روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 398 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 398

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 398

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 398

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 24 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /16‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /09‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪398‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫عصای سفید نشانه استقالل فرد نابینا‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫رد طاعون‬ ‫در حیات وحش خراسان شمالی‬ ‫‪8‬‬ ‫تفاوت سیستم تهویه هوای مطبوع‬ ‫با کولر چیست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خسارت حوادث باید به حداقل برسد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ثبت سند در دفتر خانه‬ ‫اختیاری است‬ ‫افزایش حقوق هم دیگر‬ ‫چاره ساز نیست‬ ‫برخی از کارفرمایان شــهرک صنعتی «کاوه» در شــهر‬ ‫ســاوه از کمبــود نیــروی انســانی ابــراز نگرانــی می کننــد‪.‬‬ ‫نظــر انهــا ایــن اســت کــه بخــش زیــادی از کارگــران بــه‬ ‫مشــاغلی چــون داللــی روی اورده انــد و تمایلــی بــه‬ ‫اشــتغال در حــوزه صنعــت ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬افزایــش جمعیت‬ ‫بیــکار در ایــران‪ ،‬عاملــی بــود تا عبارت «به کارگر متخصص‬ ‫یــا ســاده نیازمنــد هســتیم» بــرای نیــروی کار متقاضــی‬ ‫اشــتغال در کارخانه هــا و واحدهــای تولیــدی بــه عبارتــی‬ ‫نااشــنا تبدیــل شــود امــا ایــن روزهــا برخــی از کارفرمایــان‬ ‫جــدا بــا مشــکل کمبــود نیــروی انســانی روبــرو شــده اند‪،‬‬ ‫مشــکلی کــه بــرای بــازار کار ایــران نامانــوس اســت‪.‬‬ ‫بــه رغــم تحریم هــا و شــرایط کرونــا و بــه اذعــان مدیــران‬ ‫حــوزه اقتصــادی‪ ،‬بخــش صنعــت در کشــور رونــد رو بــه‬ ‫رشــدی را طــی کــرده و شــمار واحدهــای تعطیــل رو بــه‬ ‫کاهــش نهــاده اســت‪ ،‬بســیاری از واحدهــا رشــد تولیــد‬ ‫داشــته و حتــی خطــوط تولیــد جدیــد بــه راه انداخته انــد‪ .‬امــا‬ ‫بــا وجــود شــرایط مطلــوب بــرای رشــد و توســعه صنعتــی‪،‬‬ ‫صاحبــان برخــی واحدهــا از نبــود کارگــر حتــی در پایین تریــن‬ ‫ســطح مهارتــی گالیــه دارنــد‪ ،‬انــان مدعــی هســتند کــه بــرای‬ ‫بــه راه افتــادن خطــوط تولیــد خــود کارگــر می خواهنــد امــا‬ ‫کمتــر کســی حاضــر بــه کار کــردن در ایــن واحدهاســت‪ .‬بــه‬ ‫عبارتــی دیگــر «کار هســت ولــی کارگــر نیســت»‪.‬‬ ‫واحدهــای تولیــدی در ایــن روزهــا بــه نیــروی کار ماهــر‬ ‫یــا ســاده مــورد نیــاز خــود دسترســی ندارنــد‪ .‬اغلــب‬ ‫کارگرانــی کــه بــرای اشــتغال در واحدهــای تولیــدی‬ ‫انتخاب می شــوند‪ ،‬دوره های اموزشــی خاصی را ســپری‬ ‫کرده انــد‪ .‬وقتــی کــه کارگاه هــا بــا بحــران کمبــود نیــرو‬ ‫روبــرو می شــوند بــه روش هــای مختلــف مثــل خواســته‬ ‫همیشــگی کارگــران یعنــی افزایــش دســتمزد متوســل‬ ‫می شــوند تــا کارگــران مــورد نظــر خــود را اســتخدام کننــد‬ ‫امــا گرهــی از کار ان هــا بــاز نمی شــود!‬ ‫از طرفــی دیگــر‪ ،‬جوانانــی کــه تحصیــات اکادمیــک دارند‬ ‫امــا هیــچ مهارتــی ندارنــد‪ ،‬اشــتغال در واحدهــای صنعتــی‬ ‫را در شــان خــود نمی داننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬تعــداد زیــادی از‬ ‫افــراد بــا تحصیالت لیســانس و فوق لیســانس‪ ،‬بیــکاری را‬ ‫بــه اشــتغال در کارخانه هــا ترجیــح می دهنــد‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی «کاوه» کارگر ندارد‬ ‫اغلــب بنگاه هــای اقتصــادی و واحدهــای تولیــدی‬ ‫شــهرک «کاوه» شــهر ســاوه از نبــود نیــروی انســانی‬ ‫و کارگــر ســاده گالیــه دارنــد‪ .‬کمبــود کارگــر یکــی از‬ ‫دغدغه هــای صاحبــان مشــاغل بــه حســاب می ایــد زیــرا‬ ‫ان هــا معتقدنــد کــه ایــن موضــوع موجــب کاهــش نــرخ‬ ‫بهــره وری و افزایــش بیــکاری پنهــان می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علــی میرزایــی یکــی از دالیــل کمبــود نیــروی‬ ‫کار در بزرگتریــن شــهر صنعتــی کشــور نبــود مســکن اســت‬ ‫و اگــر بتــوان ســازوکاری فراهــم کــرد تــا کارگــران شــاغل در‬ ‫ایــن شــهرصنعتی خانـه دار شــوند؛ تمایــل انــان بــرای کار در‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ایــن شــهرک افزایــش خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬کمبــود نیــروی کار‪ ،‬بســیاری از واحدهــای تولیــدی را‬ ‫بــا بحــران مواجــه کــرده و امــکان توســعه ی تولیــد را از ان هــا‬ ‫ل عــدم تبییــن صحیــح‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬همچنیــن بــه دلیــ ‬ ‫ضوابــط در منطقــه ویــژه اقتصــادی‪ ،‬فعالیــت واحدهــای‬ ‫تولیــدی صــادرات محــور انگونــه کــه بایــد باشــد‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫مرکــز امــار ایــران در گزارشــی دربــاره میــزان نــرخ بیــکاری‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نوشــت‪ :‬در تابســتان امســال نــرخ بیــکاری‬ ‫افــراد ‪۱۵‬ســاله و بیشــتر نشــان می دهــد کــه ‪ ۹.۶‬درصــد از‬ ‫جمعیــت فعــال (شــاغل و بیــکار) بیــکار بوده انــد‪ .‬بررســی‬ ‫رونــد تغییــرات نــرخ بیــکاری حاکــی از ان اســت کــه ایــن‬ ‫شــاخص‪ ،‬نســبت به فصل مشــابه در ســال قبل (تابســتان‬ ‫‪ ۰.۱ ،)۱۳۹۹‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬امــا از ســوی‬ ‫دیگــر بــه گفتــه فرهــاد هاشــمی (مدیرعامــل منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی و شــهر صنعتــی کاوه)‪ ،‬کمبــود نیــروی کار یکــی از‬ ‫دغدغه هــای صاحبــان صنایــع اســت‪ .‬نــرخ بیــکاری در ایــن‬ ‫شهرســتان نزدیــک بــه صفــر اســت و بــه نظــر می رســد بــرای‬ ‫جذب نیروی کار از ســایر نقاط کشــور در این شــهر صنعتی‬ ‫نیازمنــد تامیــن زیرســاخت هایی نظیــر مســکن هســتیم‪.‬‬ ‫کارفرمایان چه می گویند؟‬ ‫علــی علیرضایــی (عضــو هیــات مدیره شــرکت پــارس فنر)‬ ‫در ارتبــاط بــا کمبــود نیــروی انســانی در ســاوه گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر‪ ،‬شــهرک صنعتــی کاوه بــا کمبــود نیــروی کار‬ ‫متخــص و کارگــر ســاده دســت و پنجــه نــرم می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارفرمــا معتقــد اســت؛ نزدیکــی شــهر ســاوه بــه‬ ‫پایتخــت‪ ،‬کارگــران را بــه مرکز می کشــاند‪ .‬همچنین تغییر‬ ‫شــغل و گرایــش کارگــران بــه داللــی ســبب شــده تــا از‬ ‫مشــاغل فنی تخصصی دســت بکشــند و روی به مشــاغل‬ ‫دیگــر بیاورنــد و شــرایط پیـش رو باعث شــده تــا کارفرمایان‬ ‫بــرای تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود بــه روش های‬ ‫مختلفــی مثــل افزایــش دســتمزد روی بیاورنــد تــا کارگــران‬ ‫مــورد نیــاز خــود را اســتخدام کننــد‪ .‬البتــه افزایــش مــزد بــه‬ ‫توانایــی مالــی کارفرمــا کارفرمــا بســتگی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هیــچ مرجــع رســمی بــرای رســیدگی‬ ‫بــه وضعیــت فعلــی کمبــود نیــروی انســانی در شــهرک‬ ‫صنعتی کاوه وجود ندارد‪ .‬یک کارگر که سابقه اشتغال‬ ‫چندین ســاله در محــل کار خــود دارد‪ ،‬محــل اشــتغال‬ ‫خــود را تــرک می کنــد و در کارگاه جدید شــاغل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه کارفرمــا بــرای نیروهــای تحــت‬ ‫پوشــش خــود هزینــه کــرده و اموزش هــای الزم را در‬ ‫اختیارشــان قرار داده اســت‪ .‬همچنین کارگر به واســطه‬ ‫اشــتغال در کارگاه فعلــی خــود تجربــه کســب کرده انــد‬ ‫امــا بــه راحتــی و بــه دلیــل اختــاف چندصــد هزارتومانــی‬ ‫مــزد بــرای اشــتغال بــه کارگاه جدیــد مـی رود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات مدیــره پــارس فنــری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫فقــدان سیســتم اطالع دهــی از وضعیــت کارگــران‬ ‫نامســاعد اســت‪ .‬نبــود ایــن سیســتم ســبب می شــود تــا‬ ‫هیــچ مرجعــی بــرای اســتعالم از وضعیــت نیروی انســانی‬ ‫در دســترس نباشــد تــا اطالعاتــی مثــل رضایتمنــدی از‬ ‫ان هــا در اختیــار کارفرمــای جدیــد قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارفرمــا؛ بکارگیــری روش هــای مختلــف برای‬ ‫جــذب نیــرو نیــز بی نتیجــه اســت و هیــچ کارگــری تمایلــی‬ ‫بــرای اشــتغال نــدارد‪ .‬اگهــی جــذب کارگــر را در گروه هــای‬ ‫تلگرامــی منتشــر می کنیــم ولــی بــه نظــر می رســد تعــداد‬ ‫‪3‬‬ ‫کارگــران در ســطح کشــور کاهــش یافتــه اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫کارفرمایــان بــرای حــل ایــن موضــوع با خانه کارگــر و اداره کار‬ ‫وارد گفتگــو شــده اند تــا ایــن مشــکل را حــل کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه مســئوالن ایــن شــهر از کمبــود مســکن ســخن‬ ‫بــه زبــان اورده انــد امــا بــه نظــر نمی رســد کــه مشــکل‬ ‫اســکان تنهــا دلیــل فقــدان نیــروی انســانی در شــهرک‬ ‫صنعتی کاوه باشــد‪ .‬علیرضایی گفت‪ :‬تصمیم داشــتیم‬ ‫تــا بــرای کارگــران مهاجــری کــه بــه ســاوه ســفر می کننــد‪،‬‬ ‫خوابــگاه دایــر کنیــم تــا در انجــا زندگــی کننــد امــا بازهــم‬ ‫کارگــری حاضــر بــه اشــتغال نیســت‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت‪ :‬افزایــش دســتمزد کلیــد حــل ایــن‬ ‫بحــران نیســت‪ .‬بــه گفتــه علیرضایــی؛ جــذب نیــرو بــه‬ ‫مزایــده ای میــان شــرکت های شــهرک صنعتــی تبدیــل‬ ‫شــده و کارفرمایــان بــرای تامیــن کارگــر مــورد نیــاز خــود بــه‬ ‫پرداخــت حقــوق بیشــتر روی اورده انــد‪ .‬امــا ایــن موضــوع‬ ‫نمی توانــد کلیــدی بــرای حــل مشــکالت باشــد‪ .‬اجــرای‬ ‫طــرح طبقه بنــدی مشــاغل و پرداخــت دســتمزد بــا توجــه‬ ‫بــه ارزیابــی‪ ،‬شایســتگی‪ ،‬تجربــه‪ ،‬تحصیــات و تــاش هــر‬ ‫فــرد می توانــد ثمــره ای بهتــر داشــته باشــد‪ .