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن به منظــور کاهــش مشــکالت ایــن بخــش‪،‬‬ ‫اصــاح قیمت هــا انجــام شــد تــا ایــن رونــد موثرتریــن‬ ‫موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان ایــن حــوزه را برطــرف کنــد‬ ‫و تولیدکننــدگان بــدون دغدغــه‪ ،‬تولیــد مطمئــن و پایــداری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ســه مــاه اخیــر‪ ،‬در حالــی عرضــه نهاده هــای دامــی و‬ ‫کاهــش قیمــت ان در بــازار رخ داد کــه همیــن امــر موجــب‬ ‫ثبــات قیمــت محصــوالت پروتئینــی از جملــه مــرغ‪ ،‬تخــم‬ ‫مــرغ و گوشــت قرمــز شــد‪.‬‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی در ابتــدای اغــاز بــه کار دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬خواســتار همــکاری و ســرمایه گذاری نهادهایــی‬ ‫همچــون بنیــاد مســتضعفان و بخــش خصوصــی در واردات‬ ‫نهاده هــای دامــی شــد‪.‬‬ ‫خرید تضمینی محصوالت کشاورزی‬ ‫طبــق قانــون خریــد تضمینی محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬دولت‬ ‫موظــف اســت همــه ســاله قبــل از شــروع ســال زراعــی‬ ‫قیمــت خریــد تضمینــی محصــوالت اساســی کشــاورزی‬ ‫شــامل گنــدم‪ ،‬برنــج‪ ،‬جــو‪ ،‬ذرت‪ ،‬چغندرقند‪ ،‬پنبــه‪ ،‬دانه های‬ ‫روغنــی‪ ،‬چــای‪ ،‬ســیب زمینی‪ ،‬پیــاز و حبوبــات را متناســب بــا‬ ‫نــرخ تــورم ســالیانه و هزینه هــای تمــام شــده تولیــد بــرای‬ ‫برنامه ریــزی و تصمیم گیــری کشــاورزان اعــام کنــد کــه‬ ‫دولــت گذشــته ایــن نــرخ را بــا تاخیــر اعــام می کــرد‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا اغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم‪ ،‬وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی توانســت از همــان ابتــدا بــا تعییــن به موقــع و‬ ‫مناســب قیمــت خریــد تضمینــی در حمایــت از تولیــد گام‬ ‫بــردارد تــا جایــی کــه نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم بــه عنــوان‬ ‫یــک کاالی اســتراتژیک‪ ،‬هفت هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان تعییــن‬ ‫شــد کــه نســبت بــه ســال زراعــی گذشــته و هزینه هــای‬ ‫تمــام شــده تولیــد نــه فقــط مبلــغ مناســبی بــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫رضایــت کشــاورزان را در پــی داشــت‪ .‬وزارت جهادکشــاورزی‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا برنامـه ای ‪ ۱۰‬ســاله خوداتکایــی در تولیــد‬ ‫بــرای یافتــن مزیت هــای اقتصــادی و تولیــد محصــول بایــد بــه چهــار ســوال «چرا؟‬ ‫چــه چیــزی؟ چــه زمانــی؟ و چگونــه؟» پاســخ داد و ایــن کار فقــط بــه دســت‬ ‫کارافرینــان و نــواوران امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫دانه هــای روغنــی از جملــه کلــزا‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬ســویا‪ ،‬گلرنــگ‬ ‫و کنجــد را در دســتور کار قــرار داد‪ ،‬به طــوری کــه قیمــت‬ ‫خریــد تضمینــی کلــزا نســبت بــه ســال زراعی گذشــته ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایــش یافــت کــه نشــان دهنده حمایــت ویــژه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی از تولیــد دانه هــای روغنــی اســت‪.‬‬ ‫خریــد تضمینــی ســیب درختــی‪ ،‬خرمــا‪ ،‬انجیــر و دام‬ ‫زنــده‬ ‫براســاس قانــون خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫دولــت در صــورت مــازاد تولیــد یــا کاهش نرخ محصــول برای‬ ‫حمایــت از تولیدکننــدگان وارد عمــل می شــود تا تولیدکننده‬ ‫ت دولــت‬ ‫داخلــی متضــرر نشــود‪ .‬بنابرایــن از اغــاز فعالیــ ‬ ‫ســیزدهم خریــد ســیب درختــی صنعتــی‪ ،‬انجیــر و خرمــا‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت کــه ایــن اقــدام توســط ســازمان‬ ‫مرکــزی تعــاون روســتایی اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دولــت بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــون راس دام ســبک عشــایری را بــه صــورت تضمینــی‬ ‫خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫توسعه کشت قراردادی به منظور پایداری تولید‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬وزارت جهادکشــاورزی کشــت قــراردادی‬ ‫محصــوالت زراعــی به ویــژه گنــدم و کلــزا را بــه منظــور بهبــود‬ ‫فراینــد تولیــد و بــازار در دســتور کار قــرار داد‪ ،‬زیــرا کشــت‬ ‫قــراردادی می توانــد موجــب رعایــت الگــوی کشــت‪ ،‬افزایــش‬ ‫بهــره وری در تولیــد‪ ،‬کاهــش ضایعــات‪ ،‬رشــد ارزش افــزوده‪،‬‬ ‫متعــادل شــدن عرضــه و تقاضــا و در نهایــت حــذف دالالن و‬ ‫واســطه گران شــود‪.‬‬ ‫اغــاز گام دوم «طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا» در‬ ‫‪ ۱۵‬اســتان کشــور‬ ‫کشــت دیــم بــا اســتفاده از اب ســبز بــرای تولیــدات زراعــی‬ ‫در اکثــر کشــورهای جهــان رایــج اســت‪ ،‬به طــوری کــه‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد از محصــول خــود را از دیــم و ‪ ۳۰‬درصــد را بــه‬ ‫صــورت ابــی به دســت مــی اورنــد‪ ،‬امــا در ایــران ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫محصــوالت کشــت ابــی و ‪ ۳۰‬درصــد بــه صــورت دیــم اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا شــروع فعالیــت دولــت ســیزدهم‪ ،‬گام دوم‬ ‫طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا در ‪ ۱۵‬اســتان کشــور کلیــد‬ ‫خــورد کــه ســطح دیم زارهــا را مــی توانــد تــا ‪ ۱۰‬میلیــون هکتار‬ ‫توســعه دهــد‪.‬‬ ‫تقویت تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی‬ ‫دولــت ســیزدهم در بــدو ورود خــود تقویــت تشــکل ها‪،‬‬ ‫اتحادیه هــا و تعاونی هــای بخــش کشــاورزی را مــورد تاکیــد‬ ‫قــرار داد تــا جایــی کــه در ســه مــاه اخیــر همــه تــاش خــود‬ ‫را در اســتفاده از ظرفیــت ایــن واحدهــا بــرای تنظیــم بــازار‬ ‫کاالهــای اساســی ب ـه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫سیاســت وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن دولــت‪ ،‬تقویــت‬ ‫تشــکل ها و اتحادیه هــا بــرای رشــد و ارتقــای بخــش‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بهره منــدی از ظرفیــت و تــوان شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و اســتارتاپ هــا در بخــش کشــاورزی یکــی‬ ‫دیگــر از ایــن اقدامــات اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه بــرای نخســتین‬ ‫بــار در دولــت ســیزدهم توزیــع اینترنتــی مــرغ منجمد و تخم‬ ‫مــرغ بــا نــرخ مصــوب درب منــازل تهرانی هــا توســط یــک‬ ‫شــرکت اســتارتاپی کلیــد خــورد کــه ایــن امــر حــذف دســت‬ ‫دالالن و واســطه گران را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت سه قلم محصول لبنی‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی دولــت ســیزدهم در حمایــت از‬ ‫تولیدکننــده و مصــرف کننــدگان طــی تفاهمــی بــا صنایــع‬ ‫لبنــی زمینــه کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی قیمــت ســه محصــول لبنــی‬ ‫پرمصــرف همچــون شــیر‪ ،‬ماســت و پنیــر را فراهــم کــرد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تمرکزنظارت بر همه قیمت گذاری های‬ ‫جدید باید در ستاد تنظیم بازار صورت گیرد‬ ‫رییــس جمهــوری بــا بیــان ایــن کــه رویــه دولــت ایــن اســت کــه بــا حضــور در‬ ‫میــدان‪ ،‬مشــکالت را شناســایی و حــل و فصــل کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬نظــارت بــر همــه‬ ‫قیمت گذاری هــای جدیــد در ســتاد تنظیــم بــازار متمرکــز شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫ســاماندهی ســازوکار تعییــن قیمــت در کشــور افــزود‪ :‬همــه دســتگاه هایی کــه بــه‬ ‫نوعــی اجــازه تعییــن قیمــت دارنــد‪ ،‬بایــد ایــن اختیــار و اجــازه خــود را بــا نظــارت‬ ‫کامــل ســتاد تنظیــم بــازار اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری اظهــار داشــت‪ :‬همــه دســتگاه هایی کــه بــه نوعــی اجــازه تعییــن‬ ‫قیمــت دارنــد بایــد ایــن اختیــار و اجــازه خــود را ذیــل ســتاد تنظیــم بــازار اعمــال کننــد‬ ‫و بــه گون ـه ای عمــل کننــد کــه تغییــر قیمــت در یــک بــازار بــر بازارهــای دیگــر تاثیــر‬ ‫منفــی نگــذارد و از ایجــاد شــوک در قیمت هــا و بازارهــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫رئیســی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تعییــن قیمت هــا بایــد بــا هماهنگــی ســتاد تنظیــم بــازار‬ ‫بــه شــکلی انجــام شــود کــه از ایجــاد شــوک در قیمت هــا جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد‪ :‬درخصــوص تعییــن قیمــت خــودرو نیــز موضــوع بایــد‬ ‫تحــت مدیریــت ســتاد تنظیــم بــازار پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی از همــه دســتگاه ها بویــژه دســتگاه های نظارتــی خواســت تــا بــا بانــک مرکــزی و‬ ‫وزارتخانه هــای مســئول در زمینــه تنظیــم بــازار و جلوگیــری از ایجــاد اخــال و شــوک‬ ‫در قیمــت هــا همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫رئیســی تصریــح کــرد‪ :‬رویــه ایــن دولــت ایــن اســت کــه بــا حضــور در میــدان‬ ‫مشــکالت مــردم را شناســایی و حــل و فصــل کنــد و بــاور داریــم کــه خــدا بــه ایــن‬ ‫رویــه برکــت می دهــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری از وزیــران نفــت و کشــور‪ ،‬خواســت بــا همــکاری اســتانداران و‬ ‫صداوســیما موضــوع اصــاح الگــوی مصــرف گاز را بــه طور جدی دنبال کننــد و از معاون‬ ‫اول خــود نیــز خواســت تــا طبــق رویــه ســال هــای گذشــته بخشــنامه خامــوش کــردن‬ ‫تاسیســات حرارتــی ادارات در روزهــای تعطیــل را ســریع تر ابــاغ کنــد‪.‬‬ ‫رئیســی همچنیــن بــا تبریــک روز کتاب خوانــی و بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری دربــاره اهمیــت کتــاب و کتاب خوانــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امیــدوارم بــا‬ ‫پیگیــری معــاون اول و همــکاری رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه و وزیــر فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی‪ ،‬مشــکل اهالــی علــم‪ ،‬فرهنــگ و رســانه در زمینــه کمبــود کاغــذ‬ ‫بــه زودی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫رئیســی همچنیــن از وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی خواســت تــا اقدامــات دولــت‬ ‫در زمینــه حــل مشــکل انبارهــای امــوال تملیکــی‪ ،‬از ابتــدای ورود دولــت بــه ایــن‬ ‫موضــوع را بــه طــور دقیــق اطالع رســانی کنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزدو شــنبه ‪ 24‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 54,490,000‬ریــال هر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪12,573,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 124,010,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 124,520,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪65,000,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 38,000,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪420‬‬ ‫انسانیت و وجدان کاری‬ ‫کجاست؟‬ ‫بیمه‪ ،‬غرامت زلزله زدگان‬ ‫را کمتر تعیین کرده است‬ ‫مدیــرکل دفتــر روســتایی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای زلزلــه زدگان ایــن اســتان میــزان غرامــت‬ ‫تعیین شــده بســیار ناچیز و پایین تعیین شــده اســت و‬ ‫اســتانداری در حــال پیگیــری از بنیاد برکــت برای افزایش‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫امیــن کالتــه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بیمــه‪،‬‬ ‫مبالــغ بســیار کمــی را بــه عنــوان غرامــت تعییــن کــرده‬ ‫اســت بــه طــوری کــه ایــن ارقــام بــا میــزان خســارت هــای‬ ‫کارشناســی شــده بســیار فاصلــه دارد از ایــن رو پیگیــر‬ ‫واقعــا انســانیت و وجــدان کاری کجاهــا ســیر مــی کنــد خدا‬ ‫نکنــد از بابــت یــک بیمــاری گــذرت بــه مطــب دکتــر بیفتــد‬ ‫قشــنگ ســر کیســه ات نکنند دســت از‏ســرت بر نمی دارند‬ ‫فکــر درمــان مــردم اصــا در ذهنیــت انهــا جایگاهــی نــدارد‬ ‫همــه اش شــده پــول و در امــد ‪ .‬اینکــه مــردم از کجــا بایــد‬ ‫بیاورنــد و راه حــل در‏مــان منطقــی و صحیــح انهــا کجاســت‬ ‫اللــه و اعلــم‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫هســتیم تــا روســتاییان خســارت دیــده از زلزلــه غرامــت‬ ‫بیشــتری دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس تفاهــم بــا بنیــاد برکــت‪ ،‬بــرای‬ ‫بیمــه رایــگان منــازل روســتاییان اســتان در صــورت‬ ‫خســارت کلــی بــه منــازل‪ ،‬قاعــده نســبی در تعییــن‬ ‫غرامــت هــا لحــاظ نشــود و بــر اســاس ایــن تفاهــم‪ ،‬بایــد‬ ‫ســقف غرامــت بــه ایــن خســارت دیــدگان پرداخــت شــود‬ ‫امــا ایــن امــر محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در زلزلــه بهــار امســال ‪ ۱۲۴‬واحــد مســکونی‬ ‫در روســتاهای گرمــه و جاجــرم بــه طــور ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫تخریــب شــد انتظــار مــی رفــت ایــن واحدهــا مشــمول‬ ‫دریــاف ســقف غرامــت یعنــی ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریال بــه ازای‬ ‫هــر واحــد بشــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر روســتایی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون اعتــراض هــا بــه نحــوه تعییــن غرامــت‬ ‫بــا چنــد مرتبــه مکاتبــه اعــام شــده امــا تاکنــون نتیجــه‬ ‫حاصــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه میــزان خســارت هــای زلزلــه بــه‬ ‫منــازل روســتاییان بــه شــدت پاییــن تعییــن شــده اســت‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس اعالم شــرکت بیمه‪ ،‬میزان غرامت برای‬ ‫یک هــزار و ‪ ۲۶۷‬واحــد خســارت دیــده زیــر پنــج میلیــون‬ ‫ریــال‪ ۶۳۴ ،‬مــورد پنــج میلیــون تــا ‪ ۱۰‬میلیــون ریــال‪۳۱۱ ،‬‬ ‫مــورد ‪ ۱۰‬میلیــون تــا ‪ ۲۰‬میلیــون ریــال‪ ۹۹ ،‬مــورد ‪ ۲۰‬تــا ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال و ‪ ۹‬مــورد ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون و هشــت مــورد‬ ‫بــاالی ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر روســتایی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬میــزان غرامتــی کــه در مجمــوع بــرای روســتاییان‬ ‫زلزلــه زده اســتان تعییــن شــده بســیار کــم اســت و هیــچ‬ ‫کــدام از واحدهــای مســکونی زلزلــه زده اســتان مشــمول‬ ‫دریافــت ســقف غرامــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتر ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه بامــداد روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در عمــق ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتــری شــهر سنخواســت در شهرســتان جاجــرم‬ ‫اســتان خراســان شــمالی را لرزانــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیدگاه لرزه زمین ســاختی‬ ‫در زون کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای‬ ‫فعــال و مهمــی وجــود دارد‪ ،‬ایــن گسـل ها برخــی مواقــع‬ ‫بــا حرکاتــی کــه انجــام می دهنــد موجــب وقــوع زمیــن‬ ‫لرزه هــای مخــرب می شــوند‪.‬‬ ‫مهم ترین گســل های خراســان شــمالی گســل اسفراین‬ ‫اســت کــه ایــن گســل بــا درازای حــدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتــر و‬ ‫راســتای شــمال باختــری‪ -‬جنــوب خــاوری واقــع شــده کــه‬ ‫از حاشــیه شــمال خــاوری شــهر اســفراین گــذر مــی کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪۵۵‬‬ ‫تــا‪ ۵۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری –‬ ‫جنــوب‪ ،‬جنــوب خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫‏‬ ‫مطب‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫‏ یا صرافی ؟‬ ‫امــان از ایــن درد لعنتــی ‪ ،‬انــگار تــوی مغــزت‬ ‫اســتخوانهای ریــز شــده ریختنــد و دارنــد نقــره‬ ‫داغــت مــی کننــد ‪.‬‏‬ ‫صورتــش را محکــم تــوی دســتانش گرفتــه بــود‬ ‫و ول نمــی کــرد غفــور ‪38‬ســاله کارگــر کــه در‬ ‫شــهرکهای صنعتــی بــا دســت بــار هــای ســنگین را‬ ‫بــار کامیــون و‏نیســان می کنــد و حــاال بــه خاطــر‬ ‫درد و عفونــت دندانــش راهــی مطــب دکتــر شــده‬ ‫اســت غفــور از درد دندانــی مــی نالــد کــه دکتــر از‬ ‫قبــل برایــش عصــب کشــی‏کــرده و کلــی از ش‬ ‫پــول گرفتــه اســت و در حــال حاضــر ایــن دکتــر‬ ‫جدیــد برایــش عکــس نوشــته اســت غفــور گالیــه‬ ‫از تعرفــه هــا و قیمــت عکــس‪....‬دارد کــه‏لحظــه‬ ‫بــه لحظــه در حــال تغییــر اســت‏‪.‬‬ ‫مشــکالت بیماریهــای دهــان و دنــدان و‬ ‫پوســیدگی دندانی یکی از پرهزینه ترین بیماریها‬ ‫از نظــر پرداخــت مســتقیم هزینه هــای ان ازســوی‬ ‫بیماران‏شــناخته شــده اســت که پوشــش بیمه ای‬ ‫بــه ان تعلــق نمی گیــرد و ایــن هزینه هــای‬ ‫ســنگین و بــاال بــرای طبقــات متوســط بــه پاییــن و‬ ‫محروم بســیار‏ســخت و غیر قابل پرداخت اســت‬ ‫و ایــن نــرخ تــورم بســیاری از مــردم را در شــرایط‬ ‫عــادی از هرچــی کلینیــک دندانپزشــکی و خدمات‬ ‫دندانپزشــکی دور کــرده‏اســت بــه طــوری کــه اگــر‬ ‫درد دندانــی داشــته باشــند بــدون تجویــز پزشــک‬ ‫بــه مســکن و چــرک خشــک کــن رجــوع می کننــد‬ ‫و یــا در نهایــت خیلــی ســخت بــه‏شــیوه ی ســنتی‬ ‫ان را از جــا در می اورنــد‪ ،‬غافــل از اینکــه بــه بافــت‬ ‫زنــده دنــدان اســیب زده و تولیــد عفونــت می کنــد‬ ‫علنــا باعــث پوســیدگی دنــدان می‏شــوند‏‪.‬‬ ‫رضــا یکــی دیگــر از مراجعیــن بــه کلینیــک‬ ‫دندانپزشــکی اســت کــه ان هــم بــه خاطــر‬ ‫هزینه هــای بــاال داد و فریــا د راه انداختــه اســت‬ ‫و می گویــد‪ :‬مراکــز ‏دولتــی انقــدر شــلوغند‬ ‫کــه کــه تــا عمــر داری نوبــت بــه تــو نمی رســد‬ ‫بــا هــزار مکافــات نوبــت هــم کــه بــه تــو رســید‬ ‫بــه معضــل مــا فقــط پــر می کنیــم و دنــدان‬ ‫می ‏کشــیم مواجهــه می شــویم و بدتــر از همــه‬ ‫اینکــه مــواد پــر کــردن انهــا انقــدر نامرغــوب‬ ‫اســت کــه بســیاری از مــردم ترجیــح می دهنــد‬ ‫بــا همــا ن درد دنــدان ‏بســازند و بــی خیــال‬ ‫هــر چــی دندانپزشــک می شــوند و در شــرایط‬ ‫خیلــی حــاد بــه مطــب خصوصــی کــه قطعــا‬ ‫مبلــغ قابــل توجهــی بایــد پرداخــت کنیــم و‬ ‫‏پوس ـت مان کنــده شــود مراجعــه می کنیــم کــه‬ ‫بایــد بــا شــمش طــا وارد بشــویم‪ .‬‏‬ ‫معصومــه کــه دکتــر دندانش را اشــتباهی عصب‬ ‫کشــی کــرده و االن مجبــور اســت دوبــاره بــرای‬ ‫دنــدان اصلــی اش هزینــه ی گزافــی را پرداخــت‬ ‫کنــد و‏زمانیکــه شــاکی از دکتــر مــی شــود کــه‬ ‫شمااشــتباهی دنــدان مــرا دســتکاری کــرده ای‬ ‫حداقــل بــه صــورت اقســاطی از مــن پــول بگیــر‬ ‫دکتــر در جــواب او گفتــک‏مگــر مــواد و تجهیــزات‬ ‫دندانپزشــکی را اقســاط بــه مــن مــی دهند شــرایط‬ ‫پرداختشــو نــداری نیــا دکتــر ‪ ....‬معصومــه ســردر‬ ‫گــم مانــده اســت چــکار کنــد پیــش‏کــی شــکایت‬ ‫کنــد کــه بتوانــد جــواب بگیــرد‏‪.