روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 413 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 413

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 413

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 413

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 16 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /07 -‬نوامبر‪ /01 -2021/‬ربیع الثانی ‪ -1442/‬شماره‪413‬‬ ‫طرح اشتغال‬ ‫بهبودیافتگاناعتیاد‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫باشگاهمشتریان‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫بازارچه های مرزی‪،‬‬ ‫فرصتی برای توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫پادشاهی‪ ،‬منشی و پزشک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با وحدت و همگرایی‬ ‫گلستان به مرکز صادرات‬ ‫تبدیل می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫مشوق ها و حمایت های‬ ‫قانون «حمایت از خانواده‬ ‫و جوانی جمعیت»‬ ‫چیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫افزایش حس قدرت‬ ‫در خانواده‏‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید زیتون گلستان نیازمند حمایت ویژه‬ ‫‪7‬‬ ‫مسیرهای اعتمادسازی میان‬ ‫مسئوالن و مردم‬ ‫بارها به این نکته اشــاره و تاکید شــده که اگر در روابط‬ ‫مســئوالن بــا مــردم و البتــه‪ ،‬مــردم بــا مــردم صداقــت‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬اعتمــاد شــکل می گیــرد‪ .‬جامعــه‬ ‫بایــد ایــن احســاس را در خــود ایجــاد کنــد کــه ایــران یــک‬ ‫خانــواده کالن اســت و در ایــن خانــواده فرزنــدان بایــد بــا‬ ‫یکدیگــر بــا احتــرام و ارتبــاط صحبــت کننــد تــا اعتمــاد در‬ ‫جامعــه جریــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬کم اعتمــادی میــان‬ ‫مــردم و مســئوالن بــه یکــی از مشــکالت اجتماعــی تبدیــل‬ ‫شــده تــا جایــی کــه گاه افــراد حتــی در موضوع هایــی کــه‬ ‫بــه ســامت خودشــان مربــوط اســت‪ ،‬بــه توصیه هــا توجــه‬ ‫نمی کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه اگــر میــان مــردم و‬ ‫مســئوالن اعتمادســازی شــکل بگیرد‪ ،‬بسیاری از مشکالت‬ ‫قابــل حــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین محمدعلــی مهــدوی راد‬ ‫اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا تاکیــد بــر تاثیــر صداقــت در‬ ‫روابط اجتماعی‪ ،‬صداقت را نخســتین گام برای رســیدن‬ ‫بــه اعتمــاد عمومــی بیــان کــرد‪ .‬بــه گفتــه او پیــام قــران‬ ‫ایــن اســت کــه در اغــاز صادقانــه رفتــار کنیــد‪.‬‬ ‫مــردم در ایــن روزهــا بــا مشــکالت زیــادی مواجه انــد؛‬ ‫مســئوالن قول هایــی می دهنــد و گاه نمی تواننــد انهــا‬ ‫را عملــی کننــد؛ بــه نظــر شــما ایــا ایــن رخدادهــا ســبب‬ ‫بی اعتمــادی مــردم می شــود؟‬ ‫مهــدوی راد‪ :‬نظــام جمهــوری اســامی در گردونه هــای‬ ‫مختلفــی کــه حرکــت می کــرد و می کنــد‪ ،‬بــا مشــکالتی‬ ‫مواجــه شــده‪ ،‬بخشــی از ان مشــکالت از ســوی‬ ‫حاکمیــت‪ ،‬بخشــی از طــرف دشــمن و بخشــی از جانــب‬ ‫خــود مــردم اســت‪ ،‬اینهــا در مجمــوع وقتــی کنــار هــم‬ ‫نشســتند‪ ،‬نوعــی عــدم اعتمــاد را ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫اینطــور نیســت کــه همیشــه یــک جریــان خــاص عامــل‬ ‫ایــن مســائل باشــد‪ .‬بــه طــور قطــع و حتمــا اعتمادســازی‬ ‫امــکان دارد؛ چــرا امــکان نداشــت ه باشــد؟ گام نخســت ان‬ ‫صداقــت اســت‪ ،‬یعنــی حاکمانــی کــه تصمیــم می گیرنــد‬ ‫بایــد صداقــت بــه خــرج دهنــد‪ ،‬توجیه هــای نــاروا نکننــد و‬ ‫کارهــا را بــه گــردن دیگــران نیاندازنــد‪.‬‬ ‫قــران کریــم تعبیــر لطیفــی دارد کــه خداونــد صبحــان‬ ‫بــه رســول اکــرم (ص) فرمودنــد اینگونــه دعــا کنیــد‪« :‬رَبِّ‬ ‫ْق»‪ ،‬یعنــی‬ ‫ج ِ‬ ‫اَدْخِلْنـ ِـی مُدْخ َـلَ ِ‬ ‫ْق و َ اَخْرِجْنـ ِـی مُخْــر َ َ‬ ‫صـد ٍ‬ ‫صـد ٍ‬ ‫خدایــا ورود و خــروج مــرا بــا صداقــت قــرار بــده‪ ،‬بایــد فکــر‬ ‫کنیــد کــه چــرا خــدا بــه پیامبــرش القــا می کنــد کــه اینگونــه‬ ‫دعــا کننــد؟ کــه در ورود بــه هــر حادثــه ای بــا مــردم بــا‬ ‫صداقــت برخــورد کننــد و وقتــی از انجــا بیــرون می اینــد‬ ‫هــم بــا صداقــت برخــورد کننــد؟‬ ‫گاهــی انســان ها وقتــی کار را بــه دســت می گیرنــد ادعاهای‬ ‫گزافــی می کننــد کــه صادقانــه نیســت‪ ،‬چنیــن می کنیــم‪،‬‬ ‫چنــان می کنیــم و زمیــن را بــه اســمان می رســانیم‪ .‬پیــام‬ ‫قــران ایــن اســت کــه در اغــاز صادقانــه رفتــار کنیــد‪.‬‬ ‫لزوم افزایش صداقت‬ ‫بــا وجــود اینکــه چنیــن مســائلی در قــران تذکــر داده‬ ‫شــده‪ ،‬چــرا برخــی اقداماتــی می کننــد کــه ممکــن اســت‬ ‫اعتمــاد مــردم را از بیــن ببــرد؟‬ ‫مهــدوی راد‪ :‬وقتــی می بیننــد کــه نمی شــود‪ ،‬از توجیه های‬ ‫نــاروا اســتفاده می کننــد؛ زیــر پــای دیگــری را خالــی‬ ‫می کننــد؛ بســیاری از مشــکالت از خــود مــردم ناشــی‬ ‫می شــود‪ .‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫عوامــل کــه ایــن روزهــا بایــد بــه‬ ‫ان توجــه کــرد لــزوم افزایــش‬ ‫صداقــت اســت‪ .‬در روایــات‬ ‫بیــان شــده کــه همــه پلیدی ها‬ ‫و ناهنجاری هــا در یــک خانــه‬ ‫گذاشــته شــده و در ان قفــل‬ ‫اســت و کلیــدش دروغ اســت‪.‬‬ ‫وقتــی دروغ گفتــه می شــود‪،‬‬ ‫صداقــت وجــود نــدارد و‬ ‫شــرافرین می شــود‪ .‬جامعــه‬ ‫بایــد بــا صداقــت رویــارو شــود‪.‬‬ ‫قــران کریــم بــا تعبیــر بســیار‬ ‫ظریــف فرمودنــد‪« ،‬لِــ َم‬ ‫ن» بــه‬ ‫ن مَــا لَ تَف ْ َعلُــو َ‬ ‫تَقُولُــو َ‬ ‫ایــن معنــی کــه چــرا دربــاره چیــزی کــه انجــام نمی دهیــد‪،‬‬ ‫حــرف می زنیــد؟‬ ‫بــا اندکــی زمینه ســازی می تــوان اینگونــه برداشــت‬ ‫کــرد کــه چــرا کاری را کــه نمی توانیــد انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫حرفــش را می زنیــد؟‬ ‫ایــن مســائل باعــث می شــود کــه اعتمــاد بازگــردد‪،‬‬ ‫اعتمــاد گوهــر بســیار بــا ارزشــی اســت؛ اگــر اعتمــاد در‬ ‫یــک جامعــه و حکومــت‪ ،‬میــان حکومــت بــا مــردم و‬ ‫مــردم بــا مــردم شــکل گرفــت‪ ،‬اهمیــت باالیــی دارد‪.‬‬ ‫اگــر منتظریــم و انتظــار حکومــت امــام زمــان را داریــم‪،‬‬ ‫یکــی از نشــانه های حکومــت امــام زمــان اعتمــاد اســت‪.‬‬ ‫در روایــات اســت کــه وقتــی امام(عــج) بــه حاکمیتــش‬ ‫شــکل دهــد‪ ،‬بــه درهــا قفــل نمی زننــد؛ در ایــن روزهــا در‬ ‫بعضــی از روســتاها اینگونــه اســت کــه درهــای خانه هــا‬ ‫بــاز اســت‪ ،‬زیــرا یکدیگــر را می شناســند و الزم نیســت در‬ ‫را قفــل کننــد‪ ،‬بایــد اعتمــاد را از احــاد و خانواده ها شــروع‬ ‫کــرد و مــردم خودشــان بــا خودشــان صــادق باشــند‪.‬‬ ‫بــه یــاد دارم پــدر شــهیدی در بندرعبــاس بــود کــه ‪۴۰‬‬ ‫ســال در بــازار فعالیــت می کــرد؛ می گفــت بــه حســاب‬ ‫روایــات‪ ،‬وقتــی جنــس را می خــرم‪ ۱۰ ،‬درصــد بــه ان‬ ‫اضافــه می کنــم‪ .‬ایــن جنــس اگــر ســه ســال یا ‪ ۱۰‬ســال در‬ ‫فروشــگاه باقــی بمانــد‪ ،‬نــرخ ان همــان ‪ ۱۰‬درصــد اســت‪،‬‬ ‫چنیــن بــازار و انســانی اعتمــاد می افرینــد‪ .‬بــه نظــرم‪،‬‬ ‫اعتمــاد بازگرداندنــی نیســت بلکــه ایجــاد شــدنی بــوده و‬ ‫نخســتین راه ان صداقــت اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما چــه زمینه هایــی بایــد شــکل بگیــرد تــا‬ ‫مســئوالن بــا مــردم صداقــت داشــته باشــند؟‬ ‫مهــدوی راد‪ :‬درصــدی از ایــن ســختی ها را خــود مــردم‬ ‫ایجــاد می کننــد؛ ابتــدای زمانــی کــه همه چیــز گــران‬ ‫می شــد‪ ،‬رفتــم تــا یــک تکــه چــوب بخــرم‪ ،‬وقتــی فروشــنده‬ ‫قیمــت ان را گفــت‪ ،‬تعجــب کــردم زیــرا قیمتــی دوبرابــر‬ ‫چنــد روز قبــل اعــام کــرد‪ .‬از او دربــاره چرایــی ایــن مســاله‬ ‫پرســیدم؛ گفت که همه چیز گران شــده اســت؛ پرســیدم‬ ‫مگــر چــوب هــم گــران می شــود؟ گفــت کــه دیگــر مســائل‬ ‫گــران شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه خــود مــردم بــه هــم‬ ‫اجنــاس را گــران می فروشــند‪.‬‬ ‫جامعــه بایــد ایــن احســاس را در خــود ایجــاد کنــد‬ ‫کــه ایــران یــک خانــواده کالن اســت و در ایــن خانــواده‬ ‫فرزنــدان بایــد بــا یکدیگــر بــا احتــرام و ارتبــاط صحبــت‬ ‫کننــد تــا اعتمــاد در جامعــه جریــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نبود اعتماد را نمی توان فقط به یک نقطه وصل کرد‬ ‫بــرای اینکــه اعتمــاد در میــان مــردم و مســئوالن جریــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ایــا می تــوان اقدامــات فرهنگی انجــام داد‬ ‫یــا مســائل پیچیده تــری مطــرح اســت؟‬ ‫مهــدوی راد‪ :‬مــوارد واحــد نیســت؛ یــک طــرف دولــت‬ ‫اســت‪ ،‬مبلغــان هســتند؛ یــک کار خــاص را نمی تــوان‬ ‫بــرای ترویــج اعتمــاد نــام بــرد؛ صداوســیما بــا ایــن عظمت‬ ‫تاثیــر زیــادی دارد؛ مســاجد و مراکــز اســت؛ اگــر صبــح‬ ‫در صداوســیما خــاف عدالــت و حــق می بینیــد و نــوع‬ ‫برخوردهــا بــا افــراد را مختلــف می بینیــد‪ ،‬همــه بــر اعتماد‬ ‫عمومــی اثــر دارد؛ وقتــی بحرانــی بــه وجــود می ایــد‬ ‫ل کــرد‪.‬‬ ‫نمی تــوان فقــط بــه یــک نقطــه وص ـ ‬ ‫ســال ها پیــش در یکــی از مســائل فرهنگــی اختالف نظری‬ ‫پیــش امــده بــود و بســیاری بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫نقــد می شــد؛ فــردی مقالـه ای نوشــته بــود کــه شــکل گیری‬ ‫فرهنــگ در ایــن منطقــه در نتیجــه تاثیــر چندیــن و چنــد‬ ‫ســاله اســت و یکــی از مســائل تاثیرگــذار وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد‪ ،‬مســاجد و مراکــز تبلیــغ هســتند‪.‬‬ ‫م‬ ‫گاهــی افــراد فضــا را می بینــد کــه بــدون تشــدید «ب ِ ْ‬ ‫سـ ِ‬ ‫م » می گوینــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫ـن الرَّحِیـ ِ‬ ‫الل َّـٰه ِ الرَّحْمَٰـ ِ‬ ‫کــه تشــدید دارد‪ .‬در گــروه دوم‪ ،‬در قدیــم مــردم یــا‬ ‫چــادر می انداختنــد یــا نمی انداختنــد‪ ،‬امــا کســی چــادر‬ ‫را روی شــانه نمی انداخــت؛ اینکــه چــادر را روی شــانه‬ ‫می اندازنــد‪ ،‬تاثیــر ســریال های تلویزیونــی اســت‪ .‬خیلــی‬ ‫از مســائل اینگونــه اســت‪.‬‬ ‫به نظر شما این مسائل چگونه قابل حل هستند؟‬ ‫مهــدوی راد‪ :‬اگــر دولــت و کارگزارهــای فکــری مــردم‪،‬‬ ‫ایــن مســائل و مســائلی را کــه زمینه ســاز انحــراف فکــری‬ ‫اســت‪ ،‬بررســی کننــد‪ ،‬بســیاری از مشــکالت قابــل حــل‬ ‫اســت؛ زیــرا کارهایــی کــه انجــام می دهیــم در نتیجــه‬ ‫چیــزی اســت کــه بــه ان فکــر می کنیــم‪ .‬انســان بــا‬ ‫باورهایــش انســان اســت و باورهــا کارکــرد بیرونــی دارد‪.‬‬ ‫یعنــی انچــه کــه مولــوی بــزرگ می گفــت «ای بــرادر تــو‬ ‫همــان اندیشــه ای‪ /‬مابقــی خــود اســتخوان و ریشــه ای»‬ ‫اگر اندیشــه تصحیح نشــود‪ ،‬عمل هم تصحیح نمی شــود‪،‬‬ ‫اگــر زاویــه دیــد‪ ،‬انباشــت مــال دنیــا روی هــم باشــد‪ ،‬عمــل‬ ‫هــم در همیــن راســتا خواهــد بود‪/.‬ایرنــا پــاس‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫طرح پلنگ ایرانی پروژه برتر بین المللی شد‬ ‫رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی خبــر از کســب مقــام برتــر بیــن المللــی پــروژه پلنــگ ایرانی که بخش موثــری از‬ ‫ان به صورت پایلوت در منطقه دهگاه شهرســتان بجنورد در جریان اســت‪،‬را داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬طــرح پلنــگ ایرانــی جایــزه « تاثیــر تســهیلگری‬ ‫فراینــدی گــروه در رابطــه بــا فعالیــت هــای اجتمــاع محــور ایــن پــروژه بــا رویکــرد‬ ‫تحقیقاتــی و حفاظتــی » را از ان خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫بهــروز جعفــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬برنامــه ای از طریــق موسســه‬ ‫تخصصــی مطالعــات پلنــگ اســیایی بــا همــکاری اداره کل حفاظــت محیــط زیســت در‬ ‫منطقه دهگاه از توابع شهرســتان بجنورد اجرا شــد که طی روزهای گذشــته از ســوی‬ ‫انجمــن بیــن المللــی تســهیلگران مــورد تقدیــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح رتبــه برتــر جایــزه اثــرات تســهیلگری در ســال جــاری را در بیــن‬ ‫کشــورهایی چــون امریــکا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬ســوییس‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬اســکاتلند‪ ،‬روســیه‪ ،‬چیــن و‬ ‫عربســتان ســعودی بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تــا کنــون مطالعــات متعــددی بــه صــورت پایلــوت توســط موسســه بــا‬ ‫همــکاری ســازمان محیــط زیســت اســتان و در زمینــه پلنــگ ایرانــی صــورت گرفتــه اســت که‬ ‫نتایــج ان در اقدامــات حفاظتــی – مدیریتــی کــه مرتبــط بــه ایــن گونــه جانــوری اســت مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــه صــورت خــاص در رابطــه با « موضــوع پایش جمعیت و‬ ‫زیســتگاه» پلنــگ ایرانــی کــه یکــی از موضوعــات حایز اهمیــت در برنامه ملی عملیاتی‬ ‫حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران اســت‪ ،‬شــکل گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از موضوعــات اساســی در خصــوص شــکل گیــری ســاختار پایــش‬ ‫نظــام منــد جمعیــت و زیســتگاه باالخــص در زیســتگاه هــای خــارج از مناطــق چهارگانــه‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬توجــه بــه توســعه ظرفیت هــای محلــی در رابطــه بــا‬ ‫اجــرا و تامیــن پایــداری نتایــج طــرح پایــش اســت‪.‬‬ ‫از پروژه پلنگ ایرانی تا اشتغال زایی برای زنان روستایی‬ ‫مســوول کارگــروه اجتمــاع محــور ایــن طــرح هــم در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬مــا بــا بهــره‬ ‫منــدی از روش هــای تســهیلگری و اتخــاذ رویکــرد «توســعه محلــی دارایــی محــور» بــا‬ ‫همــکاری افــراد محلــی و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان‪ ،‬اقدام به شناســایی‬ ‫ظرفیت هــا و مهارت هــای محلــی کردیــم‪.‬‬ ‫گلی احمدی فرد اظهار داشــت‪ :‬مشــاهده گری‪ ،‬مصاحبه غیررســمی و ســاختاریافته‪،‬‬ ‫برگــزاری جلســات مشــارکتی و جلســات بحــث گروهــی متمرکز از مهم تریــن روش های‬ ‫مــورد اســتفاده در بخــش شــناخت وضعیت موجــود بودند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد تســهیلگری فراینــدی گــروه‪ ،‬هســته اصلــی جلســات‬ ‫مشــارکتی بــود افــزود بــا اســتفاده از تکنیک هــای تعاملــی متنــوع‪ ،‬ضمــن جلــب‬ ‫مشــارکت و اعتمــاد مخاطبــان‪ ،‬زمینــه همراهــی انهــا در اقدامــات جمعــی ســازگار بــا‬ ‫اهــداف اصلــی پــروژه فراهــم شــد‪.‬‬ ‫احمــدی فــرد در خصــوص انتخــاب ایــن منطقــه بــرای اجــرای طــرح حاضــر گفــت‪:‬‬ ‫مطالعــات متعــددی بــرای انتخــاب مناطــق پایلــوت در ایــن پروژه انجام شــد که بخشــی‬ ‫از انهــا توســط کارگــروه تحقیقــات و پایــش طــرح و بخشــی دیگــر توســط کارگــروه‬ ‫اجتمــاع محــور صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫مســوول کارگــروه اجتمــاع محــور پلنــگ ایرانــی افــزود‪ :‬در نهایــت بــا جمع بنــدی نتایــج‬ ‫حاصــل از بررســی هــای ‪ ۲‬کارگــروه یــاد شــده‪ ،‬منطقــه دهــگاه بــه عنــوان یکــی از مناطق‬ ‫پایلــوت در طــرح حاضــر انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫احمــدی فــرد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح بــا حمایــت برنامــه کمــک هــای کوچــک‬ ‫تســهیالت محیــط زیســت جهانــی برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد در دســت اجــرا‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی از مــدل هایــی کــه در ایــن روســتا بــه کارگرفتــه شــده اســت‬ ‫مــدل «بـ ُـرد ســریع» اســت کــه متمرکــز بــر انجــام فعالیتــی محســوس‪ ،‬زودبــازده‪ ،‬خــرد‬ ‫مقیــاس‪ ،‬منفعــت زا‪ ،‬ســریع و اقتصــادی مــی باشــد‪.‬‬ ‫مســوول کارگــروه اجتمــاع محــور پلنــگ ایرانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اســتفاده‬ ‫از ایــن مــدل طــی یــک تصمیــم گروهــی توســط جمعــی از زنــان روســتایی‬ ‫در منطقــه دهــگاه‪ ،‬شــیره انگــور تولیــد شــد و فرصتــی بــرای اولیــن تجربــه‬ ‫کار گروهــی زنــان روســتا را فراهــم کــرد کــه بــه دنبــال ان‪ ،‬زنــان روســتا بــرای‬ ‫اولیــن بــار محصولــی بــا هــدف فــروش تولیــد کردنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 15‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 51,630,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,931,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 117,510,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 119,630,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪61,300,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,080,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪413‬‬ ‫دوره اموزشی اشنایی با‬ ‫کاربرد حلقه نجات ویژه‬ ‫ناظرین پره صید استان‬ ‫دوره اموزشــی اشــنایی بــا کاربــرد حلقــه نجــات در‬ ‫شــناورهای کوچــک و قایــق هــا‪ ،‬ویــژه ناظریــن پــره‬ ‫صیــد اســتان برگــزار شــد‪.‬‏‬ ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری اداره کل شــیالت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬دوره اموزشــی اشــنایی بــا کاربــرد‬ ‫حلقــه نجــات در شــناورهای کوچــک و قایــق هــا‪ ،‬ویــژه‬ ‫‏ناظریــن پــره صیــد اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان دکتــر محســن‬ ‫یحیایــی بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬هــدف‬ ‫از برگــزاری ‏ایــن دوره اموزشــی ارتقــا دانــش علمــی‬ ‫و تجربــی و همچنیــن اســتفاده درســت و بهینــه از‬ ‫حلقــه نجــات توســط ناظریــن پــره اســتان بــوده اســت‬ ‫کــه مــوارد الزم ‏توســط مهنــدس قربانــی کارشــناس‬ ‫صیــد اســتان بــه حاضریــن در ایــن دوره ‪ ،‬امــوزش‬ ‫داده شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن‬ ‫دوره اموزشــی تصریــح کــرد‪ :‬تعریــف حلقــه نجــات‪،‬‬ ‫مشــخصات ظاهــری و ابعــاد حلقــه‪ ،‬کابردهــای ان‪،‬‬ ‫نحــوه ‏صحیــح انداختــن حلقــه نجــات داخــل اب‪،‬‬ ‫جمــع کــردن طنــاب ‪ 30‬متــری و بازیابــی حلقــه نجــات‬ ‫بــه داخــل شــناور‪ ،‬از جملــه مــوارد امــوزش داده شــده‬ ‫در ایــن‏دوره بــوده اســت ‪.‬‏‬ ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری شــیالت اســتان‬ ‫در پایــان گفــت‪ :‬در ایــن دوره اموزشــی ‪ 20‬ناظــر پــره‬ ‫اســتان شــرکت داشــتند کــه بــه دلیــل‏اهمیــت رعایــت‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی و پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫در دو روز و بــه صــورت مجــزا در محــل ســالن جلســات‬ ‫اداره کل‏شــیالت اســتان برگــزار شــد‪.‬‏‬ ‫اغاز کمپین ارمغان‬ ‫پاییزی مخابرات‬ ‫اغــاز کمپیــن «ارمغــان پاییــزی» مخابــرات بــا بســته‬ ‫هــای متنــوع بــرای مشــتریان شــرکت مخابــرات ایــران‪،‬‬ ‫کمپیــن پاییــزه اینترنــت پرســرعت خــود را تحــت عنــوان»‬ ‫ارمغــان پاییــزی» بــرای مشــتریان فعلــی و مشــتریان‬ ‫جدیــد از دهــم ابــان مــاه اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر افــزود‪ :‬کمپیــن «ارمغــان پاییــزی» در دو بخــش‬ ‫طراحــی شــده و مشــتریان پــس پرداخــت و پیــش‬ ‫پرداخــت مــی تواننــد از تمــام ســرویس هــای طــرح‬ ‫دارای ترافیــک ‪ 40‬تــا ‪ 160‬گیگابایــت بــه عنــوان هدیــه‬ ‫اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫وی ســرعت ارائــه شــده بــرای بســته هــای اینترنــت ایــن‬ ‫کمپین را ‪ 8 ،4‬و ‪16‬مگابیت بر ثانیه دانست و افزود‪. :‬‬ ‫هدیــه هــای ســه ســرویس ســبد اســتاندارد فعلــی در‬ ‫ســرعت هــای ‪ 8، 4‬و ‪ Mb 16‬بــا ترافیــک اضافــه بــه‬ ‫تفکیــک مــدت قــرارداد ‪ 6‬یــا ‪ 12‬ماهــه و نحــوه پرداخــت‬ ‫بــه صــورت پیــش پرداخــت و پــس پرداخــت قابــل ارائــه‬ ‫بــه متقاضیــان خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬از پرتــال شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران ‪ ،‬مراکــز حضــوری فــروش (امــور‬ ‫مشــترکین مخابــرات)و ســامانه ‪ 2020‬بعنــوان کانالهــای‬ ‫فــروش ایــن طــرح نــام بــرد و از مردم اســتان خواســت تا‬ ‫با اســتفاده ازین فرصت ‪ ،‬از بســته های متنوع اینترنت‬ ‫پرســرعت بهــره بــرده و اگــر نیــاز بــه اطــاع از جزییــات‬ ‫کامــل ایــن طــرح دارنــد مــی تواننــد بــه ســایت شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران بــه ادرس ‪www.tci.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن طــرح از دهــم ابــان اغــاز شــده‬ ‫اســت و زمــان بهــر ه منــدی از ان محــدود مــی باشــد‪.