روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 414 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 414

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 414

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 414

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 17 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /08 -‬نوامبر‪ /02 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪414‬‬ ‫نادیده گرفتن‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫موجب افزایش‬ ‫اسیب ها می شود‬ ‫به افسران‬ ‫و درجه داران از محل اعمال‬ ‫جریمه تعلق ریالی نمی گیرد‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪8‬‬ ‫سیاست زدگی در‬ ‫ورزش بر تخصص‬ ‫غلبه دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫کدام شرایط حال بورس را بهتر می کند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گوشت مرغ بازهم‬ ‫کمیاب شد‬ ‫‪2‬‬ ‫بایدبی انضباطی های‬ ‫سیستمبانکیبرطرف‬ ‫شود‬ ‫‪5‬‬ ‫نظریه گرداب های‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫‪8‬‬ ‫تذکر رهبر انقالب در ارتباط‬ ‫با منزلت و ابروی افراد‬ ‫بازگشت ارامش به بازار کاالهای‬ ‫اساسی با تعادل در عرضه و تقاضا‬ ‫رصــد بــازار کاالهــای اساســی نشــان می دهــد پــس‬ ‫از گذشــت حــدود ســه مــاه از اغــاز فعالیــت دولــت‬ ‫ســیزدهم و بــا توجــه بــه تاکیــد رییــس جمهــوری بــرای‬ ‫تامیــن نیازهــای اساســی مــردم‪ ،‬اکنــون ایــن بــازار‬ ‫بــا برقــراری تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا بــه ثبــات و‬ ‫ارامــش رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‬ ‫بــا اغــاز دولــت ســیزدهم در مردادمــاه ســال جــاری‪،‬‬ ‫تنظیــم بــازار و بازگردانــدن اقــام اساســی بــه ســفره‬ ‫مــردم در اولویــت کاری مســووالن قــرار گرفــت و در‬ ‫ایــن راســتا‪ ،‬رییــس جمهــوری بــر اولویــت دانســتن‬ ‫تنظیــم بــازار از ســوی همــه بخش هــای دولــت تاکیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫از همــان روزهــای نخســت دولــت ســیزدهم‪ ،‬ایــت‬ ‫اللــه «ســید ابراهیــم رییســی» اولویــت خــود را تنظیم‬ ‫بــازار کاالهــای اساســی اعــام کرد و خواســتار فعالیت‬ ‫مــردم‪ ،‬اتحادیه هــا و اصنــاف‪ ،‬بــرای نظــارت بــر بــازار‬ ‫کاالهــای اساســی شــد تــا اجحافــی در حــق مصــرف‬ ‫کننــدگان صــورت نگیــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه کاالهــای مــورد‬ ‫نیــاز مــردم بایــد بــه شــکل گســترده‪ ،‬بــدون کمبــود و‬ ‫بــا قیمــت مناســب بــه دســت مــردم برســد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرده اســت‪ :‬مــن از فشــاری کــه بــر دوش مــردم‬ ‫اســت بــا خبــر هســتم و خــود را در کنــار ســفره مــردم‬ ‫احســاس می کنــم‪.‬‬ ‫بــا وجــود تمــام اقدامــات دولــت‪ ،‬فضاســازی های‬ ‫بســیاری بــرای بــی ثبــات جلــوه دادن و افزایــش‬ ‫کاذب قیمــت هــا انجــام شــد در حالــی کــه نهادهــا و‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــا عرضــه‪ ،‬تولید و تامیــن کاالها‬ ‫تحــت نظــارت ســتاد تنظیــم بــازار قیمت هــا بــوده و‬ ‫نظــارت کافــی بــر انهــا اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای رســیدگی بــه رونــد مــورد درخواســت‬ ‫رییــس جمهــوری در زمینــه ثبــات و جلوگیــری از‬ ‫افزایــش قیمــت کاالهــا‪ ،‬معــاون اول خــود را ملــزم بــه‬ ‫حضــور در جلســات ســتاد تنظیــم بــازار بــه طــور منظــم‬ ‫و مســتمر کــرد و حتــی تاکیــد کــرده اســت کــه «در‬ ‫صــورت لــزوم در جلســات حضــور خواهــم یافــت تــا‬ ‫هرچــه ســریع تر در بــازار ثبــات ایجــاد کنیــم‪».‬‬ ‫توجــه دولــت بــرای کنتــرل بــازار و کاهش قیمت ها‬ ‫بــه گونــه ای بــوده کــه «محمــد مخبــر» معــاون اول‬ ‫رییــس جمهــوری در تمــام جلســات ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار حضــور پیــدا کــرده اســت تــا بــا نظــارت دقیــق‬ ‫مانــع اخــال در رونــد قیمــت و توزیــع کاالهــای‬ ‫مــورد نیــاز از ســوی عــده ای ســودجو و دالل شــود و‬ ‫محصــوالت مــورد نیــاز عمــوم بــا ســهولت در اختیــار‬ ‫مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن رونــد بــه گونــه ای بــود کــه مخبــر بــرای دســتیابی‬ ‫بــه اهــداف در زمینــه کاالهای اساســی اخرین جلســه‬ ‫کارگــروه طــی روزهــای گذشــته را در میــدان میوه و تره‬ ‫بــار تهــران برگــزار کــرد تــا از نزدیــک مشــکالت مــردم را‬ ‫مــورد بررســی قــرار دهــد زیــرا دولــت بــا تمــام تــوان و‬ ‫همــکاری و همراهــی مــردم بــه دنبال رفع مشــکالت و‬ ‫بهبــود وضعیــت معیشــتی احــاد جامعه اســت‪.‬‬ ‫بازدیدهــای میدانــی نیــز نشــان از افزایــش‬ ‫افسارگســیخته قیمــت کاالهــای اساســی در مــاه های‬ ‫نخســت ســال جــاری بــا نظــارت در مــاه اخیــر کنتــرل‬ ‫شــده اســت و شــاهد ثبــات در تامیــن اقــام مــورد نیاز‬ ‫ســفره مــردم هســتیم کــه از نمونه هــای ان مــی تــوان‬ ‫بــه توزیــع مــرغ منجمــد بــا قیمــت کیلویــی ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫تومــان بــر اســاس مصوبــه اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار‬ ‫اشــاره کــرد کــه رونــد کاهشــی را پیــش گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬سرپرســت معاونــت بازرگانــی‬ ‫داخلــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫کارگــروه تنظیــم بــازار بــرای برخــی کاالهــا اقدامــات‬ ‫ویــژه ای انجــام داده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬برنــج‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬مــرغ و تخــم مــرغ بــه طــور ویــژه در دســتور‬ ‫کار قــرار دارنــد تــا بــا عرضــه مناســب و کافی‪ ،‬مشــکلی‬ ‫در میــزان تقاضــای مــردم وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫«صدیــف بیــک زاده» بــا بیــان اینکــه وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت ماموریــت یافتــه اســت تــا بعــد از‬ ‫رصــد و پایــش بــازار‪ ،‬اقدامــات ویــژه بــرای نوســانات‬ ‫قیمــت را در دســتور کار قــرار دهــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مشــکالت بــه وجــود امــده در مــاه هــای اخیــر ناشــی‬ ‫از کمبــود ســطح عرضــه بــود کــه بــا توزیــع مناســب‬ ‫ارامــش بــه بــازار بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ارامــش بــه وجــود امــده ناشــی‬ ‫از فراوانی کاال در بازار اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬عرضه‬ ‫کاالهــای مــورد نیــاز مــردم بــا تعییــن اولویــت از ســوی‬ ‫ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت در اختیــار جامعــه‬ ‫قــرار می گیــرد کــه موجــب ایجــاد وضعیت مطلــوب در‬ ‫کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫بیــک زاده بــا بیــان اینکــه اختــاالت نظــام توزیــع کاال‬ ‫مربــوط بــه کمبودهــا اســت و از کارایــی الزم برخــوردار‬ ‫نیســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬وزارت صنعــت تحــول در نظــام‬ ‫توزیــع را وارد فــاز اجرایــی کــرده تــا بــا روش هــای‬ ‫مختلــف تــا پایــان ســال کمبودهــا و کارایــی بــازار را‬ ‫مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه هــای وزارت صنعــت در توزیــع‬ ‫کاال تــا زمانــی کــه اقــام بــا قیمــت مناســب بــه دســت‬ ‫مصــرف کننــده برســد‪ ،‬ادامــه خواهــد داشــت تــا بــه‬ ‫توزیــع کارامــد و موثــر دســت یابیــم‪.‬‬ ‫بــه گفته سرپرســت معاونت بازرگانی داخلــی وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬اصــاح نظــام قیمــت‬ ‫گــذاری‪ ،‬خدمــات‪ ،‬گســترش شــیوه هــای بازرســی‬ ‫غیــر دولتــی‪ ،‬مکانیــزم اطــاع رســانی و درج قیمــت‬ ‫مصــرف کننــده از برنامــه هایــی اســت کــه در دســتور‬ ‫کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تمــام پــروژه هــا بــه نحــوی‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت تــا رضایــت عمومــی را‬ ‫افزایــش دهــد و بــا ایجــاد رفــاه نســبی بــرای مصــرف‬ ‫کننــده‪ ،‬تولیدکننــده‪ ،‬در نهایــت رفــاه اجتماعــی را بــه‬ ‫دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای رســیدن بــه ایــن اهــداف تکمیــل‬ ‫ســامانه جامــع تجــارت اســت کــه از مردادمــاه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬فعالیــت خــود را در بخــش هــای مختلــف بــا‬ ‫فراینــد ثبــت ســفارش چنــد گــروه کاالیی به طور رســمی‬ ‫اغــاز کــرده اســت کــه بتوانــد بــا رهگیــری کاال از ثبــت‬ ‫ســفارش تــا مصــرف کنتــرل و نظــارت را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫«ســید رضــا فاطمــی امیــن» وزیــر صنعــت معــدن‬ ‫تجــارت در ایــن زمینــه اعــام کــرده اســت کــه در وهله‬ ‫اول روی توزیع باید متمرکز شــویم که ســامانه جامع‬ ‫تجــارت در ایــن جهــت یــک گام اساســی اســت‪.‬‬ ‫ســامانه جامــع تجــارت بــرای تســهیل کردن فراینــد‬ ‫امــور بازرگانــی راه انــدازی شــد‪ ،‬زیــرا بروکراســی ســابق‬ ‫اداری نمــی توانســت بیــش از ایــن پاســخگوی دنیــای‬ ‫مــدرن تجــارت جهانــی باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از جمله اولویت سازمان زندان ها‬ ‫اشتغال مددجویان است‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۸۲‬درصــد زندانیــان اســتان مشــغول بــه کار شــدند گفــت‪ :‬اصــاح و‬ ‫تربیــت‪ ،‬کاهــش جمعیــت کیفــری و ایجــاد فرصت هــای اشــتغال بــرای زندانیــان پــس‬ ‫از ازادی‪ ،‬تامیــن معیشــت خانواده هــای زندانیــان‪ ،‬کمــک بــه کاهــش اســیب های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال و حرفــه امــوزی از جملــه اولویت هــای کاری ســازمان‬ ‫زندانیــان اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا بخشــی از مددجویــان‬ ‫زندان هــای ایــن اســتان کــه ناتــوان بــوده یــا مســن هســتند مشــغول بــه کار نیســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بعضــا تعــداد کمــی از زندانیــان نیــز بــرای کار عالقــه منــدی‬ ‫نشــان نمی دهنــد افــزود‪ :‬ایــن مددجویــان را نیــز بــا برنامــه هــای تشــویقی جــذب‬ ‫کار می کنیــم‪.‬‬ ‫گرجــی گفــت‪ :‬اشــتغال شــماری از انهــا در خــارج از زنــدان و تعــدادی دیگــر نیــز در‬ ‫واحدهــای کارگاهــی زنــدان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال بــرای زندانیــان در دوران حبــس نقــش عمــده ای در‬ ‫ارتقــای امنیــت و ارامــش محیــط زنــدان دارد افــزود‪ :‬زندانیانــی کــه شــرایط کار در بیرون‬ ‫از زنــدان را نیــز داشــته باشــند در کارگاه هــای بخــش خصوصــی‪ ،‬بخــش خدماتــی و‬ ‫مشــارکت بــا شــهرداری مشــغول بــه کار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر اصــاح و تربیــت زندانیــان از حــوزه زنــدان هــا فراتــر رود‬ ‫و خانــواده هــا‪ ،‬اقــوام و نزدیــکان و کارفرمایــان پــس از ازادی زندانــی را بپذیدنــد نــرخ‬ ‫بازگشــت بــه زنــدان بســیار کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی بــر حمایــت تامیــن‬ ‫معیشــت خانــواده تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬هــم اینــک تــاش مــی کنیــم تــا خانــواده هــای‬ ‫زندانیــان از نبــود سرپرســت دچــار مشــکل معیشــتی نشــوند و بخشــی از حقــوق‬ ‫مددجویــان بــه دســت خانــواده هــا مــی رســد‪.‬‬ ‫گرجــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه متــادون درمانــی مددجویانــی کــه اعتیــاد‬ ‫دارنــد نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن افــراد در داخــل زنــدان بــه منظــور تــرک اعتیــاد‬ ‫متــادون رایــگان دریافــت مــی کننــد‪ ،‬تــاش مــی شــود بــا کاهــش دارو مصــرف بــه‬ ‫صفــر برســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مددجویانــی کــه در زنــدان هــا دارای شــغل شــوند بعــد از ازادی‬ ‫حرفــه ای بــرای ادامــه دارنــد و بعضــا بــه دنبــال اعتیــاد نیز نخواهند رفت‪ ،‬برخــی از انان‬ ‫نیــز ادامــه متــادون را بــرای درمــان مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا اگــر مددجویــان شــغلی نداشــته باشــند نمــی تواننــد بعــد از ازادی درمــان‬ ‫خــود را ادامــه دهنــد کــه بــار دیگــر گرفتــار مصــرف مــواد مخــدر نیــز خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رتبه سوم حرفه اموزی در کشور‬ ‫گرجــی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان در حرفــه امــوزی رتبــه ســوم کشــوری را دارد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال جــاری یکهــزار نفــر از مددجویــان ایــن اســتان در دوره هــای حرفــه‬ ‫امــوزی کــه توســط چندیــن دســتگاه برگــزار مــی شــود شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی از دوره هــای اموزشــی قدیمــی حــذف و رشــته هــای جدیــد‬ ‫وارد ایــن دوره هــا شــده اســت افــزود‪ :‬رشــته هــای مرتبــط بــا صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری‪ ،‬خدمــات از جملــه حــوزه امــوزش اســت‪.‬‬ ‫براســاس امارهــا‪ ،‬شــمار زندانیــان اســتان نســبت بــه میانگیــن کشــور ‪ ۲۳‬درصد کمتر‬ ‫اســت کــه برایــن اســاس بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت ‪ ۱۹۵‬نفــر در زندان هــای‬ ‫ایــن خطه هســتند‪.‬‬ ‫میانگیــن جمعیــت زندانــی در کشــور بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت ‪ ۲۵۳‬نفــر‬ ‫زندانــی اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون حــدود یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در زنــدان هــای اســتان محبــوس هســتند‪ ،‬ایــن‬ ‫اســتان دارای ســه زنــدان و یــک کانــون اصــاح تربیــت اســت کــه تعــداد زندانیــان در‬ ‫کانــون معمــوال بیــن ســه تــا هفــت نفــر اســت کــه زیــر ‪ ۱۸‬ســال ســن دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۹۷‬درصد زندانیان اســتان مرد و ســه درصد زن هســتند که ‪ ۶۹‬درصد از مددجویان‬ ‫متاهل هستند‪.‬‬ ‫‪ ۷۱‬درصــد زندانیــان اســتان بیــن ‪ ۲۶‬نــا ‪ ۴۵‬ســال ســن دارنــد‪ ،‬بخــش زیــادی از نیــروی‬ ‫کار در زنــدان هــا محبــوس هســتند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ک شنبه ‪ 16‬ابان‬ ‫ی ‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 16‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 51,730,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,940,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 118,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,600,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 62,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,620,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪414‬‬ ‫گوشت مرغ بازهم‬ ‫کمیاب شد‬ ‫اصلی ترین عامل عدم‬ ‫موفقیت در ورزش چیست؟‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبنیــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ‬ ‫فروشــان بجنــورد گفــت‪ :‬روبــه رو شــدن بــازار مرکــز‬ ‫اســتان بــا کمبــود گوشــت مــرغ کشــتار روز موجبــات‬ ‫بوجــود امــدن گالیه منــدی مــردم و اصنــاف از ایــن‬ ‫وضعیــت را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫از مهــم تریــن مســائلی کــه در ورزش وجــود دارد حضــور‬ ‫یــک ســری ادم هــای سیاســی اســت کــه در امــور ورزشــی‬ ‫دخالــت دارنــد و بــرای مــا امــر و نهــی می کننــد‪.‬‬ ‫در دو شهرســتان بــا توجــه بــه فرصتــی کــه بــه انها داده شــد‬ ‫و چشــم اندازه های فداراســیون اما نتوانســتند موفق عمل‬ ‫کننــد و مــا ناچــار شــدیم روســای هییــت شهرســتان گــرگان و‬ ‫علــی ابــاد را برکنــار کنیم‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫حســین قاســم زاده در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر میــزان توزیــع گوشــت‬ ‫مــرغ در شــهر بجنــورد تــا حــد زیــادی مناســب و‬ ‫وضعیــت عــادی بــود امــا امــروز کمبــود بــه بــازار ایــن‬ ‫محصــول بازگشــته اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبینــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ‬ ‫فروشــان بجنــورد افــزود‪ :‬نیــاز شــهر بجنــورد به گوشــت‬ ‫مــرغ تنظیــم بــازار روزانــه ‪ ۲۵‬تــن اســت امــا امــروز‬ ‫تنهــا ‪ ۱۸‬تــن از ایــن محصــول توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پنجشــنبه هفتــه گذشــته ‪ ۳۸‬تــن و‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلوگــرم و در روز چهارشــنبه ‪ ۲۲‬تــن و ‪۳۵۷‬‬ ‫کیلوگــرم گوشــت مــرغ در بجنــورد توزیــع شــد کــه‬ ‫البتــه شــرایط بــازار متعــادل بــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره گالیــه فروشــندگان گوشــت مــرغ از پاییــن‬ ‫بــودن میــزان توزیــع ایــن محصــول گفــت‪ :‬کاهــش‬ ‫میــزان گوشــت توزیعــی و پاییــن بــودن داد و ســتد‬ ‫ســبب کاهــش درامــد ایــن بازاریــان شــده اســت‪،‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۲۰‬واحــد مــرغ فروشــی در بجنــورد فعــال‬ ‫اســت کــه ‪ ۸۰‬درصــد از انــان مســتاجر هســتند‪.‬‬ ‫قاســم زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون بــا از ســرگرفتن‬ ‫فعالیــت اصنــاف مختلــف همچــون رســتوران هــا و‬ ‫تاالرهــا‪ ،‬تقاضــا بــرای گوشــت مــرغ افزایــش یافتــه‬ ‫اســت از ایــن رو انتظــار مــی رود میــزان بیشــتری از‬ ‫ایــن محصــول تامیــن و توزیــع شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبینــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ‬ ‫فروشــان بجنــورد افــزود‪ :‬مشــکل کمبــود گوشــت مــرغ‬ ‫بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی منعکــس شــده اســت‪،‬‬ ‫امــا ایــن ســازمان اعــام کــرده کــه نیــاز شــهر بجنــورد‬ ‫بــه گوشــت مــرغ روزانــه ‪ ۱۷‬تــن اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬اوایــل ابــان مــاه جــاری هــم‬ ‫گوشــت مــرغ کشــتار روز در بــازار خراســان شــمالی‬ ‫کمیــاب و ســبب گالیــه مــردم شــد بطوریکــه مــرغ‬ ‫توزیعــی در فروشــگاه هــای ســطح شــهرهای اســتان‬ ‫پــس از یــک ســاعت تمــام مــی شــد‪.‬‬ ‫اکنــون گوشــت مــرغ کشــتار روز بــه ازای هــر کیلوگرم‬ ‫از ایــن محصــول ‪ ۲۹۰‬هــزار ریــال عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫هــم اکنــون طبــق امــار ســرانه مصــرف گوشــت مــرغ‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪ ۳۴‬کیلوگــرم‬ ‫اســت کــه نســبت بــه یــک دهــه گذشــته بــه دلیــل‬ ‫گرانــی قیمــت گوشــت قرمــز‪ ،‬مصــرف مــرغ در ایــن‬ ‫اســتان تــا دو برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫ماسک = سالمتی جامعه‬ ‫سرپرست هیات وزنه برداری گلستان‪:‬‬ ‫سیاست زدگی‬ ‫در ورزش بر‬ ‫تخصص غلبه‬ ‫دارد‬ ‫ورزش یکــی از اصلــی تریــن عوامــل شــادی‪،‬‬ ‫نشــاط و از همــه مهمتــر ســامتی هــر جامعــه‬ ‫اســت‪ ،‬عــاوه بــر ان امــروزه کشــورهای دنیــا بــا‬ ‫کســب مقــام و افتخــار افرینــی در ورزش قــدرت‬ ‫خــود را بــه رخ دیگــر کشــورها مــی کشــانند‪.‬‬ ‫کشــور عزیزمان ایران اســتعدادها و نامدارهای‬ ‫بســیاری در ایــن حــوزه دارد کــه بــا کســب‬ ‫مقام هــای قهرمانــی در مســابقات بیــن المللــی‬ ‫پرچــم پــر افتخــار ایــران را در میــان جهانیــان بــه‬ ‫اهتــزار در می ارونــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت این مســئله به دنبــال این‬ ‫شــدیم تــا چالــش هــا و مشــکالت حــوزه ورزش‬ ‫گلســتان را بــا مصاحبــه بــا افــراد فعــال در ایــن‬ ‫حــوزه پیگیــری کنیــم‪ ،‬از همیــن رو بــا حســین‬ ‫ســعادتی نــژاد سرپرســت وزنــه بــرداری اســتان‬ ‫گفتگــوی داشــته و جویــای احــواالت ورزش در‬ ‫گلســتان شــده ایم‪.