روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 406 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 406

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 406

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 406

‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫باشگاهمشتریان‬ ‫تجارتالکترونیک‬ ‫چهار شنبه‪ 5 -‬ابان ‪ - 1400 -‬سال هفتم‪ /27 -‬اکتبر‪ /20 -2021/‬ربیع االول ‪ -1442/‬شماره‪406‬‬ ‫هر نوع تغییر قیمت‬ ‫تایر زیر ذره بین‬ ‫سازمانحمایت‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت تولید و اشتغال‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫‪-‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫عدم حمایت ارگان ها‪،‬‬ ‫استارت اپ ها را به ورشکستگی می کشاند‬ ‫‪3‬‬ ‫اولویت استاندار جدید‬ ‫گلستان انتخاب تیم قوی‪،‬‬ ‫دلسوز و کارامد باشد‬ ‫‪5‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۲۲‬کودک‬ ‫کار در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫در غیاب رسانه های بومی‬ ‫رعایت نکات حریم‬ ‫خصوصی سامانه شاد‬ ‫الزامی است‬ ‫استاندارگلستانمعارفهشد‬ ‫‪7‬‬ ‫با افزایش پهنای باند اینترنت مرکز ملی‬ ‫فضای مجازی مخالفتی ندارد‬ ‫مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا رد ایــن موضــوع کــه‬ ‫ایــن مرکــز مخالــف افزایــش پهنــای بانــد در کشــور‬ ‫اســت اعــام کــرد‪ :‬هیــچ منعــی بــرای توســعه ارتباطــات‬ ‫بین الملــل وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مدتــی اســت کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی بــه کنــدی اینترنــت انتقــاد دارند‪ .‬پیرو همین مســاله‬ ‫عــده ای بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه چــون مرکــز ملــی‬ ‫فضــای مجــازی اجــازه خریــد پهنــای بانــد را صــادر نکــرده‪،‬‬ ‫اینترنــت کنــد اســت و هــر روز نیــز بدتــر از روز قبــل می شــود‪.‬‬ ‫امــروز مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا رد ایــن مســاله‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬هیــچ منعــی بــرای توســعه ارتباطــات‬ ‫بین الملــل وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا تاکید بر‬ ‫حمایت از ترافیک و پهنای باند داخلی‪ ،‬بر توســعه ان‬ ‫توســط اپراتورهــا بــرای دســتیابی بــه ســرعت مناســب و‬ ‫بــا کیفیــت اینترنت در کشــور تاکیــد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از از روابــط عمومــی‬ ‫مرکــز ملــی فضــای مجــازی‪« ،‬ابوالفضل روحانــی»‪ ،‬معاون‬ ‫فنــاوری مرکــز ملــی فضــای مجــازی‪ ،‬در خصــوص اخبــار‬ ‫منتشــره مبنــی بــر مخالفــت ایــن مرکــز بــا افزایــش پهنــای‬ ‫بانــد در کشــور گفــت‪ :‬پهنــای بانــد اینترنــت در کشــور نــه‬ ‫کاهــش داشــته و نــه منعــی بــرای توســعه ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســاله اینجاســت کــه بدلیــل بی توجهــی‬ ‫چند ســال گذشــته به توســعه زیرســاخت های ارتباطی‬ ‫ثابــت و عقب ماندگــی جــدی کشــور در ایــن بخــش‪ ،‬هر‬ ‫میــزان از توســعه پهنــای بانــد اینترنــت پــس از مدتــی‬ ‫پاســخگوی نیازهــای کشــور نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫روحانــی در پاســخ بــه چرایــی اختــاالت اخیــر‬ ‫در کشــور گفــت‪ :‬تنظیم گــری وزارت ارتباطــات در‬ ‫ســال های اخیــر بــه نحــوی بــوده کــه مزیــت رقابتــی‬ ‫توســعه ارتباطــات ثابــت در کشــور از بیــن رفتــه و‬ ‫عمــده توســعه کشــور بــر مبنــای ارتباطــات ســیار بــوده‬ ‫توجه به مزیت های نسبی‬ ‫استان زمینه توسعه را‬ ‫فراهم می کند‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪ :‬هــر اســتان از مزیــت هــای نســبی‬ ‫برخــوردار اســت و مزیــت هایــی نظیــر کشــاورزی‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬ابــزی پــروری و گردشــگری در گلســتان زمینــه‬ ‫توســعه را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی اســتانداری گلســتان‪ ،‬دکتــر احمــد وحیــدی در‬ ‫بــدو ورود بــه اســتان در فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ترانزیــت و تبــادالت مــرزی مــی توانــد بــه‬ ‫رشــد و پیشــرفت گلســتان و بــه تبــع ان کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬در چنیــن شــرایطی خــواه ناخــواه افزایــش‬ ‫تقاضــا بــرای دسترســی بــه محتــوا یا خدمــات داخلی و‬ ‫خارجــی موجــب اختــال و کاهــش کیفیــت دسترســی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مخصوصــا اینکــه در دوســال گذشــته بــا‬ ‫فراگیــری بیمــاری کرونــا‪ ،‬میــزان اســتفاده از خدمــات‬ ‫پرترافیــک مثــل ‪ VOD‬هــا و امــوزش انالیــن بــه شــدت‬ ‫افزایش یافته اســت‪ .‬این مســاله کمبودها و توســعه‬ ‫نیافتگی هــا در زیرســاخت ارتباطــی کشــور را بــه طــور‬ ‫ملمــوس و بــه طــور عمومــی هویــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری مرکــز ملــی فضــای مجــازی در پاســخ‬ ‫بــر چرایــی عــدم ورود مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه‬ ‫ایــن شــکل از توســعه در شــبکه ارتباطــی کشــور توضیــح‬ ‫داد‪ :‬مــا از ســال ‪ ۹۶‬توســعه زیرســاخت ارتباطــی ثابــت و‬ ‫تغییــر معمــاری شــبکه ارتباطــی کشــور را بعنــوان اولیــن‬ ‫وی افــزود‪ :‬وحــدت و انســجام موجــود در گلســتان یکــی‬ ‫از مهمتریــن محورهــای پویایــی اقتصــادی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دکتــر وحیــدی بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش امــده در‬ ‫افغانســتان نیــز‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از اتبــاع افغانــی تقاضا کرده‬ ‫ایــم کــه از نزدیــک شــدن بــه مرز پرهیز کنند امــا از نیروهای‬ ‫داخلــی نیــز خواســته ایــم کــه ضمــن برخــورد مهربانانــه بــا‬ ‫انهــا زمینــه بازگشــت شــهروندان افغــان را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وزیر کشــور که منظور شــرکت در ایین تکریم و معارفه‬ ‫اســتاندار گلســتان به این اســتان ســفر کرده اســت‪ ،‬پس‬ ‫از اســتقبال در فــرودگاه گــرگان توســط دکتــر حق شــناس‬ ‫و دکتــر زنگانــه‪ ،‬بــا حضــور در گلــزار شــهدای گــرگان بــه‬ ‫مقــام واالی شــهیدان ادای احتــرام کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر وحیــدی همچنیــن بــه دیــدار ایــت اللــه نورمفیــدی‪،‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه گــرگان رفــت و‬ ‫ضمــن اقامــه نمــاز‪ ،‬پیرامــون موضوعــات اســتانی و کشــوری‬ ‫گفتگــو و تبــادل نظــر کــرد‪.‬‬ ‫نیازمنــدی و مهمتریــن مطالبــه از وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات پیگیــری می کردیــم ولــی همراهــی‬ ‫مناســبی در ایــن خصــوص صــورت نمی گرفــت‪.‬‬ ‫روحانــی تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه خوشــحال هســتیم کــه‬ ‫وزیــر ارتباطــات دولــت ســیزدهم‪ ،‬توجــه و توســعه‬ ‫بــه ارتباطــات ثابــت در کشــور را بعنــوان یکــی از‬ ‫اولویت هــای کاری خــود قــرار داد ه اســت‪ .‬ارائــه‬ ‫دهنــدگان خدمــات ارتباطــی کشــور هــم بایــد بــا‬ ‫ایشــان همراهــی کننــد چــون همــه از توســعه‬ ‫ارتباطــات ثابــت منتفــع می شــوند‪ .‬امیدواریــم‬ ‫کــه بــا یــک همــکاری ملــی‪ ،‬هرچــه ســریعتر ایــن‬ ‫عقب ماندگــی جبــران شــود‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫در قبال دریافت بودجه دستگاه ها باید‬ ‫پاسخگو باشند‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت‪ :‬یکــی از اهــداف اصلــی از اصــاح‬ ‫ســاختار بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬ایــن اســت کــه جــداول و توافقنامه هــا بــه گونــه ای‬ ‫تنظیــم شــود کــه اســتان ها و دســتگاه ها برابــر منابــع و اختیــارات پاســخگو‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از مرکــز اطــاع رســانی‪ ،‬روابــط عمومــی‬ ‫و امــور بین الملــل ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬سیدمســعود میرکاظمــی در‬ ‫نوزدهمیــن جلســه ســتاد تهیــه و تدویــن الیحــه بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور‪،‬‬ ‫کــه بــا حضــور مشــاور عالــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬جمعــی از‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اعضــای ســتاد‪ ،‬مشــاورین و روســای‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان هــا‪ ،‬بــا موضــوع جایــگاه اســتان هــا‬ ‫و شهرســتان هــا بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی مــد نظــر و برنامــه محوربــودن‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار شــد‪ ،‬ایــن مطلــب را عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی کــه از اهــداف کالن بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫اســت ســهم اســتان ها و شهرســتان ها مشــخص و براســاس همیــن‬ ‫شــاخص ها برنامه ریــزی و سیاســتگذاری شــود‪.‬‬ ‫میرکاظمــی بــا اشــاره بــه اهــداف و سیاسـت های کالن بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬تحقــق رشــد اقتصــادی‪ ،‬برنامــه محــور بــودن و ســاماندهی ردیف هــای‬ ‫بودجــه محــور اصلــی بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اســت لــذا بــرای تحقــق ایــن مهــم‪ ،‬بودجــه‬ ‫بایــد ســاده‪ ،‬قابــل انــدازه گیــری و قابــل نظــارت باشــد‪.‬‬ ‫معــاون رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه بــا نــگاه اجمالــی بــه بودجه ســال های‬ ‫گذشــته نشــان مــی دهــد کســی در قبــال مســوولیت ها پاســخگو نیســت‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬یکــی از اهــداف اصلــی از اصــاح ســاختار بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ایــن اســت کــه رونــد گذشــته تــداوم نداشــته باشــد و جــداول و توافقنامه هــا‬ ‫بــه ایــن گونــه ای تنظیــم شــود کــه اســتان هــا و دســتگاه هــا در برابــر منابــع و‬ ‫اختیــارات پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫میرکاظمــی تاکیــد کــرد‪ :‬هــدف از ســاماندهی ردیــف هــای بودجــه و محــدود‬ ‫کــردن تعــداد دســتگاه هــا در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬ایــن اســت کــه هــر موضوعــی یــک‬ ‫مســوول داشــته باشــد تــا در برابــر سیاســت هــا و برنامــه هــای کالن پاســخگو‬ ‫باشــد و سیاســت هــای کالن دولــت در حــوزه هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و ســایر حــوزه هــا بــا نظــارت دقیــق‪ ،‬علمــی و کارشناســی رو بــه جلــو‬ ‫حرکــت کنــد و اهــداف و سیاســت هــای کالن اقتصــادی فرامــوش نشــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا عنــوان اینکــه تحقــق رشــد اقتصــادی از‬ ‫الزامــات مهــم و اساســی اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــرای تحقــق رشــد اقتصــادی کــه‬ ‫از اهــداف کالن بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اســت ســهم اســتان هــا و شهرســتان هــا مشــخص‬ ‫شــود و براســاس همیــن شــاخص هــا برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری شــود‪.‬‬ ‫میرکاظمــی بــا اشــاره بــه نقــش اســتان هــا و شهرســتان هــا در بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫افــزود‪ :‬اســتان هــا و شهرســتان هــا در خلــق منابــع مشــارکت جــدی داشــته‬ ‫باشــند در مقابــل مشــوق هایــی در نظــر گرفتــه شــود و ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه در قبــال مشــوق هایــی کــه در نظــر مــی گیــرد مســوول و پاســخگو‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا تشــکر از کارشناســان ســازمان برنامــه‬ ‫و بودجــه‪ ،‬معاونیــن‪ ،‬مرکــز امــار و روســای ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫اســتان ها‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اصــاح ســاختار بودجــه کاری ســخت و زمانبــر‬ ‫اســت و ایــن مهــم بــا رویکــرد جدیــد‪ ،‬کار کارشناســی و علمــی قابــل تحقــق‬ ‫اســت و بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــا اصالحــات ســاختاری تــا ‪ ۱۵‬اذر بــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در نوزدهمیــن جلســه ســتاد بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬معاونیــن‪،‬‬ ‫کارشناســان‪ ،‬روســای ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان هــا و‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی نقطــه نظــرات خــود را دربــاره بودجــه‬ ‫مطــرح کردنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزسه شــنبه ‪ 4‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 50,440,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,636,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 114,480,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 118,190,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪60,500,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 35,800,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪406‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت تولید و اشتغال‬ ‫قیمت گذاری های هر بنگاه به‬ ‫صورت جداگانه انجام می شود‬ ‫بــا توجــه بــه متغیــر بــودن هزینه هــای تولیــد و‬ ‫بهــای تمــام شــده تایــر بــرای هــر شــرکت بــه صــورت‬ ‫جداگانــه‪ ،‬اعمــال درصــد افزایــش قیمــت یکســان‬ ‫بــرای محصــوالت شــرکت های تولیدکننــده انــواع تایــر‬ ‫ســبک و ســنگین از ســوی انجمــن منتفــی شــده و‬ ‫قیمت گــذاری محصــوالت هــر بنــگاه بایــد بــه صــورت‬ ‫جداگانــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اعالم کــرد‪ :‬از ابتــدای‬ ‫ســالجاری تــا پایــان شــهریورماه بــه بنگاه هــا و واحدهــای‬ ‫تولیدی بیش از ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۷۹‬میلیارد ریال تســهیالت‬ ‫تبصــره ‪( ۱۸‬برنامــه تولیــد و اشــتغال) پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت‪ ،‬ایــن میــزان تســهیالت بــه ‪ ۲۱۵‬بنــگاه و واحــد‬ ‫تولیــدی در ‪ ۶‬ماهــه نخســت ‪ ۱۴۰۰‬پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان‬ ‫شــهریورماه امســال در مجمــوع ‪ ۴۰۴‬واحــد تولیــدی‬ ‫بــرای دریافــت تســهیالت برنامــه تولیــد و اشــتغال‬ ‫(تبصــره ‪ )۱۸‬ثبــت نــام کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫پراکندگــی پرداخــت ایــن تســهیالت در ‪ ۳۱‬اســتان‬ ‫کشــور و مناطــق ازاد بــوده اســت‪ .‬در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫همچنیــن ‪ ۲۵‬فقــره معرفــی بــه بانــک بــرای دریافــت‬ ‫بیــش از ســه هزار و ‪ ۸۹۵‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫منابــع تخصیصــی تســهیالت تولیــد و اشــتغال‬ ‫(تبصره ‪ )۱۸‬در ســه بخش تامین ســرمایه در گردش‬ ‫مــورد نیــاز فعــاالن اقتصــادی و کمــک بــه نوســازی و‬ ‫جایگزینــی ماشــین االت و طرح هــای کــه بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد‪ ،‬پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫برنامــه تولیــد و اشــتغال (موضــوع بنــد الــف تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور) از اســفند مــاه ‪ ۹۷‬پــس از‬ ‫انعقــاد تفاهم نامــه و موافقت نامــه مشــترک وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫کل کشــور‪ ،‬ابــاغ دســتورالعمل های اجرایــی مربوطــه‪،‬‬ ‫انعقــاد قــرارداد عاملیــت بــا بانک هــا و پیاده کــردن‬ ‫فراینــد اعطــای تســهیالت از طریــق ســامانه بهین یــاب‬ ‫وزارت صنعــت وارد فــاز اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫ســقف منابــع مــورد نیــاز ایــن برنامــه ‪ ۲۰۱‬هــزار و ‪۲۹۹‬‬ ‫میلیارد ریال تعیین شــده اســت‪ .‬صندوق توســعه ملی‬ ‫بــه همیــن منظــور تاکنــون طــی ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬بــه‬ ‫میــزان ‪ ۵۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال نــزد بانک هــای‬ ‫عامــل طــرف قــرارداد ســپرده گذاری کــرده کــه در تلفیــق‬ ‫بــا منابــع داخلــی بانک هــا (‪ ۵۰‬درصــد منابــع صنــدوق‬ ‫و ‪ ۵۰‬درصــد منابــع بانک هــا)‪ ،‬منابــع ایجــاد شــده بــرای‬ ‫پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش و ســرمایه ثابــت‬ ‫بــه مبلــغ ‪ ۱۱۰‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال رســیده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ابــاغ دســتورالعمل اجرایــی برنامــه ذکــر‬ ‫شــده توســط وزارت صنعــت‪ ،‬کمیته هــای بررســی‬ ‫و کارگروه هــای اســتانی تشــکیل و اقدام هــای الزم‬ ‫بــه منظــور ثبــت درخواســت متقاضیــان تســهیالت‬ ‫و بررســی و معرفــی واجــدان شــرایط بــه بانک هــای‬ ‫عامــل در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش‪ ،‬از ابتــدای اســفندماه ‪ ۱۳۹۷‬تــا‬ ‫پایــان شــهریورماه امســال نیــز هفت هــزار و ‪۸۲۶‬‬ ‫واحــد تولیــدی بــرای دریافــت تســهیالت برنامه تولید‬ ‫و اشــتغال (تبصــره ‪ )۱۸‬ثبــت نــام کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۱۷‬فقــره معرفــی بــه بانــک‬ ‫بــرای دریافــت بیــش از ‪ ۲۰۲‬هــزار و ‪ ۱۶۲‬میلیــارد ریال‬ ‫تســهیالت انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از ابتــدای اســفندماه ‪ ۱۳۹۷‬تــا پایــان‬ ‫شــهریورماه امســال ‪ ۱۰۰‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪۱۸‬بــه یک هــزار و ‪ ۵۰۷‬بنــگاه و‬ ‫واحــد تولیــدی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫امنیت اتفاقی نیست‬ ‫هر نوع تغییر‬ ‫قیمت تایر‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫سازمان‬ ‫حمایت‬ ‫در پــی افزایــش قیمــت انــواع تایــر کــه از‬ ‫هفتــه گذشــته کلیــد خــورد گالیه هایــی را‬ ‫در بیــن مــردم و مصرف کننــدگان بــه دنبــال‬ ‫داشــت‪ .‬در واکنــش بــه ایــن موضــوع‪ ،‬بــا‬ ‫در اختیــار قــرار دادن مــدارک و مســتندات‬ ‫از ســوی شــرکت های تایرســاز‪ ،‬بررســی ‬ ‫تغییــر نرخ هــا از ســوی ســازمان حمایــت‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حــدود دو‬ ‫مــاه پیــش بــود کــه درخواســت افزایــش‬ ‫‪ ۱۵‬درصــدی قیمــت تایــر از ســوی ســازمان‬ ‫حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــه‬ ‫دلیــل ســاماندهی بــازار الســتیک و در جهــت‬ ‫شــرایط خــاص ایــن بــازار‪ ،‬منتفــی شــد‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته امــا شــرکت های تایرســاز‬ ‫خــودرو بــا هماهنگــی انجمــن صنعــت تایر‪،‬‬ ‫راســا بــه تغییــر قیمت هــا اقــدام کردنــد‪،‬‬ ‫به طــوری کــه متوســط قیمــت تایــر ســواری‬ ‫رادیــال ‪ ۲۰‬درصــد و همــه تایرهــای بایــاس‬ ‫از جملــه وانتی هــا‪ ،‬بــاری و اتوبوســی ‪۳۰‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫افزایشــی کــه بــه گفتــه فعــاالن بــازار‪ ،‬بــازار‬ ‫راکــد تایــر را بــه کمــا بــرده اســت‪.