‬‬ ‫واقعــا انســانیت و وجــدان کاری کجاهــا ســیر‬ ‫مــی کنــد خــدا نکنــد از بابــت یــک بیمــاری گــذرت‬ ‫بــه مطــب دکتــر بیفتــد قشــنگ ســر کیســه ات‬ ‫نکننــد دســت از ‏ســرت بــر نمــی دارنــد فکــر‬ ‫درمــان مــردم اصــا در ذهنیــت انهــا جایگاهــی‬ ‫نــدارد همــه اش شــده پــول و در امــد ‪ .‬اینکــه‬ ‫مــردم از کجــا بایــد بیاورنــد و راه حــل در‏مــان‬ ‫منطقــی و صحیــح انهــا کجاســت اللــه و اعلــم‪.‬‬ ‫تشــخیص درســت بیمــاری هــم بــه معضــل‬ ‫بزرگتــر تبدیــل شــده اســت‪ .‬فاجعــه پشــت‬ ‫فاجعــه بــه خاطــر ‏درامــد بیشــتر بعضــی از‬ ‫عالیجنابــان پزشــک کــورس گذاشــته اند حتــی‬ ‫بنــگاه معامالتــی زمیــن‪ ،‬ملــک و ماشــین هــم‬ ‫زده انــد‪ .‬اشــکال نــدارد بخــور نــوش جــان‪ ،‬‏امــا بــا‬ ‫جــان و تــه مانــده ی دارایــی انهــا شــطرنج بــازی‬ ‫نکــن‪ .‬تخصــص داریــد امــا نداریــد را کجــای‬ ‫دلمــان بگذاریــم‪ ،‬پزشــک حــاذق و خــوب اصــا‬ ‫وجــود نــدارد‏همــه فقــط و فقــط دنبــال صیــد‬ ‫پــول هســتند تشــخیص اشــتباه و نهایــت بــه‬ ‫نتیجــه نرســیدن و خرابــکاری و بازهــم همــان‬ ‫هزینه هــای ســنگین دووجهــی ســه ‏وجهــی‪.‬‬ ‫درمــان ریشــه دنــدان انجــام مــی دهنــد غافــل‬ ‫از اینکــه دنــدان فقــط احتیــاج بــه پــر کــردن دارد‬ ‫ویــا برعکــس‪.‬‏‬ ‫یــه بنــده خدایــی تعریــف مــی کــرد و می گفــت‪:‬‬ ‫مــن حــدود یــه مــاه پیــش رفتــم مطــب یــه‬ ‫دندانپزشــک‪ ،‬بــاور کنیــد دکتــره مثــل بیزینــس‬ ‫بــا مــن حــرف میــزد و‏هیــچ قولــی هــم نمیــداد‬ ‫کــه کاری کــه انجــام میــداد موفقیــت امیــزه‪،‬‬ ‫مثــا می خواســت دو دنــدون را واســم ایمپلنــت‬ ‫کنــه همــش اپشــن اضافــه مــی کــرد و‏قیمت هــا‬ ‫را بــاال میبــرد یعنــی دو تــا ایمپلنتــو واســم در‬ ‫میــاورد پنــج و خردهــای‪ ،‬چــه بحــث خوبــی هــم‬ ‫را انداختــه انــد شــرح معالجــات یــک کانــال دو‬ ‫کانــال یــک ریشــه دو ریشــه‪ ،‬اضافی‪،‬هــر فــک‪،‬‬ ‫بــه ازاء هــر دنــدان ‪ ،‬یــک ســطحی‪ ،‬دو‏ســطحی‪،‬‬ ‫پیــن داخــل کانــال‪ ،‬پیــن داخــل عــاج‪ ،‬کشــیدن‬ ‫دنــدان شــیری قدامــی‪ ،‬خلفــی و ترمیــم بــا فــان‬ ‫امالــگام بــا هزینــه عمومــی اینقــدر بــا هزینــه‬ ‫‏تخصصــی فــان قــدر ‪...‬خالصــه کــه خــوب راهــی‬ ‫را بــرای میلیــادر شــدن در پیــش گرفتنــد‪.‬‬ ‫قصابــی ســر کوچــه هــم اینگونــه خــود را تخلیــه‬ ‫کــرد‪ :‬رفتــم دندانپزشــکی اول دنــدان را خالــی‬ ‫کــرد گفــت خیلــی بــه عصــب نزدیکــه بایــد عصــب‬ ‫کشــی بشــه ‪ .‬‏پانســمان کــرد و پــول پانســمان‬ ‫گرفــت ‪ 450‬هــزار تومان‪.‬گفــت دو هفتــه دیگــه‬ ‫بیــا عصــب کشــی ‪ .‬رفتــم گفــت نیــاز بــه عصــب‬ ‫کشــی نــداره ‪.‬پــرش کــرد و ‪ 250‬‏هــزار تومــان‬ ‫گرفــت‪ .‬دو هفتــه بعــد از درد بیچــاره شــدم رفتــم‬ ‫خالیــش کــرد عصــب کشــی کــرد ‪1500‬گرفــت‪.‬‬ ‫اخــه بــه کــی شــکایت کنــم ‪.‬‏‬ ‫همزمــان کــه بــا شــکوه و گالیه هــای مــردم از‬ ‫هزینــه هــای بــاال روبــه رو هســتیم دندانپزشــکان‬ ‫هــم نســبت بــه وضعیــت موجــود معتــرض‬ ‫هســتند بــا توجــه بــه‏هزینــه بــاالی خرید دســتگاه‬ ‫و وســیله های دندانپزشــکی و مــواد مصرفــی ‪،‬‬ ‫نوســانات ارز و تــورم را بانــی افزایــش قیمت هــای‬ ‫سرســام اور هزینــه ‏دندانپزشــکی می داننــد‪.‬‬ ‫انهــا قبــول دارنــد کــه نبــود پوشــش بیمــه ای‬ ‫بــرای خدمــات دندانپزشــکی‪ ،‬مشــخص نبــودن‬ ‫تعرفه هــای دســتمزد دندانپزشــکان و ‏وجــود‬ ‫فشــار اقتصــادی موجــود بــر خانواده هــا‪ ،‬پرداخــت‬ ‫هزینه هــای دندانپزشــکی بســیار ســنگین بــوده‬ ‫و بــه همیــن جهــت بســیاری از افــراد جامعــه‬ ‫از ‏کلینیــک و مطب هــای دندانپزشــکی فــراری‬ ‫شــده اند و درگیــر دندان هــای ناســالم هســتند و‬ ‫بی توجهــی بــه ســامت دهــان و دنــدان بســیاری‬ ‫از بیماری هــا‪،‬‏مســتقیم یــا غیــر مســتقیم را بــرای‬ ‫انهــا رقــم خواهــد زد و از ســالم ســازی دندانهــا‪،‬‬ ‫فاصلــه مــی گیرنــد ‪.‬‬ ‫متاســفانه حمایــت نکــردن درســت بیمه هــا و‬ ‫نبــود ‏هیــچ نظــارت‪ ،‬کنتــرل در حــوزه ســامت‬ ‫دهــان و دنــدان و اطالعیه هــای بــاالی کلینیک هــا‬ ‫کــه نوشــته اســت هیــچ گونــه قــراردادی بــا بیمه ها‬ ‫(خدمــات‏درمانــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪ ،‬نیروهــای‬ ‫مســلح و‪ )...‬نداریــم وزمانــی کــه دفترچــه بیمــه‬ ‫بــه هیــچ دردی نمی خــورد و همچنیــن اشــتباهات‬ ‫مکــرر بعضــی از ‏دندانپزشــکان در خصــوص‬ ‫تشــخیص درســت و صحیح مشــکل دندان‪،‬مردم‬ ‫را وادار بــه کشــیدن دنــدان پوســیده می کنــد‏‪.‬‬ ‫‏ در ایــن بــاره وزارت بهداشــت بایــد گامــی بــه جلــو‬ ‫بگــذارد تــا تعرفه هــا را نــه تنهــا در دندانپزشــکی‬ ‫بلکــه در همــه بخشــهای ســامت واقعــی کنــد بایــد‬ ‫بیمه هــا ‏و پزشــکان را بــا توجــه بــه تخصــص انهــا‬ ‫مجــاب کنــد تــا خدمــات بهتــر و بــا کیفیت تــری‬ ‫را ارایــه دهنــد و درصــد اشــتباهات خــود را بــه‬ ‫حداقل هــا برســانند‏مــردم را از هزینه هــای ســنگین‬ ‫و غیــر ضــروری و ســهم پرداخــت از جیــب در‬ ‫خدمــات دنــدان پزشــکی کــه ‪ 91‬درصــد می باشــد‬ ‫نجــات بخشــند‏‪.‬‬ ‫لــذا اتخــاذ سیاســت هــای منســجم در پوشــش‬ ‫بیمــه ای بیمــاران گام نخســت در ایــن زمینــه‬ ‫میباشد‪ .‬هم چنین اتخاذ سیاست های حمایتی‬ ‫‏دولــت و ســازمان های بیمــه گــر از افــراد مســن و‬ ‫غیربومــی بــه علــت نیــاز به مراقبت بیشــتر و عدم‬ ‫دسترســی اســان بــه دریافــت خدمــات‏درمانــی‬ ‫مــی توانــد در میــزان پرداختــی از جیــب ایــن نــوع‬ ‫مددجویــان موثــر واقــع شــود و امیــد بــه زندگــی را‬ ‫در ان هــا افزایــش دهــد‪ .‬انــدازه‏گیــری دقیــق بــار‬ ‫مالی خدمات دندانپزشــکی در گروه ســالمندان و‬ ‫پیشــنهاد اســتراتژی های مناســب برای حمایت از‬ ‫انهــا در برابــر ایــن‏هزینه هــا و همچنیــن اولویــت‬ ‫بخشــی بــه خدماتــی ماننــد ترمیمــی و روت کانــال‬ ‫تراپــی کــه اســتفاده و هزینــه بیشــتری نســبت بــه‬ ‫ســایر خدمات‏دارد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود‪.‬تا بتوانیم‬ ‫در جامعــه پیشــگیری و درمانهــای پیشــگیرانه را‬ ‫جــا بیندازیــم و جلــوی پوســیدگی هــای دندانــی را‬ ‫‏بگیریــم وقتــی مراجعــه بــه دنــدان پزشــکی زودتــر‬ ‫اتفــاق بیفتــد ضمــن اینکــه هزینه هــای کمتــری‬ ‫در پــی خواهــد داشــت کمتــر بــه ســمت‏روکــش و‬ ‫ایمپلنــت پیــش میرونــد‏‬ ‫اگر در فضای مجازی خرید اینترنتی میکنید مبالغی را به عنوان بیانه یا پیش پرداخت واریز نکنید‬ ‫و به عالمت های اینماد توجه داشته باشید‪.‬‬ ‫طرز تهیه شیرینی مرنگ در خانه همراه با فوت وفن های ان‬ ‫شــیرینی مرنــگ یکــی از شــیرینی های جذابــی اســت کــه فقــط دو مــاد ه اصلــی دارد و به راحتــی‬ ‫می توانیــد ان را در خانــه درســت کنیــد‪ .‬ایــن شــیرینی خوشــمزه بــا ظاهــر جذابــی کــه دارد‬ ‫هــم به عنــوان شــیرینی و هــم بــرای تزئیــن دســرهای دیگــر مثــا انــواع پــای و کیــک اســتفاده‬ ‫ت و فــن پخــت مرنــگ را یــاد می گیرید‪.‬ادامــه شــماره ‪419‬‬ ‫می شــود‪ .‬در ادامــه فــو ‬ ‫اضافه کردن رنگ و طعم‬ ‫دســتور گفته شــده دســتور پایه و اصلی تهیه مرنگ ســاده اســت و هیچ رنگ و طعمی ندارد‪.‬‬ ‫البتــه مرنــگ ســاده هــم خوشــمزه اســت‪ ،‬ولــی می توانیــد بــا اضافه کــردن رنــگ و طعــم تنــوع‬ ‫بیشــتری بــه ان بدهیــد‪.‬‬ ‫بــرای رنگ کــردن مرنــگ از رنگ هــای خوراکــی اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای طع ـم دادن می توانیــد از‬ ‫عصاره هــای مخصوصــی اســتفاده کنیــد کــه در فروشــگاه های لــوازم قنــادی فروختــه می شــوند‪.‬‬ ‫چنــد نمونــه از عصاره هایــی کــه می توانیــد بــرای طعـم دادن بــه شــیرینی از انهــا اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫عصار ه وانیل؛‪/‬عصاره نعنا؛‪/‬عصاره نعنا فلفلی؛‪/‬عصاره هل‪.‬‬ ‫روش دیگــری هــم بــرای تزئیــن و طعـم دادن بــه مرنــگ خانگــی وجــود دارد‪ .‬می توانیــد مرنــگ‬ ‫پختــه و خنک شــده را داخــل شــکالت اب شــده بزنیــد و کنــار بگذاریــد تــا شــکالت ســرد و ســفت‬ ‫شــود‪ .‬اگــر دوســت داشــتید‪ ،‬می توانیــد روی شــکالت پــودر بــادام و پســته هــم بریزیــد‪.‬‬ ‫ماندگاری مرنگ خانگی چقدر است؟‬ ‫مانــدگاری شــیرینی مرنــگ زیــاد نیســت و در مقایســه بــا بســیاری از شــیرینی های خشــک‪،‬‬ ‫مــدت کمتــری ســالم می مانــد‪ .‬اگــر ایــن شــیرینی را در شــرایط درســت نگــه داریــد‪ ،‬تــا دو هفتــه‬ ‫قابل اســتفاده اســت‪ .‬مرنــگ نم گیــر اســت‪ ،‬یعنــی اب را از محیــط اطرافــش جــذب می کنــد‪.‬‬ ‫غلظــت زیــاد شــکر در ایــن شــیرینی رطوبــت هــوای اطــراف را جــذب می کنــد و باعــث می شــود‬ ‫کــه بافــت مرنــگ نــرم و جویدنــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــیرینی هرچقــدر بیشــتر رطوبــت جــذب کنــد‪ ،‬ســنگین تر و نرم تــر می شــود تــا اینکــه‬ ‫بافــت محکــم خــود را از دســت می دهــد و شــل می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل بایــد ایــن شــیرینی را‬ ‫در ظرف هــای دربســته نگهــداری کنیــد کــه هــوا واردشــان نمی شــود‪ .‬عــاو ه بـ ر ایــن‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫ک نگهــداری شــود‪ .‬اگــر مرنــگ در ظــرف دربســته و محیــط خنــک باشــد‪،‬‬ ‫مرنــگ در محیطــی خنـ ‬ ‫تــا دو هفتــه قابل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ایــن شــیرینی را مــدت بیشــتری نگــه داریــد‪ ،‬بایــد ان را در فریــزر بگذاریــد‪ .‬بــرای‬ ‫نگهــداری در فریــزر هــم بایــد ان را داخــل ظــرف دربســته بگذاریــد‪.‬‬ ‫کاربردهای شیرینی مرنگ‬ ‫ایــن شــیرینی را می توانیــد بــدون هیــچ چیــز دیگــری مصــرف کنیــد‪ .‬البتــه برخــی افــراد از ان‬ ‫بــرای تزئیــن پــای و حتــی کاپ کیــک اســتفاده می کننــد‪ .‬بــا کمــی خالقیــت در رنگ امیــزی و‬ ‫قیــف زدن مرنــگ‪ ،‬می توانیــد شــیرینی هایی لذیــذ بــا طرح هــای جــذاب درســت کنیــد‪.‬‬ ‫شــما شــیرینی مرنــگ را می شــناختید؟ طعــم و مــزه ان را امتحــان کرده ایــد؟ شــاید هــم پیــش‬ ‫از ایــن خودتــان ایــن شــیرینی پیچــان و رنگارنــگ را پخته ایــد‪ .‬فــوت و فــن شــما بــرای تهیــه ایــن‬ ‫شــیرینی ســاده چیســت؟ بــرای تزئیــن چــه مــواردی ان را پیشــنهاد می کنیــد؟‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه برنامه هــای دولــت در بخش هــای مختلــف فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار مهــدی اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اینکــه خروجــی قابــل قبولــی داشــته‬ ‫باشــیم بایــد اضــاع مختلــف و موثــر در حــوزه سیاســتگذاری‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬نظــارت بایــد توامــان بــا هــم در‬ ‫یــک فراینــد منطقــی و هــم افــزا کار کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد فضــای کار فرهنگــی را در کشــور بــه وجــود اوریــم و گفتمــان غالــب در کشــور بایــد‬ ‫بــه گفتمــان فرهنگــی تبدیــل شــود‪ .‬حــوزه هــای مختلــف حاکمیــت در حــوزه اجــرا بایــد ایــن نــگاه را‬ ‫غالــب بداننــد‪.‬‬ ‫مساله‬ ‫اول وزارت‬ ‫فرهنگ‪،‬کاغذ‬ ‫است‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪420‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫کارافرینی موجب توسعه‬ ‫اقتصادی کشورها می شود‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫بــرای یافتــن مزیت هــای اقتصــادی و تولیــد محصــول‬ ‫بایــد بــه چهــار ســوال «چــرا؟ چــه چیــزی؟ چــه زمانــی؟ و‬ ‫چگونــه؟» پاســخ داد و ایــن کار فقــط بــه دســت کارافرینــان‬ ‫و نــواوران امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫نیروی محرکه‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫در گرو‬ ‫کارافرینی‬ ‫کارافرینــان بــا خلــق ارزش افــزوده جدیــد و‬ ‫ایده پــردازی در بنیان گــذاری کســب و کارهــای‬ ‫نوپــا‪ ،‬نیــروی محرکه اشــتغال زایی کشــور هســتند‬ ‫کــه زمینــه را بــرای حضور نیروهــای کاری و کارامد‬ ‫فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬کارافرینــی‬ ‫اشــتغال زایی از راه ایده هــای نــو اســت و امــروز بــا‬ ‫توســعه شــرکت های دانش بنیــان و فناوری هــای‬ ‫نویــن بــه موضــوع کارافرینــان بــه عنــوان مولــدان‬ ‫و نیــروی محرکــه در توســعه اقتصــادی کشــور‬ ‫نــگاه ویــژه ای می شــود‪.‬‬ ‫کارافرینــی در جهــان فنــاوری مهمتریــن‬ ‫مقدمــه ورود بــه توســعه یافتگــی‪ ،‬جبــران‬ ‫عقب ماندگی هــای اقتصــادی و گــذر از رکــود بــازار‬ ‫کســب و کار اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه بــه پـُـر شــدن‬ ‫خالهــا و شــکاف های بــازار کار در توســعه و رشــد‬ ‫کشــور کمــک می کنــد‪ .‬بــرای گــذر از مرحله ســنتی‬ ‫بــه صنعتــی بایــد بــه ظرفیت هــا و قابلیت هــای‬ ‫کارافرینــان در به کارگیــری روش هــای جدیــد در‬ ‫بــازار و خلــق نواوری هــا اهتمــام ورزیــد تــا ایــن‬ ‫قشــر به منظــور توســعه اقتصــادی و افزایــش‬ ‫درامــد ســرانه و گســترش فرصت هــای شــغلی‬ ‫کمــک حــال بخــش دولتــی باشــند‪.‬‬ ‫افزایــش تــوان تولیــد و خلــق ارزش افــزوده‬ ‫باعــث ایجــاد ثــروت در جامعــه و در پــی ان‬ ‫افزایــش اشــتغال زایی و بهبــود وضعیــت رفاهــی‬ ‫و معیشــتی مــردم می شــود‪ .‬کارافرینــی بــا ایجــاد‬ ‫رقابــت در صنایــع داخلــی‪ ،‬ایجاد شــغل و نــواوری‬ ‫نــه فقــط نقــش مهمــی در پویایــی اقتصــادی دارد‬ ‫بلکــه بــا ایجــاد ثــروت حاصــل از تولیــد داخلــی‬ ‫باعــث ترغیــب و تشــویق بــه ســرمایه گذاری در‬ ‫عرصه هــای مختلــف می شــود‪.‬‬ ‫موسســه توســعه جهانــی کارافرینــی‪ ،‬ســازمان‬ ‫تحقیقاتــی پیشــرو در زمینــه روابط بیــن کارافرینی‬ ‫و توســعه رونــق اقتصــادی اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫تعاریــف جهانــی «کارافرینــان بــا خلــق شــغل‪،‬‬ ‫توســعه راه حل هــای جدیــد بــرای مشــکالت‪ ،‬خلــق‬ ‫فناوری هایــی کــه کارامــدی را افزایــش می دهــد‬ ‫و تبــادل ایده هــا در ســطح جهانــی‪ ،‬بــه اقتصــاد و‬ ‫زندگــی مــردم کمک می کنند‪ .‬بســیاری از شــرایطی‬ ‫کــه بــه نفــع کارافرینــان تمــام می شــود بــه نفــع‬ ‫اقتصــاد هــم خواهــد بــود و بــه ایــن ترتیــب در‬ ‫مجمــوع پشــتیبانی از کارافرینــی منفعــت فراوانی‬ ‫را نصیــب کشــورها خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫شــاخص جهانــی کارافرینــی (‪ )GEI‬یــک نماگــر‬ ‫تالیفی اســت که ســامت اکوسیستم کارافرینی‬ ‫در یــک کشــور را از طریــق اندازه گیــری کیفیــت‬ ‫کارافرینــی و میــزان و عمــق پشــتیبان های‬ ‫اکوسیســتم کارافرینانــه ارزیابــی می کنــد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس اعــام شــاخص جهانــی‪ ،‬رتبــه ایــران در‬ ‫حــوزه کارافرینــی ‪ ۷۲‬در بیــن ‪ ۱۳۷‬کشــور اســت‬ ‫که در مقایســه با ســال ‪ ۲۰۱۷‬افزایش ‪ ۱۳‬رتبه ای‬ ‫در ســطح جهــان را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫موضــوع کارافرینــی در فراهــم کــردن زمینه هــای‬ ‫اشــتغال بــه قــدری مهــم تلقــی می شــود کــه در‬ ‫قالــب اقتصــاد مقاومتــی مــورد توجــه قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫بــه گون ـه ای کــه در ســال ‪ ۹۸‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در دیــدار صدهــا نفــر از کارافرینــان عرصه هــای‬ ‫مختلــف تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬معدنــی‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬کارافرینــی را نوعــی عبــادت و‬ ‫ارزش افرینــی خواندنــد و تاکیــد کردنــد کــه «ایــران‬ ‫بــزرگ امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه کار و‬ ‫کارافرینــی نیــاز دارد تــا همچون عقابی تیز پــرواز در‬ ‫فضــای پیشــرفت و ابادانــی و افتخــار اوج گیــرد»‪.‬‬ ‫در کشــورمان‪ ،‬بــا وجــود تاکیــد سیاســت های‬ ‫کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغال مبنــی بــر‬ ‫تقویــت فرهنــگ جهــادی در ایجــاد کارافرینــی و‬ ‫ترویــج فرهنــگ تولیــد و کارافرینــی‪ ،‬ضعف هــای‬ ‫محیــط کســب و کار و زیرســاخت های ناکافــی‬ ‫همچنــان مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از کارافرینــان بــا موانعــی همچــون‬ ‫ناســالم بــودن محیــط اقتصــادی و بــه تبــع ان‬ ‫محیــط کســب و کار‪ ،‬وجــود قوانیــن و مقــررات‬ ‫نامناســب و غیرحمایتــی‪ ،‬فقدان زیرســاخت های‬ ‫تجــاری‪ ،‬نامناســب بــودن فضــای بــازار‪ ،‬نــرخ بهــره‬ ‫بــاالی بانکــی‪ ،‬ریســک بــاالی ســرمایه گذاری و‬ ‫ســایر مــوارد روبــه رو هســتند‪ .‬ایــن مشــکالت‬ ‫باعــث شــده اســت کــه بیشــتر کارافرینــان بالقــوه‬ ‫بــرای راه انــدازی کســب وکار خــود اقــدام نکننــد‬ ‫یــا در میانــه راه متوقــف شــوند‪ .‬از ایــن رو بــرای‬ ‫ایجــاد و توســعه کارافرینــی نیــاز بــه فراهــم کردن‬ ‫زیرســاخت های الزم از جملــه رفــع موانــع مالــی‪،‬‬ ‫تســهیل قوانیــن و مقــررات ‪ ،‬ورود ازادی بــه‬ ‫انتخــاب‪ ،‬تبییــن فرهنــگ ثــروت‪ ،‬تببیــن فرهنــگ‬ ‫کارافرینــی و ســایر مــوارد اســت‪.‬‬ ‫دولــت نیــز در راســتای ترویــج و بهبــود فرهنــگ‬ ‫و وضعیــت کارافرینــی برنامه هــای متنوعــی ارائــه‬ ‫کــرده اســت کــه در ایــن راســتا دفتــر توســعه‬ ‫کارافرینــی وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اقداماتــی از جملــه سیاســت های توســعه‬ ‫کارافرینــی کشــور‪،‬ایجاد باشــگاه های کارافرینــان‬ ‫نوجــوان و اموزش هــای کارافرینــی‪ ،‬کافــه‬ ‫کارافرینــی‪ ،‬طــرح ســرباز کارافریــن‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫مراکــز مشــاوره و خدمــات کارافرینــی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫جشــنواره انتخــاب کارافرینــان برتــر‪ ،‬تشــکیل‬ ‫کانون هــای کارافرینــی اســتانها و برگــزاری هفتــه‬ ‫جهانــی کارافرینــی را پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫امســال از ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۳‬ابان مــاه بــه عنــوان «هفتــه‬ ‫جهانــی کارافرینــی» نام گــذاری شــده اســت‬ ‫کــه بــرای گرامی داشــت ایــن هفتــه و تقویــت‬ ‫زیســت بوم کارافرینــی کشــورها از طریــق بــاال‬ ‫بــردن گرایش هــای کارافرینانــه در بیــن احــاد‬ ‫جامعــه به ویــژه در بیــن جوانــان‪ ،‬وبینارهــای‬ ‫مختلفــی بــا حضــور مدیــران و صاحب نظــران‬ ‫ایــن عرصــه بــا عنــوان هــای «کارافرینــی‪ ،‬تولیــد‬ ‫و اشــتغال پایــدار»‪« ،‬کارافرینــی‪ ،‬مانــع زدایــی و‬ ‫مبــارزه بــا فســاد»‪« ،‬کارافرینــی و فناوری هــای‬ ‫نویــن»‪« ،‬کارافرینــی و زنــان»‪« ،‬کارافرینــی‬ ‫اجتماعــی»‪ « ،‬نهادهــا‪ ،‬بنیادهــا و شبکه ســازی‬ ‫کارافرینــی» و «کارافرینــی‪ ،‬امــوزش و مشــاوره»‬ ‫در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــه مناســبت‬ ‫هفتــه کارافرینــی در پیامــی اعالم کــرد‪« :‬دولــت‬ ‫ســیزدهم جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال انبــوه و شایســته را در کانــون توجــه‬ ‫خــود قــرار داده و یقینــا ًپرچ ـم دار حرکــت کاروان‬ ‫شغل ســازان‪ ،‬کارافرینــان هســتند‪ .‬بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن رویکــرد اشــتغال مبتنــی بــر کارافرینــی‪،‬‬ ‫ضــروری اســت ضمــن تقویــت زیســت بــوم‬ ‫کارافرینــی و برقــراری تعامــل بیــن بازیگــران ایــن‬ ‫زیســت بــوم‪ ،‬زمینه هــای توســعه ظرفیت هــای‬ ‫کارافرینــی را در کشــور فراهــم کــرد»‪.