روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 418 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 418

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 418

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 418

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 23 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /14 -‬نوامبر‪ /08 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪418‬‬ ‫بهترین زمان برای تعویض‬ ‫باتری خودرو چه زمانی‬ ‫است‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫فریبپیامک هایجعلی‬ ‫تحت عنوان سامانه ثنا را‬ ‫نخورید‬ ‫تمایل کشور برای جذب‬ ‫گردشگرانبینالمللی‬ ‫‪7‬‬ ‫مراقب «وسواس» و «اضطراب» باشیم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جای خالی را با کتاب‬ ‫ُ‬ ‫خوب پرکنیم‬ ‫‪8‬‬ ‫دستگیری باند سارقان‬ ‫منازل و ویالهای‬ ‫منطقه ییالقی گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫شخصیتیاموقعیت؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وظیفه همه بخش های حکومت درمان‬ ‫اسیب های اجتماعی است‬ ‫رئیــس جمهــوری پیش بینــی‪ ،‬پیشــگیری و درمــان‬ ‫اســیب های اجتماعــی را وظیفــه همــه بخش هــای‬ ‫حکومــت عنــوان و تصریــح کــرد‪ :‬اســیب های اجتماعــی‬ ‫بــا ســرمایه اجتماعــی رابطــه متقابــل دارنــد و هــر چــه‬ ‫اســیب های اجتماعــی کاهــش یابنــد ســرمایه اجتماعــی‬ ‫تقویــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایت اللــه دکتــر ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی در اولیــن نشســت شــورای اجتماعــی کشــور در‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه طــور طبیعــی همــه جوامــع کــم‬ ‫و بیــش مبتــا بــه اســیب های اجتماعــی هســتند‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫اســیب ها حتــی در ســطح محــدود بــه هیــچ وجــه زیبنــده‬ ‫نظــام اســامی نیســتند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری اســیب دیدگان اجتماعــی را بخشــی‬ ‫از عائلــه و خانــواده مملکــت دانســت و افــزود‪ :‬بایــد از‬ ‫مبتالیــان بــه اســیب های اجتماعــی حمایــت و بــه فکــر‬ ‫درمــان انهــا بــود‪ .‬بایــد علــل شــیوع اســیب های اجتماعــی‬ ‫و گرفتــار شــدن افــراد بــه ایــن اســیب ها را بــا راهکارهــای‬ ‫علمــی و اکادمیــک بررســی و رفــع کــرد ‪.‬‬ ‫رئیســی اظهــار کــرد‪ :‬نــگاه تمامــی دســتگاه ها بایــد‬ ‫معطــوف بــه نجــات اســیب دیدگان اجتماعــی باشــد و‬ ‫اســیب های اجتماعــی را بــه مثابــه ویروســی ببینیــم کــه‬ ‫اگــر ماننــد ویــروس کرونــا بــا ان مقابله نشــود‪ ،‬بــه دیگران‬ ‫ســرایت کــرده و مشــکل ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در برابــر‬ ‫اســیب های اجتماعــی نیــاز بــه اقــدام هماهنــگ و‬ ‫هم افــزا داریــم و بایــد مشــارکت مــردم و ســازمان های‬ ‫م نهــاد را نیــز جــذب کــرد‪.‬‬ ‫مــرد ‬ ‫رئیــس جمهــوری گفــت‪ :‬همه نهادهــا باید عملکرد خود‬ ‫را در زمینــه اجــرای تکالیــف قانونــی در مقابلــه و درمــان‬ ‫اســیب های اجتماعــی گــزارش بدهنــد‪ .‬امــار ارایــه شــده‬ ‫در گــزارش عملکــرد نهادهــای مختلف حاکی از موفقیت‬ ‫در عمــل بــه تکالیــف قانونــی انهاســت‪ ،‬امــا وقتــی بــه‬ ‫وضعیــت جامعــه نــگاه می کنیــم چیز دیگــری می بینیم و‬ ‫ایــن نگران کننــده اســت‪.‬‬ ‫رئیســی مقابلــه بــا اســیب های اجتماعــی را وظیفــه‬ ‫اخالقــی‪ ،‬دینــی و قانونــی نظــام حکمرانــی دینــی برشــمرد و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬دســتگاه های مســئول بایــد بــا تمرکــز بــر علــل‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی بــروز اســیب ها اجتماعــی ‪،‬‬ ‫خدمــات صیانتــی و توان بخشــی ارایــه کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد‪ :‬عمیقــا ًبــه جــذب مشــارکت‬ ‫مــردم اعتقــاد دارم‪ .‬اگــر در مقابلــه بــا کرونــا تدبیــر رهبــری‬ ‫در بــه میــدان اوردن مــردم نبــود‪ ،‬امــروز وضعیــت مناســبی‬ ‫در ایــن زمینــه نداشــتیم و لــذا دولــت بایــد بــا ایفــای نقــش‬ ‫ت نهادهــای مختلــف‬ ‫حمایتــی‪ ،‬هدایتــی و نظارتــی‪ ،‬ظرفی ـ ‬ ‫و مــردم را در عرصــه مقابلــه بــا اســیب های اجتماعــی بــه‬ ‫شــکل هم افــزا بــه میــدان بیــاورد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان این که‬ ‫عملکــرد دســتگاه های مختلــف در زمینــه اجــرای تکالیــف‬ ‫قانونــی در برابــر اســیب های اجتماعــی بایــد رصــد شــود‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد ‪ :‬اگــر دســتگاهی بــه تکالیــف خــود عمــل‬ ‫نکــرده بایــد علــت ان مشــخص شــود و شــورای اجتماعی‬ ‫کشــور‪ ،‬موظــف اســت عملکــرد دســتگاه ها را در ایــن‬ ‫زمینــه ارزیابــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری ادامــه داد‪ :‬شــورای اجتماعــی کشــور‬ ‫وظیفــه دارد‪ ،‬پــس از ارزیابــی عملکــرد دســتگاه ها‪ ،‬بــرای‬ ‫جبــران کم کاری هــا زمــان تعییــن کنــد تــا همــه دســتگاه ها‬ ‫بداننــد کــه عمــل بــه تکالیــف قانونــی در عرصــه مقابلــه بــا‬ ‫اســیب های اجتماعــی ضمانــت اجــرا دارد‪.‬‬ ‫رئیســی تصریــح کــرد‪ :‬انجــام کار خــوب از همــه پســندیده‬ ‫راه حل توسعه کشت گیاهان‬ ‫دارویی‪،‬تجاری سازی و فراوری صنعتی است‬ ‫اســت و از دولــت‪ ،‬دســتگاه های دولتــی و کارکنــان دولــت‬ ‫و در کل هــر دســتگاه و نهــادی کــه بــه حکومــت و نظــام‬ ‫اســامی مرتبــط و متصــل اســت‪ ،‬پســندیده تر؛ لــذا عملکــرد‬ ‫نو‬ ‫کارکنــان ایــن بخش هــا بایــد در نــگاه مــردم بهتریــ ‬ ‫پســندیده ترین باشــد و کارکنــان دســتگاه های حاکمیتــی‬ ‫نبایــد نســبت بــه بایدهــا و نبایدهــا چــه در عرصه شــخصی و‬ ‫چــه اداری بی توجــه و بی تفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مدیــران و مســئوالن‬ ‫دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی و حکومتــی‪ ،‬بایــد مراقــب‬ ‫باشــند و بــه کارکنــان خــود تذکــر دهنــد کــه عملکــرد انــان در‬ ‫نظــر مــردم بــد جلــوه نکنــد‪ ،‬چــرا کــه دســتگاه های حکومتــی‬ ‫در زمینــه عمــل بــه بایدهــا و نبایدهــا در خــط مقــدم هســتند‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی گفــت‪ :‬همــه بخش هــای فرهنگ ســاز‬ ‫کشــور از نظــام تعلیــم و تربیــت‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬بخش هــای‬ ‫رفــاه و خدمــات اجتماعــی و انتظامــی کشــور‪ ،‬بایــد همــراه‪،‬‬ ‫هماهنــگ و هم افــزا عمــل کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری اظهــار کــرد‪ :‬در تدویــن برنامــه هفتــم‬ ‫توســعه کشــور بایــد موضــوع رفــع اســیب های اجتماعــی و‬ ‫صیانــت از جامعــه در برابــر ایــن اســیب ها را بــه شــکل جدی‬ ‫مــد نظــر قــرار داد و یکــی از محورهــای تنظیــم ایــن برنامــه‬ ‫بایــد کاهــش رفــع ایــن اســیب ها باشــد‪.‬‬ ‫رئیســی اظهــار امیــدواری کــرد تــا بــا تقویــت فرهنــگ‬ ‫دینــی و ســبک زندگــی ایرانــی – اســامی و رفــع مســایل‬ ‫و مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬شــاهد کاهــش هــر چــه بیشــتر‬ ‫اســیب های اجتماعــی باشــیم‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بیــش از ‪ ۲‬ســاعت بــه طــول انجامیــد‬ ‫اعضــای شــورا بــه بحــث و بررســی دربــاره عملکرد دســتگاه ها‬ ‫در زمینــه مقابلــه بــا اســیب های اجتماعــی و راهکارهــای‬ ‫صیانــت از جامعــه پرداختنــد و برنامه هــای متعــددی در‬ ‫زمینــه مقابلــه بــا حاشیه نشــینی‪ ،‬اعتیــاد و حمایــت از‬ ‫خانــواده و کاهــش طــاق بــه تصویــب اعضــا رســید‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫پوشاک بنگالدشی در حال تسخیر بازار‬ ‫سرکشــی در بــازار پوشــاک پایتخــت حکایــت از وجــود فراوانــی اجناس قاچــاق از چین‪،‬‬ ‫ترکیــه و به تازگــی بنــگالدش اســت‪ .‬ایــن مســاله نگرانی هایــی را در بیــن تولیدکننــدگان‬ ‫داخلــی بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬افزایــش نــرخ ارز‪ ،‬ممنوعیت هــای وارداتــی‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫واردات و محــدود کــردن حضــور برندهــای خارجــی در کشــور و مبــارزه دولــت بــا قاچــاق‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬ســبب کاهش قاچاق پوشــاک شــده‪ ،‬اما نکته مهم این اســت‬ ‫کــه بــا ایــن وجــود‪ ،‬برخــی کارشناســان چشـم انداز تولیــد را خــوب توصیــف نمی کننــد‪.‬‬ ‫هرچنــد بــا اقدام هــای انجــام شــده و حمایــت از برندهــا و تولیدکننــدگان داخلــی از طریق‬ ‫ممنوعیت واردات در دو ســال گذشــته‪ ،‬امارهای رســمی از کاهش حجم و میزان قاچاق‬ ‫پوشــاک بــه کشــور حکایــت دارد‪ ،‬امــا برخــی کارشناســان راه حمایــت از تولیدکننــدگان‬ ‫داخلــی پوشــاک و توانمندســازی انهــا را ایجــاد ممنوعیــت و محدودیــت نمی داننــد‪.‬‬ ‫انــان عنــوان می کننــد کــه ایــن محدودیت هــا حتــی می توانــد بــه شــکل گیری شــرایط‬ ‫انحصــاری در کشــور‪ ،‬افــت کیفیــت محصــوالت بــه دلیــل دور مانــدن از رقابــت‬ ‫بین المللــی و تنــزل یافتــن ان بــه یــک صنعــت محلــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫بررســی ها نشــان می دهد که بخشــی از پوشــاک قاچاق بنگالدشــی به اســم دوخت‬ ‫داخل در داخل کشــور در حال عرضه در فروشــگاه هاســت‪.‬‬ ‫عضــو جامعــه متخصصیــن صنعــت نســاجی ایــران یکــی از ایــن منتقــدان اســت کــه‬ ‫می گویــد‪ :‬راه قدرتمنــد کــردن صنایــع داخلــی در رقابــت ســالم بــا دیگــر رقبــا می گــذرد و‬ ‫ایجــاد محدودیــت و ممنوعیــت نمی توانــد چنــدان تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫«علیرضــا حائری»اظهــار داشــت‪ :‬بــا تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنعــت پوشــاک بــا‬ ‫قیمت های مناســب‪ ،‬ارائه تســهیالت و تامین نقدینگی‪ ،‬همچنین ایجاد شــهرک های‬ ‫تخصصــی پوشــاک بــا قابلیــت ارائــه خدمــات مناســب بــه تولیدکننــدگان‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫حمایــت واقعــی از فعــاالن ایــن صنعــت پرداخــت‪.‬‬ ‫تجربه بنگالدشی ها را مطالعه کنیم‬ ‫وی ضمــن تاییــد وفــور پوشــاک بنگالدشــی در بــازار کشــور در ماه هــای گذشــته‪ ،‬تصریـح ‬ ‫کــرد‪ :‬مــا نیــز بایــد راه بنــگالدش را در حــوزه پوشــاک دنبــال کنیــم و در ایــن خصــوص انجــام‬ ‫مطالعاتــی توســط وزارت صنعــت و تولیدکننــدگان در خصــوص موفقیت هــای ایــن کشــور‬ ‫کــه امــروز بــه یکــی از تولیدکننــدگان ممتــاز تبدیــل شــده‪ ،‬می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت نســاجی و پوشــاک ادامه داد‪ :‬در ســال های گذشــته اســتفاده‬ ‫از سیاس ـت هایی نظیــر برخــورد در ســطح عرضــه‪ ،‬بســتن مغازه هــا‪ ،‬جریمــه و غیــره‬ ‫گرچــه در مقاطعــی موثــر بــوده‪ ،‬امــا بــه ریش ـه کن کــردن معضــل قاچــاق نینجامیــده‬ ‫اســت و امــروز افزایــش حجــم پوشــاک قاچــاق در بــازار بــه وضــوح احســاس می شــود‪.‬‬ ‫صادرات بیش از ‪ ۱۴۰‬میلیون دالری پوشاک‬ ‫امــا از ســوی دیگــر‪ ،‬نایــب رییــس اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک ایــران‪،‬‬ ‫سیاســت ممنوعیــت واردات را موثــر مــی داند‪.‬‬ ‫«مجیــد نامــی» در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬ســال گذشــته بیــش از ‪ ۱۴۰‬میلیــون دالر‬ ‫صــادرات پوشــاک بــه ثبــت رســید و بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز‪ ،‬شــرکت های زیــادی‬ ‫متمایــل بــه حضــور در بازارهــای صادراتــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بخشــی از صــادرات بــه دلیــل حضــور تجــار عراقــی‬ ‫و افغانســتانی و همچنیــن بازرگانانــی از کشــورهای اســیای میانــه در کشــورمان و خریــد‬ ‫پوشــاک ایرانــی بــه ریــال و خــارج کــردن ان از طریــق بازارچه هــای مــرزی‪ ،‬ثبــت نمی شــود‪.‬‬ ‫نامــی ادامــه داد‪ :‬انچــه امــروز از رصــد بازارهــای مختلــف داخــل کشــور احســاس‬ ‫می شــود‪ ،‬افزایــش واردات قاچــاق به ویــژه اجنــاس بی کیفیــت از چیــن‪ ،‬بنــگالدش و‬ ‫همین طــور ترکیــه از طریــق مســافری‪ ،‬بازارچه هــای مــرزی‪ ،‬مناطــق ازاد جنــوب کشــور‬ ‫و غیــره اســت و در برخــی بازارهــای نام اشــنای پوشــاک پایتخــت نیــز بــه صــورت رســمی‬ ‫شــاهد فــروش اجنــاس قاچــاق هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم پیگیــری موضــوع شناســه کاال تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بایــد هــر کاالیــی کــه‬ ‫شناســه کاال نــدارد‪ ،‬بــه عنــوان کاالی قاچــاق جمـع اوری و ضبــط شــود و در کنــار ان‪ ،‬بایــد از‬ ‫صندوق هــای مکانیــزه متصــل بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در فروشــگاه ها اســتفاده‬ ‫شــود تــا تراکنش هــای مالــی بــر اســاس اقالمــی کــه فروختــه می شــود ثبــت شــود‪.‬‬ ‫نامــی گفــت‪ :‬حتــی پیــش از دو ســال قبــل کــه واردات پوشــاک بــه کشــور ازاد بــود‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد واردات از طریــق قاچــاق انجــام می شــد‪ ،‬بــا ایــن حــال اجرای سیاســت ممنوعیت‬ ‫واردات ســبب شــده تــا در تهــران و شــهرهای بــزرگ شــاهد جایگزیــن شــدن بســیاری از‬ ‫برندهــای ایرانــی به جــای خارجی هــا‪ ،‬برندســازی و قوی تــر شــدن انهــا باشــیم‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 22‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 52,340,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,077,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 118,510,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 121,400,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪62,200,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,950,000‬ریــال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪418‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪۴۰‬‬ ‫درصدی ‪ ۴۵‬راه روستای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در قالــب پکیــج هــای راهســازی‬ ‫پروژه هــای راهســازی‪ ۴۰‬محــور روســتایی اســتان در‬ ‫حــال انجــام اســت کــه ‪ ۴۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫اکنــون دارد‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه هــای راهســازی در قالــب ‪ ۲۲‬قــرارداد‬ ‫و در تمامــی شهرســتان هــا جــز گرمــه در حــال‬ ‫پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی طــول محورهــای روســتایی در‬ ‫دســت ســاخت را ‪ ۱۵۱‬کیلومتــر دانســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای طــرح هــای‬ ‫راهســازی در قالــب پکیــج‪ ،‬ســبب کــم شــدن‬ ‫تعــداد مناقصــات خواهــد شــد گفــت‪ :‬بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح هــا ‪ ۸۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از منابــع‬ ‫اســتانی اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال برخــی پــروژه هــا از‬ ‫جملــه پــل کالتــه ســنجر‪ ،‬پــل گراتــی‪ ،‬اســفالت راه‬ ‫روســتایی شــور و برســتو در شهرســتان اســفراین‬ ‫بهــره بــرداری مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهامت افــزود‪ :‬ســاخت محورهــای روســتایی‬ ‫چپــه‪ ،‬نظرعلــی و نظرمحمــد درشــیروان و راه‬ ‫روســتایی بیــرم ابــاد و جنجــال اباد‪-‬قــره چشــمه در‬ ‫فــاروج هــم امســال بهــره بــرداری مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬ابــاغ اعتبــارات بــا اســناد خزانه‪،‬‬ ‫کاهــش تــوان مالــی پیمانــکاران و تخصیــص‬ ‫دیرهنــگام قیــر را از مشــکالت اجــرای طــرح هــای‬ ‫راهســازی روســتایی اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫شــهامت بــا اشــاره بــه افزایــش چشــمگیر قیمــت‬ ‫قیــر و تخصیــص اســناد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ســاله بــرای تامیــن‬ ‫اعتبــار اجــرای طــرح های راهســازی گفــت‪ :‬این امر‬ ‫هزینــه تمــام شــده انجــام عملیــات اســفالت را باال‬ ‫بــرده و ســبب بــروز مشــکالتی در حــوزه پیمانــکاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫برای در امان ماندن‬ ‫از بیماری توجه به هشدارهای‬ ‫پزشکان ضروری است‬ ‫در سبب­ شناســی بــروز بیماری­ هــای روانپزشــکی‪ ،‬عمدتــا‬ ‫بــه ســه عامــل ژنتیــک‪ ،‬محیــط (قبلــی و فعلــی) زیســت فــرد‬ ‫و متغیرهــای اشکارســاز و زمینــه ســاز تاکیــد می­ شــود؛ اگــر‬ ‫ایــن ســه عامــل همــراه شــوند بــا میزانــی از اســترس یــا یــک‬ ‫رویــداد ناگــوار روانــی‪ ،‬یــا یــک شــوک روانــی یــا حــد باالیــی از‬ ‫تــرس و هــراس و ‪ ...‬ممکــن اســت موجــب زایــش بیمــاری‬ ‫روانشــناختی بــه شــکل وســواس‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪،‬‬ ‫اختــاالت خــورد و خــوراک‪ ،‬اختــاالت خــواب و ‪ ...‬شــود‪.‬‬ ‫مراقب‬ ‫«وسواس» و‬ ‫«اضطراب»‬ ‫باشیم‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬مــاه از ورود و همه­ گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا در کشــور می­ گــذرد و در ایــن مــدت‪ ،‬اثــار‬ ‫متعــدد اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و بهداشــتی روانــی‬ ‫به جــای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬از اغــاز موج هــای‬ ‫نخســت‪ ،‬بحث هــای زیــادی دربــاره پیامدهــای‬ ‫روان شــناختی وضعیــت نوپدیــد مطــرح شــد و‬ ‫بسیاری از متخصصان درباره افزایش مخاطرات‬ ‫روان شــناختی از ایجــاد یــا تشــدید اختالل­ هــای‬ ‫روانــی ماننــد افســردگی‪ ،‬اضطــراب یا وســواس تا‬ ‫اثــار ســوء تنهایی­ هــا و خانه­ نشــینی­ های اجبــاری‬ ‫هشــدار دادنــد؛ در ایــن رابطــه یــک موضــوع مهم‬ ‫دیگــر مغفــول مانــد و ان امــورش عمومــی بــرای‬ ‫مرزگــذاری میــان رعایــت شــیوه­ نامه­ ها و انــواع‬ ‫ترس هــا بــا وســواس و اضطــراب بــه معنــای‬ ‫دقیــق روانپزشــکی ان اســت‪.