روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 400 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 400

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 400

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 400

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 26 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /18‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪ /11‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫فرونشست زمین در کمین‬ ‫دشت های خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫مردم گرگان ناراضی از خدمات‬ ‫شرکت های برق و مخابرات‬ ‫حافظ‪ ،‬شبیه ترین‬ ‫انسان به‬ ‫عموم ایرانیان‬ ‫و درعین حال‬ ‫متفاوت ترین‬ ‫متفکر همه‬ ‫دوران هاست‬ ‫‪8‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۷‬میلیون بسته کمک معیشتی‬ ‫توسط بسیج از ابتدای شیوع کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫موتور ماشینم جوش اورد چکار کنم‬ ‫کالری شماری برای الغری‬ ‫‪6‬‬ ‫معجزه شکرگزاری‬ ‫حافظ‪ ،‬شبیه ترین انسان به عموم‬ ‫ایرانیان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور اعــام کــرد‪ :‬امــار‬ ‫تلفــات مســمومیت بــا قــرص برنــج کــه بیشــترین میــزان‬ ‫تلفــات ناشــی از ســم را در بــر می گیــرد‪ ،‬در پنــج مــاه‬ ‫نخســت ســال جــاری ‪ ۴۲۸‬نفــر بــوده کــه در مقایســه بــا‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل ‪ ۳۵‬درصد بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش از ســازمان پزشــکی قانونــی‪ ،‬همــه ســاله در‬ ‫کشــور تعــدادی از افــراد بــه دلیــل مســمومیت جــان خود‬ ‫را از دســت مــی دهنــد‪ ،‬مســمومیت هایــی کــه گاه از‬ ‫ســر بــی اطالعــی و یــا بــی توجهــی بــه هشــدارهای ارائــه‬ ‫شــده در خصــوص مصــرف برخــی داروهــا و مــواد و یــا‬ ‫اســتفاده نادرســت از وســایل گرمایشــی اتفــاق مــی افتد‬ ‫و تعــدادی از هموطنــان را بــه کام مــرگ مــی کشــاند‪.‬‬ ‫تلفــات مســمومیت کــه شــامل مــواردی همچــون‬ ‫مســمومیت با گاز منوکســیدکربن‪ ،‬مســمومیت دارویی‬ ‫و یــا مســمومیت بــا ســم (قــرص برنــج‪ ،‬ســیانور‪ ،‬ســرب‬ ‫و ‪ )...‬اســت‪ ،‬در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری منجــر‬ ‫بــه مــرگ ‪ ۹۷۲‬نفــر شــده کــه بیشــترین ان بــا ‪۵۶۹‬‬ ‫فوتــی مربــوط بــه مســمومیت بــا ســم بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــار تلفــات مســمومیت در ایــن مــدت نســبت بــه مدت‬ ‫مشابه سال قبل از ان ‪ ۴.۶‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش بــا ارائــه امارهــای ســازمان پزشــکی‬ ‫قانونــی کشــور از مــوارد مســمومیت در پنــج ماهــه‬ ‫امســال و ســال گذشــته‪ ،‬نگاهــی نیــز بــه برخــی پرونــده‬ ‫هــای ارجاعــی بــه ازمایشــگاه ســم شناســی قانونــی‬ ‫خواهیــم داشــت کــه نشــان مــی دهــد چگونــه در برخــی‬ ‫مــوارد کوچــک تریــن ســهل انــگاری و غفلــت موجــب‬ ‫مــرگ افــراد بــر اثــر مســمومیت شــده اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین تلفــات مســمومیت‪ ،‬مــرگ بــا قــرص برنــج‬ ‫امــا مســمومیت بــا ســم از دیگــر مــوارد مــرگ هــای ایــن‬ ‫دســته اســت کــه بیشــترین حجــم تلفــات در عنــوان‬ ‫مســمومیت هــا را نیــز در بــر مــی گیــرد‪ .‬در پنــج ماهــه‬ ‫نخســت ســال جاری از کل موارد مســمومیت‪ ۵۶۹ ،‬نفر‬ ‫بر اثر مسمومیت با سم (قرص برنج‪ ،‬دفع افات نباتی‪،‬‬ ‫جونــده کــش هــا‪ ،‬ســیانور‪ ،‬ســرب و ‪ ) ...‬جــان باختــه انــد‬ ‫کــه بیشــترین حجــم ان نیــز مربــوط بــه مســمومیت بــا‬ ‫قــرص برنــج اســت‪ ،‬از کل تلفــات مســمومیت بــا ســم در‬ ‫پنــج مــاه امســال‪ ۳۷۵ ،‬نفــر مــرد و ‪ ۱۹۴‬نفــر زن بودنــد‪.‬‬ ‫رشــد ‪ ۳۵‬درصــدی تلفــات قــرص برنــج در پنــج مــاه‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬امــار تلفــات مســمومیت بــا‬ ‫قــرص برنــج کــه بیشــترین میــزان تلفــات ناشــی از ســم‬ ‫را در بــر مــی گیــرد‪ ،‬در پنــج ماهــه امســال ‪ ۴۲۸‬نفــر بــوده‬ ‫کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫بیشــتر شــده اســت‪ .‬از ایــن تعــداد فوتــی قــرص برنــج‪،‬‬ ‫‪ ۲۸۳‬نفــر مــرد و ‪ ۱۴۵‬نفــر زن بودنــد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه کنتــرل و تضمیــن کیفیــت دفتــر امــور‬ ‫ازمایشــگاهی ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه ســاختار شــیمیایی ایــن ســم مهلــک گفــت‪:‬‬ ‫قــرص برنــج مــاده ای اســت کــه بــا ســاختار شــیمیایی‬ ‫«فســفید الومینیــوم «بــرای از بیــن بــردن شــته داخــل‬ ‫برنــج بــه ویــژه در اســتان های شــمالی کشــور اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬امــا بــه خاطــر خطراتــی کــه ایــن مــاده ایجــاد‬ ‫می کنــد و نیــز مــرگ هایــی کــه بــه دنبــال داشــته وزارت‬ ‫بهداشــت ایــران واردات ایــن مــاده را ممنــوع کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر مریــم اخگــری افــزود‪ :‬بنابرایــن فــروش و توزیــع‬ ‫قــرص برنــج یعنــی «فســفید الومینیــوم» در کشــور‬ ‫ممنــوع بــوده و انچــه هــم اکنــون در داروخانــه هــا‬ ‫بــه عنــوان قــرص برنــج وجــود دارد قــرص هــای ســیر‬ ‫فشــرده اســت کــه هیــچ خطــری نــدارد و بــه عنــوان‬ ‫افــت کــش برنــج مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قــرص برنــج «فســفید الومینیــوم» بــه رنگ‬ ‫طوســی مایــل بــه خاکــی و انــدازه نســبتا بزرگــی دارد کــه‬ ‫حتــی مصــرف نصــف ان در مجــاورت اســید معــده‪ ،‬گاز‬ ‫بســیار ســمی بــه نــام «فســفین» ایجاد می کنــد کــه ایــن‬ ‫گاز تنفــس ســلولی را در بــدن مختــل کــرده و بــه مــرگ‬ ‫فــرد مــی انجامــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد از «فســفید‬ ‫الومینیوم» یا «زینــک فســفید» به عنــوان افــت کــش‬ ‫برنــج و جونــده کــش اســتفاده کــرد‪ ،‬چــرا کــه استنشــاق‬ ‫ان هــم موجــب مــرگ مــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫یکــی از اســتان های شــمالی کشــور پرونــده ای داشــتیم‬ ‫کــه در یــک انبــار‪ ،‬حجمــی از برنــج نگــه داشــته مــی شــد‬ ‫و صاحــب ان نیــز بــرای جلوگیــری از افــت برنــج داخــل‬ ‫ان قــرص برنــج» فســفید الومینیــوم» قــرار داده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ظاهــرا ایــن فــرد میهمانانــی داشــته کــه‬ ‫بــه دلیــل نبــود جــای کافــی در منــزل‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫انــان را بــرای خــواب بــه انبــار اورده و انجــا خوابیــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬امــا متاســفانه همــه ایــن افــراد بــه دلیــل‬ ‫استنشــاق گاز متصاعــد شــده از قــرص برنــج موجــود‬ ‫در انبــار دچــار مســمومیت شــده و جــان باختنــد‪.‬‬ ‫اخگــری ادامــه داد‪ :‬در پرونــده ای دیگــر نیــز در یکــی از‬ ‫اســتان های جنوبــی کشــور فــردی بــرای از بیــن بــردن‬ ‫حشــرات خانــه اش بــا ایــن تصــور اشــتباه کــه قــرص‬ ‫برنــج ان هــا را نابــود مــی کنــد‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰‬قــرص برنــج‬ ‫را دورخانــه اش چیــده بــود و بــه همــراه خانــواده از‬ ‫خانــه خــارج شــده بــود‪ ،‬امــا متاســفانه ایــن گاز از طریــق‬ ‫دریچــه هــای کولــر در ســاختمان پخــش شــده و موجــب‬ ‫مســمومیت و مــرگ ســاکنان ان ســاختمان شــده بــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اگــر بــه قــرص برنــج کوچــک‬ ‫تریــن رطوبتــی برســد گاز «فســفین» به ســرعت از‬ ‫ان متصاعــد شــده و منجــر بــه مــرگ افــرادی مــی شــود‬ ‫کــه ایــن گاز را استنشــاق کننــد‪ ،‬پــس توصیــه اکیــد مــا‬ ‫عــدم اســتفاده و نگهــداری از قــرص برنــج «فســفید‬ ‫الومینیوم» بــه دلیــل خطــرات بســیار زیــاد ان اســت‪.‬‬ ‫به هیچ عنوان داروها را از ظرف اصلی خود خارج نکنید‬ ‫توصیــه دیگــر اخگــری بــه خانــواده هــا ایــن اســت کــه‬ ‫داروهــا‪ ،‬شــوینده هــا‪ ،‬ســموم و ‪ ...‬را بــه هیــچ عنــوان‬ ‫از ظــرف اصلــی ان خــارج نکنیــد و بــه ویــژه انکــه در‬ ‫ظــرف مربــوط بــه خوراکــی مثــل ابمیــوه و ‪ ...‬نریزیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پاییز هزار و یک رنگ گرگان‬ ‫طی ‪ ۴۸‬ساعت مالکان خودرو مهلت اعالم‬ ‫تغییر ادرس خود را دارند‬ ‫پزشکی قانونی اعالم کرد‪:‬‬ ‫روند افزایشی تلفات قرص برنج در کشور‬ ‫مهسا معقولی‬ ‫وی ضمــن اعــام ایــن هشــدار‪ ،‬بــه یکــی از پرونده هــای‬ ‫ارجاعــی ســازمان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در یکــی از‬ ‫پرونده هــا خانــواده ای بــه یکــی از شــهرهای بــزرگ‬ ‫کشــور مســافرت کــرده و در یــک هتــل اقامــت مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬ظاهــرا کــودک انــان اب خواســته و والدیــن‬ ‫از پذیــرش هتــل یــک بطــری اب معدنــی گرفتــه و‬ ‫بــه کودکشــان مــی دهنــد‪ ،‬متاســفانه ایــن کــودک‬ ‫بعــد از خــوردن اب دچــار مســمومیت شــده و بعــد از‬ ‫انتقــال بــه بیمارســتان جانــش را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫اخگــری افــزود‪ :‬ازمایــش هــا نشــان داد کــه انچــه بــه‬ ‫عنــوان اب معدنــی بــه این خانواده داده شــده بود «ضد‬ ‫یــخ» بــوده کــه در بطــری اب معدنــی نگهداری می شــده‬ ‫و کــودک هــم بــه دلیــل طعــم شــیرین ان به تصور اینکه‬ ‫شــربت می نوشــد ان را خورده و دچار مســمومیت شده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه کارکنــان پذیــرش هتــل‬ ‫از وجــود ضــد یــخ در بطــری اب معدنــی مطلــع نبــوده و‬ ‫ایــن اتفــاق غیرقابــل جبــران ســهوا پیــش امــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه پرونــده دیگــری اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در مــوردی‬ ‫دیگــر مــرگ کودکــی را داشــتیم کــه بــه دلیــل خــوردن‬ ‫شــربت «متــادون» جــان خــود را از دســت داده بــود‪.‬‬ ‫ر ایــن پرونــده نیــز پــدر کــودک ایــن شــربت را بــرای‬ ‫تــرک اعتیــاد تهیــه کــرده و ان را داخــل شیشــه دلســتر‬ ‫ریختــه و در یخچــال گذاشــته بــود‪ .‬متاســفانه کــودک‬ ‫بــه عنــوان دلســتر ان را نوشــیده و فــوت کــرده بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ازمایشــگاه تاکیــد کــرد‪ :‬بــه هیــچ وجــه‬ ‫مــوادی مثــل ضــد یــخ‪ ،‬انــواع ســموم‪ ،‬شــوینده و داروهــا‬ ‫را از ظــرف اصلــی خــارج نکنیــد و بــه ویــژه انکــه در ظروف‬ ‫مــواد خوراکــی نریزیــد چــرا کــه ایــن کار مــوارد زیــادی از‬ ‫مــرگ و مســمومیت را بــه دنبــال داشــته اســت‪/.‬ابرنا‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نام نویسی‪ ۱۷‬هزار گلستانی در طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی گلســتان گفــت در طــرح‬ ‫اقــدام ملــی تامیــن مســکن تاکنــون ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۳۵۸‬نفــر از مــردم ایــن اســتان‬ ‫نــام نویســی کردنــد کــه پرونــده پنــج هــزار و ‪ ۷۳۹‬نفــر انــان تاییــد نهایــی شــد‪.‬‬ ‫اســدالله پناه یــزدان در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬نــام نویســی از متقاضیــان طــرح‬ ‫اقــدام ملی تامیــن مســکن در گلســتان از مهرمــاه ســال گذشــته اغــاز شــد و تــا کنــون‬ ‫در ‪ ۱۱‬شــهر گرگان‪ ،‬گنبدکاووس‪ ،‬کالله‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬کردکوی‪ ،‬بندرترکمن‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬گمیشــان و اق قــا ثبــت نــام انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مجمــوع متقاضیــان ایــن طــرح بــا انجــام اســتعالم های الزم‪ ،‬پرونــده پنــج‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۹‬نفر تایید نهایی شد و تا کنون ‪ ۶۸۸‬نفر از انان ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال اورده اولیه‬ ‫را پرداخت کردند و ‪ ۶۱۱‬نفر برای ســاخت واحدهای مســکونی به پیمانکار معرفی شــدند‪.‬‬ ‫پنــاه یــزدان اضافــه کرد‪ :‬ســاخت ‪ ۳۷۷‬واحــد در گــرگان بــا ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی و‬ ‫‪ ۹۶‬واحــد در گنبــدکاووس بــا ‪ ۱۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال انجــام اســت و عملیــات‬ ‫اجرایــی ‪ ۳۱‬واحــد در ازادشــهر‪ ۲۰ ،‬واحــد در اق قــا‪ ۲۹ ،‬واحــد در بندرترکمــن‪ ۵۶ ،‬واحــد در‬ ‫کاللــه و ‪ ۲‬واحــد در مراوه تپــه در مرحلــه اخــذ پروانــه و خاکبــرداری قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی پیــش بینــی اولیــه هزینــه ســاخت هــر واحــد طــرح اقدام ملــی مســکن بــا زیربنــای بیــن‬ ‫‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬مترمربــع را پنج میلیــارد ریــال اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال ان بــه صــورت تســهیالت بــا نــرخ ســود ‪ ۱۸‬درصــد پرداخــت می شــود و‬ ‫ابالغیــه افزایــش مقــدار تســهیالت تــا ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال نیــز صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‪ ،‬بــاز پرداخــت تســهیالت را ‪ ۱۲‬ســاله‬ ‫و پــس از ســه ســال تنفــس دوران ســاخت ذکــر کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬افراد‬ ‫متقاضی طــرح اقــدام ملــی تامیــن مســکن در هشــت مرحلــه فرصــت دارنــد‬ ‫مبلــغ باقــی مانده بــرای تکمیــل ســاخت منــزل مســکونی را واریــز کننــد‪.‬‬ ‫پنــاه یــزدان همچنیــن با بیــان اینکــه زمیــن مــورد نیــاز بــرای طــرح ملــی مســکن در‬ ‫تمام ‪ ۱۱‬شهر اشاره شده گلستان تامین شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در شهر گنبدکاووس‬ ‫و کاللــه کمبــود زمیــن وجــود دارد کــه برای تامیــن ان رایزنی هــای الزم بــا ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان و جهادکشــاورزی درحال انجام اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساخت و ساز طرح ملی مسکن در شهرهای گرگان‪ ،‬گنبدکاووس‪،‬‬ ‫بندرگز و کردکوی به صورت مجتمع سازی توسط کارگزاری های دولتی و در سایر‬ ‫شــهرهای گلســتان به صورت گروهی (ســه یا چهار نفره) در حال انجام اســت‪.‬‬ ‫استان گلســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه در ‪ ۱۴‬شهرســتان (‪۳۴‬‬ ‫نقطــه شــهری و حــدود یــک هــزار روســتای دارای کــد شناســایی) ســکونت دارنــد‬ ‫ضمــن اینکــه ‪ ۲۳‬شــهر ایــن اســتان شــمالی جمعیت کمتــر از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‬ ‫دارنــد کــه مشــمول دریافــت تســهیالت مســکن روســتایی می شــوند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیک شــنبه ‪ 25‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,340,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,402,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 112,510,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,680,000‬ریــال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 60,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,700,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪400‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۷‬میلیون بسته‬ ‫کمک معیشتی توسط‬ ‫بسیج از ابتدای شیوع کرونا‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین‪ ،‬کمــک مومنانــه را‬ ‫اوج انســجام و وحــدت ملــت ایــران عنــوان کــرد و گفــت‪۱۷ :‬‬ ‫میلیون بســته کمک معیشــتی بســیج طی ‪ ۲۱‬ماه گذشــته‬ ‫میــان نیازمنــدان توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار ســرتیپ پاســدار‬ ‫غالمرضــا ســلیمانی در هجدهمیــن رزمایــش کمــک‬ ‫سراســری کمــک مومنانــه ســپاه نینــوای اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ملت هــا در دوران ســختی مــورد ســنجش و ازمایش‬ ‫قــرار می گیرنــد و تاریــخ بشــریت دربــاره عملکــرد انهــا در‬ ‫مواجهــه بــا مشــکالت قضــاوت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین افــزود‪ :‬ملــت‬ ‫ایــران ‪ ۴۳‬ســال پیــش توانســت یــک شــاکله حکومتــی ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬ســاله ســلطنتی را ســاقط و یــک گفتمــان نــو‬ ‫حکومـت داری را شــکل دهــد و بعــد از ان در دفــاع مقــدس‬ ‫هشــت ســال مقابــل دنیــا ایســتاد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا مــردم‬ ‫مــا بــا یــک مشــکل و چالــش ســخت مواجــه شــدند امــا در‬ ‫یــک اقــدام فــوق العــاده فرمــان امــام جامعــه در رزمایــش‬ ‫مواســات‪ ،‬همدلــی و کمــک مومنانــه را رقــم زدنــد‪.‬‬ ‫ســردار پاســدار ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬درگیــری بــا کرونــا‬ ‫در کشــور مــا اوج انســجام ملــی و اتحــاد یکپارچــه مــا را‬ ‫بــه نمایــش گذاشــت و نشــان داد تشــکیالت بســیج یــک‬ ‫ســازمان مردمــی اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین اضافــه کــرد‪ :‬طــی ‪۲۱‬‬ ‫مــاه گذشــته بــا هــم افزایــی بســیج و بــه همــت بســیجیان‬ ‫مخلــص در سراســر کشــور بیــش ‪ ۱۷‬میلیــون بســته‬ ‫کمــک معیشــتی بــا اعتبــار ‪ ۲۱‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫رزمایش هــای کمــک مومنانــه بــه همــت خــود مــردم بــرای‬ ‫اقشــار اســیب دیــده فراهــم شــده است‪/.‬ســپاه نیــوز‬ ‫امنیت ملی‪:‬‬ ‫حالتــی اســت کــه ملتــی فــارغ از تهدیــد از‬ ‫دســت دادن تمــام یــا بخشــی از جمعیــت‪،‬‬ ‫دارایــی‪ ،‬یــا خــاک خــود بــه ســر بــرد‪ .‬امــروزه‪،‬‬ ‫کمابیــش در همــ ٔه کشــورها نوعــی پلیــس‬ ‫سیاســی یا امنیتی وجود دارد که مقصود از‬ ‫ان بنــا بــر فــرض‪ ،‬جلوگیــری از نفــوذ عوامــل‬ ‫محــرک و ویرانگــر و جاســوس بــه داخــل‬ ‫کشــور و ســرکوبی کســانی کــه از راه هــای‬ ‫غیرقانونــی تهدیدکننــده نظــم سیاســی‬ ‫موجــود به شــمار می اینــد‪ .‬هرچــه نظامــی‬ ‫تمامیت خواه تــر باشــد قــدرت پلیــس‬ ‫سیاســی و شــدت و خشــونت ان در ان‬ ‫نظــام بیشــتر اســت‪ .