‬‬ ‫«حجــت اللــه عبدالملکــی» همچنین بــر اصالح‬ ‫قوانیــن در حــوزه کارافرینــی و تســهیل در صــدور‬ ‫فرایندهــا و مجوزهــا و بسترســازی فعالیــت‬ ‫کارافرینــان و ســرمایه گذاران در حــوزه کســب و‬ ‫کارهــا و ایجــاد اشــتغالزایی تاکیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امارهــا‪ ،‬اکنــون در کشــورمان‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر کارافریــن وجــود دارنــد‬ ‫و بــرای ریل گــذاری در ایجــاد اشــتغال و بهبــود‬ ‫فضــای کســب و کارهــا بــه ‪ ۲‬میلیــون کارافریــن‬ ‫دیگــر احتیــاج داریــم‪.‬‬ ‫کارافرینــی موجــب توســعه اقتصــادی کشــورها‬ ‫می شــود‬ ‫بــرای درک مفهــوم کارافرینــی و شــناخت‬ ‫ظرفیت هــا بــه ســراغ چندیــن کارشــناس و‬ ‫پژوهشــگر این عرصه رفتیم‪ .‬رئیس پژوهشــکده‬ ‫سیاســتگذاری علــم‪ ،‬فنــاوری و صنعــت دانشــگاه‬ ‫صنعتــی شــریف گفــت‪ :‬اکتشــاف کارافرینانــه‬ ‫موجــب توســعه و رشــد اقتصــادی کشــورها‬ ‫می شــود و کشــورهایی کــه بــه توســعه اقتصــادی‬ ‫از نظــر کمّــی و کیفــی اهمیــت داده انــد‪ ،‬با کشــف‬ ‫مزیت هــای منطقــه ای‪ ،‬مزیــت محصــول و‬ ‫نــواوری بــه دســت افــراد خــاق و کارافریــن بــه‬ ‫توســعه اقتصــادی رســیده انــد‪.‬‬ ‫«علــی ملکــی» افــزود‪ :‬برخی کشــورها همچنان‬ ‫بــه روش ســنتی و بــا تاکیــد بــر منابــع طبیعــی‬ ‫خــود بــه تولیــد محصــوالت و خدمــات مرتبــط بــا‬ ‫ان منابــع پرداختــه و بــه دلیــل عــدم کارایــی ایــن‬ ‫روش حــال اقتصادشــان خــوب نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬بــرای یافتــن مزیت هــای‬ ‫اقتصــادی و تولیــد محصــول بایــد بــه چهــار ســوال‬ ‫«چــرا؟ چــه چیــزی؟ چــه زمانــی؟ و چگونــه؟»‬ ‫پاســخ داد و ایــن کار فقــط بــه دســت کارافرینــان‬ ‫و نــواوران امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس‪ ،‬بــا اشــاره بــه رونــد توســعه‬ ‫اقتصــادی کشــورها‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ کشــوری‬ ‫نمی توانــد در همــه حوزه هــا پیشــرو باشــد و الزم‬ ‫اســت بــر اســاس محدودیــت منابــع و بــا اســتفاده‬ ‫از مدرن ســازی‪ ،‬متنوع ســازی‪ ،‬انتقــال دانــش‬ ‫و نــواوری بنیادیــن تغییــرات ســاختاری الزم در‬ ‫اقتصــاد را انجــام دهــد تــا بــه رشــد اقتصــادی‬ ‫دســت یابــد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ایــن امــر بایــد بــا کمــک‬ ‫هم زمــان دولــت و کارافرینــان انجــام شــود‪.‬‬ ‫ایــران پتانســیل باالیــی بــرای نــواوری اجتماعــی‬ ‫دارد‬ ‫پژوهشــگر مرکــز تحقیقــات نــواوری و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه ســازمان ملــل نیــز در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬ایــران برخــاف ســایر‬ ‫کشــورها از پتانســیل باالیــی بــرای نــواوری‬ ‫اجتماعــی برخــوردار اســت‪ ،‬در حالــی کــه اغلــب‬ ‫کشــورها فقــط مصرف کننــده نــواوری هســتند‪.‬‬ ‫«صــدر قاضــی» ادامـه داد‪ :‬به طــور ســنتی اغلــب‬ ‫جوامــع حــل مســائل اجتماعــی را بــر عهــده دولت‬ ‫می داننــد‪ ،‬امــا حــل ایــن مســائل خــارج از تــوان‬ ‫دولت هاســت زیــرا انــان نمی توانــد راه حل هــای‬ ‫خالقانــه ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگر دانشــگاه ســازمان ملــل بــا تاکیــد بــر‬ ‫گلوگاه هــای پــروژه اجتماعــی در نهادها و ســازمانها‬ ‫بیان داشــت‪ :‬گروهــی از ســرمایه گذاران اثربخــش‬ ‫وجــود دارنــد کــه ثــروت دارنــد امــا ترجیــح می دهنــد‬ ‫در مســائل اجتماعــی ســرمایه گذاری کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســرمایه گذاران از طریــق یــک گــروه‬ ‫میانجــی می تواننــد بــا نــواوران اجتماعــی ارتبــاط‬ ‫برقــرار می کننــد‪.‬‬ ‫به گفته این پژوهشگر‪ ،‬باید برای دیدن مسایل‬ ‫گــروه هــدف و حــل انهــا عینــک نــواوری بزنیــم و‬ ‫گلوگاه هــای اصلــی در هــر منطقــه را شبکه ســازی‬ ‫بــرای تســهیل کارافرینــان و ســرمایه گذاران در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫صنعتی شــریف نیز گفت‪ :‬شبکه ســازی و تســهیل‬ ‫حضــور ســرمایه گذاران و اســتارتاپ ها ماموریــت‬ ‫اصلــی ایــن دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫«مجیــد دهبیدی پــور» افــزود‪ :‬ناحیــه نــواوری‬ ‫دانشــگاه شــریف از ســال ‪ ۱۳۷۹‬تاســیس‬ ‫شــد و در حــال حاضــر ناحیــه نــواوری شــریف‬ ‫محــدوده ای ‪ ۲۵۰‬هکتــاری را شــامل می شــود‬ ‫کــه نزدیــک بــه ســه هزار نفــر در ایــن محــدوده‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ماموریــت ایــن نهــاد‬ ‫فرهنگ ســازی‪ ،‬توانمندســازی و حمایــت از‬ ‫شــرکت های نوپــا اســت‪ ،‬همچنیــن مجتمــع‬ ‫فنــاوری متــرو شــریف کــه بــا همــکاری صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی امیــد تاســیس شــد‬ ‫مهم تریــن دســتاورد مجموعــه مــا اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی‬ ‫شــریف بــا اشــاره بــه تاســیس بــرج شــریف‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ایــن بــرج نیــز توســط بخــش‬ ‫خصوصــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه وجــود امــده و‬ ‫ماموریــت اصلــی ان ایجــاد هم جــواری بیــن‬ ‫شــرکت ها اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن عوامــل موفقیــت کســب و کارهــای‬ ‫مخاطره امیــز و توســعه کارافرینــی‪ ،‬وجــود‬ ‫شــبکه ها و توانایــی در شبکه ســازی اســت‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی فضای بهتر و گســترده تری‬ ‫دارنــد‪ ،‬فرصت هــای مناســب تری را شناســایی‬ ‫کــرده و می تواننــد بــه منابــع بیشــتر و بهتــری‬ ‫دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬از ایــن رو بــرای بهبــود‬ ‫کارافرینــی درکشــور نیازمنــد تعامــل بیــن بخــش‬ ‫خصوصــی و دولتــی و اتخــاذ سیاسـت های کالن‬ ‫و خــرد هســتیم‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۴۳‬تاریــخ‪۱۴۰۰/۷/۱۲‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۰۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای یعقــوب نظــری فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۷۳‬کدملــی‪ ۴۹۷۹۳۶۶۸۵۶‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت ‪ ۵۸۶۷۲.۴۴‬مترمربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ‬ ‫پالک هــای ‪ -۱‬قطعــه اول بــه مســاحت ‪ ۱۵۰۰۰‬مترمربــع جزئــی از پــاک‪ -۲۸۴‬فرعــی از‪-۲۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه قــره بــاش بخــش ‪ -۱۲‬شهرســتان اق قــا از ســهمی یعقــوب نظــری ‪ -۲‬قطعــه دوم بــه مســاحت ‪۲۷۰۰۰‬‬ ‫مترمربــع جزئــی از پــاک ‪ -۲۷۶‬فرعــی از‪-۲۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه قــره بــاش بخــش ‪ -۱۲‬شهرســتان اق قــا از ســهمی کلیــه وراث قربــان محمــد جــوزاک‪ -۳‬قعطــه ســوم بــه مســاحت‪ ۶۶۵.۹۵‬مترمربــع جزئــی از باقیمانــده‬ ‫پــاک ‪ -۲۱‬اصلــی واقــع دراراضــی قریــه قــره بــاش بخــش‪ -۱۲‬شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود از درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد ‪.‬م الــف‪ ۹۳۳۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۸/۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬روزیکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۹/۱۰‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫‏‪۱‬‏‪‎- ‎‬لطفــا در مــورد ترموســتات و درجــه بنــدی اش توضیــح‬ ‫دهیــد و از کجــا بایــد فهمیــد کــه خــراب شــده و اگــر خــراب‬ ‫بشــود چــه ضــرری‏بــرای ماشــین بــه وجــود مــی اورد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬هــر پیشــرانه ای‪ ،‬یــک دمــای بهینــه کارکــرد دارد کــه در ان‬ ‫دمــا‪ ،‬کــم تریــن مصــرف و بیــش تریــن بازدهــی و تــوان از‬ ‫موتــور حاصــل مــی‏شــود‪ .‬وظیفــه ترموســتات‪ ،‬نگــه داشــتن‬ ‫موتــور در ایــن دماســت و ایــن کار را از طریــق بــاز و بســته‬ ‫کــردن دریچــه میــان اب موتــور و اب‏رادیاتــور انجــام مــی‬ ‫دهــد‪ .‬عــده ای تصــور مــی کننــد کــه ترموســتات‪ ،‬یــک وســیله‬ ‫تزیینــی و حتــی اضافــی اســت و تصــور مــی کننــد بــا بــاز‏کــردن‬ ‫ان‪ ،‬موتــور در دمــای پــا ییــن تــری کار مــی کنــد و بنابرایــن‬ ‫راحــت تــر اســت! در حالــی کــه کارکــرد موتــور در دمــای پــا‬ ‫ییــن تــر از‏دمــای بهینــه ای کــه بــرای ان تعریــف شــده‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش مصــرف و االیندگــی ان خواهــد شــد‪ .‬بنابراین‬ ‫انتخــاب نــوع ترموســتات بســتگی‏مســتقیم بــه اســتانداردی‬ ‫دارد کــه ســازنده خــودرو بــرای موتــور ان تعییــن کــرده اســت و‬ ‫بــرای فهمیــدن ان بایــد بــه دفترچــه راهنما یا‏تعمیــرگاه مجاز‬ ‫ان خــودرو مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬اگــر ترموســتات خــراب شــود‪ ،‬دو حالــت دارد‪ :‬یــا مســیر‬ ‫اب را بــاز نمــی کنــد کــه در ایــن صــورت امپــر اب بســیار‬ ‫بــاال خواهــد رفــت‪ ،‬یــا ایــن‏کــه مســیر را نمــی بنــدد و در ایــن‬ ‫صــورت دمــای اب پــا ییــن مــی مانــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬ایــا ماشــین هــای انژکتــور امکانــش هســت در فصــول‬ ‫ســرد زمســتان روشــن نشــود؟ قاعدتا سیســتم انژکتور باید با‬ ‫تــک اســتارت روشــن‏شــود امــا اگــر نشــد عیوبــی دارد یــا نقص‬ ‫فنــی و ایــا ربطــی بــه انژکتــور نــدارد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال اســتارت خــوردن خودروهــای انژکتــوری نســبت‬ ‫بــه خودروهــای قدیمــی کــه کاربراتــوری بودنــد‪ ،‬بســیار‬ ‫راحت تــر اســت‪ ،‬چــون‏در ایــن خودروهــا‪ ،‬ســامانه مدیریــت‬ ‫الکترونیکــی موتــور‪ ،‬میــزان مخلــوط ســوخت و هــوا را بــر‬ ‫اســاس اطالعــات دریافتــی از حســگرهای‏مختلف از جمله‬ ‫دمــا و تراکــم هــوا انجــام مــی دهــد‪ .‬بنابرایــن اگــر خــودروی‬ ‫انژکتــوری دیــر روشــن شــود‪ ،‬غیرطبیعــی اســت و بایــد بــه‬ ‫‏تعمیــرکار مجــرب مراجعــه کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪‎- ‎‬پــژو ‪ 405‬در چــه ســالی در فرانســه طراحــی و بــه تولیــد‬ ‫رســید ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬شــرکت پــژو در ژوئیــه ســال ‪ 1987‬مــدل ‪ 405‬را بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــه بــازار عرضــه کرد‪.‬ایــن خــودرو یــک ســال بعــد عنــوان‬ ‫بهتریــن‏خــودرو اروپــا را بــه دســت اورد کــه بــر اســاس تعــداد‬ ‫ارای مصــرف کننــدگان بــود و ایــن تعــداد رای‪ ،‬در تاریــخ ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نظرســنجی بــی ســابقه‏بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۴‬‏‪‎- ‎‬در پیــچ بــا ســرعت زیــاد پیچیــدن بیــش تریــن اســیب‬ ‫بــه کجــای خــودرو وارد مــی شــود و ایــا ترمــز گرفتــن ســر پیــچ‬ ‫اســیب بیشــتری وارد‏مــی کنــد ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬اصــوال هــر گونــه حرکــت ناگهانــی بــه هــر شــیء‪ ،‬احتمــال‬ ‫اســیب بــه ان را بــاال مــی بــرد کــه خــودرو نیــز از ایــن قاعــده‬ ‫مســتثنا نیســت‪ .‬در‏پیــچ هــا بیشــترین فشــار بــه چــرخ هــای‬ ‫جلــو و مشــخصا سیســتم تعلیــق یــا جلوبنــدی و پلــوس هــا‬ ‫وارد مــی شــود و ایــن فشــار بــا ترمــز بیــش تــر‏مــی شــود‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه وزن تحمیــل شــده بــه قطعــات جلوبنــدی با اعمــال نیروی‬ ‫ترمــز و انتقــال وزن خــودرو بــه چــرخ هــای جلــو‪ ،‬افزایــش‬ ‫می‏یابــد‪ .‬سیســتم فرمــان و تایرهــا هــم بخش هایی هســتند‬ ‫کــه در پپــچ هــا‪ ،‬تحــت فشــار قــرار مــی گیرنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪‎- ‎‬بهتریــن راه بــرای کاهــش فرســایش قطعــات متحــرک‬ ‫داخلــی پیشــرانه چیســت؟!‬ ‫‪‎- ‎‬اســتفاده از روغــن موتــور توصیــه شــده و اســتاندارد و‬ ‫تعویــض بــه موقــع ان بــه همــراه گرم کردن ســریع خــودرو در‬ ‫ابتــدای کارکــرد‏پیشــرانه‪ ،‬مــواردی اســت کــه مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه کاهــش فرســایش قطعــات داخلــی موتــور شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زمانی که از فضای مجازی‬ ‫استفاده میکنید دقت الزم‬ ‫را داشته باشید با هر فردی‬ ‫ارتباط برقرار نکنید و به‬ ‫هرکسی اعتماد نکنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪420‬‬ ‫گنبدکاووس صاحب‬ ‫گذر هنر می شود‬ ‫ازادی و مرخصی بیش‬ ‫از ‪2‬هزار مددجو درگلستان‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬در قالب طرح‬ ‫پایــش زندانیــان بــا حضــور قضــات در زندان هــای گلســتان‬ ‫و بررســی وضعیــت مددجویــان‪ ،‬از ابتــدای امســال تاکنون‬ ‫بیــش از ‪ 2‬هــزار محکــوم از زنــدان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــرح پایــش و غربالگــری زندانیــان بــا‬ ‫دســتور رئیــس قــوه قضاییــه اجــرا می شــود و در قالــب‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬روســای دادگســتری ها‪ ،‬دادســتان ها‬ ‫و قضــات بــا حضــور در زندان هــای اســتان بــا همــه‬ ‫زندانیــان دیــدار و پرونده هــای انــان را بررســی و در‬ ‫چارچــوب قوانیــن بــه انــان کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ادامــه داد‪ :‬پــس از بررســی پرونده هــا‬ ‫در صورتــی کــه زندانیــان مشــمول عفــو‪ ،‬تخفیــف‬ ‫مجــازات؛ ازادی مشــروط؛ تعلیــق اجــرا و ســایر‬ ‫تســهیالت قانونــی مثــل اعطــای مرخصــی و اشــتغال‬ ‫باشــند‪ ،‬دســتور قضایــی الزم صــادر می شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬امســال ‪ 2‬هــزار و ‪442‬‬ ‫محکــوم بــا اســتفاده از تســهیالت قانونــی ماننــد ازادی‬ ‫مشــروط‪ ،‬مرخصــی منجــر بــه ازادی‪ ،‬عفــو‪ ،‬گذشــت‬ ‫شــاکی خصوصــی‪ ،‬اعســار و تقســیط و نظــارت بــا‬ ‫پابنــد الکترونیکــی ازاد شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬افــرادی کــه مرخصــی رفتنــد و‬ ‫یــا ازاد شــدند مددجویانــی هســتند کــه ازادی انــان‬ ‫اخاللــی در نظــم و امنیــت اســتان ایجــاد نمــی کنــد‬ ‫و زندانیــان ســابقه دار و محکومــان جرایــم خــاص و‬ ‫مهــم از ایــن تســهیالت مســتثنی هســتند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬سرکشــی قضــات و مســئوالن‬ ‫قضایــی اســتان از زندانهــا و بازداشــتگاه ها بــه صــورت‬ ‫مســتمر در طــول ســال ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه حضــور هنرمنــدان فــراوان‬ ‫رشــته های گوناگــون در شــرق گلســتان گفــت ‪ :‬بـه زودی گــذر هنر را‬ ‫در یکــی از پارک هــا یــا معابــر اصلــی گنبــد بــا هــدف معرفــی جایــگاه‬ ‫واقعــی فرهنــگ غنــی ایــن شهرســتان‪ ،‬ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســیدعلی اصغر موســوی در نخســتین جشــنواره اســتانی‬ ‫«موســیقی صلــح بــرای همــه» کــه بــه مناســبت والدت امام حســن‬ ‫عســگری(ع) بــه میزبانــی گنبــدکاووس برگــزار شــد‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫هنرمنــدان رشــته های مختلــف از جملــه موســیقی می تواننــد‬ ‫بــا حضــور در «گــذر هنــر» برنامه هــای متنــوع ماننــد شــب های‬ ‫موســیقی اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولویــت شــهرداری گنبــدکاووس در این طــرح‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫شــرایط رشــد و بالندگــی گروه هــای مختلــف هنــری و اجــرای برنامه هــای‬ ‫فرهنگــی بــا هــدف خلــق روزهــای خاطــره انگیز بــرای مردم اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس بــا بیــان اینکــه ایــن ســرزمین به عنــوان‬ ‫تقریــب و گفتمــان مذاهــب و مهــد معمــاری اســامی شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اولویــت شــهرداری تقویت و تحکیــم وحدت میان‬ ‫اقشــار مختلــف جامعــه از جملــه فرهیختــگان و نخبــگان بــا هــدف‬ ‫توســعه صلــح و همدلــی اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی گنبــدکاووس نیــز در ایــن‬ ‫مراســم گفــت‪ :‬یکــی از راه هــای برقــراری صلــح و عدالتــی پایــدار و‬ ‫ســاختن جهانــی عــاری از خشــونت کــه انســان ها بــدون در نظــر‬ ‫ی بتواننــد ازادانه در کنار یکدیگر‬ ‫گرفتــن نــژاد‪ ،‬ملیــت و باورهــای دین ‬ ‫در صلــح زندگــی کننــد‪ ،‬اســتفاده از ابــزار هنــر اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــجاعی‪ ،‬ذات وجــودی هنــر را تعالــی بخشــیدن بــه ارزش هــای‬ ‫انســانی‪ ،‬تقویــت دوســتی و عشــق ورزیــدن دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫جشــنواره موســیقی صلــح بــرای همــه اهدافــی چــون شناســایی و‬ ‫گســترش پتاســیل های فرهنگــی مــدارا و صلــح طلبــی را دنبال کــرده و‬ ‫موانــع و معضــات فرهنگــی نهفتــه در درون افــراد جامعــه را کــه مانع‬ ‫از دســتیابی به صلح و همزیســتی مســالمت امیز در جهان می شــود‬ ‫بــه مــرور و بــا گذشــت زمــان از طریــق تاثیرگــذاری هنــر برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مرکــز گفتمــان صلــح بــرای همــه نیــز در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬احتــرام بــه خالــق اشــعار اســتفاده شــده در اجــرای گروه های‬ ‫موســیقی و دعــوت از وی بــه جایــگاه در زمــان اجــرا‪ ،‬رفتــاری قابــل‬ ‫تحســین اســت که نشــان از جایگاه باالی توجه به اخالق در میان‬ ‫هنرمنــدان ایــن منطقــه دارد‪.‬‬ ‫اغاز توزیع جهیزیه مددجویان‬ ‫کمیته امداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از‬ ‫هفتــه جــاری کار توزیــع ‪ ۲۴۶‬ســری جهیزیــه ویــژه مددجویــان اســتان‬ ‫کــه ارزش هــر ســری ان ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان اســت اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬هــر ســری جهیزیــه شــامل‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬یخچــال‪ ،‬جاروبرقــی و اجــاق گاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۵۴۲‬ســری جهیزیــه بــه ارزش‬ ‫حــدود یــک میلیــارد تومــان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه پارســال به علت شــرایط کرونایی کارت خرید‬ ‫اقــام جهیزیــه بــه مبلــغ چهار میلیــون تومان برای هــر زوج در اختیار‬ ‫انهــا قــرار گرفــت گفــت‪ :‬در مجمــوع بــه ‪ ۷۹۳‬زوج زیر پوشــش کمیته‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) در ایــن ســال کارت هدیه پرداخت شــد‪.‬‬ ‫الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬زوج هــای جوانــی کــه متقاضــی وام‬ ‫کمــک هزینــه خریــد جهیزیــه نیــز باشــند ایــن نهــاد انهــا را بــه‬ ‫تســهیالت صنــدوق معرفــی و تــا ســقف ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان بــه‬ ‫صــورت قــرض الحســنه بــه انهــا داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجارت خراســان شــمالی گفت‪ ۹۰ :‬درصد از ‪ ۳۳۰‬واحد‬ ‫صنعتــی دارای پروانــه اســتان هــم اکنــون فعــال اســت‬ ‫کــه تــاش مــی شــود بقیــه واحدهــا هــم به چرخــه تولید‬ ‫برگردند‪.