‬‬ ‫مــوج ادامــه­ دار هشــدار دربــاره رعایــت مســائل‬ ‫بهداشــتی از قبیــل ضدعفونــی و شســتن مکــرر‬ ‫دســت­ ها‪ ،‬احتمــال خلــط مبحــث بــا وســواس را‬ ‫در پــی داشــته اســت و دور از واقعیــت نیســت‬ ‫کــه برخــی از شــهروندان‪ ،‬میــزان حساســیت‬ ‫را بــه حــدی بــاال بــرده باشــند کــه بــه صورتــی‬ ‫نااگاهانــه در دام وســواس گرفتــار امــده باشــند‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت بــرای ابتــا بــه طیــف وســیعی‬ ‫از بیماری­ هــای اضطرابــی نیــز قابــل تکــرار‬ ‫اســت؛ از «اضطــراب اجتماعــی» تــا «اضطــراب‬ ‫تعمیم یافتــه» (‪ )GAD‬و «وحشــت ­زدگی» و‪...‬‬ ‫نخســت بایــد توجــه داشــت کــه در روان پزشــکی‬ ‫و متــون معتبــر ایــن علــم‪ ،‬اختــال وســواس‬ ‫اجبــاری (‪ )OCD‬و انــواع اضطراب­ هــا‪ ،‬تعریــف‬ ‫مشــخصی دارنــد و براســاس محورهــای معینــی‬ ‫بازشناســی می­ شــوند‪ .‬یــک رفتــار وسواســی بایــد‬ ‫همــراه بــا مشــخصه­ هایی تعریف شــده باشــد تا‬ ‫عنــوان «اختــال» یــا بیمــاری را بــه خــود بگیــرد؛‬ ‫از جملــه اینکــه افــکار یــا امیــال یــا تصاویــر ذهنی‬ ‫تکــراری و دائمــی‪ ،‬همــراه بــا اجبــار در انجــام‬ ‫باشــد و ‪...‬؛ دربــاره اختالل هــای اضطرابــی هــم‬ ‫معیارهایــی چــون تــرس یــا اضطــراب شــدید‬ ‫نســبت بــه یــک یــا چنــد موقعیــت و نیــز ســن‬ ‫فــرد‪ ،‬میــزان بی­ قــراری و ‪ ...‬وجــود دارد کــه بهتــر‬ ‫اســت از ســوی یــک متخصــص بررســی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد از هرگونــه برچســب­ گذاری بــه‬ ‫رفتــار خــود و اطرافیــان بــه طــور جــدی اجتنــاب‬ ‫کــرد و تشــخیص ان را بــه متخصصــان ســپرد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬اگــر چنانچــه واقعــا فــردی دچــار‬ ‫اختــال وســواس اجبــاری یــا نوعــی از اضطــراب‬ ‫باشــد‪ ،‬نیازمنــد درمان­ هــای دارویــی‪ ،‬روان درمانی‬ ‫یــا ترکیبــی از انهاســت‪.‬‬ ‫بــرای پرهیــز از افتــادن در دام وســواس‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه انچــه دقیقــا متخصصــان بهداشــتی دربــاره‬ ‫میــزان یــا مصــداق شست وشــو یــا ضدعفونــی‬ ‫می گوینــد‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬هــر رفتــاری کــه فراتر‬ ‫یــا بــه عبارتــی‪ ،‬افراطی­ تــر از انچــه متخصصــان‬ ‫می­ گوینــد باشــد‪ ،‬در صورتــی باعــث ایجــاد‬ ‫بیمــاری وســواس می­ شــود کــه بــه طــور مرتــب‬ ‫تکــرار شــود و البتــه بــا معیارهــای ذهنــی‪،‬‬ ‫خاطراتــی و اموخته­ هــای قبلــی فــرد‪ ،‬پیونــد‬ ‫برقــرار کنــد‪ .‬دربــاره اضطــراب نیــز بســط بیــش‬ ‫از انــدازه واقعــی تــرس و نگرانــی یــا تکــرار میــزان‬ ‫گســتردگی یــا مــوارد وقــوع ان و نیــز اندیشــیدن‬ ‫دائمــی و غیرســازنده بــه یــک موضــوع خــاص‬ ‫(ماننــد ابتــا بــه کرونــا) ممکــن اســت زمینه ســاز‬ ‫پیدایــی بیمــاری اضطــراب شــود‪.‬‬ ‫در سبب­ شناســی بــروز بیماری­ هــای‬ ‫روانپزشــکی‪ ،‬عمدتــا بــه ســه عامــل ژنتیــک‪،‬‬ ‫محیط (قبلی و فعلی) زیســت فرد و متغیرهای‬ ‫اشکارســاز و زمینه ســاز تاکید می­ شــود؛ اگر این‬ ‫ســه عامل همراه شــوند با میزانی از اســترس یا‬ ‫یــک رویــداد ناگــوار روانــی‪ ،‬یــا یــک شــوک روانــی‬ ‫یــا حــد باالیــی از تــرس و هــراس و ‪ ...‬ممکــن‬ ‫اســت موجــب زایــش بیمــاری روانشــناختی‬ ‫بــه شــکل وســواس‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪،‬‬ ‫اختــاالت خــورد و خــوراک‪ ،‬اختــاالت خــواب و‬ ‫‪ ...‬شــود‪ .‬بنابرایــن بــرای حفــظ ســامت روانی در‬ ‫ســمان باشــد کــه بــه انچــه‬ ‫دوران کرونــا‪ ،‬بایــد حوا ­‬ ‫متخصصــان می­ گوینــد دقیقــا گــوش دهیــم و‬ ‫دامنــه رعایــت را هرگــز فراتــر از ان نبریــم‪.‬‬ ‫ایــن مــورد بــه ویــژه دربــاره کــودکان و نوجوانــان‬ ‫اهمیتــی مضاعــف دارد زیــرا انهــا مســتعد دیــدن‬ ‫و اموختــن رفتارهــای بزرگترهــا هســتند و چــه‬ ‫بســا رفتــار وسواســی‪ ،‬اضطرابــی یــا افســرده­ وار‬ ‫والدیــن را بــه راحتــی تقلیــد کننــد و بــا تکمیــل‬ ‫زنجیــره علــل و ریشــه­ های دیگــر‪ ،‬مبتــا بــه انــواع‬ ‫اختالل­ هــا شــوند‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی‪ ،‬همــه مشــاهده ها و‬ ‫اظهارنظرهــای مســئوالن و متخصصان‪ ،‬حکایت‬ ‫از رشــد بیماری­ هــای روانپزشــکی در کشــور‬ ‫داردکــه‪:‬‬ ‫_ بخشــی از انهــا بــه طــور مســتقیم مرتبــط بــا‬ ‫اثــرات خــود بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬اســت‪.‬‬ ‫_ بخشــی ناشــی از ترس­ هــا و فشــارهای روانــی‬ ‫حاصــل از ان اســت‪.‬‬ ‫_ بخشــی در ارتبــاط بــا تنهایی­ هــا و دوری‬ ‫ گزینی هــای اجبــاری یــا اختیــاری اســت‬ ‫و البتــه بخشــی محصــول شــرایط نامســاعد‬ ‫اقتصادی اســت و حدود ســه ســال و نیم اســت‪،‬‬ ‫کــه بعــد از بازگشــت تحریم­ هــای اقتصــادی‬ ‫تشــدید شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اوضــاع‪ ،‬لــزوم توجــه همزمــان بــه یــک‬ ‫برنامــه ترکیبــی بــه شــدت احســاس می­ شــود‪:‬‬ ‫‪ _۱‬پایــش مرتــب ســامت روان افــراد بــر‬ ‫اســاس اولویــت گروه­ هــای ســنی و شــغلی‬ ‫مهمتریــن اقــدام مــورد نیــاز اســت؛ طبیعــی‬ ‫اســت کــه بایــد پرســتاران‪،‬کادر درمــان‪،‬‬ ‫گروه هایــی کــه بیشــترین اســیب اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی را متحمــل شــده اند بایــد در اولویــت‬ ‫نخســت باشــند‪.‬‬ ‫‪ _۲‬کــودکان و دانش اموزانــی کــه ماه­ هاســت‬ ‫رنــج حضــور اجبــاری در محیط­ هــای محــدود‬ ‫خانــه را تجربــه کرده­ انــد و بــه طــرزی اشــکار‬ ‫از میــزان نشــاط و تفریــح انهــا کاســته شــده‬ ‫اســت نیــز‪ ،‬در اولویــت قــرار دارنــد تــا بتــوان در‬ ‫اینــده­ ای نزدیــک از شــدت اســیب­ های روانــی‬ ‫انهــا کاســت و پیــش از تبدیــل شــدن بــه یــک‬ ‫اختــال روانــی پایــدار‪ ،‬بــه انهــا ســر و ســامان‬ ‫داد‪ .‬در ایــن زمینــه اســتفاده از ظرفیــت بــزرگ‬ ‫مشــاوران مــدارس می­ توانــد یــک تحــول‬ ‫ســازنده ایجــاد کنــد و بخشــی از بــار مشــکالت‬ ‫را از دوش معلمــان و خانواده­ هــا بــردارد‪ .‬شــاید‬ ‫الزم باشــد در یــک برنامــه اموزشــی چندســاعته‬ ‫برخــی از مشــاوران را امــوزش داد و انهــا را‬ ‫امــاده مواجهــه ســازنده بــا دانــش امــوزان کــرد‪.‬‬ ‫‪ _۳‬تــا زمانــی کــه خدمــات بهداشــت روان‬ ‫مشــمول حمایت­ هــای دولتــی و بیمــه­ ای قــرار‬ ‫نگیرنــد‪ ،‬نمی­ تــوان انتظــار داشــت در ایــن اوضــاع‬ ‫دشــوار معیشــتی‪ ،‬مــردم خودشــان بــه طــور‬ ‫مســتقیم اقــدام کننــد؛ بنابرایــن در حــال حاضــر‬ ‫تاکیــد بــر اســتفاده از برنامه­ هــای اموزشــی و‬ ‫مراقبتــی در حــوزه بهداشــت روان در همــه‬ ‫رســانه­ ها می­ توانــد محــور بعــدی یــک برنامــه‬ ‫ترکیبــی باشــد؛ رســانه ملــی می­ توانــد بخشــی از‬ ‫برنامه­ هــای خــود را اختصــاص بــه کارشناســانی‬ ‫دهد که تعریف مشــخص‪ ،‬علمی و ســاده­ ای از‬ ‫اختــاالت روانــی ارائــه دهنــد و ضمــن اگاه کردن‬ ‫خانواده­ هــا‪ ،‬انهــا را از افتــادن در ‪ ۲‬دام «غفلت»‬ ‫یــا «برچســب­ زنی»‪ ،‬نجــات دهنــد‪.‬‬ ‫محــور برخــی برنامه­ هــا بایــد ارجــاع خانواده هــا بــه‬ ‫متخصصــان روان (در صــورت داشــتن تــوان مالــی)‬ ‫بــرای تشــخیص‪ ،‬بررســی و درمــان بیماری هــای‬ ‫احتمالــی و یــا نوعــی غربال گــری باشــد‪ ،‬به ویــژه‬ ‫بــرای کســانی کــه بیمــاری به گونــه ای خطرنــاک‬ ‫زندگــی انهــا را مختــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ _۴‬همــراه بــا ســه مــورد یــاد شــده‪ ،‬الزم اســت‬ ‫یکبــار بــرای همیشــه‪ ،‬قانــون بــر زمیــن مانــده‬ ‫«ســامت روان» پیگیــری و پــس از ســال ها‪،‬‬ ‫تصویــب و اجرایــی شــود؛ ایــن قانــون البتــه‬ ‫ضعف­ هــای متعــددی دارد کــه بــه مــرور بایــد‬ ‫اصــاح شــود امــا در مرحلــه اول‪ ،‬بایــد پــس از‬ ‫چنــد ســال‪ ،‬از میــز متولیــان خــارج و بــه چرخــه‬ ‫تصویــب و اجــرا بازگــردد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک توصیــه عمومــی بــه شــهروندان‬ ‫کشــور‪ ،‬همــه مــا بایــد مراقــب عالئــم اولیــه ظهور‬ ‫یــک اختــال روانــی از افســردگی تــا وســواس‬ ‫و اضطــراب و ‪ ...‬باشــیم و پیــش از تشــدید‬ ‫ان‪ ،‬اقــدام بــه درمــان ان کنیــم؛ مطالعــات‬ ‫علمــی نشــان داده‪ ،‬نزدیــک بــه همــه مشــکالت‬ ‫روانپزشــکی‪ ،‬در صــورت شناســایی زودهنــگام و‬ ‫اغــاز درمــان‪ ،‬قابلیــت بهبــودی یــا کنتــرل بهتــری‬ ‫دارنــد‪/ .‬ایرناپــاس‬ ‫نه بهترین پاسخ به تعارف مواد مخدر‬ ‫طرز تهیه شیرینی مرنگ در خانه همراه با فوت وفن های ان‬ ‫شــیرینی مرنــگ یکــی از شــیرینی های جذابــی اســت کــه فقــط دو مــاد ه اصلــی دارد و به راحتــی‬ ‫می توانیــد ان را در خانــه درســت کنیــد‪ .‬ایــن شــیرینی خوشــمزه بــا ظاهــر جذابــی کــه دارد‬ ‫هــم به عنــوان شــیرینی و هــم بــرای تزئیــن دســرهای دیگــر مثــا انــواع پــای و کیــک اســتفاده‬ ‫ت و فــن پخــت مرنــگ را یــاد می گیرید‪.‬ادامــه شــماره‪417‬‬ ‫می شــود‪ .‬در ادامــه فــو ‬ ‫طرز تهیه مرنگ‬ ‫مرحله ‪۱‬‬ ‫فر را تا ‪ ۱۰۰‬درج ه سانتی گراد گرم کنید‪.‬‬ ‫مرحله ‪۲‬‬ ‫کف سینی فر دو الیه کاغذ روغنی قرار دهید‪.‬‬ ‫مرحله ‪۳‬‬ ‫چهــار ســفیده تخم مــرغ بــزرگ را در کاسـه ای کــه پالســتیکی نباشــد بریزیــد و بــا درجه متوســط‬ ‫همــزن برقــی ان قــدر هــم بزنیــد کــه ظاهــری شــبیه ابــر ســفید پیــدا کنــد‪ .‬وقتــی تیغــه همــزن را‬ ‫از داخــل ظــرف بیــرون می اوریــد‪ ،‬مــواد داخــل کاســه بایــد همــراه ان بــاال بیایــد و بافــت محکمی‬ ‫داشــته باشــد و در همــان حالــت باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪۴‬‬ ‫در ایــن مرحلــه ســرعت همــزن را زیــاد کنیــد و ‪ ۱۱۵‬گــرم شــکر کاســتر را کم کــم بــا قاشــق اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬هــر بــار شــکر اضافـ ه می کنیــد‪ ،‬مــواد را به مــدت ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬ثانیــه هــم بزنیــد‪ .‬این نکته بســیار‬ ‫مهــم اســت کــه شــکر را کم کــم اضافــه کنیــد‪ .‬اگــر ایــن مرحلــه را ارام و در چنــد نوبــت انجــام‬ ‫ندهیــد‪ ،‬مرنــگ شــل می شــود و بافــت محکمــی پیــدا نمی کنــد‪ .‬البتــه نبایــد ان را بیــش از انــدازه‬ ‫هــم بزنیــد‪ .‬وقتــی همــه شــکر را داخــل ظــرف ریختیــد‪ ،‬مــواد حاصــل بایــد بافتــی غلیــظ و محکم‬ ‫و بــراق داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪۵‬‬ ‫در ایــن مرحلــه یک ســوم شــکر قنــادی را روی مــواد بریزیــد و بــا یــک قاشــق فلــزی بــزرگ یــا‬ ‫کفگیــر به ارامــی هــم بزنیــد‪ .‬بقیــه شــکر را در دو مرحلــه دیگــر بــا ســایر مــواد مخلــوط کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مرحلــه شــکر فقــط بایــد بــا ســایر مــواد ترکیــب شــود و نیــازی بــه همــزن نیســت‪ .‬ترکیــب‬ ‫حاصــل بایــد در ایــن مرحلــه نــرم و مــواج باشــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪۶‬‬ ‫مقــداری از مــواد را بــا قاشــق برداریــد و بــا کمــک یــک قاشــق دیگــر روی ســینی فــر بریزیــد‪ .‬ان‬ ‫را به شــکل بیضــی یــا دایــره دربیاوریــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد ظاهــر شــیرینی هایتان ســاده نباشــد‪،‬‬ ‫می توانیــد مــواد را داخــل قیــف بریزیــد و بــا ماســوره قنــادی بــه ان شــکل بدهیــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪۷‬‬ ‫ســینی را داخــل فــر قــرار دهیــد و بگذاریــد حــدود ‪ ۱‬تــا ‪ ۱٫۵‬ســاعت داخلــش بمانــد‪ .‬شــیرینی ها‬ ‫بایــد ان قــدر در فــر بماننــد کــه وقتــی بــه زیــر ان ضربــه می زنیــد‪ ،‬صــدای تــردی ان بــه گــوش‬ ‫برســد یــا تــا زمانــی داخــل فــر بماننــد کــه انتهــا و لبــه شــیرینی ها رنــگ قهــوه ای بســیار کم رنگــی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫گربــه پــاالس‪ ،‬گونــه وحشــی و منــزوی گربــه ســانان اســت کــه در ارتفاعــات خراســان شــمالی و در هیاهــوی‬ ‫خشکســالی و تهدیدهــای انســانی زندگــی خــود را بــه چنــگ و دنــدان گرفتــه و بــرای بقــا تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫تخریــب عرصــه هــای طبیعــی‪ ،‬حضــور دامــداران و ســگ هــای گلــه هــا در زیســتگاه هــا و تــردد شــکارچیان‬ ‫ســبب شــده تــا امنیــت زیســتگاه هــا گربــه پــاالس حتــی در مناطــق ســخت گــذر و کوهســتانی هــم بــا تهدیــد‬ ‫روبــه رو باشــد‪ ،‬زیســتگاه ایــن حیــوان زیبــا حتــی در ارتفاعــات و در نقــاط ســخت گــذر هــم از ناامنــی هــای‬ ‫دســت بشــر در امــان نمانــده اســت‪.‬‬ ‫تالش گربه‬ ‫منزوی ایران‬ ‫برای بقا در‬ ‫ارتفاعات‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪418‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫‪ ۷۵۰‬خانوار ازادشهری فعال‬ ‫در کشت گیاهان دارویی‬ ‫بهترین زمان برای تعویض‬ ‫باتری خودرو چه زمانی است‬ ‫‪ ۷۰۰‬خانــوار ازادشــهری در کشــت زعفــران و ‪ ۵۰‬خانــوار در‬ ‫کشــت ســایر گیاهان دارویی فعالیت داشــتند که در ســالجاری‬ ‫بســته بــه نــوع گونــه گیــاه انتخابــی بــرای کشــت از ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫تــا ‪ ۲‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــا کارمــزد کمتــر از هشــت درصــد‬ ‫و بازپرداخــت یــک تــا ‪ ۶‬ســاله بــه ازای هــر هکتــار بــه کشــاورزان‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫از پنــج ســال قبــل تاکنــون بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بــرای کشــت گیاهــان دارویــی بــا اولویت زعفــران به‬ ‫کشــاورزان ازادشــهری پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫راه حل توسعه کشت گیاهان‬ ‫دارویی‪،‬تجاری سازی و فراوری‬ ‫صنعتیاست‬ ‫رویــش خــودروی گیاهــان دارویــی در اراضــی‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬شــیبدار و مراتع گلســتان‪ ،‬فرص ‬ ‫ت‬ ‫مناســب پرهیــز از کشــت محصــوالت کــم بــازده‬ ‫اســت‪ ،‬برنامه ریــزی بــرای کشــت تجــاری ایــن‬ ‫گونه هــا بــا راه انــدازی صنایــع تبدیلــی بــا هــدف‬ ‫توســعه اقتصادی و اشــتغالزایی ضرورتی اســت‬ ‫کــه بایــد بــه ایــن مهــم توجــه اساســی شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار ‪ ،‬سطح کشت فعلی‬ ‫گیاهــان دارویــی در گلســتان حدود ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫هکتــار اســت کــه بــه گفتــه مجــری طــرح گیاهــان‬ ‫دارویــی اســتان ایــن مقــدار در ســال زراعی جــاری‬ ‫بــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار خواهــد رســید‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه توجــه بــه زیرســاخت‬ ‫هــای مرتبــط بــا توســعه تجــاری و صنعتــی‬ ‫گیاهــان دارویــی ماننــد راه انــدازی صنایــع تبدیلی‬ ‫و بازارپســند کــردن محصــوالت مــی توانــد موجب‬ ‫افزایــش انگیــزه در افزایــش ســطح کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی در گلســتان شــده و ایــن مقــدار‬ ‫را تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬بــه پنــج هــزار هکتــار برســاند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا برخــورداری از ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار‬ ‫زمیــن مســتعد کشــاورزی‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫عرصــه جنگلــی و ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع‪،‬‬ ‫ظرفیت هــای بالقــوه ای در تولیــدات گیاهــان‬ ‫دارویــی دارد و به دلیــل درامدزایــی خــوب در‬ ‫ســال های اخیــر تمایــل مــردم اســتان بــه توســعه‬ ‫ایــن نــوع از کشــت بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش کارشناســان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬از مجمــوع گیاهــان شناســایی شــده‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۴۰۹‬گونــه دارویــی اســت کــه ‪۱۵۶‬‬ ‫گونــه در جنــگل‪ ۹۸ ،‬گونــه در مراتــع‪ ۴۷ ،‬گونــه‬ ‫در حاشــیه مــزارع و ‪ ۱۰۸‬گونــه دیگــر بــه صــورت‬ ‫مشــترک در اراضــی جنگلــی‪ ،‬مرتعــی و زراعــی‬ ‫رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫تنــوع اقلیمــی گلســتان‪ ،‬فرصــت مغتنمــی بــرای‬ ‫ترویج و توســعه کشــت گیاهان با ارزش دارویی‬ ‫فراهــم کــرده کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــا یــک‬ ‫برنامه ریــزی و مدیریــت علمــی بــرای ایجــاد درامد‬ ‫و اشــتغال جوامــع محلــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬تعییــن بــازار مشــخص‬ ‫بــرای فــروش‪ ،‬تشــکیل تعاونــی بــرای تولیــد‬ ‫انــواع محصــوالت گیاهــی‪ ،‬معرفــی گونه هــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬جــذب ســرمایه گذار بــرای توســعه‬ ‫واحدهــای فــراوری و همچنیــن بیشــتر شــدن‬ ‫حمایــت تســهیالتی دولــت‪ ،‬نقــش زیــادی در‬ ‫رونــق بخشــی بــه فعالیــت در حــوزه کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مزایای کشت گیاهان دارویی در گلستان‬ ‫بــه گفتــه اســتاد گــروه تولیدات گیاهی دانشــگاه‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬گیاهــان دارویــی یکــی از منابــع‬ ‫ارزشــمند در گســتره وســیع منابــع طبیعــی ایــران‬ ‫هســتند کــه در صــورت شــناخت علمــی‪ ،‬کشــت‪،‬‬ ‫توســعه و بهره بــرداری صحیــح می تواننــد نقــش‬ ‫مهمــی در ســامت جامعــه‪ ،‬اشــتغال زایی و‬ ‫صــادرات غیرنفتــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نعیمــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ارتقــای ســطح‬ ‫اگاهــی و اموزش هــای مــورد نیــاز ایــن صنعــت‬ ‫بــه عالقه منــدان می تــوان کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی را جایگزیــن محصــوالت کشــاورزی بــا‬ ‫مصــرف اب بــاال کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از گیاهــان دارویــی‬ ‫در حــال افزایــش اســت ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫ن بهداشــت جهانــی بیــش از ‪۷۵‬‬ ‫امــار ســازما ‬ ‫درصــد مــردم کشــورهای در حــال توســعه و‬ ‫صنعتــی نیازهــای اولیــه بهداشــتی و درمانــی خود‬ ‫را بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی و مــواد طبیعــی‬ ‫برطــرف می کننــد و ایــن رویــه در ســال های اخیــر‬ ‫رونــد افزایشــی بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه گیــاه شناســی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ایــران بــا پیشــینه دیرینــه در اســتفاده از گیاهــان‬ ‫دارویــی‪ ،‬تنــوع اقلیمــی و انحصــاری بــودن برخــی‬ ‫از ایــن گیاهــان بــه دالیــل مختلــف از جملــه ک ـم ‬ ‫ ابــی‪ ،‬اتخــاذ سیاسـت ها و برنامه هــای غیراصولی‪،‬‬ ‫مکانیزه نبودن کاشت‪ ،‬داشت و برداشت‪ ،‬تطابق‬ ‫نداشــتن تولیــد محصــوالت بــا اســتانداردهای‬ ‫جهانــی‪ ،‬نبــود صنایــع تبدیلــی و فــراوری و داللــی‬ ‫افــراد ســودجو‪ ،‬ســهم ناچیــزی در بیــن کشــورهای‬ ‫صــادر کننــده گیاهــان دارویــی دارد‪.