روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 416 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 416

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 416

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 416

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 19 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /10 -‬نوامبر‪ /04 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪416‬‬ ‫پیش نیاز توسعه‬ ‫گلستان ایجاد ارزش‬ ‫افزوده در بخش‬ ‫کشاورزی است‬ ‫‪3‬‬ ‫تشخیصحمالتفیشینگ‬ ‫در تلفن هوشمند‬ ‫بلندترین برج اجری جهان‪،‬‬ ‫محصور مانده در پشت‬ ‫میله های اهنی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪8 -‬‬ ‫حرکتی ارام اما پیوسته‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اتفاق های مثبتی‬ ‫پیش رو است‬ ‫‪4‬‬ ‫لزوم مقاوم سازی‪۲۰‬‬ ‫درصد کالس های درس‬ ‫گلستان ‬ ‫‪5‬‬ ‫روابط بین فردی‪ ،‬راهی‬ ‫برای کاهش استرس‬ ‫شغلی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارگران زیر چرخ فشارهای‬ ‫اقتصادی له شده اند‬ ‫خشکانده شدن فساد باید‬ ‫از سرمنشا ان باشد‬ ‫رییــس دفتــر رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اهتمــام‬ ‫ویــژه دولــت بــه فسادســتیزی‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت بــه هیــچ‬ ‫عنــوان فســاد را برنمی تابــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه نبایــد‬ ‫اجــازه بــروز فســاد داده شــود و فســاد بایــد از سرمنشــا ان‬ ‫خشــکانده شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬مراســم تکریــم و معارفــه‬ ‫روســای ســابق و جدیــد دفتــر بازرســی ویــژه رییــس‬ ‫جمهــوری روز دوشــنبه بــا حضــور رییــس دفتــر رییــس‬ ‫جمهــوری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫غالمحســین اســماعیلی در مراســم تکریــم ســید محســن‬ ‫صادقــی و معارفــه حجــت االســام والمســلمین حســن‬ ‫درویشــیان بــا تشــکر از تالش هــای انجــام شــده بــه تدویــن‬ ‫منشــور ‪ ۱۲‬مــاده ای مبــارزه بــا فســاد و ابــاغ ان بــه همــه‬ ‫وزرای کابینــه اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬پیش بینــی شــده بــود کــه‬ ‫این منشــور در مجموعه دولت متولی داشــته باشــد و دفتر‬ ‫بازرســی ویــژه رییــس جمهــوری ایــن ماموریــت را برعهــده‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رییــس دفتــر رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه‬ ‫دولت به تقویت جایگاه و شــان دفتر بازرســی ویژه ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬گفــت‪ :‬معتقدیــم انجــام ماموریت هــای ســنگین‬ ‫نیازمند پشــتوانه اســت و اگر مدیران و حاکمان از پشــتوانه‬ ‫قــوی برخــوردار نباشــند‪ ،‬چــه بســا ماموریت هایشــان بــه‬ ‫موفقیت کامل منتهی نشــود‪ .‬متاســفانه در دولت گذشــته‬ ‫جایــگاه ایــن دفتــر تنــزل پیــدا کــرد و حتــی حکم رییــس ان را‬ ‫رییــس جمهــوری امضــاء نکــرد‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬در دولــت ســیزدهم ضمــن ابــاغ حکم‬ ‫رییــس دفتــر بازرســی ویــژه توســط رییــس جمهــوری چنــد‬ ‫اقــدام دیگــر از جملــه نمایندگــی ویــژه رییــس جمهــوری در‬ ‫امــر مبــارزه بــا فســاد و اجــرای اصــل ‪ ۱۲۷‬قانــون اساســی‬ ‫هــم بــه ماموریــت هــای رییــس ایــن دفتــر اضافــه شــده‬ ‫و همــه ایــن مــوارد از پشــتوانه مصوبــه هیــات وزیــران نیــز‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تجلیــل از عــزم و اراده قــوی و روحیــه جهــادی‬ ‫حجت االســام والمســلمین درویشــیان‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫شــخصیتی صاحــب علــم و تجربــه و انگیــزه بــه عنــوان‬ ‫ریاســت دفتــر بازرســی ویــژه رییــس جمهــوری انتخــاب‬ ‫شــده اســت و می توانیــم شــاهد اقدامــات مفیــدی در ایــن‬ ‫حــوزه باشــیم‪.‬‬ ‫رییــس دفتــر رییــس جمهــوری در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود بــا اشــاره بــه گفتمــان و رویکردهــای اصلــی‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن دولــت‪ ،‬شــعار مردمــی‬ ‫بــودن را برگزیــده و خــود را خــادم مــردم و جمهــور‬ ‫می دانــد و در تــاش اســت درد و رنــج مــردم را عــاج کنــد‬ ‫و بــا انــان همراهــی و همــدردی کــرده و بیــن خــود و مردم‬ ‫فاصلــه نینــدازد‪.‬‬ ‫رییــس دفتــر رییــس جمهــوری عدالت محــوری را از‬ ‫رویکردهــای اصلــی دولــت دانســت و افــزود‪ :‬قائــل بــه‬ ‫شــهروند درجــه یــک و دوم نیســتیم و دولــت تاکیــد دارد کــه‬ ‫همــه برنامه هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاســت‬ ‫داخلــی و خارجــی دارای پیوســت عدالــت باشــد‪ .‬چــرا کــه‬ ‫معتقدیــم اگرچــه ممکــن اســت مــردم برخــی کمبودهــا را‬ ‫تحمــل کننــد امــا بــه هیــچ عنــوان تبعیــض را نمی پذیرنــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی افــزود‪ :‬کشــورمان از ظرفیت هــای مــادی و‬ ‫انســانی متنــوع و گســترده ای برخــوردار اســت‪ ،‬امــا در‬ ‫بهره بــرداری و توزیــع ایــن منابــع شــاهد گالیه مندی هــای‬ ‫مــردم هســتیم و دولــت نســبت بــه ایــن موضوع حساســیت‬ ‫دارد و تبعیــض را بــر نمی تابــد و مصمــم هســتیم بــر مبنــای‬ ‫عدالــت بــه اصــاح امــور بپردازیــم‪.‬‬ ‫رییــس دفتــر رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اهتمــام‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫ویــژه دولــت بــه فسادســتیزی‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت بــه هیــچ‬ ‫عنــوان فســاد را برنمی تابــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه نبایــد‬ ‫اجــازه بــروز فســاد داده شــود و فســاد بایــد از سرمنشــا ان‬ ‫خشــکانده شــود‪ .‬البتــه برخــورد بــا مفســدین حتمــا ً الزم‬ ‫اســت و انجــام خواهــد شــد‪ ،‬امــا ماموریــت اصلــی دولــت از‬ ‫بیــن بــردن بســتر و زمینه هــای بروز فســاد در جامعــه و بویژه‬ ‫در دســتگاه های دولتــی اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن نیازمندی هــای‬ ‫جامعــه و اجــرای کارهــای بــر زمیــن مانــده بــا اقدامــات عــادی‬ ‫امکان پذیــر نیســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬امــروز نیازمنــد کار جهــادی‪،‬‬ ‫انقالبــی و خســتگی ناپذیر هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس دفتــر رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه محورهــای‬ ‫اصلــی موفقیــت در مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬گفــت‪ :‬اولیــن موضــوع‬ ‫هوشمندســازی و اســتفاده از ظرفیت هــای ســامانه های‬ ‫الکترونیکــی اســت و دولــت ایــن موضــوع را بــا اولویــت‬ ‫پیگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســماعیلی تصریــح کــرد‪ :‬شــفافیت و تــاش بــرای حــل‬ ‫و فصــل موضــوع تعــارض منافــع از دیگــر محورهــای‬ ‫موفقیــت در رونــد مبــارزه بــا فســاد اســت کــه بــا جدیــت‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم حجت االســام والمســلمین درویشــیان‬ ‫نیــز در ســخنانی نظــارت و بازرســی کارامــد را از عوامــل‬ ‫اصلــی موفقیــت در مبــارزه بــا فســاد دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫حتــی اگــر قوانیــن کافــی وجــود داشــته باشــد امــا بازرســی‬ ‫و نظــارت کارامــد انجــام نشــود‪ ،‬بی تردیــد توفیــق الزم‬ ‫حاصــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یکــی از مهم تریــن اولویت هــا و ماموریــت دفتــر‬ ‫بازرســی ویــژه رییــس جمهــوری را پیگیــری رفــع بســترهای‬ ‫تعــارض منافــع دانســت و افــزود‪ :‬در کنــار ایــن ماموریــت‪،‬‬ ‫موضــوع شــفافیت را هــم بــا جدیــت انجام خواهیــم داد چرا‬ ‫کــه موجــب تقویــت بازدارندگــی و پیشــگیری از وقــوع فســاد‬ ‫و نیــز پاســخگویی مســئولین و مطالبــه گــری مــردم اســت‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫ماجرای طی االرض‬ ‫امام حسن عسکری(ع) به گرگان‬ ‫ســوم ربیع الثانی ســالروز ورود و ســفر امام حســن عســگری (ع) به جرجان‬ ‫اســتان گلســتان فعلــی و متبــرک شــدن ایــن شــهر بــه قــدوم نازنیــن حضــرت‬ ‫است‪.‬اســتان گلســتان فعلــی کــه در گذشــته مشــهور بــه جرجــان و اســتراباد‬ ‫بــود دارای یــک شناســنامه روشــن و تاریــخ پرفــراز و نشــیبی ســت کــه در ان‬ ‫وقایــع مهمــی رخ داد کــه از جملــه ان می تــوان بــه ط ـی االرض امــام حســن‬ ‫عســکری بــه ایــن ســرزمین اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بنا به گفته محدثین امام حسن عسکری ان زمان ‪ 23‬سال سن داشتند‪.‬‬ ‫همزمــان بــا ســوم ربیــع الثانــی ســالروز ورود امــام حســن عســگری(ع) بــه‬ ‫گــرگان و هفتــه فرهنگــی گــرگان‪ ،‬قدمــگاه امــام حســن عســگری (ع) در ایــن‬ ‫شــهر بــا حضــور مــردم و مســئوالن گلبــاران شــد‪.‬‬ ‫مــردم گــرگان از قدیــم االیــام ارادت ویــژه ای بــه امــام حســن عســگری (ع) داشــته‬ ‫و دارنــد‪ .‬بــر اســاس انچــه کــه در تاریــخ نقــل شــده اســت امــام حســن عســگری‬ ‫(ع) تنهــا امامــی اســت کــه بــه وســیله طــی االرض بــه گــرگان ســفر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن حکایــت را عالــم و نویســنده معــروف قطــب الدیــن راونــدی در کتــاب «الخرایج‬ ‫و الجرائــح» نقــل کــرده اســت و بعدهــا بــزرگان دیگــری نظیــر؛ عالمــه مجلســی در‬ ‫کتــاب بحاراالنــوار‪ ،‬فخرالدیــن اردبیلــی در کتــاب کشــف الغمــه فــی معرفــه االئمــه و‬ ‫شــیخ عبــاس قمــی در کتــاب منتهــی االمــال نقــل کــرده انــد‪.‬‬ ‫ســوم ربیــع الثانــی ســالروز ورود امــام حســن عســگری بــه جرجــان اســت‪ ،‬ایــن روز‬ ‫را اهالــی و مــردم گــرگان گرامــی مــی دارنــد‪.‬‬ ‫مرحــوم قطــب الدیــن راونــدی حکایــت ورود امــام بــه گــرگان را اینگونــه نقــل مــی‬ ‫کنــد؛ جعفــر بــن شــریف جرجانــی مــی گویــد‪« :‬ســالی عــازم حــج شــدم و در ســامرا‬ ‫نــزد امــام حســن عســگری (ع) رســیدم‪ ،‬شــیعیان‪ ،‬مــال زیــادی را توســط مــن بــرای‬ ‫ان حضــرت فرســتاده بودنــد‪ ،‬خواســتم از حضــرت بپرســم کــه انهــا را بــه چــه کســی‬ ‫بدهــم؟ امــا پیــش از اینکــه چیــزی بگویــم‪ ،‬فرمــود‪ :‬انچــه بــا خــود اورده ای بــه‬ ‫مبــارک‪ ،‬خــادم مــن بــده!‬ ‫مــن نیــز چنــان کــردم‪ .‬ســپس گفتــم‪ :‬در گــرگان شــیعیانت بــه شــما ســام مــی‬ ‫رســانند‪ .‬فرمــود‪ :‬ایــا بعــد از اتمــام مناســک حــج بــه انجــا بــر مــی گــردی؟‬ ‫گفتــم اری‪ .‬فرمــود‪ :‬تــو بعــد از ‪ 170‬روز بــه گــرگان مــی رســی و در اغــاز روز جمعــه‪،‬‬ ‫ســه روز گذشــته از مــاه ربیــع الاخــر‪ .‬بــه انجــا وارد مــی شــوی‪ .‬بــه انهــا بگــو کــه مــن‬ ‫نیــز پایــان همــان روز انجــا مــی ایــم‪...‬‬ ‫انــگاه از پیــش ان حضــرت رفتــه و مناســک حــج را انجــام دادم و خــدا مــرا ســالم‬ ‫نگهداســت تــا اینکــه روز جمعــه از مــاه ربیــع الاخــر‪ ،‬در ابتــدای روز همچنــان کــه‬ ‫امــام(ع) فرمــوده بــود‪ ،‬بــه گــرگان رســیدم‪.‬‬ ‫دوســتان و اشــنایان بــرای تبریــک بــه دیــدارم امدنــد‪ .‬بــه انهــا گفتــم کــه امــام‬ ‫حســن عســگری (ع) وعــده داده اســت کــه تــا پایــان امــروز اینجــا بیایــد‪ ،‬پــس امــاده‬ ‫شــوید تــا پرســش هــا و حاجــت هــای خــود را از او بخواهیــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه نمــاز ظهــر و عصــر را خواندنــد‪ ،‬در خانــه مــن گــرد امــدن‪ ،‬بــه خــدا‬ ‫ســوگند چیــزی متوجــه نشــدیم جــز اینکــه امــام امــد و وارد خانــه شــد‪ .‬ابتــدا او بــر‬ ‫مــا ســام کــرد‪ .‬انــگاه مــا بــه اســتقبالش رفتیــم و دســتش را بوســیدیم‪ .‬ســپس‬ ‫فرمــود مــن بــه جعفــر بــن شــریف وعــده داده بــودم کــه اخــر همیــن روز بــه اینجــا‬ ‫بیایــم‪ .‬نمــاز ظهــر و عصــر را در ســامرا خوانــدم و بــه ســوی شــما امــدم تــا تجدیــد‬ ‫عهــد نمایــم و اکنــون در میــان شــما هســتم تــا پرســش هــا و حاجــت هــای خــود را‬ ‫مطــرح ســازید‪ »...‬موســوعه االمــام عســگری (ع) ج ‪ ،1‬ص ‪335‬‬ ‫امــروز نیــز همــان مکانــی کــه بــه عنــوان منــزل جعفــر بــن شــریف جرجانــی اســت و‬ ‫محــل ورود امــام نیــز مــی باشــد‪ ،‬بــه عنــوان قدمــگاه و مســجدی بنــام امــام حســن‬ ‫عســگری (ع) نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــکان در یکــی از محــات قدیمــی گــرگان بنــام سرچشــمه قــرار دارد و در جــوار‬ ‫مســجد‪ ،‬مصالی گرگان از قدیم تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫عشــق اهــل بیــت(ع) از دیربــاز در دل مــردم گــرگان قــرار داشــته اســت و ایــن شــهر‬ ‫در تاریــخ بــه عنــوان دارالمومنیــن معروف اســت‪.‬‬ ‫قدمــگاه و مســجد امــام حســن عســگری (ع) نیــز یکــی از ایــن اماکــن مقدســی‬ ‫اســت کــه مــردم گــرگان در ان اقامــه نمــاز مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزسه شــنبه ‪ 18‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 52,340,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 12,077,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 118,510,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,400,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 62,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,950,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪416‬‬ ‫فقط ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫مدارس شهری مربی‬ ‫بهداشت دارند‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل اموزش و‬ ‫پرورش خراســان شــمالی گفت‪ :‬در شــرایط کنونی‬ ‫صرفــا‪ ۵۸‬درصــد مــدارس شــهری اســتان مربــی‬ ‫بهداشــت دارنــد کــه حــدود ‪ ۵۰‬مراقب ســامت نیاز‬ ‫دارد تــا بــه اســتاندارد مــورد نظــر برســیم‪.‬‬ ‫مهــدی خطیــب زاده در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر از مراقبــان‬ ‫ســامت و دبیــران بــا رشــته های مرتبــط شــاغل در‬ ‫پســت مراقــب ســامت‪ ،‬در ‪ ۳۲۱‬مدرســه دولتــی‬ ‫شــهری اســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۵۵۰‬مدرســه شــهری دولتــی‬ ‫در اســتان دایــر اســت گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اولویــت‬ ‫بنــدی مــدارس ابتدایــی‪ ،‬متوســطه اول و در اخــر‬ ‫مــدارس متوســطه دوم مراقــب ســامت در ایــن‬ ‫مــدارس حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه اســتانداردها‬ ‫بــه ازای ‪ ۷۵۰‬دانــش امــوز شــهری یــک مراقــب‬ ‫ســامت مــی بایســت در مــدارس فعالیــت کنــد‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون در اســتان بــه ازای هــر هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬دانــش امــوز یــک مراقــب ســامت فعالیــت‬ ‫دارد در حالی که در ســطح کشــور به طور متوســط‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬دانــش امــوز شــهری یک ‬ ‫مراقــب ســامت فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫معــاون تربیت بدنــی و ســامت اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مدارســی کــه‬ ‫مراقــب ســامت ندارنــد یکــی از معلمــان مدرســه بــه‬ ‫عنــوان رابــط ســامت فعالیــت مــی کنــد کــه انتخــاب‬ ‫ان بــر اســاس تشــخیص مدیــر مدرســه اســت‪.‬‬ ‫خطیــب زاده گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ترکیبــی بــودن‬ ‫مدارس(حضــوری و غیــر حضــوری) هم اکنــون در‬ ‫شــبکه شــاد گــروه هــا و کانــال هایــی در ســطح‬ ‫کشــور و اســتان وجود دارد که در حوزه بهداشــت‪،‬‬ ‫امــوزش و محیــط زیســت و ایمنــی مطالــب و‬ ‫محتواهــای اموزشــی را در اختیــار قــرار می دهنــد‬ ‫کــه بــرای مراقبیــن‪ ،‬رابطیــن و ســفیران ســامت‬ ‫قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مراقبــان ســامت پــس از دریافــت‬ ‫اموزش هــا بــا حضــور در مــدارس نســبت بــه کنترل‬ ‫وضعیــت ایمنــی از جملــه شــارژ کپســول های‬ ‫اتش نشــانی‪ ،‬ایمنی وســایل ورزشــی و ایمن ســازی‬ ‫غیــر ســازه ای و کنتــرل وضعیــت بهداشــت محیــط‬ ‫کالس هــا‪ ،‬ســالن ها و ســرویس های بهداشــتی‪،‬‬ ‫اموزش سالمت و بهداشت و معاینات مقدماتی‬ ‫دانش امــوزان شــامل‪ ،‬قــد‪ ،‬وزن‪ ،BMI ،‬دهــان و‬ ‫دنــدان و پدیکلوزیــس اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫‪۱۸۶‬هــزار دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش‬ ‫از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار‬ ‫نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۱۰۴‬هــزار دانش امــوز در مقطــع ابتدایــی و مابقــی‬ ‫متوســطه اســت‪.‬‬ ‫رعایت کمتر از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫بــا اغــاز فصــل ســرما و نبــود تهویه های مناســب نگرانی ها‬ ‫بیــش از پیــش شــده اســت زیــرا کــه ســاختمان های‬ ‫مســکونی اغلــب طــوری طراحــی شــده اند کــه بــا اغــاز‬ ‫فصــل ســرما‪ ،‬جهــت ایجــاد دماهــای مناســب عایــق بــوده‬ ‫و فاقــد تهویه هــای طبیعــی هســتند بــه گونـه ای ایــن امــر بــا‬ ‫شــروع دورهمی هــا می توانــد احتمــال خطــر انتقــال کرونــا‬ ‫را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫حرکتی ارام‬ ‫اما پیوسته‬ ‫تغییــر رنــگ شهرســتان هــای خراســان شــمالی‬ ‫بــه وضعیــت پرخطــر و خیلــی پرخطــر کرونایــی در‬ ‫روزهــای اخیــر نشــان از حرکــت ارام امــا پیوســته‬ ‫مــوج ششــم کرونــا‪ ،‬زیرســایه بــی توجهــی بــه‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی در ایــن خطــه را دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫گرچــه رونــد نزولــی امارهــای کرونایــی از‬ ‫ابتــدای مهرمــاه همزمــان بــا سراســر کشــور‬ ‫در خراســان شــمالی نیــز شــروع شــد و بعــد از‬ ‫حــدود ‪ ۶‬مــاه در پرونــده کرونایــی اســتان حتــی‬ ‫روزهــای بــدون فوتــی نیــز ثبــت شــد ولــی ایــن‬ ‫روزهــا ٰهمســویی عــادی انگاری هــا بــا ســرعت‬ ‫گرفتــن واکسیناســیون عمومــی نگرانی هــا را‬ ‫بیــش از پیــش کــرده اســت بــه گونــه ای کــه‬ ‫مســووالن و کارشناســان بهداشــتی بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه عــادی انــگاری هــا مســیر را بــرای‬ ‫حرکــت مــوج ششــم کرونــا در کشــور و اســتان‬ ‫همــوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع بــا وجــود اینکــه خراســان شــمالی‬ ‫از ابتــدای مهرمــاه امســال از وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی خــارج شــد و دیگــر خبــری از روزهــای‬ ‫ســیاه کرونایــی نبــود ولــی بــی توجهــی بــه شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی‪ ،‬رونــد نزولــی ابتال بــه کرونا را‬ ‫شــکننده کــرد بــه گونــه ای کــه دوبــاره چــراغ قرمــز‬ ‫کرونایی در اســتان روشــن شــد تا نشــان دهد که‬ ‫ـن دلیلــی بــر عــدم ابتــا نیســت و بــا‬ ‫تزریــق واکسـ ٰ‬ ‫بــی توجهــی بــه شــیوه نامه هــای بهداشــتی خیلــی‬ ‫زود بــه وضعیــت پرخطــر کرونایــی مــی رســیم‪.‬‬ ‫بازگشت به وضعیت خیلی پرخطر کرونایی‬ ‫شــمالی‪۲۶ ،‬‬ ‫نقشــه کرونایــی خراســان‬ ‫ٰ‬ ‫شــهریور امســال بــه وضعیــت کــم خطــر‬ ‫کرونایــی تغییــر رنــگ داد ولــی بعــد از حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬روزٰ‪ ،‬برخــی شهرســتان هــا بــا اهــرم عــادی‬ ‫انــگاری چــراغ نارنجــی کرونایــی و برخــی دیگــر‬ ‫نیــز چــراغ قرمــز کرونایــی ایــن اســتان ‪۸۶۳‬‬ ‫هــزار نفــری را روشــن کردنــد‪.