روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 412 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 412

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 412

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 412

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 15 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /06 -‬نوامبر‪ /30 -2021/‬ربیع االول ‪ -1442/‬شماره‪412‬‬ ‫وزیر کار برای تهیه و اجرای‬ ‫طرح طبقه بندی مشاغل‬ ‫فرصت ‪ ۳‬ماهه داد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫برای تولید محتوا در فضای مجازی‬ ‫بهره گیری از نخبگان‬ ‫بومی ضروری است‬ ‫‪5‬‬ ‫تاکید رئیس جمهوری بر‬ ‫الزم االجرا بودن مصوبات‬ ‫شورای انقالب فرهنگی‬ ‫بازی با جان مردم‪ ،‬یا سوداوری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استفاده از فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫تنها راه از بین بردن‬ ‫بستر فساد است‬ ‫‪5‬‬ ‫راهیابی‪ 8‬اثر به بخ ‬ ‫ش‬ ‫مسابقه سی و دومین‬ ‫جشنواره تئاتر گلستان‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫‪2‬‬ ‫سفره ارایی‬ ‫با پرندگان مهاجر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حال و روز پرستاران ناخوش است‬ ‫اخبــار و گزارش هایــی کــه گاهــی از اوضــاع معیشــتی‬ ‫و روحیــه پرســتاران کشــور منتشــر می شــود‪ ،‬ضــرورت‬ ‫توجــه و رســیدگی فــوری بــه ایــن قشــر را بیشــتر اشــکار‬ ‫می ســازد؛ در یکــی از جدیدتریــن اخبــار‪ ،‬اظهــارات دبیــرکل‬ ‫خانــه پرســتار کشــور بــه حــدی نگران کننــده اســت کــه بایــد‬ ‫گفــت روحیــه پرســتاران کشــور‪ ،‬نیازمنــد پرســتاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد‬ ‫شــریفی مقدم به تازگــی اعــام کــرده بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫کادر پرســتاری کشــورمان دچــار اختالل هــای روانــی‬ ‫هســتند؛ اســتناد او بــه اخریــن پژوهــش جامــع کشــوری‬ ‫اســت کــه دربــاره وضعیــت ســامت روان پرســتاران‬ ‫انجــام شــده و نــه مرتبــط بــه دوران کرونــا‪ ،‬کــه مربــوط بــه‬ ‫هشــت ســال پیــش اســت‪.‬‬ ‫دبیــرکل خانــه پرســتار ایــن درصــد را از نتایــج‬ ‫پژوهشــی دانســته کــه غیرقابــل انتشــار توصیــف شــده‬ ‫و از ان مهمتــر بــه اوضــاع روان پرســتاران «برخــی‬ ‫بیمارســتان های دانشــگاهی» اشــاره کــرده کــه «اساســا‬ ‫نمی تــوان مســئولیت بیمــاران را بــه انهــا واگــذار کــرد»‪.‬‬ ‫از انجــا کــه دسترســی مســتندی بــه پژوهــش یادشــده‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬نمی تــوان ارزیابــی کــرد کــه دقیقــا منظــور از‬ ‫«اختالل هــای روانــی» چیســت؛ چه تعریف و شــدتی دارد‬ ‫و از میــان متداول تریــن اختالل هــا از جملــه افســردگی یــا‬ ‫اضطــراب‪ ،‬کــدام نــوع بیشــترین فراوانــی را دارد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال تا کنون هیچ مســئولی در وزارت بهداشــت‬ ‫ایــن رقــم نگران کننــده را تکذیــب نکــرده اســت و حتــی‬ ‫اگــر ایــن رقــم را اندکــی اغــراق شــده بدانیــم‪ ،‬اکنــون بعــد‬ ‫از ماه هــا ورود ویــروس کرونــا و مشــقاتی کــه بــر دوش‬ ‫کادر پرســتاری بــوده اســت‪ ،‬می تــوان تصــور کــرد چــه‬ ‫فشــاری بــر جــان و تــن ایــن قشــر زحمتکــش بــوده و در‬ ‫کنــار مشــکالت شــغلی و معیشــتی‪ ،‬چــه بــار گرانــی را بــر‬ ‫دوش انهــا نهــاده اســت‪.‬‬ ‫یــک پژوهــش معتبــر و در دســترس کــه دی مــاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در یــک مرکــز دانشــگاهی در شهرســتان مالیــر انجــام و‬ ‫نتایــج ان منتشــر شــده‪ ،‬نشــان می دهــد میــزان شــیوع‬ ‫ســه متغیــر «افســردگی‪ ،‬اضطــراب و افــکار خودکشــی» در‬ ‫پرســتاران یک بیمارســتان باالســت؛ به بیان دقیقتر نتایج‬ ‫ایــن پژوهــش نشــان داد در دوران همه گیــری کرونــا‪،‬‬ ‫‪ ۱۵.۳۸‬درصــد پرســتاران از افســردگی متوســط تــا شــدید و‬ ‫‪ ۴۶.۴۷‬درصــد از اضطــراب متوســط تــا شــدید و همچنیــن‬ ‫‪ ۲۷.۵۶‬درصــد دارای افــکار خودکشــی بــوده و ‪ ۹.۹۴‬درصــد‬ ‫در وضعیــت امادگــی بــرای خودکشــی بوده انــد‪.‬‬ ‫اگــر اثــرات کرونایــی اخیــر و دیگــر معضــات متعــدد‬ ‫جامعــه پرســتاری را در نظــر بگیریــم‪ ،‬احتمــاال بــه دلیــل‬ ‫همیــن مشــکالت و فشــارهای کاری و دســتمزدهای بــه‬ ‫شــدت نابرابــر بــوده اســت کــه ‪ ۱۵‬شــهریورماه گذشــته‬ ‫اعــام شــد «تقاضــای مهاجــرت پرســتاران بــه ‪ ۶‬برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت» و اگــر قبــا ســالیانه ‪ ۲۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفــر از انــان‪ ،‬گواهــی مهاجــرت از نظــام پرســتاری‬ ‫می گرفتنــد‪ ،‬اکنــون بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬نفــر در ســال اقــدام بــه‬ ‫مهاجــرت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه جــرات می تــوان ادعــا کــرد بیشــترین حجــم کاری‬ ‫در دوره کرونــا برعهــده پرســتارانی اســت کــه بــا امکانــات‬ ‫محــدود‪ ،‬وضعیــت شــغلی نامناســب و پرداخت هــای‬ ‫نامنظــم و انــدک‪ ،‬ماه هــا رنــج اســترس ابتــا بــه کرونــا‬ ‫و دوری از خانــواده را تحمــل کــرده و حــاال تــازه بعــد از‬ ‫نزدیــک بــه دو ســال‪ ،‬و فروکــش کــردن مــوج پنجــم‪،‬‬ ‫«شــاید» اندکــی نفــس راحــت بکشــند‪ ،‬بــه شــرط انکــه‬ ‫پیــک ششــم رخ ندهــد‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت اوضــاع زندگی و کار پرســتاران کشــور فراتر‬ ‫از ایــن اســت و ایــن قشــر موثــر در نظام های بهداشــتی‪،‬‬ ‫حتــی پیــش از کرونــا هــم حــال و روز چنــدان خوبــی‬ ‫نداشــتند؛ امارهــا و بررس ـی های متعــددی کــه حداقــل‬ ‫در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر منتشــر شــده‪ ،‬همگــی نشــان می دهــد‬ ‫پرســتاران نیازمنــد توجــه ویــژه هســتند‪.‬‬ ‫ی عالــی ســازمان‬ ‫اظهــارات یوســف رحیمــی عضــو شــورا ‬ ‫نظــام پرســتاری‪ ،‬بــه تنهایــی گویــای شــیوه رفتــار نظــام‬ ‫بهداشــتی کشــور بــا ایــن صنــف اســت‪.‬‬ ‫او کــه جایــگاه پرســتاران ایرانــی را از نظــر کیفیــت و‬ ‫کارامــدی در رتبه بندی هــای بین المللــی‪ ،‬بســیار بــاال‬ ‫و در مقــام پانزدهــم می دانــد‪ ،‬روایتــی از مشــکالت‬ ‫اســتخدامی انــان ارائــه می دهــد کــه قابــل تامــل اســت‪:‬‬ ‫«وقتــی پرســتاری از دانشــگاه فارغ التحصیــل می شــود‪،‬‬ ‫پــس از پایــان طــرح کــه ‪ ۲‬ســال طــول کشــیده‪ ،‬از او‬ ‫می خواهیــم کــه ‪ ۲‬ســال دیگــر بــه عنــوان تمدیــد طــرح‬ ‫کار کنــد‪ .‬پــس از تمدیــد طــرح‪ ،‬دوبــاره از او می خواهیــم‬ ‫تــا ‪ ۶‬مــاه دیگــر قــراردادش را تمدیــد کند و در نهایت پس‬ ‫از ‪ ۵‬ســال گذرانــدن طــرح بــه عنــوان نیــروی ‪ ۸۹‬روزه از‬ ‫او اســتفاده مــی کنیــم و ســاعتی ‪ ۱۵‬هــزار تومــان پــول بــه‬ ‫نماد ‪ ,‬تاکتیک یا غلبه برتنهایی؟‬ ‫او می دهیــم و ان قــدر ایــن نیروهــا را بــه صــورت موقــت‬ ‫نگــه می داریــم کــه از ســن اســتخدام ان هــا می گــذرد»‪.‬‬ ‫بــه بــاور بیشــتر کارشناســان بهداشــتی‪ ،‬مهمتریــن‬ ‫مشــکل پرســتاری در ایران کمبود نیروی انســانی اســت؛‬ ‫ایــن کمبــود ارتباطــی بــه نبــود نیــروی انســانی تربیــت‬ ‫یافتــه نــدارد؛ ماجــرا بــه ســهم نابرابــر تعــداد اســتخدام‬ ‫پرســتاران در یــک واحــد درمانــی در مقایســه بــا کادرهــای‬ ‫دیگــر درمــان مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اوضــاع تناســب تعــداد پرســتاران بــا تعــداد تخت هــای‬ ‫بیمارستانی‪ ،‬تعداد بیماران بستری و غیربستری و تعداد‬ ‫کادرهــای دیگــر درمــان‪ ،‬بــه حــد کافــی پاییــن بــود امــا ایــن‬ ‫عــدم تناســب در دوره کرونــا شــدیدتر شــد؛ به گونــه ای‬ ‫کــه حمیدرضــا عزیــزی معــاون توســعه و مدیریــت منابــع‬ ‫ســازمان نظــام پرســتاری گفتــه «در برخــی اســتان ها و‬ ‫شهرســتان ها‪ ۲۵ ،‬بیمــار را یــک پرســتار مدیریــت می کنــد‪.‬‬ ‫حتــی در پایتخــت در برخــی بخش هــا ‪ ۱۵‬بیمــار بدحــال‬ ‫توســط یــک پرســتار رســیدگی شــده اند»‪.‬‬ ‫ســابقه این مشــکل نه تنها به دوره کرونا و یا حتی به چند‬ ‫ســال اخیــر‪ ،‬بلکــه حداقــل بــه دو دهــه پیــش بازمی گــردد کــه‬ ‫بــا وجــود اضافــه شــدن مراکــز درمانــی و بیمارســتانی فــراوان‪،‬‬ ‫همچنان ســهم پرســتاران اندک بوده اســت‪.‬‬ ‫به طــور نمونــه‪ ۱۵ ،‬ســال پیــش (خــرداد ‪ )۱۳۸۵‬گزارشــی‬ ‫از یکــی از بیمارســتان های شــمال کشــور منتشــر شــد کــه‬ ‫فرسودگی و خستگی مضاعف پرستاران را نشان می داد؛‬ ‫از جمله اینکه برای یک بیمارســتان ‪ ۱۲۰‬تختخوابی که در‬ ‫کنــار بیمــاران بســتری‪ ،‬روزانه حداقــل ‪« ۲۰۰‬مراجعه کننده‬ ‫و مصدوم جدید دارد»‪ ،‬نه تنها نســبت پرســتاران مراعات‬ ‫نشــده بــود بلکــه مجمــوع کل کادرهــای پرســتاری‪ ،‬مامــا‪،‬‬ ‫تکنســین اتــاق عمــل‪ ،‬هوشــبری‪ ،‬بهیــار‪ ،‬کمــک بهیــار و ‪...‬‬ ‫بــه زحمــت بــه ‪ ۱۲۰‬نفــر می رســید‪.‬‬ ‫یکــی از پیامدهــای کمبــود اســتخدام پرســتار در‬ ‫مراکــز درمانــی‪ ،‬فشــار کاری مضاعــف انهــا در کنــار‬ ‫اضافه کاری هــای زیــاد اســت کــه بــرای جبــران حقــوق‬ ‫نامتناســب خــود انجــام می دهنــد‪ .‬بــه گفتــه دبیــرکل خانــه‬ ‫پرســتار‪ ،‬حجــم کاری پرســتاران ایرانــی «بیــش از دو برابــر‬ ‫اســتانداردهای جهانــی» اســت؛ ضمــن انکــه برخــی بــه‬ ‫دلیــل مشــکالت مالــی‪ ،‬دوشــیفته مشــغول فعالیت انــد‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن مــورد‪ ،‬نپرداختــن فوق العــاده خــاص‪،‬‬ ‫جــذب نیروهــای شــرکتی‪ ،‬تعییــن تکلیــف اســتخدام ها‬ ‫و نیروهــای طرحــی غیرایثارگــر پرســتاری و اضافه کاری هــا‬ ‫و شــیفت های اجبــاری انــان‪ ،‬تنهــا بخشــی دیگــر از تنــوع‬ ‫دغدغه هــا و نگرانی هــای جامعــه پرســتاری اســت کــه‬ ‫بــه بررســی تفصیلــی نیــاز دارد؛ امــا در کنــار ایــن اخبــار‬ ‫و گزارش هــا‪ ،‬خوشــبختانه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــه صورتــی خــاص مشــغول بررســی ایــن معضــات‬ ‫در کمیســیون بهداشــت و درمــان اســت و کارگروهــی‬ ‫متشــکل از نمایندگانی از وزارت بهداشــت‪ ،‬ســازمان های‬ ‫برنامه وبودجــه و امــور اداری و اســتخدامی و نظــام‬ ‫پرســتاری و دو عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان‬ ‫تشــکیل و قــرار اســت بــا بررســی مــوارد مطروحــه‪،‬‬ ‫راهکارهــای اجــرای انهــا را پیشــنهاد دهنــد‪.‬‬ ‫امیــد اســت کــه نتایــج ایــن جلســه ها هرچــه ســریعتر‬ ‫بــه عمــل بینجامــد و در کوتاه مــدت‪ ،‬بخشــی از معضــات‬ ‫پرســتاران را برطــرف کنــد؛ امــا بــا توجــه بــه زمان بــر بــودن‬ ‫تصمیم گیری هــا و ســیر انهــا در نظــام بروکراســی کشــور‪،‬‬ ‫یــک اقــدام فــوری می توانــد ســنجش دقیقــی از اوضــاع‬ ‫روانــی پرســتاران داشــته باشــد و پیــش از تکــرار برخــی مــوارد‬ ‫اسیب رســان (ماننــد خودکشــی) از ان پیشــگیری کنــد‪/.‬‬ ‫ایرناپــاس‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫افزایش کانون های طاعون‬ ‫حیات وحش در پی خشکسالی‬ ‫مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامــی ســازمان دامپزشــکی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۱‬کانــون بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در حیــات‬ ‫وحــش کشــور شناســایی شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲‬برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه و علــت ان اثــرات خشکســالی و تنــش ناشــی از ان اســت‪.‬‬ ‫علیرضا اکبر شــاهی در حاشــیه نشســت شــورای مدیران دامپزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در هفــت ماهــه پارســال پنــج کانــون‬ ‫بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک در حیات وحش کشــور شناســایی شــد‬ ‫کــه ایــن رقــم امســال بــه ‪ ۱۱‬کانــون افزایــش یافتــه اســت البته بیماری طاعــون در‬ ‫‪ ۹‬کانــون تاییــد شــده و در ‪ ۲‬مــورد هنــوز تاییــد نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خشکســالی ها ســبب شــده تا دامداران دام خود را در زیســتگاه های‬ ‫حیــات وحــش تعلیــف کننــد زیــرا نزدیــک شــدن وحــوش و دام اهلــی به یکدیگر‬ ‫ســبب انتقــال بیمــاری و شــیوع ان می شــود و اســتفاده از مراتــع و ابشــخورهای‬ ‫زیســتگاه های حیــات وحــش بــه شــیوع ویــروس ســرعت می دهــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامــی ســازمان دامپزشــکی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در حیــات وحــش‬ ‫اســتان های اصفهــان‪ ،‬البــرز‪ ،‬چهارمحــال بختیــاری‪ ،‬ســمنان‪ ،‬فارس‪ ،‬مازنــدران و‬ ‫خراســان شــمالی گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قابــل انتقــال بــودن بیمــاری طاعــون از دام بــه وحــوش گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن زمنیــه یکــی از رســالت های ســازمان دامپزشــکی بــرای کنتــرل بیمــاری‪،‬‬ ‫واکسیناســیون دام هــای اصلــی اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۶‬درصدی شمار کانون های طاعون در دام‬ ‫اکبرشــاهی گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته واکسیناســیون دام ها با اولویت مناطق‬ ‫پرخطــر در دســتور کار بــوده اســت در ســال ‪ ،۹۰‬حــدود ســه میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫راس دام ســبک علیه بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک واکســینه شدند؛‬ ‫در ایــن ســال شــمار کانــون هــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کانــون بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامــی ســازمان دامپزشــکی‬ ‫افــزود‪ :‬در ســال ‪ ،۹۹‬بیــش از ‪ ۳۵‬میلیــون راس دام ســبک علیــه ایــن بیمــاری‬ ‫واکســینه شــدند و شــمار کانون هــا بــا ‪ ۸۶‬درصــد کاهــش بــه ‪ ۳۵۰‬کانــون رســید‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر تاثیــر و نقــش واکسیناســیون در کاهــش کانــون هــای بیمــاری‬ ‫گفــت‪ :‬ســازمان دامپزشــکی براســاس تعهــدات بــه ســازمان بهداشــت جهانــی‪،‬‬ ‫برنامــه بــرای ریشــه کنــی طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک را ترســیم کــرده اســت‪.‬‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۶۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار راس دام علیه طاعون‬ ‫اکبرشــاهی خاطرنشــان کرد‪ :‬ســازمان بهداشــت جهانی طرح ریشــه کنی بیماری‬ ‫طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک را تــا ســال ‪ ۲۰۳۰‬در دســتور کار دارد و بــر ایــن‬ ‫اســاس امســال و در ســال اول برنامه های ســازمان دامپزشــکی‪ ،‬باید بیش از ‪۸۵‬‬ ‫درصــد جمعیــت دام ســبک تحــت پوشــش واکسیناســیون قــرار گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون‪ ۶۰‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار راس دام ســبک از‬ ‫جمعیــت ‪ ۷۱‬میلیــون راســی علیــه ایــن بیمــاری واکســینه شــده انــد و قــرار اســت‬ ‫در ابــان و اذرمــاه امســال بخشــی از دام عشــایر کــه در بهــار امســال زیــر‬ ‫پوشــش ایــن طــرح قــرار نگرفته انــد‪ ،‬واکســن دریافــت کــرده و میــزان به پوشــش‬ ‫بــه ‪ ۹۵‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامــی ســازمان دامپزشــکی‬ ‫بــا بیــان اینکــه میــزان پوشــش واکسیناســی دام ســبک علیــه بیمــاری طاعــون‬ ‫نشــخوارکنندگان کوچــک در خراســان شــمالی بــه بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد رســیده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬انتظــار اســت کانون هــای ایــن بیمــاری از نیمــه دوم امســال و‬ ‫نیــز در ســال های اتــی بــه شــدت کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و در ایــن‬ ‫اســتان بیــش از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد دامــی نگهــداری و پــرورش‬ ‫داده می شــود‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 13‬ابان‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزپنج شــنبه ‪ 13‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 50,600,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,675,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 114,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,850,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 60,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪412‬‬ ‫راهیابی ‪ 8‬اثر به بخ ‬ ‫ش‬ ‫مسابقه سی و دومین‬ ‫جشنواره تئاتر استان‬ ‫گلستان‬ ‫تو نباشی یکی دیگه‬ ‫ایا این نوشــتارها و حرکات و رفتار انها نشــان دهنده‬ ‫رویکــرد و شــخصیت فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی ‪.. ...‬و طــرز‬ ‫تفکــر‪ ،‬نــوع نــگاه بــه زندگــی‪ ،‬اعتقــادات و تجربیــات‬ ‫افراد در اداب زندگی‪ ،‬معیشــت‪ ،‬کالم‪ ،‬رفتار و در یک‬ ‫کالم ســبک زندگــی از تجربه هــا‪ ،‬باور هــا و خواســته ها‬ ‫و ارزوهــاو احساســات درونــی انهاســت یــا نمــادی برای‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــردن و غلبــه برتنهایــی خــود ؟!‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلســتان‪ ،‬فرشــید مصــدق دبیــر ســی و دومیــن‬ ‫جشــنواره تئاتــر اســتان گلســتان اثــار پذیرفتــه شــده‬ ‫در بخــش مســابقه تئاتــر صحنــه ای ایــن جشــنواره‬ ‫را معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫رســول احمــدی‪ ،‬احمدرضــا جندقــی و ســعید‬ ‫کاظمیــان بــه عنــوان داور و صفــر روحــی بــه عنــوان‬ ‫داور ناظــر اعضــای هیــات انتخــاب ســی و دومیــن‬ ‫جشــنواره تئاتــر اســتان گلســتان‪ ،‬از بیــن ‪ 18‬اثــر‬ ‫متقاضــی ‪ 8‬اثــر را بــرای حضــور در ایــن رویــداد بــه‬ ‫دبیرخانــه معرفــی کردنــد‪.‬‬ ‫اثــار پذیرفتــه شــده بــدون اولویــت بــه ترتیــب حــروف‬ ‫الفبــا بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪« -1‬بالســتیک زخــم» بــه کارگردانــی علیرضــا شــاکری‬ ‫از گنبــد کاووس‬ ‫‪« -2‬بروخــا» بــه کارگردانــی رضــا پورتــراب زاده از‬ ‫گــرگان‬ ‫‪« -3‬پنــج ثانیــه بــرف» بــه کارگردانــی گــروه بازیگــران‬ ‫از گــرگان‬ ‫‪« -4‬رعنــا و تــوت فرنگــی هــای وحشــی» بــه‬ ‫کارگردانــی حمیــد مصــدق از گــرگان‬ ‫‪« -5‬مــادام بــواری» بــه کارگردانــی محســن مقامــی‬ ‫از گــرگان‬ ‫‪« -6‬مضحکــه ی شــبیه قتــل» بــه کارگردانــی رعنــا‬ ‫زیادلــو و فاطمــه برومنــد از گــرگان‬ ‫‪« -7‬ن ُه» به کارگردانی هومن صالحی از گرگان‬ ‫‪« -8‬هبــوط» بــه کارگردانــی امیــد ابراهیمــی از‬ ‫گــرگان‬ ‫بــا اعــام دبیــر جشــنواره‪ ،‬تمامــی گروه هــای پذیرفتــه‬ ‫شــده در ایــن بخــش می تواننــد جهــت ارتقــای ســطح‬ ‫کیفــی اثــار‪ ،‬از دبیرخانــه درخواســت اعــزام مشــاور‬ ‫کننــد‪ .‬انتخــاب مشــاور می توانــد از ســوی گــروه و‬ ‫یــا دبیــر جشــنواره صــورت گیــرد‪ .‬همچنیــن بــا اعــام‬ ‫دبیرخانــه بــه زودی بــا کارگردان هــای پذیرفتــه شــده‬ ‫جلســه ای جهــت هماهنگــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یــاداوری مــی شــود ســی و دومیــن جشــنواره تئاتــر‬ ‫اســتان گلســتان در هفتــه اخــر ابــان مــاه ‪ 1400‬در‬ ‫گــرگان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماد ‪ ,‬تاکتیک‬ ‫یا غلبه‬ ‫برتنهایی؟‬ ‫بــا یــه حالتــی کرایــه را از خانــم مســافر گرفــت‬ ‫و بــه فاصلــه دو ثانیــه بــه اســکناس زبــان بســته‬ ‫نگاهــی پــر از خشــم و طلــب کــرد و بــا صــدای‬ ‫زمختــی بــا پــرت کــردن اســکناس بــه ســمت‬ ‫مســافر گفــت‪ :‬خــرد بــده مســافر خانــم کــه از‬ ‫حرکــت تنــد و زشــت راننــده ناراحــت و دلگیــر‬ ‫شــده بــود امــا بــا لحــن ارام در جــواب راننــده‬ ‫می گویــد؛ اقــا عــذر خواهــی مــی کنــم خــرد نــدارم‪.‬‬ ‫تــا ایــن جملــه برزبــان خانــم مســافر جــاری شــد‬ ‫راننــده ترمــز ی کشــید از داخــل اینــه ‪ ,‬خانــم پیــاده‬ ‫شــو ســر گنــج ننشســتم کــه هــر روز بــرای امثــال‬ ‫شــما پــول خــرد جــور کنــم پــدرم که بانک نداشــت‬ ‫بــرای مــن ارثیــه بــذاره ‪,‬صبــر خانــم طــاق شــد و‬ ‫بحــث و بگــو مگــو بیــن راننــده داغ داغ ‪,‬یکی خانم‬ ‫بگــو پنــج تــا راننــده بگــو ‪ .‬بــا پــادر میانــی و جــو را از‬ ‫ان حالــت متشــنج ارام کــردن خالصــه بــا کرایــه‬ ‫اضافــه راننــده را راهــی کردیــم بــره ‪ .‬حــاال مگــر‬ ‫رضایــت میــداد کــه بــره مــدام سرشــو از شیشــه‬ ‫ماشــین بیــرون میــداد بــرای خــودش صغــری‬ ‫کبــری چینــش مــی کــرد ‪ .