روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 411 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 411

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 411

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 411

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 12 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /03 -‬نوامبر‪ /27 -2021/‬ربیع االول ‪ -1442/‬شماره‪411‬‬ ‫دولت به دنبال رفع‬ ‫مشکالت و بهبود‬ ‫وضعیت معیشتی احاد‬ ‫جامعه است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫تکمیل کریدورهای تجاری الزمه‬ ‫تبدیل گلستان به دروازه صادرات‬ ‫کشور است‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫باشگاهمشتریان‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫بازگشت امید به تاالر شیشه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫عدم همخوانی میزان‬ ‫جریمه پرونده های قاچاق‬ ‫چوب در کشور با یکدیگر‬ ‫‪4‬‬ ‫پیش نیازهای‬ ‫خواستگاری‏‬ ‫‪7‬‬ ‫تسخیر النه جاسوسی ـ‬ ‫روز مبارزه با استکبار‬ ‫جهانی‬ ‫‪8‬‬ ‫مهناز بیرانوند‬ ‫‪3‬‬ ‫با جان دیگران بازی نکنید واکسن بزنید‬ ‫عبور و مرورهای پر مخاطره‬ ‫در محور شیروان ‪ -‬زیارت‬ ‫ســالیان متمادی از اغاز ســاخت راه فرعی در ‪ ۲‬کیلومتری‬ ‫جــاده شــیروان زیــارت کــه راه ارتباطــی روســتاهای‬ ‫بخش هــای ســرحد و قوشــخانه بــه عنــوان پــر رفــت و‬ ‫امدتریــن مســیر ارتباطــی شهرســتان اســت‪ ،‬مــی گــذرد امــا‬ ‫هیــچ تدبیــری بــرای تکمیــل جــاده ان انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ایــن مســیر در‬ ‫فاصلــه نزدیــک بــه امــام زاده حمــزه رضــا(ع) شــیروان‬ ‫اســت کــه شــهروندان بســیاری بــرای کاهــش مســافت از‬ ‫ان تــردد مــی کننــد کــه روزهــای تعطیــل و پایانــی هفتــه‬ ‫شــاهد تصادفــات جرحــی و حتــی منجــر بــه فــوت در ایــن‬ ‫مســیر هســتیم‪.‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن علــل شــلوغی این جاده فرعــی در ‪۲‬‬ ‫روز پایانــی هفتــه‪ ،‬رفــت و امــد شــهروندان بــه امــام زاده‬ ‫حمــزه رضــا(ع) واقــع در شــهر زیــارت حضــور بــر ســر قبــور‬ ‫اموات و درگذشــتگان اســت‪.‬‬ ‫نبــود عالئــم راهنمایــی رانندگــی‪ ،‬دوربرگــردان نامناســب‪،‬‬ ‫جــاده باریــک‪ ،‬ناایمــن و نبــود راه دسترســی مناســب و نبــود‬ ‫حضور پلیس راهنمایی رانندگی از جمله مشــکالتی اســت‬ ‫کــه نارضایتــی شــهروندان را در پــی داشــته و ایــن در صورتــی‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه مخاطــرات ان تاکنــون هیــچ تدبیــر و‬ ‫اتخــاذی جــدی از ســوی مســئوالن صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫علیرغــم ایــن همــه مشــکالت‪،‬دوربرگردان های غیرمجــاز‬ ‫و خودســاخته‪ ،‬مخاطــرات و مــرگ و میــر ناشــی از تصــادف‬ ‫در ایــن مســیر پرتــردد و حــوادث ناگــوار و از ســویی گالیــه‬ ‫بســیاری از شــهروندان گویا موضوع مورد غفلت مســئوالن‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کارکنــان شــهرداری شــهر لوجلــی کــه بــرای کار‬ ‫خــود‪ ،‬هــر روز از ایــن مســیر عبــور مــی کنــد مــی گویــد‪:‬‬ ‫از زمــان ایجــاد ایــن راه فرعــی و بــا وجــود تــردد روزانــه‬ ‫شرکت مخابرات ایران‬ ‫شرکت مدیریت امالک‬ ‫(مدیریت سامان سازه غدیر)‬ ‫شماره ثبت ‪(400253‬سهامی خاص)‬ ‫بســیاری از شــهروندان بــه شــهر زیــارت و روســتاهای ‪۲‬‬ ‫بخــش ســرحد و قوشــخانه از اســتاندارد و ایمنــی الزم‬ ‫برخــوردار نیســت و بــا توجــه بــه حادثــه خیــز بــودن جــاده‬ ‫تعریــض نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی کــه حاضــر بــه ذکــر نــام خــود نیســت عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بــا وجــود شــلوغی ‪ ۲‬روز پایــان هفتــه و نبــود دوربرگــران‬ ‫اصولــی‪ ،‬فقــدان تفکیــک جــاده اصلــی و راه نامناســب از‬ ‫مســئوالن راهنمایــی رانندگــی انتظــار مــی رود حداقــل ‪۲‬‬ ‫روز پایانــی هفتــه کــه بســیار شــلوغ و پرترافیــک و شــاهد‬ ‫تصــادف‪ ،‬حــوادث تلــخ و ناگــواری هســتیم یــک تیــم در‬ ‫ایــن مســیر مســتقر شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از کشــاورزان کــه زمیــن زراعــی اش در مجــاورت‬ ‫ایــن مســیر واقــع شــده گفــت‪ :‬بیشــترین علــت‬ ‫تصــادف در ایــن مســیر کــم عــرض بــودن جــاده و عــدم‬ ‫عالئــم راهنمایــی رانندگــی اســت کــه اغلــب اوقــات‬ ‫عصــر هنــگام بــا وجــود ترافیــک بــاال شــاهد تلفــات و‬ ‫حــوادث ناگــواری هســتیم‪.‬‬ ‫حشــمت خــان ابــادی افــزود‪ :‬ایــن جــاده پــر تــردد‬ ‫حداقل هــای ایمنــی الزم را نــدارد و شــاید الزم باشــد بــرای‬ ‫جلوگیــری از هرگونــه حــوادث ناخوشــایند نصــب تابلــو و‬ ‫یــا عالئــم راهنمایــی رانندگــی در مســیر صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی فقــدان تعریــض ایــن محــور پــر جمعیت و‬ ‫پــر رفــت و امــد همــواره بــا خطــر مــرگ و تلفــات جــاده ای‬ ‫اهالــی منطقــه همراه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬قبــا مســیر مزبــور بــرای راه کشــاورزی‬ ‫ســاخته شــده کــه اینــک بــه عنــوان راه درجــه ‪ ۲‬بســیاری‬ ‫از شــهروندان بــرای تــردد بــه شــهر زیــارت‪ ،‬روســتاهای‬ ‫شــمالی ایــن شهرســتان و همچنیــن مــزارع کشــاورزی از‬ ‫ان اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫حمیــد جــوان اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ترافیــک بــاال‬ ‫خصوصــا روزهــای پایانــی هفتــه کــه اکثــرا بــرای تــردد بــه‬ ‫امــام زاده حمــزه رضــا(ع) مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و‬ ‫بســیار شــلوغ و پرترافیک اســت موضوع در شــورای ترافیک‬ ‫مطــرح شــده کــه قــرار اســت تدابیــر الزم صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی مهم تریــن مشــکل جــاده را عــرض کــم ان عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از هرگونــه تصــادف و خطــرات‬ ‫بــرای یــک مــدت کوتاهــی یــک طرفــه اســتفاده شــد کــه‬ ‫تصمیــم بــر ایــن شــد بــا تعریــض مســیر‪ ۲ ،‬طرفه اســتفاده‬ ‫شــود و تعریــض ان نیــاز بــه تملــک زمیــن کشــاورزی و‬ ‫تخصیــص اعتبــار دارد کــه تاکنــون محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫جــوان در بــاره نصــب نشــدن عالئــم راهنمایــی رانندگــی‬ ‫در ایــن مســیر اظهــار داشــت‪ :‬چندیــن نوبــت عالئــم‬ ‫نصــب شــد ولــی مــورد ســرقت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده پلیــس راه شــیروان بــدون اشــاره بــه امــار‬ ‫فوتی هــا و مصدومــان تصادفــات ایــن محــور گفــت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح ناقــص اجــرا شــده اســت زیــرا کــه در ایــن‬ ‫مســیر قــرار بــود فقــط بلوار شــهید نــادر حاجلــو احداث‬ ‫شــود کــه بــه دلیــل نبــود اعتبــار بــه عنــوان راه موقــت‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ هــادی مهربــان بــا اشــاره بــه مســیر تــردد‬ ‫بســیاری از روســتاهای شهرســتان از ایــن جــاده فرعــی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بایــد تعریــض جــاده و کنــاره هــای ان شــانه‪،‬‬ ‫بلــوار وســط و نصــب چــراغ روشــنایی بــرای طــرح صــورت‬ ‫گیــرد کــه بــه دلیــل نبــود اعتبــارات از ســوی فرمانــداری و‬ ‫اســتانداری متوقــف مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه راه میانبــر فعلــی اســفالت شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن مســیر مســتقیم و کوتــاه و از ســویی‬ ‫نزدیــک بــه شــهر اســت کــه نصــب عالئــم تاثیــر زیــادی در‬ ‫تصادفــات نــدارد ولــی بــا توجــه بــه تــردد بــاال و تصادفاتــی‬ ‫کــه گاهــا شــاهد ان هســتیم تکمیــل طــرح نیازمبــرم اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان در مســیر جاده اســیایی به ســمت‬ ‫مشــهد مقــدس ‪ ،‬پــس از طــی ‪ ۶۰‬کیلومتــر از شــهر‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مرکــز خراســان شــمالی واقــع شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫تمدید اگهی مزایده ج ‪۱۴۰۰ -‬‬ ‫شرکت مخابرات ایران‬ ‫شرکت مخابرات ایران‬ ‫شرکت مدیریت امالک‬ ‫(مدیریت سامان سازه غدیر)‬ ‫شماره ثبت ‪(400253‬سهامی خاص)‬ ‫پیــرو اگهی هــای مزایــده منتشــره در روزنامه هــای دنیــای اقتصــاد و اطالعــات مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۷/26‬و همشــهری مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۸/01‬در خصــوص فــروش بخشــی از‬ ‫امــاک مــازاد شــرکت مخابــرات ایــران و به منظــور فراهــم امــدن زمینــه حضــور بیشــتر مزایده گــران‪ ،‬ضمــن تمدیــد مهلــت فــروش اســناد مزایــده تغییــرات ذیــل در زمان هــای‬ ‫مقیــد در اگهــی و اســناد مزایــده صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫* اتمام مهلت فروش اسناد مزایده‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪* ۱۴۰۰/۰۸/16‬‬ ‫* مهلت تحویل پاکات و قبول پیشنهادات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪* ۱۴۰۰/۰۸/23‬‬ ‫* گشایش پاکات مزایده‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪* ۱۴۰۰/۰۸/24‬‬ ‫کلیــه متقاضیــان محتــرم و خریــداران اســناد بــا رعایــت مــوارد ذکــر شــده و ســایر مندرجــات اســناد مزایــده می تواننــد در مزایــده اخیــر شــرکت نماینــد‪ .‬ضمنــا جهــت کســب‬ ‫اطالعــات بیشــتر مقتضــی اســت بــه ســایت شــرکت مخابــرات ایــران بــه نشــانی ‪www.tci.ir‬‬ ‫مراجعــه فرماینــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اوراق دولتی عامل اصلی ریشه ریزش‬ ‫ اخیر بورس نیست‬ ‫رویا ذوالفقاری‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه امیــدواری وزیــر اقتصــاد بــرای‬ ‫اجماع ســازی بــا وزارتخانه هــای نفــت‪ ،‬صنعــت و بانــک مرکــزی نشــانگر‬ ‫پذیــرش همگرایــی بازارهــا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬رکــود حاکــم در بــازار ســهام‬ ‫چنــدان مرتبــط بــا بــازار بدهــی نیســت و نبایــد ریشــه و سرچشــمه ریــزش‬ ‫ ایــن بــازار را در اوراق دولتــی دیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار‪« ،‬علــی‬ ‫تیمــوری» بــا بیــان اینکــه رکــود حاکــم در بــازار ســهام چنــدان مرتبــط بــا‬ ‫بــازار بدهــی نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر چــه ایــن موضــوع بــر ایــن بــازار اثرگــذار‬ ‫اســت ولــی همــه موضــوع‪ ،‬ایــن نیســت‪ .‬ارتبــاط دادن کل فضــای حاکــم بــر‬ ‫بــازار ســهام بــه بــازار بدهــی و اینکــه بــازار بدهــی بــر بــازار ســهام فشــار وارد‬ ‫می کنــد‪ ،‬درســت نیســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ریشــه ایــن موضــوع بــه سیاسـت های انقباضــی بانــک‬ ‫مرکــزی بازمی گــردد کــه منابــع را کاهــش داده و ایــن کمبــود منابــع‪ ،‬خــواه‬ ‫ناخــواه در تخصیــص منابــع در بازارهــای مالــی دیگــر تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫تیمــوری بــا اشــاره بــه تصمیم گیــری ســهامداران در ســرمایه گذاری خــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرمایه گذاران زمانــی کــه تصمیــم بــه خریــد یــا فــروش‬ ‫ســهام می گیرنــد‪ ،‬بایــد درنظــر داشــته باشــند کــه تصمیم هــای ســرمایه گذاری‬ ‫به طــور اساســی یــک تصمیــم بلندمــدت اســت‪ .‬زمانــی کــه فضــای حاکــم بــر‬ ‫ســوداوری شــرکت ها به طــور خــاص و فضــای حاکــم بــر اقتصــاد در بلندمــدت‬ ‫بــه طــور عــام از نــگاه ســرمایه گذاران مبهــم و از تحلیل پذیــری کمتــری برخوردار‬ ‫باشــد‪ ،‬ایــن موضــوع بی تردیــد در تصمیم هــای ســرمایه گذاری انهــا اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬همچنیــن ســبب می شــود انهــا محتاطانه تــر عمــل کننــد و ترجیــح‬ ‫دهنــد تــا زمانی کــه فضــای حاکــم موجــود شــفاف و روشــن نشــود‪ ،‬دســت بــه‬ ‫تصمیم هــای قابــل توجهــی نزننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره بــه اهمیــت شــفاف شــدن فضــای‬ ‫اقتصــادی کشــور و ضــرورت پیش بینی ‪‎‬پذیــری اقتصــاد تاکیــد کــرد‪ :‬الزم‬ ‫اســت وزرای دولــت‪ ،‬به ویــژه وزرای اقتصــاد‪ ،‬صمــت و نفــت بــه یــک‬ ‫هماهنگــی در تصمیم گیری هــای خــود برســند‪ .‬همچنیــن سیاســت های‬ ‫بانــک مرکــزی در ارتبــاط بــا نــرخ بهــره بایــد از ثبــات و تعــادل برخــوردار‬ ‫شــود و ان چیــزی کــه در حــرف گفتــه می شــود و ان چیــزی کــه در عمــل‬ ‫مشــاهده می شــود‪ ،‬بایــد یکــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انضبــاط پولــی و انضبــاط مالــی الزمــه پیش بینی پذیری اقتصاد‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬بایــد مباحــث قیمت گــذاری دولتــی بــه گونــه ای مشــخص‬ ‫ت‪‎‬ها و مــردم وارد می شــود بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫شــود تــا فشــارهایی کــه بــه شــرک ‬ ‫تیمــوری رکــود فعلــی در بــازار ســهام را متاثــر از پیش بینــی ناپذیــری‬ ‫اقتصــاد در شــرایط فعلــی خوانــد و عنــوان کــرد‪ :‬بــرای عبــور از ایــن فضــا‪،‬‬ ‫دولــت بایــد در بخش هــای مختلــف‪ ،‬شفاف ســازی را انجــام دهــد‪ .‬در‬ ‫بحــث قیمت گــذاری‪ ،‬نــرخ خــوراک پتروشــیمی و پاالیش ـی ها‪ ،‬بحــث بهــره‬ ‫مالکانــه و سیاســت هایی کــه در قیمت گــذاری خــودرو یــا قیمت گــذاری‬ ‫ســیمان و لبنیــات مطــرح اســت‪ ،‬هــر کــدام از ایــن صنایــع بایــد از طریــق‬ ‫رگوالتــوری‪ ،‬سیاســت گذاری های الزم و اقدامــات اساســی بــرای رســیدن‬ ‫بــه ثبــات را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه تاکیــد کــرد‪ :‬الزم اســت در ایــن حوزه هــا‪،‬‬ ‫شفاف ســازی شــود و ســرمایه گذاران بتواننــد پیش بینی هــای الزم بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری خــود را داشــته باشــند‪ .‬بی تردیــد‪ ،‬بــا فراهــم شــدن ایــن‬ ‫شــرایط‪ ،‬شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه بــازار رونــد طبیعــی خــود را طــی‬ ‫خواهــد کــرد و بــازار ســهام در ســطح تعــادل جدیــد خــود‪ ،‬بــه یــک وضعیــت‬ ‫باثباتــی خواهــد رســید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬ابان‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 11‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 50,650,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,693,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,880,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,990,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 61,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪411‬‬ ‫دولت به دنبال رفع‬ ‫مشکالت و بهبود وضعیت‬ ‫معیشتی احاد جامعه است‬ ‫تصمیمات مثبت برای‬ ‫بهبود روند معامالت بورس‬ ‫در بــازار شــاهد حضــور دو نهــاد تنظیــم کننــده بــازار‬ ‫هســتیم‪ ،‬نخســت‪ ،‬نهادهــای ناظــر و قانونگــذار ماننــد‬ ‫ســازمان بــورس هســتند کــه رییــس ســازمان بــورس و تیــم‬ ‫وی در حــال اعمــال ایجــاد تغییراتــی بــرای رونــد معامــات‬ ‫بــازار هســتند‪.‬‬ ‫رویا ذوالفقاری‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد‪ :‬بــا گســترش‬ ‫نظــارت بــر نحــوه توزیع اقالم اساســی و مــورد نیاز مردم‪،‬‬ ‫بایــد ضروریــات زندگــی احــاد جامعــه بــا قیمت هــای‬ ‫مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار در اختیــار مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی معــاون اول رییــس جمهــوری‪ ،‬محمــد مخبــر‬ ‫پــس از بازدیــد از یکــی از میادیــن میــوه و تــره بــار تهــران‬ ‫بــا حضــور در جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار بــا اشــاره بــه‬ ‫برخــی تفــاوت قیمــت هــا در بــازار در مقایســه بــا نرخ هــای‬ ‫مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار تصریــح کــرد‪ :‬بــا گســترش‬ ‫نظــارت بــر نحــوه توزیــع اقــام اساســی و مــورد نیــاز مــردم‪،‬‬ ‫بایــد کاالهــای ضــروری زندگــی احــاد جامعــه بــا قیمت های‬ ‫مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار در اختیــار مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مخبــر در جلســه فــوق العــاده کارگــروه تنظیــم بــازار که در‬ ‫همــان محــل تشــکیل شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت بــه دنبــال ان‬ ‫اســت کــه بــا جلوگیــری از نوســان قیمــت هــا و توزیــع بــه‬ ‫موقــع و مناســب کاالهــا بــه ویــژه در میادیــن میــوه و تــره‬ ‫بــار و فروشــگاه هــای زنجیــره ای کاالهــا و اقــام مصرفــی‬ ‫مــورد نیــاز بــه راحتــی در اختیــار مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری افــزود‪ :‬نبایــد مــردم‬ ‫تفاوتــی بیــن قیمــت مصــوب کاال و قیمتــی کــه در‬ ‫اختیارشــان قــرار می گیــرد احســاس کننــد‪.‬‬ ‫مخبــر تاکیــد کــرد‪ :‬دســتگاه هــای نظارتــی بــا حضــور‬ ‫میدانــی بایــد کنتــرل دقیــق و مســتمر روی قیمــت هــا‬ ‫داشــته باشــند و البتــه دولــت نیــز مصمــم اســت تــا بــا‬ ‫حمایــت همــه جانبــه و پشــتیبانی دائــم‪ ،‬بــازار عرضه کاال‬ ‫را مدیریــت کنــد تــا مــردم دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه کــه بــا حضــور وزرای جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صمــت و دادگســتری برگــزار شــد گزارشــی از‬ ‫نحــوه قیمــت گــذاری گوشــت‪ ،‬مــرغ‪ ،‬تخــم مــرغ و مــواد‬ ‫لبنــی و مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار و نحــوه توزیــع در‬ ‫میادیــن میــوه و تــره بــار ســطح کشــور ارائــه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه بعــد از بحــث و بررســی در خصــوص‬ ‫زنجیــره تولیــد و توزیــع اقــام اساســی‪ ،‬برخی تصمیمات‬ ‫در حــوزه بهبــود وضعیــت بــازار اتخــاذ شــد‪.‬‬ ‫مخبــر در بازدیــد دو ســاعته و بصــورت ســرزده انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬پــس از شــنیدن مشــکالت در نحــوه توزیــع و‬ ‫همچنیــن برخــی تغییــر قیمــت هــا دســتورات الزم را‬ ‫بــه وزرای جهــاد کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫و دادگســتری بــرای حــل مشــکالت در نحــوه عرضــه بــه‬ ‫مصــرف کننــدگان و تفــاوت قیمت هــا در میادین میوه و‬ ‫تــره بــار و فروشــگاه هــای زنجیــره ای صــادر کــرد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری همچنین امروز در تماس‬ ‫تلفنــی بــا شــهردار تهــران هماهنگــی الزم بــرای مرتفــع‬ ‫شــدن موضــوع تفــاوت قیمــت هــا در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای تحــت نظــارت شــهرداری در مقایســه بــا نــرخ‬ ‫مصــوب تنظیــم بــازار را مــورد تاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫مخبــر در ایــن بازدیــد و در گفــت و گــوی صمیمــی‬ ‫بــا مــردم و پــس از شــنیدن درد و دل هــا و مشــکالت‬ ‫انهــا تاکیــد کــرد کــه دولــت بــا تمــام تــوان و همــکاری‬ ‫و همراهــی مــردم بــه دنبــال رفــع مشــکالت و بهبــود‬ ‫وضعیــت معیشــتی احــاد جامعــه اســت‪.‬‬ ‫بازگشت‬ ‫امید به تاالر‬ ‫شیشه ای‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت‪ :‬جلســه‬ ‫امــروز وزیــر اقتصــاد بــا فعــاالن بــازار ســرمایه‪،‬‬ ‫بســیار به موقــع بــود و بــا توجــه بــه اخبــار مثبــت‬ ‫منتشــر شــده از ایــن جلســه و نیــز تصمیمــات‬ ‫درســت اتخــاذ شــده‪ ،‬شــاهد تاثیــر مثبــت ان بــر‬ ‫روی شــاخص بــورس و امیــد دوبــاره ســهامداران‬ ‫بــرای تــداوم رونــد صعــودی در بــازار بودیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رونــد معامــات‬ ‫بــورس کــه طــی چنــد روز اخیــر روزهــای نگــران‬ ‫کننــده ای را بــه خــود دیــد‪ ،‬باعــث شــد تــا وزیــر‬ ‫اقتصــادی و دارایــی در تصمیمــی ناگهانــی اقدام‬ ‫بــه برگــزاری جلســه ای بــا مدیــران بورســی و‬ ‫مدیــران حــدود ‪ ۳۰‬هلدینــگ و حقوقــی بــزرگ‬ ‫بــازار ســرمایه در ســاختمان بــاب همایــون‬ ‫وزرات اقتصــاد و دارایــی کنــد تــا از ایــن طریــق‬ ‫وضعیــت بــورس و راهکارهــای حمایــت از بــازار‬ ‫ســرمایه را مــورد بررســی قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫«ســید احســان خانــدوزی» در ایــن نشســت‬ ‫بــر لــزوم فراهــم کــردن بســترها بــرای فعالیــت‬ ‫شــفاف بــازار ســرمایه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬شــواهد قطعــی نشــان مــی دهــد بــازار‬ ‫ســرمایه در بلندمــدت بیشــترین بازدهــی را در‬ ‫مقایســه بــا بازارهــای رقیــب داشــته اســت و‬ ‫نــگاه مــا بــه بــازار‪ ،‬حرفــه ای و بلندمــدت اســت‪.