روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 402 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 402

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 402

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 402

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 28 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /20‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪ /13‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫اب‪ ،‬رویای‬ ‫پر اضطراب خلیج گرگان‬ ‫شماره‬ ‫‪402‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪3‬‬ ‫ریوی گذرگاه اقوام د ر شمال شرق‬ ‫سهل انگاری د ر‬ ‫نگهد اری رمز و‬ ‫نام کاربری د ر‬ ‫شبکه شاد مشکل‬ ‫افرین شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز فعالیت مشاغل مشروط به‬ ‫دریافت دز اول واکسن کروناست‬ ‫‪4‬‬ ‫موتور ماشینم جوش اورد چکار کنم‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی‬ ‫زمینه ساز رسیدن به اهداف متعالی‬ ‫سیستم اموزشی کارامد است‬ ‫‪2‬‬ ‫برای ساخت مسکن د ر ‪ ۸۰۰‬شهر زمین مورد‬ ‫نیاز تامین شد‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از تامیــن زمیــن در ‪ ۸۰۰‬شــهر در‬ ‫قالــب طــرح ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــرای ســاخت مســکن در مراکــز اســتان ها حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان وام را در نظــر گرفته ایــم کــه ایــن مبلــغ‬ ‫بــرای روســتاها ‪ ۲۵۰‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «رســتم قاســمی» در حاشــیه‬ ‫برگــزاری مراســم معارفــه مدیرعامــل جدیــد شــرکت راه اهــن‬ ‫ـی جزییــات ســاخت چهــار‬ ‫در جمــع خبرنــگاران دربــاره چگونگـ ِ‬ ‫میلیــون واحــد مســکن‪ ،‬افــزود‪ :‬در مجلس طی ماه گذشــته‬ ‫ابــاغ شــده اســت کــه مــی توانــد کمــک بســیار بزرگــی بــه‬ ‫مــردم بــرای صاحبخانــه شــدن کنــد‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی‬ ‫در دولــت ســیزدهم بــه ایــن معنــی نیســت کــه هــر ســال‬ ‫یــک میلیــون واحــد ســاخته خواهــد شــد؛ همــه مــی دانیــم‬ ‫ســاخت مســکن حــدود یــک ســال و نیــم زمــان مــی بــرد‪ .‬در‬ ‫وهلــه نخســت اعــام کردیــم کــه تــا حــدود دو میلیــون واحــد‬ ‫مســکونی را شــروع مــی کنیــم و هــم اکنون عملیــات اجرایی‬ ‫ان نیــز در مرحلــه اغــاز شــدن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق اخریــن اطالعاتــی کــه امــروز صبــح‬ ‫از ســازمان ملــی و زمیــن گرفتــم در بیــش از ‪ ۸۰۰‬شــهر‪،‬‬ ‫زمیــن بــرای اجــرای ایــن پــروژه تامیــن شــده اســت و‬ ‫مهمتریــن اقــدام ایجــاد «بانــک زمیــن» در وزارت راه و‬ ‫شهرســازی اســت کــه تــا ســه مــاه دیگــر بایــد اقدامــات‬ ‫ان را انجــام دهیــم و اطالعــات زمین هــای هــر اســتان را‬ ‫در بانــک زمیــن ثبــت کنیــم‪.‬‬ ‫قاســمی بــا ببــان اینکــه اکنــون بــرای اغــاز ســاخت ‪ ۲‬میلیون‬ ‫واحــد مســکونی در بســیاری از شــهرها‪ ،‬زمیــن امــاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ ۲۰ :‬درصــد از تســهیالت بانکــی تــا ســقف ‪۳۶۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان بــه ایــن پــروژه اختصــاص پیــدا می کنــد‬ ‫و ایــن قانــون بــه بانــک مرکــزی ابــاغ شــده اســت و متناســب‬ ‫بــا تــورم افزایــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از تعییــن ســقف وام پــروژه جهــش‬ ‫تولیــد مســکن خبــر داد و گفــت‪ :‬پیشــنهادی را بــرای ســقف‬ ‫تســهیالت مســکن به بانک مرکزی دادیم که در جلســه روز‬ ‫ســه شــنبه شــورای پــول و اعتباربررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان وام را بــرای مراکــز‬ ‫اســتان ها در نظــر گرفته ایــم کــه ایــن مبلــغ بــرای روســتاها‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیــون تومــان اســت‪ ،‬فــردا در جلســه شــورای عالــی‬ ‫پــول و اعتبــار ایــن موضوعــات تصویــب مــی شــود‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬تمــام واجــدان شــرایط و خانــه اولی هــا‬ ‫می تواننــد در ســامانه جدیــد ثبت نــام کننــد و بــا اســتفاده از‬ ‫تجربیــات مســکن مهــر‪ ،‬ســاخت مســکن را متقاضــی محــور‬ ‫در نظــر گرفتیــم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا اجــرای متقاضــی محــور‬ ‫ســاخت مســکن بــه عنــوان حــذف بررســی فــرم «ج» اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬فعــا فــرم ج حــذف نشــده اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال «فرم‬ ‫ج» نیــز اشــکاالتی دارد کــه بخشــی از ســخت گیری ها در‬ ‫مــورد فــرم ج ممکــن اســت اصــاح شــود‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد‪ :‬همزمــان بــا شــروع‬ ‫ســاخت مجتمع مســکونی ســاخت خدمات هم شــروع می‬ ‫شــود و بــه عنــوان کمــک دولــت‪ ،‬ســاخت خدمــات رایــگان‬ ‫‪5‬‬ ‫بودنــد صندلــی خالــی را جبــران کننــد‪ .‬وقتی ســهم ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫شــود بــه دنبــال کاهــش قیمــت بلیــت هســتیم وجلســه بــا‬ ‫ایرالین هــا می گذاریــم و امیدواریــم بتوانیــم قیمــت را پاییــن‬ ‫اوریم‪.‬‬ ‫تحمیل هزینه سنگین ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی بر فعاالن اقتصاد ی‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫« گرگان مرکز استان گلستان است‬ ‫نه بیشتر ! »‬ ‫محمددیلمکتولی‬ ‫فعال رسانه گلستان‬ ‫خواهــد بــود‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا انبــوه ســازان کشــور در هفتــه هــای اینــده‬ ‫وارد مذاکــره مــی شــویم‪ ،‬بــا تعاونــی هــای خوشــنام نیــز وارد‬ ‫گفــت و گــو مــی شــویم‪ .‬اکنــون ســاخت ‪ ۴۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫در شــهرها و روســتاها توســط بنیاد مســکن اغاز شــده است‬ ‫و بــا کمیتــه امــداد و بهزیســتی و صنــدوق تعــاون و وزارت کار‬ ‫هــم توافقنامــه هایــی را امضا شــده اســت‪.‬‬ ‫رســتم قاســمی گفــت‪ :‬مســکن را بخــش خصوصــی‬ ‫می ســازد امــا توزیــع مدیریــت ســاخت را بیــن دســتگاه های‬ ‫ســازنده تقســیم کردیــم‪ .‬همزمــان بــه دنبــال تحــول در نظام‬ ‫ســاخت و ســاز هســتیم و بــا برخــی کشــورهای خارجــی در‬ ‫حــال مذاکــره هســتیم تــا دانــش نویــن ســاخت و ســاز وارد‬ ‫کشــور شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا برخــی از کشــورها بــرای صنعتی ســازی‬ ‫ایــن چهــار میلیــون واحــد مســکونی وارد مذاکــره شــدیم کــه‬ ‫روش همــکاری بــا انهــا از طریــق تهاتــر بــا نفــت فاینانــس یــا‬ ‫پرداخــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی دربــاره فاصلــه گــذاری اجتماعــی در‬ ‫پروازهــا‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس مصوبــه ســتاد کرونــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای پذیــرش مســافر بــا محدودیــت ‪ ۶۰‬درصــد در‬ ‫هواپیمــا تصویــب شــد امــا اخیــرا بحــث شــده اســت کســانی‬ ‫کــه دو دوز واکســن را زدنــد مــی تواننــد ســهم بیشــتری را‬ ‫ببرنــد و پــس از صــدور کارت هــای هوشــمند واکسیناســیون‪،‬‬ ‫امــکان ســهم بیشــتر مســافر وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه می شــود گزینه هــای‬ ‫پیشــنهادی بــرای انتخــاب معاونــان و مدیــران شــرکت ها و‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــا وزارت راه و شهرســازی تحــت فشــار‬ ‫هســتید و ایــن مدیــران‪ ،‬انتخــاب شــما نیســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫موضــوع هرگــز صحــت نــدارد و تمــام مدیــران و معاونــان را‬ ‫خــودم انتخــاب می کنــم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به تغییر قیمت بلیت حمل‬ ‫و نقــل عمومــی پــس از مصوبــه رعایــت ‪ ۶۰‬درصــدی‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬بخشــی از افزایش قیمت بلیت هواپیما در گذشــته به‬ ‫دلیــل رعایــت مصوبــه ‪ ۶۰‬درصــدی بــوده و ایرالین هــا مجبــور‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل ویروس‬ ‫ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫اگهی مزاید ه شماره‬ ‫ج‪1400-‬‏شرکت مخابرات ایران‬ ‫ت ‪‎‬سامان سازه غد یر‬ ‫شرکت مد یری ‪‎‬‬ ‫(شرکت امالک مخابرات‏) به‬ ‫نمایند گی از شرکت مخابرات ایران‬ ‫( سهامی عام‏) د ر نظر د ارد تعد اد ی از‬ ‫امالک مشروحه را د ر مزاید ه عمومی‬ ‫به فروش رساند ‏‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برابر تقســیمات کشــوری ‪ ،‬شهرســتان گرگان یکی از شهرســتانهای اســتان گلســتان و شهر‬ ‫گــرگان‪ «،‬مرکــز اســتان گلســتان» اســت ‪ ،‬اســتانی کــه چندیــن شــهر و شهرســتان دیگــر هــم‬ ‫غیــر از گــرگان دارد ‪ ،‬امــا در معــادالت سیاســی_اجتماعی و ســاختار اداری و حاکمیتــی ‪،‬‬ ‫چنیــن القــاء مــی شــود کــه شهرســتان گــرگان « تافتــه جــدا بافتــه ای » از اســتان اســت ‪.‬‬ ‫از اب شــرب شــهر گــرگان ‪،‬کــه از ازاد شــهر در شــرق تــا بندرگــز در غــرب اســتان‬ ‫گســتان ‪،‬چندیــن حلقــه چــاه زده شــده ‪،‬تـ ا اب شــرب ایــن« نازدانــه »را تامیــن کننــد‪،‬‬ ‫حتــی بــه قیمــت پاییــن افتــادن ســطح ابهــای زیرزمینــی جلگــه کشــاورزی شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول ‪ ،‬ازادشــهر و‪ ....‬تــا امکانــات رفاهــی و اداری مســتقر در شــهر گــرگان کــه‬ ‫نمونــه اش در هیــچ جــای اســتان گلســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫از همــه مهمتــر اینکــه ‪ ،‬رشــد و توســعه بــی رویــه ایــن شهرســتان‪،‬کالبد شــهری‬ ‫(اســتراکچر) ان را از اســتان گلســتان بزرگتــر کــرده و بجــای محــو شــدن شهرســتان در‬ ‫اســتان ‪ ،‬اســتان گلســتان در شــهر گــرگان در حــال هضــم شــدن اســت ‪ .‬‬ ‫ظاهــرا ًایــن نگــرش در مســئولین عالــی رتبــه هــم رســوخ کــرده ‪ ،‬تــا جائیکــه هنــوز تکلیــف‬ ‫«استاندار_گلســتان »مشــخص نشــده و ایــن معادلــه پیچیــده روی تختــه ســیاه بــدون راه‬ ‫حــل باقــی مانــده ‪ ،‬حکــم شــهردار گــرگان توســط وزیــر محتــرم کشــور امضــاء شــده اســت ‪.‬‬ ‫نگارنــده نــه بــه واســطه مقــام اوردن در« جشــنواره رســانه و مدیریــت شــهری»‬ ‫شــهرداری گــرگان ‪ ،‬بلکــه بــه واســطه داشــتن بهتریــن دوســتان ‪ ،‬همــکاران و همرزمــان‬ ‫و از همــه مهمتــر بواســطه داشــتن خواهــری مهربــان کــه هنــوز هــم نقــش مــادری ام‬ ‫را برعهــده دارد بــه گــرگان وابســته ام ‪ ،‬ولــی بــه شهرســتان هــای اســتان گلســتان حــق‬ ‫بدهیــد کــه از تجمیــع امکانــات ‪ ،‬ســرعت عمــل در کار گــرگان ‪ ،‬توجــه بیــش از حــد‬ ‫متعــارف بــه شهرســتان گــرگان عصبانــی و ناراحــت باشــند ‪.‬‬ ‫در حالیکه هنوز از شــهرداران پانزده شــهر بزرگ و کوچک اســتان گلســتان ‪ ،‬هیچ یک‬ ‫حکــم « شــهرداری » خــود را دریافــت نکــرده انــد و اقــای « محمدرضــا ســبطی » حکــم‬ ‫شــهرداری گــرگان را بــا امضــای وزیــر کشــور دریافــت نمــوده کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه‬ ‫توصیــه هــای وزیــر محتــرم کشــور بــه نامبــرده ‪ ،‬دارای اهمیــت ویــژه ای اســت‪.‬‬ ‫اهم توصیه های وزیر کشور عبارتند ‪:‬‬ ‫_ شایســته اســت بــا انتخــاب مدیــران متعهــد و کارامــد و برنامــه ریــزی دقیــق‪ ،‬اهــداف‬ ‫و سیاســت هــای ذیــل را محقــق نمائیــد؛‬ ‫_پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسالمی ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخالق‬ ‫_ هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها‬ ‫_ رعایت مالک های امانت‪ ،‬دینداری‪ ،‬کفایت و کارامدی‬ ‫_ شفافیت فرایندها و شناخت گلوگاههای فساد خیز و مبارزه جدی با عوامل ان‬ ‫_ تســهیل‪ ،‬تســریع و انضبــاط در خدمــت رســانی بــه شــهروندان و پوشــش فراگیــر‬ ‫خدمــات شــهری‬ ‫_ رعایــت توزیــع عادالنــه خدمــات‪ ،‬امکانــات و نــگاه عدالت گســتر به اقشــار محــروم و‬ ‫اســیب پذیــر بــا رویکرد محله محــوری؛‬ ‫_ توجــه اساســی بــه ظرفیــت جوانــان و رســیدگی ویــژه بــه امــور بانــوان‪ ،‬ایثارگــران‪،‬‬ ‫ســالمندان و معلــوالن‬ ‫_ اهتمــام جــدی و مســئوالنه بــه توســعه پایــدار و حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء‬ ‫فضــای ســبز شــهری‬ ‫_ افزایش نشاط و فضیلت های معنوی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‪،‬‬ ‫_ توجه ویژه به ابادانی مراکز فرهنگی و مذهبی و ترویج هنجارهای اسالمی‪،‬‬ ‫‪ _  ‬تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی‪،‬‬ ‫_ جلب مشارکت های مردمی و نواوری و خالقیت در ارائه خدمات‪،‬‬ ‫_ همکاری متقابل با مسئولین ملی و محلی به منظور تقویت مدیریت شهری کارامد‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزسه شــنبه ‪ 27‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,620,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,462,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 112,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 116,370,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 59,600,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,850,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪402‬‬ ‫زمینه ساز رسیدن به‬ ‫اهداف متعالی سیستم‬ ‫اموزشی کارامد است‬ ‫معــاون پارلمانــی ریاســت جمهــوری‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫تاکیــد اســام بــر دانــش انــدوزی گفــت‪ :‬بــا سیســتم‬ ‫اموزشــی کارامــد خواهیــم توانســت بــه اهــداف بلنــد‬ ‫و متعالــی خــود دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی معاونــت امــور مجلــس؛ «ســیدمحمد‬ ‫حســینی» معــاون پارلمانــی ریاســت جمهــوری در‬ ‫نخســتین همایــش کشــوری بیانیــه گام دوم انقــاب‬ ‫بــا موضــوع نقــش دانشــگاه فرهنگیــان در ایجــاد‬ ‫تمــدن نویــن اســامی ایرانــی بــا اشــاره بــه قــرار گیــری‬ ‫در اســتانه هفتــه وحــدت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بحــث‬ ‫وحــدت یــک امــر تمدنــی اســت و هــر جامعــه­ای که به‬ ‫ایــن مقولــه توجــه نداشــته باشــد‪ ،‬ناگزیــر بــه ضعــف و‬ ‫شکســت خواهــد رســید‪ ،‬وحــدت امــری اســت کــه در‬ ‫اســام توجــه ویــژه­ای بــدان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کلماتــی چــون «اعتصمــوا» و «تعاونــوا»‬ ‫و «رابطــوا» همگــی بــه اعتــای اجتمــاع و تدویــن‬ ‫تمــدن اســامی اشــاره دارد‪.‬‬ ‫حســینی بحــث دانــش انــدوزی را از مــوارد مــورد‬ ‫تاکیــد و بســیار مهــم در اســام دانســت و بــا بیــان‬ ‫اینکــه توجــه بــه علــم بایــد از دوران کودکــی مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد عالقــه‬ ‫بــه علــم امــوزی در میــان کــودکان و نوجوانــان از‬ ‫رســالت­ های امــوزش و پــرورش بــوده و از معلمــان‬ ‫انتظــار مــی­رود کــه فرزنــدان را بــا علــم عجیــن و بــه‬ ‫ان عالقــه ­منــد کننــد‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه‬ ‫روایــت معصــوم(ع) ادامــه داد‪ :‬از میان فضیلت هایی‬ ‫چــون حــج و صدقــه­دادن‪ ،‬عبــادات شــخصی و روزه‬ ‫­داری‪ ،‬ایــن معرفــت و شــناخت اســت کــه از جایــگاه‬ ‫باالتــری قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جامعــه ­ای کــه اهــل دانــش و‬ ‫بصیــرت ورزی باشــد‪ ،‬قطعــا ًجامعــه­ای پیشــرو خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬دســتیابی بــه تمــدن نویــن اســامی‬ ‫نیازمنــد الزاماتــی اســت و بــرای رســیدن از وضعیــت‬ ‫موجــود بــه وضعیــت مطلوبــی‪ ،‬بایــد مجاهــدت‬ ‫بســیارکرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایســتی ملــت و امــت امادگــی بــرای‬ ‫تغییــر داشــته باشــند تــا اهــداف مــورد نظــر محقــق‬ ‫شــود و از ایــن منظــر بــه نیروهــای کارامــد و شــجاع‪،‬‬ ‫ت طلبــی نیــاز اســت کــه پایــه‬ ‫ل خــواه و عدالــ ­‬ ‫تحــو ­‬ ‫تربیــت انــان از همیــن امــوزش و پــرورش اســت‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬بــا سیســتم اموزشــی کارامــد‬ ‫خواهیــم توانســت بــه اهــداف بلنــد و متعالــی خــود‬ ‫دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫یکی از اثار کمبود اب از‬ ‫بین رفتن زمین های حاصل‬ ‫خیز و مرطوب است‪.‬‬ ‫ریوی و عهد مفرغ‬ ‫ایــن شــهر در قلــب حکومــت هخامنشــی ان‬ ‫دوره کــه از چیــن تــا یونــان امتــداد داشــت‬ ‫کشــف شــده اســت و اثاری از امپراتوری های‬ ‫هخامنشــی‪ ،‬ساســانی و اشکانی و حتی عهد‬ ‫مفــرغ دارد‪.‬‬ ‫ریوی گذرگاه‬ ‫اقوام د ر‬ ‫شمال شرق‬ ‫ریوی‪ ،‬این محوطه ‪ ۱۱۰‬هکتاری در مانه و سلمقان‬ ‫خراســان شــمالی کــه براســاس گمانــه زنی هــا قدمت‬ ‫ان بــه عصــر مفــرغ بــاز می گــردد روزی روزگاری مرکز‬ ‫تمدنی کهن بوده اســت که ‪ ۹‬فصل کاوش باســتان‬ ‫شناســی موید قدمت و دیرینگی ان اســت‪.‬‬ ‫هــزاره هــای تاریــخ در ریــوی خراســان شــمالی‬ ‫گویــا زبــان بــه ســخن گشــوده انــد تــا داســتان ها‬ ‫بگوینــد و راز و رمــز هــای ایــن ســاتراپی‬ ‫هخامنشــیان را بازگــو کننــد‪.‬‬ ‫اگــر در قلــب ریــوی کــه دژی اســتوار از عمــق ان‬ ‫بیــرون کشــیده شــده توقــف کنیــم ان چــه از دل‬ ‫کاوش هــا بیــرون امــده‪ ،‬مــا را در هزارتــوی زمــان‬ ‫بــه عقــب مــی بــرد و انــگار مــی تــوان هیاهــو و امــد‬ ‫و شــد زنــان و مــردان‪ ،‬ارابــه هــای جنگــی و چکاچــک‬ ‫شمشــیرهای ســربازان و صــدای شــهری را شــنید‬ ‫کــه کــم کــم زوایــای تاریــک ان بــا کاوش هــای‬ ‫باستانشناســی روشــن مــی شــود‪.‬‬ ‫حتــی باســتان شناســان معتقدنــد کــه ایــن جــا‬ ‫ممکــن اســت همــان «اســاک» مرمــوز و گمشــده‬ ‫تاریــخ باشــد کــه داریــوش بــزرگ در ان تــاج بــر‬ ‫ســر گــذارد و از دیگــر ســو در برهــه ای از تاریــخ نیــز‬ ‫دژی نظامــی و محــل تــدارکات ســربازان هخامنشــی‬ ‫هنــگام عبــور از جــاده ابریشــم بــوده باشــد امــا همــه‬ ‫اینهــا در محوطــه ‪ ۱۱۰‬هکتــاری زیــر خروارهــا خــاک‬ ‫نهــان اســت و ‪ ۹‬فصــل کاوش تنهــا اندکــی از زوایــای‬ ‫ایــن اســتقرارگاه قدیمــی را کــه عمــر ان تا عهد مفرغ‬ ‫گمانــه زنــی شــده اشــکار کــرده اســت‪.‬‬ ‫راه دوری بیــن جــاده اســیایی و ایــن محــل نیســت و‬ ‫مســافران گــذری مــی تواننــد فقــط بــا طــی ‪ ۲‬کیلومتر‬ ‫و وارد شــدن بــه اشــخانه مرکــز شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان بــه روســتای نجــف و ســپس بــه ایــن محــل‬ ‫برســند و گســتره ای ســبز و ســکوتی تاریخــی را‬ ‫تجربــه کننــد کــه در دل خــود مرکــز تمدنــی کهــن را‬ ‫در اغــوش گرفتــه و چــه بســا محــل رازهایــی اســت‬ ‫کــه یکایــک ســاکنان ایــن کهــن شــهر بــا خــود بــه دل‬ ‫خــاک بــرده انــد‪.‬‬ ‫چرا ریوی اهمیت دارد؟