‬راننــده نگــو دلــر خانــه‬ ‫خــراب کــن بگــو‪ ,‬انــگار ماههــا تمــام عقده هــای‬ ‫درونیــش را جمــع کــرده بــود تــا ســر یــک بــی‬ ‫گناهــی اوار کنــد خیلــی جالبتــر اینکــه پشــت‬ ‫ماشــینش نوشــته بــود‪ :‬بــزن لبخنــد قشــنگ رو‪،‬‬ ‫در همیــن حیــن پــژو ‪405‬بــا بــوق زدن مکــرر‬ ‫وســرعت زیــاد از کنــارم گذشــت تــا پشــت چــراغ‬ ‫قرمــز نمانــد خدایــی راننــده هاالبتــه بعضــی‬ ‫از انهــا بــرای خــود فــازی دارنــد امــا چــه فــازی‬ ‫مشــخص نیســت کال درگیــر درگیرنــد از همــه‬ ‫طلبــکار و شــاکی هســتند ایــن اقــا هــم پشــت‬ ‫ماشــینش نوشــته بــود ‪:‬شــتاب مکــن ‪,‬مقصــد‬ ‫نهایــی خــاک اســت اخــر عقــل کل توکــه حتــی‬ ‫بــه بــاور خــودش شــک داری چــرا جملــه ای بــه‬ ‫ایــن ســنگینی را بــه خــورد ماشــینت میــدی‪.‬‬ ‫دیــدن ایــن دو تــا صحنــه و جمله هــای پشــت‬ ‫ماشــین از فلکــه کاخ ‪ ,‬شــهرداری ‪ ,‬کمربنــدی‪,‬‬ ‫ترمینال ‪,‬فلکه بســیج ‪.... ,‬مرا بدنبال راننده هایی‬ ‫ماننــد راننــده موتــور ســیکلت ‪,‬راننــده تاکســی‬ ‫راننــده ‪ ,‬راننــده مینــی بوس ‪,‬راننــده اتوبوس‪,‬راننده‬ ‫لیفتــراک ‪ ,‬راننــده کامیون‪....‬کــه بــه شــکل هــای‬ ‫مختلــف بــا مــردم در ارتبــاط بودنــد و از دســت‬ ‫بعضــی از انهــا و حرکاتشــان رضایتــی نبود کشــاند‬ ‫و بهان ـه ی نوشــتن ایــن گــزارش شــد‪.‬‬ ‫بعضــی راننــده هــا خیلــی تاکتیکــی عمــل می کنند‬ ‫محمــد علــی ‪55‬ســاله یکــی از ایــن راننده هــای‬ ‫پــر تکنیــک اســت کــه کال بیشــتر راننده هــا او را‬ ‫می شناســند الباقــی کرایــه را بــا بــاز کــردن ســفره ی‬ ‫دلــش از پســرهای لیسانســه بیــکارش تــا خــرج‬ ‫و مخــارج زندگــی و ولخرجــی همســر محترمــه‪,‬‬ ‫صافــکاری و تعمیــرات ‪ ,‬قســط و بدهــی بــه بانــک‬ ‫و اشــخاص مختلــف گرانــی ‪....‬پرداخــت نمــی کنــد‬ ‫ودر نهایــت بــا بــازی کــردن احساســات مســافر‬ ‫کــه یــک بــرادرزاده ‪7‬ســاله دارم کــه پــدرش فــوت‬ ‫کــرده و خرجــی ان هــم بــه گــردن مــن اســت و در‬ ‫نهایــت اشــک تمســاح ریختــن یــک چیــز دســتی‬ ‫هــم می گیــرد و مســافر بنــده خــدا را بــا صلــوات‬ ‫وخدابیامــرزی امــوات راهــی مــی کنــد پشــت‬ ‫ماشــینش هــم نوشــته‪ :‬ایــن راننــده بــه عشــق‬ ‫شــما مــردم مــی تــازد ‪ .‬واقعــا چــه بتــاز بتــازی !!!!‬ ‫رســول ‪28‬ســاله یکــی دیگر از راننده هــا جدیدا برای‬ ‫دومیــن بــار ازدواج کــرده و همســر ‪32‬ســاله اش‬ ‫صندلــی عقــب ماشــین نشســته اســت پشــت‬ ‫ماشــین ایــن جــوان ‪ 28‬ســاله نوشــته بــود‪ :‬تــن‬ ‫مــرد و نامــرد یکیســت زمانــه بگــذرد تــا بدانــی مــرد‬ ‫کیســت؟ بابــا دســتخوش ایــن جملــه هــارو از کجــا‬ ‫پیــدا مــی کننــد هنــوز ســوار ماشــین نشــده ایــم‬ ‫خانــم تذکراتــش را بــی پــروا شــروع کــرد ‪ ,‬رســول‬ ‫از میانبــر‪ ,‬میگــم رســول تــو ســبقت نــری ‪,‬رســول بــا‬ ‫دوســتت علــی راجــع بــه بیمه بدنه ماشــین صحبت‬ ‫میکــردی شــنیدم مــی خواســتی گوشــی رو بــدی‬ ‫بــه من‪,‬رســول راســتی زن ممدرضــا راههــای دور‬ ‫همیشــه بــا ممدرضــا میــره اینــور و اونــر ‪ ,‬رســول بپــا‬ ‫بپــا چــراغ داره قرمــز میشــه ‪ ,‬در کل کنتــرل خــودرو‬ ‫را بدســت گرفتــه بــود وتــا پیــاده شــدن یکریــز حــرف‬ ‫مــی زد و تذکــر راهنمایــی رانندگــی مــی داد اعتراض‬ ‫مــی کــرد و رســول هــم بــا صبــر و حوصلــه جوابشــو‬ ‫میــداد و جملـه ی پشــت ماشینشــو حــال کــرده بود‬ ‫وســنگ تمــام گذاشــته بــود‪.‬‬ ‫مهــدی راننــده موتــور ‪22‬ســاله معــروف بــه مهــدی‬ ‫تنــدر در نظــر بعضــی از راننده هــا و شــهروندان یکی‬ ‫از موتــور ســوارهای نچســب و خطرنــاک بــود کــه در‬ ‫جــاده هــا چســبیده بــه کامیــون یــا خــودرو حرکــت‬ ‫مــی کــرد و یــا همیشــه در حــال ســبقت گرفتــن‬ ‫بــود یــک حرکــت مســخره و اعصــاب خــرد کــن کــه‬ ‫باعــث شــده ســه بــار بــه کام مــرگ کشــیده شــود‪...‬‬ ‫صبــح زود یــا ســر ظهــر‪ ,‬تایمــی خاصــی ندارنــد‬ ‫هفته هــا را هــم کــه از روی تقویــم پــاک کرده انــد‬ ‫و دقیقــا مصــداق ضــرب المثــل صــاح کار خویــش‬ ‫خســروان داننــد هســتند هنــوز چشــمانت پذیــرای‬ ‫خــواب نــاز نشــده صدایــی در خــور ســوهان کشــی‬ ‫تمــام ارامشــت را برهــم می زنــد؛ قفــل یخچــال‬ ‫درســت مــی کنیــم‪ ,‬پالســتیک در یخچــال عــوض‬ ‫می کنیــم و یــا کفــش کهنــه روی کهنــه خریداریــم‬ ‫و بدتــر از همــه صــدای گوشــخراش بلندگــوی رنــگ‬ ‫رو و رفتــه و خــراب کــه اول جملــه شــنیده می شــود‬ ‫انتهــا و وســط ان را سانســور مــی کنــد وانــت بــار‬ ‫دوره گــرد میــوه و ســبزی فــروش کــه انــگار لــج کــرده‬ ‫کــه یــا تمــام امــوال کهنـه ی مــارا ببــرد و یــا بــه صــرف‬ ‫نوبرانــه و تســتی بــار ســبزی و میــوه ی خــود را بــه‬ ‫خــورد مــا دهــد و تــا رضایــت مــا را جلــب نکند حاضر‬ ‫بــه تــرک محلــه ی باصفــا نمــی شــود‪.‬‬ ‫از ســمت شــهرداری مقصدفلکــه بســیج ســوار‬ ‫تاکســی شــدم راننــده باترفنــدی مــی خواســت ســر‬ ‫صحبــت را بــاز کنــد روبــه مــن گفــت‪ :‬از نظــر مــن‬ ‫روانشــناس‪ ,‬شــما ادم پــر از تنــش و استرســی‬ ‫هســتید از طرز ســوار شــدن و در ماشــین را بســتن‬ ‫مشــخص بــود نــگاه معنــاداری بــه او کــردم گفتــم‪:‬‬ ‫لطفــا حواســتون بــه رانندگیتــون باشــه‪ .‬اهــی‬ ‫کشــید و ادامــه داد ‪ :‬کمــک کــردن و مشــاوره رایــگان‬ ‫دادن هــم تــاوان داره خانــم اگــر شــما چنــد ثانیــه‬ ‫بیشــتر بــه عرایــض بنــده گــوش فــرا مــی دادیــد‬ ‫متوجــه مــی شــدید کــه مــن نیتــم خیــر بــوده (وبــا‬ ‫زدن روی فرمــان) خــدا لعنــت کنــد راننــده هایــی‬ ‫کــه بــه نامــوس مــردم چشــم دارنــد و مــردم هــم ‪,‬‬ ‫همـه ی ماهــا را بــه یک چشــم می بیننــد من در کل‬ ‫مباحثــم اموزنــده و کار راه انــداز اســت خــدا نیامــرزه‬ ‫منــو اگــر بــه غیــر ازایــن نیتــی داشــته باشــم مطالــب‬ ‫مــن همــه اش علمــی و تخصصــی اســت‪.‬‬ ‫بدجــوری روی مــخ مــن بــود وســط راه پیــاده‬ ‫شــدم راســتی پشــت ماشــینش نوشــته بــود‪:‬‬ ‫تــو نباشــی‪ ,‬یکــی دیگه‪،‬واقعــا بعضــی هــا چــی‬ ‫فکــر مــی کننــد وارد تاکســی انهــا نشــده برنامــه‬ ‫اموزشــی و اموزنــده می گذارنــد یــک شــبکه‬ ‫علمــی اجتماعــی روانشناســی‪ .‬حتــی ســعی‬ ‫می کننــد کــه مســافر حرفهــای انهــا را درســت‬ ‫یــا غلــط تاییــد کنــد و هــراز گاهــی اگــر مســافر‬ ‫بــا انهــا هــم کالم شــد کــه شــد اگــر هــم نــه‪,‬‬ ‫مــدام بــا عذرخواهــی کــه ببخشــید همچیــن‬ ‫حرفــی می زنــم طبــق تجربیــات دارم می گویــم‬ ‫و‪....‬یعنــی یــک منبــع اگاه مجــازی زنــده و‬ ‫پخــش مســتقیم‪.....‬با همــه طیــف مســافر‬ ‫ســروکار دارنــد و اگاهــی در مــورد هــر یــک از‬ ‫شــخصیتهای مســافرین و حرفهــای انهــا بــا کپــی‬ ‫بــرداری کــردن جــوری اطالعــات دقیــق و جزیــی‬ ‫مــی دهنــد کــه کانــال خبــری موثــق مــی شــوند‪.‬‬ ‫برخــورد نامناســب کارکنــان شــرکت‪ ،‬راننــدگان‬ ‫و مهمانــدار‪ ،‬تاخیــر ســفر‪ ،‬رفتــار نامتعــارف‬ ‫راننــدگان در عیــن رانندگــی‪ ،‬ســرویس دهــی در‬ ‫مجتمع هــای خدماتــی و رفاهــی‪ ،‬ســرویس دهــی‬ ‫نامناســب در ســفر‪ ،‬عــدم تعهــد نســبت بــه بــار‬ ‫ســفر‪ ،‬عــدم توقــف بــرای نمــاز و عــدم رعایــت‬ ‫خــط ســیر مطابــق بــا مبــدا و مقصــد و همچنیــن‬ ‫عــدم ســامت فنــی خــودرو‪ ،‬مســافرگیری در عین‬ ‫ســفر‪ ،‬نــرخ بیلــت خریــد اینترنتــی بلیــت‪ ،‬پیــاده‬ ‫نمــودن مســافر در مقاصــد تعییــن نشــده‪ ،‬ســوار‬ ‫کــردن مســافرین بیــش از ظرفیــت و عــدم صــدور‬ ‫بلیــت بیــن راهــی توســط راننــده در زمــان ســوار‬ ‫شــدن در حیــن مســیراز جملــه مــواردی اســت‬ ‫کــه مســافران حمــل و نقــل عمومــی از بعضــی‬ ‫راننــدگان ایــن خــط شــاکی بودنــد‪.‬‬ ‫خالصــه برخــورد بــا راننــدگان مختلــف در ســبکهای‬ ‫متفــاوت شــخصیتی بــا پشت نوشــته ها گوناگــون در‬ ‫قالب هــای متفــاوت ماننــد شــعر‪ ،‬شــعار‪ ،‬حدیــث‪،‬‬ ‫دلنوشــته چــه بــا مناســبت هــای خــاص و چــه غیــره‬ ‫ماننــد‪ :‬بــه هرکســی دل بســتم ازم شــارژ خواســت ‪,‬‬ ‫بدبختی اونجاســت که خوشــبختی انجاست‪ ,‬عشق‬ ‫فقــط یــک کالم ولــوو علیــه الســام ‪,‬هــر موقع زمین‬ ‫خــوردی همانجــا دراز بکــش ‪ ,‬گــر نــداری بــاورم‬ ‫بنگــر بــه روی امپــرم‪ ,‬گشــتم بــود ولــی مــال مــن‬ ‫نبود‪,‬فرزنــد کمتــر همســر بیشــتر‪ ,‬عاقبــت لیســانس‬ ‫گرفتــن‪ ,‬بــه عشــق دلــم همیشــه ولــم‪ ,‬مــن زشــت‬ ‫بــودم تــا اینکــه ماشــینم را دیــد ‪ ,‬بــه ســامتی مشــرو‬ ‫طی هــای دانشــگاه ‪ ,‬بنــی ادم رو اعصــاب یکدیگرنــد‬ ‫و‪ ....‬واز نظــر رانندگــی بــا داشــتن رفتارهــای عجیــب‬ ‫و صاحــب نظــر بــودن ماننــد‪ :‬بــوق زدن ‪,‬گوشــی‬ ‫بــازی‪ ,‬خــط عــوض کــردن‪ ,‬راهنمــا نــزدن‪ ,‬اشــغال‬ ‫بــی مــورد جــای پــارک‪,‬روی خــط حرکــت کــردن کــه‬ ‫باعــث اعصــاب خــردی مســافران و دیگــر راننــدگان‬ ‫می شــوند و مشــکالتی را در تــردد ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــا ایــن نوشــتارها و حــرکات و رفتــار انهــا‬ ‫نشــان دهنده رویکــرد و شــخصیت فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ .‬و طــرز تفکــر‪ ،‬نــوع نــگاه بــه زندگــی‪،‬‬ ‫اعتقــادات و تجربیــات افــراد در اداب زندگــی‪،‬‬ ‫معیشــت‪ ،‬کالم‪ ،‬رفتــار و در یــک کالم ســبک زندگــی‬ ‫از تجربه هــا‪ ،‬باور هــا و خواســته ها و ارزوهــا و‬ ‫احساســات درونــی انهاســت یــا نمــادی بــرای ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــردن و غلبــه برتنهایــی خــود ؟!‬ ‫درســت اســت که هر قشــری از جامعه برای ارتباط‬ ‫بــا دیگــران و پیــدا کــردن جایــگاه خــود در جامعــه از‬ ‫تاکتیــک و نمــاد هــای مخصــوص خــود اســتفاده مــی‬ ‫کنــد درســت مثــل همیــن پشــت نویســی ماشــین ها‬ ‫و صحبــت و نظــر دادن راننــده هــا و طــرز برخــورد بــا‬ ‫مســافرین بــه اشــکال مختلــف امــا بــه همــان میــزان‬ ‫مــی توانــد خطرنــاک و یــک عمــل تهدیــدی باشــد ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه افــراد ســودجو در تمامــی‬ ‫شغل ها وجود دارد اما در این بین افراد زحمتکش‬ ‫و محترمــی را هــم مــی بینیــم کــه بــرای امــر معــاش‬ ‫خــود خداپســندانه و بــا اخــاق و رفتــار نیکووپــاک در‬ ‫ارتبــاط بــا مــردم در شــغل هــای مختلــف از جملــه‬ ‫رانندگــی تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪‎ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003003‬مــورخ ‪ 1400.07.11‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــود ســراج بــه تصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000135‬تقاضــای خانــم زینــب بــزی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 255‬وکــد ملــی ‪ 4889428577‬صــادره ‏ازمینودشــت فرزنــد غــام حســن در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 143.30‬مترمربــع ‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ 1211‬فرعــی از ‪ -21‬اصلــی واقــع در‬ ‫علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬شــهرک فرهنگیــان ‪ -‬خیابــان اســتاد ‪ – 10‬ســمت ‏چــپ بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 190.215773‬مــورخ ‪ 1400.06.30‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ‏‏(ره) و مجــوز شــماره ‪ 2296.26397‬مــورخ‬ ‫‪ 1400.07.06‬اداره راه و شهرســازی شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت ‏بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت ‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن ‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح ‏قضایــی تقدیــم نمایــد‪‎.‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪420 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09 :‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005003060‬مــورخ ‪ 1400.07.18‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای غفاراجاقلــو بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‏کالســه ‪ 1400114412005000043‬تقاضــای اقــای محمودملــک حســینی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 387‬وکــد ملــی ‪2269404882‬صــادره ‏ازعلــی ابــاد فرزنــد اســد در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 192.77‬مترمربــع مفــروز ‏و مجــزا شــده از پــاک از ‪ 1211‬فرعــی از ‪ -21‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪ ،‬خیابــان قدیــم االزمــن ‪ ،‬باالتــر از منبــع اب کوچــه پنجــم ‏غربــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 190.214996‬مــورخ ‪ 1400.06.30‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت ‏امــام (ره) و مجــوز شــماره ‪ 2296.26569‬مــورخ ‪1400.07.07‬‬ ‫اداره راه و شهرســازی شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب ‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند ‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده ‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪422 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005002798‬مــورخ ‪ 1400.07.04‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای علــی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات ‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000510‬تقاضــای اقــای محمــد بهجتــی اول‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 4272‬وکــد ملــی ‏‏‪ 2268860914‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد نصرالــه در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 24‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪،‬‬ ‫خیابــان طالقانــی جنوبــی ‪ ،‬کوچــه شــفق ‪5‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪424 :‬‏‪ ‎ ‎‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪‎ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005002856‬مــورخ ‪1400.07.07‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای درویــش تجــری نــوده بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000017‬تقاضــای اقــای محمــد امیــن نــادران بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 9139‬وکــد ملــی ‪2122747390‬‏صــادره ازگــرگان فرزنــد اصغــر در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 280.13‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان بیســت متــری تامیــن‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬کوچــه ‪ 12‬متــری شــرقی ‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابادکتــول تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه ‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪426 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نیمــه نخســت امســال ‪۱۳‬طــرح بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ ۱۵‬میلیــارد تومــان در ایــن اســتان بــه بهــره بــرداری رســید کــه بیشــتر ان در بخــش‬ ‫صنایــع فلــزی اســت‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن طرح هــا بــرای ‪۱۷۴‬نفــر اشــتغال‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی ‪ ۶۶‬قــرار داد در شــهرک هــای صنعتــی منعقــد و در ایــن قراردادهــا ‪ ۲۰‬هکتــار‬ ‫زمیــن نیــز بــرای اجــرای طــرح هــای مختلــف واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫بهره برداری ‪۱۳‬‬ ‫طرح نیمه نخست‬ ‫سال جاری‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪412‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫شناسنامه دار کردن‬ ‫محصوالت کشاورزی باید‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‬ ‫اشنایی با دریچه گاز‬ ‫بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی ســالم و بــدور از‬ ‫االیندگی هــای مختلــف‪ ،‬طرح شناســنامه دار کــردن محصوالت‬ ‫کشــاورزی بایــد در دســتور کار متولیــان مربوطــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫بــا اجــرای طــرح شناســنامه دار کــردن‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی‬ ‫از لحظــه کشــت تــا ســفره مــردم نظــارت و ارزیابــی می شــود و‬ ‫اگــر محصولــی مشــکل ســامت داشــته باشــد مشــخصات ان‬ ‫و تولیدکننــده ان در دســترس خواهــد بــود بــه گونـه ای کــه از‬ ‫ورود ایــن محصــول بــه چرخــه مصــرف جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫بازی با جان‬ ‫مردم‬ ‫یا سوداوری‬ ‫ســبزی هایی را کــه فــارغ از هــر گونــه‬ ‫دلهــره و تــرس در مــزارع حاشــیه شــهر بجنــورد‬ ‫کشــت می شــوند‪ ،‬دیگــر نمــی تــوان بــه عنــوان‬ ‫مــاده غذایــی سرشــار از ویتامیــن در نظــر گرفــت‬ ‫زیــرا بــه گفتــه کارشناســان حــوزه ســامت ابیــاری‬ ‫مــزارع بــا پســاب ها ســامت مــردم را در معــرض‬ ‫انــواع بیماری هــا قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بحــران اب و خشکســالی کــه درد‬ ‫مشــترک تمامــی اســتان هاســت منجــر بــه‬ ‫هدایــت پســاب ها و فاضالب هــای ســرگردان‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی بــه ســمت ســبزیجات‬ ‫شــده اســت کــه ادامــه ایــن رونــد‪ ،‬ســامت‬ ‫شــهروندان را در معــرض خطــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی بــه مرکــز ســبزی فروشــی هــای بجنــورد‬ ‫نزدیــک مــی شــویم بــوی خــوش نعنــاع و ریحــان‬ ‫در سبزی فروشــی تــا شــعاع چنــد متــری مغازه هــا‬ ‫را پرکــرده اســت و حتــی رهگذرانــی را کــه تمایلــی‬ ‫بــه خریــد ســبزی ندارنــد را نیــز وسوســه می کند تا‬ ‫ایــن ســبزی های معطــر را بــه ســبد غذایــی خــود‬ ‫بیافزاینــد‪ ،‬امــا غافــل از انکه منبع تامیــن اب این‬ ‫ســبزی های معطــر پســاب فاضالب هایــی اســت‬ ‫کــه حتــی بــوی ناشــی از ان اجــازه نزدیــک شــدن‬ ‫بــه ایــن مــزارع را نمی دهــد‪.‬‬ ‫بــا گــذری کوتــاه بــه گوشــه و کنــار حاشــیه شــهر‬ ‫بجنــورد شــاهد مــزارع ســبزی کاری و صیفــی جاتــی‬ ‫هســتیم کــه بــه صــورت غیــر قانونــی و البتــه اشــکارا‬ ‫بــا فاضالب هــا و پســاب شــهری ابیــاری می شــوند در‬ ‫واقــع هــر جایــی کــه زمینــی خالــی در کنــار خروجــی‬ ‫هــای پســاب وجــود دارد‪ ،‬بــه زمیــن ســبزی کاری و یــا‬ ‫دیگــر صیفــی جــات تبدیــل شــده اســت و اب هــای‬ ‫روان و پســاب بــه ایــن مــزارع هدایــت می شــود‪.‬‬ ‫مشــاهدات میدانــی خبرنــگاران حاکــی از ایــن‬ ‫اســت کــه شــمار زیــادی از کشــاورزان بــا زهکشــی‬ ‫و یــا بــا پمپــاژ پســاب هــا مــزارع و حتــی بــاغ هــا‬ ‫خــود را بــا پســاب ابیــاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت ابیــاری موجــب شــده کــه انــواع‬ ‫مگس هــا و پشــه هــا در کشــتزارها و همچنیــن‬ ‫باغ هــای حاشــیه شــهر بــه وفــور دیــده شــود‬ ‫بطوریکــه راه رفتــن در ایــن مــزارع را بــا مشــکل‬ ‫مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ابیــاری بیــش از ‪ ۱۰۰‬هکتــار اراضــی بــا پســاب و‬ ‫فاضــاب شــهری‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی بجنــورد بــا اشــاره بــه‬ ‫ابیــاری برخــی از مــزارع ســبزی و صیفــی جــات‬ ‫در حاشــیه ایــن شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬حــدود ‪۹۴‬‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و ‪ ۱۲‬و نیــم هکتــار اراضــی‬ ‫باغــی کــه شــامل بخشــی از اراضــی و بــاغ هــای‬ ‫روســتای باقرخــان و حــدود ‪ ۹۰‬درصــد اراضــی‬ ‫زراعــی و باغــی روســتای کالغ اشــیان از پســاب‬ ‫تصفیــه خانــه شــهری اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫یحیــی رمضانــی افــزود‪ :‬در ادامــه پســاب‬ ‫فاضــاب شــهری بجنــورد بــا اب رودخانــه اتــرک‬ ‫مخلــوط و ســایر زارعــان روســتاهای پاییــن دســت‬ ‫حــوزه گرمخــان نیــز از ان اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬بــه شــوراها‪ ،‬دهیــاران‬ ‫و زارعــان بــا هــدف ممنوعیــت و عــدم اســتفاده از‬ ‫پســاب جهــت ابیــاری مــزارع و باغ های پایین دســت‬ ‫خروجــی پســاب شــهری اخطــار داده شــده اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی بــا اشــاره بــه مکاتبــات بــا رییــس اداره امــور‬ ‫حقوقــی ســازمان جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا اعالم‬ ‫ســطوح زراعی و باغی مشــکوک به ابیاری با پســاب‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مکاتب ـه ای نیــز بــا فرمانــداری شهرســتان‪ ،‬بــا‬ ‫هــدف مجــاب کــردن اداره اب و فاضــاب شــهری‬ ‫بــرای طــرح هدایــت پســاب خروجــی بــه کانال هــای‬ ‫سرپوشــیده و خــارج کــردن ان از دســترس زارعــان و‬ ‫باغــداران منطقــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بازدیدهایــی بــه‬ ‫همــراه کارشناســان شــبکه بهداشــت شهرســتان‬ ‫از ایــن مــزارع انجــام شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تاکنــون چندیــن کالس اموزشــی ترویجــی‬ ‫بوســیله کارشناســان ایــن نهــاد در رابطــه بــا‬ ‫ممنوعیت و مخاطرات این نوع ابیاری و معرفی‬ ‫محصــوالت جایگزیــن برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫رمضانی افزود‪ :‬در واقع مکاتبات الزم برای معرفی‬ ‫محصــوالت زراعــی جایگزین یا محصوالت علوفه ای‬ ‫چــون جــاروی شــهری و یــا کشــت گیاهــان صنعتــی‬ ‫چــون پنبــه و یــا توســعه زارعــت چــوب در راســتای‬ ‫کاهــش انتقــال الودگــی و اصــاح الگــوی کشــت‬ ‫منطقــه انجــام امــا نتیجــه الزم گرفتــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫کاشت سبزی و برداشت بیماری ‬ ‫یکــی از کارشناســان بهداشــت محیــط شــهر‬ ‫بجنــورد در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬الودگی هــای‬ ‫شــیمیایی معمــوال از طریــق فاضالب هــا وارد‬ ‫زمیــن شــده و ایــن امــر موجــب بــه خطــر افتــادن‬ ‫ســامت افــراد می شــود‪ ،‬بــه گونــه ای کــه شــیوع‬ ‫بیماری هــای عفونــی‪ ،‬انگلــی و میکروبــی به ویــژه‬ ‫در بیــن کشــاورزانی کــه بــا خــاک ایــن زمین هــا در‬ ‫ارتبــاط هســتند‪ ،‬دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫علــی کریمــی افــزود‪ :‬همچنیــن بررس ـی ها نشــان‬ ‫می دهــد کــه ابیــاری بــا پســاب ها موجــب تغییــر‬ ‫کیفیــت خــاک و نفــوذ ایــن پســاب هــا بــه اب هــای‬ ‫زیرزمینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای جلوگیــری از این اســیب‬ ‫بایــد‪ ،‬امــوزش کشــاورزان بــه شــکلی جــدی مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬گرچــه بحــران‬ ‫اب و خشکســالی ها تاثیــر زیــادی در اســتفاده‬ ‫از ایــن نــوع اب هــا داشــته اســت ولــی از ســوی‬ ‫دیگــر اکثــر کشــاورزان اســتان‪ ،‬کشــاورزانی ســنتی‬ ‫هســتند کــه معمــوال بــا تهدیــدات ایــن نــوع‬ ‫ابیــاری هــا در حــوزه ســامت و محیــط زیســت‬ ‫اشــنایی ندارنــد بنابرایــن می تــوان بــا برگــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی توســط نهادهــای مرتبــط‬ ‫چــون شــبکه های بهداشــت یــا جهــاد کشــاورزی‬ ‫انهــا را بــا مخاطــرات ایــن نــوع کشــت اشــنا کــرد‪.