روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 408 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 408

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 408

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 408

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫کشاورزان گندم کار گندم خود‬ ‫را قراردادی کشت کردند‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫باشگاهمشتریان‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫یک شنبه‪ 9 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /31 -‬اکتبر‪ /24 -2021/‬ربیع االول ‪ -1442/‬شماره‪408‬‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫سنگینی سایه مرغ در بازار‬ ‫محاسبه قیمت ‪ ۸۲۰‬تومان‬ ‫برق برای مشترکان‬ ‫پرمصرف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرابی های سیستم‬ ‫روغن رسانی‬ ‫‪3‬‬ ‫عاقبت اعتماد بی جا ؛‬ ‫خالی شدن کیف پول‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیریت خشم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تا پایان ‪ ۱۴۰۱‬بیش از یک میلیون‬ ‫فرصت شغلی ایجاد می شود‬ ‫وزیــرکار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬ایجــاد بیــش‬ ‫از یــک میلیــون فرصــت شــغلی در نخســتین جلســه‬ ‫شــورای عالــی اشــتغال کشــور در دولــت ســیزدهم تــا‬ ‫پایــان ‪ ۱۴۰۱‬بــا همــکاری بخــش خصوصــی تصویــب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬حجــت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» اظهــار داشــت‪ :‬بــه ریاســت ســید ابراهیــم‬ ‫رییســی نخســتین جلســه شــورای عالی اشــتغال کشور‬ ‫در دولــت ســیزدهم برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه باالتریــن مرجــع تصمیــم گیــری‬ ‫دربــاره سیاســت اشــتغال کشــور ایــن شــورا اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬وزارت کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی‬ ‫بــه عنــوان دبیــر ان شــناخته مــی شــود و مســئولیت‬ ‫برنامه ریزی هــا را نیــز برعهــده دارد‪.‬‬ ‫وزیــر کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫هــدف ایــن شــورا چــاره اندیشــی بــرای مســئله‬ ‫بیــکاری بــه عنــوان دو مشــکل اصلــی کشــور در کنــار‬ ‫گرانــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن جلســه‬ ‫بــرای نخســتین بــار زیســت بــوم ملــی اشــتغال‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران را رونمایــی شــد کــه دو‬ ‫بخــش روش هــای ایجــاد اشــتغال و هماهنگــی میــان‬ ‫دســتگاهی را تضمیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۲۰‬مصوبــه بــرای ایجــاد‬ ‫هماهنگــی الزم میــان دســتگاه هــا تصویب شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۶‬توافقنامــه نیــز مــورد تاییــد بــرای‬ ‫اهداف اصلی طرح امایش‬ ‫سرزمین‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫است‬ ‫ایجــاد اشــتغال مشــخص خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاالنه میــزان اشــتغال درایــن بخــش‬ ‫مشــخص خواهــد شــد و ایــن شــاخص را در بیــن‬ ‫شهرســتان های مختلــف توزیــع مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز مطالعــات و پژوهش های بازرگانــی وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ادامــه داد‪ :‬بــرای رســیدن‬ ‫بــه هــدف اشــتغال برنامــه هــای مشــخصی در حــوزه‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و بازرگانــی خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫تشــکینی بــا اشــاره بــه اینکــه در بــازه زمانــی چهــار‬ ‫ســاله بــه اهــداف ایــن طــرح خواهیــم رســید بیــان کــرد‪:‬‬ ‫در امایــش صنعتــی ‪ ،‬معدنــی و تجــاری بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه تخصیــص منابــع را عادالنــه کنیــم و اگــر‬ ‫فعالیتــی بــر اســاس ایــن طــرح نباشــد در برنامــه قــرار‬ ‫نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام وزارت صمــت‪ ،‬دولــت بــا اجــرای طــرح‬ ‫امایــش ســرزمین‪ ،‬بــه بررســی طــرح هــای اولویــت دار‬ ‫صنعتــی‪ ،‬معدنــی و تجــاری اســتان هــای مختلــف در‬ ‫قالــب یــک ســند مــی پــردازد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفت‪:‬ایجــاد اشــتغال و‬ ‫کاهــش نــرخ بیــکاری در اســتان ها یکــی از اهــداف اصلی‬ ‫طــرح امایــش ســرزمین‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫احمــد تشــکینی در حاشــیه نشســت هماهنگــی طــرح‬ ‫امایــش صمــت‪ ،‬کــه بــا حضــور مســووالن اســتانی‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و بخــش خصوصــی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مهمتریــن هــدف ایــن طــرح‬ ‫بحــث اشــتغالزایی اســت کــه متناســب بــا اهــداف کالن‬ ‫اشــتغال در کشــور ســهم صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت را در‬ ‫ظرفیتی برای اشتغالزایی و درامد اقتصادی نهفته‬ ‫در ورزش های هوایی‬ ‫امضــا اعــام شــد تــا بیــش یــک میلیــون ‪ ۸۵۰‬هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی بــا هماهنگــی دســتگاه های مختلــف و‬ ‫همــکاری بخــش خصوصــی کارســازی شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تعــداد اشــتغال‬ ‫بــرای نیمــه دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا پایــان ‪ ۱۴۰۱‬برنامه ریزی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬رییــس جمهــوری در ایــن‬ ‫جلســه بــر تســریع ایــن رونــد تاکیــد داشــتند بــه‬ ‫همیــن دلیــل امــکان ایجــاد اشــتغال بیشــتر در ایــن‬ ‫مــدت نیــز ممکــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر همیــن اســاس مقــرر شــد تــا بــه جــای‬ ‫هــر ســه مــاه یکبــار شــاهد برگــزاری ایــن جلســه در هــر‬ ‫مــاه باشــیم تــا ایجــاد اشــتغال کــه از مطالبــات مردمــی‬ ‫اســت در ســریعترین زمــان ممکــن بــه ثمــر برســد‪.‬‬ ‫وزیــر کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫ایجــاد اشــتغال مســئولیت وزارتخانــه نیســت بلکــه‬ ‫هماهنگــی اشــتغال زا میــان دســتگاهی در دســتور‬ ‫کار ایــن نهــاد قــرار دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همدلــی‪،‬‬ ‫هماهنگــی و نــگاه مشــترک بــرای حــل مشــکل بیکاری‬ ‫موجــب ایجــاد هــم افزایــی در دولــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه مســئله رفــع مســائل‬ ‫بروکراتیــک و حــل مشــکالت فعــاالن کســب و کار در‬ ‫ایــن جلســه مطــرح شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫موانــع ‪ ۲۲‬رســته اشــتغال کشــور بــه صــورت فــوری‬ ‫مــورد بررســی قــرار بگیــرد کــه پیــش از ایــن نیــز مــورد‬ ‫توجــه قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا تاکیــد بــر اینکه با برداشــته شــدن موانع‬ ‫بروکراتیــک‪ ،‬بخــش خصوصــی توانایــی ایجــاد شــغل‬ ‫خواهــد داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬در الگــوی زیســت بوم اشــتغال‬ ‫جمهــوری اســامی دســتگاه هــای دولتــی مباشــرت کار‬ ‫تولیــد و اشــتغال انجــام نمــی دهنــد بلکــه زمینــه را برای‬ ‫بخــش خصوصــی تســهیل مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت وظیفــه مانــع زدایــی‬ ‫و پشــتیبانی را برعهــده دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــار‬ ‫دقیقــی از وضعیــت اشــتغال و بیــکاری وجــود نــدارد‬ ‫و از ایــن پــس همــه دســتگاه هــا در تــاش خواهنــد‬ ‫بــود تــا بــا کمــک یکدیگــر بانــک اطالعاتــی جامعــی از‬ ‫بیــکاری و اشــتغال تهیــه شــود‪.‬‬ ‫بــا تدویــن ایــن ســند چشــم انــداز توســعه صنعتــی‬ ‫معدنــی و تجــاری اســتان هــا مشــخص و بــا اجــرای دقیق‬ ‫ان اهــداف توســعه اســتان ها محقــق می شــوند‪.‬‬ ‫براســاس اعــام مســووالن وزارت صمــت هــم اکنــون‬ ‫طــرح امایــش در ‪ ۲۰‬اســتان و ‪ ۴۵۰‬شهرســتان کشــور بــه‬ ‫طــور همزمــان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫هفته نخست ابان ماه همراه با‬ ‫ارامش نسبی بازار ارز‬ ‫در اولیــن هفتــه ابــان بــا وجــود اینکــه بــازار ارز روزهــای ارام و کم نوســانی‬ ‫را تجربــه کــرد‪ .‬بــا وجــود ایــن معامله گــران ارزی ترجیــح دادنــد در ارتبــاط بــا‬ ‫طــرح مباحــث مختلــف دربــاره مذاکــرات هســته ای و وقــوع برخــی تحــوالت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬هیجان زدگــی خــودداری کــرده و منتظــر تحــوالت و سیاس ـت های‬ ‫جدیــد اقتصــادی باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در هفت ـه ای کــه گذشــت معامــات دالر در‬ ‫بــازار ازاد از قیمــت ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان اغــاز شــد و پــس از تجربــه کــف‬ ‫قیمتــی ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬تومانــی روز شــنبه و ســقف قیمتــی ‪ ۲۷‬هــزار و ‪۸۷۰‬‬ ‫تومانــی روز چهارشــنبه‪ ،‬در نهایــت در اخریــن معامــات روز پنج شــنبه در‬ ‫محــدوده قیمتــی ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان خریــد و فــروش شــد‪.‬‬ ‫نوســان قیمتــی بــرای یــورو نیــز در بــازار ازاد از معاملــه در نــرخ ‪ ۳۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومانــی روز شــنبه اغــاز شــد و پــس از گــذر از کــف قیمــت ‪ ۳۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۲۰‬تومــان روز ابتدایــی هفتــه‪ ،‬در روز چهارشــنبه بــه باالتریــن ســطح قیمتــی‬ ‫خــود در هفتــه یعنــی ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۳۸۰‬تومــان رســید و در نهایــت معامــات‬ ‫خــود را در محــدوده ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۹۵۰‬تومــان بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫دالر و یــورو در حالــی طــی ایــن هفتــه در محــدوده نوســانی حــدودا ‪ ۵۰۰‬تــا ‪۶۰۰‬‬ ‫تومانــی معاملــه شــدند کــه سیاســت خارجــی ایــران و اخبــار مربــوط بــه مذاکــرات‬ ‫هســته ای بــرای احیــای برجــام روزهــای داغــی را در ایــن روزهــا از ســر گذراندنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن اتفــاق بــه وقــوع نپیوســت و تحلیلگــران بــازار ارز‪ ،‬مهمتریــن عامــل‬ ‫ان را بــه ســفر معــاون وزیــر خارجــه ایــران بــه بروکســل‪ ،‬بــرای انجــام مذاکــره‬ ‫در خصــوص تــداوم مذاکــرات ویــن مربــوط مــی داننــد‪ .‬گفت وگویــی کــه در‬ ‫نهایــت منجــر بــه مخابــره اخبــار مثبــت شــد و از احتمــال اغــاز مجــدد مذاکــرات‬ ‫ویــن در هفتــه اینــده خبــر داد‪ .‬بــه اعتقــاد تحلیگــران ایــن خبــر مهــم بــه‬ ‫تنهایــی بــا تقویــت وزنــه کاهشـی های بــازار ارز‪ ،‬از تاثیــر اخبــار منفــی و نگــران‬ ‫کننــده جلوگیــری کــرد و در نهایــت مانــع از جابه جایــی جــدی در نــرخ ارز طــی‬ ‫هفتـه ای کــه گذشــت شــد‪.‬‬ ‫البتــه از رخــداد مهــم دیگــر ایــن هفتــه نیــز نبایــد بــه ســادگی گذشــت‪ .‬حملــه‬ ‫ســایبری در سیســتم مکانیــزه کارت هــای ســوخت اتقــاق غیــر منتظــره ای بــود‬ ‫کــه بســیاری بخــش هــا را در روزهــای پایانــی ایــن هفتــه درگیــر خــود کــرد و‬ ‫انتظــار می رفــت بــازار ارز را نیــز تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد‪ ،‬امــا بــه نظــر‬ ‫می رســد ایــن اتفــاق هــم در ســایه ســفر علــی باقــری کنــی بــه بروکســل‪،‬‬ ‫اهمیــت خــود را بــرای معاملــه گــران ارزی از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بررســی رونــد معامــات ارز در ایــن هفتــه و در ادامــه معامالت‬ ‫هفته هــای گذشــته نشــان می دهــد‪ ،‬بهــای ارز بــه صــورت اهســته در حــال‬ ‫بــاال بــردن ســطح منطقــه ثبــات خــود اســت‪ .‬در ابتــدای هفتــه تحلیلگــران‬ ‫فنــی محــدوده مقاومتــی بــرای افزایــش بهــای دالر را در دو ســطح ‪ ۲۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومــان و ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬تومــان معرفــی کــرده بودنــد و انتظــار داشــتند‬ ‫در صورتــی کــه در معامــات بــازار ازاد دالر از ایــن ســطوح گــذر کــرد‪ ،‬شــاهد‬ ‫تشــدید شــیب افزایشــی قیمت هــا باشــیم‪ .‬امــا مجموعــه تحــوالت سیاســی‬ ‫و اقتصــادی هفتــه گذشــته منجــر بــه ایــن شــد کــه بــازار بــه ارامــی و بــدون‬ ‫تنــش ویــژه ای از ســطح ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان بــدون مقاومــت خاصــی عبــور‬ ‫کنــد و جایــگاه خــود را در نیمــه باالیــی کانــال ‪ ۲۷‬هــزاری مســتحکم ســازد‪.‬‬ ‫هرچنــد دســته دیگــری از کارشناســان نگاهــی معکــوس بــه تحــوالت بــازار ارز‬ ‫دارنــد و بــه اعتقــاد ایــن افــراد‪ ،‬ناکامــی اخبــار منفــی در ایجــاد مــوج صعــودی‬ ‫در ایــن هفتــه نشــان داد بــازار ارز تــوان چندانــی بــرای جهش هــای افزایشــی‬ ‫در کوتــاه مــدت نــدارد‪ .‬بنابرایــن معامله گــران عمــده بــازار‪ ،‬در شــرایط فعلــی‬ ‫همچنــان احتیــاط در خریــد و فــروش را ترجیــح می دهنــد‪ .‬بــه اعتقــاد ایــن افــراد‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬دالالن افزایشــی بــازار پــس از تالش هــای مکــرر در هفته هــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬بــرای بازگشــت مجــدد بــه بــازار بایــد مــدت زمــان بیشــتری صبــر کننــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 8‬ابان‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 8‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 50,380,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,631,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 115,490,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 118,250,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪60,450,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪408‬‬ ‫اعالم انقراض سلسله قاجار؛‬ ‫(نهم ابان ‪)1304‬‬ ‫‪ 9‬ابــان ‪ 1304‬کودتایــی کــه بــا پشــتیبانی بالتردیــد‬ ‫انگلیســیان در ســوم اســفند ‪ 1299‬در ایــران بــه وقــوع‬ ‫پیوســت‪ ،‬در رونــدی تدریجــی‪ ،‬ولــی مــداوم موجبــات و‬ ‫مقدمــات پایــان کار قاجارهــا را فراهــم اورد‪ .‬بــا قــدرت‬ ‫یابــی و صعــود رضاخــان سردارســپه و عامــل نظامــی‬ ‫کودتــا بــر پســت نخســت وزیــری کــه بــا ایجــاد رعــب و‬ ‫خفقــان مضاعفــی نیــز تــوام بــود‪ ،‬اگاهــان بــه امــور در‬ ‫همــان زمــان حیــات سیاســی قاجارهــا را پایــان یافتــه‬ ‫تلقــی کردنــد‪.‬‬ ‫مجلــس پنجــم شــورای ملــی نیــز به رغم حضــور اقلیتی‬ ‫مســتقل تحــت کنتــرل رضاخــان قــرار گرفــت و بــه ویــژه‬ ‫شــهربانی مخــوف او اکثریــت نماینــدگان مجلــس را‬ ‫بــه حمایــت از رضاخــان وادار ســاخت و بدیــن ترتیــب‬ ‫نماینــدگان راه یافتــه بــه مجلــس عمدتــا بــر اثــر تهدیــد‬ ‫و تطمیــع امــاده شــدند تــا بــا تصویــب قانونــی انقــراض‬ ‫سلســله قاجاریــه‪ ،‬صعــود رضاخان به ســلطنت را اعالم‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن فرصــت بدفرجــام در روز ‪ 9‬ابــان ‪ 1304‬روی‬ ‫داد و مــاده واحــده ای بــا رای موافــق ‪ 80‬نماینــده (از‬ ‫‪ 85‬نماینــده حاضــر در جلســه) و بــا کارگردانــی افــرادی‬ ‫چــون ســیدمحمد تدیــن نایــب رئیــس موقــت مجلــس‬ ‫تصویــب شــد‪« :‬مــاده واحــده‪ -‬مجلــس شــورای ملــی‪ .‬بــه‬ ‫نــام ســعادت ملــت انقــراض ســلطنت قاجاریــه را اعــام‬ ‫نمــوده و حکومــت موقتــی را در حــدود قانــون اساســی‬ ‫و قوانیــن موضوعــه مملکتــی بــه شــخص اقــا رضاخــان‬ ‫پهلــوی واگــذار مــی نمایــد‪ .‬تعییــن تکلیــف حکومــت‬ ‫قطعــی موکــول بــه نظــر مجلــس موسســان اســت کــه‬ ‫بــرای تغییــر مــواد ‪ 40-38-37-36‬متمــم قانون اساســی‬ ‫تشــکیل مــی شــود‪».‬‬ ‫پــس از تصویــب مــاده واحــده ســید محمــد تدیــن‬ ‫بــا گروهــی دیگــر از نماینــدگان چاپلوســانه بــه حضــور‬ ‫رضاخــان رســیدند و بــه او تبریــک گفتنــد و رضاشــاه‬ ‫نیــز ضمــن ابــراز امتنــان و خوشــوقتی طــی بخشــنامه‬ ‫ای موضــوع انقــراض قاجاریــه صعــودش بــه ریاســت‬ ‫حکومــت را کــه مقدمــه ســلطنتش بــود‪ ،‬بــه اطــاع‬ ‫عمــوم مــردم رســانیده‪ ،‬بــه دســتور او محمدحســن میرزا‬ ‫ولیعهــد بالفاصلــه از کشــور اخــراج گردیــد‪.‬‬ ‫در پست استان گلستان انجام شد‬ ‫اموزش شیوه های نوین‬ ‫بازاریابی برای موزعین‬ ‫بــا هــدف اتصــال فروشــگاههای موجــود بــه ترافیــک‬ ‫پســتی در گشــت نامــه رســانان ‪ ،‬کارگاه امــوزش‬ ‫نویــن جهــت موزعیــن شهرســتان گــرگان بــا حضــور‬ ‫دکتــر طاهــری و حاجــی محمــدی از دانــش اموختــگان‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه اول مقــرر گردیــد موزعیــن منتخــب در ایــن‬ ‫پروژه نســبت به شناســایی لیست فروشگاههای گشت‬ ‫نامــه رســانی اقــدام و بــه مشــتریان معرفــی نماینــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح همزمــان بــا افزایــش مشــتریان‬ ‫فروشــگاهها درصــدی از ســود بــه موزعیــن بصــورت نظام‬ ‫یافتــه اختصــاص مــی یابــد‬ ‫کمبود عرضه علت گرانی مرغ‬ ‫بــر اســاس اطالعات واصله سیاسـت های‬ ‫جدیــد ســتاد تنظیــم بــازار کشــور نــرخ‬ ‫مصــوب هــر کیلوگــرم مــرغ بــرای مصــرف‬ ‫کننــده نهایــی ‪ ۳۱‬هــزار تومان تعیین شــده‬ ‫امــا ایــن نــرخ هنــوز مصــوب نشــده اســت‪.‬‬ ‫سنگینی سایه‬ ‫مرغ در بازار‬ ‫بــازار خراســان شــمالی در روزهــای اخیــر بــا‬ ‫کمبــود مــرغ مواجــه شــده کــه ایــن وضعیــت‬ ‫گالیه منــدی شــهروندان را بــه دنبــال داشــته‬ ‫اســت در ایــن میــان مســووالن مرتبــط بــا ایــن‬ ‫حــوزه علــت ایــن امــر را کاهــش عرضــه ایــن‬ ‫مــاده پروتئینــی عنــوان کرده انــد‪.‬‬ ‫بررســی های میدانــی خبرنــگاران از بــازار‬ ‫عرضــه مــرغ در بجنــورد نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایــن مــاده پروتئینــی بــه صــورت قطعــه بنــدی‬ ‫و در بســته بنــدی هــای ران گوشــتی‪ ،‬ســینه‬ ‫بــدون دنــده و ران بــا پشــت بــه فــروش مــی‬ ‫رســد و مــرغ فروشــان راســته بــازار میــدان‬ ‫کارگــر ایــن شــهر هــر بســته مــرغ بســته بندی‬ ‫شــده را بــا قیمــت ‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان بــه‬ ‫فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫مــرغ فروشــان ایــن راســته از کاهــش عرضــه‬ ‫مــرغ در ایــن روزهــا گالیــه منــد بــوده و عنــوان‬ ‫مــی کننــد کــه ســهمیه روزانــه انهــا بــه یــک‬ ‫ســوم کاهــش یافتــه و مــرغ بــا نــرخ یارانــه ای‬ ‫در ســاعات اولیــه صبــح تمــام مــی شــود کــه‬ ‫بعــد از ان مــرغ بســته بنــدی بــا قیمــت بیــن‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۳‬هــزار تومــان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهروندان هــم اینــک از نحــوه توزیــع‬ ‫و گرانــی ایــن مــاده پروتئینــی گالیــه منــد‬ ‫هســتند‪ ،‬اکنــون گرانــی و کمبــود مــرغ‪ ،‬جــو‬ ‫روانــی ســنگینی را بــر بــازار حاکــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســایه ســنگین کمبــود مــرغ بر بــازار خراســان‬ ‫شــمالی همــواره در ســال هــای اخیــر وجــود‬ ‫داشــته اســت و بــه طــور میانگیــن قبــل از هــر‬ ‫مناســبت و تعطیلــی چنــد روزه‪ ،‬یخچــال هــا‬ ‫خالــی از مــرغ مــی شــود‪.