‬ ‫سرپرســت هیــات باستان شناســی محوطــه‬ ‫باســتانی ریوی در مانه و ســملقان خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن زمینــه اظهــار داشــت‪ :‬محوطه باســتانی ریوی‬ ‫کــه ‪ ۱۱۰‬هکتــار گســتره دارد بــه عنــوان قدیمــی تریــن‬ ‫اســتقرارگاه انســان در شــمال شــرق کشــور اســت که‬ ‫قدمــت ان بــا توجــه بــه شــواهد تاریخــی بــه عصــر‬ ‫مفــرغ بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد جعفــری بــا بیــان ایــن کــه بحــث‬ ‫هویتــی ایــن مجموعــه باســتانی اهمیــت ان را از‬ ‫دیگــر مجموعــه هــای اســتان بیشــتر کــرده اســت و‬ ‫شــواهد اثــار یــک اســتقرار قــوی در ایــن دوران را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اشــک در شــهری بــه نــام‬ ‫اســاک تاجگــذاری کــرد و نــام ایــن شــهر بارهــا در‬ ‫متــون تاریــخ بــه کار بــرده شــده اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫محــدوده و شــواهدی کــه در ایــن شــهر پیــدا شــده‬ ‫ممکــن اســت ایــن نقطــه همــان اســاک تاریخــی‬ ‫باشــد امــا بایــد شــواهدمان تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫سلســله اشــکانی یــا اشــکانیان (‪ ۲۴۷‬پ‪ .‬م‪.‬‬ ‫‪۲۲۴‬م) کــه بــا نــام امپراتــوری پارت هــا نیــز شــناخته‬ ‫می شــود یکــی از قدرت هــای سیاســی و فرهنگــی‬ ‫ایرانــی در ایران زمیــن بــود کــه ‪ ۴۷۱‬ســال بــر قســمت‬ ‫اعظــم غــرب اســیا حکومــت کــرد‪.‬‬ ‫موســس و بنیانگــذار ایــن دودمــان‪ ،‬اشــک نامیــده‬ ‫شــد و ایــن امپراتــوری در قــرن ســه پیــش از میــاد‬ ‫توســط اشــک رهبر قبیله پرنی پس از فتح ســاتراپ‬ ‫پــارت در شــمال شــرقی ایــران تاســیس شــد کــه‬ ‫بــه گفتــه مورخــان ایــن شــخص در شــهر اســاک‬ ‫تاجگــذاری کــرد‪.‬‬ ‫اصلیــت اشــکانی ها از تیــره ایرانــی پرنــی و شــاخه ای‬ ‫از طوایــف وابســته بــه اتحادیــه داهــه از عشــایر‬ ‫ســکاهای محــدوده شــرق دریــای خــزر بودنــد‪ ،‬انــان‬ ‫از ایالــت پــارت کــه مشــتمل بر خراســان بــزرگ فعلی‬ ‫بــود‪ ،‬برخاســتند‪.‬‬ ‫ریوی و عهد مفرغ‬ ‫سرپرســت هیات باستان شناســی محوطه باستانی‬ ‫ریــوی در مانــه و ســملقان خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫این شــهر در قلب حکومت هخامنشــی ان دوره که‬ ‫از چیــن تــا یونــان امتــداد داشــت کشــف شــده اســت‬ ‫و اثــاری از امپراتــوری هــای هخامنشــی‪ ،‬ساســانی و‬ ‫اشــکانی و حتــی عهــد مفــرغ دارد‪.‬‬ ‫جعفــری بــا بیــان ایــن کــه بیــش از ‪ ۵۰‬ســال از‬ ‫ثبــت ایــن محوطــه در فهرســت اثــار ملــی خراســان‬ ‫مــی گــذرد‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر چــه بخشــی از ایــن محوطــه‬ ‫تخریــب و تصــرف شــده اســت امــا در باقیمانــده ایــن‬ ‫محوطــه انقــدر شــواهد قــوی باستانشناســی وجــود‬ ‫دارد کــه بــه ادامــه کار لطمــه وارد نمــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســازه هــای معمــاری ایــن محوطــه در‬ ‫ســطح زمیــن قــرار دارنــد و کافــی اســت ‪ ۳۰‬ســانتیمتر‬ ‫خاکبــرداری شــود تــا ایــن ســازه هــا ســر از خــاک‬ ‫براورنــد و بــا توجــه بــه همیــن امــر حتــی کشــت‬ ‫درختــان نیــز در ایــن مــکان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫رییــس پایــگاه میــراث فرهنگــی ریــوی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬درحالــی کــه یــک گــپ باســتانی بــزرگ در‬ ‫ایــن نقطــه وجــود داشــت نتایــج کاوش های باســتان‬ ‫شناســی‪ ،‬زوایــای تاریــک ایــن مقطــع زمانــی را در‬ ‫شــمال شــرق کشــور روشــن کــرد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫اســت کــه کاوش هــای ایــن محــل بــا حضــور باســتان‬ ‫شناســان المانــی تــا هفــت فصــل انجــام شــد امــا‬ ‫بــا همــه گیــری کرونــا ‪ ۲‬فصــل اســت کــه باســتان‬ ‫شناســان المانــی نتوانســته انــد بــه ایــران بیاینــد و در‬ ‫کاوش هــا مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در هــر نقطــه ایــن محوطــه ‪۱۱۰‬‬ ‫هکتــاری کــه گمانــه زنــی شــد‪ ،‬نتایــج خوبی به دســت‬ ‫امــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا ســاختمان هایــی قــوی‬ ‫روبــه رو شــدیم کــه قــدم بــه قــدم مــا را بــا تاریــک‬ ‫و روشــن دوره هخامنشــی‪ ،‬ساســانی و اشــکانی‬ ‫در شــمال شــرق کشــور اشــنا مــی کنــد و حتــی‬ ‫باستان شناســان ایرانــی و المانــی در جریــان کاوش‬ ‫مشــترک در محوطــه ایــن تپــه‪ ،‬موفــق بــه یافتــن‬ ‫شــماری مهرهــای گلــی مربــوط بــه عصــر هخامنشــی‬ ‫و اشــکانی شــدند کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬از انجــا کــه در دوره امپراتوری هــای‬ ‫باســتانی ایــران اســتقرارهای بــزرگ در دشــت های‬ ‫کوچــک ماننــد ایــن دشــت شــکل مــی گرفــت‪،‬‬ ‫می تــوان ریــوی را گذرگاهــی دانســت کــه در شــمال‬ ‫شــرق‪ ،‬گــذرگاه ورودی اقــوام مختلــف اســیای میانــه‬ ‫بــوده و بــرای شــکل گیــری و اســتقرار تمــدن هــا‬ ‫مناســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت هیــات باستانشناســان ریــوی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنــون یــک قلعــه نظامــی و یــک کاخ‬ ‫هخامنشــی از دل خــاک بیــرون امــده کــه پایــه و‬ ‫ســتون دارد و در تپــه ریــوی (‪ )B‬هــم کــه مربــوط بــه‬ ‫دوره ساســانی اســت شــهری ‪ ۵۰‬هکتــاری پیــدا شــده‬ ‫کــه بخــش حاکــم نشــین ان اســت‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬از انجــا کــه مطالعــات مــا نشــان‬ ‫از وجــود یــک شــهر در ایــن منطقــه دارد‪ ،‬بناهــای‬ ‫حکومتــی و ســاختمان هــای بــزرگ خارج شــده از دل‬ ‫خــاک نیــز مویــد ایــن مطالعــات اســت‪.‬‬ ‫وی قدیمــی تریــن بخــش ایــن محوطه را گورســتانی‬ ‫دانســت کــه قدمــت ان بــه ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬ســال‬ ‫قبــل بــاز مــی گــردد و گفــت‪ :‬از حفــاری ایــن محــل‬ ‫‪ ۱۲‬اســکلت انســان پیــدا شــد و همچنیــن ‪ ۹۰۰‬قلــم‬ ‫اشــیای باســتانی نیــز یافــت شــده کــه در مــوزه مــردم‬ ‫شناســی بجنــورد نگهــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد اهمیتــی کــه ریــوی مــی توانــد در مــورد‬ ‫جــذب گردشــگر داشــته باشــد نیــز گفــت‪ :‬ایــن محــل‬ ‫تــا جــاده اســیایی فقــط دو کیلومتــر فاصلــه دارد و بــا‬ ‫ایجــاد راه دسترســی مناســب و هــم چنیــن ســاخت‬ ‫ســایت مــوزه ریــوی مــی توانــد در جــذب گردشــگر‬ ‫نقــش موثــری ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت هیــات باستان شناســی محوطــه‬ ‫باســتانی ریوی در مانه و ســملقان خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬واکاوی هــر چــه بیشــتر ایــن‬ ‫محوطــه تاریخــی می توانــد بــه یافتــن شــهر گمشــده‬ ‫اســاک کمــک کنــد‪ ،‬شــهری کــه اشــک اول در ان‬ ‫تاجگــذاری کــرد‪.‬‬ ‫نخستین محوطه باستانی شمال شرق‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه کشــف اثــاری از امپراتــوری‬ ‫هخامنشــی در ایــن نقطــه بــرای اولیــن بــار در شــمال‬ ‫شــرق کشــور اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از دالیلــی کــه یــک شــهر در جایــی شــکل مــی‬ ‫گیــرد عــاوه بــر عوامــل جفرافیایــی‪ ،‬سیاســت و‬ ‫موضوعــات حکومتــی ان دوره اســت و ایــن نقطــه‬ ‫نیــز تمــام ایــن شــرایط را دارد‪.‬‬ ‫جعفــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از مهــم تریــن‬ ‫ســاتراپی هــا در دوره هخامنشــی‪ ،‬ســاتراپی پرســاوا‬ ‫در کنــار ســاتراپی گــرگان بــود کــه حتــی داریــوش در‬ ‫بیســتون هــم بــه ان اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در مــورد وجــود اســتقرار‬ ‫گاه هــای متوالــی مربــوط بــه دوره هــای هخامنشــی‪،‬‬ ‫ساســانی و اشــکانی کــه در ایــن محــل شــکل گرفتــه‬ ‫اطمینــان داریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬در گاه نــگاری شــهر‪ ،‬از‬ ‫بررســی مــواد ســطحی تــا نــوع پــان‪ ،‬مطمئــن‬ ‫هســتیم ریــوی یــک دوره هخامنشــی یــک دوره‬ ‫ساســانی و یــک دوره اشــکانی داشــته اســت و اگــر‬ ‫کتیبــه و نوشــته هــای بیشــتری ماننــد مهرهایــی کــه‬ ‫یافتیــم پیــدا کنیــم‪ ،‬مــی تــوان اطالعات کامل تــری از‬ ‫ایــن شــهر بــه دســت اورد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مزایــده مرحلــه اول احتمــال احترامــا ًدر خصــوص پرونــده شــماره ‪ ۰۰۰۸۲۶‬فی مابیــن محکوم لــه احمــد قوی بنیــه و محکوم علیــه محســن حاتمــی مبنی بــر ارزیابــی یکدســتگاه ســواری بــه شــماره انتظامــی ‪ ۴۱۳/۲۶‬ب ‪،۹۸‬سیستم‪:‬سایپا‪،‬تیپ‪،۱۳۱:‬مدل‪،۱۳۹۴‬رنگ‪:‬سفید‪،‬شــما‬ ‫ره موتور‪،۵۴۲۰۹۴۵:‬شــماره شاســی‪ ۴۱۱۱۰۰۳۴۳۰۷۳۰s‬اینجانــب ســرهنگ رحمــان اســیدکار کارشــناس رســمی دادگســتری درامــور وســائط نقلیــه موتــوری زمینــی به عنــوان کارشــناس منتخــب مورخــه‪ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹‬از وســیله فــوق در پارکینــگ جاویــد بازدیدکــه بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫مولفه هــای کارشناســی از قبیــل موتــور ‪،‬اتــاق‪ ،‬رنــگ ‪،‬مــدل ‪،‬دســتگاه های انتقــال نیــرو‪ ...‬و بررســی و کنــکاش الزم و اســتعالم از چندیــن نفــر از دارنــدگان و فروشــندگان ایــن نوع وســایل‪ ،‬قیمت پایه کارشناســی جهت مزایده در زمان معاملــه حدودا به مبلــغ ‪۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال‬ ‫معــادل نــودو دومیلیــون تومــان بــراورد می گــردد ‪.‬و این کــه پـس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده خــودرو توقیف شــده به انــدازه ی محکــوم بــه(‪ ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال)و هزینه هــای اجرایــی در روز شــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵‬ســاعت‪۱۱:۳۰‬الی‪ ۱۲:۰۰‬واز طریــق مزایــده حضــوری‬ ‫در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد‪ ،‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می توانندپنــج روز قبـل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کم وکیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت‬ ‫مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ و مابقــی مبلــغ نیزظــرف یکمــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخت الباقــی (نوددرصــد) در مهلت مقرر مبلغ‬ ‫تودیعــی پـس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد ‪.‬م الــف ‪۸۰۳‬دادورز اجــرای احــکام شــعبه ‪ ۱‬دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان بجنــورد علی اکبــر برزنیــان نیــت اســتان خراســان شــمالی شهرســتان بجنــورد بلــوار دولــت روبــروی مصلــی‬ ‫محاکــم عمومــی و انقــاب شهرســتان بجنورد مجتمع شــهید بهشــتی‬ ‫امضای دیجیتال چیست؛ روش کار‪ ،‬مزایا‪ ،‬کاربردها و تفاوت ان با امضای الکترونیک‬ ‫بــا مجــازی شــدن تجــارت‬ ‫و کســب وکار‪ ،‬نیــاز بــه انجــام معامــات امــن در ایــن فضــا بیــش از پیــش‬ ‫احســاس می شــد از ایــن رو محققــان و کارافرینــان حــوزه رایانــه بــه ســراغ‬ ‫ابــداع روش هــای جدیــد بــرای انجــام ایــن تراکنش هــا رفتنــد کــه منجر بــه ابداع‬ ‫امضــای دیجیتــال گردیــد‪ .‬در ســال های اخیــر نیــز بــازار رمز ارزهــا در کشــور مــا‬ ‫رونــق گرفتــه و یکــی از الزامــات حضــور در ایــن بــازار‪ ،‬امضــای دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫در ایــن یادداشــت دربــاره چیســتی امضــای دیجیتــال‪ ،‬نحــوه کارش‪ ،‬مزایــا و‬ ‫کاربردهــا و تفاوتــش بــا امضــای الکترونیکــی صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫مراحل انجام کار‬ ‫اگــر بخواهیــم دقیق تــر ایــن فراینــد را توضیــح دهیــم بایــد مراحــل زیــر را بیــان‬ ‫کنیــم‪:‬‬ ‫وقتــی شــما ســندی را بــرای امضــا زدن انتخــاب می کنیــد‪ ،‬رایانــه شــما داده ای‬ ‫منحصــر بــه فــرد بــه نــام «هــش» تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫سپس این هش به کمک کلید خصوصی شما رمزنگاری می شود‪.‬‬ ‫حــال ســند شــما همــراه بــا هــش رمزنــگاری شــده کــه در واقــع همــان امضــای‬ ‫دیجیتــال شماســت بــه گیرنــده ارســال می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن کد بی همتــا‪ ،‬زمان‬ ‫امضــا نیــز ثبــت می شــود‪ .‬حــال اگــر محتویــات ســند حیــن ارســال بــه هــر دلیلــی‬ ‫تغییــر کنــد‪ ،‬هــش تغییــر می کنــد و معلــوم می شــود کــه ســند دســتکاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬حتــی اگــر ایــن دســتکاری از ســوی خــود شــما انجــام شــود‪ ،‬امضــا بی اعتبــار‬ ‫می گــردد و بایــد دوبــاره امضــای جدیــدی (هــش جدیــد) بــا کلیــد خصوصی تــان‬ ‫ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫بــا انتقــال ســند‪ ،‬شــما رونوشــتی از کلیــد عمومــی خــود را نیــز در اختیــار گیرنــده‬ ‫قــرار می دهیــد‪ .‬رایانــه گیرنــده می توانــد بــا اســتفاده از کلیــد عمومــی شــما‪،‬‬ ‫کدهــای هــش را رمزگشــایی کــرده و ان را اعتبارســنجی کنــد‪ .‬اگــر او نتوانــد کــد‬ ‫هــش متصــل شــده بــه ســند را شناســایی کنــد یــا کــد هــش ارســالی بــا کــد هشــی‬ ‫کــه کلیــد عمومــی اعــام می کنــد‪ ،‬مطابقــت نداشــته باشــد بــه ایــن معناســت کــه‬ ‫ســند یــا از ســوی شــما ارســال نشــده (مثــا کار یــک کالهبــردار اســت) یــا انکــه‬ ‫ســند در مســیر‪ ،‬دســتکاری شــده اســت‪ .‬در هــر دو صــورت اعتبــار ســند ارســالی‬ ‫زیــر ســوال م ـی رود‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن بنیــاد از ســال گذشــته‬ ‫ســاخت ‪ ۹۱۳‬واحــد مســکونی در شــهرهای اســتان را اغــاز کــرده اســت کــه ایــن پــروژه هــا از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫حســین جزمــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحدهــای مســکونی بــرای اقشــار هــدف شــهری در حــال ســاخت اســت‬ ‫و بــرای اجــرای انهــا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــا نــرخ پنــج درصــد پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۹۱۳‬واحد‬ ‫مسکونی برای‬ ‫شهروندان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪402‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫امیدهای احیای خلیج گرگان‬ ‫از بین نرود‬ ‫چرا باید ترموستات‬ ‫را تعویض کنیم؟‬ ‫تاکنــون در بخــش اجرایــی اتفاقــی در خصــوص‬ ‫الیروبــی کانال هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان‬ ‫اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫ بــه ســبب رخدادهــای اقلیمــی ‪ ،‬کاهــش تــراز‬ ‫ابــی خــزر و کاهــش منابــع اب شــیرین ورودی‬ ‫بــه خلیــج گــرگان ‪ ،‬ایــن پهنــه ابــی بــا پســروی‬ ‫محســوس اب مواجــه اســت و عــاج ان تامیــن‬ ‫اب مــورد نیــاز خلیــج اســت‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬رویای‬ ‫پر اضطراب خلیج گرگان‬ ‫کاهــش بارندگــی و منابــع ابــی و خشــک شــدن‬ ‫تدریجــی خلیــج گــرگان‪ ،‬یکــی از نتایــج قابــل‬ ‫انتظــار خشکســالی ســال های اخیــر و کاهــش‬ ‫محســوس ســطح اب رودخانه هــا در گلســتان‬ ‫اســت کــه بــا خشــک شــدن رودهــا و جوی هــای‬ ‫ورودی ایــن پهنــه ابــی بــا دریــا‪ ،‬ســاکنان شــرق‬ ‫خــزر را بــا خطــر وقــوع ریزگــرد و تبعــات تغییــر‬ ‫اقلیــم مواجــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬خشــک شــدن‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از نگرانــی هــای زیســت‬ ‫محیطی گلســتان اســت که ســاکنان این اســتان‬ ‫را نگــران مبتــا شــدن ایــن منطقــه بــه سرنوشــت‬ ‫دریاچــه ارومیــه کــرده اســت البتــه اهالــی منطقه‬ ‫برایــن باورنــد کــه گــره بــی توجهــی بــه ایــن خلیــج‬ ‫مضطــرب بــا دســتان جهــادی دولت ســیزدهم باز‬ ‫و مشــکل ان رفع خواهد شــد تا این اکوسیســتم‬ ‫زنــده ُ‬ ‫شــکوه گذشــته خــود را بــاز یابــد‪.‬‬ ‫تعلل در اجرای مصوبات‬ ‫تعلــل دســتگاه هــای متولی در اجــرای مصوبات‬ ‫ســتاد ملــی احیــا تــاالب هــای کشــور در خصوص‬ ‫اب رســانی و احیــای خلیــج گــرگان ســبب شــد تــا‬ ‫مســووالن قضایــی گلســتان ضمــن هشــدار بــه‬ ‫برخــی مدیــران بــه ســبب تــرک فعــل در انجــام‬ ‫وظایــف محولــه قانونــی‪ ،‬تســریع در عملیــات‬ ‫الیروبــی کانالهــای منتهــی بــه ایــن پهنــه ابــی را‬ ‫خواســتار شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫شــرایط بحرانــی خلیــج گــرگان گفــت‪ :‬وضعیــت‬ ‫فعلــی ایــن پهنــه ابــی ناشــی از تــرک فعــل‬ ‫تعــدادی از مدیــران اســت کــه ایــن موضــوع در‬ ‫دســتگاه قضــا بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬دربــاره خلیــج گــرگان‬ ‫حقــوق همــه مــردم تضییــع شــده و دامنــه ان‬ ‫هــر روز گســترده تــر مــی شــود امــا در عمــل هیــچ‬ ‫عــزم و اراده ای در اســتان و کشــور بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکل مشــاهده نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در دســتگاه قضایــی گلســتان‬ ‫بــه صــورت جــدی از مســئوالن اجرایــی و متولــی‬ ‫امــر مطالبــه مــی کنیــم و اعتقــاد داریــم کــه در‬ ‫ایــن بخــش تــرک فعــل اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی نبــود مدیریــت متمرکــز مســئولیت‬ ‫پذیــر را مشــکل اصلــی احیــای ایــن اکوسیســتم‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬بــه جــای اینکــه دســتگاه های‬ ‫متولــی در ایــن زمینــه مطالبــه گــری کــرده و‬ ‫بــرای حــل مشــکل چانــه زنــی کننــد دســتگاه های‬ ‫قضایــی و نظارتــی بــه موضــوع ورود کــرده و از‬ ‫ایــن دســتگاه هــا مــی خواهنــد کــه بــه وظایــف‬ ‫خــود در ایــن زمینــه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان با بیان این که‬ ‫موضــوع خلیــج گــرگان فقــط مربــوط بــه گلســتان‬ ‫نیســت ادامــه داد‪ :‬بایــد مطالبــه فراگیــر و ملــی‬ ‫بــرای کمــک بــه احیــای ایــن خلیــج صــورت بگیــرد‬ ‫و گرنــه عواقــب ان حتــی کشــورهای منطقــه را‬ ‫درگیــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اختصاص ردیف اعتباری ویژه‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬در ســفر رئیــس جمهــور دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه گلســتان اختصاص ردیــف اعتباری‬ ‫ویــژه بــرای احیــای خلیــج گــرگان مطالبــه اصلــی‬ ‫اســتان باشــد تــا بــرای احیــای ایــن خلیــج اقــدام‬ ‫اساســی صــوت بگیــرد و بتوانیــم جلــوی اثــار‬ ‫مخــرب محیــط زیســت را بگیریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از زمــان بــروز ایــن معضــل‬ ‫تاکنــون بــه جــز چنــد جلســه و چنــد مصوبــه بــرای‬ ‫رفــع کوتــاه مــدت مشــکل کــه ان هــم بــر زمیــن‬ ‫مانــده‪ ،‬در عمــل هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫امیدهای احیای خلیج گرگان از بین نرود‬ ‫رییــس پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه کــه‬ ‫خلیــج گــرگان تحــت مدیریــت ایــن اکوسیســتم‬ ‫اســت گفــت ‪ :‬تاکنــون در بخــش اجرایــی اتفاقــی‬ ‫در خصــوص الیروبــی کانال هــای منتهــی بــه‬ ‫خلیــج گــرگان اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫علــی کالتــه در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ بــه ســبب رخدادهــای اقلیمــی ‪ ،‬کاهــش تــراز‬ ‫ابــی خــزر و کاهــش منابــع اب شــیرین ورودی‬ ‫بــه خلیــج گــرگان ‪ ،‬ایــن پهنــه ابــی بــا پســروی‬ ‫محســوس اب مواجــه اســت و عــاج ان تامیــن‬ ‫اب مــورد نیــاز خلیــج اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر راهــکاری کــه در ســتاد ملــی‬ ‫حفــظ و احیــای تــاالب هــای کشــور مصوب شــده‬ ‫بایــد هــر چــه ســریعتر اجــرا شــود تــا امیدهــا برای‬ ‫احیــای ایــن پهنــه ابــی از بیــن نــرود‪.