روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 399 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 399

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 399

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 399

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 25 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /17‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /10‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪399‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫تضعیف شادی و نشاط کودکانه در فضای مجازی‬ ‫علتهای روغن سوزی خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تخریب ‪ ۹۶‬سازه غیرمجاز‬ ‫در اراضی کشاورزی‬ ‫‪3‬‬ ‫کشف ‪ ۲‬هزار کیلوگرم مواد مخدر‬ ‫‪4‬‬ ‫حکایت سرما‬ ‫و مرگ خاموش‬ ‫شهروندان ‪3‬‬ ‫تامین زمین و مصالح الزمه بسترسازی‬ ‫دولت برای ساخت ‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی‬ ‫عضــو انجمــن صنفــی مهندســان مشــاور ســاختمان‬ ‫گفــت‪ :‬صــدور مجوزهــا‪ ،‬اماده ســازی زیرســاخت ها و‬ ‫تامیــن زمیــن‪ ،‬مصالــح و منابــع مالــی از مســائل مهــم در‬ ‫ســاخت چهــار میلیــون واحد مســکونی هســتند کــه دولت‬ ‫ســیزدهم در ایــن مــوارد برنامه ریــزی مناســبی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «اصغــر مخلوقــی»‬ ‫دربــاره مــواردی کــه در تحقــق طــرح ســاخت مســکن‬ ‫ن بــا‬ ‫‪ ۴‬میلیونــی تاثیرگــذار اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬وجــود زمیــ ‬ ‫مالکیــت دولتــی در ســطح کشــور از امتیــازات فعلــی‬ ‫در اجــرای طــرح مســکن ‪ ۴‬میلیــون واحــدی اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از ایــن زمین هــا قابلیــت تبدیــل شــدن بــه‬ ‫عرصه هــای مســکونی را دارنــد و درعیــن حــال اراضــی‬ ‫موجــود می تواننــد در قالــب واگــذاری زمین هــای دولتــی‪،‬‬ ‫اراضــی ســازمان منابــع طبیعــی‪ ،‬اراضــی تحــت مالکیــت‬ ‫شــرکت های تابعــه دولتــی و ‪ ...‬کــه بــا قیمتــی پایین تــر و‬ ‫یــا بــا اجــاره ‪ ۹۹‬ســاله در اختیــار طــرح ســاخت مســکن ‪۴‬‬ ‫میلیــون واحــدی قــرار گیرنــد کــه بــا توجه بــه ارزش پایین‬ ‫زمین هــای مــورد نظــر نســبت بــه هزینــه ســاخت ان‪،‬‬ ‫می توانــد گزینــه مطلوبــی بــرای تولیــد و ســاخت مســکن‬ ‫مــورد نیــاز بــه شــمار رود‪.‬‬ ‫ایــن فعــال بخــش مســکن بــه مفــاد ایین نامــه اجرایــی‬ ‫قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مطابــق مــاده ‪ ۱۹‬ایــن مصوبــه‪،‬‬ ‫تمــام وزارتخانه هــا‪ ،‬موسســات و دســتگاه های دولتــی‬ ‫و همچنیــن شــرکت هایی کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد ســرمایه و‬ ‫ســهام ان هــا متعلــق بــه دولــت اســت‪ ،‬مکلــف هســتند‬ ‫نســبت بــه واگــذاری و تحویــل رایــگان اراضــی در اختیــار‬ ‫خــود ظــرف دو مــاه از درخواســت وزارت راه و شهرســازی‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ادارات ثبت اســناد و امــاک نیــز مکلف انــد‬ ‫پــس از اعــام وزارتخانــه یادشــده ظــرف یــک مــاه نســبت‬ ‫بــه تفکیــک و ثبــت انتقال ملــک در دفتر امــاک و صدور‬ ‫ســند مالکیــت بــه نــام دولــت با نمایندگی وزارت مســکن‬ ‫و شهرســازی اقــدام کننــد کــه تحقق ایین نامــه مذکور در‬ ‫قانــون جهــش تولیــد بــار دیگــر تکرار شــد و قرار اســت با‬ ‫حضــور پررنــگ دولــت‪ ،‬نهادهــای اجرایــی و نظارتــی تاثیــر‬ ‫بســزایی در بهره گیری از این پتانســیل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن عضــو انجمــن صنفــی مهندســان مشــاور معمــار‬ ‫و شهرســاز بــا بیــان ایــن کــه پــروژه مســکن ‪ ۴‬میلیــون‬ ‫واحــدی بــه صــورت ملــی تعریــف شــده اســت‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬در پروژه هــای ملــی بایــد تمــام ظرفیت هــا در اختیــار‬ ‫پــروژه قرارگیــرد و کســی حــق نــدارد سیاسـت های کالن‬ ‫کشــور را بــا چالــش روبــرو کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دولــت بایــد بــا مکلــف کــردن ارگان هــای‬ ‫ذی ربــط و دخیــل در حــوزه صــدور مجوزهــای الزم بــرای‬ ‫ساخت وســاز از جملــه ســازمان منابــع طبیعــی‪ ،‬ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬شــهرداری و نظــام مهندســی و ‪ ...‬در‬ ‫جهــت تســهیل صــدور مجوزهــای مربوطــه و همچنیــن‬ ‫هــم افزایــی حداکثــری ســازمان های فــوق الذکــر بــا‬ ‫ارگان هــای متولــی امــر ســاخت مســکن ماننــد شــرکت‬ ‫عمــران شــهرهای جدیــد‪ ،‬ادارات کل راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و ‪ ...‬اقــدام کنــد و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب گام مهمــی در پیشــبرد هرچــه بهتــر اهــداف‬ ‫طــرح‪ ،‬کاهــش مــدت زمــان و هزینه هــای ســاخت‬ ‫برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫مخلوقــی بــه ظرفیــت بخــش خصوصــی برای مشــارکت‬ ‫در امــر تولیــد مســکن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــدون در‬ ‫نظــر گرفتــن تعامــل بخش هــای دولتــی و خصوصــی و‬ ‫افزایــش مقولــه هم افزایــی ســاخت ایــن حجــم مســکن‬ ‫میســر نخواهــد شــد‪ .‬مطابــق مــاده ‪ ۱۰‬ذیــل بنــد «د» از‬ ‫ایین نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولید‬ ‫و عرضــه مســکن تحــت عنــوان «برنامه حمایــت از تولید‬ ‫صنعتــی مســکن و اســتفاده از فناوری هــای نویــن در‬ ‫احــداث و عرضــه مســکن»‪ ،‬جهت دســتیابی بــه اهدافی‬ ‫مترقــی چــون تســریع در تولیــد‪ ،‬افزایــش کیفیــت‬ ‫ســاخت و تنوع بخشــی بــه روش هــای تولیــد و همچنیــن‬ ‫کاهــش قیمــت تمــام شــده‪ ،‬شناســایی و ارزیابــی‬ ‫شــرکت های واجــد صالحیــت کــه دارای تجربیــات خوبــی‬ ‫در حــوزه امکانــات صنعتــی ســازی و فن اوری هــای نویــن‬ ‫هســتند می توانــد گام مهمــی در پیشــبرد ایــن مهــم در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه در جهــت‬ ‫افزایــش اشــتغال زایی به خصــوص در دوران کرونــا‬ ‫و پســاکرونا‪ ،‬صنعــت ســاختمان و صنایــع وابســته‬ ‫می تواننــد فرصت هــای جدیــد و بدیعــی را در جهــت‬ ‫بهره بــرداری از ظرفیــت بخــش خصوصــی کشــور ایجــاد‬ ‫کنــد کــه ایــن موضــوع می توانــد در تامیــن زیرســاخت های‬ ‫طــرح و ســاخت مولدهایــی ماننــد نیــروگاه برقــی‪،‬‬ ‫اب شــیرین کن ها و غیــره نمــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا هــدف پیشــبرد اهــداف طــرح‬ ‫ســاخت مســکن ‪ ۴‬میلیونــی‪ ،‬شــرکت های داخلــی واجــد‬ ‫توانمنــدی بــه عنــوان پیمانــکار داخلــی وجــود دارنــد کــه‬ ‫الزم اســت از نقــش افرینــی انهــا نیــز اســتفاده شــود ‪...‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬تولیــد چنــد میلیونــی‬ ‫مســکن کــه ســال های متوالــی رویایــی در حــوزه ســاخت‬ ‫و ســاز بــود‪ ،‬ایــن روزهــا در یــک قدمــی تحقــق و اجــرا قرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬قــرار اســت بــه پشــتوانه قانــون «جهــش‬ ‫تولیــد مســکن» بــه ســال های دوری بازگردیــم کــه رقــم‬ ‫تولیــد مســکن از مــرز ‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد عبــور می کــرد چــرا‬ ‫کــه تولیــد ســالیانه مســکن از متوســط ‪ ۶۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫در ســال های ‪ ١٣٩٢‬و قبــل از ان‪ ،‬اکنــون بــه متوســط‬ ‫ســالیانه نزدیــک بــه ‪ ۴٠٠‬هــزار واحــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســاخت میلیونــی مســکن ابتــدا یــک شــعار انتخابانــی‬ ‫تلقــی می شــد‪ ،‬امــا اکنــون بــه مرحلــه اجــرا رســده و در‬ ‫جلســات هفتگــی بیــن ســازندگان مســکن و مســووالن‬ ‫فعلــی وزارت راه و شهرســازی در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫رییــس حمهــوری تاکیــد کــرده اســت کــه ســاخت و‬ ‫تولیــد انبــوه مســکن از برنامــه هــای مهــم دولــت اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۴‬مهرماه نخســتین «جلســه شــورای عالی مسکن»‬ ‫بــا ریاســت ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بعــد از ایــن جلســه گفــت‪ :‬قانــون‬ ‫جهــش تولیــد مســکن کــه بــه تازگــی توســط رییــس‬ ‫جمهوری ابالغ شــد در تامین نیاز مســکن کشــور بســیار‬ ‫موثر اســت و تشــکیل شــورای عالی مســکن به ریاســت‬ ‫رییــس دولــت‪ ،‬مشــکالت و موانــع موجــود در راه اجــرای‬ ‫تولیــد انبــوه مســکن را برطــرف می کنــد و بــه زودی وارد‬ ‫اجــرای فــاز نخســت ســاخت و ســازها خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫نخســتین مرحلــه از ثبت نــام طــرح ســاخت‬ ‫چهارمیلیــون واحــد مســکونی در تمــام ‪ ۳۱‬اســتان از‬ ‫هفتــه اینــده انجــام خواهــد شــد‪ .‬پیشــنهاد وزارت راه و‬ ‫شهرســازی دربــاره میــزان اورده متقاضــی و تســهیالت‬ ‫اعطایــی بانــک در ایــن طــرح بــر اســاس توانمنــدی‬ ‫متقاضــی طراحــی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫‪6‬‬ ‫غافل از ‪ ۱۰‬مزیت سالمتی‬ ‫چای سبز نشوید!‬ ‫دستگیری کالهبردار میلیاردی فروش برنج‬ ‫‪7‬‬ ‫گرایش به هنر خوشنویسی کاهش یافته‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بحران در خلیج گرگان ترک فعل برخی‬ ‫مدیران است‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه شــرایط بحرانــی خلیــج گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫وضعیــت فعلــی ایــن پهنــه ابــی ناشــی از تــرک فعــل تعــدادی از مدیــران اســت کــه‬ ‫ایــن موضــوع در دســتگاه قضــا بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حیــدر اســیابی روز پنجشــنبه در جلســه بررســی‬ ‫چالــش هــای زیســت محیطــی خشــک شــدن خلیــج گــرگان کــه در جزیــره اشــوراده‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا معتقدیــم دربــاره خلیــج گــرگان حقــوق عامــه تضییــع شــده‬ ‫اســت و دامنــه ایــن تضییــع هــر روز گســترده تــر مــی شــود ولــی در عمــل هیــچ عــزم‬ ‫و اراده ای در اســتان و کشــور بــرای رفــع ایــن مشــکل دیــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در دســتگاه قضایــی اســتان بــه صــورت جــدی از مســئوالن‬ ‫اجرایــی و متولــی امــر مطالبــه مــی کنیــم و اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه در ایــن بخــش‬ ‫تــرک فعــل اتفــاق افتــاده اســت و بــه صــورت ویــژه بررســی مــی کنیــم چــه پیگیــری‬ ‫هایــی بــرای احیــای خلیــج گــرگان صــورت گرفتــه و نتیجــه ان هــا چــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی‪ ،‬نبــود یــک مدیریــت متمرکــز مســئولیت پذیــر را مشــکل اصلــی بــرای‬ ‫احیــای ایــن اکوسیســتم برشــمرد و گفــت‪ :‬بــه جــای اینکــه دســتگاه هــای متولــی در‬ ‫ایــن زمینــه مطالبــه گــری کــرده و بــرای حــل مشــکل چانــه زنــی کننــد دســتگاه هــای‬ ‫قضایــی و نظارتــی بــه موضــوع ورود کــرده و از ایــن دســتگاه هــا مــی خواهنــد کــه‬ ‫بــه وظایــف خــود در ایــن زمینــه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گلســتان بــا بیــان ایــن کــه موضــوع خلیــج گــرگان‬ ‫فقــط مربــوط بــه گلســتان نیســت ‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بایــد مطالبــه فراگیــر و ملــی بــرای‬ ‫کمــک بــه احیــای ایــن خلیــج صــورت بگیــرد و گرنــه عواقــب ان فراتــر از اســتان‪،‬‬ ‫حتــی کشــورهای منطقــه را درگیــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬نماینــدگان اســتان هــم بایــد ورود جــدی بــه ایــن موضــوع داشــته‬ ‫باشــند و در ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــور ‪ ،‬اختصــاص ردیــف اعتبــاری ویــژه‬ ‫بــرای احیــای خلیــج گــرگان مطالبــه اصلــی اســتان باشــد تــا بــرای احیــای ایــن‬ ‫خلیــج اقــدام اساســی صــوت بگیــرد و بتوانیــم جلــوی اثــار مخــرب محیــط زیســت‬ ‫را بگیریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از زمــان بــروز ایــن معضــل تاکنــون بــه جــز چنــد جلســه و چنــد‬ ‫مصوبــه بــرای رفــع کوتــاه مــدت مشــکل کــه ان هــم بــر زمیــن مانــده‪ ،‬در عمــل هیــچ‬ ‫اتفاقــی نیفتــاده و بایــد بــه دنبــال مطالبــه اجــرای مصوبــات کمیتــه ملــی احیــای‬ ‫تــاالب هــا باشــیم‪.‬‬ ‫صیــد غیرمجــاز ‪ ،‬ایجــاد پاســگاه و مقابلــه بــا اتــش ســوزی و ســاماندهی قایق هــای‬ ‫صیــادی از دیگــر مــواردی بــود کــه در ایــن جلســه بــه ان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫نشســت زیســت محیطــی بــا موضــوع چالــش هــای زیســت محیطــی خشــک شــدن‬ ‫خلیــج گــرگان امــروز بــا حضــور مســئوالن قضایــی و محیــط زیســتی اســتان هــای‬ ‫گلســتان و مازنــدران در جزیــره اشــوراده برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور بیــش از ‪ ۲۷‬درصــد از وســعت‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلومتــر مربعــی خلیــج گــرگان در ســال هــای اخیــر خشــک شــده و کــم توجهــی‬ ‫بــه ان امــکان بیشــتر شــدن ایــن محــدوده را تشــدید کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه‬ ‫تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران ب ـ ه عنــوان نخســتین مجموعــه‬ ‫تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر ثابــت کــرد‬ ‫ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه‬ ‫عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری‬ ‫مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان‬ ‫اســتخوانی و غضروفــی‪ ،‬جــذب پرنــدگان مهاجــر و حفــظ چرخــه زیســت دریــای‬ ‫خــزر دارای اهمیــت بــوده و در معیشــت جوامــع محلــی نیــز اثرگــذاری مســتقیم و‬ ‫نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز‬ ‫هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه‬ ‫اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 24‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,320,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,379,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 112,710,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 117,340,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪59,800,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,920,000‬ریــال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪399‬‬ ‫گرایش به هنر خوشنویسی‬ ‫کاهش یافته‬ ‫مدیــر انجمــن خوشنویســان شــیروان گفــت‪ :‬نســبت‬ ‫بــه ‪ ۲‬دهــه گذشــته اینــک گســترش و تنــوع امکانــات‬ ‫نرم افــزاری گرایــش افــراد بــه هنــر خوشنویســی را‬ ‫کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫علــی رحیمــی در ایــن خصــوص بــا بیــان اینکــه جایــگاه‬ ‫ایــن هنــر ملــی در ادارات فرهنگــی هنــری نیازمنــد‬ ‫توجــه بیشــتر اســت اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن کــم رنــگ‬ ‫شــدن و تــا حــدودی حــذف درس هنــر و خوشنویســی‬ ‫از واحــد هــای درســی دانــش امــوزان‪ ،‬کاهــش برگــزاری‬ ‫کالس ضمــن خدمــت فرهنگیــان بــرای ایــن رشــته و‬ ‫حــذف پســت هــای خطاطــی ادارات کل فرهنــگ وارشــاد‬ ‫اســامی و کاهــش کاربردهــای تبلیغاتــی دراســتفاده از‬ ‫خــط ملــی از جملــه اســیب هایــی اســت کــه منجــر بــه‬ ‫کاهــش گرایــش بــه ایــن رشــته هنــری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در کار نــرم افــزاری هیــچ گونــه‬ ‫لطافــت و ظرافــت خطاطــی مشــاهده نمــی شــود خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬متصدیــان امورچــاپ در فعالیــت هــای‬ ‫تبلیغاتــی و گرافیکــی بــه علــت عــدم شــناخت الزم از‬ ‫لطایــف خوشنویســی صرفــا بــا اســتفاده از نــرم افزارهای‬ ‫خوشنویســی اقــدام بــه چــاپ سفارشــات تبلیغاتــی و‬ ‫خوشنویســی مــی کننــد کــه ایــن امــر بــه هویــت هنــر‬ ‫خوشنویســی ضربــه مــی زنــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از نــگاه یــک هنرمنــد خوشــنویس ایــن‬ ‫وضعیــت بــه یــک الودگــی بصــری نیــز تبدیــل مــی شــود‬ ‫و ایــن بــی توجهــی در کاربردهــای تبلیغاتــی در محیــط‬ ‫تجــاری‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی دســت بــه دســت هــم‬ ‫داده و شــان و قداســت خوشنویســی و نــگاه بــه ایــن‬ ‫هنــر را ضعیــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫رحیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه اینــک گرایــش دانش امــوزان به‬ ‫خــط تحریــری بیــش تــر از قلــم نــی شــده اســت اضافــه کرد‪:‬‬ ‫یــک کار کوچــک امــوزش و پــرورش در تدویــن کتــب درســی‬ ‫کــه بــا خــط تحریــری نســتعلیق انجــام شــده چقــدر بچه هــا‬ ‫را در روی اوری بــه خــوش خطــی افزایــش داده اســت حــال‬ ‫اگــر در ســایر دســتگاه های دولتــی نیــز توجــه بــه خــط ایرانی‬ ‫یعنــی نســتعلیق بیشــتر شــود در مجمــوع یــک جریــان‬ ‫ترویــج خــوش خطــی در جامعــه ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاد خوشنویســی شــیروان با ابراز گالیه از اینکه تابلوی‬ ‫ســردرب ادارت فرهنگــی کــه بایــد بــا خــط ملــی باشــد اینــک‬ ‫بــا خــط نســخ اســت گفــت‪ :‬دیــوار نویسـی های غیــر اصولــی‬ ‫بــر پیکــره شــهر بــه گونـه ای اســت کــه در برخــی مــوارد شــهر‬ ‫دچــار الودگــی بصــری شــده‪ ،‬در صورتیکه محیط اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اقتصــادی بایــد متاثــر از ایــن خــط و هنــر ایرانــی‬ ‫باشــد تــا روح و روان انســان بــا مشــاهده لطافــت خــط‬ ‫نســتعلیق مشــمول حــظ بصــری شــود‪.