روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 409 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 409

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 409

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 409

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫باشگاهمشتریان‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫دو شنبه‪ 10 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /01 -‬نوامبر‪ /25 -2021/‬ربیع االول ‪ -1442/‬شماره‪409‬‬ ‫کلید تعداد ‪ ۵۳۴‬هزار‬ ‫واحد ساخت مسکن‬ ‫ملی رقم خورد‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫باید مراقبت بهداشتی‬ ‫شهرهای با رنگبندی زرد‬ ‫تشدید شود‬ ‫‪5‬‬ ‫طرح جوانی جمعیت چه زمانی اجرایی خواهد شد ؟!!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سهم ناچیز بودجه برای‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫‪4‬‬ ‫مشاور رسانه ای‬ ‫حرفه ای ‪ ،‬گره گشای‬ ‫مشکالتمدیران‬ ‫‪8‬‬ ‫بیومتریک روش های‬ ‫احراز هویت را‬ ‫هدایت می کند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حرکت گرانی همچون تورم‬ ‫معکوسمی شود؟‬ ‫طبــق اخریــن گزارشــات مرکــز امــار ایــران‪ ،‬رونــد تــورم در‬ ‫پایــان مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬وارونــه شــد و پــس از ‪ ۱۳‬مــاه کاهــش‬ ‫یافــت‪ .‬حــاال بســیاری بــه عملکــرد دولــت ســیزدهم چشــم‬ ‫دوخته انــد کــه ایــا خواهــد توانســت گرانــی را نیــز مهــار کنــد؟‬ ‫توقــف افسارگســیختگی گرانــی از دیــد بســیاری از ناظــران‬ ‫ســبب افزایــش امیدواری هــا بــه شکسته شــدن شــاخ ایــن‬ ‫غــول اقتصــادی شــده و نتیجــه ان را می تــوان در نظرســنجی‬ ‫اخیــر گالــوپ بــه چشــم دیــد کــه ‪ ۷۲‬درصــد از عملکــرد‬ ‫شــخص رئیــس جمهــوری ابــراز رضایــت کرده انــد‪.‬‬ ‫امــا بــر اســاس تازه تریــن امــاری کــه مرکــز امــار ایــران اعالم‬ ‫کــرده نــرخ تــورم ‪ ۱۲‬مــاه منتهــی به مهــر امســال ‪۴۵.۴‬درصد‪،‬‬ ‫نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه ‪۳۹.۲‬درصــد و نــرخ تــورم ماهانــه‬ ‫‪۳.۷‬درصــد بوده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه مهمــی کــه در ایــن امــار مــورد توجــه بســیاری از‬ ‫رســانه ها و تحلیلگــران اقتصــادی قــرار گرفــت ایــن بــود‬ ‫کــه نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه ســرانجام پــس از ‪ ۱۲‬مــاه‬ ‫نوســان در کانــال بــاالی ‪۴۰‬درصــد‪ ،‬ســرانجام در مهرمــاه بــه‬ ‫‪۳۹.۲‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫در وضعیتــی کــه همچنــان گرانــی کاالهــا دهک هــای‬ ‫ضعیــف و متوســط را تحــت فشــار قــرار داده‪ ،‬کاهــش تــورم‬ ‫نقطــه بــه نقطــه بــه چشــم نمــی ایــد و بســیاری منتظرنــد تــا‬ ‫اثــار واقعــی کاهــش فشــارهای تورمــی را در زندگــی خــود بــه‬ ‫چشــم ببیننــد؛ موضوعــی کــه بــه صــورت مکــرر مــورد تاکیــد‬ ‫دولتمــردان قــرار گرفتــه و رئیــس جمهــوری اولویــت دوم بعد‬ ‫از مهــار کرونــا را رســیدگی بــه وضعیــت معیشــت مــردم و‬ ‫کاهــش فشــارهای اقتصــادی معیشــتی عنــوان کــرده اســت‪.‬‬ ‫واقعیت تورم در کشور‬ ‫بــا پایــان کار دولــت «حســن روحانــی»‪ ،‬اوضــاع تــورم یکــی‬ ‫از موضوعاتــی بــود توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب کــرد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه دولــت نخســت روحانــی یکی از دســتاوردهای‬ ‫مهــم خــود را رســاندن نــرخ تــورم بــه زیــر ‪ ۱۰‬درصــد و تــک‬ ‫رقمــی کــردن ان عنــوان می کــرد‪ ،‬نــرخ تــورم ســال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫مناطــق شــهری کشــور بــه ‪ ۳۶٫۲‬درصــد رســید تــا دومین نرخ‬ ‫تــورم بــاالی ایــران پــس از انقــاب اســامی بــه ثبــت برســد‪.‬‬ ‫طــی ســال های گذشــته رکــورد باالتریــن تورم مناطق شــهری‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۴‬بــه میــزان ‪ ۴۹.۴‬درصــد بــود کــه در دولــت‬ ‫مرحــوم هاشــمی رفســنجانی بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫بررسـی های تطبیقــی امــار تــورم در هنــگام تحویــل دولــت‬ ‫بــه ایــت اللــه «ســیدابراهیم رئیســی» بــه اوج خــود رســید‬ ‫تــا بســیاری از رســانه ها بنویســند روحانــی اقتصــاد ایــران‬ ‫را بــا تــورم ‪ ۴۴‬درصــدی تحویــل رئیســی داد‪ .‬البتــه برخــی‬ ‫رســانه های منتقــد روحانــی ایــن امــار را بســیار باالتــر از ‪۴۴‬‬ ‫درصــد و قریــب ‪ ۵۸‬درصــد اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه دولت نخســت روحانی خــود اقتصاد‬ ‫را بــا رقمــی نزدیــک بــه ‪ ۳۷‬درصــد از «محمــود احمــدی نــژاد»‬ ‫تحویــل گرفــت و توانســت بــا برقــراری انضبــاط شــدید مالــی‬ ‫ان را تــک رقمــی کنــد‪.‬‬ ‫البتــه در ســال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬کــه اقتصــاد کشــور بنابــر‬ ‫اعــام مرکــز امــار شــاهد اقتصــاد تــک رقمــی بــود منتقــدان‬ ‫اقتصادی روحانی‪ ،‬کشــور را درگیر رکود دانســته و خواســتار‬ ‫تحــول در سیاس ـت های انضبــاط مالــی بودنــد‪.‬‬ ‫حــال بــا گذشــت چنــد ســال از ان دوره و در گیــر و دار‬ ‫شــدیدترین تحریم هــای اقتصــادی‪ ،‬چهــره ای ســکان اداره‬ ‫اجرایــی کشــور را در دســت گرفتــه کــه در دوره رقابت هــای‬ ‫انتخاباتــی عنــوان داشــته از طریــق تولیــد و برنامــه ریــزی‪،‬‬ ‫ثبــت تــورم تــک رقمــی امــکان پذیــر اســت‪ .‬بــا ایــن حــال برای‬ ‫بســیاری اهمیــت و معنــای گرانــی و رهایــی از ان مهم تــر و‬ ‫ل درک تــر از تــورم اســت‪.‬‬ ‫قاب ـ ‬ ‫فرق تورم و گرانی چیست؟‬ ‫تــورم بــه بیانــی ســاده میــزان رشــد قیمت کاال و خدمــات در‬ ‫دوره هــای زمانــی مشــخص اســت کــه بــه صــورت ســاالنه‪،‬‬ ‫ماهانــه و نقطــه بــه نقطــه محاســبه و اعــام می شــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه تــورم بــر اســاس بررســی قیمت هــای اقالمــی‬ ‫مشــخص در ســبدی شــامل انــواع کاال و خدمــات محاســبه‬ ‫می شــود و یــک مفهــوم و شــاخص کامــا علمــی و اقتصــادی‬ ‫اســت‪ ،‬گرانــی بــه طــور مســتقیم بــه قــدرت خریــد مــردم‬ ‫ارتبــاط می یابــد کــه ســنجش ان دشــوارتر و پیچیده تــر از‬ ‫تــورم اســت‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر علی محمد زنگانه‬ ‫انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان استاندار و نماینده دولت‬ ‫در استان گلستان را صمیمانه به جنابعالی و مردم شریف‬ ‫استان تبریک عرض می نمایم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یقینا علم وایمان وتجارب وعملکردارزنده شما زمینه ارائه‬ ‫خدمات گسترده تر به مردم پرتالش‪ ،‬فرهیخته و فهیم ان‬ ‫استان را فراهم خواهد نمود‪ .‬سالمتی‪ ،‬موفقیت و سربلندی‬ ‫روزافزون تان را از خداوند سبحان مسئلت می نماییم‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد ذوب رسام گلستان (علی اباد)‬ ‫زمینه ساز توسعه صادرات گلستان‬ ‫با گشایش تبادالت ریلی با اوراسیا‬ ‫بــه بیانــی دیگــر تــورم ناظــر بــر افزایــش ســطح قیمت هــا‬ ‫اســت در حالــی کــه اگــر کاالیــی گــران باشــد یعنی نســبت به‬ ‫درامــد مــردم ســطح باالیــی دارد‪.‬‬ ‫جنبــه دیگــر تفــاوت ایــن دو مفهوم‪ ،‬جنبه روانی ان اســت‪.‬‬ ‫تــورم فــی ذات مفهــوم نامطلوبی نیســت چه انکــه در برخی‬ ‫اقتصادهــای توســعه یافتــه‪ ،‬تــورم ناکافــی یــا حتــی تــورم و‬ ‫صفــر و منفــی چالشــی مهــم محســوب می شــود و بــر روی‬ ‫رونــد تولیــد اثــر منفــی بــر جــای می گــذارد ولــی گرانــی بــه‬ ‫نوعــی بــا ناتوانــی و فقــر شــهروندان در تامیــن نیازهایشــان‬ ‫بــه نســبت درامدشــان ارتبــاط می یابــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر گرانی بیشــتر در کاالهای اساســی‪ ،‬ضروری‬ ‫و مــورد نیــاز مــردم نمــود می یابــد و بــه همیــن خاطــر وقتــی‬ ‫عــددی بــه عنــوان میــزان تــورم اعــام می شــود گاه مــردم بــا‬ ‫دیــده تردیــد بــه ان می نگرنــد و نتیجــه ان بــی اعتمــادی بــه‬ ‫امــار و ارقــام اســت‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه ان اشــاره کــرد اینکه حتــی در یک‬ ‫رونــد مطلــوب اقتصــادی اثــار فروکــش و مهــار گرانــی دیرتــر‬ ‫از انتشــار امــار و ارقــام تــورم خــود را می نمایانــد و دلیــل ان‬ ‫ایــن اســت کــه ترمیــم وضعیــت درامــدی و تــوان اقتصــادی‬ ‫خانوارهــا زمان برتــر و دشــوارتر از عبــور از پیک هــای تورمــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در وضعیــت کنونــی انچــه رئیــس جمهــوری بــر ان تاکیــد‬ ‫ویــژه ای دارد مقابلــه بــا گرانــی اســت کــه ورای هــر امــار و‬ ‫عــددی فشــاری شــدید را بــر مــردم وارد مـی اورد‪ .‬در همیــن‬ ‫پیونــد و در ادامــه تاکیــدات پیشــین‪ ،‬ایــت اللــه ســیدابراهیم‬ ‫رئیســی در اخربــن جلســه هیــات دولــت در مهرمــاه بــا‬ ‫اشــاره بــه نقــش مهــم ســه وزارتخانــه کشــاورزی‪ ،‬صمــت‬ ‫و دادگســتری اظهــار داشــت‪ :‬مــردم بایــد دربــاره تامیــن‬ ‫معیشــت و ســفره خــود احســاس امنیــت کننــد و بی ثباتــی‬ ‫در بــازار چــه ریشــه در ک ـم کاری بدنــه دولــت داشــته باشــد‬ ‫و چــه ناشــی از سوءاســتفاده فرصــت طلبــان‪ ،‬بایــد پیگیــری‬ ‫جــدی و فــوری شــود‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس بســیاری از برنامه هــای اقتصــادی دولــت‬ ‫ماننــد مســکن ملــی در راســتای ترمیــم تــوان معیشــتی‬ ‫خانوارهــا تنظیــم شــده تــا بــا کاهــش میــزان هزینه هــای‬ ‫زندگــی‪ ،‬اقدامــی موثــر بــرای توانمندســازی اقتصــادی بــه‬ ‫خصــوص در میــان اقشــار ضعیــف بــه عمــل ایــد‪ .‬در همیــن‬ ‫حــال بســیاری هــم بــا تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت ارزش پــول‬ ‫ملــی جهــت ترمیــم تــوان خریــد مــردم‪ ،‬عبــور از ســد گرانــی‬ ‫را در گــروی تحــول در وضعیــت تولیــد و مناســبات تجــاری‬ ‫کشــور عنــوان می کننــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اولویت های سازمان تامین اجتماعی‬ ‫تحول‪ ،‬عدالت و اعتماد است‬ ‫سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تحــول از درون ســازمان و از‬ ‫حــوزه منابــع انســانی اغــاز می شــود‪،‬گفت‪:‬تحول‪،‬عدالت واعتماد ازاولویت های ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســت ونقطــه عطــف تحــول مربــوط بــه حــوزه منابــع انســانی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬میرهاشــم موســوی در‬ ‫مراســم معارفــه معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه منابــع انســانی ایفــای صحیح وظایف و تحقق اهداف ســازمانی‬ ‫نمــود زیــادی در بهبــود عملکــرد کارکنــان ســازمان دارد و تاثیــر ایــن حــوزه بــر عملکــرد و‬ ‫خدمت رســانی ســازمان اهمیــت فوق العــاده دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی اگاهــی از خواســته ها و مطالبــات کارکنــان را‬ ‫ماموریــت اصلــی معاونــت توســعه مدیریــت ومنابــع انســانی دانســت وگفت‪:‬کارکنــان‬ ‫بایــد بــا اطمینــان خاطــر خواســته ها و مطالبــات خــود را پیگیــری کننــد وشــرایط مناســب‬ ‫بــرای فعالیــت وخدمت رســانی کارکنــان بــه جامعــه تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫موســوی تناســب بیــن اختیــارات و پاســخگویی را مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حــوزه منابــع انســانی بایــد از همــه امکانــات بــرای جــذب‪ ،‬ســاماندهی‪ ،‬نگهداشــت‪،‬‬ ‫ایجــاد انگیــزه و ارتقــاء عادالنــه کارکنــان اقــدام کنیــم و کارکنانــی کــه کار مشــابه و عناوین‬ ‫اســتخدامی مختلــف دارنــد بایــد از شــرایط عادالنــه برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شایســته گزینی در انتصابــات در حوزه هــای مختلــف ســازمان از دیگــر‬ ‫مســائل مهــم اســت و انتظــار کارکنــان واحدهــای اجرایــی ایــن اســت کــه ارتقــائ شــغلی‬ ‫عادالنــه و متناســب بــا اســتحقاق افــراد انجــام شــود‪.‬‬ ‫موســوی ایجاد محیط و شــرایط مناســب برای کار و خدمت به مردم در مراکز بیمه ای‬ ‫و درمانــی تامیــن اجتماعــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬حــوزه منابــع انســانی بایــد از‬ ‫شــرایط کاری و زندگــی عمــوم کارکنــان اگاهــی داشــته باشــد و بــرای رفــاه و بهبود شــرایط‬ ‫کار و زندگــی کارکنــان اقــدام کند‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی هــدف نهایــی تمامــی اقدامــات مدیریتــی را بهبود‬ ‫و ارتقــاء خدمــات بــه جامعــه تحت پوشــش این ســازمان دانســت و گفت‪ :‬محــور ارزیابی‬ ‫فعالیت هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی از منظر ذی نفعان این ســازمان یعنــی کارگران‪،‬‬ ‫کارفرمایــان و بازنشســتگان خواهــد بــود و بایــد تــا حــد امــکان خدمت محــوری را در ایــن‬ ‫ســازمان تقویــت کنیم‪.‬‬ ‫موســوی امــوزش مســتمر و موثــر کارکنــان را از دیگــر حوزه هــای دارای اهمیــت در‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬دانــش ســازمانی موتــور محــرک تحول‬ ‫اســت و حــوزه منابــع انســانی بایــد بــرای غنــی شــدن دانــش ســازمانی فعالیــت کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی انتصــاب ابوالفضــل عفت نــژاد بــه عنــوان‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ایــن ســازمان را بــه دلیــل روحیــه تحــول‬ ‫گرایــی دانســت و گفــت‪ :‬اقــای عفت نــژاد در حــوزه منابــع انســانی اهــل فــن اســت‬ ‫و روحیــه تحول گــرا در حــوزه مدیریتــی منابــع انســانی دارد‪ .‬مثبت نگــری و تــاش‬ ‫شــبانه روزی از دیگــر روحیــات ایشــان اســت‪.‬‬ ‫موســوی همچنیــن از تالش هــا و خدمــات هــادی زبــده شــیرکوهی‪ ،‬معــاون پیشــین‬ ‫توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ســازمان تامیــن اجتماعــی تشــکر کرد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل عفت نــژاد‪ ،‬معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه از حســن اعتمــاد سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫تشــکر کــرد و گفــت‪ :‬از تمامــی همــکاران معاونــت و ســایر همــکاران ســازمان بــرای‬ ‫انجــام بهینــه ماموریــت و ایجــاد تحــول در حــوزه منابــع انســانی درخواســت کمــک و‬ ‫همــکاری دارم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجــاد عدالــت و رفــع تبعیــض در نظامــات جــذب‪ ،‬نگهداشــت و‬ ‫انتصابــات کارکنــان از برنامه هــای اصلــی معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫انســانی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عفت نــژاد ادامــه داد‪ :‬مهمتریــن اولویــت ایــن معاونــت رســیدگی بــه خواســته ها‬ ‫و نیازهــای کارکنــان اســت و از ظرفیت هــای موجــود بــرای ایجــاد عدالــت در ارائــه‬ ‫خدمــات اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیک شــنبه ‪ 9‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 50,430,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,631,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 114,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,500,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 60,350,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,860,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪409‬‬ ‫کلید تعداد ‪ ۵۳۴‬هزار‬ ‫واحد ساخت مسکن ملی‬ ‫رقم خورد‬ ‫معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬ســاخت بیــش از ‪ ۵۳۴‬هــزار واحــد مســکن‬ ‫ملــی در سراســر کشــور در حــال اجراســت و ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۶۱‬هــزار واحــد مســکونی مهــر از ابتــدای اجــرای طــرح‬ ‫تاکنــون تحویــل متقاضیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از وزارت راه‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬معاونــت مســکن و ســاختمان ایــن‬ ‫وزارتخانــه در گزارشــی امــاری‪ ،‬وضعیــت اجــرای طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن را کــه توســط دســتگاه های مجــری‬ ‫همچــون ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)‪ ،‬شــرکت‬ ‫عمران شــهرهای جدید‪ ،‬بنیاد مســکن انقالب اســامی‪،‬‬ ‫ســازمان ملــی زمیــن و مســکن‪ ،‬شــرکت بازافرینــی‬ ‫شــهری‪ ،‬و همچنیــن وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای‬ ‫مســلح و وزارت امــوزش و پــرورش در تفاهــم بــا وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬در دســت انجــام اســت‪ ،‬اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام معاونــت مســکن و ســاختمان‪ ،‬هم اکنــون‬ ‫عملیــات اجرایــی بیــش از ‪ ۵۳۴‬هــزار واحــد مســکونی طــرح‬ ‫اقــدام ملــی اغــاز شــده و دارای پیشــرفت فیزیکــی هســتند‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬واحدهــای شــروع شــده و دارای‬ ‫عملیــات اجرایــی طــرح اقــدام ملــی مســکن توســط‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۷۹۸‬واحــد‪،‬‬ ‫شــرکت عمران شــهرهای جدید ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۴۷۹‬واحد‪،‬‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ‪ ۶۵‬هــزار و ‪ ۸۵‬واحــد‪،‬‬ ‫وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ‪ ۷۲‬هــزار‬ ‫واحــد‪ ،‬ســازمان ملــی زمیــن و مســکن (ادارات کل راه و‬ ‫شهرســازی) ‪ ۱۳۴‬هــزار و ‪ ۹۲۷‬واحــد‪ ،‬شــرکت بازافرینــی‬ ‫شــهری ایــران ‪ ۸۰‬هــزار واحــد و وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۰۴‬واحــد اســت کــه مجمــوع واحدهــای طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن کــه عملیــات اجرایــی انها اغاز شــده‬ ‫‪ ۵۳۴‬هــزار و ‪ ۴۸۴‬واحــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طــرح مســکن ملــی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬مطــرح شــد‪ ،‬ایــن طــرح در ابتــدا قــرار بــود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکونی را در طــی دو ســال اجــرا کنــد‬ ‫کــه در تفاهــم بــا ســایر وزارتخانه هــا ایــن رقــم بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت اجرای مسکن مهر‬ ‫همچنیــن معاونــت مســکن و ســاختمان‪ ،‬امــاری از‬ ‫تکمیــل واحدهــای باقی مانــده مســکن مهــر ارایــه کــرد‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعــام معاونــت مســکن و ســاختمان‪ ،‬از تعــداد‬ ‫‪ ۲‬میلیــون ‪ ۲۰۴‬هــزار واحــد مســکونی مهــر‪ ،‬تعــداد ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۱‬هــزار واحــد بــه اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تعــداد ‪ ۱۴۳‬هــزار واحــد نیمــه تمــام اســت‬ ‫کــه عمــده ایــن واحدهــا بــه دلیــل عــدم تامیــن خدمــات‬ ‫زیربنایــی و روبنایــی توســط دســتگاه های خدمات رســان‬ ‫و عــدم مراجعــه متقاضیــان بــه منظــور فــروش اقســاطی‬ ‫واحدهــا تحویــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه تعــداد ‪ ۱۵‬هــزار واحــد از‬ ‫واحدهــای باقیمانــده مســکن مهــر بــه شــکل خودمالک‪،‬‬ ‫‪ ۷‬هــزار واحــد دارای مشــکل حقوقــی‪ ۶۶ ،‬هــزار واحــد‬ ‫فاقــد متقاضــی و بــا پیشــرفت زیــر ‪ ۳۰‬درصــد‪ ۱۴ ،‬هــزار‬ ‫واحــد تســویه نقــدی شــده و ‪ ۴۱‬هــزار واحد نیز در دســت‬ ‫اجراســت‪.