‬کارفرمایان باید‬ ‫بــا توجــه بــه مســئولیت پذیری و توانمنــدی نیــروی انســانی‬ ‫خــود‪ ،‬حقــوق ان هــا را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫قراردادهای موقت سبب این شرایط شده اند‬ ‫بــه گفتــه داود میرزایــی (دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر)؛ رواج‬ ‫قراردادهــای موقــت در طــول ‪ ۲۰‬ســال گذشــته ســبب ایــن‬ ‫شــرایط شــده اســت‪ .‬قراردادهــای موقــت در کارهــای بــا‬ ‫ماهیــت مســتمر مثــل شمشــیری دو دم اســت کــه هــم‬ ‫بــر پیکــره کارگــران و هــم کارفرمایــان ضربــه وارد می کنــد‪.‬‬ ‫ـرق کارگــران بــه محیــط‬ ‫قراردادهــای موقــت وابســتگی و عِـ ِ‬ ‫کارشــان را از بیــن بــرده اســت‪ .‬وقتــی کارفرمــا اخــر هــر مــاه‬ ‫و یــا در پایــان ســال بــا کارگــر تصفیــه حســاب کامــل می کنــد‬ ‫و ســال بــه ســال ســنوات او را پرداخــت می کنــد و ســال بعــد‬ ‫دوبــاره بــا او قــرارداد جدیــد می بنــدد کارگــر هیــچ وابســتگی و‬ ‫تعهــدی بــه محیــط کارش احســاس نمی کند‪ .‬کارگــران امروز‬ ‫مثــل کارگــران روزمــزد شــده اند و نتیجــه ایــن می شــود کــه‬ ‫بــه راحتــی کار را تــرک می کننــد و اگــر کارخانـه ی دیگــری کار‬ ‫راحت تــر و پــول بیشــتری بدهــد‪ ،‬بــه انجــا می رونــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از انجــا کــه گرانبهاتریــن عنصــر هــر کارگاه را نیروی انســانی‬ ‫ان تشــکیل می دهنــد‪ ،‬تردیــدی نیســت مدیریــت منابــع‬ ‫انســانی اهمیــت فراوانــی دارد و غفلــت از ان می توانــد‬ ‫مشــکالت فراوانــی بــرای یــک مجموعــه ایجــاد کنــد‪ .‬کمبــود‬ ‫کارگــران در یکــی از مناطــق صنعتــی ایــران‪ ،‬زنــگ خطــری‬ ‫اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه مــورد ســاوه را نمی تــوان بــه کل کشــور تعمیــم‬ ‫ـن همــان‬ ‫داد و اگرچــه بســیاری از افــراد هنــوز هــم بــه گرفتـ ِ‬ ‫حداقــل حقــوق وزات کار رضایــت می دهنــد‪ ،‬امــا بــه نظــر‬ ‫می رســد مــورد ســاوه نمونــه ی بســیار خوبــی بــرای نقــض‬ ‫حــرف کســانی باشــد کــه معتقدنــد بــا کاســتن از دســتمزد ِ‬ ‫کارگــران می تــوان چــرخ تولیــد ایــن مملکــت را گردانــد و‬ ‫ـکان بیشــتری بــرای اشــتغال جوانــان فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫امـ ِ‬ ‫در حــوزه ســاوره نیــز فعــاالن حــوزه کار‪ ،‬کارفرمایــان و‬ ‫مســئوالن ایــن شــهر کــه از کمبــود کارگــر در ایــن شــهرک‬ ‫صنعتــی اطــاع دارنــد امــا هــر کــدام دلیــل خــود را بیــان‬ ‫می کننــد امــا نظــر کارفرمایــان ایــن اســت کــه بخــش‬ ‫زیــادی از کارگــران بــه مشــاغلی چــون داللــی روی اورده انــد‬ ‫و تمایلــی بــه اشــتغال در حــوزه صنعــت ندارنــد‪ .‬البتــه‬ ‫فعــاالن کارگــری اعتقــاد دارنــد شــاید همیــن موضــوع گواه‬ ‫بــر ناچیــز بــودن حقــوق کارگــران باشــد چراکــه انهــا در‬ ‫جســتجوی درامــد بیشــتر هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫کالهبرداری با عنوان بروزرسانی‬ ‫اپلیکیشن شاد‬ ‫معجزه شکرگزاری‬ ‫اشنایی با انواع گردنبند زنانه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫احتمال وجود‬ ‫شیوع موج‬ ‫ششم کرونا‬ ‫در خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬احتمــال بــروز مــوج ششــم کرونــا باتوجــه بــه پیــش بینی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه و عــادی انگاری هایــی کــه در ســطح جامعــه وجــود دارد‪ ،‬در‬ ‫اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬امــکان بــروز مــوج‬ ‫ششــم کرونــا در کشــور و اســتان دور از انتظــار نیســت بــه گونـه ای کــه از هــم‬ ‫اکنــون بایــد جــدای از فرهنــگ ســازی ها بــرای پایبنــدی بــه شــیوه نامه هــای‬ ‫بهداشــتی بــه تزریــق واکسیناســیون عمومــی کرونــا نیــز ســرعت بخشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن روزهــا شــهروندان بــا ایــن پیــش فــرض کــه کرونــا فروکــش‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬مســافرت ها و ترددهــای غیرضــروری بســیاری انجــام مــی دهنــد‬ ‫و از ســوی دیگــر بــا پایــان مــاه صفــر‪ ،‬شــاهد برگــزاری مراســم هــای عروســی‬ ‫و تجمعــات هســتیم کــه همیــن امــر زمینــه ســاز بــروز مــوج ششــم کرونــا در‬ ‫کشــور و اســتان اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه مــوج پنجــم کرونــا در اســتان بــه طــور کامــل فروکــش‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه در هفته هــای اخیــر میــزان بســتری های‬ ‫کرونایــی در بیمارســتان هــای اســتان از مــرز یکهــزار نفــر بــه ‪ ۲۰۰‬نفــر رســیده‬ ‫اســت و روزانــه بــه طــور میانگیــن ‪ ۳۵‬مبتــای جدیــد بســتری مــی شــوند ولــی‬ ‫همچنــان امــار فوتی هــا باالســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن فوتی هــای کرونایــی‪ ،‬افــرادی هســتند کــه طوالنــی مــدت در‬ ‫بیمارســتان هــا بســتری بــوده انــد و خیلــی دیــر بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬هــم اینــک کمبــودی در خصــوص مراکــز تزریــق‬ ‫واکسیناســیون کرونــا وجــود نــدارد و از خانــواده هــا تقاضــا داریــم تــا نســبت‬ ‫بــه تزریــق واکسیناســیون دانــش امــوزان ســریعا اقــدام کننــد تــا بــا شــیوع‬ ‫مــوج جدیــد کرونــا هزینــه هــای کمتــری بپردازیــم‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬بــا ایــن وجــود تاکنــون ‪ ۵۸‬درصــد دانــش امــوزان ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال اســتان در برابــر کرونــا واکســینه شــده انــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای اغــاز طــرح ملــی واکسیناســیون‪ ،‬تاکنــون ‪ ۷۲۰‬هــزار دُز واکســن کرونــا‬ ‫در خراســان شــمالی دریافــت و بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار دُز تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام شــد‪ ،‬شهرســتان های بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین و مانــه و ســملقان در وضعیــت نارنجــی (پرخطــر)‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬گرمــه و جاجــرم زرد و شهرســتان رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت ابــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫امنیت اتفاقی نیست!!!‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روزپنج شــنبه ‪ 22‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,430,000‬ریال هر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,402,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 113,010,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 117,220,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪60,000,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 35,000,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 22‬مهر‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪398‬‬ ‫در صورت واگذاری مجتمع‬ ‫پرورش میگوی گمیشان‬ ‫به بومیان منطقه توان‬ ‫‏سرمایه گزاری وجود دارد‏‬ ‫اســتاندار گلســتان در حاشــیه نوزدهمیــن نمایشــگاه‬ ‫دام و طیــور‪ ،‬شــیالت و ابزیــان ‪ :‬مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان در صــورت تــوان ســرمایه گــذاری بــه‏بومیــان‬ ‫منطقــه واگــذار شــود‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس اســتاندار گلســتان بــا حضــور در‬ ‫نوزدهمیــن نمایشــگاه دام و طیــور‪ ،‬شــیالت و ابزیــان‪،‬‬ ‫از غرفــه اداره کل شــیالت اســتان بازدیــد بــه عمــل‏اورد و‬ ‫بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای منحصربفــرد ابــزی پــروری‬ ‫اســتان تاکیــد کــرد‏‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس اســتاندار گلســتان بــا حضــور در‬ ‫نوزدهمیــن نمایشــگاه دام و طیــور‪ ،‬شــیالت و ابزیــان‪،‬‬ ‫از غرفــه اداره کل شــیالت اســتان بازدیــد بــه عمــل‏اورد و‬ ‫بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای منحصربفــرد ابــزی پــروری‬ ‫اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬اســتاندار گلســتان با حضور‬ ‫در غرفــه هــای اداره کل شــیالت گلســتان و‏پــرورش‬ ‫دهنــدگان ابــزی اســتان گفــت‪ :‬ایجــاد زیرســاختهای‬ ‫الزم بــرای اجــرای مرحلــه دوم مجتمــع پــرورش میگــوی‬ ‫گمیشان به مساحت ‪ ۶۰۰۰‬هکتار‪،‬‏تحولی در اشتغال‪،‬‬ ‫تولیــد و درامــد پایــدار منطقــه ایجــاد میکنــد‏‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس بــا تاکیــد بــر بومــی ســازی مجتمــع‬ ‫میگــو گمیشــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بایــد تــاش کنیــم‬ ‫کــه مــردم بومــی اســتان بتواننــد در مــزارع پــرورش‏میگــو‬ ‫فعــال شــوند و ایــن مــزارع در صــورت تــوان ســرمایه‬ ‫گــذاری بــه صیــادان و بومیــان ایــن منطقــه واگــذار شــود‬ ‫تــا مانــع مهاجــرت و موجــب افزایــش‏اشــتغال و زمینــه‬ ‫کاهــش اســیب هــای اجتماعــی را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان نیــز در حاشــیه ایــن‬ ‫نمایشــگاه بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای اســتان در‬ ‫زمینــه ابــزی پــروری و شــیالت گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫‏توانمنــدی هــا و ظرفیــت های مختلف‪ ،‬تالش مجموعه‬ ‫شــیالت گلســتان همــواره در راســتای‬ ‫اشتغال زایی‪ ،‬محرومیت زدایی‪ ،‬درامدزایی و افزایش‬ ‫ســرانه مصــرف ابزیــان در اســتان بــوده اســت کــه ایــن‬ ‫نمایشــگاه مــی توانــد فرصــت مناســبی در ‏راســتای‬ ‫اهــداف تعییــن شــده ســازمان شــیالت ایــران باشــد‏‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی ضمــن همراهــی‬ ‫اســتاندار گلســتان در بازدیــد از غرفــه شــیالت خاطــر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬شــیالت اســتان همســو با