‬‬ ‫طــی چنــد روز اخیــر اکثــر فعــاالن بــازار مدعــی‬ ‫بودنــد کــه فــروش اوراق تاثیــر منفــی بــر‬ ‫رونــد بــازار داشــته اســت کــه رئیــس شــورای‬ ‫عالــی بــورس در ایــن جلســه و در واکنــش بــه‬ ‫صحبــت هــای مطــرح شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬خالــص‬ ‫تامیــن مالــی دولــت از اوراق در دومــاه اخیــر‬ ‫بســیار انــدک و ناچیــز و در ‪ ۴۰‬روز اخیــر صفــر‬ ‫ریــال بــوده اســت هرچنــد فضــای مجــازی پــر از‬ ‫اطالعــات غیردقیــق اســت‪ .‬از ایــن بــه بعــد هــم‬ ‫دولــت بیشــتر بــه دنبــال جبــران کســری بودجــه‬ ‫از طریــق مولدســازی دارایــی و فــروش امــوال‬ ‫مــازاد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن طــی چنــد وقــت اخیــر موضــوع‬ ‫حــذف قیمت گــذاری دســتوری بــه بحــث داغ‬ ‫فعــاالن بــازار ســرمایه و مســووالن ارشــد کشــور‬ ‫تبدیــل شــده بــود‪ ،‬بــه طــوری کــه فعــاالن بــازار‬ ‫ســرمایه بارهــا از اثــرات مثبــت ایــن اتفــاق بــر‬ ‫رونــد معامــات بــورس ســخن گفتــه بودنــد کــه‬ ‫«ســید احســان خانــدوزی» در ایــن زمینــه و در‬ ‫جلســه امــروز وارت اقتصــادی و دارایــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برنامــه مــا پیش بینــی پذیــر کــردن‬ ‫اقتصــاد و حــذف قیمت گذاری هــای مضــر بــه‬ ‫بــازار در صنایــع بورســی اســت و بــه زودی زود‬ ‫خبــر تغییــر نظــام قیمــت گــذاری خــودرو توســط‬ ‫وزارت صمــت منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در گذشــته بــرای تغییــرات مکــرر قیمــت خــوراک‬ ‫و نــرخ تســعیر ارز بانک هــا و قواعــد پاالیش ـی ها‬ ‫و فراخــوان عمــوم بــه ســهامداری مســتقیم‬ ‫اشــتباهات بزرگــی صــورت گرفتــه کــه بایــد بــا‬ ‫همــکاری وزارت هــای نفــت و صمــت و بانــک‬ ‫مرکــزی و ســازمان بــورس شــاهد کاهــش ایــن‬ ‫اشــتباهات و ایجــاد اطمینــان در بــازار باشــیم‪.‬‬ ‫رفع تصرف بیش از ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫مترمربع زمین ملی‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫متر مربع از اراضی ملی در شهرســتان های بجنورد و گرمه را یگان‬ ‫حفاظــت ســازمان ملــی زمیــن و مســکن اســتان مهرمــاه ســالجاری از‬ ‫دســت متصرفــان خلــع یــد کرد‪.‬‬ ‫جلســه وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــا مدیــران‬ ‫هلدینــگ بــازار ســرمایه بــه قــدری در رونــد‬ ‫معامــات ایــن بــازار تاثیرگــذار بــود کــه شــاخص‬ ‫بــورس در نخســتین دقایــق اغــاز معامــات‬ ‫بعــد از مــدت هــا وارد مــدار صعــودی شــد و در‬ ‫نهایــت معــاالت خــود را بــا بیــش از ‪ ۲۱‬هــزار‬ ‫واحــد افزایــش بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫تصمیمــات مثبــت وزیــر اقتصــاد و دارایــی بــرای‬ ‫بهبــود رونــد معامــات بــورس‬ ‫در ایــن زمینــه «مصطفــی صفــاری» افــزود‪:‬‬ ‫در بــازار شــاهد حضــور دو نهــاد تنظیــم کننــده‬ ‫بــازار هســتیم‪ ،‬نخســت‪ ،‬نهادهــای ناظــر و‬ ‫قانونگــذار ماننــد ســازمان بــورس هســتند کــه‬ ‫رییــس ســازمان بــورس و تیــم وی در حــال‬ ‫اعمــال ایجــاد تغییراتــی بــرای رونــد معامــات‬ ‫بــازار هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نهــاد دیگــر‪ ،‬بخش هــای‬ ‫فعــال ماننــد هلدینگ هــا یــا شــرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری هســتند کــه می تواننــد بــا‬ ‫فعالیت هــای خــود بــه دنبــال حمایــت از ســهام‬ ‫خــود در بــازار و ســهامداران باشــند‪ ،‬همچنیــن در‬ ‫مقابــل اقدامــی را انجــام خواهنــد داد کــه می تواند‬ ‫بــه ضــرر ســهامداران در بــازار تمــام شــود‪.‬‬ ‫صفــاری اظهــار داشــت‪ :‬طــی چنــد وقــت اخیــر‬ ‫شــاهد برخــی از کم کاری هــا از ســوی تعــدادی‬ ‫هلدینگ هــا بودیــم کــه علــت ان ناشــی از‬ ‫تغییــرات احتمالــی در ایــن ارگان هــا بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه افــزود‪ :‬وجــود‬ ‫ایــن عوامــل در بــازار باعــث شــد تــا معامــات‬ ‫بــورس بــه مــدت دو هفتــه تحــت تاثیــر‬ ‫چنیــن اتفاقاتــی وارد مــدار نوســانی شــود و‬ ‫روزهــای منفــی زیــادی را تجربــه کنــد کــه ایــن‬ ‫امــر منجــر بــه بهــم ریختگــی بــازار و تــرس‬ ‫ســهامداران از ایــن رونــد نگران کننــده در‬ ‫معامــات بــورس شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاخیــر در جایجایــی مدیــران‬ ‫برخــی از هلدینــگ هــا باعــث شــرایط نــا بــه‬ ‫ســامان در بــازار شــد کــه بــا تعییــن تکلیــف‬ ‫برخــی از مدیــران هلدینگ هــا می تــوان شــاهد‬ ‫روزهایــی بهتــر در بــازار بــود‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬یــگان حفاظــت‬ ‫ســازمان ملــی زمیــن و مســکن خراســان شــمالی عــاوه بــر جلوگیــری‬ ‫از هرگونــه تصــرف و تعــرض اراضــی تحویلــی دولتــی و ملــی در مهــر‬ ‫مــاه امســال ‪ ۶‬مــورد عملیــات اجــرای احــکام قضایــی و رفــع تصرفــات‬ ‫فــوری اجــرا کــرده کــه منجــر بــه بــاز پس گیــری ایــن اراضــی ملــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی ارزش ریالــی زمیــن هــای‬ ‫ازاد شــده را در ایــن بــازه زمانــی بیــش از ‪ ۳۱‬میلیــارد ریــال دانســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مهرمــاه امســال یــک فقــره پرونــده قلــع و قمــع‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان گرمــه بــه مســاحت ‪ ۱۵۷‬متــر مربــع و ارزش‬ ‫ریالــی هفــت میلیــارد ریــال و پنــج فقــره پرونــده در شهرســتان بجنورد‬ ‫صفــاری تاکیــد کــرد‪ :‬جلســه امــروز وزیــر‬ ‫اقتصــاد بســیار بــه موقــع بــود و بــا توجــه بــه‬ ‫اخبــار مثبــت منتشــر شــده از ایــن جلســه و‬ ‫نیــز تصمیمــات درســت اتخــاذ شــده‪ ،‬شــاهد‬ ‫تاثیــر مثبــت ان بــر روی شــاخص بــورس و امیــد‬ ‫دوبــاره ســهامداران بــرای تــداوم چنیــن رونــدی‬ ‫در بــازار بودیــم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه‬ ‫طــی چنــد روز اخیــر بــازار بــه حــال خــود‬ ‫رهــا شــده بــود و امیــدواری زیــادی در بیــن‬ ‫ســهامداران خــرد نســبت بــه معامــات ایــن‬ ‫بــازار وجــود نداشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن امــر باعــث‬ ‫افزایــش عرضــه و میــزان فــروش ســهام در بــازار‬ ‫شــد و بیشــتر ســهام حاضــر در بــازار بــه صــورت‬ ‫ابشــاری در صــف فــروش قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جلســه بــا وزیــر اقتصــاد‬ ‫و دارایــی تاثیــر مثبتــی بــر رونــد بــازار داشــت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن موضــوع بایــد مدنظــر قــرار‬ ‫بگیــرد کــه ایــا هلدینگ هــا و شــرکت هــای‬ ‫بــزرگ نســبت بــه قیمــت ســهام خــود حســاس‬ ‫هســتند و تــاش بــرای بهبــود وضعیــت ســهام‬ ‫خــود مــی کننــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫صفــاری بــا بیــان اینکــه طــی دو هفتــه گذشــته‬ ‫شــاهد عملکــرد منفــی هلدینگ هایــی در بــازار‬ ‫بودیــم کــه عرضــه کننــده ســهام بودنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــن امــر باعــث شــد تــا معامــات بــازار طــی‬ ‫روزهــای گذشــته بــه روزهایــی ناامیدکننــده ای‬ ‫در میــان ســهامداران تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه رونــد معامــات‬ ‫بــورس در وضعیــت فعلــی را مــورد ارزیابــی قــرار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بــازار ســهام اکنــون در موقعیتــی‬ ‫بســیار ارزنــده بــرای ســرمایه گذاری قــرار دارد‪،‬‬ ‫قیمــت هــای جهانــی بــا رونــد افزایشــی همــراه‬ ‫اســت کــه ایــن موضــوع بــه طــور حتــم تاثیرگــذار‬ ‫بــر بهبــود رونــد معامــات بــورس خواهــد بــود‪.‬‬ ‫صفــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینــده بــازار‬ ‫ســرمایه بــه طــور حتــم مثبــت خواهــد بــود و‬ ‫تــا پایــان ســال بیشــترین بازدهــی را در میــان‬ ‫دیگــر بازارهــا در اختیــار ســهامداران قــرار‬ ‫خواهــد داد‪/.‬ایرنــا‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۱۳۰‬متــر مربــع و ‪ ۲۳‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد مــوارد تصــرف‪ ،‬تعــرض و دخالــت در اراضــی دولتــی و ملــی‬ ‫را ضمــن تمــاس بــا شــماره تلفــن گویــای ‪ ۱۶۵۶‬بــه یــگان حفاظــت از‬ ‫اراضــی گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫شــهریورماه امســال هــم یــگان حفاظــت ســازمان ملــی زمیــن و‬ ‫مســکن خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۴۳۶‬مترمربــع از اراضــی ملــی‬ ‫اســتان بــه ارزش بیــش از ‪ ۲۱‬میلیــارد ریــال را رفــع تصــرف و از‬ ‫چنــگال متصرفــان ازاد کــرد‪.‬‬ ‫استفاده از دست مخالف چه فوایدی دارد؟ ایا ما را باهو ش تر می کند؟‬ ‫اطالعــات موجــود در‬ ‫بعضــی از وب ســایت ها نشــان می دهــد اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫عملکردهــای شــناختی و خــاق مغــز را تحریــک می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف بــرای مســواک زدن ســامت مغــز را بهبــود‬ ‫می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن وب ســایت ها ســاده اســت‪ :‬بــرای ایجــاد ارتبــاط‬ ‫قوی تــر بیــن نیمکــره راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف را‬ ‫تمریــن کنیــد تــا فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر اســتفاده از‬ ‫دســت مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟ بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن‬ ‫‪.‬ســوال بــا ایــن مقالــه همــراه باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪410‬‬ ‫استفاده از دست مخالف و افزایش هوش‬ ‫هرچنــد اســتفاده از دســت مخالــف بــرای انجــام دادن کارهــا پیشــنهادی‬ ‫منطقــی اســت‪ ،‬امــا ارتبــاط ان بــه افزایــش هــوش بــا عقــل جــور در نمی ایــد‪.‬‬ ‫هــر دســتاوردی تنهــا شــامل مهارتــی می شــود کــه تمریــن کرده ایــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر بــه هماهنگــی نیمکره هــای مغــزی دســت پیــدا کنیــد‪ ،‬سیم کشــی‬ ‫‪.‬عصبــی جدیــد لزومــا مفیــد نخواهــد بــود‬ ‫ازمایش بررسی اثرات استفاده از دست مخالف‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬پژوهشــی انجام شــد که در ان شــرکت کنندگان راست دســت‬ ‫به مــدت ‪ ۱۰‬روز و روزی ‪ ۲۰‬دقیقــه بــا دســت چــپ خــود شــکل هایی را‬ ‫ترســیم می کردنــد‪ .‬پژوهشــگران دریافتنــد کــه به مــرور طرح هــا نــرم و‬ ‫صاف تــر شــدند‪ .‬انهــا حــدس زدنــد ایــن کنتــرل عالــی به دلیــل ارتباطــات‬ ‫قوی تــر بیــن قشــرهای حرکتــی مربــوط بــه دســت چــپ و راســت در مغــز‬ ‫اســت کــه عملکــرد دسـت ها را کنتــرل می کننــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬تصاویــر اف‪ .‬ام‪.‬‬ ‫نشــان داد کــه هــر دو منطقــۀ کنترلــی ارتبــاط تقویت شــده ای )‪ (fMRI‬ار‪ .‬ای‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن شــبکه گروهــی از )‪ (praxis network‬بــا شــبکه پاراکســیس‬ ‫ســاختارهایی اســت کــه بیــن دو نیمکــره پــل می زننــد و بــه حــرکات ماهرانــه‬ ‫‪.‬و اســتفاده از ابــزار در انســان کمــک می کننــد‬ ‫ایــن تغییــر خــاص بــه ایــن معنــی اســت کــه تمریــن طراحــی بــا دســت چپ‪،‬‬ ‫صرفــا طراحی کــردن بــا دســت چــپ شــما را بهتــر می کنــد و لزومــا مهــارت‬ ‫دیگــری را تقویــت نمی کنــد‪ .‬دانشــمندان حتــی مطمئــن نیســتند کــه مهــارت‬ ‫طراحــی می توانــد بــه دســت خط شــما منتقــل شــود و مثــا دســت خط‬ ‫بهتــری پیــدا کنیــد‪ .‬به همین دلیــل امــوزش افــراد بــرای مهارت یافتــن در‬ ‫هــر کاری در هــر زمــان‪ ،‬نتایــج محــدودی دارد و نمی تــوان گفــت کــه چندیــن‬ ‫‪.‬مهــارت همزمــان تقویــت خواهــد شــد‬ ‫در ادامه باچطور همراه باشید‬ صفحه 2 ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت کــه مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان در یــک عملیــات ردیابــی ‪ ۱۸۱‬کیلوگــرم موادمخــدر از نــوع تریــاک را کشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فــرزاد تاجــره در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مــواد مخــدر در یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫ســنگین جاســازی شــده بــود کــه در همیــن زمینــه ‪ ۲‬نفــر از عناصــر قاچــاق نیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن محمولــه از مناطــق شــرقی کشــور بــه مقصــد گلســتان حمــل می شــد کــه پــس از کار‬ ‫اطالعاتــی و رصــد مامــوران نیــروی انتظامــی شهرســتان مینودشــت و اداره عملیــات ویــژه پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر کشــف و ضبــط گردیــد‪.‬‬ ‫کشف ‪۱۸۱‬‬ ‫کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر در گلستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪411‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫‪۹۰‬درصد جانباختگان کرونا‬ ‫افراد واکسینه نشده هستند‬ ‫ترموستات و مزایای وجود‬ ‫ان در خودرو‬ ‫کســانی کــه عامدانــه تبلیغ بــر عدم واکسیناســیون می کنند‪،‬‬ ‫بداننــد بایــد پاســخگو باشــند چــرا کــه بــا جــان زندگــی مــردم‬ ‫بــازی می کننــد‪ .‬کســانی کــه بــه مرحلــه شــدید بیمــاری‬ ‫رســیدند و یــا متاســفانه جــان خــود را از دســت داده انــد‪،‬‬ ‫افــرادی هســتند کــه واکســن نزده انــد و ایــن موضــوع نشــانگر‬ ‫تاثیــر گــذاری واکســن اســت‪.‬‬ ‫مهناز بیرانوند‬ ‫با جان‬ ‫دیگران‬ ‫بازینکنید‬ ‫واکسنبزنید‬ ‫‪ ۲۱‬بهمــن ‪ ۱۳۹۹‬کــه شــروع واکســن کرونــا ابتــدا‬ ‫بــرای کادر درمــان اغــاز شــد همــه دنبــال راهــی‬ ‫بودنــد کــه زودتــر دستشــان بــه واکســن برســد‬ ‫امــا تبلیغــات غیــر علمــی چنــان برتفکــرات ســاده‬ ‫اندیشــان تاثیر منفی گذاشــت که حتی واکســن‬ ‫زدن را نیــز منــع می کننــد و هیــچ اعتقــادی بــه‬ ‫خطــر کرونــا و درمــان واکســن ندارنــد‪.‬‬ ‫بعضــی هنــوز رخــت ســیاه بــر تــن دارنــد‪ ،‬برخــی‬ ‫هنوز درگیر بیماری و بیمارســتان هســتند‪ ،‬برخی‬ ‫هنــوز بــا عالئــم شــدید کرونــا دســت و پنجــه نــرم‬ ‫می کننــد‪ ،‬برخــی شــغل خــود را از دســت دادنــد‬ ‫برخــی ســرمایه شــان را و خالصــه اینکــه همــه‬ ‫گیــری رنــگ زندگــی را تغییــر داد امــا در ایــن‬ ‫میــان برخــی بــا وجودیکــه همــه مصیبت هــا مــی‬ ‫بیننــد امــا هیــچ عالقـه ای بــه رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و تزریق واکســن ندارند چون یا ابتالی‬ ‫مالیــم و بــی عالمــت داشــته انــد یــا خیلــی زود‬ ‫بهبــود پیــدا کــرده انــد یــا از اقلیتــی هســتند کــه بــه‬ ‫دالیــل ناشــناخته مبتــا نمــی شــوند‪.‬‬ ‫پیــش از اینکــه اثــر مثبــت واکســن در برابــر‬ ‫بیمــاری کرونــا را اثبــات کنیــم بــه ایــن دســته از‬ ‫انســان هــا یــاد اور مــی شــویم اگــر بــه وجــود‬ ‫ویــروس کرونــا اعتقــاد نداریــد و تزریــق واکســن‬ ‫را بــی فایــده مــی دانیــد یــا اگــر نیروهــای ماورایــی‬ ‫را در مبتــا نشــدن موثــر مــی دانیــد یــا حتــی در‬ ‫ســیاه ترین شــکل ان یعنی واکســن را خطرناک‬ ‫مــی دانیــد امــا بــه خاطــر بــاور اکثریــت جامعــه‬ ‫و نشــان دادن نوعدوســتی خــود و احتــرام بــه‬ ‫دســتاوردهای علــم‪ ،‬واکســن بزنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت یــا عمــل درمانــی بیهــوده ای کــرده ایــد که‬ ‫باعــث دلخوشــی مردمتــان مــی شــوید یــا حتــی‬ ‫خطــر کــرده ایــد کــه قهرمــان ایــن مــردم خواهیــد‬ ‫بــود کــه علیرغــم اگاهــی از خطــر امــا ان را بــه‬ ‫جــان خریــده ایــد تــا همنوعانتــان اســوده باشــند‪.‬‬ ‫نتایــج یــک مطالعــه در مرکز کنترل و پیشــگیری‬ ‫از بیمــاری هــا در ایــاالت متحــده (‪ )CDC‬نشــان‬ ‫داد افــراد واکســینه نشــده ای کــه قبــا عفونــت‬ ‫داشــتند‪ ،‬نســبت بــه افــراد واکســینه شــده بیــش‬ ‫از پنــج برابــر بیشــتر در معــرض ابتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬هســتند اکنــون واکسیناســیون بهتریــن‬ ‫محافظــت در برابــر ‪ ۱۹-COVID‬اســت‪.‬‬ ‫داده هــا نشــان می دهــد کــه واکسیناســیون‬ ‫می توانــد ســطح ایمنــی باالتــر‪ ،‬قوی تــر‬ ‫و ثابت تــری بــرای محافظــت از افــراد در‬ ‫برابــر بســتری شــدن در بیمارســتان بــرای‬ ‫‪ ۱۹-COVID‬نســبت بــه عفونــت بــا ایــن‬ ‫ویــروس ان هــم بــه تنهایــی و بــرای حداقــل‬ ‫‪ ۶‬مــاه ایجــاد کنــد‪ .‬مــا اکنون شــواهد بیشــتری‬ ‫داریــم کــه اهمیــت واکس ـن های کوویــد‪ ۱۹-‬را‬ ‫تاییــد می کنــد‪ ،‬حتــی اگــر فــرد قبــا ًعفونــت بــا‬ ‫ایــن ویــروس داشــت ه اســت‪.‬‬ ‫از زمانــی کــه کرونــا وارد ایــران شــده اســت تــا‬ ‫شــبانه روز منتهــی بــه دهــم ابــان ‪ ۱۴۰۰‬براثــر‬ ‫ویــروس کرونــا ‪ ۱۲۶‬هــزار و ‪ ۴۵۶‬نفــر جــان خــود‬ ‫را از دســت داده انــد‪ ،‬مطمئنــا نمــی تــوان گفــت‬ ‫افــراد ســهل انگار کــه پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫را رعایــت نمی کننــد‪ ،‬ایــن همــه مــرگ و درد و‬ ‫بســتری شــدن را نمــی بیننــد حتمــا میبیننــد امــا‬ ‫ســوال ایــن اســت ایــا ایــن همــه داغ و درد کافــی‬ ‫نیســت کــه اکنــون برخــی از انهــا تمایلــی بــه‬ ‫واکســن زدن ندارنــد؟‬ ‫همــه اپیدمیولوژیسـت ها و ویــروس شناســان‬ ‫دربــاره واکســن کرونــا معتقدنــد کــه مانــع مــرگ‬ ‫و بیمــاری بــا شــدت بــاال در مبتالیــان بــه کرونــا‬ ‫می شــود‪ ،‬پــس چــرا تاکنــون درصــدی از مــردم‬ ‫بــرای تزریــق واکســن اقــدام نکرده انــد جــای‬ ‫ســوال دارد چــون برخــی از ویــروس شناســان‬ ‫حتــی معتقدنــد کــه اکنــون ‪ ۹۰‬درصــد افــرادی کــه‬ ‫بخاطــر کرونــا جــان خــود را از دســت می دهنــد‪،‬‬ ‫افــرادی هســتند کــه واکســن نــزده بودنــد‪.‬‬ ‫اگــر واکســن کرونــا مضــر اســت پــس بــرای همــه‬ ‫مــردم بایــد مضــر باشــد‪ ،‬امــا دیدیــم کــه پــس از‬ ‫تزریــق واکســن میــزان ابتــا و مــرگ ناشــی از ایــن‬ ‫ویــروس در همــه دنیــا کاهــش یافــت بــه طــور‬ ‫یقیــن بــا واکسیناســیون اکثریــت جامعــه‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت ایــن ویــروس بــه یــک ویــروس اندمیــک‬ ‫یــا بومــی تبدیــل شــود و همــه بــه زندگــی عــادی‬ ‫خودمــان برگردیــم‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۲‬میلیــون و ‪ ۸۶۰‬هــزار و ‪ ۴۹‬نفــر‬ ‫دُز اول‪ ۳۵ ،‬میلیــون و ‪۲۸۳‬هــزار و ‪ ۶۱۷‬نفــر‬ ‫دُز دوم و ‪ ۹۲‬هــزار و ‪ ۸۸۶‬نفــر‪ ،‬دُز ســوم‬ ‫واکســن کرونــا را تزریــق کرده انــد و مجمــوع‬ ‫واکســن های تزریــق شــده در کشــور بــه ‪۸۸‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۳۶‬هــزار و ‪ ۵۵۲‬دُز رســیده اســت‪،‬‬ ‫اینهــا امــار مسرت بخشــی اســت تــا کرونــا را بــا‬ ‫هــم شکســت دهیــم و راهــی بــرای کنتــرل بهتر‬ ‫ویــروس بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از‬ ‫ســوی مــردم همــوار شــود‪.