روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 415 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 415

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 415

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 415

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 18 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /09 -‬نوامبر‪ /03 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره ‪415‬‬ ‫زیر سایه کم توجهی‬ ‫مسووالن خلیج گرگان‬ ‫در حال نابودی‬ ‫‪3‬‬ ‫کالهبرداری پدرشوهر‬ ‫با همدستی عروس‬ ‫به اسم رادیو گفتگو‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫ارتباط اثربخش‬ ‫و موفق چیست؟‬ ‫‪7‬‬ ‫درامدزایی با طعم زعفران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در کشور به ‪ ۲‬میلیون‬ ‫کارافرین نیاز داریم‬ ‫‪5‬‬ ‫تزریق نزدیک به دو‬ ‫میلیون دز واکسن‬ ‫تاکنون در گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبات و کاهش قیمت کاالهای‬ ‫اساسی فقط با حذف دالالن‬ ‫و تامین نهاده ها میسر است‬ ‫جابجایی کاال‬ ‫و مسافر نیازمند‬ ‫نظارت و حضور به‬ ‫موقع پلیس است‬ ‫‪4‬‬ ‫نیاز کودکان محروم کشور به خدمات‬ ‫پزشکی و درمانی برطرف می شود‬ ‫معــاون اجتماعــی بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام (ره) گفــت نیــاز کــودکان ســاکن مناطــق‬ ‫کم برخــوردار کشــور بــه درمان هــای ابتدایــی وتخصصــی‬ ‫تــا حــد بســیاری بــا اجــرای طــرح پنج ســاله «ســامت‬ ‫کــودک محــروم» مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مجتبــی ابراهیمی در‬ ‫مراســم اهدای ‪ ۱۰۰‬دســتگاه ویلچر به توانجویان بهزیســتی‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال کــه اجــرای ایــن‬ ‫طــرح اغــاز شــده تــا ســال ‪ ۱۴۰۵‬بــا هــدف تامیــن ســامت‬ ‫کــودکان محــروم اســتان های کشــور بــه صــورت جــدی مــورد‬ ‫پیگیــری قــرار می گیــرد و انتظارمــان ایــن اســت کــه بــه همــه‬ ‫اهداف مــان تــا پایــان ســال پنجــم برســیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه غربالگــری بینایــی یکــی از اهــداف‬ ‫مهــم ایــن طــرح اســت گفــت‪ :‬یکــی از اهــداف ایــن طــرح‪،‬‬ ‫اجــرای غربالگــری بینایــی کــودکان اســت کــه در ان کــودکان‬ ‫دارای مشــکل تنبلــی چشــم بــا تامیــن عینــک و پرداخــت‬ ‫هزینه هــای عمــل جراحــی‪ ،‬مــورد حمایــت بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام (ره) افــزود‪ :‬عــاوه بــر حمایــت کــودکان محــروم‬ ‫کشــور در زمینــه پزشــکی‪ ،‬پشــتیبانی از انــان در ابعــاد‬ ‫فرهنگــی و اموزشــی نیــز بــه صــورت جــدی مــورد توجــه‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام (ره) همچنیــن از برنامه ریــزی بــرای اهــدای ‪ ۲۷‬هــزار‬ ‫دســتگاه ویلچــر بــه توانجویــان نیازمنــد کشــور خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن طــرح از امســال اغــاز شــده کــه در مرحلــه‬ ‫نخســت ان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬دســتگاه تهیــه شــده و در حــال‬ ‫توزیــع بیــن معلــوالن واجــد شــرایط اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) گلســتان هــم در‬ ‫ایــن مراســم گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون‬ ‫ایــن نهــاد ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال در حــوزه بهداشــت و توزیــع‬ ‫بســته هــای معیشــتی میــان نیازمنــدان اســتان هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫محمدمهــدی ســلمان زاده افــزود‪ :‬اهــدای بســته هــای‬ ‫حمایتــی ایــن اداره کل در حــوزه مقابلــه بــا کرونــا بــه‬ ‫خانواده هــای نیازمنــد اســتان همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــه ســرمایه گذاری ایــن نهــاد بــرای ایجــاد اشــتغال در‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ســه ســال قبــل تاکنــون و‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری هــزار و ‪ ۳۴۰‬میلیــارد ریالــی ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۱۱۸‬‬ ‫تومانی‬ ‫تصویب تسهیالت ‪ ۴۵۰‬میلیون‬ ‫ِ‬ ‫طرح «نهضت ملی مسکن»‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از تصویــب رقــم‬ ‫ـی طــرح نهضــت ملــی مســکن در شــورای پــول‬ ‫تســهیالت ‪ ۴۵۰‬میلیــون تومانـ ِ‬ ‫و اعتبــار خبــر داد‪.‬‬ ‫«محمــود محمــودزاده» در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬پیشــنهاد وزارت راه و‬ ‫شهرســازی بــرای تعییــن ســقف تســهیالت مســکن نهضــت ملــی در شــهرهای‬ ‫مختلــف بــه تصویــب شــورای پــول و اعتبــار رســید‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬متقاضیــان مســکن در تهــران ‪ ۴۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬در شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت (کالن شــهرها) ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان و در مراکــز اســتان ها ‪ ۳۵۰‬میلیــون تومــان تســهیالت ســاخت‬ ‫دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محمــودزاده‪ ،‬رقــم ایــن تســهیالت در ســایر شــهرها ‪ ۳۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫و بــرای مســکن روســتایی ‪ ۲۵۰‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫فرصــت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم بــا راه انــدازی ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬طــرح در اســتان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان هــم در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۵۴‬هــزار معلــول نیازمنــد خدمــات توانبخشــی‬ ‫اســتان‪ ،‬معلولیــت ‪ ۴۰‬درصــد بیشــتر از حــد متوســط بــوده و‬ ‫انــان بــه دریافــت خدمــات بیشــتر احتیــاج دارنــد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی حســینی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن از مجمــوع‬ ‫ایــن جامعــه معلــوالن‪ ۱۲ ،‬هــزار نفــر بــه ویلچر نیــاز دارند که‬ ‫از میــان ان هــا هــزار و ‪ ۷۳۹‬معلــول در اولویــت برخــورداری‬ ‫از ویلچــر طــرح ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از زیــر پوشــش بــودن ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬معلــول‬ ‫نیازمند اســتفاده از پوشــینه در گلســتان خبر داد و خواســتار‬ ‫حمایــت خیــران بــرای تامیــن این کاالی پرمصرف شــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم و بــا حضــور جمعــی از مســووالن‬ ‫نهادهــا و دســتگاه هــای اجرایــی حــوزه اجتماعــی گلســتان‪،‬‬ ‫توزیــع ‪ ۱۰۰‬دســتگاه ویلچــر از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام (ره) میــان معلــوالن واجــد شــرایط اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫پرداخت سود به دهک درامدی ارتباط دارد‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی دربــاره ســود و چگونگــی بازپرداخت این تســهیالت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســود تســهیالت متغیــر و بســتگی بــه دهــک درامــدی خانــوار دارد و دولــت‬ ‫از دهک هــای پاییــن حمایــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار‪ ،‬ســود تســهیالت ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫اســت و بــا اســتفاده از امکاناتــی کــه «صنــدوق ملــی مســکن» از طریــق «قانــون‬ ‫جهــش تولیــد» در اختیــار می گــذارد‪ ،‬بــرای دهک هــای درامــدی پاییــن وابســته بــه‬ ‫اســتطاعت و تــوان مالــی بخشــی از درصــد از طریــق صنــدوق تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــودزاده ادام ـه داد‪ :‬در ایــن طــرح اورده متقاضــی قطعــی اســت‪ ،‬بخشــی‬ ‫از ایــن پــروژه توســط خــود مــردم تامیــن مالــی می شــود و بخشــی از تامیــن‬ ‫مالــی نیــز از طریــق تســهیالتی کــه شــب گذشــته بــه تصویــب شــورا رســید‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه بیان داشــت‪ :‬در طــرح جدیــد میــزان‬ ‫تســهیالتی کــه پیشــتر در طــرح اقــدام ملــی مســکن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــود و در نهایــت بــه ‪ ۲۵۰‬میلیــون تومــان رســید‪ ،‬افزایــش یافــت و اکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصــد قیمــت تمــام شــده واحدهــا از طریــق تســهیالت تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫قــرار اســت چهــار میلیــون واحــد مســکونی در مــدت چهــار ســال در طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن ســاخته شــود کــه اکنــون مراحــل ثبت نــام ان درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن طــرح نیــز از هفت ـه نخســت ابان مــاه در بیشــتر اســتان ها‬ ‫اغــاز شــده اســت‪ .‬تاکنــون نزدیــک بــه ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر در طــرح نهضــت ملــی از‬ ‫طریــق ســامانه «ثمــن» ثبت نــام کرده انــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫جبران عقب ماندگی های گلستان‬ ‫با سفر رییس جمهوری‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه اســتان بــه لحــاظ حادثــه خیــز بــودن و‬ ‫کمبودهــای زیرســاختی گفــت‪ :‬ســفر رییــس جمهــوری می توانــد فرصتــی‬ ‫مغتنــم بــرای رفــع عقــب ماندگی هــای گذشــته و موجــب جبــران ان شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی محمــد زنگانــه در جلســه‬ ‫ســتاد پیشــگیر‪ ،‬هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران اســتان‬ ‫در اســتانداری اظهــار داشــت‪:‬قطع بــه یقیــن حضــور ریاســت جمهــوری در‬ ‫گلســتان میتوانــد زمینه ســاز برطــرف کــردن محرومیت هــای مزمــن منطقــه‬ ‫را محقــق کنــد‪.‬‬ ‫وی در اشــاره بــه ســوابق اســتان در خصــوص بــروز بالیایــی طبیعــی و اتــش‬ ‫ســوزی های جنگلــی و دیگــر بالیــا گفــت‪ :‬در چنیــن شــرایطی بایــد از همــه‬ ‫ظرفیــت هــای موجــود اســتان بهــره گرفــت و اینکــه فقــط بــه توانمنــدی‬ ‫اجرایــی و یــا لجســتیکی چنــد دســتگاه بســنده شــود‪ ،‬عایــدی خاصــی بــه‬ ‫همــراه نــدارد‪.‬‬ ‫لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در بحران‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت نیروهای مردمی‪ ،‬ســازمان های‬ ‫مــردم نهــاد‪ ،‬بســیج و ورزشــکاران مــی توانــد تاثیــر بســزایی در مدیریــت‬ ‫بحــران داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــه افزایــش چتــر پوشــش بیمه هــای حــوادث در گلســتان تاکیــد و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در صــورت تکمیــل پوشــش بیمــه ای دیگــر نیــازی نــدارد کــه‬ ‫از بودجه هــای عمومــی بــرای جبــران خســارات و زیان هــا اســتفاده شــود‬ ‫بلکــه تــوان مالــی شــرکت های بیمــه گــذار‪ ،‬مــی توانــد پاســخگو و جبرانگــر‬ ‫خســارت ها باشــد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــه ســفر رییــس ســتاد مدیریــت بحــران کشــور بــه گلســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬تمــام مصوبــات دکتــر نجــار بایــد اجرایــی و گــزارش اقدامــات‬ ‫ان ارائــه شــود‪.‬‬ ‫ارایه کمبودهای زیرساختی برای جذب کمکهای ملی‬ ‫وی از مدیــران دســتگاه هــای دخیــل مدیریــت بحــران اســتان خواســت‬ ‫تــا کمبودهــای زیــر ســاختی و مشــکالت موجــود در بخــش هــای مدیریتــی‬ ‫خــود را گــزارش کننــد تــا جــذب کمــک هــای ملــی در ایــن بخــش هــا را‬ ‫شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت ‪ :‬مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بایــد پیگیــری هــای‬ ‫مســتمر را در زمینــه الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬داشــته باشــند تــا بــه پــروژه های‬ ‫ارزشــمندی در ایــن الیحــه ردیــف و اعتبــار مناســب اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬در زمســتان پیــش رو مشــکلی بــرای تامیــن گاز وجــود‬ ‫نــدارد و بایــد ایــن موضــوع بــه مــردم اگاهــی داده شــود تــا نگرانــی در ایــن‬ ‫خصــوص نداشــته باشــند هــر چنــد شــهروندان بایــد مصــرف بهینــه و صرفــه‬ ‫جویــی در حامل هــای انــرژی را بــه عنــوان یــک اصــل همیشــه مــد نظــر‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نانوایی های گلستان تا ‪ ۳‬ماه اینده دوگانه سوز شوند‬ ‫اســتاندار گلســتان در پاســخ بــه اظهــارات مدیــرکل صنعــت معــدن تجــارت‬ ‫اســتان در ارتبــاط بــا کــم بــودن نانوایی هــای دوگانــه ســوز گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫بــا اســتفاده از اعتبــارات تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه و تســهیالت بانــک ســپه و‬ ‫دیگــر بانــک هــا طــی ســه مــاه اینــده میبایســت ‪ ۵۰‬درصــد نانوایی هــای اســتان‬ ‫دوگانــه ســوز شــوند‪.‬‬ ‫زنگانــه گفــت‪ :‬در ایــن فراینــد اولویــت اســتفاده از تســهیالت کــم بهــره بــا‬ ‫نانوایی هــای اســت کــه از تمکــن مالــی کمتــری برخوردارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکالت موجــود در بخــش تامیــن اب اشــامیدنی بــه ویــژه‬ ‫در گــرگان تاکیــد کــرد‪ :‬قطــع ‪ ۱۲‬ســاعته اب اشــامیدنی در گــرگان دور از شــان‬ ‫و جایــگاه مــردم مومــی و انقالبــی اســتان اســت کــه مدیــران بایــد هــر چــه‬ ‫ســریعتر در بخــش چــاره جویــی کننــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 17‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 52,200,000‬ریــال هــر گرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪12,070,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 119,020,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,260,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 62,300,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,700,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪415‬‬ ‫تعداد تلفات وحوش‬ ‫به ‪ ۵۲‬راس رسید‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــیوع بیمــاری‬ ‫طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در منطقــه ســالوک‬ ‫شهرســتان اســفراین تاکنــون ‪ ۵۲‬راس حیــات وحــش‬ ‫را تلــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫کاهش قیمت محصوالت لبنی‬ ‫پر مصرف خانوارهای ایرانی‬ ‫وقتــی قیمــت هــر کیلوگــرم شــیرخام از ‪۴‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومــان بــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان افزایــش مــی یابــد بــه تبــع‬ ‫ان قیمــت لبنیــات نیــز افزایــش مــی یابــد زیــرا اگــر تولیــد‬ ‫شــیر بــرای دامــدار صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد‪ ،‬شــیر‬ ‫مــورد نیــاز را تولیــد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هما همت خواه‬ ‫حســن پهلــوان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫‪ ۶‬روز گذشــته در گشــت و پایــش محیط بانــان در‬ ‫پــارک ملــی و منطقــه حفاظــت شــده ســالوک الشــه‬ ‫هشــت راس میــش وحشــی و بــره میــش کشــف و‬ ‫امحــا شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شناســایی تلفــات جدیــد نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه بیمــاری طاعــون نشــخوار کننــدگان کوچک‬ ‫همچنــان در میــان حیــات وحــش تلفــات دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از مدیــر روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬پایــش منطقــه ســالوک در قالــب ‪ ۱۰‬گــروه‬ ‫بصــورت هــر روزه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اهــک پاشــی و ضدعفونــی‬ ‫ابشــخورهای منطقــه و دور کــردن دام هــای اهلــی‬ ‫از مــرز منطقــه بــرای مقابلــه بــا بیمــاری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره اثــرات خشکســالی بــر شــیوع بیمــاری در‬ ‫حیــات وحــش اظهــار داشــت‪ :‬در ســال های خشکســالی‬ ‫حیــوان بــه لحــاظ جســمی ضعیــف می شــود از ایــن رو‬ ‫تــاش داریــم تــا تغذیــه دســتی وحــوش در مناطــق‬ ‫مختلــف انجــام شــده اســت‪ ،‬البتــه در ایــن زمینــه بــا‬ ‫کمبــود اعتبــار روبــه رو هســتیم و در حــال رایزنــی بــرای‬ ‫تامیــن اعتبــار از اســتانداری هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تغذیــه‬ ‫دســتی حیــات وحــش بــا توجــه بــه مناســب بــودن‬ ‫وضعیــت تولیــد علوفــه در مراتــع و نیــز نزدیــک شــدن‬ ‫فصــل ســرما ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه بــه احتمــال فــراوان منشــا‬ ‫بیمــاری دام اهلــی اســت کــه بــه صــورت غیرمجــاز در‬ ‫منطقــه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی ســالوک بــا گســتره ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار‬ ‫در شــمال غربــی شهرســتان اســفراین‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫شــرایط توپوگرافــی دشــتی و کوهســتانی‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان یکــی از متنــوع تریــن زیســتگاه های اســتان‬ ‫شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫بخــش شــمالی ایــن پــارک دارای جاذبــه هــای‬ ‫طبیعــی گردشــگری‪ ،‬کوهســتانی و زیســتگاه‬ ‫حیوانــات کــوه زی و قســمت جنوبــی زیســتگاه‬ ‫حیوانــات دشــت زی اســت‪.