‬‬ ‫اواســط اســفندماه ســال گذشــته بود که بازار‬ ‫مــرغ در ایــن اســتان دچــار التهاب شــدید شــد‬ ‫بــا وجــود توزیــع ســه برابــری گوشــت مــرغ‪،‬‬ ‫همچنــان تقاضــا بــرای خریــد در بــازار رونــد‬ ‫افزایشــی داشــت و گاهــی صف هــای طوالنی‬ ‫در برخــی شــهرها از جملــه بجنــورد برای خرید‬ ‫مــرغ تشــکیل مــی شــد؛ ایــن در حالــی بود که‬ ‫مســووالن جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫در گفــت و گــو بــا رســانه هــا عنــوان کردنــد کــه‬ ‫بــا جوجــه ریــزی در زمــان مناســب و تنظیــم‬ ‫بــه موقــع بــازار دیگــر شــاهد چنیــن التهابی در‬ ‫بــازار مــرغ نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫فعالیت رستوران ها عامل کاهش مرغ‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبینــات‪ ،‬قصابــان‬ ‫و مــرغ فروشــان بجنــورد بــا تاییــد کاهــش‬ ‫‪ ۲‬هفتــه ای عرضــه مــرغ در بــازار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬کمبــود مــرغ از ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫گذشــته در بــازار اســتان اغــاز و در چنــد روز‬ ‫اخیــر ایــن شــرایط بدتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین قاســم زاده اظهــار داشــت‪ :‬فروکــش‬ ‫کــردن کرونــا و از ســرگیری فعالیــت تاالرهــا‬ ‫و رســتوران هــا تقاضــا بــرای گوشــت مــرغ‬ ‫صدور ‪ ۹۰۲‬مجوز در بخش‬ ‫اب های زیرزمینی توسط‬ ‫اب منطقه ای‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در بخــش اب هــای زیرزمینــی ایــن‬ ‫شــرکت در ســال جــاری ‪ ۹۰۲‬مجــوز بــا هــدف مدیریــت مصــرف‬ ‫ان صــادر کــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس وحیــد واســطه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای حفاظــت از منابــع اب اســتان‪ ،‬در ســال جــاری‪۱۷ ،‬‬ ‫گــروه گشــت و نظــارت منابــع اب ســطحی و زیرزمینــی تشــکیل‬ ‫شــده و ‪ ۵۶‬جلســه کمیســیون رســیدگی بــه پروانه هــا برگــزار‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایــش یافتــه و میــزان مصــرف بــاال رفتــه‬ ‫اســت از ایــن رو بــا کمبــود ایــن محصــول در‬ ‫بــازار روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نیــاز شــهر بجنــورد بــه‬ ‫گوشــت مــرغ روزانــه ‪ ۲۵‬تـُـن اســت امــا اکنــون‬ ‫تنهــا ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬تُــن از ایــن محصــول بــرای‬ ‫بجنــورد تامیــن و در شــهر توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبینــات‪ ،‬قصابــان و‬ ‫مــرغ فروشــان بجنــورد افــزود‪ :‬کمبــود گوشــت‬ ‫مــرغ ســبب شــده تــا مــردم در ســاعات اولیــه‬ ‫صبــح بــا یخچــال خالــی واحدهــای مــرغ‬ ‫فروشــی روبــه رو شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مکاتبــه بــا ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان‪ ،‬مشــکل کمبــود گوشــت‬ ‫مــرغ منعکــس شــده اســت‪ ،‬البتــه این ســازمان‬ ‫اعــام کــرده کــه نیــاز شــهر بجنــورد بــه ایــن‬ ‫محصــول روزانــه ‪ ۱۷‬تُــن اســت‪ ،‬بــه هــر حــال‬ ‫اکنــونهمیــنمیــزانهــمتامیــننشــدهاســت‪.‬‬ ‫قاســم زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬اکنون گوشــت مرغ‬ ‫کشــتار روز بــه ازای هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬هــزار تومــان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫کمبود عرضه علت گرانی مرغ‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫اطالعــات واصلــه سیاســت هــای جدیــد ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار کشــور نــرخ مصوب هــر کیلوگرم‬ ‫مــرغ بــرای مصــرف کننــده نهایــی ‪ ۳۱‬هــزار‬ ‫تومــان تعییــن شــده امــا ایــن نــرخ هنــوز‬ ‫مصــوب نشــده اســت‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو تصریــح کــرد‪ :‬نرخ گــذاری‬ ‫جدیــد موجــب شــد تــا اســتان های همجــوار‬ ‫قیمــت مــرغ را تــا ‪ ۳۱‬هــزار تومــان افزایــش‬ ‫دهنــد و مرغــداران خراســان شــمالی از عرضــه‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا نصــب ‪ ۴۷‬دســتگاه جدیــد شمارشــگر هوشــمند‬ ‫اب و برق بر روی چاه های صنعتی اســتان‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۹۷‬واحد‬ ‫صنعتی اســتان به این شمارشــگرها تجهیز شــده اســت‪.‬‬ ‫واســطه اظهــار داشــت‪ :‬شمارشــگرهای هوشــمند اب و بــرق‬ ‫بــا هــدف مدیریــت مصــرف منابــع اب زیرزمینــی و مصــرف‬ ‫بهینــه ایــن منابــع‪ ،‬بــر روی چاه هــای برقــدار نصــب مــی شــود‬ ‫و از برنامــه هــای طــرح احیــا و تعــادل بخشــی منابــع اب‬ ‫زیرزمینــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نصــب ایــن شمارشــگرها بــر روی چاه هــای اب برق‬ ‫دار اعــم از کشــاورزی و صنعتــی از جملــه وظایــف قانونــی بهــره‬ ‫بــرداران مجــاز منابــع اب زیرزمینــی بــوده و بــرای تمدیــد پروانــه‬ ‫بهــره بــرداری در چاه هــای بــرق دار‪ ،‬الزامــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۱۸‬حلقــه چــاه غیــر‬ ‫مجــاز اب در ایــن اســتان مســدود شــد‪.‬‬ ‫واســطه گفــت‪ :‬بــا انســداد ایــن چــاه هــا‪ ۶۹ ،‬هــزار متــر مکعــب‬ ‫اب زیرزمینــی صرفــه جویــی و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی‬ ‫مــرغ در ایــن اســتان امتنــاع می کننــد و ان را‬ ‫بــا نــرخ باالتــر در اســتان های خراســان رضــوی و‬ ‫گلســتان بــه فــروش می رســانند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قیمــت مــرغ تاکنــون در‬ ‫خراســان شــمالی افزایــش نیافتــه اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬میــزان عرضــه مــرغ در اســتان‬ ‫جوابگــوی تقاضــای بــازار نیســت و بایــد در این‬ ‫زمینــه چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫مســوول تولیــد ایــن مــاده پروتئینــی اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــزودی جلســه ســتاد تنظیــم بــازار‬ ‫بــا حضــور اســتاندار برگــزار خواهــد شــد و‬ ‫تصمیــم گیــری جدیــد لحــاظ مــی شــود‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار در ایــن اســتان ‪۸۸‬‬ ‫واحــد تولیــد مــرغ گوشــتی بــا میانگیــن تولیــد‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۰‬هــزار تــن فعالیــت دارد کــه‬ ‫ایــن واحدهــا صرفــا تــوان تولیــد حــدود ‪ ۶۰‬تــا‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد از نیــاز را دارنــد و مابقــی نیــاز از‬ ‫اســتان هــای دیگــر تامیــن مــی شــود کــه در‬ ‫ســال هــای اخیــر به دلیل نوســان بــازار قیمت‬ ‫مــرغ و گرانــی نهــاده هــا بــه خصــوص اوایــل‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬اســتان هایــی چــون خراســان‬ ‫شــمالی کــه تولیدشــان بــا مصــرف همخوانــی‬ ‫نداشــت بــرای تامیــن نیــاز گوشــت مــرغ بــا‬ ‫مشــکالت زیــادی مواجــه شــدند و ممنوعیــت‬ ‫صــدور مــرغ مشــکالت را مضاعــف کــرد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون طبــق امــار ســرانه مصــرف گوشــت‬ ‫مــرغ در اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪۳۴‬‬ ‫کیلوگــرم اســت کــه نســبت بــه یک دهه گذشــته‬ ‫بــه دلیــل گرانــی قیمــت گوشــت قرمــز‪ ،‬مصــرف‬ ‫مــرغ در ایــن اســتان تــا دو برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‬ ‫در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنین از شناسایی ‪ ۸۵‬دستگاه موتور تلمبه برداشت‬ ‫اب ســطحی و جمــع اوری ‪ ۶‬دســتگاه موتــور تلمبــه غیــر مجــاز‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی‪ ۷۹۳ ،‬اخطــار در بخــش‬ ‫مدیریــت رودخانه هــا بــه متصرفــان و متخلفــان ایــن بخــش‬ ‫ابــاغ شــده و مراحــل حقوقــی ان در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫واســطه اظهــار داشــت‪:‬در هفــت مــاه گذشــته از ســال جــاری‬ ‫‪ ۶۳۰‬مــورد تجــاوز بــه حریــم و بســتر رودخانه هــای اســتان‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه بــر اســاس احــکام قضایــی و بــا‬ ‫همــکاری نیــروی انتظامــی در مجمــوع ‪ ۱۲۲‬هــزار ‪ ۶۷۲‬متــر‬ ‫مربــع از اراضــی تصــرف شــده حریــم و بســتر رودخانه هــا رفــع‬ ‫تصــرف شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۱۱‬دشــت دارد کــه هشــت دشــت‬ ‫ان ممنــوع و ممنــوع بحرانــی اســت و همچنیــن دو هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتــر رودخانــه و مســیل مهــم دارد‪.‬‬ ‫حفظ انگیزه در شرایط قرنطینه سخت نیست‪ ،‬اگر با خودمان مهربان تر باشیم‬ ‫بیرون امدن از قرنطینه‬ ‫می تواند برای ما هیجان انگیز باشد و حتی به خیلی از ما انگیزه بدهد تا باالخره‬ ‫اولین گام ها به سوی تغییر را برداریم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬فشار این اهداف جدید‬ ‫می توانند باعث اضطراب‪ ،‬نگرانی و خود انتقادی شدیدی شوند‪ .‬شاید در این‬ ‫دوران اوضاع خیلی بر وفق مراد ما پیش نرفته و نتایج مالی و عاطفی بدی‬ ‫به دنبال داشته است‪ .‬برای غلبه بر نا امیدی یا حتی افسردگی باید اول مهربان‬ ‫بودن با خودمان را بیاموزیم‪ .‬در این مقاله می خواهیم ببینیم چطور می توانیم با‬ ‫خودمان مهربان باشیم و خودمان را دلداری بدهیم تا بتوانیم بعد از قرنطینه با‬ ‫امیدها و انگیزه های جدید به راهمان ادامه دهیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪407‬‬ ‫پس چطور می توانیم با خودمان مهربان باشیم؟‬ ‫‪ .۱‬خودتان خود را بدون دلیل‪ ،‬سرزنش نکنید‬ ‫همه ما همین طور است‪ .‬تصور کنید‬ ‫این مفهومی جدید برای شما است‪ .‬برای‬ ‫ٔ‬ ‫همیشه در این راه دانش اموزی تازه هستید‪ .‬این موضوع درست مانند یادگیری زبانی‬ ‫جدید است‪ .‬مطمئنا زیاد اشتباه خواهید کرد‪ .‬فقط باید به راه تان ادامه دهید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تمرین‪ ،‬تمرین و تمرین! هرچه بیشتر‪ ،‬بهتر!‬ ‫همه بعد از مدت زمانی عادت های جدیدی پیدا می کنند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬پژوهش ها‬ ‫نشان می دهند که بعضی از افراد در کمتر از ‪ ۱۸‬روز می توانند عادتی جدید پیدا کنند و‬ ‫بعضی دیگر باید تا ‪ ۲۵۴‬روز صبر کنند‪ .‬به هر حال‪ ،‬هرقدر بیشتر تمرین کنید‪ ،‬احتمال‬ ‫اینکه بتوانید مهربانی را در مکالمات روزمره با خودتان وارد کنید بیشتر می شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شاید این کار در ابتدا دشوار باشد؛ ان را عادی سازی کنید‬ ‫دوباره به مثالی که درمورد یادگیری زبان زدیم‪ ،‬فکر کنید‪ .‬وقتی برای اولین بار سعی‬ ‫می کنید به زبان جدیدی صحبت کنید‪ ،‬ایا ‪ ۱۰۰‬درصد احساس می کنید که کلمات و‬ ‫گرامرتان درست هستند؟ احتماال خیر‪ .‬احتماال تردیدها و نا امنی های بسیاری حس‬ ‫می کنید‪ .‬همین مورد درباره ٔ محبت به خودتان هم صدق می کند‪ .‬شاید فکر کنید‬ ‫«این مسخره است» یا «دارم خودم را لوس می کنم»‪ .‬حتی شاید فکر می کنید که‬ ‫اگر با خودتان مهربان باشید‪ ،‬انگیزه تان از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫با اینکه این تجربه را ‪ ۱۰۰‬درصد افراد دارند‪ ،‬در حقیقت صحت ندارد‪ .‬شاید حتی از‬ ‫فکر اینکه باید به خودتان بازخورد عاشقانه بدهید منزجر شوید‪ .‬ما شرطی شده ایم که‬ ‫درباره خودمان سخت گیر باشیم‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬کار شما این است که متوجه این‬ ‫مقاومت بشوید و با کمی کنجکاوی بازیگوشانه به ان اجازه دهید که کم کم از بین‬ ‫برود‪ .‬روز به روز به همین روش ادامه دهید تا زمانی که دیگر احساس معذب بودن‬ ‫نکنید‪« .‬تکرار» نکته ای کلیدی در ایجاد اعتقاد مثبت به خود است‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫زیسـت بوم اشــتغال کشــور بــا هــدف ایجــاد ســاالنه یــک میلیــون شــغل در اولیــن جلســه شــورای عالی اشــتغال‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬رونمایی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایــن زیس ـت بوم ‪ ۲‬الــزام در زمینــه‬ ‫تکنیک هــا و روش هــای ایجــاد اشــتغال و ایجــاد و هماهنگــی در ســطح کالن بــرای عملیاتــی شــدن ظرفیت هــا و‬ ‫زیرســاخت های کشــور در راســتای اشــتغال افرینــی دارد‪.‬‬ ‫زیسـت بوم اشــتغال‪ ۲ ،‬گــروه افــراد بیــکار و افــراد فاقــد شــغل شایســته را بــه عنــوان مخاطــب در نظــر دارد و تــاش‬ ‫می کنــد بــرای افــراد بیــکار شــغل ایجــاد کــرده و وضعیــت شــغلی افــراد فاقــد شــغل شایســته را نیــز بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫رونمایی‬ ‫زیست بوم‬ ‫اشتغال کشور‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪408‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫ضرورت فراهم شدن‬ ‫زیرساختهای الزم‬ ‫خرابی های سیستم‬ ‫روغن رسانی‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی گلســتان نیــز‬ ‫گفــت کــه بیشــتر شهرســتان های کوهپایه ای اســتان به‬ ‫دنبــال راه انــدازی ســایت پــروازی هســتند و هــم اینــک‬ ‫نیــز بهتریــن ســایت های پــروازی کشــور در گلســتان‬ ‫وجــود دارد‪.‬منصــور دمیرچــی افــزود‪ :‬همــه ســاله تــا‬ ‫قبــل از شــیوع کرونــا و تعطیلــی فعالیت هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫ورزشــکاران سراســر کشــور اســتقبال بســیار خوبــی از‬ ‫مســابقات ورزش هــای هوایــی از جملــه پاراگالیــدر‬ ‫ســواری بــه میزبانــی گلســتان داشــتند و امســال نیــز‬ ‫بــا بهبــود نســبی شــرایط کرونایــی‪ ،‬رقابت هــای لیــگ‬ ‫قهرمانــی فــرود دقــت بــه میزبانــی رامیــان برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ظرفیتی برای اشتغالزایی‬ ‫و درامد اقتصادی نهفته‬ ‫در ورزش های هوایی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ گلســتان بــا‬ ‫داشــتن مناطــق مرتفــع کوهســتانی مناســب‬ ‫بهتریــن اســتان بــرای ورزش هــای هوایــی نظیــر‬ ‫پاراگالیــدر ســواری‪ ،‬پاراموتور‪ ،‬کوهنــوردی پروازی‬ ‫و پــرواز تفریحــی ‪ ۲‬نفــره اســت کــه توســعه و‬ ‫تامیــن کامــل زیرســاختهای ان اشــتغالزایی و‬ ‫درامــد اقتصــادی را بــرای اســتان رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد‪ ،‬بــرای اســتفاده بهینــه‬ ‫ت حــوزه ورزش هــای هوایــی گلســتان‬ ‫از ظرفیــ ‬ ‫و توســعه ان نیــاز اســت مســووالن مرتبــط‬ ‫توجــه ویــژه ای بــه ایجــاد زیرســاخت های الزم‬ ‫(زمیــن‪ ،‬امکانــات رفاهــی و بهســازی مســیرهای‬ ‫دسترســی) ایــن رشــته ورزشــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ورزش هــای هوایــی بــه معنــی پــرواز و معلــق‬ ‫بــودن بیــن زمیــن و اســمان از جملــه هیجــان‬ ‫انگیزتریــن تفریحــات در دنیاســت و تنــوع ایــن‬ ‫نــوع از ورزش باعــث عالقمنــدی افــراد زیــادی‬ ‫بــه ان شــده و خیلی هــا تمایــل دارنــد در طــول‬ ‫زندگــی خــود حداقــل یــک بــار احســاس «معلــق‬ ‫بــودن در هــوا» را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان های کوهپای ـه ای گلســتان از جملــه‬ ‫مینودشــت‪ ،‬رامیــان‪ ،‬گــرگان و کردکــوی بــا وجــود‬ ‫منابــع طبیعــی خــدادادی‪ ،‬جریانــات هوایــی بــا‬ ‫رطوبــت نســبی و فشــار هــوای مناســب‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫بکــر بــرای انجــام ورزش هــای هوایــی از جملــه‬ ‫«پاراگالیــدر ســواری‪ ،‬پاراموتــور‪ ،‬کوهنــوردی‬ ‫پــروازی و پــرواز تفریحــی ‪ ۲‬نفــره» دارنــد و هــر‬ ‫ســاله افــراد زیــادی بــرای امــوزش و یــا شــرکت در‬ ‫مســابقات ایــن رشــته ها از جملــه پاراگالیــدر بــه‬ ‫ایــن اســتان شــمالی ســفر می کننــد کــه بایــد برای‬ ‫توســعه ایــن بخــش گردشــگری ورزشــی بــا هــدف‬ ‫جــذب گردشــگران خارجــی و داخلــی برنامــه ریزی‬ ‫اصولــی اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫پاراگالیــدر یــا چتربــال‪ ،‬ورزشــی هیجــان انگیــز و‬ ‫ماجراجویانه اســت که در ان خلبان با در دســت‬ ‫داشــتن چتــر و نصــب متعلقــات ان روی بــدن‬ ‫خــود بــه ارامــی از ســطح شــیبدار کــه می توانــد‬ ‫دامنه هــای کــوه باشــد بــه ســمت پاییــن شــروع‬ ‫بــه دویــدن می کنــد و بعــد از جــدا شــدن از ســطح‬ ‫زمیــن بــه ارامــی در اســمان بــه پــرواز در می ایــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان ایــن حــوزه‪ ،‬برگــزاری‬ ‫ورزش هــای هوایــی از جملــه پاراگالیــدر ســواری‬ ‫از دهــه ‪ ۸۰‬در ســایت های پــروازی گلســتان اغــاز‬ ‫شــد و هــر ســاله عالقمنــدان زیــادی بــرای شــرکت‬ ‫در مســابقات و یادگیــری ایــن رشــته ها به اســتان‬ ‫می ایند‪ .‬امکانات یک ســایت از ‪ ۵‬ســایت ورزش‬ ‫هوایــی موجــود مطلــوب اســت‬ ‫رییــس کمیتــه ورزش هــای هوایــی گلســتان‬ ‫گفــت کــه ایــن اســتان بــا توجــه بــه داشــتن‬ ‫جریانــات هوایــی مطلــوب و رطوبــت نســبی تنهــا‬ ‫نقطــه مناســب در کشــور بــرای انجــام تمرینــات‬ ‫ورزش هــای هوایــی اســت‪.‬‬ ‫امیــن حزینــی بابیــان اینکــه پنــج ســایت‬ ‫رســمی بــرای انجــام ورزش هــای هوایــی در‬ ‫شهرســتان های رامیــان‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گــرگان و‬ ‫کردکــوی وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬فقــط امکانــات و‬ ‫اســتانداردهای الزم در ســایت «ســرزمین پــرواز»‬ ‫رامیــان بــه دلیــل داشــتن مالــک شــخصی بــرای‬ ‫انجــام ورزش هــای هوایــی فراهــم اســت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ســایت «ترســه» مینودشت‪،‬‬ ‫«درازنــو» کردکــوی و «نــرو و هزارپیــچ» گــرگان‬ ‫پیگیــری از طریــق منابــع مربوطــه بــرای واگــذاری‬ ‫زمیــن بــه کمیتــه ورزش هــای هوایــی اســتان بــه‬ ‫منظــور ایجــاد زیرســاخت های الزم در حــال انجام‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حزینــی بــا تاکیــد برلــزوم تســهیل شــرایط‬ ‫واگــذاری و اجــازه زمین هــای دولتــی بــه کمیتــه‬ ‫ورزش هــای هوایــی گلســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در صــورت واگــذاری زمیــن‪ ،‬اقدامــات الزم در‬ ‫ســایت های پــروازی رســمی بــرای ســاماندهی‬ ‫فضــای فعلــی‪ ،‬اســتقرار یــک فــرد کارازمــوده بــرای‬ ‫کمــک بــه افــراد حاضــر و ایجــاد برخــی امکانــات‬ ‫ماننــد ســرویس های بهداشــتی‪ ،‬ســنگ فــرش‬ ‫جــاده و مرمــت نقــاط مــورد نیــاز انجــام می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان مســیر کشــوری بــرای امــوزش‬ ‫ورزش هــای هوایــی‬ ‫رییــس کمیتــه ورزش هــای هوایــی گلســتان‬ ‫همچنیــن گفــت کــه ایــن اســتان تنهــا نقط ـه ای‬ ‫اســت کــه بایــد مســیر امــوزش و یادگیــری‬ ‫ورزش هــای هوایــی از ان بگــذرد بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه هــر فــرد عالقمنــد بــه ایــن ورزش بایــد ‪۲۰‬‬ ‫ســاعت اول امــوزش خــود را در ســایت های‬ ‫پــروازی ایــن اســتان شــمالی انجــام دهــد کــه ایــن‬ ‫مســاله بــه جریانــات هوایــی مناســب و رطوبــت‬ ‫نســبی حاکــم می گــردد‪.