‬‬ ‫انتظار ساعت های طاقت‬ ‫فرسا پشت درب اتاق دکتر‬ ‫چرخــه زمــان طوالنــی برای پیــدا کردن پرونده بیماران با رفتن‬ ‫هــر بیمــار بــه اتــاق پزشــک و برگشــتن بــرای گرفتــن پرونــده‬ ‫همچنــان می چرخــد‪ ،‬در ایــن چرخــه نفس گیر باالخــره بعد از‬ ‫ســاعت هــا (چیــزی بیشــتر از ســه ســاعت) زمــان ورود بــه اتاق‬ ‫پزشــک فــرا مــی رســد‪ .‬بیمــار بعــد از ســاعت هــا بــی پناهــی و‬ ‫ســرپا مانــدن ایــن انتظــار را دارد حتــی بــرای پنــج دقیقــه روی‬ ‫صندلی بیمار در اتاق پزشــک بنشــیند اما داخل اتاق صندلی‬ ‫برای نشســتن بیمار گذاشــته نشــده باید ایســتاده شــرح حال‬ ‫خــود را بــه پزشــک ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫پادشاهی‪،‬‬ ‫منشی و پزشک‬ ‫« مطــب » فضایــی بســته را در ذهــن تداعــی‬ ‫می کنــد کــه نفــس گیرتــر از ان شــلوغی متــرو‬ ‫در ســاعاتی خــاص اســت‪ ،‬لحظاتــی کــه همــگان‬ ‫ســعی دارنــد دســت کــم خــود را ســرپا نگــه داشــته‬ ‫و در ان ازدحــام جایــی بــرای ایســتادن پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬راه را‬ ‫کــه بــاز می کنــی بــه منشــی می رســی؛ کالفــه و‬ ‫عصبــی بــه نظــر می رســد و در حالــی کــه بــرای پیدا‬ ‫کــردن پرونــده یــک بیمــار ســرش را زیــر میــز فــرو‬ ‫بــرده و حجــم ســنگینی از پرونــده هــای زیــر و رو‬ ‫شــده را روی پــا بــه ســختی نگــه داشــته اســت و‬ ‫تنــد و تنــد در حــال ورق زدن پرونده هــای تــک‬ ‫برگــی در ســایزهای مختلــف اســت و گاهــی بــرای‬ ‫ســرعت عمــل بیشــتر دســت را بــا زبــان مرطــوب‬ ‫مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد و در همــان حالــت‬ ‫هــم جــواب دیگــران را یــا نمی دهــد یــا بــا حالتــی‬ ‫عصبــی جــواب هــای کوتــاه مــی دهــد‪.‬‬ ‫یکــی از بیمــاران کــه بــه نظــر مــی رســد مــدت‬ ‫زمــان طوالنــی بــرای پیــدا کــردن پرونــده بــاالی‬ ‫ســر منشــی ایســتاده و تــا کمــر روی میــز خــم‬ ‫شــده تــا بــا نــگاه در دنبــال کــردن پرونــده هــا بــه‬ ‫منشــی کمکــی کــرده باشــد‪ ،‬یــک دیگــر از بیمــاران‬ ‫منتظــر چنــد بــار از منشــی تقاضــای نهایــی کــردن‬ ‫نوبتــی کــه تلفنــی گرفتــه را دارد و منشــی پاســخی‬ ‫بــه او نمی دهــد‪ .‬همــان بیمــار خطــاب بــه منشــی‬ ‫مــی گویــد بهتــر نیســت یــک کامپیوتــر بگیریــد و‬ ‫ســریع تر کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫منشــی بــدون اینکــه ســرش را از زیــر میــز و در‬ ‫انبــوه پرونــده هــا بیــرون بــی اورد‪ ،‬بــا عصبانیــت‬ ‫مالیــم شــده ای کــه گویــی خیلــی تــاش کــرده تا با‬ ‫کالمــی تنــد باعــث مشــاجره ای مفصــل در مطــب‬ ‫نشــود‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬شــما نگــران چیــزی نباشــید من‬ ‫خــودم پیــدا مــی کنــم‪.‬‬ ‫بعــد از مــدت زمانــی طوالنــی کــه بــرای بیمــاران‬ ‫منتظــر در ان فضــای شــلوغ طوالنــی تــر هــم بــه‬ ‫نظــر مــی رســد؛ باالخــره پرونــده پیــدا مــی شــود و‬ ‫بیمــار راهــی اتــاق پزشــک مــی شــود و منشــی ایــن‬ ‫بــار بــا صدایــی حــق بــه جانــب تــر و بلندتــر از بیماران‬ ‫مــی خواهــد دور میــز را خلــوت کننــد امــا تغییــری‬ ‫در اطــراف او حاصــل نمــی شــود زیــرا فضایــی بــرای‬ ‫جابجایــی و عقــب رفتــن بیمــاران وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫چرخــه زمــان طوالنــی بــرای پیــدا کــردن پرونــده‬ ‫بیمــاران بــا رفتــن هــر بیمــار بــه اتــاق پزشــک و‬ ‫برگشــتن بــرای گرفتن پرونده همچنــان می چرخد‪،‬‬ ‫در ایــن چرخــه نفــس گیــر باالخــره بعــد از‬ ‫ســاعت ها (چیــزی بیشــتر از ســه ســاعت) زمــان‬ ‫ورود بــه اتــاق پزشــک فــرا مــی رســد‪ .‬بیمــار بعــد از‬ ‫ســاعت ها بــی پناهــی و ســرپا مانــدن ایــن انتظــار را‬ ‫دارد حتــی بــرای پنــج دقیقــه روی صندلــی بیمــار در‬ ‫اتــاق پزشــک بنشــیند امــا داخــل اتاق صندلــی برای‬ ‫نشســتن بیمار گذاشــته نشــده باید ایســتاده شرح‬ ‫حــال خــود را بــه پزشــک ارایــه دهــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن ســرعت عمــل در صــرف زمــان اســتاندارد‬ ‫بــرای هــر بیمــار نــه تنهــا منجــر بــه تعدیــل‬ ‫ازدحــام مطــب نمی شــود بلکــه بــا پذیــرش همــه‬ ‫تماس هــای تلفنــی بــرای گرفتــن وقــت همچنــان‬ ‫ادامــه دارد و چیــزی بــه نــام حقــوق شــهروندی‬ ‫بیمــار گویــی اصــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مشــکلی دیگــر در برخــی مطب هــا اســتفاده دکــوری‬ ‫از دستگاه کارت خوان است و بیمار خرسند از اینکه‬ ‫راحــت می توانــد هزینــه را بــا کارت بانکــی پرداخــت‬ ‫کنــد امــا جــواب منشــی روبــرو می شــود کــه مــی گویــد‬ ‫از خودپــرداز ســرکوچه وجــه نقــد برداشــت کــن و ایــن‬ ‫ســردرگمی و خســتگی بیمــار را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫منشــی در حالی کــه ســرش را زیــر میــز فــرو بــرده‬ ‫و در حــال شــمردن پــول هــای کشــوی میــز اســت‬ ‫بــه هــر بیمــاری کــه نوبــت دارد بــدون اینکــه نامــی‬ ‫بنویســد یــا دفترچــه ای تحویــل بگیــرد می گویــد‬ ‫بنشــین صدایــت می زنــم و بــه کار شــمردن‬ ‫اســکناس ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بایــد در زمینه زمان صرف شــده‬ ‫بــرای هــر بیمــار و یــا ضــرورت اســتفاده از دســتگاه‬ ‫کارت خــوان‪ ،‬نظارت هایــی بــر مطب هــای پزشــکان‬ ‫صــورت گیــرد کــه بیمــاران بصــورت گروهــی در‬ ‫داخــل اتــاق معاینــه پذیــرش نشــوند‪.‬‬ ‫انچــه روایــت شــد تنهــا یکــی از هــزاران مشــاهداتی‬ ‫اســت کــه هــر کــدام از مــا بــا هــر بــار رفتــن بــه مطــب‬ ‫پزشــک هــا بــا ان مواجــه مــی شــویم و انصــاف بایــد‬ ‫داد حتی صبورترین و خویشــتن دار ترین افراد گاه‬ ‫تــاب و تحمــل برخــی رفتارهــا را ندارنــد و چــه بســا بــا‬ ‫خشــم و عصبانیتــی انباشــت شــده بعــد از هــر بــار‬ ‫مراجعــه بــه ایــن مطب هــا بــه خانــه بازگــردد‪.‬‬ ‫گــذری بــر مطــب هــای شــخصی برخــی پزشــکان‬ ‫و داروخانــه بیانگــر تصویــری واضــح از پزشــک‬ ‫ســاالری و درماندگــی بیمارانــی اســت کــه در‬ ‫هــر شــرایطی ناگزیــر بــه پذیــرش هــر انچــه‬ ‫کــه موجــود اســت‪ ،‬هســتند‪ .‬نوبــت رعایــت‬ ‫شــود یــا نــه؟ محاســبات تقریبــی در مــورد زمــان‬ ‫پذیــرش بیمــاران دقیــق باشــد یــا خیــر؟ رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی اعــم از ماســک و اســپری‬ ‫ضــد عفونــی بدرســتی اعمــال شــود یــا نــه؟ فاصلــه‬ ‫رعایــت شــود یــا نــه؟ پذیــرش بیمارانــی در ســاعتی‬ ‫مشــخص و معیــن صــورت گیــرد یــا نــه؟ جــواب‬ ‫هــر چــه باشــد فرقــی نــدارد در هــر حــال بیمــار‬ ‫چــاره ای نــدارد بایــد هــر چــه را کــه هســت بــه جــان‬ ‫بخــرد تــا بتوانــد بــه پیشــگاه پزشــک حضــور یابــد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی یــاداوری حقــوق شــهروندی‬ ‫هــم نمــی توانــد مشــکلی را رفــع کنــد کــه اگــر‬ ‫ضمانــت اجرایــی در مــورد همــان حقــوق شــکیل‬ ‫شــهروندی بــود هیــچ بیمــار و بلکــه هیــچ انســانی‬ ‫مجبــور بــه تحمــل رفتارهایــی نبــود کــه مــی داند با‬ ‫کرامــت و شــان انســانی او منافــات دارد‪.‬‬ ‫در یکــی از همیــن مطــب هــا‪ ،‬بیمــاری خطــاب بــه‬ ‫منشــی مــی گویــد؛ بــه فــرض ما بهترین منشــورها و‬ ‫حقــوق انســانی نوشــته بــر کاغــذ داشــته باشــیم امــا‬ ‫تــا زمانیکــه افــرادی مثــل شــما و پزشــکی کــه شــما را‬ ‫اســتخدام کــرده اســت را داریــم همــان بهتــر بگوییــم‬ ‫مــا از حقــوق شــهروندی بــی اطــاع هســتیم‪.‬‬ ‫بیمــاری دیگــر بــا ادبیــات عامیانــه همــراه بــا‬ ‫خواهــش و التمــاس بــه منشــی مــی گویــد مــن‬ ‫از یکــی از روســتاهای دورافتــاده امــده ام؛ رفــت و‬ ‫امــد ســخت اســت از یــک مســیری بــه بعــد بایــد‬ ‫کنــار جــاده بمانــم و امــروز بــا یک ماشــین ســنگین‬ ‫(کامیــون) کــه فقــط جــای یــک نفــر را داشــت‬ ‫امــده ام از تــو مــی خواهــم تــا قبــل تاریکــی هــوا‬ ‫مــن را پیــش دکتــر بفرســتی و منشــی در پاســخ‬ ‫مــی گویــد همــه مثــل تو مشــکل دارنــد و همزمان‬ ‫هــم بیمــار دیگــری را بــرای گرفتــن وجــه نقــد بــه‬ ‫خودپــرداز ســر خیابــان راهنمایــی مــی کنــد‪!.‬‬ ‫نوبــت دهــی در حجــم بــاال انهــم بــا زمان هــای‬ ‫تقریبــی ‪ ۲‬ســاعت انتظــار همیشــه متــداول بــوده‬ ‫اســت و بســیاری تجربــه ان را داریــم کــه در واقــع‬ ‫در مواقعــی‪ ،‬بــی برنامگــی و حــرص بــرای پذیــرش‬ ‫بیشــتر را نشــان مــی دهــد امــا همیشــه بــا دقــت‬ ‫و زمــان صــرف بیشــتر بــرای تشــخیص درد بیمــار‬ ‫توجیــح مــی شــود کــه بقــول یکــی از بیمــاران‬ ‫منتظــر و عصبانــی کــدام دقــت و تشــخیص وقتــی‬ ‫حتــی یــک صندلــی نیســت روی ان در حضــور‬ ‫پزشــک بنشــینی و از شــرح حــال بیمــاری ات‬ ‫بگویــی و بعــد از ســاعت هــا انتظــار بیشــتر از چنــد‬ ‫دقیقــه نمــی توانــی داخــل اتــاق پزشــک بمانــی‪!.‬‬ ‫انچــه کــه جــای ســوال دارد این اســت که اینگونه‬ ‫نادیده گرفتن حقوق شــهروندی ابتدایی از ســوی‬ ‫قشــر فرهیختــه و باســواد جامعــه یعنــی از ســوی‬ ‫پزشــکان اعمــال مــی شــود؛ بــا بــه کارگیری افــرادی‬ ‫بعنــوان منشــی کــه با ســرعت عملی کــه در تغییر‬ ‫انهــا دارنــد‪ ،‬معمــوال بــی تجربگــی و مبــادی اداب‬ ‫نبــودن انهــا مشــهود اســت و بیــش از پیــش ایــن‬ ‫مســاله را یــاداوری مــی کننــد کــه اینگونــه رفتارهــا‬ ‫بیشــتر از انچــه کــه مســاله ای پزشــکی باشــد‬ ‫مســاله ای فرهنگــی و اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی بــا شــکافی کــه بیــن قشــری خــاص‬ ‫بعنــوان پزشــک بــا بیمــار وجــود دارد‪ ،‬گویــی بیمــار‬ ‫چــاره ای جــز پذیــرش هــر انچــه کــه هســت‬ ‫را نــدارد و انقــدر در ایــن شــکاف تحــت فشــار و‬ ‫نادیــده گرفتــن و در عیــن حــال نیــاز بــه گرفتــن‬ ‫خدمــات اســت کــه چیــزی بعنــوان تــاش بــرای‬ ‫احقــاق حقــوق شــهروندی در ذهنــش خطور نمی‬ ‫کنــد و نتیجــه مــی شــود داشــتن صبــری وافــر و‬ ‫توانــی قدرتمنــد بــرای کنتــرل خشــم و پذیــرش‬ ‫هــر نامالیمــات رفتــاری تــا موفــق بــه رســیدن بــه‬ ‫مقصــد کــه همــان اتــاق پزشــک اســت شــوی‪.‬‬ ‫معصومــه زارعــی فعــال اجتماعــی و جامعه شــناس‬ ‫می گویــد‪ :‬فراینــد ارزش گــذاری در جامعــه مــا دچــار‬ ‫اشــتباه شــده اســت کــه گاه منجــر بــه ایجــاد شــکافی‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی وســیعی بیــن مــردم و قشــری‬ ‫خــاص مــی شــود‪ ،‬شــکافی کــه در ان حقــوق‬ ‫شــهروندی بیمــار نادیــده گرفتــه مــی شــود مســاله ای‬ ‫کــه بنــا بــر نظر کارشناســان با چرخش گفتمان غالب‬ ‫فرهنگــی مــی تــوان بــه تغییــر در ایــن رویــه امیــدوار‬ ‫بــود تــا تمــام مشــاغل بــه ارزش و اعتبــار اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی تعریــف شــده ای برســند و شــکافی‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی از میــان برداشــته شــود‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬در یــک شــرایط مطلــوب تمامــی‬ ‫مشــاغل در تمامــی ســطوح جایــگاه و پایــگاه‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی خوبــی قــرار دارنــد امــا در‬ ‫برخــی جوامــع کــه تعریفــی صحیحــی از پایــگاه‬ ‫اجتماعــی مشــاغل مختلــف وجــود نــدارد بــه مــرور‬ ‫مشــاغلی همچــون پزشــکی مــی تواننــد بــه یــک‬ ‫منبــع مطمئــن درامــد زایــی بــا پایــگاه اجتماعــی‬ ‫بــاال تبدیــل شــوند و همیــن نقطــه اغــازی بــرای‬ ‫فاصلــه بیــن بیمــار و پزشــک مــی شــود کــه بیمــار‬ ‫خــود را در هــر حــال بــه پزشــک محتــاج مــی دانــد‪.‬‬ ‫بنــا برگفتــه جامعــه شناســان موضــوع پزشــک‬ ‫محــوری در جامعــه ناشــی از یــک گفتمــان غالــب‬ ‫فرهنگــی اســت‪ ،‬بــه ایــن صــورت کــه بنــا بــر یــک‬ ‫گفتمــان فرهنگــی کــه حــول یــک حرفــه صــورت‬ ‫مــی گیــرد‪ ،‬ان حرفــه معمــوال عرضــه ان کــم و‬ ‫متقاضــی ان بســیار اســت و در عیــن حــال حــوزه‬ ‫قــدرت از ان حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر روی شــاید بتــوان ایــن شــیوه هــای یــک‬ ‫جانبــه نگرانــه حاکــم بــر مطــب‪ ،‬منشــی و پزشــک را‬ ‫اصــاح کــرد البتــه اگــر اعتنایی بر زمان و شــخصیت‬ ‫بیمــار داده شــود و اعصــاب و ارامشــی بــرای او بعــد‬ ‫از ســاعت ها ســرپا ایســتادن‪ ،‬نشســتن و یا انتظار‬ ‫کشــیدن در مطــب هــا باقــی مانده باشــد و یــاداوری‬ ‫ان نکتــه دقیــق از زبــان یکــی از بیمــاران خالــی از‬ ‫لطــف نیســت؛ بــه فــرض کــه مــا بهتریــن پیشــینه‬ ‫فرهنگــی و منشــورهای اخالقــی را بــر گرفتــه از‬ ‫همــان منشــورها بــر روی کاغذهــا نوشــته باشــیم‬ ‫ولــی واقعیــت بیشــتر از کاغذهــای بایگانــی شــده‬ ‫خــود را در مــراوده هــای روزمــره و گذرمــان بــه یکــی‬ ‫از همیــن مطــب هــا کــه در حوالــی هــر کــدام مــان‬ ‫وجــود دارد خــود را بــه رخ مــی کشــاند!‪/‬ایرنا‬ ‫استفاده از دست مخالف چه فوایدی دارد؟ ایا ما را باهو ش تر می کند؟‬ ‫اطالعــات موجــود در‬ ‫بعضــی از وب ســایت ها نشــان می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫عملکردهــای شــناختی و خــاق مغــز را تحریــک می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف بــرای مســواک زدن ســامت مغــز را بهبــود‬ ‫می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن وب ســایت ها ســاده اســت‪ :‬بــرای ایجــاد ارتبــاط‬ ‫قوی تــر بیــن نیمکــره راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف را‬ ‫تمریــن کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر اســتفاده از‬ ‫دســت مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟ بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن‬ ‫‪.‬ســوال بــا ایــن مقالــه همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪410‬‬ ‫استفاده از دست مخالف و افزایش هوش‬ ‫هرچنــد اســتفاده از دســت مخالــف بــرای انجــام دادن کارهــا پیشــنهادی‬ ‫منطقــی اســت‪ ،‬امــا ارتبــاط ان بــه افزایــش هــوش بــا عقــل جــور در نمی ایــد‪.‬‬ ‫هــر دســتاوردی تنهــا شــامل مهارتــی می شــود کــه تمریــن کرده ایــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر بــه هماهنگــی نیمکره هــای مغــزی دســت پیــدا کنیــد‪ ،‬سیم کشــی‬ ‫‪.‬عصبــی جدیــد لزومــا مفیــد نخواهــد بــود‬ ‫ازمایش بررسی اثرات استفاده از دست مخالف‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬پژوهشــی انجام شــد که در ان شــرکت کنندگان راست دســت‬ ‫به مــدت ‪ ۱۰‬روز و روزی ‪ ۲۰‬دقیقــه بــا دســت چــپ خــود شــکل هایی را‬ ‫ترســیم می کردنــد‪ .‬پژوهشــگران دریافتنــد کــه به مــرور طرح هــا نــرم و‬ ‫صاف تــر شــدند‪ .‬انهــا حــدس زدنــد ایــن کنتــرل عالــی به دلیــل ارتباطــات‬ ‫قوی تــر بیــن قشــرهای حرکتــی مربــوط بــه دســت چــپ و راســت در مغــز‬ ‫اســت کــه عملکــرد دسـت ها را کنتــرل می کننــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬تصاویــر اف‪ .‬ام‪.‬‬ ‫نشــان داد کــه هــر دو منطقــۀ کنترلــی ارتبــاط تقویت شــده ای )‪ (fMRI‬ار‪ .‬ای‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن شــبکه گروهــی از )‪ (praxis network‬بــا شــبکه پاراکســیس‬ ‫ســاختارهایی اســت کــه بیــن دو نیمکــره پــل می زننــد و بــه حــرکات ماهرانــه‬ ‫‪.‬و اســتفاده از ابــزار در انســان کمــک می کننــد‬ ‫ایــن تغییــر خــاص بــه ایــن معنــی اســت کــه تمریــن طراحــی بــا دســت چپ‪،‬‬ ‫صرفــا طراحی کــردن بــا دســت چــپ شــما را بهتــر می کنــد و لزومــا مهــارت‬ ‫دیگــری را تقویــت نمی کنــد‪ .‬دانشــمندان حتــی مطمئــن نیســتند کــه مهــارت‬ ‫طراحــی می توانــد بــه دســت خط شــما منتقــل شــود و مثــا دســت خط‬ ‫بهتــری پیــدا کنیــد‪ .‬به همین دلیــل امــوزش افــراد بــرای مهارت یافتــن در‬ ‫هــر کاری در هــر زمــان‪ ،‬نتایــج محــدودی دارد و نمی تــوان گفــت کــه چندیــن‬ ‫‪.‬مهــارت همزمــان تقویــت خواهــد شــد‬ ‫در ادامه باچطور همراه باشید‬ صفحه 2 ‫مهــدی مــودی اظهــار داشــت‪ ۸۰ :‬هــزار دانش امــوز اســتان هــم از ســوم مهــر و ابتــدای ابــان در کالس هــای‬ ‫درس بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی حاضــر شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازگشــایی مدارس به صورت نوبت بندی اســت و در هر کالس باید بیشــتر از ‪ ۱۵‬دانش اموز‬ ‫حضــور نداشــته و نیــز تمامــی پروتــکل هــای بهداشــتی رعایــت شــود‪ .‬مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان‬ ‫شــمالی تعــداد کالس هــای درس را در مجمــوع ‪ ۸۶‬هــزار و ‪ ۶۵‬کالس درس در اســتان اعــام کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن کالس هــا ‪ ۱۸۶‬هــزار دانــش امــوز مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫درمقطع متوسطه‬ ‫دوم ‪30‬هزار دانش‬ ‫اموز خراسان‬ ‫شمالی به مدرسه‬ ‫رفتند‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪413‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫توجیه اقتصادی باال نسبت‬ ‫به سایر محصوالت‬ ‫‪ 10‬اشتباه متداول مکانیک ها‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر درامــد باالتــر زیتــون نســبت‬ ‫بــه ســایر محصــوالت زراعــی مناطــق شــمالی و شــرقی‬ ‫گلســتان‪ ،‬هــر هکتــار زیتــون بــرای پنــج نفــر در طــول‬ ‫ســال ایجــاد اشــتغال می کنــد کــه ایــن رقــم در فصــل‬ ‫برداشــت محصــول چنــد برابــر می شــود ضمــن اینکــه‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی فرصــت شــغلی در واحدهــای‬ ‫فــراوری ایــن محصــول در اســتان ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫تولید زیتون‬ ‫گلستان‬ ‫نیازمند‬ ‫حمایت ویژه‬ ‫شــرایط اقلیمــی و خــاک گلســتان بــرای توســعه‬ ‫باغ هــای زیتــون بســیار مناســب اســت بــه طــوری‬ ‫کــه ایــن اســتان بــا برنامه ریــزی علمــی و حمایــت‬ ‫دولــت جهــادی ســیزدهم مــی توانــد بــه یکــی از‬ ‫قطب هــای جدیــد تولیــد ایــن محصــول در کشــور‬ ‫تبدیــل شــود تــا توســعه اقتصــادی و افزایــش‬ ‫اشــتغالزایی را بــرای منطقــه رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬اســتان‬ ‫گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت و داشــتن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم‬ ‫جهــان از قطب هــای کشــاورزی و باغــی کشــور بــه‬ ‫شــمار مـی رود و هــم اکنــون در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول‬ ‫راهبــردی شــامل «دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا‬ ‫و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مــرغ رتبــه‬ ‫اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪،‬‬ ‫شــلتوک(برنج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه‬ ‫رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه‬ ‫چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی کــه کشــت زیتــون در ان‬ ‫قدمتــی ‪ ۲‬هــزار ســاله دارد هــم اکنــون بــا داشــتن‬ ‫فقــط هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــاغ زیتــون کــه‬ ‫بیشتر ان در نواحی شمالی و شرقی ایجاد شده‬ ‫و نیمــی از انهــا هنــوز بــه باردهــی نرســیده اســت‪،‬‬ ‫رتبــه پنجــم کشــور را در تولیــد ایــن میــوه بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت و بــه اعتقــاد کارشناســان‬ ‫شــرایط اقلیمــی و زمین هــای مســتعد در ایــن‬ ‫اســتان‪ ،‬قابلیــت ایجــاد ‪ ۶۰‬هــزار هکتــار بــاغ‬ ‫زیتــون دیگــر را نیــز فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫طــرح ملــی کشــت و توســعه باغــات زیتــون یــا‬ ‫طوبــی‬ ‫شــرایط اقلیمــی و اراضــی مســتعد گلســتان و‬ ‫برخــی اســتان های کشــور بــرای کاشــت درخــت‬ ‫زیتــون و توســعه بــاغ هــای ان متولیــان وزارت‬ ‫جهادکشــاورزی را از ســال ‪ ۷۲‬بــه فکــر اجــرای‬ ‫طــرح ملــی کشــت و توســعه بــاغ هــای زیتــون ‬ ‫بنــام «طوبــی» ابتــدا در ســطح یــک میلیــون‬ ‫هکتــار و در ادامــه پــس از بررســی بیشــتر و‬ ‫شناســایی اراضــی مســتعد در ســطح ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار انداخــت تــا عــاوه بــر ایجــاد درامــد و‬ ‫اشــتغال پایــدار بــرای کشــاورزان‪ ۳۰ ،‬درصــد‬ ‫روغــن خوراکــی مــورد نیــاز کشــور از طریــق ایجــاد‬ ‫بــاغ هــای زیتــون تامیــن شــود‪.