روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 417 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 417

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 417

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 417

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 22 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /13 -‬نوامبر‪ /07 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪417‬‬ ‫بیش از یک میلیون نفر‬ ‫در طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن ثبت نام کردند‬ ‫‪5‬‬ ‫کسب رتبه نخست‬ ‫توسعه‬ ‫زیر ساخت های کتاب‬ ‫هشدار درخصوص همراه‬ ‫بانک های جعلی‬ ‫در گوگل پلی‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫دهکده ایسرسبز‬ ‫و زیبا و سحر انگیز‬ ‫‪7‬‬ ‫خانوارهای در انتظار سرپناه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فعالیت ‪ ۴۰‬باشگاه‬ ‫حوزه کتاب‬ ‫و کتابخوانی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫‪5‬‬ ‫کنترل خشم‏‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت توسعه ابخیزداری برای‬ ‫کاهش خسارت سیل و خشکسالی‬ ‫قرارگاهی برای توسعه اشتغال‬ ‫معادلــه پیچیــده بیــکاری و اشــتغال بــرای رشــد‬ ‫تولیــد و توســعه اقتصــادی در شــرایط تحریمــی‬ ‫کشــورمان بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه‬ ‫و در همیــن راســتا «قــرارگاه رفــاه مــردم» با مشــارکت‬ ‫همــه بازیگــران‪ ،‬فعــاالن و نهادهــای مربوطــه بــرای‬ ‫ســاماندهی و پیگیــری و ضعیــت اشــتغال در کشــور‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بیــکاری یکــی از‬ ‫مشــکالت و چالش هــای اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫جامعــه محســوب می شــود کــه بــرای خــروج از ایــن‬ ‫وضعیــت نیــاز بــه سیاســت های کالن اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس اخریــن امارهــای رســمی از ســوی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی حــدود ‪ ۲.۴‬میلیــون‬ ‫نفــر بیــکار و ‪ ۲.۲‬میلیــون نفــر دارای اشــتغال ناقــص‬ ‫یــا ناپایــدار هســتند‪ ،‬همچنیــن حــدود ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫نفــر ناامیــد از یافتــن کار در کشــور داریــم کــه جــزو‬ ‫جمعیــت فعــال نیســتند‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن طبــق امارهــا‪ ۹.۷ ،‬میلیــون نفــر نیــز‬ ‫بــا اشــتغال کــم درامــد روبــرو هســتند و ‪ ۴.۵‬میلیــون‬ ‫نفــر دارای اشــتغال غیــر رســمی بــوده و بیمــه ندارنــد‪.‬‬ ‫موضــوع اشــتغال بایــد از دو جنبــه مــد نظــر قــرار‬ ‫گیــرد؛ اول اینکــه اشــتغال موجــود حفظ گــردد و دوم‬ ‫اشــتغال جدیــد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫اشــتغال و رفــاه مــردم یکــی از اولویت هــای اصلــی‬ ‫دولــت ســیزدهم بــه شــمار م ـی رود و در ایــن راســتا‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه موجــب‬ ‫قانــون‪ ،‬دبیــری شــورای عالــی اشــتغال کشــور و‬ ‫وظیفــه سیاس ـت گذاری‪ ،‬هماهنگــی‪ ،‬تســهیل گری‪،‬‬ ‫پشــتیبانی و هماهنگــی را برعهــده دارد و بــه نیابــت‬ ‫از رئیــس جمهــوری مســائل مربــوط بــه اشــتغال را‬ ‫پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تســریع در انجــام ایــن وظایــف‪ ،‬قــرارگاه رفــاه‬ ‫مــردم بــا فعالیــت ‪ ۱۶‬ســتاد اجرایــی و بــا بهره منــدی از‬ ‫تــوان متخصصــان حوزه اقتصاد‪ ،‬حقوقدانان‪ ،‬اشــنایان‬ ‫بــه فرهنــگ کســب و کار‪ ،‬فعــاالن حــوزه کســب و کار‪،‬‬ ‫اشــنایان بــه حــوزه تامیــن اجتماعــی و به طــور کلــی‬ ‫نخبــگان جامعــه‪ ،‬در شــهریورماه امســال تشــکیل شــد‬ ‫کــه اولویــت ایــن قــرارگاه در مرحلــه نخســت رســیدگی‬ ‫بــه وضعیــت بیــکاران و اولویــت دوم صاحبــان مشــاغل‬ ‫غیــر رســمی بــا درامــد پاییــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن قــرارگاه در تــاش اســت تــا همــه ظرفیت هایــی‬ ‫که در زمینه اشتغال کشور وجود دارد را ساماندهی‬ ‫کنــد و در شــرایط اقتصــادی کنونــی بــازوی توانمنــدی‬ ‫بــرای افــرادی باشــد کــه از یــک ســو بــا تحریم هــا و از‬ ‫ســوی دیگــر بــا کرونــا دســت و پنجــه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫طبــق برنامه ریــزی در قــرارگاه رفــاه مــردم قــرار اســت‬ ‫تــا فعالیت هــای هــر دســتگاه در «ســامانه ملــی‬ ‫اشــتغال» قــرار گیــرد و عملکردهــا ارزیابــی‪ ،‬ســنجش‬ ‫و نتایــج ان بــه نهادهــای اجرایــی اعــام شــود‪.‬‬ ‫ســامانه ملــی اطالعــات اشــتغال و کســب وکار بــرای‬ ‫شناســایی شــاغالن‪ ،‬بیــکاران‪ ،‬جمعیــت غیرفعــال‪،‬‬ ‫کارفرمایــان رســمی و غیــر رســمی و ارائــه خدمــات‬ ‫سیاستی و اجرایی بازار کار ایجاد شده است و اشخاص‬ ‫می تواننــد بــرای تکمیــل‪ ،‬اصــاح و به روز رســانی اطالعات‬ ‫شــغلی و کســب و کاری وارد ان شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن از انجــا کــه ایجــاد اشــتغال در ایجــاد ثبات‬ ‫اقتصــادی جامعــه موضوعــی غیــر قابــل انــکار و دارای‬ ‫اهمیــت فــراوان اســت‪ ،‬توجــه بــه موضــوع اشــتغال‬ ‫در جامعــه می توانــد منجــر بــه افزایــش ســطح رفــاه‬ ‫عمومــی و توســعه همه جانبــه در جامعــه شــود‪.‬‬ ‫اشــتغال پایــدار نیــاز بــه ســاز و کارهــای مختلــف و‬ ‫همــکاری نهادهــای مربوطــه دارد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫سیاســت های کلــی اشــتغال را پــس از مشــورت بــا‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن کردنــد‪.‬‬ ‫متــن ایــن سیاســت بــه روســای قــوای ســه گانه‪،‬‬ ‫رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و دبیــر‬ ‫شــورای نگهبــان ابــاغ شــده اســت تــا از ایــن طریــق‬ ‫مهــر تاییــدی بــر اجــرای ان باشــد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال در سطح کالن‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست‬ ‫«کارگــروه اشــتغال قــرارگاه رفــاه مــردم» بــر همــکاری‬ ‫بیــن نهادهــا و دســتگاه هــا در تســهیل اشــتغال تاکیــد‬ ‫کــرد تــا بــا همــکاری دســتگاه ها یــک زمیــن بــازی بــرای‬ ‫اشــتغال کشــور در ســطح کالن ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه «حجت اللــه عبدالملکــی» در ایــن قــرارگاه‬ ‫نــگاه بخشــی و دســتگاهی حاکــم نیســت بلکــه کامــا‬ ‫ملــی بــه موضــوع اشــتغال پرداختــه می شــود و بــر‬ ‫همیــن مبنــا تقســیم کار انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬عوامــل مختلفــی‬ ‫را در بحــث اشــتغال تاثیرگــذار عنــوان کــرده اســت‬ ‫کــه مهمتریــن انهــا امــوزش‪ ،‬تامیــن مالــی‪ ،‬تهیــه‬ ‫ملزومــات فیزیکــی ماننــد مجوزهــا اســت‪ ،‬در صورتــی‬ ‫کــه گروه هــای دســت انــدرکار حــوزه اشــتغال درســت‬ ‫کار کننــد‪ ،‬مهمتریــن معضــل در کشــور یعنــی بیــکاری‬ ‫حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نقــش قــرارگاه رفــاه مــردم‪ ،‬هدایــت و نظــارت اســت‬ ‫کــه می توانــد یــک پلتفــرم مشــترک بــرای تعامــل و‬ ‫نقــش افرینــی دســتگاه های ذیربــط باشــد ضمن اینکه‬ ‫همــه نهادهــا‪ ،‬الگــوی مشــخص و تجربــه شــده خــود‬ ‫را دارنــد کــه بــر اســاس گــروه هــدف‪ ،‬رســته فعالیــت‬ ‫اقتصــادی و جغرافیایــی تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫دومیــن نشســت ســتاد اشــتغال قــرارگاه رفــاه مــردم‬ ‫نیــز در ‪ ۲۸‬شــهریورماه امســال بــا هــدف ایجــاد‬ ‫پلتفــرم ملــی اشــتغال و تبادل اطالعــات و جمع بندی‬ ‫عملکــرد دســتگاه های مختلــف برگــزار شــد تــا تاکیــد‬ ‫مجــددی بــرای ســاماندهی ایجــاد اشــتغال باشــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وزیــر کار‪ ،‬در ایــن پلتفــرم مشــخص‬ ‫می شــود بانک هــا‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬تعاونی هــا‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬متولیــان بــازار‪ ،‬دیپلماســی اقتصــاد‬ ‫خارجــی چگونــه بایــد در زمینــه اشــتغال افرینــی کار‬ ‫کننــد و اگــر بتــوان بــه درســتی ایــن پلتفــرم را طراحــی‬ ‫و نقش هــا را تعییــن کــرد‪ ،‬در الیحــه بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بودجــه مناســبی بــرای ایفــای ایــن نقش هــا در نظــر‬ ‫گرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس ســهم همــه دســتگاه هــا و نهادهــای‬ ‫مربوطــه در میــزان اشــتغالی کــه بایــد ایجــاد کننــد‪،‬‬ ‫مشــخص شــده اســت همــه ایــن مــوارد بــه ایجــاد‬ ‫اشــتغال کمــک شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫موضــوع اشــتغال و کاهــش امــار بیــکاری یکــی‬ ‫از اساســی ترین نیازهــای یــک جامعــه محســوب‬ ‫می شــود از ایــن رو سیاســتمداران در صــدد‬ ‫برنامه هایــی بــرای افزایــش ایجــاد اشــتغال در جامعه‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه کرونــا نیــز بــه‬ ‫مباحــث بیــکاری دامــن زده اســت‪.‬‬ ‫رونمایی از زیست بوم اشتغال‬ ‫سیاسـت های ایجــاد اشــتغال تنهــا بــه قــرار گاه رفــاه‬ ‫مــردم ختــم نشــد بلکــه در ابــان ماه امســال‪ ،‬رونمایی‬ ‫از زیســت بــوم اشــتغال بــا حضــور رئیــس جمهور مهر‬ ‫تاییــدی بــرای تــاش کالن دولــت در رفــع بیــکاری و‬ ‫ایجاد اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫در اولیــن جلســه شــورای عالــی اشــتغال در دولــت‬ ‫ســیزدهم از زیســت بوم اشــتغال کشــور بــا هــدف‬ ‫ایجــاد ســاالنه بــه طــور میانگیــن یــک میلیــون شــغل‬ ‫رونمایــی شــد‪ .‬ایــن زیســت بوم ‪ ۲‬الــزام در زمینــه‬ ‫تکنیک هــا و روش هــای ایجــاد اشــتغال و ایجــاد و‬ ‫هماهنگــی در ســطح کالن بــرای عملیاتــی شــدن‬ ‫ظرفیت هــا و زیرســاخت های کشــور در راســتای‬ ‫اشــتغال افرینــی دارد‪.‬‬ ‫زیســت بوم اشــتغال‪ ۲ ،‬گــروه افــراد بیــکار و افــراد‬ ‫فاقــد شــغل شایســته را بــه عنــوان مخاطــب در نظــر‬ ‫دارد و تــاش می کنــد بــرای افــراد بیــکار شــغل ایجــاد‬ ‫کــرده و وضعیــت شــغلی افــراد فاقــد شــغل شایســته‬ ‫را نیــز بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در جلســه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال کشــور مصــوب شــد کــه بــا‬ ‫همــکاری وزارت اقتصــاد و دارایــی بــر روی ‪ ۲۲‬رســته‬ ‫شــغلی برنامه ریــزی خــاص انجــام بدهیــم کــه ایــن‬ ‫مســاله فراتــر از ان برنامــه عمومــی اشــتغالزایی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام «حجــت اللــه عبدالملکــی» در‬ ‫اولیــن جلســه شــورای عالــی اشــتغال کشــور مصــوب‬ ‫شــد کــه وزارت کار و بانــک مرکــزی‪ ،‬قواعــد و منابــع‬ ‫تامیــن مالــی را بــرای شــبکه بانکــی تنظیــم کننــد‬ ‫و در جلســه اتــی شــورای عالــی اشــتغال ایــن الگــو‬ ‫ارایــه خواهــد شــد و در صــورت تصویــب‪ ،‬بانک هــا از‬ ‫روش هــای تامیــن مالــی مبتنــی بــر قــرارداد و مبتنــی‬ ‫بــر زنجیــره ارزش اســتفاده خواهــد کــرد کــه ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــا ایــن شــرایط قطعــی اســت و امــکان‬ ‫جابجایــی منابــع وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام عالــی بــر اصــاح موانــع نظــام اداری‬ ‫توســعه ‪ ۲۲‬رســته شــغلی نیــز تاکیــد کــرده اســت تــا‬ ‫شــاهد ایجــاد اشــتغال باشــیم‪.‬‬ ‫روش هــای بســیاری بــرای کــم کــردن نــرخ بیــکاری در‬ ‫کشــور وجود دارد که ابتدا دولت اســتین باال زده اســت‬ ‫تــا بــا همتــی دو چنــدان و اعمال سیاسـت های تســهیل‬ ‫در زیرســاخت ها و حمایــت از کارافرینــان موانــع پیــش‬ ‫روی افــراد جویــای شــغل را بــردارد و اینگونــه بســترهای‬ ‫ایجــاد اشــتغال را در کشــور فراهــم ســازد‪/.‬ایرنا‬ ‫برای تمامی اراضی کشور‬ ‫کدپستی ارائه می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت گفــت‪ :‬تفاهــم نام ـه ای بــا ســازمان امــور اراضــی‬ ‫منعقــد شــد کــه از ایــن پــس بــرای همه زمین های ســطح کشــور کد شناســه مکانی‬ ‫(کــد پســتی) ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســبحانی فر اظهــار داشــت‪ :‬در قالــب ایــن تفاهــم نامــه از ایــن پــس‬ ‫بــرای همــه اراضــی شــامل ‪ ۱۸‬میلیــون هکتــار زمین هــای کشــاورزی دارای پــاک‬ ‫ثبتــی و زمین هــای غیــر کشــاورزی در مجمــوع ‪ ۳۰‬میلیــون هکتــار کل اراضی کشــور‬ ‫کــد شناســه مکانــی ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه انعقــاد تفاهــم نامــه بــا ســازمان امــور اراضــی کشــور بــرای‬ ‫پیــش بینــی کدشناســه مکانــی بــا همــان کــد پســتی بــرای اراضــی کشــاورزی بــا ایــن کار‬ ‫از فســاد و زمیــن خــواری جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت بــا بیــان اینکــه تــا روز گذشــته بــرای اماکــن محصــور‬ ‫شــامل مســکونی‪ ،‬تجــاری و اداری کـُـد پســتی ارائــه می شــد اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن پــس‬ ‫بخــش کشــاورزی می توانــد از کـُـد پســتی بــرای صــدور اســناد اســتفاده کنــد یعنــی بــر‬ ‫اســاس نقش ـه های دریافتــی از امــور اراضــی و اطالعاتــی کــه شــرکت ملــی پســت در‬ ‫اختیــار انهــا می گــذارد‪ ،‬مکان هــا دارای نشــانه کـُـد پســتی شــده و در اختیــار ســازمان‬ ‫ثبــت اســناد بــرای صــدور اســناد تفکیــک شــده مبتنــی بــر کــد پســتی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ســبحانی فــر از دیگــر مزیــت هــای شناســه دار شــدن اراضــی را رصــد کــردن محصــول‬ ‫کشــاورزی از نقطــه مبــدا بارگیــری تــا مقصــد دانســت و گفــت‪ :‬یعنــی پــس از بارگیــری‬ ‫گنــدم از زمیــن تــا مقصــد و مــکان تخلیــه ان در ســیلوها می تــوان ان را کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخش هــای مختلــف می تواننــد از امــکان فراهم شــده توســط شــرکت ملی‬ ‫پست برای کاهش هزینه و سرعت بخشیدن به استفاده از این اطالعات بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت ملــی پســت بیــان کــرد‪ :‬یکــی از نیازهــای بــازار طی دهه هــای اخیر‪،‬‬ ‫توزیــع عادالنــه و درســت کاالهــای اساســی بــود چراکــه تاکنون در زمینه شناســه مکانی‬ ‫و مســیر حمــل کاال یــا «مســیر بــر» و «کاال بــر» بــدون شناســه و بــدون اطــاع از مســیر‬ ‫کارهــا صــورت می گرفــت‪.‬‬ ‫ســبحانی فــر اضافــه کــرد‪ :‬شــرکت ملــی پســت بــا توجــه به وظیفــه ذاتی خــود در زمینه‬ ‫تعییــن شناســه مکانــی یــا کــد پســتی کــه در قالب ســامانه «جــی نف» بانــک اطالعاتی‬ ‫ان تهیه شــده‪ ،‬به همراه شناســه کاال و شــخص ســه شناســه تعریف کرده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شناســه «مســیر بر» یا حمل کاال وجود نداشــت بنابراین شــرکت ملی‬ ‫پســت اقــدام بــه تولیــد شناســه بــرای ایــن مقولــه کــرد تــا بــا در کنــار هــم قــرار گرفتــن‬ ‫ایــن چهــار عامــل‪ ،‬کاالهــا را از مبــدا حرکــت‪ ،‬مســیر و تــا رســیدن مقصــد کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت ملــی پســت بــا بیــان اینکــه امــکان بررســی وضعیــت کاال‬ ‫توســط دســتگاه های نظارتــی نیــز فراهــم شــده اســت افــزود‪ :‬ایــن چهــار عامــل‬ ‫ســبب جلوگیــری از قاچــاق کاال‪ ،‬احتــکار و حــذف واســطه گری ها شــده اســت‪.‬‬ ‫ســبحانی فر یــاداوری کــرد‪ :‬در ایــن راســتا طبــق هماهنگــی و تفاهــم های صــورت گرفته‬ ‫با وزارت صنعت معدن و تجارت از تیرماه رصد هوشــمند «مرغ» از مرحله کشــتارگاه‬ ‫تــا فروشــگاه صــورت گرفــت همچنیــن در نشســت هفتــه گذشــته شــرکت ملــی پســت‬ ‫بــا وزارت جهــاد کشــاورزی مقــرر شــد وضعیــت مــرغ از مرغــداری تــا کشــتارگاه هــا و از‬ ‫کشــتارگاه تــا عمــده یــا خــرده فــروش رصــد شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح در حــال حاضــر به صــورت ازمونه (پایلوت) با هماهنگی‬ ‫شــرکت ملــی پســت در اســتان قزویــن در حــال اجــرا اســت و پــس از ارزیابــی نتیجــه‬ ‫طــرح ‪ ،‬از هفتــه اینــده در کل کشــوری اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت ملــی پســت ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در کاالهــای دیگــر بــا وزارت‬ ‫صنعــت و معــدن و تجــارت تفاهــم نامــه هایــی در زمینــه کنتــرل مــواد پتروشــیمی بــه‬ ‫صــورت هوشــمند و در اختیــار قــرار دادن اطالعــات ان از کارخانــه تولیــد تــا واحــدی کــه‬ ‫مــواد اولیــه مصــرف مــی کنــد رصــد مــی شــود‪.‬‬ ‫سبحانی فر گفت‪ :‬تفاهم نامه ای با راهنمایی و رانندگی در زمینه نقل و انتقال خودرو‬ ‫منعقد شد که بر این اساس صحت سنجی ادرس فروشنده و خریدار خودرو بر اساس‬ ‫نشــانی مکانــی کــه از طریــق کــد پســتی شــرکت ملــی پســت صــورت می گیــرد در اختیار‬ ‫پلیس راهور برای شفافیت و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــه تازگــی تفاهــم نامــه ای بــا بنیــاد مســکن انقالب اســامی بــرای ارائه‬ ‫کدپســتی بــه روســتاها نیــز منعقــد شــده اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 20‬ابان‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزپنج شــنبه ‪ 20‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 54,730,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,621,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 123,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 125,900,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 64,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,300,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪417‬‬ ‫ابطال‪ ۲۷۴‬فقره پروانه‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد گفــت‪ :‬بــه علــت شــرایط‬ ‫بــد اقتصــادی ‪ ۲۷۴‬فقــره پروانــه کســب خــود را در نیمــه‬ ‫نخســت ســالجاری ابطــال کــرده و از چرخــه فعالیــت در‬ ‫بــازار خــارج شــدند‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدوار در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬صنــف‬ ‫کیــف و کفــش‪ ،‬پوشــاک و خواربــار بیــش از همــه نســبت به‬ ‫ابطــال پروانــه کســب خــود اقــدام کرده انــد‪.‬‬ ‫امیدوار با اشــاره به اینکه بیشــتر کســبه بجنورد‪ ،‬مســتاجر‬ ‫هســتند اظهــار داشــت‪ :‬بازاریــان در شــرایط فعلــی وضعیت‬ ‫اقتصــادی بــا مشــکل تامیــن هزینه هــا روبــه رو هســتند‪،‬‬ ‫دخــل و خــرج کســبه همخوانــی نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد بــا اشــاره به نوســان قیمت ها‬ ‫گفــت‪ :‬رکــود در بــازار حاکــم شــده و مــردم در انتظــار ثبــات‬ ‫قیمت هــا هســتند‪.‬‬ ‫امیــدوار بــا اشــاره بــه تاثیــر کرونــا در کاهــش رونــق‬ ‫اقتصــادی بازاریــان گفــت‪ :‬شــیوع کرونــا اصنــاف و بازاریان را‬ ‫بــه شــدت متضــرر کــرده و در یــک و نیم ســال گذشــته بیش‬ ‫از هــزار واحــد صنفــی معــادل ‪ ۶‬درصــد از ‪ ۱۶‬هــزار واحــد‬ ‫صنفــی مرکــز اســتان بــه تعطیلــی کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد بــا بیان اینکه اصنــاف نیازمند‬ ‫و متقاضــی دریافــت تســهیالت بــا ســود پاییــن بــرای جبــران‬ ‫خســارت هــا هســتند گفــت‪ :‬هیــچ تســهیالت کرونایــی بــا‬ ‫ســود پاییــن بــه اصنــاف داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره نظــارت بــر بــازار‬ ‫مرکــز اســتان گفــت‪ :‬نیمه نخســت امســال چهار هــزار و ‪۲۱۰‬‬ ‫مــورد بازرســی از بــازار مرکــز اســتان انجــام شــده اســت کــه‬ ‫منجــر بــه تشــکیل ‪ ۳۰۵‬فقــره پرونــده تخلــف شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد افــزود‪ ۶۰ :‬مــورد از پرونده هــا‬ ‫مربــوط بــه تخلفــات در زمینــه رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در شــهر ‪ ۲۳۰‬هــزار نفــری بجنــورد‪ ،‬مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار کســبه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و‬ ‫مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-3209‬و ‪3211‬‬ ‫– ‪ 1400‬و ‪ 1400-3208‬و ‪ 1400 – 3210‬مــورخ ‪ 1400/07/27‬هیــات بــه‬ ‫شــماره‏کالســه هــای ‪ 1400-192‬و ‪ 1400-188‬و ‪ 1400 -190‬و ‪1400 – 189‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‏وســاختمانهای‬ ‫فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‏اقایــان رحمــت صفائــی‬ ‫حصــاری فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه ‪486‬صــادره از بجنــورد و‬ ‫نعمــت صفائــی حصــاری فرزنــد محمــود‏بــه ش ش ‪ 19277‬صــادره‬ ‫بجنــورد و اقــای صمــد صفائــی حصــاری فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪1‬‬ ‫صــادره بجنــورد و اقــای احمــد صفائــی‏حصــاری فرزنــد محمــود بــه ش‬ ‫ش ‪ 15‬صــادره بجنــورد بالســویه هــر کــدام در یــک و نیــم دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه‏مســاحت ‪ 165.90‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ 3529‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصارشــیرعلی بخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری‏از مالــک رســمی اقــای محمود صفائی حصاری فرزند‬ ‫احمــد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت‏بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می‬ ‫‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهد شــد‪.