‬‬ ‫سقف تبادالت ریلی تا سقف‬ ‫‪ ۶‬میلیون تن کاال‬ ‫بــا اســتمرار مذاکــرات و اجرایــی شــدن مصوبــات‬ ‫فعلــی در افــق ‪ ۱۴۱۴‬مــی توانیــم بــه ســقف تبــادل‬ ‫ریلــی ‪ ۶‬میلیــون تــن کاال در ســال برســیم کــه این امر‬ ‫ثمرات بســیار چشــمگیری برای اســتان و حتی کشــور‬ ‫حاصــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون دســت کــم ‪ ۱۵۰‬نفر در ایســتگاه راه اهن‬ ‫اینچــه بــرون مشــغول بــه کار هســتند کــه بــه ازای‬ ‫بارگیــری هــر ‪ ۶۰۰‬تــن کاال زمینــه اشــتغال دائــم یــک‬ ‫نفــر فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫زمینه سازتوسعه‬ ‫صادراتگلستان‬ ‫با گشایش تبادالت‬ ‫ریلی با اوراسیا‬ ‫عــزم دولــت جهــادی بــرای حــل موانــع صــادرات‬ ‫بــا اوراســیا و افزایــش گســتره تبــادالت ریلــی بــا‬ ‫ترکمنســتان از جملــه در محــور راه اهــن اینچــه‬ ‫بــرون گلســتان زمینه ســاز توســعه صــادرات‬ ‫محصــوالت داخلــی و تقویــت نقــش ترانزیتــی‬ ‫راه اهــن شــده و توســعه بیــش از پیــش منطقــه و‬ ‫اســتانهای همجــوار را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه دنبــال مذاکــرات‬ ‫فشــرده برگــزار شــده بیــن روســای راه اهــن ایــران و‬ ‫ترکمنســتان در روزهای چهارم و پنجم ابان ماه در‬ ‫حاشــیه شــانزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک‬ ‫همــکاری هــای اقتصــادی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬علمــی و‬ ‫فرهنگــی بیــن ایــران و ترکمنســتان‪« ،‬ســید میعــاد‬ ‫صالحــی»‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت راه اهــن جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران تفاهــم نامــه همــکاری هــای‬ ‫مشــترک ریلــی بــا «ازاد اتامرادوف»رئیــس اژانــس‬ ‫راه اهــن ترکمنســتان امضــا کــرد کــه شــرایط تجارت‬ ‫زمینــی و ریلــی را تســهیل مــی کنــد بــر ایــن اســاس‬ ‫ظرفیــت تبــادل واگــن هــای حامــل بــار در گمــرگ‬ ‫اینچــه بــرون بــا افزایــش ‪ ۲‬بــاری بــه ‪ ۱۰۰‬واگــن در‬ ‫روز افزایــش یافــت‪ ،‬موضوعــی کــه مــی توانــد زمینه‬ ‫توســعه روز افــزون گلســتان را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت جهــادی و مردمــی ســیزدهم اولویت‬ ‫اصلــی سیاســت خارجــی را بــر تامیــن نیازهــای‬ ‫اساســی و درمانــی بــا توجــه بــه همــه گیــری‬ ‫کوویــد ‪ ،۱۹‬توجــه و تمرکــز بــر واقــع گرایــی‪ ،‬تنــش‬ ‫زدایــی و گســترش روابــط بــا همســایگان‪ ،‬حمایــت‬ ‫از دیپلماســی اقتصــادی و صــادرات غیــر نفتــی‬ ‫و خدمــات فنــی و مهندســی گذاشــته و در کوتــاه‬ ‫مــدت موفقیت هــای ملموســی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدابراهیم رئیســی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫دیپلماســی اقتصادی اســاس دولت ســیزدهم اســت‬ ‫و در ایــن راســتا بایــد ســهم جمهــوری اســامی در‬ ‫فعالیت هــا و اقتصــاد منطقــه و جهــان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد جمعــی از کارشناســان‪ ،‬دولــت‬ ‫مردمــی ســیزدهم بــه طــور قطــع بــا اتخــاذ‬ ‫راهبردهای کارشناســی‪ ،‬گامهای اثر بخشــی را در‬ ‫حــوزه هــای اقتصــادی بــه ویــژه روابــط و تجــارت‬ ‫خارجــی برداشــته اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســیصد میلیونــی ترکمنســتان و‬ ‫کشــورهای مشــترک المنافــع و نیازمنــدی هــای‬ ‫محســوس کشــورهای ایــن منطقــه در حــوزه‬ ‫کشــاورزی و خدمــات فنــی و مهندســی فرصتــی‬ ‫بــی بدیــل بــرای گلســتان تــا بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای موجــود در ایــن اســتان کم برخــوردار‬ ‫را بــه واقعیــت تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫ارتقای تعداد واگن های حامل بار از مســیرهای‬ ‫ریلــی مختلــف بــه ســوی ترکمنســتان بــه ویــژه‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬نشــانه ای از تــاش مســووالن‬ ‫دولــت جهــادی ســیزدهم بــرای بهره منــدی‬ ‫حداکثــری از ظرفیــت هــای گلســتان و نویــد‬ ‫بخــش رونــق روز افــزون تبــادالت کاال از مســیر‬ ‫ریلــی ایــن اســتان بــه ســوی کشــورهای مشــترک‬ ‫المنافــع اســت‪ ،‬موضوعــی کــه ثمــرات اقتصــادی‬ ‫ان در توســعه همــه جانبــه ایــن منطقــه شــمال و‬ ‫کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫توســعه گلســتان بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای‬ ‫موجود می تواند پیشــرانی مناســب برای توســعه‬ ‫اســتان های مجاور هم محســوب اورد موضوعی‬ ‫کــه بــا توانمنــدی هــای اســتان همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫تبدیــل گلســتان بــه دروازه تجــاری ایــران بــه‬ ‫بلــوک شــرق‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬گلســتان مــی توانــد بــه‬ ‫دروازه تجــاری ایــران بــه ســوی بلــوک شــرق تبدیل‬ ‫شــود‪ ،‬هــم مــرزی بــا ترکمنســتان و دسترســی بــه‬ ‫کشــورهای اوراســیا و کشــورهای بلــوک شــرق از‬ ‫مســیر ترکمنســتان‪ ،‬گلســتان را در یــک جایــگاه‬ ‫راهبــردی قــرار داده اســت کــه اســتاندار جدیــد‬ ‫بایــد بــرای تبدیــل ایــن ظرفیــت بالقــوه بــه بالفعل‬ ‫راهــکار مناســبی ترســیم کنــد‪.‬‬ ‫رحمــت الــه نــوروزی افــزود‪ :‬مســیر ریلــی اینچــه‬ ‫بــرون یکــی دیگــر از ظرفیت های ارزشــمند گلســتان‬ ‫اســت کــه مــی توانــد زمینــه صــادرات ایــران را‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه تحریــم هــای امریکا‪،‬‬ ‫وجــود منطقــه ازاد تجــاری مفــری بــرای رهایــی از‬ ‫تحریــم هــای ظالمانــه اســت کــه بایــد از ســوی‬ ‫اســتاندار بــه عنــوان پیشــرانی بــرای توســعه‬ ‫گلســتان مــد نظــر قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد ‪ :‬نقــش ثقلــی گمــرک و راه اهــن اینچــه برون‬ ‫در کریدور بین «قزاقســتان و ترکمنســتان ایران»‬ ‫بــر هیــچ کارشناســی پنهــان نیســت‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در ‪ ۶‬ســال‬ ‫گذشــته کــه اتصــال راه اهــن بــا حضــور روســای‬ ‫جمهــور ســه کشــور اتفــاق افتــاد در بخــش هــای‬ ‫زیرســاختی ماننــد پــل مــرزی‪ ،‬خطــوط نرمــال و‬ ‫خطــوط عریــض نواقــص بســیاری وجــود داشــت‬ ‫و ایــن مســائل ســبب شــد تــا چشــم انــداز ترســیم‬ ‫شــده بــرای صــادرات محقــق نشــود‪.‬‬ ‫دولــت دریچــه نوینــی در حــوزه تبــادالت ریلــی‬ ‫بــا ترکمنســتان گشــود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحــوالت اساســی ایجــاد‬ ‫شــده پــس از شــروع فعالیــت دولــت ســیزدهم‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬رویکــرد دولــت جدیــد در تعامــل‬ ‫بیشــتر با ترکمنســتان‪ ،‬دریچه ای نوینی را در حوزه‬ ‫تبــادالت ریلــی بــا ترکمنســتان گشــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره مالقــات هــای رئیــس جمهــوری‬ ‫دولــت جهــادی بــا مســووالن کشــور ترکمنســتان‬ ‫در مراســم تحلیــف و یــا در نشســت شــانگهای‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬تقویــت مناســبات ‪ ۲‬کشــور و‬ ‫مذاکــرات فشــرده برگــزار شــده بیــن روســای راه‬ ‫اهن ایران و ترکمنستان در حاشیه شانزدهمین‬ ‫اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری هــای‬ ‫چنــد جانبــه بیــن ایــران و ترکمنســتان ســبب شــد‬ ‫تــا رویکــرد مطلوبــی از ســوی کشــور همســایه و‬ ‫دوســت ترکمنســتان مشــاهده شــود‪.‬‬ ‫اعتمــاد ادامــه داد‪ :‬در توافــق صــورت گرفتــه مقــرر‬ ‫شــد تــا امــکان تــردد روزانــه ‪ ۱۰۰‬واگــن بــاری از گمرک‬ ‫اینچــه بــرون عملیاتــی شــود در حالــی کــه در زمــان‬ ‫حاضــر ایــن رقــم بــه صــورت روزانــه بیــن ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰‬واگــن در نوســان اســت و در متوســط روزانــه‬ ‫تبــادالت ریلــی از ایــن رقــم هــم کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری نشســت ویدئــو کنفرانســی بــا‬ ‫مدیــران راه اهــن ترکمنســتان اشــاره و اضافــه‬ ‫کــرد ‪ :‬برگــزاری ایــن جلســه کــه در نوبــه خــود بــی‬ ‫ســابقه بــود بیانگــر عــزم دوســتان مــا در انســوی‬ ‫مرزهــا بــرای بهبــود ســطح تبــادالت اســت‪.‬‬ ‫سقف تبادالت ریلی تا سقف ‪ ۶‬میلیون تن کاال‬ ‫اعتمــاد اظهــار امیــدواری کــرد بــا اســتمرار‬ ‫مذاکــرات و اجرایــی شــدن مصوبــات فعلــی در‬ ‫افــق ‪ ۱۴۱۴‬مــی توانیــم بــه ســقف تبــادل ریلــی‬ ‫‪ ۶‬میلیــون تــن کاال در ســال برســیم کــه ایــن امــر‬ ‫ثمــرات بســیار چشــمگیری بــرای اســتان و حتــی‬ ‫کشــور حاصــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬هــم اکنــون دســت کــم ‪ ۱۵۰‬نفــر در‬ ‫ایســتگاه راه اهــن اینچــه بــرون مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند کــه بــه ازای بارگیــری هــر ‪ ۶۰۰‬تــن کاال‬ ‫زمینــه اشــتغال دائــم یــک نفــر فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫هدایت سرمایه گذاران به منطقه اینچه برون‬ ‫اعتمــاد بــا اشــاره بــه اقدامــات بســیار ارزشــمند در‬ ‫رفــع دغدغــه هــای موجــود در بخــش تبــادل ریلــی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هــم اینــک کــه بســتر کار مهیــا شــد‬ ‫بایــد ســرمایه گــذاران و فعــاالن اقتصــادی را بــه‬ ‫منطقــه اقتصــادی اینچــه بــرون هدایــت کنیــم‪.‬‬ ‫اعتمــاد تصریــح کــرد ‪ ۵۳۸:‬هکتــار اراضــی در‬ ‫اینچــه بــرون بــرای ایجــاد مرکــز لجســتیک بــه راه‬ ‫اهــن واگــذار شــده تــا بــا امــاده ســازی زیرســاختها‬ ‫شــرایط حضــور ســرمایه گذاران فراهــم شــود‪.‬‬ ‫«لجســتیک» شــامل یکپارچــه ســازی اطالعــات‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل‪ ،‬موجــودی کاال‪ ،‬انبــارداری‪ ،‬جابــه‬ ‫جایــی کاال و بســته بنــدی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫زیرســاخت های اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و فیبرنوری در اینچه‬ ‫بــرون بــا کمــک دســتگاه های خدمات رســان در‬ ‫حــال تامیــن اســت کــه تلفن و فیبرنــوری ان فراهم‬ ‫شــده و قــرارداد گازرســانی و برق رســانی هــم بســته‬ ‫شــده اســت و بــرای اب هــم قــول مســاعد داده‬ ‫شــده تــا پنــج متــر مکعــب اب را بــه منطقــه ببریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در یــک ســال گذشــته ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان پــروژه در اینچه بــرون ایجــاد شــد کــه البتــه‬ ‫ایــن رقــم غیــر بحــث قــرارداد خارجــی ان اســت که‬ ‫حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪۲۵۰‬هــزار دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته یــک محوطــه تخلیــه و بارگیری داشــتیم که‬ ‫هــم اکنــون پنــج محوطــه بــزرگ اســتاندارد تخلیــه و‬ ‫بارگیــری در اینچه بــرون ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گریــزی بــه تغییــر سیاســت هــای تجــارت‬ ‫ریلــی ترکمنســتان در ‪ ۲‬مــاه گذشــته اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم کشــور‬ ‫ترکمنســتان عــوارض وضــع شــده بــر تبــادالت‬ ‫ریلــی ‪ ۲‬کشــور را ‪ ۴۰‬درصــد کاهــش داد کــه ایــن‬ ‫موضوع مشــوق ارزشــمندی برای ســرمایه گذاران‬ ‫و تجار کشــورهای ایران ترکمنســتان و قزاقســتان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫فرصت استثنایی برای گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه توافقــات اخیــر‬ ‫دولت ســیزدهم با مســووالن کشــور ترکمنســتان‬ ‫در زمینــه افزایــش میــزان تبــادالت ریلــی و حــل‬ ‫مشــکالت ایــن بخــش گفــت ‪ :‬عــزم دولــت بــرای‬ ‫حــل موانــع صــادرات بــا اوراســیا فرصت اســتثنایی‬ ‫بــرای ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬عــزم رییــس‬ ‫جمهــوری و هیــات دولــت در حــل موانــع توســعه‬ ‫تبــاددالت تجــاری بــا کشــورهای اوراســیا بــه ویــژه‬ ‫ترکمنســتان ثمــرات پرشــماری را دنبــال خواهــد‬ ‫داشــت‪ ،‬ایــن رویکــرد فرصــت اســتثنایی پیــش‬ ‫روی گلســتان اســت تــا بتوانــد بازارهــای هــدف‬ ‫ایــن منطقــه را تســخیر کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬افزایــش صــادرات و‬ ‫تجــارت بــا کشــورهای همســایه یکــی از پیش شــرط‬ ‫هــای اصلــی رونــق و تحــول در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــا توجــه بــه مزیــت هــای فــراوان‬ ‫اســتان در حــوزه تولیــد محصــوالت دامــی ‪،‬‬ ‫زراعــی ‪ ،‬معــدن و شــیالت‪ ،‬تــوان صادراتــی خوبــی‬ ‫در گلســتان وجــود دارد کــه بایــد از ان ظرفیــت‬ ‫اســتفاده کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫حفظ انگیزه در شرایط قرنطینه سخت نیست‪ ،‬اگر با خودمان مهربان تر باشیم‬ ‫بیرون امدن از قرنطینه‬ ‫می تواند برای ما هیجان انگیز باشد و حتی به خیلی از ما انگیزه بدهد تا باالخره‬ ‫اولین گام ها به سوی تغییر را برداریم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬فشار این اهداف جدید‬ ‫می توانند باعث اضطراب‪ ،‬نگرانی و خود انتقادی شدیدی شوند‪ .‬شاید در این‬ ‫دوران اوضاع خیلی بر وفق مراد ما پیش نرفته و نتایج مالی و عاطفی بدی‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬برای غلبه بر نا امیدی یا حتی افسردگی باید اول مهربان‬ ‫بودن با خودمان را بیاموزیم‪ .‬در این مقاله می خواهیم ببینیم چطور می توانیم با‬ ‫خودمان مهربان باشیم و خودمان را دلداری بدهیم تا بتوانیم بعد از قرنطینه با‬ ‫امیدها و انگیزه های جدید به راهمان ادامه دهیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪408‬‬ ‫‪ .۴‬به مهربانانه ترین واکنشی فکر کنید که تا کنون دریافت کرده اید‬ ‫شــاید ایــن کار خیلــی راحــت نباشــد‪ .‬هرقــدر هــم کــه بــا دیگــران مهربــان باشــید‪ ،‬شــاید‬ ‫نتوانیــد کلماتــی مناســب بــرای مهربانــی بــا خودتــان پیــدا کنیــد‪ .‬حتــی شــاید ندانیــد بایــد‬ ‫از کجــا شــروع کنیــد‪ .‬در چنیــن مواقعــی بهتــر اســت بــه واکنش هایــی کــه دیگــران در‬ ‫مقابــل اشــتباهات تان بــه شــما نشــان داده انــد و حرف هایــی کــه زده انــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫مهربان تریــن فــردی کــه می شناســید فکــر کنیــد؛ تصــور کنیــد او در چنیــن شــرایطی‪،‬‬ ‫یعنــی زمانــی کــه اشــتباه کرده ایــد یــا شکســت خورده ایــد‪ ،‬بــه شــما چــه خواهــد گفــت‪.‬‬ ‫یــا بــه ایــن فکــر کنیــد کــه اگــر ایــن اتفــاق بــرای صمیمی تریــن دوسـت تان بیفتــد‪ ،‬بــه او‬ ‫چــه خواهیــد گفــت‪ .‬وقتــی در ابتــدای ایــن راه هســتید‪ ،‬بــا حــذف خودتــان از معادلــه‪،‬‬ ‫راحت تــر می توانیــد از ایــن زبــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــرای مهربانــی بــا خــود و بررســی احساســات تان‪ ،‬یــاداور روزانــه در تلفن همراه تــان‬ ‫بگذارید‬ ‫تلفن همــراه می توانــد ابــزاری مفیــد در ایــن راه باشــد‪ .‬یاداوری کننده هــا در تلفن همراه‬ ‫می تواننــد به صــورت روزانــه‪ ،‬هفتگــی یــا ماهانــه تنظیــم شــوند‪ .‬یکــی از انهــا را بــرای‬ ‫مدت زمانــی کــه می خواهیــد تنظیــم کنیــد تــا هــر روز بــه شــما یــاداوری کنــد کــه بــا‬ ‫خودتــان مهربــان باشــید‪.‬‬ ‫تسلیم نشوید؛ با خودتان مهربان باشید و موفقیت را انتخاب کنید‬ ‫شــاید دوران قرنطینــه بــرای خیلــی از مــا دشــوار بــوده باشــد‪ .‬شــاید کارمــان را از دســت‬ ‫داد ه باشــیم‪ ،‬مجبــور شــده باشــیم مســیر موفقیت مــان را نیمـه کاره رهــا کنیــم‪ ،‬خیلی از‬ ‫مشــتریان مان را از دســت داده باشــیم‪ ،‬روابــط اجتماعی مــان کمتــر شــده باشــد و مــوارد‬ ‫ـه خــود می تواننــد مــا را به ســمت افســردگی‪ ،‬ناامیــدی‬ ‫دیگــر‪ .‬هرکــدام از ایــن مــوارد به نوبـ ٔ‬ ‫و در اخــر‪ ،‬ســرخوردگی بکشــانند‪ .‬در چنیــن روزهایــی بیشــتر از پیــش نیــاز داریــم کــه بــا‬ ‫خودمــان مهربــان باشــیم و شکسـت هایمان را کمتــر قضــاوت کنیــم‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) تاکنــون نقــش مهمــی در رفــع محرومیت هــای مناطــق کمتــر توســعه یافتــه‪،‬‬ ‫رونــق تولیــد بــا ایجــاد طــرح هــای اشــتغالزا و بهبــود معیشــت خانواده در شــهرهای کمتر برخــوردار ایفا کرده و گلســتان‬ ‫از جملــه اســتانهایی اســت کــه تاکنــون از ایــن ظرفیــت بهره منــد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای بهــره بــرداری هرچــه بهتــر از ظرفیــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) پــس از ســه دهــه فعالیــت‪ ،‬زیــر مجموعــه‬ ‫هایــی همچــون بنیــاد برکــت و بنیــاد احســان به منظور توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعی و انجــام امور عام المنفعه(‬ ‫عمومــی) در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه در اســتان هــا فعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫رفعمحرومیتهای‬ ‫اجتماعی و رونق‬ ‫اقتصادی خدمات‬ ‫ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪409‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫بر اساس بررسی های به عمل امده‬ ‫در سال ‪ ۱۴۳۰‬هجری شمسی‪:‬‬ ‫تعویض سوخت از بنزین‬ ‫به گاز و مضرات ان‬ ‫در صــورت ادامــه کاهــش میــزان بــاروری کل تــا‬ ‫ســطح ‪ ۱٫۵‬فرزنــد (بدبینانه تریــن ســناریو)‪ ،‬تعــداد‬ ‫جمعیــت کشــور بالــغ ‪ ۹۵‬میلیــون نفــر می شــود‪.‬‬ ‫در صــورت تثبیــت میــزان بــاروری کل بــر روی ‪۲٫۱‬‬ ‫فرزنــد (ســطح جانشــینی)‪ ،‬جمعیــت کشــور بالــغ بــر‬ ‫‪۱۰۴‬میلیــون نفــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در صــورت ادامــه کاهش بســیار مالیم میــزان باروری‬ ‫کل بــا رقــم ‪۹۱٫۵‬فرزنــد (ســناریو محتمــل)‪ ،‬جمعیــت‬ ‫کشــور بالــغ بــر ‪ ۱۰۱‬میلیــون نفــر می شــود‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫وضعیت جمعیتی کشور مناسب نیست‪:‬‬ ‫طرح جوانی‬ ‫جمعیتچه‬ ‫زمانی اجرایی‬ ‫خواهد شد ؟!!‬ ‫از دیربــاز جمعیــت و رشــد ان از مباحــث مهــم‬ ‫جمعیتــی بــوده کــه همــواره اذ هــان محافــل‬ ‫جمعیتــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی‬ ‫را بــه خــود مشــغول داشــته و پیامد هــای‬ ‫ان از جهــات مختلــف بررســی شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــور ها همــواره در ســطح ملــی‪ ،‬منطق ـه ای‬ ‫چاره اند یشــی و‬ ‫ ‬ ‫و بین المللــی در پــی‬ ‫برنامه ریــزی افزایــش یــا کاهــش جمعیــت‬ ‫و تاثیــرات ان هســتند‪ .‬اگاهــی از رشــد‬ ‫جمعیــت همــراه بــا ســایر متغیر هــای‬ ‫اقتصــادی ‪ -‬اجتماعــی پایــه و اســاس هرگونــه‬ ‫برنامه ریــزی بــرای توســعه ی ملــی اســت‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه پیش بینــی نیازمندی هــای اولیــه ی هــر‬ ‫جامعــه مبتنــی بــر امار هــای مربــوط بــه رشــد‬ ‫جمعیــت اســت‪ .‬می تــوان گفــت از مهم تریــن‬ ‫متغیرهــا کــه در برنامه ریــزی به عنــوان مبنــای‬ ‫محاســبات در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬جمعیــت‪،‬‬ ‫دگرگونــی ان در گذشــته‪ ،‬حــال و پیش بینــی‬ ‫تحــوالت ان در اینــده اســت‪.‬‬ ‫بــا عنایــت بــه اینکــه اطالعــات اصلــی جمعیت‬ ‫از سرشــماری های عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫قابــل اســتخراج اســت و سرشــماری ها نیــز در‬ ‫فواصــل زمانــی ‪ ۱۰‬یــا ‪ ۵‬ســال یــک بــار انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬بــراورد جمعیــت بــرای ســال های‬ ‫اتــی اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫به طــور کلــی در هــر مطالعــه و پژوهــش‬ ‫شناســایی جامع ـه ی هــدف و ابعــاد گوناگــون‬ ‫ان به عنــوان گام نخســت در تدویــن‪ ،‬طراحــی‬ ‫و برنامه ریزی هــای اینــده از اهمیــت بــه‬ ‫ســزایی برخــوردار اســت‪ .‬بــرای اتخــاذ و انتخــاب‬ ‫سیاســت جمعیتــی کشــور کــه هماهنــگ و‬ ‫ســازگار بــا برنامه هــای توســعه پایــدار کشــور‬ ‫باشــد‪ ،‬اگاهــی از حجــم جمعیــت‪ ،‬توزیــع‬ ‫ســنی و جنســی ان و نیــز میــزان رشــد ســالیانه‬ ‫و چگونگــی تغییــرات ان ابــزار مناســب‬ ‫شــناخته شــده ای هســتند و هرچــه دانــش‬ ‫برنامه ریــزان در ارتبــاط بــا جمعیــت دقیق تــر‬ ‫باشــد‪ ،‬احتمــال توفیــق برنامه هــای توســعه‬ ‫افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫وضعیــت جمعیتــی کشــور مســاعد نیســت و‬ ‫پیــش از بســته شــدن پنجــره جمعیتــی بایــد‬ ‫بــرای فــرار از تلــه جمعیــت فکــری کــرد‪».