‬‬ ‫ایــن طــرح در ســال های نخســت بــا تامیــن‬ ‫اعتبــار و نهــال موردنیــاز در اســتان های موردنظــر‬ ‫از جملــه گلســتان خــوب پیــش رفــت امــا‬ ‫گفتــه شــده بــه ســبب اســتفاده از نهال هــای‬ ‫غیراســتاندارد (نابــارور) ایــن طــرح ملــی بــه‬ ‫ســرانجام خوبــی نرســید اگرچــه ســال ها بعــد‪،‬‬ ‫طــرح جایگزیــن کــردن نهال هــای اصــاح شــده‬ ‫زیتــون را اجــرا کردنــد امــا مقاومــت پاییــن برخــی‬ ‫گونه هــای اســتفاده شــده زیتــون نســبت بــه‬ ‫ســرما بــا هــم ایــن طــرح بــه ســرانجام نرســاند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬اراضــی‬ ‫زراعــی حاشــیه رودخانــه اتــرک در مناطــق شــمالی‬ ‫گلســتان‪ ،‬رودخانــه گرگانــرورد در نواحــی میانــی‬ ‫و اراضــی شــیبدار نواحــی جنوبــی اســتان همگــی‬ ‫شــرایط الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه بــاغ هــای‬ ‫زیتــون را دارنــد بــه شــرط انکــه فرهنــگ کاشــت‬ ‫درخــت و فوایــد زیــاد ان از جملــه «ایجــاد درامــد‬ ‫و اشــتغال باالتــر نســبت بــه زراعــت‪ ،‬تثبیــت خاک‬ ‫و جلوگیــری از فرســایش ان‪ ،‬تلطیــف اب و هــوا‪،‬‬ ‫حفــظ منابــع ابــی و تقویــت ســفره های زیرزمینــی‪،‬‬ ‫جلوگیــری از ریزگردهــا و مهمتــر از همــه کمــک بــه‬ ‫تامیــن روغــن مــورد نیــاز کشــور» بــرای مردمــان‬ ‫ایــن اســتان شــمالی بیــان و ترویــج شــود‪.‬‬ ‫کارشــناس حــوزه زراعــت و باغبانــی مدیریــت‬ ‫جهادکشــاورزی گنبــدکاووس در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬کاشــت درخــت زیتــون در مناطــق‬ ‫شــمالی و شــرقی گلســتان بویــژه اراضــی حاشــیه‬ ‫رودخانه هــای اتــرک و گرگانــرود‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫باالیــی دارد زیــرا عــاوه بــر ایجــاد درامــد پایــدار و‬ ‫باالتــر نســبت به درامد ســایر محصــوالت زراعی‪،‬‬ ‫اشــتغال بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫عزیــز جاویــد افــزود‪ :‬درامــد هــر هکتــار زیتــون کــه‬ ‫بــه طــور معمــول از ســال چهــارم شــروع بــه باردهی‬ ‫می کنــد و از ســال ششــم بــه بعــد بــه باردهــی‬ ‫اقتصــادی می رســد‪ ،‬بســته بــه میــزان باردهــی ان‬ ‫کــه از حداقــل چهــار تــا پنــج تــن تــا حداکثــر هشــت‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬تــن می رســد‪ ،‬متناســب بــا قیمــت خریــد بــازار‬ ‫کــه امســال هــر کیلوگــرم ان بیــن ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫ریــال بــود‪ ،‬قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫توجیه اقتصادی باال نسبت به سایر محصوالت‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر درامــد باالتــر زیتــون‬ ‫نســبت بــه ســایر محصــوالت زراعــی مناطــق‬ ‫شــمالی و شــرقی گلســتان‪ ،‬هــر هکتــار زیتــون‬ ‫بــرای پنــج نفــر در طــول ســال ایجــاد اشــتغال‬ ‫می کنــد کــه ایــن رقم در فصل برداشــت محصول‬ ‫چنــد برابــر می شــود ضمــن اینکــه تعــداد قابــل‬ ‫توجهــی فرصــت شــغلی در واحدهــای فــراوری‬ ‫ایــن محصــول در اســتان ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس حــوزه زراعــت و باغبانــی‬ ‫جهادکشــاورزی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬تــا شــروع‬ ‫باردهــی درختــان زیتــون و حتــی در زمــان باردهــی‬ ‫می تــوان گیــاه خارشــتر کــه جنبــه علوفــه دارد‬ ‫کشــت نمــود کــه درامــد خوبــی از ایــن زراعــت بــا‬ ‫توجــه بــه گرانــی قیمــت علوفــه عایــد کشــاورز و‬ ‫باغــدار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫توجــه جــدی بــه اصــول باغبانــی و تغذیــه درختــان‬ ‫زیتــون‬ ‫جاویــد تصریــح کــرد‪ :‬الزمــه محقــق شــدن همــه‬ ‫مزایــا‪ ،‬درامــد و اشــتغالی کــه از محــل کاشــت‬ ‫درختــان زیتــون عایــد افــراد می شــود‪ ،‬توجــه جــدی‬ ‫به اصول باغبانی و تغذیه درختان زیتون (ابیاری‪،‬‬ ‫هــرس و اســتفاده از کودهــای مناســب) اســت کــه‬ ‫بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد ضمــن اینکــه بایــد‬ ‫اصول باغداری و فواید کاشــت و توســعه باغ های‬ ‫زیتــون بــرای اهالــی بیــان و توجیــه شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فقــط گنبــدکاووس قابلیــت کاشــت‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار زیتــون (معــادل نیمــی از‬ ‫ظرفیــت گلســتان در توســعه بــاغ هــای زیتــون)‬ ‫را دارد درحالــی کــه هــم اکنــون حــدود ســه هــزار‬ ‫هکتــار بــاغ زیتــون دارد کــه ‪ ۲‬هــزار هکتــار ان‬ ‫بــارور اســت ضمــن اینکــه بزرگتریــن بــاغ زیتــون‬ ‫یکپارچــه کشــور ب ه مســاحت تقریبــی ‪ ۷۰۰‬هکتار‬ ‫در ایــن شهرســتان مــرزی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫جاویــد‪ ،‬بیشــتر ارقــام موجــود زیتــون در‬ ‫گنبــدکاووس را «کرونایکــی و ارییکــن» دانســت و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایــن ‪ ۲‬رقــم اگرچــه بــه ســرما حســاس‬ ‫هســتند امــا قــدرت بازیابــی باالیــی حداکثــر یــک‬ ‫ســال پــس از ســرما و باردهــی را از ســال دوم دارنــد‬ ‫کــه نمونــه ایــن ســرما در ســال ‪ ۹۵‬ســبب خســارت‬ ‫بــه بــاغ هــای زیتــون ایــن شهرســتان شــد‪.‬‬ ‫کارشــناس زراعــت و باغبانــی جهادکشــاورزی‬ ‫گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬نمونــه موفــق از ایجــاد‬ ‫بــاغ زیتــون در دهســتان ک ُرنــد (حاشــیه رودخانــه‬ ‫اتــرک) ایــن شهرســتان اســت کــه اکنــون اهالــی‬ ‫ان در قالــب شــرکت تعاونــی هــزار هکتــار بــاغ‬ ‫زیتــون دارنــد و بــرای اب مــورد نیــاز ان نیــز ابنــدان‬ ‫‪ ۵۰‬هکتــاری ‪ ۲‬منظــوره احــداث کردنــد‪.‬‬ ‫جاویــد افــزود‪ :‬شــغل بیشــتر اهالــی نواحــی‬ ‫شــمالی گلســتان دامــداری اســت کــه بــه اعتقــاد‬ ‫انهــا دام هــا مانــع رشــد درخــت در ایــن مناطــق‬ ‫هســتند امــا می تــوان بــا تامیــن علوفــه موردنیــاز‬ ‫دام هــا از بقایــای محصــول اراضــی زراعــی و یــا‬ ‫کاشــت ان در بیــن درختــان باغــی‪ ،‬بــه تدریــج‬ ‫بخشــی از اراضــی زراعــی انــان را تبدیــل بــه بــاغ‬ ‫زیتــون کــرد تــا درامــد بیشــتری عایدشــان شــود‪.‬‬ ‫وضعیت زیتون در گلستان‬ ‫در همیــن پیونــد معــاون مدیریــت باغبانــی‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان ‪ ،‬زیتــون را از‬ ‫درختــان میــوه همیشــه ســبز و یکــی از منابــع‬ ‫تامیــن کننــده مــواد غذایــی بشــر از گذشــته تــا‬ ‫کنــون دانســت و گفــت‪ :‬بــا اینکــه کاشــت زیتــون‬ ‫در ایــن اســتان ســابقه ‪ ۲‬هــزار ســاله دارد امــا‬ ‫برنامــه توســعه بــاغ هــای زیتــون خصوصــا در‬ ‫اراضــی شــیبدار و اراضــی کم­ بــازده ایــن اســتان‬ ‫شــمالی از ســال ‪ ۷۸‬بــا اجــرای طــرح طوبــی و‬ ‫پــس از ان از ســال ‪ ۸۲‬بــا طــرح اراضــی شــیبدار‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫نویدرضــا فراهانــی بــا یــاداوری اینکــه طــرح‬ ‫اصــاح و توســعه بــاغ هــای زیتــون براســاس‬ ‫سیاســت های دولــت در زمینــه خوداتکایــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــا هــدف تامیــن بخشــی‬ ‫از نیــاز روغــن خوراکــی کشــور از ســال ‪ ۱۳۷۱‬بــه‬ ‫بعــد بــه اجــرا درامــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫در اســتان گلســتان هفــت هــزار ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــاغ‬ ‫زیتــون از ارقــام «کرونایکــی‪ ،‬میشــن‪ ،‬مانــزا‪،‬‬ ‫بلیدی‪ ،‬اریسونا‪ ،‬ارییکن‪ ،‬مانزالیا و ملکشاهی»‬ ‫موجــود اســت کــه ‪ ۵۰‬درصــد ان از گونــه روغنــی و‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد دیگــر از نــوع کنســروی اســت‪.‬‬ ‫وی میــزان تولیــد ســاالنه زیتــون در گلســتان تــا‬ ‫قبل از ســرما زدگی اواخر ســال ‪ ۹۹‬و خشکســالی‬ ‫ســال جــاری را حــدود ‪ ۱۲‬هــزار تــن اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬امســال تولیــد زیتــون ایــن اســتان بــه‬ ‫دالیــل گفتــه شــده بــه هفــت هــزار تــن کاهــش‬ ‫یافــت ضمــن اینکــه بــا بــه باردهــی رســیدن نیمــی‬ ‫از بــاغ هــای زیتــون ایــن اســتان شــمالی میــزان‬ ‫تولیــد ان ‪ ۲‬برابــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فراهانــی‪ ،‬میــزان اشــتغال فعلــی در بــاغ هــای‬ ‫زیتــون گلســتان را حــدود چهــار هــزار نفــر ذکــر‬ ‫و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۱۰‬نهالســتان زیتــون‬ ‫بــه وســعت ‪ ۱۴‬هکتــار و ظرفیــت تولیــد ســاالنه‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬اصلــه نهــال دارد کــه عــاوه بــر‬ ‫تامیــن نهــال موردنیــاز اســتان بــه ســایر اســتان ها‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در زمــان حاضــر در گلســتان ‪۱۷‬‬ ‫واحــد ‪ ۲‬منظــوره فــراوری زیتــون بــا ظرفیــت اســمی‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار تــن و چهــار شــرکت تعاونــی در حــوزه ایــن‬ ‫میــوه ( ‪ ۲‬شــرکت در گنبــدکاووس و ‪ ۲‬شــرکت در‬ ‫شــهرهای مینودشــت و گالیکــش) فعــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســوول برنامــه توســعه بــاغ هــای زیتــون‬ ‫گلســتان درســال جــاری را ‪ ۲‬هــزار هکتــار اعالم کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــرای تحقــق ایــن مهــم ‪ ۵۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار پیــش بینــی شــده کــه در صــورت تخصیــص‬ ‫اقــدام بــه توزیــع نهــال و کاشــت رایــگان درخــت‬ ‫توســط جهادکشــاورزی بــرای متقاضیــان انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فراهانــی‪ ،‬برنامــه چشــم انــداز پیــش بینــی شــده‬ ‫بــرای کاشــت درختــان زیتــون و ســایر درختــان‬ ‫مثمــر در گلســتان را ‪ ۶۰‬هــزار هکتــار اعــام کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای تحقــق ایــن مهــم نیــاز بــه اختصــاص‬ ‫اعتبــارات ویــژه و مهمتــر از ان تخصیــص بــه‬ ‫موقــع اعتبــارات ســاالنه اســت‪.‬‬ ‫ظرفیت هــا و مزایــای توســعه بــاغ هــای زیتــون‬ ‫در گلســتان‬ ‫معاون مدیریت باغبانی جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫وجــود ژرم پالسـم های ( ارقــام و ژن زیتــون) بســیار‬ ‫بــا ارزش و درختــان قدیمــی و کهنســال زیتــون در‬ ‫اســتان‪ ،‬نیــاز ابــی کمتــر نســبت بــه ســایر گونه هــای‬ ‫باغــی و تــوان تولیــد نســبی باالتــر نســبت بــه انهــا‬ ‫در شــرایط تحمــل کــم ابــی‪ ،‬عمــر اقتصــادی طوالنی‬ ‫و کــم توقــع بــودن و قابلیــت کشــت در گســتره‬ ‫وســیعی از خاک هــا و مناطــق اســتان و وجــود‬ ‫کارشناســان و نیروهــای باســابقه درایــن حــوزه را‬ ‫از جملــه ظرفیت هــا و مزایــای کاشــت و توســعه‬ ‫باغ هــای زیتــون در ایــن اســتان شــمالی برشــمرد‪.‬‬ ‫وی راهبــردی و اساســی بــودن محصــول زیتــون‬ ‫از نظــر سیاســتگذاری های وزارت جهادکشــاورزی‬ ‫و شناســایی ارقــام مناســب‪ ،‬انجــام گام نخســت‬ ‫مطالعــات مکان یابــی زیتــون در گلســتان‪ ،‬افزایش‬ ‫اگاهی هــای عمومــی نســبت بــه مزایــای روغــن‬ ‫زیتــون (تغذیــه و ســامت) و افزایــش نیــاز جامعه‪،‬‬ ‫امــکان بهره منــدی از مزایــای عضویــت در شــورای‬ ‫بیــن المللــی زیتــون و تحکیــم پشــتوانه های علمی‬ ‫و عملــی‪ ،‬فــن اوری روز دنیــا در خصــوص ارقــام‬ ‫و روش هــای کاشــت جدیــد‪ ،‬نیــاز بــه واردات یــک‬ ‫میلیــون تــن انــواع روغــن در ســال بــه کشــور و‬ ‫ضــرورت افزایــش تولیــد و تامیــن روغــن زیتــون‬ ‫به عنــوان یــک روغــن ســالم‪ ،‬مفیــد و جایگزیــن‬ ‫را از دیگــر مزایــا و ظرفیت هــای کشــت و توســعه‬ ‫باغ هــای زیتــون در ایــن اســتان ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫چالش ها و راهبردهای توسعه‬ ‫فراهانــی‪ ،‬وجــود بــاغ هــای زیتــون در برخــی از‬ ‫مناطــق کــه دارای مشــکل عــدم باردهــی مطلــوب‬ ‫هســتند‪ ،‬بدهــکاری باغــداران بــه سیســتم بانکــی‬ ‫بــه دلیــل عــدم پرداخــت بــه موقــع اقســاط‪ ،‬تمایــل‬ ‫باغــداران بــرای برداشــت میــوه زیتــون بــرای کنســرو‬ ‫بجــای اســتحصال روغــن زیتــون (هــدف اصلــی‬ ‫طــرح طوبــی) و عــدم وجــود انگیــزه دراین خصوص‪،‬‬ ‫کمبــود نهــال ارقــام مناســب بــا شــرایط اب و هوایــی‬ ‫مناطــق توســعه‪ ،‬عــدم مدیریــت جامــع بــرای تولیــد‬ ‫نهــال بــر پایــه ارقــام در کشــور‪ ،‬نبــود تشــکل های‬ ‫قــوی در صنعــت زیتــون‪ ،‬کمبــود منابــع اب و‬ ‫عــدم تخصیــص مجــوز بهره بــرداری بــرای توســعه‬ ‫باغ هــای جدیــد‪ ،‬فرســودگی سیســتم های ابیــاری با‬ ‫عمــر بــاالی ‪ ۱۵‬ســال کــه هــدر رفــت اب را بــه همــراه‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــاال بــودن هزینــه هــای برداشــت و ضریــب‬ ‫مکانیزاســیون پاییــن‪ ،‬عــدم اســتفاده حداکثــری‬ ‫از قابلیت هــای بخــش خصوصــی‪ ،‬عــدم اســتفاده‬ ‫از یافته هــای تحقیقاتــی باتوجــه بــه عــدم ارتبــاط‬ ‫تنگاتنــگ ایــن بخــش بــا بخــش اجــرا و ســنتی‪،‬‬ ‫غیــر اقتصــادی و کوچــک بــودن برخــی بــاغ هــا را از‬ ‫مهمتریــن چالش هــای توســعه ایــن محصــول در‬ ‫گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص راهبردهــای توســعه باغ هــای‬ ‫زیتــون در گلســتان گفــت‪ :‬خودکفایــی در تولیــد‬ ‫محصــوالت راهبــردی از جملــه تولیــد زیتــون و‬ ‫روغــن ان و افزایــش تامیــن امنیــت غذایــی جامعه‬ ‫بــا تولیــد روغــن زیتون ســالم‪ ،‬اقتصــادی کردن باغ‬ ‫هــا بــا توســعه ارقــام زود بــازده‪ ،‬مرغــوب و تجــاری‪،‬‬ ‫ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد زیتــون‪ ،‬ارتقــای‬ ‫دانــش فنــی راهبــران و بهره بــرداران بــا اســتفاده‬ ‫از فرصت هــای موجــود در شــورای بیــن المللــی‬ ‫زیتــون‪ ،‬توســعه ســطح زیرکشــت در مناطــق‬ ‫مســتعد ماننــد اراضــی شــیبدار و بهره بــرداری‬ ‫بهینــه از منابــع پایــه و بســترهای تولیــد‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از توســعه بــی رویــه و تمرکــز بــر ارتقــای بهــره وری‬ ‫باتوجــه بــه کمبــود منابــع اب زیرا زیتــون از گیاهان‬ ‫مقــاوم بــه شــرایط کــم ابــی و دارای نیــاز ابــی پاییــن‬ ‫می باشــد‪ ،‬بکارگیــری فــن اوری نویــن‪ ،‬بهبــود‬ ‫شــاخص تغذیــه ای و افزایــش مصــرف ســرانه‪،‬‬ ‫جلوگیــری از واردات محصــوالت بــی کیفیــت و‬ ‫بهبــود کیفیــت از جملــه ایــن راهبردهاســت‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫بــا ایــن حــال کارشناســان معتقدنــد‪ ،‬کاشــت‬ ‫درخــت زیتــون و توســعه بــاغ های ان در گلســتان‬ ‫البتــه بــا بهره گیــری از تجریبــات گذشــته و رفــع‬ ‫نقــاط ضعــف‪ ،‬اســتفاده از گونه هــای مقــاوم بــه‬ ‫خشــکی و ســرما و همچنیــن حمایت هــای جــدی‬ ‫دولــت انقالبــی و جهــادی ســیزدهم و متولیــان‬ ‫وزارت جهادکشــاورزی‪ ،‬می توانــد مثمــر ثمــر بــوده‬ ‫و عوایــد اقتصــادی خوبــی را عایــد مردمــان ایــن‬ ‫دیــار باالخــص نواحــی شــمالی و شــرقی ان نمایــد‬ ‫و ایــن اســتان شــمالی را هماننــد گیــان و زنجــان و‬ ‫شــهرهای طــارم یــا رودبــار ایــن ‪ ۲‬اســتان بــه قطــب‬ ‫جدیــدی در تولیــد زیتــون کشــور تبدیــل کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪ _1‬هــرز کــردن و توجــه نکــردن بــه میــزان اســتاندارد ســفت کردن‬ ‫پیچ هــا‬ ‫هــرز شــدن پیچ هــا چیــزی اســت کــه همیشــه می تــوان از ان‬ ‫پرهیــز کــرد‪ .‬هــر وقــت یــک پیــچ را هــرز می کنیــد‪ ،‬یــک احســاس‬ ‫ناخوشــایند بــه شــما دســت می دهــد و از دســت خــود عصبانــی‬ ‫می شــوید‪ .‬خوشــبختانه در بیشــتر اوقــات بــا مت ـه کاری یــا ابــزار‬ ‫مناســب بــرای پیچ هــای هــرز شــده‪ ،‬می توانیــد ایــن پیچ هــا را از‬ ‫جــای خــود خــارج کنیــد‪ ،‬ولــی واقعــا ًدردســر زیــادی برایتــان دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همیشــه ابــزار مناســب را بــرای هــر پیــچ بــه کار ببریــد‬ ‫و در وقــت خــود صرفه جویــی کنیــد‪ .‬توجــه نکــردن بــه اســتاندارد‬ ‫ســفت کردن پیچ هــا در خودرویتــان‪ ،‬زمانــی گریبــان شــما را‬ ‫می گیــرد کــه بــه عنــوان مثال‪ ،‬چرخ ان به یک طرف پرتاب شــود!‬ ‫بنابراین چیزی را با «دســت» ســفت نکنید‪ .‬همچنین به شــکلی‬ ‫ســاده از «اچــار بکــس ضربـه ای برقــی» اســتفاده نکنیــد؛ اگر یک‬ ‫اســتاندارد چرخــش بــرای پیــچ وجــود دارد‪ ،‬از ان پیــروی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ _2‬استفاده از قطعات مشابه‬ ‫ایــن کاریســت کــه در مواقــع نیافتــن قطعــه یدکــی اصلــی‬ ‫ممکــن اســت بــه ســراغ ان برویــم‪ .‬مخصوصــا در مــورد‬ ‫خودروهــای قدیمی تــر کــه یافتــن قطعــات انهــا دشــوار اســت‪،‬‬ ‫بــا ابتــکار از ســرهم بندی ســایر قطعــات بهــره می گیریــم‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه پــس از مدتــی ایــن خــودرو کم کــم در دوگانگــی‬ ‫مدل هــای مختلــف بــا قطعــات گوناگــون از هــم می پاشــد‪.‬‬ ‫‪ _3‬عدم رعایت اصول ایمنی در برابر مواد شیمیایی‬ ‫ممکــن اســت بســیاری از مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده‬ ‫از انــواع حالل هــا تــا اســپری ها‪ ،‬بــرای پوســت یــا سیســتم‬ ‫تنفســی زیــان اور باشــند‪ .‬عــدم رعایــت دســتورات ایمنــی و‬ ‫اســتفاده نکــردن از ماســک‪ ،‬دســتکش و لبــاس مناســب‪،‬‬ ‫در اینــده‪ ،‬مکانیــک را از کار خــود پشــیمان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ _4‬استفاده نکردن از ابزار مناسب‬ ‫طبیعــی اســت کــه همــه بــرای کارگاه هــای مکانیکــی ســطح بــا‬ ‫ابزارهــای متفــاوت بــرای انجــام کارهــای مختلــف‪ ،‬کار نمی کننــد‪.‬‬ ‫ولــی وقتــی کــه یــک روش تعمیــر در خانــه را بــه صــورت انالیــن‬ ‫پیــدا می کنیــد و در ایــن امــوزش بــه شــما گفتــه می شــود کــه‬ ‫بــه ایــن منظــور یــک ابــزار خــاص بــه کار ببریــد‪ ،‬بایــد حتمــا ًاز‬ ‫ابــزار مناســب بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن ابــزار می توانــد‬ ‫حتــی یــک اچــار مخصــوص بــاز کــردن قفــل چــرخ باشــد‪.‬‬ ‫‪ _5‬کم تخمین زدن زمان انجام یک کار‬ ‫وقتی در حال کار بر روی یک اتومبیل هســتید‪ ،‬بهترین حالت‬ ‫این است که مشتری منتظر شما نباشد‪ .‬همچنین اگر خارج از‬ ‫کارگاه هستید و یا بر اساس یک اموزش انالین‪ ،‬کاری را انجام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بهتــر اســت چنــد ســاعت و حتــی چنــد روز بیشــتر بــه‬ ‫خود زمان بدهید‪ .‬وقتی خودتان بر روی اتومبیلی کار می کنید‪،‬‬ ‫مشــکالت مختلفــی ممکــن اســت بــرای شــما پیــش بیایــد‪.‬‬ ‫‪_6‬شکستن پیچ های زنگ زده‬ ‫ن پیچ هایــی در یــک خــودرو مواجــه‬ ‫متاســفانه وقتــی بــا چنیــ ‬ ‫می شــوید‪ ،‬کار زیــادی نمی تــوان در مــورد انهــا انجــام داد‪ .‬یکــی از‬ ‫اولین راهکارها این است که انها را مدتی در مایع روان کننده ای‬ ‫ماننــد ‪ PB Blaster‬بخیســانید و ســپس دســت بــه دعــا شــوید‬ ‫کــه بعــدا ًبتوانیــد بازشــان کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات بــا پیچانــدن انهــا‪،‬‬ ‫سرشــان جــدا می شــود کــه اصــا ً چیــز خوشــایندی نیســت‪.‬‬ ‫‪ _7‬درهم ریختگی قطعات باز شده‬ ‫تصــور کنیــد کــه یــک تعمیــر را بــه پایــان رســانده اید و می بینیــد‬ ‫کــه نیمــی از قطعــات را پیــدا نمی کنیــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬بیشــتر‬ ‫می توانیــد اســباب خنــده دیگــران را فراهــم کنیــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬همه‬ ‫چ و مهره ها در یک کیســه‬ ‫چیــز را بــه طــور منظــم پیــش ببریــد‪ .‬پی ‬ ‫قــرار دهیــد‪ ،‬بــه هــر چیــزی برچســب بزنیــد و چیــزی را گــم نکنید‪.‬‬ ‫‪ _8‬تشخیص نادرست عالمت های خرابی‬ ‫اگــر بــر اســاس چیــزی کــه در اینترنــت پیــدا کرده ایــد‪ ،‬یــک‬ ‫عالمــت را در خودرویتــان اشــتباه تشــخیص بدهیــد‪ ،‬اوقــات‬ ‫چنــدان خوشــی در انتظــار شــما نخواهــد بــود‪ .‬بســیاری از مــا‬ ‫در ادامــه بــه ســراغ ســفارش قطعــه می رویــم و در حالــی‬ ‫کــه همچنــان قطعه هــای بیشــتری تهیــه می کنیــم‪ ،‬هنــوز‬ ‫مشــکل مان برطــرف نمی شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر نمی خواهیــد‬ ‫خــودروی خــود را بــه تعمیــرگاه ببریــد‪ ،‬از یــک کارشــناس در ایــن‬ ‫زمینــه کمــک بگیریــد‪ .