‬‬ ‫علــی اصغــر رضــازاده اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۵۵‬واحد از‬ ‫‪ ۶۱‬واحــد صنایــع فلــزی‪ ۱۲۸ ،‬واحــد از ‪ ۱۴۰‬واحــد صنایــع‬ ‫غیرفلــزی و ‪ ۱۲۸‬واحــد از ‪ ۱۳۸‬واحــد معدنــی اســتان‬ ‫فعــال و مابقــی غیرفعــال اســت‪ ،‬همچنیــن در اســتان‬ ‫‪ ۲۶۲‬واحــد معدنــی دارای پروانــه اســت کــه از ایــن تعداد‬ ‫‪ ۱۴۷‬واحــد فعــال و یــا در حــال تجهیــز اســت و ‪ ۵۶‬واحــد‬ ‫غیرفعــال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۰‬واحــد صنایــع معدنــی‪۱۲ ،‬‬ ‫واحــد صنایــع غیرفلــزی و ‪ ۶‬واحــد صنایــع فلــزی در‬ ‫اســتان غیرفعــال اســت کــه علــت عمــده ان مشــکل‬ ‫در تامیــن نقدینگــی و دریافــت تســهیالت و بعضــا نبــود‬ ‫تمایــل بــه تولیــد اســت‪ ،‬واحدهــای معدنــی هــم عمدتــا‬ ‫نیــاز بــه نقدینگــی و ماشــین االت دارنــد‪.‬‬ ‫رضــازاده اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته مشــکل‬ ‫‪ ۲۰‬واحــد صنایــع معدنــی از طریــق طــرح در کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬مشــارکت بــا ســرمایه گــذار‬ ‫جدیــد و تامیــن زیرســاخت حــل شــده و مشــکالت ‪۳۰‬‬ ‫واحــد صنایــع غیرفلــزی هــم از طریــق کارگــروه مزبــور‬ ‫بررســی و منجــر بــه رفــع ان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــکل برخــی واحدهــای تعطیــل صنعتــی‬ ‫مدیریتــی بــوده و بــه اختالفــات بیــن اعضــای هیــات‬ ‫مدیــره بازمــی گــردد افــزود‪ :‬بعضــا بــا فــوت مالــک واحــد‬ ‫تولیــدی‪ ،‬ورثــه دیگــر پــای کار نیامــده انــد و واحد تعطیل‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫بیش از مثبت ‪ ۶۳‬میلیون دالر‬ ‫تراز تجاری خراسان شمالی‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬میــزان ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن در نیمــه نخســت‬ ‫ســالجاری ‪ ۸۸‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ۶۰۰‬هــزار دﻻر و واردات ان ‪ ۲۵‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار دﻻر بــود کــه ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ایــن خطــه بیــش از مثبــت‬ ‫‪ ۶۳‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر شــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از نظــر ارزشــی‬ ‫صــادرات ایــن اســتان نســبت بــه مــدت مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۱۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گــرگان هــر ســال بــا فرارســیدن زمســتان و افزایــش مصــرف گاز‪،‬‬ ‫مدیــران گلســتان بــرای تامین ســوخت مشــترکان خانگــی مبادرت‬ ‫بــه قطــع گاز صنایــع بــزرگ می کننــد کــه ایــن امــر تبعــات زیــادی بر‬ ‫رونــد تولیــد و اشــتغال دارد‪.‬‬ ‫اعظــم محبــی‪ :‬همــه ســاله بــا فرارســیدن فصــل ســرما‪ ،‬دغدغــه‬ ‫کمبــود گاز طبیعــی بــه عنــوان یــک چالــش اساســی فــراروی‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی و فعــاالن ایــن بخــش قــرار دارد؛‬ ‫موضوعــی تکــراری کــه عــاوه بــر تبعــات اقتصــادی و درامــدی‪ ،‬بــر‬ ‫اشــتغال هــم تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫وجود برخی سو تفاهمات بین ایران و کشور ترکمنستان سبب‬ ‫شــده تــا در ســال های اخیــر مقولــه واردات گاز از ترکمنســتان از‬ ‫مســیر گلســتان بــا وقفــه روبــرو شــود‪ ،‬گاز وارداتــی از ایــن خــط‪،‬‬ ‫نیــاز ســه اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬مازنــدران و گلســتان را تامیــن‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وزیــر کشــور در جلســه معارفــه اســتاندار گلســتان‪،‬‬ ‫بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم مذاکــرات بیــن دو کشــور ایــران‬ ‫و ترکمنســتان بــرای حــل مشــکل گازی در حــال انجــام اســت امــا‬ ‫احتمــال قطــع گاز از ســوی ایــن کشــور هــم دور از ذهــن نیســت و‬ ‫بایــد نیــاز اســتان از ســایر خطــوط داخلــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬کنفرانــس ســالیانه اتحادیــه بین المللــی دانشــگاه های‬ ‫شــهرهای خواهرخوانــده «گوانجــو»‪ ،‬برگــزار شــد و طــی ان‬ ‫دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــه ایــن‬ ‫اتحادیــه بین المللــی پیوســت‪.‬‬ ‫علــی نجفی نــژاد اظهــار کــرد‪ :‬اتحادیــه بین المللــی دانشــگاه های‬ ‫شــهرهای خواهرخوانــده گوانجــو در ســال ‪ ۲۰۱۸‬بــا هــدف تقویــت‬ ‫همکاری هــای علمــی بــه منظــور رســیدن بــه توســعه پایــدار در‬ ‫شــهرهای خواهــر خوانــده گوانجــو تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن اتحادیــه ‪ ۱۲‬دانشــگاه از کشــورهای‬ ‫اســترالیا‪ ،‬کره جنوبــی‪ ،‬کانــادا‪ ،‬پرتغــال‪ ،‬افریقــای جنوبــی‪،‬‬ ‫اوکرایــن‪ ،‬ســوئد‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬انگلیــس و ترکیــه عضویــت‬ ‫داشــتند کــه دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫بــه همــراه دانشــگاه «چارلــز دارویــن» اســترالیا‪« ،‬تربیــت بدنــی‬ ‫بالروس»‪« ،‬زراگوزا» و «پلیتکنیک والنســیا» از اســپانیا به این‬ ‫اتحادیــه پیوســتند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از نظــر وزنــی در ایــن مــدت ‪ ۲۵۵‬هــزار تــن کاال‬ ‫از اســتان صــادر شــده اســت کــه از ایــن نظــر نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪ ۵۰.۶‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت بــه ارزش تقریبــی ‪ ۲۵.۵‬میلیــون‬ ‫دالر و وزن ‪ ۱۲.۷‬هــزار تــن واردات کاال بــه اســتان بــوده اســت کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ ارزشــی ‪ ۲.۷‬درصــد‬ ‫کاهــش و از لحــاظ وزنــی ‪ ۱۷۶‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫پورابــادی گفــت‪ :‬صــادرات اســتان در حــوزه محصــوالت فــوالدی‪،‬‬ ‫الومینیــوم‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬پتروشــیمی‪ ،‬کشــاورزی و صنایــع غذایــی‬ ‫ٰ‬ ‫بــوده اســت کــه بــه کشــورهای افغانســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬ترکمنســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬المــان‪ ،‬چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬اوکرایــن‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬لهســتان‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬روســیه‪ ،‬قزاقزســتان‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬اذربایجــان‪ ،‬نیوزیلنــد‪،‬‬ ‫مالــزی‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬کویــت‪ ،‬اتریــش‪ ،‬عمــان‪ ،‬اندونــزی و امــارات‬ ‫متحــده عربــی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از جملــه کاالهــای وارداتــی بــه ایــن اســتان هــم‬ ‫تجهیــزات خــط تولیــد لولــه فلنــج‪ ،‬نیــکل‪ ،‬پــودر الومینــا‪ ،‬پــودر‬ ‫اهــن‪ ،‬فیلتــر المنــت‪ ،‬محفظــه پالســتیکی شمارشــگر کنتــور اب‪،‬‬ ‫شــیر تقلیــل فشــار‪ ،‬شــکر خــام‪ ،‬رســتر قهــوه‪ ،‬پــودر درز جــوش‬ ‫به جای عرضه‬ ‫ارز‪۴۲۰۰‬تومانی‪،‬مستقیماز‬ ‫مصرف کنندگان حمایت شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قطعی گاز ادامه دارد‬ ‫عضویت دانشگاه کشاورزی‬ ‫گرگان در اتحادیه بین المللی‬ ‫شهرهای خواهرخوانده «گوانجو»‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫حمیــد حشــمدار‪ ،‬اســام را دیــن بخشــش‪ ،‬مهربانــی و صلــح‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬هنرمنــدان ایــن ســرزمین هیچــگاه بــه ســمت‬ ‫خشــونت نمی رونــد و بــا ابــزار هنــر از جملــه موســیقی پیــام صلــح و‬ ‫دوســتی حاکــم بــر دیــن اســام را بــه ســایر ملــل انتقــال می دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هنرمنــدان رشــته موســیقی بــا در کنــار یکدیگــر قــرار‬ ‫دادن نواهــای مختلــف می تواننــد اثــاری تاثیرگــذار بــا محوریــت‬ ‫تحکیــم وحــدت‪ ،‬صلــح و دوســتی خلــق کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پنــج گــروه موســیقی بــه نام هــای‬ ‫«ماهور» به سرپرســتی محمد رحیمی‪« ،‬نوای صحرای گلســتان»‬ ‫بــه سرپرســتی محمــود قربــان نیــازی‪« ،‬ارکســتر انجمــن موســیقی»‬ ‫بــه سرپرســتی دلخــوش بابایــی‪« ،‬انســامبل» بــه سرپرســتی‬ ‫محمــد چنــدری و «ســایرا دوتــار» بــه سرپرســتی حمیــد وجدانــی‬ ‫از گنبــدکاووس‪ ۲ ،‬گــرو ه موســیقی «انســامبل» بــه سرپرســتی‬ ‫عبدالرحمــان فراخــی و «فراغــی» بــه سرپرســتی حمیــد کــر از‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گــروه «موســیقی پــاپ» بــه سرپرســتی جلیــل ســقر از‬ ‫اق قــا و گــروه موســیقی «قره دالی گــوکالن» بــه سرپرســتی منــاف‬ ‫اراز نیــا از مراوه تپــه در جشــنواره صلــح بــرای همــه اجراهــای زیبــا را‬ ‫بــه نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫همچنیــن در پایــان جشــنواره از تعــدادی از هنرمنــدان موســیقی‬ ‫پیشکســوت گلســتان ماننــد «کریــم میرزا محمدی‪ ،‬حمیــد وجدانی‬ ‫و محمود قربان نیازی» و سرپرســتان گروه های موســیقی شــرکت‬ ‫کننــده در ایــن جشــنواره بــا اهــدای لــوح تقدیــر قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از صنایع خراسان‬ ‫شمالی فعال است‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 73‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران مالیــم عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪9‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر‬ ‫در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%90‬‬ ‫نماینــده مــردم خمینی شــهر در راســتای ســاماندهی ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــا حمایــت از الیحه تامین مطمئن کاالهای اساســی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در صورتیکــه حمایــت از مصرف کننــدگان بــه صــورت‬ ‫مســتقیم صــورت گیــرد قطعــا ًنتیجــه بهتــری حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫بــه جــای عرضــه ارز‪۴۲۰۰‬تومانــی مســتقیم از مصرف کنندگان‬ ‫حمایت شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ «محمدتقــی نقدعلــی» در‬ ‫خصــوص الیحــه تامیــن مطمئــن کاالهــای اساســی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬روز گذشــته دو فوریــت ایــن الیحــه بــه مجلس امد‬ ‫کــه بــه عقیــده بنــده بــه دلیــل اینکه معیشــت دارای اهمیت‬ ‫برنــج نیمــه ســفید خــام فــراوری نشــده‪ ،‬یونیــت خارجــی دیــواری‪،‬‬ ‫لــوازم منــزل و قطعــات برقــی کولــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کاالهــای وارداتــی از کشــورهای چیــن‪،‬‬ ‫روســیه‪ ،‬ســودان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬امــارات متحــده عربــی‪ ،‬المــان‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬هندوســتان‪ ،‬هلنــد‪ ،‬اتیوپــی‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬اتریــش‬ ‫و عمــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫پورابــادی بــا بیــان اینکــه بیشــترین صــادرات در ســال جــاری‬ ‫مربــوط بــه عــراق و افغانســتان بــوده اســت افــزود‪ :‬بــرای ســال‬ ‫جــاری بــه کشــورهای عــراق‪ ،‬ســوریه اعــزام هیــات خواهیــم‬ ‫داشــت و برنامــه ریــزی کــرد ایــم کــه توجــه بیشــتری نیــز بــه بــازار‬ ‫افغانســتان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر‬ ‫دارد کــه از لحــاظ صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور‬ ‫رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در این اســتان در ســه بخش کشــاورزی با ‪۳۹.۶‬‬ ‫درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصد اســت‪.‬‬ ‫ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از میانگیــن کشــور‬ ‫اســت امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫ویــژه ای اســت‪ ،‬الزم بــود در ابتــدا کار دو فوریــت ان مصــوب‬ ‫شــود و بعــد در ارتبــاط بــا جزئیــات ان گفــت و گــو کنیــم‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون کشــاورزی افــزود‪ :‬نماینــدگان مجلــس در‬ ‫رای گیــری اعــام کردنــد کــه دو فوریــت ایــن طــرح لزومــی نــدارد‬ ‫و مســیر انچــه دولــت بــه دنبــال ان اســت در الیحــه بودجــه‬ ‫مشــخص شــده و نیــازی بــه الیحــه نیســت و در نتیجــه ایــن‬ ‫الیحــه رای نیــاورد‪.‬‬ ‫نقدعلــی در خصــوص حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و ارائــه الیحــه‬ ‫تامیــن مطمئــن کاالهــای اساســی‪ ،‬گفــت‪ :‬همه کارشناســان و‬ ‫نماینــدگان مجلــس معتقدنــد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی فسادزاســت‬ ‫امــا حــذف ان موجــب ســکته بــازار می شــود و در ایــن مقطــع‬ ‫حــذف ان موجــب تــورم می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر شــاهد هســتیم کــه وجــود ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی موجــب کاهــش قیمت هــا نمی شــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫وجــود یــا حــذف ارز ترجیحــی تاثیــری نــدارد و ســود ان نصیــب‬ ‫دالل می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد‪ :‬به جــای حمایــت از ارز ترجیحی‬ ‫و واردکننــده‪ ،‬بایــد ایــن یارانــه را بــه مصرف کننــده بدهیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر بــه صــورت مســتقیم از مصرف کننــده‬ ‫حمایــت می کردیــم نتیجــه بهتــری حاصــل می شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ‪ ،‬الیحــه « حمایــت‬ ‫از اقشــار اســیب پذیر در جهــت تامیــن معیشــت و تامیــن‬ ‫مطمئــن کاالهــای اساســی‪ ،‬نهاده هــای دائمــی‪ ،‬دارو و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی و سیاســت های جبرانــی » بــا قیــد دو‬ ‫فوریــت بــه مجلــس تقدیــم شــد‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه بــا توجــه بــه حمایــت از معیشــت اقشــار اســیب‬ ‫پذیــر در جهــت افزایــش بــی رویــه قیمــت کاالهــای اساســی‬ ‫کــه بــه دلیــل رشــد بهــای جهانــی و تغییــرات اقلیمــی و بــا‬ ‫هــدف تامیــن کافــی کاالهــای اساســی‪ ،‬نهاده هــای دامــی‪،‬‬ ‫دارو و تجهیــزات پزشــکی و بــه کمــک پرداخــت یارانــه تهیــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن الیحــه امــده اســت کــه ســقف اعتبــار واردات کاالهای‬ ‫اساســی‪ ،‬دارو و تجهیــزات پزشــکی کــه در بودجــه هشــت‬ ‫میلیــارد دالر تعییــن شــده اســت را بــه مبلــغ ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــون دالر افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــاده توضیــح داده شــده هــدف از ایــن افزایــش بــرای‬ ‫جبــران اثــار منفــی ناشــی از افزایــش قیمت جهانــی نهاده های‬ ‫دامــی و کشــاورزی وارداتــی و بــروز خشکســالی امســال و‬ ‫اطمینــان از تامیــن کافــی کاالهــای اساســی و نهاده هــای‬ ‫دائمــی‪ ،‬دارو و تجهیــزات پزشــکی اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 89‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬از ‪10‬‬ ‫بــاران‪ .‬بیشــینه ‪14‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران‬ ‫‪ .%100‬بــارش بــاران حــدود ‪ 12‬میلــی متــر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪420‬‬ ‫طنز‬ ‫هفته کتاب ‪۵۰۰‬‬ ‫برنامه ویژه در‬ ‫گلستان اجرا‬ ‫می شود‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی گلســتان از برگــزاری ‪ ۵۰۰‬برنامــه‬ ‫ویــژه فرهنگــی در بیســت و نهمیــن هفتــه کتــاب و کتابخوانــی‬ ‫توســط ایــن نهــاد در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالحــی میرزاعلــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫برنامــه هــا از بیســت و چهــارم ابــان ماه تا یکــم اذر در کتابخانه های‬ ‫عمومــی اســتان بــا محوریــت شــعار امســال هفتــه کتــاب «جــای‬ ‫خالــی را بــا کتــاب هــای خــوب پــر کنیــد» برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی مســابقات کتابخوانــی و فرهنگــی‪ ،‬جلســات نقــد و رونمایــی‬ ‫کتــاب‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬کارگاه اموزشــی‪ ،‬محافــل قرانــی‪ ،‬نشســت هــای‬ ‫تخصصــی کتابخانــه ای و مدرســه ای‪ ،‬اجــرای طــرح پوشــش ملــی‬ ‫اهــدای کتــاب و غبارروبــی و دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا را از‬ ‫جملــه برنامــه هــای ایــن هفتــه در اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از برنامــه هــا و مســابقات ویــژه برنامــه ریــزی‬ ‫شــده ایــن هفتــه نشســت هــای «مدیریــت دانــش در کتابخانه های‬ ‫عمومــی»‪« ،‬ارائــه خدمــات نویــن بــه گروه هــای خــاص» و مســابقه‬ ‫کتابخانــه ای «شــیعه و ســنی غوغــای ســاختگی‪ ،‬علمــای جهــان‬ ‫اســام و تشــیع» اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی گلســتان همچنیــن‬ ‫برنامــه ویــژه ای بــرای مناطــق عشــایر نشــین اســتان گلســتان بــا‬ ‫عنــوان «جشــن کتــاب» در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫میــرزا علــی بیــان کــرد‪ :‬طــرح سراســری عضویــت رایــگان در‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی بــه مناســبت فــرا رســیدن بیســت و نهمیــن‬ ‫دوره هفتــه کتــاب از روز دوشــنبه ‪ ۲۴‬ابــان مــاه در کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی اســتان همزمــان بــا سراســر کشــور انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همزمــان بــا هفتــه کتــاب طــرح بخشــودگی‬ ‫جرائــم دیرکــرد کتــب برگشــتی در کتابخانه هــای عمومــی اســتان‬ ‫اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در هفتــه یادشــده نــذر فرهنگــی بــا‬ ‫عنــوان «گلریــزان کتــاب» بــا برپایــی چــادر اهــدای کتــاب در‬ ‫شهرســتان های گنبــد‪ ،‬گــرگان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬کاللــه‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬رامیــان‪ ،‬علــی ابــاد و گمیشــان برنامــه ریــزی و‬ ‫کتــاب هــای جمــع اوری شــده در ایــن گلریــزان بــرای تجهیــز‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی یــا کتابخانــه هــای مــدارس مناطــق کــم‬ ‫برخــوردار اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫روز کتــاب‪ ،‬کتاب خوانــی و کتابــدار‪ ،‬مطابــق شــعار هفتــه کتــاب‪،‬‬ ‫کتــاب‪ ،‬زبان فارســی‪ ،‬شــعر و ادبیــات داســتانی‪ ،‬کتــاب‪ ،‬رســانه و‬ ‫هم افزایــی و تعامــل‪ ،‬کتــاب‪ ،‬خانــواده و ســبک زندگــی ایرانــی‬ ‫و اســامی‪ ،‬ناشــران‪ ،‬کتاب فروشــی ها و ارکان صنعــت نشــر‪،‬‬ ‫کتــاب؛ مــادران شــهدا و زنــان در دفــاع مقــدس و کتــاب کــودک و‬ ‫نوجــوان؛ اینــده نســل مجــازی بــه ترتیــب عنــوان نامگــذاری هفتــه‬ ‫کتــاب اســت‪.