‬‬ ‫هــم اینــک نیــز بــر اســاس اخریــن فهرســت‬ ‫رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام‬ ‫ش ـدٰه اســت‪ ،‬شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم‬ ‫در وضعیــت قرمــز کرونایــی‪ ،‬ســه شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان در وضعیــت‬ ‫نارنجی و فاروج‪ ،‬مانه و سملقان و رازوجرگالن‬ ‫نیــز در وضعیــت زرد یــا خطــر متوســط کرونایــی‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رعایــت کمتــر از ‪ ۴۰‬درصــد شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی نیز گفت‪ :‬با توجه به گســترش‬ ‫عــادی انگاری هــا و قالــب شــدن تصــور ایمنــی‬ ‫کاذب در بیــن مــردم‪ ،‬براســاس اخریــن ارزیابی ها‬ ‫میانگیــن رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی در‬ ‫اســتان بــه کمتــر از ‪ ۴۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫افشــین دلشــاد افــزود‪ :‬هــم اینــک بســیاری از‬ ‫شــهروندان دچــار ایمنــی کاذب شــده انــد بــه‬ ‫گونــه ای کــه تصــور مــی کننــد بــا تزریق واکســن‬ ‫دیگــر مبتــا بــه ویــروس کرونــا نخواهند شــد در‬ ‫حالــی کــه واکسیناســیون بــه هیــچ عنــوان مانع‬ ‫از ابتــا نیســت‪.‬‬ ‫وی مــوج بعــدی کرونــا را بــا ادامــه عــادی‬ ‫انگاری هــا در جامعــه دور از انتظــار ندانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اینــک بیشــتر شــهروندان ماســک‬ ‫نمی زننــد‪ ،‬ترددهــای غیرضــروری خــود را اغــاز‬ ‫نقش موثر بانک مهرایران‬ ‫در ایفای مسئولیت اجتماعی‬ ‫اییــن تحویــل تجهیــزات پزشــکی اهدایــی بانــک قرض الحســنه‬ ‫مهــر ایــران بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی اســتان گلســتان در قالــب طــرح شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی بــا حضــور مدیریــت شــعب اســتان گلســتان در ســالن‬ ‫اجتماعــات شــهید اوینــی دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار گردیــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســید مصطفــی صالحــی‬ ‫ضمــن تشــکر از زحمــات بــی دریــغ مدافعــان ســامت در حــوزه‬ ‫کرده انــد و همچنــان شــاهد برگــزاری مراسـم های‬ ‫عروســی و تجمعاتــی هســتیم کــه تــا پیــش از‬ ‫شــاهد ان نبودیــم‪.‬‬ ‫دلشــاد افــزود‪ :‬همچنیــن بــا اغــاز فصــل ســرما‬ ‫و نبــود تهویــه هــای مناســب نگرانــی هــا بیــش‬ ‫از پیــش شــده اســت زیراکــه ســاختمان هــای‬ ‫مســکونی اغلــب طــوری طراحــی شــده انــد کــه‬ ‫بــا اغــاز فصــل ســرما‪ ،‬جهــت ایجــاد دماهــای‬ ‫مناســب عایــق بــوده و فاقــد تهویه هــای‬ ‫طبیعــی هســتند بــه گونــه ای ایــن امــر با شــروع‬ ‫دورهمــی هــا مــی توانــد احتمــال خطــر انتقــال‬ ‫کرونــا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫گروه واکنش سریع در استان فعال می شود‬ ‫پزشــکی خدمــات‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم‬ ‫ٰ‬ ‫بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی نیــز بــا‬ ‫اشــاره بــه وضعیــت قرمــز شهرســتان هــای گرمه و‬ ‫جاجــرم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬جهــت مدیریت وضعیت‬ ‫کرونــا و جلوگیــری از ورود بــه پیــک ششــم‪ ،‬تیــم‬ ‫واکنــش ســریع در اســتان فعــال مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫گروه هــای واکنــش ســریع در حیطــه اســتانی‬ ‫تعریــف می شــوند و مدیــران شهرســتان ها‬ ‫نیــز بایــد پــای کار بیاینــد تــا ســامت و اقتصــاد‬ ‫اســیب نبیننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬حفــظ ارامــش جامعــه و بــازار از‬ ‫اهــداف کلــی برنامــه هاســت امــا بایــد همچنــان‬ ‫تامیــن ســامت در اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫پورنقــی اســیب هــای ورود بــه مــوج ششــم کرونا‬ ‫را غیــر قابــل جبــران دانســت و گفــت‪ :‬رعایــت‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی بــه ویژه فاصله گــذاری‬ ‫فیزیکــی و اجتماعــی‪ ،‬اصلــی پایــدار بــرای قطــع‬ ‫زنجیــره کرونــا بــه گونــه ای کــه از شــهروندان‬ ‫می خواهیم همچنان پایبند دســتورات بهداشــتی‬ ‫و مصوبــات ملــی و اســتانی کرونــا باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در نیمــه اول ابــان مــاهٰ‪ ،‬فــوت‬ ‫ت‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا ثبــت شــده اســ ٰ‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن در همیــن مــدت ‪ ۵۶۸‬بیمــار‬ ‫پیشــگیری و درمــان ‪ ،‬بــه تشــریح عملکــرد بانــک و نقــش موثــر در‬ ‫ایفــای مســئولیت اجتماعــی از قبیــل تامیــن تعهــد پانصــد هــزار بیمــه‬ ‫نامه برای واحدهای مســکونی روســتایی در اســتانهای کمتر برخوردار‬ ‫و همراهــی بانــک در طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی با اختصاص‬ ‫مبلــغ ‪۱۳۰‬میلیــارد ریــال جهــت تهیــه و توزیــع ‪ ۱۵۰۰۰‬قلــم تجهیــزات‬ ‫مــورد نیــاز در مرحلــه اول و ‪۱۷۰‬میلیــارد بــرای تامیــن و تجهیــز ‪۱۰۰۰۰‬‬ ‫قلم در مرحله دوم که ســهم اســتان گلســتان در مجموع دو مرحله‬ ‫‪۸‬میلیــارد ریــال مــی باشــد همراهــی خــود را بــا کادر درمــان بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــه منصحــه ظهــور رســانده اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه نیــز ریاســت دانشــگاه از خدمــات ارزشــمند بانــک‬ ‫مهرایــران در امــر تهیــه و توزیــع اقــام پزشــکی جهــت مقابلــه بــا‬ ‫بیمــاری کرونــا و همچنیــن پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه در‬ ‫جدیــد مبتــا بــه کرونــا بســتری و همیــن میــزان‬ ‫نیــز ترخیــص شــدند‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــم اینــک نیــز‬ ‫‪ ۱۵۳‬بیمــار دارای عالئــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه واکسیناســیون بــا شــتاب و‬ ‫دقــت در حــال انجــام اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بیــش‬ ‫از ‪ ۸۴‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال اســتان‬ ‫واکســینه شــده اند‪ ،‬اما برای پایان شــیوع بیماری‬ ‫واکسیناســیون بــه تنهایــی کفایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫محدودیت های کرونایی تشدید می شود‬ ‫رییــس کمیتــه نظــارت و ارزیابــی عملکــرد ســتاد‬ ‫اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا هــدف جلوگیــری از موج ششــم‬ ‫بیمــاری کرونــا نظــارت بــر رعایــت شــیوه نامــه های‬ ‫بهداشــتی و مصوبــات ملــی و اســتانی مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫طاهــر رســتمی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر دو‬ ‫شهرســتان گرمــه و جاجــرم در وضعیــت خیلــی‬ ‫پرخطــر کرونــا قــرار دارنــد و نظــارت ها بــرای رعایت‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی در ایــن شهرســتان هــا‬ ‫تشــدید می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز نگرانــی از همجــواری اســفراین بــا‬ ‫شهرســتان های دارای وضعیــت قرمــز کرونایــی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬جــدای از تشــدید نظــارت هــا بــر‬ ‫اصنـ ٰ‬ ‫ت‪ ،‬نظــارت بــر کنتــرل عبــور‬ ‫ـاف‪ ،‬بــازار و ادارا ٰ‬ ‫ارتباطــی ایــن شهرســتان‬ ‫محورهــای‬ ‫از‬ ‫مــرور‬ ‫و‬ ‫ٰ‬ ‫نیــز افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی‬ ‫شــهرها کــه از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی اعــام شــد‪ ،‬شهرســتان های‬ ‫گرمــه و جاجــرم در وضعیــت قرمــز کرونایــی‪،‬‬ ‫ســه شهرســتان بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان در‬ ‫وضعیــت نارنجــی و فــاروج‪ ،‬مانــه و ســملقان و‬ ‫رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت زرد یــا خطر متوســط‬ ‫کرونایــی قــرار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫قالــب تفاهمنامــه خریــد کاال بــرای کارکنــان و کادر درمــان تقدیــر و‬ ‫تشــکر نمودنــد‪.‬‬ ‫استفاده از دست مخالف چه فوایدی دارد؟ ایا ما را باهو ش تر می کند؟‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی‬ ‫از وب ســایت ها نشــان می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف عملکردهــای شــناختی‬ ‫و خــاق مغــز را تحریــک می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف بــرای‬ ‫مســواک زدن ســامت مغــز را بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن وب ســایت ها ســاده اســت‪:‬‬ ‫بــرای ایجــاد ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫را تمریــن کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟ بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن ســوال بــا ایــن مقالــه‬ ‫‪.‬همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪415‬‬ ‫کارهایی که می توان با دست مخالف انجام داد‬ ‫شــروع اســتفاده از دســت مخالــف در ابتــدا شــبیه چالــش اســت و احتمــاال متوجــه‬ ‫می شــوید کــه چقــدر دســت مخالف تــان بــرای انجــام دادن کارهــا ناهماهنــگ اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬فهرســتی از کارهایــی کــه می توانیــد بــا دســت مخالــف انجــام دهیــد اورده شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا انجــام مرتــب هرکــدام‪ ،‬مهــارت الزم را کســب می کنیــد‪.‬‬ ‫با دست مخالف…‬ ‫مسواک بزنید؛‬ ‫بدنتان را بشویید؛‬ ‫ظرف ها را بشویید؛‬ ‫مواد را پیمانه کنید؛‬ ‫از در بازکن استفاده کنید؛‬ ‫روی نان کره‪ ،‬مربا یا پنیر بزنید؛‬ ‫نوشیدنی ها را از پارچ داخل لیوان بریزید؛‬ ‫موس کامپیوتر را کنترل کنید (می توانید موس مخصوص دست چپ بگیرید)؛‬ ‫از چــوب غذاخــوری (یــا چاپِســتیک‪ ،‬چوب هــای ژاپنــی بــرای غذاخــوردن) اســتفاده کنید‪،‬‬ ‫کــه البتــه ایــن مورد کار ســختی اســت‪.‬‬ ‫کالم پایانی‬ ‫بعضــی درمانگرهــا از بیمارانشــان می خواهنــد بــا دســت مخالــف بنویســند‪ .‬ایــن کار بــه‬ ‫فــرد اجــازه می دهــد بــه بعضــی از احساســات سرکوب شــده اش دسترســی پیدا کنــد‪ .‬اگر‬ ‫ایــن کار برایتــان جالــب اســت‪ ،‬می توانیــد بــه متخصــص مراجعــه کنیــد تــا در انجــام ایــن‬ ‫فعالیت هــا کمکتــان کنــد‪ .‬می توانیــد هــر روز کمــی بــا دســت مخالــف خــود بنویســید و‬ ‫تاثیــر ان روی افزایــش خالقیــت یــا بهبــود عملکــرد و تقویــت حافظــه را ببینیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه را بــا دوســتانتان بــه اشــتراک بگذاریــد و انهــا را بــه چالــش اســتفاده از‬ ‫دســت مخالــف دعــوت کنیــد‪ .‬منتظــر نتایــج و نظــرات پرمهرتــان در بخــش «ارســال‬ ‫دیــدگاه» هســتیم‪.‬‬ ‫باچطور همراه باشید‬ صفحه 2 ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ‪ ۷۰‬درصــد نیــاز بــذر پنبــه بــرای کشــت ان در‬ ‫مــزارع اســتان تولیــد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال های اخیــر ضریــب نفــوذ بــذور اصالح شــده پنبــه در ایــن خطــه‬ ‫افزایش یافته اســت‪.‬عبدالله یوســفی اظهار داشــت‪ :‬در ســال جاری ‪ ۲۹۱‬هکتار از مزارع اســتان زیر کشــت پنبه‬ ‫بــذری مــی رود کــه پیــش بیینــی مــی شــود از ایــن ســطح ‪ ۳۵۰‬تــن بــذر برداشــت شــود کــه ایــن میــزان معــادل ‪۷۰‬‬ ‫درصــد نیــاز بــذری اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع مــزارع بــذری اســتان ‪ ۲۱۷‬هکتــار شــامل رقــم ســاجدی‪ ۴۰ ،‬هکتــار رقــم گلســتان و ‪۳۴‬‬ ‫هکتــار رقــم ورامیــن اســت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد نیاز‬ ‫بذر پنبه خراسان‬ ‫شمالی در استان‬ ‫تولید می شود‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪416‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫وضعیت تورم‬ ‫و سفره کوچک شده کارگران‬ ‫دالیل جوش اوردن خودرو‬ ‫در فصل تابستان‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و همچنیــن‬ ‫وضعیــت تــورم بــه ویــژه در قیمــت کاالهــا‪ ،‬روز بــه روز‬ ‫ســفره خانوارهــای کارگــری کوچکتــر می شــود و خانوارهــای‬ ‫کارگــری در شــرایط دشــوار اقتصــادی و معیشــتی هســتند‪.‬‬ ‫در شــرایط اقتصــادی فعلــی‪ ،‬وضعیــت معیشــتی و حقــوق‬ ‫کارگــران خــوب نیســت؛ حقــوق کارگــران قطعــا کفــاف‬ ‫زندگــی ان هــا را نمی دهــد امــا بســیاری از کارفرماهــا همیــن‬ ‫حقوق هــای ناچیــز را نیــز یــا ســر وقــت بــه کارگــر نمی دهنــد‬ ‫و یــا بــا تاخیــر چنــد ماهــه پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫جامعه کارگری نیازمند حمایت‬ ‫کارگران زیر‬ ‫چرخ فشارهای‬ ‫اقتصادی له‬ ‫شده اند‬ ‫با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور و همچنین‬ ‫وضعیــت تــورم بــه ویــژه در قیمــت کاالهــا‪ ،‬روز به‬ ‫روز ســفره خانوارهــای کارگــری کوچکتــر می شــود‬ ‫و خانوارهای کارگری در شــرایط دشــوار اقتصادی‬ ‫و معیشتی هستند‪.‬‬ ‫در شــرایط اقتصادی فعلی‪ ،‬وضعیت معیشــتی‬ ‫و حقــوق کارگــران خــوب نیســت؛ حقــوق کارگــران‬ ‫قطعــا کفــاف زندگــی ان هــا را نمی دهــد امــا‬ ‫بســیاری از کارفرماهــا همیــن حقوق هــای ناچیــز‬ ‫را نیــز یــا ســر وقــت بــه کارگــر نمی دهنــد و یــا بــا‬ ‫تاخیــر چنــد ماهــه پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫حقــوق کارگــران‪ ،‬کفــاف یــک خانــوار کارگــری را‬ ‫نمی دهــد و در چنــد روز اول تمــام می شــود و بــه‬ ‫پایــان مــاه نمی رســد‪.‬‬ ‫بــا وجــود انکــه همــواره بــر ارتقــای وضعیــت‬ ‫معیشــتی‪ ،‬بیمــه‪ ،‬تامیــن رفــاه و امنیــت شــغلی‬ ‫کارگــران تاکیــد شــده اســت امــا اخبــار و شــواهد‬ ‫میدانــی از شــرایط معیشــتی کارگــران نشــان ‬ ‫دهنــده کوچــک شــدن روزانــه ســفره ایــن‬ ‫قشــری اســت کــه اقتصــاد کشــور در صــورت‬ ‫فقــدان ان هــا نمی چرخــد‪.‬‬ ‫نبــود بیمــه و امنیــت شــغلی و حمایــت‪ ،‬هــراس‬ ‫بیــکار شــدن‪ ،‬نداشــتن خانــه و ســرپناه و حقــوق‬ ‫ثابــت و متناســب بــا تــورم و کاهــش قــدرت خرید‬ ‫از جملــه مشــکالتی اســت کــه معمــوال ً قشــر‬ ‫کارگــر بــا ان روبــرو بوده انــد ولــی در ســال های‬ ‫اخیــر بررســی کیفیــت زندگــی کارگــران کشــور‪،‬‬ ‫حقیقتــی دیگــر را نشــان می دهــد کــه تامیــن‬ ‫معیشــت برای این افراد‪ ،‬بســیار دشــوارتر از قبل‬ ‫شــده و وعده هایــی هــم کــه هــر بــار دولتمــردان‬ ‫در رابطــه بــا بهبــود شــرایط ان هــا داده انــد محقــق‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع اگــر تا چند ســال گذشــته فقــط افزایش‬ ‫نســبی قیمت هــا و کاهــش قــدرت خریــد مــردم‬ ‫بــه ویــژه دهک هــای پاییــن جامعــه در کشــور‬ ‫مطــرح بــود در ایــن ســال ها وجــود تحریم هــا و‬ ‫افــزوده شــدن مســائل شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫مشــکالت ایــن قشــر را افزایــش داده و بیــکاری و‬ ‫ناامنــی شــغلی شــدیدتری را بــرای ان هــا به وجود‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫در اخرین تخمین ها‪ ،‬خط فقر در کالن شــهرها‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان ارزیابــی شــده اســت که‬ ‫بــا حداقــل دســتمزد کارگــران‪ ،‬فاصل ـه ای بســیار‬ ‫زیــادی دارد همچنیــن شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫ســال اخیــر موجــب بیــکاری بســیاری از کارگــران‬ ‫شــده و درامــد انهــا را کاهــش داده اســت بــه‬ ‫خصــوص درامدهــای کارگــران روزمــزد‪ ،‬میدانــی و‬ ‫پــاره وقتــی کــه فاقــد بیمــه نیــز هســتند‪.‬‬ ‫طبــق اظهــارات مســئوالن و فعــاالن کارگــری‬ ‫دســتمزد کنونــی ایــن قشــر‪ ،‬حداکثــر ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫از هزینه هــای فعلــی یــک زندگــی عــادی را‬ ‫پوشــش می دهــد کــه در پــی جبــران باقــی‬ ‫هزینه هــای زندگــی‪ ،‬کارگــران مجبــور بــه روی‬ ‫اوردن بــه مشــاغل کاذب و پرخطــر هســتند‪،‬‬ ‫اقدامــی کــه می توانــد تبعــات اجتماعــی‬ ‫بســیاری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‏‪200‬تن مرغ منجمد دراین هفته‬ ‫در استان توزیع میشود‬ ‫مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان بــه خبرنــگاران‬ ‫عــام کــرد‪ :‬در راســتای تــداوم توزیــع‏گوشــت مــرغ و کمــک بــه‬ ‫اقتصــاد و معیشــت خانوارهــای اســتان مقدار‪200‬تــن گوشــت‬ ‫مــرغ بــا‏همــکاری دســتگاههای ذیربــط و نظــارت مســتمر اداره‬ ‫کل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان در‏ایــن هفتــه وارد بازار‬ ‫اســتان مــی شــود‏‪.‬‬ ‫حســین نجــف زاده گفــت‪ :‬از انجائیکــه گوشــت مــرغ بــه انــدازه‬ ‫کافــی روزانــه در ســطح اســتان توزیــع‏میگــردد ودر ایــن خصــوص‬ ‫مشــکلی وجــود نــدارد ولیکــن بــه جهــت رفــاه حــال شــهروندان‬ ‫عزیــز ‏مقــدار ‪200‬تــن گوشــت مــرغ بصــورت فــوق العــاده و بــا‬ ‫پاسخگویی رئیس سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی گلستان‬ ‫به بحران های استان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از ‪ ،‬پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان‪،‬عابدی رئیــس‬ ‫ســازمان در جلســه ســتاد پیشــگیری‪،‬هماهنگی و فرماندهــی‬ ‫عملیــات پاســخ بــه بحــران اســتان کــه بــا حضــور دکتــر زنگانــه‬ ‫اســتاندار گلســتان و ســردار ملــک شــاهکوهی فرمانــده ســپاه‬ ‫نینــوای اســتان و مدیــران ارشــد اســتانی تشــکیل شــد‪،‬حضور یافــت‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه اســتاندار گلســتان تصریــح کرد‪:‬فرصــت ســفر ریاســت‬ ‫جمهــوری بــه گلســتان ‪ ،‬زمــان مغتنمــی اســت کــه مــی توانــد بــه‬ ‫اســتان پــر حادثــه و بالخیــزی همچــون گلســتان کمــک کنــد تــا‬ ‫عقــب ماندگــی هــای گذشــته ان جبــران شود‪.‬اســتاندار گلســتان‬ ‫در واقــع فشــار تامیــن معیشــت بــرای کارگــران‪،‬‬ ‫بــه ویــژه در ایــن روزهــای کرونایی بــه میزانی بوده‬ ‫کــه بســیاری بــا ناامیــدی از بی پایانــی مشــکالت‬ ‫ایــن قشــر ســخن می گوینــد و برخــی از ان هــا‬ ‫نیــز بــا گالیــه از ایــن شــرایط‪ ،‬در انتظــار بهبــود‬ ‫وضعیــت هســتند‪.‬‬ ‫امســال حقــوق کارگرهــا ‪ 39‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــت امــا بــا توجــه بــه اینکــه تــورم خیلــی‬ ‫بیشــتر از افزایــش حقــوق بــود ایــن مســئله نیــز‬ ‫نتوانســت رونقــی بــرای خانــواده هــای کارگــری‬ ‫بــه وجــود بیــاورد‪.‬‬ ‫‪ 52‬درصــد جمعیــت کشــور را جامعــه کارگــری‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد ایــن یعنــی اقتصــاد کشــور‬ ‫بــه دســت ایــن قشــر زحمــت کــش مــی چرخــد‬ ‫و کشــور مــا بیــش از هــر زمانــی نیازمنــد تــاش‬ ‫هــای شــبانه روزی جامعــه کارگــری خــود اســت‬ ‫امــا از طــرف دیگــر شــاهد هســتیم در کنار حقوق‬ ‫ناکافــی ایــن قشــر امنیــت شــغلی و معیشــتی در‬ ‫جامعــه کارگــری کشــور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــا تعییــن تکلیــف نشــدن تبصــره یــک مــاده‬ ‫هفــت قانــون کار‪ ،‬قراردادهــای موقــت تــرس‬ ‫و اســترس دائــم را بــه خانواده هــای کارگــری‬ ‫هدیــه داده و کابــوس بیــکار شــدن و تمدیــد‬ ‫نشــدن قــرارداد را دارنــد‪ .‬نیــاز شــدید جامعــه مــا‪،‬‬ ‫کار و تولیــد جهــت حضــور در بازارهــای داخلــی‬ ‫و خارجــی ثبــات و امنیــت شــغلی اســت کــه بــه‬ ‫حداقــل ممکــن رســیده اســت و بــا ایــن روال‬ ‫ســفره کارگــران هــم هــر روز کوچک تــر می شــود‪.