روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 404 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 404

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 404

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 404

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 3 -‬ابان‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫‪ /25‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪ /18‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫شماره‬ ‫این من هستم‬ ‫که شکار ش ده ام‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪3‬‬ ‫عزم جدی دولت در اصالح ساختار بودجه‬ ‫چه عواملی‬ ‫می تواند ما را از‬ ‫پیک ششم کرونا‬ ‫دور نگه دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫بازسازی ‪ ۱۴۳‬واحدزلزله زده‬ ‫تا پایان ابان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هزینه کرد ‪ ۷۳۵‬میلیاردریالی‬ ‫بیمه سالمت برای بیماران‬ ‫مهدی معلم‬ ‫همه چیز د رباره بازی مرکب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دیدن اشتغال جوانان ‪،‬‬ ‫موجب دلگرمی است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امام جمعــه گرگان در‬ ‫بازدیــد یکــروزه خــود از مجتمــع پــرورش میگو گمیشــان‬ ‫گفــت‪ :‬در ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان‏گلســتان‬ ‫یکــی از درخواســت هــای مــن از وی تعییــن اعتبــار برای‬ ‫بهــره بــرداری از مجمــوع دو فــاز مجتمع میگو گمیشــان‬ ‫اســت چــرا کــه ایــن مجتمــع ضمــن‏اشــتغال زایــی‬ ‫گســترده‪ ،‬در رونــق اقتصــادی و امنیــت پایــدار منطقــه‬ ‫موثــر خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه گــرگان‬ ‫در بازدیــد یکــروزه خــود از مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان گفــت‪ :‬در ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان‬ ‫‏گلســتان یکــی از درخواســت هــای مــن از وی تعییــن‬ ‫اعتبــار بــرای بهــره بــرداری از مجمــوع دو فــاز مجتمــع‬ ‫میگــو گمیشــان اســت چــرا کــه ایــن مجتمــع ضمــن‬ ‫‏اشــتغال زایــی گســترده‪ ،‬در رونــق اقتصــادی و امنیــت‬ ‫پایــدار منطقــه موثــر خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪،‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی بــا ابــراز خرســندی از تــاش هــای‬ ‫صورت گرفته در توســعه ابزی پروری اســتان‏خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز از نزدیــک شــاهد فعالیــت امــر مهــم تولیــدی‬ ‫در اســتان بــودم و بــه تــاش و فعالیــت مجموعه شــیالت‬ ‫و همــه عزیــزان در ایــن عرصــه‏مهــم اقتصــادی اســتان‬ ‫خــدا قــوت مــی گویــم و از همــه خدمتگــزاران در ایــن‬ ‫عرصــه مهــم تولیــدی تشــکر مــی کنــم‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه گلســتان در ســالهای اخیــر بــا روی‬ ‫اوردن بــه توســعه ابــزی پــروری‪ ،‬به یکی از اســتانهای برتر‬ ‫پــرورش میگــو در کشــور تبدیــل شــده‏اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه امــاده بــودن زیرســاخت هــای الزم در مجتمــع‬ ‫پــرورش میگــو گمیشــان‪ ،‬از ســرمایه گــذاران بومی اســتان‬ ‫درخواســت مــی کنــم در‏ایــن عرصــه مهــم تولیــدی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری خــود گام بلنــد و مهمــی را بــرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال و توســعه اقتصــادی منطقــه بردارنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه مرکــز اســتان افــزود‪ :‬مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان تنهــا مرکــز پــرورش میگــو شــمال کشــور اســت‬ ‫کــه از یــک دهــه پیــش بــا اســتفاده از اب‏دریــای خــزر‬ ‫فعــال اســت و اگــر دولــت بــرای بهــره بــردای فــاز دوم ان‬ ‫هزینــه کنــد بــه گفتــه مســئوالن شــیالت اســتان‪ ۶ ،‬هــزار‬ ‫شــغل را بــرای مــردم منطقــه در‏پــی خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــردم گمیشــان از‬ ‫بیــکاری رنــج میبرنــد و توصیه همیشــگی من‬ ‫بــه مســووالن اســتانی و کشــوری ایــن بــود‬ ‫کــه بــرای ایجــاد اشــتغال‏مــردم خــوب ترکمن‬ ‫صحــرا کاری انجــام دهنــد کــه امــروز شــاهد‬ ‫هســتیم شــیالت گلســتان با مدیریتی قوی‪،‬‬ ‫اســتوار و مصمــم در ایــن راه قــدم برداشــته و‬ ‫‏در جهــت رفــع معضــل بیــکاری ایــن منطقــه‬ ‫تــاش هــای بســیار ارزنــده ای انجــام داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مقــام معظــم رهبــری در اســتان‬ ‫اشــتغال جوانــان را مایــه مســرت خــود‬ ‫دانســت و اذعــان داشــت‪ :‬دیــدن اشــتغال جوانــان نجیــب‬ ‫ترکمــن کــه قبــا بــرای‏گذرانــدن زندگــی مجبور بــه صید در‬ ‫دریــا و مشــکالت عدیــده ان بودنــد بــرای مــن خوشــحالی‬ ‫مضاعفــی را درایــن مجتمــع پــرورش میگو درپی داشــت و‬ ‫اینکــه‏امــروز بــرادران و خواهــران ترکمــن را در ایــن مــکان‬ ‫مشــغول بــه کار و درامدزایــی مــی بینــم بســیار برایــم‬ ‫مســرت بخــش اســت‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه گمیشــان با‬ ‫اشــاره بــه معضــل صیــادان غیرمجــاز در منطقــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬یقینــا صیــادان غیرمجــاز از روی‏ناچــاری و بیــکاری به‬ ‫صیــد غیرمجــاز روی مــی اورنــد و تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن‬ ‫معضــل ایجــاد اشــتغال بــرای انهاســت‪ .‬بنابرایــن بــا رونــق‬ ‫مجتمــع میگــو گمیشــان‏و اشــتغال زایــی بــرای جوانــان‬ ‫منطقــه‪ ،‬هــم معضــل بیــکاری مرتفــع خواهــد شــد و هــم‬ ‫ســرمایه هــای ملــی کشــور حفــظ مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی در حاشــیه ایــن بازدیــد طــی‬ ‫تمــاس تلفنــی بــا دکتــر خــون میرزایــی معــاون وزیــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان شــیالت ایــران‪ ،‬بــر‬ ‫راه ‏انــدازی هــر چــه ســریعتر فــاز دوم مجتمــع پــرورش‬ ‫میگــو گمیشــان تاکیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر کل شــیالت گلســتان در ایــن بازدیــد‬ ‫بــا اشــاره بــه حمایــت هــای تســهیالتی دولــت از ســرمایه‬ ‫گــذران گفــت‪ :‬از ابتــدای راه انــدازی مجتمــع‏پــرورش میگو‬ ‫گمیشــان تاکنــون دولــت همــواره با اعطای تســهیالت کم‬ ‫بهــره و کــم بــازده ویــژه مناطــق محروم‪ ،‬ســعی در حمایت‬ ‫از ســرمایه گــذاران کــرده‏اســت‏‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی افــزود‪ :‬نــگاه‬ ‫شــیالت تنهــا بــه پــرورش میگــو نیســت بلکــه بــه صنعــت‬ ‫میگوســت‪ .‬چــرا کــه اگــر مــی خواهیــم پرورشــی پایــدار‏و‬ ‫مســتمر داشــته باشــیم بایــد زنجیــره و صنعــت میگــو را در‬ ‫اســتان بومــی ســازیم کــه خوشــبختانه در در حــال حاضــر‬ ‫تمامــی حلقــه هــای زنجیــره تولیــد میگــو‏در اســتان ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا راه انــدازی ‪ 2‬فــاز مجتمــع میگــو‬ ‫گمیشــان ‪ 28‬هــزار تــن میگــو در اســتان تولیــد خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا راه انــدازی کامــل‏مجتمــع‬ ‫پــرورش میگــو گمیشــان بــه مســاحت ‪ 10‬هــزار هکتــار‪28 ،‬‬ ‫‪404‬‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫هــزار تــن میگــو تولیــد و ‪ 10‬هــزار شــغل مســتقیم و غیــر‬ ‫مســتقیم ایجــاد مــی شــود‪.‬‏همچنیــن بــرای حلقــه هــای‬ ‫قبــل و بعــد تولیــد قریــب بــه ‪ 150‬کارخانــه بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ 1200‬میلیــارد تومــن نیــاز مــی باشــد کــه بخشــی‬ ‫از ایــن مبلــغ را‏دولــت بــا پرداخــت تســهیالت کــم بهــره‬ ‫تقبــل خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان بــا ابــراز خرســندی از پــاک‬ ‫شــدن مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان از بیمــاری لکــه‬ ‫ســفید گفــت‪ :‬بــه لطــف خداونــد و بــا یــاری‏دســتگاههای‬ ‫اجرایــی مرتبــط و همــت ســرمایه گــذاران‪ ،‬امســال دومیــن‬ ‫ســال پــرورش بعــد از رویــت بیمــاری لکــه ســفید را پشــت‬ ‫ســر گذاشــتیم و خوشــبختانه‏تــا امــروز کــه ‪ 1400‬تــن میگــو‬ ‫جمــع اوری شــده‪ ،‬هیــچ گونــه بیمــاری در مجتمــع دیــده‬ ‫نشــده اســت‏‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی در پایــان افــزود‪ :‬اگــر امســال و تــا‬ ‫پایــان زمــان برداشــت بتوانیــم بــدون بیمــاری ســپری کنیم‬ ‫ســال اینــده دوبــاره بــه عنوان«پاک ترین‏مجتمــع پرورش‬ ‫میگــو» مــی رســیم کــه بــرای اولیــن بــار در دنیــا و کشــور‬ ‫مجتمعــی خواهیــم داشــت کــه دو ســال پیاپــی بعــد از‬ ‫اولیــن ســال رویــت بیمــاری پــاک‏اعــام شــود کــه ایــن امــر‬ ‫نویــد بخــش فصــل پــرورش پررونقــی بــرای ســال اینــده‬ ‫اســت و پیــش بینــی مــی گــردد ســال اینــده تــا ‪ 5‬هزارتــن‬ ‫میگــو تولیــد نماییــم‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه گــرگان‬ ‫بــه همــراه مدیــر کل و کارشناســان شــیالت ‪ ،‬مدیــر کل‬ ‫دامپزشــکی و دیگــر مســئولین اســتانی و‏شهرســتانی‪،‬‬ ‫همزمــان بــا روزهــای پایانــی فصــل برداشــت میگــو‪ ،‬از‬ ‫مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان ‪ ،‬رونــد احــداث‬ ‫بزرگتریــن کانــال ابرســان‏مجتمــع و چند مرکز عمــل اوری‬ ‫بازدیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫تبدیل بنای لهاک خان‬ ‫به مجموعه تفریحی گردشگری‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫افزایش هزینه های دولت و رشد تورم‬ ‫با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه در ارتبــاط بــا ارز ‪ 4200‬گفــت‪ :‬یارانـه ای کــه در قالــب‬ ‫ایــن ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی پرداخــت می شــود‪ ،‬عــاوه بــر افزایــش هزینه هــای دولــت‬ ‫می توانــد ســبب تحمیــل تــورم بــه مجموعــه اقتصــاد کشــور شــود‪.‬‬ ‫«ســهیل کالهچــی» در خصــوص حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و اثــرات ان در اقتصــاد‬ ‫کشــور اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬تصمیــم بــرای اســتفاده از ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی جــزو اشــتباه‬ ‫تریــن تصمیماتــی بــود کــه از نخســتین روزهــای ســال ‪ ٩٧‬اجــرا و بــه کار گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ان زمــان همــه کارشناســان و صاحــب نظــران‪ ،‬مخالــف بــه‬ ‫کارگیــری ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی در اقتصــاد کشــور بودنــد امــا در نهایــت ایــن تصمیــم‬ ‫اتخــاذ و ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی وارد اقتصــاد کشــور شــد‪.‬‬ ‫کالهچــی بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز و بعــد از گذشــت ســه ســال از بــه کارگیــری ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در کشــور تاکنــون شــاهد هیــچ اثــر مثبتــی از ایــن اقــدام نبوده ایــم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن موضــوع‪ ،‬حــذف ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی از اقتصــاد کشــور‬ ‫تصمیمــی بســیار درســت اســت کــه بــا اجرایــی شــدن ان می تــوان شــاهد تبعــات‬ ‫مثبــت ایــن اتفــاق در کشــور‪ ،‬بــه ویــژه در حــوزه بــازار ســرمایه بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــه عواقــب و اثــرات اجرایــی شــدن حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــر وضعیــت اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه کارگیــری ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی ســبب چنــد نرخــی شــدن قیمــت ارز در اقتصــاد کشــور شــد کــه نکتــه بــارز‬ ‫ان چنــد نرخــی بــودن قیمــت هــر کاالیــی در اقتصــاد کشــور‪ ،‬ایجــاد رانــت و افزایــش‬ ‫داللــی هــا در بــازار ان کاال اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از همــان ابتــدا ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی فقــط بــرای برخــی از بنگاه هــای‬ ‫تولیــدی در نظــر گرفتــه شــد‪ ،‬ایــن در حالیســت کــه اگــر قــرار باشــد یــک بنــگاه‬ ‫تولیــدی از چنیــن یارانـه ای برخــوردار باشــد؛ بــه طــور حتــم موضــوع خصوصی ســازی‬ ‫زیــر ســوال مـی رود‪.‬‬ ‫کالهچــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رقبــای ایــن شــرکت های تولیــدی ممکــن اســت قــدرت‬ ‫رقابــت را در مقابــل شــرکتی کــه دارای ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی اســت‪ ،‬نداشــته باشــند؛‬ ‫بنابرایــن ایــن شــرکت ها تحــت تاثیــر ایــن اتفــاق متضــرر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت‪ :‬نکتــه دیگــر در خصــوص ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی‪،‬‬ ‫قــرار گرفتــن کشــور در شــرایطی بســیار حســاس اســت کــه بــا توجــه بــه وجــود برخــی‬ ‫از مســایل در اقتصــاد کشــور‪ ،‬زمینــه ایجــاد تــورم فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه تبعــات اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یاران ـه ای کــه در قالــب ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی پرداخــت می شــود‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫افزایــش هزینه هــای دولــت می توانــد ســبب تحمیــل تــورم بــه مجموعــه اقتصــاد‬ ‫کشــور شــود‪.‬‬ ‫کالهچــی اظهــار داشــت‪ :‬نابرابــری توزیــع درامــد در کشــور‪ ،‬مهمتریــن نکتــه منفــی‬ ‫تــورم در اقتصــاد کشــور اســت کــه در کنــار ان ســطح رفاهــی کــه بــرای جامعــه در‬ ‫نظــر گرفتــه مــی شــود بــا کاهــش همــراه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬رییــس جمهــوری در برنامــه گفت وگــوی تلویزیونــی‬ ‫بــا مــردم در خصــوص حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی گفــت‪ :‬تــا امــروز جلســات متعــددی‬ ‫در ســتاد اقتصــادی دولــت بــرای بررســی ایــن موضــوع داشــته ایم‪ .‬بــا اقتصاددانــان‬ ‫خــارج از مجموعــه دولــت هــم رایزنــی و بحــث و تبــادل نظــر شــد‪ .‬شــاهد بودیــم پــول‬ ‫ســفره مــردم‪ ،‬در جیــب چنــد دالل رفــت‪ .‬بایــد ایــن موضــوع طــوری اصــاح شــود کــه‬ ‫پــول در جیــب مــردم بــرود و در ســفره مــردم ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن کار ضــرورت دارد امــا بــا‬ ‫غافلگیــری انجــام نخواهیــم داد و مــردم را نســبت بــه ان بــی اطــاع نخواهیــم‬ ‫گذاشــت و شــوک بــه بــازار ایجــاد نخواهیــم کــرد‪ .‬همــه جوانــب ســنجیده می شــود‬ ‫بــه طــوری کــه بــازار و مــردم در جریــان ایــن تصمیــم قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫رییــس دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اصــاح جــزو برنامه هــای دولــت‬ ‫اســت کــه انجــام می شــود و در وقــت مناســب بــه مــردم اطــاع مــی دهیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬مشــارکت مــردم شــرط اجــرای موفــق اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ شنبه ‪ 1‬ابان‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 1‬ابــان هــر مثقــال طــا ‪ 50,440,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪15,517,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 114,980,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 118,880,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪61,000,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪404‬‬ ‫عقد قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫به ارزش پنج هزار میلیارد‬ ‫ریال طی سالجاری‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان گفــت ‪ ۵۶‬قــرارداد بــه ارزش پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۴۵۳‬میلیــارد ریــال در شــهرک ها از ابتــدای‬ ‫ســالجاری تاکنــون‪ ،‬در نواحــی و منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی اتــرک بســته شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا عمــل بــه ایــن قراردادهــا و انجــام‬ ‫کامــل ســرمایه گــذاری مــورد نظــر افــزون بــر هــزار‬ ‫فرصــت شــغلی در اســتان ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه بهــره بــرداری ‪ ۱۰‬واحــد در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی گلســتان در ســال‬ ‫جــاری اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬ایــن طــرح هــا با ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری و ظرفیــت ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــرای ‪ ۱۳۴‬نفــر بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫شــهمرادی بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬امســال‬ ‫‪ ۲۶‬واحــد تولیــدی راکــد در شــهرک و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســتان بــا حــل موانــع در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬نقدینگــی‬ ‫و اختــاف شــرکا‪ ،‬دوبــاره احیــا و زمینــه بازگشــت‬ ‫‪ ۱۷۷‬نفــر بــه اشــتغال فراهــم گردیــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش اخیــر شــرکت شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی گلســتان‪ ،‬تاکنــون بــرای هــزار و ‪۲۵۸‬‬ ‫طــرح و واحــد تولیــدی‪ ،‬زمیــن بــه ســرمایه گذاران‬ ‫طــرف قــرارداد واگــذار شــده کــه ‪ ۸۲۲‬مــورد ان بــا‬ ‫ظرفیــت اســمی ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬فرصــت شــغلی‬ ‫بهــره بــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫از طــرح هــای بهــره بــرداری شــده‪ ۶۱۲ ،‬واحــد‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫و بــا ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای ‪ ۹‬هــزار و ‪۳۱۴‬‬ ‫نفــر‪ ،‬فعــال بــوده و ‪ ۲۱۰‬طــرح باقــی مانــده بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۴۰‬میلیــارد ریــال و‬ ‫ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای ســه هــزار و ‪۸۱۲‬‬ ‫نفــر بــه دالیلــی از جملــه نبــود نقدینگــی‪ ،‬کمبــود‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬فرســودگی ماشــین االت و اختــاف‬ ‫شــرکا تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و یــک‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک بــا وســعت بیــش‬ ‫از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۱‬هکتــار دارد‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهم‬ ‫بــودن زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫ســاحل خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک بــودن‬ ‫بــه بنــادر امیرابــاد بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪،‬‬ ‫فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و فعالیــت‬ ‫فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان و کاللــه از جملــه‬ ‫ظرفیــت هــای زیرســاختی ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان بــر پایــه کشــاورزی‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل در بخــش صنایــع‬ ‫تبدیلــی مزیــت باالیــی دارد‪.