سیاســتهای‏کالن‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــه منظــور تامیــن امنیــت‬ ‫غذایــی و تولیــد محصــوالت راهبــردی چهــار پــروژه مهــم‬ ‫پــرورش میگــو‪ ،‬پــرورش ماهــی در دریــا‏‏(قفــس و پــن)‪،‬‬ ‫پــرورش ماهــی بــا اســتفاده دومنظــوره از اب چاههــای‬ ‫کشــاورزی و پــرورش ماهیــان خاویــاری را دنبــال کــرده و‬ ‫تاکنــون بــه نتایــج مطلوبــی در‏هــر یــک از ایــن طــرح هــا‬ ‫رســیده اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان گفــت‪ :‬فــاز اول ایــن مجتمــع بــه مســاحت‬ ‫‪ 4000‬هکتــار‪ ،‬بــه عنــوان تنهــا‏مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫شــمال کشــور ‪ ،‬بــا هــدف اســتفاده مطلــوب از پتانســیل‬ ‫اب دریــای خــزر و زمیــن هــای شــور و لــم یــزرع شــمال‬ ‫‏گمیشــان در شــرایط اب و هوایــی بســیار مناســب ایــن‬ ‫منطقــه راه انــدازی شــده اســت کــه براســاس مطالعــات‬ ‫امــکان ســنجی انجــام گرفتــه تــا ‪28‬‏هــزار هکتــار امــکان‬ ‫توســعه پــرورش میگــو مــی باشــد کــه در حــال حاضــر‬ ‫پــس از طــی یــک دوره بیمــاری لکــه ســفید پــرورش‬ ‫میگــو ســالم و‏بــدون بیمــاری بــه ســامت کامــل رســیده‬ ‫و دوبــاره بــه عنــوان پــاک تریــن مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫کشــور مطــرح شــده اســت‬ ‫گشت های پایش فعال شد‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫هــم در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪ :‬گــزارش تلــف‬ ‫شــدن ‪ ۱۲‬راس از وحــوش منطقــه ســالوک‬ ‫شهرســتان اســفراین روز جمعــه بــه دســت‬ ‫مــا رســید امــا هنــوز علــت مــرگ ایــن حیوانــات‬ ‫مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫رد طاعون‬ ‫در حیات‬ ‫وحش‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در یکــی از بهتریــن زیســتگاه های خراســان‬ ‫شــمالی تلفــات وحــوش کــه احتمــال شــیوع‬ ‫طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک را قــوت‬ ‫بخشــیده‪ ،‬موجــب نگرانــی حافظــان محیــط‬ ‫زیســت و شــهروندان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عامــل مــرگ‬ ‫وحوش در منطقه ســالوک تا کنون مشــخص‬ ‫نشــده امــا کارشناســان معتقدنــد علــت‬ ‫احتمالــی ان بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان‬ ‫کوچــک و عامــل ان وجــود دام هــای الــوده‬ ‫چوپانــان منطقــه اســت کــه بــه طــور غیرمجــاز‬ ‫در عرصــه هــا تعلیــف می شــوند‪.‬‬ ‫گــزارش تلــف شــدن وحــوش در منطقــه‬ ‫ســالوک روز جمعــه هفتــه گذشــته بــه اداره‬ ‫کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫رســید امــا خبــر ان بــه تازگــی رســانه ای شــده‬ ‫اســت‪ .‬طبق گزارشــات ابتدایی‪ ،‬الشــه ‪ ۹‬راس‬ ‫کل و بــز و ســه راس بــره میــش در پــارک ملــی‬ ‫ســالوک کشــف شــد‪ .‬هــر چنــد تــا بدیــن لحظه‬ ‫هیــچ گزارشــی از شناســایی و کشــف مــورد‬ ‫جدیــدی از تلفــات اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫شهرســتان اســفراین در این باره اظهار داشــت‪:‬‬ ‫محیــط بانــان منطقــه طــی چنــد روز اخیــر در‬ ‫منطقه ســالوک الشــه ‪ ۱۲‬راس بره میش و کل‬ ‫و بــز را شناســایی و کشــف کرده انــد‪.‬‬ ‫علــی فرجــی گفــت‪ :‬جهــت بررســی و اعــام‬ ‫نظــر نمونــه الشـه ها بــه دامپزشــکی اســفراین‬ ‫انتقــال داده شــده و بــه محــض اعــام نظــر‬ ‫در خصــوص نــوع بیمــاری اقدامــات مقتضــی‬ ‫جهــت مقابلــه بــا ان صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫دامپزشــکی اســتان اعــام کــرده اســت کــه‬ ‫هنــوز نتیجــه ازمایــش اعــام نشــده و پیــش‬ ‫از اعــام نتیجــه ازمایــش نمــی تــوان در بــاره‬ ‫علــت مــرگ وحــوش اظهــار نظــر داشــت‪.‬‬ ‫گشــت هــا بــرای پایــش منطقــه اکنــون فعــال‬ ‫و قــرار اســت طــی چنــد روز اینــده تمــام‬ ‫منطقــه ســالوک و حتــی مناطــق ســاریگل در‬ ‫اســفراین مــورد بررســی و بازدیــد قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫احتمال شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک‬ ‫یکــی منبــع مطلــع در حفاظــت محیط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫عامــل مــرگ حیوانــات وحشــی در حــال حاضــر‬ ‫مشــخص نشــده امــا محتمــل‪ ،‬شــیوع طاعــون‬ ‫نشــخوارکنندگان کوچــک در منطقــه عامــل‬ ‫اصلــی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی کــه خواســت نامــش ذکــر نشــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هرچنــد نمــی تــوان در ایــن زمینــه اظهــار نظــر کرد‪،‬‬ ‫امــا هرچه هســت بیمــاری و الودگــی از طریق دام‬ ‫چوپانــان بــه وحــوش منتقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــچ شــکی نیســت کــه ایــن‬ ‫بیمــاری از طریــق دام چوپانــان کــه بــه صــورت‬ ‫غیرمجــاز در منطقــه حضــور دارنــد‪ ،‬بــه وحوش‬ ‫منتقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫گشت های پایش فعال شد‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫هــم در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪ :‬گــزارش تلــف‬ ‫شــدن ‪ ۱۲‬راس از وحــوش منطقــه ســالوک‬ ‫شهرســتان اســفراین روز جمعــه بــه دســت‬ ‫مــا رســید امــا هنــوز علــت مــرگ ایــن حیوانــات‬ ‫مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫بهــروز جعفــری گفــت‪ :‬اکنــون گش ـت ها بــرای‬ ‫پایــش منطقــه فعــال شــده امــا مــورد جدیــد از‬ ‫تلفــات وحــوش شناســایی نشــده اســت‪ ،‬تالش‬ ‫داریــم تــا بــا بررســی بیشــتر بــرای مدیریــت‬ ‫اوضــاع تصمیــم گیــری شــود‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه اینکــه ایــا ممکــن اســت‬ ‫بیمــاری از دام بــه وحــوش منتقــل شــده باشــد‬ ‫افــزود‪ :‬علــت مــرگ هنــوز مشــخص نیســت‪،‬‬ ‫دامپزشــکی نتیجــه ازمایــش هــا را اعــام‬ ‫نکــرده اســت امــا بــه هــر حــال دامــداران در‬ ‫منطقــه حضــور دارنــد و ممکــن اســت در میــان‬ ‫دام هــا‪ ،‬دام بیمــار هــم وجــود داشــته باشــد و‬ ‫عامــل انتقــال الودگــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دامــداران مکلف هســتند‬ ‫دام خــود را پیــش از ورود بــه مناطــق واکســینه‬ ‫کننــد؛ ورود دام بــدون انجــام واکسیناســیون‬ ‫غیرمجــاز اســت امــا بــه هــر حــال برخــی‬ ‫دامــداران کــه دام جدیــد وارد گلــه کرده انــد کــه‬ ‫ممکــن اســت واکســن دریافــت نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫جعفری با اشاره به وقوع خشکسالی و تاثیر‬ ‫ان در شــرایط جســمی حیوانــات گفــت‪ :‬وقــوع‬ ‫خشکســالی و کاهــش علوفــه در عرصه هــا‬ ‫ســبب شــده تــا تامیــن غــذا بــرای وحــوش تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار گیــرد و حیــوان بــه لحــاظ جســمی‬ ‫دچــار ضعــف و مســتعد بیمــاری شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬دامپزشــکی واکسیناســیون‬ ‫دام هــای روســتاهای اطــراف مناطــق حفاظت‬ ‫شــده را در اولویــت دارد امــا بــه هــر حــال ورود‬ ‫دام بــدون واکسیناســیون محتمــل اســت‪.‬‬ ‫دام های الوده مقصرند؟‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی هــم در‬ ‫ایــن بــاره گفــت‪ :‬دامپزشــکی الشـه ای کــه قابــل‬ ‫کالبــد شــکافی باشــد دریافــت نکــرده اســت و بر‬ ‫اســاس اعــام حفاظــت محیط زیســت اســتان‪،‬‬ ‫زمــان زیــادی از تلــف شــدن وحــوش گذشــته و‬ ‫اجســاد قابــل کالبدشــکافی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬نمونه هــا‬ ‫بــرای بررســی علــت مــرگ وحوش به ازمایشــگاه‬ ‫ارســال شــده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره انتقــال بیمــاری از دام بــه وحــوش‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از انتقــال بیمــاری و‬ ‫کنترل ان‪ ،‬امســال ‪ ۱۰۰‬درصد دام منطقه علیه‬ ‫طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک واکســینه‬ ‫شــده اند البتــه ممکــن اســت دامــدار دام جدیــد‬ ‫و بــدون انجــام واکسیناســیون وارد گلــه کــرده‬ ‫باشــد کــه ســبب انتقــال بیمــاری شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬قضــاوت مــا بــرای علــت مــرگ بــر اســاس‬ ‫عالئــم ازمایشــگاهی اســت و نتایــج ان هنــوز‬ ‫بــه دســت نرســیده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی ســالوک بــا گســتره ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار‬ ‫در شــمال غربــی شهرســتان اســفراین‪ ،‬بــه‬ ‫دلیل شــرایط توپوگرافی دشــتی و کوهســتانی‪،‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از متنوع تریــن زیســتگاه های‬ ‫اســتان شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫بخــش شــمالی ایــن پــارک دارای جاذبــه هــای‬ ‫طبیعــی گردشــگری‪ ،‬کوهســتانی و زیســتگاه‬ ‫حیوانــات کــوه زی و قســمت جنوبــی زیســتگاه‬ ‫حیوانــات دشــت زی اســت‪.