‬‬ ‫مجمــوع بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور بــه ‪۵‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۳۴‬هــزار و ‪ ۴۹۵‬نفــر و مجمــوع جــان‬ ‫باختــگان ایــن بیمــاری بــه ‪ ۱۲۶‬هــزار و ‪ ۴۵۶‬نفــر‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬بــرای کاهــش ایــن امــار بایــد بــه‬ ‫ســمت واکسیناســیون اکثریــت جامعــه پیــش‬ ‫برویــم همانگونــه کــه اکنــون درصــد باالیــی از‬ ‫جمعیــت ایــران از واکسـن های موجــود اســتفاده‬ ‫کــرده و ایمنــی الزم را بــه دســت اورده انــد‪،‬‬ ‫فقــط درصــد کمــی از افــرادی کــه اعتقــاد بــه‬ ‫واکســن ندارنــد بایــد متقاعــد شــوند تــا کرونــا‬ ‫ماننــد انفلوانــزا و دیگــر ویروس هــای فصلــی بــه‬ ‫یــک بیمــاری بومــی تبدیــل شــود و تــا ایــن حــد‬ ‫همه گیــری و کشــتار نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫مشــهود بــودن تاثیــر واکسیناســیون بــر امــار‬ ‫مــرگ و میــر‬ ‫محمــد مخبــر معــاون اول رییــس جمهــوری‬ ‫بــا تاکیــد بــر رونــد واکسیناســیون عمومــی در‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬تاثیــر واکسیناســیون بــر کاهــش‬ ‫شــهرهای قرمــز و امــار مــرگ و میــر مشــهود‬ ‫اســت‪ .‬بــا تــاش تمــام دســتگاه هــای دولتــی و‬ ‫وزارتخانــه هــای مربوطــه امــار واکسیناســیون در‬ ‫ایــران بــه خوبــی پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا تــاش هــای وزارت‬ ‫بهداشــت و کادر درمــان و همچنیــن پوشــش‬ ‫گســترده واکسیناســیون‪ ،‬وضعیــت ابتــا‪،‬‬ ‫بســتری و فــوت شــدگان ناشــی از ویــروس‬ ‫کرونــا در کشــور رونــد کاهشــی دارد‪ ،‬پــس بایــد‬ ‫بــا ادامــه واکسیناســیون در کشــور و همچنیــن‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اجــازه ندهیــم‬ ‫دســتاوردهای کشــور در ماههــای اخیــر در زمینــه‬ ‫مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫بازی با جان مردم با واکسن نزدن‬ ‫دکتــر محمدمهــدی گویــا رییــس مرکــز‬ ‫مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‬ ‫گفــت‪ :‬کســانی کــه عامدانــه تبلیــغ بــر عــدم‬ ‫واکسیناســیون مــی کننــد‪ ،‬بداننــد بایــد پاســخگو‬ ‫باشــند چــون بــا جــان مــردم بــازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه بــه مرحلــه شــدید بیمــاری رســیدند‬ ‫و یــا متاســفانه جــان خــود را از دســت داده انــد‪،‬‬ ‫افــرادی هســتند کــه واکســن نزده انــد و ایــن‬ ‫موضــوع نشــانگر تاثیــر گــذاری واکســن اســت‪.‬‬ ‫‪۹۰‬درصــد جانباختــگان کرونــا افــراد واکســینه‬ ‫نشــده هســتند‬ ‫دکتــر علیرضــا ناجــی رییــس مرکــز تحقیقــات‬ ‫ویــروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شهیدبهشــتی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫افــرادی کــه بــر اثــر کرونــا جــان خــود را از دســت‬ ‫می دهنــد‪ ،‬افــراد غیرواکســینه هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد در هــر بــازه زمانــی کــه بــا ویــروس مواجــه‬ ‫شــوند‪ ،‬بــه کرونــا مبتــا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد‬ ‫کــه افــرادی کــه یکبــار بــه کرونــا مبتــا شــده انــد‪،‬‬ ‫دوبــاره بــه ایــن ویــروس الــوده نشــوند‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع بــر اســاس شــیوع بیمــاری متفــاوت‬ ‫اســت ولــی مهمتریــن نکتــه اینجاســت کــه همــه‬ ‫جامعــه چــه افــرادی کــه بــه کرونــا مبتــا شــده اند‬ ‫و چــه افــرادی کــه تــا امــروز بــه ایــن ویــرس مبتــا‬ ‫نشــده انــد بایــد در برابــر کرونــا واکســینه شــوند‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز تحقیقــات ویــروس شناســی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی ضمــن‬ ‫یــاداوری عــوارض حاصــل از ایمنــی طبیعــی در‬ ‫برابــر کرونــا تاکیــد کــرد‪ :‬عــوارض ایمنــی طبیعــی‬ ‫در کرونا بســیار بســیار بیشــتر از واکســن اســت و‬ ‫ایــن درشــرایطی مطــرح مــی شــود که اســتفاده از‬ ‫واکســن کرونــا از بیمــاری زایــی شــدید و در ادامــه‬ ‫از مــرگ و میــر شــدید در برابــر ایــن بیمــاری بــه‬ ‫میــزان قابــل توجهــی جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫باورهای غلط در واکسن گریزی‬ ‫عطاءاللــه محمدی روانشــناس شــخصیت و‬ ‫عضو مرکز مشــاوره دانشــگاه تهران با اشــاره‬ ‫بــه واکس ـن گریزی برخــی گروه هــای جامعــه‬ ‫گفــت‪ :‬علــل اصلــی واکسـن گریزی ناشــی از‬ ‫باورهــای غلــط در رابطــه بــا واکســن بــوده کــه‬ ‫بــا اگاهی بخشــی صحیــح در کشــور کاهــش‬ ‫می یابــد‪ .‬واکســن گریزی برخــی گروه هــای‬ ‫جمعیتــی تنهــا بــه تــرس روانــی محــدود‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امــروزه در سراســر دنیــا‬ ‫شــماری از گروه هــا بــا دریافــت واکســن‬ ‫مخالفــت می کننــد کــه عمدتــا بــه دو دســته‬ ‫اصلــی تقســیم می شــوند‪.‬گروه نخســت‪ ،‬اجبــار‬ ‫بــرای تزریــق واکســن را در سراســر دنیــا مخالف‬ ‫بــا دموکراســی عنــوان کــرده و معتقدنــد‪ ،‬مــردم‬ ‫بایــد ازادانــه انتخــاب کننــد کــه واکســن دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن گــروه اجبــار در تزریــق واکســن را در‬ ‫حقیقــت دخالــت دولت هــا در زندگــی شــخصی‬ ‫دانســته و بــه ایــن دلیــل بــا دریافــت واکســن‬ ‫مخالفــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گــروه دوم نیــز بــر پایــه اطالعــات‬ ‫غیرعلمــی کــه گاه در رســانه های جمعــی‬ ‫غیرمعتبــر و غیررســمی انتشــار پیــدا می کنــد‪ ،‬از‬ ‫دریافــت واکســن وحشــت دارنــد‪ .‬در واقــع ایــن‬ ‫دســته از جمعیــت بــر پایــه برخــی باورهــا ماننــد‬ ‫«دریافــت واکســن بــا بیمــاری همــراه می شــود‪،‬‬ ‫مانــع از ابتــا بــه کرونــا نمی شــود‪ ،‬مــرگ بــه‬ ‫دنبــال خواهــد داشــت» بــه واکسن هراســی‬ ‫دچــار می شــوند‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد‪ :‬بــه منظــور کاهــش ایــن‬ ‫تفکــرات غلــط و رفــع واکسن هراســی‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬می توانــد در هــر اســتان جلســات‬ ‫اگاهی بخــش مشــاوره برگــزار کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫معتقدیــم بــرای مخالفــان واکســن روش هــای‬ ‫تنبیهــی نظیــر عــدم امــکان اســتفاده از خدمــات‬ ‫بانکــی‪ ،‬حمــل و نقــل عمومــی در صــورت عــدم‬ ‫تزریــق واکســن هــم تاثیرگــذار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫واکسن نزده ها‪ ،‬واکسن بزنند‬ ‫«بهــرام عیــن الهــی» وزیــر بهداشــت ‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬بــا همــکاری مــردم و‬ ‫تمــام دســتگاههای اجرایــی و توجــه جــدی دولت‬ ‫بــه واردات واکســن در ‪ ۲‬مــاه اخیــر بــه بیــش از‬ ‫‪ ۷۵‬میلیــون نفــر واکســن تزریــق شــده اســت امــا‬ ‫بایــد بــرای مقابلــه بــا مــوج ششــم ایــن بیمــاری‬ ‫امــاده باشــیم‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه در مــرداد مــاه‬ ‫ســال جــاری فقــط ‪ ۵‬میلیــون نفــر در کشــور‬ ‫واکســینه شــده بودنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در مــرداد مــاه‬ ‫ســال جــاری تعــداد فوتــی هــای روزانــه کشــور‬ ‫حــدود ‪ ۷۰۰‬نفــر بــود امــا امــروز بــه ‪ ۱۲۴‬نفــر‬ ‫کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬در مــرداد مــاه ســال‬ ‫جــاری بیــش از ‪ ۷‬هــزار نفــر در روز بســتری مــی‬ ‫شــدند امــا بــا افزایــش تعــداد تزریق واکســن هم‬ ‫اکنــون تعــداد بســتری هــا بــه ‪ ۱۴۰۰‬نفــر کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۶‬درصــد مــردم یــک دز و‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد مــردم دز کامــل واکســن را تزریق کرده‬ ‫انــد و از ســایر هموطنانــی کــه تاکنــون واکســن را‬ ‫دریافــت نکرده انــد تقاضــا داریــم کــه حتمــا ً بــرای‬ ‫انجــام واکســن اقــدام کننــد‪ ،‬زیــرا ســامتی ان هــا‬ ‫بــرای مــا بســیار ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫عین اللهــی تاکیــد کــرد‪ :‬پاندمــی کرونــا بــه معنی‬ ‫حضــور مــداوم ویــروس بــا تغییــرات ژنتیکــی‬ ‫متفــاوت در محیــط اســت و بــه دلیــل حجــم‬ ‫وســیع ویروســی کــه در ســطح جامعــه وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بایــد بــر ایمنــی بــدن اقــدام شــود زیــرا‬ ‫کــه ایــن ویــروس تنهــا از راه تنفســی وارد بــدن‬ ‫می شــود و حتمــا ً بایــد بــا اســتفاده از ماســک‬ ‫مانــع ورود ایــن ویــروس بــه بــدن شــویم‪.‬‬ ‫وزیربهداشــت اظهــار داشــت‪ :‬طبق بررسـی های‬ ‫انجــام شــده اکثــر افــرادی کــه تاکنون بــر اثر کرونا‬ ‫فــوت کردنــد از بیــن افــرادی هســتند کــه واکســن‬ ‫را دریافــت نکــرده انــد‪ ،‬ســال گذشــته کادر درمــان‬ ‫واکســینه شــدند امــا تــا قبــل از واکسیناســیون‬ ‫‪ ۲۰۴‬نفــر از کادر درمــان بــه شــهادت رســیدند‬ ‫در حالــی کــه امســال بــه تعــداد انگشــتان دســت‬ ‫هــم شــهید ســامت نداشــتیم‪.‬‬ ‫عیــن اللهــی افــزود‪ :‬بایــد توجــه داشــت ایمنــی‬ ‫ناشــی از واکسیناســیون پــس از گذشــت ‪۲‬‬ ‫مــاه در بــدن بــه وجــود می ایــد و بالفاصلــه‬ ‫پــس از دریافــت یــک دز واکســن نمی توانیــم‬ ‫ادعــا کنیــم کــه فــرد ایمنــی کامــل را بــه دســت‬ ‫اورده اســت‪ ،‬پــس فوت هایــی کــه پــس از‬ ‫تزریــق واکســن کرونــا رخ می دهــد ارتباطــی بــا‬ ‫دریافــت واکســن نــدارد‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت ‪،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫گفــت‪ :‬تمــام افــرادی کــه در ایــران واکســن‬ ‫کرونــا را دریافــت مــی کننــد‪ ،‬رصــد مــی شــوند‬ ‫و متاســفانه بیــش از ‪ ۸۵‬درصــد از بیمارانــی‬ ‫کــه جــان خــود را از دســت مــی دهنــد‪ ،‬واکســن‬ ‫تزریــق نکــرده انــد و نگرانــی مــوج ششــم بخاطــر‬ ‫افــرادی اســت کــه واکســینه نشــده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تزریــق واکســن و ایمنــی‬ ‫حاصــل از واکسیناســیون بــه طــور کامــل و ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد از مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا پیشــگیری‬ ‫مــی کنــد و شــایعاتی کــه در مــورد فــوت ناشــی از‬ ‫تزریــق واکســن کرونــا گفتــه مــی شــود‪ ،‬بــه هیــچ‬ ‫عنــوان صحیــح نیســت چــون مطالعــات علمــی‪،‬‬ ‫دانشــمندان و مراکــز پژوهشــی نشــان داده انــد‬ ‫کــه امــروز واکسیناســیون مهمتریــن عامــل‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫ایــن ســوال پیــش مــی ایــد کــه بــا نصــب ترموســتاتی کــه‬ ‫دمــای بــاز شــدن ان از دمــای ترموســتات فابریــک کارخانــه‬ ‫پایینتــر باشــد چــه اتفاقــی مــی افتــد‬ ‫ در جــواب بایــد گفــت امتیــاز خاصــی بــه دســت نمــی اورد‬‫بلکــه ضــرر هــم مــی کنیــد! در داخــل شــهر موتــور خــودروی‬ ‫شــما با داشــتن ترموســتات بســیار ســریعتر از نداشــتن ان‬ ‫گــرم مــی شــود و بــا نصــب ترموســتات بــا دمــای پایینتــر‬ ‫(مثــا ‪ 75‬درجــه بــه جــای ‪ 83‬درجــه بــرای ‪ )405‬در واقــع‬ ‫موتــور زود بــه دمــای ‪ 75‬مــی رســد‬ ‫ ولــی مــدت زمــان بیشــتری طــول می کشــد تــا دمای موتور‬‫از ‪ 75‬بــه ‪ 83‬برســد در صورتــی کــه بــا ترموســتات فابریــک‬ ‫موتــور زود بــه دمــای ‪( 83‬حداقــل دمــای اســتاندارد) مــی‬ ‫رســد‪ .‬شــکل دیگــری کــه ترموســتات ‪ 75‬درجــه ایجــاد مــی‬ ‫کنــد ایــن اســت کــه در مواقعــی کــه دمــای موتــور پایینتــر‬ ‫از حــد نرمــال اســت (ماننــد حرکــت در ســرپایینی بــه مــدت‬ ‫طوالنــی) بــا ترموســتات ‪ 75‬دمــا پایینتــر از ترموســتات ‪83‬‬ ‫خواهــد بــود کــه همانطــور کــه پیشــتر ذکــر شــد بــه دلیــل‬ ‫عــدم انبســاط کافــی قطعــات منجــر بــه فرســایش بیشــتر‬ ‫موتــور مــی شــود‪ .‬بــا در نظــر گرفتــن مــوارد فــوق بــه ایــن‬ ‫نتیجــه مــی رســیم کــه اگــر دمــای ترموســتات پایینتــر از‬ ‫دمــای فابریــک باشــد فقــط بــه صــورت موقتــی مــی توانــد‬ ‫در شــرایطی خــاص بــه دیرتــر گــرم شــدن موتــور کمــک کنــد‬ ‫کــه ارزش خاصــی نــدارد‪.‬‬ ‫ مثــا فــرض کنیــد در حــال رانندگــی در جــاده ای کفــی‬‫هســتید (بــا ترموســتات ‪ 75‬درجــه) و ســرعتتان ‪120‬‬ ‫کیلومتــر در ســاعت اســت و چــون بــاد زیــادی جلــوی‬ ‫خــودرو در جریــان اســت و جــاده شــیب نــدارد دمــای موتــور‬ ‫در حــدی پاییــن مــی ایــد کــه ترموســتات بســته شــده و دمــا‬ ‫بــه حداقــل ممکــن یعنــی ‪ 75‬مــی رســد‪ .‬اگر مدتــی بعــد‬ ‫وارد یــک ســرباالیی تنــد ولــی کوتــاه شــوید مثــا ممکــن‬ ‫اســت دمــای موتــور در پایــان ســرباالیی بــه ‪ 95‬برســد‪.‬‬ ‫یعنــی شــما بــا دمــای ‪ 75‬درجــه وارد ســرباالیی شــدید و بــا‬ ‫دمــای ‪ 95‬درجــه از ان خــارج شــدید و مثــا فقــط ‪ 2‬دقیقــه‬ ‫کال در ســرباالیی بودیــد‪.‬‬ ‫ حــال اگــر بــا ترموســتات فابریــک ایــن حالــت را تجربــه می‬‫کردیــد بــا دمــای ‪ 83‬وارد ســرباالیی مــی شــدید و ممکــن‬ ‫بــود مثــا بــا دمــای ‪ 99‬درجــه از ســرباالیی خــارج شــوید‬ ‫(یعنــی ‪ 4‬درجــه داغتــر) زیــرا لحظــه ورود بــه ســرباالیی‬ ‫دمــای موتــور ‪ 83‬بــود کــه باالتــر از حالــت اول (ترموســتات‬ ‫‪ )75‬بــود‪ .‬پــس در ایــن حالــت خــاص ترموســتات ‪75‬‬ ‫درجــه بــه انــدازه ‪ 4‬درجــه در خنکتــر کار کــردن موتــور شــما‬ ‫تاثیــر گذاشــت ولــی نکتــه مهــم در ایــن مثــال مــدت زمــان‬ ‫رانندگــی شــما در ســرباالیی اســت‪.‬‬ ‫ اگــر فــرض کنیــم در دمــای ‪ 105‬درجــه دور تنــد فــن‬‫هــای رادیاتــور وارد مــدار شــوند و جلــوی بــاال رفتــن دمــا‬ ‫بیــش از ‪ 105‬درجــه را بگیرنــد و همچنیــن اگــر فــرض‬ ‫کنیــم مــدت زمــان مانــدن شــما در ســرباالیی از ‪ 2‬دقیقــه‬ ‫بــه ‪ 25‬دقیقــه افزایــش یابــد و فشــار روی موتــور خیلــی‬ ‫زیــاد باشــد پــس در ایــن حالــت چــه ترموســتات ‪75‬‬ ‫داشــته باشــید چــه ‪ 83‬فرقــی بــه حــال شــما نخواهــد‬ ‫کــرد زیــرا در هــر صــورت اگــر مــدت زمــان زیــادی در‬ ‫ســرباالیی باشــید (مهــم نیســت بــا چــه دمایــی وارد‬ ‫ســرباالیی شــدید) دمــای شــما از ‪ 100‬درجــه رد خواهــد‬ ‫شــد و بــه ‪ 105‬مــی رســد و در ایــن مرحلــه خنــک شــدن‬ ‫موتــور بــه عهــده فــن هــای رادیاتــور اســت نــه ترموســتات‪.‬‬ ‫ پــس خنــک تــر بــودن موتــور ان هــم فقــط چنــد درجــه و‬‫در شــرایطی خــاص اینقــدر ارزش نــدارد کــه بــه خاطــر ان‬ ‫باعــث فرســایش بیشــتر موتــور شــویم‪.‬‬ ‫ایا می دانید‪ :‬قبل از استفاده‬ ‫از وسایل گرمایشی همچون‬ ‫بخاری باید ابتدا مسیر‬ ‫دودکش را کنترل کنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 3 UV‬به ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫شمـاره ‪411‬‬ ‫مکانی برای استقرار‬ ‫شبکه لرزه نگاری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫عدم همخوانی میزان‬ ‫جریمه پرونده های قاچاق‬ ‫چوب در کشور با یکدیگر‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬نــوع و میــزان جریمــه پرونده هــای‬ ‫قاچــاق چــوب در ســه حــوزه حمــل‪ ،‬نگهــداری و قطــع‬ ‫درختــان بــرای متخلفــان ایــن حــوزه بــا ارتــکاب جــرم بــا‬ ‫یکدیگــر همخوانــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«عباســعلی پهلوانی نســب» در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه نگهــداری و قطــع‬ ‫درختــان جرم انــگاری نشــده و بایــد فکــر اساســی در‬ ‫ایــن خصــوص از ســوی تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬قــوه‬ ‫قضاییــه و دادگســتری ها انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه قطــع درختــان ورود موثــر صــورت‬ ‫نمی گیــرد و قانــون می گویــد‪ ،‬فــرد متخلــف بایــد حیــن‬ ‫قطــع دســتگیر شــود تــا بــرای او مجــازات در نظــر بگیریــم‬ ‫کــه اثبــات قطــع درخــت بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬برابــر مــواد ‪ ۴۲‬و ‪ ۴۸‬قانــون‬ ‫حفاظــت از جنــگل و منابــع طبیعــی بایــد بــرای ایــن افــراد‪،‬‬ ‫حبــس و جریمــه در نظــر گرفتــه شــود امــا تنهــا جریمــه‬ ‫بــه عنــوان مجــازات بــه صــدور رای منجــر می شــود و فــرد‬ ‫متخلــف شــاید بعــد از ‪ ۱۰‬بــار یــک بــار دســتگیر شــود کــه‬ ‫پرداخــت جریمــه برایــش کار اســانی اســت و بــار دیگــر‬ ‫اقــدام بــه تخلــف می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی‬ ‫انتظامــی گلســتان یــاداور شــد‪ ۸۵ :‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫پرونده هــای حــوزه قاچــاق چــوب مربــوط بــه حمــل‬ ‫اســت کــه ‪ ۹۵‬درصــد انهــا بــه تعزیــرات حکومتــی‬ ‫ارســال می شــود و بــرای ‪ ۹۵‬درصــد انهــا برابــر مــاده ‪۱۸‬‬ ‫کــه مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه رای صــادر می شــود‬ ‫امــا ارای صــادره مجــازات بــه مــا ابــاغ نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان مــاه‬ ‫مهــر ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬کیلوگــرم چــوب قاچــاق کشــف‬ ‫و ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫پهلوانی نســب در خصــوص جرایــم بانکــی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مــا در ایــن بخــش جرائــم مربــوط بــه تســهیالت‬ ‫را رصــد می کنیــم کــه در ‪ ۱۳‬مــاه تیــر تخلــف ‪۱۶۶‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۵‬میلیــون ریالــی تســهیالت در یکــی از‬ ‫بانک هــای دولتــی اســتان‪ ،‬کشــف کــه ایــن پرونــده بــه‬ ‫دســتگیری ‪ ۶‬نفــر منجــر شــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا نــوع جرائــم و مفاســد اقتصــادی‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬در هفــت مــاه گذشــته در زمینــه‬ ‫تشــکیل پرونده هــا ‪ ۴۶‬درصــد و در زمینــه دســتگیری‬ ‫متخلفیــن ‪ ۶۳‬درصــد رشــد داشــتیم کــه بیشــترین‬ ‫کشــفیات مربــوط بــه ســوخت‪ ،‬مــواد غذایــی خارجــی‪،‬‬ ‫کاالهــای ســامت محــور و ســیگار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان کشــفیات قاچــاق و کاال‬ ‫و ارز در اســتان بــه ارزش ریالــی‪ ۱۱۵ ،‬میلیــارد و ‪۲۴۱‬‬ ‫میلیــون ریــال بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۷۲‬درصــد رشــد داشــته و در همیــن مــدت ‪۱۰‬‬ ‫طــرح مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی‪ ،‬ســه طــرح مبــارزه‬ ‫بــا زمین خــواری و چهــار طــرح مبــارزه بــا احتــکار در‬ ‫اســتان اجــرا شــد کــه در چهــار طــرح احتــکار در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال ارزش ریالــی کشــفیات‬ ‫بــوده و ‪ ۲۳‬پرونــده و ‪ ۲۳‬متهــم دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫پهلوانــی نســب اظهارداشــت‪ :‬در حــوزه زمین خــواری‬ ‫میــزان کشــفیات در متــراژ زمیــن ‪ ۲۱۱‬درصــد رشــد‬ ‫داشــتیم بطــوری کــه ســال قبــل در همیــن بــازه زمانــی‬ ‫امارهــای جمع بنــدی شــده (هفــت ماهــه) ‪ ۱۶۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۴‬مترمربــع بــود کــه امســال ایــن میــزان بــه ‪۵۰۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۲۵‬مترمربــع رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه احتــکار میــزان دســتگیری و تشــکیل‬ ‫پرونده هــا در هفــت مــاه گذشــته ســال جــاری هــر کــدام ‪۴۱‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته کــه از نظــر ارزش ریالــی بــا ‪ ۹۳‬درصــد‬ ‫افزایــش میــزان ان بالــغ بــر ‪ ۵۷۹‬میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬پــس از راه انــدازی رســمی منطقه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬ایســتگاه پلیــس گمــرک در انجــا تاســیس‬ ‫خواهــد شــد و رصــد کامــل صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مســوول شــبکه لــرزه نــگاری بجنــورد گفت‪ :‬با گذشــت نزدیــک ‪ ۶‬ماه از‬ ‫ایجــاد شــبکه لرزه نــگاری اســتان هنــوز ایــن مرکــز مکانــی بــرای اســتقرار‬ ‫نــدارد کــه ایــن وضعیــت انجــام هــر کاری را مختــل کرده اســت‪.