‬‬ ‫قــوچ و میــش اوریــال‪ ،‬بــز‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬گربــه پــاالس‬ ‫و گــراز از جانــوران شــاخص پــارک ملــی ســالوک‬ ‫اســفراین هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن ‪۲‬‬ ‫پــارک ملــی ســالوک و ســاریگل‪ ۲ ،‬منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده و ســه منطقــه شــکار ممنــوع بــا تنــوع گیاهــی‬ ‫و جانــوری ارزشــمند‪ ،‬از مهم تریــن ذخیــره گاه هــای‬ ‫ژنتیکــی غنــی کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ثبات و کاهش‬ ‫قیمت کاالهای‬ ‫اساسی فقط با‬ ‫حذف دالالن و‬ ‫تامین نهاده ها‬ ‫میسر است‬ ‫دولــت ســیزدهم از زمــان اغــاز فعالیــت خــود‬ ‫بــا ارایــه برنامه هــای ویــژه و تشــدید اقدامــات‬ ‫نظارتــی موجــب رونــد کاهشــی قیمــت انــواع‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی در بــازار‬ ‫شــد تــا جایــی کــه چنــدی پیــش قیمــت ســه‬ ‫محصــول لبنــی‪ ،‬تخــم مــرغ و مــرغ منجمــد‬ ‫رونــد کاهشــی بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در حالــی‬ ‫قیمــت محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی در‬ ‫ماه هــای گذشــته رشــد روز افزونــی داشــته کــه‬ ‫دولــت علــت ان را وجــود دالالن و واســطه گران‬ ‫و نقــص در شــبکه توزیــع کاالهــای اساســی‬ ‫می دانــد کــه همیــن تاخیــر در عرضــه موجــب‬ ‫سواســتفاده برخــی فروشــندگان و نابســامانی‬ ‫در بــازار مــواد غذایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حــال بــه نظــر مــی رســد دولــت بــا حــذف‬ ‫واســطه ها و دالالن تــاش دارد محصــوالت‬ ‫دامــی و کشــاورزی بــه طــور مســتقیم بــه دســت‬ ‫مــردم برســد تــا محصــول پنــج هــزار تومانــی‬ ‫کــه از باغــدار خریــداری می شــود‪ ،‬بــا قیمــت‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تــا ‪ ۳۰‬هزارتومــان بــه دســت مصــرف‬ ‫کننــدگان نرســد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا تامیــن بــه موقــع نهاده هــای‬ ‫مــورد نیــاز تولیــد بــا قیمــت مناســب‪ ،‬در پیــش‬ ‫گرفتــن سیاســت ســاماندهی شــبکه توزیــع و‬ ‫تقویــت تشــکل ها و اتحادیه هــا تاکنــون توانســته‬ ‫در کاهــش قیمــت برخــی محصــوالت اساســی و‬ ‫مــواد غذایــی مــورد مصــرف مــردم اثرگــذار باشــد تا‬ ‫ایــن محصــوالت بــا قیمت های مناســب به دســت‬ ‫مــردم برســد؛ بنابرایــن رونــد کاهــش قیمــت در‬ ‫ســایر محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی از‬ ‫جملــه محصــوالت پروتئینــی‪ ،‬شــکر‪ ،‬روغــن و‬ ‫انــواع میــوه و صیفــی محســوس اســت‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه دولــت بــا ورود خــود بــا افزایــش‬ ‫قیمــت هــر کیلوگــرم گنــدم بــه هفــت هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ،‬عــاوه بــر حمایــت و ایجــاد انگیــزه‬ ‫تولیــد در کشــاورزان‪ ،‬بــراورد خریــد بیشــتر‬ ‫گنــدم از کشــاورزان را نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫داشــته اســت تــا کشــور در زمینــه تامیــن ارد‬ ‫نانوایــی هــا بــا مشــکل روبــرو نشــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه خشکســالی عامــل اصلــی‬ ‫کاهــش تولیــد گنــدم اســت امــا دولــت بــرای‬ ‫تامیــن گنــدم و ارد نانوایــی هــا بخشــی از نیــاز‬ ‫را از محــل واردات تامیــن مــی کنــد تــا مــردم در‬ ‫تامیــن نــان دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫ایــران ســاالنه بــه ‪ ۹۴۰‬هــزار تــن گوشــت قرمــز‬ ‫نیــاز دارد کــه ‪ ۸۸۰‬هــزار تــن ان از داخــل تامیــن‬ ‫و مابقــی وارد مــی شــود‪ .‬پیــش از اغــاز بــه کار‬ ‫دولــت ســیزدهم قیمــت گوشــت قرمــز از مــرز‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان عبــور کــرده بــود و همچنــان‬ ‫رونــد افزایشــی داشــت امــا بــا ورود دولــت‬ ‫مختل در خدمت رسانی با‬ ‫سرقت تجهیزات مخابراتی‬ ‫مدیرمخابــرات منطقــه گلســتان موجب مختل شــدن خدمت رســانی‬ ‫را ســرقت تجهیزات مخابراتی دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اداره روابــط عمومــی مخابــرات‬ ‫منطقه گلســتان دکترغالمعلی شــهمرادی با ابراز نگرانی از میزان‬ ‫ســرقت تجهیــزات مخابراتــی انجــام شــده‪ ،‬تعریــف اقدامات جدید‬ ‫و اجــرای ضــرب العجــل انــرا از حاضریــن در جلســه خواســتار شــد‪.‬‬ ‫مدیرمخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن مســئله کــه‬ ‫اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت بــه ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار تــا ‪ ۱۵۰‬هزارتومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫کاهــش قیمــت محصــوالت لبنــی پــر مصــرف‬ ‫خانوارهــای ایرانــی‬ ‫وقتــی قیمــت هــر کیلوگــرم شــیرخام از ‪۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومــان بــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان افزایــش‬ ‫مــی یابــد بــه تبــع ان قیمــت لبنیــات نیــز‬ ‫افزایــش مــی یابــد زیــرا اگــر تولیــد شــیر بــرای‬ ‫دامــدار صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد‪ ،‬شــیر‬ ‫مــورد نیــاز را تولیــد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن دولــت بــرای رفــاه حــال مــردم در‬ ‫توافقــی بــا شــرکت هــای لبنــی‪ ،‬توانســت قیمــت‬ ‫ســه محصــول لبنــی پرمصــرف خانــوار ایرانــی را‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش دهــد بــه طــوری کــه‬ ‫براســاس ایــن توافــق هــر کیســه شــیرنایلونی بــا‬ ‫قیمــت ‪۷‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‪ ،‬ماســت ‪ ۲.۵‬کیلویی‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان و پنیــر معمولــی ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫تومــان بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫توزیع گسترده مرغ منجد ‪ ۲۰‬هزار تومانی‬ ‫در عیــن حــال طــی مــاه هــای اخیــر بــا وجــود‬ ‫کاهــش انــدک تولیــد گوشــت مــرغ و نقــص‬ ‫در شــبکه توزیــع دولــت توانســت بــا عرضــه‬ ‫فــراوان مــرغ منجمــد بــا قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫‪ ۲۰‬هزارتومــان و عرضــه گوشــت مــرغ گــرم در‬ ‫میادیــن میــوه و تــره بــار بــازار گوشــت مــرغ‬ ‫را ثابــت نگــه دارد و از ایســتادن مــردم در‬ ‫صف هــای طوالنــی مــرغ جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن قیمــت‬ ‫هــر کیلوگــرم مــرغ منجمــد ‪ ۲۵‬هــزار تومــان و‬ ‫گوشــت مــرغ گــرم در بــازار ‪ ۴۰‬هــزار تومــان بــود‬ ‫کــه ایــن کاهــش پنــج هزارتومانــی قیمــت مــرغ‬ ‫منجمــد تاثیــر بســزایی در بــازار گوشــت مــرغ‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا برنامــه ریــزی دولــت در تخصیــص نهاده هــا‬ ‫بــرای دوره اخیــر بیــش از ‪ ۱۳۵‬میلیــون قطعــه‬ ‫جوجــه ریــزی صــورت گرفتــه تــا مــرغ مــورد نیــاز‬ ‫کشــور تامیــن باشــد‪.‬‬ ‫ســرقت مســتمرتجهیزات مخابراتــی ‪،‬خدمــت رســانی را مختــل‬ ‫کــرده و عــاوه بــر بــه چالــش کشــیدن مخابــرات در ارتباط رســانی‬ ‫بــه مشــترکین‪ ،‬نارضایتــی مــردم را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی دســتور تشــکیل کمیتــه ســه گانــه فنــی‪ ،‬اطــاع رســانی‬ ‫و حقوقــی را صادرکــرد و براجــرای مصوبــات ایــن کمیته هــا در‬ ‫کوتاهتریــن زمــان تاکیــد داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بازســازی شــبکه‪ ،‬برگــزاری‬ ‫جلســات مســتمر بــا دســتگاه قضایــی اســتان‪ ،‬ایجــاد تعامــات‬ ‫بــا ســازمان های مرتبــط‪ ،‬اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت‬ ‫رســانه ها‪،‬تقویت گشــت ها و اطــاع رســانی گســترده را از‬ ‫عوامــل موثــر در کاهــش و پیشــگیری از ســرقت دانســت افــزود‪:‬‬ ‫ســرقت تجهیــزات موجــب بحــران در مخابــرات شــده و گــذر از‬ ‫نظارت بر شبکه عرضه تخم مرغ‬ ‫همچنیــن در مــاه هــای اخیــر قیمــت هــر شــانه‬ ‫تخــم مــرغ ‪ ۳۰‬تایــی بــه بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار تومــان‬ ‫رســید‪ .‬ایــن درحالــی بــود کــه ایــن محصــول در‬ ‫خــرده فروشــی هــا بــا کمبــود نیــز روبــرو بــوده‬ ‫اســت امــا دولــت ســیزدهم توانســت بــا اتخــاذ‬ ‫تصمیمــی در شــبکه توزیــع از افزایــش بــی رویــه‬ ‫ایــن محصــول جلوگیــری کنــد تــا جایــی کــه اکنــون‬ ‫تخــم مــرغ شــانه ای بــا قیمــت ‪ ۴۳‬هزارتومــان‬ ‫در ســطح خــرده فروشــی هــا عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود فشــار واردکننــدگان برنــج بــرای رفــع‬ ‫ممنوعیــت واردات برنــج در فصــل برداشــت ایــن‬ ‫محصــول‪ ،‬دولــت ســیزدهم توانســت عــاوه بــر‬ ‫حمایــت کشــاورزان داخلــی بــا عرضــه ذخایــر‬ ‫اســتراتژیک بــه بــازار از افزایــش قیمــت ایــن‬ ‫محصــول در بــازار جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود شــرایط فعلــی اقتصــادی کشــور‪،‬‬ ‫دولــت ســیزدهم تــاش دارد بــا تشــدید نظــارت‬ ‫و بازرســی از بــدو تولیــد‪ ،‬توزیــع و ثبــات در‬ ‫ســطح بازار‪،‬حــذف دالالن و واســطه گــران و‬ ‫همچنیــن بــا تقویــت تشــکل هــا و اتحادیه هــا و‬ ‫تعاونــی هــا قیمــت انــواع محصــوالت کشــاورزی‬ ‫و مــواد غذایــی را کاهــش دهــد تــا همــه‬ ‫اقشــار جامعــه بتواننــد از ایــن محصــوالت بــا‬ ‫قیمت هــای مناســب اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در راســتای سیاســت های نظارتــی و براســاس‬ ‫امارهــای موجــود‪ ،‬در هفــت مــاه گذشــته بیــش از‬ ‫دو میلیــون پرونــده به ارزش هشــت هزار میلیارد‬ ‫تومــان بــرای رســیدگی بــه محاکــم قضایــی ارســال‬ ‫شــده تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫تصمیمــات اتخــاذ شــده و تــاش هــای دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای حفــظ ذخایــر و گســترش نظــام‬ ‫توزیــع کاالهــای اساســی کشــور در هفتــه هــای‬ ‫اتــی‪ ،‬موجــب دسترســی اســان مــردم شــده‬ ‫بنابرایــن جایــی بــرای نگرانــی در تامیــن مــواد‬ ‫غذایــی وجــود ندارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫ایــن بحــران نیازمنــد همــت و همــکاری تمــام دســتگاه های‬ ‫قضایــی‪ ،‬انتظامــی و مجموعــه مخابــرات اســت ‪.‬‬ ‫استفاده از دست مخالف چه فوایدی دارد؟ ایا ما را باهو ش تر می کند؟‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی از وب ســایت ها نشــان می دهــد اســتفاده از‬ ‫دســت مخالــف عملکردهــای شــناختی و خــاق مغــز را تحریــک می کنــد؛‬ ‫به عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف بــرای مســواک زدن ســامت‬ ‫مغــز را بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن وب ســایت ها ســاده اســت‪ :‬بــرای ایجــاد‬ ‫ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫را تمریــن کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر اســتفاده‬ ‫از دســت مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟ بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن‬ ‫‪.‬ســوال بــا ایــن مقالــه همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪414‬‬ ‫نتیجه گیری‪ :‬استفاده از دست مخالف چه تاثیری بر میزان هوش افراد دارد؟‬ ‫رســیدن بــه کنتــرل خــوب روی دســت مخالــف می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‬ ‫کــه پیانیســت کنســرت یــا حتــی بازیکــن حرف ـه ای تنیــس شــوید؛ امــا ایــن‬ ‫دســتاوردها ان قــدر خــاص هســتند کــه نمی تواننــد دنیایــی خــارج از چیــزی‬ ‫کــه در ان مهــارت کســب کرده ایــد را تغییــر دهنــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد یــاد‬ ‫بگیریــد کــه چطــور بــا دســت مخالف تــان کار کنیــد‪ ،‬بســیار عالــی اســت؛ امــا‬ ‫بــه نظــر نمی رســد کــه ایــن نــوع از تغییــر ارتباطــات عملکــردی‪ ،‬نشــانه ای از‬ ‫باهوش شــدن باشــد‪.‬‬ ‫دست مخالف و افزایش خالقیت‬ ‫اســتفاده از دســت غیرغالــب یــا مخالــف مغزتــان را گیــج می کنــد‪ .‬مغــز‬ ‫مســئول حفــظ کارامــدی شماســت و ایــن کار را بــا پیش بینــی انجــام‬ ‫می دهــد‪ .‬مغــز نحــوه کار و رفتــار بدنمــان را می فهمــد؛ امــا زمانــی کــه‬ ‫از دســت مخالــف اســتفاده می کنیــم‪ ،‬مغــز گیــج می شــود و ایــن بســیار‬ ‫کاراســت‪ .‬بخشــی از مغــز کــه مســئول بهــره وری ما برای انجــام فعالیت های‬ ‫روزمــره اســت‪ ،‬مســلما نمی توانــد همــان بخشــی از مغــز باشــد کــه بــه مــا‬ ‫اجــازه خالق بــودن می دهــد‪.‬‬ ‫دســت غیرغالــب معمــوال بــا نیمکــره غیرغالــب در مغــز مرتبــط اســت‪:‬‬ ‫نیمکــره ای کــه به طــور معمــول بــه کار گرفتــه نمی شــود‪ .‬تحقیقــات نشــان‬ ‫می دهنــد زمانــی کــه از دســت غالبتــان اســتفاده می کنیــد‪ ،‬یــک نیمکــره در‬ ‫مغــز فعــال می شــود و زمانــی کــه از دســت غیرغالــب اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫هــر دو نیمکــره در مغــز فعــال می شــوند‪ .‬ایــن موضــوع ســبب می شــود‬ ‫به طــور متفاوتــی فکــر کنیــد و خالق تــر شــوید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه باشید‬ صفحه 2 ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‪ ،‬بیمــاری نیوکاســل ‪ ۵۹‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫قطعــه مــرغ را پــس از شــیوع در ‪ ۶‬کانــون مرغــداری هــای اســتان تلــف کرد‪.‬علی اکبر دلیرصحرایی ظهار داشــت‪:‬‬ ‫نیوکاســل بیمــاری تنفســی و گوارشــی اســت کــه تاکنــون در ســه واحــد مرغــداری اســتان منجــر بــه معدوم ســازی‬ ‫مــرغ هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای مهــار و کنتــرل بیماریهــای تنفســی در منطقــه‪ ،‬مــرغ هــای الــوده بــه نیوکاســل بــه روش‬ ‫اصولــی و بهداشــتی معــدوم مــی شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬طیــور ســالن هــای مرغــداری زیــر پوشــش بیمــه قــرار‬ ‫دارنــد و از ایــن رو شــرکت بیمــه‪ ،‬غرامــت ناشــی از معــدوم ســازی مــرغ هــای الــوده را پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫نیوکاسل ‪۵۹‬‬ ‫هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫قطعه مرغ را در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫تلف کرد‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪415‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫زنگ خطر مرگ خلیج گرگان‬ ‫به صدا در امده است‬ ‫عوامل خرابی کاتالیزور‬ ‫خودرو‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت خلیــج وتاثیرات که خشــکی بر زندگی‬ ‫بســیاری از جانــواران و پرنــدگان مــی گــذارد و همچنیــن‬ ‫تاثیــرات اب و هــوای و ایجــاد بحــران ریزگردهــا در منطقــه‬ ‫را بــه همــراه دارد بــا وجــود اینکــه چنــد ســالی می شــود‬ ‫کــه زنــگ خطــر ایــن مجموعــه زیســت محیطــی بــه صــدا‬ ‫درامــده اســت امــا تعلــل مســووالن بــرای چــاره اندیشــی در‬ ‫ایــن زمینــه بســیار زیــاد اســت و هــر بــار خبرهــای جدیــدی‬ ‫از رونــد خشــکی ایــن مجموعــه بــه گــوش مــی رســد تــا‬ ‫هشــداری باشــد بــرای همــه کســانی کــه نمی خواهنــد اینــده‬ ‫خلیــج گــرگان بــه دریاچــه ارومیــه شــباهت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫خشکی ‪ 27‬درصدی خلیج گرگان؛‬ ‫زیر سایه‬ ‫کم توجهی‬ ‫مسووالن خلیج‬ ‫گرگان در حال‬ ‫نابودی‬ ‫خلیــج گُــرگان بزرگتریــن خلیــج دریــای خــزر‬ ‫اســت کــه بــر اثــر پیشــروی و گســترش شــرقی‬ ‫رشــته ســاحلی شــبه جزیــره میانکالــه در جنــوب‬ ‫شــرقی دریــای خــزر تشــکیل شده اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان تنهــا خلیــج دریای خــزر در محدوده‬ ‫جغرافیایی ایران و اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب‬ ‫میانکاله و لپوی زاغمرز (در اســتان های گلســتان‬ ‫و مازنــدران) بــه عنــوان نخســتین مجموعــه تاالب‬ ‫بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای‬ ‫کنوانســیون رامســر بــه ثبــت رســید تــا ثابــت‬ ‫شــود نــه فقــط ایــن خلیــج‪ ،‬بلکــه نواحــی اطــراف‬ ‫ان شــامل شــبه جزیــره میانکالــه (پناهــگاه‬ ‫حیات وحــش) و تــاالب بین المللــی گُمیشــان یک‬ ‫مجموعه ارزشــمند زیسـت محیطی اســت‪ .‬خلیج‬ ‫گــرگان بخشــی از پناهــگاه حیات وحش میانکاله‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن خلیــج وتاثیــرات کــه‬ ‫خشــکی ان بــر زندگــی بســیاری از جانــواران و‬ ‫پرنــدگان مــی گــذارد و همچنیــن تاثیــرات اب‬ ‫و هــوای و ایجــاد بحــران ریزگردهــا در منطقــه‬ ‫را بــه همــراه دارد بــا وجــود اینکــه چنــد ســالی‬ ‫مــی شــود کــه زنــگ خطــر ایــن مجموعــه زیســت‬ ‫محیطــی بــه صــدا درامــده اســت امــا تعلــل‬ ‫مســووالن بــرای چــاره اندیشــی در ایــن زمینــه‬ ‫بســیار زیــاد اســت و هــر بــار خبرهــای جدیــدی‬ ‫از رونــد خشــکی ایــن مجموعــه بــه گــوش مــی‬ ‫رســد تــا هشــداری باشــد بــرای همــه کســانی‬ ‫کــه نمــی خواهنــد اینــده خلیــج گــرگان بــه‬ ‫دریاچــه ارومیــه شــباهت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪۲۷‬درصــد از وســعت خلیــج گــرگان خشــک‬ ‫شــده اســت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫در بیســتمین کنفرانــس هیدرولیــک ایــران در‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬بــر اســاس داده هــای ســازمان‬ ‫نقشــه بــرداری کشــور بیــش از ‪۲۷‬درصــد از‬ ‫وســعت ‪۴۰۰‬کیلــو مترمربعــی خلیــج گــرگان در‬ ‫ســال های اخیــر خشــک شــده و کــم توجهــی‬ ‫بــه ان امــکان بیشــتر شــدن ایــن محــدوده را‬ ‫تشــدید کــرده اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی در نشســت مجــازی‬ ‫بررســی تخصصــی رونــد تغییــر اقلیــم و تاثیــر‬ ‫ان بــر نوســانات ســطح اب دریــای خــزر و‬ ‫خلیــج گــرگان ایــن همایــش افــزود‪ :‬اســتانهای‬ ‫گلســتان و مازنــدران بــه دنبــال عملیاتــی شــدن‬ ‫مصوبــات نجــت خلیــج گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫وی خواســتار کمک دســتگاه ها و ســازمان های‬ ‫مرتبــط بــرای جمــع بنــدی بهتــر و تســریع در‬ ‫نجــات خلیــج گــرگان شــد‪.‬‬ ‫تزریق نزدیک به دو میلیون‬ ‫دز واکسن تاکنون در گلستان‬ ‫معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی‬ ‫درمانی گلســتان گفت ‪ :‬تاکنون در اســتان نزدیک به دو میلیون‬ ‫دُز واکســن کرونــا تزریــق شــده کــه از ایــن تعــداد یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۱۸۳‬هــزار و ‪ ۴۵‬دُز نوبــت اول و ‪ ۷۴۹‬هــزار و ‪ ۵۳۲‬دُز دیگــر نیــز‬ ‫مربــوط بــه دُز دوم بــوده اســت‪.‬‬ ‫ناهیــد جعفــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن ارتبــاط‬ ‫حــاال بایــد دیــد کــه مســووالن دلســوز چــه‬ ‫زمانــی بــرای رفــع ایــن بحــران اقــدام خواهنــد‬ ‫کــرد ایــری نماینــده مــردم غــرب گلســتان در‬ ‫مصاحبــه ای کــه در مــرداد مــاه بــا ایشــان‬ ‫داشــته ایــم بــه ضــرورت رفــع ایــن بحــران تاکیــد‬ ‫فــراوان داشــت‪ ،‬ایــن نماینــده معتقــد اســت‬ ‫بــرای رفــع مشــکل زیســت محیطــی بــه وجــود‬ ‫امــده در حــوزه خلیــج گــرگان حتــی امــروز نیــز‬ ‫اقدامــات الزم انجــام شــود خیلــی دیــر اســت‬ ‫و تعلــل بیشــتر در ایــن زمینــه بحــران زیســت‬ ‫محیطــی نــه بــرای گلســتان بــرای کشــور و‬ ‫منطقــه را بــه وجــود خواهــد اورد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرور الیروبــی بنــادر اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مصوب ـه ای کــه ســتاد ملــی احیــای تــاالب‬ ‫میانکالــه و خلیــج گــرگان مصوب کرد حــدود هزار‬ ‫میلیــارد تومــان در طــی پنــج ســال بــرای الیروبــی‬ ‫ایــن خلیــج بایــد تخصیــص داده شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم غــرب گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬ســتاد‬ ‫بــرای تحقــق ایــن مســئله‪ ،‬دســتگاه های مختلــف‬ ‫اجرایــی را مشــخص کردنــد‪ ،‬از جملــه ســازمان‬ ‫بنــادر مســوول اجــرای الیروبــی‪ ،‬وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬وزارت نیــرو و برخــی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی دیگــر هــر کــدام وظیف ـه ای دارنــد کــه در‬ ‫ایــن راســتا بایــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مصوبــات زیســت‬ ‫محیطــی کــه در خصــوص خلیــج گــرگان و تــاالب‬ ‫میانکالــه صــورت گرفتــه هــر چــه زودتــر ایــن‬ ‫مســئله بایــد محقــق شــود و اگــر ایــن مســئله‬ ‫انجــام نشــود بــا توجــه بــه شــرایط پســروی‬ ‫اب دریــا وعــدم الیروبــی بــا مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی و یــا شــاید هــم بحــران در ســطح اســتان‬ ‫و کل کشــور مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫ایری تاکید کرد‪ :‬ضرورت این کار با توجه مصوبات‬ ‫ملــی خلیــج گــرگان پرداخــت شــده وتذکــرات زیــادی‬ ‫در ایــن خصــوص داده ایــم و امیدواریــم کــه ایــن‬ ‫مســئله در زمانــی کوتــاه انجــام شــود‪.