‬‬ ‫حزینــی افــزود‪ :‬همچنین ‪ ۲۰‬ســایت غیر رســمی‬ ‫در مناطــق کوهســتانی ســخت گذر گلســتان‬ ‫وجــود دارد کــه از جملــه می تــوان بــه بلندتریــن‬ ‫ســایت پــروازی ایــران بــه نــام «نــرو» در روســتای‬ ‫زیــارت گــرگان بــا ارتفــاع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۵۰‬متــر‬ ‫و ســایت های پــروازی دهنــ ه توسکســتان‪،‬‬ ‫محمدابــاد و زریــن گل‪ ،‬پــارک ملــی گلســتان و‬ ‫کاللــه اشــاره کــرد کــه فقــط افــراد خبــره و حرفه ای‬ ‫از انهــا بــرای پــرواز اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫امکانات در حد مطلوب نیست‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا وجــود ظرفیــت فــراوان‬ ‫گشایش تبادالت ریلی با‬ ‫اوراسیا‪ ،‬زمینه ساز توسعه‬ ‫صادرات گلستان‬ ‫عــزم دولــت جهــادی بــرای حــل موانــع صــادرات بــا اوراســیا و‬ ‫افزایــش گســتره تبــادالت ریلــی بــا ترکمنســتان از جملــه در‬ ‫محــور راه اهــن اینچــه بــرون گلســتان زمینه ســاز توســعه‬ ‫صــادرات محصــوالت داخلــی و تقویــت نقــش ترانزیتــی‬ ‫موجــود در گلســتان بــرای انجــام تمرینــات‬ ‫ورزش هــای هوایــی و اجــرای تکنیک هــای‬ ‫مختلــف در رشــته های پاراگالیــدر ســواری‪،‬‬ ‫پاراموتــور‪ ،‬کوهنــوری پــروازی و پــرواز تفریحــی ‪۲‬‬ ‫نفــره‪ ،‬بــاز هــم شــناخت مــردم کشــور نســبت بــه‬ ‫ایــن اســتان در بحــث ورزش هــای هوایــی در حــد‬ ‫مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫حزینــی بــا اشــاره بــه وجــود ســه مربــی‬ ‫رســمی و بیــش از ‪ ۶۰‬ورزشــکار فعــال در رشــته‬ ‫ورزش هــای هوایــی در گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا‬ ‫کنــون در ســایت های مینودشــت و رامیــان ‪۶‬‬ ‫دوره مســابقات ورزش هــای هوایــی در ســطح‬ ‫ملــی و اســتانی برگــزار شــده کــه خــود بــه تنهایــی‬ ‫می توانــد معــرف بخــش کوچکــی از ظرفیت هــای‬ ‫ایــن اســتان باشــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه ورزش هــای هوایــی گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬امســال هفتمیــن دوره مســابقات‬ ‫ورزش هــای هوایــی بــا عنــوان «لیــگ قهرمانــی‬ ‫فــرود دقــت» بــه میزبانــی ســایت پــروازی رامیــان‬ ‫از هفتــه اینــده برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان ظرفیتــی بکــر بــرای جــذب توریســم‬ ‫ورزشــی خارجــی‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬گلســتان بــا استانداردســازی‬ ‫ســایت های رســمی ورزش هوایــی می توانــد‬ ‫زمانــی کــه در اروپــا مــردم درگیــر ســرما هســتند‪،‬‬ ‫بــه محلــی مناســب بــرای حضــور گردشــگران‬ ‫اروپایــی بــا هــدف یادگیــری‪ ،‬امــوزش و تفریــح در‬ ‫ایــن رشــته ها تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫حزینــی ادامــه داد‪ :‬تحقــق ایــن مهــم مســتلزم‬ ‫همــکاری مســووالن در واگــذاری زمیــن مــورد‬ ‫نیــاز ســایت پــروازی و ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫الزم اســت‪.‬‬ ‫ضرورت فراهم شدن زیرساختهای الزم‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی گلســتان‬ ‫نیــز گفــت کــه بیشــتر شهرســتان های کوهپایه ای‬ ‫اســتان بــه دنبــال راه انــدازی ســایت پــروازی‬ ‫هســتند و هــم اینــک نیــز بهتریــن ســایت های‬ ‫پــروازی کشــور در گلســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫منصــور دمیرچــی افــزود‪ :‬همــه ســاله تــا قبــل از‬ ‫شــیوع کرونــا و تعطیلــی فعالیت هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫ورزشــکاران سراســر کشــور اســتقبال بســیار‬ ‫خوبــی از مســابقات ورزش هــای هوایــی از جملــه‬ ‫پاراگالیــدر ســواری بــه میزبانــی گلســتان داشــتند‬ ‫و امســال نیــز بــا بهبــود نســبی شــرایط کرونایــی‪،‬‬ ‫رقابت هــای لیــگ قهرمانــی فــرود دقــت بــه‬ ‫میزبانــی رامیــان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫برگــزاری لیــگ قهرمانــی فــرود دقــت بــه میزبانــی‬ ‫رامیان‬ ‫مســوول برگــزاری ایــن مســابقات گفــت‪:‬‬ ‫نخســتین دوره از مســابقات لیــگ قهرمانــی‬ ‫«فــرود دقــت» از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۴‬ابــان بــه میزبانــی‬ ‫ســایت پــروازی رامیــان برگــزار می شــود و تاکنــون‬ ‫‪ ۵۰‬نفــر بــرای شــرکت در ایــن مســابقات نــام‬ ‫نویســی کردنــد‪.‬‬ ‫نصیــر مهــرگان افــزود‪ :‬طبــق پیــش بینــی تعــداد‬ ‫داوطلبــان بــرای شــرکت در ایــن مســابقات بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵۰‬نفــر خواهــد رســید کــه بــه مــدت ‪۲‬‬ ‫روز در بخــش زنــان و مــردان در رشــته فــرود دقت‬ ‫بــا پاراگالیــدر بــا هــم بــه رقابــت می پردازنــد و در‬ ‫پایــان نفــرات برتــر معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫«فــرود دقــت» یکــی از رشــته های چتربــال ‬ ‫راه اهــن شــده و توســعه بیــش از پیــش منطقــه و اســتانهای‬ ‫همجــوار را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال مذاکــرات فشــرده برگــزار شــده بیــن روســای راه‬ ‫اهــن ایــران و ترکمنســتان در روزهــای چهــارم و پنجــم ابــان ماه‬ ‫در حاشــیه شــانزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک همــکاری‬ ‫هــای اقتصــادی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬علمــی و فرهنگــی بیــن ایــران و‬ ‫ترکمنســتان‪« ،‬ســید میعــاد صالحــی»‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت راه‬ ‫اهــن جمهــوری اســامی ایــران تفاهــم نامــه همــکاری هــای‬ ‫مشــترک ریلــی بــا «ازاد اتامرادوف»رئیــس اژانــس راه اهــن‬ ‫ترکمنســتان امضــا کــرد کــه شــرایط تجــارت زمینــی و ریلــی را‬ ‫تســهیل مــی کنــد بــر ایــن اســاس ظرفیــت تبــادل واگــن هــای‬ ‫حامــل بــار در گمــرگ اینچــه بــرون بــا افزایــش ‪ ۲‬بــاری بــه ‪۱۰۰‬‬ ‫واگــن در روز افزایــش یافــت‪ ،‬موضوعــی کــه مــی توانــد زمینــه‬ ‫ســواری اســت کــه در ان خلبــان پــرواز خــود را از‬ ‫نقط ـه ای در قلــه کــوه اغــاز و یــک هــدف از قبــل‬ ‫تعیین شــده فــرود می ایــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اخریــن روز ایــن رقابت هــا‬ ‫مربــوط بــه رشــته «کوهنــوردی پــروازی» بــه‬ ‫معنــی کوهپیمایــی بــا تجهیــزات پــروازی بــا پیش‬ ‫بینــی حضــور حداقــل ‪ ۵۰‬نفــر اســت کــه بــرای‬ ‫نخســتین بــار در اســیا بــه میزبانــی رامیــان برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مهــرگان افــزود‪ :‬در ایــن رشــته افــراد از محــل‬ ‫فــرود بــا اســتفاده از لــوازم پــروازی بــه ســمت‬ ‫محــل شــروع پــرواز در ارتفــاع کوهپیمایــی‬ ‫می کننــد و بعــد از ان نیــز در هــدف تعییــن‬ ‫شــده فــرود می اینــد و بــر اســاس مجمــوع‬ ‫فعالیت شــان در هــر ‪ ۲‬بخــش امتیــاز دریافــت‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مســوول برگــزاری ایــن مســابقات همچنیــن‬ ‫گفــت کــه محــل مناســب بــرای اســتقرار شــرکت‬ ‫کننــدگان در لیــگ قهرمانــی فــرود دقــت پیــش‬ ‫بینــی شــده و تمــام اســتانداردهای الزم بــرای‬ ‫انجــام ایــن ورزش در ســایت پــرواز «فــای لنــد»‬ ‫واقــع در روســتای گردشــگری الهــادی رامیــان بــه‬ ‫عنــوان یکــی از جاذبه هــای گردشــگری ورزشــی‬ ‫اســتان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســایت اســتاندارد و مجهــز بــه چمــن‬ ‫مصنوعــی بــا ارتفــاع ‪ ۴۳۰‬متــر از ســطح دریــا‪،‬‬ ‫بــا داشــتن طبیعــت چش ـم نواز و امنیــت کافــی‪،‬‬ ‫تجهیــزات الزم در چهــار فصــل ســال‪ ،‬عالقمندان‬ ‫زیــادی از داخــل و خــارج از کشــور را بــرای‬ ‫پروازهــای اموزشــی‪ ،‬انفــرادی و تفریحــی بــه‬ ‫ســمت خــود جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫پــرواز پاراگالیدرهــا از تپه هــای زیبــای روســتای‬ ‫الهــادی شــروع و بــه کناره هــای جــاده رامیــان‬ ‫بــه شــاهرود بیــن روســتای باقرابــاد و شــش اب‬ ‫ختــم می شــود‪.‬‬ ‫وقــوع کمتریــن ســوانح هوایــی در ســایت های‬ ‫پــروازی گلســتان‬ ‫فرهــاد مــوکاری یکــی از مربیــان رشــته پاراگالیدر‬ ‫و مســوول پیگیــری و بررســی ســوانح انجمــن‬ ‫ورزش هــای هوایــی ایــران گفــت‪ :‬ســایت های‬ ‫پــروازی اســتان بــه دلیل شــرایط اقلیمی مناســب‬ ‫بــرای ورزش هــای هوایــی همــواره کمتریــن امــار‬ ‫ســوانح را در کشــور دارنــد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬طبیعــت زیبــا و بکــر‬ ‫بــا انبوهــی از منابــع طبیعــی خــدادادی ماننــد‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬ابشــارها‪ ،‬چشــم اندازهای‬ ‫زیبــا‪ ،‬مناطــق مرتفــع و روســتاهای جنگلــی و‬ ‫کوهســتانی در گلســتان‪ ،‬بهترین فرصت را برای‬ ‫توســعه گردشــگری ورزشــی بــا تقویــت برگــزاری‬ ‫ورزش هــای هوایــی از جملــه پاراگالیــدر ســواری‬ ‫در ایــن اســتان فراهــم کــرده کــه رونــق بیشــتر ان‬ ‫همراهــی مســووالن متولــی را می طلبــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه در دولــت‬ ‫مردمــی و جهــادی ســیزدهم همــه ظرفیت هــای‬ ‫موجــود اســتانها از جملــه گلســتان کــه تاکنــون‬ ‫بــه ان توجــه نشــده اســت بــه طــور قطــع در‬ ‫ایــن دوره شناســایی و بــا هــدف اشــتغالزایی و‬ ‫افزایــش درامــد اقتصــادی و توســعه منطقــه‬ ‫بــرای شــکوفایی هــر ظرفیتــی در بخــش هــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬کشــاورزی ‪ ،‬ورزشــی و فرهنگــی‬ ‫راهکارهــای الزم ان ارایــه خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫توســعه روز افــزون گلســتان را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت جهــادی و مردمــی ســیزدهم اولویــت اصلــی‬ ‫سیاســت خارجــی را بــر تامیــن نیازهــای اساســی و درمانــی بــا‬ ‫توجــه بــه همــه گیــری کوویــد ‪ ،۱۹‬توجــه و تمرکز بــر واقع گرایی‪،‬‬ ‫تنــش زدایــی و گســترش روابــط بــا همســایگان‪ ،‬حمایــت از‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی و صــادرات غیــر نفتــی و خدمــات فنــی و‬ ‫مهندســی گذاشــته و در کوتــاه مــدت موفقیت هــای ملموســی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدابراهیم رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی اســاس دولــت ســیزدهم اســت و در ایــن راســتا بایــد‬ ‫ســهم جمهــوری اســامی در فعالیت هــا و اقتصــاد منطقــه و‬ ‫جهــان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫در صورتیکــه چــراغ اخطــار فشــار روغــن روشــن شــود‪ ،‬بــه‬ ‫ترتیــب زیــر بایــد عمــل کــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ســطح روغــن موتــور را از طریــق ســیخ گیــج کنتــرل‬ ‫می کنیــم (بایــد موتــور ‪ 10‬دقیقــه خامــوش باشــد تــا گیــج‬ ‫مقــدار درســتی را نشــان بدهــد) و از مقــدار کافــی روغــن‬ ‫مطمئــن مــی شــویم‪ .‬ممکــن اســت در اثــر روغــن ریــزی‬ ‫موتــور‪ ،‬ســطح روغــن کــم شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬زمــان تعویــض روغــن موتــور را کنتــرل مــی کنیم‪ ،‬هر‬ ‫روغــن بــرای هــر خــودرو مقــدار کارکــرد مشــخصی دارد و‬ ‫نباید بیشــتر از ان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬فیلتــر روغــن را تعویــض مــی کنیــم‪ ،‬اغلــب (در پــژو‬ ‫‪ )206‬کیــپ شــدن یــا نامرغــوب بــودن ایــن قطعــه باعــث‬ ‫روشــن شــدن چــراغ اخطــار فشــار روغــن مــی شــود‪ .‬اگــر‬ ‫مشــکل حــل شــد‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه ایــراد از فیلتــر‬ ‫روغــن بــوده‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ســالم بودن فشــنگی روغن (ســوئیچ فشــار روغن)‬ ‫مطمئــن مــی شــویم‪ .‬اســانترین روش بــرای ایــن کار‪،‬‬ ‫تعویــض فشــنگی قبلــی بــا یــک فشــنگی نــو اســت‪ .‬اگــر‬ ‫مشــکل حــل شــد‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه ایــراد از ســوئیچ‬ ‫فشــار روغــن بــوده‪.‬‬ ‫‪ .5‬در صورتیکــه همچنــان چــراغ اخطــار فشــار روغــن‬ ‫روشــن باشــد‪ ،‬بایــد اویــل پمــپ و مجــاری ورودی ان تمیز‬ ‫شــود‪ .‬حتــی مــی توانیــم موقتــا یــک اویــل پمــپ دیگــر‬ ‫جایگزیــن کنیــم و ببینیــم کــه ایــا مشــکل حــل مــی شــود‬ ‫یــا خیــر؟‬ ‫‪ .6‬در صورتیکــه همچنــان چــراغ اخطــار روشــن باشــد‪،‬‬ ‫بایــد مســیر کانــال گــردش روغــن و فاصلــه بیــن قطعــات‬ ‫ثابــت و متحــرک کــه روغــن بیــن انهــا جریــان دارد‪ ،‬چــک‬ ‫شــود‪( .‬بعنــوان مثــال‪ ،‬لقــی مجــاز بیــن میــل ســوپاپ و‬ ‫نشــیمن گاه ان روی ســر ســیلندر)‪.‬‬ ‫تسمه ها و شیلنگ ها‬ ‫را چک کنید!‬ ‫نکتــه کلیــدی رانندگــی در تابســتان‪ ،‬خنــک نگــه داشــتن‬ ‫موتــور اســت‪ .‬حتمــا ً اولیــن چیــزی کــه بــه ذهن تــان‬ ‫می رســد‪ ،‬رادیاتــور و کولــر اســت‪ ،‬ولــی قبــل از هــر‬ ‫چیــز بایــد تســمه هــا و شــیلنگ هــا را چــک کنیــد‪.‬‬ ‫شــیلنگ هایی کــه بــه رادیاتــور وصــل هســتند بــه‬ ‫ورود و خــروج اب بــه داخــل موتــور کمــک می کننــد‪،‬‬ ‫تســمه هایی کــه فــن را می چرخاننــد هــم‪ ،‬بــه بیشــتر‬ ‫خنــک شــدن سیســتم یــاری می رســانند‪ .‬اگــر شــیلنگ ها‬ ‫یــا تســمه ها پــاره بشــوند‪ ،‬رادیاتــور بالفاصلــه جــوش‬ ‫مــی اورد و شــما را بیــن راه می گــذارد‪ .‬شــیلنگ ها را‬ ‫چــک کنیــد و مطمئــن بشــوید تــرک یــا نشــتی ندارنــد و‬ ‫شــل نشــده اند‪ .‬شــیلنگ ها بایــد ســفت بــوده و نــرم و‬ ‫قابــل انعطــاف نباشــند‪.‬‬ ‫ شــیلنگ ها طــی فراینــدی کــه پوســیدگی‬‫الکتروشــیمیایی نامیــده می شــود (‪ ،)ECD‬بــه تدریج‬ ‫خــورده می شــوند‪ .‬ایــن فراینــد‪ ،‬مــاده الســتیکی‬ ‫شــیلنگ را از داخــل می خــورد‪ .‬اســیب پذیرترین‬ ‫بخــش از شــیلنگ جایــی اســت کــه بــه وســیله بســت‬ ‫بــه رادیاتــور یــا موتــور متصــل می شــود‪ .‬بــه بسـت ها‬ ‫هــم بایــد نگاهــی بیندازیــد تــا تــرک یــا خوردگــی‬ ‫نداشــته باشــند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه تســمه ها‬ ‫زیــاد از حــد صــاف و صیقلــی نباشــند‪.‬‬ ‫ تســمه را بیــرون بیاوریــد تــا مطمئــن شــوید‬‫چنــد الیــه نشــده اســت‪ .‬از نظــر متخصصــان‪ ،‬بعــد‬ ‫از پیمــودن ‪ 60000‬کیلومتــر‪ ،‬ریســک پــاره شــدن‬ ‫تســمه ها بــه شــدت بــاال مــی رود‪.‬‬ ‫عایق های ویژه پنجره‬ ‫ایــن عایــق هــا را کــه بــه شــکل برچســبهای شــفاف‬ ‫ســاخته می شــوند بــه راحتــی می تــوان بــر روی‬ ‫شیشــه پنجره هــا چســباند و بخشــی از خــواص‬ ‫پنجره هــای دو جــداره را در انهــا بــه وجــود اورد‪ .‬ایــن‬ ‫برچســبها باعــث می شــوند ورود گرمــا در تابســتان تــا‬ ‫‪ %80‬کاهــش یابــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن انــواع کــم تابــش‬ ‫ایــن محصــوالت (‪ )Low-E‬قادرنــد تلفــات حرارتــی و‬ ‫زمســتانی را نیــز تــا ‪ %30‬کاهــش دهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪408‬‬ ‫محاسبه قیمت ‪۸۲۰‬‬ ‫تومان برق برای‬ ‫مشترکان پرمصرف‬ ‫سکونتگاه های گرگان‬ ‫مستعد رانش زمین‬ ‫مدیــر کل مدیریــت امــور مشــترکان شــرکت مدیریــت تولیــد‪،‬‬ ‫انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایران(توانیــر) گفــت‪ :‬محاســبه بــرق بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۸۲۰‬تومــان بــرای مشــترکانی کــه باالتــر از الگــوی تعییــن‬ ‫شــده بــرای بــرق‪ ،‬مصــرف داشــتند تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪« ،‬عبداالمیــر‬ ‫یاقوتــی» در نخســتین کارگاه تخصصــی ویــژه اصحــاب رســانه در‬ ‫حاشــیه بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت بــرق‬ ‫افــزود ‪ :‬مشــترکانی کــه بیــش از دو برابــر الگــو مصــرف داشــته اند‪،‬‬ ‫امســال در ســه مــاه تیــر و مــرداد و شــهریور‪ ،‬مابــه التفــاوت بیــش‬ ‫از دو برابــر الگــوی مصــرف انهــا بــا نــرخ ‪ ۸۲۰‬تومــان بــه ازای هــر‬ ‫شــهردار گــرگان در اشــاره بــه ضــرورت رعایــت نــکات‬ ‫ایمنــی در ســاخت و ســازها و ارتقــای عناصــر نظارتــی‬ ‫در ایــن بخــش گفــت‪ :‬هشــت درصــد ســکونتگاه های‬ ‫شهرســتان گــرگان در مناطــق پرخطــر و مســتعد‬ ‫رانــش واقــع شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طــی روزهــای گذشــته‬ ‫و پــس از بــارش بــاران در گــرگان یکــی از کوچه هــای‬ ‫واقــع در مناطــق شــیبدار جنــوب ایــن شــهر بــه ســبب‬ ‫گودبــرداری غیــر اصولــی و سســت بــودن بافــت‬ ‫خــاک دچــار رانــش شــد‪ ،‬هرچنــد ایــن حاثــه خســارت‬ ‫جانــی بــه همــراه نداشــت امــا بــه برخــی از واحدهــای‬ ‫مســکونی منطقــه خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گــرگان ‪ ۱۴۰‬هــزار واحــد مســکونی و ‪۳۵۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســبطی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬‬ ‫مناطقــی ماننــد ســوپر ســحر‪ ،‬چالــه بــاغ‪ ،‬کــوی‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬کــوی دادگســتری و کــوی امــام رضــا(ع) بــه‬ ‫طــور جــدی در معــرض خطــر رانــش قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬هــر چنــد ایــن مناطــق گــرگان در زمــره‬ ‫مناطــق پرخطــر محســوب مــی شــوند امــا مالــکان‬ ‫عرصــه هــای واقــع در ایــن محــدوده‪ ،‬بــر اســاس طــرح‬ ‫تفصیلــی و بــا توجــه بــه حــق شــرعی و قانونــی حــق‬ ‫احــداث بنــا و ایجــاد تراکــم در منطقــه دارنــد و نمــی‬ ‫تــوان ممانعتــی بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫ســبطی بــا اشــاره بــه بــروز حادثــه رانــش ناشــی از‬ ‫گودبــرداری غیــر اصولــی در محــدوده جــام جــم‬ ‫گــرگان یــاداور شــد‪ :‬بــرای کاهــش چنیــن حوادثــی‬ ‫بایــد نظــارت هــای فنــی در حــوزه ســاخت ابنیــه و‬ ‫واحدهــای مســکونی افزایــش و دقــت نظــر بیشــتری‬ ‫صــرف شــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات شــهردار گــرگان ســازه هایی کــه بــر‬ ‫اســاس ضوابــط و مقــررات مهندســی بنــا شــده باشــند‬ ‫از بیمه هــای مســئولیت مدنــی برخــوردار هســتند و‬ ‫در چنیــن رخدادهایــی از پوشــش و خدمــات بیمــه‬ ‫اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ظاهــرا ً کیفیــت‬ ‫واحدهــای مســکونی در محله هــای اکبرابــاد‪ ،‬امــام‬ ‫رضــا‪ ،‬بــاغ محتشــم و چالــه بــاغ گــرگان بــه ســبب‬ ‫کوچکــی و ریزدانگــی قطعــات کــه بــه طــور معمــول‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰۰‬مترمربــع هســتند‪ ،‬بســیار نــازل‬ ‫اســت و بــه دلیــل کمبــود فضــای الزم بــرای ایجــاد‬ ‫ســکونتگاه خاکبــرداری از تپــه هــا و شــیب هــای تنــد‬ ‫در نواحــی بالقــوه خطرنــاک و نامقــاوم همچنــان در‬ ‫حــال ادامــه اســت‪.‬‬ ‫هزینه بیشتر برای مشترکان‬ ‫پرمصرف گاز‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪ :‬مشــترکانی کــه در ســقف تعییــن شــده مصــرف‬ ‫کننــد قیمــت پارســال را پرداخــت خواهنــد کــرد و انهایــی کــه بیشــتر از‬ ‫ســقف تعییــن شــده بــرای مصــرف گاز‪ ،‬مصــرف کننــد بــه طــور قطــع‬ ‫بایــد هزینــه بیشــتری هــم بدهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی وزارت نفــت‪،‬‬ ‫«جواد اوجی » پس از دیدار ســرزده از مدیریت دیســپچینگ شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرد ســال‬ ‫مصــرف گاز در بخــش خانگــی و صنایــع افزایــش یافتــه اســت کــه از‬ ‫هموطنــان درخواســت می شــود بــا برنامه ریــزی نســبت بــه کنتــرل‬ ‫مصــرف و رعایــت صرفــه جویــی دقــت الزم را بــکار برنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برایــن اســاس مشــترکانی کــه مصــرف خــود را کنتــرل‬ ‫نکننــد بــه طــور قطــع مشــمول افزایــش قیمــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪ :‬در بخــش تولیــد گاز امادگــی ‪ ۱۰۰‬درصــدی وجــود‬ ‫دارد و پیش بینــی ایــن اســت کــه بــا برنامه ریــزی شــرکت های ملــی گاز‬ ‫و پخــش فراورده هــای نفتــی و در عیــن حــال ذخیره ســازی ســوخت‬ ‫مایع مناســب در نیروگاه ها و صنایع زمســتان امســال را بدون چالش‬ ‫پشــت می گذاریــم‪.