‬‬ ‫محورهای اصالح ساختار بودجه‬ ‫در ابــان مــاه ‪ ۱۳۹۸‬نســخه مقدماتــی «برنامــه کلــی اصالحــات‬ ‫ســاختاری بودجــه عمومــی بــا رویکــرد قطــع وابســتگی بودجــه بــه‬ ‫نفــت» منتشــر شــد‪.‬‬ ‫یکــی «حوزه هــای هزینه کــرد کارا و روابــط نهــادی بودجــه»‪،‬‬ ‫شــامل اصــاح ســاختار بودجه ریــزی‪ ،‬اصــاح ســاختار‬ ‫شــرکت های دولتــی‪ ،‬اصــاح سیاســت های حمایــت و نظــام‬ ‫تامیــن اجتماعــی و اصــاح ســاختار تعهــدات و بدهی هــای‬ ‫دولــت اســت‪ .‬دیگــری بــا عنــوان «حوزه هــای درامدزایــی پایــدار‬ ‫و ارتقــاء ثبــات‪ ،‬توســعه و عدالــت» چهــار موضــوع اصــاح نظــام‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬ســاماندهی یارانه هــای انــرژی‪ ،‬اصــاح نظــام مالیــه‬ ‫نفــت و گاز و اصــاح نحــوه مدیریــت بــر دارایی هــای دولــت را‬ ‫در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫عزم جدی‬ ‫دولت در‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫بودجه‬ ‫دغدغــه ضــرورت اصــاح ســاختار بودجــه همواره‬ ‫وجــود داشــته امــا دولــت ســیزدهم بــا واقــع‬ ‫گرایــی‪ ،‬بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــرورت ایــن‬ ‫طــرح را احســاس کــرده و عــزم خــود بــرای جراحــی‬ ‫و اصــاح ســاختار بودجــه جــزم کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اصــاح ســاختار‬ ‫بودجــه از مهمتریــن برنامه هــای دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫بــه ویــژه در اســتانه تدویــن نخســتین الیحــه بودجــه‬ ‫ایــن دولــت اســت‪ .‬مــواردی همچــون‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫و کاهــش هزینه هــای دولــت‪ ،‬ایجــاد و افزایــش‬ ‫درامدهــای پایــدار‪ ،‬قطــع وابســتگی بودجــه بــه‬ ‫درامدهــای نفتــی و مدیریــت یارانه هــا اجــزای اصلــی‬ ‫رویکــرد اصــاح ســاختاری بودجــه را شــکل می دهــد‪.‬‬ ‫اغاز بحث اصالح ساختار بودجه‬ ‫ضــرورت اصــاح ســاختار بودجــه موضــوع جدیــدی‬ ‫نیســت و از ســال ها قبــل در حــوزه سیاســتگذاری‬ ‫اقتصــادی کشــور وارد شــده اســت‪ .‬ســابقه ایــن‬ ‫موضــوع بــه برنامــه ســوم توســعه بــاز می گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن برنامــه‪ ،‬اصــاح نظــام بودجه ریــزی و ارتبــاط‬ ‫هدفمنــد منابــع بــه برنامــه هــای عملیاتــی در تدوین‬ ‫سیاس ـت های اســتراتژیک مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در بند «ب» تبصره ‪ ۲۳‬قانون بودجه ســال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫و همچنیــن در بنــد «ر» تبصــره یــک قانــون بودجــه‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۸۲‬ســازمان مدیریــت برنامــه ریزی کشــور‬ ‫موظــف شــده در راســتای اصــاح نظــام بودجــه‬ ‫نویســی نســبت بــه عملیاتــی کــردن بودجــه‪ ،‬اصالح‬ ‫نظــام بــر اورد درامدهــا و هزینه هــا در تمامــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اقــدام کــرده و توزیع اعتبارات‬ ‫مربــوط بــه هزینه هــا را بــر اســاس نیــاز دســتگاه و‬ ‫فعالیت هایــی کــه صــورت می گیــرد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در بنــد «ب» تبصــره ‪ ۴‬قانــون بودجه‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۸۳‬در مــواد ‪ ۱۳۸-۴۹-۸۸‬و ‪ ۱۴۴‬قانــون‬ ‫برنامــه چهــارم توســعه کشــور و در بنــد ‪ ۳۲‬امــور‬ ‫اقتصــادی سیاســت های کلــی برنامــه پنجــم‬ ‫توســعه نیــز بــر اهمیــت اجــرای بودجه ریــزی‬ ‫عملیاتــی تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ان در ســال هــای مختلــف‪ ،‬اصــاح‬ ‫ســاختار بودجــه در دســتور کار قــرار گرفــت‪ ،‬امــا‬ ‫هیــچ گاه‪ ،‬نهایــی نشــد‪.‬‬ ‫امــا در دولــت ســیزدهم‪ ،‬توجــه بیشــتری بــه ایــن‬ ‫موضــوع شــد و حتــی رییــس جمهــوری نیــز بــر‬ ‫اجــرای ان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ .‬ایت اللــه ســیدابراهیم‬ ‫رییســی در هفت ـه ای کــه گذشــت بــا بیــان اینکــه‬ ‫بایــد بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬را بــدون کســری و واقعــی‬ ‫ببندیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکیــدات ســه ســال قبــل مقــام‬ ‫معظــم رهبــری یعنــی اصــاح ســاختار بودجــه را‬ ‫در ایــن دوره از بودجــه لحــاظ می کنیــم‪.‬‬ ‫یعنــی بعــد از گذشــت حــدود ســه ســال و بــا افت‬ ‫و خیزهایــی کــه در ایــن مــدت پیــش امــده دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای اصــاح ســاختار بودجــه بر اســاس‬ ‫اســناد باالدســتی و بــه ویــژه قوانیــن مختلــف‬ ‫توســعه عــزم خــود را جــزم کــرده اســت‪.‬‬ ‫محورهای اصالح ساختار بودجه‬ ‫در ابــان مــاه ‪ ۱۳۹۸‬نســخه مقدماتــی «برنامه کلی‬ ‫اصالحــات ســاختاری بودجــه عمومــی بــا رویکــرد‬ ‫قطــع وابســتگی بودجــه بــه نفــت» منتشــر شــد‪.‬‬ ‫رئــوس اصلــی برنامــه اصــاح ســاختاری بودجــه‬ ‫در دو بســته امــده اســت‪ :‬یکــی «حوزه هــای‬ ‫هزینه کــرد کارا و روابــط نهــادی بودجــه»‪ ،‬شــامل‬ ‫اصــاح ســاختار بودجه ریــزی‪ ،‬اصــاح ســاختار‬ ‫شــرکت های دولتــی‪ ،‬اصــاح سیاســت های‬ ‫حمایــت و نظــام تامیــن اجتماعــی و اصالح ســاختار‬ ‫تعهــدات و بدهی هــای دولــت اســت‪ .‬دیگــری بــا‬ ‫عنــوان «حوزه هــای درامدزایــی پایــدار و ارتقــاء‬ ‫ثبــات‪ ،‬توســعه و عدالــت» چهــار موضــوع اصــاح‬ ‫نظــام مالیاتــی‪ ،‬ســاماندهی یارانه هــای انــرژی‪،‬‬ ‫اصــاح نظــام مالیــه نفــت و گاز و اصــاح نحــوه‬ ‫مدیریــت بــر دارایی هــای دولــت را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫افزایــش درامدهــای دولــت؛ از اصــاح نظــام‬ ‫مالیاتــی تــا ســاماندهی نظــام یارانــه ای‬ ‫بــه طــور کلــی اصــاح ســاختار بودجــه از یــک‬ ‫طــرف ســاماندهی و مدیریــت هزینه هــای دولــت‬ ‫و از طــرف دیگــر تغییــر ســاختار درامــدی دولــت را‬ ‫هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫اصالحــات در حــوزه درامدســازی پایــدار بودجــه‬ ‫ســه رکــن اصلــی دارنــد کــه مجموعــه برنامه هــای‬ ‫کوتــاه مــدت و میــان مــدت دولــت بایــد بــر اســاس‬ ‫ایــن ارکان تعریــف شــوند‪ .‬ایــن ســه رکــن عبارتنــد‬ ‫از اصــاح نظــام مالیاتــی‪ ،‬واگــذاری و مولدســازی‬ ‫دارایی هــای دولــت و اصــاح نظــام یاران ـه ای‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای پایــداری اقتصــادی حــذف‬ ‫وابســتگی دولــت بــه درامدهــای نفتــی و تکیــه‬ ‫بــر درامدهــای پایــداری چــون مالیــات هاســت‪.‬‬ ‫وابســته کــردن دولــت بــه درامدهــای مالیاتــی از‬ ‫طریــق راهکارهــای ایجــاد منابــع جدیــد درامــدی‬ ‫بــرای دولــت و گســترش پایــه هــای مالیاتــی و‬ ‫جلوگیــری از فــرار مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی‬ ‫حاکــم بــر اقتصــاد ایــران و مشــکالت ناشــی از‬ ‫کاهــش درامدهــای نفــت‪ ،‬اهمیــت درامدهــای‬ ‫مالیاتــی در اقتصــاد ایــران دوچنــدان شــده اســت‪.‬‬ ‫در زمینــه اصــاح نظــام مالیاتــی‪ ،‬دولــت مســیر‬ ‫هوشمندســازی نظــام مالیاتــی‪ ،‬بــه ویــژه بــا‬ ‫اجــرای قانــون «پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه‬ ‫مودیــان» را دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬عرضــه دارایی هــای دولــت در بــازار‬ ‫ســرمایه و یــا اجرایــی کــردن اصــل ‪ ۴۴‬قانــون‬ ‫اساســی یکــی دیگــر از راه هــای تامیــن درامدهــای‬ ‫دولــت اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مهمتریــن موضوعــی کــه هــم بــه‬ ‫درامدهــای دولــت وهــم هزینه هــای ان را شــامل‬ ‫می شــود اصــاح نظــام یاران ـه ای اســت‪.‬‬ ‫دولــت مــردان و کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه وضعیــت فعلــی نظــام یارانـه ای عــاوه‬ ‫بــر محــروم کــردن دولــت از یــک منبــع درامــدی‬ ‫قابــل توجــه‪ ،‬اقشــار جامعــه را بــه صــورت عادالنــه‬ ‫بهــره منــد نمی کنــد‪ .‬بنابرایــن بــا هــدف ممانعــت‬ ‫از کاهــش ســطح معیشــت اقشــار اســیب پذیــر‪،‬‬ ‫افزایــش ضریــب اصابــت یارانه هــای اشــکار و‬ ‫پنهــان و بهبــود عدالــت اجتماعــی‪ ،‬اصــاح نظــام‬ ‫یارانــه ای ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه در سیاســت های‬ ‫پیشــنهادی خــود در برنامــه اصــاح ســاختاری‬ ‫بودجــه اورده اســت‪ :‬بــا هــدف بهبــود ضریــب‬ ‫اصابــت یارانــه پنهــان پرداختــی بــه کاالهــای‬ ‫اساســی و اســتقالل سیاســت ارزی از سیاســت‬ ‫حمایتــی بــه ویــژه در شــرایطی که تحریــم‪ ،‬جریان‬ ‫ارزی کشــور را بــا محدودیت هایــی مواجــه کــرده‪،‬‬ ‫الزم اســت شــیوه کنونــی تخصیــص یارانــه بــه این‬ ‫کاالهــا اصــاح شــود‪ .‬پیشــنهاد می شــود بــه جــای‬ ‫تخصیــص ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی‪،‬‬ ‫یارانــه موجــود در ارز‪ ،‬از طریــق کاالبــرگ اعتباری و‬ ‫وام ســرمایه در گــردش بــه مصــرف کننــده نهایــی‬ ‫و تولیدکننــده داده شــود و بــا انتقــال مرحله بندی‬ ‫شــده تقاضــای ارز کاالهــای اساســی بــه بــازار ارز‬ ‫یکپارچــه بــر عمــق ان افــزوده شــود‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه بــه رغــم اختصــاص ارز‬ ‫ترجیحــی بــه واردات برخــی از کاالهــای اساســی‬ ‫قیمــت ایــن کاالهــا نیز از تــورم دور نماند و تقریبا ً‬ ‫بــه انــدازه ســایر کاالهــا بــا افزایش قیمــت روبه رو‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابــر ایــن‪ ،‬می تــوان گفــت کــه در‬ ‫عمــل کاهــش فشــار ناشــی از تــورم بــر مــردم و به‬ ‫ویــژه اقشــار اســیب پذیــر بــه عنــوان اصلی تریــن‬ ‫هــدف ایــن سیاســت ارزی‪ ،‬در شــرایط تحریمــی‬ ‫تحقــق نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫قیمت هایــی کــه از ســوی نهادهایــی ماننــد مرکــز‬ ‫امــار و بانــک مرکــزی و همچنیــن توســط بــازار‬ ‫اعــام می شــود نشــان می دهــد کــه تقریبــا ًتاثیــر‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی خیلــی ناچیــر بــوده و تنهــا در‬ ‫چنــد قلــم کاال تفــاوت قیمتــی محسوســی دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن درحالــی اســت کــه در برخــی از‬ ‫کاالهــا اصــا ًهیــچ تاثیــری نداشــته اســت‪.‬‬ ‫اکنــون در شــرایطی کــه از اصــاح ســاختار بودجــه‬ ‫ســخن بــه میــان امــده اســت‪ ،‬بدون شــک سرنوشــت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه سرنوشــت ایــن برنامــه‬ ‫گــره خــورده اســت‪ .‬زیــرا ایــن سیاســت ارزی در‬ ‫سیاســتگذاری های اقتصادی و همچنین در بودجه‪،‬‬ ‫وزن ســنگینی بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بودجه ریــزی عملیاتــی و ضــرورت کاهــش‬ ‫هز ینه هــا‬ ‫فشــار ناشــی از تحریم هــا و بیمــاری کرونــا اثراتــی‬ ‫منفــی بــر اقتصــاد داشــته و درامدهــای دولــت را‬ ‫کاهــش داده‪ ،‬بنابرایــن مدیریــت هزینه هــا در‬ ‫اولویــت قــرار می گیــرد‪ .‬در صورتــی کــه دولــت‬ ‫نتوانــد هزینه هــا را بــه طــور صحیــح مدیریــت‬ ‫کنــد درامدهــای ایجــاد شــده بازدهــی مناســبی در‬ ‫انجــام وظایــف دولــت نخواهــد داشــت‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر کارشناســان اقتصــادی توجــه بــه هزینه هــا و‬ ‫مدیریــت صحیــح انهــا و کاهش هزینه هــای غیرکارا‬ ‫بخصوص در شــرایط کنونی محدودیت منابع مالی‬ ‫دولــت را بســیار مهــم ارزیابــی کــرده و از اصلی ترین‬ ‫عناصــر در اصالحــات ســاختاری بودجــه می داننــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫یکــی از دغدغه هــای خــود را مدیریــت مصــارف‬ ‫بودجــه عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ســال گذشــته مبلــغ‬ ‫‪ ۵۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان عملکرد مصارف کشــور‬ ‫بــوده کــه بــه یکبــاره در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۱۲۷۷‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان مــی رســد‪ ،‬در شــرایطی که تحریم‬ ‫هــم شــدیدتر شــده اســت‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب پــس از گذشــت حــدود ســه ســال‬ ‫بحــث اصــاح ســاختار بودجــه بــه نظر می رســد در‬ ‫دولــت کنونــی سیاس ـت های بودج ـه ای بــا هــدف‬ ‫اصــاح ســاختار ان بــه طــور جــدی در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬واقعیت هــای روز اقتصــاد‬ ‫کشــور نیــز بیانگــر ضــرورت اجرایــی شــدن ایــن‬ ‫رویکــرد اصالحــی اســت‪ .‬انچــه کــه در ایــن میــان‬ ‫از اهمیــت شــایانی برخــوردار بــوده ایــن اســت کــه‬ ‫دولــت بــه طــور جــدی بــه ایــن امــر توجــه داشــته‬ ‫باشــد کــه هرگونــه موفقیــت در اجــرای درســت‬ ‫اصــاح ســاختار بودجــه‪ ،‬نیازمنــد در پیــش گرفتــن‬ ‫رویکــردی کلــی و همــه جانبــه در راســتای تقویــت‬ ‫اساســی شــاخص های کالن اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫موفقیــت اصــاح ســاختار بودجــه بــه شــدت بــه‬ ‫رشــد اقتصــادی‪ ،‬کاهــش بیــکاری‪ ،‬کنتــرل تــورم و‬ ‫مــواردی از ایــن دســت اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫امضای دیجیتال چیست؛ روش کار‪ ،‬مزایا‪ ،‬کاربردها و تفاوت ان با امضای الکترونیک‬ ‫بــا مجــازی شــدن تجــارت و‬ ‫کسـب وکار‪ ،‬نیــاز بــه انجــام معامــات امــن در ایــن فضــا بیــش از پیــش احســاس‬ ‫می شــد از ایــن رو محققــان و کارافرینــان حــوزه رایانــه بــه ســراغ ابــداع روش هــای‬ ‫جدیــد بــرای انجــام ایــن تراکنش هــا رفتنــد کــه منجــر بــه ابــداع امضــای دیجیتــال‬ ‫گردیــد‪ .‬در ســال های اخیــر نیــز بــازار رمز ارزهــا در کشــور مــا رونــق گرفتــه و یکــی از‬ ‫الزامــات حضــور در ایــن بــازار‪ ،‬امضــای دیجیتــال اســت‪ .‬در ایــن یادداشــت دربــاره‬ ‫چیســتی امضــای دیجیتــال‪ ،‬نحــوه کارش‪ ،‬مزایــا و کاربردهــا و تفاوتــش بــا امضــای‬ ‫الکترونیکــی صحبــت می کنیم‪.‬ادامــه شــماره ‪403‬‬ ‫امضای دیجیتال در چه حوزه هایی کاربرد دارد؟‬ ‫این امضا در حوزه های مختلفی کاربرد دارد که در ادامه به ان اشار می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬خدمات دولتی‬ ‫روزبه روز به شمار کشورهای جهان‪ ،‬که امضای دیجیتال را به رسمیت می شناسند افزوده‬ ‫می شود‪ .‬با استفاده از این امضا دولت ها می توانند اسناد و مدارک دولتی را با امنیت باال و‬ ‫هزینه کم جا به جا کنند‪ .‬همچنین این امضا با توجه به ساده تر کردن تراکنش ها‪ ،‬گزینه ای‬ ‫مناسب برای افزایش سهولت کسب وکار از سوی دولت هاست‪ .‬با کمک این امضا می توان‬ ‫سرعت ثبت شرکت‪ ،‬اظهارنامه های مالیات و دیگر خدمات دولتی را افزایش داد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بهداشت و سالمت‬ ‫در این حوزه ظرفیت های بالقوه زیادی برای استفاده از امضای دیجیتال وجود دارد‪ .‬برای‬ ‫مثال می توان فرایند تجویز و دریافت دارو را با استفاده از این روش امن و سریع کرد‪.‬‬ ‫همچنین برای ثبت و انتقال اسناد پزشکی می توان از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تولید و صنعت‬ ‫در این بخش نیز می توان از امضای دیجیتال برای حراست از اسناد کارخانه و طرح های‬ ‫تولیدی استفاده کرد‪ .‬این امضا می تواند جلوی جاسوسی صنعتی را بگیرد و مانع از دزدی و‬ ‫تقلب در طرح های صنعتی شود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خدمات مالی‬ ‫شاید بتوان گفت گسترده ترین کاربرد امضای دیجیتال در این حوزه است‪ .‬بانک ها و‬ ‫موسسات مالی با استفاده از این روش می توانند اسناد را بین بانک و مشتریان به شیوه ای‬ ‫امن و سریع جا به جا کنند‪ .‬تجارت جهانی می تواند با کمک این روش با سرعتی بسیار‬ ‫بیشتر‪ ،‬امنیتی به مراتب باالتر و هزینه ای بسیار کمتر از شیوه های رایج انتقال پول انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬رمز ارزها‬ ‫یکی از حوزه هایی که این ابزار در ان نقش تعیین کننده ای دارد‪ ،‬رمز ارزهاست‪ .‬برای‬ ‫حضور در این بازار و مبادله رمزارزها شما حتما باید از امضای دیجیتال استفاده کنید‪ .‬با‬ ‫استفاده از کلید خصوصی است که شما به حساب خود دسترسی و امکان انجام تراکنش‬ ‫خواهید داشت‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫حیــدر اســیابی بــا بیــان اینکــه بــا پیگیــری دادگســتری گلســتان‪ ،‬حــل مشــکل ‪ ۱۸‬ســاله تولیدکننــدگان شــهرک‬ ‫صنعتــی «پنج پیکــر» بندرترکمــن اظهــار کــرد‪ :‬اســناد مالکیــت اراضــی ایــن شــهرک از زمــان تشــکیل تاکنــون‬ ‫بالتکلیــف مانــده بــود و در بازدیــدی کــه هفتــه قبــل از ایــن شــهرک داشــتیم یکــی از خواســته های تولیدکننــدگان‬ ‫حــل ایــن مشــکل بــود‪.‬وی تصریــح کــرد‪ :‬در همــان جلســه اداره کل ثبــت اســناد را مکلــف شــد بــه صــورت ویــژه‬ ‫ایــن موضــوع را بررســی و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن مشــکل را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫حل مشکل‬ ‫‪ 18‬ساله‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫بندرترکمن با‬ ‫ورود قوه قضاییه‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪404‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫نداشتن عالقه برابر بدترین‬ ‫شغل دنیا‬ ‫کفشک و لنت ترمز‬ ‫ عملکــرد نامطلــوب ترمزهــا یــا روشــن شــدن چــراغ اخطــار‬‫امپــر می توانــد نشــان دهنده زمــان تعویــض کفشــک ترمــز‬ ‫در ترمزهــای کاســه ای و لنــت در ترمزهــای دیســکی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر ضخامــت کفشــک یــا لنــت کمتــر از ‪ 1/5‬میلیمتــر بــوده یــا‬ ‫ســطحش روغنــی شــده باشــد‪ ،‬ان را تعویــض کنیــد بعــد از‬ ‫تعویــض لنت هــا بهتــر اســت مــدار ترمــز هواگیــری شــود چــون‬ ‫در غیراینصــورت ممکــن اســت پــدال ترمــز ســفت تر یــا نرم تــر از‬ ‫شــغل محیــط بانــی از معــدود شــغل هایــی اســت‬ ‫کــه نداشــتن عالقــه بــه ایــن شــغل باعــث مــی شــود‬ ‫کــه بــه بدتریــن شــغل دنیــا تبدیــل شــود زیــرا نــوع‬ ‫فعالیــت ان شــبانه روزی و در مناطــق دور افتــاده و‬ ‫بــا امکانــات کــم مــی باشــد و متاســفانه حمایت هــای‬ ‫قانونــی مناســبی از محیــط بانــان نمی شــود و بــا وجود‬ ‫انجــام ماموریــت هــای ســخت و طاقــت فرســا بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد ‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫این من هستم که‬ ‫ده ام‬ ‫شکار ش ‬ ‫زمین تنها زیســتگاه بشــر که زندگی پایدار ان‬ ‫هماهنــگ ســازگار بــا طبیعــت عمــل مــی کنــد و‬ ‫تنها منبع تغذیه موجودات زنده اســت وتداوم‬ ‫حیــات هــم‏در گــرو حفاظــت از محیــط زیســت‬ ‫و تنــوع زیســتی اســت‪ .