‬ایــن گونــه نظام هــای‬ ‫سیاســی کــه مجالــی بــرای مخالفــت علنــی و‬ ‫قانونــی نمی گذارنــد‪ ،‬مخالفــان یــا دشــمنان‬ ‫خــود را همــواره بــه نــام «دشــمنان امنیــت‬ ‫ملــی» یــا نام هــای دیگــر ســرکوب می کننــد‬ ‫قطعی مکرر خطوط مخابراتی‬ ‫در برخی مناطق گرگان‬ ‫تــا جایــی کــه برخــی از شــهروندان اینگونــه می گوینــد کــه بــا‬ ‫وجــود اینکــه خطــوط مخابراتــی مــا بیــش از چنــد مــاه قطــع‬ ‫میباشــد و علــی الرغــم گزارشــات مکــرر بــه ســامانه اعــام‬ ‫خرابــی ‪ ۲۰۱۱۷‬امــا فقــط بــرای چنــد روز ارتبــاط برقــرار اســت‬ ‫و بعــد از ان مجــدد روز از نــو روزی از نــو و در پایــان مــاه‬ ‫قبض هــای رنگارنــگ کــه جدیــدا بــه صــورت پیامــک هم ارســال‬ ‫می شــود بــه دس ـت مان می رســد تــا جایــی کــه ایــن قبــوض‬ ‫بــدون اینکــه اســتفاده ای از شــبکه مخابراتــی حتــی بــه انــدازه‬ ‫ثانیــه ای اســتفاده شــود صــادر می شــود‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫مردم گرگان‬ ‫ناراضی‬ ‫از خدمات‬ ‫شرکت های‬ ‫برق و مخابرات‬ ‫مــردم گــرگان ناراضــی از خدمــات‬ ‫شــرکت های بــرق و مخابــرات هزینــه هــای‬ ‫گــزاف دریافــت مــی شــود امــا خدمــت دهــی‬ ‫ضعیــف اســت‬ ‫در شــرایطی کــه شــهروندان بــه دنبــال ارامــش‬ ‫هســتند امــا گویــی برخــی از دســتگاه های‬ ‫خدماتــی در یــک اقــدام نابخردانــه هزینه هــای‬ ‫بی تدبیــری خــود را از مــردم دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫طبق گزارشــات ارســالی از ســوی شــهروندان‬ ‫ســه شــرکت خدمــات رســان بــرق و مخابــرات‬ ‫و اپراتورهــای همــراه بــه لحــاظ عــدم پرداخــت‬ ‫بــه موقعــه مطالبــات پرســنل و نیروهــای‬ ‫شــرکتی و پیمانــکاری‪ ،‬ایــن افــراد جهــت‬ ‫گــذران زندگــی و اعــام اعتــراض اقــدام‬ ‫بــه ســرقت کــه گاهــا ایجــاد خســارت بــه‬ ‫شــرکت های مذبــور بــوده کــه از جانــب ایــن‬ ‫اقــدام اعمــال خســارت بــه امــوال مــردم نیــز‬ ‫شــده می کننــد و شــرکت های مذکــور نیــز بــه‬ ‫جهــت جبــران اینگونــه خســارات هزینــه هــای‬ ‫ان را بــا اعمــال کــردن بــر روی قبــوض خــود‬ ‫از مشــرکین دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه در تابســتان ســالجاری مــردم‬ ‫معتقدنــد بــه لحــاظ قطعــی هــای مکــرر بــرق‬ ‫مخصوصــا در ســاعات اوج مصــرف و اعمــال‬ ‫خســارت بــر اموال شــان انتظــار همراهــی‬ ‫از ســوی شــرکت توزیــع بــرق را داشــتند امــا‬ ‫بــه یکبــاره بــا قبــوض نجومــی مواجــه شــده‬ ‫کــه در یــک اقــدام تمســخرامیز مدیریــت‬ ‫عامــل شــرکت مذکــور مــردم می تواننــد‬ ‫جهــت پرداخــت قبــوض خــود مراجعــه و‬ ‫ان را بــه صــورت اقســاط پرداخــت کننــد کــه‬ ‫ســوال مــردم اینجاســت کــه بــا وجــود اعمــال‬ ‫خســارت و ســیر مراحــل اداری طوالنــی مــدت‬ ‫بــرای دریافــت خســارت چــرا بایــد قبــوض برق‬ ‫را تصاعــدی و اینگونــه پرداخــت کنیــم و چــرا‬ ‫بایــد هزینه هــای غیــر متعــارف کــه نــا مرتبــط‬ ‫بــا انهاســت و مربــوط بــه ســهل انــگاری هــای‬ ‫مدیــران را انهــا پرداخــت کننــد ‪.‬‬ ‫و یــا اینکــه مــردم نســبت بــه خدمات شــرکت‬ ‫مخابــرات و زیرســاخت های ارتباطــی نیــز‬ ‫معترض انــد و بنــا بــه گزارشــات واصلــه بابــت‬ ‫ایــن موضــوع شــهروندان از ایــن موضــوع کــه‬ ‫چــرا بایــد هزینــه ســهل انگاری و پرداخــت‬ ‫مطالبــات پرســنل ایــن شــرکت کــه منجــر بــه‬ ‫اعمــال خســارت بــه خطــوط مخابراتــی بــرای‬ ‫ابــراز اعتــراض دارنــد را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫قطعــی مکــرر خطــوط مخابراتــی در برخــی‬ ‫مناطــق گــرگان‬ ‫تــا جایــی کــه برخــی از شــهروندان اینگونــه‬ ‫می گوینــد کــه بــا وجــود اینکــه خطــوط‬ ‫مخابراتــی مــا بیــش از چنــد مــاه قطــع میباشــد‬ ‫و علــی الرغــم گزارشــات مکــرر بــه ســامانه‬ ‫اعــام خرابــی ‪ ۲۰۱۱۷‬امــا فقــط بــرای چنــد روز‬ ‫ارتبــاط برقــرار اســت و بعــد از ان مجــدد روز‬ ‫از نــو روزی از نــو و در پایــان مــاه قبض هــای‬ ‫رنگارنــگ کــه جدیــدا بــه صــورت پیامــک هــم‬ ‫ارســال می شــود بــه دســت مان می رســد تــا‬ ‫جایــی کــه ایــن قبوض بــدون اینکه اســتفاده ای‬ ‫از شــبکه مخابراتــی حتــی بــه انــدازه ثانیــه ای‬ ‫اســتفاده شــود صــادر می شــود‬ ‫علــی قاســمی یکــی از شــهروندان ســاکن‬ ‫در محــدوده میــدان ترمینــال می گویــد‬ ‫چندماهی ایســت کــه خطــوط ارتباطــی مــا بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــده و علی الرغــم گزارشــات‬ ‫مکــرر بــه ســامانه ‪ ۲۰۱۱۷‬امــا فقــط بــرای‬ ‫چنــد روز مشــکل مــا رفــع میشــد و بعــد از‬ ‫ان مجــدد ارتبــاط نداریــم تــا جایــی کــه دیگــر‬ ‫خجالــت میکشــیم و یــا بــا بــی توجهــی بــه‬ ‫اعــام گــزارش خرابــی مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫موحــدی دیگــر شــهروندی اســت کــه در‬ ‫ایــام تابســتان و بــا قعطــی مکــرر بــرق و‬ ‫ایجــاد نوســان در خطــوط ارتبــاط موجــب‬ ‫خســارت بــه گوشــی تلفــن و مودم می شــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه اعــام موضــوع بــه شــرکت‬ ‫مخابــرات‪ ،‬مســولین ایــن شــرکت بــه خاطــر‬ ‫عــدم توجــه بــه مســولیت داشــته منکــر ایــن‬ ‫خســارت شــده و انــرا مرتبــط بــا سیم کشــی‬ ‫ســاختمان دانســته کــه احیانــا بــا جریــان بــرق‬ ‫خانگــی ارتبــاط دارد حــال اینکــه ســیم تلفــن‬ ‫بــه صــورت روکار و از مســیری کــه در دیــد‬ ‫اســت بــه محــل مــورد اســتفاده انتقــال داده‬ ‫شــده و منجــر بــه ســوختن چندیــن دســتگاه‬ ‫گوشــی تلفــن و ایجــاد نوســان در سیســتم‬ ‫اینترنتــی ( مــودم ) گردیــده اســت‪.‬‬ ‫خطــوط ارتباطــی تلفــن در شــرق گــرگان‬ ‫مربــوط بــه ‪ 40‬ســال گذشــته اســت‬ ‫علــی حیــدری شــهروندی دیگــر کــه ســاکن‬ ‫منطقــه شــرق گــرگان اســت در ایــن بــاره بــه‬ ‫خبرنــگار مــا می گویــد بیــش از چنــد ســال‬ ‫اســت کــه در ایــن منطقــه ســاکن هســتیم‬ ‫و متاســفانه علی الرغــم داشــتم خــط تلفــن‬ ‫متاســفانه نمیتوانــم از ان بــرای بهره بــرداری‬ ‫از اینترنــت اســتفاده کنــم تــا جایــی کــه بــر‬ ‫اســاس تحقیقــات انجــام شــده متوجــه‬ ‫شــدیم خطــوط ارتباطــی ایــن منطقــه مربــوط‬ ‫بــه ‪ ۴۰‬ســال پیــش اســت و بــا وجــود متراکــم‬ ‫بــودن جمعیــت در ایــن منطقــه مــردم‬ ‫همچنــان بایــد از خطــوط ارتباطــی ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫پیــش بهــره ببرنــد حــال اینکــه شــاهد بــروز‬ ‫رســانی همــه ســاله خطــوط مخابراتــی در‬ ‫برخــی نقــاط مرفــه نشــین شــهر هســتیم‪.‬‬ ‫همیــن شــهروند مدعــی اســت کــه علــی‬ ‫الرغــم اینکــه نمی توانــد از خــط تلفــن خــود‬ ‫بــرای اینترنــت اســتفاده کنــد و اجبــارا بایــد‬ ‫هزینــه گزافــی بــرای اینترنــت از طریــق‬ ‫اپراتورهــای همــراه پرداخــت کنــد متاســفانه‬ ‫زمانهــای کــه وضعیــت جــوی هــوا نامســاعد‬ ‫بــوده شــاهد بارندگــی هســتیم بــا قعطــی‬ ‫خطــوط ارتباطــی و گاهــا جابجایــی شــماره‬ ‫تلفــن مــان بــا دیگــر شــهروندان هســتیم‪.‬‬ ‫حــال ســوال اینجاســت کــه چــرا شــهروندان‬ ‫بایــد مســولیت جبــران خســارت های بوجــود‬ ‫امــده از جانــب ســهل انــگاری و بــی توجهــی‬ ‫مســولین ایــن شــرکت ها رو پرداخــت کننــد و‬ ‫پرداخــت ایــن هزینه هــا تــا کــی قــرار اســت‬ ‫ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت هــای مخابــرات و بــرق شــرکت هــای‬ ‫خدمــات رســانی هســتند کــه ایــن روزهــا‬ ‫بیــش از انکــه بــه فکــر خدمــت هســتند‬ ‫بفکــر ســود بیشــتر مــی باشــند و بــدون هیــچ‬ ‫پاســخگوی بــه مــردم هزینــه هــا را بــاال مــی‬ ‫برنــد و در ایــن میــان هیــچ کــس نیســت تــا‬ ‫بــداد مــردم برســد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس تــا حــدودی بــرای رفــع‬ ‫ایــن مشــکل در حــوزه قبــض هــای نجومــی‬ ‫شــرکت بــرق همــراه مــردم شــدند امــا‬ ‫متاســفانه تاکنــون بــا همــه تــاش هــای کــه‬ ‫انجــام داده انــد امــا راه بــه جایــی نبــرده انــد‪.‬‬ ‫تجدیدنظــر بــر قبــوض صــادر شــده بــرق‬ ‫ضــروری اســت‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــر‬ ‫ضــرورت تجدیدنظــر بــر قبــوض صــادر شــده‬ ‫بــرق تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬کمیســیون انــرژی‬ ‫نیــز ایــن موضــوع را تــا احقــاق حــق مــردم‬ ‫و اســترداد وجــوه پرداختــی ان هــا پیگیــری‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت بــا اشــاره‬ ‫بــه اعتراض هــای اخیــر مــردم بــه افزایــش‬ ‫نجومــی قبــوض بــرق‪ ،‬گفــت‪ :‬اگرچــه بــه‬ ‫دنبــال افزایــش شــدید گرمــا در اســتان‬ ‫گلســتان بــه طــور طبیعــی اســتفاده مــردم‬ ‫از دســتگاه های سرمایشــی افزایــش یافــت‬ ‫امــا قبــض بــرق یــک خانــواده کــه اســتفاده‬ ‫غیرمتعارفــی از بــرق نداشــتند و نهایــت یــک‬ ‫کولــر یــا اســپلیت روشــن کرده انــد‪ ،‬حتــی‬ ‫چنــد برابــر ســال قبــل شــده ضمــن انکــه‬ ‫روزانــه چندیــن ســاعت هــم بــرق نداشــتند‬ ‫بنابرایــن ایــن میــزان افزایــش قیمــت قبــوض‬ ‫قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــر ضــرورت تجدیدنظــر بــر‬ ‫قبــوض صــادر شــده بــرق تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه بــا قبــوض نجومــی رو‬ ‫بــه رو شــده اند تــوان پرداخــت ان را ندارنــد بــه‬ ‫همیــن دلیــل مراجعــات بســیاری بــه ادارات‬ ‫بــرق اســتان ها می شــود لــذا از اقــای محرابیــان‬ ‫و مجموعــه وزارت نیــرو درخواســت تجدیدنظــر‬ ‫داریــم البتــه کمیســیون انــرژی نیــز ایــن‬ ‫موضــوع را تــا احقــاق حــق مــردم و اســترداد‬ ‫وجــوه پرداختــی ان هــا پیگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتان های گرمســیر تعرفــه‬ ‫گرمســیری دارنــد یعنــی بــه دلیــل گرمــای‬ ‫بــاال و ضــرورت اســتفاده بیشــتر از وســایل‬ ‫سرمایشــی بایــد بهــای کمتــری بــرای مصــرف‬ ‫بــرق پرداخــت کننــد‪ ،‬امــا اســتانی ماننــد‬ ‫گلســتان بــا وجــود انکــه دمــای ان تــا ‪ 55‬درجــه‬ ‫افزایــش یافــت چنیــن تعرفــه ای نــدارد و بــا‬ ‫توجــه بــه اعمــال تعرفــه عــادی‪ ،‬قبــوض بــرق‬ ‫مــردم افزایــش نجومــی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در ادامــه توضیــح داد‪ :‬اگرچــه وزارت‬ ‫نیــرو معتقــد اســت افزایــش قیمــت قبــوض‬ ‫بــرق صرفــا شــامل حــال پرمصرف هــا شــده‬ ‫اســت امــا اعتقــاد برخــی از مشــترکین هــم‬ ‫بــر ایــن اســت کــه در جــدول پرمصرف هــا‬ ‫نمی گنجنــد بــه همیــن دلیــل کمیســیون‬ ‫بــرای پیگیــری درخواســت مــردم و شــنیدن‬ ‫اظهــارات وزارت نیــرو و تطبیــق ان بــا قانــون‬ ‫در اســرع وقــت جلســه تشــکیل خواهــد داد‪.‬‬ ‫امضای دیجیتال چیست؛ روش کار‪ ،‬مزایا‪ ،‬کاربردها و تفاوت ان با امضای الکترونیک‬ ‫بــا مجــازی شــدن تجــارت‬ ‫و کســب وکار‪ ،‬نیــاز بــه انجــام معامــات امــن در ایــن فضــا بیــش از پیــش‬ ‫احســاس می شــد از ایــن رو محققــان و کارافرینــان حــوزه رایانــه بــه ســراغ‬ ‫ابــداع روش هــای جدیــد بــرای انجــام ایــن تراکنش هــا رفتنــد کــه منجر بــه ابداع‬ ‫امضــای دیجیتــال گردیــد‪ .‬در ســال های اخیــر نیــز بــازار رمز ارزهــا در کشــور مــا‬ ‫رونــق گرفتــه و یکــی از الزامــات حضــور در ایــن بــازار‪ ،‬امضــای دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫در ایــن یادداشــت دربــاره چیســتی امضــای دیجیتــال‪ ،‬نحــوه کارش‪ ،‬مزایــا و‬ ‫کاربردهــا و تفاوتــش بــا امضــای الکترونیکــی صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫امضای دیجیتال چیست؟‬ ‫امضــای دیجیتــال چیــزی بی همتــا مشــابه اثــر انگشــت یــا امضــای کاغــذی‬ ‫شماســت‪ ،‬بــا ایــن تفــاوت کــه در قالــب کد هــا و رمز هــای رایانـه ای صورت بنــدی‬ ‫شــده اســت‪ .‬امضــا ایــن امضــا بــا اســتفاده از الگورتیم هــای ریاضــی ســاخته‬ ‫و بــه داده هایــی متصــل می شــود کــه قصــد انتقــال انهــا را داریــد‪ .‬فــرد‬ ‫دریافت کننــده بــا بررســی امضــای شــما‪ ،‬بــه اصالــت داده منتقل شــده پــی‬ ‫می بــرد و هویــت شــما را بــه عنــوان ارســال کننده تاییــد می کنــد‪.‬‬ ‫امضای دیجیتال چگونه کار می کند؟‬ ‫بــرای درک نحــوه عملکــرد امضــای دیجیتــال بایــد بــه ســراغ مراحــل ســاخت‬ ‫و ارســال ان برویــم‪ .‬فــرض کنیــد شــما می خواهیــد ســندی را بــه صــورت‬ ‫الکترونیکــی بــرای فــردی ارســال کنیــد‪ .‬البتــه الزم اســت کــه ســند بــه شــیوه ای‬ ‫امــن بــه فــرد برســد و خیالتــان از بابــت دســتکاری ان حیــن ارســال راحــت‬ ‫باشــد‪ .‬بــرای ایــن کار بایــد بــه ســراغ امضــای دیجیتــال برویــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه اول و بــر مبنــای یــک پروتــکل اســتاندارد موســوم بــه ‪ PKI‬دو کلیــد‬ ‫ســاخته می شــوند‪ .‬یــک کلیــد خصوصــی اســت و فقــط در اختیــار شــما قــرار‬ ‫دارد‪ .‬یــک کلیــد هــم عمومــی اســت کــه شــما می توانیــد ان را بــرای گیرنــده‬ ‫ارســال کنیــد‪ .‬می تــوان چنیــن گفــت کــه کلیــد خصوصــی ماننــد رمــز کارت‬ ‫بانکــی شماســت و کلیــد عمومــی همچــون شــماره کارت منحصــر بــه فــرد‬ ‫شماســت کــه در اختیــار دیگــران قــرار می دهیــد‪.‬‬ ‫حــال شــما بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی خــود‪ ،‬ســند را امضــا می کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه وقتــی می گوییــم امضــا‪ ،‬بــه ایــن معنــا نیســت کــه چیــزی‬ ‫می نویســید یــا قلمــی را حرکــت می دهیــد‪ .‬ایــن فراینــد در رایانــه یــا تلفــن‬ ‫همــراه شــما و از طریــق نرم افزارهایــی کــه بســتر امضــای دیجیتــال را فراهــم‬ ‫کرده انــد‪ ،‬رخ می دهــد‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 2 ‫سردار «سعید دادگر» در تشریح این خبر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در پی وقوع چندین فقره سرقت از سیم های کابل برق و‬ ‫مخابرات در سطح شهرستان گنبد‪ ،‬تحقیقات برای شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار‪،‬ماموران قرار گرفت‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در تحقیقات میدانی سارق حرفه ای و سابقه دار توسط ماموران پلیس اگاهی شناسایی و طی یک عملیات‬ ‫هدفمنــد پلیســی دســتگیر شــد‪.‬فرمانده انتظامــی اســتان ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی بــه عمــل امــده ســارق در‬ ‫رویارویــی بــا دالیــل و مــدارک ارائــه شــده بــه ‪ 29‬فقــره ســرقت از ســیم های کابل مخابرات و ســرقت منزل اعتــراف کرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه دســتگیر ‪ 4‬مالخــر درایــن عملیــات خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪29‬‬ ‫فقره سرقت‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪400‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫موتور ماشینم‬ ‫جوش اورد چکار کنم‬ ‫برداشت غیر مجاز اب های‬ ‫زیر زمینی‬ ‫هــر چنــد کــه برداشــت غیرمجــاز اب هــای زیرزمینــی‬ ‫تهدیــدی بــرای کشــاورزی و رونــد رو بــه جلــوی‬ ‫فرونشســت زمیــن را‏تشــدید می کنــد‪ ،‬بــه طــور قطــع‬ ‫نصــب کنتــور راهــکار مناســبی بــرای کنتــرل برداشــت‬ ‫از چــاه هــای اب اســت کــه ‪ ۲۰‬درصــد از‏چــاه هــای‬ ‫مجــاز خراســان شــمالی بــه کنتــور مجهــز نشــده‬ ‫اســت و ایــن رویــه بایــد تــا مســدود شــدن چــاه هــای‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫غیرمجــاز و نصــب‏کنتــور ادامــه یابــ ‪‎‬‬ ‫فرونشست زمین‬ ‫در کمین دشت های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫اضافــه برداشــت اب و خشکســالی‬ ‫بیــش از گذشــته هشــت دشــت از ‪۱۱‬‬ ‫دشــت خراســان شــمالی را در معــرض‬ ‫فرونشســت زمیــن ‏قــرار داده و بایــد بــا‬ ‫سیاســتگذاری درســت در ایــن زمینــه چــاره‬ ‫اندیشــی کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه بحــران هــای بزرگــی‬ ‫همچــون ســیل و زلزلــه هــای بــاالی پنــج‬ ‫ریشــتری زیــادی را در تاریخجــه بالیــای‬ ‫‏طبیعــی خــود دارد‪ ،‬اکنــون بایــد خطــر‬ ‫بــزرگ فرونشســت زمیــن را هــم بــه‬ ‫ان افــزود؛ پدیــده ای کــه در خفــا و بــی‬ ‫صــدا مــی خــزد و ‏تــرس ان مــی رود تــا‬ ‫دش ـت های وســیع اســتان را ببلعــد و اگــر‬ ‫چــاره نشــود بــه بحرانــی غیــر قابــل جبــران‬ ‫تبدیــل مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۱‬دشــت اســتان متاثــر از‬ ‫خشکســالی در جــدال بــا بــی ابــی قــرار دارنــد‬ ‫و تغییــر اقلیــم و برداشــت اب از ســفره ها‬ ‫و ‏ابخوان هــای زیرزمینــی چهــار دشــت را‬ ‫در موقعیــت ممنوعــه بحرانــی قــرار داده‬ ‫کــه ایــن دشــت هــا شــامل دشــت شــیروان‪-‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬‏دشــت اســفراین‪ ،‬دشــت جاجــرم‬ ‫و دشــت صفــی ابــاد اســت و چهــار دشــت‬ ‫اســتان نیــز ممنوعــه اســت کــه شــامل‬ ‫دشــت هــای بجنــورد‪،‬‏ســملقان‪ ،‬شــوقان و‬ ‫ربــاط اســت کــه زمینــه فرونشســت زمیــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نیــز در ایــن دشــت هــا فراهــم اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن اســتان نیــز بــه ماننــد دیگــر‬ ‫اســتان های کشــور از خشکســالی رنــج‬ ‫می بــرد و میانگیــن بــارش ســاالنه در‬ ‫خراســان شــمالی‏‏‪ ۲۶۰‬میلیمتــر اســت کــه‬ ‫ایــن میــزان بــه نســبت ســال هــای قبــل‬ ‫کاهــش زیــادی داشــته کــه ایــن رویــه‬ ‫در ســال هــای اخیــر بــی ســابقه‏بــوده و‬ ‫براوردهــا دربــاره معضــل فرونشســت‬ ‫زمیــن در ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حــاوی هشــدارهایی جــدی اســ ‪‎‬‬ ‫امــا خشکســالی و بــه دنبــال ان‬ ‫فرونشســت مــی توانــد بــر اقتصــاد مــردم‬ ‫ایــن منطقــه نیــز تحــت تاثیــز قــرار دهــد‬ ‫زیــرا کشــاورزی‏مهــم تریــن بخــش تولیدی‬ ‫این اســتان اســت و اشــتغال ‪ ۳۶.