‬‬ ‫وضعیــت ورزش در اســتان گلســتان چگونــه‬ ‫اســت؟‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی اســتان از لحــاظ‬ ‫پتاســیل ورزشــی نیروهــای خوبــی وجــود دارد امــا‬ ‫از لحــاظ ســخت افــزاری اســت کــه در حــوزه وزنــه‬ ‫بــرداری بــا مشــکالتی روبــه رو هســتیم کــه تــا‬ ‫حدودی در چند ماه گذشــته توانســته ایم بصورت‬ ‫موقتــی برخــی ازایــن مســئله را مرتفــع کنیــم امــا بــاز‬ ‫هــم نیازمنــد حمایــت بیشــتری داریــم ‪.‬‬ ‫چشــم انــداز ورزش اســتان و خصوصــا وزنــه‬ ‫بــرداری بســیار خــوب اســت‪ ،‬و اقداماتــی خوبــی‬ ‫از لحــاظ ریــر ســاختی در حــال انجــام اســت و در‬ ‫شــرایط خوبــی بــه ســر مــی بریــم‪.‬‬ ‫اصلــی تریــن چالــش ورزش در اســتان‬ ‫چیســت ؟‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه گلســتان اســتان صنعتــی‬ ‫نیســت مشــکل اصلــی ورزش جــذب اسپانســر‬ ‫اســت مــا بــرای برگــزاری یــک اردو و تیــم داری‬ ‫کــردن نیــاز بــه اسپانســر داریــم متاســفانه‬ ‫اســتان گلســتان و حتــی شــهر گــرگان فاقــد‬ ‫کارخانــه و شــرکت هــای قــوی هســتند بتواننــد‬ ‫از ورزش و وزنــه بــرداری حمایــت کننــد انــدک‬ ‫شــمار اسپانســر در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه بــا‬ ‫البی هــای کــه انجــام مــی شــود جــذب اسپانســر‬ ‫بــرای ورزش هــای کــه بتواننــد یــک ســری اقبــال‬ ‫اجتماعــی را بــه دســت اورنــد مــی شــود‪..‬‬ ‫وزنــه بــرداری دومیــن ورزش پرمــدال المپیــک‬ ‫ایــران اســت و بعــد از کشــتی قــرار دارد و‬ ‫ورزش هــای دیگــر از لحــاظ کســب مــدال بــا‬ ‫وزنه بــرداری فاصلــه بســیاری دارنــد‪ .‬امــا نیــاز دارد‬ ‫بــه لحــاظ ســخت افــزاری و نــرم افــزاری بــه ان‬ ‫رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫ســالن نداریــم خانــه وزنــه بــرداری و تخصصــی‬ ‫در اســتان وجــود نــدارد و تجهیــز کامــل نیســت‬ ‫و از صدردصــد تجهیــز ایــن خانــه ورزنــه بــرداری‬ ‫شــاید تنهــا ‪ 20‬درصــد ان انجــام شــده یعنــی‬ ‫تنهــا یــک کــف پــوش دارد بــا همــان میلــه هــای‬ ‫قدیمی اســت و نه ســالن بدنســازی‪ ،‬نه اســتخر‬ ‫و ســونا و نــه اینکــه بخواهیــم کمپــی داشــته‬ ‫باشــیم و متاســفانه حمایــت هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫ورزش کاران وزنه برداری در گلستان مخصوصا‬ ‫در بخــش بانــوان بســیار قــوی اســت و در ردیــف‬ ‫چنــد تــای اول قــرار دارد قهرمانــان خوبــی ماننــد‬ ‫خانــم پارمیــدا محمدیــان را داریــم امــا بــرای‬ ‫برگــزاری یــک ارودی تمریــن بــرای بانــوان بســیار‬ ‫مشــکل داریــم‪.‬‬ ‫بودجــه بســیار محــدود اســت برگــزاری یــک اردو‬ ‫حداقــل بــه ‪ 150‬میلیــون تومــان نیازمنــد اســت‪،‬‬ ‫برداشت طالی سرخ از مزارع‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مــردم خراسان شــمالی کــه پیش تــر بــه کشــت محصوالتــی‬ ‫ماننــد گنــدم و جــو می پرداختنــد‪ ،‬حــاال در کنــار ایــن دو‬ ‫امــا بــاز هــم در بحــث جوایــز بــرای کســانی کــه‬ ‫مقــام کســب مــی کننــد مشــکل وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتعداد یابــی تــا چــه انــدازه توانســته موفــق‬ ‫باشــد ؟‬ ‫بــا اقدامــات کارشناســی و یــک کمیتــه ای کــه‬ ‫دورن هییت اســتان تشــکیل داده ایم بازوهای‬ ‫پــر توانــی بــوده انــد کــه در ایــن حــوزه به ما کمک‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬و بــا ایــن همــکاری هــا ورزشــکاران‬ ‫خوبــی را معرفــی کــرده ایــم در بخــش روســتایی‬ ‫و شهرســتان های مختلف اســتعدادهای خوبی‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫در چنــد روز اخیــر هــم در بحــث بانــوان و هــم‬ ‫اقایــان افــراد مســتعد و پــر تالشــی در حــوزه‬ ‫ورزنــه بــرداری شناســایی شــده اســت امــا تنهــا‬ ‫کشــف اســتعداد مهــم نیســت بلکــه پــرورش و‬ ‫نگهــداری ایــن اســتعدادها اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫بــرای نگهــداری یــک ورزشــکار اقــا در اردوی تیــم‬ ‫ملــی در مــاه ‪ 38‬میلیــون تومــان هزینــه دارد‪،‬‬ ‫یــک وزنــه بــردار در حالــت طبیعــی ســه برابــر یک‬ ‫انســان معمولــی غــذا مصــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا همــه کمبودهــا شــرایط خوبــی داشــته ایــم‬ ‫و در مســابقاتی کــه برگــزار مــی شــود موفــق‬ ‫شــده ایــم ورزشــکاران خــوب در حــوزه بانــوان و‬ ‫اقایــان و حتــی مربــی نیــز بــه تیــم ملــی معرفــی‬ ‫کرده ایــم‪.‬‬ ‫بــرای جــذب اسپانســر چــه اقداماتــی انجــام‬ ‫شــده اســت؟‬ ‫اسپانســر در اســتان بســیار کــم وجــود دارد امــا‬ ‫همــان مقــداری هــم کــه هســت بــه یکــی دو‬ ‫مــورد رشــته هــای ورزشــی از جملــه بســکتبال‬ ‫تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫بســکتبال ورزش خیلــی خوبــی اســت و نشــاط‬ ‫اجتماعــی نیــز بــه همــراه دارد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه‬ ‫نیز توجه داشــت که بســکتبال بعد ‪ 75‬ســال موفق‬ ‫شــد مقــام داخلــی کســب کنــد امــا وزنــه بــرداری‬ ‫همیشــه مســابقات بین المللی اســت و می توانیم‬ ‫گلســتان و گــرگان را بــه دنیــا بشناســانیم‪.‬‬ ‫مازنــدارن یــک اســتان کشــتی خیــز اســت و‬ ‫شــهر جویبــار را پایتخــت کشــتی دنیــا مــی داننــد‬ ‫و بــرای همــه دنیــا شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان نیــز اســتعدادهای خوبــی در زمینــه‬ ‫وزنــه بــرداری وجــود دارد و مــا مــی توانیــم بــا‬ ‫محصــول اســتراتژیک بــه کشــت گیاهــی کــه همــه ان را‬ ‫بــه نــام طــای ســرخ می شناســند نیــز روی اورده انــد‪ .‬در‬ ‫خراسان شــمالی مــردم شــهرهای فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنورد‪،‬‬ ‫گرمه و جاجرم این محصول را در سبد کشت خود قرارداده‬ ‫و ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از زمین هــای خــود را بــه کشــت ایــن‬ ‫محصــول اختصــاص داده انــد‪ .‬همچنین گفتن این موضوع‬ ‫کــه خراسان شــمالی رتبــه ســوم از نظــر ســطح زیــر کشــت و‬ ‫تولیــد زعفــران و رتبــه اول در بهــره وری در بیــن اســتان های‬ ‫یــک هزینــه خیلــی کــم در مســابقات اســیایی‪،‬‬ ‫جهانــی و المپیــک ورزشــکار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫امیــدوارم مســوالن صــدای مــا را بشــنودن و در‬ ‫ایــن حــوزه بــه مــا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫اصلــی تریــن عامــل عــدم موفقیــت در ورزش‬ ‫چیســت؟‬ ‫از مهــم تریــن مســائلی کــه در ورزش وجــود‬ ‫دارد حضور یک ســری ادم های سیاســی اســت‬ ‫کــه در امــور ورزشــی دخالــت دارنــد و بــرای ما امر‬ ‫و نهــی می کننــد‪.‬‬ ‫در دو شهرســتان بــا توجــه بــه فرصتــی کــه بــه‬ ‫انهــا داده شــد و چشــم انــدازه هــای فداراســیون‬ ‫امــا نتوانســتند موفــق عمــل کننــد و مــا ناچــار‬ ‫شــدیم روســای هییت شهرســتان گرگان و علی‬ ‫ابــاد را برکنــار کنیــم‪.‬‬ ‫در شــهر گــرگان کــه بصــورت سرپرســت اداره‬ ‫می شــد و مــدت یــک ســال نیــز از سرپرســتی‬ ‫ایشــان می گــذرد و بصــورت غیــر قانونــی در ایــن‬ ‫ســمت فعالیــت مــی کــرد و هیــچ گونــه عملکــرد‬ ‫مثبتــی نیــز نداشــت‪.‬‬ ‫بــا ارزیابــی هــم انجــام شــد گــرگان از لحــاظ‬ ‫عملکــرد رتبــه اخــر اســتان را دارد امــا زمانــی کــه‬ ‫لغــو همــکاری بــا سرپرســت ایــن شهرســتان‬ ‫اقــدام کــرده ایــم از طــرف عــده ای از اقایــان‬ ‫فشــارهای زیــادی بــه مــا وارد شــد کــه ایــن فــرد را‬ ‫در وزنــه بــرداری نگهداریــم‪.‬‬ ‫نامــه برکنــاری ایــن فــرد را زده ایم اما متاســفانه‬ ‫غیــر قانونــی در حــال فعالیــت اســت‪ ،‬مــا‬ ‫انتخابــات هییــت اســتان را در پیــش داریــم و‬ ‫یــک چالــش بزرگــی در ایــن زمینــه بــرای رییــس‬ ‫هییــت اســتان بــه وجــود خواهــد امــد‪.‬‬ ‫رییــس تربیــت بدنــی شهرســتان گــرگان و دیگــر‬ ‫مســووالن ایــن فشــار را بــر مــا اورده انــد کــه غیــر‬ ‫قانونــی ایــن فــرد را در ایــن جایــگاه نگهداریــم و بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه نامــه برکنــاری ایشــان را زده ایم اما‬ ‫بــاز هــم نمــی توانیــم فــرد جدیــد را معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫ورزنــه بــرداری زنــگ تفریــح برخــی از دوســتان‬ ‫شــده اســت و نــگاه هــای سیاســی و ســلیقه ای‬ ‫بــر ورزش بــه نــگاه تخصصــی غلبه کرده اســت و‬ ‫متاســفانه ایــن مســئله لطمــات جبــران ناپذیری‬ ‫را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کشــور دارد‬ ‫نیــز خالــی‬ ‫لطــف‬ ‫از‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫استفاده از دست مخالف چه فوایدی دارد؟ ایا ما را باه وش تر می کند؟‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی‬ ‫از وب ســایت ها نشــان می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف عملکردهــای شــناختی‬ ‫و خــاق مغــز را تحریــک می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف بــرای‬ ‫مســواک زدن ســامت مغــز را بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن وب ســایت ها ســاده اســت‪:‬‬ ‫بــرای ایجــاد ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫را تمریــن کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟ بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن ســوال بــا ایــن مقالــه‬ ‫‪.‬همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪413‬‬ ‫ناهماهنگی مغز ویژگی است‪ ،‬نه اشکال‬ ‫اینکــه بگوییــم فــان دســت در انجــام فــان کار «ضعیــف» اســت‪ ،‬نمی توانــد درســت‬ ‫باشــد زیــرا هرکــدام از دســت ها توانایی هــای خودشــان را دارنــد‪ .‬درحالی کــه دســت‬ ‫غالب تــان بــرای انجــام حــرکات دقیــق بهتــر اســت‪ ،‬دســت غیرغالــب شــما ثبــات بهتــری‬ ‫دارد‪ .‬به همین دلیــل اســت کــه اگــر راست دســت باشــید و دســتتان پــر باشــد‪ ،‬وســایل را‬ ‫بــا دســت چــپ نگــه می داریــد و بــا دســت راســت کلیــد می اندازیــد و در را بــاز می کنیــد‪.‬‬ ‫اینکــه دســت راســت شــما بهتــر می توانــد از کلیــد اســتفاده کنــد به معنــای ضعیف بــودن‬ ‫دســت چپ تــان نیســت‪ ،‬زیــرا دســت چــپ شــما در نگه داشــتن وســایل حجیــم‪ ،‬بی ثبات‬ ‫و غیرمتعــادل بهتــر عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر هــر دو دســتتان را طــوری امــوزش دهیــد کــه کمبودهــای نســبی خودشــان‬ ‫را جبــران کننــد‪ ،‬احتمــاال فوایــد شــناختی نــدارد‪ .‬در پژوهشــی در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬از‬ ‫شــرکت کنندگان بــر اســاس راست دســت یــا چپ دســت بــودن یــا اســتفاده از هــر دو‬ ‫دســت ازمــون گرفتــه شــد‪ .‬یافته هــا نشــان داد اســتفاده از دو دســت خوبــی و بــدی‬ ‫خــودش را دارد‪ ،‬بــه طــوری کــه افــرادی کــه از هــر دو دســت اســتفاده می کردنــد در‬ ‫ازمون هــای حافظــه‪ ،‬حســاب‪ ،‬زبــان و اســتدالل امتیــاز کمتــری گرفتنــد‪ .‬ایــن نتایــج‬ ‫مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بــا ایــن توانایــی بــه دنیــا امده انــد و محققــان مطمئــن‬ ‫نیســتند کــه نتایــج حاصل شــده‪ ،‬بــرای افــرادی هــم کــه بــا تمریــن‪ ،‬توانایــی کار بــا هــر دو‬ ‫دســت را پیــدا کرده انــد قابل تعمیــم باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی حــدس می زننــد زمانــی کــه مغــز می دانــد بــرای انجــام یــک کار‬ ‫خــاص از کــدام ســمت اســتفاده کنــد‪ ،‬بــا کارایــی بیشــتری عمــل می کنــد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫چیــزی را کــه بــه ان تردیــد یــا بالتکلیفــی نیمکــره می گوینــد بــه حداقــل می رســاند‪ .‬شــاید‬ ‫ایــرادی در دو ســمت مغــز وجــود داشــته باشــد کــه تــاش می کنــد کار مشــابهی را انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــن موضــوع همچنــان در دنیــای علمــی مــورد بحــث اســت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه باشید‬ صفحه 2 ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬واکسیناســیون دام ســنگین علیــه تــب‬ ‫برفکــی در حــال اجراســت و ایــن خدمــت در مناطــق ســنتی روســتایی و واحدهــای معیشــتی بــه صــورت‬ ‫رایــگان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر دلیرصحرایــی اظهــار داشــت‪ :‬واکسیناســیون دام ســنگین علیــه بیمــاری تــب برفکــی در ‪ ۲‬ســال‬ ‫گذشــته بــه صــورت بهــادار انجــام شــده اســت امــا امســال بــا پیگیــری هــای انجــام شــده در تمــام واحدهــای‬ ‫ســنتی و معیشــتی روســتایی اســتان رایــگان اســت‪.‬‬ ‫واکسیناسیون دام‬ ‫سنگین روستاییان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫علیه تب برفکی‬ ‫رایگان است‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪414‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫تصمیمات عجوالنه موجب‬ ‫زیان های جبران ناپذیر شده است‬ ‫چگونه شمع ها را چک‬ ‫کنیم؟‬ ‫بــورس نســبت بــه بســیاری از کشــورها یــک بــازار ســرمایه‬ ‫کم عمــق بــه شــمار مــی رود‪ .‬تصمیم هــای عجوالنــه و‬ ‫غیرکارشناســی کــه از ســوی مســئوالن گرفتــه می شــود‪،‬‬ ‫زیان هــای جبران پذیــری بــه بــازار ســهام و ســهام داران وارد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــر همیــن اســاس اعتمــاد ســهامداران از بیــن‬ ‫رفتــه و یکــی دو روز پیــش از هــر جلســه مرتبــط بــا بــورس‪،‬‬ ‫شــاهدیم کــه بــورس منفــی اســت زیــرا مشــخص نیســت چــه‬ ‫اتفاقــی بــرای بــازار رخ دهــد‪.‬‬ ‫کدام شرایط‬ ‫حال بورس را‬ ‫بهتر می کند؟‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد اســت‪:‬‬ ‫بــازار دســتوری هیچــگاه پایــدار نیســت؛ ایــن‬ ‫مســاله بــرای همــه بــه غیــر از مســئوالن‪،‬‬ ‫مشــخص اســت‪ .‬بایــد اجــازه دهیــم‬ ‫ســازوکارهای بــازار ازاد در بــازار ســرمایه جریــان‬ ‫یابــد و براســاس ان اعتمــاد بازگــردد و رونــد‬ ‫تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬نوســان های‬ ‫مکــرر بــورس ســهامداران خــرد را کالفــه کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر کســانی کــه از تابســتان گذشــته‬ ‫وارد بــازار ســرمایه شــده اند‪ ،‬همچنــان در زیــان‬ ‫هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن مــدت‪،‬‬ ‫قیمت هــا در برخــی از بازارهــای دیگــر رشــدهای‬ ‫قابــل توجهــی را تجربــه کرده انــد؛ ضمــن اینکــه‬ ‫تحمــل ضررهــای هنگفــت بــرای ســهامداران‬ ‫تــازه وارد ســخت تر اســت و بســیاری از ایــن افــراد‬ ‫بــا پول هایــی اشــتباه اعــم از وام‪ ،‬قــرض‪ ،‬فــروش‬ ‫ملــک‪ ،‬خــودرو و‪ ...‬وارد بــورس شــده اند‪.‬‬ ‫حــال بــورس چــه زمانــی بهتــر و رونــد کلــی‬ ‫بــازار مثبــت می شــود؟ بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫نقطــه چــه پیش شــرط هایی نیــاز اســت؟‬ ‫ایــن پرسـش هایی اســت کــه ســعید ابراهیمــی‬ ‫تحلیلگــر بــازار ســرمایه بــه ان پاســخ داد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی دربــاره ریس ـک های پیــش روی بــازار‬ ‫ســرمایه اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر مهم تریــن‬ ‫ریســکی کــه بــازار ســرمایه بــا ان درگیــر بــوده‪،‬‬ ‫فــروش اوراق دولتــی اســت‪ .‬بحــث افزایــش نــرخ‬ ‫بهــره بیــن بانکــی که مطرح اســت و جــذاب کردن‬ ‫ســپرده گذاری در بانک هــا نیــز جــزو ریس ـک های‬ ‫مهمــی اســت کــه پیــش روی بــازار ســرمایه قــرار‬ ‫دارد‪ .‬همچنیــن نبــودن وضعیت مشــخص درباره‬ ‫برجــام و توافــق بــا غــرب نیــز می توانــد ریــزش در‬ ‫بــازار را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫نقطه تعادلی برای شاخص کل‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای شــاخص کل عــدد یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــا یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫واحــد‪ ،‬نقطــه تعادلــی بــه شــمار م ـی رود‪ .‬تصــور‬ ‫نمی کنــم شــاخص کل بیــش از ایــن رشــدی را در‬ ‫ســال جــاری تجربــه کنــد‪ .‬به طور کلی رشــدی را در‬ ‫کوتاه مــدت بــرای بازار ســرمایه متصور نیســتم‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگــر نوســان گیری هایی به صــورت عمــده‬ ‫و مبتنــی بــر عواملــی کــه ذکر کــردم در بــازار انجام‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــن نیــز جــزو مــواردی اســت کــه تاثیــر‬ ‫بســیار زیادی در وضعیت کنونی بازار و پرنوســان‬ ‫بــودن ان دارد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی بــه اعتمــاد مخــدوش شــده‬ ‫ســهامداران اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از دیگــر عوامــل‬ ‫ریــزش بــورس‪ ،‬نبــودن اعتمــاد بــه سیاســت ها‬ ‫و تصمیم هایــی اســت کــه دربــاره بــازار گرفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن تصمیم هــا متغیــر اســت و هــر‬ ‫روز تصمیم هــای جدیــدی از ســوی افــراد سیاســی‬ ‫و غیرسیاســی مطــرح می شــود‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫باعــث عــدم اعتمــاد در بــازار و بیــن ســهامداران‬ ‫شــده و ان هــا را بالتکلیــف کــرده اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن علــت‪ ،‬نگــرش بلندمــدت نیــز در بــازار‬ ‫وجــود نــدارد و ســهامداران بــا نگــرش کوتاه مــدت‬ ‫و بــرای نوســان گیری در بــازار حاضرنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره اثــر نــرخ ارز بــر بــازار ســرمایه اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬نبــودن ثبــات در نــرخ ارز نیــز از جملــه‬ ‫عوامــل موثــر بــر وضعیــت کنونــی بــازار ســرمایه‬ ‫اســت‪ .‬پیش بینــی نــرخ ارز در حــال حاضــر‬ ‫ســخت اســت‪ .‬اگــر نــرخ دالر بــه ‪ ۳۰‬هــزار تــا ‪۳۵‬‬ ‫هــزار تومــان برســد‪ ،‬متاثــر از ان‪ ،‬بــازار در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬البتــه نــرخ‬ ‫ارز تنهــا یکــی از عوامــل موثــر بــر بــازار اســت و‬ ‫عوامــل مختلفــی می توانــد بــر رونــد کوتاه مــدت و‬ ‫بلندمــدت بــازار اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس بــورس‪ ،‬هــر چنــد‬ ‫بــازار ســرمایه مــا عمــق پیــدا کــرده امــا نســبت بــه‬ ‫نادیده گرفتن اسیب های ‬ ‫اجتماعی موجب افزایش‬ ‫اسیب ها می شود‬ ‫راهبــرد جدیــد اعضــای شــورای شــهر و شــهردار گــرگان ترســیم و‬ ‫رســم نقشــه مهندســی فرهنگــی شــهر اســت تــا بــا اســیب شناســی‬ ‫فعالیــت خانه هــای فرهنــگ‪ ،‬ســاز و کار عملــی بــرای بهبود وضعیت‬ ‫فرهنگــی و مهــار اســیب هــای اجتماعــی ایــن شــهر ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬بحــث اصلــی بیســت‬ ‫و ششــم جلســه رســمی و علنــی شــورای شــهر گــرگان مقولــه‬ ‫اســیب های اجتماعــی و مدیریــت فرهنگــی بــود کــه بــا حضــور همــه‬ ‫اعضــا برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شــهردار با تاکید بر ضرورت ترســیم یک نقشــه مهندس فرهنگی‬ ‫برای مرکز اســتان در جلســه روز شــنبه شــورای شــهر گرگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هــر چنــد نهادهــای فرهنگــی بســیاری در مقوله فرهنــگ وظیفه مند‬ ‫بــوده و عنصــر فرهنــگ‪ ،‬در شــهرداری هــای کشــور یــک عنصــر‬ ‫اقتصــادی تلقــی نمــی شــود امــا فعالیت هــای فرهنگــی بــرای خلــق‬ ‫یــک محیــط زیســت شــهری ایمــن و پایــدار از ملزومــات هــر شــهری‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســبطی اظهــار داشــت‪:‬با اتــکا بــه تــوان ســازمان‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری و خانــه هــای فرهنــگ ‬ ‫در عصــر جدیــد مدیریــت شــهر در نظــر داریــم تــا بــا یــک اســیب‬ ‫شناســی و واکاوی جــدی از دغدغه هــای اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫شــهر را انجــام دهیــم و بــا بودجــه مکفــی هــدف گــذاری قابــل‬ ‫دسترســی را ترســیم کنــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه تنگناهــای موجــود در اعتبــارات شــهر گفــت‪ :‬‬ ‫نقشــه فرهنگــی شــهر تــا پایــان ســال امــاده و بــرای اجــرای ان در‬ ‫بســیاری از کشــورها یــک بــازار ســرمایه کم عمــق‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬تصمیم هــای عجوالنــه و‬ ‫غیرکارشناســی کــه از ســوی مســئوالن گرفتــه‬ ‫می شــود‪ ،‬زیان هــای جبران پذیــری بــه بــازار‬ ‫ســهام و ســهام داران وارد کــرده اســت‪ .