‬‬ ‫خلیج گرگان کانون ریزگردها خواهد شد‬ ‫از جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال ‪ ۸۰.۹۱‬درصــد نوبــت اول و ‪۵۱.۲۶‬‬ ‫درصــد همیــن جمعیــت نیــز دُز دوم واکســن را دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ترتیــب بیشــترین شهرســتان های مینودشــت‪،‬‬ ‫گــرگان‪ ،‬بندرگــز و کردکــوی در نوبــت اول و دوم واکســن دریافــت‬ ‫کرده اند که این چهار شهرستان در مرحله اول تزریق‪،۸۶.۷۵ ،‬‬ ‫‪ ۸۵.۰۶ ،۸۵.۶۰‬و ‪ ۸۴.۶۳‬درصد و در دُز دوم نیز ‪،.۶۱ ۵۹ ،۶۴.۹۰‬‬ ‫‪ ۵۸.۹۲‬و ‪ ۵۸.۵۱‬درصــد جمعیــت هدفشــان واکســن زدنــد‪.‬‬ ‫م پزشــکی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــو ‬ ‫‪ ۹۰.۰۸‬درصــد جمعیــت واکســینه شــده در اســتان شــهری و‬ ‫‪ ۷۲.۳۹‬درصــد روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جمعیــت بــاالی ‪ ۶۰‬ســال بــا ‪ ۹۶.۲۱‬درصــد‬ ‫بیشــترین رده ســنی کــه از واکسیناســیون کرونــا در اســتان‬ ‫اســتقبال کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬جمعیــت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۷‬ســال ‪۷۰.۰۴‬‬ ‫درصــد‪ ،‬جمعیــت ‪ ۱۹‬تــا ‪ ۲۹‬ســال ‪ ۷۱.۴۹‬درصــد و جمعیــت ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۹‬ســال ‪ ۸۴.۳۷‬درصد اســتان واکســن کرونا دریافت نمودند‪.‬‬ ‫براســاس گفته هــای معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان متوســط رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی مربوط ویروس کرونا در مشــاغل و‬ ‫حرفه های مختلف در این اســتان ‪ ۸۱‬درصد ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬ایــن تعــداد ثبــت شــده شــامل رعایت بهداشــت‬ ‫ن از ســوی گیرنــدگان خدمــت در نهادهــا‬ ‫فــردی‪ ،‬ماســک زد ‬ ‫و ســازمانها‪ ،‬رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و وجــود تهویــه‬ ‫مناســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬میانگیــن رعایــت در حــوزه رعایــت بهداشــت‬ ‫فــردی ‪ ۸۴‬درصــد‪ ،‬رعایــت اســتفاده از ماســک توســط گیرنــدگان‬ ‫خدمــت ‪ ۷۷‬درصــد‪ ،‬رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و وجــود‬ ‫تهویــه مناســب در مشــاغل و حرفــه هــای مختلــف بــه ترتیــب ‪۸۱‬‬ ‫و ‪ ۸۰‬درصــد ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در همیــن مــدت ‪ ۵۳۰‬مــورد اخطــار و معرفی به‬ ‫مراجع قضایی انجام و ‪ ۶‬واحد صنفی در اســتان پلمب شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تــا اذر ماه ســال گذشــته تعداد بســتری‬ ‫مثبــت‪ ،‬بســتری منفــی‪ ،‬تســت کرونــا داده در انتظــار جــواب و‬ ‫تســت کرونــا نــداده شــاخص رنگ بنــدی شهرســتان ها بــود‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن شــاخص در ســه هفتــه پایانــی منجــر بــه روز ارائــه‬ ‫زنــگ خطــر در ایــن زمینــه بســیار جــدی اســت‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی‬ ‫اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی نیــز در‬ ‫ایــن خصــوص در شــهریور مــاه در مصاحبــه‬ ‫بــا یــک خبرگــزاری گفــت‪ :‬وضعیــت خلیــج‬ ‫گــرگان بحرانــی بــوده و در صــورت اســتمرار‬ ‫ایــن وضعیــت‪ ،‬ایــن پهنــه ابــی کانــون ریزگــرد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیــد علیــزاده الهیجانــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫خلیــج گــرگان در ســال های اخیــر بــه دلیــل‬ ‫کاهــش شــدید تــراز اب دریــای خــزر‪ ،‬افزایــش‬ ‫فعالیت هــای انســانی و تغییــر اقلیــم دچــار‬ ‫مشــکالت جــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫علیــزاده افــزود‪ :‬کاهــش تــراز اب ســبب شــده‬ ‫عمــق و مســاحت خلیــج به شــدت کاهــش یافته‬ ‫و تبــادل اب بــا دریایــی خــزر هــم پاییــن بیایــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای راه حــل ایــن مســاله و‬ ‫افزایــش پایــداری زیســت محیطــی خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬پژوهشــگاه مطالعــات گســترده ای را‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬انجــام داده کــه مجموعــه ای از‬ ‫عوامــل از قبیــل الیروبــی کانال هــا‪ ،‬مدیریــت‬ ‫اب در باالدســت و حــوزه ابخیــز و کشــاورزی‬ ‫و مســاله فاضــاب را بایــد در نظــر گرفــت تــا‬ ‫شــرایط خلیــج بهتــر شــود‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی‬ ‫اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی گفــت‪ :‬در‬ ‫صــورت خشــک شــدن خلیــج مــدل ســازی غبــار‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن پدیــده می توانــد تــا ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتــر اطــراف خلیــج گــرگان گســترش یابــد‪.‬‬ ‫بــا همــه هشــدارهای کــه در ایــن زمینــه داده‬ ‫شــده اســت امــا گویــا تعلــل بــرای رفــع بحــران‬ ‫بســیار زیــاد اســت‪ ،‬بحرانــی کــه اگــر بیــش از‬ ‫ایــن گســترش یایــد گریبانگیــر بســیاری از مــردم‬ ‫منطقــه خواهــد شــد امیــد داریــم مســووالن بــه‬ ‫زودی زود بــه یــک اجمــاع بــرای رفــع معضــل‬ ‫خلیــج گــرگان برســند و اقدامــات انهــا ماننــد‬ ‫نــوش دارو بعــد از مــرگ ســهراب نباشــد ‪.‬‬ ‫امــار بررســی می شــد کــه اگــر تعداد بســتری بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفــر جمعیــت بیــش از ســه نفــر‪ ،‬بیــن ‪ ۲‬تــا ســه نفــر‪ ،‬بیــن یــک‬ ‫گ شهرســتان ها بــه ترتیــب‬ ‫تــا ‪ ۲‬نفــر و کمتــر از یــک نفــر بــود‪ ،‬رنـ ‬ ‫قرمــز‪ ،‬نارنجــی‪ ،‬زرد و ابــی اعــام می شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫شــاخص بــه مــا کمــک می کنــد کــه در چــه وضعیتــی هســتیم‬ ‫و چــه بایــد کنیــم‪ ،‬امــا انچــه از طریــق اپلیکیشــن ماســک بــرای‬ ‫گلســتان اعــام شــده‪ ،‬گــول زننــده اســت‪ ،‬زیــرا وضعیــت اســتان‬ ‫بدتــر از وضعیــت اعالمــی اســت‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬بطــور مثــال در شهرســتان های رامیــان و اق قــا‬ ‫شــاهد افزایــش مبتالیــان هســتیم‪ ،‬امــا ایــن شهرســتان ها ابــی‬ ‫اعــام شــده کــه بــه زودی در وضعیــت قرمــز قــرار خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شهرســتان بندرگــز کــه اپلیکیشــن ماســک‬ ‫ان را نارنجــی اعــام کــرده براســاس محاســبات مــا قرمــز اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در شهرســتان های کردکــوی‪ ،‬بندرترکمــن‪،‬‬ ‫کاللــه‪ ،‬گــرگان‪ ،‬مینودشــت و گنبــدکاووس شــاهد افزایــش‬ ‫مبتالیــان هســتیم و در شهرســتان های گمیشــان کمــی افزایــش‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫جعفــری بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت شهرســتان مراوه تپــه خــوب‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در شهرســتان های ازادشــهر‪ ،‬علی ابادکتــول و‬ ‫گمیشــان در حــال حاضــر افزایشــی نداریــم‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫این که وضعیت اســتان در مقایســه با ســایر اســتان ها در زمینه‬ ‫بــروز ابتــا‪ ،‬بســتری و فــوت ناشــی از مبتــا شــدن بــه کرونــا بهتــر‬ ‫اســت و حتــی جــزو اســتان های اخــر هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫امــا مقایســه امــار ارائــه شــده اســتان در مقایســه بــا ســه هفتــه‬ ‫قبــل در همیــن موقــع‪ ،‬قابــل توجــه اســت و نیازمنــد تدابیــر ویــژه‬ ‫از ســوی مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬از انجایــی کــه ‪ ۲‬اســتانی کــه بیشــترین تــردد را‬ ‫بــه گلســتان بــه لحــاظ مســافر در وضعیــت قرمــز هســتند‪ ،‬بایــد‬ ‫در خصــوص ترددهــای شــخصی و غیررســمی از انهــا بــه اســتان‪،‬‬ ‫کنتــرل و نظــارت بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫ کاتالیــزور بخشــی از سیســتم کنتــرل االیندگــی‬‫خــودرو اســت کــه گازهــای خطرناکــی نظیــر منوکســید‬ ‫کربــن و هیدروکربن هــای نســوخته را بــه بخــار اب و‬ ‫دی اکســید کربــن کــه نســبتا کم خطرتــر اســت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬عمــر ایــن قطعــه معمــوال به بیــش از ده ســال‬ ‫می رســد امــا در مــوارد خرابــی ان بایــد فــورا عیب یابــی‬ ‫و تعویــض شــود‪ .‬در خیلــی از کشــورها رانندگــی بــدون‬ ‫کاتالیــزور بــه خاطــر ضررهــای محیط زیســتی ان جــرم‬ ‫ســنگینی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ عالئم خرابی کاتالیزور‬‫درســت کار نکــردن یــا از کار افتــادن کاتالیــزور عالئمــی‬ ‫دارد کــه راننــده یــا تکنیســین ماهــر می توانــد بــا بررســی‬ ‫انهــا بــه عیــب ایجــاد شــده پــی ببــرد‪ .‬در ادامــه بــه ‪9‬‬ ‫مــورد از ایــن عالئــم اشــاره کرده ایــم‪:‬‬ ‫ افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬‫ افت شتاب گیری‬‫ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو‬‫ مــردور شــدن خــودرو در تســت های االیندگــی‬‫(بــه دلیــل انتشــار بیــش از انــدازه ی هیدروکربــن و‬ ‫منوکســیدکربن)‬ ‫ روشن شدن چراغ چک خودرو‬‫ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعت های پایین‬‫ حــس شــدن بویــی شــبیه بــه تخــم مــرغ گندیــده در‬‫داخــل کابیــن‪ .‬ایــن یکــی از شــایع ترین عالئــم خرابــی‬ ‫کاتالیــروز اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام خامــوش بــودن و ســرد بــودن خــودرو‪ ،‬اگــر‬ ‫کاتالیــروز را بــا دســت تــکان دهیــد و صــدای تق تقــی‬ ‫شــبیه بــه تــکان خــوردن ســنگریزه از ان شــنیده شــود‪،‬‬ ‫علــت ان فروپاشــی و تخریــب شــبکه های داخــل‬ ‫کاتالیــزور اســت‪.‬‬ ‫دمــای کاتالیــزور پــس از مدتــی رانندگــی بایــد بــه ‪700‬‬ ‫یــا ‪ 800‬درجــه ی ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر ایــن دمــا بــا‬ ‫حرات‪-‬ســنج مادون قرمز بررســی شــود و کمتر از میزان‬ ‫اســتاندارد باشــد‪ ،‬کاتالیــزور درســت کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای قدیمی تــر‪ ،‬رایج تریــن علــت خرابــی‬‫کاتالیــزور گرفتگــی ان اســت‪ .‬اگــر خــروج دود حاصــل از‬ ‫احتــراق موتــور بــه علــت گرفتگــی شــبکه های کاتالیــزور‬ ‫دچــار مشــکل شــود‪ ،‬ورود هــوا بــه موتــور هم دچــار اختالل‬ ‫شــده و افــت شــدیدی در عملکــرد موتــور دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کاتالیــزور نســبت بــه تغییــرات دما و ترکیبــات گازهای‬ ‫خروجــی حســاس اســت‪ ،‬بــرای مثــال خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باعــث ورود اب و روغــن بــه محفظــه ی‬ ‫احتــراق شــده و در نتیجــه گازهــای خروجی ایجاد شــده‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب می رســانند‪.‬‬ ‫اگــر سیســتم جرق ـه ی خــودرو معیــوب باشــد ناقــص‬ ‫ســوختن مخلــوط ســوخت و هــوا بــه کاتالیــزور اســیب‬ ‫خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫گــرم شــدن بیــش از حــد موتــور می توانــد باعــث خرابی‬ ‫کاتالیزور شود‪.‬‬ ‫مکمل هــای انژکتورشــور و اکتــان بوســترها می تواننــد‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب برســانند‪ .‬اســتفاده از مــواد‬ ‫غیراســتاندارد در خــودرو بــه هیچ وجــه پیشــنهاد‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضربـه ی شــدید و صدمــات فیزیکــی هــم می توانند از‬‫علل خرابی کاتالیزور باشــند‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف کــردن ایــن عیــوب‬‫قبــل از اقــدام بــه تعویــض کاتالیــزور الزامی اســت‪ ،‬چرا‬ ‫کــه در صــورت رفــع نشــدن مشــکل‪ ،‬دوباره بــه کاتالیزور‬ ‫اســیب خواهــد رســید‪ .‬مکانیک هــا و تکنیســین ها‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه دیــاگ و بررســی‬ ‫پارامترهــای مربــوط بــه کاتالیــزور‪ ،‬ماننــد راندمــان‬ ‫حجمــی موتــور یــا کارکــرد سنســور اکســیژن‪ ،‬عیــب‬ ‫ایجادشــده را تشــخیص داده و بعــد کاتالیــزور خــراب‬ ‫را تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫وقتی اب جوش می اید برای‬ ‫ادامه ی جوش ان می توان‬ ‫شعله را تا حد زیادی کم‬ ‫کرد‪ .‬زیرا باال بودن شعله‬ ‫کمکی به ادامه ی روند‬ ‫اشپزی یا پخت نمی کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪415‬‬ ‫جابجایی کاال‬ ‫و مسافر نیازمند‬ ‫نظارت و حضور به‬ ‫موقع پلیس است‬ ‫توزیع ‪ ۱۹‬دستگاه تراکتور‬ ‫یارانه ای میان عشایر‬ ‫گلستان‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان گفــت‪ :‬بــا همــکاری‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی و بانــک کشــاورزی‪ ۱۹‬دســتگاه‬ ‫تراکتــور ســهمی ه یارانــه ای بیــن عشــایر و تشــکل های‬ ‫عشــایری متقاضــی توزیــع شــد‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ایــن تراکتورهــا در مراســمی بــا حضــور مســووالن‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان و مدیــران شهرســتانی در‬ ‫مراوه تپــه میــان جامعــه عشــایری اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هزینــه تمــام شــده هــر دســتگاه تراکتــور را ‪۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۸۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد و افــزود‪۲۰ :‬‬ ‫درصــد قیمــت اورده اولیــه عشــایر یــا تعاونــی عشــایری‬ ‫اســت و بقیــه ان را بانــک کشــاورزی بــه متقاضیــان‬ ‫تســهیالت پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علیپــوری خریــد تراکتــور بــا قیمــت یاران ـه ای‬ ‫کمــک بســیار خوبــی بــه عشــایر گلســتان بــرای انجــام‬ ‫امــورات مرتبــط بــا دامــداری و کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان یــاداور شــد‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬حلقــه چــاه اب بــا اختصــاص ‪ ۴۱‬میلیــارد‬ ‫ریــال در محــدوده محــل اســتقرار عشــایر اســتان حفــر‬ ‫و خــط انتقــال اب بــه محــل مخــازن در روســتای کرنــد‬ ‫گنبــدکاووس و قــره دام مراوه تپــه احــداث شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۲ :‬دســتگاه اب شــیرین کن نیــز کــه‬ ‫توســط ســازمان امــور عشــایری کشــور خریــداری شــده‬ ‫اســت بــرای نصــب در محــل ‪ ۲‬مخــزن انتقــال اب‬ ‫شهرســتان های مــرزی گنبــدکاووس و مراوه تپــه بــه ایــن‬ ‫اداره کل تحویــل شــد‪.‬‬ ‫علیپــوری اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون ابرســانی بــه عشــایر‬ ‫گلســتان در مناطــق قشــاقی و ییالقــی اســتان بــه ‬ ‫صــورت ســیار و هــر روز بــا ‪ ۱۱‬دســتگاه تانکــر ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫لیتــری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا بهره بــرداری کامــل از ایــن چاه هــا‬ ‫عــاوه بــر کاهــش حداقــل ‪ ۱۰۰‬کیلومتــری مســافت‬ ‫ابرســانی‪ ،‬هزینــ ه عشــایر بــرای خریــد و حمــل اب‬ ‫اشــامیدنی کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان بــا اشــاره بــه اغــاز کــوچ‬ ‫قشــاقی عشــایر کوچنــده خراســان شــمالی و رضــوی و‬ ‫ســمنان بــه مراتــع اســتان از چنــد روز پیــش‪ ،‬گفــت‪ :‬اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای این اســتان شــمالی‬ ‫بــرای تــردد اســان عشــایر‪ ۷۰ ،‬کیلومتــر از ایلراه هــای‬ ‫عشــایری واقــع در مراوه تپــه را تســطیح کــرد‪.‬‬ ‫علیپــوری بــه تامیــن نهاده هــای دامــی مورد نیاز عشــایر‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال تــا کنون‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۸۵۰‬تــن کنســانتره و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۲۰‬تــن‬ ‫جــو یارانـه ای میــان عشــایر اســتان توزیــع شــده و طبــق‬ ‫برنامه ریــزی تــا اخــر ســال در مجمــوع حــدود ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫تــن نهــاده دیگــر توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از توزیــع ‪ ۸۰۰‬تــن ارد یارانــه ای میــان جامعــه‬ ‫عشــایری بومــی و کوچنــده گلســتان درســال جــاری خبــر‬ ‫داد و اضافه کرد‪ :‬ماهانه ‪ ۱۰۰‬تن ارد بین عشایر استان‬ ‫توزیــع می شــود ضمــن اینکــه از ‪ ۲‬هفتــه اینــده توزیــع‬ ‫ســهمیه ماهانــه ‪ ۱۲۵‬لیتــر نفــت ســفید و ‪ ۴۶‬کیلوگــرم‬ ‫گاز مایــع بــرای هــر خانــوار عشــایری اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان های عشــایری کشــور اســت‬ ‫کــه چهــار هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــوار عشــایری شــامل هــزار و‬ ‫‪ ۸۸۸‬خانــوار بومــی ترکمــن و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۳۴‬خانــوار‬ ‫کوچنــده بــا مجمــوع جمعیــت افــزون بــر ‪ ۲۳‬هــزار نفــر‬ ‫در مراتــع ایــن اســتان زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫جامعه عشــایری گلســتان را ‪ ۲‬تیپ از عشــایر کوچنده‬ ‫کـُـرد خراســان های شــمالی و رضــوی و تعــداد محــدودی‬ ‫از ســمنان و عشــایر بومــی ترکمــن اســتان تشــکیل‬ ‫می دهنــد کــه در مجمــوع ‪ ۷۶۷‬هــزار راس دام بــرای‬ ‫پــرورش در اختیــار دارنــد و قلمــرو زیســتی انــان ‪۳۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از مراتــع ســه شهرســتان گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫مراوه تپــه و کاللــه اســت‪.‬‬ ‫نشســت مشــترک مســئوالن راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای و پلیــس راه اســتان گلســتان بــا هــدف نظــارت بــر‬ ‫نحــوه ی عملکــرد راننــدگان و شــرکت های حمــل و نقــل بــار و‬ ‫مســافر و ارائــه خدمــات بهتــر درحــوزه حمــل ونقــل و امادگــی‬ ‫اکیپهــا وماشــین االت راهــداری در طــرح راهــداری زمســتانه‬ ‫و پلیــس راه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان‪ ،‬در ایــن‬ ‫زیر پوشش طرح قاصدک قرار‬ ‫گرفتند‪ ۴۰۰‬کودک مناطق‬ ‫مرزی خراسان شمالی‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون تحــت پوشــش طــرح‬ ‫قاصــدک‪ ۴۰۰ ،‬کــودک مناطــق مــرزی اســتان قــرار گرفته انــد کــه اجــرای‬ ‫ان در راســتای ترویــج کتــاب و کتاب خوانــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار نرگــس برهمنــد در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن طــرح از ابــان مــاه ســال گذشــته در دهســتان های مــرزی‬ ‫راســتقان و حصارچه شهرســتان راز و جرگالن‪ ،‬دهســتان شــیرین ســو‬ ‫در مانه و ســملقان و گیفان در شهرســتان بجنورد اغاز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کتــاب هــا براســاس نظــر کارشناســان کانــون پــرورش‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان بــرای گــروه هــای ســنی ایــن قشــر‬ ‫تهیه شده است و توسط رابطین کتاب که در مجموع ‪ ۹‬نفر هستند‬ ‫بــه کــودکان عالقه منــد بــه کتــاب و کتــاب تحویــل داده می شــوند و‬ ‫پــس از گذشــت یــک هفتــه کتــاب هــای جدیــد توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح در شــرایط کرونایــی هــم‬ ‫فعــال بــوده اســت گفــت‪ :‬ایــن کتــاب هــا بــا موضوعــات مــورد‬ ‫عالقــه کــودکان و نوجوانــان اســت و هــدف از اجــرای ایــن طــرح‬ ‫عــاوه بــر ترویــج کتابخوانــی‪ ،‬شناســایی اســتعدادهای نهفتــه‬ ‫کــودکان اســت‪.