‬‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی در ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫هکتــار از اراضــی گلســتان‬ ‫مجــری طــرح گیاهــان دارویــی در گلســتان‬ ‫ســطح کشــت فعلــی گیاهــان دارویــی در اســتان‬ ‫را ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار اعــام کــرد و گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫برنامه ریــزی در ســال زراعی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬ایــن ســطح‬ ‫بــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار خواهــد رســید‪.‬‬ ‫علی اکبــر عرب احمــدی افــزود‪ :‬بیشــترین‬ ‫تولیــدات گیاهــان دارویــی در گلســتان مربــوط‬ ‫بــه کشــت ســیاه دانــه در کردکــوی‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫علی ابادکتــول و ازادشــهر‪ ،‬زیــره ســبز در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه و زعفــران‬ ‫در ازادشــهر اســت کــه در صــورت اســتقبال‬ ‫کشــاورزان ســطح کشــت محصــوالت دارویــی‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬مــی توانــد بــه پنــج هــزار هکتــار‬ ‫در اســتان افزایــش یابــد‪ .‬ســیاه دانه‪ ،‬زیــره‬ ‫ســبز‪ ،‬زعفــران‪ ،‬گل محمــدی‪ ،‬اویشــن‪ ،‬نعنــاع‬ ‫فلفلــی‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬خارمریــم‪ ،‬مریم گلــی‪،‬‬ ‫به لیمــو‪ ،‬کــدوی طبــی‪ ،‬مرزنجــوش‪ ،‬بادرنجبویــه‬ ‫و کنگــر فرنگــی از جملــه گیاهــان دارویــی‬ ‫اولویــت دار ســرمایه گــذاری در گلســتان‬ ‫اســت کــه بــرای توســعه کشــت بــه روســتاییان‬ ‫معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫بومــادران‪ ،‬پونــه‪ ،‬مامیــران‪ ،‬توســکا‪ ،‬بابونــه‪،‬‬ ‫درمنــه‪ ،‬شــقایق‪ ،‬شــیر پنیــر‪ ،‬ســنا‪ ،‬شــاه تــره‪،‬‬ ‫داغداغــان‪ ،‬کنگــر وحشــی‪ ،‬ولیــک‪ ،‬یونجــه زرد‪،‬‬ ‫ســرخدار‪ ،‬کاســنی‪ ،‬پیــر بهــار‪ ،‬شــیرین بیــان‪،‬‬ ‫زولــه‪ ،‬گل چاهــی‪ ،‬فرفیــون‪ ،‬راش‪ ،‬پاخــری‪،‬‬ ‫کاسنی بارهنگ ‪،‬سیزاب و کور از دیگر گیاهان‬ ‫دارویــی و خوراکــی اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬اســتان گلســتان بــه‬ ‫ویــژه نواحــی شــرقی ان اراضــی مســتعد زیــادی‬ ‫در مناطــق شــیبدار‪ ،‬زمین هــای کشــاورزی‬ ‫دیــم و کم بــازده و مراتــع بــرای کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی دارد کــه بــا ســرمایه گذاری و توســعه‬ ‫ایــن نــوع از تولیــدات عــاوه بــر اشــتغالزایی‪،‬‬ ‫درامــد خوبــی عایــد کشــاورزان می شــود‪.‬‬ ‫ازادشهر پیشرو در کشت گیاهان دارویی‬ ‫ازادشــهر از جملــه شهرســتان های مســتعد‬ ‫گلســتان در تولیــد گیاهــان دارویــی از جملــه‬ ‫زعفــران محســوب می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬ســال قبــل پیــاز زعفــران توســط حجــت‬ ‫االســام محمــد احمــدی روحانــی روســتای اهــل‬ ‫وامنــان در ایــن روســتا کشــت شــد کــه بــا توســعه‬ ‫رونــد کشــت ایــن محصــول و درامدزایــی بــرای‬ ‫روســتائیان طــی ســال هــای اخیــر‪ ،‬ایــن منطقــه‬ ‫اوازه کشــوری بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه دنبــال موفقیــت اهالــی روســتای وامنــان در‬ ‫کشــت زعفــران و درامدزایــی ان‪ ،‬اســتقبال از‬ ‫کشــت ایــن گیــاه دارویــی بــرای برخــی ســاکنان‬ ‫مناطــق مســتعد در شــهرهای گالیکــش‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫بندرگــز و مراوتپــه دوچنــدان شــد بــه طــوری کــه‬ ‫هــر ســاله در فصــل تابســتان خریــد و فــروش‬ ‫پیــاز زعفــران بــرای کشــت در مزرعــه‪ ،‬بــه تجارتــی‬ ‫ســوداور بــرای وامنانی هــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول باغبانی اداره جهاد کشاورزی‬ ‫ازادشــهر بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬در ‪ ۴۶۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی ایــن شهرســتان گیــاه دارویــی‬ ‫کشــت می شــود کــه ‪ ۴۰۰‬هکتــار ان مربــوط‬ ‫بــه زعفــران‪ ۳۰ ،‬هکتــار ســیاه دانــه‪ ۲۰ ،‬هکتــار‬ ‫گل محمــدی و ‪ ۱۰‬هکتــار ســایر گیاهــان اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل صابــری افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۸۲‬کشــت‬ ‫زعفــران بــه صــورت تجــاری در ســطح ســه‬ ‫هکتــار از اراضــی روســتای وامنــان ازادشــهر‬ ‫اغــاز شــد و هــم اکنــون بــه ‪ ۴۰۰‬هکتــار رســیده‬ ‫کــه بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب کشــاورزان‬ ‫طبــق برنامه ریــزی ایــن ســطح تــا ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫اینــده بــه هــزار هکتــار خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در دیگــر گیاهــان دارویــی نیــز طبــق‬ ‫پیش بینی‪ ،‬ســطح تولیدات شهرســتان در دورنمای‬ ‫‪ ۱۵‬ســاله بــه ‪ ۵۰۰‬هکتــار توســعه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ازادشــهر در تولیــد‬ ‫زعفــران رتبــه نخســت گلســتان را دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۹۰‬درصــد زعفــران برداشــت شــده از‬ ‫مــزارع شهرســتان بــه صــورت گل تــر بــه تاجــران‬ ‫خراســانی بــا میانگیــن قیمــت هــر کیلوگــرم ‪۲‬‬ ‫میلیــون ریــال فروختــه شــد کــه در مقایســه بــا‬ ‫‪ ۷۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال ســال قبــل افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی داشــت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه کشــاورزی افــزود‪ :‬هــم‬ ‫اینــک زعفــران در هفــت روســتای «وامنــان‪،‬‬ ‫کاش ـی دار‪ ،‬ســیب چال‪ ،‬نــراب‪ ،‬تیل ابــاد‪ ،‬فارســیان‬ ‫و نرگس چــال» ازادشــهر کشــت می شــود و‬ ‫بــا توجــه بــه درامــد خوبــی کــه امســال عایــد‬ ‫کشــاورزان شــده بــه طــور قطــع عالقمنــدی بــرای‬ ‫افزایــش ســطح زیرکشــت بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫صابــری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود امکانــات‬ ‫تولیــد اســانس بــا ‪ ۲‬دســتگاه عرق گیــری نیمــه‬ ‫صنعتــی و خانگــی و چندیــن دســتگاه خش ـک کن‬ ‫بخشــی از گیاهــان دارویــی تولیــدی در ازادشــهر بــه‬ ‫صــورت فــراوری شــده در بــازار بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬خانــوار ازادشــهری فعــال در کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی‬ ‫وی از فعالیــت ‪ ۷۰۰‬خانــوار ازادشــهری در کشــت‬ ‫زعفــران و ‪ ۵۰‬خانــوار در کشــت ســایر گیاهــان‬ ‫دارویــی خبــر داد و گفــت‪ :‬امســال بســته بــه نــوع‬ ‫گونــه گیــاه انتخابــی بــرای کشــت از ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫تــا ‪ ۲‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــا کارمــزد کمتــر از‬ ‫هشــت درصــد و بازپرداخــت یک تا ‪ ۶‬ســاله بــه ازای‬ ‫هــر هکتــار بــه کشــاورزان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫صابــری افــزود‪ :‬از پنــج ســال قبــل تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی بــا اولویــت زعفران به کشــاورزان‬ ‫ازادشــهری پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬توســعه بیشــتر کشــت گیاهان دارویی‬ ‫نیازمنــد تشــکیل تعاونــی بــرای تولیــدات مختلــف‪،‬‬ ‫پیــش بینــی بــازار خریــد‪ ،‬معرفــی گونه هــای‬ ‫اقتصــادی هــر منطقــه از ســوی مراکــز علمــی و‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬تقویــت واحدهــای فــراوری و حمایــت‬ ‫بیشــتر دولــت بــرای پرداخــت تســهیالت اســت‪.‬‬ ‫درامــد ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریالــی زعفــران کاران‬ ‫ازادشــهری‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی ازادشــهر گفــت‪ :‬امســال‬ ‫از ابتــدای فصــل برداشــت تــا کنــون ‪ ۱۵۰‬تُــن گل‬ ‫زعفران در شهرســتان برداشــت و از این مقدار یک‬ ‫تــن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم زعفــران خشــک تولیــد شــد‪.‬‬ ‫حســین ممشــلی افــزود‪ :‬امســال بــا فــروش‬ ‫گل زعفــران‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال عایــد‬ ‫کشــاورزان ازادشــهری شــد کــه در مقایســه بــا‬ ‫ســالقبــلافزایــشقابــلتوجهــیداشــتهاســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬برداشــت زعفــران کــه از‬ ‫مهرمــاه اغــاز شــده تــا اواخــر ابــان ادامــه دارد و‬ ‫میانگیــن عملکــرد تولیــد در هــر هکتــار‪ ۶ ،‬کیلــو و‬ ‫‪ ۵۰۰‬گــرم زعفــران خشــک اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه صاحب نظران‪ ،‬اشــنا نبودن کشــاورزان‬ ‫بــا گیاهــان دارویــی‪ ،‬فقــدان امــوزش صحیــح در‬ ‫زمینه کشت محصوالت مطابق با استانداردهای‬ ‫جهانــی‪ ،‬نداشــتن دسترســی کشــاورزان بــه‬ ‫بــذر و نشــای مناســب‪ ،‬مکانیــزه نبــودن مراحــل‬ ‫کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت کــه منجــر بــه‬ ‫افزایــش هزینه هــای تولیــد در مقایســه یــا ســایر‬ ‫کشــورهای رقیــب می¬ شــود‪ ،‬الودگــی منابــع‬ ‫اب و خــاک و نبــود مدیریــت صحیــح اســتفاده از‬ ‫ســموم و کودهــای شــیمیایی و صنعتــی‪ ،‬حمایت‬ ‫کــم دولــت از فعــاالن حــوزه تولیــد و عرضــه ان‪،‬‬ ‫فقــدان صنایــع تبدیلــی بــرای فــراوری و جلوگیری‬ ‫از خــام فروشــی و فلــه فروشــی محصــوالت‪،‬‬ ‫فقــدان صنایــع بســته بندی مناســب و نبــود‬ ‫بــازار فــروش مشــخص از مشــکالت مهــم تولیــد‬ ‫گیاهــان دارویــی در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫تخصیــص تســهیالت ارزان قیمــت کارگاه هــای‬ ‫خشــک کن و اســانس گیری گیاهــان دارویــی‬ ‫بــا هــدف افزایــش انگیــزه بــرای فعــاالن و‬ ‫تولیدکنندگانــی ایــن عرصــه در روســتاها و‬ ‫دهســتان های گلســتان و ایجــاد زمینــه بــرای‬ ‫فــروش محصــوالت بــا قیمــت بهتــر یکــی از‬ ‫راه هــای رونــق فراینــد تولیــد و افزایــش درامــد‬ ‫بهــره بــرداران ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان ســرمایه گــذاری در ایــن‬ ‫حــوزه عــاوه بــر ایجــاد درامــد و اشــتغال بــرای‬ ‫جوامــع محلــی‪ ،‬پیامدهــای زیســت محیطــی‬ ‫خوبــی از جملــه پیشــگیری از فرســایش خــاک‪،‬‬ ‫بــروز ســیالب مخــرب و جلوگیــری از ریزگردهــا‬ ‫بــرای گلســتان بــه ارمغــان خواهــد اورد‪/.‬ایرنــا‬ ‫زنده بمان و اجازه بده دیگران هم زنده بمانند‪...‬‬ ‫بیایم مقداری دیگر تحمل کنیم خانه ماندن را ‪...‬‬ ‫شاید اخر این سوز‪...‬بهاری باشد‪ ...‬واکسن بزنیم‪....‬‬ ‫ باتــری خــودرو یکــی از قطعــات کلیــدی ان اســت کــه در صــورت‬‫ـده ایجــاد می کنــد‪ .‬اطــاع‬ ‫خرابــی‪ ،‬مشــکالت زیــادی بــرای راننـ ‬ ‫از شــرایط باتــری و زمــان تعویــض ان یکــی از مــوارد مهمــی‬ ‫اســت کــه مالــکان خــودرو بایــد از ان هــا اطــاع داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه بررســی ایــن مســاله خواهیــم پرداخــت کــه چــه‬ ‫زمانــی بایــد نســبت بــه تعویــض باتــری خــودرو مبــادرت کــرد‪.‬‬ ‫ باتــری خــودرو در صــورت نــو بــودن‪ ،‬می توانــد خروجــی شــدت‬‫جریانــی حــدود ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬امپــر را تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ایــن مقــدار امپــر بــه اســتارتر موتــور خــودرو وارد‬ ‫می شــود می توانــد میــل لنــگ خــودرو را بــه راحتــی چرخانــده‬ ‫و پیشــرانه را بــه ســرعت روشــن کنــد؛ حتــی زمانــی کــه دمــای‬ ‫هــوای بیــرون بســیار پاییــن باشــد‪ .‬زمانــی کــه عمــر باتــری باالتــر‬ ‫مـی رود دیگــر توانایــی روزهــای نخســت را در فراهــم کــردن امپــر‬ ‫کافــی نــدارد و همیــن مســاله باعــث می شــود کــه دیگــر اســتارتر‬ ‫پیشــرانه توانایــی چرخانــدن ســریع میــل لنگ را نداشــته باشــد و‬ ‫مخصوصا اگر دمای هوا پایین باشــد ممکن اســت دیگر امکان‬ ‫روشــن کــردن پیشــرانه ی خــودرو را نداشــته باشــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫راننــدگان ممکــن اســت بــا خودرویــی کــه مدت طوالنــی خاموش‬ ‫بــوده و ســپس توانایــی روشــن شــدن را نــدارد‪ ،‬مواجــه شــده‬ ‫باشــند‪ .‬چنیــن مخمصـه ای بــه هیــچ وجــه جــز شــرایطی نیســت‬ ‫کــه کســی دوســت داشــته باشــد در ان گرفتــار شــود‪.‬‬ ‫ بــه گــزارش اقتصــاد انالیــن‪ ،‬حــال ســوال اساســی ایــن اســت‬‫کــه ایــا بایــد باتــری خــود را قبــل ایــن کــه بــه چنیــن مرحلــه ای‬ ‫برســد تعویض کنیم؟ یکی از مراکز ســرویس تخصصی خودرو‬ ‫کــه فــروش محصــوالت ب ام و‪ ،‬هیونــدای‪ ،‬کادیــاک‪ ،‬مینــی‬ ‫و ولــوو را بــر عهــده دارد در ایــن بــاره می گویــد کــه باتری هــای‬ ‫اتومبیــل بــه طــور معمــول و در شــرایط عــادی تــا چهــار الــی پنــج‬ ‫ســال یــا حتــی کمتــر‪ ،‬عمــر می کننــد‪ .‬اگــر باتــری خــودروی شــما‬ ‫عمــری بــه ایــن میــزان دارد بهتــر اســت قبــل از اینکــه برایتــان‬ ‫دردســر درســت کنــد بــه فکــر تعویــض ان باشــید‪.‬‬ ‫شــرایط عــادی‪ - :‬شــرایط عــادی بــه فاکتورهــا و عوامــل بســیاری‬ ‫وابســته اســت‪ .‬بــه طــور عــادری‪ ،‬باتــری خــودرو نبایــد تحــت‬ ‫حــرارت خیلــی پاییــن یــا خیلــی بــاال و تــکان و ضربــه قــرار گیــرد‬ ‫و یــک سیســتم شــارژر اصولــی و اســتاندارد بایــد بــه ان متصــل‬ ‫باشــد‪ .‬امــا در دنیــای واقعــی شــرایط ممکــن اســت فــرق کنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر در محــل گرمســیری زندگــی می کنیــد در برخی از‬ ‫روزهــای ســال‪ ،‬باتــری خــودروی شــما تحــت دمــای بســیار باالیــی‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ در برخــی از مناطــق داخــل کشــور نیــز در طــول ســال باتــری‬‫تحــت دمــای بســیار بــاال و در ادامــه دمــای بســیار پاییــن قــرار‬ ‫می گیــرد کــه ایــن مســاله بــه شــدت ســامت باتــری را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬اگــر تســمه ی باتــری نیــز دچــار مشــکل‬ ‫شــود ایــن قطعــه بــه انــدازه ی کافــی شــارژ نخواهد شــد و بــزودی‬ ‫برایتــان دردســر ایجــاد خواهــد کــرد‪ .‬پــس بــه طــور کلــی باتری هــا‬ ‫بــه نــدرت در شــرایط کاری نرمــال قــرار دارنــد و عمــر کمتــری از‬ ‫میــزان اعــام شــده ی تولید کننــدگان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســفرهای کوتــاه‪ - :‬شــاید جالــب باشــد بدانیــد انجــام ســفرهای‬ ‫کوتــاه یــا توقف هــای زیــاد در طــی ســفرهای طوالنــی نیــز‬ ‫می توانــد بــه باتــری خــودرو اســیب برســاند‪ .‬دلیــل ایــن امــر ایــن‬ ‫اســت کــه در ایــن شــرایط‪ ،‬باتــری هیچــگاه فرصــت شــارژ شــدن‬ ‫کامــل را پیــدا نمی کنــد در نتیجــه پدیــده ی الیه الیه شــدن اســید‬ ‫در باتــری رخ می دهــد و چنیــن پدیــده ای ســبب اســیب دیــدن‬ ‫صفحه هــا و در نهایــت کاهــش طــول عمــر باتــری می شــود‪.‬‬ ‫نشانه های پایان عمر باتری‬ ‫ واضح تریــن و ســاده ترین نشــانه ای کــه نزدیــک شــدن باتــری‬‫بــه پایــان عمــر کاری را نشــان می دهــد ایــن اســت کــه باتــری‬ ‫خــودروی شــما در حالــت شــارژ کامــل (بــرای مثــال پــس از طــی‬ ‫مســافت طوالنــی) نتوانــد دوبــاره پیشــرانه را روشــن کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن قضیــه می توانــد ناشــی از وجــود ایــراد در مــدار شــارژ باتــری‬ ‫خــودرو نیــز باشــد بنابرایــن بایــد بــه دقــت چــک شــود‪ ،‬البتــه هــر‬ ‫مکانیکــی می توانــد ایــن عیب یابــی را بــرای شــما انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ بــا ایــن حــال اگــر سیســتم شــارژ مشــکلی نداشــته باشــد‪ ،‬بدیــن‬‫معنــی اســت کــه باتــری در وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد‪ .‬همچنین‬ ‫بــا دانســتن عمــر باتــری خــود نیــز می توانیــد زمــان تعویــض ان‬ ‫را متوجــه شــوید چــون همانطــور کــه پیش تــر گفتیــم باتری هــای‬ ‫معمولــی عمــر حداکثــری ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬ســال دارنــد؛ البتــه قویا پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم در بــازه ی زودتــری اقــدام بــه تعویــض باتــری خــود کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجــه گیــری ‪:‬باتری هــا انقــدر قطعــات قابــل اطمینانــی‬ ‫هســتند کــه بســیاری از راننــدگان فرامــوش می کننــد کــه باتــری‬ ‫خودرویشــان بــه اواخــر عمــر خــود نزدیــک شــده اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود اگــر حواســتان بــه عمــر باتــری خــودرو باشــد می توانیــد‬ ‫ریســک خرابــی در راه را کاهــش دهیــد‪ .