‬‬ ‫در تقویــم رســمی کشــور‪ ۲۴ ،‬ابــان مــاه روز کتــاب و کتاب خوانــی‬ ‫اســت و از ایــن روز تــا ‪ ۳۰‬ابــان در سراســر کشــور هفتــه کتــاب‬ ‫برگــزار مــی شــود‪ ،‬در ایــن هفتــه اســتان های کشــور میزبــان‬ ‫نمایشــگاه ها و جشـن های کتــاب و ســخنرانی هســتند کــه هــدف‬ ‫از انهــا رفــع مشــکالت چــاپ و نشــر و ترویــج کتابخوانــی اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف سارق سابقه دار به ‪10‬‬ ‫فقره سرقت از اماکن خصوصی‏‬ ‫سارق سابقه دار با ‪ 3‬فقره‬ ‫سرقت در جاجرم دستگیر شد‏‬ ‫کالهبرداران میلیاردی در خراسان‬ ‫شمالی دستگیر شدند‏‬ ‫گــروه اســتان هاخراســان شــمالی رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از‬ ‫دســتگیری ســارق ســابقه دار بــا ‪ 10‬فقــره ســرقت از اماکــن‏خصوصــی‬ ‫در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر ‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی در‬ ‫ســطح شهرســتان بجنــورد‏بالفاصلــه موضــوع با جدیت در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن رابطــه کاراگاهــان بــا بازبینــی‬ ‫دوربین هــای مداربســته در محــل‏هــای وقــوع ســرقت موفــق شــدند‬ ‫ســارق را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات‏غافلگیرانــه‬ ‫توســط کاراگاهــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 10‬فقــره‬ ‫‏ســرقت از اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان بجنــورد اعتــراف‬ ‫کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬ایــن فــرد بعــد‏از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس هرگــز بــه مخــان نظــم‬ ‫و امنیــت اجــازه نخواهــد داد تــا‏امنیــت و ارامــش جامعــه را مختــل‬ ‫نماینــد از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‏مــوارد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫گــروه اســتان ها خراســان شــمالی فرمانــده انتظامــی شهرســتان‬ ‫جاجــرم از کشــف ‪ 3‬فقــره ســرقت و دســتگیری ســارق ســابقه‏دار‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«رضــا قنــدی» بــا اعــام جزییــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫‏چندفقــره ســرقت دوچرخــه و باطــری‬ ‫در ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه بررســی موضــوع بــا جدیــت تمام‪،‬‬ ‫در دســتور کار‏پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی ایــن شهرســتان‬ ‫بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند ســارق و‏محــل اختفای‬ ‫وی را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫کاراگاهــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‏منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه ایــن فــرد در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 2‬فقــره ســرقت دوچرخــه و‏یــک‬ ‫فقــره ســرقت باطــری اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬این فــرد در نهایت‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‏بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫گــروه اســتان هــا خراســان شــمالی جانشــین فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان از دســتگیری ‪ 4‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای بــا ‪ 23‬فقــره‬ ‫‏کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 10‬میلیــارد ریــال در اســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه افــرادی بــا ترفندهــای‏مختلــف از جملــه فــروش ملــک‪،‬‬ ‫فــروش خــودرو‪ ،‬جعــل چــک و ‪ ...‬از انــان کالهبــرداری کرده انــد‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا اقدامــات تخصصــی و‬ ‫همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکیان‏پرونــده موفــق شــدند ایــن‬ ‫افراد را شناســایی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در عملیات غافلگیرانه کاراگاهان‬ ‫‪4‬‏نفــر کالهبــردار حرفـه ای در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫تحقیقــات انجــام شــده بــه ‪ 23‬فقــره‏جعــل و کالهبــرداری بــه‬ ‫ارزش ‪ 10‬میلیــارد ریــال در ســطح اســتان خراســان شــمالی اعتــراف‬ ‫‏کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫گرگان پایتخت بسکتبال ایران؛‬ ‫واقعیت تاریخی یا رویای دور از‬ ‫دسترس؟‬ ‫گــرگان جــای ثابتــی در فــراز و نشــیب بســکتبال ایــران دارد و تیم هــای‬ ‫ایــن شــهر همــواره در حــال رقابــت بــا مدعیــان تــراز اول کشــور هســتند‬ ‫امــا کم توجهــی بــه اســتعدادیابی‪ ،‬جــای خالــی گلســتانی ها در تیــم ملــی‬ ‫را نمایان تــر کــرده تــا ایــن غیبــت دنبالـه دار‪ ،‬انتســاب این شــهر بــه عنوان‬ ‫«پایتخــت بســکتبال ایــران» را بــه چالــش بکشــد‪.‬‬ ‫​جــام زریــن بســکتبال کشــور در شــرایطی پــس از چنــد دهــه حضــور‬ ‫مســتمر در ســطح اول ایــن رشــته بــه گــرگان رســید کــه پرتــاب ســه‬ ‫امتیــازی پــری پتــی بازیکــن امریکایــی ایــن تیــم در یــک ثانیــه مانــده بــه‬ ‫پایــان وقــت چهــارم از فاصلــه حــدود ‪ ۳۰‬متــری و در ناامیــدی محــض‬ ‫گرگانــی هــا‪ ،‬لــذت ایــن قهرمانــی را بــرای ان هــا شــیرین تــر کــرد و ایــن‬ ‫اتفــاق مهــم فصــل گذشــته را بــه یکــی از صفحــات مانــدگار ورزش‬ ‫گلســتان بــدل ســاخت‪.‬‬ ‫گــرگان بــه تعبیــر هــواداران تیــم شــهرداری « پایتخت بســکتبال ایران»‬ ‫اســت و وجــود اســتعدادهای فــراوان در رده هــای ســنی گوناگــون در‬ ‫کنــار هــزاران هــوادار مشــتاق‪ ،‬ایــن ادعــا را ثابــت می کنــد کــه تمرکــز‬ ‫بــرای شناســایی اســتعدادهای جدیــد و فراهــم کــردن زمینــه بــرای‬ ‫تجربه انــدوزی ان هــا می توانــد ایــن شــهر را بــه قطــب جدیــد نخبــه‬ ‫پــروری بســکتبال ایــران تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ســالها حضــور مســتمر بســکتبال گــرگان در ســطح اول کشــور‬ ‫و کســب چندیــن عنــوان مهــم ماننــد قهرمانــی و نایــب قهرمانــی در لیــگ‬ ‫برتــر‪ ،‬از اخریــن ســتاره معرفی شــده ایــن شــهر و حتــی اســتان گلســتان‬ ‫بــه تیــم ملــی ســال ها مــی گــذرد و پــس از محمدمهــدی ایزدپنــاه و‬ ‫حمیدرضــا کالســنگیانی‪ ،‬بسکتبالیســت همتــراز دیگــری از ایــن شــهر‬ ‫پیراهــن تیــم ملــی را بــه تــن نکــرد‪.‬‬ ‫یکــی از خواســته هــای بســکتبال دوســتان گرگانــی ان اســت کــه در‬ ‫کنــار فعالیــت حرفــه ای تیــم شــهرداری‪ ،‬ایــن باشــگاه بــه اســتعدادیابی‬ ‫هــم توجــه کنــد تــا بــا معرفــی حداقــل یــک ســتاره در ســال و اســتفاده از‬ ‫بازیکــن بومــی در ترکیــب‪ ،‬دیــن خــود را بــه ایــن شــهر ادا کنــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه در ورزش حرفـه ای‪ ،‬اتــکای صــرف بــه بومی گرایــی قابــل دفــاع‬ ‫نیســت امــا توجــه بــه رده هــای ســنی پایــه و قــراردادن چنــد بازیکــن در‬ ‫کنــار ترکیــب نامــدار و بــا تجربــه تیم‪ ،‬پشــتوانه گرگان در ســال های اینده‬ ‫را تقویــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــهرداری گــرگان در ســال هــای اخیــر افــزون بــر ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریــال برای‬ ‫تیمــداری در بســکتبال هزینــه کــرده امــا بجــز یــک عنــوان قهرمانــی و یک‬ ‫نایــب قهرمانــی‪ ،‬نتیجــه دیگــری بــرای ایــن تیــم به دســت نیامد‪.‬‬ ‫در ســال هــای نــه چنــدان دور بازیکنانــی ماننــد محمدمهــدی ایزدپنــاه‬ ‫و حمیدرضــا کالســنگیانی در ترکیــب تیــم ملــی حضــور ثابتــی داشــتند و‬ ‫گرگانی هــا در نقــب همیشــگی بــه گذشــته بــا یــاداوری درخشــش ایــن‬ ‫بازیکنــان روزگار می گذراننــد‪.‬‬ ‫پــس از پایــان روزهــای اوج ایــن ملــی پوشــان‪ ،‬گــرگان رنــگ پیراهــن‬ ‫تیــم ملــی را ندیــد و بــه جــز چنــد تــک ســتاره در رده هــای ســنی پایــه‪،‬‬ ‫دیگــر نامــی از ایــن ورزشــکاران ایــن شــهر در فهرســت ســرمربیان تیــم‬ ‫ملــی دیــده نشــد‪.‬‬ ‫بازیکن پروری یک شعار غیرعملی در بسکتبال گلستان‬ ‫ملــی پــوش گرگانــی و ســرمربی اســبق تیــم ملــی بســکتبال ایــران گفت‬ ‫‪ :‬گلســتان سرشــار از ظرفیت هــای بســکتبال اســت کــه در صــورت‬ ‫شناســایی و پــرورش ان هــا‪ ،‬تیــم هــای لیــگ برتــری ایــن شــهر مــی‬ ‫تواننــد بــا تکیــه بــر تــوان بازیکنــان بومــی بــه فکــر فتــح جــام قهرمانــی‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ایزدپنــاه بیــان کــرد‪ :‬بازیکــن پــروری و نخبه یابــی در‬ ‫بســکتبال گلســتان سال هاســت کــه از حــد یــک شــعار زیبــا فراتــر نرفتــه‬ ‫و در برخــی مــوارد حتــی توجــه بــه ایــن رشــته بــا فعالیــت هــای سیاســی‬ ‫گــره خــورده و ان را از مســیر اصلــی دوره کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بســکتبال در گــرگان بــه اهرمــی بــرای کســب رای و‬ ‫رســیدن بــه کرســی پارلمــان شــهری تبدیــل شــده و بــه نظــر مــی رســد‬ ‫بخــش زیــادی از تــاش و دلســوزی هایــی کــه بــرای بســکتبال مــی شــود‬ ‫در همیــن راســتا اســت ‪.‬‬ ‫ایزدپناه گفت ‪ :‬در چند ســال گذشــته به طور متوســط ســاالنه حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای تیمــداری بســکتبال گــرگان هزینــه شــده و یــک‬ ‫عنــوان قهرمانــی نیــز بدســت امــد امــا چــرا نبایــد حداقــل یــک درصــد ایــن‬ ‫بودجــه در بخــش پایــه اســتفاده شــود؟‬ ‫ملی پــوش اســبق بســکتبال ادامــه داد‪ :‬پــس از حــدود چهــار دهــه‬ ‫حضــور در بســکتبال بــه عنــوان بازیکــن و مربــی تصمیــم گرفتــم بــا‬ ‫تاســیس اکادمــی حرفــه ای‪ ،‬گامــی بــرای رونــق بیشــتر ایــن رشــته در‬ ‫گــرگان بــردارم امــا بــا وجــود معرفــی چنــد ملــی پــوش رده هــای ســنی‬ ‫پایــه ماننــد پــدرام فخفــوری‪ ،‬ســتار شــیخ و خشــایار علــی اکبــری بــه‬ ‫دلیــل نبــود حمایــت از طــرف مســووالن تصمیــم گرفتـه ام ایــن اکادمــی‬ ‫را تعطیــل کنــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تیمــداری شــهردای گــرگان در لیــگ برتر به منبع درامدی‬ ‫بــرای برخــی افــراد تبدیــل شــده و انــان بــدون توجــه بــه ضرورت پشــتوانه‬ ‫ســازی بــرای بســکتبال فقــط بــه دنبــال کســب جایــگاه مناســب در لیــگ‬ ‫برتــر بــا بازیکنــان غیربومــی و خارجی هســتند‪.‬‬ ‫ایزدپنــاه گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر هشــت بازیکــن گلســتانی عضــو تیــم‬ ‫هــای لیــگ برتــری اســتان هــای دیگــر هســتند کــه بــه دلیــل کیفیت فنی‬ ‫بــاال مــی تواننــد تیــم شــهرداری گــرگان را در مســیر دشــوار لیــگ برتــر‬ ‫همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫ملــی پــوش پیشــین بســکتبال ایــران اظهــار داشــت‪ :‬کشــف اســتعداد‬ ‫و بازیکن پــروری در بســکتبال نیــاز بــه تخصــص دارد کــه اگــر شــهرداری‬ ‫گــرگان بــرای انجــام ایــن کار بــه نتیجــه رســید بایــد از مربیــان متخصــص‬ ‫اســتفاده کنــد تــا براینــد ان در ســال هــای اینــده تقویــت پشــتوانه ایــن‬ ‫تیــم باشــد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه تیمداری حرفه ای با پرورش استعدادهای بومی‬ ‫ســرمربی اســبق تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان هــم بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬گــرگان سال هاســت کــه در اردوی تیــم ملــی بازیکــن نــدارد و‬ ‫نتوانســته یــک ورزشــکار را در ایــن حــد و انــدازه پــرورش دهــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا کالســنگیانی اظهــار داشــت‪ :‬پــرورش مســتمر بازیکــن و‬ ‫اســتفاده از انــان در ترکیــب تیــم اصلــی‪ ،‬هزینــه تیمــداری شــهرداری در‬ ‫لیــگ برتــر را کاهــش مــی دهــد کــه بــه دلیــل ایــن ویژگــی مهــم‪ ،‬اجــرای‬ ‫گســترده طــرح اســتعدادیابی بایــد بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــس از دهــه ‪ ۷۰‬کــه بــه همــراه محمدمهــدی ایزدپنــاه در‬ ‫ترکیــب تیــم ملــی حضــور داشــتیم‪ ،‬گــرگان دیگــر در تیــم ملــی نماینــده‬ ‫نداشــت کــه ایــن موضــوع زیبنــده شــهری بــا تیمــی مدعــی عنــوان‬ ‫قهرمانــی نیســت‪.‬‬ ‫ســرمربی اســبق تیم بســکتبال شــهرداری گرگان ادامه داد‪ :‬با مشــارکت‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬شــهرداری و هیــات بســکتبال گلســتان‪ ،‬طــرح‬ ‫اســتعداد یابــی و شناســایی بازیکنــان مســتعد اغــاز شــده بــود امــا بــا‬ ‫شــیوع کرونــا ایــن طــرح متوقــف شــد و دیگــر هــم ادامــه نیافــت‪.‬‬ ‫گلستان خالی از ملی پوش بسکتبال نیست‬ ‫رییــس هیــات بســکتبال گلســتان در گفــت و گــو بــا ایرنــا‪ ،‬خالــی شــدن‬ ‫ایــن شــهر از ملــی پــوش بســکتبال را رد کــرد و گفــت‪ :‬در ســال هــای‬ ‫اخیــر چنــد گلســتانی بــه تیــم ملــی رده هــای ســنی گوناگــون رســیده انــد‪.‬‬ ‫اســدالله کبیــر اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از دالیــل کــم شــدن تعــداد ملــی‬ ‫پوشــان بســکتبال گــرگان در تیــم ملــی بزرگســاالن‪ ،‬تنگاهــای مالــی‬ ‫مربیان متخصص اســتعدادیاب برای فعالیت مســتمر در مســیر کشف‬ ‫ســتاره هــای جدیــد اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگــر بســکتبال شــهرداری گــرگان مــی خواهــد پشــتوانه‬ ‫تیــم لیــگ برتــری خــود را تقویــت کنــد بایــد بازیکن پــروری و اســتعداد‬ ‫یابــی را بــه عنــوان یــک برنامــه همیشــگی و مســتمر در دســتور کار خــود‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات بســکتبال گلســتان افــزود ‪ :‬توســعه مــدارس بســکتبال‬ ‫در گلســتان ضــروری اســت امــا در ایــن کالس هــا بایــد فعالیــت‬ ‫تخصصــی بازیکــن پــروری در ســطح لیــگ برتــر و ملــی بــا اســتفاده از‬ ‫مربیــان متخصــص انجــام شــود‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مصرف تفننی پنیر!‬ ‫اقــا باالخــره مــا نفهمیدیــم تــو ایــن کشــورهای‬ ‫پیشــرفته و بــه اصطــاح متمــدن قانــون وجــود‬ ‫نــدارد؟! ایــن هــا صاحــب ندارنــد؟! بزرگتــر ندارنــد؟!‬ ‫در مملکــت شــان انجمــن نظــارت بــر حــق و حقــوق‬ ‫مصــرف کننــده وجــود نــدارد؟! انجمــن نظــارت بــر‬ ‫فعالیتهــای دانشــمندان ندارنــد؟!‬ ‫یعنــی هــر کــس صبــح زود تــر از خــواب بیــدار‬ ‫شــد و پشــت میکروســکوپ نشســت مــی شــود‬ ‫رئیــس و راجــع بــه هــر موضوعــی کــه دلــش‬ ‫خواســت تحقیقــات می کنــد‪ ...‬نقــدا ً هــم دوســتان‬ ‫بنــد کــرده انــد بــه پنیــر‪ ...‬بلــه پنیــر‪...‬‬ ‫چنــد وقــت قبــل پنیــر درســت کردنــد از شــیر االغ‬ ‫هــر کیلــو ‪ 12‬میلیــون تومــان! یعنــی بنــده بایــد پرایــد‬ ‫اطلســی مــدل ‪ ، 86‬بیمــه بدنــه کامــل‪ ،‬بــا رینــگ‬ ‫اســپرتم را بفروشــم تــا بتوانیــم نیــم کیلــو پنیــر بــا‬ ‫شــیر االغ بخــرم‪ .‬تــازه قبــل از متوقــف شــدن خــط‬ ‫تولیــد پرایــد! پارســال هــم یــک عــده از متخصصــان‬ ‫علــوم تغذیــه پنیــر تولیــد کردنــد بــا بــوی زیــر بغــل و‬ ‫پــای هنرمنــدان! ادم چندشــش می شــود از خوانــدن‬ ‫و انتشــار ایــن اخبــار‪ ...‬همیــن طــوری نیمــی از دانش‬ ‫امــوزان مــا صبــح بهانــه مــی اوردنــد و بــدون صبحانــه‬ ‫راهــی کالس درس مــی شــوند بعــد انتظــار داریــم‬ ‫پنیــر بــا بــوی زیــر بغــل فــان هنــر پیشــه یــا هنرمنــد‬ ‫بخورنــد!‬ ‫اخیــرا ً هــم دانشــمندان محتــرم کاشــف بــه عمــل‬ ‫اورده انــد پنیــر اعتیــاد اور اســت! گل بــود بــه چمــن‬ ‫مصنوعــی هــم اراســته شــد‪ ...‬بــه گــزارش ایرنــا‬ ‫مطالعــه محققــان امریکایــی نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫پنیــر بــه دلیــل وجــود پروتئینــی بــه نــام کازئیــن کــه در‬ ‫تمــام فــراورده هــای لبنــی یافــت مــی شــود اعتیــاداور‬ ‫اســت‪ .‬بــا انکــه میــزان کازئیــن در شــیر زیــاد نیســت‪،‬‬ ‫امــا بــرای ســاخت یــک کیلــو پنیــر‪ ،‬چیــزی بــه انــدازه‬ ‫بیســت کیلــو شــیر مصــرف مــی شــود و ایــن بــه‬ ‫معنــای غلظــت بــاالی کازئیــن در پنیــر اســت‪.‬‬ ‫روزنامــه لــس انجلــس تایمــز هــم دربــاره ایــن‬ ‫تحقیــق مــی نویســد‪ ،‬هنــوز مشــخص نیســت چــه‬ ‫میــزان از مصــرف پنیــر (و مــواد لبنــی بــه طــور کلــی)‬ ‫بــرای بــدن مفیــد اســت و از چــه حــد مصــرف ضــرر‬ ‫بــر فایــده پیشــی مــی گیــرد ولــی تحقیقــات نشــان‬ ‫داده کــه رژیــم هــای غذایــی بــا پروتئیــن خیلــی بــاال‬ ‫نــه تنهــا بــرای بــدن مفیــد نیســتند بلکــه در درازمــدت‬ ‫حتــی مــی تواننــد تاثیــرات مضــری در حــد مصــرف‬ ‫ســیگار داشــته باشــند‪ ( .‬ایرنــا)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد‪ .‬یعنــی قلیــان و ســیگار و تریــاک‬ ‫و ســایر مــواد خــاک بــر ســری و کثافتــی کــم بــود از‬ ‫االن بــه بعــد بایــد منتظــر جملــه «مادرجــان نخــور‬ ‫معتــاد مــی شــی» در ســر ســفره یــا میــز صبحانــه‬ ‫هــم باشــیم! انصــاف هــم خــوب چیــزی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫پنیــر مــادر مــرده چهــار هــزار خاصیــت دارد ‪ ،‬حــاال یــه‬ ‫قاشــق چــای خــوری هــم کازئیــن داشــته باشــد بــه‬ ‫جایــی بــر نمــی خــورد‪ .‬ایــن همــه دادار دو دور و ســر‬ ‫و صــدا نــدارد‪ .‬همینطــوری بیــکاری در مملکــت بیــداد‬ ‫میکنــد‪ .‬اگــر بــا ایــن تحقیقــات و کشــفیات تاریــک‬ ‫اندیشــانه‪ ،‬ذائقــه مــردم نســبت بــه پینــر تغییــر کنــد‬ ‫و کارخانجــات پنیــر تعطیــل شــوند‪ ،‬شــما جــواب زن و‬ ‫بچــه کارگــران بیــکار شــده را مــی دهیــد؟!‬ ‫در ثانــی االن روی شیشــه ســوپر مارکــت هــا تــا‬ ‫دلتــان بخواهــد عبــارت هــای فریبنــده مثــل روغــن‬ ‫بــدون پالــم‪ ،‬مربــای بــدون شــکر‪ ،‬نوشــابه بــدون قنــد‬ ‫و روغــن زیتــون بــدون پومــس و ‪ ...‬دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫دو روز دیگــر بــاز یــک عــده یــاد مــی گیرنــد پنیــر بــدون‬ ‫کازئیــن بفروشــند بــه خلــق اللــه و جیــب شــان را پــر‬ ‫کننــد‪ .‬علــی ای حــال ضمــن حمایــت تمــام قــد از‬ ‫دانشــمندان وطنــی کــه دنبــال ایــن جنگولــک بــازی‬ ‫هــا نیســتند از شــهروندان عزیــز تقاضــا ی شــود تــا‬ ‫اطــاع ثانــوی مصــرف پینــر را بــه صــورت تفننــی در‬ ‫دســتور کار قــرار دهنــد تــا ببینیــم ایــن دانشــمندان‬ ‫غربــی کــی سرشــان بــه ســنگ مــی خــورد؟!‬ ‫واکسن = رفع کرونا‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪420‬‬ ‫ارتباط کالمی‬ ‫مژگان امیر ی‬ ‫معرفی بهترین کتاب های‬ ‫علمی برای نوجوانان‬ ‫ایــن روزهــا ســرگرمی های زیــادی بــرای اوقــات فراغــت‬ ‫نوجوانــان وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن حــال خیلــی از نوجوانــان‬ ‫ترجیــح می دهنــد در هــر فرصتــی بــه دنیــای جادویــی‬ ‫کتاب هــا ســفر کننــد و عــاوه بــر وقت گذرانــدن‪،‬‬ ‫مطالبــی مفیــد هــم یــاد بگیرنــد‪ .‬ایــن مقالــه بــرای‬ ‫نوجوانــان کتاب دوســت و پــدر و مادرهایشــان مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه بهتریــن کتــاب هــای علمــی بــرای‬ ‫نوجوانــان را بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد‪ .‬همــه ایــن‬ ‫کتاب هــا به دقــت انتخــاب شــده اند و بــرای حــال و‬ ‫اینــده فرزنــد نوجــوان شــما مفیــد هســتند‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪419‬‬ ‫‪ .۴‬مجموعه شگفتی های…‬ ‫احتمــاال شــما کــه در حــال خوانــدن مطلبــی دربــاره‬ ‫بهتریــن کتــاب هــای علمــی بــرای نوجوانــان هســتید‪،‬‬ ‫نوجوانــی کنجــکاو در خانــه داریــد کــه می خواهــد بدانــد‬ ‫در اقیانوس هــا‪ ،‬زمیــن یــا فضــا چــه خبــر اســت! یــا حتــی‬ ‫از شــما دربــاره گذشــته های دور و انســان های اولیــه‬ ‫ســوال می کنــد‪ .‬مجموعه کتاب هــای «شــگفتی های…»‬ ‫شــامل پنــج جلــد زیــر اســت‪:‬‬ ‫شگفتی های دزدان دریایی؛‬ ‫شگفتی های فضا؛‬ ‫شگفتی های اقیانوس ها؛‬ ‫شگفتی های زمین؛‬ ‫شگفتی های انسان های اولیه‪.‬‬ ‫ایــن مجموعه کتــاب تقریبــا بــرای هــر پرســش‬ ‫نوجوانــان پاســخی در اســتین دارد! نکتــه ای کــه ایــن‬ ‫کتــاب را از برخــی کتاب هــای مشــابه متمایــز می کنــد‪،‬‬ ‫تصویری بودنــش اســت‪ .