‬‬ ‫کریمــی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن اســیبی کــه بــه طــور مســتقیم بــا ســامت‬ ‫مــردم ســرکار دارد‪ ،‬واحدهــای صنفــی میــوه و‬ ‫ســبزی فروشــی ها را بایــد بــه ارائــه برچســب‬ ‫ســامت بســته های ســبزی و میــوه الــزام کــرد‬ ‫و نمونه بــرداری از مراکــز کاشــت ســبزی در‬ ‫دســتورکار کارشناســان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫شناســنامه دار کــردن محصــوالت بایــد در‬ ‫دســتورکار قــرار گیــرد‬ ‫مدیــر نظــارت بــر مــواد غذایــی و بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ابیــاری برخــی مــزارع صیفــی جات و ســبزی جات‬ ‫در حاشــیه شــهر بجنــورد را تهدیــدی جــدی بــرای‬ ‫ســامت غذایــی شــهروندان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی ســالم و بــدور‬ ‫از االیندگــی هــای مختلــف‪ ،‬طــرح شناســنامه دار‬ ‫کــردن محصــوالت کشــاورزی بایــد در دســتور کار‬ ‫متولیــان مربوطــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر حســن براتــی زاده افــزود‪ :‬بــا اجــرای طــرح‬ ‫شناســنامه دار کــردن‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی از‬ ‫لحظــه کشــت تــا ســفره مــردم نظــارت و ارزیابــی‬ ‫مــی شــود و اگــر محصولــی مشــکل ســامت‬ ‫داشــته باشــد مشــخصات ان و تولیدکننــده ان در‬ ‫دســترس خواهــد بــود بــه گونــه ای کــه از ورود ایــن‬ ‫محصــول بــه چرخــه مصــرف جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بازدیدهایــی‬ ‫که کارشناســان بهداشــتی داشــته اند‪ ،‬متاســفانه‬ ‫جــدای از صیفــی جــات و ســبزی جــات بــرای‬ ‫ابیــاری بــه برخــی درختــان میــوه شهرســتان نیــز از‬ ‫پســاب های فاضــاب اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫براتــی زاده بــا بیــان اینکــه جلوگیــری از ایــن اســیب‬ ‫نیازمنــد برخــورد جــدی ســازمان های مربوطــه‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪:‬بارهــا بــا برخــی از مســووالن مربوطــه‬ ‫بازدیدهایــی از ایــن مــزارع داشــته ایــم و تذکرهــای‬ ‫الزم بــه کشــاورزان داده شــده امــا‪ ،‬تاکنــون برخــورد‬ ‫جــدی بــا انهــا انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ابیــاری هرگونــه صیفــی جــات‬ ‫و درختــان مثمــر بــا پســاب های الــوده غیرقانونــی‬ ‫اســت زیــرا کــه در اینــده ای نــه چنــدان دور‬ ‫صدمــات جبــران ناپذیــری بــه ســامتی مــردم و‬ ‫محیــط زیســت وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر نظــارت بــر مــواد غذایــی و بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫حساســیت قانونــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــا‬ ‫خــام خــوردن ســبزی ها‪ ،‬الودگی هــای موجــود در‬ ‫ســاختار ســبزی ها بــه طــور مســتقیم وارد بــدن‬ ‫فــرد مــی شــوند و بــه علــت مانــدگاری بلندمــدت‪،‬‬ ‫در اینــده شــخص را بــا بســیاری از بیماری هــا‬ ‫بویــژه عفونت هــای داخلــی مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫تصفیــه فاضــاب بــه روش هــای بهداشــتی انجــام‬ ‫می شــود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی نیــز گفــت‪ :‬تصفیــه فاضــاب بــه‬ ‫روش هــای علمــی و بهداشــتی انجــام مــی شــود‬ ‫و ســازمان محیــط زیســت ناظــر بــر خروجــی‬ ‫اســتاندارد پســاب بــوده و اســتاندارد موجــود نیــز‬ ‫در ســازمان محیــط زیســت شــامل ســه بخــش‬ ‫ورودی پســاب بــه ابهــای ســطحی‪ ،‬تخلیــه بــه‬ ‫چاه هــای جــاذب و اســتفاده در کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی افــزود‪ :‬در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫تصفیــه خانــه هــای فاضــاب بر اســاس اســتفاده‬ ‫در بخــش کشــاورزی طراحــی شــده اســت کــه از‬ ‫ایــن نظــر ازمایشــگاه هــای شــرکت اب و فاضالب‬ ‫و ســازمان محیــط زیســت نظــارت کامــل بــر‬ ‫رعایــت اســتانداردها دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرکت ابفــا بــر اســاس‬ ‫اعتبــارات تخصیصــی نســبت بــه اجــرای شــبکه‬ ‫جمــع اوری و احــداث تصفیــه خانه ها اقدام می‬ ‫کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مدیریــت جمــع اوری و دفــع‬ ‫فاضــاب خانگــی در شــهرها و قســمت هایــی‬ ‫کــه تاسیســات جمــع اوری فاضــاب ندارنــد‪ ،‬بــر‬ ‫عهــده شــرکت اب و فاضــاب نیســت‪.‬‬ ‫ســاقی یــاداور شــد‪ :‬نحــوه اســتفاده از پســاب در‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نــوع کشــت ان و نظــارت بــر ایــن امــر بــر‬ ‫عهــده ســازمان های متولــی چــون جهادکشــاورزی‪،‬‬ ‫محیــط زیســت و شــبکه بهداشــت و درمــان اســت‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۶۸۸‬قانــون مجــازات اســامی بــرای‬ ‫مبــارزه بــا فعالیــت ایــن دســت از افــراد کــه اقــدام‬ ‫بــه ابیــاری ســبزی های خــود بــا فاضــاب می کننــد‪،‬‬ ‫قوانیــن ســختگیرانه ای هماننــد تخریــب زمین های‬ ‫زیــر کشــت ســبزی و صیفــی تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد کــه در ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار در‬ ‫ایــن بخــش فعالیــت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‏ اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ثبــت امــاک یــک قســمت از بخــش پنــج حــوزه ثبتــی شهرســتان‏اســفراین پیــرو اگهــی قبلــی بــه موجــب مــاده چهــارده قانــون ثبــت اســناد و امــاک تحدیــد حــدود شــماره زیــر‏‪ :‬قریــه روئیــن پــاک یــک (‪-)1‬‬ ‫اصلــی‏‪ 2300‬فرعــی مفــروز از ‪ 601‬فرعــی اقــای ســید وحیــد احمــدی فرزنــد میــرزا حســن ششــدانگ یکبــاب‏منــزل در روز دوشــنبه ‪ 1400.09.08‬ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12:30‬قبــل از ظهــر در محــل بــه عمــل خواهــد‏امــد‪( .‬تقاضــای ثبــت) لــذا بــه موجــب‬ ‫مــاده چهــارده قانــون ثبــت اســناد و امــاک بــه صاحبــان امــاک و‏حقــوق ارتفاقــی و مجاوریــن شــماره فــوق الذکــر بــه وســیله ایــن اگهــی اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت‏بــاال در محــل حضــور بــه هــم رســانند‪ ،‬چنانچــه هــر یــک از صاحبــان‬ ‫امــاک یــا نماینــده قانونــی ان هــا در‏موقــع مقــرر حاضــر نباشــند مطابــق مــاده ‪ 15‬قانــون مزبــور ملــک مــورد اگهــی بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف‏مجاوریــن‪ ،‬تحدیــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوریــن نســبت بــه حــدود ارتفاقــی و نیــز صاحبــان‬ ‫امــاک و‏حقــوق ارتفاقــی کــه در موقــع مقــرر حاضــر نبــوده انــد مطابــق مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت‪ ،‬فقــط تــا ســی روز از‏تاریــخ تحدیــد حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و در اجــرای تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده‏هــای معترضــی‬ ‫ثبتــی‪ ،‬معترضیــن مــی بایســت از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اســناد ظــرف مــدت‏یــک مــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی الزم را از مرجــع‏مذکــور اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬شنبه ‪1400.08.15‬‏ اردالن محمدی کوشکی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین‏ م الف ‪206‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۰۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۲۸‬تقاضــای اقــای داوود بــزی بــه شــماره شناســنامه‪ ۸۴۰۸‬کــد ملــی ‪۴۹۷۹۱۲۲۴۴۳۷‬صــادره از اق قــا فرزنــد ابراهیــم در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۸۹۵۰۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۵۰‬اصلــی واقــع در اراضــی هاشـم اباد بخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪۹۲۸۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۹/۱:‬علــی برقــی‬ ‫رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140060312001006534‬هیئــت موضــوع‏قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند ‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعارضکالســه ‏‏‪ 1400114412001002510‬تقاضــای اقــای بابــا ملــک بــه شــماره ‏شناســنامه ‪ 806‬و کــد ملــی ‪ 2121339361‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزننــد‏موســی قلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‏‏‪ 147861‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -175‬اصلــی واقــع در اراضــی‏حیــدر ابــاد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‏انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‏باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪9266 :‬‏‬ ‫م‪‎:‬‏‪1400/09/01‬‏ علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫ل‪‎:‬‏‪400/08/15‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دو ‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت او ‪‎‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک گــرگان اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪140060312001006527‬‬ ‫و‏‏‪ 140060312001006526‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‏واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‏‏‪ 1400114412001000112‬و ‪1400114412001000111‬‏تقاضــای ‪ -1‬خانــم‬ ‫المیــرا ســازش بــه شــماره شناســنامه ‪ 1588‬و کــد ملــی‏‏‪ 0068255705‬صــادره از تهــران فرزنــد غالمعلــی در ســه دانــگ‏مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم‏مشــاع از ‪ 262‬ســهم مشــاع از ‪ 288‬ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه‏باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ -2.‬خانــم پارمیــدا ســازش بــه شــماره‏شناســنامه ‪ 52232‬و کــد ملــی ‪ 0079505503‬صــادره از تهــران‏فرزنــد غالمعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانییــک بــاب‏ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از‬ ‫‪ 262‬ســهم مشــاع از ‪288‬‏ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت؛ بــه مســاحت‏کل عرصــه‪ 428.37 :‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع‏در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‏می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیتاعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نماید‪.‬م‪.‬الــف‪9268 :‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪400/08/15 :‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/01 :‬‏علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫ در موتورهــای احتــراق داخلــی وظیفــه تنظیــم میــزان گشــتاور‬‫و تــوان خروجــی بــر عهــده دریچــه گاز (‪ )Throttle body‬اســت‪،‬‬ ‫دریچــه گاز بــه وســیله یــک شــیر پروان ـه ای (‪)Butterfly Valve‬‬ ‫و تغییــر زاویــه ان میــزان جریــان هــوای (‪ )Air Flow‬ورودی بــه‬ ‫موتــور را تنظیــم می کنــد و بنابرایــن میــزان پاشــش ســوخت نیــز‬ ‫متناســب بــا ایــن میــزان هــوا کاهــش یافتــه و تــوان و گشــتاور‬ ‫خروجــی موتــور تنظیــم می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن وســیله بــا اســتفاده از یــک مســیر جانبــی بــه‬ ‫موتــور اجــازه می دهــد زمانــی کــه موتــور تحــت بــار نیســت و‬ ‫فرمانــی از راننــده مبنــی بــر فشــار پــدال گاز دریافــت نشــده اســت‬ ‫موتــور بــه صــورت بی بارهمچنــان روشــن بمانــد‪.‬‬ ‫انواع دریچه گاز‬ ‫عمومــا ً کنتــرل و تغییــر زاویــه دریچــه گاز بــا دو نــوع اصلــی‬ ‫صــورت می گیــرد‪ :‬دریچــه گاز مکانیکــی و دریچــه گاز الکترونیکــی‬ ‫(یــا برقــی)‪.‬‬ ‫ اجزاء تشکیل دهنده دریچه گاز‬‫دریچــه گاز از یــک شــیر پروان ـه ای (‪ )Butterfly Valve‬تشــکیل‬ ‫شــده اســت کــه بــا تغییــر زاویــه خــود ســطح موثــر عبــور جریــان‬ ‫هــوا را تغییــر داده و میــزان جریــان هــوا بــه موتــور (ازطریــق‬ ‫چندراهــه ورودی و راهگاه هــا) را تنظیــم می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــیر در دریچــه گاز مکانیکــی توســط کابــل و مســتقیما ًبــا‬ ‫دســتور راننــده (فشــار پــدال گاز) عمــل می کنــد‪ ،‬امــا در دریچــه‬ ‫گاز برقــی توســط دســتور ســامانه مدیریــت موتــور تغییــر زاویــه‬ ‫می دهــد‪ .‬بدنــه دریچــه گاز عمومــا ًاز جنــس الومینیــوم یــا مــواد‬ ‫ترکیبــی (‪ )composite‬ســاخته می شــود‪ .‬اســتفاده از مــاده‬ ‫ترکیبــی بــه دلیــل ســبک تر بــودن و مقاومــت در مقابــل خوردگی‪،‬‬ ‫نســبت بــه نــوع الومینیومــی برتــری دارد‪ .‬در دریچــه گاز برقــی‬ ‫بــرای اجــرا دســتور ارســالی از ســامانه مدیریــت موتــور در تغییــر‬ ‫زاویــه دریچــه گاز از عملگــر (‪ )actuator‬و «حســگر (‪)sensor‬‬ ‫موقعیــت دریچــه گاز» اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن حســگر موقعیــت لحظــه ای دریچــه گاز را بــه منظــور‬ ‫تشــخیص وضعیت هــای دور ارام (‪ ،)idle‬تمــام بــار (‪)full load‬‬ ‫و یــا وضعیت هــای مربــوط بــه شــتابگیری (‪ )accelerating‬یــا‬ ‫کاهــش ســرعت خــودرو (‪ )decelerating‬بــه واحــد مدیریــت‬ ‫موتــور (‪ )ECU‬ارســال می کنــد‪ .‬دریچــه گاز عــاوه بــر مســیر هوای‬ ‫ورودی از طریــق دریچــه پروانــه ای‪ ،‬دارای یــک مســیر هــوای‬ ‫اضافــی اســت کــه هــوا از طریــق ان می توانــد بــه صــورت جانبــی‬ ‫عبــور کنــد‪ .‬این مســیر عموما ًتوســط «اســتپر موتــور» (‪Stepper‬‬ ‫‪ )motor‬تنظیــم و کنتــرل می شــود‪.‬‬ ‫اهداف استفاده از «استپر موتور» عبارتند از‪:‬‬ ‫ ایجــاد حالــت ساســات در زمــان ســرد بــودن موتــور و بســته‬‫بــودن دریچــه گاز‬ ‫ تنظیــم دور ارام در زمــان گرفتــن بــار اضافــی از موتــور (بــه طور‬‫مثال راه انــدازی کولر)‪،‬‬ ‫ تنظیــم نســبت مناســب مخلــوط ســوخت و هــوا در دور ارام و‬‫کاهــش میــزان تولیــد االینده هــا در ایــن شــرایط و جلوگیــری از‬ ‫بســته شــدن ســریع مســیر هــوا زمانــی کــه در ســرعت های بــاال‬ ‫راننــده بــه طــور ناگهانــی پــا را از روی پــدال گاز برمـی دارد‪.‬‬ ‫در پایــان می تــوان بــه مزیــت اســتفاده از دریچــه گاز برقــی در‬ ‫موتورهــای دوگانه ســوز نیــز اشــاره کــرد کــه بــا اســتفاده از ان و‬ ‫کالیبراســیون موتــور در دو حالــت بــرای دو ســوخت‪ ،‬همــواره‬ ‫عملکــردی مناســب داشــته و در زمــان اســتفاده موتــور از یــک‬ ‫ســوخت به ســوخت دیگر (‪ )fuel-switching‬هیچگونه تغییری‬ ‫در عملکــرد موتــور ایجــاد و احســاس نمی شــود‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫اســتفاده از دریچــه گاز برقــی بــه تدریــج در حــال تبدیــل شــدن‬ ‫بــه یــک اســتاندارد در موتورهــای بنزینــی اســت و در اغلــب‬ ‫موتورهــای جدیــد امــروزی از ان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫دریچه گاز مکانیکی‬ ‫تــا چنــدی پیــش‪ ،‬بیشــتر خودروهــا مجهــز بــه ایــن نــوع دریچــه‬ ‫گاز بودنــد‪ .‬ایــن نــوع دریچــه توســط کابــل و بــه طــور مســتقیم‬ ‫توســط فشــار پــدال گاز بــه حرکــت در می ایــد‪ .‬از مزایــای ایــن‬ ‫دریچــه ســاده بــودن سیســتم و ارزانــی ان اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده‬ ‫‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪‎‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪140060312005002810‬مــورخ ‪ 1400.07.06‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و‏ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از‬ ‫مالکیــت اقــای محمــد علــی حســینی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1400114412005000016‬تقاضــای خانــم فاطمــه بادبــرات بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 322‬کــد ملــی ‪2269411730‬‏صــادره ازعلــی ابــاد‬ ‫فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪181.62‬‏مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان‬ ‫منوچهــری ‪ ،‬بعــداز کوچــه صبــا ‪ ، 40‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد‬ ‫تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو ‏اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض‬ ‫خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ـد‪‎.‎‬‬ ‫م‪.‬الــف‪418 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریــخ نتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪1400.09.01 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک‬ ‫علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 9‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 73‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪9‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫شمـاره ‪412‬‬ ‫تاکید رئیس جمهوری‬ ‫بر الزم االجرا بودن‬ ‫مصوبات شورای‬ ‫انقالبفرهنگی‬ ‫بیش از هزار اثر هنری‬ ‫در باره کرونا هنرمندان‬ ‫تولید کردند‬ ‫دبیرشــورای فرهنــگ عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫از ابتــدای کرونــا تاکنــون هنرمنــدان اســتان هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫اثــر هنــری نظیــر کاریکاتــور‪ ،‬فیلــم و نمایــش در بــاره‬ ‫ویــروس منحــوس کرونــا تولیــد کردنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬حســین فرخنده در هفتادو‬ ‫دومین نشســت شــورای فرهنگ عمومی خراســان شــمالی‬ ‫در محــل دفتــر امــام جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬باتوجــه‬ ‫بــه گــزارش هــای ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اســتان مــا در‬ ‫رابطــه بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی جــزو اســتان هــای‬ ‫متوســط اســت کــه ایــن امــر همچنــان نیازمنــد فرهنــگ‬ ‫ســازی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۲۱‬هــزار خبــر در پایگاه هــای‬ ‫خبــری و نشــریات اســتان در رابطــه بــا کرونــا و‬ ‫واکسیناســیون منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــه مناســبت روز فرهنــگ عمومی‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬نفــر از خادمــان فرهنــگ عمومــی در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف معرفــی و تجلیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫واکسینه شدن موجب عادی انگاری مردم شده است‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه ایــن نشســت اظهــار داشت‪:‬واکســینه‬ ‫شــدن موجــب عــادی انــگاری مــردم شــده و ایــن در‬ ‫حالیســت کــه تــا زمانــی کــه بیماری کرونــا وجــود دارد رعایت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده افــزود‪ :‬هــم اکنــون میــزان رعایــت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی در ســطح کشــور و اســتان کمتر‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصــد اســت و ایــن زنــگ خطــری اســت کــه کشــور‬ ‫را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد از ظرفیــت تمــام دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اســتان در راســتای فرهنــگ ســازی بــرای رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهــره بــرد‪.