‬‏تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ 1400/08/22 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/09/07 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‏‏‏م الف ‪3386‬‏‬ ‫لزوم توجه بیشتر به‬ ‫ابخیزداری و ابخوانداری‬ ‫اســتادیار مهندســی اب و خــاک دانشــگاه کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی گــرگان نیــز گفــت‪ :‬کمبــود اب یکــی از بحــران هــای‬ ‫اســتان گلســتان بــه شــمار مــی رود کــه حــل ایــن مشــکل بــا‬ ‫توجــه بــه اقلیــم منطقــه‪ ،‬بارندگــی کم و کشــت محصــوالت با‬ ‫نیــاز ابــی بــاال‪ ،‬نیازمنــد برنامــه ریــزی و توجــه ویژه بــرای ذخیرۀ‬ ‫اب در زمــان پــر ابــی اســت‪.‬‬ ‫ضرورت‬ ‫توسعه‬ ‫ابخیزداری‬ ‫برای کاهش‬ ‫خسارت سیل‬ ‫وخشکسالی‬ ‫ابخیــزداری هنــر مدیریــت صحیــح منابــع اب و‬ ‫خــاک بــا هــدف بهره بــرداری بهینــه و پایــدار در‬ ‫یــک حوزه ابخیــز اســت کــه توســعه اجــرای ان‬ ‫بــه دلیــل اهمیــت جلوگیــری از فرســایش خــاک‪،‬‬ ‫کاهــش خســارت ســیل و خشکســالی و تغذیــه‬ ‫ســفره های زیرزمینــی در اســتان حادثــه خیــز‬ ‫گلســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫گلســتان طــی ســال هــای گذشــته همــواره‬ ‫شــاهد بــروز حــوادث طبیعی از جمله ســیل های‬ ‫مرگبــار متعــدد بــوده کــه بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫عــاوه بــر ضــرورت تقویــت پوشــش گیاهــی‪،‬‬ ‫تــاش بــرای گــرداوری روان اب هــا و هدایــت‬ ‫اب هــای ســطحی بــه ســمت ســفره هــای اب‬ ‫زیرزمینــی بــا توســعه طرح هــای ابخیــزداری‬ ‫می توانــد از حجــم وســیع اســیب هــای حــوادث‬ ‫مشــابه در اینــده را کــم کنــد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان‪ ،‬وســعت حــوزه هــای ابخیــز‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار اســت‬ ‫کــه یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار ان نیــاز بــه‬ ‫عملیــات ابخیــزداری دارد‪.‬‬ ‫تاکنــون توســعه ابخیــزداری و ابخــوان داری در‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــون هکتــار از اراضــی ملــی انجــام شــده‬ ‫اســت و بیــش از ‪ ۱۲۵‬میلیــون هکتــار نیــز بایــد‬ ‫طــرح ابخیــزداری در کشــور انجــام شــود تــا بتــوان‬ ‫از حرکــت روان اب هــا و ســیالب ها و اثــار منفــی‬ ‫انهــا جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫اخریــن نمونــه از ســیل گســترده در اســتان‬ ‫گلســتان اولیــن روزهــای ســال ‪ ۹۸‬رخ داد‪،‬ایــن‬ ‫ســیل از ان دســت اتفاقــات غیرقابــل فراموشــی‬ ‫اســت کــه همچــون زخمی عمیق بــه ماندگارترین‬ ‫روزهــای کتــاب تاریــخ ایــن ســرزمین شــمالی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ویــران شــدن هــزاران خانــه‪ ،‬تخریــب گســترده‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬مرگ ‪ ۱۱‬نفر‪ ،‬مشــکالت بهداشــتی‬ ‫و اســیب هــای اجتماعــی از جملــه نتایــج ایــن‬ ‫ســیل ویرانگــر بــود کــه برخــی از ان هــا بــا گذشــت‬ ‫یکســال هنــوز بــرای مــردم گلســتان تازگــی دارد‪.‬‬ ‫امــا ســیل ‪ ۲۰‬مــرداد مــاه ‪ ۱۳۸۰‬اســتان گلســتان‬ ‫یکــی از مرگبارتریــن ســیل هــای تاریــخ ایــران‬ ‫بــود کــه بــه مــرگ بیــش از ‪ ۵۰۰‬نفــر منجــر شــد‬ ‫و بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن ســیل هــای‬ ‫ایــران و جهــان لقــب مرگبارتریــن ســیل ایــران را‬ ‫بــه دوش مــی کشــد‪ ،‬کارشناســان علــت ان را‬ ‫تخریــب جنــگل هــا و مراتع باالدســت حــوزه ابریز‬ ‫گــرگان رود اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫در اثــر ایــن ســیل هــزاران تـُـن خــاک جــا بــه جــا‬ ‫شــده و مخزن ســد گلســتان پر شــد‪ ،‬وقوع ســیل‬ ‫نــه تنهــا ســبب بــروز خســارت هــای فــراوان بــه‬ ‫واحدهــای مســکونی‪ ،‬تاسیســات‪ ،‬زیرســاخت هــا‬ ‫و جــان انســان هــا مــی شــود بلکــه بــا از بیــن رفتن‬ ‫‪ ۲‬پایــه اصلــی کشــاورز‪ ،‬یعنــی اب و خــاک‪ ،‬رونــد‬ ‫توســعه ایــن بخــش مهــم و تاثیرگذار را با مشــکل‬ ‫و توقــف مواجــه مــی ســازد‪.‬‬ ‫ماهیــت طرح هــای ابخیــزداری بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر حفــظ و توســعه اراضــی‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬احتمــال بــروز ســیل را تــا حــد‬ ‫زیــادی کاهــش می دهــد و بــا فراهــم کــردن‬ ‫امــکان بهــره بــرداری از اب ســیل‪ ،‬انگیــزه بهــره‬ ‫بــرداران را در اجــرای روش هــای مهــار ســیالب‬ ‫ترغیــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫ذخیــره رطوبــت و تغذیــه ســفره های اب‬ ‫زیرزمینــی بــا گــرداوری روان اب و ســیل‪ ،‬یکــی‬ ‫از سیاســت های اصلــی ابخیــزداری بــا هــدف‬ ‫کاهــش اثــرات بحــران اب اســت‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫ایــن اســتان شــمالی بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت‬ ‫همچــون دیگــر نقــاط کشــور بــا چالــش جــدی کــم‬ ‫ابــی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر نقــش افرینــی موثــر طرح هــای‬ ‫ابخیــزداری در مهــار ســیالب‪ ،‬اجــرای ایــن گونــه‬ ‫طرح هــا بــه دلیــل جمــع اوری اب هــای ســطحی‪،‬‬ ‫در رفــع مشــکل تنــش خشکســالی بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر شــدت بارش هــای پیاپی و‬ ‫زودگــذر در گلســتان طــی فصــول مختلــف قابــل‬ ‫مشــاهده اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان بــا مدیریــت‬ ‫صحیــح و اجــرای طــرح هــای ابخیــزداری از‬ ‫جملــه ایجــاد بندهــای خاکــی می تــوان خســارت‬ ‫بارش هــای شــدید را کاهــش داده و بخشــی‬ ‫از کمبــود اب موردنیــاز منطقــه را در شــرایط‬ ‫خشکســالی جبــران کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار موجــود در ســه دهــه اخیــر بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬فقــره ســیالب کوچــک و بــزرگ در گلســتان‬ ‫بــه ویــژه در منطقــه شــرق اســتان رخ داده کــه بــا‬ ‫وجــود گذشــت ســال هــا هنــوز نشــانه هــای ایــن‬ ‫حــوادث قهــری در منطقــه قابــل مشــاهده اســت‬ ‫کــه برغــم وجــود چنیــن مشــکالتی متاســفانه‬ ‫طرح هــای ابخیــزداری در ایــن منطقــه جــدی‬ ‫گرفتــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان اجــرای طــرح هــای ایجــاد‬ ‫بنــد خاکــی بــه منظــور جمــع اوری اب هــای‬ ‫ســطحی در اســتان یکــی از راهکارهــای موثــر‬ ‫بــرای بــه حداقــل رســاندن خســارت ســیالب و‬ ‫تامیــن بخشــی از کمبــود اب در زمــان مواجهــه بــا‬ ‫خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫ضــرورت توجــه بــه پیامدهــای تغییــر اقلیــم و‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای مدیریــت منابــع ابــی‬ ‫دانشــیار گــروه مهندســی اب و خــاک دانشــگاه‬ ‫علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫ایران در منطقه خشک و کم اب قرار گرفته و در‬ ‫ســال هــای اخیــر دسترســی به اب بــه دلیل برخی‬ ‫تغییــرات اقلیمــی ماننــد افزایــش دمــا ســخت تــر‬ ‫هــم شــده کــه در ایــن شــرایط برنامه ریــزی بــرای‬ ‫مدیریــت منابــع ابــی بایــد بیــش از گذشــته مــورد‬ ‫توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫میثــم ســاالری جزی اظهارداشــت‪ :‬یکــی از‬ ‫نشــانه های تغییــر اقلیــم‪ ،‬ظهــور چنــد ســال‬ ‫خشــک بــا بــارش انــدک بــاران و بــرف و در پــی ان‬ ‫ترســالی بــه همــراه ســیالب هــای ویرانگــر اســت‬ ‫کــه ایــن چرخــه زیســتی در دهــه هــای گذشــته‬ ‫بارهــا در گلســتان مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر بخــش عمــده‬ ‫منابــع ابــی گلســتان در بخــش کشــاورزی مصــرف‬ ‫مــی شــود کــه بــه دلیــل کمبــود مســتمر اب‪،‬‬ ‫توســعه محــوری پایــدار حــوزه کشــاورزی فــارغ از‬ ‫افزایــش تنــاژ‪ ،‬عملکــرد‪ ،‬ســطح و گونــه هــای زیــر‬ ‫کشــت اســت باید همواره با طرح های متناســب‬ ‫اجــرا گــردد‪.‬‬ ‫دانشــیار گــروه مهندســی اب و خــاک دانشــگاه‬ ‫علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اشــتغال زیــاد در بخــش کشــاورزی‪ ،‬فشــار‬ ‫بــه منابــع ابــی را افزایــش داده و در ایــن شــرایط‬ ‫بایــد کشــت محصــوالت کــم اب بــر و بازنگــری در‬ ‫طــرح هــای موجــود کشــاورزی بــرای ادامــه اجــرای‬ ‫انهــا بــه اولویــت اصلــی دســت انــدرکاران و بهــره‬ ‫بــرداران کشــاورزی گلســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫لزوم توجه بیشتر به ابخیزداری و ابخوانداری‬ ‫محمــد عبدالحســینی اظهارداشــت‪ :‬در کنــار‬‫احــداث ســدها بــه عنــوان یــک طــرح بــزرگ و‬ ‫پرهزینــه‪ ،‬راهکارهــای کارامــد و کــم هزینــه تــر‬ ‫زیــادی بــرای رفــع ایــن چالــش از جملــه ذخیــره‬ ‫اب در باالدســت و یــا در زیــر زمیــن بــا اســتفاده از‬ ‫عملیــات ابخوانــداری و ابخیزداری قابل اجراســت‬ ‫کــه بایــد در گلســتان بــه ان توجــه کــرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ابخوانداری و ابخیزداری عالوه بر‬ ‫ذخیــره اب‪ ،‬دســتاورد ویــژه تــری ماننــد جلوگیــری‬ ‫از فرســایش خــاک و جلوگیــری از بــروز ســیالب را‬ ‫بــرای گلســتان بــه همــراه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیون هکتار عرصه های گلســتان نیازمند‬ ‫عملیات ابخیزداری اســت‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫حــوزه ابخیــز گلســتان نیازمنــد اجــرای عملیــات‬ ‫ابخیــزداری اســت کــه بــرای یــک میلیــون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار ان مطالعــه اجــرای طــرح انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اضافــه داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫عملیــات ابخیــزداری در ‪ ۶۵۰‬هکتــار از حوزه هــای‬ ‫ابخیــز گلســتان بــه بهــره بــرداری رســیده و در‬ ‫صــورت تامیــن اعتبــار‪ ،‬عملیــات ابخیــزداری در‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار دیگــر اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کنتــرل فرســایش خــاک‪ ،‬کاهــش خطرات ناشــی‬ ‫از ســیالب ‪ ،‬توســعه و تقویت پوشــش گیاهی در‬ ‫شــیب های ناپایــدار بــرای کنتــرل هــرز اب هــا و‬ ‫تغذیــه ســفره های اب زیرزمینــی از جمله اهداف‬ ‫اجــرای طــرح هــای ابخیــزداری اســت‪.‬‬ ‫گلســتان با وســعت افزون بر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربــع بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی از مناطــق‬ ‫در معــرض حــوادث طبیعــی مختلــف از جملــه‬ ‫ســیل اســت‪.‬‬ ‫یکــی از بــزرگ تریــن ســیل هــای گلســتان ابتدای‬ ‫‪ ۹۸‬رخ داد کــه در ان عــاوه بــر جــان باختــن‬ ‫‪ ۱۱‬تــن‪ ۴۸ ،‬هــزار میلیــارد ریــال خســارت در‬ ‫حوزه هــای مختلــف بــه ایــن اســتان وارد شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان با وســعت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫هکتــار‪ ،‬دارای هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیاســت‬ ‫کــه ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار عرصــه مرتعــی در شــمال‬ ‫و در همســایگی کشــور ترکمنســتان‪ ۴۵۲ ،‬هــزار‬ ‫هکتــار عرصــه جنگلــی در نواحــی جنــوب از بندرگز‬ ‫تــا شــرق در کاللــه‪ ۱۲۰ ،‬کیلومتــر ســاحل دریــای‬ ‫خــزر از بندرگــز تــا گمیشــان‪ ۶۶۷ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫زمیــن زراعــی و افــزون بــر ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار بــاغ‬ ‫مثمــر دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫طرز تهیه شیرینی مرنگ در خانه همراه با فوت وفن های ان‬ ‫شــیرینی مرنــگ یکــی از شــیرینی های جذابــی اســت کــه فقــط دو مــاد ه اصلــی دارد و‬ ‫به راحتــی می توانیــد ان را در خانــه درســت کنیــد‪ .‬ایــن شــیرینی خوشــمزه بــا ظاهــر جذابــی‬ ‫کــه دارد هــم به عنــوان شــیرینی و هــم بــرای تزئیــن دســرهای دیگــر مثــا انــواع پــای و کیــک‬ ‫ت و فــن پخــت مرنــگ را یــاد می گیریــد‪.‬‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬در ادامــه فــو ‬ ‫مرنگ چیست؟‬ ‫مرنــگ نوعــی دســر یــا شــیرینی اســت کــه معمــوال می گوینــد ایتالیایی‪ ،‬لهســتانی‪ ،‬فرانســوی‬ ‫یــا سوئیســی اســت‪ .‬دســتور ســنتی تهیـ ه ایــن شــیرینی شــامل ســفیده تخم مــرغ هـم زده و‬ ‫شــکر اســت و گاهــی مــاده ای اســیدی مثــل ابلیمــو یــا ســرکه هــم بــه ان اضافــه می کننــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات بــرای مستحکم ترشــدن بافــت مرنــگ بــه ان نمــک‪ ،‬ارد یــا ژالتیــن اضافــه‬ ‫اوالبومین‬ ‫ـن‬ ‫ِ‬ ‫می کننــد‪ .‬بــرای درسـت کردن ایــن شــیرینی بایــد ان قــدر همــش بزنیــد کــه پروتئیـ ِ‬ ‫ســفید ه تخم مــرغ کامــا تغییــر ماهیــت بدهــد و شــیرینی بافتــی ســفت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بــرای طع ـم دادن بــه مرنــگ معمــوال از وانیــل‪ ،‬اب ســیب و اب پرتقــال اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اضافه کــردن عصاره هایــی کــه بــر پایــ ه چربــی تهیــه می شــوند ممکــن اســت مانــع از‬ ‫حالت گرفتــن ســفیده تخم مــرغ بشــوند‪.‬‬ ‫ایــن شــیرینی بســیار ســبک و پفکــی اســت‪ .‬مرنــگ خانگــی معمــوال کمــی نــرم اســت و بافتی‬ ‫جویدنــی دارد‪ .‬برخــاف نــوع خانگــی ایــن شــیرینی کــه نــرم اســت و الی ـ ه بیرونــی ان تــرد‬ ‫می شــود‪ ،‬مرنگ هــای صنعتــی و تجــاری معمــوال به طــور کامــل تــرد هســتند‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫در خانــه مرنگــی تهیــه کنیــد کــه مثــل مرنگ هــای بیــرون بافــت تــرد و یکســان داشــته باشــد‪،‬‬ ‫می توانیــد ان را به مــدت تقریبــی دو ســاعت در دمــای پاییــن‪ ،‬یعنــی ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬درجــه بپزیــد‪.‬‬ ‫طرز تهیه مرنگ‬ ‫زمان اماده سازی‪ ۳۰ :‬دقیقه‬ ‫زمان پخت‪ ۱ :‬ساعت و ‪ ۱۵‬دقیقه تا ‪ ۱‬ساعت و ‪ ۴۵‬دقیقه‬ ‫ارزش غذایی‬ ‫انرژی ‪ ۲۱۰‬کالری‬ ‫چربی ‪ ۹٫۶‬گرم‬ ‫‪ ۳۱‬گرم‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫‪ ۳۰‬گرم‬ ‫قند‬ ‫پروتئین ‪ ۲٫۱‬گرم‬ ‫مواد الزم‬ ‫سفیده تخم مرغ ‪ ۴‬عدد (در دمای اتاق)‬ ‫شکر کاستر ‪ ۱۱۵‬گرم‬ ‫شکر قنادی ‪ ۱۱۵‬گرم‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫دانش امــوزان شــیروانی در حالــی محــروم از ازمایشــگاه مرکــزی هســتند کــه عالقــه و گرایــش بیشــتر محصــان ایــن‬ ‫شهرســتان به تحصیل در ‪ ۲‬رشــته علوم تجربی و ریاضی فیزیک اســت که هم اینک امکانات و تجهیزات ازمایشــگاه‬ ‫قدیمــی ان نیــز خــاک می خــورد‪ .‬بــه گفتــه معلمــان و کارشناســان حــوزه تعلیــم و تربیــت اهــداف کلــی پژوهــش ســراها‬ ‫شناســایی و شــکوفایی اســتعدادها و ارتقــای شایســتگی هــای دانــش امــوزان اســت کــه نبــود ایــن مرکــز در شهرســتان‬ ‫شــیروان بــه دغدغــه بزرگــی در ایــن حــوزه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســویی دیگــر نبــود فضایــی مناســب بــرای ازمایشــگاه مرکــزی تمــام امکانــات و تجهیــزات ازمایشــگاه ســابق هــم‬ ‫بالاســتفاده مانــده و در انبــار خــاک مــی خــورد‪.‬‬ ‫دانش اموزان‬ ‫شیروانی محروم‬ ‫از ازمایشگاه‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪417‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫‪ ۱۳۰‬مسکن مناطق زلزله زده‬ ‫در مرحله نازک کاری‬ ‫روغن ترمز‬ ‫ســخت گیــری و همــکاری نکردن هــا بانک هــا موجــب شــده‬ ‫اســت تــا رونــد ســاخت واحدهــای مســکونی زلزلــه زدگان کنــد‬ ‫شــود‪ .‬لــذا در از مجمــوع واحدهــای خســارت دیــده ‪ ۱۴۳‬واحــد‬ ‫طبــق برنامــه ریــزی تــا پایــان ابــان مــاه بایــد بــه مــردم تحویــل‬ ‫داده مــی شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۳۰‬واحــد در اولویــت بــود کــه‬ ‫هــم اینــک ایــن واحدهــا در مرحلــه نــازک کاری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خانوارهای‬ ‫در انتظار‬ ‫سرپناه‬ ‫خانوارهــای مناطــق زلزلــه زده خراســان شــمالی‬ ‫بــا گذشــت ‪ ۶‬مــاه از زمیــن لــرزه ‪ ۵.۵‬ریشــتری در‬ ‫ایــن اســتان همچنــان در فصــل ســرد ســال بــدون‬ ‫ســرپناه مناســب بــه ســر می برنــد و در انتظــار‬ ‫تکمیــل شــدن واحدهــای مســکونی خــود هســتند‪.‬‬ ‫​بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬زمیــن لــرزه ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه امســال بخــش هایــی از مناطــق‬ ‫شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم را در جنــوب و‬ ‫جنــوب غربــی ایــن اســتان را لرزانــد کــه موجــب‬ ‫خســارت عمــده بــه واحدهــای مســکونی‪،‬‬ ‫تاسیســات زیربنایــی و واحدهــای دامــی شــد کــه‬ ‫پــس لــرزه هــای متعــدد پــس از ان خســارت هــا‬ ‫را در ایــن مناطــق افزایــش داد‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای رســمی‪ ،‬در ایــن زلزلــه بــه‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۳۰۲‬واحــد مســکونی خســارت وارد‬ ‫شــد کــه بــه دلیــل خشــت و گلــی بــودن واحدهای‬ ‫مســکونی میــزان تخریــب هــا بســیار بــاال بــود‪.‬‬ ‫از ان زمــان تاکنــون تــاش هــا بــرای بازســازی‬ ‫و مرمــت واحدهــای مســکونی انجــام شــده امــا‬ ‫براســاس بازدیــد میدانــی خبرنــگار ایرنــا ســرعت‬ ‫الزم را در ایــن زمینــه نــدارد و بیشــتر کارهــا بــر‬ ‫زمیــن مانــده اســت‪.‬‬ ‫سرما و دغدغه های زلزله زدگان‬ ‫هــم اکنــون مــردم مناطــق زلزلــه زده اســتان‬ ‫پــس از ســپری کــردن زندگــی در زیــر چادرهــای‬ ‫پالســتیکی در فصــل گرمــا در شــرایط بــد اب و‬ ‫هوایــی فصــل ســرد بــه ســر مــی برنــد بطوریکــه‬ ‫برخــی شــب هــا دمــای هــوا تــا پنــج درجــه‬ ‫ســانتیگراد بــه زیــر صفــر می رســد و این وضعیت‬ ‫زندگــی انهــا را در کانکــس هــا و خانه هــای موقــت‬ ‫دشــوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫عالیــه مرتضــوی یکی از اهالی روســتای «عمارت»‬ ‫بخــش شــوقان کــه تمــام زندگــی اش در زیــر اوار‬ ‫مانــده اســت گفــت‪ :‬زندگــی در چادر برایمان دشــوار‬ ‫بــود بــه همیــن دلیــل پســرم بــا تعــدادی بلــوک‬ ‫اتاقــک کوچکــی در گوشــه حیــاط ســاخت و در حــال‬ ‫حاضــر در ایــن الونــک بــه ســر می بریــم‪.