‬‬ ‫احمــد خســروی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن اســتان‬ ‫زلزلــه خیــر تنهــا چهــار ایســتگاه لــرزه نــگاری در لوجلــی شــیروان‪،‬‬ ‫اســدلی بجنــورد‪ ،‬شــاه جهــان اســفراین و ارتفاعــات راز و جــرگالن‬ ‫وجــود دارد کــه بــاز هــم بــه ایســتگاه هــای بیشــتری بــرای پایــش‬ ‫دقیــق و پیــش بینــی هــای فعالیــت گســل هــا مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن ایســتگاه هــا تنهــا اتاقــک هایــی بــرای نصــب‬ ‫تجهیــزات ضــروری وجــود دارد امــا مرکــز اصلــی کــه نیــاز بــه امکانــات‬ ‫بیشــتری دارد هــم اینــک در ایــن اســتان وجــود نــدارد کــه در ایــن‬ ‫خصــوص رایزنــی هایــی توســط دســتگاه هــای مربــوط شــده امــا‬ ‫ســاختمان مناســبی در اختیــار گذاشــته نشــده اســت‪.‬‬ ‫خســروی بــا بیــان اینکــه بــرای راه انــدازی هــر ایســتگاه بیــن یــک تا یک‬ ‫و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت افزود‪ :‬ســاختمان اصلی شــبکه‬ ‫لــرزه نــگاری نیــز بــه حــدود ‪ ۷۰‬متــر زیــر بنــا نیــاز دارد کــه هــم اینــک‬ ‫فضایــی بــرای نصــب تجهیــزات شــبکه لــرزه نــگاری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون تمامــی اطالعــات مربــوط بــه وقــوع‬ ‫زلزله در مناطق مختلف اســتان از ایســتگاه لرزه نگاری شهرســتان‬ ‫قوچــان‪ ،‬در اســتان خراســان رضــوی دریافــت مــی شــد کــه رونــد ان‬ ‫زمانبــر بــود و ســرعت لحظــه ای الزم را نداشــت کــه بــا ایجــاد ایــن‬ ‫مراکــز لــرزه نــگاری‪ ،‬بــه محــض وقــوع زلزله اطالعــات الزم بالفاصله‬ ‫در خــود اســتان قابــل دریافــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ســاخت و راه انــدازی ایــن مرکــز را در رونــد تصمیــم گیــری‪،‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل‪ ،‬برنامــه ریــزی و حتــی پیــش بینــی فعــال شــدن‬ ‫گســل در نقــاط مختلــف اســتان و در نتیجــه ان انجــام اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه بســیار تاثیرگــذار خوانــد‪.‬‬ ‫خســروی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا توجــه بــه زلزلــه خیــز بــودن‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬راه انــدازی ایســتگاه هــا نتایــج خوبــی بــرای‬ ‫پیشــگیری از وقــوع بحــران زلزلــه در اســتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مســوول شــبکه لــرزه نــگاری بجنــورد بــا بیان اینکه بعــد از در اختیار‬ ‫گرفتــن فضــای مــورد نیــاز نســبت بــه امکانــات و تجهیزات نیــز اقدام‬ ‫مــی شــود افــزود‪ :‬نیــروی مــورد نیــاز نیــز تامین خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتانداری موظــف اســت فضــا و امکانــات مــورد‬ ‫نیــاز را در ایــن خصــوص تامیــن کنــد اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن بایــد‬ ‫ایــن مرکــز دارای یــک خــودروی صحرایــی نیــز باشــد کــه تاکنــون در‬ ‫ایــن خصــوص اقدامــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫خســروی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه طــور متوســط روزانــه دســت کــم‬ ‫یــک زمیــن لــرزه در ایــن خطــه رخ مــی دهــد اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫اســتانداری تقاضــای اختصــاص فضــای مــورد نیــاز را داریــم‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون‬ ‫کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای فعــال و مهمــی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ایــن گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام مــی‬ ‫دهنــد موجــب وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫مهــم تریــن گســل هــای خراســان شــمالی گســل اســفراین اســت‬ ‫کــه ایــن گســل بــا درازای حــدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال‬ ‫باختــری‪ -‬جنــوب خــاوری واقــع شــده کــه از حاشــیه شــمال خــاوری‬ ‫شــهر اســفراین گــذر مــی کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪ ۵۵‬تــا‪ ۵۰‬کیلومتــر و‬ ‫راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری – جنــوب‪ ،‬جنــوب خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تزریق ‪۹۰‬هزار شهروند‬ ‫اسفراینی واکسن کرونا‬ ‫اغاز فعالیت کتابخانه های‬ ‫سیار ویژه کودکان‬ ‫اغاز به کار هیات صلح و‬ ‫سازش فرهنگیان در گرگان‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۹۰‬هــزار و ‪ ۲۲۷‬دُز اول واکســن کرونــا در ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی تزریــق شــده اســت کــه ایــن میــزان ‪ ۹۰‬درصــد از‬ ‫جمعیــت هــدف را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫نــادر نیــک پرســت در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تــا کنــون ‪۵۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴۸‬نفــر نیــز دُز دوم واکســن کرونــا را در شهرســتان‬ ‫دریافــت کــرده انــد کــه ‪ ۶۰‬درصــد از جمعیــت هــدف را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬واکسیناســیون در پایگاه تجمیعی شهرســتان تا ‪۳۰‬‬ ‫ابان مــاه بــه پایــان مــی رســد و شــهروندان کــه تــا کنــون واکســن‬ ‫نزده انــد در ایــن فرصــت بــرای تزریــق واکســن بــه مرکــز تجمیعــی‬ ‫واکسیناســیون شهرســتان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین افــزود‪:‬‬ ‫اطــاع رســانی الزم در خصــوص شــهروندانی کــه تــا پایــان ابــان‬ ‫موعــد تزریــق دُز دوم انهــا نرســیده اســت از طریــق روابــط عمومــی‬ ‫دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین انجــام می شــود ‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــرقی بجنــورد قــرار دارد و اکنــون در وضعیــت زرد کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فعالیــت ‪۹‬‬ ‫کتابخانــه ســیار بــا توجــه بــه رنگ بنــدی کرونــا در اســتان در‬ ‫مناطــق مختلــف ایــن خطــه از هفتــه جــاری اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫نرگــس برهمنــد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬کتاب هــا‬ ‫براســاس نظــر کارشناســان کانــون پــرورش فکــری کــودکان‬ ‫و نوجوانــان اســتان و باتوجــه بــه عالقه منــدی انهــا بــرای‬ ‫گروه هــای ســنی ایــن قشــر تهیــه و تحویــل داده می شــود‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا برنامه ریــزی صــورت گرفتــه در خصــوص فعالیــت‬ ‫ایــن کتابخانه هــا هــر ‪ ۲‬هفتــه یکبــار توســط مربیــان مربوطــه‬ ‫کتاب هــای جدیــد توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فعالیــت ایــن کتابخانه هــا فقــط توزیــع کتــاب نبــوده‬ ‫بلکــه برنامه هــای فرهنگــی از جملــه پخــش فیلــم‪ ،‬قصه گویــی‬ ‫و کتابخوانــی نیــز دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول فرهنگــی‪ ،‬هنــری کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مجمــوع‬ ‫هشــت مربــی در کتابخانه هــای ســیار ایــن اســتان فعالیــت‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۱۸‬مدرســه یــا پایــگاه را تحــت پوشــش دارنــد‪.‬‬ ‫طــی مراســمی در گــرگان هیــات صلــح و ســازش فرهنگیــان‬ ‫گلســتان بــا حضــور جمعــی از مســووالن نهادهــای دادگســتری و‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رییــس شــورای حــل اختــاف‬ ‫گلســتان در ایــن مراســم گفــت‪ :‬ایــن هیات صلح به عنــوان دومین‬ ‫هیــات صلــح اســتان در ســال جــاری راه انــدازی شــد کــه دارای ســه‬ ‫فرهنگــی کــه یکــی از ان هــا بــه مســائل حقوقــی اشناســت‪ ،‬عضــو‬ ‫هســتند و در دعــاوی و اختالفاتــی کــه یکــی از طرفیــن دعــوا یــا هــر‬ ‫دو طــرف‪ ،‬فرهنگیــان هســتند‪ ،‬پادرمیانــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬ایــن هیــات صلــح در ســاختمان شــماره ‪۲‬‬ ‫امــوزش و پــرورش گلســتان در گــرگان مســتقر اســت و بــه زودی‬ ‫هــم یــک هیــات بــرای رســیدگی بــه اختالفــات حــوزه فرهنگیــان در‬ ‫گنبــدکاووس کار خــود را اغــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هیــات هــای صلــح بــا هــدف مشــارکت و تعامــل‬ ‫نهادهــای مردمــی و ادارات بــا شــوراهای حــل اختالف بــرای افزایش‬ ‫صلــح و ســازش تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاهــش ورودی پرونــده هــا بــه محاکــم‪ ،‬حــل‬ ‫و فصــل تخصصــی و مســالمت امیــز اختالفــات از جملــه بــرکات‬ ‫فعالیــت هیــات هــای صلــح در کنــار شــوراهای حــل اختــاف اســت‪.‬‬ ‫‏ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪1400-2133‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/05/12‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1399 - 192‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوبجنــورد تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض متقاضی خانم ســکینه کریمی‬ ‫فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 68‬صــادره از قائــم شــهر در یــک بــاب انبــاری بــه‏مســاحت ‪ 202‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای‏محمــد ضیغمــی فرزنــد عباســعلی محرزگردیده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‏مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ‬ ‫‏‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/27 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/12 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3431‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۷۶‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم حســین بومــری بــه شناســنامه ‪ ۳۷۸‬کدملــی ‪ ۲۱۲۰۸۰۰۳۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد غــام متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۴۶۷‬در‬ ‫شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن ک در ان احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪۲۵۹‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع دراراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۹۱۸۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۲۹‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۶۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم طیبــه صفرزاده به شناســنامه ‪ ۵‬کد ملــی ‪۲۱۲۲۱۶۶۶۸۱‬صادره از گرگان فرزند غالمحســن متقاضی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۱۳۷۸‬در شـش دانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۰۴‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد در بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۹۲۲۰‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫نوجوانان عزیز‪ :‬از معاشرت با افرادی که اختالف سن انها با شما زیاد است بپرهیزید‪.‬‏‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪56‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و مــاده‪ 13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480007005‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم مهــران فــدوی بشناســنامه ‪ 379‬کدملــی ‪ 2121875778‬صــادره از‏گــرگان فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 139911441248002247‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‏بماســحت ‪383.40‬متــر مربــع از پــاک ‪ – 108‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو‏اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض‏خود را‬ ‫باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهــی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره ارایه نمایند‪ .‬م الــف‪9047‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12‬‏ حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ‪ 140060312480006964‬هییت موضوع قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند‏رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعرض اقای‪/‬خانم فاطمه فردوســی بشناســنامه ‪ 118‬کدملی ‪ 2121938540‬صادره از‏گرگان فرزند یحیی متقاضی کالســه پرونده ‪ 140011441248000342‬در‬ ‫ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان که ششدانگ عرصه ان‏وقف است است بمساحت ‪ 308.15‬متر مربع از پالک ‪ 3865‬فرعی از ‪ -107‬اصلی واقع در اراضی موقوفه چاله باغ بخش ‪ 3‬حوزه‏ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‏پانزده روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــندمی توانند از تاریخ انتشــار‏اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خود را به مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره ارایه‏نماینــد‪ .‬م الف‪9100‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12:‬‏ت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و مــاده‪ 13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480004902‬هییــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم فاطمــه بکیــای بشناســنامه ‪1848‬کدملــی ‪ 4869851989‬صــادره از‏گنبــد کاووس فرزنــد عبداللــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 13991144124800997‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‏اســت بماســحت ‪139.75‬متــر مربــع از پــاک ‪ –89‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبــق رای‏صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را‬ ‫باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایه نمایند‪ .‬م الــف‪9099‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12‬‏ حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم شــاهین روزبهانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۶۴‬کدملــی ‪ ۳۹۶۱۱۸۸۹۴۷‬صــادره از نهاونــد فرزند میرزا محمد متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۴۳‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۳.۳۳‬مترمربــع از پــاک ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبــق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را با‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صالح قضایی تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۱۱۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫غالبا ً ابری‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪411‬‬ ‫طنز‬ ‫تکمیل کریدورهای تجاری‬ ‫الزمه تبدیل گلستان به دروازه‬ ‫صادرات کشور است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در صورتــی ایــن اســتان بــه دروازه تجــاری‬ ‫و مفــری بــرای صــادرات کاال و خدمــات بــه اســیای میانــه خواهــد‬ ‫بودکــه کریدورهــای تجــاری در مرزهــای ریلــی‪ ،‬جــاده ای و دریایــی‪،‬‬ ‫تکمیــل تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه توافــق اخیــر‬ ‫دولــت جهــادی ســیزدهم بــا مســووالن کشــور ترکمنســتان در‬ ‫زمینــه افزایــش میــزان تبــادالت ریلــی و حــل مشــکالت ایــن بخــش‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬عــزم دولــت بــرای حــل موانــع صــادرات بــا اوراســیا‬ ‫فرصــت اســتثنایی بــرای ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــزم رییــس جمهــوری و هیــات دولــت در‬ ‫حــل موانــع توســعه تبــادالت تجــاری بــا کشــورهای اوراســیا بــه ویــژه‬ ‫ترکمنســتان ثمــرات پرشــماری را دنبــال خواهد داشــت‪ ،‬ایــن رویکرد‬ ‫فرصــت اســتثنایی پیــش روی گلســتان اســت تــا بتوانــد بازارهــای‬ ‫هــدف ایــن منطقــه را تســخیر کنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر ایــن گزارش‪،‬بــه دنبــال مذاکــرات فشــرده برگــزار شــده بیــن‬ ‫روســای راه اهــن ایــران و ترکمنســتان در روزهــای چهــارم و پنجــم‬ ‫ابــان مــاه در حاشــیه شــانزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬علمــی و فرهنگــی بیــن ایــران و‬ ‫ترکمنســتان‪« ،‬ســید میعــاد صالحــی»‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت راه اهن‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران تفاهــم نامــه همکاری هــای مشــترک ریلی‬ ‫بــا «ازاد اتامــرادوف» رئیــس اژانــس راه اهــن ترکمنســتان امضــا‬ ‫کــرد کــه شــرایط تجــارت زمینــی و ریلــی را تســهیل مــی کنــد بــر ایــن‬ ‫اســاس ظرفیــت تبــادل واگن هــای حامــل بــار در گمــرگ اینچــه بــرون‬ ‫بــا افزایــش دوبــاری بــه ‪ ۱۰۰‬واگــن در روز افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬افزایــش صــادرات و تجــارت بــا‬ ‫کشــورهای همســایه یکــی از پیــش شــرط های اصلــی رونــق و‬ ‫تحــول در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه مزیت هــای فــراوان اســتان در حــوزه‬ ‫تولیــد محصــوالت دامــی ‪ ،‬زراعــی ‪ ،‬معدن و شــیالت‪ ،‬توان صادراتی‬ ‫خوبــی وجــود دارد کــه بایــد از ان ظرفیــت نهایــت اســتفاده را کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ‪ ۲‬درصــد اقتصــاد جهان‬ ‫و پنج درصد جمعیت جهان به کشــورهای عضو پیمان شــانگهای‬ ‫تعلــق دارد‪ ،‬ورود بــه بــازار ایــن کشــورها رونــق جــدی بــرای اســتان‬ ‫گلســتان رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫وی بــه توافــق نامــه اوراســیا اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬با توجــه به امکان‬ ‫صــادرات ‪ ۳۶۰‬قلــم کاال از ایــران بــه کشــورهای عضــو اوراســیا‪،‬‬ ‫بایــد هرچــه ســریعتر ظرفیت هــای تبــادل کاال در بخش هــای ریلــی‬ ‫و جــاده ای بــه حداکثــر ظرفیــت برســد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬رونــق منطقــه ازاد تجــاری و تحقــق‬ ‫بندرســبز در بخش شــرقی دریای خزر از دیگر ظرفیت تبادل کاال با‬ ‫کشــورهای اوراســیا محســوب می شــوند کــه انشــالله زمینــه توســعه‬ ‫پایــدار اســتان گلســتان را فراهــم مـی اورد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد ‪ :‬افزایــش صــادرات بــه کشــورهای همســایه‬ ‫می توانــد ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتری بــرای فعــاالن بخش هــای‬ ‫تولیــدی در ایــن اســتان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل‬ ‫دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و‬ ‫گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪،‬‬ ‫شــلتوک(برنج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبه ســوم‪ ،‬ماهیان‬ ‫پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجم کشــوری‬ ‫را دارد امــا از ایــن ظرفیــت بهــره چندانــی نمی بــرد کــه اصلی تریــن‬ ‫دلیــل ان نبــود واحدهــای صنایــع تکمیلــی و فــراوری محصــوالت‬ ‫باغــی‪ ،‬دامــی‪ ،‬زراعــی و شــیالتی اســت‪.