‬و مــرگ هــر کــدام از‬ ‫اینهــا برابــر اســت بــا مــرگ انســانها؛دراین بیــن‬ ‫هســتند انســان هــاو بــزرگ‏مــردان گمنامــی‬ ‫کــه بــا بــی نشــانی و جانفشــانی هــای بــی دریــغ‬ ‫خــود بــرای بقــای محیــط زیســت و حفــظ حیــات‬ ‫وحــش و التیــام درد انهــا دل مــی ســوزانند و‬ ‫مــی‏کوشــند و در یــک کالم بــه معنــای واقعــی‬ ‫عاشــقی مــی کننــد ‪.‬‬ ‫انچــه در ایــن مصاحبــه مــی خوانیــد واقعیت های‬ ‫یکــی از محیــط بانــان فــداکار و زحمــت کــش‬ ‫محیط زیســت اســتان عزیزمــان می باشــد‪.‬‬ ‫یوســف جمنــی یکــی ازان بــزرگ مــردان پرتالش‬ ‫و گمنامــی اســت کــه بــه عنــوان محیطبــان‬ ‫گلســتانی و نیــروی اجرایــی انجــام وظیفــه‬ ‫می کنــد و در عرصه ‏هــای طبیعــی و برخــورد بــا‬ ‫متخلفیــن حضــور فعــال دارد تــا بتوانــد بــا حضــور‬ ‫پررنــگ و موثــر خــود از محیــط زیســت و حیــات‬ ‫وحــش حفاظــت کنــد‏‪.‬‬ ‫وی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار پــارس اینگونــه نطــق مــی کنــد‪ :‬اینجانــب‬ ‫یوســف جمنــی متولــد ســال ‪1358‬از شهرســتان‬ ‫بندرترکمــن هســتم و از‏ســال ‪1383‬بــا شــرکت‬ ‫در ازمــون اســتخدامی محیــط بانــی بــا مــدرک‬ ‫تحصیلــی فــوق دیپلــم بــه عنــوان محیطبــان‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــا مشــغول بــه‬ ‫‏خدمــت می باشــم ‪.‬‬ ‫جمنــی اصلــی تریــن دغدغــه ی یــک محیط بــان‬ ‫را با توجه به وظیفه ی خود حفاظت و حراســت‬ ‫از محیــط زیســت بــه ویــژه حیات وحش دانســت‬ ‫و افــزود‪:‬‏ضمــن حفاظــت و حراســت‪ ,‬پیشــگیری‬ ‫از الودگی هــای محیــط زیســت یکــی دیگــر از‬ ‫دغدغه هــای یــک محیط بــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن محیط بــان پرتــاش گلســتانی از خاطــرات‬ ‫خــوب و بــد خــود اینگونــه تعریــف کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫لحظات حفاظت از محیط زیست بویژه مشاهده‬ ‫ارامــش‏حیــات وحــش ‪,‬کار در طبیعــت و دیــدن‬ ‫حیــات وحــش از نزدیــک وهمراهــی بــا همــکاران‬ ‫بــرای مــن لــذت بخــش اســت و ثبــت تمــام ایــن‬ ‫لحظه هــا جــزو‏خاطــرات خــوب محســوب میشــود‬ ‫امــا بــه عنــوان یکــی از خاطــرات بــد شــخص خودم‬ ‫شــنیدن خبــر شــهادت همــکاران بــه ویــژه شــهید‬ ‫تاج محمد باشــقره در‏پارک ملی گلســتان و دیگر‬ ‫ســایر اســتان هــا اســت وروبــرو شــدن بــا الشـه ی‬ ‫یــک موجــود زنــده بــه نیــت شــکار و تفریــح ‪ ,‬در ان‬ ‫لحظــه احســاس مــی کنــم‏ایــن مــن هســتم کــه‬ ‫شــکار شــده ام‪.‬‬ ‫یوســف جمنــی از حــس خــود در برابــر لحظــه ی‬ ‫اولیــن برخــورد بــا متخلــف بیــان داشــت‪ :‬اولیــن‬ ‫برخــوردم بــا یــک متخلــف بــا توجــه بــه عــدم‬ ‫اشــنایی بــا ایــن شــغل‏‏‪ ,‬حســی تــوام بــا هیجــان‬ ‫و امــاده بــاش و تــرس بــود کــه بــا بهــره گیــری‬ ‫از تجربــه همــکاران قدیمــی اقــدام بــه کمیــن و‬ ‫دســتگیری متخلفیــن پیــش از شــکار‏کردیــم‪.‬‬ ‫وی حــرص اورتریــن روز خــود را فــرار متخلفیــن‬ ‫و شــکار چیــان غیــر مجــاز از دســت محیطبــان‬ ‫مــی دانــد و اظهــار داشــت‪ :‬هــر ماموریــت و‬ ‫گــزارش تخلفــی کــه ‏متخلفیــن موفــق بــه فــرار از‬ ‫دســت محیــط بانــان مــی شــود بــه عنــوان حرص‬ ‫اورتریــن روز کاری یــک محیط بــان بــا توجــه بــه‬ ‫وجــدان کاری اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن محیطبــان مهربــان و از خــود گذشــته در‬ ‫ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــغل محیــط بانــی از‬ ‫معــدود شــغل هایــی اســت کــه نداشــتن عالقــه‬ ‫بــه ایــن شــغل‏باعــث مــی شــود کــه بــه بدتریــن‬ ‫شــغل دنیــا تبدیــل شــود زیــرا نــوع فعالیــت ان‬ ‫شــبانه روزی و در مناطــق دور افتــاده و بــا امکانــات‬ ‫کــم مــی باشــد و متاســفانه‏حمایت هــای قانونــی‬ ‫مناســبی از محیــط بانــان نمــی شــود و بــا وجــود‬ ‫انجــام ماموریــت هــای ســخت و طاقــت فرســا بــا‬ ‫مشــکالت مختلفــی دســت و پنجــه نــرم‏می کننــد‪.‬‬ ‫جمنــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســخت و زیــان اور‬ ‫بــودن ایــن شــغل بــه طــوری کــه هــر محیــط بــان‬ ‫در مــاه بیــن ‪ ٨‬تــا ‪ 15‬روزبــه طــور شــبانه روزی بــا‬ ‫حقوق هــای‏پاییــن بــا شــیفت کاری زیــاد دور از‬ ‫خانــواده و محیــط شــهری در کنــار کمبــود نیــروی‬ ‫انســانی در مناطــق حفاظــت شــده و مناطــق‬ ‫صعــب العبــور کوهســتانی ‏‏‪,‬باتــاق نــوردی و‬ ‫صحرانــوردی و بیماری هــای ســاختاری و فیزیکــی‬ ‫بــا تحمــل تمــام ایــن فشــارهای روحــی و جســمی‬ ‫زیــادو از همــه مهمتــر درگیــری بــا افــراد‏متخلــف و‬ ‫شــرور کــه مجهــز بــه اســلحه هســتند و همچنیــن‬ ‫حملــه حیوانــات وحشــی در ماموریــت بــه ســر‬ ‫می برند‪.‬امــا بــه خاطــر شــیرینی لحظه هــای حیــات‬ ‫‏وحــش و جــان تــازه بخشــیدن بــه محیــط بــان در‬ ‫حفاظــت و پاسداشــت محیــط زیســت و انجــام‬ ‫وظیفــه هیــچ گاه کوتاهــی نکــرده ایــم و همــواره از‬ ‫جــان و دل‏مایــه گذاشــته ایــم درســت مثــل اینکــه‬ ‫داریــم از خانــواده خــود محافظــت مــی کنیــم ‏‪.‬‬ ‫یوســف جمنــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود ایــن‬ ‫مشــکالت شــدید بــرای یــک محیــط بــان از‬ ‫ریاســت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت انتظــا‬ ‫رداریــم کــه بــه وضعیــت ‏معیشــتی‪ ,‬حمایــت‬ ‫قضایــی و قانونــی در درگیــری هــای مســلحانه بــا‬ ‫متخلفیــن ‪ ,‬اصــاح شــیفت کاری هماننــد ســایر‬ ‫کارکنــان شــیفتی بــه صــورت ‪24‬ســاعت‏کار و ‪48‬‬ ‫ســاعت اســتراحت رســیدگی کننــد تــا هماننــد‬ ‫بیشــتر خانواده هــا اســایش و ارامــش بــرای‬ ‫خانــواده و فرزنــدان مــا هــم باشــد ‪.‬‬ ‫وی در پایــان اعــام داشــت‪ :‬محیــط بــان حافــظ‬ ‫طبیعــت اســت نــه دشــمن مــردم ‪.‬بــه طبیعــت‬ ‫احتــرام بگذاریــم از تخریــب و الودگــی ان دســت‬ ‫برداریــم ‏طبیعــت میــراث همــه ی ماهاســت‬ ‫بیاییــد بــرای حفــظ و حراســت از ایــن میــراث‬ ‫گرانبهــا کوتاهــی و غفلــت را کنــار بگذاریــم و حــق‬ ‫طبیعــت را ضایــع نکنیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس بــرای‬ ‫تکمیــل گــزارش مصاحبــه به ســراغ فرمانــده یگان‬ ‫حفاظــت اســتان رفتــه وگفتگویــی را ترتیــب داده‬ ‫اســت کــه‏در بخــش زیــر مشــاهده می کنیــد‏‪.‬‬ ‫مهــدی رضایــی فرمانــده یــگان حفاظــت اســتان‬ ‫در گفتگــو بــا خبرنــگار ماگفــت‪ :‬ســازمان محیــط‬ ‫زیســت از نظــر نیــرو در مضیقــه اســت و ایــن‬ ‫کمبــود نیــرو و‏امکانــات در عرصــه حفاظــت از‬ ‫محیط زیســت بــا توجــه بــه فشــار مضاعفــی کــه‬ ‫روی نیروهــای اجرایــی از نظــر کاری می باشــد‬ ‫موضوعــی اســت کــه بایــد‏بیشــتر بــه ان پرداختــه‬ ‫شــود‪ .‬چــرا کــه محیط بانــان معمــوال مجبــور‬ ‫هســتند روزهــا یــا شــاید هفته هــا در محــل‬ ‫خدمــت و بــه دور از حداقــل امکانــات و خانــواده‬ ‫‏باشــند پــس نیازمنــد حمایــت از جانــب ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محیــط بانــی در اصــل شــغلی اســت‬ ‫کــه تنهــا عشــق ‪,‬عالقــه و حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت و طبیعــت مــی طلبــد در غیــر اینصــورت‬ ‫فــردی کــه عاشــق‏کار و طبیعــت و محیط زیســت‬ ‫نباشــد نمی توانــد دوری از خانــواده‪ ،‬کار در‬ ‫شــرایط ســخت‪ ،‬احتمــال درگیــری با شــکارچیان‪،‬‬ ‫خطــر مــرگ و اســیب دیدگــی‪،‬‏خطــر زنــدان و‬ ‫اعــدام در صــورت از پــادراوردن شــکارچیان و‪...‬‬ ‫تحمــل کنــد ‏‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کســانی هــم بودنــد کــه وارد ایــن شــغل‬ ‫شــدند بعد از مدتی نتوانســتند با شــرایط ســختی‬ ‫کار دوام‏بیاورنــد و شــغل خــود را عــوض کردنــد‪.‬‬ ‫رضایــی بــا اشــاره بــه کمبــود نیروهــای محیط بان‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای حفاظــت مناســب و صحیــح از‬ ‫عرصه هــای طبیعــی بــه نیــروی حفاظتــی زیــادی‬ ‫نیــاز اســت بــا‏توجــه بــه کمبــود نیــرو در ایــن‬ ‫شــغل بایــد از محیــط بانــان و مامورانــی کــه‬ ‫وظیفــه حفاظــت از محیــط زیســت را برعهــده‬ ‫دارنــد‪ ،‬در هنــگام ماموریــت هــاو از‏نظــر حقوقی‬ ‫در هنــگام برخــورد بــا متخلفیــن حمایــت قانونــی‬ ‫و پشــتیبانی بــه عمــل ایــد و بــه یــک امــر ضــروری‬ ‫تبدیــل شــود ‪.‬‬ ‫مهــدی رضایــی دربــاره وجــود مشــکالتی در‬ ‫قانــون بــه کارگیــری ســاح بــرای محیــط بانــان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه محیــط بــان جــزو‬ ‫نیــروی نظامــی ‏محســوب مــی شــوند و دارای‬ ‫ســاح و بــی ســیم هســتند قانونــی مبنــی بــر‬ ‫بــه کارگیــری ســاح محیــط بانــان در مواجهــه بــا‬ ‫متخلفیــن همچــون مامــوران‏پلیــس تصویــب و‬ ‫بعــد از تاییــد شــورای نگهبــان بــه سراســر کشــور‬ ‫ابــاغ شــد کــه محیــط بانــان در ایــن قانــون‪،‬‬ ‫حمایــت بیمــه ای و قضایــی شــدند ‪.‬‏‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن قانــون‪ ،‬محیــط بانــان در‬ ‫مقابــل متخلفیــن و حیــات وحــش بــرای حفظ جان‬ ‫خــود و همــکاران اجــازه اســتفاده از ســاح را دارنــد‪.‬‬ ‫رضایــی در جــواب ایــن ســوال کــه ایــا ایــن‬ ‫قانــون اســتفاده از ســاح بــرای محیــط بــان‬ ‫بــرای تحــت هــر شــرایط بــودن مثــل اینکــه در‬ ‫مواجهــه بــا شــکارچی‏کــه شــکار خــود را زده یــا‬ ‫نــزده و‪....‬اســت تصریــح کــرد‪ :‬قانــون اســتفاده‬ ‫از ســاح بــرای محیــط بــان تصویــب شــد امــا ایــن‬ ‫زمانــی قابــل اجــرا اســت کــه شــکارچی‏یــا همــان‬ ‫متخلــف بــه ســمت محیــط بــان هــدف گیــری‬ ‫و شــلیک کنــد در غیــر اینصــورت اجــازه شــلیک‬ ‫ندارنــد حتــی اگــر متخلــف شــکاری کــرده باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬ناگفتــه نمانــد مجلــس بدنبــال اصــاح‬ ‫قانــون بــکار گیــری ســاح محیط بانــان اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن میــزان حقــوق‬ ‫محیــط بانــان اعــام کــرد‪ :‬بــا وجــود شــرایط‬ ‫ســختی کار و شــیفت کاری و بــه واســطه اقلیــم‬ ‫منحصربه فــرد و‏تجربــه نمــودن شــرایط خــاص‬ ‫در کشــور بایــد در زمینــه تامیــن معیشــت و‬ ‫میــزان حقــوق انهــا اقدامــات جــدی تــری را رغــم‬ ‫زد تــا از بــی انگیــزه شــدن و در‏نهایــت کناره گیری‬ ‫از ایــن عرصــه ی شــغلی جلوگیــری شــود ‪.‬‬ ‫مهــدی رضایــی ادامــه مــی دهد‪:‬قبــول دارم‬ ‫شــغل محیــط بانــی شــغل پرخطــری اســت‬ ‫و محیــط بانــان بــه صــورت شــیفتی در مــاه ‪۱۵‬‬ ‫شــبانه روز کار میکننــد کــه‏جمعــا ً هفتــه ای ‪۱۰۰‬‬ ‫ســاعت میشــود بــا توجــه بــه ایــن حجــم کار‬ ‫حقــوق دریافتــی انهــا بســیار ناچیــز اســت و‬ ‫هزینه هــای ســنگین زندگــی را تامیــن نمیکنــد و‬ ‫‏مجبــور هســتند بــه شــغل دوم روی بیاورنــد‪.‬‏‬ ‫یادمــان باشــد انچــه کــه نــه از طبیعــت از‬ ‫انســان برجــا مانــده اســت حاصــل زحمــت و‬ ‫جانفشــانی های محیطبانــان اســت اگــر نبــود‬ ‫محیــط بــان‪ ,‬حیاتــی باقــی‏نمــی مانــد مســئولین‬ ‫و مــردم بــه محیــط بــان وبــه محیــط زیســت‬ ‫خــود اهمیــت دهیــد بــا حیــات وحــش مهربــان‬ ‫باشــید بــه عمــد بانــی تخریــب نباشــید اگــر‬ ‫‏اکوسیســتم طبیعــت بهم بریــزد خود را فنا شــده‬ ‫و نابــود ببینیــد در جهــت حراســت و پاسداشــت‬ ‫ان‪,‬ازمحیــط بــان از حقــوق مدنــی ان دفــاع کنیــد‬ ‫تنهــا‏دلســوزی اقدامــات در حــال پیــش بینــی‬ ‫بــدرد ان هــا نمی خــورد وعده هــای خــود را کنــار‬ ‫بگذاریــد و درصــد بــراورده شــدن حاجــات انهــا‬ ‫براییــد‪.‬‬ ‫به قول شاعر‏با ذوق موذر صفایی‬ ‫در ارتفاعــات ســر بــه فلــک کشــیده ســهند و‬ ‫ســبالن و کوهرنــگ و دنــا و گنــو و دماونــد و کیامکی‬ ‫و المــوت و طــارم گاهــی احــدی جــز او حضــور ندارد‪.‬‬ ‫در‏دشــت هــای وســیع موتــه در بیشــه هــای بمــو در‬ ‫دره هــای تنــدوره و صحــرای کویــر و دره انجیــر فقــط‬ ‫چشــم های تیــز بیــن اوســت کــه هــر جنبنــده ای‬ ‫را زیــر‏نظــر می گیــرد و بــا دوربیــن چشــمی تــا دور‬ ‫دســتها تعقیبــش می کنــد‏‪.‬‬ ‫اوســت کــه در جنگل هــای ماســال و کجــور و‬ ‫نــاو اســالم و ارســباران حافــظ بــی ماننــدی اســت‬ ‫و ذهــن هوشــیار و قدم هــای چابکــش در دل‬ ‫‏شــکارچیان حیــات وحــش و غارتگــران طبیعــت‬ ‫وحشــت می انــدازد‪ .‬اوســت مایــه ارامــش‬ ‫اهــو و مــرال و پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬اوســت کــه‬ ‫دلــش‏در هــوای طبیعــت پــر مــی کشــد و ســر‬ ‫از جــان شــناخته بــه دفــاع از ان بــر می خیــزد‪.‬‬ ‫اوســت حافــظ مرزهــای طبیعــت و حریــم خلقت‬ ‫‏خداونــد‪ .‬حــرم زندگــی اوســت محیــط بــان ازاده‬ ‫و ســرافراز محیــط بــان جــای پایــش روی برفهــا‬ ‫بی انتهاســت در ســفیدی‪ .‬و کنــار گل هــای‬ ‫‏رودخانــه و شــن های دریــا و دره هــای عمیــق‬ ‫دربنــد کــه حضــورش را پلنگهــا و بزهــا حــس‬ ‫می کننــد‪ .‬و در دریــا مســافر امــواج اســت‪ .‬در‬ ‫‏دشــتها حضــورش را خــط الســتیک موتــورش بــر‬ ‫خــاک را متوجــه دیگــران می کنــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی‬ ‫کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیئــت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک جاجــرم مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفته اســت جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار‬ ‫و محلــی )بشــرح ذیــل اگهــی می شــود‪ :‬بخــش ‪ ۷‬بجنــورد‪ -۲۳۱‬اصلــی موســوم بــه امیرابــاد شــش دانگ یــک قطعــه بــاغ قســمتی از پــاک شــماره ‪ ۶‬فرعــی از ‪ -۲۳۱‬اصلــی ابتیاعــی از محــل مالکیــت رســمی عبــاس حســین پور صادقــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۲۸۳۵۷.۱۹‬متــر مربــع بنــام اقــای مختــار صحرائیــان بــه شــماره رای‪ 1400/05/31-1400/112‬کالســه ‪۱۴۰۰.۴‬لــذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ‬ ‫می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار اگهــی و در روســتا از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬م الــف‪۴۰۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۸/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۸/۱۸:‬‬ ‫حــد معمــول عمــل کنــد کــه امــری خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫ اگــر لنت هــا اســتاندارد نباشــند‪ ،‬احتمــال اســیب رســیدن بــه‬‫دیســک یــا کاســه ترمــز نیــز وجــود دارد‪ .‬خرابــی در دیســک کــه‬ ‫مــواد ســخت تری نســبت بــه لنــت ســاخته شــده اند در ترمزهــای‬ ‫شــدید می توانــد باعــث لــرزش در پــدال ترمــز و غربیلــک فرمــان‬ ‫شــود و جلــوی کنتــرل مناســب خــودرو را بگیــرد‪.‬‬ ‫ ترمزهــا معمــوال ً گــرد و خــاک محیــط را بــه ســوی خــود‬‫جــذب می کننــد؛ بهتریــن راه بــرای تمیــز کــردن انهــا اب ســرد‬ ‫تو شــوی خــودرو یــا هنــگام رانندگــی در‬ ‫اســت‪ .‬پــس از شس ‬ ‫جاده هــای خیــس کــه دیســک یــا لنــت ترمــز خیــس می شــود‪،‬‬ ‫بــرای مــدت مشــخصی پــا را بــه ارامــی روی پــدال فشــار دهیــد‬ ‫تــا ســطح خارجــی ان خشــک گــردد‪ .‬همچنیــن در کارواش قبــل‬ ‫از شســت و شــو حتمــا ًصبــر کنیــد تــا ترمــز خنــک شــود چــون در‬ ‫غیراینصــورت ممکــن اســت دیســک ترمــز شــما اســیب ببینــد‪.‬‬ ‫عوامل مستقیم بر افزایش مصرف سوخت‬ ‫‪ -۱‬خرابی سوخت پاش یا انژکتور‬ ‫بــه مــرور زمــان ســوزن داخــل ســوخت پــاش خــرده شــده ویــا‬ ‫ســیلندر ان گشــاد می شــود و گاهــی بــا خرابــی ســیم پیــچ کــه‬ ‫وظیفــه تولیــد میــدان مغناطیســی را دارد انژکتــور بــه درســتی‬ ‫پاشــش نمیکنــد کــه بــا شستشــوی انژکتــور هــا بــا دســتگاه های‬ ‫خــوب می تــوان از ســالم بــودن ان مطمئــن شــوید‬ ‫‪ -۲‬سنسور اکسیژن‬ ‫‪ -۳‬درســت عمــل نکــردن سنســور فشــار و دمــای هــوای ورودی‬ ‫‪ (Tmap‬گاهــی ممکــن اســت کــه ایــن سنســور اطالعــات اشــتباه‬ ‫بــه ‪ Ecu‬بدهــد و ‪ Ecu‬دســتور پاشــش ســوخت اشــتباه بــه‬ ‫انژکتورهــا بدهــد‬ ‫‪ -۴‬سنسور میل سوپاپ‬ ‫بــا خــراب شــدن ایــن سنســور در برخــی از ‪ Ecu‬هــا خــودرو‬ ‫بــه دلیــل ایــن کــه نمی توانــد موقعیــت درســت زمــان پاشــش‬ ‫ســیلندر یــک را پیــدا کنــد پاشــش ســوخت را از حالــت ترتیبــی بــه‬ ‫نیمــه ترتیبــی تغییــر می دهــد و بــا ایــن ا َمــر هــر دو انژکتــور قرینــه‬ ‫یعنــی ســیلندر ‪۱‬و‪ ۴‬باهــم ‪۲،‬و‪ ۳‬باهــم پاشــش می کننــد کــه ایــن‬ ‫ا َمــر باعــث بــاال رفتــن مصــرف ســوخت می شــود‬ ‫️عوامل مستقیم بر افزایش مصرف سوخت‬ ‫خرابی فشنگی دمای اب‬ ‫باخراب شدن فشنگی دو حالت پیش می اید‪،‬‬ ‫ پــس از روشــن شــدن موتــور درجــا کار نمی کنــد و خامــوش‬‫می شــود‪.