۴‬درصد‬ ‫مــردم منطقــه در کشــاورزی تامیــن مــی‬ ‫شــود و از ایــن لحــاظ‏بــا ســایر نقــاط کشــور‬ ‫کــه در معــرض خطــر فرونشســت زمیــن‬ ‫قــرار دارد متفــاوت اســت و در ایــن راســتا‬ ‫اثــر مخــرب پدیــده‏فرونشســت بــر تخریــب‬ ‫زمین هــای کشــاورزی بایــد در ایــن اســتان‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگرچــه کشــاورزی بعنــوان پیشــران‬ ‫اقتصــادی منطقــه مشــهود اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫همچــون لقمــه ای در گلــوی اقتصــاد‬ ‫اســتان گیــر کــرده و ‏حــدود ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫اب اســتان توســط بخــش کشــاورزی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه نیــاز‬ ‫بــه سیاســتگذاری فراتــر از حــل ‏بحــران‬ ‫فرونشســت را دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق اعــام شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی؛ کاهــش ‪ ۴۰‬ســانتی‬ ‫متــر در ســال ســطح اب هــای زیرزمینــی در‬ ‫ایــن اســتان‏منجــر بــه پدیــده فرونشســت‬ ‫و شــکاف زمیــن در دشــت هــای شــیروان‬ ‫و اســفراین و جاجــرم شــده اســت و‬ ‫همچنیــن دشــت هــای‏اســفراین و جاجــرم‬ ‫بــه علــت افــت ســطح اب زیرزمینــی بــا‬ ‫مشــکل حملــه اب شــور بــه اب هــای‬ ‫شــیرین مواجــه اســت کــه موجــب‏شــوری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اب در برخــی از قســمت هــا شــده اســ ‪‎‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله فرونشســت‪،‬‬ ‫ســازمان نقشــه برداری کشــور به عنــوان‬ ‫متولــی پایــش تغییــرات هندســی پوســته‬ ‫زمیــن در ‏کشــور بــا اســتفاده از تکنیــک‬ ‫تداخل ســنجی راداری و شــبکه های مبنایی‬ ‫موجــود مطالعــه فرونشســت دشــت ها و‬ ‫مناطــق مختلــف‏کشــور را در اولویــت کاری‬ ‫خــود قــرار داده اســت و بــر اســاس اخریــن‬ ‫پردازش هــای انجــام شــده ایــن ســازمان‬ ‫شــهرهای‏اســفراین‪ ،‬سنخواســت‪ ،‬جاجــرم‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬قاضــی و شــیروان در ایــن اســتان‬ ‫دچــار فرونشســت شــده ان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن پردازش هــای انجــام‬ ‫شــده ســازمان نقشــه بــرداری کشــور در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬مناطقــی بــه‬ ‫وســعت ‪ ۴۰۰‬‏کیلومترمربــع در اطــراف‬ ‫شــهرهای اســفراین و سنخواســت دچــار‬ ‫فرونشســت بــا بیشــترین نــرخ ‪ ۶.۶‬ســانتی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫متــر در ســال ‏می باشــ ‪‎‬‬ ‫همچنیــن شــهرهای فــاروج بــا بیشــینه‬ ‫نــرخ ‪ ۷.۵‬ســانتی متــر درســال‪ ،‬جاجــرم‬ ‫‪ ۸.۵‬ســانتی متــر درســال‪ ،‬قاضــی ‪۹.۵‬‬ ‫ســانتی متــر ‏درســال دچــار فرونشســت‬ ‫شــده انــد و توجــه بــه موقــع بــه پدیــده‬ ‫فرونشســت و مدیریــت بهینــه بهــره وری‬ ‫از ابهــای زیــر زمینــی‏منطقــه بــه منظــور‬ ‫توســعه پایــدار اســتان مــی بایســت مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در یکــی از تعاریــف‪ ،‬فرونشســت عبــارت‬ ‫اســت از فرورریــزش و یــا نشســت ســطح‬ ‫زمیــن کــه بــه علت هــای متفاوتــی در‬ ‫مقیــاس‏بــزرگ روی مــی دهــد و عوامــل‬ ‫متعــددی از انحــال خــاک‪ ،‬اب شــدگی‬ ‫یخ هــا و حرکــت ارام زمیــن تــا خــروج‬ ‫گــدازه هــا‪ ،‬عملیــات‏انســانی نظیــر معــدن‬ ‫کاری یــا ســاخت تونــل‪ ،‬برداشــت گســترده‬ ‫ابهــای زیرزمینــی و نفــت در فرونشســت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زمیــن موثــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی پیشــتر اضافــه برداشــت اب هــای‬ ‫زیرزمینــی و کاهــش نــزوالت اســمانی را‏علــت‬ ‫اصلــی فرونشســت زمیــن در ایــن اســتان عنــوان‬ ‫کــرده اســت کــه میــزان بارندگــی ســاالنه و نحــوه‬ ‫برداشــت اب هــای‏زیرزمینــی در ایــن اســتان این‬ ‫نظریــه را تاییــد مــی کنــد‪ .‬کنتــرل برداشــت اب‬ ‫از چاه هــای مجــاز و طــرح تعادل بخشــی اب‬ ‫‏چاه هــای مجــاز کشــاورزی از جملــه طرح هــای‬ ‫سازمان اب منطقه ای برای کاهش فرونشست‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در ایــن اســتان اس ـ ‪‎‬‬ ‫رونــد برداشــت اب هــای زیرزمینــی در‬ ‫خراســان شــمالی بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫بــر اســاس اعــام شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان‏شــمالی میــزان چاه هــای غیرمجــاز‬ ‫در ایــن اســتان از چاه هــای مجــاز بیشــتر‬ ‫اســت و ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬چــاه مجــاز در‬ ‫ایــن‏اســتان ‪ ۴۵۰‬میلیــون متــر مکعــب اب‬ ‫برداشــت مــی کننــد‪ ،‬در حالــی کــه حــدود‬ ‫چهــار هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در اســتان‬ ‫بــراورد‏شــده کــه ‪ ۳۵‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫میــزان برداشــت ایــن چــاه هــا اســ ‪‎‬‬ ‫هــر چنــد کــه کنتــرل برداشــت اب از‬ ‫چاه هــای مجــاز و طــرح تعادل بخشــی‬ ‫اب چاه هــای مجــاز کشــاورزی از جملــه‬ ‫طرح هــای ‏ســازمان اب منطقــه ای بــرای‬ ‫کاهــش فرونشســت در ایــن اســتان‬ ‫اســت ولــی رونــد ایــن تعــادل بخشــی در‬ ‫ایــن اســتان نیمــه خشــک بــه‏کنــدی پیــش‬ ‫مــی رود و از ابتــدای تشــکیل اســتان از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۳‬تاکنــون حــدود یکهــزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫چــاه غیرمجــاز پـُـر شــده اســت و‏از محــل‬ ‫پــر کــردن ایــن چــاه هــا ‪ ۲۶‬میلیــون متــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مکعــب اب صرفــه جویــی شــده اســ ‪‎‬‬ ‫ایــن اســتان هــر ســاله بــا ‪ ۷۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب کســری اب زیرزمینــی مواجــه‬ ‫اســت و از ابتــدای تشــکیل اســتان تاکنــون‬ ‫یــک‏میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون مترمکعــب میزان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کســری مخــازن اب هــای زیرزمینــی اســ ‪‎‬‬ ‫هــر چنــد کــه برداشــت غیرمجــاز اب‬ ‫هــای زیرزمینــی تهدیــدی بــرای کشــاورزی‬ ‫و رونــد رو بــه جلــوی فرونشســت زمیــن‬ ‫را‏تشــدید می کنــد‪ ،‬بــه طــور قطــع نصــب‬ ‫کنتــور راهــکار مناســبی بــرای کنتــرل‬ ‫برداشــت از چــاه هــای اب اســت کــه ‪۲۰‬‬ ‫درصــد از‏چاه هــای مجــاز خراســان شــمالی‬ ‫بــه کنتــور مجهــز نشــده اســت و ایــن رویــه‬ ‫بایــد تــا مســدود شــدن چــاه هــای غیرمجاز‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫و نصــب‏کنتــور ادامــه یابــ ‪‎‬‬ ‫همچنــان کــه برداشــت غیرمجــاز از ابهــای‬ ‫زیرزمینــی پدیــده فرونشســت را در ایــن‬ ‫خطــه تشــدید کــرده ولــی خشکســالی‬ ‫نیــز در‏ادامــه ایــن رونــد بــی تاثیــر نبــوده‬ ‫و بــر اســاس گــزارش رســمی اداره کل‬ ‫هواشناســی خراســان شــمالی حــدود ‪۵۹‬‬ ‫درصــد از پهنــه ‏ایــن اســتان دو میلیــون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــاری واقــع در شــمال‬ ‫شــرق کشــور درگیــر خشکســالی و تحــت‬ ‫تاثیــر ایــن پدیــده اســت بــه‏طــوری کــه بــر‬ ‫اســاس شــاخص اس‪.‬پــی‪.‬ای (ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد شــده) در بــازه ‪ ۱۰‬ســاله‬ ‫تــا پایــان اســفند مــاه ســال گذشــته‪،‬‏بیــش‬ ‫از نیمــی از مســاحت اســتان تحــت تاثیــر‬ ‫خشکســالی قــرار دارد‪.‎‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۳.۱‬درصد از گســتره اســتان‬ ‫درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪۱۳.۹ ،‬‬ ‫درصــد تحــت تاثیــر خشکســالی شــدید‪،‬‬ ‫‪ ۱۶.۱‬‏درصــد خشکســالی متوســط و ‪۱۵.۶‬‬ ‫درصــد خشکســالی خفیــف دارد و در بیــن‬ ‫هشــت شهرســتان ایــن خطــه شمالشــرق‬ ‫‏کشــور شهرســتان هــای مانــه وســملقان‬ ‫بــه عنــوان قطــب کشــاورزی بیشــترین‬ ‫پهنــه تحــت تاثیــر از خشکســالی را دارد‬ ‫و پــس از ‏ان شهرســتان اســفراین و راز‬ ‫و جــرگالن درگیــر بــا ایــن پدیــده شــدند‪.‎‬‬ ‫بررسـی ها نشــان مــی دهــد که خشکســالی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی نــه تنهــا باعــث‬ ‫ایجــاد تنــش ابــی در حــدود ‪ ۳۰۰‬روســتا و‬ ‫چنــد‏شــهر ایجــاد کــرد کــه حــدود ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫درصــد از حجــم ابدهــی قنــات هــا را نیــز‬ ‫کاهــش داد بــه طــوری کــه نیمــی از مــزارع‬ ‫‏کشــاورزی ایــن خطــه شــمال کشــور را نیــز‬ ‫خشــکاند و هشــت دشــت از ‪ ۱۱‬دشــت ایــن‬ ‫اســتان نیــز در ز ُمــره دشــت های بحرانــی‬ ‫‏قــرار گرفتنــد و بــا تــداوم ایــن رونــد احتمــال‬ ‫قطعــی اب نیــز در کنــار خاموشــی بــرق در‬ ‫اســتان بــه عنــوان راهــکار دم دســتی‏تکــرار‬ ‫خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫طبــق بــراورد مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای خراســان شــمالی‪،‬ادامه انتقــال‬ ‫اب دریــای عمــان بــه دشــت های تشــنه‬ ‫اســتان‏بعنــوان طرحــی بنیــادی دیگــر در‬ ‫ریشــه کــن کــردن خشکســالی و در نهایــت‬ ‫پدیــده فرونشســت زمیــن موثــر اســت امــا‬ ‫اجــرای کامــل‏ایــن طــرح زمانبــر اســت و‬ ‫در شــرایط فعلــی بایــد نســخه ای کوتــاه‬ ‫مــدت پیچیــده شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه بــا‬ ‫اجــرای طــرح انتقــال اب دریــای عمــان بــه‬ ‫شــرق کشــور‪ ،‬در مجمــوع امــکان برداشــت‬ ‫یــک‏میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫از اب دریــا فراهــم شــده اســت و در طــرح‬ ‫اولیــه اســتان سیســتان وبلوچســتان ‪۲۲۸‬‬ ‫میلیــون‏مترمکعــب‪ ،‬خراســان رضــوی ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب و خراســان جنوبــی ‪۶۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب از خروجــی ایــن اب‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســهم‏خواهنــد داشـ ‪‎‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی پیشــتر از‬ ‫موافقــت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور‬ ‫از گنجانــدن خراســان شــمالی بــه عنــوان‬ ‫یکــی از‏اســتان های هــدف طــرح انتقــال‬ ‫اب دریــای عمــان بــه شــمال شــرق کشــور‬ ‫خبــر داده بــود‪ ،‬ولــی بــه نظــر مــی رســد کــه‬ ‫اجــرای ایــن‏طــرح نیــز زمانبــر و اکنــون بــر‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫روی کاغــذ مکتــوب اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــا ایــن حــال مســووالن شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی برداشــت‬ ‫بیــش از حــد مجــاز اب از چاه هــا را یکــی‬ ‫از عوامــل‏پیشــروی ایــن پدیــده مــی داننــد‪،‬‬ ‫ولــی مدیریــت ناصحیــح منابــع ابــی در‬ ‫اســتان بــه ایــن مــورد ختــم نمــی شــود بــا‬ ‫اینکــه کشــاورزی‏بخــش پیشــران اقتصــاد‬ ‫اســتان را تشــکیل مــی دهــد ولــی الگــوی‬ ‫غلــط کشــت در ایــن حــوزه باعــث هدررفــت‬ ‫حجــم عظیمــی از‏اب هــای اســتان می شــود‬ ‫و همیــن عامــل دیگــری از عوامــل پاییــن‬ ‫امــدن ســطح ابهــای زیرزمینــی و در نتیجــه‬ ‫فرونشســت زمیــن‏در دشــت هــای جنوبــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خراســان شــمالی اســ ‪‎‬‬ ‫هــر چنــد کــه اصــاح الگــوی کشــت‬ ‫راهکاری مناســب برای نرنجاندن تن تشــنه‬ ‫زمیــن اســت‪ ،‬ولــی امســال در ایــن اســتان‬ ‫‪۶۰۰‬‏هکتــار برنــج کشــت شــد و ســبزیجات‬ ‫و صیفــی جــات کــه از محصــوالت اب بــر‬ ‫اســتان اســت بیــش از ســهم ســرانه اســتان‬ ‫تولیــد و‏بــه دلیــل قابلیت انبارمانی مناســب‬ ‫در دیگــر اســتان ها بــه فــروش رســی ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫انچــه کــه مســلم اســت؛ تاکنــون اراده ای‬ ‫بــرای مقابلــه بــا فرونشســت زمیــن در‬ ‫ایــن اســتان وجــود نــدارد و بایــد هــر چــه‬ ‫زودتــر ‏ایــن بحــران اتــی را بــاور کنیــم و‬ ‫تمــام نهادهــای مســوول نیــرو‪ ،‬جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬محیــط زیســت و نهادهــای‬ ‫نظارتــی اســتان‏بــرای کنتــرل ایــن بحــران‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫خزنــده عزمــی جــدی داشــته باشــن ‪‎‬‬ ‫‪ -۱‬بــا احتیــاط کامــل ســرعت خــودرو را کاهــش داده و‬ ‫بــا توجــه بــه اطــراف از جــاده خــارج شــده و اتومبیــل را‬ ‫متوقــف‪ ،‬دنــده را خــاص کــرده وترمــز دســتی را بکشــید‬ ‫بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــه هیــچ عنــوان در‬ ‫ایــن شــرایط خــودرو را خامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کولر اتومبیل را خاموش کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صــورت خــروج اب جــوش یــا بخــا راب از رادیاتــور‬ ‫یــا مخــزن ذخیــره‪ ،‬موتــور را بــه علــت کــم ابــی خامــوش‬ ‫نکنیــد و بــه تدریــج مقــداری اب داخــل رادیاتــور بریزیــد تــا‬ ‫موتــور خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بازدیدهــای نظــری تســمه پروانــه جهــت پارگــی یــا شــل‬ ‫بــودن‪ ،‬همچنیــن بازدیــد ازنشــت اب رادیاتــور‪ ،‬شــیلنگ ها‬ ‫و زیراتومبیــل بویــژه هنــگام مبــادرت بــه ســفرها بــا‬ ‫مســیرهای طوالنــی در دفعــات مختلــف کــه بایــد‬ ‫دقــت داشــته باشــید در صــورت روشــن بــودن اتومبیــل‬ ‫جهــت بازدیــد‪ ،‬دســت یــا لبــاس شــما بــه تســمه پروانــه‬ ‫خودرواصابــت نکنــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در صــورت پارگــی یــا شــل بــودن تســمه پروانــه و یــا‬ ‫نشــت اب بــه هــر علــت موتــور را بایــد خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در صــورت ســالم بــودن تســمه پروانــه اجــازه دهیــد‬ ‫موتــور چنــد دقیقــه ای بــا ‪۱۵۰۰‬دور در دقیقــه در حالــت‬ ‫خــاص کار کنــد چــرا کــه ایــن عمــل باعــث خنــک شــدن‬ ‫ســریع موتــور می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬در صــورت جــوش بــودن اب رادیاتــور قبــل از ســرد‬ ‫شــدن ان بــه هیــچ عنــوان اقــدام بــه بــاز کــردن درب‬ ‫رادیاتــور نکنیــد چــرا کــه امــکان دارد اب جــوش داخــل‬ ‫رادیاتــور بــه اطــراف یــا صــورت شــما پاشــیده شــود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬هــر یــک دقیقــه یکبــار اســتارت بزنیــد تــا اگــر احیانــا‬ ‫رینگ هــا ذوب شــده اند بــه ســیلندر نچســبند‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تــا دلیــل جــوش اوردن یــا کســری اب رادیاتــور را پیــدا‬ ‫و رفــع نکرده ایــد حرکــت نکنیــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ماشین لباسشویی معموال‬ ‫مقدار زیادی اب مصرف‬ ‫می کنند‪ .‬بنابراین صبر کنید‬ ‫تا مقدار لباس های کثیف‬ ‫به اندازه ظرفیت کامل‬ ‫ماشین برسد ‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪400‬‬ ‫طی ‪ ۴۸‬ساعت مالکان‬ ‫خودرو مهلت اعالم تغییر‬ ‫ادرس خود را دارند‬ ‫برگزاری‪۳‬هزار دادگاه انالین‬ ‫در محاکم قضایی گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه توســعه‬ ‫زیرســاخت ها بــرای شــتاب بخشــی بــه الکترونیکــی کــردن‬ ‫فرایندهــای قضایــی گفــت کــه تاکنــون ســه هــزار دادگاه‬ ‫انالین(برخــط) در محاکــم قضایــی ایــن اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬در چنیــن‬ ‫فرایندهایــی طرفیــن پرونــده هــم می تواننــد بــا اســتفاده‬ ‫از نــام کاربــری و رمــزی کــه شــعب بــه ان هــا می دهــد‪،‬‬ ‫مراحــل رســیدگی بــه پرونــده خــود را اینترنتــی دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســه مــاه ســال جاری کــه از اغــاز‬ ‫اجــرای ایــن طــرح می گــذرد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬پرونــده در‬ ‫سراســر اســتان به صــورت الکترونیکــی رســیدگی و‬ ‫بــرای تعــدادی هــم رای صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس کل دادگســتری گلســتان پرونده کاغــذی‬ ‫در طــرح رســیدگی الکترونیکــی وجــود نــدارد و همــه‬ ‫فرایندهــای قضایــی از زمــان تشــکیل‪ ،‬طــول رســیدگی تــا‬ ‫زمــان صــدور رای و بایگانــی‪ ،‬سیســتمی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امســال ‪ ۸۵‬درصــد اوراق قضایــی بــه‬ ‫جــای ارســال بــه محــل کار و زندگــی افــراد‪ ،‬اینترنتــی و از‬ ‫طریــق گوشــی در اختیــار افــراد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪:‬صرفه جویــی در وقــت و هزینــه مــردم‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از رفــت و امدهــای غیرضــروری و رســیدگی ســریع تر‬ ‫پرونده هــا از اهدافــی اســت کــه بــا هوشمندســازی‬ ‫فرایندهایــی قضایــی دنبــال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور ناجــا گفــت‪ :‬ظــرف ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت مالکان خودرو باید تغییر ادرس محل ســکونت و‬ ‫تغییــر شــماره تلفــن همــراه خــود را بــه پلیــس اعــام کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ عیــن اللــه جهانــی اظهــار داشــت‪ :‬مالــکان‬ ‫خودروهــا براســاس قوانیــن موظــف هســتند حتمــا تغییــر‬ ‫ادرس منزل مســکونی خــود را از طریــق مراجعــه بــه دفاتــر‬ ‫پلیــس ‪ ،۱۰+‬مراکــز شــماره گــذاری و ادارات راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی اســتان و شهرســتان هــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعــام نکــردن ادرس جدیــد بــرای‬ ‫مالــکان خــودرو عواقبــی در پــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬افــراد بــرای‬ ‫از روش های کلیشه ای باید‬ ‫فاصله گرفت‬ ‫دبیــر شــورای سیاســتگذاری عفــاف و حجــاب کشــور گفت که‬ ‫بــرای فراگیــری فرهنــگ عفــاف بایــد از روش هــای کلیشـه ای‬ ‫و تحمیلــی فاصلــه گرفتــه و بــا روش هــای علمــی و صحیــح و‬ ‫ارایــه مشــوق بــه ایــن مقولــه بپردازیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مهــدی رضاییــان در جلســه ســتاد‬ ‫هماهنگــی و راهبــری عفــاف و حجــاب در گــرگان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و بســتر‬ ‫مجــازی پیــش بینــی مشــوق هــا بــه عنــوان اهرمــی اثربخــش‬ ‫ســبب فراگیــری ایــن مقولــه در جامعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عرضــه و معرفــی امــوزه هــای عفــاف‬ ‫و حجــاب اگــر بــا تشــویق همــراه باشــد‪ ،‬زمینــه گســترش ایــن‬ ‫فرهنــگ در جامعــه و شــبکه هــای اجتماعــی را بهبــود مــی بخشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اشــنا نبــودن جوانــان بــا اثــار حجــاب‪ ،‬اثــار معنوی‬ ‫و قــرب بــه خــدا‪ ،‬اســتحکام پیونــد خانوادگــی و درک نکــردن‬ ‫حکمــت حجــاب از جملــه مــوارد موثــر در کمرنگی فرهنگ حجاب‬ ‫اســت کــه بایــد بــا اســتفاده از روش هــای جدیــد اســیب شناســی‬ ‫و بــرای پاســخ بــه انهــا محتــوا ســازی مناســب کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬همــه دســتگاه ها در‬ ‫زمینــه حجــاب و عفــاف وظیفــه دارنــد و دســتگاه ها بــا اجــرای وظایف‬ ‫خــود در زمینــه حجــاب بــه ارامــش خانــواده هــا کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدراســتان از اجــرای‬ ‫‪ 78‬مرحلــه طــرح جمــع