‬‬ ‫مشــکل دیگــر ایــن قشــر مرتبــط بــا دوران‬ ‫کرونــا و تقبــل هزینه هــای درمــان می شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه افــرادی کــه در شــرکت های‬ ‫بــزرگ و کوچــک مشــغول بــه فعالیــت هســتند‬ ‫مشــمول تعطیلی هــای هوشــمند نمی شــوند‬ ‫و بــه دلیــل قرارگیــری در فضاهــای شــلوغ‪،‬‬ ‫امــکان ابتــا بــه ایــن بیمــاری را دارنــد کــه بــه جــز‬ ‫مرخصــی اســتعالجی ‪ ۱۴‬روزه تعطیلــی دیگــری‬ ‫ندارنــد جــدای از ان پرداخــت تمــام هزینه هــای‬ ‫ازمایــش‪ ،‬نگهــداری و درمــان ایــن بیمــاری هــم‬ ‫بــر عهــده خودشــان اســت و پرداخــت ان توســط‬ ‫دولــت تعریــف نشــده اســت و باعــث فشــار مالی‬ ‫شــدیدی بــر کارگــران می شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اصــل ‪ ۲۹‬قانــون اساســی کــه بــه‬ ‫صراحــت بــه بحــث لــزوم تامیــن نیازهــای درمانــی‬ ‫و پزشــکی پرداختــه اســت‪ ،‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی کــه بــه عنــوان پشــتوانه جامعــه کارگــر‬ ‫اســت حــال و روز خوشــی نــدارد و روز بــه روز‬ ‫در تنگناهــای مختلفــی کــه برامــده از ســلیقه ای‬ ‫برخــورد کــردن بــا ایــن ســاختار اجتماعــی اســت‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬از طرفــی هــم کثــرت امــار‬ ‫بازنشســتگان‪ ،‬نبــود منابــع قطعــی و کافــی‪،‬‬ ‫ضعــف تعهــدات دولــت درگذشــته‪ ،‬حــال و اینــده‬ ‫کــه در پــرده ای از ابهــام قــرار دارد باعــث خواهــد‬ ‫شــد کــه صنــدوق تامیــن اجتماعــی دچــار اســیب‬ ‫جــدی شــود کــه بــا توجــه بــه ســاختار ان قابــل‬ ‫جبــران نخواهــد بــود‪ .‬در برابــر ایــن بدهــکاری‪،‬‬ ‫دولــت بــه واگــذاری شــرکت های ضــرر ده و در‬ ‫حــال ورشکســتگی درازای بدهی هایــش بــه‬ ‫صنــدوق‪ ،‬روی اورده اســت کــه ســاختار مالــی‬ ‫و حمایتــی ایــن ســازمان را بــه ســمت ضعــف‬ ‫مطلــق ســیر داده اســت‪ .‬ســوی دیگــر ایــن‬ ‫جریــان‪ ،‬سیاســت های اشــتغال زایی دولــت‬ ‫اســت کــه بیشــتر بــه ســمت کار غیررســمی رفتــه‬ ‫کــه بــا توجــه بــه امــار نــرخ بیمــه شــده اجبــاری‬ ‫کــه زیــر یــک میلیــون نفــر اســت نتیج ـه ای جــز‬ ‫حرکــت بــه ســمت ورشکســتگی صنــدوق تامیــن‬ ‫اجتماعــی نــدارد‪ .‬بــه نظــر می رســد سیاســت ســه‬ ‫جانبــه گرایــی در هدایــت و رهبــری ایــن ســازمان‬ ‫بــه فراموشــی ســپرد ه شــده اســت در صورتی کــه‬ ‫الزم اســت از کارگــران و کارفرمایــان بــه عنــوان‬ ‫ســرمایه های ایــن ســازمان مشــورت و همــکاری‬ ‫شایســته ای گرفتــه شــود تــا تعادلــی در ایــن ســه‬ ‫ضلــع بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫قیمــت فــروش ‪ 20‬هــزار تومــان بــرای مصــرف‏کننــده روانــه بــازار‬ ‫هــای اســتان مــی شــود‏‪.‬‬ ‫عضــو شــوری قضائــی اســتان گفــت‪ :‬از ایــن مقــدار تخصیــص‬ ‫یافتــه مقــدار ‪ 80‬تــن ان از تولیــدات‏داخــل کشــور و مقــدار ‪120‬‬ ‫تــن ان هــم مــرغ منجمــد وارداتــی اســت‏‬ ‫وی تاکیــد کردنــد ‪ :‬نیــاز اســت کــه بــا برنامــه ریــزی و تمهیــدات‬ ‫الزم توســط مســئولین ذیربــط تولیــد‏و توزیــع گوشــت مــرغ در‬ ‫اســتان ‪،‬تــداوم و پایــداری توزیــع بصــورت فــوق العــاده در شــب‬ ‫عیــد هــم ‏وجــود داشــته باشــد‬ ‫وی ازهمــه شــهروندان درخواســت نمودنــد درصــورت مشــاهده‬ ‫هرگونه تخلف در زمینه‏‪،‬گرانفروشــی ‪،‬کم فروشــی احتکارانواع‬ ‫کاالهــا ونیــز‪ ،‬قاچــاق وخرید وفروش برخالف ضوابط‏محصوالت‬ ‫نفتــی و ‪...‬موضــوع را بــه صــورت حضــوری یــا بــا تلفــن ‪ 135‬ونیــز‬ ‫ســامانه اینترنتی‪135‬بــه‏تعزیــرات حکومتــی یــا بــا تلفــن‪ 124‬بــه‬ ‫ســازمان صنعت‪،،‬معــدن وتجــارت گــزارش نمایند‏‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بایــد پیگیــری هــای مســتمر را‬ ‫در زمینــه الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬داشــته باشــند تــا بــه پــروژه هــای‬ ‫ارزشــمندی در ایــن الیحــه ردیــف و اعتبــار مناســب اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه تاکیــد کرد‪:‬مرجــع اطــاع رســانی اقدامــات‪ ،‬دســتگاه‬ ‫ذیربــط هســتند و بایــد وظایــف خــود را بــا روحیــه همــکاری بیــن‬ ‫بخشــی انجــام دهنــد و البتــه انعــکاس مشــکالت و کمبودهــای‬ ‫زیرســاختی مــی توانــد موجــب جــذب کمــک هــای مناســبی بــه‬ ‫اســتان شــود‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام مصوبــات ســفر دکتــر نجــار ‪،‬‬ ‫رییــس ســتاد مدیریــت بحــران کشــور بــه گلســتان بایــد اجرایــی‬ ‫شــوند و گــزارش اقدامــات ان ارائــه شــود‪.‬وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه در زمســتان جــاری مشــکلی بــرای تامیــن گاز وجــود نــدارد‬ ‫نیــاز اســت کــه اطــاع رســانی مناســب صــورت پذیــرد تــا نگرانــی‬ ‫هــای مــردم رفــع شــود و در عیــن حــال مــردم نیــز صرفــه جویــی‬ ‫الزم را مــورد توجــه قــرار دهند‪.‬دکتــر زنگانــه یــاداور شــد‪ :‬توجــه بــه‬ ‫پوشــش بیمــه ای را بایــد در اســتان ارتقــا دهیــم و خســارات ناشــی‬ ‫از بحــران هــا را نــه از بودجــه هــای عمومــی کــه از محــل شــرکت‬ ‫هــای بیمــه ای جبــران کنیــم‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬طــی ‪ ۳‬مــاه اینــده بایــد‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد نانوایــی هــای اســتان بــا اســتفاده از اعتبــارات تبصــره ‪۱۶‬‬ ‫قانــون بودجــه و تســهیالت بانــک ســپه و دیگــر بانــک هــا دوگانــه‬ ‫ســوز شــوند و البتــه اولویــت اســتفاده از تســهیالت کــم بهــره بــا‬ ‫نانوایی هــای اســت کــه از تمکــن مالــی کمتــری برخوردارند‪.‬اســتاندار‬ ‫گلســتان خاطرنشــان کرد‪:‬وضعیــت قطعــی اب در شهرســتان هــای‬ ‫همچــون گــرگان کــه گاهــی از ‪ ۶‬عصــر تــا ‪۶‬صبــح ادامــه مــی یابــد‪،‬‬ ‫بســیار نامناســب و دور از شــان مــردم اســت کــه بایــد تــاش کنیــم‬ ‫هرچــه زودتــر ایــن مشــکل مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫واترپمپ معیوب‬ ‫ خرابــی واترپمــپ بــه چنــد شــکل خــود را نشــان می دهــد‪ .‬اگر‬‫در عملکــرد نشــانگر دمــای موتــور متوجــه نوســان و بــاال پاییــن‬ ‫رفتــن دمــا شــدید‪ ،‬به احتمال زیــاد واترپمــپ شــما درســت عمل‬ ‫نمی کنــد‪ .‬از مــوارد دیگــری کــه می تــوان بــه ان اشــاره کــرد‬ ‫اســتهالک واشــر واترپمــپ اســت کــه به صــورت نشــت مایــع‬ ‫رادیاتــور قابل تشــخیص می باشــد‪ .‬نشــتی در محــل قرارگیــری‬ ‫واترپمــپ روی موتــور اتفــاق می افتــد‪ .‬در خودروهــای جدیــد‬ ‫معمــوال ًاگــر در محــل قرارگیــری تســمه تایــم یــا زیــر ان مایــع‬ ‫خنک کننــده مشــاهده شــود‪ ،‬به احتمال زیــاد واشــر واترپمــپ‬ ‫نشــتی دارد‪ .‬در برخــی خودروهــای قدیمــی فــن رادیاتــور‬ ‫مســتقیما ًبه واترپمپ متصل اســت که با فشــار واردکردن به‬ ‫پروانــه می تــوان متوجــه میــزان بــازی پولــی و محــور واترپمــپ‬ ‫شــد‪ .‬اگــر در خــودروی شــما‪ ،‬واترپمــپ و پولــی ان در دســترس‬ ‫باشــد‪ ،‬بــازی بیش ازحــد پولــی یــا شــفت؛ نشــان دهنده ی‬ ‫خرابــی بلبرینــگ واترپمــپ اســت‪ .‬البتــه در صــورت خــراب‬ ‫شــدن بلبرینــگ واترپمــپ‪ ،‬صدایــی شــبیه بــه صــدای حرکــت‬ ‫چرخ دنــده نیــز از موتــور شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫اسیب دیدگی واشر سرسیلندر‬ ‫ واشــر سرســیلندر فاصلــه ی بیــن بلــوک موتــور (بخــش‬‫تحتانــی موتــور) و سرســیلندر (بخــش فوقانــی موتــور) را پــر‬ ‫می کند‪.‬وظیفــه ی واشــر سرســیلندر حفــظ نســبت تراکــم‬ ‫(کمپــرس) ســیلندرها و جلوگیــری از ورود مایــع خنک کننده و‬ ‫روغن موتــور بــه محفظ ـه ی احتــراق اســت‪.‬‬ ‫درحالی کــه واشــر سرســیلندر خــود بــا داغ شــدن بیش ازحــد‬ ‫موتــور اســیب می بینــد‪ ،‬موتــوری کــه واشــر سرســیلندر‬ ‫معیــوب داشــته باشــد هــم داغ کار خواهــد کــرد‪ .‬ایــن اتفــاق‬ ‫در اثــر راه یابــی مایــع خنک کننــده بــه درون محفظـه ی احتراق‬ ‫و یــا ورود دود اگــزوز بــه سیســتم خنک کننــده رخ می دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از وظایــف واشــر سرســیلندر‪ ،‬حفــظ نســبت تراکــم‬ ‫موتــور اســت؛ موتــوری کــه دچــار کاهــش نســبت تراکــم بشــود‬ ‫عملکــرد عــادی و درســتی نخواهــد داشــت‪ .‬کاهــش محســوس‬ ‫کشــش و تــوان موتــور‪ ،‬مشــاهده ی بخــار یــا مایعــی شــیری رنگ‬ ‫(یــا تیره تــر) روی در روغن موتــور‪ ،‬مشــاهده ی مایــع شــیری رنگ‬ ‫روی گیــج روغــن و تغییــر رنــگ یــا ایجــاد حبــاب در مایــع رادیاتــور‬ ‫از نشــانه های واشــر سرســیلندر اســیب دیده هســتند‪.‬‬ ‫ در مــوارد زیــادی نیــز مایــع خنک کننــده از ســمت منیفولــد‬‫اگــزوز (هــدرز) نشــت کــرده و یــا دود ســفید غلیظــی از اگــزوز‬ ‫دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫بسته شدن مسیر اگزوز‬ ‫ اگــر لولـه ی اگــزوز در اثــر برخــورد ســنگ‪ ،‬وارد شــدن ضربــه‪،‬‬‫تصــادف و یــا بــه هــر علــت دیگری اســیب ببیند و این اســیب‬ ‫باعــث ایجــاد محدودیــت در جریــان خــروج دود شــود؛ فشــار‬ ‫بســیار زیــادی بــه موتــور وارد خواهــد امــد‪ .‬کــه نتیجـه ی ایــن‬ ‫فشــار مضاعــف‪ ،‬به صــورت داغ کــردن موتــور بــروز خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬اگــر زمــان زیــادی از عمــر منبــع کاتالیــزور خــودروی شــما‬ ‫می گــذرد به طوری کــه مانــع جریــان خــروج دود می شــود؛‬ ‫موعد تعویض ان فرارســیده اســت‪ .‬عالئم افزایش غیرعادی‬ ‫فشــار معکــوس اگــزوز‪ ،‬کاهــش تــوان موتــور‪ ،‬مصــرف زیــاد‬ ‫بنزیــن و داغ شــدن موتــور خــودروی شماســت‪.‬‬ ‫ همیشــه (خصوصا ًدر فصل گرما) باید نیم نگاهی به امپر‬‫اب داشته باشید‪ ،‬تا در صورت مشاهده ی عبور عقربه از وسط‬ ‫درجه بنــدی نشــانگر؛ بالفاصلــه اقدامــات الزم را انجــام دهید‪.‬‬ ‫همــراه داشــتن ضــد یــخ و ظــرف پــر از اب‪ ،‬جــز اساسـی ترین‬ ‫تجهیــزات موردنیــاز خــودروی شــما بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا کولــر ماشــین خــود را خامــوش کــرده و بخــاری را‬ ‫روشــن نماییــد‪ ،‬ســپس در ســریع ترین زمــان ممکــن در‬ ‫موقعیتــی بی خطــر پــارک کــرده و موتــور را خاموش کنیــد‪.‬‬ ‫بااحتیــاط کاپــوت را بــاال زده و تــا ســرد شــدن کامــل موتــور‬ ‫صبــر کنیــد‪ .‬بااحتیــاط و به وســیله ی یــک دســتکش یــا‬ ‫پارچـه ای ضخیــم در رادیاتــور را بازکــرده و بــا اب و ضدیــخ ان‬ ‫را پرکنیــد (مخــزن رزرو را نیــز پــر نماییــد)‬ ‫ اگــر در زمــان داغ کــردن موتــور‪ ،‬داخــل ترافیــک بودیــد؛‬‫ســعی کنیــد در مدت زمانــی کــه صــرف پیــدا کــردن جــای‬ ‫پــارک مناســب می کنیــد دور موتــور را نزدیــک بــه ‪2000rpm‬‬ ‫نگه داریــد‪ .‬در ایــن حالــت جریــان اب و روغــن نســبت بــه‬ ‫حالــت درجــا بیشــتر اســت‪ .‬از رانندگــی بــا خودرویــی کــه‬ ‫مشــکل داغ کــردن ان عیب یابــی و تعمیــر نشــده اســت‬ ‫خودداری کنید‪ .‬برای پیشــگیری از اســیب های بیشــتر‪ ،‬حتما ً‬ ‫بــا امــداد خــودرو تمــاس گرفتــه و در صــورت لــزوم خــودروی‬ ‫خــود را توســط جرثقیــل بــه محــل موردنظــر منتقــل کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان ‪1400‬‬ ‫شمـاره ‪416‬‬ ‫سنددار شدن بیش‬ ‫از ‪ ۸۲۴‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی ملی‬ ‫گلستان‬ ‫بازگشتند ‪ ۶‬هزار بازمانده‬ ‫از تحصیل به چرخه اموزش‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫پارســال بــه علــت شــرایط کرونایــی ‪ ۶‬هــزار دانــش امــوز‬ ‫بازمانــده از تحصیــل بودنــد کــه در ســال جــاری ایــن تعــداد‬ ‫بــه چرخــه امــوزش بازگشــتند‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی در بیســت و ســومین جشــنواره خیریــن‬ ‫مدرســه ســاز کــه هماهنــگ بــا سراســر کشــور بــه صــورت‬ ‫وبینــاری برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته تعــداد‬ ‫دانــش امــوزان اســتان ‪ ۱۸۰‬هــزار بــود امــا هــم اکنــون ایــن‬ ‫رقــم بــه ‪ ۱۸۶‬هــزار و ‪ ۶۵‬دانــش امــوز رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۲‬اموزشــگاه‬ ‫در اســتان بــود گفــت‪ :‬بــا همــکاری نیکــوکاران ایــن رقــم به ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۲۲‬اموزشــگاه افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬هــم اکنــون مــدارس اســتان نیازمنــد‬ ‫تجهیــزات و تهیــه وســایل ســخت افــزاری از جملــه تهیــه‬ ‫تبلــت بــرای دانــش امــوزان اســت کــه نــگاه ویــژه نیکــوکاران‬ ‫را در ایــن زمینــه مــی طلبــد‪.‬‬ ‫خیریــن مدرســه ســاز پیشــگامان تحقــق عدالــت اموزشــی‬ ‫هستند‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬خیریــن مدرســه ســاز پیشــگامان‬ ‫توســعه و تحقــق عدالــت اموزشــی هســتند‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده بــا بیــان اینکــه کار خیریــن مدرســه ســاز‬ ‫معاملــه بــا خداســت‪ ،‬افــزود‪ :‬انــان بسترســاز پــرورش منابع‬ ‫انســانی فرهیختــه‪ ،‬کارامــد و متعهــد بــه ارمــان های کشــور‬ ‫در مســیر توســعه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خیریــن مدرســه ســاز بــا جــان و مــال خــود در‬ ‫مســیر اشــاعه علــم و دانــش و مبــارزه بــا جهــل و نااگاهــی و‬ ‫ریشــه کنــی بیســوادی گام برمی دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خیریــن درس ایثــار‪ ،‬ســخاوت و از‬ ‫خودگذشــتگی را بــه جامعــه می دهنــد و تجربــه نشــان داده‬ ‫هرجــا امــوزش و پــرورش دچــار مشــکل شــده خیریــن بــه‬ ‫کمــک ایــن نهــاد امــده انــد کمــا اینکــه در جامعــه نیــز خیران‬ ‫در رفــع مشــکالت و موانــع مختلــف نقــش تاثیرگــذاری‬ ‫داشــته انــد‪ .‬در پایــان ایــن جشــنواره از تعــدادی از خیریــن‬ ‫مدرســه سازاســتان و کودکــی کــه در پویــش «بــه رنــگ‬ ‫مدرســه» برگزیــده شــده بــود قدرانــی شــد‪.‬‬ ‫گرانی های اخیر پشت‬ ‫پرده هایی دارد‬ ‫افزایش ‪ ۳۴‬درصدی کمک خیرین‬ ‫مدرسه ساز در خراسان شمالی‬ ‫ضرورت ایجاد اتاق فکر‬ ‫برای رسانه ها‬ ‫دادســتان کل کشــور گفــت‪ :‬طــی‬ ‫دو مــاه اخیــر گرانــی هــای کــه‬ ‫در برخــی نیازهــای مــردم شــاهد‬ ‫هســتیم‪ ،‬پشــت پرده هــای دارد و‬ ‫پشــت پرده هــای ایــن گرانــی را بایــد‬ ‫دســتگاه های اطالعاتــی و امنیتــی‬ ‫دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار قضایــی بــازار‬ ‫کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫والمسلمین محمد جعفر منتظری در حاشیه نشست کاراموزان‬ ‫کارشناســان رســمی تهــران در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه‬ ‫ســوالی دربــاره گرانــی هــای اخیــر افــزود‪ :‬موضــوع گران فروشــی در‬ ‫حــوزه صالحیــت ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت اما در شــورای‬ ‫عالــی قضایــی امــروز هــم اعــام کردیــم بــه لحــاظ اینکــه مســاله‬ ‫گرانی هــا بــه مــردم فشــارهای زیــادی مـی اورد‪ ،‬امادگــی داریــم در‬ ‫کنــار ســازمان تعزیــرات ایــن موضــوع را دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬برخــورد بــا گرانفروشــانی کــه بی ضابطــه قیمت ها‬ ‫را بــاال مــی برنــد جــزو وظایــف تعزیرات اســت امــا از ظرفیتی که در‬ ‫دادســراها در سراســر کشــور داریم‪ ،‬اســتفاده می کنیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬کمــک خیــران مدرســه ســاز اســتان در نیمــه نخســت‬ ‫امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح در بیســت و ســومین جشــنواره خییریــن مدرســه‬ ‫ســاز اظهــار داشــت‪ :‬خیــران مدرســه ســاز ‪ ۴۳۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای توســعه فضاهــای اموزشــی و مدرسه ســازی را امســال در‬ ‫ایــن اســتان تعهــد کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع امســال ‪ ۴۳‬نیکــوکار در ایــن جشــنواره‬ ‫مشــارکت داشــته کــه ‪ ۳۸‬فضــای اموزشــی بــا ‪ ۱۳۹‬کالس درس‬ ‫را تعهــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن چهارنمازخانــه و فضــای خوابگاهــی ایــن‬ ‫نیکــوکاران تعهــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬خیریــن مدرســه ســاز پارســال ‪ ۳۹‬فضــای اموزشــی‬ ‫باصــرف حــدود ‪ ۳۲۵‬میلیــارد ریــال ســاختند‪.‬‬ ‫فــاح گفــت‪ :‬بــا ســاخت ایــن تعــداد مدرســه در قالــب ‪۱۳۲‬‬ ‫کالس درس شــمار زیــادی از دانــش امــوزان از فضــای اموزشــی‬ ‫بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اگــر رســانه هــای اســتان دارای اتــاق فکــر‬ ‫هوشــمند باشــند بســیاری از موضوعات درســت مدیریت می شــود و‬ ‫بــه همیــن دلیــل تشــکیل ان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫روح الــه حســین پــور اظهــار داشــت‪ :‬در قضیــه حملــه ســایبری بــه‬ ‫جایــگاه هــای ســوخت ایــن مدیریــت هوشــمند رســانه ها بــود کــه بــا‬ ‫ورود واطــاع رســانی بــه موقــع و هدفمنــد ایــن وضعیــت را بطورکامــل‬ ‫مدیریــت کردنــد و هیــچ مشــکلی ایجــاد نشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از وظایــف اصلــی ایــن شــورا اسان ســازی در‬ ‫سیاســت های دولــت اســت لــذا رســانه های حقیقــی و مجــازی بــا‬ ‫شــتاب بخشــیدن در امــر اطالع رســانی می تواننــد کمــک حــال باشــند‪.‬‬ ‫حســین پــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬دســتگاه های اجرایــی اســتان‬ ‫اطالع رســانی دقیق تــری در حــوزه بیمــاری کرونــا داشــته باشــند تــا‬ ‫بدیــن طریــق هزینه هــای مدیریــت ایــن بیمــاری کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص بازگشــایی مــدارس نیــز افــزود‪ :‬مــاک عمــل مــا برای‬ ‫بازگشــایی مــدارس اســتان‪ ،‬براســاس مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا و‬ ‫ابــاغ وزارت بهداشــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســیدجواد پورنقــی اظهــار داشــت‪ :‬فضــای رســانه ای اســتان بایــد بــه‬ ‫ســمت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ســوق داده شــود تــا شــاهد‬ ‫کاهــش امــار مبتالیــان بــه کرونــا باشــیم‪.‬‬ ‫اتفاق های مثبتی پیش رو است‬ ‫یکی از راه های صرفه جویی‬ ‫سوخت در فصل زمستان‪ ،‬بستن‬ ‫کامل در های منزل و حتی‬ ‫اتاق هاست‪ .‬اگر اتاق سردی‬ ‫دارید که داخل ان بخاری یا هیچ‬ ‫وسیله گرمازایی روشن نیست‪،‬‬ ‫باید در طول زمستان در ان را‬ ‫ببندید تا از ورود سرما به داخل‬ ‫خانه تان جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حجــت اللــه عبدالملکــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــر‬ ‫اهمیــت ویــژه مســاله اشــتغال در کشــور تاکیــد کــرد و بــا بیــان این کــه‬ ‫اتفاق هــای مثبتــی پیــش رو اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا دســتور رئیــس جمهــوری‬ ‫در کمتــر از یــک مــاه اینــده دومیــن جلســه شــورای عالــی اشــتغال بــا‬ ‫موضــوع نــگارش طــرح کلــی اشــتغال اســتان هــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬حجــت اللــه عبدالملکــی در حاشــیه نشســت کمیســیون‬ ‫اجتماعی مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬نشســت دو ســاعته بسیار‬ ‫مفیــدی بــا اعضــای کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫داشــتیم کــه در ایــن نشســت نماینــدگان‪ ،‬بــه بیــان دغدغــه هــای‬ ‫خــود در خصــوص بیمــه کارگــران‪ ،‬بیمــه قالیبافان و مســئله اشــتغال‬ ‫کشــور و ‪ ...