‬‬ ‫رحیمــی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۳۰‬ســاله ایــن انجمــن‬ ‫افــزود‪ :‬انجمــن خوشنویســان بــه تنهایــی قــادر بــه‬ ‫تغییــر وضعیــت خــوش خطــی مــردم نیســت و بــرای‬ ‫ترویــج و ترغیــب هنــر خوشنویســی ســایر دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی بایســتی پــای کار باشــند بــا ایــن حــال انجمــن‬ ‫خوشنویســان عــاوه بــر برگــزاری کالس هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫همایــش‪ ،‬کارگاه هــای خوشنویســی‪ ،‬نمایشــگاه و‬ ‫جشــنواره ها تــاش مــی کند تا خــوش خطی در فرهنگ‬ ‫عمومــی رایــج شــود و انتظــار مــی رود دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی نســبت بــه خــط ملــی کــه بخــش اعظمــی از‬ ‫هویــت ایرانــی را تشــکیل می دهــد ضمــن حمایــت‬ ‫الزم انجمــن خوشنویســان را در انجــام رســالت خــود کــه‬ ‫ترویــج خــط خــوش درجامعــه اســت یــاری نماینــد‬ ‫وی خواســتار توجــه بیشــتر خانــواده هــا نســبت بــه خــوش‬ ‫خطــی فرزنــدان خــود شــد و گفــت‪ :‬همچنیــن در تبلیغــات‬ ‫محیطــی بایــد از ظرفیــت هنــر خوشنویســی به شــکل‬ ‫صحیــح اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اینــک قریــب ‪ ۵۰‬نفــر فــارغ التحصیــل ممتــاز‬ ‫خوشنویســی عضــو ایــن انجمــن هســتند‪ ،‬تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬نفــر در ایــن رشــته دوره هــای عالــی خوشنویســی را‬ ‫گذرانده انــد و موفــق بــه اخــذ گواهینامــه شــده و طــی ســه‬ ‫دهــه فعالیــت ایــن انجمــن بیــش از ‪ ۱۰‬هزار نفر اموزشــهای‬ ‫خوشنویســی را در دوره هــای مختلــف ســپری کرده انــد‪.‬‬ ‫دغدغه معیشت باعث‬ ‫غفلت از تربیت کودکان‬ ‫شده است‬ ‫اســیب هــا در حــوزه مجــازی بــه قــدر اســت کــه در یــک‬ ‫مقالــه نگنجــد امــا بدتــر از اســیب های فضــای مجــازی بــی‬ ‫تحرکــی و بــی نشــاطی کــودکان اســت‪ ،‬کمــی کــودکان خــود‬ ‫را بــا دوره کودکــی خــود مقایســه کنیــد متوجــه خواهیــد شــد‬ ‫کــه چــه ظلــم بزرگــی بــه ایــن نســل روا داشــته ایــد‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫به مناسبت هفته ملی‬ ‫کودک‪:‬‬ ‫تضعیف شادی و‬ ‫نشاطکودکانه‬ ‫در فضای‬ ‫مجازی‬ ‫خنده هــای از تــه دل‪ ،‬قهرهــای کــه زود بــه اشــتی‬ ‫مــی رســد‪ ،‬نــگاه هــای معصومانــه بــا هــزار شــوق‬ ‫وارزو‪ ،‬مــا را بــه یــاد ِ ماندنی تریــن فصــل زندگــی‬ ‫یعنــی کودکــی مــی انــدازد‪ 16 ،‬مهــر مــاه مصــادف‬ ‫بــا هفتــه ملــی کــودک اســت‪ ،‬هفتـه ای کــه ســبب‬ ‫مــی شــود نیــم نگاهــی بــه تمــام ســرمایه های‬ ‫زندگــی خــود بیاندازیــم و در کنــار همــه تالشــی‬ ‫کنیــم کــه بــرای رفــاه و اســایش انهــا داریــم بــه‬ ‫نیازهــای روحــی و روانــی ایــن قشــر نیــز توجــه‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در حالــی بــه پایــان هفتــه ملــی‬ ‫کــودک مــی رســیم کــه انچنــان کــه بایــد و شــاید‬ ‫بــه نقــش اساســی کــودکان در جامعــه ‪ ،‬نیازهــا و‬ ‫خواســته ها و تربیت انها توجه ای نشــده اســت و‬ ‫شــاید مجــازی بــودن مــدارس یکــی از دالیــل ایــن‬ ‫امــر اســت و هفتــه ملــی نیــز تحــت تاثیــر بیمــاری‬ ‫کرونــا ارام و بیصــدا بــه روزهــای پایانــی خــود‬ ‫نزدیــک مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در اکثــر خانواده هــای ایرانــی قبــل از‬ ‫اینکــه صحبــت از تربیــت بچــه باشــد صحبــت از‬ ‫گرانــی و هزینه هــای بچــه بــزرگ کــردن اســت‪،‬‬ ‫در زیــر فشــارهای اقتصــادی و تجمالتــی شــدن‬ ‫زندگی هــا و متاســفانه چشــم و هــم چشــمی های‬ ‫کــه در دنیــای مجــازی وجــود دارد‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫نیازهــای روحــی و روانــی کــودک از خانــواده ســلب‬ ‫شــده و این امر شــادی و نشــاط کودکانه را از انها‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــاید هفتــه ملــی کــودک بهتریــن فرصــت‬ ‫بــود کــه ایــن عوامــل بحــث و بررســی شــود و‬ ‫قبــل از اینکــه خیلــی دیــر شــود بــه خانــواده هــا‬ ‫هشــدارهای الزم در خصــوص تربیــت کــودک‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه بــا نگاهی به ســرفصل برنامه های‬ ‫ایــن هفتــه متوجــه مــی شــوید کــه مســووالن نیــز‬ ‫از ایــن امــر اساســی مغفــول مانده انــد و برنامه ای‬ ‫بــرای ایــن ســرمایه هــای زندگــی نداشــته اند‪.‬‬ ‫در حالی که درست است بیماری کرونا بیش‬ ‫از هــر چیــزی بــه اقتصــاد خانــواده ها لطمــه زده‬ ‫اســت امــا در کنــار ان فرزنــدان و کــودکان مــا نیز‬ ‫از لحــاظ روحــی و روانــی دچــار لطمــات فروانــی‬ ‫شــده انــد کــه جبــران ناپذیر اســت‪.‬‬ ‫بــا بســته شــدن پــارک هــا و فضاهــای ســبز‬ ‫هیجــان و شــور و نشــاط از کــودکان گرفتــه شــد‪،‬‬ ‫بــا مجــازی شــدن مــدارس واژه دوســتی و دوســت‬ ‫یابــی بــرای کــودکان گنــگ و بــی روح شــده اســت‬ ‫و در کنــار ان پــدر و مــادری کــه خســته از امــورات‬ ‫معیشــتی زندگی هســتند دیگر فرصتی برای نیاز‬ ‫و نازهــای کــودک خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن عوامــل دســت در دســت هــم داده‬ ‫تــا قشــنگترین فصــل زندگــی کــودکان مــا در‬ ‫انــزوا و فضاهــای مجــازی و بــازی هــای اینترنتــی‬ ‫بــه مســلخ کشــیده شــود و در ایــن میــان غفلــت‬ ‫مســووالن و زنــگ هشــدارهای کــه بــه صــدا در‬ ‫نمــی ایــد شــاید اینــده ایــران اســامی را بــا خطــر‬ ‫بحــران هویــت روبــه رو ســازد‪.‬‬ ‫اســیب هــا در حــوزه مجــازی بــه قــدری اســت‬ ‫کــه شــاید در یــک مقالــه نگنجــد امــا بدتــر از‬ ‫اســیب های فضــای مجــازی بــی تحرکــی و بــی‬ ‫نشــاطی کــودکان اســت‪ ،‬کمــی کــودکان خــود‬ ‫را بــا دوره کودکــی خــود مقایســه کنیــد متوجــه‬ ‫خواهیــد شــد کــه چــه ظلــم بزرگــی بــه ایــن نســل‬ ‫روا داشــته اید‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی (اینترنــت)‪ ،‬نســل جدیــدی از‬ ‫فضــای روابــط اجتماعــی اســت و بــا توجّــه بــه‬ ‫اینکــه عمــر چندانــی نــدارد‪ ،‬توانســته اســت بــه‬ ‫خوبــی در زندگــی مــردم جــا بــاز کنــد‪ .‬ایــن فضا در‬ ‫خانواده هــا رخنــه کــرده و بســیاری از کارکردهــای‬ ‫خانــواده را دچــار اختــال کــرده اســت‪ .‬فضــای‬ ‫مجــازی بــا داشــتن خصوصیــت دیجیتالــی‬ ‫بــودن‪ ،‬حافظــه مجــازی‪ ،‬تعاملــی بــودن‪ ،‬فــرا‬ ‫متــن بــودن و غیــر مرکــزی بــودن از ســایر رســانه‬ ‫هــا متمایــز اســت‪ .‬عــاوه بــران بایــد افــزود کــه‬ ‫فضــای مجــازی بــه مثابــه تیــغ دو لبــه اســت کــه‬ ‫مــی توانــد هــم کارکردهای مثبت داشــته باشــد و‬ ‫هــم در ایجــاد زمینه هــای منفــی باالخــص اخالل‬ ‫در ســامت روانــی کــودکان و نوجوانــان نقــش‬ ‫موثــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گســترش فضاهــای مجــازی اینترنتــی ماننــد‬ ‫انــواع دیگــر تحـوّالت و پیشــرفت هــا‪ ،‬پیامدهــا و‬ ‫اثــار مثبــت و منفــی گوناگونــی را در زمینــه اداب‬ ‫و اخــاق زندگــی خانوادگــی کاربــران ایــن گونــه‬ ‫فضاهــا ایجــاد کــرده اســت‪ .‬از جملــه پیامدهــای‬ ‫مثبــت فضــای ســایبری‪ ،‬اســان ســازی و ســرعت‬ ‫بخشــی ارتباطــات و تبــادل اط ّالعــات اســت‪ .‬از‬ ‫جملــه پیامدهــای منفــی فضــای ســایبری از ابعــاد‬ ‫گوناگــون‪ ،‬مــی تــوان بــه اســیب هــای روانــی و‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬اســیب های خانواده‪ ،‬و اســیب های‬ ‫اخالقــی و فرهنگــی اشــاره کــرد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬هدایت‬ ‫و نظــارت والدیــن در کنــار شــناخت و اگاهــی از‬ ‫اســیبهای پیــش روی فضــای مجــازی‪ ،‬میتوانــد از‬ ‫بهتریــن راهکارهــا در جهــت رفع اســیبهای فضای‬ ‫مجــازی باشــد‪.‬‬ ‫احســاس نــا امنــی و تاثیــرات ان‪ ،‬فقــط در ســطح‬ ‫کودکــی باقــی نمی مانــد‪ .‬اگــر فــردی در دوران‬ ‫کودکــی احســاس نــا امنــی شــدیدی کنــد‪ ،‬ایــن امر‬ ‫باعــث می شــود کــه وی نتوانــد متناســب بــا ســن‬ ‫اش رشــد کنــد‪ .‬بــه مــرور ایــن فــرد در بزرگســالی‬ ‫بــا چالــش بزرگــی مواجــه خواهــد شــد‪ .‬بــرای مثال‬ ‫افــرادی کــه نمی تواننــد ارتباطات خــود را با والدین‬ ‫شــان تنظیــم کننــد و اســتقالل فــردی و اجتماعــی‬ ‫در ســن خــود کســب کننــد‪ ،‬معمــوال ًدر بزرگســالی‬ ‫دچــار مشــکالت اضطرابــی می شــوند و بــه راحتــی‬ ‫نمی تواننــد بــه دیگــران اعتمــاد کننــد‪ .‬دخترانی که‬ ‫احســاس نــا امنــی می کننــد نمی تواننــد همســران‬ ‫و مــادران خوبــی باشــد و پســرانی کــه احســاس‬ ‫نــا امنــی می کننــد‪ ،‬نخواهنــد توانســت همســران‬ ‫و پــدران خوبــی باشــند و فعالیت هــای اجتماعــی‬ ‫ایــن افــراد در ســطح جامعــه هــم تحــت تاثیــر این‬ ‫احســاس نــا امنــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شــاید هفتــه ملــی کــودک بهتریــن فرصــت‬ ‫بــرای بررســی اســیب شناســی ایــن دوران و رفــع‬ ‫مشــکالت در خصــوص تربیــت کــودکان و توجــه‬ ‫به امنیت روحی و ورانی انها در شــرایط حســاس‬ ‫کنونــی مــی توانســت باشــد کــه متاســفانه انچنان‬ ‫کــه بایــد در ایــن ایــام نــه بــه ایــن مقولــه توجـه ای‬ ‫شــده اســت و نــه مســووالن برنامــه ای بــرای ان‬ ‫داشــته اند‪.‬‬ ‫امیــد داریــم در روزهــای اینــده بــه ایــن مســائل‬ ‫بیــش از گذشــته پرداختــه شــود و قبــل از اینکــه‬ ‫خیلــی دیــر شــود زنــگ هشــدارها هــم بــرای‬ ‫خانــواده هــا و مســووالن بصــدا در بیایــد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده نوبت دوم در مورد پرونده اجرائی کالسه ‪ 9901193‬محکوم له مریع نودهی و محمدتقی عین بیگی مبنی بر فروش مال مشاع ارزیابی‏ملک پالک ثبتی ‪ 6091‬فرعی از ‪ 722‬فرعی از ‪ 164‬اصلی ‪ ،‬نظریه کارشناسی را به شرح ذیل اعالم حضور می‬ ‫داریــم ‪ :‬ملــک‏معرفــی شــده واقــع در بجنــورد خیابــان امــام خمینــی ره غربــی ‪44،‬پــاک ‪ 3‬شــهرداری بایوتــی ام ‪ 527542‬و ‪ 4147710‬مراجعــه و بــا‏حضــور خواهــان و همســرش باقــر عیــن بیگی فرزند خوانده‪ ،‬بازدید میدانی و بررســیهای الزم انجام وگزارش کارشناســی به شــرح‬ ‫‏ذیل تقدیم میگردد‪ .‬اســنادومدارک ابرازی ‪- ،‬تصویریک برگ سندمشــاعی بایالک ثبتی ‪ 6091‬فرعی ار‪-164‬اصلی مجری شــده‏ار‪-1 722‬ششــدانگ یکباب منزل مســکونی با شــماره ‪ 6091‬فرعی ار ‪-164‬اصلی مفروزومجری از‪722‬بخش دو بجنورد به‏مســاحت ‪ 159‬مترمربع‬ ‫‪ ،‬دارای دوبرگ ســند مشــاعی ‪،‬که ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه واعیان بنام مریم نودهی کدملی‏‏‪ 0682110477‬وســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان بنام محمدتقی عین بیگی میباشــد و در ان اعیانی باریربنای ‪125‬‏مترمربع با اســکلت اجری ودرب و‬ ‫پنجره های اهنی و الومینیومی باکف مورائیک فرش با سیســتم گرمایشــی گازشــهری و دارای‏انشــعابات اب و برق وگاز و نمای ســیمانی با قدمت بیش از ســی ســال در همکف احداث شــده اســت ‪ .‬عرصه از ضلع شــرقی به‏عرض ‪ 11.70‬متر مشــرف به کوچه دارای عقب‬ ‫نشــینی میباشــد‪ -2 .‬ملک در موقع بازدیدتخلیه بود‪-3 .‬ملک ثبتی اســت و دارای‏دو برگ ســندهریک ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ‪ ،‬وبنام خواهان و خوانده پرونده میباشــد‪ -4 .‬ملک مشــاع اســت ‪-5 .‬باقر عین‏بیگی همســرمریم نودهی وفرزند خوانده مدعی بودســه‬ ‫دانگ مشــاعی محمدتقی عین بیگی با وکالت در تصرف ایشــان میباشــد‪.‬‏باتوجه به موقعیت مکانی وســعت و ابعاد ملک وقدمت بنابیش از ســی ســال‪ ،‬ونوع کاربری مســکونی وگذر دسترســی ‪،‬‏وبادرنظرگرفتن جمیع جوانب اثرگذار در ارزش ملک باصرفنظراز دیون و‬ ‫تعهدات احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی در‏حال حاضر ارزش ملک (عرصه به مبلغ ‪11.000.000.000‬ریال واعیانی باانشعابات منصوبه به مبلغ ‪800.000.000‬ریال )‏وارزش ملک مورد توصیف جمعا به مبلغ ‪11.800.000.000‬ریال بارده میلیارد و هشتصد میلیون‬ ‫ریــال تعییــن و اعــام میگــردد‪.‬‏و اینکــه پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده ششــدانگ پــاک مذکــور در روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 1400/08/11‬ســاعت ‪12:30‬‏الــی ‪ 13:00‬و از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احکام مدنی دادگســتری بجنورد به فروش برســد‪ .‬بنابراین‬ ‫متقاضیان‏شرکت در جلسه مزایده میتواند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و ار کم و کیف موضوع مطلع و در صورت‏تمایل ار مورد مزایده بازدید نمایند ‪ .‬بدیهی است مرایحه از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار‏خواهد شد و‬ ‫ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس ار پرنــده مرایحــه اخــذ و مابقــی مبلــغ نیــر ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و‏در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نــود درصــد) در مهلــت مقرر ‪ ،‬مبلغ تودیعی پس از کســر هزینه مزایده به نفــع دولت ضبط و‏مزایده تجدید مــی گردد‏‪.‬‬ ‫دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان بجنورد – میالد اسدی بربریه ا م الف ‪ 801/‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2874‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/06/29‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-200‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضی اقای ســید علی حســینی فرزند عباس‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 10974‬صــادره ازتهــران در یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 174‬متــر‏مربــع از ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد ‏محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‏خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک‬ ‫مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‏قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/25 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪ 1400/08/10‬احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3414‬‏‬ ‫‪ ۱۳‬شایعه در مورد ورزش کردن صحیح که نباید باور کنید‬ ‫باورهای اشتباه برای ورزشکاران سم است‪ .‬اگر می خواهید‬ ‫ورزش کنید حتما باید از این باورهای اشتباه اگاه شوید و خطر انها را درک کنید‪ .‬زیرا‪،‬‬ ‫هریک از این باورها می تواند تا حد زیادی سالمتی و کیفیت ورزش را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫برخی از باورهای اشتباه ممکن است برای شما بسیار مخرب باشد و منجر به اسیب دیدگی‬ ‫شما در ورزش شود‪ .‬با ‪ ۱۳‬باور اشتباه درباره ورزش اشنا شوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پیش از ورزش باید حرکات کششی انجام دهید‬ ‫این باور اشتباه قدمت دیرینه ای در دنیای ورزش دارد و شاید رایج ترین باور اشتباه باشد‪.‬‬ ‫زیرا‪ ،‬حتی با جستجو در میان مقاالت علمی اطالعات زیادی به دست می اورید که ممکن‬ ‫است شما را سردرگم کنند‪ .‬مطالعات نشان می دهد حرکات کششی برای افزایش بازه‬ ‫حرکتی مفاصل مفید است‪ .‬اما‪ ،‬اثر این حرکات در بهبود عملکرد ورزشکاران و جلوگیری از‬ ‫اسیب کمی متفاوت است‪ .‬ممکن است حرکات کششی دامنه حرکتی را پیش از ورزش‬ ‫افزایش دهند‪ .‬بنابراین الگوی حرکتی که مغز به ان عادت داشته است تغییر می کند و‬ ‫به ویژه در ورزش های سنگین مثل بدنسازی‪ ،‬ممکن است تاثیر منفی در عملکرد ورزشکار‬ ‫بگذارد‪ ،‬زیرا مغز به جای تمرکز روی تولید نیرو در دامنه حرکتی مشخص باید اطالعات‬ ‫عصبی را مطابق با دامنه حرکتی جدید تنظیم کند‬ ‫زمانی که ماهیچه ها سرد هستند‪ ،‬انجام حرکات کششی می تواند باعث ازادسازی هورمون‬ ‫استرس شود که برای عملکرد ورزشکاران مفید نیست‪.‬‬ ‫گرم کردن پیش از ورزش برای بهبود عملکرد ورزشکاران و پیش گیری از اسیب توصیه‬ ‫می شود‪ ،‬اما بهتر است شامل حرکات کاردیو برای افزایش گردش خون در بدن و کمی‬ ‫حرکات سبک برای گرم کردن مفاصل باشد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دویدن روی تردمیل فشار کمتری به زانوها وارد می کند‬ ‫مطالعات نشان می دهد تردمیل تا اندازه ناچیزی فشارهای عمودی را که به زانو وارد‬ ‫می شود کاهش می دهد‪ .‬در عوض‪ ،‬خاصیت ثابت بودن وضعیت حرکتی در همه‬ ‫ماشین های ورزشی وجود دارد‪ .‬این خاصیت در تردمیل باعث شده فشار بیشتری به‬ ‫ماهیچه ها‪ ،‬تاندون ها و رباط های بخش پایینی پا از جمله تاندون اشیل وارد شود‪.‬‬ ‫دستگاه حرکتی انسان بسیار پیچیده است‪ .‬هنگام دویدن روی اسفالت بدن تغییرات‬ ‫بسیار کوچکی را در دستگاه حرکتی اندازه گیری می کند و خود را در بهترین وضعیت ممکن‬ ‫قرار می دهد‪ .‬اما‪ ،‬زمانی که این اراده از بدن گرفته می شود و به دست یک ماشین سپرده‬ ‫می شود‪ ،‬باید قید این هماهنگی های به ظاهر کوچک را بزنید‪ .‬اگرچه این تغییرات بسیار‬ ‫کوچک هستند اما‪ ،‬حذف انها توسط تردمیل می تواند در طول زمان باعث فرسایش زانوها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬ورزش روی تردمیل یا اسفالت هرکدام فواید خودش را دارد‪ .‬دویدن روی‬ ‫تردمیل که کف نرم تری دارد برای افزایش قدرت به ویژه در ماهیچه های نگاهدارنده‬ ‫(برقرارکننده تعادل فیزیکی) نقش دارد‪ .