‬بــر همیــن‬ ‫اســاس اعتمــاد ســهامداران از بیــن رفتــه و یکــی‬ ‫دو روز پیــش از هــر جلســه مرتبــط بــا بــورس‪،‬‬ ‫شــاهدیم کــه بــورس منفــی اســت زیــرا مشــخص‬ ‫نیســت چــه اتفاقــی بــرای بــازار رخ دهــد‪.‬‬ ‫الزامات بازگشت اعتماد به بازار سرمایه‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد برخــی فعالیت هــای کلــی‬ ‫انجــام شــود و تعادلــی بیــن بــازار پول و ســرمایه‬ ‫بــه وجــود ایــد‪ .‬برخــی فعالیت هــا همچــون‬ ‫افزایــش فعالیــت صندوق هــای تثبیــت و‬ ‫توســعه بــازار بایــد صــورت پذیــرد و ابزارهــای‬ ‫مشــتقه بایــد توســعه یابــد‪ .‬همچنیــن ابزارهــای‬ ‫نویــن مالــی و ابزارهــای پوشــش ریســک بایــد‬ ‫وارد بــازار ســرمایه شــود‪ .‬کارامــدی و تســریع‬ ‫در صــدور مجوزهــای نهادهــای مالــی در بــازار‬ ‫ســرمایه‪ ،‬فعالیــت بازارگردانــی موثــر در بــازار‬ ‫ســرمایه نیــز بایــد بیشــتر و بــه صــورت شــفاف‬ ‫انجــام شــود‪ .‬افزایــش شــفافیت در معامــات‬ ‫بایــد ایجــاد شــود و قابــل رویــت باشــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی اظهــار کــرد‪ :‬اگــر رونــد بــازار بــر‬ ‫اســاس قوانیــن درســت پیــش بــرود‪ ،‬به تدریــج‬ ‫می تــوان اعتمــاد از دســت رفتــه را بازگردانــد‪.‬‬ ‫اعتمــاد بــه ســرعت از بیــن مـی رود‪ ،‬اما برگشــت‬ ‫ان زمان بــر اســت و نیــاز بــه تصمیم هــای‬ ‫درســت و کارشناســی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت بازگشــت اعتمــاد‬ ‫ســهامداران‪ ،‬گفــت‪ :‬تغییــر قوانیــن و مــواردی کــه‬ ‫می توانــد اعتمــاد را بــه بــازار ســرمایه برگردانــد‪،‬‬ ‫امــکان تغییــر رونــد را نیــز ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫نمی تــوان بــا دســتور‪ ،‬رونــد بــازار را تغییــر داد‪ .‬اگــر‬ ‫هــم چنیــن کاری ممکــن شــود‪ ،‬برای مــدت زمانی‬ ‫بســیار کوتــاه اســت؛ ضمــن اینکــه در ســهم های‬ ‫کوچــک تغییــری رخ نمی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن تحلیلگــر بــازار ســرمایه تاکیــد کــرد‪ :‬بــازار‬ ‫دســتوری هیچــگاه پایــدار نیســت؛ ایــن مســاله‬ ‫بــرای همــه بــه غیــر از مســئوالن‪ ،‬مشــخص‬ ‫اســت‪ .‬بایــد اعتمــاد و امنیــت در ســرمایه گذاری‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬ردیــف بودجــه مناســبی منظــور خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا اقــا مالیــی پژوهشــگر علــوم اجتماعــی در ایــن جلســه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری گــرگان نیازمنــد ایجــاد معاونــت فرهنگــی‬ ‫اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫بنا به گفته وی در بخش ورزش اعتبار و بودجه صرف شده است‬ ‫اما مقوله فرهنگ و اسیب های اجتماعی مهجور مانده اند‪.‬‬ ‫اقــا مالیــی ادامــه داد ‪ :‬شــهر ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــری گــرگان بــا‬ ‫چالش هــای فرهنگــی و اســیب هــای اجتماعــی زیــادی دســت بــه‬ ‫گریبــان اســت کــه تعلــل بــرای چــاره جویــی ان شــهر را بــا چالــش‬ ‫جــدی روبــرو می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬گــرگان همانطــور کــه بــه پــروژه هــای عمرانــی و‬ ‫گردشــگری و یــا حمایــت از ورزش نیــاز دارد بــه چــاره جویــی‬ ‫دغدغه هــای اجتماعــی هــم نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫مهــران کاظــم نــژاد یکــی دیگــر از اعضای شــورای شــهر ضمن اشــاره‬ ‫بــه مکاتبــه ســازمان زندانهــای اســتان بــا مدیریــت شــهری گــرگان و‬ ‫تقاضــای احــداث یــک بــاب خانــه فرهنــگ در ندامتــگاه مرکــزی ایــن‬ ‫شــهر گفــت‪ :‬اســیب های اجتماعــی شــهر گــرگان در حــال افزایــش‬ ‫اســت گســترش مراکــز فرهنگــی ماننــد خانه هــای فرهنــگ یکــی از‬ ‫روش هــای اثربخــش بــرای مقابلــه بــا ایــن اســیب ها هســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان (زندانیــان )حاضــر در زنــدان در‬ ‫زمــره طیــف هــای شــکننده و اســیب پذیر در برابــر دغدغه هــای‬ ‫اجتماعــی محســوب می شــوند کــه بایــد بــا نگاهــی ویــژه از ایــن افــراد‬ ‫حمایت کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر وضعیــت حــال حاضــر خانــه هــای فرهنــگ گفــت‪:‬‬ ‫خانه هــای فرهنــگ نیــز نیازمنــد حمایــت و بررســی بیشــتر اســت و بایــد‬ ‫دغدغــه هــای ‪ ۱۱‬خانــه فرهنــگ شــهر گــرگان مــورد بررســی و اعتبــارات‬ ‫مناســبی بــرای انهــا منظــور شــود‪.‬‬ ‫حجــت مقســم ســخنگوی شــورای شــهر گــرگان نیــز اظهارداشــت‪:‬‬ ‫نادیــده گرفتــن اســیب های اجتماعــی بــه ویــژه در مناطــق‬ ‫حاشیه نشــین می توانــد باعــث گســترش ایــن اســیب هــا بــه دیگــر‬ ‫مناطــق شــهر شــود‪.‬‬ ‫را بــه بــازار برگردانیــم‪ .‬اکنــون فضــا به گونــه ای‬ ‫شــده کــه نمی توانیــم ســرمایه گذار را راضــی‬ ‫کنیــم در ایــن بــازار ســرمایه گذاری کنــد‪ .‬بایــد‬ ‫اجــازه دهیــم ســازوکارهای بــازار ازاد در بــازار‬ ‫ســرمایه جریــان یابــد و براســاس ان اعتمــاد‬ ‫بازگــردد و رونــد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫روند اتی بازار و گروه های مستعد رشد‬ ‫ابراهیمــی تحلیــل خــود از اینــده بــازار را این گونه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــه بازار کوتاه مدت خوشــبین نیســتم‪.‬‬ ‫بــا اینکــه معتقدم قیمت ها در کف خود هســتند‬ ‫و بــازار ســرمایه جــزو ارزان تریــن بازارهاســت و‬ ‫گزارش هــای مناســبی نیــز از شــرکت ها ارائــه‬ ‫می شــود‪ .‬امــا از انجایــی کــه اعتمــادی بــه‬ ‫سیاســت های حاکــم بــر بــازار ســرمایه وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬در کوتاه مــدت بــه ایــن بــازار خوش بیــن‬ ‫نیســتم و معتقــدم بــا جلسـه هایی کــه نتایــج ان‬ ‫برخــی قوانیــن دســتوری اســت‪ ،‬نمی شــود رونــد‬ ‫بــازار را تغییــر داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاید بــازار در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بتوانــد رونــد جدیــدی را بــرای خــود ثبــت کنــد؛‬ ‫اگــر مــاک مــا از تغییــر رونــد‪ ،‬تغییــر شــاخص‬ ‫کل اســت‪ ،‬می تواننــد به صــورت دســتوری‬ ‫چنــد ســهم بــزرگ را مثبــت نــگاه دارنــد و رونــد‬ ‫شــاخص صعــودی باشــد‪ .‬امــا ایــن رشــد بــرای‬ ‫بــازار نیســت‪ ،‬بلکــه یــک شــاخص دس ـت کاری‬ ‫شــده اســت کــه رو بــه بــاال حرکــت می کند‪.‬بــا‬ ‫ایــن حــال در میان مــدت و بلندمــدت بــه بــازار‬ ‫امیــدوارم‪ .‬زیــرا ســهم ها بــه ارزش واقعــی‬ ‫خــود میــل می کننــد و در نهایــت بــه ســمت‬ ‫ایــن ارزش حرکــت می کننــد و تعــادل بــه بــازار‬ ‫برمی گــردد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی دربــاره گروه هــای مســتعد رشــد نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬احســاس می کنــم گروه هــای همچــون‬ ‫معدنــی‪ ،‬پتروشــیمی ها و دارویی هــا در‬ ‫میان مــدت می تواننــد رشــد مناســبی را تجربــه‬ ‫کننــد‪ .‬هنگامــی کــه بــازار بخواهــد برگــردد‪،‬‬ ‫لیــدر نــدارد و ارزش معامــات ان قــدر افزایــش‬ ‫می یابــد کــه در ســهم های کوچــک نیــز ایــن‬ ‫موضــوع رویــت می شــود و نویــد بازگشــت بــازار‬ ‫را می دهد‪/.‬ایرنــا پــاس‬ ‫مقســم در ادامــه گفــت ‪ :‬راه حــل ایــن مشــکالت موجــود نادیــده‬ ‫گرفتــن یــا حــذف فیزیکــی انهــا نیســت بلکــه بــا ایجاد بســتر خدمات‬ ‫مناســب در مناطــق روســتایی و ارتقــای ســطح خدمــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و اموزشــی باعــث جلوگیــری از تشــکیل کانون هــای‬ ‫اســیب زا در مناطــق شــهری می شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان امــر برخــی اســیب های اجتماعــی ماننــد‬ ‫ســرقت‪ ،‬فحشــا‪ ،‬اعتیــاد و خشــونت در ســال هــای اخیــر رونــد‬ ‫صعــودی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن الیحــه مربــوط بــه ثبــت باشــگاه‬ ‫فرهنگــی و ورزشــی شــهرداری گــرگان بــه کمیســیون فرهنگــی و‬ ‫ورزشــی ارجــاع داده شــد تــا جزئیــات ان قبــل از تصویــب نهایــی‬ ‫ارزیابــی مجــدد شــود‪.‬‬ ‫الیحــه موســوم بــه تعییــن تکلیــف رانندگان اســتیجاری هرچنــد در‬ ‫صحن علنی مطرح شــد اما به ســبب شــفاف نبودن برخی مســائل‬ ‫مرتبــط بــا حــوزه ترابــری شــهرداری و چگونگــی تعییــن حقــوق انها به‬ ‫هفتــه اینــده موکول شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن نامــه کمیســیون اداری مالــی مبنــی بــر خریــد یــک‬ ‫دســتگاه لــپ تــاپ حرفــه ای بــه ارزش ‪ ۱۴۰‬میلیــون تومــان بــرای‬ ‫قهرمــان شــطرنج گــرگان مطــرح شــد کــه بــا نظــر مثبــت اعضــا بــه‬ ‫شــهرداری ارســال شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن نامــه مقــرر اســت بــرای پرهــام مقصودلــو قهرمــان‬ ‫اســتاد بــزرگ رشــته شــطرنج ایــن لپ تــاپ بــه عنــوان هدیــه بــه وی‬ ‫اهــدا شــود ‪.‬‬ ‫زهــرا نــورا تنهــا عضــو شــورای شــهر گــرگان هــم بــه اجــرا نشــدن‬ ‫الیحــه کمــک مالــی ‪ ۳۰۰‬میلیــون تومانــی بــه تیــم بســکتبال زنــان‬ ‫گــرگان انتقــاد و اضافــه کــرد‪ :‬بــا وجود مصوبه شــورا و وعده مدیریت‬ ‫شــهری بــا گذشــت یــک مــاه از این مصوبه هنوز ســازوکاری بــرای ان‬ ‫مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫نــورا خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر وضعیــت تیــم بســکتبال زنــان‬ ‫گــرگان از نظــر مالــی بســیار بغرنــج اســت و هنــوز برخــی از قراردادهــا‬ ‫بازیکنــان و کادر فنــی بــه امضــا نرســیده اســت‪.‬‬ ‫ اگــر بخواهیــد اطالعاتــی کــه شــمع می توانــد در اختیــار‬‫شــما قــرار می دهــد را بخوانیــد‪ ،‬بایــد وضعیــت و رنــگ‬ ‫نــوک ان را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار بدهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫یــاد بگیریــد چگونــه شــمع را وارســی کنیــد و اطالعــات را‬ ‫از روی ان بخوانیــد‪ ،‬خواهیــد دانســت عملکــرد خــودرو‬ ‫چگونــه اســت‪ ،‬مشــکالت بالقــوه را تشــخیص خواهیــد‬ ‫داد و بــه موقــع اقــدام خواهیــد کــرد‪ .‬از طرفــی خواهیــد‬ ‫دانســت بــرای داشــتن عملکــردی بهتــر‪ ،‬چــه موقــع‬ ‫شــمع ها را عــوض کنیــد‪ .‬رنــگ قهــوه ای روشــن در نــوک‬ ‫شــمع نشــان دهنــده یــک موتــور ســالم اســت کــه بــه‬ ‫خوبــی کار می کنــد و هــر رنــگ دیگــری نشــانه ای اســت‬ ‫از ایــن کــه در سیســتم سوخت رســانی‪ ،‬احتــراق یــا خــود‬ ‫موتــور ایــرادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫نکته اول‬ ‫ روی عایــق ســرامیکی شــمع‪ ،‬دنبــال دوده ســیاه و تیــره‬‫بگردیــد‪ .‬وجــود ایــن دود ه کــه کربــن ته نشــین شــده اســت‬ ‫نشــان می دهــد کــه بنزیــن زیــادی وارد ســیلندر می شــود‬ ‫و مقــداری از ان نمی ســوزد‪ .‬در خودروهــای کاربراتــوری‪،‬‬ ‫ان را بــه گونـه ای تنظیــم کنیــد کــه بنزیــن بــه طــور کامــل‬ ‫بســوزد و روی بدنــه ســرامیکی یــا نــوک شــمع دوده ای‬ ‫باقــی نمانــد‪.‬‬ ‫نکته دوم‬ ‫ ببینیــد روی بدنــه ســرامیکی لک هــای ســفید رنــگ‬‫وجــود دارنــد یــا نــه‪ .‬وجــود چنیــن لک هــای نشــان دهنــده‬ ‫روغن ســوزی اســت‪ .‬اگــر ان هــا را مشــاهده کردیــد‪،‬‬ ‫ســوپاپ ها‪ ،‬رینگ هــا و ســیلندر را وارســی کنیــد تــا متوجــه‬ ‫علــت روغن ســوزی بشــوید‪.‬‬ ‫نکته سوم‬ ‫ ببینیــد روی عایــق ســرامیکی تاول هایــی بــه رنــگ ســفید‬‫یــا قهــوه ای روشــن بــه چشــم می خورنــد یــا نــه‪ .‬ایــن‬ ‫امــر نشــان می دهــد کــه بنزیــن بســیار کــم وارد ســیلندر‬ ‫می شــود‪ .‬بــار دیگــر کاربراتــور را تنظیــم کنیــد و اگر مشــکل‬ ‫برطــرف نشــد بایــد بــه دنبــال یــک نشــتی در سیســتم‬ ‫سوخت رســانی بگردیــد‪.‬‬ ‫نکته چهارم‬ ‫ بــه دنبــال نقطه هایــی کوچــک و ســیاه روی نــوک‬‫شــمع ها بگردیــد کــه می توانــد نشــانه ای از احتــراق ناقــص‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر اوضــاع وخیــم باشــد ممکــن اســت عایــق‬ ‫ســرامیکی شــمع تــرک بخــورد یــا تکــه تکــه بشــود‪ .‬احتــراق‬ ‫ناقــص می توانــد بــه ســوپاپ ها و پیســتون نیــز اســیب‬ ‫برســاند‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد شــمعی کــه اســتفاده‬ ‫می کنیــد از نظــر تحمــل دمــا بــرای خــودرو شــما مناســب‬ ‫اســت و بنزینــی کــه می زنیــد اکتــان مناســبی دارد‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت تســمه تایــم را هــم چــک کنیــد تــا به درســتی تنظیم‬ ‫شــده باشــد‪.‬‬ ‫نکته پنجم‬ ‫ شــمع را در دوره هــای زمانــی مشــخص عــوض کنیــد‪.‬‬‫شــمع های کهنــه را از روی الکتــرود ان هــا می تــوان‬ ‫شــناخت‪ .‬الکتــرود ایــن گونــه شــمع ها گــرد هســتند و یا به‬ ‫پاییــن خــم می شــوند‪ .‬ایــن امــر موجــب می شــود خامــوش‬ ‫بشــود و یــا هنــگام اســتارت زدن بــا مشــکل روبــرو باشــد‪،‬‬ ‫حتــی شــمع کهنــه باعث می شــود مصرف ســوخت خــودرو‬ ‫نیــز بــاال بــرود‪ .‬اگــر شــمع کهنــه عــوض نشــود‪ ،‬می توانــد به‬ ‫ســایر بخش هــای سیســتم احتــراق نیــز اســیب برســاند‪.‬‬ ‫نکته ششم‬ ‫ ببینــد شــمع ها اب شــده اند یــا نــه‪ .‬شــمع اب شــده‬‫می توانــد نتیجــه بــه هــم خــوردن تنظیــم تســمه تایــم‬ ‫باشــد‪ .‬عوامــل دیگــری کــه می تــوان بــه ان هــا اشــاره کــرد‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬وجــود مشــکل در ســوپاپ ها‪ ،‬کویــل‪ ،‬فشــار‬ ‫زیــاد بــر روی اتاقــک احتــراق و بنزیــن نامرغــوب‪ .‬از طرفــی‪،‬‬ ‫ممکــن اســت شــمعی کــه انتخــاب کرده ایــد تحمــل دمــای‬ ‫کمــی دارد و بــرای موتــور خــودرو شــما مناســب نیســت‪.‬‬ ‫نکته هفتم‬ ‫ شــمع ســالم را تشــخیص بدهیــد‪ .‬یــک شــمع ســالم‬‫هیــچ رســوبی نــدارد و نقــاط اســیب دیده نیــز روی ان‬ ‫بــه چشــم نمی خورنــد‪ .‬بــه رنــگ شــیارهای اطــراف بدنــه‬ ‫شــمع توجــه کنیــد تــا متوجــه بشــوید تحمــل گرمــای شــمع‬ ‫بــرای موتــور شــما مناســب اســت‪ .‬هرگونــه تغییــر رنــگ‬ ‫در شــیارهای پایینــی نشــان دهنــده ان اســت کــه تحمــل‬ ‫گرمــای شــمع بیــش از حــد کــم اســت‪ ،‬یعنــی شــمع گرمــا‬ ‫را بــه ســرعت جــذب می کنــد تــا احتــراق مناســبی صــورت‬ ‫بگیــرد‪ .‬اگــر تغییــر رنــگ در قســمتی صــورت گرفتــه باشــد‬ ‫کــه شــیارها بــه بدنــه فلــزی متصــل می شــوند‪ ،‬نشــان‬ ‫دهنــده ایــن اســت کــه اســتانه تحمــل گرمــا بیــش از حــد‬ ‫زیــاد اســت‪ .‬تغییــر رنــگ ممکــن اســت در قســمت های‬ ‫برقــی شــمع نیــز رخ بدهــد کــه نشــان دهنــده ایــراد در ایــن‬ ‫قســمت ها اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪414‬‬ ‫کیفیت نان بهبود‬ ‫خواهد یافت‬ ‫برای مرمت اثار تاریخی‬ ‫مانه و سملقان ‪۷۷۰‬‬ ‫میلیون ریال تخصیص‬ ‫یافت‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی با‬ ‫اشــاره بــه اینکــه کیفیــت نــان پخــت شــده در اســتان تــا وضعیت‬ ‫مطلــوب فاصلــه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬کیفیــت ارد و نــان بــا تدویــن و‬ ‫اجــرای برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬در اســتان بهبــود‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بیگلــو بــا اشــاره بــه گالیه هــای مــردم اســتان‬ ‫در خصــوص رضایــت بخــش نبــودن کیفیــت نــان برخــی از‬ ‫نانوایی هــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اگــر چــه تاکنــون برنامه هایــی در‬ ‫راســتای رفــع ایــن مطالبــه بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــده امــا تــا‬ ‫رســیدن بــه تولیــد نــان مطلــوب مــورد نظــر فاصلــه اســت کــه در‬ ‫همیــن راســتا بــه تازگــی بــا اجــرای برنامه هایــی درصــدد رفــع ایــن‬ ‫شــکاف هســتیم‪.‬‬ ‫اغاز اسفالت پنج راه روستای‬ ‫معــاون فنــی و راه هــای روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای خراســان شــمالی خبــر از اغــاز عملیــات اســفالت راه‬ ‫روســتاهای قلهک‪ ،‬زیدر‪ ،‬خیراباد‪ ،‬ســرداب و ســرانی در شهرســتان‬ ‫شــیروان داد و گفــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از پــروژه ‪ ۶۱۱‬خانوار روســتایی‬ ‫از راه مناســب بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫علــی ربانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬طــول ایــن محــور‬ ‫روســتایی ‪ ۲۲.۵‬کیلومتــر اســت کــه در ســال هــای گذشــته‪۳.۷ ،‬‬ ‫کیلومتــر ان اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیرســازی‪ ،‬خاکبــرداری و خاکریــزی ایــن پــروژه‬ ‫راهســازی بــا اســتفاده از تــوان ماشــین االت و تجهیــزات راهــداری‬ ‫بــه صــورت امانــی اجــرا و در ایــن زمینه پنج هــزار و ‪ ۶۰۰‬مترمکعب‬ ‫خاکریــزی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و راه هــای روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اجــرای اســفالت ایــن پروژه‬ ‫توســط پیمانــکار بــا صــرف ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه در حــال‬ ‫انجــام اســت کــه ارزش ریالــی اقدامــات انجــام شــده بــرای بهــره‬ ‫بــرداری از ایــن پــروژه ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کل راه هــای روســتایی شهرســتان شــیروان اعــم از‬ ‫اســفالته ‪ ،‬شوســه وخاکی ‪ ۹۷۸‬کیلومتر اســت که در ســنوات گذشــته‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۴۳۰‬کیلومتــر راه روســتایی اســفالت شــده و بــرای اســفالت‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتــر تــا پایــان ســال مالــی ‪ ۱۴۰۰‬در شهرســتان شــیروان برنامــه‬ ‫ریــزی شــده اســت کــه در صــورت تخصیــص اعتبــار بــا تجمیــع امکانات‬ ‫راهــداری و پیمانــکاران عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرسودگی تمامی‬ ‫اتوبوس های شهر‬ ‫بجنورد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بســیاری از بازرســی مشــاهده شــده کــه‬ ‫مصــرف کننــده هــا‪ ،‬عمــده ارد خــود را بدلیل کیفیت پایین ارد‬ ‫خراســان شــمالی از اســتان هــای همجــوار شــمالی تهیــه مــی‬ ‫کننــد و حتــی از ســهمیه اســتانی خــود نیــز اســتفاده نمی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن مشــکالت در صددیم تا در جلســه کارگروه‬ ‫ارد و نــان تصویــب کنیــم تــا نانوایــی ها و قنادان اســتان در تهیه‬ ‫ارد دارای اختیــار باشــند تــا از ایــن طریــق فضــای رقابتــی بــرای‬ ‫تولیــد ارد بــا کیفیــت بیــن کارخانــه هــای اســتان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اســتانداری اختیار توزیع‪ ،‬نظارت و صدور‬ ‫پروانــه ارد و نــان را برعهــده اتحایــده هــا گذاشــته و در مــواردی‬ ‫ســهل انــگاری از ســوی اتحادیــه هــا مــی شــود و اداره صمــت در‬ ‫مواقــع ضــروری وارد و نظــارت و بازرســی را بیشــتر مــی کنــد‪.