‬اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد‪ ،‬هزینـه ای به‬ ‫مراتــب بیشــتر از انچــه کــه مــورد نیــاز اســت‪ ،‬صرف خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫‪ _9‬استفاده نکردن از جک های ایستاده‬ ‫بــرای انجــام هــر کاری‪ ،‬اگــر بــه زیــر اتومبیل تــان می رویــد‪،‬‬ ‫نبایــد بــه اســتفاده از تنهــا یــک جــک خوابیــده در زیــر ان اکتفــا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد کــه ‪ ۲‬تُــن وزن روی ســر شــما خــراب‬ ‫نشــود‪ ،‬بهتریــن گزینــه اســتفاده از جک هــای ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫‪_10‬تقلّ ی بیش از حد در انجام کارها‬ ‫وقتــی در یــک امــوزش می بینیــد کــه گفتــه شــده «ایــن کار بــرای‬ ‫مبتدیــان نیســت»‪ ،‬الزم نیســت بــرای «مبتدی نبــودن» تقــاّ‬ ‫کنیــد؛ چــرا کــه بــا ایــن کار‪ ،‬شــاید تنهــا شــرایط خودرویتــان را بدتر‬ ‫می کنیــد‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬می توانیــد اندکــی بیشــتر هزینــه کنیــد‬ ‫تــا متخصصــان کار را ســریعتر و بــه شــکل مناســب انجــام دهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪413‬‬ ‫روشن شدن‬ ‫چراغ های هشدار‬ ‫کرونایی در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫طرح اشتغال‬ ‫بهبودیافتگان اعتیاد‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫خراســان شــمالی کــه در ‪ ۲۶‬شــهریورماه امســال از وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونایــی خــارج شــده بــود‪ ،‬اکنــون بــا تغییــر وضعیــت‬ ‫شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم دوبــاره وارد وضعیــت قرمــز‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫نیازســنجی واحدهــای تولیــدی و صنایــع اســتان‬ ‫طــرح اشــتغال بهبودیافتــگان از اعتیــاد اســتان‬ ‫اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در نشســت فــوق العــاده‬ ‫شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخدر خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اشــتغال و ایجــاد کســب‬ ‫و کار بــرای افــراد بهبودیافتــه از اعتیــاد‪ ،‬حلقــه‬ ‫مفقــوده ای اســت کــه در اجــرای چرخــه مبــارزه بــا‬ ‫ایــن اســیب اجتماعــی هیـچ گاه دیده نشــده اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه اگــر ایــن بخــش در رونــد تــرک‬ ‫اعتیــاد دیــده نشــود‪ ،‬بازخــوردی جــز اتــاف منابــع و‬ ‫بودجــه نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اشــتغال‪ ،‬شــرط اصلــی‬ ‫ترخیــص معتــادان از مراکــز تــرک اعتیــاد اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بعــد از اینکــه فراینــد جمــع اوری معتــادان‬ ‫متجاهــر توســط دســتگاه های انتظامــی و قضایــی‬ ‫انجــام شــد و ایــن افــراد بــا نظــارت مراکــز درمانــی و‬ ‫روانشــناختی بــه طور کامــل پاک شــدند‪ ،‬دوره های‬ ‫مهــارت امــوزی براســاس نیــاز واحدهــای تولیــد و‬ ‫صنایع اســتان را زیر نظر اداره کل فنی و حرفه ای‬ ‫خواهــد گذرانــد و بالفاصلــه وارد چرخــه اشــتغال‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بایــد تمامــی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــا احتیــاط عمــل کننــد بــه گونــه ای کــه‬ ‫از ســختگیری های اداری پرهیــز کننــد و نهایــت‬ ‫همــکاری را داشــته باشــند زیــرا بــا قشــری مواجــه‬ ‫هســتیم کــه نیازمنــد همراهــی و هــم افزایــی همه‬ ‫دســتگاه ها هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری شــهرهای بــزرگ‬ ‫اســتان نیــز بایــد اعتبــاری ویــژه در ایــن بخــش‬ ‫هزینه کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نه تنها در بحث اعتیاد‬ ‫بلکــه شــهرداری ها در قبــال دیگــر اســیب های‬ ‫اجتماعــی نیــز وظیفــه بررســی و شــناخت کمبــود‪،‬‬ ‫نیازهــا و نارســایی های اجتماعــی‪ ،‬تهیــه طرح هــا‬ ‫و پیشــنهادهای اصالحــی و ارائــه راه حل هــای‬ ‫کاربــردی دارنــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه اعتیــاد‬ ‫بانــوان اســتان نیــز بایــد نــگاه ویــژه ای داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد بــه جامعــه بانــوان‬ ‫و بخــش درگیــر بــا ایــن اســیب اجتماعــی بــه عنوان‬ ‫ســتون خانــواده توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم زیــرا‬ ‫حــل ایــن اســیب می توانــد از بســیاری دیگــر از‬ ‫اســیب های اجتماعــی جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫شــیوع اعتیــاد در خراســان شــمالی نســبت بــه‬ ‫جمعیــت فعــال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصــد اســت کــه یک‬ ‫و نیــم درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر اعتیــاد را‬ ‫بانــوان اســتان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر اســت و ‪۴۴‬‬ ‫درصــد از ایــن جمعیــت در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫کرونایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــر اســاس اخریــن فهرســت‬ ‫رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه ‪ ۱۴‬ابــان از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی اعالم شــد‪ ،‬شهرســتان های‬ ‫گرمــه و جاجــرم در وضعیــت قرمــز کرونایــی‪ ،‬ســه شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان در وضعیــت نارنجــی و فــاروج‪،‬‬ ‫مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت زرد یــا خطــر‬ ‫متوســط کرونایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬بــر اســاس ارزیابــی نــرم افــزار ماســک تنهــا‬ ‫شهرســتان های شــیروان‪ ،‬اســفراین و جاجــرم در وضعیــت‬ ‫نارنجــی و پنــج شهرســتان دیگــر اســتان نیــز در وضعیــت کــم‬ ‫خطــر یــا زرد رنــگ کرونایــی قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود انکــه بعــد از پنــج مــاه و در روزهــای اخیــر امــار روزانــه‬ ‫فوتی هــای کرونایــی در برخــی از روزهــا حتــی بــه صفــر رســیده‬ ‫اســت ولــی میــزان بســتری های کرونایــی در اســتان رونــد‬ ‫شــکنندگی را نشــان می دهــد بــه گونــه ای میــزان بســتری های‬ ‫روزانــه کرونایــی اســتان بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۰‬نفــر متغیــر اســت‪.‬‬ ‫بــی تردیــد ایــن شــکنندگی رونــد نزولــی مبتالیــان بــه بــی‬ ‫توجهی هــا در رعایــت شــیوه نامــه بهداشــتی برمی گــردد‪ ،‬بــه‬ ‫گونــه ای کــه شــهروندان بــا ایــن پیــش فــرض کــه کرونــا فروکــش‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬مســافرت هــا و ترددهــای غیرضــروری خــود را اغــاز‬ ‫کــرده انــد و بــا پایــان مــاه صفــر نیــز همچنــان شــاهد برگــزاری‬ ‫اغاز کوچ قشالقی عشایر به‬ ‫مراتع گلستان‬ ‫همزمــان بــا ســرد شــدن مناطــق ییالقــی کــوچ قشــاقی عشــایر‬ ‫کوچنــده خراســان شــمالی و رضــوی و ســمنان بــه مراتــع‬ ‫شهرســتان های مراوه تپــه‪ ،‬گنبــدکاووس و کاللــه گلســتان ایــن‬ ‫اســتان ها اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان در ایــن خصــوص‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در نشســت هفتــه قبــل فرماندهــان بســیج‬ ‫عشــایری بــا مدیــران کل امــور عشــایری ‪ ۲‬اســتان گلســتان‬ ‫و خراســان شــمالی و مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان مصــوب شــد کــه عشــایر بــا توجــه بــه شــدت ســرمای‬ ‫هــوا در مناطــق ییالقــی و مشــکل تامیــن علوفــه‪ ،‬امســال نیــز‬ ‫هماننــد ســال گذشــته کــوچ خــود را از نیمــه ابــان اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری افــزود‪ :‬کــوچ قشــاقی عشــایر بــا ‪ ۴۵۰‬هــزار راس‬ ‫دام از اســتان های همجــوار بــه مراتــع گلســتان از امــروز اغــاز‬ ‫شــده و انــان طبــق روال هــر ســاله تــا پایــان فروردیــن ســال‬ ‫اینــده در ایــن اســتان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــق توافــق دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانــی گلســتان و خراســان شــمالی و رضــوی مقــرر‬ ‫شــد تــا عشــایر قبــل از ورود بــه گلســتان تــا حــد امــکان هــر ‪۲‬‬ ‫دُز واکســن کرونــا را دریافــت کــرده باشــند‪.‬‬ ‫قبولی ‪ ۸۵‬مددجوی گلستانی‬ ‫در کنکور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۸۵‬دانــش امــوز تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‬ ‫در کنکــور سراســری ســال جــاری قبــول شــدند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫کمیتــه امــداد ‪،‬عیســی بابایــی مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان بــا ابــراز خرســندی از درخشــش مددجویــان گلســتانی در‬ ‫کنکــور گفت‪:‬امســال ‪۲۶‬نفــر از دانــش امــوزان مددجــوی اســتان‬ ‫در دانشــگاه های دولتــی ‪ ۱۸،‬نفــر در دانشــگاه فرهنگیــان و ‪۱۰‬‬ ‫نفــر نیــز در رشــته های پزشــکی دانشــگاه های دولتــی ( ‪ ۳‬نفــر‬ ‫رشــته پزشــکی‪ ،‬یــک نفــر دارو ســازی و ‪ ۶‬نفــر در ســایر رشــته ها)‬ ‫جشنواره بین المللی فرانسه‬ ‫میزبان فیلم هنرمند گلستانی‬ ‫وضعیت پرخطر کرونایی‬ ‫برای بندرگز‬ ‫فیلــم «در میــان تپه هــا» اثــر محمدرضــا کیوانفــر هنرمنــد‬ ‫گلســتانی همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره بین المللــی ســینمای‬ ‫ایران در شــانتی فرانســه در ســینمای الیزه و ژان داک ســولیز این‬ ‫کشــور بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫کیوانفــر فیلمســاز‪ ،‬کارگــردان و عــکاس جــوان ‪ ۳۶‬ســاله‬ ‫گلســتانی بــا فیلــم در میــان تپه هــا ســال ‪ ۲۰۱۳‬جایــزه‬ ‫بهترین فیلم جشــنواره شــیکاگو و ســال ‪ ۲۰۱۴‬جایزه بهترین‬ ‫مســتند جشــنواره تــووف تورنتــو در بخــش فیلــم کوتــاه را‬ ‫کســب کــرده بــود‪.‬‬ ‫فیلــم در میــان تپه هــا کــه محصــول ســینمای مســتقل اســت‬ ‫نخســتین تجربــه ســینمایی محمدرضــا کیوانفــر بــا مشــاوره‬ ‫زنده یــاد اســتاد عبــاس کیارســتمی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬امــاده نمایــش‬ ‫شــد و تاکنون در جشــنواره های بین المللی بوســان کره جنوبی‪،‬‬ ‫هاینیــان چیــن‪ ،‬ســایروس تورنتــو کانــادا‪ ،‬وزول فرانســه‪ ،‬گنــت‬ ‫بلژیــک‪ ،‬کازان روســیه‪ ،‬اســکرین پاور لنــدن‪ ،‬بارســلون اســپانیا‪،‬‬ ‫رینبــو لنــدن و منــا هلنــد و گوتنبــرگ ســوئد بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫نمایــش اثــر هنرمنــد گلســتانی در فرانســه دوازدهمیــن حضــور‬ ‫بین المللــی ایــن فیلــم در بیــن هفــت فیلــم منتخــب جشــنواره‬ ‫شــانتی فرانســه بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬با افزایش تعداد بســتری و ابتال به کرونا شهرســتان‬ ‫بندرگــز در ردیــف مناطــق پرخطــر شــیوع ایــن ویــروس قــرار‬ ‫گرفــت و وارد محــدوده نارنجــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی متکــی در ایــن خصوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در اخریــن رنگ بنــدی کرونایــی کشــور‬ ‫شهرســتان هــای کردکــوی‪ ،‬گــرگان‪ ،‬علی ابــاد و گنبدکاووس‬ ‫در وضــع زرد کرونایــی و هشــت شــهر مراوه تپــه‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬رامیان‪،‬اق قــا‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گمیشــان و‬ ‫ترکمــن در وضعیــت ابــی شــیوع ایــن ویــروس قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫متکــی در ادامــه از افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی مبتالیــان بــه کرونــا‬ ‫در گلســتان طــی روزهــای گذشــته خبــر داد و گفــت ‪ :‬روز‬ ‫جمعــه ‪ ۲۲۹‬بیمــار کرونایــی در بیمارســتان های اســتان‬ ‫بســتری بودنــد کــه از ایــن تعــداد حــال ‪ ۲۱‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه علــی باقــری مدیــر پیشــگیری و مبــارزه‬ ‫بــا بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان تاکنــون یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۵۱‬هــزار و ‪ ۱۲۳‬دُز واکســن کرونــا در اســتان‬ ‫تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫و ‪ ۳۱‬نفردرســایر دانشــگاههای غیــر دولتــی قبــول شــده انــد‪.‬‬ ‫بابایــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ‪۱۶‬هــزار و ‪ ۸۵۶‬دانش امــوز‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد گلســتان هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬در کنکــور‬ ‫امســال‪۲۵۰‬نفر از مددجویــان اســتان شــرکت کردنــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد‪ ۱۶‬نفــر حائــز رتبــه زیــر ‪ ۱۰‬هــزار را کســب کردنــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قبولــی ‪ ۸۵‬دانــش امــوز تحــت حمایــت در‬ ‫کنکــور سراســری ســالجاری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬دانــش امــوزان‬ ‫برگزیــده بــا معرفــی کمیتــه امــداد از خدمــات موسســات اموزشــی‬ ‫در کنکــور بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫بابایــی یــاد اور شــد بیــش از ‪۱۰۰۰‬نفــر از دانشــجویان گلســتانی در‬ ‫مقاطع کاردانی ‪،‬کارشناســی ‪،‬کار شناســی ارشــد ‪،‬دکترا و حوزوی از‬ ‫خدمــات اموزشــی و تحصیلــی کمیتــه امــداد بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫بابایــی بــا بیــان خدمــات کمیتــه امــداد بــه دانــش امــوزان نیازمنــد‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن نهــاد بــا پرداخــت کمــک هزینــه ‪،‬تهیــه پوشــاک ‪،‬لــوازم و‬ ‫تحریــر ‪،‬ایــاب و ذهــاب ‪،‬تقویــت بنیــه تحصیلی و برگزاری کالســهای‬ ‫اموزشــی امادگــی کنکــور و دانشــگاه ‪ ،‬کمــک هزینــه تحصیلــی و‬ ‫تامیــن شــهریه دانشــجویان گام هــای مهمــی بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫موثــر بــه مددجویــان در حــال تحصیــل برداشــته اســت‪.‬‬ ‫نوجوانان عزیز‪ :‬از معاشرت با افرادی که اختالف سن انها با شما زیاد است بپرهیزید‪.‬‏‬ ‫حلقه مفقوده توسعه‬ ‫روستایی‪ ،‬استارتاپ است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مراســم هــای عروســی و تجمعــات هســتیم‪.‬‬ ‫در ایــن میــان مســووالن حــوزه ســامت خراســان شــمالی بویــژه‬ ‫در روزهــای اخیــر بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا در کنــار‬ ‫واکسیناســیون از عــادی انــگاری مــردم ابــراز نگرانــی مــی کننــد و‬ ‫معتقــد هســتند اگــر همچنــان شــاهد عــادی انــگاری هــا باشــیم‪،‬‬ ‫مــوج بعــدی کرونــا دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫مــوج پنجــم بــا ســویه جدیــد ویــروس کرونــا تحــت عنــوان دلتــا از‬ ‫نیمــه دوم مردادمــاه در خراســان شــمالی اوج گرفــت و بــا رونــدی‬ ‫بــی ســابقه روزهــای ســیاه کرونایــی را در اســتان بجــا گذاشــت‬ ‫امــا بــا تــداوم رونــد نزولــی مبتالیــان در خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫باالخــره شهرســتان هــای ایــن اســتان از اواخــر شــهریورماه از‬ ‫وضعیــت قرمــز کرونایــی خــارج و بــه وضعیــت نارنجــی‪ ،‬زرد و‬ ‫ابــی کرونایــی وارد کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب و متغیر‬ ‫‪7‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اســتارتاپ حلقــه مفقــوده‬ ‫توســعه روســتایی هســتند و جوانــان بــا ایده هــای نویــن بایــد‬ ‫زمینــه ارتبــاط بیــن تولیــد کننــده و مصــرف کننــده بــرای عرضــه‬ ‫محصــوالت روســتاییان ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمدعلــی شــجاعی در اییــن‬ ‫برگــزاری رویــداد کارافرینــی روســتایی خراســان شــمالی بــه‬ ‫اهمیــت نقــش اســتارتاپ و خلــق ایــده در توســعه روســتایی‬ ‫اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬بایــد بــه ســمت توســعه نویــن و‬ ‫برندســازی در محصــوالت روســتایی رفــت تــا محصــول را بــه‬ ‫خوبــی بــه تجــار ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هــر چقــدر زیرســاخت های الزم بــرای تولیــد‬ ‫کننــده هــا و مشــتریان فراهــم باشــد راه توســعه همــوار و‬ ‫مشــکالت ایــن حــوزه برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای روســتایی‬ ‫ایــن اســتان افــزود‪ :‬در تولیــد زعفــران ســوم و انگــور چهــارم و دام‬ ‫و کشــاورزی در رتبــه هــای بــاالی کشــوری قــرار داریــم و ایــن‬ ‫نشــان دهنــده ظرفیــت بــاالی اســتان اســت کــه تنهــا بایــد بــا‬ ‫خلــق ایــده شــکوفا شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تجــارت الکترونیــک بــه خوبــی‬ ‫شــکاف های توســعه روســتایی را پوشــش مــی دهــد‬ ‫و بــه راحتــی بیــن تولیــدات روســتایی و مشــتری های‬ ‫خارجــی اتصــال برقــرار مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــجاعی ادامــه داد‪ :‬بــه جــای جلــب ســرمایه بایــد از محــل‬ ‫درامدهــا ایجــاد شــغل ایجــاد ســرمایه کــرد و داشــتن ایــده و‬ ‫ایجــاد زیرســاخت بــه ایــن راهــکار کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس امــار ‪ ۴۳‬درصــد جمعیــت‬ ‫خراســان شــمالی روستانشــین اســت گفــت‪ :‬فعالیــت‬ ‫اســتارتاپ هــا در حــوزه روســتایی مــی توانــد شــیوه ایجــاد‬ ‫درامــد ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت اســتان را تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی جمعیت روستایی استان را جوان‬ ‫و پویا توصیف کرد و خاطرنشــان کرد‪ :‬هر چه زیرســاخت های‬ ‫ایجــاد ارتبــاط بیــن تولیــد کننــده و مصــرف کننــده بیشــتر شــود‬ ‫نداشــته مهــم جامعــه روســتایی یعنــی تــوان عرضــه و رقابــت‬ ‫محصــوالت در بازارهــای داخلــی و خارجــی و ایجــاد درامــد بــاال‬ ‫تامیــن خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خلــق ایــده و اســتارتاپ تنهــا راه توســعه روســتایی‬ ‫اســت و هیــچ راهــی جــزء ایــن نداریــم تــا بــه توســعه پایــدار‬ ‫دســت یابیــم‪.‬‬ ‫رویــداد بــزرگ کارافرینــی روســتای بــا انتخــاب اســتارتاپ هــای‬ ‫برتــر بــا حضــور اســتاندار خراســان شــمالی و جمعــی از جوانــان‬ ‫خــاق و صاحــب ایــده در بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمال شــرق ایــران دارای ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیت‬ ‫اســت کــه ‪۴۴‬درصــد ان هــا در روســتاها زندگــی مــی کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪413‬‬ ‫طنز‬ ‫با وحدت و‬ ‫همگرایی گلستان‬ ‫به مرکز صادرات‬ ‫تبدیل می شود‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی گلســتان در بخــش کشــاورزی و‬ ‫صنعــت گفــت‪ :‬زمینــه جــذب ســرمایه گــذاران را بــا ایجــاد وحــدت‬ ‫و همگرایــی می توانیــم تســهیل و ایــن اســتان را بــه مرکــز صــادرات‬ ‫شــمال کشــور تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در ایــن خصــوص اظهارداشــت ‪ :‬در‬ ‫زمــان حاضــر ســرمایه گــذاران گلســتانی پــول و ســرمایه خــود را‬ ‫در ســایر اســتان هــا هزینــه مــی کننــد در حالــی کــه بــا رفــع برخــی‬ ‫کارشــکنی ها و ایجــاد همگرایــی و وحــدت مــی تــوان ایــن اســتان‬ ‫دارای ظرفیت هــای فــراوان را بــه مرکــز صــادرات تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬بــرای تحقــق توســعه و اســتفاده از مزیــت هــای‬ ‫اقتصــادی گلســتان در حــوزه صــادرات ابتــدا بایــد بــه یــک اجمــاع و‬ ‫پیگیــری فراگیــر رســید تــا نتیجــه بخــش باشــد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری الزمه بسترسازی صادرات‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در شــرابط کنونــی بــزرگان حــوزه هــای مختلــف‬ ‫اســتان گلســتان از همــه جنــاح هــا و طیــف هــای سیاســی بایــد‬ ‫بــرای شــتاب بخشــیدن بــه توســعه منطقــه قــدم در میــدان عمــل‬ ‫بگذارنــد و روی توســعه را بــرای اهالــی فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد ‪ :‬متاســفانه برخــی رفتارهــای غلــط ســبب شــده تــا در‬ ‫جــذب ســرمایه گــذار موفــق نباشــیم‪ ،‬بــرای بسترســازی صــادرات‬ ‫بایــد ســرمایه گــذاری کــرد و اعتبــار و پــول وارد بخــش هــای‬ ‫کشــاورزی و صنعــت شــود‪.‬‬ ‫سیاست زدگی عامل عقب ماندگی گلستان‬ ‫ســنگدوینی افــزود ‪ :‬یکــی از اصلــی تریــن چالــش هایــی که ســبب‬ ‫عقــب ماندگــی گلســتان در حــوزه صــادرات و یــا بــه طــور کلــی‬ ‫توســعه اســتان شــده اســت مقولــه سیاســت زدگــی اســت کــه ایــن‬ ‫چالــش بایــد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس گفــت ‪ :‬ظرفیــت هــای بیشــمار گلســتان در‬ ‫بخش هــای صنعــت کشــاورزی و گردشــگری بــر کســی پوشــیده‬ ‫نیســت امــا برخــی بــزرگان اســتان بــا دامــن زدن بــه کارهــای‬ ‫جناحــی و سیاســی جلــوی بهــره منــدی حداکثــری از ایــن فرصــت‬ ‫را مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫باید به بازار چین و اوراسیا متصل شویم‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا تولیــد ســاالنه پنــج میلیــون تــن انــواع محصــوالت‬ ‫زراعــی و باغــی‪ ،‬وجــود جاذبــه هــای گردشــگری کــم نظیــر شــرایط‬ ‫اســتان گلســتان را در کشــور جایــگاه خوبــی نیســت‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بیــان کــرد ‪ :‬ســرانه اهالــی گلســتان از بســیاری از‬ ‫اســتان هــا کمتــر اســت و از بســیاری از مواهــب کــم برخــوردار و‬ ‫محــروم هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نخبــگان گلســتان در امــر خدمــات فنــی مهندســی‬ ‫می تواننــد بســیاری از نیازهــای کشــور ترکمنســتان را برطــرف کننــد‪،‬‬ ‫از منظــر تجــارت کاال و تبــادالت مالــی ترکمنســتان ایــن امــکان را بــه‬ ‫مــا مــی دهــد کــه بــه بــازار چیــن و کشــورهای اوراســیا متصــل شــویم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان در مجلــس شــورای اســامی اظهــار‬ ‫امیــدواری کــرد کــه در دولــت جهــادی ســیزدهم و بــا اهتمــام‬ ‫شــخص رییــس جمهــوری تنگناهــای اقتصــادی گلســتان‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت و ‪ ۱۴‬شهرســتان دارد‬ ‫کــه در گســتره تقریبــی ‪ ۲۱‬هــزار کیلومتــر مربــع ســکونت دارنــد و بــا‬ ‫کشــور ترکمنســتان هــم مــرز هســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار‬ ‫جانشــین انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 19‬نفــر ســارق و مالخــر و‬ ‫کشــف ‪ 56‬فقــره انــواع ســرقت در بجنــورد خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏ســرقت هــای متعــدد در طــول یــک هفتــه‬ ‫اخیــر کــه باعــث ایجــاد نارضایتــی در بیــن شــهروندان شــده بــود‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا‏جدیــت تمــام در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪ ،‬اقدامــات‬ ‫فنــی و اطالعاتــی پلیــس بــا جدیــت بیشــتری دنبــال شــد‪،‬‏افــزود‪ :‬بــا‬ ‫ســرعت عمــل کاراگاهــان و همچنیــن اشــراف اطالعاتــی انــان‪ ،‬محــل‬ ‫اختفــای متهمــان را مــورد شناســایی قــرار دادنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی تعــداد ‪ 19‬نفــر ســارق ســابقه دار در‬ ‫چنــد‏عملیــات مختلــف و جداگانــه دســتگیر و بــه مقر انتظامی‬ ‫منتقــل شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در بازجویی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه‏در رابطــه بــا ایــن پرونــده‪ ،‬بــه ‪ 56‬فقــره انــواع‬ ‫ســرقت اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرقت از اماکــن خصوصــی و‬ ‫دولتــی‪ ،‬منــزل‪ ،‬مغــازه‪ ،‬داخــل خــودرو‪ ،‬موتورســیکلت و ‪....