‬‬ ‫اتحادیه اوراســیا یک بلوک اقتصادی متشــکل از پنج کشــور ارمنستان‪،‬‬ ‫روســیه‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬قرقیزســتان و بــاروس اســت کــه بــا برخــورداری از‬ ‫حــدود ‪ ۱۸۳‬میلیــون نفــر جمعیــت فعــال‪ ،‬دارای یــک هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد‬ ‫دالر تولید ناخالص داخلی‪ ،‬رتبه اول در تولید نفت‪ ،‬رتبه دوم در تولید‬ ‫گاز و رتبــه چهــارم در تولیــد بــرق مــی باشــد کــه یکــی از پــر رونق تریــن‬ ‫بازارهــای ســرمایه گذاری در جهــان بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق محتویات‬ ‫کشف ‪ 15‬دستگاه ماینر قاچاق حرکت خالف جهت تراکتور جان‬ ‫در «بجنورد‪‎« ‎‬‬ ‫داخل خودرو با ‪ 7‬فقره سرقت‬ ‫راکب موتورسیکلت را گرفت‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار محتویــات داخــل خــودرو بــا ‪ 7‬فقــره ســرقت‬ ‫درایــن شهرســتان‏خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس « ســرهنگ مجیــد یگانــه پــور » بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت ‪ :‬در پــی اعــام چنــد فقــره ســرقت محتویــات‬ ‫‏داخــل خــودرو و اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان ‪،‬‬ ‫موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت پلیــس اگاهــی‏قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫فنــی و پلیســی موفــق بــه شناســایی ســارق حرفــه ای و‬ ‫ســابقه دار شــدند‏‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه متهــم را در محــل مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت‏دادنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم در بازجوئی هــای‬ ‫انجام شــده بــه تعــداد ‪ 7‬فقــره ســرقت محتویــات داخــل‬ ‫خــودرو و موتورســیکلت در ‏ســطح شهرســتان اعتــراف‬ ‫کرد‪،‬تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران در بازرســی از مخفیــگاه متهــم ‪2‬‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی و تعــدادی امــوال‏مســروقه‬ ‫نیــز کشــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 15‬دســتگاه ماینــر‬ ‫اســتخراج ارز دیجیتــال بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 490‬میلیــون ریــال‬ ‫‏در شهرســتان بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ســردار «ســعید مطهری زاده»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬در پــی کســب‬ ‫خبــری مبنــی‏بــر نگهــداری و اســتفاده غیرمجــاز از دســتگاه های‬ ‫اســتخراج ارز دیجیتــال دریکــی از منــازل مســکونی در شهرســتان‬ ‫‏بجنورد‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران پلیس امنیت‬ ‫اقتصــادی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی بــه‬ ‫همــراه کارشناســان شــرکت بــرق بــه محــل موردنظــر اعــزام و‬ ‫‏در بازرســی از زیرزمیــن ایــن واحــد مســکونی موفــق شــدند ‪15‬‬ ‫دســتگاه ماینــر‪ 3 ،‬دســتگاه پــاور و یــک عــدد مــودم‏ایرانســل‬ ‫کشــف کننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬برابر اعالم کارشناســان‬ ‫ارزش ایــن تعــداد ماینــر بیــش از ‪ 2‬میلیــارد و ‪490‬‏میلیــون ریــال‬ ‫براورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده در ادامــه بــا تاکیــد بــر مبــارزه بی امــان‬ ‫پلیــس بــا قانون شــکنان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات یــک‬ ‫متهــم ‏دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ .‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان گفــت‪‎: ‎‬برخــورد‬ ‫یــک دســتگاه تراکتــور بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت‪،‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫جــان راکــب ‏موتورســیکلت را گرفــ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬برابــر اعــام مرکــز ‏فوریت هــای پلیــس‬ ‫مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره تصــادف در ســطح جــاده‬ ‫بخــش قوشــخانه‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران بــه محــل‏حادثــه‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا حضــور مامــوران‬ ‫در محــل مشــخص شــد یــک دســتگاه تراکتــور بــا‬ ‫موتورســیکلت برخــورد ‏کرده انــد افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه‬ ‫راکــب موتورســیکلت بــه علــت شــدت جراحــات در محــل‬ ‫فــوت کــرد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه‬ ‫کارشناســان پلیــس راه‪ ،‬علــت ایــن حادثــه را حرکــت‬ ‫خــاف جهــت‏تراکتــور اعــام کردنــد بــه راننــدگان توصیــه‬ ‫کــرد تــا از عجلــه و شــتاب بی مــورد در رانندگــی خــودداری‬ ‫و در صــورت‏خواب الودگــی در محــل مناســب بــه مــدت‬ ‫‪ 20‬دقیقــه اســتراحت کننــد‪.‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۸۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم نورمحمــد بــورش بــه شناســنامه ‪ ۵۹‬کــد ملــی‪ ۴۹۷۹۶۷۸۸۰۷‬صــادره از اق قــا فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۸۲‬درششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۶۲‬متــر مربــع از پالک‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه فانزده‬ ‫روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪ ۹۲۱۵‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجت الله‬ ‫تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۸۸۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم عطیــه اســانی کتولــی بــه شناســنامه ‪۱۲۴۵۵‬کــد ملی‪۲۲۶۸۹۴۲۱۸۱‬صــادره از علــی ابادفرزنــد نادعلــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۷۸‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪ ۹۱.۵۰‬متــر مربــع از پالک‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه فانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۸۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم حســن حســین پــور بــه شناســنامه ‪ ۱۷‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۵۲۵۵۳۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد عطــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۴‬در شـش دانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪۱۳۱.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الــف‪ ۹۲۰۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجت اللــه‬ ‫تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۱‬هیئــت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم مرضیــه عامــری بشماســنامه ‪ ۹۸۱۶‬وکدملــی ‪۲۱۲۲۷۵۴۱۶۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدعلــی متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۳۳‬در شـش دانگ یــک قطعه زمین کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪۱۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع دراراضــی خــارج از مزرعــه محمــد صــادق باباصادقیــان در بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــوداز ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف ‪۹۲۴۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز ‪ ۱۴۰۰/۸/۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹ :‬حجــت اللــه تجــری‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۸۰‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســید جمــال موســوی بــه شناســنامه ‪ ۲۴۰‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۳۵۵۹۷۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد سیدحســین متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۳۰۴‬در شـش دانگ ‪۱‬‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۷.۳۰‬متــر مربــع ازپــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪-۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‬ ‫‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۰۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‬ ‫‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۸۷۸‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم ســیدمرتضی حســینی بشناســنامه ‪۲۶۶۱۴‬کــد ملــی ‪۲۱۲۰۲۶۵۸۵۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۳‬‬ ‫در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۱۰.۶۰‬متــر مربــع ازپــاک‪ -۱۰۸‬اصلــی در اراضــی باکــر محلــه بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۰۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۷۹۳۹‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم قربانعلــی رســولی رودبارکــی بشناســنامه ‪۷۰۵‬کــد ملی‪۵۳۰۹۶۳۵۵۰۵‬صــادره از ســمنان فرزنــد محمدمتقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۹۰‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۷۰‬متــر مربــع ازپــاک‪ -۱۰۸‬اصلــی در اراضــی باکــر محلــه بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عموم مراتــب در دونوبت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۲۳۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۸/۲۹:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افرادی که اســناد عادی یا رســمی انان در هیات‏مســتقر‬ ‫در اداره ثبــت اســناد و امــاک شــیروان رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز در دو‏نشــریه اگهــی هــای ثبتــی (کثیــر االنتشــار و محلــی) بشــرح ذیل اگهی مــی گردد‏‪.‬‬ ‫‪‎1‎‬‏‪-‬برابرکالســه‪99-72‬ورای شــماره ‪140060307114002219‬خانــم اعظــم معینــی فرزندقنبــر درششــدانگ یــک بــاب گلخانـ ه بــه‏مســاحت ‪ 4508/50‬متــر مربــع قســمتی از پــاک شــماره یــک اصلــی مزرعــه ســه یــک اب واقــع دربخــش ‪۵‬قوچــان قطعه ‪4‬شــیروان از محل مالکیت‬ ‫ی‪‎2‬‏‪-‬برابرکالســه‪ 1400-233‬و رای شــماره ‪140060307114002257‬خانــم صغــری برقبانــی فرزنــد محمدعلــی درششــدانگ یــک بــاب منــزل بــه‏مســاحت‪116/‬متر مربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪137‬فرعــی از‪1‬اصلــی ســه یــک ابواقــع در خراســان شــمالی‬ ‫‏مشــاعی خــود متقاض ‪‎‬‬ ‫بخش‪5‬قوچــان ازمحــل مالکیــت‏حبیــب خاکشــو ‏ر بــه ایــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ مــی گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد‏بایــد از انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریخ الصــاق در محل تــا دو ماه اعتراض خــود را به‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‏رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‏نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد‪ .‬در صورتــی کــه اعتراض‬ ‫در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‏معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ‪.‬ضمنــا‏صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/12 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم ‪400/08/29:‬‏‪ 1‬اکبراقبالی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بیعت با راننده لودر‬ ‫و هندوانه پاسارگاد!‬ ‫قطــار ابادانــی کشــور ایــن روزهــا حســابی روی ریــل‬ ‫افتــاده اســت و بــا ایــن شــتابی کــه گرفتــه اســت کســی‬ ‫جلــودارش نیســت حتــی اگــر ســهیال باشــد! در حقیقــت‬ ‫هــر مســئولی بــا تمــام تــوان و ظرفیــت در حــال بــاد زدن‬ ‫ذغــال ســنگ هــای اتــش مخــزن ســوخت قطــار پیشــرفت‬ ‫مملکــت اســت و بــوق زنــان در حــال درنوردیــدن مرزهــای‬ ‫پیشــرفت و توســعه اســت تــا جایــی صــدای بــوق ایــن‬ ‫قطــار مدیــران خســته‪ ،‬ناکارامــد و پیــر و پاتــال را اذیــت‬ ‫می کنــد و چــرت شــان را پــاره کــرده اســت! کار جــوری از‬ ‫خــرک در رفتــه ببخشــید کار جــوری روی ریــل افتــاده کــه‬ ‫نماینــده مجلــس وقتــی مــی بینــد کاغــذ بــازی هــای دســت‬ ‫و پاگیــر و بروکراســی هــای اداری مانــع ایجــاد توســعه در‬ ‫والیــت شــان مــی شــود‪ ،‬راننــده لــودر را مجبــور بــه بیعــت‬ ‫بــا خــودش مــی کنــد و ســوار بــر لــودر فرمــان حملــه بــه‬ ‫دیــوار دانشــگاه ازاد را صــادر و ســه ســوته ان را بــه تلــی از‬ ‫اوار تبدیــل مــی ســازد‪ .‬تــازه شــانس اوردیــم فقــط دیــوار‬ ‫دانشــگاه را خــراب کــرد و محوطــه ایــن مجموعــه اموزشــی‬ ‫را شــخم نــزد و رئیــس دانشــگاه و اعوانــش را بــه بردگــی‬ ‫نگرفــت! بیســت و ســی هــم ایــن وســط گیــر افتــاده و یــک‬ ‫شــب بــه میــخ مــی زنــد و یــک شــب بــه نعــل!‬ ‫در پایتخــت هــم رئیــس مــوزه فــرش در اقدامــی‬ ‫سوفســطایی دســتور داد هفــت حــوض حیــاط مــوزه فــرش‬ ‫ایــران تبدیــل بــه باغچــه شــود‪ .‬حــق هــم دارد‪ ...‬اصــا ً چــه‬ ‫معنــی دارد مــوزه فــرش‪ ،‬حــوض اب داشــته باشــد؟! حــاال‬ ‫اگــر «مــوزه اب» یــا «مــوزه تخصصــی ماهــی شناســی و‬ ‫ابزیــان» بــود شــاید حــوض قابــل تحمــل و توجیــه بــود!‬ ‫بــه هــر حــال در ایــن شــرایط کــه کشــور درگیــر بحــران کــم‬ ‫ابــی اســت‪ ،‬پــر و خالــی کــردن حــوض بــا هیــچ منطقــی‬ ‫قابــل توجیــه نیســت! بمانــد کــه دولــت قبلــی هــم تپـه ای‬ ‫خالــی باقــی نگذاشــت و بایــد بــه ایــن دوســتان حــق داد‬ ‫کــه بــرای گلــکاری حــوض خــراب کننــد!‬ ‫هــر چنــد ایــن مــدل کار کــردن و منتظــر اســتعالم و کاغــذ‬ ‫بــازی نمانــدن خــوب اســت و کار مــردم راه می افتــد ولــی‬ ‫گاهــی اوقــات بــد امــوزی هــم دارد و ممکــن اســت مــردم‬ ‫هــم تقلیــد کننــد‪ .‬در جریــان هســتید کــه در خــرم ابــاد‬ ‫ملکــی بــر اســاس اعــام نظــر اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫بایــد در ردیــف امــوال ســازمان میــراث فرهنگــی قــرار‬ ‫می گرفــت و از یــد مالــک خــارج مــی شــد‪ .‬چــون ایــن ملــک‬ ‫در معبــر یــک کوچــه ‪ 8‬متــری قــرار داشــت‪ ،‬شــهرداری‬ ‫چنــد ســال قبــل بــا هماهنگــی بــا مالــک و بــرای ســهولت‬ ‫اهالــی محــل اقــدام بــا اســفالت کاری بخشــی از ایــن‬ ‫ملــک کــرد‪ ،‬امــا بــه دلیــل طوالنــی شــدن مکاتبــات بیــن‬ ‫مالــک و میــراث فرهنگــی‪ ،‬و هماهنگــی بیــن شــهرداری و‬ ‫میــراث فرهنگــی بــرای بازگردانــدن ملــک بــه حالــت اولیــه‪،‬‬ ‫مالــک از فرصــت اســتفاده کــرده و اقــدام بــه شــخم زدن‬ ‫اســفالت محــدوده ملــک شــخصی اش کــرد!‬ ‫البتــه شــخم زدن فــی نفســه عمــل صوابــی اســت و حتــی در‬ ‫خــواب اثــرات مثمــر ثمــر دارد بیــداری کــه جــای خــود دارد‪ .‬از‬ ‫میــان معبــران بــزرگ «مطیعی تهرانی» شــخم زدن را به معنای‬ ‫تــاش بیننــده خــواب مــی دانــد‪ .‬این حکیــم فرزانه شــخم زدن با‬ ‫تراکتــور را بــه معنــای انجــام کاری بزرگتــر می دانــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــا ایــن رویــه بــه زودی شــاهد فــر خــوردن‬ ‫موهای همه اندیشــمندان‪ ،‬فیلســوفان‪ ،‬دانشمندان‪ ،‬علما‪،‬‬ ‫اســــاتید دانشــگاهها‪ ،‬فعــــاالن اجتماعــی‪ ،‬سیاســــتمداران‪،‬‬ ‫اهالــــی رســــانه و اب و اینــه یــا بــه عبارتــی همــان اولــی‬ ‫االلبــاب و اولــی االبصــار جامعــه باشــیم!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن البــا طــرح هــای برخــی مســئوالن‬ ‫در خصــوص حفــر چــاه و توســعه کشــاورزی و ‪ ...‬در حــد‬ ‫همــان شــوخی هــای رســانه ای و فضــای مجــازی باقــی‬ ‫بمانــد چــون اگــر ایــن طــوری پیــش برویــم دو روز دیگــر‬ ‫شــاهد عرضــۀ کــدوی چغازنبیــل‪ ،‬هندوانــه پاســارگاد و‬ ‫هویــچ قلعــه رودخــان در میادیــن تــره بــار و میــوه سراســر‬ ‫کشــور خواهیــم بــود! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫نوجوان عزیز‪:‬‬ ‫کشیدن سیگار نشانه شخصیت و‬ ‫بزرگی نیست‪.‬‬ ‫تعارف دیگران را برای کشیدن سیگار‪،‬‬ ‫‏بالفاصله و با‏صراحت رد کنید‏‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪411‬‬ ‫زبان بدن‏‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫قارچ سیاه عالئم ان‬ ‫قــارچ ســیاه یــا موکورمیکــوز (زایگومیکــوز) نوعــی‬ ‫عفونــت قارچــی جــدی امــا نــادر اســت کــه بعضــی‬ ‫رســانه ها از ان بــا اســامی «مــرگ ســیاه» یــا «بیمــاری‬ ‫زامبــی» نــام می برنــد‪ .‬این طــور بــ ه نظــر می رســد کــه‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬امــار ابتــا بــه بیمــاری قــارچ‬ ‫ســیاه هــم در بعضــی کشــورها مثــل هنــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬در ایــن مقالــه‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ی از ان‬ ‫بــا بیمــاری قــارچ ســیاه و عالئــم و عــوارض ناشـ ‬ ‫اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫بیماری موکورمیکوز چیست؟‬ ‫قــارچ ســیاه یــا موکورمیکــوز (زایگومیکــوز) نوعــی عفونــت‬ ‫قارچــی جــدی امــا نــادر اســت کــه گروهــی از کپک هــا به نام‬ ‫موکورمیسـت ها ایجــادش می کننــد‪ .‬ایــن کپک هــا در هــر‬ ‫ـی در حــال فســاد (مثــل‬ ‫محیطــی از جملــه خــاک‪ ،‬مــواد الـ ِ‬ ‫برگ هــا‪ ،‬کمپوســت و چــوب پوســیده) زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫شــیوع بیمــاری قــارچ ســیاه در تابســتان و پاییــز بیشــتر از‬ ‫زمســتان و بهــار اســت‪ .‬دو گونــه ریزوپــوس (‪)Rhizopus‬‬ ‫و موکــور (‪ )Mucor‬رایج تریــن گونه هــای قارچی انــد کــه‬ ‫موجــب موکورمیکــوز می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری معمــوال بعــد از تنفــس اســپور قــارچ موجــود‬ ‫در هــوا وارد بــدن می شــود و روی ســینوس ها یــا ری ـ ه اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬البتــه در افــرادی کــه سیســتم ایمنــی ضعیفــی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬قــارچ می توانــد از طریــق بریدگــی‪ ،‬ســوختگی یــا‬ ‫انواع جراحت ها وارد پوســت شــود و موکورمیکوز پوســتی‬ ‫را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫انواع قارچ سیاه‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه موکورمیکــوز کــدام بخــش از بــدن را‬ ‫درگیــر کنــد‪ ،‬بــه انــواع مختلفــی تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز ریــه‪ :‬در افــراد مبتــا بــه ســرطان و افــرادی بــا‬ ‫ل بنیــادی پیونــدی شــایع تر اســت‪.‬‬ ‫عضــو پیونــدی یــا ســلو ‬ ‫موکورمیکــوز دســتگاه گــوارش‪ :‬در کــودکان‪ ،‬به خصــوص‬ ‫نــوزادان زیــر یــک مــاه نــارس بــا وزن کــم تولــد کــه از‬ ‫انتی بیوتیــک اســتفاده می کننــد‪ ،‬شــایع تر از بزرگ ســاالن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز رینوســربرال (ســینوس و مغــز)‪ :‬عفونــت در‬ ‫ســینوس ایجــاد می شــود و در مغــز منتشــر می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫شــکل از قارچ ســیاه در افراد مبتال به دیابت کنترل نشــده‬ ‫و افــراد دارای کلیــه پیونــدی شــایع تر اســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز پوســتی‪ :‬زمانــی اتفــاق می افتــد کــه قــارچ از‬ ‫طریــق جراحت های پوســتی (جراحت‪ ،‬ســوختگی یــا انواع‬ ‫اســیب پوســتی) وارد بــدن می شــود‪ .‬ایــن نــوع از قــارچ‬ ‫ســیاه در افــرادی شــایع تر اســت کــه سیســتم ایمنی شــان‬ ‫ضعیــف نیســت‪.‬‬ ‫موکورمیکــوز منتشرشــده‪ :‬زمانــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫عفونــت از طریــق جریــان خــون منتشــر می شــود و بخــش‬ ‫دیگــری از بــدن را درگیــر می کنــد‪ .‬ایــن عفونــت بیشــتر‬ ‫مغــز را تحت تاثیــر قــرار می دهــد؛ امــا می توانــد در ســایر‬ ‫بخش هــا از جملــه طحــال‪ ،‬قلــب و پوســت اثــر بگــذارد‪.‬‬ ‫عالئم قارچ سیاه‬ ‫عالئــم و میــزان مرگ ومیــر در بیمــاری موکورمیکــوز بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع ان متفــاوت اســت‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫عالئــم شــما بــه موکورمیکــوز مربــوط اســت بــا پزشــکتان‬ ‫صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز سینوس و مغز‬ ‫تب؛‬ ‫سردرد؛‬ ‫درد صورت؛‬ ‫ورم چشمی؛‬ ‫ورم یک طرفه صورت؛‬ ‫گرفتگی بینی و سینوس؛‬ ‫ل بینــی یــا بــاالی لب که به ســرعت‬ ‫ضایعــات ســیاه روی پـ ‬ ‫تشــدید می شود‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز ریه‬ ‫تب؛‬ ‫تنگی نفس؛‬ ‫درد قفسه سینه؛‬ ‫سرفه خونی یا همراه با ترشحات تیره‪.‬‬ ‫موکورمیکوزپوستی‬ ‫موکورمیکــوز پوســتی شــبیه تــاول یــا زخــم اســت و ناحیــه‬ ‫عفونت ســیاه می شــود‪ .‬ســایر عالئم موکورمیکوز پوســتی‬ ‫شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫درد؛ گرما؛ قرمزی زیاد؛ ورم اطراف زخم‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز کلیوی‬ ‫تب؛‬ ‫درد پهلو‪.‬‬ ‫عالئم موکورمیکوز گوارشی‬ ‫درد شکمی؛‬ ‫حالت تهوع و استفراغ؛‬ ‫خونریزی دستگاه گوارش‪ / .‬چطور‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫تــا حــاال شــده ادم هــای موفقــی را تحســین‬ ‫کنیــد کــه بــه نظــر می رســد« همــه چیــز دارنــد»؟‬ ‫شــما انهــا را می بینیــد‏کــه بــا اعتمــاد بــه نفــس در‬ ‫جلسـه های کاری صحبــت می کننــد و یــا با خیال‬ ‫راحــت در مهمانی هــا گــپ می زننــد‪.