‬‬ ‫«داود ســعادتی نژاد» رئیــس اتحادیــه‬ ‫فروشــندگان الســتیک‪ ،‬روغــن‪ ،‬فیلتــر‪،‬‬ ‫پنچرگیــران و فیلترســازان تهــران در ایــن‬ ‫زمینــه بــه ایرنــا گفــت‪ :‬بــازار امــروز بــازاری‬ ‫نیســت کــه ایــن افزایــش قیمت هــا را‬ ‫تحمــل کنــد‪،‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بــازار در ماه هــای‬ ‫گذشــته راکــد بــوده‪ ،‬زیــرا مســافرت ها کــم‬ ‫بــوده اســت و همچنیــن اکنــون در اســتانه‬ ‫فصــل ســرما قــرار داریــم‪ ،‬بنابرایــن عمــده‬ ‫تایرهــا مشــتری نخواهــد داشــت و روانــه‬ ‫انبارهــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســعادتی نژاد معتقــد اســت‪ :‬بــا افزایــش‬ ‫قیمت هایــی کــه هنــوز بــه تاییــد ســازمان‬ ‫حمایــت نرســیده‪ ،‬مشــکالت بــازار بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬زیــرا نمایندگی هــا پــول‬ ‫ندارنــد کــه نســبت بــه خریــد از تایرســازان‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر ایــن گــزارش پنجشــنبه گذشــته‬ ‫(‪ ۲۹‬ابان مــاه) «علــی تابــش» رییــس‬ ‫ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکنندگان گفت‪ :‬در پی اعالم افزایش‬ ‫قیمــت انــواع تایــر از ســوی انجمــن صنفــی‬ ‫صنعــت تایــر‪ ،‬اعضــای هیــات مدیــره ایــن‬ ‫انجمــن بــرای ارایــه توضیحــات و ارائــه‬ ‫مســتندات مربوطــه بــرای بررسـی های الزم‬ ‫بــه ســازمان حمایــت فراخوانــده شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نشســتی کــه در همیــن‬ ‫راســتا بــا تولیدکننــدگان تایــر در محــل‬ ‫ایــن ســازمان برگــزار شــد‪ ،‬مقــرر شــد‬ ‫بــا توجــه بــه متغیــر بــودن هزینه هــای‬ ‫تولیــد و بهــای تمــام شــده تایــر بــرای هــر‬ ‫شــرکت بــه صــورت جداگانــه‪ ،‬اعمــال درصــد‬ ‫افزایــش قیمــت یکســان بــرای محصــوالت‬ ‫شــرکت های تولیدکننــده انــواع تایــر ســبک‬ ‫و ســنگین از ســوی انجمــن منتفــی شــده و‬ ‫قیمت گــذاری محصــوالت هــر بنــگاه بایــد‬ ‫بــه صــورت جداگانــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫در ایــن پیونــد‪« ،‬حمیدرضــا عبدالمالکــی»‬ ‫نائــب رییــس انجمــن صنعــت تایــر در‬ ‫نشســت خبــری در پاســخ بــه ســوال یکــی‬ ‫از خبرنــگاران افــزود‪ :‬از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬و‬ ‫بــا تغییــر گــروه کاالیــی الســتیک خــودرو از‬ ‫یــک بــه ‪ ،۲‬قیمت گــذاری درب کارخانــه‪،‬‬ ‫عمده فروشــی و خرده فروشــی تایرهــای‬ ‫ســواری مشــروط بــه اینکــه تولیــد و فــروش‬ ‫ان در زنجیــره ســامانه جامــع تجــارت ثبــت‬ ‫شــود‪ ،‬بــه واحدهــای تولیــدی ســپرده شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اخریــن بــار ابان مــاه‬ ‫پارســال انجمــن صنعــت تایــر بــا هماهنگــی‬ ‫ســازمان حمایــت بــه افزایــش قیمــت تایــر‬ ‫اقــدام کــرد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در چند ماه گذشــته‬ ‫افزایــش قیمــت مــواد اولیــه داخلــی و‬ ‫خارجــی و افزایــش هزینه هــای حمــل بــار‬ ‫در داخــل و بین الملــل‪ ،‬ایــن انجمــن را بــر‬ ‫ان داشــت تــا بــار دیگــر نســبت بــه افزایــش‬ ‫قیمت هــا اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام صنفــی بیان داشــت‪ :‬امــروز‬ ‫قیمت برخــی اقــام شــیمیایی مــورد‬ ‫اســتفاده در فراینــد تولیــد بیــش از ‪۲‬‬ ‫برابــر شــده و کرایه هــای حمــل بــا کشــتی‬ ‫بــه بیــش از چهــار برابــر افزایــش یافتــه‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه کشــتی ها دیگــر‬ ‫به طــور مســتقیم از مبــدا چیــن کاال وارد‬ ‫نمی کننــد و تحویــل بــار کارخانجــات بیــش‬ ‫از ‪ ۷۰‬روز بــه طــول می انجامــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬نســبت بــه ابتــدای امســال‬ ‫قیمــت دوده از کیلویــی ‪ ۱۳‬هــزار تومــان‬ ‫بــه ‪ ۲۷‬هــزار تومــان و «بیدوایــر» (ســیم‬ ‫طوقــه) از ‪ ۱۴‬هــزار تومــان بــه ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫تومــان رســید‪ ،‬همچنیــن امســال قیمــت‬ ‫نــخ ‪ ۲‬بــار افزایــش را تجربــه کــرد و تاکنــون‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد بــه قیمــت ان افــزوده شــده‬ ‫و برخــی انــواع نــخ تــا بیــش از ‪ ۲‬برابــر‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫عبدالمالکــی اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه‬ ‫گذشــته متوســط قیمــت تایــر ســواری‬ ‫رادیــال ‪ ۲۰‬درصــد و همــه تایرهــای بایــاس‬ ‫از جملــه وانتی هــا‪ ،‬بــاری و اتوبوســی ‪۳۰‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪ ،‬اکنــون مــدارک و‬ ‫مســتندات مربــوط بــه افزایــش قیمت هــا‬ ‫بــه ســازمان حمایــت ارســال شــده و در‬ ‫حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬شــرکت ها می توانــد بنــا‬ ‫بــه ضــرورت درخصــوص تغییــر قیمت هــا‬ ‫تصمیم گیــری کننــد و در صورتــی که افزایش‬ ‫نرخ هایشــان غیرمنطقــی باشــد‪ ،‬ســازمان‬ ‫حمایــت بــا ان برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نائــب رییــس انجمــن صنعــت تایــر‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه‬ ‫بایــد مبالــغ خریــد مــواد اولیــه وارداتــی‬ ‫به خصــوص مــواد شــیمیایی ظــرف یــک‬ ‫هفتــه بــه حســاب شــرکت های خارجــی‬ ‫واریــز شــود‪ ،‬امــا تایرســازان تــا یــک مــاه‬ ‫در صــف تخصیــص ارز هســتند و در عمــل‬ ‫همــه ثبــت ســفارش ها‪ ،‬نیازمنــد ویرایــش‬ ‫مجــدد اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۳۰‬درصــد مــواد‬ ‫اولیــه مــورد نیــاز صنعــت تایــر از خــارج وارد‬ ‫می شــود و نــرخ دالر به شــدت روی ان‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪ ،‬همچنیــن افزایــش نــرخ‬ ‫مــواد اولیــه داخلــی در هفــت مــاه گذشــته‬ ‫به ویــژه قیمــت دوده کــه بــه صــورت هفتگــی‬ ‫در بــورس تغییــر می کنــد‪ ،‬افزایــش نــرخ تایــر‬ ‫را اجتناب ناپذیــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬کارخانجــات تایرســازی‬ ‫موفــق شــدند از ابتــدای امســال تــا پایــان‬ ‫شــهریور مــاه ‪ ۱۲۷‬هــزار و ‪ ۶۶۶‬تــن انــواع‬ ‫تایرهــای ســواری‪ ،‬وانتــی‪ ،‬بــاری و اتوبوســی‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬راه ســازی و صنعتــی تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان تولیــد مشــتمل بــر ‪ ۱۱‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۷۷۷‬هــزار و ‪ ۷۴‬حلقــه از انــواع تایرهــای‬ ‫یــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫جمــع تولیــدات ‪ ۶‬ماهــه تایرســازان در‬ ‫هم ســنجی بــا پارســال از نظــر وزنــی ‪۲‬‬ ‫درصــد و از نظــر تعــداد حلقــه ســه درصــد‬ ‫کاهــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــن میــزان افــت تولیــد چنــدان‬ ‫قابــل توجــه نیســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه‬ ‫مشــکالت پیــش امــده از ابتــدای ســال از‬ ‫جملــه قطعــی بــرق صنایــع‪ ،‬طبیعــی بــه‬ ‫نظــر می رســد بــه طــوری کــه تایرســازان‬ ‫توانســتند پــس از عبــور از ایــن مشــکل‪،‬‬ ‫مجــدد بــه روال خــوب گذشــته خــود‬ ‫بازگردند‪/.‬ایرنــا‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-1431‬مــورخ ‪ 1400/04/06‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 -396‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای محمــود یزدانــی فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 0670474789‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪ 174.05‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش‬ ‫دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک‏رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق ‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/05 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3395‬‏‬ ‫پرده ها‬ ‫نصــب پرده هــای کامــا ً چی ـن دار کــه پنجــره را کامــا ً بپوشــاند می توانــد جلــوی اتــاف حــرارت را بــه مقــدار زیــادی بگیــرد‪ .‬ایــن پرده هــا در فصــل تابســتان نیــز‬ ‫جلــوی تابــش خورشــید را می گیرنــد و بــه خنــک نگــه داشــتن داخــل ســاختمان کمــک شــایانی می کننــدف بویــژه اگــر اســتر بــراق داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۱۰‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۱۱‬هییــت موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۰‬و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۳۹‬تقاضای‪-۱‬رضــا علــی نســب بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۴۶۲۳۰۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی در ‪ ۳‬دانــگ مشــاع از شـش دانگ اعیانــی ‪ ۱‬بــاب ســاختمان به انضمــام ‪۱۳۱‬‬ ‫ســهم مشــاع از ‪ ۲۶۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم شـش دانگ عرصــه کــه باقی مانــده ســهام ان وقــف اســت ‪ -۲‬نــوروز علــی فاطمــی فربــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۹‬کــد ملی‪۲۱۲۲۴۳۷۳۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی در ‪ ۳‬دانــگ مشــاع از شـش دانگ اعیانــی ‪ ۱‬بــاب ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪۲۶۲‬‬ ‫ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم شـش دانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت کل عرصــه ‪۲۷۲.۵۰:‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضیــان دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۱۵۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۲۲‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت دوم‪ :‬در مــورد پرونــده اجرایــی کالســه‪ ۹۹۰۲۰۲۷‬ش دوم اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد‪ ،‬فی مابیــن محکوم لــه مقصــود حســین زاده و محکــوم علیهــم علی اکبــر صفــر نیــا بــا موضــوع مطالبــه وجــه ‪،‬بــا عنایــت معرفــی و توقیــف مــال توســط شــخص ثالــث و انجــام کارشناســی امــاک بــه مشــخصات‬ ‫ذیل الذکــر ‪:‬مشــخصات ملــک ‪:‬ادرس ملــک‪ :‬خیابــان صفــای شــرقی‪ ،‬کوچــه شــهید فیض ابــادی (کوچــه صفــا ‪) ۱۱‬جنــب پایــگاه ســامت شــهری حاج ابــاذر مقصــودی بــا مشــخصات یوت ـی ام (‪)۴۱۴۸۱۶۶،۵۲۹۷۲۵‬پــاک ثبتــی‪ ۲‬فرعــی از اصلــی بخــش یــک بجنورد‪.‬مالــک چهــار ســهم مشــاع از پنجــاه و چهــار ســهم از‬ ‫شـش دانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور اقــای حســین صفرنیــا می باشــد‪ .‬ملــک مذکــور درحال حاضــر ســه بــاب مغــازه تجــاری و مشــرف بــه کوچــه ‪ 8‬متــری بــا مصالــح خشــتی‪ ،‬ســقف چوبــی‪ ،‬نمــای ســیمان‪ ،‬درب اهنــی بــه مســاحت ‪ ۶۷.۵‬مترمربــع می باشــد کــه قســمت اعظــم ان در طــرح تعریــض گــذر قــرار دارد‪.‬‬ ‫ملــک موصــوف در طــرح کاربــری مســکونی بــوده لکــن دارای ســابقه کســب تجــاری می باشــد ‪.‬بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق بــا در نظــر گرفتــن عوامــل موثــر در قیمت گــذاری و ارزش مبنــای مزایــده چهــار ســهم مشــاع از پنجــاه و چهــار ســهم ‪،‬مبلــغ ‪ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال تعییــن توســط کارشــناس دادگســتری ارزیابــی شــده‬ ‫اســت‪.‬واینکه پــس از ســیرمراحل قانونــی مقــرر گردیــده در روز ســه شــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۸/۲۵‬ســاعت ‪ ۱۰:۳۰‬الــی‪ ۱۱:۰۰‬و از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد ‪،‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می تواننــد پنــج روز قبـل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا‬ ‫حاضــر و از کم وکیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد‬ ‫و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی( نــود درصــد) در مهلــت مقــرر ‪،‬مبلــغ تودیعــی پـس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪ .‬م الــف ‪ 810‬دادورز شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد ‪-‬احمــدی‬ ‫اگهی نوبتی موضوع ماده ‪3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‏ساختمان های فاقد سند رسمی‏‪ -1‬برابر رای شماره ‪ 140060312009000387‬مورخه ‪ 1400/6/25‬کالسه ‪1399114412009000038‬هیات اول‏مستقر در ثبت بندرگز مالکیت متقاضی محمدرضا عابدی فرزند حسینعلی‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‏‏‪ 632‬مترمربع جزء پالک ‪ -5‬اصلی بخشی دو ثبت بندرگز(جفاکنده) محرز گردیده است‪ .‬‏ ‏‪ -2‬برابر رای شماره ‪ 140060312009000388‬مورخه ‪ 1400/6/25‬کالسه ‪1399114412009000037‬هیات اول‏مستقر در ثبت بندرگز مالکیت متقاضی محمدرضا عابدی فرزند حسینعلی‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‏‏‪ 3357‬مترمربع جزء پالک ‪ -5‬اصلی بخشی دو ثبت بندرگز(جفاکنده) محرز گردیده است‪.‬‏لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‏سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‏این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‏تقدیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‏شد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 400/8/5‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1400/8/22‬‏‏ م‪.‬الف‪1400/148 :‬‏ مهدی شاه مهری – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ صفحه 2 ‫وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه مزیت هــای نســبی گلســتان در بخش هــای کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و دسترســی بــه‬ ‫تبــادالت مــرزی گفــت کــه توســعه ایــن اســتان بــا اتــکا بــه ایــن ظرفیت هــا و اســتفاده از وحــدت و انســجام‬ ‫موجــود منطقــه امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی اظهــار داشــت ‪ :‬گلســتان بــه ســبب برخــورداری از مزیــت هــای ارزشــمند در بخــش کشــاورزی‬ ‫و تولیــد انــواع محصــوالت زراعــی‪ ،‬دارا بــودن رتبــه هــای برتــر در تولیــدات کشــاورزی‪ ،‬ظرفیــت بخش هــای‬ ‫شــیالت و ابزی پــروری و چشــم اندازهــای بدیــع و مناطــق گردشــگری متعــدد ظرفیــت مناســبی بــرای توســعه‬ ‫پایــدار دارد‪ .‬‬ ‫پیشرفت‬ ‫گلستان با اتکا‬ ‫به ظرفیت های‬ ‫بومی امکان پذیر‬ ‫است‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪406‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫تفاوت های تیپ های‬ ‫مختلف پژو‪206‬‬ ‫مالیات و بیمه تامین‬ ‫اجتماعی نگرانی همه‬ ‫استارت اپ ها است‬ ‫‪ -۱‬تیپ یک‬ ‫ایرانی هــا پــژو‪ 206‬را بــرای اولیــن بــار از نزدیــک در اوایــل‬ ‫ســال ‪ 1380‬در خیابان هــا مالقــات کردنــد‪ .‬محصولــی کــه‬ ‫در میــان مــردم بــه پــژوی چشــم گربـه ای معــروف شــد در‬ ‫زمــان خــودش بــه روزتریــن محصولــی بــود کــه در بــازار‬ ‫موضوعــات مالیــات و بیمــه تامیــن اجتماعــی بــرای همــه‬ ‫اســتارت اپ ها نگرانــی ایجــاد کــرده اســت کــه نیــاز اســت بــا‬ ‫کمــک دولــت و مجلــس ایــن مهــم بازنگــری شــود‪.‬‬ ‫کسـب وکارهای نویــن و از طــرف دیگــر وجــود فارغ التحصیــل‬ ‫رشــته های مختلــف کشــاورزی و فنــی و حرفــه ای فرصــت‬ ‫خوبــی را بــرای توســعه اســتان فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫مسووالن بیگانه با حوزه فناوری‪:‬‬ ‫عدم حمایت ارگان ها‪ ،‬استارت‬ ‫اپ ها را به ورشکستگی‬ ‫می کشاند‬ ‫در حالــی کــه دنیــا بــه ســمت فعالیت هــای‬ ‫اســتارت اپــی حرکــت می کنــد و ایــن فعالیت هــا‬ ‫الزمــه بقــا اقتصــادی و پیشــرفت در جوامــع‬ ‫امــروزی محســوب می شــود امــا متاســفانه ایــن‬ ‫واژه در ایــران بــرای برخــی از مســئوالن ناشــناخته‬ ‫اســت و انگونــه کــه بایــد بــه ایــن امــر بهــا داده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫همیــن مســئله و درکنــار ان نیــز وجــود‬ ‫خالءهــای قانونــی‪ ،‬مشــکالت مشــاوره ای‪،‬‬ ‫نداشــتن پشــتیبان‪ ،‬عــدم تســهیالت مناســب و‬ ‫نبــود حمایت هــای الزم از ســوی ارگان هــا ســبب‬ ‫می شــود بســیاری از جوانــان خــاق و با اســتعداد‬ ‫کــه وارد ایــن حــوزه می شــوند در همــان قدم های‬ ‫نخســت ناامیدانــه از ایــن عرصــه خــارج شــوند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت که مقام معظــم رهبری در‬ ‫فرمایشــات خــود بــه مســئله حمایــت از نخبــگان‬ ‫تاکیــد فــراوان داشــته اند‪ ،‬ایشــان «حمایــت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان»‪« ،‬گســترش کمّــی و‬ ‫ارتقــای کیفــی ایــن شــرکت ها» و «دخالــت دادن‬ ‫انهــا در بخش هــا و طرح هــای اصلــی کشــور» را‬ ‫از ضرورت هایــی می دانــد کــه بایــد مــورد توجــه‬ ‫جــدی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫و نقــش بــی بدیــل اســتارت اپ هــا در حــوزه‬ ‫خودکفایــی و پیشــرفت اقتصــادی حــاال بایــد‬ ‫دیــد مســووالن در ایــن عرصــه چگونــه عمــل‬ ‫کرده انــد؟ بــرای رفــع چالش هــا و مشــکالت‬ ‫حــوزه نــواوری چــه اقداماتــی انجــام داده اند؟ در‬ ‫ایــن طوفــان اقتصــادی کــه در کشــور وجــود دارد‬ ‫ایــا از حــوزه اســتارت اپــی انگونــه کــه بایــد بهــره‬ ‫منــد شــده اند؟‬ ‫رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیاد است‬ ‫ســید مجیــد حســینی مدیــر یکــی از اســتارت‬ ‫اپ هــا کــه در زمینــه معرفــی و فــروش‬ ‫محصــوالت روســتای فعالیــت دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در دوره هــای گذشــته کســب وکارهای نویــن‬ ‫در اســتان گلســتان جایــگاه خاصــی نداشــتند‬ ‫و مســئوالن بــرای ان ارزش قائــل نبودنــد امــا‬ ‫در حــال حاضــر در مدیریــت جدیــد کمــی ایــن‬ ‫نــگاه تغییــر کــرده اســت و تحــوالت ایجــاد شــده‬ ‫سیســتم اســتارت اپی گلســتان را نســبت بــه‬ ‫گذشــته پویاتــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتارت اپ ها در گلســتان‬ ‫تــا رســیدن بــه وضــع مطلــوب فاصلــه زیــادی‬ ‫دارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری یــک‬ ‫نهــاد حمایتــی اســت و بــرای اینکه شــرایط بهتر‬ ‫از ایــن شــود نیــاز اســت کــه جایــگاه پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری در بیــن دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫اســتان ارتقــا پیــدا کنــد تــا اگــر بــرای کاری بــه‬ ‫اداری مراجعــه کردیــم حداقــل یــک اولویــت‬ ‫بــرای پــارک علــم و فنــاوری قائــل شــوند و‬ ‫راهنمایــی خوبــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی نــگاه درســتی‬ ‫بــه ایــن پــارک ندارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬نیــروی کار‬ ‫متخصــص و عالقه منــد از نیازهــای یــک شــرکت‬ ‫نــواوری اســت؛ کســی کــه بدانــد اســتارت اپ‬ ‫چیســت و چــه هدفــی را دنبــال می کنــد؟‬ ‫خالءهــای قانونــی در حــوزه اســتارت اپ هــا‬ ‫زیــاد اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حمایت هــای مالــی‬ ‫به موقــع از دیگــر مباحــث رشــد اســتارت اپ‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬اگــر ایــن حمایت هــا نباشــد‬ ‫نمی توانــد بــه برنامه هــای خــود دســت یابــد‪،‬‬ ‫حمایــت مالــی حکــم اب به موقــع بــه یــک گیــاه‬ ‫را دارد و رشــد یــک اســتارت اپ را تامیــن کنــد‬ ‫حســینی خلاهــای قانونــی کــه بــرای حمایــت‬ ‫از اســتارت اپ ها وجــود دارد اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬نیازمنــد قانون های باالدســتی در بحث‬ ‫اســتارتاپ ها داریــم مثــا ً در زمینــه مالیــات‬ ‫هیــچ ســازوکار حمایتــی بــرای اســتارت اپ ها‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫علــی عــرب مفــرد مدیــر اســتارت اپ مســتقر‬ ‫در کارخانــه نــواوری گلســتان نیــز در خصــوص‬ ‫چالش هــای پیــش روی اســتارت اپ هــا گفــت‪:‬‬ ‫بحــث اســتارت اپ ها و شــرکت های خــاق را‬ ‫مســئوالن خیلــی بیشــتر از قبــل بهــا می دهنــد و‬ ‫تــازه متوجــه شــده اند کــه ایــن بحــث تا چه انــدازه‬ ‫می توانــد بــرای توســعه اســتان مهــم باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هنــوز افــراد بســیاری مخصوصــا ً‬ ‫دانشــجویان بــا ایــن حــوزه بیگانــه هســتند و‬ ‫همیــن باعــث شــده فراینــد تبدیــل اســتان از یــک‬ ‫اســتانی کــه فاقــد ایــن شــرایط بــوده بــه اســتانی‬ ‫کــه بتوانــد پیشــرو باشــد خیلــی کنــد صــورت‬ ‫بگیــرد‪ .