‬‬ ‫اوجــی افــزود‪ :‬ســوخت رســانی بــه نیروگاه هــا نیــز در وضعیــت‬ ‫مطلوبــی قــرار دارد و نزدیــک بــه ســه میلیــارد لیتــر حجــم ذخیــره‬ ‫ســوخت نیروگاه هــا اســت کــه نســبت بــه پارســال ‪ ۴۵۰‬میلیــون لیتــر‬ ‫بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫خشکسالی بین عشایر توزیع شد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪54‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کیلــووات ســاعت محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر مشــترکانی تا ســقف الگو مصرف کردند تعرفه‬ ‫بــرق انهــا ‪۷‬درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت‬ ‫امــا مشــترکانی کــه بیــش از دوبرابــر الگو مصرف کردنــد‪ ،‬تعرفه برق‬ ‫انهــا درمجمــوع ‪ ۲۳‬درصــد افزایش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل مدیریــت امــور مشــترکان توانیــر گفــت‪ :‬کشــور از نظــر‬ ‫تعرف ـه ای بــه ‪ ۵‬بخــش تقســیم شــده کــه ‪ ۴‬بخــش ان گرمســیری‬ ‫و یــک منطقــه عــادی اســت و طیــف وســیعی از مشــترکان مــا در‬ ‫مناطــق عــادی مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫یاقوتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــترکان هــم بــه دو دســته شــامل‬ ‫مشــترکان بــا مصــرف تــا ســقف الگــو و مشــترکانی کــه بیــش از الگــو‬ ‫مصــرف می کننــد‪ ،‬تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۸۶ :‬درصد مشترکان ما زیر الگو‪ ،‬مصرف داشته اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طبــق بررســی هــای انجــام شــده‬ ‫توســط شــرکت مدیریــت تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫ایران(توانیــر) تاکنــون ‪ ۸۵‬درصــد از مشــترکان صنعــت بــرق‬ ‫توجــه جــدی بــه رعایــت الگــوی مدیریــت مصــرف داشــته انــد‪.‬‬ ‫برایــن اســاس انهــا قبــض هایــی بــا مبالــغ ‪ ۳۰‬هــزار تومــان و‬ ‫کمتــر دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬درصــد مشــترکان نیــز بــه دلیــل مصرفــی تــا دوبرابــر الگــوی‬ ‫تعییــن شــده بــرای مصــرف در هــر منطقــه قبــض هایــی کمتــر از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات قبلــی ســخنگوی صنعــت بــرق ایــن افــراد اگــر‬ ‫بیشــتر صرفــه جویــی کنندمــی تواننــد قبــض هــای کمتــری دریافــت‬ ‫کــرده و مشــترک کــم مصــرف باشــند‪.‬‬ ‫امــا در ایــن بیــن ‪ ۲‬درصــد مشــترکان هســتند کــه هنــوز نســبت بــه‬ ‫رعایــت صرفــه جویــی بــا وجــود تاکیدهــای فــراوان بــی توجهــی دارنــد‬ ‫و همیــن امــر ســبب شــده بــرق انهــا بــدون یارانــه محاســبه شــده و‬ ‫مبالــغ بیــش از حــدی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن زمینــه چنــدی پیــش ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت‪۲۵ :‬‬ ‫میلیــون از ‪ ۳۰‬میلیــون مشــترک بــرق در کشــور در ســطح الگــو بــرق‬ ‫مصــرف کــرده بودنــد کــه بهــای بــرق این تعــداد تنهــا ‪ ۷‬درصد اضافه‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫مصطفــی رجبــی مشــهدی افــزود‪ :‬متوســط قبــض ایــن دســته از‬ ‫مشــترکان ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــود کــه بــا رعایــت بیشــتر مــی تواننــد‬ ‫قیمــت کمتــری پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۲.۶‬درصــد از مشــترکان کشــور جــزو‬ ‫مشــترکان پرمصــرف بودنــد کــه بیــش از دو برابــر الگــوی منطقـه ای‬ ‫مصــرف کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه طور‬ ‫مثــال در شــهر تهــران کــه الگــو ‪ ۳۰۰‬کیلــووات ســاعت در مــاه اســت‬ ‫ایــن مشــترکان بیــش از ‪ ۶۰۰‬کیلــووات مصــرف داشــته اند کــه بــرای‬ ‫اینهــا ان میــزان بیشــتر از الگــو بــا تعرفــه خریــد تضمینــی محاســبه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫برای مراقبت بیمار مبتال به‬ ‫کرونا ویروس در منزل پنجره ها‬ ‫در فضاهای مشترک که بیمار‬ ‫از انها استفاده می کند مانند‬ ‫اشپزخانه و توالت و حمام را باز‬ ‫نگه دارید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 39‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بیمه ‪ ۴۵‬درصدی از دام های‬ ‫عبور از مرز ‪ ۲۳۰‬هزار تن‬ ‫صادرات ریلی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ ۴۵ :‬درصــد از دام هــای‬ ‫روســتایی و پنــج درصــد عشــایری بیمــه شــدند رشــد ‪ ۸۰‬درصــدی‬ ‫بیمــه دام نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪.‬‬ ‫دکتــر حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۱۱۸‬هــزار راس دام ســبک‪ ۴۲۲ ،‬راس گاو بومــی و امیختــه و‬ ‫‪ ۲۷‬راس گوســاله پــرواری در ایــن شهرســتان بیمــه هســتند کــه‬ ‫از ایــن تعــداد‪ ۱۰ ،‬هــزار راس مربــوط بــه امســال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته بیمــه نامــه پایــه و تکمیلــی‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۳۳۰‬هــزار قطعــه طیــور شهرســتان‬ ‫صــادر و در ســال ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬هــم بیمــه پایــه ‪ ۴۵۰‬هــزار قطعــه‬ ‫طیــور صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫ایزانلــو اضافــه کــرد‪ :‬حــق بیمــه پرداختــی هــر راس دام ســبک‬ ‫روســتایی بــا گزینــه پایــه‪ ۸۳ ،‬هــزار و ‪ ۹۰۲‬ریــال و ســهم دولــت‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬هــزار و ‪ ۸۵۲‬ریــال اســت کــه در گزینــه تکمیلــی بــا ‪ ۱۴‬درصــد‬ ‫ارزش ســهم بیمــه گــذاری‪ ۱۴۶ ،‬هــزار و ‪ ۲۶۴‬ریــال و ســهم دولــت‪،‬‬ ‫‪ ۲۱۹‬هــزار و ‪ ۳۹۴‬ریــال اســت کــه کل حــق بیمــه مجموعــا ‪۵۷۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۲‬ریــال فقــط در نــوع دام گوســفند ســنگین وزن اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان بــا بیــان اینکــه در ســال زراعــی‬ ‫‪ ۲ ،۹۹-۱۴۰۰‬میلیــارد و ‪ ۲۸۶‬میلیــون ریــال خســارت بــه ‪۲۸۵‬‬ ‫راس دام ســبک وارد شــده اســت گفــت‪ :‬طــی یکســال گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۴۸‬فقــره بیمــه نامــه دام بــرای هــزار و ‪ ۱۸۵‬راس‬ ‫دام ایــن شهرســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬گفــت‪ :‬در ســال جــاری صادرات‬ ‫ریلــی گلســتان از ‪ ۲۳۰‬هــزار تــن عبــور کــرد کــه ایــن میــزان نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۷۰‬درصد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬فــارغ از جهــش‬ ‫چشــمگیر حجــم تبــادالت تجــاری ریلــی از گلســتان‪ ،‬امــروز اولیــن‬ ‫محمولــه ترانزیتــی از مبــدا ترکیــه از گمــرگ اینچــه بــرون گلســتان‬ ‫وارد ترکمنســتان شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ایــن محمولــه ‪ ۲۰‬هــزار تــن وزن داشــت‬ ‫کــه بــر اســاس پیــش بینــی هــا‪ ،‬در روزهــای اتــی شــاهد ترانزیت و‬ ‫واردات کــود گوگــرد از مبــدا ترکمنســتان بــه مقصد ترکیه خواهیم‬ ‫بــود کــه ارزاوری خوبــی را بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬بــا اشــاره بــه اشــتغالزایی‬ ‫در ایــن بخــش افــزود‪ :‬بــه ازای هــر ‪ ۶۰۰‬تــن صــادرات یــک نفــر‬ ‫شــغل بــه صــورت مســتقیم ایجــاد می شــود و در زمــان حاضــر‬ ‫‪ ۱۳۰‬نفــر مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه ایــن رقــم تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ۲‬برابــر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مرکــز لجســتیک اینچــه بــرون هــم بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن مرکــز در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۵۳۸‬هکتــار در جــوار‬ ‫منطقــه ازاد در حــال شــکل گیری بــوده و مدیریــت ان بــا اداره‬ ‫کل راه اهــن اســت‪.‬‬ ‫رییس امور بهســازی و امور تولید اداره کل عشــایری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۴۰ :‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت خشکســالی‬ ‫مــاده ‪ ۱۰‬و‪ ۱۲‬بــا کارمــزد چهــار درصــد میــان عشــایر در نیمــه‬ ‫نخســت ســالجاری در ایــن اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مهــدی خانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت بــا بازپرداخــت پنــج ســاله و با هدف کاهــش اثرات‬ ‫خشکســالی میان عشــایر خســارت دیده توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۰۰‬نفــر از ایــن تســهیالت بهــره منــد شــدند‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا‪،‬‬ ‫عشــایر در تامیــن علوفــه و نهــاده هــای دامــی با مشــکل روبه رو‬ ‫هســتند از ایــن رو تــاش داریــم تــا ایــن قشــر حمایــت شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گرانــی و افزایــش قیمــت اذوقــه ســبب شــده تــا‬ ‫دامــداران در تغذیــه دســتی دام بــا کمبــود اعتبــار مواجــه باشــند‬ ‫از ایــن رو پرداخــت تســهیالت بــه منظــور حمایــت از عشــایر در‬ ‫دســتور کار اســت تــا بخشــی از نقدینگــی در خریــد علوفــه و‬ ‫نهــاده هــای دامــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫خانــی گفــت‪ :‬در ایــن مــدت یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تســهیالت خشکســالی مــاده ‪ ۱۰‬و‪ ۱۲‬خشکســالی بیــن‬ ‫صندوق هــای خــرد زنــان عشــایری توزیــع شــده اســت کــه ایــن‬ ‫میــزان در پنــج صنــدوق زنــان عشــایر توزیــع و بــرای ‪ ۱۵‬نفــر‬ ‫اشــتغال ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پرداخــت و جــذب چهــار میلیــارد و ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت خشکســالی مــاده ‪ ۱۰‬و‪ ۱۲‬از برنامــه‬ ‫هــای ســال ‪ ۹۹‬اســت کــه در نیمــه اول امســال محقــق شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی پرداخــت ‪ ۹۰‬میلیــارد و‪ ۹۱۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی را از دیگــر اقدامــات حمایتــی از عشــایر‬ ‫اســتان در ســال جــاری عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت بــا‬ ‫کارمزد ‪ ۱۰‬درصد و بازپرداخت یکســاله در اختیار این قشــر قرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییس امور بهســازی و امور تولید اداره کل عشــایری خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه بــا پرداخــت ایــن میــزان‬ ‫تســهیالت بــرای ‪ ۱۳۰‬نفــر اشــتغال ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫عشــایر ایــن اســتان بــا تولیــد ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان‪،‬‬ ‫هشــت درصــد گوشــت قرمــز عشــایر کشــور را تولیــد مــی کننــد‬ ‫و ســرانه دام انــان بیــش از میانگیــن کشــوری اســت و بــه طــور‬ ‫میانگیــن هــر خانــوار عشــایر ایــن اســتان ‪ ۱۸۰‬راس دام ســبک‬ ‫دارد کــه ایــن ســرانه در کشــور ‪ ۱۳۰‬راس اســت‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‏برابــر اراء شــماره ‪ 1400-2868‬و ‪1400-2869‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات بــه شــماره کالســه هــای ‪ 1400-175‬و ‪- 176‬‏‏‪1400‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی‬ ‫مســتقردر واحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان اقــای یوســف یوســفی فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 394‬صــادره‏ازبجنــورد و محمــود نــادری فرزنــد محمــد علــی بــه‬ ‫ش ش ‪ 7‬صــادره مانــه و ســملقان بالســویه هــر کــدام در ســه دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 170‬متــر مربــع از پــاک ‪907‬فرعــی از ‪ 163‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زار خراســان‏شــمالی بخــش دو‬ ‫بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3386‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــمارات ‪ 1400-2774‬و ‪1400-2775‬مورخــه ‪ 1400/06/23‬هیــات بــه شــماره کالســه هــای ‪ 1400-165‬و ‪- 166‬‏‏‪1400‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر‬ ‫واحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان اقــای محمــد حیــدری فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره‏ازجاجــرم و خانــم معصومــه علــی پورفرزنــد حیدرقلــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 1653‬صــادره از بجنــورد ( هــر کــدام از مالکیــن بــه میــزان‏ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســهیم و شــریک میباشــند ) در ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬‏اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫کهنــه کنــد خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای غالمحســین علــی ابــادی فرزنــد‏حســین محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫در صورتــی کــه‏اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬احمــد اصغــری شــیروان‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3388‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2872‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای‏فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوبجنــورد تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی‏خســروی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 11‬در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 168‬متــر مربــع از پــاک ‪ 907‬فرعــی از ‪163‬‏اصلــی بــه شــماره پرونــده ‪1400 - 174‬واقــع در اراضــی‬ ‫پنبــه زار خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد ‏محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‏نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‏خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع‏قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3399‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪408‬‬ ‫طنز‬ ‫کشاورزان گندم کار گندم خود‬ ‫را قراردادی کشت کردند‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬امســال بــرای نخســتین بــار و در راســتای حمایــت از‬ ‫کشــاورزان و دلگرمــی انهــا در کشــت و کار‪ ،‬کشــاورزی قــراردادی گنــدم‬ ‫اجــرا شــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد جــواد تشــکری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫کشــاورزی قــراردادی گنــدم‪ ،‬کارخانــه هــای ارد اســتان موظــف هســتند‬ ‫بــرای تامیــن قســمتی از ارد خــود بــا کشــاورز قــرارداد ببندنــد‪ ،‬صاحبــان‬ ‫صنایــع خــوراک مــورد نیــاز کارخانــه خــود را از کشــاورز خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مقابــل ایــن کار بــه صاحبــان کارخانجــات‪ ،‬تســهیالت کــم‬ ‫بهــره ‪ ۱۲‬درصــد پرداخــت مــی شــود تــا از محــل ان نهــاده هــای موردنیــاز‬ ‫کشــاورز را شــامل کــود و بــذر تامیــن کــرده و همچنیــن محصــول گنــدم‬ ‫انهــا را تحــت پوشــش بیمــه کشــاورزی قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزان در ســال گذشــته در ســطح ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار اراضــی‬ ‫ابــی و ‪ ۹۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬هکتــار اراضــی دیــم گنــدم کشــت کردنــد‪،‬‬ ‫پیش بینــی مــی شــود امســال نیــز در ایــن میــزان ســطح گنــدم کشــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫تشــکری بــر اجــرای طــرح کشــاورزی قــراردادی تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫کشــاورز بایــد از اینــده فــروش محصــوالت خــود اطمینــان کســب کنــد‬ ‫و بدانــد کــه محصــول را بــا قیمــت مناســب بــه فــروش مــی رســاند؛‬ ‫هزینه هــای تولیــد ان کاســته و ســود معقولــی نیــز عایــدش خواهدشــد‪.‬‬ ‫وی بــه خریــد تضمینــی گنــدم اشــاره ای کــرد و افــزود‪ :‬ایــن نــوع خریــد‬ ‫نیــز کشــاورزی قــراردادی محســوب نمــی شــود امــا بــه دلیــل اینکــه‬ ‫کشــاورزان مــی داننــد کــه بــه هــر میــزان محصــول کشــت کننــد تولیدات‬ ‫خــود را بــه فــروش مــی رســانند تــا حــدودی خیــال اســوده تــری دارنــد و‬ ‫البتــه در ســال هایــی کــه قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم نیــز دیــر اعــام‬ ‫مــی شــود بعضــا بــا چالــش هایــی رو بــه رو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی از بخــش خصوصــی مــی خواهــد تــا بــه ایــن حــوزه وارد شــوند و‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش خصوصــی در انتهــای زنجیــره تولیــد قــرار دارد‪ ،‬حــال انکــه‬ ‫بایــد بــه کشــاورزی قــراردادی از اول زنجیــره تولیــد کــه همــان مرحلــه‬ ‫کشــت اســت داخــل شــود و نســبت بــه خریــد محصــول و تعییــن قیمت‬ ‫ان بــا کشــاورز معاملــه کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون در ایــن اســتان چغنــدرکاران بــا بخــش‬ ‫خصوصــی کــه همــان کارخانــه قنــد اســت هــر ســاله قبــل از کشــت‬ ‫قــرارداد مــی بندنــد کــه بعضــا حمایــت هایــی نیــز از انــان در زمینــه تولیــد‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی وضعیــت فــروش محصــول کشــاورزی در اســتان را یــک معضــل‬ ‫دانســته و مــی افزایــد‪ :‬در برخــی از ســال هــا کشــاورز از ناحیــه فــروش‬ ‫محصــوالت خــود متضــر مــی شــود زیــرا قیمــت گــذاری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی تنهــا بــه ســطح زیــر کشــت ان محصــول در اســتان بســتگی‬ ‫نــدارد بلکــه بــه میــزان کشــت ان در کشــور و حتــی کشــورهای همســایه‬ ‫نیــز بســتگی دارد‪ ،‬کــه در نهایــت بیشــتر قیمــت بــا عرضــه و تقاضــا بــه‬ ‫دســت مــی ایــد‪.‬‬ ‫تشــکری‪ ،‬خواســتار ارائــه الگــوی کشــت نیــز شــد و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫امــر نیــز بــا کشــت قــراردادی میســر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنین بر توســعه واحدهای صنعتی و فناوری کشــاورزی تاکید‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬صنایــع در اســتان همــگام بــا توســعه کشــاورزی پیــش‬ ‫نرفتــه اســت کــه ایــن کاســتی نیــز باعــث مــی شــود بخــش زیــادی از‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اســتان بــه صــورت خــام عرضــه شــود و یــا بعضــا‬ ‫در اوج فصــل برداشــت حتــی بــه فــروش نیــز نرســد‪.