‬‬ ‫سازمان بنادر‪ :‬اماده الیروبی هستیم‬ ‫مدیــرکل ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫گلســتان هــم گفــت‪ :‬در راســتای ایفــای نقش‬ ‫اجتماعــی خــود از ســال ‪ ۹۳‬هشــدار خشــک‬ ‫شــدن خلیــج گــرگان را بــه مســئوالن ملــی و‬ ‫اســتانی اعــام کرده ایــم‪.‬‬ ‫الهیــار اســعدی اظهارداشــت‪ :‬ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانوردی‪ ،‬ســازمان تخصصی در زمینه الیروبی‬ ‫اســت و مــا هــم از همــان ســال ‪ ۹۳‬نقشـ ه اجرای‬ ‫ایــن کار را تهیــه کــرده بودیــم امــا اجــازه ایــن کار‬ ‫بــه مــا داده نشــد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در بهمن ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬ســازمان‬ ‫هماهنگــی و مدیریــت تاالب هــای کشــور‬ ‫ ترموستات هم مانند بقیه وسایل امکان خرابی دارد‬‫و بــه دلیــل وظیفــه مهــم بایــد مورد رســیدگی قــرار گیرد‬ ‫حــال اگــه دمــای ال پاییــن تــر از حــد نرمــال باشــد و یا از‬ ‫حــد گفتــه شــده در ابتــدای مبحــث (دما های فن کند و‬ ‫تند) باالتر رود نشــان از ایراد رد ترموســتات هســت که‬ ‫مجــوز الیروبــی کانــال هــای منتهــی بــه خلیــج‬ ‫گــرگان را صــادر کــرد کــه ان زمان ســازمان بنادر‬ ‫همــه مطالعــات اجــرای ایــن طــرح را بـه روز کرد‬ ‫کــه اگــر اعتبــار موردنیــاز تامیــن شــود امادگــی‬ ‫الیروبــی کانال هــای رابــط خلیــج گــرگان بــا‬ ‫دریــای خــزر را داریــم‪.‬‬ ‫اســعدی اضافــه کــرد‪ :‬ســازمان هماهنگــی‬ ‫تاالب هــا پرداخــت ‪ ۹‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫احیــای خلیــج گــرگان را بــه ســازمان برنامــه‬ ‫و بودجــه ابــاغ کــرد امــا تاکنــون اعتبــاری بــه‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــرای الیروبــی‬ ‫پرداخــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫هنوز اقدام عملی برای نجات خلیج انجام‬ ‫نشد‬ ‫نماینــده مــردم غــرب گلســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی معتقــد اســت کــه هیــچ‬ ‫اقــدام عملــی بــرای نجــات خلیج گــرگان انجام‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری گفــت کــه در خصوص تعیین‬ ‫و تامین نیاز ابی تاالب میانکاله و خلیج گرگان‬ ‫از ســوی وزارت نیــرو‪ ،‬مطالعــات ابخیــزداری‬ ‫و ابخوانــداری حــوزه قــره ســو‪ ،‬الیروبــی انهــار و‬ ‫مطالعــه تصفیــه خانــه فاضــاب اقدامــات بــر‬ ‫زمیــن مانــده زیــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫نماینــده شهرســتان های کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫بندرترکمــن و گمیشــان بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۵‬برنامــه‬ ‫بــرای عــاج بخشــی و نجــات خلیــج گــرگان پیــش‬ ‫بینــی شــده بــود کــه بــه طــور تقریبــی هیــچ‬ ‫کــدام ان هــا اجــرا نشــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬از ‪ ۹‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریالــی کــه مصــوب شــده بــود قــرار بــود‬ ‫چهــار هــزار میلیــارد ریــال ان از منابــع داخلــی‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور بــرای الیروبــی‬ ‫کانال هــای ارتباطــی بیــن دریــای و خلیــج گــرگان‬ ‫اختصــاص پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ایــری ادامــه داد‪ :‬نامــه دریافــت ایــن اعتبــار‬ ‫بــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال شــد امــا‬ ‫بــه علــت تغییــر دولــت‪ ،‬هنــوز ابــاغ ان انجــام‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن چنــد ســال اخیــر ســطح‬ ‫خشــک شــده خلیــج گــرگان افزایــش یافتــه و در‬ ‫عمــل هیــچ اقدامــی کــه بتوانــد جلــوی خشــک‬ ‫شــدن بیشــتر را بگیــرد یــا کیفیــت اب خلیــج را‬ ‫بهبــود ببخشــد‪ ،‬انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫پمپــاژ ‪ ۴۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه اب بــرای جلوگیــری از‬ ‫خشــک شــدن خلیــج‬ ‫نماینــده مــردم حــوزه انتخابیه غرب گلســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از نهایــی شــدن پــروژه‬ ‫پمپــاژ اب از دریــای خــزر بــه ســوی پهنــه ابــی‬ ‫خلیــج گــرگان خبــر داد و گفت‪ :‬تــاش داریــم تــا‬ ‫بــا اجــرای ایــن طــرح تــا پایان امســال و پمپــاژ ‪۴۰۰‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیــه اب‪ ،‬رونــد خشــک شــدن خلیــج‬ ‫گــرگان را کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت در ایــن روش کــه اعتبــار ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریالــی موردنیــاز ان از ســوی وزارت نیــرو‬ ‫تامیــن مــی شــود‪ ،‬لوله هایــی بــا قطــر ‪ ۲۰‬اینــچ بــا‬ ‫اســتفاده از پمــپ هــای پرقــدرت اب خــزر را بــه‬ ‫خلیــج گــرگان منتقــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای اســتان هــم بــه‬ ‫موضــوع کیفیــت اب خلیــج گــرگان اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬رودخانه هایــی کــه بــه خلیــج می ریزنــد‬ ‫ممکــن اســت الــوده بــه فاضــاب انســانی و‬ ‫صنعتــی و زه اب هــای کشــاورزی باشــد کــه اگــر‬ ‫ســطح اب موجــود در خلیــج بــاال باشــد‪ ،‬میــزان‬ ‫الودگــی رقیــق می شــود و خطــر کمتــری دارد‬ ‫امــا در چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه پســروی‬ ‫اب و خشــکی بخشــی از خلیــج گــرگان‪ ،‬اثــرات‬ ‫الودگی هــا تشــدید شــده اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی الیروبــی رودخانه هــای‬ ‫منتهــی بــه خلیــج گــرگان را از وظایــف اب‬ ‫منطق ـه ای اعــام کــرد و افــزود‪ :‬تکلیــف مــا ایــن‬ ‫بــود کــه رودخانه هــای قــره ســو و بخشــی از‬ ‫گرگانــرود بــه طــور مرتــب الیروبــی شــود و مــا‬ ‫ســال گذشــته در حــد اعتباراتــی کــه گذاشــتیم‬ ‫توانســتیم ‪ ۴۰‬کیلومتــر را الیروبــی کنیــم و بــرای‬ ‫امســال هــم برنامــه داریــم‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتانداری گلســتان تغییــرات اقلیمــی و‬ ‫فعالیت هــای مخــرب انســانی را از دالیــل‬ ‫اصلــی خشــک شــدن خلیــج گــرگان اعــام کــرد‬ ‫و گفت‪ :‬پس از ســفر ســال ‪ ۹۳‬دولت یازدهم‬ ‫بــه اســتان موضــوع نجــات خلیــج گــرگان از‬ ‫خشــکی مطــرح و پــس از ان کارگــروه ملــی در‬ ‫ایــن بــاره ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫عفــت همــدم اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن کارگــروه‬ ‫بخشــی از اختیــارات بــا محوریــت شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای بــه اســتان گلســتان واگــذار شــده‬ ‫بــود و اســتانداری نیــز وظیفــه انجــام مطالعــات‪،‬‬ ‫هماهنگــی و پیگیــری ان را برعهــده دار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مطالعــات در اســتان انجــام‬ ‫شــد و در تیرمــاه ســال گذشــته طــرح مطالعاتــی‬ ‫اســتانداری گلســتان در کارگــروه ملــی تاالب هــا‬ ‫مطــرح و در قالــب یــک برنامــه پنــج ســاله بــا ‪۹‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫بر اســاس داده های ســازمان نقشــه برداری‬ ‫کشــور بیــش از ‪ ۲۷‬درصــد از وســعت ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مربعــی خلیــج گــرگان در ســال های‬ ‫اخیــر خشــک شــده و کــم توجهــی بــه ان‬ ‫امــکان بیشــتر شــدن ایــن محــدوده را تشــدید‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان کــه در ســده های پیشــین‬ ‫بــا برخــورداری از اب فــراوان زمینــه ایجــاد‬ ‫بندرگاه هایــی چــون گــز و ترکمــن را فراهــم کــرده‬ ‫و بــر رونــق و شــکوه ایــن مناطــق افــزوده بــود‪،‬‬ ‫چنــد ســالی اســت گرفتــار خشکســالی شــده و‬ ‫دیگــر خبــری از ان همــه شــکوه نیســت و ایــن‬ ‫پهنــه ابــی بــا مــرگ تدریجــی و نیســتی دســت و‬ ‫پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی‬ ‫در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی و‬ ‫غضروفــی‪ ،‬جــذب پرنــدگان مهاجــر و حفــظ‬ ‫چرخــه زیســت دریــای خــزر دارای اهمیــت بــوده‬ ‫و در معیشــت جوامــع محلــی نیــز اثرگــذاری‬ ‫مســتقیم و نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب‬ ‫شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت‬ ‫و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در‬ ‫بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا‬ ‫دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه‬ ‫شهرســتان های بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده‬ ‫و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪۱۲‬‬ ‫کیلومتــر عــرض برخــوردار بــوده و دارای امتــداد‬ ‫شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت خانــم اغــل نیــاز ایــری فرزنــد صفــردوردی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‏‏‪ 33‬ترکمــن ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت یــک ســهم مشــاع از شــانزده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫‏مزروعــی بــه مســاحت ‪ 8000‬مترمربــع بــه پــاک ‪ 826‬فرعــی از دو اصلــی بخــش ‪ 5‬ثبــت ترکمــن کــه ‏ذیــل ثبــت شــماره ‪ 8472‬صفحــه ‪ 169‬جلــد ‪ 58‬بــه نــام اغــل نیــاز ایــری فرزنــد صفــردوردی بــه شــماره ‏چاپــی شــماره ‪ 860965‬الــف‪ 91/‬صــادر و‬ ‫تســلیم گردیــده بعلــت جابجائــی مفقــود گردیــده‪ ،‬برابــر ‏وارده شــماره ‪ 140021712003009247‬مــورخ ‪ 1400/7/24‬تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت ‏را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬علیهــذا باســتناد مــاده ‪ 120‬اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب یــک‏نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی‏وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایــد تــا ده روز از انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض‏خــود را ضمــن ارائــه اصــل‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی ‏نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــای ســند مالکیــت را ‏طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫عیسی حسن قاسمی – رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن تاریخ انتشار اگهی‪ :‬چهار شنبه مورخه ‪400/7/28‬‏‪ 1‬م‪.‬الف‪1400/139 :‬‏‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی– سری ششم سال ‪ 1400‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪-13‬ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که‬ ‫پرونده هایی که به موجب اراء هیات محترم مستقر درثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رای جهت صدور سند مالکیت گردیده اند دردو نوبت و به شرح ذیل اگهی می شود‪-1:‬رای شماره ‪ 140060312010000499‬پرونده کالسه ‪ 1399114412010000016‬تصرفات‬ ‫مفروزی و مالکانه اقای علی اصغر قاسمی فرزند شعبان به شماره شناسنامه ‪ 2‬دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 668.54‬مترمربع در قسمتی از( قطعه ‪ )9‬پالک شماره ‪ 3206‬فرعی از ‪-1‬اصلی واقع دربخش ‪ 8‬حوزه‬ ‫ثبتی ملک رامیان که انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی اقای ابراهیم اشرفی خطیب لو‪ .‬درصورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با‬ ‫ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود‪ ،‬صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬م‪-‬الف‪9054 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/07/28‬هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫در صورت رســیدگی نکردن دچار مشــکل خواهیم شــد‬ ‫تعویــض ترموســتات زمــان مشــخصی نــداره و بــرای‬ ‫تعویضــش میتونیــد بــه بچنــد نکتــه توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫ حرکــت امپــر اب ‪ :‬اگــه شــما یــک راننــده اگاه باشــین‬‫و بــه امپــر اب دقــت کنیــد میتونیــد ســامت یــا عــدم‬ ‫ســامت ترموســتات رو تشــخیص بدیــن بــه ایــن‬ ‫صــورت کــه وقتــی خــوردو ســرد هســت و شــما موتــور‬ ‫رو روشــن میکنیــد‪.‬‬ ‫ امپــر کــم کــم بــاال میــاد و وقتــی بــه ‪ ۹۰‬یــا ‪( ۹۱‬بســته‬‫بــه ترموســتات شــما) میرســه بــه علــت بــاز شــدن‬ ‫ترموســتات دمــا کمــی پاییــن میــاد‪ .‬در غیــر ایــن صورت‬ ‫ترموســتات خــراب هســت‬ ‫ در زمــان حرکــت در ســرعت بــاال و یــا ســرازیری ها‬‫دمــای اب نبایــد پاییــن تــر از دمــای ترموســتات بیــاد‪.‬‬ ‫ البتــه امــکان داره کمــی پاییــن تــر بیــاد (حــدود ‪۵‬‬‫درجــه) کــه ان هــم در شــرایط جــوی بســیار ســرد‬ ‫ چــک کــردن گــرم شــدن لولــه رابــط ترموســتات بــه‬‫رادیــات و مقایســه اون بــا دمــای امپــر‬ ‫چرا ترموستات ها خراب میشوند؟‬ ‫ ترموســتات بــه وســیله یــک فنــر و در اثــر انبســاط و‬‫انقبــاض کار میکنــه پــس یکــی از دالیــل خرابــی از بیــن‬ ‫رفتــن مــواد بــه کارفتــه در ترموســتات هســت‬ ‫ دلیــل بعــدی وجــود کثیفــی در ســیتم اب هســت که‬‫بعــد از مدتــی جــرم میگیــره و گیــر میکنه‬ ‫ به این دالیل ترموستات امکان داره دیر باز کنه‬‫– دیــر ببنــده – کال بــاز بمونــه – و در بدتریــن حالــت‬ ‫کال بســته بمونــه‪.‬‬ ‫چند نکته برای اینکه خودرویی سالم داشته باشید‬ ‫‪ -1‬از رانندگــی بــا ســرعت زیــاد در جــاده هــای ناهمــوار یــا‬ ‫دارای ســنگ ریــزه خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بدنــه خــودرو خــود را همیشــه تمیــز نگــه داریــد و از الــوده‬ ‫شــدن بــه مــواد روغنــی ‪،‬جلوگیــری نمایید‪.‬‬ ‫‪ -3‬از پــارک کــردن خــودرو در فضاهــای الــوده‪،‬‬ ‫محیــط هــای صنعتی‪،‬کارگاههــای ســاختمانی ‪،‬زیــر درختــان‬ ‫‪،‬انبارهــای دارای رطوبــت و زیــر نــور شــدید افتــاب خــودداری‬ ‫کنید‪.‬درصــورت ضــرورت حتمــا از چادر خودرو اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫بهتریــن مــکان پــارک (توقــف) خــودرو فضاهــای سرپوشــیده‬ ‫بــا جریــان هــوای ازاد اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬لکــه هــای احتمالــی‪ ،‬رنگهــای مزاحــم‪ ،‬قیــر و‪ ...‬را قبــل از‬ ‫شســت و شــوی ‪ ،‬بــا حاللهــای مناســب کــه بــه رنــگ اصلــی‬ ‫خــودرو‪ ،‬اســیبی وارد نمیکننــد پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬نقاطــی از خــودرو کــه قابــل رویــت نیســتند مثــل زیــر‬ ‫گلگیرهــا را همیشــه از رســوبات تمیــز کنیــد تــا باعــث‬ ‫پوســیدگی بدنــه خــودرو نشــوند‪.‬‬ ‫‪ -6‬بعــد از انجــام رانندگــی بعلــت وجــود نمــک و ســنگ ریــزه‬ ‫در گل والی و بــرف ‪،‬خــودرو را بشــوئید‪.‬‬ ‫‪ -7‬در صــورت نشــت اب بــه صنــدوق عقــب و قســمت های داخلــی‬ ‫خــودرو ان را حتما خشــک کنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 30‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪402‬‬ ‫در صورت حذف «سود مرکب»‬ ‫شاهد سوداوری طرح های جدید‬ ‫نظام بانکی خواهیم بود‬ ‫اغاز فعالیت مشاغل‬ ‫مشروط به دریافت دز اول‬ ‫واکسن کروناست‬ ‫رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت‪ :‬در صــورت حــذف‬ ‫«ســود مرکــب» بانک هــا و اجــرای ان کــه بانــک مرکــزی هــم‬ ‫پیگیــر ان اســت‪ ،‬هــم منابــع مــورد نیــاز بانک هــا در قالــب‬ ‫مطالبــات تبدیــل بــه وجــه نقــد شــده و هــم طرح هــای جدیــد‪،‬‬ ‫ســوداور خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ســازمان بــورس و‬ ‫اوراق بهــادار‪« ،‬محمدرضــا پــور ابراهیمــی» بــا بیــان اینکــه ربــح‬ ‫مرکــب بانک هــا و حــذف ان در اقتصــاد کشــور از ســوی مجلــس‬ ‫مطــرح شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬موضــوع ممنــوع شــدن ســود مرکــب‬ ‫بانک هــا دو پیامــد بــه دنبــال دارد‪ ،‬در ابتــدا اگــر مــا ســود مرکــب‬ ‫را در محاســبات مدنظــر قــرار ندهیــم بــه ایــن معنــا اســت کــه‬ ‫قانــون را اجــرا کرده ایــم چــون قانــون می گویــد ســود روی ســود‬ ‫قابــل قبــول نیســت و بــا ایــن اقــدام‪ ،‬بخــش زیــادی از مشــکالت‬ ‫مــردم در ایــن حــوزه برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن بــا حــذف ســود مرکــب بانک هــا‪،‬‬ ‫براســاس اطالعی ـه ای کــه اتــاق اصنــاف ایــران صــادر‬ ‫کــرده‪ ،‬فعالیــت تمــام مشــاغل بــه ویــژه مشــاغلی‬ ‫کــه مشــمول گروه هــای فعالیــت مــاده(‪ )١٣‬قانــون‬ ‫اشــامیدنی و خوراکــی می شــوند‪ ،‬از ابتــدای ابــان مــاه‬ ‫ســال جاری‪ ،‬مشــروط بــه دریافــت حداقــل یــک دز‬ ‫واکســن بــه شــاغالن در ایــن صنــوف و کس ـب وکارها‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اتــاق‬ ‫اصنــاف ایــران‪ ،‬ایــن اتــاق در اطالعی ـه ای اعــام کــرد‬ ‫کــه پیــرو مصوبــات بیســت و ســومین جلســه قــرارگاه‬ ‫عملیاتــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا تمــام اصنــاف و‬ ‫افــراد شــاغل در ان موظــف هســتند تــا پایــان مهرمــاه‬ ‫حداقــل یــک دز از واکســن کرونــا و در زمــان مقــرر نیــز‬ ‫دز دوم را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن اطالعیــه‪ ،‬صــدور و تمدیــد پروانــه‬ ‫کســب‪ ،‬کارت مباشــر و همچنیــن کارت بهداشــت‬ ‫بــرای تمــام شــاغالن در واحدهــای صنفــی‪ ،‬منــوط بــه‬ ‫انجــام واکسیناســیون اســت و بنابرایــن ضــروری دارد‬ ‫تمــام اصنــاف در انجــام ایــن امــر مهــم تــا پایــان مهــر‬ ‫مــاه تعجیــل کننــد‪.‬‬ ‫فعالیــت تمــام مشــاغل بــه ویژه مشــاغلی که مشــمول‬ ‫گروه هــای فعالیــت مــاده(‪ )١٣‬قانــون اشــامیدنی و‬ ‫خوراکــی می شــوند‪ ،‬از ابتــدای ابــان مــاه ســالجاری‪،‬‬ ‫مشــروط بــه دریافــت حداقــل یــک دز واکســن بــه‬ ‫شــاغالن در ایــن صنــوف وکســب وکارهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن از اول ابــان مــاه ســالجاری صــدور و تمدیــد‬ ‫تمــام مجوزهــای مربــوط بــه فعالیــت کســب وکارهــا‪ ،‬از‬ ‫جملــه کســب وکارهــای خصوصــی وعمومــی وخدمــات‬ ‫دهنــدگان‪ ،‬نظیــر راننــدگان انــواع نــاوگان حمــل ونقــل‬ ‫بــار و مســافر ( درون شــهری وبــرون شــهری)‪ ،‬منــوط بــه‬ ‫واکسیناسیون حداقل دز اول و ادامه فعالیت مشروط‬ ‫بــه واکسیناســیون دز دوم جامعــه هــدف مــورد نظــر‪،‬‬ ‫حداکثــر تــا پایــان بهمــن مــاه ‪ ١۴٠٠‬اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــاار کســب و کار‪ ،‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫از اســفند ‪ ۹۸‬در کشــور و واکسیناســیون گروه هــای‬ ‫حســاس کشــور در بهمــن ‪ ۹۹‬اغــاز شــد کــه بــا ســرعت‬ ‫گرفتــن واردات تمــام گروه هــای هــدف حداقــل دز اول‬ ‫خــود را دریافــت نمــوده و واردات و تزریــق واکســن کرونا‬ ‫همچنــان در کشــور ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بخشــی از مطالبــات وصــول مــی شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بــا ایــن‬ ‫اقــدام‪ ،‬کســانی کــه بدهــکار نظــام بانکــی هســتند و بــه دلیــل ربح‬ ‫مرکــب امــکان بازپرداخــت تعهــدات را نداشــتند‪ ،‬تعییــن تکلیــف‬ ‫شــده و تبدیــل بــه وجــوه دریافتــی توســط بانک هــا می شــود‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی اضافــه کــرد‪ :‬اثــر مثبــت حــذف ربــح مرکــب ایــن‬ ‫اســت کــه تعهــدات فعــاالن اقتصــادی کــه دچــار مشــکل شــده اند‬ ‫را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر در ســرفصل مطالبــات‬ ‫بانک هــا‪ ،‬اعــداد فــوق در قالــب مطالبــات معــوق نشســته و‬ ‫امــکان دسترســی بانک هــا بــر ایــن منابــع وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صــورت حــذف ربــح مرکــب بانک هــا و‬ ‫اجــرای ان کــه بانــک مرکــزی هــم پیگیــر ان اســت‪ ،‬هــم منابــع‬ ‫مــورد نیــاز بانک هــا در قالــب مطالبــات تبدیــل بــه وجــه نقــد‬ ‫شــده و هــم طرح هــای جدیــد‪ ،‬ســوداور خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫پــور ابراهیمــی ضمــن ارزیابــی مثبــت از موضــوع فــوق‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــا حــذف ســود مرکــب‪ ،‬از یــک ســو مشــکالت بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی حــل شــده و از ســوی دیگــر بانک هــا می تواننــد بــه‬ ‫جــای بلوکــه کــردن دارایی هایــی کــه دردی از انهــا دوا نمی کنــد و‬ ‫تنهــا در ســر فصــل جمــع دارایی هــای فریــز شــده‪ ،‬منابــع نقــدی‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره تغییــر هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬مجلــس منتظــر ارائــه برنامــه جامــع از ســوی مجموعــه‬ ‫ســازمان بــورس و شــورای عالــی بــورس اســت تــا بهارســتانی ها‬ ‫هــم اظهارنظرهــا و راهکارهــای بنیــادی خــود را بــرای رشــد و‬ ‫توســعه بــازار ســرمایه ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫«ربــح مرکــب» بــه ســودی اطــاق می شــود کــه بانــک از ســود‪،‬‬ ‫ســود بگیــرد‪ ،‬پــس از تالش هــای فــراوان باالخــره قانــون تســهیل‬ ‫تســویه بدهــی بدهــکاران شــبکه بانکــی کشــور و حــذف ربــح‬ ‫مرکــب در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و بانــک مرکــزی‬ ‫هــم دســتورالعمل ان را بــه شــبکه بانکــی ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سرمایه گذاری‪۴۱۷‬میلیارد‬ ‫ریالی در رازوجرگالن‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت رازوجــرگالن گفــت‪ :‬در‬ ‫بخــش صنایــع‪ ،‬معــادن و اصنــاف در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال‪۴۱۷ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون ریال این شهرســتان مرزی خراســان شــمالی‬ ‫ســرمایه گذاری شــد‪.