‬اگــر بــا تغییــر روســای دانشــگاه ها ایــن‬ ‫خــلا پــر شــود و در دانشــگاه تغییــرات بــه وجــود‬ ‫بیایــد قطعــا ًمباحــث کارافرینــی معرفــی بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد و جوشــش ده هــا برابــر می شــود‪.‬‬ ‫رســانه ها نیــز نتوانســته جایــگاه واقعــی‬ ‫اســتارت اپ ها را معرفــی کننــد‬ ‫ایــن مدیــر شــرکت اســتارت اپــی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫رســانه ها می تواننــد در ایــن حــوزه کمــک کننــد‬ ‫و بــه جــز مــوارد محــدود هنــوز رســانه ها نیــز‬ ‫نتوانســته جایــگاه واقعــی اســتارت اپ ها را‬ ‫معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در رســانه خیلــی مباحثــی کــه‬ ‫مهــم نیســت و اذهــان مــردم را بیشــتر درگیــر‬ ‫می کنــد زیــاد مطــرح می شــود امــا ایــن بحث هــا‬ ‫بســیار کــم اســت ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫اهمیــت بســیاری بــرای توســعه و اقتصــاد اســتان‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در قوانین و قواعد بســیار خلا‬ ‫بزرگــی در ایــن حــوزه داریــم‪ ،‬افزود‪ :‬یک قســمتی‬ ‫از جامعــه کــه جوانــان و کارافرینــان هســتند‬ ‫تــاش می کنــد کــه روبه جلــو حرکــت کننــد امــا‬ ‫ایــن قوانیــن ماننــد غــل و زنجیره هایــی هســتند‬ ‫کــه ایــن اجــازه را بــه مــا نمی دهنــد تــا در مســیر‬ ‫پیشــرفت عمــل کنیــم و ماننــد بازدارنــده ای در‬ ‫جلــوی راه پیشــرفت اســتارت اپی ایســتاده اند‪.‬‬ ‫عــدم حمایــت ارگان هــا اســتارت اپ هــا را بــه‬ ‫ورشکســتگی می کشــاند‬ ‫مدیــر یکــی دیگــر اســتارت اپ هــای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬هیــچ حمایتــی از ســوی ارگان هــا بــرای‬ ‫اســتارت اپ ها وجــود نــدارد بــرای همین بســیاری‬ ‫از شــرکت های دانش بنیــان به خاطــر عــدم‬ ‫حمایــت ورشکســت شــده اند‪.‬‬ ‫مرتضــی نظــری بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت‬ ‫پارک و علم و فناوری ســالیان ســال در حد اســم‬ ‫بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر جهش هــای در‬ ‫ایــن حــوزه رقــم خــورده اســت کــه امیدواریــم‬ ‫بتوانیــم شــاهد شــکوفایی اســتارت اپ ها در ایــن‬ ‫اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــر یــک شــرکت اســتارت اپی بــا تاکیــد بــر‬ ‫ایــن مســئله کــه اگــر دغدغــه فکــری حــل شــود‬ ‫می توانیــم شــاهد درخشــش شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان باشــیم گفــت‪ :‬اســتارت ها نیــاز بــه‬ ‫حمایــت دارنــد‪ ،‬هیــچ حمایتــی از ســوی ارگان هــا‬ ‫نیســت بســیاری اســتارت اپ هــا به خاطــر عــدم‬ ‫همیــن مســئله ورشکســت شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرکت های نــواور فراینــد‬ ‫اشــتغال زایی بســیار دخیــل اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اقتصــاد فلــج‪ ،‬تــورم‪ ،‬گرانــی و تحریــم؛‬ ‫کســی کــه در ایــن طوفــان گــذر کنــد مانــدگار‬ ‫اســت و نقــش ارزنــده ای در اقتصــاد کشــور‬ ‫می توانــد بــه وجــود بیاورنــد‪.‬‬ ‫قوانین حوزه استارت اپی نیازمند بازنگری است‬ ‫بــا توجــه بــه مســائلی کــه مطــرح شــد از ســوی‬ ‫شــرکت های اســتارت اپــی اســتان گفتگــوی‬ ‫داشــته ایم بــا یــک کارشــناس حــوزه مشــاغل‬ ‫نویــن نیــز در ایــن زمینــه داشــته ایم‪ ،‬محمــد‬ ‫رضایــی در خصــوص وضعیــت اســتارت اپ هــای‬ ‫اســتان گلســتان گفت‪ :‬اکوسیســتم اســتارت اپی‬ ‫اســتان گلســتان در مقابــل اکوسیســتم ســایر‬ ‫اســتان ها ماننــد اصفهــان‪ ،‬مشــهد و یــزد جــوان‬ ‫و درحال رشــد اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه در گلســتان مربــی حرفـه ای نداریم و‬ ‫یــا خیلــی محــدود وجــود دارد کــه شــناخته نشــده‬ ‫اســت درحالی کــه یــک اســتارت اپ نیــاز دارد‬ ‫تــا زمانــی کــه بــه چالشــی برخــورد می کنــد یــک‬ ‫مشــاور و یــا مربــی حرف ـه ای داشــته باشــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه چالش هــای پیشــروی‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه در گلســتان مربــی حرفــه ای‬ ‫نداریــم و یــا خیلــی محــدود وجود دارد که شــناخته‬ ‫نشــده اســت درحالی کــه یــک اســتارت اپ نیــاز دارد‬ ‫تــا زمانــی کــه بــه چالشــی برخــورد می کنــد یــک‬ ‫مشــاور و یــا مربــی حرفــه ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــروع فعالیــت‬ ‫پارک علم و فناوری گلســتان از دهه ‪ ۹۰‬اســت و‬ ‫جــای بســیاری بــرای رشــد وجــود دارد‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫بــرای بهبــود جایــگاه بایــد تعــداد شــتاب دهنده‬ ‫تخصصــی افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیــر اســتان بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫مالیــات و بیمــه تامیــن اجتماعــی نگرانــی همــه‬ ‫اســتارت اپ هــا اســت‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری‬ ‫گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه قانــون جهــش تولیــد‬ ‫دانش بنیــان مجلــس بایــد عملیاتــی شــود‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬موضوعــات مالیــات و بیمــه تامیــن‬ ‫اجتماعــی بــرای همــه اســتارت اپ ها نگرانــی‬ ‫ایجــاد کــرده اســت کــه نیــاز اســت بــا کمــک دولت‬ ‫و مجلــس ایــن مهــم بازنگــری شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی هــم در همیــن رابطــه گفــت‪:‬‬ ‫کســب وکارهای نویــن و از طــرف دیگــر وجــود‬ ‫فارغ التحصیــل رشــته های مختلــف کشــاورزی و‬ ‫فنــی و حرف ـه ای فرصــت خوبــی را بــرای توســعه‬ ‫اســتان فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری بــا بیــان اینکــه وجــود‬ ‫فارغ التحصیــان گیاهــان دارویــی‪ ،‬معــدن‪،‬‬ ‫مشــاغل خانگــی و دام و طیــور‪ ،‬فرصــت بســیار‬ ‫خوبــی در اســتان اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬باتوجه بــه‬ ‫شــرایط اقلیمــی گلســتان می تــوان بــه تنــوع ایــن‬ ‫فرصت هــا فکــر کــرد و از ظرفیت هــا اســتفاده‬ ‫بیشــتری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مراحــل صــدور مجــوز بایــد‬ ‫ســاده شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی افــراد با عشــق‬ ‫و عالقــه وارد ایــن حــوزه می شــوند ولــی بــه‬ ‫دلیــل طوالنــی بــودن صــدور مجــوز انگیزه هــای‬ ‫خــود را از دســت می دهنــد‪ ،‬تســریع در فراینــد‬ ‫مجــوز و بحــث پنجــره واحــد از شــعار بــه عمــل‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫منتظــری یــاداور شــد‪ :‬مجلــس کمیســیون‬ ‫ویــژه جهــش تولیــد را بــا هــدف برطــرف کــردن‬ ‫خالءهــای قانونــی ایجــاد کــرده و اگــر از ســوی‬ ‫اســتان موانــع پیــش روی تولیــد‪ ،‬قوانیــن متضــاد‬ ‫یــا لوایــح ناکارامــد بــه ایــن کمیســیون ارائه شــود‪،‬‬ ‫امــاده همــکاری بــرای برطــرف کــردن ایــن مــوارد‬ ‫در کمیســیون هســتیم‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان شــاید بــه نســبت دیگــر‬ ‫اســتان های بزرگ تــر کمــی دیــر وارد حــوزه اســتارت‬ ‫اپــی شــده اســت امــا بــا همــه عقــب ماندگی هــای‬ ‫کــه همیشــه در ایــن اســتان در حــوزه تولیــد وجــود‬ ‫دارد بــاز هــم توانســته در ایــن حــوزه حرف هایــی‬ ‫بــرای گفتــن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۱۵۴‬واحــد فــن اوری در زمینه های‬ ‫مختلــف کشــاورزی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬غــذا‬ ‫و دارو و دیگــر مــوارد در اســتان فعالیــت دارنــد کــه‬ ‫اگــر موانــع پیــش روی ایــن شــرکت ها برداشــته‬ ‫شــود در ســال های اینــده شــاهد شــکوفایی و‬ ‫تحــول در عرصــه اقتصــادی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪1400-2887‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 - 549‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای صفرعلــی حصــاری فرزنــدوردی بشــماره شناســنامه ‪ 1350‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب راهــرو بــه مســاحت‏‏‪ 46.60‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ 16‬فرعــی از‪ 129‬اصلــی واقــع در اراضــی ملکــش بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای‏حســین پارســه محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‬ ‫صورتــی‏کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه ‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت ‏صادرخواهــد شــد‪ .‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/05 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3397‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــماره ‪2884 -1400‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای‏فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی خانــم شــهین‏مهرجــردی فرزندغالمحســین بشــماره شناســنامه ‪ 65‬صــادره ازبجنــورد دریــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 208‬متــر مربــع پــاک ‪51‬‏فرعــی از‪ 164‬اصلــی بــه شــماره پرونــده ‪ 1400-0233‬واقع در اراضی حصارشــیر علی‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای‏غالمحســین وحیــدی حصــاری فرزنــد خدابخــش محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3396‬‬ ‫خــودرو ایــران قابــل خریــد بــود‪ .‬بســیاری از مــا پــژو‪206‬‬ ‫را از تیــپ ‪ 2‬بــه بعــد مــی شناســیم امــا بایــد بدانیــد کــه‬ ‫اولیــن مدل هــای پــژو‪ 206‬تیــپ یــک بودنــد کــه ‪12217‬‬ ‫دســتگاه از ایــن تیــپ ســاخته شــد‪ .‬مــی توانیــد تیــپ‬ ‫یک هــا را از روی فرمــان دوشــاخه و یــا ســاعت دیجیتالــی‬ ‫کــه در داشــبورد قــرار دارد بشناســید‪ .‬البتــه سیســتم‬ ‫صوتــی ایــن مدل هــا نیــز فقــط از نــوار کاســت اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تیپ ‪2‬‬ ‫در واقــع تیــپ دو را بایــد یــک تیــپ یــک ارتقــا یافتــه‬ ‫نامیــد‪ .‬ایــن مــدل در ابتــدا همــان تیــپ یــک بــود کــه فقــط‬ ‫سیســتم بــرق مالتــی پلکــس را بــه ان اضافــه کردنــد‬ ‫ولــی تیــپ دو واقعــی تجهیزاتــش بــا تیــپ ‪ 3‬یکســان بــود‬ ‫و فقــط اینه هــای جانبــی و شیشــه باالبــر عقبــش برقــی‬ ‫نبــود‪ .‬در ضمــن ترمــز ‪ ABS‬هــم در لیســت تجهیــزات‬ ‫ایــن مــدل قــرار نداشــت‪ .‬امــا از نظــر فنــی همــان موتــور‬ ‫‪ TU3‬تیــپ یــک کــه ‪ 75‬اســب بخــار نیــرو تولیــد می کــرد‬ ‫بــا گیربکــس ‪ 5‬ســرعته منــوال درون ســینه اش قــرار‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تیپ ‪3‬‬ ‫دربــاره ایــن تیــپ بایــد گفــت کــه ایــن خــودرو در واقــع‬ ‫یــک تیــپ پنــج اســت کــه موتــور و گیربکســش را بــا یــک‬ ‫تیــپ ‪ 2‬تعویــض کرده انــد! ایــن مــدل بیشــتر تجهیزاتــی‬ ‫کــه در تیــپ ‪ 5‬نصــب می شــد را بــا خــود بــه همراه داشــت‬ ‫ولــی موتــورش همــان نمونــه ‪ 75‬اســبی ‪ TU3‬بــود کــه‬ ‫‪ 1.4‬لیتــر حجــم دارد‪ .‬ایــن خــودرو در زمــان خــودش یکــی‬ ‫از اپشــنال تریــن خودروهــای بــازار بــود چــرا کــه سیســتم‬ ‫تهویــه مطبــوع اتوماتیــک‪ ،‬اینه هــای گرمکــن دار برقــی‪،‬‬ ‫دو کیســه هــوا‪ ،‬ترمــز ‪ ،ABS،EBD‬سیســتم صوتــی‬ ‫کالریــون و ‪ ...‬از جملــه اپشـن های ایــن تیــپ بودنــد کــه‬ ‫البتــه بــا قیمتــی مناســب عرضــه مــی شــدند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تیپ ‪4‬‬ ‫موتــور ‪ 1.6‬لیتــری ‪ TU5‬روی ایــن مــدل نصــب شــد‪ .‬ایــن‬ ‫موتــور بــا انجیــن ‪ TU3‬موتــوری کــه قبــا ً از ســوی پــژو‬ ‫بــر روی مــدل ‪ 205‬بکارگیــری شــده بــود تفــاوت هایــی‬ ‫داشــت‪ .‬موتــور ‪ TU3‬در واقــع فقــط سرســیلندرش بــرای‬ ‫نصــب سیســتم انژکتــور تغییــر کــرد ولــی موتــور ‪ TU5‬را‬ ‫بایــد یــک موتــور جدیــد بــه حســاب اورد‪ .‬ایــن موتور حجم‬ ‫بیشــتر و قــدرت ‪ 110‬اســب بخــار را بــه خریــداران هدیــه‬ ‫مــی کــرد‪ .‬گیربکــس مــورد اســتفاده هــم دیگــر منــوال ‪5‬‬ ‫ســرعته نبــود و جایــش را بــه یــک گیربکــس ‪ 5‬ســرعته‬ ‫اتوماتیــک داد بــه نــام ‪ .Al4‬کمتــر از ‪ 200‬دســتگاه تیــپ‬ ‫چهــار مخصــوص جانبــازان بــه بــازار امــد کــه امکاناتــی‬ ‫مثــل حســگر بــاران‪ ،‬فضایــی مخفــی در زیــر صندلــی‬ ‫شــاگرد‪ ،‬و تــوری نگــه دارنــده اشــیاء داخــل صنــدوق عقــب‬ ‫را بــه همــراه داشــتند‪ .‬ایــن مــدل هــا مســتقیما ً بــه کشــور‬ ‫وارد شــدند و بــه دلیــل تنظیمــات سیســتم تعلیقشــان که‬ ‫مخصــوص جــاده هــای اروپــا بــود‪ ،‬ارتفــاع کمتــری نســبت‬ ‫بــه محصــوالت مونتــاژ داخــل دارنــد‪ .‬ترمزهــا نیــز در ایــن‬ ‫مــدل در هــر چهــار چــرخ دیســکی هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تیپ ‪5‬‬ ‫ایــن مــدل از ان دســته خودروهایــی اســت کــه طیــف‬ ‫خریدارانــش گســترده اســت‪ .‬ممکــن اســت شــما در‬ ‫پارکینــگ منزلتــان یــک هیونــدای ازرا داشــته باشــید‬ ‫ولــی بــرای خریــد یــک تیــپ ‪ 5‬اقــدام کنیــد‪ .‬ایــن خــودرو‬ ‫بــه دلیــل امکانــات مناســب و قیمــت مناســبش (البتــه‬ ‫نــه بــرای امــروز) بــود کــه طرفــداران خــاص خــودش را‬ ‫داشــت‪ .‬ایــن فلفــل تنــد و تیــز بــا گیربکــس دســتی ‪5‬‬ ‫ســرعته‪ ،‬ترمزهــای دیســکی ‪ ABS‬چهارکانالــه‪ ،‬ارتفــاع‬ ‫کمتــر سیســتم تعلیــق و از همــه مهــم تــر موتــور ‪TU5‬‬ ‫بــا ‪ 110‬اســب بخــار نیــرو هنــوز هــم در خیابان هــا جــوالن‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تیپ ‪6‬‬ ‫ایــن مــدل را در ابتــدای عرضــه بایــد برگرفتــه از دو تیــپ‬ ‫چهــار و پنــج برشــمرد چــرا کــه موتــور ‪ 1.6‬ایــن خــودرو بــا‬ ‫گیربکــس اتوماتیــک تیــپ چهــار و اپشـن های تیــپ پنــج‬ ‫وارد بــازار شــد‪ .‬امــا چنــدی بعــد ایــران خــودرو تیــپ شــش‬ ‫را بــه گیربکــس پیشــرفته تیــپ ترونیــک مجهــز کــرد کــه‬ ‫یــک ســر و گــردن باالتــر از دیگــر رقیبانــش مثــل فولکــس‬ ‫گل بــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪406‬‬ ‫وجود ضرورت اقدامات پیشگیرانه‬ ‫انفلوانزای فوق حاد پرندگان‬ ‫فرماندار شهرستان بجنورد مطرح کرد‪:‬‬ ‫باید در هر منطقه ای یک‬ ‫رابط اموزشی تعیین شود‬ ‫مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫پیشــگیری از شــیوع بیمــاری انفلوانــزای فوق حاد پرنــدگان‪ ،‬ورود همه‬ ‫جانبــه دســتگاه های مختلــف حتــی بخــش خصوصــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫طاهــر رســتمی در نشســت اســتانی پیشــگیری از انفلوانــزای فــوق حاد‬ ‫پرنــدگان اظهــار داشــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن بیمــاری بایــد‬ ‫بازدیدهــا و نظارت هــا از ســالن های مرغــداری‪ ،‬کشــتارگاه های طیــور و‬ ‫مراکــز فــروش پرنــدگان شــدت یابــد‪ ،‬حتــی در صــورت لــزوم بایــد بازدیــد‬ ‫از منــازل افــرادی کــه پرنــده زینتــی نگهــداری می شــود انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه بایــد مــورد توجــه تمامــی بخــش هــای دولتی‬ ‫و خصوصــی باشــد‪ ،‬دهیــاری هــا و مراکــز بهداشــت در روســتاها‬ ‫بایــد مــوارد مشــکوک را بــه ســرعت گــزارش کننــد تــا جلــوی‬ ‫احتمالــی بیمــاری گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمنیــه شــیوع بیمــاری انفلوانــزای فــوق‬ ‫حــاد پرنــدگان نبایــد ســاده انــگاری شــود تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه مقــل از روابــط عمومــی‬ ‫فرمانــداری شهرســتان بجنــورد‪ ،‬غالمرضــا عــوض زاده‬ ‫فرمانــدار مرکــز اســتان در جلســه رفــع تداخــات اراضــی‬ ‫کشــاورزی و کاداســتر شهرســتان بجنــورد مطــرح کــرد‪:‬در‬ ‫بحــث ســنددار کــردن اراضــی کشــاورزی‪ ،‬ورود نظــام‬ ‫مهندســی کار را روانتــر می کنــد و ایــن طــرح در حــوزه‬ ‫دهیــاران وشــوراها و بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی‬ ‫بــه خوبــی تبییــن نشــده اســت و در واقــع بحــث ضعــف‬ ‫صــدور ســند همیــن اســت و ورود نظــام مهندســی‬ ‫می توانــد بخــش عمــده ای از کارهــا را حــل کنــد‪.‬‬ ‫هرگونــه فعالیــت اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در‬ ‫حــوزه بخــش کشــاورزی یکــی از فاکتورهــای ان ســند‬ ‫دار کــردن اراضــی کشــاورزی اســت و هــر طــرح اجرایــی‬ ‫در ایــن خصــوص‪ ،‬بــا ارائــه ســند اراضــی صــورت‬ ‫می پذیــرد‪.‬‬ ‫شــورای بخــش مرکــزی قطعــا میتوانــد‪ ،‬اهــرم خوبــی‬ ‫در حــوزه اجرایــی باشــد و بایســتی از توانایــی ایــن‬ ‫شــورا در جهــت هرچــه ســریع تــر اجــرا شــدن ایــن‬ ‫طــرح بهــره بــرد‪.‬‬ ‫بخشــی از اختالفــات‪ ،‬اختــاف منابــع طبیعــی بــا‬ ‫بهــره بــرداران اســت کــه در کارگــروه تداخــات تعییــن‬ ‫تکلیــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در بحــث امــوزش‪ ،‬در هــر منطقــه ای بایــد یــک رابــط‬ ‫تعییــن شــود تــا امــوزش بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی‬ ‫در خصــوص رونــد اجرایــی ایــن صــورت پذیــرد و‬ ‫همچنیــن در مناطــق روســتایی بــا برگــزار کــردن جلســه‬ ‫عمومــی و تشــریح کامــل ایــن طــرح بــه رونــد اجرایــی ان‬ ‫ســرعت اجرایــی بهتــری خواهــد داد‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ ۲۲۲ :‬کــودک کار از‬ ‫ابتــدای ســالجاری تــا پایــان شــهریور‪ ،‬در اســتان مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه ئقــل از روابــط‬ ‫عمومــی بهزیســتی گلســتان مهــدی حســینی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بهزیســتی اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از ســال‪ ۹۵‬حمایــت‬ ‫از کــودکان کار در ســازمان بهزیســتی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪۷۶ :‬درصــد از ایــن کــودکان‪ ،‬غیــر‬ ‫ایرانــی هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه بهزیســتی در گام نخســت‪،‬‬ ‫شناســایی ایــن کــودکان و ســپس توانمندســازی‬ ‫ان هــا اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪۱۱‬دســتگاه‪،‬‬ ‫زیرمجموعــه حمایــت از کــودکان کار و خیابانــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان افــزود‪ :‬در جهــت حمایــت‬ ‫بیشــتر از ایــن کــودکان‪ ،‬اخیــرا ً تفاهمنامــه ای بــا‬ ‫دســتگاه ها منعقــد کردیــم‪.