اوری معتــادان متجاهــر از‬ ‫مناطــق الــوده و جــرم خیــز شهرســتان گــرگان خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد‬ ‫زائــری» درگفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬مبــارزه‬ ‫بــا عناصــر تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر را از اولویت های‬ ‫کاری پلیــس برشــمرد وگفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی بــا‬ ‫اگاهــی از اینکــه مــواد مخــدر ریشــه و بســتر شــکل‬ ‫گیــری بســیاری از جرایــم و اســیب های اجتماعــی در‬ ‫جامعــه اســت از ایــن رو تــاش می کنــد بــا بکارگیــری‬ ‫تــوان عملیاتــی نســبت بــه ناامــن کــردن محیــط بــرای‬ ‫فعالیــت فروشــندگان مــواد مخــدر بــا همــکاری ســایر‬ ‫ســازمان ها ونهادهــا اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در مبــارزه بــا پدیــده شــوم اعتیــاد‬ ‫و مصــرف مــواد مخــدر تمــام ظرفیت هــای اجتماعــی‬ ‫بایســتی بــا حساســیت جــدی بــه کارگیــری شــود تــا‬ ‫شــاهد مهــار و کاهــش تقاضــا باشــیم‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫صورتــی می تــوان بــه نقطــه مطلــوب در امــر مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر رســید کــه زمینه هــای اجتماعــی و فــردی‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر کاهــش یابــد تــا سیســتم عرضــه‬ ‫و تقاضــا در جهــت منفــی حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ زائــری بــا تاکیــد بــر اگاهــی بخشــی بــه‬ ‫شــهروندان در راســتای پیشــگیری از مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر در جامعــه یــاد اور شــد‪ :‬در کنــار از بیــن بــردن‬ ‫شــرایط فراهــم کننــده گرایــش بــه مصرف مــواد مخدر‬ ‫بایســتی عــزم عمومــی در خانواده هــا و جامعــه بــه‬ ‫کمــک نیــروی انتظامــی و اقدامــات بازدارنــده بیایــد و‬ ‫ایــن مهــم بــا توســعه اگاهــی مردمــی تحقــق می یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنانچــه جامعــه بــه درجــه ای از مشــارکت‬ ‫بــا دســتگاه هایی کــه اقدامــات بازدارنــده را در دســتور‬ ‫کار خــود دارنــد برســد کــه وجــود و مصــرف مــواد مخــدر‬ ‫را بــه عنــوان تهدیــدی جــدی علیــه خــود و جامعــه‬ ‫بداننــد بــه طــور قطــع‪ ،‬میــزان ورود و عرضــه مــواد نیــز‬ ‫بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برداشت میگو در گلستان‬ ‫تمدید شد‬ ‫خسارت بیش از هشت هزار‬ ‫میلیارد ریال حوادث طبیعی‬ ‫مدیرکل شیالت گلستان با اشاره به برداشت هزار و ‪ ۲۳۵‬تن میگو‬ ‫در مجتمــع پــرورش میگــو شهرســتان گمیشــان گفــت بــه درخواســت‬ ‫پــرورش دهنــدگان فصــل برداشــت میگــو تمدیدشــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدجواد قــدس علــوی اظهارداشــت ‪ :‬در زمــان حاضــر بالــغ بــر ‪۸۲‬‬ ‫درصــد از مقــدار پیــش بینــی شــده محقــق شــده اســت امــا پــرورش‬ ‫دهنــدگان میگــو بایــد با ســرعت بیشــتر صیــد‪ ،‬از ضــرر و زیان احتمالی‬ ‫جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اخریــن مهلــت برداشــت میگــو تــا ‪ ۱۵‬مهرمــاه‬ ‫اعــام شــده بــود امــا بنــا به درخواســت پــرورش دهندگان‪ ،‬دامپزشــکی‬ ‫ایــن زمــان را بــرای دومیــن بــار تــا ‪ ۲۸‬مهــر مــاه تمدیــد کــرد‪.‬‬ ‫قــدس علــوی ادامــه داد‪ :‬تمامــی عواقــب احتمالــی در مــدت‬ ‫تمدیــد متوجــه پــرورش دهندگانــی خواهــد بــود کــه پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نکــرده انــد‪.‬‬ ‫پــرورش میگــو از دهــه ‪ ۷۰‬در ده هــا هــزار هکتــار اراضــی شــور‪ ،‬کــم‬ ‫بازده و غیرقابل کشــت مناطق ســاحلی و مرزی شــمال گلســتان اغاز‬ ‫شــد و بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۸۵‬تــن تولیــد میگــو بــا اشــتغال زایی هــزار و ‪۴۰۵‬‬ ‫نفــر در ســال ‪ ۹۷‬رســید ولــی در ســال ‪ ۹۸‬بــه خاطــر وجــود بیمــاری‬ ‫لکــه ســفید در مــزارع پــرورش میگــو در کشــور و از جملــه ایــن اســتان‪،‬‬ ‫برداشــت ایــن محصــول کاهــش چشــمگیر داشــت و بــا اقــدام کنترلــی‬ ‫و پیشــگیرانه دامپزشــکی‪ ،‬امســال ایــن بیمــاری از مــزارع پرورشــی‬ ‫منطقــه پــاک شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬وقــوع حــوادث مختلــف در نیمــه نخســت امســال بیــش‬ ‫از هشــت هــزار و ‪ ۸۶۸‬میلیــارد ریــال بــه بخــش های کشــاورزی‬ ‫و زیرســاخت هــای اســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫جــواد نظــری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت وقــوع ســیل‪ ،‬تگــرگ و‬ ‫ســرمازدگی در اســتان بیــش از هشــت هــزار و ‪ ۴۷۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــه کشــاورزان و دامــداران اســتان خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه هــا‪ ٧٩٨ ،‬راس دام و یکهــزار و ‪۳۲۶‬‬ ‫قطعــه طیــور تلــف و ‪ ۱۱۲‬هــزار و ‪ ۷۷۸‬هکتــار از کشــتزارها و هفت‬ ‫هــزار و ‪ ۷۹۹‬هکتــار از بــاغ هــا دچــار خســارت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬وقــوع ســیل بــه ‪ ۱۳۵‬مــورد از منابــع ابــی از‬ ‫جملــه چــاه و قنــات خســارت شــده و ‪ ۱۷۷‬مــورد از تاسیســات‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســاختمان و ادوات هــم دچــار اســیب شــده اســت‪.‬‬ ‫نظــری بــا اشــاره بــه خســارت هــای حادثــه هــای طبیعــی بــه راهها‬ ‫گفــت‪ :‬در نیمــه نخســت امســال ‪ ٢٧٥‬کیلومتــر از راه هــا و ‪۱۲۸‬‬ ‫دســتگاه ابنیــه فنــی در ایــن محورهــا دچــار خســارت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬میــزان خســارت ســیل و بارندگــی هــا بــه راه هــای‬ ‫اســتان ‪ ۲۹۵‬میلیــارد و ‪ ۹۷۷‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۲‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۶۳‬تقاضــای اقــای رمضــان‬ ‫عموئــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۳‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۹۸۶۳۹۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدحســین در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۷۸.۸۷‬مترمربــع از پــاک‬ ‫ه منظــور اطالع عموم‬ ‫شــماره ‪ ۱۳۶‬فرعــی از یــک فرعــی از ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بنیــاد علــوی بــه متقاضــی دارد لــذا بـ ‬ ‫مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را به مرجــع ذی صالح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۸۸۸۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۹۷‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۰۱‬تقاضــای خانــم زهــرا‬ ‫احمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰‬و کــد ملــی ‪ ۶۴۲۹۸۷۹۴۹۶‬صــادره از بیارجمنــد فرزنــد اســماعیل در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۴۸.۶۲‬مترمربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ _۱۳۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش ‪ ۱‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمــد ابراهیــم قاســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۸۸۴:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و ماده‪ 13‬اییــن‏نامه قانون تعییــن تکلیف برابــر رای شــماره ‪140060312480007005‬‬ ‫هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم مهــران فــدوی بشناســنامه ‪ 379‬کدملــی‬ ‫‪ 2121875778‬صــادره از‏گــرگان فرزنــد رضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 139911441248002247‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‏بماســحت ‪383.40‬متــر مربــع از پــاک ‪– 108‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی‬ ‫شــود از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‏خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م الــف‪9047‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 400/08/12‬‏‪ 1‬حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪50‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اعــام ادرس جدیــد بایــد مــدارک احــراز هویــت و کارت‬ ‫شناســایی خــود را بــه همــراه داشــته باشــند تــا در ســامانه‬ ‫راهــور ثبــت شــود‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور افــزود‪ :‬چنانچــه بــرای مالــکان‬ ‫خــودرو مشــکلی پیــش بیایــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال تصــادف کــرده و از‬ ‫صحنــه تصــادف متــواری‬ ‫شــود‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫ایــن فــرد شناســایی و بــه‬ ‫ادرس وی مراجعه شــده و‬ ‫متوجــه شــویم ادرس ایــن‬ ‫فــرد تغییــر کــرده امــا در‬ ‫ایــن زمینــه اطالعــی نــداده‪،‬‬ ‫در تصمیم گیــری مراجــع‬ ‫قضایــی بســیار تاثیرگــذار‬ ‫بــوده و عواقــب خوبــی برای‬ ‫فــرد نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جهانــی‬ ‫ســرهنگ‬ ‫گفت‪ :‬عــدم اطــاع ادرس‬ ‫جدیــد در صــورت ارتــکاب‬ ‫جــرم‪ ،‬نشــان دهنــده عــدم‬ ‫همراهــی مالک خــودرو در‬ ‫اجــرای قانــون اســت و از‬ ‫ســوی دیگــر هــر گونــه مکاتبــات و پیامک هــای مرتبــط بــه قوانیــن‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی بــه وی ارســال نخواهــد شــد‪ ،‬برایــن اســاس‬ ‫توصیــه مــی شــود هموطنــان حتمــا ادرس جدیــد منــزل و شــماره‬ ‫تلفــن همــراه خــود را در ســامانه های راهــور بروزرســانی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اجرای ‪ 78‬مرحله طرح‬ ‫جمع اوری معتادان‬ ‫متجاهر در گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬بیشــینه ‪19‬سیلســیوس‪ .‬شــمال شــرق وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان غــرب شــمال غربــی‬ ‫از ‪ 15‬بــه ‪ 25‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪‎ ‎‬برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140060312005002413‬مــورخ ‪1400.06.20‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت‬ ‫اقــای علــی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1400114412005000103‬تقاضــای اقــای منصورعاشــوری شــیخی بــه شــماره شناســنامه ‪2260128521‬‏وکــد ملــی ‪2260128521‬‬ ‫صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد علــی اکبــر درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه‏مســاحت ‪ 411.66‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد‬ ‫کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری جنوبــی فرزانــه ‪ 5‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫د‪‎.‬م‪.‬الف‪373:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬‬ ‫دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪‎ ‎‬برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140060312005001947‬مــورخ ‪1400.06.08‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت‬ ‫اقــای قربــان دولتــی نــوده بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000291‬تقاضــای خانــم خــاور رضــوان فربــه شــماره شناســنامه ‪ 5349‬کــد ملــی ‪3672935743‬‏صــادره اززابــل فرزنــد‬ ‫ابراهیــم درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 75.60‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان نــوده کتــول‬ ‫– کوچــه پرســتو ‪ 5‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی‏ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‏ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫د‪‎.‬م‪.‬الف‪365:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎‬‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن ‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪‎ ‎‬برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140060312005002322‬مــورخ ‪1400.06.18‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت‬ ‫خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000249‬تقاضــای اقــای ســید طاهــر میــر فندرســکی بــه شــماره شناســنامه ‪ 711‬و کــد ملــی‏‏‪ 4879553794‬صــادره ازرامیــان‬ ‫فرزنــد ســید یعقــوب درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‏‏‪ 370‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬روســتای‬ ‫ییالقــی افراتختــه خیابــان اصلــی روســتا‏‏(خیابــان اق چشــمه )‪ ،‬کوچــه چشــمه ‪ 16‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 1400.759‬مــورخ ‪ 1400.04.09‬اداره‏منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫علــی ابــاد و مجــوز شــماره ‪ 37.16.1003‬مــورخ ‪ 1400.04.09‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪369:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر ‪1400‬‬ ‫رتبه نخست گلستان‬ ‫در مبارزه تلفیقی با‬ ‫افات گندم در کشور‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه انجــام مدیریــت تلفیقــی‪ ،‬در مبــارزه بــا افــات‬ ‫گنــدم و اهمیــت مبــارزه بــا افــات کشــاورزی و باغــات در‬ ‫تولیــد بیشــتر محصــول گفــت کــه ایــن اســتان رتبــه اول‬ ‫کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫کیانــوش حق نمــا در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫رونــق بخــش کشــاورزی جــزو الزامــات توســعه عمومــی‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود کــه گســترش و پیشــرفت ان‬ ‫نیازمنــد اتخــاذ راهبردهــای اصولــی و درســت اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از طــرف دیگــر ضـــمن تــاش بــرای دســتیابی‬ ‫بــه عملکــرد بــاال و کیفیــت مطلــوب تولیــدات کشــاورزی‪،‬‬ ‫بایــد توســـعه پایــدار نیــز مــورد توجــه بهــره بــرداران قــرار‬ ‫بگیــرد زیــرا اســتفاده بــی رویــه از حشــره کــش هــا اثــرات‬ ‫جانبــی زیــادی ماننــد برجــای مانــدن بقایــای حشــره کــش‬ ‫روی محصــوالت و مقاومــت حشــره نســبت بــه افــت‬ ‫کــش هــا‪ ،‬افزایــش مــرگ و میــر حشــرات مفیــد ناشــی از‬ ‫مســمومیت هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد کشــاورزی گلســتان در حاشــیه‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه های تخصصــی کشــاورزی در محــل‬ ‫نمایشــگاه هــای بیــن المللــی گلســتان در جمــع شــماری از‬ ‫کشــاورزان در کارگاه اموزشــی بــا عنــوان «عوامــل تاثیرگذار‬ ‫بــر کارایــی افــت کشــها ‪ :‬تصریــح کــرد‪ :‬افــت کــش هــا‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد در مبــارزه بــا افــات کشــاورزی نقــش‬ ‫مثبــت دارنــد امــا اگــر اســتفاده از ایــن ســموم بــا اســتفاده‬ ‫از علــم و دانــش روز همــراه نباشــد خســارت ســنگینی را‬ ‫بــه بــار خواهــد اورد کــه نمونــه ان مشــکالت کشــاورزان‬ ‫اســتان فــارس بــا طغیــان کــرم غــوزه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارگاه اموزشــی توســط شــرکت ملــی شــیمی کشــاورز‬ ‫یکــی از شــرکت هــای مدعوبرگــزار شــد این نمایشــگاه‬ ‫کشــاورزی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬سیاســت جهــاد کشــاورزی گلســتان‪ ،‬مدیریــت‬ ‫تلفیقــی افات شــامل کنتــرل زراعی‪ ،‬مکانیکــی‪ ،‬بیولوژیکی و‬ ‫شــیمیایی اســت و هیچکــدام از ایــن راه هــا بــه تنهایی کارایی‬ ‫مناســب نخواهنــد داشــت و تلفیــق ایــن دســتورالعمل مــی‬ ‫توانــد در مبــارزه بــا افــات موثــر باشــد‪.‬‬ ‫حــق نمــا بــه کشــاورزان و باغــداران توصیــه کــرد‪ :‬بــا‬ ‫مشــورت و همفکــری مســئوالن مراکــز خدمــات جهــاد‬ ‫کشــاورزی و کلینیــک هــای گیــاه پزشــکی بــرای رفــع افــات‬ ‫و بهبــود شــرایط محصــول خــود تصمیــم بگیرنــد و از‬ ‫تهیــه ســم بصــورت مســتقیم و خودســرانه از کارگــزاران‬ ‫و فروشــندگان ســموم کشــاورزی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتان در تولیــد گنــدم رتبــه دوم‪ ،‬کلــزا رتبــه‬ ‫اول و جــو و چغنــدر قنــد نیــز در جایــگاه برتــر در کشــور‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫کشــاورزی دارد کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار انهــا در حــوزه زراعــی‬ ‫و باغــی فعالیــت داشــته و بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد انهــا خــرده‬ ‫مالــک بــا مدیریــت حداکثــر چهــار هکتــار زمیــن هســتند‪.‬‬ ‫بهــره بــرداران کشــاورزی گلســتان ســال زراعــی گذشــته‬ ‫پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬تــن محصول کشــاورزی تولیــد کردنــد‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق محتویات‬ ‫خودور با ‪ 14‬فقره سرقت‬ ‫کشف ‪ 32‬فقره سرقت‬ ‫در کردکوی‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از دســتگیری ســارق محتویــات‬ ‫خــودور و کشــف ‪14‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت محتویــات خــودرو در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬موضوع در دســتورکار پلیس این شهرســتان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ 11‬بــا بررســی ســرنخ هــای موجــود در‬ ‫محــل هــای وقــوع ســرقت‪ ،‬دریافتنــد ســارق هنــگام شــب بــا اســتفاده‬ ‫از تاریکــی هــوا و خلــوت بــودن محلــه هــا‪ ،‬اقــدام بــه ســرقت داخــل‬ ‫خــودرو مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬ماموران با اســتفاده از شــگردهاییپلیس‬ ‫و کار اطالعاتــی موفــق شــدند ســارق را شناســایی و در یــک اقــدام‬ ‫ســریع او را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس تصریــح کرد‪ :‬متهــم در بازجویی های‬ ‫صــورت گرفتــه بــه ‪ 14‬فقــره ســرقت داخــل خــودرو اعتــراف کــه بــا‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مقــام قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر در پایــان بــر رعایــت نــکات امنیتــی شــهروندان از‬ ‫امــوال خــود تاکیــد کــرد و از انــان خواســت‪ :‬منــزل‪ ،‬خــودرو و محــل‬ ‫کســب خود را به تجهیزات امنیتی مجهز کنند و در صورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق مرکــز فوریت هــای پلیس‬ ‫‪ 110‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی از دســتگیری ‪ 12‬ســارق ســابقه‬ ‫دار و کشــف‪ 32‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «ا میــر باقــری» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره انــواع ســرقت در ســطح شهرســتان‪ ،‬موضــوع‬ ‫ســرقت هــا بــه منظــور شناســایی و دســتگیری ســارقان بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران‪ ،‬تحقیقــات اطالعاتــی خــود را در‬ ‫ایــن خصــوص شــروع کردنــد و پــس از یکســری اقدامــات‬ ‫پلیســی موفــق بــه شناســایی و دســتگیری‪ 12‬ســارق شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی‬ ‫بــه عمــل امــده از متهمــان ‪ 32‬فقــره انــواع ســرقتها نیــز‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان‬ ‫بــه مراجــع قضایــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدارها و‬ ‫امــوزش هــای پلیــس را جــدی گرفتــه و در صــورت برخــورد بــا‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را ســریعا ًبــا پلیــس ‪ 110‬در‬ ‫میــان بگذارنــد و پلیــس را در تامیــن و حفــظ امنیــت پایــدار‬ ‫در جامعــه یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫شرط صدور گواهینامه‬ ‫موتورسیکلت برای زنان‬ ‫ســردار حمیــدی رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫تهــران بــزرگ‪ :‬بــرای مــا زن و مــرد فرقــی نمی کنــد‪ .