‬‬ ‫حاجــی بیگلــو همچنیــن از تشــدید نظــارت بر نحــوه کار خبازان‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬واحدهــای صنفــی نانوایــی کــه نــان‬ ‫بی کیفیــت ارائــه می دهنــد بــا کســر و یــا قطــع ســهمیه جریمــه‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی براســاس سرشــماری نفوس و مســکن ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد ان‬ ‫در روســتاها ســکونت دارنــد امــا باوجــود این‪ ،‬ســرانه مصــرف ارد‬ ‫و نــان در ایــن اســتان بیشــتر از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫یکهــزار و ‪ ۳۳۰‬نانوایــی در خراســان شــمالی فعــال اســت و بــا‬ ‫وجــود تعــداد بــاالی نانوایی هــا و نیــز ســرانه بــاالی مصــرف ارد‪،‬‬ ‫شــاهد صــف بــرای خریــد نــان هســتیم‪.‬‬ ‫میانگیــن مصــرف ارد و نــان در اســتان ‪ ۲‬کیلوگــرم بیــش از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪ ،‬ســرانه مصــرف ارد در اســتان ‪۹.۵‬‬ ‫کیلوگــرم و در کشــور ‪ ۷.۵‬کیلوگــرم اســت و یکــی از علت هــای‬ ‫افزایــش مصــرف نــان بویــژه در فصــل پاییــز‪ ،‬تجمــع نیروهــای‬ ‫کارگــری در برخــی از شهرســتان هــا اســت‪ ،‬بــه طــور مثــال در‬ ‫شهرســتان فــاروج در فصــل براشــت زعفــران‪ ،‬نیــروی کارگــری‬ ‫زیــاد اســت کــه منجــر بــه افزایــش مصــرف نــان و شــلوغی‬ ‫نانوایی هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سرپرســت اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی مانــه و ســملقان خراســان شــمالی‬ ‫از تخصیــص ‪ ۷۷۰‬میلیــون ریــال بــرای معرفــی و‬ ‫مرمــت اثــار تاریخــی ایــن شهرســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت ایــن میــزان اعتبــار بــرای ‪ ۲‬بنــای تاریخــی‬ ‫هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫اداره کل‬ ‫روابط عمومــی‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ساســان ابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ابــاغ‬ ‫و تخصیــص اعتبــارات تملــک دارایی هــای‬ ‫ســرمایه ای اســتانی‪ ،‬مرمــت گرمابــه تاریخــی‬ ‫قلعــه خــان و اشــیای تاریخــی محوطــه ریــوی‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫گفــت‪ :‬شهرســتان مانــه و ســملقان بــه مرکزیــت‬ ‫شــهر اشــخانه در شــمال غربــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی واقــع شــده و از شــمال و شــرق بــه‬ ‫شهرســتان بجنــورد‪ ،‬از جنــوب بــه شهرســتان‬ ‫جاجــرم‪ ،‬از غــرب بــه اســتان گلســتان محــدود‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی افــزود‪ :‬وجــود اثــار تاریخــی از‬ ‫دوره هــای پیــش از تاریــخ تــا دوره معاصــر در‬ ‫بخش هــای مختلــف ایــن شهرســتان گویــای‬ ‫اســتقرار مــداوم بشــر در ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس پژوهش هــای باستان شناســی‬ ‫بخش هایــی از شهرســتان مانــه و ســملقان بــرای‬ ‫نخســتین بار در حــدود هشــت هــزار ســال پیــش‬ ‫مســکونی شــده کــه اثــار ان را می تــوان در تپــه‬ ‫قلعــه خــان در دشــت ســملقان مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫محوطــه تاریخــی ریــوی ‪ ۱۱۰‬هکتــاری در مانــه و‬ ‫ســلمقان خراســان شــمالی کــه براســاس گمانــه‬ ‫زنی هــا قدمــت ان بــه عصــر مفــرغ بــاز مــی گــردد‬ ‫روزی روزگاری مرکــز تمدنــی کهــن بــوده اســت‬ ‫کــه ‪ ۹‬فصــل کاوش باستانشناســی مویــد قدمــت‬ ‫و دیرینگــی ان اســت‪.‬‬ ‫محوطــه تاریخــی ریــوی در پنــج کیلومتــری‬ ‫غــرب شــهر اشــخانه و در نزدیکــی روســتای‬ ‫نجــف و قــره مصلــی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی در ســال ‪ ۱۳۴۶‬بــا شــماره ‪۷۲۰‬‬ ‫در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســید و در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬فصــل اول کاوش باســتان شناســی ایــن‬ ‫اثــر اغــاز شــد بــا وســعتی حــدود ‪ ۱۱۰‬هکتــار‪ ،‬در‬ ‫واقــع بقایــای یــک شــهر دوران هخامنشــی اســت‬ ‫کــه ویژگــی هــای باســتان شناســی منحصــر بــه‬ ‫فــردی را داراســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‬ ‫‪7‬‬ ‫پالک کوبی ‪ ۹۵‬درصد دام های‬ ‫سبک و سنگین‬ ‫توزیع ‪ ۶۰‬هزار پاکت سیمان‬ ‫در مناطق زلزله زده‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ ۹۵ :‬درصــد از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۸‬هــزار راس دام ‬ ‫ســبک و ســنگین موجــود از ابتــدای شــروع طــرح ملــی پــاک‬ ‫کوبــی اجبــاری دام از تیــر ‪ ۹۸‬تاکنــون ایــن اســتان پالک کوبــی و‬ ‫هویت گــذاری شــدند‪.‬‬ ‫رحمــت اللــه ســمیعی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬صاحبــان‬ ‫پنــج درصــد دام باقــی مانــده گلســتان کــه هنــوز اقــدام بــه‬ ‫پالک کوبــی و هویــت گــذاری دام خــود نکردنــد بایــد هرچــه‬ ‫ســریعتر نســبت بــه انجــام ایــن مهــم اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهــداف طــرح ملــی هویت گــذاری دام هــا یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح کــه مصوبــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫و ارز و قانــون نظــام دامپــروری کشــور اســت ب ـ ه منظــور ردیابــی‪،‬‬ ‫مالکیــت و جلوگیــری از قاچــاق دام‪ ،‬بهبــود گلــه و کنتــرل ســامت‬ ‫دام و غــذای انســان‪ ،‬اصــاح نــژاد‪ ،‬امنیــت ســرمایه گذاری و توزیــع‬ ‫عادالنــه نهاده هــای دامــی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫ســمیعی اضافــه کــرد‪ :‬از ایــن پــس توزیــع هرگونــه نهــاده‬ ‫دامــی یارانـه ای صرفــا براســاس تعــداد دام (گاو‪ ،‬گوســفند‪ ،‬بــز‪،‬‬ ‫گاومیــش‪ ،‬اســب و شــتر) پــاک کوبــی و هویــت گــذاری شــده‬ ‫در گلســتان انجــام خواهــد شــد ضمــن اینکــه جابجایــی و خریــد‬ ‫و فــروش دام فاقــد پــاک قاچــاق محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫از زلزلــه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ســالجاری تاکنــون ‪ ۶۰‬هــزار پاکــت ســیمان‬ ‫معــادل ســه هــزار تــن در مناطــق خســارت دیــده شهرســتان هــای‬ ‫گرمــه و جاجــرم توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــدی در ایــن خصوص اظهار داشــت‪ :‬ســیمان اهدایی بنیاد‬ ‫مســتضعفان بــه مــرور در حــال حمــل بــه اســتان اســت و بــه صــورت‬ ‫رایــگان در مناطــق روســتایی خســارت دیــده از زلزلــه توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای بازســازی هــر واحدمســکونی روســتایی‬ ‫خســارت دیــده از زلزلــه بهــار امســال ‪ ۱۶۰‬پاکــت ســیمان در اختیــار‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫محمــدی دربــاره بازســازی مناطــق زلزلــه زده شهرســتان هــای گرمــه و‬ ‫جاجــرم گفــت‪ :‬بــر اســاس اولویــت هــا‪ ۱۴۳ ،‬واحــد مســکونی خســارت‬ ‫دیــده تــا پایــان ابــان مــاه جــاری تکمیــل و بهــره بــرداری مــی شــود کــه‬ ‫اکنــون ‪ ۱۳۲‬واحــد بــه مرحلــه دیوارچینــی رســیده اســت و در تــاش‬ ‫هســتیم تــا تمــام ایــن واحدهــا تــا ‪ ۲‬هفتــه دیگــر تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ســرعت دادن بــه کار ســاخت و ســاز در‬ ‫مناطــق زلزلــه زده‪ ،‬تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی بــه‬ ‫بازســازی ایــن واحدهــا ســوق یافتــه اســت و بــه ازای هــر واحــد‬ ‫مســکونی یــک میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمــت بــه ایــن‬ ‫خســارت دیــدگان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان حمــل ونقــل بارو مســافر شــهرداری بجنــورد گفت‪:‬‬ ‫بــرای جابه جایــی شــهروندان ‪ ۷۰‬دســتگاه اتوبــوس در شــهر بجنــورد‬ ‫بــه کار گرفتــه می شــود کــه متاســفانه اکثــر ایــن نــاوگان بــه لحــاظ‬ ‫فرســودگی نیــاز بــه نوســازی دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا شــافعی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون تمــام‬ ‫نــاوگان اتوبوســی در مرکــز اســتان بــاالی ‪ ۱۰‬ســال عمــر دارد و برخــی‬ ‫بــه ســن ‪ ۱۵‬ســال هــم رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۳۴ :‬دســتگاه اتوبــوس مربــوط بــه بخــش‬ ‫خصوصــی و مابقــی‪ ،‬ملکــی شــهرداری اســت و بــر اســاس براوردهــا‬ ‫بازســازی کامــل هــر دســتگاه از ایــن ناوگان ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بجنــورد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬هزینــه خریــد اتوبــوس بســیار بــاال اســت‬ ‫و تامیــن اعتبــار بــرای خریــد ان از عهــده ســازمان و شــهرداری‬ ‫بجنــورد خــارج اســت‪.‬‬ ‫شــافعی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــاز بــه بازســازی در برخــی از‬ ‫اتوبوس هــای نــاوگان‪ ،‬اساســی اســت و بایــد موتــور و بدنــه اتوبــوس‬ ‫بازســازی شــود و برخــی هــم نیــاز بــه بازســازی کمتــری دارنــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره نــرخ جابــه جایــی مســافر‬ ‫بــا نــاوگان اتوبوســی گفــت‪ :‬اکنــون بــرای جابــه جایــی هــر مســافر‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان هزینــه مــی شــود امــا مســافران تنهــا یکهــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬معــادل حــدود یــک چهــارم ان را پرداخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری بجنــورد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬قــرار بــود یــک ســوم از ایــن هزینــه هــا توســط‬ ‫مســافر‪ ،‬یــک ســوم توســط شــهرداری و یــک ســوم توســط دولــت‬ ‫تامیــن شــود امــا در ســال هــای اخیــر تعهــدات دولــت در ایــن‬ ‫زمینــه محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مرکــز خراســان شــمالی ‪ ۲۱۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و‬ ‫پیــش از کرونــا روزانــه ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار مســافر بــا نــاوگان اتوبوســی‬ ‫شــهر جابــه جــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001628‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.04.22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای قربــان باســتانی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 139811441200500025‬تقاضــای اقــای علــی اکبــر پیــروی بــه شــماره شناســنامه ‪ 974‬کــد ملــی ‪2030646458‬‏صــادره ازگنبــد فرزنــد بدیــل درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 114.36‬متــر مربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بیســت متــری جنگل‪،‬کوچــه احداثــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت‏علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی‏کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‏خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪409 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت‬ ‫اول‪ 1400/08/01:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/08/17 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک علــی ابــاد کتــول ازطــرف مصطفــی رحیــم ابــادی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۱۳‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۵۳‬تقاضــای اقــای‬ ‫یاســر عــرب بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۵۱‬و کــد ملــی ‪ ۲۲۴۹۸۴۸۶۱۰‬صــادره از کردکــوی فرزنــد ســلیمان در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۷.۴۵‬مترمربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ _۱۲۸‬اصلــی واقــع در اراضــی شــرف بــاغ بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۹۱۳۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۷:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۵۲۴‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای خانــم حکیــم حاجــی قربانــی بــه شناســنامه‬ ‫‪ ۴۱‬کــد ملــی ‪ ۶۲۸۹۹۶۳۱۳۹‬صــادره از بندرترکمــن فرزنــد عبــاس متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۲۴‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۵۸۶‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت و تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۸/17:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۰۹/03:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان م‪.‬الف‪۹۲۹۹ :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140060312012000847‬مورخــه ‪ 1400/07/26‬هیــات اول‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم نــادر ســندگل فرزنــد علــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 307‬و کــد ملــی ‪ 3671998271‬صــادره بنجــار در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 140.40‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪-199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش‬ ‫‪ 9‬شهرســتان کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی عطاخــان عطائــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9281 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/08/17‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/09/03‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪414‬‬ ‫طنز‬ ‫باید بی انضباطی های سیستم‬ ‫بانکی برطرف شود‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اصــاح‬ ‫نظــام پولــی و بانکــی کشــور‪ ،‬اقدامــات خوبی انجام شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بی انضباطی هــای سیســتم پولــی و بانکــی کشــور بایــد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪« ،‬حجــت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» در نشســت شــورای عالــی کار تاکیــد کرد‪ :‬مــا به عنوان‬ ‫نماینــده کارگــران و کارفرمایــان در هیــات دولــت و ســتاد اقتصــادی‬ ‫روی ایــن مســئله تاکیــد جــدی داریــم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تصریح کرد‪ :‬در مجامع مختلف‬ ‫از مســائل رفاهــی مــردم دفــاع مــی کنیــم و در صــورت لــزوم‪،‬‬ ‫سیاســت گذاری و اصالحــات مــورد نیــاز را انجــام مــی دهیــم‪.‬‬ ‫عبدالملکــی تصریــح کــرد‪ :‬سیاسـت ها بایــد تغییر کند و مــا این کار‬ ‫را ادامــه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه اصــاح نظــام پولی و بانکی کشــور‪،‬‬ ‫اقدامات خوبی انجام داده شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود محدودیت‬ ‫منابــع بودجــه‪ ،‬دولــت در دو ماه گذشــته‪ ،‬خلق نقدینگی نداشــت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد‪ :‬وقتــی قیمــت‬ ‫نهاده هــا‪ ،‬افزایــش پیــدا می کنــد‪ ،‬تولیــد کننــده تحــت فشــار قــرار‬ ‫می گیــرد و مجبــور اســت کــه بــرای جلوگیــری از ضــرر‪ ،‬قیمــت کاال‬ ‫را افزایــش دهــد‪ ،‬در نتیجــه‪ ،‬تــورم شــکل مــی گیــرد و مشــکالت‬ ‫معیشــتی بــرای تــوده مــردم و کارگــران ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اتفاقــات خوبــی پیــش رو اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در موضــوع تنظیــم بــازار‪ ،‬جلســاتی بــه ریاســت معــاون اول‬ ‫رئیس جمهــوری و حضــور ســایر اعضــای دولــت برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬دو سیاســت اساســی در حــوزه کار و تولیــد را دنبــال‬ ‫می کنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬سیاســت اول افزایــش ســوداوری تولیــد و‬ ‫مقابلــه بــا ســوداوری فعالیــت هــای غیــر تولیــدی و غیــر مولــد اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکی ادامه داد‪ :‬ســود در بخش مولد اقتصادی کشــور باید‬ ‫افزایــش و در بخــش غیــر مولــد کاهــش پیدا کند‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه سیاس ـت های‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬متناســب بــا ایــن وضعیــت در حــال پیگیــری و تنظیــم‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬بــار مالیاتــی تولید کننده کمتر‬ ‫و بــار مالیاتــی افــراد غیــر تولیدکننــده بیشــتر مــی شــود‪ ،‬در نهایــت‪،‬‬ ‫ســرمایه هــا بــه ســمت تولیــد ســرازیر و همه مردم‪ ،‬ســرمایه گــذاران‬ ‫و تولیــد کننــدگان منتفــع خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی افــزود‪ :‬بایــد تــاش کنیــم تولیــد ســوداور باشــد‪ ،‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬فرصت هــای جدیــد شــغلی بــرای کارگــران ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی توجــه بــه حقــوق کارگــران را‬ ‫سیاســت دوم دولــت ســیزدهم خوانــد و اظهــار داشــت‪ :‬حــق و‬ ‫حقــوق کارگــران بایــد بــه طــور کامــل اســتیفا شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فلســفه تشــکیل جلســات شــورای عالــی کار ایــن‬ ‫اســت کــه تولیــد کننــده بایــد ســود کنــد و همچنیــن حــق و حقــوق‬ ‫نیــروی کار و کارگــر نیــز بایــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی تصریــح کــرد‪ :‬همانطــور کــه در ادبیــات و اقتصــاد‬ ‫اســامی نیــز امــده و مطالعــات تجربــی نیــز نشــان می دهــد هــر‬ ‫زمــان‪ ،‬کارفرمــا و ســرمایه گذار بــه حقــوق و رفــاه کارگــر و نیــروی کار‬ ‫خــود توجــه کــرده اســت‪ ،‬بازدهــی افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬در جلســاتی مانند شــورای‬ ‫عالــی کار کــه ســه جانبــه اســت و دولــت‪ ،‬کارگــران و کارفرمایــان نیــز‬ ‫در ان حضــور دارنــد‪ ،‬بایــد تــوازن و تعــادل برقــرار شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی مطالبــات جامعــه کارگــری را ســه مطالبــه اصلــی رفــاه‪،‬‬ ‫پایــداری اشــتغال و تقویــت تشــکل هــا دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬هــم‬ ‫کارگــران و هــم کارفرمایــان بایــد مقدورات و شــرایط یکدیگر را لحاظ‬ ‫ و بــه خواســته هــای یکدیگــر توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ ،‬همــواره کارگران‪ ،‬پشــتیبان و حامی کارفرمایان‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬نماینــدگان کارگــران بر این نکته اصــرار دارند‬ ‫کــه نبایــد بــه کارفرمایــان فشــار وارد شــود و متقابــا ًکارفرمایــان و‬ ‫نماینــدگان کارفرمایــی نیــز معتقدنــد کــه بایــد بــرای رفــاه کارگــران‬ ‫تــاش کننــد تــا چــرخ تولیــد‪ ،‬متوقــف نشــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪500‬‬ ‫میلیون ریال کاالی قاچاق‬ ‫کشف بیش از یک کیلو گرم‬ ‫انواع مواد مخدر در بجنورد ‏‬ ‫اعتراف به ‪ 29‬فقره سرقت‬ ‫در گنبد کاووس ‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســفراین ازکشــف بیــش از ‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال کاالی قاچــاق در اجــرای طــرح برخــورد بــا قاچــاق‬ ‫کاال و برخــورد‏بــا متخلفــان در ســطح ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از پایگاه خبری پلیس‪،‬سرهنگ‬ ‫«ســید ســعید عزیزی » اظهار داشــت‪ :‬طرح تشــدید مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬برخــورد بــا‏متخلفــان وجلــب رضایــت مــردم در ســطح حــوزه‬ ‫اســتحفاظی توســط پلیس اطالعات و امنیت عمومی در ‪ 24‬ســاعت‬ ‫گذشــته بــه مرحلــه‏اجــرا در امــد‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازرسی از این مکان ها ‪ 2400‬نخ سیگار قاچاق‪5720،‬‬ ‫عــدد انــواع قــرص هــای روان گــردان ‪5،‬‏قطعــه تجهیزات ماهــواره و ‪3‬‬ ‫عدد شــوکر برقی غیر مجاز کشــف و ضبط کردند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش ریالــی‬ ‫اقــام مکشــوفه بیــش از ‪ 500‬میلیــون