‬همانطــور کــه اشــاره‬ ‫کردیــم اگــر خــودروی شــما در حالــت شــارژ کامــل بــه راحتــی‬ ‫روشــن نشــود می توانــد دلیــل خوبــی بــرای تعویــض باتــری‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر در ایــن مــورد شــک داریــد می توانیــد از یــک مکانیــک‬ ‫کمــک بگیریــد‪ .‬در ایــن صــورت دیگــر می توانیــد از روشــن شــدن‬ ‫خــودروی خــود بــرای چندیــن ســال مطمئــن باشــید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪418‬‬ ‫کاهش حجم اب‬ ‫ورودی‬ ‫به خلیج گرگان‬ ‫با ورود دستگاه قضایی سند‬ ‫‪ 800‬هکتار از اراضی منطقه‬ ‫ُ‬ ‫«دزالوم» گنبدکاووس به نام‬ ‫منابع طبیعی صادر شد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان از صــدور‬ ‫ســند ‪ 800‬هکتــار از اراضــی مراتــع گنبــد کاووس بــه‬ ‫نــام منابــع طبیعــی بــا ورود دســتگاه قضایــی خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری اســتان‬ ‫گلســتان از صــدور ســند ‪ 800‬هکتــار از اراضــی مراتــع‬ ‫گنبــد کاووس بــه نــام منابــع طبیعــی بــا ورود دســتگاه‬ ‫قضایــی خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬حکــم نقــل و انتقــال‬ ‫ایــن مراتــع در مرحلــه اجــرای احــکام بــود کــه بــا ورود‬ ‫دادگســتری گلســتان و پیگیــری هــای قضایــی بــا‬ ‫شــعبه صادرکننــده دســتور در تهــران‪ ،‬رونــد اجــرای‬ ‫حکــم متوقــف و در نهایــت دســتور بــه نفــع منابــع‬ ‫طبیعــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫پــس از صــدور ایــن دســتور‪ ،‬بالفاصلــه حدنــگاری‬ ‫ایــن مراتــع در منطقــه «دُزالــوم» گنبــدکاووس انجــام‬ ‫شــد و ســند ان بــه نــام منابــع طبیعــی تثبیــت شــد‬ ‫و بــه ایــن ترتیــب بــه چهــار دهــه کشــمکش بــر ســر‬ ‫مالکیــت ایــن مراتــع پایــان داده شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال بــا پیگیری هــای‬ ‫قضایــی‪ ،‬ســند دو هــزار هکتــاری دو تــاالب بین المللی‬ ‫«اال گل» و «المــاگل» گنبــد کاووس هــم حدنگاری و‬ ‫ســند ان بــه نــام ســازمان جنــگل هــا و مراتــع کشــور‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ ۳۸۰ :‬هکتــار از مراتــع منطقــه‬ ‫«چپرقویمــه» گنبــدکاووس هــم پــس از یــک دعــوای‬ ‫حقوقــی ‪ 30‬ســاله بــا رای دادگاه هــای گلســتان‬ ‫امســال بــه نــام منابــع طبیعــی ســند خــورد و پارســال‬ ‫هــم بــا پیگیــری دســتگاه قضایــی اســتان گلســتان‬ ‫‪ ۴۷۰‬هکتــار از مراتــع گنبــد کاووس پــس از ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫بــه منابــع طبیعــی برگردانــده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬از‬ ‫همــه ظرفیت هــای شــورای حفــظ حقــوق بیت المــال‬ ‫اســتان گلســتان بــرای جلوگیــری از دســت اندازی و‬ ‫تغییــر کاربــری جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ســواحل اســتفاده‬ ‫می کنیــم و خوشــبختانه بــا همیــن پیگیری هــا تاکنــون‬ ‫‪ 96‬درصــد اراضــی منابــع طبیعــی اســتان گلســتان‬ ‫حدنــگاری شــده و در حــال صــدور ســند بــه نــام منابــع‬ ‫طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬در شــش ماهــه نخســت‬ ‫امســال نیــز ‪ 663‬هکتــار از اراضــی جنگلــی‪ ،‬مرتعــی و‬ ‫ســاحلی بــا رای دادگاه هــای اســتان گلســتان بــه منابــع‬ ‫طبیعــی بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر مطالعــات شــرکت اب منطقـه ای گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه فراگیــری کاهــش بارش هــا در همــه حوضه هــای ابــی اســتان‬ ‫گفــت کــه بیشــترین کاهــش بــارش مربــوط بــه رودخانه هایــی‬ ‫منتهــی بــه خلیــج گــرگان ماننــد قره ســو و گرگانــرود اســت‪.‬‬ ‫حســین دهقــان در جلســه شــورای حفاظــت منابــع اب و‬ ‫کارگــروه ســازگاری بــا کــم ابــی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫ابــی گذشــته‪ ،‬اســتان بیشــترین اســیب در تولیــد منابــع اب را در‬ ‫بهمــن و فروردیــن متحمــل شــد و بــه جــز اســفند مــاه در بقیــه‬ ‫ماه هــای پارســال بــا کمبــود بــارش مواجــه شــدیم و در نتیجــه ان‬ ‫تولیــد منابــع اب گلســتان بــه شــدت کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه طــی ســال هــای گذشــته گلســتان بــا افزایــش‬ ‫پدیده هایــی چــون خشکســالی شــدید و افزایــش بــارش ســیالبی‬ ‫بــود گفــت‪ :‬حوضه هــای قــره ســو و گرگانــرود ســال گذشــته‬ ‫شــاهد کمتریــن میــزان بــارش طــی دهــه هــای اخیــر بودنــد کــه‬ ‫ادامــه ایــن رونــد بــرای اینــده و سرنوشــت خلیــچ گــرگان اســیب زا‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان کــه در ســده های پیشــین بــا برخــورداری از اب‬ ‫فــراوان زمینــه ایجــاد بنــدرگاه هایــی چــون گــز و ترکمــن را فراهــم‬ ‫کــرده و بــر رونــق و شــکوه ایــن مناطــق افــزوده بــود‪ ،‬چنــد ســالی‬ ‫اســت گرفتــار خشکســالی شــده و دیگــر خبــری از ان همــه‬ ‫شــکوه نیســت و ایــن پهنــه ابــی بــا مــرگ تدریجــی و نیســتی‬ ‫دســت و پنجــه نــرم می کنــد‪.‬‬ ‫افزایــش ‪ ۱.۵‬درصــدی دمــای هــوای کــره زمیــن و در نتیجــه تبخیــر‬ ‫بیشــتر اب در کنــار حفــر چــاه هــای متعــدد کشــاورزی و کاهــش‬ ‫فــراوان ســفره اب زیرزمینــی کــه موجــب مکــش اب خلیــج بــرای‬ ‫جبــران ایــن برداشــت هــا مــی شــود روز بــه روز از ســطح و عمــق‬ ‫اب خلیــج گــرگان کاســته و بــر مســاحت صحــرای بــی اب و علفــی‬ ‫کــه قبــا بخشــی از مســاحت ایــن پهنــه ابــی بــود‪ ،‬افــزوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه از ابتــدای ســال‪ ،‬بــارش هــا‬ ‫تولید روزانه ‪ ۱۰۰‬تن تخم مرغ‬ ‫رییــس امــور طیــور ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت کــه‬ ‫روزانــه ‪ ۱۰۰‬تــن تخــم مــرغ توســط ‪ ۱۵‬واحــد تولیــدی اســتان تولیــد‬ ‫می شــود کــه ‪ 50‬درصــد ان در اســتان توزیــع و مابقــی ان بــه‬ ‫مصــرف ســایر اســتان های کشــور می رســد‪.‬‬ ‫عبدالغفــار تخلــه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۲۵ :‬واحــد‬ ‫تولیــدی تخــم مــرغ گلســتان دارای ظرفیــت اســمی تولیــد پنــج‬ ‫میلیــون قطــع مــرغ تخمگــذار و ســه میلیــون قطــع مــرغ گوشــتی‬ ‫هســتند کــه در حــال حاضــر ‪ ۶۰‬درصــد ایــن واحدهــا فعــال اســت‪.‬‬ ‫در روز های گذشــته شــایعاتی در فضای مجازی مبنی بر کمبود‬ ‫عرضــه تخــم مــرغ در بازارهای گلســتان مطرح شــده بود‪.‬‬ ‫تخلــه در خصــوص تولیــد گوشــت مــرغ در گلســتان هــم گفــت‪:‬‬ ‫تولیــد ایــن محصــول بــه دلیــل اینکه فرارســیدن زمــان جوجه ریزی‬ ‫بــا افــت ‪ ۳۰‬درصــدی همــراه بــوده و بــه همیــن دلیــل بازارهــای‬ ‫اســتان بــا کمبــود عرضــه گوشــت مــرغ مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا پایــان زمــان جوجــه ریــزی و تــا‬ ‫چنــد روز اینــده تولیــد مــرغ در گلســتان بــه روال معمــول بازگــردد‪.‬‬ ‫زمــان جوجه ریــزی مــرغ در گلســتان حــدود ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۲‬میلیــون‬ ‫قطعــه در هــر دوره ‪ ۴۵‬روزه اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از قطــب هــای مهــم صنعت پــرورش مرغ در کشــور‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری زیرســاختی افــزون بــر ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۶۹۵‬میلیــارد ریال‬ ‫و ایجاد اشــتغال مســتقیم برای ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۵۳‬نفر اســت‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق کارافرینــی امیــد اســفراین گفــت‪ :‬بــا حمایــت‬ ‫ایــن صنــدوق از محــل تســهیالت اشــتغالزایی روســتایی و‬ ‫عشــایری در نیمــه نخســت ســالجاری ‪ ۱۶۶‬طــرح تولیــدی در‬ ‫مناطــق مختلــف اجــرا شــد‪.‬‬ ‫محمــود مســکنی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح هــا ‪ ۱۷۶‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار از محــل‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه طــرح اشــتغال روســتاییان و عشــایر‬ ‫پرداخــت شــد کــه ایــن طــرح هــا بــا نظــارت دقیــق صنــدوق کار‬ ‫افرینــی امیــد شهرســتان بــه طــور کامــل اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ایــن طــرح هــا موجــب اشــتغال حــدود‬ ‫‪ ۲۷۰‬نفــر بــه طــور مســتقیم شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از مهم تریــن‬ ‫افزایش پنج برابر جرایم تخلفات‬ ‫تعزیراتی شرق گلستان‬ ‫برای تجهیز مدارس ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه نیاز است‬ ‫رییــس اداره تعزیــرات حکومتــی مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه‬ ‫و مراوه تپــه گفــت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته از ابتــدای ســال تاکنــون جرایــم نقــدی تخلفــات مــورد‬ ‫رســیدگی در تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های شــرق اســتان‬ ‫پنــج برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫محمودرضا دنکوب اظهار داشــت‪ :‬امســال در مجموع هزار و ‪۴۰‬‬ ‫فقــره پرونــده تخلــف بــا اولویــت قاچــاق کاال در تعزیرات حکومتی‬ ‫شــرق اســتان تشــکیل شــد کــه متخلفــان بــه پرداخت بیــش از ‪۳۹‬‬ ‫میلیــارد ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت محکوم شــدند‪.‬‬ ‫وی و افــزود‪ :‬تعــداد پرونده هــا ‪ ۲۷‬درصــد و میــزان جرائــم در‬ ‫ســالجاری پنــج برابــر بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫رییس اداره تعزیرات حکومتی شــرق گلســتان‪ ،‬بیشــترین‬ ‫جــزای نقــدی متخلفــان در ایــن حــوزه مدیریتــی را مربــوط‬ ‫بــه قاچــاق کاال (دســتگاه های اســتخراج رمــز ارز‪ ،‬ســوخت‬ ‫و چــوب) دانســت و گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۵۰‬پرونــده قاچــاق‬ ‫کاال بــا محکومیــت متخلفــان بــه پرداخــت ‪ ۲۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫جریمــه تشــکیل شــد کــه ایــن مقــدار در مجمــوع ‪ ۱۲‬مــاه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۵۹‬پرونــده بــا چهــار میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال محکومــت بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬نیمه نخســت امســال ‪ ۶‬میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی‬ ‫و اســتانی در‪ ۲‬مرحلــه بــرای تجهیــز مــدارس ایــن خطــه هزینــه شــد‪.‬‬ ‫امیــن فــاح اظهــار داشــت‪ :‬یــک میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون تومــان بــرای‬ ‫تجهیــز مــدارس فنــی و حرف ـه ای و کارو دانــش و بقیــه بــرای خریــد‬ ‫تجهیــزات مــدارس و خوابگاهــی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تجهیــزات در مــدارس فنــی حرفــه ای شــامل‬ ‫رشــته ها صنایــع و فلــز معمــاری داخلــی و مــدارس کارو دانــش‬ ‫رشــته های رایانــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع اقالمــی کــه بــه ایــن مــدارس بــرای تجهیــز‬ ‫تحویــل داده شــده اســت ‪ ۲۸‬دســتگاه از جملــه ‪ ۶‬دســتگاه جــوش‬ ‫میــک‪ ،‬دســتگاه بــرش‪ ،‬دســتگاه جــوش ســه بعــدی‪ ،‬دســتگاه یــوک‬ ‫مغناطیســی‪ ،‬مشــعل جوشــکاری و کامپیوتــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن حــدود ‪ ۲‬میلیــارد ریــال بــرای تجهیــز اتــاق تولیــد‬ ‫محتــوا در فضــای مجــازی هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫فــاح در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬از ســال گذشــته تاکنــون ‪ ۷۸‬طــرح‬ ‫بــا ‪ ۱۲۱‬کالس درس بــا ‪ ۲۹‬هــزار مترمربــع زیربنــا بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫ویژگــی ایــن طــرح هــای تولیــدی اجــرای ‪ ۱۱‬طــرح تولیــدی بــرای‬ ‫نخســتین در شهرســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق کارافرینــی و امیــد اســفراین پیــاده ســازی‬ ‫طرح هــای شــاخص هــر روســتا یــک محصــول و روســتای بــدون‬ ‫بیــکار را از جملــه اقدامــات ایــن صنــدوق در حــوزه ایجــاد‬ ‫اشــتغال در اســفراین ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬در روســتای ســارمران‬ ‫کشــت محصــوالت گلخانــه ای در روســتای الســت گلیــم بافــی‬ ‫و روســتای سرچشــمه پــرورش ماهــی قــزل اال و طــرح روســتای‬ ‫بــدون بیــکار نیــز در روســتای حســین ابــاد خانکــور پیــاده ســازی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مســکنی افــزود‪ ۱۱ :‬طــرح تولیــدی در حــوزه هــای صنعــت ‪،‬‬ ‫گردشــگری و خدماتــی را کــه از اعتبــارات صنــدوق کار افرینــی‬ ‫بــرای نخســتین در شهرســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق کار افرینــی و امیــد اســفراین افــزود‪ :‬طــرح‬ ‫تولیــدی کارخانــه تولیــد ســیبک و قطعــات خــودرو ‪،‬مرکــز معاینــه‬ ‫فنــی خــودرو هــای ســنگین‪ ،‬گلخانــه هیدروپونیــک‪ ،‬ترمینــال‬ ‫پســته شهرســتان‪ ،‬کشــتار گاه صنعتــی دام ســبک و ســنگین‬ ‫کارگاه زغــال فشــرده‪ ،‬تنهــا هتــل اپارتمــان در ســطح شهرســتان‪،‬‬ ‫تولیــد جــدول‪ ،‬کــف پــوش و کارگاه ظــروف چینــی در روســتای‬ ‫بــام از جملــه طــرح تولیــدی کــه بــرای نخســتین در شهرســتان‬ ‫راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫اغاز عملیات ابرسانی به‬ ‫هفت روستای شیروان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در اســتان افزایــش یافتــه امــا حجــم روانــاب رودخانــه هــای‬ ‫اســتان کاهشــی اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال مالــی گذشــته‬ ‫اعتبــارات ابالغــی شــرکت اب منطقـه ای گلســتان حــدود هشــت‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــود کــه از ایــن مقــدار ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫حفاظــت از ابهــای زیرزمینــی و طــرح تعــادل بخشــی اختصــاص‬ ‫یافــت کــه بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد اعتبــارات بیشــتری بــرای‬ ‫صیانــت از ابهــای زیرزمینــی اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۴۰‬میلیــون متــر مکعــب از‬ ‫حجــم اب زیرزمینــی اســتان در بخــش شــرب اســتفاده مــی شــود‬ ‫کــه در افــق ‪ ۱۴۲۵‬برنامــه اســتفاده از اب زیرزمینــی تنهــا ‪۷۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان نیــز در ایــن جلســه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ایــن اســتان ســال گذشــته بــا کاهــش ‪ ۳۹‬درصــدی بــارش نســبت‬ ‫بــه درازمــدت و کاهــش ‪ ۳۳‬درصــدی نســبت بــه ســال ماقبــل و‬ ‫افزایــش هشــت دهــم درجـه ای دمــا روبــرو شــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی بیــان کــرد‪ :‬میانگیــن بــارش اســتان در ســال‬ ‫ابــی جــاری تــا نیمــه ابــان‪ ،‬حــدود ‪ ۶۲‬میلــی متــر بــوده کــه نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل ‪ ۲‬برابــر افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود عملکــرد بــارش در‬ ‫ســال ابــی جــاری نرمــال باشــد امــا نمــی توانــد خشکســالی ســال‬ ‫گذشــته را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫با حمایت صندوق کارافرینی‬ ‫امید ‪ ۱۶۶‬طرح تولیدی‬ ‫در اسفراین اجرا شد‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‬ ‫‪7‬‬ ‫عملیــات ابرســانی بــه هفــت روســتای شهرســتان شــیروان‬ ‫روز شــنبه اغــاز و طــرح ابرســانی روســتای ورگ نیــز در‬ ‫بخــش مرکــزی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی‬ ‫در حاشــیه ایــن اییــن بــه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح هــا‬ ‫شــامل ابرســانی بــه مجتمــع خطــاب شــامل پنــج روســتا‬ ‫خطــاب‪ ،‬قلعــه زو‪ ،‬شــهرک شــور‪ ،‬بیــگان‪ ،‬رضاابــاد غربــی‬ ‫و روســتای گرمــاب و بــی بهــره واقــع در بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان اســت کــه بــا اتمــام ان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۷۵‬نفــر‬ ‫جمعیــت روســتایی شهرســتان از اب شــرب ســالم و‬ ‫بهداشــتی برخــوردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی افــزود‪ :‬بــرای ابرســانی بــه مجتمــع‬ ‫خطــاب کــه پنــج روســتا را تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد‬ ‫عملیــات حفــر یــک حلقــه چــاه عمیــق اهکــی بــه عمــق ‪۲۵۰‬‬ ‫متــر‪ ،‬خــط انتقــال بــه طــول ‪ ۱۵‬کیلومتــر‪ ۲ ،‬بــاب ایســتگاه‬ ‫پمپــاژ‪ ،‬پنــج کیلومتــر اصــاح شــبکه توزیــع‪ ،‬چهــار کیلومتــر‬ ‫توســعه شــبکه توزیــع‪ ،‬ســاخت ســه بــاب مخــزن ‪۴۰۰‬‬ ‫مترمکعــب‪ ،‬ســه مــورد بــرق رســانی بــه چــاه و ایســتگاه‬ ‫پمپــاژ‪ ۶ ،‬مــورد حصــار و محوطــه کشــی و یــک بــاب اتــاق‬ ‫تاسیســات در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای ســایر روســتاها تامیــن بــرق‬ ‫چــاه بــا اجــرای شــبکه فشــار ضعیــف‪ ،‬اجــرای خــط انتقــال‪،‬‬ ‫حصــار کشــی اطــراف تاسیســات‪ ،‬احــداث اتاقــک تاسیســات‬ ‫و کلرزنــی ســرچاه و احــداث مخــزن بتنــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاقی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای تکمیــل و اتمــام طــرح هــای‬ ‫مزبــور ‪ ۳۹۷‬میلیــارد و ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن ابرســانی بــه روســتای ورگ بــا اعتبــار‪۱۲ ،‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال افتتــاح شــد کــه بیــش از ‪ ۴۰۰‬نفــر‬ ‫جمعیــت از خدمــات اب شــرب برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫اینــک ‪ ۱۳۳‬روســتا بــا ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۵۹۳‬نفــر جمعیــت تحــت‬ ‫پوشــش اب و فاضــاب روســتایی شهرســتان اســت کــه‬ ‫تعــداد کل مشــترکین ‪ ۶۱‬هــزار و ‪ ۸۳۳‬فقــره در شــهرها‬ ‫و روســتاهای شهرســتان‪ ۱۹ ،‬هــزار و ‪ ۵۷۰‬فقــره انشــعاب‬ ‫اب دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪418‬‬ ‫طنز‬ ‫اجرای رزمایش خود حفاظتی‬ ‫در اداره کل شیالت گلستان‬ ‫در راســتای فرهنــگ ســازی پدافنــد غیرعامــل در پیشــگیری‬ ‫از وقــوع بحــران هــای امنیتــی‪ ،‬رزمایــش خودحفاظتــی‬ ‫ادارات کل‪ ،‬همزمــان بــا سراســر اســتان‪ ،‬بــا شــعار‬ ‫«پدافنــد مــردم محــور ـ ایــران قــوی و امــاده» در اداره کل‬ ‫شــیالت گلســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل ازروابــط عمومــی‬ ‫اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬ایــن رزمایــش بــا هــدف‬ ‫حفــظ‪ ،‬انســجام و خودحفاظتــی ادارت کل اســتان‪ ،‬بــا‬ ‫دســتور کار اگاه ســازی و اشــنا نمــودن کامــل پرســنل‬ ‫ادارات نســبت بــه تهدیــدات حــوزه ســرزمینی‪ ،‬تشــکیل‬ ‫تیــم هــای بازرســی جهــت رفــع معایــب و نواقــص ادارت‬ ‫و تهیــه لیســت از اماکــن حیاتــی‪ ،‬حســاس‪ ،‬مهــم و قابــل‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫حفاظــت در ســطح اســتان‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این رزمایش‬ ‫تیــم بازرســی متشــکل از‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫منابــع انســانی‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫حراســت‪ ،‬فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت از منابــع ابزیــان‬ ‫و فرمانــده و پایــگاه بســیج‬ ‫حضــرت نــوح (ع) اداره کل‬ ‫شــیالت گلســتان‪ ،‬بازدیــدی از‬ ‫اماکــن حســاس و امنیتــی ایــن‬ ‫اداره کل بــه عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت رزمایــش‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫خودحفاظتــی‬ ‫شــیالت اســتان‪ ،‬بــا رعایــت‬ ‫اصــول و پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و مقــررات ایمنــی و‬ ‫امنیتــی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫شایسته ساالری با جراحی‬ ‫پالستیک!