‬مــا‬ ‫طبــق قانــون رفتــار می کنیــم و ســلیقه شــخصی را در‬ ‫کار دخیــل نمی کنیــم‪ .‬ســلیقه خیلی هــا ایــن اســت کــه‬ ‫بــه زنــان گواهینامــه ندهنــد‪ .‬در ســوی دیگــر ســلیقه‬ ‫خیلی هــا هــم اینگونــه اســت کــه می گوینــد گواهینامــه‬ ‫بدهیــد‪ .‬مــا می گوییــم هــر چیــز کــه قانــون تکلیــف کــرد‪،‬‬ ‫اجــرا می کنیــم‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر قانــون ایــن اجــازه را بــه مــا نــداده اســت‬ ‫کــه بتوانیــم بــرای بانــوان گواهینامــه صــادر کنیــم‪ .‬هــر‬ ‫وقــت ایــن موضــوع از ســوی جامعــه نخبگانــی مــا بــه‬ ‫مجلــس رفــت و در قالــب قانــون مــورد تصویــب قــرار‬ ‫گرفــت و ایــن قانــون از ســوی دســتگاه های ذی ربــط‬ ‫مــورد تاییــد قــرار گرفــت‪ ،‬مــا اقــدام بــه صــدور گواهینامــه‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002397‬مــورخ ‪1400.06.20‬هیئــت موضــوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقای اقا گل هاشــمی میــان اباد به تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005001795‬تقاضای‬ ‫اقــای ســید مهــدی هاشــمی میــان ابــاد بــه شــماره شناســنامه ‪ 11‬و کــد ملــی‏‏‪ 2122128674‬صــادره ازگــرگان فرزنــد اقــا گل درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪5718.94‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪-12‬‬ ‫اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬روســتای میــان ابادبخــش ‪ 5‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه‏اســتناد تاییدیــه شــماره ‪23.1400.331.675‬مــورخ ‪ 1400.03.02‬منابــع اب شهرســتان گرگان و مجوز شــماره ‪ 25168‬مورخ‏‏‪ 1400.04.05‬جهادکشــاورزی شهرســتان‬ ‫گــرگان تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪367:‬‏تاریخ انتشــارنوبت‬ ‫اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400/07/26 :‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002650‬مــورخ ‪1400.06.23‬هیئــت موضــوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت خانــم راضیــه ابــری بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000275‬تقاضــای اقــای‬ ‫ناصرعبــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 21‬و کــد ملــی ‪ 2269660706‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد موســی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده (واحــد مرغــداری ) بــه مســاحت ‪4525‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫از ‪ -30‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬روســتای کــرد ابــاد ‪ ،‬خیابــان بیــن مــزارع بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 93091‬مــورخ ‪ 1400.06.23‬جهادکشــاورزی شهرســتان علــی ابــاد تائید گردیــد‪ .‬مراتب دردونوبت‏بــه فاصله پانزده‬ ‫روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصالح‏قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪363:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002732‬مــورخ ‪1400.06.27‬هیئــت موضوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای غالمعلــی شــکی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000249‬تقاضــای اقــای‬ ‫غــام صالحــی نیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 244‬و کــد ملــی ‪4879558877‬‏صــادره ازرامیــان فرزنــد مرحــوم حیــدر درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪28.87‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫از ‪ -19‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬ســی متــری شــمالی – پاییــن تــر از چهــارراه مجلســی ‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪361:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1‎ 400/07/26 :‬‏ ‪‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001861‬مــورخ ‪1400.06.04‬هیئــت موضــوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد علــی مزیدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000007‬تقاضــای اقای‬ ‫مجتبــی نعمتــی کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3525‬و کــد ملــی‏‏‪2269875524‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد شــیراله درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‏‏‪ 180‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از‬ ‫‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬کمربنــدی قدیــم پاســداران ‪ – 56‬نبــش کوچــه دوم‏غربــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می‏شــود‪.‬از این رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪358:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001534‬مــورخ ‪1400.04.10‬هیئــت موضــوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد مظلومــی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000363‬تقاضــای اقــای‬ ‫اصغــر مظلومــی بــه شــماره شناســنامه ‪134‬وکــد ملــی ‪2269397622‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد حســین درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده به مســاحت ‪ 211.50‬مترمربع‏مفروز و مجزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬ادامــه خیابــان پاســداران بعدازبیســت متــری جنــگل بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع‬ ‫‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪356:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۴۰‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۷‬و ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۶‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۹‬تقاضــای ‪۱‬مرتضــی احســن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۱۶۴۷۹۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ ۲.‬ســید دانیــال تیمــوری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۸‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۵۹۸۸۴۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد ســید شــجاع در ش ـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم‬ ‫ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ _۳ .‬زیــن العابدیــن ســامقانی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۶۹۱۹۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد ولــی اللــه در شــش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم‬ ‫از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت کل‪۲۰۰ :‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضیــان دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده و ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪۸۸۸۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۱۷۷۹‬مــورخ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علی ابــاد سلســله ابــادی از مالکیــت خانــم گوهــر ممــززی بــه تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۰۲۷‬تقاضــای خانــم‬ ‫ارزو میرشــاهی بــه شــماره شناســنامه‪ ۴۵۴‬و کــد ملــی ‪ ۲۲۶۹۴۶۷۸۳۳‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد حســینعلی در شـش دانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ 578.45‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــد ه از‬ ‫پالک‪-۳۳‬اصلــی واقــع در علی ابــاد کتــول روســتای افــرا تختــه خیابــان شــهید مســعودی کوچــه افــرا ‪ ۵‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علی ابــاد بــه اســتناد تاییــدی بــه شــماره ‪ ۱۴۰۰/1079‬مــورخ‪۱۴۰۰/۴/۲۹‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان علی ابــاد و‬ ‫مجوز شــماره ‪ 37/۱۶/1060‬مورخ‪۱۴۰۰/۴/۲۲‬بنیاد مســکن علی اباد تایید گردیده مراتب در ‪ ۲‬نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪ ۸۸۹۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬محمــود خانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علی ابــاد کتــول‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪400‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫صنعت خانه خالی داری!‬ ‫قضیــه مالیــات گرفتــن از خانــه هــای خالــی کــم کــم دارد‬ ‫جــدی مــی شــود و مشــاهدات میدانــی و حتــی چالــه‬ ‫میدانــی حاکــی از ان اســت کــه صاحبــان خانــه هــای خالی‬ ‫در حــال کیســه کــردن ماســت هــای بــدون پالــم هســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد ســال هــای قبــل هــم ایــن بزرگــواران ماســت هــا‬ ‫را کیســه کردنــد ولــی بعــد از مدتــی کــه اب هــا از اســیاب‬ ‫افتــاد دوبــاره اب بســتند و بــه خلــق اللــه قالــب کردنــد!‬ ‫بــه نظــر مــی رســد عصــر حاضــر معــادالت و فرضیــه هــای‬ ‫اجتماعــی در خصــوص نیــاز هــای اولیــه بشــر بــه هــم‬ ‫خــورده اســت و دیگــر هیــچ چیــز ســر جایــش نیســت و‬ ‫ایــن موضــوع در قبــال مســکن هــم صــدق مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه قــول شــاعر «ای قطــار‪ ،‬راهــت را بگیــر و بــرو ‪( ...‬بــا‬ ‫مالــچ پاشــی هــای انجــام شــده و زیتــون کاری رو دامنــه‬ ‫کــوه‪ )،‬دیگــر نــه کــوه تــوان ریــزش دارد و نــه ریزعلــی‬ ‫پیراهــن اضافــه؛ دیگــر هیــچ چیــز مثــل ســابق نیســت!»‬ ‫در واقــع ایــن روز هــا عــاوه بــر نیــاز بــه خــوراک ‪ ،‬پوشــاک‬ ‫و مســکن ‪ ،‬اینترنــت هــم بــه نیــاز هــای اولیــه بشــر اضافــه‬ ‫شــده اســت و کاربــرد و دالیــل بــه کار گیــری ایــن نیاز هــا‬ ‫هــم بــا گذشــته تفــاوت معنــاداری پیــدا کــرده اســت و‬ ‫متاســفانه ایــن تغییــر کاربــری بیــن بــدون پرداخــت یــک‬ ‫ریــال عــوارض و عقــب نشــینی صــورت گرفتــه اســت و‬ ‫شــهرداری ایــن وســط چیــزی کاســب نشــده اســت! ایــن‬ ‫روزهــا بســیاری از مــردم از پوشــاک بــرای پوشــش بــدن یــا‬ ‫در امــان مانــدن از ســرما اســتفاده نمــی کننــد و مســکن‬ ‫هــم تقریبــا ً همیــن حالــت را دارد‪.‬‬ ‫چــون اگــر قــرار بــود مســکن بــرای ســکنی گزیــدن‬ ‫و احســاس ارامــش خریــداری یــا ســاخته شــود‪ ،‬یــک‬ ‫مســکن کافــی بــود و بــه قــول شــاعر «یکــی خانــه‬ ‫بــودش چــو خــرم بهار»ولــی در حــال حاضــر تعــداد‬ ‫امــاک عــده ای از تعــداد ســیم کارت هــای موجــود‬ ‫در داشــبورد خودرویشــان بیشــتر اســت! بمانــد کــه‬ ‫عــده ای هــم بیــش از دو ســه هــزار مســکن دارنــد!‬ ‫امــا ایــن بــار ظاهــرا ً دولــت عزمــش را جــزم کــرده تــا ایــن‬ ‫غائلــه را بخوابانــد و ایــن بــار هم دوســتان مصمم هســتند‬ ‫تــا خانــه هــای خالــی را شناســایی و بــا اخــذ مالیــات تپــل‬ ‫از مالکیــن صنعــت «خانــه خالــی داری» را بــرای همیشــه‬ ‫خانــه نشــین کننــد و ملــت بــه انــدازه نیــاز شــان خانــه‬ ‫بخرنــد‪ .‬امــا ماجــرای شناســایی خانــه هــای خالــی هــم‬ ‫خــودش داســتانی دراد‪ .‬از یــک ســو حجــب و حیــای دولــت‬ ‫کــه ســرک کشــیدن بــه خانــه هــای مــرم یــا حســاب هــای‬ ‫بانکــی را صــاح نمــی بینــد و از ســوی دیگــر تعــداد بــاالی‬ ‫خانــه هــای خالــی باعــث شــده تــا دولــت از راهــکار هــای‬ ‫دیگــری بــرای تحقیــق و تفحــص در ایــن اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بلــه درســت حــدس زدیــد‪ .‬بررســی میــزان مصرفــی اب و‬ ‫بــرق و گاز و ‪ ...‬بــه همیــن خاطــر اســت کــه عــده ای در‬ ‫تهــران شــیر هــای اب را بــاز مــی گذارنــد و در خانــه هــای‬ ‫خالــی شــان المــپ پــر مصــرف روشــن مــی کننــد‪ .‬حــاال‬ ‫متوجــه شــدید کــه چــرا ســرانه مصــرف اب در تهــران بــه‬ ‫باالتریــن مقــدار خــود رســیده اســت‪.‬‬ ‫قشــنگ معلــوم اســت دوســتان شــیر هــای اب‬ ‫را بــاز گذاشــته انــد وگرنــه بــا مصــرف ایــن حجــم‬ ‫اب تــا االن بایــد نصــف تهرانــی مــی ترکیدنــد!‬ ‫علــی ای حــال بــا وجــود درایــت دوســتان و عزیــزان در‬ ‫شناســایی خانــه هــای خالــی و اخــذ مالیــات از ایــن‬ ‫واحــد هــا‪ ،‬مــا نیــز بــه نیــت ثــواب نخــودی در ایــن دیــگ‬ ‫مــی اندازیــم شــاید در ایــن میانــه یکــی کارگــر شــود‬ ‫شــاید هــم ســرکارگر یــا پیمانــکار خــدا را چــه دیدیــد!؟‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود بــه منظــور حــل معضــل خانــه هــای‬ ‫خالــی‪ ،‬دولــت بــا در نظــر گرفتــن جمیــع شــرایط از تمکــن‬ ‫مالــی گرفتــه تــا تعــداد شــلوار برخــی اقایــون(!) تعــداد‬ ‫خانــه هــای مــورد نیــاز بــرای یــک شــخص را مشــخص کنــد‬ ‫و بیشــتر از ان را منــوط بــه پرداخــت مالیــات بــه انــدازه‬ ‫نصــف قیمــت ملــک مذکــور کنــد‪ .‬بــا ایــن شــیوه هــم‬ ‫قیمــت مســکن بــا رکــود مواجــه مــی شــود و هــم دیگــر‬ ‫کســی هــوس «خانــه خالــی داری» نمــی کنــد!‬ ‫امنیت منطقه ای‪ :‬هنگامی‬ ‫که یک کشور اطراف کشور‬ ‫دیگری را مورد حمله و تهاجم‬ ‫قرار می دهد در این صورت‬ ‫امنیت منطقه ای ان کشور به‬ ‫هم خورده است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪400‬‬ ‫ک همچنان مفید‬ ‫ماس ‬ ‫است‪ ،‬حتی اگر دیگران‬ ‫استفادهنکنند‬ ‫بــا وجــود اینکــه زمــان زیــادی از شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫می گــذرد‪ ،‬ممکــن اســت ســواالت و شــبهاتی دربــاره‬ ‫اســتفاده از ماســک‏وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ماســک ها زمانــی بهتریــن کارایــی را دارنــد کــه همــه‬ ‫افــراد در اتــاق از ماســک اســتفاده کننــد‪ .‬دلیلــش ایــن‬ ‫اســت کــه وقتــی فــرد الــوده‏ماســک می زنــد‪ ،‬درصــد‬ ‫زیــادی از ذرات عفونــی بــازدم شــده بــه دام می افتنــد لــذا‬ ‫از انتشــار ویــروس در منبــع جلوگیــری می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امــا شــواهد زیــادی نیــز وجــود دارنــد که نشــان می دهند‬ ‫حتــی در مواقعــی کــه دیگــران ماســک نزده انــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫بیمــاری کســی کــه‏ماســک زده اســت کمتــر از دیگــران‬ ‫اســت‪ .‬میــزان محافظــت بســتگی بــه کیفیــت ماســک‬ ‫دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در جریــان شــیوع‏ویــروس هتلــی‬ ‫در ســوئیس‪ ،‬چندیــن کارمنــد و مهمانــی کــه تســت‬ ‫ان هــا مثبــت بــود از ماســک اســتفاده نکــرده و فقــط‬ ‫از محافــظ‏صــورت اســتفاده می کردنــد‪ .‬کســانی کــه از‬ ‫ماســک اســتفاده می کردنــد الــوده نبودنــد ولــی کســانی‬ ‫کــه از محافــظ صــورت اســتفاده‏کــرده بودنــد مبتــا شــده‬ ‫بودنــد‪ .‬یــک مطالعــه در تنســی نشــان داد کــه جوامعــی‬ ‫کــه بیشــتر ماســک زده انــد نســبت بــه مناطقــی کــه کمتــر‬ ‫‏ماســک زده انــد نــرخ بســتری پایین تــری دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی‪ ،‬دانشــمندانی کــه بــا‬ ‫عوامــل بیمــاری زا کار می کننــد و کارگرانــی کــه ممکــن‬ ‫اســت در محــل کار در‏معــرض ذرات خطرنــاک هــوا قــرار‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬از ماســک های تخصصــی ماننــد‪‎ N‬‏‪۹‎ ۵‬‏ ‪‎‬بــرای‬ ‫محافظــت اســتفاده می کننــد‪ ،‬بنابرایــن‏می دانیــم کــه‬ ‫ماســک های مناســب و کارامــد مفیــد هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫تعــدادی از مطالعــات ازمایشــگاهی نیــز ثابــت کرده اند‬ ‫کــه ماســک از شــخصی کــه ان را اســتفاده محافظــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬هرچنــد ســطح‏ایــن حفاظــت بســته بــه نــوع‬ ‫ماســک‪ ،‬موادی که از ماســک ان ســاخته شــده اســت‪،‬‬ ‫نحــوه ازمایــش و نحــوه اندازه گیــری ذرات ‏متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬امــا نتیجــه نهایــی همــه مطالعــات ایــن اســت‬ ‫کــه ماســک بــرای فــرد اســتفاده کننــده امنیــت نســبی‬ ‫بــه بــار م ـی اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یــک مطالعــه نشــان داد کــه یــک ماســک جراحــی‬ ‫اســتاندارد از تنفــس ‪ ۷/۵‬درصــد از ذرات ســرفه‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬امــا گــره‏زدن حلقه هــا و قــرار گرفتــن‬ ‫در کناره هــای ماســک طبــی‪ ،‬میــزان تمــاس را تقریبــا ً‪۶۵‬‬ ‫درصــد کاهــش می دهــد‪ .‬پوشــاندن ماســک‏جراحــی بــا‬ ‫یــک ماســک پارچ ـه ای‪ ،‬تکنیکــی کــه بــه عنــوان ماســک‬ ‫دوگانــه شــناخته می شــود‪ ،‬قــرار گرفتن در معــرض ذرات‬ ‫‏شــبیه ســازی شــده ســرفه را تــا ‪ ۸۳‬درصــد کاهــش دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یــک مطالعــه دیگــر نشــان داد کــه ماسـک های خانگــی‪،‬‬ ‫ماســک های جراحــی و محافــظ صــورت چگونــه بــر‬ ‫اســاس انــدازه ذرات‏از پوشــنده محافظــت می کننــد‪ .‬این‬ ‫تحقیقات نشــان داد که اکثر ماسـک ها می توانند ذرات‬ ‫بســیار بــزرگ ماننــد عطســه را مســدود‏کننــد‪ .‬امــا وقتــی‬ ‫محققــان بــه ذرات هواپخــش کوچک تــر کــه مســدود‬ ‫کــردن انهــا ســخت تر اســت نــگاه کردنــد‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫کــه‏محافــظ صــورت تقریبــا هیــچ محافظتــی دربرابــر‬ ‫ایــن ذرات ایجــاد نمی کنــد در حالــی کــه ماســک حــدود‬ ‫‪۳۰‬درصــد محافظــت ایجــاد‏می کنــد‪ .