‬پرداختنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پاســخ بــه ایــن دغدغــه هــا عــرض کــردم در ایــن دو‬ ‫مــاه اقداماتــی انجــام شــده اســت کــه انتظــار داریــم بخشــی زیــادی از‬ ‫دغدغــه هــای نماینــدگان مجلــس بــه ویــژه تصویــب و اجــرای قانــون‬ ‫حقــوق معلولیــن در الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬دیــده شــود‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های‬ ‫مردمی در همه بخشها‪،‬‬ ‫اولویت دولت است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪:‬در‬ ‫قالــب اجــرای طــرح حدنگاری(کاداســتر) ‪ ۸۲۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۴۶‬هکتــار از اراضــی ملــی ایــن اســتان یکســال گذشــته‬ ‫دارای ســند تــک بــرگ بــه نــام دولــت شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬باقــی‬ ‫مانــده اراضــی ملــی ثبــت در ســامانه کــه ‪ ۴۳۲‬هــزار و ‪۹۱۲‬‬ ‫هکتــار اســت ظــرف یکمــاه اینــده بــرای ان هــا ســند تــک‬ ‫بــرگ صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در اجــرای طــرح حدنــگاری اراضــی ملــی‬ ‫اســتان‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۲۵۷‬هــزار و ‪ ۴۶۲‬هکتــار در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت کــه تاکنــون یــک میلیــون و ‪۲۵۳‬‬ ‫هــزار هکتــار ان در ســامانه مزبــور ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اراضــی ملــی باقــی مانــده بــه دالیلــی‬ ‫از جملــه قرارگرفتــن در منطقــه مــرزی مشــترک بــا‬ ‫اســتان های همجــوار کــه از ســوی کارشناســان واحــد‬ ‫حقوقــی اداره کل در حــال پیگیــری بــرای رفــع موانــع ان‬ ‫بــا طــی مراحــل اداری و قانونــی بــا دســتگاه هــای مرتبــط و‬ ‫ثبــت در ســامانه و صــدور ســند تــک برگــی اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح کاداســتر(حدنگاری) منابــع طبیعــی از ســال‬ ‫‪ ۹۴‬در گلســتان فعــال شــد کــه در یکســال اخیــر شــتاب‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حدنــگاری منابــع طبیعــی شــامل نقشــه هــای رقومــی‬ ‫دارای مختصــات بــا دقــت هندســی اســتاندارد اســت کــه بر‬ ‫اســاس شــیوه نامــه ســازمان جنگل هــا مراتــع و ابخیــزداری‬ ‫از محــدوده منابــع ملــی و اراضــی مســتثنیات تهیــه شــده‬ ‫و در ســامانه شمیم(شــبکه ملــی یکپارچــه ملــک) ســازمان‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک کشــور ثبــت می شــود‪.‬‬ ‫اجــرای حدنــگاری جــزو طــرح هــای ملــی و از برنامــه هــای‬ ‫اصلــی ســازمان جنــگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری بــه شــمار‬ ‫مــی رود کــه تثبیــت مالکیــت دولــت بــر عرصه هــای ملــی‪،‬‬ ‫پیشــگیری از تخریــب و تصــرف اراضــی ملــی و دولتــی از‬ ‫محــل اعتبــارات ملــی‪ ،‬طــرح ممیــزی اراضــی و تفکیــک‬ ‫مســتثنیات از جملــه اهــداف اصلــی اجــرای ان اســت‪.‬‬ ‫زمین هــای زیرپوشــش اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان افــزون بــر یــک میلیــون و ‪۳۹۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار اســت کــه ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار‬ ‫ان جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع‪ ،‬حــدود ‪۲۰‬‬ ‫هــزار هکتــار ســاحل و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار زمین هــای‬ ‫مســتحدث و مــوات اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت از شــمال بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی و از غــرب بــا‬ ‫مازنــدران همســایه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در ها‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 0 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تقدیــر از خیریــن و نیکــوکاران بــه ویــژه خیریــن مدرسه ســاز گفــت‪:‬‬ ‫از اولویت هــا و برنامه هــای اساســی دولــت اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی در همــه‬ ‫بخش ها ســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در ایین بیســت و ســومین جشــنواره‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ویــژه مســاله‬ ‫اشــتغال در کشــور تصریح کرد‪ :‬طرح زیســت بوم ملی اشــتغال را در‬ ‫نخســتین نشســت شــورای عالی اشــتغال رونمایی کردیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اتفاقــات مثبتــی پیــش رو اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ادامــه‬ ‫ایــن مســیر بــا دســتور جنــاب رئیــس جمهــوری در کمتــر از یــک مــاه‬ ‫اینــده دومیــن جلســه شــورای عالــی اشــتغال بــا موضــوع نــگارش طرح‬ ‫کلــی اشــتغال اســتان هــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی در پایــان خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬پیــش از جلســه پرســش‬ ‫و پاســخ امــروز کمســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫دســتوراتی را بــه معاونیــن و روســای ســازمان هــای زیــر مجموعــه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص رفــع مشــکالت‬ ‫اشــتغال و معیشــتی ابــاغ کــرده ام کــه در ایــن مــدت دو ماهــه‬ ‫پیشــرفت خوبــی داشــته ایــم و ان شــالله بــه زودی گزارشــات‬ ‫عملیاتــی ایــن اقدمــات به ســمع و نظر کمســیون اجتماعی مجلس‬ ‫شــورای اســامی و مــردم عزیــز خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ملــی و اســتانی خیریــن مدرسه ســاز گلســتان در ســالن اجتماعــات شــهید رجایــی اســتانداری‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬هرچنــد در زمــان حاضــر ظرفیت هــای مردمــی در بخش هــای مختلــف‬ ‫نقش افرینــی می کننــد امــا دولــت بنــا دارد اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن ظرفیت هــای مردمــی شــامل‪ ،‬ســازمان های مــردم نهــاد‪ ،‬خیریــن‪،‬‬ ‫ریش ســفیدان و معتمدیــن محلــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه دولــت در جهــت رفــع فقــر و افزایــش درســتی ها بــرای مــردم در شــهر و‬ ‫روســتاها در تــاش اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همراهــی ســرمایه گذاران می توانــد زمینــه اشــتغال و‬ ‫رفــع بیــکاری را در اســتان فراهــم اورد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه ‪ ۲۰‬درصــد مــدارس اســتان نیــاز بــه بازســازی‬ ‫و مقاوم ســازی دارنــد‪ ،‬دســت ســایر خیریــن و نیکــوکاران را در جهــت کمــک بــه تحکیــم بناهــای‬ ‫اموزشــی فرزندانمــان می فشــاریم‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬خیریــن وســیله ای بــرای ایثــار‪ ،‬گذشــت و خدمت رســانی بــه مــردم هســتند و ایــن‬ ‫ی می کنــد و کار شــما گــذر از گردنه هــای ســخت ماننــد‬ ‫جمــع‪ ،‬جمع هــای زیــادی را منــور و نورانـ ‬ ‫صبــر اســت کــه بســیاری تــوان عبــور از ان را ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۸۶‬خیر گلستانی در سامانه خیرین ثبت هستند‪.‬‬ ‫در گلستان بیش از ‪ ۲۵۰۰‬مدرسه پذیرای بیش از ‪ ۳۸۵‬هزار دانش اموزان هستند‪.‬‬ ‫در این مراسم از خیرین مدرسه ساز استان تجلیل شدند‪.‬‬ ‫بیســت و ســومین جشــنواره خیریــن مدرســه ســاز کــه بصــورت ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــوری و سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در اشپزی سعی کنید که ظروف بزرگ را روی شعله های بزرگ و ظروف کوچک‬ ‫را روی شعله های کوچک بگذارید‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪416‬‬ ‫طنز‬ ‫پیش نیاز توسعه‬ ‫گلستان ایجاد‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫در بخش کشاورزی‬ ‫است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ســبب رشــد ارزش افــزوده و بهــره وری‬ ‫بخــش کشــاورزی اســتفاده از روش هــای نویــن زراعــی و‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬مدیریــت منابــع اب و توســعه صنایــع‬ ‫تکمیلــی شــده و بــه توســعه گلســتان شــتاب خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در دیــدار بــا مدیــران جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬کشــاورزی مزیت اصلی این اســتان اســت و حمایت‬ ‫از صنایــع غذایــی مــی توانــد ضمــن جلوگیــری از خــام فروشــی بــه‬ ‫ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد بــرای جوانــان و تولیــد ثــروت و‬ ‫افزایــش درامــد ســرانه بــرای ســاکنان اســتان منجــر شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد ‪ :‬بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع عمومــی‪ ،‬دولتــی‬ ‫و بودج ـه ای بایــد بــا همراهــی بخــش خصوصــی و تعاونــی زمینــه‬ ‫جهــش تولیــد و جهــش اقتصــادی گلســتان را فراهــم اوریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســفر پیــش روی رئیــس جمهــوری بــه‬ ‫اســتان بایــد بــا احصــا مــوارد و اولویت هــا در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬از‬ ‫ایــن فرصــت اســتفاده الزم را ببریــم و بتوانیــم بــا همراهــی دولــت‬ ‫جهشــی را در حــوزه کشــاورزی گلســتان ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬کشــاورزی از محورهــای مــورد تاکیــد‬ ‫دکتــر رییســی رییــس جمهــوری دولــت جهــادی ســیزدهم بــرای‬ ‫توســعه ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫طبــق داده هــای ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬از مجمــوع‬ ‫تولیــدات ســال زراعــی قبــل اســتان‪ ،‬چهــار میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫تــن تولیــدات زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن تولیــدات دامــی‪۳۴۰ ،‬‬ ‫هزارتــن تولیــدات باغــی‪ ۲۴۰ ،‬هــزار تــن تولیــدات جنــگل و مرتــع و‬ ‫بقیــه در حــوزه صیــد و ماهیــان پرورشــی بود که از ظرفیت فــراوری و‬ ‫صنایــع تبدیلــی بــرای ایــن محصــوالت کمتــر اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل‬ ‫دانه هــای روغنــی کلــزا ‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و‬ ‫گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪،‬‬ ‫شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪،‬‬ ‫ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه‬ ‫پنجــم کشــوری را دارد کــه نشــان دهنــده نقــش و اهمیــت‬ ‫کشــاورزی منطقــه در توســعه و خودکفایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫دستبند پلیس بر دستان‬ ‫شکارچیان غیرمجاز‬ ‫کشف ‪ 40‬میلیون ریال کاالی‬ ‫قاچاق در جاجرم‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار موتورســیکلت و لــوازم خــودرو در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در گفتگــو بــا پایــگاه خبری پلیس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع ســرقت موتــور در یکــی از روســتاهای‬ ‫بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار مامــوران تجســس کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام تحقیقــات میدانــی‬ ‫و همچنیــن بررســی ســوابق ســارقان ســابقه دار‪ ،‬موفــق شــدند‬ ‫فــرد مــورد نظــر را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم کــه قصــد اوراق‬ ‫کــردن موتورســیکلت ســرقتی را داشــت‪ ،‬قبــل از ایــن اقــدام در یــم‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 2‬فقــره ســرقت‬ ‫موتورســیکلت و همچنیــن محتویــات خــودرو اعتراف کرد‪ ،‬یــاد اور‬ ‫شــد‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجام مراحــل قانونی به‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬رعایــت نــکات پیشــگیرانه در خصــوص ســرقت‬ ‫موتورســیکلت از جملــه اســتفاده از دزدگیــر و زنجیــر و پرهیــز از پــارک‬ ‫نمودن موتورسیکلت در محل های خلوت و فاقد دوربین مداربسته‬ ‫از وقــوع ســرقت پیشــگیری مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان فاروج از دســتگیری ‪ 2‬نفر شــکارچی‬ ‫غیرمجــاز و کشــف الشــه یــک راس میش وحشــی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬در پــی خبــر واصله‬ ‫مبنــی بــر اقــدام بــه شــکار غیرمجــاز از ســوی افــرادی ناشــناس در‬ ‫منطقــه «بــاش محلــه» شهرســتان فــاروج‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مامــوران انتظامــی بــا همــکاری ماموران محیط زیســت‬ ‫پــس از رســیدن بــه منطقــه کوهســتانی موردنظــر‪ ،‬موفــق شــدند‬ ‫خــودروی شــکارچیان را شناســایی و بــه تعقیــب انــان بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اشــراف اطالعاتــی‬ ‫بــاالی مامــوران در منطقــه موردنظــر‪ ،‬در نهایــت خــودروی‬ ‫حامــل شــکارچیان متوقــف و دو نفــر شــکارچی غیرمجــاز‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پوربــه تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از خــودروی‬ ‫شــکارچیان‪ ،‬الشــه یــک راس میــش وحشــی بــه همــراه یــک‬ ‫قبضــه ســاح شــکاری و ‪ 4‬عــدد تیــر جنگــی کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا بیــان اینکــه متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫قضایــی بــه دادســرا معرفــی شــدند‪ ،‬هشــدار داد‪ :‬نیــروی‬ ‫انتظامــی بــا متخلفانــی کــه بخواهنــد بــه ســرمایه و منابع طبیعی‬ ‫شهرســتان اســیب بزننــد‪ ،‬برخــورد قاطعــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان جاجرم از کشــف انواع کاالی قاچاق‬ ‫بــه ارزش ‪ 40‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»رضا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طــرح بازدیــد از صنــوف بــا هــدف برخــورد بــا کاالی قاچــاق‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری ســازمان تعزیــرات حکومتــی و اتــاق اصنــاف در ســطح‬ ‫شهرســتان جاجــرم بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی بــه‬ ‫همــراه کارشناســان تعزیــرات حکومتــی و اتــاق اصنــاف از تعــدادی‬ ‫فروشــگاه مــواد غذایــی بازدیــد کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازدیــد از ایــن‬ ‫فروشــگاه هــا تعــداد زیــادی کاالی قاچــاق و بــدون مجــوز از جملــه‬ ‫ســیگار و پــودر قهــوه کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاالهــای مکشــوفه بــا هماهنگــی انجــام‬ ‫شــده بــه ســازمان جمــع اوری امــوال تملیکــی تحویــل داده شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی یــاد اور شــد‪ :‬ایــن گونــه طــرح هــا بــا قــدرت و‬ ‫قــوت در ســطح شهرســتان بــه صــورت مســتمر اجــرا خواهــد شــد‬ ‫و از اصنــاف و خصوصــا شــهرندان عزیــز انتظــار مــی رود ضمــن‬ ‫اطمینــان از اصالــت و یــا قاچــاق نبــودن اجنــاس خریــداری شــده‪،‬‬ ‫در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‬ ‫شــده کــه ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کالس از محــل مشــارکت های‬ ‫خیریــن بــود‪.‬‬ ‫یاســر لیوانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بطــور میانگین مشــارکت خیرین در‬ ‫اســتان ‪ ۳۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬از ســال ‪ ۹۶‬میــزان مشــارکت خیریــن و بخــش‬ ‫دولتــی در شــهرها بــه صــورت ‪ ۵۰‬درصــد و در روســتاها بــه ترتیــب‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد بــا مشــارکت خیریــن و ‪ ۷۰‬درصــد اعتبــارات دولتــی اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ ۷۰ :‬درصــد کالس هایــی کــه تاکنون تحویل اموزش‬ ‫و پرورش شــده‪ ،‬به صورت مشــارکتی بوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬تجهیــز و توســعه گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون ‪ ۱۱۵‬کالس درس در اســتان تحویــل امــوزش و‬ ‫پــرورش شــده کــه ‪ ۸۴‬کالس بــه صــورت مشــارکتی احــداث گردیــد‪.‬‬ ‫لیوانــی بــا اشــاره بــه ‪ ۶۰۰‬کالس درس در دســت احــداث در‬ ‫گلســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬تــا پایــان ســال هــم حــدود ‪ ۱۳۰‬کالس درس در‬ ‫اســتان ســاخته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته مشــارکت بخــش دولتــی بــرای‬ ‫احــداث ‪ ۲۶۰‬کالس درس در گلســتان ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال و در‬ ‫ســال جــاری بــرای ‪ ۱۱۵‬کالس تاکنــون هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تعهــد خیریــن در ســال جــاری بــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫رشــد از ‪ ۴۵۲‬میلیــارد ریــال ســال گذشــته بــه ‪ ۶۷۷‬میلیــارد ریال‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫لزوم مقاوم سازی‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کالس های درس گلستان ‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بــا اشــاره بــه تحصیــل بیش از‬ ‫‪ ۳۸۵‬هــزار دانش امــوز در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مدرســه ایــن اســتان گفــت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد کالس هــای درس گلســتان براســاس شــاخص های‬ ‫اســتاندارد نیازمنــد بازســازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار احســان گوهــری راد در بیســت و‬ ‫ســومین جشــنواره ملــی و اســتانی خیریــن مدرسه ســاز گلســتان در‬ ‫گــرگان بــا اشــاره بــه ســاخت ســاالنه ‪ ۱۵۰‬کالس درس در اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬کالس درس اســتان ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۴۰‬کالس در ‪ ۵۰۰‬مدرســه نیازمنــد بازســازی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬تجهیــز و توســعه گلســتان هــم در ایــن مراســم‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون هفــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬کالس درس در اســتان ســاخته‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده‪ ،۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۵‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۴‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض ‪ _۱‬اقای‪/‬خانم محمدرضا عابدی باغان به شماره شناسنامه ‪ ۲۱۱۰۰۱۷۷۴۰‬و کدملی ‪ ۲۱۱۰۰۱۷۷۴۰‬صادره از گرگان فرزند عابد متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۵‬در ‪ ۳‬دانگ مشاع از شش دانگ ‪ ۱‬قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است ‪۲‬اقای خانم علی اصغر عابدی باغان به شماره شناسنامه ‪ ۳۰۹۷۶‬کد ملی ‪ ۲۱۲۰۲۹۹۴۸۱‬صادره از گرگان فرزند عابد متقاضی کالسه پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۵‬‬ ‫در ‪ ۳‬دانگ مشاع از شش دانگ ‪ ۱‬قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت کل شش دانگی ‪ ۱۴۶‬مترمربع از پالک ‪ ۳۸۶۶‬فرعی از ‪ ۱۰۷‬اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق بابا صادقیان بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان‬ ‫ت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه‬ ‫طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در ‪ ۲‬نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسب ‬ ‫اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت ‪ ۱‬ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست به این اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۹۱۳۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشارنوبت اول‪۱۴۰۰/۸/۳:‬انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان مــراوه تپــه تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز از طریــق روزنامه هــای‬ ‫کثیراالنتشــار و محلــی اگهــی مــی شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند ازتاریــخ انتشــاراگهی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت مــراوه تپــه تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد‪ ،‬اداره ثبــت محــل بایــد مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت نمایــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫پالک ‪-157‬اصلی بخش چهار حوزه ثبتی مراو ه تپه‪ -1‬رای شماره ‪ 140060312440000106‬پرونده کالسه ‪ 1400114412440000006‬متصرفات مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم مهدی پهلوان دوجی فرزند ناصر به شماره ملی ‪ 5310037950‬صادره دائر بر صدور سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 390/37‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک ‪ 395‬فرعی از ‪– 157‬اصلی واقع در قریه مراوه تپه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی اقای جان محمد پهلوان دوجی‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪ 140060312440000118‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412440000012‬متصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم عبدالعظیــم زارهشــی فرزنــد عبدالرحیــم بــه شــماره شناســنامه ‪ 516‬صــادره از مــراوه تپــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 272‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 428‬فرعــی از ‪– 157‬اصلــی واقــع در قریــه مــراوه تپــه بخــش چهارحــوزه ثبتــی مــراوه تپــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای محمــد ســوداگر‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شــماره ‪ 140060312440000107‬پرونــده کالســه ‪ 1400114412440000003‬متصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم جلیــل حاجــی لــی دوجــی فرزنــد عطــا محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 306‬صــادره از مــراوه تپــه دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 354/65‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 380‬فرعــی از ‪– 157‬اصلــی واقــع در قریــه مــراوه تپــه بخــش چهــار حــوزه ثبتــی مــراوه تپــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی زهــرا شــیردل ‪.