‬‬ ‫تاکنــون صاحبــان کارخانه هــا و صنایــع تبدیلــی اســتان تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد از‬ ‫محصــوالت تولیــدی ایــن اســتان را بــه صورت قــراردادی از کشــاورزان می‬ ‫خرنــد و ‪ ۹۰‬درصــد دیگــر از طریــق عرضــه و تقاضــا بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫از ‪ ۹۳‬واحــد صنایــع تبدیلــی و غذایــی در بخــش کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی حــدود ‪ ۵۰‬درصــد ان فعــال‪ ۲۵ ،‬درصــد نیمه فعــال و ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫راکــد هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد محصــوالت کشــاورزی خراســان شــمالی قابلیــت ذخیــره‬ ‫ســازی‪ ،‬نگهــداری و فــراوری دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 11‬کیلوگرم مواد انبار الستیک های میلیاردی احتکار‬ ‫شده در اسفراین پلمپ شد‬ ‫مخدر در عملیات مشترک پلیسی‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از کشــف ‪ 11‬کیلــو‬ ‫و ‪ 500‬گــرم تریــاک و انهــدام یــک بانــد ‪ 4‬نفــره تهیــه و توزیــع مــواد‬ ‫مخــدر در عملیــات مشــترک پلیســی درمانــه و ســملقان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ»مهدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن هدایت‬ ‫اطالعاتــی پلیــس مرزبانــی و انتظامــی شهرســتان بجنورد و پلیــس راز‬ ‫و جرگالن بالفاصله موضوع با جدیت در دســتور کار ماموران پلیس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان مانــه و ســملقان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی و همــکاری اطالعاتــی‬ ‫پلیــس مرزبانــی و انتظامــی شهرســتان بجنــورد و همچنیــن‬ ‫انتظامــی شهرســتان راز و جــرگالن‪ ،‬ایــن مخفیــگاه بازرســی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا بیــان اینکــه‬ ‫همچنیــن در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 590‬گــرم شــیره‬ ‫تریــاک نیــز کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن رابطــه ‪ 5‬نفــر‬ ‫متهــم دســتگیر و ‪ 4‬دســتگاه خــودرو نیــز توقیــف شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان از پلمــپ یــک انبــار غیــر مجــاز بــا‬ ‫‪ 333‬حلقــه انــواع الســتیک احتــکار شــده بــه ارزش بیــش از ‪7‬‬ ‫میلیاردریــال در اســفراین خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام بــه احتــکار‬ ‫مقــدار قابــل توجهــی الســتیک خــودرو در یــک انبــار غیــر مجاز در‬ ‫شهرســتان اســفراین کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫بــه همــراه بازرســان اداره صمــت بــه محــل مــورد نظــر اعــزام‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران در بازرســی از ایــن انبــار غیــر مجــاز‬ ‫تعــداد ‪333‬حلقــه انــواع الســتیک احتــکار شــده بــه ارزش بیــش‬ ‫از ‪ 7‬میلیــارد ریــال را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی ایــن انبــار‬ ‫غیــر مجــاز پلمــپ شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور درپایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــروی انتظامــی با‬ ‫مخــان نظــم و امنیــت بــا جدیــت برخــورد مــی کنــد از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کشف بیش از یک هزار قلم‬ ‫محصوالت مخرب فرهنگی‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از اجرای طرح جمع اوری‬ ‫اقــام ضــد فرهنگــی و کشــف هــزار و ‪ 460‬قلم محصــوالت مخرب‬ ‫فرهنگی در این شهرســتان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور » درتشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫ســاماندهی صنــوف عرضــه کننــده محصــوالت فرهنگــی بــا‬ ‫هــدف مقابلــه بــا تهیــه وتوزیــع اقــام مخــرب فرهنگــی در ســطح‬ ‫شهرســتان اســفراین اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درایــن راســتا از ‪ 6‬فروشــگاه عرضــه محصــوالت فرهنگــی‬ ‫بازدیــد و نزدیــک بــه یــک هــزار و ‪ 460‬قلــم از محصــوالت غیــر فرهنگــی‬ ‫کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‬ ‫سرکشــی از واحدهــای صنفــی خدمــات رایانــه ای‪ ،‬مراکــز عمــده‬ ‫عرضــه و فــروش فیلــم و بازی هــای رایانــه ای و فروشــگاه های‬ ‫توزیــع و پخــش ‪ CD‬و ‪ ، DVD‬همچنــان از ســوی پلیــس امنیــت در‬ ‫شهرســتان بــا قاطعیــت ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در ایــن راســتا دو نفــر متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل‬ ‫پرونده تحویل مراجع قضائی گردید‪،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫عزیــز در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در واحدهــای صنفــی‪،‬‬ ‫مراتــب را از طریــق شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ 1400-2889‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد‏سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم‬ ‫حــوری نیســتانی ‏فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 334‬صــادره از مانــه و ســملقان در یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 162.80‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬‏اصلــی بــه شــماره پرونــده ‪ 99-0491‬واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫مــع الواســطه شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده‏اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3393‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2883‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ‏سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی اقائــی فرزنــد‏محمدحســین بشــماره شناســنامه ‪ 38‬صــادره از در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 178/40‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی مفــرزو و‏مجــزی شــده واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خریــداری‬ ‫مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی باغچقــی فرزنــد فــرج اللــه محرزگردیــده‏اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی ‏اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3391‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ 1400-2781‬مــورخ ‪ 1400/06/23‬هیــات ‪99 -493‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‏وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوبجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای علــی‏اصغــر مقیمیــان فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 38‬صــادره از بجنــورد در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 176‬متــر مربــع از پــاک ‪907‬‏فرعــی از ‪ 163‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زار بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از‬ ‫مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد‏محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت‏بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‏ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‏بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3384‬‏‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول (اســناد ذمه)‏اگهــی مزایــده امــوال منقــول (اتومبیــل) کالســه اجرایــی ‪ 9900221‬و ‪9900115‬‏بــه موجــب پرونــده هــای اجرایــی ‪ -1‬کالســه ‪ 9900141‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه جاجــرم شــماره ثبــت‪:‬‏‏‪ 37596‬تاریــخ‬ ‫ایجــاد‪ 1359.06.22 :‬شناســه ملــی‪ 10100830184 :‬بــه نشــانی‪ :‬خیابــان باهنر‪-‬بانــک‏کشــاورزی بــا نمایندگــی قربانعلــی کیوانلــو بــه نشــانی‪ :‬بانــک کشــاورزی شــعبه جاجــرم علیــه (وام گیرنــده)‏تعاونــی روســتایی سنخواســت شــماره ثبــت‪ 194 :‬تاریــخ‬ ‫ایجــاد‪ 1385.12.01 :‬شناســه ملــی‪:‬‏‏‪ 10860294284‬بــه نشــانی جاجــرم‪ ،‬سنخواســت و ضامنیــن‪ -1 :‬محســن امینــی نــام پــدر‪ :‬عزیــز تاریــخ‏تولــد‪ 1346.06.09 :‬شــماره ملــی‪ 0759525609 :‬شــماره شناســنامه‪ 2305 :‬بــه نشــانی‪ :‬سنخواســت‏‏‪-2‬علــی‬ ‫فخــر محمــدی نــام پــدر‪ :‬حســن تاریــخ تولــد‪ 1326.07.07 :‬شــماره ملــی‪0759475768 :‬‏شــماره شناســنامه‪ 1525 :‬بــه نشــانی‪ :‬سنخواســت ‪ -3‬عبدالعظیــم رجــب نیــا نــام پــدر‪ :‬رجبعلــی تاریــخ تولــد‪:‬‏‏‪ 1344.12.01‬شــماره ملــی‪ 0759658250 :‬شــماره‬ ‫شناســنامه‪ 1426 :‬بــه نشــانی‪ :‬کــرف ‪ -4‬محمــد‏اصغــری نــام پــدر‪ :‬نورالــه تاریــخ تولــد‪ 1325.05.14 :‬شــماره ملــی‪ 0759825149 :‬شــماره شناســنامه‪:‬‏‏‪ 9‬بــه نشــانی سنخواســت بــا موضــوع صــدور اجرائیــه قــرار داد بانکــی ‪1390.03.12-742133866‬‬ ‫و‏کالســه ‪ 9900221‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه جاجــرم شــماره ثبــت‪ 37596 :‬تاریــخ ایجــاد‪:‬‏‏‪ 1359.06.22‬شناســه ملــی‪ 10100830184:‬بــه نشــانی‪ :‬جاجــرم (متــن ســند) خیابــان باهنــر‪ ،‬بانــک‏کشــاورزی (اعالمــی متعهــد لــه) بــا نمایندگــی قربانعلــی‬ ‫کیوانلــو بــه نشــانی‪ :‬خیابــان باهنــر‪ ،‬بانــک کشــاورزی‏علیــه (وام گیرنــده) تعاونــی روســتایی سنخواســت شــماه ثبــت‪ 194 :‬تاریــخ ایجــاد‪ 1385.12.01 :‬شناســه‏ملــی‪ 10860294284 :‬بــه نشــانی سنخواســت و (ضامنیــن)‪-1 :‬علــی فخرمحــدی نــام پــدر‪:‬‬ ‫حســن تاریــخ‏تولــد‪ 1326.07.07 :‬شــماره ملــی‪ 0759475768 :‬شــماره شناســنامه‪ 1525 :‬بــه نشانی‪-1:‬‏سنخواســت ‪-2‬سنخواســت‪،‬کرف‪ ،‬قلی(متــن سند)‪-‬سنخواســت (اعالمــی متعهــد لــه)‏‏‪-2‬محمداصغرینامپــدر‪ :‬نورالهتاریختولــد‪1325.05.14 :‬‬ ‫شــمارهملی‪0759825149 :‬‏شمارهشناســنامه‪ 9 :‬بهنشانی‪-1:‬سنخواســت‪ ،‬قلــی ‪-2‬شنخواســت‪،‬کرف‪،‬قلس (متــن ســند)‪ -‬سنخواســت‏‏(اعالمــی متعهــد لــه)‏‏‪-3‬عبدالعظیمرجبنیانامپــدر‪ :‬رجبعلیتاریختولــد‪ 1344.12.01 :‬شــمارهملی‪0759658250 :‬‬ ‫‏شمارهشناســنامه‪ 1426 :‬بهنشــانی‪-1 :‬کــرف ‪-2‬شنخواســت‪،‬کرف‪،‬قلی بــا موضــوع صــدور اجرائیــه قــرارداد‏بانکــی ‪ ،1392.02.29-742134349‬ششــدانگ پــاک ‪ 949‬فرعــی از ‪ 106‬اصلــی بخــش ‪ 6‬بجنــورد‏مالکیــت عبدالعظیــم رجــب نیــا کــه پــاک‬ ‫مذکــور در قبــال مطالبــات بســتانکار منــدرج در قــرارداد بانکــی‪:‬‏شــماره ســند‪ ،742133866 :‬تاریــخ ســند‪ ،1390.03.12 :‬بانــک مربوطــه‪ :‬کشــاورزی موضوعــات الزم االجــرا‪ 774.000.000 :‬ریــال (هفتصــد و هفتــاد و چهــار میلیــون ریــال)‏ اصــل‬ ‫مطلــب‪ 330.000.000 :‬ریــال ســود‪ 442.000.000 :‬ریــال خســارت تاخیــر تادیــه‪ 102.000.000 :‬ریــال‪ ،‬شــرح‪ :‬درصــد ‪ ،14+6=20‬تاریــخ مبنــای محاســبه‏خســارت‪ 399.10.10 :‬‏‪ 1‬خســارت تاخیــر روزانــه‪ 126.027 :‬ریــال‪ ،‬شــرح‪ :‬درصــد‪ ،14+6=20‬تاریــخ‬ ‫مبنــای محاســبه خســارت‪:‬‏‏‪ 1399.10.10‬و قــرارداد بانکــی‪ :‬شــماره ســند‪ ،0742134349 :‬تاریــخ ســند‪ ،1392.02.29 :‬بانــک‏مربوطــه‪ :‬کشــاورزی موضوعــات الزم االجــرا‪ 363.000.000 :‬ریــال (ســیصد و شســت و ســه میلیــون ریــال) اصــل طلــب‪:‬‬ ‫‏‏‪ 180.000000‬ریــال ســود‪131.000.000 :‬ریــال خســارت تاخیــر تادیــه‪ 52.000.000 :‬ریــال شــرح‪:‬‏درصــد‪ ،14+6=20‬تاریــخ مبنــای محاســبه خســارت‪ 1399.10.07 :‬خســارت تاخیــر روزانــه‪98.630 :‬‏ریــال‪ ،‬شــرح‪ :‬درصــد ‪ ،16+4=20‬تاریــخ مبنــای محاســبه‬ ‫خســارت‪ 1399.10.07 :‬بانضمــام خســارت‏تاخیــر تادیــه و دو عشــر اضافــی کــه بابــت هزینــه هــای قانونــی بــه ان افــزوده مــی گــردد بازداشــت طبــق نظــر‏کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد ونــود و هفــت میلیــون ریــال (‪1.997.000.000‬‬ ‫ریــال)‏ارزیابــی و مشــخصات اجمالــی پــاک مذکــور بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪ ،‬ملــک مذکــور شــامل منــزل مســکونی‏دو طبقــه بــا زیــر بنــای مجموعــا ‪ 180‬متــر مربــع (همکــف و اول) و انبــار جداگانــه بــه متــراژ حــدود ‪ 50‬متــر‏مربــع و عرصــه ملــک‬ ‫‪ 278.04‬متــر مربــع و بنــای ســاختمان شــامل یــک طبقــه همکــف حــدود ‪ 90‬متــر‏مربــع بــه صــورت انبــاری و طبقــه اول حــدود ‪ 90‬متــر مربــع بنــای مســکونی و حــدود ‪ 50‬متــر مربــع انبــار‏جداگانــه در ضلــع جنوبــی ســاختمان مــی باشــد‪ .‬مصالــح‬ ‫ســاختمان شــامل دیوارهــای خشــتی و ســنگی و‏گل بــا ســقف چوبــی و درب و پنجــره اهنــی دارای امتیــازات کامــل اب‪ ،‬بــرق و گاز مــی باشــد‪ .‬میــزان‏‏‪ 202.022‬هــزارم ســهم مشــاع از ششــدانگ پــاک مذکــور از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‏‏‪ 1400.08.24‬در اداره ثبــت اســناد و امــاک جاجــرم واقــع در جاجــرم خیابــان شــهید باهنــر نبــش باهنــر‏‏‪ 12‬از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــد و پنجــاه و یــک‏میلیــون و بیســت و ســه هــزار و ششــصد و‬ ‫هشــتاد و یــک ریــال (‪ 1.451.023.681‬ریــال) شــروع و بــه‏باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مالیاتــی و‏عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم‬ ‫شــده یــا نشــده باشــد بــه‏عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل‏مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد‪ ،‬ضمنــا‏چنانچــه‬ ‫روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار‏خواهــد شــد‪.‬تاریخ انتشــار‪1400.08.09 :‬‏ مســئول واحــد اجــرای اســناد رســمی جاجــرم مرتضــی محمــد ابــادی‬ ‫برای پیشگیری از ابتالی به بیماری کرونا ویروس ‪ ،‬شستشوی مکرر دست با اب و صابون و یا‬ ‫محلول الکل‪ ۷۰‬درصد ضروری است‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫سوژه طنز یا منابع سواالت‬ ‫تاریخ!‬ ‫چنــد صباحــی اســت کــه یــک عــده از دوســتان و اشــنایان‬ ‫وقتــی مــا در خیابــان مــی بیننــد مــی پرســند چــرا راجــع بــه‬ ‫ماجــرای ســیلی تاریخــی و شــفافیت در اعــام امــوال‬ ‫مســئولین و ‪ ...‬طنــز نمــی نویســیم‪ .‬مــا هــم عجالتــا ًاز البالی‬ ‫همیــن ســتون اعــام مــی کنیــم کــه ایــن دســت مســائل‪،‬‬ ‫منابــع ســواالت تاریــخ در ســال هــای اینــده هســتند و اصــا ً‬ ‫هم شــوخی بردار نیســتند! معلمان تاریخ و طراحان ســوال‬ ‫کنکــور هــم روی انهــا حســاب ویــژه ای بــاز کــرده انــد‪.‬‬ ‫فلــذا مــا مجبوریــم بــاز هــم بــه شــیوه معمــول و رســم‬ ‫مالــوف بــه همــان موضوعات همیشــگی مثــل الودگــی هوا‪،‬‬ ‫حــذف یارانــه دهــک پــر درامــد ‪ ،‬خصوصــی ســازی اســتقالل‬ ‫و پرســپولیس و ‪ ...‬بپردازیــم کــه از بــس مطــرح شــده اند‪،‬‬ ‫همــه قادرنــد دالیــل بــروز‪ ،‬چرایــی تــداوم و اســتمرار و‬ ‫جزییــات انهــا را بــا رســم شــکل توضیــح دهنــد و هیــچ ارزش‬ ‫امتحانــی ندارنــد! و امــا حــذف یارانــه دهــک هــای پــر درامــد‬ ‫بــا پرهیــز از مقدمــه و فاکتــور گرفتــن از اظهــار نظــر مدیــران‬ ‫ده ســال اخیــر در خصــوص راهکارهــای حــذف یارانــه‬ ‫دهک هــای پردرامــد بــدون هیــچ فــوت وقــت ســمع و نظــر‬ ‫شــما را بــه توضیحــات اخیــر وزیــر میانســال جلــب مــی کنــم‪:‬‬ ‫ســه دهــک باالتــر بــر اســاس قانــون هدفمنــدی یارانه ها باید‬ ‫از گــروه یارانــه بگیــران حــذف شــوند‪ ،‬ولــی هنــوز بانک هــای‬ ‫اطالعــات اقتصــادی مــا کامــل نیســت کــه بخواهیــم ایــن کار‬ ‫را انجــام دهیــم و فعــا ًبایــد صبــر کنیــم و ان زمــان مجــددا ً‬ ‫دولــت تصمیم گیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در پاســخ بــه ایــن ســوال‬ ‫کــه ایــا بــه دنبــال حــذف یارانــه پــر درامدهــا هســتید؟‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تکلیــف قانونــی مــا حــذف پــر درامدهــا از‬ ‫لیســت یارانــه بگیــران اســت مــا مســئول ایــن هســتیم کــه‬ ‫زیــر ســاخت اطالعاتــی را فراهــم کنیــم‪ ،‬امــا کــم و کیــف و‬ ‫زمان بنــدی ان بــا دولــت اســت‪.‬‬ ‫مالحظه فرمودید؟!‬ ‫مــا باالخــره متوجــه نشــدیم این کلیــد اطاق بانــک اطالعاتی‬ ‫دســت چــه کســانی اســت و اساســا ًدر ایــن اطــاق را کــی بــاز‬ ‫و بســته مــی کننــد؟!‬ ‫واال ان روزی کــه مــا بــرای یارانــه معیشــتی ثبــت نــام کردیــم‬ ‫عزیــزان بــرای مــا پیامــک فرســتادند کــه بــا توجــه بــه داشــتن‬ ‫یــک خــودروی شــخصی ( منظورشــان پرایــد اطلســی مــدل‬ ‫‪ 8 ،86‬هشــت مــاه بیمــه ‪ ،‬الســتیک در حــد نــو‪ ،‬بــدون رنــگ‪،‬‬ ‫روکــش لیــزری‪ ،‬دزدگیــر کــره ای) بــود و منــزل مســکونی ( ‪۱۱۰‬‬ ‫متــر مربــع زیــر بنــا‪ 5/188 ،‬متــر متــراژ زمیــن ‪ ،‬یــک طبقــه ‪،‬‬ ‫ســال ســاخت ‪ )1356‬و حقــوق ‪ 7‬میلیــون تومانــی وجــه رایج‬ ‫مملکــت‪ ،‬در زمــره ‪ 17‬درصــد اقشــار ثروتمند جامعه هســتید‬ ‫و یارانــه معیشــتی بــه شــما تعلــق نمــی گیــرد!‬ ‫حــاال کــه نوبــت بــه شــفافیت امــوال مســوالن رســیده اســت‬ ‫ببخشــید حــاال کــه نوبــت بــه حــذف یارانــه افــراد پــر در امــد‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬بانــک اطالعــات اقتصــادی و زیــر ســاخت‬ ‫اطالعاتــی فراهــم نیســت؟!‬ ‫یــادش بــه خیــر دوره مــردی کــه مــی خواســت همــه کارهــا‬ ‫را یــک تنــه انجــام دهــد‪ ،‬نیــم ســاعته دو تــا وزارتخانــه ادغــام‬ ‫می شــدند‪ .‬ای کاش مغزی قفل های ســاختمان پاســتور را‬ ‫عــوض نمــی کردیــم و شــبانه مــی امــد و یارانــه پــر درامدهــا‬ ‫را حــذف مــی کــرد‪ ،‬چنــد تــا صفــر هــم از پــول ملــی پــاک‬ ‫می کــرد‪ ،‬اســتقالل و پرســپولیس را هــم خصوصــی مــی کرد‪،‬‬ ‫رتبــه بنــدی معلمــان را هــم بــه جریــان مــی انداخــت و ایــن‬ ‫البــا قیــد امنیتــی و محرمانــه را هــم از روی قانــون اعــام‬ ‫امــوال مســئوالن بــر مــی داشــت!‬ ‫اجاق گاز‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن دالیــل اتــاف ســوخت در‬ ‫منــازل‪ ،‬اســتفاده نادرســت از اجــاق گاز اســت‪.‬‬ ‫زیــاد کــردن بیــش از حــد شــعله‪ ،‬قــرار دادن‬ ‫ظــروف کوچــک روی شــعله های بــزرگ و ظــروف‬ ‫بــزرگ روی شــعله های کوچــک‪ ،‬از مهم تریــن‬ ‫اشــتباهاتی اســت کــه برخــی خانم هــای خانـه دار‬ ‫مرتکــب می شــوند و باعــث هــدر رفتــن ‪40‬‬ ‫درصــد ســوخت اضافــی می شــوند‪ .‬در ضمــن‪،‬‬ ‫حواس تــان باشــد کــه شــعله اجــاق گازتــان بایــد‬ ‫ابــی بســوزد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪408‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫زهرا سارایی‬ ‫‪ ۷‬کتاب درباره نویسندگی‬ ‫نوشــتن ازجملــه مهارت هایــی اســت کــه چــه‬ ‫بــرای دل خودمــان باشــد و چــه به صــورت حرفــه ای‬ ‫و یــا بــه منظــوری خــاص‪ ،‬همیشــه و همــه جــا در‬ ‫دســترس مــا اســت‪ .‬همــان طــور کــه فکــر می کنیــم‬ ‫و می توانیــم صحبــت کنیــم ‪ ،‬همــان طــور هــم نوشــتن‬ ‫و دســت به قلم شــدن در دســترس مان قــرار دارد؛‬ ‫امــا چطــور بــه شــکل موثــری می تــوان از ایــن مهــارت‬ ‫بهــره بــرد؟ چگونــه و بــا چــه روشــی می تــوان بیشــتر‬ ‫و بهتــر نوشــت؟ اگــر تجربــه دســت به قلم شــدن‬ ‫را داشــته باشــید‪ ،‬حتمــا بــا چالش هــای ان اشــنا‬ ‫هســتید‪ .‬معرفــی کتــاب امروز برای کســانی اســت که‬ ‫می خواهنــد بهتــر بنویســند و همچنیــن بــرای کســانی‬ ‫کــه هنــوز بــر ترس هــا و تردید هایشــان بــرای نوشــتن‬ ‫غلبــه نکرده انــد‪ ۷ .‬کتــاب دربــاره نویســندگی بــه شــما‬ ‫معرفــی می کنیــم؛ ایــن مطلــب از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪407‬‬ ‫‪ .۵‬نامه هایی به یک نویسنده جوان‬ ‫نویسنده‪ :‬ماریو بارگاس یوسا‬ ‫مترجم‪ :‬رامین موالیی‬ ‫انتشارات‪ :‬مروارید‬ ‫تعداد صفحه‪۱۸۴ :‬‬ ‫ماریــو بــارگاس یوســا‪ ،‬نویســنده برجســته اهــل پــرو و‬ ‫برنــده جایــزه ادبــی نوبــل در ســال ‪ ۲۰۱۰‬اســت‪ .‬او در‬ ‫ایــن کتــاب از داســتان فاصلــه گرفتــه و از تجربه هــای‬ ‫شــخصی اش در زمینــه نویســندگی می گویــد‪.