‬‬ ‫ناصــر قدیمــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در بخش صنعت‬ ‫و معــدن بیشــترین حجــم ســرمایه گــذاری این شهرســتان مــرزی‪،‬‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۲۲۰‬میلیــارد و ‪ ۶۵۰‬میلیــون ریــال بوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیمــه نخســت امســال در حــوزه صنعــت ‪ ۱۵‬جــواز‬ ‫تاســیس بــا اشــتغالزایی ‪ ۶۶‬نفــر و در حــوزه معــدن نیــز یــک جــواز‬ ‫تاســیس بــا اشــتغالزایی ‪ ۱۳‬نفــر صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫قدیمــی بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری هــا در حــوزه فــرش‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن حــوزه نیــز ‪ ۸۲‬مجــوز الکترونیکــی بــا‬ ‫اشــتغالزایی ‪ ۸۲‬نفــر و یــک مجــوز پشــتیبان بــا اشــتغال ‪ ۱۰‬نفــر و‬ ‫ســرمایه گــذاری چهــار میلیــارد ریــال صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫قدیمــی افــزود‪ :‬همچنیــن امســال در حــوزه نانوایی ها نیز ســه واحد‬ ‫صنفی خبازی لواش ازادپز با اشــتغالزایی ‪ ۱۰‬نفر افتتاح شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک با کشــور ترکمنســتان اســت که بیشــتر این مســاحت در‬ ‫شهرســتان راز و جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫سرویس اینترنت خانگی‬ ‫روستاهای نوچمن وسیدمیران‬ ‫تقویت شد‬ ‫تقویــت اینترنــت خانگــی روســتای ســید میــران و نوچمــن‬ ‫بــا نصــب تجهیــزات جدیــد‪ ،‬ســرویس اینترنــت خانگــی روســتاهای‬ ‫نوچمــن و ســید میــران تقویــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬مهندس احمدرضا کبیــر ضمن اعالم‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬توســعه ارتباطات مخابــرات در روســتاها ی توایع‬ ‫گــرگان باتــاش کارشناســان در دســتورکار و از اولویــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرویس اینترنــت بــه عنــوان نیــاز اصلــی‬ ‫مــردم در شــرایط کنونــی مطــرح اســت‪ ،‬بــا اغــاز ســال تحصیلــی و‬ ‫بــه جهــت اســتفاده بیشــتر دانــش امــوزان و دانشــجویان‪ ،‬تقویــت‬ ‫انــرا کامــا ضــروری دانســت ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات شهرســتان گــرگان در ادامــه بــه تشــریح اقدامــات‬ ‫انجــام شــده در روســتاها پرداخــت و گفــت ‪ :‬یکــی از ایــن اقدامــات‬ ‫نصــب دو دســتگاه ‪ dslam‬و افزایــش پــورت هــای ‪ adsl‬در‬ ‫روســتای نوچمــن و ســید میــران اســت کــه موجــب شــده اســت‬ ‫متقاضیان بیشــتری بتوانند از اینترنت خانگی بهره مند شــده و‬ ‫بــا کیفیــت افــزون تــری از ایــن ســرویس اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تولید کاغذ در‬ ‫دستور کار دولت‬ ‫قرار دارد‬ ‫یک لحظه جهان را بدون‬ ‫اب در نظر بگیرید! غیر‬ ‫ممکن است‪ .‬زندگی بدون‬ ‫اب هیچ وقت تحقق پیدا‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬بــرای تامیــن نیازهــای فرهنگــی کشــور‬ ‫خودکفایــی در تولیــد کاغــذ از طریــق توســعه ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول در دســتور‬ ‫کار دولــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی اســماعیلی در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه ششــمین دوســاالنه‬ ‫خوشنویســی ایــران در قزویــن اظهــار داشــت‪ :‬در اخریــن ســفر اســتانی هیــات دولــت‬ ‫بــه فــارس ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت در اختیــار یــک واحــد تولیــد کاغــذ و مقــوا قــرار‬ ‫گرفــت کــه ‪ ۲۰‬درصــد نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیگیــر راه انــدازی ‪ ۲‬واحــد تولیــدی نیــز در خوزســتان هســتیم کــه ‪۲۴۰‬‬ ‫هــزار تــن ظرفیــت تولیــد دارنــد و مــی تواننــد نیــاز کشــور را بــه طور کامــل مرتفع کنند‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬مجمــوع نیــاز کشــور بــه کاغذ و مقــوا در ســال را ‪۳۴۰‬‬ ‫یک میلیارد و‪ ۶۱۶‬میلیون متر‬ ‫مکعب حجم گاز دریافتی استان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت‪ :‬حجم گاز دریافتی استان‬ ‫در ‪ 6‬ماهه سال جاری افزون بریک میلیارد و ‪ 616‬میلیون متر مکعب‬ ‫علــی طالبــی افــزود‪ :‬دریافــت نزدیــک بــه یــک میلیــاردو ‪ 616‬میلیــون‬ ‫و ‪ 800‬هــزار مترمکعــب گازدر ‪۶‬ماهــه ابتــدای ســال ‪ 1400‬دراســتان‬ ‫گلســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان‪ ،‬وی خاطــر نشــان کرد‪:‬ایــن میــزان مربــوط‬ ‫بــه بخشــهای مختلــف گازرســانی اعــم ازبخــش خانگی‪،‬تجــاری‪،‬‬ ‫صنعتی‪،‬نیــروگاه ‪،‬کارخانــه ســیمان و جایگاههــای ‪ CNG‬مــی باشــد‬ ‫کــه از ابتــدای فروردیــن لغایــت پایــان شــهریور مــاه دریافــت و بــه‬ ‫مصــرف رســیده اســت‪.‬‬ ‫طالبــی ادامــه داد‪:‬از ایــن میــزان مصــرف حــدود ‪ 909‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب کــه ‪ 56‬درصــد را شــامل مــی شــود مربــوط بــه‬ ‫نیروگاهها‪،‬حدود ‪ 50‬میلیون مترمکعب مربوط به کارخانه ســیمان‪،‬‬ ‫‪ 121‬میلیــون متــر مکعــب بــرای جایگاههــای ‪ CNG‬و ‪ 536‬میلــون‬ ‫متــر مکعــب نیزاختصــاص بــه بخشــهای خانگــی و تجــاری دارد‪.‬‬ ‫وی‪  ‬تصریح کرد‪:‬درهمین راستا درمدت زمان مشابه سال گذشته‬ ‫حجــم گازدریافتــی اســتان در بخشــهای مختلــف مصرف‪،‬نزدیــک‬ ‫بــه یــک میلیــارد و ‪ 438‬میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت ‪.‬‬ ‫هــزار تــن اعــام کــرد و افــزود‪ :‬در حــوزه تامیــن کاغــذ در میــان مــدت نیــز بــرای تامیــن‬ ‫نیازهــای کشــور کارگــروه ســه نفــر بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ‪ ،‬معــاون‬ ‫اول رییــس جمهــوری و وزیــر صنعــت تشــکیل شــده و ‪ ۲۰‬میلیــون دالر نیــز ارز نیمایــی‬ ‫بــرای واردات ایــن کاال تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محمولــه ای ‪ ۷.۵‬میلیــون تنــی نیــز در داخــل کشــور وجــود دارد کــه دارای‬ ‫مشــکل قضایــی اســت و در حــال پیگیــری بــرای حــل مســایل انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص حمایــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫از خبرنــگاران و وضعیــت بیمــه انــان گفــت‪ :‬در ایــن رابطــه ماموریــت هــای صنــدوق‬ ‫فرهنــگ و هنــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬نارضایتــی خبرنــگاران از وضعیــت بیمــه بــه گــوش مــا‬ ‫رســیده و در همیــن رابطــه بــه رییــس صنــدوق هنــر ماموریــت داده شــده اســت بــه‬ ‫مطالبــات خبرنــگاران در ایــن خصــوص رســیدگی شــود تــا همــه اصحــاب رســانه کــه‬ ‫اســتانداردهای ایــن حرفــه را دارا هســتند از حمایت هــای قانونــی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫اســماعیلی همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری دوســاالنه خوشنویســی در قزویــن‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬نمایشــگاه و رخــداد دوســاالنه خوشنویســی بــرای دوره هــای بعــد بایــد بــه صــورت‬ ‫بیــن المللــی و بــا حضــور هنرمنــدان کشــورهای اســامی برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش داریــم تــا فضــای عرضــه و نمایــش اثــار هنرمنــدان ملــی را در‬ ‫خــارج از کشــور از جملــه در خوشنویســی فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫«محمــد مهــدی اســماعیلی» وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بعدازظهر دوشــنبه وارد‬ ‫قزویــن شــد و مــورد اســتقبال اســتاندار و دیگــر مســووالن ایــن اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه بــا هــدف شــرکت بــه همایــش ملــی دوســاالنه‬ ‫خوشنویســی به قزوین ســفرکرده اســت‪ ،‬در حاشــیه این همایش از نمایشــگاه برگزار‬ ‫شــده هنرمنــدان دیــدن کــرد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت مالــک خانــم اکــرم قدیــری تیلــه نوئــی فرزنــد محمــد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا ‏نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه‬ ‫مســاحت ســیصد و ‏هشــتاد و یــک متــر و هفتــاد و چهــار دســیمتر مــرع دارای پــاک ثبتــی ‪ 2263‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی بخــش ‏دو ثبــت بندرگــز بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی ‪ 140020312009000924‬کــه بــه نــام خانــم اکــرم‬ ‫‏قدیــری تیلــه نوئــی فرزنــد محمــد ثبــت و صــادر گردیــده اســت بعلــت اســباب کشــی مفقــود شــده و ‏نامبــرده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو باســتناد مــاده ‏‏‪ 120‬اصالحــی‬ ‫اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه‏ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ ،‬ظــرف‏مــدت ده روز از تاریــخ‬ ‫اگهــی‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن‏اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫مهدی شاه مهری – رئیس ثبت اسناد و امالک بندرگز تاریخ انتشار اگهی روز‪ :‬چهارشنبه مورخه ‪1400/7/28‬‏ م‪.‬الف‪1400/140 :‬‏‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی– ســری ششــم ســال ‪ 1400‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای‬ ‫شــماره ‪ 140060312010000507‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000002‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه بیمارســتان امــام رضــا (ع) خــان ببیــن بــه شــماره شناســه ملــی ‪ 14003677059‬دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی (ســاختمان درمانــی) بــه مســاحت ‪ 7010‬مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ‪ 1420‬فرعــی از ‪-7‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی خانــم بدرالشــریعه مرتضــوی درجــه‪ .‬درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات‬ ‫ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9059 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/07/28‬هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رسمی–ســری ششــم ســال ‪1400‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن‬ ‫نامــه اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی‬ ‫شــود‪-1:‬رای شــماره ‪ 140060312010000521‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412010000001‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم حمیــده چــوری فرزنــد درویــش بــه شــماره شناســنامه ‪ 522‬دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 49.10‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک شــماره ‪ 1333‬فرعــی از ‪-2‬اصلــی و ‪ 180.54‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 1329‬فرعــی از ‪-2‬اصلــی و ‪ 52.07‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از باقیمانــده‬ ‫پــاک ‪ 22‬فرعــی از ‪ -2‬اصلــی جمعــا بــه مســاحت ‪ 281.71‬مترمربــع واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای غالمرضــا اکبــری طــرود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام‬ ‫شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل‬ ‫بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9070 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/07/28‬هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 81‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬از ‪10‬‬ ‫بــاران‪ .‬بیشــینه ‪20‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران‬ ‫‪ .%90‬بــارش بــاران حــدود ‪ 6‬میلــی متــر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر ‪1400‬‬ ‫تحمیل هزینه سنگین ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی بر فعاالن اقتصادی‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه هزینه هایــی کــه ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــر فعــاالن اقتصــادی تحمیــل می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬موضــوع حــذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی مدت هاســت کــه مطــرح بــوده امــا متاســفانه مــورد‬ ‫اجــرا قــرار نگرفتــه و ایــن رونــد بایــد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «سیداحســان خانــدوزی» در نخســتین‬ ‫نشســت شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی از زمــان اغــاز‬ ‫بــه کار دولــت ســیزدهم بــا بیــان اینکــه دولــت نبایــد مانــع فعالیــت هــای‬ ‫مولــد بــوده بلکــه بایــد هدایــت گــر مســیر توســعه باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تصمیــم گیــری در برخــی نهادهــا بــر جیــب فعــاالن اقتصــادی هزینــه‬ ‫بســیاری را تحمیــل مــی کنــد و قــدرت رقابــت را کاهــش می دهــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی مشــکلی را بــرای مدیــران ایجــاد‬ ‫نمی کنــد امــا ادامــه ایــن مســیر و تاخیــر در اجــرای برنامه هــا‪ ،‬فعــاالن‬ ‫اقتصــادی را بــا چالــش رو بــه رو مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای گفت وگــو اظهــار داشــت‪ :‬همــکاری دولــت بــا بخــش‬ ‫خصوصــی بــرای کاهــش مقــررات نادرســت و دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫اقتصــادی مشــکالت را در ایــن زمینــه رفــع و موجــب گره گشــایی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن شــورا بایــد تبدیــل بــه فضایــی بــرای گره گشــایی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫تفاهــم و اعــام تضمین هــای سیاســی دولت و بخش خصوصی تبدیل‬ ‫شــود تــا فراتــر از گفت وگــو‪ ،‬راهــکاری بــرای دســتیابی اهــداف باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی بازیگــران نبــرد نابرابــر اقتصــادی‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن افــراد بارهــا گالیــه هایــی داشــتند کــه گاهی‬ ‫منشــا انهــا خارجــی نیســت بلکــه نیــاز بــه تغییراتــی در داخــل دارد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا تاکیــد بــر اینکــه اعمــال مقــررات خــود بــه تنهایــی هزینــه‬ ‫مبــادالت را افزایــش مــی دهــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬وضــع بخشــنامه های‬ ‫بــی ضابطــه‪ ،‬غیــر قابــل پیــش بینــی بــا منطــق هــای متضــاد و متعــارض‬ ‫کــه نــه تنهــا منشــا اعمــال ســلیقه و رانــت هســتند بلکــه بــه یــک مانــع‬ ‫اساســی بــرای هــر نــوع فعالیــت تبدیــل شــده اند‪.‬‬ ‫رییــس شــورای گفت وگــو بــا تاکیــد بــر اینکــه فعــاالن اقتصــادی بــه ایــن‬ ‫دلیــل ســرخورده و خســته هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬شــورای گفت وگــو بیــش‬ ‫از گفتــن‪ ،‬نیازمنــد اثربخشــی عملــی اســت تــا بــه گــره گشــایی مســتمر‬ ‫برشــد و امیــد بــه فعــاالن بــاز گــردد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در خصــوص رفــع موانــع بــرای‬ ‫کارافرینــان گفــت‪ :‬در زیرمجموعــه شــورای گفت وگــو دولــت و بخــش‬ ‫خصوصی کمیته ای برای رســیدگی به مشــکالت این بخش تشــکیل‬ ‫شــود تــا در قالــب بخشــی کوچــک مســائل ایــن گــروه پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی همچنیــن در پایــان نشســت شــورای گفت وگــو در‬ ‫جمــع خبرنــگاران در خصــوص مشــکالت مالیاتــی تســعیر نــرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مقــرر شــد در ایــن زمینــه از مجلــس شــورای‬ ‫اســامی تعییــن تکلیــف شــود تــا بتوانیــم در کوتــاه تریــن زمــان‬ ‫ممکــن مشــکل صادرکننــدگان را رفــع کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران بــا وجــود‬ ‫ضعف هــا و فشــارها اهتمــام اولیــه دولــت در اقتصــاد تســهیل فراینــد‬ ‫فعالیــت مولــد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجــود همــه مقاومت هایــی کــه از‬ ‫ســوی مدیــران دســتگاه هــای مختلــف وجــود دارد امــا برداشــتن موانــع بــا‬ ‫ضمانــت اجرایــی بــرای فعــاالن اقتصــادی در دســتور کار دولــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد‪ :‬ســتاد اقتصــادی دولــت بــا اصــاح‬ ‫رویه هایــی کــه منافــع ارز ترجیحــی را از مــردم ســلب مــی کنــد‬ ‫و مزیــت رانتــی بــرای عــده ای ایجــاد مــی کنــد‪ ،‬موافــق اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیشــنهادات بســیاری در ایــن زمینــه مطــرح اســت‬ ‫کــه کار امدتریــن روش ممکــن انتخــاب خواهــد شــد و حمایــت از‬ ‫مــردم و مصــرف کننــده را عملیاتــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اگهی مزاید ه شماره ج‪ 1400-‬مخابرات ایران و مناطق‬ ‫شــرکت مدیریــت ســامان ســازه غدیر(شــرکت امــاک مخابــرات) بــه نمایندگــی از شــرکت مخابــرات ایــران (ســهامی عــام) در نظــر دارد تعــدادی‏از امــاک مشــروحه ذیــل را در مزایــده عمومــی بــه فــروش رســاند‏‪.‬‬ ‫متقاضیــان محتــرم بــرای خریــد اســناد شــرکت در مزایــده مــی تواننــد از روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1400/7/26‬لغایــت روز یکشــنبه ‪ 1400/8/9‬همــه‏روزه بــه غیــر از روزهــای جمعــه و ایــام تعطیــل از ســاعت ‪ 8/30‬صبــح تــا‬ ‫ســاعت ‪ (17‬روزهای پنجشــنبه تا ســاعت ‪ )13‬با در دســت داشــتن‏اصل فیش واریزی به مبلغ ‪ 80/000‬تومان به شــماره حســاب ‪ 4783947089‬بانک ملت شــعبه میرداماد (کد ‪ )65078‬به نام شــرکت‏مدیریت‬ ‫ســامان ســازه غدیــر بــا شناســه واریــز ‪ 1032051011405‬بــه دفتــر فــروش مناطــق منــدرج در جــدول ذیــل مراجعــه و اســناد مزایــده را‏دریافــت نمــوده و بــا توجــه بــه شــرایط مزایــده‪ ،‬اســناد مقــرر را در پاکــت هــای الــف‪،‬‬ ‫ب و ج در بســته قــرار داده و در صنــدوق مربوطــه‏بیاندازنــد‏‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬امکان واریز وجه فوق الذکر از طریق دستگاه‏‪pos‬‏ در دفتر مرکزی وجود دارد‏‪.