‬‬ ‫پنجــره جمعیتــی مفهومــی جمعیت شناســانه‬ ‫بــا مبنــای اقتصــادی اســت‪ .‬وقتــی بیــش از‬ ‫دو ســوم جمعیــت یــک کشــوری در گــروه‬ ‫ســنی ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال قــرار بگیــرد‪ ،‬می گوییــم‬ ‫ان کشــور در پنجــره جمعیتــی اســت‪ .‬پنجــره‬ ‫جمعیتــی بــرای هــر کشــوری حــدود ‪ ۳۵‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫ســال بــاز می مانــد کــه البتــه مفیــد ان ‪ ۲۵‬تــا‬ ‫‪ ۳۰‬ســال اســت‪ .‬مــا در حــال حاضــر حــدود ‪۱۵‬‬ ‫ســال اســت از پنجــره جمعیتی مــان را پشــت‬ ‫ســر گذاشــته ایم‪».‬‬ ‫مجلــس یازدهــم‪ ،‬ســال گذشــته بــا اعــام‬ ‫وصــول طــرح جمعیــت و تعالــی خانــواده کار‬ ‫خــود را اغــاز کــرد و در ادامــه بــرای حصــول‬ ‫نتیجــه بــا اســتناد بــه اصل ‪ ۸۵‬قانون اساســی‪،‬‬ ‫کمیسیون مشترکی برگرفته از کمیسیون های‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬برنامــه و‬ ‫بودجــه‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬عمــران و‬ ‫امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی تشــکیل‬ ‫داد تــا ایــن طــرح را بــا عنــوان جدیــد طــرح‬ ‫«جوانــی جمعیــت و تعالــی خانــواده» بــه‬ ‫ســرانجام برســاند‪ .‬در اخریــن روز هــای ســال‬ ‫‪ ۹۹‬ســرانجام گــره از بخــت طرحــی حمایتــی در‬ ‫راســتای سیاسـت های جدیــد جمعیتــی کشــور‬ ‫بــاز شــد و نماینــدگان مجلــس طــرح «جوانــی‬ ‫جمعیــت و تعالــی خانــواده» را کــه نســخه بــه‬ ‫روز شــده طــرح «جمعیــت و تعالــی خانــواده»‬ ‫اســت بــا اکثریــت ارا بــرای اجــرای ازمایشــی‬ ‫بــه مــدت هفــت ســال تصویــب کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬امــا نتوانســت تاییــد شــورای نگهبــان را‬ ‫بــا خــود همــراه کنــد و تاکنــون دو بــار این شــورا‬ ‫دســت رد بــه ســینه طــرح جوانــی جمعیــت‬ ‫زده و ایــن طــرح را بــرای انجــام اصالحــات‬ ‫بــه مجلــس عــودت داده اســت‪ .‬دکتــر هــادی‬ ‫طحــان نظیــف‪ ،‬ســخنگوی شــورای نگهبــان در‬ ‫صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت‪« :‬بــا‬ ‫اصالحــات صــورت گرفتــه از ســوی مجلــس‪،‬‬ ‫بســیاری از ابهامــات و ایــرادات طــرح جوانــی‬ ‫جمعیــت و حمایــت از خانــواده رفــع شــده بود‪،‬‬ ‫امــا برخــی از ان هــا همچنــان باقــی بــود کــه‬ ‫ایــن مــوارد بــه مجلــس ارســال خواهــد شــد‪».‬‬ ‫پیشــینه طــرح جوانــی جمعیــت بــه ســال ‪۹۲‬‬ ‫باز می گــردد‪ .‬در ان زمــان مجلــس طرحــی را‬ ‫تحــت عنــوان طــرح جامــع جمعیــت و تعالــی‬ ‫خانــواده در تاریــخ ‪ ۱۳۹۲ /۳ /۲۸‬بــا هــدف‬ ‫افزایــش نــرخ بــاروری بــه حداقــل ‪ ۲/ ۵‬فرزنــد‬ ‫بـه ازای هــر زن بــا ‪ ۵۰‬مــاده از ســوی نمایندگان‬ ‫تهیــه و اعــام وصــول کــرد‪ .‬امــا در نهایــت عمــر‬ ‫مجلــس دهــم بــه پایــان رســید‪ ،‬امــا ایــن طــرح‬ ‫بــه ســرانجام نرســید!‬ ‫نماینــدگان مجلــس بــرای بــه ثمــر رســیدن‬ ‫ایــن طــرح از اصــل ‪ ۸۵‬قانــون اساســی کمــک‬ ‫گرفتنــد و طــرح جوانــی جمعیــت و حمایــت‬ ‫از خانــواده بــا تشــکیل کمیســیون مشــترکی‬ ‫برگرفتــه از کمیســیون های فرهنگــی‪،‬‬ ‫بهداشــت‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬برنامــه و بودجــه‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬عمــران و امنیــت ملــی‬ ‫و سیاســت خارجــی بررســی و در نهایــت‬ ‫طــی پنــج مــاه و در ‪۷۳‬جلســه کمیســیون‬ ‫مشــترک ایــن طــرح در ‪ ۷۴‬مــاده تصویــب شــد‪.‬‬ ‫تســهیالت شــغلی و اموزشــی‪ ،‬مشــوق های‬ ‫مالی و تســهیالت مســکن در کنار تالش برای‬ ‫فرهنگ ســازی و فراهــم ســاختن بســتر های‬ ‫بهداشــتی ‪ -‬درمانــی الزم بــرای زوج هــا بــه‬ ‫خصــوص زوج هــای نابــارور از جملــه مــواردی‬ ‫اســت کــه در ایــن طــرح پیش بینــی شــده و‬ ‫در صــورت اجرایــی شــدن می توانــد در کنــار‬ ‫هــم بــه تحقــق هــدف اصلــی ایــن قانــون کــه‬ ‫همــان افزایــش جمعیــت اســت‪ ،‬کمــک کنــد‪.‬‬ ‫امــا تاکنــون چنــد بــار اســت کــه ایــن طــرح‬ ‫نتوانســته نظــر مثبــت شــورای نگهبــان را بــا‬ ‫خــود همــراه کنــد‪.‬‬ ‫دســت رد چنــد بــاره شــورای نگهبــان بــه طــرح‬ ‫مجلس‬ ‫بــار اولــی کــه شــورای نگهبــان طــرح جوانــی‬ ‫جمعیــت و تعالــی خانــواده را رد کــرد‪ ،‬دکتــر‬ ‫امیرحســین بانکی پورفــرد رئیــس کمیســیون‬ ‫مشــترک طــرح جوانــی جمعیــت و تعالــی‬ ‫خانــواده مجلــس شــورای اســامی در گفتگو با‬ ‫«جــوان» دربــاره ایــرادات شــورای نگهبــان بــه‬ ‫ایــن طــرح و اصالحــات الزم اینگونــه توضیــح‬ ‫داد‪« :‬طــرح جوانــی جمعیــت اســفند مــاه‬ ‫تصویــب شــد‪ ،‬امــا شــورای نگهبــان ایراداتــی به‬ ‫ایــن طــرح وارد دانســتند کــه مــا در حال اصالح‬ ‫ایــن ایــرادات هســتیم‪ .‬بــرای رفــع ‪۹۰‬درصــد‬ ‫ایراد هــا بــه جمع بنــدی رســیده ایم‪ ،‬امــا در‬ ‫صحبــت بــا شــورای نگهبــان بــه دلیــل انکــه این‬ ‫شــورا بــه طــور کامــل درگیــر انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری بــود تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بعــد‬ ‫از انتخابــات ایــن طــرح بــه شــورای نگهبــان‬ ‫ارســال شــود‪ .‬البتــه ایــرادات شــورای نگهبــان‬ ‫اســیب جــدی بــه طــرح نــزده بــود و عمدتــا ً‬ ‫بــا تغییراتــی در شــکل متــن بــود کــه اصــاح‬ ‫شــد‪ .‬وی در رابطــه بــا رفــع ایراد هــای شــرعی‬ ‫نیــز گفــت‪« :‬ان هــا هــم همینطــور یعنــی قیــد‬ ‫یــا عبارتــی بــرای ایــن مــوارد زده می شــد تــا‬ ‫مســئله شــرعی ان حــل شــود‪».‬‬ ‫حــاال‪ ،‬امــا دوبــاره ایــن طــرح در شــورای‬ ‫نگهبــان بــا اشــکاالتی مواجــه شــده و مــورد‬ ‫تاییــد قــرار نگرفتــه و در بیــن کارشناســان هــم‬ ‫همچنــان موافقــان و مخالفانــی دارد‪.‬‬ ‫در مطالعــات جمعیت شناســی اهنــگ رشــد‬ ‫جمعیــت از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب کــه اهنــگ رشــد‬ ‫جمعیــت اگــر متعــادل باشــد یــک فرصــت‬ ‫اســت و در صورتــی کــه غیــر متعادل باشــد یک‬ ‫تهدیــد محســوب می شــود‪ .‬مطالعــات نشــان‬ ‫داد‪ ،‬رشــد جمعیــت کشــور طــی دوره هــای‬ ‫سرشــماری یکســان نبــوده اســت‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب کــه رشــد جمعیــت کشــور تــا شــروع‬ ‫انقــاب اســامی رونــدی کاهنــده و پــس از‬ ‫انقــاب اســامی افزایــش یافتــه به طــوری‬ ‫کــه در دهــه ی ‪ ۱۳۶۵-۱۳۵۵‬بــه یک بــاره بــه‬ ‫رشــدی نزدیــک ‪ ۴‬درصــد رســیده کــه در تاریــخ‬ ‫کشــور بی ســابقه بــوده اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫نتایج سرشــماری ‪ ۱۳۷۵‬متوســط رشــد ســاالنه‬ ‫جمعیــت دوبــاره رونــد کاهشــی بــه خــود‬ ‫گرفتــه به طــوری کــه بــه ‪ ۱٫۹۶‬درصــد رســیده و‬ ‫ایــن رونــد کاهشــی تــا ســال ‪ ۱۳۹۵‬نیــز ادامــه‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب در دوره ‪-۱۳۹۵‬‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬متوســط رشــد ســاالنه جمعیــت کشــور‬ ‫بــه ‪ ۱٫۲۴‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مقایســه میــزان شهرنشــینی کشــور در‬ ‫شــصت ســال اخیــر رونــدی افزایشــی را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب کــه ایــن میــزان‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۳۵‬از مقــدار ‪ ۳۱٫۴‬درصــد‪ ،‬بــه‬ ‫مقــدار ‪ ۷۴‬درصــد در ســال ‪ ۱۳۹۵‬افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬هرچنــد کــه افزایــش نســبت‬ ‫شهرنشــینی از جملــه شــاخص های توســعه‬ ‫محســوب می شــود امــا در ایــران افزایــش‬ ‫جمعیــت شــهری غالبــا ً در چنــد کالن شــهر‬ ‫بــزرگ و از جملــه شــهر تهــران اتفــاق افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬انتظــار مــی رود در ســال های اتــی بــر‬ ‫تراکــم جمعیــت کالن شــهرها افــزوده شــود‪ .‬به‬ ‫ایــن ترتیــب رشــد نامتــوازن جمعیــت و تراکــم‬ ‫انهــا در تهــران و چنــد کالن شــهر دیگــر یکــی از‬ ‫مشــکالت بزرگــی اســت کــه در اینده نیــز ادامه‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬بنــا بــر ایــن پیشــنهاد می شــود‬ ‫تمــام برنامه ریزی هــای کالن کشــورهای بــا‬ ‫هــدف جلوگیــری از رشــد نامتــوازن شــهرها بــه‬ ‫ویــژه شــهر تهــران ارائــه شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس بررســی های بــه عمــل امــده در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۳۰‬هجــری شمســی‪:‬‬ ‫در صــورت ادامــه کاهــش میــزان بــاروری‬ ‫کل تــا ســطح ‪ ۱٫۵‬فرزنــد (بدبینانه تریــن‬ ‫ســناریو)‪ ،‬تعــداد جمعیــت کشــور بالــغ ‪۹۵‬‬ ‫میلیــون نفــر می شــود‪.‬‬ ‫در صــورت تثبیــت میــزان بــاروری کل بــر‬ ‫روی ‪ ۲٫۱‬فرزنــد (ســطح جانشــینی)‪ ،‬جمعیــت‬ ‫کشــور بالــغ بــر ‪۱۰۴‬میلیــون نفــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در صــورت ادامــه کاهــش بســیار مالیــم‬ ‫میــزان بــاروری کل بــا رقــم ‪۹۱٫۵‬فرزنــد (ســناریو‬ ‫محتمــل)‪ ،‬جمعیــت کشــور بالغ بــر ‪ ۱۰۱‬میلیون‬ ‫نفــر می شــود‪.‬‬ ‫و در صــورت موفقیــت سیاسـت های تشــویق‬ ‫موالیــد بــا هــدف ایــده ال رســیدن بــه ســطح‬ ‫باالتــر از ســطح جانشــینی یعنــی ‪۲٫۶‬فرزنــد‬ ‫(ســناریو خوش بینانــه)‪ ،‬جمعیــت کشــور بالــغ‬ ‫بــر ‪۱۱۲‬میلیــون نفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مجموعــه شــرایط اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و جمعیتــی کنونــی‬ ‫کشــور بــه نظــر می رســد‪ ،‬فــرض رســیدن‬ ‫بــه بــاروری ‪ ۹۱٫۵‬فرزنــد در ســال پیش بینــی‬ ‫عملی تــر از ســایر ســناریوها باشــد‪ .‬بنــا بــر‬ ‫ایــن در ایــن مطالعــه فــرض رســیدن بــه‬ ‫‪ ۹۱٫۵‬فرزنــد تــا ســال ‪ ۱۴۳۰‬به عنــوان فــرض‬ ‫عملیاتــی لحــاظ شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اغــاز مــوج دوم رشــد جمعیــت‬ ‫در ایــران و وقــوع پدیــده ی گشــتاوری جمعیــت‬ ‫و پیش بینــی ادامــه رونــد ان حداقــل تــا ســه‬ ‫دهــه اینــده‪ ،‬پیش بینــی می شــود حداقــل تــا‬ ‫دهــه ‪ ۱۴۲۰‬شمســی رشــد جمعیــت کشــور بــه‬ ‫صفــر نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۵‬الگــوی بــاروری ایــران بــه‬ ‫ســمت جوامــع دارای بــاروری کنتــرل شــده‬ ‫تغییــر جهــت داده و ســن بــاروری افزایــش‬ ‫یافتــه اســت بنــا بــر ایــن می بایســت در هــر‬ ‫گونــه برنامه ریــزی و سیاس ـت گذاری بــه رونــد‬ ‫الگــوی بــاروری جمعیــت کشــور توجــه شــود‪.‬‬ ‫سیاســت های افزایشــی جمعیــت در اینــده‬ ‫منجــر بــه افزایــش جمعیــت ســالمند و نیــز‬ ‫افزایــش جمعیــت کــودک و نوجــوان شــده‬ ‫و در نتیجــه بــار تکفــل دو چنــدان خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬بــه عبارتــی فشــار اقتصــادی بــر دوش‬ ‫تعــداد محــدودی از جمعیــت خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫ایــن جمعیــت می بایســت از یک‪‎‬ســو بــه‬ ‫جمعیــت کــودک و نوجــوان بپــردازد و از ســوی‬ ‫دیگــر در پــی تهیــه امکانــات و فراهــم اوردن‬ ‫هزینه هــای نگهــداری جمعیــت ســالمند و‬ ‫ســالخورده باشــد‪.‬‬ ‫سیاســت گذاران می بایســت بــه فکــر‬ ‫جمعیــت جــوان و تامیــن نیازهای انان باشــند‪،‬‬ ‫لیکــن بــر اســاس محاســبات انجــام شــده ایــن‬ ‫دوره ی انبســاط‪ ،‬کوتــاه خواهــد بــود‪ .‬مطالعات‬ ‫نشــان داد کــه از اواخــر دهـه ی ‪ ۱۴۰۰‬جمعیــت‬ ‫ایــران رو بــه ســوی ســالمندی رفتــه و در ســال‬ ‫‪ ۱۴۲۰‬بــه مرحلــه ســالمندی جمعیــت خواهــد‬ ‫رســید و در دهـه ی پــس از ان بــا ســالخوردگی‬ ‫جمعیــت روب ـه رو خواهــد شــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫کــه از هــم اکنــون الزم اســت تــا دولت مــردان‬ ‫در برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری های‬ ‫کالن و بلندمــدت بــه نســبت جمعیت ســالمند‬ ‫و ســالخورده توجــه نماینــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫سیاســت گذاران و برنامه ریــزان می بایــد‬ ‫درصــدد تمهیداتــی بــرای رفــاه اجتماعــی و‬ ‫بهداشــتی ســالمندان و ســالخوردگان باشــند‪.‬‬ ‫برای صرفه جویی در مصرف‪ ،‬اجاق گاز را بیهوده روشن نگذارید!‬ ‫بســیاری از بانــوان بــر ایــن باورنــد کــه غــذا بــا دمــای بــاال ســریع تر پختــه می شــود‪ .‬جالــب اســت بدانیــد بعــد از رســیدن بــه نقطــه جــوش‪ ،‬دمــای باالتــر فقــط صــرف تبخیــر اب غــذا می شــود و تاثیــری در‬ ‫ســرعت پخــت ان نــدارد‪ .‬پــس ســعی کنیــد بــا شــعله مالیــم غــذای خــود را طبــخ کنیــد‪ .‬همچنیــن ظرف هــای کوچــک را روی شــعله های کوچــک و ظرف هــای بــزرگ را روی شــعله های بــزرگ قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ اصــوال در خودروهــای گازســوز دســتی انژکتــوری‬‫سیســتم بــرق طوریســت کــه بــا رســیدن دور موتــور‬ ‫بــه حــدود ‪ ۵/۲‬ماشــین از بنزیــن بــه گاز تغییــر‬ ‫ســوخت میدهد‪.‬کــه بــرای تغییــر ســوخت از بنزیــن‬ ‫بــه گاز دو راه بیشــتر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اگــر در حالــت درجــا ایــن پروســه روی دهــد احتمــال‬ ‫خامــوش شــدن ماشــین و نیــاز بــه اســتارت مجــدد هســت‪،‬‬ ‫کــه بعلــت جمــع شــدن گاز در منیفولــد اســتارت زیــادی‬ ‫بایــد خــورده بشــه تــا ماشــین روشــن شــود و اســتارت و‬ ‫باطــری را بســیار مســتهلک می ســازد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر ایــن پروســه تغییــر ســوخت در حیــن حرکــت رخ‬ ‫دهــد ‪ ،‬ضربــه و تــکان بــه موتــور ‪ ،‬گیربکــس و پلــوس و‬ ‫دســته موتــور وارد میکنــد کــه پــس از مدتــی خــودرو لــق و‬ ‫شــل میشــود و اســطهالکهای زیــادی بهمــراه دارد‪.‬‬ ‫ بجــز ایــن دو راه در حقیقــت راهــی نیســت کــه‬‫مــا تغییــر ســوخت دهیم‪.‬حــال بایــد چــه کنیــم کــه از‬ ‫ایــن اســتهالکهای بــاال جلوگیــری کنیــم؟‬ ‫ راه حــل رفــع ایــن مشــکالت اینســت کــه دو راه‬‫تغییــر ســوخت را تلفیــق کنیم‪.‬یعنــی بــا اســتفاده از‬ ‫دو مــدار الکترونیکــی یــک ‪ delay‬در رفتــن موتــور بــه‬ ‫گاز ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫چگونه‬ ‫مــن ایــده ای بــه ذهنــم رســیده کــه عــاوه بــر‬ ‫اینکــه انــرا عملــی خواهــم کــرد ‪ ،‬انتظــار دارم‬ ‫شــماها هــم از ایــن ایــده ســاده بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫مــا بایــد یــک مــدار الکترونیکــی بســازیم کــه حــدود‬ ‫‪ ۴‬الــی ‪ ۵‬ثانیــه تاخیــر در تغییــر ســوخت ایجــاد کنــد‬ ‫و همزمــان ایــن ‪ ۴‬الــی ‪ ۵‬ثانیــه تاخیــر را بــه مــا از‬ ‫طریــق یــک بــوق ممتــد اگاهــی دهــد کــه در ایــن چنــد‬ ‫ثانیــه بــه مــا فرصــت دهــد تــا حیــن حرکــت پــا را از‬ ‫روی پــدال گاز برداریم‪.‬بــه محــض اینکــه بــوق ممتــد‬ ‫تمــام شــد میتوانیــد پــدال را فشــار داده و بــه حرکــت‬ ‫ادامــه دهیــد ‪ ،‬چونکــه در همیــن ‪ ۴‬ثانیــه خــودرو‬ ‫روی گاز رفتــه و امــاده اســتفاده اســت!‬ ‫ ایــن روش عــاوه بــر اینکــه از خامــوش شــدن‬‫خــودرو جلوگیــری میکند(بعلــت در دنــده حرکــت‬ ‫کــردن) باعــث میشــود ضربــه و تکانــه را بــه موتــور‬ ‫وارد نکنــد (بعلــت اینکــه پــا روی پــدال نیســت و‬ ‫موتــور در حــال شــتاب نیســت)‬ ‫ اگــر تــا بــه حــال ترموســتات خودرویتــان خــراب شــده‬‫باشــد و دنبــال تعویــض ان بــوده ایــد حتمــا متوجــه شــدید‬ ‫کــه بــرای بعضــی خودروهــا چنــد مــدل ترموســتات در بــازار‬ ‫فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مثــا بــرای پــژو ‪ 405‬دو مــدل ‪ 83‬و ‪ 75‬درجــه در بــازار‬ ‫موجــود اســت کــه تــا حــدی انتخــاب را بــا مشــکل مواجــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬در ایــن مقالــه ســعی داریــم بــه بررســی عملکرد‬ ‫ترموســتات بپردازیــم تــا کمکــی بــه ایــن رفــع ابهــام باشــد‪.‬‬ ‫ توضیحاتی راجع به ترموستات‪:‬‬‫ بزرگتریــن ســوتفاهم یــا برداشــت غلطــی کــه رایــج شــده‬‫ایــن اســت کــه مــردم فکــر مــی کننــد ترموســتات باعــث مــی‬ ‫شــود موتــور خنــک تــر کار کنــد ولــی ترموســتات لزومــا ایــن‬ ‫کار را انجام نمی دهد‪ .‬سیســتم خنک کننده و فشــار روی‬ ‫موتــور عوامــل تعییــن کننــده در میــزان داغ شــدن موتــور‬ ‫هســتند و بــاز شــدن کامــل ترموســتات یکــی از قابلیت های‬ ‫سیســتم خنــک کننــده بــرای انتقــال حــرارت اســت‪.‬‬ ‫ بســیاری از موتورهــا تحــت شــرایط عــادی اندکــی باالتــر‬‫از حداقــل دمــای بــاز شــدن ترموســتات کار مــی کننــد‪ .‬در‬ ‫شــرایط ســخت بســیاری از موتورهــا در دمــای بــاز شــدن‬ ‫کامــل ترموســتات یــا باالتــر از ایــن دمــا کار مــی کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر در شــرایط رانندگــی پــر فشــار دمــای بــاز شــدن‬ ‫ترموســتات یــک موضــوع کامــا بــی ربــط اســت‪.‬‬ ‫اتاق خواب‬ ‫بــرای ایــن کــه ‪ ۱۰‬درصــد در مصــرف ســوخت صرفه جویــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد از اتــاق خواب تــان شــروع نماییــد‪ .‬در‬ ‫زمســتان هــوای اتــاق را ان قــدر گــرم نکنیــد کــه مجبــور بــه‬ ‫بــاز گذاشــتن پنجره هــا شــوید‪ .‬پنجره هــا و کانــال کولــر را‬ ‫خــوب عایق بنــدی کنیــد‪ .‬در زمســتان تخت تــان را از پنجــره‬ ‫دور نگــه داریــد تــا زیــادی ســردتان نشــود و مجبــور بــه زیــاد‬ ‫کــردن رادیاتور هــا نشــوید‪ .‬از قــرار دادن بخــاری بــزرگ در‬ ‫اتــاق کوچــک یــا بخــاری کوچــک در اتــاق بــزرگ هــم پرهیــز‬ ‫کنیــد کــه ایــن کار هــم انــرژی زیــادی را هــدر می دهــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪409‬‬ ‫سهم ناچیز بودجه‬ ‫برای دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی‬ ‫دایر شدن نمایشگاه دائمی‬ ‫محصوالتخراسان شمالی‬ ‫در قزاقستان‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مقــرر شــد تــا نمایشــگاه دائمــی‬ ‫محصــوالت ایــن اســتان در« الماتــی» طبــق تفاهــم نامــه‬ ‫ویدئــو کنفرانســی بــا طــرف مقابــل در کشــور قزاقســتان‬ ‫دایــر شــود‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس ایــن تفاهــم نامــه ‪ ۲‬هکتــار زمیــن به صــورت رایگان‬ ‫از طرف کشــور قزاقســتان در اختیار اتاق بازرگانی خراســان‬ ‫شــمالی قــرار مــی گیــرد تــا نمایشــگاهی از محصــوالت‬ ‫اســتان در ایــن محــل دایــر شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همیــن متــراژ از زمیــن نیــز در بجنــورد‬ ‫مرکز خراســان شــمالی در اختیار کشــور قزاقســتان قرار می‬ ‫گیــرد و طــرف مقابــل نیــز نمایشــگاهی بــا همیــن محوریــت‬ ‫دایــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایجــاد نمایشــگاه دائمــی تولیــدات‬ ‫و محصــوالت اســتان در قزاقســتان بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مهمتریــن راهکارهــای توســعه مبــادالت تجــاری بــه ویــژه‬ ‫صــادرات اســتان بــه ایــن کشــور بــزودی محقــق می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محصوالت پتروشــیمی‪ ،‬باغی و کشــاورزی‪،‬‬ ‫فراورده هــای معدنــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی از‬ ‫مهمتریــن پتانســیل هایی اســت کــه قابــل عرضــه در‬ ‫قزاقســتان اســت و ایــن نمایشــگاه مــی توانــد دروازه ورود‬ ‫اقتصــاد خراســان شــمالی بــه اســیای مرکــزی باشــد‪.