روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 419 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 419

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 419

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 419

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ دوشنبه‪ 24 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /15 -‬نوامبر‪ /09 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪419‬‬ ‫‪ 11‬چالش بزرگ که تیم‬ ‫های مجازی اکنون با ان‬ ‫روبرو هستند چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫کرونا ‪ ۵۰‬درصد اعضای‬ ‫کتابخانه های استان‬ ‫را کاهش داد‬ ‫تغییر روند معامالت بورس‬ ‫در انتظار تعیین تکلیف‬ ‫‪ ۷‬عامل تاثیرگذار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی ریشه شناختی واژه قرپوز (هندوانه)‬ ‫‪8‬‬ ‫برطرف شدن مشکل‬ ‫کمبود معلم‬ ‫در مدارس گنبد‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت ارتقا و افزایش‬ ‫سواد رسانه ای بین‬ ‫کاربران و مخاطبان‬ ‫فضای مجازی‬ ‫‪5‬‬ ‫سخاوت‬ ‫اجتماعی‬ ‫لزوم ساماندهی فضای‬ ‫مجازی برای کودکان‬ ‫و نوجوانان‬ ‫چرا و چگونه؟‬ ‫‪6‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫منصور‪ ،‬موفق در قهرمان سازی‬ ‫فرماندهان جنگی ایران‬ ‫تــا قبــل از ســاخته شــدن چنــد فیلــم بــا موضــوع‬ ‫زندگــی شــهدا و کســانی کــه در جنــگ ایــران و عــراق‪،‬‬ ‫ســالها درگیــر بودنــد؛ کســی دربــاره زندگــی و کارهــای‬ ‫انهــا اطالعــی نداشــت‬ ‫شــهدا در انتهــا نــام هایــی بــر خیابان هــا و‬ ‫بزرگراه هایــی بودنــد کــه در انهــا بــا ترافیــک ســر و کلــه‬ ‫می زدیــم‪.‬‬ ‫عجیــب اســت کــه تعــدادی از کلیدی تریــن خیابان هــا‬ ‫و بزرگراه هــای تهــران بــه یاد چهره هــای مهم و ماندگار‬ ‫دوران جنــگ نامگــذاری شــده امــا احتمــاال عمــوم مردم‬ ‫دربــار ه ایــن شــخصیت ها اطالعــات چندانــی ندارنــد و‬ ‫چیــز زیــادی دربــاره جنبه هــای مختلــف زندگــی ان هــا‬ ‫نمی داننــد‪ .‬از جملــه شــهید منصــور ســتاری کــه یکــی‬ ‫از مهمتریــن نام هــا در صنعــت هــوا و فضــای کشــور‬ ‫اســت و بی شــک در دفــاع مقــدس نقشــی بــه شــدت‬ ‫تاثیرگــذار و راهبــردی داشــته‪.‬‬ ‫«موسســه اوج» کــه چنــد ســالی اســت بــه ســاخت‬ ‫فیلم هــای سفارشــی روی اورده‪ ،‬ســعی کــرده بــا‬ ‫منصــور رســالت خــود را در برابــر قهرمــان ســازی از‬ ‫فرماندهــان جنگــی بــه جــا بیــاورد و داســتان زندگــی‬ ‫شــهید منصــور ســتاری را بــه رخ کشــیده اســت‪.‬‬ ‫فیلــم منصــور بازیگرانــی دارد کــه در نقــش هاشــمی‬ ‫رفســنجانی و ایت اللــه خامنــه ای بــازی می کننــد‪،‬‬ ‫رویارویــی بازیگــر اصلــی بــا ایــن کاراکترهــای سیاســی‬ ‫قدرتمنــد از جملــه نکاتــی اســت کــه بیننــده ایرانــی را‬ ‫بــه خــود جلــب می کنــد تــا داســتان تقریبــا بی جــان‬ ‫منصــور و پســتی بلنــدی هــای کــه پشــت ســر گذاشــته‬ ‫را ببینــد‪ .‬در واقــع وجــود شــخصیت های سیاســی یــا‬ ‫ســخن از انهــا کمــک بــه پوشــاندن ضعــف هــای فیلــم‬ ‫میکندکــه از دیــد تماشــاگر پنهــا میکنــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فیلــم ســخن از‬ ‫منصــور‬ ‫تالش هــای‬ ‫ســتاری طــی ســالهای‬ ‫جنــگ بــرای مجهــز کــردن‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش‬ ‫ایــران دارد‬ ‫شــهید ســتاری کــه در‬ ‫واقــع معمــاری اینده نگــر‬ ‫بــرای ســامانه پدافنــد‬ ‫هوایــی کشــور بــود‪ ،‬بــا‬ ‫راه انــدازی تاسیســات و‬ ‫امکانــات جدیــد تعمیــر‬ ‫و نگهــداری و نیــز اجــرای‬ ‫پروژه هایــی نظیــر پــروژه‬ ‫«اوج» و راه انــدازی مرکــز‬ ‫پژوهــش‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫امــوزش «پتــا»‪ ،‬تــوان‬ ‫نگهــداری نیــرو را تقویــت و بــه چندیــن برابــر قــدرت‬ ‫قبلــی ارتقــا داد‪.‬‬ ‫او کــه فرماندهــی ایــن نیــرو را بــر عهــده دارد‪ ،‬بــه‬ ‫قــول خــودش ارتــش لشــکری شــده کــه ســاحی‬ ‫نــدارد‪ .‬ســتاری بــه دنبــال هواپیمــا و ادوات جنگــی بــه‬ ‫درد بخــور اســت تــا بتوانــد نیــروی هوایــی را مجهــز کنــد‬ ‫امــا بــا تحریم هایــی مواجــه اســت کــه بایــد خــودش‬ ‫شــخصا انهــا را حــل کنــد‪ .‬در ایــن میان فرصت طلبانی‬ ‫هــم هســتند کــه چــوب الی چــرخ او بــرای او مانــع‬ ‫تراشــی میکننــد و از همــه بدتــر‪ ،‬خودی هــای داخــل‬ ‫نظــام هســتند کــه چشــم دیــدن او را ندارنــد و دل‬ ‫خوشــی از فرماندهــی او نیــز ندارنــد‪.‬‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش ایــران در زمــان قبــل از انقــاب‬ ‫یکــی از مجهزتریــن نیروهــا بــود و خلبانــان ماهــری در‬ ‫ان حضــور داشــتند‪ .‬همانطــور کــه بــه درســتی خــود‬ ‫فیلــم شــاهد هســتیم‪ ،‬برخــی از ایــن خلبانــان بــه‬ ‫خاطــر سیاســت های غلــط عــده ای از ســران کشــور‪،‬‬ ‫ایــران را تــرک کردنــد‪ .‬بــا ایــن وجــود بایــد اعتــراف کــرد‬ ‫کــه ســتاری توانســت تــا حــد زیــادی نیــروی هوایــی را‬ ‫نظــم دهــد وهــدف فیلــم هــم دقیقــا نمایانگــر همیــن‬ ‫تــاش اســت‪.‬‬ ‫فیلــم منصــور یــک فیلــم دفــاع حماســه ای امــا در‬ ‫ان خبــری از شــلیک یــک گلولــه هــم نبــود‪ .‬فیلــم‬ ‫در واقــع بــه عملیــات پشــت پــرده یکــی از بزرگتریــن‬ ‫و قدرتمندتریــن بخش هــای ارتــش اشــاره میکنــد‪.‬‬ ‫کل مــدت زمــان تقریبــا دو ســاعته فیلــم‪ ،‬شــاهد‬ ‫درگیری هــای ســتاری و گروهــش بــرای مجهــز کــردن‬ ‫نیــروی هوایــی هســتیم و متوجــه میشــویم کــه چــه‬ ‫چالــش هایــی را رفــع کــرده انــد تــا نیــروی هوایــی ایران‬ ‫بتوانــد در جنــگ اینچنیــن بــا اقتــدار باشــد‪.‬‬ ‫حضــور افــراد سیاســی در فیلــم بــرگ برنــده منصــور‬ ‫اســت‪ .‬داســتانی کــه ســرمدی (کارگــردان فیلــم) در‬ ‫دســتش داشــته و اجازه هایــی کــه بــه او داده شــده‪،‬‬ ‫انقــدری اســت کــه او می توانســت ایــن درام را‬ ‫تبدیــل بــه یکــی از اثــار بــه یــاد ماندنــی ســینما کنــد‪.‬‬ ‫امــا کاری کــه او کــرده بیشــتر شــبیه بــه یــک مســتند‬ ‫ســازی داســتانی اســت ‪،‬کاری ارزشــمند امــا بــه دور از‬ ‫ارزش هــای بــاالی ســینمایی‪.‬‬ ‫فیلــم منصــور در قهرمــان ســازی شــخصیت اصلــی‬ ‫خــود بســیار خــوب عمــل کــرده اســت‪ .‬محســن‬ ‫قصابیــان کــه بــه عنــوان بازیگــر اصلــی فیلــم در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده‪ ،‬تقریبــا در همــه دقایــق و ســکانس های‬ ‫فیلــم حضــور دارد و شــاید نهایتــا در پنــج دقیقــه از‬ ‫فیلــم او را نبینیــم‪ .‬ایــن حجــم حضــور قهرمــان در‬ ‫پــرده نقــره ای‪ ،‬باالخــره جــواب داده و کاری کــرده کــه‬ ‫بتوانیــم ســتاری را بیشــتر بشناســیم‪ .‬فیلمســاز بــه‬ ‫خوبــی ایــن قهرمــان را یــک ســوپرمن معرفــی نمی کنــد‬ ‫و ضعف هــای او را نیــز نشــانمان می دهــد‪.‬‬ ‫مــا بــا یــک فرمانــده نیــروی هوایــی طــرف هســتیم کــه‬ ‫از زنــش حــرف حســاب می بــرد و مــرد خانــه اســت‪ .‬او‬ ‫در فیلــم هــم یــک فرمانــده مقتــدر اســت کــه پلمــپ‬ ‫دادســتانی کشــور را بــا یــک میلــه می شــکند و از ان بــه‬ ‫عنــوان «یــک مشــکل ســاده» یــاد می کند و هــم مردی‬ ‫میانسال است که در خانه مانند یک پسربچه پرشور‬ ‫و هیجــان عاشــق ماکت هــای هوایپمایــش اســت و بــا‬ ‫انهــا ســرگرم می شــود‪ .‬نشــان دادن انــواع خصوصیــات‬ ‫اخالقــی ســتاری و شــادی ها و غصه هایــش و حتــی‬ ‫کل کل هایــش در گفتگــو بــا مــردم عــادی‪ ،‬کاری کــرده‬ ‫کــه ایــن قهرمــان قابــل لمــس باشــد‪.‬‬ ‫بــرای ســاخت یــک فیلــم بیوگرافــی‪ ،‬الزم اســت خطی‬ ‫از زندگــی فــرد را گرفتــه و بــا وصــل کــردن درســت دیگــر‬ ‫خطــوط‪ ،‬ایــن مســیر را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫اینچه برون نیازمند به یک مدیر‬ ‫توانمند است‬ ‫دبیرمجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان بــا اشــاره تصمیــم مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام وتصویــب منطقــه ازاد اینچــه بــرون طــی چنــد مــاه گذشــته‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر منطقــه ازاد نیازمنــد بــه یــک مدیــر توانمنــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار غــام رضــا منتظــری اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫نخســتین اولویت انتخاب یک مدیر توانمندبرای پیگیری و راه اندازی منطقه‬ ‫ازاد اینچــه بــرون اســت چــرا کــه ایــن منطقــه در اینــده می توانــد نقــش مهمــی‬ ‫در تحــوالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی اســتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درهفتــه گذشــته نشســت مشــترکی بیــن مجمــع نمایندگان و‬ ‫اســتاندار جدیــد برگــزار شــد و بــر راه انــدازی منطقــه ازاد بــه عنــوان اولویــت اول‬ ‫اســتان مــورد تاکیــد قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــه نماینــدگان اســتان بــر ایــن بــاور هســتند کــه بایــد اول یــک‬ ‫مدیــر کــه تجربیــات موفقــی داشــته را انتخــاب کنیــم چــون شــروع کننــده‬ ‫محســوب می شــود و قطعاتاثیر بســزایی درتوســعه گلســتان خواهد داشــت‪.‬‬ ‫منتظــری بیــان کــرد‪ :‬درگذشــته بــرای زیــر ســاخت هــای ایــن منطقــه اقدماتــی‬ ‫انجــام شــده امــا کافــی نیســت وبایــد اب‪،‬بــرق و گاز ان تکمیــل شــود تــا زمانــی‬ ‫کــه ســرمایه گــذار ورود پیــدا مــی کنــد مشــکلی درایــن زمینــه نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان واق قــا درمجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫تعــدادی از ســرمایه گــذاران صحبــت کــرده ایــم بــا توجــه بــه اینکــه منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون مزیــت هــای خــاص خــودش در زمینــه هــای مختلــف دارد‪ ،‬برخی‬ ‫از انــان بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن منطقــه اعــام امادگــی کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬منطقــه ازاد اینچــه بــرون می توانــد فرصــت هــای شــغلی خوبــی‬ ‫بــرای جوانــان اســتان ایجــاد کنــد و قطعــا بــه کاهــش بیــکاری کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫فروش سرقفلی یک باب مغازه‬ ‫واقع در گرگان ‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬پاساژ داوری‬ ‫طبقه همکف به متراژ ‪ 18‬متر مربع‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با ‪ 09117004364‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 23‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 55,000,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,693,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 125,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 125,950,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 65,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,300,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪419‬‬ ‫‪ ۹۷۰‬میلیارد ریال به‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫خراسان شمالی پرداخت شد‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۹۷۰‬میلیــارد ریــال از محــل عــوارض دریافتــی‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده از ابتــدای ســالجاری‬ ‫تاکنــون بــه حســاب شــهرداری ها و دهیاری هــای‬ ‫اســتان واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫یوســف یعقوبــی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫پرداختــی ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال بــه حســاب شــهرداری‬ ‫هــای ‪ ۱۲‬شــهر‪ ۳۰۰ ،‬میلیــارد ریــال بــه روســتاهای‬ ‫دارای دهیــاری‪ ،‬هفــت میلیــارد ریــال بــه مناطــق‬ ‫عشــایری و مابقــی بــه روســتاهای فاقــد دهیــاری‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مالیــات بــر ارزش افــزوده از‬ ‫پایه هــای سیســتم مالیاتــی کشــور اســت و ســه‬ ‫درصــد از ان بــه حســاب شــهرداری ها و دهیاری هــا‬ ‫واریــز می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن مالیــات حتــی بــه‬ ‫دورتریــن روســتاها کــه دهیــاری دارنــد واریــز و برای‬ ‫عمــران و ابادانــی انهــا هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ســال گذشــته در این مدت ‪ ۵۹۰‬میلیارد ریال‬ ‫از محــل عــوارض ارزش افــزوده بــه شــهرداری هــا و‬ ‫دهیــاری هــا پرداخــت شــد کــه ایــن مبلــغ امســال‬ ‫بــه نســبت ‪ ۶۴‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن اهــداف مــا‬ ‫ایــن اســت کــه درامدهــای عمومــی بودجــه تــا ‪۸۰‬‬ ‫درصــد از طریــق مالیــات تامیــن شــود کــه هنــوز بــه‬ ‫ان مرحلــه نرســیده ایــم تــا شــاخص های توســعه‬ ‫در برخــی حوزه هــا از جملــه بهداشــت و درمــان یــا‬ ‫خدمــات شــهرداری ها ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده از ســال ‪۸۷‬‬ ‫اجرایــی شــده کــه یــک درصــد ان بــه بخــش‬ ‫ســامت‪ ،‬پنــج درصــد بــه حســاب خزانــه و ســه‬ ‫درصــد هــم بــه شــهرداری ها و دهیاری هــا واریــز‬ ‫می شــود‪ .‬خراســان شــمالی دارای ‪ ۹۶۱‬روســتا‪،‬‬ ‫کالتــه و ابــادی اســت کــه ‪ ۷۲۵‬روســتا بــاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانــوار و مابقــی زیــر ‪ ۲۰‬خانوار اســت و این اســتان‬ ‫از نظــر میــزان وصــول مالیــات در ردیــف چنــد‬ ‫اســتان اخــر کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شمالشــرق ایــران دارای ‪ ۸۶۳‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت اســت کــه ‪۴۴‬درصــد ان هــا در‬ ‫روســتاها زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫لغو انحصارها و تسهیل ورود‬ ‫شرکت ها به بازار سهام‬ ‫افزایــش نقــش بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی تولیــد‪،‬‬ ‫متنــوع کــردن ابزارهــا و محصوالت‪،‬حــذف قیمت گذاری هــای‬ ‫غیرضــروری‪ ،‬ســپردن موضــوع قیمــت بــه ســاز و کار رقابتــی‬ ‫بورس کاال و انرژی‪ ،‬لغو انحصارها و تســهیل ورود شــرکت ها‬ ‫بــه بــازار ســهام از برنامــه هــای در دســت اجراســت‪.‬‬ ‫تغییرروند‬ ‫معامالت بورس‬ ‫در انتظار تعیین‬ ‫تکلیف ‪ ۷‬عامل‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت‪ :‬جلوگیــری از‬ ‫قیمت گــذاری دســتوری‪ ،‬اصــاح دامنــه نوســان‪،‬‬ ‫عــدم افزایــش نــرخ بهــره بانکــی‪ ،‬تکلیــف نــرخ‬ ‫خــوراک پتروشــیمی‪ ،‬نــرخ ارز‪ ،‬وضعیــت صــادرات‬ ‫غیــر نفتــی و سرنوشــت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از‬ ‫دغدغه هــای اصلــی فعــاالن بــازار ســرمایه بــه‬ ‫شــمار م ـی رود کــه رفــع انهــا بــر رونــد معامــات‬ ‫بــورس تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫«مهــدی حاجــی غــام ســریزدی» بــه نوســان‬ ‫ایجــاد شــده در معامــات اخیــر بــورس اشــاره کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬اکنــون اهمیــت بــازار ســرمایه بــا بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون ســهامدار برکســی پوشــیده نیســت و‬ ‫طــرح موضوعــات بــازار ســرمایه در ســطوح عالــی‬ ‫نظــام و همچنیــن تحقیــق و تفحــص مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بیانگــر جایــگاه مهــم و تاثیــر گذار‬ ‫بــورس در اقتصــاد و جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــه طــرح تحقیــق و تفحــص مجلــس از‬ ‫ســازمان بــورس اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تحقیــق و‬ ‫تفحــص از حقــوق نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اســت امــا بــه نظــر می ­رســد در مقطــع‬ ‫پــر ابهــام کنونــی‪ ،‬طــرح ایــن مباحــث ضمــن‬ ‫مخــدوش کــردن ارامــش ایجــاد شــده در بــازار‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش ریســک و نوســانات بــازار شــود و‬ ‫بــه دنبــال چنیــن اقدامی دردی از ســهامداران خرد‬ ‫دوا نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫حاجــی غــام ســریزدی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــی‬ ‫چنــد روز اخیــر اقدامــات مناســبی در جهــت‬ ‫بازگشــت اعتمــاد بــه بازار و رونــق معامالت بورس‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه منظــور‬ ‫حمایت از بازار ســرمایه‪ ،‬جلســات و نشسـت های‬ ‫مهمــی بــا فعالیــن اقتصــادی و بازیگــران حقوقــی‬ ‫بازار تشــکیل شــد که نتیجه ان در رشــد شــاخص‬ ‫و افزایــش حجــم معامــات ظاهــر شــد‪ ،‬امــا‬ ‫صحبــت از تغییــر رونــد یــا ادامــه جــو مثبــت در‬ ‫شــرایط فعلــی عجوالنــه بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬رفــع ابهامــات موجــود و در نتیجــه‬ ‫قابــل پیــش بینــی شــدن اقتصــاد بــه ثبــات در‬ ‫وضعیــت فعلــی و رشــد بــازار در اینــده کمــک‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫برطرف شدن مشکل کمبود‬ ‫معلم در مدارس گنبد‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس در شــرق گلســتان‬ ‫گفــت کــه مشــکل کمبــود نیــرو در امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان بــا اســتفاده از ظرفیــت معلمــان بازنشســته و‬ ‫اختصــاص اضافــه کار برطــرف شــد‪.