ریــال بــراورد شــده‬ ‫‏است‪،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در این راســتا ‪ 2‬نفر متهم دســتگیر و پس‬ ‫از تشــکیل پرونــده مقدماتــی تحویــل مقامــات قضائــی گردیدنــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان‏کــرد‪ :‬پلیــس بــا اجــرای طــرح هــای مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال بــا تمــام تــوان بــا ایــن پدیــده شــوم و قاچاقچیــان به صــورت قاطع‪،‬‬ ‫قانونــی و بــدون‏اغمــاض برخــورد کــرده و از شــهروندان عزیــز نیز انتظار‬ ‫داریــم تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق‏پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف یــک کیلــو و‬ ‫‪ 613‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی و صنعتــی در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر ‏داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬‏مامــوران یــگان امــداد ایــن فرماندهــی در حیــن گشــت‬ ‫زنــی در ســطح حــوزه اســتحفاظی بــه یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســواری‏مشــکوک و بــا هماهنگــی انجــام شــده خــودرو را متوقــف‬ ‫مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در بازرســی از ایــن خــودرو‬ ‫یــک کیلــو و ‪ 613‬گــرم مــواد مخــدر صنعتــی و ســنتی و االت و‬ ‫ادوات‏فــروش مــواد مخــدر نیــز کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم دســتگیر و خــودروی وی نیــز راهــی‬ ‫پارکینــگ‏شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫‏مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪ ،‬از شــهروندان عزیــز خواســت‬ ‫تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مشــکوک در ســطح‬ ‫جامعــه‏بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگر»‬ ‫در گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال‏وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل هــای مخابراتــی‬ ‫و کنتــور اب در گنبــد کاووس‪ ،‬رســیدگی بــه‏موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه‬ ‫ماموران‪ ،‬ســارق ســابقه دار شناســایی و‏پس از هماهنگی‬ ‫بــا مرجــع قضائــی طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش‬ ‫دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه‏بــا مســتندات پلیــس‪،‬‬ ‫چــاره ای جــز اقــرار نداشــت و بــه ‪ 22‬فقــره ســرقت کابــل هــای‬ ‫مخابراتــی و ‪7‬‏فقــره ســرقت کنتــور اب اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 50‬متــر کابل مســروقه از‬ ‫مخفیــگاه ســارق‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‏متهــم پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‬ ‫در مرحله نازک کاری ‪۱۳۰‬‬ ‫مسکن مناطق زلزله زده‬ ‫خراسان شمالی است‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬واحــد مســکونی مناطــق زلزلــه زده اســتان کــه در زلزلــه ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه امســال تخریــب شــده بــود هــم اکنــون در مرحلــه‬ ‫نــازک کاری قــرار دارد‪.‬‬ ‫علــی محمــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مجمــوع‬ ‫واحدهایــی کــه بایــد تــا پایــان ابــان مــاه تکمیــل شــود ‪ ۱۴۳‬واحــد‬ ‫مســکونی اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۳۰‬واحــد بــه صــورت اولویــت‬ ‫بنــدی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ســاخت ‪ ۴۶۶‬واحــد مســکونی در مرحلــه‬ ‫فونداســیون ‪ ۴۲۰،‬واحــد در مرحلــه اجــرای ســتون ‪ ۲۸۵ ،‬واحــد‬ ‫مســکونی در مرحلــه ســقف و ‪ ۱۶۰‬واحــد نیــز در مرحلــه دیــوار‬ ‫چینــی اســت‪ ،‬ایــن واحدهــای مســکونی بــا اورده افــراد و اورده‬ ‫پیمانــکاران اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســفر رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫بــه اســتان گفــت‪ :‬پرداخــت ‪ ۵۰‬درصــد تســهیالت بالعــوض بــه‬ ‫مناطــق زلزلــه زده انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۳۲۰‬نفــر از تســهیالت بالعــوض‬ ‫بهره مند شــد ه ا ند ‪.‬‬ ‫محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن براســاس مصــوب وام ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریالــی اســتان‪ ۱۰۰ ،‬پرونــده بــه بانــک هــا معرفــی شــده‬ ‫اســت کــه تاکنــون ‪ ۴۵‬نفــر از ایــن تســهیالت بهــره منــد شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بــه صــورت قــرض‬ ‫الحســنه و از محــل طــرح ویــژه کمــک بــه تمامــی واحدهــای‬ ‫تخریــب شــده مناطــق زلزلــه زده‪ ،‬پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از برخــی بانــک هــای عامــل در خصــوص ارائــه‬ ‫تســهیالت بــه افــراد اســیب دیــده از زلزلــه گفــت‪ :‬بــا ســخت گیــری‬ ‫و همــکاری نکــردن برخــی از ایــن بانــک هــا موجــب شــده اســت تــا‬ ‫رونــد ســاخت ایــن واحــد هــای مســکونی کنــد شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۶۰‬هــزار پاکــت ســیمان در‬ ‫مناطــق خســارت دیــده از زلزلــه توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتر ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه روز دوشــنبه ‪۲۷‬‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال منقــول (اتومبیــل) کالســه اجرائــی ‪۹۹۰۰۱۴۱‬و ‪ ۹۹۰۰۱۴۲‬بــه موجــب پروندهــای اجرائــی ‪-۱‬کالســه‬ ‫‪۹۹۰۰۱۴۱‬لــه علیــه بانــک صــادرات شــعبه جاجــرم کــد ‪ ۱۱۹۵‬تاریــخ ایجــاد‪ ۱۳۳۱.۰۶.۱۶:‬شناســه ملــی‪ ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲:‬بــه‬ ‫نشــانی‪:‬جاجرم خیابــان شــهید بهشــتی بــا نمایندگــی محمدعلــی نجــاری بــه نشــانی‪:‬بانک صــادرات گرمــه علیــه(وام‬ ‫گیرنده)مهــدی مــرادی مقــدم نــام پــدر‪ :‬نجفعلــی تاریــخ تولــد‪ ۱۳۶۲.۰۱.۰۱:‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۷۸۲۷۳۳:‬شــماره‬ ‫شناســنامه‪ ۵۹ :‬بــه نشــانی‪ :‬جاجــرم بلــوار پویا(متــن ســند) جاجــرم بلــوار پویــا دکتــر فخــران ‪(۶‬اعالمــی متعهدلــه)‬ ‫و(ضامنیــن) ‪ -۱‬نجفعلــی مــرادی مقــدم نــام پدر‪:‬مرادعلــی تاریــخ تولــد‪ ۱۳۱۶.۰۷.۰۲:‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۱۹۵۳۳۱:‬شــماره‬ ‫شناســنامه‪ ۱۳۴۵:‬بــه نشــانی‪ :‬گرمه‪-‬شــهر ایور(متــن سند)گرمه‪-‬شــهر ایــور‪ -‬خیابــان فرهنــگ پالک‪(۶‬اعالمــی متعهدلــه)‬ ‫‪-۲‬روح الله مقصودی نام پدر ‪ :‬نبی تاریخ تولد‪ ۱۳۶۱.۱۲.۰۱ :‬شماره ملی‪ ۰۷۵۹۲۷۱۷۴۷ :‬شماره شناسنامه ‪ ۴۷۰۵‬به نشانی‪:‬‬ ‫گرمــه درق میــان اول بلــوار امــام ســجاد (متــن ســند) گرمــه درق بلــوار امــام ســجاد_میالن اول(اعالمــی متعهدله)بــا موضوع‬ ‫صــدور اجرائیــه قــرار داد بانکــی ‪ ، ۱۳۹۷.۰۷.۲۵ -۶۸۰۱۱۰۶۶۹۵۰۰۲‬و ‪-۲‬کالســه ‪ ۹۹۰۰۱۴۲‬لــه بانــک صــادرات شــعبه جاجــرم کــد‬ ‫‪۱۱۹۵‬تاریخ ایجاد‪ ۱۳۳۱.۰۶.۱۶:‬شناسه ملی‪ ۱۰۷۶۱۷۳۶۰۶۲ :‬به نشانی‪ :‬جاجرم خیابان شهید بهشتی با نمایندگی محمدعلی‬ ‫نجــاری بــه نشــانی‪ :‬بانــک صــادرات گرمــه علیــه (وام گیرنــده) اتنــا حســینی نــام پــدر‪ :‬جــان محمــد تاریــخ تولــد‪۱۳۶۹.۱۰.۱۲ :‬‬ ‫شــماره ملــی‪ ۵۲۱۰۰۲۰۳۰۴ :‬شــماره شناســه‪ ۵۲۱۰۰۲۰۳۰۴:‬بــه نشــانی‪ :‬جاجــرم بلــوار پویــا خیابــان دکتر فخــران ‪۶‬و(ضامنین) ‪:‬‬ ‫‪-۱‬نجفعلــی مــرادی مقــدم نــام پدر‪:‬مــراد علــی تاریخ تولد‪ ۱۳۱۶.۰۷.۰۲ :‬شــماره ملی‪ ۰۷۵۹۱۹۵۳۳۱ :‬شــماره شناســنامه‪۱۳۴۵ :‬‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬گرمــه شــهر ایــور خیابان فرهنــگ پالک ‪۶‬‬ ‫‪-۲‬مهــدی مــرادی مقــدم نــام پــدر‪ :‬نجفعلــی تاریــخ تولــد‪ ۱۳۶۲.۰۱.۰۱ :‬شــماره ملــی‪ ۰۷۵۹۷۸۲۷۳۳:‬شــماره شناســنامه‪۵۹:‬‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬بلــوار پویــا پــاک ‪ (۲۱۶‬متــن ســند) جاجــرم بلــوار پویــا دکتــر فخــران ‪ (۶‬متعهدلــه) بــا موضــوع صــدور اجرائیــه‬ ‫قراردادبانکــی ‪، ۱۳۹۷.۰۸.۲۰ _۶۸۰۱۱۴۳۳۴۶۰۰۷‬یــک دســتگاه خــودروی وانــت اریســان دوگانــه ســوز ‪ PULOHG‬بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪۶۸۴‬ق‪ ۲۸‬ایــران ‪ ۲۶‬و بــه شــماره شاســی ‪ ۴۰۴۲۹۱NAAB۶۶PE۸HHC‬و شــماره موتــور ‪ ۱۱۸J۵۰۰۸۵۱۶‬بــه رنــگ‬ ‫ســفید روغنــی مــدل ‪ ۱۳۹۶‬متعلــق بــه اقــای مهــدی مــرادی مقــدم کــه خودروی مذکور در قبال مطالبات بســتانکار منــدرج در‬ ‫قــرارداد بانکــی شــماره ســند ‪ ، ۶۸۰۱۱۰۶۶۹۵۰۰۲ :‬تاریــخ ســند ‪ ، ۱۳۹۷.۰۷.۲۴ :‬بانــک مربوطــه‪ :‬صــادرات بــه مبلــغ موضوعــات‬ ‫الزم االجــرا‪ ۲۹۷،۱۸۳،۲۴۹ :‬ریــال (دویســت و نــود و هفــت میلیــون و صــد و هشــتاد و ســه هــزار و دویســت چهــل و نــه ریال)‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال جــاری شــهر سنخواســت شهرســتان‬ ‫جاجــرم اســتان خراســان شــمالی را لرزاندکــه براســاس اخریــن‬ ‫امارهــا ایــن زمیــن لــرزه و پــس لــرزه هــای پــس از ان موجــب‬ ‫خســارت ‪ ۳۰‬تــا ‪۱۰۰‬درصــدی بــه یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫کــه قالــب بیشــتر خشــتی و گلــی بــود‪ ،‬شــد و ‪ ۱۲۱‬واحــد مســکونی‬ ‫نیــز بــه طــور کامــل تخریــب شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن حادثــه بــه بخــش کشــاوزری ‪ ۶۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬حــوزه اب و فاضــاب ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬بــرق ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال و بــه مــدارس ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال خســارت‬ ‫وارد کــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون‬ ‫کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای فعــال و مهمــی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ایــن گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام‬ ‫مــی دهنــد موجــب وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫مهــم تریــن گســل هــای خراســان شــمالی گســل اســفراین اســت‬ ‫کــه ایــن گســل بــا درازای حــدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال‬ ‫باختــری‪ -‬جنــوب خــاوری واقــع شــده کــه از حاشــیه شــمال خــاوری‬ ‫شــهر اســفراین گــذر مــی کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪ ۵۵‬تــا‪۵۰‬‬ ‫کیلومتــر و راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری – جنــوب‪ ،‬جنــوب‬ ‫خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫_اصــل طلــب‪ ۲۱۸،۰۰۰،۰۰۰ :‬ریــال _خســارت تاخیــر تادیــه‪ ۷۹،۱۸۳،۲۴۹:‬ریــال‪ ،‬شــرح ‪ ۲۴:‬درصد‪،‬تاریــخ مبنــای محاســبه‬ ‫خســارت‪_ ۱۳۹۹.۰۶.۰۲۲ :‬خســارت تاخیــر روزانــه‪ ۱۴۳،۳۴۲:‬ریــال ‪ ،‬شــرح ‪ ۲۴:‬درصــد‪ ،‬تاریــخ مبنــای محاســبه خســارت‪:‬‬ ‫‪)۱۳۹۹.۰۶.۲۲‬و قرار دادبانکی قرار داد بانکی ‪ :‬شــماره ســند‪ ، ۶۸۰۱۱۴۳۳۴۶۰۰۷ :‬تاریخ ســند ‪ ، ۱۳۹۷.۰۸.۲۰ :‬بانک مربوطه‬ ‫‪ :‬صــادرات بــه مبلــغ موضوعــات الزم االجــرا ‪ ۲۶۶،۷۳۶،۵۲۹ :‬ریــال( دویســت شــصت و شــش میلیــون و هفتصــد و ســی و‬ ‫شــش هــزار و پانصــد و بیســت و نــه ریــال)‬ ‫_اصــل طلــب‪ ۱۹۸،۳۸۰،۰۰۰ :‬ریــال _خســارت تاخیــر تادیــه ‪ ۶۸،۳۵۶،۵۲۹ :‬ریــال ‪ ،‬شــرح ‪ ۲۴ :‬درصــد ‪ ،‬تاریــخ مبنــای‬ ‫محاســبه خســارت‪_ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ :‬خســارت تاخیــر روزانــه ‪ ۱۳۰،۴۲۲ :‬ریــال ‪ ،‬شــرح ‪ ۲۴ :‬درصــد ‪ ،‬تاریــخ مبنــای محاســبه‬ ‫خســارت‪ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ :‬بانضمــام خســارت تاخیــر تادیــه و دو عشــر اضافــی کــه بابــت هزینــه هــای قانونــی بــه ان افــزوده مــی‬ ‫گــردد بازداشــت و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــه میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال (‪ ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال) ارزیابــی‬ ‫و مشــخصات اجمالــی و خــودرو بــه شــرح ذیــل مــی باشــد ‪ ،‬یــک دســتگاه خــودروی وانــت اریســان دو گانــه ســوز ‪PULOHVG‬‬ ‫بــه شــماره انتظامــی ‪۶۸۴‬ق ‪ ۲۸‬ایــران ‪ ۲۶‬و یــه شــماره شاســی ‪ ۴۰۴۲۹۱NAAB۶۶PE۸HHC‬و شــماره موتــور ‪۱۱۸J۵۰۰۸۵۱۶‬‬ ‫بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ ۱۳۹۶‬کــه برابــر گــزارش کارشــناس قســمتهای درب موتــور و گلگیــر ســمت چــپ عقــب خســارت‬ ‫دارد و چــراغ خطــر نیــز شکســته و وضعیــت بیمــه ان مشــخص نیســت‪ .‬خــودروی مذکــور از ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۲‬روز دوشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ ۱۴۰۰.۹.۱‬در اداره ثبــت اســنادوامالک جاجــرم واقــع در جاجــرم خیابــان شــهید باهنــر نبش باهنــر ‪ ۱۲‬از طریق مزایده به‬ ‫فــروش می رســد‪.‬خریداران مــی تواننــد جهــت بازدیــد خــودرو در تاریخهــای ‪۱۴۰۰.۸.۲۹‬و‪ ۱۴۰۰.۸.۳۰‬بــه محــل توقیــف خــودرو‬ ‫(پارکینــگ الغدیــر گرمــه) مراجعــه نماینــد مزایــده از مبلغ یک میلیارد و دویســت میلیــون ریــال(‪ ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال) شــروع و‬ ‫بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و کلیــه هزینه هــای قانونی به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر‬ ‫و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا ًچنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در‬ ‫همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهدشــد‪(.‬تاریخ انتشــار ‪)۱۴۰۰.۸.17‬‬ ‫مسیول واحد اجرای اسناد رسمی جاجرم مرتضی محمدابادی‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بیمه به نیت ثواب!‬ ‫ریــا نباشــد چنــد شــب قبــل کــه بــرای خریــد پیتــزا بــه‬ ‫رســتوران رفتــم یکــی از همــکاران فرهنگــی را دیــدم‬ ‫کــه خیلــی ســرحال و شــادمان بــود‪ .‬ســام علیــک‬ ‫کردیــم و بــه او گفتــم‪ :‬خــدا رو شــکر تــو ایــن اوضــاع‬ ‫گرانــی‪ ،‬تــورم‪ ،‬رکــود‪ ،‬بیــکاری و‪ ...‬خیلــی ســرحالی؛‬ ‫نــور بــاال مــی زنــی!؟ نکنــه رتبــه بنــدی فرهنگیــان‬ ‫تصویــب شــده و مــا خبــر نداریــم؟! خندیــد و گفــت‪:‬‬ ‫مگــه خبــر نــداری؟ ماشــینم اتیــش گرفــت و کامــل‬ ‫ســوخت! بــا تعجــب پرســیدم‪ :‬مــرد حســابی از کــی‬ ‫تابحــال ســوختن ماشــین خوشــحالی داره؟ گفــت‪:‬‬ ‫از ایــن خوشــحالم کــه موقــع ســوختن ماشــین‪،‬‬ ‫خــودم و زن بچــه تــوش نبــودم! از ایــن همــه مثبــت‬ ‫اندیشــی و نگــرش ایــده ال لــذت بــردم و پرســیدم‪:‬‬ ‫از بیمــه خســارت هــم گرفتــی یــا نــه؟ گفــت‪ :‬نــه اقــا‬ ‫خســارت چیــه‪ ...‬مــن ماشــین رو بــرای خســارت‬ ‫گرفتــن بیمــه نمــی کنــم؛ بــرای ثوابــش بیمــه مــی‬ ‫کنــم! باالخــره مدیــران خــاق و نجومــی بگیــری کــه‬ ‫در تهــران تشــریف دارنــد بــه اب باریکــه نجومــی‬ ‫بســنده نمــی کننــد و بــرای تحصیــل فرزنــدان شــان‬ ‫در خــارج از کشــور‪ ،‬مســافرت هــای بــرون مــرزی‪،‬‬ ‫هزینــه اوقــات فراغــت فرزنــدان‪ ،‬اعطــای وام هــای‬ ‫کــم بهــره بــه خودشــان‪ ،‬خریــد کارخانــه و تاســیس‬ ‫شــرکت و عضویــت عــروس و دامــاد و نــور چشــمی‬ ‫هــای شــان در هیــات مدیــره ایــن شــرکت هــا و‬ ‫کارخانجــات‪ ،‬بایــد دستشــان بــاز باشــد! از نــوع نــگاه‬ ‫انتولوژیــک و خوشــبینانه ایــن دوســتمان بــه قضیــه‬ ‫خیلــی خوشــم امــد و بــا خــودم گفتــم‪ :‬اگــر همــه‬ ‫مــردم مثــل ایــن دوســت مــا بــه نیمــه پــر افتابــه نــگاه‬ ‫کننــد‪ ،‬بســیاری از مشــکالت دولــت و بیمــه هــا حــل‬ ‫مــی شــود!‬ ‫در راه همیــن طــور کــه بــه دوســتم و نــگاه‬ ‫ارزشــمندش فکــر می کــردم یــاد یکــی از دانــش‬ ‫امــوزان قدیمــی افتــادم کــه پــدرش عــاوه بر ســاخت‬ ‫و ساز‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬مقاطعه کاری‪ ،‬خیاطی‪ ،‬نجاری‪،‬‬ ‫نجــات غریــق‪ ،‬دنــدان ســازی تجربــی‪ ،‬مسافرکشــی‪،‬‬ ‫ســیم کشــی‪ ،‬صافــکاری‪ ،‬باطــری ســازی و ‪ ...‬دســتی‬ ‫هــم در خریــد و فــروش خودروهــای دســته دوم و‬ ‫تصادفــی داشــت‪ .‬یــک روز بــه شــوخی از او خواســتم‬ ‫اگــر یــک ماشــین شاســی بلنــد تصادفــی بــا قیمــت‬ ‫مناســب پیــدا شــد‪ ،‬مــرا مطلــع ســازد‪ .‬هفتــه بعــد‬ ‫صبــح اول وقــت بــه دفتــر مدرســه امــد و گفــت‪:‬‬ ‫اقــای ســعیدی شاســی بلنــد تصادفــی پیــدا کردیــم‪.‬‬ ‫گفتــم‪ :‬خیلــی کــه درب و داغــون نیســت؟ گفــت‪:‬‬ ‫واللــه چــی بگــم‪ .‬هــم تصــادف کــرده هــم پشــتک‬ ‫زده! گفــت‪ :‬فقــط همیــن ؟!‬ ‫گفــت ‪ :‬نــه‪ ...‬بعــد هــم اتیــش گرفتــه و چــون اتــش‬ ‫نشــانی دیــر رســید موتــور‪ ،‬صندلــی هــا و الســتیکا‬ ‫هــم ســوختن! گفتــم ســند و کارت ســوخت چطــور؟‬ ‫گفــت‪ :‬ســند کــه نــداره ولــی کارت ســوخت داره کــه‬ ‫اونــم مــال موتــور بــرادر صاحــب ماشــینه! بــا تیپــا‬ ‫از دفتــر بیرونــش کــردم و گفتــم‪ :‬پســر جــان؛ مــن‬ ‫ماشــینی کــه تصــادف کــرده‪ ،‬معلــق زده‪ ،‬همــه‬ ‫جــاش اتیــش گرفتــه‪ ،‬ســند و کارت ســوخت هــم‬ ‫نــداره مــی خــوام چــکار کنــم؟ گفــت‪ :‬اقــا شــما‬ ‫گفتیــن واســه مــا شاســی بلنــد تصادفــی پیــدا کــن‬ ‫مــا هــم پیــدا کردیــم!‬ ‫بگذریــم‪ .‬فقــط در خاتمــه ایــن نکتــه را یــاد اوری‬ ‫کنــم کــه در حــال حاضــر برخــی شــرکت هــای معتبــر‬ ‫خودروســازی مثــل بــی او دبلیــو بــه منظــور نشــان‬ ‫دادن کیفیــت خودروهــای تولیــدی‪ ،‬انهــا را بــه مــدت‬ ‫یــک مــاه در اکواریــم پــر از اب قــرار مــی دهنــد و‬ ‫اتفاقــی بــرای خــودرو نمــی افتــد‪ .‬شــرکت بنــز کیفیــت‬ ‫خودروهایــش را در دمــای زیــر چهــل درجــه ازمایــش‬ ‫مــی کنــد و اتفاقــی بــرای خــودرو رخ نمــی دهــد‪ .‬در‬ ‫ایــران هــم ماشــین هــای تولیــدی مــا خــود بــه خــود‬ ‫اتــش مــی گیرنــد و هیــچ اتفاقــی نمــی افتــد‪ .‬فقــط‬ ‫تــا تــه مــی ســوزند و دســت شــما هــم بــه هیــچ جــا‬ ‫بنــد نیســت و از ایــن کــه موقــع ســوختن خــودرو‬ ‫داخــل ان نبودیــد‪ ،‬بایــد خوشــحال باشــید و خــدا را‬ ‫شــکر کنیــد!‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪414‬‬ ‫راهکاری جدید برای تولید‬ ‫واکسن سرطان‬ ‫گروهــی از محققــان راهــکاری جدیــد بــرای تولیــد‬ ‫واکســن ســرطان بــه دســت اوردنــد‪ .‬مبنــای تحقیــق انهــا‬ ‫نتایــج حاصــل از تحقیقاتــی اســت کــه نشــان می دهــد‬ ‫بــا اســتفاده از ســلول های ســرطانی یــک بیمــار کــه‬ ‫بــا عنــوان ســلول های ســرطانی اوتولــوگ شــناخته‬ ‫می شــوند‪ ،‬می تــوان واکســن های پلــی کلونــال بــرای‬ ‫انــواع خاصــی از ســرطان ها تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســیب و کار از ســاینس‪،‬‬ ‫در ایــن شــیوه جدیــد محققــان دانشــگاه نیومکزیکــو‬ ‫بــا اســتفاده از فراینــدی موســوم بــه ‪cryogenic‬‬ ‫‪ silicification‬ســلول های ســرطانی را درون پوششــی‬ ‫از جنــس ســیلیس قــرار دادنــد تــا انتی ژن هــای ســرطان‬ ‫بــه دســت امــده از بیمــار بــه گون ـه ای حفــظ شــوند کــه‬ ‫در مراحــل بعــدی کار بتــوان از ان هــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ســپس روی ایــن ســلول ها را بــا الیــه دیگــری پوشــاندند‬ ‫کــه ویژگــی بیماری زایــی را در ســلول های پوشــیده از‬ ‫ســیلیس شبیه ســازی می کنــد و موجــب فعــال ســازی‬ ‫ســلول های دندریتــی می شــود کــه انتی ژن هــا را بــرای‬ ‫تقابــل بــا ســلول های ایمنــی ‪ T‬تحریــک می کنــد‪.‬‬ ‫بــه منظــور ازمایــش کارایــی ایــن واکســن‪ ،‬محققــان‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد جدیــد‪ ،‬واکســن های‬ ‫شــخصی شــده بــرای موش هــای مبتــا بــه ســرطان‬ ‫تخمــدان تولیــد کردنــد‪ .