‬‬ ‫حســینی ضمــن دعــوت از خیــران و ســازمان های مــردم‬ ‫نهــاد بــرای کمــک‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضر ‪۲‬مرکز حمایتی‬ ‫در گــرگان فعــال اســت و بــه زودی یــک مرکــز نیــز در‬ ‫گنبــدکاووس راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫خبــر ایــن اســت کــه هر چند براســاس گزارشــات مردمی‬ ‫بیشــتر ایــن نــوع حمایت هــا بــر روی کاغــذ و بعنــوان‬ ‫گــزارش عملکــردی اســت کــه مدیــران درســتگاه های‬ ‫اجرایــی ارائــه می دهنــد و متاســفانه هــر روز بجــای‬ ‫کاهــش ایــن قبــل اســیب های اجتماعــی بــا وجــود تــورم‬ ‫افســار گســیخته شــاهد افزایــش تعــداد کــودکان کار که‬ ‫بعضعــا بــه گفتــه مدیــر کل ‪ 76‬درصــد ان هــا غیــر ایرانی‬ ‫هســتند و در ایــران زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫کمبود ‪ ۸۰‬درصد فضای‬ ‫خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان‬ ‫‪ ۴۰۳‬میلیارد تومان اعتبار مورد برای اقدام ملی مسکن حدود ‪۲۴‬‬ ‫هزار مترمربع زمین تامین شد‬ ‫نیاز تکمیل سد گلمندره گرمه‬ ‫رییــس دانشــگاه فرهنگیــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مرکــز امــوزش عالــی ‪ ۸۰‬درصــد فضــای خوابگاهــی بــه ویــژه در‬ ‫پردیــس خواهــران کــم دارد‪.‬‬ ‫محمدعلــی نظــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫یکهــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر دانشــجوی دختــر و پســر در ‪ ۲‬پردیــس جداگانــه‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه بــا توجــه بــه ماموریــت ایــن مرکــز امــوزش‬ ‫عالــی تمامــی دانشــجویان بایــد شــبانه روزی باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حتــی دانشــجویان بومــی کــه در شــهر بجنــورد نیــز‬ ‫ســکونت دارنــد بایــد بــا توجــه بــه ماموریــت دانشــگاه شــبانه روزی‬ ‫باشــند امــا بــه علــت کمبــود فضــای خوابگاهــی ایــن دانشــجویان‬ ‫رفــت و امــد می کننــد‪.‬‬ ‫نظــری بــا بیــان اینکــه هــم اینــک حــدود ‪ ۸۰۰‬نفــر از دانشــجویان کــه‬ ‫بیشــتر غیــر بومــی هســتند بایــد فضــای خوابگاهــی داشــته باشــند‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا ٰفاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫هــم اینــک ایــن مرکــز امــوزش عالــی حــدود ‪ ۸۰‬درصــد کمبــود دارد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه فرهنگیــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه علــت‬ ‫کمبــود فضــا قــرار بــر ایــن شــده اســت تــا فضایــی کــه هــم اینــک در‬ ‫دانشــگاه کوثــر اســت بــه دانشــگاه فرهنیــگان داده شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن واحــد دانشــگاهی بــر اســاس نیــاز امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان خراســان شــمالی و درخواســت انــان دانشــجو‬ ‫معلــم جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــرای اجــرای طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن تاکنــون‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۹۸۸‬مترمربــع زمیــن در شــهرهای اســتان تامیــن شــده‬ ‫اســت و تــاش داریــم تــا بــه اجــرای ایــن طــرح ســرعت داده شــود‪.‬‬ ‫حســین جزمــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬راه و شهرســازی‬ ‫اســتان تاکنــون بــرای ســاخت ‪ ۳۶۰‬واحــد مســکونی در قالــب طــرح‬ ‫اقــدام ملــی تولیــد مســکن‪ ،‬زمیــن تامیــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــهر اســفراین بــرای ‪ ۱۸۸‬واحــد‪ ،‬شــهر گرمــه ‪۵۰‬‬ ‫واحــد‪ ،‬شــهر جاجــرم ‪ ۶۰‬واحــد‪ ،‬شــهر فــاروج ‪ ۴۲‬واحد و شــهر تیتکانلو‬ ‫‪ ۲۰‬واحــد زمیــن تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــان اینکــه اجــرای طــرح اقــدام ملــی تولیــد‬ ‫مســکن در شــهرهای زیــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر بــه بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی واگــذار شــده اســت دربــاره ســهم شهرســتان هــای اســتان‬ ‫از طــرح مزبــور افــزود‪ :‬براســاس ســهم شــهرها‪ ،‬قــرار اســت در قالــب‬ ‫طــرح مزبــور‪ ،‬در اســفراین ‪ ۱۶۰‬واحــد‪ ،‬شــیروان ‪ ۱۸۰‬واحــد‪ ،‬گرمــه ‪۶۰‬‬ ‫واحــد و جاجــرم ‪ ۶۰‬واحــد اجــرا شــود‪.‬‬ ‫جزمــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬نقــش دولــت در اجــرا‬ ‫کمتــر اســت‪ ،‬متقاضــی هزینــه زمیــن را پرداخــت نمــی کنــد بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه متقاضــی محــور اســت دســت دالل هــا بســته‬ ‫مــی شــود و نمــی تواننــد وارد عرصــه شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه ثبــت ‪۴۳‬‬ ‫میلیمتــر بــارش در مهرمــاه ســال جــاری افــزود کــه میــزان‬ ‫ان در نخســتین مــاه ســال زراعــی ابــی در اســتان نســبت بــه‬ ‫امــار بلنــد مــدت ‪ ۱۸‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫نــور بخــش داداشــی در اخصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین‬ ‫میــزان بارندگــی در مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در شهرســتان مینودشــت‬ ‫‪ ۱۲۲.۲‬میلیمتــر و کمتریــن میــزان بــارش در ایســتگاه مــرزی‬ ‫اینچــه بــرون ‪ ۱۱.۶‬میلیمتــر بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میانگیــن دمــای هــوا در مهرمــاه ســال جــاری در‬ ‫اســتان ‪ ۱۹.۵‬درجــه ســانتیگراد بــود کــه نســبت بــه امــار بلنــد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫تکمیــل ســد گلمنــدره گرمــه اســتان بــا ‪ ۸۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی‪ ۴۰۳ ،‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ایــن شــرکت مهنــدس ســیدعقیل مرتضــوی در بازدیــد از ســد‬ ‫گلمنــدره شهرســتان گرمــه گفــت‪ :‬بــرای ســاخت ایــن ســد‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۸۳‬میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کنتــرل ســیالب ورودی بــه جنــگل گلســتان‪ ،‬بهبــود‬ ‫وضعیــت کشــاورزی اراضــی پایــاب ســد‪ ،‬تامیــن اب بــرای‬ ‫صنایــع پاییــن دســت و رونــق اقتصــادی منطقــه از مهمتریــن‬ ‫اهــداف ســاخت ایــن ســد اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬ســد گلمنــدره از نــوع خاکــی ســنگریزه ای بــا‬ ‫هســته رســی اســت کــه طــول تــاج ان ‪ ۶۷۰‬متــر‪ ،‬ارتفــاع تــاج‬ ‫ســد ‪ ۶۱‬متــر‪ ،‬عــرض تــاج ‪ ۱۰‬متــر اســت و اراضــی تحــت پوشــش‬ ‫شــبکه ان پــس از بهــره بــرداری یکهــزار هکتــار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گنجایــش مخــزن ایــن ســد بیــش از ‪۲۸‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب و تــوان تنظیــم ان نیــز حــدود ‪ ۱۳‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب در ســال اســت‪.‬‬ ‫ســاختگاه ســد گلمنــدره در شهرســتان گرمــه و در ‪۱۳۵‬‬ ‫کیلومتــری غــرب شــهر بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش‪۱۸‬درصدی بارش ها‬ ‫در نخستین ماه سال ابی زراعی‬ ‫در گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪53‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬شــیوع بیمــاری و همــه گیــری در ایــن حــد شــاید دور‬ ‫از انتظــار بــود‪ ،‬امــا شــاهد بحــران بودیــم‪ ،‬اکنــون هــم اگــر گرفتــار‬ ‫انفلوانــزا شــویم ظرفیــت هــای مراکــز درمانــی بــرای کنتــرل و مهــار‬ ‫بــه هیــچ عنــوان کافــی نیســت‪.‬‬ ‫رســتمی بــا ابــراز نگرانــی از تقــارن بیمــاری فــوق حــاد پرنــدگان و‬ ‫مــوج ششــم بیمــاری کرونــا در اســتان گفــت‪ :‬بایــد برنامــه هــی‬ ‫پیشــگیرانه از بیمــاری فــوق حــاد پرنــدگان مــد نظــر باشــد تــا از وقوع‬ ‫بحــران احتمالــی جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن فصــل مهاجــرت پرنــدگان مهاجــر و‬ ‫فــرود انــان در اســتان گفــت‪ :‬اداره کل حفاظــت محیــط زیســت باید‬ ‫پایــش و نظــارت تاالب هــا‪ ،‬رودخانه هــا و ابگیرهــا را بــه صــورت‬ ‫مســتمر انجــام دهــد تــا مــوارد مشــکوک بــه ســرعت شناســایی و از‬ ‫انتقــال بیمــاری جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری خراســان شــمالی در‬ ‫بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری طاعــون‬ ‫نشــخوارکنندگان کوچــک در حیــات وحــش ســالوک شهرســتان‬ ‫اســفراین گفــت‪ :‬بــر اســاس اعــام اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫ایــن بیمــاری تنهــا در منطقــه ســالوک شناســایی شــده اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫زمینــه پایش هــا بایــد در ســایر مناطــق انجــام و شــرایط کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫فروش پرنده در مرکز بجنورد‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی هــم در ایــن نشســت‬ ‫فروش طیور در هســته مرکزی شــهر مرکز اســتان را از دغدغه های‬ ‫بهداشــتی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬رویکــرد و درخواســت مــا ایــن بود که‬ ‫بــا راه انــدازی بــازار روز پرنــدگان‪ ،‬بــازار طیــور در اســتان ســاماندهی‬ ‫شــود امــا ایــن امــر هنــوز محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫دکترحمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬در صورتــی کــه شــهرداری در‬ ‫زمینــه راه انــدازی بــازار روز پرنــدگان اقــدام کند‪ ،‬دامپزشــکی امادگی‬ ‫دارد تــا بــا اســتقرار کارشــناس‪ ،‬ســامت ایــن بــازار را رصــد کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۲ :‬مزرعــه فعــال تخمگــذار صنعتــی و ‪ ۲‬مزرعــه پــرورش‬ ‫بوقلمــون از جملــه واحدهــای حســاس در زمینه ابتــا به انفلوانزای‬ ‫فــوق حــاد پرنــدگان اســت‪ ،‬ایــن مزرعه هــا به لحاظ اقتصــادی دارای‬ ‫اهمیت فراوان هســتند‪.‬‬ ‫لزوم واکسیناسیون محیط بانان‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی هــم‬ ‫در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه فصــل مهاجــرت پرنــدگان مهاجــر گفــت‪:‬‬ ‫زیســتگاه هــا و محــل فــرود پرنــدگان‪ ،‬تاالب هــا و ابگیرهــا در طــول ســال‬ ‫پایــش مــی شــود و در ایــن فصــل هــم گشــت های مشــترک دامپزشــکی‬ ‫و محیــط بانــان بــر ایــن مناطــق نظــارت مســتمر خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬صــدور‬ ‫پروانــه بــرای شــکار پرنــدگان منتفــی اســت و انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم واکسیناســیون محیــط بانــان علیــه بیمــاری انفلوانــزا‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه محیط بانــان از گــروه های در‬ ‫معــرض خطــر ابتــا بــه بیمــاری هســتند انجــام واکسیناســیون ایــن‬ ‫قشــر ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫شناسایی ‪ ۲۲۲‬کودک کار‬ ‫در گلستان‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 87‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر درساعت‪.‬‬ ‫مــدت ‪ ۱.۰‬درجــه ســانتیگراد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫داداشــی ادامــه داد ‪ :‬بیشــترین دمــای ثبــت شــده مهــر مــاه‬ ‫در شهرســتان مــراوه تپــه بــه میــزان ‪ ۳۹.۲‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫و کمتریــن دمــای ایــن مــاه در اینچــه بــرون بمیــزان ‪۵.۷‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه ایــن گــزارش‪ ،‬اســتان مــرزی گلســتان بــا داشــتن‬ ‫‪ ۵۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی باغــی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد دامــی‪ ۸۶۰ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر‬ ‫ســاحل دریــای خــزر‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــون تــن انــواع‬ ‫محصــول و تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی توســط افــزون‬ ‫بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بــردار کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر انهــا‬ ‫درحــوزه زراعــت و باغبانــی فعالیــت دارنــد بــه ارزش تقریبــی‬ ‫‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال تولیــد و روانــه بــازار مصــرف‬ ‫داخلــی و خارجــی می کنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا گســتره افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع و برخــورداری از هفــت اقلیــم اب و هوایــی‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬مرکــز بــاران ســنجی برخــط و ‪ ۱۴۰‬مرکــز ایســتگاه‬ ‫هواشناســی دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و از شــمال بــا ترکمنســتان‬ ‫همســایه اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۸۶‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض اقای‪/‬خانــم علــی جــان امیــر خانــی بــه شناســنامه ‪ ۱۲۶۷‬کدملی‬ ‫‪ ۲۱۲۰۸۴۹۷۷۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۱۴‬در شـش دانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۸۷۰‬مترمربــع از پــاک‬ ‫‪ ۳۸۶۵‬فرعــی از ‪ _۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایت از تصرفــات متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده‬ ‫روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصــاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه این اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۸۹۸۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۵:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی– ســری ششــم ســال ‪ 1400‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت‬ ‫گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره ‪ 140060312010000500‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000068‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای حبیــب جــال زائــی فرزنــد شــاه نظــر‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 14241‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 244.05‬مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ‪ 350‬فرعــی از ‪-2‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه‬ ‫ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای میرهاشــم حســینی‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها‬ ‫ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی‬ ‫دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9100 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/19‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/08/05‬هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2779‬مــورخ ‪ 1400/06/23‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 -467‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای عیســی حســن زاده فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه ‪ 1180‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب منــزل بــه مســاحت‏‏‪ 341.45‬متــر مربــع از پــاک ‪ 102‬فرعــی از‬ ‫‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از‏مالــک رســمی اقــای علــی اکبــر فتحــی حمزانلوئــی فرزنــد حســن محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‏بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه‏ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‏وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/05 :‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3397‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 15‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 89‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬کمینه ‪6‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب شرق و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪406‬‬ ‫طنز‬ ‫اولویت استاندار‬ ‫جدید گلستان‬ ‫انتخاب تیم قوی‪،‬‬ ‫دلسوز و کارامد‬ ‫باشد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه گلســتان در دیــدار بــا‬ ‫اســتاندار جدیــد ایــن اســتان انتخــاب تیم قوی‪ ،‬دلســوز و اهــل کار را‬ ‫اولویــت اصلــی بــرای رفع مشــکالت منطقه برشــمرد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در دیــدار بــا دکتــر علــی محمــد‬ ‫زنگانــه اســتاندار جدیــد اســتان بــا اشــاره بــه روایتــی از پیامبــر اســام‬ ‫(ص) اظهارداشــت‪ :‬پیامبــر اکــرم(ص) مــی فرمایــد‪ ،‬همیشــه بــه‬ ‫دنبــال کار ریشــه ای و بــزرگ باشــید و بــا کارهــای کوچــک خودتــان را‬ ‫زیــاد مشــغول نکنیــد‪ ،‬ایــن کالم نورانــی بــدان معنــا نیســت کــه بــه‬ ‫کارهای کوچک توجه نداشــته باشــید‪ ،‬بلکه کارهای کوچک اســتان‬ ‫را به مســئوالن رده پایین تر بســپارید و شــما و انهایی که راس کار‬ ‫هســتید‪ ،‬خودتــان را مشــغول کارهــای بــزرگ کنیــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان افــزود‪ :‬در زمــان انتخــاب‬ ‫اســتانداران قبــل هــم ایــن نکتــه را بــه انــان متذکــر مــی شــدم کــه‬ ‫پرداختــن بــه پــروژه هــای بــزرگ و حــل مشــکالت کالن اســتان بــه طور‬ ‫طبیعــی مشــکالت ریــز اســتان را خــود بــه خــود حــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بومــی بــودن اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــما چــون اهــل ایــن اســتان هســتید بیشــتر از مســئوالنی کــه‬ ‫اهــل ایــن اســتان نیســتند انگیــزه کار داریــد نــه اینکــه انــان اهــل‬ ‫کار نباشــند‪ ،‬منظــور ایــن نیســت‪ ،‬بلکــه انگیــزه شــما بــه عنــوان یــک‬ ‫گلســتانی بــرای حــل مشــکالت اســتان بــه طــور یقیــن بیــش از‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫نومفیــدی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از برنامــه هــای اساســی دشــمن ایجــاد‬ ‫اختــاف و تکــه تکــه کــردن نظــام و مــردم اســت هماننــد نقشــه ای‬ ‫کــه در کل جهــان اســام بــه دنبــال ان هســتند و تفرقــه و درگیــری‬ ‫بیــن مســلمانان را در اولویــت کارهــای خــودش قــرار داده اســت و‬ ‫در ایــن بیــن مــا بایــد بــا هوشــیاری خودمــان مواظــب توطئــه هــای‬ ‫دشــمنان باشــیم و چتــر نظــام را بــاالی ســر همــه جریــان هــای‬ ‫سیاســی کــه مشــکلی بــا نظــام ندارنــد داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه گــرگان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنــده همیشــه بــرای‬ ‫موفقیــت دولــت و اقــای رئیســی دعــا مــی کنــم همــه بایــد مســائل‬ ‫سیاســی و منافــع شــخصی را رهــا کننــد و همــه دســت بــه دســت‬ ‫هــم بــه دنبــال رفــع مشــکالت اقتصــادی و بهبود وضعیت معیشــتی‬ ‫مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫فوت عابر پیاده بر اثر بی‬ ‫احتیاطی راننده خودرو‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از وقــوع حادثــه تصادف‬ ‫فوتــی در محــور «اســفراین‪-‬‏بجنورد» خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس ‪،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور « در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام‏مرکــز فوریــت هــای پلیســی‪ 110‬مبنــی‬ ‫بــر یــک مــورد تصــادف منجــر بــه فــوت خــودرو بــا عابــر پیــاده در‬ ‫محوراســفراین‪-‬‏بجنــورد (روســتای ایــرج) بالفاصلــه کارشناســان‬ ‫پلیــس راه بــه همــراه عوامــل امــدادی جهــت بررســی موضــوع بــه‬ ‫‏محــل حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه عابر پیاده در این حادثــه در دم‬ ‫فــوت و بــا هماهنگــی انجــام شــده جســد ایــن فــرد‏بــه ســردخانه‬ ‫منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬برابــر اعــام نظریــه کارشناســان پلیــس‬ ‫راه‪،‬بــی احتیاطــی از ســمت راننــده ‪ ،‬عــدم‏توجــه بــه مســیرمقابل‬ ‫و نقــص مــاده ‪180‬اییــن نامــه راهنمایــی ورانندگــی علــت ایــن‬ ‫تصــادف بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمائــی و رانندگــی‪،‬‏دقــت کافــی‬ ‫واســتفاده از تمــام حــواس وتمرکــز ذهنــی از بــروز اینگونــه حوادث‬ ‫تلــخ پیشــگیری مــی کنــد از راننــدگان‏عزیز خواســت با تمرکــز ویژه‬ ‫بــه رانندگــی بپردازنــد واز هرگونــه شــتابزدگی بپرهیزنــد‪.