‬‬ ‫بیــگ زاده در ادامــه ســخنانش بــه حــوزه اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی بــه ویــژه طــاق اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬برخــی هــا‬ ‫علــت اصلــی طــاق را ناشــی از اعتیــاد و بیــکاری فــرد مــی‬ ‫داننــد در حالیکــه یکــی از دالیــل اصلــی طــاق ‪ ،‬کمرنــگ‬ ‫شــدن نقــش والدیــن و عــدم اعتمــاد ســازی بیــن زن و‬ ‫شــوهر اســت کــه بایــد بازهــم اســیب شناســی هــای الزم‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 1400/08/06 - 1400-3298‬هیــات بــه کالســه پرونــده‬ ‫شــماره ‪1400 -280‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی‬ ‫خانــم فائــزه مجــرد فرزنــد محمــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 6‬صــادره از‬ ‫بجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب منــزل‏مســکونی بــه مســاحت ‪115/65‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری از مالــک‏رســمی اقــای بــازرگان باغچقــی فرزنــد اقــا‬ ‫خــان محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک‬ ‫مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‬ ‫وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/08/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/30 :‬‏‬ ‫ایت اللــه دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه شــورای عالی‬ ‫انقــاب فرهنگــی چهــار مصوبــه مهــم قبلــی ایــن شــورا را بــرای‬ ‫اجــرا بــه دســتگاه ها و نهادهــا ابــاغ و بــر الزم االجــرای بــودن‬ ‫مصوبــات شــورا تاکیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایت اللــه دکتــر ســید ابراهیم رئیســی در جلســه‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره بــه تاکیــد رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب در ابالغیــه دوره فعلــی شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫مبنــی بــر الزم االجــرا بــودن مصوبــات ایــن شــورا‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫پیگیری هایی که انجام شــده در پیوســت ابالغیه دوره جدید شــورا‬ ‫ابهامــات دربــاره جایــگاه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی و مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و مصوبــات ایــن دو نهــاد برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای عالی انقــاب فرهنگــی در ابتــدای ایــن جلســه ســند‬ ‫بنیــاد علــم ایــران‪ ،‬صنــدوق علــم و فنــاوری بــه عنــوان ظرفیتــی بــرای‬ ‫حمایــت از پایان نامه هــا و طرح هــای پژوهشــی از ســوی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬ســند انرژی هــای تجدیدپذیر به عنوان‬ ‫ظرفیتــی در ســطح ملــی بــرای حمایــت از جایگزینــی انرژی هــای‬ ‫نویــن بــه جــای انرژی هــای فســیلی و ســند ملــی معمــاری ایرانــی‬ ‫اســامی کــه از مصوبــات مهــم ســال های گذشــته شــورا بودنــد‪ ،‬را‬ ‫بــرای اجــرا بــه دســتگاه ها و نهادهــای مربوطــه ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫اعضــا در ادامــه بــه بررســی ســندی پرداختنــد کــه بــه عنــوان‬ ‫ظرفیتــی بــرای حمایــت از خانواده هــای ایرانــی در نام گــذاری‬ ‫فرزنــدان عمــل خواهــد کــرد و ذیــل فرهنگســتان زبــان و ادبیــات‬ ‫فارســی بــا ایجــاد ســامانه ای بــرای ارائــه نام هــای مــورد تاییــد‬ ‫ســازمان ثبــت احــوال‪ ،‬دایــره انتخــاب خانواده هــا بــرای نامگــذاری‬ ‫فرزنــدان خــود از میــان نام هــای فاخــر ایرانــی و اســامی را‬ ‫گســترش می دهــد و انتخــاب نــام را اســان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســامانه ذیــل فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد و قابلیــت گــرداوری و ارائــه شــجره نامه خانوادگــی تــا‬ ‫چنــد نســل را دارد‪.‬‬ ‫در جلســه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ایجــاد ســامانه‬ ‫اســامی مــورد تاییــد ســازمان ثبــت احــوال ذیــل فرهنگســتان‬ ‫زبــان و ادبیــات فارســی مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در جلســه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی تاکیــد شــد‬ ‫کــه همــه دســتگاه ها و نهادهــا ملــزم بــه اجــرای مصوبــات شــورا‬ ‫بــوده و نهادهــای نظارتــی بایــد بــر اســاس ایــن الــزام قانونــی بــر‬ ‫حســن اجــرای مصوبــات نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫برای ورزش بانوان در پارک ها‬ ‫مکان ویژه مشخص شود‬ ‫واگذاری اینترنت با تکنولوژی‬ ‫‪ wifi‬به ‪ ۴۰‬مشترک مخابرات‬ ‫رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی خراســان شــمالی و امــام جمعه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬توجــه بــه امــر ورزش در جامعــه ضــروری اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل بایــد بخشــی از پــارک هــا ویــژه بانــوان باشــد‬ ‫تــا انهــا هــم بــا خیالــت اســوده حــرکات ورزشــی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام رضــا نــوری در‬ ‫هفتــادو دومیــن نشســت شــورای فرهنــگ عمومــی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در تمامــی پــارک هــا مامورانــی گماشــته‬ ‫شــود تــا از ورزش مختلــط بانــوان و اقایــان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا ســگ گردانــی در اماکــن عمومــی هــم گفــت‪ :‬یایــد‬ ‫جلــو ان گرفتــه شــود زیــرا موجــب رعــب و وحشــت در بین شــهروندان‬ ‫مــی شــود و ســامت و بهداشــت جامعــه را هــم تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫ســگ و خــوک حیوانــی اســت کــه در دیــن مبیــن اســام حــرام‬ ‫اعــام شــده اســت و کارایــی ایــن حیــوان بــرای محافظــت و‬ ‫نگهبانــی اســت و نبایــد افــراد همــراه بــا ســگ در اماکــن عمومــی‬ ‫تــردد کــرده و بــرای دیگــران مزاحمــت ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ‪ ۲‬ســند در خصــوص ترویــج فرهنــگ‬ ‫مســوولیت پذیــری بــرای مقابلــه بــا کرونــا و ســند ارتقــای فرهنــگ‬ ‫ســامت در جامعــه گفــت‪ :‬عــاوه بــر وظایــف دســتگاه هــای مربوطــه‬ ‫کارگروهی در علوم پزشــکی در این رابطه مشــخص شــود تا هر ســه‬ ‫مــاه یکبــار گــزارش کار اعــام شــود‪.‬‬ ‫واگــذاری اینترنــت بــه ‪ 40‬مشــترک مخابــرات بــا تکنولــوژی ‪wifi‬‬ ‫‪ 40‬مشــترک ســاکن منطقــه جهــاد مرکــزی گــرگان بــا تکنولــوژی‬ ‫‪ ، wifi‬ســرویس اینترنــت دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬‬ ‫بــه دلیــل فقــدان بســترکابلی بــرای ارائــه خدمــات و سرویســهای‬ ‫مخابراتــی بــه ســاکنان مجتمــع ‪ 32‬واحــدی واقــع در منطقــه جهاد‬ ‫مرکــزی شهرســتان گــرگان ‪ ،‬باتــاش کارشناســان مدیریــت تجاری‬ ‫و اداره مخابــرات شهرســتان گــرگان مقدمــات واگــذاری ســرویس‬ ‫اینترنــت از طریــق تکنولــوژی ‪ wifi‬فراهــم شــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی فــزود‪ :‬از انجائیکــه ایــن پــروژه‬ ‫بصــورت پایلــوت و بــرای اولیــن بــار در اســتان اجــرا شــده اســت‬ ‫و بــا موفقیــت بــه ســرانجام رســیده ‪ ،‬مقــرر شــد در خصــوص‬ ‫شناســایی نقاطــی از اســتان کــه امــکان واگــذاری خدمــات‬ ‫از روشــهای معمــول نباشــد از ایــن تکنولــوژی بهــره بــرده و‬ ‫اینترنــت بــر بســتر رادیــو بــه متقاضیــان واگــذار شــود‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از سرویســهای مخابراتی و توزیع عادالنه خدمات را از‬ ‫برنامه هــای مهــم مخابرات دانســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رضایــت مشــترکان و تامیــن درخواســت متقاضیــان‬ ‫خدمــات مخابــرات وظیفــه ماســت و در ایــن زمینــه از هیــچ تالشــی‬ ‫دریــغ نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وزیر کار برای تهیه و اجرای طرح‬ ‫طبقه بندی مشاغل فرصت‬ ‫‪ ۳‬ماهه داد‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در بخشــنامه ای بــه مدیــران عامــل‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬صندوق هــای بازنشســتگی و بانک هــای تابعــه بــر رعایــت‬ ‫قانــون کار‪ ،‬ارائــه گــزارش وضعیــت موجــود در واحدهــای مشــمول‬ ‫قانــون کار مجموعه هــای زیــر نظــر ایــن وزارتخانــه و تهیــه و اجــرای‬ ‫طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در مــدت ســه مــاه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت تعــاون‪،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬در متــن بخشــنامه «حجت اللــه عبدالملکــی» امــده اســت‪:‬‬ ‫نظــر بــه این کــه وزارت تعــاون‪ ،‬مرجــع قانونــی نظــارت بــر اجــرای‬ ‫قوانیــن و مقــررات کار اســت‪ ،‬رعایــت دقیــق مقــررات در ان دســته‬ ‫از شــرکت های تابعــه و وابســته کــه تابــع قانــون کار باشــند‪ ،‬اهمیــت‬ ‫مضاعــف پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در ایــن بخشــنامه بــر رعایــت حداکثــری و اجــرای درســت قوانیــن‬ ‫و مقــررات کار در واحدهــای زیرمجموعــه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫در بنــد نخســت ایــن بخشــنامه امــده اســت‪ :‬در اجــرای مــاده ‪۴۹‬‬ ‫قانــون کار و به منظــور اســتقرار مناســبات درســت کارگاه بــا بــازار کار‬ ‫در زمینــه مــزد‪ ،‬مقتضــی اســت بــا رعایــت تشــریفات مقــرر قانونــی‪،‬‬ ‫نســبت بــه «تهیــه و اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل» اقــدام شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در بخــش دوم ایــن بخشــنامه بــا عنایــت بــه تبصــره ‪ ۴‬مــاده‬ ‫‪ ۱۳۱‬قانــون کار و مقــررات و تشــریفات مقــرر در فصــل ششــم ان‬ ‫قانــون و بــا رعایــت اصــل ســه جانبه گرایی و مشــارکت کارگــران ان‬ ‫مجموعــه‪ ،‬الزم اســت در ســریعترین زمــان ممکــن نســبت بــه تشــکیل‬ ‫یکــی از تشــکل های کارگــری (شــورای اســامی کار‪ ،‬انجمــن صنفــی‬ ‫یــا نماینــده کارگــران) در هــر یــک از واحدهــای مربوطــه اقــدام شــود‪.‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫کمکهای اولیه ویژه خبرنگاران‬ ‫در گلستان‬ ‫دوره اموزشــی کمکهــای اولیــه ویــژه اصحــاب رســانه و‬ ‫خبرنــگاران اســتان گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی هــال احمــر گفــت‪ :‬ارائــه امــوزش‬ ‫کمکهــای اولیــه بــه همــه افــراد جامعــه از وظایــف مهــم هالل‬ ‫احمــر اســت و بــرای تربیــت یــک امدادگــر در هــر خانــواده‬ ‫تــاش مــی کنــد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی احمــدی افــزود‪ :‬از انجایــی کــه در بســیاری‬ ‫از حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی خبرنــگاران جــزو اولیــن‬ ‫گروه هایــی هســتند کــه بــرای کســب اخبــار وارد صحنــه‬ ‫حادثــه می شــوند‪ ،‬جمعیــت هالل احمــر اســتان اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری دوره هــای اموزشــی بــرای ایــن افــراد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬یک دوره اموزشــی کمکهای اولیه از ســه‬ ‫شــنبه ‪ ۱۱‬ابــان مــاه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــه صــورت‬ ‫حضــوری و مجــازی بــا همــکاری خانــه مطبوعــات و رســانه های‬ ‫اســتان گلســتان در شهرســتان گرگان اغاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی امــدادی‬ ‫ویــژه اصحــاب رســانه تــا دوره هــای تخصصــی بــه صــورت‬ ‫رایــگان ادامــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بــا توجــه بــه تبصــره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۲۷‬قانــون کار و ائین نامــه‬ ‫اجرایــی مربــوط و بــه منظــور مدیریــت بهتــر کارگاه‪ ،‬تاکیــد شــده اســت‬ ‫تــا نســبت بــه تهیــه ایین نامــه انضباطــی و نیــز تشــکیل کمیته هــای‬ ‫انضباطــی در ان واحدهــا اقــدام شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی‪ ،‬در ایــن بخشــنامه تصریــح کــرده اســت‪ :‬در اجــرای‬ ‫مــاده ‪ ۹۳‬قانــون کار به منظــور پیشــگیری از حــوادث و بیماری هــا‬ ‫در کارگاه هایــی کــه برابــر مــاده مذکــور مشــمول داشــتن کمیتــه‬ ‫حفاظــت فنــی و بهداشــت کار هســتند بــا رعایــت تشــریفات مقــرر در‬ ‫ایین نامه هــای بازرســی کار‪ ،‬نســبت بــه تشــکیل کمیتــه حفاظــت فنــی و‬ ‫بهداشــت کار در واحدهــای مشــمول اقــدام شــود‪ .‬همچنیــن مســوولیت‬ ‫نظــارت بــر حُســن اجــرای ایــن بخشــنامه بــر عهــده «معاونــت روابــط‬ ‫کار» بــوده و مقتضــی اســت همــه واحدهــای مشــمول ایــن بخشــنامه‬ ‫همــکاری مناســب بــا ان معاونــت را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن بخشــنامه‪ ،‬معاونــت روابــط کار ایــن وزارتخانــه‬ ‫مکلــف شــده اســت از طریــق واحدهــای اســتانی نســبت بــه مطابقــت‬ ‫وضعیــت اعالمــی و بررســی میدانــی توســط بازرســان کار اقــدام کنــد و‬ ‫مــوارد نظیــر پایــداری مشــاغل در واحدهــای مشــمول را نیــز بررســی و‬ ‫گــزارش همــه مــوارد را بــه صــورت ســالیانه بــه وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتمــاع متذکــر شــده اســت‪ :‬نخســتین‬ ‫گــزارش حداکثــر ســه مــاه پــس از ابــاغ ایــن بخشــنامه ارائــه شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‪57‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و مــاده‪ 13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480007005‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم مهــران فــدوی بشناســنامه ‪ 379‬کدملــی ‪ 2121875778‬صــادره از‏گــرگان فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 139911441248002247‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‏بماســحت ‪383.40‬متــر مربــع از پــاک ‪ – 108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو‏اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض‏خود را‬ ‫باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهــی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره ارایه نمایند‪ .‬م الــف‪9047‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12‬‏ حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ‪ 140060312480006964‬هییت موضوع قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند‏رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعرض اقای‪/‬خانم فاطمه فردوســی بشناســنامه ‪ 118‬کدملی ‪ 2121938540‬صادره از‏گرگان فرزند یحیی متقاضی کالســه پرونده ‪ 140011441248000342‬در‬ ‫ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان که ششدانگ عرصه ان‏وقف است است بمساحت ‪ 308.15‬متر مربع از |الک ‪ 3865‬فرعی از ‪ -107‬اصلی واقع در اراضی موقوفه چاله باغ بخش ‪ 3‬حوزه‏ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‏پانزده روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــندمی توانند از تاریخ انتشــار‏اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خود را به مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره ارایه‏نماینــد‪ .‬م الف‪9100‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12:‬‏ت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و مــاده‪ 13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480004902‬هییــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم فاطمــه بکیــای بشناســنامه ‪1848‬کدملــی ‪ 4869851989‬صــادره از‏گنبــد کاووس فرزنــد عبداللــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 13991144124800997‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‏اســت بماســحت ‪139.75‬متــر مربــع از پــاک ‪ –89‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبــق رای‏صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را‬ ‫باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایه نمایند‪ .‬م الــف‪9099‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12‬‏ حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم شــاهین روزبهانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۶۴‬کدملــی ‪ ۳۹۶۱۱۸۸۹۴۷‬صــادره از نهاونــد فرزند میرزا محمد متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۴۳‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۳.۳۳‬مترمربــع از پــاک ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صالح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۱۱۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 2 UV‬از ‪10‬‬ ‫ابری‪ .‬بیشینه ‪15‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 15‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪412‬‬ ‫طنز‬ ‫محقق شدن فقط‬ ‫‪ ۲۱‬درصد بودجه‬ ‫شهرداری گرگان‬ ‫شــهردار گــرگان بــا اشــاره بــه تحقــق ‪ ۲۱‬درصــد بودجــه گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن میــزان بودجــه مبلــغ ‪ ۱۰‬هزار میلیــارد ریالی این‬ ‫نهــاد در ســال جــاری گفــت کــه بــا وجــود گذشــت هشــت مــاه‬ ‫از ســال فقــط محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســبطی در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫چهــار مــاه باقیمانــده تــا پایــان ســال بایــد هشــت هــزار میلیــارد‬ ‫بودجــه باقیمانــده و پیــش بینــی شــده شــهرداری گــرگان محقق‬ ‫شــود کــه تحقــق کامــل ان نیازمنــد تــاش همگانــی مدیــران‬ ‫بخش هــای مختلــف ایــن نهــاد اســت‪.‬‬ ‫وی حــذف تشــریفات و ریخــت و پــاش اضافــی را یکــی از‬ ‫راه هــای در نظــر گرفتــه شــده شــهرداری گــرگان بــرای تحقــق‬ ‫بودجــه ایــن نهــاد در ســال جــاری اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اولویــت هزینه کــرد شــهرداری تــا پایــان ســال و ســه ماهــه‬ ‫اول ســال اینــده تکمیــل طرح هــای نیمــه تمــام اســت‪.‬‬ ‫ســبطی گفــت کــه توســعه فراگیــر و پایــدار گــرگان‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫رضایــت حداکثــری شــهروندان اســت کــه رســیدن بــه ایــن هــدف‬ ‫بــه مدیریــت جهــادی و فعالیــت هــای شــبانه روزی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای توســعه گــرگان بــا گام هــای‬ ‫کوچــک بــه پیــش خواهیــم رفــت و در مرحلــه نخســت‬ ‫نیازهــای اولیــه و ضــروری محــات بــه ویــژه مناطــق حاشــیه‬ ‫نشــین برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان بــر ضــرورت فراهــم کــردن امکانــات الزم‬ ‫بــرای گذرانــدن صحیــح و ســالم اوقــات فراغــت شــهروندان‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا اجــرای طــرح شــهربازی با‬ ‫پیــش بینــی اعتبــار ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال شــتاب می گیــرد‪.