‬زیرا‪ ،‬باید از این عضالت برای حفظ تعادل بدن‬ ‫روی تردمیل استفاده شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫نقشــه هــای ســازمان زمیــن شناســی و تاییــد معضــل فرونشســت زمیــن در گلســتان‪ ،‬زنگ خطــری جدی بــرای مدیران‬ ‫و اهالــی اســتان اســت تــا بــرای جلوگیــری از اســتحصال بــی رویــه اب از ســفره هــای عمیــق چــاره جویــی کننــد کــه در‬ ‫صورت تســاهل خســارات بیشــماری همچون نابودی کشــاورزی‪ ،‬تخلیه ســکونتگاه های مرزی و مهاجرت را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬شــرایط و تغییــرات اقلیمــی چنــد ســال اخیــر و وقــوع خشکســالی شــدید در گلســتان تبعــات بســیاری بــرای ایــن‬ ‫اهالــی ایــن اســتان شــمالی بــه همــراه داشــته اســت کــه بایــد بــرای رفــع ایــن چالــش فراگیــر کشــور تدابیــر ویــژه اتخــاذ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرونشست‬ ‫زمین ارمغان‬ ‫خشکسالی در دیار‬ ‫هیرکان‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪399‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫تک شعله عامل اصلی‬ ‫گاز گرفتگی‬ ‫علتهای روغن سوزی خودرو‬ ‫عبارتند از‬ ‫‪ -۱‬شکستن رینگهای پیستون‬ ‫‪ -۲‬خورده شدن جداره سیلندر‬ ‫‪ -۳‬الغر شدن پیستون‬ ‫‪ -۴‬خراب گیت و الســتیکهای ان(متعلقات ســر ســیلندر)‬ ‫یکــی از علت هــای شــایع گازگرفتگــی‪ ،‬اســتفاده از وســیله‬ ‫پخــت و پــز و یــا اجــاق گاز تــک شــعله بــه عنــوان وســیله‬ ‫گرمایــش اســت‪ ،‬کــه اســتفاده از ایــن تجهیــزات در فضــای‬ ‫بســته و بــدون تهویــه‪ ،‬ســبب کمبــود اکســیژن و انتشــار گاز‬ ‫مــرگ اور مــی شــود‪.‬‬ ‫حکایت سرما و مرگ‬ ‫خاموش شهروندان‬ ‫اینــک دمــای هــوای خراســان شــمالی بــه زیــر‬ ‫صفــر رســیده و بخاری هــا در بیشــتر خانه هــا‬ ‫روشــن شــده اســت اما‪ ،‬نگرانی ها از گازگرفتگی‬ ‫شــهروندان هماننــد ســال گذشــته کــه مــرگ ‪۲۲‬‬ ‫نفــر را در پــی داشــت‪ ،‬همچنــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن اســتان در‬ ‫ســال گذشــته بــا توجــه بــه جمعیــت در متوفیــان‬ ‫ناشــی از گاز منواکســید کربــن رتبــه ســوم را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داد کــه بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫اســتفاده از وســایل گاز ســوز غیــر اســتاندارد‬ ‫و تــک شــعله هــا در خانــه هــا بیشــترین علــت‬ ‫مــرگ و میــر هــا بــوده انــد‪.‬‬ ‫گاز منــو اکســید کربــن همچنیــن در ســال ‪،۹۸‬‬ ‫‪ ۱۳‬نفــر‪ ،‬در ســال ‪ ۲ ،۹۷‬نفــر و در ســال ‪ ۹۶‬هــم‬ ‫جــان ‪ ۲۳‬نفــر از شــهروندان را گرفــت‪.‬‬ ‫همیشــه در فصــل ســرما شــهروندان تــاش‬ ‫می کننــد منــزل یــا محــل کار خــود را بــه بهتریــن‬ ‫شــکل ممکــن گــرم نگــه دارنــد غافــل از اینکــه‬ ‫یــک بی احتیاطــی و غفلــت کوچــک در نصــب و‬ ‫راه انــدازی وســایل گرمایشــی می توانــد حــوادث‬ ‫جبــران ناپذیــری رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫رتبه سوم گاز گرفتگی در کشور‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال جــاری تــا پایــان شــهریور مــاه‬ ‫مــرگ ناشــی از گازگرفتگــی نداشــته ایــم امــا امــار‬ ‫ســال گذشــته بــاال بــود بــه نحــوی کــه ‪ ۲۲‬متوفــی‬ ‫بــه علــت استنشــاق گاز منواکســید کربــن در‬ ‫مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان معاینــه شــدند که‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۱۶‬نفــر مــرد و ‪ ۶‬نفــر زن بــوده انــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا نــورس بــا بیــان اینکــه ایــن‬ ‫اســتان در ســال گذشــته در مــرگ و میــر ناشــی‬ ‫از گاز منــو اکســید کربــن رتبــه ســوم را داشــت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در نیمــه نخســت ســال گذشــته‬ ‫هفــت نفــر متوفــی ناشــی از گازگرفتگــی در‬ ‫اســتان معاینــه و علــت مــرگ انهــا استنشــاق گاز‬ ‫منواکســیدکربن تشــخیص داده شــده بــود کــه از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۲‬نفــر زن و پنــج نفــر مــرد بودنــد و‬ ‫مابقــی امــار مربــوط بــه فصــل ســرد ســال اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای کاهــش امــار متوفیــان ناشــی‬ ‫از گازگرفتگــی بــا منــو اکســید کربــن‪ ،‬بــر رعایــت‬ ‫نــکات ایمنــی در نصــب و بــه کارگیــری وســایل‬ ‫گرمایشــی تاکیــد مــی شــود زیــرا مــاه هــای ســرد‬ ‫را پیــش رو داریــم و اســتفاده از وســایل گرمــا زا‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد توجــه داشــت کــه اگــر فــردی‬ ‫در اثــر ابتــا بــه مســمومیت بــا گاز مونوکســید‬ ‫کربــن جــان خــود را از دســت ندهــد ممکــن‬ ‫اســت دچــار نواقــص عصبــی و روانــی‬ ‫پیشــرفته نظیــر فلــج عضــوی یــا اختــال قــوای‬ ‫مغزی شــود‪ ،‬مســمومیت شــدید بــا ایــن گاز‬ ‫می توانــد کشــنده باشــد‪.‬‬ ‫نــورس در خصــوص نحــوه برخــورد بــا فــرد‬ ‫مســموم ناشــی از گاز منــو اکســید کربــن گفــت‪:‬‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا مصدومــان‪ ،‬بــه ســرعت‬ ‫بایــد ان هــا را از محیــط خــارج کنیــد‪ ،‬ورودی‬ ‫گاز را بســته و درب و پنجــره را بــاز کــرده و پــس‬ ‫از خــارج ســاختن مصــدوم از محیــط الــوده بــه‬ ‫ســرعت بــا اورژانــس تمــاس بگیریــد‪ ،‬عالئــم‬ ‫حیاتــی مصدومــان را کنتــرل کنیــد و از بــاز بــودن‬ ‫راه هــای هوایــی مصــدوم اطمینــان حاصــل کنید‪.‬‬ ‫شــهروندان خطــر گازگرفتگــی را جــدی بگیرنــد‬ ‫مســوول روابــط عمومــی شــرکت گاز خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬حــوادث مشــترکان ایــن شــرکت‬ ‫بیشــتر در فصــل ســرما بشــدت افزایــش می یابــد‬ ‫از ایــن رو از مــردم انتظــار مــی رود خطــر ایــن‬ ‫حــوادث را جــدی گرفتــه و نــکات ایمنــی را بیشــتر‬ ‫رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫احمــد مومنــی بــا بیــان اینکــه یکــی از علت هــای‬ ‫شــایع گازگرفتگــی در ایــن اســتان‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫وســیله پخــت و پــز و یــا اجــاق گاز تــک شــعله‬ ‫بــه عنــوان وســیله گرمایــش اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اســتفاده از ایــن تجهیــزات در فضــای بســته و‬ ‫بــدون تهویــه‪ ،‬ســبب کمبــود اکســیژن و انتشــار‬ ‫گاز مــرگ اور مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬نصب ابگرمکن در فضاهای‬ ‫بســته ماننــد ســرحمام و یــا دستشــویی‪ ،‬موجــب‬ ‫کاهــش اکســیژن و منجــر بــه خفگــی و فــوت‬ ‫افــراد مــی شــود‪.‬‬ ‫مومنــی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای گذشــته‬ ‫بیشــترین علــت حــوادث مشــترکان‪ ،‬در بخــش‬ ‫انفجار و اتش ســوزی‪ ،‬ناشــی از مشــکل شیلنگ‬ ‫گاز بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن مــوارد شــیلنگ‪،‬‬ ‫بــدون بســت فلــزی اســتفاده شــده و یــا بســت‬ ‫مناســب نداشــته‪ ،‬و یــا اینکــه دچــار پوســیدگی و‬ ‫خوردگــی و زدگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین حــوادث اســتان‬ ‫مربــوط بــه وســایل گاز ســوز ســیار اســت کــه‬ ‫شــامل تــک شــعله هــا اســت کــه بعضــا بــرای‬ ‫نصــب انــان از شــیلنگ هــای بلنــد اســتفاده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــه دلیــل اینکــه بیشــتر ایــن وســایل بــه‬ ‫صــورت موقــت اســتفاده مــی شــود توجــه جــدی‬ ‫بــرای بحــث اســتاندارد ان نمــی شــود کــه همیــن‬ ‫غفلــت موجــب حــوادث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مشــترکان‪ ،‬هر ســال باید‬ ‫شــیلنگ وســایل گازســوز را مــورد بازبینــی قــرار‬ ‫داده و حتــی در صــورت ســالم بــودن ظاهــری‪،‬‬ ‫هــر ســه ســال انــرا تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫مومنــی از دیگــر علــت هــای حادثــه هــای‬ ‫مشــترکان در بخــش گازگرفتگــی بــا منواکســید‬ ‫کربــن را مربــوط تــرک و درز دودکــش ســاختمان‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه‪ ،‬مشــترکان‬ ‫هرســال بایــد قبــل از اســتفاده از دودکــش ان را‬ ‫بــه لحــاظ مســدود نبــودن و ســالم بــودن مســیر‬ ‫عبــور گازهــای حاصــل از احتــراق و وجــود کالهک‬ ‫اچ (‪ )H‬بررســی کننــد‪.‬‬ ‫مســوول روابــط عمومــی شــرکت گاز خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬علــت دیگــر ایــن‬ ‫حــوادث اتصــال نامناســب وســیله گازســوز‬ ‫بــه دودکــش ســاختمان اســت کــه بعضــا از‬ ‫اتصــاالت نامناســب ماننــد لوله هــای اکاردئونی‬ ‫غیراســتاندارد بــه جــای لولــه هــای فلــزی‬ ‫گالوانیــزه اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن گونــه مــرگ قابــل‬ ‫پیشــگیری اســت اظهار داشــت‪ :‬شــهروندان باید‬ ‫نــکات ایمنــی را بیشــتر مــد نظــر داشــته باشــند‬ ‫و همچنیــن نســبت بــه وســایل گاز ســوز خــود‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫مومنــی بــا بیــان اینکــه هر وســیله گاز ســوز برای‬ ‫ســوختن نیــاز بــه اکســیژن دارد افــزود‪ :‬بــه طــور‬ ‫میانگیــن هــر مشــترک این اســتان حــدود ‪ ۱۵‬متر‬ ‫مکعــب گاز روزانــه بــرای گــرم کــردن خانــه هــا و‬ ‫پخــت و پــز و ســایر مصــارف اســتفاده مــی کنــد‬ ‫کــه بــه طــور میانگیــن نیــاز بــه ‪ ۲۰۰‬متــر مکعــب‬ ‫هــوا اســت‪ ،‬نبایــد درز هــای در و پنجــره هــا همــه‬ ‫گرفتــه شــود‪ ،‬همچنیــن بایــد بــرای ورود هــوا در و‬ ‫پنجــره هــا بعــد از چنــد ســاعت بــاز کنیــم‪.‬‬ ‫در نتیجــه بــرای یــک بخــاری گازســوز تقریبــا نیاز‬ ‫بــه ‪ ۱۳‬متــر مکعــب بــر ســاعت هــوا نیــاز اســت‪.‬‬ ‫در یــک اتــاق ‪ ۱۲‬متــری حــدود ‪ ۳۶‬متــر مکعــب‬ ‫هــوا وجــود دارد‪ ،‬بــرای یــک بخــاری فقــط به مدت‬ ‫ســه ســاعت هــوا وجــود دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۱۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۷‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شــش دانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ 336.۸۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۵۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۱۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۹‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شــش دانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ ۳۳۸.۸۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۵۵ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۱‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۳‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شــش دانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ ۲۰۵۱.۵۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۴۹ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۰‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬‬ ‫در شــش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ ۱۹۲۶.۴۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۴۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۰۱‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۷۳‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬‬ ‫در شــش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ ۳۹۸.۲۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۵۹ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۱۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه‪۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۶‬تقاضای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شــش دانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ ۳۳۱.۸۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۵۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۲‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شــش دانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ ۲۰۳۱.۸۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۶۳ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫ عالئم روغن سوزی عبارتند از‪:‬‬‫ خروجی دود ابی رنگ از لوله اگزوز بصورت دائمی‬‫ اگــر دود ابــی در ابتــدای گاز دادن از لولــه اگــزوز خــارج‬‫شــده و ســپس قطع گردد‪ .‬از خرابی گیت و الســتیک های‬ ‫ان می باشــد‪(.‬متعلقات ســر ســیلندر)‬ ‫ داخــل لولــه اگــزوز چــرب مــی شــودو وقتــی دســتمال‬‫کاغــذی را در داخــل لولــه اگــزوز قــرار دهیــم‪ .‬دســتمال‬ ‫کاغــذی چــرب مــی شــود‪.‬‬ ‫ به دهانه شمع روغن می زند‪ .‬و شمع را می سوزاند‪.‬‬‫ موتور حتما کسری روغن دارد‪.‬‬‫ اگــر در قالپــاق موتــور را بــاز کنیــد‪،‬دود ابــی از ان خــارج‬‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ چــون محفظــه کارتــل کــه روغــن در انســت بــه بــاالی‬‫سرســیلندر راه دارد‪،‬و چیــزی کــه محفظــه احتــراق را بــه‬ ‫کارتــل گازبنــدی مــی کنــد رینگهــا هســتند‪،‬اگر رینگهــا‬ ‫ضعیــف باشــند هــم روغــن ســوزی رخ مــی دهــد چــرا‬ ‫کــه روغــن از کنــار رینگهــا بــه محفظــه احتــراق راه یافتــه‬ ‫و می ســوزد‪،‬وگازهای حاصــل از احتــراق نیــز از محفظــه‬ ‫احتــراق بــه کارتــل و از کارتــل بــه بــاالی موتــور یعنــی‬ ‫همانجایــی کــه در قالپــاق موتــور قــرار دارد راه می یابــد‬ ‫و بــا بــاز کــردن در قالپــاق ایــن گازهــا خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫ در ایــن موقعیــت مکانیــک هــا اصطالحــا میگوینــد موتــور‬‫بخــار دارد‪.‬و معمــوال در ایــن حالــت موتــور نیــاز بــه تعمیــر‬ ‫کلــی یعنــی تعویــض رینــگ و پیســتون و حتــی شــاید‬ ‫تــراش ســیلندر یــا تعویــض ســیلندر دارد‪.‬‬ ‫نکات فنی و کاربردی‬ ‫‪ -۱‬نکاتــی را کــه بایــد در کار بــا ‪ECU‬هــا بــر روی خــودرو‬ ‫بدانیــم و رعایــت کنیــم‪:‬‬ ‫هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬کانکتــور رلــه ی دوبــل را جــدا‬ ‫نکنیــم‪ .‬هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬ســر باتــری را بــر نداریــم‪.‬‬ ‫هیچــگاه ســوییچ بــاز‪ ،‬کانکتــور ‪ ECU‬را جــدا نکنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬زیــرا هــر ســه مــورد فــوق باعــث مــی شــود بــه تغذیــه‬ ‫‪ ECU‬شــوک وارد شــده و یــک یــا چنــد ‪ IC‬از بــورد ان‬ ‫بســوزد‪ .‬ایــن مســئله حتــی ممکــن اســت منجــر شــود کــه‬ ‫‪ ECU‬کامــلا بســوزد‪.‬‬ ‫ روش صحیح چیست؟‬‫‪ -۱‬ابتــدا ســوییچ را ببندیــد ســپس ســرباتری منفــی را‬ ‫برداریــد (اگــر بجــای منفــی مثبــت را برداریــد لحظــه جــدا‬ ‫شــدن جرقــه ی بیشــتری مــی زنــد و ایــن یعنــی شــوک‬ ‫بــه تغذیــه ‪ECU‬هــا وارد می شــود ) حــال مــی تــوان بــی‬ ‫هیــچ مشــکلی کانکتــور هــر یــک از ‪ECU‬هــا جــدا کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ضمنــا توجــه داشــته باشــید وقتــی کانکتــور یــک ‪ECU‬‬ ‫را جــدا مــی کنیــد نبایــد دســت روی پایه هــای کانکتــور‬ ‫ان بکشــید چــون الکتریســیته ی ســاکن بــدن می توانــد‬ ‫بســادگی باعــث ســوختن مــدار ‪ ECU‬بشــود ‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪399‬‬ ‫مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفتن پروژه‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫پاسگاه های مرزی‬ ‫گلستان‬ ‫کشف ‪ ۲‬هزار کیلوگرم‬ ‫مواد مخدر‬ ‫همزمــان بــا هفتــه نیــروی انتظامــی‪ ،‬پــروژه هوشمندســازی‬ ‫پاســگاه های مــرزی گلســتان بــا هــدف تقویــت هــر چــه بیشــتر‬ ‫ســرحدات ایــن اســتان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی گلســتان گفــت‪ :‬هوشمندســازی مــرز تحولــی‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال‪ ۲ ،‬هــزار‬ ‫کیلوگــرم مــواد مخــدر ســنتی و صنعتــی در اســتان کشــف‬ ‫شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال پنــج درصــد‬ ‫کاهــش دارد‪.‬‬ ‫ســعید ایتــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن‬ ‫میــزان بیــش از یکهــزار و ‪ ۹۶۰‬کیلوگــرم مربــوط بــه کشــف‬ ‫مــواد مخــدر ســنتی و ‪ ۴۵‬کیلوگــرم نیــز در حــوزه مواد مخدر‬ ‫صنعتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای ‪ ۲۵۰‬طــرح مقابلــه بــا خــرده‬ ‫فروشــان در اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬در راســتای پاکســازی مناطق و‬ ‫ارتقــای امنیــت اجتماعــی ‪ ۹۴۷‬نفــر دســتگیر و بــه مقامــات‬ ‫قضایــی تحویــل داده شــدند‪.‬‬ ‫ایتــی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۳۶۲‬معتــاد نیــز دســتگیر و در‬ ‫مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬و تبصــره دوم مــاده ‪ ۱۶‬نگهــداری مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تنهــا یــک مرکــز نگهــداری مــاده ‪ ۱۶‬در‬ ‫اســتان وجــود دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــم اینــک از ‪ ۱۹‬کمــپ‬ ‫تــرک اعتیــاد بخــش خصوصــی‪ ۱۳ ،‬کمپ فعال هســتند که‬ ‫مــی تواننــد بــا ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫ایتــی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات فرهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر در ‪ ۶‬ماهــه دوم ســال ابــاغ مــی شــود‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫یکــی از طــرح هــای فرهنگــی شــاخص مبــارزه با مــواد مخدر‬ ‫طــرح «یاریگــران زندگــی» اســت کــه بــا هــدف کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی‪ ،‬رفتارهــای پرخطــر و مبــارزه با اعتیاد‬ ‫در مــدارس اســتان اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن امســال شــورای مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر‪۱۵۵ ،‬میلیــون ریــال بــرای برگــزاری کارگاه اموزشــی‬ ‫اســیب هــای اعتیــاد در دانشــگاه های بجنــورد و علــوم‬ ‫پزشــکی بجنــورد هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫ایتــی بــا بیــان اینکــه شــیوع اعتیــاد در خراســان شــمالی‬ ‫نســبت بــه جمعیــت فعــال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصــد اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یــک و نیــم درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر اعتیــاد‬ ‫را بانــوان اســتان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫پست قدیمی ترین نهاد‬ ‫ارتباطی بین مردم است‬ ‫بــه مناســبت روز جهانــی پســت روزنامــه بازارکســب و‬ ‫کارپــارس از نامــه رســان های شــرکت پســت تجلیــل‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن تجلیــل مدیــر مســئول روزنامــه بــازار کســب‬ ‫و کا ر ضمــن تبریــک روز جهانــی پســت بــه خانــواده‬ ‫بــزرگ وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و کارکنــان‬ ‫پســت گفــت‪ :‬صنعــت پســت‪ ،‬بــه عنــوان قدیمی تریــن و‬ ‫مردمی تریــن نهــاد ارتباطــی در کشوراســت و بــی تردیــد‬ ‫اهمیــت وجــود پســت و نقــش مهــم ان در بهــره وری‬ ‫و رشــد اقتصــادی در ســطح جامعــه از دیــد هیــچ کــس‬ ‫پوشــیده و پنهــان نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاختار اصلــی صنعــت پســت را نیروهــای‬ ‫انســانی تشــکیل می دهنــد کــه بــا داشــتن توانمنــدی هــای‬ ‫فــراوان و تالشــهای خســتگی ناپذیــر و شــبانه روزی خــود‬ ‫بــرای ارتبــاط بیــن المللــی و ابادانــی میهــن اســامی زحمــت‬ ‫می کشــند‪.