‬‬ ‫چــون دمــای درســتی بــه ‪ Ecu‬گــزارش نشــده اســت تــا ‪ Ecu‬بــه‬ ‫موتــور پلـه ای دســتور دهــد دور موتــور را زیــاد کند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گاهــی دمــای اب باالســت ولــی بــه ‪ Ecu‬اشــتباها ًدمــای‬ ‫پاییــن را گــزارش می کنــد کــه ایــن امــر باعث دســتور اشــتباه ‪ecu‬‬ ‫بــه اســتپر موتــور یــا موتــور پلـه ای می شــود و موتــور بــا دور بــاال‬ ‫کار می کنــد‬ ‫‪ -۶‬خرابی استپر موتور یا موتور پله ای‬ ‫بــا خرابــی ایــن عملگــر ممکــن اســت خــودرو در دور بــاال کار کنــد‬ ‫کــه باعــث بــاال رفتــن مصــرف ســوخت می شــود‬ ‫‪ -۷‬استفاده ی ترموستات با دمایی پایین تر از اندازه ی حد مجاز‬ ‫‪ -۸‬خرابی و یا درست کار نکردن ایسیو‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان‬ ‫بجنورد‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪404‬‬ ‫بازسازی ‪ ۱۴۳‬واحدزلزله زده‬ ‫تا پایان ابان‬ ‫بازدید از کومه های شرکت‬ ‫تعاونی پره ماهیگیران‬ ‫وصیادان خاویاری‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه اولویــت بازســازی ‪۱۴۳‬‬ ‫واحــد مســکونی بــرای زلزلــه زدگان شهرســتان هــای گرمــه و جاجــرم‬ ‫قــرار دارد گفــت‪ :‬تــا پایــان ابــان مــاه ایــن منــازل مــورد بهــره بــرداری‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدعلــی شــجاعی در نشســت‬ ‫ســتاد بازســازی زلزلــه اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس اعــام بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی اســتان اکنــون کار پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــرای بازســازی ‪ ۳۱‬مــورد از ایــن واحدهــای اولویــت دار انجــام شــده و‬ ‫هنــوز پرداخــت تســهیالت بــه ‪ ۱۱۲‬فقــره باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهم بانــک تجــارت بــرای ســرعت دادن بــه بازســازی‬ ‫واحدهــای اولویــت دار‪ ،‬پرداخــت ‪ ۲۳‬فقــره تســهیالت‪ ،‬بانــک‬ ‫کشــاورزی ‪ ۵۵‬فقــره و بانــک ملــی ‪ ۲۳‬فقــره تســهیالت را تعهــد‬ ‫دارنــد کــه بایــد در روزهــای اتــی ان را تعییــن تکلیــف کننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر تمرکــز بازســازی مناطــق زلزلــه زده‪ ،‬اولویــت‬ ‫را در تکمیــل ‪ ۱۴۳‬واحــد دانســت و افــزود‪ :‬در حــال حاضــر از کل‬ ‫واحدهــای معرفــی شــده بــه بانــک‪ ۱۳۹ ،‬فقــره از ایــن پرونــده هــا‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان بــه‬ ‫همــراه معاونیــن ســتادی‪ ،‬ضمــن گشــت ســاحلی در‬ ‫منطقــه میانقلعــه‪،‬از کومه هــای شــرکت تعاونــی پــره‬ ‫ماهیگیــران و صیــادان خاویــاری بازدیــد بــه عمــل اورد‬ ‫و در جریــان رونــد کار ایــن صیــادان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان بــه‬ ‫همــراه معاونیــن ســتادی‪ ،‬ضمــن گشــت ســاحلی در‬ ‫منطقــه میانقلعــه‪ ،‬از کومــه های شــرکت تعاونی پره‬ ‫ماهیگیــران و صیــادان خاویــاری بازدیــد بــه عمــل اورد‬ ‫و در جریــان رونــد کار ایــن صیــادان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫دوم ابوالفضــل تمســکنی‪ ،‬در حاشــیه ایــن بازدیــد‬ ‫بــا حضــور در دو پایــگاه اشــوراده و میانقلعــه‪ ،‬طــی‬ ‫نشســتی بــا نیروهــای کادر و وظیفــه ایــن دو پایــگاه‪،‬‬ ‫بــه گفتگــوی صمیمانــه بــا انهــا پرداخــت و در ادامــه‬ ‫در قالــب پرســش و پاســخ بــه ســواالت مطــرح شــده‬ ‫پاســخ داد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن جلســه هــر یــک از نیروهــا‬ ‫مســائل و مشــکالت کاری خــود را بــا فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت شــیالت مطــرح کــرده و پاســخ هــای الزم را‬ ‫دریافــت نمودنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نشســت مقــرر گردیــد‬ ‫ضمــن امادگــی کامــل نیروهــا در راســتای حفاظــت‬ ‫از ذخایــر ابزیــان و کنتــرل و نظــارت بــر فعالیت هــای‬ ‫صیــد و صیــادی‪ ،‬بــا برنامه ریزی هــای الزم و اجــرای‬ ‫دقیــق عملیات هــا‪ ،‬حاشــیه امنــی بــرای صیــادان‬ ‫مجــاز اســتان فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫منجــر بــه عقــد قــرارداد بــا بانــک هــا شــده‪ ۱۳۵ ،‬واحــد مســکونی بــه‬ ‫مرحلــه ســقف و ‪ ۷۱‬واحــد بــه مرحلــه دیوارچینــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس اجــرای ســاخت‬ ‫ایــن واحدهــا خیلــی از برنامــه عقــب نیســت و رســیدن بــه هــدف‬ ‫تعییــن شــده و بهــره بــرداری از ایــن منــازل تــا یــک مــاه اتــی‪ ،‬قابــل‬ ‫دســت یافتــن اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۷۵ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل بنــد واو بــرای‬ ‫ســرعت دادن بــه بازســازی واحدهــای خســارت دیــده از زلزلــه بهــار‬ ‫امســال در شهرســتان های گرمــه و جاجــرم‪ ،‬اختصــاص یافته اســت‬ ‫کــه البتــه تامیــن همیــن میــزان در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی گفــت‪ ۸۰۰ :‬میلیــون ریــال ســقف تســهیالت بازســازی‬ ‫بــرای منــازل روســتاییان خســارت دیــده از زلزلــه بــه ازای هــر‬ ‫واحــد مســکونی اســت کــه متاســفانه ایــن رقــم بــه هیــچ وجــه‬ ‫پاســخگوی نیــاز ســاخت و ســاز نمی باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه هــم‬ ‫پیگیــر هســتیم تــا ســقف تســهیالت بــه بیــش از یــک میلیــارد ریــال‬ ‫بــه ازای هــر واحــد مســکونی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتر ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه بامــداد روز دوشــنبه‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در عمــق ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر‬ ‫سنخواســت در شهرســتان جاجرم اســتان خراسان شمالی را لرزاند‬ ‫و پــس از ان در مــدت ‪ ۲۴‬ســاعت بیــش از ‪ ۳۰‬بــار سنخواســت‪،‬‬ ‫شــوقان و برخــی مناطــق اطــراف شــاهد پــس لرزه هایــی بــه بزرگــی‬ ‫مساجد محل افکارسازی‬ ‫و فرهنگ افرینی است‬ ‫جذب اعتبار‪ ۱۴۰‬میلیارد ریالی‬ ‫ورزش و امور جوانان‬ ‫کمبود هفت هزار واحد‬ ‫مسکونی شهری‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد گفت‪ :‬مســاجد باید نقــش تاثیرگذاری‬ ‫در همــه بخــش هــای جامعــه و همچنیــن محــل افــکار ســازی و‬ ‫فرهنــگ افرینــی باشــند‪.‬‬ ‫حجت االســام مرتضی موســوی جاجرمی اظهار داشــت‪ :‬مســاجد‬ ‫بایــد نقــش خــود را در ســاخت یــک جامعــه اســامی ایفــا کننــد و‬ ‫محــل حضــور و مشــارکت همــه باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وحــدت مســلمانان و کشــورهای مســلمان راهــکار‬ ‫مبــارزه بــا مســتکبران و زمینــه ســاز‪ ،‬همدلــی و در کنــار هــم بــودن‬ ‫همــه مســلمانان جهــان را راهــکار مبــارزه بــا مســتکبران و زمینه ســاز‬ ‫ظهــور منجــی عالــم بشــریت دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حکومــت پیامبــر گرامــی اســام(ص) در راهبــری و‬ ‫هدایــت جامعــه بــا توجــه بــه ایــن کــه مبتنــی بــر کرامــت انســان هــا‬ ‫و مبــارزه بــا ظلــم و بــی عدالتــی بــود در تمامــی تاریــخ و در همــه‬ ‫زمان هــا الگــوی موفقــی بــرای همــه حکومــت هــا و مــردم هاســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بــرکات رهبــری امــام راحــل و رهبــر انقــاب در طول‬ ‫تاریــخ انقــاب و نقــش بــراب شــدن همــه فتنــه هــا بــا هدایــت بــا‬ ‫بصیــرت ســکان انقــاب اظهــار داشــت‪:‬یکی از ایــن بــرکات حقــارت‬ ‫اســتکبار و امریــکا و هــم چنیــن رژیــم غاصــب صهیونیســتی در‬ ‫مقابلــه بــا نظــام اســامی اســت کــه بــا وجــود انــواع دسیســه هــا‬ ‫راه بــه جایــی نبــرد و همراهــی مــردم بــا والیــت فقیــه همیشــه ایــن‬ ‫دسیسســه هــا را نقــش بــر اب کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل ورزش و امــور جوانــان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۴۰ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی و اســتانی در نیمــه نخســت‬ ‫ســالجاری‪،‬برای تکمیــل پــروژه هــای ناتمــام اســتان جــذب شــد‪.‬‬ ‫مصیــب اکبــرزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار جــذب شــده بــرای تکمیــل ‪ ۶۱‬پــروژه ناتمــام در اســتان‬ ‫هزینــه شــده اســت کــه بســیاری از انهــا بیــش از ‪۷۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــا دهــه فجــر امســال پنــج ســالن ورزشــی‬ ‫در اســتان امــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن ایــام‬ ‫ســالن ورزشــی زوارم شــیروان‪ ،‬ســالن ورزشــی کالتــه محمدعلــی‬ ‫پهلــوان بجنــورد‪ ،‬ســالن ورزشــی امنــد و خــردم ده مانه و ســملقان‬ ‫و ســالن ورزشــی روســتای چهــل حصــار در اســفراین مــورد بهــره‬ ‫بــرداری قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اکبــرزاده افــزود‪ :‬بــا افتتــاح ایــن پــروژه هــا ســرانه ورزشــی اســتان‬ ‫بــه ازای هــر شــهروند بــه بیــش از ‪ ۶۰‬ســانتی متــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۵۰‬درصــدی ســالن ‪ ۶‬هــزار‬ ‫نفــری بجنــورد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن پــروژه ورزشــی حــدود ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫قبــل در دســت اجــرا قــرار گرفــت کــه بــا هماهنگــی اســتانی و ملــی‬ ‫قــرار بــر ایــن شــده اســت تــا شــرکت توســعه اماکــن ورزشــی کشــور‬ ‫تــا پایــان ســال ســقف ان را تکمیــل کنــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان هفــت هــزار واحــد‬ ‫مســکونی شــهری کــم دارد کــه بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت‬ ‫و خانوارهــای مســتاجر ســاالنه بایــد ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد‬ ‫مســکونی در ایــن خطــه ســاخته شــود‪.‬‬ ‫علــی فخرانــی روز شــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫احتســاب کمبــود واحدهــای مســکونی روســتایی در اســتان نیــاز‬ ‫بــه بــه مســکن بــه حــدود ‪ ۱۸‬هــزار واحــد مــی رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر کمبــود مســکن در شــهرهای ایــن اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۲۶‬درصــد از وضعیــت ســاختمانی مســکن موجــود نیــز‬ ‫ناپایــدار اســت کــه هــم اینــک ارزش ســکونت ندارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نــرخ بــاالی ازدواج‪ ،‬وجــود خانــه هــای‬ ‫فرســوده و ناپایــدار و خانــوار هــای مســتاجر ســاالنه بــه ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکونی نیــاز اســت تــا بــا توجــه بــه افــق ‪۱۴۰۵‬‬ ‫کــه ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی در ایــن مــدت بــرای‬ ‫کشــور ابــاغ شــده اســت‪ ،‬برســیم‪.‬‬ ‫فخرانــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن ابــاغ ســهم ایــن اســتان‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۱‬هــزار واحــد مســکونی لحــاظ شــده بــود امــا نیــاز‬ ‫واقعــی بیــش از ایــن اســت‪.‬‬ ‫نزدیک به چهار هزار‬ ‫میلیارد ریال خسارت‬ ‫حوادث طبیعی به‬ ‫حوزه کشاورزی‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن ســازمان‬ ‫بیمه گــر در ‪ ۶‬مــاه نخســت ســال جــاری پنــج هــزار میلیــارد ریــال بــه‬ ‫بازنشســتگان و مســتمربگیران اســتان پرداخت کرد که در مقایســه‬ ‫بــا مــدت مشــابه پارســال حــدود ‪ ۲.۵‬برابــر افزایــش دارد‪.‬‬ ‫ســیداحمد ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬مســتمربگیران زیــر پوشــش ایــن‬ ‫ســازمان بیمــه گــر در ســال ‪ٰ ۹۸‬ماهانــه ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال حقــوق‬ ‫دریافــت مــی کردنــد کــه با متناســب ســازی مرحله اول بــه ماهانه ‪۵۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی تعداد مســتمربگیران اصلی زیر پوشــش ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۲۲۳‬نفر‬ ‫و مســتمربگیران تبعــی را ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۸۹۳‬نفــر عنــوان کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــم اینــک ماهانــه ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۱۱۶‬نفــر از ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی حقــوق مــی گیرند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۸ :‬درصــد‬ ‫جمعیــت اســتان زیــر پوشــش ایــن نهــاد بیمه گــر هســتند کــه چهــار‬ ‫درصــد کمتــر از میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬میانگیــن ضریــب پوشــش بیمــه ای در‬ ‫ســطح کشــور ‪ ۴۲‬درصــد اســت کــه در برخــی از اســتان هــا بیــش‬ ‫از ایــن میــزان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫خســارت ســه هــزار و ‪ ۹۹۸‬میلیــارد ریالــی‬ ‫بالیــای طبیعــی در نیمــه نخســت ســالجاری ‪،‬‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی وارد کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن میــزان خســارت بــر اثــر ســرما‪،‬‬ ‫ســیل‪ ،‬بارندگــی و خشکســالی در اراضــی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪52‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬ریشــتر بــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون‬ ‫کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گسـل های فعــال و مهمی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام می دهنــد‬ ‫موجــب وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫مهم تریــن گســل هــای ایــن اســتان مــی تــوان بــه گســل اســفراین‬ ‫اشــاره کــرد چــرا کــه ایــن گســل بــا درازای نزدیــک بــه ‪ ۱۷۰‬کیلومتــر‬ ‫و در راســتای شــمال باختــری‪ -‬جنــوب خــاوری واقــع شــده کــه از‬ ‫حاشــیه شــمال خــاوری شــهر اســفراین گــذر می کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪ ۵۵‬تــا‪ ۵۰‬کیلومتــر و‬ ‫راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری – جنــوب‪ ،‬جنــوب خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رشد ‪ ۲.۵‬برابری پرداخت‬ ‫مستمری و بازنشستگی‬ ‫تامیناجتماعی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هزینه کرد ‪۷۳۵‬‬ ‫میلیاردریالی بیمه سالمت‬ ‫برای بیماران‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ایــن‬ ‫ســازمان بیمه گــر ‪ ۷۳۵‬میلیــارد ریــال در ســالجاری بــرای بیمــاران‬ ‫هزینــه کــرد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیــت ایــن اســتان تحــت پوشــش بیمــه ســامت هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر محســن رعنایــی در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت‬ ‫هفتــه بیمــه ســامت برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســازمان‬ ‫بیمــه گــر پارســال در مجمــوع ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــه‬ ‫عنــوان هزینــه هــای درمــان بیمــه شــدگان بــه بیمارســتان هــا‬ ‫و مراکــز طــرف قــرار داد پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــیوع ویــروس کرونــا باعــث بــاال رفتــن‬ ‫هزینــه هــای ایــن ســازمان بیمه گر شــده اســت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تنهــا در چهــار مــاه اخیــر ســه هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬کــه دارای دفترچــه بیمــه ســامت بودنــد در مراکــز‬ ‫درمانی اســتان بســتری شــدند این در حالی اســت که یکســال‬ ‫گذشــته پنــج هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر بســتری شــده بودنــد‪.‬‬ ‫رعنایــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســازمان بیمــه ای در چهــار مــاه‬ ‫ســال جــاری بــرای بیمــاران کرونایــی ‪ ۲۳۰‬میلیــارد ریــال و در‬ ‫مجمــوع یکســال گذشــته ‪ ۳۸۰‬میلیــارد ریــال هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت ایــن اســتان‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه ســامت اســتان هســتند افــزود‪۴۷۷ :‬‬ ‫هــزار نفــر از ســاکنان روســتا و مناطــق عشــایری و جمیعــت‬ ‫شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر و ‪ ۱۶۰‬هــزار نفــر از اعضــای بیمــه‬ ‫شــدگان ســامت همگانــی کــه شــامل حــدود ‪ ۸۷‬درصد گروه‬ ‫هــدف مــی شــود بــه صــورت رایــگان بیمه شــده انــد و خدمات‬ ‫دولتــی را دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت خراســان شــمالی گفت‪ ۵۷ :‬هزار نفر‬ ‫از کارکنــان دولــت کــه شــامل هشــت درصــد‪ ۲۷ ،‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر از اعضــای زیــر پوشــش ســازمان هــای حمایتــی بهزیســتی‬ ‫و کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و ایثارگــران زیــر پوشــش‬ ‫بیمــه ســامت هســتند و همچنیــن هفــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر‬ ‫شــامل ‪ ۱.۱‬درصــد نیــز خــود حــق بیمــه را پرداخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫زراعــی‪ ،‬باغــی و همچنیــن دام رخ داده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خســارت هــای بــراورد شــده بــه‬ ‫محصــوالت زراعــی گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا و محصــوالت باغــی‬ ‫گــردو‪ ،‬انگــور‪ ،‬گل محمــدی‪ ،‬بــادام‪ ،‬ســیب‪ ،‬گالبــی و درختــان‬ ‫هســته دار و دام صورت گرفته اســت که بیشــترین خســارت‬ ‫از نظــر ســطح بــه بخــش زراعــی بــا ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۵۴‬هکتــار و‬ ‫از لحــاظ مبلــغ بخــش باغــی بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۳۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایزانلــو اضافــه کــرد‪ :‬اینــک ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۵۷‬هکتــار از ســطح‬ ‫بــاغ هــا و ‪ 11‬هــزار و ‪ ۸۲۷‬هکتــار از اراضــی زراعــی ایــن‬ ‫شهرســتان بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫میــزان بارندگــی ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪ ۵۶‬درصــد کاهــش دارد کــه ایــن امــر‬ ‫موجــب خســارت بــه کشــاورزان و باغــداران ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی شــده اســت‪.‬‬ ‫میــزان بارندگــی ‪۶‬ماهــه نخســت امســال در ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫‪ ۶۴.۵‬میلــی متــر ثبــت شــده کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته‪ ۱۴۵.۹ ،‬میلــی متــر و در درازمــدت‪۱۰۴.۳ ،‬‬ ‫میلــی متــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ســال هــای اخیــر‬ ‫دوران خشکســالی و کم ابــی ســختی را بــه خــود دیــده و حتــی‬ ‫در مناطــق مختلــف بــه ویــژه تعــدادی از روســتاها مــردم بــرای‬ ‫تامیــن اب شــرب بــا مشــکل مواجــه شــده انــد‪.‬‬ ‫رعنایــی بــا بیــان اینکــه طبــق اخریــن امــار از ســوی دســتگاه‬ ‫رســمی اســتان جمعیــت ایــن خطــه بــه حــدود یــک میلیــون‬ ‫نفــر مــی رســد اظهــار داشــت‪ :‬بــا احتســاب بیمــه شــدگان زیــر‬ ‫پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی بیــش از یــک میلیــون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر از جمعیــت ایــن اســتان زیــر پوشــش بیمــه هســتند‬ ‫کــه ایــن نشــان مــی دهــد هنــوز افــرادی دارای دو تــا ســه‬ ‫دفترچــه بیمــه ای هســتند کــه بایــد بــه مــرور بــا اجــرای طــرح‬ ‫الکترونیکــی شــدن خدمــات خــارج شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نمــی توانیــم بــراورد کنیــم کــه چــه تعــداد از‬ ‫جمعیت اســتان از هیچ بیمه ای برخوردار نیســتند اظهار داشــت‪:‬‬ ‫همــه افــراد جامعــه بایــد از یــک نــوع بیمــه برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت خراســان شــمالی در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬ابان‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪404‬‬ ‫طنز‬ ‫چه عواملی می تواند‬ ‫ما را از پیک ششم‬ ‫کرونا دور نگه دارد‬ ‫دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا گفــت‪ :‬واکسیناســیون‪،‬‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬انجــام تســت های‬ ‫غربالگــری و بیماریابــی بــه موقــع ســه پایــه اساســی اســت‬ ‫کــه مــا را از پیــک ششــم بیمــاری کرونــا دور نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫حمیــد رضــا جماعتــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫موضوعــات اول و دوم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت‬ ‫کــه در اجرایــی شــدن انهــا هــم مســئوالن و هــم مــردم‬ ‫نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افزایــش تســت هــای غربالگــری بیمــاری‬ ‫کرونــا مــی توانــد در قالــب هوشمندســازی در اینــده بــه‬ ‫نحــو مطلــوب بــه اجــرا درایــد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬هرچنــد‬ ‫واکسیناســیون بــا ســرعت زیــاد در حــال انجــام اســت‪ ،‬امــا‬ ‫در کنــار ان مــردم بایــد همچنــان پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫جماعتــی بــر لــزوم انجــام تســت تشــخیص بیمــاری و‬ ‫شناســایی بــه موقــع بیمــاران تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬اگــر کســی‬ ‫بــه بیمــاری کرونــا مبتــا شــد‪ ،‬بایــد او را قرنطینــه کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اصــول بهداشــتی از ســوی اصنــاف و‬ ‫همچنیــن در مراکــز پرازدحــام و شــلوغ از جملــه حمــل و‬ ‫نقــل عمومــی بایــد بــه دقــت رعایــت شــود‪.