‬‬ ‫ســبطی بــا اعــام تکمیــل نشــدن شــهربازی مــدرن تــا پایــان‬ ‫امســال گفــت‪ :‬تــاش مــی کنیــم بــا تامیــن نقدینگــی الزم و‬ ‫تســریع در تهاترهــای منظــور شــده در قــرارداد‪ ،‬ســاخت ایــن طرح‬ ‫تــا پایــان ســال بــه پیشــرفت زیــادی برســد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در خصــوص نواقــص موجــود در پل هــای عابــر‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پیــاده گــرگان گفــت‪ :‬بــه زودی و پــس از اتمــام حجــت بــا‬ ‫پیمانــکاران‪ ،‬مشــکالت ایــن بخــش برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهر گرگان با بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر جمعیت با مشــکالت متعددی‬ ‫در بخش ترافیک‪ ،‬فضای ســبز و جمع اوری زباله مواجه اســت ‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق انبار کاه‬ ‫در مانه و سملقان‏‬ ‫انهدام باند بزرگ سرقت سیم‬ ‫و کابل برق در گلستان‬ ‫کشف بیش از یک تن برنج‬ ‫خارج از شبکه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق انبــار کاه بــه میــزان دو تــن در‏ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ« مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر‏گفــت‪ :‬در پــی اعــام یکــی از شــهروندان مبنــی بــر ســرقت‬ ‫‪ 50‬کیســه کاه از انبار شــخصی موضوع با‏جدیت در دســتور کار‬ ‫مامــوران تجســس کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررس ـی های دقیــق مامــوران مشــخص گردیــد‬ ‫کــه ســارق از فرصــت نبــود نگهبــان در‏محــل اســتفاده نمــوده و‬ ‫اقــدام بــه ســرقت ‪ 50‬کیســه کاه بــه میــزان دو تــن‪ ،‬کفکش اب‪،‬‬ ‫اهـن االت بــه‏ارزش حــدود ‪ 150‬میلیــون ریــال نمــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اقدامــات فنــی‬ ‫مامــوران توانســتند متهــم را شناســایی و طــی‏هماهنگــی‬ ‫قضایــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه وی را دســتگیر و به مقر‬ ‫انتظامــی داللــت کننــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بابیــان اینکــه پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫متهــم بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد از ‏شــهروندان‬ ‫خواســت‪ :‬تــا بــا رعایــت نــکات ایمنــی ازجملــه نصــب دوربیــن‬ ‫مداربســته و اســتفاده از ‏نگهبــان از وقــوع ســرقت های‬ ‫مشــابه پیشــگیری نماینــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از انهــدام بانــد بــزرگ ســرقت ســیم و کابــل‬ ‫بــرق و اعتــراف متهمــان بــه ‪ 98‬فقــره ســرقت در گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق‬ ‫در گــرگان و بــروز مشــکل بــرای تعــدادی از شــهروندان‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تحقیقــات تخصصــی پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و‬ ‫مامــوران بــا اشــراف اطالعاتــی و رصــد تصاویــر دوربین هــای مداربســته‬ ‫به ســرنخ هایی از ســارقان ســابقه دار رســیدند که در ســرقت ها از یک‬ ‫دســتگاه ســواری بــا پــاک مخــدوش اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســرانجام طــی گشــت زنــی هدفمنــد در نقــاط جــرم خیــز‪،‬‬ ‫خــودرو متهمــان شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی متوقــف و ‪ 4‬متهــم‬ ‫نیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه و پس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات موجــود بــه ‪ 98‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق‬ ‫در شهرســتان گــرگان اعتــراف کردند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســارقان پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان در صورت مشــاهده‬ ‫هرگونه موارد مشــکوک مراتب را در اســرع وقت از طریق ســامانه ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان از کشــف یــک تــن و ‪ 620‬کیلوگــرم‬ ‫برنــج خــارج از شــبکه در ایــن شهرســتان خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» در جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح‏مبــارزه بــا کاالی قاچــاق و محتکــران اقــام‬ ‫مصرفــی و پــس از شناســایی انبــار برنــج در شهرســتان شــیروان‬ ‫‪ ،‬بالفاصلــه‏موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت بــا همــکاری مامــوران اداره‬ ‫صمــت و اتــاق اصنــاف بــرای بررســی صحــت و ســقم موضــوع‬ ‫‏بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و پــس از بازرســی انبــار و مغــازه مورد‬ ‫نظــر موفــق شــدند تعــداد ‪ 162‬کیســه ‪ 10‬کیلویــی برنــج‏خــارج از‬ ‫شــبکه را کشــف کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن زمینــه یــک نفــر‬ ‫متهــم دســتگیر و بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان ارزش‬ ‫کاالی مکشــوفه ‪ 405‬میلیــون ریــال بــراورد شــده‏اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان در پایــان گفــت‪ :‬در ایــن راســتا یــک‬ ‫بــاب انبــار و یــک بــاب مغــازه خواربارفروشــی کــه متعلــق بــه‏یک‬ ‫نفــر اســت پلمپ شــد‏‪.‬‬ ‫فنــاوری اطالعــات در ســازمان فنــاوری اطالعــات محقــق می شــود و‬ ‫ایــن ســازمان وظیفــه ســنگینی بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بایــد کاری کنیــم طعــم شــیرین فنــاوری بــه مــردم‬ ‫چشــانده شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در چنــد ســال گذشــته کســب و کارهــای‬ ‫مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات بــه خوبــی توانســته اند ایــن کار را انجــام‬ ‫دهنــد و مــردم نیــز تــا حــدی لــذت فنــاوری را چشــیده اند‪.‬‬ ‫زارع پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های اخیــر در بخــش دولتــی‬ ‫هــم کارهــای بســیاری شــده اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬البتــه تحقــق همــه‬ ‫انچــه مربــوط بــه حــوزه فنــاوری و دولــت الکترونیکــی اســت بــر عهده‬ ‫وزارت ارتباطــات نیســت و نیــاز بــه همراهــی همــه دســتگاه ها و عــزم‬ ‫ملــی دارد تــا مــردم بتواننــد خدمــات دولتــی را به صــورت الکترونیکی‬ ‫و هوشــمند دریافــت کنند‪.‬‬ ‫وی راه برون رفت از مشکالت اداری را استفاده از فناوری اطالعات‬ ‫عنــوان کــرد و ادامـه داد‪ :‬راهــی غیــر از ایــن بــرای شــفافیت و از بیــن‬ ‫بــردن فســاد در کشــور وجــود نــدارد و ســازمان فنــاوری اطالعــات بــه‬ ‫همــراه شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات وظیفــه پیگیــری و انجــام‬ ‫ایــن مهــم را بــه عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات خطــاب بــه معاونــان و روســای ســازمان های تابعــه‬ ‫وزارتخانــه‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در جایــی قــرار گرفته ایــم کــه می توانیــم بــا‬ ‫توســعه کاربردهــای فنــاوری اطالعــات زندگــی را بــرای مــردم لذت بخش‬ ‫کنیــم و بایــد همــه تالش مــان را بــرای ایــن منظــور انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حمایــت و خدمــات ســازمان فنــاوری اطالعــات‬ ‫بــه کســب و کارهــای بخــش خصوصــی بایــد بــر مبنــای نقشــه راه‬ ‫مشــخص و بــا هــدف ارائــه خدمــات هوشــمند بــه مــردم باشــد‪.‬‬ ‫زارع پــور تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد بــا بخــش خصوصــی واقعــی کار را پیــش‬ ‫ببریــم بــه طــوری کــه خدمــات ارائــه شــده اقتصــادی باشــد و مانــدگار‬ ‫و مســتمر بماند‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات امنیــت بســترهای ارائــه خدمــات‬ ‫را وظیفــه ســنگینی دانســت کــه نبــود ان می توانــد باعــث عــدم اعتمــاد‬ ‫شــود؛ وظیفـه ای کــه برعهــده ســازمان فنــاوری اطالعــات قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی یکــی دیگــر از ماموریت هــای ســازمان فنــاوری اطالعــات در دوره‬ ‫جدیــد را رگوالتــوری فنــاوری اطالعــات عنــوان کــرد‪ ،‬بــه طــوری کــه‬ ‫وظایــف همــه بخش هــا بــه صــورت شــفاف مشــخص شــود‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری اطالعات ‪،‬‬ ‫ن بردن‬ ‫تنها راه از بی ‬ ‫بستر فساد است‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا تاکیــد بــر این کــه تنهــا راه از‬ ‫بیــن بــردن بســتر فســاد‪ ،‬اســتفاده از فنــاوری اطالعات اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحقــق هوشمندســازی فراینــد ارائــه خدمــات دولتــی بــه مــردم‪،‬‬ ‫نیازمنــد عــزم ملــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعات‪« ،‬عیســی زارع پور» در مراســم تکریم سرپرســت ســازمان‬ ‫فنــاوری اطالعــات و معارفــه رئیــس ایــن ســازمان بــا اشــاره بــه‬ ‫ماموریت هــای اصلــی وزارت ارتباطــات‪ ،‬افــزود‪ :‬انتظارات مــا در حوزه‬ ‫برای تولید محتوا در فضای مجازی‬ ‫بهره گیری از نخبگان بومی‬ ‫ضروری است‬ ‫اســتاندار گلســتان در تولیــد محتــوای فضــای مجــازی بــا بهره گیــری‬ ‫از تــوان نخبــگان جــوان و بومــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ســرمایه گذاری‬ ‫بیشــتر گفــت کــه ثــواب فعالیــت در این بخــش به دلیل تاثیر فــراوان‬ ‫ان در کاهــش اســیب اجتماعــی کمتــر از جهــاد در راه خــدا نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علی محمــد زنگانــه در مراســم‬ ‫افتتاحیــه ســومین رویــداد سراســری تولیــد محتــوای دیجیتــال بســیج‬ ‫گلســتان در کارخانــه فنــاوری و نــواوری اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیــر محتواهــای بســیار خوبــی بــرای فضــای مجــازی در‬ ‫کشــور تولیــد شــده و ایــن رونــد نیــز همچنــان ادامــه دارد کــه اگــر از‬ ‫انهــا بهــره بــرداری صحیــح شــود بــه توســعه پایــدار کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــر ســرمایه گــذاری تولیــد محتــوای فضــای‬ ‫مجــازی بــرای گــروه هــای ســنی پایــه تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬توجــه بــه‬ ‫ایــن موضــوع مهــم بــه صــورت ملــی مــی توانــد موجــب خنثــی ســازی‬ ‫توطئــه دشــمنان شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه بــر ضــرورت صیانــت از کاربــران فضــای مجــازی بــا ایجــاد‬ ‫شــبکه ملــی اطالعــات و مباحــث مرتبــط بــا ان ماننــد سالم ســازی‬ ‫فضــای مجــازی و دسترســی بــه اینترنــت بــا تدابیــر مناســب تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت کــه امیدواریــم در دولــت ســیزدهم شــاهد تحقــق ایــن‬ ‫مطالبــات باشــیم‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای نیــز در ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت مراکــز پــارک علــم و فناوری اســتان بــرای تولید محتوای فضای‬ ‫مجــازی گفــت ‪ :‬شناســایی جوانــان خــاق و مبتکــر و میــدان دادن بــه‬ ‫ان هــا بــرای تولیــد اثــار متناســب بــا نیــاز فرهنگــی جامعــه مــی توانــد از‬ ‫اســیب های تهاجــم فرهنگــی دشــمن جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملک شــاهکوهی افــزود‪ :‬بــا توســعه فضــای فیزیکــی و‬ ‫نــرم افــزاری مرکــز علــم و فنــاوری گلســتان مــی تــوان راه مشــارکت‬ ‫فعاالنــه نســل جــوان در توســعه اســتان و کشــور را فراهــم کــرد ‪.‬‬ ‫ســومین رویــداد سراســری تولیــد محتوای دیجیتال بســیج گلســتان‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۴‬ابــان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســوول ســازمان فضــای مجــازی بســیج گلســتان در ایــن‬ ‫رویــداد ‪ ۱۶‬گــروه بــا ‪ ۸۰‬نفــر در ســه بخــش پویانمایــی‪ ،‬بازی هــای‬ ‫موبایلــی و نــرم افــزار ویــژه تلفــن همــراه بــا هــم رقابــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫رضــا روشــنی اظهــار داشــت‪ :‬هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد‪ ،‬تولیــد‬ ‫محتــوای فاخــر و بومــی بــه فراخــور نیــاز حــوزه هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و هنری و همچنین توســعه منطقه و شناســایی‬ ‫اســتعدادها اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی نفــرات برتــر گــروه هــای شــرکت کننــده در ایــن رویــداد‬ ‫بــه مرحلــه کشــوری راه خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫ف برابــر رای شــماره ‪140060312005002797‬مــورخ ‪1400.07.04‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای حســین مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000016‬تقاضــای خانــم صنمبــر تخــم افشــان بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪9‬وکــد ملــی ‏‏‪2269622601‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد قلــی در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‏‏‪ 147.79‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬بلــوار‬ ‫دانشــگاه – دانــش ســه بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابادکتــول تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪441 :‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400.08.15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400.09.01 :‬‏‪‎‬‬ ‫طرح شفافیت اموال مسئوالن‬ ‫و لوبیای ‪ 80‬هزار تومانی!‬ ‫ریــا نباشــد مــا امــروز صبــح قصــد داشــتیم در خصــوص‬ ‫طــرح شــفافیت امــوال مســئوالن افاضــات کنیــم و اینکــه‬ ‫چــرا «قانــون بــه کجــا می خواهید ببرید» ببخشــید «قانون‬ ‫از کجــا اورده ایــد» اجــرا نمــی شــود‪ .‬بعــد از کمــی تحقیــق‬ ‫و تفحــص متوجــه شــدیم کــه ایــن کار اصــاح طلبــان‬ ‫ناقــا اســت کــه زودتــر از انچــه کــه تصــور می شــد‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه فضاســازی روانــی و تبلیغاتــی علیــه دولــت و مجلــس‬ ‫انقالبــی کرده انــد و در ایــن مســیر از هیــچ نــوع شــانتاژ‪ ،‬‬ ‫سفســطه و مغالطــه رســانه ای فروگــذار نمی کننــد! عجــب‬ ‫ناقالهایــی هســتند کــه می خواهنــد از اب گل الــود کــره‬ ‫هلنــدی بگیرنــد!‬ ‫اصــا ًایــن طــرح مربــوط بــه ایــن مجلــس نیســت و ان را در‬ ‫دوره خــدا بیامــرز هاشــمی تصویــب کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫تــازه بــرای افشــا کننــدگان مجــازات هــم در نظــر گرفتــه‬ ‫بودنــد! در ثانــی امــروز شــما اگــر یــک خــودروی وطنــی و ‪80‬‬ ‫متــر ملــک داشــته باشــید ‪ ،‬میلیــاردر محســوب می شــوید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قدیمی هــا حــق داشــتند کــه بگوینــد حســاب مــال‬ ‫مــردم کــردن از بیــکاری اســت!‬ ‫فلــذا مــا امــروز تصمیــم گرفتیم بی خیال شــفافیت و اموال‬ ‫مســئولین و ســامانه ثبت اموال مســئوالن که دوره ریاســت‬ ‫اقــای رئیســی بــر قــوه قضاییــه راه انــدازی شــده بــود و ‪...‬‬ ‫شــویم و از لوبیا بنویســیم! در جریان هســتید که این روزها‬ ‫قیمــت لوبیــا و حبوبــات بــه قیمــت سوســیس و کالبــاس‬ ‫رســیده و قیمــت سوســیس و کالبــاس بــه قیمــت گوشــت و‬ ‫قیمــت گوشــت هــم اگــر بــا همیــن رویکــرد پیــش برویــم بــه‬ ‫قیمــت خاویــار و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫البتــه بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه دولــت جدیــد‬ ‫دانشــمندان و کارشناســان را مجبــور نکــرده اســت کــه در‬ ‫رســانه ملــی و نشــریات از ســرطان زا بــودن لوبیــا بگوینــد‪.‬‬ ‫چــون لوبیــا همیــن طــوری بــه انــدازه کافــی بدنــام اســت!‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه دولــت عــادت نــدارد گرانی ها‬ ‫را گــردن دولــت قبلــی بینــدازد و قــرارگاه لوبیــا و گوجــه فرنگــی‬ ‫تشــکیل دهــد‪ ،‬در راســتای جلوگیــری از رگ بــه رگ شــدن کمــر‬ ‫خلــق اللــه زیــر فشــارهای اقتصــادی‪ ،‬بــه شــیوه مالــوف و رســم‬ ‫معهــود چنــد پیشــنهاد ارگانیــک و دســته اول ارائــه مــی شــود‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬هماهنگــی بــا مافیــا و زمانبنــدی گرانــی محصــوالت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در شــرایط فعلــی بنیــه مالــی مــردم اجــازه‬ ‫خریــد گوشــت و میــوه را نمــی دهــد و اخریــن محصوالتــی کــه‬ ‫خلــق اللــه تــوان خریــد انهــا را دارند همین ســیب زمینی و کدو‬ ‫و گوجــه و نخــود و لوبیــا اســت‪ ،‬ترتیبــی اتخــاذ شــود عزیــزان‬ ‫مافیــا همزمــان قیمــت محصــوالت را افزایــش ندهنــد و بــا یــک‬ ‫زمــان بنــدی مناســب بــه صــورت ادواری گرانــی محصــوالت در‬ ‫دســتور کار قــرار گیــرد تــا مــردم بــا مشــاهده افزایــش قیمــت‬ ‫یــک بــاره محصــوالت دچــار شــوک انافیالکســی نشــوند!‬ ‫ب‪ :‬کشــفیات نویــن در خصــوص متابولیســم بــدن‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای فــوق العــاده بــدن انســان در‬ ‫مواجهــه بــا شــرایط بحرانــی‪ ،‬دانشــمندان اگــر صــاح دیدنــد‬ ‫یــک مختصــر تحقیقاتــی انجــام بدهنــد شــاید بــدن انســان‬ ‫هــم قــادر بــه فتــو ســنتز یــا کســب انــرژی از طریــق مشــاهده‬ ‫تصاویــر گوشــت و مــرغ و ماهــی در فیلــم هــا یــا از پشــت‬ ‫شیشــه قصابــی هــا باشــد!‬ ‫البتــه بــه شــرطی کــه مــردم قــول بدهنــد پرخــوری نکننــد و‬ ‫جلــوی ویتریــن قصابی هــا اتــراق نکننــد!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۵۴۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۱۱‬تقاضــای اقــای مهــدی نبــی زاده بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪۴۰۵‬کــد ملــی ‪۰۸۲۹۳۶۹۹۵۳‬صــادره از شــیروان فرزنــد‬ ‫حســین در ش ـش دانگ اعیانــی ‪ ۱‬بــاب ســاختمان به انضمــام چهــل‬ ‫و هفــت ســهم مشــاع از چهــل و هشــت ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۴۶.۵۰‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ -۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی تاریکــی بخــش دو‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخذ رســید ظرف مدت‬ ‫یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪۹۲۶۰‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۹/۱:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪412‬‬ ‫سالمت روان‬ ‫برای کاهش میزان استرس‬ ‫در محیط کار‪ ۸ ،‬گام بردارید!‬ ‫با افسردگی تغییر فصل چگونه مواجه شویم؟‬ ‫گاهــی اوقــات‪ ،‬خانــواده و دوســتان بــه طــور ناخواســته‬ ‫ناراحتــی روانــی فــرد را انــکار می کننــد؛ بــا عباراتــی ماننــد‬ ‫«چیزیــت نیســت» و در عمــل و هیــچ کاری بــرای ترغیــب‬ ‫ان هــا بــه درخواســت کمــک حرفــه ای انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫افسردگی و اضطراب بدن را بیمارتر می کند‬ ‫اختــاالت اضطرابــی تقریبــا ً ‪ ۲۰‬درصــد از بزرگســاالن‬ ‫امریکایــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬ایــن بدان معناســت‬ ‫کــه میلیون هــا نفــر در معــرض خطــر قــرار دارنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫اســترس دارید‪ ،‬مغز با ترشــح کورتیزول‪ ،‬که نوعی سیســتم‬ ‫هشــدار دهنــده داخلــی اســت‪ ،‬واکنــش نشــان می دهــد‪ .‬بــا‬ ‫افزایــش تنفــس‪ ،‬افزایــش ضربــان قلــب و هدایــت جریــان‬ ‫خــون از اندام هــای شــکمی بــه ماهیچه هایــی کــه در مقابلــه‬ ‫یــا فــرار از خطــر کمــک می کننــد بــدن امادگــی فــرار یــا دفــاع‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬ایــن اقدامــات محافظتــی ناشــی از انتقــال‬ ‫دهنده هــای عصبــی ادرنالیــن و نوراپی نفریــن اســت کــه‬ ‫سیســتم عصبــی ســمپاتیک را تحریــک کــرده و بــدن را در‬ ‫حالــت امــاده بــاش بــاال قــرار می دهنــد‪ .‬امــا تحریــک بیــش‬ ‫از حــد و مــداوم ممکــن اســت بــه بــروز انــواع بیماری هــای‬ ‫جســمی منجــر شــود؛ از جملــه عالئــم گوارشــی ماننــد ســوء‬ ‫هاضمــه‪ ،‬گرفتگــی عضــات‪ ،‬اســهال یــا یبوســت و افزایــش‬ ‫خطــر حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی‪.‬‬ ‫افســردگی نیــز می توانــد تاثیــرات مخرب تــری بــر ســامت‬ ‫جســمانی داشــته باشــد‪ .‬در حالی که احســاس افســردگی‬ ‫گاه بــه گاه طبیعــی اســت امــا بیــش از ‪ ۶‬درصــد از‬ ‫بزرگســاالن چنــان احســاس افســردگی مداومــی دارنــد کــه‬ ‫در نتیجــه ان روابــط شــخصی خــود را مختــل می بیننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن افســردگی مــداوم می توانــد درک فــرد از درد را‬ ‫تشــدید کــرده و شــانس ابتــا بــه درد مزمــن را افزایــش‬ ‫دهــد‪ .‬افســردگی توانایــی فــرد را بــرای تجزیــه و تحلیــل و‬ ‫پاســخ منطقــی بــه اســترس کاهــش مــی دهــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫فــرد افســرده در یــک چرخــه معیــوب بــا ظرفیــت محــدود‬ ‫بــرای خــروج از وضعیــت روانــی منفــی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مطالعــه ای بــر روی ‪ ۱۲۰۴‬زن و مــرد ســالخورده کــره ای‬ ‫کــه ابتــدا از نظــر افســردگی و اضطــراب مــورد ارزیابــی قــرار‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬نشــان داد کــه دو ســال بعــد‪ ،‬این اختالالت عاطفی‬ ‫خطــر ابتــا بــه اختــاالت جســمی و ناتوانــی را در ان هــا‬ ‫افزایــش می دهــد‪ .‬اضطــراب بــه تنهایــی بــا بیمــاری قلبــی و‬ ‫افســردگی بــه تنهایــی بــا اســم و هــر دو ایــن اختــاالت بــا‬ ‫مشــکالت بینایــی‪ ،‬ســرفه مــداوم‪ ،‬اســم‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪،‬‬ ‫بیماری هــای قلبــی و مشــکالت گوارشــی مرتبــط بودنــد‪.‬‬ ‫کاریزما و ویژگی افراد کاریزماتیک‬ ‫ی ارتباطی‏‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت ها ‬ ‫حتمــا ًشــما هــم در زندگــی خود با افــرادی روبه رو‬ ‫شــده اید کــه در صــورت هم صحبتــی بــا ان هــا‪،‬‬ ‫احساســات خاصــی را‏تجربــه کرده ایــد؛ مثــا ًدر‬ ‫کنــار ان هــا احســاس ارامــش‪ ،‬اقتدار‪ ،‬ارزشــمندی‬ ‫یــا لــذت بــه شــما دســت داده اســت‪.‬در‏چنیــن‬ ‫موقعیت هایــی بیــان کــردن دلیــل تاثیرگــذاری‬ ‫ان افــراد بــه صــورت واضــح بــرای شــما مشــخص‬ ‫ی‏دانیــد کــدام یــک از ویژگی هــای ان‬ ‫نیســت و نم ‬ ‫افــراد اعــم از کالم‪ ،‬اعتمــاد‪ ،‬اگاهــی‪ ،‬تجربیــات‬ ‫یــا ظاهــر ان فــرد اســت کــه موجــب‏ایجــاد حــس‬ ‫خــوب در شــما شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ی‪‎‬تــوان واژه‬ ‫در حقیقــت بــه زبــان ســاده م ‬ ‫کاریزمــا (ز‪charisma‬‏)را مجموعــه ای از صفت هــا‬ ‫ورفتارهایــی تعریــف کــرد‏کــه بــا کنــار هــم قــرار‬ ‫گرفتــن انهــا‪ ،‬شــخصیت فــرد‪ ،‬جــذاب و اثرگــذار‬ ‫و الهــام بخــش باشــد‪ .‬برخــاف تصــور خیلی هــا‪،‬‬ ‫‏کاریزماتیــک بــودن صرفــا ًارثــی نیســت و بقیــه هــم‬ ‫می تواننــد بــه یــک فــرد کاریزمــا تبدیــل شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫شــما هــم بــه‏ســادگی می توانیــد ارتبــاط برقــرار کــرده‬ ‫و بــا اثرگــذاری افــکار خــود بــر دیگــران‪ ،‬شــرایط را‬ ‫بــرای رســیدن موفقیــت انهــا‏هموار کنیــد؛ پس باید‬ ‫گفــت شــما شــخصیتی کاریزماتیــک داریــد‪ .