‬‬ ‫کمال الدیــن نظرنــژاد اظهارداشــت‪ :‬ایــن شهرســتان در‬ ‫ســال تحصیلــی جــاری بــا کمبــود ‪ ۱۰۰‬معلــم در مقطــع‬ ‫ابتدایــی و کســری حــدود ‪ ۱۷‬هــزار ســاعته تدریــس در‬ ‫مقطــع متوســطه اول و دوم روبــه رو بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه افزایــش حضــور خیــران در ســاخت مــدارس‬ ‫فرســوده گنبــدکاووس از زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت کــه از ســال گذشــته تاکنــون ‪ ۱۴‬اموزشــگاه بــا ‪۷۳‬‬ ‫کالس درس بــا مشــارکت خیــران در ایــن شهرســتان ســاخته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس گفــت‪ :‬خیــران‬ ‫حاجــی غــام ســریزدی بــه قیمت گــذاری‬ ‫دســتوری و تالش هــای صــورت گرفتــه در راســتای‬ ‫حــذف ان تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬در زمینــه‬ ‫کاهــش قیمت گــذاری دســتوری‪ ،‬اقدامــات و‬ ‫پیگیری هــای مناســبی توســط رییــس ســازمان‬ ‫بــورس بخصــوص در بحــث قیمــت گــذاری خــودرو‬ ‫انجــام شــد و امیــد اســت کــه ایــن اتفــاق بــه‬ ‫نتیجــه مطلــوب برســد‪ ،‬چراکــه بــا اجرایــی شــدن‬ ‫ان می تــوان شــاهد تاثیــرات مثبــت ایــن اقــدام بــر‬ ‫رونــد معامــات بــورس بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــه افزایــش تعامل‬ ‫میــان بــازار ســرمایه و بانــک مرکــزی اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا تغییــرات صــورت گرفتــه در دولــت‬ ‫و همچنیــن معرفــی «علــی صالــح ابــادی» بــه‬ ‫ی رود‬ ‫عنــوان رییــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬انتظــار مـ ­‬ ‫تعامــل و همــکاری بیــن بــازار پــول و بــازار ســرمایه‬ ‫بــه عنــوان دو بــال اصلــی اقتصــاد کشــور بیــش از‬ ‫گذشــته شــده و بــازار ســرمایه بتوانــد در تصمیــم‬ ‫گیــری هــای کالن اقتصــادی تاثیــر گــذار باشــد و‬ ‫نقــش واقعــی خــود را ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه اخبــار منتشــر شــده در خصــوص احتمــال‬ ‫واریــز منابــع مالــی از صنــدوق توســعه ملــی بــه‬ ‫صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه تــا پایــان ابــان مــاه‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬زمزمــه هایــی مبنــی بر واریــز ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــون دالر منابــع مالــی از صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫بــه صنــدوق تثبیــت مطــرح مــی شــود‪ ،‬واریــز ایــن‬ ‫مبلــغ و اســتفاده از ان در حمایــت از بــازار اقدامــی‬ ‫مناســب خواهــد بــود و مــی توانــد تــا حــدودی بــر‬ ‫تغییــر رونــد معامــات بــازار تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫همــه ‪ ۴۴‬مدرســه تخریبــی بخــش محــروم داشــلی برون ایــن‬ ‫شهرســتان را نوســازی و بــه امــوزش و پــرورش تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫نظرنــژاد ادامــه داد‪ :‬بیشــترین فرســودگی مــدارس‬ ‫گنبــدکاووس مربــوط بــه بخــش مرکــزی و حاشــیه شــهر‬ ‫گنبــدکاووس اســت کــه بــا همراهــی خیــران و اعتبــارات‬ ‫دولتــی بــه مــرور عملیــات نوســازی انهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬هــم‬ ‫اینــک ‪ ۱۰‬اموزشــگاه بــا ‪ ۷۶‬کالس درس بــا مشــارکت خیــران‬ ‫و اداره کل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس گلســتان در‬ ‫مناطق شــهری و روســتایی این شهرســتان در حال ســاخت‬ ‫اســت و در صــورت تامیــن بــه موقــع اعتبــار تــا مهر ماه ســال‬ ‫اینــده امــاده بهره بــرداری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نظرنــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه ب ـه زودی عملیــات ســاخت ســه‬ ‫مدرســه روســتایی ‪ ۱۰‬کالســه در گنبــدکاووس اغــاز می شــود‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ایــن شهرســتان ‪ ۳۵۷‬فضــای اموزشــی دولتــی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مــدارس روســتایی گنبــدکاووس بــا‬ ‫توجــه بــه داشــتن جمعیــت کمتــر از ‪ ۱۰۰‬نفــر بــا رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی از مهرمــاه فعالیــت حضــوری‬ ‫از ســوی دیگــر تقاضــای فعالیــن بــازار ســرمایه‬ ‫بازگردانــدن اعتمــاد بــه بــازار بــا اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫منطقــی در مشــورت بــا اهالــی بــازار اســت‪ ،‬زیــرا در‬ ‫صــورت وجــود بــی اعتمــادی تزریــق این مبالــغ راه به‬ ‫جایــی نخواهــد بــرد و نتیجــه ای نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «ســید احســان‬ ‫خانــدوزی»‪ ،‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و‬ ‫«مجید عشــقی»‪ ،‬رییس ســازمان بورس و اوراق‬ ‫بهــادار بــه منظــور رســیدگی بــه اخریــن وضعیــت‬ ‫بــازار ســرمایه در مجلــس حضــور پیــدا کردنــد و بــه‬ ‫ارائــه توضیحاتــی درخصــوص دالیــل نوســان های‬ ‫ایجــاد شــده در معامــات ایــن بــازار پرداختنــد‪.‬‬ ‫در این جلسه «سید احسان خاندوزی»‪ ،‬درباره‬ ‫برنامه هــای خــود در حــوزه بــازار ســرمایه‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫افزایــش نقــش بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی‬ ‫تولیــد‪ ،‬متنــوع کــردن ابزارها و محصــوالت‪ ،‬حذف‬ ‫قیمت گذاری هــای غیرضــروری‪ ،‬ســپردن موضــوع‬ ‫قیمــت بــه ســاز و کار رقابتــی بــورس کاال و انــرژی‪،‬‬ ‫لغــو انحصارهــا و تســهیل ورود شــرکت ها بــه بازار‬ ‫ســهام از برنامــه هــای در دســت اجراســت‪.‬‬ ‫«مجید عشــقی» رییس ســازمان بورس و اوراق‬ ‫بهــادار نیــز در ایــن بــاره اعــام کــرد‪ :‬ایجــاد ثبــات و‬ ‫بازســازی اعتمــاد مخــدوش شــده ســهامداران‪،‬‬ ‫مهمتریــن ماموریــت مــا در بــازار ســرمایه‬ ‫اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه اعتمــاد عمومــی‬ ‫مــردم در مــدت چنــد ســال تخریــب شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن نمــی تــوان انتظــار داشــت‬ ‫کــه ایــن اعتمــاد یــک بــاره بــه بــازار بازگــردد‪،‬‬ ‫همچنیــن ایــن اتفــاق‪ ،‬نیازمنــد کمــک همــه‬ ‫سیاســت گذاران اســت‪ /.‬ایرنــا‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و طبــق اعــام وزارت امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫مــدارس متوســطه دوم نیــز از ‪ ۱۵‬ابــان بازگشــایی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــدارس مقطــع متوســطه اول و ابتدایــی‬ ‫گنبــدکاووس همزمــان بــا سراســر کشــور بــا مجــوز ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا از اول اذر مــاه بازگشــایی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری‬ ‫گنبــدکاووس واقــع در شــرق اســتان گلســتان افــزون بــر ‪۸۷‬‬ ‫هــزار دانــش امــوز دارد‪.‬‬ ‫طرز تهیه شیرینی مرنگ در خانه همراه با فوت وفن های ان‬ ‫شــیرینی مرنــگ یکــی از‬ ‫شــیرینی های جذابــی اســت کــه فقــط دو مــاد ه اصلــی دارد و به راحتــی می توانیــد ان را‬ ‫در خانــه درســت کنیــد‪ .‬ایــن شــیرینی خوشــمزه بــا ظاهــر جذابــی کــه دارد هــم به عنــوان‬ ‫شــیرینی و هــم بــرای تزئیــن دســرهای دیگــر مثــا انــواع پــای و کیک اســتفاده می شــود‪ .‬در‬ ‫ت و فــن پخــت مرنــگ را یــاد می گیرید‪.‬ادامــه شــماره ‪418‬‬ ‫ادامــه فــو ‬ ‫مرحله ‪۸‬‬ ‫بعــد از اتمــام مرحلــه پخــت‪ ،‬شــیرینی ها را روی توری هــای مخصــوص خنک کــردن‬ ‫شــیرینی بگذارید‪ .‬می توانید شــیرینی را تا ‪ ۲‬هفته در ظرف دربســته نگهداری کنید و در‬ ‫فریــزر تــا ‪ ۲‬مــاه ســالم می مانــد‪.‬‬ ‫برای تزئین شیرینی می توانید بین دو تای انها مقداری خامه قنادی بگذارید‪.‬‬ ‫فوت و فن های تهیه شیرینی مرنگ در خانه‬ ‫قبــل از شــروع‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه همــزن و کاسـ ه اصــا چــرب یــا مرطــوب نباشــند‪ .‬هــر‬ ‫نــوع رطوبــت یــا چربــی‪ ،‬باعــث خراب شــدن شــیرینی می شــود‪.‬‬ ‫قبــل از جداکــردن زرده و ســفیده تخم مــرغ‪ ،‬حتمــا تخم مرغ هــا را در ظرفــی جداگانــه‬ ‫بشــکنید و جــدا کنیــد‪ .‬حتــی اگــر مقــدار کمــی از زرده تخم مــرغ وارد مــواد شــیرینی شــود‪،‬‬ ‫ان را کامــا خــراب می کنــد‪ .‬بــرای همیــن بایــد موقــع جداکــردن زرده و ســفیده دقــت‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫شــکر را حتمــا کم کــم اضافــه کنیــد‪ .‬هــر بــار به انــدازه یــک قاشــق غذاخــوری شــکر اضافــه‬ ‫کنیــد و قبــل از هــر بــار اضافه کــردن‪ ،‬صبــر کنیــد تــا شــکر قبلــی کامــا حــل شــود‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه مطمئــن شــوید شــکر کامــا حــل شــده اســت‪ ،‬می توانیــد مقــدار کمــی از مــواد‬ ‫را برداریــد و بیــن انگشــتان خــود فشــار دهیــد‪ .‬اگــر شــکر کامــا حل نشــده باشــد‪ ،‬زبــری ان‬ ‫را زیــر انگشــتان خــود حــس خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫تــا مایــه شــیرینی کامــا بافــت ســفت پیــدا نکــرده اســت‪ ،‬هـم زدن را متوقــف نکنیــد‪ .‬رد‬ ‫پــر ه همــزن بایــد روی مــواد باقــی بمانــد‪ .‬ایــن هـم زدن ممکــن اســت چندیــن دقیقــه طــول‬ ‫بکشــد‪ .‬کم کــم حجــم مــواد افزایــش پیــدا می کنــد و مایــع داخــل ظــرف غلیــظ و بــراق‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مــواد را بیش ازحــد هــم نزنیــد‪ .‬به محــض اینکــه مــواد بــه غلظــت و بافــت مناســب رســید‪،‬‬ ‫هـم زدن را متوقــف کنیــد‪ .‬در ایــن مرحلــه می توانیــد طعم دهنده هــا یــا رنگ هــای مدنظــر‬ ‫خــود را اضافــه کنیــد‪ .‬بــرای ترکیب کــردن انهــا نباید از همزن برقی اســتفاده کنیــد‪ .‬هم زدن‬ ‫بیش ازحــد هــم مثــل کــم هـم زدن باعــث خراب شــدن شــیرینی ها می شــود‪.‬‬ ‫اگــر بعــد از گذاشــتن مرنــگ در فــر متوجــه شــدید کــه هنــوز نــرم اســت‪ ،‬می توانیــد ان را‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه دیگــر هــم در فــر بگذاریــد‪ .‬بعــد از گذاشــتن ان در فــر مراقــب باشــید و‬ ‫به دقــت ان را نــگاه کنیــد‪ .‬زمانــی کــه اطــراف و زیــر مرنگ هــا قهــوه ای روشــن شــد‪ ،‬فــر را‬ ‫ســریع خامــوش کنیــد و مرنــگ را از داخــل فــر بیــرون بیاوریــد‪ .‬اجــازه بدهیــد مرنــگ یــک‬ ‫ســاعت بیــرون بمانــد تــا کامــا خنــک شــود‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫فرمانــدار فــاروج گفــت‪ :‬نیمــه نخســت امســال ‪ ۹۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی و اســتانی بــه ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی اختصــاص یافــت کــه تاکنــون ‪ ۵۷‬درصــد ان در اختیــار دســتگاه هــای اجرایــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ابوالحســن نجفــی ا اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ۲۷۰ ،‬میلیــارد ریــال دیگــر نیــز از اعتبــارات محرومیــت‬ ‫زدایــی در بیــن ســه دســتگاه راهــداری‪ ،‬نوســازی مــدارس و دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا ‪ ۱۰۰‬درصــد تخصیــص‬ ‫توزیــع شــد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪۹۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫اعتبار به فاروج‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪419‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫چه کنیم تا با محدودشدن‬ ‫دسترسی‪ ،‬کودک و نوجوان‬ ‫جذب فضای جدید شوند؟‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫ازمــون در پاســخ بــه ایــن پرســش تصریــح کــرد‪ :‬در کنــار‬ ‫محــدود کــردن ســطح دسترســی الزم اســت محتــوای‬ ‫مناســب ویــژه کــودکان و نوجوانــان مطابــق الگوهــای‬ ‫تربیتــی و فرهنگــی هــر کشــوری هــم تولیــد و تامیــن بشــود‬ ‫در ایــن زمینــه جــا بــرای کار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫لزوم‬ ‫ساماندهی‬ ‫فضای مجازی‬ ‫برای کودکان‬ ‫و نوجوانان‬ ‫چرا و چگونه؟‬ ‫کارشــناس ارتباطــات و کنشــگر فضــای مجــازی‬ ‫کــودک بــا تاکیــد براینکــه فضــای مجــازی نیــز ماننــد‬ ‫فضــای واقعــی نیازمنــد محیــط اختصاصــی بــرای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اینترنت کودکان‬ ‫و نوجوانــان بــا هــدف پیاده ســازی ایــن سیاســت‬ ‫تربیتــی‪ ،‬ســازوکارهایی را بــکار می گیــرد تــا فضــای‬ ‫اختصاصــی مناســبی را بــرای انــان تــدارک ببینــد‪.‬‬ ‫اینترنت‪ ،‬فضای مجازی و شبکه های اجتماعی‬ ‫از جملــه محصــوالت نوپای فنــاوری های ارتباطی‬ ‫هســتند که حاال دیگر عضوی ناگسســتنی از یک‬ ‫خانــواده بــه شــمار مــی رود کــه از طلــوع صبــح تــا‬ ‫پاســی از شــب همــراه و گاه یــار انــان شــده انــد‪.‬‬ ‫بــا توســعه اینترنــت‪ ،‬ســن اســتفاده از فضــای‬ ‫مجــازی نیــز بســیار پاییــن امــده اســت بــه صورتی‬ ‫کــه حــاال دیگــر از هــر ســه کاربــر اینترنــت در‬ ‫جهــان‪ ،‬یــک نفــر کودک اســت؛ کودکانی که زمان‬ ‫زیــادی را صــرف بــازی یــا حضــور در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی می کننــد و بیشــتر اوقــات نیــز بــدون‬ ‫نظــارت والدیــن‪ ،‬از اپلیکیشــن های مختلــف‬ ‫تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد کــه ضــرورت‬ ‫تولیــد نــرم افزارهایــی ویــژه نظــارت والدیــن و‬ ‫پاس گرگان و شهرداری‬ ‫گنبد به دنبال پیروزی‬ ‫خانگی در لیگ برتر‬ ‫والیبال‬ ‫هفتــه هفتــم لیــگ برتــر والیبــال مــردان در‬ ‫شــرایطی عصــر امــروز برگــزار می شــود کــه ‪۲‬‬ ‫نماینــده گلســتانی حاضــر در ایــن رقابت هــا بــرای‬ ‫بــرد خانگــی‪ ،‬فاصلــه گرفتــن از انتهــای جــدول‬ ‫رده بنــدی و حرکــت بــه ســمت صــدر از حریفــان‬ ‫ســیرجان و تهرانــی میزبانــی می کننــد‪.‬‬ ‫والیبــال گلســتان بــا ســابقه ای درخشــان در‬ ‫معرفــی ســتاره هــای فــراوان‪ ،‬بــه همــراه اســتان‬ ‫هــای اذربایجــان غربــی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬تهــران و‬ ‫مازنــدران‪ ۲ ،‬تیــم در لیــگ برتــر امســال دارد و اگــر‬ ‫چــه بــا بازیکنــان بومــی و هزینــه انــدک بــه جــدال‬ ‫بــزرگان رفتــه امــا گوشــه چشــمی هم بــه رده های‬ ‫بــاالی جــدول رده بنــدی دارد‪.‬‬ ‫کمبــود اعتبــار بــه عنــوان یکــی از مشــکالت گــره‬ ‫خــورده بــا سرنوشــت تیــم هــای ورزش گلســتان‪،‬‬ ‫دامــن پــاس گــرگان و شــهرداری گنبــدکاووس را‬ ‫گرفتــه و انــان بــا وجــود تــاش فــراوان نتوانســتند‬ ‫محــدود کــردن میــزان فعالیت کــودکان در فضای‬ ‫مجــازی را دوچنــدان کــرده و مســووالن را بــه‬ ‫راه انــدازی اینترنــت بــرای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫واداشــته اســت‪.‬‬ ‫تــا انجــا کــه عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات بتازگــی از راه انــدازی اینترنــت‬ ‫کــودک و نوجــوان تــا پایــان ســال خبــر داده و‬ ‫تاکیــد کــرده اســت کــه در اینترنــت کــودک و‬ ‫نوجــوان اســیب های موجــود در فضــای مجــازی‬ ‫وجــود نخواهــد داشــت و زیرســاخت الزم بــرای‬ ‫اســتفاده پــاک از اینترنــت ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی ذات فضــای مجــازی را یــک پدیــده اجتماعــی‬ ‫دانســته کــه بــا برخــی اســیب ها هــم همــراه‬ ‫اســت امــا نــگاه بــر این فضــا‪ ،‬نــگاه فرصت افرینی‬ ‫و اســتفاده حداکثــری از قابلیت هــای ان و‬ ‫پیشــگیری از اســیب ها اســت‪.‬‬ ‫البتــه اینترنــت پــاک و حمایــت از کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در فضــای مجــازی موضــوع تــازه ای‬ ‫نیســت بــا ایــن حــال ایــن پدیــده هنــوز بــرای‬ ‫خیلــی از مخاطبــان شــناخته شــده نیســت‪ .‬بــرای‬ ‫روشــن شــدن ابعــاد و ماهیــت اینترنــت کــودک و‬ ‫نوجــوان خبرنــگار حــوزه زنــان و خانــواده ایرنــا بــه‬ ‫گفــت و گــو بــا محمــد ازمــون کارشــناس ارتباطات‬ ‫و مدیــر عامــل یــک شــرکت دانــش بنیــان در حوزه‬ ‫فضــای مجــازی کــودک و تولیــد کننــده تبلــت‬ ‫کــودک پرداخــت‪.‬‬ ‫ضــرورت راه انــدازی اینترنــت کــودک و نوجــوان‬ ‫چیســت؟‬ ‫ازمــون دربــاره لــزوم اینترنــت ویــژه کــودک و‬ ‫نوجــوان گفــت‪ :‬فضــای مجــازی هم ماننــد فضای‬ ‫واقعــی نیازمنــد محیــط اختصاصــی برای کــودکان‬ ‫و نوجوانــان اســت؛ در فضــای واقعی محیط بازی‬ ‫کــودکان‪ ،‬اســتخر کــودکان‪ ،‬محیــط اموزشــی‪،‬‬ ‫بیمارســتان و پزشــک کــودکان داریــم‪ .‬بــرای پدران‬ ‫و مــادران مهــم اســت کــه فرزنــدان بــا افــراد موجه‬ ‫از گــروه همســاالن ارتبــاط دوســتانه برقــرار کننــد‪،‬‬ ‫بــه هــر محیطــی وارد نشــوند و بــا هــر پدیــده ای‬ ‫مواجــه نشــوند و حتــی زودتــر از رده ســنی خــود از‬ ‫کانــال نامناســب اطالعــات دریافــت نکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینترنــت کــودکان و نوجوانــان بــا‬ ‫هــدف پیاده ســازی همیــن سیاســت تربیتــی‪،‬‬ ‫ســازوکارها و ابزارهایــی را بــکار می گیــرد کــه‬ ‫فضــای اختصاصــی بــرای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫تــدارک ببینــد و ســطح دسترســی و زمــان‬ ‫دسترســی تعریــف کنــد و محتــوای مناســب بــرای‬ ‫انهــا تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارتباطــات بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫اینترنــت ویــژه کــودکان در گام نخســت از‬ ‫مدیریــت درگاه هــای ورود کــودکان بــه اینترنــت‬ ‫اغــاز می شــود‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬نخســتین درگاه‬ ‫دســتگاه هوشــمند ارتباطــی ماننــد تبلــت و‬ ‫گوشــی هوشــمند اســت‪ .‬در ایــن زمینــه تبلــت‬ ‫ویــژه کــودک و نوجــوان و نرم افزارهــای کنتــرل‬ ‫تبلــت توســط والدین (پرنتال کنتــرل) مدیریت‬ ‫تمــام امکانــات تبلــت و گوشــی هوشــمند را در‬ ‫اختیــار پــدر و مــادر قــرار می دهنــد‪ .‬والدیــن‬ ‫می تواننــد بــا انهــا اســتفاده از ایــن دســتگاه‬ ‫هوشــمند‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬برنامک هــا و حتــی‬ ‫درگاه هــای ورودی و خروجــی را مدیریــت و‬ ‫ســطح دسترســی و زمــان اســتفاده از تبلــت را‬ ‫هــم برنامه ریــزی و کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کنشــگر فضــای مجــازی کــودک ادامــه داد‪:‬‬ ‫در الیــه سیســتم ارتباطــی‪ ،‬ســیم کارت عنصــر‬ ‫شــاخص اســت‪ ،‬ســیم کارت کــودک و نوجــوان در‬ ‫همیــن راســتا طراحــی و پیاده ســازی شــده اســت‬ ‫کــه اینترنــت ان برپایــه فهرســت ســپید اســت‬ ‫یعنــی کــودک و نوجــوان از طریــق اینترنــت ایــن‬ ‫ســیم کارت تنها امکان دسترســی به ســایت های‬ ‫مناســب کــودکان و نوجوانــان را دارنــد‪.‬‬ ‫چــه کنیــم تــا بــا محدودشــدن دسترســی‪ ،‬کــودک‬ ‫و نوجــوان جــذب فضــای جدیــد شــوند؟‬ ‫ازمــون در پاســخ بــه ایــن پرســش تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در کنــار محــدود کــردن ســطح دسترســی‬ ‫الزم اســت محتــوای مناســب ویــژه کــودکان و‬ ‫نوجوانــان مطابــق الگوهــای تربیتــی و فرهنگــی‬ ‫هــر کشــوری هــم تولیــد و تامیــن بشــود در ایــن‬ ‫زمینــه جــا بــرای کار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در بیشــتر کشــورهای دنیــا‬ ‫محتــوای کــودک و نوجــوان از بــازی‪ ،‬کارتــون‬ ‫تــا کتــاب و اســباب بــازی و برنامک هــا برپایــه‬ ‫نظامنامه هــای مشــخص‪ ،‬دســته بندی ســنی‬ ‫می شــوند‪ .‬تمــام اینهــا در ایــن ســال ها در ایــران‬ ‫هــم تــدارک دیــده شــده‪ ،‬نمونــه اش ســامانه‬ ‫رایــگان «چی خوبــه» اســت فقــط کافــی اســت در‬ ‫ایــن حــوزه اطالع رســانی و اگاهی بخشــی شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل مــی گوییــم اینترنــت کــودک و‬ ‫نوجــوان موضــوع تــازه ای نیســت و در ســال های‬ ‫اخیــر هــم دربــاره ان صحبــت شــده و هــم‬ ‫کارهایــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ازمــون بــا بیــان اینکه موضوع اینترنــت پاک برای‬ ‫کــودک و نوجــوان یــک دغدغــه جهانــی اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از ســال ‪ ۲۰۰۴‬کمیســیون اروپــا‬ ‫بــه عنــوان نخســتین گام از پــروژه «حاشــیه های‬ ‫امــن» اتحادیــه اروپــا و بــا هــدف باالبــردن‬ ‫اگاهــی عمومــی در زمینــه چالش هــای اینترنــت‬ ‫و نگرانی هــای خانواده هــا دربــاره اســیب های‬ ‫ناشــی از حضــور فرزنــدان در فضــای مجــازی‪ ،‬یک‬ ‫روز در ســال را بــا نــام روز جهانــی اینترنت امن تــر‬ ‫نامگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روز اینترنــت امن تــر کــه در ایــران‬ ‫بــا نــام روز اینترنــت پــاک شــناخته می شــود‪،‬‬ ‫اکنــون تقریبــا ًدر ‪ ۱۷۰‬کشــور جهــان جشــن گرفته‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫والدیــن چــه نقشــی در معرفــی و راه انــدازی‬ ‫اینترنــت پــاک دارنــد؟