‬‬ ‫اطفاء به موقع حریق خودروی‬ ‫نیسان توسط گشت انتظامی‬ ‫کالنتری ‪ 11‬شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از امدادرســانی بــه‬ ‫موقــع گشــت کالنتــری ‪ 11‬در‏هنــگام اتــش ســوزی نیســان در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ محمــد روهنــا در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در حیــن گشــت زنــی‪،‬‏گشــت کالنتــری ‪ 11‬یــک‬ ‫مــورد اتــش ســوزی خــودروی نیســان پــارک شــده در ســطح شــهر‬ ‫مشــاهده مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه افــزود‪ :‬ماموران گشــت بالفاصله‬ ‫بــا تجهیــزات همــراه و کپســول اتــش نشــانی اقــدام بــه‏خامــوش‬ ‫کــردن خــودرو نمودند‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا مرکــز اتــش نشــانی شهرســتان تمــاس‬ ‫گرفتــه شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬خــودرو پــس از حامــوش شــدن اتــش‬ ‫تحویــل ‏اتــش نشــانی و صاحــب خــودرو گردیــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان در پایــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬علــل و عوامــل اتــش ســوزی در دســت بررســی اســت‪.‬‏‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در جاجرم‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی در ایــن شهرســتان خبــر‏داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«رضا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪ :‬طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‬ ‫بــه منظــور برخــورد بــا مخــان نظــم و امنیــت و همچنیــن‬ ‫‏ســوداگران مــرگ و قاچاقچیــان کاالی غیــر مجــاز در ســطح‬ ‫شهرســتان جاجــرم بــه مرحلــه اجــرا‏گذاشــته شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫توقیــف و ‪ 2‬نفــر از اراذل و اوبــاش ‏شهرســتان دســتگیر‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ 11 :‬نفــر متهــم در حــوزه کاالی قاچــاق نیــز‬ ‫دســتگیر و بعــد از ‏تشــکیل پرونــده متهمــان بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه‬ ‫در ایــن طــرح همچنیــن تعــداد زیــادی اقــام ‏ممنوعــه‬ ‫و قاچــاق نیــز کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش‬ ‫کاالهــای مکشــوفه ‪ 140‬میلیــون و‏‏‪ 100‬هــزار ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‏‬ ‫‍ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫شهرستان راز جرگالن تشریح کرد‪:‬‬ ‫سه دستگاه پل در‬ ‫دست احداث‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مجمــوع اعتبــارات پیــش بینــی شــده‬ ‫بــرای ســالجاری و تخصیــص ان‪ ،‬برنامــه مدونــی بــرای احــداث‬ ‫و روکــش اســفالت محورهــای روســتایی در ســطح شهرســتان‬ ‫برنامــه ریــزی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی‪ ،‬رســول‬ ‫ضیغمــی مقــدم رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن بــا بیــان ایــن مطلــب خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن طــرح امســال در ‪ 10‬کیلومتــر از محورهــای ایــن شهرســتان‬ ‫بصــورت روکــش اســفالت در مرحلــه برگــزاری مناقصــه مــی باشــد‬ ‫و انجــام عملیــات خاکــی راه هــای روســتایی قــره قانلــو‪ ،‬قــره اقــاج‬ ‫محمــد نفــس‪ ،‬ییــاق بــه بویاخلــی و تعــدادی دیگــر از روســتاها‬ ‫بــا اولویــت جمعیــت و مشــارکت خیریــن بــه طــول مجمــوع ‪50‬‬ ‫کیلومتــر بــر اســاس اعتبــارات در دســتور کار میباشــد‪.‬‬ ‫وی طلــب بیــش از ‪150‬میلیــارد ریالــی پیمانــکاران در مقابــل‬ ‫تخصیص کمتر از ‪ 29‬میلیارد ریالی اعتبارات احداث راه روســتایی‬ ‫در ســال مالــی ‪ 99‬در کنــار افزایــش ‪ 102‬درصــدی هزینــه اســفالت و‬ ‫حذف اعتبارات ملی راههای روستایی در سطح کشور را مهمترین‬ ‫عامــل کنــدی پیشــرفت اســفالت راههــای روســتایی شهرســتان بــه‬ ‫رغــم اقدامــات مناســب عملیــات خاکــی بــا ماشــین االت راهــداری و‬ ‫کمــک خیریــن و احــداث پل هــا دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا پایــان ســال مالــی ‪ 1400‬اجــرای روکــش اســفالت‪،‬‬ ‫ماســه اســفالت و فوگســیل در محورهــای بخــش جــرگالن‪،‬‬ ‫سوخسوهاشــم بــه راســتقان و بخــش مرکــزی بطــول ‪ 10‬کیلومتــر‬ ‫برنامــه ریــزی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره حــذف نقــاط پرتصــادف‬ ‫در جاده هــای ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬بــرای تامیــن و ارتقــای ایمنــی‬ ‫ســفرهای جــاده ای‪ ،‬درســال گذشــته ضمــن اشــکار ســازی تمامــی‬ ‫نقــاط پرتصــادف شهرســتان‪ ،‬چهــار نقطــه پرتصــادف و حادثــه خیــز‬ ‫در راه هــای شهرســتان تــا کنــون اصــاح و ایمــن ســازی گردیــده و ‪6‬‬ ‫عــدد از پیچ هــای پــر خطــر شهرســتان نیــز بــا مشــارکت خیریــن در ‪6‬‬ ‫ماهــه نخســت امســال ترانشــه بــرداری و تعریــض گردیــد و عــاوه بر‬ ‫ان رفــع ‪ 6‬نقطــه حادثــه خیــز دیگــر در راه هــای شهرســتان در برنامــه‬ ‫کاری ســال مالــی جــاری قــرار دارد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن خاطرنشــان کــرد‪ :‬خــط کشــی‪ ،‬اجــرای ســرعتکاه و‬ ‫شــیارهای لرزاننــده عرضــی و طولــی محــور بــا اولویــت نقــاط پــر‬ ‫خطــر‪ ،‬نصــب و بهســازی ‪ 700‬عــدد عالئــم و تابلوهــای ایمنــی ‪،‬‬ ‫اجــرای گاردریــل و برطــرف کــردن معایــب و بازســازی حفــاظ هــا و‬ ‫گاردهــا در طــول محورهــای شهرســتان از دیگــر اقدامــات انجــام‬ ‫شــده و در دســت اقــدام ایــن شهرســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ایمــن ســازی مــدارس حاشــیه جــاده هــا را از دیگــر رســالت های‬ ‫اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان عنــوان کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ایمــن ســازی مــدارس حاشــیه راههــا در دو‬ ‫مدرســه مجــاور جــاده ای شهرســتان انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســطیح و تیــغ زنــی جــاده هــای شــنی بــه طــول ‪250‬‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬ترانشــه بــرداری بــه میــزان ‪ 14‬هــزار و ‪ 500‬مترمکعــب‪،‬‬ ‫مرمــت ‪ 5‬دســتگاه پــل و تکمیــل احــداث ســه دســتگاه ابنیــه‬ ‫فنــی در محورهــای ایــن شهرســتان شــامل احــداث دو پــل در‬ ‫شهرســتان توســط پیمانــکار در بخــش غالمــان و یــک دســتگاه‬ ‫پــل بــا مشــارکت خیریــن و تکمیــل پــل باکســی روســتای گرکــز کــه‬ ‫بــا مشــارکت خیــران شهرســتان راز و جــرگالن از جملــه اقدامــات‬ ‫انجــام گرفتــه اداره راهــداری و حمــل و نقــل شهرســتان بــا ارزش‬ ‫روز برابــر ‪ 240‬میلیــارد ریــال مــی باشــد‪.‬‬ ‫ضیغمــی مقــدم در ادامــه افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬دو پــل دیگــر‬ ‫در بخــش جــرگالن در حــال برنامــه ریــزی احــداث مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان راز‬ ‫و جــرگالن گفــت‪ :‬بازدیــد و نظــارت بــر نــاوگان بــاری و مســافری‬ ‫بــا همــکاری پلیــس راه راز‪ -‬بجنــورد بــه صــورت مســتمر انجــام‬ ‫میشــود و در ایــن زمینــه در شــش ماهــه ســالجاری ‪ 25‬مــورد‬ ‫تخلــف کشــف و اقدامــات قانونــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫ضیغمــی مقــدم بــا اشــاره بــه تــردد نــاوگان بــاری بــا طــول‪،‬‬ ‫ارتفــاع‪ ،‬عــرض و تنــاژ بــاال گفــت‪ :‬راننــدگان ایــن نــاوگان مکلــف‬ ‫هســتند بــرای تــردد در محورهــای ســطح کشــور پروانــه ترافیکــی‬ ‫دریافــت و نســبت بــه رعایــت اضافــه بــار اقــدام نماینــد و در ایــن‬ ‫زمینــه در شــش ماهــه ســالجاری بیــش از ‪ 10‬تخلــف بــا همــکاری‬ ‫پلیــس راه شهرســتان شناســایی و رســیدگی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه اشــاره نمــود‪ :‬بــه رغــم کمبــود اعتبــارات و اســتانی‬ ‫شــدن اعتبــارات راههــای روســتایی‪ ،‬در ســال مالــی ‪ 1400‬اســفالت‬ ‫حداقــل ‪ 10‬کیلومتــر راه روســتایی‪ ،‬زیــر ســازی و انجــام عملیــات‬ ‫خاکــی ‪ 50‬کیلومتــر بــا توجــه بــه اعتبــار ‪ 14.5‬میلیــاردی الــزام‬ ‫ســاخت راه روســتایی در دســتور کار قرارگرفتــه اســت کــه در‬ ‫صــورت تامیــن و تخصیــص اعتبــار اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن دارای ‪ 50‬کیلومتــر راه فرعــی و‬ ‫‪ 222.37‬کیلومتــر اســفالت راه روســتایی و ‪ 274‬کیلومتــر راه‬ ‫روســتایی شوســه و خاکــی برخــوردار مــی باشــد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫هفــت صبــح‪ :‬باالخــره لــی وایــز بهتــر اســت یــا‬ ‫شــلوار جیــن وطنــی؟‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بســتگی بــه نــوع مــارک چســبیده شــده‬ ‫بــه شــلوار دارد!‬ ‫اعتمــاد‪ :‬در بیســت ســال گذشــته ‪ 588‬میلیــارد‬ ‫دالر بــه بــازار تزریــق شــد‪ ،‬هیــچ کــس زندانــی نشــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬یــک بــار دیگــر کیفــر خواســت ایشــان را‬ ‫مطالعــه کنیــد‬ ‫مملکــت‪ :‬صیغــه بــارداری ‪ 40‬میلیونــی بــا نفقــه‬ ‫ماهیانــه‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ماجــرای فرزنــد اوری هــای نویــن و‬ ‫کســب و کارهــای نویــن تــر!‬ ‫بیــان ملــی‪ :‬رتبــه بنــدی یکــی از مطالبــات جــدی‬ ‫فرهنگیــان اســت‬ ‫فرهنگیــان‪ :‬نــه اقــا چــه مطالبــه ای؟! دولــت لطــف‬ ‫مــی کنــد رتبــه بنــدی را پیگیــری مــی کنــد!‬ ‫جمهــور‪ :‬وزیــر صمــت‪ :‬قیمــت خــودرو تــا پایــان‬ ‫ســال کاهــش پیــدا مــی کنــد‬ ‫علم تاج‪ :‬پایان کدام سال؟!‬ ‫خریــدار‪ :‬رئیــس بانــک مرکــزی‪ :‬اقتصــاد ایــران از‬ ‫رکــود خــارج شــده اســت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬البتــه ایشــان نفرمودنــد اقتصــاد وارد چــه‬ ‫مرحلــه ای شــده انــد؟!‬ ‫شــاخه ســبز‪ :‬وزیــر کشــور‪ :‬ظــرف ده ســال اقتصــاد‬ ‫برتــر دنیــا مــی شــویم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬شــما نگذاریــد ســفره مــردم کوچکتــر‬ ‫شــود‪ ،‬اقتصــاد برتــر دنیــا شــدن پیشــکش!‬ ‫دنیــای خــودرو‪ :‬بــه زودی ســازوکار قیمــت گــذاری‬ ‫خــودرو اعــام مــی شــود‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ســاز و کار قرعــه کشــی را هــم را تغییــر‬ ‫دهیــد تــا هیجانــش بیشــتر شــود!‬ ‫افتــاب اقتصــادی ‪ :‬گرانــی رب ربطــی بــه گرانــی‬ ‫گوجــه نــدارد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬پــس گرانــی رب از محــل گرانــی گوجــه‬ ‫طلــب مــا!‬ ‫تابنــاک‪ :‬دســتور لغــو اســتخدام دختــر نماینــده‬ ‫گــرگان صــادر شــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬چــه مملکتــی شــده نماینــده حــق نــدارد‬ ‫دختــرش را اســتخدام کنــد! بــه کجــا داریــم میریــم؟!‬ ‫نمایندگــی کــه ادم نتوانــد ‪ 50‬نفــر از اقوامــش را‬ ‫جاســاز کنــد‪ ... ،‬بگذریــم‪...‬‬ ‫تابناک‪ :‬تخم مرغ بمب انرژی برای صبحانه‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بلــه ‪ ...‬بــا همیــن تیتــر هــا قیمتــش را‬ ‫بــه عــرش رســاندید! یــک بــار هــم از بادمجــان و کــدو‬ ‫حمایــت کنیــد!‬ ‫تابنــاک‪ :‬عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ :‬رفتــار تحقیرامیــز خودروســازان بــا‬ ‫مــردم متوقــف شــود‬ ‫علــم تــاج‪ :‬واردات خــودرو را ازاد کنیــد‪ ،‬رفتارشــان‬ ‫خــود بــه خــود اصــاح مــی شــود!‬ ‫تابنــاک‪ :‬چــرا ایرانی هــا «بــازی مرکــب»‬ ‫نمی ســا ز ند ؟‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بــه همــان دلیــل کــه خودروســازهای‬ ‫ایرانــی‪ ،‬هیونــدای نمی ســازند!‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و‬ ‫مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏برابــر رای شــماره ‪1400-1431‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/04/06‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 -396‬موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد‬ ‫سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای محمــود یزدانــی‬ ‫فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 0670474789‬صــادره ازبجنــورد‬ ‫در یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪ 174.05‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع‬ ‫الواســطه از مالــک‏رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬‬ ‫‪ 1400/07/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/05 :‬م الف ‪3395‬‏ ‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید ک روزنامه بازار کسب و کار تنها روزنامه منطقه ای استان گلستان است؟‬ ‫ایا میدانیدروزنامه بازار کسب و کار از سال ‪۹۴‬اغاز به کار نموده است؟‬ ‫ایــا میدانیــد روزنامــه بــازار کســب و کار در دو نمایشــگاه بیــن المللــی کشــور کــه در ســالهای ‪۹۵‬و‪۹۶‬در مصلــی امــام‬ ‫خمینی تهران برگزار شــدبه عنوان تنها رســانه اســتان گلســتان شــرکت داشــته اســت؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را به صورت مجازی میتوانید در سایت‪bkkg.ir‬میتوانید تهیه کنید؟‬ ‫ایا میدانید روزنامه بازار کسب و کار را میتوانید از تمام دکه های مطبوعاتی وفروش رونامه خریداری کنید؟‬ ‫شمـاره ‪406‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫زهرا سارایی‬ ‫‪ ۷‬کتاب درباره نویسندگی‬ ‫نوشــتن ازجملــه مهارت هایــی اســت کــه چــه‬ ‫بــرای دل خودمــان باشــد و چــه به صــورت حرفــه ای‬ ‫و یــا بــه منظــوری خــاص‪ ،‬همیشــه و همــه جــا در‬ ‫دســترس مــا اســت‪ .‬همــان طــور کــه فکــر می کنیــم‬ ‫و می توانیــم صحبــت کنیــم ‪ ،‬همــان طــور هــم نوشــتن‬ ‫و دســت به قلم شــدن در دســترس مان قــرار دارد؛‬ ‫امــا چطــور بــه شــکل موثــری می تــوان از ایــن مهــارت‬ ‫بهــره بــرد؟ چگونــه و بــا چــه روشــی می تــوان بیشــتر‬ ‫و بهتــر نوشــت؟ اگــر تجربــه دســت به قلم شــدن‬ ‫را داشــته باشــید‪ ،‬حتمــا بــا چالش هــای ان اشــنا‬ ‫هســتید‪ .‬معرفــی کتــاب امروز برای کســانی اســت که‬ ‫می خواهنــد بهتــر بنویســند و همچنیــن بــرای کســانی‬ ‫کــه هنــوز بــر ترس هــا و تردید هایشــان بــرای نوشــتن‬ ‫غلبــه نکرده انــد‪ ۷ .‬کتــاب دربــاره نویســندگی بــه شــما‬ ‫معرفــی می کنیــم؛ ایــن مطلــب از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نوشتن تا مغز استخوان‬ ‫نویسنده‪ :‬ناتالی گلدبرگ‬ ‫مترجم‪ :‬شهرام عدیلی پور‬ ‫انتشارات‪ :‬ویستار‬ ‫تعداد صفحه‪۲۶۴ :‬‬ ‫مقاومــت درونــی زیــاد‪ ،‬نادیــده گرفتــن خــود و ایده هــا‪،‬‬ ‫تــرس از تقلیــد و فــرار از نوشــتن‪ ،‬تنهــا تعــدادی از‬ ‫احساســات ناخوشــایندی اســت کــه هــر نویســنده تــازه کار‬ ‫و حتــی حرفـه ای بــا ان دسـت وپنجه نــرم می کنــد‪ .‬ناتالــی‬ ‫گلدبــرگ در ایــن کتــاب ماننــد یــک دوســت باتجربــه کــه بــا‬ ‫دردهــا و چالش هــای مســیر نویســندگی اشــنا اســت‪ ،‬بــا‬ ‫بیانی دوســتانه ســعی در اشــتی دادن نویســنده با مســیر‬ ‫پیــش رویــش دارد‪ .‬جمــات او‪ ،‬روش هــا و تجربه هایــش‬ ‫احســاس پذیــرش و ارامــش را در مخاطــب ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫مطالعــه ایــن کتــاب شــما را بــا پذیــرش خــود و ایجــاد‬ ‫احســاس ســبکی دلچســب بــه نوشــتن تشــویق می کنــد‪.‬‬ ‫از خودتان قدم بیرون گذارید و به وجود دیگری پا‬ ‫نوشته یک نویسنده ٔ دیگر را دوست دارید‬ ‫بگذارید‪ .‬وقتی‬ ‫ٔ‬ ‫به این معنا است که توانایی ها و استعدادهای او در‬ ‫شما بیدار شده است‪ .‬این تنها شما را بزرگ تر می کند نه‬ ‫اینکه تبدیل تان کند به یک میرزابنویس مقلد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حق نوشتن‬ ‫نویسنده‪ :‬جولیا کامرون‬ ‫مترجم‪ :‬سیمین موحد‬ ‫انتشارات‪ :‬هیرمند‬ ‫تعداد صفحه‪۳۵۲ :‬‬ ‫جولیــا کامــرون‪ ،‬نویســنده‪ ،‬فیلمنامه نویــس و شــاعر‬ ‫امریکایــی اســت کــه کتاب های زیــادی در زمینه خودیاری‪،‬‬ ‫پــرورش خالقیــت و نویســندگی نوشــته اســت‪ .‬او در کتــاب‬ ‫حــق نوشــتن از تجــارب شــخصی خــود و دیگرانــی کــه در‬ ‫زمینــه نویســندگی می شناســد برایمــان می گویــد‪ .‬کامــرون‬ ‫بر این باور اســت که نوشــتن مانند نفس کشــیدن اســت‬ ‫و همــه مــا نویســنده بــه دنیــا می اییــم‪ .‬تمرین هــای کتــاب‬ ‫مخاطــب را بــه خالقانــه نوشــتن تشــویق می کنــد و کمــک‬ ‫می کنــد تــا روان تــر و رهــا تــر بنویســید‪.‬‬ ‫واژه ها به ما قدرت می بخشند‪ .‬وقتی کودکی نوپاییم‪،‬‬ ‫ابتدا با دست چیزها را می قاپیم و بعد با کلمات‪.‬‬ ‫هر کلمه ای که یاد می گیریم غنیمتی است‪ ،‬تکه ای‬ ‫طالست که ما را غنی تر می کند‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫طرز تهیه کالباس گیاهی در منزل با گلوتن و بدون ان‬ ‫امــروزه مصــرف غذاهــای گیاهــی و بــدون گوشــت‬ ‫طرفــداران زیــادی پیــدا کــرده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان‪ ،‬فس ـت فودهای گیاهــی ماننــد کالبــاس نیــز‬ ‫طرفــداران خــود را دارنــد‪ .‬غیــر از خریــد‪ ،‬می توانیــم‬ ‫بســیاری از ایــن محصــوالت را به راحتــی در خانــه‬ ‫نیــز تهیــه کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬طــرز تهیــه کالبــاس‬ ‫ت دارای گلوتــن و بــدون‬ ‫گیاهــی را بــه دو صــور ِ‬ ‫ان ارائــه کرده ایــم‪ .‬به راحتــی می توانیــد کالبــاس‬ ‫گیاهــی ســالم و خوش مــزه ای را در خانــه تهیــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای امــوزش تهیــه کالبــاس گیاهــی خانگــی‬ ‫تــا پایــان مقالــه بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪405‬‬ ‫کالباس گیاهی بدون گلوتن‬ ‫گیاهــی بدون گلوتــن‬ ‫گرچــه ظاهــر ایــن کالبــاس‬ ‫ِ‬ ‫شــباهت زیــادی بــه کالبــاس گوشــتی نــدارد‪،‬‬ ‫برش هــای زیبــای ان بافــت و مــزه دلپذیــری دارنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫توفو؛‬ ‫اب چغندر؛‬ ‫ِ‬ ‫ســس تامــاری (نوعــی ســس ســویا کــه معمــوال‬ ‫فاقــد گلوتــن اســت)؛‬ ‫روغن زیتون؛‬ ‫کچاپ؛‬ ‫سس خردل دیژون؛‬ ‫دود مایع؛‬ ‫شربت درخت افرا؛‬ ‫پودر پیاز؛‬ ‫پودر سیر؛‬ ‫پاپریکای دودی؛‬ ‫نمک‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه سس‬ ‫اب اناناس؛‬ ‫ِ‬ ‫اب چغندر؛‬ ‫شربت درخت افرا؛‬ ‫کره گیاهی؛‬ ‫سس خردل دیژون؛‬ ‫شکر قهوه ای؛‬ ‫دود مایع؛‬ ‫نمک و فلفل‪.‬‬ ‫طرز تهیه کالباس گیاهی خانگی بدون گلوتن‬ ‫اب چغنــدر‪ ،‬ســس تامــاری‪ ،‬روغن زیتــون‪،‬‬ ‫‪ِ .۱‬‬ ‫کچــاپ‪ ،‬ســس خــردل دیــژون‪ ،‬دود مایــع‪ ،‬شــربت‬ ‫درخــت افــرا‪ ،‬پــودر پیــاز‪ ،‬پــودر ســیر‪ ،‬پاپریــکای دودی‬ ‫و نمــک را در ظرفــی کم عمــق ترکیــب کنیــد؛‬ ‫‪ .۲‬قالــب توفــو را به صــورت زیــر بــرش بزنیــد‪ .‬البتــه‬ ‫می توانیــد توفــو را بــه هــر صورتــی کــه می خواهیــد‬ ‫بــرش بزنیــد‪ ،‬ولــی اگــر برش هــای شــما ضخامــت‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪ ،‬باید زمان پخت را افزایش‬ ‫دهید؛‬ ‫‪ .۳‬برش هــای توفــو را داخــل ظــرف بگذاریــد و بــا‬ ‫دســت‪ ،‬مــواد مرینیــت را روی انهــا بمالیــد‪ .‬هــر دو‬ ‫طــرف برش هــای توفــو را بــا مــواد بپوشــانید‪ .