‬‬ ‫قــوچ و میــش اوریــال‪ ،‬بــز‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬گربــه‬ ‫پــاالس و گــراز از جانــوران شــاخص پــارک ملــی‬ ‫ســالوک اســفراین هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫شــرقی بجنورد‪ ،‬مرکز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بــا داشــتن ‪ ۲‬پــارک ملــی ســالوک و ســاریگل‪،‬‬ ‫‪ ۲‬منطقــه حفاظــت شــده و ســه منطقــه شــکار‬ ‫ممنــوع بــا تنــوع گیاهــی و جانــوری ارزشــمند‪،‬‬ ‫از مهم تریــن ذخیــره گاه هــای ژنتیکــی غنــی‬ ‫کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫طبــق نتایــج بدســت امــده از ازمایشــات‪ ،‬طاعــون‬ ‫نشــخوارکنندگان کوچــک عامــل تلفــات وحــوش‬ ‫منطقــه ســالوک شهرســتان اســفراین اســت کــه‬ ‫بایــد اقدامــات الزم در ایــن خصــوص صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬توصیه هــای الزم بــه اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت بــرای مهــار طاعــون نشــخوار‬ ‫کننــدگان کوچــک در حیــات وحــش اســتان‬ ‫داده شــده و در زمینــه الزم اســت تــا نســبت‬ ‫بــه ضدعفونــی کــردن اطــراف ابشــخورها و نیــز‬ ‫دفــع بهداشــتی الشــه ها اقــدام و محــل دفــن‬ ‫الشــه ها نیــز عفونــی شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه خشکســالی و کاهــش‬ ‫علوفــه در طبیعــت ســبب ضعــف جســمانی‬ ‫وحــوش گردیــده گفــت‪ :‬توصیــه مــا ایــن اســت‬ ‫کــه بــرای بهبــود وضعیــت وحــوش‪ ،‬تغذیــه‬ ‫دســتی هــم در برنامــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫اســتفاده از ویتامیــن هــا و مکمــل هــا در‬ ‫ابشــخورها بــرای تقویــت ایمنــی جســمانی حیوان‬ ‫از دیگــر مــوارد بــرای مهــار بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬منطقــه ای کــه الشــه‬ ‫وحــوش در ان پیــدا شــده بایــد قرنطینــه شــده‬ ‫و تــردد وســایل نقلیــه کنتــرل و از شــکار و زنــده‬ ‫گیــری وحــوش جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون دام هــای اطــراف زیســتگاه های‬ ‫وحــوش در اســتان بــه طــور ‪ ۱۰۰‬درصد انجام شــده‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه نگرانــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش طــی چنــد روز اخیر الشــه ‪۱۲‬‬ ‫راس بــره میــش و کل و بــز توســط محیط بانــان‬ ‫در ســالوک شهرســتان اســفراین کشــف شــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی ســالوک بــا گســتره ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار‬ ‫در شــمال غربــی شهرســتان اســفراین‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل شــرایط توپوگرافــی دشــتی و کوهســتانی‪،‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از متنــوع تریــن زیســتگاه های‬ ‫اســتان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫بخــش شــمالی ایــن پــارک دارای جاذبــه هــای‬ ‫طبیعــی گردشــگری‪ ،‬کوهســتانی و زیســتگاه‬ ‫حیوانــات کــوه زی و قســمت جنوبــی زیســتگاه‬ ‫حیوانــات دشــت زی اســت‪.‬‬ ‫قــوچ و میــش اوریــال‪ ،‬بــز‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬گربــه‬ ‫پــاالس و گــراز از جانــوران شــاخص پــارک ملــی‬ ‫ســالوک اســفراین هســتند‪.‬‬ ‫اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــا‬ ‫داشــتن ‪ ۲‬پــارک ملــی ســالوک و ســاریگل‪۲ ،‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده و ســه منطقــه شــکار‬ ‫ممنــوع بــا تنــوع گیاهــی و جانــوری ارزشــمند‪ ،‬از‬ ‫مهم تریــن ذخیــره گاه هــای ژنتیکــی غنــی کشــور‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫دکوراسیون پاییزی منزل؛ ‪ ۲۱‬ایده جذاب که پاییز را به خانه تان می اورد‬ ‫همان طــور کــه فصل هــا بــا گــذر ماه هــا عــوض‬ ‫می شــوند و تغییــر می کننــد‪ ،‬دکوراســیون داخلــی خانــه هــم می توانــد همــگام‬ ‫بــا انهــا عــوض شــود‪ .‬چیــز زیــادی تــا فرارســیدن فصــل پاییــز نمانــده اســت و‬ ‫می توانیــد از همیــن حــاال بــا عوض کــردن دکوراســیون خانــه‪ ،‬بــه اســتقبال ایــن‬ ‫فصــل زیبــا و دل انگیــز برویــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــما ایده هایــی بــرای انجــام ایــن‬ ‫کار خواهیــم داد‪ .‬بــا ‪ ۲۱‬ایــده بــرای داشــتن یــک دکوراســیون پاییــزی جــذاب در‬ ‫خانــه‪ ،‬همــراه مــا باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪397‬‬ ‫انتخاب از میان ایده های دکوراسیون پاییزی خانه‬ ‫انتخــاب از میــان ایده هــای ایــن مقالــه کامــا بســتگی دارد بــه صالحدیــد و‬ ‫ســلیقه شــما و البتــه بــه اینکــه تــا چــه حــد می خواهیــد دکوراســیون داخلــی‬ ‫خانــه را تغییــر دهیــد؛ بــرای مثــال می توانیــد بــا رنگ کــردن یکــی از دیوارهــای‬ ‫اتــاق نشــیمن یــا پذیرایــی بــه رنــگ قهــوه ای مایــل بــه نارنجــی یــا چیــزی‬ ‫شــبیه بــه ان‪ ،‬حال وهــوای خانــه را کامــا پاییــزی کنیــد؛ امــا اگــر قصــد ایجــاد‬ ‫چنیــن تغییــر بزرگــی در دکوراســیون خانــه را نداشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫اضافه کــردن چنــد کوســن یــا صندلــی کوچــک بــه رنگ هــای گرمــی مثــل قرمــز‬ ‫و نارنجــی بســنده کنیــد‪.‬‬ ‫راهنمای خرید جاکفشی متناسب با دکوراسیون منزل‬ ‫اســتفاده از اشــیا و وســایل تزیینــی پاییــزی مطرح شــده در ایــن مطلــب را هــم‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه در عیــن ســادگی‪ ،‬نقــش موثــری در رســیدن بــه نتیجــه‬ ‫دلخواهتــان خواهنــد داشــت‪ .‬می توانیــد بــا اســتفاده خالقانــه از چیز هایــی‬ ‫مثــل شــاخ وبرگ درختــان‪ ،‬کــدو تنبــل و ســاقه های گنــدم‪ ،‬به ســادگی بــه‬ ‫نتیجــه دلخواهتــان برســید‪.‬‬ ‫اگــر ایــده دیگــری بــرای دکوراســیون پاییــزی خانــه بــه ذهنتــان می رســد‪،‬‬ ‫می توانیــد در قســمت دیدگاه هــا مطــرح کنیــد‪ .‬همچنیــن اگــر نظــر یــا‬ ‫پیشــنهادی دربــاره موضــوع مطلــب داریــد‪ ،‬مشــتاق شــنیدن ان هســتیم‪.‬‬ ‫اگــر خوانــدن مطلــب برایتــان مفیــد بــود‪ ،‬لطفــا ان را بــا دوســتانتان درمیــان‬ ‫بگذاریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باما همراه باشید‪....‬‬ صفحه 2 ‫بازگشــایی مســیر زمینــی گمــرک اینچه بــرون گلســتان‪ -‬ترکمنســتان پــس از ‪ ۲۰‬مــاه وقفــه نویــد بخــش رونــق‬ ‫اقتصــادی و توســعه صــادرات در ایــن کریــدور تجــاری شــمال کشــور اســت کــه بــا گامهــای موفــق دیپلماســی‬ ‫دولــت جهــادی ســیزدهم محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬مــرز زمینــی ترکمنســتان بــا ایــران در اینچــه بــرون اســتان‬ ‫گلســتان از ســوی مســووالن ترکمنســتان بســته شــد و یکــی از مهمتریــن کریدورهــای تجــارت زمینــی کشــور‬ ‫در شــمال از نقــش افرینــی در حــوزه صــادرات بازمانــد‪ ،‬اینچــه بــرون بــه عنــوان مهمتریــن گمــرگ گلســتان‬ ‫نقــش بســزایی در تجــارت خارجــی ایــن اســتان شــمالی بــر عهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫بازگشایی مسیر‬ ‫زمینی اینچه برون‪-‬‬ ‫ترکمنستان‪،‬‬ ‫نوید بخش رونق‬ ‫اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪398‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫تفاوت سیستم تهویه هوای‬ ‫مطبوع با کولر چیست؟‬ ‫برگ سبز خودرو تنها سند‬ ‫رسمی است‬ ‫ در مــورد کولــر‪ ،‬دمایــی کــه انتخــاب می شــود بــه صــورت‬‫حــدودی و حدســی و بــدون قابلیــت تنظیــم اســت ‪.‬‬ ‫ ولــی در مــورد سیســتم تهــوای هــوای مطبــوع راننــده‬‫می توانــد دمــای دلخواهــش را بــرای داخــل خــودرو انتخــاب‬ ‫کــرده و حتــی می توانــد نیــم درجــه ان را بــاال پاییــن کنــد‪.‬‬ ‫ناجابــرگ ســبز را به عنــوان ســند رســمی می دانــد‪ .‬و کانــون‬ ‫ســردفتران و دفتریــاران ایــن نظریــه را رد مــی کنند در این میان‬ ‫خریــداران و فروشــنده گان خــودرو سـر درگم شــده و ایــن ســوال‬ ‫مهــم برایشــان پیــش امــده کــه ایــا برگ ســبز حکم ســند قطعی‬ ‫خــودرو را دارد یــا نــه؟ ایــا ثبــت ســند در دفاتــر اســناد رســمی‬ ‫الزامــی اســت یــا نــه؟ همیــن موضــوع وشــبهه پیــش امــده‬ ‫باعــث شــده تــا بــه ســراغ ســرهنگ عبــاس مهاجــر بســطامی‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان رفتــه و نظــرات ایشــان را در ایــن‬ ‫خصــوص جویــا شــدیم ‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫رئیس پلیس راهور گلستان ‪:‬‬ ‫ثبت سند در دفتر خانه‬ ‫اختیاری است‬ ‫یکــی از مهمتریــن و اصلــی تریــن مراحــل نقــل‬ ‫و انتقــال و خریــد و فــروش خــودرو تعویــض‬ ‫پــاک و ســند زدن در دفاتــر پســتی اســت کــه‬ ‫بســیاری از خریــدارن و فروشــندگان را در هنــگام‬ ‫خریــداری خــودرو از بابــت اســتعالم پــاک‬ ‫خــودرو درگیــر مــی کنــد بــه نوعــی تقریبــا اخریــن‬ ‫مرحلــه قانونــی انتقال مالکیت خودرو محســوب‬ ‫مــی شــود بدیــن منظــور طرفیــن معاملــه بایــد‬ ‫مســتندات و مــدارک تعویــض پــاک و بــرگ‬ ‫ســبزخودرو را امــاده کننــد و بــا مراجعــه بــه‬ ‫مراکــز مربوطــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد در‬ ‫خصــوص اقدامــات الزمــه بــرای انجــام تعویــض‬ ‫پــاک و ســند زدن خــودرو بعضــی از افــراد بــا‬ ‫مشــکالتی مواجــه هســتند کــه بــه چنــد مــورد از‬ ‫ان در گزارشــی کــه خبرنــگار مــا تهیــه کــرده اســت‬ ‫اشــاره مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫محمــد ایــری مــی گوید‪6:‬مــاه پیــش خــودرو‬ ‫ال ‪ 90‬از نمایشــگاه خریــداری کــردم مالــک‬ ‫اصلــی خــودرو شــخص دیگــری اســت در حــال‬ ‫حاضــر نمایشــگاه جمــع شــده و مالــک اصلــی‬ ‫هــم بــرای تعویــض پــاک و ســند قطعــی پــا‬ ‫پیــش نمی گــذارد بــه دادگاه مراجعــه کــردم و‬ ‫دادخواســت اثبــات مالکیــت و الــزام بــه تنظیــم‬ ‫ســند رســمی بــه طرفیــت فروشــنده یعنــی‬ ‫صاحــب نمایشــگاه و مالــک رســمی را مطــرح‬ ‫کردم متاســفانه نشــانی از صاحب نمایشــگاه در‬ ‫ســامانه ثبت نام نشــده اســت و االن به مشــکل‬ ‫برخــورد کــردم و نمی دانــم چــکار کنــم‪.‬‬ ‫رضــا احمــدی بیــان داشــت‪:‬یک ماشــین بــا‬ ‫وکالــت خریــداری کــردم ســه دانــگ بــه اســم‬ ‫شــوهر و ســه دانــگ بــه اســم همســر مــی‬ ‫باشــد هــر دو وکالــت دادنــد امــا بــرگ ســبز بــه‬ ‫اســم شــوهر اســت و از همســر اشــاره ای در‬ ‫ان نشــده اســت و بــه همیــن دلیــل تعویــض‬ ‫پــاک انجــام نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫زهــرا محســنی یکــی دیگــر از افــرادی کــه درگیــر‬ ‫تعویــض پــاک و توقیــف ان اســت در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار مــا افزود‪:‬ســه هفتــه پیــش یــک پرایــد‬ ‫ســال ‪ 96‬خریــداری کــردم تمامــی مــدارک بــه‬ ‫جــز ســند کمپانــی کــه قــرار شــد فــردای معاملــه‬ ‫بــه مــن تحویــل دهــد رفتــم خالفــی بگیــرم دو‬ ‫شــکایت از خــودرو وجــود داشــت یکــی از پاســگاه‬ ‫و دیگــری مربــوط بــه شــورای حــل اختــاف مــی‬ ‫شــدکه پــس از پیگــری متوجــه شــدم بــه علــت‬ ‫وصــول نشــدن چــک توقیــف امــوال گرفتنــد و‬ ‫روی پــاک هــم توقیــف گذاشــته بودنــد زمانــی‬ ‫کــه بــه فروشــنده زنــگ زدم تلفــن مــرا ج نــداد ‪.