‬ ‫ایــن کارشــناس فضــای مجــازی کــودک تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اگاهــی شــرط اول امنیــت اســت‪ ،‬از‬ ‫همیــن رو تمــام ایــن ســازوکارها زمانــی بــه کار‬ ‫می ایــد کــه پــدران و مــادران دانــش خــود را از‬ ‫فناوری هــای ارتباطــی‪ ،‬قابلیت هــای فضــای مجازی‬ ‫و اســیب های ان افزایــش دهنــد و تــاش کننــد‬ ‫کــودک را در مســیری هدایــت کننــد کــه بــا اراده و‬ ‫شــناخت خــودش از اســیب های فاصلــه بگیــرد‪.‬‬ ‫یکــی از اهــداف مهــم روز اینترنــت پــاک هــم همین‬ ‫اســت‪ .‬خوشــبختانه وزیــر ارتباطــات هــم برایــن‬ ‫موضــوع تاکیــد دارنــد کــه در کنــار سالم ســازی‬ ‫فضــای مجــازی بایــد دانــش و مهــارت خانــواده ها و‬ ‫بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان را در اســتفاده از ایــن‬ ‫فضــا ارتقــا بدهیــم و ســطح دانــش و مهــارت مــردم‬ ‫در اســتفاده از فضــای مجــازی بایــد بــه حــدی برســد‬ ‫کــه مــردم خودشــان بداننــد کــه نبایــد هــر محتــوا و‬ ‫مطلبــی را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا دولــت بایــد‬ ‫متولــی اینترنــت کــودک و نوجــوان باشــد یــا بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬معتقــدم دولــت نــه‬ ‫می توانــد و نــه الزم اســت کــه وارد کار اجرایــی در‬ ‫ایــن حــوزه شــود‪ ،‬دولــت بایــد کار تنظیــم مقــررات‪،‬‬ ‫نظــارت و تســهیل گری را انجــام دهــد‪ ،‬بســتر ســازی‪،‬‬ ‫سیاســتگذاری و پشــتیبانی کنــد و در حــوزه اگاهــی‬ ‫بخشــی از ظرفیت هــای دولتــی بهــره بگیــرد و اجــازه‬ ‫بدهــد بخــش خصوصــی کار اجــرا را انجــام بدهــد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫بــا جــذب اعتبــار الزم‪ ،‬بازیکنــان غیربومــی و مــورد‬ ‫نظــر کادر فنــی را جــذب کننــد‪.‬‬ ‫ناتوانــی در بــه خدمــت گرفتــن بازیکــن‪ ،‬منحصــر‬ ‫بــه غیربومــی هــا نبــود و ایــن تیــم هــا حتــی از‬ ‫پــس پرداخــت هزینــه بازیکنــان بومــی و شــاخص‬ ‫والیبــال گلســتان ماننــد صابــر کاظمــی و ســلیم‬ ‫چپرلی هم برنیامدند تا نمایش تحســین برانگیز‬ ‫ایــن بازیکنــان را در تیــم هــای دیگــر بــا حســرت‬ ‫دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫شهرداری گنبدکاووس‬ ‫تیــم تــازه پوســت انداختــه شــرق گلســتان پــس‬ ‫از تغییــر ســرمربی بــه روزهــای خــوش امیــدواره‬ ‫شــده و با کســب ‪ ۲‬پیروزی از ســه مســابقه عالوه‬ ‫بــر فاصلــه گرفتــن از انتهــای جــدول رده بنــدی‪ ،‬در‬ ‫حــال بازیابــی دوبــاره اعتبــار والیبــال ایــن منطقــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عظیــم جزیــده از زمــان حضــور در راس کادرفنــی‬ ‫تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس تغییــر‬ ‫محسوســی در ترکیــب انجــام نــداده امــا بــه دلیــل‬ ‫اشــنایی کامــل بــا بازیکنــان و همچنیــن شــرایط‬ ‫تیمــی کــه فصــل قبــل نیــز هدایــت ان را بــر عهــده‬ ‫داشــت‪ ،‬هــواداران پرتعــداد ایــن شــهر را بــرای‬ ‫کســب جایگاهــی مطلــوب در لیــگ برتــر امیــدوار‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫گنبــدی هــا هفتــه قبــل در خانــه مقابــل تیــم‬ ‫مدعــی و پرمهــره پیــکان بــه ســرمربیگری پیمــان‬ ‫اکبــری بــه پیــروزی رســیدند تــا بخشــی از عیــار‬ ‫بــاالی تیــم جــوان و بومــی خــود را بــه حریفــان‬ ‫نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫شــاگردان عظیــم جزیــده امــروز یکشــنبه در‬ ‫خانــه بــا تیم هــای فــوالد ســیرجان مســابقه مــی‬ ‫دهنــد و امیدوارنــد بــا یــک پیــروزی ســه امتیــازی‬ ‫دیگــر بــه جایــگاه خــود در جــدول رده بنــدی ســر‬ ‫و ســامان دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی در هفتــه هفتــم لیــگ برتــر قــرار بــود‬ ‫در ســیرجان برگــزار شــود امــا بــا توافــق مدیــران‬ ‫‪ ۲‬باشــگاه و بــه دلیــل حضــور تیــم ســیرجانی در‬ ‫رامســر‪ ،‬میزبانــی ایــن هفتــه از ســیرجان بــه گنبــد‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســیرجانی در هفتــه ششــم لیــگ برتــر در رامســر‬ ‫میهمــان هورســان ایــن شــهر بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه واحــدی مدیرعامــل باشــگاه شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬برگــزاری ‪ ۲‬بــازی در هفتــه بــرای‬ ‫همــه تیم هــای حاضــر لیــگ برتــر والیبــال ســخت‬ ‫شــده و دوری شــهرهای محــل بــازی لیــگ‪،‬‬ ‫بازیکنــان را خســته و دچــار اســیب می کنــد‪.‬‬ ‫تیــم شــهرداری گنبــدکاووس بــا کســب هفــت‬ ‫امتیــاز در رده دهــم جــدول ‪ ۱۴‬تیمــی مســابقات‬ ‫لیــگ برتــر والیبــال حضــور دارد‪.‬‬ ‫پاس گرگان‬ ‫دیگــر نماینــده گلســتان در لیــگ برتــر والیبــال‪،‬‬ ‫تیــم جــوان و جویــای نــام پــاس گــرگان اســت کــه‬ ‫بــا تلفیقــی از بازیکنــان بومــی و ســرباز در لیــگ‬ ‫برتــر شــرکت کــرده و اگــر چــه امیــدی بــه قــرار‬ ‫گرفتــن در رده هــای بــاالی جــدول نــدارد امــا عالوه‬ ‫بــر معرفــی ســتاره هــای جــوان‪ ،‬بــه دنبــال هــدف‬ ‫مهــم دیگــری ماننــد حفــظ ســهمیه گلســتان در‬ ‫لیــگ برتــر اســت‪.‬‬ ‫پاســی هــا کــه بــا ‪ ۲‬بــرد و هفتــه امتیــاز در رده‬ ‫نهــم جــدول رده بنــدی ایســتاده انــد هفته قبــل در‬ ‫یــزد مقابــل شــهداب ایــن شــهر شکســت خوردنــد‬ ‫امــا امیدوارنــد در بــازی خانگی امروز مقابل ســایپا‬ ‫تهــران بــا کســب هــر ســه امتیــاز زمیــن مســابقه را‬ ‫تــرک کننــد‪.‬‬ ‫والیبــال از گذشــته هــای دور پــس از ســوارکاری‪،‬‬ ‫یکــی از پرطرفدارتریــن ورزش هــا در گلســتان بــه‬ ‫شــمار مــی رفــت و برگــزاری مســابقه والیبــال‪ ،‬یــک‬ ‫پــای ثابــت مجالــس شــادی و جشــن مــردم ایــن‬ ‫اســتان محســوب مــی شــد‪.‬‬ ‫حــاج خوشــگلدی و غیــاث الدیــن صحنــه‪،‬‬ ‫میکاییــل یلمــه‪ ،‬ابراهیــم و عثمــان ســن ســبیلی‪،‬‬ ‫شــعبان چهارنایی‪ ،‬ادریس دانشفر‪ ،‬عبدالرحمان‬ ‫رئوفــی‪ ،‬فرهــاد قائمــی‪ ،‬صابــر کاظمــی‪ ،‬عظیــم‬ ‫جزیــده و پرویــز فرخــی‪ ،‬نمونــه ای از والیبالیســت‬ ‫هــای نامــدار گلســتان بــه شــمار می رونــد کــه‬ ‫برخــی از ان هــا ماننــد ابراهیــم ســن ســبیلی در‬ ‫جــام جهانــی ‪ ۱۹۸۹‬عنــوان کاملتریــن بازیکــن دنیــا‬ ‫در رده ســنی نوجوانــان را کســب کــرد‪.‬‬ ‫یــک دســتگاه پــژو پــارس دنــده اتوماتیــک‪‎ ‎ TU5‬دارم‪،‬‬ ‫تعویــض دنــده هــا بســیار بســیار دیــر صــورت مــی گیــرد‬ ‫بــه طــوری کــه دور موتــور‏بایــد بــه پنــج هــزار یــا در مواقعــی‬ ‫بــه شــش هــزار برســد تــا تعویــض صــورت بگیــرد‪ ،‬مــی‬ ‫خواســتم بدانــم ایــا ایــن امــر غیرعــادی اســت ویــا‏مشــکلی‬ ‫بــرای موتــور ایجــاد نمیکنــد؟ راه حــل چیســت؟‬ ‫‪‎- ‎‬گیربکــس‪‎‎AL4‬کــه در پــارس اتوماتیــک بــه کار رفتــه‪،‬‬ ‫دارای مرکــز کنتــرل الکترونیکــی اســت‪ .‬در ایــن نــوع‬ ‫گیربکســها‪ ،‬دور تعویــض‏دنــده بــه میــزان فشــردگی پــدال‬ ‫گاز و هــم چنیــن عوامــل دیگــری هــم چــون وزن خــودرو و‬ ‫شــیب مســیر بســتگی دارد‪ ،‬به طوری که اگر‏پرگاز حرکت‬ ‫کنیــد‪ ،‬دنــده هــا در دورهــای بــاال و اگــر کــم گاز حرکــت‬ ‫کنید‪،‬دنــده هــا در دورهــای پــا ییــن عــوض مــی شــوند‪.‬‬ ‫در گیربکــس‏پــارس و ‪ 206‬اتوماتیــک‪ ،‬یــک حالــت دیگــر‬ ‫هــم وجــود دارد و ان ایــن کــه ایــن نــوع جعبــه دنــده در‬ ‫چنــد دقیقــه اول رانندگــی پــس از‏اســتارت‪ ،‬نــوع و ســبک‬ ‫رانندگــی شــما را ارزیابــی مــی کنــد و از ان بــه بعــد‪ ،‬طبــق‬ ‫مدلــی کــه شــما رانندگــی مــی کنیــد دنــده هــا را عــوض می‬ ‫‏کنــد‪ ،‬بنابرایــن چنــد دقیقــه اول رانندگــی را در نظــر داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬اگــر بــاز هــم فکــر مــی کنیــد مشــکلی وجــود دارد‬ ‫مــی توانیــد بــه تعمیــرگاه‏ایــرا نخــودرو مراجعــه کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬بــا توجــه بــه یکســان بــودن پیشــرانه خودروهــای تنــدر‬ ‫‪ 90‬و رنــو مــگان ‪ 1600‬ســی ســی‪ ،‬علــت اختــاف ‪ 10‬اســب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بخــاری ایــن دو خــودرو‏چیس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ایــن اختــاف احتمــاال ناشــی از منابع مختلف اطالعاتی‬ ‫دو شــرکت اســت وگرنــه ایــن دو خــودرو از نظــر موتــور(‪‎‬‬ ‫‪K4M ‎‬رنو)کامــا ‏یکســان هســتند و بدیهــی اســت کــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫قدرتشــان کامــا بــا هــم برابــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎- ‎‬ایــا ســمند توربــو قــادر بــه اســتفاده از گا ‪‎‬ز ‪‎CNG‬هســت‬ ‫یافقــط بــا بنزیــن کار مــی کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬موتــور ملــی توربوشــارژ قابلیــت مصــرف ســوخت بنزین‬ ‫و گاز را دارد و جالــب ایــن کــه در هــر دو حالــت‪ ،‬قــدرت‬ ‫‪ 150‬اســبی در اختیــار‏راننــده قــرار مــی دهــد و جالــب تــر‬ ‫این که حداکثر گشــتاور تولیدی ان در گســتره وســیعی از‬ ‫دور موتــور(از دورهــای پــا ییــن تــا بــاال)در‏دســترس راننــده‬ ‫خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬ایا امکان دارد پیکان را دنده اتومات کر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎- ‎‬اگــر گیربکــس اتوماتیــک فابریــک پیــکان را از شــوش پیــدا‬ ‫کنیــد چــرا کــه نــه؟ درخودروهــای قدیمــی کــه فاقــد سیســتم‬ ‫هــای الکترونیکــی‏موتــور هســتند‪ ،‬تعویــض گیربکــس بــه‬ ‫صــورت کامــا مکانیکــی و دســتی قابــل انجــام اســت‪ ،‬امــا در‬ ‫خودروهــای جدیــد بــه دلیــل نیــاز بــه‏هماهنــگ ســازی ایــی‬ ‫ســی یــو پیشــرانه و ایــی ســی یــو جعبــه دنــده‪ ،‬ایــن کار فقــط‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫توســط خودروســاز قابــل انجــام اسـ ‪‎‬‬ ‫پذیرش اگهی های‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب وکار‬ ‫تماس‪01732688214 :‬‬ ‫واتساپ‪09390081903:‬‬ ‫ساعت تماس ومراجعه‬ ‫حضوری شنبه تا ‪5‬شنبه‬ ‫ساعت‪8‬صبح الی‪14‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪419‬‬ ‫کرونا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اعضای کتابخانه های‬ ‫استان را کاهش داد‬ ‫الزام وجود مرکز قرنطینه‬ ‫دامی در گالیکش‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گالیکــش گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫شهرســتان بــه عنــوان یکــی از مبــادی اصلــی ورودی‬ ‫و خروجــی گلســتان بــرای بهبــود کنتــرل و نظــارت بــر‬ ‫ســامت دام زنــده و فراورده هــای خــام دامــی عبــوری‬ ‫بــه یــک مرکــز قرنطینــه دامــی مجهــز نیــاز دارد‪.‬‬ ‫علــی منصــوری اظهارداشــت‪ :‬هــم اینــک یــک پســت‬ ‫قرنطینــه دامــی بــه صــورت کانکســی در مجــاورت‬ ‫پاســگاه ایســت و بازرســی تنگــراه گالیکــش مســتقر‬ ‫اســت کــه در خیلــی مواقــع در صــورت توقــف و ضبــط‬ ‫محمولـه فراورده هــای خــام دامــی مشــکوک‪ ،‬شــرایط‬ ‫نگهــداری انهــا در ایــن محــل وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــه فاســد شــدن زودهنــگام فــراورده خــام دامــی‬ ‫اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬محموله هــای مشــکوک نیازمنــد‬ ‫انجــام ازمایشــات الزم بــرای تثبیــت ســامت‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور نگهــداری موقــت بــه ســردخانه های شــهرهای‬ ‫همجــوار از جملــه گنبــدکاووس منتقــل می شــوند‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گالیکــش یــاداور شــد‪:‬‬ ‫زمینــی مناســب متعلــق بــه یکــی از نهادهــای دولتــی‬ ‫در حاشــیه جــاده تنگــراه وجــود دارد کــه در صــورت‬ ‫موافقــت فرمانــدار و مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان‪،‬‬ ‫پیگیــری الزم بــرای واگــذاری قســمتی از ایــن زمیــن‬ ‫بــرای ایجــاد پســت قرنطینــه دامــی بــا مدیــران اســتانی‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫منصــوری اظهارداشــت‪ :‬بخــش عمــده ای از‬ ‫محموله هــای دام زنــده و فــراورده خــام دامــی‬ ‫اســتان های خراســان شــمالی و رضــوی و همچنیــن‬ ‫دام هــای خریــداری شــده از میــدان دام گنبــدکاووس‬ ‫از ایســت و بازرســی تنگــراه عبــور می کنــد و فعالیــت‬ ‫بــرای نیروهــای دامپزشــکی در فضــای کانکســی پســت‬ ‫قرنطینــه دامــی دشــوار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان نمونــه در یــک ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۳۰‬محمولــه فراورده هــای خــام دامــی در‬ ‫ایــن محــل توقیــف و تحــول مراجــع مربوطــه شــد‬ ‫کــه بخــش زیــادی از ایــن محموله هــا نیــاز بــه انجــام‬ ‫ازمایــش و نگهــداری در ســردخانه داشــت کــه بــه‬ ‫گنبــدکاووس انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫منصــوری بــا اشــاره بــه فرســودگی ســاختمان اداری‬ ‫دامپزشــکی گالیکــش‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬مرمــت و بازســازی‬ ‫ایــن ســاختمان بــه تامیــن ‪ ۲‬میلیــارد ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی مهمتریــن منبــع درامــدی مــردم گالیکــش‬ ‫در شــهرها و روســتاها را بــه طــور عمــده فعالیــت‬ ‫در بخش هــای دامــداری‪ ،‬دامپــروری و کشــاورزی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۶۰‬هــزار راس دام ســبک‬ ‫و چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس دام ســنگین در ایــن‬ ‫شهرســتان نگهــداری می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گــزارش مــوارد ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در اســتان های‬ ‫اطــراف‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری تابســتان امســال بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد دام هــای‬ ‫اهلــی گالیکــش علیــه ایــن بیمــاری بــه صــورت رایــگان‬ ‫مایــه کوبــی شــدند‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گالیکــش اظهارداشــت‪۱۳ :‬‬ ‫واحــد مرغــداری گوشــتی بــا ظرفیــت جوجــه ریــزی ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار قطعــ ه در هــر دوره‪ ،‬یــک واحــد جوجــه کشــی‬ ‫مــرغ گوشــتی بــا ظرفیــت هــر دوره ‪ ۲.۵‬میلیــون‬ ‫قطعــه و یــک واحــد جوجه کشــی مــرغ تخــم گــذار‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۷۰۰‬هــزار قطعــه در هــر دوره در ایــن‬ ‫شهرســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گالیکــش حــدود ‪ ۶۴‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫مشــکل از اقــوام و مذاهــب گوناگــون دارد کــه ‪۵۵‬‬ ‫درصــد ان در ‪ ۶۳‬روســتا زندگــی مــی کننــد و اقتصــاد‬ ‫اصلــی ســاکنان ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫گالیکــش بــا برخــورداری از مزیــت گردشــگری و وجــود‬ ‫جنــگل و ابشــارهای فــراوان‪ ،‬پــارک ملــی گلســتان را‬ ‫نیــز در حــوزه خــود دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫انتشــار ویــروس کرونــا موجــب کاهــش ‪ 50‬درصــدی اعضــای‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی شــد بطوریکــه در حــال حاضــر ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفــر از شــهروندان ایــن خطــه کارت کتابخانــه دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهــدی اریــان در‬ ‫توزیع ‪ 200‬تن مرغ منجمد‬ ‫در بازار گلستان‬ ‫رئیس روابط عمومی مخابرات‬ ‫منطقه گلستان معرفی شد‪.‬‬ ‫‪ 1551‬نفر اشتغال در بخش‬ ‫صنعت گلستان ایجاد شد‬ ‫رئیــس اداره بازرگانــی‬ ‫ســازمان‬ ‫داخلــی‬ ‫صنعت ‪ ،‬معــد ن‬ ‫اســتان‬ ‫وتجــارت‬ ‫گلســتان از اغــار توزیــع‬ ‫‪ 200‬تــن مــرغ منجمــد‬ ‫در طــرح تنظیــم بــازار‪،‬‬ ‫خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان علیرضــا‬ ‫بابــازاده در چهارمیــن جلســه تنظیــم بــازار گــرگان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا هــدف ایجــاد تعــادل در قیمــت گوشــت مــرغ‬ ‫مقــرر شــد ‪200‬تــن مــرغ منجمــد ســهمیه طــرح تنظیم بــازار‬ ‫در بــازار اســتان گلســتان توزیــع شــود‪.‬‬ ‫بابــازاده افــزود‪ :‬قیمــت مــرغ منجمــد بــرای مصــرف کننــده‬ ‫هــر کیلــو ‪ ۲۰‬هــزار تومــان بــوده کــه ایــن نــرخ در سراســر‬ ‫اســتان یکســان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در صــورت نیــاز مقادیــر بیشــتری از مــرغ‬ ‫منجمــد در اســتان توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ریاســت اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان معرفــی‬ ‫شــد‪.‬طی حکمــی ریاســت اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان معرفــی شــد‪.‬به گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان طــی حکمــی از ســوی دکتــر غالمعلی شــهمرادی‬ ‫و ا‪۵‬طــای ان در جلســه شــواری مدیــران‪ ،‬خانــم اســتارمی بــه‬ ‫ریاســت اداره روابــط عمومــی مخابــرات اســتان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت روابــط‬ ‫عمومــی در هــر ســازمانی‪ ،‬اطــاع رســانی و اگاهــی بخشــی را از‬ ‫وظایــف اساســی روابــط عمومــی دانســت و افــزود‪ :‬بــا اســتفاده از‬ ‫ابزارهــای دیجیتــال در دنیــای امــروز بایــد اطالعات مــورد نیاز تبادل‬ ‫گــردد و ایــن مهــم در روابــط عمومــی بایــد بــه نحــو احســن اجــرا‬ ‫شــود تــا مشــتریان و ســازمان از نیازهــای هــم مطلــع و درجهــت‬ ‫تامیــن ان برنامــه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫وی حضــور نیروهــای بــا تجربــه و متخصــص در روابــط عمومــی‬ ‫را مهــم دانســت و گفــت ‪ :‬داشــتن تجربــه و مهــارت در اجــرای‬ ‫فعالیتهــای روابــط عمومــی‪ ،‬اثربخشــی ان را افــزوده و در تحقــق‬ ‫هــدف بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت خانــم اســتارمی پیــش ازیــن کارشــناس‬ ‫مســئول و سرپرســت روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع‬ ‫صنعــت‪،‬‬ ‫ســازمان‬ ‫معــدن و تجارت اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای ســالجاری تــا‬ ‫پایــان مهــر مــاه ‪1551‬‬ ‫فرصــت شــغلی جدیــد‬ ‫در بخــش صنعــت‬ ‫اســتان ایجــاد شــده‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫ب و کار از روابــط عمومــی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کس ـ ‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬فرهاد‬ ‫زارع اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســالجاری تــا پایــان مهــر‬ ‫مــاه ‪ 1551‬فرصــت شــغلی جدیــد در بخــش هــای مختلــف‬ ‫صنعــت در اســتان گلســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان افــزود ‪ :‬طــی ایــن مــدت ‪ 91‬فقــره پروانــه بهــره‬ ‫بــرداری صنعتــی در اســتان گلســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬ســرمایه گــذاری انجــام شــده در ایــن پروانــه هــا‬ ‫بالــغ بــر ‪ 7350‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۷۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم عزیــزه اســفندیاری پلنــگ بــه شناســنامه ‪ ۱۲۱۱۴‬کدملــی ‪۲۲۶۸۹۳۸۷۶۱‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد بهــرام متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۹۳‬در شـش دانگ‬ ‫‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۶۹‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقعــه اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف ‪۹۱۶۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۴:‬حجت الله تجری‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۰۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۴۹۵‬تقاضای اقای رمضان بهرامیه به شــماره شناســنامه ‪۵۶۰‬کد ملی ‪۲۱۲۰۸۴۲۷۱۱‬صادره از گرگان فرزند اکبر در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۳.