‬‬ ‫پورابــادی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬بــزودی هیاتــی تجــاری‬ ‫متشــکل از شــرکت های توانمنــد در حــوزه صــادرات‪ ،‬تجــار و‬ ‫بازرگانــان و واحدهــای تولیــدی خراســان شــمالی بــه کشــور‬ ‫قزاقســتان ســفر مــی کنــد و راهــکار تمامــی ایــن ظرفیت ها‬ ‫بــا ایــن کشــور مهــم و تاثیرگــذار رایزنــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دیــدار بــا تجــار‪ ،‬بازرگانــان و مســووالن اتــاق‬ ‫بازرگانــی قزاقســتان‪ ،‬دیــدار بــا مقامــات ســفارت جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در قزاقســتان‪ ،‬بازدیــد از حوزه هــای‬ ‫تخصصــی بخــش کشــاورزی‪ ،‬صنعــت ســاختمان و‬ ‫لجســتیک قزاقســتان از جملــه ایــن برنامه هــا اســت‪.‬‬ ‫نماینــده پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ ۱۱۴ :‬میلیــارد تومــان امســال ســهم بودجــه‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اســت کــه در مقایســه بــا‬ ‫بســیاری از اســتان ها رقمــی ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدمحمد پاکمهــر در‬ ‫ایین تودیع و معارفه سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه برخــی از زیرســاخت هــای پزشــکی‬ ‫در اســتان ایجــاد شــده اســت امــا هنــوز ایــن خطــه کمبودهــای‬ ‫پزشــکی بســیاری دارد بــه گونــه ای بــا گذشــت ســال ها هنــوز‬ ‫همکاری مخابرات منطقه گلستان با شرکت نفت استان‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان در راه انــدازی جایگاههــای‬ ‫ســوخت اســتان بــا شــرکت نفــت همــکاری کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫افــزود‪:‬در راســتای غیــر فعــال شــدن جایگاههــای ســوخت‬ ‫اســتان ‪ ،‬مخابــرات بــا تامیــن نیــروی انســانی و تجهیــزات‬ ‫‪ IT‬توانســت بــه شــرکت نفــت در راســتای راه انــدازی هــر‬ ‫چــه ســریعتر ایــن جایگاه هــا کمــک موثــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان ‪ IT‬و دیتــا مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان بــا حضــور در جلســات مشــترک بــا شــرکت نفــت و‬ ‫تشــریک تجربیــات ‪ ،‬دانــش و تامیــن تجهیــزات مــورد نیاز‪،‬‬ ‫در فعالســازی جایگاههای ســوخت کمک زیادی کرده و با‬ ‫حضور در جایگاهها و رفع مشکل ‪ ،‬امکان دریافت خدمات‬ ‫ســوختی در کوتاهتریــن زمــان را بــرای مــردم فراهــم کردند‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان خاطر نشــان کرد اقدامات‬ ‫تیمــی و همــکاری بین دســتگاههای اجرایی اســتان موجب‬ ‫خواهدشــد توســعه و پیشــرفت بیشــتری را شــاهد بــوده و‬ ‫رفــاه مــردم تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی هــدف از فعالیــت شــرکتهای خدمــات رســان همچــون‬ ‫مخابــرات را رضایــت مــردم و رفــاه حداکثــری انهــا دانســت‬ ‫و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تالشــهای صــورت گرفتــه نتیجــه‬ ‫دلخــواه حاصــل شــود‪.‬‬ ‫فرسودگی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تاکسی های خطی‬ ‫به شایعات منفی تزریق‬ ‫واکسیناسیون توجه نکید‬ ‫رییــس ســازمان حمــل ونقــل بــارو مســافر شــهرداری بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫از حــدود ‪ ۷۰۰‬دســتگاه نــاوگان تاکســی خطــی در مرکــز اســتان ‪۵۰‬‬ ‫درصــد فرســوده اســت و نیــاز بــه بازســازی دارد‪.‬‬ ‫احمدشــافعی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بیــش از ‪۶۲۰‬‬ ‫دســتگاه تاکســی در شــهر بجنــورد و ‪ ۷۰‬دســتگاه تاکســی در خطــوط‬ ‫حومــه و روســتاهای اطــراف خدمــات رســانی دارنــد کــه در خطــوط‬ ‫روســتایی ‪ ۱۰۰‬درصــد نــاوگان فرســوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه در ســال هــای اخیــر هیــچ اقدامــی بــرای‬ ‫نوســازی نــاوگان از طــرف دولــت انجــام نشــده اســت و رانندگان هم با‬ ‫علــت مشــکالت اقتصــادی نتوانســته انــد در ایــن زمینــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اعتبــار تســهیالتی بــرای‬ ‫نوســازی ناوگان تاکســیرانی از طرف دولت تامین نشــده اســت گفت‪:‬‬ ‫بــا رایزنــی هــای انجــام شــده‪ ،‬قــرارداد بــا صنــدوق کارافرینــی امیــد‬ ‫منعقــد و مقــرر شــد تــا تســهیالت ارزان قیمت به متقاضیــان پرداخت‬ ‫نشــد امــا مالــکان تاکس ـی ها از دریافــت ان اســتقبال نکردنــد‪.‬‬ ‫شــافعی افــزود‪ :‬یکــی از مشــکالت راننــدگان بــرای دریافــت‬ ‫ایــن اعتبــار تســهیالتی‪ ،‬ناتوانــی در تامیــن اورده اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫قــرارداد راننــدگان بایــد ‪ ۲۰‬درصــد از قیمــت خریــد خــودرو را بــه‬ ‫عنــوان اورده تامیــن کننــد و معــادل ‪ ۸۰‬درصــد قیمــت ان را‬ ‫تســهیالت دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی و امام جمعه بجنورد گفت‪:‬‬ ‫شــهروندان بــه هیــچ عنــوان شــایعات منفــی تزریــق واکسیناســیون‬ ‫کرونــا کــه هیــچ گونــه مبنــای علمــی و منطقــی نــدارد‪ ،‬توجــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد در اییــن تودیــع و‬ ‫معارفه سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــه اذعــان بســیاری از کارشناســان بهداشــت و ســامت‪ ،‬تنهــا‬ ‫راه مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‪ ،‬واکسیناســیون و رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی اســت بنابرایــن از مــردم مــی خواهیم نســبت‬ ‫بــه تزریــق واکســن کرونــا ســریعا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان برخــی از افــراد شــایعاتی را بــرای تزریق‬ ‫واکســن مطــرح مــی کننــد کــه هیــچ گونــه پایــه علمــی نــدارد در‬ ‫حالــی کــه بخــش قابــل توجهــی از واکســن هــای کرونــا در حــال‬ ‫حاضــر توســط دانشــمندان جــوان و بومــی کشــور تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بــا بیــان اینکــه کرونــا جنگــی را بــرای کشــور‬ ‫تحمیــل کــرده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــی تردیــد هــر فــردی کــه در‬ ‫مقابلــه بــا ایــن بیمــاری و بــرای حفــظ ســامت جامعــه در ایــن‬ ‫میــدان جنــگ حضــور دارد و جــان خــود را از دســت مــی دهــد‪،‬‬ ‫شــهید محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ورود پرندگان مهاجر‬ ‫به تاالب های بین المللی‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫هــوای ســرد مناطــق ســیبری روســیه موجــب شــده تــا امســال‬ ‫همچــون ســال های گذشــته پرنــدگان مهاجر بــرای زمســتان گذرانی به‬ ‫تاالب هــای بین المللــی گنبــدکاووس ســفر کنندکــه پیش قــراول انهــا‬ ‫در دســته های کوچــک و بــزرگ گونه هــای «خوتــکا و چنگــر» هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت گنبــدکاووس در این خصوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬خوتــکا و چنگــر از نخســتین پرنــدگان مهاجــر قابــل‬ ‫مشــاهده در منطقــه هســتند و ســایر گونه هــا ماننــد انــواع اردک ‬ ‫(سرســبز‪ ،‬ســرحنایی‪ ،‬ارده ای‪ ،‬تــاج دار و فیلــوش)‪ ،‬پرســتوها‪،‬‬ ‫ابچلیک هــا‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬قــو‪ ،‬غــاز خاکســتری‪ ،‬فالمینگــو‪ ،‬حواصیــل‬ ‫و بــاکالن بــه تناســب موقعیــت اب و هوایــی در فصــل پاییــز بــرای‬ ‫زمســتان گذرانــی وارد زیســتگاه های ابــی شهرســتان می شــوند‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی زیســتگاه های ابــی گنبــدکاووس را نخســتین‬ ‫میزبانــان پرنــدگان مهاجــر از مســیر ترکمنســتان به ایران دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬گلســتان ‪ ۲۲‬زیســتگاه مهــم بــرای زمســتان گذرانــی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی دارد کــه هشــت مــورد شــامل‬ ‫ســه تــاالب بیــن المللــی «المــاگل‪ ،‬االگل و اجــی گل»‪ ،‬دریاچــه‬ ‫شــور‪ ،‬ابندان هــای اب گشــت‪ ،‬ســد دانشــمند‪ ،‬ســد گلســتان و‬ ‫ابندان هــای اینچــه بــرون در ایــن شهرســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی منظــور قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۲‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ‪۱‬اقای‪/‬خانــم مجتبــی ابراهیم نــژاد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۲۹۹‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۹۳۰۶۵۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۷۸‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک‬ ‫‪ ۱۷۰۷‬فرعــی از ‪۱۰۷‬اصلــی بخــش ‪ - 2- 3‬اقای‪/‬خانــم عبدالمجیــد فیــروزی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۸۲۵‬و کدملــی ‪ ۲۲۳۹۵۳۸۲۴۴‬صــادره از ترکمــن فرزنــد مســعود قلــی متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۹‬در‬ ‫ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ ۱۷۰۷‬فرعــی از ‪ _۱۰۷‬اصلــی بخــش ‪۳‬مــی باشــد بــه مســاحت کل ششــدانگ ‪ ۴۰۵.۶۰‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪ _۳‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۶۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۸/۱۰:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‏هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140060312001005699‬‬ ‫هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‏تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001001586‬تقاضــای | خانــم‏فاطمــه‬ ‫اتــش پنجــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 27088‬و کدملــی ‪ 2120270597‬صــادره از‏گــرگان فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ یــک قطغــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‏اســت بمســاحت ‪220‬مترمربــع واقــع در اراضــی‬ ‫مــازاد ســعداباد از پــاک شــماره‪1‬‏فرعــی از ‪ -123‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‏انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‏صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‏خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‏ارایــه نماینــد ‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/07/24:‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 400/08/10:‬‏‪ 1‬علی برقی رییس اداره اسناد و امالک منطقه یک گرگان م الف ‪8969‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۵۹۴‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۸۰‬تقاضای ســازمان همیــاری شــهرداری های‬ ‫اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی ‪۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۳۷۹/50‬مترمربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش و دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۹۰۵۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪55‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ایــن اســتان یــک مرکــز تشــخیص نابــاروری نــدارد و بســیاری از‬ ‫بیمــاران قلبــی در اســتان های همجــوار مــداوا می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نبــود بیمارســتان در شهرســتان مــرزی‬ ‫رازوجــرگالن‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال هاســت کــه ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫از نبــود حتــی یــک تخــت بیمارســتانی رنــج مــی بــرد و هــم اینــک‬ ‫حتــی یــک درمانــگاه شــبانه روزی نیــز بــرای مــداوای بیمــاران ایــن‬ ‫منطقــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫پاکمهــر افــزود‪ :‬اهالــی ایــن شهرســتان مــرزی تــا پیــش از ایــن‬ ‫بــرای دریافــت خدمــات درمانــی فاصلــه ای ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری را طــی‬ ‫مــی کردنــد ولــی بــا هــم افزایــی مســووالن توانســتیم‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان را بــه اورژانــس هوایــی مجهــز کنیــم تــا بــه‬ ‫ســرعت ایــن بیمــاران بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــوند‪.‬‬ ‫خدمات درمانی در ضلع شمالی بجنورد صفر است‬ ‫دیگــر نماینــده نماینــده پنــج شــهر خراســان شــمال در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا بیــان خدمــات درمانــی در ضلــع شــمالی‬ ‫بجنــورد صفــر اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در کنــار ســاخت بیمارســتان‬ ‫رازوجــرگالن‪ ،‬رییــس جمهــور وقــت دســتور ســاخت بیمارســتان‬ ‫در ایــن بخــش شــهری بجنــورد را نیــز صــادر کــرد ولــی هنــوز‬ ‫شــاهد عملیاتــی شــدن ان نیســتیم‪.‬‬ ‫محمــد وحیــدی افــزود‪ :‬برخــی از مجموعــه هــای علــوم پزشــکی‬ ‫در اســتان هــا‪ ،‬نگاهــی جزیــره ای در توزیــع امکانــات دارنــد و‬ ‫همیــن امــر بــه مناطــق محــروم هــر اســتانی اســیب مــی زنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد حــوزه اموزشــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان تقویــت شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر مــی خواهیــم شــاهد‬ ‫پیشــرفتی در حــوزه پزشــکی اســتان باشــیم چــاره ای جــز تقویــت‬ ‫حــوزه هــای اموزشــی اســتان نداریــم‪.‬‬ ‫وحیــدی افــزود‪ :‬در واقــع بایــد بــا اخــذ مجــوز و راه انــدازی‬ ‫بســیاری از رشــته هــای تحصیلــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬نیروهــای متخصــص بایــد در همیــن اســتان‬ ‫تربیــت شــوند و بــه مــردم خدمــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اییــن بــا حضــور مدیــرکل دفتــر بازرســی‪ ،‬ارزیابــی بــه‬ ‫عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت بهداشــت‪ ،‬نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و ســایر مســووالن دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن دکتــر ســیدجواد هاشــمی حــدود دو ســال ریاســت‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان‬ ‫شــمالی را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی‪ ،‬فــوق تخصــص گــوارش و کبــد و‬ ‫عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه مســوولیت معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬عضویــت در انجمــن گــوارش و کبــد ایــران و در‬ ‫شــورای پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان را در کارنامــه‬ ‫اجرایــی خــود دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫همکاری مخابرات با شرکت‬ ‫نفت در راه اندازی جایگاه‬ ‫های سوخت استان‬ ‫‪1‬‬ ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 0 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬کمینه ‪5‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر درصص ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1400.04.21‬هیئت موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف برابر رای شماره ‪ 140060312005001617‬مورخ ‪1400.04.21‬هیئت‬ ‫ف‬ ‫‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫ایین‏نامه‬ ‫‪13‬ایین‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬‬ ‫‏بالمعارض کالسه ‪ 1399114412005000333‬تقاضای اقای سید منصورمیرساجدی به‬ ‫‏ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالکیت اقای بهرامعلی شکی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای‬ ‫‪ -29‬اصلی واقع درعلی اباد‬ ‫‪ 173.29‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک از ‪-29‬‬ ‫‪ 4870005573‬صادره ازرامیان فرزند سید عیسی درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که دران احداث بناشده به مساحت ‏‏‏‏‪173.29‬‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 4870005573‬وکد ملی ‏‏‏‏‪4870005573‬‬ ‫‏اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‬ ‫‏ثبت علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از این رو‏اشخاصی‬ ‫کتول ‪،‬بلوار دانشگاه ‪ ،‬انتهای دانش ‪ 7‬بخش ‪ 6‬حوزه‏ثبت‬ ‫نماید‪‎.‬‬ ‫‏ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‬ ‫‏اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع‏ثبتی‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه‏اعتراض‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫‪‎1400/‬محمود‬ ‫‪1400/08‬‏‪‎‬‬ ‫‪ 1400‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪08//10 :‬‬ ‫‪1400//07‬‬ ‫‪07//24‬‬ ‫اول‪24:‬‬ ‫م‪.‬الف‪392:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪:‬‬ ‫م‪.‬الف‪392:‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 14006031248000699‬هییت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‏مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای | خانم براتعلی عمارلو بشناسنامه ‪ 851‬کدملی ‪ 1062216733‬صادره از‏نیشابور فرزند عبدالعلی متقاضی کالسه پرونده ‪1400114412001000126‬‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بناشده‏است بمساحت ‪ 104‬متر مربع از پالک ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره‏حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی بمدت دو ماه اعتــراض‏خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه این اداره ارایه نمایند‪.‬تاریخ انتشــار نوبت اول‪:‬‏تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/07/24:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10:‬‏حجت الله تجری رییس اداره اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م الف‪8973‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۶‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۵‬تقاضای خانم خدیجه قره خانی به شماره شناسنامه ‪ ۷۹۴۹‬و کد ملی ‪ ۰۰۶۵۰۸۸۶۵۴‬صادره از تهران فرزند علی اصغر‬ ‫در شش دانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام ‪ ۱۳۱‬سهم مشاع از ‪۱۴۴‬سهم شش دانگ عرصه که باقیمانده سهام ان وقف است به مساحت ‪ ۲۲۹.