‬‬ ‫پالک ‪-172‬اصلی بخش چهار حوزه ثبتی مراو ه تپه ‪ -4‬رای شماره ‪ 140060312440000142‬پرونده کالسه ‪ 1400114412440000013‬متصرفات مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم کریم قزل فرزند اراز محمد به شماره شناسنامه ‪ 1780‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 17311/4‬مترمربع قسمتی از پالک ‪– 172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م‪ -‬الف‪ 9160 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪ 1400/08/04‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/08/19‬عبدالحلیم کوچک نژاد‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۵‬و رای اصالحــی‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۱‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بال معــارض اقای‪ /‬خانــم فاطمه احمدی بشناســنامه ‪ ۳۷۲‬کدملــی‪ ۲۱۲۱۱۹۵۳۷۸‬صــادره از گرگان فرزند عباس متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده‪ ۱۴۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۶۸‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ ۱۱۰۹‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۸۴‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۶:‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫قیمت گذاری الودگی هوا‬ ‫و ایجاد اشتغال!‬ ‫حقیقــت امــر یکــی از موضوعاتــی کــه ســال هاســت در‬ ‫بیــن مســئوالن دســت بــه دســت مــی شــود و اخریــن‬ ‫پروســیجر بــرای درمانــش دعــا بــرای افزایــش بــاد و بــاران‬ ‫و نــزوالت جــوی اســت‪ ،‬همیــن مقولــه بــی شــاخ و دم‬ ‫و هفــت ســر «الودگــی هــوا» اســت‪ .‬الکــردار مثــل مــوم‬ ‫شــیروان می مانــد و هــر بالیــی مــی تــوان ســرش اورد اال‬ ‫اینکــه از شــرش خــاص شــد‪.‬‬ ‫در واقــع از چهــل ســال قبــل کــه نشــانه های الودگــی هــوا‬ ‫در چهــار راه هــای تهــران دیــده شــد تــا همیــن امــروز االن‬ ‫کلــی برنامــه راجــع بــه الودگــی پیــاده شــده اســت‪ .‬از انتشــار‬ ‫کاریکاتــور‪ ،‬مقالــه‪ ،‬طنــز‪ ،‬گــزارش تحقیقــی‪ ،‬یادداشــت‬ ‫اجتماعــی گرفتــه تــا ســاخت نمایش لب حوضــی‪ ،‬تله فیلم‪،‬‬ ‫برنامــه تلویزیونــی‪ ،‬اســتند اپ فیلــم داســتانی و برگــزاری‬ ‫همایش و ‪ ...‬اما ســر ســوزنی از الودگی هوا کاســته نشــد و‬ ‫انــگار نــه انــگار کــه مــورد هجــوم این همه هجمــه مطبوعاتی‬ ‫و ژورنالیســتی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از قــرار مســموع مســئولین هــم کــه دیدنــد حریــف‬ ‫ایــن غــول بــی شــاخ و دم نمی شــوند‪ ،‬چنــد ســال قبــل‬ ‫مســئوالن ســعی کردنــد در کنــار ایــن روش هــای کار امــد(!)‬ ‫در مبــارزه بــا الودگــی هــوا‪ ،‬بــا قیمــت گــذاری الودگــی‬ ‫الاقــل از میــزان خســارت های زیســت محیطــی ان مطلــع‬ ‫شــوند! اصــل جنــس نقــل بــه مضمــون از جرایــد ســال ‪93‬‬ ‫دکتــر ســعید متصــدی‪ ،‬معــاون انســانی ســابق ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص حــل معضــل الودگــی‬ ‫گفــت‪« :‬تاکنــون هیچــگاه بحــث مقــدار هزینه هایــی کــه‬ ‫الودگــی هــوا بــر محیــط زیســت تحمیــل می کنــد مطــرح‬ ‫نبــود و بــرای نخســتین بــار در ایــن برنامــه اجرایــی الودگــی‬ ‫هــوا قیمــت گــذاری شــده و مقــدار هزینــه ان بــرای کشــور بــه‬ ‫جهــت جبــران خســارتهای زیســت محیطــی به صــورت ریالی‬ ‫مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪».‬‬ ‫حــاال اینکــه در ایــن هفــت ســال مظنــه چقــدر بــوده و‬ ‫الودگــی هــوا چقــدر بــرای مــا فــی خورده اســت مهم نیســت‪،‬‬ ‫اصــل ایــن اســت کــه طــرح اجــرا شــده و خالصــه ای ســفره‬ ‫ای پهــن شــده اســت و عــده ای هــم مشــغول بــه کار شــدند!‬ ‫علــی ای حــال همیــن کــه دوســتان بــه فکــر افتادنــد بعــد‬ ‫از ‪ 50‬ســال میــزان خســارت هــای زیســت محیطــی الودگــی‬ ‫هــوا را بــه صــورت ریالــی مــورد توجــه قــرار دهنــد‪ ،‬بــاز جــای‬ ‫بســی خوشــحالی و مســرت اســت‪ .‬فلــذا در راســتای همیــن‬ ‫رویکــرد پیشــنهاد می شــود چندیــن کارگــروه یــا هیئــت‬ ‫تحقیــق و تفحــص هــم راه انــدازی شــود تــا ایــن البــا میــزان‬ ‫خســارت های مالــی‪ ،‬اجتماعــی و روحــی – روانــی خودروهــای‬ ‫بی کیفیــت کــه بــا جــان مــردم بــازی می کننــد‪ ،‬قاچــاق بی رویــه‬ ‫کاال و ارز کــه همــه ســاله تعــداد زیــادی کارخانــه را ورشکســت‬ ‫می کنــد و کارگــران بــی شــماری را بیــکار مــی کنــد‪ ،‬قراردادهــای‬ ‫میلیــاردی مربیــان و بازیکنــان فوتبــال‪ ،‬شــاباش یارانــه و‬ ‫نبــود اراده بــرای حــذف یارانــه بگیــران میلیــاردر‪ ،‬اختــاس‬ ‫هــای بی رویــه‪ ،‬زمیــن خــواری‪ ،‬دریاخــواری‪ ،‬واردات بی رویــه‬ ‫کاالهــای لوکــس بــا ارز دولتی‪ ،‬تغییر مدام سیســتم اموزشــی‬ ‫و محتــوای کتــب درســی‪ ،‬ورود بانکهــا بــه داللــی و ســفته بــازی‬ ‫و بنــگاه داری و ‪ ...‬را هــم حســاب کــرده‪ ،‬قیمت گــذاری کننــد!‬ ‫دســتکم حســاب ایــن امــور را داشــتن اگــر فایــده ای نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬بــرای عــده ای ایجــاد شــغل می کنــد!‬ ‫‏ ‏ اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه‬ ‫اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۳۵‬تاریــخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۷/11‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫اق قالپرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۳۴‬تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای مــا دوگونچــی فرزنــد محمــد بــه شــماره‬ ‫شناســنامه‪ ۲۳۷۹‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۰۶۳۹۱۸‬صــادره از اق قال در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۴۰‬مترمربــع ‪،‬در‬ ‫قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضی‬ ‫قریــه کســلخه ( محــل دلیجــه) بخــش‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان‬ ‫اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتی کــه اشــخاص بــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را به مراجع‬ ‫قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪:‬روز ســه شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۸/04‬تاریخ انتشــار نوبت‬ ‫دوم‪ :‬روز چهارشنبه‪ ۱۴۰۰/۰۸/19‬م‪.‬الف‪۹۱۵۷:‬‬ ‫محمدفندرسکی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪416‬‬ ‫خانواده‬ ‫ازدواج به سبک «اینترنتی»‬ ‫و عواقب ان‏‬ ‫طبــق امارهــای بدســت امــده از هــر ‪ 10‬ازدواج اینترنتــی ‪8‬‬ ‫مــورد ان منجــر بــه طــاق و جدایــی شــده اســت و شــاید ‪2‬‬ ‫مــورد‏باقیمانــده نیــز زندگــی خوبــی نداشــته باشــن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫یکــی از ســنتهای خــوب مــا مســلمانان ازدواج و ان هــم‬ ‫در ســن مناســب و بهــار جوانــی مــی باشــد امــا زمانــی کــه‬ ‫جوانــان‏مســیر خــود را فرامــوش کننــد و نداننــد کــه چطــور‬ ‫باید همســر اینده خود را انتخاب کنند این ســنت حســنه‬ ‫را بــه خطــر انداختــه‏و معضالتــی را بــرای خود‪،‬خانــواده و‬ ‫جامعــه بــه ارمغــان مــی اورنــد‏‪.‬‬ ‫امــروزه شــاهد نمونــه دیگــری از پرونــده هــا هســتیم‬ ‫کــه عــده ای بــا بهانــه ازدواج بــا افــراد دیگــر ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــرده و از انــان‏سوءاســتفاده هــای مالــی یــا‬ ‫غیراخالقــی می کننــد‏‪.‬‬ ‫یکــی از بســترهای اشــنایی بیــن دختــر و پســر اینترنــت‬ ‫و فضــای مجــازی اســت اشــنایی اینترنتــی هــم مــی توانــد‬ ‫منجــر بــه‏ازدواج و پیونــد بیــن خانــواده هــا شــود و هــم می‬ ‫توانــد زمینــه و بســتری بــرای سوءاســتفاده و کالهبــرداری‬ ‫باشــد در مــورد اول‏طبــق امارهــای بدســت امــده از هــر‬ ‫‪ 10‬ازدواج اینترنتــی ‪ 8‬مــورد ان منجــر بــه طــاق و جدایــی‬ ‫شــده اســت و شــاید ‪ 2‬مــورد‏باقیمانــده نیــز زندگــی خوبــی‬ ‫نداشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن از همــان ابتــدا بطــور وضــوح مــی توان مشــاهده‬ ‫نمــود اینترنــت و فضــای مجــازی مجــازی بســتر خوبــی برای‬ ‫اشــنایی و‏ازدواج و همســریابی نخواهــد بــود زیــرا وقتــی‬ ‫دونفــر بصــورت مجــازی بــا همدیگــر اشــنا مــی شــوند هیــچ‬ ‫شــناختی از همدیگــر‏ندارنــد مثــا ً اینکــه اداب و رســوم‬ ‫و فرهنــگ هــر کــدام چگونــه اســت‪ ،‬اعتقــادات انهــا چــه‬ ‫انــدازه اســت یــا از نظــر مالــی و ســطح‏توقعــات در چــه‬ ‫مرتبــه ای قــرار دارنــد و خالصــه اینکــه هیــچ شــناختی از‬ ‫اخــاق و خلــق و خــوی یکدیگــر ندارنــد و مــی خواهند‏تمام‬ ‫ایــن اطالعــات را از طریــق چــت کــردن بــا طــرف مقابــل و‬ ‫بــدون اینکــه رودر رو باشــند بدســت اورنــد‏‪.‬‬ ‫مســلما ًوقتــی دو نفــر بصــورت مجــازی بــا همدیگــر اشــنا‬ ‫مــی شــوند اطالعــات واقعــی از خــود نشــان نمــی دهنــد و‬ ‫ســعی مــی‏کننــد خــود را خــوش اخــاق و خــوب جلوه کنند‬ ‫تــا طــرف جــذب و شــیفته او گــردد و کار تــا جایــی پیش می‬ ‫رود کــه در فضــای‏مجــازی عاشــق هــم شــده و ســپس بــه‬ ‫خانــواده هــا اطــاع داده و بــه خاســتگاری مــی رونــد ولــی‬ ‫ایــن اطــاع بــه والدیــن دیگــر‏هیــچ ســودی نــدارد زیــرا ان‬ ‫دو جــوان بــرای اینــده خودشــان تصمیــم گرفتــه انــد‏‪.‬‬ ‫گاهــا ًنیــز شــاهد پرونــده هــای متعــددی هســتیم که عده‬ ‫ای بــا بهانــه ازدواج از دیگــران کالهبرداری‪،‬سوءاســتفاده‬ ‫هــای‏غیراخالقــی و یــا حتــی اخــاذی می کننــد و باعــث‬ ‫ابروریــزی و هتــک حیثیــت خــود و خانــواده شــان مــی‬ ‫شــوند‪.‬پس به جوانانی‏که قصد انتخاب همســر و ازدواج‬ ‫دارنــد توصیــه مــی گــردد اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫مجــازی محیــط خوبــی بــرای‏انتخــاب همســر اینــده کــه‬ ‫مهمتریــن تصمیــم زندگــی هــر فــرد مــی باشــد نیســت و‬ ‫نمــی تــوان بــه ان اعتمــاد کــرد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر مــاده ‪۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۰‬و رای‬ ‫اصالحــی‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۲‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بــا معــارض اقــای‪ /‬خانــم صغــرا احمــدی بشناســنامه‬ ‫‪۸۲۴‬کدملــی‪ ۲۱۲۱۳۸۴۹۹۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبــاس‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۴۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۶۶‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت‬ ‫بمســاحت‪ ۸۶۱.۰۵‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی باکرمحلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه‬ ‫منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله پانــزده روز‬ ‫اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صادره‬ ‫فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الــف‪ ۹۲۸۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۹/۶:‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقه‬ ‫دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫روابط بین فردی‪ ،‬راهی برای کاهش استرس شغلی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫اســترس شــاید عمومی تریــن مســئله زندگــی‬ ‫روزمــره انســان باشــد‪ .‬اســترس چنــان همگانــی‬ ‫و همــه گیــر شــده اســت کــه‏ان را مشــخصه‬ ‫زندگــی انســانها می داننــد بطــوری کـــه همـــه‬ ‫انـسانهـــا در زنـــدگی روزمــره خــود در معــرض‬ ‫س های زیــادی قــرار دارنــد و از ان تاثیــرات‬ ‫اســتر ‪‎‬‬ ‫زیــادی می پذیرنــد بــه طوریکــه تخمیــن زده شــده‬ ‫اســت ‪ ۸۰‬درصــد کلیــه‏بیماری هــای عصر حاضر‪،‬‬ ‫ناشــی از اســترس مـی باشـــد‏‪.‬‬ ‫در بیــن عوامــل اســترس زا در جوامــع امــروزی‪،‬‬ ‫یکــی از جنبــه هــای مهــم زندگــی کــه توجــه‬ ‫بســیاری از محققــان را بــه‏خــود معطــوف کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬کار و محیــط کاری اســت‪ .‬کار صرفنظــر‬ ‫از درامــد مالی‪،‬بــا وجــود رفــع بســیاری از نیازهــای‬ ‫‏اساســی انســان اعــم از نیازهــای جســمانی‬ ‫و روانــی‪ ،‬ارتبــاط اجتماعــی‪ ،‬احســاس خــود‬ ‫ارزشــمندی‪ ،‬اعتماد و‏شایســتگی به عنوان منبع‬ ‫اساســی بــرای اســترس شــناخته شــده اســت‪.‬‏‬ ‫پژوهشــگران بــر ایــن باورند که اســترس شــغلی‬ ‫بــه منزلــه بخشــی از زندگــی هــر انســان در همــه‬ ‫افــراد‪ ،‬در حــد اعتــدال‏امیــز وجــود دارد و ایــن‬ ‫حــد بــه عنــوان یــک پاســخ ســازش یافتــه تلقــی‬ ‫مــی شــود امــا اگــر جنبــه مزمــن و مــداوم پیــدا‬ ‫‏کنــد در ایــن صــورت نــه تنهــا نمــی تــوان پاســخ‬ ‫ســازش یافتــه دانســت بلکــه بایــد ان را بــه منزلــه‬ ‫منبــع شکســت‪ ،‬ســازش‏نایافتگــی و اســتیصال‬ ‫گســترده ای تلقــی کــرد و بــه طیــف اختــال هــای‬ ‫شــناختی و رفتــاری پوشــش داد‪.‬‏‬ ‫بــا پیچیدهتــر شــدن روزافــزون جوامــع امــروزی‪،‬‬ ‫به طــور حتــم رســالت ســازمان ها در جهــت‬ ‫بــراورده شــدن انتظــارات ‏مــردم‪ ،‬حســاس تر‬ ‫و بــا اهمیت تــر می شــود‪ .‬انچــه کــه امــروزه‬ ‫در بیــن اهــل فــن بــه اتفــاق نظــر‪ ،‬بــه یقیــن‬ ‫تبدیــل شــده اســت؛ نقــش اساســی انســان بـــه‬ ‫عنـــوان گرداننـــده اصلــی سازمانهاســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫کارکنــان‪ ،‬ارزشــمندترین ســرمایه هــر‏ســازمان‬ ‫بــه شــمار می اینــد و عملکـــرد فـــرد فـــرد انـــان بــه‬ ‫دور از عوامــل اســترس زا در اینــده کـــل ســـازمان‬ ‫‏تاثیرگـــذار اســـت‏‪.‬‬ ‫یکــی از مهارت هایــی کــه عملکــرد افــراد را بهبــود‬ ‫بخشــیده و بدنبــال ان در رشــد ســازمان تاثیــر‬ ‫شــگرف خواهــد داشــت ‏مهارت هــای ارتباطــی‬ ‫اســت‪ .‬مهـارتهـــای ارتبـــاطی بـــه مجموعــه ای‬ ‫ازتوانایی هــای بالقــوه و بالفعــل افــراد گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــه کمــک انهــا می تــوان بــه رفتــاری‬ ‫قابــل پذیــرش و اگاهــی بخــش تــا رســیدن بــه‬ ‫ســطحی از رابطــه عاطفــی‏دســـت یافــت‪ .‬ایــن‬ ‫رفتــار را مهــارت بیــن فــردی نیــز مــی نامنــد کــه‬ ‫موجــب اســان شــدن برقـــراری و اســـتحکام‬ ‫‏ارتباطــات فــرد بــا ســایر افــراد جامعــه می شــود‪.‬‏‬ ‫محققــان معتقدنــد کــه مهــارت هــای ارتباطــی‬ ‫نقش بســزایی در رضایت شــغلی افراد داشــته و‬ ‫کاهش دهنده‏فشــارهای شــغلی بوده و ارتقای‬ ‫عملکــرد کاری را فراهــم می کنــد‪ .‬انانمهارت های‬ ‫ارتباطــی را نوعــی مهــارت تطابقــی‏برشــمرده انــد‬ ‫کــه می توانــد اســترس شــغلی را تعدیــل کنــد‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬مهــارت هــای ارتباطــی‪ ،‬پایه هایی‬ ‫را کــه‏تحــت فشــار کاری شــدید اغلــب لطمــه‬ ‫خــورده و فرامــوش شــده اند را بــا ایجــاد حــس‬ ‫مشــترک بیــن اعضــای گــروه کاری‏و همــکاران‪،‬‬ ‫ترمیــم نمــوده و اســترس شــغلی را در کارکنــان‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪ .‬بــدون شــکوقتی روابــط بـــا‬ ‫همکـــاران‏ضـــعیف باشـــد‪ ،‬کارکنـــان احســـاس‬ ‫نگرانــی و خطــر می کننــد و داشــتن روابطــی‬ ‫ضعیف با همکاران منجر به کم‏اعتمـــادی‪ ،‬کـــم‬ ‫عالقگــی و کــم حمایتــی می شــود و در نتیجــه‪،‬‬ ‫افـــراد رغبتـــی بـــه شـــنیدن درد دل و مشـــکل‬ ‫‏دیگــران و همــدردی بــا انــان از خــود نشــان‬ ‫نمی دهنـــد‪ .‬حتـــی چنـــین اظهـــار کـرده انـــد کـــه‬ ‫کارکنانــی کــه روابــط‏سســتی بــا همــکاران دارنــد‬ ‫وقتــی دســتخوش اســترس شــغلی مـی شـــوند‪،‬‬ ‫همــکاران خــود را مقصــر می داننــد‏‪.‬‬ ‫روابــط بیــن فــردی در بهترین حالــت‪ ،‬می توانند‬ ‫خلــق و خــوی مــا را بــاال بــرده و حتــی بــه مــرور‬ ‫زمــان‪ ،‬ثابــت نگــه دارد‪.‬‏امــا برعکــس ان روابــط‬ ‫بیــن فــردی در بدتریــن حالــت خــود مــی تواننــد‬ ‫ســمی بــوده و منبــع مهمــی از اســترس باشــند‪.‬‬ ‫‏برخــی از مهمتریــن عوامــل منفــی در روابــط بیــن‬ ‫فــردی شــامل مــوارد ذیــل اســت‏‪:‬‬ ‫‏‪)1‬‏خوب گوش ندادن‪:‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی در حــال صحبت کردن اســت‬ ‫و شــما بــه ان گــوش نمــی دهیــد در‏حقیقــت‬ ‫بــه رابطــه اســیب جــدی زده ایــد‪ .‬چــون فــرد‬ ‫احســاس مــی کنــد شــما بــرای او ارزش قائــل‬ ‫نیســتید‪.‬‏در ایــن زمــان فــرد احســاس مــی کنــد‬ ‫بــی ارزش شــده و وقتــش را در ایــن ارتباط تلف‬ ‫نموده است‪ .‬پس‏بهتر ان است از راهبردهای‬ ‫گــوش دادن فعــال اســتفاده کنیــد مثــا ًچیــزی‬ ‫کــه از گفته هــای شــخص‏فهمیده ایــد را برایــش‬ ‫تکــرار کنیــد‪ .‬بــه احساســات اعتبــار بدهیــد و‬ ‫ســعی کنیــد کــه واقعــا بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫‏دوســت داریــد دیگــران شــما را بشــنوند بــه‬ ‫طــرف مقابــل گــوش کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)2‬‏ارتباط منفعالنه داشتن‪:‬‬ ‫در ارتبــاط کاری خــود هیــچ گاه تظاهــر بــه‬ ‫موافقــت بــا انجــام کاری نکنید کــه در‏دفعه های‬ ‫بعــد‪ ،‬بــا ان مخالفــت نمایــد‪ .‬در حقیقــت شــما با‬ ‫ایــن کار فــرد را ناامیــد خواهیــد کــرد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫‏فعاالنــه گــوش دهیــد و صراحتــا ً در ارتباطــی‬ ‫مســتقیم دالیــل موافقــت یــا مخالفــت خــود‬ ‫را ابــراز نماییــد‪ .‬در‏لحظــات اول ممکــن اســت‬ ‫مثــل یــک مشــاجره بــه نظــر بیایــد‪ ،‬امــا وقتــی‬ ‫کــه در همــان وهلــه اول مســائل را حــل‏کنیــد‪،‬‬ ‫از تعارض هــای بلنــد مــدت دور خواهیــد شــد‪.‬‏‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫روش نگهداری نوزاد دوقلو؛‬ ‫توصیه های طالیی برای‬ ‫پدرها و مادرها‬ ‫بالاخــره دوقلوهــای نازنینتــان امــاده پیوســتن بــه خانــواده‬ ‫شــده اند؟ به بــه! تبریــک‪ .‬روزهــای ســخت و طوالنــی بــارداری‬ ‫گذشــته اند و ســختی ها و دردهــا تمــام شــده اســت‪ .‬حــاال بایــد بــا‬ ‫روش نگهــداری نــوزاد دوقلــو اشــنا شــوید‪ .‬هرقــدر بیشــتر بدانید‪،‬‬ ‫بچــه داری هــم راحت تــر پیــش خواهــد رفــت‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫برایتــان از دوقلوهــا و زندگــی تازه تــان در کنارشــان خواهیــم‬ ‫گفــت‪ .‬چطــور بایــد از انهــا نگهــداری کنیــد؟ راه وچــاه ِکار چیســت؟‬ ‫پیش امادگی‪ :‬فکرکردن به دریافت کمک از دیگران‬ ‫هرقــدر هــم کــه بــا روش نگهــداری نــوزاد دوقلــو اشــنا باشــید‪،‬‬ ‫بازهــم در روزهــای نخســت بــه کمک گرفتن از دیگران نیــاز دارید‪.‬‬ ‫نگهــداری از دوقلوهــا کار ســاده ای نیســت‪ .‬ســعی نکنیــد بــار‬ ‫زحمــات را به تنهایــی بـه دوش بکشــید‪ .‬اگــر کســانی هســتند کــه‬ ‫می تواننــد کمکتــان کننــد‪ ،‬حتمــا از انهــا کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫بــرای کمــک هــم برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬بایــد بدانیــد قــرار اســت‬ ‫چطــور و از چــه کســانی کمــک بگیریــد‪ .