‬‬ ‫حمیــد رضــا محمدیــاری اظهارکــرد‪ :‬درســت اســت کــه مــا در‬ ‫عصــر تکنولــوژی زندگــی مــی کنیــم امــا نقــش یــک پســتچی‬ ‫بــه عنــوان یــک فــرد متعهــد ‪ ,‬مهربــان و باصداقــت و فــداکار‬ ‫خیلــی مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتبار ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫حذف نقاط پرتصادف جاده های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره ایمنــی راه و حریــم اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســالجاری بــرای اجــرای اقدامــات‬ ‫در زمینــه حــذف نقــاط پرتصــادف جاده هــای اســتان ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫حامــد معــروف در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ســال مالــی‬ ‫جــاری قــرار اســت ‪ ۱۰‬نقطــه پرتصــادف در جــاده هــای اصلــی‪ ،‬فرعــی و‬ ‫روســتایی اســتان حــذف و برچیــده شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۹۶ :‬نقطــه پرتصــادف در محورهــای اصلــی‪ ،‬فرعــی و‬ ‫روســتایی اســتان در ســال ‪ ۹۶‬از طــرف وزارت راه و شهرســازی ابــاغ‬ ‫شــد البتــه پــس از ان ‪ ۱۰‬نقطــه دیگــر هــم بــه عنــوان نقطــه پرتصــادف‬ ‫ابــاغ شــد کــه در مجمــوع شــمار ایــن نقــاط بــه ‪ ۱۰۶‬مــورد رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا ســال ‪ ۹۸‬تنهــا ‪ ۶‬نقطــه پرتصــادف جــاده هــای اســتان‬ ‫رفــع شــده بــود امــا ایــن رقــم در ســال ‪ ۹۹‬بــه ‪ ۳۸‬نقطــه رســید و اکنــون‬ ‫بــا اقدامــات انجــام شــده‪ ،‬ایــراد هــا در ‪ ۴۶‬نقطــه رفــع شــده اســت‪.‬‬ ‫معــروف بــا بیــان اینکــه رفــع ایرادهــا و برچیــدن نقــاط پرتصــادف‬ ‫بــر اســاس اولویــت هــا انجــام مــی شــود گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس تــا‬ ‫پایــان ســال مالــی جــاری بــرای رفــع مشــکالت و ایرادهــا در ‪ ۱۰‬نقطــه‬ ‫پرتصــادف‪ ،‬ایرادهــا در نیمــی از نقاطشناســایی شــده‪ ،‬رفــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وقف حدود پنج هزار مترمربع‬ ‫زمین توسط خیران شیروانی‬ ‫رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شــیروان گفــت‪ :‬در هفتــه‬ ‫وقــف امســال‪ ،‬ســه قطعــه زمیــن بــه مســاحت چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۸۳۰‬مترمربــع خیــران و نیکــوکاران ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی وقــف کردنــد‪.‬‬ ‫ســعید علیپــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬وقــف هــای‬ ‫جدیــد شــامل یــک قطعــه زمیــن تجــاری واقــع درروســتای‬ ‫شــهرک گلیــان بــه مســاحت ‪۳۰‬مترمربــع‪ ،‬یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بــه مســاحت چهــار هــزار مترمربــع در روســتای قلندرابــاد و‬ ‫یــک قطعــه بــاغ میمــی واقــع در روســتای مالباقــر بــه مســاحت‬ ‫‪ ۸۰۰‬مترمربــع اســت کــه ارزش ریــال ان در مجمــوع کل ســه‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫علیپــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬چهــار واقــف خیراندیــش بــا نیــت‬ ‫برگــزاری مراســمات دهــه فاطمیــه در مســجد روســتا‪ ،‬ســاخت‬ ‫ارامســتان روســتای قلندرابــاد و برگــزاری مراســم عیــد غدیــر‬ ‫اقــدام بــه ایــن عمــل خیرخواهانــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬طــی یکســال گذشــته ‪ ۱۳‬موقوفــه جدیــد بــه‬ ‫ارزش ریالــی ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال بــا اجــرای نیــات ازادی زندانیــان‪،‬‬ ‫قرانــی‪ ،‬اطعــام و عــزاداری امــام حســین(ع) و کمــک بــه دانــش‬ ‫امــوزان بــی بضاعــت صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۵۲‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۸۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای عزیزاللــه غالمــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۳۵‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۵۴۰۰۷۴‬صــادره از‬ ‫اق قــا در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪۱۳۶.۴۵‬مترمربــع در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ ۴‬اصلــی واقــع در اراضــی مــرده یلمــه (یلمــه خنــدان) بخــش ‪ ۱۳‬حــوزه ثبتــی شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز‬ ‫گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض و دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف ‪۸۸۷۵.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز شنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰‬تاریخ انتشار نوبت دوم روز یکشنبه ‪۱۴۰۰/۰۷/۲۵‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره‪ 1400/06/14_ 2627_1400‬هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم صدیقــه ره امــوز فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه ‪ 328‬صــادره از در یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 326‬متــر مربــع از پــاک ‪ 119‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی حصــار شــیر علــی خریــداری از مالــک رســمی اقــای احمــد ره امــوز فرزنــد حســن محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد‪.‬م الــف ‪3372‬تاریــخ انتشــارز نوبــت اول‪ 1400/7/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1400/7/25‬احمــد اصغــری شــیروان رییــس ثبــت اســناد وامالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۳‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۴‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان‬ ‫به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪۳۵۳.۲۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۰۶۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱:‬علــی برقــی‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۱۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۶۵‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی‬ ‫‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪۳۵۸.۴۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م الــف‪ ۹۰۴۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪50‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بــزرگ در مرزبانــی اســت و بــا اجــرای ایــن پــروژه‪ ۱۱ ،‬پاســگاه نقطــه‬ ‫صفــر مــرزی اینچه بــرون بــه دوربیــن مــدار بســته مجهــز شــده و‬ ‫اطالعــات ایــن دوربین هــا در اتــاق مانیتورینــگ ســتاد فرماندهــی‬ ‫مرزبانــی کشــور و اســتان قابــل رصــد اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ بهــزاد هرمــزی در ایــن مراســم بــدون اشــاره بــه هزینــه‬ ‫اجــرای ایــن طــرح اظهــار داشــت‪ :‬هوشمندســازی مــرز با اســتفاده از‬ ‫تجهیزات نوین الکترونیکی و نظامی‪ ،‬قدرت مرزبانان را در مقابله‬ ‫بــا هرگونــه تهدیــد تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اشــراف بیشــتر اطالعاتــی مرزبانــی در انجــام‬ ‫ماموریت هــا و مبــارزه بــا هرگونــه ناامنــی و بی نظمــی در مرزهــا از‬ ‫دیگــر نتایــج اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح گلســتان هــم در ایــن‬ ‫مراســم گفــت‪ :‬امادگــی رزمــی مرزبانــی در مناطــق مــرزی مشــهود‬ ‫بــوده و ایــن نیــرو جایــگاه خــود را در ســرحدات تثبیــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫غــام الــواری بیــان کــرد‪ :‬اراده مســتحکم نیروهــای مرزبانــی در‬ ‫دفــاع از مــرز و همراهــی مرزنشــینان بــا انقــاب اســامی‪ ،‬مرزهــای‬ ‫کشــور را بــه یکــی از امن تریــن مرزهــای جهــان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح گلســتان گفــت‪ :‬معیــار‬ ‫رشــد و توســعه یــک کشــور بــر پایــه امنیــت اســتوار اســت و بــدون وجــود‬ ‫امنیــت هیــچ حاکمیتــی نمی توانــد مســیر رشــد و تعالــی را طــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن خــوب ارزیابــی کــردن عملکــرد مرزبانــی گلســتان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارزیابی هــای بــه موقع و موثــر از وضعیت مرزهای‬ ‫اســتان بازخوردهــای خوبــی از ســوی بومیــان منطقــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تجزیــه و تحلیــل دقیــق مرزهــا و رصــد فعالیت هــای‬ ‫همســایگان در نقــاط مــرزی گلســتان‪ ،‬تهدیــدات امنیتــی منطقــه را‬ ‫بــه صفــر رســانده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح گلســتان رضایــت بومیان‬ ‫مناطــق مــرزی اســتان را نتیجــه ثبــات و امنیــت مرزهــا دانســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۳۴۸‬کیلومتــر مــرز خاکــی و ‪ ۹۰‬کیلومتــر مــرز ابی‬ ‫مشــترک با کشــور ترکمنســتان دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫یک بطری اب یخ در فریزر‬ ‫داشته باشید‬ ‫از شیر اب نخورید و همیشه‬ ‫برای اب خوردن از بطری‬ ‫استفاده کنید که مستقیم‬ ‫اب خوردن از شیر‪ ،‬اب زیادی‬ ‫را هدر می دهد ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬بیشــینه ‪19‬سیلســیوس‪ .‬شــمال شــرق وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان غــرب شــمال غربــی‬ ‫از ‪ 15‬بــه ‪ 25‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۱۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۷۰‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در‬ ‫شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪۳۴۵.۴۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ ۹۰۷۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۰۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۸۲‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در‬ ‫شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪۳۶۷.۵۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ ۹۰۷۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۰۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۷۲‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در‬ ‫شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪۴۶۳.۷۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ ۹۰۷۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۵۹۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــرض کالســه ‪ ۱۳۹۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۷۹‬تقاضــای ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در‬ ‫شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام پنــج دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســب بــه مســاحت ‪ ۳۸۷.۵۵‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضی ســعداباد بخش دو حــوزه ثبت گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجع ذی صالح قضایــی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۶۱ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۷/۲۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر ‪1400‬‬ ‫تخریب ‪ ۹۶‬سازه غیرمجاز‬ ‫در اراضی کشاورزی‬ ‫مدیــر امــور اراضـــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در نیمــه نخســت ســالجاری ‪ ۴۵۹‬فقــره ســاخت و ســاز‬ ‫غیرمجــاز در زمین هــای کشــاورزی اســتان شناســایی و نســبت بــه‬ ‫تخریــب و برچیــدن ‪ ۹۶‬فقــره ان اقــدام شــد‪.‬‬ ‫محمدباقــر منتظــری در ایــن خصــوص بــا بیــان اینکــه در ایــن‬ ‫مــدت ‪ ۱۰۵‬مــورد اخطاریــه بــرای متخلفــان صــادر شــده اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۵۲۶‬مــورد تخلــف ســاخت و ســاز غیــر‬ ‫مجــاز در اراضــی کشــاورزی نیــز بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اراضـــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫مســاحت تغییــر کاربــری غیــر مجــاز شناســایی شــده را ‪۳.۸‬‬ ‫هکتــار عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫منتظــری ‪ ۱۳۰‬مــورد ثبــت و بارگــذاری دعــاوی کیفــری در ســامانه‬ ‫جامــع حقوقــی ســازمان امــور اراضــی کشــور و ســه مــورد واگــذاری‬ ‫امــور بــه بخــش خصوصــی را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫ایــن مــدت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اراضـــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه در زمینــه حفــظ اراضــی کشــاورزی در ســطح شهرســتان‬ ‫م شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬حفاظــت‬ ‫هــای اســتان اقدامــات خوبــی انجــا ‬ ‫از اراضــی یــک وظیفــه قانونــی و ملــی محســوب مــی شــود لــذا همــه‬ ‫بایــد بــرای حفــظ اراضــی کشــاورزی تالش کنند و مشــارکت مــردم در‬ ‫ایــن زمینــه بســیار حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫منتظــری اظهــار داشــت‪ :‬اطالع رســانی و فرهنــگ ســازی در‬ ‫زمینــه حفــظ کاربــری و جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی‬ ‫یکــی از موضوعــات مهــم و مــورد توجــه ایــن مدیریــت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اراضـــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬ســامانه ‪ ۱۳۱‬امــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی دربــاره‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا‪ ،‬تفکیــک و خــرد کــردن‬ ‫زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬تصرفــات غیرمجــاز و زمیــن خــواری‪،‬‬ ‫شناســایی اراضــی کشــاورزی رهــا شــده‪ ،‬بایــر و مــوات‪ ،‬اســتفاده‬ ‫غیرمجــاز از اراضــی واگــذار شــده ملــی و دولتــی‪ ،‬تخلفــات‪،‬‬ ‫پیشــنهادها و انتقــادات در حــوزه امــور اراضــی و ارائــه مشــاوره در‬ ‫مســایل امــور اراضــی اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص واگــذاری و توســعه اراضــی نیــز گفــت‪۲۳.۵۸ :‬‬ ‫هکتــار از اراضــی ملــی بــرای طــرح هــای کشــاورزی و غیــر‬ ‫کشــاورزی بــه تعــداد ‪ ۳۰‬نفــر از افــراد حقیقــی و حقوقــی در ایــن‬ ‫اســتان واگــذار شــد‪.‬‬ ‫منتظــری گفــت‪ :‬یــک مــورد واگــذاری در قالــب شــورای هیــات‬ ‫هفــت نفــره واگــذاری جهــت توســعه باغــات وبــرای ایجــاد‬ ‫توتســتان بــه مســاحت ‪ ۴۹‬هکتــار نیــز انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬در قالب‬ ‫گشــت های ‪ ۷۵‬هکتار از ســطح اراضی کشــاورزی پایش شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۸۱ :‬هــزار و ‪ ۲۲۶‬متــر مربــع شــامل ‪ ۱۹۹‬مــورد‬ ‫درخواســت تغییــر کاربــری داده شــده اســت کــه در ایــن خصــوص‬ ‫کمیســیون هایــی برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصه کشــاورزی‪،‬‬ ‫کــه ‪ ۱۱‬درصــد گســتره اســتان را شــامل مــی شــود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره‬ ‫بــردار دارد و بــه طــور میانگیــن هــر کشــاورز تنهــا ‪ ۳.۵‬هکتــار‬ ‫زمیــن بــرای کشــت و کار دارد کــه البتــه یکپارچــه نیســت‪.‬‬ ‫رییــس ماهیــان خاویــاری گلســتان گفــت‪ :‬حملــه مســلحانه‬ ‫قاچاقچیــان پرنــدگان شــکاری بــه ســوی ماموریــن دولتــی در نــوار‬ ‫مــرزی شهرســتان گمیشــان در شــمال غربــی گلســتان منجــر بــه‬ ‫مجــروح شــدن ‪ ۲‬نفــر از کارکنــان شــرکت تولیــد و نگهــداری ماهیــان‬ ‫خاویــاری شــد‪.‬‬ ‫مصطفــی عقیلــی نــژاد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۲ :‬نفــر از‬ ‫متخلفان و قاچاقچیان پرندگان شــکاری در گمیشــان در پی تعقیب‬ ‫و زنــده گیــری یــک پرنــده شــکاری بــه محــدوده مــرزی نزدیــک شــدند‬ ‫و بــا توجــه بــه خــروج پرنــده شــکاری از مــرز تــاش کردنــد بــا توســل‬ ‫بــه زور و ســاح‪ ،‬قایــق پایــگاه حفاظــت ماهیــان خاویــاری را تصاحــب‬ ‫کــرده و بــه ادامــه کار غیــر قانونــی خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا مقاومــت پرســنل ماهیــان خاویــاری ‪ ،‬شــکارچیان‬ ‫غیرمجــاز بــا یــک قبضــه ســاح شــکاری ‪۲‬مامــور را زخمــی کــرده و از‬ ‫محــل متــواری شــدند ‪.