‬ ‫حوادث‬ ‫فراهم شدن امکان رفع اثر‬ ‫جریمه های کرونایی‬ ‫ترمز تراکتور‪ ،‬ترمز زندگی‬ ‫راننده را کشید‬ ‫کشف ‪ 40‬میلیون ریال کاالی‬ ‫قاچاق در جاجرم‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از امــکان‬ ‫رفــع اثــر جریمــه خودروهایــی کــه تخلفــات کرونایــی‬ ‫داشــتند خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «ســجاد‬ ‫نامــور» در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬برابــر هماهنگــی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه افــرادی کــه در طــرح محدودیــت هــای‬ ‫کرونایــی بیــن ســاعات ‪ 10‬شــب تــا ‪ 3‬بامــداد در درون‬ ‫شــهر هــا و همچنیــن در ســطح جــاده هــای اســتان بنــا بــه‬ ‫ضــرورت تــردد داشــته انــد امــکان رفــع اثــر جریمــه بــرای‬ ‫ان هــا فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افــراد مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن‬ ‫مــدارک شــخصی از جملــه کارت ملــی‪ ،‬شناســنامه و‬ ‫مــدارک خــودرو کــه شــامل گواهینامــه‪ ،‬کارت ماشــین‪،‬‬ ‫بــرگ ســبز‪ ،‬بــرگ جریمــه و خصوصــا مجــوز فرمانــداری‬ ‫و ســایر مدارکــی کــه ضــرورت تــردد انــان را نشــان مــی‬ ‫دهــد بــه واحــد اجرائیــات پلیــس راهــور شهرســتان محــل‬ ‫ســکونت خــود و یــا پلیــس راهــور اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی بجنــورد از بــروز حادثــه و مرگ فردی‬ ‫کــه در حــال تعمیــر ترمــز تراکتــور خــود در یکــی از روســتاهای‬ ‫ایــن شهرســتان بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ «محمــد گل محمــدزاده» بــا اعــام ایــن‬ ‫خبرگفــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر وقــوع حادثــه بــرای‬ ‫راننــده تراکتــور در یکــی از روســتاهای شهرســتان بجنــورد‬ ‫بالفاصلــه مامــوران انتظامــی بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی های میدانــی مشــخص شــد فــردی ‪۲۸‬‬ ‫ســاله در حیــن تعمیــر ترمــز تراکتــور بــوده کــه بــه دلیــل نامعلومــی‬ ‫تراکتــور حرکــت کــرده و از روی ســر راننــده عبــور می کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گل محمــدزاده بــا اشــاره بــه اینکــه راننــده تراکتــور‬ ‫ســریعا بــه بیمارســتان منتقــل می شــود‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کرد‪:‬متاســفانه علــی رغــم تــاش کادر درمــان راننــده تراکتــور بــه‬ ‫دلیــل شــدت جراحــات وارده در بیمارســتان فــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد در پایــان‬ ‫از مــردم خواســت تــا تعمیــر وســیله نقلیــه خــود را بــه افــراد‬ ‫متخصــص بســپارند و نــکات ایمنــی را رعایــت کننــد تــا شــاهد‬ ‫حــوادث تلــخ اینچنینــی نباشــیم‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان جاجرم از کشــف انواع کاالی قاچاق‬ ‫بــه ارزش ‪ 40‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ رضــا قنــدی بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طــرح بازدیــد از صنــوف بــا هــدف برخــورد بــا کاالی قاچــاق‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری ســازمان تعزیــرات حکومتــی و اتــاق اصنــاف در ســطح‬ ‫شهرســتان جاجــرم بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازدیــد از ایــن فروشــگاه هــا تعداد زیادی کاالی قاچاق‬ ‫و بدون مجوز از جمله ســیگار و پودر قهوه کشــف و ضبط شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه ارزش ایــن‬ ‫تعــداد کاالی قاچــاق ‪ 40‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬کاالهــای مکشــوفه بــا هماهنگــی انجــام شــده بــه‬ ‫ســازمان جمــع اوری امــوال تملیکــی تحویــل داده شــدند‪.‬‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬ایــن گونــه طرح هــا بــا قــدرت و قــوت در‬ ‫ســطح شهرســتان بــه صــورت مســتمر اجــرا خواهــد شــد و از‬ ‫اصنــاف و خصوصــا شــهرندان عزیــز انتظــار مــی رود ضمــن‬ ‫اطمینــان از اصالــت و یــا قاچــاق نبــودن اجنــاس خریــداری‬ ‫شــده‪ ،‬در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‬ ‫دستگیری باند‬ ‫سارقان منازل‬ ‫و ویالهای منطقه‬ ‫ییالقی گرگان‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان از‬ ‫دســتگیری بانــد ســارقان منــازل و ویالهــای منطقــه توریســتی و‬ ‫ییالقــی روســتای زیــارت شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ؛ ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» روز‬ ‫پنجشــنبه در جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬از حــدود یــک ســال قبــل‬ ‫پرونده هــای ســرقت از منــازل و ویالهــای روســتای گردشــگری و‬ ‫ییالقــی زیــارت بــه پلیــس اگاهــی اســتان ارســال شــد کــه پــس از‬ ‫تشــکیل پرونده هــا‪ ،‬انهــا بــه اداره مبــارزه بــا ســرقت ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ایــن بانــد ‪ ۶‬نفــره شــامل ‪ ۲‬ســارق و چهــار نفــر‬ ‫مالخــر بودنــد کــه همگــی شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخشــی از مــردم در کوهســتان و مناطــق‬ ‫ل ارزشــمند و گــران‬ ‫گردشــگری و تفریحــی منــزل و ویــا دارنــد کــه امــوا ‬ ‫قیمت شــان را در ان مکان هــا رهــا می کننــد و ســارقین منتظــر هــر خانه‬ ‫هســتند کــه خالــی باشــد و بالفاصلــه ان را مــورد دســتبرد قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫دزدان دیگــر بــه هیــچ منزلــی حتــی اگــر دوربیــن و درب هــای‬ ‫ضــد ســرقت دارنــد هــم رحــم نمی کننــد و بــه روش هــای مختلــف‬ ‫دســت بــه ســرقت می زننــد‪.‬‬ ‫مروتــی یــاداور شــد‪ :‬از مــردم انتظــار داریــم کــه امــوال و لــوازم‬ ‫گــران قیمــت و ارزشمندشــان را در منــازل و ویالهــای خــارج از‬ ‫نظــارت نیــروی انتظامــی قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ارزش ریالــی امــوال کشــف شــده از ســارقین‬ ‫منــازل و ویالهــای زیــارت تصریــح کــرد‪ :‬ســارقین ایــن پرونــده‪ ،‬به ‪۳۰‬‬ ‫فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد کــه ارزش ریالــی اموال کشــف شــده ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده و بــه مالباختگان گزارش شــده‬ ‫تــا نســبت بــه حضــور در پلیس اگاهی و شناســایی اموال‬ ‫خــود اقــدام کننــد و هنــوز برخــی خانواده هــا بــرای ایــن کار‬ ‫اقدامــی نکردند‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در خصــوص‬ ‫وضعیــت پرونده هــای تشــکیل شــده در پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬مجمــوع ســرقت های اســتان از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری تــا ‪ ۱۵‬ابــان مــاه‪ ،‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل هشــت درصــد افزایــش داشــته کــه بیشــتر در حــوزه‬ ‫جرائــم خُــرد از ســوی معتادیــن‪ ،‬ضایعاتی هــا و غیــره بــوده‬ ‫و میــزان کشــف پرونده هــای ســارقین در همیــن بــازه زمانــی‬ ‫و مقایســه بــا ســال گذشــته پنــج درصــد نیــز رشــد داشــتیم‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســرقت منــازل بــه ویــژه بعــد از کاهــش پیک هــای‬ ‫کرونــا کــه مــردم بــه مســافرت می رونــد‪ ،‬بیشــتر شــده‬ ‫بطــوری کــه در همیــن بــازه زمانــی و مقایســه بــه ســال قبــل‬ ‫‪ ۲۷‬درصــد رشــد داشــته و ســرقت قطعــات و لــوازم داخــل‬ ‫خــودرو در زمینــه وقــوع و کشــف پرونده هــا بــه ترتیــب ‪ ۳۲‬و‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مروتــی اضافــه کــرد‪ :‬در زمینــه کیف قاپــی میزان ســرقت و کشــف‬ ‫پرونده هــا بــه ترتیــب ‪ ۳۱‬و ‪ ۲۱‬درصــد افزایــش را نشــان می دهــد‬ ‫و در ســرقت موتورســیکلت هم ‪ ۱۵‬درصد رشــد داشــتیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســرقت احشــام و اتومبیــل هــم بــه ترتیــب ‪ ۲۲‬و‬ ‫‪ ۲۴‬درصــد کاهــش دارد و میــزان ســرقت های مســلحانه کــه بیشــتر‬ ‫موتورســیکلت و موبایل بوده ‪ ۱۸‬درصد رشــد دارد و کشــف پرونده های‬ ‫ایــن نــوع ســرقت هــم ســه درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۶‬درصــدی وقــوع ســرقت بــه عنــف‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬یــک بانــد ســرقت بــه عنــف کــه اکنــون در خارج اســتان فعالیت‬ ‫دارنــد‪ ،‬شناســایی شــده و در حــال تــاش بــرای دســتگیری اعضــای‬ ‫ایــن بانــد هســتیم کــه پــس از دســتگیری انــان‪ ،‬در خصــوص ایــن‬ ‫پرونــده بیشــتر اطالع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان در خصــوص‬ ‫وضعیــت قتل هــا در اســتان گفــت‪ :‬در وقــوع قتــل ‪ ۳۸‬درصــد و در‬ ‫کشــف هــم ‪ ۲۳‬درصــد افزایــش داریــم کــه بیشــتر ایــن قتل هــا بــه‬ ‫دلیــل نــزاع و درگیــری‪ ،‬اختالفــات ملکــی و مالــی اســت کــه بــرای‬ ‫کاهــش ایــن وضعیــت نیــاز اســت تــا بــزرگان‪ ،‬معتمدیــن و ریــش‬ ‫ســفیدان و کســانی کــه نفــوذ کالم دارنــد‪ ،‬در ســخنرانی های خــود‬ ‫بیــن مــردم در ایــن زمینــه بیشــتر صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫مروتــی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن خانواده هــا و بــزرگان بایــد‬ ‫از نگهــداری اســلحه در مکان هــای قابــل دسترســی جوانــان‬ ‫خــودداری کننــد و یــا محــل نگهــداری فشــنگ ها جــا از محــل‬ ‫نگهــداری خــود اســلحه باشــد تــا جوانــان وسوســه بــرای اســتفاده‬ ‫از ان در درگیری هــا و خشــونت ها نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در زمینــه جعــل میــزان وقــوع ان ‪ ۵۸‬درصــد کاهــش‬ ‫و کشــفیات هــم ‪ ۴۵‬درصــد کاهــش داشــتیم و در بخــش‬ ‫کالهبــرداری هــم ‪ ۲۲‬درصــد کاهــش وقــوع و یــک درصــد افزایــش‬ ‫کشــف پرونده هــای مربوطــه ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه کشــاورزان توصیــه کــرد‪ :‬در هنــگام برداشــت و فــروش‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬مراقــب کالهبــرداران باشــند‪ ،‬زیــرا ایــن افــراد بــا‬ ‫چک هــای جعلــی یــا ســرقتی اقــدام بــه خریــد محصــوالت می کننــد کــه‬ ‫ردگیــری و دســتگیری افــراد کار را ســخت تر می کنــد و تاکیــد می شــود‬ ‫کشــاورزان در هنــگام فــروش محصــوالت بــه صــورت نقــدی معاملــه‬ ‫کننــد و مــال خــود را در اختیــار افــراد زبان بــاز و غریبــه قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬هیــچ‬ ‫پرونــده قتــل و ادم ربایــی بــاز در اســتان نداریــم و همــه متهمــان‬ ‫ایــن پرونده هــا شناســایی و دســتگیر شــدند و در حــوزه ســرقت های‬ ‫مســلحانه‪ ،‬ســرقت های صورت گرفته خُرد بوده و ســرقت مســلحانه‬ ‫از اماکــن و طالفروش ـی ها و مــوارد مشــابه در اســتان نداشــتیم‪.‬‬ ‫مروتــی تاکیــد کــرد‪ :‬راننــدگان لــوازم ارزشــمند از قبیــل کیــف‬ ‫بــه ویــژه کیف هــای زنانــه‪ ،‬گوشــی موبایــل و تبلــت را در خــودرو‬ ‫قــرار ندهنــد و خــودرو را در مکان هــای خلــوت و خیابان هــای‬ ‫پَــرت‪ ،‬رهــا و پــارک نکننــد‪ ،‬زیــرا ســارقین در کمیــن چنیــن وســایل‬ ‫هســتند تــا بــه موقــع اقدامــات خــود را بــه ســرانجام برســانند‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا دوبــاره ماجــرای انتصــاب فامیــل هــا بــه ویــژه‬ ‫دامــاد مســئوالن در مناصــب دولتــی ســر زبــان هــا افتاده و‬ ‫جماعتــی هــم از ســر بیــکاری یــک تکــه کارتــن دســت شــان‬ ‫گرفتــه انــد و بالتشــبیه عیــن جگرکــی هــا یــا فروشــندگان‬ ‫بــال در جــاده هــای شــمال بــه بــاد زدن اتــش ماجــرای ژن‬ ‫خــوب و فامیــل ســاالری و انتصــاب در و همســایه و فــک‬ ‫و فامیــل و ‪ ...‬مســئولین روی اورده انــد! بــه یکــی گفتنــد‪:‬‬ ‫مبــارک اســت شــنیده ایــم دختــرت را شــوهر دادی‪...‬‬ ‫حــاال بــا کــی ازدواج کــرده؟! بنــده خــدا هــم جــواب داد‪:‬‬ ‫غریبــه نیســت‪ ...‬دامادمونــه! حــاال حکایــت ایــن روزهــای‬ ‫تعــدادی از مســئوالن مملکــت اســت کــه وقتــی از ایشــان‬ ‫در خصــوص تصــدی برخــی مناصــب ســوال مــی پرســند‪،‬‬ ‫در جــواب مــی گوینــد‪ :‬غریبــه نیســت‪ ...‬دامادمونــه!‬ ‫البتــه همیشــه هــم داشــتن پــدر زن خــوب مــاک‬ ‫موفقیــت نیســت و والدیــن خــوب هــم در ایــن رویکــرد‬ ‫حــرف هایــی بــرای گفتــن دارند‪.‬طــرف جایــی گفــت «روش‬ ‫رئیســی بــرای اداره کشــور ســیره ائمــه معصومیــن (ع)‬ ‫اســت»‪ ،‬چنــد ســاعت بعــد فرزنــدش به عنــوان مدیرعامــل‬ ‫موسســه صنــدوق حمایــت و بازنشســتگی انتخــاب شــد!‬ ‫هــر چنــد مــا خــدای ناکــرده منکــر شایســتگی‪ ،‬راســتگویی‬ ‫و درســتکاری دامــاد هــای ایــن عزیــزان نیســتیم و‬ ‫همانطــور کــه اقــای زاکانــی فرمودنــد هــدف اســتفاده از‬ ‫دانــش و تجربیــات انهــا و اشــراف بــر پــروژه هــا اســت ولی‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــد‪ ،‬در دهــان کســی کــه کامپوزیــت‬ ‫کــرده را مــی تــوان بســت ولــی دهــان عــده ای بیــکار را نــه!‬ ‫البتــه در دولــت هــای قبلــی هــم کــه بــر طبــل شایســته‬ ‫ســاالری مــی کوبیدنــد و همــان اول کاری عزیــزان هیــات‬ ‫دولــت براســاس بنــد ‪ ۸‬پیمان نامــه ای قســم خــورده‬ ‫بودنــد کــه مبنــای واگــذاری مناصــب را شایســتگی‪،‬‬ ‫راســتگویی و درســتکاری قــرار دهنــد و نزدیــکان ســببی‬ ‫و نســبی خــود را در انتصابــات از هیــچ امتیــاز و تقدمــی‬ ‫برخــوردار نکننــد‪ ،‬بــاز هــم ایــن رویــه دیــده می شــد‬ ‫تــا جایــی کــه ایــن اواخــر مســئوالن زنــدان مجبــور بــه‬ ‫تغییــر دکوراســیون زنــدان هــم شــدند! بگذریــم ‪...‬‬ ‫جــای ســعدی خــدا بیامــرز خالــی کــه اگــر امــروز در قیــد‬ ‫حیــات بــود بــا ان زبــان شــیوا و گفتــار نغــز‪ ،‬دو تــا درشــت‬ ‫بــار ایــن جماعــت می کــرد کــه بیشــتر از ایــن در پوســتین‬ ‫خلــق نیفتنــد و در کار مســئولین فضولــی نکننــد! یعنــی‬ ‫اگــر مســئول مملکــت نتوانــد دســت چهــار نفــر در و‬ ‫همســایه و فامیــل را در اداره ای بنــد کنــد کــه مســئول‬ ‫نیســت! حــاال مثــا ً اقــای زاکانــی حکــم دامــادش را لغــو‬ ‫کــرد‪ ،‬مشــکل بیــکاری مملکــت حــل شــد؟! یــا اینکــه دل‬ ‫شــما خنــک شــد؟! در ثانــی اگــر کشــور در برهــه حســاس‬ ‫از تجربــه‪ ،‬شایســتگی و توانمنــدی هــای علمی هــای‬ ‫ایــن عزیــزان محــروم شــود‪ ،‬شــما پاســخگو هســتید؟!‬ ‫بــا ایــن حــال امیدواریــم ســنگ انــدازی در خصــوص‬ ‫اســتفاده از تجربیــات و دانــش فرزنــدان و اقــوام ســببی‬ ‫و نســبی مســئوالن متوقــف شــود تــا زبانــم الل کار بــه‬ ‫جراحــی پالســتیک‪ ،‬تغییــر فامیلــی‪ ،‬طــاق صــوری‪ ،‬گریــم‬ ‫ســینمایی و یــا اســتفاده از ایــن کاله هایــی کــه فقــط‬ ‫چشــم ها بــه دنیــای بیــرون راه دارنــد‪ ،‬نکشــد! خــدا بــه‬ ‫خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫در صورت پخت و پز و‬ ‫استفاده از اتو و دیگر‬ ‫لوازمی که به صورت‬ ‫عادی گرمازا هستند‬ ‫حرارت تولیدی از شوفاژ‬ ‫و بخاری را کاهش دهید‪،‬‬ ‫حرارت حرارت است‪،‬‬ ‫مستقل از منبع ان‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪418‬‬ ‫شخصیت یا موقعیت؟‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫هرانچه درباره سرم پوست‬ ‫باید بدانیم‬ ‫سرم پوست چیست؟ مزایا و نحوه مصرف‬ ‫بســیاری از چیزهــا بــا افزایــش ســن بهبــود می یابنــد‪ ،‬امــا‬ ‫متاســفانه پوســت شــما از ایــن قاعــده مســتثنی اســت‪.‬‬ ‫به مــرور زمــان و بــا باالرفتــن ســن‪ ،‬چین وچروک هــا و‬ ‫لکه هــای قهــوه ای روی پوســت روزبـه روز بیشــتر می شــود‬ ‫و مراقبــت از پوســت اهمیــت بیشــتری پیــدا می کند‪ .‬ســرم‬ ‫پوســت یکــی از محصوالتــی اســت کــه در ایــن زمینــه بــه‬ ‫کمــک شــما می ایــد‪ .