‬ایــن ویژگــی خیلــی راحت تــر‬ ‫توجــه نوجوانــان بازیگــوش را بــه کتــاب جلــب و ذهــن‬ ‫انهــا را از دنیــای مجــازی یــا بازی هــای موبایلــی بی فایــده‬ ‫دور می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬یک میلیون نکته دانستنی تاریخ اثر جو فالمن‬ ‫ایــن کتــاب دارای اطالعــات تاریخــی خوبــی بــرای‬ ‫خواننــده ات ســو دریچــه ای بــه دنیــای شــگفت انگیز‬ ‫ســرزمین های مختلــف می گشــاید‪ .‬هــر قســمت از ایــن‬ ‫کتــاب مختــص بــه تاریــخ و سرگذشــت مــکان‪ ،‬فــرد یــا‬ ‫قومــی خــاص اســت‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫تمدن های باستانی؛‬ ‫دادوستد در دوران قدیم؛‬ ‫اعتقادات مایاها و خداهایشان؛‬ ‫روش تجارت مردم باستان؛‬ ‫خاورمیانه؛‬ ‫مخترعان یونانی؛‬ ‫ارتش رم و چین‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مجموعه کتاب های شاهد عینی‬ ‫ایــن مجموعه کتــاب شــامل موضوعــات علمــی مختلــف‬ ‫اســت از جملــه‪:‬‬ ‫پرندگان؛‬ ‫دوزیستان؛‬ ‫پستاندارن؛‬ ‫گرم شدن کره زمین‪.‬‬ ‫در ایــن کتاب هــا حقایــق علمــی جالبــی بیــان می شــوند‬ ‫کــه بــرای نوجوانــان جذابیــت زیــادی دارنــد‪ .‬مثــا اینکــه‬ ‫چــرا گربه ســانان ســبیل دارنــد و از ان چــه اســتفاده ای‬ ‫می کننــد؟ یــا اینکــه هــزاران ســال پیــش‪ ،‬چــه پرندگانــی‬ ‫در جهــان می زیســته اند؟‬ ‫خوانــدن ایــن کتــاب را بــه ان دســته از نوجوانــان‬ ‫کنجــکاو و اهــل علــم پیشــنهاد می کنیــم کــه تمایــل‬ ‫دارنــد در جمــع دوســتان خــود حرف هــای تــازه ای بــرای‬ ‫گفتــن داشــته باشــند!‬ ‫‪ .۷‬خودت اختراع کن اثر اندرو ری و لیزا ریگان‬ ‫خالقیــت همیشــه مزایایــی دارد‪ ،‬به ویــژه بــرای‬ ‫نوجوانــان کــه قــرار اســت بــه زودی وارد دنیــای‬ ‫بزرگ ســاالن شــوند و بایــد مهارت هــای مختلفــی را در‬ ‫خــود پــرورش دهنــد‪ .‬کتــاب «خــودت اختــراع کــن» ‪۳۰‬‬ ‫تمریــن کاربــردی دارد کــه در پــرورش خالقیــت موثرنــد و‬ ‫بــه نوجوانــان جســارت می دهنــد کــه ایده هــای خــود را‬ ‫بــه بوتــه ازمایــش بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن اختراعــات شــاید مفیــد باشــند یــا بی فایــده‪،‬‬ ‫خوردنــی باشــند یــا دورانداختنــی‪ ،‬مســخره باشــند یــا‬ ‫هیجان انگیــز‪ ،‬امــا همگــی ایــن واقعیــت را بــه نوجوانــان‬ ‫نشــان می دهنــد کــه شــاید روزی ایــده ای احمقانــه دنیــا‬ ‫را زیــر و رو کنــد!‬ ‫درادامه با چطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫ارتبــاط کالمــی‪ ،‬شــامل کلماتــی اســت کــه بــر‬ ‫زبــان می اوریــم؛ بــرای ‏مثــال‪ ،‬جــذاب بــودن‬ ‫محتوی کالم‪ ،‬تهدیدامیز نبودن ان‪ ،‬شورانگیز‬ ‫‏بــودن موضــوع صحبــت‪ ،‬قابل فهم بــودن کالم‬ ‫و ‪ ...‬کــه باعــث تســهیل‏ارتبــاط می گــردد از ایــن‬ ‫دســت اســت‪ .‬در واقــع بــه مجمــوع روابطــی‬ ‫کــه‏از طریــق ســخن و گفتگــو حاصــل می شــود‬ ‫ارتبــاط کالمــی می گوینــد‪ .‬بــرای‏اینکــه در روابــط‬ ‫خــود موفــق شــویم بایــد از کلمــات‪ ،‬بــا دقــت‬ ‫‏اســتفاده کنیــم‪ .‬هــر کلمــه ای احساســات‪،‬‬ ‫عواطــف خــاص و عملکــرد‏متفاوتــی را در افــراد‬ ‫بــر می انگیــزد‪ .‬اگــر کلمــات در مــکان مناســب‬ ‫‏خــود بــه کاربــرده شــوند بــه ســرعت بــر جســم و‬ ‫روح افــراد تاثیــر می گذارنــد‪ .‬بیــان الفــاظ دلپذیر‬ ‫و مــوزون‪ ،‬موجــب می شــود شــخص مقابــل‬ ‫‏بــا متانــت بــه ســخن مــا گــوش فــرا دهــد‪ .‬امــا‬ ‫عبارت هــای مغرضانــه و‏کینــه جویانــه اغلــب‬ ‫خشــم فــرد دیگــر را برمی انگیــزد و او را بــه‬ ‫‏جبهه گیــری دعــوت می کنــد و در نهایــت روابــط‬ ‫را بــه دشــمنی و تعــارض‏و نبــرد می کشــاند‪.‬‏‬ ‫ده مهــارت کالمــی بــرای موفقیــت در ارتبــاط‬ ‫فــردی را بشناســیم‏‪:‬‬ ‫شــفاف و قابــل فهــم بــودن کالم‪:‬‬ ‫‏‪ 1‬‏)‬ ‫بســیاری از مشــاجرات و‏دلخوری های پدید امده‬ ‫بیــن مــردم‪ ،‬برامــده از شــفاف نبــودن‏ســخن و‬ ‫مبهــم بــودن کالم اســت‪ ،‬فــردی کــه قــادر نباشــد‬ ‫کالم خــود‏را شــفاف بیــان کنــد بــه طوری کــه برای‬ ‫دیگــران قابــل فهــم‏باشــد‪ ،‬ممکــن اســت نــه تنهــا‬ ‫بــه مقصــود خــود نرســد‪ ،‬بلکــه کالم‏او ناخواســته‬ ‫موجــب کــج فهمــی و دلخــوری دیگــران شــود‪.‬‬ ‫هنــگام‏ســخن گفتن‪ ،‬وقتی ســخن مــا قابل فهم‬ ‫باشــد‪ ،‬شــنونده مشــتاق بــه‏گــوش دادن اســت‪،‬‬ ‫امــا در صورتــی کــه مطالــب نامــوزون و مبهــم‬ ‫‏باشــد بــرای شــنونده خســته کننــده و غیرقابــل‬ ‫درک بــوده و ‏تمایــل بــه گــوش دادن نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬عــاوه بــر قابــل فهــم بــودن‏کالم‪ ،‬بایــد‬ ‫میــزان درک و فهــم مخاطــب نیــز در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود ‏و بــه انــدازه درک و فهــم او از کلمــات‬ ‫اســتفاده گــردد؛ در‏غیــر ایــن صــورت ســخنان مــا‬ ‫بــه علــت درک نشــدن از ســوی مخاطــب‪،‬‏بــرای‬ ‫او جــذاب نخواهــد بــود و او را خســته و دلــزده‬ ‫خواهــد‏کــرد‪.‬‏‬ ‫گزیده گویــی‪ :‬هنــگام ســخن گفتــن‬ ‫‏‪ 2‬‏)‬ ‫بایــد بــرای پرهیــز از تفضیــل ‏کالم‪ ،‬کلمــات‬ ‫را برگزیــد و نیکوتریــن انهــا را انتخــاب کــرد‏بــه‬ ‫طــوری کــه هــم مقصــود را برســاند و هم کوتاه و‬ ‫مختصر‏باشــد و برای شــنونده مالل اور نباشــد‪.‬‬ ‫رعایــت اختصــار و‏گزیده گویــی در ســخن مانــع‬ ‫از بیــان کلمــات فتنــه انگیــز می‪-‬‏شــود‪ ،‬چراکــه‬ ‫پیــش از ســخن‪ ،‬تفکــر و تامــل شــده و تمــام‬ ‫جوانــب ‏در نظــر گرفتــه می شــود تــا موجــب‬ ‫رنجــش دیگــری نگــردد و یــا ســوء‏ظنــی ایجــاد‬ ‫نکنــد‪ .‬زیــادی کالم باعــث می شــود بــه حواشــی‬ ‫بســیار‏پرداختــه شــود و از میــزان پرداختــن بــه‬ ‫معنــا و مفهــوم مــورد‏نظــر بکاهــد‪.‬‏‬ ‫مهــرورزی و اســتفاده از کلمــات‬ ‫‏‪ 3‬‏)‬ ‫محبــت امیــز‪ :‬مهــرورزی‪ ،‬از‏زیباتریــن اموزه هــای‬ ‫اخالقــی اســت کــه نقــش ســازنده و موثــری را‬ ‫‏بــرای گرایــش انســان ها بــه یکدیگــر ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫در بســیاری از ‏مــوارد ارتباطــات را صمیمی تــر‬ ‫کــرده و اتــش کینه هــا و‏اختالفــات را خامــوش‬ ‫می ســازد‪ .‬محبــت و مهــرورزی افــراد بــه‏یکدیگــر‪،‬‬ ‫هــم روحیــه ســخت و خشــن انــان را تعدیــل‬ ‫می کنــد و هــم‏رابطــه قلبــی عمیقی را در بینشــان‬ ‫بــه وجــود مــی اورد‪.‬‏‬ ‫قطــع نکــردن ســخن طــرف مقابــل‪:‬‬ ‫‏‪ 4‬‏)‬ ‫قطــع کــردن حــرف دیگــران از چنــد‏لحــاظ موجــب‬ ‫تخریــب روابــط بیــن فــردی می شــود؛ نخســت‪،‬‬ ‫موجــب می‏شــود فــرد احســاس ناخوشــایندی از‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا مــا‏داشــته باشــد و احســاس‬ ‫کنــد کــه شــنونده خوبــی نبــوده و بــرای‏وی احتــرام‬ ‫قائــل نیســتیم‪ ،‬دوم‪ ،‬ایــن کار موجــب می شــود‬ ‫سلســله‏گفته هــای شــخص بــه کالف ســردرگمی‬ ‫تبدیــل شــود و وی نتوانــد‏پیــام اصلــی خــود را‬ ‫انگونــه کــه می خواســت منتقــل کنــد‪.‬‏‬ ‫پرهیــز از دســتور دادن و ریاســت‬ ‫‏‪ 5‬‏)‬ ‫طلبــی‪ :‬انســان فطرتــا ًاز‏دســتور و امــر و نهــی‬ ‫بیزار اســت و در صورت شــنیدن کالم‏دســتوری‬ ‫ســعی می کنــد بــه نحــوی از انجــام ان ســرباز‬ ‫زنــد‪ .‬هــر‏فــرد از اطرافیانــش انتظــار احتــرام دارد‬ ‫و دســتور دادن‏کامــا ًمغایــر بــا ایــن خواســته‬ ‫اســت چراکــه نوعــی بی احترامــی و‏بــه دیــده‬ ‫تحقیــر بــه دیگــری نگریســتن اســت‪.‬همه مــا‬ ‫بارهــا شــاهد‏ایــن واقعیــت بوده ایــم کــه مطالبه‬ ‫کــردن‪ ،‬فرمــان دادن‪،‬‏فشــاراوردن و رفتارهایــی‬ ‫از ایــن قبیــل‪ ،‬دیگــران را وا م ـی‏دارد در مقابــل‬ ‫مــا صــف ارایــی کنند‪.‬بــرای جلوگیــری از چنیــن‬ ‫‏واکنش هایــی تنهــا کافــی اســت خواســته های‬ ‫خــود را محترمانــه و‏در قالــب تقاضــا مطــرح‬ ‫کنیــم زیــرا وقتــی چیــزی را تقاضــا می‏کنیــد‪،‬‬ ‫رفتارتــان بــر اســاس احتــرام شــکل می گیــرد‪.‬‏‬ ‫پرهیــز از منــت گذاشــتن‪ :‬نبایــد بــرای‬ ‫‏‪ 6‬‏)‬ ‫هــر اقــدام مفیــد و خوبــی‏کــه انجــام می دهیــم‬ ‫توقــع واکنــش فــوری داشــته باشــیم‪ .‬کاری را‏کــه‬ ‫بــرای دیگــران صــورت می دهیــد‪ ،‬کاری بــی منــت‬ ‫خواهــد بــود تــا‏روزگاری بــدان پاســخ دهنــد‪ ،‬ولــی‬ ‫شــما هرگــز متوقــع جــواب ان ‏نباشــید‪ ،‬بلکــه‬ ‫بایــد خــود را بــه درســت اندیشــیدن و انجــام‏کار‬ ‫خــوب عــادت دهیــد‪ ،‬نــه اینکــه همچــون کارگــری‬ ‫کــه وظیفـه اش‏را انجــام نــداده‪ ،‬منتظــر بایســتید‬ ‫و دســتمزدتان را‏بخواهیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد در‬ ‫دل دیگــران راهــی بــاز کنیــد‪،‬‏توقــع مقابلــه بــه‬ ‫مثــل نداشــته باشــید‪ ،‬طبعــا ًاگــر پاســخ و‏واکنــش‬ ‫مناســبی هــم دریافــت نکنیــد‪ ،‬از رفتــار انــان‬ ‫گله منــد‏نخواهیــد داشــت‪.‬‏‬ ‫سپاســگزاری از دیگــران‪ :‬یــک راهــکار‬ ‫‏‪ 7‬‏)‬ ‫بــرای نشــان دادن احتــرام‏و تواضــع‪ ،‬سپاســگزاری‬ ‫از دیگــران اســت‪ .‬گاهــی در روابــط بیــن‏فــردی‬ ‫می بینیــم برخــی مــردم بــه قــدری مغــرور و متوقع‬ ‫هســتند‏کــه انجــام هــر کاری را وظیفــه طــرف‬ ‫مقابــل می داننــد و نیــازی‏بــه تشــکر و قدردانــی‬ ‫نمی بیننــد و همیــن امــر موجــب می شــود‏دیگران‬ ‫بــا بی میلــی بــرای وی کاری انجــام دهنــد؛ ایــن در‬ ‫‏حالــی اســت کــه خداونــد انســان را بــه گونــه ای‬ ‫افریــده اســت کــه‏دوســت دارد در برابــر کار خوبی‬ ‫کــه انجــام می دهــد‪ ،‬ســتایش‏شــود‪ ،‬بــه ویــژه از‬ ‫ســوی کســانی کــه کار خــوب بــرای انــان و به‏ســود‬ ‫انــان بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫پرهیــز از تحقیــر کــردن‪ :‬در صورتــی‬ ‫‏‪ 8‬‏)‬ ‫کــه بــرای دیگــری احترامــی‏قائــل نباشــیم و‬ ‫بــه شــخصیت او توهیــن کنیــم‪ ،‬رشــته ارتبــاط‬ ‫‏بیــن خــود و او را گسســته ایم‪ .‬کلماتــی ماننــد‪:‬‬ ‫خیلــی بــی‏عرضـه ای‪ ،‬تــو یــک بازنــده ای‪ ،‬نــادان‬ ‫و ‪ ...‬در دیگــران ذهنیــت‏بــدی ایجــاد می کنــد‬ ‫تــا خــود را ابلــه یــا خطــاکار ببیننــد‪ .‬ایــن‏پیام هــا‬ ‫می توانــد تاثیــر مخربــی روی تصویــر ذهنــی‬ ‫اشــخاص بــر‏جــای گــذارد و یــا حالــت تدافعــی‬ ‫در مقابــل مــا ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫پذیــرش عــذر دیگــران‪ :‬وقتــی فــردی‬ ‫‏‪ 9‬‏)‬ ‫در اثــر عصبانیــت‪ ،‬کــج فهمــی‪،‬‏ســوتفاهم و‬ ‫یــا هــر مــورد دیگــری کنتــرل خــود را از دســت‬ ‫داد و‏کلماتــی را بــر زبــان رانــد کــه دور از ادب‬ ‫بــود‪ ،‬اگــر پــس از‏مدتــی از کــرده خــود پشــیمان‬ ‫شــد و بــرای عذرخواهــی امــد‪ ،‬بــرای‏حفــظ روابط‬ ‫بیــن فــردی‪ ،‬بــر مــا واجــب اســت کــه عــذرش را‬ ‫‏بپذیریــم؛ چراکــه او غــرورش را زیرپــا گذاشــته‬ ‫و بــرای ابــراز‏پشــیمانی از رفتــار خــود بــه نــزد مــا‬ ‫امــده و ایــن بــه دور از‏انصــاف اســت کــه عــذر‬ ‫چنیــن فــردی را نپذیریــم‏‪.‬‬ ‫پرهیــز از عیــب جویــی‪ :‬افــراد عیــب‬ ‫‏‪ 10‬‏)‬ ‫جــو‪ ،‬از همــه کــس‏انتقــاد می کننــد و همــواره‬ ‫نقــاط منفــی را بــر می شــمرند؛ گویــی‏خــود را‬ ‫بــرای پیــدا کــردن عیــب و نقــص دیگــران وقــف‬ ‫کرده انــد‪.‬‏چنیــن افرادی همواره منفــور دیگران‬ ‫هســتند و جایــی در قلــب‏دیگــران ندارنــد‪ .‬بــی‬ ‫تردیــد افــراد عیــب جــو‪ ،‬نــه تنهــا زندگــی‏خــود را‬ ‫تبــاه می ســازند‪ ،‬بلکــه اســباب نگرانــی دیگــران‬ ‫را نیــز ‏فراهــم می کننــد و موجــب پیدایــش‬ ‫بــی اعتمــادی‪ ،‬ناامنــی‪ ،‬فضــای‏شــک و تردیــد‪،‬‬ ‫تضعیــف روحیــه دیگــران و ‪ ...‬می شــوند‪.‬‬ ‫عیــب‏جویــی از دیگــران و همــواره تذکــر دادن‬ ‫بــه انــان و اســتفاده‏کــردن از واژگان منفــی در‬ ‫برخــورد بــا انــان موجــب ســردی و‏ناخوشــایندی‬ ‫ارتبــاط می گــردد‪ .‬چراکــه انســان ذاتــا ًکرامــت‬ ‫نفــس‏دارد و مایــل اســت شــان و جایــگاه و‬ ‫ابرویــش حفــظ شــود و بــرای‏کســی کــه چنیــن‬ ‫امــر مهمــی را نقــض کنــد برخورد جــدی و تندی‬ ‫‏خواهــد داشــت و مســلما ً نتیجــه ان‪ ،‬وارد‬ ‫شــدن اســیبی اجتنــاب‏ناپذیــر بــه روابــط بیــن‬ ‫فــردی خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫هدی بانکی‬ ‫چگونه باکالس باشیم؛‬ ‫‪ ۲۶‬نکته برای شیک برخورد‬ ‫کردن‬ ‫دیده ایــد برخی هــا چقــدر بــاکالس هســتند؟ مغرورهــا را‬ ‫نمی گوییــم؛ اتفاقــا باکالســی هیــچ ربطــی بــه مغــرور بــودن نــدارد‪.‬‬ ‫دربــار ه انهایــی حــرف می زنیــم کــه ادم هــای بســیار محترمی انــد‪ ،‬بــا‬ ‫دیگــران مودبانــه رفتــار می کننــد و احترامــی اصیــل و بی غــل و غــش‬ ‫نثــار همــه می کننــد‪ ،‬حتــی خودشــان! ایــن ادم هــا اعتمادبه نفــس‬ ‫باالیــی دارنــد‪ ،‬جــوری کــه دوســت دارند لباس می پوشــند و متناســب‬ ‫بــا ان هــم رفتــار می کننــد‪ .‬همیــن؟ نــه! همراه مــان بمانیــد در ایــن‬ ‫نوشــته قــرار اســت قــدم بــه قــدم یــاد بگیریــم کــه چگونــه بــاکالس‬ ‫باشــیم‪.‬ادامه شــماره ‪419‬‬ ‫‪ .۶‬برای پذیرش تغییرات مثبت و رشد ِ فردی اماده باشید‬ ‫خودتــان را ســرزنش نکنیــد‪ ،‬بلکــه پذیــرای تغییرات ســازنده باشــید‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز مــا‪ ،‬تغییــر اجتناب ناپذیــر اســت؛ بــا تغییــرات‬ ‫نجنگیــد‪ .‬شــما هــم بخشــی مثبــت و انعطاف پذیــر از ایــن دنیــا‬ ‫باشــید و بــه دیگــران هــم همیــن راه را نشــان بدهیــد‪ .‬بــه جــای اینکه‬ ‫ماننــد کبــک ســرتان را در بــرف فروکنیــد‪ ،‬بــا زندگــی روب ـه رو شــوید‪،‬‬ ‫دیگــران هــم ناگزیــر خواهنــد فهمیــد شــما کســی هســتید کــه عقاید‬ ‫و پندارهای تــان ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫در کالس هایــی ثبــت نــام کنیــد کــه مهارت هــای توســعه ی فــردی و‬ ‫مهارت هــای جدیــدی بــه شــما بیاموزنــد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد‪ ،‬یادگیــری هرگــز پایانــی نــدارد‪ .‬ایــن کــه فکــر کنیــد‬ ‫همــه چیــز را می دانیــد اصــا بــاکالس نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مطلع و اگاه باشید‬ ‫کار عاقالنه این است که از نظر سیاسی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی اگاه‬ ‫باشــید‪ .‬حتــی ابتدایی تریــن دانــش هــم می توانــد فــرد را از شــرمنده‬ ‫شــدن و بــه دردســر افتــادن و دســت و پاچلفتــی جلــوه کــردن نجــات‬ ‫بدهــد‪ .‬اگــر از قبــل می دانیــد قــرار اســت بــا کســی کــه زمینـه ی علمی‬ ‫یــا تحصیلــی متفاوتــی بــا شــما دارد مالقــات کنید‪ ،‬خوب اســت کمی‬ ‫در مــورد دانــش او تحقیــق کنیــد و اطالعــات بیشــتری کســب کنید تا‬ ‫دچار اشــتباه و خجالت نشــوید‪.‬‬ ‫اهــل مطالعــه باشــید‪ .‬ایــن مســئله بخشــی مهــم از بــاکالس‬ ‫بــودن و حفــظ کالس و پرســتیژ در گفتگوهاســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تشــخیص دهیــد چــه زمانــی بــرای درخواســت کمــک‬ ‫مناســب اســت‪ ،‬امــا رفتارتــان ناشــی از ناتوانــی و ناامیــدی‬ ‫نباشــد‬ ‫بــرای یــک ادم بــاکالس‪ ،‬بیــان عجــز و ناتوانــی ماننــد ِ مــرگ‬ ‫اســت‪ .‬یــک نفــس عمیــق بکشــید‪ ،‬قــوی باشــید و بــا ظرافــت و‬ ‫متانــت بــا موقعیــت پیش امــده کنــار بیاییــد‪ .‬نتیجه هــر چه که‬ ‫باشــد‪ ،‬شــما پیــروز خواهیــد بــود‪ .‬اگــر کنتــرل امــور از دسـت تان‬ ‫خــارج شــد و شــما کامــا احســاس اشــفتگی و ناتوانــی کردیــد‪،‬‬ ‫از یــک دوســت صمیمــی یــا یکــی از اعضــای خانــواده کمــک‬ ‫بخواهید‪.‬‬ ‫اینکــه قبــول کنیــد مشــکلی دارید و ســعی در برطــرف کردنش‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬بــاکالس اســت‪ .‬عــدم پذیــرش مشــکل‪ ،‬یعنــی‬ ‫بی کالســی‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مسئولیت پذیر باشید‬ ‫افراد باکالس خودشــان کارهای مربوط به خودشــان را انجام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬مثــا در یــک رســتوران طبیعــی اســت کــه تمیــز‬ ‫کــردن میــز و چیــدن ان را کســانی انجــام دهنــد کــه کارشــان همیــن‬ ‫اســت‪ ،‬امــا در مــواردی غیــر از ایــن‪ ،‬اشــخاص بــاکالس‪ ،‬خودشــان‬ ‫را مســئول زبال ـه ای کــه تولیــد کرده انــد می داننــد یــا وسایل شــان را‬ ‫خودشــان حمــل می کننــد و انتظــار ندارنــد دیگــران برای شــان ایــن‬ ‫کار را انجــام بدهنــد‪ .‬زمانــی کــه کســی لطفــی در حق شــان می کنــد‪،‬‬ ‫فــورا متوجــه ایــن لطــف می شــوند و قدردانــی و سپاس شــان را ابــراز‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا افــراد بــی کالس و مغــرور فکــر می کننــد کار ِ انجــام‬ ‫شــده وظیفــه بــوده و کمــک و لطــف دیگــران را نادیــده می گیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر در خان ـه ای مهمــان هســتید‪ ،‬در تمیزکاری هــا و جمــع و جــور‬ ‫کردن هــا بــه میزبــان کمــک کنیــد‪ .‬اگــر اتومبیــل دوســتی را امانــت‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬قبــل از برگردانــدن ‪ ،‬باکــش را از بنزیــن پـُـر کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر اشــتباهی مرتکــب شــدید‪ ،‬مســئولیتش را بپذیریــد‪ ،‬نــه اینکــه‬ ‫تقصیــر را گــردن کــس دیگــری بیندازیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬بامالحظه و دلسوز باشید‬ ‫افــراد ِ واقعــا بــاکالس‪ ،‬ذاتــا حتــی از فکــر اینکــه اســباب مزاحمــت‬ ‫دیگــران شــوند‪ ،‬انهــا را برنجاننــد‪ ،‬راه دیگــران را ســد کننــد یــا بــه هــر‬ ‫طریقــی زحمتــی بــرای دیگــران ایجــاد کننــد‪ ،‬اجتنــاب می کننــد‪ .‬یــک‬ ‫فــرد بــاکالس وقتــی در میــان غریبه هاســت‪ ،‬ســرش بــه کار خــودش‬ ‫گــرم اســت و کاری نمی کنــد کــه دیگــران معــذب باشــند‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫واقعــا بــاکالس هســتند‪ ،‬نســبت بــه همــه مهربــان و رئــوف هســتند؛‬ ‫چــه مدیرعامــل شرکت شــان باشــد و چــه پســتچی یــا ســرایدار‪.‬‬ ‫اشــخاص بــاکالس‪ ،‬اســم دیگــران را می داننــد و وقتــی مرتبــا‬ ‫دیدارشــان می کننــد انهــا را بــه اسم شــان خطــاب می کننــد‪ ،‬چــه‬ ‫دربــان باشــد و چــه همســر رئیــس‪ .‬ایــن افــراد بــا همــه یکســان رفتــار‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــا احتــرام و نزاکــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اداب معاشرت را رعایت کنید‬ ‫تــا جایــی کــه می توانیــد از عبــارات مودبانــه اســتفاده کنیــد‪ ،‬مثــا‬ ‫بگوییــد‪« :‬بلــه خانــم»‪« ،‬خیــر اقــا» و «متشــکرم»‪ .‬بــا بزرگ ترهــا‬ ‫مودبانــه رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر عطســه تان گرفــت‪ ،‬دســتمال جلــوی‬ ‫دهان تــان بگیریــد‪ .‬در میــان جمــع‪ ،‬خورده هــای غــذا را از الی‬ ‫دندان هایتــان درنیاوریــد‪ .‬انگشــت تان را در دهــان یــا بینی تــان‬ ‫نکنیــد‪ .‬در میــان جمــع خودتــان را نخارانیــد‪ ،‬موهایتــان را بــرس‬ ‫نزنیــد‪ ،‬ارایــش نکنیــد یــا بــا لباس تــان ور نرویــد‪ .‬همـه ی ایــن کارهــا‬ ‫را می توانیــد در خلوت تــان انجــام دهیــد‪ ،‬پــس صبــر کنیــد تــا جــای‬ ‫مناســبی پیدا کنید‪ .‬با خنده های ناگهانی و پر ســروصدا‪ ،‬ســکوت را‬ ‫نشــکنید‪ .‬خالصــه اینکــه اداب معاشــرت را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫در صورت لزوم کتاب های اداب اجتماعی مطالعه کنید‪.