‬‬ ‫پایــگاه حفاظــت از ماهیــان خاویــاری شــیالت در منطقــه فریــد‬ ‫پــاک در محــدوده مــرز ایــران و ترکمنســتان در شــمال شهرســتان‬ ‫گمیشــان واقــع شــده و مامــوران ایــن نهــاد بــرای تــردد بــه ایــن‬ ‫پایــگاه ابــی از قایــق موتــوری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫جبران کسری‬ ‫بودجه دلیل‬ ‫اصلی تورم‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه کســری بودجــه‪ ،‬خلق پــول و‬ ‫تــورم همچــون حلقه هــای زنجیــر به هم متصل هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل‬ ‫اصلــی تــورم و خلــق پــول در کشــور جبــران کســری بودجــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬کنتــرل و مهــار تــورم از مهمتریــن‬ ‫اولویــت هــای دولــت ســیزدهم و رییــس جدیــد بانــک مرکــزی اســت‬ ‫حضور بیش از هزار گلستانی در‬ ‫ازمون مرکز وکالی قوه قضاییه‬ ‫رییــس مرکــز وکالی قــوه قضائیــه در اســتان گلســتان گفــت در ازمون‬ ‫ملــی وکالــت مرکــز وکالی قــوه قضاییــه بیــش از هــزار شــهروند اســتان‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تحقیر دالر‬ ‫با پراید دسته دوم!‬ ‫حوادث‬ ‫مورد هدف قرار گرفتند‬ ‫محافظان ماهیان خاویاری‬ ‫توسط قاچاقچیان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪399‬‬ ‫انفجار در منزل جان جوان‬ ‫‪ 27‬ساله شیروانی را گرفت‏‬ ‫انجام حرکات نمایشی باعث‬ ‫مرگ کودک ‪ 5‬ساله شد‏‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫و انفجــار و اتــش ســوزی منــزا و فــوت‏جــوان ‪ 27‬ســاله ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرگرد «علیرضــا‬ ‫مکرمــی» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏در پــی اعــام‬ ‫اتــش ســوزی مبنــی بریــک مــورد انفجار در روســتای سرچشــمه‬ ‫دویــن از توابــع‏شهرســتان شــیروان‪ ،‬مامــوران انتظامــی بــه‬ ‫همــراه عوامــل اتــش نشــانی در محــل حاضــر شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا حضــور عوامــل انتظامــی در محــل مشــخص شــد یــک‬ ‫بــاب منــزل بــه طــور کامــل دچــار حریــق شــده‏اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متاســفانه جــوان ‪ 27‬ســاله در ایــن اتــش ســوزی دچــار‬ ‫مصدومیــت شــده کــه‏توســط عوامــل اورژانــس بــه بیمارســتان‬ ‫انتقــال شــد‏‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شــیروان در پایان خاطر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام صاحــب منــزل‏ایــن حادثــه نشــتی گاز‬ ‫کــه موجــب جرقــه و اتــش ســوزی شــده اســت‪ ،‬مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از برخــورد یک‬ ‫دســتگاه خــودروی ‪ 405‬بــا کــودک ‪ 5‬ســاله در ایــن شهرســتان‬ ‫‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ»محمد‬ ‫گلمحمــد زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع‏یــک مــورد تصــادف در پــارک تفریحــی باباامــان‬ ‫بالفاصلــه گشــت انتظامــی و کارشناســان پلیــس راه بــه محــل‬ ‫اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی بعمــل امــده مشــخص شــد‬ ‫راننــده خــودروی ‪ 405‬در حیــن انجــام حــرکات نمایشــی بــا یــک‬ ‫‏کــودک ‪ 5‬ســاله برخــورد مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن کــودک معصــوم‬ ‫بالفاصلــه بــه بیمارســتان اعــزام کــه متاســفانه بــر اثــر شــدت‬ ‫‏جراحــات وارده جــان خــود را از دســت مــی دهــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه راننــده خــودرو بــه محــض برخــورد بــا کــودک‪ ،‬خــودروی‬ ‫خــود را‏رهــا کــرده و از محــل متــواری مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اقدامــات الزم در جهــت دســتگیری ایــن فــرد انجــام شــده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫کــه بــرای تحقــق ان لــزوم جلوگیــری از خلــق پــول و یافتــن راهکارهــای‬ ‫جایگزیــن بــرای جبــران کســری بودجــه در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار میــزان نقدینگــی در مردادمــاه امســال‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۳۹.۱‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت و از ‪ ۲۸۹۱‬هــزار مییلیــارد تومــان بــه ‪ ۳۹۲۱‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان رســیده اســت‪ .‬بســیاری از کارشناســان خلــق پــول‬ ‫توســط سیســتم بانکــی را از عوامــل رشــد پایــه پولــی و تولیــد پــول‬ ‫پرقــدرت در کشــور می داننــد‪.‬‬ ‫«احمــد حاتمــی یــزدی» کارشــناس اقتصــادی روز جمعــه در ایــن‬ ‫بــاره بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت‪ :‬بایــد حجــم پــول موجــود‬ ‫در کشــور بــا حجــم معامــات کاالهــا و خدمــات متناســب باشــد‬ ‫و چنانچــه حجــم نقدینگــی کــم باشــد معامــات راکــد می شــود و‬ ‫اگــر بیشــتر بایــد تــورم افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫«احمــد حاتمــی یــزدی» درخصــوص رابطــه تولیــد کاال‪ ،‬تــورم‬ ‫و نقدینگــی افــزود‪ :‬در صورتــی کــه همــراه بــا رشــد نقدینگــی‪،‬‬ ‫تولیــد کاال و خدمــات اضافــه نشــود یعنــی در قبــال پولــی کــه‬ ‫بــه مــردم و شــرکت ها بــرای خریــد پرداخــت می شــود کاالیــی در‬ ‫بــازار نباشــد‪ ،‬قیمت هــا افزایــش می یابــد و بــه تبــع ان تــورم نیــز‬ ‫صعــودی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر دولت هــا بــا کســری‬ ‫بودجــه مواجــه بودنــد یعنــی درامــد کافــی بــرای هزینه هــای خــود‬ ‫نداشــتند‪ ،‬گفــت‪ :‬مهمتریــن منبــع درامــد دولت هــا فــروش نفــت‬ ‫و گاز‪ ،‬اخــذ مالیــات‪ ،‬گمــرکات و فــروش دارایــی اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬صــادرات نفــت بــا کاهــش قابــل‬ ‫مالحظ ـه ای مواجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ادامــه داد‪ :‬وقتــی فــروش نفــت کاهــش یابــد‬ ‫واردات نیــز کــم می شــود و در نتیجــه درامدهــای گمــرک هــم‬ ‫نزولــی خواهــد بــود‪ .‬عــاوه بــر ان بــا محــدود شــدن واردات مــواد‬ ‫اولیــه‪ ،‬تولیــد داخــل هــم اســیب می بینــد و وقتــی تولیــد نباشــد‬ ‫مالیــات نیــز پرداخــت نمی شــود و در نتیجــه درامــد دولــت نیــز‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬همانطــور کــه اشــاره شــد همــه عوامــل چــون‬ ‫حلقه هــای زنجیــر بــه هــم متصــل هســتند و تحریــم موجــب‬ ‫کســری بودجــه می شــود در حالــی کــه هزینه هــای دولــت ثابــت‬ ‫بــوده و کاهــش نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫حاتمــی ادامــه دارد‪ :‬در ایــن شــرایط دولــت ناچــار اســت از بانــک‬ ‫مرکــزی قــرض کنــد و چــون ایــن بانــک‪ ،‬ســپرده مــردم را در اختیــار‬ ‫نــدارد‪ ،‬بنابرایــن پــول چــاپ می کنــد و چــاپ پــول باعــث می شــود‬ ‫حجــم نقدینگــی افزایــش یابــد و در نتیجــه تــورم ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ســه ســال گذشــته‪ ،‬ســالیانه بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫درصــد افزایــش نقدینگــی داشــتیم و بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد تــورم داشــتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس پولــی و بانکــی در ایــن ســال ها رشــد‬ ‫تــورم موجــب شــده وضعیــت اقتصــادی مطلوبــی نداشــته باشــیم‬ ‫و در نتیجــه ان فقــرا فقیرتــر شــدند و ثروتمنــدان ثروتمندتــر‬ ‫شــده اند و شــکاف طبقاتــی را در جامعــه افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی راهــکار کنتــرل نقدینگــی را رفــع کســری بودجــه دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد طبــق درامــد‪ ،‬هزینــه هــا صــرف شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران و‬ ‫قطــع زنجیــره تــورم‪ ،‬دولــت ســیزدهم‪ ،‬جلوگیــری از خلــق پــول‬ ‫را دنبــال مــی کنــد‪ .‬در ایــن راســتا چنــدی پیــش‪ ،‬رییــس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه بــا اشــاره بــه اینکــه اصــاح ســاختار بودجــه‬ ‫را از چنــد مــاه گذشــته اغــاز کرده ایــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا مدیریــت و‬ ‫ســاماندهی بدهی هــا و مصــارف بودجــه بــرای اولیــن بــار در مــاه‬ ‫گذشــته‪ ،‬پرداخت هــای دولــت بــدون خلــق پــول انجــام شــد‪.‬‬ ‫مســعود میرکاظمــی تاکیــد کــرده اســت کــه «خلــق پــول» جــز‬ ‫تــورم افســار گســیخته و اســیب جــدی بــه معیشــت مــردم‪،‬‬ ‫نتیجــ ه ای نداشــته اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد تــاش شــود تــا خلــق‬ ‫پــول ریشــه کــن شــود و بــرای تحقــق پروژه هــا بایــد مدیــران در‬ ‫اســتان ها بــه خلــق منابــع رو بیاورند‪/.‬ایرنــا‬ ‫صبــح روز جمعــه بــرای قبولــی بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد‪.‬‬ ‫ســیدمجتبی نصــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ازمــون‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور برگــزار شــد و شــرکت کننــدگان گلســتانی در‬ ‫شــهرهای گــرگان و گنبــد در ایــن ازمــون شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از مجمــوع شــرکت کننــدگان‪ ،‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر در گــرگان‬ ‫و بقیــه در گنبــد بــه ســواالت ایــن ازمــون پاســخ دادنــد‪.‬‬ ‫نصــری ادامــه داد‪ :‬ازمــون وکالــت مرکــز وکالی قــوه قضاییــه‬ ‫‪ ۲‬مرحلــه ای بــوده و در صــورت قبولــی در ازمــون کتبــی از‬ ‫پذیرفته شــدگان در مرحلــه دوم ازمــون مصاحبــه «علمــی –‬ ‫شــخصیتی» بــه عمــل خواهــد امــد و افــراد پــس از بررســی صحــت‬ ‫مدارک‪ ،‬دارا بودن شــرایط قانونی و علمی از مراحل فوق و ســپس‬ ‫گزینــش بــه مرحلــه کار امــوزی راه خواهنــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس مرکــز وکالی قــوه قضائیــه در گلســتان‪ ،‬مــدت‬ ‫کارامــوزی ‪ ۱۸‬مــاه بــوده و در ایــن مــدت کارامــوز عــاوه بر انجام تکالیف‬ ‫اموزشــی تحــت نظــر وکیــل سرپرســت‪ ،‬مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات به‬ ‫کارامــوزی و وکالــت در برخــی دعــاوی می پردازنــد و پــس از اتمــام دوره‬ ‫کارامــوزی و قبولــی در ارزیابی هــای حیــن و پایــان ایــن دوره موفــق بــه‬ ‫کســب پروانــه وکالــت پایــه می شــند‪.‬‬ ‫از رئیــس بانــک جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی پنهــان‬ ‫نیســت از شــما چــه پنهــان هــر چنــد ســال یک بــار اقتصاد‬ ‫کشــورهای بــزرگ دنیــا کشمشــی مــی شــود و غــول هــای‬ ‫اقتصــادی جهــان کاســه چــه کنــم چــه کنــم دســت شــان‬ ‫مــی گیرنــد و بــا تعدیــل نیــرو‪ ،‬کاهــش دســتمزد‪ ،‬فــروش‬ ‫فــرش زیــر پــا و اســباب و اثاثیــه شــرکت‪ ،‬خودشــان را بــه‬ ‫هر والذاریاتی که هســت ‪ ،‬ســرپا نگه می دارند و ســعی‬ ‫میکننــد چالــه چولــه هــای اقتصــادی شــان را پــر کننــد!‬ ‫شــهرام بابــک ببخشــید شــهرام بهــرام هــم نــدارد و از بنــز‬ ‫و فــورد گرفتــه تــا شــرکت هــای هواپیمایــی هــر چنــد وقــت‬ ‫یــک بــار گرفتــار ایــن بلیــه مــی شــوند‪ .‬امــا خــدا را کــرور کــرور‬ ‫شــکر مــا در کشــورمان دســتکم از ایــن دســت مشــکالت‬ ‫پیــش پــا افتــاده نداریــم و غــول هــای اقتصــادی مــا تنهــا‬ ‫چیــزی را کــه تجربــه نکــرده و نمی کننــد همیــن نوســانات‬ ‫و گرفتــاری هــای رایــج اقتصــادی اســت! تحریــم ‪ ،‬کرونــا‪،‬‬ ‫بــرف و طوفــان‪ ،‬کاهــش و افزایــش نــرخ دالر‪ ،‬جنــگ‪،‬‬ ‫طوفــان و‪ ....‬هــم در رونــد رو بــه رشــد و افزایــش قیمــت‬ ‫محصــوالت شــان تاثیــری نــدارد و همیشــه تــراز شــان‬ ‫باالســت و ارزش ســهام شــان در بورس از بســیاری شــرکت‬ ‫هــای معتبــر جهــان بیشــتر اســت‪ .‬شــما همیــن غــول هــای‬ ‫خــودرو ســازی مملکــت را در نظــر بگیریــد‪ .‬طــوری اقتصــاد‬ ‫خودرویــی مملکــت را روی انگشــت مــی چرخاننــد کــه مردم‬ ‫بــرای خریــد خودرویــی کــه نــوع‪ ،‬رنگ‪ ،‬قیمت نهایــی‪ ،‬تاریخ‬ ‫تحویــل‪ ،‬اپشــن هــا و حتــی تعــداد چــرخ هــا و ملزوماتــش‬ ‫مشــخص نیســت بایــد اول در التــاری شــرکت کننــد و‬ ‫بعــد در صــورت برنــده شــدن و واریــز نصــف وجــه خــودرو‪،‬‬ ‫ســال بعــد ان را بــا ســام و صلــوات تحویــل بگیرنــد!‬ ‫امســال هــم کــه شــاهد بودیــم پرایــد ‪ 131‬یــک تنــه بــه جنگ‬ ‫دالر رفــت و پــوزه ان را بــه اســفالت مالیــد‪.‬‬ ‫در واقــع انهایــی کــه ســال گذشــته یــک دســتگاه پرایــد‬ ‫‪ 131‬دســت دوم خریــده بودنــد‪ ،‬امســال ‪ 74‬درصــد ســود‬ ‫کردنــد و دل افــرادی را کــه بــه دالر دلخــوش کــرده بودنــد و‬ ‫در بــازار دالر ســرمایه گــذاری کــرده بودنــد‪ ،‬ســوزانند! ایــن‬ ‫مشــت نمونه خروار اســت و اقتصاد جهانی باید در برابر‬ ‫ایــن اقتصــاد لنــگ بینــدازد!‬ ‫در خاتمــه بــه رئیــس بانــک جهانــی و دســت انــدرکاران‬ ‫ســازمان تجــارت جهانــی توصیــه مــی شــود در بــاغ ســبز‬ ‫تجارت ما به روی همه باز اســت و هر وقت کارشناســان‬ ‫و مدیــران شــرکت هــای اقتصــادی بــزرگ دنیــا نیــاز بــه‬ ‫مشــورت در خصــوص نحــوه اداره شــرکت هایشــان در‬ ‫شــرایط ســخت داشــتند‪ ،‬رودربایســتی نکننــد!‬ ‫اینجــا طــرف بــرای بــازی بــدون تماشــاگر ایــران و کــره‬ ‫بلیــط پیــش فــروش کــرده حــاال شــما حســاب کنیــد بــرای‬ ‫خودرویــی کــه باالخــره یــک روز تولیــد و تحویــل مشــتری‬ ‫مــی شــود‪ ،‬چــه برنامــه هایــی کــه نمــی شــود طراحــی و‬ ‫اجــرا کــرد؟!‬ ‫پرداخت ‪ ۸۵‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫در گرمه توسط بنیاد برکت‬ ‫مشــاور و تســهیلگر طــرح هــای اشــتغال اجتمــاع محــور بنیــاد‬ ‫برکــت وابســته بــه ســتاد اجــرای فرمــان حضــرت امــام(ره) گفــت‪:‬‬ ‫بــرای ‪ ۱۷۰‬نفــر در نیمــه نخســت امســال ‪ ۸۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫تســهیالتی در شهرســتان گرمــه خراســان شــمالی پرداخــت شــد‬ ‫کــه شــغل ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫حســام فــرخ نیــا در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪۱۷۰‬‬ ‫فقره تســهیالت قرض الحســنه ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی در دهســتان‬ ‫گلســتان و شــهر ایــور و گرمــه پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنیــاد برکــت تــاش دارد تــا بــا پرداخــت تســهیالت‬ ‫در مناطــق محــروم‪ ،‬کســب کار در منطقــه رونــق گیــرد و فرصــت‬ ‫جدیــد شــغلی بــرای جوانــان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫فــرخ نیــا بــا اشــاره بــه اجــرای ‪ ۱۷۰‬طــرح بــا اســتفاده از تســهیالت‬ ‫بنیــاد برکــت اظهــار داشــت‪ :‬طــرح هــا بیشــتر در زمینــه هــای‬ ‫کشــاورزی از جملــه پــرورش دام ســبک و ســنگین‪ ،‬پــرورش زنبور‬ ‫عســل‪ ،‬پــروش قــارچ‪ ،‬ابــزی پــروری وایجــاد گلخانــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای طــرح هــای اشــتغال اجتمــاع‬ ‫محــور بــا هــدف ایجــاد و توســعه بنــگاه هــای کوچــک اقتصــادی و‬ ‫مشــاغل خــرد در ســال گذشــته هــم در دســتور کار قــرار گرفــت و‬ ‫در ایــن زمینــه ‪ ۱۴۲‬طــرح اجــرا شــد‪.‬‬ ‫فــرخ نیــا افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۴۲‬فقــره تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریالــی بــه متقاضیــان در دهســتان‬ ‫باالدشــت و شــهر درق پرداخــت شــد کــه اجــرای ‪ ۲۰‬طــرح از‬ ‫طرح هــای اشــتغازایی ایــن بنیــاد بــه احیــای ســمنوی درق‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪399‬‬ ‫دکوراسیون داخلی‬ ‫نگار اذری نمین‬ ‫ایده ها و ترفندها برای‬ ‫اشپزخانه‬ ‫مدت هاســت کــه اشــپزخانه دیگــر فقــط جایــی بــرای‬ ‫پخت وپــز در خانــه نیســت‪ .‬اشــپزخانه های امــروزی فضــای‬ ‫مشــترکی بــرای اســتراحت و دورهم بــودن تمــام اعضــای‬ ‫خانواده انــد؛ بنابرایــن توجــه بــه زیبایــی‪ ،‬اســتفاده بهینــه از‬ ‫فضــای موجــود و درنظرگرفتــن کاربــری اشــپزخانه هنــگام‬ ‫چیدمــان و دکوراســیون ان اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬برای ایجاد‬ ‫فضایــی کاربــردی و زیبــا در اشــپزخانه‪ ،‬بایــد اصــول چیدمان‬ ‫و ترفندهــای دکوراســیون دست به دســت هــم بدهنــد‪.‬‬ ‫نکات و ایده های چیدمان اشپزخانه‬ ‫اشــپزخانه هایی که با فضای نشــیمن و غذاخوری ترکیب‬ ‫شــده اند‪ ،‬عــاوه بــر پخت وپــز‪ ،‬محلــی بــرای تماشــای‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬لـم دادن روی مبــل‪ ،‬گشـت وگذار در اینترنــت و‬ ‫انجــام تکالیــف مدرســه نیــز هســتند‪ .‬امــروزه کاربردی بودن‬ ‫فضــای اشــپزخانه بســیار مهم تــر از زیبایــی ان اســت؛‬ ‫بنابرایــن قــدم اول بــرای داشــتن اشــپزخانه ای خــوب‪،‬‬ ‫طراحــی و چیدمــان صحیــح اجزای اصلی اشــپزخانه اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد فضایــی امــن و کاربــردی‪ ،‬بایــد برخــی نــکات‬ ‫اساســی را هنــگام چیدمــان اشــپزخانه در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫تو امــد در اشپزخانه‪:‬اشــپزخانه‬ ‫‪ .۱‬کنتــرل شــلوغی و رف ‬ ‫معمــوال پر رفت وامدتریــن بخــش خانــه اســت‪ .‬اگــر دوســت‬ ‫نداریــد مــدام درگیــر جمع کــردن کوله پشــتی بچه هــا و‬ ‫کلیدهای همســرتان از روی میز غذاخوری یا کابینت باشــید‪،‬‬ ‫بهتــر اســت فضایــی مناســب در مجــاورت ورودی اشــپزخانه‪،‬‬ ‫بــرای قــراردادن ایــن وســایل در نظــر بگیریــد‪ .‬بــا ایــن روش‪،‬‬ ‫از هرج ومــرج در داخــل اشــپزخانه جلوگیــری خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تعییــن محــل ظرف شــویی‪:‬اگر بــا ماشــین ظرف شــویی‬ ‫میانــه خوبــی نداریــد و بیشــتر اوقــات ظرف هــا را خودتــان‬ ‫می شــویید‪ ،‬قبل از هرچیز محل ســینک ظرف شــویی را در‬ ‫اشــپزخانه تعییــن کنیــد‪ .