‬‬ ‫کتــاب شــامل ‪ ۱۲‬نامــه اســت کــه همگــی خطــاب بــه‬ ‫نویســندگان جــوان و تــازه کار اســت و در ان از ســال ها‬ ‫تجربــه نوشــتن می گویــد‪ .‬کتــاب عــاوه بــر تجربیــات‬ ‫شــخصی و جهان فکر نویســنده به مســائل اموزشــی در‬ ‫زمینــه داستان نویســی هــم پرداختــه اســت کــه از نــکات‬ ‫قابل توجــه کتــاب هســتند‪ .‬اگــر از عالقه منــدان بــه قلــم‬ ‫ایــن نویســنده هســتید و یــا اگــر به دنبــال امــوزش در‬ ‫زمینــه نویســندگی و داستان نویســی هســتید‪ ،‬ایــن‬ ‫کتــاب بــرای شــما نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫خیلــی از اوقــات بــه ســرم مــی زد بــرای یکــی از ایــن‬ ‫بــزرگان‪ ،‬نامــه ای بنویســم‪ .‬ان روزهــا همه شــان زنــده‬ ‫بودنــد و مــن در کودکـی ام بــا روزهــای بزرگــی و شــهرت‬ ‫ان هــا‪ ،‬معاصــر و محشــور بــودم‪ .‬دلــم می خواســت‬ ‫برایشــان نامه بنویســم و بپرســم راه و رســم نویســنده ای‬ ‫بــزرگ شــدن مثــل ایشــان چیســت؟ امــا هرگــز جرئــت‬ ‫نکــردم چنیــن کنــم‪ ،‬درســت به لحــاظ همــان بدبینــی‪،‬‬ ‫خودانــکاری و خودممنوعــی‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نوشتن با تنفس اغاز می شود‬ ‫نویسنده‪ :‬لرن هرینگ‬ ‫مترجم‪ :‬حمید هاشمی‬ ‫انتشارات‪ :‬بیدگل‬ ‫تعداد صفحه‪۲۴۹ :‬‬ ‫کتــاب دربــاره نویســندگی و نفس کشــیدن!! «نوشــتن‬ ‫بــا تنفــس اغــاز مــی شــود»‪ ،‬اثــری اموزشــی در زمینــه‬ ‫نویســندگی اســت کــه از منظــری تــازه بــه نوشــتن نــگاه‬ ‫می کنــد‪ .‬کتــاب ســعی دارد نویســنده را بــا خــود اشــتی‬ ‫دهــد و او را تشــویق کنــد تــا بــا اگاهــی کامــل از خــود‬ ‫و جســمش بنویســد‪ .‬بــرای ایــن کار‪ ،‬تمرینــات تنفســی‬ ‫هــم در کتــاب قــرار داده شــده اســت‪ .‬زبــان روان و‬ ‫موجــز کتــاب باعــث شــده تــا مخاطــب لُــب مطلــب را‬ ‫بگیــرد‪ .‬نویســنده توضیحاتــش را بــر مبنــای تجربه هــای‬ ‫شــخصی اش بیــان می کنــد و صداقــت او در هــر انچــه‬ ‫تاکنــون در زمینــه نویســندگی اموختــه باعــث شــده تــا‬ ‫مخاطــب ارتبــاط عمیقــی بــا کتــاب برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫اگــر صــد کــودک گرســنه باشــند و فقــط یکــی را می توانــی‬ ‫ســیر کنــی یکــی را ســیر کــن‪ .‬نگــران نــود و نــه کودکــی کــه‬ ‫نمی توانــی ســیر کنــی نبــاش‪ .‬اگــر نگــران ان هــا هــم باشــی‬ ‫هیـچ کاری نمی توانــی بکنــی‪ .‬ایـن کار را هــم همیــن امــروز‬ ‫بکــن و اال فــردا همیــن کــودک هــم می میــرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬چگونه می نویسم؟‬ ‫نویسنده‪ :‬کاظم رهبر‬ ‫انتشارات‪ :‬کتاب خورشید‬ ‫تعداد صفحه‪۱۷۰ :‬‬ ‫ایــن اثــر یــک مجموعــه ‪ ۶‬جلــدی بــا عنوان هــای‬ ‫«‪ ۱۰۰‬روش از ‪ ۱۰۰‬نویســنده معاصــر»‪ ۹« ،‬روش از ‪۹‬‬ ‫داســتان نویس معاصــر»‪ ۱۴« ،‬روش از ‪ ۱۴‬روزنامه نــگار‬ ‫معاصــر»‪ ۷« ،‬روش از ‪ ۷‬فیلم نامه نویــس معاصــر»‪،‬‬ ‫«‪ ۹‬روش از ‪ ۹‬نمایش نامه نویس معاصر» و «‪ ۱۷‬روش‬ ‫از ‪ ۱۷‬نویســنده خــاق معاصــر» اســت‪ .‬ایــن مجموعــه را‬ ‫ب در هــر جلــد‬ ‫کاظــم رهبــر گــرداوری کــرده اســت‪ .‬کتــا ‬ ‫بــه یکــی از زمینه هــای نویســندگی ماننــد مقاله نویســی‪،‬‬ ‫فیلم نامه نویســی‪ ،‬داستان نویســی‪ ،‬زندگی نامه نویســی‬ ‫و نویســندگی خــاق می پــردازد‪ .‬محتــوای کتــاب شــامل‬ ‫مصاحبه هــا و نظــرات نویســندگان شناخته شــده در‬ ‫حوزه هــای مختلــف نویســندگی اســت‪ .‬ایــن چنــد‬ ‫کتــاب دربــاره نویســندگی‪ ،‬بــه بســیاری از ســواالت رایــج‬ ‫نویســندگان جــوان و کســانی کــه تــازه وارد ایــن عرصــه‬ ‫شــده اند پاســخ می دهــد‪ ،‬از جملــه اینکــه «از کجــا‬ ‫شــروع کنیــم؟»‬ ‫از مشــق های دبســتانی تــا پایان نامه هــای دانشــگاهی‪،‬‬ ‫از یادداشــت کارهــا و خریدهــای روزانــه تــا دفترهــای‬ ‫خاطــرات‪ ،‬از پیامک هــای شــخصی تــا ایمیل هــای اداری‪،‬‬ ‫هــر روز را بــا نوشــتن اغــاز و بــا نوشــتن تمــام می کنیــم‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫در دنیــای پرمشــغله ی امــروز‪ ،‬گاهــی فرصــت‬ ‫نمی کنیــم غــذای مناســبی بــرای خــوردن تهیــه‬ ‫کنیــم و بــه غذاهــای امــاده و نیمه امــاده روی‬ ‫می اوریــم کــه معمــوال بــرای ســامتی ضــرر‬ ‫دارنــد؛ امــا حتــی بــا وجــود کمبــود وقــت‪،‬‬ ‫می توانیــد غــذای ســالم و ســریع تهیــه کنیــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه طــرز تهیـ ه چنــد غــذای ســریع را بخوانیــد و‬ ‫انهــا را امتحــان کنیــد‪ .‬شــاید خوشــتان امــد و وارد‬ ‫رژیــم غذایی تــان شــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اسموتی اووکادو و انگور‬ ‫شــاید تعجــب کنیــد کــه یــک نوشــیدنی در‬ ‫فهرســت غذاهــای ســریع معرفــی کرده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن نوشــیدنی می توانــد یــک وعــده غــذای کامــل‬ ‫و مفیــد باشــد‪ .‬چربی هــای ســالم موجــود در‬ ‫اووکادو و پتاســیم موجــود در مــوز باعــث شــده‬ ‫کــه ایــن نوشــیدنی بســیار مقــوی و مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫اب انگــور هــم سرشــار از انتی اکســیدان اســت‬ ‫و شــیرینی ایــن نوشــیدنی را تامیــن می کنــد و‬ ‫نیــازی بــه افــزودن شــکر نیســت‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اب انگور‪ :‬یک فنجان‬ ‫اووکادوی یخ زده‪ :‬یک چهارم فنجان‬ ‫موز یخ زده‪ :‬نصف فنجان‬ ‫برگ نعنای تازه‪ ۱۰ :‬تا ‪ ۱۲‬عدد‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫تمــام مــواد را بــا هــم داخــل مخلوط کنید بریزید‬ ‫و بــا ســرعت بــاال هــم بزنیــد‪ .‬نوشــیدنی شــما‬ ‫امــاده اســت‪.‬‬ ‫غذای سریع با مرغ و ماهی‬ ‫‪ .۶‬نودل سبزیجات و میگو‬ ‫ایــن غــذای ســریع در کمتــر از ‪ ۱۰‬دقیقــه امــاده‬ ‫می شــود و اماده ســازی ان زیــاد طــول نمی کشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬سرشــار از ســبزیجات مفیــد و‬ ‫پروتئیــن اســت‪ .‬بــرای اینکــه غــذا را ســریع تر‬ ‫امــاده کنیــد‪ ،‬همیشــه میگــوی اماده به طبــخ در‬ ‫فریــزر داشــته باشــید‪ .‬میگــو سرشــار از امــگا‪ ۳‬و‬ ‫اســیدهای چــرب ســالم اســت‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫میگو‪ ۳۵۰ :‬گرم‬ ‫‪ ۹‬غذای سریع و سالم برای پرمشغله ها‬ ‫نــودل ســبزیجات یــا رشــته های تهیــه شــده از‬ ‫کدوســبز‪ ۴ :‬فنجــان‬ ‫گوجه گیالسی‪ :‬یک فنجان و نیم‬ ‫روغن اووکادو‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫پودر سیر‪ ۲ :‬قاشق چای خوری‬ ‫نمک‪ :‬نصف قاشق چایخوری‬ ‫فلفل سیاه‪ :‬نصف قاشق چایخوری‬ ‫لیموی تازه‪ ۱ :‬عدد‬ ‫پنیــر پارمــزان‪ :‬در صــورت تمایــل و بــه مقــدار‬ ‫الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫فــر را بــا دمــای ‪ ۲۰۰‬درجــه از قبــل گــرم کنیــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه فــر گــرم می شــود‪ ،‬گوجه هــا را نصــف‬ ‫کنیــد و ان را روی کاغــذ روغنــی چرب شــده در‬ ‫ســینی فــر بریزیــد‪.‬‬ ‫نــودل کــدو را بــا نصــف روغــن چــرب کنیــد و روی‬ ‫ان کمــی نمــک و فلفــل و پــودر ســیر بریزیــد و‬ ‫ان را کنــار گوجه هــا و وســط ســینی فــر بریزیــد‪.‬‬ ‫میگــو را بــا بقیــ ه روغــن چــرب کنیــد و نمــک و‬ ‫فلفــل و پــودر ســیر بــه ان بزنیــد‪ .‬ان را کنــار بقیــه‬ ‫مــواد روی ســینی فــر بریزیــد‪.‬‬ ‫اب لیمــو را بگیریــد و ان را روی همــ ه مــواد‬ ‫بریزیــد‪.‬‬ ‫ســینی فــر را به مــدت ‪ ۸‬دقیقــه یــا تــا هــر زمانــی‬ ‫کــه میگوهــا کامــل بپزنــد‪ ،‬داخــل فــر قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بعــد از پختــن مــواد‪ ،‬انهــا را در ظرفــی بکشــید‬ ‫و اگــر دوســت داشــتید‪ ،‬مقــدار پنیــر پارمــزان‬ ‫رنده شــده روی ان بریزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مرغ تنوری با رازیانه و پرتقال‬ ‫ایــن غــذا سرشــار از پروتئیــن اســت‪ .‬به جــای ارد‬ ‫کامــل می توانیــد از ارد نخودچــی یــا ارد بــادام‬ ‫اســتفاده کنیــد تــا غذایــی بــدون گلوتــن داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬اگــر ایــن غــذا را همــراه بــا ســیب زمینی‬ ‫ســرو کنیــد‪ ،‬غذایــی کامــل و مغــذی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اب و خالل پوست پرتقال‪ :‬یک عدد متوسط‬ ‫روغن زیتون‪ ۳ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫سیر‪ ۳ :‬حبه‪ ،‬خردشده‬ ‫اویشــن‪ :‬یــک قاشــق غذاخــوری اویشــن تــازه یــا‬ ‫‪ ۲‬قاشــق غذاخــوری اویشــن خشــک‬ ‫خردل‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫عسل‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫ارد کامل‪ :‬یک چهارم فنجان‬ ‫سینه مرغ بدون استخوان‪ ۵۰۰ :‬گرم‬ ‫گیاه رازیانه‪ :‬یک عدد متوسط‬ ‫موسیر‪ ۲ :‬عدد متوسط‬ ‫نمک و فلفل به میزان الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫فر را با دمای ‪ ۲۰۰‬درجه از قبل گرم کنید‪.‬‬ ‫در یــک کاســه اب پرتقــال‪ ،‬خــال پوســت‬ ‫پرتقــال‪ ،‬مقــداری روغــن زیتــون‪ ،‬ســیر‪ ،‬اویشــن‪،‬‬ ‫خــردل و عســل را باهــم مخلــوط کنیــد و کنــار‬ ‫بگذاریــد‪.‬‬ ‫در یــک ظــرف کم عمــق‪ ،‬ارد بریزیــد و مــرغ‬ ‫را درون ان قــرار دهیــد و اطــراف ان را بــه ارد‬ ‫اغشــته کنیــد‪.‬‬ ‫مــرغ را بعــد از اغشــته کــردن بــا ارد‪ ،‬داخــل‬ ‫ظــرف مخلــوط اب پرتقــال بریزیــد‪ .‬بعــد از اینکــه‬ ‫مــرغ مــزه دار شــد ان را کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫رازیانــه و موســیر را خــرد کنیــد و در ســینی فــر‬ ‫بریزیــد‪.‬‬ ‫روی ان روغن زیتون بریزید‪.‬‬ ‫مرغ را روی ان قرار دهید‪.‬‬ ‫باقی مانــد ه مــواد مارینــه را هــم روی مــرغ‬ ‫بریزیــد‪ .‬مــرغ را در فــر بــرای‬ ‫مــدت ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫بپزیــد تــا جایــی کــه کامــا نــرم‬ ‫شــود‪ .‬می توانیــد بــا دماســنج‬ ‫مخصــوص گوشــت‪ ،‬دمــای‬ ‫داخــل ان را انــدازه بگیریــد‪ .‬این‬ ‫دمــا بایــد ‪ ۷۵‬درجــه باشــد‪.‬‬ ‫بعــد از امــاده شــدن ایــن‬ ‫غــذای ســریع بــا مــرغ‪ ،‬ان را‬ ‫بــا دورچیــن موردعالقــ ه خــود‬ ‫تزییــن کنیــد‪ .‬مثــا می توانیــد‬ ‫ســیب زمینی و ســاالد کنــار ان‬ ‫بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اســپاگتی بــا تــن ماهــی و‬ ‫لیمــو و ریحــان‬ ‫ایــن غــذای ســریع در کمتــر از ‪ ۲۰‬دقیقــه تهیــه‬ ‫می شــود و بســیار لذیــذ و مغــذی اســت‪ .‬تــن‬ ‫ماهــی منبــع خوبــی از پروتئیــن اســت و ریحــان‬ ‫تــازه‪ ،‬ایــن غــذای ســریع و خوشــمزه را تکمیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬ســعی کنیــد اســپاگتی را از برندهایــی‬ ‫بخریــد کــه محصــوالت تهیه شــده بــا ارد کامــل‬ ‫دارنــد‪ .‬ماهــی تــن سرشــار از امــگا ‪ ۳‬و منبــع‬ ‫خوبــی از پتاســیم اســت‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اسپاگتی‪ ۳۵۰ :‬گرم‬ ‫روغن زیتون به مقدار الزم‬ ‫پوست لیموی رنده شده‪ :‬به اندازه یک لیمو‬ ‫سیر بزرگ رنده شده‪ ۳ :‬حبه‬ ‫پنیر پارمزان رنده شده‪ :‬نصف فنجان‬ ‫تن ماهی‪ :‬دو قوطی ‪ ۱۸۰‬گرمی‬ ‫برگ ریحان‪ :‬یک سوم فنجان‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اســپاگتی را مطابــق دســتور روی بســته بندی‬ ‫بپزیــد‪ .‬در یــک کاســ ه بــزرگ‪ ،‬اســپاگتی‬ ‫ابکش شــده را بــا ســایر مــواد ترکیــب کنیــد و‬ ‫نوش جــان کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫شایعاتی درباره مو که نباید‬ ‫باور کنید‬ ‫تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه چیــزی را بارهــا و بارهــا شــنیده اید نبایــد‬ ‫فکــر کنیــد کــه لزومــا حقیقــت دارد و درســت اســت‪ .‬شــایعات‬ ‫زیــادی دربــاره مــو و چگونگــی نگه داشــتن ان در فــرم و حالــت‬ ‫مناســب وجــود دارنــد کــه بســیاری از انهــا صحــت ندارنــد و در برخــی‬ ‫مــوارد‪ ،‬حتــی ســامت موهــا را تحت تاثیــر قــرار می دهنــد؛ امــا چــرا‬ ‫بســیاری ایــن شــایعات را بــاور می کننــد؟ چــون منطقــی بــه نظــر‬ ‫می رســند‪ .‬در مطلــب حاضــر تعــدادی از مهم تریــن ایــن شــایعات را‬ ‫راســتی ازمایی خواهیــم کــرد و از نــکات و اطالعاتــی خواهیــم گفــت‬ ‫کــه بــا دانستن شــان می توانیــد ســامت موهــای خــود را تضمیــن‬ ‫کنیــد‪ .‬همــراه مــا باشــید بــا شــرح جزئیــات ‪ ۲۰‬شــایعه دربــاره مــو کــه‬ ‫نبایــد بــاورد کنید‪.‬ادامــه شــماره ‪407‬‬ ‫‪ .۸‬روغن های طبیعی برای سالمت مو خوب و مفید هستند‬ ‫برخــاف بــاور عمــوم بیشــتر ترکیبــات خوراکی هــای خــام (ترکیباتــی‬ ‫مثــل روغــن اواوکادو‪ ،‬روغــن نارگیــل و عســل)‪ ،‬ان طــور کــه‬ ‫بایدوشــاید جــذب تارهــای مــو نمی شــوند و بــه عمــق ســاقه موهــا‬ ‫نفــوذ نمی کننــد؛ بنابرایــن اثــر مثبــت دائمی بر ســامت مو نخواهند‬ ‫داشــت‪ .‬به عــاوه پــس از اســتفاده از ایــن ترکیبــات بــر روی موهــا‬ ‫و پــس از انکــه موهــا شســته می شــوند‪ ،‬معمــوال کامــا پــاک‬ ‫نمی شــوند و اثــری از انهــا بــر تارهــای مــو باقــی خواهــد مانــد کــه‬ ‫ســبب چربــی مــو و داشــتن احساســی ناخوشــایند خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بعضــا از این گونــه ترکیبــات در محصــوالت شــوینده ســر به عنــوان‬ ‫نرم کننــده اســتفاده می شــود‪ .‬اســتفاده از ایــن محصــوالت هیــچ‬ ‫ایــرادی نــدارد و بــرای ســامت مــو مفیــد اســت‪ .‬نکتــه ان اســت کــه‬ ‫نبایــد ایــن ترکیبــات را به خودی خــود روی موهــا گذاشــت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬هرچه شامپو بیشتر کف کند‪ ،‬بهتر است‬ ‫کفــی کــه هنــگام اســتفاده از شــامپو درســت می شــود در حقیقــت‬ ‫یکــی از فراورده هــای جانبــی پاک کننده هــای تنــد و نامالیمــی اســت‬ ‫کــه در شــامپوهای حــاوی ســولفات وجــود دارنــد‪ .‬ایــن فراورده هــا‬ ‫می تواننــد روغــن طبیعــی و ســالم‪ ،‬و نیــز مــواد مغــذی موجــود در‬ ‫موهــا را از بیــن ببرنــد و در بلندمــدت اثــرات ناگــواری بــر ســامت مــو‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پــس بــاور بــه اینکــه هرچــه شــامپو بیشــتر کــف کنــد موهــا تمیزتــر‬ ‫خواهنــد شــد اشــتباه اســت‪ .‬انچــه به مراتــب اهمیــت بیشــتری از‬ ‫کف کــردن دارد‪ ،‬نــوع شــامپوی انتخابــی اســت‪ :‬اینکــه مالیــم باشــد و‬ ‫تاحدامــکان در ان از مــواد و ترکیبــات طبیعــی اســتفاده شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬خشــکی‪ ،‬نازکــی بیــش از حــد و شــکنندگی نــوک تارهــای مــو‬ ‫(موخــوره) را می تــوان برطــرف کــرد‬ ‫متاســفانه ایــن شــایعه نیــز حقیقــت نــدارد و وقتــی نــوک موهــا چنین‬ ‫حالتــی پیــدا می کننــد‪ ،‬امــکان رفــع مشــکل وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مهم تریــن کاری کــه دراین ارتبــاط می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫پیشــگیری از بــروز خشــکی مــو در درجــه اول اســت‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫منظــور می توانیــد از توصیه هــای زیــر کمــک بگیریــد‪:‬‬ ‫چیدن نوک موها طی روندی منظم (هر ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬هفته یک بار)؛‬ ‫پرهیــز از اســتفاده از دســتگاه های حرارت دهنــده مــو مثــل‬ ‫سشــوار یــا اتــوی مــو تــا جــای امــکان؛‬ ‫اســتفاده از شــانه های جداگانــه بــرای شــانه کردن موهــای‬ ‫خیــس و خشــک‪.‬‬ ‫یــک کار مهــم دیگــر نیــز هســت کــه می توانیــد بــرای پیشــگیری از‬ ‫بــروز موخــوره در نــوک موهــا انجــام دهیــد‪ :‬وقتــی موهــا را شــانه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬شــانه کردن را از پاییــن موهــا (نــوک موهــا) شــروع‬ ‫کنیــد و به مــرور به ســمت ریشــه موهــا حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬کاشــت بافــت مــو و اســتفاده از کاله گیــس از اســیب دیدن‬ ‫موهــا جلوگیــری می کنــد‬ ‫خیلی هــا معتقدنــد کاشــت بافــت مــو (‪ )weave‬و اســتفاده از‬ ‫کاله گیــس ســبب محافظــت از موهــا می شــود؛ چــون بــا اســتفاده‬ ‫از اینهــا موهــا زیــر موهــای مصنوعــی قــرار می گیرنــد و دیگــر‬ ‫نیــازی بــه اســتفاده از تکنیک هــای بعضــا اسیب رســان فرم دهــی‬ ‫بــه موهــا نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫مســئله اینجــا اســت کــه در خیلــی از مــوارد پیــش از اســتفاده‬ ‫از ایــن محصــوالت مصنوعــی‪ ،‬ارایشــگر مجبــور می شــود موهــای‬ ‫اصلــی را خیلــی تنــگ و درهم تنیــده کنــد تــا فرضــا کاله گیــس‬ ‫مورداســتفاده طبیعــی جلــوه کنــد و کامــا کیــپ ســر شــود‪ .‬بــا‬ ‫انجــام ایــن کار احتمــال اســیب دیدن تارهــای مــو وجــود خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫در برخــی از مــوارد هــم علــت اســتفاده از ایــن دســت محصــوالت‬ ‫مصنوعــی بی حوصلگــی بــرای رســیدگی و مراقبــت از موهــای‬ ‫طبیعــی اســت کــه قاعدتــا در بلندمــدت پیامدهــای ناخوشــایندی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬ســیلیکون موجــود در محصــوالت مراقبــت از مــو بــرای موهــا‬ ‫خــوب نیســت‬ ‫ســرُم های‬ ‫کســانی هســتند کــه از اســتفاده از شــامپوها و ِ‬ ‫نرم کننــده حــاوی ســیلیکون پرهیــز می کننــد‪ ،‬بــا ایــن بــاور غلــط‬ ‫کــه در بلندمــدت بــه موهایشــان اســیب خواهــد رســاند و انهــا را‬ ‫از فــرم و حالــت طبیعــی و ســالم خــارج خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن هــم شــایعه بی اســاس دیگــری اســت کــه صحــت نــدارد‪.‬‬ ‫شــامپوها و نرم کننده هــای ســیلیکونی اگــر درســت و به انــدازه‬ ‫اســتفاده شــوند‪ ،‬نه تنهــا بــه موهــا اســیبی نخواهنــد رســاند‪،‬‬ ‫بلکــه باعــث حفــظ بیشــتر رطوبــت در موهــا و درخشــش بهتــر‬ ‫موهــا می شــوند‪.‬‬ ‫البتــه زیــاده روی در اســتفاده از این گونــه محصــوالت توصیــه‬ ‫نمی شــود‪ .‬فرضــا اگــر می خواهیــد بــرای بازکــردن موهــای مجعــد‬ ‫و درهم تافتگــی موهــا از خــود ســیلیکون اســتفاده کنیــد‪ ،‬نبایــد‬ ‫بیشــتر از ســه قطــره کــف دس ـت تان بریزیــد و بــه موهــا بمالیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬هرچه بیشتر موها را شانه بزنید‪ ،‬سالم تر خواهند بود‬ ‫شــانه زدن بیــش از حــد موهــا کار دیگــری اســت که ارایشــگرهای‬ ‫حرف ـه ای انجــام ان را توصیــه نمی کننــد‪ ،‬چــون به بــاور انهــا ایــن‬ ‫کار در بلندمــدت بــه کوتیکول هــای موهــا اســیب خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫به توصیــه انهــا بهتــر اســت شــانه زدن موهــا را محــدود بــه زمانــی‬ ‫کنیــد کــه درهم تافتــه و گره خــورده شــده اند‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫نیــازی بــه شــانه زدن نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬خش ـک کردن موهــا بــا حولــه‪ ،‬یــا در معــرض هــوا‪ ،‬بهتــر از‬ ‫سشوارکشــیدن اســت‬ ‫شــاید در نــگاه اول خشک شــدن موهــا در معــرض هــوای ازاد‪،‬‬ ‫در مقایســه بــا سشوارکشــیدن‪ ،‬بــه نظرتــان کمتــر اسیب رســان‬ ‫بیایــد؛ امــا نتایــج یکــی از پژوهش هــای صورت گرفتــه دراین بــاره‬ ‫خــاف ایــن اظهارنظــر را اثبــات می کنــد‪ .‬وقتــی موهــا خیــس‬ ‫باشــند‪ ،‬تارهــای مــو کمــی حجیم تــر خواهنــد شــد‪ .