‬‬ ‫واکسیناسیونرایگان‬ ‫علیه تب برفکی دام‬ ‫سنگینروستاییان‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هم اندیشــی مهنــدس مهــدی میقانــی مدیــرکل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای گلســتان ضمــن تاکیــد بــر ارتقــای ایمن ســازی‬ ‫محورهــای مواصالتــی اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬جابجایــی کاال و مســافر‬ ‫نیازمنــد نظــارت بیشــتر جهــت دســتیابی بــه ســامت بار و مســافر‬ ‫در ســطح محورهــای اســتان اســت کــه پلیــس راه بــا حضــور بــه‬ ‫موقــع و امکانــات در اختیــار می توانــد همیــار بخــش راهــداری‬ ‫وحمــل ونقــل جــاده ای باشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس میقانــی اظهــار کــرد‪ :‬ظرفیــت مجــاز هــر نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل مســافربری اتوبوســی‪ ،‬جهــت حمــل توشــه ‪۱۶۰۰ ،‬‬ ‫کیلوگــرم می باشــد کــه کنتــرل ایــن امرنیازمنــد همــکاری پلیــس‬ ‫راه اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اخــذ بارنامــه جهــت حمــل بــار توســط‬ ‫راننــدگان بخــش حمــل و نقــل کاال مخصوصــا وانــت بارهــا نیــز‬ ‫یکــی ازمســائل ضــروری حمــل و نقــل اســت صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس میقانــی همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس راه نیــز بــا‬ ‫همــکاری و تعامــل در راســتای کنتــرل و نظــارت بــر راننــدگان‬ ‫خاطــی همــواره یاری رســان اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان‬ ‫همچنیــن از تمهیــدات ویــژه ی ایــن اداره کل در خصــوص‬ ‫راهــداری زمســتانی گفــت‪،‬و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــروع‬ ‫فصــل ســرما از ابتــدای اذرمــاه ‪ ،‬راهــداران اداره کل راهــداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای اســتان بــرای خدمــات هرچــه بهتــر و‬ ‫ســریع تر بــه کاربــران جــاده ای‪ ،‬در تمــام راهدارخانه هــا مســتقر‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس میقانــی تصریــح کــرد‪ :‬اداره کل راهــداری گلســتان‬ ‫در ســال جــاری بــا ظرفیــت ‪ ۱۶۷‬دســتگاه ماشــین االت اعــم از‬ ‫ســنگین‪ ،‬نیمــه ســنگین و ســبک و بــا ‪ ۳۱۵‬نیــرو در راهــداری‬ ‫زمســتانه شــرکت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ســرهنگ عبــدی فرماندهــی پلیــس راه اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در طــی ســال ها دو مجموعــه ی راهــداری و‬ ‫پلیـس راه هســتند کــه در جاده هــای اســتان بــه جــد کار کنتــرل و‬ ‫نظــارت را انجــام و بــه مــردم خدمــات می دهنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار مــی رود ایــن‬ ‫دو ارگان کــه مســئول ایمنــی راه و جاده هــای اســتان هســتند‬ ‫همــکاری و تعامــل بیشــتری داشــته و در کنتــرل و نظــارت و‬ ‫حراســت از محور هــای اســتان مکمــل و یاری گــر یکدیگــر باشــند‪.‬‬ ‫وی در انتهــا افــزود‪ :‬تــاش و امادگــی کارکنــان اداره کل‬ ‫راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای گلســتان در خصــوص راهداری‬ ‫زمســتانه ســتودنی و قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن نشســت بــا حضــور مدیــرکل و معاونیــن‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‪ ،‬روســای ادارات شهرســتانها‬ ‫و پلیــس راه اســتان گلســتان در اداره راهــداری شهرســتان‬ ‫علی ابــاد کتــول برگــزار شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 43‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪7‬‬ ‫مقصری شناسایی نشد‬ ‫‪ ۲‬برابر شدن بارش ها در فصل‬ ‫ابی زراعی سال جاری گلستان‬ ‫در رابطــه بــا شناســایی عامــل یــا عامــان اتش ســوزی در‬ ‫جنگل هــای صــادق ابــاد گالیکــش و درازنــوی کردکــوی اســتان‬ ‫گلســتان مســتندات ارایــه شــده از ســوی دســتگاه های متولــی‬ ‫حــوزه مدیریــت جنگل هــای هیرکانــی ثمربخــش نبــوده و‬ ‫تاکنــون فــردی بــه مراجــع قضایــی معرفــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عبدالرحیــم لطفــی مدیــرکل‬ ‫منابــع طبیعــی گلســتان در جلســه مدیریــت بحــران گلســتان‬ ‫در اســتانداری اظهارداشــت‪ :‬بــر اســاس گزارش هــای رســیده‬ ‫از قــرق بانــان منطقــه چندنفــر از بومیــان و چوپان هــای‬ ‫منطقــه بــه عنــوان مظنــون بــه پلیــس اطالعــات و امنیــت‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نتیجــه تحقیقــات پلیــس و دفاعیــات ایــن افــراد‬ ‫در شناســایی عامــل حریــق جنــگل هــای اســتان در مهــر مــاه‬ ‫کمکــی نکــرده و نتوانســتیم ایــن افــراد را بــه عنــوان متهــم بــه‬ ‫دادگاه معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫در اتــش ســوزی ابتــدای مهرمــاه در جنــگل هــای گلســتان‬ ‫حــدود ‪ ۲۵۰‬هکتــار از جنــگل هــای اســتان طعمــه حریــق شــد‪.‬‬ ‫در روزهــای وقــوع حریــق رییــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫بــه دادســتان کردکــوی ماموریــت داد تــا عامــل یــا عامــان ایــن‬ ‫اتــش ســوزی را شناســایی و مجــازات کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه بــارش ‪۶۲‬‬ ‫میلیمتــر بــاران در ‪ ۴۵‬روز نخســت فصــل ابــی زراعــی در ایــن‬ ‫اســتان گفــت میــزان ایــن بــارش نســبت بــه ســال گذشــته ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬نوربخــش داداشــی در جلســه‬ ‫مدیریــت بحــران اســتان در اســتانداری گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ایــن بــارش هــا نتیجــه فعالیــت پنــج ســامانه بارشــی بــود کــه‬ ‫اورده ابــی خوبــی بــرای ایــن اســتان بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬البتــه در برخــی از نقــاط شــمالی اســتان کاهشــی‬ ‫بــود کــه بــه عنــوان مثــال در اینچــه بــرون میــزان بــارش در‬ ‫مــدت زمــان یــاد شــده حــدود ‪ ۱۵‬میلیمتــر بــود کــه نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۶۰‬درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــه ضــرورت ســاخت و تکمیــل هــر چــه ســریعتر رادار‬ ‫هواشناســی گلســتان اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬هــر چنــد مبلــغ ‪۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســناد خزانــه بــرای ســاخت ابنیــه ایــن مرکــز پیش‬ ‫بینــی شــد امــا تقاضــا داریــم تــا رونــد واگــذاری ایــن پــروژه بــه‬ ‫پیمانــکار بــدون تشــریفات انجــام شــود تــا از نظــر زمانــی بتــوان‬ ‫ســریعتر شــاهد تکمیــل ســاختمان باشــیم‪.‬‬ ‫علیــه تــب برفکــی انجــام واکسیناســیون دام ســنگین در حــال‬ ‫اجراســت و ایــن خدمــت در مناطــق ســنتی روســتایی و واحدهــای‬ ‫معیشــتی بــه صــورت رایــگان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر دلیرصحرایــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون دام ســنگین علیــه بیمــاری تــب برفکــی در ‪۲‬‬ ‫ســال گذشــته بــه صــورت بهــادار انجــام شــده اســت امــا امســال بــا‬ ‫پیگیری هــای انجــام شــده در تمــام واحدهــای ســنتی و معیشــتی‬ ‫روســتایی اســتان رایــگان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســایر اســتان هــای کشــور واکسیناســیون دام‬ ‫ســنگین علیــه تــب برفکــی در مناطــق کانــون هــای الــوده و پــر خطــر‬ ‫رایــگان و در بقیــه مــوارد بهــادار اســت‪.‬‬ ‫دلیرصحرایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح ‪ ۶۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســنگین اســتان علیــه ایــن بیمــاری واکســینه شــوند‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫واکسیناســیون دام ســبک علیــه بیمــاری تــب برفکــی هــم بــه مــرور‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫تــب برفکــی‪ ،‬بیمــاری بســیار عفونــی و بشــدت واگیــر دام اســت‬ ‫کــه پیشــگیری از ان بــه لحــاظ شــدت خســارت اقتصــادی دارای‬ ‫اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان می گویند که در وضعیت مناســب و برای رســیدن به‬ ‫ایمنــی ســامت و جلوگیــری از ابتــا بــه بیمــاری تــب برفکــی دســت‬ ‫کــم بایــد ‪ ۸۵‬درصــد از جمعیــت دام زیــر پوشــش طــرح هــای مایــه‬ ‫کوبــی قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ جمعیــت دام ســبک‪ ،‬جــزو ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫نخســت کشــور اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲‬میلیــون راس دام ســبک شــامل‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۷۲۳‬هــزار راس گوســفند‪ ،‬حــدود ‪ ۳۱۳‬هــزار راس بز‬ ‫و ‪ ۸۱‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬راس گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۳۵۰‬نفــر شــتر و در‬ ‫مجموع ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۲۳۰‬راس دام سنگین و در مجموع حدود سه‬ ‫میلیــون واحــد دامــی نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه‬ ‫اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیئــت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک جاجــرم مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفته اســت جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار‬ ‫و محلــی )بشــرح ذیــل اگهــی می شــود‪ :‬بخــش ‪ ۷‬بجنــورد‪ -۲۳۱‬اصلــی موســوم بــه امیرابــاد شــش دانگ یــک قطعــه بــاغ قســمتی از پــاک شــماره ‪ ۶‬فرعــی از ‪ -۲۳۱‬اصلــی ابتیاعــی از محــل مالکیــت رســمی عبــاس حســین پور‬ ‫صادقــی بــه مســاحت ‪ ۲۸۳۵۷.۱۹‬متــر مربــع بنــام اقــای مختــار صحرائیــان بــه شــماره رای ‪ ۱۴۰۰.۱۱۲-۱۴۰۰.۰۵.۳۱‬کالســه ‪۱۴۰۰.۴‬لــذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ‬ ‫می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار اگهــی و در روســتا از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬م الــف‪۴۰۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۱۸:‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد‬ ‫عــادی یــا رســمی انــان در هیئــت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک جاجــرم مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفته اســت جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دونشــریه اگهی هــای ثبتــی( کثیراالنتشــار و محلــی) بشــرح‬ ‫ذیــل اگهــی می شــود‪ :‬بخــش ‪ ۷‬بجنــورد ‪-۵۹‬اصلــی موســوم بــه ســیداباد شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی قســمتی از پــاک شــماره ‪ ۲‬فرعــی از ‪ -۵۹‬اصلــی ابتیاعــی از محــل مالکیــت رســمی کیخســرو افالطونی و محمدتقــی خوارزمی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۹۱۹۷۳.۷۲‬متــر مربــع بنــام اقــای مهــدی رضایــی جاجــرم بــه شــماره رای ‪ ۱۴۰۰/۱۱۱-۱۴۰۰/۵/۳۱‬کالســه‪۱۴۰۰/۱‬لذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه‬ ‫اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار اگهــی و در روســتا از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل ارائــه نمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه بــه دادگاه نخواهد بود ‪.‬م الــف‪ ۴۰۰‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۳:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۸/۱۸:‬‬ ‫مرتضــی محمــد ابــادی رئیــس اداره ثبت اســناد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۸۸‬تاریــخ‪۱۴۰۰/۷/۴‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۷۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ایــوب‬ ‫اق فرزنــد خوجــه بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۸۱۵‬کدملــی ‪ ۴۹۷۹۸۸۳۳۲۱‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‪ ۱۷۲.۹۲‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۵۵۱‬فرعــی از‪-۱‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی فاطمــه مشــروط و حامــد احــدی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف‪ ۹۲۹۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه‬ ‫شــنبه‪ ۱۴۰۰/۸/۱۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۹/۳‬محمدفندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫در اشپزی سعی کنید که ظروف بزرگ را روی شعله های بزرگ و ظروف کوچک‬ ‫را روی شعله های کوچک بگذارید‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪415‬‬ ‫طنز‬ ‫لزوم ضرورت انتقال ارزش های‬ ‫دفاع مقدس به دانش اموزان‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن عامــل در رشــد و تعالــی جوانــان ترویــج فرهنگ‬ ‫هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت‪ ،‬بنابرایــن انتقــال ارزش هــای‬ ‫ایــن دوره یــک ضــرورت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دفتــر‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد‪ ،‬حجــت االســام رضــا نــوری در یــادواره‬ ‫‪ ۱۱۸‬شــهید دانــش امــوز بجنــورد در مدرســه رشــد شــهرک‬ ‫فرهنگیــان ایــن شــهر اظهــار داشــت‪ :‬ایــران در دفــاع مقــدس به‬ ‫پیروزی هــای ارزشــمندی دســت یافــت و ایــن پیــروزی هــا بنیــه‬ ‫حفــظ مکتــب امــام خمینــی(ره) را حفــظ کــرد و ارزش هــای‬ ‫انقــاب را قــوام بخشــید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیــروزی هــای ایــران در دفــاع مقــدس بایــد‬ ‫در بیــن جوانــان بازگــو شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــروزه کــه اســتکبار‬ ‫ســعی در تســخیر اذهــان جوانــان انقالبــی دارد بایــد بیــش از‬ ‫گذشــته بــه هــوش باشــیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬رژیــم بعثــی عــراق ســعی‬ ‫داشــت تــا در ایــن جنــگ تحمیلــی بــا چنــد پــاره کــرده ایــران‬ ‫اســامی تاریــخ فلســطین را تکــرار و کشــور را بــا چندپــاره کــردن‬ ‫متزلــزل کنــد زیــرا اگــر فلســطین از عثمانــی جــدا نمــی شــد؛‬ ‫کشــوری بــه نــام رژیــم صهیونیســتی نیــز شــکل نمــی گرفــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬رژیــم عــراق در ایــن جنــگ رویاپــردازی مــی‬ ‫کــرد و ســعی داشــت تــا بــا تســخیر ارونــد رود و اســتان نفــت خیــز‬ ‫خوزســتان مرزهــای ابــی خــود را گســترش دهــد کــه بــه نتیجــه‬ ‫نرســید ایــن در حالــی بــود کــه هــدف ایــران از ایــن جنــگ تحمیلــی‬ ‫حفــظ انقــاب و ارزش هــای امــام خمینــی(ره) و حفــظ تمامیــت‬ ‫ارضــی ایــران بــود کــه بــه نتیجــه رســیدیم‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در نهایــت‬ ‫ایــران ‪ ۲۱۷‬هــزار شــهید در ایــن راه تقدیــم انقــاب کــرد و رژیــم‬ ‫بعثــی عــراق حــدود ‪ ۳۵۰‬هــزار کشــته داد و تمامــی ایــن شــرایط‬ ‫نشــان دهنــده شکســت دولــت عــراق و متضــرر شــدن صــدام‬ ‫حســین ملعــون بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شکســت عــراق در جنــگ تحمیلــی موجــب خشــم‬ ‫مــردم عــراق از صــدام حســین شــد و بــه مــرور زمــان رژیــم بعثــی‬ ‫از هــم پاشــید‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی ایــن دشــمنی ها‬ ‫بعــد از انقــاب نیــز وجــود داشــت زیــرا هــدف اصلــی مســتکبران‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ســرنگونی نظــام والیــی و انقالبــی جمهــوری اســامی ایــران اســت‬ ‫و ایــن توطئــه هــم هماننــد جنــگ تحمیلــی بــه پیــروزی ایــران‬ ‫منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس امــار ‪ ۳۶‬هــزار دانــش امــوز شــهید گــواه‬ ‫ایــن اســت کــه جوانــان پایــه اصلــی پیــروزی در دفــاع مقــدس‬ ‫بودنــد و زمانــی کــه امــام خمینــی (ره) قیــام کــرد خداونــد نیــز بــا‬ ‫امدادهــای غیبــی تمامــی دلهــا را بــه ســمت پیــروزی انقــاب بــرد‬ ‫و معجــزه دفــاع مقــدس خلــق شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار شــهید تقدیــم انقــاب‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار رزمنــده در دوران‬ ‫دفــاع مقــدس در عملیــات هــا حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 47‬تن گندم و جو‬ ‫احتکار شده در گمیشان‪‎‬‬ ‫دستگیری سارق با ‪ 11‬فقره‬ ‫سرقت در مینودشت‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار ســرهنگ «محمــد فرزبود»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح‬ ‫‏ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‪ ،‬مامــوران پلیس اگاهی شهرســتان پس‬ ‫از یــک ســری اقدامــات‏اطالعاتــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی دو انبــار‬ ‫بــزرگ احتــکار گنــدم و جــو شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضائــی و در بازرســی از محــل مــورد‏نظــر بــه همــراه نماینــدگان‬ ‫اداره صنعــت و معــدن شهرســتان‪ ،‬مقــدار ‪ 34‬تــن گنــدم و ‪ 13‬تــن‬ ‫جــو‏احتــکاری کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گمیشــان در پایــان گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫عملیــات ‪ 2‬متهــم دســتگیر و پــس‏از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «علــی اکبــر بــای» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‏وقــوع‬ ‫ســرقت های متعــدد ســاختمان های نیمــه کاره در حــوزه اســتحفاظی‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع بــه‏صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪11‬‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تقویــت گشــت زنی هــای انتظامــی‪ ،‬بررســی های‬ ‫تخصصــی و اشــراف اطالعاتــی‪،‬‏مامــوران موفــق بــه شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارق شــدند‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســارق دســتگیر شــده در تحقیقــات پلیســی‏بــه‬ ‫ارتــکاب‪ 11‬فقــره ســرقت ســاختمان های در حــال احــداث اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ بــای در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مراجــع قضائی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان‏در صــورت مشــاهده افــراد مشــکوک‪،‬‬ ‫مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس‏اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫در کشور به ‪ ۲‬میلیون کارافرین‬ ‫نیاز داریم‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه احتیــاج‬ ‫بــه ‪ ۲‬میلیــون نفــر کارافریــن در کشــور داریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬کارافرینــان‬ ‫بــا جهــش در تولیــد می تواننــد مشــکل بیــکاری را حــل کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬حجــت اللــه عبدالملکــی» در اییــن‬ ‫گشــایش هفتــه کارافرینــی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــورمان حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر کارافریــن داریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬بــر اســاس معیارهــای‬ ‫عمومــی ایــن تعــداد کار افریــن فعــال داریــم کــه بــار اقتصــاد بــزرگ‬ ‫‪ ۸۵‬میلیــون نفــری بــر روی دوش انهــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۲۴‬میلیــون شــاغل داریــم کــه شــکل گیــری ایــن‬ ‫تعــداد اشــتغال بــه خاطــر فعالیــت ایــن ‪ ۴۰۰‬هــزار کارافریــن اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه ایــران از نظــر‬ ‫منابــع طبیعــی در رده بندی هــای باالیــی در جهــان قــرار دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در کنــار تمــام ظرفیت هــای طبیعــی‪ ،‬چهــار میلیــون‬ ‫میلیــارد تومــان نقدینگــی در کشــور وجــود دارد‪ ،‬همچنیــن عوامــل‬ ‫مختلفــی از جملــه فنــاوری و شــرکت های دانــش بنیــان داریــم‬ ‫کــه بایــد از ایــن مزیت هــا‪ ،‬در توســعه اشــتغال بهــره بــرد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای بــه فعلیــت رســاندن ایــن‬ ‫ظرفیت هــا بایــد فضــای کارافرینــان‪ ،‬مســاعد و تســهیل شــود‪.