‬‬ ‫استان‬ ‫ادرس محل فروش و تحویل اسناد و محل گشایش پاکات‏مزایده‬ ‫شماره تماس‬ ‫گلستان‬ ‫گرگان‪ -‬خیابان شهرداری‪ -‬خیابان شهید بهشتی‪-‬‬ ‫روبروی دادگستری‏مخابرات منطقه گلستان‬ ‫‏‪)017(32247003‬‏‬ ‫استان‬ ‫گلستان‬ ‫گلستان‬ ‫ادرس ملک‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫ازادشهر‪-‬‬ ‫خیابان شهید‬ ‫‏بهشتی‪ -‬بعد‬ ‫از هتل پارک‪-‬‬ ‫‏ملک جنب گاراژ‬ ‫شجاعی‬ ‫‏‪9/63/591‬‏‬ ‫گمیشان جنب‬ ‫اداره‏مخابرات‬ ‫(ضلع شمالی)‬ ‫‏داخل کوچه ملک‬ ‫قدیم‏مخابرات‬ ‫‏‪1/3210‬‏‬ ‫عرصه‬ ‫(مترمربع)‏‬ ‫‏‪2191/50‬‏‬ ‫‪779‬‬ ‫اعیان‬ ‫‏‏(مترمربع)‏‬ ‫حدود‪82‬‏‬ ‫‏‪203‬‏‬ ‫نوع‏ملک‬ ‫شهری‬ ‫شهری‬ ‫نوع‏کاربری‬ ‫پارکینگ‬ ‫تاسیسات‬ ‫‏شهری‬ ‫سند‬ ‫‏مالکیت‬ ‫ششدانگ‬ ‫‏دفترچه ای‬ ‫قیمت پایه‬ ‫‏مزایده(ریال ‏)‬ ‫‏‪/000/000/000‬‏‏‪275‬‏‬ ‫ششدانگ‬ ‫‏تکبرگی‬ ‫‏‪23/500/000/000‬‏‬ ‫توضیحات‬ ‫موقعیت‬ ‫ملک‏تجاری‬ ‫بوده و‏دارای‬ ‫انتن‏‪BTS‬‏‬ ‫‏و انشعابات‬ ‫اب و‏برق و‬ ‫گاز و‏تلفن‬ ‫می باشد‏‪.‬‬ ‫فاقد‬ ‫انشعاب‬ ‫‪1‬‏‪ -‬متقاضیــان محتــرم بــرای شــرکت در مزایــده بایــد چــک تضمینــی یــا چــک رمــزدار بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه شــماره حســاب فــوق الذکــر یــا‏ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر بــا اعتبــار اولیــه ســه ماهــه‪ ،‬قابــل تمدیــد‬ ‫غیرمشــروط و غیــر قابــل انتقــال بــه غیــر را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده‏بــه میــزان ‪ 10‬درصــد قیمــت پایــه ملــک مــورد نظــر بــه نــام شــرکت مدیریــت ســامان ســازه غدیــر بــا شناســه ملــی ‪ 10320510110‬و بــا درج‬ ‫‏شــماره مزایده از بانک های کشــور اخذ نموده و اســناد مزایده را در پاکتهای الف‪ ،‬ب و ج دربســته قرار داده‪ ،‬همه روزه از ســاعت ‪8/30‬‏تا ‪ 17‬به غیر از جمعه ها و ایام تعطیل (روزهای پنح شــنبه تا ســاعت‪)13‬‬ ‫حداکثــر تــا روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1400/8/16‬در صنــدوق‏مســتقر در دفتــر مزایــده قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-2‬جلسه گشایش پاکت های پیشنهادی استان تهران در محل دفتر مرکزی و سایر استانها در مراکز استان روز دوشنبه مورخ ‏‏‪ 1400/8/17‬ساعت ‪ 10‬صبح به طور همزمان انجام خواهد شد‏‪.‬‬ ‫‏*بــا توجــه بــا شــرایط ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬حضــور مزایــده گــران در جلســه گشــایش پاکــت هــا الزامــی نیســت و بــا طــرق مقتضــی‏اطــاع رســانی مــی گــردد‏‪.‬‏‪ -3‬پیشــنهادات فاقــد ســپرده شــرکت در مزایــده‬ ‫یــا مخــدوش‪ ،‬مبهــم و مشــروط از درجــه اعتبــار ســاقط و رعایــت مفــاد شــرایط شــرکت در‏مزایــده کــه از طریــق دفاتــر فــروش ارائــه مــی گــردد‪ ،‬الزامــی اســت‏‪.‬‏‪ -4‬شــرکت در رد یــا قبــول پیشــنهادات واصلــه مختــار‬ ‫می باشــد‏‪.‬‏‪ -5‬اخــذ اطالعــات از دفتــر مزایــده و بازدیــد از امــاک الزم و ضــروری مــی باشــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم بازدیــد و اخــذ‏اطالعــات الزم مســئولیتی متوجــه ایــن شــرکت نخواهــد شــد‏‪.‬‏‪-6‬اخــذ اطالعــات‬ ‫فــروش و خریــد اســناد مزایــده امــاک کلیــه اســتانها در دفتــر مرکــزی امــکان پذیــر مــی باشــد‏‪.‬‏‪-7‬در خصــوص امــاک روســتایی‪ ،‬اولویــت خریــد بــا هبــه کننــده و یــا وراث انهــا خواهــد بــود‏‪.‬‏‪-8‬اشــخاص دارای اولویــت‬ ‫مــی بایســت نســبت بــه باالتریــن رقــم پیشــنهادی در مزایــده در مهلــت تعییــن شــده توســط مزایــده گــزار تمکیــن‏نماینــد‏‪.‬‏‪-9‬یــک درصــد مبلــغ قیمــت پایــه هــر ردیــف بــه عنــوان هزینــه مزایــده از برنــدگان دریافت می‬ ‫گــردد‏‪.‬‏‪ -10‬اعضــای هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران و شــرکتهای تابعــه و کلیــه کارکنــان رســمی‪ ،‬غیررســمی‪ ،‬قــراردادی‪،‬‏پیمانــکاری شــرکت مخابــرات ایــران و شــرکت هــای تابعــه و اقربــای درجــه اول‬ ‫انها(پــدر‪ ،‬مــادر‪ ،‬فرزنــد و همســر)تحت هیــج عنــوان حــق‏شــرکت در مزایــده را ندارنــد‪ .‬‏‪-11‬در صــورت تغییــر در زمــان و یــا محــل بازگشــایی پاکتهــا و یــا حــذف ردیــف هــای اگهــی و یــا هرگونــه تغییــر در مشــخصات‬ ‫امــاک‏عرضــه شــده در مزایــده موضــوع از طــرق مقتضــی از جملــه نصــب اعالمیــه در محــل شــرکت و یــا تمــاس تلفنــی و یــا از طریــق ســایت‏شــرکت مخابــرات ایــران اطــاع رســانی میگــردد‏‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت سامان سازه غدیر ‪-‬‏(مدیریت امالک مخابرات‏)‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪402‬‬ ‫اجرای گام دوم طرح جهش تولید‬ ‫در دیمزارها در استان گلستان‬ ‫ســلمان زاده مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره اســتان‬ ‫گلســتان از اجــرای گام دوم طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا‬ ‫در اســتان گلســتان و ‪ 14‬اســتان دیگــر کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده با بیان اینکه این طرح به کمک ســتاد اجرایی‬ ‫فرمــان حضــرت امــام (ره) اجــرا می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬این‬ ‫طــرح بــه مــدت ‪ ۵‬ســال بــرای افزایــش محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بخصــوص کلــزا‪ ،‬گنــدم و جــو و علوفه که وابســته بــه نزوالت‬ ‫اســمانی و دیم هســتند اجرا می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهــداف طــرح جهــش تولیــد در دیمزار هــا‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا اســتفاده از مکانیزاســیون جدیــد شــخم‬ ‫زدن زمیــن کشــاورزی‪ ،‬بــرای جلوگیــری از فرســایش خــاک و‬ ‫ذخیره ســازی اب صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره اســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بخشــی از هزینــه هــای کشــاورزی بــه روش دیــم را‬ ‫دولــت پرداخــت مــی کنــد گفــت‪ :‬روشــهای نویــن کشــاورزی‬ ‫باعــث افزایــش اســتفاده بیشــتر از اب و جلوگیــری از‬ ‫فرســایش خــاک مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در اراضــی دیــم ‪ ۱۵‬اســتان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده پرداخــت تســهیالتی از قبیــل خریــد ادوات کشــاورزی و‬ ‫کمــک هزینــه بیمــه محصــوالت بــر عهــده دولــت اســت افــزود‪:‬‬ ‫ایــن طــرح بــا مشــارکت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در اســتان عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ســلمان زاده بــا بیــان اینکــه افزایــش تولیــد در دیمزارهــا‬ ‫بــا اســتفاده از ادوات و روشــهای نویــن کشــاورزی همچــون‬ ‫اجــرای خاکــورزی حفاظتــی‪ ،‬اســتفاده از کودهــای بذرمــال‪،‬‬ ‫ریزمغــذی هــا و رعایــت تنــاوب زراعــی محصــوالت قابــل‬ ‫دسترســی اســت کــه ایــن مــوارد در اجــرای طــرح جهــش‬ ‫تولیــد در دیم زارهــای اســتان مــورد نظــر قــرار گرفتــه‬ ‫اســت گفــت‪ :‬از امتیــازات ایــن طــرح ارائــه تســهیالت‬ ‫قــرض الحســنه بــرای خریــد ادوات کشــاورزی همچنیــن‬ ‫برخــورداری از بیمــه یارانـ ه دار محصــوالت کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا جدیت و تــاش در اجرای موفقیت‬ ‫امیــز ایــن طــرح مــی تــوان بــه نتایــج قابــل توجهــی در تولیــد‬ ‫دســت یافت‪.‬‬ ‫افزایش ســطح زیرکشــت طرح جهش تولید در دیمزارهای‬ ‫اســتان گلســتان بــه ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار در ســال زراعــی جــاری‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام اســتان گفــت‪ :‬ســهم‬ ‫اســتان گلســتان در طرح جهش تولید در دیمزارها در ســال‬ ‫زراعــی جــاری بــه ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی جهــش تولیــد در دیمزارهــا در گفتگــو بــا خبرنــگاران در‬ ‫ارتبــاط بــا حمایتهــای ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره در امــر‬ ‫جهــش تولیــد در دیمزارهــای اســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیــت بخــش کشــاورزی بــرای مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬طرح‬ ‫جهــش تولیــد در دیمزارهــا بــا حمایــت ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام (ره) در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تقدیــم مقــام معظــم رهبــری شــد و‬ ‫بعد از بررســی‪ ،‬مورد تایید ایشــان قرار گرفت و ‪ ۶‬اســتان در‬ ‫کل کشــور بــه عنــوان اســتان هــای پایلــوت بــرای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح تعییــن شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره بــه عنــوان‬ ‫پشــتیبان ایــن طــرح اجــرای وظیفــه مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫تفاهــم نامــه بیــن وزارت جهادکشــاورزی و ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام ره ایــن وظایــف شــامل بیمــه کشــاورزی بــرای‬ ‫ترغیــب و ایجــاد انگیــزه کشــاورزان‪ ،‬تامیــن اداوات و ماشــین‬ ‫االت کشــاورزی برای کشــاورزان‪ ،‬ترویج و اموزش کشــاورزی‬ ‫و حمــل و نقــل و ‪ ...‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امام اســتان با اشــاره بــه اجرای‬ ‫ایــن طــرح در ســال اول و کســب نتایــج مطلــوب گفــت‪ :‬نتایــج‬ ‫کســب شــده در ســال اول زراعــی جهــت اســتحضار و کســب‬ ‫تکلیــف تقدیــم مقــام معظــم رهبــری شــد کــه بعــد از ‪ 3‬روز‬ ‫مــورد تاییــد رهبــری قــرار گرفتــه و ایشــان یه اســتمرار این طرح‬ ‫تاکیــد کردنــد و بــا برنامه ریزیهــای وزارت جهــاد کشــاورزی و‬ ‫حمایــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره ایــن طــرح بــه ‪ ۱۵‬اســتان‬ ‫گســترش یافتــه و ســهم اســتان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۵۱۹۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۳‬تقاضــای اقــای امیــد شــمس ارا بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۹۰۹۸۵۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد علــی در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۷‬مترمربــع واقــع در‬ ‫اراضــی قادرابــاد از پــاک ‪ ۱‬فرعــی ‪ _۱۲‬اصلــی بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بنیــاد علــوی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۸۹۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۲:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۸:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۹۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۰۷‬تقاضــای اقــای علیرضــا شــریعتی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۶۶‬و کــد ملــی ‪ ۵۷۹۹۷۸۰۴۵۰‬صــادره از گلــوگاه فرزنــد ســبزعلی در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۸۱۳‬مترمربــع‬ ‫از پــاک شــماره ‪ _۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۱۵:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۷/۱۲:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۲۸:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 140060312012000542‬مورخــه ‪ 1400.05.24‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاللــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای داود مخدومــی فرزنــد حاجــی محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 6‬و کــد ملــی ‪ 4889886745‬صــادره کاللــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 198.20‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 24‬فرعــی از ‪ -212‬اصلــی‬ ‫واقــع در قریــه قوجمــز بخــش ‪ 9‬شهرســتان کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی تقــان دردی عــوض پــور محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9147 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/07/28‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪ 1400/08/15‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪402‬‬ ‫مهارت های ارتباطی و موفقیت در کسب و کارخانوادگی‬ ‫الهه زینالی‬ ‫انتقاد از خود با سرزنش‬ ‫خود چه تفاوتی دارد؟‬ ‫محمود سلطانی ‪ -‬دکتر تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫معمــوال خیلــی از افــراد ادعــا می کننــد انتقــاد از خــود را‬ ‫بلدنــد‪ ،‬ولــی در عمــل نادیــده اش می گیرنــد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫در مســیر خودشناســی گام برداشــته اید‪ ،‬انتقــاد از خــود‬ ‫بهتریــن ســراغاز در ایــن راه اســت‪ .‬انتقــاد از خــود بــر‬ ‫عزت نفســتان تاثیــر می گــذارد و می توانیــد بــا شناســایی‬ ‫الگوهــای ضعیــف رفتاری تــان‪ ،‬زمینــه خودســازی را بــرای‬ ‫خــود بــه ارمغــان اوریــد‪.‬‬ ‫بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه انتقــاد از خــود (‪Self-‬‬ ‫‪ )Criticism‬تفــاوت بســیار زیــادی بــا ســرزنش خــود (‪Self-‬‬ ‫‪ )Deprecation‬دارد‪ .‬بــرای شناســایی تفــاوت هریــک از‬ ‫انهــا بــا تعریــف مختصــری اغــاز می کنیــم‪.‬‬ ‫در ســرزنش خــود یــا خودکم بینــی‪ ،‬فــرد خــود را‬ ‫بی رحمانــه زمیــن می زنــد و به مــرور اعتمادبه نفــس خــود‬ ‫را از دســت می دهــد‪ .‬در ســرزنش‪ ،‬حرف هــای درونــی و‬ ‫ذهنــی دنیایــی از قضــاوت و مقایســه و کوچک شــمردن‬ ‫خــود اســت‪ .‬ممکــن اســت بــا خــود بگوییــد‪« :‬نــه‪ ،‬ای ـن ‬ ‫حرف هــا فقــط شــوخی اند و مــن خــودم را خیلــی هــم‬ ‫دوســت دارم!» یــا فکــر کنیــد حرف هــای درونی تــان‬ ‫تاثیــری بــر شــخصیت شــما ندارنــد‪.‬‬ ‫بایــد ایــن موضــوع را بپذیریــد کــه خودگویــی درونــی‬ ‫شــما اهمیــت بســیار باالیــی دارد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬در تعییــن‬ ‫شــخصیت وجودی تــان و نیــز در افزایــش عزت نفــس‬ ‫شــما هــم نقــش بســیار مهمــی را ایفــا می کنــد‪ .‬همــه‬ ‫مــا در ذهــن منتقــدی بســیار ناعــادل و ظالــم داریــم‪.‬‬ ‫ایــن منتقــد هــر لحظــه در حــال صحبــت دربــاره نقایــص‬ ‫و نداشــته های ماســت و به راحتــی مــا را بــا دیگــران‬ ‫مقایســه می کنــد و در نهایــت‪ ،‬احساســات منفــی در‬ ‫مــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫منتقــد ذهنتــان را طــوری پــرورش دهیــد کــه فقــط‬ ‫ان دســته از اشــتباه و ایراداتــی را شناســایی کنــد کــه‬ ‫شــما را از رســیدن بــه اهــداف خــود دور می کننــد یــا‬ ‫شــما را بی انگیــزه می کننــد و اراده شــما را از بیــن‬ ‫می برنــد‪ .‬انتقــاد از خــود‪ ،‬عــاوه بــر ســخت گیری‪،‬‬ ‫در عیــن حــال بایــد صمیمانــه و بــا دلســوزی همــراه‬ ‫باشــد‪ .‬انتقــاد از خودتــان بایــد ســبب پیشــرفت و‬ ‫ارامــش ذهنــی شــما شــود‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باما همراه باشید‪...‬‬ ‫‏ اگهی موضوع ماده ‪3‬‬ ‫قانون و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد‏سند رسمی‬ ‫برابــر اراء هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتــی اســفراین تصرفــات مالکانه و‏بالمعــارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیــده اســت ‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضیان و امــاک مورد تقاضا‬ ‫بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‏‏‪15‬روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتی(کثیــر االنتشــار و محلــی)‬ ‫بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪.‬‏‬ ‫بخش‪5‬‏‬ ‫پالک ‪56‬‏‪ -‬اصلی امین اباد ‪:‬‏‬ ‫‏‪.1‬کالســه ‪ 1399114407116000789‬اقــای مهــدی پرهیــز فرزنــد‬ ‫ملــک حســن شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪ 605‬متــر از‬ ‫پــاک ‪ 0‬فرعــی از محــل‏مالکیــت ملــک حســن پرهیــز برابــر‬ ‫رای‪3205‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪63‬‏‪ -‬اصلی قلعه کریم ‪:‬‏‬ ‫‏‪.2‬کالســه ‪ 1399114407116000746‬اقــای رمضانعلــی ایماندار‬ ‫فرزنــد عیســی شــش دانــگ منــزل و مغــازه متصــل بــه‬ ‫مســاحت ‪93‬‏‪ 294/‬متــر از‏پــاک ‪ 158‬فرعــی از محــل مالکیــت‬ ‫شــرکت ســهامی جیــن اســفراین بــا نمایندگــی حســین انارکــی‬ ‫حاجــی باقــری برابــر رای‪3176‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪64‬‏‪ -‬اصلی خرینان ‪:‬‏‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫‏‪.3‬کالســه ‪ 1399114407116000705‬اقــای مهــدی صدقــی‬ ‫فرزنــد گل محمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪88‬‏‪146/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 586‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت غالمحســین لعل‬ ‫عوضپــور برابــر رای‪3202‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.4‬کالســه ‪ 1399114407116000736‬اقــای مجتبــی موســی‬ ‫زاده فرزنــد ابوالحســن شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪112‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 411‬فرعــی ‏از محــل مالکیت رمضانعلی ســهرابی‬ ‫و ابوالفضــل ســهرابی برابــر رای‪3178‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.5‬کالســه ‪ 1400114407116000121‬اقــای محمدامیــن لعــل‬ ‫اســامی فرزنــد محمود ‪ 3‬دانــگ وکالســه ‪1400114407116000122‬‬ ‫اقــای متیــن‏لعــل اســامی فرزنــد محمــود ‪ 3‬دانــگ منــزل بــه‬ ‫مســاحت ‪62‬‏‪ 105/‬متــر از پــاک ‪ 200‬فرعــی از محــل مالکیــت‬ ‫محمــد حســن لعــل اســامی برابــر‏رای‪3161‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.6‬کالســه ‪ 1400114407116000147‬اقــای حســن لعــل مصــر‬ ‫زاده فرزنــد بــرات محمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت‬ ‫‪77‬‏‪ 254/‬متــر از پــاک‏‏‪ 1379‬فرعــی از محــل مالکیــت اثمــر‬ ‫خانــم توئــی برابــر رای‪3097‬‏‪1400/‬‏‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :401‬‏«خانــواده» و « کســب‬ ‫و کار»بــه عنــوان دو زیــر سیســتم از یــک‬ ‫ابرسیســتم بــه نــام اجتمــاع و جامعــه هســتند‬ ‫کــه در اثــر ارتباطــات و تاثیــرات متقابلــی‏کــه بــر‬ ‫روی یکدیگــر می گذارنــد تشــکیل یــک نظــام‬ ‫کلی تــر بــه نــام «کســب و کار خانوادگــی» را‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر پویایــی و تحــرکات خانــواده و‬ ‫‏کســب و کار بــه طــور واضــح و اشــکار بــا یکدیگــر‬ ‫تعامــل و ارتبــاط داشــته باشــند میــان ایــن دو‬ ‫نوعــی تلفیــق و ترکیــب بــه وجــود می ایــد کــه‬ ‫از دیــد‏محققــان باعــث پیدایــش یــک نظــام‬ ‫نویــن و منحصــر بــه فــرد بــه نــام «کســب و کار‬ ‫خانوادگــی» می شــود‪ .‬‏‬ ‫طبــق تعریــف جامعــی کــه هندلــر از کســب‬ ‫و کار خانوادگــی ارائــه داده اســت‪ ،‬ایــن نــوع‬ ‫از کســب و کار بــه مثابــه ی ســازمانی اســت‬ ‫کــه اصلی تریــن ‏تصمیمــات و برنامه هــای‬ ‫عملیاتــی ان بــرای انتقــال و جایگزینــی‬ ‫رهبــری‪ ،‬تحــت تاثیــر و نفــوذ اعضــای‬ ‫خانــواده ای قــرار دارد کهبــا در اختیــار داشــتن‬ ‫‏ترکیبــی متمایــز و منحصــر بــه فــرد از منابــع‬ ‫انســانی‪ ،‬منابــع مالــی‪ ،‬حمایت هــای اجتماعی‬ ‫و زمینه هــای اموزشــی و فرهنگــی‪ ،‬بهتریــن‬ ‫و قوی تریــن‏عامــل بــرای حمایــت از جریــان‬ ‫کارافرینــی و ایجــاد شــرکت های نوپــا و کســب‬ ‫و کارهــای جدیــد هســتند‪ .