‬مایــع‬ ‫مرینیــت بایــد دسـت کم ‪ ۳۰‬دقیقــه بمانــد و یــک بــار‬ ‫توفــو را زیــرورو کنیــد؛‬ ‫‪ .۴‬در کاســه کوچکــی مــواد ســس را باهــم‬ ‫مخلــوط کنیــد؛‬ ‫‪ .۵‬برش هــای توفــو را روی ســینی فــر لبـه داری کــه‬ ‫کــف ان کاغــذ روغنــی پهــن کرده ایــد قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫روی ان را بــا نیمــی از مــواد ســس بپوشــانید؛‬ ‫‪ .۶‬توفــو را بــا دمــای ‪ ۱۹۰‬درجــه ســانتی گراد (‪۳۷۵‬‬ ‫درجــه فارنهایــت) به مــدت ‪ ۲۲‬دقیقــه بپزیــد؛‬ ‫‪ .۷‬ســپس تکه هــای توفــو را برگردانیــد و بقیــه مواد‬ ‫ســس را روی انهــا بریزید؛‬ ‫‪ .۸‬توفــو را ‪ ۲۲‬دقیقــه دیگــر یــا تــا زمانــی بپزیــد کــه‬ ‫لبه هایــش ســفت و تــرد شــود‪.‬‬ ‫شرایط نگهداری‬ ‫ایــن کالبــاس گیاهــی در بهتریــن حالت بایــد تازه‬ ‫و بالفاصلــه پــس از خارج کــردن از فــر مصــرف‬ ‫شــود‪ .‬منتهــا اگــر پــس از قــراردادن در یخچــال‬ ‫دوبــاره گــرم شــود‪ ،‬بازهــم مــزه خوبــی دارد‪ ،‬ولــی‬ ‫تــا حــدی بافــت تــرد خــود را از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت کــه ایــن کالبــاس را فریــز نکنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫گرم کــردن پــس از قــراردادن در یخچــال ان را بــا‬ ‫دمــای ‪ ۱۹۰‬درجــه ســانتی گراد گــرم کنیــد تــا کامــا‬ ‫گــرم و کمــی تــرد شــود‪.‬‬ ‫سؤاالت متداول‬ ‫– دود مایع یا اسانس دود چیست؟‬ ‫اســانس دود طعم دهنــده ای دودی اســت کــه‬ ‫بــا متراکم کــردن دود ناشــی از ســوختن چــوب‬ ‫بــه دســت می ایــد‪ .‬دود مایــع بــه غــذا طعمــی‬ ‫دودی می دهــد‪ ،‬بــدون اینکــه نیــاز باشــد از دود‬ ‫واقعــی اســتفاده کنیــم‪ .‬می توانیــد دود مایــع را‬ ‫از فروشــگاه های لــوازم قنــادی یــا فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫– گلوتن گندم چیست؟‬ ‫گلوتــن گنــدم از گنــدم تهیــه می شــود‪ .‬بــرای تهیــه‬ ‫ان ارد گنــدم را بــا اب می شــویند تــا تمــام نشاســته‬ ‫ان شســته شــود‪ .‬چیــزی کــه باقــی می مانــد گلوتــن‬ ‫اســت کــه بایــد پیــش از مصــرف پختــه شــود‪.‬‬ ‫– چرا باید خمیر را با فویل بپوشانیم؟‬ ‫حجــم خمیــر در طــول فراینــد پخــت افزایــش‬ ‫می یابــد؛ بنابرایــن پیچیــدن ان در فویــل موجــب‬ ‫متراکــم و گوشــتی شــدن بافــت ان می شــود و از‬ ‫ایجــاد بافــت اســفنجی جلوگیــری می کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫نمی خواهیــد از فویــل اســتفاده کنیــد‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫روکــش کالبــاس موجــود در بــازار اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫– ایــا حتمــا بایــد روی کالبــاس ســس بریزیــم و ان‬ ‫را در فــر بپزیــم؟‬ ‫خیــر‪ .‬پــس از بخارپزشــدن‪ ،‬کالبــاس امــاده مصرف‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه می توانیــد ان را خــرد کنیــد و‬ ‫در غذاهــای گیاهــی دیگــر اســتفاده کنیــد یــا صرفا با‬ ‫ان ســاندویچ کالبــاس گیاهــی درســت کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن منظــور نیــازی بــه اســتفاده از‬ ‫ســس نداریــد و می توانیــد مرحلــه‬ ‫پخــت در فــر را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫– ایــا می توانیــم ایــن کالبــاس را‬ ‫بــرای مصــرف در اینــده تهیــه کنیــم؟‬ ‫نکتــه جالــب درمــورد ایــن دســتور‬ ‫تهیــه کالبــاس گیاهــی ایــن اســت‬ ‫کــه می توانیــد ان را تــا ‪ ۳‬روز در‬ ‫یخچــال نگهــداری کنیــد و ســپس در‬ ‫فــر بپزیــد (می توانیــد خمیــر امــاده و‬ ‫بخارپزشــده را در یخچــال نگهــداری‬ ‫کنیــد)‪.‬‬ ‫– شــرایط نگهــداری و فریزکــردن‬ ‫کالبــاس گیاهــی بــه چــه صــورت‬ ‫اســت؟‬ ‫پــس از بخارپزکــردن‪ ،‬کالبــاس گیاهــی به انــدازه‬ ‫کافــی پختــه اســت و می توانیــد ان را بــرش بزنیــد‬ ‫و مصــرف کنیــد‪ .‬می توانیــد ان را درون ظرفــی‬ ‫دربســته یا پیچیده در فویل‪ ۳ ،‬تا ‪ ۵‬روز در یخچال‬ ‫نگهــداری کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد کالبــاس گیاهــی خــود را فریــز‬ ‫کنیــد ان را محکــم در فویــل بپیچیــد و داخــل‬ ‫کیســه فریزر بزرگــی قــرار دهیــد و تمــام هــوای‬ ‫اضافــه ان را خــارج کنیــد‪ .‬تــا ‪ ۳‬مــاه می توانیــد ایــن‬ ‫کالبــاس را در فریــزر نگــه داریــد‪ .‬بــرای اب شــدن یــخ‬ ‫کالبــاس ان را چنــد ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫– چگونه باید کالباس گیاهی را گرم کنیم؟‬ ‫بــرای گرم کــردن کالبــاس گیاهــی ان را داخــل ظرف‬ ‫فــر قــرار دهیــد و رویــش ســس بریزیــد و ‪ ۲۵‬دقیقــه‬ ‫در فــر حــرارت دهیــد‪ .‬در مایکروویــو نیــز می توانیــد‬ ‫برش هــای کالبــاس را بــا دمــای بــاال به مــدت ‪۱‬‬ ‫دقیقــه گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫در اینجــا دو دســتور بــرای طــرز تهیــه کالبــاس‬ ‫گیاهــی در منــزل را ارائــه کردیــم‪ .‬شــما کدام یــک‬ ‫از ایــن کالباس هــای گیاهــی را ترجیــح می دهیــد؟‬ ‫خوش حــال می شــویم کــه در صــورت اســتفاده از‬ ‫ایــن دســتورهای اشــپزی‪ ،‬دیــدگاه و تجربــه خــود را‬ ‫بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر اراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی در‏واحــد ثبتــی کردکــوی تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا مشــخصات‏متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫‏مــی گــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی‏تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل‏تســلیم و بعــد از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع‏قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‏ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -1‬خانــم فائــزه بــازدار فرزنــد نصــرت الــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 2151‬و شــماره ملــی ‪ 2120353158‬صــادره‏گــرگان در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام‏اســت بــه مســاحت ‪168‬‬ ‫متــر مربــع قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک‏کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی قدرعلــی زمانــی طبــق رای شــماره ‪140060312002002029‬‏مــورخ ‪ 1400/6/27‬کالســه پرونــده ‪1396114412002000146‬‏‬ ‫‏‪ -2‬اقــای حســن بارانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 10895‬و شــماره ملــی ‪ 2248529082‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 14750‬کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪864‬‏ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف‬ ‫عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت‏ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ابراهیــم طیــاری طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002002168‬مورخ ‪ 1400/7/7‬کالســه پرونــده ‪1398114412002000174‬‏‬ ‫‏‪ -3‬خانم احترام صباغان شهری فرزند علی مراد به شماره شناسنامه ‪ 203‬و شماره ملی ‪2249087962‬‏صادره کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬سهم مشاع از ‪ 864‬سهم ششدانگ عرصه که بقیه ان‏وقف عام است‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 504/11‬متر مربع‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪2‬‏حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شده از مالک رسمی پرویز رادکانی طبق رای شماره‏‏‪ 140060312002001497‬مورخ ‪ 1400/4/29‬کالسه پرونده ‪1398114412002000203‬‏‬ ‫‏‪ -4‬اقای سید حمید مسلمی عقیلی فرزند سید یوسف به شماره شناسنامه ‪ 56‬و شماره ملی‏‏‪ 2249203113‬صادره کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬سهم مشاع از ‪ 864‬سهم ششدانگ‏عرصه که بقیه ان وقف عام است‪ ،‬به مساحت ‪ 200‬متر‬ ‫مربع‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع‏در بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شده از مالک رسمی سید یوسف مسلمی عقیلی طبق‏رای شماره ‪ 140060312002002138‬مورخ ‪ 1400/7/4‬کالسه پرونده ‪1399114412002000081‬‏‬ ‫‏‪ -5‬اقای مجتبی رزاقی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ‪ 2240249587‬و شماره ملی ‪2240249587‬‏صادره کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬سهم مشاع از ‪ 864‬سهم ششدانگ عرصه که بقیه ان‏وقف عام است‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 300/67‬متر مربع‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪2‬‏حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شده از مالک رسمی سید تقی ال هاشم طبق رای شماره‏‏‪ 140060312002001381‬مورخ ‪ 1400/4/16‬کالسه پرونده ‪1399114412002000291‬‏‬ ‫‏‪ -6‬خانــم ســودابه کیــاء فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 184‬و شــماره ملــی ‪ 2249159831‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف‏عام اســت‪ ،‬به مســاحت ‪97/88‬‬ ‫متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت‏ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی احمــد کیــاء طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002002012‬مــورخ ‪ 1400/6/25‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000368‬‏‬ ‫‏‪ -7‬اقای ســید محمود مداحی فرزند عیســی به شــماره شناســنامه ‪ 446‬و شــماره ملی ‪ 2249120447‬صادره‏کردکوی در ششــدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصه که بقیه ان وقف‏عام اســت‪ ،‬به مســاحت‬ ‫‪ 197/40‬متر مربع‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬حوزه‏ثبت ملک کردکوی خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم شهری طبق رای شماره‏‏‪ 140060312002002142‬مورخ ‪ 1400/7/4‬کالسه پرونده ‪1399114412002000338‬‏‬ ‫‏‪ -8‬اقــای ســید ســلمان حســینی فرزنــد ســید عبدالــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 345‬و شــماره ملــی ‪2249215243‬‏صــادره کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 300‬متــر‬ ‫مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از‏باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی‏احمــد علــی کیــاء طبــق رای شــماره‬ ‫‪ 140060312002002003‬مــورخ ‪ 1400/6/25‬کالســه پرونــده ‏‏‪1400114412002000029‬‏‬ ‫‏‪ -9‬اقــای عبــاد کیــاء فرزنــد عباســعلی بــه شــماره شناســنامه ‪ 611‬و شــماره ملــی ‪ 2249192952‬صــادره‏کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪300‬‏متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی احمــد علــی‏کیــاء طبــق رای شــماره ‪ 140060312002002005‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/6/25‬کالســه پرونــده‏‏‪1400114412002000030‬‏‬ ‫‏‪ -10‬اقای سید باقر حسینی فرزند سید شعبان به شماره شناسنامه ‪ 7137‬و شماره ملی ‪2248491875‬‏صادره کردکوی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 2163/50‬متر مربع که مقدار ‪100‬‏سهم مشاع از ‪ 864‬سهم ششدانگ‬ ‫عرصه وقف عام است‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در‏بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شده از مالک رسمی بابا زاهد طبق رای شماره‏‏‪ 140060312002002048‬مورخ ‪ 1400/6/27‬کالسه پرونده ‪1400114412002000032‬‏‬ ‫‏‪ -11‬اقــای عــادل رســولی فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬و شــماره ملــی ‪ 2249380864‬صــادره‏کردکــوی در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 188‬متــر مربــع کــه مقــدار‬ ‫‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از‏باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی‏محمــود کیــاء طبــق رای شــماره ‪140060312002001879‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/6/18‬کالســه پرونــده‏‏‪1400114412002000062‬‏‬ ‫‏‪ -12‬خانــم فرشــته عبدالرســول فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 67‬و شــماره ملــی ‪2249371997‬‏صــادره کردکــوی در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه‏مســاحت ‪ 188‬متــر‬ ‫مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی‏از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی‏محمــود کیــاء طبــق رای شــماره‬ ‫‪ 140060312002001886‬مــورخ ‪ 1400/6/21‬کالســه پرونــده ‏‏‪1400114412002000063‬‏‬ ‫‏‪ -13‬اقــای بهــرام عبدالرســول فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 42‬و شــماره ملــی ‪2249401195‬‏صــادره کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 188‬متــر مربــع کــه مقــدار‬ ‫‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از‏باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی‏محمــود کیــاء طبــق رای شــماره ‪140060312002001888‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400/6/21‬کالســه پرونــده‏‏‪1400114412002000064‬‏‬ ‫‏‪ -14‬خانم فرشته عبدالرسول فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ‪ 67‬و شماره ملی ‪2249371997‬‏صادره کردکوی در ششدانگ اعیانی بانضمام ‪ 764‬سهم مشاع از ‪ 864‬سهم ششدانگ عرصه که بقیه ان‏وقف عام است‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 141/92‬متر مربع‪ ،‬قسمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪2‬‏حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شده از مالک رسمی مرتضی زاهد طبق رای شماره‏‏‪ 140060312002001816‬مورخ ‪ 1400/6/10‬کالسه پرونده ‪1400114412002000065‬‏‬ ‫‏‪ -15‬اقــای بهمــن پورقــاز فرزنــد تاجقلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 407‬و شــماره ملــی ‪ 2239775750‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 2182‬متر مربع که مقدار ‪ 100‬ســهم مشــاع‏از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصه‬ ‫وقف عام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانده پالک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬حوزه‏ثبت ملک کردکوی خریداری شــده از مالک رســمی رحیم کیانی طبق رای شــماره‏‏‪ 140060312002001874‬مورخ ‪ 1400/6/18‬کالســه پرونده ‪1400114412002000099‬‏‬ ‫‏‪ -16‬اقــای علیرضــا شــیروانی بهرامــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ‪ 7‬و شــماره ملــی ‪3031686667‬‏صــادره جیرفــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 19573‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک ‪ 79‬اصلــی واقــع‬ ‫در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی اراضــی روســتای ایلــوار پنــج دانگــه‏خریــداری شــده از مالــک رســمی اقــای حســین تیمــور قاســم ابــاد طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002002205‬مــورخ ‪ 1400/7/12‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000378‬‏‬ ‫‏ سیروس اریافر‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/7/19 :‬‏‏ تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/8/5 :‬‏ م‪.‬الف‪1400/134 :‬‏‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‪ :‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرائــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد‬ ‫عــادی یــا رســمی انــان در هیــات‏مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنوردمــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬‏روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتــی ( کثیراالنتشــار و محلــی ) بشــرح ذیــل‬ ‫اگهــی میگــردد‪ .‬‏بخــش دو بجنــورد پــاک ‪ - 155‬اصلــی اراضــی کهنــه کنــد ‪ -1‬ششــدانگ یکبــاب منــزل دارای پــاک ‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 188.40‬متــر مربــع ابتیاعــی اقــای بــای محمــد ســرفراز فرزنــد‏محمــد از محــل مالکیــت ثبتــی‬ ‫جلیــل باغجقــی فرزنــد بــوداغ برابــر رای شــماره ‪ 1400 - 2778‬مــورخ ‪ 1400/06/23‬کالســه ‪-229‬‏‏‪1400‬هیــات مــواد ‪ 147‬و ‪ 148‬اصالحــی قانــون ثبــت ‪ -2‬ششــدانگ یکبــاب ســاختمان دارای پــاک ‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 180٫80‬متــر مربــع‬ ‫ابتیاعــی امیــد رضــا وحیــدی فرزنــد‏قربــان مــراد از محــل مالکیــت ثبتــی غالمحســین علــی ابــادی فرزنــد حســین برابــر رای شــماره ‪ 1400 - 2866‬مــورخ ‪1400/06/29‬‏کالســه‪1400-258‬هیات‏‏‪ - 3‬ششــدانگ یکبــاب منــزل دارای پــاک فرعــی از پــاک‬ ‫‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 185٫20‬متــر مربــع ابتیاعــی خانــم عاطفــه‏بهمــن فرزنــد محمــد علــی از محــل مالکیــت ثبتــی محمــد حســین ترکانلــو فرزنــد حســن پرابــر رای شــماره ‪ 1400 - 2878‬مــورخ ‪/06/29‬‏‏‪ 1400‬کالســه ‏‏‪ 1400-351‬هیــات‬ ‫‪ -4‬ششــدانگ یکبــاب منــزل دارای پــاک فرعــی از پــاک ‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 160٫80‬متــر مربــع ابتیاعــی خانــم یونــس‏بهمــن فرزنــد اکــه از محــل مالکیــت ثبتــی غالمحســین علــی ابــادی فرزنــد حســین برابــر رای شــماره ‪1400 - 2877‬‬ ‫مــورخ‏‏‪ 1400/06/29‬کالســه ‪ 1400-186‬هیــات‏لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد‏از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق‬ ‫در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم‏و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبادرتبــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‏نماینــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‏معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد ‪ .‬اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور‬ ‫‏ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م الــف ‪3375‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/05 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان مینودشت تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشار و محلی اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مینودشت تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫پالک ‪ -59‬اصلی بخش نه حوزه ثبتی مینودشت ‪ -1‬کالسه ‪ -1400114412006000027‬قربان سلطان ارتا فرزند کرفه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 8975‬مترمربع انتقالی مع الواسطه از بایرام محمد نوبخت م‪ -‬الف‪9179 :‬‬ ‫عبدالغفور گوگالنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/ 05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۸/۲۲ :‬‬ صفحه 6 ‫معــاون دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــات وجــه بــه هشــدارهای هواشناســی‬ ‫اســتان و پیــش بینــی کاهــش دمــای هــوا‪ ،‬تمــام دســتگاه هــای خدماتــی و امــدادی بــرای خدمــات رســانی در‬ ‫حادثــه هــای احتمالــی بــه حالــت امــاده بــاش درامدنــد‪.‬‬ ‫صــادق رمضــان زاده اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش بینــی کاهــش محســوس دمــای هــوا و احتمــال بــارش‬ ‫بــرف در ارتفاعــات‪ ،‬دســتگاه هــای امــدادی از جملــه هــال احمــر‪ ،‬راهــداری و اورژانــس علوم پزشــکی در اماده‬ ‫بــاش قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫به حالت اماده‬ ‫باش درامد‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪1400‬‬ ‫حمله هکرها به ارزهای رمزنگاری شده کاربران‬ ‫‪iPhone‬‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری فــاش کردنــد کــه‬ ‫کالهبــرداران بین المللــی ارزهــای رمزنــگاری شــده‬ ‫کاربــران ‪ iPhone‬را از طریــق برنامه هــای دوســتیابی‬ ‫ماننــد ‪ Tinder‬و ‪ Bumble‬مــورد هــدف قــرار‬ ‫می د هنــد‪.