‬بــرای‬ ‫کســب ایــن مهــارت کافــی اســت چنــد ویژگــی‏زیــر‬ ‫را همیشــه در روابــط خــود مــد نظــر داشــته باشــید‏‪:‬‬ ‫‏‪)1‬‏ همــدل باشــید‪ :‬همــدل بــودن نوعــی توانایــی‬ ‫اســت بــرای اینکــه خودتــان را دقیقــا ًدر موقعیــت‬ ‫ان شــخص‏تصــور کــرده و یــک احســاس واقعــی‬ ‫شــبیه بــه او را در وجودتــان تجربــه کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫ویژگــی فقــط در صورتــی‏امــکان پذیــر خواهــد بــود‬ ‫کــه بــا تمــام وجــود بــرای ان شــخص احتــرام قائل‬ ‫شــده و توانایــی عشـق ورزی را بــی‏قیــد و شــرط در‬ ‫خــود تقویــت کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪)2‬‏ مهــارت گــوش دادن را تمریــن کنیــد‪ :‬همانطــور‬ ‫کــه در یادداشـت های گذشــته عنــوان شــد یکــی از‬ ‫موانــع‏ارتبــاط موثــر‪ ،‬عــدم توجــه بــه صحبت هــای‬ ‫طــرف مقابــل اســت‪ .‬اکثــر مــا وقتــی طــرف مقابــل‬ ‫حــرف می زنــد بــه‏جــای توجــه بــه صحبت هــای او یــا‬ ‫مشــغول افــکار خودمــان هســتیم یــا ســعی داریــم‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫جــواب مناســبی بــرای ارائــه‏پیــدا کنیـ ‪‎‬‬ ‫‏‪)3‬‏ ارتبــاط چشــمی صحیــح برقــرار کنیــد‪ :‬تحقیقــات‬ ‫عصب شناســی نشــان داده اســت زمانــی کــه‬ ‫ارتبــاط چشــمی ‏از‬ ‫مردمــک‬ ‫طریــق‬ ‫بــه درســتی برقــرار‬ ‫ناحیــه‬ ‫می شــود‬ ‫مشــترکی از مغــز دو‬ ‫طــرف درگیــر فراینــد‬ ‫ارتبــاط ‏می شــود و‬ ‫ایــن موضــوع درک و‬ ‫تاثیرگــذاری متقابــل‬ ‫را بــاال می بــرد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه ارتبــاط ‏چشــمی‬ ‫یکــی از قدرتمندترین‬ ‫حقیقی تریــن‬ ‫و‬ ‫ابزارهــای ارتباطــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بیــن انسان هاســ ‪‎‬‬ ‫‏‪)4‬‏ اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫باشــید‪:‬‬ ‫داشــته‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫بــه نوعــی مــادر‬ ‫همــه جذابیت هــا‬ ‫و موفقیت هــای‬ ‫انســان ‏اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع یکــی از مهمتریــن و اساســی تریــن ویژگــی‬ ‫شــخصیت های کاریزماتیــک داشــتن اعتمــاد‬ ‫بــه ‏نفــس باالســت‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس یعنــی‬ ‫توانمنــدی در انجــام کارهــا بــا انگیــزش درونــی و به‬ ‫شــکلی قاطــع و‏محترمانــه‪ ،‬بــدون نگرانــی از اینکــه‬ ‫دیگــران دربــاره مــا چــه طــور فکــر می کنن ‪‎‬د‪‎.‬بنابراین‬ ‫یکــی از بهتریــن‏راهکارهــا بــرای بــاال بــردن اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس و در نتیجــه فراهــم کــردن زمینــه بــرای‬ ‫داشــتن شــخصیت‏کاریزماتیــک می توانــد تمرکــز‬ ‫و تمریــن بــرای بهبــود فــردی و رشــد شــخصیتی و‬ ‫در ادامــه اقــدام عملــی بــرای‏کســب دســتاورد های‬ ‫بیرونــی باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪)5‬‏ از قــدرت کاریزمــای کلمــات اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫صحبــت کــردن مهارتــی اســت کــه تمــام افــراد‬ ‫در سراســر دنیــا کــم ‏و بیــش از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد ولــی تعــداد کســانی کــه بتواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از کلمــات‪ ،‬بــه شــکلی موثــر و‏متقاعــد‬ ‫ت‪‎.‬‏‬ ‫کننــده و تاثیرگــذار صحبــت کننــد‪ ،‬زیــاد نیس ـ ‪‎‬‬ ‫‏ اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد‏سند‬ ‫رسمی‬ ‫مصطفــی عفتی‏‪-‬ســکینه حیــدر حســین رضایــی نوئــی برابــر رای‪3171‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.12‬کالســه ‪ 1400114407116000115‬اقــای مهــدی خالقــی فرزنــد عبــاس شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪27‬‏‪ 92/‬متــر از پــاک ‪ 903‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫مصطفــی عفتــی‏‪-‬حســین و ســکینه و حیــدر رضایــی نوئــی برابــر رای‪3167‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.13‬کالســه ‪ 1400114407116000116‬اقــای عبدالــه عزتــی فرزنــد محمــد رضــا شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪27‬‏‪ 98/‬متــر از پــاک ‪ 903‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫مصطفــی عفتی‏‪-‬حســین ســکینه حیــدر رضایــی نوعــی برابــر رای‪3169‬‏‪1400/‬‏‬ ‫برابــر اراء هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اســفراین تصرفــات‬ ‫مالکانــه و ‏بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‏‏‪15‬روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتی(کثیــر االنتشــار و محلــی)‬ ‫بــه شــرح ذیــل اگهــی میشــود‪.‬‏‬ ‫‏‪.14‬کالســه ‪ 1399114407116000193‬اقــای محمــد رضــا بیــدی فرزنــد عبدالحمیــد‬ ‫شــش دانگ کارگاه به مســاحت ‪ 190‬متر از پالک ‪1820‬‏فرعی از محل مالکیت‬ ‫احمد روشــنی زعفرانلــو برابــر رای‪3286‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.15‬کالســه ‪ 1399114407116000203‬اقــای محمــد رضــا بیــدی فرزنــد عبدالحمیــد‬ ‫شــش دانــگ کارگاه بــه مســاحت ‪66‬‏‪ 594/‬متــر از پــاک ‪1820‬‏فرعــی از محــل‬ ‫مالکیــت احمــد روشــنی زعفرانلــو برابــر رای‪3288‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.16‬کالســه ‪ 1399114407116000219‬اقــای جعفــر محمــدی فرزنــد شــکراله شــش‬ ‫دانــگ مغــازه بــه مســاحت ‪24‬‏‪ 96/‬متــر از پــاک ‪ 33‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫ورثــه نورمحمــد حقانــی نــوری برابــر رای‪3180‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.17‬کالســه ‪ 1399114407116000260‬اقــای ابوالفضــل صدقــی فرزنــد گل محمــد‬ ‫شــش دانگ مغازه به مســاحت ‪6‬‏‪ 19/‬متر از پالک ‪ 46‬فرعی از‏محل مالکیت‬ ‫قربــان حجــی ابــادی برابــر رای‪3186‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.18‬کالســه ‪ 1399114407116000599‬اقــای جــواد غالمــی پــور روییــن فرزنــد‬ ‫اســماعیل شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪11‬‏‪ 116/‬متــر از پــاک ‏‏‪ 612‬فرعــی از‬ ‫محــل مالکیــت عباســعلی عباســی برابــر رای‪3268‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.19‬کالســه ‪ 1400114407116000132‬اقــای ســلمان کاظــم زاده فرزنــد حســینعلی‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪28‬‏‪ 181/‬متــر از پــاک ‪23‬‏فرعــی از محــل‬ ‫مالکیــت ورثــه محمــد خــان روشــنی‏‪-‬گیالن و مــژگان و‪ 528‬فرعــی از محــل‬ ‫مالکیــت خانــم مــژگان و گیــان روشــنی زعفرانلــو برابــر‏رای‪3280‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.20‬کالســه ‪ 1400114407116000236‬اقــای مهــدی محمــدزاده فرزنــد‬ ‫محمدابراهیــم شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪12‬‏‪ 202/‬متــر از پــاک ‪23‬‏فرعی‬ ‫از محــل مالکیــت ورثــه شــیر علــی وطــن دوســت (فاطمــه ) برابــر رای‪3395‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.21‬کالســه ‪ 1400114407116000286‬اقــای حجــت الــه عابــدی فرزنــد جعفــر‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪ 140‬متــر از پــاک ‪ 23‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫عبدالرضــا روشــنی برابــر رای‪3145‬‏‪1400/‬‏‬ ‫بخش‪5‬‏‬ ‫پالک ‪56‬‏‪ -‬اصلی امین اباد ‪:‬‏‬ ‫‏‪.1‬کالســه ‪ 1399114407116000789‬اقــای مهــدی پرهیــز فرزنــد ملــک حســن‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪ 605‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از محــل‏مالکیــت‬ ‫ملــک حســن پرهیــز برابــر رای‪3205‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪63‬‏‪ -‬اصلی قلعه کریم ‏‪:‬‬ ‫‏‪.2‬کالســه ‪ 1399114407116000746‬اقــای رمضانعلــی ایمانــدار فرزنــد عیســی‬ ‫شــش دانــگ منــزل و مغــازه متصــل بــه مســاحت ‪93‬‏‪ 294/‬متــر از‏پــاک ‪158‬‬ ‫فرعــی از محــل مالکیــت شــرکت ســهامی جیــن اســفراین بــا نمایندگــی حســین‬ ‫انارکــی حاجــی باقــری برابــر رای‪3176‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪64‬‏‪ -‬اصلی خرینان ‏‪:‬‬ ‫‏‪.3‬کالســه ‪ 1399114407116000705‬اقــای مهــدی صدقــی فرزنــد گل محمــد‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪88‬‏‪ 146/‬متــر از پــاک ‪ 586‬فرعــی ‏از محــل‬ ‫مالکیــت غالمحســین لعــل عوضپــور برابــر رای‪3202‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.4‬کالســه ‪ 1399114407116000736‬اقای مجتبی موســی زاده فرزند ابوالحســن‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪ 112‬متــر از پــاک ‪ 411‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت‬ ‫رمضانعلی ســهرابی و ابوالفضل ســهرابی برابر رای‪3178‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.5‬کالســه ‪ 1400114407116000121‬اقــای محمدامیــن لعــل اســامی فرزنــد‬ ‫محمــود ‪ 3‬دانــگ وکالســه ‪ 1400114407116000122‬اقــای متیــن‏لعــل اســامی‬ ‫فرزنــد محمــود ‪ 3‬دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪62‬‏‪ 105/‬متــر از پــاک ‪ 200‬فرعــی از‬ ‫محــل مالکیــت محمــد حســن لعــل اســامی برابــر‏رای‪3161‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.6‬کالســه ‪ 1400114407116000147‬اقــای حســن لعــل مصــر زاده فرزنــد بــرات‬ ‫محمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪77‬‏‪ 254/‬متــر از پــاک ‏‏‪ 1379‬فرعــی از‬ ‫محــل مالکیــت اثمــر خانــم توئــی برابــر رای‪3097‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.7‬کالســه ‪ 1400114407116000199‬اقــای علــی رضــا زیبائــی علــی ابــاد فرزند برات‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪44‬‏‪ 170/‬متــر از پــاک ‪1702‬‏فرعــی از محــل‬ ‫مالکیــت بــرات زیبائــی علــی ابــاد برابــر رای‪3165‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.8‬کالســه ‪ 1400114407116000259‬اقــای براتعلــی مــازاده فرزنــد علــی شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪25‬‏‪ 167/‬متــر از پــاک ‪ 1737‬فرعــی از‏محــل مالکیت‬ ‫مشــاعی براتعلــی مــازاده و‪ 1737‬فرعــی از محــل مالکیــت رمضانعلــی ناصــری‬ ‫برابــر رای‪3399‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪65‬‏‪ -‬اصلی حسن اباد قصبه ‏‪:‬‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫‏‪.9‬کالســه ‪ 1399114407116000220‬اقــای محمــد علــی بانیــدری فرزند عباســعلی‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪65‬‏‪ 194/‬متــر از پــاک ‪113‬‏فرعــی از محــل‬ ‫مالکیــت محمــد ناظــر حســن ابــادی فرزنــد حســن ‪ ،‬حســن حقانــی نــوری فرزنــد‬ ‫نورمحمــد ‪ ،‬ابراهیــم حقانــی دشــتی فرزنــد ولــی ‪ ،‬الــه قلــی لعــل‏منصــوری فرزنــد‬ ‫رحمــت الــه برابــر رای‪3182‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.10‬کالســه ‪ 1399114407116000657‬خانــم مریــم قاپاقــی فرزنــد ســعادتقلی‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪ 149‬متــر از پــاک ‪ 113‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫ورثــه حاتــم حاتمــی برابــر رای‪3194‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.11‬کالســه ‪ 1400114407116000113‬اقــای کانیــار عفتــی فرزنــد مصطفــی شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪47‬‏‪ 97/‬متــر از پــاک ‪ 903‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫پالک ‪67‬‏‪ -‬اصلی قریه قصبه ‏‪:‬‬ ‫پالک ‪69‬‏‪ -‬اصلی قریه کشتان ‏‪:‬‬ ‫‏‪.22‬کالســه ‪ 1399114407116000366‬اقــای رضــا روئینــی فــرد فرزنــد اســمعیل‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪68‬‏‪ 122/‬متــر از پــاک ‪ 37‬فرعــی ‏از محــل‬ ‫مالکیــت کریــم اســماعیلی کشــتان و‪ 3704‬فرعــی از محــل مالکیــت محمــد‬ ‫حســن بهــزادی برابــر رای‪3159‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.23‬کالســه ‪ 1399114407116000686‬اقــای علــی محمــدی فرزنــد عبدالعلــی‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪87‬‏‪ 210/‬متــر از پــاک ‪ 627‬فرعــی ‏از محــل‬ ‫مالکیــت غالمرضــا حاتمــی برابــر رای‪3198‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.24‬کالســه ‪ 1399114407116000687‬اقــای علــی محمــدی فرزنــد عبدالعلــی‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪24‬‏‪ 299/‬متــر از پــاک ‪ 621‬فرعــی ‏از محــل‬ ‫مالکیــت رجبعلــی صدرائی(بهــاء الدیــن) برابــر رای‪3200‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.25‬کالســه ‪ 1399114407116000691‬خانم فاطمه براتی فرزند حســنعلی شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪96‬‏‪ 172/‬متــر از پــاک ‪ 1412‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت‬ ‫خانــم طــاووس حیاتــی وســعیده ســادات موســوی برابــر رای‪3357‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.26‬کالســه ‪ 1400114407116000135‬اقــای مهــدی حســین پــور فرزنــد قاســم‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪13‬‏‪ 106/‬متــر از پــاک ‪ 508‬فرعــی ‏‏(بــه پــاک‬ ‫‪ 3815‬فرعــی تبدیــل شــده) از محــل مالکیــت محمــد حســن صفــی خانــی‬ ‫‏‪-‬اســماعیل برزیــن برابــر رای‪3335‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.27‬کالســه ‪ 1400114407116000136‬اقــای مهــراب برومنــد فرزنــد رحمــت الــه‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪52‬‏‪ 108/‬متــر از پــاک ‪ 508‬فرعــی ‏‏(بــه پــاک‬ ‫‪ 3815‬فرعــی تبدیــل شــده) از محــل مالکیــت محمــد حســن صفــی خانــی و‬ ‫اســماعیل برزیــن برابــر رای‪3361‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.28‬کالســه ‪ 1400114407116000137‬اقــای مهــراب برومنــد فرزنــد رحمــت الــه‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪88‬‏‪ 106/‬متــر از پــاک ‪ 508‬فرعــی ‏‏(بــه پــاک‬ ‫پــس ســعی کنیــد بــا یادگیــری و کســب مهــارت‬ ‫در‏خــوب و ماهرانــه صحبــت کــردن‪ ،‬از قــدرت‬ ‫کاریزمــای کلمــات بهــره وافــر ببریــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏ اســامی افــراد را بــه خاطــر بســپارید‪ :‬بارهــا بــرای‬ ‫شــما اتفــاق افتــاده اســت کــه از بــه یــاداوردن نــام‬ ‫خــود توســط‏فــردی بعــد از مدت هــا خوشــحال‬ ‫شــده ایــد‪ .‬شــاید ســاده بــه نظــر برســد ولــی اکثــر‬ ‫افــراد موفــق بــه اســامی توجــه‏خاصــی دارنــد و‬ ‫تلفــظ صحیــح انهــا را یــاد می گیرنــد‪ ،‬بــه خاطــر‬ ‫می ســپارند و ســعی می کننــد موقــع خطــاب‏کــردن‬ ‫حتمــا ًاز نــام افــراد اســتفاده کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏ قــدرت رهبــری خــود را افزایــش دهیــد‪ :‬معموال ً‬ ‫رهبــران بــزرگ جهــان‪ ،‬بهتریــن الگوهــا بــرای‬ ‫کاریزماتیــک‏بــودن هســتند‪ .‬این افراد بــا دارا بودن‬ ‫قــدرت رهبــری و هدایــت توانســته اند بــر جمــع‬ ‫کثیــری از مــردم یــک‏کشــور تاثیــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پــس زمــان ان رســیده تــا بــا مشــارکت در برنامه هــا‬ ‫و تــاش بــرای اجــرای بهینــه‏ان‪ ،‬روحیــه رهبــری و‬ ‫‪ 3815‬فرعی تبدیل شــده) از محل مالکیت محمد حســن صفی خانی کشــتان‬ ‫برابــر رای‪3364‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪71‬‏‪ -‬اصلی میان اباد ‏‪:‬‬ ‫تاثیرگــذاری را تقویــت نماییــد‪.‬‏‬ ‫هرکســی کــه بخواهــد در زندگــی بــه درجــات باالتر‬ ‫و موفقیت هایــی کــه اســتحقاق ان را دارد برســد‪،‬‬ ‫بــه ایجــاد‏ویژگی هــا و عادت هــای تــازه در خــود‬ ‫فکــر می کنــد‪ .‬شــاید کســی وجــود داشــته باشــد‬ ‫کــه هرگــز بــه کاریزماتیــک بــودن‏فکــر نکــرده باشــد‬ ‫و حتــی معنــی کاریزمــا بــه فارســی را هــم ندانــد‪،‬‬ ‫امــا در پــی کســب تجربیــات‪ ،‬باورهــا‪ ،‬عــادات‪،‬‬ ‫صفــات و‏موقعیت هــای ایــده ال‪ ،‬بــه یــک شــخص‬ ‫کامــا ًکاریزماتیــک تبدیــل شــده باشــد‪ .‬حــاال کــه‬ ‫بــه خوبــی مــی دانیــد معنــی‏کاریزمــا چیســت و‬ ‫کاریزماتیــک یعنــی چــی؟ پــس بــرای کاریزماتیــک‬ ‫شــدن بــه خــود ســخت نگیریــد‪ .‬همیــن کــه هــدف‬ ‫‏مشــخصی داشــته باشــید و بــرای رســیدن بــه ان‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد هــر روز بهتــر از دیروزتــان باشــید‪،‬‬ ‫ســرانجام در کنــار‏ســایر دســتاورهای خــود‪ ،‬بــه یــک‬ ‫شــخص کاریزمایــی تبدیــل خواهیــد شــد کــه خــود‬ ‫بــه خــود بــر دیگــران تاثیــر بســزایی‏دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رای‪3282‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪129‬‏‪ -‬اصلی صفی اباد ‏‪:‬‬ ‫‏‪.30‬کالســه ‪ 1398114407116000188‬خانــم فاطمــه عبــادی واال فرزنــد پرویــز ‪2‬‬ ‫دانــگ وکالســه ‪ 1398114407116000189‬اقــای هــادی فیــروز‏فرزنــد رجــب ‪ 4‬دانــگ‬ ‫منــزل بــه مســاحت ‪09‬‏‪ 267/‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از محــل مالکیــت ورثــه ناصــر‬ ‫منصوریــان و اقــدس منصوریــان و اشــرف‏منصوریــان و‪ 758‬فرعــی از محــل‬ ‫مالکیــت مشــاعی هــادی فیــروزو فاطمــه عبــادی واال برابــر رای‪3153‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.31‬کالســه ‪ 1399114407116000129‬اقــای ابراهیــم بــزازان فرزنــد رحمــت الــه‬ ‫شــش دانــگ مغــازه و منــزل بــه مســاحت ‪91‬‏‪ 152/‬متــر از پــاک ‏‏‪ 1117‬فرعــی از‬ ‫محــل مالکیــت ابراهیــم بــزازان برابــر رای‪3095‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.32‬کالســه ‪ 1400114407116000173‬خانــم رقیــه دادخــواه فرزند غالمعلی شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪94‬‏‪ 214/‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫فاطمــه علیمحمــدی برابــر رای‪3091‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.42‬کالســه ‪ 1399114407116000518‬اقــای محمدرضــا قرائــی فرزنــد علــی ‪1.5‬‬ ‫دانــگ وکالســه ‪ 1399114407116000519‬خانــم زهــرا قرائــی‏فرزنــد علــی ‪ 1.5‬دانــگ‬ ‫وکالســه ‪ 1399114407116000520‬اقــای مصطفــی قرائــی فرزنــد غالمحســین ‪1.5‬‬ ‫دانــگ وکالســه ‏‏‪ 1399114407116000524‬اقــای غالمحســن قرائــی فرزنــد علــی‬ ‫‪ 1.5‬دانــگ همگــی از شــش دانــگ بــاغ پســته بــه مســاحت ‪82‬‏‪ 104831/‬متــر‬ ‫از‏پــاک ‪ 0‬فرعــی از محــل مالکیــت محــراب ســهرابی فرزنــد حــاج حســن برابــر‬ ‫رای‪3258‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.43‬کالســه ‪ 1399114407116000555‬خانــم زهــرا ارغیانــی فرزنــد حســین شــش‬ ‫دانــگ بــاغ پســته بــه مســاحت ‪ 32463‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫ایــران توســلی برابــر رای‪3214‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.44‬کالســه ‪ 1399114407116000646‬اقــای امیــر رضــا ارغیانــی فرزنــد محمــد‬ ‫جعفــر ‪ 3‬دانــگ وکالســه ‪ 1399114407116000647‬اقــای محمــد‏مهــدی ارغیانــی‬ ‫فرزنــد علــی ‪ 3‬دانــگ بــاغ بــه مســاحت ‪11‬‏‪ 94134/‬متــر از پــاک ‪ 803‬فرعــی از‬ ‫محــل مالکیــت علــی ارغیانــی و محمــد جعفــر اغیانــی ‏برابــر رای‪3232‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.45‬کالســه ‪ 1399114407116000648‬اقــای امیــر رضــا ارغیانــی فرزنــد محمــد‬ ‫جعفــر ‪ 3‬دانــگ وکالســه ‪ 1399114407116000649‬اقــای محمــد‏مهــدی ارغیانــی‬ ‫فرزنــد علــی ‪ 3‬دانــگ ‪ ،‬از شــش دانــگ بــاغ به مســاحت ‪27‬‏‪ 94296/‬متــر از پالک‬ ‫‪ 803‬فرعــی از محــل مالکیــت علــی ارغیانــی برابــر‏رای‪3239‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.33‬کالســه ‪ 1399114407116000635‬اقــای محمــد زمانــی فرزنــد منصــور شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪54‬‏‪ 155/‬متــر از پــاک ‪ 136‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫ورثــه غالمرضــا حاتمــی برابــر رای‪3192‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.34‬کالســه ‪ 1400114407116000138‬اقــای محمــود مالــداری فرزنــد براتعلــی‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪6‬‏‪ 163/‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محل مالکیت‬ ‫حســن خانکانلــو فرزنــد حســین برابــر رای‪3078‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.35‬کالســه ‪ 1400114407116000216‬اقــای نعمــت اللــه خالقــی فرزند علی اصغر‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪85‬‏‪ 94/‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محل مالکیت‬ ‫رعنــا ســعادتی فرزنــد بــرات و ورثــه صدیقــه ســعادتی (ابراهیم و خدیجــه بادپروا)‬ ‫برابر رای‪3076‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.36‬کالســه ‪ 1400114407116000285‬خانــم صغــری نیکخــواه فرزند غالمحســین‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪66‬‏‪ 130/‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی ‏از محــل‬ ‫مالکیــت ورثــه بابــا محمــد حاتمــی (ســکینه خســرو ابــادی) برابــر رای‪3147‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.46‬کالســه ‪ 1399114407116000525‬اقــای علیرضــا قرائــی فرزنــد علــی شــش‬ ‫دانــگ بــاغ بــه مســاحت ‪8‬‏‪ 63215/‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از محــل‏مالکیت علی‬ ‫قرائــی فرزنــد محمــد ابراهیــم برابــر رای‪2909‬‏‪1400/‬‏‬ ‫لــذا بــه ایــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع‬ ‫در ارای اعــام شــده ابــاغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ‬ ‫‏انتشــاراولین اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الحــاق درمحــل تا ‪ 2‬مــاه اعتراض خود‬ ‫را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن‏بایــد‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت‬ ‫‏محــل تحویــل دهنــد در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‬ ‫معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارایه ننمایــد‏اداره‬ ‫ثبــت محــل برابــر مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمود‪.