‬‬ ‫الزام در تالش و کوشش برای پایداری‬ ‫درامد عمومی نیاز است‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫اســتان گلستان‪،‬جلســه کارگــروه ســتاد درامــد اســتان بــا حضــور عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان و طبرســا مدیــرکل اموراقتصــادی و دارایــی اســتان تشــکیل گردیــد‪.‬‬ ‫هــدف از تشــکیل ایــن جلســه‪،‬پیگیری امــورات درامــدی و پیگیــری وصــول و تعهــد درامــد می باشــد‪.‬‬ ‫قــدرت الــه عابــدی رئیــس ســازمان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬به طــور جــدی پیگیــری گــردد‬ ‫کــه در الیحــه ســال ‪ 1400‬و ‪ 1401‬پیشــنهادات ســازنده ای ارائــه دهیــم تــا در تحقــق وصــول درامدهــا‬ ‫الزاماتــی تعریــف گــردد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬از ظرفیــت قانــون در‬ ‫برخــی مــوارد اســتفاده گــردد و براســیب شناســی عــدم تحقــق درامدهــا در برخــی دســتگاه های‬ ‫اســتان تاکیــد نمــود‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان اظهــار داشــت‪:‬تالش و کوشــش بــرای پایــداری درامــد عمومــی و اســتفاده از‬ ‫ابــزار پیــش بینی‪،‬ضــرورت و الــزام اســت و در حــوزه نیــروی انتظامــی نیــز پیشــنهاداتی منظــور گــردد‬ ‫و در کمیســیون ســران قــوا لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 74‬متهم تحت‬ ‫تعقیب در کردکوی‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «امیــر باقــری» بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‏اجــرای طرح‬ ‫شناســایی متهمــان تحــت تعقیب و متواری‪ ،‬دســتگیری ایــن افراد‬ ‫بــه صــورت ویــژه در‏دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬مامــوران بــا تــاش بــی وقفــه موفــق‬ ‫بــه شناســایی و دســتگیری‏‏‪74‬متهــم تحــت تعقیــب شــدند‏‪.‬‬ ‫‏ فرمانــده انتظامــی کردکــوی بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه‬ ‫مراجع قضائی‪ ،‬از شــهروندان‏خواســت‪ :‬هرگونه اخبار و اطالعات‬ ‫در خصــوص مخــان نظــم و امنیــت عمومــی را از طریــق‏شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز فوریــت هــای پلیــس اطــاع رســانی کننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیــاز بــه برنامــه بلنــد مــدت بــرای تقویــت و‬ ‫افزایــش کارافرینــان اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در کوتــاه مــدت نیــز بایــد‬ ‫شــرایط را برایشــان مهیــا کنیــم‪ ،‬از ایــن رو مهمتریــن کمــک بــه‬ ‫کارافرینــان ایــن اســت کــه مانــع انهــا نشــویم متاســفانه وقتــی بــا‬ ‫کارافرینــان صحبــت مــی کنیــم متوجــه گالیــه انهــا از نظــام اداری‬ ‫دســت و پــا گیــر هســتیم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬نظــام‬ ‫بوروکــرات بــه شــدت ضــد کارافریــن از ســال های گذشــته شــکل‬ ‫گرفتــه کــه هنــوز ان ســاختار را در هــم نشکســته ایــم‪ .‬شــرایط‬ ‫نامناســب بــرای کارافریــن وجــود دارد‪ ،‬بایــد قوانیــن اصــاح شــود‬ ‫در همیــن زمینــه مســاله کاهــش و یــا تســهیل نظــام مجوزهــا در‬ ‫مجلــس رقــم خــورد و تصویــب شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــا در وزارت تعــاون رونــد صــدور مجــوز بــرای‬ ‫اموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای ازاد‪ ،‬را تســهیل کردیــم‪ ،‬اخــذ‬ ‫برخــی مجوزهــا قبــا حــدود هشــت مــاه طــول مــی کشــید و بــازاری‬ ‫چنــد میلیــاردی بــرای صــدور انهــا شــکل گرفتــه بــود‪ ،‬اکنــون در‬ ‫مــدت ســه روز صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬از بعــد وصــول درامــد‬ ‫اســتان گلستان‪،‬نســبت بــه ســایر نقــاط کشــور‪،‬در شــرایط مطلوبــی مــی باشــیم و امیدواریــم در‬ ‫پایــان ســال تحقــق ‪ 100‬درصــدی اتفــاق افتــد‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان در ایــن جلســه بــه موضــوع فــرار مالیاتــی بــه صــورت گســترده و مفصــل‬ ‫پرداخــت و افزود‪:‬تــاش نماییــم اقدامــات و بررســی های الزم در خصــوص پرداخــت مالیاتــی و‬ ‫فــرار مالیاتــی کــه بــه نوعــی طفــره رفتــن از پرداخــت مالیــات مــی باشــد را در بازبینــی تصمیمــات‬ ‫اقتصــادی لحــاظ نماییــم و بــه نوعــی اســیب شناســی نماییــم‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان افزود‪:‬بــا همفکــری و همــکاری و خــرد‬ ‫جمعــی در برطــرف کــردن مشــکالت اســتان و بــا شــیوه ای جدید‪،‬مــازاد درامدهــای اســتان را اداره و‬ ‫ســازماندهی نمــوده و بــا همــه تــوان و بــا اســتفاده از پتانســیل و ظرفیت هــای موجود‪،‬تــاش نماییــم‬ ‫بــار ســنگینی را از دوش دولــت برداریــم‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مدیــرکل اموراقتصــادی و دارایــی اســتان بــه تشــریح جامــع و مفصلــی از ارائــه‬ ‫گــزارش عملکــرد درامدهــای عمومــی و وصولــی اســتان گلســتان‪،‬پیش بینــی مصــوب عملکــرد‬ ‫درامدهــای اســتانی‪،‬درامد مصــوب و عملکــرد اســتان‪،‬ردیف های درامدی‪،‬منابــع درامدی‪،‬درامــد‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده در ‪ 7‬ماهــه ســال‪،‬عملکرد وصولــی مالیات‪،‬ترکیــب وصولــی درامدهــای‬ ‫مالیاتی‪،‬وصولــی هفــت ماهــه اول ســال‪،‬گزارش مصــوب و وصولــی دســتگاه هــای اجرایــی در هفــت‬ ‫ماهــه اول ســال بــه تفکیــک ردیــف درامــدی بــه شــیوه ای مفصــل و جامــع پرداخــت‪.‬در ادامــه‬ ‫جلســه وضعیــت تحقــق و عــدم تحقــق دســتگاه هــای اجرایــی اســتان گلســتان مــورد بررســی و‬ ‫تبــادل نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪،‬نیروی انتظامی‪،‬ثبــت اســناد و امالک‪،‬امــور مالیاتــی‪،‬و ســایر دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی حاضــر در جلســه بــه بیــان مطالبــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری الودگی هوا‬ ‫و ایجاد اشتغال!‬ ‫حقیقــت امــر یکــی از موضوعاتــی کــه ســال هاســت در بیــن‬ ‫مســئوالن دســت بــه دســت مــی شــود و اخریــن پروســیجر‬ ‫بــرای درمانــش دعــا بــرای افزایــش بــاد و بــاران و نــزوالت‬ ‫جــوی اســت‪ ،‬همیــن مقولــه بــی شــاخ و دم و هفــت‬ ‫ســر «الودگــی هــوا» اســت‪ .‬الکــردار مثــل مــوم شــیروان‬ ‫می مانــد و هــر بالیــی مــی تــوان ســرش اورد اال اینکــه از‬ ‫شــرش خــاص شــد‪ .‬در واقــع از چهــل ســال قبــل کــه‬ ‫نشــانه های الودگــی هــوا در چهــارراه هــای تهــران دیــده شــد‬ ‫تــا همیــن امــروز االن کلــی برنامــه راجــع بــه الودگــی پیــاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬از انتشــار کاریکاتــور‪ ،‬مقالــه‪ ،‬طنــز‪ ،‬گــزارش‬ ‫تحقیقــی‪ ،‬یادداشــت اجتماعــی گرفتــه تــا ســاخت نمایــش‬ ‫لــب حوضــی‪ ،‬تلــه فیلــم‪ ،‬برنامــه تلویزیونــی‪ ،‬اســتند اپ‬ ‫فیلــم داســتانی و برگــزاری همایــش و ‪ ...‬امــا ســر ســوزنی‬ ‫از الودگــی هــوا کاســته نشــد و انــگار نــه انــگار کــه مــورد‬ ‫هجــوم ایــن همــه هجمــه مطبوعاتــی و ژورنالیســتی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬از قــرار مســموع مســئولین هــم کــه دیدنــد‬ ‫حریــف ایــن غــول بــی شــاخ و دم نمــی شــوند‪ ،‬چنــد ســال‬ ‫قبــل مســئوالن ســعی کردنــد در کنــار ایــن روش هــای کار‬ ‫امــد(!) در مبــارزه بــا الودگــی هــوا‪ ،‬بــا قیمــت گــذاری الودگــی‬ ‫الاقــل از میــزان خســارت هــای زیســت محیطــی ان مطلــع‬ ‫شــوند! اصــل جنــس نقــل بــه مضمــون از جرایــد ســال ‪93‬‬ ‫دکتــر ســعید متصــدی‪ ،‬معــاون انســانی ســابق ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص حــل معضــل الودگــی‬ ‫گفــت‪« :‬تاکنــون هیچــگاه بحــث مقــدار هزینه هایــی کــه‬ ‫الودگــی هــوا بــر محیــط زیســت تحمیــل می کنــد‬ ‫مطــرح نبــود و بــرای نخســتین بــار در ایــن برنامــه اجرایــی‬ ‫الودگــی هــوا قیمــت گــذاری شــده و مقــدار هزینــه‬ ‫ان بــرای کشــور بــه جهــت جبــران خســارتهای زیســت‬ ‫محیطــی بــه صــورت ریالــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪».‬‬ ‫حــاال اینکــه در ایــن هفــت ســال مظنه چقــدر بــوده و الودگی‬ ‫هــوا چقــدر بــرای مــا فــی خــورده اســت مهــم نیســت‪ ،‬اصــل‬ ‫ایــن اســت کــه طــرح اجــرا شــده و خالصــه ای ســفره ای پهــن‬ ‫شــده اســت و عــده ای هــم مشــغول بــه کار شــدند!‬ ‫علــی ای حــال همیــن کــه دوســتان بــه فکــر افتادنــد بعــد‬ ‫از ‪ 50‬ســال میــزان خســارت هــای زیســت محیطــی الودگــی‬ ‫هــوا را بــه صــورت ریالــی مــورد توجــه قــرار دهنــد‪ ،‬بــاز جــای‬ ‫بســی خوشــحالی و مســرت اســت‪ .‬فلــذا در راســتای همیــن‬ ‫رویکــرد پیشــنهاد مــی شــود چندیــن کارگــروه یــا هیئــت‬ ‫تحقیــق و تفحــص هــم راه انــدازی شــود تــا ایــن البــا‬ ‫میــزان خســارت های مالــی‪ ،‬اجتماعــی و روحــی – روانــی‬ ‫خودروهــای بــی کیفیــت کــه بــا جــان مــردم بــازی مــی کننــد‪،‬‬ ‫قاچــاق بــی رویــه کاال و ارز کــه همــه ســاله تعــداد زیــادی‬ ‫کارخانــه را ورشکســت مــی کنــد و کارگــران بــی شــماری را‬ ‫بیــکار مــی کنــد‪ ،‬قراردادهــای میلیــاردی مربیــان و بازیکنــان‬ ‫فوتبــال‪ ،‬شــاباش یارانــه و نبــود اراده بــرای حــذف یارانــه‬ ‫بگیــران میلیــاردر‪ ،‬اختالس هــای بــی رویــه‪ ،‬زمیــن خــواری‪،‬‬ ‫دریاخــواری‪ ،‬واردات بــی رویــه کاالهــای لوکــس بــا ارز دولتی‪،‬‬ ‫تغییر مدام سیســتم اموزشــی و محتوای کتب درســی‪ ،‬ورود‬ ‫بانکهــا بــه داللــی و ســفته بــازی و بنــگاه داری و ‪ ...‬را هــم‬ ‫حســاب کــرده‪ ،‬قیمــت گــذاری کننــد! دســتکم حســاب ایــن‬ ‫امــور را داشــتن اگــر فایــده ای نداشــته باشــد‪ ،‬بــرای عــده ای‬ ‫ایجــاد شــغل مــی کنــد!‬ ‫لباس هایتان را با اب سرد‬ ‫بشویید‪.‬‬ ‫می توانید در هر بار استفاده‬ ‫از ماشین لباسشویی و با‬ ‫استفاده از پودر رختشویی‬ ‫مناسب دماهای پایین و‬ ‫شست وشوی لباس ها در اب‬ ‫سرد‪ ،‬تا حد زیادی در مصرف‬ ‫برق صرفه جویی کنید‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪415‬‬ ‫ارتباط اثربخش و موفق چیست؟‬ ‫زنان‬ ‫دکتر فاطمه ابراهیمی‬ ‫رایج ترین سواالت درباره‬ ‫بارداری‪ ،‬زایمان و کرونا‬ ‫زمــان نســبتا زیــادی از همه گیــری ویــروس کرونــا می گــذرد‬ ‫و همچنــان انتشــار اطالعــات جدیــد راجع بــه ان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ارتبــاط بــارداری و کرونــا و نیــز زایمــان و کرونــا یکــی از همیــن‬ ‫مســائلی اســت کــه در ایــن دوران بــرای عــده ای از زنــان‬ ‫پرسش ســاز شــده اســت‪ .‬پرســش هایی نظیــر بــارداری در‬ ‫شــرایط کرونــا چــه خطرهایــی ممکن اســت برایشــان داشــته‬ ‫باشــد؟ بــرای محافظــت از خــود و جنیــن چــه کارهایــی بایــد‬ ‫انجــام دهنــد و از انجــام چــه کارهایــی بایــد بپرهیزنــد؟ زدن‬ ‫واکســن کرونــا بــرای انهــا و جنیــن خطرســاز اســت یــا خیــر؟‬ ‫دکتــر فاطمــه ابراهیمــی‪ ،‬جــراح و متخصــص زنــان‪ ،‬زایمــان و‬ ‫نازایــی بــا شــماره نظام پزشــکی «‪ »۴۹۵۹۷‬در ادامــه مطلــب‬ ‫حاضــر‪ ،‬پاســخ پرسـش های رایــج دراین بــاره را خواهنــد داد‪.‬‬ ‫همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫پاسخ به سواالت رایج درباره بارداری‪ ،‬زایمان و کرونا‬ ‫‪ .۱‬بــارداری و زایمــان در دوران کرونــا چــه خطراتــی دارد؟ چــه‬ ‫توصیه هایــی بــرای زنــان بــاردار داریــد؟‬ ‫اگــر بیمــاری کرونــا از نــوع شــدید ان باشــد‪ ،‬امــکان مــرگ‬ ‫مــادر یــا بستری شــدن او در بخــش ویــژه و ونتیالســیون یــا‬ ‫تهویــه مصنوعی بیشــتر خواهد بــود‪ .‬مرگ و زایمــان زودرس‬ ‫نیــز خطراتی انــد کــه در صــورت ابتــا بــه کرونای شــدید جنین‬ ‫را تهدیــد می کننــد‪ .‬در ایــام کرونــا‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه کرونــا‬ ‫بــرای زنــان بــاردار و نــوزادان وجــود دارد؛ بنابرایــن مــادران باید‬ ‫تمامــی نکاتــی را کــه مربــوط بــه مقابلــه بــا کرونا و پیشــگیری‬ ‫از ان اســت بداننــد و رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن توصیه هــا می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫اســتفاده از ماســک؛رعایت فاصلــه حداقــل ‪۱٫۸‬متــری از‬ ‫دیگران؛پرهیــز از حضــور در محیط هــای شــلوغ و پرازدحــام؛‬ ‫شست وشــوی مرتــب دســت ها بــا اب و صابــون (اگــر‬ ‫امکان پذیــر نبــود‪ ،‬بــا ضدعفونی کننــده حداقــل ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫الکل)؛پرهیــز از قرارگرفتــن در فضاهــای بســته و شــلوغ (اگر‬ ‫مجبورند در جای شــلوغ و سربســته باشــند‪ ،‬حتما باید درها‬ ‫و پنجره هــا بــاز باشــند و تهویــه هــوا صــورت گیــرد)‪.‬‬ ‫بــا رعایــت ایــن توصیه هــا‪ ،‬احتمــال ابتــای مــادر و جنیــن یــا‬ ‫نــوزاد بــه کرونــا بــه حداقــل می رســد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مصــرف چــه مکمل هایــی بــرای پیشــگیری از کرونــا در‬ ‫دوران بــارداری توصیــه می شــود؟‬ ‫وقتــی صحبــت از بــارداری و کرونا می شــود‪ ،‬پای راهکارهای‬ ‫دیگــری هــم بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بــه میــان می ایــد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن راهکارهــا مصــرف مکمل هاســت‪ ،‬ویتامین هــا‬ ‫و مــواد معدنــی‪ .‬منتهــا ایــا می تــوان بــا مصــرف اینهــا جلــوی‬ ‫پیشــرفت بیمــاری را گرفــت؟‬ ‫به طــور خالصــه بایــد گفــت کــه بلــه‪ .‬مصــرف برخــی‬ ‫ویتامین هــا و مــواد معدنــی ســبب تنظیــم و بهینه شــدن‬ ‫دســتگاه ایمنــی بــدن می شــود‪ .‬به عــاوه‪ ،‬بــر ســیر بســیاری‬ ‫از بیماری هــای ویروســی دیگــر تاثیــر دارد‪ .‬در عیــن حــال‪،‬‬ ‫در افــراد بســتری بــرای کرونــا کمبــود برخــی مــواد معدنــی‬ ‫و ویتامین هــا دیــده شــده اســت‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬گفتــه‬ ‫می شــود مصــرف برخــی مــواد معدنــی و ویتامین هــا بــر‬ ‫پیشــگیری از ایــن بیمــاری و ســیر ان تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫این ویتامین ها و مواد معدنی شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫زینک؛سلنیوم؛ویتامین های ‪.A ،D ،E ،C ،B12‬‬ ‫‪ .۳‬در دوران کرونــا‪ ،‬زایمــان در بیمارســتان صحیــح اســت‬ ‫یــا خانــه؟ چــه توصیه هایــی دراین بــاره داریــد؟‬ ‫در شــرایط کنونــی‪ ،‬کــه بخــش اعظــم بیمــاران بســتری در‬ ‫بیمارســتان ها مبتالیــان بــه کرونــا هســتند‪ ،‬در بســیاری‬ ‫از کشــورهایی کــه از قبــل امــکان زایمــان در خانــه وجــود‬ ‫داشــته اســت زنــان بــاردار در جســت وجوی ایــن امــکان‬ ‫برامده انــد‪ .‬زایمــان در خانــه به ویــژه زمانــی ترجیــح زنــان‬ ‫بــاردار می شــود کــه در دوره هــای اوج همه گیــری ویــروس‬ ‫و وضعیــت قرمــز قــرار می گیریــم‪.‬‬ ‫چــه کســانی می تواننــد زایمــان در خانــه داشــته باشــند؟‬ ‫رعایــت چــه نکاتــی دراین بــاره الزامــی اســت؟‬ ‫زنــان بــارداری کــه قصــد زایمــان در خانــه را دارنــد حتمــا‬ ‫بایــد بــارداری کم خطــری داشــته باشــند‪ .‬این دســته شــامل‬ ‫زنــان بــارداری اســت کــه ‪ ۳۷‬هفتــه دوران بــارداری را کامــل‬ ‫طــی کرده انــد‪ ،‬هیچ گونــه عارضــه پزشــکی یــا مامایــی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬و ســر جنیــن پاییــن امــده اســت‪.‬‬ ‫زنــان بــارداری کــه قبــا ســابقه زایمــان طبیعــی داشــته اند‬ ‫کار ســاده تری بــرای زایمــان در خانــه خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫منتهــا بــرای شــکم اولی ها احتمــال انکــه کارشــان بــه‬ ‫بیمارســتان کشــیده شــود بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫طبــق برخــی از بررس ـی ها‪ ،‬بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از زنــان‬ ‫بارداری که شــکم اولشــان اســت و ســابقه زایمان طبیعی‬ ‫نداشــته اند کارشــان بــه بیمارســتان کشــیده می شــود‪.‬‬ ‫زایمــان در بیمارســتان‪ ،‬به خاطــر تجهیــزات و دســتگاه هایی‬ ‫کــه در دســترس اند‪ ،‬قطعــا بهتــر و ایمن تــر خواهــد بــود‪/.‬‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫تنهایــی هــراس دائمــی بشــر اســت‪ ،‬انســان بــه‬ ‫طــور ذاتــی موجــودی‏اجتماعــی اســت‪ .‬برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا یکدیگــر یکــی از نیازهــای ‏اولیــه مــا‬ ‫انسان هاســت؛ چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم‬ ‫بــا ســایر‏افــراد در حــال مذاکــره و ارتبــاط هســتیم‪.‬‬ ‫انســان ها چــه در کســب و‏کار‪ ،‬چــه در دولــت و‬ ‫چــه در خانــواده‪ ،‬از راه مذاکــره تصمیــم مــی‏گیرند‬ ‫و بــا یکدیگــر بــه توافــق می‪‎‬رســن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ارتبــاط و مهــارت ارتباطــی‪ ،‬بــر خــاف انچــه کــه‬ ‫در نــگاه نخســت بــه‏نظــر می رســد کار ســاده ای‬ ‫نیســت‪ .‬اگــر بخواهیــم کمی دقیق تــر فکر‏کنیم‪،‬‬ ‫مــا بــا مهــارت ارتباطــی می خواهیــم بخشــی از‬ ‫ســاختاری را کــه‏در مغزمــان شــکل گرفتــه بــه‬ ‫مغــز فــرد دیگــری در نقطــه ی دیگــری‏منتقــل‬ ‫م‪‎.