‬‬ ‫هکرهــا نــه تنهــا ارزهــای رمزنــگاری شــده مــردم‬ ‫را ســرقت می کننــد بلکــه جزئیــات قربانیــان را‬ ‫نیــز فــاش می کننــد‪ .‬محققــان امنیــت ســایبری‬ ‫‪ Sophos‬کیــف پــول بیــت کویــن بــه ارزش ‪1.4‬‬ ‫میلیــون دالر را کشــف کرده انــد کــه از طریــق‬ ‫کالهبــرداری جمــع اوری شــده اســت‪ .‬طبــق‬ ‫گزارشــات‪ ،‬کالهبــرداران بــا دسترســی بــه پروفایــل‬ ‫خــود در برنامه هــای جعلــی رمزنــگاری نصــب شــده‬ ‫بــرروی گوشــی قربانیــان‪ ،‬کنتــرل ایفــون ان هــا‬ ‫را در دســت می گیرنــد‪ .‬همــه ایــن برنامه هــای‬ ‫مخــرب از طریــق وب ســایت های جعلــی کــه‬ ‫شــبیه بــه ســایت هــای واقعــی هســتند در بســتر‬ ‫وب توزیــع می شــوند‪.‬‬ ‫جاگدیــش چاندریــا‪ ،‬محقــق ارشــد تهدیــد در‬ ‫ســوفوس‪ ،‬گفــت‪« :‬هنگامــی کــه هکرهــا بــا یــک فــرد تمــاس گرفتنــد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می دهنــد کــه مکالمــه را روی یــک بســتر پیــام رســانی ادامــه‬ ‫دهنــد‪ .‬ســپس انهــا ســعی می کننــد هــدف را متقاعــد کننــد کــه یــک‬ ‫برنامــه تجــاری جعلــی ارز رمزنــگاری شــده را نصــب و ســرمایه گــذاری‬ ‫کنــد‪« .‬‬ ‫گزارش هایــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد یــک قربانــی ‪ 87000‬دالر‬ ‫از دســت داده اســت‪ .‬همچنی ـن ‪ ،‬ایــن کالهبرداری هــا در انگلســتان نیــز‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬جایــی کــه یکــی از قربانیــان ‪ 45000‬دالر از دســت داده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی دیگــر ‪ 25000‬دالر از دســت داد کــه از طریــق ‪ Grindr‬بــا او‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده بــود‪ .‬بیشــتر کالهبرداری هــا فقــط بــا ســرمایه گــذاران‬ ‫رمزنــگاری انجــام می شــود‪ .‬محققــان بــه ســرمایه گــذاران رمــزارز هشــدار‬ ‫داده انــد کــه از ســایت های معامالتــی تاییــد شــده ای کــه در فروشــگاه‬ ‫‪ Apple‬در دســترس هســتند اســتفاده کننــد تــا هنــگام معامــات‬ ‫سرگرد «نساء ایزانلو»‬ ‫حسرت ارزو‏‬ ‫دختــرک اهــی از تــه دل کشــید و قطــره اشــکی از گوشــه چشــمانش‬ ‫روان و گونــه هــای‏ســرخش را نــوازش کــر ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫انــگار کوهــی از غــم و انــدوه را بــا خــودش حمــل مــی کــرد‪ .‬نگاهــم‬ ‫در نگاهــش گــره خــورد و لحظاتــی مــات و مبهــوت بــه‏سرنوشــت ایــن‬ ‫دختــر مــی اندیشــیدم‪ .‬او دقیقــا ًهــم ســن و ســال دختــرم بــود‪.‬‏‬ ‫افــکار مزاحــم و ازار دهنــده دربــاره دختــرم مرا لحظاتــی در خود غرق‬ ‫کــرده بــود کــه اگــر االن دختــرم بــه جــای او بــود از غصــه‏دق می کردم‪.‬‬ ‫در همیــن فکــرا بــودم کــه دختــرک مــرا بخــودم اورد و گفــت‪ :‬خانــم‬ ‫ببخشــید کــه ناراحتت کــردم‏‪.‬‬ ‫گفتــم ‪ :‬نــه عزیــزم ایــن چــه حرفیــه من اینجا نشســتم که بــه حرفای‬ ‫تــو گــوش کنــم‪ .‬در دلــم خــدا را هــزاران بــار بخاطــر‏تمامــی داشــته هــا‬ ‫و نعمــت هــای گــران بهایــش ســپاس گفتــم و شــش دونــگ حواســم‬ ‫را دادم بــه دختــرک‏‪.‬‬ ‫خــوب عزیــزم بگــو اســمت چیــه و چنــد ســال داری ؟ خانــم ارزو‬ ‫هســتم و همین چند روز پیش تولد ‪ 15‬ســالگیم بود‪.‬‏اهی حســرت‬ ‫بــار کشــید و گفــت‪ :‬خانــم خودتــون مــی دونیــد مــا بچــه هــا چقــدر‬ ‫دوســت داریــم روز تولدمــون خانــواده بــا یــه‏کادو و کیــک کوچیــک‬ ‫خوشــحال مــون کنــه ولــی انــگار اساســا ًاومــدن مــون بــه ایــن دنیــای‬ ‫پــر از درد و رنــج اشــتباه بــوده‏‪.‬‬ ‫گفتــم‪ :‬ارزو عزیــزم دوســت داری مــن و تــو بــا هــم یــه تولــد دو نفــره‬ ‫بگیریــم؟ خودمــون دوتایــی‏‬ ‫ارزو‪ :‬نــه خانــم هــر چــه ذوق داشــتیم کــور شــده‪ ،‬پــدر و مــادرم حتــی‬ ‫تاریــخ تولــدم رو نمــی دونــن اون وقــت شــما کــه غریبــه‏ای چــرا بایــد‬ ‫بــرای مــن همچیــن کاری بکنــی؟ نــه ایــن چــه حرفیــه فکــر مــی کنــم‬ ‫بــرای دختــر خــودم تولــد گرفتــم ‏‪.‬‬ ‫خــب ارزو خانــم فکــر کنــم بایــد کالس هشــتم یــا نهــم باشــی‬ ‫درســت مــی گــم؟‏‬ ‫ارزو‪ :‬البتــه اگــه مــی ذاشــتن درس بخونــم اره ‪ ،‬االن دوســاله کــه‬ ‫پــدرم منــو از درس خونــدن محــروم کــرده بــا وجــودی کــه‏عالقــه‬ ‫شــدیدی بــه تحصیــل دارم ولــی بــه جــای درس خونــدن شــدم کلفــت‬ ‫مــادر و پــدرم و صبــح تــا شــب اوامــر بــی چــون و‏چــرای اونــا رو اجــرا‬ ‫مــی کنــم‪ .‬هنــوز ننشســتم کلــی فحــش و بــد و بیــراه نثــارم مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫حاال دوست داری کمی از زندگیت برام تعریف کنی؟‬ ‫ارزو‪ :‬بلــه خانــم تــو همیــن چنــد دقیقــه کــه بــا شــما صحبــت کــردم‬ ‫کلــی احســاس ســبکی مــی کنــم‪.‬‏‬ ‫ارزو‪ :‬مــا ‪ 3‬تــا بچــه ایــم و مــن فرزنــد بــزرگ خانــواده هســتم و‬ ‫بیشــتر رســیدگی بــه خواهــر و بــرادرم بــا مــن هســت‪ .‬انــگار مــن‬ ‫‏مــادر اونــا هســتم‪.‬‏‬ ‫اخــه از وقتــی یــادم میــاد پــدر و مــادرم هــر دو اعتیــاد داشــتند و مــواد‬ ‫مخــدر صنعتــی مصــرف مــی کننــد‪ .‬مــا تــو یه خونه‏کلنگــی قدیمی که‬ ‫ارث پدرمــه در تــه شــهر زندگــی مــی کنیــم‪ .‬خونــه مــا پاتــوق و محــل‬ ‫رفــت و امــد دوســتان معتــاد و‏خالفــکار پــدرم اســت‪.‬‏‬ ‫اونجــا اصــا ٌبــرای منــو خواهــر بــرادرم امــن نیســت‪ .‬االنــم خیلــی‬ ‫نگــران شــون هســتم‪ .‬چــون پــدرم ممکنــه بالیــی سرشــون‏بیــاره‪.‬‏‬ ‫وقتــی شیشــه مصــرف مــی کنــه دیگــه دســت خــودش نیســت و‬ ‫رمزنــگاری انهــا ایمــن باشــد‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری از نشــانه های ســازمانی پشــتیبانی می کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫سیســتمی بــرای توســعه دهنــدگان نرم افــزار اســت کــه بــه برنامــه هــای‬ ‫جدیــد ‪ iOS‬بــرای بررســی قبــل از ارســال برنامــه رســمی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن قابلیــت‪ ،‬مهاجمــان می تواننــد گــروه عظیمــی از کاربــران ‪iPhone‬‬ ‫را بــا برنامه هــای جعلــی معامــات رمزنــگاری مــورد هــدف قــرار داده و‬ ‫کنتــرل دســتگاه های ان هــا را بــه ددســت بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه مهاجمــان نــه تنهــا می تواننــد ارزهــای رمزنــگاری‬ ‫شــده را ســرقت کنــن ‪ ،‬بلکــه می تواننــد کارهــای بیشــتری انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫چــرا کــه کنتــرل ‪ iPhone‬قربانــی را بــه دســت گرفتــن و ممکــن اســت‬ ‫اطالعــات شــخصی‪ ،‬حســاب ها‪ ،‬برنامه هــای مخــرب و ‪ ...‬را نصــب کننــد‬ ‫یــا کالهبــرداران می تواننــد کارهــای بیشــتری انجــام دهنــد‪ .‬محققــان‬ ‫پیشــنهاد کرده انــد کــه کاربــران ‪ iPhone‬فقــط بــرای جلوگیــری از چنیــن‬ ‫مــواردی‪ ،‬برنامه هایــی را از ‪ Apple App Store‬نصــب کننــد‪.‬‬ ‫توهــم مــی زنــه‪ .‬پــدر و مــادرم بــرای تامیــن‬ ‫موادشــون‏دســت بــه هــر کاری مــی زنــن‪.‬‬ ‫حتــی از بچــه هــا شــون هــم مــی گــذرن‪ .‬االن‬ ‫کــه مــن بــا پــای خــودم اومــدم اینجــا دلیــل‬ ‫دارم‪.‬‏بارهــا فکــر خودکشــی و فــرار بــه ســرم‬ ‫زده ولــی نمی دونــم چــرا هــر بــار تــرس و‬ ‫دلهــره وجــودم را احاطــه کــرده و مانــع فــرارم‬ ‫‏شــده اســت‪.‬‏‬ ‫مــا تــو این شــهر کســی رو جز خــدا نداریم‪.‬‬ ‫حتــی خانــواده پــدر و مــادرم خبــری از مــا‬ ‫نــدارن و هــر دوی اونهــا رو از خودشــون‏طرد‬ ‫کــردن‪ .‬فقــط می دونــم تــو یکــی از شــهرهای‬ ‫شــمالی زندگــی می کننــد‪ .‬اگــر ادرســی از‬ ‫اونهــا داشــتم خیلــی خــوب‏می شــد‪ .‬شــاید‬ ‫نجــات مــون مــی دادن‏‪.‬‬ ‫تــو ایــن چنــد ســالی کــه از خــدا عمــر‬ ‫گرفتــم‪ ،‬یــه روز خــوش نداشــتم‪ .‬انــگار‬ ‫تــارو پــود زندگـی ام را بــا ســیاهی بافتــه انــد و‏نبایــد روی ارامــش و‬ ‫خوشــبختی را ببینــم‪ .‬‏‬ ‫پــدرم وقتــی مــواد دیــر بهــش برســه‪ ،‬دیــواری کوتــاه تــر از بچــه هاش‬ ‫نمــی بینــه و شــروع مــی کنــه بــه کتــک کاری وازار و‏اذیــت مــون‪ ،‬تــا‬ ‫ســیاه و کبودمــون نکنــه اروم نمیشــه‪ ،‬حتــی التمــاس های پــی در پی‬ ‫مــا هــم فایــده ای نــداره و اوضــاع رو‏بدتــر مــی کنــه‪ .‬مــادرم بــه جــای‬ ‫اینکــه مــا را از زیــر مشــت و لگدهــای اون نجــات بــده‪ ،‬بیشــتر پــدرم را‬ ‫تحریــک مــی کنــه‏‪.‬‬ ‫اونــا اصــا ًپــدر و مــادر خوبــی نیســتند و بایــد تقــاص این همه ظلمی‬ ‫کــه نســبت بــه مــا کــردن رو پــس بــدن و از خــدا مــی‏خــوام اونــا رو‬ ‫مجــازات کنــه‪ .‬اخــه مگــه مــن چنــد ســال دارم که اینقدر بایــد ناامید و‬ ‫دلمــرده باشــم‪ .‬خونــه مــا پاتــوق هــر کــس‏و ناکســی هســت‪.‬‏‬ ‫همیــن چنــد وقــت پیــش مــردی میانســال کــه ســرو وضــع مرتبــی‬ ‫داشــت بــرای مصــرف مــواد بــه خونــه مــا امــد و پــدرم منــو صــدا‏زد کــه‬ ‫ارزو دو تــا چایــی بیــار‪ .‬مــردک یــه نگاهــی بــه ســراپای مــن انداخــت و‬ ‫ســرش را بــه نشــانه تاییــد تــکان داد‪.‬‏‬ ‫پــدرم گفــت‪ :‬کنیــز شماســت‪ .‬از اون روز بــه بعــد روزی دو بار ســر‬ ‫و کلــه اش پیــدا مــی شــد و نــگاه هایــش بیشــتر مــرا مــی‏ازرد‪.‬‬ ‫یــه روز کــه پــدرم از فــرط مصــرف مــواد هــوش درســت و حســابی‬ ‫نداشــت‪ .‬مــردک بــی شــرف و کثیــف مــرا صــدا زد و‏گفــت‪ :‬پــدرت‬ ‫چیــزی بهــت نگفتــه؟ ســرم پاییــن انداختــم و گفتــم‪ :‬چــی بایــد‬ ‫بگــه؟ او داشــت از مــن خواســتگاری مــی کــرد و‏همه حرفاشــونو با‬ ‫پــدرم تمــوم کــرده بودنــد‪.‬‏‬ ‫فقــط تــو چشــمانش خیــره شــدم و اشــک هایم امــان نــدادن‪ ،‬بطرف‬ ‫حیــاط رفتــم‪ .‬حرفــای اون مــرد رو مــرور مــی کــردم کــه‏مــادرم اومــد و‬ ‫گفــت‪ :‬خونــه رو تمییــز کــن امشــب مهمــون داریــم‪.‬‏‬ ‫شــصتم خبــر دار شــد‪ .‬از پــچ پــچ اونــا قضیــه بــرام رو شــد‪ .‬پــدرم در‬ ‫ازای گرفتــن مبلغــی قصــد فــروش مــرا بــه ان مــرد که جای‏پــدر بزرگم‬ ‫بــود رو داشــت‪ .‬همانجــا بــود کــه فهمیــدم در ایــن دنیــا خیلــی تنهــام‪.‬‏‬ ‫فقط خدا باید به دادم می رسید‪.‬‏‬ ‫حرفــای اون مــرد و پــدر و مــادرم مثــل معاملــه کاال بــود تــا ازدواج !‬ ‫نمــی دونســتم بایــد چجــوری خــودم رو از دســت اونــا نجــات‏بدهــم‪.‬‏‬ ‫تصمیــم گرفتــم از اون خونــه لعنتــی فــرار کنــم‪ ،‬ولــی ایــن خــود‬ ‫خواهــی بــود پــس سرنوشــت خواهــر و بــرادرم چــی مــی شــد؟‏اخــه‬ ‫رامیــن و ریمــا دو قولــو بودنــد و خیلــی بــه مــن وابســته ‪ ،‬اگــر تنهــا‬ ‫شــون میزاشــتم از غصــه دق مــی کــردن‏‪.‬‬ ‫افــکار عجیــب و غریــب بــه مغــزم هجــوم اورده بودنــد‪ ،‬هــاج و واج‬ ‫بــه سرنوشــت نامعلــوم خــود فکــر مــی کــردم‪ .‬در همیــن‏افــکار بــودم‬ ‫عامل انتشار بدافزار‬ ‫سامانه ثنا در فضای‬ ‫مجازی دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل‬ ‫برداشــت از حســاب های بانکــی کاربــران از طریــق‬ ‫انتشــار بدافزار ســامانه ثنا خبر داد و گفت کاربران‬ ‫مراقــب لینک هــای جعلــی و الــوده باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیس فتا ســرهنگ فداییــان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده قضایــی‬ ‫بــا موضــوع برداشــت غیــر مجــاز بصــورت اینترنتی‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 6‬میلیــون ریــال‪ ،‬رســیدگی در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی و‬ ‫مســتندات ارائــه شــده مشــخص گردیــد متهــم یــا‬ ‫متهمیــن بــا شــگرد ارســال پیامــک تحــت عنــوان‬ ‫ســامانه ثنــا اقــدام بــه الــوده ســازی تجهیــزات‬ ‫هوشــمند شــاکی نمــوده انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬بــا عنایــت بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع و گســترش پیامــک مزبــور در ســطح‬ ‫اســتان تیم ویژه ای از کاراگاهان خبره تشــکیل و‬ ‫پــی جویــی پرونــده بــا هماهنگــی مقام قضایــی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تحلیــل رفتــاری و انالیــز اقدامــات‬ ‫مجرمانــه صــورت گرفتــه در ایــن پرونــده و بررســی‬ ‫تخصصــی نــرم افــزار عدالت همراه در ازمایشــگاه‬ ‫ادلــه دیجیتــال پلیــس فتــا اســتان کــه بواســطه‬ ‫لینــک الــوده در گوشــی قربانــی نصب گردیــده بود‬ ‫ســر نخ هایــی از متهــم بدســت امــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیچیدگــی پرونــده‪ ،‬شــماره‬ ‫حســاب های جعلــی‪ ،‬ارزهــای دیجیتــال هیــچ‬ ‫کــدام نتوانســت راه را بــرای عــدم شناســایی متهــم‬ ‫بــاز نگــه دارد و در نهایــت بــا تیزبینــی و هوشــیاری‬ ‫کاراگاهــان پلیــس فتــا متهــم کــه فیشــینگ‬ ‫کار حرفــه ای و مســبوق بــه ســابقه نیــز بــوده‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات پیچیــده پلیســی در‬ ‫مخفیــگاه خــود دستگیرشــد‪.‬‬ ‫فکــری مثــل جرقــه از ذهنــم گذشــت‪.‬‏‬ ‫سراســیمه بــه ایــن طــرف و ان طــرف دویــدم‪ ،‬درســت مثــل مــرغ‬ ‫ســر کنــده ‪ ،‬بــه بهانــه خریــد نــان از خانــه زدم بیــرون تــا بــه‏خیابــان‬ ‫اصلــی رســیدم‪ .‬ســر چهــار راه مامــور پلیــس راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫توجــه ام رو جلــب کــرد‪ .‬تــرس عجیبی داشــتم‪،‬‏ولی قلبا ًاحســاس‬ ‫ارامــش مــی کــردم‪.‬‏‬ ‫رفتــم جلوتــر و از مامــور کمــک خواســتم‪ .‬او مــرا بــه ارامــش دعــوت‬ ‫کــرد و بــا تلفــن همراهــش بــا پلیــس ‪ 110‬تمــاس گرفــت و‏وضعیــت‬ ‫منــو گــزارش کــرد‪ .‬خیلــی زود ماشــین پلیــس اومــد و مــرا بــا خــود بــه‬ ‫کالنتــری اوردنــد و در حالیکــه نگــران و مضطــرب‏بــودم بــه ارامــش‬ ‫دعــوت کردنــد‪ .‬ایــن بــود سرنوشــت مــن‪ ،‬خانــم مــن دیگــه بــه اون‬ ‫خونــه و پیــش اون ادمــای ظالــم و‏خودخــواه بــر نمــی گــردم‪ .‬تــو رو‬ ‫خــدا خواهــر و بــرادرم رو از دســت اونــا نجــات بدیــد‏‪.‬‬ ‫بعــد از شــنیدن صحبــت هــای ارزو مامــوران کالنتــری بــا حکــم‬ ‫قضایــی و همــکاری پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر به پاتوق امد‏و شــد‬ ‫افــراد شــیاد و معتــاد اعــزام و همــه انهــا از جملــه پــدر و مــادر ارزو بــا‬ ‫مقادیــری مــواد مخــدر صنعتــی دســتگیرو جهت‏ســیر مراحل قضایی‬ ‫بــه دســت قانــون ســپرده شــدند‪..‬‏‬ ‫در پایــان نیــز بــا کمــک اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی ارزو بهمــراه‬ ‫خواهــر و بــرادرش تــا تعییــن تکلیــف نهایــی و تــاش جهــت‏پیدایــی‬ ‫خانــواده پــدری و مــادری بــه محــل نگهــداری کــودکان بــد سرپرســت‬ ‫بهزیســتی تحویــل داده شــدند‪.‬‏‬ ‫نظر کارشناس‪:‬‏‬ ‫اعتیــاد و مــوادر مخــدر مســتقیما ًفــرد و کانــون خانــواده را نشــانه‬ ‫گرفتــه موجبــات فروپاشــی خانــواده را فراهــم مــی نمایــد‪.‬‏ایــن‬ ‫بــای خانمــان برانــداز چنــان مــی تــازد کــه جــز ویرانــه ای چیــزی از‬ ‫ان باقــی نمــی مانــد‪.‬‏‬ ‫در خانــواده ای کــه والدیــن معتــاد انــد ‪ ،‬مصــرف مــواد خصوصــا ًمــواد‬ ‫مخــدر صنعتــی اثــار و تبعــات جبــران ناپذیــری بــر روی فــر‏معتــاد و‬ ‫اعضــای خانــواده مــی گــذارد‪ .‬تربیــت‪ ،‬شــعور‪ ،‬غیــرت و مردانگــی‪،‬‬ ‫محبــت و رافــت در چنیــن خانــواده ای جایــی‏ندارنــد‪.‬‏‬ ‫کــودکان و نوجوانــان از ِقبَــل اعتیــاد والدیــن اســیب هــا و رنــج هــای‬ ‫زیــادی متحمــل مــی شــوند و همیــن باعــث فشــار روحــی‏و روانــی در‬ ‫فرزنــدان مــی گــردد و بــرای رهایــی از محیــط ناامــن خانــواده بــه بیــرون‬ ‫پنــاه اورده غافــل از اینکــه سرنوشــت‏بدتــری در انتظارشــان اســت کــه‬ ‫در اثــر نااگاهــی و غفلــت از پیامدهــای زیــان بــار فــرار بوجــود مــی ایــد‪.‬‏‬ ‫بــه قلــم ‪ :‬کارشــناس اداره امــوزش و مشــارکت عمومــی معاونــت‬ ‫اجتماعــی پلیــس بــاب الرضــا(ع‏)‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪406‬‬ ‫رعایت نکات حریم خصوصی‬ ‫سامانه شاد الزامی است‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی تصریــح کــرد ‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه بازگشــایی مــدارس و افزایــش اســتفاده کــودکان از‬ ‫فضــای مجــازی و اپلیکیشــن شــاد نیــاز اســت نــکات امنیتــی و‬ ‫حفاظتــی مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا سرهنگ«یوســف شــاکری» باتوجــه به بازگشــایی‬ ‫مــدارس و افزایــش اســتفاده کــودکان از فضــای مجــازی و‬ ‫اپلیکیشــن شــاد نیــاز اســت توصیــه هــای در ایــن خصوص به‬ ‫شــهروندان داشــته باشــیم زیــرا فرزنــدان مــا بــه هیــچ وجــه‬ ‫پیامدهای پرخطر اســتفاده نادرســت از فضای مجازی را درک‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬بنابرایــن والدیــن نقــش مهمــی برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬والدیــن از نصــب پروکســی‪ ،‬فیلترشــکن از ســوی‬ ‫دانش امــوزان جلوگیــری کننــد‪ ،‬چــرا کــه نصــب و اجــرای ایــن‬ ‫نرم افزار هــا ســطح دسترســی کــودکان و نوجوانــان را بــه‬ ‫محتوا هــای نامناســب بــاز کــرده و باعــث اســیب های روحــی و‬ ‫روانــی دانــش اموزمی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وظیفــه شــما در مقــام والدیــن ایــن اســت‬ ‫کــه اســیب هــای فضــای مجــازی بــرای کــودکان را بشناســید‪ .‬بــا‬ ‫شــناخت این اســیب ها کار ســاده تری برای مقابله با پیامدهای‬ ‫ناخوشایندشــان خواهید داشــت ‪.‬با کودکانتان در فضای مجازی‬ ‫وقــت بگذاریــد او بایــد بــه شــما اعتمــاد داشــته باشــد و بــدون‬ ‫تــرس‪ ،‬تجربه هــای ناخوشــایندش را بــا شــما در میــان بگــذارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بیــان داشــت‪ :‬نبایــد فضــای مجــازی را‬ ‫جایگزیــن فعالیت هــای فیزیکــی و ســرگرمی های جمعــی‬ ‫کــودک کنیــد بلکــه بایــد بــرای اســتفاده از ایــن فضــا قوانیــن و‬ ‫ســاعات مشــخصی را تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی گفت‪:‬اســتفاده از‬ ‫موتورهــای جســتجو بومــی‪ ،‬می توانــد از دسترســی اتفاقــی‬ ‫کــودکان بــه محتــوای غیراخالقــی و مطالــب هرزه نــگاری‬ ‫جلوگیــری کنــد کــه البتــه موتورهــای جســتجو متعــددی در‬ ‫کشــور راه انــدازی شــده اســت کــه والدیــن می تواننــد از انهــا برای‬ ‫دسترســی کــودکان بــه اینترنــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫پلیــس فتــا امادگــی مقابلــه بــا جرائــم رایانــه ای را دارد؛ از‬ ‫عمــوم مــردم خواســت‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا موارد مشــکوک‬ ‫مراتــب را ســریعا ًاز طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش تمــاس بــا مــا گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫قبل از سپردن گوشی به‬ ‫تعمیرکاران چه کنیم؟‬ ‫گوشــی های هوشــمند هــم ماننــد همــه وســایل‬ ‫الکترونیــک دیگــر ممکــن از دچــار اختــال و یــا خرابــی‬ ‫شــوند و خــراب شــدن انهــا بــه دالیــل مختلفــی رخ‬ ‫می دهد‪.‬مثــا ممکــن اســت گوشــی از دســت تــان بیفتــد‬ ‫و تــاچ و ال ســی دی ان بشــکند یــا گوشـی تان داخــل اب‬ ‫بیفتــد‪ .‬بعضــی مواقــع اســیب وارد شــده بــه گوشــی قابــل‬ ‫تعمیــر اســت و نیــازی نیســت گوشــی را دور بیندازیــد‪.