‬ضمــن اینکــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد ‏‏‪.‬‬ ‫‏‪.37‬کالســه ‪ 1400114407116000177‬خانــم لیــا قدســی فرزنــد علی اصغر شــش‬ ‫دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪86‬‏‪ 287/‬متــر از پــاک ‪ 46‬فرعــی از‏محــل مالکیــت‬ ‫نصــرت الــه عالئــی برابــر رای‪2663‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.38‬کالســه ‪ 1400114407116000205‬اقــای موســی رضائــی فرزنــد علــی رضــا‬ ‫شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت ‪25‬‏‪ 63/‬متــر از پــاک ‪ 247‬فرعــی از‏محــل‬ ‫مالکیــت زهــرا رنــگ بــوی برابــر رای‪3157‬‏‪1400/‬‏‬ ‫اردالن محمدی ‏‏کوشکی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین‬ ‫‏‪.29‬کالســه ‪ 1399114407116000487‬اقــای حمیــد نیکــدل کوشــکی فرزنــد‬ ‫ســلیمان ‪ 3‬دانگ وکالســه ‪ 1399114407116000488‬خانم‏شــهناز قاســمی فرزند‬ ‫حســن ‪ 3‬دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪37‬‏‪ 173/‬متــر از پــاک ‪ 2344‬فرعــی از‬ ‫محــل مالکیــت مســعود کاظــم زاده برابــر‏رای‪3190‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪72‬‏‪ -‬اصلی کالته کاهی ‏‪:‬‬ ‫پالک ‪73‬‏‪ -‬اصلی قریه حسین ‏‪:‬‬ ‫پالک ‪74‬‏‪ -‬اصلی قریه خواجه ها ‏‪:‬‬ ‫پالک ‪157‬‏‪ -‬اصلی اردغان ‏‪:‬‬ ‫‏‪.39‬کالســه ‪ 1399114407116000652‬اقــای حســین بــرات زاده فرزنــد احیــا علــی‬ ‫شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت ‪53‬‏‪ 62/‬متــر از پــاک ‪ 305‬فرعــی ‏از محــل‬ ‫مالکیــت ابوالقاســم قاســمی و صغــری خانــم عســکری برابــر رای‪3366‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪176‬‏‪ -‬اصلی قزاقی ‏‪:‬‬ ‫‏‪.40‬کالســه ‪ 1400114407116000123‬اقــای هــادی فیــروز فرزنــد رجــب ‪ 1.5‬دانــگ‬ ‫وکالســه ‪ 1400114407116000125‬اقــای مهــدی فیــروز‏فرزنــد رجــب ‪ 1.5‬دانــگ‬ ‫وکالســه ‪ 1400114407116000124‬اقــای محمــد فیــروز فرزنــد رجــب ‪ 3‬دانــگ بــاغ‬ ‫بــه مســاحت ‪03‬‏‪ 2563/‬متــر از پــاک ‏‏‪ 261‬فرعــی از محــل مالکیــت شــیر خــان‬ ‫فیــزروز برابــر رای‪2699‬‏‪1400/‬‏‬ ‫بخش‪:13‬‏‬ ‫پالک ‪17‬‏‪ -‬اصلی بانی در ‏‪:‬‬ ‫‏‪.41‬کالســه ‪ 1400114407116000096‬اقــای علــی رجائــی فــر فرزنــد علــی اصغــر‬ ‫شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪72‬‏‪ 437/‬متــر از پــاک ‪ 61‬فرعــی ‏از محــل‬ ‫مالکیت غالمعلی نوروزی و‪ 62‬فرعی از محل مالکیت قاســمعلی قوچی برابر‬ ‫پالک ‪136‬‏‪ -‬اصلی مزرعه گلجیک ‏‪:‬‬ ‫انتشار نوبت اول ‪ :‬چهارشنبه ‪28‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪07/‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪1400/‬‏انتشار نوبت دوم ‪ :‬پنج شنبه ‪13‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪08/‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪1400/‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪۱۳‬‏ایین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001006523‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‬ ‫‪1399114412001001840‬‏تقاضــای خانــم زهــرا یوسـف زائی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 1972‬کــد ملــی ‪ 3671030763‬صــادره از زابــل فرزنــد شــیرعلی در ششــدانگ‬ ‫‏اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام چهــل و هفــت ســهم مشــاع از چهــل و‬ ‫هشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بــه‏مســاحت‬ ‫‪ 198‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی تاریکــی بخــش‬ ‫دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روز اگهــی‏می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫‏مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬م الــف ‪9277‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۸/۱۵:‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۹/۱:‬‏‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ صفحه 6 ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ «رامین پاشــایی»‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت ‪ :‬پــس از اختــال بــه وجــود‬ ‫امــده در ســامانه توزیــع ســوخت‪ ،‬مســئوالن کشــوری از ارائــه ســهمیه ســوخت جبرانــی ســخن بــه‬ ‫میــان اورده انــد کــه ایــن موضــوع هماننــد ســایر موضوعــات از قبیــل ثبــت نــام یارانــه‪ ،‬ســهام عدالــت‪،‬‬ ‫کــد بورســی و ‪ ...‬دســتاویز مجرمــان ســایبری بــرای کالهبــرداری از شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫مسدود شدن تعدادی‬ ‫سرشماره مترصد‬ ‫کالهبرداری با عنوان‬ ‫«دریافت سهمیه‬ ‫سوخت جبرانی»‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان ‪1400‬‬ ‫از نقص نرم افزار صدور صورت حساب برای‬ ‫استقرار باج افزار هکرها استفاده شد‬ ‫یــک گــروه بــاج افــزار ناشــناخته بــه طــور فعــال از ایــن اســیب پذیــری حیاتــی‬ ‫در صورتحســاب ‪ BillQuick Web Suite‬بــرای اســتقرار ‪ Ransomware‬ســوء‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت پشــتیبان ‪ BillQuick، BQE Software‬ادعــا کــرده اســت کــه پایــگاه‬ ‫کاربــری قــوی ‪ 400000‬کاربــر در سراســر جهــان دارد‪ .‬اشــکال امنیتــی کــه در زمــان‬ ‫و راه حــل صورت حســاب ‪ BillQuick Web Suite‬شناســایی می شــود‪ ،‬یــک‬ ‫اســیب پذیری تزریــق ‪ SQL‬اســت کــه مهاجــم را قــادر می ســازد تــا کــد دلخــواه را‬ ‫روی یــک سیســتم اســیب پذیر از راه دور اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫در یــک حملــه باج افــزار ایــن نقــص امنیتــی کــه به عنــوان ‪42258-2021-CVE‬‬ ‫ردیابــی می شــود‪ ،‬در یــک شــرکت مهندســی امریکایــی خــاص بــرای دسترســی‬ ‫اولیــه بــه سیســتم ها و شــبکه شــرکت مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬و ایــن‬ ‫نقــص امنیتــی مهــم در ‪ 2018 BillQuick Web Suite‬تــا ‪v22.0.9.0 2021‬‬ ‫شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫اشکاالت امنیتی اصالح نشده‬ ‫نرم افــزار ‪ BQE‬قبــا ً ایــن بــاگ را در تاریــخ ‪ 7‬اکتبــر پــس از اطالع رســانی‬ ‫‪ Huntress Labs‬بــه ان هــا اصــاح کــرده اســت‪ ،‬امــا تکان دهنده تریــن چیــزی‬ ‫کــه در طــول تحقیقــات کشــف شــد ایــن اســت کــه هشــت اســیب پذیری‬ ‫دیگــر وجــود دارد کــه هنــوز اصــاح نشــده اند‪ .‬هکرهــا مــی تواننــد از ایــن بــرای‬ ‫دسترســی بــه داده هــای ‪ BillQuick‬مشــتریان و اجــرای دســتورات مخــرب بــر‬ ‫روی ســرورهای وینــدوز داخلــی خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه الگــوی تکــرار شــونده ای را کــه نرم افــزار ‪ SMB‬را ازار می دهــد‬ ‫برجســته می کنــد‪ :‬فروشــندگان معتبــر بــرای ایمن ســازی فعاالنــه برنامه هــای‬ ‫خــود بســیار کــم کار می کننــد و مشــتریان ناخواســته خــود را در زمانــی کــه‬ ‫داده هــای حســاس بــه طــور اجتناب ناپذیــر فــاش می شــوند و‪/‬یــا بــاج می شــوند‪،‬‬ ‫در معــرض مســئولیت های مهمــی قــرار می دهنــد‪ .‬در اینجــا لیســتی از ان‬ ‫اســیب پذیــری هــای اصــاح نشــده امــده اســت‪:‬‬ ‫‪42344-2021-CVE‬‬ ‫‪42345-2021-CVE‬‬ ‫‪42346-2021-CVE‬‬ ‫‪42571-2021-CVE‬‬ ‫‪42572-2021-CVE‬‬ ‫‪42573-2021-CVE‬‬ ‫‪42741-2021-CVE‬‬ ‫‪42742-2021-CVE‬‬ ‫سو جوهــا در برابر پایگاه‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ 42258-2021-CVE‬بــه فراینــد تولیــد پر ‬ ‫داده ‪ SQL‬در ‪ 2020 BillQuick Web Suite‬مربــوط می شــود و ایــن بــه عوامــل‬ ‫تهدیــد امــکان انجــام اقدامــات زیــر را می دهــد‪:‬‬ ‫کد ‪ SQL‬مخرب را از طریق فرم مجوز برنامه تزریق کنید‪.‬‬ ‫از راه دور یک خط فرمان را در سیستم ویندوز اجرا کنید‪.‬‬ ‫کــد را بــا حقــوق بــاال اجــرا کنیــد‪ ،‬زیــرا ‪ BillQuick‬بــا امتیــازات مدیــر سیســتم‬ ‫کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫هانتــرس ادعــا کــرد کــه در حــال حاضــر بــه همــه کاربرانــی کــه هنــوز از نســخه‬ ‫اســیب پذیر ‪ BillQuick Web Suite‬اســتفاده می کننــد‪ ،‬هشــدار می دهــد و‬ ‫بــه ان هــا توصیــه می کننــد کــه فــورا ًمجموعه هــای صورت حســاب خــود را بــه‬ ‫‪ 2021 WebSuite‬نســخه ‪ 22.0.9.1‬به روزرســانی کننــد‪.‬‬ ‫انهدام باند کالهبرداران‬ ‫اسکیمری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی بانــد‪ 7‬نفــره کــه بــا کپــی‬ ‫گرفتــن از کارت هــای عابــر بانــک شــهروندان اقدام به‬ ‫خالــی کــردن حســاب انهــا می کردنــد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم حمیدرضــا‬ ‫ســلطان ابــادی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه‬ ‫حضــوری تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر برداشــت‬ ‫از حســاب انهــا کــه بــه صــورت غیرمجــاز بــوده‬ ‫درصورتیکــه کارت نــزد خــود انهــا بــوده و از ایــن‬ ‫برداشــت هــا کامــا بــی اطــاع می باشــند موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بعــد از اقدامــات تخصصــی و‬ ‫فنی مهندســی تیــم کارشناســان پلیس فتــا متهمیــن‬ ‫در کمتــر از ‪ 7‬ســاعت شناســایی و در محــل ارتــکاب‬ ‫جــرم دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجرمــان دســتگاه های اســکیمر( کپی‬ ‫کننــده کارت بانکــی) را در کنــار دســتگاه های کارت‬ ‫خــوان وانــت میــوه فروشــی ســیار خــود جاســازی‬ ‫نمــوده و بــا کپــی کــردن کارت هــای شــهروندان‬ ‫اقــدام بــه خالــی کــردن حســاب انهــا و واریــز پــول‬ ‫بــه حســاب دیگــر اعضــای بانــد کــه مســئول خریــد‬ ‫می باشــند به جهت خرید لوازمی از قبیل گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه و ســکه طــا و‪ ...‬می نمودنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هنــگام دســتگیری متهمــان مذکــور‪،‬‬ ‫تعــداد ‪2‬دســتگاه کپــی کننــده و خواننــده کارت‬ ‫(اســکمیر) کــه از طریــق انهــا تعــداد ‪ 128‬فقــره کارت‬ ‫عابــر بانــک شــهروندان را کپــی نمــوده و تعــداد یــک‬ ‫لــپ تــاپ و ‪5‬دســتگاه گوشــی تلفــن همــراه و ‪6‬عــدد‬ ‫ســکه طال و ‪14‬عدد کارت هدیه بانکی و تعداد‪7‬عدد‬ ‫کارت بانکــی متعلــق بــه غیــر کــه با انهــا کار می کردند‬ ‫کشــف و ضبــط شــد و در نهایــت متهمــان بــا قــرار‬ ‫‪ 120.000.000.000‬ریــال روانــه زنــدان گردیدنــد‪.‬‬ ‫سرهنگ«یوسف شاکری»‬ ‫دانش سایبری‬ ‫مهمترین دانش‬ ‫دنیای کنونی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬دانــش ســایبری را مهم تریــن‬ ‫دانشــی دانســت کــه امــروزه بایــد در مــدارس و دانشــگاه های‬ ‫مــا امــوزش داده‏شــود و مثــل دانــش مهارت هــای زندگــی مهــم‬ ‫و بــا اهمیــت اســت‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «یوســف شــاکری» گفت‪:‬دانــش ســایبری‬ ‫یکــی ازمهم تریــن‏دانش هاســت کــه امــروزه بایــد در مــدارس و‬ ‫دانشــگاه های مــا امــوزش داده شــود و ایــن دانــش به انــدازه‬ ‫ســایر مهارت هــای زندگــی مهــم ‏بلکــه مهمتــر اســت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪:‬از زمــان خلقــت انســان و در طــول تاریــخ انســان‬ ‫همــواره در معــرض خطرهــا و تهدیــدات بــوده و یکــی از ایــن‬ ‫تهدیــدات بحــث‏حمــات ســایبری و یــا تهدیــدات ســایبری اســت‬ ‫کــه بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون فنـّـاوری بــرای دانش امــوزان‬ ‫و خانواده هــا مهــم و همــه‏بــه نوعــی بــا ان درگیــر هســتند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬امــروزه کــودک خردســال‬ ‫می دانــد چگونــه از تلفن هــای همــراه هوشــمند اســتفاده کنــد‬ ‫و چگونــه بــه‏تلفــن همــراه هوشــمند دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬دقیقــا ً‬ ‫می دانــد کــه برنامه هــا کجــا هســتند‪ ،‬چگونــه بازی هــای خــود‬ ‫را انجــام می دهد‪،‬امــا‏بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم و بــه ان هــا‬ ‫بیاموزیــم کــه چگونــه مســئولیت فضــای انالیــن را بــر عهــده‬ ‫بگیرنــد و لــذا دانــش ســایبری مهم تریــن ‏دانشــی اســت کــه‬ ‫امــروزه بایــد در مــدارس و دانشــگاه های مــا امــوزش داده شــود ‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا بیــان اینکــه هــدف امــوزش امنیــت ســایبری‬ ‫فــارغ از اینکــه دانش امــوزان در چــه شــغلی مشــغول بــه کار‬ ‫هســتندیا‏اینکــه در اینــده چــه شــغلی خواهنــد داشــت بایســتی‬ ‫ارتقــاء ســواد ســایبری باشــند تاکیــد کــرد‪ :‬امنیــت ســایبری در‬ ‫هرشــغلی ‏پزشــک‪،‬وکیل‪ ،‬دامپزشک‪،‬افســر پلیــس‪ ،‬صاحــب‬ ‫مغــازه گل فروشــی در گوشــه خیابــان نقــش مهمــی برعهــده دارد‪.‬‏‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ارتبــاط دانش امــوزان بــا ســایر افــراد فضــای‬ ‫مجــازی و چگونگــی مراقبــت از ان هــا در مقابــل اســیب های‬ ‫فضــای مجــازی‏همــواره محــل نگرانــی و دغدغــه والدیــن و پلیــس‬ ‫فتــا در ایــن فضــا اســت کــه کــودکان و نوجوانان بایــد اموزش های‬ ‫الزم در ایــن زمینــه را ببیننــد‏و والدیــن وظیفه دارنــد هشــدارها و‬ ‫اموزش هــای الزم را در خصــوص فضــای مجــازی و خطــرات ان را‬ ‫بــه فرزنــدان خــود ارائــه تــا فرزنــدان را از‏ایــن چالش هــای فضــای‬ ‫مجــازی در امــان نگ ـه دارندضمــن اینکــه والدیــن بایــد بــر زمــان‬ ‫اســتفاده از اینترنــت از ســوی دانش امــوزان نظــارت ویــژه‏داشــته‬ ‫باشــند و امــوزش مجــازی دروس نبایــد باعــث ایــن امــر شــود کــه‬ ‫تمــام زمــان دانش امــوزان در فضــای مجــازی ســپری شــود‪‎. ‎‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ادامــه داد ‪:‬والدیــن از نصــب پروکســی‪،‬‬ ‫فیلترشــکن از ســوی دانش امــوزان جلوگیــری کننــد چــرا کــه نصب‬ ‫و اجــرای ایــن‏نرم افزارهــا ســطح دسترســی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫را بــه محتواهــای نامناســب بازکــرده و باعــث اســیب های روحــی‬ ‫و روانــی دانش امــوزان ‏می شــود ‪‎‬همچنیــن اســتفاده از ضــد‬ ‫بدافزارهــا‪ ،‬ســیم کارت کــودک‪ ،‬رمزنــگاری داده هــای مهــم بــر روی‬ ‫موبایــل یــا تپلــت دانش امــوز و‏اســتفاده از بســته های اینترنــت‬ ‫داخلــی را از دیگــر توصیه هایــی برشــمرد کــه می توانــد بــه امنیــت‬ ‫خانــواده و دانش امــوزان کمــک کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری در پایــان بــه خانوادهــا توصیــه کــرد ‪:‬توجــه‬ ‫بــه تنظیمــات حریــم خصوصــی و امنیــت در پیام رســان شــاد‬ ‫ضروریســت و از‏والدیــن درخواســت می شــود بــا تعریــف گــذرواژه‬ ‫مناســب‪ ،‬فعال ســازی تائیــد دومرحلــه ای و اعمــال تنظیمــات‬ ‫حریــم خصوصــی امنیــت فرزنــد‏خــود را افزایــش دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪412‬‬ ‫باند فروش پوکه های پر‬ ‫شده امپول های درمانی‬ ‫کرونا متالشی شد‬ ‫برخــورد قاطــع پلیــس بــا عاملیــن فــروش پوکــه هــای‬ ‫پــر شــده امپــول هــای درمانــی کرونــا در فضــای مجــازی‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از متالشــی‬ ‫شــدن بانــد ‪ 4‬نفــره خریــد و فــروش داروهــای تقلبــی‬ ‫درمــان کرونــا و داروهــای کمیــاب و نایــاب در فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد و گفــت ‪ :‬بیــش از ‪ 45‬هــزار از انــواع‬ ‫ایــن داروهــا در ایــن عملیــات کشــف و ضبــط شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬فــردی ضمــن مراجعــه بــه پلیــس فتــا مدعــی شــد‬ ‫در فضــای مجــازی اقــدام بــه خریــد امپول هــای درمانــی‬ ‫کرونــا «رمدســیویر» کــرده و زمانــی کــه انهــا را جهــت‬ ‫اســتفاده بــه پزشــک مربوطــه تحویــل داده متوجــه شــده‬ ‫ایــن امپــول هــا قابلیــت اســتفاده نــدارد و محتویــات داخــل‬ ‫ان بصــورت دســتی پــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهــارات خــود گفــت بــا توجــه‬ ‫بــه ابتــای همســرم بــه ویــروس کرونــا ‪،‬در فضــای مجــازی‬ ‫جســتجو کــردم و در اینســتاگرام بــا شــخصی ناشــناس کــه‬ ‫خــود را از وارد کننــدگان ایــن امپــول معرفــی کــرد اشــنا‬ ‫شــدم و پــس از صحبــت هــای اولیــه بنــده مبلغــی جهــت‬ ‫خریــد ایــن داروهــا بــرای وی واریــز کــردم و پــس از دریافــت‬ ‫داروهــا بــا بررســی پزشــک مشــخص شــد ایــن داروهــا بــه‬ ‫هیــچ عنــوان قابــل اســتفاده نمــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت تحقیقــات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و بــا بهــره گیــری از روش هــای‬ ‫علمــی و اقدامــات فنــی فــرد مذکــور را در فضــای مجــازی‬ ‫شناســایی و متوجــه شــدند متهمیــن بــا تشــکیل یــک‬ ‫بانــد ‪ 4‬نفــره و راه انــدازی یــک صفحــه اینســتاگرامی‬ ‫در فضــای مجــازی اقــدام بــه فــروش داروهــای فاســد و‬ ‫غیرقابــل اســتفاده تحــت عنــوان داروهــای درمانــی کرونــا‬ ‫بــه افــرادی کــه نیازمنــد ایــن دارو هســتند ‪ ،‬مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا بــه دســت امــدن‬ ‫اطالعــات هویتــی متهمیــن و پس از تشــریفات قضایی‪،‬در‬ ‫نهایــت مجرمیــن در حالــی کــه در مخفیــگاه خــود در حــال‬ ‫پــر کــردن پوکــه هــای خالــی امپــول هــای درمانــی کرونــا‬ ‫«رمدســیویر» بــا مــواد غیرقابــل اســتفاده و فاســد بودنــد‬ ‫طــی یــک عملیات پلیســی در یکــی از مناطق جنوبی تهران‬ ‫دســتگیر شــدند و بیــش از ‪ 45‬هــزار قلــم از انــواع داروهــای‬ ‫کمیاب‪،‬نایــاب و تعــداد زیــادی از ایــن پوکــه هــای پــر شــده‬ ‫از محــل اختفــای ایــن افــراد کشــف گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بایــد توجــه داشــت کــه‬ ‫خریــد و فــروش هرگونــه دارو در فضــای مجــازی ممنــوع‬ ‫اســت و عــاوه بــر جــرم بــودن ایــن اقــدام‪ ،‬غالــب ایــن‬ ‫افــراد نیــز کالهبــردار هستند‪،‬بســیاری از ایــن افــراد اصــا‬ ‫دارویــی در اختیــار ندارنــد و بــا یــک جســت و جــوی ســاده‬ ‫در فضــای مجــازی بــه اطالعاتــی دســت پیــدا مــی کننــد و‬ ‫مدعــی داشــتن داروهــای نــادر هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت‪:‬شــهروندان‬ ‫در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای‬ ‫مجــازی مــی تواننــد موضــوع را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 140060312012000542‬مورخه ‪ 1400.05.24‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای داود مخدومــی فرزنــد حاجــی محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬و کــد ملــی ‪ 4889886745‬صــادره کاللــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنــای احداثی به مســاحت ‪ 198.20‬مترمربع مفروز و مجزا شــده از پالک ‪ 24‬فرعــی از ‪ -212‬اصلــی واقع در قریه قوجمز‬ ‫بخش ‪ 9‬شهرســتان کالله انتقال ملک مع الواســطه از مالک رســمی تقان دردی عوض پور محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9147 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/07/28‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪ 1400/08/15‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۵۳۲‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۵۴‬تقاضــای اقــای ولــی ایثــاری فــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۳۴‬و کــد ملی‪۲۱۲۰۴۴۴۴۰۴‬صــادره ازگــرگان فرزنــد حســن در ششــدانگ اعیانــی ‪ ۱‬بــاب ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم شـش دانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام‬ ‫ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۶۰.