۲۳‬مترمربع از پالک شماره ‪_۱۲‬اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان‬ ‫طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۸۹۸۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۴۴‬تقاضــای اقــای مجتبــی جندقیبــه شــماره شناســنامه ‪۶۱۹‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۹۳۳۸۵۹‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد اســمعیل در ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۲۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬ذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۷۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪409‬‬ ‫طنز‬ ‫باید مراقبت بهداشتی شهرهای‬ ‫با رنگبندی زرد تشدید شود‬ ‫اســتاندار گلســتان ضمــن اشــاره بــه لحــاظ رنگ بنــدی کرونایــی و‬ ‫افزایــش تعــداد شهرســتان های قرمــز کشــور و کاهــش شهرســتان های‬ ‫ابــی ‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد در ایــن اســتان کــه نیمــی از شهرســتان ها ابــی و‬ ‫نیــم دیگــر زرد اســت‪ ،‬مراقبــت در شهرســتان های دارای وضعیــت زرد‬ ‫تشــدید شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در هفتــاد و‬ ‫پنجمین جلســه اســتانی پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا گلســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از تغییــر رنگ هــای اســتان بــه نارنجــی‬ ‫و قرمــز کــه مــا را ناچــار بــه اجــرای محدودیت هــای کرونایــی می کنــد‬ ‫توصیــه می شــود تــا مــردم هــر چــه ســریعتر نســبت بــه تزریــق واکســن‬ ‫نوبــت اول و نوبــت دوم اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬البتــه پوشــش بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد در دُز اول و پوشــش‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬درصــدی در دُز دوم امــار بــه نســبت مطلــوب و خوبــی بــرای‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در برخــی از مشــاغل و صنــوف ماننــد پمــپ بنزیــن‪،‬‬ ‫ســوپر مارکــت و نانوایی هــا احتمــال انتقــال ویــروس کرونــا بیشــتر از‬ ‫جاهــای دیگــر اســت کــه توصیــه می شــود کــه عرضــه کننــدگان و ارائــه‬ ‫دهنــدگان خدمــت بــه مــردم و چــه گیرنــدگان خدمــت نســبت به مســاله‬ ‫رعایــت نــکات بهداشــتی و پروتکل هــای مربوطــه اهتمــام بیشــتری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان با بیان این که استانی مانند سیستان و بلوچستان‬ ‫امــروز جــزو اســتان هایی قــرار گرفتــه کــه جمعیــت مبتالیان ان بــه کرونا‬ ‫در حــال افزایــش اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه گلســتان مــراودات‬ ‫مســافرتی زیــادی بــه ایــن اســتان دارد بایــد تدابیــر الزم از شــیوع پیــک‬ ‫ششــم در ایــن اســتان بــا رصــد مســافرینی کــه از ســایر اســتان ها بــه‬ ‫ویــژه اســتان های پرجمعیــت کرونایــی می اینــد‪ ،‬انجــام شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬فرمانــداران برخــی از شهرســتان های زرد اســتان‬ ‫شــامل بندرگــز‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬گــرگان‪ ،‬علی ابــاد کتــول‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫مینودشــت و کاللــه بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس‬ ‫کرونــا در انهــا (گنبــدکاووس‪ ،‬بندرگــز و چنــد شــهر دیگــر) بایــد نظــارت و‬ ‫دقــت بیشــتری در زمینــه رعایــت پروتکل ها و شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫از ســوی اصنــاف و اقشــار مختلــف مــردم داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ایــن کــه خطــر احتمالــی پیــک ششــم کرونــا گلســتان را‬ ‫تهدیــد می کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بایــد بــه طــرح شــهید ســلیمانی اهتمــام‬ ‫جدی تــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در کشــور عنــوان شــده کــه ‪ ۸۵‬درصــد از‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افــرادی کــه بــه علــت ابتــا بــه کرونــا فــوت کردنــد‪ ،‬کســانی بودنــد کــه‬ ‫واکســن نزدنــد‪ ،‬و عــدد ‪ ۱۵‬درصــد مــرگ و میــر افــراد واکســینه شــده قابل‬ ‫توجــه اســت کــه بایــد ایــن امــار در اســتان مــورد پایــش قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه بــه وجــود ‪ ۲۷‬هــزار تبعــه خارجــی در گلســتان اشــاره و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬واکسیناســیون ایــن افــراد و افــراد دو تابعیتــی بایــد مــورد توجــه‬ ‫ویــژه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 18‬فقره انواع سرقت‬ ‫در«ازادشهر»‬ ‫کشف ‪ 223‬کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر در یک عملیات مشترک‬ ‫دستگیری چهار نفر از عامالن‬ ‫نزاع دسته جمعی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ «ســید داوود حســینی» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای تشــدید فعالیت هــا و اقدامــات پلیــس و اجــرای طــرح‬ ‫ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و طــرح مبــارزه بــا ســارقان حرف ـه ای در‬ ‫شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارقان و مجرمین‬ ‫در دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی بــا اشــاره بــه دســتگیری گفــت‪ :‬بــا تــاش‬ ‫مامــوران انتظامــی و در راســتای اجــرای طــرح‪ 9 ،‬ســارق ســابقه‬ ‫دار و حرفـه ای دســتگیر‪ ،‬کــه در تحقیقــات اولیــه ســارقان بــه ‪18‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه از دســتگیری ‪ 10‬متهــم‬ ‫تحــت تعقیــب خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا اجــرای طرح هــای‬ ‫انتظامــی کــه هــدف اصلــی ان افزایــش احســاس امنیــت‬ ‫بیــن شــهروندان اســت عرصــه را بــر مخــان نظــم و امنیــت‬ ‫تنگ تــر خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر در پایــان‪ ،‬از همــکاری‪ ،‬تعامــل‬ ‫و همراهــی خــوب مــردم و مســئوالن بــا پلیــس در اجــرای‬ ‫طرح هــای انتظامــی و کشــف جرایــم قدردانــی و خواســتار‬ ‫همــکاری بیــش از پیــش شــهروندان در شناســایی جرایــم و‬ ‫دســتگیری مجرمــان و متخلفــان شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ فــرزاد تاجــره در‬ ‫گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬داشــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان گلســتان و همکاری‬ ‫پلیــس کرمــان‪ 3 ،‬نفــر از ســوداگران مــرگ کــه قصــد جابجایی مواد‬ ‫مخــدر را داشــتند‪ ،‬شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهمــان کــه بــا یــک دســتگاه ســواری پــژو قصــد جابــه‬ ‫جایــی مــواد افیونــی را داشــتند بــا همکاریــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر کرمــان در ایســت و بازرســی شهرســتان بــم‪ ،‬شناســایی و‬ ‫خــودروی انهــا متوقــف شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از خــودرو مــورد‬ ‫نظــر‪ 162 ،‬کیلوگــرم حشــیش و ‪ 61‬کیلوگــرم تریــاک کــه بــه‬ ‫طــرز ماهرانـه ای جاســازی شــده بــود‪ ،‬کشــف و قاچاقچیــان نیــز‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان ضمــن اشــاره بــه معرفــی‬ ‫متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬هوشــمندی و اقتــدار را دو ویژگــی‬ ‫اصلــی پلیــس دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس گلســتان بــا‬ ‫هوشــیاری و اشــراف اطالعاتــی قاطعانــه بــا مخــان امنیــت جامعــه‬ ‫مقابلــه کــرده و اجــازه فعالیت هــای مجرمانــه بــه قاچاقچیــان و‬ ‫ســوداگران مــرگ را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بجنــورد گفــت‪ :‬شــمار مصدومــان نــزاع‬ ‫دســته جمعــی ‪ ۲‬طایفــه در یــک روســتای ایــن شهرســتان بــه‬ ‫‪ ۲۲‬نفــر رســید کــه چهــار نفــر از عامــان اصلــی ایــن درگیــری‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ مســعود‬ ‫وحیــدی اظهــار داشــت‪ ۲ :‬طایفــه در روســتای بیــدک بجنــورد‪،‬‬ ‫امــروز بــه علــت اختالفــات خانوادگــی بــا یکدیگــر درگیــر شــدند‬ ‫و در ایــن حادثــه ‪ ۲۲‬نفــر مصــدوم شــدند کــه حــال ســه نفــر‬ ‫وخیــم اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اختــاف خانوادگــی میــان ایــن ‪ ۲‬طایفــه روز‬ ‫پنجشــنبه هفتــه گذشــته هــم منجــر بــه درگیــر شــد کــه شــماری‬ ‫از عامــان درگیــری بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــدی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان بــه قیــد وثیقــه‬ ‫ازاد شــدند امــا انــان امــروز پــس از مراجعــه بــه روســتا‬ ‫دوبــاره بــا اســتفاده از ســاح گــرم و چــوب و چمــاق‪ ،‬درگیــری‬ ‫را از ســر گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود در ایــن حادثــه ‪ ۲‬قبضــه اســلحه کشــف و چهــار‬ ‫دســتگاه خــودرو تخریــب و ســه دســتگاه خــودرو توقیــف شــده‬ ‫از متهمــان نیــز بــه پارکینــگ انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیــی تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن ‏نامــه تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140060312480006651‬‬ ‫و‪ 140060312480006650‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‪ -1‬اقای‪/‬خانــم علیرضــا بهلــول بشناســنامه‬ ‫‪ 12‬کدملــی‏‏‪ 6429908127‬صــادره از بیارجمنــد فرزنــد محمدرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1399114412001000701‬درســه دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت‪ -2‬اقــای ‪/‬خانــم‬ ‫فریــدون بکرانــی بشناســنامه ‪390‬کدملــی ‪ 0681651091‬صــادره‏از بجنــورد فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1399114412001000696‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ 193.80‬متــر مربــع از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‏ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از‏تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه ایــن اداره‏ارایــه نماینــد‪.‬‏م الــف ‪9096‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 400/08/10:‬‏‪ 1‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان‏از‬ ‫طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۶۵۲‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم محمدتقــی پاییــن محلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶۴۰‬کــد ملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۰۴۶۸۶۵۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۶۴‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۴۴۹.۵۵‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‬ ‫‪_۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبت به‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را با ذکر شــماره پرونده بــه این اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۷۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۰:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001313‬مــورخ‬ ‫‪1400.03.29‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالکیت اقای حسین غیجی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالسه‬ ‫‪ 1397114412005000198‬تقاضای اقای حسن مزیدی به شماره شناسنامه ‪ 384‬وکد ملی ‪2269905059‬‏صادره ازعلی اباد فرزند شیرعلی درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪50235.88‬‬ ‫مترمربع مفروز‏و مجزا شده از پالک از ‪ -17‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪،‬مزرعه کتول جنب مرغداری نادران بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد و‏به استناد مجوز شماره ‪ 1.148607‬مورخ ‪ 1399.12.12‬جهادکشاورزی علی اباد‬ ‫تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده‏روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض‏داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از‏اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪390:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/07/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‪-1‬‏‪‎ ‎‬برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140060312005001212‬‬ ‫مــورخ ‪1400.03.26‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از‏مالکیــت خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000265‬تقاضــای اقــای علــی پلنــگ ســنگدوینی ‏بــه شــماره شناســنامه ‪ 9‬وکــد ملــی ‪ 2269689461‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد رمضــان دردو دانــگ مشــاع ازششــدانگ‬ ‫عرصــه و اعیــان‏یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 976.85‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد‏کتــول ‪،‬روســتای افراتختــه ده بــاال اب چشــمه ‪ 18‬بخــش‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 1400.985‬مــورخ ‪ 1400.03.23‬‏اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و مجــوز شــماره ‪ 37.16.782‬مــورخ ‪ 1400.03.17‬بنیادمســکن علــی ابــاد کتــو ‪‎‬‬ ‫‏‪-‎ 2‬‏ ‪‎‬برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001214‬مــورخ ‪ 1400.03.26‬هیئــت ‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از ‏مالکیــت خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000266‬تقاضــای‬ ‫اقــای فریــدون پلنــگ ‏ســنگدوینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 360‬و کــد ملــی ‪ 2269114477‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد رمضــان در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ ‏عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 976.85‬متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪-33‬اصلــی ‏واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای افراتختــه ‪ ،‬ده بــاال اب چشــمه ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت‬ ‫علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 1400.983‬‏مــورخ ‪ 1400.03.23‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و مجوزشــماره ‪ 37.16.780‬مــورخ ‪ 1400.03.17‬بنیــاد مســکن علــی ‏ابــاد کتــول‪‎ ‎‬‬ ‫‏‪-‎ 3‬‏ ‪‎‬برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001213‬مــورخ ‪ 1400.03.26‬هیئــت ‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از ‏مالکیــت خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000267‬تقاضــای اقــای فرهــاد پلنــگ‬ ‫‏ســنگدوینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5‬و کــد ملــی ‪2269721381‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد رمضــان دردو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه ‏و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‬ ‫‪ 976.85‬متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع ‏در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای افراتختــه ‪ ،‬ده بــاالاب چشــمه ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪1400.984‬‬ ‫مــورخ ‏‏‪ 1400.03.23‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و مجــوز شــماره ‪ 37.16.781‬مــورخ ‪ 1400.03.17‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد ‏کتــول تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫خودرابــا ‏ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت ‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪394:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/07/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002229‬مــورخ‬ ‫‪1400.06.14‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای ذبیــح الــه دنکــوب بــه تصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000206‬تقاضــای اقــای حســین دنکــوب بــه شــماره شناســنامه ‪ 44‬وکــد ملــی ‪2269818296‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد علیرضــا درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران‬ ‫احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪148.34‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬خیابــان امــام رضــا (ع) روبــروی تامیــن اجتماعــی بخــش‏‏‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن‏رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫م‪.‬الف‪397:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/07/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‏‪‎‬‬ ‫خالقیت در معارفه‬ ‫و ماشین شارژی!‬ ‫بــا عقــب نشــینی لشــکر کوویــد ‪ 19‬و نیمــه برافراشــته شــدن‬ ‫پرچــم کرونــا در مملکــت‪ ،‬مردمــی دو دوز واکســن را زده انــد‪،‬‬ ‫ماســک ها را غــاف کــرده و منتظرنــد کــه شــرایط بــه روال‬ ‫عــادی بازگــردد‪ .‬امــا در چنیــن شــرایطی‪ ،‬رســانه ملــی هنــوز‬ ‫تــدارک خاصــی بــرای اوضــاع بعــد از کرونــا ندیــده اســت و بــا‬ ‫ایــن ســریال هــای «ابکــی و مکــش مــرگ مــن» کــه حتــی‬ ‫اتیــا پســیانی هــم انهــا را نــگاه نمــی کنــد‪ ،‬طبیعــی اســت‬ ‫کــه مــردم بــه ســمت و ســوی تماشــای پخــش زنــده یــا الیــو‬ ‫اینســتاگرامی مراســم تکریم و معارفه مســئوالن روی بیاورند‪.‬‬ ‫در جریــان هســتید کــه ایــن روزهــا عنصر خالقیت و غافلگیری‬ ‫در مراســم معارفــه مســئوالن نظیــر نواختــن ســیلی‪ ،‬احتــرام‬ ‫نظامــی‪ ،‬شــعر خوانــی و ‪ ...‬بــه حــد وفــور یافــت مــی شــود تــا‬ ‫جایــی کــه دیگــر تحویــل نــدادن مُهــر و کلید در اطاق‪ ،‬خ َز شــده‬ ‫و از مــد افتــاده اســت و اگــر مســئول قبلــی بــا بولــدوزر هــم‬ ‫بــه ســاختمان محــل خدمتــش حملــه کنــد و بخشــی از دیــوار‬ ‫ســالن مراســم را تخریــب کنــد‪ ،‬کســی متعجــب نمــی شــود!‬ ‫در حقیقــت ایــن داســتان تکریــم و معارفــه کــه بــرای خــودش‬ ‫حکایتــی داشــت وارد ژانــر جدیــدی شــده اســت‪ .‬در والیــت مــا‬ ‫از شــهرداری کــه ‪ 4‬ســال در ایــن ســمت بــود‪ ،‬تجلیــل نشــد‬ ‫امــا بــرای فــردی کــه فقــط ده دوازده روز بــه عنــوان سرپرســت‬ ‫شــهرداری معرفــی شــده بــود‪ ،‬مراســم تکریــم و معارفــه برگــزار‬ ‫شــد! در برخــی شــهر هــا هــم فقــط تودیــع انجــام شــده و‬ ‫بــه بنــده خــدا گفتنــد تــو فقــط بــرو‪ ...‬خواهشــا ًدیگــه نبــاش!‬ ‫بمانــد کــه در مــواردی هــم‪ ،‬مســئول یــا وزیــر رفتنــی جــوری از‬ ‫اقدامــات و خدمــات انجــام شــده در زمــان تصــدی وزارتــش‬ ‫ســخن گفتــه و مــردم را بــه وجدان هــای بیــدار و قضاوت تاریخ‬ ‫حوالــه داده اســت کــه ادم انگشــت بــه دهــان می مانــد کــه چــرا‬ ‫«بــا ایــن همــه خدمــات و پیشــرفت » مجســمه این بابــا را نمی‬ ‫ســازند و اصــا ًچــرا بایــد تودیــع شــود؟!‬ ‫البتــه شــانس اوردیــم مســئولین جدیــد خویشــتندار هســتند‬ ‫و پاســخ متقابــل نمــی دهنــد و همیــن کــه در مراســم تکریــم‬ ‫و معارفــه جــو گیــر نگشــته و بــا ضــارب ســیلی هــم مشــت و‬ ‫لگــد نشــدند یــا از گروهــی کــه احتــرام نظامــی گذاشــتند ســان‬ ‫ندیدنــد و یــا بــه ســبک پادشــاهان قدیــم بابــت سرســامتی‬ ‫شــاعر همیــان زر بدیشــان صلــه همــی ندادنــدی‪ ،‬جــای‬ ‫شــکرش باقــی اســت!‬ ‫فقــط مــا متوجــه نشــدیم ایــن البــا چــرا «بــا ایــن همــه معانی‬ ‫و ســبک و انســجام» و بــی شــمار خدمــات انجــام شــده توســط‬ ‫مســئوالن دولــت قبلــی‪ ،‬ســفره مــردم روز بــه روز کوچکتــر‬ ‫شــد‪ ،‬خلــق اللــه بــرای خریــد خانــه بایــد ‪ 200‬ســال عمــر کننــد‪،‬‬ ‫گوشــت و میوه و لبنیات را در کتابها و ســریال های تلویزیونی‬ ‫مشــاهده کننــد و بــا پولــی کــه بــرای خــودرو پــس انــداز کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬تنهــا مــی تواننــد ماشــین شــارژی بخرنــد؟! فقــط خــدا‬ ‫کنــد دوره بعــدی تودیــع معارفه هــا کمــی رنــگ و بــوی واقعیــت‬ ‫بــه خــود بگیــرد!‬ ‫مدیر کل شیالت گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫پایان موفقیت امیز فصل‬ ‫برداشت میگو در مجتمع‬ ‫پرورشی گمیشان‬ ‫مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی‪ :‬امســال ‪🔹🔹1565‬‬ ‫تــن میگــو در ‪ 1203‬هکتــار از مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان تولیــد شــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه تولیــد ‪410‬‬ ‫‪.‬تــن ســال گذشــته‪ ،‬رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت‬ ‫رشــد تعــداد مــزارع زیــر کشــت میگــو اســتان از ‪✅ 25‬‬ ‫مزرعــه ســال گذشــته بــه ‪ 80‬مزرعــه در فصــل پــرورش‬ ‫امســال یــک موفقیــت بــزرگ بــوده اســت کــه ایــن امــر بــا‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای فنــی و بهداشــتی توســط پــرورش‬ ‫‪.‬دهنــدگان و دســتگاههای مرتبــط محقــق شــده اســت‬ ‫پیــش بینــی مــی گــردد ســال اینــده بــا افزایــش ‪✅ 50‬‬ ‫درصــدی ســطح زیرکشــت در مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫‪.‬گمیشــان بــه تولیــدی بالــغ بــر ‪ 5000‬تــن برســیم‬ ‫طــی دو ســال اخیــر بعــد از گذشــتن از بیمــاری لکــه ســفید‪✅ ،‬‬ ‫هــدف اول مــا‪ ،‬پــاک نگــه داشــتن مــزارع پــرورش میگــو بــوده‬ ‫کــه توانســتیم بــه ایــن امــر مهــم دســت یابیــم و بعــد از دو‬ ‫‪.