‬‏انهــا کســانی‬ ‫هســتند کــه بهتریــن شــغل ها‪ ،‬مهربانتریــن‬ ‫همســران‪ ،‬وفادارتریــن دوســتان‪ ،‬کالن تریــن‬ ‫حســاب های ‏بانکــی و یــا شــیک ترین خانه هــا‬ ‫را دارنــد‏‪.‬‬ ‫بعضی هــا در برخــورد بــا ایــن ادم هــای موفــق‬ ‫فکــر می کننــد انهــا ایــن خانه هــای زیبــا را بــه ارث‬ ‫برده انــد؛ برخــی ‏دیگــر می گوینــد انهــا خــوش‬ ‫شــانس بودنــد و یــا ازدواج بــا همسرانشــان‬ ‫موجــب شــده تــا بــه ایــن مرحلــه ازموفقیــت‬ ‫‏دســت یابنــد‏‪.‬‬ ‫ولــی یــک لحظــه صبــر کنیــد! بســیاری از انهــا‬ ‫از شــما باهــوش تــر یــا باســوادتر نیســتند‪ ،‬حتــی‬ ‫خوشــگل تر هــم‏نیســتند! تمــام مــواردی کــه در‬ ‫بــاال نــام بردیــم‪ ،‬حاصــل یــک چیــز اســت‪ :‬مهارت‬ ‫ایــن ادم هــای موفــق در برخــورد بــا‏همنوعــان‬ ‫انســانی خــود اســت‪ .‬ادمهایــی کــه بــه نظــر‬ ‫می رســد همــه چــی دارنــد‪ ،‬در طــول ســال ها‬ ‫قلب هــا و ذهن ‏هــای صدهــا انســان دیگــر‬ ‫را تســخیر کرده انــد و بــا کمــک انهــا بــوده کــه‬ ‫توانســته اند بــه بــاالی نردبــان کاری یــا‏اجتماعــی‬ ‫کــه انتخــاب کرده انــد‪ ،‬برســند‪ .‬ادم هــای حیرانــی‬ ‫کــه پــای نردبــان ایســتاده اند‪ ،‬اغلــب بــه بــاال نــگاه‬ ‫مــی کننــد‏و غــر مــی زننــد کــه ادم هــای موفــق‬ ‫بــاالی نردبــان ادم هــای افــاده ای هســتند‪ .‬وقتی‬ ‫مــردان یــا زنــان بــزرگ بــاالی‏نردبــان‪ ،‬عشــق‪،‬‬ ‫دوســتی یــا کارشــان را از انهــا دریــغ می کننــد‪،‬‬ ‫افــراد پاییــن نردبــان انهــا را اهــل زد و بنــد مــی‬ ‫خواننــد و‏یــا انهــا را متهــم مــی کننــد بــه اینکــه‬ ‫قدیمــی هســتند‪ .‬بعضــی هــا اه و نالــه مــی کننــد‬ ‫و دلشــان می خواهــد از حــرص‏سرشــان را بــه‬ ‫ســنگ بکوبنــد‪.‬‏‬ ‫دار و دســته غرغــروی پاییــن نردبــان هرگــز‬ ‫نمی فهمنــد علــت طــرد شدنشــان خودشــان‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا هرگــز نمی ‏فهمنــد بــه خاطــر‬ ‫ناشــیگری خودشــان در برقــراری ارتبــاط اســت‬ ‫کــه عشــق‪ ،‬دوســتی یــا معاملــه ای را از دســت‬ ‫می ‏دهنــد‪ .‬گاهــی بــه نظــر دیگــران چنیــن‬ ‫می رســد کــه ادم هایــی کــه همــه مــردم ان هــا‬ ‫را دوســت دارنــد یــک کیســه‏جــادوی اقتصــادی‬ ‫دارنــد کــه باعــث مــی شــود‪ ،‬بــه قــول معــروف‪،‬‬ ‫دســت بــه هرچــی مــی زننــد طــا شــود‏!‬ ‫تــوی کیســه جــادوی انهــا کلــی چیــز پیــدا‬ ‫می شــود‪ :‬مــوادی کــه دوســتی ها را محکــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــر اذهــان پیــروز می ‏شــود و جادویــی‬ ‫کــه باعــث می شــود انهــا‪ ،‬ادم هــا را عاشــق‬ ‫خودشــان کننــد‪ .‬انهــا خصوصیتــی دارنــد کــه‬ ‫باعــث مــی‏شــود رئیــس استخدامشــان کننــد و‬ ‫بعــد بــه ان هــا ترفیــع دهنــد‪ ،‬ویژگی هایــی دارنــد‬ ‫کــه باعــث می شــود موکل هــا‏بارهــا و بارهــا بــه‬ ‫سراغشــان برونــد و امتیــازی دارنــد کــه باعــث‬ ‫می شــود مشــتری ها از انهــا نــه بجــای رقبایشــان‬ ‫خریــد‏کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن کیســه جادویــی همــان «زبــان بــدن»‬ ‫اســت‪ .‬در صحنــه زندگــی واقعــی هــر حرکــت‬ ‫فیزیکــی کــه انجــام می دهیــد‪،‬‏بــه طــور پنهایــی‬ ‫بــه هرکســی کــه دور و برتــان اســت داســتان‬ ‫زندگیتــان را می گویــد‪ .‬ادم هــا حرکت هایــی را‬ ‫انجــام ‏می دهنــد کــه خودشــان هــم متوجــه‬ ‫ان هــا نمی شــوند‪ ،‬ولــی قــدرت فــوق العــاده ای‬ ‫بــرای جــذب یــا دفــع دیگــران‏دارند‪ .‬هــر لبخندی‪،‬‬ ‫هــر اخمــی‪ ،‬هــر هجایــی کــه بــه زبــان می اورید و‬ ‫یــا هــر کلمـه ای کــه بــه اختیــار خویــش از دهــان‬ ‫‏بیــرون می ایــد‪ ،‬می توانــد دیگــران را بــه ســمت‬ ‫شــما جــذب کنــد و یــا باعــث شــود انهــا از شــما‬ ‫فــرار کننــد‪ .‬مطابــق‏تحقیقــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫چهــره انســان مــی توانــد بیــش از ‪ 20000‬حالــت‬ ‫مختلــف ایجــاد کنــد‪ ،‬بنابرایــن خــوش بیان‏تریــن‬ ‫قســمت بــدن اســت‪ .‬بیشــتر بیان هــا‪ ،‬ترکیبــات‬ ‫چهــره ای یعنــی مخلوطــی از دو یــا چنــد حالــت‬ ‫اصلــی اســت‪93 .‬‏درصــد ارتبــاط میــان فــردی‬ ‫را زبــان بــدن یــا تــن گفتــار تشــکیل مــی دهــد‬ ‫در حالــی کــه تنهــا ‪ 7‬درصــد ارتبــاط میــان‏فــردی‬ ‫شــامل گفتــار اســت‏‪.‬‬ ‫امــروزه بیشــتر پژوهشــگران موافقنــد‬ ‫کــه واژه هــا عمدتــا ً بــرای انتقــال اطالعــات‬ ‫هســتند در حالــی کــه زبــان بــدن بــرای‏ارائــه‬ ‫نگرش هــای شــخصی اســت و در برخــی مــوارد‬ ‫نیــز از ان بــه عنــوان جانشــین پیام هــای‬ ‫شــفاهی اســتفاده می ‏شــود‪ .‬بــه دیگــر عبــارت‬ ‫زبــان بــدن مــا بازتــاب بیرونــی وضعیــت‬ ‫عاطفــی ماســت‪ .‬هــر ژســت یــا حرکــت‬ ‫می توانــد کلیــد‏ارزشــمندی بــرای درک عواطف‬ ‫شــخص در ان لحظــه باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثال‪،‬‬ ‫مــردی کــه نگــران اضافــه وزن خــودش‏اســت‬ ‫ممکــن اســت غبغبــش را بکشــد یــا کســی کــه‬ ‫احســاس تــرس یــا تدافعــی بــودن مــی کنــد‬ ‫ممکــن اســت دســت بــه‏ســینه بنشــیند یــا‬ ‫پایــش را روی پایــش بینــدازد یــا هــر دو کار را‬ ‫انجــام بدهــد‪.‬‏‬ ‫حــال اگــر شــما تمایــل داریــد کــه خودتــان را‬ ‫قدرتمنــد‪ ،‬توانــا و امــاده بــرای هــر چیــزی نشــان‬ ‫دهیــد‪ ،‬بهتــر اســتاز ایــن‏اســتراتژی هــای بــدن‬ ‫اســتفاده کنیــد‏‪:‬‬ ‫الــف) چشــمها امــاده و عالمــت دهنــده‪:‬‬ ‫معمــوال ًجشــمهای شــما بــه تمرکزتــان خیانــت‬ ‫مــی کنــد‪ .‬زمانــی کــه داریــد‏پرزهــای شــلوارتان‬ ‫را بــر می داریــد و یــا بــه در خروجــی نــگاه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬نشــان مــی دهیــد کــه توجــه و‬ ‫عالقــه شــما‏جــای دیگــر و چیــز دیگــری اســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد تمرکــز و توجــه خــود را بــه‬ ‫حداکثــر برســانید کارهایــی را کــه در‏زیــر اشــاره‬ ‫مــی کنــم انجــام دهیــد‪ .‬حتــی اگــر نیــاز داریــد‬ ‫ایــن کارهــا را بصــورت مصنوعــی انجــام دهیــد‬ ‫انهــا را انجــام‏دهیــد‪ .‬زیــرا حتــی نــوع مصنوعــی‬ ‫ایــن حــرکات می توانــد بــرای شــما نتیجــه بخــش‬ ‫باشــد‪ .‬بــا چشــمانتان شــروع کنیــد‪،‬‏کامــا ًواضــح‬ ‫و مســتقیم بــا چشــمان مخاطــب ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد و موافقــت خــود را بــا تــکان دادن ســر‬ ‫نشــان دهیــد‪.‬‏وقتــی داریــد بــه دقــت گــوش مــی‬ ‫دهیــد ابروهایتــان را بــاال ببریــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫شــما نشــان مــی دهیــد کــه عالقه مند‏هســتید و‬ ‫بــا تمــام وجــود توجــه مــی کنیــد‪.‬‏‬ ‫ب) دســتانتان را کنتــرل کنیــد‪ :‬حواســتان بــه‬ ‫دســت هایتان باشــد و تمام حرکات انها را رصد‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر انها در‏پشــت شــما قرار بگیرنــد دور از‬ ‫دســترس بــه نظــر مــی رســید‪ .‬وقتــی کــه دســت‬ ‫بــه ســینه هســتید نشــان دهنــده ایــن‏اســت کــه‬ ‫مــورد تهدیــد هســتید‪ .‬بــرای اینکــه شــبیه یــک‬ ‫رهبــر بــه نظــر برســید دســتان خــود را راحــت و‬ ‫بــاز نگــه داریــد‪،‬‏اگــر انگشــتانتان را روبرویتــان در‬ ‫هــم قــاب کنیــد متمرکــز‪ ،‬راحــت و عالقــه منــد‬ ‫بــه نظــر می رســید‪.‬‏‬ ‫ج) بلند و مقرور‪ :‬شــانه هایتان کجا هســتند؟‬ ‫‪ C‬شــکل دارنــد شــما‬ ‫اگــر انهــا خمیــده و حالــت‏ ‏‬ ‫ناراحــت و ســرخورده‏بــه نظــر خواهیــد رســید‬ ‫و ایــن باعــث مــی شــود کــه دیگــران نســبت بــه‬ ‫شــما احســاس خوبــی نداشــته باشــند‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه ‏اعتمــاد بــه نفــس خــود را بــه دیگــران‬ ‫نشــان دهیــد شــانه هایتــان را بــاال نگــه داریــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد شــکمتان بیــرون نباشــد‏و بــه صــاف‬ ‫راه رفتــن عــادت کنیــد‪ .‬حــاالت قــدرت را بــا خــود‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬هماننــد قهرمان هــای فیلمهــا‪،‬‬ ‫قبــل از‏صحبــت کــردن و یــا وارد جلســه شــدن‬ ‫می توانیــد دســتانتان را بــه کمرتــان بزنیــد و‬ ‫‪ A‬بــاز کنیــد‪.‬‏ایــن حالــت‬ ‫پاهایتــان را بصــورت‏ ‏‬ ‫بــدن‪ ،‬بــرای شــما اعتمــاد بــه نفــس بــه همــراه‬ ‫مــی اورد‪ .‬امــا فرامــوش نکنیــد کــه ایــن حالــت در‬ ‫هنــگام‏صحبــت کــردن نتیجــه ای عکــس خواهد‬ ‫داشــت‪.‬‏‬ ‫د) اینــه – اینــه‪ :‬طــرف مقابــل شــما چــه حرکاتــی‬ ‫انجــام مــی دهــد؟ حــاالت او را در خودتــان شــبیه‬ ‫ســازی کنیــد تــا‏تنــش را در طــرف مقابــل از بیــن‬ ‫ببریــد و بتوانیــد بــا او ارتبــاط بهتری برقرار کنید‪ .‬اگر‬ ‫او نشســته اســت در همــان‏ارتفاعــی کــه نشســته‬ ‫اســت بنشــینید‪ .‬اگــر ایســتاده ایــد‪ ،‬روبــروی هــم‬ ‫بیایســتید و یــا اگــر در هنــگام قــدم زدن هســتید بــا‬ ‫‏یــک حالــت قــدم بزنیــد‪ .‬بــرای برقــراری مناســبات و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬شــبیه ســازی حــرکات طــرف مقابــل مــی‬ ‫توانــد کمــک‏بســیار زیــاد بکنــد‪.‬‏‬ ‫س) لبخنــد را فرامــوش نکنیــد‪ :‬لبخنــد فضــای‬ ‫اطــراف شــما را تلطیــف مــی کنــد و نشــانه ایــن‬ ‫اســت کــه شــما کاری را‏کــه داریــد انجــام مــی‬ ‫دهیــد را کاری مناســب مــی دانیــد‪ .‬لبخند ممکن‬ ‫اســت فقــط بــه شــما ایــن اعتمــاد بــه نفــس را‬ ‫‏بدهــد کــه مشــتری را بهتــر جــذب کنیــد و یــا یــک‬ ‫موقعیــت شــغلی را راحــت تــر تصاحــب کنیــد‬ ‫ولــی ان را هیــچ وقــت‏دســت کــم نگیریــد‪ .‬‏‬ ‫فاطمهدادمحمدخانی‬ ‫تقویت سیستم‬ ‫ایمنی بدن با ‪13‬‬ ‫غذایی که به ان‬ ‫نیاز دارید‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬از مــا در برابــر‬ ‫عفونت هــا و بیماری هایــی ماننــد‬ ‫ســرماخوردگی و انفوالنــزا محافظــت‬ ‫می کنــد و نقــش مهمــی در جلوگیــری‬ ‫از بــروز الــرژی و انــواع ســرطان دارد‪.‬‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن بــه منظــور‬ ‫عملکــرد صحیــح بــه چنــد دســته از‬ ‫مــواد مغــذی نیــاز دارد کــه می توانیــد‬ ‫م غذایــی روزانــه ‬ ‫انهــا را از طریــق رژیــ ‬ ‫دریافــت کنیــد‪ .‬ایــن مــواد مغــذی‬ ‫شــامل پروتئین‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،A‬ویتامین‬ ‫‪ C‬و ویتامیــن ‪ E‬بــه همــراه مــواد‬ ‫معدنــی ماننــد روی (زینــک) و اهــن‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای تقویــت سیســتم ایمنی‬ ‫م غذایی تــان‬ ‫بــدن‪ ،‬ایــن مــواد را در رژیـ ‬ ‫بگنجانیــد‪.‬‬ ‫بــدن مــا عــاوه بــر ایــن مــواد مغــذی‪،‬‬ ‫بــه پروبیوتیــک هــا هــم نیــاز دارد‪.‬‬ ‫پروبیوتیک هــا باکتری هــای مفیــدی‬ ‫هســتند کــه در برخــی غذاهــا یافــت‬ ‫می شــوند و بــه تعــادل فلــور طبیعــی‬ ‫(ریزاندامــگان هم زیســت انســان) در‬ ‫دســتگاه گــوارش کمــک می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫جــزو مــواد مغــذی بــه شــمار نمی رونــد‬ ‫امــا بســیار مفیدنــد‪.‬‬ ‫یــک رژیم غذایــی متعــادل بایــد‬ ‫همـه ی مــواد مغــذی و پروبیوتیک های‬ ‫مــورد نیــاز بــدن را فراهــم کنــد‬ ‫‪ .۱‬بادام‪:‬می توانیــد بــادام را بــه راحتــی‬ ‫در هــر مغــازه ی خواربارفروشــی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬بــادام بــه عنــوان میان وعــده ای‬ ‫ســالم بســیار عالــی اســت و می تــوان‬ ‫ان را بــا انــواع ســاالد یــا ماســت مصرف‬ ‫کرد‪ .‬بادام سرشــار از ویتامین ‪ E‬اســت‬ ‫و می توانــد بــه عنــوان انتــی اکســیدان‬ ‫در بــدن عمــل کنــد‪ .‬بــادام اهــن و‬ ‫پروتئیــن زیــادی دارد و بــه تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اووکادو‪:‬اووکادو ماننــد روغــن‬ ‫زیتــون سرشــار از اســیدهای چــرب‬ ‫غیراشــباع و منبــع بســیار خوبــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ ،E‬ویتامیــن ســی‪ ،‬اهــن‬ ‫و روی اســت‪ .‬می توانیــد تکه هــای‬ ‫اووکادو را در ســاالد بریزیــد یــا اینکــه‬ ‫ان را بــه صــورت گواکامولــی میــل‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کلم بروکلــی‪ :‬یــک فنجــان کلــم‬ ‫بروکلــی خــام خردشــده تقریبــا نیــاز‬ ‫روزانـه ی بــدن را بــه مقــدار ویتامیــن ‪C‬‬ ‫کــه بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫الزم اســت‪ ،‬تامیــن می کنــد‪ .‬در واقــع‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬بــرای کمــک بــه تشــکیل‬ ‫پادتن هــا در بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫کلم بروکلــی منبــع بســیار عالــی از‬ ‫ویتامیــن ا و اهــن گیاهــی اســت کــه‬ ‫انهــا نیــز مانند ویتامیــن ‪ C‬برای تقویت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن مفیدنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کلم پیچ‪:‬کلــم پیــچ یکــی از‬ ‫ســبزیجات خانــواده ی کروســیفروس‬ ‫(‪ )cruciferous‬اســت کــه شــامل گل‬ ‫کلــم‪ ،‬اروگــوال (شــابانک) و کلم بروکلی‬ ‫اســت‪ .‬کلم پیــچ سرشــار از مــواد‬ ‫مغــذی از جملــه ویتامیــن ‪ A‬اســت‬ ‫کــه بــرای ســامت پوســت و غشــاهای‬ ‫مخاطــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬کلم پیــچ همچنیــن سرشــار از‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬و ‪ ،E‬اهــن و روی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انبــه ‪ :‬انبــه در گذشــته‬ ‫به راحتــی در همــه ی فروشــگاه های‬ ‫خواروبارفروشــی پیــدا نمی شــد امــا‬ ‫امــروزه هــم بــه صــورت تــازه و هــم بــه‬ ‫صــورت منجمــد در بیشــتر فروشــگاه ها‬ ‫موجــود اســت‪ .‬ایــن میــوه سرشــار از‬ ‫ویتامین هایــی ماننــد ‪ A‬و ‪ C‬اســت و بــه‬ ‫میــزان قابل توجهــی ویتامیــن ‪ E‬دارد‪.‬‬ ‫بهتریــن ســایت های ســفارش ســریع‬ ‫میــوه تــازه بــه قیمــت ارزان تره بــار‬ ‫‪ .۶‬فلفل قرمز شیرین‬ ‫فلفــل قرمــز شــیرین منبــع خوبــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬و ‪ C‬اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن بســیار مفیــد اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫بــه مقــدار کافــی ویتامیــن ‪ E‬دارد‪.‬‬ ‫فلفــل قرمــز شــیرین کم کالــری اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن می توانیــد ان را بــه راحتــی‬ ‫بــه هــر وعــده ی غذایــی اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد ان را در املــت بریزیــد یــا‬ ‫پــس از ســرخ کــردن به عنــوان چاشــنی‬ ‫در کنــار غــذای اصلــی میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬سیب زمینی شیرین‬ ‫ســیب زمینی شــیرین (کــه بــا ســیب‬ ‫زمینــی ســفید متفــاوت اســت) حــاوی‬ ‫مقــدار زیــادی ویتامیــن ‪ A‬اســت و بــه‬ ‫میــزان کافــی ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن‬ ‫‪ E‬و مقــداری اهــن گیاهــی نیــز دارد‪.‬‬ ‫ســیب زمینی شــیرین را می توانیــد‬ ‫در مایکروویــو یــا روی اجــاق معمولــی‬ ‫بپزیــد و بــا کمــی کــره یــا شــربت افــرا‬ ‫میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ماهــی ت ُن‪:‬ماهــی تـُـن منبــع خوبی‬ ‫از اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و همچنین‬ ‫سرشــار از روی‪ ،‬ســلنیوم و پروتئیــن‬ ‫اســت کــه همــه ی انهــا بــرای تقویــت‬ ‫عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن ضــروری‬ ‫هســتند‪ .‬غذاهایــی کــه بــا ایــن نــوع‬ ‫ماهــی پختــه می شــوند تنــوع بســیار‬ ‫زیــادی دارنــد‪ .‬ماهــی تـُـن را می توانیــد‬ ‫بــه صــورت خــام‪ ،‬خشک شــده یــا کبابی‬ ‫بخوریــد یــا ان را در ســاالد (مثــا ســاالد‬ ‫تــن ماهــی) و ســاندویچ میــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ماست‪:‬ماســت کــه پروتئیــن‬ ‫بســیار باالیــی دارد یکــی از بهتریــن‬ ‫غذاهــای شناخته شــده به عنــوان‬ ‫ک اســت و می توانــد‬ ‫منبــع پروبیوتیــ ‬ ‫بــه بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن کمــک کنــد‪ .‬ماســت به مقــدار‬ ‫کافــی ویتامیــن ‪ A‬و روی دارد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا افــزودن اجیــل‪ ،‬انــواع‬ ‫تــوت و مقــدار بســیار کمــی عســل بــه‬ ‫ماســت ســاده مــواد مغــذی موجــود‬ ‫در ماســت را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مرکبات‪:‬یکــی از ویتامین هــای‬ ‫مهمــی کــه همــه مــا به محــض‬ ‫ســرماخوردگی بــه ان متوســل‬ ‫می شــویم ویتامیــن ‪ C‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ویتامیــن بــه تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن کمــک می کنــد‪ .‬ظاهــرا ایــن‬ ‫ویتامیــن بــا افزایــش تولیــد گلبول های‬ ‫ســفید خــون بــه سیســتم ایمنــی‬ ‫کمــک می کنــد بــا عفونــت مبــارزه‬ ‫کننــد‪ .‬مرکبــات سرشــار از ویتامیــن ‪C‬‬ ‫هســتند‪ .‬برخــی از میوه هــای خانــواده‬ ‫مرکبــات عبارت انــد از‪:‬‬ ‫گریــپ فــروت؛ پرتقــال؛ نارنگی؛لیمــو‬ ‫شــیرین؛لیمو ترش؛نارنگــی یافــا‪.‬‬ ‫ازانجاکــه بــدن خــودش نمی توانــد‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬را تولیــد یــا ذخیــره کنــد‪،‬‬ ‫بــرای حفــظ ســامتی بایــد هــر روز ایــن‬ ‫ویتامیــن را دریافــت کنیــد‪ .‬اگــر هــر روز‬ ‫هــم از انهــا اســتفاده کنیــد برایتــان‬ ‫تکــراری نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬فلفــل دلمــه ای قرمــز‪ :‬اگــر فکــر‬ ‫می کنیــد مرکبــات در بیــن میوه هــا و‬ ‫ســبزیجات بیشــترین میــزان ویتامیــن‬ ‫‪ C‬را دارنــد‪ ،‬بایــد بگوییــم کــه این طــور‬ ‫نیســت‪ .‬مقــدار ایــن ویتامیــن در فلفل‬ ‫دلمــه ای قرمــز دو برابــر مرکبات اســت‪.‬‬ ‫فلفــل دلمـه ای منبع غنــی از بتاکاروتن‬ ‫اســت‪ .‬ویتامیــن ‪ C‬عــاوه بــر تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬بــه حفــظ‬ ‫ســامت پوســت هــم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫بتــا کاروتــن هــم در ســامت چشــم و‬ ‫پوســت نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ســیر‪ :‬ســیر از ان دســته مــواد‬ ‫غذایــی اســت کــه در همه جــای دنیــا‬ ‫در اشــپزی بــه وفــور از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬ســیر دارای مقــدار کمــی‬ ‫زینــک یــا روی اســت کــه بــرای‬ ‫ســامتی بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫تمدن هــای باســتانی بــه خوبــی از‬ ‫نقــش ســیر در مبــارزه بــا عفونت هــا‬ ‫اگاه بودنــد‪ .‬ســیر بــه کاهــش فشــار‬ ‫خــون و کندشــدن رونــد ســختی‬ ‫شــریان ها کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬زنجبیل‪ :‬زنجبیل هم از ان دسته‬ ‫مــواد غذایــی اســت کــه بســیاری از مــا‬ ‫هنگامی کــه ســرما می خوریــم بیشــتر‬ ‫از روزهــای عــادی از ان اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ .‬زنجبیــل بــه کاهــش التهــاب‬ ‫و تســکین بیماری هــای التهابــی‬ ‫از جملــه گلــودرد کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫زنجبیــل می توانــد حالــت تهــوع را‬ ‫هــم تــا حــدودی رفــع کنــد‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫بیشــتر در دســرها و شــیرینی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا در هنگام ســرماخوردگی‬ ‫می توانــد بــا گرمازایــی بــه رونــد درمــان‬ ‫ســرماخوردگی کمــک کنــد‪ .‬و ممکــن‬ ‫اســت دارای خواصــی بــرای کاهــش‬ ‫کلســترول هــم باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اعضــای شــورای ترافیــک گنبــدکاووس کلیــات طــرح ایمن ســازی جــاده ســامت در قســمت غربی کمربندی شــهید صیادشــیرازی این‬ ‫شــهر را بــا نصــب ســازه های بتنــی متناســب بــا مبلمــان شــهری در راســتای ارتقــای ایمنی شــهروندان تصویــب کردند‪.