‬‬ ‫ایــن بانــو از شــرایط و امکانــات وســایل زندگــی‬ ‫اش می گویــد‪ :‬بخــاری و یخچــال کــه هــم اینــک‬ ‫اســتفاده می کنیــم توســط یکــی از اشــنایان بــه‬ ‫صــورت امانــت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه بخش زیادی از اثاثیه‬ ‫زندگــی را در زلزلــه از دســت دادیــم امــا حتــی بــا‬ ‫کمتریــن امکانــات نیــز زندگــی در فضایــی تنــگ و‬ ‫تاریــک بســیار ســخت و غیــر ممکــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در ابتدای زلزله مســووالن‬ ‫قــول ســاخت مســکن را تــا فصــل ســرما داده‬ ‫بودنــد تاکیــد کــرد‪ :‬متاســفانه هنــوز مســکن هــا‬ ‫تکمیــل نشــده اســت کــه مشــکالتمان در ایــن‬ ‫فصــل بیشــتر شــده اســت‪ ،‬انتظــار داریــم هرچــه‬ ‫زودتــر ســقفی بــاالی ســر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اهالــی منطقــه گرمه که هــم اینک در‬ ‫اتاقکــی از منــزل اقــوام زندگــی می کنــد گفــت‪ :‬مــن‬ ‫چندیــن فرزنــد دارم کــه اختصــاص یــک اتــاق کوچک‬ ‫در ایــن شــرایط بــرای مــا بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫مریــم ح کــه دختــر دم بخــت نیــز دارد بــا نگرانــی‬ ‫افــزود‪ :‬ســکونت در یــک اتــاق با کمترین امکانات‬ ‫به یک دغدغه تبدیل شــده اســت زیرا‪ ،‬فرزندانم‬ ‫فضایــی بــرای درس خوانــدن و بــازی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حتــی صاحــب خانه هــم‪ ،‬اینک‬ ‫بــه همیــن اتــاق خــود نیــاز دارنــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫زودتــر بایــد وضعیــت منــزل مــا مشــخص شــود‬ ‫زیــرا در ایــن فضــا نمــی توانیــم هیــچ کاری انجــام‬ ‫دهیــم‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه مــن هرســاله‬ ‫بــرای تامیــن بخشــی از تامیــن هزینــه هــای زندگی‬ ‫خانــواده چندیــن دام ســبک و طیــور نگهــداری مــی‬ ‫کــردم تــا عــاوه بــر تامیــن بخشــی از نیــاز هــای‬ ‫خوراکــی خانــواده درامــدی نیــز داشــته باشــم کــه‬ ‫چنیــن کاری در خانــه اقــوام میســر نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مــادر بیشــترین نگرانــی و دغدغــه را نبــود‬ ‫فضــای مناســب بــرای ســکونت فرزنــدان خــود‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه خانــه مــان گلــی و‬ ‫خشــتی بــود امــا چندیــن اتــاق داشــتیم و فرزندانــم‬ ‫بــه راحتــی درس مــی خواندنــد و مــن و دختــرم نیــز‬ ‫معمــوال بــا کارهــای خانگــی خــود را مشــغول مــی‬ ‫کردیــم امــا هــم اینــک در ایــن فضــای کوچــک هیــچ‬ ‫کاری نمــی توانیــم انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ســاکنان ایــن منطقــه کــه مســکن‬ ‫خــود را در زلزلــه از دســت داده اســت گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه هــای مربــوط و همچنیــن جمعیــت‬ ‫هــال احمــر در لحظــه هــای ابتدایــی زلزلــه در‬ ‫محــل حاضــر و بیــن زلزلــه زدگان چــادر توزیــع‬ ‫کردنــد‪ ،‬فصــل تابســتان را گذراندیــم امــا اگــر‬ ‫بارندگــی و یــا بــارش بــرف شــروع شــود شــرایط‬ ‫بــرای زندگــی بســیار دشــوار می شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صدیقــی بــا خانــواده پنــج نفــره خــود‬ ‫هــم اکنــون در یکــی از اتاق هــای خانه هــای‬ ‫قدیمــی کــه بخشــی از ان قابــل اســتفاده اســت‬ ‫زندگــی می کنــد‪ ،‬دیــدن شــرایط زندگــی ایــن خانــوار‬ ‫زلزلــه زده مــرا نیــز متاثــر کــرد و حتــی دختــران ایــن‬ ‫خانــواده بــه نوعــی خجالــت زده بودند زیرا وضعیت‬ ‫محــل سکونتشــان بســیار نامناســب بــود‪.‬‬ ‫نگاهــم را از دختــر جــوان خانــواده برداشــتم تــا‬ ‫بیشــتر خجالــت نکشــد و گفتــم کــه حادثــه خبــر‬ ‫نمی دهــد‪ ،‬کمــی ارام شــد و از مســووالن گالیــه کــرد‬ ‫کــه چــرا رونــد کارهــا بســیار طوالنــی شــده اســت‪.‬‬ ‫پــدر خانــواده کــه ‪ ۵۳‬ســال ســن دارد و بــا کارگــری‬ ‫و مســتمری دریافتــی از کمیتــه امداد امام خمینی‬ ‫(ره) زندگــی را مــی گذرانــد بــا بغــض در گلــو‬ ‫می گویــد‪ :‬خانــه ای کوچــک خشــتی داشــتیم کــه‬ ‫زلزلــه ان را بــر ســرمان اوار کــرد و کمتریــن وســایل‬ ‫زندگی مــان را نیــز بــا خــود بــرد‪ ،‬ایــن شــرایط زندگــی‬ ‫برایمــان بســیار ســخت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا گالیــه از رونــد کنــد ســاخت مســکن گفــت‪:‬‬ ‫بــا گذشــت چنــد مــاه از زلزلــه و پرداخــت ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫ـوض‪ ،‬کمــک کمیتــه امــداد و اورده شــخصی‬ ‫وام بالعـ ٰ‬ ‫هنــوز پیمانــکاران مســکن را امــاده نکــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پاییــز ســرد فــرا رســیده اســت چگونــه‬ ‫بــا فرزندانــم در ایــن اتــاق بســر ببریــم ســرما و بــاد‬ ‫شــدید موجــب رنجــش انــان می شــود‪.‬‬ ‫صدیقــی گفــت‪ :‬اخرین باری کــه کار فرمایان در‬ ‫محــل حضــور داشــتند قــول اتمــام مســکن را ‪۲۰‬‬ ‫روزه داده انــد امیدواریــم کــه همینطــور باشــد‪.‬‬ ‫تناقــض در وعده هــا و ســخنان مســووالنی کــه‬ ‫بــرای بازدیــد بــه مناطــق زلزلــه زده می اینــد نیــز‬ ‫خــود به جــای ایجــاد روزنــه امیــد بــه اضطــراب‬ ‫زلزلــه زدگان دامــن زده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬مســکن مناطــق زلزلــه زده در مرحلــه‬ ‫نــازک کاری‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه زلزلــه بــه یکهــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۲‬واحــد خســارت وارد کــرد گفــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫واحدهــای خســارت دیــده ‪ ۱۴۳‬واحــد طبــق برنامه‬ ‫ریــزی بایــد تــا پایــان ابــان مــاه بــه مــردم تحویــل‬ ‫داده مــی شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۳۰‬واحــد در‬ ‫اولویــت بــود کــه هــم اینــک ایــن واحــد هــا در‬ ‫مرحلــه نــازک کاری هســتند‪.‬‬ ‫علــی محمــدی در خصــوص ســایر واحدهــا نیــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت ‪ ۴۶۶‬واحــد مســکونی‬ ‫در مرحلــه فونداســیون ‪ ۴۲۰،‬واحــد در مرحلــه‬ ‫اجــرای ســتون‪ ۲۸۵ ،‬واحــد مســکونی در‬ ‫مرحلــه ســقف و ‪ ۱۶۰‬واحــد نیــز در مرحلــه دیــوار‬ ‫چینــی اســت کــه ســاخت انــان بــا اورده افــراد و‬ ‫پیمانــکاران اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســفر رییــس بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی بــه اســتان گفــت‪ :‬پرداخــت ‪۵۰‬‬ ‫درصــد تســهیالت بالعــوض بــه مناطــق زلزلــه زده‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬تاکنــون بیــش از ‪ ۳۲۰‬نفــر از‬ ‫ایــن تســهیالت بهــره منــد شــده اند‪.‬‬ ‫محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن بــر اســاس‬ ‫مصوب وام ‪ ۲۰۰‬میلیون ریالی استان‪ ۱۰۰ ،‬پرونده‬ ‫بــه بانــک هــا معرفــی شــده اســت کــه تاکنــون ‪۴۵‬‬ ‫نفــر از ایــن تســهیالت بهــره منــد شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫صــورت قــرض الحســنه و از محــل طــرح ویــژه‬ ‫کمــک بــه تمامــی واحدهــای تخریــب شــده‬ ‫مناطــق زلزلــه زده‪ ،‬پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــدی بــا انتقــاد از برخــی بانــک هــای عامــل‬ ‫در خصــوص ارائــه تســهیالت بــه افــراد اســیب‬ ‫دیــده از زلزلــه گفــت‪ :‬ســخت گیــری و همــکاری‬ ‫نکردن هــا موجــب شــده اســت تــا رونــد ســاخت‬ ‫واحدهــای مســکونی زلزلــه زدگان کنــد شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫پاکــت ســیمان در مناطــق خســارت دیــده از زلزلــه‬ ‫توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۵۰‬درصــدی مســکن‬ ‫مددجویــان زلزلــه زده‬ ‫در ایــن زلزلــه ‪ ۱۹۵‬واحــد مســکن مددجویــان‬ ‫زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫ایــن اســتان نیــز اســیب دیــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۹۰‬واحــد مســکونی نیازمنــد تعمیــر و ‪ ۱۰۵‬واحــد‬ ‫نیازمنــد ســاخت بــود ایــن قشــر کــه بــا شــرایط بــد‬ ‫ی کنند با خســارت‬ ‫اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم م ‬ ‫بــه خانه هایشــان دغدغــه انهــا افــزوده شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪ :‬تاکنون ســاخت مســکن‬ ‫خانوارهــای مددجــوی زلزلـه زده اســتان ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه تــاش مــی شــود‬ ‫شــتاب بیشــتری بــه ایــن پــروژه هــا داده شــود‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا بیــان اینکــه اکنــون ‪۱۰۵‬‬ ‫واحــد مســکونی در حــال ســاخت اســت گفــت‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬خانــوار مددجویــان اســیب دیده زلزلــه‬ ‫در چادرهــا ســاکن بودنــد کــه بــا کمــک اقــوام‪،‬‬ ‫بســتگان و همســایگان و در برخــی اماکــن‬ ‫اموزشــی و عمومــی اســکان یافتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واحــد ایــن خانوارهــا هــم اکنــون در‬ ‫مرحلــه دیــوار چینــی‪ ،‬گــچ خــاک و نــازک کاری قــرار‬ ‫دارد کــه ب ـه زودی تحویــل داده می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه تازگــی تمامــی اعتبــارات پیش بینــی‬ ‫ شــده ایــن واحدهــا اختصــاص یافتــه اســت کــه‬ ‫به این ترتیــب کار تحویــل ایــن پروژه هــا بــا ســرعت‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۸ :‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای بازســازی واحــد مســکونی مددجویان‬ ‫مناطــق زلزلــه زده ایــن اســتان اختصاص یافتــه‬ ‫اســت کــه از ایــن میــزان ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫تعمیــرات پیش بینی شــده اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬بنیــاد مســکن نیــز یــک‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی‪ ۳۵۰ ،‬میلیــون‬ ‫ریــال به صــورت بالعــوض و ‪ ۱۶۰‬پاکــت ســیمان‬ ‫بــرای ســاخت ایــن واحدهــا مشــارکت دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر در قالــب ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار‬ ‫از جمعیت اســتان زیر پوشــش خدمات حمایتی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اهــدای ‪ ۵۰‬دســتگاه کانکــس بــه مناطــق‬ ‫زلزلــه زده‬ ‫نماینــده بنیــاد احســان و دبیــر قــرارگاه جهــادی‬ ‫ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نهــاد ‪ ۵۰‬دســتگاه کانکــس بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال بــه اســیب دیده هــای زلزلــه در‬ ‫شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫محســن پــوالدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کانکس هــا‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ســرما بــه وســیله عایق هــای پشــم‬ ‫شیشــه در ســقف و کــف مقاوم ســازی و بــرای‬ ‫اســتفادهازوســایلگرمایشــیبرقــیامــادهشــده اند‪.‬‬ ‫پرداخــت ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــه‬ ‫زلزلــه زدگان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬معــاون اول‬ ‫رییــس جمهــوری بــا پرداخــت ‪ ۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــه زلزلــه زدگان‬ ‫اســتان موافقــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن میــزان تســهیالت قــرض الحســنه اعطــای‬ ‫‪ ۴۰‬دســتگاه تانکــر ابرســانی ســیار بــه منظــور‬ ‫رفــع مشــکالت اب مناطــق و ســایر خدمــات نیــز‬ ‫موافقــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهســازی و تعمیــر راه هــای‬ ‫بیــن مــزارع کشــاورزی در مناطــق زلزلــه زده و‬ ‫بررســی و کمــک بــه ابرســانی کشــاورزی و عشــایر‬ ‫از دیگــر درخواســت هــای موافقــت شــده از ســوی‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــرای زلزلــه زدگان‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاخت و تعمیــر ‪ ۱۲۰‬واحــد جایــگاه‬ ‫نگهــداری دام‪ ،‬پرداخــت خســارت ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۴‬راس دام ســبک و یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬قطعــه‬ ‫طیــور تلــف شــده و تامیــن ‪ ۸۰۰‬تــن علوفــه بــرای‬ ‫مناطــق زلزل ـه زده از دیگــر درخواس ـت های اســتان‬ ‫بــرای جبــران خســارت زلزلــه زدگان بــود کــه مــورد‬ ‫موافقــت معــاون اول رییــس جمهــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬تامیــن و ســاخت‬ ‫‪ ۱۸‬بــاب مدرســه‪ ،‬تعمیــر و تکمیــل خــط انتقــال‬ ‫اب کرنــخ بــرای ابرســانی بــه شهرســتانهای گرمــه‬ ‫و جاجــرم ‪ ،‬ترمیــم و بهســازی راه هــای روســتایی‬ ‫و عشــایری در مناطــق زلزلــه زده‪ ،‬ســاخت و‬ ‫ایجــاد ‪ ۸۰۰‬پنــل خورشــیدی در مناطــق زلزلـه زده‪،‬‬ ‫ســاخت و تعمیــر ‪ ۸۰‬واحــد خانــه بهداشــت‪،‬‬ ‫تجهیــز بیمارســتان شهرســتان هــای فــاروج‪ ،‬مانه‬ ‫وســملقان و جاجــرم‪ ،‬بررســی ایجــاد مــدارس‬ ‫جدیــد از دیگــر درخواســت هــای مطــرح شــده بود‬ ‫کــه دســتورات ان صــادر شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005002811‬مــورخ‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫‪ 1400.07.06‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای یوســف علــی ابــادی بــه تصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000294‬تقاضــای اقــای علــی رضــا جلیلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 457‬کــد ملــی ‪1500882054‬‏صــادره ازاهــر فرزنــد تیمــوردر ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 142.23‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری جنوبــی ‪ ،‬کوچــه فرزانــه ‪ 16‬بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو ‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه ‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪431 :‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫بــا تــداوم تولیــد خــودرو در جهــان و افزایــش ســرعت خودروها در‬ ‫جاده هــای درون و بــرون شــهری نیــاز ایــن مرکبــان ســرکش فلزی‬ ‫به داشــتن ترمزهایی بســیار مناســب با عملکردی بســیار دقیقتر‬ ‫حــس شــد و تــاش بــرای افزایــش ضریــب ایمنــی خودروهــا بــا‬ ‫ایجــاد تغییــرات در سیســتم ترمــز توســط طراحــان کار ازمــوده‬ ‫صنعــت خــودرو همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ یکــی از پارامترهــای بســیار مهــم در عملکــرد مناســب و بموقــع‬‫ترمــز خــودرو روغــن ترمــز می باشــد ‪.‬‬ ‫ ایــا تاکنــون بــه نقــش و اهمیــت و ویژگی هــای یــک روغــن ترمز‬‫مناســب فکــر کرده ایــد؟‬ ‫ روغــن ترمــز مــاده ای ســنتزی(مصنوعی) بــوده کــه از دســته‬‫ســیاالت هیدرولیــک بــا کارایــی بــاال می باشــد و در برابــر فشــار‬ ‫تراکــم ناپذیــر اســت‬ ‫می بایســتی روغــن ترمــز را در محلــی دور از نــور و گــردو غبــار و‬ ‫رطوبــت نگهــداری کــرد‪ .‬البتــه روغــن ترمــز بشــدت جــاذب رطوبت‬ ‫بــوده و بــا جــذب رطوبــت دچــار افــت دمــای جــوش می شــود‬ ‫کــه ایــن مســاله می توانــد خطــرات زیــادی را بــه همــراه داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ نقطــه جــوش روغــن ترمزهــا از ‪ 185‬درجــه ســانتیگراد بــه بــاال‬‫می باشــد و وجــود اب یــا رطوبــت باعــث کاهــش نقطــه جــوش‬ ‫روغــن ترمــز می شــود و در ترمــز زدن هــای متوالــی بدلیــل‬ ‫اصطــکاک بیــن لنــت و دیســک یــا کاســه چــرخ گرمــای زیــادی‬ ‫تولیــد می شــود و در نهایــت بــا انتقــال ان بــه روغــن ترمــز نیــروی‬ ‫وارده بــه پیســتونهای چــرخ جهــت ترمــز گرفتــن کاهــش خواهــد‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫ روغــن ترمــز بســته بــه ســطح اســتاندارد نــوع کیفیــت و توصیــه‬‫خــودرو ســاز بــه ‪ DOT3‬و یــا ‪DOT4‬تقســیم بندی می شــوند‬ ‫کــه یکــی از توصیه هــای مهــم جهــت اســتفاده نــوع خاصــی از‬ ‫روغــن ترمــز نقطــه جــوش ان اســت و نکتــه مهــم دیگــر تناســب‬ ‫بیــن اجــزای الســتیکی و قطعــات فلــزی بــا ترکیبــات شــیمیایی‬ ‫موجــود در ان روغــن ترمــز اســت‪ .‬در صــورت اســتفاده از روغــن‬ ‫ترمــز نامناســب اجــزای الســتیکی و قطعــات فلــزی و مــدار ترمــز‬ ‫بســرعت فرســوده شــده و عملکــرد ان قابــل اطمینــان نمی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬روغــن ترمــز مناســب در برابــر جــذب و تشــکیل حبــاب هــوا‬ ‫مقــاوم بــوده و در تمــاس بــا ســایر اجــزای سیســتم ترمــز از خــود‬ ‫رســوبی بــر جــای نمی گــذارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از مخلــوط کــردن مایــع ترمزهــای مختلــف جــدا خــودداری‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫در اکثر موارد‬ ‫ابی ‪ :‬محصوالت ایرانخودرو‬ ‫زرد ‪ :‬محصوالت سایپا‬ ‫مهــم‪ :‬از یکرنــگ اســتفاده بشــه‪ ،‬پیشــنهادی شــرکت ســازنده‬ ‫خــودرو کــه هــم در دفترچــه نگهــداری و هــم در زیــر درب‬ ‫کاپــوپ‪ ،‬تعبیــه شــده‪ ،‬توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫ همــواره ســطح روغــن ترمــز را در مخــزن مربوطــه چــک کنیــد‬‫ســطح روغــن ترمــز همیشــه بایســتی تــا عالمــت ‪ Maximum‬پــر‬ ‫باشــد تــا از از وارد شــدن هــوا بــه مــدار ترمــز جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ در صــورت عــدم واکنــش مناســب سیســتم ترمــز بــا مراجعه به‬‫نمایندگی هــای مجــاز لنت هــا و کفشـک های ترمــز را بازدیــد کرده‬ ‫و ســطح روغــن را چــک کــرده و مــدار ترمــز را هــوا گیــری کنید‪.‬‬ ‫ در صــورت رانندگــی در جاده هــای ســنگالخی و یــا برخــورد کــف‬‫خــودرو بــا زمیــن لوله هــای ترمــز را ازجهــت نشــتی بازدیــد کنیــد‪.‬‬ ‫ ‪ -‬در صــورت هــر گونــه نشــتی و یــا کاهــش یک باره ســطح روغن‬ ‫در مخــزن روغــن ترمــز جهــت بازدیــد ترمزهــا بــه تعمیــر کاران‬ ‫مجــاز مراجعــه فرماییــد‪.‬‬ ‫ توصیــه می شــود بــه ســبب جــاذب رطوبــت بــودن روغــن ترمــز‬‫حداقــل هــر دو ســال و یــا ‪ 60000‬کیلومتــر ان را بطــور کامــل‬ ‫تعویــض کنیــد‪.‬‬ ‫دمای اسایش در زمستان‬ ‫بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬درجه است و در‬ ‫صورتی که دما را در همین‬ ‫محدوده نگه داریم یا یک‬ ‫درجه دما را کاهش دهیم‪،‬‬ ‫شاهد رفع مشکل تامین‬ ‫سوخت خواهیم بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 22‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 8‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 88‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 1 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪8‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫درســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%50‬‬ ‫شمـاره ‪417‬‬ ‫کسب رتبه نخست‬ ‫توسعه‬ ‫زیر ساخت های کتاب‬ ‫ضرب االجل مدعی العموم‬ ‫برای رفع نقاط حادثه خیز‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت از تعییــن‬ ‫ضرب االجــل بــرای رفــع نقــاط حادثه خیــز در محــور‬ ‫گالیکــش بــه مینودشــت طــی ســه مــاه اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫دادســتان های شهرســتان های مینودشــت و گالیکــش‬ ‫در جلســه مشــترک بــا مســئوالن دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و راهــداری اســتان گلســتان و دو شهرســتان نســبت بــه‬ ‫بررســی علــت تاخیــر در ســاخت و ایمن ســازی محــور‬ ‫گالیکــش بــه مینودشــت اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کســب رتبــه نخســت توســعه زیــر‬ ‫ســاخت های کتــاب و کتــاب خوانــی اســتان کــه تــا ‪ ۲‬ســال‬ ‫گذشــته در رده اخــر کشــور قــرار داشــت‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت ‪۲۵‬‬ ‫کتابخانــه کــه از چنــد ســال گذشــته در دســتور کار قــرار گرفته‬ ‫بــود بــا بهــره بــرداری از ایــن کتابخانــه هــا هــم اکنــون اســتان‬ ‫رتبــه نخســت ســرانه کتابخانــه کشــور را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۷۰‬بــاب کتابخانــه عمومــی‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶۰‬بــاب کتابخانــه نهــادی و‬ ‫‪ ۱۰‬بــاب نیــز کتابخانــه مشــارکتی اســت و بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر عضــو ایــن کتابخانــه هــای عمومــی هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ ۸۰:‬برنامــه فرهنگــی و هنــری همزمــان‬ ‫بــا هفتــه کتــاب امســال در اســتان اجــرا می شــود کــه از جملــه‬ ‫انهــا معرفــی تــازه هــای نشــر اســتان در فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان شــمالی با بیان اینکه یکی از رویکردهای‬ ‫مــا در برگــزاری برنامــه هــای هفتــه کتــاب توســعه فرهنــگ‬ ‫مطالعــه اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬کارگاه هــای اموزشــی تربیــت‬ ‫تســهیلگر مطالعــه و مربیــان باشــگاه هــای کتابخوانــی‪،‬‬ ‫طــرح نویســی ویــژه روســتاهای دوســتدار کتــاب اســتان‪،‬‬ ‫اجــرای ویــژه برنامه هــای کتابخوانــی در جلســات ادبــی و‬ ‫محافــل کتابخوانــی‪ ،‬طــرح کیــف کتــاب بــا هماهنگــی دفاتــر‬ ‫تسهیلگری‪ ،‬پویش قصه گویی ویژه تمام سنین و مسابقه‬ ‫کتابخوانــی دفــاع مقــدس برای کارکنان دســتگاه های اجرایی‬ ‫اســتان از اهــم برنامه هــای هفتــه کتــاب بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه معرفــی کتــب تــازه منتشــره اســتان‬ ‫بــا موضــوع دفــاع مقــدس از جملــه برنامــه هــای ایــن هفتــه‬ ‫اســت‪،‬گفت‪ :‬برپایــی نمایشــگاه هــای تــازه هــای نشــر در تمامــی‬ ‫کتابخانــه هــای ســطح اســتان و اهــدای ســه هــزار جلــد کتــاب بــرای‬ ‫تجهیــز کتابخانــه هــای مســاجد‪ ،‬اجــرای طــرح وقــف کتــاب و نــذر‬ ‫کتــاب بیــن واقفــان‪ ،‬برپایــی نمایشــگاه کتــاب در اماکــن زیارتــی‪،‬‬ ‫هماهنگــی بــرای تاســیس و راه انــدازی کتابخانــه هــای تخصصــی از‬ ‫جملــه برنامــه هــای اجرایــی هفتــه کتــاب اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬رونمایــی از کتاب هــای منتشــر شــده‬ ‫فرهنگیــان اســتان و ‪۱۱‬جلــد کتــاب تالیــف اســاتید دانشــگاه و‬ ‫تقدیر از ناشران برتر‪ ،‬هماهنگی در برگزاری جشنواره روستاها‬ ‫و عشــایر دوســتدار کتاب حمایت از ناشــران و کتابفروشــان در‬ ‫خصــوص ســاماندهی هــای صنفــی و اجــرای طــرح پایتخــت‬ ‫کتــاب ایــران در بجنــورد از دیگــر برنامــه هــا اســت‪.