‬بــرای درمــان مشــکالت پوســتی کافــی‬ ‫اســت روزانــه فقــط چنــد قطــره از ســرم پوســت را روی‬ ‫ت خــود پخــش کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه دربــاره نحــوه‬ ‫پوس ـ ‬ ‫مصــرف و مزایــای اســتفاده از ایــن محصــول مفید صحبت‬ ‫می کنیــم‪ .‬لطفــا تــا انتهــا بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫سرم پوست چیست؟‬ ‫دکتــر ســیپورا شــاین هاوس (‪،)Tsippora Shainhouse‬‬ ‫متخصــص پوســت‪ ،‬می گویــد‪« :‬ســرم پوســت محلــول‬ ‫موضعــی مفیــدی اســت کــه غلظــت مــواد فعــال در ان‬ ‫زیــاد اســت‪ .‬غلظــت زیــاد مــواد فعــال باعــث می شــود‬ ‫مقادیــر بیشــتری از مولکول هــای فعــال بــرای اثربخشــی‬ ‫بهینــه بــه درون پوســت نفــوذ کننــد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫معمــوال نتیجــه زودتــر حاصــل می شــود‪».‬‬ ‫ک هســتند و مــواد فعــال را ســریع‬ ‫ســرم های پوســت ســب ‬ ‫بــه پوســت می رســانند‪ ،‬پــس توصیــه می شــود بعــد از‬ ‫تمیزکــردن پوســت‪ ،‬ابتــدا ایــن محصــول را بــه پوســت خــود‬ ‫بزنیــد و ســپس از کــرم مرطوب کننــده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ســرم را ســاحی مخفــی در نظــر بگیریــد کــه بــرای درمــان‬ ‫مشــکالت پوســتی اســتفاده می شــود‪ ،‬مشــکالتی ماننــد‪:‬‬ ‫رنگ رفتگی؛‬ ‫تیرگی؛‬ ‫خطوط ریز؛‬ ‫اکنه‪.‬‬ ‫مرطوب کننــده هــم بــرای اب رســانی بــه پوســت‬ ‫شما ســت ‪.‬‬ ‫مزایای استفاده از سرم پوست‬ ‫اســتفاده از ســرم پوســت یا ســرم صورت بســته به دلیل‬ ‫اســتفاده شــما‪ ،‬مزایــای خــاص خــودش را دارد‪ .‬بیاییــد‬ ‫برخــی از مزایــای اساســی افــزودن ایــن محصــول بــه روتین‬ ‫مراقبتــی پوســت را بــا هــم مــرور کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬سریع جذب پوست می شود‬ ‫فرمــول ســرم ها از مرطوب کننده هــا ســبک تر اســت‬ ‫و راحت تــر جــذب پوســت می شــوند‪ .‬ایــن مســئله ســرم‬ ‫صــورت را بــه اولیــن قــدم ایدئــال در فراینــد الیه بــرداری‬ ‫تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پوست های حساس را تسکین می دهد‬ ‫دکتر مالنی پالم (‪ ،)Melanie Palm‬متخصص پوست‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬به لطــف فرموالســیون ســبک ســرم های‬ ‫پوســت‪ ،‬اغلــب می تــوان از انهــا بــرای افــرادی بــا پوس ـت ‬ ‫چــرب یــا مســتعد اکنــه اســتفاده کــرد‪».‬‬ ‫‪ .۳‬ظاهر خطوط ریز و چین وچروک را بهبود می بخشد‬ ‫برخــی از ســرم های صــورت حــاوی مــوادی ماننــد رتینــول‬ ‫هســتند کــه خطــوط و چین وچــروک صــورت را محوتــر‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از پوســت در برابــر رادیکال هــای ازاد و اســیب های‬ ‫جدیــد محافظــت می کنــد‬ ‫ســرم های پوســت معمــوال حــاوی چنیــن مــوادی‬ ‫هســتند ‪:‬‬ ‫ویتامین ‪C‬؛‬ ‫ویتامین ‪E‬؛‬ ‫فرولیک اسید؛‬ ‫چای سبز؛‬ ‫رسوراترول؛‬ ‫استاگزانتین‪.‬‬ ‫ایــن مــواد جلــوی اســیب اکســیداتیو ناشــی از اشــعه‬ ‫ماورای بنفــش (‪ )UV‬و الودگــی را می گیرنــد‪ .‬ایــن اســیب‬ ‫منجــر بــه پیــری زودرس پوســت و چین وچــروک می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تاثیرگذاری سریع تر دارد‬ ‫به علــت غلظــت زیــاد مــواد فعــال در ســرم های پوســت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت نتایــج ملموس تــری از ســایر محصــوالت‬ ‫مراقبــت از پوســت حاصــل شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بعــد از اســتفاده از ســرم‪ ،‬روی پوســت احســاس‬ ‫ســبکی خواهیــد کــرد‬ ‫چــون ســرم پوســت صــورت ســریع جــذب پوســت شــما‬ ‫می شــود‪ ،‬هرگــز احســاس نخواهیــد کــرد پوســت شــما‬ ‫ســنگین یــا بیش ازحــد چــرب شــده اســت‪.‬‬ ‫درادامه باماهمراه باشید‪....‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫در هربــار مواجهــه بــا افــراد جدیــد‪ ،‬شــما مــورد‬ ‫قضــاوت قــرار می گیریــد و هــر بــار عقیــده ای در‬ ‫مورد شــما شــکل‏می گیرد‪ .‬تغییر یا از بین بردن‬ ‫تاثیــر اولیــن برخــورد تقریبــا ًغیــر ممکــن بــوده و‬ ‫بــرای همیــن اســت کــه اولیــن مالقــات‏اینقــدر‬ ‫مهــم می شــود؛ چــرا کــه در نــوع رابطــه ای کــه‬ ‫پــس از ان شــکل خواهــد گرفــت تعیین کننــده‬ ‫اســت‪ .‬فرقــی‏نمی کنــد مالقــات کاری بــا کســی‬ ‫داشــته باشــید یــا در زندگــی اجتماعی تــان بــا‬ ‫شــخص جدیــدی اشــنا شــوید‪ .‬هرکــدام ‏کــه‬ ‫باشــد‪ ،‬خیلــی مهــم اســت کــه بدانید در نــگاه اول‬ ‫ی شــوید‏‪.‬‬ ‫چطــور در ذهــن افــراد قضــاوت م ‪‎‬‬ ‫بررس ـی های روان شــناختی نشــان داده اســت‬ ‫افــراد بــه هنــگام ارزیابــی دیگــران بــه اطالعــات‬ ‫اولیـه ای کــه بــه دســت‏می اورنــد بهــای بیشــتری‬ ‫می دهنــد تــا اطالعاتــی کــه بعــدا ً بــه دســت‬ ‫می اورنــد‪ .‬در حقیقــت اولیــن اطالعاتــی کــه افراد‬ ‫‏دربــاره هــر چیــزی یــا هــر کســی می گیرنــد‪ ،‬روی‬ ‫پــردازش بعــدی اطالعــات از ناحیــه انهــا تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬بــه عبــارت‏دیگــر‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد‬ ‫افــراد انچــه را کــه در شــروع کســب می کننــد‪،‬‬ ‫درســت و صحیــح می پندارنــد‏‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاد ‪‎‬ه تر‪ ،‬افــراد در نگاه اول فقط نمونه‬ ‫کوچکــی از شــما را مــی بیننــد و بخــش باریکــی از‬ ‫زندگــی شــما را‏لمــس می کننــد‪ .‬اما همین نمونه‬ ‫کوچــک‪ 100 ،‬درصــد اطالعاتــی اســت کــه انهــا‬ ‫دربــاره شــما دارنــد‪ .‬در حالــی کــه‏شــما عمــری را با‬ ‫خــود تجربــه کرده ایــد‪ .‬اطالعــات کامــل و موثقــی‬ ‫دربــاره احساســات و عواطــف خــود داریــد‪ ،‬از‬ ‫رفتارهــا‪ ،‬‏اشــتیاق ها و هراس هایتــان اگاهیــد‬ ‫ولــی غریبه هــا دربــاره شــما چیــزی نمی داننــد‪.‬‬ ‫انــدک اطــاع‪ ،‬تنهــا چیــزی اســت کــه‏در اختیــار‬ ‫دارنــد و می تواننــد روی ان حســاب کننــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال انهــا بــه طــور ناخــوداگاه فــرض می کننــد‬ ‫کــه ایــن‏مختصــر اگاهــی‪ ،‬تصویــر دقیقــی از کل‬ ‫شــخصیت شماســت‪.‬‏‬ ‫پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اولیــن تاثیــر‬ ‫بــه یــک فیلتــر شــباهت دارد‪ .‬چراکــه افــراد از روی‬ ‫زبــان بــدن‪ ،‬حرف هــا و‏واکنش هــای شــما اطالعات‬ ‫اولیــه را دریافــت می کننــد و بــر اســاس همیــن‬ ‫اطالعــات اســت کــه شــما‬ ‫چگونــه ادمــی ‏هســتید و‬ ‫اینکــه بایــد چــه رفتــاری را در‬ ‫اینــده از شــما انتظــار داشــته‬ ‫باشــند تصمیــم می گیرنــد‪.‬‬ ‫بعــد شــما را از طریــق‏همیــن‬ ‫فیلتــر نــگاه می کننــد‪ .‬همــه‬ ‫دوســت دارنــد فکــر کننــد کــه‬ ‫منــش و شــخصیت دیگــران‬ ‫را بــه درســتی ارزیابــی‏کننــد‬ ‫و بگوینــد‪« :‬مــن از همــان‬ ‫لحظــه اول کــه او را دیــدم‬ ‫مطمئــن شــدم کــه او ‪.»...‬‬ ‫ایــن افــراد دنبــال اطالعاتــی‬ ‫می گردنــد کــه برداشــت اولیه‬ ‫انهــا را تاییــد کنــد و در ایــن‬ ‫میــان رفتارهــای مغایــر را یــا‬ ‫نمی بیننــد و یــا اگــر ببیننــد بــه‬ ‫انهــا‏توجهــی نمی کننــد‪.‬‏‬ ‫بــا اینکــه فیلتــر کــردن‪،‬‬ ‫بــه افــراد امــکان می دهــد‬ ‫اطالعــات دریافتــی را بــه‬ ‫ســرعت معنـی دار کننــد‪ ،‬اما‬ ‫اشــتباهاتی در‏ایــن فراینــد‬ ‫بــروز می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‪،‬‬ ‫افــراد مایل اند رفتار شــخص‬ ‫جدیــد را بــه حســاب منــش و شــخصیت او در‬ ‫‏تمامــی موقعیــت هــا بگذارنــد در حالــی که شــاید‬ ‫این گونه نباشــد‪ .‬شــما اگر کســی را که به ظاهر‬ ‫عصبانــی بــه نظــر‏می رســد ببینیــد‪ ،‬شــاید او را در‬ ‫مجمــوع یــک شــخص عصبانــی ارزیابی کنیــد‪ .‬به‬ ‫ایــن فکــر نمی کنیــد کــه چــه بســا‏اتفاقــی افتــاده‬ ‫و او را عصبانــی کــرده اســت‪ .‬شــاید در خیابــان‬ ‫اتومبیلــی بی مقدمــه جلــوی او پیچیــده و یــا خبــر‬ ‫بــدی را‏شــنیده اســت‪ .‬ایــن یــک اشــتباه اصولــی‬ ‫اســت کــه همــه مــا ان را مرتکــب مــی شــویم‪.‬‬ ‫رفتــار دیگــران را بــه حســاب‏شــخصیت یــا منــش‬ ‫انهــا می گذاریــم و ان را معمــوال ً یــک رفتــار‬ ‫موقتــی کــه در اثــر یــک حادثــه بیرونــی صــورت‬ ‫خارجــی‏پیــدا کــرده اســت‪ ،‬شناســایی نمی کنیــم‪.‬‬ ‫امــا رفتــار خودمــان را اینگونــه ارزیابــی‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬وقتــی عصبانــی می شــویم از‏پیــش‪،‬‬ ‫ان را بــه حادثــه یــا موقعیتــی نســبت می دهیــم‪،‬‬ ‫نــه بــه شــخصیتی کــه داریــم‪ .‬اشــتباه دیگــر افــراد‬ ‫ایــن اســت کــه‏فکــر می کننــد اگــر کســی یــک‬ ‫ویژگــی مثبــت دارد‪ ،‬دارای مجموعــه ای از ســایر‬ ‫صفــات مثبــت هــم هســت و در حالی‏که ممکن‬ ‫اســت او انهــا را داشــته یــا نداشــته باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬شــاید کســی را کــه بــه نظرتــان تیزبیــن‬ ‫رســیده اســت‪،‬‏در ان واحــد باهــوش‪ ،‬دوســت‬ ‫داشــتنی و موفــق ارزیابــی کنیــد‪ .‬هرچنــد ممکــن‬ ‫اســت ایــن خصوصیــات را در او‏مشــاهده نکــرده‬ ‫باشــید‪ .‬افــراد‪ ،‬ویژگی هــای منفــی را هــم بــه‬ ‫همیــن شــکل ارزیابــی می کننــد‪ .‬مثــا ًاگــر کســی‬ ‫را ببیننــد‏کــه زیــاد شــکایت می کنــد فــرض را بــر‬ ‫ایــن می گذارنــد کــه او مــال اور‪ ،‬غیرمعاشــرتی‬ ‫و ضعیــف اســت‪ .‬اگــر ایــن‏اشــتباهات شــایع در‬ ‫برداشــت را درک کنیــد‪ ،‬بهتــر متوجــه می شــوید‬ ‫کــه دیگــران در جلســه اول چگونــه از رفتــار‬ ‫شــما‏برداشــت می کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬در موقعیــت‬ ‫بهتــری قــرار می گیریــد تــا تصویــر دقیقــی از خــود‬ ‫بــه نمایــش بگذاریــد‪ .‬اگــر‏بدانیــد افــراد ان انــدک‬ ‫خصوصیــت اولیــه را کــه در شــما می بیننــد بــه‬ ‫حســاب ‪ 100‬درصــد شــخصیت شــما می‪-‬‏گذارنــد‪،‬‬ ‫می توانیــد دربــاره اطالعاتــی کــه دربــاره خودتــان‬ ‫مخابــره می کنیــد دقیق تــر و حســاب شــده تر‬ ‫رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر‏بــه ایــن نتیجــه برســید کــه‬ ‫نظــم و اولویــت در رفتارهــا مهــم اســت‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت بخواهیــد ابتــدا رفتارهــای بهتــری را بــه‬ ‫‏نمایــش بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫هدی بانکی‬ ‫چگونه باکالس باشیم؛‬ ‫‪ ۲۶‬نکته برای شیک‬ ‫برخورد کردن‬ ‫دیده ایــد برخی هــا چقــدر بــاکالس هســتند؟ مغرورهــا را‬ ‫نمی گوییــم؛ اتفاقــا باکالســی هیــچ ربطــی بــه مغــرور بــودن نــدارد‪.‬‬ ‫دربــاره انهایــی حــرف می زنیــم کــه ادم هــای بســیار محترمی انــد‪،‬‬ ‫بــا دیگــران مودبانــه رفتــار می کننــد و احترامــی اصیــل و بی غــل‬ ‫و غــش نثــار همــه می کننــد‪ ،‬حتــی خودشــان! ایــن ادم هــا‬ ‫اعتمادبه نفــس باالیــی دارنــد‪ ،‬جــوری کــه دوســت دارنــد لبــاس‬ ‫می پوشــند و متناســب بــا ان هــم رفتــار می کننــد‪ .‬همیــن؟ نــه!‬ ‫همراه مــان بمانیــد در ایــن نوشــته قــرار اســت قــدم بــه قــدم یــاد‬ ‫بگیریــم کــه چگونــه بــاکالس باشــیم‪.‬‬ ‫بخش اول‪ :‬باکالس لباس بپوشید‬ ‫‪ .۱‬خودتان را درگیر مُد نکنید‬ ‫لــذت بــردن از مُــد یــا خریــدن لباس هایــی کــه برای تــان جــذاب‬ ‫اســت هیــچ ایــرادی نــدارد‪ ،‬امــا از لباس هایــی کــه مناســب‬ ‫اندام تــان نیســتند یــا رنگ هایــی کــه بــه شــما نمی اینــد صرف نظــر‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫بنــده ی مُــد نباشــید‪ ،‬چــون در ایـن صورت‪ ،‬مســخره‪ ،‬وسواســی یا‬ ‫ســطحی به نظــر خواهیــد رســید‪ .‬لبــاس شــما بایــد شــخصیت تان‬ ‫را بــاال ببــرد‪ ،‬نــه اینکــه شــخصیت جدیــدی برای تــان خلــق کنــد‬ ‫یــا تغییــرش دهــد‪ .‬ایــن توصیــه در جنبه هــای زیــادی از زندگــی‬ ‫کاربــرد دارد؛ جنبه هایــی کــه «همرنــگ جماعــت شــدن» ممکــن‬ ‫اســت شــما را تحــت فشــار قــرار بدهــد‪ .‬بــرای شــیک بــودن کافــی‬ ‫اســت کمــی هوشــمندانه لبــاس بپوشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خودتان را با ظاهری تمیز و اراسته متمایز کنید‬ ‫ظاهــر عالــی داشــتن‪ ،‬نیمــی از بــاکالس بودن اســت‪ .‬لباس هایی‬ ‫بپوشــید و از زیوراالتــی اســتفاده کنیــد کــه خوشــایند و مناســب‬ ‫بدن تــان باشــند و هرگــز چیــزی نپوشــید کــه بــا ان احســاس‬ ‫راحتــی نداریــد‪ .‬شــما مجبــور نیســتید گران قیمت تریــن لبــاس‬ ‫فروشــگاه را بــه تــن داشــته باشــید یــا حتــی همیــن لباس هــای‬ ‫گران قیمــت را در یــک حراجــی خــوب خریــداری کنیــد‪ ،‬بلکــه بهتــر‬ ‫اســت بــه دنبــال ظاهــری منحصربه فــرد و ســنجیده باشــید‪.‬‬ ‫تمیــزی و بهداشــت فــردی بســیار مهــم اســت‪ .‬به طــور منظــم‬ ‫دوش بگیریــد و همیشــه در جاهایــی کــه بــرای اولیــن بــار حضــور‬ ‫می یابیــد بــا احســاس و ظاهــری تــازه و شــاداب حاضــر شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬لباس غیر رسمی نپوشید‬ ‫اگــر می خواهیــد بــرای مکانــی رســمی یــا نســبتا رســمی لبــاس‬ ‫بپوشــید‪ ،‬بهتــر اســت شــرایط را بــه خوبــی درک کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫س بپوشــید‪ ،‬بهتــر از ایــن اســت کــه لبــاس ‬ ‫کمــی رســمی تر لبــا ‬ ‫غیررســمی بــه تــن داشــته باشــید‪ .‬ضمنــا نبایــد بــرای حضــور در‬ ‫یــک محفــل رســمی از لبــاس جیــن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در مــورد عُــرف و رســوم پوشــش جایــی کــه قــرار اســت برویــد‪،‬‬ ‫اطالعــات کســب کنیــد و در صــورت ســردرگمی از میزبــان یــا‬ ‫دوســتانی کــه انهــا هــم قــرار اســت بیاینــد پرس و جــو کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جــوری به نظــر نرســید کــه انــگار شــب قبــل تــا دیروقــت‬ ‫مهمانــی بوده ایــد‬ ‫بــا نشــانه های بــه جــا مانــده از مهمانــی شــب قبــل‪ ،‬جایــی‬ ‫نرویــد‪ .‬مثــا اثــار ارایــش بــه جــا مانــده از مهمانــی شــب را از‬ ‫صورت تــان پــاک کنیــد و دوش بگیریــد‪ .‬هــر جایــی کــه قــرار اســت‬ ‫برویــد حتمــا بایــد نشــان دهنده ی ایــن باشــد کــه امــاده ی شــروع‬ ‫یــک روز جدیــد هســتید‪.‬‬ ‫حتــی اگــر شــب ســختی را پشــت ســر گذاشــته اید‪ ،‬نگوییــد‪:‬‬ ‫«خســته و خــواب الــودم»‪ ،‬ایــن اصــا بــاکالس نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬قبل از خروج از خانه‪ ،‬کامال مرتب و اراسته باشید‬ ‫ریمـل زدن‪ ،‬شــانه زدن‪ ،‬بســتن دکمه هــا‪ ،‬بســتن بنــد کفــش و… را‬ ‫در مــکان عمومــی انجــام ندهیــد‪ .‬یعنــی کارهــای الزم بــرای امــاده‬ ‫شــدن و کامــا اراســته بــودن را پیــش از خــروج از خانــه تمــام‬ ‫کنیــد‪ .‬قبــل از اینکــه از خانــه بیــرون برویــد‪ ،‬ریمـل و رژلب تــان را‬ ‫بزنیــد‪ ،‬لباس تــان را مرتــب کنیــد و هیــچ کــدام از این هــا را بــرای‬ ‫بیــرون از خانــه باقــی نگذاریــد‪.‬‬ ‫زیرپوش تان نباید معلوم باشد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬لبــاس و پوشــش تان متناســب بــا جلــوه ای باشــد کــه‬ ‫می خواهیــد از خودتــان نمایــش دهیــد‬ ‫خــوب اســت کــه بخواهیــد زیبایی هایتــان را بــه رخ بکشــید‪ ،‬امــا‬ ‫جلوه گــری بیــش از حــد ممکــن اســت تاثیــر منفــی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫مخصوصــا اگــر در هــدف جایــی کــه در ان حضــور پیــدا کرده ایــد‬ ‫نگنجــد‪ .‬پوشـش تان را هوشــمندانه انتخــاب کنیــد و بــا ان راحــت‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در همه حال خوش ژست باشید‬ ‫ت خــوب و زبــان بــدن‬ ‫بخشــی از بــاکالس بــودن‪ ،‬داشــتن ژســ ِ‬ ‫مناســب اســت‪ .‬کمرتــان را صــاف نگــه داریــد‪ ،‬بــه جــای اینکــه‬ ‫بــه پاییــن نــگاه کنیــد نگاه تــان بــه جلــو باشــد و تــا جایــی کــه‬ ‫می توانیــد شــانه های تان را پاییــن نیندازیــد‪ .‬دســت های تان را‬ ‫روی ســینه ضربــدری نکنیــد‪ ،‬انهــا را طرفین تــان نگــ ه داریــد تــا‬ ‫ســینه تان فــراخ باشــد‪ .‬اگــر ســرتان را بــاال بگیریــد‪ ،‬هــم احســاس‬ ‫بــاکالس بــودن می کنیــد و هــم بــاکالس بــه نظــر می رســید‪ .‬وقتــی‬ ‫هــم کــه می نشــینید‪ ،‬قــوز نکنیــد‪.‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬باکالس حرف بزنید‬ ‫‪ .۱‬بددهنی نکنید‬ ‫بددهنــی کــردن اصــا بــاکالس نیســت‪ .‬اگــر دل تــان می خواهــد‬ ‫بددهنــی کنیــد و فحــش بدهیــد‪ ،‬برویــد بــه در و دیــوار بدوبیــراه‬ ‫بگوییــد! امــا اجــازه ندهیــد دیگــران بددهنی های تــان را بشــنوند‪،‬‬ ‫چــون فــرد بی ارزشــی بــه نظــر خواهیــد رســید‪ .‬اگــر هــم دلیــل‬ ‫توهیــن کــردن و فحــش دادن هایتــان ایــن اســت کــه عصبانــی‬ ‫هســتید و از کنتــرل خشــم خودتــان ناتــوان هســتید‪ ،‬پــس بدانیــد‬ ‫ایــن حالــت‪ ،‬نشــانه ی بــارز ِ بــی کالس بــودن اســت!‬ ‫از بددهنــی کــردن در انظــار عمــوم و حتــی مهم تــر از ان از‬ ‫بددهنــی کــردن نســبت بــه افــراد خــاص اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پشت سر دیگران حرف های خوب بزنید‬ ‫بلــه درســت اســت؛ بــه جــای اینکــه در مــورد خنگــی‪ ،‬جلفــی‪ ،‬یــا‬ ‫ازاردهنــده بــودن کســی کــه حضــور نــدارد حــرف بزنیــد‪ ،‬ســعی‬ ‫کنیــد در غیــاب او در مــوردش چیزهــای خــوب و خوشــایند‬ ‫بگوییــد‪ .‬ایــن کار نشــان می دهــد بــاکالس هســتید و بــه انــدازه ی‬ ‫کافــی معتمــد بــه نفــس و خونســرد هســتید کــه بــه جــای صحبــت‬ ‫در مــورد نقــاط ضعــف دیگــران‪ ،‬از خوبی هــا و نقــاط قــوت انهــا‬ ‫ســخن می گوییــد‪.‬‬ ‫اگــر در غیــاب افــراد‪ ،‬خوبی هایشــان را تحســین کنیــد‪ ،‬فــردی‬ ‫مثبــت و متیــن جلــوه خواهیــد کــرد‪ ،‬نــه کســی کــه همیشــه دنبــال‬ ‫کمبودهاســت‪.