‬ســینک را در جایــی قــرار دهید که‬ ‫دیــد خوبــی بــه فضــای بیــرون از خانــه یا فضــای داخل خانه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬جلــوی پنجــره یــا روی میــز جزیــره گزینه های‬ ‫خوبــی بــرای قــراردادن ســینک ظرف شــویی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محل نصب اجاق‪:‬بهتر اســت اجاق را روی دیوار خارجی‬ ‫اشــپزخانه یــا روی میــز جزیــره نصــب کنیــد‪ .‬نصــب سیســتم‬ ‫تهویــه در ایــن قســمت ها اســان تر و کم خرج تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اســتفاده از قفسـه های دیواری‪ :‬برای سروسامان دادن‬ ‫بــه وســایل اشــپزخانه می توانیــد عــاوه بــر کابینــت‪ ،‬از‬ ‫قفســه ها و قالب هــای دیــواری نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫قفس ـه های بــدون در و قالب هــای دیــواری دسترس ـی تان‬ ‫بــه وســایل پرکاربــرد را راحــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درنظرگرفتن شکل اشپزخانه‪ :‬شاید شکل اشپزخانه تان‬ ‫اســتاندارد (مربــع یــا مســتطیل) نیســت‪ .‬همــواره تالش کنید‬ ‫کاســتی ها را بــه ویژگی هــای مثبــت تبدیــل کنید؛‬ ‫‪ .۶‬رعایــت فاصلــه مناســب بیــن وســایل ثابــت و اصلــی‬ ‫اشــپزخانه‪ :‬بــرای چیدمــان صحیــح اشــپزخانه بایــد‬ ‫ث کار‬ ‫شــکل و انــدازه ان را در نظــر بگیریــد‪ .‬رعایــت مثلـ ِ‬ ‫یکــی از مفاهیــم کالســیک چیدمــان اشــپزخانه اســت‪.‬‬ ‫‪/‬چطور‬ ‫غافل از ‪ ۱۰‬مزیت سالمتی چای سبز نشوید!‬ ‫خــواص چــای ســبز چــای ســبز بــه قــدری‬ ‫بیشــمار اســت کــه در یــک عبــارت مــی تــوان‬ ‫ان را درمــان تمــام بیمــاری هــا و راهــی بــرای‬ ‫زیبایــی و تناســب انــدام معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫چــای ســبز نوعــی چــای اســت کــه از جوانه هــا‬ ‫و گلبرگهــای تــازه گیــاه چــای بــه دســت مــی‬ ‫ایــد‪ .‬در فراینــد تولیــد ایــن چــای اکســایش‬ ‫بســیار کــم صــورت مــی پذیــرد‪ .‬چــای ســبز‬ ‫سرشــار از انتــی اکســیدان هــا و مــواد مغــذی‬ ‫بــوده و انــواع مختلفــی همچــون چینــی و‬ ‫ژاپنــی دارد‪:‬‬ ‫بهبــود کلــی ســامت‪ :‬چــای ســبز بــا پلــی‬ ‫فنول هایــی ماننــد فالونوئیدهــا و کاتچین هــا‬ ‫بــه عنــوان انتــی اکســیدان‪ ،‬بارگــزاری مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن مــواد مــی تواننــد از تشــکیل‬ ‫رادیکال هــای ازاد در بــدن جلوگیــری کــرده و‬ ‫ســلول ها و مولکول هــا را در برابــر اســیب ها‬ ‫محافظــت کننــد‪ .‬رادیــکال هــای ازاد نقــش‬ ‫مهمــی در پیــری و ابتــا بــه انــواع بیمــاری هــا‬ ‫دارنــد‪ .‬یکــی از ترکیبــات قدرتمنــد چــای ســبز‬ ‫‪EGCG‬اســت کــه بــرای درمــان بیمــاری هــای‬ ‫مختلــف کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫بهبــود عملکــرد مغــز‪ :‬عنصــر فعــال کلیــدی‬ ‫در چــای ســبز‪ ،‬کافئیــن اســت کــه یــک محــرک‬ ‫شــناخته شــده بــرای بهبــود عملکــرد مغــز بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ .‬مقــدار کافئیــن موجــود در چــای‬ ‫ســبز البتــه بــه میــزان قهــوه نیســت ولــی بــا‬ ‫مصــرف ان میــزان دوپامیــن و نوراپــی نفریــن در‬ ‫مغــز افزایــش مــی یابــد و منجــر بــه بهبــود جنبــه‬ ‫هــای مختلــف عملکــرد مغــز از جملــه بهبــود‬ ‫خلــق و خــوی‪ ،‬هوشــیاری و ‪ ...‬مــی شــود‪.‬‬ ‫ســوزاندن چربــی و بهبــود عملکــرد فیزیکــی‪:‬‬ ‫چــای ســبز در مطالعــات انســانی‪ ،‬باعــث‬ ‫افزایــش چربــی ســوزی و افزایــش متابولیســم‬ ‫بــدن شــده اســت‪ .‬کافئیــن موجــود در چــای‬ ‫ســبز بــه بهبــود عملکــرد جســمی کمــک مــی‬ ‫کنــد و انهــم بــا اســتفاده از بافــت هــای چربــی‬ ‫بــه عنــوان انــرژی‪.‬‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطان هــا‪:‬‬ ‫ســرطان ناشــی از رشــد کنتــرل نشــده ســلولها‬ ‫اســت و یکــی از عمــده تریــن علــل مــرگ و میــر‬ ‫در دنیــا بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬ثابــت شــده کــه‬ ‫اســیب های اکســیداتیو به رشــد ســرطان کمک‬ ‫مــی کنــد و در ایــن میــان انتــی اکســیدان ها مــی‬ ‫تواننــد اثــر محافظتــی داشــته باشــند‪ .‬چای ســبز‬ ‫یــک منبــع عالــی از انتــی اکســیدان اســت کــه‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســرطان هایــی ماننــد ســرطان‬ ‫ســینه‪ ،‬ســرطان پرســتات‪ ،‬ســرطان کولورکتال و‬ ‫‪ ...‬را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫محافــظ مغــز در برابــر پیــری‪ :‬مصــرف چــای‬ ‫ســبز محافظــی اســت بــرای جلوگیــری از اثــرات‬ ‫پیــری روی مغــز‪ .‬در واقــع شــما بــا مصــرف‬ ‫منظــم ایــن چــای خــود را در برابــر ابتــا بــه‬ ‫الزایمــر و پارکینســون تــا حــد زیــادی بیمــه کــرده‬ ‫ایــد‪ .‬چــای ســبز نــه تنهــا عملکــرد مغــز را در‬ ‫کوتــاه مــدت بهبــود مــی دهــد‪ ،‬بلکــه در برابــر‬ ‫اســیب هــای جــدی بــه مغــز ناشــی از افزایــش‬ ‫ســن نیــز بــه عنــوان یــک ســد عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫ترکیبــات کاتچیــن موجــود در چــای ســبز تــا حــد‬ ‫زیــادی در ایــن زمینــه موثــر هســتند‪.‬‬ ‫بهبــود ســامت دندان هــا‪ :‬ترکیبــات موجــود‬ ‫در چــای ســبز باعــث از بیــن رفتــن باکتری هــا‬ ‫و بهبــود ســامت دندان هــا می شــود؛ ضمــن‬ ‫ایــن کــه از ابتــا بــه عفونت هــای دنــدان و‬ ‫دهــان نیــز جلوگیــری می کنــد‪ .‬ثابــت شــده‬ ‫کــه مصــرف چــای ســبز حتــی اثــر محافظتــی‬ ‫در برابــر ویــروس انفلوانــزا نیــز دارد‪.‬‬ ‫اســترپتوکوک موتانــس‪ ،‬از باکتری هــای مضــر‬ ‫در دهــان اســت کــه منجــر بــه تشــکیل پالک و‬ ‫در نهایــت ایجــاد حفــره و پوســیدگی دندان هــا‬ ‫می شــود‪ .‬مطالعــات نشــان می دهــد کــه‬ ‫کاتچیــن موجــود در چــای ســبز از رشــد ایــن‬ ‫باکتــری جلوگیــری می کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫مصــرف چــای ســبز‪ ،‬راهی اســت برای خوشــبو‬ ‫کــردن دهــان و جلوگیــری از تنفــس بــد بــو‪.‬‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع ‪ :۲‬در‬ ‫حــال حاضــر حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیــون نفــر در دنیــا‬ ‫از دیابــت نــوع ‪ ۲‬رنــج مــی برنــد‪ .‬مطالعــات‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه مصــرف منظم چای ســبز‬ ‫منجــر بــه بهبــود حساســیت بــه انســولین و‬ ‫تعــادل قنــد خــون می شــود‪.‬‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی‬ ‫عروقــی‪ :‬بیمــاری هــای قلبــی و ســکته مغــزی‬ ‫از بزرگتریــن علــل مــرگ و میــر در دنیــا‬ ‫هســتند و اینطــور ثابــت شــده کــه مصــرف‬ ‫چــای ســبز منجــر بــه کاهــش کلســترول‬ ‫تــام‪ ،‬کاهــش کلســترول ال دی ال و در‬ ‫تــری گلیســیرید می شــود‪ .‬چــای ســبز بــه‬ ‫طــرز چشــمگیری منجــر بــه افزایــش توانایــی‬ ‫انتــی اکســیدان های خــون شــده و از ذرات‬ ‫کلســترول ال دی ال در برابــر اکسیداســیون‬ ‫محافظــت مــی کنــد‪ .‬همیــن رونــد منجــر بــه‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی‬ ‫عروقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه چاقــی‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن کــه چــای ســبز مــی توانــد میــزان‬ ‫متابولیســم را در کوتــاه مــدت افزایــش دهــد‪،‬‬ ‫ایــن امــر بــه شــما در کاهــش وزن کمــک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬مطالعــات متعــدد نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫چــای ســبز بــه کاهــش چربــی هــای بــدن بــه‬ ‫ویــژه چربــی ناحیــه شــکمی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫افزایــش طــول عمــر‪ :‬از انجــا کــه مصــرف چــای‬ ‫ســبز خطــر ابتــا بــه ســرطان هــا و بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی عروقــی را کاهــش مــی دهــد‪ ،‬خــود راهی‬ ‫اســت بــرای تجربــه عمــر طوالنــی تــر‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫نیلوفرشهدوست‬ ‫تاتو کــردن بیشــتر از گذشــته ها رواج یافتــه و‬ ‫طرفــداران زیــادی دارد‪ .‬البتــه دوســتداران تاتــو یــا‬ ‫خالکوبــی بایــد بداننــد کــه عــوارض احتمالــی هــم‬ ‫در ایــن میــان وجــود دارد‪ .‬بــرای همیــن اســت کــه‬ ‫نیــاز بــه بررســی عــوارض وجــود دارد و الزم اســت‬ ‫کــه احتیاط هایــی قبــل از تاتوکــردن در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬حواســتان باشــد که این مســیر ممکن اســت‬ ‫با دردســرهایی همراه باشــد‪ .‬قبل از ان به عوارض‬ ‫تاتــو هــم فکــر کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬برایتــان از‬ ‫عــوارض خالکوبــی و نــکات مهــم دربــاره ان و البتــه‬ ‫مراقبت هــای بعــدی خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی به‬ ‫تاتو یا خالکوبی‬ ‫داشتهباشیم‬ ‫بــرای تاتو کــردن بایــد جوهــر به کمــک ســوزنی‬ ‫مخصــوص زیــر الیــه ای از پوســت به نــام دِرم یــا‬ ‫دِرمیــس قــرار بگیــرد‪ .‬ایــن حرکــت باعــث تغییــر‬ ‫رنگ دانه هــای پوســتی می شــود‪ .‬بــا چنیــن رونــدی‬ ‫می توانیــد هــر طــرح و شــکلی را روی پوســت بــه ‬ ‫وجــود بیاوریــد‪ .‬تاتوکــردن نســبت بــه گذشــته ها‬ ‫محبوبیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت؛ بــرای نمونــه‬ ‫در امریــکا‪( ،‬بنــا بــه نتایــج یــک تحقیــق) حــدود ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت بزرگ ســاالن تاتــو دارنــد‪.‬‬ ‫در ایــران امــار دقیقــی از تعــداد افــراد دارای تاتــو در‬ ‫دســترس نیســت؛ ولــی تمایــل افــراد بــه تاتوکــردن‬ ‫بیشــتر از قبــل بـ ه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫بعضــی از انــواع تاتــو موقــت اســت و بعضــی هــم‬ ‫دائمــی‪ .‬بــرای اینکــه به طــور دائمــی خط چشــم‪ ،‬خط‬ ‫لــب‪ ،‬ابــرو و… را روی بــدن و صــورت تاتــو کنیــد از‬ ‫جوهــری اســتفاده می شــود کــه قابــل پاک کــردن‬ ‫نیســت و همیشــه روی نقاطــی باقــی می مانــد‬ ‫کــه نــام بــرده شــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬بــا خالکوبی کــردن‬ ‫خــط چشــم دور پلــک‪ ،‬دیگــر همیشــه دور چشــم‬ ‫ســیاه می شــود و نیــازی بــه اســتفاده از خــط چشــم‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫شیوه تاتوکردن‬ ‫معمــوال تاتوارتیســت ها یــا همــان کســانی کــه‬ ‫متخصــص ایــن کارنــد‪ ،‬دســتگاهی کوچــک دارنــد‬ ‫کــه مجهــز بــه ســوزن اســت و روی پوســت کشــیده‬ ‫می شــود و ان را ســوراخ می کنــد و بــا هــر حرکــت‪،‬‬ ‫ایــن ســوراخ های ریــزی کــه روی پوســت ب ـ ه وجــود‬ ‫مـی اورد امــکان نفــوذ جوهــر بــه الیــه زیرین پوســت‬ ‫را مقــدور می کنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬هــر طرحــی کــه‬ ‫بخواهیــد بــا ایــن دســتگاه و جوهــر موجــود در ان‬ ‫روی پوســت نقــش می بنــدد‪.‬‬ ‫ایــن فراینــد کمــی درد و خون ریــزی هــم دارد و‬ ‫بــرای انجامــش خبــری از بیهوشــی و بی حســی‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫با عوارض تاتو و خالکوبی اشنا شوید‬ ‫تاتــو بــا رخنه کــردن جوهــر در الیــه ای از پوســت‬ ‫همــراه اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬همیشــه امــکان عفونــت‬ ‫و بــروز عــوارض جانبــی دیگــر وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫عــوارض احتمالــی اشــنا شــوید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬واکنش های حساسیتی‬ ‫رنگ هــای تاتــو (به ویــژه رنگ هــای ســبز‪ ،‬قرمــز‪ ،‬زرد‬ ‫و ابی) ممکن اســت باعث بروز حساســیت پوســتی‬ ‫شــوند‪ ،‬مثــا ایجــاد احســاس خــارش پوســت در‬ ‫محــدوده تاتوشــده‪ .‬چنیــن حساســیت هایی حتــی‬ ‫ســال ها بعــد از تاتوکــردن هــم امــکان وقــوع دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عفونت های پوستی‬ ‫بعــد از خالکوبی کــردن امــکان دارد عفونت هــای‬ ‫پوســتی رخ دهد‪ .‬عفونت های پوســتی و مشکالتی‬ ‫ماننــد تــورم و التهــاب نیــز ممکــن اســت از عــوارض‬ ‫تاتــو باشــند‪ .‬یکــی از دالیــل عفونت هــای پوســتی‬ ‫ایــن اســت کــه اب غیراســتریل بــا جوهــر تاتــو‬ ‫مخلــوط می شــود و در نتیجــه‪ ،‬عفونــت و الودگــی‬ ‫را وارد بــدن می کنــد‪.‬‬ ‫دو هفتــه نخســت پــس از تاتوکــردن‪ ،‬مدت زمانــی‬ ‫اســت کــه احتمــال بــروز عفونــت پوســتی بیشــتر از‬ ‫مواقــع دیگــر خواهــد بــود‪ .‬عالئــم ان هــم شــامل‬ ‫مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫قرمزی پوست؛‬ ‫خارش پوستی؛‬ ‫ترشحات از پوست‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬امــکان دارد در ناحیــه تاتــو ورم‬ ‫هــم ایجــاد شــود و ایــن نشــانه ای از بــروز عفونت‬ ‫پوســتی است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مشکالت پوستی مختلف‬ ‫گاهــی در محوطــه تاتوشــده روی پوســت‪ ،‬التهابــی‬ ‫موســوم بــه گرانولــوم (‪ )Granuloma‬رخ می دهــد‪.‬‬ ‫مشــکالت پوســتی دیگــری هــم در راســتای تاتوکــردن‬ ‫رخ می دهنــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬کلوئیــد یــا فزون گوشــتی‬ ‫از جملــه عوارضــی اســت کــه ممکــن اســت به دنبــال‬ ‫تاتوکــردن ب ـ ه وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫دلیــل فزون گوشــتی یــا به عبــارت عامیانه تــر ایجــاد‬ ‫گوشــت اضافــه به خاطــر رشــد بافــت زخم هــای‬ ‫احتمالــی در ناحیــه تاتوســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیماری های انتقالی از راه خون‬ ‫اگــر وســیله ای کــه بــرای تاتوکــردن اســتفاده‬ ‫می شــود الــوده بــه عفونت هــای خونــی باشــد‪،‬‬ ‫خطراتــی شــما را تهدیــد می کنــد‪ .‬چــه خطراتــی؟‬ ‫خطــر ابتــا بــه بیماری هایــی ماننــد کُــزاز‪ ،‬اچ‪ .‬ای‪.‬‬ ‫وی (‪ ،)HIV‬هپاتیــت بــی‪ ،‬هپاتیــت ســی و مِرســا‬ ‫(اســتافیلوکوک اورئــوس مقــاوم بــه متی ســیلین)‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بروز مشکالت در هنگام ام‪ .‬ار‪ .‬ای‬ ‫تاتوهــا یــا ارایش هایــی کــه به طــور دائمــی ایجــاد‬ ‫می شــوند عــوارض جدی تــری هــم ب ـ ه همــراه دارنــد‪.‬‬ ‫چــه عوارضــی؟ داشــتن تاتوهــای دائمــی در هنــگام‬ ‫تصویربــرداری ام‪ .‬ار‪ .‬ای (‪ )MRI‬ممکــن اســت باعــث‬ ‫بروز تورم یا ســوختگی در ناحیه تاتو شــود‪ .‬در برخی‬ ‫از مــوارد‪ ،‬وجــود رنــگ و جوهــر تاتــو در پوســت باعــث‬ ‫مخدوش شــدن عکــس تصویربــرداری هــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬پنهان کردن سرطان پوست‬ ‫یکــی دیگــر از عــوارض تاتــو پنهان کــردن‬ ‫نشــانه های ســرطان پوســت یــا بیماری هــای‬ ‫پوســتی دیگــر اســت؛ یعنــی بــا وجــود تاتــو‪ ،‬احتمــال‬ ‫دارد کــه نشــانه های بــروز ســرطان در شــما ظهــور‬ ‫نکننــد و متوجــه بیماری تــان نشــوید؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫وجــود تاتــو ممکــن اســت مانــع از نمــود خال هــا و‬ ‫قرمزی هــای بخش بخــش پوســت شــود (این هــا‬ ‫نشــانه هایی از ســرطان اند)‪.‬‬ ‫پرسشی کلیدی‪ :‬جوهر تاتو بی خطر است؟‬ ‫ایــن روزهــا جوهرهایــی کــه بــرای تاتوکــردن‬ ‫اســتفاده می شــوند در مقایســه بــا گذشــته ها‬ ‫ایمن ترنــد‪ .‬منتهــا بایــد بدانیــد برخــی از رنگ هــای‬ ‫جوهرهــا (به ویــژه رنگ هــای روشــن تر) ممکــن‬ ‫اســت حساســیت زا باشــند‪ .‬یکــی دیگــر از نــکات‬ ‫مهــم دربــاره امنیــت جوهــر تاتــو اســتریل بودن ان‬ ‫اســت‪ .‬جوهرهــای غیراســتاندارد و استریل نشــده‬ ‫خطرنا ک انــد‪.‬‬ ‫پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۱۰‬در دانمــارک انجــام شــد‬ ‫و نشــان داد ردپــای مــواد خطرناکــی ماننــد نیــکل‪،‬‬ ‫ســرب و عناصــر ســرطان زای دیگــری در بعضــی از‬ ‫جوهــر تاتوهــا وجــود داشــته اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ســازمان غــذا و داروی امریــکا (‪ ،)FDA‬در برخــی‬ ‫از جوهرهــای تاتــو مــوادی ماننــد مــواد شــیمیایی‬ ‫موجــود در جوهــر پرینتــر یــا رنــگ خــودرو هــم دیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫برای دوری از عوارض تاتو به نکات زیر دقت کنید‬ ‫قبــل از اینکــه اقــدام بــه تاتوکردن کنیــد‪ ،‬حتما باید‬ ‫دربــاره کیفیــت و بهداشــت کار مطمئــن شــوید‪ .‬بـی ‬ ‫ی عارضــه نیســت و‬ ‫گــدار بــه اب نزنیــد‪ .‬تاتوکــردن بـ ‬ ‫بایــد همــه خطــرات احتمال ـی اش را بدانیــد و بعــد‬ ‫تصمیم گیــری کنیــد؛‬ ‫محیــط مکانــی کــه کار تاتــو در ان انجــام می شــود‬ ‫نیــز نشــانه مهمــی اســت‪ .‬اگــر دیدیــد کــه فضــا‬ ‫کثیــف اســت و کارکنــان ســالن بهداشــت را جــدی‬ ‫نمی گیرنــد‪ ،‬بایــد از انجــا خــارج شــوید و تاتــو نکنیــد؛‬ ‫تیغ هــا و ســوزن هایی کــه بــرای تاتــو اســتفاده‬ ‫می شــود بایــد بــرای هــر فــرد نــو و تمیــز باشــد‪.‬‬ ‫شست وشــوی دســت ها و ضدعفونی کــردن انهــا‬ ‫بــرای شــروع کار تاتــو ضــروری اســت‪ .‬اگــر دیدیــد‬ ‫کــه تاتوارتیســت بــه ایــن نــکات دقــت نــدارد‪ ،‬از‬ ‫تصمیمتــان صرف نظــر کنیــد؛‬ ‫محوطــه تاتــو بایــد بــا مــواد ضدعفونی کننــده ماننــد‬ ‫الــکل تمیــز شــود‪ .‬بــه ایــن نکتــه هــم دقــت کنیــد تــا‬ ‫از عــوارض تاتــو دور بمانیــد؛‬ ‫الزم اســت کــه تاتــوی تــازه را بــا پَــد اســتریل یــا بانــد‬ ‫بپوشانید‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هفتــه طــول می کشــد تــا الیــه ســطحی‬ ‫پوســت بهبــود یابــد‪ .‬بــرای کاهــش احتمــال عفونــت‬ ‫نبایــد بــه تاتــو دســت بزنیــد‪ .‬فقــط در مــواردی خاص‬ ‫می توانیــد نواحــی تاتوشــده را لمــس کنیــد‪ .