‬بــا ازمایــش ایــن واکســن‬ ‫روی موش هــا مشــخص شــد ســلول های ایمنــی ‪T‬‬ ‫در حملــه بــه ســلول های ســرطانی‪ ،‬واکنــش بســیار‬ ‫شــدیدتر و تهاجمی تــر دارنــد و موجــب ایجــاد ایمنــی‬ ‫در برابــر انتی ژن هــای ســرطان می شــوند‪ .‬نتیجــه نهایــی‬ ‫ایــن ازمایــش از بیــن رفتــن تومــور ســرطانی در بــدن‬ ‫موش هــا بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار ســازمان جهانــی بهداشــت‪،‬‬ ‫ســرطان دومیــن عامــل مــرگ و میــر در جهــان اســت و‬ ‫درســال ‪ ۲۰۱۸‬میــادی از هــر شــش مــرگ‪ ،‬یــک مــورد بــه‬ ‫دلیــل ســرطان بــود‪.‬‬ ‫ســرطان بــه دلیــل رشــد غیرطبیعــی و غیرقابــل کنتــرل‬ ‫ســلول ها در انــدام هــای مختلــف بــدن شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫گاهــی ایــن ســلول ها از مرزهــای معمــول خــود فراتــر‬ ‫می رونــد و در اندام هــای دیگــر گســترش می یابنــد‪ .‬ایــن‬ ‫فراینــد متاســتاز نــام دارد و عامــل اصلــی مــرگ و میــر‬ ‫ناشــی از ســرطان اســت‪.‬‬ ‫اخریــن امــار ســازمان جهانــی بهداشــت در مــورد‬ ‫ســرطان‬ ‫ سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است‪.‬‬‫ درســال ‪ ۲۰۱۸‬میــادی از هــر شــش مــرگ‪ ،‬یــک مــورد‬‫بــه دلیــل ســرطان بــود‪.‬‬ ‫ ســرطان های ریــه‪ ،‬پروســتات‪ ،‬روده بــزرگ و کبــد‬‫شــایع ترین انــواع ســرطان در مــردان و ســرطان های‬ ‫ســینه‪ ،‬روده بــزرگ‪ ،‬ریــه‪ ،‬دهانــه رحــم و تیروئیــد‪،‬‬ ‫شــایع ترین در زنــان هســتند‪.‬‬ ‫گــزارش کامــل ایــن تحقیقــات در نشــریه ‪Nature‬‬ ‫‪ Biomedical Engineering‬منتشــر شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اغاز اسفالت محور روستایی‬ ‫قلهک ‪ -‬زیدر ‪ -‬خیراباد‬ ‫سرداب‪ -‬سرانی در شیروان‬‫معــاون فنــی و راههــای روســتایی اداره کل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تکمیــل راهســازی و‬ ‫اســفالت محــور روســتایی قلهــک ‪ -‬زیــدر ‪ -‬خیرابــاد‪ -‬ســرداب ‪-‬‬ ‫ســرانی در شهرســتان شــیروان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای خراســان شــمالی‪ ،‬علــی ربانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫پــروژه بــه طــول ‪ 3.5‬کیلومتــر در ‪ 60‬روز کاری اجرایــی شــده‬ ‫و ‪ 5‬روســتا و ‪ 611‬خانــوار از مزایــای ان بهــره منــد مــی شــوند ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طول محور روســتایی قلهــک ‪.‬زیدر ‪.‬خیراباد‬ ‫‪.‬ســرداب ‪.‬ســرانی ‪ 22.5‬کیلومتــر مــی باشــد کــه در ســالهای‬ ‫گذشــته ‪ 3.7 ،‬کیلومتــر از مســیر اســفالت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیرســازی‪ ،‬خاکبــرداری و خاکریــزی ایــن پــروژه‬ ‫راهســازی بــا اســتفاده از تــوان ماشــین االت و تجهیــزات‬ ‫راهــداری بــه صــورت امانــی اجــرا شــده اســت و در ایــن زمینــه‬ ‫‪ 5600‬مترمکعــب خاکریــزی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬راه انــدازی اکیــپ امانــی و اســتفاده از‬ ‫تــوان تجهیــزات و امکانــات راهــداری در اجــرای پــروژه هــای‬ ‫راهســازی در محورهای روســتایی ســبب کاهش هزینه ها و‬ ‫صرفــه جویــی در منابــع شــده اســت‪.‬‬ ‫تناسب اندام بعد از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫اگــر وارد ‪۴۰‬ســالگی شــده اید یــا تــا ‪۴۰‬ســالگی‬ ‫فاصلـه ای نداریــد‪ ،‬شــاید برایتــان ســوال شــده‬ ‫باشــد کــه ایــا بایــد در ســبک غذاخــوردن و‬ ‫ورزش خــود تغییــری ایجــاد کنید یا نه‪ .‬طبیعی‬ ‫اســت کــه از ســن ‪۴۰‬ســالگی به بعــد‪ ،‬تغییراتی‬ ‫در بــدن رخ می دهــد کــه بایــد متناســب بــا ان‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی و ورزش و غذاخــوردن خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای اینکه تناســب انــدام بعد از‬ ‫‪ ۴۰‬ســالگی را تجربــه کنیــد‪ ،‬نــکات این مقاله را‬ ‫بـ ه خاطــر بســپارید‪.‬‬ ‫اگــر ســبک زندگــی فعــال و انــدام متناســب‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد دوران میان ســالی‬ ‫بهتــر و ســالم تری را بگذرانیــد‪.‬‬ ‫تغییرات بدن بعد از ‪۴۰‬سالگی‬ ‫از ســنی به بعــد‪ ،‬بــدن به مــرور زمــان دچــار‬ ‫تغییــرات عمــده ای نســبت بــه اوایــل جوانــی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ســن بــرای افــراد مختلــف ممکــن‬ ‫اســت متفــاوت باشــد؛ امــا ایــن حقیقــت را‬ ‫نمی تــوان انــکار کــرد کــه به مــرور زمــان مــا‬ ‫بســیاری از توانایی های فیزیکی مان را از دســت‬ ‫می دهیــم‪ .‬هرقــدر ســن مــا باالتــر مــی رود‪:‬‬ ‫سوزاندن انرژی دشوارتر خواهد شد؛‬ ‫تراکم استخوان ها کاهش می یابد؛‬ ‫سطح هورمون ها افت می کند؛‬ ‫متابولیسم کمتر می شود؛‬ ‫و… ‪.‬‬ ‫داشــتن روتیــن ورزشــی منظــم و توجــه بــه‬ ‫رژیــم غذایــی کمــک می کنــد ایــن عالئــم را‬ ‫کاهــش دهیــد و بــرای مــدت طوالنی تــری‬ ‫ســرزنده و جــوان بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬مکمل مصرف کنید‬ ‫اگــر نمی توانیــد از طریــق رژیــم غذایــی نیازهــای‬ ‫بدن به مواد مغذی را تامین کنید‪ ،‬از مکمل های‬ ‫غذایــی اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه قبــل از اســتفاده از‬ ‫هــر مکملــی بایــد بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫مکمل هــای رایــج عبارت انــد از مولتی ویتامین هــا‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪،D‬‬ ‫منیزیــوم و روی‪ .‬پزشــک‬ ‫ممکــن اســت مکمل هــای‬ ‫دیگــری مثــل ویتامیــن‬ ‫‪ 12-B‬را هــم توصیــه کنــد‪،‬‬ ‫به خصــوص اگــر وگان و‬ ‫گیاه خــوار باشــید‪.‬‬ ‫‪ .2‬بــه فراینــد تناســب‬ ‫انــدام احتــرام بگذاریــد‬ ‫صبــور باشــید و بــه بدنتــان‬ ‫زمــان بدهیــد بــا ورزش هــا‬ ‫و فعالیــت فیزیکــی‬ ‫شــما هماهنــگ شــود و‬ ‫نشــانه هایی از تناســب‬ ‫انــدام را کم کــم نشــان‬ ‫دهــد‪ .‬انســان ذاتــا تمایــل‬ ‫دارد خیلــی زود نتیجــه‬ ‫بگیــرد و مشــکالت در‬ ‫کســری از ثانیــه حــل شــوند؛‬ ‫امــا تناســب انــدام فراینــدی‬ ‫طوالنی مــدت اســت و دیــدن‬ ‫نتایــج ان طــول می کشــد‪ .‬ایــن فراینــد بــا افزایــش‬ ‫ســن طوالنی تــر هــم می شــود‪.‬‬ ‫رمــز موفقیــت ایــن اســت کــه پشــتکار داشــته‬ ‫باشــید و ادامــه دهیــد و تســلیم نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــه رابطــه ورزش و رژیــم غذایــی بیشــتر فکــر‬ ‫کنیــد‬ ‫بســیاری از افــراد به انــدازه ای کــه در باشــگاه‬ ‫وقــت می گذارنــد بــه رژیــم غذایــی خــود توجــه‬ ‫نمی کننــد‪ .‬در هــر ســنی کــه هســتید‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی و ورزش هــر دو در کنــار هــم باعــث‬ ‫تناســب انــدام می شــوند‪ .‬حذف کــردن وعده هــای‬ ‫غذایــی‪ ،‬خــوردن غــذای ناســالم و اســتفاده از‬ ‫نوشــیدنی های الکلــی معمــوال مانــع بزرگــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه تناســب انــدام اســت‪ .‬ادامـه دادن بــه‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم معموال راحت تــر از تمرینات‬ ‫ســخت و دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ســعی نکنیــد عــادات غذایــی اشــتباهتان را بــا‬ ‫ورزش بیشــتر جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬مصرف فیبر را افزایش دهید‬ ‫بــرای حفــظ تناســب انــدام‪ ،‬مصــرف فیبــر بســیار‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬غذاهایــی کــه سرشــار از فیبرنــد‬ ‫ســیرکننده اند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بــا خــوردن غــذای کمتــر‬ ‫مــدت بیشــتری را احســاس ســیری می کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن غذاهــا معمــوال کالــری کمتــری هــم دارنــد‬ ‫و از پرخــوری شــما جلوگیــری می کننــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می شــود مــردان روزانــه ‪ ۳۸‬گــرم و زنــان ‪۲۵‬‬ ‫گــرم فیبــر مصــرف کننــد‪ .‬فیبــر در مــواد غذایــی‬ ‫متعــددی ماننــد حبوبــات‪ ،‬مغزهــا‪ ،‬غــات کامــل‬ ‫و برنــج قهــوه ای وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .5‬برای جبران کمبودهای بدن غذا بخورید‬ ‫غذا ‪ -‬تناسب اندام بعد از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫به مــرور زمــان بــدن دچــار کمبودهــای‬ ‫مختلفــی می شــود؛ مثــا از حوالــی ‪۳۰‬ســالگی‬ ‫به بعــد‪ ،‬هــر ســال حجــم عضالنــی بــدن‬ ‫یــک درصــد کاهــش پیــدا می کنــد‪ .‬زیــر نظــر‬ ‫متخصــص‪ ،‬بایــد کمبودهــای بــدن را بــا داشــتن‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫تناســب اندام در هــر ســنی نیازمنــد پشــتکار‬ ‫و صبــر و فراینــدی طوالنی مــدت اســت‪ .‬در‬ ‫ســن باالتــر ایــن فراینــد ســخت تر و طوالنی تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬چــون بــدن تغییــرات متعــددی را‬ ‫تجربــه می کنــد‪ .‬منتهــا فرامــوش نکنیــد تناســب‬ ‫انــدام بعــد از ‪ ۴۰‬ســالگی غیرممکــن نیســت‪.‬‬ ‫بــا تــاش‪ ،‬اســتمرار و مشــورت متخصصــان‬ ‫می توانیــد در ســن بــاال نیــز اندامــی ســالم و‬ ‫متناســب داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هشــدار! ایــن مطلــب صرفــا جنبــه اموزشــی‬ ‫دارد و بــرای اســتفاده از ان الزم اســت بــا‬ ‫پزشــک یــا متخصــص مربوطــه مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫رایج ترین مشکالت‬ ‫خانواده ها و راه حل انها‬ ‫تولســتوی زمانــی گفتــه بــود‪« :‬همــه خانواده هــای خوشــحال شــبیه هــم‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا خانواده هــای ناشــاد هرکــدام به شــیوه ای منحصــر بــه فــرد‬ ‫ناشــادند‪ ».‬البته ظاهرا این گفته نویســنده مشــهور روس چندان دقیق‬ ‫نیســت‪ .‬ممکــن اســت مشــکالت خانوادگــی مــا منحصربه فــرد بــه نظــر‬ ‫برســند‪ ،‬امــا روان شناســان بســیاری از نشــانه ها و ریشـه های مشــکالت‬ ‫خانــواده را مشــابه می داننــد‪ .‬بعیــد اســت کــه در طــول زندگــی خانوادگــی‬ ‫خــود دچــار مشــکلی نشــده باشــیم‪ .‬بیشــتر ایــن مشــکالت شــبیه هــم‬ ‫هســتند و می تــوان برخــی از انهــا را در دســته مشــکالت رایــج خانوادگــی‬ ‫قــرار داد‪ .‬در ایــن یادداشــت دربــاره همیــن مشــکالت صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دعوا و مشاجره‬ ‫مشــاجره های خانوادگــی را می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫دعواهایــی کــه مشــخص می کننــد اختــاف چیســت و فرصــت حل کــردن‬ ‫ان را فراهــم می کننــد و مشــاجره هایی بــد کــه باعــث تخریــب همــه‬ ‫پل هــای ارتباطــی خانــواده می شــوند‪ .‬مســئله ایــن نیســت کــه در خانواده‬ ‫دعوایــی رخ ندهــد‪ ،‬چــون غیرممکــن اســت‪ ،‬مســئله ایــن اســت کــه‬ ‫مشــاجره چگونــه باشــد تــا بــه کانــون خانــواده و رابطــه اعضــای خانــواده‬ ‫اســیب نزنــد‪ .‬در واقــع چگونــه دعواکــردن از موضــوع دعــوا مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫بهتــر اســت هنــگام مشــاجره خونســرد باشــیم و پیــش از هــر اقدامــی‬ ‫کمــی تامــل کنیــم‪ .‬ســعی کنیــم احساســات خــود را هنــگام دعــوا بــروز‬ ‫ندهیــم و بــا غــرض و بی غــرض چیــزی نگوییــم کــه بعــدا از ان پشــیمان‬ ‫شــویم‪ .‬اگــر هــر دو طــرف بــه یــک انــدازه و شــدت مشــاجره می کننــد‪،‬‬ ‫کنتــرل اوضــاع خیلــی ســخت خواهــد شــد‪ .‬در ایــن حالــت بهتــر اســت از‬ ‫محیــط دعــوا دور بشــویم و زمــان بدهیــم کــه اوضــاع ارام شــود‪ ،‬ســپس‬ ‫بــه مســئله رســیدگی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تصمیم گیری در جایگاه والدین‬ ‫بیشــتر دعواهــای خانوادگــی به نوعــی بــه کــودکان مربــوط می شــوند‪،‬‬ ‫مثــا دعــوا ســر بچه دارشــدن یــا نشــدن یــا شــیوه پــرورش کــودکان‪ .‬در‬ ‫چنیــن مواقعــی بایــد توجــه کــرد کــه پــدر و مــادر دو شــخصیت مســتقل‬ ‫دارنــد و نیــازی نیســت کــه حتمــا هم نظــر باشند‪.‬فهرســتی از اولویت های‬ ‫خــود تهیــه کنیــد و دربــاره ان هــا بــا همســرتان حــرف بزنید‪ .‬می شــود این‬ ‫اختالف هــا را بــا صحبــت حــل کــرد و بــه توافــق رســید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایجاد تعادل بین کار و زندگی خانوادگی‬ ‫زندگــی خانوادگــی همیشــه فضایــی رمانتیــک و رویاگونــه نــدارد‪ .‬گاهــی‬ ‫بــرای کســب موفقیت هــای خانوادگــی یــا صرفــا حفــظ معیشــت‪ ،‬اعضــا‬ ‫بایــد فــداکاری کننــد و حســابی زحمــت بکشــند‪ .‬البتــه نبایــد وقت گذراندن‬ ‫بــا خانــواده را هــم فرامــوش کنیــم‪ .‬در ایــن بیــن ممکــن اســت ایجــاد‬ ‫تعــادل بیــن کار و زندگــی شــخصی بــه یکــی از مشــکالت خانــواده تبدیــل‬ ‫شــود‪.‬کافی اســت کمــی زمــان خــود را مدیریــت کنیــم و در برنامــه کاری‬ ‫خــود بــرای خانواده مــان هــم جایــی را در نظــر بگیریــم‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــیم کــه در نهایــت زمانــی کــه بــا خانواده مــان می گذرانیــم از همه چیــز‬ ‫مهم تــر اســت‪ .‬پیداکــردن روش هایــی بــرای وقت گذرانــی بیشــتر بــا‬ ‫خانــوده همیشــه دشــوار نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سامان دهی خانواده‬ ‫رســیدگی بــه کارهــای خودتــان به قــدر کافــی دشــوار اســت و حــاال‬ ‫مســئولیت ســر و ســامان دادن بــه ســایر اعضــای خانــواده‪ ،‬به خصــوص‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬هــم بــر عهــده شماســت‪ .‬همیشــه احتمــال بــروز هرج ومــرج‬ ‫وجــود دارد و گاهــی هــم نتیج ـه اش ناخوشــایند اســت‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل می توانیــد از نرم افزارهــای مدیریــت زمــان‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه به تازگــی اســتفاده از انهــا رایــج شــده اســت‪ .‬بــا‬ ‫مشــارکت همــه اعضــای خانــواده برنامــه ای منظــم امــا انعطاف پذیــر‬ ‫تنظیــم کنیــد و بــه دیگــران هــم انگیــزه بدهیــد کــه نقشــی در اجــرای ان‬ ‫بــه عهــده بگیرنــد و در ســامان دهی خانــواده مشــارکت فعــال داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن کار کمــک چشــمگیری بــه حــل مشــکالت خانــواده می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مسائل مالی‬ ‫یکــی از مشــکالت بســیار اســترس زای خانــواده مســائل مالــی اســت‪.‬‬ ‫دعــوا ســر پــول و خرج کردنــش یکــی از مشــکالت زندگــی امــروزی در‬ ‫خانواده هاســت‪ .‬بــرای مدیریــت مالــی خانــواده بهتــر اســت اعضــای‬ ‫خانــواده‪ ،‬به خصــوص زن و شــوهر‪ ،‬بــه درکــی مشــترک از دیــدگاه هــم به‬ ‫پــول برســند‪ .‬خــود پــول مســبب دعــوا نیســت‪ ،‬بلکــه طــرز فکــر مــا دربــاره‬ ‫پــول باعــث اختــاف می شــود‪ .‬بــا رســیدن بــه فهــم مشــترک می تــوان‬ ‫بودجه هــای هفتگــی و ماهانــه تنظیــم کــرد‪ .‬صرف جویــی از ســوی هر دو‬ ‫طــرف نیــز می توانــد راهگشــا باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬فرزندان سرکش‬ ‫فرزندانــی کــه بــه حــرف پــدر و مــادر گــوش نمی دهنــد یکــی از مشــکالت‬ ‫رایــج خانواده هــا هســتند‪ .‬در ایــن شــرایط صبــر و تحمــل شــما را ازمــوده‬ ‫می شــود‪ .‬به یاد داشــته باشــید که لجبازی شــما برای به کرســی نشــاندن‬ ‫حرفتــان اوضــاع را بدتــر می کنــد چراکــه کــودکان اغلــب لجباز ترنــد‪ .‬شــما‬ ‫نمی توانیــد تمــام کارهــای فرزندانتــان را کنتــرل کنیــد‪ ،‬امــا نحــوه واکنــش‬ ‫شــما کامــا دســت خودتــان اســت‪.‬‬ ‫بــا واکنــش مناســب بــه کارهــای فرزندانتــان الگویــی مناســب ایجــاد‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر بــا نوجوانــی ســروکله می زنیــد کــه عصبــی اســت‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫بــا او حــرف بزنیــد ولــی فقــط زمانــی نصیحتــش کنیــد یــا راهــکار بدهیــد‬ ‫کــه خــودش از شــما بخواهــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه گاهــی اشــتباه کردن‬ ‫روشــی بــرای اموختــن اســت‪ ،‬پــس فرصــت درس گرفتــن از اشــتباهات را‬ ‫بــه فرزنــدان خــود بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ارتباط نامناسب‬ ‫شــاید بتــوان گفــت ضعــف گفت وگــو مهم تریــن و شــایع ترین مشــکل‬ ‫خانوادگــی اســت‪ .‬خیلــی از حرف هــای صریــح را نمی تــوان در محیــط‬ ‫خانــواده گفــت‪ .‬وقتــی اعضــای خانــواده شــیوه ارتباطــی صحیــح را نداننــد‬ ‫یــا ان را به درســتی اجــرا نکننــد‪ ،‬مشــکالت زیــادی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫به طــور کلــی اگــر شــما در ایــن حــوزه ضعــف داشــته باشــید‪ ،‬رابطه تــان‬ ‫رشــد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل مهــم بایــد مهــارت گفت وگــو و شــیوه بیــان‬ ‫صحیــح نظــرات و خواســته های خــود در خانــواده را بیاموزیــم‪.‬‬ ‫خوشــبختانه ایــن مهارت هــا اموختنــی هســتند و می تــوان بــا مراجعه به‬ ‫مشــاور خانــواده‪ ،‬شــرکت در کار گاه هــای مهارت افزایــی یــا حتــی مطالعــه‬ ‫بــه ان هــا مســلط شــد و از مشــکالت خانــواده کاســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بعضی از اعضای خانواده روی اعصاب هستند!‬ ‫همســر‪ ،‬فرزنــد‪ ،‬نــوه یــا هرکــس دیگــری می توانــد منبــع اســترس شــما‬ ‫باشــد‪ .‬گاهــی اوقــات ایــن افــراد واقعــا روی اعصــاب شــما راه می رونــد و‬ ‫دیوانه تــان می کننــد!‬ ‫اگــر دچــار ایــن مشــکل هســتید‪ ،‬بهتــر اســت پیــش از ورود بــه خانــه یــا‬ ‫مالقــات بــا ان فــرد ‪ ،‬امــاده بشــوید‪ .‬امادگی ذهنی بهتر از غافل گیرشــدن‬ ‫اســت‪ .‬بــرای ارام شــدن بــه خودتــان زمــان بدهیــد و بــا ایــن واقعیــت کنــار‬ ‫بیاییــد کــه بیشــتر اوقــات نمی تــوان دیگــران را تغییــر داد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تقسیم کارهای خانه‬ ‫معمــوال کمتــر کســی از انجــام کارهــای خانــه لــذت می بــرد‪ ،‬امــا از انجام‬ ‫ایــن کارهــا گریــزی نیســت‪ .‬چــه بســا خیلــی از ایــن کارهــای روزمره پیش‬ ‫پــا افتــاده یــا خســته کننده درس هــای زندگــی هــم بــا خود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه کارهــای خانــه را عادالنــه بیــن اعضــای خانــواده تقســیم‬ ‫کنیم‪ .‬عالوه بر تقســیم کارهای خانه با همســر‪ ،‬حتما برای کودکان هم‬ ‫نقشــی فعــال در انجــام ایــن کارهــا در نظــر بگیریم‪ .‬انها باید رســیدگی به‬ ‫امــور روزمــره زندگی شــان را بیاموزنــد تــا در اینــده ســربار دیگــران نباشــند‪.‬‬ ‫اشــتباه بزرگــی اســت کــه برخــی از پــدر و مادرهــا همــه کارهــای خانــه را‬ ‫انجــام می دهنــد و فرزنــدان را بــه حــال خــود رهــا می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬دوری از خانواده‬ ‫اگــر از خانــواده دور هســتید‪ ،‬حتمــا اســترس زیــادی داریــد و هنــگام‬ ‫تعطیــات احســاس دلتنگــی می کنیــد‪ .‬هیچ چیــز جــای دیــدار حضــوری‬ ‫را نمی گیــرد‪ ،‬امــا می توانیــد بــا کمــک فناوری هــای ارتباطــی و برقــراری‬ ‫تمــاس تصویــری و انجــام بازی هــای انالیــن بــا اعضــای خانــواده تــا حــدی‬ ‫از اســترس و دلتنگــی خــود بکاهیــد‪ .‬پیداکــردن دوســتان مناســب نیــز‬ ‫باعــث می شــود کمتــر احســاس تنهایــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نزدیکی بیش از حد به اعضای خانواده‬ ‫نقطــه مقابــل دوری از خانــواده حضــور همیشــگی شــما پیــش اعضــای‬ ‫خانــواده اســت‪ ،‬به گونــه ای کــه حریــم شــخصی انهــا را نقــض کنید‪ .‬حتی‬ ‫اگــر همیشــه در کنــار هــم هســتید‪ ،‬فرصــت و فضایــی را بــه خــود و دیگــر‬ ‫اعضــا بدهیــد تــا بــا خودشــان خلــوت کننــد یــا به تنهایــی برنامه هــای خود‬ ‫را پیــش ببرند‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ابتالی یکی از اعضای خانواده به بیماری های روانی‬ ‫یکــی از ســخت ترین مشــکالت خانوادگــی ابتــای یکــی از اعضــای‬ ‫خانــواده بــه بیماری هــای روحــی و روانــی اســت‪ .