۶۶‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪-۱۵۲۱‬اصلی واقــع در اراضــی شــهری بخــش ‪ ۱‬حــوزه ثبــت گرگان طبــق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رســمی به متقاضــی دارد‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکر شــماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۰۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۸/۲۴:‬‬ ‫علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گرگان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140060312012000845‬مورخــه ‪ 1400.07.26‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زینــب خواجــه فرزنــد محمــد جــال بــه شــماره شناســنامه ‪ 43‬صــادره گالیکــش در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 215‬مترمربــع ازپــاک ثبتــی ‪ -201‬اصلــی واقــع در قریــه ایدرویــش بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای تقانــدردی ایلــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9188 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ 1400/08/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/08/24‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۲۹‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم نبــی کنــده بــه شناســنامه ‪۲۱۱۰۱۱۵۱۲۲‬کدملی‪۲۱۱۰۱۱۵۱۲۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۰۰۰۲۶۸‬در‬ ‫شـش دانگ اعیانــی ‪ ۱‬بــاب ســاختمان ب انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــت اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۰‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در جعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪9187‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۴‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دوگــرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگاران ایــن اســتان اظهــار داشــت‪ :‬پیــش‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا اعضــای کتابخانــه هــای عمومی این‬ ‫اســتان بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار نفــر بــود‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته خراســان شــمالی در شــاخص میــزان‬ ‫عضویــت در بیــن کتابخانه هــای عمومــی کشــور جــزو ســه‬ ‫اســتان برتــر کشــور بــود و برخــی مواقــع شــمار اعضــای‬ ‫کتابخانــه هــا بــه ‪ ۶۰‬هــزار نفــر نیــز مــی رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت طــرح امانــت کتــاب بــا پیــک نیــز‬ ‫اجــرا شــد کــه متقاضیــان بــه صــورت تلفنــی کتــاب هــای خود‬ ‫را درخواســت مــی کردنــد و فعالیــت هــای فرهنگــی نیــز بــه‬ ‫صــورت مجــازی انجــام شــد کــه ارتباطــات قطــع نشــود‪.‬‬ ‫وی تعــداد کتابخانــه هــای عمومــی ایــن اســتان را ‪ ۷۱‬بــاب‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن مراکــز بیــش از ‪ ۸۶۰‬هــزار‬ ‫نســخه کتــاب وجــود دارد و همــواره کتــاب هــای موجــودی در‬ ‫کتابخانــه هــای عمومــی اســتان از نظــر فرســوده بــودن وجین‬ ‫و کتــاب هــا پــر اســتقبال و تــازه نشــر جایگزیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی زیــر بنــای‬ ‫مجموع کتابخانه های عمومی اســتان را ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۳۱‬متر مربع‬ ‫عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬ســرانه فضــای کتابخانـه ای در اســتان‬ ‫بــه اعضــای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت ‪ ۲.۲۷‬متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫اریــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان در شــاخص تعــداد‬ ‫کتابخانــه هــا نیــز بــه ازای هــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت ‪۲.۶‬‬ ‫بــاب کتابخانــه دارد و در نــرخ عضویــت نیــز بــه اعضــای هــر‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر ‪ ۳.۲۶‬نفــر عضــو دارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص شــاخص امانــت کتــاب نیز از کتابخانه های‬ ‫عمومــی اســتان گفــت‪ :‬نــرخ امانــت بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫جمعیــت ‪ ۱۳.۱۷‬جلــد کتــاب اســت‪.‬‬ ‫اریــان اظهــار داشــت‪ :‬شــاخص ســرانه کتــاب در کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی اســتان نیــز بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیــت ‪ ۹۷.۳۷‬جلد‬ ‫کتاب اســت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۴۶۰‬عنوان برنامه در هفته کتاب‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۶۰‬عنــوان برنامــه در هفتــه کتــاب‬ ‫در ســطح کتابخانــه هــای عمومــی اســتان اجــرا مــی شــود‬ ‫گفــت‪ :‬تمامــی برنامــه هــا بــا توجــه بــه رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اریــان افــزود‪ :‬هــم اکنــون تنهــا در بجنــورد مرکــز اســتان یــک‬ ‫بــاب کتابخانــه ســیار وجــود دارد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن یک کتابخانه‬ ‫ســیار دیگــر بــرای شــهر بجنــورد و بــرای هر شهرســتان اســتان‬ ‫نیــز دســت کــم یــک کتابخانــه ســیار نیاز اســت‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کتابخانه هــای ســیار در راســتای‬ ‫بهره منــدی کــودکان و نوجوانــان مناطــق حاشــیه شــهر‪،‬‬ ‫روســتایی و محــروم کــه امــکان اســتفاده از کتابخانه هــای‬ ‫ثابــت را ندارنــد دایــر شــده اســت و یــک کتابخانــه ســیار تعداد‬ ‫از روســتاهای همجــوار را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۳‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم یاســر عابــدی زاده بــه شناســنامه ‪ ۳۲۴۶۶‬کدملــی ‪ ۲۱۲۰۳۱۴۴۲۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۰۵‬در شـش دانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن ک در ان احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۰‬مترمربــع از پــاک ‪-۱۰۸‬اصلــی واقــع باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات متقاضی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد‪.‬م الف‪۹۱۸۵‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۴‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۸۴‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ابوالقاســم رضــی ابــادی بــه شناســنامه ‪ ۱۴۶‬کدملــی ‪ ۲۲۴۹۶۷۹۰۲۹‬صــادره از کردکــوی فرزنــد یحیــی متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۸۰۰۰۰۴۱۶‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن ک در ان احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۰‬مترمربــع از پــاک ‪-۱۰۸‬اصلــی واقــع باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نماینــد‪.‬م الف‪۹۱۸۴‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۴‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۳۱‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۸۳‬تقاضــای اقــای غالمرضــا خمــر مربوط به شــماره شناســنامه ‪ ۴۰۹‬وکــد ملــی ‪ ۳۶۷۲۳۰۱۵۴۱‬صــادره از زابل‬ ‫فرزنــد موســی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۲۳۶.۸۱‬مترمربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد از پــاک شــماره ‪ ۱۴۱‬فرعــی از ‪ -۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی محمدعلــی مازندرانــی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ ۹۱۷۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۴:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۳۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم عادل پــور محمــود بابلــی بــه شناســنامه ‪ ۱۲۱۸‬کــد ملــی ‪۲۰۶۳۳۶۶۱۰۱‬صــادره از بابــل فرزنــد احمــد متقاضــی کالس پرونــده‬ ‫‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۹۹‬در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۵۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه نماینــد‪.‬م الف ‪۹۱۷۴‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۴:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 64‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق و متغیر‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 24‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪419‬‬ ‫طنز‬ ‫ضرورت ارتقا و افزایش‬ ‫سواد رسانه ای بین کاربران‬ ‫و مخاطبان فضای مجازی‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر ضــرورت ارتقــا و افزایــش ســواد رســانه ای بیــن کاربــران و‬ ‫مخاطبــان فضــای مجــازی بــرای برداشــت درســت از اتفاقــات‬ ‫پیرامونــی گفــت کــه امســال نــزاع دســته جمعی در اســتان ‪۲۶‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی رضــا نصیــری اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود کاهــش‬ ‫امــار نــزاع‪ ،‬بازنشــر فیلم هایــی ماننــد تبرکــش و عربده کشــی‬ ‫ماه هــای گذشــته‪ ،‬اســتان را ناامــن جلــوه می دهــد کــه در نتیجــه‬ ‫ان نــه تنهــا احســاس امنیــت در میــان ســاکنان گلســتان کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت بلکــه اقتصــاد اســتان هــم بــه دلیــل احتمــال‬ ‫کاهــش ورود مســافر ناشــی از اثــر ایــن فیلم هــا تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اغلــب مــردم از توانایــی تشــخیص و تحلیــل‬ ‫اخبــار فضــای مجــازی برخــوردار نیســتند و نمــی تواننــد میــان‬ ‫مطالــب درســت و غلــط منتشــر شــده تفاوتــی قایــل شــوند‬ ‫کــه تکــرار ایــن اتفاقــات‬ ‫موجــب بــروز مشــکالتی در‬ ‫جامعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اجتماعــی‬ ‫معــاون‬ ‫انتظامــی‬ ‫فرماندهــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬فضــای‬ ‫مجــازی نقــش بیشــتری از‬ ‫فضــای حقیقــی در زندگــی‬ ‫انســان دارد کــه نداشــتن‬ ‫حــد و مــرز بــرای فعالیــت و‬ ‫تهدیــدات فــراوان در ان از‬ ‫مهمتریــن معایــب فضــای‬ ‫مجــازی اســت‪.‬‬ ‫نصیــری ادامــه داد‪:‬‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تــا پایــان مهــر مــاه‪،‬‬ ‫درصدســرقت های‬ ‫‪۶۰‬‬ ‫رخ داده در گلســتان‬ ‫کشــف شــده و مجمــوع‬ ‫ســرقت ها در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل هشــت درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫نصیــری یــاداور شــد‪ :‬در حــوزه مــواد مخــدر نیــز امســال هشــت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف شــد و ‪ ۷۷‬نفــر‬ ‫از عوامــل اصلــی و هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر خــرده فــروش نیــز دســتگیر‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اجرای طرح پاکسازی پارک ها و‬ ‫تفرجگاه های شهر بجنورد‬ ‫تلف شدن ‪ 15‬راس گوسفند‬ ‫در اسفراین‬ ‫دستگیری ‪ 6‬نفر از عامالن نزاع‬ ‫دسته جمعی در کمتر ‪ 24‬ساعت‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از اجــرای طــرح‬ ‫پاکســازی پــارک هــا و تفرجــگاه هــای شــهر بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ «محمد گلمحمد زاده» با اعالم جزئیات این خبر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای برقراری نظم و امنیت و همچنین پیشــگیری‬ ‫از توزیــع مــواد مخــدر در بیــن جوانــان و نوجوانــان‪ ،‬طرح پاکســازی‬ ‫پــارک هــای شــهر بجنــورد بــا جدیــت بــه مرحلــه اجرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح کــه بــا حضــور ‪ 5‬اکیــپ‬ ‫انتظامــی اجــرا شــد‪ ،‬یــک فروشــنده مــواد مخــدر دســتگیر و به مقر‬ ‫انتظامــی منتقــل گردیــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن فــرد ‪ 5‬گــرم‬ ‫گــراس نیــز کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متهم در اجرای دستور مقام قضائی بازداشت شد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس بــا جدیت با افرادی که ســامت و امنیت جامعه‬ ‫را مختل می کنند‪ ،‬با قاطعیت برخورد کرده و هرگز اجازه نخواهد داد‬ ‫تا مجرمان و هنجارشــکنان در ســطح جامعه به راحتی جوالن دهند‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلمحمــد زاده در پایــان از شــهروندان خواســت تــا ضمــن‬ ‫همــکاری مســتمر بــا پلیــس‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده‬ ‫شهرســتان‬ ‫انتظامــی‬ ‫اســفراین از تلــف شــدن‪15‬‬ ‫راس گوســفند پــس از‬ ‫خــوردن علوفــه الــوده‬ ‫اطــراف دامــداری در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار ســرهنگ‬ ‫«ســید ســعید عزیــزی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪110‬مبنــی بــر‬ ‫تلــف شــدن تعــداد زیــادی گوســفند بعــد از خــوردن علوفــه در‬ ‫اطــراف دامــداری‪ ،‬بالفاصلــه عوامــل کالنتــری ‪ 11‬جهــت بررســی‬ ‫موضــوع بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه ‪ 11‬راس گوســفند تلــف شــده و ‪4‬‬ ‫راس قبــل از تلــف شــدن ســربریده شــده انــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین ‪،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬علــت ایــن حادثــه در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 6‬نفر از عامالن‬ ‫نزاع دسته جمعی در کمتر از ‪ 24‬ساعت در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح ایــن خبــر گفــت ‪ :‬در پــی وقوع‬ ‫یــک فقــره نــزاع دســته جمعــی در شهرســتان شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مامــوران جهــت بررســی موضــوع بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا حضــور بــه موقــع پلیــس در محــل‬ ‫مشــخص شــد افــرادی بدلیــل مشــکل اب دادن بــه گوســفندان از‬ ‫طریــق بــرف اب شــده در کــوه هــا بــا یکدیگــر بشــدت درگیر شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 6‬نفــر از ایــن افــراد بــا امادگی بــاالی ماموران‬ ‫از عوامــل اصلــی نــزاع دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقل شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان تصریــح کــرد‪4 :‬‬ ‫نفــر دیگــر کــه بــر اثــر شــدت جراحــات چاقــو مجــروح شــده‬ ‫بودنــد نیــز جهــت مــداوا بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه در نهایــت متهمــان بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا افــرادی کــه بــا اقدامــات خــود‬ ‫باعــث برهــم زدن نظــم عمومــی و ســلب ارامــش شــهروندان‬ ‫می شــوند قاطعانــه برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مســائل و مشــکالت پیــش روی پرداخــت تســهیالت توســط بانــک‬ ‫هــای عامــل در روزهــای اینــده خبــر داد و افــزود‪ :‬اکنــون بــرای‬ ‫ســاخت هر خانه روســتایی مبلغ یک میلیارد ریال تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت توســط دولــت در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان بــه ابــاغ ‪۹۰‬‬ ‫درصــد از تســهیالت ســاخت خانــه روســتایی ایــن اســتان بــرای ســال‬ ‫مالــی جــاری بــه هشــت بانــک عامــل اشــاره و اضافــه کــرد ‪ :‬رقــم‬ ‫تســهیالت بانکــی ابالغــی بــه بانــک هــای عامل در اســتان ‪ ۶ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امســال ایــن اداره کل ســاخت هفــت هــزار خانــه‬ ‫روســتایی را بــا جــذب هفــت هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت‪ ،‬هدفگــذاری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ارایــه خدمــات بــه متقاضیــان بــرای ســاخت‬ ‫خانــه تصریــح کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر تمــام ســاخت و ســازهای‬ ‫روســتایی از ســوی کارشناســان خبــره عضــو نظــام فنــی و‬ ‫مهندســی روســتایی طراحــی و نظــارت مــی شــود و ‪ ۲۱۰‬ناظــر فنی‬ ‫و ‪ ۹۵‬دفتــر فنــی و مهندســی ســاخت و ســازهای روســتایی را‬ ‫طراحــی و نظــارت مــی کننــد‪.‬‬ ‫کاهش شمار خانه های ناایمن روستایی‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه ‪ ۱۲۸‬هــزار خانــه روســتایی ناایمن در گلســتان‬ ‫مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬گفــت‪ :‬ایــن امــار‬ ‫طــی چهــار ســال اخیــر ‪ ۲۳.