‬دربــاره خواســته هایی‬ ‫کــه از نیروهــای کمکــی داریــد اختصاصــی عمــل کنیــد‪ .‬منظــور‬ ‫چیســت ؟ یعنــی بدانیــد کــه قــرار اســت هرکســی چــه کاری انجام‬ ‫بدهــد‪ .‬تقســیم وظایــف داشــته باشــید و نگذاریــد نیروهــای‬ ‫ج و ســردرگم شــوید و بدتــر مزاحــم هم باشــید‪.‬‬ ‫کمکــی و شــما گیـ ‬ ‫تعییــن کنیــد هرکــس بایــد چــه کاری انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬از کمکی هــا بخواهیــد بــه غذایتــان رســیدگی‬ ‫کننــد‪ ،‬وظیفــه نگهــداری از حیــوان خانگــی را به عهــده بگیرنــد یــا‬ ‫کارهــای دیگــر را پیــش ببرنــد‪ .‬اگــر هــم در خانواده تــان کســی‬ ‫بــرای همراهی تــان وجــود نــدارد‪ ،‬نگــران نباشــید‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫از پرســتارها کمــک بگیریــد‪ .‬اگــر هــم ایــن گزینــه برایتــان ممکــن‬ ‫نیســت‪ ،‬یادتــان باشــد تقســیم وظایــف میــان پــدر و مــادر کار‬ ‫خوبــی اســت و می توانیــد بــا همســرتان تقســیم وظایــف کنیــد‪.‬‬ ‫نترســید! همیشــه راهــی هســت‪.‬‬ ‫اماده سازی خانه برای دوقلوها‬ ‫اگــر روش نگهــداری نــوزاد دوقلــو را بدانیــد‪ ،‬کار برایتــان ســخت ‬ ‫و دشــوار پیــش نخواهــد رفــت‪ .‬چــرا؟ چــون اســتراحتتان چنــدان‬ ‫مختل نمی شــود و گیج و مضطرب نخواهید شــد‪ .‬یادتان باشــد‬ ‫بــا اضافه شــدن دو عضــو جدیــد بــه خانــواده‪ ،‬وســایل و تجهیزاتی‬ ‫هــم بــه خانه تــان اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد کــه بایــد بــرای خریــد و اماده ســازی وســایل موردنیاز‬ ‫دوقلوهــا تحقیقاتــی کنیــد‪ .‬ایــن را هــم به خاطــر بســپارید کــه‬ ‫نیــازی بــه تهیــه دوتــا از هرچیــز نیســت‪ .‬بســیاری از وســایل‬ ‫نــوزادان قابلیــت اســتفاده بــرای هردویشــان را دارد‪ .‬بــه نکات زیر‬ ‫هــم نگاهــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اماده کردن محل خوابیدن دوقلوها‬ ‫بدیهــی اســت کــه نــوزادان بــرای خوابیــدن بــه مکانــی اســتاندارد‬ ‫و مناســب نیــاز دارنــد‪ .‬جــای خــواب نــوزادان می توانــد گهــواره یــا‬ ‫چیــزی ابتدایی تــر از ان باشــد‪ .‬گاهــی وســایلی وجــود دارنــد کــه‬ ‫بــرای خــواب نــوزادان در روزهــا و هفته هــای نخســت مناسـب اند‬ ‫و پــس از اینکــه کمــی بزرگ تــر شــدند‪ ،‬امــکان راهی کردنشــان بــه‬ ‫گهــواره وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بعضی هــا از ســبدهای مخصــوص خــواب نــوزاد اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬بعضی هــا هــم صندلی هایــی مخصــوص خوابانــدن‬ ‫نــوزاد را ترجیــح می دهنــد‪ .‬بنــا بــه ســلیقه و فضایــی کــه در اختیار‬ ‫داریــد‪ ،‬به ســراغ خریــد جــای خــواب برویــد‪ .‬نکتــه مهم این اســت‬ ‫کــه ســبد‪ ،‬تخــت یــا گهــواره منتخبتــان ایمنــی کافــی داشــته و‬ ‫به انــدازه الزم راحــت باشــد‪.‬‬ ‫در هفته هــای نخســت‪ ،‬بــه اســتفاده از صندلــی مخصــوص‬ ‫غذاخــوردن نیــازی نیســت‪ .‬ببینیــد کــه قــرار اســت دوقلوهــا شــیر‬ ‫مــادر را مصــرف کننــد یــا از شیشــه اســتفاده خواهند کــرد و بنا به‬ ‫نــوع غذایشــان‪ ،‬جایــی بــرای غــذادادن بــه انهــا هــم تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اماده کردن وسایل الزم برای تعویض پوشک دوقلوها‬ ‫در یادگیــری نحــوه نگهــداری از دوقلوهــا بایــد حواســتان بــه‬ ‫مقولــه مهــم و حســاس تعویــض پوشــک هــم باشــد‪ .‬در روزهــای‬ ‫نخســت‪ ،‬دوقلوهــای عزیــز هــم زیــاد می خورنــد و هــم زیــاد‬ ‫دست شــویی می کننــد‪ .‬بــر اســاس وزن و اندازه هــای نــوزادان‬ ‫بایــد پوشــکی بــا انــدازه مناســب بخریــد‪ .‬بهتــر اســت کــه از قبــل‪،‬‬ ‫ذخیــره پوشــک ها را امــاده کنیــد تــا در روزهــا و هفته هــای‬ ‫نخســت درگیــر موضــوع تهیــه پوشــک نباشــید‪.‬‬ ‫البتــه دقــت کنیــد کــه نبایــد ذخیــره پوشــکی تان بســیار زیــاد‬ ‫باشــد‪ .‬چــرا ؟ چــون ممکــن اســت کــه رشــد نــوزادان خیلــی ســریع‬ ‫پیــش بــرود و انــدازه پوشـک هایی که ذخیــره کرده اید‪ ،‬خیلی زود‬ ‫برایشــان کوچــک شــود‪ .‬ســطل و تختــه تعویــض یــا ســفره هایی‬ ‫بــرای ایــن کار وجــود دارد‪ .‬حتمــا بــه فکــر تهیه شــان باشــید‪.‬‬ ‫همان طــور کــه حــدس می زنیــد‪ ،‬تعویــض پوشـک ها بــا کمــی بــوی‬ ‫ناخوشــایند همــراه اســت‪ .‬منتهــا اگــر وســایل الزم و مناســب در‬ ‫اختیارتــان باشــد‪ ،‬وضعیــت بهتــر می شــود‪ .‬ســطل و تجهیــزات الزم‬ ‫را تهیــه کنیــد و ایــن کار را بــه تمیزتریــن شــکل ممکــن پیــش ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خرید انالین‬ ‫خریــد انالیــن نیــز راه مناســبی بــرای تهیــه وســایل الزم بــرای‬ ‫دوقلوهاســت‪ .‬البتــه فرقــی نمی کنــد دوقلــو داریــد یــا تک قلــو؛‬ ‫در هــر حــال‪ ،‬خریــد وســایل نــوزادان به شــکل انالیــن کمکتــان‬ ‫می کنــد باحوصلــه و دقــت بیشــتری همه چیــز را انتخــاب کنیــد‬ ‫و بخریــد‪ .‬ضمــن اینکــه زحمــت بیرون رفتــن هــم از دوشــتان‬ ‫برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫اگــر اهــل خریــد انالیــن باشــید‪ ،‬قطعا بــرای دوقلوها هــم از این‬ ‫نــوع خریــد اســتقبال خواهیــد کــرد‪ .‬در صورتــی هــم اهــل چنیــن‬ ‫خریدهایــی نیســتید‪ ،‬حتمــا بــا خریــد وســیله ای کوچــک و ارزان‬ ‫بــرای نــوزادان‪ ،‬ایــن روش را امتحــان کنیــد تــا بــا ان اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫اگــر از راحتــی و رفــاه خریــد انالیــن خوشــتان امــد‪ ،‬چیزهــای‬ ‫ارتباط پرخاشگرانه داشتن‪:‬‬ ‫‏‪ 3‬‏)‬ ‫انتقــاد یــا فحاشــی کــردن از جملــه ارتباط هــای‬ ‫پرخاشــگرانه ای اســت کــه فــرد‏مقابــل را بــه طور‬ ‫اشــکار ب ـی ارزش مــی کنــد و باعــث مــی شــود‬ ‫افــراد احســاس تدافعــی کــرده و همــه چیــز‬ ‫را‏بــرای تعــارض اشــکار‪ ،‬امــاده کنــد‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد در ایــن شــرایط خــود را جــای فــرد مقابــل‬ ‫بگذاریــد و بفهمیــد‏کــه بــا چــه کســی صحبــت‬ ‫می کنیــد‪ .‬اگــر دیدیــد کــه شــمایید کــه مــورد‬ ‫پرخاشــگری قــرار گرفتــه و نمی توانیــد ‏کاری‬ ‫کنیــد کــه او دیــدگاه شــما را بفهمــد‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫کــه فاصلــه بگیریــد و مــرز ارتبــاط شــخصی و‬ ‫فــردی‏خــود را حفــظ نماییــد‪.‬‏‬ ‫حــال بــا توجــه بــه اینکــه اســترس شــغلی‬ ‫باعــث کاهــش بهــره وری و تعهــد ســازمانی‬ ‫می شــود و اینکــه امــوزش مهارت ‏هــای ارتباطــی‬ ‫و روابــط بیــن فــردی اســترس شــغلی را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬مدیــران ســازمان ها مــی تواننــد نســبت‬ ‫بــه ‏برگــزاری دوره هــای اموزشــی مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی در محیــط هــای کاری اقــدام نمــوده و‬ ‫بــا تقویــت برقــراری ارتبــاط‏بیــن فــردی اثربخــش‬ ‫عــاوه بــر کاهــش اســترس کارکنــان خــود‪ ،‬ارتقــاء‬ ‫بهــره وری‪ ،‬کیفیــت خدمــات و رضایــت اربــاب‬ ‫‏رجــوع را تحقــق بخشــند‏‪.‬‬ ‫گران تــر و مهم تــر را هــم از همیــن راه بخریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انتخاب لباس های بدون جنسیت‬ ‫س نــوزاد‬ ‫به نظــر مــا کــه رنگ هــا جنســیت ندارنــد‪ .‬مدل هــای لبـ ا ‬ ‫هــم تــا حــد زیــادی همین طورنــد‪ .‬توصیــه می شــود لباس هایی را‬ ‫کــه بــرای دوقلوهــا تهیــه می کنیــد به شــکلی بخریــد کــه بــرای هــر‬ ‫دو یکســان باشــند‪ .‬ســعی نکنیــد لباس هــا را تفکیــک جنســیتی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر لباس هــا شــبیه هــم باشــند‪ ،‬خریــد و نگهداری شــان‬ ‫بعــد از به دنیاامــدن دوقلوهــا هــم ســاده تر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اوردن دوقلوها به خانه‬ ‫نوزادهــای دوست داشــتنی بــ ه دنیــا امده انــد و حــاال بایــد از‬ ‫بیمارســتان راهــی خانــه شــوند‪ .‬خــودرو بایــد مجهــز به صندلــی نوزاد‬ ‫باشــد‪ .‬صندلی هــای مخصوصــی بــرای نــوزادان وجــود دارد که باید از‬ ‫قبــل انهــا را تهیــه و در خــودرو نصــب کنیــد‪ .‬بــه تهیــه دیگــر وســایلی‬ ‫کــه بــه افزایــش ایمنــی نــوزاد کمــک می کننــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫پــس خــودرو را بــرای اوردن نــوزادان بــه منــزل امــاده کنیــد و‬ ‫یادتــان باشــد بــرای درســت نصب کردن صندلی هــای مخصوص‪،‬‬ ‫بــه صــرف وقــت و تمرکــز نیــاز داریــد‪ .‬بــر اســاس اصولــی کــه‬ ‫تولیدکننــده صندلی هــا و راهنمایی ورانندگــی توصیــه می کنــد بــه‬ ‫نصــب صندلی هــا اقــدام کنیــد تــا در روز موعــود ِ اوردن نــوزادان‬ ‫بــه منــزل دچــار مشــکل نشــوید‪.‬‬ ‫نحوه نگهداری از دوقلوها در منزل‬ ‫حــاال دیگــر دوقلوهــا را بــه خانــه اورده ایــد و بایــد حســابی بــه‬ ‫انهــا رســیدگی کنیــد‪ .‬چنــد توصیــه و نکتــه مهــم وجــود دارد کــه‬ ‫می خواهیــم بــا شــما در میــان بگذاریــم‪ .‬روش هــای نگهــداری از‬ ‫دوقلوهــا را در ادامــه مــرور کنیــد‪ .‬خالــی از لطــف نخواهــد بــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬هم زمان سازی برنامه های رسیدگی به دوقلوها‬ ‫رســیدگی بــه دو نــوزاد کمــی ســخت اســت‪ .‬اگــر قــرار باشــد کــه‬ ‫برنامه هــای رســیدگی بــه انهــا هم زمــان نباشــد‪ ،‬تقریبــا تمــام‬ ‫شــبانه روز از شــما گرفتــه می شــود‪ .‬بهتــر اســت کــه غــذادادن و‬ ‫تعویــض پوشــک و رســیدگی بــه کارهــای دیگر دوقلوهــا را به طور‬ ‫هم زمــان پیــش ببریــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬اگــر یکــی از نــوزادان را بــرای‬ ‫غــذادادن امــاده می کنیــد‪ ،‬ایــن کار را بــرای دیگــری هــم در همان‬ ‫موقــع انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد اداره کل امــور عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــیوع کرونــا ســبب‬ ‫شــده تــا کــوچ عشــایر اســتان بــه صــورت ماشــینی باشــد کــه ایــن امــر ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال بــر هزینــه هــای‬ ‫ایــن تولیدکننــدگان اضافــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی خانــی اظهــار داشــت‪ :‬باتوجــه بــه شــروع کــوچ پاییــزه عشــایر اســتان از مناطــق میــان بنــد و ییالقی‬ ‫بــه مناطــق قشــاقی اســتان گلســتان و شهرســتان مانــه ســملقان و بــروز خشکســالی شــدید در ســال‬ ‫جــاری و همچنیــن بیمــاری کرونــا عشــایر مجبــور شــده انــد کــوچ را بــه صــورت ماشــینی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫کرونا ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه کوچ‬ ‫به عشایر خراسان‬ ‫شمالی تحمیل کرد‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان ‪1400‬‬ ‫تشخیص حمالت فیشینگ در تلفن هوشمند‬ ‫تشــخیص حمــات فیشــینگ در تلفــن هوشــمند شــما دشــوارتر اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه هکرهــا بیشــتر از انهــا اســتفاده مــی کننــد‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری در مــورد افزایــش مجرمــان ســایبری که بــه دنبال‬ ‫دســتگاه هــای تلفــن همــراه بــه عنــوان ابــزاری بــرای ورود بــه شــبکه هــا‬ ‫هســتند‪ ،‬هشــدار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫حمــات فیشــینگ موبایلــی کــه بخــش انــرژی را هــدف قــرار مــی دهــد‪،‬‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬زیــرا مهاجمــان ســایبری تــاش مــی کننــد بــه‬ ‫شــبکه های مــورد اســتفاده بــرای ارائــه خدمــات از جملــه بــرق و گاز نفــوذ‬ ‫کننــد‪ .‬صنعــت انــرژی بســیار حیاتــی اســت و خدمــات حیاتــی مــورد نیــاز بــرای‬ ‫اســتفاده روزمــره را بــه مــردم ارائــه مــی دهــد‪ .‬ایــن نقــش ان را بــه یــک هــدف‬ ‫اصلــی بــرای مجرمــان ســایبری تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫و ایــن فقــط مجرمــان ســایبری نیســتند کــه عالقــه منــد بــه هــک کــردن‬ ‫شــبکه های ارائــه دهنــدگان انــرژی هســتند‪ .‬انهــا همچنین یک هــدف اصلی‬ ‫بــرای گــروه هــای هکــر تحــت حمایــت دولــت هســتند کــه بــرای انهــا نفــوذ بــه‬ ‫یــک شــبکه مــی توانــد راهــی بــرای ایجــاد اختــال قابــل توجــه باشــد‪ .‬گــزارش‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری در ‪ Lookout‬هشــدار مــی دهــد کــه تمایــل بــه‬ ‫نفــوذ بــه ایــن شــبکه هــا منجــر بــه افزایــش شــدید حمــات فیشــینگ علیــه‬ ‫بخــش انــرژی‪ ،‬بــه ویــژه حمــات ســایبری کــه دســتگاه هــای تلفــن همــراه را‬ ‫هــدف قــرار مــی دهنــد‪ ،‬شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن روزنامــه‪ ،‬از نیمــه دوم ســال گذشــته افزایــش ‪ 161‬درصــدی‬ ‫در حمــات فیشــینگ موبایلــی کــه بخــش انــرژی را هــدف قــرار داده انــد‪،‬‬ ‫مشــاهده شــده اســت‪ .‬حمالتــی کــه ســازمان های انــرژی را هــدف قــرار‬ ‫می دهنــد‪ 17 ،‬درصــد از کل حمــات تلفــن همــراه را در سراســر جهــان‬ ‫تشــکیل می دهنــد – کــه ان را بــه هدفمندتریــن بخــش‪ ،‬پیــش از امــور‬ ‫مالــی‪ ،‬دولتــی‪ ،‬داروســازی و تولیــد تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫کار از راه دور در طــول ‪ 18‬مــاه گذشــته بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬و در حالــی کــه افزایــش کار بــا موبایــل بــه کســب و کارهــا اجــازه ادامــه‬ ‫فعالیت داده اســت‪ ،‬افزایش اســتفاده از دســتگاه های شــخصی و کار از راه‬ ‫دور نیــز خطــرات امنیتــی را افزایــش داده اســت ‪ -‬طبق گــزارش ‪41 ،Lookout‬‬ ‫درصــد از دســتگاه هــای تلفــن همــراه در صنعــت انــرژی توســط کارفرمایــان‬ ‫مدیریــت نمی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت مــی توانــد کاربــران را در معــرض خطــر حمــات ســایبری از‬ ‫جملــه فیشــینگ و بدافــزار قــرار دهــد کــه مــی توانــد بــرای کمک به دسترســی‬ ‫بــه شــبکه هــای گســترده تــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬هــدف مهاجمــان‬ ‫ســرقت نام هــای کاربــری و رمــز عبــور اســت کــه می تــوان از انهــا بــرای‬ ‫دسترســی بــه خدمــات ابــری و ســایر بخش هــای شــبکه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫تطبیــق ایمیل هــای فیشــینگ بــرای دســتگاه های تلفــن همــراه می توانــد‬ ‫تشــخیص انهــا را ســخت تر کنــد‪ ،‬زیــرا صفحــه نمایــش کوچک تــر‬ ‫فرصت هــای کمتــری را بــرای بررســی مشــروع بــودن پیوندهــای موجــود در‬ ‫پیام هــا فراهــم می کنــد‪ ،‬در حالــی کــه ممکــن اســت تلفن هــای هوشــمند‬ ‫و تبلت هــا بــه انــدازه لپ تــاپ و رایانه هــای شــخصی رومیــزی امــن نباشــند‬ ‫و مهاجمــان بــا ابــزار مختلــف تــاش بــرای بــه خطــر انداختــن شــبکه هــا‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــا راه انــدازی حمــات فیشــینگ بصورتیکــه کــه زمینـه ای را کــه‬ ‫گیرنــده انتظــار دارد‪ ،‬تقلیــد می کنــد‪ ،‬مهاجمــان می تواننــد کاربــر را بــه یــک‬ ‫صفحــه وب جعلــی کــه شــبیه یــک صفحــه ورود بــه برنامــه اشــنا اســت‬ ‫هدایــت کننــد‪ .‬کاربــر بــدون فکــر کــردن‪ ،‬اعتبــار را ارائــه می کنــد و داده هــا‬ ‫بــه ســرقت مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مجرمــان ســایبری همچنــان بــه هــدف‬ ‫قــرار دادن دســتگاه های تلفــن همــراه ادامــه دهنــد‪ ،‬زیــرا ســازمان ها‬ ‫شیوه های کار ترکیبی را اتخاذ می کنند – بنابراین محققان بر اهمیت‬ ‫گوشـی های هوشــمند و تبلت هــا کــه بخشــی از اســتراتژی کلــی امنیــت‬ ‫ســایبری هســتند‪ ،‬بــا اطمینــان از بــه روز بــودن سیســتم عامل هایی کــه‬ ‫روی ان هــا اجــرا می کننــد تاکیــد می کننــد‪ .‬کــه انهــا از نــرم افــزار بــرای‬ ‫کمک به محافظت در برابر فیشــینگ‪ ،‬بدافزار و ســایر حمالت ســایبری‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫اکثــر حمــات بــا فیشــینگ شــروع می شــوند و موبایــل مســیرهای حملــه زیادی‬ ‫را ارائــه می کنــد‪ .‬بانــدا گفــت‪ :‬یــک راه حــل ضــد فیشــینگ بایــد هرگونــه ارتباطــی‬ ‫از ســایت های فیشــینگ شــناخته شــده در دســتگاه های تلفن همراه ‪ -‬از جمله‬ ‫پیامــک‪ ،‬برنامــه هــا‪ ،‬پلتفــرم هــای اجتماعــی و ایمیــل را مســدود کند‪.‬‬ ‫خیانت در امانت توسط‬ ‫تعمیر کار گوشی همراه‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری دو نفر تعمیر‬ ‫کار گوشــی همــراه کــه بــا ســوء اســتفاده از اعتمــاد‬ ‫شــاکی و بــا دسترســی بــه کیــف پــول مجــازی وی‬ ‫اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز نمــوده بودنــد‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ محمدعلــی‬ ‫ادینه لــو اظهــار داشــت‪ :‬بــا وصــول شــکوائیه یکــی‬ ‫از شــهروندان مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز از طریــق‬ ‫دسترســی بــه اطالعــات کیــف پــول مجــازی‪ ،‬بــه‬ ‫لحــاظ حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویژه‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از احــذ اظهــارات شــاکی‬ ‫بــا بررس ـی های فنــی و شــیوه شــگردهای خــاص‬ ‫پلیســی تعــداد دو متهــم بــه هویت هــای معلــوم‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایــی متهمیــن دســتگیر و بــه همــراه ادله هــای‬ ‫دیجیتالــی بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی گفــت‪ :‬متهمیــن در ابتــدا‬ ‫منکــر بــزه انتســابی می شــدند کــه پــس از روبــرو‬ ‫شــدن بــا مســتندات متقــن‪ ،‬ضمــن اعتــراف بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی بیــان داشــتند اخیــرا شــاکی جهــت تعمیــر‬ ‫گوشــی بــه مغــازه مراجعــه می نمایــد‪ ،‬بــا بررســی‬ ‫اولیــه مشــخص می شــود مالــک گوشــی فعالیــت‬ ‫اقتصــادی داشــته و اطالعــات مالــی مهمــی از جملــه‬ ‫رمــز کیــف پــول مجــازی خــود را در ان ذخیــره کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬متهمین با دســتیابی به محتویات کیف پول‬ ‫متوجــه مبلــغ بــاالی موجــودی ان شــده و در فرصــت‬ ‫مناســب اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز می نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ادینه لو به شــهروندان هشــدار داد‪ :‬جهت‬ ‫پیشــگیری از ســرقت هرگونــه اطالعــات شــخصی‬ ‫از نگهــداری ان در گوشــی همــراه خــود داری و در‬ ‫صــورت ضــرورت بــه تعمیــر‪ ،‬ضمــن حــذف اطالعــات‬ ‫شــخصی و مالــی‪ ،‬ابــزار دیجیتــال معیــوب را به تعمیر‬ ‫کاران مجــاز و مــورد اعتمــاد تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان توصیه هــای پلیــس‬ ‫فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت مشــاهده مــوارد‬ ‫مشــکوک‪ ،‬موضــوع را از طریــق شــماره ‪ 096380‬یــا‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش گزارشــات مردمــی اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫چگونه از سرقت‬ ‫منزل پیشگیری‬ ‫کنیم؟؟