‬‏اعتــراف‬ ‫کردنــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهمــان در نهایــت بعد از تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫برای کشت گندم‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار هکتار‬ ‫اراضی گلستان‬ ‫اماده است‬ ‫رییس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفت برای کشــت گندم‬ ‫کــه ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی اســتان امــاده اســت کــه‬ ‫پرونده های کالهبرداری‬ ‫میلیاردی در بجنورد بسته شد‏‬ ‫دستگیری عامل برداشت های‬ ‫غیر مجاز در اسفراین‏‬ ‫فرمانده انتظامی استان از کشف ‪11‬فقره پرونده جعل و کالهبرداری‬ ‫به ارزش ‪ 1‬میلیارد و ‪ 535‬میلیون ریال در بجنورد‏خبر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکه‬ ‫افــرادی بــا ترفنــد هــای مختلــف از جملــه فــروش مســکن‪ ،‬زمیــن‪،‬‬ ‫جعــل چــک و ‪...‬‏از انهــا اقــدام بــه کالهبــرداری کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مراتــب در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان در ابتــدا‬ ‫اظهــارات شــکات پرونــده را مــورد بررســی قــرار دادند‪ ،‬افزود‪:‬‏در بررســی‬ ‫اظهــارات شــاکیان پرونــده و همچنیــن رصــد اطالعاتــی بــه موقــع و‬ ‫مســتمر محــل اختفــای کالهبــرداران را مــورد‏شناســایی قــرار دادنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان ادامــه داد‪ :‬بــا تــاش مســتمر و بــی وقفــه‬ ‫کاراگاهــان‪ 4 ،‬نفــر کالهبــرداری حرفــه ای کــه شناســایی‏شــده بودند‪،‬‬ ‫توســط کاراگاهــان در چنــد عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقل شــدند‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا بیــان اینکــه متهمــان در بازجویــی هــای انجــام‬ ‫شــده و بــا توجــه بــه ادلــه کافــی بــه ‪ 11‬مــورد کالهبــرداری‏بــه ارزش ‪1‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 535‬میلیــون ریــال اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهمان در‬ ‫نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ن ‪‎‬از دســتگیری عامــل‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســفرای ‪‎‬‬ ‫برداشــت های غیــر مجــاز از حســاب‏بانکــی یکــی از شــهروندان در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد ‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ ســید ســعید عزیــزی در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫‏خبــر اظهــار داشــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضائــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا مراجعــه و اظهــار‏داشــت بــا بررســی حســاب بانــک‬ ‫خــود متوجــه شــدم طــی ‪3‬مــاه گذشــته فــردی ناشــناس بــه صورت‬ ‫‏مــداوم از حســابم از طریــق خریــد شــارژ برداشــت کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده در دســتور کار‏کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا اقدامــات فنــی و‬ ‫تحقیقات‏انجام شــده متهم را شناســایی و با هماهنگی مقام‬ ‫قضائــی وی را دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‏منتقــل کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار‏داشــت‪ :‬متهــم بــا توجــه بــه اینکــه رمــز کارت بانکــی‬ ‫شــاکی را در دســت داشــت‪ ،‬بــا فعــال ســازی رمــز ‏دوم‪ ،‬در‬ ‫زمان هــای مناســب از حســاب شــاکی مبلــغ ‪20‬میلیــون ریــال را‬ ‫بــه صــورت خریــد شــارژ‏برداشــت مــی کــرد‪.‬‏‬ ‫وی بــه شــهروندان‏توصیــه کــرد‪ :‬کارت بانکــی خــود را در اختیــار افــراد‬ ‫غریبــه قــرار ندهیــد و هنــگام خریــد‪ ،‬رمــز کارت را‏خودتــان وارد کنیــد‏‪.‬‬ ‫تاکنــون در ‪ ۱۷‬هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی ان کشــت ایــن‬ ‫محصــول راهبــردی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ســهمیه‬ ‫ابالغــی وزارت جهادکشــاورزی بــرای کشــت گنــدم در گلســتان‬ ‫طــی ســال زراعــی پیــش رو ‪ ۳۶۸‬هــزار هکتــار اســت کــه زمــان‬ ‫کشــت ایــن محصــول راهبــردی بــه صورت رســمی از نیمــه ابان‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۲‬هــزار تــن بــذر گواهــی و بوجــاری شــده گندم‬ ‫از ارقــام متناســب بــا شــرایط اقلیمــی گلســتان تامیــن شــده کــه تــا‬ ‫االن چهــار هــزار تــن ان بیــن کشــاورزان توزیع و بقیه از ســوی مراکز‬ ‫خدمــات کشــاورزی بــه تدریــج توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫مهاجــر بــه کشــاورزان گندمــکار گلســتانی توصیــه کــرد اولویــت‬ ‫نخســت خــود را بــرای کشــت ایــن محصــول‪ ،‬اســتفاده از بذرهــای‬ ‫گواهــی شــده قــرار دهنــد زیــرا ایــن بذرها میــزان تولیــد در هر هکتار‬ ‫را بیــن ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬کیلوگــرم افزایــش خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی ســهمیه ابالغــی ســال زراعــی پیــش روی گلســتان بــرای‬ ‫کشــت جــو را حــدود ‪ ۹۲‬هــزار هکتــار اعــام و اضافــه کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫کشــت ایــن محصــول نیــز چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن بذر گواهی شــده‬ ‫تامیــن و تــا کنــون ‪ ۲‬هــزار تــن ان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان از انعقــاد قــرارداد کشــت‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا در ســطح ‪ ۴۵‬هــزار هکتــار توســط کشــاورزان‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬تــا کنــون در ‪ ۳۳‬هــزار هکتــار کشــت ایــن‬ ‫محصــول کــه ســهمیه ابالغــی اســتان در ســال زراعــی پیــش رو ‪۹۰‬‬ ‫هــزار هکتــار اســت‪ ،‬انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مهاجــر‪ ،‬میــزان بــذر گواهــی و تامیــن شــده بــرای کشــت کلــزا در‬ ‫گلســتان را ‪ ۲۰۰‬تــن اعــام کــرد و افــزود‪ :‬فصــل کشــت ایــن محصول‬ ‫در ایــن اســتان از نیمــه دوم مهرمــاه شــروع شــده و تــا پایــان اذر‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت امــاده ســازی زمیــن بــرای کشــت زراعــت‬ ‫پاییــزه توســط کشــاورزان گلســتانی اضافــه کــرد‪ :‬امســال کشــاورزان‬ ‫هیــچ دغدغ ـه ای بــرای تامیــن نهاده هــای مــورد نیــاز از قبیــل انــواع‬ ‫کود شــیمیایی و بذرهای گواهی شــده و ســوخت مورد نیاز ماشــین‬ ‫االت کشــاورزی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬کشــاورزان بــرای تهیــه ســوخت تراکتورهــا‬ ‫مطابــق ســهمیه ابالغــی اقــدام و در صــورت بــروز مشــکالت‬ ‫احتمالــی در ایــن بخــش بــه مدیریــت جهادکشــاورزی محــل‬ ‫ســکونت خــود مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــری گلســتان ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتار اراضــی زراعی‬ ‫دارد و ســاالنه بــا تولیــد ‪ ۱.۴‬میلیــون تــن گنــدم از اســتان های برتــر‬ ‫کشــور در تولیــد ایــن محصــول راهبــردی به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫وقتی اب جوش می اید برای ادامه ی جوش ان می توان شعله را تا حد زیادی کم کرد‪ .‬زیرا باال‬ ‫بودن شعله کمکی به ادامه ی روند اشپزی یا پخت نمی کند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‏‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان کردکــوی در نظــر دارد دو دو بــاب مغــازه تجــاری از رقبــات موقوفــه مســجد بیــن‬ ‫‏راهــی شهرســتان کردکــوی واقــع درضلــع شــمالی جــاده کردکــوی‪ -‬گــرگان‪ -‬ورودی شــهر‪ -‬مســجد بیــن راهــی را‏جهــت‬ ‫اســتفاده تجــاری از طریــق مزایــده بــا شــرایط ذیــل بــه اجــاره واگــذار نمایــد‪.‬‏‬ ‫ادرس‪ :‬جــاده کردکــوی گــرگان‪ -‬ورودی شــهر‪ -‬مســجد بیــن راهــی جهــت اســتفاده تجــاری از طریــق مزایــده بــا شــرایط‬ ‫‏ذیــل بــه اجــاره واگــذار نمایــد‪.‬‏‬ ‫شرایط‏‬ ‫‏‪ -1‬مدت اجاره یکسال کامل شمسی بوده و سند اجاره برابر مقررات قانونی و مزایده تنظیم می گردد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -2‬مال االجاره هر ماه نقدا دریافت خواهد شد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬حداقــل مــال االجــاره ماهیانــه اجــاره مغــازه مبلــغ ‪ 6.500.000‬ریــال اســت کــه بــه عنــوان مبلــغ پایــه توســط‬ ‫کارشــناس‏رســمی دادگســتری تعییــن گردیــده اســت( حداقــل مبلــغ اجــاره یکســاله هــر بــاب تجــاری مبلــغ ‪78.000.000‬‬ ‫ریــال)‏‬ ‫‏‪ -4‬پیشــنهاد دهنــدگان بایســتی مبلــغ‪ 7.800.000‬ریــال بابــت مغــازه تجــاری بــا هماهنگــی واحــد حســابداری بــه عنــوان‬ ‫‏ســپرده بــه حســاب اوقــاف کردکــوی واریــز و فیــش بانکــی نســخه پرداخــت کننــده را ضمیمــه پیشــنهاد خــود در پاکــت‬ ‫‏الک و مهرشــده بــا تعییــن دقیــق ادرس مــورد نظــر و نشــانی دقیــق محــل کار و ســکونت و تلفــن تمــاس بــر روی پاکــت‬ ‫و‏نیــزدر ذیــل نامــه خــود حداکثــر تــا ســاعت ‪ 11‬صبــح پنجشــنبه مــورخ ‪ 1400/9/4‬بــه دبیرخانــه اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫‏شهرســتان کردکــوی تســلیم و رســید دریافــت نماینــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -5‬بــه پیشــنهادی کــه دارای ابهــام‪ ،‬مخــدوش و یــا خــارج از مهلــت مقــرر ارائــه یــا تســلیم گــردد ترتیــب اثــر داده‬ ‫نخواهــد‏شــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -6‬کمیســیون مزایــده ســاعت ‪ 12‬صبــح روز شــنبه مــورخ ‪ 1400/9/6‬در محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان‬ ‫‏کردکــوی تشــکیل مــی گــردد و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه ازاد اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -7‬برنــده مزایــده بایــد حداکثــر ظــرف مــدت ‪ 5‬روز پــس از تشــکیل کمیســیون مزایــده بــا اجــرای مقــررات و ضوابــط‬ ‫‏اوقــاف ســند اجــاره منعقــد نمایــد در غیــر ایــن صــورت ســپرده او برابــر مقــررات ضبــط و بــا نفــرات دوم و ســوم بــه‬ ‫همیــن‏نحــو رفتــار و ســند اجــاره تنظیــم خواهــد شــد و ضــرب االجــل ان در اعــام کتبــی اوقــاف تعییــن مــی شــود‪ .‬ضمنــا‬ ‫کســب‏اطــاع از نتیجــه مزایــده بــه عهــده پیشــنهاد دهنــدگان بــوده و اوقــاف الزامــی بــه ابــاغ نتایــج نخواهــد داشــت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -8‬اداره اوقاف در رد یا قبول پیشنهادات کال یا جزئا مختار است‪.‬‏‬ ‫‏‪ -9‬اشــخاصی کــه در اتبــاط بــا موقوفــات بهــر نحــوی دارای ســوابق نامطلوبــی باشــند حــق شــرکت در ایــن مزایــده را‬ ‫‏ندارنــد‪.‬‏‬ ‫متقاضضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطــاع بیشــتر بــه روابــط عمومــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان کردکــوی‬ ‫‏واقــع در خیابــان مطهــری – نبــش معلــم نهــم‪ -‬روبــروی معصومیــه مراجعــه و یــا بــا تلفــن هــای ‪ 34351512‬تمــاس‬ ‫حاصــل‏فرماینــد‪.‬‏‬ ‫علی کریمی‪ -‬رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کردکوی‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫همه مادرانه های یک طرح‬ ‫به جز پوشک!‬ ‫از صاحبــان خــرد و دانایــی پنهــان نیســت از شــما دوســتان‬ ‫جــان چــه پنهــان بــرای مــا کــه بــه جز طنــز نوشــتن کار دیگری‬ ‫بلــد نیســتیم‪ ،‬پیــدا کــردن ســوژه بســیار حیاتــی و مهــم اســت‬ ‫و اگــر یــک روز ســوژه پیــدا نکنیــم دچــار دمانــس عروقــی‬ ‫می شــویم!‬ ‫امــا خــدا را شــکر در طــول چنــد مــاه اخیــر انقــدر ســوژه روی‬ ‫ســرمان هــوار شــده اســت کــه انهــا را دســت چیــن می کنیــم‬ ‫و بــه هــر ســوژه ای نمــی پردازیــم! از اســتخدام عملــه بنــا بــه‬ ‫عنــوان مدیــر گرفتــه تــا مــوج حرکــت مــردم بــه ســمت تهــران‬ ‫در صــورت اگاهــی از وجــود کار در تهــران و درمــان معتــادان‬ ‫بــه نقــل از رئیــس شــورای شــهر تهــران! خالصــه کار جــوری از‬ ‫خــرک در رفتــه کــه ممکــن اســت روز عقبــی مــا را بابــت ایــن‬ ‫همــه کفــران نعمــت ســین جیــن کننــد!‬ ‫شــما همیــن پنیرهــای داخل قوطی هــا را مالحظه بفرمایید‬ ‫کــه بــه انــدازه قالبــی کــه زاغــک کتــاب چهــارم ابتدایــی بــه‬ ‫دهــان گرفتــه بــود رســیده انــد‪ ،‬امــا عضــو هیــات مدیــرۀ‬ ‫انجمــن صنایــع لبنــی فرموده انــد «کــم فروشــی در کار‬ ‫نیســت‪ .‬برخــی پنیرهــا بــر اثــر پدیــدۀ اب انداختگــی کوچــک‬ ‫میشــوند!» مومــن مگــر پارچــه کتــان اســت کــه اب بــرود؟!‬ ‫ممکــن اســت پنیــر در اثــر نفــوذ اب حجیــم تــر شــود یــا در‬ ‫اثــر مجــاورت بــا هــوا خشــک و کــم حجــم شــود ولــی نشــنیده‬ ‫بودیــم‪ ،‬در قوطــی پــر از اب پنیــر‪ ،‬اب بــرود!‬ ‫مگــر اینکــه اب بــرود و بــه صــورت خودنویــس ‪ 150‬میلیونــی‬ ‫از جیــب صاحــب کارخانــه و یــا گوشــی ‪ 100‬میلیونــی از کیــف‬ ‫دختــر صاحــب کارخانــه دربیایــد‪ .‬به هر حــال از بین نمی رود‬ ‫بلکــه مثــل انــرژی از حالتــی بــه حالت دیگر تبدیل می شــود!‬ ‫بگذریــم‪ ...‬حقیقــت امــر بعد از رونمایــی از طرح «حمایت از‬ ‫خانــواده و جوانــی جمعیــت» و اعــام مشــوق های ایــن طرح‬ ‫نظیــر صــدور کارت مادرانــه‪ ،‬خــودروی بــدون قرعــه کشــی‪،‬‬ ‫بلیــط نیــم بهــای مــوزه و اســتخر و ‪ ...‬خلــق اللــه بــا نســبت‬ ‫در وضعیــت پارادوکســیکال مانــده انــد کــه بچــه دار بشــوند‬ ‫یــا نشــوند؟!‬ ‫از یــک طــرف بــا خودشــان حســاب و کتــاب می کننــد کــه تــا‬ ‫بحــال ‪ 27‬بــار در قرعــه کشــی خــودرو ثبــت نــام کــرده انــد و‬ ‫برنــده نشــده انــد؛ از طــرف دیگــر می بیننــد وزیــر اعــام کــرده‬ ‫طــرح قرعــه کشــی خــودرو برچیــده خواهــد شــد‪ .‬خالصــه‬ ‫مــردم در بــد امپاســی گیــر افتــاده انــد! اســتخر نیــم بهــا ‪...‬‬ ‫مــوزه نیــم بهــا‪ ...‬خالصــه دو روز دیگــر هــم کــه ورود زنــان بــه‬ ‫ورزشــگاه ازاد شــد‪ ،‬تماشــای بــازی فوتبــال نیــم بهــا بــا دو ســه‬ ‫بچــه روی کــول و بغــل ‪ ...‬حقیقتــا ًاغواکننــده اســت!‬ ‫فقــط قابــل توجــه دوســتان مشــاور و عزیزانــی کــه چندصــد‬ ‫میلیــون می گیرنــد و بــرای مدیــران طرح هــای مادرانــه‬ ‫می نویســند؛ در جریــان باشــید دولــت اگــر فقــط هزینــه‬ ‫پوشــک نــوزادان را تقبــل کنــد‪ ،‬رشــد نــرخ فرزنــداوری همیــن‬ ‫طــوری ده پانــزده درصــد افزایــش مــی کنــد‪ .‬تقبــل هزینــه‬ ‫شــیر خشــک و البســه کــه جــای خــود دارد و ممکــن اســت‬ ‫دوبــاره مجبــور شــویم‪ ،‬اعــام کنیــم پیشــگیری بهتــر از درمان‬ ‫اســت! رویاهایتــان ارغوانــی ‪....‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای عیســی خادمــی راد فرزنــد علــى محمــد‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۲۴‬باســتناد دو بــرگ استشــهاد گواهــی‬ ‫امضــا شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت یــک‬ ‫بــرگ ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه‬ ‫کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪۳۷۲۶‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۱۵۵‬اصلــی واقــع در بخــش دو بجنــورد بــه ادرس‬ ‫نیــروگاه صادقیــه ‪ ۲‬پــاک ‪ ۸۶‬و بــه شــماره چاپــی ‪۳۱۹۵۱۱‬‬ ‫بعلــت جابجائــی مفقــود شــده اســت و بــا بررســی دفتــر‬ ‫امــاک معلــوم شــد ســند مالکیــت اولیــه ذیــل صفحــه ‪۲۰۳‬‬ ‫دفتــر امــاک جلــد ‪ ۲۸۲‬ثبــت ‪ ۴۷۹۵۰‬بنــام نامبــرده فــوق‬ ‫صــادر وتســلیم گردیــده اســت و برابــر ســند رهنــی شــماره‬ ‫‪ ۲۸۸۱۲‬مــورخ ‪ 1399.12.06‬دفتــر خانــه ‪ ۱۷‬بجنــورد در رهــن‬ ‫بانــک مســکن بجنــورد مــی باشــد و دفتــر امــاک بیــش از‬ ‫ایــن حکایتــی نــدارد لــذا طبــق مــاده ‪ ۱۲۰‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر میگــردد هــر کســی‬ ‫نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایســتی ظــرف ده روز از‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در‬ ‫مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت‬ ‫یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت و‬ ‫تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد و ســند مالکیــت‬ ‫اولیــه از درجــه اعتبــار قانونــی ســاقط اســت‪.‬م الــف‪3418‬‬ ‫احمد اصغری شیروان‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪413‬‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش وزن‬ ‫ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش وزن کــدام‬ ‫اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود می بخشــند و‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد ‪ ,‬پوســت را جــوان‬ ‫و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را بــراق می کنند و ســامت‬ ‫عمومــی بــدن را افزایــش می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی‬ ‫از پــر طرفدارتریــن و در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای‬ ‫الغــری در دنیــا بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد‬ ‫رژیم هــای دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان‬ ‫را دنبــال کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام‬ ‫بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای الغــری و‬ ‫الغرکننده موثر در کاهش وزن و تناســب اندام را معرفی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبی برای الغری و کاهش وزن‪:‬‬ ‫گالبــی یکــی دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه‬ ‫کاهــش وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و‬ ‫مقــداری ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫مــس‪ ،‬انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر ابتــا بــه‬ ‫دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمک لیمو به کاهش وزن‪:‬‬ ‫احتمــاال یکــی از همــه کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪،‬‬ ‫لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب تــرش حــاوی مقادیــر باالیــی از‬ ‫ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از تیامین‪ ،‬کلسیم‪ ،‬منیزیم‪،‬‬ ‫مــس‪ ،‬فــوالت و پانتوتنیــک اســید اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر‬ ‫تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه‬ ‫طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب‬ ‫اهــن را افزایــش دهــد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از بیــن مــی بــرد‬ ‫یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت قلــب را‬ ‫تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربی سوزی با مصرف انار‪:‬‬ ‫انــار یکــی از بهتریــن چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای‬ ‫ســامتی برخــوردار اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪،‬‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪،C‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B6‬ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪ .‬انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪،‬‬ ‫هیپرگلیســمی‪ ،‬التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای‬ ‫خــاص و اســترس اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو برای الغری‪:‬‬ ‫اووکادو چربی ســوز اســت‪ .‬همچنین دارای چربی ســالم‬ ‫اســت کــه بــرای عملکــرد قلــب مفیــد مــی باشــد‪ .