۵‬درصــد کاهــش یافتــه و بــه رقــم ‪۹۸‬‬ ‫هــزار واحــد در ســال ‪ ۱۴۰۰‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیشــترین شــتاب در نوســازی خانــه هــای نــا ایمــن‬ ‫روســتایی اســتان مربوط به ســال هال ‪ ۹۹‬و ‪ ۹۸‬با ســاخت ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫واحــد بــوده کــه در قالــب طــرح هــای مختلــف از جملــه ســیل‪ ،‬خانــه‬ ‫محرومــان‪ ،‬جوانــان و ایتــام اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه ســهمیه تخصیــص‬ ‫تســهیالت ارزان قیمت ســاالنه این اداره کل برای نوســازی ســه‬ ‫هــزار واحــد اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬پایان خانه های ناایمن روستایی‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن‬ ‫کــه ایــن اداره کل نقشــه راه بــرای حــذف خانه های روســتایی ناایمن‬ ‫در اســتان دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامــه ریــزی ایــن اداره کل در ایــن خصــوص‬ ‫بــرای ســال ‪ ۱۴۱۰‬اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مطابــق برنامــه ریــزی انجــام شــده طــرح حــذف خانــه‬ ‫هــای ناایمــن روســتایی در اســتان طــی ‪ ۲‬برنامــه پنــج ســاله پیگیــری‬ ‫و تســهیالت بانکــی ارزان قیمــت تخصیصــی دولــت را در قالــب طرح‬ ‫هــای مختلــف‪ ،‬جــذب خواهــد کرد‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬خانــه هــای ناایمــن روســتایی ایــن اســتان در نــوار‬ ‫شــمالی قــرار دارد کــه مصالــح ان هــا بیشــتر گلــی و خشــتی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیشــترین خانــه هــای ایمــن روســتایی اســتان در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ۲۰‬درصــد‪ ،‬گــرگان ‪ ۱۰‬درصــد و در مــراوه‬ ‫تپــه‪ ،‬کاللــه و گالیکــش هفــت درصــد بــوده و بقیــه در ‪ ۹‬شهرســتان‬ ‫پراکنــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵‬هزار متقاضی ساخت مسکن‬ ‫روستایی گلستان به بانک ها‬ ‫معرفی شدند‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬پرونــده‬ ‫پنــج هــزار متقاضــی ســاخت مســکن روســتایی اســتان از ابتــدای‬ ‫ســال مالــی جاری(تیرمــاه) بــرای دریافــت تســهیالت ارزان قیمــت به‬ ‫بانــک هــای عامــل ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬متقاضــی‬ ‫بــرای دریافــت تســهیالت بــا بانــک هــای عامــل قــرارداد امضــا کــرده و‬ ‫وارد عملیــات اجرایــی ســاخت شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی برنامــه ریــزی شــده بــا همــکاری بانــک هــای عامــل‬ ‫اســتان‪ ،‬پنــج هــزار متقاضــی معرفــی شــده بــه بانــک ها تا پایــان ماه‬ ‫اذر ســال جــاری‪ ،‬قــرارداد دریافــت تســهیالت را امضــا کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای نوســازی هــر خانــه فرســوده‪ ،‬یــک میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت ارزان قیمــت بــا کارمــزد پنــج درصــد‪ ،‬دریافت ضامن‬ ‫زنجیــره ای و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله بــه متقاضــی ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ارایه تسهیالت ارزان قیمت توسط دولت‬ ‫حســینی از نشســت تخصصــی ایــن اداره کل بــرای تســریع در رفــع‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک علــی ابــاد کتــول اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۳۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۱۷۷۹‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/۵/16‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ابــادی از مالکیــت خانــم گوهــر ممــززی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۰۲۷‬تقاضــای‬ ‫خانــم ارزوی میرشــاهی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۵۴‬و کــد ملــی ‪۲۲۶۹۴۶۷۸۳۳‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد حســینعلی در شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪۵۱۸ .45‬متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از‬ ‫‪ -۳۳‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول‪ ،‬روســتای افراتختــه‪ ،‬خیابــان شــهید مســعودی ‪،‬کوچــه افــرا ‪ ۵‬بخــش‪ ۶‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد تاییــد بــه شــماره ‪ ۱۴۰۰/1079‬مــورخ ‪ 1400/۴/29‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان علــی ابــاد و مجــوز شــماره‬ ‫‪ 37/۱۶/1060‬مــورخ ‪ 1400/۴/22‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد تاییــد گردیــد مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در روزنامــه محلــی و کثیــر انتشــار اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۰۸/08‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۰۸/24‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول از طرف مصطفی رحیم ابادی م الف‪8892‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002412‬مــورخ ‪ 1400.06.20‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابادسلســله ایــادی از مالکیــت اقــای مختــار مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000205‬تقاضــای اقــای حســین عــرب یــار محمــدی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪186‬کــد ملــی‏‏‪2269377931‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد امراللــه در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪171‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان امــام رضــا‬ ‫(ع) ‪ ،‬جنــب نمایشــگاه گلســتان ‪،‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‏‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 15 :‬‏‪ 4‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.08:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400.08.24 :‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۳۶‬تاریــخ ‪۱۴۰۰/۷/۱۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۸۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم خدیجــه بی بــی محمــد الــق فرزنــد چوپــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۷۷‬کــد ملــی‪ ۴۹۷۹۵۴۶۸۲۱‬صــادره از اق قــا‬ ‫در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۹۶.۹۲‬متــر مربــع‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک ‪ - ۳۱۵‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی محــرز‬ ‫گردیده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الف‪۹۳۴۱‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز دوشــنبه ‪۱۴۰۰/۸/۲۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز سه شــنبه‪ ۱۴۰۰/۹/۹‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫حل مشکل تورم با فصد‬ ‫و حجامت!‬ ‫ســابق بــر ایــن مــا فکــر مــی کردیــم اگــر حقــوق هــا افزایــش پیــدا‬ ‫کنــد و هــر چــه جیــب مــردم پــر پــول تــر باشــد و ســفره شــان رنگیــن‬ ‫تــر‪ ،‬نشــانه هــای بهبــود اوضــاع اقتصــادی مملکــت اســت ولــی االن‬ ‫متوجــه شــدیم افزایــش حقــوق بــه ویــژه حقــوق معلمــان‪ ،‬پرســتاران و‬ ‫کارگــران بــار تورمــی ایجــاد مــی کنــد‪ .‬تــورم هــم کــه در جریــان هســتید‬ ‫الکــردار مثــل مالیاتــی اســت کــه از جیــب و ســفره فقــرا کــم مــی کنــد‬ ‫و بــه جیــب و ســفره ثروتمنــدان مــی افزایــد و باعــث مــی شــود افــراد‬ ‫بــا در امدهــای ثابــت ماننــد حقــوق بگیــران شــاغل و بازنشســته ‪،‬‬ ‫صاحبــان ســپرده هــای بانکــی و ســهام ‪ ،‬فقیرتــر و افــراد بــا درامــد‬ ‫هــای متغیــر ثروتمندتــر شــوند‪( .‬البتــه اگــر حقــوق کارکنــان بانــک‬ ‫هــا‪ ،‬روســای هیــات مدیــره و ســایر ادارات افزایــش پیــدا کنــد تــا جایــی‬ ‫کــه عــده ای عــوام از ان بــه حقــوق نجومــی یــاد کننــد‪ ،‬نــه تنهــا بــار‬ ‫تورمــی نــدارد بلکــه عیــن صــواب اســت! )‬ ‫بعــد هــم کــه مــی خواهنــد تــورم را پائیــن بکشــند اولیــن گزینــه ای‬ ‫کــه روی میــز قــرار مــی دهنــد جراحــی اقتصــادی اســت که ســوگمندانه‬ ‫بــاز هــم از جیــب و ســفره اقشــار ضعیــف جامعــه شــروع مــی شــود‬ ‫و معتقدنــد جراحــی درد و خونریــزی دارد و بایــد تحمــل کــرد! مــا‬ ‫نفهمیدیــم ایــن جراحــی و خونریــزی چــرا فقــط بایــد فقیــر فقــرا را‬ ‫اذیــت کنــد و کک پولــداران را هــم نمــی گــزد؟!‬ ‫درســت اســت کــه مــا مثــل عمــو ســیفی( ســرایدار مفخــم مدرســه‬ ‫مــان) خودمــان را جــزو کادر درمــان محســوب نمــی کنیــم ولــی تــا‬ ‫جایــی کــه در فیلــم هــا دیــده ایــم اگــر یــک قســمت از بــدن دچــار‬ ‫ناهنجــاری و بیمــاری شــده باشــد اول ســعی مــی کننــد بــا قــرص و‬ ‫امپــول و ســایر پروســیجر هــای رایــج ان قســمت را درمــان کننــد‬ ‫ولــی سیســتم مــا همــان اول کار دســت بــه تیــغ مــی شــود تــازه‬ ‫برعکــس! مثــا ً اگــر طــرف هــل هولــه مــی خــورد و تغذیــه نــا ســالم‬ ‫دارد و شــکمش درد مــی کنــد‪ ،‬بــه جــای ارائــه شــیوه تغذیــه ای ســالم‬ ‫همــان اول کلیــه طــرف را تــا خرتنــاق جراحــی مــی کننــد! حــاال حکایــت‬ ‫سیســتم درمــان اقتصــاد مــا اســت کــه بــی خیــال دوســتانی شــده کــه‬ ‫مالیــات نمــی دهنــد‪ ،‬چندیــن برابــر یارانــه معمولــی یارانــه پنهــان مــی‬ ‫گیرنــد‪ ،‬حقــوق هــا و پاداشــهای نجومــی مــی گیرنــد‪ ،‬چندیــن هــزار‬ ‫خانــه خالــی دارنــد‪ ،‬ســپرده هــای بــاال‪ ،‬طــای و ســکه و خانــه هــا و‬ ‫ماشــین هــای لوکــس دارنــد و در عــوض جراحــی را از جیــب و ســفره‬ ‫هایــی اغــاز مــی کنــد کــه نــه تنهــا نقشــی در ایجــاد تــورم حاصلــه‬ ‫ندارنــد بلکــه اساســا ً تحمــل یــک درمــان ســراپایی را ندارنــد چــه رســد‬ ‫بــه اعمــال جراحــی ســنگین و بــا ریســک بــاال!‬ ‫فلــذا پیشــنهاد مــی شــود دوســتان یــک بــار هــم کــه شــده بــه جــای‬ ‫جراحــی از پروســیجر هــای ســاده تــر مثــل رژیــم درمانــی‪ ،‬قــرص و‬ ‫دارو ‪ ،‬طــب ســنتی‪ ،‬فصــد و حجامــت اســتفاده کننــد شــاید افاقــه‬ ‫کــرد! مثــا ً هزینــه هــای دولــت را پائیــن بیاورنــد‪ .‬برنامــه مالیــات‬ ‫گرفتــن از خانــه هــای خالــی را جــدی بگیرنــد و از روی کاغــذ و صحــن‬ ‫مجلــس بــه کــف خیابــان هــا بیاورنــد‪ .‬اخــذ مالیــات از طالفروشــان‪،‬‬ ‫پزشــکان‪ ،‬ســپرده گــذاران کالن‪ ،‬فوتبالیســت هــاو ســلبریتی هــا را‬ ‫در دســتور کار قــرار دهنــد! یارانــه پنهانــی را کــه صدهــا برابــر یارانــه‬ ‫‪ 45‬هــزار تومانــی اســت‪ ،‬قطــع کننــد! شــفافیت مالــی را در دســتور‬ ‫کار قــرار دهنــد و مــردم بداننــد درامــد مملکــت چگونــه هزینــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن البــا اگــر صــاح دیدنــد از برنامــه هــای کشــورهایی کــه در‬ ‫ایــن امــر موفــق بودنــد هــم اســتفاده کننــد‪ .‬مطمئــن باشــید ایــن روش‬ ‫هــا افاقــه مــی کنــد ولــی اگــر هــم افاقــه نکنــد جــای دوری نمــی رود و‬ ‫دســتکم دهــان افــرادی مقــل بهــاره رهنمــا بســته مــی شــود!‬ ‫پایانه صادراتی محصوالت‬ ‫کشاورزی نیاز ضروری گلستان‬ ‫ظرفیــت و قابلیــت فــراوان تولیــد محصــوالت کشــاورزی در‬ ‫گلســتان‪ ،‬قرارگرفتــن در مســیر کریــدور شــمال و جنــوب‪،‬‬ ‫فعالیــت گمــرک مــرزی اینچــه بــرون بــا ترکمنســتان و دسترســی‬ ‫بــه بــازار اوراســیا‪ ،‬ســاخت پایانــه صــادرات محصــوالت را با هدف‬ ‫توســعه اقتصــادی در اســتان دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫کنــون صــادرات محصــوالت کشــاورزی از گلســتان بــه طــور‬ ‫عمــده از ســوی تجــار بومــی و غیــر بومیــان از طریــق مرز زمینی و‬ ‫ریلــی اینچــه بــرون گنبــدکاووس‪ ،‬بنادر امیراباد و نوشــهر و انزلی‬ ‫در اســتان های مازندران و گیالن و حتی گمرکات ســایر اســتان‬ ‫هــا بــه ســایر کشــورها از جملــه اســیای میانــه صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش نهادهــای مربــوط بــا حوزه صــادرات کاال از اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســال ‪( ۹۸‬اغــاز شــیوع ویــروس کرونــا) ‪ ۳۰۴‬هــزار تــن‬ ‫کاالی غیرنفتــی بــه ارزش ‪ ۱۱۴‬میلیــون دالر انــواع کاال از ایــن‬ ‫اســتان بــه کشــورهای مقصــد صــادر شــد کــه از لحــاظ وزنــی‬ ‫نســبت بــه کل صــادرات اســتان هفــده درصــد و از لحــاظ ارزش‬ ‫دالری ‪ ۴۶‬درصــد ان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ ۲۶۷‬هــزار تــن انــواع کاالی غیرنفتــی بــه‬ ‫ارزش ‪ ۱۱۲‬میلیــون و ‪ ۸۱۰‬هــزار و ‪ ۱۱۱‬دالر از ایــن اســتان بــه دیگــر‬ ‫کشــورها صــادر شــد کــه بــه خاطــر تــداوم شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫در مقایســه بــا ســال ماقبــل از نظــر وزنــی ‪ ۲۵‬درصــد و از نظــر‬ ‫ارزش دالری ‪ ۱۹‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪419‬‬ ‫سخاوت اجتماعی‬ ‫مژگان امیر ی‬ ‫معرفیبهترین‬ ‫کتابهای علمی برای‬ ‫نوجوانان‬ ‫ایــن روزهــا ســرگرمی های زیــادی بــرای اوقــات فراغــت‬ ‫نوجوانــان وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن حــال خیلــی از نوجوانــان ترجیــح‬ ‫می دهنــد در هــر فرصتــی بــه دنیــای جادویــی کتاب هــا‬ ‫ســفر کننــد و عــاوه بــر وقت گذرانــدن‪ ،‬مطالبــی مفیــد هــم‬ ‫یــاد بگیرنــد‪ .‬ایــن مقالــه بــرای نوجوانــان کتاب دوســت و پــدر‬ ‫و مادرهایشــان مفیــد اســت‪ .‬در ادامــه بهتریــن کتــاب هــای‬ ‫علمــی بــرای نوجوانــان را بــه شــما معرفــی خواهیم کــرد‪ .‬همه‬ ‫ایــن کتاب هــا به دقــت انتخــاب شــده اند و بــرای حــال و اینــده‬ ‫فرزنــد نوجــوان شــما مفیــد هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کهکشان سرگیجه اور اثر کیارتان پاسکیت‬ ‫ایــن کتــاب از مجموعه کتاب هــای «دانــش ترســناک»‬ ‫دربــاره ســیارات‪ ،‬ســتاره ها‪ ،‬شهاب ســنگ ها و هرانچــه بــه‬ ‫فضــا مربــوط اســت توضیحاتــی جــذاب می دهــد‪ .‬قــرار اســت‬ ‫در قالــب داســتان بــه دل فضــا برویــد؛ از بیگ بنــگ شــروع‬ ‫ن هــم‬ ‫می کنیــد تــا کم کــم راهتــان بــه ســیاه چاله بــاز شــود‪ ،‬ا ‬ ‫همــراه شــخصیت های داســتانی مختلــف کتــاب‪.‬‬ ‫بســیاری از نوجوانــان بــه کهکشــان و فضــا عالقه مندند‪ ،‬پس‬ ‫احتمــاال ایــن کتــاب می توانــد هدیــه مناســبی بــرای نوجوانــان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پاســخ های کوتــاه بــه پرســش های بــزرگ اثــر اســتیون‬ ‫هاوکینــگ‬ ‫کمتــر کســی نــام اســتیون هاوکینــگ‪ ،‬فیزیــک دان بــزرگ‬ ‫ک بــار تصویــر او را در‬ ‫معاصــر‪ ،‬را نشــنیده و یــا حداقــل یــ ‬ ‫تلویزیــون ندیــده اســت‪ .‬اگــر کمــی بیشــتر بــا ایــن فیزیـک دان‬ ‫مشــهور اشــنا باشــید‪ ،‬به خوبــی می دانیــد کــه او نظریاتــی‬ ‫جنجالــی دربــاره پیدایــش جهــان مطــرح کــرده اســت‪.‬‬ ‫هاوکینــگ در کتــاب پاسـخ های کوتــاه بــه پرسـش های بــزرگ‬ ‫بــه پرسـش های رایــج مــردم دربــاره چگونگــی پیدایــش جهــان‬ ‫پاســخ داده اســت؛ پرســش هایی ماننــد اینکــه مــا از کجــا‬ ‫امده ایــم و هــدف و معنــای زندگــی چیســت‪.‬‬ ‫بعضــی دیگــر از پرسـش های جذابــی کــه ایــن کتــاب بــه انهــا‬ ‫پاســخ می دهــد‪:‬‬ ‫سفر در زمان ممکن است؟‬ ‫می توانیم اینده را پیش بینی کنیم؟‬ ‫در کیهان حیات هوشمند دیگری هم هست؟‬ ‫ایــن کتــاب ذهــن بســیاری از نوجوانــان را مشــغول کــرده ‬ ‫اســت و همیــن دلیــل خوبــی اســت بــرای قرارگرفتنــش‬ ‫در فهرســت بهتریــن کتــاب هــای علمــی بــرای نوجوانــان‪.‬‬ ‫نوجوانــان بــا خوانــدن ایــن کتــاب بــا نظریه هــای جدیــد اشــنا‬ ‫می شــوند و شــاید بــا ذهــن بازتــری بــه امــور بنگرنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بیــراه نیســت اگــر ان را یکــی از بهتریــن کتــاب هــای علمــی‬ ‫بــرای نوجوانــان بدانیــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دانشنامه بدن انسان اثر استیو پارکر‬ ‫چگونگــی عملکــرد دقیــق بــدن انســان همیشــه بــرای‬ ‫نوجوانــان جــذاب بــوده اســت‪:‬‬ ‫قلب ما چطور کار می کند؟‬ ‫سر غذایی که هر روز می خوریم چه بالیی می اید؟‬ ‫هنــگام نفس کشــیدن‪ ،‬اکســیژن موجــود در هــوا بــه کجــا‬ ‫مــی رود؟‬ ‫ی کــه‬ ‫در دانشــنامه بــدن انســان قــرار اســت بفهمیــم هنگامـ ‬ ‫فعالیت هــای روزانه مــان را انجــام می دهیــم‪ ،‬چــه اتفاقاتــی‬ ‫زیــر پوســتمان رخ می دهــد و هریــک از بخش هــای مختلــف‬ ‫بــدن مشــغول انجــام چــه کاری هســتند‪.‬‬ ‫اگــر قصــد خریــد کتــاب علمــی بــرای نوجوانــان را داریــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بدانیــد کــه ایــن کتــاب اطالعــات خوبــی دربــاره قســمت های‬ ‫مختلــف بــدن دارد از جملــه‪:‬‬ ‫پوست؛‬ ‫استخوان ها؛‬ ‫شش ها؛‬ ‫دستگاه گوارش؛‬ ‫مغز‪.‬‬ ‫در پایــان کتــاب هــم موضوعــات مربوط به بزرگ شــدن‬ ‫ماننــد لقــاح‪ ،‬بــارداری‪ ،‬رشــد و پیری مطرح می شــوند‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫ســخاوت در لغــت بــه معنــی بــذل و بخشــش‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان یکــی از ملــکات نفســانی‪،‬‬ ‫خداونــد در انســان بــه ودیعــه‏گــذارده اســت تــا‬ ‫او بــدون منــع درونــی‪ ،‬احســان و انفــاق نمایــد‪.‬‬ ‫شــنیدن واژه ســخاوت در اذهــان بســیاری از‬ ‫مــردم‏تداعــی کننــده جنبــه مــادی انفــاق و‬ ‫بخشــش اســت ولــی بایــد بدانیــم ســخاوت در‬ ‫ـال تنهــا نیســت و مــی توانــد در‏تعلیم علم و‬ ‫مـ ِ‬ ‫دانــش‪ ،‬قــدرت‪ ،‬تربیــت ادبــی و اخالقــی‪ ،‬اعطــا‬ ‫شــخصیت و راهنمایــی کــردن افــراد جامعــه‬ ‫هــم صــورت‏گیــرد‪.‬‏‬ ‫زمانــی را در نظــر بگیریــد کــه شــما نیــاز و‬ ‫خواســته فــرد دیگــری را مقــدم بــر نیــاز و‬ ‫خواســته خویــش تلقــی کــرده و بــا ‏تمــام‬ ‫تــاش ســعی بــر ان داریــد تــا مشــکل و نیــاز‬ ‫وی را حــل کنیــد‪ .‬وقتــی فــردی را بــرای اولیــن‬ ‫بــار مالقــات مــی کنیــد‏لحظــه ای کوتــاه امــا‬ ‫خــاص اســت‪ .‬وقتــی در ان لحظــه‪ ،‬شــما‬ ‫نیازهــای خودتــان را کنــار مــی گذاریــد و تمــام‬ ‫توجــه خــود‏را بــه طــرف مقابــل معطــوف مــی‬ ‫کنید؛شــما ســخاوت بــه خــرج داده و بــه لحــاظ‬ ‫اجتماعــی ســخاوتمند مــی شــوید‪.‬‏‬ ‫ســخاوتمند بــودن تجربــه لذت بخشــی اســت‬ ‫چراکــه بــر اســاس پژوهــش های انجــام گرفته‬ ‫توســط محققــان دانشــگاه‏زوریــخ ســوییس‪،‬‬ ‫انســان هایــی کــه دغدغــه رفــاه همنــوع را‬ ‫دارنــد در قیــاس بــا افــرادی کــه بــه فکــر منافــع‬ ‫خــود هســتند‏شــادترند‪ .‬بــر اســاس نتایــج ایــن‬ ‫مطالعه‪،‬افــراد بــه طــور ناخــوداگاه‪ ،‬دیگــران را‬ ‫بــر اســاس منفعــت یــا زیانــی کــه متوجــه انهــا‬ ‫‏مــی شــود ارزیابــی مــی کننــد و تمایــل بیشــتر‬ ‫بــه برقــراری ارتبــاط بــا افــرادی کــه احســاس‬ ‫خــوب و خوشــایندی در انــان‏بــه وجــود مــی‬ ‫اورند‪،‬دارنــد‏‪.‬‬ ‫امــا ســئوالی کــه اینجــا پیــش مــی ایــد‬ ‫ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان بــه لحــاظ‬ ‫اجتماعــی ســخاوتمند شــد؟‬ ‫اگرچــه خواســته هــا و توقــع مــردم از یکدیگــر‬ ‫متفــاوت اســت‪ ،‬امــا جنبــه هایــی از ســخاوت‬ ‫اجتماعــی همچــون ‏قدرشناســی‪ ،‬پیونــد و‬ ‫ارتبــاط‪ ،‬مشــرب خــوش‬ ‫روشــنگریحالت‬ ‫و‬ ‫همگانــی دارنــد‏‪.‬‬ ‫قدرشناســی‪ :‬همــه‬ ‫دوســت دارنــد دیگــران‬ ‫قــدر ان هــا را بداننــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــه طــرف مقابــل‬ ‫نشــان مــی دهیــد کــه او‬ ‫را درک‏مــی کنیــد و بــه‬ ‫نقطــه نظرهــای مثبتــش‬ ‫میگذاریــد‪،‬‬ ‫احتــرام‬ ‫قدردانــی و قدرشناســی‬ ‫خــود را نشــان مــی‬ ‫دهیــد‪ .‬بــرای‏مثــال‪ ،‬اگــر‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫از اســتعداد‪ ،‬هــوش یــا‬ ‫جذابیــت کســی تعریــف‬ ‫کنیــد او دربــاره خــودش‬ ‫بــه ‏احســاس افتخــار‬ ‫رســیده و روحیــه بهتــری‬ ‫پیــدا مــی کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پیونــد و ارتباط‪:‬منظــور‬ ‫ایــن اســت کــه شــما در‬ ‫کجــا بــا یکدیگــر پیونــد‬ ‫برقــرار مــی کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫ارتبــاط مــی توانــد یــک‬ ‫مشــترک‪،‬‬ ‫‏دوســت‬ ‫عالیــق مشــترک یــا‬ ‫تجربیــات مشــابه باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی بگویید«مــن هــم نظــر یــا ســلیقه تــو را‬ ‫دارم» یــا‏‏«مــن هــم ان فیلــم را خیلی دوســت‬ ‫داشــتم»‪ .‬در واقــع مــی گوییــد‪« :‬مــن هــم‬ ‫ماننــد تــو هســتم»‪ .‬افــراد ایــن را دوســت‏دارند‬ ‫زیــرا احســاس مــی کننــد کــه درک شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه انــان بــه احساســی از تعلــق مــی‬ ‫رســند‪‎.‎‬‬ ‫مشــرب خــوش‪ :‬افــراد طبیعتــا ً دوســت‬ ‫دارنــد روحیــه خوبــی داشــته باشــند‪ ،‬بخندنــد‬ ‫و احســاس کننــد کــه حالشــان‏خــوب اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد اغلــب جــذب کســانی مــی شــوند‬ ‫کــه روحیــه انهــا را بهتــر کننــد‪ .‬مجبــور نیســتید‬ ‫یــک کمدیــن‏باشــید‪ .‬ولــی مــی توانیــد روحیــه‬ ‫دیگــران را بــه روش هــای مختلــف بهتــر کنیــد‪.