‬‬ ‫رضایــی درادامــه گفــت‪ :‬اجــرای طــرح کتابگــردی مســووالن‬ ‫ارشــد اســتان و شهرســتان‪ ،‬تقدیر از کتابداران و کتابخوانان‬ ‫برتــر‪ ،‬انتشــار و توزیــع گســترده بیانیــه گام دوم رهبــر انقــاب‬ ‫اسالمی در قالب نشریه و مسابقه‪ ،‬کارگاه اموزشی مجازی‬ ‫ویــژه روحانیــون مســتقر و خانــواده هــای انــان‪ ،‬اجــرای زنــده‬ ‫شــعرخوانی شــاعران کــودک و نوجــوان‪ ،‬ویــژه برنامــه ادبی دو‬ ‫پنجــره بــا حضــور شــاعران برجســته‪ ،‬جلســات انجمن هــای‬ ‫ادبــی و هنــری بــه صــورت مجــازی را از دیگــر برنامــه هــا‬ ‫می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دستگیری صیادان غیرمجاز‬ ‫یاســر بــای دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت‬ ‫دربــاره ایــن نشســت گفــت‪ :‬ایمن ســازی و تعریــض محــور‬ ‫مینودشــت بــه گالیکــش در ســال ‪ 88‬اغــاز شــد و قــرار بــود‬ ‫طــی ســه ســال تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مینودشــت افــزود‪ :‬اکنــون بــا‬ ‫گذشــت ‪ ۱۲‬ســال نــه تنهــا ایــن طــرح تکمیــل نشــد؛ بلکــه‬ ‫نیمــه کاره مانــدن ان و کنــد و کاری هــای انجــام شــده در‬ ‫حاشــیه ایــن جــاده‪ ،‬خطــر رفت و امــد در این محور و میزان‬ ‫تصادفــات و مــرگ و میرهــای ناشــی از ان را بیشــتر کــرده‬ ‫اســت؛ به طوری کــه امســال میــزان فوتــی هــای تصادفــات‬ ‫در ایــن محــور ‪ ۹‬درصــد و تصادفــات جرحــی و خســارتی‬ ‫هــم بــه ترتیــب ‪ ۴‬درصــد و ‪ ۴۳‬درصــد بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این جلســه‪ ،‬مقرر شــد تا در نخســتین‬ ‫گام‪ ،‬پیمانــکار طــی ســه مــاه نقــاط حادثه خیــز ایــن محــور‬ ‫را بــا نظــر پلیــس راهــور ایمن ســازی کنــد و در ادامــه در‬ ‫یــک برنامــه زمان بنــدی تــا تیرمــاه ســال ‪ 1401‬تمــام مســیر‬ ‫تعریــض و ایمن ســازی شــود‪.‬‬ ‫بــای عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن‪ ،‬در ایــن جلســه یکــی از علــل‬ ‫تاخیــر‪ ،‬کمبــود بودجــه عنــوان شــد کــه بــرای ایــن موضــوع‬ ‫نیــز مقــرر شــد فرمانــداران ایــن دو شهرســتان موضــوع‬ ‫اختصــاص بودجــه را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬دادســتان های این دو شهرســتان‬ ‫در راســتای حفــظ حقــوق عامــه‪ ،‬رونــد ســاخت و ســاز ایــن‬ ‫جــاده را رصــد خواهنــد کــرد و بــا قصــور و کوتاهــی مدیــران‬ ‫مربوطــه برخــورد قضایــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫محــور گالیکــش بــه مینودشــت کــه در مســیر جــاده اصلــی‬ ‫تهــران بــه مشــهد مقــدس قــرار دارد و بــا ثبــت روزانــه ‪۱۰‬‬ ‫هــزار تــردد یکــی از محورهــای شــلوغ کشــور اســت ‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬طــی دو مرحلــه‬ ‫گشــت دریایــی توســط دو فرونــد شــناور گلــف ماموریــن ایــن یــگان‬ ‫توانســتند جهــت پاکســازی خلیــج گــرگان از دام غیرمجــاز و مقابلــه بــا‬ ‫صیــادان غیرقانونــی‪ 2 ،‬صیــاد غیرمجــاز را در منطقــه مابیــن اســکله‬ ‫بندرگــز و میانکالــه در خلیــج گــرگان‪ ،‬شناســایی و دســتگیر نماینــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬طــی دو مرحلــه‬ ‫گشــت دریایــی توســط دو فرونــد شــناور گلــف ماموریــن ایــن یــگان‬ ‫توانســتند جهــت پاکســازی خلیــج گــرگان از دام غیرمجــاز و مقابلــه بــا‬ ‫صیــادان غیرقانونــی‪ 2 ،‬صیــاد غیرمجــاز را در منطقــه مابیــن اســکله‬ ‫بندرگــز و میانکالــه در خلیــج گــرگان‪ ،‬شناســایی و دســتگیر نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫دوم ابوالفضــل تمســکنی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫عملیــات ‪ 2‬صیــاد غیرمجــاز شناســایی و دســتگیر شــده و یــک‬ ‫دســتگاه قایــق موتــوری ‪ 48‬قــوه اســب‪ 1 ،‬دســتگاه جــی پــی اس‬ ‫گارمیــن‪ 20 ،‬لیتــر بنزیــن غیرمجــاز و یــک عــدد پــارو کشــف شــد و‬ ‫بــه پایــگاه اشــوراده منتقــل گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن عملیــات مذکــور ماموریــن ایــن یــگان‪ ،‬تعــداد‬ ‫‪ 20‬رشــته دام اســتخوانی و ‪ 2‬شــاخه لنگــر بالصاحــب را کشــف و‬ ‫بــه پایــگاه اشــوراده انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم تمســکنی در پایان بیان داشــت‪ :‬متهمین دســتگیر‬ ‫شــده پــس از تشــکیل پرونــده جهــت رســیدگی بــه دادســرای‬ ‫شهرســتان بندرگــز اعــزام و معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫خریداری تجهیزات ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫علت کندی توسعه عدم تغییر‬ ‫ریال برای بیمارستان های شیروان در تعرفه گذاری مخابرات است‬ ‫رییس شــبکه بهداشــت و درمان شــیروان گفت‪ :‬امســال ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریــال تجهیــزات پزشــکی بــرای ‪ ۲‬بیمارســتان امــام خمینــی(ره) و‬ ‫هاشــمی رفســنجانی ایــن شهرســتان خریــداری شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیده معصومــه هاشــمی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تجهیــزات خریــداری شــده ‪ ۴۰‬قلــم اســت کــه بــا‬ ‫تامیــن ایــن اقــام‪ ،‬خدمــات رســانی بــه بیمــاران در بخــش هــای‬ ‫مختلــف بیمارســتان هــای شهرســتان بهتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬از جملــه تجهیــزات خریــداری شــده‬ ‫اتــوکالو ‪ ،‬دســتگاه ســونوگرافی‪ ،‬اتــو اناالیــزر‪ ،‬اکوســونوگرافی‪،‬‬ ‫تخــت بســتری‪ ،‬دســتگاه ونتیالتــور بزرگســاالن و نــوزادان‪،‬‬ ‫الکتــرو شــوک‪ ،‬بونکــر اکســیژن و ماشــین بیهوشــی اســت کــه‬ ‫نیازمبــرم ‪ ۲‬بیمارســتان شهرســتان بــود‪.‬‬ ‫هاشــمی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بیمارســتان امــام‬ ‫خمینــی(ره) و هاشــمی رفســنجانی شــیروان عــاوه بــر ایــن‬ ‫شهرســتان بــه شهرســتان فــاروج هــم خدمــات ارائــه می دهنــد‬ ‫تامیــن تجهیــزات و خدمــات رســانی بهتــر بــه بیمــاران از‬ ‫اولویت هــای اصلــی بــرای رضایــت منــدی بیشــتر مراجعــان اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ :‬اینــک ظرفیــت‬ ‫کنونــی بیمارســتان امــام خمینــی(ره) ایــن شهرســتان ‪ ۱۶۰‬تخــت و‬ ‫بیمارســتان تخصصــی هاشــمی رفســنجانی ‪ ۲۲۰‬تخــت اســت‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان ‪ ،‬علت کندی توســعه را عدم‬ ‫تغییــر طوالنــی مــدت در تعرفــه گــذاری تلفــن ثابــت خوانــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلی شــهمرادی بــا ابراز‬ ‫نگرانــی از عــدم تغییــر طوالنــی مــدت تعرفــه هــای مخابــرات‬ ‫گفــت ‪ :‬توســعه ‪ ،‬ظرفیــت ســازی ‪ ،‬بازســازی و نوســازی شــبکه‬ ‫نیازمنــد نقدینگــی فــراوان بــوده و بــا توجــه بــه عــدم همخوانــی‬ ‫هزینــه هــا بــا درامدهــای حاصل از فروش ســرویس و خدمات‬ ‫مخابراتــی ایــن امــر تقریبــا غیــر ممکــن اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ســالیان ســال اســت تعرفــه خدمــات مخابــرات در‬ ‫بخش تلفن ثابت تغییری نکرده از پیشــنهاد شــرکت مخابرات‬ ‫ایــران بــه شــورای رقابــت و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات‬ ‫رادیویــی خبــر داد و گفــت ‪ :‬فرمــول جدیــدی بــرای تعرفــه گــذاری‬ ‫خدمــات مخابــرات ارائــه شــده کــه در ایــن مــدل بیــن مشــتریان‬ ‫خانگــی وتجــاری تفــاوت قائــل شــده ایــم و مقــرر نیســت کارکــرد‬ ‫تلفــن ثابــت افزایــش قیمــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در ایــن صــورت رشــد توســعه بســیار چشــمگیر و‬ ‫عوایــد و منفعــت شــبکه مــدرن و بــروز و ظرفیــت ســازی عایــد‬ ‫مــردم اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۸‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۶۸۰۰۰۶۹۹۷‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۶‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم ‪-۱‬ســید هــادی امیــری بــه شناســنامه ‪ ۱۸‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۹۰۴۳۶۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۹‬در‪ ۱۹.۵‬ســهم مشــاع از ش ـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪ -۲‬اقــای خانــم رحیمعلــی رضایــی بــه شناســنامه ‪ ۳۱۵۶‬کدملــی ‪۲۲۴۸۸۵۸۸۸۴‬صــادره از کردکــوی فرزنــد حســن متقاضــی کالس پرونــده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۸‬در‪ ۱۹.۵‬ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‪ -۳‬اقــای ‪/‬خانــم ســعید ســلمانی چهــار دهــی بشناســنامه ‪ ۲۰۵۵‬کدملــی ‪ ۲۲۴۸۶۶۷۱۲۴‬صــادره از کردکــوی فرزنــد یوســف متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۷‬در‪ ۶۱‬ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ ۲۷۸.۵۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزروعــه موقوفــه محمــد صــادق باباصادقیــان بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزاگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۳۰۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۲۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۹/۸ :‬حجــت اللــه تجــری رییــس ادره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۸۳۱۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم ابوالفضــل دلشــاد بــه شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۶۵۱۴۲۷‬کدملی‪۲۱۱۱۶۵۱۴۲۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۲۴۳۱‬در شـش دانگ ‪۱‬‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۴‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۹۳۲۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول‪ ۱۴۰۰/۸/۲۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۸:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪139460312001041‬مــورخ ‪ 1400.02.02‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1391114412005001621‬‏تقاضــای خانــم مریــم شــفقی کاخکــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3159‬و کــد ملــی ‪5249486721‬‬ ‫صــادره ازمانــه و ســملقان فرزنــد محمدرضــا در‏ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100.30‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از‏‏‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان هشــت متــری ‪ ،‬شــهید‬ ‫میرغنــی نســیم شــش بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪436 :‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.09.08 :‬‏ ‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003248‬مــورخ ‪ 1400.08.03‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای غــام حســین زنگانــه بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000012‬تقاضــای خانــم زهــرا ســاالری بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 155‬کــد ملــی ‪3671336420‬‏صــادره اززابــل فرزنــد قاســم در ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه انضمــام بیســت وســه ســهم مشــاع از‏بیســت و چهارســهم ششــدانگ عرصــه کــه جهــت مابقــی ان اجــاره نامــه بااوقــاف‬ ‫تنظیــم شــده اســت بــه مســاحت ‪ 406.27‬متــر مربــع مفــروز و‏مجزاشــده از پــاک از ‪ -20‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان طالقانــی شــمالی ‪ ،‬بعــداز کوچــه بوســتان ‪ 57‬کوچــه احداثــی بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد مجوزشــماره ‪1400.189343‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400.07.25‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‏پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪433 :‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمیبرابر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004004224‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1399114412004000634‬خانــم زهــرا رمضانــی فرزنــد علــی‬ ‫اکبــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 12449‬گنبــد و کــد ملــی ‪2030124540‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪121‬‬ ‫مترمربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/40557‬اصلــی واقــع در‬ ‫گنبــدکاووس شــهرک بهارســتان بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری‬ ‫ملــک مــع الواســطه از تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک‬ ‫رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9378 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/06 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312009000387‬مورخــه ‪ 1400/6/25‬کالســه‬ ‫‪1399114412009000038‬هیــات اول ‏مســتقر در ثبــت بندرگــز مالکیــت متقاضــی محمدرضــا عابــدی فرزنــد حســینعلی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‏‏‪ 632‬مترمربــع جــزء پــاک ‪ -5‬اصلــی بخشــی دو ثبــت‬ ‫بندرگز(جفاکنــده) محــرز گردیــده اســت‪ .‬‏ ‏‪ -2‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312009000388‬مورخــه ‪ 1400/6/25‬کالســه ‪1399114412009000037‬هیــات اول ‏مســتقر در ثبــت بندرگــز مالکیــت متقاضــی محمدرضــا عابــدی فرزنــد‬ ‫حســینعلی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‏‏‪ 3357‬مترمربــع جــزء پــاک ‪ -5‬اصلــی بخشــی دو ثبــت بندرگز(جفاکنــده) محــرز گردیــده اســت‪ .‬‏لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‏تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‏شــد‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪400/8/5‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/8/22‬‏‏ م‪.‬الف‪1400/148 :‬‏ مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۱۰‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۱۱‬هییــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۰‬و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۳۹‬تقاضای‪-۱‬رضــا علــی نســب بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۴۶۲۳۰۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی در ‪ ۳‬دانــگ مشــاع از شـش دانگ اعیانــی ‪ ۱‬بــاب ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۶۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم شـش دانگ عرصــه کــه باقی مانــده ســهام ان وقــف‬ ‫اســت ‪ -۲‬نوروز علی فاطمی فربه شــماره شناســنامه ‪ ۱۹‬کد ملی‪۲۱۲۲۴۳۷۳۲۴‬صادره از گرگان فرزند مهدی در ‪ ۳‬دانگ مشــاع از شـش دانگ اعیانی ‪ ۱‬باب ســاختمان به انضمام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۶۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم شـش دانگ‬ ‫عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت کل عرصــه ‪۲۷۲.۵۰:‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضیــان دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۱۵۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۵:‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۲‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان مینودشت تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار و محلی اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مینودشت تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫پــاک ‪ -59‬اصلــی بخــش نــه حــوزه ثبتــی مینودشــت ‪ -1‬کالســه ‪ -1400114412006000027‬قربــان ســلطان ارتــا فرزنــد کرفــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 8975‬مترمربــع انتقالــی مــع الواســطه از بایرام محمد نوبخــت م‪ -‬الف‪:‬‬ ‫‪ 9179‬بدالغفور گوگالنی‪ -‬رئیس ثبت اســناد و امالک شهرســتان مینودشــت تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/08/ 05 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۸/۲۲ :‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 16‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 78‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪16‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال و متغیر‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 22‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪417‬‬ ‫طنز‬ ‫فعالیت‪ ۴۰‬باشگاه‬ ‫حوزه کتاب‬ ‫و کتابخوانی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی گنبــدکاووس گفــت‬ ‫کــه در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی هــم اکنــون ‪ ۴۰‬باشــگاه بــا‬ ‫مجمــوع ‪ ۵۴۲‬نفــر عضــو از گــروه ســنی کــودک و نوجــوان در ایــن‬ ‫شهرســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫رضــا شــجاعی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬تعــدادی از ایــن‬ ‫باشــگاه ها هــر ســاله در مســابقات جــام باشــگاه های کتابخوانــی‬ ‫کشــور حضــور می یابنــد و تــا کنــون برخــی باشــگاه های گنبــدکاووس‬ ‫افتخــارات خوبــی کســب کردنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬جــام باشــگاه های کتــاب و کتابخوانــی کشــور‬ ‫از ســال ‪ ۹۵‬بــا هــدف کمــک بــه افزایــش ســرانه مطالعــه بیــن‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬تقویــت فرهنــگ گفــت و گــو‪ ،‬اســتدالل‬ ‫و مهــارت در بحــث‪ ،‬مشــارکت در کار گروهــی و قــدرت تحلیــل‬ ‫و تفکــر انتقــادی در انهــا‪ ،‬اشــنا کــردن کــودکان و نوجوانــان بــا‬ ‫محیط هــای مرتبــط بــا کتــاب ماننــد کتابخانــه و کتابفروشــی و‬ ‫خریــد کتــاب بــا تخفیــف ‪ ۵۰‬درصــد فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫شــجاعی اضافــه کــرد‪ :‬گنبــدکاووس در ســال نخســت فعالیــت‬ ‫جــام باشــگاه های کتابخوانــی کشــور‪ ،‬رتبــه دوم در بخــش‬ ‫باشــگاه های برگزیــده و در ســال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬بــه خاطــر اســتمرار‬ ‫فعالیــت هــای کتابخوانــی شایســه تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن شهرســتان در ســال ‪ ۹۹‬کــه پنجمیــن دوره‬ ‫مســابقات برگــزار شــد در بیــن ‪ ۷۰۰‬باشــگاه شــرکت کننــده از سراســر‬ ‫کشــور براســاس شــاخص هایی ماننــد خالقیــت و ابتــکار‪ ،‬فعالیت های‬ ‫ترویجــی کتابخوانــی در فضــای مجــازی‪ ،‬میــزان اثرگــذاری (رســایی و‬ ‫شــیوایی) فعالیت هــا به عنــوان باشــگاه برگزیــده انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی گنبــدکاووس ادامــه داد‪:‬‬ ‫برخــی اعضــای باشــگاه های کتــاب و کتابخوانــی ایــن شهرســتان در‬ ‫دوره قبــل در بخش هــای نامــه بــه نویســنده و تهیــه فیلــم معرفــی‬ ‫کتــاب و نیــز یــک باشــگاه بــه عنــوان برگزیــده معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫شــجاعی بابیــان اینکــه بــه ســبب شــیوع ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬از‬ ‫‪ ۲‬ســال پیــش تــا االن ‪ ۸۰‬درصــد فعالیــت باشــگاه های کتــاب‬ ‫و کتابخوانــی گنبــدکاووس بــه صــورت مجــازی برگــزار می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان ظرفیــت باالیــی درحــوزه کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی دارد و در صــورت همراهــی و مشــارکت بیشــتر دیگــر‬ ‫دســتگاه های اموزشــی و فرهنگــی از جملــه امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫کانون هــای پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و بهزیســتی‬ ‫می تــوان افتخــارات بیشــتری بــرای گنبــدکاووس کســب کــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمیعــت تنهــا چهــار‬ ‫کتابخانــه عمومــی دولتــی و یــک کتابخانــه مشــارکتی در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫طرح درون استانی شناسایی‬ ‫و برخورد با اراذل و اوباش و‬ ‫خرده فروشان مواد مخدر‬ ‫در بوستان ها‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «حســین پهلوان دلیــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی در نقــاط‬ ‫الــوده شهرســتان گــرگان بــا‬ ‫هــدف بــاال بــردن احســاس‬ ‫امنیــت شــهروندان بــه مــدت‬ ‫‪ 48‬ســاعت بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫گذاشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون عملیات فرماندهی‬ ‫انتظامــی گلســتان هــدف از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح را تامیــن نظــم و امنیــت و ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‬ ‫در بوســتان های شهرســتان گــرگان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫طــرح بــا ناهنجاریهــای اخالقــی و اجتماعــی برخــورد و نســبت بــه‬ ‫شناســایی و دســتگیری اراذل اوبــاش‪ ،‬خــرده فروشــان مــواد مخــدر و‬ ‫جمــع اوری معتــادان متجاهــر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بیش از یک میلیون نفر در طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند‬ ‫وزارت راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه تــا ظهــر امــروز‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر در ســامانه نهضــت ملــی مســکن‬ ‫ثبت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫طبــق تازه تریــن امــار ارایــه شــده توســط وزارت راه و شهرســازی‬ ‫تاکنــون بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر در ســامانه‬ ‫نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫نهضــت ملــی مســکن یکــی از سیاســت های کالن دولــت‬ ‫ســیزدهم در حــوزه مســکن اســت کــه برنامــه احــداث ‪ ۴‬میلیــون‬ ‫واحــد مســکونی در چهــار ســال را در دســتور کار دارد‪.‬‬ ‫متقاضیــان واقعــی مســکن می تواننــد بــا داشــتن چهــار شــرط‬ ‫انهدام باند سارقان کابل برق‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫بیش از یک میلیون نخ سیگار‬ ‫فاقدمجوز در «بندرترکمن»‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــود علی فــر»‬ ‫در گفــت وگــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق در گنبــد‬ ‫کاووس‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع بصــورت ویــژه‬ ‫در دســتور کار پلیــس‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و تخصصــی‬ ‫موفــق شــدند هویــت ســارقان را شناســایی و پــس از هماهنگــی‬ ‫بــا مراجــع قضائــی‪ 4 ،‬نفــر را در مخفیگاهشــان دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه‬ ‫و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــزء اقــرار‬ ‫نداشــتند و بــه ‪ 25‬فقــره ســرقت کابــل بــرق اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه کشــف‪ 150‬متــر‬ ‫کابــل بــرق از مخفیــگاه متهمــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارقان‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ماموران پلیس‬ ‫اگاهی بندرترکمن حین‬ ‫گشــت زنــی هدفمنــد‬ ‫و کنتــرل خودروهــای‬ ‫عبــوری در ســطح شــهر‬ ‫بــه یک دســتگاه کامیون‬ ‫ولــوو مشــکوک و ان را‬ ‫متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از هماهنگــی قضائــی در بازرســی از‬ ‫خــودرو مــورد نظــر ‪ 102‬کارتــن بــه تعــداد یــک میلیــون و ‪20‬هــزار‬ ‫نــخ ســیگار فاقــد مجــوز و خــارج از شــبکه توزیــع کشــف کــه برابــر‬ ‫اعــام کارشناســان ارزش ان ‪2‬میلیــارد و ‪ 700‬میلیــون ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫راســتا ‪ 2‬متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده مقدماتــی‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫تاهــل و سرپرســت خانــوار بــودن‪ ،‬حداقــل ســابقه ‪ ۵‬ســال‬ ‫ســکونت در شــهر مــورد تقاضــا‪ ،‬فاقــد مالکیــت خصوصــی‬ ‫و در نهایــت عــدم اســتفاده از امکانــات دولتــی از اول‬ ‫انقــاب در حــوزه مســکن‪ ،‬نســبت بــه ثبت نــام در ایــن‬ ‫طــرح اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن قانــون‪ ،‬زنــان خودسرپرســت مشــروط‬ ‫بــه داشــتن حداقــل ‪ ۳۵‬ســال ســن‪ ،‬معلــوالن جســمی‬ ‫و حرکتــی بــا ‪ ۲۰‬ســال ســن می تواننــد در قانــون جهــش‬ ‫تولیــد مســکن (نهضــت ملــی مســکن) مشــارکت داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬قانــون بــرای سرپرســتان خانــوار‪،‬‬ ‫محدودیــت ســنی نگذاشــته اســت چــرا کــه ایــن افــراد‬ ‫سرپرســت خانــوار تعریــف می شــوند و بــرای قانونگــذار‪،‬‬ ‫متاهــل یــا سرپرســت خانــوار بــودن مــاک اســت‪ .‬در‬ ‫عیــن حــال‪ ،‬زنــان و مــردان سرپرســت خانــوار کــه بــه دلیــل‬ ‫متارکــه بــه صــورت مجــردی زندگــی می کننــد و سرپرســت‬ ‫فرزنــدان خــود هســتند خانــوار تلقــی شــده و بــدون شــرط‬ ‫ســن می تواننــد ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫ســامانه ثمــن بــه نشــانی ‪ saman.mrud.ir‬یــک مــاه بعــد از‬ ‫ابــاغ قانــون جهــش تولیــد مســکن توســط رییس جمهــوری‬ ‫از تاریــخ ‪ ۲۸‬مهرمــاه بــه منظــور ثبت نــام و پایــش متقاضیــان‬ ‫واقعــی مســکن اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005002938‬مــورخ ‪ 1400.07.10‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای ربیــع الــه شــکی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1397114412005000243‬تقاضــای اقــای رضــا حاجــی حســینی مجــن بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 3936‬و کــد ملــی‏‏‪ 2269879635‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد یحــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 519.92‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بلــوار‬ ‫دانشــگاه ‪ ،‬کوچــه احداثــی دانــش‏‏‪ 22‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪453 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‪‎‎‬برابر رای شــماره ‪140060312005003137‬مورخ ‪ 1400.07.24‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالکیت اقای ابراهیم تجری به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالسه ‪ 1399114412005000394‬تقاضای اقای حسن زوار به شماره شناسنامه ‪ 281‬کد ملی ‪ 2269286601‬صادره‬ ‫‏ازعلــی ابــاد فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده ( دامــداری ) بــه مســاحت ‪1300‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -9‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتول ‪ ،‬روســتای مارانکالته ‪ ،‬بعد از روســتا ‪ ،‬دامــداری زوار‏بخش ‪6‬‬ ‫حوزه ثبت علی اباد به اســتناد مجوزشــماره ‪ 11032‬مورخ ‪ 1400.07.20‬جهاد کشــاورزی علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب‏دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند‏مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجع‏ذیصالح قضایــی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 49 :‬‏‪ 4‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1‎ 400.09.08 :‬‏ ‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005003222‬مــورخ ‪ 1400.07.29‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای علــی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000505‬تقاضــای خانــم طاهــره عاشــوری شــیخی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 68‬و کــد ملــی‏‏‪ 2269364139‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد نورمحمــد در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 238‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪،‬‬ ‫انتهــای خیابــان ایــت – کوچــه شــقایق ‪27‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪445 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005003059‬مــورخ ‪ 1400.07.18‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای رحیــم دولتــی نــوده بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000375‬تقاضــای اقــای هــادی مجنــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 11949‬کــد ملــی ‪2268937119‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد رضــا درششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بیســت متــری تامیــن‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬کوچــه شــرقی دوازده‏متــری بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪443 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.22:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.08 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫شایسته ساالری با جراحی‬ ‫پالستیک!‬ ‫ایــن روزهــا دوبــاره ماجــرای انتصــاب فامیــل هــا بــه ویــژه‬ ‫دامــاد مســئوالن در مناصــب دولتــی ســر زبــان هــا افتــاده و‬ ‫جماعتــی هــم از ســر بیــکاری یــک تکــه کارتــن دســت شــان‬ ‫گرفتــه انــد و بالتشــبیه عیــن جگرکــی هــا یــا فروشــندگان‬ ‫بــال در جــاده هــای شــمال بــه بــاد زدن اتــش ماجــرای ژن‬ ‫خــوب و فامیــل ســاالری و انتصــاب در و همســایه و فــک‬ ‫و فامیــل و ‪ ...‬مســئولین روی اورده انــد! بــه یکــی گفتنــد‪:‬‬ ‫مبــارک اســت شــنیده ایــم دختــرت را شــوهر دادی‪ ...‬حــاال‬ ‫بــا کــی ازدواج کــرده؟! بنــده خــدا هــم جــواب داد‪ :‬غریبــه‬ ‫نیســت‪ ...‬دامادمونــه!‬ ‫حــاال حکایــت ایــن روزهــای تعــدادی از مســئوالن مملکــت‬ ‫اســت کــه وقتــی از ایشــان در خصــوص تصــدی برخــی‬ ‫مناصــب ســوال مــی پرســند‪ ،‬در جــواب مــی گوینــد‪ :‬غریبــه‬ ‫نیســت‪ ...‬دامادمونــه!‬ ‫البتــه همیشــه هــم داشــتن پــدر زن خــوب مــاک‬ ‫موفقیــت نیســت و والدیــن خــوب هــم در ایــن رویکــرد‬ ‫حــرف هایــی بــرای گفتــن دارند‪.‬طــرف جایــی گفــت «روش‬ ‫رئیســی بــرای اداره کشــور ســیره ائمــه معصومیــن (ع)‬ ‫اســت»‪ ،‬چنــد ســاعت بعــد فرزنــدش به عنــوان مدیرعامــل‬ ‫موسســه صنــدوق حمایــت و بازنشســتگی انتخــاب شــد!‬ ‫هــر چنــد مــا خــدای ناکــرده منکــر شایســتگی‪ ،‬راســتگویی و‬ ‫درســتکاری دامــاد هــای ایــن عزیــزان نیســتیم و همانطــور‬ ‫کــه اقــای زاکانــی فرمودنــد هــدف اســتفاده از دانــش و‬ ‫تجربیــات انهــا و اشــراف بــر پــروژه هــا اســت ولــی همانطــور‬ ‫کــه می دانیــد‪ ،‬در دهــان کســی کــه کامپوزیــت کــرده را مــی‬ ‫تــوان بســت ولــی دهــان عــده ای بیــکار را نــه!‬ ‫البتــه در دولــت هــای قبلــی هــم کــه بــر طبــل شایســته‬ ‫ســاالری مــی کوبیدنــد و همــان اول کاری عزیــزان هیــات‬ ‫دولــت براســاس بنــد ‪ ۸‬پیمان نامــه ای قســم خــورده بودنــد‬ ‫کــه مبنــای واگــذاری مناصــب را شایســتگی‪ ،‬راســتگویی و‬ ‫درســتکاری قــرار دهنــد و نزدیــکان ســببی و نســبی خــود را در‬ ‫انتصابــات از هیــچ امتیــاز و تقدمــی برخــوردار نکننــد‪ ،‬بــاز هم‬ ‫ایــن رویــه دیــده مــی شــد تــا جایــی کــه ایــن اواخــر مســئوالن‬ ‫زنــدان مجبــور بــه تغییــر دکوراســیون زنــدان هــم شــدند!‬ ‫بگذریــم ‪...‬‬ ‫جــای ســعدی خــدا بیامــرز خالــی کــه اگــر امــروز در قیــد‬ ‫حیــات بــود بــا ان زبــان شــیوا و گفتــار نغــز‪ ،‬دو تــا درشــت‬ ‫بــار ایــن جماعــت مــی کــرد کــه بیشــتر از ایــن در پوســتین‬ ‫خلــق نیفتنــد و در کار مســئولین فضولــی نکننــد! یعنــی اگــر‬ ‫مســئول مملکــت نتوانــد دســت چهــار نفــر در و همســایه و‬ ‫فامیــل را در اداره ای بنــد کنــد کــه مســئول نیســت!‬ ‫حــاال مثــا ً اقــای زاکانــی حکــم دامــادش را لغــو کــرد‪،‬‬ ‫مشــکل بیــکاری مملکــت حــل شــد؟! یــا اینکــه دل شــما‬ ‫خنــک شــد؟! در ثانــی اگــر کشــور در برهــه حســاس‬ ‫از تجربــه‪ ،‬شایســتگی و توانمنــدی هــای علمــی هــای‬ ‫ایــن عزیــزان محــروم شــود‪ ،‬شــما پاســخگو هســتید؟!‬ ‫بــا ایــن حــال امیدواریــم ســنگ انــدازی در خصــوص اســتفاده‬ ‫از تجربیــات و دانــش فرزنــدان و اقــوام ســببی و نســبی‬ ‫مســئوالن متوقــف شــود تــا زبانــم الل کار بــه جراحــی‬ ‫پالســتیک‪ ،‬تغییــر فامیلــی‪ ،‬طــاق صوری‪ ،‬گریم ســینمایی و‬ ‫یــا اســتفاده از ایــن کاله هایــی کــه فقــط چشــم هــا بــه دنیای‬ ‫بیــرون راه دارنــد‪ ،‬نکشــد! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005002913‬مــورخ‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫‪ 1400.07.08‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله‬ ‫ایــادی از مالکیــت اقــای ذبیــح الــه دنکــوب بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1399114412005000375‬تقاضــای خانــم زینــب حاجیلــری بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 108‬وکــد ملــی‏‏‪2269505824‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد‬ ‫رضاقلــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث‬ ‫بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 113.36‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫از ‪ -28‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بیســت متــری جنــگل ‪،‬‬ ‫کوچــه بــن بســت‏اول غربــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫‏اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪438 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪1400.08.22:‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎400.09.08 :‬‏‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی اباد کتول‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪417‬‬ ‫کنترل خشم‏‬ ‫زبان بدن‬ ‫مریم مقدس برهان‬ ‫معرفی چند نشانه زبان‬ ‫بدن برای درک بهتر دیگران‬ ‫تــا بــه حــال شــده در موقعیتــی قــرار بگیریــد کــه هرچــه طرف‬ ‫مقابل تــان بگویــد باورتــان نشــود؟ ایــا احســاس می کردیــد‬ ‫یــک جــای کار می لنگــد؟ شــاید حــس ششــم شــما مــدام‬ ‫در گوش تــان می خوانــد کــه مخاطب تــان بــا شــما روراســت‬ ‫نیســت‪ .‬شــاید طــرف صحبت تــان بــه زبــان می گفــت «بلــه»‬ ‫ولــی تکان هــای ســرش داد می زدنــد کــه «نــه»؟ تفــاوت بیــن‬ ‫حرف هایــی کــه مــردم بــه زبــان می اورنــد و درکــی کــه مــا از‬ ‫حــرف انهــا به دســت می اوریــم‪ ،‬از تعامــل غیرکالمــی یا همان‬ ‫«زبــان بــدن» حاصــل می شــود‪ .‬اگــر اگاهــی خــود از نشــانه ها‬ ‫و عالیــم زبــان بــدن را بــاال ببریــد‪ ،‬درک دیگــران برای تــان‬ ‫بســیار راحت تــر می شــود و می توانیــد بــه طــور موثرتــری بــا‬ ‫انهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫گاهی اوقات‪ ،‬چیزهای نامحســوس و گاه حتی محسوســی‬ ‫ماننــد تــکان دادن و حــرکات دســت وقــت حــرف زدن‪،‬‬ ‫حالت هــای چهــره و حتــی تغییــر در کل بدن مــان می توانــد‬ ‫نشــانگر وقایــع و حالت هــای درونی مــان باشــد‪.‬‬ ‫مــدل راه رفتــن‪ ،‬حــرف زدن‪ ،‬نشســتن و ایســتادن مان‪ ،‬همــه‬ ‫و همــه حرفــی دربــاره ی مــا بــرای گفتــن دارنــد‪ ،‬و هــر انچــه در‬ ‫درون مــان اتفــاق می افتــد می توانــد بــر بیرون مــان هــم تاثیــر‬ ‫بگــذارد‪ .‬وقتــی زبــان بــدن را بشناســید و معناهــای احتمالــی‬ ‫عالیــم گوناگــون ان را بدانیــد‪ ،‬ادم هــا را بهتــر می فهمیــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب بــا دیگــران هــم بهتــر تعامــل می کنیــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬همچنــان کــه درک شــما از دیگــران بــاال مــی رود‪،‬‬ ‫بــه پیام هایــی کــه خودتــان بــه کمــک زبــان بــدن بــرای انهــا‬ ‫می فرســتید هــم هشــیارتر می شــوید‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات هــم اتفــاق می افتــد کــه پیام هایــی کــه‬ ‫بــرای دیگــران می فرســتیم حســابی قــر و قاطــی هســتند؛‬ ‫حرفــی می زنیــم امــا زبــان بدن مــان چیــز کامــا متفاوتــی‬ ‫می گویــد‪ .‬ایــن زبــان غیرکالمــی بــر رفتار و نحــوه ی برخورد‬ ‫مــا بــا دیگــران تاثیــر می گــذارد و بــر عکس العمــل انهــا‬ ‫نســبت بــه مــا موثــر اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬ابعــادی از تعامــل غیرکالمــی توضیــح‬ ‫داده شــده اســت‪ .‬امیدواریــم بــه کمــک ایــن دانــش‬ ‫بتوانیــد از ایــن عالیــم و نشــانه ها بــرای برقــراری ارتبــاط‬ ‫موثرتــر بــا دیگــران اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ذهنیت اولیه و اعتماد به نفس‬ ‫زمانــی را بــه یــاد بیاوریــد کــه ســر کار بــا فــرد جدیــدی‬ ‫اشــنا شــدید‪ .‬یــا اخریــن بــاری را بــه خاطــر بیاوریــد کــه‬ ‫ســخنرانی کســی را تماشــا کردیــد‪.‬‬ ‫اولیــن ذهنیتــی کــه از ایــن افــراد در ذهن تــان شــکل‬ ‫گرفــت‪ ،‬چگونــه بــود؟ احســاس کردیــد بــه خودشــان‬ ‫کامــا مطمئننــد یــا اینکــه زیــاد اعتمــا د بــه نفــس ندارنــد؟‬ ‫ایــا دوســت داشــتید بــا انهــا ه ـم کالم شــوید؟ ایــا موفــق‬ ‫می شــدند متقاعدتــان کننــد؟‬ ‫چطــور وارد اتــاق شــدند؟ بــا گام هــای بلنــد امدنــد‪،‬‬ ‫توجه تــان را بــه خــود جلــب کــرده و تمــاس چشــمی برقــرار‬ ‫کردنــد یــا اینکــه پاهایشــان را روی زمیــن می کشــیدند‪ ،‬هــر‬ ‫کار می کردنــد تــا از نــگاه مســتقیم اجتنــاب کننــد و مــردد‬ ‫و لــرزان امدنــد نشســتند روی صندلــی؟ دســت دادن شــان‬ ‫چطــور بــود؟ محکــم و قــوی یــا سســت و شــل و ول؟‬ ‫در طــول گفتگوی تــان‪ ،‬ایــا ایــن افــراد ارتبــاط چشــمی‬ ‫ماهرانــه ای برقــرار می کردنــد یــا مرتــب نگاه شــان را از شــما‬ ‫چهرهی شــان ارام و ریلکــس بــود یــا درهم رفتــه‬ ‫ ‬ ‫می دزدیدنــد؟‬ ‫و مضطــرب؟ حــرکات دســت و بازوی شــان چگونــه بــود ؟ وقتــی‬ ‫صحبــت می کردنــد‪ ،‬حرکــت دست هایشــان چگونــه بــود؟ ایــا‬ ‫حرکت هایشــان فضــای زیــادی اشــغال می کــرد‪ ،‬دس ـت ها را‬ ‫از هــم بــاز می کردنــد و حرکت هایشــان بــه راحتــی و نرمــی‬ ‫انجــام می گرفــت؟ یــا اینکــه ســعی می کردنــد هرچقــدر‬ ‫می شــود جــای کمتــری اشــغال کننــد‪ ،‬دسـت ها را نزدیــک بدن‬ ‫نگــه دارنــد و حرکت هایشــان بریده بریــده و نامنظــم بــود؟‬ ‫بــا زیــر نظــر گرفتــن رفتــار دیگــران‪ ،‬می توانیــد یــک ســری‬ ‫عالئــم و نشــانه های رایــج را شناســایی کنیــد؛ عالئمــی کــه‬ ‫اعتمادبه نفــس داشــتن یــا نداشــتن مخاطب تــان را لــو‬ ‫می دهنــد‪ .‬مــوارد ســاده و رایجــی کــه در افــراد بــا اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس پیــدا می شــوند این هــا هســتند‪:‬‬ ‫طرز ایستادن – صاف ایستادن با شانه های قوزنکرده؛‬ ‫تماس چشمی – ماهرانه همراه با لبخند؛‬ ‫حرکات دست و بازوها – هدفمند و سنجیده؛‬ ‫گفتار – شفاف اما با سرعت کم؛‬ ‫ت ُن صدا – متوسط تا پایین‪.