‬بــرای‬ ‫کنیــم و ســاختار مغــز او را تغییــر دهی ‪‎‬‬ ‫اینــکار از‏ابزارهــای کالمــی و غیرکالمــی اســتفاده‬ ‫می کنیــم و امیدواریــم انچــه‏در ذهــن مــا نقــش‬ ‫بســته اســت‪ ،‬بــه همــان شــکل در ذهــن طــرف‬ ‫مقابــل ثبــت‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن توضیــح‪ ،‬اگــر چــه د ‪‎‬ر ‪‎‬تعریــف‬ ‫ش ‪‎‬صرفــا ً‏از چنــد جملــه و تعبیــر‬ ‫ارتبــاط اثربخــ ‪‎‬‬ ‫ســاده اســتفاده می کنیــم‪ ،‬امــا الزم اســت‏همــواره‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه اصــل ماجــرا‪ ،‬کاری‬ ‫بســیار ‏پیچیــده اســت و بــه ســادگی در قالــب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کلمــات قابــل تشــریح نیســ ‪‎‬‬ ‫ارتبــاط اثربخــش و موفــق‪ ،‬رابط ـه ای اســت کــه در‬ ‫ان‪ ،‬طــرف مقابــل‪،‬‏پیــام شــما را بــا حداکثــر دقــت‬ ‫ن ‪‎‬دریافــت ‪‎‬و ‪‎‬درک کنــد‪ .‬اکثــر ‏متخصصــان‬ ‫ممکــ ‪‎‬‬ ‫ارتباطــات بخــش اصلــی و گاه تماممســئولیت‬ ‫ارتبــاط‏اثربخــش را بــر عهــده ی ارســال کننــده ی پیــام‬ ‫می گذارن ‪‎‬د‪‎.‬البتــه ایــن ‏بــه معنــای انــکار اهمیــت‬ ‫نقــش دریافت کننــده نیســت‪ ،‬بلکـ ‪‎‬ه ‪‎‬تاکیــدی بــر‏این‬ ‫امــر اســت کــه فرســتنده ی پیام هــا‪ ،‬مســئولیت دارد‬ ‫از تمــام‏تــوان خــود بــرای افزایــش اثربخشــی ارتبــاط‬ ‫اســتفاده کنــد و بــه‏ســادگی بی توجهــی یــا بی دقتــی‬ ‫مخاطــب را بــه بهانــه ای بــرای کاهــش‏اثربخشــی‬ ‫ط ‪‎‬تبدیــل نکن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ارتبــا ‪‎‬‬ ‫ارتبــاط اثربخــش و توانایــی برقــراری ارتبــاط خــوب با‬ ‫دیگــران‪ ،‬یکــی‏از مهــم تریــن بخــش هــای موفقیــت‬ ‫و یکــی از مباحــث مهــم رشــد فــردی‏اســت‪ .‬فرقــی‬ ‫نمی کنــد در چــه جایــگاه اجتماعــی قــرار داریــد‪.‬‬ ‫همســر‏یــا پــدر و مــادر‪ ،‬مدیــر یــا کارمنــد‪ ،‬مــدرس‬ ‫یــا دانــش امــوز‪ ،‬مشــتری‏یــا فروشــنده‪ ،‬در تمامــی‬ ‫موقعیت هایــی کــه هــر روز در ان قــرار‏می گیریــد بــه‬ ‫ارتبــاط ســازی اثربخــش و موثــر نیــاز داری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس ‪ 10‬تکنیــک مهــم هنــر ارتبــاط اثربخــش را‬ ‫بــا هــم مــرور خواهیــم‏کــرد‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬‏خودتــان را خــوب بشناســید‪:‬چقدر از ویژگی هــای‬ ‫شخصیتی و‏اخالقیتان‪ ،‬عالیقتان‪ ،‬ضعف هایتان‪،‬‬ ‫ترسهایتان و در کل‏هرچیزی که مربوط به شخص‬ ‫شــما می شــود‪ ،‬اگاهــی داریــد ‪‎‬؟ ‪‎‬وقتــی ‏خودتــان‬ ‫را نمی شناســید و نمی دانیــد چــه ویژگی هایــی‬ ‫داریــد‪ ،‬‏چطــور می توانیــد توقــع داشــته باشــید‬ ‫دیگــران شــما را بفهمنــد‏و بتواننــد بــا شــما ارتبــاط‬ ‫برقــرار کننــد؟ خودشناســی بهتــان‏کمــک می کنــد‬ ‫کــه بتوانیــد دیگــران را بــا همــه تفاوت هایشــان‬ ‫‏بپذیریــد و بــا انهــا ارتبــاط خوبــی برقــرار کنی ‪‎‬د‪‎.‬بایــد‬ ‫در‏مــورد خودتــان شــناخت کاملــی داشــته باشــید‬ ‫تــا بتوانیــد در هــر‏زمانــی بــا کنتــرل کــردن رفتارهــا‬ ‫و واکنش هایتــان بــه بهتریــن‏شــکل ممکــن ظاهــر‬ ‫شــوید‪ .‬بدانیــد از چــه چیزهایــی لــذت می بریــد‪،‬‏چــه‬ ‫چیــزی شــما را عصبــی می کنــد ‪ ،‬از چــه طریقــی‬ ‫می توانیــد‏خشــمتان را مهــار کنیــد‪ ،‬از همراهــی بــا‬ ‫چــه افــرادی حــس و حــال‏خوبــی می گیریــد‪ .‬پــس‬ ‫ســعی کنیــد قبــل از تــاش بــرای برقــراری‏ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــران‪ ،‬بــه خودشناســی برســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)2‬‏شــنونده خوبــی باشــید‪ :‬تــا بــه حــال برایتــان‬ ‫پیــش امــده کــه وقتــی‏بــا کســی صحبــت می کنیــد‪،‬‬ ‫حــس کنیــد اصــا ًبــه حــرف هایتــان توجهــی‏نــدارد‬ ‫و شــاید حتــی انهــا را نمی شــنود؟ حــس خیلــی‬ ‫بــدی بهتــان ‏دســت می دهــد درســت اســت؟‬ ‫بــرای برقــراری یــک ارتبــاط خــوب و‏موثــر در اولیــن‬ ‫قــدم بایــد شــنونده خوبــی باشــید‪ .‬چــون مخاطــب‬ ‫‏شــما تمــام خواســته هایی کــه دارد‪ ،‬از طریــق‬ ‫حرف هایــی کــه‏می زنــد بــه شــما انتقــال می دهــد‪.‬‬ ‫حتــی گاهــی بــا گفتــن کلماتــی‏مثــل “بلــه‪ ،‬درســته‪،‬‬ ‫حــق بــا شماســت” می توانیــد بــه مخاطــب نشــان‬ ‫‏دهیــد کــه کامــا ًداریــد بــه حــرف هایــش گــوش‬ ‫می کنی ‪‎‬د‪‎.‬هرجایــی کــه‏منظــورش را متوجــه نشــدید‬ ‫حتمــا ًســوال بپرســید و هرجایــی کــه‏حــس کردیــد‬ ‫بــه بحــث عالقــه داریــد‪ ،‬بــا او وارد صحبــت شــوید‪ .‬بــا‬ ‫‏ایــن روش مخاطــب شــما متوجــه می شــود کــه تمام‬ ‫توجــه شــما روی‏صحبــت هــای او منعطــف شــده‬ ‫اســت و اگــر فکــر میکنیــد میخواهیــد‏مهــارت خــوب‬ ‫گــوش کــردن خودتــان را بهبــود ببخشــید میتوانیــد‬ ‫ن ‪‎‬را مطالعــه کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏مقالــه هنــر خــوب گــوش کــرد ‪‎‬‬ ‫‏‪)3‬‏واضــح صحبــت کنیــد‪ :‬اکثــر مــردم فکــر می کننــد‬ ‫اگــر مــدام از‏کلمــات ســخت و کتابی اســتفاده کنند‪،‬‬ ‫خیلــی جــذاب تــر بــه نظــر‏می رســند در حالــی کــه‬ ‫ت !‪‎‬حــرف هــای شــما زمانــی‬ ‫اصــا ًایــن طــور نیســ ‪‎‬‬ ‫‏بــرای مخاطبتــان جــذاب خواهــد بــود کــه بتوانــد‬ ‫بــه ســادگی انهــا‏را درک کنــد و بــا شــما وارد بحــث‬ ‫شو ‪‎‬د‪‎.‬اســتفاده بیــش از حــد‏از کلمــات تخصصــی‬ ‫و پیچیــده گاهــی مخاطــب را دل زده و از ‏ادامــه‬ ‫صحبــت بــا شــما منصــرف می کنــد‪ .‬چــون بــه نظرش‬ ‫شــما فقــط‏ادمــی هســتید کــه دوســت داریــد ســطح‬ ‫بــاالی اطالعاتتــان را بــه‏نمایش بگذاریــد و حضور در‬ ‫کنارتــان بــه شــدت خســته کننــده‏خواهــد بــود‪ .‬پــس‬ ‫دقــت کنیــد در هــر موقعیــت مکانــی و در‏مواجهــه‬ ‫بــا هــر شــخصی‪ ،‬چــه نــوع کلماتــی را بایــد مــورد‬ ‫‏اســتفاده قــرار دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)4‬‏صــادق باشــید‪:‬صداقت یکــی از کلیــدی تریــن‬ ‫نــکات در برقــراری‏ارتبــاط موثــر خواهــد بــو ‪‎‬د ‪‎.‬روابطــی‬ ‫کــه در انهــا صداقــت وجــود‏نــدارد‪ ،‬بعــد از مدتــی یــا‬ ‫بــه طــور کامــل قطع می شــوند و یا به‏شــدت متزلزل‬ ‫خواهنــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬به ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫‏شــخص مقابــل می توانــد بــه خوبــی عــدم صداقــت‬ ‫شــما را احســاس کنــد‏و بــه ان پــی ببــرد‪ .‬پــس بهتــر‬ ‫اســت از همــان مرحلــه اول کامــا ً‏صادقانــه پیــش‬ ‫رویــد و بــه طــور کامــل اعتمــاد دیگــران را بــه‏خودتــان‬ ‫جلــب کنیــد‪ .‬همــه دوســت دارنــد کــه بــا یــک فــرد‬ ‫صــادق و‏مــورد اعتمــاد در ارتبــاط باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)5‬‏از مخاطــب خــود شــناخت داشــته‬ ‫باشــید‪:‬بدون شــک شــناخت مخاطــب‏یکــی از‬ ‫کلیدهایــی اســت کــه تــا حــد زیــادی بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد‏تــا ارتبــاط خوبــی را بــا دیگــران‬ ‫برقــرار کنیــد‪ .‬تــا زمانی که‏هیچ شــناختی نســبت‬ ‫به مخاطب خودتان نداشــته باشــید‪،‬‏نمی توانید‬ ‫بــه خوبــی بــا او صحبــت کنیــد و حتــی گاهــی‬ ‫ممکــن‏اســت حــرف هایــی را بزنیــد کــه بــه طــور‬ ‫کلــی بــا عالیــق و درک‏مخاطــب شــما در تضــاد‬ ‫باشــند و ایــن موضــوع بهشکســت در ایــن‏ارتباط‬ ‫منتهــی شــود‪ .‬اطالعاتــی همچــون ســن‪ ،‬میــزان‬ ‫تحصیــات‪ ،‬‏ســبک زندگــی‪ ،‬الگــوی فکــری و‬ ‫اطالعــات دیگــری از ایــن قبیل‏می توانند به شــما‬ ‫کمــک کننــد تا متناســب با درک مخاطــب‪،‬‏ارتباط‬ ‫موثری را شــکل دهید‪ .‬بنابراین بهتر اســت قبل‬ ‫از‏برقــراری ارتبــاط ســعی کنیــد حداقلــی تریــن‬ ‫اطالعــات را دربــاره ‏مخاطــب خودتــان رو بــه‬ ‫دســت اوریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪)6‬‏مراقب ارتباطات غیرکالمی خود باشــید‪ :‬تماس‬ ‫چشــمی معقولــی‏داشــته باشــید و بــا حرکــت دادن‬ ‫ســر و حــاالت چهــره نشــان دهیــد‏کــه مشــتاقانه بــه‬ ‫سخنان شــان گــوش می دهیــد‪ .‬حواســتان بــه زبــان‬ ‫‏بدنتــان باشــد و نســبت بــدان اگاه باشــی ‪‎‬د ‪‎.‬ارتبــاط‬ ‫ی ‪‎‬نقــش‏مهمــی در انتقــال احساســات و‬ ‫غیر کالمــ ‪‎‬‬ ‫عواطــف بــه فــرد مقابل دارد‪.‬‏بگونـه ای برخورد نکنید‬ ‫کــه زبان تــان یــک حــرف بزنــد و بدن تــان‏حرفــی‬ ‫دیگــر‪ .‬بدانیــد کــه گیرنــده پیــام ســرنخ هایی را کــه‬ ‫زبــان‏بدن تــان بــه او می دهــد‪ ،‬بیشــتر بــاور می کنــد‬ ‫تــا حرف هایــی را‏کــه شــما بــر زبــان می اوری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)7‬‏خودشــیفته نباشــید‪ :‬مــا اغلــب در اولیــن‬ ‫ارتبــاط‪ ،‬شــروع بــه‏تعریــف و تمجیــد از توانایی هــای‬ ‫خودمــان می کنیــم و تــا جایــی‏کــه بتوانیــم قصــد‬ ‫داریــم بــه دیگــران نشــان دهیم که «من چقــدر‏ادم‬ ‫درجــه یکــی هستم»متاســفانه بایــد بگویــم کــه برای‬ ‫شــروع‏یــک ارتبــاط موثــر‪ ،‬ایــن می توانــد بدتریــن‬ ‫انتخــاب باشــد‪.‬‏بهتریــن روش ایــن اســت کــه روی‬ ‫نقــاط قــوت طــرف مقابــل تمرکــز‏کنی ‪‎‬د‪‎.‬اگــر نکتــه‬ ‫مثبتی در مخاطب مشــاهده کردید‪ ،‬ســریع روی‏ان‬ ‫نکتــه متمرکــز شــوید و شــخص را مــورد تشــویق قرار‬ ‫دهیــد‪.‬‏فرامــوش نکنیــد انســان هــا در هــر ســنی کــه‬ ‫باشــند‪ ،‬از مــورد‏تاییــد و تشــویق قــرار گرفتــن لــذت‬ ‫می برنــد و ایــن می توانــد‏بــرای شــما یــک فرصــت‬ ‫عالــی ایجــاد کنــد تــا در همــان برخــورد‏اول‪ ،‬مخاطب‬ ‫را تمــام و کمــال بــه خودتــان جــذب کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)8‬‏بــه جــای دیگــران فکر نکنید‪:‬تا زمانی که دوســت‬ ‫داریــد همــه‏مثــل شــما فکــر کننــد و عمــل کننــد‪،‬‬ ‫هرگــز فــرد محبوبــی نخواهیــد‏بــود‏‪‎ .‎‬توجــه داشــته‬ ‫باشــید هرشــخصی حــق دارد بــرای خــودش افــکار‏و‬ ‫عقایــد خاصــی را داشــته باشــد و طبــق انهــا پیــش‬ ‫بــرود‪ .‬شــما‏در جایگاهــی قــرار نداریــد کــه مــدام از‬ ‫افــکار دیگــران ایــراد‏بگیریــد و افــکار خودتــان را بــه‬ ‫انهــا تحمیــل کنیــد‏‪‎ .‎‬هروقــت‏در یــک رابطــه ســعی‬ ‫کردیــد بــه جــای طــرف مقابــل فکــر کنیــد و‏عمــل‬ ‫کنیــد‪ ،‬یقیــن داشــته باشــید کــه بازنــده خواهیــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)9‬‏ســازنده انتقادکنیــد‪ :‬اگــر قصــد انتقــاد داریــد‬ ‫و می خواهیــد‏ایــراد و اشــتباه افــراد را متذکــر‬ ‫شــوید‪ ،‬بالفاصلــه ســراغ‏ایــراد و ارایــه پیشــنهاد‬ ‫نرویــد‪ .‬ابتــدا از نقــاط قــوت و‏قابلیت هــای خــوب‬ ‫ســخن بگوییــد و ســپس بــه ذکــر ایــرادات و‬ ‫‏توصیــه هــا بپردازیــد‪ .‬در پایــان دوبــاره بــا تعریــف‬ ‫و تمجیــد‏مطلــب را جمع بنــدی کنی ‪‎‬د‪‎.‬بــرای مثــال‪:‬‬ ‫کتابــی کــه نوشــته اید‪،‬‏خــوب و عالــی اســت؛‬ ‫ولــی مقدمــه ان طوالنــی شــده و در ضمــن‬ ‫‏تیترهــای مناســبی هــم برای عناویــن فصل ها در‬ ‫کتــاب گنجانــده‏نشــده اســت‪ .‬بــا برطــرف کــردن‬ ‫اشــکاالت فــوق کتــاب بســیار خوبی‏خواهد شــد‪،‬‬ ‫چــرا کــه شــما خــوب و دلنشــین می نویســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)10‬‏مطالعــه کنیــد‪ :‬لغــات گفتــه شــده و کلمــات‬ ‫نوشــته شــده‏بیانگــر احساســات و عواطــف شــما‬ ‫هســتند‪ .‬بــا افزایــش دامنــه‏لغــات و اطالعات‪ ،‬شــما‬ ‫بهتــر و صحیح تــر می توانیــد عواطــف و‏احساســات‬ ‫خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انوشه نوروزی‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬یــک بیمــاری بســیار عفونــی اســت کــه از طریــق تمــاس‬ ‫نزدیــک بــا کســی کــه ویــروس را در بــدن دارد منتقــل می شــود و‬ ‫گســترش می یابــد‪ .‬در اکثــر افــراد‪ ،‬عالئــم کرونــا نســبتا خفیــف اســت‬ ‫ن حــال‪ ،‬افــراد‬ ‫و بــه درمــان تخصصــی در بیمارســتان نیــازی نــدارد‪ .‬بــا ایـ ‬ ‫دیابتــی ممکــن اســت در صــورت ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬عــوارض شــدیدتری را‬ ‫تجربــه کننــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بعــد از توضیحــی کوتــاه دربــاره انــواع بیمــاری‬ ‫دیابــت‪ ،‬هــر انچــه را تــا ایــن لحظــه دربــاره رابطــه دیابــت و کرونــا بــه‬ ‫دســت امــده توضیــح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫انواع مختلف دیابت؛‬ ‫تفاوت نوع‪ ،۱‬نوع ‪۲‬‬ ‫و نوع بارداری‬ ‫دیابت و کرونا‪ :‬نشانه های خطر‬ ‫اگــر بیمــاران دیابتــی نشــانه های کرونــا را در خــود احســاس‬ ‫می کننــد‪ ،‬بایــد به ســرعت بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫‪ CDC‬نشــان می دهــد احتمــال مــرگ ناشــی از کرونــا در بیمــاران‬ ‫دیابتــی ‪ ۷٫۳‬درصــد اســت‪ .‬ایــن امــار در افــرادی کــه ســرطان دارنــد‬ ‫ی کــه ســطح قنــد خــون ایــن افــراد‬ ‫‪ ۵٫۶‬درصــد اســت‪ .‬البتــه در صورتـ ‬ ‫کنتــرل شــود‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه نــوع شــدید کرونــا کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫در تمــاس بــا پزشــک‪ ،‬میــزان قنــد خــون‪ ،‬میــزان کتــون بــدن و میــزان‬ ‫نوشــیدن اب در طــول روز خــود را اعــام کنیــد‪ .‬نشــانه هایی را کــه‬ ‫نگرانتــان کــرده توضیــح دهیــد و در نهایــت‪ ،‬ســواالت خــود را دربــاره‬ ‫مدیریــت دیابــت بپرســید‪.‬‬ ‫عالئــم ویــروس کرونــا ‪ ۲‬تــا ‪ ۱۴‬روز بعــد از قرارگرفتــن در معــرض‬ ‫ویــروس ظاهــر می شــود‪ .‬ایــن عالئــم عمومــا شــامل مــوارد زیرنــد‪:‬‬ ‫تب؛ سرفه؛ گلودرد؛ سردرد؛‬ ‫اسهال؛ خستگی؛ نفس تنگی؛‬ ‫ماهیچه یا بدن درد؛‬ ‫گرفتگی یا ابریزش بینی؛‬ ‫ازدست دادن حس بویایی و چشایی‪.‬‬ ‫در صــورت داشــتن نشــانه های زیــر‪ ،‬بایــد فــورا بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه شــود‪:‬‬ ‫سرگیجه؛‬ ‫مشکل در تنفس؛‬ ‫درد یا فشار مداوم در قفسه سینه؛‬ ‫ناتوانی در بیدار شدن یا بیدار ماندن؛‬ ‫صورت یا لب هایی با رنگ مایل به ابی‪.‬‬ ‫عوارض کرونا در بیماران دیابتی‬ ‫داشــتن دیابــت لزومــا احتمــال ابتــا بــه بیمــاری کرونــا را افزایــش‬ ‫نمی دهــد؛ امــا عفونت هــای ویروســی‪ ،‬از جملــه عفونت هــای ناشــی‬ ‫از ویــروس کرونــا‪ ،‬ممکــن اســت بــه عــوارض جــدی در افــراد دیابتــی‬ ‫منجــر شــود‪ .‬ایــن عــوارض ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر باشــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کتواسیدوز دیابتی‬ ‫در زمان هــای اضطــراب یــا بیمــاری‪ ،‬ســطح قنــد خــون افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬کتواســیدوز دیابتــی (‪)Diabetic Ketoacidosis – DKA‬‬ ‫زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد دیابتــی انســولین کافــی بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ایــن افزایــش ســطح را نداشــته باشــد‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬بــدن چربی هــا‬ ‫را بــرای کســب انــرژی تجزیــه می کنــد‪ .‬ایــن تجزیــه ســبب تجمــع‬ ‫کتــون در بــدن می شــود‪ .‬همــان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬کتون هــا خــون‬ ‫را اســیدی می کننــد کــه به ســرعت ســامتی را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫کتواســیدوز دیابتــی مدیریــت مصــرف مایعــات در بــدن و ســطح‬ ‫الکترولیت هــا را بــا مشــکل مواجــه می کنــد‪ .‬ایــن ‪ ۲‬عامــل (مایعات و‬ ‫ســطح الکترولیت هــا) در کنتــرل شــوک عفونــی نقش کلیــدی دارند‪.‬‬ ‫شــوک عفونــی یکــی از عــوارض کشــنده ای اســت کــه برخــی افــراد‬ ‫مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬ان را تجربــه کرده انــد‪ .‬کتواســیدوز دیابتــی عالئــم‬ ‫زیــادی را بــه همــراه دارد‪ .‬تشــنگی شــدید‪ ،‬حالــت تهــوع‪ ،‬تنفــس‬ ‫ســریع و بــوی میوه ماننــد دهــان از نشــانه های ان اســت‪.‬‬ ‫هرکســی کــه دچــار کتواســیدوز دیابتــی شــده باشــد بایــد تحــت‬ ‫مراقبت هــای فــوری پزشــکی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سینه پهلو (ذات الریه)‬ ‫ســینه پهلو زمانــی ایجــاد می شــود کــه کیســه های هوایــی کــه در‬ ‫ریه هــا وجــود دارنــد بــر اثــر التهــاب عفونــت کننــد‪ CDC .‬اشــاره‬ ‫می کنــد کــه افــراد دیابتــی در معــرض نــوع شــدیدتری از کرونــا‬ ‫هســتند‪ ،‬کــه بــا ســینه پهلو همــراه اســت‪ .‬برخــی از تحقیقــات‬ ‫پیشــنهاد کرده انــد کــه بیمــاران دیابتــی کــه ســن بــاالی ‪ ۲‬ســال دارنــد‬ ‫بایــد ســاالنه واکســن انفوالنــزا بزننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کمبود اب بدن‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع ‪ ،۲‬بیشــتر در معــرض کم ابــی‬ ‫هســتند‪ .‬مشــکالت انســولین‪ ،‬کــه پیــش از ایــن توضیــح داده شــد‪،‬‬ ‫باعــث می شــود در خــون قنــد اضافــه وجــود داشــته باشــد‪ .‬ایــن بدین‬ ‫معنــی اســت کــه کلیه هــا بــرای خالص شــدن از قنــد اضافــه بایــد‬ ‫بیشــتر کار کننــد‪ .‬وقتــی هــم کلیه هــا زیــاد کار کننــد‪ ،‬ادرار بیشــتر‬ ‫می شــود؛ پــس دیابــت به طــور بالقــوه بــدن را بــا کم ابــی مواجــه‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر فــرد ِ مبتــا بــه دیابــت بــر اثــر کرونــا تــب کنــد‪ ،‬مایعــات‬ ‫اضافــه بــدن خــود را از دســت می دهــد‪ .‬ایــن موضــوع اوضــاع را‬ ‫وخیم تــر می کنــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬ممکــن اســت بیمــار بــه تزریــق‬ ‫مایعــات نیــاز پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سطح باالی قند خون‬ ‫عفونت هــا اضطــراب و تولیــد گلوکــز را در بــدن افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫همیــن موضــوع ســطح قنــد خــون را بیــش از حـد ِ معمــول می کنــد؛‬ ‫بنابرایــن ممکــن اســت فــرد دیابتــی در دوره بیماری هــای عفونــی‪،‬‬ ‫بــه انســولین بیشــتری نیــاز داشــته باشــد‪ .‬در دوران بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫ضــروری اســت کــه ســطح قنــد خــون به طــور منظــم ازمایــش شــود؛‬ ‫چــون ممکــن اســت قنــد خــون به طــور ناگهانــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مالحظات و راهکارهای مقابله با کرونا در بیماران دیابتی‬ ‫التهــاب مزمنــی کــه دیابتی هــا با ان درگیرند سیســتم ایمنی بــدن را‬ ‫ضعیــف می کنــد؛ بنابرایــن وقتــی ویروســی بــه بدن حمله کنــد‪ ،‬بدن‬ ‫کمتــر قــادر بــه دفــع ان خواهــد بــود‪ .‬در ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصــد از بیمــاران‪،‬‬ ‫بــدن بــه ویــروس واکنــش التهابــی شــدیدی نشــان می دهــد‪ ،‬کــه‬ ‫همیــن باعــث تشــدید نتیجــه و افزایــش احتمــال مــرگ می شــود؛‬ ‫بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه افــرادی کــه دیابــت و کرونــا‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــرای نفس کشــیدن‪ ،‬بــه پشــتیبانی دســتگاه تنفســی احتیــاج‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬در شــهر داالس امریــکا‪ ،‬تقریبــا ‪ ۱‬نفــر از هــر ‪ ۳‬نفــری‬ ‫کــه بــر اثــر کرونــا بســتری شــده دیابــت داشــته اســت‪ .