‬‬ ‫اگــر مــدام در حــال غیبــت کــردن باشــید‪ ،‬مــردم فکــر می کننــد‬ ‫ادم بی کالســی هســتید‪ ،‬چــون بــه حریــم شــخصی و حدومــرز‬ ‫دیگــران احتــرام نمی گذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صدایتان بلندترین صدای جمع نباشد‬ ‫ایــا تــا بــه حــال شــده در یــک مهمانــی کســی وارد شــود و بــه‬ ‫شــما بگویــد‪« :‬وقتــی جلــوی ســاختمان بــودم فهمیــدم درســت‬ ‫امــده ام‪ ،‬چــون صــدای تــو را شــنیدم»؟ پــس در ایــن صــورت بهتــر‬ ‫اســت صدای تــان را پاییــن بیاوریــد‪ .‬همی ـن کــه صدای تــان قابــل‬ ‫شــنیدن باشــد کافــی اســت‪ .‬فکــر نکنیــد حتمــا بایــد فریــاد بکشــید‬ ‫یــا صدایتــان را بــاال ببریــد تــا حرف تــان را ثابــت کنیــد‪ .‬ارام و‬ ‫مالیــم حــرف بزنیــد‪ ،‬حتــی اگــر در یــک جمــع شــلوغ هســتید؛ ایــن‬ ‫نشــانه ی بــاکالس بــودن اســت‪ ،‬چــون ایــن پیــام را می رســاند کــه‬ ‫بــه انــدازه ی کافــی اعتمادبه نفــس داریــد و مجبــور نیســتید داد‬ ‫بکشــید تــا توجــه دیگــران را بــه خودتــان جلــب کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر در مــورد تُــن صدایتــان تردیــد داریــد‪ ،‬از دوســتان تان‬ ‫بخواهیــد بــه بلنــدی صدایتــان امتیــاز بدهنــد‪ .‬اگــر امتیــازات‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۰‬بــود‪ ،‬پــس حتمــا تُــن صدای تــان را پاییــن بیاوریــد‪.‬‬ ‫درادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫گربــه پــاالس‪ ،‬گونــه وحشــی و منــزوی گربــه ســانان اســت کــه در ارتفاعــات خراســان شــمالی و در‬ ‫هیاهــوی خشکســالی و تهدیدهــای انســانی زندگــی خــود را بــه چنــگ و دنــدان گرفتــه و بــرای بقــا تــاش‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫تخریــب عرصــه هــای طبیعــی‪ ،‬حضــور دامــداران و ســگ هــای گلــه هــا در زیســتگاه ها و تردد شــکارچیان‬ ‫ســبب شــده تــا امنیــت زیســتگاه هــا گربــه پــاالس حتــی در مناطــق ســخت گــذر و کوهســتانی هــم بــا‬ ‫تهدیــد روبــه رو باشــد‪ ،‬زیســتگاه ایــن حیــوان زیبــا حتــی در ارتفاعــات و در نقــاط ســخت گــذر هــم از‬ ‫ناامنــی هــای دســت بشــر در امــان نمانــده اســت‪.‬‬ ‫تالش گربه منزوی‬ ‫ایران برای بقا‬ ‫در ارتفاعات‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان ‪1400‬‬ ‫فریب پیامک های جعلی تحت عنوان سامانه ثنا را نخورید‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه ســایت ثنــا تنهــا‬ ‫ســامانه رســمی قــوه قضائیــه‬ ‫بــرای ارســال ابالغیه هــای‬ ‫الکترونیــک بــه شــمار مــی رود‬ ‫بــه شــهروندان هشــدار داد تــا‬ ‫مراقــب پیامک هــای جعلــی‬ ‫کالهبــرداران بــا عنــوان ســامانه‬ ‫ثنــا باشــند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب‬ ‫و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتاســرهنگ مهــدی‬ ‫دانــش پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬ارســال پیامــک‬ ‫جعلــی ســامانه ثنــا ترفنــد‬ ‫تــازه کالهبــرداران و مجرمــان‬ ‫ســایبری اســت و متاســفانه‬ ‫افــراد زیــادی بــه دلیــل‬ ‫بی دقتــی و یــا بی اطالعــی‪ ،‬در‬ ‫دام مجرمــان ســایبری گرفتــار‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا یکــی از‬ ‫شــگردهای مجرمانــه در فضــای مجــازی بــا عنــوان ارســال پیامــک‬ ‫تحــت عنــوان ســامانه ثنــا عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن روش از کالهبــرداری‬ ‫فــرد کالهبــردار بــا جعــل ادرس اینترنتــی ســامانه ثنــا (ســامانه‬ ‫ثبت نــام الکترونیــک قضایــی) پیامکــی بــا محتوا هایــی نظیــر‬ ‫ابالغیــه‪ ،‬ثبــت شــکایت در ســامانه و‪ ...‬کــه درنهایــت بــه یــک‬ ‫لینــک پرداخــت برخــط منتهــی می شــود بــرای شــهروندان ارســال‬ ‫می کننــد و ازانجایی کــه برخــی از شــهروندان از ایــن ســامانه ها و‬ ‫نحــوه فعالیــت ان هــا اگاهــی ندارنــد و مبلــغ عنوان شــده نیــز بســیار‬ ‫ناچیــز اســت روی لینــک کلیــک کــرده و اقــدام بــه عملیــات پرداخــت‬ ‫وجــه می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد ‪ :‬لینــک معرفی شــده در این پیامک ها‬ ‫حاوی یک بدافزار اســت و مجرمین اینترنتی با این شــگرد مجرمانه‪،‬‬ ‫اطالعــات کارت بانکــی متقاضیــان را بــه ســرقت بــرده و نســبت بــه‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی ان هــا اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫س پروفایل برای شاکیه‬ ‫عک ‬ ‫دردسرساز شد‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری شــخصی که با ســوء اســتفاده‬ ‫از تصاویر شــخصی شــاکیه قصد اخاذی از وی را داشــت‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫ســرهنگ محمدعلــی ادینه لــو در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر انتشــار تصاویــر خصوصــی در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬وی مدعــی شــد‪ ،‬مدتــی پیــش در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام عکس هــای خصوصــی خــودش را بــه عنــوان عکــس‬ ‫پروفایــل بارگــذاری و اخیــرا متوجــه شــده شــخصی بــه هویــت‬ ‫نامعلــوم بــا سواســتفاده از تصاویــر وی اقــدام بــه ایجــاد صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی بــه قصــد اخــاذی از وی کــرده اســت‪ ،‬موضــوع بــه‬ ‫ صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از احــذ اظهــارات شــاکیه بــا بررسـی های فنــی‬ ‫ت معلــوم دمورد‬ ‫و شــیوه شــگردهای خــاص پلیســی‪ ،‬متهــم بــا هویـ ‬ ‫ایــن مقــام ســایبری بابیــان اینکــه پیامــک ارســالی از ســوی قــوه‬ ‫قضاییــه فاقــد لینــک می باشــد بــه کاربــران فضــای مجــازی و‬ ‫هم وطنــان توصیــه کــرد‪ :‬چنانچــه افــراد پیام هایــی تحــت نــام ثنــا‬ ‫(ســامانه ثبت نــام الکترونیــک قضایــی) دریافــت کردنــد کــه در ان هــا‬ ‫پرداخــت مبلغــی‪ ،‬هرچنــد کــم درخواســت شــده بــود‪ ،‬اگاه باشــند که‬ ‫تمامــی ان هــا جعلــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر شــخصی که بخواهد در فضای مجازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی از اعتمــاد شــهروندان سوءاســتفاده کــرده و انــان را مــورد‬ ‫بــزه قــرار دهنــد بدانــد کــه پلیــس در چهارچــوب قانــون بــا ایــن افــراد‬ ‫برخــورد قاطــع خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا مــوارد مجرمانــه و مشــکوک می تواننــد مراتــب را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬و یــا بــا‬ ‫شــماره تمــاس ‪ 096380‬بــه مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس‬ ‫فتــا گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر و بــه‬ ‫همــراه ادله هــای دیجیتالــی بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر بــزه انتســابی می شــد کــه پــس از‬ ‫روبــرو شــدن بــا مســتندات متقــن‪ ،‬ضمــن اعتــراف بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬از طریــق فضــای مجــازی بــا شــاکیه اشــنا شــده و‬ ‫بــا ســرقت تصاویــر خصوصــی وی قصــد اخــاذی داشــته اســت کــه‬ ‫توســط پلیــس فتــا دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ادینه لــو بــا بیــان اینکــه مجرمــان ســایبری در فضــای‬ ‫مجــازی بــه دنبــال فرصتــی هســتند تــا بتواننــد اقدامــات مجرمانــه‬ ‫خــود را عملــی کننــد و گاهــی کاربــران بــا اشــتباهات خــود‪ ،‬ایــن‬ ‫فرصــت را بــرای مجرمــان فراهــم می کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬کاربــران از‬ ‫اشــتراک گذاری تصاویــر و ارســال هرگونــه اطالعــات خصوصــی بــه‬ ‫افــراد غریبــه خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تهدیــد و انتشــار تصاویــر و اطالعــات‬ ‫خصوصــی افــراد در فضــای مجــازی جــرم اســت و بــا مرتکبیــن‬ ‫برابــر قانــون برخــورد خواهــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬شــهروندان‬ ‫توصیه هــای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫مــوارد مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق شــماره ‪ 096380‬یــا‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫رمزعبور ساده‬ ‫عامل هک صفحات‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از افزایــش گــزارش هــای هــک شــدن‬ ‫افــراد در اینســتاگرام بــه علــت اســتفاده از رمزعبــور‬ ‫ســاده خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علــی موالــی در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬متاســفانه اخیــرا شــاهد گــزارش هــای‬ ‫زیــادی از هــک شــدن افــراد در اینســتاگرام هســتیم‬ ‫کــه عامــل اصلــی ان انتخــاب رمــز عبــور ســاده‪،‬‬ ‫همچــون شــماره تلفــن همــراه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دارنــدگان صفحــات اینســتاگرام بــا‬ ‫انتخــاب رمــز عبــور ســاده و عــدم توجــه بــه تنظیمــات‬ ‫امنیتــی و فعــال نکــردن احــراز هویــت دو مرحلــه ای‬ ‫راه را بــرای نفــوذ هکرهــا بــه گوشــی خــود بــاز مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬و بــه راحتــی هــک مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬مجرمیــن‬ ‫پــس از دسترســی بــه حســاب کاربــری افــراد‬ ‫در اینســتاگرام‪ ،‬اقــدام بــه ارســال پیام هایــی‬ ‫مبنــی بــر درخواســت کمــک مالــی بــا ذکــر مبلــغ‬ ‫و شــماره کارت بــ ه تمامــی دوســتان و دنبــال‬ ‫کننده هــای قربانــی می کننــد‪ .‬یــا بــا بارگــزاری‬ ‫تصاویــر و محتــوای نامناســب موجــب هتــک‬ ‫حیثــت افــراد مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ موالــی بــا بیــان اینکــه پیــام رســان هــا‬ ‫و شــبکه هــای اجتماعــی از تنظیمــات امنیتــی‬ ‫برخــودار هســتند امــا شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫شــهروندان بدلیــل عــدم توجــه بــه تنظیمــات‬ ‫امنیتــی حســاب های کاربــری انهــا هــک می شــود‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای مصــون مانــدن از ایــن اســیب هــا‬ ‫قبــل از اســتفاده از هــر پیــام رســان یــا شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در فضــای مجــازی تنظیمــات امنیتــی‬ ‫ان را انجــام دهنــد‪ ،‬رمز هایــی کــه در بســتر‬ ‫اینســتاگرام اســتفاده میکنیــد از حــروف ارقــام و‬ ‫عالئــم بــه صــورت ترکیبــی باشــد و حتمــا احــراز‬ ‫هویــت دو مرحلــه ای را فعــال کننــد‪.‬‬ ‫گزارشــات مردمــی اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫مریم مرادی‬ ‫ویژگی های‬ ‫شخصیتی و گرایش‬ ‫به مصرف مواد‬ ‫مخدر‏‬ ‫مشــکل اعتیــاد بــه مــواد مخــدر مشــکل جهانــی بــوده و یکــی از‬ ‫معضــات بهداشــتی – درمانــی جوامــع مختلــف محســوب مــی‬ ‫‏شــود و کمتــر کشــوری را در دنیــا مــی تــوان یافــت کــه از ایــن‬ ‫اســیب در امــان باش ـد‪‎. ‎‬‬ ‫زیان هــای ناشــی از اعتیــاد در زمینــه هــای اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی بســیار ســنگین اســت بــه طــوری کــه تقریبــا ً تمــام‬ ‫کشــورهای‏جهــان ســعی دارنــد برنامــه هایــی را بــرای پیشــگیری‬ ‫از اعتیــاد و درمــان معتــادان بــه اجــرا بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫ویژگی های شخصیتی و گرایش به مصرف مواد مخدر‬ ‫بیــن شــخصیت و اعتیــاد رابطــه متقابــل وجــود دارد یعنــی فــرد‬ ‫بــه علــت وضــع خــاص شــخصیتی و نیازهــا و شکســت هــا‪،‬‬ ‫‏ناتوانــی در برخــورد بــا مســائل و ناکامــی در زندگــی‪ ،‬عــدم ثبــات‬ ‫عاطفــی و نامالیمــات دیگــر بــه اعتیــاد رو مــی اورد و اعتیــاد نیــز‬ ‫‏بــه نوبــه خــود موجــب از بیــن رفتــن انســجام روانــی و هیجانــی‬ ‫شــخص مــی شــود‪.‬‏‬ ‫بدیــن ترتیــب بیــن اعتیــاد و شــخصیت دور باطلــی ایجــاد‬ ‫مــی گــردد کــه مبــارزه بــا ان مســتلزم تغییــر شــرایط بیرونــی و‬ ‫درونــی‪،‬‏یعنــی‪ ،‬ایجــاد اراده و روحیــه ای قــوی و اســیب ناپذیــر‬ ‫اســت و باالخــره بــه دلیــل فســاد بافــت هــای مغــزی کــه بــه‬ ‫دنبــال مصــرف‏مــواد مخــدر بــه وجــود مــی ایــد شــخص کنتــرل‬ ‫حــرکات خــود را از دســت داده امادگــی اســیب رســانی بــه خــود‬ ‫و دیگــران را پیــدا ‏مــی کنــد‪ .‬از ایــن رو بــه مــوازات افزایــش‬ ‫معتــادان ســرقت هــا و انحرافــات اجتماعــی و اخالقــی نیــز روز‬ ‫بــه روز بیشــتر مــی شــود‪.‬‏‬ ‫تقریبــا ً در تمامــی نوشــته هــای مربــوط بــه اعتیــاد از‬ ‫ویژگی هــای شــخصیتی بــه عنــوان عاملــی بــرای کشــانده‬ ‫شــدن بــه ســمت‏اعتیــاد ســخن بــه میــان امــده اســت بــه‬ ‫عبــارت دیگــر تعــداد بســیاری از معتــادان افــرادی هســتند‬ ‫کــه دارای نارســایی ها و نــا‏پختگــی هــای شــخصیتی بــوده از‬ ‫طریــق برخــورد و ایجــاد رابطــه وابســتگی بــا افــراد معتــاد دیگــر‬ ‫بــه ایــن راه ســوق دادده مــی شــوند‪.‬‏‬ ‫ویژگــی هــای شــخصیتی از عوامــل مهــم ســبب شــناختی در‬ ‫گرایــش بــه رفتارهــای پــر خطــر از جملــه مصــرف ســیگار‪ ،‬الــکل‪،‬‬ ‫‏مــواد مخــدر و فعالیــت هــای جنســی نــا ایمــن بشــمار می رونــد‏‪.‬‬ ‫از دیــدگاه روانشــناختی افــراد ســوء مصــرف کننــده مــواد یــک‬ ‫ویژگــی شــخصیتی اســیب پذیــر دارنــد‪ .‬خصوصیــات شــخصیتی‬ ‫‏معتــادان بــه مــواد مخــدر صرفــا ناشــی از مــواد مخــدر نیســت‬ ‫بلکــه معتــادان قبــل از اعتیــاد دارای نارســایی هــای روانــی و‬ ‫‏شــخصیتی عدیــده ای بــوده انــد کــه بعــد از اعتیــاد بــه صــورت‬ ‫مخرب تــری ظاهــر و تشــدید شــده اســت‪.‬‏‬ ‫لــذا مشــکل معتــادان تنهــا مــواد مخــدر نیســت بلکــه در اصــل‬ ‫رابطــه متقابــل شــخصیت او و اعتیــاد مطــرح اســت و ســاختار‬ ‫‏شــخصیتی برخــی از افــراد بــرای پذیــرش اعتیــاد مســاعدتر از‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‏‬ ‫پژوهــش نشــان داده انــد کــه ویژگــی هــای شــخصیتی در‬ ‫شــروع و گســترش و تــداوم وابســتگی بــه مــواد مخــدر نقــش‬ ‫دارنــد‪.‬‏بنابرایــن بــه طــور کلــی در میــان عوامــل موثــر در روی‬ ‫اوری بــه اعتیــاد ویژگــی هــای شــخصیتی و عوامــل عاطفــی بــه‬ ‫عنــوان‏یکــی از عوامــل مهــم شــمرده مــی شــود‪.‬‏‬ ‫ویژگــی هــای شــخصیتی فــرد معتــاد موجــب مــی گــردد کــه‬ ‫وی نامــزد خوبــی بــرای اعتیــاد باشــد‪ .‬چنیــن افــرادی معمــوال ً‬ ‫پرتوقــع‪ ،‬‏بهانــه جــو‪ ،‬کژخلــق‪ ،‬از نظــر عاطفــی بــی ثبــات‪،‬‬ ‫نابالــغ‪ ،‬وابســته‪ ،‬انفالــی و خــود شــیفته انــد‪ .‬همچنیــن دارای‬ ‫طبعــی بــی قــرار‪ ،‬‏عصیانگــر و دارای احســاس خصومــت و‬ ‫فاقــد رشــد اجتماعــی مــی باشــند؛ احســاس اضطــراب و‬ ‫گرایــش هــای افســردگی‪،‬‏حساســیت هــای عاطفــی‪ ،‬بیــزاری‪،‬‬ ‫احســاس بی کفایتــی‪ ،‬و تنهایــی در معتــادان دیــده مــی شــود‬ ‫کــه تمایل هــای روان ‏نژنــدی و ضــد اجتماعــی را در انــان‬ ‫مشــخص می ســازد‪ .‬‏‬ ‫بــه طــور کلــی معتــادان افــراد خــود کــم بیــن‪ ،‬خواســتار رفــع‬ ‫فــوری نیازهــا‪ ،‬گوشــه گیــر‪ ،‬مــردم گریــز‪ ،‬عاصــی بــر علیــه‬ ‫خانــواده‪ ،‬‏ناتــوان از هماهنــگ ســاختن خــود بــا ارزش هــا و‬ ‫اداب و رســوم رایــج و فاقــد طــرح و نقشــه بــرای اینــده بــوده و‬ ‫بــرای روابــط‏اجتماعــی بســیار ســطحی هســتند و بــه نــدرت مــی‬ ‫تواننــد پیونــد هــای عاطفــی جــز بــا کســانی کــه برایشــان مــواد‬ ‫تهیــه مــی‏کننــد داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫افــراد معتــاد همچنیــن فاقــد اراده بــوده و اغلــب از‬ ‫مکانیس ـم های دفاعــی فرافکنــی در توجیــه اعمــال خــود ســود‬ ‫مــی جوینــد‏چنانکــه غالبــا ً شــنیده مــی شــود کــه ایــن افــراد‬ ‫معاشــرت بــا دوســتان نابــاب‪ ،‬فشــارهای اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫و خانوادگــی را‏مطــرح کــرده و هرگــز بــه ســهم خــود در ایــن‬ ‫جریــان اشــاره ای نمــی کننــد‪ .‬‏‬ ‫کارشناس مشاوره دایره اجتماعی کالنتری ‪ 11‬امام علی (ع) بجنورد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪418‬‬ ‫تحلیل اخبار پیش از بازنشر‬ ‫در فضای مجازی را جدی‬ ‫بگیریم‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فضــای مجــازی‪ ،‬ارتباطــات دوســویه را‬ ‫ممکــن کــرده اســت کــه ایــن ویژگــی اینترنــت و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی را از ســایر رســانه ها ممتــاز می نمایــد بنابرایــن‬ ‫تاکیــد کــرد تحلیــل اخبــار پیــش از بازنشــر در فضــای مجــازی‬ ‫را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ احســان انقــی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه‬ ‫اینترنــت مرزهــای مکانــی را کنــار گــذارده و بــه کاربــران اجــازه‬ ‫می دهــد تمدن هــا و فرهنگ هایشــان را بــا هــم بــه اشــتراک‬ ‫بگذارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اینترنــت فضایــی را جهــت تبلیــغ و اشــاعه‬ ‫ارزش هــای دینــی‪ ،‬اعتقــادی‪ ،‬انســانی و اخالقــی فراهــم‬ ‫می کنــد و افــراد بــه طــور ازادانــه می تواننــد عقایــد و ســایق‬ ‫خــود را در ایــن فضــا ابــراز نمــوده و ان را بــا دیگــران به اشــتراک‬ ‫گذاشــته و از مخاطبــان خــود بازخــورد بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــا ایــن نکتــه کــه افــراد‬ ‫جامعــه هــر روز بــا بمبــاران خبــری در فضــای مجــازی مواجــه‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬اگرچــه امــروزه هــر اتفاقــی کــه در جهــان‬ ‫بیفتــد بالفاصلــه در اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی گزارش‬ ‫می شــود امــا بســیاری از ایــن اخبــار چنــدان هــم واقعیــت‬ ‫ندارنــد و همــان ویژگــی دوســویه بــودن فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫چالــش افریــن نیــز هســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی در خصــوص نشــر اکاذیــب در فضــای مجــازی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــه علــت وجــود افــرادی کــه حتــی گاه هویتــی‬ ‫نامعلــوم دارنــد‪ ،‬یکــی از مهمتریــن پیامدهــای منفــی فضــای‬ ‫مجــازی در شــکل گیــری و ترویــج ســریع اخبــار کــذب از قبیــل‬ ‫خبــر دروغ‪ ،‬شــایعه افکنــی‪ ،‬تهمــت و نســبت دروغ دادن بــه‬ ‫دیگــران‪ ،‬ایجــاد شــبهات و تبلیغــات ضــد دینــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم تشــخیص اخبــار کــذب و ســاختگی‬ ‫افــزود‪ :‬کاربــران شــبکه هــای مجــازی پیــش از بازنشــر اخبــار در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬مطلــب را کامــل بخوانیــد و منبــع ان را چــک‬ ‫کنیــد و اگــر بــه خبــر مشــکوکی برخــورد کردیــد کــه تشــخیص‬ ‫صحــت ان بــرای شــما ممکــن نبــود حتمــا از متخصصــان ان‬ ‫حــوزه کمــک بخواهیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن اعــام تبعــات قانونــی بازنشــر‬ ‫اکاذیــب و شــایعات در فضــای مجــازی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫چالش هــای فضــای مجــازی بســیارند و گاهــی تشــخیص‬ ‫جعلــی بــودن یــک خبــر کاری مشــکل اســت و کاربــران بایــد‬ ‫از بازنشــر اخبــاری کــه از صحــت ان مطمئــن نیســتند جــدا‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ماهیگیران به سایت های‬ ‫غیراخالقی هدایت شدند‬ ‫در یکــی ازحمــات ســایبری اخیــر‪ ،‬بازدیدکننــدگان وب ســایت‬ ‫بزرگتریــن تولیدکننــده تجهیزات ماهیگیــری در بریتانیا به یک‬ ‫وب ســایت پرنوگرافــی مســتقر در کانــادا هدایت شــدند‪.