‬کســب و کارهــای‬ ‫خانوادگــی بــه دلیــل‏ســاختارها‪ ،‬حاکمیــت و‬ ‫فرهنــگ منحصــر بــه فــردی کــه دارند‪،‬خانــواده‬ ‫را قــادر مــی ســازند کــه ضمــن پذیــرش برخــی‬ ‫از مخاطــرات و ریســک ها‪،‬‏زمینــه هــای الزم‬ ‫را بــرای ایجــاد شــرکت های جدیــد بــه وجــود‬ ‫اورده و بــا جــذب منابــع مالــی الزم‪ ،‬یکدیگــر‬ ‫را در تمامــی مراحــل ایجــاد کســب و ‏کار‬ ‫پشــتیبانی و حمایــت نماینــد‪ .‬در نتیجــه از این‬ ‫راه نوعــی اشــتغال مولــد بــرای خویشــاوندان و‬ ‫غیــر خویشــاوندان خــود چــه در نســل حاضر و‬ ‫چــه‏در نســل های بعــدی پدیــد اورنــد‪.‬‏‬ ‫موفقیــت بســیاری از زوج هــای کارافریــن‬ ‫ناشــی از تحمــل بیشــتر و تکمیــل نقــاط‬ ‫‏‪.7‬کالســه ‪ 1400114407116000199‬اقــای علــی رضــا زیبائــی‬ ‫علــی ابــاد فرزنــد بــرات شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت‬ ‫‪44‬‏‪ 170/‬متــر از پــاک ‪1702‬‏فرعــی از محــل مالکیــت بــرات‬ ‫زیبائــی علــی ابــاد برابــر رای‪3165‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.8‬کالســه ‪ 1400114407116000259‬اقــای براتعلــی مــازاده‬ ‫فرزنــد علــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪25‬‏‪ 167/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 1737‬فرعــی از‏محــل مالکیــت مشــاعی براتعلــی‬ ‫مــازاده و‪ 1737‬فرعــی از محــل مالکیــت رمضانعلــی ناصــری‬ ‫برابــر رای‪3399‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪65‬‏‪ -‬اصلی حسن اباد قصبه ‪:‬‏‬ ‫‏‪.9‬کالســه ‪ 1399114407116000220‬اقــای محمــد علــی‬ ‫بانیــدری فرزنــد عباســعلی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت‬ ‫‪65‬‏‪ 194/‬متــر از پــاک ‪113‬‏فرعــی از محــل مالکیــت محمــد‬ ‫ناظــر حســن ابــادی فرزنــد حســن ‪ ،‬حســن حقانــی نــوری فرزنــد‬ ‫نورمحمــد ‪ ،‬ابراهیــم حقانــی دشــتی فرزنــد ولــی ‪ ،‬اله قلی لعل‬ ‫‏منصــوری فرزنــد رحمــت الــه برابــر رای‪3182‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.10‬کالســه ‪ 1399114407116000657‬خانــم مریــم قاپاقــی‬ ‫فرزنــد ســعادتقلی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪ 149‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 113‬فرعــی از‏محــل مالکیــت ورثــه حاتــم حاتمی برابر‬ ‫رای‪3194‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.11‬کالســه ‪ 1400114407116000113‬اقــای کانیــار عفتــی فرزنــد‬ ‫مصطفــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪47‬‏‪ 97/‬متــر از‬ ‫پــاک ‪ 903‬فرعــی از‏محــل مالکیــت مصطفــی عفتی‏‪-‬ســکینه‬ ‫حیــدر حســین رضایــی نوئــی برابــر رای‪3171‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.12‬کالســه ‪ 1400114407116000115‬اقــای مهــدی خالقــی فرزنــد‬ ‫عبــاس شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪27‬‏‪ 92/‬متــر از پــاک‬ ‫‪ 903‬فرعــی از‏محــل مالکیــت مصطفــی عفتــی‏‪-‬حســین و‬ ‫ســکینه و حیــدر رضایــی نوئــی برابــر رای‪3167‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.13‬کالســه ‪ 1400114407116000116‬اقــای عبدالــه عزتــی فرزنــد‬ ‫محمــد رضــا شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪27‬‏‪ 98/‬متــر از‬ ‫پــاک ‪ 903‬فرعــی از‏محــل مالکیــت مصطفــی عفتی‏‪-‬حســین‬ ‫ســکینه حیــدر رضایــی نوعــی برابــر رای‪3169‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪67‬‏‪ -‬اصلی قریه قصبه ‪:‬‏‬ ‫‏‪.14‬کالســه ‪ 1399114407116000193‬اقــای محمــد رضــا بیــدی‬ ‫فرزنــد عبدالحمیــد شــش دانــگ کارگاه بــه مســاحت ‪ 190‬متــر‬ ‫از پــاک ‪1820‬‏فرعــی از محــل مالکیــت احمد روشــنی زعفرانلو‬ ‫برابــر رای‪3286‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.15‬کالســه ‪ 1399114407116000203‬اقــای محمــد رضــا بیــدی‬ ‫فرزنــد عبدالحمیــد شــش دانــگ کارگاه بــه مســاحت ‪66‬‏‪594/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪1820‬‏فرعــی از محــل مالکیــت احمــد روشــنی‬ ‫زعفرانلــو برابــر رای‪3288‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.16‬کالســه ‪ 1399114407116000219‬اقــای جعفــر محمــدی‬ ‫فرزنــد شــکراله شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت ‪24‬‏‪ 96/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 33‬فرعــی از‏محــل مالکیــت ورثــه نورمحمــد حقانــی‬ ‫نــوری برابــر رای‪3180‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.17‬کالســه ‪ 1399114407116000260‬اقــای ابوالفضــل صدقــی‬ ‫فرزنــد گل محمــد شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت ‪6‬‏‪ 19/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 46‬فرعــی از‏محــل مالکیــت قربــان حجــی ابــادی‬ ‫برابــر رای‪3186‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.18‬کالســه ‪ 1399114407116000599‬اقــای جــواد غالمــی پــور‬ ‫روییــن فرزنــد اســماعیل شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت‬ ‫‪11‬‏‪ 116/‬متــر از پــاک‏‏‪ 612‬فرعــی از محــل مالکیــت عباســعلی‬ ‫عباســی برابــر رای‪3268‬‏‪1400/‬‏‬ ‫ضعــف یکدیگــر باتوجــه بــه شــناختی کــه از‬ ‫هــم دارنــد میســر می شــود‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫یکــی از زوج هــا بســیار خوشــبین بــوده و‬ ‫روابــط عمومــی بســیار قــوی داشــته باشــد و‬ ‫دیگــری ممکــن اســت نســبتا ً بدبیــن بــوده امــا‬ ‫‏از مهارت هــای فنــی باالیــی برخــوردار باشــد‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت عامــل و‬ ‫کلیــد اصلــی موفقیــت انــان تفاوت هایــی‬ ‫اســت کــه در ‏ویژگی هــای شــخصیتی و‬ ‫توانایی هــای شــان وجــود دارد و مهم تــر از‬ ‫ان‪ ،‬قبــول و تحمــل ایــن تفاوت هــا اســت‪.‬‬ ‫بــرای هیــچ کــدام از زوج هــا هیــچ ‏شــریکی‬ ‫غیــراز انهــا نمی توانــد امــور و مسائل شــان‬ ‫را ان گونــه کــه هســت درک کنــد چــون کار‬ ‫و زندگــی شــان مشــترک اســت‪.‬اما چطــور‬ ‫‏می تــوان یــک کارافرینــی خانوادگــی موفــق‬ ‫را تجربــه کــرد؟ بدیهی تریــن و طبیعی تریــن‬ ‫اتفاقــی کــه در ایــن میــان رخ می دهــد‪،‬‬ ‫بحــث خودشناســی‏اســت‪ .‬زن و مــردی کــه‬ ‫بــه عنــوان یــک خانــواده اقــدام بــه کارافرینــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬هــر کــدام خصیصه هــای منحصــر‬ ‫بــه خــود را دارنــد‪ .‬ممکــن اســت ‏قــدرت‬ ‫ریســک در یکــی باالتــر و در دیگــری کمتــر‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن امــکان وجــود دارد کــه درجه هــای‬ ‫نــواوری و پشــتکار‪ ،‬مدیریــت و بازاریابــی‬ ‫و ‏برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و‪ ...‬هــم در‬ ‫یکــی کمتــر یــا در دیگــری بیشــتر باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫تناقض هــا بایــد مدیریــت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارکــردن بــا همدیگــر بــه زوج هــا ایــن امــکان را‬ ‫مــی دهــد کــه ویژگــی هــای شــخصیتی متفاوت‬ ‫همدیگــر را بپوشــانند و مکمــل یکدیگــر باشــند‪.‬‬ ‫‏ممکــن اســت یکــی از طرفیــن گشــاده رو و‬ ‫ریســک پذیــر باشــد در حالــی کــه دیگــری در‬ ‫کســب و کار محافظــه کارانــه عمــل کنــد‪ .‬در این‬ ‫‏صــورت بیــن ایــن دو نفــر رابطه ای خاص شــکل‬ ‫مــی گیــرد کــه بــرای شــان مهم نیســت حتــی اگر‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت بــا همدیگــر باشــند‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫بیشــتر‏زوج هــا ‪ ۷۰‬درصــد از ایــن ســاعت را از‬ ‫همدیگــر جــدا هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪.19‬کالســه ‪ 1400114407116000132‬اقــای ســلمان کاظــم زاده‬ ‫فرزنــد حســینعلی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪28‬‏‪181/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪23‬‏فرعــی از محــل مالکیــت ورثــه محمــد خــان‬ ‫روشــنی‏‪-‬گیالن و مــژگان و‪ 528‬فرعــی از محــل مالکیــت خانــم‬ ‫مــژگان و گیــان روشــنی زعفرانلــو برابــر‏رای‪3280‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.20‬کالســه ‪ 1400114407116000236‬اقــای مهــدی محمــدزاده‬ ‫فرزنــد محمدابراهیــم شــش دانــگ منــزل به مســاحت ‪12‬‏‪202/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪23‬‏فرعــی از محــل مالکیــت ورثــه شــیر علــی‬ ‫وطــن دوســت (فاطمــه ) برابــر رای‪3395‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.21‬کالســه ‪ 1400114407116000286‬اقــای حجــت الــه عابــدی‬ ‫فرزنــد جعفــر شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪ 140‬متــر از‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از‏محــل مالکیــت عبدالرضــا روشــنی برابــر‬ ‫رای‪3145‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪69‬‏‪ -‬اصلی قریه کشتان ‪:‬‏‬ ‫‏‪.22‬کالســه ‪ 1399114407116000366‬اقــای رضــا روئینــی فــرد‬ ‫فرزند اســمعیل شــش دانگ منزل به مســاحت ‪68‬‏‪ 122/‬متر‬ ‫از پالک ‪ 37‬فرعی ‏از محل مالکیت کریم اســماعیلی کشــتان‬ ‫و‪ 3704‬فرعــی از محــل مالکیــت محمــد حســن بهــزادی برابــر‬ ‫رای‪3159‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.23‬کالســه ‪ 1399114407116000686‬اقــای علــی محمــدی‬ ‫فرزنــد عبدالعلــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪87‬‏‪210/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 627‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت غالمرضــا حاتمــی‬ ‫برابــر رای‪3198‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.24‬کالســه ‪ 1399114407116000687‬اقــای علــی محمــدی‬ ‫فرزنــد عبدالعلــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪24‬‏‪299/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 621‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت رجبعلــی‬ ‫صدرائی(بهــاء الدیــن) برابــر رای‪3200‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.25‬کالســه ‪ 1399114407116000691‬خانــم فاطمــه براتــی‬ ‫فرزنــد حســنعلی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪96‬‏‪172/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 1412‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت خانــم طــاووس‬ ‫حیاتــی وســعیده ســادات موســوی برابــر رای‪3357‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.26‬کالســه ‪ 1400114407116000135‬اقــای مهــدی حســین پــور‬ ‫فرزنــد قاســم شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪13‬‏‪ 106/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 508‬فرعــی‏‏(بــه پــاک ‪ 3815‬فرعــی تبدیــل شــده) از‬ ‫محــل مالکیــت محمــد حســن صفــی خانــی‏‪-‬اســماعیل برزیــن‬ ‫برابــر رای‪3335‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.27‬کالســه ‪ 1400114407116000136‬اقــای مهــراب برومنــد‬ ‫فرزنــد رحمــت الــه شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪52‬‏‪108/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 508‬فرعــی‏‏(بــه پــاک ‪ 3815‬فرعی تبدیل شــده)‬ ‫از محــل مالکیــت محمــد حســن صفــی خانــی و اســماعیل‬ ‫برزیــن برابــر رای‪3361‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.28‬کالســه ‪ 1400114407116000137‬اقــای مهــراب برومنــد‬ ‫فرزنــد رحمــت الــه شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪88‬‏‪106/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 508‬فرعــی‏‏(بــه پــاک ‪ 3815‬فرعی تبدیل شــده)‬ ‫از محــل مالکیــت محمــد حســن صفــی خانــی کشــتان برابــر‬ ‫رای‪3364‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪71‬‏‪ -‬اصلی میان اباد ‪:‬‏‬ ‫‏‪.29‬کالسه ‪ 1399114407116000487‬اقای حمید نیکدل کوشکی‬ ‫فرزنــد ســلیمان ‪ 3‬دانــگ وکالســه ‪ 1399114407116000488‬خانــم‬ ‫‏شــهناز قاســمی فرزنــد حســن ‪ 3‬دانــگ منــزل بــه مســاحت‬ ‫‪37‬‏‪ 173/‬متــر از پــاک ‪ 2344‬فرعــی از محــل مالکیــت مســعود‬ ‫کاظــم زاده برابــر‏رای‪3190‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪72‬‏‪ -‬اصلی کالته کاهی ‪:‬‏‬ ‫لــذا بــر اســاس ان چــه کــه بیــان شــد‪،‬‬ ‫امــوزش غنی ســازی روابــط می توانــد ســبب‬ ‫افزایــش تعــادل در زندگــی زناشــویی‪ ،‬کاهــش‬ ‫تعارض هــا و بی ‏ثباتــی زناشــویی شــود و‬ ‫کیفیــت بخشــی زندگــی کاری می توانــد ســبب‬ ‫افزایــش تعــادل در زندگــی کاری گــردد‪،‬‬ ‫تعارض هــا و مشــکالت کاری را‏کاهــش دهــد‬ ‫و از ســرریز شــدن ان بــه زندگــی شــخصی‬ ‫جلوگیــری نمایــد‪ .‬امــا امــوزش همزمــان‬ ‫هــر دو رویکــرد می توانــد ســبب افزایــش‬ ‫تعــادل‏در زندگــی کاری و زندگــی خانوادگــی‬ ‫گــردد‪ .‬افزایــش تعــادل بیــن کار و زندگــی‪،‬‬ ‫ســبب افزایــش رضایــت از زندگــی و کاهــش‬ ‫خشــونت‪ ،‬نــزاع ‏و کاهــش فشــار روانــی در‬ ‫خانــواده می گــردد‪ .‬‏‬ ‫تعالــی نفــس و خودشــکوفایی انســان‪،‬‬ ‫دســتاورد ارزشــمند ازدواج موفــق اســت و‬ ‫موفقیــت در ازدواج‪ ،‬بــدون تجهیــز زوجیــن‪،‬‬ ‫بــه دانــش ارتباطــی ‏ممکــن نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‏‪.30‬کالســه ‪ 1398114407116000188‬خانــم فاطمــه عبــادی‬ ‫واال فرزنــد پرویــز ‪ 2‬دانــگ وکالســه ‪1398114407116000189‬‬ ‫اقــای هــادی فیــروز‏فرزنــد رجــب ‪ 4‬دانــگ منــزل بــه مســاحت‬ ‫‪09‬‏‪ 267/‬متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از محــل مالکیــت ورثــه ناصــر‬ ‫منصوریــان و اقــدس منصوریــان و اشــرف‏منصوریــان و‪758‬‬ ‫فرعــی از محــل مالکیــت مشــاعی هادی فیــروزو فاطمه عبادی‬ ‫واال برابــر رای‪3153‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.31‬کالســه ‪ 1399114407116000129‬اقــای ابراهیــم بــزازان‬ ‫فرزنــد رحمــت الــه شــش دانــگ مغــازه و منــزل بــه مســاحت‬ ‫‪91‬‏‪ 152/‬متــر از پــاک‏‏‪ 1117‬فرعــی از محــل مالکیــت ابراهیــم‬ ‫بــزازان برابــر رای‪3095‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.32‬کالســه ‪ 1400114407116000173‬خانــم رقیــه دادخــواه‬ ‫فرزنــد غالمعلــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪94‬‏‪ 214/‬متر‬ ‫از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محــل مالکیــت فاطمــه علیمحمــدی برابــر‬ ‫رای‪3091‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪73‬‏‪ -‬اصلی قریه حسین ‪:‬‏‬ ‫‏‪.33‬کالســه ‪ 1399114407116000635‬اقــای محمــد زمانــی‬ ‫فرزنــد منصــور شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪54‬‏‪ 155/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 136‬فرعــی از‏محــل مالکیــت ورثــه غالمرضــا حاتمــی‬ ‫برابــر رای‪3192‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.34‬کالســه ‪ 1400114407116000138‬اقــای محمــود مالــداری‬ ‫فرزنــد براتعلــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪6‬‏‪ 163/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محــل مالکیــت حســن خانکانلــو فرزنــد‬ ‫حســین برابــر رای‪3078‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.35‬کالســه ‪ 1400114407116000216‬اقــای نعمــت اللــه خالقــی‬ ‫فرزنــد علــی اصغــر شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪85‬‏‪94/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محــل مالکیــت رعنــا ســعادتی فرزنــد‬ ‫بــرات و ورثــه صدیقــه ســعادتی (ابراهیــم و خدیجــه بادپــروا) برابر‬ ‫رای‪3076‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.36‬کالســه ‪ 1400114407116000285‬خانــم صغــری نیکخــواه‬ ‫فرزنــد غالمحســین شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪66‬‏‪130/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت ورثــه بابــا محمــد‬ ‫حاتمــی (ســکینه خســرو ابــادی) برابــر رای‪3147‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪74‬‏‪ -‬اصلی قریه خواجه ها ‪:‬‏‬ ‫‏‪.37‬کالســه ‪ 1400114407116000177‬خانــم لیــا قدســی فرزنــد‬ ‫علــی اصغــر شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪86‬‏‪ 287/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 46‬فرعــی از‏محــل مالکیــت نصــرت الــه عالئــی برابــر‬ ‫رای‪2663‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.38‬کالســه ‪ 1400114407116000205‬اقــای موســی رضائــی‬ ‫فرزنــد علــی رضــا شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت ‪25‬‏‪63/‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 247‬فرعــی از‏محــل مالکیــت زهــرا رنــگ بــوی‬ ‫برابــر رای‪3157‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪157‬‏‪ -‬اصلی اردغان ‪:‬‏‬ ‫‏‪.39‬کالســه ‪ 1399114407116000652‬اقای حســین برات زاده‬ ‫فرزنــد احیــا علــی شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت ‪53‬‏‪62/‬‬ ‫متر از پالک ‪ 305‬فرعی ‏از محل مالکیت ابوالقاسم قاسمی‬ ‫و صغــری خانــم عســکری برابــر رای‪3366‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪176‬‏‪ -‬اصلی قزاقی ‪:‬‏‬ ‫‏‪.40‬کالســه ‪ 1400114407116000123‬اقــای هــادی فیــروز فرزنــد‬ ‫رجــب ‪ 1.5‬دانــگ وکالســه ‪ 1400114407116000125‬اقــای مهــدی‬ ‫فیــروز‏فرزنــد رجــب ‪ 1.5‬دانــگ وکالســه ‪1400114407116000124‬‬ ‫اقــای محمــد فیــروز فرزنــد رجــب ‪ 3‬دانــگ بــاغ بــه مســاحت‬ ‫‪03‬‏‪ 2563/‬متــر از پــاک‏‏‪ 261‬فرعــی از محــل مالکیــت شــیر‬ ‫ارامــش حاصــل از ارتبــاط زناشــویی‪،‬‬ ‫ضمــن زمینــه ســازی بــرای تعالــی نفــس و‬ ‫خودشــکوفایی انســان‪ ،‬پیامدهــای دیگــری‬ ‫‏نظیــر ســامت روان‪ ،‬هدفمنــدی در زندگــی‪،‬‬ ‫افزایــش اعتمادبــه نفــس‪ ،‬کاهــش افســردگی‬ ‫و احســاس حقــارت‪ ،‬کاهــش پــوچ گرایــی‪،‬‬ ‫افزایــش ‏امیــد‪ ،‬تربیــت فرزنــدان موفــق در‬ ‫خانــواده ی موفــق و‪ ...‬را در پــی خواهــد‬ ‫داشــت کــه هــر یــک از ایــن مــوارد و نتایــج‪،‬‬ ‫چندیــن کارکردهــای ‏اجتماعــی موثــر دارنــد‬ ‫کــه در مجمــوع‪ ،‬افزایــش «نشــاط اجتماعــی»‬ ‫را موجــب مــی شــون ‪‎‬د‪‎.