‬‬ ‫اعضــای شــورای ترافیــک گنبــدکاوو س در جلســه فــوق العــاده ایــن شــورا همچنیــن بــا احــداث جــاده ســامت در ضلــع شــرقی‬ ‫کمربنــدی ایــن شــهر بــه شــرط رعایــت کامــل اصــول ایمنــی بــرای ورزش شــهروندان و توجــه بــه نظــرات کارشناســی اداره اســتاندارد و‬ ‫پلیــس راهــور موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫جاده سالمت ایمن‬ ‫می شود‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان ‪1400‬‬ ‫کالهبردار شارژ رایگان‬ ‫دستگیر شد‬ ‫اموزش خرید و فروشی امن در سایت های‬ ‫اگهی انالین‬ ‫در ایــن مطلــب اموزشــی مــا ســعی داریــم بــه هموطنــان عزیزمــان اموزش‬ ‫دهیــم کــه چگونــه در ســایت های اگهــی انالیــن می تواننــد خریــد یــا‬ ‫فروشــی امــن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ســایت های اگهــی انالیــن و در کل فضــای مجــازی هــر روز شــگردهای‬ ‫کالهبــرداری جدیــدی از ســوی شــیادان ســایبری بــه کار گرفتــه می شــود‬ ‫ایــن یعنــی مــا بایــد هــر بــار ایــن شــگردهای جدیــد را کامل تــر بــه هموطنــان‬ ‫خــود امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫هوشــیاری و عــدم اعتمــاد بی جــا در فضــای مجــازی یعنــی ســپری مقابــل‬ ‫شــیادان ســایبری‬ ‫هنگامــی خریــد و فــروش کاال در ســایت های اگهــی انالیــن چنــد نکتــه‬ ‫را رعایــت کنیــد‪:‬‬ ‫‪ :1‬بــه شــماره های ناشناســی کــه جهــت تمدیــد اگهــی و‪ ...‬لینکــی را بــرای‬ ‫شــما ارســال می نماینــد اعتمــاد نکــرده و بــه هیــچ عنــوان وارد لینــک نشــوید‪.‬‬ ‫‪ :2‬در برخــی مواقــع خریــدار جهــت خریــد کاال مبلغــی ســرقتی بــه حســاب‬ ‫شــما واریــز می نمایــد کــه ان می توانــد بــرای شــما دردسرســاز باشــد پــس‬ ‫قبــل از اعــزام بــه محــل خریــد کاالی شــما بــه خریــدار درخواســت نماییــد‬ ‫کــه کارت شناســایی و اصــل کارت بانکــی را بــه محــل خریــد اورده و بــه‬ ‫شــما نشــان دهــد کــه اطمینــان حاصــل نماییــد که شــخص خریــدار صاحب‬ ‫کارت بانکــی اســت‪.‬‬ ‫‪ :3‬از اصالــت و ســرقتی نبــودن اجنــاس اطمینــان حاصــل کنیــد و بــه‬ ‫ســادگی بــه خریــد کاالهــای ارزان قیمــت اعتمــاد نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ :4‬بــه هنــگام خریــد اجنــاس از شــما تــا زمانــی کــه از واریــزی مبلــغ بــه‬ ‫حســابتان اطمینــان حاصــل نکرده ایــد از دادن اجنــاس خــودداری نماییــد‬ ‫چــرا کــه در برخــی مواقــع خریــدار از نرم افزار هــای رســید ســاز جعلــی‬ ‫اســتفاده می کنــد ایــن بــدان معنــی اســت کــه رســید واریــزی جعلــی به شــما‬ ‫نشــان می دهــد پــس موجــودی حســاب خــود را حتمــا بازبینــی نماییــد‪.‬‬ ‫‪ :5‬در ســایت های اگهــی انالیــن پیش پرداخــت یــا ودیعـ ه جهــت نگهــداری‬ ‫کاال بــرای فروشــنده واریــز نکنیــد‪ ،‬اکثــر ترفندهــای شــیادان ســایبری در‬ ‫ایــن ســایت ها درج اگهــی بــا شــماره های ناشــناس اســت کــه اکثــرا ایــن‬ ‫شــماره ها ســرقتی می باشــند و همچنیــن شــماره حســاب هایی کــه ایــن‬ ‫شــیادان بــرای خریــدار ارســال می نماینــد در اکثــر مواقــع صاحبــان ان هــا‬ ‫از موقعیــت کارت بانکــی خــود بــی اطــاع بــوده کــه بــه نحــوی ان هــم‬ ‫می تــوان ســرقتی باشــد‪.‬‬ ‫‪ :6‬بــه اشــخاص ناشناســی کــه خــود را تعمیــرکار لــوازم خانگی‪ ،‬قالیشــویی‬ ‫و‪ ...‬معرفــی می نماینــد اعتمــاد نکنیــد چراکــه ایــن یــک ترفنــدی اســت بــرای‬ ‫بــردن وســیله بــه بهانــه تعمیر‪،‬شســتن و‪ ...‬کــه پــس از ان دیگــر اثــری از‬ ‫ان هــا پیــدا نمی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ :7‬مــدارک خــود را در به هیــچ عنــوان بــرای اشــتغال کار و‪ ...‬بــرای افــراد‬ ‫ناشــناس ارســال نکنیــد کــه ایــن موضــوع می تــوان عواقــب جبران ناپذیــری‬ ‫را بــرای قربانیــان بــه همــراه بگــذارد‪.‬‬ ‫بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید ارائــه مجــوز بــه هــر شــرکت جهــت‬ ‫فعالیــت در فضــای مجــازی بــا وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت می باشــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا‬ ‫شــگرد ارســال لینــک شــارژ رایــگان‪ ،‬حســاب بانکــی‬ ‫شــهروندان را هــک مــی کــرد ســپس وارد حســاب‬ ‫بانکــی انهــا مــی شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار ازپایگاه اطالع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی موالی‪،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه متعــدد شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا و شــکایتی مبنــی بــر اینکــه از حســاب‬ ‫بانکــی انهــا بــه صــورت اینترنتــی برداشــت شــده‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق اظهــارات شــکات مشــخص‬ ‫گردیــد قربانیــان در شــبکه هــای اجتماعــی فریــب‬ ‫خــورده و اطالعــات بانکــی خــود را در یــک لینــک‬ ‫جعلــی فــروش شــارژ ارزان وارد کرده انــد و مجرمــان‬ ‫ســایبری حســاب بانکــی انهــا را خالــی می کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا با انجام‬ ‫تحقیقات تخصصی موفق شــدند عاملین ســرقت‬ ‫حســاب هــای بانکــی مــردم را شناســایی و دســتگیر‬ ‫کننــد همچنیــن طــی بررســی هــا مشــخص گردیــد‬ ‫متهــم بــا عضویــت در کانــال هــا و گــروه هــا اقــدام‬ ‫بــه ارتبــاط گیــری بــا اعضــای بانــد کالهبــرداری کــرده‬ ‫اســت و بــا انتشــار لینــک وب ســایت هــای جعلــی‬ ‫در گروه هــای پرجمعیــت کاربــران را فریــب داده‬ ‫اســت و بــا برداشــت از حســاب بانکــی انهــا بــه‬ ‫خوشــگذارنی مــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬طــی هماهنگــی با مقــام قضایی‬ ‫اکیپــی از ایــن پلیــس بــه مخفیــگاه متهمیــن اعــزام‬ ‫شــدند و نســبت بــه جلــب متهــم اقــدام کردنــد؛‬ ‫متهم پس از مشــاهده مدارک و مســتندات پلیس‬ ‫بــه بــزه انتســابی مرتکــب شــده اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫رقیه رجبی‬ ‫پیش نیازهای‬ ‫خواستگاری‏‬ ‫فــرد قبــل از ازدواج بایــد بدانــد چــه هدفــی دارد و بــر اســاس‬ ‫چــه هــدف اصلــی زندگــی اش برنامه ریــزی‏کنــد اگاهــی از خــود و‬ ‫خصوصیــات خویــش بــه انســان کمــک می کنــد بــا توانایی هــا‪،‬‬ ‫ضعف ها و ســایر‏خصوصیات خود اشــنا شــود همچنین در صورت‬ ‫برخــورد بــا مشــکالت طــرف مقابــل و تشــکیل زندگی‏مشــترک بهتر و‬ ‫عمیق تــر بــا مســائل روبــرو شــود کــه بــرای درک ایــن موضــوع نیازمند‬ ‫پیــش نیازهایــی‏هســتیم کــه در ادامــه مطــرح مــی گــرد ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫مهارت خوداگاهی‪:‬‏‬ ‫خوداگاهــی موجــب شــناخت نیازهــای افــراد و یافتــن راه مناســب‬ ‫بــرای مواجهــه بــا ان هــا می شــود همچنیــن ‏اهــداف زندگــی را‬ ‫مشــخص تر و واقع بینانه تــر می کنــد خوداگاهــی فراینــد ســالم‬ ‫هویت یابــی را بــرای انســان‏اســان تر ســاخته و بــه زندگــی او ارامــش‬ ‫می دهــد و احســاس رضایتمنــدی را رونــق می بخشــد خوداگاهــی‬ ‫‏تضمین کننــده اســتحکام وجــودی فــرد در هنــگام بزرگ ســالی اســت‬ ‫و باعــث پــرورش روابــط زن و مــرد در‏رویایــی بــا مشــکالت و حــل‬ ‫مناســب ان هاســت‪ .‬خوداگاهــی شــناخت احســاس و اهــداف و‬ ‫برنامه هــای‏زندگــی‪ ،‬تفریحــات و ســرگرمی ها‪ ،‬توانایی ها‪،‬ضعف ها‪،‬‬ ‫ارزش هــا‪ ،‬مســئولیت ها‪ ،‬شــناخت فرهنــگ‪ ،‬‏مذهــب‪ ،‬عالئــق‪،‬‬ ‫ارزوهــا و اســتعدادها را بــه دنبــال دارد‪ .‬کشــف و درک شــناخت و‬ ‫مهارت هــا و توانایی هــای‏خــود بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه‏‪:‬‬ ‫فــرد قبــل از ازدواج بدانــد چــه هدفــی دارد و بــر اســاس هدف اصلی‬ ‫زندگـی اش برنامه ریزی کند‏‪.‬‬ ‫اگاهــی از خــود و خصوصیــات خویــش بــه انســان کمــک می کنــد‬ ‫بــا توانایی هــا‪ ،‬ضعف هــا و ســایر خصوصیــات‏خــود اشــنا شــود‬ ‫همچنیــن در صــورت برخــورد بــا مشــکالت طــرف مقابــل و تشــکیل‬ ‫زندگــی مشــترک بهتــر و‏عمیق تــر بــا مســائل روبــرو شــود‏‪.‬‬ ‫شناخت تفاوت های زن و مرد‪:‬‏‬ ‫تفاوت هــای میــان زن و مــرد تفاوت هــای عمــده ای اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‪:‬‏‬ ‫ایــن تفاوت هــا ریشــه در عوامــل‏فیزیولوژیکــی و زیســتی و بعضــی‬ ‫نشــاءت گرفتــه از عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی دارد و بایــد در ازدواج‬ ‫‏وزندگــی مشــترک بــه ان توجــه کــرد ازجملــه‏‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‏بــرای مــردان اســتقالل اهمیــت بســیاری دارد‪ :‬ان هــا می خواهنــد‬ ‫در مــورد مســائل‏مالی‪،‬معامــات و ســایر مــوارد مشــابه مســتقل‬ ‫باشــند‪ .‬مخالفــت و عــدم توجــه بــه افــراد بــه ایــن‏نکتــه می توانــد‬ ‫مشــکالت و موانعــی را در زندگــی مشــترک ایجــاد کنــد زیــرا مــرد‬ ‫تصــور می کنــد‏کــه بــه اســتقاللش لطمــه خــورده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ .2‬‏زنــان می خواهنــد موردحمایــت باشــند و بــه ایــن حمایــت‬ ‫اهمیــت می دهنــد‪ :‬چنانچــه زنــی‏حــس کنــد از طــرف شــوهرش‬ ‫مــورد بی توجهــی و بی مســئولیتی قرارگرفتــه به شــدت ازرده‏شــده و‬ ‫واکنش هــای شــدید عاطفــی نشــان می دهــد‏‪.‬‬ ‫‏‪3‬‏‪ .‬مدیریــت خانــه بــرای مردهــا بســیار مهــم اســت‪:‬با مراجعــه بــه‬ ‫فرهنگ هــای مختلــف در جوامــع‏گوناگــون خواهیــم دیــد کــه مردهــا‬ ‫به عنــوان قــدرت اول خانــواده شناخته شــده اند البتــه‪ ،‬ایــن‏مســئله‬ ‫را بایــد جــدا از تبعیــض جنســی میــان زن و مــرد به حســاب اورد در‬ ‫خانواده هایــی کــه ‏زن بــدون نظرخواهــی و مشــورت همســرش‬ ‫دربــاره ی مســائل خانوادگــی تصمیمــی اتخــاذ‏می کنــد بااینکــه قــدرت‬ ‫اول خانــواده اســت‪ ،‬مشــکالت زیــادی مشــاهده می شــود البتــه این که‬ ‫‏مردهــا قــدرت اول خانــواده باشــند بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــرد‬ ‫هماننــد یــک دیکتاتــور عمــل‏کنــد بلکــه منظــور نقــش مدیریتــی اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪-4‬صحبت کردن و ارتباطات جمعی برای زنان مهم است‏‪:‬‬ ‫زنــان بــا دورهــم جمــع شــدن و حــرف زدن بســیاری از نگرانی هــا و‬ ‫اضطراب هــا و ناراحتی هــای خــود را تخلیــه‏می کننــد و تمایــل بــه‬ ‫ارتباطــات اجتماعــی در زنــان بیشــتر از مــردان اســت چنانچــه درک و‬ ‫اگاهــی زن و مــرد‏بــه ایــن خصوصیــات ضعیف باشــد مطمئنــا ًان ها‬ ‫را دچــار ســوءتفاهم های جــدی در زندگــی مشــترک می کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪5‬‏‪ .‬نــگاه مــردان بــه مســائل کلی تــر اســت‪ :‬مردهــا معمــوال ًوارد جزئیات و‬ ‫نــکات ظریفــی‏نمی شــوند درحالی کــه زن هــا عمق مســائل و اجــزای ریز در‬ ‫ارتباطــات توجــه زیــادی دارنــد و‏ایــن خصوصیــت زن و مرد باعث می شــود‬ ‫کــه زن تصــور کنــد کــه همســرش فردی حســاس و‏ریزبین اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪6‬‏‪ .‬زن هــا عاطفی تــر از مردهــا هســتند‪ :‬تفــاوت عمــده بیــن زن و‬ ‫مــرد عاطفی تــر بــودن زنــان اســت‏و ایــن انتظــار اســت کــه زن هــا‬ ‫از مردهــا دارنــد‪ .‬مثــا ًزنــی همــواره تاریــخ دقیــق روز ازدواج‪،‬تاریــخ‬ ‫‏تولــد و ماننــد ان را بــه یــاد دارد وقتــی بــا شــوهری روبــرو می شــود‬ ‫کــه نســبت بــه ایــن مســائل‏بی اعتنــا اســت نخســتین احساســش‬ ‫ایــن اســت همســرش نســبت بــه اوبــی عالقــه اســت و‏ادامــه چنیــن‬ ‫تفکــرات منفــی در زمــان انــدک موجــب ســوءتفاهم و دلســردی از‬ ‫زندگــی‏مشــترک می شــود لــذا اگاهــی از ایــن نــکات ضمــن انکــه از‬ ‫ناراحتی هــای بســیار زیــادی‏جلوگیــری می کنــد احســاس توانایــی و‬ ‫مهــارت زندگــی مشــترک را در شــخص رشــد می دهــد‏‪.‬‬ ‫مهــارت همدلــی بــا افــراد‪ :‬همدلــی بــا افــراد مهــارت خاصــی می خواهــد‬ ‫همدلــی بــه برقــراری ارتبــاط عمیــق و‏صمیمــی بــا افــراد کمــک می کنــد‏‪.‬‬ ‫گاهــی افــراد به اشــتباه تصــور می کننــد تفاهم به این معنی اســت‪:‬‬ ‫کــه بــا فــرد مقابــل کامــا ًهم فکــر و‏هم عقیــده باشــیم درحالی کــه‬ ‫چنیــن تصــوری از پایــه اشــتباه اســت‪ ،‬زیــرا هی ـچ گاه نمی تــوان دو‬ ‫نفــر را یافــت‏کــه شــبیه هــم باشــند اختــاف در دیدگاه هــا‪ ،‬عالئــق‪،‬‬ ‫ارزوهــا‪ ،‬ســلیقه ها‪ ،‬امــری طبیعــی و عــادی اســت‏‪.‬‬ ‫اصول مهارت همدلی‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬به صحبت های دیگران خوب گوش کنید‪.‬‏‬ ‫‏‪ -2‬بااحساس و عواطف طرف مقابلتان همراه و هماهنگ شوید‏‪.‬‬ ‫‏‪-3‬بــه احساســات و هیجان هــای طــرف مقابلتــان توجــه داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‏ ‏‪-4‬خــود را به جــای طــرف مقابــل بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-5‬در همدلی با طرف مقابل ازجمله های قاطع استفاده نکنید‏‪.‬‬ ‫مهارت تصمیم گیری‪:‬‏‬ ‫انســان ها در صورت هــای مختلفــی تصمیــم می گیرنــد خــواه ایــن‬ ‫تصمیــم معاملـه ای یــا اشــتغال بــه کاری یــا‏ازدواج باشــد‏‪.‬‬ ‫اصــول تصمیم گیــری عقالنــی دارای اصــول و مهارت هایــی بــه‬ ‫ترتیــب زیــر اســت‏‪:‬‬ ‫مواجهــه شــدن بــا یــک تصمیــم‪ :‬زمانــی کــه فــرد متوجــه می شــود‬ ‫بایــد تصمیــم بگیــرد روی ان تمرکــز کــرده و‏ضمــن روشــن کــردن‬ ‫تصمیــم اطالعــات موردنیــاز را جمــع اوری می کنــد‏‪.‬‬ ‫ارزیابــی پیامدهــای پیش بینی شــده انتخــاب‪ :‬فــرد پیامدهــای‬ ‫متفــاوت انتخاب هــا را موردبررســی و ارزیابــی ‏قــرار می دهــد تــا‬ ‫معقول تریــن ان هــا را انتخــاب کنــد‏‪.‬‬ ‫تعهــد بــه تصمیــم‪ :‬نســبت بــه تصمیمــی کــه گرفتــه می شــود بایــد‬ ‫پایبنــد بــود و بــه ان اعتقــاد داشــت‏‬ ‫برنامه ریــزی بــرای انجــام تصمیــم‪ :‬حتــی تصمیــم عقالنــی نیــز نیــاز‬ ‫بــه برنامه ریــزی دقیــق دارد‏‪.‬‬ ‫اجــرا یــا انجــام تصمیــم‪ :‬در ایــن مرحلــه فــرد به صــورت عملــی وارد‬ ‫مراحــل اجــرای برنامــه خــودش می شــود‏‪.‬‬ ‫ارزیابــی پیامدهــای واقعــی اجــرا یــا انجــام تصمیــم‪ :‬فــرد بــه بررســی‬ ‫و ارزیابــی تصمیــم می پــردازد کــه یــا‏ناموفــق بــوده یــا موفقیــت‬ ‫کاملــی را بــه دســت نیــاورده اســت‪ .‬در اینجــا فردمراحلــی را پشــت‬ ‫ســر گذاشــته‏موردبررســی قــرار می دهــد‏‪.‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری ‪ 11‬اسفراین‬ ‫‏ در خصــوص پرونــده اجرایــی فــوق الذکــر موضــوع محکــوم لــه زینــب محمــدی محکــوم علیــه حمیــد اقاجانــی قصــاب فرزنــد علــی اصغــر‏مبنــی مطالبــه مهریــه‪ ،‬بــا عنایــت بــه انجــام کارشناســی ملــک محکــوم علیــه بــه مشــخصات ذیــل الذکــر ‪:‬‬ ‫مشــخصات ملــک ‪ :‬اراضــی تحــت پالک هــای ‪ 98‬و‪ 99‬فرعــی از ‪ -126‬اصلــی بخــش ‪ 2‬بجنــورد موســوم بــه اللــه وردیخــان بشــرح ذیــل‏بازدیــد گردیــد‪ .‬الــف ‪ :‬پــاک ‪ 99‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی بخــش ‪ 2‬بجنــورد موســوم بــه اللــه وردیخــان ‪1 .‬نــام و نــام‬ ‫خانوادگــی ملــک؟ ‪ :‬ج‪ -‬شــیر‏الــه کریمــی فرزنــد جهــان‪ -2 .‬محــل وقــوع ملــک و توصیــف اجمالــی ان وتعییــن اینکــه ملــک محــل ســکونت یــا کســب و پیشــه یــا تجــارت یــا‏زراعــت وغیــره اســت؟ ج‪ -‬طبــق اســناد ارائــه شــده توســط وکیــل محکــوم‬ ‫لــه ملــک بــه مســاحت ‪ 1951/20‬متــر مربــع بــا حــدود اربعــه‪ :‬شــماال»‪:‬‏وصــل بــه پــاک ‪98‬فرعــی شــیراله کریمــی‪ .‬شــرقا»‪ :‬وصــل بــه پــاک‪ 83‬فرعــی از ورثــه حاجــی اقــا علــی‪ .‬جنوبــا»‪ :‬وصــل بــه شــماره پــاک‏‏‪ 100‬فرعــی ســرفراز‪ .‬غربــا» محــدوده‬ ‫اســت بــه راه‪ .‬مختصــات ملــک‪-4142858 ( ،)527636-4142817( ، )527620-4142833( :‬‏‏‪ )527660-4142877( ،)527682‬بــه صــورت یــک قطعــه بــاغ (کاربــری باغــی) متصــل بــه بافــت مســکونی روســتا مــی باشــد‪ -3 .‬تعییــن‏اینکــه ملــک‬ ‫ثبــت شــده اســت یــا خیــر؟‪ :‬ج‪ -‬ملــک تحــت شــماره ‪ 99‬فرعــی از ‪- 126‬اصلــی بخــش ‪ 2‬بجنوردموســوم بــه اللــه وردیخــان بــه ثبــت‏رســیده اســت‪ -4 .‬تعییــن اینکــه ملــک در اجــاره اســت یــا خیــر؟ و اگــر در اجــاره اســت مــدت و میــزان اجــاره؟‪ :‬ج‪ -‬در‬ ‫خصــوص اینکــه ملــک‏در اجــاره اســت یــا خیــر اســناد و مدارکــی ارائــه نگردیــد‪ .‬و وکیــل محکــوم لــه نیــز اظهــار نظــر ننمودنــد‪ -5 .‬تصریــح بــه اینکــه ملــک مشــاع‏اســت یــا مفــروز؟‪ :‬ج‪ -‬ملــک مفــروز مــی باشــد‪ -6 .‬تعییــن حقوقــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه ان ملــک تحــت هــر عنــوان دارنــد؟‪ :‬ج‪ -‬باحــق‏عبورجــوی عمومــی روســتا از داخــل زمیــن مذکــور‪ -7 .‬مشــخص نمــودن قیمــت پایــه ملــک؟‪ :‬ج‪ -‬بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی ملــک کــه در‏محــدوده بافــت مســکونی روســتا قــرار دارد و قابلیــت تغییــر‬ ‫کاربــری بــه مســکونی دارد قیمــت پایــه هــر مترمربــع زمیــن مذکــور در حــدود‏تقریبــا»‪ 12.000.000‬رالــر (یــک میلیــون و دویســت هــزار تومــان) بــراورد مــی گــردد‪ ،‬کــه قیمــت پایــه ششــدانگ مســاحت‏‪ 1951/20‬متــر مربــع مبلــغ ‪ 23.414.400.000‬رالــد‬ ‫(دو میلیــاد و ســیصد و چهــل و یــک میلیــون و چهارصــد و چهــل هزارتومــان) مــی‏باشــد‪ .‬و قیمــت پایــه ســه دانــگ از ششــدانک ملــک مذکــور مبلــغ ‪ 11.707.200.000‬رالــه (یــک میلیــارد و یکصــد و هفتــاد میلیــون و هفتصــد و‏بیســت هــزار تومــان)‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ب‪ :‬پــاک ‪98‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی بخــش ‪ 2‬بجنــورد موســوم بــه اللــه وردیخــان‪ -1 .‬نــام و نــام خانوادگــی‏ملــک؟‪ :‬ج‪ -‬شــیر الــه کریمــی فرزندجهــان‪ -2 .‬محــل وقــوع ملــک و توصیــف اجمالــی ان و تعییــن اینکــه ملــک محــل ســکونت یــا‬ ‫کســب و پیشــه‏یــا تجــارت یــا زراعــت و غیــره اســت؟ ج‪ -‬طبــق اســناد ارانــه شــده توســط وکیــل محکــوم لــه ملــک بــه مســاحت ‪ 2227/80‬مترمربــع بــا حدوداربعــه‪ :‬شــماال»‪ :‬وصــل بــه پــاک‪ 96‬و‪97‬فرعــی‪ ..‬شــرقا»‪ :‬وصــل بــه پــاک ‪ 83‬فرعــی از ورثــه‬ ‫حاجــی اقــا‏علــی‪ .‬جنوبــا»‪ :‬وصــل بــه شــماره پــاک ‪99‬فرعــی‪ .‬غربــا» محــدوده اســت بــه راه‪ .‬مختصــات ملــک‪-4142858( ،)527636-4142817( :‬‏‏‪ )527676- 414785( ،)527716-4142826( ،)527682‬بصــورت یــک قطعــه بــاغ (کاربــری باغــی)‬ ‫باشــد‪ -3 .‬تعییــن اینکــه ملــک ثبــت‏شــده اســت یــا خیــر؟‪ :‬ج‪ -‬ملــک تحــت شــماره ‪98‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی بخــش ‪ 2‬بجنــورد موســوم بــه اللــه وردیخــان بــه ثبــت رســیده اســت‪-4 .‬‏تعییــن اینکــه ملــک در اجــاره اســت یــا خیــر؟ واگــر در اجــاره اســت‬ ‫مــدت و میــزان اجــاره ؟‪ :‬ج‪ -‬در خصــوص اینکــه ملــک در اجــاره اســت یــا‏خیــر اســناد و مــدارک ارائــه نگردیــد‪ .‬و وکیــل محکــوم لــه نیــز اظهــار نظــر ننمودنــد‪ -5 .‬تصریــح بــه اینکــه ملــک مشــاع اســت یــا مفــروز؟‪ :‬ج‪-‬‏ملــک مفــروز مــی باشــد‪ -6 .‬تعییــن‬ ‫حقوقــی کــه اشــخاص نســبت بــه ان ملــک تحــت هــر عنــوان دارنــد؟‪ :‬ج‪ -‬باحــق عبــور جــوی عمومــی روســتا‏از داخــل زمیــن مذکــور‪ -7 .‬مشــخص نمــودن قیمــت پایــه ملــک ؟‪ :‬ج‪ -‬بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی ملــک کــه در محــدوده بافــت مســکونی‬ ‫‏روســتا قــرار دارد و قابلیــت تغییــر کاربــری بــه مســکونی دارد قیمــت پایــه هــر مترمربــع زمیــن مذکــور در حدودتقریبــا» ‪ 3.000.000‬رالــت‏‏(ســیصد هــزار تومــان) بــراورد می گــردد‪ ،‬کــه قیمــت پایــه ششــدانگ مســاحت ‪ 2227/80‬متــر مربــع مبلــغ‬ ‫‪ 6.683.400.000‬رالــح (ششــصد‏و شــصت و هشــت میلیــون و ســیصد و چهــل هــزار تومــان) مــی باشــد‪ .