‬ســال مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان را پــاک اعــام نمائیــم‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪409‬‬ ‫‪ ۱۰‬عبارتی که گفتنش رابطه شما و رئیس تان را خراب می کند‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫‪ ۷‬سوالی که از رئیس‬ ‫جدیدتان باید بپرسید‬ ‫فرقــی نــدارد چنــد ســال ســابقه کار داشــته باشــید‪ ،‬بــه هر‬ ‫حــال شــروع کار جدیــد همیشــه استرس زاســت چراکــه‬ ‫چیزهــای ناشــناخته و جدیــدی را پیــش روی شــما قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬یکــی از ایــن چیزهــا رابطــه بــا رئیــس جدیدتــان‬ ‫اســت‪ .‬مدیریــت رابطــه بــا رئیســتان به انــدازه مدیریــت‬ ‫رفتــار خودتــان در محیــط کار اهمیــت دارد‪ ،‬زیــرا تجربیــات‬ ‫پیشــین و رابطــه خــوب بــا رئیــس قبلــی شــاید در ایــن‬ ‫موقعیــت جدیــد بــه کار نیاینــد‪ .‬پــس ضــروری اســت کــه‬ ‫عادت هــا‪ ،‬رفتــار و شــیوه تعامــل خودتــان را بــا خلق وخــوی‬ ‫رئیــس جدیــد تطبیــق بدهیــد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪ ۷‬پرســش‬ ‫اساســی را مطــرح می کنیــم کــه می تواننــد رابطــه شــما‬ ‫بــا رئیســتان را شــکل بدهند‪.‬هیــچ فرمــول شناخته شــده‬ ‫یکســانی بــرای ایــن شــرایط وجــود نــدارد‪ .‬البتــه اگــر بتوانیــد‬ ‫از رئیســتان ســوال های مناســب بپرســید‪ ،‬وضعیتتــان‬ ‫خیلــی بهتــر خواهــد شــد‪ .‬در ادامــه ‪ ۷‬پرســش اساســی را‬ ‫مطــرح می کنیــم کــه می توانیــد از رئیســتان بپرســید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خــارج از گــروه بایــد بــا چــه کســانی اشــنا بشــوم و ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنم؟تالش هــای فراوانــی بــرای تغییــر ســازمان ها بــا‬ ‫هــدف توجــه بیشــتر بــه اســتعداد و شایســتگی های افــراد‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬امــا هنــوز روابــط اجتماعــی نقشــی‬ ‫مهــم در ســاختار هــر ســازمانی ایفــا می کننــد‪ .‬اغلــب اوقــات‬ ‫کســانی کــه می شناســید مهم تــر از مهارت هــا و دانــش شــما‬ ‫هســتند‪ .‬در صورتــی کــه بتوانیــد بــه نــوع روابــط نانوشــته ‬ ‫حاکــم در یــک محیــط کاری پــی ببریــد‪ ،‬شــانس بیشــتری‬ ‫بــرای ایجــاد روابــط مناســب بــا ســایر اعضــا خواهید داشــت و‬ ‫رئیــس جدیدتــان اولیــن راهنمــای شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترجیح می دهید چطور با هم در تعامل باشیم؟‬ ‫بــا توجــه بــه تغییــرات اخیر محیــط کار به دلیل همه گیری‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬مهــم اســت انعطــاف الزم بــرای تعامــل بــا‬ ‫رئیــس جدیدتــان را داشــته باشــید‪ ،‬به خصــوص اگــر تــا بــه‬ ‫حــال او را ندیده ایــد و دورکاری می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بهترین روش برای بازخوردگرفتن از شما چیست؟‬ ‫ایجــاد شــیوه ای بــرای دریافــت مســتمر بازخــورد شــفاف‬ ‫از رئیســتان قطعــا بــه نفــع شماســت و بــه بهبــود عملکــرد‬ ‫شــغلی شــما می انجامــد‪ .‬پــس حتمــا در ایــن بــاره از او‬ ‫بپرســید کــه بــر ســر روشــی مناســب توافــق کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــرای حمایــت از گــروه و پیشــبرد اهــداف ســازمان چــه‬ ‫کاری می توانــم انجــام بدهم؟مدیــران اغلــب در توضیــح‬ ‫شــفاف اولویت هــا و اهــداف ســازمان بــه اعضــای جدیــد‬ ‫کم توجهــی می کننــد؛ مثــا اینکــه از انهــا دقیقــا چــه‬ ‫می خواهنــد و چــه انتظاراتــی دارنــد‪ .‬بنابرایــن ایــن پرســش‬ ‫بــه شــما کمــک می کنــد نقــش خــود را بهتــر شــناخته و‬ ‫عملکردتــان را بــا انتظــارات رئیســتان هماهنــگ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اگر جای من بودید‪ ،‬چه می کردید؟‬ ‫ایــن پرســش نه تنهــا بــه رئیــس شــما فرصــت می دهــد‬ ‫بــا شــما همدل تــر شــود و مســائل را از زاویــه دیــد شــما‬ ‫ببینــد‪ ،‬بلکــه نشــان می دهــد شــما بــه تخصــص او اعتمــاد‬ ‫داریــد‪ .‬مهــم نیســت کــه توصیه هــای انهــا چقــدر منطقــی‬ ‫یــا واقعــی باشــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه بــا ایــن کار شــما‬ ‫می فهمیــد رئیســتان چگونــه می اندیشــد‪ ،‬چــه احساســی‬ ‫دارد و چگونــه عمــل می کنــد‪ .‬در واقــع باعــث شــناخت‬ ‫بیشــتر شــما از رئیســتان می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬چگونه می توانم استعداد خودم را پرورش بدهم؟‬ ‫همان طــور کــه هرمینــا ایبــرا‪ ،‬اســتاد رفتــار ســازمانی در‬ ‫مدرســه کسـب وکار لندن‪ ،‬گفته است‪« :‬رهبران عالی قدر‬ ‫کســانی اند کــه اســتاد رهبــری و هدایــت افرادنــد‪ ».‬بــا‬ ‫ایــن پرســش‪ ،‬شــما رئیســتان را بــه ایفــای نقــش رهبــری‬ ‫و راهنمــای شــغلی وامی داریــد‪ .‬او بــا دراختیارگذاشــتن‬ ‫تجربیــات و دانشــش بــه شــما کمــک می کنــد عملکردتــان‬ ‫را بهتــر کنیــد و توصیه هایــش شــما را هدایــت می کنــد‪.‬در‬ ‫دنیــای امــروز کــه مــا دائــم نیازمنــد ارتقــای مهارت هایمــان‬ ‫هســتیم‪ ،‬فرصــت خوبــی اســت کــه از توانایی هــای رهبــری‬ ‫رئیســمان بــرای ارتقــای خــود اســتفاده کنیــم‪ .‬جالــب اســت‬ ‫کــه ایــن پرســش فرصت هــای ارتقــای شــغلی را نیــز‬ ‫نشــانمان می دهــد و از ایــن طریــق می توانیــم اهــداف‬ ‫شــغلی خودمــان را نیــز تنظیــم کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۷‬چه کاری را بهتر می توانم انجام بدهم؟‬ ‫چنــد هفتــه کــه از شــروع کار جدیدتــان گذشــت‪ ،‬حتمــا‬ ‫ایــن ســوال را از رئیســتان بپرســید‪ .‬ایــن پرســش بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد نــکات ضــروری بــرای هماهنگ کــردن‬ ‫عملکــرد خــود بــا انتظــارات رئیســتان را بفهمیــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت انتقادکــردن موجــب رنجــش افــراد شــود و بیشــتر‬ ‫مدیــران بــرای جلوگیــری از دلخــوری و حفــظ روحیــه‬ ‫کارکنــان‪ ،‬از انتقادکــردن پرهیــز می کننــد‪ .‬بــا طــرح ایــن‬ ‫پرســش‪ ،‬شــما داوطلب شــنیدن انتقادها می شــوید و این‬ ‫برایتــان فرصــت بهترکــردن عملکــرد شــغلی تان می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن پرســش به معنــی ایــن اســت کــه شــما برای‬ ‫ارتقــای عملکردتــان انگیــزه داریــد‪ ،‬حتــی اگــر همیــن حــاال‬ ‫هــم عملکردتــان رضایت بخــش باشــد‪.‬‬ ‫نکتــه اخــر‪ :‬هــر انســانی ویژگی هــای منحصربه فــردی دارد‬ ‫و ایــن شــامل رئیــس شــما هــم می شــود‪ .‬بنابرایــن ممکــن‬ ‫اســت برخــی از پرسـش هایی کــه خواندیــد بــرای رئیس شــما‬ ‫مناســب نباشــند‪ .‬اینکه کدام ســوال را می توانید از رئیســتان‬ ‫بپرســید‪ ،‬بــه موقعیــت و رابط ـ ه شــما بــا رئیســتان بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬قاعــده کلــی هنــوز پابرجاســت و اگــر‬ ‫بتوانیــد رابطــه بهتــری بــا او برقــرار کنیــد‪ ،‬ســرعت پیشــرفت‬ ‫شــغلی شــما هــم بیشــتر می شــود‪ .‬رابطــه بهتــر به معنــی‬ ‫شــناختن عمیق تــر رئیســتان اســت و ایــن امــر مهــم بــا طــرح‬ ‫پرس ـش های هوشــمندانه و اساســی ممکــن اســت‪.‬‬ ‫محمد رحمانی‬ ‫نحــوه ی تعامــل شــما بــا رئیس تــان بســیار‬ ‫بااهمیــت اســت‪ .‬گاهــی یــک عبــارت ســاده‪،‬‬ ‫مقدمــه ای بــرای ســوءتفاهم و اختــاف ایجــاد‬ ‫می کنــد و نهایتــا ممکــن اســت باعــث برکنــاری از‬ ‫یــک شــغل خــوب شــود‪ .‬در ایــن مقالــه عباراتــی‬ ‫را کــه می توانــد رابطــه شــما و رئیس تــان را دچــار‬ ‫مشــکل کنــد بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫رایج تریــن دلیــل بــرای بســیاری از طالق هــا ایــن‬ ‫اســت کــه شــخصیت دو طــرف باهــم هماهنــگ‬ ‫نیســت و بــه اصطــاح تفاهــم ندارنــد؛ درحالی که‬ ‫ک کار ایــن اســت کــه‬ ‫مهم تریــن دلیــل بــرای تــر ‬ ‫افــراد‪ ،‬خودشــان مایــل بــه اتمــام ان هســتند‪،‬‬ ‫امــا در هــر دو مــورد‪ ،‬مجموع ـه ای از مشــکالت و‬ ‫اشــتباهات در پــس ایــن کلمــات‪ ،‬مخفــی اســت‪.‬‬ ‫همان طــور کــه مقاله هــای زیــادی در مــورد‬ ‫رابط ـه ی رمانتیــک بیــن زوج هــا منتشــر می شــود‬ ‫و تحقیقــات زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬روابــط کارمنــد و کارفرمــا نیــز مــورد توجــه‬ ‫محققــان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب ده مــورد از اشــتباهاتی را کــه در‬ ‫روابــط بیــن کارمنــد و کارفرمــا‪ ،‬مشــکالت بزرگــی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ ،‬عنــوان می کنیــم‪ .‬این اشــتباهات‬ ‫و عبارت هــای نادرســت می تواننــد یــک رابطــه ی‬ ‫خــوب را بــه کلــی خــراب کننــد و باعــث شــوند‬ ‫کــه شــغل خــود را از دســت بدهیــد‪ .‬بــا کمــک‬ ‫ایــن مقالــه می توانیــد تــا حــدودی از بــروز ایــن‬ ‫مشــکالت پیشــگیری کنیــد‪ .‬در ادامــه عبــارت‬ ‫مــورد نظــر را باهــم مــرور می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حقــوق مــن بایــد افزایــش پیــدا کنــد؛ چــون‬ ‫بایــد خان ـه ام را تعمیــر کنــم‬ ‫شــما می توانیــد و بایــد در مــورد افزایــش حقــوق‬ ‫خــود بــا رئیس تــان صحبــت کنیــد‪ ،‬البتــه در‬ ‫شــرایطی کــه ایــن درخواســت شــما بــه دنبــال‬ ‫موفقیت هــا و دســتاوردهای ارزشــمندی در‬ ‫زمینه ی کار باشــد‪ .‬مشــکالت و نیازهای شــخصی‬ ‫شــما ربطــی بــه فرایندهــای شــغلی نــدارد و باعث‬ ‫نمی شــود که به خاطر انها از کارفرما درخواســت‬ ‫افزایــش حقــوق کنیــد‪ .‬مهــم نیســت کــه چقــدر‬ ‫ممکــن اســت بی ادبانــه بــه نظــر برســد‪ ،‬ولــی در‬ ‫نهایــت رئیــس شــما بــه هیــچ عنــوان به مســائل و‬ ‫مشــکالت شــخصی تان اهمیتی نمی دهــد‪ .‬البته‬ ‫در شــرایط بســیار دشــوار می توانیــد درخواســت‬ ‫مســاعده کنیــد‪ ،‬ولــی در ســایر مــوارد بهتــر اســت‬ ‫کــه ثابــت کنیــد‪ ،‬لیاقــت افزایش حقــوق را دارید؛‬ ‫به جای اینکــه بــرای دریافــت پــول بیشــتر‪ ،‬ترحــم‬ ‫رئیــس را برانگیزیــد‪.‬‬ ‫بهتریــن عبــارت بــرای درخواســت افزایــش‬ ‫حقــوق‪ ،‬می توانــد جملــه ای شــبیه ایــن باشــد‪:‬‬ ‫«در شــش مــاه گذشــته‪ ،‬بهــره وری مــن ســه‬ ‫برابــر شــده اســت و فکــر می کنــم ایــن تــاش‬ ‫مضاعــف‪ ،‬نیازمنــد افزایــش حقــوق اســت‪».‬‬ ‫‪ .۲‬می توانــم بعــد از ناهــار محــل کار را تــرک‬ ‫کنــم؟ چــون کاری بــرای انجــام دادن نــدارم‬ ‫اگــر برنامــه ی کاری شــما بــه نحــوی اســت کــه‬ ‫یــک برنام ـه ی روزانــه بــرای انجــام برخــی از مــوارد‬ ‫مشــخص شــده داریــد‪ ،‬بعــد از انجــام انهــا‬ ‫می توانیــد از ایــن عبــارت اســتفاده کنیــد و محــل‬ ‫کار را بعــد از انجــام وظایــف محولــه تــرک کنیــد‪ .‬در‬ ‫ســایر شــرایط کــه ســاعت کاری مشــخصی داریــد‪،‬‬ ‫اســتفاده از ایــن عبــارت می توانــد بــه روابــط کاری‬ ‫شــما اســیب جــدی بزنــد‪ .‬در درجـه ی اول بــا گفتــن‬ ‫ایــن جملــه نشــان می دهیــد کــه بــه کار و محیــط‬ ‫کاری خــود عالقــه ای نداریــد و از طــرف دیگــر بــه‬ ‫جــای اینکــه مجــوز خــروج از محــل کار بگیریــد‪ ،‬بــا‬ ‫انبوهــی از وظایــف جدیــد مواجــه می شــوید‪.‬‬ ‫بهتریــن عبــارت بــرای دریافــت اجــازه ی خــروج‬ ‫ایــن اســت کــه بــه ســادگی بگوییــد‪« :‬ایــا‬ ‫می توانــم بعــد از ناهــار محــل کار را تــرک کنــم؟»‬ ‫ایــن جملــه معمــوال بــا ذکــر یــک دلیــل ادامــه‬ ‫می یابــد‪ ،‬ولــی در واقــع ذکــر دلیــل مشــخص تــا‬ ‫زمانــی کــه از شــما خواســته نشــده‪ ،‬غیرضروری‬ ‫اســت‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه هنــگام ذکــر دالیــل‬ ‫خــود بــه بیــکاری و بی حوصلگی تــان در ان‬ ‫زمــان‪ ،‬اشــاره نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تقصیر همکارم بود‬ ‫توانایــی پذیــرش اشــتباهات بــدون توجیه کــردن‬ ‫و مقصردانســتن دیگــران‪ ،‬یکــی از نشــانه های‬ ‫بلــوغ فکــری در افــراد اســت‪ .‬چنیــن کارمنــدی‬ ‫شایســته ی اعتمــاد و احتــرام اســت؛ حتــی اگــر‬ ‫گاهــی اوقــات اشــتباهاتی مرتکــب شــود‪ .‬حتــی‬ ‫اگر اشــتباه از دیگران باشــد‪ ،‬روش های بســیاری‬ ‫وجــود دارد کــه ایــن نکتــه را بــه کارفرمــا اعــام‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــدون اینکــه ایــن مســئله شــخصی شــود‬ ‫و زمانــی کــه نتیج ـه ی نهایــی بــه ذکــر ایــن نکتــه‬ ‫وابســته باشــد‪ .‬در مجمــوع‪ ،‬غیبت کــردن و‬ ‫بدگویــی از دیگــران‪ ،‬رفتــاری مضمــوم و ناپســند‬ ‫اســت؛ مگــر اینکــه شــرایط خاصــی بــه وجــود‬ ‫امــده باشــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه شــما در مــورد اشــتباهی تذکر داده شــد‪،‬‬ ‫بهتریــن عبــارت می توانــد ایــن جمله باشــد‪:‬‬ ‫«بلــه حــق باشماســت‪ .‬بایــد بــه ایــن نکتــه‬ ‫توجــه می کــردم‪ .‬از االن بــه بعــد تــاش و دقتــم‬ ‫را بیشــتر می کنــم‪ .‬به هرحــال شــاید از روش‬ ‫دیگــری بتــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد‪».‬‬ ‫‪ .۴‬من این کار را رها می کنم‬ ‫اگــر واقعــا قصــد داریــد کــه کارتــان را تــرک کنیــد‪،‬‬ ‫ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬اگــر از تهدیــد بــه رفتــن‪،‬‬ ‫سوءاســتفاده کنیــد تــا حــرف خــود را بــه کرســی‬ ‫بنشــانید‪ ،‬بعــد از یــک یــا دوبــار کــه چنیــن رفتــاری‬ ‫از خودتــان نشــان دهیــد‪ ،‬دیگــر کســی شــما را‬ ‫جــدی نمی گیــرد و البتــه بایــد بدانیــد کــه هیــچ‬ ‫فــردی نیســت کــه غیرقابــل جایگزینــی باشــد و‬ ‫به هرحــال کســی پیــدا می شــود کــه جــای شــما‬ ‫را بگیــرد‪ .‬بنابرایــن اگــر بعــد از تــرک محــل کار‪،‬‬ ‫کســی جــای شــما را گرفــت‪ ،‬تعجــب نکنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫شایعاتی درباره مو که‬ ‫نباید باور کنید‬ ‫تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه چیــزی را بارهــا و بارهــا شــنیده اید نبایــد‬ ‫فکــر کنیــد کــه لزومــا حقیقــت دارد و درســت اســت‪ .‬شــایعات‬ ‫زیــادی دربــاره مــو و چگونگــی نگه داشــتن ان در فــرم و حالــت‬ ‫مناســب وجــود دارنــد کــه بســیاری از انهــا صحــت ندارنــد و در برخــی‬ ‫مــوارد‪ ،‬حتــی ســامت موهــا را تحت تاثیــر قــرار می دهنــد؛ امــا چــرا‬ ‫بســیاری ایــن شــایعات را بــاور می کننــد؟ چــون منطقــی بــه نظــر‬ ‫می رســند‪ .‬در مطلــب حاضــر تعــدادی از مهم تریــن ایــن شــایعات را‬ ‫راســتی ازمایی خواهیــم کــرد و از نــکات و اطالعاتــی خواهیــم گفــت‬ ‫کــه بــا دانستن شــان می توانیــد ســامت موهــای خــود را تضمیــن‬ ‫کنیــد‪ .‬همــراه مــا باشــید بــا شــرح جزئیــات ‪ ۲۰‬شــایعه دربــاره مــو کــه‬ ‫نبایــد بــاورد کنید‪.‬ادامــه شــماره ‪408‬‬ ‫‪ .۱۵‬خوابیــدن بــا موهــای خیــس از اســیب دیدن ان‬ ‫جلوگیــری می کنــد‬ ‫خیلی هــا فکــر می کننــد اگــر بــا موهــای خیــس بخوابنــد و اجــازه‬ ‫دهنــد موهــا به طــور طبیعــی خشــک شــوند‪ ،‬از اســیب دیدن ان‬ ‫جلوگیــری خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن بــاور رایــج نیــز اشــتباه اســت‪ .‬بــا‬ ‫انجــام ایــن کار‪ ،‬ســاقه های مــو در معــرض اســیب و گزنــد قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪ .‬به عالوه کــه در ایــن شــرایط احتمــال مجعدشــدن‬ ‫و درهم تافتگــی موهــا بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد پــس از شســتن موهــا بخوابیــد‪ ،‬توصیــه می شــود‬ ‫پارچـه ای از جنــس ســاتن یــا حریــر (ابریشــم) روی بالــش بکشــید‪.‬‬ ‫به این شــکل احتمــال ایجــاد جعــد و شــکن در موهــا در پــی ســایش‬ ‫بــا بالــش به مراتــب کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬پــس از اســتفاده از کاندیشــنر یــا نرم کننــده مــو بایــد موهــا را‬ ‫کامــا شســت و تمیــز کــرد‬ ‫اگــر پــس از اســتفاده از کاندیشــنر یــا نرم کننــده موهــا را کامــل‬ ‫بشــویید محصــول مورداســتفاده اثــر چندانــی نخواهــد داشــت و‬ ‫در واقــع‪ ،‬تمامــی مــواد مغــذی موجــود در ان بــرای تارهــای مــو بــا‬ ‫ایــن کار از بیــن خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫اگــر نگــران حالــت چرب ماننــدی هســتید کــه پــس از اســتفاده‬ ‫از ایــن محصــوالت موهــا پیــدا می کننــد‪ ،‬توصیــه می شــود‬ ‫نرم کننــده را بــه پوســت ســر نزنیــد و تنهــا قســمت های میانــی و‬ ‫نــوک موهــا را بــه ایــن محصــوالت اغشــته کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬پوسته پوسته شــدن پوســت ســر بــه ایــن معنــا اســت کــه‬ ‫موهــا شــوره زده انــد‬ ‫پوســت ســرتان بــه خــارش افتــاده اســت و پوســته های ســفید‬ ‫مشــاهده می کنیــد؟ خیلی هــا بــا مشــاهده ایــن عالئــم بــدون‬ ‫تردیــد فکــر می کننــد کــه دچــار شــوره ســر شــده اند و به ســراغ‬ ‫شــامپوهای ضدشــوره می رونــد؛ درحالی کــه در بیشــتر مواقــع‬ ‫چنیــن نیســت و اســتفاده از ایــن شــامپوها نه تنهــا کمکــی‬ ‫بــه بهبــود شــرایط نمی کنــد‪ ،‬کــه بــا خشــک کردن پوســت ســر‬ ‫وضعیــت را بدتــر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن عالئــم معمــوال حاکــی از ان هســتند کــه پوســت ســر‬ ‫خشــک شــده اســت و نیــاز بــه رطوبــت بیشــتر دارد‪ .‬به جــای‬ ‫اســتفاده از شــامپوی ضدشــوره‪ ،‬توصیــه متخصصــان ان‬ ‫اســت کــه بــا ترکیبــی از کاندیشــنر مــو و یــک قاشــق غذاخــوری‬ ‫شــکر قهــوه ای‪ ،‬پوســت ســر را ماســاژ دهیــد‪ .‬انجــام ایــن کار‬ ‫رطوبــت موردنیــاز پوســت ســر را تامیــن می کنــد و ســلول های‬ ‫مــرده پوســت را از ســر جــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬شستن مکرر موها با شامپو سبب ریزش ان می شود‬ ‫شــامپوهای نامالیــم می تواننــد چربــی طبیعــی موجــود در‬ ‫موهــا را از بیــن ببرنــد‪ ،‬امــا ایــن مســئله هیــچ ارتباطــی بــا‬ ‫ریــزش مــو نــدارد‪.‬‬ ‫حمام نکــردن طــی رونــدی منظــم می توانــد ســبب تولیــد و‬ ‫ذخیــره چربــی بیــش از انــدازه در موهــا شــود؛ در پــی ایــن‬ ‫مســئله‪ ،‬اســیب دیدن ریشــه مــو و ریــزش بیشــتر موهــا محتمــل‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســارا لوئیــز‪ ،‬مدیــر یکــی از ســالن های زیبایــی معــروف در‬ ‫امریــکا در مصاحبــه ای بــا یــک مجلــه دراین بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫«خیلــی از افــراد ایــن شــایعه بی اســاس را بــاور کرده انــد‪ ،‬چــون‬ ‫پــس از دوش گرفتــن‪ ،‬تارهــای مویــی را مشــاهده می کننــد کــه‬ ‫از سرشــان جــدا شــده اســت و کــف حمــام ریختــه اســت؛ امــا‬ ‫به طــور میانگیــن‪ ،‬ریــزش بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬تــار مــو در طــول روز‬ ‫مســئله ای عــادی اســت و بــرای همــه اتفــاق می افتــد‪».‬‬ ‫‪ .۱۹‬شســتن موهــا بــا اب ســرد ســبب درخشان شــدن‬ ‫انهــا می شــود‬ ‫بــرای راســتی ازمایی ایــن شــایعه‪ ،‬گروهــی از محققــان بــر‬ ‫روی دو دســته از افــراد ازمایشــی انجــام دادنــد‪ :‬موهــای دســته‬ ‫اول را بــا اب گــرم‪ ،‬و موهــای دســته دوم را بــا‬ ‫اب ســرد شســتند‪ .‬در نتیجــه مشــخص شــد کــه‬ ‫میــزان درخشــندگی یــا براقــی موهــا در ایــن دو‬ ‫دســته از افــراد هیــچ تفاوتــی بــا یکدیگــر نــدارد‪.‬‬ ‫بــه بیــان دیگــر‪ ،‬شســتن موهــا بــا اب ســرد ســبب‬ ‫درخشان شــدن ان نمی شــود‪.‬‬ ‫البتــه انجــام ایــن کار مزیتــی دارد و شســتن‬ ‫گاه بــه گاه موهــا بــا اب ســرد را بــه عادتــی ســالم و‬ ‫خــوب تبدیــل می کنــد‪ .