۸۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی‬ ‫تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف ‪ 9222‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۸۹۴‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفــات مالکانه و بالمعارض‬ ‫اقــای ‪/‬خانــم ســمیه کریمیــان بشناســنامه ‪۵۷۳‬کــد ملی‪۲۱۲۲۷۷۵۸۳۱‬صــادره ازگــرگان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۳۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۳.۱۰‬متــر مربــع ازپــاک‪ -۱۷‬اصلــی واقــع در اراضــی جلیــن بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۹۲۵۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۹/۱:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گرگان از طــرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۶۵۲۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۰‬تقاضــای اقــای محســن ســلطانی اســتر ابــادی بــه شــماره شماســنامه ‪ ۵‬وکدملــی ‪ ۲۲۴۹۹۳۹۵۵۷‬صــادره از کردکــوی فرزنــد قربانعلــی در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۱۸۶‬متــر مربــع واقــع در اراضــی شــهری از پــاک‬ ‫‪ -۱۳۵۵‬اصلــی بخــش ‪ ۱‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی خانــم خــاور بیگــم مفیدیــان بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ‪،‬ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۳۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۹/۱ :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســنادوامالک منطقــه یــک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫اگهــی ارا هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‏ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در‏هیئــت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد‬ ‫رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی) بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی گــردد‏‪ :‬بخــش دو بجنــورد پــاک ‪ -169‬اصلــی اراضــی صــدر ابــاد‏‪-1‬ششــدانگ یکبــاب انبــاری از پــاک ‪ 132‬فرعــی از ‪ 169‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 238/41‬متــر‬ ‫مربــع ابتیاعــی‏اقــای عبــاس حیــدری بــه میــزان ‪ 3‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ و اقــای علــی حیــدری بــه میــزان ‪ 3‬دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ از محــل مالکیــت رســمی مریــم ســیرجانیان (احــدی از ورثــه عبــاس ســیرجانیان) برابــر رای شــماره‏‏‪ 1400-1801‬و ‪ 1400-1800‬مورخــه ‪– 1400/07/14‬کالســه ‪ 1400-0020‬و ‪ 1400-0007‬‏‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفعدر ارای اعالم شده ابالغ می گرددچنانچه‏اعتراضی دارند بایداز تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به‏اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪،‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‏مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‏تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی وصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‏دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود‪ ،‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع‏از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‏م الف‪3493‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/15 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪400/08/30 :‬‏‪ 1‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روســتای نومــل یکــی از روستاهای اســتان گلســتان بوده کــه در دهســتان اســتراباد قــرار گرفتــه‬ ‫اســت و یکــی از جاذبه هــای دیدنــی ان ســد نومــل اســت‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫سد نومل‬ ‫‪ -412‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 06‬نوامبر ‪ 30 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-412‬‬ ‫ شنبه ‪ 15‬ابان ‪06-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫تضاد منافع مانع استفاده صنایع‬ ‫از پساب است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن صنایــع بــه دلیــل‬ ‫ماهیــت نیمــه خصوصــی و دولتــی کــه دارنــد بــا ایــن گمــان کــه امــروز مدیــر هســتند و‬ ‫فــردا‪ ،‬فــردی دیگــری می ایــد بــه فکــر حفــظ و ذخیــره اب چاه هــای اهکــی نیســتند‪.‬‬ ‫غالمحســن ســاقی در این خصوص با اشــاره به اینکه صنایع بخش خصوصی‬ ‫بــه اینــده و اجــرای برنامــه دراز مــدت فکــر مــی کنــد افــزود‪ :‬ایــن صنایــع بــه ســمت‬ ‫اســتفاده از پســاب می اید اما در صنایعی مانند پتروشــیمی تفکر این اســت که‬ ‫امــروز را بچرخانــم کافیســت و تــا فــردا و مدیــری دیگــر خــدا کریم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از دیگــر ســو اســتفاده از اب زیرزمینــی بــرای ایــن صنایــع‬ ‫ارزان تــر اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ســفره های زیرزمینــی تجدیدپذیــر‬ ‫نیســتند و درســت و منطقــی نیســت کــه در حالــی کــه اب شــرب شــهرهای‬ ‫اســتان گــوارا نیســت صنایــع از بهتریــن اب خــام اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینده نگری نیست‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بایــد بــه فکــر اینــده بــود تــا دچــار بحــران اب نشــویم اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اگــر چــه وضعیــت اب در شــهرهای اســتان نســبت بــه دیگــر اســتان هــا‬ ‫بهتــر اســت امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن وضعیــت ممکــن اســت به ســرعت‬ ‫تغییــر کند‪.‬‬ ‫ـفراین‪ ،‬اشــخانه و تــا حــدودی در‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـورد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫بجن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫کارم‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ســاقی افـ‬ ‫ٰ‬ ‫ـاب و احــداث تصفیــه خانــه‬ ‫مانــه و ســملقان بــا اجــرای شــبکه جمــع اوری فاضـ ٰ‬ ‫انجــام داده ایــم و شــاخص هــای کیفــی پســاب بــا اســتاندارها منطبق اســت اما‬ ‫صنایــع بــه هیــچ وجــه بــه وظیفــه خــود عمــل نمــی کننــد‪.‬‬ ‫گوش شنوا نیست‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در همــه اســتانهای کشــور بــه جز خراســان شــمالی صنایع‬ ‫اب بــر از پســاب اســتفاده مــی کننــد گفــت‪ :‬درحالــی کــه از ســال ‪ ۸۹‬تاکنــون در‬ ‫مــورد کمبــود اب و لــزوم اســتفاده صنایــع از پســاب بارهــا تذکــر داده شــده امــا‬ ‫گــوش شــنوایی نیســت و اقــدام مســووالن بــرای وادار کــردن واحدهــای صنعتی‬ ‫بــزرگ بــرای اســتفاده از پســاب در چرخــه تولیــد بــی نتیجــه مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه حتــی وزیــر نیــرو نیــز تاکیــد کــرد که اختصــاص اب‬ ‫به صنایعی مانند پتروشــیمی در ســال هایی انجام شــده که مشــکالت تامین‬ ‫اب تــا ایــن انــدازه حــاد نبــود امــا مدیــر فعلــی ایــن کارخانــه رســما اعــام کــرد کــه‬ ‫حاضــر بــه تامیــن حتــی نیــم لیتر اب برای روســتاهای کنار پتروشــیمی که حتی‬ ‫یــک قطــره اب ندارنــد نیز نیســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه مدیــر عامــل فعلــی مجتمــع پتروشــیمی مصاحبــه رســمی کــرده کــه‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب از پســاب رهــا ســازی شــده را اســتفاده مــی‬ ‫کنــد امــا در ازای ان حاضــر نیســت حداقــل نیــم میلیــون متــر مکعــب اب بــه‬ ‫روســتاهای نجــف‪ ،‬اخلــی و دنــگل اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اختصــاص اب از چــاه هــای پتروشــیمی بــه روســتاهای بــی اب‬ ‫مصوبــه شــورای تامیــن شهرســتان اســت و معــاون عمرانــی نیــز پیگیــری کــرده‬ ‫اســت امــا رســما پاســخ داده شــد کــه بــه مــا اب نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫حمایت تمام قد استاندار‬ ‫وی بــا قدردانــی از اســتاندار خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬اســتاندار از ایــن‬ ‫شــرکت حمایــت مــی کنــد امــا نیــاز بیشــتری بــه حمایــت رســانه ای و حمایــت‬ ‫دیگــر مســووالن و نماینــدگان بودیــم ایــن اتفــاق نیفتــاد و نتوانســتیم صنایــع را‬ ‫مجــاب کنیــم تــا از اب خــام ســفره هــای زیرزمینــی اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکســال و نیــم از تصویــب ســند گذشــته اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بخــش صنعــت توضیــح دهــد کــه چنــد صنعــت از صنایــع اســتان کــه‬ ‫مصــرف بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار متــر مکعــب اب دارنــد بــرای ایــن کار اقدام کــرده و در‬ ‫زمینــه تبدیــل اب خــود را بــه پســاب حتــی قــدم اندکــی برداشــته انــد؟‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بــه عنــوان‬ ‫مثــال الومینــای جاجــرم بخواهــد نســبت بــه ایــن کار اقــدام کند بایــد کار خود را‬ ‫تــا کنــون در شــهرهای جاجــرم و گرمــه و دیگــر شــهرها بــرای جمــع اوری پســاب‬ ‫بــا اجــرای شــبکه فاضــاب اغــاز مــی کــرد‪.‬‬ ‫وضعیت دیگر استان ها‬ ‫ســاقی افــزود‪ :‬زور کســی نمــی رســد تــا پتروشــیمی را مجــاب بــه اســتفاده از‬ ‫پســاب تصفیــه شــده اســتاندارد کنــد و در ایــن زمینــه بایــد رســانه هــا ٰنمایندگان‬ ‫و سیســتم هــای نظارتــی کمــک کننــد و فــرض را بــر ایــن بگیرنــد که شــهر بی اب‬ ‫شــود و در ایــن زمــان همــه بایــد پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــروژه هــای اب یــک ســاعته خلــق نمــی شــوند کــه در‬ ‫زمــان بحــران و تنــش بتــوان بــه ســرعت اجــرا شــود و بــه عنــوان مثــال انتقــال‬ ‫پســاب از شــهر به پتروشــیمی و برعکس زمان و پول می خواهد و با توجه به‬ ‫وضعیــت منابــع اب ایــن تنــش و بحــران هــر ســاعت ممکــن اســت روی دهــد‪.‬‬ ‫بدترین سال ابی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت منابــع اب و بــارش هــای امســال گفــت‪ :‬تابســتان‬ ‫امســال بدتریــن ســال اب در ‪ ۵۲‬ســال گذشــته بــود و ســال اینــده بدتــر از‬ ‫امســال خواهــد بــود زیــرا چشــمه ها و چاه هــای اب در حــال خشــک شــدن‬ ‫اســت و بایــد بــرای تامیــن اب بــه فکــر چاه هــای اهکــی باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه میــزان بارش هــای کشــور نیــز در حــال کــم‬ ‫شــدن اســت و منابــع اب تجدیــد شــونده هــم بــه تبــع در حــال کاهــش و طولــی‬ ‫نمــی کشــد کــه از وضعیــت تنشــی کــه در حــال حاضــر بــه ان دچــار هســتیم بــه‬ ‫بحــران می رســیم در حالــی کــه دســتمان از منابــع ابــی زیرزمینــی و چاه هــای اب‬ ‫بــا کیفیــت نیــز کوتــاه اســت‪.‬‬ ‫سفره ارایی با پرندگان مهاجر‬ ‫در گــزارش روزنامــه ایران مــی خوانیم‪ :‬مرغابی‬ ‫وحشــی بــا قرمــزی خونــی کــه زیــر پاهایــش بــه‬ ‫چشــم می خــورد وســط کادر ایســتاده اســت‪:‬‬ ‫«لطفــا ً گوشــت مــا را نخریــد‪ ،‬نخوریــد» ایــن‬ ‫پیامــی اســت کــه بــاالی عکــس نوشــته شــده و‬ ‫در اینســتاگرام دســت بــه دســت می شــود‪.‬‬ ‫روزنامــه ایــران پنجشــنبه ‪ ۱۳‬ابــان در گزارشــی‬ ‫جــای خالــی پویشــی سراســری بــرای مقابلــه‬ ‫بــا شــکار پرنــدگان مهاجــر را بازتــاب داد و‬ ‫نوشــت‪ :‬فعــاالن زیســت محیطــی مخالــف‬ ‫شــکار پرنــدگان مهاجــر بــا شــروع فصــل‬ ‫ســرما و اغــاز مهاجــرت پرنــدگان بــه شــمال‬ ‫کشــور‪ ،‬مثــل هرســال دســت بــه کار شــده اند‬ ‫تــا از طریــق پخــش عکس هایــی بــا محتــوای‬ ‫اموزنــده‪ ،‬اگاهی بخشــی کننــد‪ .‬کاری کــه هــر‬ ‫ســال بــا تــاش زیــاد و دسـت های خالــی انجــام‬ ‫می شــود امــا تاثیــری همگانــی و ملمــوس در‬ ‫میــزان خریــد مــردم از بــازار پرنــدگان نــدارد‪.‬‬ ‫بازارهایــی کــه از فریدونکنــار در مازنــدران تــا‬ ‫لنگــرود و اســتانه اشــرفیه در گیــان گســترده‬ ‫شــده اســت‪ .‬اگــر بپذیریــم یــک پای ایــن اقتصاد‬ ‫خون الــود‪ ،‬خریــداران هســتند بایــد پرســید چــرا‬ ‫پویشــی سراســری بــرای اگاهی بخشــی در‬ ‫شــهرهای شــمالی اتفــاق نمی افتــد تــا مــردم را‬ ‫از خریــد ایــن پرنــدگان ازاد منــع کنــد؟‬ ‫هرســال یــک میلیــون پرنــده وحشــی در شــمال‬ ‫کشــور از طریــق انــواع دام هــای هوایی و زمینی‬ ‫قتــل عــام می شــود؛ امــاری تــکان دهنــده کــه‬ ‫سال هاســت تکــرار می شــود و حتــی تــا مــرز‬ ‫ی پرنــدگان‬ ‫از بیــن رفتــن بعضــی گونــه هــا ‬ ‫هــم رســیده اســت امــا شــاهد اراده ای واحــد‬ ‫بــرای ایســتادن در برابــر ایــن اتفــاق نیســتیم‪.‬‬ ‫انــگار شــکارچیان و ســوداگران از یــک ســو و‬ ‫مشــتریان و خریــداران از ســوی دیگــر‪ ،‬گــوش و چشــم‬ ‫را در برابــر ایــن فاجعــه بســته اند و پرنــدگان مهاجــر را‬ ‫چیــزی جــز خــورش فســنجان و الــو انــار نمی بیننــد‪.‬‬ ‫مســئوالن هــم بــا تصــور اشــتغالزایی بــرای افــراد کــم‬ ‫بضاعــت از گرفتــن تصمیمــات ســخت و قاطــع هــراس‬ ‫دارنــد‪ .‬در ایــن میانــه‪ ،‬دوســتداران محیــط زیســت ســعی‬ ‫می کننــد بــا اگاهــی بخشــی‪ ،‬مشــتریان را راضــی کننــد‬ ‫دســت از خریــد بردارنــد؛ تالشــی کوچــک‪ ،‬درازمــدت و‬ ‫شــاید ناامیدانــه‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت ایــا می تــوان بــا اگاهــی بخشــی بــه‬ ‫مــردم وضعیــت را تغییــر داد؟ محمدعلــی یکتانیــک فعــال‬ ‫زیســت محیطی معتقــد اســت مشــتریان ایــن بازارهــا‬ ‫هیــچ ارتباطــی بــا فعــاالن زیســت محیطی ندارنــد تــا‬ ‫بتــوان از طریــق شــبکه های اجتماعــی و اگاهــی بخشــی‪،‬‬ ‫انــان را قانــع کــرد‪« :‬پارســال پویشــی برگــزار شــد کــه چنــد‬ ‫هنرپیشــه در ان شــرکت کردنــد تــا از پرنــدگان مهاجــر‬ ‫حمایــت کننــد‪ ،‬بنرهایــی هــم در ســطح شــهر نصــب شــد‪.‬‬ ‫مــا یکبــار اقــدام بــه پخــش پیامــک بــا محتــوای اموزنــده‬ ‫کردیــم امــا تــا امــروز پویــش عمومــی بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫وضعیــت اتفــاق نیفتــاده اســت‪».‬‬ ‫او معتقــد اســت صداوســیما می توانــد در ایــن‬ ‫فرهنگ ســازی نقــش مهمــی داشــته باشــد و حاکمیــت‬ ‫هــم بــا ابزارهــای قــوی می توانــد نقــش مهمــی در‬ ‫جاافتــادن ایــن فرهنــگ ایفــا کنــد‪« :‬متاســفانه مــا‬ ‫شــاهدیم مشــتریان ایــن بازارهــا در یــک حبــاب زندگــی‬ ‫می کننــد و گوش هــای خــود را بســته اند‪ .‬ایــن بازارهــا‬ ‫فــروش گســترده و پرســرعتی دارنــد کــه نشــان دهنــده‬ ‫حجــم بــاالی تقاضــا از طــرف مــردم اســت‪».‬‬ ‫یکتانیــک حتــی جــای تصمیمــات کوچــک ماننــد جلوگیــری‬ ‫از فروختــن تــور در فریدونکنــار یــا جلوگیــری از شــکار‬ ‫هوایــی را خالــی می دانــد و می گویــد‪« :‬پافشــاری روی‬ ‫امــوزش بــه جــای پیگیــری قانونــی را یــک اســتراتژی‬ ‫اشــتباه می دانــم امــا معتقــدم ایــن گونــه اموزش هــا در‬ ‫درازمــدت تاثیــر می گــذارد‪».‬‬ ‫کــوروس ربیعــی رئیــس اداره حیــات وحــش اداره کل‬ ‫ط زیســت مازنــدران هــم معتقــد اســت‬ ‫حفاظــت محیــ ‬ ‫امــوزش و اگاهی ســازی تاثیــر بســزایی روی مردمــی کــه‬ ‫بــرای خریــد بــه ایــن بازارهــا می رونــد‪ ،‬نــدارد‪« :‬کســانی‬ ‫هســتند کــه قبــل از رســیدن پرنــدگان بــه بــازار‪ ،‬انهــا را‬ ‫پیــش خریــد می کننــد‪ .‬مــردان و زنانــی هســتند کــه زنبیــل‬ ‫بــه دســت می گیرنــد و ‪ ۳۰‬پرنــده می خرنــد و بــرای یــک‬ ‫ســال مصــرف در فریــزر می گذارنــد‪ .‬شــما فکــر می کنیــد‬ ‫می تــوان روی انهــا تاثیــر گذاشــت؟ البتــه مــن هــم‬ ‫معتقــدم بــا ایــن کارهــا حتمــا ً در درازمــدت روی نــوه و‬ ‫فرزنــدان انــان می تــوان تاثیرگذاشــت‪ .‬اگــر ایــن اتفــاق‬ ‫بیفتــد و حساســیت مــردم بــاال بــرود سیســتم قضایــی هم‬ ‫می توانــد محکم تــر جلــوی قانــون شــکنان بایســتد‪».‬‬ ‫بــه نظــر تاثیــر کمــی نیســت‪ .‬او ایــن گونــه فعالیت هــا‬ ‫را بــه عهــده روابــط عمومــی و مشــارکت های مردمــی‬ ‫می دانــد و قــول همــکاری و حمایــت از تشــکل هایی را‬ ‫می دهــد کــه در ایــن زمینــه کار می کننــد‪.‬‬ ‫ربیعــی از یــک مصوبــه مهــم حــرف می زنــد و امیــدوار‬ ‫اســت از ایــن طریــق بتــوان روی شــکارچیان غیرقانونــی‬ ‫تاثیــر گذاشــت‪« :‬مــا امســال یــک مصوبــه در اســتانداری‬ ‫مازنــدران گرفتیــم کــ ه بنــد اول ان گفتــه روش کرســت‬ ‫(فضایــی پوشــیده از تــور کــه وقتــی پرنــدگان بــرای‬ ‫برچیــدن دانــه داخــل ان می شــوند دســته جمعــی شــکار‬ ‫می شــوند) ممنــوع اســت‪ .‬چــون بیشــترین قلــع و قمــع در‬ ‫ایــن روش اتفــاق می افتــد‪ .‬مــا اخطــار اول را همــان اول‬ ‫دادیــم‪ .‬مــا لیســت همــه افــرادی کــه به صــورت غیرمجــاز‬ ‫کرســت دارنــد را تهیــه کردیــم‪ ،‬بــا دادســتانی هماهنــگ‬ ‫کردیــم و بــه همــه اخطاریــه دادیــم امــا هیچکــدام امضــا‬ ‫نکردنــد‪ .‬هرچنــد بــه رویــت انهــا رســاندیم و در مرحلــه‬ ‫بعــدی اقامــه دعــوا می کنیــم‪».‬‬ ‫حــال بایــد دیــد ایــن مصوبــه جدیــد می توانــد تورهایــی کــه‬ ‫ن کشــاورزی را ماننــد زمیــن والیبــال می کنــد‪ ،‬برچینــد؟‬ ‫زمیـ ‬ ‫ایــا مســئوالن قضایــی ایــن اراده را دارنــد کــه قانــون شــکنان‬ ‫را بــه جــزای عمــل خــود برســانند تــا ایــن لکــه ننــگ کــه‬ ‫سال هاســت دامــن شــمال کشــور را گرفتــه پــاک شــود؟‬ ‫ط زیســت از افــرادی‬ ‫ماهــان مــه رو کارشــناس محیــ ‬ ‫می گویــد کــه زیــر لــوای مشــکالت معیشــتی پنهــان‬ ‫شــده اند و از ایــن طریــق دســت بــه شــکار غیرقانونــی‬ ‫می زننــد‪ .‬او ایــن مســاله را دلیــل ســخت شــدن‬ ‫تصمیم گیــری از طــرف مســئوالن می دانــد‪« :‬مســئوالن‬ ‫بایــد بــا شناســایی افــراد نیازمنــد در محیــط محلــی‪ ،‬راه‬ ‫را بــرای ســودجویان ببندنــد‪ .‬نمــی تــوان نــام عمــل کســی‬ ‫کــه بومــی اینجاســت و جــای دیگــر زندگــی می کنــد و‬ ‫در فصــول ســرد صرفــا ً بــرای شــکار برمی گــردد‪ ،‬احتیــاج‬ ‫گذاشــت‪ .‬طــرف ‪ ۱۰‬میلیــون ادوات می خــرد‪ ،‬یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کشــاورزی اجــاره می کنــد و در ان اب می ریــزد و‬ ‫دانــه می پاشــد و اخــر ســر ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون از شــکار‬ ‫پرنــده گیــرش می ایــد‪ .‬ایــن کــه احتیــاج نیســت»‬ ‫او معتقــد اســت نمی تــوان ســودی چنیــن کالن را بــا‬ ‫راهکارهایــی ماننــد راه انــدازی اکوتوریســم خنثــی کــرد‪.‬‬ ‫نمی تــوان بــر ایــن مســاله هــم چشــم پوشــید کــه در‬ ‫ســفره طبیعــی گســترده شــمال کمتــر روســتایی پیــدا‬ ‫می شــود کــه محتــاج نــان شــب باشــد یــا تکــه بــاغ یــا‬ ‫زمینــی نداشــته باشــد کــه از ان انــدک روزی در بیــاورد‪.‬‬ ‫مـه رو دو ســال اســت تولیــد محتــوای اموزشــی در رابطــه‬ ‫بــا مشــکالت زیسـت محیطی را کلیــد زده اســت‪ .‬از طرفــی‬ ‫بــرای کــودکان کالس هــای اموزشــی برگــزار می کنــد‬ ‫و از طرفــی بــرای شــبکه شــاد محتــوای اموزشــی تولیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬مـه رو امیــدوار اســت از ایــن طریــق در ســال های‬ ‫اینــده فرزنــدان و نوه هــای شــکارچیان امــروز اگاهانــه‬ ‫دســت از ایــن کار بردارنــد هرچنــد شــاید از هــر صــد نفــر‬ ‫انهــا تنهــا ‪ ۱۰‬نفــر تغییــر فکــر دهنــد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬متاســفانه ایــن محتــوا در صفحاتــی‬ ‫می چرخــد کــه جامعــه هــدف در ان حضــور نــدارد و بایــد‬ ‫صفحــات بــا دنبال کننــدگان بیشــتری در شــبکه های ‬ ‫اجتماعــی انهــا را پوشــش دهنــد‪ .‬ادارات ذی صــاح هــم‬ ‫بایــد اگهــی بخشــی کننــد تــا مــردم دســت از مصــرف‬ ‫بردارنــد‪ .‬مــا در ایــن مســاله دو بحــث قانونــی و شــرعی‬ ‫داریــم‪ .‬بایــد گفتــه شــود وقتــی از راه غیرقانونــی درحــال‬ ‫امــرار معــاش هســتید طبیعتــا ً ایــن می توانــد غیــر شــرعی‬ ‫هــم باشــد‪ .‬شــکار پرنــده بــا تــور هوایــی ممنــوع اســت و‬ ‫ایــن کاال قاچــاق محســوب می شــود‪».‬‬ ‫مـه رو بــر تاکیــد روی راهکارهــای کوتــاه مــدت کــه همــان‬ ‫ســختگیری در اجــرای قانــون اســت از کســانی در شــمال‬ ‫کشــور می گویــد کــه تجمل گرایــی و مصــرف بیشــتر را‬ ‫ارزش قــرار داده انــد‪ .‬یــادم هســت همیــن چنــد ســال‬ ‫پیــش مــردم در مریــوان کردســتان بــا کمــک یــک انجمــن‬ ‫زیســت محیطی تفنگ هــای خــود را شکســتند و دیگــر‬ ‫بــرای شــکار پرنــدگان اقــدام نکردنــد‪ .‬در ایــن ســال ها‬ ‫همــواره ایــن پرســش مطــرح بــوده اســت کــه چــرا در‬ ‫شــمال کشــور ایــن اتفــاق نمی افتــد؟ بــه قــول دوســتی‬ ‫ایــن همــه پرنــده محلــی و اهلــی در مازنــدران وجــود دارد‬ ‫چــرا مــردم بــه خــوردن همــان اکتفــا نمی کننــد؟‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!