‬‬ ‫بخش چهارم‪ :‬باکالس غذا بخورید‬ ‫اداب غذاخــوردن هــم در موقعیت هــای کاری و رســمی و هــم در‬ ‫موقعیت هــای اجتماعــی و خانوادگــی اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت در هــر منطقــه یــا شــهری کــه زندگــی می کنیــد‪ ،‬فرهنــگ و‬ ‫قواعــد خــاص خودتــان را داشــته باشــید‪ ،‬امــا اصــول ثابتــی وجــود‬ ‫دارنــد کــه بایــد حتمــا بــه انهــا توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬قبل از شروع غذا‬ ‫اگــر بــه یــک مهمانــی شــام دعــوت شــده اید‪ ،‬بهتــر اســت هــر چــه‬ ‫زودتــر اطــاع دهیــد کــه می توانیــد در ان مهمانــی شــرکت کنیــد یــا‬ ‫نــه‪ .‬چــرا کــه اگــه میزبــان مطمئــن نباشــد شــما در مهمانــی شــرکت‬ ‫می کنیــد یــا نــه‪ ،‬برنامــه ریــزی بــرای او ســخت تر می شــود‪ .‬اگــر‬ ‫میزبــان درمــورد داشــتن همــراه صحبتــی نکــرده اســت ‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫کســی را همراهتــان نبریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هدیه‬ ‫اگــر بــرای اولیــن بــار اســت کــه بــه منــزل میزبــان می رویــد‪ ،‬بــد‬ ‫نیســت چیــزی بــه عنــوان کادو همراهتــان ببریــد‪ .‬اگــر دســر یــا هــر‬ ‫خوراکــی دیگــری بــه همراهتــان می بریــد‪ ،‬توقــع نداشــته باشــید‬ ‫میزبــان ســر میــز شــام یــا در ان مهمانــی از خوراکــی شــما اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬چــون ممکــن اســت بــا بقیــه غذاهایــی که میزبــان تــدارک دیده‬ ‫همخوانــی نداشــته باشــد و بــه هــر حــال میزبــان بــرای خوراکی هایــی‬ ‫کــه قــرار اســت ســرو کنــد برنامه ریــزی کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شروع به غذا خوردن‬ ‫اگــر بیــرون از خانــه و در یــک رســتوران غــذا می خورید‪ ،‬قبل از اینکه‬ ‫هــر کــدام از اعضــای گــروه غذای شــان را دریافــت کننــد‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫غــذا خــوردن نکنیــد‪ .‬اگــر مهمانــی در منــزل برگــزار می شــود‪ ،‬منتظــر‬ ‫بمانیــد تــا میزبــان ســر میــز حاضــر شــود و قاشــقش را بــردارد و بعــد‬ ‫شــروع بــه خــوردن غــذا کنیــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫سرپرســت اداره کل ورزش و امــور جوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۹۲‬پــروژه ورزشــی در اســتان‬ ‫نیمــه کاره اســت کــه تکمیــل انهــا بیــش از ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مصیــب اکبــرزاده بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژ هــا ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داردٰ‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــاخص تریــن ایــن پــروژ هــای ورزشــی‪ ،‬ســالن ‪ ۶‬هــزار نفــری بجنــورد ٰ اســت‪ ،‬کــه از ســال ‪ ۸۶‬ســاخت ان‬ ‫شــروع شــده و هــم اینــک ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬ســالن ســه هــزار نفــری اســفراین بــا‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی و ســالن ‪ ۲‬هــزار نفــری شهرســتان شــیروان نیــز بــا ‪۴۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫ـتان اســت کــه ســاخت انهــا از ســال ‪ ۸۹‬شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر پــروژ هــای ورزشــی مطــرح اسـ ٰ‬ ‫‪ ۹۲‬پروژه ورزشی‬ ‫نیمه کاره است‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان ‪1400‬‬ ‫انچه که باید در باره جی‬ ‫نف ‪ G_NAF‬دانست؟‬ ‫محمد غالمی لمراسکی‬ ‫کارشناس مسئول پست و کارشناس ارشد ارتباطات‬ ‫‪ GNAF‬مخفــف« ‪Geo Coded National‬‬ ‫‪ »Address File‬بــه معنــی «پایــگاه نشــانی‬ ‫اســتاندارد مــکان محــور» می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن پایــگاه داده اطالعاتــی ادرس تمــام‬ ‫ســاختمان هــا و واحدهــای مکانــی موجــود در‬ ‫شــهرها و روســتاهای کشــور را «اســتاندارد ســازی» و «ژئوکــد» مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــروژه ملــی جــی نــف پــس از ان کــه در گــروه پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬بــه اهمیتــی دو چنــدان دســت یافت‪ .‬این پــروژه از ان جهت که‬ ‫نشــانی هــای مــکان محــور را اســتاندارد کــرده و بــا یونیــک ســاختن ادرس هــا‪،‬‬ ‫قابلیــت ایجــاد ســرویس هــای مختلــف در قالــب نشــانی را فراهــم می ســازد‬ ‫دارای ویژگــی منحصــر بــه فــردی اســت‪ .‬در حــال حاضــر ایــن پــروژه در اولویت‬ ‫نخســت شــرکت ملــی پســت و ســایر ارگان هــای مرتبــط قــرار دارد تــا هــر‬ ‫چــه ســریع تــر بــا راه انــدازی ســرویس هــای مبتنــی بــر نشــانی‪ ،‬دسترســی‬ ‫تخصصــی بــه اطالعــات مــکان محــور را بــرای دســتگاه هــا و ســازمان های‬ ‫مــورد نظــر فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫«اســتاندارد ســازی» یعنــی اینکــه یــک ادرس تنهــا از یــک مســیر شــناخته‬ ‫مــی شــود و امــکان مشــابه ســازی و ســوء اســتفاده از بیــن مــی رود و‬ ‫همچنیــن صحــت ســنجی و راســتی ازمایــی مــی گــردد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫اطالعــات محــل مثــل مختصــات کوچــه‪ ،‬بــن بســت‪ ،‬مقــدار جمعیــت‬ ‫کوچــه‪ ،‬شــعب بــرق و گاز و ‪ ..‬و ســایر اطالعــات را می تــوان از ایــن کــد‬ ‫ادرس بــه دســت اورد و در مواقــع اضطــراری اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫«ژئوکــد» هــم بــه ایــن معنــی اســت کــه یعنــی ادرس هــای اســتاندارد‬ ‫شــده بــه همــراه مختصــات مرتبــط بــه عنــوان یــک داده روی نقشــه قــرار‬ ‫مــی گیــرد تــا امــکان گــزارش گیــری از اطالعــات مختلــف روی نقشــه‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال بــر اســاس ایــن داده هــا می تــوان فهمیــد مشــتریان یــک‬ ‫بانــک یــا یــک مرکــز خریــد بیشــتر در چــه موقعیتــی هســتند و بیشــترین‬ ‫خدمــات درخواســتی انهــا چیســت تــا بــر اســاس ان بهتریــن خدمــات را بــا‬ ‫صــرف انــرژی کمتــر ارایــه داد‪ .‬یــا در یــک محلــه حادث ـه ای رخ می دهــد و‬ ‫بــا اســتفاده از پایــگاه داده جــی نــف می تــوان فهمیــد کــه چنــد ســاختمان‪،‬‬ ‫شناسایی و دستگیری‬ ‫باند اسکیمری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری یــک تیــم شــش نفــره‬ ‫کالهبــرداری اســکیمری خبــر داد کــه در پوشــش فروشــنده‪ ،‬در‬ ‫ســطح کل کشــور بــا دســتگاه اســکیمر اقــدام بــه کپــی کارت بانکــی‬ ‫شــهروندان و برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی انهــا می کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ فیــض الــه احمــدی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پــس از ارجــاع چنــد فقــره شــکایت بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی انهــا‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای رســیدگی بــه موضــوع کالهبــرداری تیــم‬ ‫فنــی از کارشناســان ایــن پلیــس تحقیقــات خــود را درایــن زمینــه‬ ‫اغــاز کردنــد بطوریکــه بــا بررسـی های انجــام شــده مشــخص گردیــد‬ ‫مبالــغ برداشــت شــده از حســاب شــکات بصــورت برداشــت از طریــق‬ ‫مریم مرادی‬ ‫ویژگی های‬ ‫شخصیتی و گرایش به‬ ‫مصرف مواد مخدر‏‬ ‫مشــکل اعتیــاد بــه مــواد مخــدر مشــکل جهانــی بــوده و یکــی از‬ ‫معضــات بهداشــتی – درمانــی جوامــع مختلــف محســوب مــی‬ ‫‏شــود و کمتــر کشــوری را در دنیــا مــی تــوان یافــت کــه از ایــن‬ ‫اســیب در امــان باش ـد‪‎. ‎‬‬ ‫زیــان هــای ناشــی از اعتیــاد در زمینــه هــای اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی بســیار ســنگین اســت بــه طــوری کــه تقریبــا ً تمــام‬ ‫کشــورهای‏جهــان ســعی دارنــد برنامــه هایــی را بــرای پیشــگیری‬ ‫از اعتیــاد و درمــان معتــادان بــه اجــرا بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫ویژگی های شخصیتی و گرایش به مصرف مواد مخدر‬ ‫بیــن شــخصیت و اعتیــاد رابطــه متقابــل وجــود دارد یعنــی فــرد بــه‬ ‫علــت وضــع خــاص شــخصیتی و نیازهــا و شکســت هــا‪،‬‏ناتوانــی‬ ‫در برخــورد بــا مســائل و ناکامــی در زندگــی‪ ،‬عــدم ثبــات عاطفــی و‬ ‫نامالیمــات دیگــر بــه اعتیــاد رو مــی اورد و اعتیــاد نیــز‏بــه نوبــه خــود‬ ‫موجــب از بیــن رفتــن انســجام روانــی و هیجانــی شــخص مــی شــود‪.‬‏‬ ‫بدیــن ترتیــب بیــن اعتیــاد و شــخصیت دور باطلــی ایجــاد‬ ‫مــی گــردد کــه مبــارزه بــا ان مســتلزم تغییــر شــرایط بیرونــی و‬ ‫چنــد واحــد مســکونی‪ ،‬چــه مقــدار جمعیــت و ‪ ...‬در انجــا وجــود دارد و بــر‬ ‫اســاس ان خدمــات امــدادی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاربردهای ‪ GNAF‬می توان به موارد زیر اشاره نمود‪:‬‬ ‫بهبــود فضــای کســب و کارهــای نویــن مبتنــی بــر اطالعــات مکانــی ‪-‬‬ ‫بســیاری از کســب و کارهــا بــرای ارتبــاط بــا تامیــن کننــدگان‪ ،‬مشــتریان‬ ‫و ســایر کســب و کارهــا بــر روی پایــگاه داده هــای ادرس تکیــه مــی‬ ‫کننــد‪ .‬کاربردهــای ‪ GNAF‬در کســب و کار شــامل تاییــد ادرس‪ ،‬کاهــش‬ ‫دوبــاره کاری و شناســایی مســیرهای مناس ـب تر بــرای تحویــل خدمــات و‬ ‫کاالهاســت‪.‬‬ ‫جلوگیری از جرم و جنایت ‪ GNAF -‬به ســازمانها این امکان را می دهد‬ ‫تــا بــه کمــک بررســی صحــت ادرســهای ارائــه شــده توســط مراجعیــن‪ ،‬از‬ ‫تقلــب هویــت و یــا اعــام و درج ادرســهای جعلــی جلوگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫پاســخهای اورژانســی ‪ -‬پاســخ ســریع بــه حادثــه‪ ،‬بســتگی بــه دانســتن‬ ‫دقیــق ادرس و مختصــات و مشــخصات محــدوده ان دارد‪ .‬ســازمانهای‬ ‫امــداد رســان در حــوزه مدیریــت بحــران دســتیابی بــه اهــداف و کاربردهای‬ ‫فــوق از طریــق ســرویس های نشــانی مــکان محــور امــکان پذیــر مــی گــردد‬ ‫کــه شــامل ســه بخــش کلــی مــی شــود‪:‬‬ ‫ سرویس های قابل ارائه به دستگاه های بخش خصوصی (‪)G2B‬‬‫ سرویس های قابل ارائه به عموم مردم (‪)G2C‬ناوبری‬‫ ‪ GNAF‬در تعــداد فزاینــده ای از وب ســایتها‪ ،‬تلفنهــای همــراه و‬‫محصــوالت ناوبــری شــخصی بــه منظــور تعییــن دقیــق ادرس هــای مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن هوشــمندی مکانــی‪ ،‬امــکان اتصــال بیــن خدمــات دیگــر ماننــد‬ ‫برنامــه ریــزی ســفر و تامیــن اطالعــات نقــاط توریســتی و مــورد توجــه را‬ ‫فراهــم مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ارتقــاء سیاســتگذاری ‪ GNAF -‬بــه ســازمانهای دولتــی وهمچنیــن نهادهــای‬ ‫برنامه ریــز و تصمیــم گیرنــده ایــن امــکان را می دهــد تــا تجزیــه و تحلیــل‬ ‫دقیقتــری از وضعیــت اجتماعــی‪ ,‬اقتصــادی و جمعیتــی بــه انجــام رســانند‪.‬در‬ ‫واقــع بــه افزایــش کارایــی و اثربخشــی کمــک خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫اکنــون حــدود ‪ 60‬میلیــون ادرس کــد شــده در سراســر کشــور وجــود دارد‬ ‫کــه روی پایــگاه داده جــی نــف قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه الیه هــای مختلــف اطالعاتــی نقشــه کشــور‪ ،‬شــش ســازمان‬ ‫همــکار در ایــن پــروژه نقــش افرینــی مــی کننــد‪ .‬وزارت کشــور در تهیــه‬ ‫مرزهــای شــهری و اســتانی‪ ،‬ســازمان جغرافیایــی ارتــش در تهیــه نقشــه‬ ‫نقــاط مــرزی کشــور‪ ،‬بنیــاد مســکن در بخــش روســتایی‪ ،‬ســازمان نقشــه‬ ‫بــرداری در تهیــه نقشــه نقــاط مرکــزی‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی در تهیــه‬ ‫نقشــه مربــوط بــه جــاده هــای بیــن شــهری و شــهرداری هــم در تهیــه‬ ‫الیــه معابــر‪ ،‬محــات‪ ،‬نــام گــذاری معابــر و پــاک گــذاری ســاختمان ها‬ ‫همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫مــردم مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪ https://gnaf.post.ir‬ادرس‬ ‫خودشــان را در ان جســتجو و اطالعــات کــد پســتی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫دســتگاه خودپــرداز و همچنیــن خریــد از‬ ‫طریــق دســتگاه کارتخــوان یکــی از مغــازه‬ ‫داران واقــع در شــهر یاســوج برداشــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬طی تحقیقات‬ ‫تکمیلــی و اقدامــات پلیســی صــورت گرفته‬ ‫مشــخص گردیــد افــراد کالهبــردار بــا کمــک‬ ‫رابــط خــود واقــع در یکــی ازشهرســتان های‬ ‫اســتان همجــوار اقــدام بــه کپــی کارت هــای‬ ‫بانکــی شــهروندان در سراســر کشــور‬ ‫می نمودنــد و از ایــن طریــق قصــد رســیدن‬ ‫بــه اعمــال مجرمانــه خــود را داشــتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی ها و تــاش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا هویــت متهمــان‬ ‫مشــخص و بــا اقدامــات صــورت گرفتــه محــل اختفــای انهــا مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت کــه در یــک عملیــات غافلگیرانــه مجرمیــن‬ ‫ســایبری دســتگیر و ادلــه دیجیتــال انهــا جمــع اور گردیــد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬در بازرســی از مخفیگاه متهمان‪ 9 ،‬دســتگاه‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند‪ ،‬یــک دســتگاه اســکیمر‪ 410 ،‬کارت‬ ‫بانکــی کپــی شــده‪ ،‬ارز دیجیتــال و وجــه نقــد کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمــدی بــه کلیــه دارنــدگان کارت هــای بانکــی اکیــدا ً‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬هنــگام خریــد از دســتگاه های کارت خــوان رمــز کارت‬ ‫درونــی‪،‬‏یعنــی‪ ،‬ایجــاد اراده و روحیــه ای قــوی و اســیب ناپذیــر‬ ‫اســت و باالخــره بــه دلیــل فســاد بافــت هــای مغــزی کــه بــه‬ ‫دنبــال مصــرف‏مــواد مخــدر بــه وجــود مــی ایــد شــخص کنتــرل‬ ‫حــرکات خــود را از دســت داده امادگــی اســیب رســانی بــه خــود‬ ‫و دیگــران را پیــدا ‏مــی کنــد‪ .‬از ایــن رو بــه مــوازات افزایــش‬ ‫معتــادان ســرقت هــا و انحرافــات اجتماعــی و اخالقــی نیــز روز‬ ‫بــه روز بیشــتر مــی شــود‪.‬‏‬ ‫تقریبــا ًدر تمامــی نوشــته هــای مربــوط به اعتیــاد از ویژگی های‬ ‫شــخصیتی بــه عنــوان عاملــی بــرای کشــانده شــدن بــه ســمت‬ ‫‏اعتیــاد ســخن بــه میــان امــده اســت بــه عبــارت دیگــر تعــداد‬ ‫بســیاری از معتــادان افــرادی هســتند کــه دارای نارســایی ها و‬ ‫نــا‏پختگــی هــای شــخصیتی بــوده از طریــق برخــورد و ایجــاد‬ ‫رابطــه وابســتگی بــا افــراد معتــاد دیگــر بــه ایــن راه ســوق دادده‬ ‫مــی‏شــوند‪.‬‏‬ ‫ویژگــی هــای شــخصیتی از عوامــل مهــم ســبب شــناختی در‬ ‫گرایــش بــه رفتارهــای پــر خطــر از جملــه مصــرف ســیگار‪ ،‬الــکل‪،‬‬ ‫‏مــواد مخــدر و فعالیــت هــای جنســی نــا ایمــن بشــمار مــی رونــد‏‪.‬‬ ‫از دیــد گاه روانشــناختی افــراد ســوء مصــرف کننــده مــواد یــک‬ ‫ویژگــی شــخصیتی اســیب پذیــر دارنــد‪ .‬خصوصیــات شــخصیتی‬ ‫‏معتــادان بــه مــواد مخــدر صرفــا ناشــی از مــواد مخــدر نیســت‬ ‫بلکــه معتــادان قبــل از اعتیــاد دارای نارســایی هــای روانــی و‬ ‫‏شــخصیتی عدیــده ای بــوده انــد کــه بعــد از اعتیــاد بــه صــورت‬ ‫مخــرب تــری ظاهــر و تشــدید شــده اســت‪.‬‏‬ ‫لــذا مشــکل معتــادان تنها مواد مخدر نیســت بلکــه در اصل رابطه‬ ‫متقابــل شــخصیت او و اعتیــاد مطــرح اســت و ســاختار‏شــخصیتی‬ ‫برخــی از افــراد بــرای پذیــرش اعتیــاد مســاعدتر از دیگــران اســت‪.‬‏‬ ‫پژوهــش نشــان داده انــد کــه ویژگــی هــای شــخصیتی در‬ ‫شــروع و گســترش و تــداوم وابســتگی بــه مــواد مخــدر نقــش‬ ‫دارنــد‪.‬‏بنابرایــن بــه طــور کلــی در میــان عوامــل موثــر در روی‬ ‫کالهبرداری با استفاده‬ ‫از لینک جعلی ثبت ثنا‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری ســارق‬ ‫اینترنتــی کــه بــا اســتفاده از ارســال پیامــک ثبــت‬ ‫ثنــا و لینــک جعلــی ورود بــه ســامانه قوه قضایی‬ ‫موفــق بــه کالهبــرداری از شــهروندان شــده بــود‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ ارش ابراهیمی‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــا وصــول پرونده هــای‬ ‫تعــدادی از شــهروندان و دریافــت پرونــده هــای‬ ‫نیابتــی از ســایر اســتان هــا مبنــی بــر اینکــه از‬ ‫حســاب بانکــی شــهروندان بصــورت غیــر مجــاز از‬ ‫طریــق اینترنــت برداشـت های غیر مجــازی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬با بررســی تحقیقات میدانی‬ ‫و اظهــارات شــکات توســط کارشناســان فنــی‬ ‫پلیــس فتــا مشــخص شــد برداشــت هــای غیــر‬ ‫مجــاز از طریــق اینترنــت و بــا ورد بــه لینــک جعلــی‬ ‫ســامانه قــوه قضایــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات پلیســی صــورت‬ ‫گرفتــه متهــم شناســایی کــه پــس از هماهنگــی‬ ‫بــا مرجــع قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیمــی بیــان داشــت‪ :‬زمانــی کــه‬ ‫متهــم در برابــر ادلــه و مســتندات مکشــوفه قــرار‬ ‫گرفــت ضمــن اقــرار بــه بزه انتســابی و بیان اینکه‬ ‫بــا اســتفاده از یــک پیامــک تهدیــد امیــز از طــرف‬ ‫قــوه قضاییــه بــرای قربانیــان انهــا را مجــاب بــه‬ ‫وارد شــدن بــه لینــک جعلــی مــی نمــوده اســت‬ ‫کــه بــا پرداخــت ‪ 2000‬هــزار تومــان موفــق بــه‬ ‫دریافــت ابالغیــه قضایــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زمانــی قربانیــان بــرای دریافــت‬ ‫ابالغیــه وارد لینــک ارســالی مــی شــدند کــد‬ ‫صفحــه جــوری طراحــی شــده بــود تــا مبلــغ‬ ‫مــورد نظــر کالهبــردار از حســاب قربانیــان‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫خــود را در نهایــت محرمانگــی وارد کننــد و از ارائــه رمــز ان بــه دیگــران‬ ‫جــدا خــودد داری کننــد و همیشــه کارت جداگانـه ای بــرای مایحتــاج‬ ‫روزانــه خــود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در پایــان از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا را‬ ‫جــدی گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در‬ ‫فضــای مجــازی یــا پیــام رســان های موبایلــی مراتــب را از طریــق‬ ‫نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫اوری بــه اعتیــاد ویژگــی هــای شــخصیتی و عوامــل عاطفــی بــه‬ ‫عنــوان‏یکــی از عوامــل مهــم شــمرده مــی شــود‪.‬‏‬ ‫ویژگــی هــای شــخصیتی فــرد معتــاد موجــب مــی گــردد کــه‬ ‫وی نامــزد خوبــی بــرای اعتیــاد باشــد‪ .‬چنیــن افــرادی معمــوال ً‬ ‫پرتوقــع‪،‬‏بهانــه جــو‪ ،‬کژخلــق‪ ،‬از نظــر عاطفــی بــی ثبــات‪ ،‬نابالــغ‪،‬‬ ‫وابســته‪ ،‬انفالــی و خــود شــیفته انــد‪ .‬همچنیــن دارای طبعــی‬ ‫بــی قــرار‪،‬‏عصیانگــر و دارای احســاس خصومــت و فاقــد رشــد‬ ‫اجتماعــی مــی باشــند؛ احســاس اضطــراب و گرایــش هــای‬ ‫افســردگی‪،‬‏حساســیت هــای عاطفــی‪ ،‬بیــزاری‪ ،‬احســاس بــی‬ ‫کفایتــی‪ ،‬و تنهایــی در معتــادان دیــده مــی شــود کــه تمایل هــای‬ ‫روان‏نژنــدی و ضــد اجتماعــی را در انــان مشــخص مــی ســازد‪.