‬‬ ‫حســینی یکــی دیگــر از راننــده هاســت کــه بــا‬ ‫عصبانیــت برگــه ای در دســت دارد و بافحــش و‬ ‫بدوبیــراه گفتــن خــود را تخلیــه مــی کنــد مشــکل‬ ‫ســیدحمید حســینی ماشــینی را خریــداری کــرده‬ ‫قولنامــه ای اســت و برگــه ی ســبزش بــه نــام‬ ‫دیگــری ســت کــه نمــی دانــد طــرف زنــده اســت یــا‬ ‫مــرده از روی برگــه ی ســبز بــا شــماره اش تمــاس‬ ‫گرفــت گفتنــد همچیــن شــماره ای وجــود نــدارد‬ ‫و االن حیــران و ســرگردان مانــده کــه چکارکنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مهــدی ســاوری در ادامه گــزارش بیان‬ ‫کــرد‪ :‬از کســی بــه صــورت وکالتــی ماشــین گرفتم‬ ‫و بــه مــن ایــن اطمینــان را داد کــه وکالت فروش‬ ‫می دهــد و از انجایــی ایــن قــول را بــه مــن داد‬ ‫تمــام مبلــغ را بــه فروشــنده پرداخــت کــردم بعــد‬ ‫گذشــت چنــد مــاه شــکایتی مبنــی بــر توقیــف‬ ‫خــودرو روی پــاک ماشــین قــرار گرفــت و اکنــون‬ ‫خــود رو در پارکینــگ بــه علــت تصــادف توقیــف‬ ‫شــد در صورتیکــه مــن ســاکن گــرگان هســتم امــا‬ ‫شــکایت در اصفهــان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی نوچمنــی هــم در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬قصد خرید ماشــین را دارم دقیقا‬ ‫تــوی همیــن زمــان قانــون ســند خــودرو پیــش‬ ‫امــده مــی خواهــد بدانــد ایــا واقعــا بــرگ ســبز بــه‬ ‫عنــوان ســند خــودرو معتبــر اســت و اگــر در اینــده‬ ‫ایــن قانــون تغییــر کــرد بایــد چــکار کنــد‪.‬‬ ‫علــی گــودرزی هــم از پیــخ و خــم ثبــت نــام و‬ ‫نوبــت دهــی اینترنتی برای تعویــض پالک خودرو‬ ‫اینگونــه اعــام داشــت‪ :‬قبــل از ایــن که بخواهیم‬ ‫بــه مراکــز تعویــض پــاک مراجعــه کنیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫وارد ســامانه تعویــض پــاک راهــور شــده و‬ ‫نوبــت بگیریــم کــه ایــن خــودش ســراغار همــه ی‬ ‫مشــکالت مــا اســت یــا کل نوبتهــا پــر اســت یــا از‬ ‫ســاعت ‪12‬شــب تا ‪2‬نصف شــب طول می کشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬ســامانه‬ ‫تعویــض پــاک اینترنتــی بــه مــن یــک زمــان‬ ‫مشــخص بــا ادرس مرکــز بــرای مراجعــه بــه‬ ‫مراکــز تعویــض پــاک را داده در روز تعییــن‬ ‫شــده رفتــم گفتنــد قولنامــه فاقــد اعتبــار اســت و‬ ‫مشــکل قانونــی دارد رنــگ اتــاق و موتــور ان بــه‬ ‫صــورت غیــر قانونــی تعویــض شــده اســت و‬ ‫پــاک شــما وارد لیســت ســیاه شــده و بــه هیــچ‬ ‫عنــوان از لیســت خــارج نمــی شــود گــودرزی‬ ‫گفــت‪ :‬بافروشــنده تمــاس گرفتــم تــا معاملــه را‬ ‫فســخ کنــم و پــول خــود راپــس بگیــرم تلفــن مــن‬ ‫را جــواب نــداد و االن شــکایت کــردم‪.‬‬ ‫چنــد ســالی مــی شــود کــه بــر ســر صــدور ســند‬ ‫رســمی و بــرگ ســبز خــودرو میــان نیــروی انتظامــی‬ ‫و ســازمان ثبــت اســناد‪ ،‬اختالفاتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ناجابــرگ ســبز را به عنــوان ســند رســمی می دانــد‪.‬‬ ‫و کانــون ســردفتران و دفتریــاران ایــن نظریــه را رد‬ ‫مــی کننــد در ایــن میــان خریداران و فروشــنده گان‬ ‫خــودرو ســر درگم شــده و ایــن ســوال مهــم‬ ‫برایشــان پیــش امــده کــه ایا برگ ســبز حکم ســند‬ ‫قطعــی خــودرو را دارد یــا نــه؟ ایــا ثبــت ســند در‬ ‫دفاتــر اســناد رســمی الزامــی اســت یــا نــه؟ همیــن‬ ‫موضــوع وشــبهه پیــش امــده باعــث شــده تــا بــه‬ ‫ســراغ ســرهنگ عبــاس مهاجــر بســطامی رئیــس‬ ‫پلیــس راهــور گلســتان رفتــه و نظــرات ایشــان را‬ ‫در ایــن خصــوص جویــا شــدیم ‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهاجــر بســطامی در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار مــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ســر‬ ‫ســازمان ثبــت اســناد‪ ،‬تنهــا ســند رســمی ثبــت‬ ‫شــده در دفاتــر را دارای اعتبــار قانونــی می دانــد‬ ‫و مدعــی اســت کــه هر گونــه خریــد و فــروش‬ ‫خــودرو بایــد بــه ثبــت دفاتــر اســناد رســمی‬ ‫برســد و بــرگ ســبز خــودرو معتبــر نیســت‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬بنــا بــه دســتور دادســتان کل کشــور‪ ،‬بــرگ‬ ‫ســبز خــودرو ســند مالکیــت اســت و مراجعــه‬ ‫اشــخاص بــه دفتــر اســناد بــرای یــک ســند دیگــر‪،‬‬ ‫الزامــی نیســت مگــر اینکــه طرفین تمایــل به این‬ ‫کار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خوشــبختانه بــا ایــن وضعیتــی کــه اعــام‬ ‫شــده برگــه ســبز‪ ,‬ســند رســمی اســت و نیــازی‬ ‫نیســت کــه شــهروندان بــه دفاتــر اســناد رســمی‬ ‫مراجعــه داشــته باشــند‪ ،‬و هیــچ مشــکلی‬ ‫نیســت‪ .‬و از انجایــی کــه نیــروی انتظامــی‬ ‫مســئول تنظیــم ســند خــودرو اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ســند مالکیــت خــودرو صــادر شــده از طــرف‬ ‫پلیــس راهنمایــی و رانندگــی رســمیت قانونــی‬ ‫دارد و دیگــر الزامــی بــه ثبــت ســند در دفترخانــه‬ ‫نیســت ثبــت ســند در دفترخانــه اختیــاری اســت‪.‬‬ ‫اگــر دفترخانــه هــا بگوینــد بایــد ســند قطعــی‬ ‫داشــته باشــد ممنــوع اســت و می تواننــد گــزارش‬ ‫بدهنــد دفتــر اســناد رســمی کل و یــا مقــام‬ ‫قضایــی و حتــی بــه مــا هــم اطــاع بدهنــد مــا‬ ‫قطعــا پیگیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص چگونگــی صــدور ســند رســمی‬ ‫افــزود‪ :‬ســند رســمی در دو حالــت صــادر می شــود‬ ‫یکــی در دفترخانــه صــادر وبه عنــوان یــک ســند‬ ‫رســمی تنظیــم می شــود و بــه تاییــد مقــام‬ ‫قضایــی کــه دفتــر اســناد رســمی زیــر نظــر‬ ‫قــوه قضائیــه اســت می رســد و قطعیــت پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬و مــورد دیگراینکــه ســندی کــه بوســیله‬ ‫ماموریــن صالحیـت دار تنظیــم و صــادر می شــود‬ ‫هــر دســتگاهی می توانــد ایــن صالحیــت را‬ ‫داشــته باشــد و برابــر قانــون نیــروی انتظامی برگه‬ ‫ســبزی را کــه صــادر می کنــد یــک ســند رســمی‬ ‫اســت‪ .‬مثــل همانــی کــه در دفترخانــه ثبت شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان در مــورد رفتــن بــه‬ ‫لیســت ســیاه اینگونــه اظهــار کــرد‪ :‬لیســت ســیاه‬ ‫در چنــد حالــت می توانــد اتفــاق بیفتــد بارزتریــن‬ ‫ان ممکــن اســت پــاک بــه ســرقت رفتــه باشــد و‬ ‫یــا ممکــن اســت مفقــود شــده باشــد در این طــور‬ ‫مواقــع مالــک ماشــین یــا راننــده ماشــین بــه‬ ‫پلیــس راهنمایــی و رانندگــی گــزارش مــی دهــد‬ ‫از همــان لحظــه بــرای این کــه سوءاســتفاده ای‬ ‫صــورت نگیــرد ایــن پــاک در لیســت ســیاه‬ ‫م ـی رود و اصــا ایــن پــاک وجــود خارجــی نــدارد‬ ‫و پالکــی بــه ایــن رقــم صــادر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی درمــورد فراینــد تعویــض پــاک افــزود‪ :‬بــه طــور‬ ‫مثــال خــودرو را مــن خریــداری کــردم و مالــک‬ ‫خــودرو بــه مــن وکالــت داده اســت ایــن یــک زمانــی‬ ‫اســت کــه وکالــت مــدت دارد بــا همــان برگــه‬ ‫وکالت نامــه می توانــد بــا اســناد ماشــین تعویــض‬ ‫پــاک مراجعــه کنــد یــا این کــه وکالت نامــه نــدارد‬ ‫خریــدار و فروشــنده بــا هم تعویــض پالگ میروند‬ ‫واگــر مــدارک کامــل باشــد حــدود یــک ســاعت کار‬ ‫تعویــض پــاک طــول می کشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس مهاجــر بســطامی رئیــس‬ ‫پلیــس راهــور گلســتان ضمــن اشــاره بــه ایــن‬ ‫نکتــه کــه هــرروز بــرای ثبــت نوبــت ســاعت یــازده‬ ‫ســایت بــاز می شــود خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مشــکلی‬ ‫کــه در حــال حاضــر وجــود دارد بالفاصلــه ســایت‬ ‫شــهر گــرگان پــر می شــود بــرای برطــرف نمــودن‬ ‫ایــن مشــکل درخواســت اضافــه کــردن یــک غــرف‬ ‫ی دیگــر باظرفیــت میانگیــن ‪40‬نفــر داده شــد که‬ ‫اگــر بــا ایــن درخواســت موافقــت شــود شــرایط‬ ‫بهتــری بــرای شــهروندان شــهر گــرگان بــرای‬ ‫تعویــض پــاک پیــش مــی ایــد‪.‬‬ ‫در جامعــه ای زندگــی میکنــم کــه بســیاری از‬ ‫مردمانــش‪ ...‬بــا یــک “اســتخاره” هــدف تعییــن‬ ‫می کننــدو بــا یــک “عطســه” از هــدف خــود دســت‬ ‫می کشــند در چنیــن جامعــه ای بهتــر اســت قبــل‬ ‫از معاملــه تمــام احتیاط هــای الزم را بــه خــرج‬ ‫دهیــد و از تمــام نــکات مهم حقوقی اگاهی برای‬ ‫خریــد خــودرو را داشــته باشــید تــا ســرمایه تان‬ ‫بــه هــدر نــرود کــه مجبــور باشــید بــرای حقــوق‬ ‫تضییع شــده خــود‪ ،‬راه دادگاه هــا و دادســراها را‬ ‫پیــش بگیریــد‪.‬‬ ‫سیســتم تهویــه مطبــوع اتوماتیــک ‪۳‬گانــه چیســت؟‬ ‫ در مــورد ایــن سیســتم نیــز بایــد گفــت کــه طبــق شــرایطی‬‫از جملــه‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اب و هوا‬ ‫‪ -۲‬گرمای داخل خودرو‬ ‫‪ -۳‬موقعیت‬ ‫‪ -۴‬شدت اشعه خورشید‬ ‫‪ -۵‬دمای خارج از خودرو‬ ‫‪ -۶‬دمای داخل خودرو‬ ‫را تنظیم می نماید‪.‬‬ ‫ از دیگــر ویژگی هــای ایــن سیســتم می تــوان بــه یـخ زدای‬‫هوشــمند بــرای شیش ـه های جلــو و عقــب اشــاره کــرد کــه‬ ‫از یخ زدگــی در زمســتان های ســخت جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫ همچنیــن تمــام سرنشــینان خــودرو می تواننــد دمــای‬‫دلخــواه را بــرای خــود انتخــاب کننــد و مجبــور نباشــند‬ ‫کــه از ســرما یــا گرمــای موردنیــاز دیگــران رنــج ببرنــد‪ .‬از‬ ‫دیگــر نــکات قابــل ذکــر در مــورد سیســتم تهویــه مطبــوع‬ ‫اتوماتیــک ‪۳‬گانــه می تــوان بــه امــکان اســتفاده از‬ ‫نمایشــگر بــرای تنظیــم دمــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ در اغلــب سیســتم های موجــود از ایــن نــوع سیســتم‬‫مقایسه کیفیت هوا وجود دارد و فیلترهایی برای جلوگیری‬ ‫از ایجــاد حساســیت در سرنشــینان تعبیــه می شــود‪.