‬محققــان دیگــری‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیدند که یک ماســک پارچـه ای دو الیه‬ ‫ســاخته شــده از پارچــه منعطــف و محکــم‏بافتــه شــده‪،‬‬ ‫همــراه بــا یــک مــاده فیلتــر ماننــد فیلتــر قهــوه یــا ماســک‬ ‫جراحــی‪ ،‬می توانــد محافظــت خوبــی داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫ماســک ها‏تــا ‪ ۷۰‬درصــد از نفــوذ ذرات کوچــک و تــا ‪۹۰‬‬ ‫درصــد از نفــوذ ذرات بزرگتــر ممانعــت کــرده بودن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در مطالعــه ای در توکیــو ازمایــش شــد کــه چگونــه‬ ‫انــواع مختلــف ماســک هــا از فــرد در برابــر ذرات واقعــی‬ ‫ویــروس کرونــا‏محافظــت می کنند‪ .‬این مطالعه نشــان‬ ‫داد کــه حتــی یــک ماســک پنب ـه ای ســاده نیــز بیــن ‪۱۷‬‬ ‫تــا ‪ ۲۷‬درصــد نســبتا مفیــد اســت‪.‬‏ماسـک های پزشــکی‬ ‫عملکــرد بهتــری داشــتند‪ ،‬از جملــه ماســک جراحــی بــا‬ ‫‪ ۴۷‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد محافظــت‪ ،‬یــک حلقــه گشــاد‪‎N‬‏‪۹۵‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏‪۵۷‬‏‪‎ ‎‬تــا ‪ ۸۶‬درصــد محافظــت و‪‎N‬‏‪۹۵‬‏‪‎ ‎‬محکــم ‪ ۷۹‬تــا ‪۹۰‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫درصــد محافظ ـ ‪‎‬‬ ‫در حالــی کــه بســیاری از مطالعــات ازمایشــگاهی‬ ‫ماســک ها را بــا اســتفاده از ســر مانکــن ازمایــش‬ ‫می کردنــد‪ ،‬یــک مطالعــه در ‏ســال ‪ ۲۰۰۸‬از افــراد‬ ‫واقعــی بــرای اندازه گیــری اینکــه ماســک هــا چگونــه‬ ‫می تواننــد از فــرد محافــظ در برابــر ویــروس تنفســی‬ ‫‏محافظــت کننــد‪ ،‬اســتفاده کــرد‪ .‬افــراد مــورد مطالعــه‬ ‫انــواع مختلفــی از ماســک های مجهــز بــه گیرنده هــای‬ ‫مخصــوص را داشــتند کــه‏می تواننــد غلظــت ذرات را در‬ ‫دو طــرف ماسـک ها انــدازه گیــری کنــد‪ .‬در ایــن مطالعــه‪،‬‬ ‫ماس ـک های پارچ ـه ای ‪ ۶۰‬درصــد‪،‬‏ماس ـک های جراحــی‬ ‫‪ ۷۶‬درصــد و ماسـک های‪‎N‬‏‪۹‎ ۵‬‏ ‪‎‬تــا ‪ ۹۹‬درصــد نفوذپذیــری‬ ‫را کاهــش دادنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در حالــی کــه مطالعــات ازمایشــگاهی همــه نشــان‬ ‫می دهــد کــه ماســک می توانــد از فــرد محافظــت کنــد‪،‬‬ ‫عملکــرد خــوب ماسـک ها در‏دنیــای واقعــی بــه تعــدادی‬ ‫متغیــر بســتگی دارد؛ از جملــه اینکــه مــردم چگونــه از‬ ‫ان هــا بــه طــور مــداوم اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایا شــخص‏در‬ ‫موقعیت هــای پرخطــر اســت یــا خی ـ ‪‎‬ر ‪‎.‬‬ ‫طرز تهیه اسموتی میوه ای؛ ‪ ۷‬نوشیدنی خوشمزه و کم کالری‬ ‫اســموتی های میــوه ای‪ ،‬ایــن نوشــیدنی های‬ ‫خنــک و خوشــمزه ‪ ،‬عالوه براینکــه به اســانی‬ ‫امــاده می شــوند‪ ،‬مــواد مغــذی بســیاری هــم‬ ‫بــه رژیــم روزانــه ی شــما می افزاینــد‪ .‬البتــه‬ ‫اگــر رژیــم غذایــی خاصــی داریــد بایــد ســعی‬ ‫کنیــد نوشــیدنی ها و غذاهــای کــم کالــری‬ ‫را بیشــتر بشناســید و از طرفــی نبایــد میــزان‬ ‫کالــری اســموتی ها را دســت کم بگیریــد!‬ ‫در ایــن مقالــه طــرز تهیــه ی چنــد اســموتی‬ ‫ســالم و خوشــمزه بــا کالــری کمتــر از ‪ ۳۰۰‬را‬ ‫به همــراه ارزش غذایی شــان بــه شــما امــوزش‬ ‫می دهیــم‪.‬‬ ‫نکات قبل از درست کردن اسموتی‬ ‫پیــش از تهیــه ی اســموتی دلخواه تــان چنــد‬ ‫نکتــه ی کلــی زیــر را بایــد رعایــت کنیــد‪:‬‬ ‫یــک مخلوط کــن قــوی و پرســرعت تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫زیــرا مخلوط کــن معمولــی نمی توانــد تکه هــای‬ ‫میــوه و همین طــور یخ هــا را به خوبــی خــرد و‬ ‫ریــز کنــد‪.‬‬ ‫مــواد اصلــی هــر اســموتی‪ ،‬میــوه‪ ،‬مایعــات‬ ‫(اب‪ ،‬اب میــوه‪ ،‬شــیر) یــا ماســت و یــخ‬ ‫هســتند‪ .‬کافــی اســت تمــام ایــن مــواد را در‬ ‫یــک مخلوط کــن بریزیــد و ان را روشــن کنیــد‬ ‫تــا محتویــات خــوب بــا هــم مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫اگــر زمــان کافــی در اختیــار داریــد قبــل از‬ ‫تهی ـه ی اســموتی ها‪ ،‬میوه هایتــان را در فریــزر‬ ‫بگذاریــد تــا یــخ بزنــد‪ .‬درغیراین صــورت بایــد‬ ‫خ بیشــتری در مخلوط کــن بریزیــد‪.‬‬ ‫تعــداد یــ ‬ ‫به جــای اســتفاده از شــیر گاو می توانیــد از‬ ‫شــیرهای گیاهــی ماننــد شــیر ســویا‪ ،‬نارگیــل یــا‬ ‫فنــدق اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بیشــتر اســموتی ها کمــی هــم عســل دارنــد‬ ‫(حــدودا یــک قاشــق غذاخــوری)‪ .‬امــا می توانیــد‬ ‫به جــای عســل از شــربت افــرا یــا شــکر هــم‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد کال از افــزودن شــیرین کننده ها‬ ‫صرف نظــر کنیــد و کالــری هــر اســموتی را ‪۶۰‬‬ ‫واحــد کاهــش بدهیــد‪.‬‬ ‫اســتِویا (نوعــی شــیرین کننده ی طبیعــی) هــم‬ ‫می تواننــد جایگزیــن عســل بشــود امــا در هــر‬ ‫اســموتی بیــش از یــک قاشــق غذاخــوری از ان‬ ‫را اضافــه نکنیــد‪.‬‬ ‫طعــم اســموتی تان را قبــل از ریختــن‬ ‫داخــل لیــوان امتحــان کنیــد و هرچــه را‬ ‫بــرای خوشــمزه تر شــدنش الزم بــود بــه ان‬ ‫بیفزا ییــد ‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اسموتی توت فرنگی ـ جو دوسر‬ ‫ایــن اســموتی سرشــار از ویتامیــن هــا و مــواد‬ ‫معدنــی اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب در طــول روز‬ ‫منبعــی غنــی از ویتامیــن ‪ C‬به عــاوه ی مقــدار‬ ‫زیــادی کلســیم ‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت و ویتامیــن ‪A‬‬ ‫را برایتــان تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ ۱‬فنجان توت فرنگی خرد شده؛‬ ‫نصف یک موز؛‬ ‫‪ ۱‬فنجان شیر بدون چربی؛‬ ‫یک چهارم فنجان جو دوسر پرک؛‬ ‫یک قاشق چایخوری عسل؛‬ ‫یک چهارم قاشق چایخوری وانیل؛‬ ‫یک دوم فنجان یخ‪.‬‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کالری‪۲۸۰ :‬؛‬ ‫پروتئین‪ ۱۳ :‬گرم؛‬ ‫کربوهیدرات‪ ۵۶ :‬گرم؛‬ ‫فیبر‪ ۶ :‬گرم؛‬ ‫چربی‪ ۲ :‬گرم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اسموتی اسفناج ـ سیب ـ لیمو‬ ‫طعــم ایــن اســموتی ســبز ِ خوشــمزه‪ ،‬ترکیبــی‬ ‫از شــیرینی و تنــدی اســت و خیلــی هــم‬ ‫بــرای شــما مفیــد اســت‪ .‬میــزان کلســیم ان‬ ‫باالســت؛ به عــاوه ی اینکــه دُز مناســبی از‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬ویتامین هــای ‪ A ،C‬و مقــدار زیــادی‬ ‫فیبــر بــه بــدن شــما می رســاند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ک خردشده؛‬ ‫یک عدد سیب کوچ ِ‬ ‫یک عدد نارنگی پوست کنده؛‬ ‫یک قاشق غذاخوری اب لیمو ترش؛‬ ‫یک چهارم قاشق چایخوری پودر زنجبیل؛‬ ‫یک فنجان برگ بچه اسفناج؛‬ ‫یــک دوم فنجــان ماســت یونانــی ســاده و‬ ‫بــدون چربــی؛‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل؛‬ ‫یک دوم فنجان یخ‪.‬‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کالری‪۲۴۶ :‬؛‬ ‫پروتئین‪ ۱۵ :‬گرم؛‬ ‫کربوهیدرات‪ ۵۱ :‬گرم؛‬ ‫فیبر‪ ۵ :‬گرم؛‬ ‫چربی‪ ۱ :‬گرم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اسموتی طالبی ـ کیوی‬ ‫طالبی هــای شــیرین و بــه رنــگ ســبز روشــن‬ ‫و کیوی هــای ســبز تیــره ‪ ،‬هــردو سرشــار از‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬و فیبرنــد‪ .‬ماســت و شــیر هــم بــه‬ ‫اســموتی نشــاط اور‪ ،‬کلســیم و پروتئیــن‬ ‫ایــن‬ ‫ِ‬ ‫اضافــه می کننــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک فنجان طالبی خردشده؛‬ ‫یــک دوم فنجــان ماســت یونانــی بــدون‬ ‫چر بــی ؛‬ ‫یک دوم فنجان شیر بدون چربی؛‬ ‫یک عدد کیوی پوست کنده و خردشده؛‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل؛‬ ‫یک چهارم قاشق چایخوری دارچین؛‬ ‫یک دوم فنجان یخ‪.‬‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کالری‪ ۲۸۵ :‬گرم؛‬ ‫پروتئین‪ ۱۹ :‬گرم؛‬ ‫کربوهیدرات‪ ۵۱ :‬گرم؛‬ ‫فیبر‪ ۵ :‬گرم؛‬ ‫چربی‪ ۱ :‬گرم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اسموتی استوایی‬ ‫انــواع مختلفــی اســموتی اســتوایی داریــم امــا‬ ‫ایــن یکــی از خوشمزه ترین هاســت‪ .‬هــم بــرای‬ ‫صبحانــه مناســب اســت هــم بــرای تجدیــد‬ ‫قــوای عصرانــه!‬ ‫میــزان فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬و ویتامین هــای‬ ‫گــروه ‪ B‬ایــن اســموتی باالســت و از همــه‬ ‫مهم تــر طعــم فوق العــاده ی ان اســت‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک فنجان اناناس تازه و خردشده؛‬ ‫یک عدد موز یخ زده؛‬ ‫یک دوم فنجان ماست نارگیلی یا ساده؛‬ ‫یک چهارم قاشق چایخوری وانیل؛‬ ‫یک چهارم قاشق چایخوری زنجبیل تازه؛‬ ‫یک دوم فنجان یخ؛‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کالری‪۲۷۷ :‬‬ ‫پروتئین‪ ۸ :‬گرم‬ ‫کربوهیدرات‪ ۵۴ :‬گرم‬ ‫فیبر‪ ۵ :‬گرم‬ ‫چربی‪ ۶ :‬گرم‬ ‫‪ .۵‬اسموتی پرتقال ـ ماست‬ ‫ایــن اســموتی خوشــمزه به قــدری ســالم اســت‬ ‫کــه به عنــوان صبحانــه ســالم می توانیــد نــوش‬ ‫جــان کنیــد و عالوه بــر ان میــزان شــیرینی اش‬ ‫بــه حــدی اســت کــه به عنــوان یــک میان وعــده ی‬ ‫عصرانــه شــما را راضــی می کنــد‪ .‬پرتقــال یکــی‬ ‫از خوراکــی هــای سرشــار از ویتامیــن ســی‬ ‫اســت و ماســت هــم پروتئیــن و مقادیــر‬ ‫قابل توجهــی کلســیم بــه ان می افزایــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک عدد پرتقال؛ پوست کنده و پرپر شده؛‬ ‫یــک دوم فنجــان ماســت یونانــی بــدون‬ ‫چر بــی ؛‬ ‫یک دوم فنجان شیر بدون چربی؛‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل؛‬ ‫یک چهار قاشق چایخوری عصاره ی وانیل؛‬ ‫یک دوم فنجام یخ‪.‬‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کالری‪۲۳۹ :‬؛‬ ‫کالری شماری برای‬ ‫الغری؛ نکات مهم برای‬ ‫اثرگذاری‬ ‫رژیم کالری شــماری‪ ،‬در پایه ای ترین و ســاده ترین‬ ‫تعریــف ان‪ ،‬بــه ایــن معنــا اســت کــه میــزان کالــری‬ ‫موردنیــاز روزانــه خــود را بســنجیم‪ ،‬و به گونـه ای بــرای‬ ‫رژیــم غذایــی خــود برنامه ریــزی کنیــم کــه درنهایــت‬ ‫میــزان کالــری مصرفــی روزانــه‪ ،‬از انچــه بدنمــان نیــاز‬ ‫دارد‪ ،‬کمتــر شــود (البتــه اگــر هــدف الغــری و کاهــش‬ ‫وزن باشــد‪.).‬‬ ‫نکتــه ای کــه بایــد مدنظــر قــرار داد ان اســت کــه‬ ‫ایــن تعریــف خیلــی ســاده انگارانه اســت و به بــاور‬ ‫محققیــن و متخصصیــن‪ ،‬خیلــی مســائل دیگــر نیــز‬ ‫وجــود دارنــد کــه بــرای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب‬ ‫بایــد رعایــت کــرد‪.‬‬ ‫تعییــن میــزان کالــری موردنیــاز روزانــه‪ ،‬اولیــن گام‬ ‫بــرای داشــتن رژیــم کالــری شــماری مناســب اســت‪.‬‬ ‫پیــش از انکــه بتوانیــد از چنیــن رژیمــی بــرای الغری‪،‬‬ ‫حفــظ وزن فعلــی یــا افزایــش وزن اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه چطــور می تــوان میــزان کالــری‬ ‫موردنیــاز روزانــه را تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫به بــاور ســیمون ویلســون‪ ،‬متخصــص تغذیــه‬ ‫و صاحــب یــک مرکــز مشــاوره رژیــم غذایــی در‬ ‫فیالدلفیــا‪ ،‬تخمیــن زدن میــزان کالــری موردنیــاز‬ ‫روزانــه بــرای جمعــی از افــراد (مثــا برای زنــان‪ ،‬مردان‬ ‫یــا کــودکان) عمــا غیرممکــن اســت‪ .‬ایــن میــزان‬ ‫کالــری بــر اســاس شــاخصه هایی چــون جنســیت‪،‬‬ ‫سن وســال‪ ،‬میــزان فعالیــت روزانــه و وزن تعییــن‬ ‫می شــود و بــرای هــر کــس‪ ،‬منحصربه فــرد اســت‪.‬‬ ‫چطــور می توانیــم بــه میــزان کالــری موردنیــاز روزانــه‬ ‫خــود پــی ببریم؟‬ ‫نرم افزارهــا و اپلیکیش ـن های مختلفــی بــرای ایــن‬ ‫منظــور در دســترس هســتند‪ .‬اطالعاتــی مثــل ســن‪،‬‬ ‫وزن‪ ،‬قــد‪ ،‬جنســیت و نظایــر اینهــا را بــه نرم افــزار‬ ‫مربوطــه می دهیــد و بــر اســاس اینهــا‪ ،‬بــه شــما‬ ‫خواهــد گفــت کــه در طــول روز‪ ،‬بــا توجــه بــه هدفــی‬ ‫کــه داریــد (کاهــش وزن‪ ،‬حفــظ وزن فعلــی و یــا‬ ‫افزایــش ان)‪ ،‬چقــدر بایــد کالــری مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر فرصــت پیداکــردن اپلیکیشــن یــا نرم افــزار‬ ‫دیگــری را نداریــد‪ ،‬محاســبه گر کالــری وب ســایت‬ ‫‪ healthline‬بــرای مثــال می توانــد انتخــاب خوبــی‬ ‫باشــد‪ .‬روی لینــک ان کلیــک کنیــد‪ ،‬کمــی پایین تــر‬ ‫کــه بیاییــد بــه قســمتی دسترســی پیــدا خواهیــد کــرد‬ ‫کــه در تصویــر زیــر می بینیــد‪:‬‬ ‫در مقابــل قســمت «‪ »Units‬تیــک گزینــه‬ ‫«‪ »Metric‬را بزنیــد‪ .‬اطالعــات مربــوط بــه تمامــی‬ ‫قســمت ها را بــا دقــت پــر کنیــد‪ .‬به ترتیــب از بــاال‬ ‫بــه پاییــن‪ ،‬جنســیت‪ ،‬ســن‪ ،‬قــد‪ ،‬وزن و میــزان‬ ‫فعالیــت را وارد کنیــد و درنهایــت‪ ،‬بــر روی گزینــه‬ ‫«‪( »Calculate‬محاســبه) کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجــه محاســبه در تصویــری شــبیه بــه انچــه در‬ ‫ادامــه می بینیــد نمایــش داده خواهــد شــد کــه‬ ‫شــامل ســه قســمت اســت‪ :‬قســمت اول از ســمت‬ ‫چــپ میــزان کالــری موردنیــاز روزانــه بــرای حفــظ وزن‬ ‫فعلــی را نمایــش می دهــد‪ ،‬دومــی بــرای کاهــش‬ ‫وزن و ســومی بــرای کاهــش ســریع وزن‪.‬‬ ‫در توضیحــات بســته بندی مــواد غذایــی میــزان‬ ‫کالــری موجــود در هــر گــرم از ان مــاده غذایــی‬ ‫بخصــوص درج شــده اســت‪ .‬کافــی اســت وزن‬ ‫انچــه را کــه مصــرف می کنیــد بــا تــرازوی اشــپزخانه‬ ‫اندازه گیــری کنیــد و در عــدد درج شــده روی‬ ‫بســته بندی ضــرب کنیــد تــا بــه میــزان کالــری موجــود‬ ‫در ان مقــدار مشــخص پــی ببریــد‪ .‬براین اســاس‬ ‫می توانیــد کالــری شــماری کنیــد‪.‬‬ ‫کیفیــت در برابــر کمیــت (ارزش غذایــی)‪ ،‬در رژیــم‬ ‫کالــری شــماری‬ ‫مانــع اول بــر ســر راه داشــتن رژیــم کالــری شــماری‬ ‫مناســب را‪ ،‬کــه تعییــن درســت و اصولــی میــزان‬ ‫کالــری روزانــه بــود‪ ،‬از ســر راه برداشــتیم‪ .‬حــاال الزم‬ ‫اســت توجــه شــما را بــه نکتــه دیگــری جلــب کنیــم‪:‬‬ ‫ایــن نکتــه کــه کیفیــت کالــری مصرفــی به همــان‬ ‫انــدازه کمیــت ان حائــز اهمیــت اســت (اگــر مهم تــر‬ ‫نباشــد)‪ .‬اگــر صرفــا بــه میــزان کالــری موجــود در‬ ‫مــواد غذایــی توجــه کنیــد و بــه خوراکی هایــی کــه از‬ ‫انهــا کالــری دریافــت می کنیــد اهمیتــی ندهیــد‪ ،‬در‬ ‫بلندمــدت بــه مشــکل برخواهیــد خــورد‪.‬‬ ‫اهمیت توجه به کیفیت مواد غذایی‬ ‫پروتئین‪ ۱۸ :‬گرم؛‬ ‫کربوهیدرات‪ ۴۴ :‬گرم؛‬ ‫فیبر‪ ۳ :‬گرم؛‬ ‫چربی‪ ۱ :‬گرم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اسموتی گیالس‬ ‫گیــاس بــا طعــم شــیرین بی نظیــرش منبــع‬ ‫خوبــی از فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ‪ C‬و منیزیــم اســت‪.‬‬ ‫بــا یــک نصفــه مــوز می توانیــد بــه ایــن اســموتی‬ ‫پتاســیم و فیبــر بیفزاییــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یــک فنجــان گیــاس شــیرین کــه قبــا‬ ‫هســته های ان را جــدا کرده ایــد؛‬ ‫یک دوم موز؛‬ ‫یک فنجان شیر بدون چربی؛‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل؛‬ ‫یک چهــارم قاشــق چایخــوری عصــاره ی‬ ‫وانیــل؛‬ ‫یک چهارم قاشق چایخوری دارچین؛‬ ‫یک دوم فنجان یخ‪.‬‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کالری‪۲۹۷ :‬؛‬ ‫پروتئین‪ ۱۱ :‬گرم؛‬ ‫کربوهیدرات‪ ۶۸ :‬گرم؛‬ ‫فیبر‪ ۵ :‬گرم؛‬ ‫چربی‪ ۱ :‬گرم‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اسموتی هندوانه ـ نعناع‬ ‫یــک اســموتی ســالم و نشــاط اور و‬ ‫درعین حــال کــم کالــری! مناســب بــرای کســانی‬ ‫کــه می خواهنــد در یــک روز گــرم تابســتانی‬ ‫خودشــان را ریلکــس کننــد یــا کســانی کــه بعــد‬ ‫از یــک ورزش حســابی قصــد تجدیــد قــوا دارنــد‪.‬‬ ‫هندوانــه منبعــی غنــی از ویتامین هــای ‪ A‬و ‪C‬‬ ‫اســت و ماســت هــم کلســیم و پروتئیــن بــه‬ ‫ایــن اســموتی می افزایــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ ۲‬فنجــان هندوانــه خــرد شــده (تخمه هــای ان‬ ‫را جــدا کنیــد)؛‬ ‫یک و یک دوم قاشق غذاخوری نعناع تازه؛‬ ‫یــک دوم فنجــان ماســت یونانــی بــدون‬ ‫چر بــی ؛‬ ‫یک قاشق غذاخوری عسل؛‬ ‫یک دوم فنجان یخ‪.‬‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کالری‪۱۸۳ :‬؛‬ ‫پروتئین‪ ۱۴ :‬گرم؛‬ ‫کربوهیدرات‪ ۳۴ :‬گرم؛‬ ‫فیبر‪ ۱ :‬گرم؛‬ ‫چربی‪ :‬صفر‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫امــروزه بــا پیشــرفت هایی کــه در علــوم غذایــی و‬ ‫ســایر حوزه هــای مرتبــط بــا ان حاصــل شــده اســت‪،‬‬ ‫تقریبــا همگــی مــا از راز کاهــش وزن و الغــری اگاه‬ ‫هســتیم‪ :‬اینکــه میــزان کالــری مصرفــی روزانــه را‪ ،‬از‬ ‫میــزان کالــری ای کــه در بــدن می ســوزانیم‪ ،‬کمتــر‬ ‫کنیــم تــا بــه وزن ایدئــال برســیم‪ .‬بــه بیــان ســاده تر‪،‬‬ ‫کالــری شــماری پروسـه ای اســت کــه تقریبــا تمامــی‬ ‫رژیم هــای غذایــی متکــی بــر کاهــش وزن و الغــری‬ ‫بــر اســاس ان تنظیــم می شــوند‪ .‬ســوالی کــه پیــش‬ ‫می ایــد ایــن اســت کــه ایــن پروســه کالــری شــماری‬ ‫بــرای الغــری دقیقــا بــه چــه معنا اســت؟ اصــا چطور‬ ‫می تــوان به طــور اصولــی و دقیــق ان را در رژیــم‬ ‫غذایــی پیــاده کــرد؟ و در صــورت پیاده ســازی ان‪،‬‬ ‫امــکان رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب چقــدر محتمــل‬ ‫خواهــد بــود؟ در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬بــا اتــکا بــه‬ ‫اخریــن پژوهش هــای صورت گرفتــه دراین بــاره و نیــز‬ ‫نظــر برخــی از متخصصیــن تغذیه پاســخی بــرای این‬ ‫ســوال ها خواهیــم یافــت‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫کالری چیست؟‬ ‫کالــری از واحدهــای دقیــق ســنجش انــرژی‬ ‫اســت‪ .‬هــر یــک کالــری بــه میــزان انــرژی موردنیــاز‬ ‫بــرای گرم کــردن یــک گــرم اب به انــدازه یــک درجــه‬ ‫ســلیوس اشــاره دارد‪ .‬میــزان کالــری موجــود در‬ ‫غذاهــا را بــا واحــد کیلوکالری می ســنجند‪ .‬بیشــترین‬ ‫میــزان کالــری را در چربی هــا می تــوان یافــت (‪۹‬‬ ‫کیلوکالــری در هــر گــرم چربــی)‪ .‬میــزان کالــری‬ ‫موجــود در هــر گــرم کربوهیــدرات و پروتئیــن هــم به‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۴‬کیلوکالــری می رســد‪.‬‬ ‫کالری شماری یعنی چه؟‬ ‫اکنــون اهمیــت توجــه بــه میــزان کالــری مــواد‬ ‫غذایــی را بــا یــک مثــال برایتــان توضیــح می دهــم‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کیکــی شــکالتی درســت کرده ایــم کــه در‬ ‫هــر بــرش ان چیــزی حــدود نیــم کیلــو کالــری وجــود‬ ‫دارد‪ .‬کیک شــکالتی پر از شــکر و شــیرینی اســت‪ ،‬و‬ ‫پــس از خــوردن ان‪ ،‬طولــی نمی کشــد کــه احســاس‬ ‫گرســنگی خواهیــد کــرد‪ .