‬دربــاره‬ ‫مراقبــت هــای بعــد از تاتــو بــه نــکات زیــر هــم دقــت‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫پوســت تاتوشــده را بــا اب و صابــون بشــویید و‬ ‫به ارامــی بــا حولــه خشــک کنیــد؛‬ ‫از پوشــیدن لباس هایــی کــه بــه پوســت بــدن در‬ ‫ناحیــه تاتــو می چســبند بپرهیزیــد؛‬ ‫در طــول روز‪ ،‬پوســت تاتوشــده را بــا کــرم‬ ‫مرطوب کننــد ه بی بــو و مالیــم مرطــوب و چــرب کنیــد؛‬ ‫ت بعــد از تاتوکــردن‪ ،‬از‬ ‫در هفته هــای نخســ ِ‬ ‫قــراردادن پوســتتان در معــرض نــور خورشــید‬ ‫بپرهیزیــد؛‬ ‫بعــد از تاتوکــردن‪ ،‬در هفتــه نخســت نباید به اســتخر‬ ‫برویــد‪ .‬از ورود بــه اب رودخانــه‪ ،‬دریا و… نیز بپرهیزید‬ ‫و دور ســونا را هــم بــرای مدتــی خط بکشــید؛‬ ‫تاتوهــا بایــد فقــط در ‪ ۱‬تــا ‪ ۲‬ســاعت نخســت‬ ‫باندپیچــی شــوند‪ .‬پــس از برداشــتن باندهــا نیــز از پماد‬ ‫انتی بیوتیــک اســتفاده کنیــد تــا عفونتــی ایجــاد نشــود؛‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هفتــه به ســراغ ناحیــه تاتوشــده نرویــد‬ ‫و اگــر زخــم و پوســته ای دارد‪ ،‬بــه انهــا دســت‬ ‫نزنیــد (چــون در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬شــاهد زخــم و‬ ‫خراب شــدن طــرح تاتــو خواهیــد بــود)‪.‬‬ ‫ایــن را هــم بدانیــد کــه امــکان پاک کــردن تاتــو‬ ‫وجــود دارد؛ امــا بــرای ایــن کار بایــد بــه متخصــص‬ ‫حرفــه ای مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫در اخــر‪ :‬بــا عــوارض تاتــو اشــنا شــدید‪ .‬حــاال دیگــر‬ ‫می دانیــد ایــن کار چنــدان هــم بی خطــر نیســت‬ ‫و بــه مراقبت هایــی قبــل و بعــد از انجامــش نیــاز‬ ‫اســت‪ .‬ایــا شــما هــم قصــد تاتوکــردن داریــد؟‬ ‫می خواهیــد ایــن کار را بــا پذیــرش خطرهــای‬ ‫احتمالــی و عوارضــش انجــام بدهیــد؟‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫گلســتان بــا برخــورداری از زیرســاختهای الزم اکنــون بــا ‪ ۱۸۲‬کارگاه یکــی از اســتانهای مهــم تولیــد قــارج‬ ‫صنعتــی و نیمــه صنعتــی در کشــور اســت کــه توســعه همــه جانبــه ان نیازمنــد ســرمایه گــذاری اســت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســازمان از عالقمنــدان بــه ســرمایه گــذاری در ایجــاد کارگاه صنعتــی یــا نیمــه صنعتــی پــرورش‬ ‫قــارچ خوراکــی بــا ظرفیــت تولیــد اســمی ســاالنه ‪ ۲۰۰‬تــن حمایــت همــه جانبــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫توسعه پرورش‬ ‫قارچ خوراکی در‬ ‫گلستاننیازمند‬ ‫سرمایه گذاری است‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر ‪1400‬‬ ‫دستگیری کالهبردار میلیاردی فروش برنج‬ ‫پلیــس فتــااز دســتگیری کالهبــردار حرفـه ای کــه‬ ‫بــا تبلیــغ و درج اگهــی دروغیــن فــروش برنــج در‬ ‫ســایت دیــوار از شــهروندان بیــش از یــک میلیــارد‬ ‫ریــال کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ مهدی قاســمی‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در بررســی‬ ‫مقدماتــی مشــخص گردیــد کــه متهــم بــا درج و‬ ‫انتشــار اگهــی فــروش برنــج خارجــی در ســایت‬ ‫دیــوار بــا قیمــت پاییــن و معرفــی خــود به عنــوان‬ ‫تاجــر وارد کننــده برنــج از بنــادر اســتان همجــوار‪،‬‬ ‫مبالغــی قابــل توجهــی را در قالــب بیعانــه از‬ ‫مالباختگانــی از سراســر کشــور دریافــت و بــه ‬ ‫همیــن شــیوه از انــان کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی ادامه داد‪ :‬که برای پوشــاندن‬ ‫ردپــای مجرمانــه خود‪ ،‬فعالیت ســایبری مجرمانه‬ ‫خــود را در قســمت اســتان تهــران طراحــی‬ ‫و اجرایــی کــرده و از مــدارک هویتــی جعلــی‬ ‫اســتفاده می نمــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا تــاش و اقــدام ویــژه‬ ‫کارشناســان ســایبری پلیــس فتــا و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬متهــم بــه هویــت‬ ‫معلــوم در هنــگام تبدیــل وجــوه حاصلــه از‬ ‫کالهبــرداری خــود بــه تجهیــزات الکترونیــک‬ ‫در یکــی از محله هــای جنوبــی شــهر بوشــهر‪،‬‬ ‫دســتگیر و به همــراه تجهیــزات هوشــمند همــراه‬ ‫خــود بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری عنــوان داشــت‪ :‬متهــم بــا‬ ‫مشــاهده مســتندات و ادلــه گــرداوری شــده‬ ‫توســط پلیــس‪ ،‬بــه جرایــم ارتکابــی معتــرف و‬ ‫اعــام داشــت از دومــاه پیــش اقدامــات مجرمانــه‬ ‫خــود را اغــاز نمــوده و بــرای اینکــه شناســایی‬ ‫نشــود‪ ،‬قربانیــان خــود را از اســتان های دیگــر‬ ‫انتخــاب و بــا متقاضیــان بوشــهری خریــد برنــج بــه‬ ‫بهانه هــای مختلــف توافــق نمی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ر بــه کاربــران فضــای مجــازی توصیــه نمــود‪:‬‬ ‫تــا در هنــگام خریدهــای اینترنتــی و قبــل از‬ ‫رویــت و دریافــت کاال و خدمــات مــورد توافــق‪،‬‬ ‫از پرداخــت هرگونــه وجوهــی در قالــب بیعانــه یــا‬ ‫پیش پرداخــت خــودداری کــرده و فریــب تبلیغــات‬ ‫اغواکننــده فروشــندگان اینترنتــی را نخورنــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اگاهی بخشــی و پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جرائــم در فضــای مجــازی از اولویت هــای‬ ‫پلیــس فتــا اســت‪ ،‬بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬از‬ ‫انجایی کــه همــکاران بنــده بــه صــورت شــبانه روز‬ ‫در خدمــت شــهروندان بــوده و بــا رصــد و پایــش‬ ‫فضــای مجــازی بــه دنبــال برقــراری امنیــت ســایبری‬ ‫شــهروندان می باشــند‪ ،‬لذا هرگونه محتوا و برنامه‬ ‫مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.Cyberpolice.ir‬لینــک مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری بــا پلیــس فتــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫انسیه وحدانی‬ ‫مسئولیت پذیری کودکان‬ ‫همــه والدیــن دوســت دارنــد بچــه هایشــان در بزرگســالی ادم هــای‬ ‫بــا مســئولیت و متعهــدی باشــند‪.‬تحقیقات‏تــازه در ایــن زمینــه نشــان‬ ‫داده اســت امــوزش و احســاس مســئولیت پذیــری بــه انهــا مــی توانــد‬ ‫از همــان‏ســنین کــم کودکــی بــا محول کــردن وظایفی همچون کمک‬ ‫بــه چیــدن ســفره و میــز شــام‪ ،‬یــا جمــع کــردن‏اســباب بازی هایشــان‬ ‫یــا خشــک کــردن لبــاس هــا روی طنــاب انجــام گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مارتــی راس مــن‪ ،‬اســتادیار مطالعــات خانوادگی در دانشــگاه مینه‬ ‫ســوتا در مجموعــه تحقیقــات خــود بــه ایــن‏نتیجــه رســیده اســت‬ ‫کــه والدیــن مــی تواننــد بــا تشــویق کودکانشــان بــه انجــام امــور‬ ‫ســاده در محیــط منــزل از‏همــان ســن ســه تــا چهــار ســالگی جوانــان‬ ‫مســئولیت پذیــری بــار بیاورنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن نتیجــه مجموعــه مطالعــات او در ایــن زمینــه حاکــی از‬ ‫ایــن بــود کــه بهتریــن راه بــرای پــی بــردن بــه‏موفقیــت افــراد در دهــه‬ ‫‪ ۲۰‬زندگــی شــان دقیــق شــدن در میــزان مشــارکت انــان در کارهــای‬ ‫خانــه در ســن‏ســه یــا چهــار ســالگی اســت بطوریکــه ایــن دو در‬ ‫ارتبــاط مســتقیم بــا یکدیگرنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫والدیــن بــا ســهیم کــردن فرزندانشــان در امــور و مســئولیت هــای‬ ‫منــزل در حقیقــت بــه انهــا مســئولیت‏پذیــری‪ ،‬شــرکت در زندگــی‬ ‫خانوادگی و نوعی احســاس همدردی و مراقبت از خودشــان را می‬ ‫اموزنــد‪.‬‏رمــز موفقیــت شــروع از همــان ســنین پاییــن اســت؛ اگــر نه‬ ‫دیگــر فایــده ای نــدارد‪ .‬هــر قــدر از ســنین پاییــن‏ایــن کار را شــروع‬ ‫کنیــد نوجوانــان بــا مســئولیت تــری بــار خواهیــد اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫حمله هکرهای چینی با‬ ‫استفاده از اسیب پذیری روز‬ ‫صفر ویندوز‬ ‫یــک گــروه هکــری چینــی از اســیب پذیــری روز صفــر در درایــور‬ ‫هســته ‪ Windows Win32k‬بــرای اســتقرار تروجــان دسترســی از‬ ‫دستگیری کالهبردار‬ ‫‪ 60‬میلیاردی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری فــردی کــه بــا‬ ‫«ارســال پیامک هــای جعلــی تحــت عنــوان‬ ‫تخفیــف ویــزه پاییــزه لــوازم خانگــی» اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری ‪ 60‬میلیــارد ریالــی از شــهروندان‬ ‫می کرد‪،‬توســط پلیــس داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی مراجعه چند‬ ‫تن شــهروندان به پلیس فتا نور با ارائه شــکواییه ای‬ ‫بــه پلیــس فتــا اعــام کردنــد بــه تازگــی متوجــه شــدن‬ ‫شــخص یــا اشــخاصی ناشــناس بــه حساب شــان‬ ‫دسترســی داشــته و از حســاب بانکی شــان به صورت‬ ‫غیرمجــاز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارشناســان پلیس فتا در بررسـی های‬ ‫خــود دریافتنــد کــه فــردی بــا ارســال پیامک هــای‬ ‫جعلــی تخفیــف ویــژه پاییــزه در پوشــش لــوازم‬ ‫خانگــی حــاوی لینک بدافــزار‪ ،‬از کاربران درخواســت‬ ‫کــرده کــه برنامــه تخفیــف ویــژه پاییــزه را بــر روی‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه خــود نصــب کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد پــس از‬ ‫انجــام ایــن فراینــد و بــه دســت اوردن دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه گوشــی تلفــن همــراه قربانــی و از‬ ‫طریــق بــه دســت اوردن اطالعــات کارت بانــک‬ ‫فریــب خــوردگان نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از‬ ‫حســاب بانکــی انــان اقــدام مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی وتحقیقــات‬ ‫خــاص پلیســی متهــم بــه هویــت معلــوم در یکــی‬ ‫ن مــورد شناســایی قــرار گرفــت و‬ ‫از شــهرهای اســتا ‬ ‫بــا هماهنگــی مراجــع قضایــی‪ ،‬توســط پلیــس فتــا‬ ‫دســتگیرو بــه همــراه ادلــه هــای دخیــل در ارتــکاب‬ ‫جــرم‪ ،‬بــه پلیــس فتــا اســتان انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت واگــذاری مســئولیت بــه کــودکان‬ ‫در ســنین ‪ ۹ -۱۰‬یــا بدتــر از ان ‪۱۵ -۱۶‬‏ســالگی تنهــا باعــث ایجــاد‬ ‫ســوءتفاهم مــی شــود و بچــه هــا فکــر مــی کننــد والدینشــان انهــا را‬ ‫مجبــور بــه کاری‏کــه دوســت ندارنــد مــی کننــد‪ .‬در ایــن ســن بچــه ها‬ ‫انقــدر خودشــیفته مــی شــوند کــه درک درســتی از کار‏گروهــی بــه‬ ‫دســت نمــی اورنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نقطه شروع‬ ‫از بچــه هــای خیلــی کوچــک در انجــام کارهــای بســیار ســاده و در‬ ‫حــد توانشــان کمــک بگیریــد‪ .‬انهــا بایــد ایــن‏مســئولیت هــا را ســاده‬ ‫نگــه دارنــد و نحــوه انجــام ان و یــا مشــارکت در انجــام کاری را بــه‬ ‫فرزندانشــان‏بیاموزنــد و از انگیــزه هــای تشــویقی مثــل پــاداش های‬ ‫کوچــک اســتفاده کننــد‪ .‬وقتــی بچــه هــا بــزرگ تــر مــی‏شــوند بــه‬ ‫شــیوه هــای یادگیــری انهــا توجــه نشــان دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه بعضــی بچــه هــا بایــد چندیــن بــار امــوزش داد‪ ،‬بــه بعضــی هــا‬ ‫فقــط یکبــار در مــورد برخــی کــودکان شــیوه‏امــوزش کالمــی تاثیــر‬ ‫دارد و در مــورد عــده ای دیگــر بایــد حتمــا ً چگونگــی انجــام ان را‬ ‫نشــان دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫البتــه درگیــر کــردن و مشــارکت دادن کــودکان در وظایــف‬ ‫روزمــره «ثابــت قدمــی» والدیــن انهــا را نیــز مــی‏طلبــد و علت‬ ‫ایــن کــه خیلــی از والدیــن بــه بچــه هــا کاری محــول نمــی‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن اســت کــه تصــور مــی کننــد‏چنانچــه خودشــان ان‬ ‫کار را انجــام دهنــد ســریع تر و بهتــر انجــام مــی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارشناســان توصیــه مــی کننــد از تفریــح کــردن کــودک هنــگام انجــام‬ ‫مســئولیتی کــه بــه او محــول کــرده ایــد‪،‬‏نترســید‪ .‬بچــه هــا در قالــب‬ ‫فعالیــت هــای تفریحــی بــا مفهــوم مشــارکت دســته جمعــی و یــا‬ ‫مســئولیت پذیــری‏اشــنا مــی شــوند و نســبت بــه ان راغــب مــی گردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫لوسی و تن پروری‬ ‫بــاوری کــه اکثــر مــردم از لوســی و تــن پــروری بچــه هــا دارنــد داشــتن‬ ‫اســباب بــازی هــای زیــاد اســت امــا در‏حقیقــت عامــل اصلــی لوســی‬ ‫و تــن پــروری نداشــتن مســئولیت یــا عــدم الــزام بــه انجــام وظایــف‬ ‫کوچــک و‏بــزرگ در خانــه اســت‪ .‬ســهیم نبــودن در امور خانــه‪ ،‬فرزندان‬ ‫را از یــاد گرفتــن مهــارت هــای ســاده زندگــی‏بازمــی دارد کــه مــی توانــد‬ ‫بعدهــا در بزرگســالی باعــث خجالــت و یــا عــذاب انهــا شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫والدینــی کــه از مســئولیت دادن بــه بچــه هایشــان مــی ترســند‬ ‫ممکــن اســت قصــد بدی نداشــته باشــند امــا‏تاثیری منفــی در اینده‬ ‫فرزندانشــان مــی گذارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال مــادری کــه عصــر از ســر کار مــی ایــد فــورا ًمــی‬ ‫خواهــد شــام را امــاده کنــد تــا وقــت مفیــدی را‏بــا کودکــش صــرف‬ ‫بــازی بــا او یــا خوانــدن کتــاب بــرای او کنــد‪ .‬ممکــن اســت تمایلــی‬ ‫نداشــته باشــد کــه‏کودکــش بــه او در درســت کــردن ســاالد یــا چیدن‬ ‫میــز کمــک کنــد چــون کارش کنــد خواهــد شــد و‏بالفاصلــه بعــد‬ ‫از شــام مجبــور اســت کودکــش را بخوابانــد و فرصتــی بــرای بــازی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نخواهــد مانــد امــا ایــن طــرز‏تفکــر اشــتباه اس ـ ‪‎‬‬ ‫کــودک هنــگام بــازی بــا مــادرش یــک جــور بــا او ارتبــاط برقــرار مــی‬ ‫کنــد و هنــگام کمــک کــردن بــه چیــدن میــز‏بــه گونــه ای دیگــر بــا‬ ‫او ارتبــاط پیــدا مــی کنــد‪ .‬او در اینجــا احســاس ســودمندی و ارزش‬ ‫منــدی مــی کنــد و‏مــادر بــا تشــویق و تحســین او ایــن احســاس را در‬ ‫او تقویــت مــی کنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چگونه کودکانمان را در کارهای خانه سهیم کنیم‬ ‫وظایــف محولــه نبایــد ســنگین باشــند‪ .‬واقــع گــرا باشــید و ســن‬ ‫کــودک را مدنظــر داشــته باشــید‪ .‬نحــوه انجــام‏ان را بــه کــودک‬ ‫امــوزش دهیــد و خیلــی از کارهــا را بــا مشــارکت هــم انجــام دهیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وظایــف را بــه نحــوی ارائــه دهیــد کــه متناســب بــا شــیوه یادگیــری‬ ‫فرزنــد باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نظــر فرزندتــان را در مــورد کارهایــی کــه مــی خواهیــد بــه او محــول‬ ‫کنیــد‪ ،‬جویــا شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هفتــه ای چنــد جلســه پنــج دقیقــه ای بگذاریــد تــا وظایــف هفتــه‬ ‫بعــد را بــه او توضیــح دهید‪ .‬ســعی کنید ایــن‏وظایف در هفته های‬ ‫مختلــف متفــاوت باشــند و یــا حتــی مــی توانیــد انهــا را براســاس‬ ‫فصــول ســال تغییــر‏دهیــد‪ .‬مثــا ًشســتن و جــارو کــردن حیــاط و‬ ‫اب دادن بــه گل هــا در تابســتان یــا کمــک در جاروبرقــی‏کشــیدن‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫در پائیــز و زمســتا ‪‎‬‬ ‫بچــه هــا را تشــویق کنیــد امــا هیــچ وقــت در قبــال انجــام وظایــف‬ ‫محولــه بــه کودکانتــان پــول یــا پــول توجیبــی‏نپردازیــد‪ .‬خریــدن یــک‬ ‫هدیه کوچک یا دادن تقدیرنامه ای قاب شــده راه خوبی برای تشــویق‬ ‫انهاســت‪،‬‏امــا هیــچ وقــت نبایــد ارزش ایــن کارهــا را بــا پــول ســنجی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬همچنیــن مــی توانیــد جدولــی بــا ذکــر اســامی اعضــای خانــواده‬ ‫تهیــه کنیــد و بــرای هــر کار و مســئولیت‏منــزل کــه اعضــا انجــام مــی‬ ‫دهنــد بــه انهــا یــک ســتاره دهیــد‪ .‬بــا چنیــن شــگردی کــودک شــما‬ ‫درمــی یابــد‏کمــک در کارهــای خانــه یــک مســئولیت جمعــی اســت و‬ ‫بابــا هــم مــی توانــد بــرای بیــرون بــردن زبالــه هــا یــک‏ســتاره بگیــرد‏‪.‬‬ ‫کارشناس مشاوره مرکز مشاوره ارامش خرسان شمالی‬ ‫راه دور (‪ )RAT‬کــه قبــا ًناشــناخته بــود و حملــه بــه شــرکت هــای‬ ‫دفاعــی و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار معــروف بــه ‪ MysterySnail‬توســط محققــان امنیتــی‬ ‫‪ Kaspersky‬در ســرورهای مختلــف مایکروســافت بیــن اواخــر‬ ‫اگوســت و اوایــل ســپتامبر ‪ 2021‬پیــدا شــده اســت‪« .‬شــباهت کــد و‬ ‫اســتفاده مجــدد از زیرســاخت ‪ C2‬کــه مــا کشــف کردیــم بــه مــا ایــن‬ ‫امــکان را داد کــه ایــن حمــات را بــا بازیگــری کــه بــه ‪IronHusky‬‬ ‫معــروف اســت و فعالیــت ‪ APT‬کــه چینــی زبــان اســت و مربــوط بــه‬ ‫‪ 2012‬اســت را مرتبــط کنیــم‪».‬‬ ‫‪ APT IronHusky‬کــه بــه زبــان چینــی صحبــت مــی کنــد بــرای‬ ‫اولیــن بــار توســط ‪ Kaspersky‬در ســال ‪ 2017‬هنــگام تحقیــق در‬ ‫مــورد کمپینــی کــه نهادهــای دولتــی روســیه ‪ ،‬مغولســتان ‪ ،‬شــرکت‬ ‫هــای هواپیمایــی و موسســات تحقیقاتــی را هــدف قــرار داده بود ‪ ،‬با‬ ‫هــدف جمــع اوری اطالعــات در مــورد مذاکــرات نظامــی مغولســتان‬ ‫روســیه مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫یــک ســال بعــد ‪ ،‬محققــان کسپرســکی مشــاهده کردنــد کــه انهــا از‬ ‫‪ 11882 2017 CVE‬مایکروســافت افیــس در اســیب پذیــری حافظــه‬ ‫اســتفاده مــی کننــد تــا ‪ RAT‬هایــی را کــه معمــوال ًتوســط گــروه هــای‬ ‫چینی از جمله ‪ PlugX‬و ‪ PoisonIvy‬اســتفاده می شــود ‪ ،‬گســترش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫افزایــش امتیــازت روز صفــر بــرای اســتقرار ‪ RAT‬هــا اســتفاده مــی‬ ‫شــود‬ ‫ســوء اســتفاده از امتیــاز افزایــش یافتــه بــرای اســتقرار‬ ‫‪ MysterySnail RAT‬کــه در ایــن حمــات مســتقر شــده اســت ‪،‬‬ ‫نســخه هــای ســرویس گیرنــده و ســرور وینــدوز را مــورد هــدف قــرار‬ ‫مــی دهــد ‪ ،‬از وینــدوز ‪ 7‬و وینــدوز ســرور ‪ 2008‬تــا اخریــن نســخه‬ ‫هــا از جملــه وینــدوز ‪ 11‬و وینــدوز ســرور ‪ ، 2022‬بــدون مقابلــه بــا‬ ‫‪ .40449-2021-CVE‬در حالــی کــه بهــره بــرداری روز صفــر کــه توســط‬ ‫‪ Kaspersky‬در طبیعــت مشــاهده شــده اســت همچنیــن از هــدف‬ ‫قــرار دادن نســخه هــای ســرویس گیرنــده ‪ Windows‬پشــتیبانی می‬ ‫کنــد ‪ ،‬امــا فقــط در سیســتم هــای ‪ Windows Server‬کشــف شــد‪.