‬‬ ‫ ایــن سیســتم های تهویــه مطبــوع هــوای داخــل خــودرو‬‫را بــه صــورت کامــا ســالم در اختیــار سرنشــینان قــرار‬ ‫می دهــد کــه نکتــه بســیار ویــژه ایســت‪.‬‬ ‫چه عواملی باعث میشود که‬ ‫قدرت موتور کاهش پیدا کند و‬ ‫شتابگیری خودرو ضعیف شود؟؟‬ ‫‪ -۱‬لغزش کالچ‬ ‫‪ -۲‬کشیدن ترمز‬ ‫‪ -۳‬کمبود فشار باد تایر‬ ‫‪ -۴‬نادرست بودن اندازه تایر‬ ‫‪ -۵‬بیش از حد بار گذاشتن‬ ‫‪ -۶‬باز نشدن کامل دریچه گاز‬ ‫‪ -۷‬گرفتگی سیستم هوای ورودی‬ ‫‪ -۸‬بیش از حد فقیر بودن نسبت هوا و سوخت‬ ‫‪ -۹‬ایراد در سیستم جرقه‬ ‫‪ -۱۰‬پایین بودن فشار کمپرس موتور‬ ‫ چه عواملی باعث میشود که موتور با لرزش کار کند؟؟‬‫‪ -۱‬تنظیم نبودن لقی سوپاپ ها‬ ‫‪ -۲‬خراب بودن یکی از شمع یا وایر ها‬ ‫‪ -۳‬کار نکردن یکی از انژکتور ها‬ ‫‪ -۴‬کم بودن فشار سوخت‬ ‫‪ -۵‬تنظیم نبودن تایمینگ موتور‬ ‫‪ -۶‬معیوب شدن دسته موتور‬ ‫‪ -۷‬خرابــی یکــی از سنســور هــای اکســیژن‪،‬دما و فشــار‬ ‫هــوا‪ ،‬دمــای اب‬ ‫ف برابر رای شــماره ‪ 140060312005002229‬مورخ ‪1400.06.14‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای ذبیــح الــه دنکــوب بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000206‬تقاضــای اقــای حســین دنکــوب بــه شــماره شناســنامه ‪ 44‬وکــد ملــی ‪2269818296‬‏صادره ازعلــی اباد فرزند علیرضا درششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین کــه دران‬ ‫احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪148.34‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬خیابــان امــام رضــا (ع) روبــروی تامیــن اجتماعــی بخــش‏‏‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصله پانــزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬از این‏رو اشــخاصی که‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دوماه‏اعتراض خودرابا ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع‏ثبتی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫‪ 3‬تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/07/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‏‪‎‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 97:‬‏‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‏‪ 1‬‏‪‎-‎‬برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140060312005001212‬مورخ ‪1400.03.26‬هیئت‏موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫علی اباد سلسله ایادی از‏مالکیت خانم گوهر معززی به تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ 1398114412005000265‬تقاضای اقای علی پلنگ سنگدوینی‏به شماره شناسنامه ‪ 9‬وکد ملی ‪ 2269689461‬صادره ازعلی اباد فرزند رمضان دردو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه و اعیان‏یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده به مساحت‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪ 976.85‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک از ‪ -33‬اصلی واقع درعلی اباد‏کتول ‪،‬روستای افراتخته ده باال اب چشمه ‪ 18‬بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد به استناد تاییدیه شماره ‪ 1400.985‬مورخ ‪1400.03.23‬‏اداره منابع طبیعی و ابخیزداری علی اباد و مجوز شماره ‪ 37.16.782‬مورخ ‪ 1400.03.17‬بنیادمسکن علی اباد کتو ‪‎‬‬ ‫‏‪2‬‏‪‎ -‎‬برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001214‬مــورخ ‪ 1400.03.26‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از‏مالکیــت خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000266‬تقاضــای اقــای فریــدون پلنــگ‏ســنگدوینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 360‬و کــد ملــی ‪ 2269114477‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد رمضــان در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ‏عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 976.85‬متــر مربــع مفــروز‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫و مجــزا شــده از پــاک از ‪-33‬اصلــی‏واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای افراتختــه ‪ ،‬ده بــاال اب چشــمه ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪1400.983‬‏مــورخ ‪ 1400.03.23‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری علــی ابــاد و مجوزشــماره ‪ 37.16.780‬مــورخ ‪ 1400.03.17‬بنیــاد مســکن علــی‏ابــاد کتــو ‪‎‬‬ ‫‏‪3‬‏‪‎ -‎‬برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001213‬مــورخ ‪ 1400.03.26‬هیئــت ‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از ‏مالکیــت‬ ‫خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000267‬تقاضــای اقــای فرهــاد پلنــگ ‏ســنگدوینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 5‬و کــد ملــی ‪2269721381‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد رمضــان دردو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه ‏و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 976.85‬متــر مربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع ‏در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬روســتای افراتختــه ‪ ،‬ده بــاالاب چشــمه ‪ 18‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 1400.984‬مــورخ ‏‏‪ 1400.03.23‬اداره منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری علــی ابــاد و مجــوز شــماره ‪ 37.16.781‬مــورخ ‪ 1400.03.17‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد ‏کتــول تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه ‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ‏ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت ‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪394:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/07/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫ف برابر رای شماره ‪ 140060312005001313‬مورخ ‪1400.03.29‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫واحد ثبتی علی اباد سلسله ایادی از مالکیت اقای حسین غیجی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالسه ‪ 1397114412005000198‬تقاضای اقای حسن مزیدی به شماره شناسنامه ‪ 384‬وکد ملی ‪2269905059‬‏صادره ازعلی اباد فرزند شیرعلی درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪50235.88‬‬ ‫مترمربع مفروز‏و مجزا شده از پالک از ‪ -17‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪،‬مزرعه کتول جنب مرغداری نادران بخش ‪ 6‬حوزه ثبت علی اباد و‏به استناد مجوز شماره ‪ 1.148607‬مورخ ‪ 1399.12.12‬جهادکشاورزی علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده‏روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از این‬ ‫رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض‏داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از‏اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪390:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/07/24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪398‬‬ ‫خسارت حوادث باید‬ ‫به حداقل برسد‬ ‫سبب افزایش دام‬ ‫در بازار‪ ،‬گرانی نهاده ها‬ ‫و کمبود علوفه است‬ ‫رییــس گــروه مدیریــت بحــران وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه‬ ‫تمامــی حــوادث شناســایی شــده بــا شــیوه های جدیــد علمــی‬ ‫مهــار می شــود گفــت‪ :‬هم اکنــون بــرای مهــار ســیالب و حــوادث‬ ‫طبیعــی در اســتان ها دســتاوردهای نوینــی عملیاتــی شــده اســت‬ ‫کــه خســارت هــا را در ایــن حــوزه بــه حداقــل مــی رســاند‪.‬‬ ‫علــی رجبــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن امادگــی‬ ‫وجــود دارد کــه در صــورت بــروز هرگونــه اتفــاق بــه صــورت‬ ‫هوشــمند و بــا اســتفاده از تجهیــزات و امکانــات ان را مدیریــت‬ ‫کنیــم تــا تبعــات و اثــار منفــی حــوادث بــه حداقــل مــی رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســال هــا خالقیــت و ابتــکار در صنعت‬ ‫اب و بــرق ایجــاد شــده اســت افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر مســائل‬ ‫مالــی و مشــکالتی در تامیــن تجهیــزات وجــود دارد کــه در ایــن‬ ‫انجام نزدیک به ‪ ۴۰۰‬پرواز‬ ‫از بجنورد به تهران‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد بــا بیــان اینکــه طــی ‪ ۶‬مــاه‬ ‫نخســت ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫پــرواز مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد ‪ ۲‬برابــر شــده اســت گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۳۹۸‬ســورتی پــرواز انجــام شــد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫مســیر تهران ‪ -‬بجنورد طی ‪ ۶‬ماه ســال گذشــته ‪ ۱۹۲‬ســورتی پرواز‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۵ :‬هــزار و ‪ ۶۸۱‬مســافر در ســال جــاری بــا نــاوگان‬ ‫هوایــی جــا بــه جــا شــدند کــه ایــن امــار در مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۱۰‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫قدمگاهــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت ‪ ۱۱۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۸۵‬کیلوگــرم بــار نیــز بــا نــاوگان هوایــی جــا بــه جا شــده اســت‬ ‫کــه پارســال ایــن میــزان ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۷۸‬کیلــو گــرم بــوده اســت‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۵۳۸‬مســافر در شــرایط کرونــا بــا‬ ‫نــاوگان هوایــی از ایــن فــرودگاه جابجــا شــدند کــه نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال ‪ ۲۰ ،۹۸‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق‬ ‫کشــور قــرار دارد