‬‬ ‫مثالًمــی توانیــد لبخنــد بزنیــد‪ ،‬در لحظــه‏حــال‬ ‫زندگــی کنیــد‪ ،‬بشــاش و ســرگرم کننــده باشــید‬ ‫و بــه جنبــه هــای مثبــت موقعیتــی کــه در ان‬ ‫قــرار داریــد‪ ،‬توجــه‏کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫روشــنگری‪ :‬همــه مــا کنجــکاو هســتیم و‬ ‫دوســت داریــم مطالــب جدیــدی یــاد بگیریــم‪.‬‬ ‫حقایــق جالــب‪ ،‬نقطــه نظــرات ‏جدیــد و‬ ‫حوادثــی کــه بــه تازگــی اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫هدی بانکی‬ ‫چگونه باکالس باشیم؛‬ ‫‪ ۲۶‬نکته برای شیک برخورد‬ ‫کردن‬ ‫دیده ایــد برخی هــا چقــدر بــاکالس هســتند؟ مغرورهــا را‬ ‫نمی گوییــم؛ اتفاقــا باکالســی هیــچ ربطــی بــه مغــرور بــودن نــدارد‪.‬‬ ‫دربــار ه انهایــی حــرف می زنیــم کــه ادم هــای بســیار محترمی انــد‪ ،‬بــا‬ ‫دیگــران مودبانــه رفتــار می کننــد و احترامــی اصیــل و بی غــل و غــش‬ ‫نثــار همــه می کننــد‪ ،‬حتــی خودشــان! ایــن ادم هــا اعتمادبه نفــس‬ ‫باالیــی دارنــد‪ ،‬جــوری کــه دوســت دارند لباس می پوشــند و متناســب‬ ‫بــا ان هــم رفتــار می کننــد‪ .‬همیــن؟ نــه! همراه مــان بمانیــد در ایــن‬ ‫نوشــته قــرار اســت قــدم بــه قــدم یــاد بگیریــم کــه چگونــه بــاکالس‬ ‫باشــیم‪.‬ادامه شــماره‪418‬‬ ‫‪ .۴‬درباره ی میزان باکالسی تان حرف نزنید‬ ‫کســانی کــه فکــر می کننــد بــاکالس هســتند‪ ،‬بــه دالیلــی دوســت‬ ‫دارنــد در مــورد بــاکالس بودن شــان حــرف بزننــد‪ ،‬مخصوصــا در‬ ‫مقایســه بــا کســی کــه «کالس» نــدارد یــا بـی کالس اســت‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫دیدیــد در حــال گفتــن ایــن جملــه هســتید کــه «مــن دختر باکالســی‬ ‫هســتم…»‪ ،‬پــس ان قدرهــا هــم بــاکالس رفتــار نمی کنیــد‪ .‬اجــازه‬ ‫دهیــد دیگــران تشــخیص دهنــد شــما واقعــا تــا چــه انــدازه بــاکالس‬ ‫هســتید‪ ،‬نــه اینکــه خودنمایــی کنیــد یــا الف بــاکالس بــودن بزنیــد‪.‬‬ ‫ایــده ال ایــن اســت کــه اگــر شــما باکالس هســتید‪ ،‬هرگــز از کلمه ی‬ ‫«باکالس» اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در حضور دیگران‪ ،‬اروغ نزنید‬ ‫اروغ زدن در جمــع‪ ،‬خوشــایند و خنــده دار یــا راهــی بــرای ســرگرم ‬ ‫کــردن دوســتان نیســت‪ .‬اگــر عــادت کرده ایــد محــض خنــده و‬ ‫شــوخی‪ ،‬اروغ بزنیــد‪ ،‬لطفــا دیگــر ادامــه ندهیــد! اگــر تصادفــا و‬ ‫غیــرارادی اروغ زدیــد‪ ،‬ایــرادی نــدارد‪ .‬دس ـت تان را جلــوی دهان تــان‬ ‫بگیریــد و عذرخواهــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بــرای اســتفاده از تلفــن همراه تــان‪ ،‬اداب خــاص و مناســبی‬ ‫داشــته باشــید‬ ‫اگــر بــاکالس هســتید‪ ،‬پــس هــر ‪ ۵‬ثانیــه گوشـی تان را چــک نکنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی در میــان جمعــی هســتید‪ ،‬به نــدرت ایــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫تلفــن همــرا ه را روی ویبــره یــا تــک صــدای کوتــاه بگذاریــد و وقتــی در‬ ‫میــان جمــع هســتید‪ ،‬شــروع بــه حــرف زدن در مــورد شــخصی ترین‬ ‫مســائل تان نکنیــد‪ .‬فقــط وقتــی تنهــا هســتید بــا تلفن تــان حــرف‬ ‫بزنیــد تــا حرف هــای کســی را قطــع نکنیــد‪ ،‬مگــر اینکــه مــوردی فــوری‬ ‫پیــش امــده باشــد‪.‬‬ ‫واقعــا بی ادبــی اســت کــه در یــک جمــع بگذاریــد تلفن تــان هــر دو‬ ‫ثانیــه یکبــار زنــگ بخــورد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬لحن تان مالیم باشد‪ ،‬حتی وقتی عصبانی هستید‬ ‫وقتــی در جمــع هســتید‪ ،‬حتــی اگر همســرتان‪ ،‬بهترین دوسـت تان‬ ‫یــا یــک فــرد کامــا غریبــه واقعــا خشــمگین تان کــرد‪ ،‬شــما بایــد یــک‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید‪ ،‬چشــمان تان را ببندیــد‪ ،‬ارام حــرف بزنیــد و‬ ‫به طــور کلــی خونســردی تان را حفــظ کنیــد‪ .‬اجــازه ندهید کســی شــما‬ ‫را در حــال داد و فریــاد زدن ببینــد‪ .‬البتــه ســعی کنیــد در خلوت تــان‬ ‫هــم ایــن کارهــا را نکنیــد!‬ ‫یادتــان باشــد اگــر داد و بیــداد نکنیــد‪ ،‬معمــوال بهتــر می توانیــد‬ ‫حرف تــان را بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬در مورد میزان درامد حرف نزنید‬ ‫اینکــه در مــورد میــزان درامدتــان و میــزان ســرمایه تان حــرف بزنیــد‬ ‫یــا دربــاره ی اینکــه اتومبیــل یــا لبــاس یــا گوشــواره های جدیدتــان‬ ‫چقــدر مــی ارزد یــا حقوق تــان افزایــش پیــدا کرده اســت‪ ،‬بــاکالس‬ ‫نیســت‪ .‬در مــورد میــزان درامــد پــدر و مادرتــان‪ ،‬همســرتان‪ ،‬دوســت‬ ‫صمیمی تــان یــا هــر کــس دیگــری صحبــت نکنیــد؛ ایــن کار اصــا‬ ‫بــاکالس نیســت‪.‬‬ ‫هرگز از دیگران در مورد میزان درامدشان سوال نکنید‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬باکالس رفتار کنید‬ ‫‪ .۱‬با اصالت باشید‬ ‫اگــر بــاکالس هســتید‪ ،‬بــه گونـه ای زندگی کنید که باعث ســربلندی‬ ‫و افتخارتــان باشــد‪ .‬اگــر معمــوال بــا نیرنــگ و خودنمایــی زندگــی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬حتمــا دلیلــش را بررســی کنیــد‪ .‬کســی کــه منــش و طــرز‬ ‫رفتــارش همــراه بــا بزرگــواری و غــرور باشــد‪ ،‬هرگــز نیــاز نــدارد پشــت‬ ‫یــک نقــاب پنهــان شــود‪ .‬اگــر نتوانیــد خــود حقیقی تــان را بــه دیگــران‬ ‫نشــان بدهید پس انها چه کســی را خواهند دید؟ دســت از تظاهر‬ ‫برداریــد‪ .‬احتمــاال از شــنیدن اینکــه شــما بایــد خودتان باشــید خســته‬ ‫شــده اید‪ ،‬امــا ایــن واقعیــت دارد‪ .‬تظاهــر و وانمــود کــردن مانــع‬ ‫بــاکالس بودن تــان می شــود‪.‬‬ ‫شــما مجبــور نیســتید در تمــام موقعیت هــا و شــرایط ‪۱۰۰‬درصــد‬ ‫خودتــان باشــید‪ .‬مطمئنــا بایــد خودتــان را بســته بــه شــرایط ســازگار‬ ‫کنیــد؛ مثــا حیــن صحبــت با اســتادتان یا بــا بهترین و صمیمی ترین‬ ‫دوسـت تان‪ .‬امــا در مجمــوع و ذاتــا بایــد همیشــه خودتــان باشــید و‬ ‫اصالــت خودتــان را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬متکی به خودتان باشید‬ ‫شــما بایــد بــاادب و مبــادی اداب باشــید‪ ،‬امــا بــرای خوشــایند‬ ‫دیگــران ســر تعظیــم فــرود نیاوریــد‪ .‬اگــر ایــن نکتــه را رعایــت کنیــد‪،‬‬ ‫بعدهــا خواهیــد دیــد کــه چــه امتیازاتــی نصیب تــان می شــود‪ .‬وقت‬ ‫و زمــان در دســترس بودن تــان را محــدود کنیــد و در برخــورد بــا‬ ‫دیگــران بــرای خودتــان حــد و حــدودی مشــخص کنیــد تــا انهــا نیــز‬ ‫از حریــم شــخصی تان اگاه شــوند‪ .‬بــه جــای اینکــه همیشــه درگیــر‬ ‫مشــغله ها و برنامه هــای گوناگــون باشــید‪ ،‬زمانــی را بــه خودتــان‬ ‫اختصــاص دهیــد تــا خــود واقعی تــان را بهتر بشناســید؛ این شــیوه‬ ‫خیلــی بــاکالس اســت!‬ ‫دیگــران شــما را به عنــوان فــردی خــاص خواهنــد دیــد و احتــرام‬ ‫بیشــتری بــرای شــما قائــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جسور باشید‬ ‫از طــرز تفکــر کنش پذیــر – پرخاشــگر دســت برداریــد؛ بــا ایــن‬ ‫شــیوه ی تفکــر در نهایــت ســردرگم و دســتپاچه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بــا روشــنگری کــردن نظــر دیگــران را جلــب مــی‬ ‫کنیــد‪ .‬مثــا ًنیــازی‏نیســت کــه دربــاره مقالــه‬ ‫هیجــان انگیــزی کــه مــی خوانیدحــرف بزنیــد‪.‬‬ ‫ولــی مــی توانیــد دربــاره مســایلی کــه ســر راه‬ ‫‏امــدن خانــه یــا قــرار مالقــات مشــاهده کردیــد‬ ‫صحبــت کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یادتــان باشــد دادن انــرژی مثبــت بــه دیگــران‬ ‫یــک هنــر اســت‪ ،‬امــا اولویــت اول در زندگــی‬ ‫خودتان هســتید؛ اول برای‏خودتان و ســپس‬ ‫بــرای دیگــران ســخاوتمند باشــی ‪‎‬د…‪‎‬‬ ‫جســارت و بی باکــی نشــان دهنده ی پختگــی‪ ،‬بــا فکــر بــودن و‬ ‫اعتمادبه نفــس اســت‪ .‬بــاکالس بــودن نیــاز بــه تعــادل فکــری دارد و‬ ‫جســارت از اولویت هــای ان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تظاهر به دانایی نکنید‬ ‫وقتــی در گــروه یــا پیــش کســی هســتید و صحبــت در مــورد‬ ‫موضوعــی پیــش می ایــد کــه اطالعــی دربــاره اش نداریــد‪ ،‬مصلحــت‬ ‫ایــن اســت کــه بگوییــد در حــال حاضــر اطالعــی در ایــن مــورد ندارید‪،‬‬ ‫یــا اگــر می خواهیــد خودتــان ادامــه ی بحــث را در دســت بگیریــد‪،‬‬ ‫دربــاره ی ان موضــوع ســوال کنیــد و ببینیــد چــه کســی در ایــن مــورد‬ ‫اطــاع خاصــی دارد‪ .‬ایــن طــر رفتــار نــه تنهــا بلــوغ و پختگــی شــما را‬ ‫می رســاند‪ ،‬بلکــه نشــان می دهــد تــا چــه حــد روشــنفکر هســتید‪.‬‬ ‫وقتــی چیــزی را نمی دانیــد و ایــن عــدم اگاهــی را تاییــد می کنیــد‪،‬‬ ‫دیگــران احتــرام بیشــتری بــه شــما خواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــا دیگــران همان گونــه رفتــار کنیــد کــه دوســت داریــد بــا شــما‬ ‫رفتــار کننــد‬ ‫طالیــی قدیمــی وجــود دارد کــه می گویــد بــا همــه‪،‬‬ ‫قانــون‬ ‫یــک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫چــه بــزرگ و چــه کــودک‪ ،‬همان طــور رفتــار کنیــد کــه انتظــار داریــد‬ ‫بــا شــما رفتــار کننــد‪ .‬مثــا قبــل از اینکــه دعــوت بــه شــام را کنســل‬ ‫کنیــد بــه دیگــران رســما اطــاع بدهیــد‪ ،‬صــدای کســانی باشــید‬ ‫کــه نمی تواننــد صــدای خودشــان را بــه جایــی برســانند‪ ،‬بــا پــدر‬ ‫و مادرتــان تمــاس بگیریــد و خودتــان خبرهــا را بــه گوش شــان‬ ‫برســانید‪ ،‬از دوســتان تان خبــر بگیریــد و از حــال خودتــان هــم بــه‬ ‫انهــا خبــر بدهیــد؛ این هــا نمونه هــای ســاده ی رفتــاری هســتند کــه‬ ‫کالس و اصالــت شــما را می رســانند‪.‬‬ ‫دوســتانی را برگزینیــد کــه ارزش هــای مشــترکی بــا شــما‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا همـه ی افــراد جــوری رفتــار کنیــد کــه گویــی بــا شــما برابرنــد‪ ،‬مگــر‬ ‫اینکــه خودشــان ثابــت کننــد از شــما پایین تــر هســتند‪ .‬بــه همــه بــا‬ ‫دیــد خوش بینانــه نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه و همیشــه بــه بزرگ تر هــا احتــرام بگذاریــد‪ .‬بی ادبــی‬ ‫کــردن نســبت بــه بزرگ تر هــا‪ ،‬بی بروبرگــرد نشــانه ی بــی کالس‬ ‫بــودن اســت‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫مســوول روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت کــه با تداوم اجــرای طرح واکسیناســیون‬ ‫کرونــا بــرای افزایــش ایمنــی جامعــه تاکنــون ‪ ۵۹.۸‬درصــد ســاکنان اســتان هــر ‪ ۲‬دُز و ‪ ۸۴.۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت واجــد شــرایط بــاالی ‪ ۱۲‬ســال یــک نوبــت ایــن واکســن را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫علــی متکــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع واکسـن های تزریــق شــده یــک میلیــون و ‪۲۲۶‬‬ ‫هــزار دُز مربــوط بــه نوبــت اول و ‪ ۸۶۹‬هــزار دُز هــم مربــوط بــه نوبــت دوم بــود‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد واجدین‬ ‫شرایط گلستان هر‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۲‬دز واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کردند‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان ‪1400‬‬ ‫انتقام همسر سابق پس از چهل سال زندگی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی مــردی کــه پــس از جدایــی از همســر خــود بـ ه قصــد‬ ‫ایجــاد مزاحمــت‪ ،‬اطالعــات شــخصی او را در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ‬ ‫منتشــر کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا‪ :‬ســرهنگ علی عباســی کســانی‪ ،‬در تشریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه خانمــی بــه پلیــس فتا و بــا ارائه شــکوائیه ای‬ ‫متضمــن بــه دســتور قضائــی و بــا موضــوع انتشــار اطالعــات خصوصــی در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی و فنــی صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس و پــس از اســتخراج مســتندات مربوطــه‪ ،‬متهــم‬ ‫شناســایی گردیــد و بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع طــی هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی وی بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬متهــم کــه همســر ســابق شــاکی بــود‪ ،‬در‬ ‫تحقیقــات انجام شــده بــا پذیــرش اتهــام خــود گفــت بــه علــت مشــکالت‬ ‫خانوادگــی کــه بــا همســرش داشــته پــس از چهــل ســال زندگــی مشــترک‬ ‫از هــم جداشــده اســت و بــه دلیــل مشــکالتی کــه قبــا ًبــا شــاکیه داشــته‬ ‫اقــدام بــه انتشــار اطالعــات خصوصــی وی در فضــای مجازی کرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی بیــان داشــت‪ :‬فضــای مجــازی مــکان مناســبی بــرای‬ ‫حــل کــردن اختالفــات خانوادگــی و همچنیــن انتقام جویــی نیســت‪ ،‬لــذا‬ ‫رعایــت اخــاق در فضــای ســایبر و به خصــوص شــبکه های اجتماعــی‬ ‫امــری مهــم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه توهیــن‪،‬‬ ‫اهانــت و یــا پخــش تصاویــر و اطالعــات شــخصی افــراد در فضــای مجازی‬ ‫ماهیگیران به‬ ‫سایت هایغیراخالقی‬ ‫هدایت شدند‬ ‫در یکــی ازحمالت ســایبری اخیــر‪ ،‬بازدیدکنندگان‬ ‫وب ســایت بزرگتریــن تولیدکننــده تجهیــزات‬ ‫ماهیگیــری در بریتانیــا بــه یــک وب ســایت‬ ‫پرنوگرافــی مســتقر در کانــادا هدایــت شــدند‪.‬‬ ‫بــه تازگــی مشــخص شــد کــه مهاجمــان ســایبری‬ ‫ســایت شــرکت ‪ Angling Direct‬را هــک کــرده و‬ ‫جــرم محســوب شــده و عواقــب جبران ناپذیــری بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪،‬‬ ‫هــم چنیــن ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از‬ ‫اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان‬ ‫می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‪ .‬همچنیــن در صــورت نیــاز‬ ‫می تواننــد گــزارش مــوارد مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای‬ ‫ســایبری بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫تغییــر مســیری را اجــرا کــرده انــد کــه خریدارانــی‬ ‫کــه درجســتجوی تجهیــزات ماهیگیــری بودنــد بــه‬ ‫وب ســایت های پرنوگرافــی فرســتاده اســت‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری همچنیــن حســاب توییتــر‬ ‫‪ Angling Direct‬را هــک کردنــد تــا پیامــی را‬ ‫منتشــر کننــد کــه دران بــه دروغ ادعــا کردنــد کــه‬ ‫این شرکت توسط ‪ ،MindGeek‬شرکت پشتیبان‬ ‫ســایت های پــورن خریــداری شــده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫توییــت امــده اســت‪« :‬داده هــای شــما قبال ًمنتقل‬ ‫شــده اند و حســاب شــما بــرای یــک دوره یــک ســاله‬ ‫در دســترس خواهــد بــود»‪« .‬بــا ایمیــل مــا ثبــت‬ ‫نــام کنیــد و بــه طــور خــودکار حــق بیمــه بــه شــما‬ ‫اختصــاص داده خواهــد شــد‪».‬‬ ‫اگرچــه در ایــن حملــه ســایبری هیــچ تقاضــای‬ ‫نرم افزار جاسوسی جدید‬ ‫‪ PhoneSpy‬دستگاه های‬ ‫اندرویدی را رصد می کند‬ ‫نــرم افــزار جاسوســی ‪ PhoneSpy‬در حــال حاضــر کاربــران‬ ‫اندرویــد در کــره جنوبــی را از طریــق پلتفرم هــای شــخص ثالــث‬ ‫هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫محققــان ‪ Zimperium zLabs‬یافته هایــی را در مــورد‬ ‫نرم افــزار جاسوســی ‪ PhoneSpy‬نشــان داده انــد کــه می توانــد‬ ‫بــه گوشــی های اندرویــدی نفــوذ کنــد و از طریــق برنامه هــای‬ ‫مخــرب منتشــر شــود‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬خبــر خــوب ایــن اســت‬ ‫کــه برنامه هــای مخــرب در فروشــگاه ‪ Google Play‬در‬ ‫دســترس نیســتند‪ .‬محققــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬نمونه هایــی از‬ ‫‪ PhoneSpy‬در هیــچ فروشــگاه برنامــه اندرویــدی یافــت نشــد‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن نشــان می دهــد کــه مهاجمــان از روش هــای توزیــع‬ ‫مبتنــی بــر تغییــر مســیر ترافیــک وب یــا مهندســی اجتماعــی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار بــا قابلیت هــای مبهــم ســازی و پنهــان ســازی‬ ‫پیشــرفته توســعه یافتــه اســت‪ ،‬پــس از بارگیــری در دســتگاه‪،‬‬ ‫می توانــد ایکــن خــود را پنهــان کنــد و شناســایی نشــود‪ ،‬نرم افــزار‬ ‫امنیتــی موبایــل را حــذف نصــب کنــد و داده هــای شــخصی و‬ ‫شــرکتی گســترده ای از قربانی‪ ،‬از جمله عکس های خصوصی و‬ ‫ارتباطــات جمــع اوری کنــد‪.‬‬ ‫‪ 23‬برنامه مخرب کشف شده‬ ‫روز چهارشــنبه‪ zLabs ،‬گــزارش خــود را در مــورد‬ ‫بات نت ‪ BotenaGo‬میلیون ها‬ ‫ابزار ‪ IoT‬را هدف قرار می دهد‬ ‫درحــال حاضــر بدافزارهــا روترهــای درون لینوکــس و تجهیــزات ‪IoT‬‬ ‫را از طریــق بات نت هــا هــدف قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی ‪ IT‬در ازمایشــگاه ‪ AT&T‬نرم افزارهــای مخربــی را‬ ‫ردیابــی کرده انــد کــه بیــش از ‪ ۳۰‬مــورد از اکســپلویت هــای مختلــف را‬ ‫بــرای دراختیــار گرفتــن روترهــا و اینترنــت اشــیا (‪ ،)IoT‬مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار داده انــد‪ .‬بــا توجــه بــه تجزیــه و تحلیــل ان ها‪،‬این بدافزار نســخه‬ ‫بتــای اولیــه اســت کــه بــا بات نــت ‪ Mirai‬مرتبــط اســت‪ .‬ان هــا اظهــار‬ ‫داشــتند کــه ردیابــی ایــن بدافــزار دشــوار اســت و می توانــد از میلیــون‬ ‫هــا ابــزار متصــل بــه اینترنــت سواســتفاده کند‪.‬‬ ‫چرا ‪ Botenago‬نامیده می شود؟‬ ‫محققــان امنیتــی ایــن بدافــزار را بدلیــل اینکه در زبان برنامه نویســی‬ ‫منبــع بــاز‬)‪GO ‪(Google’s Golang‬نوشــته شده اســت‪Botenago ،‬‬ ‫نامگــذاری کرده انــد‪ .‬ایــن بدافــزار شــبکه روترهــای درون لینوکــس و‬ ‫بــاج عمومــی صــورت نگرفــت‪ ،‬امــا ایــن پیــام‬ ‫حــاوی پیشــنهادی بــرای بازگردانــدن «اطالعــات‬ ‫و دسترســی» بــه ‪ Angling Direct‬بــه همــراه‬ ‫یــک ادرس ایمیــل بــود‪ .‬در بیانیــه ای کــه روز‬ ‫دوشــنبه منتشــر شــد‪ Angling Direct ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«هیئــت مدیــره متخصصــان امنیــت ســایبری را‬ ‫منصــوب کــرده اســت کــه تحقیقــات ان هــا بــرای‬ ‫مشــخص کــردن انچــه اتفــاق افتــاده در حــال‬ ‫انجــام اســت‪».‬‬ ‫ایــن شــرکت گفــت کــه داده های مالی مشــتریان‬ ‫را ذخیــره نمــی کنــد و تراکنش هایــی کــه از طریــق‬ ‫وب ســایت انجــام مــی شــود توســط اشــخاص‬ ‫ثالــث پــردازش مــی شــود‪.