‬‬ ‫بــا یادگیــری زبــان بــدن‪ ،‬عــاوه بــر کشــف دیگــران‪ ،‬می توانیــد‬ ‫احساســاتی را منتقــل کنیــد کــه در واقــع ندارید!‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر در موقعیتــی قــرار بگیریــد کــه دوســت‬ ‫داریــد اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬مثــا‬ ‫بــرای ارائــه یــک پاورپوینــت در یــک کنفرانــس بــزرگ یــا‬ ‫شــرکت در جلسـه ای مهم‪ ،‬می توانید از عالئم اختصاصی‬ ‫اعتمادبه نفــس اســتفاده کنیــد تــا خودتــان را طــوری جلــوه‬ ‫دهیــد کــه انــگار واقعــا بــه خودتــان اطمینــان کافــی داریــد‪.‬‬ ‫حاال بیایید سناریوی دیگری را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫نشانه های فرو رفتن در حالت دفاعی‬ ‫زمانــی را بــه یادتــان بیاوریــد کــه در جلســه ی ســخت و‬ ‫طاقت فرســایی بودیــد؛ شــاید زمــان ارزیابی عملکــرد و بازخورد‬ ‫دادن بــه کارکنــان بــوده‪ ،‬یــا شــاید وظیفــه داشــتید ســر تعییــن‬ ‫ضرب الاجل هــا مذاکــره کنیــد‪ ،‬و یــا اینکــه بــرای یــک قــرارداد‬ ‫کاری چانــه بزنیــد‪ .‬در حالــت ایــده ال‪ ،‬هــم شــما و هــم طــرف‬ ‫مقابل تــان هــردو حاضــر بــه شــنیدن حرف هــای هــم و فرصت‬ ‫دادن بــه طــرف مقابــل هســتید تــا بتوانیــد بــا متانــت و بــدون‬ ‫دعــوا جلســه را بــا موفقیــت بــه نتیجــه برســانید‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫خشــم یکــی از قــوی تریــن هیجانــات بشــری‬ ‫اســت کــه اگــر بــه شــیوه درســتی ابــراز نشــود‬ ‫می توانــد بــه روابــط بیــن فــردی‏اســیب زیــادی‬ ‫وارد کنــد‪ .‬هنگامــی کــه عالئــم جســمانی خشــم‬ ‫بــروز مــی یابنــد بــه دنبــال ان واکنش هــای‬ ‫رفتــاری نیــز‏اغــاز مــی شــوند‪ .‬در ایــن شــرایط‬ ‫اگر از روش های کنترل خشــم اگاهی نداشــته‬ ‫باشــید نمــی توانیــد رفتــار خــود را‏مدیریت کنید‬ ‫و در نتیجــه بــه پرخاشــگری روی می اوریــد‪.‬‬ ‫پرخاشــگری بــا ایجــاد صدمــه عاطفــی و یــا‬ ‫حتــی جســمانی‏مــی توانــد روابــط بیــن فــردی‬ ‫را تــا حــد زیــادی تهدیــد کنــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر‬ ‫کنتــرل خشــم بــه عنــوان یکــی از مهــارت‏هــای‬ ‫اصلــی زندگی همــواره مورد توجه روانشناســان‬ ‫بــوده و ان هــا در تالشــند تــا بــا ارائــه راهکارهــای‬ ‫عملــی مناســب‏بــه افــراد کمــک کننــد تــا خشــم‬ ‫خــود را کنتــرل کــرده و راه حــل ســالمی بــرای‬ ‫ابــراز ان پیــدا کننــد‪.‬‏‬ ‫در ایــن نوشــتار بــه ‪ 12‬روش و ترفنــد خاص برای‬ ‫کنتــرل خشــم اشــاره شــده اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫بــا اســتفاده از انهــا‏عصبانیــت و خشــم را قبــل از‬ ‫اینکــه کامــا ًاوج بگیــرد‪ ،‬کنتــرل کنید‏‪:‬‬ ‫‏‪)1‬‏قبــل از صحبــت کــردن فکــر کنیــد‪ :‬حــرف زدن‬ ‫در زمــان عصبانیــت بســیار اســان اســت ولــی‬ ‫همیشــه پشــیمانی‏بــه همــراه دارد‪ .‬پــس چنــد‬ ‫لحظــه قبــل از اینکــه هــر چیــزی را بگوییــد‪ ،‬افــکار‬ ‫خــود را جمــع کــرده و اجــازه‏دهیــد طــرف مقابــل‬ ‫شــما هــم در ایــن وضعیــت همیــن کار را بکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)2‬‏نفــس عمیــق بکشــید‪ :‬بــه جــای اینکــه‬ ‫عصبانیــت بــر روی رفتــار شــما تاثیــر بگــذارد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد اهســته نفــس‏هــای عمیــق بکشــید‬ ‫تــا واکنــش هــای استرســی کــه معمــوال ًهمــراه‬ ‫بــا عصبانیــت اســت خنثــی شــود‪ .‬تکــرار‏کلمــه‬ ‫یــا عبــارات ارامــش بخــش ماننــد «ارام بــاش»‪،‬‬ ‫«بیخیــال» یــا « مــن کنتــرل خشــم خــود را در‬ ‫دســت‏دارم» در بــه تعویــق انداختــن عصبانیــت‬ ‫کمــک چندانــی خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏از ‪ 100‬تــا ‪ 1‬بشــمارید‪ :‬شــمارش معکــوس‬ ‫اعــداد مــی توانــد مانــع از اوج گرفتــن عصبانیــت‬ ‫شــما شــود‪ .‬ایــن ‏کار ذهــن شــما را از علــت‬ ‫عصبانیــت دور مــی کنــد و باعــث مــی شــود کــه‬ ‫شــما در مــورد چیــز دیگــری فکــر‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏گذشــته را رهــا و بــر زمــان حــال تمرکز کنید‪:‬‬ ‫در هنــگام عصبانیــت‪ ،‬بــه گذشــته بــر نگردیــد‪.‬‬ ‫بــا انجــام ایــن کار ‏ممکــن اســت شــکایات‬ ‫گذشــته را بــه االن خــود بیاوریــد‪ .‬کاری کــه‬ ‫در گذشــته اتفــاق افتــاده الزم نیســت روی‬ ‫‏امروزتــان تاثیــر بگــذارد‪ .‬فکــر کــردن بــه درد‪،‬‬ ‫تنفــر و یــا عصبانیــت‪ ،‬احســاس تلــخ و بــدی را‬ ‫بــه همــراه خواهــد‏داشــت‪.‬‏‬ ‫‏‪)5‬‏بــه موســیقی گــوش دهیــد‪ :‬گــوش دادن‬ ‫بــه موســیقی مــی توانــد اعصــاب خــرد شــده را‬ ‫تســکین دهــد و شــما را‏ارام کنــد‪ .‬در حقیقــت‬ ‫بــا گــوش دادن بــه موســیقی مــورد عالقــه‪،‬‬ ‫شــما مــی توانیــد احساســات منفــی و خشــم‬ ‫‏و ناامیــدی را در درون خویــش غربــال کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏ماهیچــه هــای ســخت را ارام کنیــد‪:‬‬ ‫ماســاژ مناطــق تنشــی مثــل شــانه هــا‪ ،‬گــردن‬ ‫و پوســت ســر مــی توانــد بــه‏شــما کمــک کنــد‬ ‫تــا بــه ســرعت ارام شــوید‪ .‬بــرای شــانه هــا‪ ،‬بــه‬ ‫ســادگی ان هــا را بچرخانیــد تــا ارام شــوند‪.‬‬ ‫‏بــرای رهایــی از تنشــی کــه در ناحیــه گــردن و‬ ‫ســر شــما ایجــاد مــی شــود‪ ،‬یــک ماســاژ ســاده را‬ ‫انجــام دهیــد تــا‏گــردش خــون را بهبــود ببخشــید‬ ‫و در نتیجــه ذهــن خــود را ارام کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪)7‬‏تغییــر وضعیــت داده و حواســتان را پــرت‬ ‫کنیــد‪:‬دور کــردن خــود از منبــع عصبانیــت‪ ،‬چــه‬ ‫مــکان و چــه‏شــخص‪ ،‬یــک مهــارت مدیریــت‬ ‫عصبانیــت اســت کــه مــی توانیــد از ان بــرای‬ ‫ارام کــردن خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‏بــرای انجــام‬ ‫ایــن کار‪ ،‬شــما مــی توانیــد چشــمان خــود را‬ ‫ببندیــد و خــود را در محیطــی خــوش منظــره و‬ ‫‏ارامــش بخــش تصــور کنیــد‪ .‬بــا تمرکــز بــر روی‬ ‫جزئیــات ایــن منظــره‪ ،‬شــما بــه راحتــی خشــم و‬ ‫عصبانیــت خــود‏را مــی ســوزانید‪.‬‏‬ ‫‏‪)8‬‏دلیــل عصبانیــت خــود را یادداشــت کنیــد‪:‬‬ ‫شــاید ســاده تریــن و خــاص تریــن روشــی که می‬ ‫تواند به کنترل‏خشــم افراد عصبانی کمک کند‪،‬‬ ‫نوشــتن اســت‪ .‬اگر نمی توانید حرفی که بر روی‬ ‫دلتان مانده اســت را‏برای کســی بیان کنید‪ ،‬اگر‬ ‫در اوج عصبانیــت خودتــان را کنتــرل مــی کنیــد‬ ‫کــه حــرف ناشایســتی از زبانتــان‏خــارج نشــود و‬ ‫ایــن مســئله شــما را عصبانی تــر مــی کنــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت قلــم بــه دســت بگیریــد‪ .‬ذهن تــان هنــگام‬ ‫‏یادداشــت‪ ،‬ان موضــوع را بررســی می کنــد و‬ ‫موجــب ارامــش تــان مــی شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪)9‬‏خودتان را جای طرف مقابل بگذارید‪ :‬ســعی‬ ‫کنیــد خــود را جــای دیگــران بگذاریــد و موقعیــت‬ ‫پیــش امــده‏را از نــگاه انهــا ببینیــد‪ .‬وقتــی بتوانیــد‬ ‫داســتان را انگونــه کــه انهــا دیده انــد‪ ،‬تصــور‬ ‫کنید؛ ممکن اســت به‏درک جدیدی از موقعیت‬ ‫برســید و کمتــر عصبانــی شــوید‪.‬‏‬ ‫‏‪ 10‬‏‏) پیــاده روی را فرامــوش نکنیــد‪ :‬انجــام‬ ‫تمرینــات ورزشــی ســاده کــه شــاید کمتــر بــه‬ ‫انهــا توجــه داشــته‏باشــید‪ ،‬مــی توانــد یکــی از‬ ‫بهتریــن راهکارهــای کنتــرل خشــم بــه شــمار‬ ‫رود‪ .‬مثــا ً پیــاده روی و دوچرخــه ‏ســواری‬ ‫می توانــد عصبانیــت را کاهــش داده و اعصــاب‬ ‫را ارام کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ 11‬‏‏) بــا تکــرار جمــات مثبــت بــه ســراغ انجــام‬ ‫کارهــای مفیــد برویــد‪ :‬بــاور داشــته باشــید کــه‬ ‫قــدرت ذهــن‏مــی توانــد زندگــی انســان را تحــت‬ ‫الشــعاع خــود قــرار دهــد‪ .‬پــس کافــی اســت برای‬ ‫کنتــرل خشــم خــود‏جمالتــی مثبتــی همچــون‬ ‫«مــن ارام تریــن فــرد بــر روی زمیــن هســتم»‪،‬‬ ‫« خشــم و عصبانیــت از مــن دور‏اســت» و «‬ ‫ارامــش دنیــا از ان مــن اســت و ‪ »...‬را بــا خــود‬ ‫تکــرار کنیــد و بــه ســراغ انجــام کارهــای مفیــدی‬ ‫‏همچــون اشــپزی‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬رقصیــدن‪ ،‬نقاشــی‪،‬‬ ‫خطاطــی و شــعر گفتــن برویــد‪ .‬تلفیــق ایــن دو‬ ‫کار مــی توانــد‏بــدن شــما را بــه ارامــش رســانده و‬ ‫از عصباینــت دور کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ 12‬‏) بــا دوســت قابــل اطمینــان صحبــت کنیــد‪:‬‬ ‫درد و دل کــردن همیشــه بــه انســان ارامــش‬ ‫زیــادی مــی‏دهــد‪ .‬در زمــان عصبانیــت حتمــا بــا‬ ‫یــک نفــر کــه یقیــن داریــد دلســوز‪ ،‬دانــا و قابــل‬ ‫اطمینــان اســت درد و دل‏کنیــد چراکــه بــه شــدت‬ ‫ارام خواهیــد شــد‪.‬‏‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫روش نگهداری نوزاد دوقلو؛‬ ‫توصیه های طالیی برای پدرها‬ ‫و مادرها‬ ‫بالاخــره دوقلوهــای نازنینتــان امــاده پیوســتن بــه خانــواده‬ ‫شــده اند؟ به بــه! تبریــک‪ .‬روزهــای ســخت و طوالنــی بــارداری‬ ‫گذشــته اند و ســختی ها و دردهــا تمــام شــده اســت‪ .‬حــاال بایــد‬ ‫بــا روش نگهــداری نــوزاد دوقلــو اشــنا شــوید‪ .‬هرقــدر بیشــتر‬ ‫بدانیــد‪ ،‬بچــه داری هــم راحت تــر پیــش خواهــد رفــت‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬برایتــان از دوقلوهــا و زندگــی تازه تــان در کنارشــان‬ ‫خواهیــم گفــت‪ .‬چطــور بایــد از انهــا نگهــداری کنیــد؟ راه وچــاه ِ کار‬ ‫چیســت؟ادامه شــماره‪416‬‬ ‫‪ .۲‬جدانکردن نوزادها برای خواب‬ ‫زمانــی کــه نوزادهــا می خوابنــد‪ ،‬شــاید وسوســه شــوید کــه انهــا را از‬ ‫هــم جــدا کنیــد‪ .‬شــما می خواهیــد بــا ایــن کار‪ ،‬مانــع از بیدارکــردن‬ ‫یکــی از ســوی دیگــری شــوید‪ .‬دوســت داریــد ســروصدای احتمالــی‬ ‫یکــی از انهــا باعــث بیدارکــردن دیگــری نشــود‪ .‬منتهــا ایــن کار را‬ ‫نکنیــد‪ .‬بگذاریــد بچه هــا در یــک مــکان بخوابنــد تــا بــه گریه هــا و‬ ‫ســروصداهای احتمالــی هــم عــادت کننــد‪ .‬اگــر ایــن کار را نکنیــد‪،‬‬ ‫مدیریــت اوضــاع بــرای خوابانــدن دوقلوهــا کار ســختی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامه ریزی قبلی برای حمام کردن‬ ‫قبــل از اینکــه دوقلوهــای نازنینتــان را بــه حمــام ببریــد‪ ،‬همه چیــز را‬ ‫اماده کنید‪ .‬هم شــرایط حمام را اماده ســازی کنید و هم حواســتان‬ ‫بــه خــروج از انجــا باشــد‪ .‬یعنــی هــم اب و وســایل شست وشــو را در‬ ‫حمــام امــاده کنیــد و هــم لباس هــای خــروج و چیزهــای دیگــر را‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬خوراکــی امــاده کنیــد تــا پــس از اینکــه از حمــام‬ ‫بیــرون امدیــد‪ ،‬دلتــان ضعــف نــرود و بی حــال نشــوید‪ .‬وســایل‬ ‫داخــل و خــارج از حمــام را هــم از قبــل تــدارک ببینیــد تــا در‬ ‫هنــگام حمام کــردن نوزادهــا و پــس از خــروج‪ ،‬گیــج و ســردرگم‬ ‫نشــوید‪ .‬راســتی همیشــه دوقلوهــا را باهــم بشــویید و هم زمــان‬ ‫حمام کردنشــان را پیــش ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اماده کردن غذاها از قبل‬ ‫اگــر نیــروی کمکــی نداریــد‪ ،‬درســت کردن غــذا وقتتــان را خواهــد‬ ‫گرفــت‪ .‬بهتــر اســت همیشــه در هفتــه‪ ،‬زمانــی را بــه پخت وپــز یــا‬ ‫نیمه اماده کــردن مــواد غذایــی اختصــاص بدهیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬در‬ ‫طــول هفتــه‪ ،‬زمــان زیــادی از شــما بــرای درس ـت کردن غــذا صــرف‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬استفاده از تجربیات مادران دوقلو‬ ‫اگــر می خواهیــد روش نگهــداری نــوزاد دوقلــو را به خوبــی یــاد‬ ‫بگیریــد‪ ،‬از تجربیــات مادرهــای دیگــر هــم اســتفاده کنیــد‪ .‬مــادران‬ ‫قدیمــی یــا مادرانــی کــه هم زمــان بــا شــما زایمــان کرده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــما توصیه هــای ارزشــمندی تقدیــم می کننــد‪ .‬هم فکــری و‬ ‫مشــورت گرفتن از انهــا هــم کمکتــان می کنــد‪.‬‬ ‫از اینهــا گذشــته‪ ،‬دوســتان تــازه ای بــا شــرایط مشــابه پیــدا خواهیــد‬ ‫کــرد کــه باهــم حرف هــای مشــترکی داریــد و امــکان تنظیــم برنامه هــا‬ ‫بــرای تفریــح و ســرزدن بــه یکدیگــر هــم برایتــان مقــدور اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اختصاص دادن زمانی برای خود‬ ‫برنامه ریــزی بــرای پیش بــردن کارهــا در روش نگهــداری نــوزاد‬ ‫دوقلــو از واجــب هــم واجب تــر اســت‪ .‬حتمــا بایــد بخشــی از‬ ‫روز را (حتــی مدت زمانــی بســیار انــدک) بــه خودتــان اختصــاص‬ ‫بدهیــد‪ .‬دوش اب گــرم بگیریــد‪ ،‬تلویزیــون تماشــا کنیــد‪ ،‬گشــتی‬ ‫در فضــای مجــازی بزنیــد‪ .‬کاری کنیــد که احســاس خســتگی مفرط‬ ‫از وجودتــان دور شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تقسیم وظایف‬ ‫شــما و همســرتان بایــد به طــور مشــترک بــه امــور خانــه رســیدگی‬ ‫کنیــد‪ .‬امــکان ایــن وجــود نــدارد کــه یــک نفــر هــم بــه دوقلوهــا برســد‬ ‫و هــم کارهــای خانــه را پیــش ببرد‪ .‬برنامه ریزی و تقســیم کار داشــته‬ ‫باشــید و ســعی کنیــد بــه برنامه تــان پایبنــد بمانیــد‪ .‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت‪ ،‬فــردی کــه فشــار کارهــا را بــر دوش می کشــد از پــا می افتــد‬ ‫و مریــض می شــود‪.‬‬ ‫دو نکته برای موقعیت های محتمل‬ ‫نگهــداری از دوقلوهــا بــه امادگی هــای قبلــی نیــاز دارد‪ .‬بایــد‬ ‫بدانیــد چــه مســیر و چش ـم اندازی پیــش رویتــان اســت‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه احتمــاالت و ســناریوهای ممکــن بــرای نگهــداری دوقلوهــا‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬بــه چنــد موقعیــت محتمــل زیــر‬ ‫دقــت داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬باهم ب ه خانه نیامدن دوقلوها‬ ‫گاهــی یکــی از دوقلوهــا نمی توانــد همــراه بــا دیگــری راهــی خانــه‬ ‫شــود‪ .‬او باید در بیمارســتان بماند و مشــکالت پزشــکی و درمانی اش‬ ‫را رفــع کنــد‪ .‬در ایــن موقعیــت شــاید کمــی ناراحــت شــوید‪ .‬منتهــا‬ ‫بدانیــد جــای ناراحتــی نیســت‪ .‬چنیــن چیــزی در واقــع فرصتــی عالــی‬ ‫بــرای مدیریــت بهتــر امــور اســت‪ .‬اگــر قرار باشــد در ابتدا با فقط یکی‬ ‫از بچه هــا بــه خانــه بازگردیــد‪ ،‬فرصتــی در دســت خواهیــد داشــت تــا‬ ‫بهتــر بــه اوضــاع رســیدگی کنیــد و کارتــان کمی ســبک تر خواهــد بود‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه کمــی خــود و خانــواده را جمع وجــور کردیــد‪ ،‬قُــل بعــدی‬ ‫هــم بــه جمعتــان اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کوچک بودن دوقلوها‬ ‫دوقلوهــا معمــوال کوچک تــر از نــوزادان دیگــر بــه دنیــا می اینــد‪.‬‬ ‫نگــران نشــوید‪ .‬یادتــان باشــد شــاید لباس هایــی کــه برایشــان‬ ‫خریده ایــد هــم کوچکشــان باشــد‪ .‬منتهــا بــزرگ می شــوند و کم کــم‬ ‫همه چیــز روبه راه تــر می شــود‪ .‬بعضــی از نــوزادان حتــی بــا اینکــه در‬ ‫‪ ۳۶‬یــا ‪ ۳۷‬هفتگــی متولــد می شــوند‪ ،‬بازهــم کوچــک و ظریف تــر از‬ ‫بقیــه نوزادان انــد‪ .‬شــاید گاهــی بــه خریــد لباس هــای خیلــی کوچــک‬ ‫نیــاز داشــته باشــند؛ امــا بـه زودی بــزرگ می شــوند و امــکان پوشــیدن‬ ‫لباس هایــی کــه خریده ایــد هــم برایشــان مقــدور می شــود‪.‬‬ ‫پرسش های متداول درباره روش نگهداری نوزاد دوقلو‬ ‫نگهــداری از نــوزاد دوقلــو در اغــاز مســیری ســخت و طاقت فرســا بــه‬ ‫نظــر می رســد؛ امــا این طــور نیســت‪ .‬کافــی اســت بــه اوضــاع مســلط‬ ‫شــوید تــا دریابیــد کــه چقــدر اوقــات خوبــی بــا دو کوچولــوی عزیــز‬ ‫پیــش رویتــان قــرار دارد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه چنــد پرســش کلــی و رایــج‬ ‫دربــاره نگهــداری از بچــه هــای دوقلــو جــواب می دهیــم‪:‬‬ ‫– اوضــاع به هم ریختــه و ســخت شــده اســت؛ چــه بایــد کــرد ؟ ایــن‬ ‫عــادی اســت؟‬ ‫به هم ریختگــی اوضــاع کامــا عــادی اســت‪ .‬شــما تنهــا نیســتید و‬ ‫بســیاری از مــادران دوقلــودار دچــار گیجــی و بی نظمــی می شــوند‪.‬‬ ‫منتهــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه همه چیــز می توانــد تحــت کنترلتان‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬مدیریــت اوضــاع ســخت نیســت‪ .‬نگــران نباشــید‪ .‬اگــر‬ ‫کمی سردرگم هستید‪ ،‬حتما از کمک خانواده یا پرستاران استفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر هــم کســی را نداریــد‪ ،‬مطالعــه کنیــد و بــا برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫کنتــرل امــور را بـ ه دســت بگیریــد‪.‬‬ ‫– وضعیــت شــغلی را چــه کنــم؟ چطــور بایــد بــرای دوری از کار‬ ‫برنامه ریــزی داشــته باشــم؟‬ ‫رســیدگی بــه دوقلوهــا بــه زمــان نیــاز دارد‪ .‬اگــر از مــادران شــاغل‬ ‫هســتید‪ ،‬از مرخصــی زایمــان اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا بررســی وضعیــت‬ ‫کاری تــان و جایگاهــی کــه داریــد‪ ،‬شــکلی از مرخصــی را انتخاب کنید‬ ‫ی امــکان دورکاری و پیش بــردن‬ ‫کــه برایتــان مناس ـب تر اســت‪ .‬گاه ـ ‬ ‫کارهــا از خانــه هــم مقــدور اســت‪ .‬بــا مدیرانتــان دربــاره ایــن ســبک‬ ‫از کارکــردن هــم رایزنــی و صحبــت کنیــد‪ .‬اگــر اوضــاع به شــدت‬ ‫اشــفته اســت و نمی توانیــد بعــد از مرخصــی زایمان بــه کار بازگردید‪،‬‬ ‫مرخصــی بگیریــد؛ البتــه اگــر از نظــر مالــی برایتــان به صرفــه اســت‪.‬‬ ‫در اخر‬ ‫روش نگهــداری نــوزاد دوقلــو را یــاد بگیریــد و ســپس مدیریــت‬ ‫و کنتــرل اوضــاع را بــ ه دســت بگیریــد‪ .‬شــاید در ابتــدا‪ ،‬شــما و‬ ‫همســرتان دچــار وحشــت و گیجــی شــوید؛ امــا بدانیــد جــای نگرانــی‬ ‫نیســت‪ .‬همــه ســطحی از نگرانــی را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫مطالعــه کنیــد‪ ،‬راه هــای نگهــداری از دوقلوهــا را یــاد بگیریــد‪ ،‬و بــا‬ ‫تقســیم کار و برنامه ریــزی از لحظــات شــیرین نــوزادی بچه هایتــان‬ ‫نهایــت لــذت را ببریــد‪ .‬شــما تجربه ای از نگهــداری از نوزادهای دوقلو‬ ‫داریــد؟ دلهــره یــا پرسشــی در ایــن زمینــه برایتــان وجــود دارد؟‬ ‫در ادامه باچطور ماهمراه باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫رئیــس اداره امــوزش و ترویــج اســتاندارد گلســتان از اســتمرار فعالیــت دبیرخانــه کمیتــه فنــی متناظــر ‪TC۲۱۸‬‬ ‫در دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬مینــا چهره گشــا گفت‪:‬‬ ‫طی حکمی از ســوی مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشــارکت در امور تدوین اســتانداردهای بین المللی‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا اســتمرار اســتقرار دبیرخانــه کمیتــه فنــی متناظــر ‪ TC218‬بــا عنــوان الــوار‬ ‫چوبــی در دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان موافقــت بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫استمرار فعالیت‬ ‫دبیرخانه کمیته‬ ‫فنی متناظر ‪TC۲۱۸‬‬ ‫در گلستان‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان ‪1400‬‬ ‫دستگیری هکر کالهبردار‬ ‫هشدار درخصوص همراه بانک های جعلی‬ ‫در گوگل پلی‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا از‬ ‫همــراه بانک هــای جعلــی بانکــی در‬ ‫گــوگل پلــی خبــر داد و بــه عمــوم مــردم‬ ‫توصیــه کــرد کــه از دریافــت و نصــب‬ ‫اپلیکیشـن های الــوده کــه از طریــق ارســال‬ ‫پیامــک هــا بــرای انهــا ارســال مــی شــود‪،‬‬ ‫جــدا خــودداری کننــد‪..‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتا‪:‬ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون‬ ‫اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬طراحــی و پیــاده‬ ‫ســازی اپلیکیشــن های جعلــی بــا اهــداف‬ ‫مقرضانــه نظیــر دســتیابی بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی‪ ،‬خصوصــی و بانــک کاربــران یکــی‬ ‫از ترفندهــای مجرمــان ســایبری اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اهدافــی جدیــد‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا طراحــی و ارســال‬ ‫اپلیکیشــن های جعلــی بانــک هــای‬ ‫صــادرات‪ ،‬کشــاورزی و ســپه بــه گــوگل پلــی و تشــویق کاربــران‬ ‫مبنــی بــر بروزرســانی یــا نصــب اپلیکیشــن هــای جعلــی و مخــرب‬ ‫زمینــه دسترســی غیرمجــاز بــا مقاصــد شــوم کالهبــرداری‪ ،‬اخــاذی‬ ‫و الــوده ســازی گوشــی تلفــن همــراه کاربــران‪ ،‬هدایــت انــان بــه‬ ‫صفحــات جعلــی مرســوم بــه فیشــینگ و برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب بانکــی انــان را فراهــم مــی ســازند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬گزارشــات متعــدد دریافتــی از هموطنــان و‬ ‫بررســی های فنــی‪ ،‬ضمــن تاکیــد بــر ایــن فراینــد مجرمانــه و اخــذ‬ ‫دســتور قضائــی مبنــی بــر شناســایی‪ ،‬برخــورد بــا مرتکبــان و ســایر‬ ‫اقدامــات بیــن المللــی در خصــوص حــذف ایــن اپلیکیشــن های‬ ‫جعلــی از اپ اســتورهای خارجــی در جریــان اســت‪.‬‬ ‫بدافزار اندرویدی از هشدار امنیتی‬ ‫برای فریب شما‬ ‫در دانلود استفاده می کند‬ ‫در پیــام هــای متنــی ادعــا مــی شــود کــه کاربــران بایــد یــک به روزرســانی‬ ‫امنیتــی را دانلــود کننــد تــا دســتگاه خــود را از بدافــزار ‪ FluBot‬پــاک کنند ‪،‬‬ ‫امــا در واقــع ‪ ،‬ایــن لینــک ان بدافــزار را نصــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ FluBot‬کالهبــرداری پیامکــی را ارائــه مــی دهــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه‬ ‫نوعــی بدافــزار ‪ Android‬اســت کــه رمزهــای عبــور ‪ ،‬اطالعــات بانکــی‬ ‫و ســایر اطالعــات حســاس را از تلفــن هــای هوشــمند الــوده ســرقت‬ ‫ناهیداکبری مقدم‬ ‫ارتباط پدر و پسر‬ ‫در تحکیم خانواده‬ ‫در کودکــی پســران بــه تقلیــد از پدران خــود می پردازند تا بتوانند‬ ‫توجــه و تاییــد ان هــا را بــه دســت بیاورنــد ‪ ،‬امــا ایــن وضعیــت در‬ ‫نوجوانــی متفــاوت اســت و رابطــه ی ان هــا تغییــر میکنــد ‪ .‬هــر‬ ‫دو بــا چالشــهایی روبــرو مــی شــوند کــه کمــی کار را بــرای حفــظ‬ ‫پیونــد رابطــه بیــن ان هــا ســخت مــی کنــد ‪ .‬بنابــر ایــن روابطــی که‬ ‫اکنــون ایجــاد مــی کنیــد ‪ ،‬مســیر را بــرای پیونــد زندگــی بین شــما و‬ ‫پســرتان و در نتیجــه تحکیــم خانــواده تعییــن مــی کنــد‬ ‫یک رابطه ی سالم از ویژگیهای زیر برخوردار می باشد ‪:‬‬ ‫‪ -1‬شــنوندگی خــوب ‪ :‬فرزنــد شــما بایــد بدانــد و مطمئــن شــود‬ ‫کــه بــه او توجــه مــی شــود ‪ .‬ایــن حــس و نیــاز از طریــق شــنیدن‬ ‫صحبتهــای او حاصــل مــی شــود‪ .‬هــم چنیــن او بــا صحبــت کــردن‬ ‫‪ ،‬تخلیــه ی هیجانــی مــی شــود ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فضــای گفتگــو ‪ :‬روزانــه وقتــی را اختصــاص دهیــد تــا بــا فرزنــد‬ ‫خــود صحبــت کنیــد ‪ ،‬از کارهــای روزانــه ‪ ،‬مســائل و مشــکالت‬ ‫پیــش امــده بگوییــد ‪ .‬بــه او اجــازه دهیــد دربــاره ی برنامــه ریزی ها‬ ‫و فعالیــت هــا و مشــکالت روزانــه اش صحبــت کنــد ‪ .‬الزم اســت‬ ‫بدانیــد فضــای گفتگــو ‪ ،‬بایــد بــدون قضــاوت و نظــر باشــد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬فضــای مشــورت ‪:‬فضایــی ایجــاد کنیــد تا اگر پســرتان با مشــکلی‬ ‫مواجــه اســت ‪ ،‬بــدون هیــچ ترســی بــا شــما مشــورت کنــد ‪ .‬در ایــن‬ ‫فضــا بایــد شــما فقــط شــنونده ی خوبــی باشــیئد و بــدون قضــاوت و‬ ‫عصبانیــت بــه او راه حــل پیشــنهاد بدهیــد و اجــازه دهیــد در نهایــت‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪417‬‬ ‫تشخیص حمالت فیشینگ‬ ‫در تلفن هوشمند‬ ‫ســرهنگ پاشــایی در ادامــه بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در‬ ‫صــورت نیــاز بــه نصــب اپلیکیشــن های بانکــی حتمــا بــر دریافــت‬ ‫از مارکت هــای داخلــی و یــا ســایت های رســمی بانک هــای عامــل‬ ‫اقــدام کننــد و ســایر اپلیکیشـن های فعــال مــورد نیــاز خــود را نیــز بــه‬ ‫همیــن طریــق دریافــت کننــد و از دریافــت و نصــب اپلیکیشـن های‬ ‫الــوده کــه اکثــرا لینــک انهــا توســط مجرمــان ســایبری از طریــق‬ ‫ارســال پیــام و یــا پیامک هــا بــه وســیله پیــام رســان ها و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــرای انهــا ارســال مــی شــود‪ ،‬اکیــدا خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا همچنیــن از شــهروندان خواســت‬ ‫کــه در صــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک و یــا نیــاز بــه اخــذ مشــاوره‬ ‫و راهنمایــی تخصصــی مــی تواننــد از طریــق ســایت رســمی پلیس فتا‬ ‫به ادرس ‪ www.cyberpolice.ir&nbsp‬و یا شــماره تلفن ‪096380‬‬ ‫اقــدام کنند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری هکــر‬ ‫کالهبــردار خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫دوم حمیدرضــا ســلطان ابــادی درتشــریح‬ ‫ایــن پرونــده قضایــی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫مراجعــه یکــی از شــهروندان مبنــی بــر هــک‬ ‫شــدن وات ـس اپ کــه منجــر بــه کالهبــرداری‬ ‫‪ 50‬میلیــون ریالــی از دوســتان و اقــوام وی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬رســیدگی بــه پرونــده در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از شناســایی متهــم‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بعــد از اقدامــات تخصصــی‬ ‫و فنی مهندســی تیــم کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا متهــم را کــه بــا هــک نمــودن اپلیکیشــن‬ ‫واتــس اپ شــاکی از طریــق ارســال پیام هایــی‬ ‫مبنــی بــر نیــاز مالــی بــرای مخاطبــان وی ‪ ،‬موفق‬ ‫بــه کالهبــرداری بــه مبلــغ ‪ 50‬میلیــون ریــال از‬ ‫انهــا شــده بــود شناســایی و دســتگیر شــد و بــا‬ ‫مشــاهده مســتندات لــب بــه اعتــراف گشــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬شــهروندان بــرای گرفتــار‬ ‫نشــدن در چنیــن مشــکالتی پــس از دریافــت‬ ‫پیامک هایــی از طــرف دوســتان و اشــنایان‬ ‫مبنــی بــر درخواســت مبالغــی هــر چنــد‬ ‫ناچیــز‪ ،‬قبــل از واریــز مبلــغ بــرای کمــک بــه‬ ‫اقــوام و دوســتان خــود حتمــا ابتــدا بــا فــرد‬ ‫مــورد نظــر تمــاس تلفنــی برقــرار نمــوده تــا از‬ ‫واقعــی بــودن نیــاز مالــی وی مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫می کنــد‪ FluBot .‬همچنیــن از مجوزهــای دســتگاه بــرای انتقــال خــود بــه‬ ‫ســایر قربانیــان ســوء اســتفاده مــی کنــد و بــه زنجیــره پخش شــدن ادامه‬ ‫مــی دهــد‪ FluBot .‬نمــی توانــد دســتگاه هــای اپــل را الــوده کنــد‪.‬‬ ‫حمــات ‪ FluBot‬معمــوال ًدر قالــب پیــام هــای متنــی هســتند کــه ادعــا‬ ‫مــی کننــد گیرنــده یــک فایــل تحویلــی را از دســت داده اســت و از انهــا‬ ‫مــی خواهــد روی لینکــی بــرای نصــب برنامــه بــرای ســازماندهی ارســال‬ ‫مجــدد کلیــک کننــد‪ .‬ایــن برنامــه بدافــزار را نصــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن تنهــا تکنیکــی نیســت کــه مجرمــان ســایبری بــرای فریــب‬ ‫مــردم در دانلــود بدافــزار ‪ FluBot‬اســتفاده مــی کننــد‪ .‬تیــم واکنــش‬ ‫اضطــراری رایانــه ای نیوزلنــد (‪ )CERT NZ‬در مــورد پیــام هــای متنــی‬ ‫کالهبــرداری هشــدار داده اســت کــه ادعــا مــی کنــد کاربــر قبــا ًبــا‬ ‫‪ FluBot‬الــوده شــده اســت و انهــا نیــاز بــه یــک دانلــود فایــل جهــت‬ ‫یــک بــه روزرســانی امنیتــی را دارنــد‪.‬‬ ‫پــس از لینــک ‪ ،‬کاربــر یــک صفحــه هشــدار قرمــز مــی بینــد کــه بیــان‬ ‫مــی کنــد «دســتگاه شــما بــا بدافــزار ‪ FluBot‬الــوده شــده اســت» و بــه‬ ‫صراحــت اعــام مــی کنــد کــه ‪ FluBot‬یــک جاســوس افــزار ‪Android‬‬ ‫اســت کــه هــدف ان ســرقت اطالعــات ورود بــه سیســتم و رمــز عبــور‬ ‫مالــی اســت‪ .‬امــا دلیــل اینکــه صادرکننــدگان بدافــزار در مــورد ‪FluBot‬‬ ‫بســیار صــادق هســتند ایــن اســت کــه انهــا مــی خواهند قربانی وحشــت‬ ‫زده شــود و لیکنــی را بــرای نصــب «بــه روز رســانی امنیتــی» دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫گوشــی هوشــمند را بــا بدافــزار الــوده مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مهاجمــان بــا دسترســی بــه تمــام اطالعــات مالــی و همچنیــن‬ ‫مخاطبیــن توانایــی انتشــار بدافــزار ‪ FluBot‬را خواهنــد داشــت‪FluBot .‬‬ ‫یــک مشــکل مخــرب دائمــی در سراســر جهــان بــوده اســت ‪ ،‬اما تــا زمانی‬ ‫کــه کاربــر روی لینــک کلیــک نکنــد ‪ ،‬الــوده نخواهــد شــد‪ .‬هرکســی کــه‬ ‫مــی ترســد روی لینکــی کلیــک کــرده و بدافــزار ‪ FluBot‬را دانلــود کــرده‬ ‫باشــد ‪ ،‬بایــد بــا بانــک خــود تمــاس گرفتــه و در صــورت انجــام هرگونــه‬ ‫فعالیــت غیرعــادی ‪ ،‬بایــد کل گــذرواژه هــای حســاب انالیــن خــود را‬ ‫تغییــر دهــد تــا از دسترســی مســتقیم مجرمــان ســایبری بــه حســاب هــا‬ ‫جلوگیــری شــود‪ .‬اگــر کاربــری بــا ‪ FluBot‬الــوده شــده اســت ‪ ،‬همچنیــن‬ ‫توصیــه مــی شــود بــه منظــور حــذف بدافــزار از دســتگاه ‪ ،‬تنظیــم مجــدد‬ ‫کارخانــه را در تلفــن خــود انجــام دهــد‪.‬‬ ‫خودش تصمیم بگیرد ‪ .‬شــما هم درباره ی مشــکالت و مســائل خود‬ ‫از او مشــورت بگیریــد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ارتبــاط فیزیکــی ‪:‬گاهــی کنــار او بنشــینید ‪ ،‬دســتانش را‬ ‫بگیریــد ‪ ،‬او را ببوســید و نوازشــش کنیــد ‪ .‬او بایــد محبــت و‬ ‫حــس دوســت داشــتنی بــودن را از خانــواده بگیــرد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الگــو ســازی ‪ :‬پســران تحــت تاثیــر پــدران خــود قــرار میگیرند‬ ‫‪ .‬پســران بــا تماشــای پــدران خــود در مــورد مــرد بــودن یــاد‬ ‫مــی گیرنــد‪ .‬هنگامــی کــه یــک پســر بــه تماشــای تعامــل پــدر و‬ ‫مــادرش مــی پــردازد‪ ،‬در مــورد احتــرام ( یــا بــی احترامــی ) و در‬ ‫مــورد نحــوه تعامــل زن و مــرد می اموزدکــه چگونــه بــا زن هــا‬ ‫رفتــار کنــد و چگونــه بــا ان هــا ارتبــاط برقــرار کنــد و چگونــه بــا‬ ‫مســائل مردانــه برخــورد کنــد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬عالئــق مشــترک ‪:‬یــک یــا چنــد عالئــق مشــترک پیــدا کنیــد کــه‬ ‫بتوانید ســاعت بیشــتری را با او در بیرون از خانه وقت بگذرانید‬ ‫؛ ماننــد ورزش کــردن ‪ ،‬بــازی مشــترک ‪ ،‬یــا طبیعــت گــردی زمانــی‬ ‫کــه شــما وقــت خــود را صــرف انجــام کارهایــی مــی کنیــد کــه هــر‬ ‫دو از انجــام ان لــذت مــی بریــد رابطــه ی شــما رشــد میکنــد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬فرصــت تجربــه کــردن ‪:‬درســت اســت کــه شــما بتایــد‬ ‫فرزندتــان را ایمــن نگــه داریــد ‪ .‬امــا میتوانیــد بــه ان هــا اجــازه‬ ‫دهیــد برخــی از خطــرات بســیار کوچــک و محاســبه شــده را‬ ‫تجربــه کننــد تــا در اینــده جســارت تجربــه کــردن چیزهای جدید‬ ‫در زندگــی را داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫‪ -8‬پــدران شــاد ‪:‬روان شناســان توانســته انــد تاثیــر ویژگــی های‬ ‫از پــدران بــر رشــد ذهنــی پســران خــود را تعییــن کننــد ‪ .‬ان هــا‬ ‫دریافتنــد کــه عالئــم افســردگی در بزرگســاالن بیشــتر مربــوط‬ ‫بــه عالئــم افســردگی پــدران اســت ‪ .‬بنابــر ایــن بــرای داشــتن‬ ‫خانــواده ای شــاد و ســالم شــما بایــد پــدر شــادی باشــید ‪.‬‬ ‫‪ -9‬دوســت داشــتن همســر ‪:‬او نیــاز دارد مــادرش را دوســت‬ ‫داشــته باشــید ‪ .‬بــه او حــس امنیــت مــی دهــد و همچنیــن بــه او‬ ‫نشــان مــی دهیــد کــه چگونــه بایــد بــا مــادر و خواهــر و ســایر زنــان‬ ‫برخــورد داشــته باشــد و ایــن پایــه واســاس روابــط او در بزرگســالی‬ ‫را شــکل مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪-10‬پذیــرش ‪:‬اگــر اشــتباهی میکنــد و میبینیــد بــا پســران دیگــر‬ ‫متفــاوت اســت او را دوســت داشــته باشــید ‪ .‬ایــن اعتمــاد و پذیــرش‬ ‫موجــب ارتبــاط قــوی تــر و عــزت نفــس بیشــتری در فرزندتان می شــود‬ ‫‪-11 .‬تعییــن مــرز و مقــررات ‪:‬ان هــا متوجــه مــی شــوند اعمــال و‬ ‫رفتــار هایشــان عواقــب دارد و قبــل از هــر عمــل و رفتــاری ‪ ،‬بــه‬ ‫ارزیابــی گزینــه هــای انتخابــی خــود مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫‪-12‬حریــم خصوصــی ‪:‬پســران مخصوصــا در دوران نوجوانــی‬ ‫تمایــل بیشــتری بــه تنهایــی دارنــد و بــه ان هــا اجــازع دهیــد‬ ‫گاهیــی بــرای خودشــان باشــند ‪.‬‬ ‫‪-13‬منضبــط تربیــت کنیــد ‪:‬پســران خــود را بــا اعمالــی ماننــد‬ ‫پــاداش ‪ ،‬ایجــاد محدودیــت‪ ،‬بــه تعویــق انداختــن خواســته هــا‬ ‫و نیازهــا و‪......‬منضبــط تربیــت کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه کنترل نفس‬ ‫و امــاده کــردن او بــرای بزرگســالی کمــک میکنــد‬ ‫شــرط پویایــی و اســتواری خانــواده بــه عنوان اساســی ترین نهاد‬ ‫اجتماعــی وجــود روابــط صحیــح و پایــدار میــان افــراد خانــواده‬ ‫اســت‪ ،‬هــدف از ایــن طــرح ایــن نــکات ‪ ،‬جلــب توجــه بــه تاثیــر‬ ‫پــدر در رشــد شــخصیتی و اجتماعــی پســران اســت ‪ .‬تاثیــری کــه‬ ‫بیشــتر اوقــات نادیــده گرفتــه مــی شــود‪ ،‬امــا وجــود واقعــی دارد ‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬کتاب مدیریت خانواده از دکتر رمضان حسن زاده‬ ‫تنظیم کننده مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004004331‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000818‬‬ ‫اقــای عبدالحامــد اقــی فرزنــد حــق مــراد بــه شــماره شناســنامه ‪ 293‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031543016‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 173.62‬مترمربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/8997/4282‬‬ ‫اصلــی واقــع در گنبــدکاووس نورخــان ابــاد کوچــه عرفانیــه بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از حمیــد بــردی نفســی (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9378 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/06 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫تشــخیص حمــات فیشــینگ در تلفــن هوشــمند شــما‬ ‫دشــوارتر اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه هکرهــا بیشــتر‬ ‫از انهــا اســتفاده مــی کننــد‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری در مــورد افزایــش مجرمــان‬ ‫ســایبری کــه بــه دنبــال دســتگاه هــای تلفــن همراه بــه عنوان‬ ‫ابــزاری بــرای ورود بــه شــبکه هــا هســتند‪ ،‬هشــدار می دهنــد‪.‬‬ ‫حمــات فیشــینگ موبایلــی کــه بخــش انــرژی را هــدف قــرار‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬زیــرا مهاجمــان ســایبری‬ ‫تــاش مــی کننــد بــه شــبکه هــای مــورد اســتفاده بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات از جملــه بــرق و گاز نفــوذ کنند‪ .‬صنعت انرژی بســیار‬ ‫حیاتــی اســت و خدمــات حیاتــی مــورد نیــاز بــرای اســتفاده‬ ‫روزمــره را بــه مــردم ارائــه می دهــد‪ .‬ایــن نقــش ان را بــه یــک‬ ‫هــدف اصلــی بــرای مجرمــان ســایبری تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫و ایــن فقــط مجرمــان ســایبری نیســتند کــه عالقــه منــد بــه‬ ‫هــک کــردن شــبکه هــای ارائه دهنــدگان انرژی هســتند‪ .‬انها‬ ‫همچنیــن یــک هــدف اصلــی بــرای گــروه هــای هکــر تحــت‬ ‫حمایــت دولــت هســتند کــه بــرای انهــا نفــوذ بــه یــک شــبکه‬ ‫مــی توانــد راهــی بــرای ایجــاد اختــال قابــل توجــه باشــد‪.‬‬ ‫گــزارش محققــان امنیــت ســایبری در ‪ Lookout‬هشــدار‬ ‫مــی دهــد کــه تمایــل بــه نفــوذ بــه ایــن شــبکه هــا منجــر بــه‬ ‫افزایــش شــدید حمــات فیشــینگ علیــه بخــش انــرژی‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه حمــات ســایبری کــه دســتگاه هــای تلفــن همــراه را‬ ‫هــدف قــرار مــی دهنــد‪ ،‬شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن روزنامــه‪ ،‬از نیمــه دوم ســال گذشــته‬ ‫افزایــش ‪ 161‬درصــدی در حمــات فیشــینگ موبایلــی کــه‬ ‫بخــش انــرژی را هــدف قــرار داده انــد‪ ،‬مشــاهده شــده‬ ‫اســت‪ .‬حمالتــی کــه ســازمان های انــرژی را هــدف قــرار‬ ‫می دهنــد‪ 17 ،‬درصــد از کل حمــات تلفــن همــراه را در‬ ‫سراســر جهــان تشــکیل می دهنــد‬ ‫– کــه ان را بــه هدفمندتریــن بخــش‪ ،‬پیــش از امــور مالــی‪،‬‬ ‫دولتــی‪ ،‬داروســازی و تولیــد تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫کار از راه دور در طــول ‪ 18‬مــاه گذشــته بــه طــور قابــل‬ ‫توجهــی افزایــش یافتــه اســت‪ .‬و در حالــی کــه افزایش کار‬ ‫بــا موبایــل بــه کســب و کارهــا اجــازه ادامــه فعالیــت داده‬ ‫اســت‪ ،‬افزایــش اســتفاده از دســتگاه هــای شــخصی و کار‬ ‫از راه دور نیــز خطــرات امنیتــی را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫ طبــق گــزارش ‪ 41 ،Lookout‬درصــد از دســتگاه های‬‫تلفــن همــراه در صنعــت انــرژی توســط کارفرمایــان‬ ‫مدیریــت نمی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت مــی توانــد کاربــران را در معــرض خطــر‬ ‫حمــات ســایبری از جملــه فیشــینگ و بدافــزار قــرار دهــد‬ ‫کــه مــی توانــد بــرای کمــک بــه دسترســی بــه شــبکه هــای‬ ‫گســترده تر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬هــدف مهاجمــان‬ ‫ســرقت نام هــای کاربــری و رمــز عبــور اســت کــه می تــوان از‬ ‫انهــا بــرای دسترســی بــه خدمــات ابــری و ســایر بخش هــای‬ ‫شــبکه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫تطبیــق ایمیل هــای فیشــینگ بــرای دســتگاه های تلفــن‬ ‫همــراه می توانــد تشــخیص انهــا را ســخت تر کنــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫صفحــه نمایــش کوچک تــر فرصت هــای کمتــری را بــرای‬ ‫بررســی مشــروع بــودن پیوندهــای موجــود در پیام هــا فراهــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه ممکــن اســت تلفن هــای هوشــمند و‬ ‫تبلت هــا بــه انــدازه لپ تــاپ و رایانه هــای شــخصی رومیــزی‬ ‫امــن نباشــند و مهاجمــان بــا ابــزار مختلــف تــاش بــرای بــه‬ ‫خطــر انداختــن شــبکه هــا مــی کننــد‪ .‬بــا راه انــدازی حمــات‬ ‫فیشــینگ بصورتیکــه کــه زمینـه ای را کــه گیرنــده انتظــار دارد‪،‬‬ ‫تقلیــد می کنــد‪ ،‬مهاجمــان می تواننــد کاربــر را بــه یــک صفحه‬ ‫وب جعلــی کــه شــبیه یــک صفحــه ورود بــه برنامــه اشــنا‬ ‫اســت هدایــت کننــد‪ .‬کاربــر بــدون فکــر کــردن‪ ،‬اعتبــار را ارائــه‬ ‫می کنــد و داده هــا بــه ســرقت مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مجرمــان ســایبری همچنــان بــه‬ ‫هــدف قــرار دادن دســتگاه های تلفــن همــراه ادامــه دهنــد‪،‬‬ ‫زیــرا ســازمان ها شــیوه های کار ترکیبــی را اتخــاذ می کننــد‬ ‫– بنابرایــن محققــان بــر اهمیــت گوشــی های هوشــمند‬ ‫و تبلت هــا کــه بخشــی از اســتراتژی کلــی امنیــت ســایبری‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا اطمینــان از بــه روز بــودن سیســتم عامل هایی‬ ‫کــه روی ان هــا اجــرا می کننــد تاکیــد می کننــد‪ .‬کــه انهــا از‬ ‫نرم افــزار بــرای کمــک بــه محافظــت در برابــر فیشــینگ‪،‬‬ ‫بدافــزار و ســایر حمــات ســایبری اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫اکثــر حمــات بــا فیشــینگ شــروع می شــوند و موبایــل‬ ‫مســیرهای حملــه زیــادی را ارائــه می کنــد‪ .