و فاصلــه بجنــورد‪ ،‬مرکــز ایــن اســتان تــا تهــران‬ ‫افــزون بــر ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر و تــا مشــهد ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اهدا لوازم تحریر به ‪ 90‬درصد‬ ‫دانش اموزان بهزیستی‬ ‫گلستان‬ ‫در پویــش فرزنــدان مهــر بهزیســتی گلســتان بیــش از ‪90‬‬ ‫درصــد دانــش امــوزان تحــت پوشــش ایــن اداره کل لــوازم‬ ‫تحریــر اهــدا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل بهزیســتی گلســتان؛ دکتــر ســید مهــدی حســینی مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬از اغــاز پویــش فرزنــدان مهــر تــا‬ ‫کنــون بیــش از ‪ 3‬هــزارو ‪ 800‬بســته لــوازم تحریــر بــه دانــش‬ ‫امــوزان تحــت پوشــش ایــن ســازمان اهــداء گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن تعــداد بســته بیــش از ‪ 90‬درصــد فرزنــدان‬ ‫مــا از حمایــت هــای مــادی خیریــن گلســتانی بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬خیریــن و‬ ‫نیکــوکاران اســتان همــواره مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ادارات‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬مراکــز مثبــت زندگــی و شــماره گیــری کــد دســتوری‬ ‫*‪ #1480*1*6655‬حمایــت هــای مالــی و معنــوی خــودرا از‬ ‫بهزیســتی گلســتان ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســینی در خصــوص توزیــع ایــن بســته هــا گفــت‪ :‬تنهــا‬ ‫‪ 10‬درصــد باقــی مانــده دانــش امــوزان نیازمنــد بــه لــوازم تحریــر‬ ‫در چنــدروز اینــده تهیــه و اهــدا مــی گــردد‪.‬‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫به ‪ ۶۷‬درصد از دانش اموزان‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از جمعیــت‬ ‫دانــش امــوزی ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال تاکنــون ‪ ۶۷‬درصــد انهــا دُز اول‬ ‫واکســن کرونــا را دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اولویــت اصلــی‬ ‫حضــوری کــردن امــوزش و تامیــن ســامت معلمــان‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫و اولیــای ان هــا اســت برایــن اســاس بــا همــکاری خــوب وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی و دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان‬ ‫بــرای واکسیناســیون ایــن جامعــه هــدف برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون در مجمــوع ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۳۰‬نفــر از دانــش‬ ‫امــوزان گــروه ســنی ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال در ســال تحصیلــی جدیــد ثبــت‬ ‫نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫مــودی بــا بیــان اینکــه سیاســت امــوزش و پــرورش برحضــوری‬ ‫کــردن کالس هــای درس اســت گفــت‪ :‬از اول ابــان مــاه مــدارس‬ ‫شــهری بــا جمعیــت کــم‪ ،‬حضــوری می شــود و همچنیــن از ‪۱۵‬‬ ‫ابــان مــاه تمامــی مــدارس بــه صــورت حضــوری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از مدیــران‪ ،‬معلمــان‪ ،‬اولیــا و دانــش امــوزان خواســت تــا بــه‬ ‫مراکــز واکسیناســیون مراجعــه و واکســن کرونــا را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مــودی تعــداد کالس هــای درس را در مجمــوع ‪ ۸۶‬هــزار و ‪۶۵‬‬ ‫کالس درس در اســتان اعالم کرد و اظهارداشــت‪ :‬در این کالس ها‬ ‫‪ ۱۸۵‬هــزار دانــش امــوز مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۴۴‬تقاضــای اقــای مجتبــی جندقیبــه شــماره شناســنامه ‪۶۱۹‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۹۳۳۸۵۹‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد اســمعیل در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۲۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬ذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۷۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی منظــور قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۸‬تقاضــای خانــم خدیجــه پیلتــن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۵۰‬و کــد ملــی ‪ ۵۲۴۹۳۹۴۵۹۰‬صــادره از بجنــورد فرزنــد محمــد در شـش دانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۹‬مترمربــع از پــاک شــماره اصلــی ‪_۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش ‪ ۲‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای علــی حیــدری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۸۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۲۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۵‬تقاضــای خانــم خدیجــه قــره خانــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۹۴۹‬و کــد ملــی ‪ ۰۰۶۵۰۸۸۶۵۴‬صــادره از تهــران فرزنــد علــی اصغــر‬ ‫در ش ـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪۱۴۴‬ســهم ش ـش دانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۲۹.۲۳‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۸۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2781‬مورخ‬ ‫‪ 1400/06/23‬هیــات ‪99 -493‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‏وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوبجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‏علــی اصغــر مقیمیــان فرزنــد محمــد بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 38‬صــادره از بجنــورد در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 176‬متــر مربــع از‏پــاک ‪ 907‬فرعــی از ‪ 163‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زار بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری‏بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‏اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪،‬ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3384‬‏‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪49‬‬ ‫‪9‬‬ ‫راســتا از شــرکت هــای دانــش بنیــان و کارخانجــات صنعتــی‬ ‫دعــوت مــی کنیــم تــا بــه ایــن مســائل توجــه و بــه صنعــت اب و‬ ‫بــرق کمــک کننــد تــا مشــکالت بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫رجبــی اظهــار داشــت‪ :‬در ســه ســال اخیــر برنامــه ای پیرامــون‬ ‫اجــرای مانــور عملیاتــی را دنبــال کــرده ایــم و کشــور بــه ‪ ۶‬منطقــه‬ ‫تقســیم شــده اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایطی کــه اســتان هــای‬ ‫واقــع در ان منطقــه دارنــد مانورهــا را طراحــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از اســتان هــا بــه عنــوان میزبــان و اســتان هایی‬ ‫کــه در ان واقــع شــده انــد بــه عنــوان یــاری رســان در ایــن مانورهــا‬ ‫شــرکت مــی کنند‪.‬‬ ‫رییــس گــروه مدیریــت بحــران وزارت نیــرو گفــت‪ :‬بحــران هــای‬ ‫صنعــت اب و بــرق را بایــد بــه حداقــل برســانیم تــا هزینــه هــا‬ ‫کمتــر و مــدت زمــان ارائــه خدمــات بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫علــی رجبــی بــه منظــور شــرکت در رزمایــش امادگــی در برابــر‬ ‫بحــران ســیالب منطقــه شــمال شــرق کــه در شــیروان برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بــه خراســان شــمالی ســفر کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن رزمایــش‪ ۱۷‬گــروه عملیاتــی از اســتان های خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬گلســتان و ســمنان‪ ،‬حضــور داشــتند‬ ‫ایــن مانــور بــا هــدف تمریــن و فعــال ســازی در شــرایط وقــوع‬ ‫حادثــه و ارتقــای تــوان امادگــی در مقابلــه بــا وقــوع ســیل‬ ‫احتمالــی بــا توجــه بــه واقــع شــدن در فصــل پاییــز و اغــاز زمــان‬ ‫بارندگــی ایــن ایــام بــا چنــد ســناریوی فرضــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۵‬نقطــه حادثه خیــز اســتان در مســیر ‪ ۹۱‬رودخانــه مجموعــا‬ ‫بــه طــول ‪ ۲۴۰‬کیلومتــر شناســایی شــده اســت کــه مشــکل بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد انهــا برطــرف و از ان رفــع خطــر شــده اســت‪.‬‬ ‫طــول رودخانــه هــای خراســان شــمالی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر‬ ‫اســت کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر از ایــن میــزان را رودخانــه هــا و‬ ‫مســیل های مهــم و اصلــی تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق‬ ‫کشــور واقــع اســت کــه ایــن خطــه یکــی از مناطــق ســیل خیــز‬ ‫کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل عشــایری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در قالــب طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی عشــایر اســتان بــا ثبــت نــام در ســامانه‪،‬‬ ‫متقاضــی عرضــه ‪ ۱۶‬هــزار راس دام خــود بــه‬ ‫دولــت شــدند امــا ایــن مرحلــه تنهــا ‪ ۱۰‬هــزار راس‬ ‫خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر اصغــرزاده در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬گرانــی نهاده هــا و کمبــود علوفــه ســبب‬ ‫شــده تــا تقاضــا بــرای عرضــه دام زنــده در بــازار‬ ‫افزایــش یابــد امــا قیمت هــا در بــازار پاییــن اســت‬ ‫از ایــن رو عشــایر رغبــت دارنــد تــا دام را بــا قیمــت‬ ‫تضمینــی بــه دولــت عرضــه کننــد امــا کار خریــد بــه‬ ‫کنــدی پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل‬ ‫عشــایری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در مرحلــه‬ ‫اول خریــد تضمینــی دام عشــایر‪ ۱۰ ،‬هــزار راس‬ ‫گوســفند و بــز خریــداری شــد امــا ایــن طــرح از‬ ‫حــدود یــک مــاه پیــش متوقــف و ســبب گالیــه ایــن‬ ‫دامــداران شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گفتــه شــده اســت کــه در مرحلــه‬ ‫دوم ایــن طــرح‪ ۱۰ ،‬هــزار راس دام زنــده عشــایر‬ ‫خریــداری می شــود امــا تقاضــا بــرای