‬همچنین‬ ‫دارای انــواع ویتامیــن ‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪،‬‬ ‫مگــن یــم‪ ،‬زینــک و مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود مــی بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهش وزن با مصرف پرتقال‪:‬‬ ‫بــرای کمــک بــه کاهــش وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار‬ ‫خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت و بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از ویتامیــن ‪،A‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬کلســیم‪،‬‬ ‫ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغال اخته برای چربی سوزی‪:‬‬ ‫زغــال اختــه ‪،‬کوچــک امــا قدرتمنــد اســت ‪.‬همچنیــن‬ ‫خــواص چربــی ســوزی دارد و هضــم را تحریــک میکنــد و‬ ‫شــامل انتی اکســیدان ها‪ ،‬ویتامین ‪ ،C‬ویتامین ‪ ،K‬فیبر‪،‬‬ ‫منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪،‬‬ ‫اســتخوان‪ ،‬و ســامت روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایا برای چربی سوزی‪:‬‬ ‫پاپایــا (همچنیــن بــه عنــوان ‪ )Pawpaw‬بــه عنــوان یکــی‬ ‫از بهتریــن چربــی ســوز هــا شــناخته شــده اســت‪ .‬اســیب‬ ‫هــای پوســتی را کاهــش‪ ،‬ســامت قلــب‪ ،‬هضــم را بهبــود‬ ‫مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فیبــر‪ ،‬ویتامین‬ ‫‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه همــراه‬ ‫لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین ‪،B1‬‬ ‫‪ E ،B5 ،B3‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گواوا برای الغری‪:‬‬ ‫گــواوا یکــی دیگــر از میــوه های گرمســیری هضم کننده‬ ‫اســت کــه متاســفانه بــه عنــوان میوه هــای دیگــر در بازار‬ ‫مشوق ها و حمایت های قانون‬ ‫«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» چیست؟‬ ‫طــرح «حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت»‬ ‫ســرانجام پــس از چنــد بــار رفــت و برگشــت بیــن‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و شــورای نگهبــان‬ ‫تائیــد شــد؛ گرچــه هــر مصوب ـه ای ممکــن اســت‬ ‫ایرادهایــی داشــته و در یــک فراینــد زمانــی‬ ‫مشــخص‪ ،‬نیــاز بــه اصــاح داشــته باشــد‪ ،‬اما این‬ ‫مصوبــه را بــه جــرات می تــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫دســتاوردهای مجلــس یازدهــم دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن‬ ‫طــرح کــه حــاال بــه قانــون تبدیــل شــده اســفندماه‬ ‫پارســال در مجلــس تصویــب و بــرای تائیــد بــه‬ ‫شــورای نگهبــان ارســال شــد کــه فراینــد تائیــد‬ ‫نهایــی ان (بــرای عــدم مغایــرت بــا شــرع و قانــون‬ ‫اساســی) حــدود ‪ ۸‬مــاه بــه طــول انجامیــد؛ حــاال‬ ‫بایــد منتظــر باشــیم دســتورالعمل های اجرایــی‬ ‫ان بــه ســرعت تدویــن و بــه دســتگاه های ذیربــط‬ ‫ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه را می تــوان نخســتین گام قانونــی‬ ‫بــرای جبــران حداقــل بخشــی از اثــار درازمــدت‬ ‫ســالخوردگی جمعیــت کشــور ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫در روزهــای اینــده بــه واکاوی و تحلیــل نقــاط‬ ‫قــوت و ضعــف ایــن قانــون خواهــد پرداخــت و در‬ ‫یــک مطلــب مجــزا بــه یــک «مغالطــه مهــم» دربــاره‬ ‫نگاهــی خــاص بــه سیاس ـت های کلــی جمعیتــی و‬ ‫تفــاوت ان بــا پیرشــدن جمعیــت پاســخ خواهــد داد‪.‬‬ ‫امــا در ایــن مطلــب می خواهیــم مــروری‬ ‫داشــته باشــیم بــه مهمتریــن ســرفصل ها و‬ ‫مفــاد قانونــی کــه بــرای حمایــت از نهــاد خانــواده‬ ‫و جلوگیــری از پیرشــدن ســریع جمعیــت ایــران‬ ‫تصویــب شــده اســت‪ ،‬بــا ایــن توضیــح کــه ایــن‬ ‫گام نخســت‪ ،‬نیازمنــد هم افزایــی دیگــر نهادهــا‬ ‫و دستگاه هاســت تــا کشــورمان در چنــد دهــه‬ ‫اینــده در «تلــه جمعیتــی» یــا تلــه بــاروری پاییــن‬ ‫گرفتــار نشــود‪.‬‬ ‫در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‪،‬‬ ‫ســرفصل های مختلفــی بــا موضوع هــای‬ ‫جوانــان در اســتانه ازدواج یــا زوج هــای جــوان‪،‬‬ ‫حمایت هــای دوران بــارداری و شــیردهی‪،‬‬ ‫تســهیالت یــا حمایت هــای قانونــی بــرای تولــد‬ ‫هــر فرزنــد بــوژه فرزنــد دوم بــه بعــد‪ ،‬حمایــت از‬ ‫خانواده هــای دارای فرزنــد‪ ،‬حمایــت از مــادران‬ ‫شــاغل و غیرشــاغل‪ ،‬حمایــت از مــادران دانشــجو‬ ‫و طلبــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ذیــل جهت گیری هــای اساســی‪ ،‬بــه طــور‬ ‫تفصیلــی بــه هرکــدام از ایــن مــوارد اشــاره شــده‬ ‫اســت‪ :‬تســهیالت مســکن‪ ،‬مشــوق های اقتصــادی‪،‬‬ ‫تســهیالت شــغلی‪ ،‬خدمــات اجتماعــی‪ ،‬حمایــت از‬ ‫گروه هــای مردمــی‪ ،‬تســهیالت اموزشــی و‪...‬‬ ‫در فصــول دیگــر قانــون جدیــد حمایــت از خانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت‪ ،‬مفــادی دربــاره اصــاح و تحــول‬ ‫در متــون و برنامه هــای اموزشــی و پژوهشــی‪،‬‬ ‫برنامه هــای اموزشــی بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی و حتی بهبود کیفیت زایمان طبیعی‬ ‫و تســهیالت ویــژه بــرای ان و نیــز ســقط جنیــن و‬ ‫غربالگــری پیش بینــی و مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از جالب تریــن مــواد ایــن قانــون‪،‬‬ ‫حمایت هــای مــادی و معنــوی بــرای تشــویق‬ ‫خانواده هــا بــه فرزنــداوری اســت؛ از جملــه‬ ‫پرداخــت یــک میلیون تومان بالعــوض برای‬ ‫ســرمایه گذاری در بــورس بنــام فرزنــدان‬ ‫متولــد ســال ‪ ۱۴۰۰‬و بعــد از ان‪ ،‬افزایــش ‪۲۵‬‬ ‫درصــدی ســقف تســهیالت مســکن بــرای‬ ‫خریــد و ســاخت و همچنیــن وام جعالــه‬ ‫مســکن بــه ازای هــر فرزنــد و افزایــش دو‬ ‫ســاله دوره بازپرداخــت و یــا تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه بــرای تولــد فرزنــد اول تــا‬ ‫پنجــم و باالتــر بــه ترتیــب از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومــان بــا تنفــس ‪ ۶‬ماهــه‪.‬‬ ‫همچنیــن مــواد متعــدد دیگــری نیــز‬ ‫پیش بینــی شــده اســت و تکلیــف قانونــی‬ ‫بــرای وزارتخانه هــای بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬مســکن‪ ،‬رفــاه‪ ،‬صمــت‪،‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬امــوزش عالــی‪ ،‬بانــک مرکــزی و‬ ‫صداوســیما مشــخص شــده؛ خالصــه برخی‬ ‫از انهــا از ایــن قــرار اســت‪:‬‬ ‫ اختصــاص وام ازدواج بــه زوجیــن جــوان کمتــر‬‫از ‪ ۲۵‬ســال بــه مقــدار ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان و بــه‬ ‫زوجیــن بــا ســنین باالتــر‪ ۱۴۰ ،‬میلیــون تومــان بــا‬ ‫ضمانــت پرداخــت اســان‬ ‫ تکلیــف دولــت بــرای پوشــش بیمــه ای همــه‬‫هزینه هــای درمــان نابــاروری زوجیــن‬ ‫ تکلیــف وزارت رفــاه بــرای پوشــش بیمــه همــه‬‫ازمایش هــای مــادر و جنیــن را براســاس ضوابــط‬ ‫قانونــی‬ ‫ تکلیــف وزارت بهداشــت بــرای اختیــاری کــردن‬‫انجــام غربالگری و استانداردســازی عملکــرد ارائه‬ ‫دهنــدگان خدمــات بــارداری‬ ‫ تکلیــف وزارت رفــاه بــرای تامیــن ســبد تغذیــه‬‫و بســته بهداشــتی همــه مــادران بــاردار‪ ،‬شــیرده‬ ‫و دارای کــودک زیــر ‪ ۵‬ســال (بــا ازمــون وســع)‬ ‫ تکلیــف بانــک مرکــزی بــرای پرداخــت وام‬‫قرض الحســنه بــه ازای تولــد فرزنــد اول و باالتــر‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بــا تنفــس ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫اعطــاء و قابــل افزایــش تــا مبلــغ ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بــرای چندقلوهــا‬ ‫ تکلیــف دولــت بــرای اعطــای مرخصــی کامــل‬‫زایمــان بــرای مــادران بــاردار ‪ ۹‬مــاه کامــل و بــرای‬ ‫مــادران بــاردار دارای دوقلــو و بیشــتر‪ ۱۲ ،‬مــاه‬ ‫کامــل همــراه بــا پرداخــت کامــل حقــوق‬ ‫ تکلیــف وزارت مســکن بــرای اعطــای واحــد‬‫مســکونی یــا زمیــن حداکثــر ‪ ۲۰۰‬متــری بــا قیمــت‬ ‫تمــام شــده بــه ازای تولــد فرزنــد ســوم و باالتــر‬ ‫همــراه بــا ‪ ۲‬ســال تنفــس و بازپرداخــت ‪ ۸‬ســاله‬ ‫ تکلیــف وزارت اقتصــاد بــه اعطــای معافیــت‬‫مالیاتــی ‪ ۱۵‬درصــدی بــرای اشــخاص حقیقــی بــه‬ ‫ازای تولــد هــر یــک از فرزنــدان ســوم و باالتــر‬ ‫ تکلیــف وزارت رفــاه بــرای پوشــش رایــگان بیمه‬‫مادران خانه دار روســتایی و عشــایری دارای ســه‬ ‫فرزند و بیشــتر‬ ‫ تکلیــف دولــت بــرای فراهــم کــردن امــکان‬‫اســتفاده از موزه هــا‪ ،‬اماکــن ورزشــی و ســینماها‬ ‫را بــرای مــادران دارای ســه فرزنــد و بیشــتر و‬ ‫خانــواده بطــور نیــم بهــاء‬ ‫ تکلیــف همــه دســتگاه ها بــرای اختصــاص ‪۷۰‬‬‫درصد از ظرفیت منازل مســکونی ســازمانی خود‬ ‫بــه کارکنــان دارای ســه فرزنــد و بیشــتر‬ ‫ تکلیــف وزارت صمــت بــرای تخصیــص یــک‬‫خــودروی ســاخت داخــل بــه قیمــت کارخانــه و‬ ‫بــدون نوبــت بــه مــادران دارای دو فرزنــد و بیشــتر‬ ‫ تکلیــف دولــت بــرای تامیــن فضای مناســب در‬‫همــه اماکــن عمومــی و دســتگاه ها بــرای رفع نیاز‬ ‫نــوزاد‪ ،‬کــودک و مــادران باردار‬ ‫ تکلیــف وزارت رفــاه مکلــف بــرای افزایــش دو‬‫ســال بــه ســوابق بیمه گــذاران بــه ازای تولــد هــر‬ ‫یــک از فرزنــدان چهــارم و پنجــم‬ ‫ تکلیــف وزارت بهداشــت بــرای فراهــم کــردن‬‫امــکان برخــورداری از ســه نیــم ســال تحصیلــی‬ ‫بــرای مــادران بــاردار دانشــجو و طلبــه و امــکان‬ ‫مهمــان شــدن بــرای مــادران دانشــجوی دارای‬ ‫فرزنــد زیــر دو ســال‬ ‫ تکلیــف وزارت امــوزش و پــرورش بــرای تامیــن‬‫محتوای مناســب در راســتای سیاسـت های کلی‬ ‫جمعیــت و خانــواده و فراگیــری مهارت هــای‬ ‫زندگــی در کتــب درســی همــه مقاطــع تحصیلــی‬ ‫ تکلیف وزارت بهداشــت برای اصالح و ارائه همه‬‫متــون علمــی و پزشــکی در راســتای تبییــن مضــرات‬ ‫مادی و معنوی سقط جنین و داروهای ضدبارداری‬ ‫و امــوزش مــادران بــرای زایمــان طبیعی‬ ‫ تکلیــف ســازمان صداوســیما (ضمــن‬‫مطالبه گــری اجــرای ایــن قانــون)‪ ،‬بــه اختصــاص‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد بودجــه تولیــدی خــود بــرای تولیــدات بــا‬ ‫محتــوای افزایــش جمعیــت و فرزنــداوری‬ ‫ تکلیف وزارت بهداشــت برای رایگان ســازی کامل‬‫تعرفه هــا‪ ،‬کارانه هــا و امــوزش زایمــان طبیعی‬ ‫دامنــه و جزئیــات ایــن قانــون‪ ،‬بــه حــدی‬ ‫گســترده اســت کــه تقریبــا همــه جوانــب‬ ‫و مالحظه هــای الزم را ســنجیده و بخــش‬ ‫بزرگــی از دســتگاه های دولتــی و غیردولتــی‬ ‫را مکلــف بــه اجــرای سیاسـت های حمایــت‬ ‫از خانــواده و فرزنــداوری کــرده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن پــس انچــه مهــم اســت‪ ،‬تدویــن‬ ‫ســریع و دقیــق ایین نامه هــای اجرایــی بــه‬ ‫دســتگاه ها و نظــارت بــر اجــرای کامــل ان‬ ‫اســت؛ بــه ایــن ترتیــب امیــد مـی رود کــه در‬ ‫یــک بــازه زمانــی میــان مدت‪ ،‬میــزان کاهش‬ ‫رشــد جمعیــت‪ ،‬متوقــف شــود‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه در هنــگام اجــرای ایــن‬ ‫قانــون بســیاری از جنبه هــای مثبــت و‬ ‫منفــی ان در عمــل مشــخص می شــود و‬ ‫می تــوان بــر اســاس نقدهــای کارشناســانه‪،‬‬ ‫قانــون یادشــده را اصــاح یــا برخــی بندهــا را‬ ‫جایگزیــن کرد‪/.‬ایرناپــاس‬ ‫امنیت فناوری‬ ‫اپلیکیشن تیک‬ ‫تاک ایا یک برنامه‬ ‫جاسوسی است؟‬ ‫شــبکه اجتماعــی تیــک تــاک در چنــد ســال اخیــر‬ ‫بــه یکــی از بحث برانگیزتریــن شــبکه های اجتماعــی‬ ‫نوظهــور تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن شــبکه اجتماعــی‬ ‫جــذاب کــه قابلیت هــای بســیاری بــرای کاربــران‬ ‫در نظــر گرفتــه جنجال هــای بســیاری داشــته امــا‬ ‫شــایعاتی پیرامــون ناامن بــودن ان نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وقتــی ســپتامبر ‪ ۲۰۱۶‬شــبکه اجتماعــی تیــک تــاک‬ ‫معرفــی شــد و دو ســال بعــد فرصــت ادغــام بــا یکــی‬ ‫از نرم افزارهای محبوب موسیقی در امریکا را پیدا‬ ‫کــرد احتمــاال هیچکس تصور نمی کردند یک شــبکه‬ ‫اجتماعی که بیشــتر میان نوجوانان محبوبیت دارد‬ ‫بــه یــک بحــران بــزرگ تبدیــل شــود‪ .‬اما امــروز ایاالت‬ ‫متحــده امریــکا و حتــی کشــورهایی ماننــد هنــد کــه‬ ‫بخــش عظیمــی از کاربــران تیــک تــاک را میزبانــی‬ ‫می کننــد از عملکــرد ایــن شــبکه اجتماعــی نگــران‬ ‫هســتند‪ .‬شــایعات بســیاری پیرامون خطرناک بودن‬ ‫اپلیکیشــن تیــک تــاک وجــود دارد‪.‬‬ ‫بزرگ شــدن غولــی کــه رقیــب اینســتاگرام و‬ ‫فیس بــوک شــد‬ ‫تیــک تــاک بــه اهســتگی بــه فعالیــت خــود ادامــه‬ ‫مـی داد امــا ماجــرا از جایــی اغــاز شــد کــه تیــک تــاک‬ ‫اهســته اهســته کاربــران بیشــتری پیــدا کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫شــبکه اجتماعــی همیــن حــاال روی دو سیســتم‬ ‫عامــل محبــوب اندرویــد و ای اواس بیشــتر از دو‬ ‫میلیــارد بــار دانلــود شــده و در بســیاری از کشــورهای‬ ‫جهــان میلیون هــا کاربــر فعــال دارد‪ .‬افزایــش نفــوذ‬ ‫یــک شــبکه اجتماعــی بــا مدیریــت مجموعــه ای‬ ‫چینــی بــه نــام بایــت دنــس بــرای دولت هــای غربــی‬ ‫نگران کننــده بــود امــا بــا انتشــار نخســتین نمونه هــا‬ ‫از تالش هــای تیــک تــاک بــرای سانســور یــا حــذف‬ ‫محتواهــای گوناگــون‪ ،‬بهانــه موردعالقــه بســیاری‬ ‫از منتقــدان تیــک تــاک فراهــم شــد‪ .‬امــا سانســور‬ ‫محتــوا پایــان کار نبــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســید نــرم افــزار تیــک تــاک توانایــی‬ ‫جاسوســی از کاربــران را دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫دادگاه فــدرال کالیفرنیــا دادخواســتی را علیــه ایــن‬ ‫شــبکه اجتماعــی تنظیــم کــرد‪ .‬ایــن دادخواســت نــه‬ ‫تنهــا صاحــب اصلــی تیــک تــاک یعنــی شــرکت بایت‬ ‫دنــس را بــه رهگیری محتــوای کاربران ان هم بدون‬ ‫اجــازه ان هــا متهــم کــرده بــود بلکــه سیاس ـت های‬ ‫حریــم خصوصــی ان را هــم زیــر ســوال می بــرد‪.‬‬ ‫نگرانی هــا ان قــدر افزایــش پیــدا کــرده بــود کــه‬ ‫گروهــی از منتقــدان تیــک تــاک احتمــال شناســایی‬ ‫کاربــران‪ ،‬تشــکیل پرونــده و رهگیــری ان هــا حتی در‬ ‫خــارج از چیــن را نیــز مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫شــاکی های دادخواســت دادگاه فــدرال کالیفرنیــا‬ ‫مدعــی شــدند شــماره تلفــن‪ ،‬مخاطبــان شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ادرس ایمیــل‪ ،‬ادرس ‪ ،IP‬اطالعــات‬ ‫مــکان جغرافیایــی و بســیاری از اطالعــات شــخصی‬ ‫کاربــران توســط تیــک تــاک ربــوده می شــود‪ .‬اگرچــه‬ ‫مدیــران شــبکه اجتماعــی تیــک تــاک ایــن ادعــا را رد‬ ‫کرده انــد امــا بررســی های یــک شــرکت فعــال در‬ ‫حــوزه امنیــت اینترنــت نشــان می دهــد کــه تیــک‬ ‫تــاک بــه معنــای واقعــی کلمــه ابــزار جاسوســی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وقتــی امریکایی هــا از شــرکت بایــت دنــس‪،‬‬ ‫صاحــب اپلیکیشــن تیــک تــاک‪ ،‬درخواســت کردنــد‬ ‫تــا همکاری هــای بیشــتری بــرای بررســی وضعیــت‬ ‫تیــک تــاک داشــته باشــد بــا جــواب منفــی مواجــه‬ ‫شــدند‪ .‬بــا ایــن حــال شــرکت بایــت دنــس مدعــی‬ ‫شــده کــه از همــکاری بــا امریکایی هــا امتنــاع نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬ســخنگوی ایــن شــبکه اجتماعــی مدعــی شــد‬ ‫ان هــا بــرای همــکاری بــا ســازمان تنظیــم مقــررات‬ ‫امریــکا امــاده هســتند و بــرای جلوگیــری از ایجــاد‬ ‫هــر ســوتفاهمی بــه ایــن همــکاری ادامــه می دهند‪.‬‬ ‫بنابرایــن ان هــا نخســتین گــزارش شــفاف خــود را‬ ‫منتشــر کردنــد کــه براســاس ان دولت هــای هنــد‬ ‫و امریــکا درخواســت بررســی اطالعــات تعــدادی از‬ ‫کاربــران را مطــرح کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫در کنــار هنــد و امریــکا نــام کشــورهایی ماننــد‬ ‫ژاپــن‪ ،‬المــان‪ ،‬نــروژ‪ ،‬فرانســه‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬ســوئد‪،‬‬ ‫کــره جنوبــی‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬لهســتان‪ ،‬اتریــش‪،‬‬ ‫بلژیــک‪ ،‬کانــادا‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬ایســلند‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬نیوزلنــد‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬ســنگاپور‪،‬‬ ‫ســوییس و ترکیــه هــم مطــرح شــده اســت‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد ایــن ادعــای تیــک تــاک چنــدان بــه مــذاق‬ ‫کشــورهای بــزرگ دنیــا خــوش نیامــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل دولت هــا از مخالفــت بــا تیــک تــاک دســت‬ ‫کشــیدند‪ .‬بــا ایــن حــال هنــوز هــم مــدارک بســیاری‬ ‫وجــود داشــت کــه نشــان مــی داد تیــک تــاک بــه‬ ‫جاسوســی مشــغول اســت‪.‬‬ ‫فشاری که هر روز بیشتر می شد‬ ‫بــا وجــود همــه اطالعاتــی کــه از جاسوســی کاربــران‬ ‫یــا سانســور محتــوا توســط تیــک تــاک منتشــر شــده‬ ‫امــا بســیاری از منتقــدان بــاور دارنــد ایــن اتفاق هــا‬ ‫بــرای همــه شــبکه های اجتماعــی در سراســر دنیــا‬ ‫رخ می دهــد و ان چــه باعــث شــده کاخ ســفید و‬ ‫متحدانــش نســبت بــه تیــک تــاک واکنش هــای‬ ‫شــدیدی نشــان دهنــد‪ ،‬وابســتگی ان بــه چیــن‬ ‫اســت‪ .‬کشــوری کــه در ســال های اخیــر بــه رقیــب‬ ‫اصلــی امریکایی هــا تبدیــل شــده و به ویــژه در‬ ‫عرصــه اقتصــاد حلقــه انحصــار ایــاالت متحــده را‬ ‫تنگ تــر کــرده اســت‪ .‬بــه باور بســیاری از تحلیلگران‪،‬‬ ‫دشــمنی دونالــد ترامــپ‪ ،‬رییــس جمهــور ســابق‬ ‫امریــکا‪ ،‬بــا تیــک تــاک بخشــی از جنــگ اقتصــادی‬ ‫چیــن و امریــکا بــود و رییس جمهور پیشــین امریکا‬ ‫نمی خواســت ایــن رقابــت بــزرگ را بازنــده باشــد‪.‬‬ ‫امریــکا تنهــا دشــمن بــزرگ تیــک تــاک نیســت و‬ ‫هندی هــا هــم کــه از قدرت گرفتــن ایــن شــبکه‬ ‫اجتماعــی به ویــژه در خــاک کشورشــان ناراضــی‬ ‫هســتند‪ ،‬مدتــی پیــش لیســتی را منتشــر کردنــد کــه‬ ‫اســتفاده از تعــدادی از نــرم افزارهــای شناخته شــده‬ ‫را ممنــوع اعــام می کــرد‪ .‬در ایــن میــان نــام دو‬ ‫شــبکه اجتماعــی چینــی هــم بــه چشــم می خــورد؛‬ ‫تیــک تــاک و وی چــت‪ .‬ضمــن اینکه هند اســتفاده از‬ ‫برنامه هــای شــرکت چینــی شــیائومی را هــم محدود‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ان کــه مایــک پمپئــو‪ ،‬وزیــر امــور خارجــه‬ ‫دونالــد ترامــپ‪ ،‬اعــام کــرد کاخ ســفید بــه زودی‬ ‫اســتفاده از ایــن شــبکه اجتماعــی را در امریــکا‬ ‫محــدود می کنــد‪ ،‬مدیــران تیــک تــاک تصمیــم‬ ‫گرفتنــد بیشــتر از قبــل بــا امریکایی هــا همــکاری‬ ‫کننــد‪ .‬دونالــد ترامــپ کــه در ابتــدا از تصمیمــش‬ ‫بــرای ممنوعیــت کامــل ایــن شــبکه اجتماعــی در‬ ‫امریــکا ســخن گفتــه بــود در نهایــت تصمیــم گرفــت‬ ‫فشــار بــه شــبک ه اجتماعــی چینــی را بیشــتر کنــد‪ .‬او‬ ‫صادقانــه اعــام کــرد تیــک تــاک بــرای ادامــه فعالیت‬ ‫در امریــکا یــا بایــد بــه یــک زیــر مجموعــه غول هــای‬ ‫فنــاوری ایــن کشــور تبدیــل شــود یــا بــرای همیشــه‬ ‫بــا کاربــران امریکایــی خداحافظــی کنــد‪ .‬همیــن هم‬ ‫باعــث شــد غول هــای فنــاوری امریــکا بــرای خریــد‬ ‫تیــک تــاک امــاده شــوند‪ .‬اتفاقــی کــه هرگــز رخ‬ ‫نــداد‪.‬‬ ‫جــو بایــدن از راه رســید و همــه چیــز بــه پایــان‬ ‫رســید‬ ‫شــاید عجیــب باشــد امــا بایــد بدانیــد کــه تیــک تــاک‬ ‫حتــی روی انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا‬ ‫هــم تاثیرگــذار بــوده اســت‪ .‬ماجــرا بــه روزهــای داغ‬ ‫رقابت هــای انتخاباتــی بازمی گــردد؛ پــس از ان کــه‬ ‫بســیاری از کاربــران بــا ادعــای حضــور در کمپیــن‬ ‫تبلیغاتــی دونالــد ترامــپ بــرای انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری در شــهر اوکالهامــا موفــق شــدند بخشــی‬ ‫از صندلی هــای ایــن کمپیــن را رزرو کننــد‪ ،‬بــه نظــر‬ ‫می رســید ترامــپ بــه اینــده تیــک تــاک امیدوار شــده‬ ‫باشــد‪ .‬امــا وقتــی کمپیــن تبلیغاتــی ترامپ اغاز شــد‬ ‫و بســیاری از صندلی هــای خالــی نمایــان شــدند‪،‬‬ ‫مشــخص شــد کاربــران تیــک تــاک هدفــی جــز‬ ‫توهیــن بــه ترامــپ و سیاســت هایش نداشــته اند‪.‬‬ ‫همیــن اتفــاق هــم باعــث شــد جــو بایــدن‪ ،‬نامــزد‬ ‫حــزب دموکــرات در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫امریکا‪ ،‬اســتفاده از این شــبکه اجتماعی در جریان‬ ‫کمپین هــای تبلیغاتــی انالیــن خــود را ممنــوع اعالم‬ ‫کنــد‪ .‬امــا بایــدن پــس از پیــروزی در انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری دســتورهایی را صــادر کــرد کــه‬ ‫خیلی ســریع شــرایط را تغییر داد‪ .