‬وقتــی موهــا بــا اب ســرد‬ ‫شســته شــود‪ ،‬منافــذ و روزنه هــای موجــود بــر روی‬ ‫پوســت ســر بســته می شــوند کــه بــرای ســامت مــو و‬ ‫پوســت ســر مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬کســانی کــه مــوی چــرب دارنــد نبایــد موهایشــان‬ ‫را بــه روغن هــای تقویتــی اغشــته کننــد‬ ‫روغــن تقویتــی مــو جعــد و درهم تافتگــی موهــا را‬ ‫بــاز می کنــد و ســطحی بــراق و درخشــان بــه موهــا‬ ‫می دهــد؛ امــا کســانی کــه مــوی چــرب دارنــد‪ ،‬بــا اتــکا‬ ‫بــه ایــن بــاور غلــط‪ ،‬بعضــا از اســتفاده از روغن هــای‬ ‫تقویتــی مــو پرهیــز می کننــد‪.‬‬ ‫به بــاور متخصصــان و ارایشــگرهای حرف ـه ای‪ ،‬فــارغ‬ ‫از انکــه مــوی خشــک داشــته باشــید یــا مــوی چــرب‪،‬‬ ‫اســتفاده از روغــن تقویتــی برایتــان مفیــد خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬این گونــه روغن هــا‪ ،‬مثــا روغــن ارگان یــا نظایــر‬ ‫ان‪ ،‬ســبب ذخیره شــدن رطوبــت در موهــا می شــود و‬ ‫در بازگردانــدن درخشــندگی‪ ،‬حالــت ارتجاعــی و نرمــی‬ ‫بــه موهایــی کــه بــه هــر دلیلــی اســیب دیده انــد‬ ‫نقــش موثــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫البتــه کســانی کــه مــوی چــرب دارنــد‪ ،‬بایــد بداننــد کــه برخــاف‬ ‫بقیــه‪ ،‬نبایــد پوســت ســر را بــه روغن هــای تقویتــی اغشــته کننــد‬ ‫و بایــد از انهــا صرفــا در نــوک موهــا اســتفاده کننــد؛ چــون نــوک‬ ‫موهــا خش ـک ترین قســمت مــوی ســر اســت‪.‬‬ ‫در پایان‬ ‫شــایعات بســیاری دربــاره مــو و ســامت ان هســتند کــه نبایــد‬ ‫بــاور کنیــد‪ .‬ایــن شــایعات نه تنهــا بــه نگه داشــتن موهــا در فــرم‬ ‫و حالــت ایدئــال کمکــی نمی کننــد‪ ،‬بلکــه در بیشــتر مواقــع‬ ‫نتیجــه عکــس دارنــد و موهــا را در معــرض اســیب و گزنــد قــرار‬ ‫می دهنــد‪ .‬در ایــن مطلــب بــا یکدیگــر تعــدادی از رایج تریــن‬ ‫ایــن شــایعات بی اســاس را بررســی کردیــم و بــا اتــکا بــه نظــر‬ ‫متخصصــان زیبایــی و محققــان‪ ،‬از نــکات و توصیه هایــی گفتیــم‬ ‫کــه بــا اتــکا بــه انهــا می توانیــد موهایــی ســالم‪ ،‬درخشــان و زیبــا‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫نظــر شــما چیســت؟ از میــان شــایعات ذکرشــده مــوردی هســت‬ ‫کــه تــا بــه امــروز بــرای حفــظ ســامت موهــا بــه ان اتــکا کــرده‬ ‫باشــید؟ کدام یــک از ایــن شــایعات‪ ،‬اثــرات بــدی بــر کیفیــت و‬ ‫بافــت موهــای شــما بــه جــای گذاشــته اســت؟ شــایعه یــا بــاور‬ ‫غلــط دیگــری هســت کــه بتوانیــد بــه شــمار مطالــب گفته شــده‬ ‫اضافــه کنیــد؟‬ ‫اگــر مایــل باشــید می توانیــد در قســمت «ارســال دیــدگاه» بــا مــا‬ ‫و مخاطبــان مجلــه چطــور از بازخوردهــا و تجربیــات خــود بگوییــد‬ ‫کــه برایمــان فوق العــاده ارزشــمند خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫محمــد حمیــدی در جلســه ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا گــرگان بیــان اینکــه ‪ ۶٨‬درصــد دانــش‬ ‫امــوزان شهرســتان گــرگان واکســن کرونــا دریافــت کردنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه رونــد واکسیناســیون در بیــن‬ ‫دانش امــوزان مطلــوب اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۴٨٠‬هــزار دُز واکســن کرونــا طــی دو مرحلــه در مرکــز اســتان بــه افــراد واجــد‬ ‫شــرایط تزریــق شــده اســت کــه ‪ ٣٠٠‬هــزار و ‪ ٢۶۴‬دُز اول و ‪ ١٨٣‬هــزارو ‪ ۶٣١‬دُز دوم میباشــد‪.‬‬ ‫دریافت بیش از‬ ‫‪ ٢۶‬هزار دانش‬ ‫اموز گرگانی‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬ابان ‪1400‬‬ ‫بیومتریک روش های احراز هویت را هدایت می کند‬ ‫طبــق اعــام اتحادیــه ‪ Fido‬در جدیدتریــن اعتبــار ســنجی انالیــن‪،‬‬ ‫در حــال حاضــر تکنولــوژی بیومتریــک دومیــن روش احــراز هویــت‬ ‫بعــد از بــه کار بــردن کلمــه عبــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن نشــان مــی دهــد کــه اســتفاده از روش هــای بیومتریــک مثــل‬ ‫اثــر انگشــت و اســکن صــورت‪ ،‬توســط حداقــل ‪ 35‬درصــد از افــراد‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و از نظــر محبوبیــت در احــراز هویــت‬ ‫بعــد از کلمــه عبــور قــرار دارد‪ .‬نظرســنجی اتحادیــه نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه پذیــرش احــراز هویــت بیومتریــک در ســطح بیــن المللــی بــه‬ ‫طــور گســترده ای متفــاوت اســت‪ ،‬امــا بررســی کشــورهای مختلــف‬ ‫نشــان مــی دهنــد کــه حداقــل ‪ ٪25‬از جمعیــت ان هــا از بیومتریــک‬ ‫در برخــی از ظرفیــت هــا اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان نظرســنجی احــراز هویــت انالیــن خــود را بــرای‬ ‫بررســی جــذب فــن اوری هــای احــراز هویــت امــن‬ ‫در میــان عمــوم مــردم راه انــدازی کــرد‪ .‬نظرســنجی‬ ‫انالیــن بینــش هــای پایــه ای را در مــورد احــراز هویــت‬ ‫در ‪ 10‬کشــور جهــان فراهــم مــی کنــد تــا در نهایــت بــا‬ ‫انتشــار نتایــج‪ ،‬قــادر بــه مقایســه تغییــرات در رفتارهــا‬ ‫و نگــرش هــا در طــول زمــان باشــند‪.‬‬ ‫تحقیقــات ســنجش اعتبــار ســنجی انالیــن در میــان‬ ‫‪ 10،000‬کاربــر در سراســر انگلیــس‪ ،‬فرانســه‪ ،‬المــان‪،‬‬ ‫امریــکا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬هنــد‬ ‫و چیــن انجــام شــد‪ .‬مصاحبــه هــا توســط شــرکت‬ ‫تحقیقاتــی ‪ SAPIO‬در ســپتامبر ‪ 2021‬بــا اســتفاده از‬ ‫دعــوت نامــه ایمیــل و یــک نظرســنجی انالیــن انجــام‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫گذرواژه هــا و ســایر روش هــای دانش‪-‬پایــه ماننــد‬ ‫‪OTP‬هــا از لحــاظ تاریخــی احــراز هویــت انالیــن‬ ‫را تحــت ســلطه خــود قــرار داده و نظرســنجی هنــوز‬ ‫ایــن مــورد را تاییــد مــی کنــد‪ .‬بــه هــر حــال تولیــد کننــدگان اصلــی‬ ‫پلتفــرم و دســتگاه ها از جملــه اپــل‪ ،‬گــوگل و مایکروســافت‪،‬‬ ‫جایگزیــن هــای مبتنــی بــر مالکیــت و بــدون رمــز عبــور را بــا ارائــه‬ ‫محصــوالت اصلــی خــود بــرای بهبــود امنیــت و راحتــی کار اغــاز کــرده‬ ‫انــد‪ .‬انتظــار مــی رود کــه ایــن روش و ســایر ابتــکارات بــه دســت‬ ‫امــده‪ ،‬وابســتگی جهانــی بــه گذرواژه هــا و ســایر ســرویس های‬ ‫«امنیــت» را بــه نفــع راه حل هــای مــدرن از جملــه بیومتریــک‪،‬‬ ‫کلیدهــای امنیتــی و دیگــر رویکردهــای جدیــد دســتگاه بــرای احــراز‬ ‫هویــت کاربــر کاهــش دهــد‪ ٪32 .‬از کســانی کــه مــورد بررســی و‬ ‫نظرســنجی قــرار گرفته انــد‪ ،‬بیومتریــک را بــه عنــوان امن تریــن راه‬ ‫بــرای تاییــد هویــت خــود انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫گوگل امکان حذف‬ ‫تصاویر کودکان زیر ‪18‬‬ ‫سال را فراهم کرد‬ ‫گــوگل یــک ویژگــی ایمنــی جدیــد راه انــدازی‬ ‫کــرده اســت کــه بــه افــراد زیــر ‪ 18‬ســال اجــازه می‬ ‫دهــد تصاویــر خود را از نتایج جســتجوی شــرکت‬ ‫حــذف کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی در ابتــدا در مــاه اگوســت اعالم شــد‬ ‫(همــراه بــا محدودیــت هــای جدیــد بــرای هــدف‬ ‫قــرار دادن تبلیغــات بــرای افــراد خردســال)‪ ،‬امــا‬ ‫اکنــون بــه طــور گســترده در دســترس اســت‪.‬‬ ‫متقاضیــان بایــد نشــانی های اینترنتــی تصاویــری‬ ‫را کــه می خواهنــد از نتایــج جســتجو حــذف‬ ‫شــوند‪ ،‬عبــارات جســتجویی کــه ان تصاویــر را‬ ‫نشــان می دهنــد‪ ،‬نــام و ســن خردســال‪ ،‬نــام‬ ‫و رابطــه فــردی و اطالعــات شــخصی – مثــا‬ ‫والدیــن کــودک‪ -‬را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن امــکان بــرای افــرادی اســت کــه در حــال‬ ‫حاضــر زیــر ‪ 18‬ســال ســن دارنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر‬ ‫‪ 30‬ســاله هســتید‪ ،‬نمی توانیــد بــرای حــذف‬ ‫تصاویــر خــود در ‪ 15‬ســالگی درخواســت دهیــد‪.‬‬ ‫گــوگل همچنیــن تاکیــد مــی کنــد کــه ضمــن‬ ‫حــذف یــک تصویــر از نتایــج جســتجوی خــود‪ ،‬ان‬ ‫را از وب حــذف نمــی کنــد‪ .‬عــاوه بــر گزینه هــای‬ ‫جدیــد حــذف تصاویر خردســاالن‪ ،‬گوگل در حال‬ ‫حاضــر راه هــای دیگــری را بــرای درخواســت حذف‬ ‫انــواع خاصــی از محتــوای مضــر شــامل تصاویری‬ ‫کــه فــرد از انتشــار ان هــا رضایتــی نــدارد‪ ،‬ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬ماننــد‪ :‬اطالعــات مالــی یــا پزشــکی‪ ،‬و‬ ‫اطالعــات شــخصی موجــود در اینترنــت که منجر‬ ‫بــه شناســایی فــرد بشــود از جملــه ادرس خانــه و‬ ‫شــماره تلفــن اســت‪.‬‬ ‫ناهیداکبری مقدم‬ ‫مهارت تصمیم گیری‬ ‫(‪)Decision-making‬؛‬ ‫فراینــد انتخــاب یــک شــیوه عمــل از میــان اعمــال‬ ‫متنــوع اســت‪ .‬ایــن فراینــد شــامل اســتفاده‬ ‫از چیزهایــی اســت کــه در دســت داریــد بــرای‬ ‫رســیدن بــه انچــه کــه مــی خواهیــد‪ .‬اگــر شــما تنها‬ ‫یــک انتخــاب ممکــن در اختیــار داشــته باشــید بــا‬ ‫فراینــد تصمیــم گیــری روبــرو نیســتند‪ .‬البتــه حتــی‬ ‫اگــر در چنیــن شــرایطی بــا دو گزینــه عملــی کــردن‬ ‫یــا نکــردن یــک راه حــل مواجــه باشــید و بایــد‬ ‫یکــی از انهــا را انتخــاب کنیــد‪ ،‬در واقــع در حــال‬ ‫تصمیم گیــری هســتید‪.‬‬ ‫مــا هــر روز بارهــا و بارهــا تصمیــم گیــری مــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬از نــوع غذایــی کــه مــی خوریــم تــا برنامــه‬ ‫کاری کــه بایــد انجــام دهیــم‪ .‬امــا بــرای برخــی ایــن‬ ‫کار انقــدر هــم ســاده نیســت‪ .‬تقویــت مهــارت‬ ‫تصمیــم گیــری بــه فــرد کمــک مــی کنــد کــه زندگــی‬ ‫بــا کیفیــت تــر و موفــق تــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عوامــل زیــر مــی توانند بــر ناتوانی در تصمیم گیری‬ ‫موثر باشند‪:‬‬ ‫نداشتن اطالعات کافی از موضوع‬ ‫عدم بررسی تمام جوانب‬ ‫داشتن اطالعات متناقض‬ ‫فقدان اعتماد به نفس‬ ‫تعدد افراد تصمیم گیرنده‬ ‫وابستگی عاطفی‬ ‫افسردگی یا دیگر اختالالت روانی‪..‬‬ ‫مهــارت تصمیــم گیــری نیــز ماننــد عضــات بــه‬ ‫ورزش و تقویــت نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اگــر هیــچ وقــت در زندگــی تصمیــم گیرنــده‬ ‫نبوده ایــد و همیشــه اختیارتــان دســت کــس‬ ‫دیگــه ای بــوده اســت‪ ،‬الزم اســت اول اعتمــاد بــه‬ ‫نفســتان را بهبــود ببخشــید‪ .‬بــرای ایــن کار الزم‬ ‫اســت هــر چــه بیشــتر تصمیم گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫از تصمیمات ساده شروع کنید‪.‬‬ ‫تصمیــم گیــری بــرای زمــان خریــد‪ ،‬نوع وســیله ای‬ ‫کــه مــی خواهیــد بخریــد‪ ،‬غــذا‪ ،‬فیلــم‪ ،‬تفریــح و‬ ‫مــوارد جزئــی بــه شــما کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســپس در گام هــای بعــدی‪ ،‬تــاش کنید اهمیت‬ ‫تصمیــم را در زندگــی خود بیشــتر کنید‪.‬‬ ‫تحلیلهزینه‪-‬سود‪:‬‬ ‫پیــش از رســیدن بــه تصمیــم نهایــی‪ ،‬الزم اســت‬ ‫کــه مزایــا و معایــب یــک تصمیــم ســنجیده شــود‪.‬‬ ‫این به تحلیل هزینه و سود نیاز دارد‪.‬‬ ‫در ایــن راه‪ ،‬شــما تمــام راه هــای ممکن و جوانب‬ ‫مثبت و منفی یک تصمیم را می ســنجید‪.‬‬ ‫ایــن بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه راهــی را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه بهتــر اســت و بــا ضررهــای‬ ‫کمتــری همــراه اســت‪.‬‬ ‫گزینه های خود را محدود کنید‪:‬‬ ‫بــرای ســاده تــر کــردن تحلیــل هزینــه و فایــده و‬ ‫تقویــت مهــارت تصمیــم گیــری خــود‪ ،‬گزینه هــا را‬ ‫تــا حــد امــکان کمتــر کنیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه گزینــه هــای زیــادی پیــش رویتــان‬ ‫باشــد‪ ،‬تصمیــم گیــری ســخت تــر مــی شــود‪.‬‬ ‫گزینــه هــای بیشــتر باعــث حســرت مــی شــوند‬ ‫چراکــه بــا نادیــده گرفتــن هــر فرصــت نگــران ان‬ ‫مــی شــوید کــه شــاید ان بهتــر بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬محــدود کــردن گزینه هــا باعــث ارامش‬ ‫ذهــن می شــود‪.‬‬ ‫اهمیت موضوع را مشخص کنید‪:‬‬ ‫ایــن تصمیــم چقــدر در زندگــی شــما مهم اســت؟‬ ‫چقــدر بایــد بــرای تصمیــم گیــری وقــت صــرف‬ ‫کنیــد؟ ده ثانیــه؟ یــک ربــع؟ یــک ســاعت؟ چنــد‬ ‫پنهان سازی گوگل در رابطه‬ ‫با حفظ حریم خصوصی کاربران‬ ‫واتساپ‬ ‫از ســال ‪ ،2015‬کاربــران ‪ WhatsApp‬قــادر بــه پشــتیبان گیــری‬ ‫از پیــام هــا و رســانه هــای خــود در ‪ Google Drive‬هســتند‪ ،‬ایــن‬ ‫ظاهــرا ً یــک نســخه پشــتیبان خصوصــی و رمزنــگاری شــده بــود‪،‬‬ ‫روز؟ همــه اینهــا بــه اهمیــت موضــوع و تاثیــر ان‬ ‫بــر اینــده تــان بســتگی دارد‪ .‬یــک مهلــت زمانــی‬ ‫بــرای تصمیــم گیــری تعریــف کنیــد‪.‬‬ ‫برای مسائل ساده سخت گیر نباشید‪:‬‬ ‫بــرای تقویــت مهــارت تصمیــم گیــری الزم اســت‬ ‫کــه مهلــت زمانــی را بــرای مــوارد ســاده در حداقــل‬ ‫زمــان تنظیــم کنیدایــن در واقــع‪ ،‬بــه همــان گام‬ ‫قبلــی بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫بــرای تصمیــم گیــری بــر ســر محــل غذا خــوردن یا‬ ‫فیلمــی کــه مــی خواهیــد در ســینما ببینیــد‪ ،‬نبایــد‬ ‫چنــد ســاعت وقــت صــرف کنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث‬ ‫مــی شــود بــه تردیــد کــردن عــادت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬یــک انتخــاب غلــط در اینجــا تاثیــر‬ ‫چنــدان مهمــی در زندگــی شــما نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقت تلف نکنید‪.‬‬ ‫تحقیق کنید‪:‬‬ ‫واضــح اســت کــه بــرای تصمیــم هــای مهــم‪ ،‬مثل‬ ‫خریــد لــپ تــاپ‪ ،‬مهاجــرت یــا بچــه دار شــدن‪،‬‬ ‫بایــد زمــان و تــاش کافــی بــرای کســب اطالعــات‬ ‫بیشــتر در ایــن زمینــه صــرف کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه از تصمیــم‬ ‫نهایــی و تبعــات ان مطمئــن باشــید‪.‬‬ ‫از یک فرد مطلع نظرخواهی کنید‪:‬‬ ‫دقــت کنیــد کــه بــرای تقویــت مهــارت تصمیــم‬ ‫گیــری بایــد صرفــا از افــراد مطلــع در ان زمینــه‬ ‫مشــورت بگیریــد‪ .‬صحبــت کــردن بــا هر کســی که‬ ‫در اطرافتــان اســت‪ ،‬شــما را ســردرگم تــر مــی کند‪.‬‬ ‫بــرای خریــد خــودرو از یــک مکانیــک یــا کارشــناس‬ ‫خــودرو نظــر بخواهیــد‪.‬‬ ‫جهــت انتخــاب رشــته‪ ،‬بــا یــک اســتاد دانشــگاه یــا‬ ‫مشــاور تحصیلــی صحبــت کنید‪.‬‬ ‫بــرای تصمیــم گیــری در مــورد طــاق‪ ،‬از مشــاور‬ ‫خانــواده کمــک بگیریــد‪ .‬اعضــای خانــواده و‬ ‫دوســتان بــه مشــکل شــما از نقطــه نظــر و بــر‬ ‫امــا تحقیقــات دادســتان کل ایالتــی گــوگل را متهــم بــه نقــض‬ ‫قوانیــن کــرده اســت‪ .‬تحقیقــات ان هــا نشــان داده اســت کــه‬ ‫گــوگل عمــدا ً کاربــران واتــس اپ را در مــورد حریــم خصوصــی‬ ‫انهــا گمــراه کــرده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در یــک پســت وبــاگ ‪ Google‬در ســال ‪2015‬‬ ‫در مــورد همــکاری ‪ Google WhatsApp‬ذکــر شــده بــود‪:‬‬ ‫«‪ WhatsApp‬بــرای ‪ Android‬بــه شــما امــکان می دهــد از‬ ‫ســابقه چــت‪ ،‬پیام هــای صوتــی‪ ،‬عکس هــا و فیلم هــای خــود در‬ ‫‪ Google Drive‬نســخه پشــتیبان تهیــه کنیــد»‪ ،‬یــک یادداشــت‬ ‫داخلــی ‪ 2016‬دیــدگاه مخالفــی را بیــان کــرد‪.‬‬ ‫پیــام هــای کنونــی ‪ WhatsApp‬در مــورد رمزگــذاری سرتاســری‬ ‫بــه طــور کامــل دقیــق نیســت‪ WhatsApp« .. «.‬در حــال حاضــر‬ ‫تبلیغــات بازاریابــی مــی کنــد کــه تمــام ارتباطــات از طریــق‬ ‫محصــول ان رمزگــذاری شــده اســت و کلیدهایــی وجــود دارد کــه‬ ‫فقــط کاربــران در اختیــار دارنــد‪ .‬انهــا نتوانســته انــد توضیــح دهنــد‬ ‫کــه داده هــای بــه اشــتراک گذاشــته شــده از ‪ WhatsApp‬در‬ ‫خدمــات شــخص ثالــث از ضمانــت یکســانی برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫ایــن شــامل پشــتیبان گیــری از ‪ Google Drive‬می شــود‪..».‬‬ ‫«بــرای کاربــران مهــم اســت بداننــد کــه وقتــی فایل هــای‬ ‫رســانه ای ‪ WhatsApp‬بــا اشــخاص ثالــث ماننــد ‪ Drive‬بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــته می شــود‪ ،‬دیگــر فایــل هــا توســط ‪WhatsApp‬‬ ‫رمزگــذاری نمــی شــوند‪».‬‬ ‫اســاس تجربــه خــود نــگاه مــی کننــد‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه یــک کارشــناس موضــوع را از بعد‬ ‫تخصصــی و بــر اســاس شــرایط شــما مــی ســنجد‪.‬‬ ‫به اشتباهات گذشته فکر نکنید‪:‬‬ ‫هــر کســی در زندگــی مــی توانــد تصمیــم غلطــی‬ ‫گرفتــه باشــد‪ .‬تردیــد نســبت به قابلیت هایتــان مانع‬ ‫بزرگــی ســر راه تقویــت مهــارت تصمیم گیــری اســت‪.‬‬ ‫نتایــج تصمیماتتــان را بررســی کنیــد و اگــر اشــتباه‬ ‫بــوده انــد ان را بــا تصمیــم درســت جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫برای جبران اشتباه برنامه ریزی کنید‪:‬‬ ‫هر تصمیمی با درصدی از خطا همراه است‪.‬‬ ‫در تحلیــل هزینــه و فایــده شــما تمــام جوانــب‬ ‫مثبــت و منفــی یــک تصمیــم را ارزیابــی کــرده ایــد‪.‬‬ ‫تصمیــم نهایــی شــما ممکــن اســت بــا درصــدی از‬ ‫خطــا و اشــتباه همــراه باشــد‪.‬‬ ‫بــه راه هایــی بــرای کــم کــردن ایــن خطــرات و‬ ‫راه هــای جایگزیــن بــرای جبــران اشــتباه فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫اینده و موفقیتتان را تصور کنید‪:‬‬ ‫بــرای تقویــت مهــارت تصمیــم گیــری الزم اســت‬ ‫بــه خودتــان اعتمــاد بــه نفــس بدهیــد‪.‬‬ ‫چنــد دقیقــه در ارامــش بــه تصمیمتــان فکــر‬ ‫کنیــد و موفقیــت حاصــل از ان را تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد فــردی قــوی در زمینــه تصمیــم‬ ‫گیــری باشــید‪ ،‬بایــد بــه قــدرت تصمیــم گیــری و‬ ‫موفقیتتــان ایمــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫عمل کنید‪:‬‬ ‫زمانــی کــه بــر اســاس اطالعــات و مشــورت بــا‬ ‫دیگــران تصمیــم گیــری کردیــد‪ ،‬فــورا ان را عملــی‬ ‫کنید‪.‬تردیــد کــردن و تاخیــر در عملــی کــردن‬ ‫تصمیــم باعــث مــی شــود کــه اعتمــاد بــه نفســتان‬ ‫را از دســت بدهیــد و قــدرت تصمیــم گیــری در‬ ‫شــما کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫تنظیــم کننــده مرکــز مشــاوره ارامــش پلیــس‬ ‫گلســتان‬ ‫گــوگل همچنیــن پنهــان کــرد کــه اطالعــات در واقــع بــه صــورت‬ ‫متنــی ســاده در ‪ Google Drive‬کاربــر ذخیــره مــی شــود زیــرا‬ ‫دسترســی مســتقیم بــه داده هــای ذخیــره شــده را بــا یادداشــت‬ ‫داخلــی ‪ Google‬بــه انهــا نشــان نمــی دهــد و همچنیــن گــوگل‬ ‫«بــه طــور مبهــم» از ارتباطــات ‪ WhatsApp‬کاربــران در ‪Google‬‬ ‫‪ Drive‬پشــتیبان گیــری مــی کنــد‪ .‬البتــه گــوگل هرگــز فــاش نکــرد‬ ‫کــه انهــا بــه اطالعــات کاربــر ‪ WhatsApp‬دسترســی کامل دارند و‬ ‫دادســتان کل خاطرنشــان مــی کنــد کــه شــرایط خدمــات ‪Google‬‬ ‫‪ Drive‬در ان زمــان حتــی بــه انهــا اجــازه مــی داد تبلیغــات را بــر‬ ‫خــاف اطالعــات موجــود در ان بفروشــند‪.‬‬ ‫تاییــد حریــم خصوصــی‪ ،‬حــذف و پنهــان ســازی ‪ Google‬باعــث‬ ‫افزایــش تقاضــا بــرای ســرویس پشــتیبان گــوگل شــده اســت‪.‬‬ ‫کاربــران بــه ســرعت بــرای پشــتیبان گیــری از ارتباطــات‬ ‫‪ WhatsApp‬در ‪ Google Drive‬ثبــت نــام کردنــد‪ .‬تــا ژوئــن ســال‬ ‫‪ ،2016‬حــدود ‪ 434‬میلیــون کاربــر ‪ WhatsApp‬از ‪ 345‬میلیــارد‬ ‫فایــل ‪ WhatsApp‬در ‪ Google Drive‬پشــتیبان گرفتنــد‪ ،‬کــه‬ ‫حــدود یــک چهــارم یــک میلیارد مشــتری جدیــد ‪ Google Drive‬را‬ ‫بــرای ان ایجــاد کــرد‪ .