‬‬ ‫اگــر پروتــکل بهداشــتی رعایــت نشــود‪ ،‬لغــو دورکاری مــی‬ ‫توانــد بــه ایجــاد مــوج ششــم کمــک کنــد‬ ‫دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا توضیــح داد‪ :‬اگــر مــردم‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت نکننــد و تســت هــای‬ ‫غربالگــری از بیمــاران انجــام نشــود‪ ،‬لغــو دورکاری مــی‬ ‫توانــد بــه ایجــاد مــوج ششــم کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ ســوال کــه ایــا شــرایط تهــران بــه حــد‬ ‫مناســب رســیده کــه دورکاری در اســتان تهــران لغــو شــد؟‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ســوال مربــوط بــه ســتاد اجرایــی اســت‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر واکسیناســیون و پروتــکل هــا بــه نحــو مطلوبــی رعایــت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬مــی تــوان ایــن کار را انجــام داد‪.‬‬ ‫جماعتــی افــزود‪ :‬موضــوع لغــو دورکاری مربــوط بــه ســتاد‬ ‫اجرایــی اســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز از نظــر‬ ‫واکسیناســیون عقــب هســتیم و بــه نظــر بــه ایمنــی جمعــی‬ ‫نرســیدیم‪ ،‬اگــر پروتــکل هــا اجــرا نشــود‪ ،‬ایــن کار می توانــد‬ ‫خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی روز ســه شــنبه گفــت‪ :‬طبــق بــراورد‬ ‫دانشــمندان نــه تنهــا در ایــران بلکــه در جهــان‪ ،‬مــوج‬ ‫ششــم کرونــا در ابــان ایجــاد خواهــد شــد‪ .‬ایــن نگرانــی را‬ ‫داریــم و مــی دانیــم کــه قطعــا ایجــاد خواهــد شــد؛ البتــه‬ ‫امادگــی کامــل بــرای مبــازره بــا بیمــاری کرونــا در مــوج‬ ‫ششــم را داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲۰‬میلیــون دُز واکســن وارد کشــور‬ ‫شــده کــه همچنــان تــا اواســط ابــان مــاه ادامــه دارد و بــه‬ ‫طــور قطــع بــه ‪ ۱۸۰‬میلیــون دُز خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت ادامــه داد‪ :‬از مــرداد مــاه تاکنــون حــدود‬ ‫‪ ۷۰‬میلیــون دُز واکســن تزریــق شــده اســت‪ .‬بــرای انکــه‬ ‫خیالمــان راحــت شــود حتمــا بایــد بــه ‪ ۸۰‬درصــد مــردم دو‬ ‫دُز واکســن تزریــق شــود‪ ،‬اکنــون در تزریــق دُز اول بــه ‪۷۵‬‬ ‫درصــد و در دو دُز بــه حــدود ‪ ۳۵‬درصــد رســیده ایــم‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 35‬متهم تحت‬ ‫تعقیب در گنبدکاووس‬ ‫انهدام باند سرقت در ازادشهر‬ ‫طی عملیات هدفمند پلیس‬ ‫احتکار‪ 190‬تن گندم‬ ‫در «مراوه تپه»‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکارســرهنگ «داوود صادقلــو»‬ ‫در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس‪،‬‬ ‫در اجــرای طــرح‬ ‫شناســایی متهمــان‬ ‫تحــت تعقیــب و‬ ‫متــواری‪ ،‬دســتگیری‬ ‫ایــن افــراد در دســتور‬ ‫پلیس هــای‬ ‫کار‬ ‫تخصصــی و مامــوران انتظامــی گنبــدکاووس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را بــاال بــردن‬ ‫احســاس امنیــت در ســطح شهرســتان عنــوان و تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا طــی ‪ 48‬ســاعت گذشــته بــا تالش مامــوران‪ 35 ،‬متهم‬ ‫متــواری دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی گنبــدکاووس در پایــان از شــهروندان‬ ‫خواســت‪ ،‬هرگونــه اخبــار و اطالعــات در خصــوص مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت عمومــی را از طریــق شــماره تلفن ‪ 110‬بــه مرکز فوریت های‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکارســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق‬ ‫و مخابــرات در ازادشــهر‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار پلیــس ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه‬ ‫مامــوران‪ ،‬اعضــای بانــد ‪ 3‬نفــره ســرقت شناســایی و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی طــی عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه در مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه کشــف‬ ‫یــک قبضــه ســاح غیرمجــاز از مخفیــگاه ســارقان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه و پــس از مشــاهده‬ ‫مســتندات موجــود‪ ،‬بــه ‪ 60‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل‬ ‫بــرق و مخابــرات در شهرســتان ازادشــهر اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس قاطعانــه و برابــر قانــون بــا‬ ‫ســارقان و برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت مقابلــه خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکارســردار «ســعید دادگــر» در گفت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیت‬ ‫عمومــی «مــراوه تپــه» پــس ازمدتهــا کار اطالعاتــی و پلیســی موفــق‬ ‫شــدند محــل دپــوی گنــدم احتــکاری را در اطــراف ان شهرســتان‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع ذیصــاح‪ ،‬از انبــار مــورد‬ ‫نظــر بازدیــد کــه طــی ان ‪ 190‬تــن گنــدم احتــکاری کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‪،‬‬ ‫ارزش ایــن گنــدم هــای احتــکاری بیــش از ‪ 13‬میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم در ایــن عملیــات‬ ‫و معرفــی وی بــه مراجــع ذیصــاح‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی و تــاش بــی‬ ‫وقفــه اجــازه فعالیــت‬ ‫بــه‬ ‫مجرمانــه‬ ‫ســودجویان و قانــون‬ ‫شــکنان نخواهــد داد‪.‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیئت مســتقر در‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک جاجــرم مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفته اســت جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دونشــریه اگهی هــای ثبتــی( کثیراالنتشــار و محلــی) بشــرح ذیــل اگهــی می شــود‪ :‬بخــش ‪ ۷‬بجنــورد ‪-۵۹‬اصلــی موســوم بــه ســیداباد شـش دانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی قســمتی از پــاک شــماره ‪ ۲‬فرعــی از ‪ -۵۹‬اصلــی ابتیاعــی از محــل مالکیــت رســمی کیخســرو افالطونــی و محمدتقــی خوارزمــی بــه مســاحت ‪ ۹۱۹۷۳.۷۲‬متــر مربــع بنــام اقــای مهــدی رضایــی جاجــرم بــه شــماره رای ‪-۱۴۰۰ /۵/۳۱ -۱۴۰۰/۱۱۱‬کالســه‪۱۴۰۰/۱‬‬ ‫لــذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار اگهــی و در روســتا از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه بــه دادگاه نخواهــد بــود ‪.‬م الــف‪ ۴۰۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۸/۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۸:‬مرتضــی محمــد ابــادی رئیــس اداره ثبــت اســناد‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیئــت مســتقر‬ ‫در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دونشــریه اگهی هــای ثبتــی( کثیراالنتشــار و محلــی) به شــرح ذیــل اگهــی می گــردد ‪:‬بخــش دوبجنــورد پــاک ‪ -۱۶۹‬اصلــی اراضــی صدرابــاد ‪- ۱‬ششــدانگ‬ ‫یکبــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪ ۲۰۲‬فرعــی از ‪ ۱۶۹‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ ۲۰۵.۸۶‬مترمربــع ابتیــاع اقــای حجت اللــه مجــردی از محــل مالکیــت رســمی محمــد علــی ثائبــی برابــر رای شــماره ‪۱۶۴۶-۱۴۰۰‬مورخــه‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸‬کالســه ‪ ۰۳۹۷-۹۹‬لــذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و‬ ‫مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دومــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایندگــی و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد بــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود ‪.‬م الف‪۳۳۷۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۸/۰۳:‬علی خــان نــادری رییــس اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک بجنورد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف و‪+‬ضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۵۶۱‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای بیــرام محمدحســن قاســمی فرزنــد الله قلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۵‬و کــد ملــی ‪۴۹۷۹۷۷۶۰۷۸‬‬ ‫صــادره از اق قــا در ش ـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۸۰.۸۰‬مترمربــع در قســمتی از ش ـش دانگ پــاک شــماره ‪۷۱۳‬فرعــی از ‪ ۱‬اصلــی واقــع در بخــش ‪_۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اســماعیل ارخــی محــرز‬ ‫گردیده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۸۹۴۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۸:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۳:‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 1400-974‬مورخه ‪ 1400/03/09‬هیات‬ ‫به شماره کالسه ‪ 1399-280‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم مهرناز عابدی فرزند یونس علی بشماره شناسنامه ‪ 171‬صادره‬ ‫از بجنورد درششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ‪ 183.36‬مترمربع از پالک ‪ 3‬فرعی از ‪ 129‬اصلی واقع در اراضی ملکش خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقایان سید علی ملکشی فرزند میرزا اسماعیل و علی اصغر ملکشی فرزند سید‬ ‫علی و ولی ملکشی فرزند اسماعیل محرز گردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3366‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1400-2773‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/06/23‬هیات به شــماره کالســه ‪ 1400-148‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای ســید علی فیروزه ء فرزند ســید‬ ‫مصیب بشماره شناسنامه ‪ 15208‬صادره از بجنورد در یک باب ساختمان به مساحت ‪ 121‬مترمربع از پالک ‪ 101‬فرعی از ‪ 173‬اصلی واقع در اراضی معصوم زاده خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای علی و محمد مجاهد فرزندان‬ ‫غالمعلــی محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3384‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1400-2464‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/06/07‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-49‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم بــی بــی صنــم مــرادی فرزنــد‬ ‫محمدمراد بشــماره شناســنامه ‪ 1122‬صادره از بجنورد در یک باب منزل به مســاحت ‪ 102.85‬مترمربع از پالک ثبتی ‪ 151‬و ‪ 152‬فرعی از ‪ 164‬اصلی واقع در اراضی حصارشــیرعلی بخش دو بجنورد خریداری مع الواســطه از مالک رســمی اقای علی ضیغمی فرزند عباســعلی‬ ‫محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م الف ‪3386‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1400-2642‬مورخــه‬ ‫‪ 1400/06/15‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1398-280‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی اقــای رضــا ابراهیــم زاده فرزنــد‬ ‫بــرات بشــماره شناســنامه ‪ 1‬صــادره از اســفراین درششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 37.55‬مترمربــع از پــاک ‪ 165‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصارشــیرعلی خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای امــان ســاجدی حصــاری‬ ‫محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3350‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت اقــای عزیــز طهماســبی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت ‪ 228‬‏ســهم مشــاع از ‪ 600‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن دارای پــاک ‪ -4/6315‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 600‬‏متــر‬ ‫مربــع واقــع در بخــش یــک ثبــت بندرگــز شــماره دفتــر ‪ 55‬صفحــه ‪ 34‬ذیــل ثــت ‪ 6313‬ســند مالکیــت ‏بــه شــماره چاپــی ‪ 20335‬صــادر گردیــده اســت کــه بعلــت ســرقت مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای صــدور ‏المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن‬ ‫اداره نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی اییــن نامــه ‏قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه ‏دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ‏اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ‏اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام ‏خواهــد شــد‪ .‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز تاریخ انتشار اگهی روز‪ :‬دوشنبه مورخه ‪1400/8/3‬‏م‪.‬الف‪1400/141 :‬‏‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پایش بانک ها از پشت‬ ‫شیشه!‬ ‫پاکســازی جامعــه از اراذل و اوبــاش کار چنــدان اســانی‬ ‫نیســت‪ .‬چــرا کــه اوال ًایــن ماجــرای اراذل و اوبــاش ریشــه‬ ‫در تاریــخ دارد و جاهــل هــا و الت هــا در تاریــخ معاصــر و‬ ‫غیــر معاصــر هــم بــرای خودشــان کیــا و بیایــی داشــتند‪ .‬در‬ ‫ثانــی شناســایی ایــن افــراد هــم بــرای خــودش مراتبــی دارد‬ ‫و بــه راحتــی دســتگیری معتــادان متجاهــر نیســت‪ .‬مــورد‬ ‫داریــم کــه گردنــش را تبــر نمی زنــد امــا دلــش بــه انــدازه قلــب‬ ‫یــک گنجشــک اســت و صدایــش مثــل مریــم شــیرزاد صــدا‬ ‫پیشــه ســریال اوشــین اســت؛ بر عکس الت و لوت دارم که‬ ‫اگــر دماغــش را بگیرنــد از چنــد جــا جرقــه هــای غیــر متقــارن‬ ‫مــی زنــد و بــا ظــرف و اســتخوان بــه چهــل کیلــو نمــی رســد‬ ‫ولــی تــا بحــال هفشــده نفــر را لــت و پــار کــرده اســت!‬ ‫فلــذا دوســتان تصمیــم گرفتنــد برخــورد بــا انهــا در چنــد فــاز‬ ‫و بــا رعایــت مصالــح اجتماعــی صــورت بگیــرد و هــر کــس را‬ ‫کــه بــر و بــازوی پــت و پهنــی و ســبیل نــا فرمــی داشــت‪ ،‬در‬ ‫گونــی نکننــد و انهایــی را هــم کــه الغــر مردنــی هســتند‪ ،‬بــه‬ ‫امــان خودشــان رهــا نکنند‪ .‬مثال ًپارســال دادســتان تهــران در‬ ‫خصــوص شناســنامه دار کــردن اراذل و اوبــاش گفتــه بــود‪:‬‬ ‫الزمــه اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬شناســایی و شناســنامه دار کــردن‬ ‫مســتند و دقیــق افــرادی اســت‬ ‫کــه در زمینــه مزاحمــت بــرای مــردم‪ ،‬نوامیــس‪ ،‬شــرارت‪،‬‬ ‫زورگیــری و قــدرت نمایــی ســابقه داشــته اند؛ ایــن افــراد بایــد‬ ‫شناســنامه دار شــوند تــا بــه قــول معــروف‪ ،‬تــر و خشــک بــا‬ ‫یکدیگــر نســوزند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان هــم از اغــاز اجــرای طــرح‬ ‫پایــش مجرمــان خطرنــاک و ســابقه دار و مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت اجتماعــی خبــر داد و گفــت‪ :‬عــزم دســتگاه قضایــی‬ ‫برخــورد قاطــع بــا افــراد مخــل نظــم و امنیــت اجتماعــی یــا بــه‬ ‫تعبیــری همــان اراذل و اوبــاش اســت و اجــازه قــدرت نمایــی‬ ‫بــه انــان نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــا وجــود صــدور شناســنامه خــاص و‬ ‫پایــش مجرمــان و اراذل و اوبــاش و نشــانه هــای ظاهری این‬ ‫افــراد کــه عمومــا ًمنقــش بــه انواع و اقســام تتو و اســکار روی‬ ‫ســر و صــورت هســتند‪ ،‬علــی االصــول خطــر ایــن افــراد کمتــر‬ ‫از افــرادی شــود کــه اتفاقــا ًظاهــر موجــه ای دارنــد و بــا توصیه‬ ‫فــان مقــام هــم بــه پســت و جایگاهــی در بانــک هــا رســیده‬ ‫انــد ولــی پایــش برســد‪ ،‬امــوال بیــت المــال را مثــل قــروت‬ ‫شــاهکوه و ســیاه کشــک فــردوس هاپولــی مــی کننــد!‬ ‫ایــن روزهــا اخبــار اختــاس در برخــی بانــک هــا بانــک هــا و‬ ‫موسســات مالــی اســتان گلســتان نگــران کــرده تــا جایــی کــه‬ ‫عده ای دیگر به پیامک های بانک اعتماد ندارند و هر روز به‬ ‫بانک می روند و موجودی حساب شان را پرینت می گیرند!‬ ‫فلــذا توصیــه مــی شــود مســئوالن قضایــی اســتان ایــن البــا‬ ‫اگــر برخــی بانــک هــا و موسســات مالــی را هــم پایــش کننــد‬ ‫بــد نیســت‪ .‬حــاال نیــاز نیســت همــه را ســین جیــن کننــد‬ ‫همیــن کــه گاهــی اوقــات از پشــت شیشــه هــم بــه داخــل‬ ‫بانــک یــا موسســه مالــی نــگاه کننــد کفایــت اســت و بــه قــول‬ ‫قدیمــی هــا چــوب را کــه بلنــد کنــی‪ ،‬گربــه دزده حســاب کار‬ ‫دســتش مــی ایــد!‬ ‫چــون اینطــوری کــه برخــی دوســتان در حــال هاپولــی منابــع‬ ‫ابــی و منابــع مالــی اســتان هســتند‪ ،‬مــی ترســیم عــاوه بــر‬ ‫ضــرر بــه بیــت المــال بــد امــوزی هــم داشــته باشــد و شــاخک‬ ‫ســایر کارمنــدان ضعیــف النفــس را هــم بــه جنبــش در‬ ‫بیــاورد و شــیطان هــم انهــا را گــول بزنــد‪ .‬باالخــره شــیطان‬ ‫اســت و هــزار پدرســوخته بــازی ؛ بشــر هــم کــه خودتــان مــی‬ ‫دانیــد جایــز الخطــا‪ ...‬هــر چنــد قــوه قضائیــه ایــن روزهــا بــا‬ ‫هیچکــس شــوخی نــدارد و برایشــان شــهرام بهــرام نــدارد‪.‬‬ ‫بــه قــول شــاعر جلگــه نشــین و مــو فروهشــته بــه دامــن «‬ ‫روزگار غریبی نیســت‪ /‬اکبر طبری و پســر هاشــمی و ســیف‬ ‫را در هلفدونــی کردنــد‪ /‬چهــار تــا اختالســگر و دو تــا ابــدزدک‬ ‫کــه جــای خــود دارنــد!»‬ ‫ماسک = سالمت جامعه‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪404‬‬ ‫انتقاد از خود با سرزنش‬ ‫خود چه تفاوتی دارد؟‬ ‫معمــوال خیلــی از افــراد ادعــا می کننــد انتقــاد از خــود‬ ‫را بلدنــد‪ ،‬ولــی در عمــل نادیــده اش می گیرنــد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما در مســیر خودشناســی گام برداشــته اید‪ ،‬انتقاد‬ ‫از خــود بهتریــن ســراغاز در ایــن راه اســت‪ .‬انتقــاد از‬ ‫خــود بــر عزت نفســتان تاثیــر می گــذارد و می توانیــد‬ ‫بــا شناســایی الگوهــای ضعیــف رفتاری تــان‪ ،‬زمینــه‬ ‫خودســازی را بــرای خــود بــه ارمغــان اوریــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪403‬‬ ‫مزایای انتقاد از خود‬ ‫افزایش انگیزه؛‬ ‫افزایش اگاهی؛‬ ‫پیشرفت و موفقیت؛‬ ‫ساخت زندگی ایدئال؛‬ ‫افزایش امید به زندگی؛‬ ‫افزایش پتانسیل های درونی؛‬ ‫شناسایی کمبودهای رفتاری؛‬ ‫ساخت یک ذهنیت و منتقد مثبت؛‬ ‫تغییر نگرش شما نسبت به زندگی‪.