‬او دســتور دونالد‬ ‫ترامــپ مبنــی بــر محدودیــت فعالیــت تیــک تــاک‬ ‫در امریــکا را لغــو کــرد‪ .‬بنابرایــن دیگــر نیــازی نبــود‬ ‫کــه ایــن اپلیکیشــن توســط شــرکت های امریکایــی‬ ‫خریــداری شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫حــدود ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار ذخیــره گاه جنگلــی منحصربفــرد گلســتان بــه عنــوان مهمتریــن مناطــق رویشــگاهی‬ ‫کشــور بــا چالش هــای کمبــود اعتبــار‪ ،‬قطــع غیرمجــاز و نارســایی قوانیــن و مقــررات مربــوط مواجــه بــوده کــه انتظــار‬ ‫اســت این موارد با همت دولت جهادی ســیزدهم رفع شــود‪.‬به گفته مســووالن اســتان گلســتان ‪ ۴۵۳‬هزار هکتار‬ ‫انــواع جنــگل دست کاشــت یــا طبیعــی از ســوزنی بــرگان گرفتــه تــا درختــان پهــن بــرگ را در خــود جــای داده اســت‬ ‫کــه بــه ســبب برخــورداری از برخــی ویژگــی هــای منحصــر بفــرد چهــار منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــا‪ ،‬پــارک ملــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬ابــر و افراتختــه گلســتان بــه عنــوان بخشــی از جنگل هــای هیرکانی یا جنگل های شــمال تحــت نام میراث‬ ‫طبیعــی ایــران بــا تاییــد اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از طبیعــت(‪ ،)IUCN‬در فهرســت میــراث جهانــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫حفاظت و حمایت‬ ‫جامع نیاز ضروری‬ ‫ذخیره گاه های‬ ‫جنگلیگلستان‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان ‪1400‬‬ ‫به روزرسانی جدید جعلی کروم‪ ،‬رایانه های‬ ‫شخصی ویندوز را فریب می دهد‬ ‫تیــم تشــخیص و پاســخ مدیریت شــده ‪ Rapid7‬جزئیــات کمپیــن بدافــزار‬ ‫تــازه شناسایی شــده خــود را بــه اشــتراک گذاشــته اســت و از کاربــران نــااگاه‬ ‫وینــدوز خواســته اســت تــا محتــاط باشــند‪ .‬ایــن کمپیــن بــرای ســرقت‬ ‫داده هــای حســاس و ارزهــای دیجیتــال از رایانه هــای شــخصی الــوده‬ ‫طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت کــه وینــدوز ‪ 10‬هــدف اصلــی اپراتورهــای بدافــزار اســت‪.‬‬ ‫در جدیدتریــن کمپیــن‪ ،‬مهاجمــان پس ازاینکــه از طریــق یــک وب ســایت‬ ‫اســیب دیده در ســرویس تبلیغاتــی ‪ Google Chrome‬بــه دســتگاه‬ ‫تحویــل داده شــد و ‪( UAC‬کنتــرل حســاب کاربــری)‪ ،‬حفاظــت انحصــاری‬ ‫امنیــت ســایبری در سیســتم عامل وینــدوز‪ ،‬محفوظــات انحصــاری امنیــت‬ ‫ســایبری در سیســتم عامل وینــدوز را دور می زننــد‪ ،‬مهاجمــان بــار را‬ ‫به عنــوان یــک برنامــه وینــدوز نصــب می کننــد‪.‬‬ ‫به روزرســانی جعلــی مرورگــر کــروم و فایرفاکــس‪ ،‬کاربــران را بــه الودگــی‬ ‫بدافــزار ســوق می دهــد محققــان دریافتنــد مهاجمــان از یــک وب ســایت‬ ‫اســیب دیده اســتفاده می کننــد کــه به ویــژه بــرای بهره بــرداری از نســخه ای‬ ‫از مرورگــر کــروم (کــه بــر روی وینــدوز ‪ 10‬اجــرا می شــود) بــرای تحویــل بــار‬ ‫مخــرب ساخته شــده اســت‪ .‬بررسـی ها در پرونــده تاریخچــه مرورگــر کــروم‬ ‫کاربــران الــوده نشــان داد کــه قبــل از الودگــی اولیــه‪ ،‬بــه چندیــن دامنــه‬ ‫مشــکوک و ســایر زنجیره هــای تغییــر مســیر غیرمعمــول داده شــده اســت‪.‬‬ ‫زنجیره حمله‬ ‫زنجیــره حملــه زمانــی شــروع می شــود کــه کاربــر مرورگــر کــروم از یــک‬ ‫وب ســایت الــوده بازدیــد می کنــد‪ .‬ســرویس تبلیغاتــی مرورگــر کــروم فــورا ً‬ ‫از ان هــا می خواهــد کــه اقــدام کننــد و مرورگــر را بــه روز کننــد‪ .‬این یــک‬ ‫به روزرســانی مخــرب ‪ Chrome‬اســت کــه بــه یــک بســته برنامــه ‪ Windows‬بــا‬ ‫یــک فایــل نــوع‬)‪ MSIX ‪(oelgfertgokejrgre.msix‬پیونــد داده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فایــل در دامنــه ‪ chromesupdate[.]‎com‬میزبانــی می شــود‪ .‬محققــان‬ ‫تاییــد کردنــد کــه ایــن فایــل یــک بســته برنامــه کاربــردی وینــدوز اســت‪.‬‬ ‫مکانیســم تحویــل ان از‬ ‫طریــق یــک ســرویس تبلیغاتــی‬ ‫به عنــوان یــک برنامــه کاربــردی‬ ‫وینــدوز (کــه مصنوعــات قانونــی‬ ‫دانلــود مبتنــی بــر وب را پشــت‬ ‫ســر نمی گــذارد)‪ ،‬مســیر نصــب‬ ‫برنامه هــای کاربــردی وینــدوز‪،‬‬ ‫و تکنیــک بــه ای پــس ‪ UAC‬بــا‬ ‫دســت کاری متغیــر محیطــی و‬ ‫وظیفــه برنامه ریزی شــده بومــی می توانــد توســط انــدرو ایوامایــه‪ ،‬تحلیلگــر‬ ‫تحقیقاتــی ‪ ،Rapid7‬نوشــت‪ :‬راه حل هــای امنیتــی مختلــف یــا حتــی‬ ‫توســط یــک تحلیلگــر باتجربــه ‪.SOC‬‬ ‫بســته برنامــه مخــرب نصب شــده توســط فایــل ‪ MSIX‬در فروشــگاه رســمی‬ ‫مایکروســافت میزبانــی نمی شــود‪ .‬درخواســتی بــرای اجــازه نصــب برنامه های‬ ‫بارگــذاری جانبــی از فروشــگاه های شــخص ثالــث در دســترس اســت‪.‬‬ ‫بعد از نصب بدافزار چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫هنگامی کــه بدافــزار بــر روی دســتگاه موردنظــر نصــب می شــود‪ ،‬شــروع‬ ‫بــه اســتخراج داده هــای حســاس کاربــر‪ ،‬ازجملــه اعتبــار ذخیره شــده در‬ ‫مرورگــر یــا ارز دیجیتــال‪ ،‬جلوگیــری از به روزرســانی مرورگــر و فعــال کــردن‬ ‫اجــرای دســتور در دســتگاه اســیب دیده می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانــد حتــی‬ ‫در صــورت حــذف بدافــزار روی دســتگاه ثابــت بمانــد‪.‬‬ ‫‪ Iwamaye‬توضیــح داد کــه بــرای حفــظ پایــداری دســتگاه‪Infostealer ،‬‬ ‫از «متغیــر محیــط وینــدوز و یــک وظیفــه برنامه ریزی شــده بومــی بــرای‬ ‫اطمینــان از اجــرای مــداوم ان بــا امتیــازات بــاال سوءاســتفاده می کنــد»‪.‬‬ ‫تحقیقــات بیشــتر نشــان داد کــه بدافــزار بــر روی رایانــه شــخصی بارگیــری‬ ‫می شــود زیــرا نقصــی در ‪ Chrome‬وجــود دارد کــه بــه بدافــزار اجــازه‬ ‫می دهــد ‪ UAC‬را دور بزنــد‪.‬‬ ‫استخدام اینستاگرامی بازیگر‬ ‫بهانه ای برای تهدید از دختران‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا انتشــار اگهــی‬ ‫اســتخدام بازیگــر در اینســتاگرام اقــدام بــه تهدیــد و‬ ‫اخــاذی از متقاضیــان کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن پرونــده گفــت‪ :‬بــه دنبال‬ ‫شــکایت شــهروند خانــم مبنــی بــر اینکــه بــا‏هــدف‬ ‫اســتخدام در حرفه بازیگری‪ ،‬اقدام به ارســال رزومه‬ ‫و تصاویــر خــود بــرای فــردی ناشــناس کــرده و پــس از‬ ‫ان مــورد تهدیــد و اخــاذی قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬بررســی‬ ‫موضــوع در دســتور کار‏کارشناســان پلیــس فتــا قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬وی افــزود‪ :‬شــاکی پــس از مشــاهده اگهــی‬ ‫اســتخدام بازیگــر در یکــی از صفحــات اینســتاگرامی‬ ‫درخواســت خــود را بــه فــرد اگهــی دهنــده ارســال‬ ‫نمــوده و پــس از‏دریافــت تصاویــر فاقــد پوشــش بــه‬ ‫بهانــه تســت و ارزیابــی مهــارت‪ ،‬اقدام به ارســال پیام‬ ‫هــای تهدیــد امیــز و تقاضــای وجــه در قبــال عــدم‬ ‫انتشــار تصاویــر کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫تخصصــی در فضــای مجــازی و اقدامــات کارشناســان‬ ‫پلیــس‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پرونــده‬ ‫جهــت انجــام اقدامــات قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی‬ ‫تحویــل داده شد‪.‬ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫معضــات کاربــران در فضــای مجــازی نقــض حریــم‬ ‫خصوصــی اســت کــه بــه اشــکال مختلــف توســط‬ ‫ســودجویان و کالهبــرداران انجــام و‏منجــر به تهدید‪،‬‬ ‫اخــاذی و هتــک حیثیــت قربانیــان میشــود‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن برخــی افــراد تمایــل دارنــد بــه شــهرت برســند‬ ‫و مــورد توجــه دیگــران قــرار بگیرنــد‪ ،‬در ایــن حیــن‬ ‫ســودجویان بــرای تحقــق ایــن‏خواســته از طعمههــای‬ ‫خــود میخواهنــد کــه تــن بــه خواســتههای نامتعــارف‬ ‫انهــا داده و اگــر ایــن کار را انجــام ندهنــد‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر خصوصــی انهــا در فضــای مجــازی‬ ‫مــی نماینــد‏‪.‬‬ ‫سمیه نیستانی‬ ‫افزایش حس قدرت در خانواده‏‬ ‫شــما مــی توانیــد بــا فراهــم کــردن فرصــت هایــی بــرای هــر یــک از‬ ‫اعضــای خانــواده بــه ویــژه فرزنــد نوجــوان خــود ایــن امــکان را‏بدهیــد‬ ‫تــا بتواننــد گزینــه هــا‪ ،‬مســئولیت هــا و اقتــدار خــود را بــه کار ببرنــد و‬ ‫انــان را در بــه دســت اوردن حــس قــدرت یــاری دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه نوجــوان و اعضــای خانــواده کمــک کنیــد کــه مهــارت هــای‬ ‫میــان فــردی شــان را بهتــر کننــد‪ .‬افــراد خانــواده را ترغیــب کنیــد‬ ‫کــه‏عقایــد خــود را ابــراز کننــد‪ ،‬احساســات خــود را بیــان نماینــد‪،‬‬ ‫بــا دقــت بــه حــرف هــای دیگــران گــوش دهنــد و بــه نظــرات انــان‬ ‫احتــرام‏بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫از همــه اعضــای خانــواده دعــوت کنیــد تــا در وضــع قواعــد‬ ‫خانوادگــی و حــل مســائل شــرکت کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏دربــاره مســئولیت ها و محدودیت هــا بــا صراحــت گفتگــو کنیــد‪:‬‬ ‫مطمــن شــوید کــه تمــام افــراد خانــواده‪ ،‬وظایــف خــود را درک‬ ‫‏کــرده باشــند‪ ،‬و پیامدهــای عــدم انجــام وظایــف را بــه انــان‬ ‫بفهمانیــد‪ .‬پیامدهــا را عمــا ً بــرای کســانی کــه وظایــف خــود را‬ ‫انجــام‏نــداده انــد‪ ،‬اجــرا کنیــد‪.‬‏‬ ‫بــرای پیشــرفتها معیارهایــی مقــرر کنیــد‪ ،‬ولــی اجــازه اشــتباه‬ ‫کــردن هــم بدهیــد‪ :‬بــا مثــال و توضیــح از اعضــای خانــواده‬ ‫‏بخواهیــد کــه مســئولیت هــا و اجــرای طــرح هــا را بــه نحــو مطلوب‬ ‫بــه پایــان برســانند‪ .‬همچنیــن توضیــح دهیــد کــه بتدریــج مــی‬ ‫‏تــوان کارهــا را بــه نحــو مطلــوب انجــام داد‪ .‬در صــورت اشــتباه‬ ‫کــردن از ســوی اعضــای خانــواده‪ ،‬بــه انهــا در رفــع اشــتباهات‬ ‫کمــک‏کنیــد‪.‬‏‬ ‫از منابــع شــخصی تمــام افــراد خانــواده بهــره بــرداری کنیــد‪ :‬هــر‬ ‫گاه یکــی از اعضــای خانــواده مهــارت یــا عالقــه ویــژه ای از خــود‬ ‫‏نشــان داد از ان بــرای زندگــی خانــواده تــان اســتفاده کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏ تغییرات و تکامل نقش های نوجوان را بپذیرید‪.‬‏‬ ‫‏ روشــهای مواجــه شــدن بــا نارضایتــی هــا را کشــف کنیــد‪:‬‬ ‫‪ 14‬ابان ماه روز فرهنگ عمومی‬ ‫فرهنــگ عمومــی بــه معنــای فرهنــگ غالــب و گســترده ای‬ ‫اســت کــه در میــان عمــوم جامعــه رواج دارد والبتــه‬ ‫ایــن حــوزه‪ ،‬حــوزه ای ازعقاید‪ ،‬ارزشــها‪،‬جلوه های‬ ‫احساســی وهنجارهااســت کــه فراترازگروههــا واقشــار‬ ‫خــاص در کلیــت جامعــه مــورد قبــول اســت‪ .‬فرهنــگ‬ ‫عمومــی عرصــه ‪-‬ای از فرهنــگ اســت کــه رابطــه‬ ‫مســتقیمی بــا عمــوم مــردم دارد و در واقــع هــر امــری‬ ‫کــه در بیــن عمــوم مــردم بــه عنــوان یــک فرهنــگ تلقــی‬ ‫شــود‪ ،‬جزئــی از فرهنــگ عمومــی بــه شــمار مــی¬رود‬ ‫پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و ضــرورت‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬براســاس فرمــان حضــرت امــام خمینــی‬ ‫(ره) در ســال ‪ ،۱۳۶۳‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی شــکل‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن شــورا وظیفــه خطیــر ســاماندهی بــه وضعیــت‬ ‫دانشــگاه ها را بــه عهــده داشــت‪ .‬پــس از ان موضــوع‬ ‫رســیدگی بــه وضعیــت فرهنگی جامعــه در ان شــورا مطرح‬ ‫و بــر اســاس نظــر مقــام معظــم رهبــری ریاســت وقــت‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬مبنــی بر توجــه به فرهنگ‬ ‫عمومــی مــردم‪ ،‬پیشــنهاد تشــکیل شــورای فرهنــگ عمومی‬ ‫مطــرح شــد و ســرانجام در ســال ‪ ،۱۳۶۴‬بــه منظــور تعییــن‬ ‫اهــداف‪ ،‬سیاســت گذاری و هدایــت فرهنــگ عمومــی‬ ‫کشــور‪ ،‬شــورای فرهنــگ عمومــی بــا وظایــف مشــخص‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪413‬‬ ‫هنگامــی کــه در خانــواده راه مناســبی بــرای مطــرح کــردن‬ ‫نارضایتــی‏هــا در نظــر گرفتــه شــود بســیاری از ایــن نارضایتــی هــا‬ ‫حــل خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‏نگــرش متوازنــی را در مــورد رقابــت‪ ،‬گســترش دهیــد‪ :‬داشــتن‬ ‫روحیــه رقابــت‪ ،‬مســاله ای اساســی در زندگــی اســت و‏معمــوال‬ ‫یکــی از شــرایط پیشــرفت هــای بــزرگ بــه شــمار مــی رود‪ .‬ایــن‬ ‫مســاله نبایــد در خانــواده نادیــده گرفتــه شــود‪ .‬شــما مــی‏توانیــد‬ ‫از طریــق توجــه‪ ،‬ســهیم کــردن منابــع خــود و کمــک بــه انهــا‬ ‫در تبدیــل اشــتباهات و شکســت هایشــان بــه موفقیــت هــای‬ ‫‏بعــدی‪ ،‬انــان را یــاری کنیــد‪.‬‏‬ ‫برگرفتــه از کتــاب‪ :‬روش هــای تقویــت عــزت نفــس در نوجوانان‪/‬‬ ‫مترجــم ‪ :‬پرویــن علــی پور‬ ‫تهیــه کننــده‪ :‬ســمیه نیســتانی‪ -‬کارشــناس مشــاوره کالنتــری ‪14‬‬ ‫والیــت بجنــورد‬ ‫شــکل گرفــت و بــه صــورت رســمی از ســال ‪ ۱۳۶۵‬اغــاز بــه‬ ‫کار کــرد‪.‬‬ ‫شــورای فرهنــگ عمومــی بــه عنــوان یکــی از شــوراهای‬ ‫اقمــاری شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ریاســت وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مجموعــه وزارت فرهنــگ ¬و‬ ‫ارشــاد اســامی فعالیت دارد‪ ، .‬و مهمترین رســالت شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی ریشــه یابی مشــکالت اجتماعــی و حــل‬ ‫انهــا بــوده و رفــع مشــکالت اجتماعــی در ســایه همراهــی و‬ ‫همدلــی همــه مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫اهمیــت فرهنــگ عمومــی بــه حــدی اســت کــه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب در ایــن بــاره می¬فرماینــد‪ « :‬اصــاح‬ ‫فرهنــگ عمومــى‪ ،‬از همــه کارهــا مهمتــر اســت؛‬ ‫چــون ایــن کار‪ ،‬محــور همــه کارهــاى دیگراســت‪.‬‬ ‫شناســایی و رفــع حــل مشــکالت فرهنگــی بــا هــم افزایــی‬ ‫نهادهــای فرهنگــی دیگــر کشــور از دیگــر وظایــف شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی اســت‪ :‬ایــن شــورا عــاوه بــر بررســی‬ ‫مشــکالت و رســیدگی بــه مصوبــات‪ ،‬یکــی از مســائل روز‬ ‫را بــه عنــوان محــور اصلــی انتخــاب و ان را بــه طــور جــدی‬ ‫بررســی و بــرای ان راهــکار ارائــه مــی دهــد‪ .‬شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومــی بهتریــن مــکان بــرای طــرح موضوعــات اجتماعــی‬ ‫و فرهنگــی اســت تــا بــا بررســی چالــش هــا و واقعیــت‬ ‫هــای موجــود بــرای رســیدن بــه راه حلــی منطقــی بــه نتایــج‬ ‫عملیاتــی رســید‪.‬‬ ‫برخــی از وظایــف شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان ‪:‬‬ ‫‪.1‬بررســی معضــات و ویژگی هــای فرهنگــی کــه در جامعــه‬ ‫شــهری و روســتایی ان منطقه وجود دارد‪ ،‬ارایه راهکارهای‬ ‫مناســب بــرای رفــع ایــن معضــات وانعــکاس ان به شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومی اســتان؛‬ ‫‪.2‬تــاش بــرای حــذف ســنت های غلــط رایــج و تشــویق‬ ‫مــردم بــر حفــظ و تقویــت ارزش هــای دینــی‪ ،‬مذهبــی و‬ ‫فرهنگــی منطقــه؛‬ ‫‪.3‬اتخــاذ شــیوه های تشــویقی و نظارتــی در شهرســتان از‬ ‫ســوی شــورای فرهنگ عمومی به منظور اعتال و شــکوفایی‬ ‫فرهنــگ عمومــی در ابعــاد مختلف؛‬ ‫‪.4‬مطالعــه سیاسـت های فرهنگــی ابالغــی از مرکــز اســتان‬ ‫و کشــور‪ ،‬اظهــار نظــر نســبت بــه موضوعــات طــرح شــده و‬ ‫تهیــه گزارش هــای مــورد نیــاز اســتان بــرای اصــاح فرهنــگ‬ ‫عمومــی در شهرســتان ها و پی گیــری مصوبــات شــورای‬ ‫فرهنگ عمومی و شــورای عالی انقالب فرهنگی در ســطح‬ ‫شهرســتان ‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫مسدود شدن تعدادی سرشماره‬ ‫مترصد کالهبرداری‬ ‫با عنوان «دریافت سهمیه‬ ‫سوخت جبرانی»‬ ‫معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از مســدود شــدن تعدادی‬ ‫سرشــماره مترصــد کالهبــرداری بــا عنــوان « دریافت ســهمیه‬ ‫ســوخت جبرانــی» خبــر داد و گفــت‪ :‬اقدامــات انتظامــی و‬ ‫قضائــی بــر علیــه مرتکبــان در حــال پــی گیــری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون‬ ‫اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پــس از اختــال بــه وجــود امــده در ســامانه توزیــع‬ ‫ســوخت‪ ،‬مســئوالن کشــوری از ارائــه ســهمیه ســوخت‬ ‫جبرانــی ســخن بــه میــان اورده انــد کــه ایــن موضــوع‬ ‫هماننــد ســایر موضوعــات از قبیــل ثبــت نــام یارانــه‪ ،‬ســهام‬ ‫عدالت‪ ،‬کد بورســی و ‪ ...‬دســتاویز مجرمان ســایبری برای‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رامین پاشــایی» خبر داد‪ :‬بر اســاس رصدهای‬ ‫صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی و گزارشــات دریافتــی‬ ‫مردمــی‪ ،‬تعــدادی سرشــماره کــه در ایــن حــوزه مترصــد‬ ‫کالهبــرداری از هموطنــان بودنــد‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفتنــد و ضمــن مسدودســازی‪ ،‬اقــدام انتظامــی و قضائــی‬ ‫پلیــس فتــا بــر علیــه مرتکبــان اینگونــه جرایــم در حــال پــی‬ ‫گیــری بــوده و نتیجــه متعاقبــا اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه افــزود‪ :‬افــرادی بــا ارســال‬ ‫پیامــک و اخبــار جعلــی‪ ،‬مــردم را بــه ســایت ها و لینک هــای‬ ‫جعلــی بــرای ثبت نام «ســهمیه ســوخت جبرانــی» هدایت‬ ‫می کننــد و از ایــن طریــق اطالعــات محرمانــه بانکــی و‬ ‫شــخصی افــراد را بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫وی در تشــریح ایــن روش کالهبــرداری بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در ایــن روش لینکــی بــه صــورت پیامــک بــرای شــهروندان‬ ‫ارســال شــده و از کاربــر درخواســت می کنــد بــرای دریافــت‬ ‫ســهمیه ســوخت جبرانــی بــه لینــک موجــود در پیامــک‬ ‫مراجعــه کننــد و پــس از ان افــراد بــه ســایت‪‎‬های فیشــینگ‬ ‫هدایــت شــده و مــورد کالهبــرداری قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پیامک هایــی کــه‬ ‫حــاوی متن هــای اغــوا کننــده یــا پیشــنهادهای باورنکردنــی‬ ‫هســتند معمــوال ًدارای شــماره تلفــن بــرای تمــاس اســت؛ یــا‬ ‫در ان عنوان می شــود بعد از ارســال پیامک با شــما تماس‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬در ایــن صــورت حتمــا ًشــماره ای کــه با شــما‬ ‫تمــاس گرفتــه اســت بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی از عمــوم مــردم خواســت‪ :‬اخبــار مربــوط بــه ســهمیه‬ ‫ســوخت را تنها از طریق ســازمان های معتبر پیگیری کنند‬ ‫و توجــه داشــته باشــند ایــن قبیــل ســایت های کالهبــرداری‬ ‫از کاربــران اطالعاتــی از قبیــل کــد ملــی‪ ،‬شــماره حســاب‪،‬‬ ‫شــماره کارت‪ ،‬رمزهــای اول و دوم‪ ،‬تاریــخ انقضــا و ‪CVV۲‬‬ ‫کارت بانکــی را می خواهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هموطنــان بــه هیــچ عنــوان اطالعــات شــخصی و‬ ‫بانکــی خــود را در ایــن ســایت ها وارد نکننــد و در صورتــی کــه‬ ‫بــه هــر علــت بــا ورود بــه ســایت های جعلــی اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی خــود را درج کردنــد بالفاصلــه پلیــس فتــا را در جریــان‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت مواجــه بــا‬ ‫اینگونــه پیامک هــای جعلــی ضمــن بی توجهــی بــه محتوای‬ ‫پیامــک‪ ،‬موضــوع را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬یــا شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬بــه‬ ‫منظــور رســیدگی ســریع تر اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۸۳‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۸۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۹۵‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۹۴‬تقاضــای ‪ _۱‬اقــای محمــد مشــک ریــز بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۷۵‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۵۴۴۰۴۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر در‬ ‫‪ ۳‬دانــگ مشــاع از شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شده اســت ‪۲‬اقــای علیرضــا مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۷۷‬و‬ ‫کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۹۱۷۰۱۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر در ‪ ۳‬دانــگ مشــاع از‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‬ ‫کل عرصــه ‪ ۵۵۲‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۳۸۳‬فرعــی از ‪ ۱۲‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی قادرابــاد بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی اقــای قنبــر مشــک ریــز بــه متقاضیــان دارد‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪۲‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۱۴۴:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۶:‬علی‬ ‫برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا‬ ‫باقری‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫خیابان ولیعصر(عج)چهارراه تابلو‬ ‫زیباسازی شهرم گرگان‬ ‫‪ -413‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 07‬نوامبر ‪ 01 - 2021‬ربیع الثانی ‪- 1442‬شماره ‪-413‬‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬ابان ‪07-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫بازارچه های مرزی‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫توسعه تجارت‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و چیــن بــا بیــان اینکــه مبــادالت مــرزی را‬ ‫در مســیر جدیــدی بــا بازنگــری در کارکــرد بازارچه هــای مــرزی می تــوان قــرار داد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توســعه ایــن نــوع مناطــق مــرزی موجــب افزایــش تجــارت بــا همســایگان‬ ‫و کشــورهای منطقــه خواهــد شــد و از ایــن فرصــت بایــد بهتریــن اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید ابراهیــم رییســی» ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا اغــاز دولــت خــود بارهــا تاکیــد بــر توســعه تجــارت بــا همســایگان و‬ ‫افزایــش فعالیــت بازارچــه هــای مــرزی کــرد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری بارهــا بــر اهمیــت ایجــاد بازارچه هــای مــرزی و مبــادالت‬ ‫مرزنشــینان‪ ،‬اظهــار داشــته‪ :‬تبــادالت مــرزی مرزنشــینان را در قالــب یــک بــازار‬ ‫هدفمنــد و کامــا قانون مــدار و ســازمان یافته‪ ،‬بســیار ســودمند بــرای مــردم‬ ‫منطقــه و کشــور می دانــم‪ .