‬حــال وعــده غذایــی دیگــری‬ ‫را در نظــر بگیریــد کــه همیــن میــزان کالــری را دارد‪،‬‬ ‫امــا متشــکل اســت از یــک تکــه ســینه مــرغ به همراه‬ ‫کمــی برنــج قهــوه ای و کلــم بروکلــی‪.‬‬ ‫مشــخصا وعده غذایی دوم به مدت بیشــتری شــما‬ ‫را ســیر نگــه خواهــد داشــت‪ ،‬چــون عــاوه بــر کالــری‪،‬‬ ‫منبعــی اســت غنــی از فیبــر و پروتئیــن‪ .‬ازســوی دیگر‬ ‫بــرش کیــک شــکالتی به خاطــر شــکر زیــادی کــه دارد‬ ‫ســبب نوســان ناســالم قنــد خــون (گلوکــز) می شــود‬ ‫و اندکــی پــس از خــوردن ان‪ ،‬احســاس گرســنگی‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫پــس ایــن نکتــه مهــم را هنــگام کالــری شــماری‬ ‫غذاهــا فرامــوش نکنیــد‪ :‬ارزش غذایــی و کیفیــت‬ ‫مــواد غذایــی به همــان انــدازه کمیــت حائــز اهمیــت‬ ‫اســت و عــاوه بــر شــمارش کالــری‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫خوراکی هایــی کــه از انهــا کالــری دریافــت می کنیــد‬ ‫نیــز توجــه کنیــد تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســید‪.‬‬ صفحه 6 ‫گلســتان عــاوه بــر برخــورداری از ظرفیــت هــای بــی نظیــر در بخــش هــای زراعــت‪ ،‬منابــع طبیعــی‬ ‫و شــیالتی از گنجینه هــای معدنــی بــا ارزشــی برخــوردار اســت کــه شــکوفایی ایــن بخــش اقتصــادی‬ ‫نیازمنــد حمایــت دولــت جهــادی ســیزدهم‪ ،‬برنامه ریــزی‪ ،‬ســرمایه گذاری و تدویــن الگــوی اســتخراج‬ ‫پایــدار اســت‪ .‬حضــور رییــس جمهــوری در مــاه نخســت فعالیــت کاری خــود در جمــع معــدن کاران‬ ‫خراســان جنوبــی بیانگــر دقــت نظــر و توجــه ویــژه ایــت اللــه رییســی بــه جایــگاه صنعــت معــدن در‬ ‫اقتصــاد و توســعه کشــور اســت‪.‬‬ ‫شکوفایی‬ ‫ظرفیت های‬ ‫معدنی گلستان‬ ‫نیازمند حمایت‬ ‫ویژه دولت جهادی‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر ‪1400‬‬ ‫اعتماد بی جا ‪ ،‬برداشت غیرمجاز ‪ 18‬میلیون‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــان برداشــت غیرمجــاز‪ 18‬میلیــون ریالــی خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬مهمتریــن عامــل برداشــت غیــر مجــاز‬ ‫اعتمــاد بــه دیگــران و واگــذاری کارت بانکــی و رمــز‬ ‫ان بــه دیگــران اســت‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ امین‬ ‫یادگارنــژاد در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی شــکایت خانمــی مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز‬ ‫‪ 18‬میلیــون ریــال از حســاب بانکــی اش‪ ،‬موضــوع‬ ‫جهــت شناســایی و دســتگیری عامــان جــرم در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی های فنــی و شــیوه‬ ‫شــگردهای خــاص پلیســی متهمــان کــه دو جــوان‬ ‫بــ ه هویــت هــای معلــوم در یکــی از شهرســتان‬ ‫هــای اســتان کرمــان مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد‬ ‫و بــا هماهنگــی قضایـی ‪ ،‬نامبــردگان دســتگیر و بــه‬ ‫پلیــس فتــا انتقــال داده شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه‬ ‫متهمــان منکــر هرگونــه بزه ارتکابی شــد اما پس از‬ ‫مواجهــه شــدن بــا مســتندات و مــدارک جمـع اوری‬ ‫شــده از ســوی کارشناســان بــه جــرم خــود اقــرار‬ ‫کــرد و عنــوان داشــتند بــا سوءاســتفاده از اعتمــاد‬ ‫شــاکیه‪ ،‬پــس از دسـت یابی بــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت غیرمجاز از حســاب وی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یادگارنــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــر‬ ‫برداشــتها و جرایــم اقتصــادی در نتیجــه اعتمــاد‬ ‫بی جــا بــه طــرف مقابــل می باشــد‪ ،‬بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ وجــه اطالعــات کارت بانکــی‬ ‫خــود را در اختیــار دیگــران قــرار نــداده و امــورات‬ ‫بانکــی را خــود شــخصا انجــام دهیــد و در صــورت‬ ‫ناچــاری در اولیــن فرصــت اقــدام بــه تغییــر رمــز‬ ‫نمائیــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رمزهــای یکســانی بــرای‬ ‫تمامــی حســاب های بانکــی خــود انتخــاب‬ ‫نکنید‪،‬تاکیــد کــرد‪ :‬از انتخــاب ســال تولــد‪،‬‬ ‫شــمار شناســنامه و اعــداد ایــن چنینــی کــه‬ ‫قابــل حــدس زدن هســتند بــرای رمــز گــذاری‬ ‫کارت هــای بانکــی خــود اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد تخلفــات صــورت گرفتــه در فضــای‬ ‫مجــازی را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری لینــک ثبــت گزارش هــای مردمــی بــا مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد و یــا بــا شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریــت هــای ســایبری بهرمنــد شــوند‪.‬‬ ‫ایجاد صفحات جعلی‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه اخــاذی و‬ ‫هتــک حیثیــت از شــهروندان نمــوده بــود‪ ،.‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ : :‬ســرهنگ فیــض‬ ‫الــه احمــدی اظهــار کــرد‪ :‬در پــی مراجعه یک شــهروند‬ ‫و ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس واظهــارات‬ ‫وی مبنــی بــر اینکــه فــردی در فضــای مجــازی بــا‬ ‫انتشــار تصاویــر شــخصی وی و ارســال پیام هــای‬ ‫توهیــن امیــز باعــث هتــک حیثیت از او شــده اســت‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه پرونــد ه در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی‪،‬‬ ‫بــا بررســی مســتندات و انجــام اقدامــات پلیســی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬عامــل هتــک حیثیــت مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مرجع قضایی‬ ‫بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در برابــر مســتندات موجــود بــه‬ ‫جــرم ارتکابــی خــود اعتــراف نمود و انگیزه خــود از این‬ ‫اقــدام را انتقام جویــی و اختالفــات قبلی بیان داشــت‬ ‫کــه در نهایــت متهــم بــه همــراه پرونــده جهــت ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪ :‬هرگونــه توهیــن و هتــک حیثیــت‬ ‫افــراد در فضــای مجــازی جــرم بــوده و در صــورت‬ ‫ارتــکاب ایــن فعــل توســط افــراد اقدامــات قضائــی‬ ‫و قانونــی توســط پلیــس فتــا بــا هماهنگــی مقامــات‬ ‫محتــرم قضائــی انجــام خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس‬ ‫فتــا را جــدی گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیــام‬ ‫رســان های موبایلــی مراتــب را از طریــق نشــانی‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫ناهیداکبری مقدم‬ ‫معجزه شکرگزاری‬ ‫مبحــث قــدر شناســی بحــث بســیار مهمــی اســت کــه می توانــد‬ ‫نقــش مهمــی را در ترویــج زیبایی هــا در جامعــه و تربیــت‬ ‫شــخصیت هــای انســانی داشــته باشــد امــام ســجاد در صحیفــه‬ ‫ســجادیه می فرماینــد خدایــا مــن بــه تــو پنــاه میبــرم از اینکــه‬ ‫شــکر و ســپاس و قدرشناســی را نســبت بــه کســی کــه بــه مــن‬ ‫خدمــت کــرده و خوبــی انجــام داده تــگ کنــم تفســیر ایــن حدیــث‬ ‫بایــد بیــان داشــت کــه در جامعــه و حتــی خانــواده بســیاری از‬ ‫افــراد بــرای مــا کارهایــی را انجــام می دهنــد امــا چــون زیــاد انجــام‬ ‫می دهنــد بــرای مــا عــادی می شــود کــه در واقــع ایــن همــان‬ ‫لطــف و محبــت اســت کــه ادم مــی شــود بــه عنــوان مثــال محبــت‬ ‫پــدر و مــادر بــه فرزنــد یــا محبــت همســرمان کــه هــر روز انجــام‬ ‫می شــود زمانــی کــه یــک کار را دوســت مــان انجــام می دهــد‬ ‫و مــا بارهــا از او تشــکر می کنیــم امــا نعمتهــا و محبــت هــای‬ ‫نزدیکتریــن افــراد زندگیمــان را بــه حســاب وظیفــه می دانیــم ایــن‬ ‫می شــود کفــر نعمــت بدیــن منظــور مــی خواهیــم بــه مســئله‬ ‫شــکرگزاری بپردازیــم تــا دســت فهــم و عقــل و جیــب مــا بــرای‬ ‫پاســخگویی بــه محبــت هــای دیگــران فــراخ شــود ‪.‬‬ ‫در کتــاب اســمانی مــا قــران نیــز وعــده شــکرگزاری بــه طــور‬ ‫صریــح بیــان کــرده اســت کــه خداونــد مــی فرمایــد ‪:‬اگــر شــکرگزار‬ ‫باشــید بــه شــما نعمــت بیشــتری خواهــم داد اگــر ناشــکری کنیــد‬ ‫بــه راســتی جــزای مــن ســخت اســت‪.‬‬ ‫ایــن ایــات مقــدس قانــون کلــی حاکــم بــر جهــان را توصیــف‬ ‫می کنــد و بــرای شــما و زندگیتــان کاربــرد دارد و همــه زندگــی تــان‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد کــه همــان قانــون جــذب اســت‬ ‫اگــر بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه از شــغلم راضــی نیســتم پــول‬ ‫کافــی در اختیــار نــدارم ایــن قــدر مــن را نمــی دانــد بچــم برایــم‬ ‫مشــکل درســت مــی کنــد و یــا زندگیــم و اشــفته شــده اســت‬ ‫مطمئــن باشــید بیشــتر از ایــن ایــن تجربه هــا را در زندگــی جــذب‬ ‫مــی کنیــد امــا اگــر بــه مســائلی فکــر کنیــد کــه بابــت ان شــکرگزار‬ ‫هســتید مثــل مــن عاشــق کارم هســتم و امــروز حــس و حــال‬ ‫معرکــه ای دارم خانــواده هــم از حمایــت می کنــد و از تــه دل‬ ‫شــکرگزاری لحظــات و داشــته های تــن باشــید بیشــتر از ایــن‬ ‫میــزان تجربــه هــا را بــه زندگــی خودتــان جــذب میکنیــد درســت‬ ‫بــه همــان صــورت کــه اهــن ربــا جــذب مــی شــود شــکرگزاری هــم‬ ‫مغناطیــس دارد هــر چقــدر کــه بیشــتر شــکرگزار باشــید وفــور‬ ‫نعمــت بیشــتری را بــه ســمت خــود جــذب مــی کنیــد ایــن یــک‬ ‫قانــون کلــی اســت شــاید ضــرب المثــل زیــر را شــنیده باشــید‬ ‫کــه همــه ضــرب المثــل هــا بــه ایــن قانــون کلــی عالــم اشــاره‬ ‫می کنــد هرچــه کنــی بــه خــود کنــی گــر همــه نیــک و بــد کنــی‬ ‫هــر چــه بــکاری همــان را درو مــی کنــی از هــر دســت بدهــی‬ ‫از همــان دســت دوم مــی کنیــد همچنیــن در همــه ادیــان از‬ ‫جملــه اســام مســیحیت و یهودیــت بودایــی و هنــدو و غیــره‬ ‫شــکرگزاری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت پیامبــر گرامــی اســام‬ ‫حضــرت محمــد صلــی اللــه علیــه و الــه و ســلم مــی فرماینــد‬ ‫شــکرگزاری بــه خاطــر نعمــت هایــی کــه دریافــت کــرده ایــد‬ ‫بهتریــن تضمینــی اســت کــه فراوانــی نعمــت را تــداوم می بخشــد‬ ‫تاریــخ مملــو از افــرادی اســت کــه شــکرگزاری مــی کردنــد مثــل‬ ‫گانــدی مثــل داوینچــی افالطــون شکســپیر و دکارتــی اونــگ‬ ‫نیوتــن انیشــتین و افــراد دیگــری انیشــتن یکــی از باهــوش تریــن‬ ‫و برجســته تریــن ذهن هــا در همــه تاریــخ بشــر بــوده کــه در روز‬ ‫بارهــا از دیگــران بــه خاطــر کارهایــی کــه انجــام داده بودنــد تشــکر‬ ‫می کــرد و هــر روز از زندگــی اش خــدا را شــوخی می کــرد و در‬ ‫عــوض ایــن شــکرگزاری هــم انــواع بیشــتری از وفــور نعمــت هــا‬ ‫را از خداونــد دریافــت می کــرد شــکرگزاری نمــی توانــد بــه صــورت‬ ‫معجزه اســایی رابطــه هــای شــما را بــه رابطــه هــای پرمعنــا و پــر از‬ ‫شــادمانی تبدیــل کنــد شــکرگزاری مــی توانــد شــما را ثروتمنــد کند‬ ‫ســامتی تان را زیــاد کنــد و دســت از خوشــحالی را بــه زندگیتــان‬ ‫بیــاورد حســی کــه تــا قبــل از شــکرگزاری در زندگــی خــود احســاس‬ ‫نکــرده بودیــد وقتــی شــکرگزاری را بــه عنــوان روش زندگــی خــود‬ ‫بــه کار گرفتیــد هــر روز احســاس هیجــان و ســر زندگــی می کنیــد‬ ‫نهایــت ناسپاســی زمانــی اســت کــه مــا قــدر زندگــی را نمی دانیــم‬ ‫وقتــی قــدر زندگــی را ندانیــم نعمتهــا و چیزهایــی کــه در زندگــی‬ ‫داریــم را نمی توانیــم ببینیــم و در نتیجــه ان نعمــت از مــا گرفتــه‬ ‫می شــود در افســانه ها گفتــه مــی شــود کــه حــرف ت بــرای انجــام‬ ‫دادن ســحر و جــادو ابتــدا بایــد ورد بخوانــد و بــه ثمــر رســیدن‬ ‫جــادوی شــکرگزاری هــم بــه همیــن روش اســت یعنــی ابتــدا بایــد‬ ‫ورد جادویــی ان را بخوانیــد کلمــه متشــکرم ایــن کلمــه بایــد‬ ‫بیشــتر از هــر کلمــه دیگــر از دهــان شــما خــارج شــود ایــن کلمــه‬ ‫بایــد هویــت شــما باشــد وقتــی نتایــج شــکرگزاری را ببینیــد هرگــز‬ ‫دلتــان می خواهــد بــه زندگــی ســابق خــود برگردیــد تنهــا اکتفــا‬ ‫کــردن بــه کلمــه متشــکرم شــما را انســان قدرشناســی نمــی کنــد‬ ‫زمانــی کــه شــکرگزاری را بیــان مــی کنیــد یادتــان باشــد قدردانــی‬ ‫تنهــا بــه زبــان اوردن ایــن کلمــات نیســت بایــد بــا ایــن کلمــات‬ ‫زندگــی کنیــم هنگامــی کــه شــکرگزار و قــدردان داشــته هــای خــود‬ ‫باشــید حتــی کوچکتریــن چیزهــا هــم بــه چشــم شــما مــی ایــد‬ ‫برعکــس ایــن قضیــه زمانــی اســت کــه شــما داشــته هــای خودتــان‬ ‫را بــه حســاب نیاوریــد و بابــت ان قــدردان باشــید ناخواســته بــه‬ ‫دام مــوارد منفــی مــی افتیــد وقتــی دربــاره چیزهــای صحبــت‬ ‫می کنیــم کــه در زندگــی داریــم مــوارد منفــی را بــرای خــود مــی‬ ‫شــماریم امــا بدتــر از ایــن موضــوع بــه ایــن اســت کــه بــا شــمارش‬ ‫هــر مــورد منفــی در ایــن مســیر خــود را از نعمــت هــا محــروم‬ ‫می کنیــم بــه عبــارت دیگــر شــمردن داشــته ها و نعمت هــای تــان‬ ‫تنهــا راهــی اســت کــه بــه وفــور نعمــت را بــه زندگــی شــما وارد‬ ‫مــی کنــد‬ ‫منبع‬ ‫قران کریم‬ ‫صحیفه سجادیه‬ ‫لینــدا بــزن(‪ )۱۳۹۷‬معجــزه شکرگزاری‪،‬انتشــارات تهران‪.‬اســتان‬ ‫مهــر‬ ‫تنظیم کننده مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای ‪ 140060312480006964‬هییــت موضــوع قانــون قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض اقای‪/‬خانــم فاطمــه فردوســی بشناســنامه ‪ 118‬کدملــی ‪ 2121938540‬صــادره از‏گــرگان فرزنــد یحیــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 140011441248000342‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان‏وقــف اســت اســت بمســاحت ‪ 308.15‬متــر مربــع از |الک ‪ 3865‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ بخــش ‪ 3‬حــوزه‏ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــندمی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه‏نماینــد‪ .‬م الــف‪9100‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12:‬‏ت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و مــاده‪ 13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480004902‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند ‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم فاطمــه بکیــای بشناســنامه ‪1848‬کدملــی ‪ 4869851989‬صــادره از ‏گنبــد کاووس فرزنــد عبداللــه متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ 13991144124800997‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‏اســت بماســحت ‪139.75‬متــر مربــع از پــاک ‪ –89‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان طبــق رای‏صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از‏ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را‬ ‫باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارایــه نماینــد‪ .‬م الــف‪9099‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12‬‏ حجت الله تجری رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصــاص موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۸۳‬و ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۸۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۹۵‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۹۴‬تقاضای‪-1‬اقــای محمــد مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۵۴۴۰۴۱‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد قنبــر در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪-۲‬اقــای علیرضــا مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۷۷‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۹۱۷۰۱۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ; بمســاحت کل عرصــه؛‪ ۵۵۲‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۳۸۳‬فرعــی از ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای قنبــر مشــک ریــز بــه متقاضیــان دارد‪.‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیم نماینــد‪.‬م الف‪۹۱۱۹‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۰۷/۲۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲:‬علی برقی رییس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۹۹۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم شــاهین روزبهانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۶۴‬کدملــی ‪ ۳۹۶۱۱۸۸۹۴۷‬صــادره از نهاونــد فرزنــد میــرزا محمــد متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۴۳‬در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۳.۳۳‬مترمربــع از پــاک ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۱۱۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۸/۱۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰/۶/۱۴۰۰۲۸۷۳۲۹‬هیئــت بــه شــماره کالســه‪ ۳۳۰_۱۳۹۹‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای فرزاد قبادی فرزند خوجه محمد به شــماره شناســنامه ‪ ۸۱۳‬صادره از راز و جرگالن‬ ‫در شـش دانگ ‪ ۱‬بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ ۹۵/۸۴‬مترمربــع از پــاک ‪۱۵۵‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش ‪ ۲‬بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقای حســین قلــی علی ابادی فرزند عباس قلی محرز گردیده اســت لــذا به منظور اطالع‬ ‫عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود تشــویق اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض و دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۳۴۱۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪400‬‬ ‫روئیت نسخه سبک تر‬ ‫ویندوز ‪ ۱۱‬مایکروسافت‬ ‫مایکروســافت چندیــن بــار بــا نســخه های ســبک‬ ‫سیســتم عاملــش خواســته بــا کــروم او اس گــوگل‬ ‫رقابــت کنــد کــه جدیدتریــن تــاش ان مربــوط بــه‬ ‫حالــت ‪ S Mode‬در وینــدوز ‪ ۱۰‬می شــود‪ .