‬هرچــه‬ ‫بــرای مدت زمــان طوالنی تــری خیــس بماننــد‪ ،‬پروتئین هــای‬ ‫ظریــف و شــکننده ای کــه تارهــای مــو از انهــا درســت شــده اند‬ ‫بیشــتر تحت فشــار قــرار خواهنــد گرفــت؛ در نتیجــه احتمــال‬ ‫اســیب دیدن موهــا نیــز بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫پــس قبــل از هــر چیــز بایــد بدانیــد کــه باقی گذاشــتن موهــای‬ ‫خیــس بــه حــال خــود کار خوبــی نیســت و ســامت مــو را‬ ‫تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫برســیم بــه راهــکار دیگــر بــرای خش ـک کردن موهــا‪ :‬اســتفاده‬ ‫از حولــه‪ .‬به بــاور متخصصــان‪ ،‬اســتفاده نامناســب از حولــه‬ ‫بــرای خشــک کردن موهــا‪ ،‬می توانــد به انــدازه قــراردادن انهــا‬ ‫در معــرض حــرارت بــاال بــا سشــوار اسیب رســان باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی حولــه را محکــم روی ســرتان می کشــید‪ ،‬تارهــای مــو‬ ‫تحت فشــار قــرار خواهنــد گرفــت‪ .‬به جــای ایــن کار بهتــر اســت‬ ‫حولــه را بــا مالیمــت روی موهــا بکشــید‪ .‬دســته ای از موهــا را‬ ‫الی حولــه قــرار دهیــد و به ارامــی ان را فشــار دهیــد تــا خیســی‬ ‫و رطوبت شــان گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از سشــوار بــرای خشــک کردن موهــا ایــرادی نــدارد و‬ ‫اگــر درســت و اصولــی ایــن کار را انجــام دهیــد‪ ،‬موهــا اســیبی‬ ‫نخواهنــد دیــد‪ .‬سشــوار را روی درجــه خنــک ان بگذاریــد و بــا‬ ‫صاف کــردن کامــل دســت‪ ،‬ان را در دورتریــن نقطــه ممکــن از‬ ‫ســر نگــه داریــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬حــرارت سشــوار را بیــش از حــد روی‬ ‫یــک نقطــه از ســر نگــه نداریــد و مــدام ان را حرکــت دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا صــدور پیامــی اعــام کــرد‪ :‬پدافنــد غیرعامــل کــه نیــاز ضــروری اســتان اســت بایــد بیش‬ ‫از هــر زمــان دیگــر بــه منظــور حراســت و مصــون ســازی بیشــتر جامعــه فراگیر شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬محمدعلــی‬ ‫شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬اســتقرار و نهادینــه ســازی نظــام پدافنــد غیرعامــل بــا هــدف مقابلــه بــا تهدیــدات اعــم از‬ ‫نظامــی‪ ،‬زیســتی‪ ،‬پرتــوی‪ ،‬ســایبری‪ ،‬الکترونیــک‪ ،‬شــیمیایی و ترکیبــی و هرگونــه اقدامــات خصمانه دشــمن و کاهش‬ ‫اســیب پذیــری و تــداوم چرخــه خدمــت رســانی بــه احــاد مــردم بــوده اســت‪.‬‬ ‫پدافند‬ ‫غیرعامل باید‬ ‫فراگیر شود‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬ابان ‪1400‬‬ ‫عاقبت اعتماد بی جا ؛ خالی شدن کیف پول‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل برداشــت اطالعــات حســاب‬ ‫و کلیــد خصوصــی کیــف پــول دیجیتــال دو شــهروند مشــهدی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬بــا اعــام و ارجــاع‬ ‫شــکایت دانشــجوی مشــهدی و همراهــش از دادســرای رســیدگی بــه‬ ‫جرایــم رایانــه ای مبنــی بــر ســرقت موجــودی کیــف پــول دیجیتــال هــر‬ ‫دو شــاکی رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬شــکات مدعــی بودنــد بــا تبلیــغ‬ ‫دوستانشــان بــا حــوزه رمــز ارز اشــنا شــده و بــرای ســرمایه گــزاری جمعــا‬ ‫مبلــغ ‪150‬میلیــون تومــان را در کیــف پــول ‪ trust valet‬بــه صــورت رمــز‬ ‫ارز نگهــداری نمــوده اندکــه متاســفانه مدتــی قبــل متوجــه خالــی شــدن‬ ‫حســاب هــای خــود شــده و بــرای بازســتاندن حــق خویــش‬ ‫بــه پلیــس فتــا اســتان مراجعــه نمــوده انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی هــای بعمــل امــده از کیــف‬ ‫پــول هــر دو شــاکی و مســتندات موجــود و بهــره گیــری از‬ ‫تــوان فنــی کارشناســان پلیــس فتــا رد متهــم در فضــای‬ ‫ســایبری شناســایی و بــرای اخــذ لظهــارات وی در خصــوص‬ ‫انتقــال رمــز ارزهــا بــه کیــف پــول وی ‪ ،‬متهــم بــه پلیــس فتــا‬ ‫فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬متهــم در برابــر ادلــه‬ ‫دیجیتالــی بــه بــزه خــود معتــرف شــد و در خصــوص نحــوه و‬ ‫علــت کالهبــرداری صــورت گرفتــه بــا ندامــت؛ دانســتن رمــز‬ ‫ورود دوازده کلمــه ای ‪ trust valet‬و طمــع خویــش را علــت‬ ‫اصلــی دســت درازی بــه کیــف پــول دیجیتالــی دوســتانش‬ ‫بیــان کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه کاربــران هشــدار داد‪ :‬از ورود‬ ‫نااگاهانــه و اعتمــاد بــی جــا بــه افــراد حتــی نزدیــکان خــود‬ ‫باج گیری خواستگار‬ ‫سابق از شاکیه در‬ ‫فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا ااز شناســایی عامــل تهدیــد بــه انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی و اخــاذی در فضــای مجــازی خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی عباســی‬ ‫جمع اوری کمک برای‬ ‫خرید کپسول اکسیژن‬ ‫درحــوزه رمــز ارز بــه شــدت خــودداری نماینــد تــا در مســیر پــر پیــچ و خــم‬ ‫کالهبــرداری هــای رمــز ارزهــا گرفتــار نگردنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش و یــا در‬ ‫صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه‬ ‫بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬در هــر موقــع از شــبانه روز مــی تواننــد بــا‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه‬ ‫دریافــت خدمــات فوریــت ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهرمنــد‬ ‫گردنــد و یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بــروز تریــن اخبــار و حــوادث و اموزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای‬ ‫ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫عامالن ایجاد مزاحمت‬ ‫در واتساپ دستگیر شدند‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری عامالن ایجــاد مزاحمت در‬ ‫شــبکه اجتماعی واتســاپ از شــهروندان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ یادگارنــژاد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬خانم‬ ‫میانســالی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس مراجعــه کــرد وعنــوان داشــت شــخصی‬ ‫در شــبکه اجتماعــی واتســاپ‪ ،‬موجــب ســلب‬ ‫اســایش وی شــده اســت؛ لــذا پرونــد ه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی و‬ ‫مســتندات موجــود‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا طی یک‬ ‫عملیــات پلیســی عامــان ایجــاد مزاحمــت را مــورد‬ ‫شناســایی قــرار دادنــد و بــا هماهنگی هــای مراجــع‬ ‫قضائــی وی را بــه ایــن پلیــس منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫یادگارنــژاد ادامــه داد‪ :‬متهمــان کــه یــک زن و مــرد‬ ‫جــوان بودنــد در تحقیقــات مقدماتــی منکــر هــر‬ ‫گونــه جــرم انتســابی شــدند؛ لکــن بــا مشــاهده‬ ‫مســتندات و ادلــه دیجیتــال لــب بــه ســخن‬ ‫گشــودند و بــه بــزه ارتکابــی خــود اقــرار و هــدف از‬ ‫ایــن اقــدام مجرمانــه‪ ،‬تفریــح عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای مجــازی هماننــد‬ ‫فضــای واقعــی قوانیــن و مقــررات مخصــوص به خود‬ ‫را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬برابــر قانــون‪ ،‬هرگونــه مزاحمــت بــرای‬ ‫دیگــران در فضــای مجــازی جــرم بــوده و مجازاتــی‬ ‫ماننــد حبــس را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شهروندان در صورت بروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ها و‬ ‫راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی اســتفاده کننــد‬ ‫یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬درخواســت خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫کســانی اظهار داشــت‪ :‬در پی شــکایت خانمی جوان‬ ‫بــا موضــوع تهدیــد و اخــاذی از طریــق انتشــار تصاویر‬ ‫خصوصــی وی در فضــای مجــازی‪ ،‬رســیدگی موضــوع‬ ‫در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود عنــوان‬ ‫داشــت‪ ،‬شــخصی بــه اســم خواســتگار بــا مــن ارتبــاط‬ ‫برقــرار و بــا جلــب اعتمــاد چنــد عکــس از بــرای وی‬ ‫ارســال کــردم‪ ،‬پــس مدتــی بــه دالیلــی بــه ایشــان‬ ‫جــواب رد دادم امــا ایشــان دســت بردار نبــوده و‬ ‫تهدیــد کــرده اســت اگــر بــه وی بــاج ندهــم عکس هــا‬ ‫را منتشــر و ابــروی بنــده را در فضــای مجــازی و بیــن‬ ‫دوســتانم خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و شــگردهای‬ ‫خــاص پلیســی متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت‬ ‫و پــس از هماهنگــی قضایــی دســتگیر شــد و در‬ ‫بازجویــی از منــزل متهــم لــوازم الکترونیکــی او نیــز‬ ‫جهــت تکمیــل پرونــده و مستندســازی توقیــف و‬ ‫تحویــل کارشناســان پلیــس فتــا شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عباســی کســانی ضمــن تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫حفــظ اســرار و اطالعــات شــخصی و خانوادگــی در‬ ‫فضــای مجــازی گفــت‪ :‬کاربــران از ارســال مــوارد‬ ‫شــخصی و خانوادگــی بــه دیگــران حتمــا ًدوســتان و‬ ‫اشــنایان اجتنــاب کنیــد زیــرا دوســتان امــروز ممکــن‬ ‫اســت دشــمنان فــردا بــوده و از اطالعــات شــما‬ ‫سوءاســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انتشــار و یــا تهدید به انتشــار تصاویر‬ ‫خصوصــی دیگــران در فضــای مجــازی بــا هــر قصــد و‬ ‫نیتــی کــه باشــد جــرم اســت و فــرد خاطــی بایــد در‬ ‫برابــر قانــون پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبار‪ ،‬اطالعات و‬ ‫اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه‬ ‫ان می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نمایند‪.‬‬ ‫همچنیــن در صــورت نیــاز می تواننــد گــزارش مــوارد‬ ‫مشــکوک را در ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای‬ ‫ســایبری بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا دریافــت‬ ‫کمــک هــای مردمــی در اینســتاگرام بــه بهانــه‬ ‫خریــد کپســول اکســیژن‪ ،‬خیریــن را فریــب داده‬ ‫و از انهــا کالهبــرداری مــی کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن پرونــده گفــت‪:‬‬ ‫بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی توســط چندیــن نفــر‬ ‫شــاکی مبنــی بــر اینکــه فــردی در یــک صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی بــا جمــع اوری کمک هــای‬ ‫مردمــی جهــت خریــد کپســول اکســیژن‬ ‫بــرای بیمــاران از انهــا کالهبــرداری کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بنابــر اظهــارات شــکات‬ ‫فــرد کالهبــردار بــا ارائــه شــماره کارت‬ ‫بانکــی از انهــا درخواســت مبلــغ ‪ 30‬میلیــون‬ ‫ریــال نمــوده کــه بــا بررســی های صــورت‬ ‫گرفتــه مشــخص شــد هیچکــدام از مبالــغ‬ ‫واریــزی صــرف خریــد کپســول نشــده و در‬ ‫فروشــگاه های مختلــف از طریــق کارتخــوان‬ ‫برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی در‬ ‫فضــای مجــازی و اقدامــات کارشناســان پلیــس‪،‬‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پرونــده‬ ‫جهــت انجــام اقدامــات قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬مهم تریــن عامــل‬ ‫گرفتــاری افــراد در دام کالهبــرداران اینترنتــی‬ ‫بی توجهــی بــه توصیه هــای پلیــس فتــا اســت‪،‬‬ ‫شــهروندان هیچــگاه بــه افــرادی کــه در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و مبــادی غیــر رســمی و نامعتبــر ادعــای‬ ‫کمــک مالــی یــا انجــام امــور خیریــه دارنــد اطمینــان‬ ‫نکننــد و مراقــب ترفند هــای افــراد ســودجو و‬ ‫کالهبــردار باشــند‪ ،‬ایــن مجرمــان بــا هــدف قــرار‬ ‫دادن احساســات مردم اقدام به تشــویق و ترغیب‬ ‫انهــا بــه همــکاری و مشــارکت در امــور خیریــه کــرده‬ ‫و نهایتــا از انهــا کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد‬ ‫تخلفــات صــورت گرفتــه در فضــای مجــازی‬ ‫را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری لینــک ثبــت گزارش هــای مردمــی بــا مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫انتقام گیری پسر عاشق پیشه‬ ‫از نامزد سابق خود در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری پســری کــه بــا‬ ‫انتقــام گیــری خــود اقــدام بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫نامــزد ســابق خــود در فضــای مجــازی شــده بــود توســط‬ ‫کاراگاهــان پلیــس فتــا اســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندی خانــم‬ ‫بــه پلیــس فتــا اســتان مبنــی بــر شــخصی ناشــناس بــا در‬ ‫اختیــار گرفتــن صفحــه اینســتاگرام بنــده اقــدام بــه انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی‪ ،‬مطالــب زشــت و رکیــک مــی نمایــد ‪،‬‬ ‫در ایــن راســتا پرونــده اولیــه بــا هماهنگــی مقــام قضائــی‬ ‫تشــکیل و بــا ثبــت اظهــارات شــاکی موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس و قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬با توجه به ارائه مســتندات توســط شــاکی‬ ‫و بــا بررســی های اولیــه و اقدامــات تخصصــی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط تیــم کارشناســان ایــن پلیــس مشــخص‬ ‫گردیــد متهــم نامــزد ســابق شــاکیه بــوده بــا اســتفاده از‬ ‫بســتر شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــادر دســت گرفتــن‬ ‫پیــج نامــزد ســابق خــود اقــدام بــه انتشــار تصاویرخصوصــی‬ ‫شــاکیه نمــوده کــه ســبب هتــک حیثیــت وی گردیــده‪،‬‬ ‫درنهایــت بــا هماهنگــی مقــام قضائــی ایــن مجــرم ســایبری‬ ‫بــه مقامــات ذی صــاح قانونــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بازجویــی هــای اولیــه متهــم ‪24‬‬ ‫ســاله پرونــده منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد امــا پــس‬ ‫از مواجــه بــا دالیــل‪ ،‬مســتندات و ادلــه دیجیتــال جــرم‬ ‫ضمــن اعتــراف بــه بــزه ارتکابــی و اظهــار پشــیمانی از کــرده‬ ‫خــود‪ ،‬هــدف خــود را از ایــن عمــل مجرمانــه ‪ ،‬رســیدن‬ ‫بــه خواســته شــوم بیــان نمــود کــه در نهایــت پرونــده‬ ‫بــه همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد یــاداور شــد‪ :‬ایجــاد مزاحمــت و هتــک‬ ‫حیثیــت در فضــای مجــازی از مصادیــق جــرم محســوب شــده‬ ‫و بــا خاطیــان در اینگونــه جرائــم بــه شــدت برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫لــذا شــهروندان در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫ضمــن رعایــت اداب اجتماعــی‬ ‫و حقــوق شــهروندی نســبت بــه‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی ســایر‬ ‫افــراد اهتمــام ویــژه داشــته‬ ‫باشــند و از بیــان هرگونــه‬ ‫دعــاوی و مســائل انتقــام جویــی‬ ‫در فضــای مجــازی بــه خصــوص‬ ‫شــبکه های اجتماعــی پرهیــز‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت‬ ‫پلیــس فتا بــه ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده‬ ‫دریافــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــوده و همچنیــن کاربــران گرامی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث‬ ‫و رویدادهــای ســایبری را از ایــن‬ ‫ســایت دریافــت کننــد وشــماره‬ ‫تمــاس ‪096380‬بــه صــورت‬ ‫شــبانه روزی امــاده پاســخگویی‬ ‫بــه ســواالت شــهروندان در‬ ‫سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪408‬‬ ‫شناسایی و مسدود سازی‬ ‫‪ 17‬صفحه اینستاگرامی‬ ‫نامتعارف‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری مدیــران‪ 17‬صفحــه‬ ‫اینســتاگرام کــه اقــدام بــه قبح زدایــی وترویــج ســبک زندگــی‬ ‫غربــی کــرده بودنــد شناســایی و جهــت ســیر مراحــل قانونی‬ ‫بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا در پــی‬ ‫رصــد فضــای مجــازی‪ 17 ،‬صفحــه در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام را شناســایی کردنــد کــه گرداننــده ان اقــدام‬ ‫بــه انتشــار بارگــذاری تصاویرمبتــذل وتبلیغــات مدلینــگ‬ ‫بــا محتــوای نامناســب‪ ،‬واغفــال نمــودن جوانــان بــه قصــد‬ ‫اخــاذی را داشــتند‪.‬‬ ‫وی درادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه اهمیــت موضــوع و برخــورد‬ ‫بــا برهــم زننــدگان اســایش و امنیــت اخالقــی شــهروندان‬ ‫موضــوع ســریعا در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی فنــی مالــکان‬ ‫‪ 17‬صفحــات اینســتاگرام مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و‬ ‫پــس از تهیــه مســتندات بــا دســتور مقــام قضایــی مدیــران‬ ‫صفحــه پیــج اینســتاگرامی احضــار و بــا تشــکیل پرونــده و‬ ‫تفهیــم اتهــام بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬پــس از رای دادگاه بــا‬ ‫دســتور قاضــی پرونــده هــر‪ 17‬پیــج مســدود و پــس از حذف‬ ‫محتویــات ان‪ ،‬لوگــوی پلیــس فتــا در صفحــات درج شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاربــران بایــد اطــاع داشــته باشــند بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه اکثــر کاربــران فضــای مجــازی در کشــور مــا افــراد‬ ‫مومــن و متعهــد هســتند ولــی برخــی افــراد غیــر متعهــد‬ ‫و سوء اســتفاده گــر بــرای جــذب دنبال کننــده دســت بــه‬ ‫هــرکاری میزننــد در پــی کســب درامــد یــا اشــاعه مبتــذل‬ ‫کــه بــا ایــن عمــل هــم فضــای ســایبر را الــوده و موجبــات‬ ‫ابروریــزی خــود و خانــوده را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد بــه مروجــان ناهنجارهــای اجتماعــی‬ ‫در فضــای مجــازی هشــدار داد‪ :‬تمامــی تحــرکات هنجــار‬ ‫شــکنان اجتماعــی در فضــای تحــت کنتــرل پلیــس هســتند‬ ‫و کســانی کــه اقــدام بــه بازنشــر تصاویــر مبتــذل‪ ،‬و خــارج‬ ‫عــرف در فضــای مجــازی مــی کننــد‪ ،‬پــس از شناســایی بــه‬ ‫پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری را‬ ‫از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس ‪096380‬بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت‬ ‫شــهروندان در سراســر اســتان اســت‬ ‫حمام‬ ‫در حمــام بــه جــای بــاز گذاشــتن یک ســره‬ ‫دوش اب‪ ،‬مقــداری اب گــرم در وان بریزیــد‬ ‫و پــس از شستشــوی کامــل ‪ ،‬فقــط بــرای‬ ‫اب کشــی نهایــی از دوش اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫در شرق جاده سنخواست خراسان شمالی بازمانده کاروانسرای باشکوهی پدیدار است‪.‬‬ ‫ایــن ربــاط روزگاری در مســیر راه گــرگان بــه مشــهد و نیشــابور قــرار داشــته و مربــوط بــه دوره تیموریــان‬ ‫دوره صفــوی اســت‪ .‬ایــن اثــر در ســال ‪ ۱۳۷۵‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -408‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 24 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-408‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر‬ ‫شنبه ‪ 9‬ابان ‪31-- 1400‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫یک‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫کاروانسرای تاریخی‬ ‫ّ‬ ‫رباط ِقلی‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫مدیریت خشم‬ ‫افــراد دیگــر کــه قابــل پیشــگیری هــم بــوده اســت ‪ ،‬قــرار گیرنــد‪ .