‬‬ ‫معایب انتقاد از خود‬ ‫انتقــاد بیش ازحــد و ســخت گیری بیش ازحــد‬ ‫نســبت بــه خــود ممکــن اســت باعــث ایجــاد ذهنیتی‬ ‫منفــی در شــما شــود‪ .‬همــان طــور کــه می دانیــد‪،‬‬ ‫افــکار منفــی ممکــن اســت به مــرور زمــان موجــب‬ ‫افســردگی و حــال روحــی ناخوشــایندی در فــرد‬ ‫شــود‪ .‬شــما نبایــد انتقــادی از خــود کنیــد کــه حــس‬ ‫بی ارزش بــودن یــا کمبــود اعتمادبه نفــس در شــما‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬همــان طــور کــه گفتیــم‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫به صــورت کامــا منطقــی و در عیــن حــال دلســوزانه‬ ‫از خــود انتقــاد کنیــد‪.‬‬ ‫نحوه ایجاد تعادل به هنگام انتقاد از خود‬ ‫بهتریــن روش بــرای ایجــاد تعــادل به هنــگام نقــد‬ ‫خودتــان ایــن اســت کــه حتمــا تفکــرات مثبــت‬ ‫و ایجــاد انگیــزه را در خودتــان پــرورش دهیــد‪.‬‬ ‫به طــور مــداوم‪ ،‬تمریــن مثبت اندیشــی را انجــام‬ ‫دهیــد و در مواقــع حسابرســی‪ ،‬زیــاد بــه خــود‬ ‫ســخت گیری نکنیــد‪ .‬ایــن به معنــای ایــن نیســت‬ ‫کــه واقع بیــن نباشــید و فقــط جنبه هــای مثبــت را‬ ‫در نظــر بگیریــد‪ .‬منظــور مــا ایــن نیســت‪ .‬شــما بایــد‬ ‫به خاطــر عشــق بــه خودتــان و افزایــش انگیــزه و‬ ‫روحیــه‪ ،‬دســت از افــکار منفــی و ســخت گیری های‬ ‫بیش ازحــد برداریــد‪ .‬همــه جزئیــات زندگی تــان را‬ ‫مــرور کنیــد‪ .‬بــدون اینکــه حــال خــود را بــد کنیــد‪،‬‬ ‫کامــا روراســت همــه اشــتباه ها و ایــرادات رفتــاری‬ ‫خــود را بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫از دوســتان و خانواده تــان بخواهیــد نظر شــان را‬ ‫دربــاره شــما بیــان کننــد‪ .‬از انهــا خواهــش کنیــد‬ ‫انتقــادی ســازنده و منطقــی از شــما داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســپس بــا تجزیه وتحلیــل روی ایــن قضیــه و تطابــق‬ ‫ان انتقادهــا بــا انتقادهایــی کــه خودتــان از خــود‬ ‫داشــتید‪ ،‬شــروع بــه اصــاح رفتارهــای خــود و‬ ‫در نتیجــه اصــاح شــخصیت خــود و رســیدن بــه‬ ‫ارزوهــا و اهدافتــان کنیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫دوســتان و خانــواده شــما تاثیــر بســزایی در رفتارهــا‬ ‫و شــخصیت شــما ایفــا می کننــد‪ .‬هرقــدر اطرافیــان‬ ‫شــما باعــث پیشــرفت و بهترشــدن شــما شــوند‪،‬‬ ‫شــما نیــز روزب ـه روز بهتــر از قبــل خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫انتقــاد از خــود باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی شــما‬ ‫می شــود و مســیر رســیدن بــه موفقیــت را همــوار‬ ‫می کنــد‪ .‬شــما اگــر به طــور متعــادل از خــود انتقــاد‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد ایــرادات و اشــتباهات رفتــاری‬ ‫خــود را اصــاح کنیــد و بهتریــن فــرد بــرای خــود و‬ ‫اطرافیــان خــود شــوید‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه در ایــن‬ ‫راه نســبت بــه خودتــان بیش ازحــد ســخت گیری‬ ‫نکنیــد و اعتــدال را حتمــا رعایــت کنیــد‪ .‬اگــر مایــل‬ ‫بــه تغییــر شــرایط روحــی‪ ،‬رســیدن بــه خودشناســی‬ ‫و کســب تجربیــات بهتــر در زندگــی هســتید‪ ،‬از‬ ‫همیــن امــروز انتقــاد از خودتــان را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪....‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ســریال بــازی مرکــب بعــد از ‪ ۱۰‬روز از زمــان‬ ‫انتشــارش در نتفلیکــس بــه پربیننده تریــن اثــر‬ ‫در ‪ ۹۰‬کشــور مختلــف بــدل شــد‪ .‬ایــن نخســتین‬ ‫بــاری اســت کــه یــک ســریال کــره ای در چارت هــای‬ ‫فــروش امریــکا در صــدر جدول هــا قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫امــا علــت ایــن محبوبیــت فراگیــر چــه بــود؟ چــه‬ ‫شــد کــه به یک بــاره ایــن ســریال توجــه مخاطبــان‬ ‫مــردم جهــان را‪ ،‬فــارغ از زبــان و فرهنگ شــان بــه‬ ‫خــود جلــب کــرد و حتــی متفکــران‪ ،‬روان شناســان‬ ‫و جامعه شناســان شــروع بــه بحــث و تبادل نظــر‬ ‫دربــاره ان کردنــد؟ در ادامــه مطلــب حاضــر و بــا‬ ‫تمرکــز بــر مقاالتــی کــه به تازگــی در نشــریات معتبــر‬ ‫دربــاره ایــن ســریال پرطرفــدار منتشــر شــد ه اســت‪،‬‬ ‫پاســخی درخــور بــرای ایــن ســوال ها خواهیــم یافت‪.‬‬ ‫همــراه مــا بمانیــد تــا اطالعاتــی جزئی تــر دربــاره‬ ‫ســریال بــازی مرکــب در اختیارتــان بگذاریــم‪.‬‬ ‫ادامه شماره‪403‬‬ ‫پایان بنــدی زیبــا و تامل برانگیــز داســتان ســریال‬ ‫بــازی مرکــب‬ ‫شــخصیت اصلــی داســتان بــازی مرکــب پــس از‬ ‫پیــروزی در ایــن مســابقه مرگ بــار و به دس ـت اوردن‬ ‫پــاداش هنگفــت ان‪ ،‬و زمانــی کــه بــه دنیــای واقعــی‬ ‫برمی گــردد و از فضــای مســابقه خــارج می شــود‪،‬‬ ‫به نوعــی دچــار افســردگی می شــود و دیگــر هیــچ‬ ‫میلــی بــرای خرج کــردن پــول به منظــور رهایــی‬ ‫از بدبختی هایــش نشــان نمی دهــد‪ .‬می دانیــد‬ ‫چــرا؟ چــون تجربــه تمامــی انچــه از ســر گذرانــده و‬ ‫کارهــای ناخوشــایندی کــه در طــول مســابقه جنــگ‬ ‫و بقــا انجــام داده لک ـه ای تیــره و منحــوس بــر روح‬ ‫و روانــش به جــای گذاشــته اســت‪ .‬البتــه اگــر بتــوان‬ ‫دیگــر روح و روانــی بــرای او قائــل شــد‪.‬‬ ‫یوجیــن اونیــل (‪،)Eugene O’Neill‬‬ ‫نمایشــنامه نویس صاحــب اوازه امریکایــی‪،‬‬ ‫در مقدمــه یکــی از نمایشــنامه هایش‬ ‫توجــه خواننــدگان را بــه نقل قولــی جالــب و‬ ‫تامل برانگیــز از کتــاب باســتانی انجیــل جلــب‬ ‫می کنــد‪« :‬چــه ســودی بــرای انســان خواهــد‬ ‫داشــت‪ ،‬اگــر تمامــی جهــان را از ان خــود کنــد‪،‬‬ ‫امــا در ازایــش روحــش را از دســت بدهــد؟»‪.‬‬ ‫همه چیز د رباره بازی مرکب‬ ‫اونیــل بــا اتــکا بــه نظریه هــای فلســفی‬ ‫ازاین دســت بــاور داشــت کــه نظــام ســرمایه داری‬ ‫و صنعتی شــده امریــکا نه تنهــا مســیری رو بــه‬ ‫موفقیــت و فضایــی ارمان شــهری نمی پیمایــد‪،‬‬ ‫بلکــه برعکــس‪ ،‬در ورطــه ســقوط‪ ،‬زوال و نابودی‬ ‫گام می گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن مریضــی و گســیختگی روحــی تقریبــا‬ ‫همان چیــزی اســت کــه شــخصیت اصلــی ســریال‬ ‫بــازی مرکــب در پایــان گرفتــارش می شــود‪.‬‬ ‫ادامــه رونــد موفقیــت اثــار کــره ای بــا نمایــش‬ ‫ســریال بــازی مرکــب‬ ‫نمایــش ســریال موفــق و تاثیرگــذار بــازی مرکــب‬ ‫باعــث شــد تــا ســرمایه گذاران پلتفــرم نتفلیکــس‬ ‫بیــش از پیــش بــه فکــر نمایــش اثــار جهانــی از‬ ‫فرهنگ هــا و ملــل مختلــف‪ ،‬در راس انهــا کــره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬بیفتنــد؛ مســیری کــه بــا نمایــش فیلم هــای‬ ‫موفقــی مثــل انــگل (‪ )2019 Parasite‬اغــاز شــد و‬ ‫بــازی مرکــب جــان تــازه ای بــه ان داد‪.‬‬ ‫ایــن ســریال یــک فصــل دارد کــه شــامل ‪ ۹‬قســمت‬ ‫تقریبــا یک ســاعته می شــود‪ .‬بــازی مرکــب اثــر‬ ‫برجســته‪ ،‬جالــب و تامل برانگیــزی اســت و حتمــا‬ ‫دیدنــش را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم‪.‬‬ ‫پاســخ بــه ســواالت رایــج دربــاره ســریال بــازی‬ ‫مرکــب‬ ‫اگــر ســریال را تــا پایــان تماشــا کــرده باشــید‪ ،‬حتمــا‬ ‫می دانیــد کــه ســکانس اخــر راجع بــه شــخصیت های‬ ‫اصلــی داســتان کمــی جــای ابهــام باقــی می گــذارد و‬ ‫ازاین حیــث‪ ،‬ســریال پتانســیل ادامــه پیداکــردن را‬ ‫خواهــد داشــت؛ امــا طبــق انچــه کارگــردان اثــر در‬ ‫مصاحبه هایــش مطــرح کرده اســت‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫برنامـه ای بــرای ســاخت فصــل دوم ســریال نــدارد و‬ ‫اگــر هــم در اینــده بخواهد چنیــن کاری انجام دهد‪،‬‬ ‫احتمــاال از دیگــر کارگردانــان و فیلم ســازان بــرای‬ ‫پیشــبرد اهدافــش کمــک خواهــد گرفــت؛ بنابرایــن‬ ‫فعــا نمی تــوان بــه ایــن ســوال پاســخ قطعــی داد و‬ ‫همــه چیــز در حــد حرف وحدیــث اســت‪ .‬ایــا داســتان‬ ‫بــازی مرکــب بــا اقتبــاس از کتــاب خاصــی نوشــته‬ ‫شــده اســت؟‬ ‫داســتان غنــی و عمیــق بــازی مرکــب خیلی هــا‬ ‫‪ ۸‬گام موثر برای کاهش میزان‬ ‫استرس در محیط کار‬ ‫نهتنبیه‪،‬‬ ‫نه تشویق‬ ‫در ایــن کتــاب روش هایــی بــرای انگیــزش کــودکان و‬ ‫نوجوانــان بــا رویکــرد متفاوتــی را پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫مطالعــه کتــاب «نــه تنبیه‪ ،‬نه تشــویق» برای تمامی‬ ‫پــدر و مادرهــا و مدیــران در ســطوح مختلــف ضــروری‬ ‫اســت ‪ .‬ایــن کتــاب شــواهد بســیار مســتدل علمــی در‬ ‫تاثیــر منفــی پــاداش در تربیــت فرزنــد‪ ،‬دانــش امــوز و‬ ‫کارمنــدان ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫«نــه تنبیــه‪ ،‬نــه تشــویق‪ :‬چگونــه انگیزه هــای درونــی‬ ‫را پــرورش دهیــم» نوشــته الفــی کهــن اســت‪ .‬اکــرم‬ ‫را بــه ایــن فکــر انداخــت کــه احتمــاال بــا اقتبــاس‬ ‫از کتــاب یــا رمانــی بــا درون مایه هــای مشــابه‬ ‫نوشــته شــده اســت‪ .‬امــا طبــق انچــه کارگــردان‬ ‫اثــر در مصاحبه هایــش مطــرح کــرد‪ ،‬چنیــن‬ ‫چیــزی صحــت ندارد‪ .‬البتــه او در صحبت هایش‬ ‫بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــده اصلــی بــرای‬ ‫نوشــتن داســتان این اثر در ســال ‪ ۲۰۰۸‬و زمانی‬ ‫بــه ذهنــش رســید کــه در حــال خوانــدن کتابــی‬ ‫کمیــک‪ ،‬دربــاره کســانی بــود کــه در بازی هــا و‬ ‫مســابقه های افراطــی شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫ایا بازی مرکب یک بازی واقعی است؟‬ ‫بــازی مرکــب اخریــن بــازی ای اســت کــه در‬ ‫ســریال بــرای مشــخص کردن برنــده نهایــی‬ ‫مســابقات بیــن دو نفــر اخــر انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی در حقیقــت یــک بــازی کودکانــه اســت‬ ‫کــه در برخــی شــهرهای کــره جنوبــی انجــام‬ ‫می شــود و کارگــردان اثــر هــم در کودکــی بــه‬ ‫ان عالقــه داشــته اســت‪ .‬در ایــن بــازی بچه هــا‬ ‫بــه دو گــروه تقســیم می شــوند و در زمینــی بــه‬ ‫شــکل ماهــی مرکــب شــروع بــه بــازی می کننــد‪.‬‬ ‫گــروه اول کســانی هســتند کــه بایــد بــا عبــور از‬ ‫گــروه دوم (مدافعــان) پایشــان را بــه ســر ماهــی‬ ‫مرکــب برســانند‪.‬‬ ‫در یــک ســمت کارت هایی‬ ‫کــه بــرای شــرکت در‬ ‫مســابقات بــازی مرکــب بــه‬ ‫مــردم داده می شــود ســه‬ ‫شــکل به ترتیــب ترســیم‬ ‫شــده اند‪ :‬یــک دایــره‪ ،‬یــک‬ ‫مثلــث و یــک مربــع‪ .‬ایا این‬ ‫اشــکال معنایــی دارنــد؟‬ ‫این ســه شــکل در واقع از‬ ‫حرف هــای الفبــای کــره ای‬ ‫هســتند‪ :‬بــه ترتیــب ‪O‬‬ ‫(دایــره)‪( J ،‬مثلــث)‪ ،‬و‬ ‫‪( M‬مربــع)‪ .‬بــازی مرکــب‬ ‫در زبــان کــره ای این گونــه‬ ‫نوشــته می شــود‪Ojingeo :‬‬ ‫‪ .Geim‬ایــن ســه حــرف و‬ ‫کنــار امــدن بــا مشــکالت شــغلی گاهــی‬ ‫اوقــات بیــش از حــد ســخت بــه نظــر مــی ‬ ‫رســد‪ .‬استرســی کــه مــا همــراه خــود بــه‬ ‫محــل کار می بریــم و حتــی استرســی کــه در‬ ‫محــل کار منتظــر ماســت‪ ،‬طغیــان مـی کنــد‪،‬‬ ‫ســطح بهــره وری را کاهــش داده و از لحــاظ‬ ‫فیزیکــی و روانــی صدماتــی بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان پیــدا کــردن راهکارهایــی بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن میــزان از اســترس بســیار‬ ‫حائــز اهمیــت اســت و البتــه بایــد گفــت‬ ‫خوشــبختانه راه هــای زیــادی بــرای کاهــش‬ ‫استرســی کــه در محیــط کار منجــر بــه‬ ‫کاهــش بهــره وری مــی شــود‪ ،‬وجــود دارد‪:‬‬ ‫با خود مهربان باشید‪:‬‬ ‫مطمئنــا هرانچــه احســاس بهتــری داشــته‬ ‫باشــیم نســبت بــه اســترس و نتایــج مخــرب‬ ‫ان مقــاوم تــر و انعطــاف پذیرتــر خواهیــم‬ ‫شــد‪ .‬الزم نیســت تغییــرات عمــده ای در‬ ‫زندگی تــان بــ ه وجــود اوریــد؛‪ ،‬حتــی مــوارد‬ ‫ریــز و کوچــک نیــز می توانــد در بهبــود‬ ‫شــرایط روحــی شــما بالقــوه تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫ایــن را بدانیــد کــه بــا انتخــاب نــکات مثبــت‬ ‫زندگــی تغییــر قابــل توجهــی در محیــط کاری و محیــط خانــه پدیــد‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫پر جنب و جوش باشید‪:‬‬ ‫ورزش هــای ایروبیــک یــک روش ضداســترس اســت و منجــر بــه‬ ‫افزایــش انــرژی‪ ،‬افزایــش هوشــیاری و تنــش زدایــی از فکــر و جســم‬ ‫مــی شــود‪ .‬حتــی می توانیــد بــرای ارامــش خاطــر بیشــتر هــر روز بــه‬ ‫ مــدت چنــد دقیقــه بــه صــدای اب گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫کرمــی مترجــم ایــن کتــاب اســت و انتشــارات صابرین‬ ‫ان را بــه چــاپ رســانده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن کتــاب روش هایــی بــرای انگیــزش کــودکان و‬ ‫نوجوانــان بــا رویکــرد متفاوتــی را پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫ایــن روشــکرد مبتنــی بــر ایــن اســت کــه بــه جــای‬ ‫ابزارهــای تشــویقی یــا تنبیهــی‪ ،‬روی پــرورش‬ ‫انگیزه هــای درونــی تمرکــز دارد‪.‬‬ ‫بریده ای از کتاب‪:‬‬ ‫در بخشــی از کتــاب می خوانیــم‪ :‬به طورکلــی پــاداش‬ ‫در تکالیــف گوناگــون بســیاری نه تنهــا موجــب بهبــود‬ ‫عملکــرد نمی شــود بلکــه کیفیــت کار را خدشــه دار‬ ‫می ســازد‪ ،‬به ویــژه تکالیفــی کــه نیــاز بــه خالقیــت‬ ‫دارنــد‪ .‬البتــه برنامــه تشــویقی یــا پرداخــت برمبنــای‬ ‫شایســتگی‪ ،‬بــه اســتفاده از پــاداش بســتگی دارد‪.‬‬ ‫امــا بــه چــه دلیــل بایــد بــاور کنیــم چنیــن کاربــردی‬ ‫از عواملــی کــه ســایر انگیزه هــای بیرونــی را عقیــم‬ ‫می گذارنــد تاثیــر نخواهــد پذیرفــت؟ خیــر‪ .‬انگیــزه‬ ‫بیرونــی در محیط هــای کاری به هیچ وجــه موثرتــر از‬ ‫محیط هــای دیگــر نیســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۶۰‬مک گرگــور‬ ‫شــکل نشــانگر حــروف ابتدایــی بــازی مرکب بــه زبان‬ ‫کــره ای هســتند‪.‬‬ ‫در پایان‬ ‫ســریال بــازی مرکــب بــا داســتانی عمیــق و‬ ‫زیبــا و المان هایــی از کمــدی ســیاه بــا ســرعتی‬ ‫باورنکردنــی بــه اثــری محبــوب و مانــدگار تبدیــل‬ ‫شــد و از زمــان پخــش اولیــن قســمت ان تاکنــون‪،‬‬ ‫حرف وحدیث هــای زیــادی راجــع بــه ان در گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬به طوری کــه روزنامه هــای معتبــر امریکایــی‬ ‫مثــل گاردیــن راجع بــه ان مقالــه منتشــر می کننــد‬ ‫و حتــی متفکــران دربــاره معانــی نهانــی کــه در‬ ‫پــس پــرده داســتان عمیــق ان وجــود دارد بحــث‬ ‫و تبادل نظــر می کننــد و از ارتبــاط ان بــا وقایــع و‬ ‫سیاســت های دنیــای امــروز ســخن می گوینــد‪ .‬در‬ ‫کل‪ ،‬بــازی مرکــب اثــری تامل برانگیــز‪ ،‬هنرمندانــه‬ ‫و کارشــده اســت و حتمــا ارزش وقت گذاشــتن و‬ ‫تماشــاکردن را خواهــد داشــت؛ به ویــژه کــه یــک‬ ‫فصــل بیشــتر نــدارد کــه شــامل ‪ ۹‬قســمت یــک‬ ‫ســاعته اســت و شــاید اختصــاص دو روز تعطیــل‬ ‫بــرای دیــدن تمامــی قســمت هایش کافــی باشــد‪.‬‬ ‫البتــه بــا توجــه بــه خشــنونت بــاالی ایــن ســریال‬ ‫تماشــای ان قطعــا محدودیــت ســنی دارد‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪...‬‬ ‫مواظب وعده های غذایی تان باشید‪:‬‬ ‫حجــم غذایــی کــم بــا افزایــش وعــد ه هــای غذایــی در طــول‬ ‫روز مــی توانــد ســطح قنــد خــون بــدن تــان را در حــد مطلوبــی‬ ‫نــگاه دارد‪ .‬قنــد خــون پاییــن باعــث تحریــک پذیــری و اضطــراب‬ ‫می شــود و از طــرف دیگــر پرخــوری بیــش از حــد شــما را سســت‬ ‫و بی حــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫سیگار نکشید‪:‬‬ ‫اســتعمال دخانیــات بخصــوص زمانــی کــه اضطــراب و اســترس‬ ‫داریــد‪ ،‬اگرچــه ممکــن اســت احســاس ارامــش را بــه فــرد تلقیــن‬ ‫کنــد امــا نیکوتیــن موجــود در ســیگار یــک مــاده مخــدر محــرک اســت‬ ‫کــه خــود مولــد ســطح باالیــی از اســترس محســوب می شــود‪.‬‬ ‫خوب بخوابید‪:‬‬ ‫ی خوابــی شــما را مســتعد اســترس بیشــتر می کنــد‪ .‬پــس‬ ‫بــ ‬ ‫نبایــد فوایــد داشــتن خوابــی ارام و کافــی را در حفــظ تعــادل‬ ‫روحــی و روانــی انــکار کــرد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی متعادلی داشته باشید‪:‬‬ ‫برنامــه ‪ ،‬مســئولیت هــا و وظایــف روزانــ ه را تحلیــل و بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬کار مــداوم و نداشــتن تفریــح صبــر شــما را در یــک ان‬ ‫لبریــز خواهــد کــرد‪ .‬بیــن کار و زندگــی خانوادگـی ‪ ،‬فعالیـت هــای‬ ‫اجتماعــی و فــردی خــود تعــادل برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫بیش از حد درگیر تعهدات کاری نشوید‪:‬‬ ‫اگــر وظایــف زیــادی بــه گــردن شــما نهــاده شــده بیــن کارهــای‬ ‫ضــروری و غیــر ضــروری تفــاوت قائــل شــوید‪ .‬کارهایــی کــه از‬ ‫اهمیــت کمتــری برخوردارنــد بایــد در انتهــای فهرســت قــرار گیــرد‬ ‫و یــا بــه کلــی حــذف شــود‪.‬‬ ‫استراحت کوتاه داشته باشید‪:‬‬ ‫لحظاتــی را تــدارک ببینیــد تــا ذهــن خــود را نظــم داده و بــه‬ ‫اســتراحت بپردازیــد‪ .‬همچنیــن ســعی کنیــد در صــورت امــکان در‬ ‫هنــگام ناهــار از پشــت میــز بیــرون بیاییــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه برنامه هــای تشــویقی می تواننــد‬ ‫بــه پیامدهــای زیــر منجــر شــوند انهــا را مــورد انتقــاد‬ ‫قــرار داده اســت‪ :‬محــدود ســاختن عمــدی بازدهــی‪،‬‬ ‫مخفــی کاری‪ ،‬تولیــد پنهانــی‪ ،‬گزارشــهای دروغیــن‬ ‫‪ ،...‬خصومــت نســبت بــه مجریــان برنامــه‪ ،‬بدبینــی و‬ ‫تردیــد دربــاره صداقــت و انصــاف مدیــران‪ ،‬بی تفاوتــی‬ ‫نســبت بــه اهمیــت همــکاری بــا دیگــر بخش هــای‬ ‫ســازمان (جــز در مــواردی کــه شــامل همــکاری‬ ‫دسیســه امیز بــرای شکســت نظــام پاداش دهــی‬ ‫صــورت می گیــرد)‪ .‬برخــی کارشناســانی کــه بــر اجــرای‬ ‫ایــن برنامه هــا نظــارت دارنــد خــود می تواننــد پیامد ان‬ ‫را ببیننــد‪ .‬در کنفرانســی تحــت عنــوان «به کارگیــری‬ ‫نیروهــای انســانی»‪ ،‬یکــی از مدیــران ســه کمپانــی‬ ‫بــزرگ خودروســازی‪ ،‬نتایــج تحقیقــات زمینه یابــی‬ ‫انجام شــده توســط خــود و همکارانــش را شــرح‬ ‫مــی داد‪ .‬ایــن پژوهــش نظــر کارمنــدان شــرکتهای‬ ‫گوناگــون را دربــاره برنامه هــای تشــویقی جویــا شــده‬ ‫بــود‪ .