‏‬ ‫مطمئنــا ًهمــه مــا در زندگــی بــه ایــن فکــر کرده ایــم چــه راهــکار و‬ ‫روشــی بــرای پیشــگیری از ســرقت منــزل داشــته باشــیم تــا‏ضمــن‬ ‫عــدم هزینــه زیــاد بــا خیالــی راحــت منزلمــان را تــرک و لحظــات‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫خوشــی را بیــرون از منــزل ســپری کنیــ ‪‎‬‬ ‫ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت کــه بــرای داشــتن خانـه ای امــن‬ ‫بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع ســرقت بایــد کمــی وقــت‏گذاشــت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن منظــور برخــی از روش هایــی کــه مالکیــن منــازل مســکونی باید‬ ‫رعایــت کننــد تــا هــدف ســارقان قــرار نگیرنــد‏بــه ایــن شــرح اســت‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬ســعی کنیــد تــا حــد االمــکان از خالــی گذاشــتن منــزل اجتنــاب‬ ‫کنیــد مگــر در مــوارد ضــروری کــه در ایــن حالــت نیــز چنانچــه قــرار‬ ‫‏اســت چنــد روز منزلتــان خالــی بمانــد حتمــا ًاز همســایه های قابــل‬ ‫اعتمــاد و اقــوام و دوســتان بخواهیــد در منزلتــان بماننــد یــا‏‏ گاهی به‬ ‫انجــا سرکشــی نماینــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬یکــی از مکان هایــی کــه ســارقان بــرای ورود بــه منــزل مــد نظــر‬ ‫دارنــد کانــال کولــر‪ ،‬نورگیــر و پاســیو اســت کــه در ایــن خصــوص‬ ‫‏توصیــه می شــود کلیــه منافــذ ورودی را بــا نصــب نرده هــای اهنــی‬ ‫مقــاوم ایمــن کــرده و بــر روی درب هــا و پنجره هــای اهنــی نیــز‏بــا‬ ‫نصــب حفــاظ‪ ،‬انهــا را ایمــن کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬شکســتن توپــی قفــل درب ورودی بــه منظــور ورود بــه منــزل شــما‬ ‫کاری ســهل و اســان بــرای ســارقان اســت لــذا قفــل درب‏ورودی بایــد بــه‬ ‫گونـه ای نصــب شــود کــه توپــی قفــل هــم ســطح درب باشــد و چنانچــه‬ ‫ایــن امــکان میســر نبــود حتمــا ًبــا نصــب‏لولـه ای بــر روی توپــی بــه نحوی‬ ‫کــه امــکان شکســتن ان از ســارقان گرفتــه شــود اقــدام نمائیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬در صورتــی کــه بــه منــزل جدیــد نقــل مــکان نموده ایــد در اولیــن‬ ‫فرصــت نســبت بــه تعویــض قفل هــای اصلــی اقــدام کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬ســارقان بــا اســتفاده از یــک دیلــم و یــا ورق فلــزی نــازک و فاصلــه‬ ‫موجــود میــان درب و چهارچــوب اقــدام بــه عقــب کشــیدن‏زبانــه‬ ‫قفــل می کننــد در ایــن خصــوص اولیــن اقــدام گرفتــن فضــای خالــی‬ ‫موجــود و در قــدم بعــد اســتفاده از قفل هــای شــب بند‏ضددیلــم‬ ‫اســت‪ .‬ایــن قفل هــا ســه خاصیــت دارد‪ )1 :‬در زمــان قفــل بــودن‪،‬‬ ‫فضــای خالــی میــان درب و چهارچــوب گرفتــه مــی‏شــود ‪ )2‬دارای‬ ‫لبــه داخلــی اســت کــه در قســمت میانــی درب پیــچ شــده و امــکان‬ ‫جدا شــدن ان در اثر فشــار بســیار کم اســت‏‏‪)3‬در صورت اســتفاده‬ ‫از ایــن قفل هــا ســارقان بــرای ســرقت بایــد محــل اتصــال را تخریــب‬ ‫کننــد کــه در ایــن صــورت بایــد از‏دیلم هــای بزرگ تــر و مســتحکم تر‬ ‫اســتفاده نماینــد کــه بــه صرفــه نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬هنــگام تــرک منــزل اطمینــان حاصــل نمائیــد کلیــه درب هــا و‬ ‫پنچره هــا بــه خصــوص درب پارکینــگ‪ ،‬انبــاری و تــراس قفــل باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -7‬روشــن گذاشــتن یــک المــپ کم مصــرف تایمــردار کــه در طــول‬ ‫روز روشــن و خامــوش شــود و یــا یــک رادیــوی کوچــک در منــزل‬ ‫‏توهــم حضــور شــما را افزایــش می دهــد تــا ســارقان از خالــی بــودن‬ ‫منــزل اطمینــان حاصــل نکننــد و در ایــن صــورت مطمئنا‏ریســک این‬ ‫کار را نیــز نخواهنــد کــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -8‬روشــنایی خــارج از منزلتــان را بــه منظــور کنتــرل ترددهــای‬ ‫مشــکوک تامیــن کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار در صــورت پرســه زنی افــراد‬ ‫‏مشــکوک حتــی همســایه ها نیــز قــادر خواهنــد بود ضمن شناســایی‬ ‫ایــن افــراد‪ ،‬موضــوع را بــه شــما اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -9‬هی ـچ گاه کلیدهــای درب ورودی اپارتمــان را در خــارج از منــزل‬ ‫مثــا ًدرون جاکفشــی‪ ،‬زیــر گلــدان‪ ،‬زیــر پــادری و یــا ‪ ...‬پنهــان‏نکنیــد‬ ‫در صــورت لــزوم می توانیــد ان را بــه یکــی از همســایه هایی کــه‬ ‫اطمینــان داریــد بســپارید‏‪.‬‬ ‫‏‪ -10‬در صــورت نیــاز بــه خدمــه‪ ،‬نظافت چــی‪ ،‬پرســتار کــودک‪ ،‬تعمیــرکار‬ ‫وســایل منــزل و ‪ ...‬دقــت نمائیــد از افــراد مــورد وثــوق و‏مطمئــن کــه‬ ‫توســط مراکــز خدماتــی مجــاز اعــزام می شــوند اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -11‬اگــر درب منزلتــان دارای کنتــرل از راه دور اســت در زمــان خــروج‬ ‫حتمــا ًتــا بســته شــدن کامــل ان منتظــر بمانیــد و قبــل از ان‏از تــرک‬ ‫محــل جــدا ًاجتنــاب کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -12‬از نگهــداری امــول و اشــیاء قیمتــی خــود در منــزل جــدا ًپرهیــز‬ ‫کنیــد و در صــورت تــرک منــزل بــرای چندیــن روز حتمــا ً ان را بــه‬ ‫‏صنــدوق امانــات بانک هــا بســپارید‏‪.‬‬ ‫‏‪ -13‬اگــر درب ورودی منزلتــان فاقــد چشــمی اســت بــرای جلوگیــری‬ ‫از غافلگیــر شــدن و رویــت افــراد پشــت درب حتمــا ً از ‏چشــمی‬ ‫مناســب اســتفاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -14‬زمــان خــروج از منــزل حواســتان را جمــع کنیــد و بــا یــک کنترل ســاده‬ ‫خودروهــای پــارک شــده کــه دارای چنــد نفــر‏سرنشــین هســتند و یــا افــراد‬ ‫مشکوک که در حال پرسه زنی در اطراف هستند را شناسایی و از وقوع‬ ‫یــک ســرقت‏پیشــگیری کنیــد‪ .‬در صــورت مواجهــه بــا این مــورد می توانید‬ ‫مشــخصات افــراد و یــا پــاک خــودرو را بــه پلیــس اطــاع دهید‪.‬‏‬ ‫‏‪ -15‬اطالعــات ســفرتان را محرمانــه نگهداریــد و بــا دوســتان و اشــنایان‬ ‫در حضــور افــراد غریبــه در خصــوص ســفرتان صحبــت‏نکنیــد‪ .‬توجــه به‬ ‫ایــن نکتــه کــه همیشــه در اطــراف مــا افــراد ســودجو و فرصــت طلبــی‬ ‫حضــور دارنــد کــه می تواننــد بــه راحتــی از‏صحبت هــای نــه چنــدان مهــم‬ ‫شــما ســوء اســتفاده کننــد تــا حــد زیــادی می توانــد موثــر واقــع شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -16‬در صورتیکــه منــزل ویالیــی داریــد حیــاط ان را ایمــن کنیــد‪.‬‬ ‫وجــود قســمت های تاریــک حیــاط می توانــد بــه عنــوان پناهــگاه‬ ‫‏ســارقان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬در ایــن راســتا بایــد ابتــدا معابــر‬ ‫ورودی منــزل را کامــا ًاز نظــر روشــنایی تامیــن و در معــرض‏دیــد‬ ‫قــرار دهیــد‪ ،‬هــرس کــردن درختــان و درختچه هــا و پوشــش گیاهــی‬ ‫اطــراف حیــاط نیــز فرامــوش نشــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -17‬نکته قابل تامل اینکه همیشــه از تجهیزات امنیتی اســتاندارد‬ ‫و مناســب اســتفاده کنید‪ .‬همچنین اســتفاده از‏قفل های ضدبرش‬ ‫و ضداســید نیــز توصیه می شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪ -18‬فهرســت دقیقــی از لــوازم قیمتــی منــزل همــراه بــا ذکــر نــوع و‬ ‫شــماره ســریال ان تهیــه و در مــکان مناســبی نگهــداری کنیــد‏ایــن‬ ‫کار بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا در صــورت بــروز ســرقت بعــد از‬ ‫کشــف‪ ،‬شناســایی و تحویــل لــوازم بــه شــما بــه ســهولت‏صــورت‬ ‫گیــرد‪ .‬در خصــوص وســایل فاقــد شــماره ســریال نیــز می توانیــد از‬ ‫انهــا عکس هــای بــا کیفیــت و قابــل شناســایی تهیــه‏کنیــد تــا در‬ ‫مواقــع لــزوم مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫البتــه راه هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه کمــی هزینــه در بــر دارد‬ ‫ماننــد اســتفاده از گاوصنــدوق بــه شــرط قــرار گرفتن در محل‏مناســب‪،‬‬ ‫اســتفاده از درب های ضدســرقت و مســتحکم‪ ،‬نصب دزدگیر و اژیر و‬ ‫یــا اســتفاده از انــواع بیمــه بــه منظــور جبــران‏خســارات وارده‏‪.‬‬ ‫اداره امــوزش همگانــی و مشــارکت عمومــی معاونــت اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان‏خراســان شــمالی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪416‬‬ ‫اموزش راه های افزایش‬ ‫انتن دهی وای فای‬ ‫یکــی از مشــکالتی کــه ممکــن اســت اکثــر مــا بــا ان روبــرو‬ ‫شــویم‪ ،‬مشــکل انتــن دهــی وای فــای مــی باشــد کــه ایــن‬ ‫مشــکل گاهــی بــرای مــودم هــای تــک انتــن و یــا دو انتــن‬ ‫در خانــه هــای بــزرگ رخ مــی دهــد کــه از یــک مشــکل ســاده‬ ‫میتوانــد بــه یــک مشــکل ســخت تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫امــا اگــر بخواهیــم ‪ 3‬مــورد اصلــی کــه در ایــن مشــکل دخیــل‬ ‫هســتند را مشــخص کنیــم‪ ،‬میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد؛‬ ‫‪ -1‬مودم وای فای‪ -2 .‬شرکت ارائه دهنده سرویس‬ ‫‪ -3‬دستگاه متصل شده به وای فای‬ ‫بــا ایــن وجــود راه بــرای رفــع ایــن مشــکل وجــود دارد و شــما‬ ‫خیلــی ســاده مــی توانیــد بــا برخــی نــکات روتیــن اقــدام بــه رفــع‬ ‫مشــکل انتــن دهــی وای فــای اقــدام کنیــد‪ .‬بــه همیــن دلیل در‬ ‫ایــن گــزارش شــما را بــا روش هــای کاربــردی بــرای رفــع مشــکل‬ ‫انتــن دهــی وای فــای اشــنا مــی کنیــم کــه عبارتنــد از؛‬ ‫‪ .1‬تغییــر جایــگاه مودم‪:‬اولیــن کاری کــه شــما بایــد جهــت‬ ‫افزایــش انتــن دهــی وای فــای انجــام دهیــد‪ ،‬تغییــر جایــگاه‬ ‫مــودم مــی باشــد‪ .‬بــرای مثــال تصــور کنیــد کــه خانه شــما دارای‬ ‫‪ 4‬اتــاق بــا فاصلــه چنــد متــر از هــم مــی باشــد و شــما صرفــا‬ ‫بیشــتر وقــت خــود را در ‪ 2‬اتــاق مــی گذرانیــد و افــرادی کــه در‬ ‫‪ 2‬اتــاق دیگــر ســکونت دارنــد‪ ،‬از وای فــای اســتفاده بخصوصــی‬ ‫ندارنــد‪ .‬از ایــن رو اگــر منطقــی بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم‪،‬‬ ‫مــودم وای فــای بایــد بــه دو اتاقــی کــه از ان اســتفاده می کنند‪،‬‬ ‫نزدیــک باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬خاموش‪/‬روشــن کــردن مودم‪:‬گاهــی اوقــات مشــکل انتــن‬ ‫دهــی مــودم مــی توانــد توســط ایــن راه حــل برطــرف شــود‪.‬‬ ‫از ایــن رو اگــر شــما بــه مــدت طوالنــی از مــودم اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت دچــار مشــکل مقطعــی شــود کــه در‬ ‫ایــن شــرایط توصیــه مــی شــود مــودم را خامــوش روشــن کنید‪.‬‬ ‫امــا توجــه داشــته باشــید کــه بعــد از خامــوش کــردن مــودم بــه‬ ‫مــدت ‪ 10‬الــی ‪ 20‬دقیقــه صبــر کنیــد و ســپس اقــدام بــه روشــن‬ ‫کــردن ان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اپدیــت نــرم افــزار مــودم‪:‬الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر مودم‬ ‫دارای نــرم افــزار مخصــوص خــود مــی باشــد کــه شــما ایــن نــرم‬ ‫افــزار را بایــد در بــازه هــای مختلــف اپدیــت کنیــد‪ .‬از ایــن رو اگر‬ ‫شــما ایــن نــرم افــزار را اپدیــت نکنیــد‪ ،‬ممکــن اســت مشــکالتی‬ ‫بــرای شــما رخ دهــد کــه از مهم تریــن مشــکالت مــی تــوان بــه‬ ‫انتــن دهــی وای فــای اشــاره کــرد کــه مــی توانــد مشــکل ســاز‬ ‫شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود کــه نــرم افــزار مــودم‬ ‫را هــر چنــد یکبــار از محیــط ‪ Admin panel‬بررســی کنیــد تــا‬ ‫اگــر اپدیــت جدیــد بــرای ان منتشــر شــده اســت‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫نصــب ان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمــاس بــا ‪:ISP‬بــا وجــود راه حــل هــای بــاال اگــر هنــوز‬ ‫مشــکل انتــن دهــی وای فــای شــما برطــرف نشــده اســت‪،‬‬ ‫مــی تــوان ایــن احتمــال را داد کــه مــودم شــما مشــکلی نــدارد‬ ‫و مشــکل از ‪ ISP‬یــا همــان شــرکت ارائــه دهنــده ســرویس مــی‬ ‫باشــد که هم اکنون از ســرویس اینترنت ان در حال اســتفاده‬ ‫هســتید‪ .‬از ایــن رو بــا شــماره مربوطــه تمــاس حاصــل نمایید و‬ ‫ســپس بــه اپراتــور متصــل شــوید و مشــکل را با اپراتــور درمیان‬ ‫بگذاریــد تــا اقــدام بــه بررســی مشــکل شــما کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تغییــر اشــتراک اینترنتی‪:‬اشــتراکی کــه شــما خریــداری‬ ‫می کنید در میزان بســته و میزان ســرعت متفاوت می باشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو در حیــن خریــد اشــتراک اینترنــت بــه ایــن موضــوع‬ ‫توجــه ویــژه کنیــد چــرا کــه اگــر ســرعت پاییــن خریــداری کنیــد‪،‬‬ ‫قطعــا ســرعت لــود پاییــن تــری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .6‬اســکن دســتگاه بــا انتــی ویروس‪:‬ویــروس هــا مــی تواننــد‬ ‫در پشــت پــرده ســرعت لــود پاییــن و انتــن دهــی ضعیــف وای‬ ‫فــای دخیــل باشــند و ایــن در حالــی اســت کــه شــاید هیــچ‬ ‫مشــکلی در روتر و یا در ارائه دهنده ســرویس وجود نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬از ایــن رو توصیــه مــی شــود حتمــا دســتگاه خــود را بــا‬ ‫اســتفاده از برنامــه هــای انتــی ویــروس بررســی کنیــد تــا اگــر‬ ‫فایــل ویروســی در دســتگاه شــما وجــود دارد‪ ،‬بــرای همیشــه‬ ‫حــذف شــود‪ .‬بعــد از فراینــد ویــروس کشــی توصیــه مــی شــود‬ ‫گوشــی را بــه مــدت چنــد دقیقــه خامــوش کــرده و ســپس انــرا‬ ‫مجــددا روشــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬اتصــال بــا ســیم‪:‬اگر مــی خواهیــد تــا اتصــال قــوی تــری‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت کــه اتصــال بــا ســیم بســیار‬ ‫قدرتمندتــر از اتصــال بــا اســتفاده از وای فــای مــی باشــد کــه‬ ‫شــما بــا اســتفاده از اتصــال باســیم مــی توانیــد تمــام پهنــای‬ ‫دریافتــی را تنهــا در یــک دســتگاه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .8‬مرورگــر خــود را عــوض کنید‪:‬مرورگرهــا یکــی از‬ ‫برنامه هــای روتیــن گوشــی هــا و کامپیوترهــا هســتند کــه‬ ‫مــی تواننــد خیلــی ســاده کــش کننــد‪ .‬بدیــن معنــا کــه شــاید‬ ‫یــک ســایت مشــکلی نداشــته باشــد و از انجایــی کــه مرورگــر‬ ‫دســتگاه شــما کــش کــرده اســت‪ ،‬مشــکل از مرورگــر می باشــد‬ ‫و هیــچ مشــکلی در فراینــد اتصــال بــه اینترنــت نیســت لــذا‬ ‫مرورگــر جدیــدی را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬دســتگاه خــود را اپدیــت کنید‪:‬زمانــی کــه یــک اپدیــت‬ ‫بــرای گوشــی‪ ،‬تبلــت‪ ،‬کامپیوتــر و‪ ...‬منتشــر مــی شــود بدیــن‬ ‫معناســت کــه هــم تغییــرات جدیــد در اپدیــت می باشــد و هم‬ ‫اینکــه بــاگ هــای موجــود در نســخه قدیمــی رفــع شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن رو ممکــن اســت در نســخه نــرم افــزاری کــه هــم اکنــون‬ ‫از ان در حــال اســتفاده هســتید‪ ،‬باگــی در بخــش وای فــای‬ ‫وجــود داشــته باشــد کــه از اتصــال صحیــح بــه مــودم خــودداری‬ ‫مــی کنــد و در نهایــت بــا مشــکل ضعــف انتــن دهــی وای فــای‬ ‫روبــرو خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬خریــد روتــر بــه روز‪:‬امــا اگــر بــا اســتفاده از راه حل هــای‬ ‫بــاال هنــوز موفــق بــه رفــع مشــکل انتــن دهــی وای فــای‬ ‫نشــده اید و در تمــاس بــا اپراتــور‪ ،‬مشــکل بخصوصــی در‬ ‫اینترنــت شــما دیــده نشــده اســت‪ ،‬ممکــن اســت مشــکل از‬ ‫مــودم شــما باشــد و توصیــه مــی شــود اگــر بــرای شــما مقــدور‬ ‫اســت مودم جدیدتری را خریداری کنید تا مشــکل شــما برای‬ ‫چندیــن ســال برطــرف شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫تنها برج اجری جهان در حصار میله های اهنی‬ ‫‪ -416‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 10‬نوامبر ‪ 04 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-416‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬ابان ‪10-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فاطمه محمدی‬ ‫حقایقی خواندنی درباره گنبدکاووس‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس یــا گنبــد قابــوس کــه درگذشــته جرجــان‬ ‫خوانــده می شــده‪ ،‬یکــی از شــهرهای زیبــای شــمال کشــور و جاهــای‬ ‫دیدنــی اســتان گلستاناســت کــه جمعیتــی برابــر بــا ‪ ۲۳۵,۷۸۹‬نفــر دارد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از ســاکنان ایــن شهرســتان را اهــل ســنت تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬یکــی از بناهــای زیبــای شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬بــرج گنبــد‬ ‫قابــوس اســت کــه یکــی از کهن تریــن بــرج مقبره هــای ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا در ســال ‪ ۳۷۵‬هجــری خورشــیدی در زمــان پادشــاهی کاووس‬ ‫پــور وشــمگیر در شــهر گنبــدکاووس کــه پایتخــت پادشــاهان ال زیــار ان‬ ‫دیــار بــوده‪ ،‬بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب بــه ســراغ حقایــق جالــب در رابطــه بــا شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫رفته ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا حقایــق ایــن شــهر بیشــتر اشــنا شــوید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬پیشــینه تمــدن ایــن ناحیــه بــه پنــج تــا ‪ ۶‬هــزار ســال پیــش می رســد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر اثــار ارزشــمندی کــه در کاوش هــای باستان شناســی منطقــه پیــدا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬دانشــمندان بســیاری در ایــن منطقــه زندگــی کرده انــد کــه از جمله ان ها‬ ‫می تــوان بــه عنصرالمعالــی کیــکاووس و عبدالقــادر جرجانــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬منطقــه گنبــدکاووس در علــم پزشــکی دانشــمندان بزرگــی را بــه دنیــای‬ ‫پزشــکی تحویــل داده اســت‪ .‬دو تــن از معروف تریــن پزشــکان ایــران و‬ ‫جهــان‪ ،‬ابوســهل مســیحی و ســید اســماعیل (حکیــم) جرجانــی صاحــب‬ ‫دایــره المعــارف ذخیــره خوارزمشــاهی از ایــن خــاک بوده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــرج گنبــد قابــوس بنــای تاریخــی ســده چهــارم اســت کــه در ایــن شــهر‬ ‫قــرار دارد کــه معمــاری ان بــه شــیوه رازی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گنبــد قابــوس بلندتریــن بــرج تمــام اجــری جهــان اســت کــه بــر فــراز‬ ‫تپــه ای خاکــی کــه ‪ ۱۵‬متــر از زمیــن بلندتــر اســت قــرار دارد‪ .‬ارتفــاع بنــا‬ ‫به همــراه پــی ان حــدود ‪ ۷۲‬متــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کاووس فرزنــد وشــمگیر فرزنــد زیــار دیلمــی نامــور بــه شــمس المعالی‬ ‫در گنبــد قابــوس مدفون شــده اســت‪ .‬قابــوس بــن وشــمگیر نخســتین‬ ‫پادشــاه دیلــم لیلــی بــن نعمــان بــود کــه در روزگار نصــر پســر احمــد ســامانی‬ ‫بــر نیشــابور حکومــت می کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کاووس پســر وشــمیگر در هنر و ادب هم دســتی داشــت و در خوشنویســی‬ ‫بــه زبان هــای فارســی و عربــی یکــی از هنرمنــدان برجســته زمــان خــود بــود‪ ،‬ولی‬ ‫از ســویی در بســیاری از منابــع بــه ایــن موضــوع اشاره شــده کــه بســیار ســنگدل‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬دهخــدا در واژه نامــه خــود دربــاره او می نویســد‪:‬‬ ‫کاووس مــردی درشـت خو و بی گذشــت و باخشــم بــود کــه بــه اســانی دســتور‬ ‫کشــتن مـی داد و بــه انــدک بدگمانــی دســت بــه کشــتن هــر بی گناهــی مـی زد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬وشــم در لغت نامــه به معنــای بلدرچیــن و وشــمگیر به معنــای‬ ‫شــکارچی بلدرچیــن اســت‪ ،‬ایــن لقــب بــه بســیاری از پادشــاهان ان زمــان‬ ‫داده می شــده اســت و اگــر پادشــاهی در شــکار بلدرچیــن مهــارت خاصــی‬ ‫داشــت‪ ،‬لقــب وشــمگیر بــه او داده می شــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬پی ســازی بنــای گنبــدکاووس از زمیــن ســفت اغــاز و تــا بلنــدای ‪۱۵‬‬ ‫متــری بــا اجــر و مصالــح مثــل خــاک ســاروجی ســاخته شــده اســت‪ .