‬‬ ‫چنــد روز گذشــته مشــخص شــد کــه مهاجمــان ســایبری‬ ‫ســایت شــرکت ‪ Angling Direct‬را هــک کــرده و تغییــر‬ ‫مســیری را اجــرا کــرده انــد کــه خریدارانــی کــه درجســتجوی‬ ‫تجهیــزات ماهیگیــری بودنــد بــه وب ســایت های پرنوگرافــی‬ ‫فرســتاده اســت‪.‬‬ ‫مجرمان ســایبری همچنین حســاب توییتر ‪Angling Direct‬‬ ‫را هــک کردنــد تــا پیامــی را منتشــر کننــد که دران بــه دروغ ادعا‬ ‫کردند که این شــرکت توســط ‪ ،MindGeek‬شــرکت پشــتیبان‬ ‫ســایت های پــورن خریــداری شــده اســت‪ .‬در ایــن توییــت امده‬ ‫اســت‪« :‬داده هــای شــما قبــا ًمنتقــل شــده اند و حســاب شــما‬ ‫بــرای یــک دوره یــک ســاله در دســترس خواهــد بــود»‪« .‬بــا‬ ‫ایمیــل مــا ثبــت نــام کنیــد و بــه طــور خــودکار حــق بیمــه بــه‬ ‫شــما اختصــاص داده خواهــد شــد‪».‬‬ ‫اگرچــه در ایــن حملــه ســایبری هیــچ تقاضــای بــاج عمومــی‬ ‫صــورت نگرفــت‪ ،‬امــا ایــن پیــام حــاوی پیشــنهادی بــرای‬ ‫بازگردانــدن «اطالعــات و دسترســی» بــه ‪ Angling Direct‬بــه‬ ‫همــراه یــک ادرس ایمیــل بــود‪ .‬در بیانیــه ای کــه روز دوشــنبه‬ ‫منتشــر شــد‪ Angling Direct ،‬گفــت‪« :‬هیئــت مدیــره‬ ‫متخصصــان امنیــت ســایبری را منصــوب کــرده اســت کــه‬ ‫تحقیقــات ان هــا بــرای مشــخص کــردن انچــه اتفاق افتــاده در‬ ‫حــال انجــام اســت‪».‬‬ ‫ایــن شــرکت گفــت کــه داده هــای مالــی مشــتریان را ذخیــره‬ ‫نمــی کنــد و تراکنش هایــی کــه از طریــق وب ســایت انجــام‬ ‫مــی شــود توســط اشــخاص ثالــث پــردازش مــی شــود‪ .‬در‬ ‫بیانیـه ای‪ ،‬ایــن شــرکت گفــت‪« :‬مــا مراقــب تعهــدات خــود در‬ ‫مــورد داده هــای کاربــران هســتیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫پاییز زیبای نهارخوران‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -418‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 14‬نوامبر ‪ 8 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-418‬‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬ابان ‪14-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫کتاب‬ ‫تمایل کشور برای جذب گردشگران بین المللی‬ ‫ُ‬ ‫جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم‬ ‫اســتان امکان پذیــر اســت و امیــد مــی رود بــا هماهنگــی بیــن‬ ‫دســتگاه ها مشــکل ها و کمبودهــای ایــن بخــش کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬جزیــره هرمــز بــه طــور مشــخص‬ ‫جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی بســیار شــاخصی داشــته‬ ‫و مــورد اقبــال و توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی در‬ ‫ســال های گذشــته قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورش کنگر‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد که میــان ایرانیان‬ ‫طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگر خورشــت فصلی می باشــد زیرا‬ ‫کنگر از اواخر زمســتان تا اوایل تابســتان فصل برداشــت کنگر اســتمی شــود‪.‬این خورشــت‬ ‫خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا ســلیقه ای می باشــد‪ ،‬برخــی از افراد‬ ‫ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان صــورت شــباهت زیــادی بــه خورشــت کرفــس‬ ‫دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و لپــه تهیــه مــی کننــد کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه‬ ‫پیــدا مــی کند‪.‬‬ ‫مــواد الزم خــورش کنگر‪:‬مــواد الزم‪:‬مقــدار الزم ‪/‬گوشــت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگــر‪ 600:‬گــرم‪/‬‬ ‫جعفــری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنــا ‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه‬ ‫میــزان الزم‪/‬رب گوجــه فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری ‪ ./‬نمک‪،‬فلفل‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬‬ ‫زردچوبه‪:‬بــه میــزان الزم‬ ‫طــرز تهیــه خــورش کنگــر‪ :‬مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد‬ ‫تیــغ هــای کنگــر هــا را جــدا کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیز کنیــد و کنگر های پاک‬ ‫شــده را درون ظرفی پر از اب بریزید و روی ان ها کمی نمک بپاشــید‪ .‬اجازه بدهید مدتی‬ ‫بماننــد تــا گل هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار‬ ‫بدهیــد تــا اب اضافــی ان هــا برود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ کردنــی‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه صــورت نگینــی‬ ‫خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم شــود و تغییــر رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن بریزیــد‬ ‫و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکــه روغــن داغ شــد حــرارت ماهیتابــه را کــم کنیــد‬ ‫و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه کنیــد‪ .‬بالفاصلــه کنگــر هــای‬ ‫تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از حالــت خشــکی خــارج شــود و کمــی‬ ‫نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه همــراه‬ ‫مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا زمانی‬ ‫کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد داد ‪،‬‬ ‫شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا اضافــه کنیــد‬ ‫و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفــری ســرخ شــده را بــه‬ ‫گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪ .‬یــک‬ ‫لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم پــز شــد‬ ‫نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر هــای ســرخ شــده را نیــز‬ ‫در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بــا شــعله‬ ‫مالیــم بــا گوشــت هــا بپــزد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫مهمتریــن برنامه هــای اســتان در بیس ـت ونهمین دوره هفتــه کتــاب‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران معرفــی و بازدیــد از مشــاغل مرتبــط بــا‬ ‫کتــاب بــه کــودکان مهدهــای کــودک و برگــزاری ســه پویــش حــوزه‬ ‫کتــاب اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عادلــه کشــمیری ضمــن اشــاره بــه‬ ‫برگــزاری ‪ ۱۹‬برنامــه در ایــن اســتان همزمــان بــا هفتــه کتــاب امســال‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــرای ایــن هفتــه برنامه هــای مختلفــی پیش بینــی‬ ‫کرده ایــم کــه برنامــه ش ـب های دانایــی یکــی از ان هاســت‪ .‬هرشــب‬ ‫در ایــن برنامــه رونمایــی و معرفــی یــک کتــاب در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫نشســت بــا ناشــران و کتابفروشــان و فعــاالن کتابخوانــی اســتان‬ ‫بــا هــدف رفــع مشــکالت‪ ،‬دیــدار بــا مســئوالن کتابخانه هــای فعــال‬ ‫کانــون مســاجد و تجلیــل از کتابــداران و اهــدای کتــاب از جملــه ایــن‬ ‫برنامه هــا بــه شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برنامــه «یــک کتــاب یــک نویســنده» نیــز در فهرســت‬ ‫برنامه هــای هفتــه کتــاب قــرار دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ایــن برنامــه بــا هــدف‬ ‫اشــنایی شــهروندان بــا نویســندگان معاصــر اســتان بــا همــکاری صــدا و‬ ‫ســیمای اســتان و از طریــق فضــای مجــازی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫او در ادامــه از برگــزاری مراســم اییــن تجلیــل از فعــاالن حــوزه نشــر‬ ‫و کتــاب خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن برنامــه از ناشــران‪ ،‬نویســندگان‪،‬‬ ‫کتابفروشــان‪ ،‬ویراســتاران‪ ،‬طراحــان و… تقدیــر می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان همچنیــن بــه‬ ‫برگــزاری ســه پویــش کتابخوانــی در ســطح اســتان اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«پویــش نامــه ای بــه نویســنده» بــا هــدف ایجــاد انگیــزه و ترویــج‬ ‫کتابخوانــی دربــاره ‪ ۲۰‬کتــاب‪ ،‬پویــش مــن یــک نویســنده ام شــامل‬ ‫(تبدیــل اتل هــا‪ ،‬متل هــا و قصه هایــی بــا گویش هــای مختلــف‬ ‫گلســتان بــه کتــاب بــا نقاشــی و دســت خــط خــود بچه هــا) و پویــش‬ ‫معرفــی کتاب هــای دفــاع مقــدس عناویــن ایــن برنامه هــا هســتند‪.‬‬ ‫او همچنیــن مطــرح کــرد‪ :‬اییــن رونمایــی و نقــد و بررســی کتــاب‬ ‫بــا عنــوان «گاهــی بــا کتــاب» و نیــز برنامــه دیــدار از کتابخانه هــای‬ ‫شــخصی و معرفــی انهــا از طریــق رســانه ها در قالــب برنامــه ای بــا‬ ‫عنــوان «زندگــی بــا کتــاب» نیــز در ایــن هفتــه اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کشــمیری دربــاره برنامــه «چگونــه کتابخــوان حرفـه ای پــرورش دهیــم»‬ ‫نیــز توضیــح داد‪ :‬نشســت بــا کتابخوان هــای حرفـه ای اســتان بــا موضوع‬ ‫چگونگــی پــرورش کتابخوانــان حرفـه ای بــا همــکاری کتابفروشــی خانــه‬ ‫کتــاب و اشــنایی اعضــای باشــگاه های کتابخوانــی بــا فعالیــت دیگــر‬ ‫جام هــای مرتبــط بــا کتابخوانــی از طریــق برگــزاری مســابقه نیــز در‬ ‫اســتان گلســتان دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه معرفــی مشــاغل مرتبــط بــا کتــاب از طریــق بازدیــد‬ ‫مهدهــای کــودک از ایــن مراکــز نیــز دیگــر برنامه هــای هفتــه کتــاب‬ ‫در اســتان اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن بازدیدهــا بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه ای‪ ،‬تبلیغــات محیطــی و‬ ‫فضــای مجــازی در تولیــد محتــوا در راســتای ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی‬ ‫و نشــر در روزنامه هــا‪ ،‬پایگاه هــای خبــری و فضــای مجــازی دنبــال‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫او همچنیــن مطــرح کــرد‪ :‬برگــزاری دو کارگاه اموزشــی بــا هــدف‬ ‫اشــنایی دس ـت اندکاران حــوزه کتــاب بــا قوانیــن حــوزه نشــر و کتــاب‪،‬‬ ‫معرفــی و اشــنایی بــا اپلیکیشــین های کتابخــوان بــا همــکاری اشــکاف‬ ‫ناشــر الکترونیــک (در فضــای مجــازی) نیــز بــه مناســبت هفتــه کتــاب‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری در پایــان از شناســایی کتابخوان هــای فعــال و‬ ‫حرفـه ای شهرســتان گــرگان و تجلیــل و اهــدای کتــاب بــه ان هــا‪ ،‬اجــرای‬ ‫طــرح کتــاب گــردی در مرکــز اســتان و ادارات تابعــه و اهــدای کتــاب بــه‬ ‫همشــهریان بــه عنــوان دیگــر برنامه هــای اســتان گلســتان در هفتــه‬ ‫کتــاب نــام بــرد‪.‬‬ ‫بیســت و نهمین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی ایــران از‬ ‫بیس ـت وچهارم ابان مــاه تــا یکــم اذرمــاه ‪۱۴۰۰‬بــا شــعار «جــای خالــی را‬ ‫بــا کتــاب خــوب پُرکنیــم» در سراســر کشــور برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گفــت‪ :‬بــرای حضــور گردشــگران بین المللــی‬ ‫لغــو ممنوعیــت صــدور روادیــد نشــان از تمایــل کشــور دارد و‬ ‫بــرای ایــن منظــور برنامه هایــی مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر شــالبافیان پــس از بازدیــد اعضــای کمیســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی از طرح هــای گردشــگری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬توقــف ‪ ۲۰‬ماهــه صــدور روادیــد وقفــه ای در‬ ‫پذیــرش گردشــگر خارجــی ایجــاد کــرده بــود و بــه طور طبیعی‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬برگــزاری تورهــای اشناســازی‪ ،‬اصــول اطمینــان از‬ ‫کیفیــت خدمــات ارایه دهنــدگان حوزه گردشــگری از مواردی‬ ‫اســت کــه در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنعت سفر و صنعت گردشگری ذینفعان‬ ‫متعــددی دارنــد کــه همــه ان هــا بایــد نقــش افرینــی کننــد‪،‬‬ ‫بخشــی از مســوولیت های اجرایــی و سیاســتگذاری ایــن‬ ‫صنعت هــا حــوزه ایــن وزارتخانــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬فعــاالن بخــش حمــل و نقــل‪ ،‬نهادهــای‬ ‫نظامــی و امنیتــی از جملــه دینفعــان ایــن حوزه انــد کــه خــارج‬ ‫از ایــن وزارتخانــه قــرار دارنــد و بــرای همیــن هــم هماهنگــی‬ ‫و انســجام و همکاری ‪ ۲۷‬دســتگاه اهمیت دارد و وضعیت‬ ‫گردشــگری را شــکل می دهنــد‪.‬‬ ‫رفــع ضعف هــای زیرســاختی جزیــره هرمــز بــا همــکاری بین‬ ‫بخشــی قابــل حل اســت‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ضعف هایــی در حــوزه زیــر ســاختی جزیــره گردشــگر پذیــر‬ ‫هرمــز وجــود دارد کــه بایــد کمــک کــرد ان هــا برطــرف شــوند‪.‬‬ ‫شــالبافیان تاکیــد کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا برنامه ریــزی کــه قــرار‬ ‫شــد در شــورای برنامه ریــزی هرمــزگان انجــام شــود مــوارد‬ ‫بــا همــکاری اداره هــای مختلــف دولتــی برطــرف شــود تــا‬ ‫ضمانــت توســعه پایــدار جزیــره هرمــز باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بــا هماهنگــی بیــن اداره هــای مختلــف درون‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری تصریــح کــرد‪ :‬رونــد اقبــال بــرای ســرمایه گذاری در‬ ‫ایــن جزیــره هــم روبــه افزایــش اســت و عمــده تریــن موضوعی‬ ‫کــه بایــد در اینجــا مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬ظرفیــت قابل تحمل‬ ‫ان و توجــه بــه توســعه پایــدار‪ ،‬بلنــد مــدت و انتفــاع بلند مدت‬ ‫مــردم ایــن جزیــره از حــوزه گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طــرح هــای‬ ‫ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و معدنــی توســط‬ ‫دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متــر‬ ‫و یــا ییشــتر تولیــد میگردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و اثار بدســت‬ ‫امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا را تاییــد می نمایــد‪.‬‬ ‫پارچه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪ ،‬فســا و اصفهــان‬ ‫بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق رامیــان‪ ،‬مینودشــت و‬ ‫ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪ ،‬کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه‬ ‫و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان را بــه‬ ‫صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد و پیلــه مــی ســازد‪ .‬کرم‬ ‫ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه از بــرگ درخــت تــوت‬ ‫تغذیــه می کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط‬ ‫تغذیــه می کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ نیــز از ان حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فــرم رشــته از دهــان حشــره کــرم‬ ‫ابریشــم ریســیده مــی شــود‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور خــود تنیــده و پیلــه‬ ‫ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای اینکــه بــه الیــاف ابریشــم‬ ‫اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع‬ ‫خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه ای وارد نشــود‪ .‬بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز‬ ‫مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک‬ ‫بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور مــی‬ ‫بایســت پیله ها که فقط به صورت یک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬با دســتگاه ریســندگی‬ ‫بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیلــه هــا در حالیکــه در اب گــرم قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫به وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و باز می شــوند‪ .‬الیاف ابریشــم را توســط‬ ‫ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و نــخ ابریشــمی بــه دســت مــی‬ ‫اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی اورنــد کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو‬ ‫ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه در حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم‬ ‫مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری گفتــه مــی شــود و در گذشــته‬ ‫نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت‬ ‫ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!