‬تــا مــاه مــه ‪ ، 2017‬گــوگل درایــو تقریبــا ً ‪750‬‬ ‫میلیــون حســاب پشــتیبان جدیــد ‪ WhatsApp‬بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه ‪ ،‬گــوگل مشــکلی در نقــض حریــم خصوصــی‬ ‫تقریبــا ً یــک میلیــارد کاربــر نــدارد ‪ ،‬اگــر بــه او در توســعه تجــارت‬ ‫خــود کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪409‬‬ ‫عاقبت کالهبرداری‬ ‫با رسید جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر‬ ‫داد کــه از طریــق رســید جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫ازمغــازه داران یــزدی می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی‬ ‫اظهــار داشــت بــا طــرح شــکایت از ســمت چندیــن نفــر‬ ‫از کســبه یــزد بــه ایــن پلیــس مبنــی براینکــه فــردی‪،‬‬ ‫اقــدام بــه خریــد کاال از انــان نمــوده و پــس از خریــد و‬ ‫کشــیدن کارت بانکــی در دســتگاه کارتخــوان‪ ،‬وجهــی بــه‬ ‫حسابشــان واریــز نگردیــده اســت ‪ ،‬پرونــده ای در ایــن‬ ‫پلیــس تشــکیل و در دســتور کار رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــا مراجعــه بــه فروشــگاه هــا اقــدام بــه‬ ‫ی کــرده اســت ولــی فروشــندگان‪ ،‬پــس‬ ‫خریــد کاال مــ ‬ ‫از گذشــت چنــد ســاعت متوجــه میشــوند پولــی بــه‬ ‫حسابشــان واریــز نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی ادامــه داد‪ :‬طــی اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی انجــام گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫متهــم کــه یــک مــرد میانســال بــود مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و بــا دســتور مقــام قضایــی دســتگیر شــد و بــه‬ ‫پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬متهــم پرونــده در‬ ‫اعترافــات خــود بیــان داشــت کــه در هنــگام کشــیدن‬ ‫کارت در دســتگاه کارتخــوان‪ ،‬بــه قســمت مدیریــت‬ ‫دســتگاه پــوز وارد شــده و بــه جــای واریــز وجــه‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه پرینــت اخریــن تراکنــش نمــوده و رســید چــاپ‬ ‫شــده را بــه فروشــنده کاال نشــان مــی داده اســت‬ ‫و چــون اکثــر دســتگاه هــای کارت خــوان دارای رمــز‬ ‫مدیریــت یکســان و از پیــش تعریــف شــده مــی‬ ‫باشــند‪ ،‬نامبــرده از همیــن ضعــف سیســتم اســتفاده‬ ‫نمــوده و اقــدام بــه کالهبــرداری از چندیــن مغــازه در‬ ‫ســطح شــهر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری ازشــهروندان خواســت‪ :‬ســامانه‬ ‫پیامکــی حســاب های بانکــی خــود را همــواره فعــال‬ ‫کننــد تــا بــا دریافــت پیامــک بانکــی‪ ،‬از انجــام عملیــات‬ ‫بانکــی مــورد نظــر اطمینــان حاصــل کننــد وهمچنیــن‬ ‫بــه دارنــدگان دســتگاه کارتخــوان توصیــه کــرد کــه رمــز‬ ‫پذیرنــده دســتگاه را از حالــت پیش فــرض خــارج نمــوده‬ ‫و رمــز قــوی بــرای ان تعریــف نماینــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت‬ ‫گــزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری‬ ‫را از ایــن ســایت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مقصر اصلی حمالت‬ ‫سایبری پرحاشیه گروه‬ ‫‪ Nobelium‬است‬ ‫گــروه هــک‪ Nobelium ،‬مقصــر اصلــی‬ ‫ســازماندهی حملــه ســایبری پرحاشــیه بــه ســازنده‬ ‫نــرم افــزار امریکایــی ‪ SolarWinds‬اســت‪.‬‬ ‫اخریــن مــوج نوبلیــوم‪ ،‬فروشــندگان و ســایر ارائــه‬ ‫دهنــدگان خدمــات فنــاوری در فضــای ابــری را‬ ‫هــدف قــرار داد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬انهــا ‪ 14‬زنجیــره‬ ‫تامیــن فنــاوری اطالعــات و ‪ MSP 140‬را در اخریــن‬ ‫مــوج حملــه خــود هــدف قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫از مــاه مــه ســال جــاری‪ ،‬ایــن گــروه تهدیــد روســی‬ ‫نوبلیــوم‪ ،‬حمالتــی را علیــه فروشــندگان و ســایر‬ ‫ارائــه دهنــدگان خدمــات فنــاوری بــه منظــور‬ ‫اســتقرار و مدیریــت خدمــات ابــری بــرای دسترســی‬ ‫بــه شــبکه هــای فنــاوری اطالعــات مشــتریان خــود‬ ‫انجــام داد‪ .‬نوبلیــوم گــروه هــک نخبــه اژانــس‬ ‫اطالعــات خارجــی روســیه ‪ SVR‬اســت و ایــن گــروه‬ ‫بــا نــام «خــرس دنــج» نیــز شــناخته مــی شــود‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه مایکروســافت از مــاه مــی بــه بیــش از‬ ‫‪ 140‬فروشــنده و ارائــه دهنــده خدمــات فنــاوری کــه‬ ‫توســط نوبلیــوم هــدف قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬اطــاع‬ ‫داده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫کشــت محصول زعفران تاثیر قابل توجهی در زندگی روستانشــینان منطقه شــرق اســتان گلســتان به‬ ‫ویژه دو شهرســتان ازادشــهر و رامیان گذاشــته و مهاجرت در این روســتا معکوس شــده و بســیاری برای‬ ‫کار بــه ایــن مناطــق عزیمــت می کنند‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -409‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 01‬نوامبر ‪ 25 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-409‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬ابان ‪01-- 1400‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫دو‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫برداشت زعفران‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‪،‬‬ ‫از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطق ـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن این منطقه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کرد‪.‬در مســیر روستای پاقلعه و در میان‬ ‫جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن اســتخر‬ ‫بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متر چشـم‏اندازی بســیار زیبا‬ ‫و رویایــی دارد اب ایــن اســتخر طبیعــی از چشــمه‏های جوشــان تامیــن می‏شــود‬ ‫و هــر ســاله‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز اســتان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و‬ ‫‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکرتاسیســات‪:‬اقامتگاه بــوم‬ ‫گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت قلعــه میــران – خانه مســافر‬ ‫گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران ( همــراه بــا‬ ‫تصاویر )دارای راه اســفالته – ســوپر مارکت – نانوایی – در مســیر روســتای پاقلعه‬ ‫بــه ابشــار پشــمکی ســاختمان خدماتــی و رفاهــی ( ســرویس بهداشــتی و نمازخانــه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه‬ ‫مــردم روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی‬ ‫را همراهــی می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری مــ ‏‬ ‫چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا‬ ‫مراســم ویــژه‏ای ســیزده بــدر برگــزار مــی‏شــود‪ .‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه‬ ‫مــردم روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی‬ ‫ی کند‪ .‬مردم میانســال و کهنســال روســتا معموال ًاز پوشــاک محلی اســتفاده‬ ‫م‏‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫س هــای محلــی اســتفاده م ـ ‏‬ ‫می‏ کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫لبــاس مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه‬ ‫پیژامــه‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده م ـ ‏‬ ‫لبــاس زنــان بــه وســیله روبان‏ هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی‬ ‫تزییــن شــده اند‪ .‬جوانــان روســتا در مراســم ویــژه و جشـن‏ها از لبــاس محلــی‬ ‫اســتفاده می‏ کننــد‪.‬‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪ .‬مــردم روســتای پاقلعــه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی مانند‬ ‫قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن محصــوالت‬ ‫باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع‬ ‫فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصــوالت دامــی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس‬ ‫نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫«مشاور رسانه ای حرفه ای ‪ ،‬گره گشای مشکالت مدیران »‬ ‫محمددیلم کتولی‬ ‫پــس از موفقیــت حضــرت ایــت اللــه جنــاب اقــای دکتــر‬ ‫رئیســی ‪ ،‬در کســب اعتمــاد مــردم و گرفتــن رای انــان و‬ ‫نشســتن بــر صندلــی ریاســت جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫به تبع ان انتصاب استانداران و مسئوالن دولتی در طراز‬ ‫انقــاب اســامی ‪ ،‬نخســتین دغدغــه و نگرانی‪،‬بکارگیــری‬ ‫مشــاورانی اســت کــه وظیفــه انان«رصــد وضــع موجــود‪،‬‬ ‫تحلیــل اوضــاع و ارائــه بــراورد و دادن راهــکار هــای حــل‬ ‫مشــکالت و ســنجش اثربخشــی عملکــرد انــان» اســت‪.‬‬ ‫در این بین ‪ ،‬مشــاور رســانه ای ریاســت محترم جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬وزرای دولــت و اســتانداران نقــش بســزایی در‬ ‫« تصمیــم ســازی‪ ،‬تصمیــم گیــری و عــزل و نصــب هــا و‬ ‫نیــز نحــوه تعامــل مدیــران ارشــد بــا جامعــه و مســئوالن‬ ‫پائین تــر و‪ » ...‬دارنــد ‪.‬‬ ‫تجربــه نشــان داده ‪ ،‬مدیــران مشــورت پذیــر موفــق تــر‬ ‫از مدیــران عملگــرا هســتند ‪ .‬هرچنــد «مشــاور»به طــور‬ ‫کلــی در نظــام مدیریتــی مــا تعریــف درســتی نــدارد‪.‬گاه‬ ‫بــرای رعایــت شــان افراد(بویــژه مدیــران برکنارشــده ) بــه‬ ‫کار مــی رود‪،‬گاه ابــزاری بــرای رفیــق بــازی اســت‪،‬گاه بــه‬ ‫مثابه پارکینگ اســتفاده می شــود‪،‬گاه به چشــم مدیریت‬ ‫ســایه یــا«روز مبــادا »دیــده مــی شــود‪ ،‬گاه بهان ـه ای بــرای‬ ‫پرداخــت حقــوق بــه یــک دوســت و گاه بــرای داد وســتد‬ ‫و ‪...‬امامشــاور در تعریــف مدیریتــی خــود شــاخص هایــی‬ ‫دارد کــه ‪:‬‬ ‫اوال‪:‬فــردی اســت کــه حداقــل در یــک زمینــه از رئیس خود‬ ‫ســرامد است ‪.‬‬ ‫ثانیــا ‪ :‬کار اجرایــی یــا کار هماهنگــی بیــن چنــد مدیــر‬ ‫پاییــن دســتی نمــی کنــد ‪ .‬بــه عبــارت بهتــر ‪ ،‬قائــم مقــام‬ ‫یــا دســتیار ویــژه نیســت‪ ،‬همچنــان کــه در زمــره اصحــاب‬ ‫گعــده یــا ناظــر یــا جاســوس نیســت ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬و از همه مهمتر مشاورشجاع است(به عکس معاون‬ ‫کــه بایــد مطیــع باشد)مشــاور حقــوق مــی گیــرد تــا نقایــص مــا‬ ‫و کار مــا را در جلســه ای خصوصــی بگویــد پیــش از ان کــه‬ ‫دیگرانــی در محافــل عمومــی فریــاد براورنــد؛ پول می گیــرد و از‬ ‫قضــا ممکــن اســت پــول هنگفتــی بگیــرد تــا اشــکاالت کار مــا را‬ ‫قبــل از اجــرا گوشــزد کنــد یعنــی پیــش از ان کــه خرابــی بزرگــی‬ ‫بــه بــار نشــیند‪.‬لذا او بایــد شــجاع باشــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه مویــد و «به بــه گــو» نیــاز اســت‪ ،‬ایــن نیــاز خــود را‬ ‫از طــرق دیگــر بایــد ارضــاء شــود نــه بــا «اســتخدام مشــاور»‬ ‫به همین سیاق‪ ،‬مشاور رسانه ای معنا می یابد‪.‬‬ ‫مشــاور رســانه ای بــا ســخنگو ‪ ،‬مدیــر روابــط عمومــی‪،‬‬ ‫دســتیار مطبوعاتــی و ســایر مشــاغل مشــابه تفــاوت دارد؛‬ ‫همچنــان کــه خــود انهــا نیــز بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد‬ ‫‪ .‬مشــاور رســانه ای قــرار نیســت رابــط رســانه ای باشــد و‬ ‫نحــوه انتشــار اخبــار فــرد یــا ســازمان را پیگیری کنــد‪ .‬او قرار‬ ‫نیســت بــه افــکار عمومــی یــا رســانه هــا پاســخ دهــد ‪ .‬او‬ ‫قــرار نیســت هماهنــگ کننــده یــک مصاحبــه اختصاصی با‬ ‫یــک شــبکه مهــم تلویزیونــی باشــد‪ .‬هــر کــدام از ایــن کار‬ ‫ویژه هــا بــه یکــی از مشــاغل یــاد شــده بــاز مــی گــردد و در‬ ‫شــرح وظایــف ان شــغل فهرســت مــی شــود ‪.‬‬ ‫مشــاور رســانه ای قــرار اســت بــه رئیــس خــود بگویــد‬ ‫کــدام حرفــش یــا کــدام رفتــارش چــه انعکاســاتی در افــکار‬ ‫عمومــی و نماینــدگان انهــا (رســانه هــا) دارد یــا داشــته‬ ‫اســت ‪ .‬بــه همیــن دلیــل توصیــه می شــود عضــو تیــم‬ ‫نــگارش ســخنرانی باشــد(با توجــه بــه تعریف«تیــم» بــه‬ ‫معنــای تخصص هــای مکمــل) بــه عــاوه‪ ،‬او ممکــن اســت‬ ‫تقاضــای یــک مصاحبــه را کــه توســط روابــط عمومــی‪،‬‬ ‫گردشــکار شــده بررســی کنــد و بــه رئیــس خــود مشــاوره‬ ‫بدهــد کــه ایــن مصاحبــه در چنیــن شــرایطی مناســب‬ ‫اســت یــا خیــر‪ .‬حتــی مــی توانــد مالحظــات و شــروط‬ ‫را نیــز فهرســت کنــد ‪ .‬عــاوه بــر اینهــا مشــاور رســانه ای‬ ‫ممکــن اســت بــه نمایندگــی از رئیــس خــود مجموعه هــای‬ ‫اطالع رســانی زیــر مجموعــه را توجیــه کنــد‪ .‬هرچنــد بایــد‬ ‫مراقــب بــود کــه پــا بــه حیطــه تصــدی نگــذارد و ضمنــا مــرز‬ ‫الزم بــا هماهنــگ کننــده ســتادی را نیــز حفــظ کنــد ‪.‬‬ ‫کارکرد یک مشاور عالی رسانه ای ‪:‬‬ ‫_ دغدغه روزهای ســخت را برای مدیران ارشــد و سرپرســتان‬ ‫و حتــی نهادهــای دولتــی و خصوصــی در ســر مــی پروراند ‪.‬‬ ‫_ مشــاور باید از مدیر و رهبر مجموعه ها بســیار ســرامدتر‬ ‫و حتــی در حــد و اندازه هــای یــک منتــور کارازموده باشــد ‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور حرفــه ای رســانه مســیرهای اشــراف‬ ‫اطالعاتــی را طــی نمــوده و مســیر اشــرافیت خــاص و‬ ‫ژئوپولتیــک را می دانــد و ماننــد یــک شــطرنج بــاز نابغــه عمــل‬ ‫می کنــد او مــی توانــد ده هــا حرکــت بعــدی را در رســانه ها‬ ‫و تبعــات حــرکات افــراد و مجموعه هــای زیــر دســت خــود را‬ ‫پیــش بینــی نمایــد‪.‬‬ ‫شناســی و روانشناســی و سیاســت داخلــی و خارجــی را‬ ‫می دانــد و واســطه فیــض رســانه ها بــرای جامعــه مدیریتی‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫_ یک مشــاور رســانه ای شــناخت کافی از مسائل اقتصادی‬ ‫کشــور دارد و بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫شــعار ســال و بیانــات ایشــان در خصــوص حمایــت از کاالی‬ ‫ایرانــی‪ ،‬ســرمایه گــذاری داخلــی‪ ،‬قطــع وابســتگی بــه نفــت‪،‬‬ ‫نفــی اقتصــاد تــک محصولــی‪ ،‬توانمندی هــای اقتصــادی‬ ‫داخلــی‪ ،‬بــاور قلبــی بــه شــعار«ما می توانیم»حــذف دالر از‬ ‫مبــادالت تجــاری و اقتصــادی و‪ ....‬بســتر ســازی رســانه ای‬ ‫بــرای تحقــق ایــن عــزم ملــی نمــوده نقش خــود را در توســعه‬ ‫پایــدار اقتصــادی ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای از بــن دنــدان بــه همفکــری و‬ ‫ایجــاد اتفــاق هــای فکــر‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬راه انــدازی کمپین هــای‬ ‫_ یــک مشــاور حرفــه ای رســانه بایــد شــجاع و بــا تدبیــر‬ ‫و عاقــل و دانشــمند اینــده نگــر و بســیار مــردم دار باشــد و‬ ‫مخصوصــا بــه ابــزار تجربــه مهــارت و علــم روز جهــان کامــا‬ ‫و صدرصــد مســل ّح باشــد ‪.‬‬ ‫_ یک مشــاور کارکشــته و کار بلد رســانه باید دقیقا بداند‬ ‫کــه کجــا کــی و چــه وقــت مدیــران و رهبــران و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی بایــد ســخن بگوینــد‬ ‫چگونــه بگوینــد و حتــی چطــور بگوینــد و در کــدام رســانه‬ ‫ایــن مطالــب بــه چــه نحــوی بــه اشــتراک گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای تنهــا چیــزی کــه زنــده نگاهــش‬ ‫م ـی دارد« عشــق و عالقــه وافــر بــه رســانه » اســت‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای ‪ ،‬موفقیــت در جــذب اجمــاع‬ ‫عمومــی و یــا پایــان فتنــه هــا دســت پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای تکنیک هــای حرفــه ای‪ ،‬فعالیــت‬ ‫تخصصــی شــغلی و اموزشــهای مختلــف در اقصــی نقــاط‬ ‫جهــان را طــی کــرده یــا طــی نکــرده بــا مطالعــه و پژوهــش‬ ‫از ایــن تکنیــک هــا اگاهــی دارد ‪.‬‬ ‫_ یک مشــاور رســانه ای از جنس رســانه ‪ ،‬فرهنگ( ادبیات‪،‬‬ ‫هنــر ‪ ،‬موســیقی ‪ ،‬شــعر و‪) ...‬مطبوعــات( مکتــوب و مجــازی)‬ ‫اســت و در خانــواده ای بــا ایــن خصوصیــات رشــد یافتــه و بــه‬ ‫یــک مشــاور حرفــه ای رســانه رســیده اســت‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای بــه کار تیمــی و امــوزش مدیریــت و‬ ‫رهبــری و همچنیــن ارتباطــات غیــر کالمی بــا رویکرد ذهنیت‬ ‫ســازی و بحــران ســازی اشناســت و در ایــن زمینــه تالیفــات و‬ ‫تحقیقــات دارد ‪.‬تیــم حرفــه ای ایــن مشــاور عالــی رســانه ای‬ ‫را عناصــر کارازمــوده و خبــره تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای حضــور گســترده و فعالــی را در‬ ‫وزارت خانــه هــا و نهادهــا و ارگانهــای مختلــف و مخصوصــا‬ ‫اصنــاف کل کشــور و حتــی در کالس نیروهــای نظامــی و‬ ‫انتظامــی و‪ ...‬دارد و از تیــز هوشــی و تجربــه منحصــر بفــرد‬ ‫و طوالنــی برخــوردار اســت ‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای بــه نظریــه هــای ارتباطــی اشــراف‬ ‫دارد ‪ ،‬ادبیــات جنــگ هــای نویــن از قبیل«جنــگ نــرم‬ ‫و ســخت‪ ،‬جنگ هــای هیبریــدی‪ ،‬تهاجــم فرهنگــی و‬ ‫شــبیخون فرهنگــی‪ ،‬دســته بنــدی هــای رســانه ای و حتــی‬ ‫روانشناســی رســانه و نظائر ان را»به خوبی می شناســد و‬ ‫حتــی دانــش میــان رشــته ای بویــژه در شــاخه های جامعــه‬ ‫متعــدد و کارگروه هــای مختلــف معتقــد اســت و بــا‬ ‫تشــکیل اطــاق فکرهــای تــو در تــو و متنــاوب بــا اســتفاده‬ ‫از افــراد صاحــب ســبک و دســت انــدرکار بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از اطــاق فکرهــای خــود را بــه تفســیر رســانه‬ ‫گردی هــا و تفســیر خبــر و ترســیم حــرکات بعــدی و تبییــن‬ ‫اســتراتژی های بــی خطــر وکــم خطــر طــی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای بــا رســانه ها و روزنامــه نــگاران‬ ‫سرتاســر کشــور و اســتان محــل زندگــی اش ارتبــاط‬ ‫نزدیــک و تنگاتنگــی دارد و روزنامــه نــگاران‪ ،‬خبرنــگاران و‬ ‫ژورنالیســتها و اصحــاب رســانه او را از جنــس خــود و محــرم‬ ‫اســرار مــی داننــد ‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور عالــی رســانه بایــد از قــدرت پیش بینــی فــرا‬ ‫منطقــه ای و چنــد بعــدی برخــوردار باشــد و صــد البتــه از‬ ‫روحیــات و نقــاط قــدرت و ضعــف مدیــران مجموعــه هــا ی‬ ‫بــاال دســتی خــود کامــا بــا اطــاع اســت و بــا تحلیــل و رصــد‬ ‫محیــط درونــی و بیرونــی ســازمان و حتــی روابــط بیــن الملــل‬ ‫نســبت بــه ارائــه دســتورالعمل و یــا پیشــنهاد و یــا رد نظــرات‬ ‫دیگــران اهتمــام مــی ورزد ‪.‬‬ ‫_ یــک مشــاور رســانه ای ‪ ،‬دشــمن شــناس حرفــه ای‬ ‫اســت‪ ،‬در بیــن انبــوه رســانه های داخلــی و خارجــی ‪ ،‬رنــگ‬ ‫و لعاب هــای مختلــف‪ ،‬نــام هــای فریبنــده و جــذاب ‪ ،‬افــراد‬ ‫و عناویــن و مــارک هــای گوناگــون ‪ ،‬بــا بصیــرت و هوشــیاری‬ ‫کامــل ‪ ،‬ســره را از ناســره مــی شناســد و مدیریــت مــورد‬ ‫مشــاوره اش را از وضعیــت موجــود رســانه ای اطرافــش اگاه‬ ‫مــی کنــد ‪ .‬مشــاور رســانه ای بــا اتــکاء بــه تقــوی ‪ ،‬شــناخت و‬ ‫علــم ‪ ،‬بصیــرت و بینــش بــی نظیــر خــود« تلــه هــای انفجاری‬ ‫رســانه ای جلــوی پــای مدیــر »را خنثــی نمــوده و راه و مســیر‬ ‫پیــروزی و موفقیــت را بــرای او همــوار مــی کنــد ‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت‪ ،‬مدیــر ارشــد اجرایــی‪ ،‬اســتاندار‪ ،‬رجــل‬ ‫سیاســی و اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی ‪ ،‬نظامــی ‪ ،‬امنیتــی و ‪ ....‬که‬ ‫چنیــن ابــزار کارامــد و ســازنده ای در اختیــار دارد هرگــز نگران‬ ‫اینــده کشــور و اســتان و جغرافیــای تحــت مدیریــت خویــش‬ ‫نیســت و باخیــال اســوده بــه تدبیــر امــور‪ ،‬اجــرای برنامــه هــا‪،‬‬ ‫سرکشــی از مــردم و نظــارت بــر زیــر مجموعه هــای خــود‬ ‫می پــردازد و مــی دانــد کــه« مشــاور حرفــه ای رســانه ای»اش‬ ‫همــه چیــز ‪ ،‬همــه کــس و همــه جــا را مــد نظــر دارد و «بــه‬ ‫موقــع و بهنــگام » بــه دادش مــی رســد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!