‬ایــن مشــکل مهــم و‬ ‫جــدی ممکــن اســت روی همــه اعضــای خانــواده تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫صــرف اینکــه فــرد مبتــا یکــی از اعضــای خانواده شماســت‪ ،‬نبایــد وجود‬ ‫مشــکل را انــکار کــرد‪ .‬در ایــن مواقــع کمک گرفتن از متخصصــان ضروری‬ ‫اســت‪ .‬بــا درمــان تخصصــی و حمایــت اعضــای خانــواده می تــوان از ایــن‬ ‫مشــکل عبــور یــا ان را مدیریــت کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬بی وفایی و خیانت‬ ‫بی وفایــی کــه گاهــی بــه خیانــت می انجامــد یکــی از مشــکالت‬ ‫چالش برانگیــز خانوادگــی و از دالیــل طــاق اســت‪ .‬وقتــی ایــن اتفــاق رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬ایــن ســوال مهــم پیــش می ایــد کــه ایــا می تــوان دوبــاره کانــون‬ ‫خانــواده را احیــا کــرد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬طالق‬ ‫طــاق ویران کننده تریــن مشــکل خانوادگــی اســت چراکــه بنیــان‬ ‫خانــواده را نابــود می کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط الزم اســت کــه از اعضــای‬ ‫اســیب دیده حمایــت عاطفــی کنیــد‪ .‬هرگــز نبایــد انهــا را ســرزنش کنید یا‬ ‫از خــود برانیــد‪ .‬طــاق چــه بــرای یکــی از اعضــای خانــواده رخ بدهــد و چــه‬ ‫بــرای خــود شــما‪ ،‬بســیار ناگــوار اســت‪ .‬می تــوان بــا کمک مشــاور خانــواده‬ ‫و نیــز حمایــت عاطفــی اعضــای خانــواده از یکدیگــر ایــن دوران را گذرانــد‪.‬‬ ‫کــدام یــک از ایــن مشــکالت را تجربــه کرده ایــد؟ چــه مشــکالت دیگــری‬ ‫را در زندگــی خانوادگــی از ســر گذرانده ایــد؟ راه حــل شــما بــرای رفــع انهــا‬ ‫چــه بــوده اســت؟ تجربیــات خــود را بــا مــا و ســایر خواننــدگان در بخــش‬ ‫نظــرات بــه اشــتراک بگذارید‪.‬بــا چطــور در ادامــه همــراه مــا باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫احــداث خــط اهن»گــرگان‪ -‬گنبــد ‪ -‬بجنــورد ‪ -‬مشــهد» و راه اهــن «اینچــه برون‪ -‬گنبد‪ -‬ازاد شــهر‪ -‬شــاهرود» از جمله‬ ‫مطالبــات ســه دهــه اهالــی گلســتان اســت کــه بخــت ایــن طرحهــای زیرســاختی برغم وعده مســووالن پیشــین هنوز‬ ‫بــاز نشــده اســت امــا کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن مشــکل بــا همــت جهــادی دولــت ســیزدهم رفــع می شــود‪.‬‬ ‫راه اهــن از مهمتریــن زیرســاخت های ارتباطــی حــوزه حمــل و نقــل مســافر و بــار اســت کــه ایجــاد و توســعه انهــا‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان نقــش بســیار موثــری در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی یــک منطقــه و کشــور ایفــا خواهــد‬ ‫کــرد بــا ایــن حــال اهالــی گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان بــا وجــود داشــتن شــاخص ها و ظرفیت هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کشــاورزی و جمعیتــی امــا از ایــن نعمــت زیرســاختی محــروم هســتند‪.‬‬ ‫همت جهادی‬ ‫پایان بخش‪۳‬‬ ‫دهه انتظار برای‬ ‫راه اندازی‪ ۲‬پروژه‬ ‫ریلی گلستان‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان ‪1400‬‬ ‫سهل انگاری‪ ،‬سرقت ‪ 4‬میلیارد ریالی ارز‬ ‫دیجتال را رقم زد‬ ‫بازگردانــدن ارز دیجیتالــی ســرقتی معــادل‬ ‫‪ 4‬میلیــارد ریــال‪ ،‬بــه صاحبــش‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬طــی یــک عملیــات‬ ‫پلیســی ارز دیجیتالــی ســرقتی بــه معــادل ‪4‬‬ ‫میلیــارد ریــال‪ ،‬بــه صاحبــش برگردانــده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫اکبــر نصرتــی‪ ،‬در خصــوص جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی ارائــه مرجوعــه قضایــی‬ ‫توســط یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه‬ ‫مقادیــری ارز دیجیتــال وی بــه ســرقت‬ ‫رفتــه اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نصرتــی ادامــه داد‪ :‬بنــا بــر‬ ‫اظهــارات شــاکی رمــز و پســوردی در اختیــار‬ ‫هیــچ کســی قــرار داده نشــده و فقــط‬ ‫اطالعــات و رمــز کیــف پــول الکترونیکــی‬ ‫خــود را در گوشــی ذخیــره کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و فنــی صــورت گرفتــه متهــم کــه‬ ‫یکــی از دوســتان شــاکی بــود‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت و در مواجهــه‬ ‫بــا ادلــه قاطــع پلیــس ضمــن اعتــراف بــه جــرم خــود اقــرار کــرد کــه از‬ ‫اعتمــاد دوســتش سوءاســتفاده کــرده و بــا دسترســی بــه گوشــی شــاکی‪،‬‬ ‫اطالعــات کیــف پــول الکترونیکــی وی را بــه دســت اورده و مقادیــری ارز‬ ‫را بــه ســرقت بــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬امــروزه خریــد و نگهــداری از ارزهــای دیجیتــال‬ ‫محبوبیــت بیشــتری یافتــه و کاربــران زیــادی را بــه خــود جــذب کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬از ایــن رو دانســتن نــکات امنیتــی در اســتفاده از رمــز ارزهــا بــرای‬ ‫کاربــران کــه قصــد ورود بــه ایــن حــوزه را دارنــد الزم و ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ورود بــدون دانــش فنــی بــه عرصــه خریــد و‬ ‫فــروش ارزهــای دیجیتــال می توانــد ســرمایه افــراد را بــا خطــر رو بــه رو‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬هرگــز کلیــد خصوصــی کیــف پــول‬ ‫دیجیتالــی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار نــداده و از احــراز هویــت دو‬ ‫مرحلــه ای اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســایت پلیــس فتــا (‪ )www.cyberpolice.ir‬بــه‬ ‫عنــوان پــل ارتباطــی بــا هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده هــر گونــه مــوارد خــاف قانــون در فضــای مجــازی می تواننــد از‬ ‫ایــن طریــق بــا پلیــس در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مریم مرادی‏‬ ‫راه های پرورش‬ ‫و تقویت ازدواج ‏‬ ‫خانــواده واحــد اصــل جامعــه اســت و زنــان در‬ ‫حفــظ کانــون خانــواده نقــش کلیــدی دارنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫صلح و ارامش‪ ،‬موفقیت یا انحرافات‪،‬نارضایتی‪،‬‬ ‫ناپاکــی و فســاد خانــواده و هــم چنیــن سرنوشــت‬ ‫گروه هــای اجتماعــی و‏افــراد جامعــه بــه زنــان ان‬ ‫جامعه وابســته اســت‏‪.‬‬ ‫رعایت تشریفاتی به منزله مسکن‬ ‫یــک زوج خوشــبخت بــرای اینکــه ازدواج خوبــی‬ ‫داشــته باشــند بایــد برخــی مســائل را رعایت کنند‪،‬‬ ‫مثــاً‪ :‬شــام خانوادگــی را‏فرامــوش نکننــد‪ ,‬وقتــی‬ ‫یکــی از ان دو در ســفر اســت دیگــری حتمــا بــا‬ ‫تلفــن‪ ،‬فرســتادن ایمیــل یــا نامــه بــه طــرف دیگــر‬ ‫بفهمانــد‏کــه بــه فکــرش بــوده و از دوری او ناراحت‬ ‫اســت ایــن تشــریفات بــه منزلــه «مســکن» اســت‬ ‫و ازدواج را نگــه میــدارد‏‪.‬‬ ‫احترام و محبت را هرگز فراموش نکنید‏‬ ‫رعایــت ادب و احتــرام و محبــت تــا ‪ %95‬ازدواج‬ ‫را محکــم تــر مــی کنــد‪ ،‬محبــت باعــث مــی شــود‬ ‫خــاء هــای انســان پــر شــود‏‪.‬‬ ‫به استقالل یکدیگر احترام بگذارید‬ ‫ســعی کنیــد هنــگام عصبانیــت همســرتان‬ ‫خونســردی خــود را حفــظ و بحــث را کوتــاه کنید زیرا‬ ‫پــس از عصبانیــت حتمــا وقتــی‏شــاهد خونســردی‬ ‫شــما باشــد از شــما عذرخواهــی می کنــد‏‪.‬‬ ‫اگــر الزم باشــد بــرای حــل کــردن مشــکالت مــی‬ ‫توانیــد از دوســتان‪ ،‬فامیــل و یــا افــراد خانــواده‬ ‫کمــک بگیــرد البتــه ایــن نکتــه را بــه‏خاطــر داشــته‬ ‫باشــید کــه هــر انســانی احتیــاج بــه کمی اســتقالل‬ ‫دارد بایــد بــه طــرف مقابــل ایــن اجــازه را بدهیــد‬ ‫کــه کمــی‏تنهایــی بــرای خــود داشــته باشــد اگــر‬ ‫دوســت دارد در جایــی تنهــا باشــد ایــن امــکان را‬ ‫بــه او بدهیــد‏‪.‬‬ ‫سجاد نامور‬ ‫نظریه گرداب های‬ ‫اجتماعی‬ ‫یکــی از پرســش ها و دغدغه هــای همیشــگی اســیب شناســان‬ ‫اجتماعــی و متولیــان نظــم و امنیــت در طــی ســال های اخیــر‬ ‫ایــن اســت کــه چــرا بــا همــه اقدامــات پیشــگیرانه و مقابلــه ای‬ ‫درزمینــه اســیب ها‪ ،‬جرائــم و انحرافــات اجتماعــی هــرروز‬ ‫ٔ‬ ‫شــاهد افزایــش نــرخ وقــوع ان هــا ماننــد حاشیه نشــینی‪،‬‬ ‫طــاق‪ ،‬اعتیــاد و انــواع ســرقت ها هســتیم؟ ایــن ناکارامــدی‬ ‫در کــدام بخــش سیســتم نظــم و نظــارت اجتماعــی وجــود‬ ‫دارد؟ و چــه راهــکاری بــرای کاهــش نــرخ وقــوع اســیب ها‪،‬‬ ‫جرائــم و انحرافــات اجتماعــی به صــورت عملــی وجــود دارد؟‬ ‫برای پاســخ به ســوال باال در اسیب شناســی اجتماعی پاسـخ های‬ ‫فراوانــی بــا بهره گیــری از نظریه هــای مطرح شــده در ذیــل ســه‬ ‫پارادایــم اصلــی اثبات گرایــی‪ ،‬تفســیری و تلفیقــی وجــود دارد‬ ‫ولــی در ایــن مقالــه بــه تبییــن موضــوع بــا بهره گیــری از یک نظریه‬ ‫جدیــد تحــت عنــوان «گرداب هــای اجتماعــی» پرداختــه می شــود‪.‬‬ ‫در یــک دســته بندی چهــار نــوع سیســتم نظــم و نظــارت‬ ‫اجتماعــی وجــود دارد کــه بــر اســاس اولویــت عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪-1‬نظــم و نظــارت از طریــق اجتماعــی کــردن و درونــی کــردن‬ ‫هنجارهــا (ارزش هــا‪ ،‬اداب ورســوم و قوانیــن)‬ ‫‪ -2‬نظــارت اجتماعــی از طریــق گروه هــای اولیــه ماننــد خانــواده‪،‬‬ ‫گــروه همســاالن و مدرســه‬ ‫‪ -3‬نظــارت اجتماعــی از طریــق گروه هــای ثانویــه ماننــد‬ ‫سیســتم های کنتــرل رســمی پلیــس‪ ،‬قــوه قضاییــه و زنــدان‬ ‫‪ -4‬نظــم و نظــارت از طریــق زبــان و زور کــه زبــان وســیله برقــراری‬ ‫ارتبــاط و بیــان واقعیــات اســت و زور اخریــن و کــم اثرتریــن نــوع‬ ‫نظــارت اســت کــه در نظریــه گرداب هــا اجتماعــی هــر چهــار‬ ‫سیســتم نظــم و نظــارت اجتماعــی مــورد تحلیــل قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫برخــی مواقــع عملکــرد سیســتم های نظــم و نظــارت اجتماعــی‬ ‫ماننــد خانــواده‪ ،‬گــروه همســاالن و دوســتان‪ ،‬مدرســه‪ ،‬رســانه ها‪،‬‬ ‫نهادهــای متولــی فرهنــگ و سیســتم های کنتــرل رســمی‬ ‫(پلیــس‪ ،‬زنــدان و قــوه قضائیــه) نه تنهــا بــه کاهــش نــرخ جــرم و‬ ‫اســیب اجتماعــی نمی انجامــد بلکــه بــا اعمــال فشــار بــه جامعــه‬ ‫و فــرد کج رفتــار موجــب شــکل گیری مجــدد همــان جــرم یــا‬ ‫انحــراف یــا شــکل جدیــدی از جــرم یــا اســیب اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫نتایــج پژوهشــی بــا عنــوان علــل تکــرار جــرم ســرقت در بیــن‬ ‫زندانیــان حاکــی از ان بــود کــه تعــداد زیــادی از ســارقین بــرای‬ ‫تامیــن هزینه هــای اعتیــاد یــا هزینه هــای رد مــال ســرقت های‬ ‫قبلــی خــود‪ ،‬مرتکــب تکــرار جــرم و ســرقت جدیــد می شــوند و هــر‬ ‫بــار نیــز جــرم ســنگین تر بــا دامنــه اســیب شــدیدتر و عمیق تــری‬ ‫مرتکــب می شــوند و نیــز اینکــه پــس از دســتگیری‪ ،‬خانــواده‬ ‫ایشــان بــدون سرپرســت شــده و امکانــی بــرای امرارمعــاش‬ ‫نخواهنــد داشــت مگــر اینکــه ان هــا هــم راه انحرافــی را کــه در‬ ‫دســترس ایشــان اســت انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫در تقســیم بندی جامعه شناســی انحرافــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫نظریــه گرداب هــا از پارادایــم تلفیقــی اســت بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫کج رفتــاری پدیــده ای عینــی بــوده و درعین حــال حاصــل تفســیرها‬ ‫و تعریف هــای ذهنــی کنشــگران اســت و نیــز فــرد کج رفتــار در‬ ‫ارتــکاب رفتــار انحرافــی هــم از خــودش اراده دارد و هــم اینکــه‬ ‫تحت فشــار و اجبــار ســاختارها اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن نظریــه ناکارامــدی سیســتم های اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و کنتــرل رســمی در برخــی مــوارد بــه تولیــد‬ ‫مجــدد جــرم ســنگین تر و بیشــتر می انجامــد کــه ماننــد گردابــی‬ ‫به طــور هم زمــان هــم فــرد مجــرم و هــم جامعــه را بــه ســمت‬ ‫انومــی و بی نظمــی ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن نظریــه بــه تبییــن علــت رخــداد جــرم و اســیب اجتماعــی‬ ‫اولیــه نمی پــردازد بلکــه تبیینــی اســت بــرای پرده بــرداری از‬ ‫درزمینــه اســیب ها‪ ،‬انحرافــات و‬ ‫واقعیــت اجتماعــی موجــود‬ ‫ٔ‬ ‫مســائل اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اثــرات کارکــردی و غیــر کارکــردی‬ ‫سیســتم های کنتــرل اجتماعــی و اسیب شناســی اجتماعــی در‬ ‫جامعــه ایرانــی‪.‬‬ ‫در زمــان تشــکیل گــرداب همیشــه چنــد حلقــه کوچــک شــکل‬ ‫می گیرنــد کــه در اثــر هم محــور شــدن و بــه هــم پیوســتن ان هــا‬ ‫گــرداب بزرگ تــر و ویران کننــده ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫ویژگــی گــرداب اینســت کــه اول یــک یــا چنــد حلقــه کوچــک‬ ‫اســت ولــی در اثــر تــداوم انــرژی چرخشــی محــور‪ ،‬گســترش و‬ ‫عمــق پیــدا می کنــد‪ .‬در حقیقــت حیــات و ممــات گــرداب وابســته‬ ‫بــه محــور ان اســت‪.‬‬ ‫در جامعــه نیــز همین طــور اســت وقتــی مســائلی ماننــد اعتیــاد‪،‬‬ ‫فقــر و بیــکاری بــه هــم می پیوندنــد رفتــار انحرافــی ماننــد ســرقت‬ ‫به عنــوان یــک گــرداب اجتماعــی برســاخته می شــود یعنــی مســئله‬ ‫اجتماعــی شــکل می گیــرد و در اثــر شــیوع ســرقت‪ ،‬امنیــت‬ ‫اجتماعــی مختــل شــده و بی نظمــی و اشــفتگی حــادث می شــود‪.‬‬ ‫ـه انحرافــات اجتماعــی هم محــور شــدن بــا محــور چرخشــی‬ ‫درزمینـ ٔ‬ ‫گــرداب اجتماعــی عامــل تکــرار اســیب و رفتــار انحرافــی اســت‬ ‫یعنــی دقیقــا ً انجــا کــه فشــار اجتماعــی ناشــی از ناکارامــدی‬ ‫سیســتم های اقتصــادی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬سیاســی و فرهنگــی فــرد‬ ‫را بــه ســمت ارتــکاب رفتــار انحرافــی ســوق می دهــد و فــرد‬ ‫به صــورت اگاهانــه ولــی بــا اجبــار هم محــور شــدن بــا ســاختارهای‬ ‫معیــوب اجتماعــی بــه ســمت ارتــکاب رفتــار انحرافــی مــی رود‪.‬‬ ‫ازایــن رو راهکارهــای کاهــش نــرخ اســیب و کج رفتــاری و‬ ‫جرح وتعدیــل مســئله اجتماعــی پیشــگیری از ایجــاد حلقه هــای‬ ‫کوچک‪ ،‬هم محور شــدن و به هم پیوســتن ان هاســت و در مورد‬ ‫مســائل بزرگ تر کم کردن یا از بین بردن انرژی محور ان اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪414‬‬ ‫به طــور مثــال حاشیه نشــینی به عنــوان یــک مســئله و گــرداب‬ ‫اجتماعــی عمیــق حاصــل هم محــور شــدن حلقه هــای کوچک تــر‬ ‫مهاجــرت‪ ،‬فقــر مــادی و فرهنگــی‪ ،‬بیــکاری و ضعــف امــوزش‬ ‫اســت و بــرای کاهــش ان می تــوان امــواج کوچــک مهاجــرت‪،‬‬ ‫فقــر‪ ،‬بیــکاری و ضعــف اموزشــی را از بیــن بــرد یــا از بــه هــم‬ ‫پیوســتن ان هــا در زمــان و مــکان مشــابه پیشــگیری کــرد‪.‬‬ ‫برخــی راهکارهــا ناظــر بــر قبــل از پیدایــش گــرداب اســت و‬ ‫برخــی راهکارهــا در شــرایط بعــد از شــکل گیری گــرداب بــه‬ ‫وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫در مــوارد پــس رویــدادی کــه انــرژی تخریب کننــده محــور گــرداب‬ ‫قوی تــر اســت نیــاز بــه تغییــر و اصــاح ســاختارهای گردابــی‬ ‫در جریــان ســاخت اجتماعــی الزامــی اســت کــه محــور ایــن‬ ‫ســاختارهای گردابــی‪ ،‬همــان عملکــرد معیــوب نهادهــای دارای‬ ‫کــژ کارکــردی در ســاختار اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫در مثــال دیگــری می تــوان بــه لحظــه شــکل گیری اغتشــاش و‬ ‫اعتراضــات خیابانــی اشــاره کــرد وقتــی گروه هــا و حلقه هــای کوچــک‬ ‫انســانی بــه هــم می پیوندنــد‪ ،‬در یک لحظــه مــوج گردابــی بزرگــی‬ ‫تشــکیل می شــود کــه هرچــه در اطرافــش باشــد را نابــود می کنــد‪.‬‬ ‫در اعتراضــات و اغتشاشــات غیرقانونــی محــور اعتــراض هــدف‬ ‫مشــترکی اســت کــه در همــه افــراد وجــود دارد و اگــر محــور‬ ‫برداشــته شــود اعتــراض خنثــی می شــود و جریــان زندگــی‬ ‫اجتماعــی بــه حالــت نرمــال خــود بازمی گــردد‪.‬‬ ‫نظریــه گرداب هــای اجتماعــی دربردارنــده ایــن نکتــه اساســی اســت‬ ‫کــه اســیب ها و انحرافــات اجتماعــی کــه به عنــوان گرداب هــای‬ ‫اجتماعــی موجــب از بیــن رفتــن ســرمایه های اجتماعــی می شــوند‪،‬‬ ‫محصــول شــرایط زمانــی و مکانــی خاصــی هســتند کــه در ان هــا‬ ‫حلقه هــای کوچــک اســیب و کج رفتــاری به هم پیوســته و بــا تشــکیل‬ ‫یــک گــرداب بــزرگ اثــر تخریبــی زیــادی ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫البتــه نکتــه اینجاســت کــه همــه اســیب ها و انحرافــات اجتماعــی‬ ‫اســتعداد و ماهیــت گردابــی ندارنــد و ایــن نظریــه بیشــتر در‬ ‫خصــوص اســیب ها‪ ،‬انحرافــات و مســائل اجتماعــی شــدیدتر‬ ‫تبیین کننــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی خراسان شمالی‪ ،‬جامعه شناس و مدرس دانشگاه‬ ‫پاسخ منفی به خواستگار‬ ‫جوان عامل هتک حیثیت‬ ‫تلگرامی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل هتــک حیثیــت‬ ‫یکــی از شــهروندان در فضــای مجــازی خبــر داد‬ ‫و گفــت ‪ :‬هرگونــه مزاحمــت و انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی و خانوادگــی افــراد در فضــای ســایبری‬ ‫برابــر مــاده ی ‪ ۱۷‬قانــون جرایــم رایانــه ای‪ ،‬جــرم‬ ‫محســوب شــده و قانون گــذار بــرای ان مجــازات‬ ‫تعییــن کــرده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی جمالــی‪،‬‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬درپــی مراجعه‬ ‫خانمــی بــه پلیــس فتــا بــا در دســت داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر ایجــاد مزاحمــت و‬ ‫تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی‬ ‫در شــبکه اجتماعــی تلگــرام‪ ،‬پرونــده ای تشــکیل و‬ ‫رســیدگی بــه ان در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬پــس از حضــور‬ ‫شــاکی و اخــذ اظهــارات وی‪ ،‬بــا بررســی مســتندات‬ ‫و انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا گرداننــده صفحــات جعلــی در شــبکه‬ ‫اجتماعــی تلگــرام کــه بــا ایجــاد حســاب کاربــری‬ ‫جعلــی اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت و هتــک حیثیــت‬ ‫شــاکیه نمــوده بــود مــورد شناســایی قــرار گرفــت و‬ ‫در ادامــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در پلیــس‬ ‫فتــا شهرســتان حاضــر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم پرونــده پــس از رویارویــی‬ ‫بــا مســتندات ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود اقــرار کــرد‬ ‫مدتــی قبــل پســر خال ـه ام بــه خواســتگاری شــاکی‬ ‫پرونــده رفتــه کــه از ســوی وی بــا پاســخ منفــی‬ ‫روبــرو شــده اســت و بــه دلیــل صمیمیــت و رفاقــت‬ ‫بیــن مــن و پســر خان ـه ام بــه انگیــزه انتقــام جویــی‬ ‫اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت و تهدیــد بــه انتشــار‬ ‫تصاویــر خانوادگــی شــاکیه نمــودم‪.