‬نهایــت نکتــه مثبتــی کــه او توانســته بود گــزارش‬ ‫کنــد ایــن بــود کــه برنامه هــای انهــا اثــار منفــی خیلــی‬ ‫زیــادی نداشــته اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫حجــم بــاالی تولیــد انــواع محصــول زراعــی‪ ،‬دامــی‪ ،‬شــیالتی و باغــی از جملــه فرصت هــای توســعه‬ ‫گلســتان اســت کــه راه انــدازی واحدهــای فــراوری و صنایــع تکمیلــی‪ ،‬اشــتغالزایی بیشــتر‪ ،‬تحــول اقتصادی‬ ‫و صــادرات محصــوالت راهبــردی کشــاورزی ایــن اســتان را در دولــت جهــادی ســیزدهم رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد گلســتان بــر مبنــای کشــاورزی بنــا شــده و ســاالنه حــدود پنــج میلیــون تــن محصــول در حوزه هــای‬ ‫دام‪ ،‬زراعــت‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬شــیالت و ابزیــان و جنــگل و مرتــع در ایــن اســتان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫با رفع چالش‬ ‫فراوری تولیدات‬ ‫کشاورزی‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬ابان ‪1400‬‬ ‫استفاده از رمز قوی یکی از روش های جلوگیری‬ ‫از هک شبکه های اجتماعی‬ ‫پلیــس فتــا اســتفاده از رمــز قــوی و تاییــد دو مرحلــه ای را یکــی از‬ ‫بهتریــن روش هــای جلوگیــری از هــک صفحــات در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی پلیس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ امیرحســین نقی مهر‪،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه به اینکه‬ ‫رمــز عبــور‪ ،‬محافظت کننــده اطالعــات مــا می باشــد‪ ،‬پــس بایــد رمــز‬ ‫عبــوری را بــرای انــواع اطالعاتمــان انتخــاب کنیــم تــا به راحتــی قابــل‬ ‫حــدس زدن یــا نفــوذ نباشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــزودن اعــداد در انتهــای رمــز عبــور بــرای افزایــش امنیت‬ ‫ان‪،‬کافــی نیســت‪ ،‬می تــوان از ابزارهــای ســاخت رمــز نیــز بــرای یــک‬ ‫رمــز قــوی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬بســیاری از رمزهای عبــور با توجه‬ ‫بــه ســادگی ان از طریــق هکرهــا پیــدا می شــوند‪ .‬ولــی هرچقــدر رمــز‬ ‫عبــور پیچیده تــر باشــد‪ ،‬پیــدا کــردن ان هــم مشــکل تر و زمان برتــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬پــس همیشــه ســعی کنیــد رمز عبوری انتخــاب کنید که‬ ‫پایان کار کالهبردار‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد‬ ‫کــه بــا درج اگهــی فــروش موبایــل در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام به کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت چندیــن‬ ‫نفــر مبنــی بــر مشــاهده « اگهــی فــروش گوشــی‬ ‫پیچیده تــر باشــد‪ .‬یعنــی هــم شــامل حــروف بــزرگ و کوچــک باشــد‪،‬‬ ‫هــم اعــداد‪ ،‬هــم حــروف اضافــه و هم شــامل عالئم باشــد‪ .‬همچنین‬ ‫طــول رمــز عبــور شــما نیــز بیشــتر از ‪10‬حــرف باشــد‪ .‬هرچــه رمــز عبــور‬ ‫شــما پیچیده تــر و طــول ان بیشــتر باشــد‪ ،‬امــکان پیــدا شــدن ان نیــز‬ ‫ضعیف تــر و بســیار زمان برتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقی مهــر بــا بیــان اینکــه اکثــر حســاب هــای کاربــری در‬ ‫فضــای مجــازی کــه بــه راحتــی هــک می‍شــوند بــه خاطــر انتخــاب رمــز‬ ‫عبــور بســیار ســاده و قابــل حــدس مــی باشــد‪،‬افزود‪ :‬قبل از اســفتاده‬ ‫از هــر پیــام رســان یــا شــبکه هــای اجتماعــی در فضــای مجــازی‬ ‫تنظیمــات امنیتــی ان را انجــام دهیــد و حتمــا احــراز هویت دو مرحله‬ ‫ای را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد ‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬بخــش فوریت هــای ســایبری امــاده دریافــت گزارش هــای مردمــی‬ ‫بــوده و کاربــران می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای‬ ‫ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫موبایــل زیــر قیمــت بــازار « از انهــا کالهبــرداری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی ادامه داد‪ :‬شــکات بیان داشتند‬ ‫کــه در یکــی از صفحــات اینســتاگرامی بــا یــک اگهــی‬ ‫تحــت عنوان فروش گوشــی موبایل برخــورد کرده اند‬ ‫و ضمــن برقــراری تمــاس بــا فــرد تبلیغ کننــده‪ ،‬مجرم‬ ‫مبلــغ ‪ 50‬میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخت‬ ‫از شــکات درخواســت می کنــد و پــس از دریافــت‬ ‫وجــه؛ دیگــر جوابگــو پیام هــا و تماس هــای تلفنــی‬ ‫متقاضیــان نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‬ ‫کــه بــا اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــا ایجــاد صفحــات مختلــف بــا همیــن‬ ‫موضــوع در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از شــهروندان می نمــوده کــه بــا اقدامات‬ ‫پلیســی متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در اظهــارات خــود هــدف از‬ ‫ایــن کار را کســب درامــد بیــان داشــت و در ادامــه‬ ‫صحبت هــای خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه‬ ‫برخــی از شــهروندان بــه واســطه قیمــت پاییــن و بــه‬ ‫دلیــل طمــع ورزی و از روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫واریــز وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل مزاحمت‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری فــردی کــه در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه مزاحمت بــرای خانم‬ ‫جــوان نمــوده بــود ‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ امیرحســین‬ ‫نقی مهــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت خانــوم‬ ‫جوانــی مبنــی بــر ایجــاد مزاحمــت و هتک حیثیــت در‬ ‫شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‪ ،‬موضوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا در بررسـی های‬ ‫صــورت گرفتــه و بــا انجــام اقدامــات مربوطه و تحلیل‬ ‫مســتندات جمـع اوری شــده و بــا شــگردهای پیچیــده‬ ‫و فنــی موفــق بــه شناســایی متهــم شــدند و طــی یــک‬ ‫عملیــات از پیــش طراحــی شــده و بــا هماهنگــی‬ ‫مرجــع قضایــی‪ ،‬متهــم را در مخفیگاهــش در‬ ‫شهرســتان اســتانه دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بازجویی هــای اولیــه متهــم ‪27‬‬ ‫ســاله پرونده منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد اما پس‬ ‫از مواجــه بــا دالیــل‪ ،‬مســتندات و ادلــه دیجیتال جرم‬ ‫ضمــن اعتــراف بــه بــزه ارتکابــی و اظهــار پشــیمانی از‬ ‫کــرده خــود‪ ،‬هــدف خــود را از ایــن عمــل مجرمانــه ‪،‬‬ ‫رســیدن بــه خواســته شــوم بیــان نمــود کــه در نهایــت‬ ‫پرونــده بــه همــراه متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقی مهــر یــاداور شــد‪ :‬ایجــاد مزاحمــت و‬ ‫هتــک حیثیــت در فضــای مجــازی از مصادیــق جــرم‬ ‫محســوب شــده و بــا خاطیــان در اینگونــه جرائــم بــه‬ ‫شــدت برخــورد می شــود‪ .‬لــذا شــهروندان در فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی ضمــن رعایــت اداب‬ ‫اجتماعــی و حقــوق شــهروندی نســبت بــه حفــظ‬ ‫حریــم خصوصــی ســایر افــراد اهتمــام ویــژه داشــته‬ ‫باشــند و از بیــان هرگونــه دعــاوی و مســائل انتقــام‬ ‫جویــی در فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی پرهیــز نماینــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۷۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان اق قال پرونده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۶۴‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عبدالعارف ال جلیل فرزند دوردی به شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۰۳۵۶۱۱‬کدملی ‪ ۴۹۷۰۰۳۵۶۱‬صادره از اق قال در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۸۹۳.۶۷‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۵‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه محمــد الــق بخــش ‪ -۱۳‬حــدود ثبتــی ملکــی شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف ‪۸۹۴۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یکشنبه ‪ 1400/۰۷/18‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/۰۸/03‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیاگهی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2147‬مورخه‬ ‫‪ 1400/05/13‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-132‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه‏بــا معارض متقاضــی اقای محمدرضــا نودهی فرزند‬ ‫علــی محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 13‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب‏ســاختمان بــه مســاحت ‪ 247‬مترمربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری‏از مالک رســمی اقــای رمضانعلی علی ابــادی فرزند رضا قلی‬ ‫محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‏مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد ‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪400/07/18 :‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/08/03 :‬‏ احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3282‬‏‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 1400/۰۶/29 - ۱۴۰۰ -۲۸۸۵‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪ /‬خانم یعقوب درخشان بعدا ًبه احمد اقا بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۰۰‬در یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۱۹۵.۷۵‬مترمربع از پالک ‪ ۹۰۷‬فرعی از ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در اراضی پنبه زار خریداری از‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسب ‬ ‫س از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م‪.‬الف ‪۳۳۷۰‬‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پ ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۸/03 :‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ‏برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ 99-4874‬مــورخ ‪ 99/11/27‬و رای اصالحــی شــماره ‏‏‪140060307005001240‬مــورخ ‪ 1400/03/27‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1398 -216‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی ‏اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر‬ ‫واحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی اقــای جلیــل وحدانــی قالنلــو فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‏‏‪ 5240107548‬صــادره ازبجنــورد بــه مســاحت ‪ 107.05‬متــر مربــع از پــاک ‪ 737‬فرعــی از ‪164‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی حصــار‏شــیرعلی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای ورثــه علــی اصغــر رجــب پــور مقــدم محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت ‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت ‏درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/03 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3276‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مدرســه و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۴۶۶۸‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۴۶۶۷‬هیــات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه هــای ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۶۵‬و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۶۶‬تقاضــای ‪_۱‬عبــاس فیــوج اهنگــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۴‬و کدملــی ‪۲۱۲۲۳۷۰۳۶۱‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی در شـش دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم از ‪ ۲۶۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ _۲.‬حمیــد رضــا طالــع زاری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۲۱‬و کدملــی‬ ‫‪ ۲۱۲۱۴۷۹۵۹۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عزیــز اللــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم از ‪ ۲۶۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت کل ‪ ۲۲۴‬مترمربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضیــان دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجــع ثبتی دادخواســت خود‬ ‫را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۸۹۳۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۸/۳:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه هــای ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۷۵۹‬تقاضــای اقــای صفرعلــی قاســمی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۳۳۸۵۱۲‬صادره از گــرگان فرزند خدابخش در شـش دانگ اعیانی‬ ‫یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۷۸/5‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۸۹۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۳:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۹۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه هــای ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۲‬تقاضــای خانــم شــهال حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵‬و کــد ملــی ‪ ۵۷۲۹۷۰۹۱۸۸‬صــادره از بردســکن فرزنــد حبیــب اللــه در شـش دانگ اعیانــی‬ ‫یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۷۷.۲۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت ‪ ۲‬مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۸۹۱۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۳:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــمارات ‪-2460‬‬ ‫‪ 1400‬و ‪ 1400-2461‬مورخــه ‪ 1400/06/07‬هیــات بــه شــماره کالســه هــای ‪ 1400-162‬و ‪ 1400-161‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا‬ ‫معــارض متقاضــی خانــم اکــرم محبــی فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه ‪ 32‬صــادره از بجنــورد و اقــای حســین ایمانــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه ‪ 379‬صــادره از بجنــورد کــه هــر کــدام از مالکیــن بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســهیم و شــریک‬ ‫میباشــند ‪.‬درششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 173.75‬مترمربــع از پــاک ‪ 350‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای قربانعلــی رحمانــی فرزنــد رمضانعلــی محــرز گردیــده اســت‬ ‫‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3365‬‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 139660312005000636‬مــورخ ‪ 1399.03.22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1395114412005000171‬‏تقاضــای اقــای مهــدی جوهرپیشــه بــه شــماره شناســنامه ‪29‬کــد ملــی ‪ 2269729730‬صــادره ازعلــی‬ ‫ابــاد فرزنــد حســین در ششــدانگ عرصــه‏و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 99‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در‏علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان امــام رضــا (ع) بعدازچهــارراه ایــت ضلــع شــمالی خیابــان‪ ،‬بخــش ‪6‬‬ ‫حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪379 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/07/17:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۹۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۲۳‬تقاضــای خانــم مهســا شــعبانی نســب بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۰۴۶۰۳۱‬و کدملــی ‪ ۲۱۱۰۰۴۶۰۳۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد مســلم در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۳۰۸/18‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ -۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس ‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م‪ .‬الــف ‪ ۸۹۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰ /۰۷/17 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/03 :‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ،۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۵‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض ‪ _۱‬اقای‪/‬خانم محمدرضا عابدی باغان به شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۰۱۷۷۴۰‬و کدملی ‪ ۲۱۱۰۰۱۷۷۴۰‬صادره از گرگان فرزند عابد متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۵‬در ‪ ۳‬دانگ مشاع از شش دانگ ‪ ۱‬قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است ‪۲‬اقای خانم علی اصغر عابدی باغان به شماره شناسنامه ‪ ۳۰۹۷۶‬کد ملی ‪ ۲۱۲۰۲۹۹۴۸۱‬صادره از گرگان فرزند عابد متقاضی کالسه پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۵‬‬ ‫در ‪ ۳‬دانــگ مشــاع از شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگی ‪ ۱۴۶‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫ت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۱۳۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشارنوبت اول‪۱۴۰۰/۸/۳:‬انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۹:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪404‬‬ ‫کالهبرداری به بهانه کمک‬ ‫به نیازمندان در شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه در قالــب گــروه هــای‬ ‫واتســاپی بــه بهانــه کمــک بــه نیازمنــدان از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری مــی نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ فیــض الــه احمــدی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا ارائــه مرجوعــه قضایــی توســط شــاکی مبنــی‬ ‫بــر اینکــه بــا عضویــت در گــروه هــای واتســاپی کــه بــا هــدف‬ ‫اطــاع رســانی و تحلیــل روز تشــکیل شــده بودنــد‪ ،‬فردی پس‬ ‫از جلــب رضایــت وی بــا هــدف کمــک بــه نیازمنــدان از وی‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنابــر اظهــارات شــاکی فــرد کالهبــردار کــه خــود‬ ‫را وابســته بــه یکــی از ارگان هــای دولتــی معرفــی کــرده بــود و‬ ‫در گــروه هــای مــورد نظــر بــا ارســال پیــام هــای کمــک بــه افــراد‬ ‫نیازمنــد ســعی در جلــب رضایــت افــراد بــرای پرداخــت مبلغــی‬ ‫بــه عنــوان کمــک مومنانــه بــه نیازمنــدان مــی نمــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ احمــدی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــاکی در چندیــن‬ ‫مرحلــه کــه جمعــا ٌمبلــغ ‪ 70‬میلیــون ریــال بــوده در مناســبت‬ ‫هــای گوناگــون جهــت کمــک بــه نیازمنــدان بــه حســاب فــرد‬ ‫کالهبــردار واریــز نمــوده بــود کــه بــا پیگیــری هــای پلیســی‬ ‫انجــام شــده و هماهنگــی بــا مقــام قضایــی فــرد مــورد نظــر‬ ‫شناســایی و حســاب متهــم مســدود شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در تحقیقــات مقدماتــی منکــر هرگونــه‬ ‫جــرم انتســابی شــده و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد فریــب‬ ‫پلیــس را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان پلیــس فتــا و‬ ‫در مواجـ ه بــا مــدارک‪ ،‬مســتندات و ادلــه دیجیتــال انکارناپذیــر‬ ‫جم ـع اوری گردیــده لــب بــه ســخن گشــود و بــه بــزه ارتکابــی‬ ‫اعتــراف نمــود‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪ :‬مهم تریــن عامــل گرفتــاری افــراد در دام‬ ‫کالهبــرداران اینترنتــی و سوءاســتفاده از انهــا بــی توجهــی‬ ‫بــه توصیه هــای پلیــس فتــا اســت‪ ،‬شــهروندان هیچــگاه بــه‬ ‫افــرادی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی و مبــادی غیــر رســمی‬ ‫و نامعتبــر ادعــای کمــک مالــی یــا انجــام امــور خیریــه دارنــد‬ ‫اطمینــان نکننــد و مراقــب ترفند هــای افــراد ســودجو و‬ ‫کالهبــردار باشــند‪ ،‬ایــن دســته مجرمــان بــا هــدف قــرار دادن‬ ‫احساســات مــردم اقــدام بــه تشــویق و ترغیــب کاربــران بــه‬ ‫همــکاری و شــرکت در امــورات خیریــه می کننــد و از انهــا‬ ‫کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیســی را جــدی‬ ‫گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در‬ ‫فضــای مجــازی یــا پیــام رســان های موبایلــی مراتــب را از‬ ‫طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫در ها‬ ‫یکی از راه های صرفه جویی‬ ‫سوخت در فصل زمستان‪،‬‬ ‫بستن کامل در های منزل و حتی‬ ‫اتاق هاست‪ .