‬‏‬ ‫بــه طــور کلــی معتــادان افــراد خــود کــم بیــن‪ ،‬خواســتار رفــع‬ ‫فــوری نیازهــا‪ ،‬گوشــه گیــر‪ ،‬مــردم گریــز‪ ،‬عاصــی بــر علیــه‬ ‫خانــواده‪ ،‬‏ناتــوان از هماهنــگ ســاختن خــود بــا ارزش هــا و‬ ‫اداب و رســوم رایــج و فاقــد طــرح و نقشــه بــرای اینــده بــوده و‬ ‫بــرای روابــط‏اجتماعــی بســیار ســطحی هســتند و بــه نــدرت مــی‬ ‫تواننــد پیونــد هــای عاطفــی جــز بــا کســانی کــه برایشــان مــواد‬ ‫تهیــه مــی‏کننــد داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫افــراد معتــاد همچنیــن فاقــد اراده بــوده و اغلــب از‬ ‫مکانیس ـم های دفاعــی فرافکنــی در توجیــه اعمــال خــود ســود‬ ‫مــی جوینــد‏چنانکــه غالبــا ً شــنیده مــی شــود کــه ایــن افــراد‬ ‫معاشــرت بــا دوســتان نابــاب‪ ،‬فشــارهای اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫و خانوادگــی را‏مطــرح کــرده و هرگــز بــه ســهم خــود در ایــن‬ ‫جریــان اشــاره ای نمــی کننــد‪ .‬‏‬ ‫منبــع‪ :‬بــر گرفتــه از ماهنامــه فرهنگــی – اجتماعــی مولــف‪:‬‬ ‫محمــد کشــاورز‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪‎:‬‏‪‎-‬‏ کارشــناس مشــاوره دایــره اجتماعــی کالنتــری‬ ‫‪ 11‬امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪420‬‬ ‫‪ 11‬چالش بزرگ که تیم های‬ ‫مجازی اکنون با ان روبرو‬ ‫هستندچیست؟‬ ‫تیم هــای مجــازی تیم هایــی هســتند کــه بــا اســتفاده از‬ ‫ابزارهــا و منابــع ارتباطــی انالیــن بــرای دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫خــود از راه دور در یــک پــروژه مشــارکت دارنــد‪ .‬اگرچــه کار‬ ‫کردن در محیط های رو در رو بســیار ســاده تر اســت‪ ،‬در خانه‬ ‫بــا تنظیمــات اداری خــوب‪ ،‬دورکاری تیمــی بــه صــورت مجــازی‬ ‫می توانــد چالش برانگیــز باشــد‪.‬ادامه شــماره ‪419‬‬ ‫‪ -7‬مدیریت ضعیف‬ ‫هنگامــی کــه تیــم هــای مجــازی تشــکیل مــی شــوند‪،‬‬ ‫مدیــران اغلــب تصــور مــی کننــد کــه محصــول کاری تنهــا‬ ‫چیــزی اســت کــه اهمیــت دارد‪ .‬ایــن تفکر می تواند مشــکل‬ ‫ســاز باشــد زیــرا عــدم مدیریــت صحیــح ممکــن اســت‬ ‫کارمنــدان را از تــاش کافــی بــرای تکمیــل وظایــف خــود‬ ‫بــازدارد‪ .‬اگــر مدیــران پــروژه نداننــد چگونــه اهــداف را تعییــن‬ ‫کننــد یــا موعــد تحویــل کار را تعییــن کننــد باعــث مــی شــود‬ ‫تیــم از بــازار جهانــی عقــب بمانــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬اشتباه در ترکیب تیم کاری‬ ‫پــس از شــیوع همه گیــری کوویــد‪ 19-‬بدلیــل عجلــه بــرای‬ ‫تشــکیل تیم هــای مجــازی‪ ،‬شــرکت هــا در انتخــاب اعضــای‬ ‫تیــم کاری مجــازی دچــار اشــتباه شــدند‪ .‬در برخی مــوارد‪ ،‬بدون‬ ‫حق انتخاب در زمینه کاری برخی کارمندان را در ســمت های‬ ‫مهمی بکارگیری می کنند‪ .‬همچنین بدلیل اشتباه در تعیین‬ ‫شــرح وظایــف‪ ،‬مــوازی کاری و کار زائــد ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬بــرای انتخــاب اعضــای تیــم مجــازی کــه بــه خوبــی بــا‬ ‫یکدیگــر ترکیــب مــی شــوند‪ ،‬شــرکت هــا بایــد مصاحبــه داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬رزومــه اعضــاء بررســی شــود و اینکــه چگونــه تجربیــات‬ ‫انهــا مــی توانــد بــه دســتیابی اهــداف شــرکت کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬کانال های ارتباطی ضعیف‬ ‫بســیاری از تیم هــای مجــازی بــا مشــکالتی مواجــه هســتند‬ ‫بدلیــل اینکــه کارمنــدان از موثرتریــن کانال هــای ارتباطــی‬ ‫در دســترس خــود اســتفاده نمی کننــد یــا اینکــه نــکات فنــی‬ ‫دورکاری را نمی داننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬شــخصی ممکــن‬ ‫اســت ایمیــل را ترجیــح دهــد‪ ،‬زیــرا مــی توانــد بــرای نوشــتن‬ ‫پاســخ هــای متفکرانــه وقــت بگــذارد‪ ،‬امــا ســایر اعضــای تیم‬ ‫ممکــن اســت تمــاس هــای تلفنــی را ترجیــح دهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع بــه راحتــی قابــل حــل بــود اگــر مدیــران اطمینــان‬ ‫حاصــل مــی کردنــد کــه همــه مــی دانســتند چــرا وظایــف‬ ‫خاصــی بــه انهــا داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -10‬موضوع عدم اعتماد‬ ‫گاهــی اوقــات کارمنــدان انقــدر بــه کار روزانــه بــا همــکاران‬ ‫محلــی عــادت می کننــد کــه برایشــان ســخت اســت کــه بــه‬ ‫اعضــای جدیــد در یــک تیــم مجــازی اعتمــاد کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مــوارد‪ ،‬ممکــن اســت ایــده هــای هــم تیمــی هــای جدیــد را‬ ‫بــدون دلیــل موجــه رد کننــد یــا در پــروژه هــا بــه اعضــای جدیــد‬ ‫تیــم مجــازی کمــک نکننــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬مدیــران بایــد ســعی کننــد «اعتمــاد» را در تیم هــای‬ ‫مجــازی ایجــاد کننــد و از اعضــاء بخواهنــد برخــی کارهــا را بــا‬ ‫هــم انجــام دهنــد‪ ،‬و جلســات هفتگــی داشــته باشــند‪ .‬اینــکار‬ ‫بــه کارمنــدان کمــک مــی کنــد تــا بــا یکدیگــر اشــنا شــوند و در‬ ‫صــورت بــروز چالــش هــای بزرگتــر بــا یکدیگــر کار کننــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مشکالت منطقه زمانی‬ ‫حتــی اگــر اعضــای تیــم مجــازی از روز اول از بهتریــن کانــال‬ ‫های ارتباطی در دســترس خود اســتفاده کرده باشــند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت همچنــان بــا مشــکالتی مواجــه شــوند زیــرا همــه انهــا در‬ ‫یــک منطقــه زمانــی زندگــی نمــی کنند‪ .‬بــه عنوان مثــال‪ ،‬نیروی‬ ‫کاری در کالیفرنیــا زندگــی ممکــن اســت زمانــی کــه کارمنــدان‬ ‫در نیویورک مشــغول کار هســتند‪ ،‬خواب باشــند‪ .‬این موضوع‬ ‫در مــورد کارمندانــی کــه هنــوز در کالس هــا شــرکت مــی کننــد‬ ‫و ممکــن اســت بخواهنــد بــا بهتریــن خدمــات پایــان نامــه کار‬ ‫کننــد‪ ،‬عمــا ًمشــابه اســت‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬بــرای اطمینــان از اینکــه تیم هــای مجازی بر اســاس‬ ‫زمان بنــدی دقیــق کار می کننــد‪ ،‬شــرکت ها بایــد ســعی‬ ‫کننــد در هــر زمانــی گــروه را در یــک پلتفــرم فنــاوری دور‬ ‫هــم جمــع کننــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫اگرچــه ظهــور تیم هــای مجــازی مزیــت هــای زیــادی دارد‪ ،‬امــا‬ ‫چالش هایــی نیــز پیــش روی کاری تیمــی مجــازی بــه صــورت‬ ‫جهانــی وجــود دارد‪ .‬بــا وجــود ایــن چالــش هــا‪ ،‬شــرکت هــا مــی‬ ‫تواننــد بــا برنامــه ریــزی و تدابیــر اگاهانــه تیــم هــای مجــازی‬ ‫موثــری ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫پذیرش اگهی های‬ ‫روزنامه بازار کسب وکار‬ ‫تماس‪01732688214 :‬‬ ‫واتساپ‪09390081903:‬‬ ‫ساعت تماس ومراجعه‬ ‫حضوری شنبه تا ‪5‬شنبه‬ ‫ساعت‪8‬صبح الی‪14‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫بدون شرح‪....‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -420‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪ 10 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-420‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬ابان ‪16-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قران‬ ‫رونمایی از نرم افزار معرفی فعاالن‬ ‫قرانی خراسان شمالی‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان‬ ‫در حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه‬ ‫اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان‬ ‫در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن‬ ‫شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهم از‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫خورش کنگر‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری‬ ‫طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬متر مربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس‬ ‫بگیرید‪.‬‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه چشــمه‬ ‫گل شــناخته مــی شــود گفته انــد کــه‪ ،‬در زبــان ترکــی گل‬ ‫بــه نقطـه ای مــی گوینــد کــه بســیار عمیــق‪ ،‬گــود و فرورفتــه‬ ‫باشــد و داخــل ان اب جمــع شــده باشــد و گفتــه انــد کــه‬ ‫واژه ی گل از واژگان ارامــی اســت کــه معنــی ان چشــمه‬ ‫جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد و مصــرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاها می توان «سلف خورش» ‪« ،‬کشک بادنجان»‪،‬‬ ‫«چیکــو اردی» ‪« ،‬ماســتوا (اش ماســت)» ‪« ،‬لوبیــا پلــو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان‬ ‫رامیــان ‪ :‬شهرســتان رامیــان در قســمت جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان از شــمال بــه شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت ایــن شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫(‪ 3/82‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ‬ ‫وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش‬ ‫(مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –‬ ‫خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی‬ ‫مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیــت هــای متعــددی مــی باشــد ‪ ،‬شــامل تــرک ‪ ،‬ترکمن‪،‬‬ ‫بلــوچ ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬شــاهرودی ‪ ،‬ســبزواری ‪ ،‬کــرد و فــارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‪،‬‬ ‫سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪:‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی‬ ‫نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال‬ ‫‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد کــه میــان‬ ‫ایرانیــان طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگــر خورشــت فصلــی‬ ‫مــی باشــد زیــرا کنگــر از اواخــر زمســتان تــا اوایــل تابســتان فصــل برداشــت کنگــر‬ ‫اســتمی شــود‪.‬این خورشــت خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا‬ ‫ســلیقه ای مــی باشــد‪ ،‬برخــی از افــراد ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان‬ ‫صــورت شــباهت زیــادی بــه خورشــت کرفــس دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و‬ ‫لپــه تهیــه مــی کننــد کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم خورش کنگر‬ ‫مواد الزم‪:‬مقدار الزم ‪/‬گوشت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگر‪ 600:‬گرم‪/‬جعفری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنا‬ ‫‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری‬ ‫نمک‪،‬فلفل‪:‬به میزان الزم‪ /‬زردچوبه‪:‬به میزان الزم‬ ‫طرز تهیه خورش کنگر‬ ‫مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد تیــغ هــای کنگــر هــا را‬ ‫جــدا کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیــز کنیــد و کنگــر هــای پــاک شــده را درون‬ ‫ظرفــی پــر از اب بریزیــد و روی ان هــا کمــی نمــک بپاشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد مدتــی بماننــد‬ ‫تــا گل هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار‬ ‫بدهیــد تــا اب اضافــی ان هــا بــرود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم‬ ‫شــود و تغییــر رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکــه روغــن داغ شــد حــرارت‬ ‫ماهیتابــه را کــم کنیــد و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بالفاصلــه کنگــر هــای تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از‬ ‫حالــت خشــکی خــارج شــود و کمــی نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه‬ ‫همــراه مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقــداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد‬ ‫داد ‪ ،‬شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا‬ ‫اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفــری ســرخ شــده‬ ‫را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫یــک لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم‬ ‫پــز شــد نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر هــای ســرخ شــده را‬ ‫نیــز در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بــا‬ ‫شــعله مالیــم بــا گوشــت هــا بپــزد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫چشمه گل را بهتر بشناسیم‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫نــرم افــزار قرانــی «مبیــن» بــا هــدف معرفــی ‪ ۲۵۰‬نفــر از فعــاالن قرانــی‬ ‫خراســان شــمالی طــی مراســمی بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی و شــماری از قاریــان قــران ایــن خطــه در‬ ‫بجنــورد رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن مراســم اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نــرم افــزار جهــت نصــب در گوشــی‬ ‫هــای هوشــمند بــا سیســتم عامــل اندرویــد طراحــی و تولیــد شــده اســت و‬ ‫قابلیــت ارتقــا بــه نســخه هــای سیســتم عامــل ‪ IOS‬را نیــز دارد‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده تصریــح کــرد‪ :‬ایــن نــرم افــزار بــا بهــره گیــری از اطالعــات جمــع‬ ‫اوری شــده و مصاحبه با حدود ‪ ۲۵۰‬نفر از فعاالن قرانی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫تهیــه شــده و نســخه ازمایشــی ان از هــم اکنــون قابــل دریافــت و نصــب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مهمتریــن بخش هــای ایــن نــرم افــزار شــامل اطالعــات فعــاالن‬ ‫قرانــی خراســان شــمالی در رشــته هــای حفــظ ‪ ،‬قرائــت و ســایر رشــته ها‪،‬‬ ‫صفحــه اخبــار و اطالعیه هــای قرانــی جهــت دسترســی ســریع تــر مخاطبــان و‬ ‫جامعــه هــدف و امکانــات جانبــی شــامل قرائــت هــای برگزیــده از قاریــان بیــن‬ ‫المللــی‪ ،‬کتابخانــه الکترونیکــی‪ ،‬گالــری تصاویــر قرانــی و امــکان دسترســی بــه‬ ‫پایــگاه معاونــت قــران و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬همــه فعــاالن‬ ‫قرانــی اســتان جهــت درج مشــخصات خــود در ایــن نــرم افــزار‪ ،‬فــرم مربوطــه را‬ ‫تکمیــل و ارســال کننــد تــا پــس از تائیــد دفتــر قــران و عتــرت اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی در بــه روزرســانی هــای اتــی نــرم افــزار منتشــر شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه‬ ‫دغدغــه مردمــی بــرای ترویــج مفاهیــم قــران در جامعــه زیاد اســت گفت‪ :‬توجه‬ ‫بــه ایــن مهــم در جامعــه کــم اســت و همــه در برابــر ترویــج قــران در جامعــه‬ ‫مســوول هســتند و همــگان بایــد بــه ایــن وظیفــه شــرعی عمــل کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری تصریــح کــرد‪ :‬فعالیــت هــای قرانــی بایــد مردمــی‬ ‫انجــام شــود و کار اصلــی را بایــد بــه دســت خــود مــردم ســپرد و دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی در ایــن زمینــه پشــتیبان و همــکار باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر جلســات و دوره هــای قرانــی زیــادی در شــهرهای‬ ‫اســتان برگــزار مــی شــود و انجمــن خیریــن قــران و عتــرت در ایــن زمینــه بایــد ایــن‬ ‫کالس ها و جلســات را مدیریت و دســتگاه فرهنگ و ارشــاد‪ ،‬تبلیغات اســامی و‬ ‫شــورای هماهنگــی بعنــوان حامــی در کنــار ایــن خیریــن فعالیــت کنند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا بیــان اینکــه در زمینــه ترویــج قــران در بســیاری از وارد‬ ‫کــم کاری شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بســیاری از دســتگاه هــای اجرایــی بودجه ســاالنه‬ ‫بــرای ترویــج قــران دارنــد و در ایــن زمینــه دارای تکلیــف هســتند و بایــد از ایــن‬ ‫ظرفیــت اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد از تــوان پشــتیبانی نهادهــای فرهنگــی اســتفاده کرد‬ ‫و اگــر مشــکلی هــم در اساســنامه انجمــن خیریــن قــران و عتــرت وجــود دارد‬ ‫توســط خــود انجمــن اصــاح شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فعالیــت هــای قرانــی بــه صــورت خیرخواهانــه و بــرای رضــای خداونــد‬ ‫فــارغ از هــر سیســتم اداری انجــام مــی شــود و بایــد ایــن انجمن طوری فعالیت کند‬ ‫کــه ترویــج مکتــب قــران در تمامــی محــات شــهرها بــه وضــوح مشــاهده شــود‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪ :‬در مــورد وجــه تســمیه‬ ‫رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان‬ ‫اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت‬ ‫ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهــای تاریخــی‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬حمــام عــروج ( دوره قاجاریــه ) ‪ ،‬کاخ شــاهی‬ ‫(دوره پهلوی ) ‪ ،‬قلعه میران (دوره ساسانی) ‪ ،‬قلعه کافر‬ ‫مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪،‬‬ ‫ارتفاعات و روســتاهای ییالقی ( النگ ‪ ،‬پاقلعه ‪ ،‬پشــمکی‬ ‫‪ ،‬کشــکک ‪ ،‬ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪ ،‬ملــچ ارام و ‪ )...‬و چشــمه‬ ‫نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪ ،‬ســرگل و‬ ‫ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموعـه ای‬ ‫وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از گذشــته های دور‬ ‫تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی‬ ‫ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان‬ ‫جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در‬ ‫ایــن شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی‬ ‫باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی‬ ‫رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طــرح‬ ‫هــای ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و‬ ‫معدنــی توســط دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه‬ ‫طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متــر و یــا ییشــتر تولیــد میگــردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و اثــار‬ ‫بدســت امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا را تاییــد‬ ‫مینمایــد‪ .‬پارچــه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق‬ ‫رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪،‬‬ ‫کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان‬ ‫را بــه صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد و پیلــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه‬ ‫از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه مــی کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن‬ ‫و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه مــی کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ‬ ‫نیــز از ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فرم رشــته از دهان حشــره‬ ‫کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور خــود‬ ‫تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا‬ ‫بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته‬ ‫ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫مــی بایســت پیلــه هــا کــه فقــط بــه صــورت یــک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دســتگاه ریســندگی بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیلــه هــا در حالیکــه در‬ ‫اب گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و‬ ‫نــخ ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی‬ ‫اورنــد کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه‬ ‫در حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری‬ ‫گفتــه مــی شــود و در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!