‬اگــر دیابــت‬ ‫به خوبــی مدیریــت شــود‪ ،‬احتمــال تجربــه عــوارض خطرنــاک‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬کرونــا بــه بشــر یــاداوری کــرده کــه چیزهایــی را‬ ‫کــه قابل کنتــرل اســت کنتــرل کنــد!‬ صفحه 6 ‫مدیــر پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان از تزریــق بیــش از ‪ ۲‬میلیــون دز واکســن‬ ‫در اســتان خبــر داد و گفــت کــه ایــن تعــداد دسـت کم ‪ ۷۷۵‬هــزار نفــر دز دوم واکســن را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫علــی باقــری اظهارداشــت‪ :‬امــروز مجمــوع تزریقــات نوبــت اول و دوم و ســوم واکســن کرونــا در اســتان‬ ‫گلســتان بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۳‬دُز رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی رونــد انجــام واکسیناســیون در منطقــه مطلــوب ذکــر و اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون یــک میلیــون و ‪ ۲۰۴‬هــزار نفــر‬ ‫در اســتان نوبــت اول واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد و نوبــت ســوم واکســن بــه یــک هــزار و ‪ ۶۳۹‬گلســتانی‬ ‫تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫کرونا در گلستان‬ ‫از مرز ‪ ۲‬میلیون‬ ‫دز گذشت‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان ‪1400‬‬ ‫کالهبرداری پدرشوهر با همدستی عروس‬ ‫به اسم رادیو گفتگو‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف یــک پرونــده‬ ‫کالهبــرداری پدرشــوهر بــا همدســتی‬ ‫عــروس بــه اســم رادیــو گفتگــو خبــرداد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫ســید نظــام موســوی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬یکی از شــهروندان بــا ارائــه‬ ‫مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه‬ ‫و اظهــار داشــت شــخصی ناشــناس از‬ ‫شــماره ای معلــوم بــا مــن تمــاس گرفتــه و‬ ‫عنــوان داشــت کــه شــما در قرعــه کشــی‬ ‫رادیــو گفتگــو برنــده کمــک هزینــه عتبــات‬ ‫عالیــات شــده اید و ســپس بــا ترفنــد و‬ ‫فریــب مــرا بــه پــای دســتگاه خودپــرداز‬ ‫کشــانده و بــا فعــال نمــودن رمــز دوم‬ ‫حســاب بانکــی موجــودی حســاب را خالــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪:‬با توجــه بــه شــکایت صــورت گرفتــه مراتــب در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان و کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت کــه بــا بررســی هــای‬ ‫تخصصــی و اطالعاتــی صــورت گرفتــه مشــخص گردیــد متهــم بــا همــکاری‬ ‫عروســش عــاوه بــر فــرد مذکــور‪ ،‬اقــدام بــه ســرقت از هفتــاد نفــر تاکنــون‬ ‫بــا همیــن روش و شــگرد نموده انــد کــه همچنــان تعــداد شــکات در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪.‬‬ ‫وی تشــریح کرد‪:‬متهمیــن در ابتــدا منکــر بــزه انتســابی شــد کــه پــس‬ ‫از روبــرو شــدن بــا مســتندات جــرم‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف نداشــت و در‬ ‫اظهــارات خــود ابــراز ندامــت و پشــیمانی نمــود و در نهایــت پرونــده بــه‬ ‫همــراه مجرمیــن تحویــل مراجــع قضائــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی در ادامــه افــزود‪ :‬برقــراری تماس هــای تلفنــی و‬ ‫همچنیــن ارســال پیامــک یکــی از مهم تریــن روش هــای مهندســی‬ ‫اجتماعــی اســت کــه مجرمــان بــرای فریــب دادن کاربــران جهــت رســیدن‬ ‫بــه خواســته هــای پلیــد خــود از ان بهــره می برنــد؛ گاهــی اوقــات ایــن‬ ‫تماس هــا و پیامک هــا تحــت عناویــن مختلفــی نظیــر برنامه هــای مطــرح‬ ‫رادیویــی و تلویزیونــی و یــا اپراتورهــای تلفــن همــراه صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن هشــدار بــه شــهروندان گفــت‪ :‬در صــورت برنــده شــدن در‬ ‫قرعه کشــی ها و همچنیــن واریــز وجــه به حســاب ‪ ،‬تنهــا کافــی اســت‬ ‫شــماره کارت یــا شماره حســاب خــود را در اختیــار فــرد واریــز کننــده قــرار‬ ‫دهیــد و نیــازی بــه اعــام ســایر اطالعــات کارت بانکــی از قبیــل رمــز عبــور‪،‬‬ ‫تاریــخ انقضــاء و ‪ cvv2‬نمی باشــد ‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت ‪ :‬هرگونــه محتــوا و برنامــه مشــکوک را از‬ ‫طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬لینــک‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا پلیــس فتــا بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫هتک حیثیت در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی متهمــی کــه بــا انتشــار‬ ‫مطالــب کــذب باعــث هتــک حیثیــت شــاکی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتاســرهنگ فداییــان در راســتای‬ ‫کشــف ایــن پرونــده قضایــی بــا موضــوع هتــک‬ ‫حیثیــت گفــت‪ :‬شــبکه های اجتماعــی محلــی برای‬ ‫بیــان اختالفــات خانوادگــی نبــوده و بــا کاربرانی که‬ ‫در فضــای مجــازی بــا انتشــار مطالــب کــذب باعــث‬ ‫هتــک حیثیــت شــوند برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده‬ ‫قضایــی بــا موضــوع هتک حیثیت در فضــای مجازی‬ ‫پــی جویــی پرونــده در دســتور کار قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬شــاکی بــا مراجعــه بــه‬ ‫پلیــس فتــا و ارائــه مســتندات بیان داشــت توســط‬ ‫کاربــری در شــبکه اجتماعــی مطالبــی دریافــت‬ ‫نمــوده کــه موجبــات هتــک حیثیــت شــاکی را‬ ‫فراهــم نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بررســی مســتندات و پــی جویــی‬ ‫حرفــه ای و بــی وقفــه کارشناســان پلیــس فتــا و‬ ‫بــا ســر نخ هــای موجــود‪ ،‬ارســال کننــده مطالــب بــه‬ ‫شــاکی شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬متهــم همســر شــاکی بــوده و‬ ‫بدلیــل اختالفــات خانوادگــی بــا اســتفاده از بســتر‬ ‫شــبکه اجتماعــی اقــدام بــه ارســال مطالــب کــذب‬ ‫نمــوده اســت کــه پرونــده قضایــی تکمیــل و بــرای‬ ‫ادامــه مراحــل بــه دادســرا ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫گســترش میــزان بهــره بــرداری از شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــه کاربــران توصیــه مــی گــردد ایــن‬ ‫فضــا محلــی بــرای بیــان مشــکالت خانوادگــی‬ ‫نبــوده و از اشــتراک گــذاری مطالــب‬ ‫خصوصــی بــه خصــوص تصاویــر خانوادگــی‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ستوان سوم «مهدی شکوهی»‬ ‫پلیس؛ راننده را به جاده زندگی‬ ‫برگرداند‏‬ ‫اگــر کمکــش نمــی کــرد تــا از میــل گاردان جــدا شــود‪ ،‬جــوان مــردم‬ ‫تکــه تکــه مــی شـ ‪‎‬د ‪‎....‬‬ ‫حوالی ســاعت ‪ 1200‬ظهر روز جمعه‪ ،‬ســتواندوم « نیری» پرســنل‬ ‫خــدوم و زحمــت کــش پلیــس راه کــه از شــب گذشــته‏مشــغول‬ ‫خدمت بود و چشــمانش حســابی خســته شــده بود‪ ،‬اماده می شــد‬ ‫تــا شــیفت خدمتــی را تحویــل تیــم بعــدی بدهــد‏و بــرای اســتراحت و‬ ‫دیــدار همســر و فرزنــدش راهــی منــزل شــود‏‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬صــدای نالــه هــای زجــر اور یــک مــرد نظــرش را‬ ‫جلــب کــرد و بالفاصلــه از خــودروی گشــت پیــدا مــی شــود و خــود را‬ ‫‏بــه نزدیکــی محــل مــی رســاند‏‪.‬‬ ‫در ان محــل یــک دســتگاه کامیــون بــه صــورت روشــن پــارک شــده‬ ‫بــود‪ ،‬وقتــی ســتواندوم نیــری زیــر کامیــون را نــگاه مــی کنــد‏متوجــه‬ ‫جوانــی مــی شــود کــه بــه علــت گیر کــردن کاپشــنش به میــل گاردان‬ ‫کامیــون‪ ،‬در حــال خفــه شــدن بــود‪.‬‏‬ ‫این افســر وظیفه شــناس ســریعا وارد عمل شــده و با اســتفاده از‬ ‫امــوزش هایــی کــه دیــده بــود‪ ،‬بــدن نیمــه جــان ایــن جــوان را‏از میــل‬ ‫گاردان کامیــون‪ ،‬رهــا مــی کنــد و بــا انجــام کمک هــای اولیــه و تنفس‬ ‫مصنوعــی مکــرر‪ ،‬ایــن فــرد را از مــرگ حتمــی نجــات‏مــی دهد‏‪.‬‬ ‫ســتواندوم نیــری ســریعا بــا عوامــل اورژانــس تمــاس برقــرار کــرده و‬ ‫بــا رســیدن کادر اورژانــس‪ ،‬ایــن فــرد بــه بیمارســتان امــام علــی‏‏(ع)‬ ‫بجنــورد منتقــل و بــه شــکر خــدا از مــرگ حتمــی نجــات پیــدا می کنــد‏‪.‬‬ ‫اری پلیــس اینگونــه اســت‪ ،‬در تمــام لحظــات خدمت‪ ،‬فقط و فقط‬ ‫بــه ارامــش و اســایش مــردم فکــر مــی کند‏‪.‬‬ ‫پلیــس ایــران اســامی امــروز خــود را بــه گونــه ای وقــف خدمــت بــه‬ ‫مــردم کــرده اســت کــه هیــچ چیــزی باعــث نمــی شــود تــا لحظــه ‏ای از‬ ‫تــاش بــرای مــردم غافــل شــود‏‪.‬‬ ‫در ایــن واقعــه مــی بینیــم کــه چگونــه ایــن افســر وظیفــه شــناس بــا‬ ‫وجــود اینکــه شــیفت خدمتــی اش تمــام شــده و مــی‏توانســت خــود‬ ‫را بــه منــزل بــرای اســتراحت برســاند‪ ،‬امــا فرشــته نجــات ایــن جــوان‬ ‫‪ 30‬ســاله شــد‏‪.‬‬ ‫وقتــی کــه مــن بــه همــراه تیــم مســتند ســاز از ایــن موضــوع مطلــع‬ ‫مــی شــویم‪ ،‬بالفاصلــه بــه پلیــس راه بجنــورد عزیمــت و ماجــرا‏را از‬ ‫زبــان ســتواندوم نیــری جویــا مــی شــویم‏‪.‬‬ ‫ایــن افســر انســان دوســت در حــال تعریــف کــردن ماجــرا بــود و من‬ ‫پیــش خــودم بــه خــودم بالیــدم کــه لبــاس مقدســی را بــر تــن‏داریــم‬ ‫کــه از همــه چیــز در راه ارامــش و زندگــی مــردم بــا جــان و خــون خــود‬ ‫دستگیری عامالن فیشینگ‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه بــا‬ ‫اســتفاده از لینــک جعلــی و بــه بهانــه فــروش شــارژ تلفــن‬ ‫همــراه از حســاب شــهروندان برداشــت مــی کــرد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیس فتــا ســرهنگ ارش ابراهیمــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــهروندی بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز از حســاب بانکیــش توســط اشــخاص ناشــناس اعــام‬ ‫شــکایت کــرد‪.‬‬ ‫تــاش مــی کنیم‏‪.‬‬ ‫بــا ســتواندوم نیــری راهــی بیمارســتان امــام علــی (ع) شهرســتان‬ ‫بجنــورد مــی شــویم‪ .‬بعــد از هماهنگــی بــا حراســت‏بیمارســتان بــه‬ ‫بخــش جرحــی ‪ 2‬و اتاقــی کــه ایــن جــوان در انجــا بســتری بــود رفتیــم‏‪.‬‬ ‫بــا حضــور در اتــاق بیمارســتان جوانــی را دیدم که تمام بدنش خصوصا‬ ‫گــردن او بــه شــدت زخمــی شــده بــود ‪ .‬ایــن همــان‏جوانــی اســت کــه بــا‬ ‫ســرعت عمــل ســتواندوم نیــری از مــرگ حتمــی نجــات پیدا کــرد‏‪.‬‬ ‫ایــن جــوان وقتــی همــکار مــن یعنــی ســتواندوم نیــری را مــی بینــد‬ ‫بــا چشــمان پــر از اشــک و صــدای لرزانــش کــه بــه خاطــر زندگــی‬ ‫‏دوبــاره بــود از ایــن افســر وظیفــه شــناس تشــکر مــی کنــد و بــرادران‬ ‫ایــن جــوان کــه در بیمارســتان حضــور داشــتند بــه محــض‏دیــدن‬ ‫ســتواندوم نیری با گریه خوشــحالی‪ ،‬وی را به اغوش کشــیدند و از‬ ‫اقــدام وی بــا لهجــه شــیرین کرمانجــی قدردانــی‏کردنــد‪...‬‏‪.‬‬ ‫تمــام ایــن ماجــرا فقــط بــه همیــن موضــوع ختــم نمــی شــود‪ ،‬از‬ ‫ایــن جــان فشــانی هــا بــه وفــور در ســازمان نیــروی انتظامــی یافــت‬ ‫‏می شــود ولــی چــون همــکاران مــن هیــچ وقــت بــه چیــزی جــز‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اظهــارات اولیــه شــاکی مشــخص شــد‬ ‫زمانــی وی قصــد خریــد شــارژ تلفــن همــراه را داشــته بــا‬ ‫ورود بــه لینکــی بــا عنــوان فــروش ســریع شــارژ بــا ‪30‬‬ ‫درصــد تخفیــف در یــک گــروه تلگرامــی و ورود اطالعــات‬ ‫بانکیــش مبلــغ ‪ 150‬میلیــون ریــال از حســاب بانکــی متعلــق‬ ‫بــه ایشــان برداشــت میشــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیمــی گفــت‪ :‬بــا بررســی های بعمــل امــده‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا دورود و بــا اســتفاده از‬ ‫اقدامــات خــاص پلیســی متهــم شناســایی کــه در یــک‬ ‫عملیــات موفــق دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــده‬ ‫و زمانــی در برابــر مســتندات قــرار گرفــت ضمــن قبــول بــه بــزه‬ ‫انتســابی علــت ایــن اقــدام را نیــاز مالــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت‪ :‬متهــم بــا طراحــی‬ ‫ســایت هایی مشــابه ســایت های فــروش شــارژ و جلــب‬ ‫اعتمــاد کاربــران و همچنیــن تبلیغــات فریبنــده از طریــق‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪415‬‬ ‫انســانیت و خدابــاوری فکــر نمــی کننــد شــاید از نظــر هــا پنهــان‏بماند‬ ‫امــا جایــش نــزد پــروردگار بــزرگ محفــوظ اســت‏‪.‬‬ ‫باشــد کــه همــه مــا بــه عنــوان یــک شــهروند بدانیــم‪ ،‬امــروز کارکنــان‬ ‫نیــروی انتظامــی علــی رغــم تمــام مشــکالت و موانعــی کــه‏شــاید‬ ‫بعضــا بــر ســر مســیر خدمــت وجــود داشــته باشــد‪ ،‬امــا بــا جــان‬ ‫فشــانی و از خــود گذشــتگی‪ ،‬از موانــع موجــود عبــور کــرده‏تــا مــن و‬ ‫شــما و تمــام مــردم عزیــز ایــران اســامی در کمــال امنیــت و ارامــش‬ ‫و اســایش زندگــی کنیــم گرچــه بهــای ایــن تــاش‏بــی وقفــه جــان و‬ ‫خــون ســبز پوشــان ناجــا باشــد امــا بــاز هــم در ایــن راه پــر افتخــار‬ ‫نمی توانــد مانعــی بــرای خدمــت گــذاری و جــان‏فشــانی باشــد‪..‬‏‪.‬‬ ‫بنــی ادم اعضــای یکدیگرنــد‬ ‫‏چــو عضــوی بــه درد اورد روزگار‬ ‫کــه در افرینــش ز یــک گوهرنــد‬ ‫دگــر عضــو هــا را نمانــد قــرار‬ ‫شــکه های اجتماعــی موفــق بــه کســب اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی از قربانیــان و در نهایــت برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیمــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬کالهبــرداران‬ ‫بــا تبلیغــات فریبنــده در شــبکه های اجتماعــی ســعی می کننــد‬ ‫اعتمــاد قربانیــان خــود را بدســت بیاورنــد کــه الزم اســت‬ ‫شــهروندان محتــرم از کلیــک بــر روی لینک هــای ناشــناس و‬ ‫نصــب اپلیکیشـن های از منابــع نامعتبــر بشــدت پرهیــز نماینــد‬ ‫و هیــچ گاه اطالعــات شــخصی بخصــوص اطالعــات بانکــی خود‬ ‫را در اختیــار ســایت یــا اپلیکیش ـن های نامعتبــر قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول از شــهروندان در خواســت کــرد‪ :‬در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک در فضــای مجــازی‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی مراتــب را از طریــق ســایت پلــس فتــا‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬قســمت گزارشــات مردمــی‬ ‫بــه کارشناســان اطــاع دهنــد تــا اقــدام الزم صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫مراقب کالهبرداری با‬ ‫اکانت جعلی پشتیبانی‬ ‫شاد باشید‬ ‫پلیــس فتــا بــه مدیــران و معلمــان توصیــه کــرد ‪:‬‬ ‫مراقــب کالهبــرداری بــا اکانــت جعلــی پشــتیبانی‬ ‫شــاد بــا ترفنــد ارســال پیــام بــا عنــوان « شــما بــه‬ ‫علــت ارســال مکــرر فیلــم و عکــس وارد محدودیــت‬ ‫یــک ماهــه شــده اید » باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتاســرهنگ رســول جلیلیــان در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اخیــرا مجرمــان‬ ‫ســایبری بــا ســاخت اکانتــی تحــت عنوان پشــتیبانی‬ ‫برنامــه شــاد پیامــی بــا محتــوای «شــما بــه علــت‬ ‫ارســال مکــرر فیلــم و عکــس وارد محدودیــت یــک‬ ‫ماهــه شــده ایــد « بــه برخــی از مدیــران و معلمــان‬ ‫مــدارس ارســال مــی کننــد و از انهــا مــی خواهنــد‬ ‫تــا بــرای رفــع محدودیــت شــماره موبایــل خــود را در‬ ‫ربــاط جعلــی پشــتیبانی شــاد وارد کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیــان در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫مجرمیــن پــس از دریافــت شــماره موبایــل کاربران‪،‬‬ ‫بــرای دسترســی نهایــی کــدی را بــرای فعــال ســازی‬ ‫برنامــه شــاد بــه طعمــه هــای خــود ارســال مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬کاربــر کــه گمــان میکنــد ایــن پیــام از طریــق‬ ‫پشــتیبان شــبکه شــاد ارســال شــده اســت ان را بــه‬ ‫راحتــی در اختیــار مجــرم قــرار میدهــد تــا ســناریوی‬ ‫نفــوذ تکمیــل گــردد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ایــن افــراد بــا سوءاســتفاده‬ ‫از دسترســی ایجــاد شــده بعضــا بــا انگیــزه هــای‬ ‫مختلفــی اقــدام بــه حــذف کانــال اموزشــی مدرســه‬ ‫و اختــال در امــور کالس هــای درســی بــا عناویــن‬ ‫«درخواســت واریــز فــوری پــول بــه شــماره حســاب‬ ‫اعالمــی‪ ،‬ارســال پیام هایــی نا متعــارف بــه معلمــان‬ ‫و دانــش امــوزان و یــا ســایر تهدیــدات در حــوزه‬ ‫دسترســی بــه اطالعــات خصوصــی» مــی نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از‬ ‫‪ 20‬میلیونــی دانــش امــوزان‪ ،‬معلمیــن و مدیــران‬ ‫مــدارس در برنامه هــای اموزشــی شــبکه شــاد‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از قابلیت هــای موجــود در برنامــه ‬ ‫شــاد امــکان فعــال ســازی رمــز ورود دو مرحل ـه ای‬ ‫اســت کــه کاربــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫قســمت تنظیمــات‪ ،‬حریــم خصوصــی و امنیــت‪،‬‬ ‫تاییــد دو مرحلـه ای‪ ،‬از ایــن قابلیــت جهــت امنیــت‬ ‫هرچــه بیشــتر در برنامــه شــاد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاربــران مراقــب ترفندهــا و‬ ‫شــگردهای کالهبــرداران در فضــای مجــازی باشــند و‬ ‫بــا ارتقــاء ســطح معلومــات ســایبری‪ ،‬خــود را در برابــر‬ ‫خطــرات ایــن فضــا واکســینه کننــد و در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا مــوارد مشــکوک و وقــوع هرگونــه مشــکل در فضــای‬ ‫مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫واسه نونه‪...‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -415‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬ابان ‪ 9- 1400‬نوامبر ‪ 3 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-415‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب بــه‬ ‫اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه شهرســتان‬ ‫کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای این شهرســتان در مناطق جنگلی بوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافتهــای‬ ‫تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‪:‬‬ ‫نام قدیم‪ :‬هیرکانا‪ ،‬ورکانه‪ ،‬جرجان‪ ،‬استراباد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه‪ :‬نــام گــرگان صــورت فارســی شــده جرجــان اســت‪ .‬جرجــان‬ ‫برگرفتــه از نــام یونانــی «هیرکانــا» اســت‪ .‬بــه خاطــر وجــود درختــان هیرکانــی‬ ‫کــه از انــواع درخــت بلــوط در نواحــی جنــوب و جنوب شــرقی دریــای خــزر‬ ‫اســت؛ بــه ایــن منطقــه هیرکانــا گفته انــد‪.‬‬ ‫جمعیت ‪( 329,536 :‬نفر)‬ ‫مساحت ‪( 16,158 :‬کیلومترمربع)‬ ‫موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫مــوزه باســتان شناســی گــرگان در ســال ‪ 1355‬خورشــیدی بــا عنــوان «مــوزه‬ ‫ســنگ مــزار» اغــاز و در بهمــن مــاه ســال ‪ 1367‬بــا افــزوده شــدن مجموعــه‬ ‫ارزشــمندی از اشــیاء باســتانی‪ ،‬بــا نــام مــوزه باســتان شناســی بــه کار خــود‬ ‫ادامــه داد‪ .