‬چــرا کــه اینگونــه تبــادالت هــم منجــر بــه ایجــاد‬ ‫اشــتغال می شــود و هــم اینکــه نحــوه تجــارت و داد و ســتد بــا کشــورهای‬ ‫همجــوار را ســامان می بخشــد و از قاچــاق کاال ممانعــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار ایجــاد دیپلماســی اقتصــادی مناســب بــرای افزایــش‬ ‫مبــادالت بــا ‪ ۱۵‬کشــور هــم مــرز بــا ایــران شــده و افــزوده اســت‪« :‬توســعه تجــارت‬ ‫با همســایگان و کشــورهای منطقه اولویت سیاســت خارجی دولت در این دوره‬ ‫می باشــد و ســاز و کار مناســب‪ ،‬پیگیــری و اجــرای ایــن سیاســت در وزارت امــور‬ ‫خارجــه طراحــی و عملیاتــی شــده اســت‪».‬‬ ‫از ســوی دیگــر در ایــن زمینــه «رضــا فاطمــی امین» وزیر صنعــت‪ ،‬معدن تجارت به‬ ‫عنــوان دســتگاه متولــی تجــارت خارجــی نیــز بــا بــراورد توســعه صادراتــی ‪ ۳۵‬میلیــارد‬ ‫دالری و افزایــش تجــارت ‪ ۷۰‬میلیــارد دالری کشــور طــی چهــار ســال اینــده‪ ،‬توســعه‬ ‫تجــارت بــا همســایگان را از اولویــت هــای دولــت و از نیازهــای کشــور اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــران بــا ترکیــه‪ ،‬عــراق‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬جمهــوری اذربایجــان‪،‬‬ ‫پاکســتان و افغانســتان مرزهــای زمینــی دارد و بازارچــه هــای مــرزی مــی تواند با‬ ‫ایجــاد فضایــی تجــاری ارتبــاط بــا ایــن کشــورها را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مــردم منطقــه بــا فعالیــت در بازارچه هــای مــرزی امــکان ارائــه‬ ‫کاال و خدمــات خــود را دارنــد کــه از یــک ســو هــم موجب افزایش اشــتغال شــده‬ ‫و از ســوی دیگــر بــه ایجــاد رونــق در مرزهــا کمــک شــایانی می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و چیــن در همیــن راســتا گفــت‪ :‬بــه‬ ‫بازارچه هــای مــرزی بایــد نگاهــی جامــع داشــت و ان را نبایــد صرفــا ًبــه معیشــت و‬ ‫امنیــت مرزنشــینان منطقــه محــدود کــرد‪.‬‬ ‫«مجیدرضــا حریــری» بــرای اینکــه بتوانیــم بازارچه هــای مــرزی را از حالــت‬ ‫خنثــی خــارج کنیــم بایــد از تجربیــات ســایر کشــورها در ایــن خصــوص بهره منــد‬ ‫شــویم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مرزهای کشــور در شــرایط حاضر‪ ،‬برای قاچاق کاال فضا‬ ‫را فراهــم نمــوده اســت کــه بــا برنامــه مناســب می تــوان بــرای تجــارت خارجــی‪ ،‬با‬ ‫توســعه بازارچه هــای مــرزی صــادرات و واردات را رقــم زد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا افزایــش صــادرات نیــز گفــت‪ :‬از انچــه کــه تاکنــون اموخته ایــم‬ ‫بایــد تحلیــل و بررســی دقیقــی از ان جمــع اوری شــود و از مســیر اینــده اقــدام بــه‬ ‫حــذف هــر اشــتباهی کنیــم تــا بتوانیــم بــه اهــداف صادراتــی کشــور دســت یابیــم‪.‬‬ ‫حریــری در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۵۵‬درصد از صادرات کشــور مشــمول‬ ‫فراورده هــای نفتــی و پتروشــیمی بــوده کــه بــه صــورت خــام و بــا حداقل فــراوری‬ ‫بــه فــروش می رســد‪ ،‬در ضمــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۳‬درصــد دیگــر صــادرات نیــز شــامل‬ ‫محصــوالت معدنــی همچــون ســنگ اهــن بــوده کــه در ایــران بــه عنــوان ثروتــی‬ ‫خــدادادی وجــود دارد کــه بــه صــورت خــام اســتخراج و صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و چیــن بــا بیــان اینکــه یکــی از موانــع‬ ‫تجــارت خارجــی وجــود خــام فروشــی اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــا جــذب مشــارکت‬ ‫می توانیــم در صــادرات محصوالتــی کــه تکنولــوژی فــراوری ان در کشــور وجــود‬ ‫نــدارد بهتریــن اســتفاده را داشــته باشــیم و صــادرات ان را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۰ :‬درصــد صــادرات کشــور بــه محصــوالت کشــاورزی اختصــاص‬ ‫دارد کــه بــا وجــود کاهــش نــزوالت اســمانی و خشکســالی حاصــل از ان الزمــه‬ ‫برنامه ریــزی مناســبتری بــرای تامیــن داخــل و صــادرات وجــود دارد‪.‬‬ ‫حریــری بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل انــدک بــودن تولیــدات صنعتــی کشــور تنهــا‬ ‫بــه دو کشــور عــراق و افغانســتان صــادر می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد در بخش هــای‬ ‫مختلــف صادراتــی کاالهــا احصــا شــود و در بخــش محصوالتــی کــه مزیــت‬ ‫فــروش جهانــی داریــم اقــدام بــه افزایــش تولیــدات صادراتــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه صــادرات فعلی از ســوی فعاالن اقتصــادی به طور‬ ‫خودجــوش انجــام صــورت می گیــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــدون نگرانــی از قــدرت رقابــت‬ ‫بــا ســایر کاالهــا در صــورت تولیــد محصــوالت صادراتــی اســتاندارد مــی توانیــم وارد‬ ‫بــازار بیــن المللــی شــویم و صــادرات کاال را بــه ســرعت توســعه دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ایران به عنوان کشــوری واقع در قاره اســیا و منطقه‬ ‫خاورمیانه با کشــورهای پاکســتان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنســتان‪ ،‬ترکیــه و عــراق مرزهــای زمینــی و بــا جمهــوری اذربایجــان‪ ،‬ترکمنســتان‪،‬‬ ‫روســیه‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬بحرین‪ ،‬عمان‪ ،‬عربســتان و کویت مرز دریایی‬ ‫دارد کــه بــا افزایــش تجــارت‪ ،‬می توانــد از مزایــای همســایگی بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫امارهــای تجــاری در نیمــه نخســت ســال جــاری بــا ‪ ۱۵‬کشــور همســایه حکایــت از‬ ‫رشــد ‪ ۳۷‬درصــدی در وزن و ‪ ۵۲‬درصــدی در ارزش دارد‪ .‬میــزان مبــادالت بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۴۷‬میلیــون تــن کاال بــه ارزش ‪ ۲۲‬میلیــارد و ‪ ۵۸۸‬میلیــون دالر رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در زمینــه واردات کاال امــارات بــا هفــت میلیــارد و ‪ ۳۰۵‬میلیــون‪،‬‬ ‫ترکیــه بــا ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۴۳۵‬میلیــون‪ ،‬روســیه بــا ‪ ۶۳۹‬میلیــون‪ ،‬عــراق بــا ‪۴۹۹‬‬ ‫میلیــون و عمــان بــا ‪ ۲۷۰‬میلیــون پنــج کشــور طــرف معامله با ایــران برای تامین‬ ‫کاالها و پاکســتان‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫کویــت‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬قطــر و بحریــن در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار اعــام شــده از ســوی گمــرک‪ ،‬کل تجــارت خارجــی‬ ‫کشــور در هفــت ماهــه ســال جــاری ‪ ۹۸‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن بــه ارزش ‪۵۴‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون دالر بــود کــه ســهم صــادرات ‪ ۷۵‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫تن به ارزش ‪ ۲۷‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر و ســهم واردات ‪ ۲۳‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪ ۲۷‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مهمترین کانون بروز تجلی دولت مردمی‪،‬مسجد است‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪:‬‬ ‫محــور کار مــا در دوره جدیــد ایــن اســت کــه‬ ‫مردمی ســازی کنیــم و ان جــز از راه مســاجد‬ ‫ممکــن نیســت چــون مهمتریــن کانــون بــروز‬ ‫تجلــی دولــت مردمــی‪ ،‬مســجد اســت کــه در‬ ‫همــه جــا حتــی روســتاهای زیــر هــزار نفــر هــم‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار گــروه فرهنگــی بــازار‬ ‫کســب و کار از مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬محمدمهــدی اســماعیلی بــا حضــور‬ ‫در گردهمایــی مدیــران ســتادی و اســتانی‬ ‫ســتاد هماهنگــی کانون هــای مســاجد کشــور‬ ‫بــا عنــوان «مردمی ســازی فرهنــگ و هنــر»‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــا بیــان ایــن کــه بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار‬ ‫مســجد دارای کانــون فرهنگــی هنــری اســت و‬ ‫ایــن یــک ظرفیــت بــزرگ بــرای اجــرای سیاســت‬ ‫مردمی ســازی فرهنگ و هنر به شــمار می رود‬ ‫گفــت‪ :‬مهمتریــن کانــون بــروز تجلــی دولــت‬ ‫مردمــی مســجد اســت و اگــر مــی خواهیــم‬ ‫کــه فرزندانمــان تربیــت قرانــی پیــدا کننــد و‬ ‫بــا معــارف دینــی اشــنا شــوند بایــد بــا مســجد‬ ‫پیونــد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا تقدیــر از فعالیت هــای کانون هــای‬ ‫فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور افــزود‪ :‬عنوان‬ ‫خوبــی بــرای ایــن گردهمایــی انتخــاب شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بحــث مردمــی شــدن فرهنــگ و هنــر‬ ‫یکــی از شــعارهای اصلــی بنــده در وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بــرای چهــار ســال اینــده اســت‪ .‬لحظــه بــه لحظــه‬ ‫ایــن فرصــت بــرای خدمت گــذاری مهیــا شــده و بایــد ان را‬ ‫مغتنــم دانســته و بــه گونــه ای فعالیــت کنیــم کــه مــورد‬ ‫رضایــت خداونــد باشــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی خطــاب بــه مدیــران ســتادی گفــت‪ :‬شــما را در‬ ‫ایــن عرصــه بــه یــاری می طلبــم‪ ،‬بــا مشــاهده وضعیــت امروز‬ ‫کشــور می بینیــم کــه جامعــه دارای مشــکالت گســترده ای‬ ‫در حــوزه معیشــتی و اقتصــادی اســت و طبیعتــا در چنیــن‬ ‫وضعیتــی اولویــت برنامه ریزی هــا و مدیریــت امــور عمرانــی‬ ‫ابتــدا بــه ســمت رفــع ایــن مســایل اســت‪ ،‬اگــر بــه لحــاظ‬ ‫بودجــه ای و تامیــن معیشــت‪ ،‬وضعیــت بــه ســامان تری‬ ‫داشــتیم قطعــا امــکان ایــن وجــود داشــت کــه به نحــو دیگری‬ ‫ایــن اتفاقــات رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی تاکید کرد‪ :‬مســاله معیشــت‬ ‫ســخت شــده و بــا کرونــا نیــز فضــا تنگ تــر شــده اســت‪ ،‬حــوزه‬ ‫فرهنــگ و هنــر فضــای اجتمــاع محــوری دارد بــه شــکلی کــه‬ ‫مــردم بایــد در محلــی جمــع شــوند‪ ،‬امــا ایــن امــکان در ایــن‬ ‫ایــام وجــود نداشــته و موجــب شــده اســت کــه مســایل مالــی‬ ‫و اقتصــادی ایــن طــور بــر ســر فرهنــگ و هنــر ســایه بینــدازد‪.‬‬ ‫وی با ترســیم وضعیت موجود خاطرنشــان کرد‪ :‬این ســوال‬ ‫مطــرح اســت کــه ایــا بــا شــرایط فعلــی گشایشــی خواهــد‬ ‫بــود؟ بنــده بــه عنــوان کســی کــه ســال ها در بحث هــای‬ ‫اجرایــی ورود داشــته ام بــه شــدت نســبت بــه اینــده کشــور‬ ‫خوشــبین هســتم‪ ،‬ایــن را از بابــت شــعار و از جایــگاه یــک‬ ‫مســئول کــه موظــف اســت در فضــای امیدوارکننــده صحبــت‬ ‫کنــد نمی گویــم‪ ،‬بــدون تعارف بایــد بگویم که فضای عمومی‬ ‫کشــور رو بــه بهبــود اســت و نشــانه هایش بــروز یافتــه و مــن‬ ‫امیــدوارم کــه در چنــد مــاه اینــده فضــای عمومی کشــور دچار‬ ‫تحــوالت مثبــت شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی تصریــح کــرد‪ :‬بنــده بــا اشــراف بــه مســایل‬ ‫عمومــی دولــت ایــن مســاله را عــرض می کنــم‪ ،‬در حــال‬ ‫حاضــر بنــده رئیــس کمیته اطالع رســانی ســتاد کرونا هســتم‬ ‫و اتفاقاتــی کــه در موضــوع واکسیناســیون رخ داد مســاله‬ ‫عــادی نیســت‪ ،‬امــروز تصویــب کردیــم کــه از مــاه اینــده دز‬ ‫ســوم واکســن بــرای ‪ ۵۰‬ســال بــه بــاال تزریــق شــود تــا جامعــه‬ ‫کامــا ایمــن شــود‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه می تــوان تصمیــم گرفــت‬ ‫تــا مشــکالت را حــل کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬در مــورد واکسیناســیون‬ ‫تصمیــم گرفتــه شــد و ایــن مســاله حــل شــد‪ ،‬یــا در حــوزه‬ ‫سیاســت خارجــی امیــدواری مــردم افزایــش یافتــه اســت و‬ ‫ایــن را نبایــد عــادی تلقــی کــرد‪ ،‬اگــر اعتمــاد عمومــی نبــود‬ ‫ایــن اتفــاق نمی افتــاد‪ ،‬نشــانه های خوبــی در حــوزه مدیریتــی‬ ‫کل کشــور اعــم از حــوزه دیپلماســی‪ ،‬ارتبــاط بــا همســایگان‬ ‫و ‪ ...‬ایجــاد شــده اســت‪ .‬االن درگیــر مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫تــورم هســتیم امــا بــا امــواج خوبــی کــه در حــال شــکل گرفتن‬ ‫اســت ایــن مســایل حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی ابــراز داشــت‪ :‬اگــر شــرایط وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی از نظــر مالــی هــم خــوب بــود بــاز هــم مردمی ســازی‬ ‫فرهنــگ و هنــر اولویــت داشــت‪ .‬مردمی ســازی فرهنــگ و هنر‬ ‫را از االن انجــام می دهیــم و حتــی اگــر دســتمان هــم از نظــر‬ ‫مالــی پــر بــود بایــد حــوزه فرهنــگ و هنــر را مردمــی کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بیــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪۹۰‬‬ ‫درصــد تولیــد فیلم هــای ســینمایی بــرای تهــران اســت‪ ،‬حجم‬ ‫وســیعی از فعالیت هــای فرهنگــی هنــری تخصیــص یافتــه‬ ‫بــه یــک طبقــه ویــژه و نخبگانــی اســت کــه هنــر را بــه یــک‬ ‫کاالی لوکــس تبدیــل کــرده اســت‪ ،‬در واقــع بخشــی از هنــر‬ ‫در اختیــار عــده ای اســت و بقیــه تماشــاچی هســتند و ایــن‬ ‫اساســا فکــر غلطــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد تولیــد فرهنــگ و هنر‪ ،‬عمومی و مقوله‬ ‫عــام باشــد و بــرای تحقــق ایــن مســاله کــدام زیرســاخت در‬ ‫یــک جامعــه دینــی مثــل جامعــه مــا می توانــد بــه ســختی‬ ‫تولیــد فرهنــگ و هنــر باشــد‪ ،‬مــا کجــا می توانیــم ایــن کار را‬ ‫انجــام دهیــم‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار مســجد‪ ،‬کانــون فرهنگــی‬ ‫هنــری دارد کــه یــک ظرفیــت بــزرگ بــرای اجــرای ایــن‬ ‫سیاســت مردمی ســازی فرهنــگ و هنــر اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا ذکــر خاطراتی از فعالیت های خــود در فضای‬ ‫مســجد افــزود‪ :‬مــا تجربه هــای زیــادی را در مســاجد پشــت‬ ‫ســر گذاشــته ایم‪ ،‬بنــده در مســجد تئاتــر و ســرود اجــرا کردم‪،‬‬ ‫در دوران دفــاع مقــدس مســجد محــل برگــزاری کالس هــای‬ ‫درســی و بــه نوعــی همـ ه فعالیت هــا در مســجد بــود‪ ،‬البتــه‬ ‫ســاختار فرهنگی دیگری هم نداشــتیم و فرهنگســرا و خانه‬ ‫محل ـه ای در ان زمــان وجــود نداشــت‪ ،‬حتــی فیلــم محمــد‬ ‫رســوال الله را در ســال ‪ ۶۰‬در مســجد تماشــا کردیــم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه انقــاب‬ ‫مــا مســجدمحور بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در زمــان انقــاب‬ ‫مســاجد محــور بودنــد‪ ،‬مــردم نســبت بــه مســاجد کامــا‬ ‫دل هایشــان امــاده اســت و اگــر اموزشــی مدنظــر باشــد‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬شــعار امــروز جمهــوری اســامی دولــت‬ ‫مردمــی اســت‪ ،‬مهمتریــن کانــون بــروز تجلــی دولــت‬ ‫مردمــی مســجد اســت‪ .‬بهتریــن جایــی کــه مــردم حضــور و‬ ‫امــکان حضــور دارنــد مســاجد هســتند‪ ،‬مســاجد در همــه‬ ‫جــا حتــی روســتاهای زیــر هــزار نفــر هــم وجــود دارد و از‬ ‫ایــن رو مســاجد بهتریــن فضــای بــرای انجــام فعالیت هــا‬ ‫فرهنگــی و هنــری هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر کار اموزش های هنری را در‬ ‫مناطــق محــروم اغــاز کــرده ایــم‪ ،‬فعالیت هــا را می توانیــم بــه‬ ‫مســجد ببریــم‪ ،‬کتاب خوانــی‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬ســرود‪ ،‬خوشنویســی‪،‬‬ ‫نقاشــی و ‪ ...‬همــه ایــن فعالیت هــای فرهنگــی هنــری را‬ ‫می تــوان بــه مســجد بــرد‪ ،‬اگــر می خواهیــم فرزندانمــان‬ ‫تربیــت قرانــی پیــدا کننــد و بــا معــارف دینــی اشــنا شــوند باید‬ ‫بــا مســجد پیونــد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا بیــان اینکــه امــام خمینــی(ره) دوگانه هــای‬ ‫زیــادی را حــل کردنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از جملــه ایــن‬ ‫دوگانه هــا کــه حــل کردنــد همزیســتی میــان تجــدد و ســنت‬ ‫بــود‪ ،‬امــام راحــل گفتنــد «مــا بــا تجــدد و ســینما مخالــف‬ ‫نیســتیم با فحشــا مخالفیــم»‪ ،‬انقالب تقابل جعلــی دوگانه‬ ‫ایران و اســام‪ ،‬شــیعه و ســنی‪ ،‬علم و دین و تجدد و ســنت‬ ‫را حــل کــرد‪ ،‬مــا حتمــا از مظاهــر ســینما و تجــدد اســتفاده و‬ ‫اســتقبال می کنیــم و حتــی امــوزش و ترویــج هــم می دهیم‪،‬‬ ‫ایــن در واقــع انقــاب ماســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد‪ :‬ایــن اســت‬ ‫کــه امــام راحــل را بــا خیلــی از مجاوریــن و معاصریــن‬ ‫خــودش متفــاوت کــرده اســت‪ ،‬امــام فاصلــه دو گانــه‬ ‫عرفــان و فقــه‪ ،‬فلســفه و فقــه را حــل و همــه را بــا هــم‬ ‫جمــع کــرد کــه نتیجــه ان انقــاب اســامی شــد کــه بعــد از‬ ‫چهــل ســال ایــن چــراغ نورانــی در حــال تابیــدن اســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬انجمن هــای شــعر و ادب‪ ،‬بحث هــای‬ ‫مربــوط بــه هنرهــای مختلــف‪ ،‬موضــوع مهــم کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی در ‪ ۲۶‬هــزار کانــون بــه ایــن معناســت کــه مــا‬ ‫‪ ۲۶‬هــزار کتابخانــه عمومــی داریــم‪ ،‬محــور کار مــا در دوره‬ ‫جدیــد ایــن اســت کــه مردمی ســازی کنیــم و مردمی ســازی‬ ‫جــز از راه مســاجد ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی گفــت‪ :‬می خواهیــم هنرمنــدی تربیــت شــود‬ ‫کــه بتوانــد در معــارف دینــی‪ ،‬فیلم ســازی و ‪ ...‬بتوانــد‬ ‫مفاهیــم بلنــد قــران را در قالــب یــک فیلــم تاثیرگــذار ارائــه‬ ‫کنــد‪ ،‬جمهــوری اســامی بــدون فرهنــگ و هنــر امــکان‬ ‫نــدارد‪ ،‬وضعیــت امــروز هیــچ نســبتی بــا ارمــان فرهنگــی‬ ‫تمــدن اســامی نــدارد‪ ،‬بایــد مظاهــر فرهنــگ و تمــدن بــا‬ ‫هــم رشــد کنــد و در خدمــت تمــدن اســامی باشــد‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن گردهمایــی رئیــس ســتاد‬ ‫هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬عمــده مباحثــی کــه امــروز در جریــان برگــزاری‬ ‫ایــن گردهمایــی مطــرح شــد در حــوزه مردمــی کــردن فرهنگ‬ ‫و هنــر از گــذرگاه کانون هــای مســاجد بــا محوریــت ســومین‬ ‫رویــداد ملــی فهمــا بــا شــعار «بــه تــوان مــردم» بــود‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین حبیب رضــا ارزانــی گفــت‪:‬‬ ‫اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم فعالیت هــا را‬ ‫بــه ســمت مردمــی شــدن ســوق دهیــم‪ ،‬بایــد اقدامــات‬ ‫مختلفــی انجــام شــود‪ ،‬مــکان تحقــق هنــر متعالــی‬ ‫مســجد اســت‪ ،‬بنابرایــن مســجد و کانون هــای مســاجد از‬ ‫بهتریــن ظرفیت هــای تحقــق هنــر مردمــی اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از مباحــث خــود بــه ســامانه بچه هــای‬ ‫مســجد اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن بســتر فعالیت هــای‬ ‫بچه هــای مســجد ضبــط و ثبــت می شــود و اکنــون کــه‬ ‫وارد ســومین ســال فهمــا شــده ایم ظرفیــت ایــن بســتر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬شبســتان ها و رواق هــای دوازده گانــه‪،‬‬ ‫شــبکه رابطــان‪ ،‬حلقه هــای میانــی‪ ،‬فهمایــاوران از جملــه‬ ‫فعالیت هــای ایــن عرصــه اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!