‬‬ ‫ســرهنگ جمالــی بیــان داشــت‪ :‬متاســفانه عــده ای بــا‬ ‫ایــن تصــور کــه در فضــای مجــازی ناشــناخته خواهنــد‬ ‫مانــد‪ ،‬تســویه حســاب های شــخصی خــود را بــه‬ ‫فضــای مجــازی کشــانده و اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت‬ ‫بــرای دیگــران می کننــد‪ ،‬غافــل از اینکــه اینگونــه‬ ‫تخلفــات قابــل شناســایی و پیگیــری می باشــند ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هرگونــه مزاحمــت و انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی افــراد در فضــای‬ ‫ســایبری برابــر مــاده ی ‪ ۱۷‬قانــون جرایــم رایان ـه ای‪،‬‬ ‫جــرم محســوب شــده و قانون گــذار بــرای ان‬ ‫مجــازات تعییــن کــرده اســت ‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد ‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا‬ ‫جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس‬ ‫فتــا از مشــاوره و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی اســتفاده‬ ‫کننــد یــا بــا شــماره مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 096380‬موضــوع را بــه کارشناســان‬ ‫مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312012000838‬مورخــه ‪1400.07.25‬‬ ‫هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‪/‬‬ ‫خانــم هانیــه دردی پــور فرزنــد عبدالحمیــد بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 12137‬کــد ملــی ‪ 4869121859‬صــادره کاللــه در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 250.43‬مترمربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ثبتــی ‪-199‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫کوســه بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از‬ ‫مالــک رســمی عطاخــان عطائــی محرزگردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9293 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/08/17‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/09/03‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫ســد نومــل در نزدیکــی جنــوب شــرقی شــهر گرگان بر روی ابراهــه اصلــی حوضــه ابریــز‬ ‫فرعی نومــل در حوضــه ابریــز قــره ســو واقــع شــده اســت کــه اب رودخانــه گرمابدشــت از حوضــه‬ ‫ابریــز قــره ســو بوســیله ســدی انحرافــی بــه ان هدایــت مــی گــردد‪.‬‬ ‫‪ -414‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 08‬نوامبر ‪ 02 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-414‬‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬ابان ‪08-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عبدالله فرخی‬ ‫‏ رسانه هاصادقترین و نزدیکترین‬ ‫پل ارتباطی شهروندان با مدیران‬ ‫محسوب می شوند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مهنــدس ســبطی شــهردار گــرگان‬ ‫در نخســتین نشســت خبــری در جمــع اصحــاب رســانه اســتان ضمــن‬ ‫گرامیداشــت یــاد شــهیدان وهفتــه‏فرهنــگ عمومــی و ‪ 13‬ابــان روز دانــش‬ ‫امــوز بــا بیــان اینکــه شــهدا جــان عزیزشــان را بــرای ارمانشــان فــدا کردنــد و‬ ‫در ادامــه‏افزود‪:‬رســانه هــا چشــم بینــا و گــوش شــنوا ی جامعــه هســتندو‬ ‫مونوتورینــگ شــهرداری و صادقتریــن و نزدیکتریــن پــل ارتباطــی‏شــهروندان‬ ‫بــا مدیــران محســوب مــی شــوندو بــا واژه هــای کاربــردی خــود کــه برگرفتــه از‬ ‫اصالــت قلمشــان اســت دلســوزانه مطالبــات‏مــردم را بــه مســئوالن جامعــه‬ ‫مــی رســانند‏‪.‬‬ ‫مبنای کارمان بر راستی ‪،‬صداقت ودرستکاری است‬ ‫شــهردار گــرگان بــا تاکیــد بــر اینکــه شــعار مــن خدمــت بــه مــردم و رضایــت‬ ‫شــهروندان بــا هــر قیمتــی اســت و در کاربــردی نمــودن‏شــعارم بــا کســی‬ ‫تعارفــی نــدارم ســپس خاطــر نشــلن کــرد‪ :‬مــا بایــد پاســخگوی خــون شــهدا‬ ‫باشــیم و مبنــای کارمــان بــر راســتی و صداقــت‏‪،‬درســتکاری باشــدو خــود را‬ ‫ملــزم بــه پاســخگویی مســتقیم بــه شــهروندان و نماینــدگان شــورای شــهر و‬ ‫رســانه هــا میــد انیــم‏‪.‬‬ ‫مدیــر ارشــد شــهرداری گــرگان در رابطــه بــا پــروژه هــای نیمــه کاره اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا احتــرام بــه مدیــران پیشــین تمرکز مان به‏نتیجه رســاندن‬ ‫پروژه هــای نیمــه کاره اســت و در پیشــرفت بــه نتیجــه رســیدن ایــن‬ ‫پروژه هــا دارای برنامــه هســتیم امــا فرمــول مــا در‏ایــن حــوزه برداشــتن‬ ‫قــدم هــای کوچــک و تدریجــی اســت تا رســیدن بــه اهداف بــزرگ و موضع‬ ‫شــورای شــهر و نماینــدگان محتــرم هــم‏هــم افزایــی اســت و پروژهــای‬ ‫ســنگینی همچــون پــروژه شــهربازی مــدرن گــرگان تاکنــون ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــته و بــرای‏رســیدن بــه یــک ســطح مناســبت‪۲۰۰ ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت‏‪.‬‬ ‫صرف نشستن پشت میز باز کننده گره های کور پیشرو نیست‏‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه اعتقــاد مــن مدیریــت شــهری زمانــی مــی توانــد‬ ‫موفــق باشــد کــه خــود را از پشــت میــز نشــینی رهــا ســازد و در‏وســط میــدان‬ ‫حضــور یابــد ســپس خاطــر نشــان کرد‪ :‬صرف نشســتن پشــت میز بــاز کننده‬ ‫گره هــای کــور پیشــرو نیســت بــرای شــناخت و‏ارائــه برنامــه هــای حــل کننــده‬ ‫مشــکالت حضــور میدانــی نیــاز اســت و ایــن رویکــردی اســت کــه مــد نظــر‬ ‫ماســت و اســتارت کار را زدیــم‏و در ‪ 10‬روز گذشــته خیلــی از مســائل کــه در‬ ‫میــدان قابــل لمــس و دیــدن بــود مشــاهده و راهکارهــای حــل کننــده هــم‬ ‫اتخــاذ گردیــد‏‪.‬‬ ‫مدیری که علم زیبا شناسی نداشته باشد یقینا شهرش زیبا نیست‏‬ ‫شــهرداری گــرگان در رابطــه بــا زیبــا ســازی شــهری اظهــار کرد‪:‬زیبــا ســازی‬ ‫شــهر خــوب اســت ولــی مــن اعتقــاد دارم اولویــت زیبــا‏شناســی اســت و‬ ‫مدیــری کــه علــم زیبــا شناســی نداشــته باشــد یقینــا شــهرش زیبــا نیســت و‬ ‫فرمــول مــا در ایــن حــوزه در کنــار زیبــا شناســی‏بدنبــال زیبــا ســازی بــا ایجــاد‬ ‫مکــث مــی باشــیم‏‪.‬‬ ‫صرفه جویی در هزینه رویکرد من است‏‬ ‫مهنــدس ســبطی بــا بیــان اینکــه صرفــه جویــی در هزینــه رویکــرد من اســت‬ ‫در ادامــه گفــت ایــن امــر ضــروری را ابتــدا از خــود شــروع‏کردم که در مســئله‬ ‫معارفــه خــودم کــه کمتــر از یــک میلیــون هزینــه شــد صرفــه جــوی در هزینه‬ ‫‪ 120‬میلیونــی پیــش بینــی شــده بــودو‏این مهــم را در همه امورات شــهرداری‬ ‫بکار خواهیــم گرفت‏‪.‬‬ ‫شــهرداری بــه تنهایــی نمیتوانــد معضــل حاشــیه نشــینی و اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی را حــل کنــد‏‬ ‫شــهردار گــرگان در بخشــی از ســخنانش در رابطــه بــا حاشــیه نشــینی و‬ ‫اســیب های اجتماعــی اشــاره کــردو گفت‪:‬شــهرداری بــه تنهایــی‏نمــی توانــد‬ ‫ایــن معضــل را حــل کنــدو مــا اعتقــاد داریــم ایــن مشــارکت همــه نهادهــا‬ ‫و ســازمانها را مــی طلبدچــون حجــم ایــن معضــل‏جهانــی شــدهو در تمــام‬ ‫شــهرهای جهــان بــا ایــن چالــش روبــرو هســتند‏‪.‬‬ ‫ســبطی بــا ذکــر اینکــه همــه رســانه هــا در نــزد مــا قابــل احتــرام و امــروز‬ ‫در تعامــل بــا رســانه هــا نــگاه جدیــدی داریــم در ادامــه‏افزود‪:‬اهالــی رســانه‬ ‫مهمتریــن پــل ارتباطــی مدیریــت شــهری بــا شــهروندان هســتندو امیدواریم‬ ‫در کنــار هــم بتوانیــم امانــت خدمــت بــه‏مــردم را ســر انجــام برســانیم‏‪.‬‬ ‫فصل جدیدی از همکاری با رسانه ها رقم خواهد خورد‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ابتــدای مراســم فــوالدی مدیــر روابــط عمومــی‬ ‫شــهرداری گــرگان بــا خــوش امدگــوی و گرامیداشــت ایــام فرهنــگ‏عمومــی و‬ ‫‪ 13‬ابــان روز دانــش امــوز رســانه هــا را چشــم بینــا یــاد کــردو اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد بــا داشــتن نــگاه ویــژه شــهردار بــه رســانه‏هــا فصــل جدیــدی از همــکاری‬ ‫رقــم خواهــد خــورد و ایــن تعامــل دوجانبــه هــر روز تقویــت خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫مهقانــی از مشــاورین شــهردار هــم طــی ســخنانی فرصــت خدمــت در‬ ‫شــهرداری را یــک فرصــت طالیــی و شــهر را بمثابــه دریــا یــاد‏کرد که رســانه ها‬ ‫جوبهــا و نهرهــای تامیــن کننــده اب ایــن دریــا هســتندو در تعبیــر ایــن نکتــه‬ ‫گفت‪:‬همانطــور کــه دریــا بــدون اتصــال بــه‏نهرهــا و رودخانــه تامیــن کننــده‬ ‫اب پــوچ اســت شــهر و شــهرداری بــدون تعامــل بــا رســانه هــا دیــده نخواهــد‬ ‫شــد‪.‬و اظهــار امیــدواری کــرد‏کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف بلنــد مــدت تعامل‬ ‫بــا رســانه هــا بایــد هرچــه بیشــتر تقویــت شــود‏‪.‬‬ ‫تذکر رهبر انقالب در ارتباط با منزلت و ابروی افراد‬ ‫تذکــر کتبــی رهبــر معظــم انقــاب دربــاره گــزارش یکــی از‬ ‫کمیســیون های مجلــس شــورای اســامی بــار دیگــر موضــوع‬ ‫مهــم حفــظ حرمــت‪ ،‬شــخصیت و ابــروی افــراد را در کانــون‬ ‫توجه هــا قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬چهارشــنبه هفتــه گذشــته‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی در نطق پیش از دســتور‬ ‫خــود‪ ،‬از تذکــر رهبــر معظــم انقــاب بــه اقــدام یکــی از‬ ‫کمیســیون های مجلــس دربــاره رســانه ای شــدن اســم‬ ‫افــراد پیــش از صــدور حکــم دادگاه صالحــه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایشــان فرمودنــد پیــش از اثبــات جــرم افــراد نبایــد‬ ‫موضــوع را رســانه ای می کردیــد و ایــن موضــوع بایــد‬ ‫به نحــوی جبــران شــود‪.‬‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف ادامــه داد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در حاشــیه نامــه ای کــه در ان بــه رســانه ای شــدن یکــی از‬ ‫کمیســیون های مجلــس پیــش از بررســی و صــدور حکــم‬ ‫در دادگاه صالحــه اعتــراض شــده اســت‪ ،‬مرقــوم فرمودنــد‪:‬‬ ‫«شــکایت به جاســت؛ نبایــد پیــش از اثبــات جــرم موضــوع را‬ ‫رســانه ای می کردنــد‪ .‬دنبــال کنیــد و به نحــوی جبــران شــود‪».‬‬ ‫همان گونــه کــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی اشــاره‬ ‫کــرد‪ ،‬بــه نظــر می رســد ایــن تذکــر کــه حاکــی از اهمیت توجه‬ ‫بــه حق النــاس اســت‪ ،‬نــه فقــط بــرای نماینــدگان مجلــس و‬ ‫اعضــای کمیســیون ها‪ ،‬بلکــه بــرای همــه صاحبــان رســانه ها‬ ‫و تریبون هــا بویــژه تریبون هــای رســمی و همــه فعــاالن‬ ‫رســانه ای می توانــد فصل الخطــاب قــرار گیــرد‪ .‬ایــن تاکیــد‬ ‫نشــان مــی دهــد تــا زمانــی جرمــی بــه اثبــات نرســیده‪ ،‬بیــان‬ ‫اســامی افــراد مجــاز نیســت‪.‬‬ ‫حساســیت رهبــری دربــاره موضوع هایــی مشــابه‪ ،‬به ویــژه‬ ‫انجــا کــه حق النــاس و ابــروی افــراد مطــرح اســت‪ ،‬تنهــا بــه‬ ‫همیــن مــورد اخیــر محــدود نمی شــود و ایشــان در جایــگاه‬ ‫رهبــری نظــام و از ان باالتــر‪ ،‬رهبــری دینــی و اســامی‪ ،‬بارهــا‬ ‫نســبت بــه ان تذکــر داده و رعایــت و یــا جبــران هرگونــه‬ ‫اجحافــی در ایــن مــوارد را خواســتار شــده اند‪.‬‬ ‫در یکــی از ایــن مــوارد‪ ،‬ایشــان ‪ ۱۰‬ســال پیــش در تیرمــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬در دیــدار بــا مســئوالن قــوه قضائیــه بــه تفصیــل درباره‬ ‫افشــای عیــوب دیگــران و بــردن ابــروی افــراد هشــدار دادنــد‪:‬‬ ‫«بــه هرکســی ممکــن اســت یــک اتّهامــی وارد شــود؛ تا وقتی‬ ‫کــه از طریــق قانونــی جرمــی ثابــت نشــده اســت‪ ،‬نــه در خــود‬ ‫قوّه‪ ،‬نه در بیرون قوّه‪ ،‬نه در تریبون ها و منبرهای رســمی‪،‬‬ ‫نــه در وســایل ارتبــاط جمعــی‪ ،‬کســی حــق نــدارد ابــروی یــک‬ ‫مســلمانی را ببــرد‪ ...‬بعضــی اوقــات انســان می بینــد روی‬ ‫قــوه قضائیــه فشــار می اورنــد کــه اقــا افشــا کنیــد‪ .‬نــه اقــا‪،‬‬ ‫خاصــی‪ ،‬بلــه‪،‬‬ ‫هیــچ لزومــی نــدارد افشــا کــردن‪ .‬در مــوارد‬ ‫ّ‬ ‫شــارع مقـدّس مشـخ ّصا ًو معینــا ًخواســته اســت کــه مــردم‬ ‫مجــازات را ببیننــد‪ ،‬یــا مجــازات شــونده را بشناســند؛ اینهــا‬ ‫خاصــی اســت‪ ،‬مــال همــه جــا نیســت‪ ...‬چــون وقتــی‬ ‫مــوارد‬ ‫ّ‬ ‫گفتیــد‪ :‬متّهــم اســت‪ ،‬افــکار عمومــی تفکیــک نمی کنــد بیــن‬ ‫متّهمــی کــه هیــچ گناهــی نکــرده اســت‪ ،‬بــا ان کســی کــه‬ ‫شــواهدی بــر گنــاه او وجــود دارد‪ .‬حتـّـی بعــد از اثبــات جــرم‬ ‫هــم چــه لزومــی دارد»؟‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در همــان ســخنرانی حتــی فراتــر از‬ ‫ایــن‪ ،‬در مــواردی بعــد از اثبــات جــرم و مجــازات نیــز لــزوم‬ ‫حفــظ ابــرو و عــدم بیــان نــام و رعایــت حرمــت خانــواده و‬ ‫فرزنــدان محکومــان را تذکــر داده بودنــد‪« :‬حتـّـی اگــر چنانچه‬ ‫فــرض کنیــم یــک نفــری جرمــی هــم کــرده‪ ،‬ایــن جــرم در‬ ‫دادگاه صالــح اثبــات هــم شــده‪ ،‬ایــن شــخص بــه مجــازات‬ ‫محکــوم هــم شــده اســت ‪ -‬فــرض کنیــد رفتــه زنــدان ‪ -‬چــه‬ ‫لزومــی دارد مــا اســم او را در روزنامه هــا منتشــر کنیــم‬ ‫تــا بچّــه ایــن ادم کــه دارد مدرســه م ـی رود‪ ،‬دیگــر رویــش‬ ‫ت‬ ‫نشــود مدرســه بــرود؟ چــه اشــکال دارد کــه ایــن مــد ّ ِ‬ ‫زندانــش را بگذرانــد‪ ،‬بیایــد بیــرون‪ ،‬خــودش و خانــواده اش‬ ‫زندگــی عادی شــان را ادامــه دهنــد؟ خــب‪ ،‬جرمــی کــرد‪،‬‬ ‫مجــازات شــد‪ ،‬تمــام شــد دیگــر‪ .‬بایــد حتمــا ً ابروریــزی‬ ‫بشــود؟ نخیــر‪ ،‬کســی نبایــد ایــن جــور عمــل کنــد‪ ...‬افــکار‬ ‫عمومــی از ایــن مســاله چــه لذ ّتــی می بــرد؟ بــرای افــکار‬ ‫عمومــی چــه فایــده ای دارد کــه بدانــد زیــدی‪ ،‬عمــروی‪،‬‬ ‫بکــری متّهــم بــه فــان عمــل خالفــی اســت»؟‬ ‫ایشــان در جریــان انتخابــات خردادمــاه امســال نیــز درباره‬ ‫برخــی اخبــار و شــایعه ها حتــی در مــورد ردصالحیــت‬ ‫شــدگان فرمودند‪« :‬به بعضی از افرادی که صالحیتشــان‬ ‫احراز نشــد‪ ،‬ظلم و جفا شــد و به انها یا خانواده هایشــان‬ ‫کــه خانواده هــای محتــرم و عفیفــی بودنــد‪ ،‬نســبت های‬ ‫خــاف واقــع داده شــد کــه بعــدا ًثابــت شــد ان گزارش هــا‬ ‫غلــط و خــاف اســت»‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در همــان زمــان‪ ،‬حفــظ ابــرو‬ ‫را «جــزو باالتریــن حقــوق انســان ها» دانســتند و از‬ ‫دســتگاه های مســئول خواســتند «مــواردی را کــه گــزارش‬ ‫خــاف واقــع راجــع بــه فرزنــد یــا خانــواده کســی داده شــده‪،‬‬ ‫جبــران کننــد» و در دعــای پایانــی سخنان شــان بــار دیگــر‬ ‫بــه موضــوع هتــک حرمــت مومنــان پرداختنــد و صراحتــا‬ ‫افزودنــد‪« :‬خداونــد متعــال مــا را از ظلــم‪ ،‬هتــک حرمــت‬ ‫مومــن و تخلــف از وظایف مــان محفــوظ بــدارد»‪.‬‬ ‫ســخنان یادشــده کــه از قضــا در ســالگرد ارتحــال حضــرت‬ ‫امــام (ره) مطــرح شــد‪ ،‬یــاداور مشــی امــام راحــل بــه عنــوان‬ ‫بنیانگــذار جمهــوری اســامی و حساســیت ایشــان دربــاره‬ ‫حرمــت و ابــروی افــراد اســت‪.‬‬ ‫در دی مــاه ‪ ،۱۳۶۱‬وقتــی اعضــای ســتاد پیگیــری فرمــان‬ ‫هشــت مــاده ای امــام و هیات هــای منتخــب ایــن ســتاد‬ ‫بــرای رســیدگی بــه تخلف هــا در ‪ ۱۸‬اســتان بــا ایشــان دیــدار‬ ‫کردنــد‪.‬؛ امــام (ره) بــه حفــظ ابــروی مــردم تاکیــد کردنــد و‬ ‫فرمودنــد‪« :‬شــما اقایــان توجــه داشــته باشــید کــه همــه در‬ ‫محضــر خــدا هســتید و انســان همــواره بایــد این گونــه تلقــی‬ ‫کنــد کــه خــدا ناظــر اعمــال و رفتــار اوســت‪ .‬در جمهــوری‬ ‫ی خواهنــد بــه اســام‬ ‫اســامی غیــر از گروهک هایــی کــه مـ ‬ ‫و مســلمین ضــرر و زیــان بزننــد‪ ،‬نبایــد دنبــال عیــب دیگــران‬ ‫رفــت‪ .‬بایــد ابــروی مــردم را حفــظ کنیــد و در هــر مســاله ای‬ ‫کــه پیــش می ایــد ببینیــد خــدا چــه می گویــد‪ ،‬کــه همــان را‬ ‫انجــام دهیــد»‪.‬‬ ‫ایــن ســیره در مبانــی دینی و عقیدتــی نیز به گونه ای مصرح‬ ‫تاکیــد شــده و حفــظ شــان و جایــگاه افــراد و مومنــان‪ ،‬مهــم‬ ‫دانســته شــده و حرمــت ان باالتــر از حرمــت کعبــه توصیــف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــد مـی رود تذکــر هفته گذشــته رهبر معظــم انقالب‪،‬‬ ‫نصب العیــن همــه مســئوالن در همــه دســتگاه ها‪،‬‬ ‫مــردم و به ویــژه رســانه ها قــرار گیــرد و همــه کســانی‬ ‫کــه به گونــه ای‪ ،‬تریبونــی عمومــی در اختیــار دارنــد‪ ،‬در‬ ‫انتقادهــا و حتــی ســخنان معمولــی خــود‪ ،‬ابــرو و حرمــت‬ ‫اشــخاص را پــاس بدارنــد‪.‬‬ ‫به افسران‬ ‫و درجه داران از محل‬ ‫اعمال جریمه تعلق‬ ‫ریالینمی گیرد‬ ‫خصــوص بررســی کلیــات الیحــه اصــاح قانــون رســیدگی بــه‬ ‫تخلفــات رانندگــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس تبصره هــای ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی فرصــت ‪ ۱۰‬ســاله ای بــه‬ ‫نیــروی انتظامــی داد کــه بــا توجــه بــه کمبود نیــرو از درجـه داران‬ ‫بــا شــرایط خــاص اســتفاده کننــد و در ادامــه ایــن رونــد نیــز‬ ‫دوربین هــا کنترلــی مــورد ســاماندهی و تجهیــز قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهنمایــی رانندگــی ناجــا افــزود‪ :‬از ابتــدای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح از‪ ۶‬هــزار ســرباز و درج ـه دار اســتفاده شــد‬ ‫کــه اکنــون ایــن تعــداد بــه یک هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر از درجـه داران‬ ‫و ســربازان رســید و طبیعتــا در طــول پنــج ســال اینــده کمتــر‬ ‫هــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کل کشــور ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬دوربیــن ثبــت‬ ‫تخلــف در راه هــای اصلــی و شــهرها وجــود دارد و فقــط در ‪۷‬‬ ‫شــهر کشــور دوربیــن ثبــت تخلــف وجــود دارد کــه ‪ ۴۹‬درصــد‬ ‫دوربین هــا معیــوب بــوده و کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫ریــس پلیــس راهنمایــی رانندگــی ناجــا اظهــار کــرد‪ :‬طبــق‬ ‫قانــون‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی مســوول توســعه دوربین هــا‬ ‫اســت کــه بایــد بحــث توســعه را از وزارت راه و شهرســازی‬ ‫پیگیــر شــد‪ ،‬ولــی ریالــی از محــل اعمــال جریمــه به افســران و‬ ‫درج ـه داران تعلــق نمی گیــرد و بــه خزانــه م ـی رود‪.‬‬ ‫هادیــان فــر تاکیــد کــرد‪ :‬از ایــن مبلــغ ‪ ۳۰‬درصــد بــرای‬ ‫شــهرداری‪ ۳۰ ،‬درصــد وزارت راه و شهرســازی‪ ۲۰ ،‬درصــد‬ ‫صنــدوق خســارت های بدنــی بیمــه مرکــزی و ‪ ۲۰‬درصــد بــرای‬ ‫حــوزه توســعه فرهنــگ رانندگــی اســت‪ ،‬بــا ایــن وجــود طبــق‬ ‫گزارش هــا بخــش زیــادی از ایــن مبالــغ هــم بــه دســتگاه ها‬ ‫واریــز نشــده اســت‪.‬‬ ‫هادیان فــر تصریــح کــرد‪ ۱۷۸ :‬کــد جریمــه وجــود دارد‬ ‫کــه فقــط ســربازان امــوزش دیــده ان را اعمــال می کننــد و‬ ‫درجــه داران بــه ‪ ۶۱‬کــد دیگــر رســیدگی کــرده و دادن نمــره‬ ‫منفــی در صالحیــت ســربازان نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقادهایــی مربــوط بــه ســاعات ممنوعیــت‬ ‫تــردد شــبانه خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا در ایــن موضــوع نقشــی‬ ‫نداریــم و تنهــا بــه عنــوان ضابــط عمــل می کنیم‪ ،‬ایــن موضوع‬ ‫مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــر ایــن گــزارش‪ ،‬در جلســه امــروز مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬الیحــه مهلت هــای مقــرر در تبصره هــای (‪ )۱‬و (‪)۲‬‬ ‫مــاده (‪ )۲‬قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪ .‬در ادامــه نماینــدگان بــا تفویــض اختیــارات و‬ ‫وظایــف مرتبــط بــا تشــخیص تخلــف و صــدور قبــض جریمــه‬ ‫بــه درجــه داران کادر مــورد وثــوق راهنمایــی و رانندگــی و‬ ‫افســران کادر و پیمانــی ســایر بخش هــای نیــروی انتظامــی یــا‬ ‫افســران وظیفــه مــورد وثــوق مخالفــت کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا گفــت‪ :‬وجــوه اخــذ‬ ‫شــده از بابــت جرایــم رانندگــی بــه خزانــه واریــز می شــود و‬ ‫ریالــی از محــل اعمــال جریمــه بــه افســران و درجــه داران‬ ‫تعلــق نمی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «ســردار ســید کمــال‬ ‫هادیان فــر» در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!