‬‬ ‫انتخاب رمز عبور ساده‪،‬‬ ‫زمینه ساز دسترسی‬ ‫غیرمجاز به صفحات‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــا اظهــار داشــت‪ :‬بــرای افزایــش ضریــب‬ ‫ایمنــی صفحــات اینســتاگرامی و پیشــگیری از‬ ‫اســیب های احتمالــی و جبــران ناپذیــر بــه کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی توصیــه کــرد؛ از انتخــاب رمــز عبــور‬ ‫ســاده‪ ،‬کــه زمینــه ســاز هــک صفحــات اینســتاگرامی‬ ‫اســت پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ مهــدی‬ ‫قاســمی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان بوشــهر گفــت‪:‬‬ ‫مهمتریــن دالیــل دسترســی غیرمجــاز مجرمیــن‬ ‫ســایبری بــه اکانت هــای اینســتاگرامی و نقــض حریم‬ ‫خصوصــی ایــن افــراد می باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــاید بــه قاطعیــت بتــوان اعــام داشــت‬ ‫کــه دسترســی غیــر مجــاز بــه شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه ویــژه صفحــات اینســتاگرامی‪ ،‬یــک اقــدام فنــی و‬ ‫دارای پیچیدگی هــای خاصــی بــوده و در اکثــر مــوارد‬ ‫عــدم رعایــت حداقلــی تمهیــدات امنیتــی توســط‬ ‫ادمیــن صفحــه اینســتاگرامی‪ ،‬زمینــه ســاز دسترســی‬ ‫غیرمجــاز افــراد غیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تعــدادی از‬ ‫پرونده هــای تشــکیل شــده شــاهد هســتیم کــه بعــد‬ ‫ازدسترســی غیــر مجــاز بــه اکانــت اینســتاگرامی‪،‬‬ ‫مجرمیــن ســایبری در قالــب هویــت مجــازی ادمیــن‬ ‫صفحــه‪ ،‬از کاربرانــی کــه در ارتبــاط بــا ادمیــن بوده انــد‬ ‫بــه شــیوه های مختلــف همچــون درخواســت واریــز‬ ‫وجــه یــا ارســال تصاویــر شــخصی‪ ،‬ســوء اســتفاده‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای افزایــش‬ ‫ضریــب ایمنــی صفحــات اینســتاگرامی و پیشــگیری‬ ‫از اســیب های احتمالــی بعضــا جبــران ناپذیــر در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬هــم وطنــان از رمزهــای عبــور قــوی و پیچیــده‬ ‫کــه حداقــل شــامل ‪ 8‬کاراکتــر از حــروف کوچــک و‬ ‫بــزرگ‪ ،‬اعــداد و حتــی عالئــم خــاص باشــد اســتفاده‬ ‫نماینــد و گذرواژهــای قابــل حــدس را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫فعالیت هــای شــرورانه اپراتورهــای جاســوس افــزار‬ ‫‪ PhoneSpy‬منتشــر کــرد‪ ،‬بــر اســاس گــزارش هــا‪ ،‬محققــان‬ ‫‪ 23‬برنامــه مخــرب را شناســایی کرده انــد کــه جاســوس افــزار‬ ‫را پنهــان کــرده و از طریــق پلتفرم هــای شــخص ثالــث توزیــع‬ ‫می کننــد‪ ،‬برنامه هــای الــوده شــامل برنامه هــای جمــع اوری‬ ‫عکــس‪ ،‬نرم افــزار پخــش تلویزیون‪/‬ویدیــو‪ ،‬ابزارهــای مــرور و‬ ‫نرم افــزار امــوزش یــوگا هســتند‪.‬‬ ‫این کمپین شهروندان کره جنوبی را هدف قرار می دهد‬ ‫ایــن کمپیــن عمدتــا ًکاربــران اندرویــد در کره جنوبــی را هــدف‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬بــه گفتــه محققــان ‪ ،zLabs‬ناقــل الودگــی اولیــه‬ ‫کمپیــن چیــزی منحصــر بــه فــرد نیســت‪ ،‬زیــرا ماننــد هــر کمپیــن‬ ‫دیگــری‪ ،‬از لینک هــای فیشــینگ نیــز بــرای بــه دام انداختــن‬ ‫کاربــران نــااگاه اســتفاده می کنــد‪ .‬ایــن لینک هــا در کانال هــای‬ ‫رســانه های اجتماعــی ارســال می شــوند یــا روی وب ســایت هایی‬ ‫پخــش می شــوند کــه ادعــا می کننــد توســط یــک ســرویس‬ ‫معــروف کــره ای‪ ،‬برنامــه پیــام رســانی ‪ Kakao Talk‬ارســال‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫حمله چگونه کار می کند؟‬ ‫هنگامــی کــه قربانــی فایــل ‪ APK‬برنامــه دانلــود شــده را نصــب‬ ‫و اجــرا می کنــد‪ ،‬بــه جــای اجــرای نــرم افــزار برنامــه‪PhoneSpy ،‬‬ ‫را مســتقر می کنــد‪ .‬در ایــن گــزارش امــده اســت‪ :‬پــس از نصــب‬ ‫و راه انــدازی‪ ،‬برنامــه یــک صفحــه ورود بــه سیســتم را نمایــش‬ ‫می دهــد و تــاش می کنــد تــا اطالعــات کاربــری «‪ »Kakao‬را‬ ‫بــدزدد‪ ،‬کــه می تــوان از ان بــرای ورود بــه ســایر ســرویس ها در‬ ‫کره جنوبــی بــا ویژگــی ‪ Single-Sign-On‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫قابلیت های بدافزار‬ ‫محققــان ‪ PhoneSpy‬را بــه عنــوان یــک ‪( RAT‬تروجــان‬ ‫دسترســی از راه دور) «پیشــرفته» توصیــف کردنــد‪ .‬انهــا‬ ‫می تواننــد عملکردهــای مختلفــی را انجــام دهنــد‪ ،‬از نظــارت بــر‬ ‫فعالیت هــای قربانیــان و اســتخراج اطالعــات دســتگاه تــا انتقــال‬ ‫داده هــا بــه ســرور ‪ .C2‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بدافــزار می تواند موقعیت‬ ‫مکانــی قربانــی را از طریــق ‪ GPS‬نظــارت کنــد‪ ،‬میکروفون هــای‬ ‫موبایــل و دوربین هــا (جلــو و عقــب) را بــرای ضبــط مکالمــات‬ ‫صوتــی‪ ،‬فیلم هــا و تصاویــر‪ ،‬رهگیــری و ســرقت ‪ ،SMS‬گــزارش‬ ‫تماس هــا‪ ،‬لیســت مخاطبیــن‪ ،‬و ارســال مخاطبیــن‪ ،‬ربــوده‪ ،‬و‬ ‫حتــی از طــرف مهاجــم پیــام ارســال کنــد‪.‬‬ ‫لیست کامل قابلیت های ‪ PhoneSpy‬عبارتند از‪:‬‬ ‫• سرقت اطالعات با استفاده از فیشینگ‬ ‫• سرقت تصاویر‬ ‫• نظارت بر موقعیت مکانی ‪GPS‬‬ ‫• دزدی پیامک‬ ‫• دزدی مخاطبین تلفن‬ ‫• سرقت گزارش تماس‬ ‫• ضبط صدا در زمان واقعی‬ ‫• سرقت لیست کامل برنامه های نصب شده‬ ‫• ضبــط ویدئــو در زمــان واقعــی بــا اســتفاده از دوربیــن هــای‬ ‫جلــو و عقــب‬ ‫• دسترســی بــه دوربیــن بــرای گرفتــن عکــس بــا اســتفاده از‬ ‫دوربیــن هــای جلــو و عقــب‬ ‫• ارســال پیامــک بــه شــماره تلفــن تحــت کنتــرل مهاجــم بــا‬ ‫متــن کنتــرل شــده توســط مهاجــم‬ ‫• اســتخراج اطالعــات دســتگاه (‪ ،IMEI‬نــام تجــاری‪ ،‬نــام‬ ‫دســتگاه‪ ،‬نســخه اندرویــد)‬ ‫• پنهــان کــردن حضــور برنامــه بــا پنهــان کــردن نمــاد از روی‬ ‫منــوی دســتگاه‬ ‫اگرچــه هــزاران قربانــی کره جنوبی طعمه کمپین نــرم افزارهای‬ ‫جاسوســی شــده اند‪ ،‬مشــخص نیســت کــه ایــا انهــا بــا یکدیگــر‬ ‫ارتبــاط دارنــد یــا خیــر‪ .‬امــا بــا امــکان دانلــود لیســت مخاطبیــن‬ ‫و ارســال پیامــک از طــرف قربانــی‪ ،‬احتمــال زیــادی وجــود دارد‬ ‫کــه عوامــل مخــرب اتصــاالت قربانیــان فعلــی را بــا پیوندهــای‬ ‫فیشــینگ هــدف قــرار دهنــد‪ .‬ایــن یــک کمپیــن در حــال انجــام‬ ‫اســت و ‪ zLabs‬بــه مقامــات کــره جنوبــی و ایــاالت متحده اطالع‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫تجهیــزات اینترنــت اشــیا را از طریــق ‪ botnets‬هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫محققــان ذکــر کردنــد کــه‪ ،‬طبــق تجزیــه و تحلیــل ‪ ،Intezer‬در‬ ‫ســال های اخیــر اســتفاده از زبــان برنامــه نویســی ‪ GO‬بــرای ایجــاد‬ ‫نــرم افزارهــای مخــرب افزایــش ‪ 2000‬درصــدی داشــته اســت‪ .‬به گفته‬ ‫پژوهشــگر امنیتــی ‪ ،AliAnlabs Caspi‬بدافــزار یــک ب ـک دور ایجــاد‬ ‫کــرده و ســپس منتظــر می مانــد تــا زمانــی کــه هدفــی را از یــک اپراتــور‬ ‫از راه دور بــرای حملــه دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫چگونه حمله می کند؟‬ ‫زمانــی کــه بدافــزار فرمانــی را از یــک اپراتــور ریمــوت دریافــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬معمــوال از طریــق پورت هــای ‪ ۱۹۴۱۲‬و ‪ ۳۱۴۱۲‬دســتورات‪/‬‬ ‫دســتورالعمل ها را اجــرا می کنــد‪ .‬ایــن دســتورات در دســتگاه هایی‬ ‫اجــرا می شــوند کــه بدافــزار قبــا از یــک اســیب پذیری جهــت نفــوذ‬ ‫بهره بــرداری کرده اســت‪ .‬ســپس از لینک هــای مختلــف اســتفاده‬ ‫می کنــد کــه هــر کــدام دارای ‪ payload‬متفاوتــی بعــد از تجزیــه و‬ ‫تحلیل سیســتم الوده هســتند‪ .‬محققان نتوانســتند عوامل توســعه‬ ‫دهنــده ‪ BotenaGo‬یــا تعــداد دســتگاه هایی کــه ازطریــق ایــن‬ ‫بدافــزار اســیب دیده انــد را شناســایی کننــد ‪ .‬بــا این حــال‪ ،‬انها متوجه‬ ‫شــدند کــه انتــی ویروس هــا این بدافزار را تشــخیص نمــی دهند و ان‬ ‫را بــه عنــوان یــک نــوع بدافــزار ‪ Mirai‬شناســایی مــی کننــد‪.‬‬ ‫چه چیزی باعث می شود ‪ botenago‬متفاوت باشد؟‬ ‫ایــن بدافــزار متفــاوت اســت زیــرا بــه طــور فعــال بــا یــک ســرور ‪C2‬‬ ‫ارتبــاط برقــرار نمی کنــد‪ ،‬کــه پژوهشــگران بــه ایــن دلیــل متعجــب‬ ‫شــدند کــه اغلــب بدافزارهــا دارای لینــک هســتند‪ .‬ان هــا بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه ‪ BotenaGo‬می توانــد بخشــی از یــک مجموعــه گســترده تر‬ ‫و بخشــی از یــک حملــه گســترده باشــد‪ .‬یــا ممکــن اســت هنــوز هــم‬ ‫در فــاز بتــای خــود باشــد یــا بــا خانــواده بدافــزار ‪ Mirai‬مرتبــط باشــد‪.‬‬ ‫محققــان در گــزارش خــود در روز پنــج شــنبه بــه ایــن نکتــه اشــاره‬ ‫کردنــد کــه توســعه دهنــدگان بدافــزار بــه طــور مســتمر تکنیک هــای‬ ‫جدیــد را بــرای ارتقــا قابلیت هــای خــود شناســایی می کننــد‪.‬‬ ‫چگونه از خود محافظت کنیم‬ ‫محققــان بــه روز رســانی های منظــم نرم افــزار بــرای کاهــش تهدیــد‪،‬‬ ‫کاهــش ‪ exposure‬در ســرورهای لینوکــس‪ ،‬دســتگاه های ‪ ،IoT‬و‬ ‫اینترنــت‪ ،‬نظــارت دقیــق بــر ترافیــک شــبکه و اســتفاده از یــک دیــواره‬ ‫اتــش درســت پیکربنــدی شــده را پیشــنهاد می دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید کــه اعتبــار ورود پیش فــرض‬ ‫وســایل ‪ IoT‬را تغییــر دهیــد‪ .‬در اخــر‪ ،‬پــچ(‪ )patch‬کــردن بــه موقــع‬ ‫وســایل متصــل بــه اینترنــت بــرای اجتنــاب از تبدیــل شــدن بــه قربانی‬ ‫‪ BotenaGo‬یــا دیگــر بــات نت هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪419‬‬ ‫‪ 11‬چالش بزرگ که تیم های‬ ‫مجازی اکنون با ان روبرو‬ ‫هستندچیست؟‬ ‫تیم هــای مجــازی تیم هایــی هســتند کــه بــا اســتفاده از‬ ‫ابزارهــا و منابــع ارتباطــی انالیــن بــرای دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫خــود از راه دور در یــک پــروژه مشــارکت دارنــد‪ .‬اگرچــه کار‬ ‫کردن در محیط های رو در رو بســیار ســاده تر اســت‪ ،‬در خانه‬ ‫بــا تنظیمــات اداری خــوب‪ ،‬دورکاری تیمــی بــه صــورت مجــازی‬ ‫می توانــد چالش برانگیــز باشــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬عدم ارتباط چهره به چهره‬ ‫ارتباطــات چهــره بــه چهــره بــرای موفقیــت هــر کســب و کاری‬ ‫بســیار مهــم اســت‪ .‬ولــی متاســفانه اکنــون یکــی از بزرگتریــن‬ ‫مشــکالتی اســت کــه تیــم هــای کاری مجــازی بــا ان مواجــه‬ ‫هســتند‪ .‬بــدون خوانــدن زبــان بــدن‪ ،‬دیــدن حــاالت چهــره یــا‬ ‫شــنیدن لحــن گفتگوهــا بیــن افــراد تیــم باعــث مــی شــود داده‬ ‫هــای ارزشــمندی را کــه بــرای کار تیمــی موفــق نیــاز دارنــد‪ ،‬از‬ ‫دســت مــی دهنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــدون گذراندن وقــت با یکدیگر‬ ‫برقــراری یــک رابطــه و پیونــد مســتحکم بیــن تیــم هــای مجــازی‬ ‫کار ســخت و دشــواری اســت‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬کســب و کارهــا بایــد ارتقــاء فناوری هــای نویــن را در‬ ‫اولویــت قــرار دهنــد تــا بــا اســتفاده از ابزارهــا تیم هــای مجــازی‬ ‫ارتبــاط موثــری داشــته باشــند‪ .‬ابزارهــای دورکاری ماننــد ویدیــو‬ ‫کنفرانــس ویدیویــی و تمــاس و گفتگوهــای بالدرنــگ مــی‬ ‫تواننــد حــس کار تیمــی بهتــری بــه اعضــای تیــم بدهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نتایج متناقض‬ ‫درکارهــای تیمــی بــه صــورت مجــازی عــدم برقــراری ارتبــاط‬ ‫چهــره بــه چهــره یکــی از مشــکالت مــی باشــد کــه ممکن اســت‬ ‫منجــر بــه تعــارض بیــن هــم تیمــی هایــی شــود کــه از خانــه کار‬ ‫مــی کننــد‪ .‬وقتــی افــراد بــه پیام های نوشــتاری یا حتــی گفتاری‬ ‫تکیــه می کننــد‪ ،‬به طــور ناخواســته برخــی گفتگوهــا نادرســت‬ ‫تفســیر مــی شــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬کسـب وکار می تواننــد بــا بکارگیــری یــک فراینــد بــه حــل‬ ‫تعــارض هــا کمــک کننــد‪ ،‬و افــراد تیــم را تشــویق کننــد حداقــل‬ ‫ســالی یــک بــار حضــوری همدیگــر را مالقــات کننــد تــا ارتبــاط‬ ‫رو در رو تجربــه کننــد‪ .‬کار دیگــری کــه شــرکت ها می تواننــد‬ ‫انجــام دهنــد ایــن اســت کــه سیاس ـت هایی را اجــرا کننــد کــه‬ ‫اشــکال مناســب ارتبــاط‪ ،‬ماننــد ایمیــل یــا پیام هــای متنــی را‬ ‫تعریــف می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬انگیزه کمتر‬ ‫تیــم هــای مجــازی بــا چالش منحصــر به فردی روبرو هســتند‬ ‫کــه خــود و هــم تیمــی هایشــان را بــرای کار در جهــت اهــداف‬ ‫تیمــی تشــویق مــی کننــد‪ .‬اگــر اعضــای تیــم در پاســخگویی‬ ‫بــه دیگــران در طــول ســاعات کاری خــود را بــی انگیــزه نشــان‬ ‫دهنــد یــا نســبت بــه پــروژه هــای گروهــی بــی عالقــه بــه نظــر‬ ‫برســند‪ ،‬ممکــن اســت کل تیــم بــه راحتــی انگیــزه خــود را از‬ ‫دســت بدهنــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬جهــت تقویــت انگیــزه در تیــم هــای مجــازی‪ ،‬مدیــران‬ ‫بایــد از زمــان و تالشــی کــه کارمنــدان بــرای کار خــود می گذارند‬ ‫قدردانــی کننــد‪ .‬ایجــاد فرهنگــی کــه در ان اعضــای تیــم مجازی‬ ‫احســاس ارتبــاط داشــته باشــند‪ ،‬بســیار کمــک خواهــد کــرد تــا‬ ‫انــرژی بیشــتری را بــرای دســتیابی بــه اهــداف صــرف کننــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کاهش بهره وری‬ ‫اکثــر مــردم روزانــه یــک جــزر و مــد طبیعــی بــه ســطح انــرژی‬ ‫خــود دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه انهــا در در یــک پــروژه مهــم هســتند‪،‬‬ ‫اغلــب در مــورد کار خــود احســاس انگیــزه و هیجــان مــی کنند‪.‬‬ ‫امــا وقتــی نوبــت بــه کارهــای تکــراری یــا پــروژه هــای نــه چندان‬ ‫جــذاب مــی شــود‪ ،‬اعضــای تیــم تــاش کمتــری مــی کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫مشــکل در تیم هــای مجــازی تشــدید می شــود‪ ،‬زیــرا ممکــن‬ ‫اســت اعضــای تیــم متوجــه نشــوند کــه چگونــه نوســانات بهــره‬ ‫ وری بــر گــردش کار دیگــران تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم مسئولیت پذیری‬ ‫ارتباطــات نامطمئــن‪ ،‬نبــود انگیزه و نوســانات بهــره وری منجر‬ ‫بــه کاهــش مســئولیت در برابــر اقدامــات پــروژه مــی شــود‪.‬‬ ‫شــرکت هــا بایــد بــه اطالعاتــی کــه از کارکنــان خــود دریافــت‬ ‫می کننــد بررســی کننــد تــا اینکــه کار را از نزدیــک مشــاهده‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن مســئله زمانــی بزرگتــر می شــود که اســتانداردها به‬ ‫طــور مــداوم در تیــم هــای مختلــف اعمال نشــود یا افــراد بدون‬ ‫عواقــب از مســئولیت هــا بگذرنــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬بــرای افزایــش مســئولیت پذیری‪ ،‬کس ـب وکارها بایــد‬ ‫قوانیــن شــفافی را اعمــال کننــد‪ ،‬ماننــد اینکه چنــد وقت یک بار‬ ‫شــخص بایــد در طــول ســاعات کاری بــه ایمیل هــا پاســخ دهــد‬ ‫یــا بــه تماس هــای تلفنــی پاســخ دهــد‪ .‬شــرکت هــا بایســتی‬ ‫سیســتم هایی راه انــدازی کننــد کــه بــه همــه اجــازه پیشــرفت‬ ‫کار‪ ،‬اهــداف و انتظــارات مشــترک تیــم را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬بدون ارتباط‬ ‫یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی کــه تیــم هــای مجــازی بــا ان‬ ‫روبــرو هســتند ایــن اســت کــه مهــارت هــای ارتباطــی خــود‬ ‫را ماننــد ارتباطــات حضــوری تمریــن نمــی کننــد‪ .‬مشــکالت و‬ ‫موضوعــات حــل نشــده بازگــو نمــی کننــد و نمــی داننــد چگونــه‬ ‫مطــرح کننــد و مشــارکت کننــد‪ ،‬و اگــر هرگــز در مــورد ان‬ ‫صحبــت نشــود‪ ،‬اطالعاتــی ناشــناخته باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬کسـب وکارها بایــد از کارمنــدان جدید تیم هــای مجازی‬ ‫بپرســند کــه اغلــب بــه چــه نــوع حمایتــی از هــم تیمی هــای‬ ‫خــود نیــاز دارنــد‪ .‬بــه انهــا حداقــل یــک هفتــه امــوزش دهنــد بــا‬ ‫بــه انهــا اجــازه دهنــد تــا زمانــی که امــاده به کار شــوند کارهایی‬ ‫کــه خودشــان تمایــل دارنــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫درادامه همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ایــن پــارک مجموعــه ای از فضاهــای جنگلــی در اطــراف جــاده و همچنیــن حاشــیه رودخانــه و محــدوده هــای تاسیســات‬ ‫شــهرداری و جهانگــردی را شــامل میشــود کــه از ســال ‪ 1338‬توســط ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور بــه منظــور تامیــن‬ ‫تفرجــگاه اهالــی گــرگان در اختیــار شــهرداری گــرگان قــرار داده شــده اســت‬ ‫‪ -419‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 15‬نوامبر ‪ 09 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-419‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬ابان ‪15-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫پاییز زیبای نهارخوران‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫بررسی ریشه شناختی واژه قرپوز (هندوانه)‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫از گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫قرپــوز یــا قارپــوز در زبــان ترکــی بــه معنــای هندوانــه‪ ،‬میــوه ای‬ ‫ابــدار ‪ ،‬بســیار درشــت و کــروی یــا بیضــوی بــا پوســت ضخیــم و‬ ‫معمــوال ًســبز رنــگ و گوشــت ســرخ اســت‪ .‬ایــن میــوه ظاهــرا ً‬ ‫منســوب بــه ســرزمین هندوســتان اســت و بــه همیــن دلیــل در‬ ‫زبــان فارســی بــه ان هندوانــه گفتــه انــد ‪ .‬واژه قرپــوز در کــردی‬ ‫خراســان نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار مــی رود امــا در زبانهــای‬ ‫کــردی ســورانی و لــری بــا الفــاظ «شــامی» و «شــومی» و «‬ ‫شــوتی» شــناخته مــی شــود کــه صــورت تحریــف شــده واژه‬ ‫عربــی «شــمامه» (دســتنبو) هســتند ‪ .‬حــال بایــد بررســی کــرد‬ ‫کــه ریشــه ایــن واژه فــی الواقــع بــه کجــا برمــی گــردد‪.‬‬ ‫در نــگاه اول بــه نظــر مــی رســد واژه قرپــوز از نظــر لفظــی بــی‬ ‫ارتبــاط بــا خربــزه کــه میــوه شــیرین و معطــر و ابــدار اســت‬ ‫نیســت؛ گــو اینکــه ایــن دو واژه مصداقــا ً بــا هــم متفــاوت‬ ‫هســتند‪ .‬طبــق فرهنــگ نظــام خربــزه در زبــان سنســکریت‬ ‫ترمبوجــم اســت کــه اصــل ان ماخــوذ از ریشــه (‪ ) trapusa‬بــه‬ ‫معنــای خیــار در همــان زبــان اســت کــه در زبــان فارســی تحــت‬ ‫تاثیــر واژه معــادل خــود (خیــار ) « َتــر » بــه «خَــر» تغییــر شــکل‬ ‫یافتــه اســت و نهایتــا ًدر طــول زمــان ترپوســه بــه خربــزه تبدیــل‬ ‫شــده اســت ( فرهنــگ ریشــه شناســی زبــان فارســی )‪.‬‬ ‫امــا لفــظ خربــزه ریشــه در زبــان پهلــوی ( فارســی میانــه) نیــز‬ ‫دارد ‪ .‬جــزء اول خربــزه یعنــی » خَــر» تحریــف شــده لفــظ خیــار‬ ‫اســت ‪ .‬دربــاره اشــتقاق خیــار گفتــه انــد کــه ایــن واژه صــورت‬ ‫تغییــر یافتــه لفــظ «خایــه دار» در فارســی اســت ؛ یعنــی میــوه‬ ‫ای کــه دارای تخمــه یــا دانــه اســت ‪ .‬وجــه تســمیه ان بــه دلیــل‬ ‫وجــود دانــه هــای فــراوان در ایــن میــوه اســت‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل خربــزه در یــزد «خیــار» نامیــده مــی شــود ( فرهنــگ‬ ‫بهدینــان)‪ .‬جــزء دوم ان (بُــز یــا بــوزه) بــه معنــای « بــو» یــا‬ ‫«خوشــبو» نیــز ریشــه در زبانهــای پهلــوی و اوســتا دارد ‪ .‬ایــن‬ ‫تکــواژ در جــزء دوم واژه هــای ت َربـ ُـزه و ک ُمبـُـزه نیــز دیده می شــود‪.‬‬ ‫در مــورد واژه ت َربـ ُـزه یــا ت َربـُـز در فرهنــگ ریشــه شناســی زبــان‬ ‫فارســی امــده اســت ‪ :‬پیشــوند تَــر از ریشــه فارســی میانــه بــه‬ ‫معنــای تــر و تــازه و ابــدار اســت‪.