‬ایــن مــوزه از ســال ‪ 1391‬تحــت مرمــت و بهســازی قــرار گرفــت و‬ ‫در نهایــت مــورخ ‪ 17‬خــرداد مــاه ‪ 1396‬خورشــیدی بــا فــرم و محتــوای جدیــد‪،‬‬ ‫فعالیــت نویــن خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫موزه امیرلطیفی گرگان ‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و هنــری و وجــود صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی گوناگــون در ســطح اســتان کــه دلیــل ان وجــود‬ ‫قومیــت هــای مختلــف در ایــن منطقــه اســت‪ ،‬لــذا کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــر ان شــدند تــا مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی در مرکــز اســتان و شهرســتان گــرگان‬ ‫راه انــدازی نماینــد و بــه همیــن ســبب ســاختمان امیــر لطیفــی‬ ‫جهــت ایــن امــر و بــا عنــوان مــوزه صنایــع دســتی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه انــواع صنایــع دســتی از قبیــل‪ :‬قالــی بافــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬خورجیــن دوزی‪ ،‬نواربافــی‪ ،‬چادرشــب‬ ‫بافــی‪ ،‬جاجیــم بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ...‬نیــز در فضاهــای موجــود در‬ ‫ایــن ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد ‪ .‬بــرای ایجــاد چنیــن‬ ‫مــوزه ای نیــاز بــه تعــدادی مجســمه وجــود دارد تــا هــر کــدام از ایــن حرف‬ ‫را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫کاخ موزه‪:‬‬ ‫کاخ شــهر گــرگان کــه یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ خانــواده پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬پــس از مرمــت بــه کاخ مــوزه‬ ‫گــرگان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ مــوزه اولیــن مــوزه شــمال‪ ،‬چهارمیــن‬ ‫ن شناســی و بیســت و چهارمیــن مــوزه کشــور‬ ‫مــوزه تخصصــی باســتا ‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در بنایــی تاریخــی مربــوط بــه دوره پهلــوی اول در محیطــی‬ ‫سرســبز واقــع در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان شــامل دو بخــش همکــف و طبقــه باالســت کــه‬ ‫در طبقــه همکــف مــوزه ‪ ۳۰‬تــن از مشــاهیر اســتان گلســتان از قــرن‬ ‫ســوم تــا دوره پهلــوی معرفــی شــده انــد و در طبقــه بــاال ‪ ۱۰۰‬قلــم از‬ ‫لــوازم و اشــیای دوره پهلــوی‪ ،‬اســتراحتگاه خانــواده پهلــوی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده اند‪ .‬در حیــاط مــوزه ســنگ قبرهایــی از قــرن ‪ ۸‬تــا ‪۱۴‬‬ ‫قمــری بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت‪ .‬در ســالن باســتان شناســی ان‬ ‫نیــز زوایایــی از تاریــخ ســرزمین باســتانی گــرگان از ‪ ۵۰۰۰‬ســال پیــش تــا‬ ‫اواخــر دوره قاجاریــه بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬در بخــش دیگــر مــوزه‪،‬‬ ‫فضایــی تحــت عنــوان نمایشــگاه موقــت قــرار دارد کــه بــه نمایــش‬ ‫موضوعــات مختلــف تاریخــی و هنــری خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫موزه تخصصی سنگ و گوهر امتیست‬ ‫مــوزه زمیــن شناســی گــرگان در ابتــدا بــا نــام تجــاری مجموعــه ســنگ و گوهــر‬ ‫امتیســت از تیــر مــاه ســال ‪ 1389‬فعالیــت خــود را بــا هــدف ارتقــاء ســطح علــم‬ ‫زمیــن شناســی اغــاز نمــوده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه توانســته اســت بــا تــاش‬ ‫مــداوم در داخــل کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام بــه جمــع اوری‬ ‫نمونــه هــای نــادری از ســنگ هــا‪ ،‬گوهرهــا‪ ،‬کانــی هــا و فســیل های مختلــف‬ ‫نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر و زیبــا از کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان در ایــن مــکان نگهــداری می گــردد‪.‬‬ ‫اماکن گردشگری مذهبی‬ ‫ امامــزاده نــور (امامــزاده اســحاق) گــرگان در محلــه سرچشــمه گــرگان در‬‫بخــش مرکــزی گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده اســحاق بــن موســی بــن جعفــر یکــی از مفاخــر معنــوی و روحانــی‬ ‫شــهر گــرگان اســت کــه گفتــه می شــود بــرادر امــام رضــا بــوده اســت‪ ،‬مــردم‬ ‫ایــن شــهر از ســر ارادت‪ ،‬او را شــاهزاده اســحاق نامیــده و از قــرن ششــم‬ ‫هجــری قمــری مرقــدی زیبــا برایــش بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده نــور کــه بــه شــکل کثیراالضــاع ســاخته شــده اســت دارای‬ ‫تزئینــات اجــری‪ ،‬محــراب گــچ بــری و دو لنگــه در قدیمــی و صنــدوق چوبــی‬ ‫نفیــس اســت کــه تاریــخ ‪ ۸۶۷‬ه‪.‬ق در روی ان حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫درامدزایی با طعم زعفران‬ ‫عطــر دلپذیــر طــای ســرخ اعضــای خانــواده کارگــران خراســان‬ ‫شــمالی را دور هــم جمــع کــرده اســت کــه هــر ســال منتظرنــد تــا‬ ‫بــا پــاک کــردن گل زعفــران و جــدا کــردن کاللــه از گلبــرگ هــای‬ ‫بنفــش و زیبــا کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫پاییز که از راه می رســد ســرخی گل های زعفران بر گونه های‬ ‫زنــان خانــه دار فاروجــی مــی نشــیند و همچنــان کــه دور هــم‬ ‫جمــع مــی شــوند بــا نجواهــای محلــی طــای ســرخ را یکــی پــس‬ ‫از دیگــری پــاک مــی کننــد و محصولــی نــاب تحویــل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫چــه زیباســت زنــان خانــه داری کــه فرصــت پیــدا کــرده تــا در‬ ‫ایــن مــاه هــای ســرد پاییــز در کنــار کرســی هــای روســتایی گــرد‬ ‫هــم مــی نشــینند و هــر چنــد کــه جــدا کــردن کاللــه از گل کاری‬ ‫بــس طاقــت فرساســت ولــی بــه لحظــه های خــوش ان مــی ارزد‬ ‫و ســود فــروش ایــن محصــول ارزشــمند تکانــی بــه جیــب انهــا‬ ‫می دهــد و ایــن برکــت بــه زندگــی انهــا راه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫داســتان برداشــت زعفــران و پــاک کــردن ان توســط زنــان‬ ‫قصــه خــوش ایــن روزهــای کانــون گــرم خانــواده هــای‬ ‫روســتایی اســت و طــای ســرخ کــه چنــد ســالی اســت بدلیــل‬ ‫شــرایط اقلیمــی مناســب در ایــن منطقــه کشــت مــی شــود‬ ‫برداشــت ان بــه شــدت بســته بــه تغییــرات اب و هوایــی‬ ‫دچــار تغییــر مــی شــود و روزی کــه هــوا ســرد مــی شــود بایــد‬ ‫گل هــای ان قبــل از ســرمازدگی بــه ســرعت جمــع اوری و پاک‬ ‫شــوند و همیــن فرصــت را در اختیــار زنــان ایــن خطــه قــرار‬ ‫داده تــا دور هــم جمــع شــوند و کاللــه را از گل جــدا کننــد‪.‬‬ ‫اینجــا فــاروج اســت؛ ســرزمینی کــه ایــن ســالها در خطــه‬ ‫خراســان شــمالی قــد علــم کــرده و رفتــه رفتــه جایــگاه خــود را‬ ‫در بیــن شــهرهای زعفرانــی جــا بــاز کــرده و در ســال هــای اخیــر‬ ‫ت‬ ‫زمین هــای یکدســت بنفــش در ایــن خطــه بیشــتر شــده اس ـ ٰ‬ ‫و زنــان و مــردان بــر ایــن بســتر بنفــش کســب روزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در یــک دهــه اخیــر ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول کــم اب‬ ‫طلــب و اقتصــادی در مجمــوع اســتان کــه بــا تنــش اب نیــز‬ ‫مواجــه اســت افزایــش و بــه ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار رســیده‬ ‫اســت کــه شهرســتان فــاروج بخــش اعظــم این کشــت را به خود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار وزارت جهــاد کشــاورزی؛ ســطح زیــر کشــت‬ ‫زعفــران در ‪ ۲۸‬اســتان کشــور در بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه میانگیــن عملکــرد تولیــد زعفــران در خراســان‬ ‫شــمالی بیــش از ‪ ۶.۲‬کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن رقــم‬ ‫حــدود ‪ ۲‬برابــر میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســرانه مصــرف زعفران کشــور هفت دهم گــرم در‬ ‫ســال اســت و ایــران بــا مصــرف ســاالنه ‪ ۶۰‬تــن زعفــران‪ ،‬رتبــه‬ ‫نخســت جهــان را در مصــرف طــای ســرخ دارد و از انجایــی که‬ ‫زعفــران گیاهــی کــم توقــع و پربــازده اقتصــادی اســت کــه برای‬ ‫کشــت در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک مناســب اســت از‬ ‫ایــن جهــت اراضــی کشــاورزی کــم اب این خطه از شمالشــرق‬ ‫کشــور بهشــت کشــت زعفــران تلقــی مــی شــود و ایــن اســتان‬ ‫از ســطح زیــر کشــت و تولیــد زعفــران رتبــه ســوم را در بیــن‬ ‫اســتان هــای کشــور دارد امــا در بهــره وری رتبــه اول را بــه خــود‬ ‫اختصاص داده اســت‪ .‬در راه ســفر به مشــهد مقدس اندکی‬ ‫کــه از شهرســتان شــیروان گــذر مــی کنــی بــه دشــت های‬ ‫بنفشــی برخــورد می کنــی کــه چشــم هــر بیننــده ای را بــه خــود‬ ‫خیــره می کنــد و از ایــن همــه زیبایــی خداونــد شــگفت زده مــی‬ ‫شــوی‪ ،‬من که سالهاســت ســاکن این اســتان هســتم تاکنون‬ ‫ایــن همــه زیبایــی را در ایــن فصــل بــه چشــم ندیــده بــودم و‬ ‫زنــان در کنــار مــردان‪ ،‬خمیــده در حــال جمــع کــردن گل هــای‬ ‫زعفــران و کارگــران فصلــی در ایــن پاییــز رنگارنــگ در سرتاســر‬ ‫جاده هــای منتهــی بــه فــاروج در تکاپــو هســتند‪.‬‬ ‫در راه برگشــت از مشــهد بــرای خریــد گل زعفــران ســری بــه‬ ‫یکــی از ایــن محفــل هــا مــی زنیــم و بــا خانــواده احمــد اقــا از‬ ‫زعفــران کاران بــه نــام ایــن خطــه چنــد لحظــه ای را ســپری‬ ‫مــی کنیــم همیــن کــه وارد منــزل ایــن کشــاورز مــی شــویم‬ ‫نجــوا و ســرودهای محلــی کرمانجــی بــه گــوش مــی رســد و‬ ‫عطــر ایــن معجــزه خداونــدی سرتاســر منــزل را فــرا گرفتــه و‬ ‫مشــام را پــر از صفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫هفــت نفــر از زنــان محلــه در منــزل احمــد اقــای صائــب بــه گــرد‬ ‫هــم جمــع شــده انــد و مشــغول پــاک کــردن زعفران هســتند؛ در‬ ‫ابتــدا احمــد صائــب در مــورد رویــه برداشــت زعفــران می گوید‪ :‬در‬ ‫ایــن روزهــا زعفــران کاران بــه تنهایــی نمــی تواننــد ایــن محصــول‬ ‫اقتصــادی امــا پــر زحمــت را برداشــت و ســریع پــاک کننــد بلکــه‬ ‫جمـع اوری و جداســازی کاللــه ان بســیار حســاس اســت و بایــد‬ ‫در یــک روز بــه ســرانجام برســد در غیــر اینصــورت کیفیــت خــود‬ ‫را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬زعفــران کاران خراســان شــمالی در ایــن روزهــا‬ ‫خــواب و اســتراحت ندارنــد زیــرا در جمــع اوری ایــن محصــول‬ ‫ارزشــمند و حســاس کــه هــم اینــک اواخــر برداشــت اســت نبایــد‬ ‫کوتاهــی کننــد زیــرا گل بعــد از یــک روز پژمــرده مــی شــود و‬ ‫دیگــر قابــل برداشــت نیســت و بهــره بــرداران گل هــای زعفــران‬ ‫را بــه واســطه هــا می ســپارند تــا انــان گل هــا را بــه شــهرها و‬ ‫روســتاهای مجــاور بــه در خانــه هــای کارگــران فصلــی برســانند‪،‬‬ ‫بــه ازای پــاک کــردن هــر کیلوگــرم گل ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــه‬ ‫پــاک کننده هــای گل پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز مــی گویــد‪ :‬حتــی کارگــران گل چیــن نیــز بــه طــور‬ ‫معمــول بیــن یــک تــا ‪ ۲‬کیلــو گل را نیــز بــرای پــاک کــردن به خانه‬ ‫مــی برنــد امــا گل پــاک کــن هــا بــه طــور متوســط روزانــه ســه تــا‬ ‫چهــار کیلــو گل پــاک مــی کننــد و برخــی از خانــواده هــا کــه بــا‬ ‫فرزنــدان خــود جمعــی فعالیــت دارنــد حتی بیــش از ‪ ۱۵‬کیلو گل‬ ‫زعفــران را نیــز جــدا ســازی می کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬هــم اینــک هــر هکتــار زعفــران بــرای ‪ ۱۸۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر ایجــاد شــغل می کنــد و بــه جــرات می تــوان گفــت‬ ‫کــه نقــش ایــن محصــول در ایجــاد اشــتغال و ارتقــای اقتصــاد‬ ‫خانوارهایــی کــه بــه ایــن کار اشــتغال دارنــد‪ ،‬بی نظیــر اســت و‬ ‫مهــر و ابــان کــه از راه مــی رســد‪ ،‬برداشــت گل زعفــران و پــاک‬ ‫کــردن ان در مقابــل ســایر کارهــا بــرای زنــان خانــه دار ســود‬ ‫بیشــتری دارد و امســال هــم دســتمزد پــاک کــردن هــر کیلــو‬ ‫گــرم گل زعفــران حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تومــان اســت کــه هــر نفر در‬ ‫ســه ســاعت یــک کیلــو گل را پــاک مــی کنــد‪.‬‬ ‫گلنــاز همســر احمــد اقــا یکــی از زنــان ایــن محفــل اســت که‬ ‫در مــورد چگونگــی ســپری کــردن ایــن روزهایــش مــی گویــد؛‬ ‫گلنــاز همــراه دختــرش هــر روز صبــح زود خورشــید طلــوع‬ ‫نکــرده وارد مــزارع زعفــران مــی شــود و در چیــدن گل هــا بــه‬ ‫کشــاورزان کمــک مــی کنــد و بعــد از کار در مزرعــه معمــوال‬ ‫چنــد کیلویــی گل را نیــز بــه خانــه مــی بــرد تــا در کنــار ســایر‬ ‫زنــان محلــه کــه معمــوال هــم بدسرپرســت هســتند کاللــه را‬ ‫از گل هــا جــدا وبــه اصطــاح پــاک می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن زن کشــاورز مــی افزایــد‪ :‬خوشــحالم کــه بانــوان کارگــری‬ ‫کــه دستشــان از مــال و مکنــت روزگار کوتــاه اســت‪ ،‬ســی و چنــد‬ ‫روز بــر ســفره زعفــران مــی نشــینند تــا روزی خــود را بــه دســت‬ ‫اورنــد و انــگار گل زعفــران بــه زندگــی ان هــا نیــز رنــگ و رخــی‬ ‫تــازه داده اســت‪.‬‬ ‫مهــری خانــم کــه ســرخی و تــرک هــای انگشــتانش نظــر‬ ‫مــن را جلــب مــی کنــد از دیگــر زنانــی اســت کــه بــا خنــده و‬ ‫کنایــه اواز محلــی را بــه یکبــاره ســر مــی دهــد و جمــع را شــاد‬ ‫می کنــد و او کــه دســتانش را بــه نشــانه شــکر بــاال می بــرد بــه‬ ‫کنایــه مــی گویــد‪ :‬بــه تنهایــی بیشــتر از دســتگاه هــای مــدرن‬ ‫گل زعفــران را پــاک مــی کنــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مــی افزایــد‪ :‬شــوهرم درگیــر اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی اســت و گل پــاک کنــی در ایــن ایــام شــغل فصلــی‬ ‫بنــده محســوب مــی شــود و چندیــن نفــر از اعضــای خانــواده نیــز‬ ‫در ایــن ایــام فعــال مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن زن خانــه دار در مــورد رونــد ایــن فعالیــت مــی گویــد‪:‬‬ ‫ســرگل انجام می شــود‬ ‫جداســازی زعفران به روش دســته و َ‬ ‫در روش دســته؛ از درون گل‪ ،‬کاللــه سه شــاخه را از‬ ‫بقیــه اجــزای گل جــدا می کنیــم‪ ،‬به طــور مرتــب روی هــم‬ ‫ی شــود و در‬ ‫می چینیــم و در همیــن حالــت نیــز خشــک م ـ ‬ ‫روش دیگــر نیــز کالله هــا را از محــل اتصــال بــه خامــه قطــع‬ ‫کــرده‪ ،‬جمــع اوری و خشــک می کنیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه برداشــت زعفــران؛ پــر زحمت تریــن بخــش کشــاورزی‬ ‫در حــوزه زعفــران اســت و حساســیت باالیــی را می طلبــد‪ .‬بــرای‬ ‫انجــام کامــل ایــن مرحلــه در حــدود ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۲۰‬روز زمــان نیــاز‬ ‫اســت و الزم بــه ذکــر اســت کــه گل هــا یــک روز عمــر می کننــد‬ ‫و اگــر در طــی ایــن یــک روز برداشــت نشــوند‪ ،‬کیفیــت خــود را از‬ ‫دســت خواهنــد داد و از بیــن خواهنــد رفــت‪ .‬برداشــت هر چقدر‬ ‫دیرتــر انجــام شــود چــون گل هــا در معــرض نــور خورشــید‪ ،‬بــاد و‬ ‫ســایر عوامــل اب و هوایــی قــرار می گیرنــد‪ ،‬کیفیــت و مرغوبیــت‬ ‫خــود را از دســت خواهنــد داد‪.‬‬ ‫اشتغالزاییگسترده‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫در مــورد شــرایط کنونــی ایــن محصــول ارزشــمند مــی گویــد‪:‬‬ ‫بــه ازای هــر یــک هکتــار اراضــی زیــر کشــت زعفــران بــه جــز‬ ‫کشــاورزان کــه بــرای انــان شــغل مســتقیم ایجــاد مــی شــود بیــن‬ ‫‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬نفر نیروی انســانی نیز شــغل ایجاد شــده اســت که‬ ‫شــامل کارگــران جمــع اوری گل زعفــران‪ ،‬پــاک کننده هــای گل‪،‬‬ ‫خشــک کن هــا ٰ و افــراد شــاغل در مجموعه هــای بســته بنــدی‬ ‫ایــن گیــاه بــا ارزش مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان مــی افزایــد‪ :‬برداشــت گل زعفــران از‬ ‫ســطح چهــار هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار کشــتزار اســتان در حــال انجــام‬ ‫اســت کــه بــرای ‪ ۲۶‬هــزار نفــر از روســتاییان ایــن خطــه بــه مــدت‬ ‫‪ ۴۵‬روز شــغل ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬کشــت و کار زعفــران اشــتغال اور اســت کــه‬ ‫ارزش اقتصــادی ایــن کاالی ارزشــمند در ایــن خطــه بیــش از‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده اســت کــه بــه‬ ‫نوعــی شــامل ‪ ۱۵‬درصــد ارزش اقتصــادی کل محصــوالت باغــی‬ ‫اســتان مــی شــود و هــم اینــک جمعیــت زیــادی از بهــره بــرداران‬ ‫کشــاورزی در حوزه کشــت و کار‪ ،‬بســته بندی‪ ،‬فراوری و فروش‬ ‫محصــول زعفــران در اســتان هســتند کــه بــا توجه به فعالیشــان‬ ‫ســودی کســب خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫شــریکیان بــر حمایــت هــای دولــت در راســتای بــاال بــردن‬ ‫ارزش اقتصــادی ایــن محصــول و ایجــاد زنجیــره تولیــد تاکیــد‬ ‫کــرد و مــی افزایــد‪ :‬در ایــن زمینــه دولــت بایــد کشــاورزان را‬ ‫حمایــت کنــد تــا ایــن تولیــد کننــده هــا نیــز در زمینــه کشــت‬ ‫و کار زعفــران ســودی معقــول داشــته باشــند و تنهــا عایــد‬ ‫واســطه هــا‪ ،‬بازرگانــان و تجــار نشــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه گــروه هــای مختلــف در فعالیــت زعفــران بایــد هر‬ ‫کــدام منصفانــه ســود کننــد مــی افزایــد‪ :‬در ســال هــای اخیــر‬ ‫تولیــد در بخــش کشــاورزی بــه علــت افزایــش قمیــت نهــاده هــا‬ ‫و نیــروی کارگــری بســیار بــاال رفتــه اســت کــه کشــاورز در مــواردی‬ ‫ضــرر خواهنــد کــرد زیــرا هزینه هــای تمــام شــده محصــول از‬ ‫فــروش پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫مــی گویــد‪ :‬پیــش بینــی می شــود کــه امســال ‪ ۲۲‬تــن محصــول‬ ‫از ســطح مــزارع اســتان تولیــد شــود و اینــک قیمــت هر کیلوگرم‬ ‫گل زعفــران در روســتا بــازار زعفــران در فــاروج بــه قیمــت ‪۲۱۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫زمینــه هــای حضــور ایــن کاالی اقتصــادی و بــا ارزش در بــورس‬ ‫فراهــم شــده و هــم اکنــون ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی‬ ‫انبــاری بــا ظرفیــت ســه تـُـن راه اندازی کرده و زعفران شهرســتان‬ ‫فــاروج در ایــن انبــار ذخیــره شــده اســت و بــه زودی انبارهــای‬ ‫دیگــری نیــز بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫کشــاورزان از طریــق ایــن انبارهــا‪ ،‬زعفــران خود را ســپرده گذاری‬ ‫کــرده و از ظرفیــت بــورس کاالی کشــور جهــت کشــف قیمــت‬ ‫زعفــران اســتفاده کننــد؛ ســاخت ایــن انبارهــا مــی توانــد بــه‬ ‫عنــوان گامــی بــزرگ در بهبــود زیرســاخت هــای زعفــران منطقــه‬ ‫فــاروج و شــهرهای اطــراف شــناخته شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!