‬حــاال ظاهــرا‬ ‫ردموندی هــا می خواهنــد یکبــار دیگــر بــا وینــدوز ‪SE ۱۱‬‬ ‫شــانس خــود را امتحــان کننــد‪ ،‬سیســتم عاملــی کــه‬ ‫شــاید نســخه ســبک تر وینــدوز ‪ ۱۱‬باشــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت پنجشــنبه همیــن هفتــه از نســل جدیــد‬ ‫سیســتم عامــل یعنــی وینــدوز ‪ ۱۱‬رونمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مدیرعامــل مایکروســافت‪« ،‬ســاتیا نــادال»‬ ‫ایــن نســخه یکــی از مهم تریــن بروزرســانی های وینــدوز‬ ‫در دهــه اخیــر خواهــد بــود‪ ،‬البتــه بــا توجــه بــه بیلــد‬ ‫افشــا شــده از ایــن سیســتم عامــل‪ ،‬بــا نســخه چنــدان‬ ‫انقالبــی روبــه رو نیســتیم و حتــی می تــوان ان را‬ ‫ظاهــری جدیــد بــرای وینــدوز ‪ ۱۰‬دانســت‪.‬‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۱‬بــه المان هــای مشــابه وینــدوز ‪ ۱۰X‬مجهــز‬ ‫شــده‪ ،‬سیســتم عاملــی کــه مایکروســافت چندیــن‬ ‫وقــت پیــش از توقــف توســعه اش خبــر داد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت ردموندی هــا بــا توقــف توســعه وینــدوز ‪،۱۰X‬‬ ‫قابلیت هــای ان را بــه نســخه عــادی وینــدوز بعــدی‬ ‫می اورنــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر اطالعــات زیــادی دربــاره وینــدوز ‪۱۱‬‬ ‫منتشــر شــده و حتــی می توانیــد بــا اســتفاده از امــوزش‬ ‫دیجیاتــو‪ ،‬ایــن سیســتم عامــل را روی سیســتم تان‬ ‫نصــب کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اخیــرا یــک کانــال یوتیــوب‬ ‫عملکــرد ان را بــا وینــدوز ‪ ۱۰‬مقایســه کــرده کــه از‬ ‫بهبــود چشــمگیر عملکــرد دســتگاه ها بــا وینــدوز ‪ ۱۱‬خبــر‬ ‫می دهــد‪ .‬امــا حــاال ســروکله نســخه جدیــدی از وینــدوز‬ ‫‪ ۱۱‬پیــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی کاربــران وینــدوز ‪ SE ۱۱‬را رویــت کرده انــد و حتــی‬ ‫کاربــری در توییتــر یــک اســکرین شــات از ‪11 Windows‬‬ ‫‪ 21996.1 SE Dev Build‬منتشــر کــرده‪ .‬ایــن نســخه یــا‬ ‫حالــت ماننــد ‪ S Mode‬وینــدوز ‪ ،۱۰‬برخــی تنظیمــات را‬ ‫محــدود کــرده و همچنیــن نیازمنــد حســاب انالیــن بــرای‬ ‫کار کــردن اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود انتشــار ایــن اســکرین شــات‪ ،‬توســعه ایــن‬ ‫نســخه یــا حالــت هنــوز ادامــه دارد چــرا کــه بــرای مثــال‬ ‫مایکروســافت اســتور بطــور پیــش فــرض روی وینــدوز‬ ‫‪ SE ۱۱‬مســدود شــده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر برنامه هــای‬ ‫‪ win32‬عملکــرد مناســبی روی نســخه ‪ SE‬سیســتم‬ ‫عامــل اینــده مایکروســافت دارنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نمی دانیــم مایکروســافت چــه برنامه ای‬ ‫بــرای وینــدوز ‪ ۱۱‬دارد و ایــا در مراســم پنجشــنبه شــاهد‬ ‫رونمایــی از نســخه ‪ SE‬ایــن سیســتم عامــل هــم‬ ‫خواهیــم بــود یــا خیــر‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هنــوز نمی تــوان‬ ‫بــا قطعیــت گفــت کــه وینــدوز ‪ SE ۱۱‬نســخه ســبک تر‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۱‬اســت‪.‬‬ ‫شــاید مایکروســافت ایــن نســخه یــا حالــت را بــرای‬ ‫کســب وکارهایی درنظــر گرفتــه کــه می خواهنــد‬ ‫دسترســی پرســنل بــه برخــی اپ هــا را محــدود کننــد‪ .‬بــا‬ ‫وجــود تمــام ایــن مــوارد‪ ،‬ظاهــرا ردموندی هــا همچنــان‬ ‫بــرای مقابلــه بــا سیســتم عامل هایــی ماننــد کــروم او‬ ‫اس تــاش می کننــد و هنــوز نســخه یــا حالتــی ماننــد ‪S‬‬ ‫‪ Mode‬را بــرای توســعه درنظــر دارنــد‪.‬‬ ‫امنیت فردی‪ :‬مرجع‬ ‫امنیت در امنیت فردی‬ ‫حق حیات‪ ،‬ازادی (محل‬ ‫زندگی‪ ،‬اعتقادات‪ ،‬شغل)‪،‬‬ ‫حق تامین نیازهای ضروری‪،‬‬ ‫حق مالکیت و حفظ کرامت‬ ‫انسانی است‪ .‬امنیت‬ ‫فردی بسیار به امنیت‬ ‫عمومی نزدیک است‪ .‬تمایز‬ ‫امنیت فردی و عمومی را‬ ‫می توان در عامل تهدید ان‬ ‫را دریافت‪ .‬امنیت فردی‬ ‫اغلب از طریق دولت ها نقض‬ ‫می شود در حالی که امنیت‬ ‫عمومی بیشتر از جانب سایر‬ ‫شهروندان اسیب می بیند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫پاییز هزار رنگ گرگان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -400‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 11 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-400‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 18‬اکتبر‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬مهر ‪18-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫مهسا معقولی‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫حافظ‪ ،‬شبیه ترین انسان به عموم‬ ‫ایرانیان و درعین حال متفاوت ترین‬ ‫متفکر همه دوران هاست‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ی اســت و‬ ‫ماش لـِـه شــله یــک غــذای بجنــوردی اســت‪ .‬ایــن غــذا‪ ،‬ســاده ولــی مقــو ‬ ‫بســیار راحــت هــم درســت می شــود‪.‬‬ ‫ماش شله غذای محلی مردم بجنورد‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ماش‪ 200 :‬گرم‬ ‫برنج‪ 150 :‬گرم‬ ‫گوشت قورمه شده‪ 250 :‬گرم‬ ‫پیاز داغ‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫زیره سیاه‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتــدا مــاش و پیــاز داغ را در ظــرف ریختــه و کمــی اب روی ان می ریزیــم و‬ ‫نمــک و زردچوبــه و فلفــل بــه ان اضافــه کــرده و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد از نیــم ســاعت برنــج را شســته و در داخــل ان می ریزیــم و گوشــت قورمــه‬ ‫راهــم بــه ان اضافــه می کنیــم و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫برنــج ان بایــد کامــا ً لــه شــود ماننــد شــله‪ .‬هــر از گاهــی ان را هــم می زنیــم تــا‬ ‫تــه نگیــرد و اگــر اب ان کــم بــود کمــی اب جــوش بــه ان اضافــه می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا ابــدار نیســت و ماننــد شــله زرد ســفت می شــود‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫در ایــن غــذا از گوشــت قورمــه شــده اســتفاده می شــود‪ .‬بــدون گوشــت هــم‬ ‫می توانیــد درســت کنیــد‪.‬‬ ‫طریقه قورمه کردن گوشت هم به این صورت است‪:‬‬ ‫گوشــت بــدون اســتخوان را خــرد کــرده بــا کمــی اب می گذاریــم بپــزد وقتــی‬ ‫گوشــت پخــت و اب ان خشــک شــد گوشــت بــه روغــن می ایــد بــا چربــی خــود‬ ‫گوشــت ان را ســرخ می کنیــم‪ .‬کمــی هــم نمــک بــه ان می زنیــم‪ .‬اگــر گوشــت‬ ‫چــرب نبــود همــان ابتــدا کمــی دنبــه هــم در ان خــرد می کنیــم‪ .‬ایــن گوشــت‬ ‫را مــدت طوالنــی می توانیــد در یخچــال نگه داریــد و جهــت مصــرف غذاهــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫زمانی که سرگرم اب دادن باغچه‬ ‫و گل های منزل هستید با شنیدن‬ ‫صدای زنگ تلفن یا زنگ در ‪ ،‬ابتدا‬ ‫شیر اب را ببندید و بعد به انها‬ ‫پاسخ دهید ‪.‬‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلندای جنگل های‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه‬ ‫اهالــی ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را‬ ‫همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه‬ ‫در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی‬ ‫مختلف از جمله پرورش پیله ابریشــم و ابریشـم بافی‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای امامزاده ها و زیارتگاههای بســیاری می باشــد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم منطقــه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در‬ ‫محله پسرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه شهیدان انقالب اسالمی‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران‬ ‫امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگوار می ایند ‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه‬ ‫می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین و‬ ‫شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه‬ ‫بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت‬ ‫می ا ینــد ‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر‬ ‫مینودشــت و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‬ ‫– مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه‬ ‫امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی شهرســتان کردکــوی‪ ،‬ســید مهــدی جلیلــی‪ ،‬در پنجمیــن‏همایــش‬ ‫بزرگداشــت حافــظ در کردکــوی گفت‪:‬‏حافــظ‪ ،‬بــا توجــه بــه غزل هایــش کــه‬ ‫انعکاس دهنــده‪ ،‬چرخــه ی امیدهــا و ناامیدی هــا‪ ،‬دلبســتن ها و دل شکســته‬ ‫شــدن هایش‪ ،‬‏عشــق توامــان زمینــی و اســمانی اش‪ ،‬دینــداری همــراه بــا‬ ‫تســاهل و تســامح و دلخــون بــودن از ریــاکاری و ‪ ...‬شــبیه ترین‏انســان بــه‬ ‫عمــوم مــا ایرانیــان و درعین حــال متفاوت تریــن متفکــر همــه دوران هاســت‏‪.‬‬ ‫ایــن شــاعر و پژوهشــگر گلســتانی‪ ،‬روزگار حافــظ را دوران پراکندگــی در‬ ‫حاکمیــت ایــران عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در هــر‏گوشــه از ایــران‪ ،‬حاکمــی محلــی‬ ‫حکومــت می کــرد و وحدتــی ملــی در کار نبــود و در شــیراز نیز درگیری بلند مدت‬ ‫‏ال مظفــر و ال اینجــو بــر ســر حکمرانــی وجــود داشــت‪ .‬ایــن تغییــر و تحول ها در‬ ‫حکمرانــی ان هــم بــا فواصــل انــدک‪،‬‏اهــل شــیراز را مردمانــی ســازگار بــا عقایــد‬ ‫و شــیوه های مختلــف و ایــن اصــل کــه هیــچ چیــز پایــدار نیســت بــار اورده بــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا برشــمردن برخــی از مضامیــن پرتکــرار و مــورد توجــه حافــظ گفــت‪ :‬انچــه‬ ‫کــه در ان دوران بیشــتر بــه چشــم‏می ایــد‪ ،‬بازارگرمــی دینــداران ریایــی اســت‬ ‫کــه حافــظ را بــر ان مـی دارد تــا ایــن موضــوع و مضمــون را مهم تریــن‏درونمایــه‬ ‫اشــعار خــود قــرار دهــد‏‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کردکــوی‪ ،‬یکــی از نکاتــی کــه در‬ ‫بررســی هــر شــخصیتی مــاک ارزیابــی‏اســت را اعمــال اختیــاری ان شــخصیت‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در شــناخت هــر شــخصیت‪ ،‬اعمــال اختیــاری او از اهمیــت‬ ‫‏بســیاری برخــوردار اســت‪ ،‬چــرا کــه اعمــال غیــر اختیــاری و اجبــاری را نمی تــوان‬ ‫مــاک شــناخت شــخصیت دانســت‪ .‬هیــچ‏شــخصیتی در طــول تاریــخ نبــوده‬ ‫کــه همــه اعمالــش از روی اختیــار و مطابــق صددرصــدی ارمان هایــش باشــد و‬ ‫همــواره‪،‬‏شــخصیت های بــزرگ بــرای رســیدن بــه بیشــترین ســهم از ارمان هــای‬ ‫خــود‪ ،‬سیاســت ها و روش هایــی را برگزیده انــد‪.‬‏حافــظ نیــز از ایــن موضــوع‬ ‫برکنــار نیســت‪ .‬او بــه دربــار حاکمــان رفــت و امــد دارد و بــا برخــی از انان دوســتی‬ ‫می کنــد‪،‬‏حاکــم و وزیــر و صاحــب منصــب را مــدح می کنــد‪ ،‬وظیفــه تقاضــا‬ ‫می کنــد و در پرتــوی حمایــت همیــن حاکمــان بــه نقــد‏انــان نیــز می پــردازد‪ .‬امیــر‬ ‫مبارزالدیــن را محتســب می خوانــد و در ســوگ شــاه ابــو اســحاق اینجــو‪ ،‬شــاه‬ ‫شکســت خــورده و‏گریختــه فــارس‪ ،‬ســوگواری می کنــد‪ ،‬بــا شــاه شــجاع کــه‬ ‫بــر علیــه پــدرش امیــر مبارزالدیــن برخاســته و چشــم او را کــور‏کــرده‪ ،‬دوســتی‬ ‫می کنــد و در عین حــال منتقــد حاکمیــت نیــز هســت‏‪.‬‬ ‫جلیلــی‪ ،‬افــزود‪ :‬هیــچ شــاعری چــون حافــظ نتوانســته دلهــای فارسـی زبانان را‬ ‫بــه خــود متمایــل کنــد‪ ،‬انگونــه کــه دیوانــش را‏طــرف مشــورت خــود قــرار دهند و‬ ‫بــا تفــال بــه ان از او راه چــاره بجوینــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نظریــه نظــم عبدالقاهــر جرجانــی و بهــره بــردن بســیار حافــظ‬ ‫از ایــن نظریــه گفــت‪ :‬هیــچ شــاعری بــه انــدازه‏حافــظ از ایــن نظریــه ادبــی و‬ ‫زبانــی جرجانــی بهره منــد نبــوده اســت و ایــن همــه لطافــت زبانــی و بیانــی در‬ ‫حافــظ مرهــون‏بهره گیــری او از دیدگاه هــای ادبــی ایــن هم اســتانی ماســت‪.‬‬ ‫به ویــژه اینکــه حافــظ از گنجینــه ادبــی و مضمونــی پیش از‏خود همچــون دیوان‬ ‫خواجــوی کرمانــی و ســلمان ســاوجی و ‪ ...‬بیشــترین اســتفاده را کــرده اســت؛‬ ‫ان چنــان کــه او را‏متهــم بــه ســرقت ادبــی کرده انــد‪ .‬بایــد دانســت کــه در نظــرگاه‬ ‫عبدالقاهــر جرجانــی‪ ،‬ســرقت ادبــی‪ ،‬معنایــی نــدارد و هرکــه‏بهتریــن اســتفاده‬ ‫را ببــرد و در ســاخت زبانــی و ســبکی خــود مضامیــن پیــش ســروده و گفتــه‬ ‫را بهتــر بنشــاند‪ ،‬مضمــون از‏ان اوســت‪ .‬ایــن تبعیــت حافــظ از جرجانــی هــم‬ ‫نشــانگر نفــوذ دیدگاه هــای ایــن نظریه پــرداز گلســتانی قــرن پنجــم بــر حافــظ‬ ‫‏قــرن هشــتم ادبیــات ماســت‏‪.‬‬ ‫پنجمیــن همایــش بزرگداشــت حافــظ‪ ،‬بــا حضــور حافظ خوانــان کــودک و‬ ‫نوجــوان‪ ،‬فرمانــدار و برخــی مدیــران ایــن‏شهرســتان بــه همــت موسســه‬ ‫دارالفنــون کردکــوی‪ ،‬بــه مدیریــت ازاده حســینی و ســخنرانی دکتــر احســان‬ ‫مکتبی‪ ،‬معاون‏سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان و سیدمهدی‬ ‫جلیلــی‪ ،‬سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‏کردکــوی و برنامه هــای‬ ‫متنــوع دیگــری همچــون هم خوانــی نمایشــی غزلــی از حافــظ توســط نوجوانان‪،‬‬ ‫دکلمــه غزل هــای ‏حافــظ‪ ،‬اجــرای موســیقی ســنتی‪ ،‬تقدیــر از نوجوانــان‬ ‫حافظ خــوان برتــر کشــوری شهرســتان و ‪ ...‬در عصــر روز چهارشــنبه‏‏‪ 21‬مهرمــاه‬ ‫همزمان با روز بزرگداشــت حافظ در تاالر فرهنگ و ارشــاد شهرســتان کردکوی‬ ‫برگــزار شــد‏‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت‬ ‫موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد ‪ ،‬کــه بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه قــزل امــام‬ ‫فاقــد شــجره نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان‬ ‫و معتمدیــن ‪ ،‬قــزل امــام ‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام‬ ‫اســت‪ .‬زیارتــگاه اق امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه‬ ‫خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات‬ ‫بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین‬ ‫(ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط کوهســتانی‬ ‫و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات رفاهــی شــامل‬ ‫اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی واقــع شــده اســت ‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪ 12‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بقعــه مبارکــه حضــرت پیــر در یــک محیــط‬ ‫جنگلــی زیبــا قــرار دارد ‪ ،‬و دارای اب ‪ ،‬بــرق جاده اســفالته‬ ‫و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫نسبت حضرت پیر (ع) به امامان می رسد‪.‬‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنام اقای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و‬ ‫هنــوز هــم در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای‬ ‫اطــراف (بجنــورد ‪،‬سبزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد‬ ‫می کننــد‪.‬او بــه تنهایــی از صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمام می رســاند‪ .‬این هنرمند‬ ‫درگوشــه ی حیــاط‏منــزل شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه اموزش‬ ‫اطرافیــان و اهالــی روســتا بــرای مانــدگار مانــدن ایــن هنر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقو‬ ‫مخصوص(کوتــاه و بلند)‪،‬جوالــدوز بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت‬ ‫کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ اهو(ســر نــازک) و همچنیــن ‏مــواد اولیــه شــامل‬ ‫نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار کار و مــواد اولیــه بــرای تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از ایــن هنــر در کاربــرد دیگــری‬ ‫اســتفاده نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت‬ ‫بــاالی ‪500‬ســال کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده‬ ‫رشــته پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‬ ‫‏مشــغول بــه فعالیــت بــوده کــه اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و‬ ‫معرفــی ایــن گنجینــه زنــده بشــری بــا ثبــت مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز‬ ‫ثبــت مفاخــر حامــل میــراث ناملمــوس در فهرســت اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک قــاب‬ ‫چوبــی جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار ان را‬ ‫می پوشــانند ‪ .‬دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی )‬ ‫فشــار داده مــی شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن‬ ‫تــا ان طــرف امتــداد یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان‬ ‫را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از‬ ‫ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را‬ ‫بــا مشــته اهــن بــی دســته مــی کوبنــد کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هر کدام‬ ‫انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل‬ ‫مــی شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از‬ ‫پارچــه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت مــی شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد‬ ‫و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر‬ ‫اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه‬ ‫بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه قالب پشــت حیوان باقــی بماند ونیز‬ ‫بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب وراســت وچــپ نلغــزد ‪ ،‬یــک تســمه ی‬ ‫پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت‬ ‫وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه همیــن شــکل بــه دور ســر‬ ‫ســینه بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی پهــن نیــز بــه نــام‬ ‫تنــک از بــاالی پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را محکــم بــه‬ ‫هــم مــی بندنــد یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان هــم‬ ‫یــک کلگــی افســار چرمــی مــی زننــد وهمــه انها را بــا منگوله وخرمهره وزینــت االت‬ ‫دیگــر تزییــن مــی نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفته نوک‬ ‫تیــز بــه نــام جــوال دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز‬ ‫درزهــای عــادی را مــی دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پاالن ‪،‬‬ ‫بــدون اســتفاده از ســوزن بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

شماره : 648
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

شماره : 647
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!