‬بــه‬ ‫احتمــال زیــاد خشــمگین مــی شــوند‪.‬‬ ‫اســیب یــا خطــر غیرمنتظــره‪ :‬در صورتــی کــه اســیب یــا خطــر‬ ‫غیرمنتظــره پیــش بیایــد‪ ،‬افــراد خشــمگین مــی شــوند‪.‬‬ ‫عامــل اســیب خــود فــرد بــوده اســت یــا دیگــران‪ :‬وقتــی اســیب‬ ‫ناشــی از اعمــال دیگــران اســت در مقایســه بــا زمانــی کــه اســیب‬ ‫ناشــی از اعمــال خــود فــرد اســت ‪ ،‬احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه‬ ‫خشــم یکــی از هیجــان هــای پیچیــده انســان و واکنشــی متــداول‬ ‫نســبت بــه ناکامــی و بدرفتــاری اســت‪ .‬همــه مــا در طــول زندگــی بــا‬ ‫موقعیــت هــای خشــم برانگیــز روبــه رو شــده ایــم‪.‬‬ ‫اشــکال خشــم ایــن اســت کــه اگرچــه بخشــی از زندگــی اســت؛‬ ‫ولــی مــا را از رســیدن بــه اهــداف خــود بازمــی دارد و علــت ایــن‬ ‫کــه افــراد دربــاره خشــم دچــار تعــارض و تضــاد هســتند‪ ،‬همیــن‬ ‫نکتــه اســت‪.‬‬ ‫از یــک طــرف خشــم پاســخ طبیعــی انســان اســت و از طــرف‬ ‫دیگــر مــی توانــد روابــط بیــن فــردی را مختــل کنــد و مــا را از‬ ‫رســیدن بــه اهــداف بــاز دارد‪ .‬در حقیقــت خشــم هیجــان شــایعی‬ ‫اســت کــه بیشــتر نســبت بــه دوســتان و نزدیکانــی کــه نتوانســته‬ ‫انــد انتظــارات و خواســته هــای مــا را بــراورده ســازند‪ ،‬تجربــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬هیجان هایــی کــه بیشــتر بــا خشــم همراه اســت عبارتنــد از‪:‬‬ ‫عصبانیــت ‪ ،‬خشــونت ‪ ،‬خصومــت ‪ ،‬کینــه تــوزی ‪ ،‬غضــب ‪ ،‬تنفــر‪،‬‬ ‫تحریــک ‪ ،‬حســادت ‪ ،‬رنجــش ‪ ،‬غــرض ورزی ‪ ،‬تحقیــر و ناراحتــی‪.‬‬ ‫بیشــتر افــراد‪ ،‬ابــراز خشــم خــود را حالتــی ناخوشــایند مــی داننــد‪.‬‬ ‫بیشــترین واکنــش افــراد بــه ابــراز خشــم خــود عبــارت اســت از‬ ‫احســاس تحریــک پذیــری ‪ ،‬خصومــت ‪ ،‬عصبانیــت ‪ ،‬افســردگی‪،‬‬ ‫ناراحتــی و غمگینــی ‪ ،‬احســاس شــرمندگی و گنــاه ‪ ،‬احســاس‬ ‫ارامــش ‪ ،‬رضایــت و خشــنودی‪ .‬احســاس خوشــحالی‪ ،‬ســرحالی‪،‬‬ ‫احســاس پیروزمنــدی ‪ ،‬اعتمــاد و تســلط از ســوی دیگــر خشــم‬ ‫مضراتــی هماننــد اســترس ‪ ،‬ناراحتــی هــای بدنــی ‪ ،‬احســاس‬ ‫درماندگــی ‪ ،‬تنهایــی و انــزوا دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬علل خشم‬ ‫جلوگیری از رفتار هدفمند‬ ‫تحقیر شدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن‬ ‫مورد پیشداوری ‪ ،‬تبعیض یا بی مهری قرار گرفتن‬ ‫مورد فریب یا عهدشکنی قرار گرفتن‬ ‫تحقیــر شــدن احساســات ‪ ،‬ارزش هــا یــا اقتــدار واقعــی فــرد از‬ ‫ســوی دیگــران‬ ‫مورد بدرفتاری و بی توجهی قرار گرفتن از سوی افراد مهم‬ ‫صدمه دیدن درنتیجه بی توجهی نسبت به خود‬ ‫رفتار حاکی از بی توجهی دیگران‬ ‫موردتجاوز بدنی یا کالمی قرار گرفتن‬ ‫قربانی شدن‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬محققان علل خشم را موارد زیر می دانند‪:‬‬ ‫میــزان اســیب یــا خطــر‪ :‬هــر گاه فــرد بــا اعمالــی از ســوی دیگــران‬ ‫مواجــه شــد کــه اســیب زننــده و مزاحــم اهــداف و خواســته هــای‬ ‫او باشــد و جبــران ان اســان نباشــد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد خشــمگین‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫علــت اســیب یــا خطــر‪ :‬اگــر افــراد در معــرض اســیبهای عمــدی‬ ‫واکنــش ان بــا خشــم باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شــیوه کنتــرل خشــم‪ :‬وقتــی بــا مــا بدرفتــاری مــی شــود یــا‬ ‫ناکام می شــویم ‪ ،‬باید به یاد داشــته باشــیم که در مقابل خشــم‬ ‫یــک فــرد مقابلــه کننــده هســتیم و بایــد بتوانیــم از مهارت هــای‬ ‫مختلفــی بــرای کنتــرل خشــم خــود اســتفاده کنیــم‪ .‬مهارت هــای‬ ‫مخلتفــی بــرای کنتــرل خشــم وجــود دارد کــه به چند مورد به شــرح‬ ‫زیــر اشــاره مــی شــود‪:‬‬ ‫خــود ارام ســازی‪ :‬وقتــی عصبانــی هســتیم ‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫مهارت هــای خــودارام ســازی بســیار مفیــد و اثربخــش اســت‪.‬‬ ‫حقیقــت دارد کــه مــی گوینــد وقتــی عصبانــی هســتیم پیــش از‬ ‫ایــن کــه پاســخ بدهیــم بایــد تــا عــدد ‪ 10‬بشــماریم‪ .‬ایــن کار بــه‬ ‫مــا فرصــت مــی دهــد تــا بهتریــن راه حــل را انتخــاب کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی توانیــم بــا تنفــس ارام و عمیــق در مدتــی کوتــاه‬ ‫خــود را کامــا ارام کنیــم ســپس در وضعیــت بهتــر و ارام تــر راه‬ ‫حلهــای خــود را بررســی کنیــم‪ .‬اگــر احســاس مــی کنیــم فریــادزدن‬ ‫یــا عمــل پرخاشــگرانه بــه نفعمــان اســت ‪ ،‬مــی توانیــم ایــن کار را‬ ‫بکنیــم‪ .‬در حقیقــت عصبانیــت در ایــن حالــت انتخابــی و نه نتیجه‬ ‫خشــم غیرقابــل کنتــرل اســت‪ .‬همچنیــن مــی توانیــم از خــودارام‬ ‫ســازی بــرای امــاده کــردن خــود بــرای مواجــه شــدن بــا موقعیتــی‬ ‫خشــم برانگیــز اســتفاده کنیــم و تصــور کنیــم در معــرض ناکامــی و‬ ‫بدرفتــاری قــرار گرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫زمانــی کــه احســاس کردیــم فشــار خونمــان در حــال افزایــش‬ ‫اســت‪ ،‬میــزان خشــم خــود را روی یــک مقیــاس صفــر تــا ‪100‬‬ ‫درجــه ای ‪ ،‬درجــه بنــدی مــی کنیــم ســپس خــود را ارام مــی‬ ‫کنیــم تــا ایــن کــه میــزان خشــم مــان بــه ســطح پاییــن تــر (‪30‬‬ ‫یــا پایینتــر) برگــردد‪ .‬حــال تصــور کنیــم کــه ناکامــی و بدرفتــاری‬ ‫بدتــر هــم شــده اســت‪ .‬دوبــاره خشــم خــود را درجــه بنــدی کنیــم‬ ‫و بــا اســتفاده از مهــارت خــودارام ســازی ان را مهــار کنیــم‪ .‬اگــر‬ ‫بــه انــدازه کافــی ایــن روش را تمریــن کنیــم احســاس مــی کنیــم‬ ‫بــرای مقابلــه موفقیــت امیــز بــا احســاس ناکامــی و بدرفتــاری در‬ ‫هــر زمــان امادگــی داریــم‪.‬‬ ‫انجــام ارزیابــی اولیــه منطقــی‪ :‬یــک نقطــه شــروع خــوب بــرای‬ ‫اموختــن شــیوه مقابلــه بــا خشــم ‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل ارزیابــی هــای‬ ‫اولیــه خــود اســت‪ .‬وقتــی ارزیابــی اولیــه از رویــدادی نــاکام کننــده‬ ‫و مشــکل ســاز بــه عمــل مــی اوریــم بایــد معیــن کنیــم ایــا مســاله‬ ‫ارزش ناراحــت شــدن را دارد یــا نــه؟ اگــر دریافتیــم از خشــمی‬ ‫بــی اســاس رنــج مــی بریــم ‪ ،‬احتمــاال ایــن گونــه خواســته هــای‬ ‫نامعقــول را از خودمــان داریــم‪.‬‬ ‫چــون مــن بشــدت میــل دارم افــراد بــا مــن منصفانــه و با مالحظه‬ ‫رفتــار کننــد‪ ،‬پــس انهــا بایــد حتمــا ایــن گونــه با من عمــل کنند‪.‬‬ ‫چــون مــن بشــدت میــل دارم مــردم با من منصفانــه و با مالحظه‬ ‫رفتــار کننــد و چــون مــن فــردی اســتثنایی هســتم پــس انهــا بایــد‬ ‫حتمــا بــا مــن خــوب رفتــار کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ممکــن اســت ایــن عبــارت در ظاهــر بــه نظرمــان غیرواقــع‬ ‫بینانــه باشــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه همــه مــا خواســته هــا‬ ‫و تقاضاهــای غیرمنطقــی و نامعقولــی از زندگــی داریــم‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن کــه ارزو کــردن بهتریــن هــا در زندگــی میــل طبیعــی‬ ‫انســان اســت ‪ ،‬همــه مــا انتظــارات و خواســته هایــی داریــم کــه‬ ‫همیشــه معقــول و منطقــی نیســتند‪ ،‬از ایــن رو بررســی منطقــی‬ ‫بــودن ارزیابــی هــای خــود را بــه صــورت یــک عــادت دراوریــم‪ .‬اگــر‬ ‫اصرارمــان بــر ایــن باشــد کــه همــه کارهــا بایــد همیشــه طبــق نظــر‬ ‫مــا پیــش رود و دیگــران همیشــه بــا مــا خــوب رفتــار کننــد و هرگــز‬ ‫نبایــد نــاکام شــویم ‪ ،‬خشــمگین مــی شــویم‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت‪ ،‬مهــارت در شــناخت خواســته های غیرمنطقی‬ ‫خــود و تغییــر دادن انهــا بــه خواســته هــای منطقــی واقــع بینانه تــر‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــه جــای اصرار کــردن بر این خواســته های‬ ‫غیرمنطقی با خودمان منطقی حرف بزنیم‪« .‬بســیار مایلم مردم‬ ‫بــا مــن منصفانــه و بــا مالحظــه رفتــار کننــد‪ .‬وقتــی انهــا ایــن کار را‬ ‫مــی کننــد خوشــحال هســتم و زمانــی کــه ایــن گونــه برخــورد نمــی‬ ‫کننــد ناراحتــم‪ .‬بــا ایــن حــال چــون قــرار نیســت کــه دنیــا براســاس‬ ‫خواســته هــا و ارزوهــای مــن اداره شــود‪ .‬بنابرایــن بــرای مقابلــه‬ ‫بــا ناکامــی هــا و بدرفتــاری هــا بایــد خشــم خــود را کنتــرل کنــم‪».‬‬ ‫اگرچــه ایــن نــوع ارزیابــی هــا زمانــی کــه کارهــا طبــق نظــر مــا پیــش‬ ‫نمــی رود احتمــاال موجــب ناکامــی و ناامیــدی مــی شــود‪ ،‬امــا بــه‬ ‫خشــم بیهــوده منجــر نمــی شــود‪.‬‬ ‫خــاق بــودن‪ :‬وقتــی هیجانــات ناراحــت کننــده ای را تجربــه مــی‬ ‫کنیــم ‪ ،‬مــی کوشــیم از طریــق گفتــار ایــن عبــارات «احســاس‪...‬‬ ‫مــی کنــم ‪ ،‬ایــن بــه نفــع مــن نیســت‪ .‬چگونــه مــی توانــم بــه‬ ‫شــیوه ای مفیــد بــا ایــن احساســات مقابلــه کنــم» راه حــل مفیــدی‬ ‫را اتخــاذ کنیــم‪ .‬در بیشــتر مــوارد واکنــش فــوری مــا نســبت بــه‬ ‫ایــن احســاس بهتریــن پاســخ ممکــن نیســت ‪ ،‬پــس اندکــی‬ ‫تامــل کنیــم‪ .‬اگــر بتوانیــم از خالقیــت خــود اســتفاده کنیــم پیــدا‬ ‫کــردن شــیوه مقابلــه مناســب بــا خشــم اســان تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه جــای ایــن کــه بگذاریــم هیجــان مــا را کنتــرل کنــد‪ ،‬مــی توانیــم‬ ‫از هیجــان بــه عنــوان فرصتــی بــرای رســیدن بــه تجــارب خــاق و‬ ‫جدیــد اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -4‬وقتی عصبانی هستیم کارهای زیر را انجام دهیم‬ ‫اول ایــن واقعیــت را بپذیریــم کــه خشــمگین هســتیم ‪ ،‬دوم‬ ‫تصمیــم بگیریــم کــه چــه کاری می توانیم دربــاره ان انجام دهیم‪.‬‬ ‫گاهــی ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه نشــان دادن‬ ‫واکنــش پرخاشــگرانه بیشــتر بــه نفعمــان اســت‪ .‬در مواقــع دیگــر‬ ‫ممکــن اســت پاســخ انفعالــی و بــدون جــرات را انتخــاب کنیــم‪ .‬در‬ ‫بیشــتر مواقــع بایــد روش باجراتــی را انتخــاب کنیــم‪ .‬چیــزی کــه‬ ‫درک ان در اینجــا مهــم اســت ‪ ،‬ایــن اســت کــه بایــد بدانیــم حــق‬ ‫انتخــاب و مســوولیت یــک شــیوه پاســخدهی مناســب در هنــگام‬ ‫عصبانیــت بــا ماســت‪ .‬نبایــد بــه بهانــه عصبانیــت دســت بــه اعمال‬ ‫پرخاشــگرانه بزنیــم‪ .‬بــه عبــارت دیگــر بیــان ایــن جملــه کــه چیــزی‬ ‫را شکســتم یــا بــه کســی صدمــه زدم‪ ،‬بــرای ایــن کــه عصبــی بــودم‬ ‫‪ ،‬شــیوه نامعقولــی بــرای اجتنــاب از مســوولیت اســت‪ .‬این خشــم‬ ‫نیســت کــه موجــب مــی شــود بــه شــیوه هــای خــاص عمــل کنیــم‬ ‫؛ بلکــه ایــن مــا هســتیم کــه عصبــی مــی شــویم و تصمیــم مــی‬ ‫گیریــم کــه یــا بــه شــیوه اجتماعــی پســند و قابــل قبــول یا به شــیوه‬ ‫غیراجتماعــی و غیرقابــل قبــول واکنــش نشــان دهیــم‪.‬‬ ‫تخلیــه انــرژی‪ :‬وقتــی خشــم بــر مــا چیــره می شــود‪ ،‬تخلیــه انرژی‬ ‫از طریــق پرداختــن بــه فعالیــت هــای جســمی یــا خــاق‪ ،‬مفیــد و‬ ‫اثربخــش اســت‪ .‬فایــده تخلیــه خشــم ایــن اســت کــه می تــوان در‬ ‫وضعیــت ذهنــی ارام ‪ ،‬مشــکل خشــم برانگیــز خــود را حــل کــرد‪.‬‬ ‫تخلیــه انــرژی بــه عنــوان یــک مهــارت مقابلــه بــا خشــم ‪ ،‬فراینــدی‬ ‫دو مرحلــه ای اســت‪.‬‬ ‫مرحله اول ‪ ،‬رها ســاختن تنش از سیســتم اســت و مرحله دوم‬ ‫بــه مســاله گشــایی مربــوط اســت‪ .‬تخلیــه انــرژی بــه عنــوان یــک‬ ‫مهــارت مقابلــه ای غالبــا خــوب درک نشــده اســت ؛ زیــرا افــراد بــه‬ ‫اهمیــت مرحلــه دوم ان توجــه نمــی کننــد‪ .‬تخلیــه انــرژی ‪ ،‬منبــع‬ ‫ناکامــی یــا بدرفتــاری را برطــرف نمــی کنــد‪ ،‬بلکــه فقــط بــه انســان‬ ‫خویشــتنداری مــی بخشــد تــا بتوانــد بــا منبــع خشــم مقابلــه کنــد‪.‬‬ ‫پــس همیشــه فراینــد تخلیــه خشــم را همــراه بــا مرحلــه دوم ان‬ ‫یعنــی مســاله گشــایی بــه کار ببندیــم‪.‬‬ ‫ایمــن ســازی در مقابــل اســترس و خشــم‪ :‬در جریــان مواجهــه بــا‬ ‫خشــم مــی توانیــم از عبــارات زیــر اســتفاده کنیــم‪:‬‬ ‫هــر قــدر بیشــتر ارام باشــم و از مهــارت هــای مقابلــه بــا خشــم‬ ‫اســتفاده کنــم ‪ ،‬بیشــتر مــی توانــم موقعیــت را کنتــرل کنــم‪.‬‬ ‫ایــن موقعیــت را بــه عنــوان یــک تجربــه یادگیــری مفیــد در نظــر‬ ‫بگیــرم‪.‬‬ ‫مساله جدی است ‪ ،‬اما من هم اماده ام‪.‬‬ ‫نفس عمیق بکشم ‪ ،‬ارام باشم و از نیروی فکر استفاده کنم‪.‬‬ ‫حــق دارم ناراحــت باشــم ‪ ،‬امــا بایــد بــر اهــداف خــود متمرکــز‬ ‫شــوم‪.‬‬ ‫نبایــد اجــازه بدهــم خشــم دیگــران بــر مــن اثــر بگــذارد و بایــد‬ ‫خویشــتندار باشــم‪.‬‬ ‫پــس از ایــن کــه بــا رویــداد خاصــی مقابلــه کردیــم بــه تالشــهای‬ ‫خــود پــاداش دهیم‪:‬‬ ‫انقدرهــا هــم کــه فکــر مــی کــردم ســخت نبــود‪.‬در همــه مواقــع‪،‬‬ ‫خــوب ظاهــر شــدم‪.‬این موقعیت هــا اســان نیســت ‪ ،‬امــا بــه هــر‬ ‫حــال بخشــی از زندگــی اســت‪.‬وقتی از مهارت هــای مقابلــه بــا‬ ‫خشــم اســتفاده مــی کنــم ‪ ،‬احســاس بهتــری نســبت بــه خــود‬ ‫دارم‪.‬بــه دو طریــق مــی توانیــم از ایــن عبــارات اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫یکــی ایــن کــه در زمــان بررســی رویدادهــای خشــم برانگیــز از انهــا‬ ‫اســتفاده کنیــم و دیگــر ان کــه پیــش از مواجــه شــدن بــا رویــداد‬ ‫خشــم برانگیــز از طریــق ارام ســازی و حــرف زدن بــا خــود درباره ان‬ ‫رویــداد بــه صــورت تجســمی از ایــن روش اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫جــرات ورزی‪ :‬جــرات ورزی یعنــی دفــاع از حقــوق خــود و بیــان‬ ‫افــکار و احساســات خــود بــه شــیوه مســتقیم ‪ ،‬صادقانــه و‬ ‫مســتقیم‪ .‬افــراد بــا جــرات بــرای خــود و دیگــران احتــرام قائلنــد‪،‬‬ ‫انهــا مایــل نیســتند و اجــازه نمــی دهنــد دیگــران از انهــا ســوء‬ ‫اســتفاده کننــد و از طــرف دیگــر بــه خواســته هــا و نیازهــای‬ ‫دیگــران احتــرام مــی گذارنــد و بــه شــیوه مدبرانــه بــا انهــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار مــی کننــد‪.‬‬ ‫جرات ورزی چندین مزیت دارد‪ .‬جرات ورزی به انسان احساس‬ ‫خــودکار امــدی و کنتــرل درونــی مــی بخشــد و ایــن احساســات نیــز‬ ‫در روابــط مقابــل بــا دیگــران ‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس مــا‬ ‫را تقویــت مــی کنــد‪ .‬از انجایــی کــه جــرات ورزی مســتلزم تدبیــر و‬ ‫مذاکــره اســت‪ .‬الزم اســت انعطــاف پذیــر باشــیم‪ .‬هــر چنــد ممکن‬ ‫اســت همیشــه بــه همــه خواســته هــای خــود نرســیم ‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫ایــن نظــر بــه ایــن کــه افــراد دیگــر نیــز خواســته ها‪ ،‬نیازهــا و امیالــی‬ ‫دارنــد جــرات ورزی بهتریــن روش بــرای دســت یافتــن بــه روابــط‬ ‫بیــن فــردی رضایــت بخــش اســت‪.‬‬ ‫بیــان احساســات خــود‪ :‬بیــان احساســات خــود یعنــی مطلــع‬ ‫ســاختن دیگــران از احساســی کــه نســبت بــه اعمــال انهــا داریــم‪.‬‬ ‫از متهــم کــردن دیگــران یــا گفتــن چیزهایــی ماننــد «شــما بــی‬ ‫مالحظــه هســتید»‪« ،‬شــما پــررو هســتید» اجتنــاب کنیــم‪ .‬در‬ ‫عــوض احســاس خــود را نســبت بــه اعمــال انهــا بــه ایــن صــورت‬ ‫بیــان کنیــم «متاســفم مــن برنامه هــای دیگری دارم»‪« ،‬متاســفم‬ ‫‪ ،‬ولــی نمــی توانــم کاری برایتــان انجــام دهــم» بیــان احساســات‬ ‫خــود بــر حرمــت نفــس و احترامــی کــه دیگــران بــرای مــا قائلنــد‬ ‫خواهــد افــزود‪.‬‬ ‫پذیــرش حقــوق و مســوولیت هــای خــود‪ :‬افــراد بیشــتر تفــاوت‬ ‫بیــن خودخواهــی و احقــاق حقــوق خــود را نمــی داننــد‪ .‬رفتــار‬ ‫پرخاشــگرانه عملــی خودخواهانــه اســت ‪ ،‬چــون هدف ان بــراورده‬ ‫ســاختن نیــاز خــود بــدون توجــه بــه خواســته هــای دیگــران اســت؛‬ ‫ولــی جــرات ورزی نشــان مــی دهــد کــه مــا انعطــاف پذیــر و اهــل‬ ‫گفتگو هســتیم ‪ ،‬همچنین نشــان دهنده ان اســت که ما نســبت‬ ‫بــه مراقبــت از خــود متعهدیــم‪ .‬ابــراز عقایــد‪ ،‬بیــان احساســات و‬ ‫دفــاع از ارزشــهای خــود هرگــز بــه منزلــه خودخواهــی نیســت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مــا را بــه دلیــل عقایــد و دفــاع از حقوقمــان بــی‬ ‫مالحظــه و خودخــواه مــی نامنــد‪ ،‬پرخاشــگرانه عمــل مــی کننــد و‬ ‫مــی کوشــند در مــا احســاس گنــاه ایجــاد کننــد‪ .‬زمانــی کــه دیگــران‬ ‫مــا را بــه خودخواهــی و بــی مالحظــه بــودن متهــم مــی کننــد‪،‬‬ ‫وسوســه بــی جراتــی و تســلیم شــدن در مــا قــوت مــی گیــرد؛ امــا‬ ‫ایــن بــی جراتــی در واقــع نوعــی شــانه خالــی کــردن اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫جــرات ورزی نداریــم از پذیرفتــن مســوولیت زندگــی خــود اجتنــاب‬ ‫مــی کنیم‪.‬بــه عنــوان افــراد جــرات ورز باید بتوانیم در مقابل تالش‬ ‫دیگــران بــرای دخالــت در کارهایمــان مقاومــت کنیــم و همچنیــن‬ ‫بایــد انتقــادات و مخالفــت هــای انهــا را عمــل کنیم‪ .‬هر چه بیشــتر‬ ‫منصفانــه و ســنجیده عمــل کنیــم ‪ ،‬نفــس مــا بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫مذاکــره و گفتگــو‪ :‬بــرای جلوگیــری از خشــم بیجــا بایــد اســاس‬ ‫روابــط بیــن فــردی خــود را بــر مذاکــره و گفتگــو بنــا کنیــم‪ .‬در برخــی‬ ‫مــوارد مــی توانیــم از طریــق تهدیــد دیگــران و غلبــه یافتــن بــر انهــا‬ ‫نظــر خــود را تحمیــل کنیــم ‪ ،‬ولــی اگــر همیشــه برعمــل بــه شــیوه‬ ‫مــورد نظــر خــود اصــرار کنیــم در نهایــت بهــای ایــن رفتــار خــود را‬ ‫خواهیــم پرداخــت‪ .‬ممکــن اســت گاهــی موفــق شــویم ‪ ،‬ولــی تنها‬ ‫و منــزوی خواهیــم شــد‪ .‬بعکــس اگــر همیشــه منفعــل و تابــع‬ ‫خواســته هــای دیگــران باشــیم از هــر نــوع تــاش بــرای مذاکــره و‬ ‫گفتگــو اجتنــاب خواهیــم کــرد‪ .‬پــس بهتریــن راه حل ان اســت که‬ ‫مذاکــره کننــده خوبــی باشــیم‪.‬‬ ‫پــی بــردن بــه ارزش گذشــت‪ :‬درس ارزشــمندی کــه بســیاری از‬ ‫افــراد در جریــان رشــد و تکامــل مــی اموزنــد‪ ،‬پــی بــردن بــه قــدرت‬ ‫گذشــت اســت‪ .‬وقتــی انســان کســی را کــه بــه او بــی حرمتــی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬مــی بخشــد او را از کاری کــه مرتکــب شــده اســت ‪ ،‬تبرئــه‬ ‫نمــی کنــد‪ .‬در حقیقــت گذشــت بــه معنــای از یــاد بــردن خطــای‬ ‫افــراد نیســت‪ .‬بلکــه هنگامــی کــه کســی خطــای کــس دیگــری را‬ ‫نادیــده مــی گیــرد و مــی بخشــد در واقــع خــود را از خشــمگین‬ ‫شــدن مــی رهانــد و بــه امــور روزمــره خــود مــی پــردازد‪ .‬بخشــش‬ ‫و گذشــت باعــث مــی شــود کــه در کشــمکش هــا بــرگ برنــده‬ ‫همیشــه در دســت مــا باشــد چــون از موضــع قــدرت و بــا اعتمــاد به‬ ‫نفــس از خطــای افــراد چشمپوشــی مــی کنیــم‪ .‬گذشــت ‪ ،‬قــدرت‬ ‫خودکارامــدی و حــس کنتــرل مــا را در موقعیــت هــای ناخوشــایند‬ ‫بــاال مــی بــرد‪.‬‬ ‫تنظیم کننده مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!