‬اگر اتاق سردی‬ ‫دارید که داخل ان بخاری یا هیچ‬ ‫وسیله گرمازایی روشن نیست‪،‬‬ ‫باید در طول زمستان در ان را‬ ‫ببندید تا از ورود سرما به داخل‬ ‫خانه تان جلوگیری کنید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫جنگل زیبای کبودوال علی اباد کتول‬ ‫‪ -404‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 18 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-404‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 25‬اکتبر‬ ‫دو شنبه ‪ 3‬ابان ‪25-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫تبدیل بنای لهاک خان‬ ‫به مجموعه تفریحی گردشگری‬ ‫روستای‏‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‏‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬بــزودی‬ ‫مجموعــه تاریخــی مقبــره شــهدای شــورش لهــاک خــان در‬ ‫ابتــدای خیابــان جوادیــه مرکــز اســتان تبدیــل بــه یــک پــارک‬ ‫عمومــی و محــل گردشــگری مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی معلــم در ایــن خصوص اظهار داشــت‪️:‬عملیات اجرایی‬ ‫بــرای امــاده ســازی و تــدارک ایجــاد پــارک توســط شــهرداری در‬ ‫حــال انجــام اســت و در گام اول علــف زنــی‪ ،‬تســطیح و نظافــت‬ ‫محوطــه بــرای امــاده کــردن محیــط بــرای زیرســازی و طراحــی‬ ‫معابــر و دسترســی هــای پــارک انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بنــای تاریخــی کــه در فهرســت اثــار ملی ثبت‬ ‫شــده‪ ،‬یــاداور شــجاعت و ارزش هــای فرهنگــی ایــن منطقــه‬ ‫اســت و بایــد مــورد توجــه ویــژه مســئوالن امــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرمــت بنــای مقبره باید مــورد اولویت‬ ‫قــرار گرفتــه و متاســفانه شــاهد هســتیم فضــای پیرامونــی‬ ‫نیــز بــه حــال خــود رهــا شــده اســت بــه گونــه ای کــه نــه تنهــا‬ ‫جلــوه بصــری شایســته ای نــدارد بلکــه باعــث ایجــاد ناامنــی‬ ‫نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬تناقــض بزرگی‬ ‫اســت کــه محــل دفــن شــهدایی کــه بــرای امنیــت مردمشــان‬ ‫جنگیدنــد تبدیــل بــه مخروبــه و مــکان ناامــن شــود‪.‬‬ ‫معلــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه ایــن مجموعه به عنوان نمــادی از‬ ‫افتخــارات مــردم منطقــه بایــد مرمــت شــده و حفــظ و نگهداری‬ ‫شــود تــا بــه شــان و جایگاهــی در خــور قهرمانــان ان ارتقــا یابد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باتوجــه بــه موقعیــت مناســب ایــن مجموعــه در‬ ‫کنــار بلــوار شــهدا‪ ،‬عــاوه بــر احداث پــارک‪ ،‬می توان با نصب‬ ‫المــان هایــی از قهرمانــان اســطوره ای مثــل ارش گرفتــه تــا‬ ‫قهرمــان جهــان امــروز شــهید ســلیمانی‪ ،‬روح تــازه ای به این‬ ‫فضــا داد و همچنیــن طراحــی و نصــب المــان هــای هنــری‬ ‫روایتگــر ایــن واقعــه تاریخــی و ایجــاد مــوزه ای بــرای نمایــش‬ ‫ادوات جنگــی قدیمــی‪ ،‬باعــث جذابیــت ایــن مجموعــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬نبایــد در‬ ‫معرفــی افتخــارات شــهر بــه نســل جدیــد کوتاهــی کــرده و‬ ‫ایــن اثــار تاریخــی را رهــا کنیــم تــا تبدیــل بــه زبالــه دان شــود‪.‬‬ ‫معلــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع‬ ‫جلســه کمیســیون خدمــات و زیســت شــهری بــا حضــور‬ ‫نمایندگان تیپ دوی شهید دلجویان و نمایندگان اداره کل‬ ‫ســازمان میــراث فرهنگــی و مدیــران شــهرداری برگــزار شــد‬ ‫و بــا توافــق صــورت گرفتــه‪ ،‬در گام اول پاکســازی محوطــه‬ ‫مقبــره شــهدا انجــام شــد‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫سوپ مرغ‬ ‫مــرغ شــکم پــر بریانــی یکــی از غذاهــای بســیار مجلســی و شــیک و خوشــمزه‬ ‫هــس‪ .‬بیــن غذاهایــی کــه بــا مــرغ درســت میشــه یکــی از پرطرفدارتریــن غذاهــا‬ ‫مــرغ شــکم پــره چــون کــه بســیار خوشــمزه و لذیــذه‪.‬‬ ‫در ادامــه روش پخــت ایــن غــذای خــوش طعــم را بــه صــورت تصویــری و مرحلــه‬ ‫بــه مرحلــه تقدیمتــون مــی کنیم‪.‬‬ ‫طرز تهیه مرغ شکم پر برای نو عروس ها‬ ‫مــرغ شــکم پــر‪ ,‬طــرز پخــت مــرغ درســته ‪/‬مــواد الزم جهــت مــرغ شــکم پــر‬ ‫بریانی‪/‬فلفــل بــه میــزان دلخواه‪/‬روغــن بــه میــزان دلخواه‪/‬مــرغ (درســته بــا‬ ‫پوست)‪ 1‬عدد‪/‬لیمو نصف قاچ‪/‬پیاز (متوسط خرد شده) ‪ 3‬عــدد‬ ‫پرتقال ‪ 1‬عدد‪/‬پــودر کاری (اختیــاری)‪ 1‬قاشــق چــای خوری‪/‬الــو بــه مقــدار‬ ‫‪ 2/1‬پیمانه‪/‬زرد چوبه ‪2‬‬ ‫دلخواه (من ‪ 4/3‬پیمانه ریختم)‪/‬کشمش‬ ‫قاشــق چــای خوری‪/‬دارچیــن ‪ 1‬قاشــق چــای خوری‪/‬نمــک بــه میــزان دلخــواه‬ ‫طرز تهیه مرغ شکم پر سوخاری ‪:‬‬ ‫اول از همــه ‪ 1‬عــدد پیــاز متوســط خــرد شــدمون رو نمــک و فلفــل میزنیــم و‬ ‫بهــش اب لیمــوی تازمــون رو اضافــه میکنیــم‪.‬‬ ‫حــاال اب پرتقالمــون و یــک قاشــق چــای خــوری زردچوبــه رو بهــش اضافــه‬ ‫مــی کنیــم‪.‬و مخلــوط مــی کنیم‪.‬ســعی کنیــد پوســت مرغــی کــه انتخــاب میکنیــد‬ ‫ســالم باشــه‪.‬‬ ‫مرغمــون رو بعــد از شســتن و خشــک کــردن تــوی یــک کاســه بــزرگ میذاریــم و‬ ‫حســابی بــا مایــه پیــاز پرتقالــی کــه درســت کردیــم اغشــته مــی کنیــم‪.‬‬ ‫هــم داخــل شــکمش و هــم روی کامــل مــرغ‪.‬و حتــی زیــر پوســت مــرغ‪ ،‬زیــر‬ ‫پوســت ســینه و ران هــا‪ ،‬همــه را پــر از مایــه کنیــد‪.‬‬ ‫تا حسابی مرغمون به مایه اغشته بشه‪..‬‬ ‫حــاال بــا یــک نایلــون یــا درب محکــم ظــرف را بپوشــانید و بمــدت ‪ 1‬روز کامــل (‬ ‫‪ 24‬ســاعت) در یخچــال بذاریــد‪.‬‬ ‫یادتــون باشــه هرچنــد ســاعت یکبــار پوشــش مرغتــون رو برداشــته و همینطــور‬ ‫در مــواد دورش بغلطونیــد و اب پرتقــال و لیمــو رو بــر روی کل مرغتــون بریزیــد‬ ‫و دوبــاره ســرش رو بذاریــد و ایــن کار رو چنــد بــار انجــام بدیــد‪.‬‬ ‫بعــد از یــک روز ادامــی پختمــون رو انجــام میدیــم‪ 2 .‬عــدد پیــاز خــرد شــدمون‬ ‫رو کمــی تفــت میدیــم تــا نــرم شــه‬ ‫حــاال پیازمــون رو از روی اجــاق گاز برداشــته و در ظرفــی بــا کمــی نمــک و ‪ 1‬ق‬ ‫چ زردچوبــه و دارچیــن و الــو و کشــمش و ادویــه کاری مخلــوط مــی کنیــم‪.‬‬ ‫میذاریم کنار و میریم سروقت مرغمون‪...‬‬ ‫جونــم براتــون بگــه مرغمــون رو کــه ‪ 1‬روز حســابی تــوی مــواد بــوده و کامــا”‬ ‫اب پرتقــال و لیمــو و البتــه پیــاز تــوی گوشــتش نفــوذ کــرده و حســابی تــرد و‬ ‫خوشــمزش کــرده رو از یخچــال در میاریــم و همــه مــواد رو حســابی ازش جــدا‬ ‫میکنیــم هــم پیازهــا و هــم اب پرتقــال ‪.‬‬ ‫حــاال تــه ســینی فــر یــه ورق فویــل گذاشــته (بــرای اینکــه ظرفتــون کثیــف نشــه‬ ‫و شســتنش راحــت باشــه) و بــه انــدازه ‪ 1‬ق چ (فقــط در حــد چــرب شــدن) روی‬ ‫فویلتــون روغــن بریزیــد‪.‬‬ ‫مرغتــون رو در ظــرف فــر گذاشــته و مــواد پیــاز و کشــمش و الــو رو درشــکم‬ ‫مــرغ بریزیــد و شــروع بــه دوختــن شــکم مــرغ کنیــد‪.‬‬ ‫بافته های داری خراسان شمالی‬ ‫‏‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‏‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‪،‬‬ ‫‏از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطق ـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود میشــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متــر‬ ‫‏بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتدل اســت‪ .‬پس در دســتهی روســتاهای ییالقی قرار میگیرد‪ .‬پاقلعه‏پیش‬ ‫از هرچیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفتانگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‏‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن این منطقه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫‏در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫‏اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫‏علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دســتی رایج و یا منســوخ شــده روســتا ‪:‬‏قالی ‪ ،‬قالیچه ‪ ،‬گلیم ‪ ،‬نمد‪،‬‬ ‫چادر شــب و دســتمال از انواع صنایع دســتی روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏های انبوهی از درختان ســوزنی‬ ‫برگ و ذخیره‏گاه جنگلی ‪ ،‬از زیباترین جاذبه‏های طبیعی روستای پاقلعه‬ ‫‏محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب‏ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و‬ ‫در میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار‬ ‫دارد ایــن اســتخر‏بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا‬ ‫متــر چشــم‏اندازی بســیار زیبــا و رویایــی دارد اب ایــن اســتخر طبیعــی از‬ ‫چشــمه‏های جوشــان تامین‏می‏شــود و هر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را‬ ‫بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و‬ ‫‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‏‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات ‪:‬اقامتــگاه‬ ‫بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بوم گردی طبیعت قلعه میــران –‏خانه‬ ‫مســافر گلپر – خانه مســافر چشــم انداز‬ ‫امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران ( همراه‬ ‫با تصاویر )دارای راه اســفالته – ســوپر مارکت – نانوایی – در مســیر‏روســتای‬ ‫پاقلعــه بــه ابشــار پشــمکی ســاختمان خدماتــی و رفاهــی ( ســرویس بهداشــتی‬ ‫و نمازخانــه )‬ ‫موســیقی های محلی رایج روســتا ‪:‬نی ســاز همیشــگی و همراه مردم روستاســت‬ ‫کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهی می‏کند‏‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‏‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری مــ ‏‬ ‫‏چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا‬ ‫مراســم ویــژه‏ای ســیزده بــدر برگــزار مــی‏شــود‪ .‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه مــردم‬ ‫‏روستاســت که در مراســم مختلف ‪ ،‬اواز خوانندگان محلی را همراهی می‏ کند‪.‬‬ ‫مــردم میانســال و کهنســال روســتا معمــوال ًاز پوشــاک محلــی اســتفاده‏می‏ کننــد‪.‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس مــردان‬ ‫س هیــا محلــی اســتفاده مـ ‏‬ ‫زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪،‬‏پیژامــه‪ ،‬پیراهــن‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان بــه وســیله‬ ‫روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده مـ ‏‬ ‫ن هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده‏اند‪ .‬جوانان روســتا‬ ‫روبــا ‏‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫در مراســم ویــژه و جش ـن‏ها از لبــاس محلــی اســتفاده م ـ ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه‬ ‫فعالیت‏هــای زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایع‬ ‫دســتی اســتوار‏شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪.‬‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه‬ ‫تولیــد انــواع صنایــع دســتی ماننــد‏قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چادر شــب‬ ‫و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی‬ ‫ان شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن‬ ‫محصــوالت‏باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت‬ ‫‪ ،‬پشــم و انــواع فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصوالت‬ ‫دامــی ان‏اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس‬ ‫نتایــج سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته‬ ‫اســت کــه در‏ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‏‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن‏ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬افراد بــی خانمان‬ ‫و معتادانــی کــه بــه ایــن محوطــه پنــاه اورده بودنــد بــه ســرای‬ ‫مهــر شــهرداری و مرکــز تــرک اعتیــاد معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بنــای مقبــره شــهدا نمونــه برجســته ای از اثار معمــاری دوره‬ ‫پهلــوی اول در بجنــورد اســت کــه در مرکــز باغــی در شــمال‬ ‫بجنــورد ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــای تاریخــی بــه شــماره ‪ ۹۲۴۱‬در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــای یادبــود کــه پیــش تــر از ان بــه عنــوان «مقبــره‬ ‫شــهدای گمنــام» هــم یــاد مــی شــده‪ ،‬در واقــع مدفــن‬ ‫شــماری از ســربازان گمنــام ایرانــی اســت کــه در گیــرودار‬ ‫جنــگ جهانــی اول جــان باختــه بودنــد و بعدهــا شــماری‬ ‫از افســران رضاشــاه نیــز کــه در واقعــه ســرکوب شــورش‬ ‫«لهــاک خــان»‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۳۰۴‬در منطقه علم سرکشــی‬ ‫برافراشــته بــود جــان خــود را از دســت داده بودنــد در همیــن‬ ‫محــل بــه خــاک ســپرده شــدند‪.‬‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی شــناخته شــده خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۶۵۵‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه ‪۵۱۱‬‬ ‫مــورد ان اثــر تاریخــی‪ ۴۹ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و‬ ‫‪ ۲۰‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫بافته های داری‬ ‫وجــود مراتــع سرســبز و بکــر و رونــق دامــداری کــه نتیجــه ان دسترســی بــه مــواد‬ ‫اولیه فراوان و ارزان قیمت اســت‪ ،‬دســتبافت های متنوع و چشــم نوازی از نظر‬ ‫طــرح و رنــگ را باعــث شــده اســت‪ .‬نقشــهای ذهنــی همــه ریشــه در اعتقــادات و‬ ‫باروهــای بافنــده دارد‪ .‬نــگاره هــا و موتیــف هــا برگرفتــه از طبیعــت و زندگــی روزمره‬ ‫و کارکــردی ســمبلیک دارنــد‪ .‬بافتــه هــای داری شــامل مــوارد گلیــم‪ ،‬ســفره کــردی‪،‬‬ ‫پــاس‪ ،‬قالــی‪ ،‬قالیچــه و پشــتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫گلیم‬ ‫نوعــی مفــرش بــدون پــرز اســت کــه از درگیــری تــار و پــود بــه یکدیگــر ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬کــه معمــوال ًتــار از پنبــه و پشــم بــوده و پــود گــذاری بــا نخ هــای پشــمی‬ ‫بــوده یــا کــرک بصــورت رنگــی انجــام می شــود‪ .‬گلیــم بافــی در ایــران شــوه های‬ ‫گوناگونــی دارد ولــی انچــه کــه مهــم اســت و گلیــم یــک منطقــه را از منطقــه دیگــر‬ ‫جــدا می کنــد نقــوش و طرحهــای مــورد اســتفاده رنــگ امیــزی و نــوع بافــت ان‬ ‫بســیار اســت‪ .‬گلیم شــامل یک رو و دورو بوده و موارد اســتفاده ان بســیار اســت‪.‬‬ ‫نــه تنهــا جهــت زیانــداز بلکــه در مــواردی دیگــر چــون جــوال‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬پــادری‪،‬‬ ‫کنــاره‪ ،‬پــرده ای‪ ،‬کیــف‪ ،‬پشــتی و مــوارد تزئینــی بــه کار مـی رود‪ .‬امــروزه تقریبــا ًدر‬ ‫تمــام شهرســتانهای اســتان بافــت گلیــم رواج داشــته و در کلیــه مراکــز اموزشــی‬ ‫صنایــع دســتی بــه هنــر جویــان امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫سفره کردی‬ ‫رایج تریــن هنــر عشــایر بافــت نوعــی گلیــم بــه نــام ســفره کــردی اســت کــه بازگــو‬ ‫کننــده داســتان زندگــی بافنــده اســت‪ .‬ایــن هنــر مختــص بــه خراســان بــزرگ بــوده‬ ‫و از بافته هــای منحصــر بــه فــرد زنــان کــرد عشــایر ایــن خطــه می باشــد کــه در‬ ‫شهرســتانهای بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج و اســفراین رواج دارد‪.‬‬ ‫ســفره کردی با نقشــهای بســیار زیبا و با مضامین و مفاهیم عمیق که ریشــه در‬ ‫باورهــای ایــن منطقــه دراد‪ ،‬از جنــس پشــم بافتــه مــی شــود‪ .‬نقــوش بــه کار رفتــه‬ ‫در ایــن دســتبافته های نیــز دارای تنــوع بســیاری بــوده کــه عمدتــا ًشــامل نقــوش‬ ‫انتزاعی گیاهی‪ ،‬حیوانی و نقوش هندســی و بر اســاس ســه شــکل مربع‪ ،‬مثلث‬ ‫و دایــره می باشــد‪.‬‬ ‫جاجیم‬ ‫جاجیــم دســتبافته ای ضخیــم شــبیه پــاس یــا گلیــم کــه راه راه و رنگیــن اســت‬ ‫و ماننــد ســایر دســتبافته ها بــه عنــوان زیرانــداز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‬ ‫و جنــس ان عمدتــا ً از پشــم انتخــاب می گــردد‪ ،‬تمــام جاجیــم یــک بــار بافتــه‬ ‫می شــود و رنــگ و نقــش ان متنــوع و نمادهایــی ماننــد جــوان بــودن بافنــده و امید‬ ‫بــه اینــده ای روشــن را در بــر دارد‪.‬‬ ‫فرش‪ ،‬پشتی و قالیچه ترکمنی‬ ‫فــرش و پشــتی ترکمنــی هنــر دســت زنــان ترکمــن نشــین بجنــورد و همچنیــن‬ ‫در شهرســتانهای مانــه و ســملقان رواج داشــته و نقــوش بســیار زیبــا و خــاص ان‬ ‫چشــم را نــوازش مــی دهــد‪.‬‬ ‫عمدتــا ًنقــوش فرشــهای ترکمــن از لحــاظ شــکل هندســی و شکســتگی خطــوط‪،‬‬ ‫خــاص مــردم کــوچ نشــین کــه بــه صــورت ذهنــی و در انــواع طرحهــای ترکمــن‬ ‫یموتــی‪ ،‬شــانه ای‪ ،‬اغــال‪ ،‬چهارقــاب‪ ،‬غــزال گــز و قاشــقی بافتــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 565

روزنامه بازار کسب و کار پارس 565

شماره : 565
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 564

روزنامه بازار کسب و کار پارس 564

شماره : 564
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 563

روزنامه بازار کسب و کار پارس 563

شماره : 563
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 562

روزنامه بازار کسب و کار پارس 562

شماره : 562
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 561

روزنامه بازار کسب و کار پارس 561

شماره : 561
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

شماره : 560
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!