‬‬ ‫‪ MysterySnail‬مــی توانــد وظایــف مختلفــی را بــر روی‬ ‫دســتگاه هــای الــوده انجــام دهــد‪ ،‬از فراینــد هــای جدیــد‬ ‫تخمــک گــذاری و کشــتن در حــال حاضــر در حــال اجــرا در‬ ‫حــال اجــرا بــرای راه انــدازی پوســته هــای تعاملــی و راه انــدازی‬ ‫یــک ســرور پروکســی بــا پشــتیبانی تــا ‪ 50‬اتصــاالت همزمــان‪.‬‬ ‫دو محقــق افزودنــد‪« :‬بدافــزار خــود بســیار پیچیــده نیســت‬ ‫و دارای قابلیــت هــای مشــابه بســیاری از دیگــر پوســته هــای‬ ‫راه دور اســت‪ .‬امــا هنــوز هــم بــه گونـه ای برجســته اســت‪ ،‬بــا‬ ‫تعــداد نســبتا زیــادی از فرمان هــای اجرایــی و قابلیت هــای‬ ‫بیشــتر مثــل نظــارت بــر درایوهــای هــارد دیســک و توانایــی‬ ‫عمــل بــه عنــوان یــک پیشــکار‪».‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪399‬‬ ‫کالهبرداری تحت عنوان ثبت‬ ‫نام با سهمیه در دانشگاه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی شــخصی کــه بــا ایجاد ســایتی در فضای‬ ‫مجــازی تحــت عنــوان ثبــت نــام در دانشــگاه های داخــل و خــارج‬ ‫کشــور بــا ســهمیه های در اختیــار‪ ،‬از مــردم کالهبــرداری می کــرد‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫گ حســن کیخــا‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس فتــا ســرهن ‬ ‫در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان و مطــرح نمــودن شــکایتی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه جهــت دریافــت مشــاوره و نحــوه اخــذ ســهمیه‬ ‫بــرای ثبــت نــام در دانشــگاه خــارج از کشــور از طریــق واتــس اپ‬ ‫بــا مدیــر یکــی از ســایت هایی کــه اعــام نمــوده بــود در ایــن زمینــه‬ ‫تخصــص دارنــد‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کــرده و در طــول مــدت چنــد مــاه و‬ ‫بــر اســاس مدارکــی کــه برای ایشــان ارســال شــده بــود جمعا مبلغ‬ ‫یــک میلیــارد و پانصــد هــزار ریــال مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه‬ ‫بودنــد کــه رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬فــرد کالهبــردار در هــر مرحلــه بــا ارســال‬ ‫مــدارک جعلــی مبنــی بــر اینکــه مراحــل ثبــت نــام فرزنــد شــاکی‬ ‫بــا اســتفاده از ســهمیه در حــال انجــام می باشــد ایــن مبالــغ را‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی و‬ ‫اقدامــات کارشناســی‪ ،‬گرداننــده ســایت مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کیخــا گفــت‪ :‬هموطنــان توجــه داشــته باشــند یکــی از‬ ‫شــیوه هــای کالهبــرداری در فضــای مجــازی جعــل نام موسســات‬ ‫شــناخته شــده بــا هــدف کســب درامــد نامشــروع اســت؛ لــذا‬ ‫کاربــران تــا قبــل از اطمینــان کامــل از جعلــی نبــودن صفحــات‬ ‫شــبکه های اجتماعــی از واریــز هرگونــه وجهــی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و‬ ‫مواجهــه بــا جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه‬ ‫پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره گیری ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی هــای‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نقض داده چیست و چگونه‬ ‫می توان از ان جلوگیری کرد؟‬ ‫نقــض داده هــا چیســت؟ نقــض داده هــا یــک لغــزش امنیتــی‬ ‫اســت کــه در ان فــرد غیــر مجــاز می توانــد اطالعــات حســاس‬ ‫را بــدون اجــازه ارزیابــی کنــد‪ .‬بیاییــد عمیق تــر بــه اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه جهــت جلوگیــری از نقــض داده هــا بپردازیــم‪.‬‬ ‫نقــض داده هــا از جملــه نگرانــی هــای مهــم امــروز‬ ‫شــرکت ها اســت‪ .‬همانطــور کــه تولیــد اطالعــات بیشــتر و‬ ‫بیشــتر می شــود‪ ،‬مدیریــت درســت جایــی اســت کــه مــردم‬ ‫زمــان‪ ،‬انــرژی و پــول خــود را متمرکــز می کننــد‪ .‬نقــض داده‬ ‫هــا نــه تنهــا منجــر بــه ضــرر مالــی مــی شــود‪ ،‬بلکــه منجــر بــه‬ ‫بــی اعتمــادی‪ ،‬کاهــش وفــاداری مشــتری و کاهــش شــهرت‬ ‫نــام تجــاری می شــود‪ .‬بنابرایــن چگونــه از نقــض داده هــا‬ ‫جلوگیــری مــی کنیــد؟‬ ‫جهــت جلوگیــری از نقــض داده‪ ،‬ابتــدا بایــد بدانیــد کــه نقــض‬ ‫داده هــا چیســت‪.‬‬ ‫نقض داده ها چیست؟‬ ‫نقــض داده یــک لغــزش امنیتــی اســت کــه در ان فــرد غیــر‬ ‫مجــاز می توانــد اطالعــات حســاس را بــدون مجــوز ارزیابــی کنــد‪.‬‬ ‫نقــض داده هــا می توانــد همزمــان خســارت قابل توجهــی بــه‬ ‫تجارت هــا و مشــتریان وارد کنــد‪ ،‬هزینــه بســیار زیــادی در بــر‬ ‫داشــته و بــه شــهرت و اعتبــار نیــز ضربــه وارد می کند‪.‬برطــرف‬ ‫کــردن ایــن خطاهــای امنیتــی حتــی ســخت تر هســتند و بــه زمــان‬ ‫قابل توجهــی بــرای انجــام ایــن کار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫روزانــه‪ ،‬در رابطــه بــا نقــض داده هــا از گوشــه های مختلــف‬ ‫جهــان مطالبــی را خواهیــد خوانــد‪ .‬ایــن بــه ایــن دلیــل اســت‬ ‫کــه مجرمیــن ســایبری مقــدار زیــادی داده بــرای دسترســی و‬ ‫بهره بــرداری دارنــد‪ ،‬و ایــن بــه معنــای افزایــش جرائــم ســایبری‬ ‫اســت‪.‬به طــور میانگیــن هزینــه نقــض داده ای کــه بــر یــک‬ ‫شــرکت اتفــاق می افتــد‪ 3.86 ،‬میلیــون دالر اســت‪.‬این بــه طــور‬ ‫متوســط بــه ‪ ۱۴۸‬دالر بــرای هــر داده به ســرقت رفته اشــاره دارد و‬ ‫هــر کســی کــه در اینترنــت فعــال باشــد در معــرض خطــر اســت‪.‬‬ ‫چیــزی کــه باعــث می شــود کســب و کارهــا و شــرکت ها را یــک‬ ‫هــدف بــزرگ باشــد‪ ،‬دسترســی زیــاد داده هــا اســت کــه بایــد تنهــا‬ ‫یــک بــار نقــض شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عملیات میمک سال‪25‬مهر‪1363‬‬ ‫ســاعت ‪ 24‬ایــن روز در ارتفاعــات مــرزی میمــک بــه مــدت ‪ 5‬روز توســط ســپاه پاســداران و ارتــش بــا رمــز یــا ابــا عبداللــه الحســین ع بــه منظــور‬ ‫ازادی بخشــی از میهــن اســامی و انهــدام نیروهــای دشــمن انجــام شــد ‪.‬‬ ‫‪ -399‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 10 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-399‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 17‬اکتبر‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬مهر ‪17-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان‬ ‫در حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه‬ ‫اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان‬ ‫در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن‬ ‫شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهم از‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد و مصــرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاها می توان «ســلف خورش» ‪« ،‬کشــک بادنجان»‬ ‫‪« ،‬چیکو اردی» ‪« ،‬ماستوا (اش ماست)» ‪« ،‬لوبیا پلو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان‬ ‫رامیــان ‪:‬شهرســتان رامیــان در قســمت جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان از شــمال بــه شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت ایــن شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫(‪ 3/82‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ‬ ‫وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش‬ ‫(مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –‬ ‫خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی‬ ‫مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪:‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیــت هــای متعــددی مــی باشــد ‪ ،‬شــامل تــرک ‪ ،‬ترکمــن‬ ‫‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‬ ‫‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪:‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی‬ ‫نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال‬ ‫‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورش کنگر‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد کــه میــان‬ ‫ایرانیــان طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگــر خورشــت فصلــی‬ ‫مــی باشــد زیــرا کنگــر از اواخــر زمســتان تــا اوایــل تابســتان فصــل برداشــت کنگــر‬ ‫اســتمی شــود‪.‬این خورشــت خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا‬ ‫ســلیقه ای مــی باشــد‪ ،‬برخــی از افــراد ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان‬ ‫صــورت شــباهت زیــادی بــه خورشــت کرفــس دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و‬ ‫لپــه تهیــه مــی کننــد کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم خورش کنگر‬ ‫مواد الزم‪:‬مقدار الزم ‪/‬گوشت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگر‪ 600:‬گرم‪/‬جعفری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنا‬ ‫‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری‬ ‫نمک‪،‬فلفل‪:‬به میزان الزم‪ /‬زردچوبه‪:‬به میزان الزم‬ ‫طرز تهیه خورش کنگر‬ ‫مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد تیــغ هــای کنگــر هــا را‬ ‫جــدا کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیــز کنیــد و کنگــر هــای پــاک شــده را درون‬ ‫ظرفــی پــر از اب بریزیــد و روی ان هــا کمــی نمــک بپاشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد مدتــی بماننــد‬ ‫تــا گل هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار‬ ‫بدهیــد تــا اب اضافــی ان هــا بــرود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم‬ ‫شــود و تغییــر رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکــه روغــن داغ شــد حــرارت‬ ‫ماهیتابــه را کــم کنیــد و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بالفاصلــه کنگــر هــای تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از‬ ‫حالــت خشــکی خــارج شــود و کمــی نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه‬ ‫همــراه مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقــداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد‬ ‫داد ‪ ،‬شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا‬ ‫اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفــری ســرخ شــده‬ ‫را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫یــک لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم‬ ‫پــز شــد نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر هــای ســرخ شــده را‬ ‫نیــز در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بــا‬ ‫شــعله مالیــم بــا گوشــت هــا بپــزد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‬ ‫‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطقـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن این منطقه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و در‬ ‫میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن‬ ‫اســتخر بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی‬ ‫بسیار زیبا و رویایی دارد اب این استخر طبیعی از چشمه‏های جوشان تامین‬ ‫می‏شــود و هــر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز اســتان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و‬ ‫‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‬ ‫‪:‬اقامتــگاه بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت‬ ‫قلعــه میــران – خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانات و زیرساخت های موجود روستا برای استفاده گردشگران ( همراه با‬ ‫تصاویر )دارای راه اسفالته – سوپر مارکت – نانوایی – در مسیر روستای پاقلعه‬ ‫به ابشار پشمکی ساختمان خدماتی و رفاهی ( سرویس بهداشتی و نمازخانه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه مــردم‬ ‫روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی‬ ‫می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری مــ ‏‬ ‫چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا‬ ‫مراســم ویژه‏ای ســیزده بدر برگزار می‏شــود‪ .‬نی ســاز همیشــگی و همراه مردم‬ ‫ی‬ ‫روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی مـ ‏‬ ‫ی‬ ‫کند‪ .‬مردم میانســال و کهنســال روســتا معموال ًاز پوشــاک محلی اســتفاده م ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس‬ ‫س هیــا محلــی اســتفاده مـ ‏‬ ‫کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان‬ ‫پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده مـ ‏‬ ‫ن هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫جوانان روســتا در مراســم ویژه و جشـن‏ها از لباس محلی اســتفاده م ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪ .‬مــردم روســتای پاقلعــه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن محصــوالت‬ ‫باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع‬ ‫فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصــوالت دامــی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس نتایــج‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه‬ ‫چشــمه گل شــناخته مــی شــود گفتــه انــد کــه‪ ،‬در‬ ‫زبــان ترکــی گل بــه نقطــه ای مــی گوینــد کــه بســیار‬ ‫عمیــق‪ ،‬گــود و فرورفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع‬ ‫شــده باشــد و گفتــه انــد کــه واژه ی گل از واژگان‬ ‫ارامــی اســت کــه معنــی ان چشــمه جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه‬ ‫رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان‬ ‫اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت‬ ‫ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهای تاریخی‬ ‫عبارتند از‪ :‬حمام عروج ( دوره قاجاریه ) ‪ ،‬کاخ شاهی (‬ ‫دوره پهلوی ) ‪ ،‬قلعه میران (دوره ساسانی) ‪ ،‬قلعه کافر‬ ‫مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪،‬‬ ‫ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬کشــکک ‪ ،‬ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪ ،‬ملــچ ارام و ‪)...‬‬ ‫و چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪،‬‬ ‫ســرگل و ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموعـه ای‬ ‫وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از گذشــته های دور‬ ‫تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی‬ ‫ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان‬ ‫جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در‬ ‫ایــن شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی‬ ‫باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی‬ ‫رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طــرح‬ ‫هــای ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و‬ ‫معدنــی توســط دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه‬ ‫طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متــر و یــا ییشــتر تولیــد میگــردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و اثــار‬ ‫بدســت امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا را تاییــد‬ ‫مینمایــد‪ .‬پارچــه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق‬ ‫رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪،‬‬ ‫کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان‬ ‫را بــه صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد و پیلــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه‬ ‫از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه مــی کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن‬ ‫و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه مــی کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ‬ ‫نیــز از ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فرم رشــته از دهان حشــره‬ ‫کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور خــود‬ ‫تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا‬ ‫بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته‬ ‫ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫مــی بایســت پیلــه هــا کــه فقــط بــه صــورت یــک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دســتگاه ریســندگی بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیلــه هــا در حالیکــه در‬ ‫اب گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و‬ ‫نــخ ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی‬ ‫اورنــد کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه‬ ‫در حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری‬ ‫گفتــه مــی شــود و در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!