‬و قیمــت پایــه ســه دانــگ از ششــدانک ملــک مذکــور مبلــغ‏‏‪ 3.341.700.000‬راال (ســیصد و ســی و چهــار میلیــون و یکصــد و هفتــاد هــزار‬ ‫تومــان) مــی باشــد‪ .‬قیمــت پایــه ســه دانــگ از ششــدانگ‏پالک هــای ‪ 98‬و ‪ 99‬فــرای از ‪ -126‬اصلــی از بخــش ‪ 2‬بجنــورد موســوم بــه اللــه وردیخــان مبلــغ ‪ 15.048.900.000‬رالــز (یــک میلیــارد و‏پانصــد و چهــار میلیــون و هشــتصد و نــود هــزار تومــان)‬ ‫مــی باشــد و اینکــه پــس از الســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده ســهم محکــوم علیــه‏از ملــک مذکــور در روز شــنبه مــورخ ‪ 1400/08/29‬ســاعت ‪ 12:00‬و ‪ 12:30‬از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی‏دادگســتری بجنــورد بــه فــروش‬ ‫برســد‪ ،‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا‏حاضــر و از کــم و کیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی‬ ‫‏شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی قبــا برگــزاری مزایــده از برنــده مزایــده اخــذ و‏مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نــود درصــد) در مهلــت‬ ‫دادورز شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه نعمــت اللــه کنعانــی‬ ‫مقــرر‪ ،‬مبلــغ تودیعــی پــس‏از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪411‬‬ ‫دانش سایبری مهم ترین‬ ‫دانش دنیای کنونی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬دانــش‬ ‫ســایبری را مهم تریــن دانشــی دانســت کــه امــروزه بایــد‬ ‫در مــدارس و دانشــگاه های مــا امــوزش داده شــود و مثل‬ ‫دانــش مهارت هــای زندگــی مهــم و بااهمیــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «یوســف شــاکری» گفت‪:‬دانــش‬ ‫ســایبری یکــی از مهم تریــن دانش هاســت کــه امــروزه بایــد در‬ ‫مــدارس و دانشــگاه های مــا امــوزش داده شــود و ایــن دانــش‬ ‫به انــدازه ســایر مهارت هــای زندگــی مهــم بلکــه مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬از زمــان خلقــت انســان و در طول تاریخ انســان‬ ‫همــواره در معــرض خطرهــا و تهدیــدات بــوده و یکی از این‬ ‫تهدیــدات بحــث حمــات ســایبری و یــا تهدیــدات ســایبری‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون فنـّـاوری بــرای‬ ‫دانش امــوزان و خانواده هــا مهــم و همــه به نوعــی بــا ان‬ ‫درگیر هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪:‬امــروزه کــودک خردســال می دانــد‬ ‫چگونــه از تلفن هــای همــراه هوشــمند اســتفاده کنــد‬ ‫و چگونــه بــه تلفــن همــراه هوشــمند دسترســی پیــدا‬ ‫کند؛دقیقــا ًمی دانــد کــه برنامه هــا کجــا هســتند‪ ،‬چگونــه‬ ‫بازی هــای خــود را انجــام می دهد‪،‬امــا بایــد اطمینــان‬ ‫حاصل کنیم و به ان ها بیاموزیم که چگونه مســئولیت‬ ‫فضــای انالیــن را بــر عهــده بگیرنــد و لــذا دانــش ســایبری‬ ‫مهم تریــن دانشــی اســت کــه امــروزه بایــد در مــدارس و‬ ‫دانشــگاه های مــا امــوزش داده شــود ‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا بیــان اینکــه هــدف امــوزش امنیــت‬ ‫ســایبری فــارغ از اینکــه دانش امــوزان در چــه شــغلی‬ ‫مشــغول بــه کار هســتند یــا اینکــه در اینــده چــه شــغلی‬ ‫خواهنــد داشــت بایســتی ارتقــاء ســواد ســایبری باشــند‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امنیت ســایبری در هر شــغلی پزشــک‪،‬وکیل‪،‬‬ ‫دامپزشک‪،‬افســر پلیــس‪ ،‬صاحــب مغــازه گل فروشــی در‬ ‫گوشــه خیابــان نقــش مهمــی بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ارتبــاط دانش امــوزان بــا ســایر افــراد‬ ‫فضــای مجــازی و چگونگــی مراقبــت از ان هــا در مقابــل‬ ‫اســیب های فضــای مجــازی همــواره محــل نگرانــی و‬ ‫دغدغــه والدیــن و پلیــس فتــا در ایــن فضــا اســت کــه‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بایــد اموزش هــای الزم در ایــن زمینه‬ ‫را ببیننــد و والدیــن وظیفه دارنــد هشــدارها و اموزش هــای‬ ‫الزم را در خصــوص فضــای مجــازی و خطــرات ان را‬ ‫بــه فرزنــدان خــود ارائــه دهنــد تــا فرزنــدان را از ایــن‬ ‫چالش هــای فضــای مجــازی در امــان نگه دارنــد ضمــن‬ ‫اینکــه والدیــن بایــد بــر زمــان اســتفاده از اینترنــت از ســوی‬ ‫دانش امــوزان نظــارت ویــژه داشــته باشــند و امــوزش‬ ‫مجــازی دروس نبایــد باعــث ایــن امــر شــود کــه تمــام زمان‬ ‫دانش امــوزان در فضــای مجــازی ســپری شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ادامــه داد ‪:‬والدیــن از نصــب پروکســی‪،‬‬ ‫فیلترشــکن از ســوی دانش امــوزان جلوگیــری کننــد چراکــه‬ ‫نصــب و اجــرای ایــن نرم افزارهــا ســطح دسترســی کــودکان‬ ‫و نوجوانــان را بــه محتواهــای نامناســب بازکــرده و باعــث‬ ‫اســیب های روحــی و روانــی دانش امــوزان می شــود همچنیــن‬ ‫اســتفاده از ضــد بدافزارهــا‪ ،‬ســیم کارت کــودک‪ ،‬رمزنــگاری‬ ‫داده های مهم بر روی موبایل یا تپلت دانش اموز و اســتفاده‬ ‫از بســته های اینترنــت داخلــی را از دیگــر توصیه هایی برشــمرد‬ ‫کــه می توانــد بــه امنیــت خانــواده و دانش امــوزان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی بــه خانــواده هــا توصیــه کــرد ‪:‬توجــه بــه تنظیمــات حریــم‬ ‫خصوصــی و امنیــت در پیام رســان شــاد ضــروری اســت و از‬ ‫والدیــن درخواســت می شــود بــا تعریــف گــذرواژه مناســب‪،‬‬ ‫فعال ســازی تائیــد دومرحلــه ای و اعمــال تنظیمــات حریــم‬ ‫خصوصــی امنیــت فرزنــد خــود را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫نوجوانان گرامی‪:‬‬ ‫والدین شما خیرخواه ترین‬ ‫دوستانتان هستند‪ .‬هنگام‬ ‫تصمیم گیری در باره‬ ‫مسائل فردی‏و اجتماعی با‬ ‫انان مشورت کنید‪.‬‏‬ ‫فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫معاونت اجتماعـی‬ ‫اداره اموزش همگانی‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 13‬ابان روزدانش اموز بر شهدای این روز مبارک‬ ‫‪ -411‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 03‬نوامبر ‪ 27 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-411‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬ابان ‪03-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گلستان مقصد گردشگری‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1358‬‬ ‫در ابتــدای انقــاب و زمــان حکومــت دولــت‬ ‫موقــت‪ ،‬در سرتاســر کشــور‪ ،‬حرکت هایــی‬ ‫می شــد تــا جــو سیاســی جامعــه را ملتهــب‬ ‫و پیچیــده کنــد‪ .‬بعدهــا معلــوم شــد کــه مرکــز‬ ‫تمامــی ایــن فتنه هــا و جریانــات ضدانقالبــی‪،‬‬ ‫در ســفارت امریــکا در تهــران اســت؛ در حالیکــه‬ ‫موضــع منافقانــه امریــکا نســبت بــه انقــاب‬ ‫اســامی مانــع از روشــن شــدن چهــره واقعــی‬ ‫امریــکا در میــان مــردم گردیــده بــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫جهــت‪ ،‬امــام خمینــی‪ ،‬بیانــات قاطعــی علیــه‬ ‫ابرقدرت هــا و بویــژه امریــکا‪ ،‬ابــراز فرمودنــد و‬ ‫خصوصــا بــا ورود شــاه بــه امریــکا فرمــان مقابلــه‬ ‫را بــه تمامــی دانش امــوزان و دانشــجویان و‬ ‫طــاب علــوم دینــی صــادر نمودنــد‪ .‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی بــا هــدف وادار کــردن امریــکا بــه‬ ‫اســترداد شــاه و امــوال ملــت ایــران‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫تصمیــم بــه اشــغال ســفارت امریــکا گرفتنــد‪.‬‬ ‫تهــران‪،‬‬ ‫دانشــگاه های‬ ‫از‬ ‫دانشــجویان‬ ‫پلی تکنیــک‪ ،‬صنعتــی شــریف‪ ،‬شــهید بهشــتی‬ ‫و ‪ ...‬گــرد هــم امدنــد و طــی یــک راهپیمایــی تــا‬ ‫ســفارت امریــکا‪ ،‬از دیوارهــای ســفارت بــاال رفتــه‬ ‫و علیرغــم مقاومــت محافظیــن و امریکایی هــا‪،‬‬ ‫ســفارت را بــه تصــرف کامــل دراوردنــد‪ .‬در‬ ‫هنــگام تســخیر ســفارت‪ ،‬امریکایی هــا‪ ،‬بــه‬ ‫ســرعت مشــغول نابــود کــردن بســیاری از اســناد‬ ‫دخالت هــا و تجــاوزارت و غارت هــای خــود شــدند‬ ‫ولــی پــس از تســخیر ســفارت بــه ســرعت از نابــودی‬ ‫باقی مانــده اســناد جلوگیــری شــد و بعدهــا اســنادی‬ ‫کــه از النــه جاسوســی امریــکا بــه دســت امــده بــود‬ ‫چــاپ شــده و در اختیــار همــگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه محــض انتشــار ایــن خبــر‪ ،‬مــردم بســیاری بــا‬ ‫خشــم و انزجــار مقابــل النــه جاسوســی تجمــع کــرده‬ ‫و از حرکــت دانشــجویان حمایــت نمودنــد‪.‬‬ ‫امــام خمینــی نیــز در پیامــی ایــن حرکــت را انقــاب‬ ‫دوم و بزرگتــر از انقــاب اول نامیدنــد‬ ‫‪ .‬ایــن حرکــت دانشــجویان معتــرض‪ ،‬خشــم‬ ‫امریکایی هــا را برانگیخــت و انهــا کــه ناتــوان از‬ ‫درک ملتــی اســتقالل طلــب و ازادیخــواه بودنــد‪،‬‬ ‫دســت بــه یکســری اقدامــات بــر ضــد جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران زدنــد؛ از ان جملــه‪ ،‬فشــار اوردن بــه‬ ‫مجامــع بین المللــی ماننــد ســازمان ملــل‪ ،‬ســازمان‬ ‫کنفرانــس اســامی‪ ،‬شــورای امنیــت و ‪ ،...‬ایجــاد‬ ‫جــو منفــی تبلیغاتــی علیــه دانشــجویان مســلمان و‬ ‫برخــی اقدامــات دیگــر؛ امــا پــس از بی ثمــر مانــدن‬ ‫انهــا‪ ،‬بــه اقدامــات جدی تــری روی اوردنــد؛ از جملــه‪:‬‬ ‫قطــع کامــل روابــط سیاســی در ‪ 20‬مهــر ‪ ،1359‬حملــه‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش هــای محلــی بجنــورد در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعــی ســبزی کوهــی بــه نــام چریــش کــه در فصــل بهــار در‬ ‫دل کوه هــای ایــن اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ می شــود‪ .‬البتــه ایــن اش را می تــوان‬ ‫بــا اســفناج هــم تهیــه کــرد و مــواد اولیــه تشــکیل دهنده ان بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪،‬‬ ‫نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪ :‬اسفناج یا سبزی چریش‪ ۵۰۰:‬گرم؛ بلغور گندم‪ ۱ :‬لیوان؛‬ ‫نخود‪:‬نصف لیوان؛ لوبیا سفید‪:‬نصف لیوان؛ پیاز درشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫سیر‪:‬یک بوته ؛ نمک و فلفل و زرد چوبه‪:‬به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک‪ ۲:‬قاشق غذا خوری ؛ دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخــوره‪ .‬بعــد‬ ‫تــو قابلم ـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن‬ ‫بلغور هــا حداقــل ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬ســاعت بــا شــعله کــم حســابی بپــزه و لعــاب بنــدازه‬ ‫و بــاز بشــن‪.‬‬ ‫بعــد نخــودو لوبیــا هــارو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار ابــش رو‬ ‫عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم جداگونــه‬ ‫چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن لوبیــا‬ ‫نخود هــا روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلمــه ای کــه بلغــور هــارو‬ ‫ریختیــن و بزاریــن حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‪.‬‬ ‫وقتــی کــه حبوبــات و بلغور هــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم و‬ ‫خــورد کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم پختــه‬ ‫بشــن‪ .‬اگــر اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن و تنطیــم‬ ‫کنیــن ابــش رو‪ .‬فقــط زیــاد اب نریزیــن‪ .‬درحــد یــک لیــوان‪.‬‬ ‫بعــد پیــاز هــارو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش زردچوبه‬ ‫نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه خامیــش‬ ‫گرفتــه بشــه‪ .‬بعــد نصــف بیشــتر پیــاز هــارو بریزیــن داخــل اش و اش رو‬ ‫هــم بزنیــن؛ و بقیــه پیــاز هــارو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‪.‬‬ ‫ســیر داغ هم درس کنین نصفی از ســیرهارو بریزین داخل اش و بقیه ســیر داغ‬ ‫هــارو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف لیــوان اب قاطــی‬ ‫کنیــن و داخــل اش بریزیــن‪ .‬مــن خــودم نریختــم‪ ،‬چــون بنظــرم اشــم مــدت زمــان‬ ‫زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه ارد اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫حــاال بزاریــن اش حســابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و‬ ‫جــا افتــاد تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا‬ ‫داغ و پیــاز داغ تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش‬ ‫رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‪،‬‬ ‫از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطق ـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان‬ ‫ســوزنی برگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای‬ ‫پاقلعــه محســوب می‏شــوند‪.‬‬ ‫از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا می‏تــوان بــه منطقــه‬ ‫تفریحــی جامــه ‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های پــر اب ســرگل و‬ ‫چشــمه پشــمکی اشــاره کرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعه و در میان جنگل‏های‬ ‫انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن اســتخر بیضــی‬ ‫شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چش ـم‏اندازی بســیار زیبــا‬ ‫و رویایــی دارد اب ایــن اســتخر طبیعــی از چشــمه‏های جوشــان تامیــن‬ ‫می‏شــود و هــر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و‬ ‫‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر‬ ‫تاسیســات‪:‬اقامتگاه بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی‬ ‫طبیعــت قلعــه میــران – خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانــات و زیرســاخت های موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران ( همــراه‬ ‫با تصاویر )دارای راه اســفالته – ســوپر مارکت – نانوایی – در مســیر روســتای‬ ‫پاقلعه به ابشــار پشــمکی ســاختمان خدماتی و رفاهی ( ســرویس بهداشــتی‬ ‫و نمازخانه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪ :‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه‬ ‫مــردم روستاســت کــه در مراســمات مختلــف‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را‬ ‫همراهــی می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و‬ ‫در ایــام محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری م ـ ‏‬ ‫روزهــای چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم‬ ‫اســت کــه بــا مراســم ویــژه‏ای ســیزده بــدر برگــزار مــی ‏شــود‪ .‬نــی ســاز‬ ‫همیشــگی و همــراه مــردم روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز‬ ‫ی کنــد‪ .‬مــردم میانســال و کهنســال روســتا‬ ‫خواننــدگان محلــی را همراهــی مـ ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از‬ ‫معمــوال ًاز پوشــاک محلــی اســتفاده م ـ ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس مــردان شــامل کاله و نیــم‬ ‫س هیــا محلــی اســتفاده م ـ ‏‬ ‫لبــا ‏‬ ‫تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬روســری‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان بــه وســیله‬ ‫و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده مــ ‏‬ ‫روبان‏ هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪ .‬جوانــان‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫روســتا در مراســم ویــژه و جشــن‏ها از لبــاس محلــی اســتفاده مــ ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬دامداری در روســتای پاقلعه رونق دارد ‪ .‬مردم روســتای پاقلعه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گندم ‪ ،‬جو‪ ،‬خیار‪ ،‬گوجه فرنگی و لوبیا اســت‪ .‬مهم‏ترین محصوالت‬ ‫باغی روســتا گردو و الو ترش ‪ ،‬به و ازگیل می‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انواع‬ ‫فراورده‏های لبنی مانند شــیر‪ ،‬پنیر و ماســت از محصوالت دامی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس نتایــج‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعه ‪ 346‬نفر جمعیت داشــته اســت که در‬ ‫ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫تسخیر النه جاسوسی ـ روز مبارزه با استکبار جهانی‬ ‫نظامــی بــه ایــران و تجــاوز بــه خــاک کشــورمان کــه بــه‬ ‫شکســت مفتضحانــه انهــا در صحــرای طبــس انجامید‬ ‫و نیــز محاصــره اقتصــادی و بلوکــه کــردن دارای هــا و‬ ‫امــوال ایــران و ‪ ...‬کــه هیچ کــدام تاکنــون در عــزم‬ ‫ملــت ایــران بــرای مقابلــه بــا ظلــم و بی عدالتــی‬ ‫جهانــی و منشــا اصلــی ان در جهــان یعنــی اســتکبار‬ ‫جهانــی و امریــکا خللــی وارد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫مقالــه مرتبــط‪ ۴۴۴ :‬روز؛ وقایــع نــگاری تســخیر‬ ‫النــه جاسوســی بازخوانــی رونــد و پیامدهای تســخیر‬ ‫النــه جاسوســی امریــکا پیــروزی یــا شکســت؟‬ ‫(نگاهــی بــه اشــغال النــه جاسوســی امریــکا)‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طرح هــای‬ ‫ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و معدنی توســط‬ ‫دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫و یــا ییشــتر تولیــد میگردد‪.‬‬ ‫ابریشــم بافــی در ایــران ‪ :‬صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی‬ ‫برخــوردار اســت و اثــار بدســت امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن‬ ‫ادعا را تایید مینماید‪ .‬پارچه های ابریشــمی با تارهای طال و نقره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق رامیــان‪،‬‬ ‫مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪ ،‬کالت نــادری‪ ،‬راز‪،‬‬ ‫جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشــم چیســت‪ :‬ابریشــم ماده ای از جنس فیبروین و سریســین اســت که کرم‬ ‫ابریشــم ان را بــه صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد‬ ‫و پیلــه مــی ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت‬ ‫کــه از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه مــی کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن و‬ ‫هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه مــی کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ نیــز از‬ ‫ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشــم چگونــه تولیــد مــی شــود‪ :‬در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی‬ ‫کــه بــه فــرم رشــته از دهــان حشــره کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره‬ ‫لیــف ابریشــم را بــه دور خــود تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل‬ ‫ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را‬ ‫بوســیله گرمــا و یــا بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه‬ ‫ای وارد نشــود‪ .‬بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز مــی کننــد و الیاف ابریشــم‬ ‫پیوســته ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگــی تولیــد نــخ ابریشــم‪ :‬نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور مــی بایســت پیلــه هــا کــه فقــط به صــورت یک کالف ابریشــم‬ ‫اســت‪ ،‬با دســتگاه ریســندگی باز شــود‪ .‬برای این منظور ابریشــم پیله ها در حالیکه‬ ‫در اب گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و نــخ‬ ‫ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی اورنــد کــه‬ ‫بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه در حــدود ‪1000‬‬ ‫متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری گفتــه مــی شــود و‬ ‫در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از صنایــع دســتی پایــه و پــر‬ ‫اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬پارچه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و‬ ‫در تابســتان خنــک اســت‪ .‬پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم‬ ‫در برابــر چــروک و دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای‬ ‫تجملــی بــه شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!