‬درون‬ ‫پای بســت ســردابی وجــود داشــته کــه پــاکار تــاق ان هنــوز ســالم اســت‪،‬‬ ‫ولــی بــر اثــر کاوش هــای پیاپــی کاوشــگران کــه در پــی گنــج بوده انــد‪ ،‬اثــاری‬ ‫از کــف ســرداب باقــی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بدنــه گــرد بیرونــی گنبــد دارای ‪ ۱۵‬تــرک اســت‪ ،‬ایــن ترک هــا کــه در‬ ‫ســمت های ان بــه فاصله هــای برابــر از یکدیگــر قــرار دارنــد‪ ،‬از پای بســت‬ ‫بنــا اغــاز و تــا زیــر ســقف گنبــدی ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬در زیــر گنبــد مخروطــی بنــا‪ ،‬دورتــادور ســاختمان نگاره هایــی بــه خــط‬ ‫کوفــی بنایــی وجــود دارد کــه از عباراتــی مثــل بسـم الله الرحمــن الرحیــم‪ ،‬االمیــر‬ ‫شــمس المعالی‪ ،‬ســنه ســبع و تســعین در نوشــتن ان هــا اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬گنبــد قابــوس در سی وششــمین همایــش یونســکو به عنــوان میــراث جهانــی‬ ‫بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬از دیگــر جاذبه هــای شهرســتان گنبــدکاووس می تــوان بــه ســد‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد‪ .‬ایــن ســد در حــدود ‪ ۱۲‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫گنبــدکاووس روی رودخانــه گــرگان احــداث شــده اســت و از نــوع ســدهای‬ ‫خاکــی همگــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬یکــی دیگــر از جاذبه هــای طبیعــی شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬تــاالب‬ ‫المــاگل در ‪ ۵۵‬کیلومتــری شهرســتان اســت کــه در ضلــع شــمالی جــاده‬ ‫گــرگان واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن تــاالب مســاحتی برابــر بــا ‪ ۲۰۷‬هکتــار دارد‬ ‫و عمــق ان از یــک تــا ســه متــر متفــاوت اســت‪ .‬المــاگل در زبــان محلــی‬ ‫به معنــای دریاچــه ســیب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬جرجــان از شــهرهای قدیمــی بــوده و در ســال ‪ ۹۸‬هجــری قمــری یزیــد‬ ‫بــن ســهلب عــرب ایــن شــهر را تصــرف کــرده و خرابی هایــی در حیــن جنــگ‬ ‫وارد کــرده اســت گرچــه بعدهــا مرمت شــده‪ ،‬ولــی در اثــر تهاجــم تیموریــان‬ ‫و مغول هــا عظمــت و ابادانــی ان از بیــن رفتــه اســت‪ .‬عــاوه بــر شــهر‬ ‫جرجــان‪ ،‬دیــوار دفاعــی گــرگان (اســکندر) کــه مربــوط بــه دوره ساســانیان‬ ‫بــوده اســت‪ .‬از اثــار تاریخــی و ارزشــمندی اســت کــه از قســمت شــمال و‬ ‫شــمال شــرقی شهرســتان عبــور می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬از دیگــر اثــار تاریخــی و مذهبــی ایــن شهرســتان زیارتــگاه امامــزاده‬ ‫یحیــی بــن زیــد نــوه امــام زین العابدیــن (ع) اســت کــه دارای بنــای‬ ‫بــزرگ و محوطـه ای وســیع و رواق اینـه کاری شــده اســت‪ .‬از اثــر تاریخی‬ ‫ارزشــمند ایــن زیارتــگاه وجــود محــراب و گچ بری هــای انجام شــده‬ ‫مربــوط بــه دوره ســلجوقی در جــوار ضریــح مطهــر ان امــام اســت و‬ ‫ایــن مقبــره در نزدیکــی شــهر تاریخــی جرجــان در جنــوب غربــی شــهر‬ ‫گنبــدکاووس فعلــی اســت‪.‬‬ ‫بلندترین برج اجری جهان‪ ،‬محصور مانده در پشت میله های اهنی‬ ‫«گنبــد قابــوس» بلندتریــن گنبــد تمــام اجــری جهــان کــه ‪۲‬‬ ‫ســال بــا هــدف مرمــت و از بیــن بــردن علف هــای هــرز روییــده‬ ‫شــده در قســمت مخروطی ان محصور داربســت فلزی اســت‬ ‫و گویــی بــا گذشــت زمــان ملتمســانه فریــاد مــی زنــد» مــرا از‬ ‫حصــار میله هــا ازاد کنیــد» تــا گردشــگران بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬شــاید هنگامــی کــه شــمس‬ ‫المعالــی قابــوس بــن وشــمگیر از پادشــاهان ال زیــار در ‪۱۰۲۵‬‬ ‫ســال پیــش تصمیــم بــه احــداث ایــن بنــای اجــری کــرد‪ ،‬هرگــز‬ ‫تصــور نمی کــرد‪ ،‬صــرف نظــر از عمــر طوالنــی بنــا‪ ،‬روزگاری ایــن‬ ‫دســت ســاخته معمــاران ســرزمین اش عنــوان بلندتریــن گنبــد‬ ‫اجــری جهــان را از ان خــود کنــد و بــرای پاسداشــت بهتــر از ایــن‬ ‫بنــا‪ ،‬ســازمان اموزشــی‪ ،‬علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد جهانــی‬ ‫(یونســکو) انــرا در فهرســت اثــار تاریخــی خــود ثبــت نمایــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن اتفاق مهم یعنی ثبــت جهانی گنبدقابوس‬ ‫‪ ۱۰‬تیرمــاه ‪ ۱۳۹۱‬و در ســی و ششــمین اجــاس کمیتــه میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو کــه بــه میزبانــی شهر»ســن پترزبــورگ»‬ ‫روســیه برگــزار شــد‪ ،‬ایــن بنــا بــ ه عنــوان پانزدهمیــن بنــای‬ ‫تاریخــی کشــور ایــران در فهرســت اثــار ایــن ســازمان جهانــی‬ ‫جــای گرفــت تــا جهانیــان بیشــتر بــا هویــت ایــن بــرج اجــری‬ ‫و معمــاری اســامی ان اشــنا شــوند و هــر ســاله عــاوه بــر‬ ‫هــزاران گردشــگر و مســافر داخلــی‪ ،‬صدهــا گردشــگر و محقق‬ ‫خارجــی نیــز از ایــن بنــای تاریخــی دیــدن نماینــد‪.‬‬ ‫اهمیــت ثبــت جهانــی ایــن بنــای تاریخــی بــه حــدی بــود کــه‬ ‫رییــس جمهــور وقــت بــه همــراه دیگــر مســووالن کشــوری‬ ‫شــهریور همــان ســال بــا ســفر بــه شــهر گنبــدکاووس در جشــن‬ ‫ثبــت جهانــی ایــن اثــر تاریخــی بازمانــده از قــرون ســوم و چهــارم‬ ‫هجــری قمــری کــه «عبدالمجیــد نورتقانــی» مدیــر پایــگاه‬ ‫میــراث جهانــی گنبدقابــوس انــرا پردیــس اینــه تمــدن اســامی‬ ‫و شــاهکاری از عصــر طالیــی جهــان اســام و نیــز شــاهدی بــر‬ ‫نــگاه مهندســی و دانــش معمــاری اســامی ان روزگار می دانــد‪،‬‬ ‫شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بنــای تاریخــی ‪ ۹۰‬ســال پیــش از ایــن یعنــی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۱۰‬هجــری خورشــیدی بــه شــماره ‪ ۸۶‬در فهرســت‬ ‫اثــار میــراث فرهنگــی کشــور نیــز بــه ثبــت رســیده بــود کــه بــا‬ ‫ثبــت جهانــی ایــن شــاهکار معمــاری جهــان اســام بیــش از‬ ‫پیــش بــر اهمیــت ایــن بنــا و پاسداشــت ان صحــه گذاشــت‬ ‫نکتــه ای کــه بــه اعتقــاد کارشناســان مســووالن میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور و اســتان‬ ‫گلســتان و همچنین متولیان مدیریت شــهری گنبدکاووس‬ ‫کمتــر بــه ایــن مقولــه بــا ارزش توجــه و همــت دارنــد‪.‬‬ ‫گنبدقابوس ‪ ۲‬سال محصور میله های اهنی‬ ‫بــا نگاهــی بــه وضعیــت فعلــی گنبدقابــوس و ســیمای‬ ‫مظلــوم ان کــه هــر رهگــذری بویــژه اهــل فرهنــگ و هنــر‬ ‫بــه روشــنی فریــاد بلنــد ایــن بنــای تاریخــی کــه ملتمســانه‬ ‫می گویــد «ایهاالنــاس مــرا از حصــار میله هــا ازاد کنیــد» را‬ ‫می شــوند‪ ،‬قــرار گرفتــن پشــت داربســت فلــزی کــه ‪ ۲‬ســال‬ ‫از نصــب ان می گــذرد‪ ،‬فقــط بــرای برچیــدن مقــداری علــف‬ ‫هــرز روییــده شــده در قســمت مخروطــی بــرج و انجــام‬ ‫مطالعــه بــرای اشــنایی بــا نــوع مصالــح بــکار رفتــه در ســاخت‬ ‫بنــا جهــت انجــام مرمت هــای احتمالــی ان انصافــا زیــاد و بــه‬ ‫اصطــاح حبــس بــا اعمــال شــاقه اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن دیــدن ســیمای حریــم تاریخــی و بــه اصطــاح‬ ‫درجــه یــک گنبدقابــوس از عملیــات ک ُنــد محوطــه ســازی و‬ ‫پیــاده مســیر ســازی خیابان هــای همجــوار ان گرفتــه تــا عــدم‬ ‫ازادســازی تعدادی ســاختمان مســکونی و تجاری قدیمی باقی‬ ‫مانــده در قســمت شــرقی ان تــا خیابــان خیــام شــمالی کــه‬ ‫صاحبــان ایــن بناهــا را در بــرزخ خریــد یــا عدم خرید بنایشــان از‬ ‫ســوی مســووالن میراث فرهنگی و یا تخریب و برچیده شــدن‬ ‫یــا تغییــر کاربــری فرهنگــی ان باقــی گذاشــته از دیگــر مصادیــق‬ ‫کــم توجهــی بــه بنــای تاریخــی گنبدقابــوس اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از شــهروندان گنبــدکاووس کــه هــر روز بخشــی از‬ ‫اوقــات فراغــت یــا اســتراحت خــود را در محوطــه و بوســتان‬ ‫اطــراف گنبدقابــوس ســپری می کننــد از ‪ ۹‬ســال پیــش کــه‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی شهرشــان ثبــت جهانــی شــد و رییــس‬ ‫جمهــور و بســیاری از مقامــات کشــوری بــرای مراســم جشــن‬ ‫ثبــت جهانــی ایــن اثــر رنــج ســفر را بــه تــن خریــدن و بــه‬ ‫گنبــدکاووس امدنــد‪ ،‬بســیار امیــدوار شــدند ( امیدوارشــان‬ ‫کردنــد) کــه بــا ثبــت ایــن بنــای تاریخــی در فهرســت ســازمان‬ ‫یونســکو هرســاله بودجـه ای چنــد صــد هــزار و شــاید میلیــون ‬ ‫دالری بــرای انجــام اقدامــات عمرانــی و زیباســازی حریــم‬ ‫گنبدقابــوس توســط ایــن ســازمان بیــن المللــی به شهرشــان‬ ‫ســرازیر خواهــد شــد و گــروه گــروه گردشــگران خارجــی‬ ‫بــرای دیــدن ایــن شــاهکار معمــاری اســامی بــه شــهر ایــران‬ ‫کوچــک (گنبــد) خواهنــد امــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن امیدهــا در ‪ ۹‬ســال گذشــته بــه قولــی «زهــی‬ ‫خیــال باطــل بــود» زیــرا بــه گفتــه مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی‬ ‫گنبدقابــوس‪ ،‬حمایت هــای یونســکو از اثــار تاریخــی کــه در‬ ‫فهرســت ایــن ســازمان ثبــت می شــود بیشــتر جنبــه معنــوی‬ ‫دارد تــا حمایــت مالــی مگــر بــرای بناهــای تاریخــی و پروژه هایی‬ ‫بــا شــرایط خــاص و در کشــورهای خــاص کــه مــوردی انجــام‬ ‫می شــود و اکنــون شــامل ایــن بنــای تاریخــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالمجیــد نورتقانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهارداشــت کــه‬ ‫از زمــان ثبــت بنــای گنبدقابــوس در فهرســت یونســکو تــا کنــون‬ ‫هیــچ بودجــه بیــن المللــی از طــرف ایــن ســازمان جهانــی بــرای‬ ‫انجــام اقدامــات مرمتــی خــود بنا و یــا اقدامات عمرانی محوطه‬ ‫و یــا ازاســازی حریــم درجــه یــک ان تخصیــص نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ‪ ۱۳‬ابــان امســال در جلســه هماهنگــی تشــکیل شــورای‬ ‫سیاســتگذاری میــراث فرهنگــی و گردشــگری گنبــدکاووس‬ ‫یــاداور شــد کــه اقدامــات عمرانــی انجــام شــده در محوطــه‬ ‫تاریخــی گنبدقابــوس بعــد از ثبــت ایــن اثــر تاریخــی در‬ ‫فهرســت جهانــی در ســال ‪ ۹۱‬ایجــاد نرده هــای حفاظتــی بلنــد‬ ‫و ســاماندهی و تطبیق نقشــه هندســی بخش شــرقی عرصه‬ ‫بــرای حفاظــت و مرمــت از ایــن اثــر تاریخــی را اجــرا کــرد ضمــن‬ ‫اینکــه از ســال ‪ ۹۷‬تــا االن صرفــا انجام حــدود ‪ ۱۰‬هزار مترمربع‬ ‫کــف ســازی (محوطــه ســازی) را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫اقدامات انجام شده کافی نیست‬ ‫نورتقانــی بــا بیــان اینکــه شــهروندان گنبــدی همــواره از مــا‬ ‫ســوال می کننــد کــه ثبــت جهانــی گنبدقابــوس چــه فایــده ای‬ ‫بــرای ایــن بنــا و شــهر مــا داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫انجــام برخــی اقدامــات عمرانــی جزیــزه ای توســط میــراث‬ ‫فرهنگــی یــا شــهرداری در محوطــه و حریــم گنبدقابــوس‬ ‫کافــی نیســت و بایــد بــا برنامــه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و هــم‬ ‫افزایــی و تــاش بیشــتر همــه دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫فرهنگــی شهرســتان‪ ،‬اقدامــات درخــور شــان ایــن بنــای‬ ‫تاریخــی در محوطــه چهــار هکتــاری ان انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ازادســازی حریــم یــا تغییــر کاربــری فرهنگــی‬ ‫ســاختمان های باقــی مانــده در حریــم گنبدقابــوس‪ ،‬تکمیــل‬ ‫محوطــه ســازی و پیــاده مســیر کــردن (ســنگ فــرش)‬ ‫خیابان هــای همجــوار ایــن بنــای تاریخــی را از نیازهــای و‬ ‫اقدامــات ضــروری بــرای احیــای بافــت تاریخــی گنبدقابوس و‬ ‫تحقــق اهــداف میراثــی و گردشــگری ان دانســت‪.‬‬ ‫اعتبار نیاز داریم‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس گفــت‪ :‬تــا کنــون‬ ‫بــرای محوطــه ســازی حریــم گنبدقابــوس افــزون بــر ‪۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه شــده و حداقــل ‪ ۲‬برابــر اعتبــار هزینــه‬ ‫شــده‪ ،‬بــرای تکمیــل محوطــه ســازی نیــاز اســت کــه مجموعه‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی شــهر گنبــدکاووس بــا کمــک‬ ‫میــراث فرهنگــی بایســتی انــرا تامیــن و نســبت بــه تکمیــل‬ ‫پــروژه اقــدام نماییــم‪.‬‬ ‫نورتقانــی افــزود‪ :‬از زمــان ثبــت جهانــی گنبدقابــوس‪ ،‬ایــن‬ ‫بنــای تاریخــی کــه بــه نظــرم شــاهنامه معمــاری اســامی‬ ‫کشــورمان اســت‪ ،‬ردیــف بودجــه ملــی بــرای ان پیــش بینــی‬ ‫شــد کــه هرســال بــه تناســب وضعیــت مالــی دولــت و وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‪ ،‬در کنــار‬ ‫اعتبــارات اســتانی از محــل تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای‪،‬‬ ‫مبالغــی تخصیــص می یابــد کــه کافــی نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای پیشــبرد امــورات عمرانــی و ازادســازی‬ ‫حریــم درجــه یــک گنبدقابــوس بیشــتر باید مدیــران مدیریت‬ ‫شــهری گنبــدکاووس و مســووالن اســتان گلســتان اســتین‬ ‫همــت را بــاال بزننــد و بــا تخصیــص اعتبــارات ویــژه (چنــد صــد‬ ‫میلیــارد ریالــی)‪ ،‬حریــم ایــن بنــای تاریخــی را از وضعیــت‬ ‫فعلــی خــارج نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس همچنیــن در‬ ‫خصــوص وضعیــت داربســت فلــزی نصــب شــده اطــراف بنــای‬ ‫گنبدقابــوس و زمــان جمــع اوری ان گفــت‪ :‬نصــب داربســت‬ ‫بــا چنــد هــدف اساســی از جملــه حفاظــت اضطــراری و جمــع‬ ‫اوری علف هــای هــرز قســمت مخروطــی گنبــد‪ ،‬انجــام‬ ‫مطالعــات فن شناســی‪ ،‬شــناخت نــوع مصالــح بــکار رفتــه در‬ ‫بنــا جهــت تهیــه طــرح مرمتــی بنــا و مســتندنگاری ان توســط‬ ‫یــک تیــم فنــی و علمــی از دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران‪،‬‬ ‫مهرمــاه ‪ ۹۸‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫نورتقانــی بابیــان اینکــه تــا کنــون ‪ ۱۰‬مرحلــه بوتــه کنــی‬ ‫علف هــای هــرز قســمت مخروطــی بنــا توســط نیروهــای‬ ‫پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس بــا قیچــی باغبانــی انجــام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬طرح هــای مطالعاتــی پیــش بینــی‬ ‫شــده ایــن بنــای تاریخــی شــامل فــن شناســی‪ ،‬اســیب و‬ ‫مســتندنگاری انجــام و طــرح جامــع مرمــت پوســته خارجــی‬ ‫قســمت مخروطــی بنــا توســط تیــم کارشناســی و مشــاور‬ ‫نهایــی شــده و قــرار اســت در روزهــای اینــده جلســه اعضــای‬ ‫شــورای تخصصــی وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حفاظــت و مرمــت پیوســته بناهــای ثبــت جهانــی شــده‬ ‫را جــزو پروتکل هــای یونســکو دانســت و ادامــه داد‪ :‬درصــورت‬ ‫تصویــب طــرح مرمــت بنــا توســط اعضــای شــورای تخصصــی‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬عملیــات مرمــت قســمت های اســیب دیــده‬ ‫گنبدقابــوس بــه شــرط تامیــن اعتبارات مــورد نیاز شــروع خواهد‬ ‫شــد و تــا ان زمــان کــه دقیــق مشــخص نیســت‪ ،‬داربســت نصب‬ ‫شــده اطــراف ایــن بنــا همچنــان باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫نورتقانــی بــا یــاداوری اینکــه مرمــت ایــن بنــای تاریخــی بطــور‬ ‫جــدی از ســال ‪ ۱۳۱۰‬هجــری شمســی اغــاز شــد و گروه هــای‬ ‫متخصص از ان زمان تا کنون اقدامات ارزشــمندی برای حفظ‬ ‫و مرمــت ایــن اثــر تاریخــی انجــام دادنــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬در ادامه‬ ‫برنامه هــای مدیریتــی پایــگاه میــراث جهانی گنبدقابوس‪ ،‬ســال‬ ‫‪ ۹۷‬پیــش مطالعــه برنامــه مســتندنگاری مرمــت بــرج قابــوس‬ ‫در مــدت یــک ســال توســط اســتادان دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫انجــام شــد و اواخــر ســال گذشــته قــرارداد دیگــری بــا ایــن‬ ‫دانشــگاه بــه عنــوان پیمانــکار بــرای تهیــه طــرح جامــع مرمــت‬ ‫پوســته خارجــی قســمت مخروطــی بنــا و ســاخت نمونــه اجــر و‬ ‫مــات مــورد اســتفاده در ایــن بنــا منعقــد گردیــد‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس همچنیــن بــه‬ ‫تشــکیل چند روز پیش شــورای سیاســتگذاری میراث فرهنگی‬ ‫و گردشــگری شهرســتان گنبــدکاووس در راســتای شــکل گیــری‬ ‫هســته تاریخــی شــهر و حفاظــت و صیانــت از عرصــه و حریــم‬ ‫گنبدقابــوس و نیــز توســعه شــهر در بخــش میــراث فرهنگــی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اعضــای ایــن شــورا فرمانــدار ویژه‪ ،‬شــهردار‪،‬‬ ‫رییــس شــورای شــهر‪ ،‬مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی و معــاون میــراث فرهنگــی وی‪ ،‬رییــس اداره‬ ‫میــراث فرهنگــی شهرســتان و مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی‬ ‫گنبدقابــوس و شــهر تاریخــی جرجــان هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعضــای ایــن شــورا بویــژه شــهرداری و شــورای شــهر‬ ‫مصمــم هســتند بــا همــکاری میــراث فرهنگــی و در راســتای‬ ‫حفــظ میــراث فرهنگــی و توســعه گردشــگری شهرســتان‪،‬‬ ‫اقدامــات عمرانــی خوبــی از جملــه تســریع در پروژه هــای حریــم‬ ‫گنبدقابــوس شــامل پیــاده مســیر کــردن خیابــان قابــوس‪،‬‬ ‫مشــارکت در تکمیــل محوطــه ســازی قســمت شــرقی بنــا و‬ ‫ســاماندهی هســته تاریخــی شــهر و ازادســازی حریــم درجــه‬ ‫یــک ایــن بنــای تاریخــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫گنبدقابــوس‪ ،‬بلندتریــن بــرج و گنبــد اجــری جهــان و مقبــره‬ ‫«قابــوس بــن وشــمگیر»‪ ،‬بنایــی بازمانــده از ســده چهــارم‬ ‫هجــری اســت کــه بــر فــراز تپ ـه ای خاکــی بــا ارتفــاع ‪ ۱۵‬متــر‬ ‫در مرکــز شــهر گنبــدکاووس بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــاهکار معمــاری اســامی از کــف تپـه ای کــه روی ان‬ ‫واقــع شــده تــا زیــر قاعــده مخــروط‪ ۳۷ ،‬متــر و ارتفــاع گنبــد‬ ‫مخروطــی ان نیــز از کــف قاعــده تــا راس ان ‪ ۱۸‬متــر اســت‬ ‫کــه روی هــم رفتــه ارتفــاع ان بــه ‪ ۵۵‬متــر می رســد البتــه بــا‬ ‫احتســاب ارتفــاع تپــه‪ ،‬ارتفــاع نهایــی گنبدقابــوس از ســطح‬ ‫زمیــن تــا نــوک ان ‪ ۷۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫اجــر و مــات گــچ از مصالــح اصلــی ســاخت گنبدقابــوس‬ ‫اســت و هرســاله تــا پیــش از شــیوع کرونــا هــزاران مســافر و‬ ‫گردشــگر داخلــی و خارجــی از ان بازدیــد می کردنــد‪.‬‬ ‫بدنــه خارجــی مــدور ایــن بنــا دارای ‪ ۱۰‬تــرک (ماننــد ســتاره ‪۱۰‬‬ ‫پــر) اســت کــه بــه فواصــل مســاوی از یکدیگــر قــرار دارنــد و در‬ ‫هــر تــرک ان عبارتــی اجــری و کتیبـه ای شــکل بــا خــط کوفــی‬ ‫نوشــته شــده و ورودی بنــا دارای ســردر هاللــی و گلویــی‬ ‫مقرنســی اســت کــه یکــی از نخســتین مقرنــس کاری هــا در‬ ‫معمــاری اســامی ایــران محســوب می شــود‪.‬‬ ‫کتیبه هــای گنبــد قابــوس بــا خــط کوفــی بنایــی (معقلــی) در‬ ‫عیــن ســادگی کامــل خوانــا و برجســته هســتند کــه در ‪ ۲‬ردیــف‬ ‫در بدنــه بنــا در قاب هــای مســتطیلی بــه طــور قرینــه در بــاال‬ ‫و پاییــن تکــرار شــده اند کــه متــن ان بــه شــرح ذیــل اســت‬ ‫« بســم اللــه الرحمــن الرحیــم‪ ،‬هــذا القصــر العالــی‪ ،‬االمیــر‬ ‫شــمس المعالی‪ ،‬االمیــر ابــن االمیــر‪ ،‬قابــوس بن وشــمگیر‪ ،‬امر‬ ‫ببنائــه فــی حیاتــه‪ ،‬ســنه ســبع و تســعین و ثلثمائــه قمریــه و‬ ‫ســنه خمــس و ســبعین و ثلثمائــه شمســیه»‪.‬‬ ‫برگــردان پارســی ایــن کتیبه هــا چنیــن اســت کــه «بــه نــام‬ ‫خداوند بخشــنده مهربان‪ ،‬این اســت کاخ باشــکوه‪ ،‬امیر شمس‬ ‫معالــی‪ ،‬امیــر پســر امیــر‪ ،‬کاووس فرزند وشــمگیر‪ ،‬فرمــان داد به‬ ‫ســاخت ان در دوران زندگــی اش‪ ،‬ســال ‪ ۳۹۷‬هجــری قمــری و‬ ‫ســال ســیصد و هفتــاد و پنــج خورشــیدی»‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!