‬‬ ‫اشــتقاق جــزء دوم کلمــه (بــوز) نیــز ماخــوذ از ریشــه بــوذک‬ ‫( ‪ ) boðak‬بــه معنــی « بــو» اســت کــه همــان دســتنبو یــا‬ ‫شـمّامه مــی باشــد ‪ .‬بنابرایــن ت َربـُـزه مرکــب از «ت َر»یعنــی تــازه‬ ‫و ابــدار و «بــوزه» کــه نوعــی میــوه خوشــبو اســت‪ .‬از ایــن منظــر‬ ‫‪ ،‬بــی انکــه توجهــی بــه تلفــظ تربــزه و خربــزه داشــته باشــیم‬ ‫ارتبــاط معنایــی ایــن دو واژه در اینجــا کامــا ًاشــکار مــی شــود ‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ « ،‬ت َربــوزه» ریشــه در ( ‪)trapusa‬‬ ‫زبــان سنســکریت هنــدوان دارد ؛ بــه ویــژه اینکــه در‬ ‫هندوســتان بــه هندوانــه تربــزه مــی گوینــد کــه بــا ورود‬ ‫هندوانــه بــه ایــران بعدهــا بــه ایــن میــوه ت َربُــز گفتنــد‪.‬‬ ‫امــا هندوانــه کــه یــک واژه ایرانــی اســت از هندوپانــاک (‪hindu‬‬ ‫‪ )panak‬اشــتقاق یافتــه و در فارســی بــه صــورت هندوانــه گرتــه‬ ‫بــرداری شــده اســت‪ .‬ایــن واژه از نظــر ســاختواژی از لفــظ «هنــد‬ ‫» و پســوند « انــه » تشــکیل شــده اســت کــه بــا واج میانجــی‬ ‫« و » تبدیــل بــه هندوانــه شــده اســت ‪ .‬البتــه در کتــب قدیمــه‬ ‫هندوانــه بــه صــورت هندویانــه نیــز امــده اســت‪.‬‬ ‫چنانکــه ابتدائــا ًگفتیــم ‪ ،‬اگرچــه از نظــر مصداقــی ان دو میــوه‬ ‫یکــی نیســتند امــا قَرپــوز از نظــر اوایــی صــورت تحریــف شــده‬ ‫واژه خربــز یــا خربــزه اســت ؛ منتهــا بــه دلیــل قریــب المخــرج‬ ‫بــودن همخوانهــای خ ‪ /x /‬و ق ‪ /q /‬و همخوانهــای ب ‪/b /‬‬ ‫و پ ‪ / p /‬فرایندهــای اوایــی انســدادی شــدگی و واکرفتگــی‬ ‫صــورت گرفتــه و همخــوان خ ‪ /x /‬بــه ق ‪ /q /‬و ب ‪ /b /‬بــه‬ ‫پ ‪ / p /‬تبدیــل شــده و خ َربـ ُـز بــه قَرپــوز تغییــر یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن توضیحــات ‪ ،‬معلــوم مــی شــود واژه قرپــوز ریشــه ترکــی‬ ‫نــدارد زیــرا ترکــی جــزء خانــواده زبانهــای التایــی اســت ‪ .‬در‬ ‫حالیکــه ایــن واژه و صورتهــای مختلــف ان پیشــینه طوالنــی در‬ ‫زبانهــای هنــدو ایرانــی دارد ‪.‬‬ ‫ریشــه دار بــودن واژه قرپــوز یــا خربــز در زبــان سنســکریت‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه ایــن میــوه اصالتــا ًهنــدی اســت ‪ .‬امــا وجــود‬ ‫معادلهــای قــوون و کال یــا کالــک ( بــه معنــای خربــزه در فارســی‬ ‫امــروزی ) در زبانهــای ترکــی و کــردی حکایــت از ایــن دارد که این‬ ‫میــوه قبــا ًدر ایــران هــم کشــت مــی شــده و نامهــای خاصــی‬ ‫در میــان زبانهــا و فرهنگهــای مختلــف ایرانــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫چنانکــه محمــد معیــن در برهــان قاطــع مــی گویــد هندوانــه را‬ ‫«خربــزه هنــدی» نیــز مــی گویند‪ .‬همچنین به گفتــه دهخدا به‬ ‫هندوانــه « خربــزه شــامی» نیــز اطالق کرده انــد ‪ .‬از این جمالت‬ ‫بــر مــی ایــد کــه ریشــه خربــزه در زبــان فارســی مســلم و مفــروغ‬ ‫عنــه تلقــی شــده اســت ‪ .‬زیــرا لفــظ خربــزه در زبــان پهلــوی‬ ‫(فارســی میانــه) کاربــرد داشــته اســت و ایــن مختصــه «هنــدی»‬ ‫اســت کــه هندوانــه را در زبــان فارســی متمایــز مــی ســازد و نیــز‬ ‫مختصــه «شــامی» اســت کــه ان میــوه را در زبانهــای کــردی و‬ ‫لــری جــای مــی دهــد‪ .‬البتــه گاهــی هندوانــه نــه ایــن اســت کــه‬ ‫مــا مــی شناســیم ؛ چنانکــه در کتــاب مداراالفاضــل ذیــل مدخــل‬ ‫هندوانــه امــده اســت ‪ « :‬ســماع اســت کــه تخــم خرمــای هنــدی‬ ‫را چــون در زمیــن خراســان بکارنــد هندوانــه بــار ارد و درختــش‬ ‫تنــه نــدارد و ظاهــرا ًســوای ایــن میــوه معــروف اســت بــه جهــت‬ ‫انکــه ان را تربــز نیــز گوینــد و ان بــه ایــن نهــج نیســت»‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــا ورود ایــن میــوه بــه ایــران بــه دلیل خــاء واژگانی‬ ‫در زبانهــای بومــی مــان‪ ،‬ضمــن اینکــه قرضگیــری هایی صورت‬ ‫پذیرفــت ‪ ،‬بــی قاعدگــی هــای مفرطــی نیــز در ایــن زمینــه پدیــد‬ ‫امــد و جابجایــی هایــی در نامگــذاری انهــا انجــام گرفــت ‪ .‬مثــا ً‬ ‫فارســی زبانــان ایرانــی ان میــوه درشــت و تــو ســرخ بــا پوســت‬ ‫ســبز و ضخیــم را «هندوانــه» نامیدنــد ‪ .‬بــر عکــس عربهــا‬ ‫واژه خِربــز (بــا کســر فــاء) را بــرای ان انتخــاب کردنــد ‪ .‬فارســی‬ ‫زبانــان هنــد بــه خربــزه خ َرپــوز گفتنــد و بــه هندوانــه ت َربـ ُـز ؛ و‬ ‫یزدیهــا خربــزه را خیــار نــام نهادنــد ‪ .‬ترکــی زبانــان هــم قرپــوز‬ ‫یــا قارپــوز را بــه عنــوان واژه قرضــی بــرای هندوانــه برگزیدنــد و در‬ ‫همــه گویشــهای ایــن زبــان ســاری و جــاری ســاختند ‪ .‬کردهــای‬ ‫خراســان نیــز علیرغــم اینکــه در زبــان کــردی معــادل هندوانــه‬ ‫وجــود داشــت ( شــامی ماخــوذ از شــمامه عربــی ) بــه دلیــل‬ ‫کثیراالســتعمال بــودن ایــن واژه در منطقــه ‪ ،‬همــان نــام قرپوز‬ ‫را بــه کار بردنــد ؛ بــه طــوری کــه اکنــون ایــن واژه به جای هندوانه‬ ‫در زبانهــای کــردی و ترکــی و ترکمنــی کاربــرد عــام دارد ‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع‬ ‫زیورهای زنان ترکمن (بِزگ شای لِر)‬ ‫هنــر ســرمه دوزی در ایــران یکــی از هنرهــای ظریــف و اصیــل اســت‪ .‬بــی‬ ‫شــک در خانه هــای قدیمــی ایرانــی‪ ،‬یکــی از اثــار هنــری‏ســرمه دوزی یافــت‬ ‫می شــود‪ .‬بــرای خلــق ســرمه دوزی‪ ،‬بــا اســتفاده از لوله هــای فلــزی باریــک و‬ ‫ضخیــم روی پارچــه هــای ترمــه‏زیبــا‪ ،‬نقــش و طرح هایــی دوختــه می شــود‪.‬‬ ‫شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســرمه دوزی را تلفیقی از هنــر ملیله دوزی‬ ‫و ترمــه ‏دوزی هــم عنــوان کرده انـ ‪‎‬د ‏‪ ‎.‬تاریخچــه هنــر ســرمه دوزی در ایــران بــه‬ ‫حــدود ســه هــزار ســال پیــش بــاز می گــردد‪ .‬ســرمه دوزی یــک‏هنــر تزیینــی‬ ‫اســت کــه بــر روی پارچه هــای فاخــر و گرانب هــا اجــرا می شــود‪ .‬در چنــد‬ ‫هــزار ســال گذشــته‪ ،‬تجــارت پارچه هــای ابریشــم‏و زربافــت جــزو مشــاغل‬ ‫اصلــی ثروتمنــدان و تاجــران بــوده اســت‪ .‬ملیله هــای طالیــی و نقــره ای بــرای‬ ‫دوخــت ســلطنتی روی پارچه ‏هــای ترمــه و ابریشــم بــه کار می رفتنــد‪ .‬اثــار‬ ‫تاریخــی بــه جــا مانــده از دوران ســلطنتی گذشــته نشــان می دهــد هنــر‬ ‫ســرمه دوزی در‏ایــران جایــگاه شــناخته شــده ای داشــته اســت‪ .‬لباس هــای‬ ‫اقــوام و خانــدان پادشــاهی‪ ،‬بــا اســتفاده از ســرمه دوزی تزئیــن می شــدند‪.‬‬ ‫ایــن ‏هنــر را می تــوان یکــی از هنرهــای پرطرفــدار بــرای تزیینــات لبــاس‬ ‫معرفــی کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪ ‎‬هنــر ســرمه دوزی در ایــران یــک هنــر جــذاب و پرطرفــدار اســت‪ .‬کســانی‬ ‫کــه در خیاطــی و گلــدوزی مهــارت داشــته باشــند بــه‏راحتــی می تواننــد روی‬ ‫پارچه هــای ترمــه‪ ،‬زیباتریــن نقــش و نگارهــای ســرمه دوزی را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار بــه لــوازم‏خــاص یــا عجیــب و غریــب نیــاز نداریــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫کلــی بایــد بهتریــن و مرغوبتریــن پارچــه را بــرای ســرمه دوزی انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‏پارچه هــای ترمــه‪ ،‬گزینـه اول در ایــن هنــر هســتند‪ .‬در رتبه بنــدی می توانیــد‬ ‫پارچه هــای مخمــل یــا پارچه هــای ابریشــمی را هــم‏بــه کار ببریــد‪ .‬از دیگــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫وســایل مــورد نیــاز بــرای ســرمه دوزی در ایــران انــواع نــخ ســرمه اسـ ‪‎‬‬ ‫شــما بــه ســوزن های خیاطــی بــا شــماره های مختلــف نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد یــک کارگاه مخصــوص ســرمه دوزی هــم تهیــه ‏کنیــد‪.‬‬ ‫کارگاه ســرمه دوزی شــبیه بــه کارگاه گلــدوزی اســت امــا انــدازه ان بزرگتــر‬ ‫اســت‪ .‬بــرای ایجــاد طرح هــا و نقش هــا روی‏پارچــه از صابــون خیاطــی یــا‬ ‫مدادهــای نشــانه گذاری اســتفاده کنید‪.‬بــرای ســرمه دوزی در ایــران معمــوال ً‬ ‫از پارچه هــای‏ســاتن‪ ،‬پارچــه تافتــه یــا پارچه هــای مخمــل هــم اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬کار کــردن بــا پارچــه هــای ترمــه‪ ،‬جذابیــت و نمــای بی نظیــری‏دارد‬ ‫و در گزینــه اول بــرای ایــن هنــر پیشــنهاد می شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خودارایــی و اســتفاده از ارایــه هــای تزیینــی هیــچ گاه مختــص قــوم یــا نــژاد و یــا‬ ‫محــدود بــه دوره تاریخــی معینــی نبــوده اســت‪ .‬زنــان همــواره در همــه جــا از اشــیا ر‬ ‫دســترس خــود‪ ،‬از هســته میــوه و صــدف تــا ســنگ ها و فلــزات گــران بهــا بــه عنــوان‬ ‫زیــور اســتفاد می کرده انــد‪ .‬زنــان و دختــران ترکمــن نیــز از زیورهایــی کــه زرگــران محلــی‬ ‫می ســاختند‪ ،‬اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫زیــوراالت ســنتی ترکمــن چنــان ســنگین و برجســته و بــا نقش هــا و طرح هــای بکــر‬ ‫ســاخته مــی شــود کــه کمتــر شــباهت بــه زیورهــای دیگــر اقــوام اســیای میانــه دارد‪.‬‬ ‫زنــان ترکمــن ایــن زیورهــا را بــه قســمتی از لبــاس خــود می دوزنــد و یــا ان را جداگانــه‬ ‫بــه خــود می اویزنــد‪.‬‬ ‫‪ )1‬زیورهــای ســر و پیشــان قُبــه‪« :‬قُبــه» بــه زیــوری نیــم کــره ای شــکل گوینــد کــه دور تا‬ ‫دور ان شــرابه هایی اویــزان اســت‪.‬‬ ‫روی ایــن شــرابه ها نگین هایــی از عقیــق یــا شیشـه های رنگــی می نشــانند‪ .‬نگین هــا‬ ‫اغلــب بــه رنــگ قرمــز اســت‪ ،‬روی نیم کــره را بــا ســیم های بافتــه نقــره ای کــه «ســیم‬ ‫بورمــا» نامیــده می شــوند‪ ،‬بــه قســمت های مســاوی تقســیم می کننــد و روی بدنــه نیــم‬ ‫کــره جــوش می دهنــد‪ .‬معمــوال قســمت ها زوج اســت و روی هــر قســمت نگین هایــی‬ ‫بــه رنــگ قرمــز قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬زیورهــای ســربند زنــان از دیگــر زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت ســنتی‬ ‫ترکمنــی ســربندها می باشــند‪ .‬دختــران پــس از ازدواج بــه جــای کاله از‬ ‫ســربندهایی کــه بــه صــورت خاصــی دور ســر پیچانــده مــی شــود‪ ،‬اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه ســربندان زنــان عمومــا «الــن دانگــی» گفتــه می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ســربند را‪ ،‬هماننــد کاله دختــران‪ ،‬بــا زیورهــای نقــره ای مطــا تزییــن می کننــد‪.‬‬ ‫‪ )3‬زیورهــای مــو ‪ :‬زنــان و دختــران ترکمــن بــرای زیبایــی گیســوان خــود از زیــوراالت‬ ‫ترکمنــی و زیــوراالت ســنتی ترکمــن گوناگونــی اســتفاده می کننــد کــه از ان جملــه‬ ‫است‪«:‬اســئق»‪ :‬اســئق بــه شــکل دل اســت و در اندازه هــای مختلــف کــه در وســط‬ ‫ان نگینــی بــزرگ از ســنگ و شیشــه تعبیــه می شــود‪ .‬ایــن نگیــن معمــوال بــه رنــگ قرمــز‬ ‫وجگــری اســت‪.‬‬ ‫در بــاالی «اســئق» حلقــه ای قــرار دارد کــه بنــدی پارچــه ای را از ایــن‬ ‫حلقــه رد می کننــد و بــه وســیله ایــن بنــد «اســئق» را بــه مــو می بندنــد‬ ‫‪ )4‬زیــور گــوش‪ :‬زیــور گــوش از شــکیل ترین زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت ســنتی‬ ‫ترکمن هاســت‪ .‬بــه زیــور گــوش «قــوالق حالــکا» یعنــی حلقــه گــوش و یــا حالــکا‬ ‫می گوینــد‪ .‬گوشــواره زنــان «یمــوت» اغلــب بــه شــکل دایــره بــزرگ اســت کــه نصــف‬ ‫دایــره صفحــه نقــره ای مطالســت و روی ان نگین هایــی از عقیــق و شیشــه هــای رنگــی‬ ‫نشــانده می شــود‪.‬‬ ‫‪ )5‬زیورهــای گــردن‪ ،‬ســینه و پیــش ســینه بقــو یــا بقوطــوق یــا بویــون طــوق‬ ‫«بقــو» بــه حلقــه بــزرگ طــوق ماننــدی گوینــد کــه یــک طرف ان بوســیله گیره یا لــوال باز‬ ‫و بســته می شــود و در قســمت جلــو گــردن قــرار می گیــرد کــه روی ان را مطــا می کننــد‬ ‫و نگین هــای رنگــی بــر ان می نشــانند‪.‬‬ ‫سرمه دوزی در ایران‬ ‫واژه شناســی ‪ :‬بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام قــزل از طایفه قان یخمز قوم‬ ‫یموت ترکمن می باشــد‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا بیشر از ‪ 200‬سال‬ ‫زبان محلی ‪‎‬‏‪‎ :‬ترکمنی‪ ،‬بلوچی‪ ،‬زابلی و فارسی‬ ‫اداب و رســوم‪:‬اعیاد مذهبــی قربــان بایــرام (عیــد قربــان)‪ ،‬اراز بایــرام (عیــد‬ ‫فطر)‪ ،‬اق قوئین‪ ،‬مراســم شــب قدر در ماه رمضان و‏مراســم چهارشــنبه ســیاه‬ ‫در مــاه محــرم و ذکــر خنجــر‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلــی‪ :‬انــواع قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬نمــد‪ ،‬تابلوفــرش دســت‬ ‫بافــت و پشــتی قارچیــن‬ ‫ادرس ‪:‬اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬دهســتان‬ ‫نظــام ابــاد‪ ،‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫موقعیــت جغرافیایی‪:‬مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول‬ ‫شــرقی و ‪ 37‬درجــه و ‪ 8‬دقیقــه عــرض شــمالی‪ ،‬در‏‏‪5‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫ازادشــهر و ‪ 80‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موقعیت مکانی‏‪ :‬روســتای قزلجه اق امام از توابع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــا مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول شــرقی و ‪37‬‬ ‫‏درجه و ‪ 8‬دقیقه عرض شــمالی‪ ،‬در ‪ 5‬کیلومتری شــمال شــرقی ازادشــهر و ‪80‬‬ ‫کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‎‬‬ ‫ایــن روســتا‪ ،‬از شــمال بــه روســتای پشــمک‪ ،‬از شــمال غــرب و غــرب بــه‬ ‫روســتاهای ممــی اقچلــی‪ ،‬پورجــان ممــی‪ ،‬نظام‏ابــاد‪ ،‬جــاده ازادشــهر ـ‬ ‫‏مینودشــت‪ ،‬از جنــوب بــه شــهر ازادشــهر و از شــرق بــه روســتاهای نیلــی و‬ ‫ســیداباد محــدود می‏شــود‪ .‬رودخانــه نــوده از میــان روســتا و‏رودخانــه تیل‏ابــاد‬ ‫در غــرب ان جریــان دارد‪ .‬ارتفــاع روســتای جلگــه‏ ای قزلجــه اق امــام‪ ،‬از ســطح‬ ‫دریــا ‪ 98‬متــر اســت و اقلیمــی‪ ،‬معتــدل و‏مرطــوب دارد‪ .‬میانگیــن بارندگــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســاالنه در ایــن روســتا ‪ 484‬میلی‏متــر گــزارش شده اســ ‪‎‬‬ ‫از عوامــل ایجــاد روســتا درایــن محــل می تــوان بــه موقعیــت مناســب از لحــاظ‬ ‫طبیعــی و نزدیکــی بــه رودخانــه و وجــود مرتــع وچــراگاه وزمیــن‏کافــی جهــت‬ ‫کشــاورزی نــام بــرد و وجــه تســمیه ایــن روســتا بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام‬ ‫قــزل از طایفــه قــان یخمــز قــوم یمــوت ترکمــن می‏باشــد‏‪.‬‬ ‫دسترســی‪ :‎‬ایــن روســتا از طریــق شــهر ازادشــهر قابــل دسترســی اســت و‬ ‫جــاده‏ای مناســب و اســفالت دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخچــه‏‪ :‬روســتای قزلجــه اق امــام قدمتــی طوالنــی دارد و اثــار تاریخــی چنــدی‬ ‫در ان بــه جــا مانــده اســت‪ .‬زیارتــگاه امامــزاده محمدبــن زیــد معــروف‏بــه اق امــام و‬ ‫بنــای حــوزه علمیــه همجــوار ان‪ ،‬بقایــای شــهر تاریخــی دشــت قلعــه یا دشــت حلقه‬ ‫از اثــار تاریخــی و دینــی روستاســت کــه‏قدمــت طوالنــی روســتا را نشــان می‏دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جمعیــت ‪ :‬بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫‪ 2010‬نفــر جمعیــت داشــته اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪2452‬‏نفر(‪۴۷۹‬خانوار)‬ ‫افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫درامــد حرفــه و پیشــه کشــاورزی‪ :‬بیشــتر مــردم روســتا ازطریــق فعالیت‏‏هــای‬ ‫زراعــی و دامــداری تامیــن می‏شــود‪ .‬تعــدادی ازمــردم درامــور خدماتــی‬ ‫و تولیدصنایــع دســتی اشــتغال ‏دارنــد‪ .‬محصــوالت عمــده شــامل‬ ‫گندم‪،‬جو‪،‬برنــج و ک ُلــزا می‏باشــد‪ .‬وجــود مراتــع غنــی موجــب رونــق دامــداری‬ ‫وپــرورش گوســفند شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وجــه تســمیه‪‎:‎‬کلمــه اق امــام کلمــه ای ترکــی اســت وبــه عنــوان یــک صفــت‬ ‫بــه کارمــی رودومعنــای ان سفیداســت‪،‬چون اق چــای – رود ســفید وصفــت‬ ‫‏درترکــی همیشــه مقــدم براســم اســت – بــرای روش نشــدن موضــوع فــوق‬ ‫بایــد مقــداری از وضعیــت بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیــد اطالعاتــی بــه‬ ‫‏دســت اورد‪ .‬ازانجایــی کــه بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیددرســال ‪ 125‬ه‪.‬ق‬ ‫بربــاالی قبــر او ســاخته شــده کــه احتمــاال براثــر زلزلــه ســال ‪1290‬‏ه‪.‬ق ایــن‬ ‫مقبــره نیــز همانندســاختمان های دیگردرزمیــن نشســت کــرد وفرورفــت‪.‬‬ ‫بعدهادربنــای جدیدنیزدرهمــان ســال فرورفتگــی احــداث ‏شــد وب رای‬ ‫رفتــن بــه داخــل راهرو‪،‬انکــه حالتــی ســرداب گونــه وداالنــی طوالنــی وتاریــک‬ ‫داشــته‪،‬پله هایی تعبیــه می کننــد‪ .‬ازانجاکــه محــل ایــن‏مقبــره اندکــی تاریــک‬ ‫بوده‪،‬لــذا ترکمن هاوترک هــای منطقــه ازان پــس بــه ان قارنکــی امــام یعنــی‬ ‫امــام تاریــک می گوینــد‪ .‬الزم بــه یــاداوری اســت‏کــه پــس ازســاخت بنــای‬ ‫فعلــی امامــزاده یحیــی بــن زیددرزمــان ناصرالدیــن شــاه کــه حاکــم گــرگان‬ ‫– عالءالدولــه – ان رابرمــکان بلنــدی‏ازســطح زمیــن ســاخت‪،‬بازهم لفــظ‬ ‫فــوق مصطــح اســت‪ ،‬اماازانجایــی کــه مقبــره محمدبــن زیددربلنــدی وارتفــاع‬ ‫کوهســتان ســاخته شــده‏وداخــل ان نیزروشــن ترازقرنکــی امــام ( یحیــی‬ ‫بن زیــد) بود‪،‬لــذا ترکمن هادرمقایســه ان محــل بامحــل فوق‪،‬لقــب اق امــام‬ ‫( یعنــی امــام ســفید‏‏) رابــه ان داده وایــن لفــظ تاکنــون موقعیــت خویــش‬ ‫رامحفــوظ داشــته اســت ومــردم منطقــه اعــم ازشــیعه وســنی اززیــارت ایــن‬ ‫دوامامــزاده‏غافــل نبوده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حســن و محمــد بــن زیــد علیهمــا الســام دو بــرادر بودنــد کــه در مدینــه‬ ‫دیــده بــه جهــان گشــودند‪ .‬پدرشــان زیــد فرزنــد محمــد بــن اســماعیل‏بــن‬ ‫حســن بــن علــی بــن الحســن بــن علــی بــن ابیطالــب و مادرشــان دختــر‬ ‫عبدالــه بــن عبیدالــه االعــرج بــن حســین االصغــر بــن علــی بــن‏حســین بــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫علــی ابــن ابیطالــب اس ـ ‪‎‬‬ ‫در هــر حــال او بــه ســبب شــدت و قــوت و صالبتــش بــه حالــب الحجــاره و‬ ‫داعــی کبیــر ملقــب شــد و در ســال ‪ ۲۷۱‬ه‪.‬ق وفــات یافــت‪ .‬بعضــی‏از مورخیــن‬ ‫قبــر وی را در گــرگان در قریــه ای بــه نــام روشــناخره نوشــته انــد ‪ ،‬ولیکــن در‬ ‫کتــب جغرافیــای قدیــم و جدیــد ایــن اســم مالحضــه‏نمــی شــود ‪ ،‬پــس از فــوت‬ ‫حســن بــن زیــد ‪ ،‬خالفــت زیدیــه بــه حکــم وصیــت بــه بــرادرش محمــد بــن زیــد‬ ‫علــوی منتقــل گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!