‬بنابراین نظریــه ی‬ ‫علمــی‪ ،‬در ازدواجــی کــه زوجیــن‏مجهــز بــه‬ ‫دانــش مهــارت هــای ارتباطــی باشــند و ان را‬ ‫در زندگــی زناشــویی بــه کار گیرنــد‪ ،‬مــی تواننــد‬ ‫باالتریــن ســطوح نیازهــای یــک دیگــر را‏‏(نظیــر‬ ‫نیــاز بــه احســاس تعلــق‪ ،‬نیــاز بــه احتــرام و‬ ‫خودشــکوفایی) در ســایه ی احتــرام و تقدیــم‬ ‫ارامــش بــه یــک دیگــر فراهــم کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خــان فیــزروز برابــر رای‪2699‬‏‪1400/‬‏‬ ‫بخش‪ 13‬‏‪:‬‬ ‫پالک ‪17‬‏‪ -‬اصلی بانی در ‪:‬‏‬ ‫‏‪.41‬کالســه ‪ 1400114407116000096‬اقــای علــی رجائــی فــر فرزنــد‬ ‫علــی اصغــر شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت ‪72‬‏‪ 437/‬متــر از‬ ‫پــاک ‪ 61‬فرعــی ‏از محــل مالکیــت غالمعلــی نــوروزی و‪ 62‬فرعــی‬ ‫از محــل مالکیــت قاســمعلی قوچــی برابــر رای‪3282‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪129‬‏‪ -‬اصلی صفی اباد ‪:‬‏‬ ‫‏‪.42‬کالســه ‪ 1399114407116000518‬اقــای محمدرضــا قرائــی‬ ‫فرزنــد علــی ‪ 1.5‬دانــگ وکالســه ‪1399114407116000519‬‬ ‫خانــم زهــرا قرائــی ‏فرزنــد علــی ‪ 1.5‬دانــگ وکالســه‬ ‫‪ 1399114407116000520‬اقــای مصطفــی قرائــی فرزنــد‬ ‫غالمحســین ‪ 1.5‬دانگ وکالســه‏‏‪ 1399114407116000524‬اقای‬ ‫غالمحســن قرائــی فرزنــد علــی ‪ 1.5‬دانــگ همگــی از شــش‬ ‫دانــگ بــاغ پســته بــه مســاحت ‪82‬‏‪ 104831/‬متــر از‏پــاک ‪0‬‬ ‫فرعــی از محــل مالکیــت محــراب ســهرابی فرزنــد حــاج حســن‬ ‫برابــر رای‪3258‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.43‬کالســه ‪ 1399114407116000555‬خانــم زهــرا ارغیانــی‬ ‫فرزنــد حســین شــش دانــگ بــاغ پســته بــه مســاحت ‪32463‬‬ ‫متــر از پــاک ‪ 0‬فرعــی از‏محــل مالکیــت ایــران توســلی برابــر‬ ‫رای‪3214‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.44‬کالســه ‪ 1399114407116000646‬اقــای امیــر رضــا ارغیانــی‬ ‫فرزنــد محمــد جعفــر ‪ 3‬دانــگ وکالســه ‪1399114407116000647‬‬ ‫اقــای محمــد‏مهــدی ارغیانــی فرزنــد علــی ‪ 3‬دانــگ بــاغ بــه‬ ‫مســاحت ‪11‬‏‪ 94134/‬متــر از پــاک ‪ 803‬فرعــی از محــل مالکیــت‬ ‫علــی ارغیانــی و محمــد جعفــر اغیانــی ‏برابــر رای‪3232‬‏‪1400/‬‏‬ ‫‏‪.45‬کالســه ‪ 1399114407116000648‬اقــای امیــر رضــا ارغیانــی‬ ‫فرزنــد محمــد جعفــر ‪ 3‬دانــگ وکالســه ‪1399114407116000649‬‬ ‫اقــای محمــد‏مهــدی ارغیانــی فرزنــد علــی ‪ 3‬دانــگ ‪ ،‬از شــش‬ ‫دانــگ بــاغ بــه مســاحت ‪27‬‏‪ 94296/‬متــر از پــاک ‪ 803‬فرعی از‬ ‫محــل مالکیــت علــی ارغیانــی برابــر‏رای‪3239‬‏‪1400/‬‏‬ ‫پالک ‪136‬‏‪ -‬اصلی مزرعه گلجیک ‪:‬‏‬ ‫‏‪.46‬کالســه ‪ 1399114407116000525‬اقــای علیرضــا قرائــی‬ ‫فرزنــد علــی شــش دانــگ بــاغ بــه مســاحت ‪8‬‏‪ 63215/‬متــر‬ ‫از پــاک ‪ 0‬فرعــی از محــل‏مالکیــت علــی قرائــی فرزنــد محمــد‬ ‫ابراهیــم برابــر رای‪2909‬‏‪1400/‬‏‬ ‫لــذا بــه ایــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و‬ ‫اشــخاص ذینفــع در ارای اعــام شــده ابــاغ میگــردد چنانچــه‬ ‫اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ‏انتشــاراولین اگهــی و در روســتاها‬ ‫از تاریــخ الحــاق درمحــل تــا ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن‏بایــد‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه اداره ثبــت‏محــل تحویــل دهنــد در صورتــی کــه‬ ‫اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارایــه ننمایــد‏اداره‬ ‫ثبــت محــل برابــر مقــررات مبــادرت بــه صدور ســند خواهد نمود‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نخواهــد شــد‏‏‪ .‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬چهارشنبه ‪28‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪07/‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪1400/‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬پنج شنبه ‪13‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪08/‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪1400/‬‏‬ ‫اردالن محمدی ‏‏کوشکی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫اسفراین‬ ‫از سیستم های ابیاری کارامد برای اب دادن به گل ها و گیاهان استفاده کنید و به ان ها کود طبیعی بدهید‪.‬‬ صفحه 6 ‫اشــتغال پایــدار مهــم تریــن نیــاز اساســی معلــوالن کشــور از جملــه اســتان گلســتان بــه دالیلــی از جملــه اداری‬ ‫تاکنــون محقــق نشــده اســت‪ ،‬براینــد امارهــای موجــود بیــکاری ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــدی جمعیــت معلــوالن را نشــان‬ ‫می دهــد کــه بــا عــزم جــدی و جهــادی دولــت ســیزدهم برطــرف خواهــد شــد‪ .‬طبــق مــاده ‪ ۱۵‬الیحــه حمایــت از حقــوق‬ ‫معلوالن‪ ،‬دولت مکلف اســت حداقل ســه درصد از مجوزهای اســتخدامی رســمی‪ ،‬پیمانی و کارگری دســتگاه های‬ ‫دولتــی و عمومــی اعــم از ســازمان هــا‪ ،‬وزارتخانــه هــا‪ ،‬موسســات‪ ،‬شــرکت هــا و نهادهــای عمومــی انقالبــی و دیگــر‬ ‫دســتگاه هایــی را کــه از بودجــه کشــور اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بــه افــراد دارای معلولیــت واجــد شــرایط اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫همت جهادی دولت‬ ‫رافع چالش بیکاری‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫معلوالن کشور‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر ‪1400‬‬ ‫پایان راه فرد حاشیه ساز‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫راه یابی ‪ ۲‬شهر خراسان شمالی به مرحله نیمه نهایی‬ ‫طرح پایتخت کتاب ایران‬ ‫معــاون امــور فرهنگــی و رســانه ای اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه مرحلــه نیمه نهایــی هفتمیــن دوره‬ ‫انتخــاب و معرفــی پایتخــت کتــاب ایــران ‪۲‬شــهر‬ ‫خراســان شــمالی راه یافتنــد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫داوران هفتمیــن دوره انتخــاب و معرفــی‬ ‫پایتخــت کتــاب ایــران از بیــن ‪ ۱۹۱‬شــهر سراســر‬ ‫کشــور ‪ ۳۶‬شــهر از ‪ ۲۲‬اســتان را شایســته‬ ‫حضــور در مرحلــه نیمه نهایــی معرفــی کردنــد‬ ‫کــه شــهرهای بجنــورد و شــیروان خراســان‬ ‫شــمالی در بیــن ‪ ۳۶‬شــهر راه یافتــه بــه مرحلــه‬ ‫نیمه نهایــی هفتمیــن دوره انتخــاب و معرفــی‬ ‫پایتخــت کتــاب ایــران قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهرهایی کــه طرح هــای خالقانــه‬ ‫مرتبــط بــا ترویــج کتاب خوانــی گوناگــون را طــی‬ ‫یــک ســال برگــزار می کننــد بــا مستندســازی‬ ‫از فعالیت هــای انجــام شــده و تشــریح‬ ‫فعالیت هــا و خروجــی ان کــه در قالــب یــک‬ ‫مجموعــه بــه امضــای شــهردار و رئیــس اداره‬ ‫فرنــگ و ارشــاد اســامی گــرداوری می شــود و‬ ‫ارائــه بــه دبیرخانــه رویــداد پایتخــت کتــاب ایــران‬ ‫در ایــن رویــداد شــرکت می کننــد و پــس از‬ ‫داوری طرح هــا‪ ،‬تعــدادی از شــهرها بــه مرحلــه‬ ‫نیمه نهایــی می رســند‪.‬‬ ‫معــاون امــور فرهنگــی و رســانه ای اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در مرحلــه نیمه نهایــی داوران از بیــن‬ ‫شــهرهای راه یافتــه بــه ایــن مرحلــه پنــج شــهر را‬ ‫بــه عنــوان نامزدهــای اصلــی حضــور در مرحلــه‬ ‫نهایــی پایتخــت کتــاب ایــران انتخــاب می کننــد‬ ‫و در مرحلــه نهایــی نیــز توســط داوران یــک‬ ‫شــهر بــه عنــوان پایتخــت کتــاب و چهــار شــهر‬ ‫دیگــر بــه عنــوان شــهرهای خــاق کتابخوانــی‬ ‫معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬در ششــمین دوره ایــن رویــداد‬ ‫نیــز بجنــورد در بیــن نامزدهــای پایتخــت کتــاب‬ ‫ایــران قــرار گرفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫در شــش دوره برگــزاری ایــن برنامــه بــه ترتیــب‬ ‫شــهرهای اهــواز (‪ ،)۱۳۹۴‬نیشــابور (‪،)۱۳۹۵‬‬ ‫بوشــهر (‪ ،)۱۳۹۶‬کاشــان (‪ )۱۳۹۷‬و یــزد (‪)۱۳۹۸‬‬ ‫و شــیراز (‪ )۱۳۹۹‬توانســت ­ه انــد‬ ‫عنــوان «پایتخــت کتــاب ایــران»‬ ‫را کســب کننــد‪.‬‬ ‫فراخــوان هفتمیــن برنامــه‬ ‫انتخــاب و معرفــی پایتخــت‬ ‫کتــاب ایــران در زمســتان ‪۱۳۹۹‬‬ ‫از ســوی دفتــر مطالعــات و‬ ‫برنامه ریــزی فرهنگــی معاونــت‬ ‫امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی و ســتاد‬ ‫هماهنگی شــهرها و روستاهای‬ ‫دوســتدار کتــاب اعــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بــا مشــارکت برخــی‬ ‫از نهادهــای دولتی و غیردولتی‬ ‫از جملــه ســازمان شــهرداری ها‬ ‫و دهیاری هــای کشــور‪ ،‬ســازمان اســناد و‬ ‫کتابخانــه ملــی ایــران‪ ،‬نهــاد کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی کشــور‪ ،‬انجمــن کتابــداری و اطــاع‪-‬‬ ‫رســانی‪ ،‬اتحادیــه ناشــران و کتاب فروشــان‬ ‫تهــران‪ ،‬کانون­هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد‪،‬‬ ‫کمیســیون ملــی یونســکو تشــکل های نشــر‪،‬‬ ‫ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی سراســر‬ ‫کشــور و دیگــر نهادهــا و ســازمان های فعــال‬ ‫و عالقه منــد در ایــن زمینــه اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫شــهر منتخــب عــاوه بــر لــوح تقدیــر مقامــات‬ ‫عالی رتبــه کشــوری‪ ،‬مجموع ـه ای از تســهیالت‪،‬‬ ‫اعتبــارات و منابــع فرهنگــی دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬راننده خودرویی کــه در یکی از‬ ‫خیابــان هــای ســطح شــهر تبریــز بــا انجــام حــرکات‬ ‫خطرنــاک بــرای شــهروندان مزاحمــت ایجــاد مــی‬ ‫کــرد و کلیــپ ان را در فضــای مجــازی منتشــر مــی‬ ‫نمــود توســط پلیــس فتــا اســتان دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «محســن‬ ‫محمــودی»در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫در پــی انتشــار کلیپــی در فضــای مجــازی کــه در‬ ‫ان خودرویــی در حــال انجــام حــرکات خطرنــاک‬ ‫و حادثــه ســاز در یکــی از خیابــان هــای اصلــی‬ ‫شهرســتان تبریــز بــود‪ ،‬دســتگیری راننــده متخلــف‬ ‫در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران پلیــس فتــا بــا اســتفاده‬ ‫از ســامانه های هوشــمند پلیســی‪ ،‬خــودرو را‬ ‫شناســایی و راننــده متخلــف را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬برابــر دســتور‬ ‫قضائــی خــودرو بــه پارکینــگ منتقــل شــده و‬ ‫راننــده متخلــف بــا تشــکیل پرونده تحویــل مراجع‬ ‫قضائــی گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امنیــت و ارامــش جامعــه‬ ‫خــط قرمــز پلیــس اســت بــه متخلفــان و هنجــار‬ ‫شــکنان هشــدار داد‪ :‬کســانی کــه بخواهنــد بــا‬ ‫حــرکات خطرنــاک و هنجارشــکن امنیــت و ارامش‬ ‫شــهروندان را ســلب کننــد بــا برخــورد جــدّی و‬ ‫قانونــی پلیــس مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی بــه هموطنــان‬ ‫توصیــه نمــود‪ :‬در صــورت مشــاهده چنیــن مــوارد‬ ‫مشــابه بالفاصلــه موضــوع را بــه پلیــس ‪110‬‬ ‫گــزارش و یــا مرکــز فوریتهــای ســایبری پلیــس فتــا‬ ‫بــه شــماره ‪ 096380‬گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫سهل انگاری در نگهداری‬ ‫رمز و نام کاربری در شبکه شاد‬ ‫مشکل افرین شد‬ ‫پلیــس فتــا ازشناســایی عامــل ارســال وانتشــار مطالــب خــارج‬ ‫ازشــئونات اخالقــی در شــبکه شــاد خبــر داد و گفــت ‪ :‬ســهل‬ ‫انــگاری در نگهــداری رمــز و نــام کاربــری در شــبکه شــاد مشــکل‬ ‫افریــن شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبرگفــت‪:‬‬ ‫نماینــده دبیرســتان دخترانــه بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه پلیــس فتــا اســتان مراجعــه و درخواســت رســیدگی به‬ ‫شــکوائیه ای بــا موضــوع هــک شــبکه اجتماعــی شــاد را داشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بیــان داشــت‪ :‬شــاکیه در اظهــارات اولیــه‬ ‫خــود بــه کارشناســان پلیــس فتــا اســتان از ارســال مطالــب خــارج‬ ‫از شــئونات در کانــال شــبکه شــاد خبــر داد و تقاضــای شناســایی‬ ‫فــرد هتــاک را داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد‬ ‫رمــز عبــور و نــام کاربــری یکــی از معلمیــن هــدف ســوء قــرار‬ ‫گرفتــه و مطالــب از طریــق نــام کاربــری ایشــان منتشــر مــی شــود‬ ‫و بــا اقدامــات فنــی و پلیســی مشــخص شــد خانــم معلــم رمــز‬ ‫عبــور خــود را در اختیــار یکــی از شــاگردان معتمــد خــود قــرار داده‬ ‫و از طریــق نــام کاربــری وی مطالــب خــارج از شــئوناتی علیــه‬ ‫معلمیــن و یکــی از دانــش امــوزان برتــر در دبیرســتان مربوطــه‬ ‫منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا بهــره گیــری از تــوان فنــی و پلیســی‬ ‫کارشناســان موفــق بــه شناســایی عامــل انتشــار مطالــب‬ ‫موهــوم شــده وبــا هماهنگــی قضایــی جهــت علــت انتشــار و‬ ‫نحــوه دســتیابی بــه رمــز مدیریتــی و نــام کاربــری بــه پلیــس فتــا‬ ‫فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫جهانشــیری با بیان اینکه متهم نیز یکی از دانش اموزان مدرســه‬ ‫بود و با ســوء اســتفاده از اعتماد دوســتش نســبت به برداشــت رمز‬ ‫عبــور و نــام کاربــری اقــدام کــرده و بــا افشــا شــدن هویتش شرمســار‬ ‫از خانــم معلــم و مدیــر و هــم کالســی خــود شــده بــود و تقاضــای‬ ‫گذشــت از کــج رفتاریــش را در فضــای مجــازی داشــت کــه بــا رافــت‬ ‫خانــم مدیــر و معلــم مــورد بخشــش قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــه معلمیــن گرامــی توصیــه کــرد ‪ :‬نکتــه ظریــف پرونــده ای‬ ‫کــه شــرح ان داده شــد «امــوزش اســتفاده صحیــح از بســتر‬ ‫فضــای ســایبری و فرهنــگ ســازی» بــا همــکاری معلمیــن‬ ‫فرهیختــه و اولیــا و مربیــان کشــور عزیزمــان مــی باشــد کــه‬ ‫بــا ترویــج فرهنــگ اســتفاده صحیــح از بســتر فضــای ســایبری‬ ‫یاریگــر دانــش امــوزان و نوجوانــان عزیــز میهــن اســامی هســتند‬ ‫در همیــن رابطــه معلمیــن گرامــی نیــز نگهــداری از رمــز عبــور و‬ ‫نــام کاربــری خــود را فرامــوش نکــرده و در ایــن خصــوص ســهل‬ ‫انــگاری ننماینــد‪.‬‬ ‫شــهروندان گرامــی در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و‬ ‫حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریــت ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهرمنــد گردنــد و یــا بــا ادرس‬ ‫الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز تریــن‬ ‫اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای‬ ‫ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی– ســری ششــم ســال ‪1400‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬ایین نامه‬ ‫اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیل اگهــی می شــود‪-1:‬رای‬ ‫شــماره ‪ 140060312010000497‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000025‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای بهــروز بــای فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 328‬دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 184.17‬مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ‪ 5745‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 87‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم مــاه بانــو جاهــدی جوزچــال‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی‬ ‫نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک رامیــان تحویل دهــد‪ .‬دراین صــورت اقدامات ثبت‪،‬‬ ‫مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9048 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/12‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/07/28‬هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی –ســری ششــم ســال ‪1400‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد‬ ‫در دو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬رای شــماره ‪ 140060312010000583‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000211‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه خانــم خدیجــه گلچیــن فرزنــد اکبــر بــه شــماره شناســنامه ‪6582‬‬ ‫دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 735.85‬مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ‪ 4669‬فرعــی از ‪-1‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 87‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال‬ ‫ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای قــدرت بــای‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪ 9050 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/07/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/07/28‬‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی– ســری ششــم ســال ‪ 1400‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬ایین نامه‬ ‫اجرایــی قانــون مذبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد در دو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪:‬‬ ‫‪-1‬رای شــماره ‪ 140060312010000493‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412010000083‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای فرشــاد نظــری خــان بــه بــن فرزنــد عبــاس بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4870071371‬دائــر بــه صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 232.76‬مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ‪ 1225‬فرعــی از ‪-7‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای مهــدی جعفــری کلوکــن‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذی نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪ ،‬مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬در صــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪ 9043 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1400/07/12‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬چهارشــنبه ‪1400/07/28‬‬ ‫هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪402‬‬ ‫کالهبرداری مالی با ترفند‬ ‫«هویت جعلی امور مالی‬ ‫دانشگاه »‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری افــرادی کــه بــا ترفنــد‬ ‫«تمــاس تلفنــی واتســاپی بــه کارمنــدان و اســاتید‬ ‫دانشــگاه ها بــا هویــت جعلــی امــور مالــی دانشــگاه» از‬ ‫قربانیــان مبلــغ ‪ 52‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری مــی کردنــد‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــدند داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع خورشــاد‬ ‫در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعــه چنــد تــن از کارمنــدان‬ ‫دانشــگاهای اســتان مازنــدران بــه پلیــس فتا بابلســر و اســتان‬ ‫بــا ارائــه شــکواییه ای بــه پلیــس فتــا اعــام کردنــد‪ ،‬افــرادی‬ ‫کالهبــردار بــا عناویــن همــکاران امــور مالــی دانشــگاه‪ ،‬طــی‬ ‫تمــاس تلفنــی واتســاپی مدعــی انتقــال وجــه اشــتباه بــه‬ ‫حســاب کارمنــدان می شــدند وضمــن تهدید نســبت بــه بلوکه‬ ‫شــدن حســاب انــان درخواســت حضــور در مقابــل عابــر بانــک‬ ‫و ثبــت کــد و ســریال ارائــه شــده را مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر منجــر بــه انتقــال وجــه از حســاب‬ ‫افــراد بــه حســاب افــرادی دیگــری کــه وجــود خارجــی ندارنــد‬ ‫می شــد؛ متهمــان بــا همیــن روش از برخــی کارمنــدان و‬ ‫اســاتید دانشــگاه ها در نقــاط مختلــف مازنــدران نیــز اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری نموده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهمــان پــس از دســتگیری در ابتــدا منکــر‬ ‫هرگونــه بــزه ارتکابــی شــد و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد‬ ‫فریــب پلیــس را داشــت کــه بــا هوشــیاری کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا و روب ـه رو شــدن بــا ادلــه دیجیتــال انکارناپذیرجم ـع اوری‬ ‫گردیــده لــب بــه ســخن گشــود و بــه برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب ‪37‬نفرازکارمنــدان و اســاتید دانشــگاهای مازنــدران‬ ‫درپوشــش کارمنــد امورمالــی دانشــگاه تــا ایــن لحظــه اعتــراف‬ ‫کــرده ومبالــغ کالهبــرداری شــده ازهموطنــان تــا ایــن لحظــه‬ ‫‪52.012.012‬ریــال بــر اورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری را‬ ‫از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس ‪096380‬بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت‬ ‫شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری از طریق ایجاد‬ ‫صفحات جعلی متعلق‬ ‫به افراد مشهور‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬برخــی از کالهبــرداران بــا ایجــاد صفحــات‬ ‫جعلــی متعلــق بــه افــراد مشــهور اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫هموطنــان عزیــز می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «علــی محمد پــور» اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫گســترش فضــای مجــازی و افزایــش کاربــران در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی از جملــه اینســتاگرام مجرمــان ســایبری بــا ایجــاد‬ ‫صفحــات جعلــی متعلــق بــه افــراد مشــهور بــا دوســتان‪،‬‬ ‫اشــنایان و دنبال کننده هــای ان هــا ارتبــاط برقــرار کــرده و‬ ‫بــا طــرح ایــن موضــوع کــه نیــاز مبــرم بــه پــول دارد‪ ،‬از انهــا‬ ‫تقاضــای وجــه نقــد می کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این روش از کالهبرداری‪ ،‬مجرمان ســایبری‬ ‫بــا ایجــاد صفحــات جعلــی شــبیه بــه افــراد مطــرح جامعــه ماننــد‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬بازیگــران‪ ،‬خواننــدگان و…‪ ،‬از اعتمــاد فالوورهــای‬ ‫ایــن کاربــر سوء اســتفاده میکنــد‪ ،‬و او مبلغــی نســبتا معقــول‬ ‫درخواســت می کنــد کــه همــه قــادر بــه پرداخــت ان باشــند و‬ ‫ادعــا می کنــد کــه طــی چنــد روز اینــده ایــن پــول را برخواهــد‬ ‫گردانــد و حتــی شــماره کارت افــراد را هــم می گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــد پورگفــت‪ :‬پــس اگــر کســی از دوســتان‬ ‫و یــا اشــنایان شــما از طریــق شــبکه های اجتماعــی از‬ ‫شــما درخواســت پــول کــرد و قبــا هــم چنیــن ســابقه ای‬ ‫نداشــته‪ ،‬حتمــا شــک کنیــد و ســعی کنیــد بــا او حضــوری‬ ‫و یــا تلفنــی ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا از صحــت ایــن‬ ‫درخواســت مطلــع شــوید‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبر بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬برابــر قانــون‬ ‫ایجــاد صفحــات جعلــی و نســبت دادن ان بــه یــک هویــت‬ ‫واقعــی جــرم اســت و بــا شــکایت صاحــب هویــت و بســته بــه‬ ‫اینکــه چــه نــوع جرایمــی رخ داده‪ ،‬عــاوه بــر جعــل هویــت‬ ‫امــکان رســیدگی بــه ســایر جرایــم نیــز وجــود دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫پاییز هزار رنگ گرگان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -402‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 13 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-402‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬مهر ‪20-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫مهسا معقولی‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫برای حل مشکالت جامعه د انشگاه ها راهکار ارائه د هند‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی فرهنگــی و اجتماعــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬دانشــگاه ها‬ ‫نســبت بــه جامعــه اطــراف خــود نبایــد بی تفــاوت‬ ‫باشــند بلکــه بایــد بــه دنبــال ارائــه راهکارهــا بــرای حــل‬ ‫مشــکالت باشــند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار محمد هادی عســکری‬ ‫در مراســم جشــن ‪ ۱۰‬ســالگی دانشــگاه کوثــر بجنــورد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬انتظــار مـی رود اعضــای هیــات علمی‪،‬‬ ‫ســایر اســاتید‪ ،‬دانشــجویان و نخبه هــا مســائل و‬ ‫مشــکالت جامعــه را در زمینه هــای مختلــف رصــد‬ ‫کننــد و بــرای برطــرف شــدن ان هــا راه کارهــای عملــی‬ ‫و علمــی ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک جامعــه نیازمنــد دانشــگاهی‬ ‫اســت کــه نســبت بــه جامعــه و محیــط پیرامونــی خــود‬ ‫بــی تفــاوت نباشــد و کنــش هــا در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫را رصــد کنــد و بــه دنبــال راه حــل بــرای ان باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از ســوی دیگر دختران و زنان نیمی‬ ‫از جمعیــت فعــال و پــر تــوان جامعــه هســتند کــه نیــاز‬ ‫اســت بــه اشــتغال ایــن قشــر نیــز توجــه کــرد‪ ،‬هــم‬ ‫اینــک دانشــگاه هــای تــک جنســیتی نیــز توانمندیهــای‬ ‫خــود را در ایــن زمینــه ثابــت کرده انــد کــه دانشــگاه‬ ‫کوثــر بجنــورد هــم در طــول مــدت ‪ ۱۰‬ســال افتخــارات‬ ‫ملــی و اســتانی زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل پشــتیبانی فرهنگــی و اجتماعــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه برخــی از‬ ‫دختــران تمایــل دارنــد کــه در مراکــز امــوزش عالــی تــک‬ ‫جنســتی تحصیــل کننــد افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه دانشــگاه‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫مینا کاری‬ ‫روستای زارع محله‬ ‫روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامنــه ی شــمالی البرز اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل در تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری‬ ‫شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات این روســتا‬ ‫مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم ابــاد‬ ‫(خراب مســجد)و میاندره‪ ٬‬از شــرق به روســتای مفید اباد و از غرب به روســتای‬ ‫ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود‬ ‫خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافت روســتا‬ ‫پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان هــا اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا‬ ‫هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانه هــای دیروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امروز با گذشته ی ان دیده می شود‪.‬خانه ها نسبت به گذشته بلندتر است و‬ ‫به جهت تزیین داخل خانه را گچ کاری و نمای ان را سنگ کاری می کنند وهم‬ ‫چنین نور گیرها بیشتر و بزرگ تر است ‪.‬زراع محله به سب نزدیکی باجنگل و‬ ‫دریا و داشــتن موقعیت خاص دارای اب و هوای معتدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً‬ ‫سرد و بارانی و نسبتا ًتابستانی گرم دارد‪.‬در زمستان به واسطه جریان بادهای‬ ‫شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محله از قدیم االیام به راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفه ها‪ :‬زراع محله در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانها و فراز و فرودهای‬ ‫زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن‬ ‫خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان‬ ‫قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مردم زحمتکــش ما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمور ‪۳-‬تیمور‬ ‫زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری‬ ‫قاسم اباد ‪ -۱۲‬شهاب الدین ‪ - ۱۳‬مازندرانی ‪ -۱۴‬رستگاری ‪ -۱۵‬صائمی ‪ -۱۶‬مهندی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربت نژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بزی ‪ -۲۱‬کیانی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪-۲۳‬‬ ‫دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و‬ ‫فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب‬ ‫اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم‬ ‫و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و‬ ‫تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه شهرســتان هــای‬ ‫اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‬ ‫‪ – ۱‬زمین های حاشیه روستا که دارای بافت سبک و خاک تقریبا”حاصلخیز است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از‬ ‫شــن و رس اســت‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬زمیــن هــای ســمت شــمال زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک بیشــتر رســی اســت‪.‬‬ ‫شمال ‪ :‬خروایشت شمال شرقی ‪ :‬رواتی شمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل پره‬ ‫جنوب ‪ :‬بال زمین شرق ‪ :‬رواتی غرب ‪ :‬میش تپه و صحرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار‬ ‫در مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه‬ ‫وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫کوثــر نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬دانشــگاه کوثــر پتانســیل‬ ‫باالیــی بــرای جــذب دختــران دارد و تاکنــون در ایــن‬ ‫زمینــه توفیقــات زیــادی نیــز کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده افــزود‪ :‬ایــن مرکــز امــوزش عالــی‬ ‫بعــد از دانشــگاه الزهــرا تهــران در جــذب دانشــجو‬ ‫فعــال اســت کــه ایــن مهــم مــی طلبــد تــا بــه زیــر‬ ‫ســاخت هــای ان نیــز توجــه بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫وی بــر ارتقــای ایــن مرکزامــوزش عالــی تاکیــد‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬ســرعت تغییــر و تحــوالت‬ ‫در تمامــی حــوزه هــا بــه ســرعت انجــام مــی شــود‬ ‫مراکــز دانشــگاهی نیــز بایــد در عرصه هــای علمــی و‬ ‫اجتماعــی شــتاب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تحصیل چهار هزار دانشجو در دانشگاه کوثر‬ ‫رییــس دانشــگاه کوثــر بجنــورد بــا بیــان اینــک هــم‬ ‫اینــک چهــار هــزار دانشــجوی دختــر در ایــن مرکــز‬ ‫امــوزش عالــی تــک جنســیتی تحصیــل مــی کننــد‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن دانشــجویان در رشــته های کارشناســی‬ ‫و چهــار رشــته کارشناســی ارشــد زیــر نظــر ‪ ۶۴‬عضــو‬ ‫هیــات علمــی در حــال تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضــا حســینی گفــت‪ :‬دانشــگاه دخترانــه‬ ‫کوثــر بجنــورد‪ ،‬در رتبه بنــدی جدیــد پایــگاه اســتنادی‬ ‫علــوم جهــان اســام (‪ ،)ISC‬رتبــه نخســت را در بیــن‬ ‫دانشــگاه های خراســان شــمالی بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مرکــز امــوزش عالــی‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان تنهــا مرکــز تک جنســیتی امــوزش عالــی شــرق‬ ‫مینــا مــاده ای اســت از لعــاب شیش ـه ای حاجــب مــاوراء یــا شــفاف کــه انــرا‬ ‫روی کاشــی و فلــزات‪ ،‬بــرای نقــش و نــگار اســتفاده می برنــد و ترکیبــی اســت از‬ ‫الجورد(فرهنــگ لغــت معیــن )‬ ‫مینــا در لغــت نوعــی گل‪ ،‬لعــاب دنــدان‪ ،‬نوعــی پرنــده‪ ،‬عمــل لعــاب مینــا کــه‬ ‫بــر نقــره و غیــره دهنــد ( لغــت نامــه دهخــدا )‬ ‫از نظــر اصطالحــی تنهــا تعریــف کاملــی کــه از میناســازی ارائــه گردیده عبارتســت‬ ‫از‪ :‬هنــر اتــش اســت و خــاک بــا رنگ هــای پختــه و الــوان از نــوع معدنــی‬ ‫مینــا قطعــه فلــزی اســت بــه صــورت ظرفــی درامــده لعــاب خــورده و روی ان نقاشــی‬ ‫اســلیمی و قطعاتــی بــه صــورت پیــچ و گــره و گل کشــیده شــده و بعــد پختــه می شــود ‪.‬‬ ‫تاریخچه میناکاری‬ ‫می تــوان ابتــدای خلــق ایــن هنــر اتــش و خــاک را بــه زمــان ســاخت کاشــی‬ ‫ارجــاع داد؛ زیــرا از همــان رنگ هایــی در ســاخت مینــا کاربــرد دارد‪ ،‬در ســاخت‬ ‫کاشــی نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫درمــورد ســابقه هنــر مینــاکاری در ایــران بــه زمــان اشــکانیان و ساســانیان‬ ‫می رســد‪ ،‬ولــی اســتفاده ی ان از اغــاز اســام تــا پیــش از حکومــت ایلخانیــان‬ ‫مغــول بــرای مــا روشــن نیســت‪.‬‬ ‫ســاخت زیــر ســاخت مینــا بــه شــیوه خــم کاری‪ :‬ســاخت اشــیایی شــبیه‬ ‫ظــروف یــک تکــه ماننــد بشــقاب مینــاکاری بــه وســیله ماشــین خــم کاری‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬وســایلی کــه در ایــن روش مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪،‬‬ ‫عبارت انــد از‪:‬انبردســت کوچــک‪ ،‬بــزرگ و فرنگی‪/‬پاشــنه گرد‪/‬تســمه خط کــش‬ ‫چکش چوبی‪/‬دم باریک‪/‬رنده‪/‬سوهان‪/‬قلم سر تیز‪/‬میخ سر پهن‪/‬متر‬ ‫چنانچــه شــیء موردنظــر از چنــد قســمت مجــزا تشــکیل شــده باشــد (ماننــد‪:‬‬ ‫اجیل خــوری‪ ،‬شــیرینی خوری و شــکالت خــوری پایــه دار مینــاکاری) بــا عمــل‬ ‫لحیــم کاری از ترکیــب مــس‪ ،‬روی و برنــج تهیه شــده کــه همــراه پــودر تنــکار‬ ‫(تنــه کار) یــا بوراکــس بــرای پوشــاندن درزهــا بــه کار م ـی رود‪.‬‬ ‫بعــد از امــاده شــدن زیرســاخت ظــرف بــرای محــو اثــرات چکــش بــر بدنــه‪،‬‬ ‫ســطح ان را بــا رنــده یــا ماشــین چــرخ کاری می کننــد‪ .‬چــرخ کاری بــرای‬ ‫صیقلــی کــردن و برطــرف نمــودن زائده هایــی اســت کــه بــر اثــر لحیــم کاری‬ ‫و چک ـش کاری در ظرفــی از قبیــل قنــدان مینــاکاری‪ ،‬پایه هــای قســمت مــدور‬ ‫شــیء بــه وجــود امــده اســت‪ .‬ســوهان کاری نیــز بــرای صیقلــی نمــودن لبه هــای‬ ‫ظــروف‪ ،‬پایــه گلدان هــا و شــمعدان ها بــه کار م ـی رود و ناهمواری هــای لبــه‬ ‫را برطــرف می ‪‎‬کنــد و در نهایــت از ســنباده بــرای رفــع رســوبات و تراشــه های‬ ‫باقی مانــده اســتفاده می شــود‪ .‬زیرســاخت شــیء موردنظــر در ایــن مرحلــه بــه‬ ‫پایــان رســیده و امــاده ســفیدکاری اســت‪.‬‬ ‫ســفیدکاری در کارگاه بــا مــواد مخصــوص ماننــد پــودر نشــادر‪ ،‬قلــع و پنبــه‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬در ایــن روش ابتــدا ظــرف را شســته و تمیــز می‪‎‬کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫قــرار شــود زیــرکار ظــرف مینــا بــه صــورت برجســته باشــد و یــک ظــرف مینــا‬ ‫برجســته تولیــد شــود‪ ،‬ان را روی اتــش گرفتــه تــا بــه خوبــی داغ شــود بعــد‬ ‫مقــداری از قلــع جامــد را بــر روی ظــروف مالیــده کــه بــه علــت بــاال بــودن‬ ‫حــرارت بدنــه ظــرف‪ ،‬ذوب می شــود‪ .‬ســپس پنبــه را در پــودر نشــادر زده و ان‬ ‫را محکــم روی ظــرف می کشــند و بــا تکــرار ایــن عمــل‪ ،‬قلــع بــر تمامــی ســطح‬ ‫منتقــل و ظــرف امــاده قلمزنــی می شــود‪.‬‬ ‫کشــور‪ ،‬در بیــن دانشــگاه هــای کشــور نیــز رتبــه ‪۴۲‬‬ ‫را کســب کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه زودی دانشــگاه بــه مــکان‬ ‫جدیــد منتقــل خواهــد شــد افــزود‪ :‬ســاختمان‬ ‫ایــن مرکــز اموزشــی کــه تنهــا دانشــگاه جنســیتی‬ ‫دخترانــه شــرق کشــور اســت پــس از ‪ ۱۰‬ســال امــاده‬ ‫بهره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬هــم اکنــون تمامــی فضاهــای ایــن‬ ‫دانشــگاه اســتیجاری اســت و حتــی یــک متــر فضــای‬ ‫ملکــی در اختیــار نداریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کلنــگ ســاخت ســاختمان اموزشــی ‪۱۹‬‬ ‫مهــر دانشــگاه کــه از محــل اعتبــارات ســفر رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه اســتان اغــاز شــده بــود بــه دالیــل‬ ‫مختلــف عملیــات ســاخت ان متوقــف شــد هــم اینک‬ ‫فــاز اول ان تکمیــل و امــاده بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫حســینی مســاحت دانشــگاه کــه در ســایت اداری‬ ‫تختــه ارکان قــرار دارد‪ ۸۵ ،‬هکتــار عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۶‬هــزار متــر مربــع در فازهــای مختلــف‬ ‫ســاختمان هــای اموزشــی ایجــاد شــده اســت کــه فــاز‬ ‫نخســت ان در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع بــه پایــان رســید‬ ‫کــه پــس از انتقــال اب‪ ،‬گاز و بــرق افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه کوثــر بجنــورد بــا قــوت‬ ‫بــه فعالیت هــای علمــی‪ ،‬اموزشــی و فرهنگــی خــود‬ ‫در خراســان شــمالی ادامــه مــی دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫دانشــگاه بــه دلیــل برخــورداری از ظرفیــت مطلوبــی‬ ‫کــه در حــوزه دانشــجویی‪ ،‬اســاتید و کارکنــان دارد‬ ‫موفقیــت هــای زیــادی را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫اغاز به کار روستا بازار زعفران‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬روســتا بــازار زعفــران همزمــان بــا برداشــت طالی ســرخ‬ ‫در فــاروج اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل تعــاون روســتایی اســتان مهنــدس‬ ‫جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای دومیــن ســال پیاپــی ایــن روســتا بــازار همزمان با برداشــت محصول‬ ‫زعفــران اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن بــازار در مســاحت یکهــزار متــر مربــع شــامل ‪ ۳۵‬غرفــه در شــهر فــاروج بــا هــدف حمایت‬ ‫از تولیــد کننــدگان زعفــران و ایجــاد مکانــی بــرای عرضــه مناســب محصــول توســط اتحادیــه تعاونــی هــای‬ ‫روســتایی شهرســتان ایجاد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬کشــاورزان مــی تواننــد محصــول خــود را تــا انتهــای‬ ‫فصــل برداشــت گل‪ ،‬در ایــن مــکان بــه خریــداران و بــا قیمــت هــای مناســب کــه از طریــق عرضــه و تقاضا‬ ‫بــازار تعییــن مــی شــود‪ ،‬تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫رمضانــی گفــت‪ :‬در صــورت حمایــت مســووالن اســتانی‪ ،‬تعــاون روســتایی پتانســیل راه انــدازی این نوع‬ ‫روســتابازارها را برای ســایر محصوالت کشــاورزی اســتان و در ســایر شهرســتان ها را دارد‪.‬‬ ‫برداشــت طــای ســرخ از ســطح چهــار هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار کشــتزار خراســان شــمالی از نیمــه مهرمــاه‬ ‫ســال جــاری اغــاز شــده اســت کــه بیشــترین اراضــی زیــر کشــت ایــن محصــول مربــوط بــه شهرســتان‬ ‫فــاروج در شــرق اســتان اســت‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود کــه از ایــن میــزان کشــتزار‬ ‫‪ ۲۲‬تــن محصــول برداشــت شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتان از ســطح زیــر کشــت و تولیــد زعفــران‬ ‫رتبــه ســوم در بیــن اســتان هــای کشــور دارد امــا‬ ‫در بهــره وری رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن عملکــرد تولیــد زعفــران در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۶.۲‬کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه ایــن رقــم در‬ ‫کشــور چهــار کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان فــاروج بــه عنــوان قطــب تولیــد زعفــران‬ ‫ت‪ ،‬خراســان رضوی و خراســان جنوبی به ترتیب رتبه اول و دوم را در ســطح کشــور دارند‬ ‫در اســتان اسـ ٰ‬ ‫که خراســان شــمالی در رده ســوم کشــور قرار دارد‪.‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان کــه شــامل کشــت زعفــران‪ ،‬گل محمــدی ‪ ،‬زیــره‬ ‫ســبز‪ ،‬نعنــاع فلفلــی‪ ،‬الــوورا‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬موســیر‪ ،‬اویشــن‪ ،‬ســیاه دانــه‪ ،‬بادرنجبویــه و به لیمــو اســت‬ ‫بــه هفــت هــزار هکتــار رســیده اســت کــه در مقایســه بــا قبــل از اغــاز بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد حــدود‬ ‫‪ ۳‬برابــر رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح حــدود ‪ ۴۷‬هــزار هکتــار‬ ‫بــاغ و مابقــی زراعــت اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!