‬بانــدا گفــت‪ :‬یــک‬ ‫راه حــل ضــد فیشــینگ بایــد هرگونــه ارتباطــی از ســایت هــای‬ ‫فیشــینگ شــناخته شــده در دســتگاه هــای تلفــن همــراه از‬ ‫جملــه پیامــک‪ ،‬برنامــه هــا‪ ،‬پلتفــرم هــای اجتماعــی و ایمیــل‬ ‫را مســدود کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سوم ربیع الثانی سالروز ورود و سفر امام حسن عسکری(ع) به گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -417‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 13‬نوامبر ‪ 07 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-417‬‬ ‫ شنبه ‪ 22‬ابان ‪13-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‪-‬محدسه اسدی نیا‬ ‫دهکده ای سرسبز و زیبا و سحر انگیز‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫در هفت کیلومتــری جنــوب گــرگان دهکــده ای ســر ســبز و‬ ‫زیبــا و ســحرانگیز وجــود دارد کــه جنگل هــای انبــوه و ســر بــه‬ ‫فلــک کشــیده ان را محاصــره کرده انــد‪ ،‬نــام ایــن روســتا بــاغ ‬ ‫گلبــن اســت ‪.‬‬ ‫ایــن روســتا ا ز شــمال بــه روســتای نصرابــاد از جنــوب بــه‬ ‫روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل و از غــرب بــه‬ ‫ناهارخــوران متصــل اســت‪ .‬تپــه هــای باســتانی بــا نــام هــای‬ ‫گردتپــه‪ ،‬میــان ســو و‪...‬در ایــن روســتاوجود دارد‪.‬‬ ‫بیــش از چهــل درصــد زمین هــای ایــن روســتا در بافــت قــرار‬ ‫دارند‪.‬امــاک ایــن روســتا شــصت درصدش ســند دارند‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دارای یــک مدرســه ابتدایــی و راهنمایــی‬ ‫می باشــد‪ .‬بــاغ گلبــن دارای یــک ســالن ورزشــی زمین فوتبال‬ ‫و اب بنــدان اســت‪.‬‬ ‫مــردم ایــن روســتا اصالتــا ًگیلکــی زبــان‪ ،‬مجنــی‪ ،‬شــاهکویی‬ ‫و زیارتــی هســتند ‪.‬غذاهــای معــروف این روســتا اش خمیر‪،‬‬ ‫اش مــاش ‪،‬مــاش پتــی و اش گزنــه می باشــند‪.‬‬ ‫شــغل مــردم ایــن روســتا دامــداری و گل ـه داری کشــاورزی‪،‬‬ ‫باغــداری و زراعــت‪ ،‬صنایــع دســتی زنــان بافتــن پارچه هــای‬ ‫ابریشــمی و کربــاس راه مالــرو می باشــد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۱۵‬در بــاغ گلبــن توتــون کشــت می شــد‬ ‫کــه روس هــا بــرای اولین بــار توتــون را خشــک و کاغــذ‬ ‫پیــچ ســیگار درســت کرده انــد همچنیــن پــرورش‬ ‫کــرم ابریشــم و کاشــت درخــت تــوت یکــی از کارهــای‬ ‫مهــم و ســوداور مــردم در ان زمــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای روســتای بــاغ گلبــن گفــت ‪ :‬در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن دارای ‪ ۲۴۰‬خانــوار و ‪ ۹۶۰‬نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه ‪ ۷۹‬درصــد ان باســواد می باشــند ‪.‬‬ ‫حســن اســماعیلی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن روســتا دوبــار کانــون توجــه قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫یک بار در ســال ‪ ۱۹۱۲‬میالدی زمانی که قنســول روســی ان جا‬ ‫را خرید و گهگاه مســابقات اسـب دوانی با مقامات اســتراباد‬ ‫برگزار میشد و دوم در سال ‪ ۱۳۸۱‬که محل اجرای جشنواره‬ ‫رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دهیــار ایــن روســتا گفــت‪ :‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا‬ ‫نقل قول هــای فراوانــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫علــی قلــی نــژاد در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬روس هــا در حــدود شــهریور ســال ‪۱۳۲۰‬‬ ‫وارد ایــران شــدند و تــا ســال ‪ ۱۳۲۷‬از ایــران خــارج شــدند‬ ‫زمانی کــه روس هــا از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گــرگان‬ ‫شــدند روســتای باغ گلبن را به خاطر فضای سرســبز و زیبا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب وهــوای دل پذیــر بــرای ســکونت برگزیدند‬ ‫و سرکنســول ان هــا در ایــن محــل امــد و نقــل و قــول اســت‬ ‫کــه یــک خــط تلفــن هــم بــا خــود بــه روســتا اورد و حیوانــات‬ ‫دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد‬ ‫قنصــر بــود ‪.‬‬ ‫وی در محلــی بــه نــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج‬ ‫می گفتند سکونت گزید که این باغ پر از گل وگیاه و سبزه‬ ‫بــود و زیبایــی خاصــی داشــت و هــر کســی وارد ان می شــد‬ ‫بــه او می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت کــه بعدهــا به مــرور‬ ‫زمــان و تغییروتحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بعضــی از بــزرگان ایــن روســتا بــا معاملـه ای کــه‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورشت قیمه بادمجان‬ ‫خورشت قیمه و خورشت بادمجان از غذاهای معمول سفره های ایرانی هستند‪.‬‬ ‫خورشت قیمه بادمجان ترکیبی از این دو خورشت است که بسیار خوشمزه است‬ ‫مواد الزم خورشت قیمه بادمجان‬ ‫زمان تقریبی پخت‪ ۲ :‬ساعت‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‪:‬‬ ‫لپــه‪ ۸‬قاشــق غذاخــوری‪ ،‬گوشــت خورشــتی‪ ۱۲‬تکــه کوچــک‪ ،‬بادمجــان‪ ۲‬عــدد‬ ‫قلمــی بــزرگ یــا ‪ ۴‬عــدد متوســط‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ۲‬عــدد بــزرگ‪ ،‬گوجــه‪ ۲‬عــدد‬ ‫پیاز‪ ۱‬عدد بزرگ‪.‬‬ ‫ رب‪ ۲‬قاشق غذاخوری‪ - .‬سیر‪ ۱‬حبه متوسط‬‫زردچوبه‪ ،‬فلفل‪ ،‬نمک و پودر لیمو عمانی به مقدار الزم‬ ‫ابلیمو یا ابغوره به مقدار الزم‬ ‫دستور پخت خورشت قیمه بادمجان‬ ‫مرحلــه اول‪ ۲ :‬ســاعت قبــل از شــروع پخــت قیمــه بادمجــان‪ ،‬در یــک کاســه پــر‬ ‫از اب لپه هــا را بخیســانید‪.‬‬ ‫پیــاز را خــرد و ریــز کــرده و در قابلمــه ای کــه می خواهیــد خورشــت را در ان‬ ‫بپزیــد بــا مقدار کافی روغــن ســرخ کنیــد‪ .‬پیــاز را تفــت دهیــد تــا طالیــی رنــگ‬ ‫شــود‪ ۱ .‬حبه ســیر را خــرد کــرده و بــه پیازهــا اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫گوشت خورشــتی را در قابلمــه بریزیــد و با پیازها به خوبی تفــت دهیــد‪ .‬حــال‬ ‫بایــد زردچوبــه و فلفــل را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‪ .‬وقتــی کــه گوشــت تغییر رنگ‬ ‫داد‪ ،‬لپه هــا را ابکشــی کــرده و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬خورشــت بادمجــان را بــا گوشــت قلقلــی‪ ،‬گوشــت ماهیچــه و گوشــت‬ ‫چــرخ کــرده نیــز می تــوان تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫یک تابه جــدا روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغن داخلش بریزید‪ .‬روغن‬ ‫که داغ شد رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و خوب تفت دهید تا کامال ًسرخ شود‬ ‫پــس از اینکــه رب گوجــه فرنگــی را کمــی تفــت دادیــد گوجه فرنگی ها را از وســط‬ ‫نصــف کنیــد و انهــا را هــم کمــی تفــت دهیــد‪ .‬در میانــه پخــت گوشــت و لپــه‪،‬‬ ‫رب گوجــه فرنگــی را بــه همــراه گوجــه فرنگــی بــه قابلمــه خورشــت اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫تــا یــک ســانتی متــر باالتــر از گوشـت ها را اب بریزیــد و زیــرش را زیــاد کنیــد تــا‬ ‫ســریع جــوش بیایــد‪ .‬ســپس شــعله را کــم کنیــد‪ ،‬در قابلمــه را بگذاریــد و اجــازه‬ ‫دهیــد تــا حــدود دو ساعت گوشــت بپزد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪ :‬در ایــن مرحله نوبت بــه امــاده کــردن بادمجان هــا می رســد‪ .‬در حالی‬ ‫کــه گوشــت می پزد‪ ،‬بادمجان هــا را بشــویید و پوســت بگیریــد‪ .‬ســپس بــه شــکل‬ ‫دلخواه برش بزنیــد و مقــداری نمــک روی انهــا بپاشــید تــا اب و تلخــی بادمجــان‬ ‫خــارج شــود و هنــگام ســرخ کــردن روغــن زیــادی بــه خــود جــذب نکنــد‪ .‬پــس از ‪۲۰‬‬ ‫دقیقــه بادمجان هــا را ابکشــی کنیــد و بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه بگذاریــد خشــک شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم‪:‬مقداری روغــن در تابــه بریزیــد و بادمجان هــا را ســرخ کنیــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه کمــی طالیــی مایــل بــه قهــوه ای شــدند‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم‪ :‬پــس از اینکــه گوشــت و لپه بــه طــور کامل پختند بادمجــان را به‬ ‫همــراه مقــداری نمــک‪ ،‬فلفــل ســیاه و پــودر لیمــو عمانی به قابلمــه اضافه کنید‪.‬‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫واژه شناســی ‪ :‬بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام قــزل از طایفه قان یخمز قوم‬ ‫یموت ترکمن می باشــد‏‪.‬‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا بیشر از ‪ 200‬سال‬ ‫زبان محلی ‪‎‬‏‪‎ :‬ترکمنی‪ ،‬بلوچی‪ ،‬زابلی و فارسی‬ ‫اداب و رســوم‪:‬اعیاد مذهبــی قربــان بایــرام (عیــد قربــان)‪ ،‬اراز بایــرام (عیــد‬ ‫فطر)‪ ،‬اق قوئین‪ ،‬مراســم شــب قدر در ماه رمضان و‏مراســم چهارشــنبه ســیاه‬ ‫در مــاه محــرم و ذکــر خنجــر‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلــی‪ :‬انــواع قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬نمــد‪ ،‬تابلوفــرش دســت‬ ‫بافــت و پشــتی قارچیــن‬ ‫ادرس ‪:‬اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬دهســتان‬ ‫نظــام ابــاد‪ ،‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫موقعیــت جغرافیایی‪:‬مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول‬ ‫شــرقی و ‪ 37‬درجــه و ‪ 8‬دقیقــه عــرض شــمالی‪ ،‬در‏‏‪5‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫ازادشــهر و ‪ 80‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫موقعیت مکانی‏‪ :‬روســتای قزلجه اق امام از توابع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــا مختصــات جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه و ‪ 12‬دقیقــه طــول شــرقی و ‪37‬‬ ‫‏درجه و ‪ 8‬دقیقه عرض شــمالی‪ ،‬در ‪ 5‬کیلومتری شــمال شــرقی ازادشــهر و ‪80‬‬ ‫کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‎‬‬ ‫ایــن روســتا‪ ،‬از شــمال بــه روســتای پشــمک‪ ،‬از شــمال غــرب و غــرب بــه‬ ‫روســتاهای ممــی اقچلــی‪ ،‬پورجــان ممــی‪ ،‬نظام‏ابــاد‪ ،‬جــاده ازادشــهر ـ‬ ‫‏مینودشــت‪ ،‬از جنــوب بــه شــهر ازادشــهر و از شــرق بــه روســتاهای نیلــی و‬ ‫ســیداباد محــدود می‏شــود‪ .‬رودخانــه نــوده از میــان روســتا و‏رودخانــه تیل‏ابــاد‬ ‫در غــرب ان جریــان دارد‪ .‬ارتفــاع روســتای جلگــه‏ ای قزلجــه اق امــام‪ ،‬از ســطح‬ ‫دریــا ‪ 98‬متــر اســت و اقلیمــی‪ ،‬معتــدل و‏مرطــوب دارد‪ .‬میانگیــن بارندگــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســاالنه در ایــن روســتا ‪ 484‬میلی‏متــر گــزارش شده اســ ‪‎‬‬ ‫از عوامــل ایجــاد روســتا درایــن محــل می تــوان بــه موقعیــت مناســب از لحــاظ‬ ‫طبیعــی و نزدیکــی بــه رودخانــه و وجــود مرتــع وچــراگاه وزمیــن‏کافــی جهــت‬ ‫کشــاورزی نــام بــرد و وجــه تســمیه ایــن روســتا بــر گرفتــه از نــام شــخصی بــه نــام‬ ‫قــزل از طایفــه قــان یخمــز قــوم یمــوت ترکمــن می‏باشــد‏‪.‬‬ ‫دسترســی‪ :‎‬ایــن روســتا از طریــق شــهر ازادشــهر قابــل دسترســی اســت و‬ ‫جــاده‏ای مناســب و اســفالت دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخچــه‏‪ :‬روســتای قزلجــه اق امــام قدمتــی طوالنــی دارد و اثــار تاریخــی چنــدی‬ ‫در ان بــه جــا مانــده اســت‪ .‬زیارتــگاه امامــزاده محمدبــن زیــد معــروف‏بــه اق امــام و‬ ‫بنــای حــوزه علمیــه همجــوار ان‪ ،‬بقایــای شــهر تاریخــی دشــت قلعــه یا دشــت حلقه‬ ‫از اثــار تاریخــی و دینــی روستاســت کــه‏قدمــت طوالنــی روســتا را نشــان می‏دهـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جمعیــت ‪ :‬بــر اســاس نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای قزلجــه اق امــام‬ ‫‪ 2010‬نفــر جمعیــت داشــته اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪2452‬‏نفر(‪۴۷۹‬خانوار)‬ ‫افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫درامــد حرفــه و پیشــه کشــاورزی‪ :‬بیشــتر مــردم روســتا ازطریــق فعالیت‏‏هــای‬ ‫زراعــی و دامــداری تامیــن می‏شــود‪ .‬تعــدادی ازمــردم درامــور خدماتــی‬ ‫و تولیدصنایــع دســتی اشــتغال ‏دارنــد‪ .‬محصــوالت عمــده شــامل‬ ‫گندم‪،‬جو‪،‬برنــج و ک ُلــزا می‏باشــد‪ .‬وجــود مراتــع غنــی موجــب رونــق دامــداری‬ ‫وپــرورش گوســفند شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وجــه تســمیه‪‎:‎‬کلمــه اق امــام کلمــه ای ترکــی اســت وبــه عنــوان یــک صفــت‬ ‫بــه کارمــی رودومعنــای ان سفیداســت‪،‬چون اق چــای – رود ســفید وصفــت‬ ‫‏درترکــی همیشــه مقــدم براســم اســت – بــرای روش نشــدن موضــوع فــوق‬ ‫بایــد مقــداری از وضعیــت بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیــد اطالعاتــی بــه‬ ‫‏دســت اورد‪ .‬ازانجایــی کــه بنــای امامــزاده یحیــی بــن زیددرســال ‪ 125‬ه‪.‬ق‬ ‫بربــاالی قبــر او ســاخته شــده کــه احتمــاال براثــر زلزلــه ســال ‪1290‬‏ه‪.‬ق ایــن‬ ‫مقبــره نیــز همانندســاختمان های دیگردرزمیــن نشســت کــرد وفرورفــت‪.‬‬ ‫بعدهادربنــای جدیدنیزدرهمــان ســال فرورفتگــی احــداث ‏شــد وب رای‬ ‫رفتــن بــه داخــل راهرو‪،‬انکــه حالتــی ســرداب گونــه وداالنــی طوالنــی وتاریــک‬ ‫داشــته‪،‬پله هایی تعبیــه می کننــد‪ .‬ازانجاکــه محــل ایــن‏مقبــره اندکــی تاریــک‬ ‫بوده‪،‬لــذا ترکمن هاوترک هــای منطقــه ازان پــس بــه ان قارنکــی امــام یعنــی‬ ‫امــام تاریــک می گوینــد‪ .‬الزم بــه یــاداوری اســت‏کــه پــس ازســاخت بنــای‬ ‫فعلــی امامــزاده یحیــی بــن زیددرزمــان ناصرالدیــن شــاه کــه حاکــم گــرگان‬ ‫– عالءالدولــه – ان رابرمــکان بلنــدی‏ازســطح زمیــن ســاخت‪،‬بازهم لفــظ‬ ‫فــوق مصطــح اســت‪ ،‬اماازانجایــی کــه مقبــره محمدبــن زیددربلنــدی وارتفــاع‬ ‫کوهســتان ســاخته شــده‏وداخــل ان نیزروشــن ترازقرنکــی امــام ( یحیــی‬ ‫بن زیــد) بود‪،‬لــذا ترکمن هادرمقایســه ان محــل بامحــل فوق‪،‬لقــب اق امــام‬ ‫( یعنــی امــام ســفید‏‏) رابــه ان داده وایــن لفــظ تاکنــون موقعیــت خویــش‬ ‫رامحفــوظ داشــته اســت ومــردم منطقــه اعــم ازشــیعه وســنی اززیــارت ایــن‬ ‫دوامامــزاده‏غافــل نبوده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حســن و محمــد بــن زیــد علیهمــا الســام دو بــرادر بودنــد کــه در مدینــه‬ ‫دیــده بــه جهــان گشــودند‪ .‬پدرشــان زیــد فرزنــد محمــد بــن اســماعیل‏بــن‬ ‫حســن بــن علــی بــن الحســن بــن علــی بــن ابیطالــب و مادرشــان دختــر‬ ‫عبدالــه بــن عبیدالــه االعــرج بــن حســین االصغــر بــن علــی بــن‏حســین بــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫علــی ابــن ابیطالــب اس ـ ‪‎‬‬ ‫در هــر حــال او بــه ســبب شــدت و قــوت و صالبتــش بــه حالــب الحجــاره و‬ ‫داعــی کبیــر ملقــب شــد و در ســال ‪ ۲۷۱‬ه‪.‬ق وفــات یافــت‪ .‬بعضــی‏از مورخیــن‬ ‫قبــر وی را در گــرگان در قریــه ای بــه نــام روشــناخره نوشــته انــد ‪ ،‬ولیکــن در‬ ‫کتــب جغرافیــای قدیــم و جدیــد ایــن اســم مالحضــه‏نمــی شــود ‪ ،‬پــس از فــوت‬ ‫حســن بــن زیــد ‪ ،‬خالفــت زیدیــه بــه حکــم وصیــت بــه بــرادرش محمــد بــن زیــد‬ ‫علــوی منتقــل گردیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قنصــر بــا امیــر اعظــم مشــهور بــه شــاهرودی داشــت بــه او‬ ‫واگــذار شــد و او نیــز ملــک بــاغ گلبــن را بــه تعــدادی اربــاب به‬ ‫نام هــای محمــد صــادق تقــوی و میــر مجیدی هــا و باقری هــا‬ ‫فروخــت بعــد از قانــون اصالحــات اراضــی زمین هــا بیــن‬ ‫رعیــت تقســیم شــد‪.‬‬ ‫علــی قلی نــژاد دهیــار روســتای بــاغ گلبــن افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط منطقــه اســتعدادها و زیرســاخت های موجــود در‬ ‫زمینه هــای صنعــت گردشــگری و اثــار باســتانی و موهبــت‬ ‫جنــگل و تشــکیل شــرکت های تعاونــی کشــاورزی و دامداری‬ ‫و غیــره قــدرت ایــن را دارد‪ ،‬کــه بــه یکــی از روســتاهای‬ ‫اقتصــادی و قــوی منطقــه تبدیــل گــردد و ایــن امــر مســتلزم‬ ‫نــگاه ویــژه مســئوالن محتــرم می باشــد کــه تاکنــون بــه دالیل‬ ‫گوناگــون مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت‪.‬‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنــام اقــای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و هنــوز هــم‬ ‫در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای اطــراف (بجنــورد‪،‬س‬ ‫بزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد می کننــد‪.‬او بــه تنهایــی از‬ ‫صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمــام مــی رســاند‪ .‬ایــن هنرمنــد درگوشــه ی حیــاط‏منــزل‬ ‫شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه امــوزش اطرافیــان و اهالــی روســتا برای‬ ‫مانــدگار مانــدن ایــن هنــر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقــو مخصوص(کوتــاه و بلند)‪،‬جوالــدوز‬ ‫بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ اهو(ســر نــازک) و‬ ‫همچنیــن‏مــواد اولیــه شــامل نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار کار و مــواد اولیه برای‬ ‫تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از این هنر در کاربرد دیگری اســتفاده‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت بــاالی ‪500‬ســال‬ ‫کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده رشــته پــاالن دوزی در‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‏مشــغول بــه فعالیــت بــوده که‬ ‫اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و معرفــی ایــن گنجینــه زنــده بشــری بــا ثبت‬ ‫مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز ثبــت مفاخــر حامــل میــراث ناملمــوس در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪ .‬طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه موی اســب و کاه‬ ‫را دور یــک قــاب چوبــی جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار‬ ‫ان را می پوشــانند ‪ .‬دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی)‬ ‫فشــار داده مــی شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوخت هایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن تــا‬ ‫ان طــرف امتــداد یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان را ســوراخ‬ ‫کــرده ‪ ،‬و نــخ پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از ســوی دیگــر بــا قالبی‬ ‫اهنــی بــه نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را بــا مشــته اهــن بــی دســته‬ ‫می کوبنــد کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات‬ ‫بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هــر کــدام انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام‬ ‫پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل می شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو‬ ‫شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از پارچـه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت می‬ ‫شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر‬ ‫می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ‬ ‫پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه‬ ‫قالــب پشــت حیــوان باقــی بمانــد ونیــز بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب‬ ‫وراســت وچــپ نلغــزد‪ ،‬یــک تســمه ی پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده‬ ‫بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه‬ ‫همیــن شــکل بــه دور ســر ســینه بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی‬ ‫پهــن نیــز بــه نــام تنــک از بــاالی پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را‬ ‫محکــم بــه هــم مــی بندنــد یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان‬ ‫هــم یــک کلگــی افســار چرمــی مــی زننــد وهمــه انهــا را بــا منگولــه وخرمهــره وزینــت االت‬ ‫دیگــر تزییــن مــی نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفتــه نــوک تیــز‬ ‫بــه نــام جــوال دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز درزهــای‬ ‫عــادی را مــی دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پاالن ‪ ،‬بدون اســتفاده‬ ‫از ســوزن بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!