‬‬ ‫حتــی ممکــن اســت بــا تعویــض قطعــه ای از گوشــی‬ ‫بتوانیــد مجــددا از ان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گوشــی هــای هوشــمند جدیــد بــه گونــه ای طراحــی‬ ‫شــده اند کــه بایــد انهــا را پیــش تعمیــرکاران مربوطــه‬ ‫ببرید‪.‬تعمیــرکاران بــرای بررســی مشــکل گوشــی ممکــن‬ ‫اســت ان را بــه سیســتم هایی کــه در اختیــار دارنــد متصــل‬ ‫کننــد و یــا پــس از تعمیــر مجبــور شــوند ان را روشــن کننــد‬ ‫و از عملکرد ان مطمئن شــوند‪ .‬بنابراین توصیه می کنیم‬ ‫قبــل از تحویــل دادن گوشــی خــود بــه تعمیــرکاران حتمــا‬ ‫نــکات زیــر را رعایــت کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫چادر شب بافی زنان گلستانی‬ ‫‪ -406‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 20 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-406‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬ابان ‪27-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫مهسا معقولی‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مهمترین اثار باستانی و تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫زینب خلیلی‬ ‫توسعه استان در گرو گردشگری ابی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش‬ ‫هــای محلــی بجنــورد در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعی‬ ‫ســبزی کوهــی بــه نــام‬ ‫چریــش کــه در فصــل‬ ‫بهــار در دل کوه هــای ایــن‬ ‫اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه ایــن اش‬ ‫را می تــوان بــا اســفناج‬ ‫هــم تهیــه کــرد و مــواد‬ ‫اولیــه تشــکیل دهنده ان‬ ‫بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪ :‬اسفناج یا سبزی چریش‪ ۵۰۰:‬گرم؛ بلغور گندم‪ ۱ :‬لیوان؛‬ ‫نخود‪:‬نصف لیوان؛ لوبیا سفید‪:‬نصف لیوان؛ پیاز درشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫سیر‪:‬یک بوته ؛ نمک و فلفل و زرد چوبه‪:‬به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک‪ ۲:‬قاشق غذا خوری ؛ دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخــوره‪ .‬بعــد تــو‬ ‫قابلمـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن بلغور هــا‬ ‫حداقــل ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬ســاعت بــا شــعله کــم حســابی بپــزه و لعــاب بنــدازه و بــاز بشــن‪.‬‬ ‫بعــد نخــود و لوبیاهــا رو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار ابــش رو‬ ‫عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم جداگونــه‬ ‫چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن لوبیــا نخود هــا‬ ‫روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلم ـه ای کــه بلغورهــا رو ریختیــن و بزاریــن‬ ‫حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‪.‬‬ ‫وقتــی کــه حبوبــات و بلغور هــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم و خــورد‬ ‫کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم پختــه بشــن‪ .‬اگــر‬ ‫اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن و تنطیــم کنیــن ابــش رو‪.‬‬ ‫فقــط زیــاد اب نریزیــن‪ .‬درحــد یــک لیــوان‪.‬‬ ‫بعــد پیازهــا رو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش زردچوبــه‬ ‫نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه خامیــش‬ ‫گرفتــه بشــه‪ .‬بعــد نصــف بیشــتر پیــاز هــارو بریزیــن داخــل اش و اش رو هــم‬ ‫بزنیــن؛ و بقیــه پیازهــا رو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‪.‬‬ ‫ســیر داغ هــم درس کنیــن نصفــی از ســیرهارو بریزیــن داخــل اش و بقیــه ســیر‬ ‫داغ هــارو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم با نصف لیــوان اب قاطی‬ ‫کنیــن و داخــل اش بریزیــن‪ .‬مــن خــودم نریختــم‪ ،‬چــون بنظــرم اشــم مــدت زمــان‬ ‫زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه ارد اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫حــاال بزاریــن اش حســابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و جــا افتــاد‬ ‫تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا داغ و پیــاز داغ‬ ‫تزئیــن می کنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان در ســال های اخیــر بــه عنــوان یکــی از‬ ‫محورهــای توســعه معرفــی شــده اســت و وجــود اب بندان هــا‪ ،‬ســدها‪،‬‬ ‫دریاچه هــا می توانــد از راه هــای توســعه گردشــگری در اســتان گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان نیــز در ســال های اخیــر بــه عنــوان یکــی از‬ ‫محورهــای گســترش یافتــه معرفــی شــده اســت و وجــود ظرفیت هایــی ماننــد‬ ‫منابــع و تاسیســات ابــی در ایــن اســتان شــمالی می توانــد از راه هــای توســعه‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫از جمله اهداف توجه به گردشــگری ابی در اســتان گلســتان که از ســال گذشــته‬ ‫بــه طــور ویــژه در دســتور کار بــه ویــژه شــرکت های اب منطقـه ای و اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگی و گردشــگری اســتان قرار گرفته اســت شــامل گردشــگری ابی در اســتان‪،‬‬ ‫ایجاد و تثبیت جایگاه اب در توسعه گردشگری‪،‬بهره برداری بهینه و پایدار می باشد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بســترهای ابــی بــرای توســعه گردشــگری‬ ‫ت گردشــگری‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در خصــوص ظرفیــ ‬ ‫ابــی در اســتان گفــت‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت بســترهای ابــی بــرای راه انــدازی مراکــز‬ ‫تفریحــی و گردشــگری‪ ،‬از راه هــای توســعه بــازار گردشــگری اســت‬ ‫بــه گفتــه «سیدمحســن حســینی» فعالیــت هــای گردشــگری و تفریحــی در اجــرای‬ ‫مکان هــا و موقعیت هــای اســتان شــامل دریاچــه ســدهای بــزرگ و اراضــی اطــراف‬ ‫انها‪ ،‬رودخانه ها و بســتر و حریم انها‪ ،‬چشــمه ها‪ ،‬اب های معدنی گرم‪ ،‬ابشــارها‪،‬‬ ‫ســدهای کوچــک‪ ،‬اب بندان هــا‪ ،‬قنات هــا و ســازه های فرهنگــی و تاریخی ابی اســت‬ ‫کــه در ایــن مکان هــا یــا پیرامــون انهــا طبــق ضوابــط مربوطــه قابلیــت انجــام دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬در اســتان گلســتان نیــز ‪ 14‬ســد بــزرگ مخزنــی شــامل کوثــر‪ ،‬شــهید‬ ‫چمــران‪ ،‬بوســتان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬شــهید ایمــری‪ ،‬شــهید قربانــی‪ ،‬نگارســتان (کبــودوال)‪،‬‬ ‫وشــمگیر‪ ،‬شــهید دســتغیب‪ ،‬کرنــد‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬اینچــه بــرون‪ ،‬تــاالب ـ ســد المــاگل و‬ ‫تــاالب ـ ســد االگل در اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫در خصــوص اخریــن اقدامــات شــرکت اب منطقــه ای اســتان بــرای اســتفاده از‬ ‫ایــن ظرفیــت تاکنــون تمامــی ‪ 28‬مــورد مصــوب شــده در کارگــروه اقتصــادی اســتان‬ ‫(شــامل ســدهای نگارســتان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬وشــمگیر‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬بوســتان‪ ،‬شــهید‬ ‫ایمــری‪ ،‬شــهید قربانــی‪ ،‬شــهید چمــران و اینچه بــرون و ســدهای کوچــک مخزنــی‬ ‫شــامل والغــوز‪ ،‬جفــا کنــده‪ ،‬کلــو‪ ،‬ســیجوال‪ ،‬خواجــه نفــس‪ ،‬محمدابــاد گــرگان‪،‬‬ ‫توشــن‪ ،‬قربان ابــاد‪ ،‬محمدابــاد کتــول‪ ،‬کردابــاد‪ ،‬شــفیع اباد‪ ،‬فاضل ابــاد ازادشــهر‪،‬‬ ‫مرزبــن‪ ،‬چشــمه ســاوه‪ ،‬قــره چشــمه‪ ،‬پاســنگ و قرن ابــاد) در ســال ‪ 1399‬فراخــوان‬ ‫گذاشــته شــده و بــرای ‪ 8‬مــورد نیــز در ســال ‪ 1400‬فراخــوان دوم داده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان بیان کرد‪ :‬در راســتای اجرای شــیوه نامه‬ ‫گردشــگری در منابــع و تاسیســات ابــی پیرامــون انهــا از س هــا و تاسیســاتی کــه‬ ‫اگهــی فراخــوان عمومــی انجــام داده انــد‪ ،‬ارزیابــی کیفــی و شناســایی ســرمایه گذار‬ ‫ت متعلــق بــه شــرکت انجــام شــده و بــرای صــدور موافقــت‬ ‫در ‪ 4‬مــورد از تاسیســا ‬ ‫اصولــی بــه اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری ارســال شــده اســت کــه پــس از‬ ‫پاســخ الزم‪ ،‬مراحــل بعــدی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه «احمــد تجــری»‪ ،‬گردشــگری ابــی در ســطح اســتان گلســتان بــا‬ ‫تعامــل و همــکاری بیــن اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫و شــرکت اب منطقه ای پیگیری می شــود که تاکنون اجرای ‪ 5‬طرح تاسیســات‬ ‫ابــی در مســاحت ‪ 109‬هکتــار عرصــه بــا میــزان ســرمایه گذاری ‪ 5‬هــزار و ‪600‬‬ ‫میلیــارد ریــال شــامل ســد نگارســتان‪ ،‬ســد وشــمگیر‪ ،‬ســد الســتیکی خواجــه‬ ‫نفــس‪ ،‬ســد کوچــک مخزنــی مرزبــن و اب بنــدان محمدابــاد گــرگان بــا اشــتغال‬ ‫بالــغ بــر ‪ 540‬نفــر در ســطح اســتان در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب ســرمایه گذاران از ســرمایه گذاری در‬ ‫قســمت ابــی اســتان‪ ،‬پیش بینــی می شــود حداقــل ‪ 10‬تقاضــای جدیــد تاسیســات‬ ‫ابــی در پهنه هــای ابــی اضافــه شــود و تــاش می کنیــم فــاز نخســت هــر ‪ 5‬طــرح در‬ ‫دســت اقــدام‪ ،‬بــا رفــع موانــع و تعامــل و همــکاری همــه دســتگاه های زیرســاختی و‬ ‫خدمات رســان و غیــره تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫اقــای مهنــدس احمــد تجــری مدیــرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی اســتان بــرای رونــق گردشــگری ابــی در فصــل تابســتان کــه بــا کاهــش‬ ‫منابــع ابــی رو بـه رو هســتیم گفــت‪ :‬بــا تعامــل و همــکاری دســتگاه های مرتبط‬ ‫از جملــه جهــاد کشــاورزی‪ ،‬منابــع طبیعــی‪ ،‬تعــاون روســتایی و‪ ...‬بــا اجــرای‬ ‫اقداماتی نظیر تغییر الگوی کشــت‪ ،‬توســعه ســامان ه نوین ابیاری‪ ،‬اســتفاده‬ ‫مجــدد از پســاب های صنعتــی و خانگــی‪ ،‬کاهــش هــدر رفــت در شــبکه های‬ ‫شــرب‪ ،‬اجــرای طرح هــای ابخیــزداری و ابخوانــداری‪ ،‬تغییــر هوشــمند و‬ ‫هدفمنــد الگــوی کشــت‪ ،‬اســتفاده از منابــع اب هــای غیرمتعــارف‪ ،‬کاهــش‬ ‫ضریــب تبخیــر‪ ،‬مدیریــت مصــرف اب و همچنیــن افزایــش راندمــان ابیــاری‪،‬‬ ‫می تــوان رونــق بیشــتر مجموعه هــای گردشــگری ابــی در فصــول گــرم و کــم‬ ‫اب را پیگیــری و برنامه ریــزی کــرد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از ظرفیت هــای باالیــی در بخــش کشــاورزی برخــوردار اســت‬ ‫و از ایــن حــوزه در کنــار گردشــگری بــه عنــوان دو محــور اصلــی گســترش یافتــه‬ ‫اســتان یــاد شــده کــه باالتریــن مصــرف اب در حــوزه کشــاورزی را دارد کــه‬ ‫می تــوان بــا بهره بــرداری درســت از مــزارع بــه عنــوان طرح هــای گردشــگری‬ ‫کشاورزی و ورود درامدهای حاصل از گردشگری در بخش کشاورزی‪ ،‬شرایط‬ ‫اصــاح الگــوی کشــت و افزایــش راندمــان ابیــاری از طریــق سیســتم های نویــن‬ ‫ابیــاری را فراهــم ســاخته اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا اقداماتــی نظیــر الی روبــی‬ ‫اب بندان هــا و ســدها بــه دلیــل محدودیت هــای منابــع مالــی در زمــان مناســب‬ ‫اجرایــی نمی شــود و مشــکالت بســیاری را در مدیریــت منابــع ابــی بــه وجــود‬ ‫اورده اســت‪ ،‬می تــوان امــکان بهره بــرداری بهتــر از منابــع ابــی اســتان در فصول‬ ‫گــرم ســال و در زمــان کــم ابــی را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن‬ ‫شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی‬ ‫ان چشــمه ابــی وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام‬ ‫یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی‬ ‫محکــم بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪ .‬چنانچــه در زمــان قاجاریــه‬ ‫‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه‬ ‫طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال‬ ‫و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد ‪ ،‬کــه در صــورت‬ ‫شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار‬ ‫غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی‬ ‫کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا بــه شــکل مربــع‬ ‫و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه‬ ‫و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله‬ ‫حاکــم اســتر ابــاد «میــر ســعد اللــه خــان میــر فندرســکی‬ ‫«احداث شــده که از ســه ســالن ‪ ،‬رختکن ‪ ،‬ســالن اســتحمام‬ ‫و خزینــه تشــکیل شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف‬ ‫گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــای مذکــور دارای دو خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم ‪ ،‬حــوض و پاشــور و گرمخانــه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه‬ ‫کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار‬ ‫شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره‬ ‫خانــه ‪ ،‬انجیلــو ‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقری‬ ‫تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد‬ ‫ســادات ‪ ،‬مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان‬ ‫ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ :‬از جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪۲۴۰۰‬‬ ‫متــری قلعــه میــران ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل‬ ‫رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد ‪ ۸‬ابشــار‬ ‫‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار‬ ‫می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان‬ ‫‪ ۳۲‬متــر ارتفــاع دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید‬ ‫کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪ ،‬منطقــه کوهســتانی‬ ‫و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده‬ ‫توریســتی پاقلعه ‪ ،‬جنگل دره مال و باغ تاشــته‪ ،‬پارک جنگلی‬ ‫زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل‬ ‫پنهــان خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی‬ ‫کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخــی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعــه متبرکــه امامــزاده بی‬ ‫بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی‬ ‫شــهر رامیــان و مدرســه و کاخ رضاشــاهی و بقعــه الهــادی و‬ ‫ابشــارهای شــیراباد خــان ببیــن و غــار ســپید چشــمه و پــارک‬ ‫جنگلــی دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪،‬‬ ‫ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را بــه منطقــه ای میگوینــد‬ ‫کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب‬ ‫جمــع شــود ‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب‬ ‫می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز اســت ‪720 .‬‬ ‫متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای‬ ‫تاریخــی دربــار ه عمــق گل رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر‬ ‫مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی امــده در زمــان ال زیــار‬ ‫و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن‬ ‫وشــمگیر و بــا طراحــی دانشــمند نامــی ایران ابونصــر فارابی و‬ ‫بــا پنــج هــزار کارگــر حفر شــده اســت ‪.‬کــه مدتی اســتراحتگاه‬ ‫قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و‬ ‫نوشــته های دوره صفویــه و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر‬ ‫امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و‬ ‫پلنــگ ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافته هــای ظریــف ایــران پارچه هــای ابریشــمی الــوان بــا طرح های‬ ‫ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنگ هــای گیاهــی و معدنــی‬ ‫توســط دســتگاه های نســاجی با عرض تقریبا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متر و به طول چله‬ ‫‪ ۴۰۰‬متــر و یــا ییشــتر تولیــد می گــردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و‬ ‫اثــار بدســت امــده از حفاری هــای تپه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا‬ ‫را تاییــد مینمایــد‪ .‬پارچــه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪،‬‬ ‫شــیراز‪ ،‬فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران‬ ‫مناطــق رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای‬ ‫زاویــن‪ ،‬کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را‬ ‫میتــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان‬ ‫را بــه صــورت رشــته باریــک‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود می تنــد و پیلــه‬ ‫می ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه‬ ‫از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه می کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن‬ ‫و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه می کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ‬ ‫نیــز از ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فــرم رشــته از دهــان‬ ‫حشــره کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور‬ ‫خــود تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر می بــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا‬ ‫بخــار اب خفــه می کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدم ـه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیله هــا را بــاز مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته ای‬ ‫بدســت می اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫می بایســت پیله هــا کــه فقــط بــه صــورت یــک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬بــا دســتگاه‬ ‫ریســندگی بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیله هــا در حالیکــه در اب‬ ‫گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز می شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین های ابریشــم کشــی بــه هــم می ریســند و نــخ‬ ‫ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت می اورنــد‬ ‫کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه در‬ ‫حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری‬ ‫گفتــه مــی شــود و در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچ ـه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچه هــا از پارچه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار می رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 557

روزنامه بازار کسب و کار پارس 557

شماره : 557
تاریخ : 1401/04/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 556

روزنامه بازار کسب و کار پارس 556

شماره : 556
تاریخ : 1401/04/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 555

روزنامه بازار کسب و کار پارس 555

شماره : 555
تاریخ : 1401/03/31
روزنامه بازار کسب و کار پارس 554

روزنامه بازار کسب و کار پارس 554

شماره : 554
تاریخ : 1401/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 553

روزنامه بازار کسب و کار پارس 553

شماره : 553
تاریخ : 1401/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 552

روزنامه بازار کسب و کار پارس 552

شماره : 552
تاریخ : 1401/03/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!