عرضــه دام زنــده‬ ‫بســیار بیشــتر از ایــن رقــم اســت و اکنــون ‪ ۱۶‬هــزار‬ ‫راس در نوبــت فــروش قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن مرحلــه طــرح خریــد تضمینــی‬ ‫دام عشــایر کــه قــرار اســت هفتــه جــاری اغــاز شــود‪،‬‬ ‫بــره نــر بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال و‬ ‫میــش حذفــی هــم بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۳۲۰‬هــزار‬ ‫ریــال خریــداری مــی شــود و دامــدار بــه ازای عرضــه‬ ‫هــر کیلوگــرم دام زنــده‪ ،‬ســه کیلوگــرم جــو بــا قیمــت‬ ‫یارانــه دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫اصغــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬ثبــت نــام از عشــایر بــرای‬ ‫خریــد دام زنــده بــا قیمــت تضمینــی بــه صــورت‬ ‫پیامکــی انجــام می شــود و دامــداران بــا ارســال نــام‪،‬‬ ‫نــام خانوادگــی‪ ،‬کــد ملــی و تعــداد دام قابــل عرضــه‬ ‫خــود بــه ســامانه پیامکــی ‪ ۵۰۰۰۲۸۰۰۲۸‬در نوبــت‬ ‫خریــد قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل‬ ‫عشــایری خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫عشــایر اســتان ‪ ۲۰۰‬هــزار راس دام مــازاد دارنــد‬ ‫کــه بایــد از گلــه خــارج و بــه بــازار عرضــه شــود و‬ ‫بــر ایــن اســاس و بــا رونــد کنــد کار خریــد دام‬ ‫زنــده‪ ،‬رضایــت حاصــل نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر عشــایر خراســان شــمالی در قالــب‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت‬ ‫اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۳‬تقاضای خانم شــهناز پورحســن به شــماره شناســنامه ‪ ۸۹‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۱۲۶۴۶۰۴‬صادره از گرگان فرزند‬ ‫احمــد در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۴۲۳‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲۴‬اصلــی واقــع در اراضــی توشــن بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رســمی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماینــد‪ .‬م‪.‬الف ‪۸۸۶۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۷/7 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۷/24 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004003489‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1399114412004000743‬اقــای موســی طاطــار فرزنــد خوجــه دردی بــه شــماره شناســنامه ‪ 9‬ازادشــهر و کــد ملــی ‪ 6249884823‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 107.80‬مترمربــع جــدا شــده‬ ‫از پــاک ثبتــی ‪-1/17383‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــد چــای بوییــن خیابــان یــاس خریــداری ملــک مــع الواســطه از مــرد ولــی پژمــان (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8999 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/24 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004003513‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000253‬‬ ‫اقــای عبدالرضــا عظیمــی فرزنــد تقــان محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 128‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032241803‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 90.51‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/4799‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــد انتهــای خیابــان رســالت بعــد از باشــگاه ورزشــی خریــداری ملــک مــع الواســطه از اراز قلــی ارمشــی (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9026 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/24 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 14006031248000699‬هییت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‏مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای | خانم براتعلی عمارلو بشناسنامه ‪ 851‬کدملی ‪ 1062216733‬صادره از‏نیشابور فرزند عبدالعلی متقاضی کالسه پرونده ‪1400114412001000126‬‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بناشده‏است بمساحت ‪ 104‬متر مربع از پالک ‪ -3‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان طبق رای صادره‏حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی بمدت دو ماه اعتــراض‏خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه این اداره ارایه نمایند‪.‬تاریخ انتشــار نوبت اول‪:‬‏تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/07/24:‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10:‬‏حجت الله تجری رییس اداره اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی م الف‪8973‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 68‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر ‪1400‬‬ ‫موانع بانکی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫گلستان رفع می شود‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت ‪ :‬حــل مشــکل بانکــی‬ ‫واحدهــای صنعتــی درگیــر در ایــن اســتان توســط دبیرخانــه ســتاد‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی بــا جدیــت پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حیــدر اســیابی در نشســت‬ ‫بــا جمعــی از ســرمایه گــذاران شــهرک صنعتــی پنــج پیکــر در‬ ‫شهرســتان ترکمــن‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی دادگســتری اســتان ‪ ۲۰‬مــورد از مشــکالت بانکــی‬ ‫واحدهــای صنعتــی را بــرای فعالیــت شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نشســتی بــا اعضــای شــورای هماهنگــی بانکهــای‬ ‫عامــل در اســتان برگــزار و مصــوب شــده تــا مشــکل بانکــی‬ ‫واحدهــای صنعتــی بــرای همیشــه حــل و تولیــد در مســیر رونــق‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســیابی همچنیــن بــا شــنیدن مشــکالت ســرمایه گــذاران‬ ‫واحدهــای صنعتــی در شــهرک صنعتــی پنــج پیکــر تســریع در‬ ‫صــدور ســند مالکیــت اراضــی باقــی مانــده‪ ،‬تامیــن اب صنعتــی‬ ‫پایــدار توســط شــرکت اب منطقــه ای و رفــع موانــع بانکــی‬ ‫واحدهــای صنعتــی را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان تاخیــر در‬ ‫صــدور ســند بــرای ‪ ۱۰‬هکتــار از اراضــی شــهرک صنعتــی پنــج پیکــر‬ ‫شهرســتان ترکمــن را یکــی از مشــکالت ســرمایه گــذاران برشــمرد‬ ‫و گفــت ‪ :‬صــدور ســند بــرای اراضــی دچــار تاخیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی افــزود ‪ :‬بــرای ‪ ۴۰‬هکتــار دیگــر اراضــی ایــن‬ ‫شــهرک در مرحلــه پیگیــری صــدور‪ ،‬ســند اســت‪.‬‬ ‫وی از صــدور مجــوز حفــر یــک حلقــه چــاه اب بــرای تامیــن اب‬ ‫واحدهــای صنعتــی در ایــن شــهرک توســط شــرکت اب منطقـه ای‬ ‫اســتان خبــر داد و اضافــه کــرد‪ :‬بــه زودی بــا برگــزاری مناقصــه‪،‬‬ ‫حفــره چــاه و بهــره بــرداری از ان عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬مشــکل تامیــن امنیــت شــهرک و جابجایــی جــاده‬ ‫اهالــی روســتاهای از داخــل شــهرک هــم حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن نشســت کــه جمعــی از مدیــران دســتگاه هــای‬ ‫اســتان و مســووالن شهرســتان ترکمــن حضــور داشــتند از ‪2‬‬ ‫واحــد صنعتــی فعــال در حــوزه صنایــع تبدیلــی کشــاورزی واقــع‬ ‫در شــهرک صنعتــی پنــج پیکــر بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫مطابــق امــار شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‪ ،‬در شــهرک‬ ‫صنعتــی پنــج پیکــر شهرســتان ترکمــن دارای ‪ ۵۰‬هکتــار وســعت‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬واحــد بهــره بــردار بــا اشــتغال ‪ ۳۹۲‬نفــر و ســرمایه گــذاری ‪ ۷۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال وجــود دارد کــه ‪ ۱۶‬واحــد فعــال و ‪ ۱۰‬واحــد صنعتــی‬ ‫غیرفعــال اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ترکمــن بــا ‪ ۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت در غــرب‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد و اقتصــاد ســاکنان ان برپایــه‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سیم کارت های به نامتان‬ ‫را شناسایی و اضافی ها را‬ ‫مسدود کنید‬ ‫در بســیاری از پرونده هــای کالهبــرداری‪ ،‬بــا‬ ‫ســیم کارت هایی مواجــه می شــویم کــه در اختیــار مالــک‬ ‫اصلــی نیســت و افــراد دیگــری از ان سوء اســتفاده‬ ‫می کننــد و مجرمــان ســایبری هــم بــه همیــن دلیــل بــه‬ ‫دنبــال خریــد ســیم کارت بــدون ســند زدن هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از جرائــم و کالهبرداری هــای اینترنتــی و تلفنــی‬ ‫بــا اســتفاده از ســیم کارت های تلفــن همــراه ســایر افــراد‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬بنابرایــن کاربــران نبایــد ســیم کارت‬ ‫روشــن و فعــال خــود را در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ارســال کــد ملــی بــه ســامانه ‪ ۳۰۰۰۱۵۰‬یــا مراجعــه‬ ‫بــه ســایت رگوالتــوری بــه ادرس ‪ ،www.cra.ir‬منــوی‬ ‫حقــوق کاربــران‪ ،‬گزینــه اســتعالم ســرویس های‬ ‫مشــترکین‪ ،‬می توانیــد از تعــداد ســیم کارت هایی کــه‬ ‫بــه نــام شــما ثبــت شــده‪ ،‬مطلــع شــوید و بــا مراجعــه بــه‬ ‫دفاتــر امــور مشــترکان اپراتورهــا‪ ،‬نســبت به مسدودســازی‬ ‫ســیم کارت هایی کــه بــا نــام شــما فعــال شــده و از ان هــا‬ ‫مطلــع نیســتید‪ ،‬اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫قاچاق سوخت‬ ‫در‏ «علی اباد کتول»‏‬ ‫‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫اســتان بــا اشــراف‬ ‫‏اطالعاتــی و تــاش بــی‬ ‫وقفــه موفــق بــه شناســایی یکــی از قاچاقچیــان ســوخت در‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــای تخصصــی مشــخص‬ ‫شــد متهــم قصــد جابــه جایــی ســوخت قاچــاق بــا یــک دســتگاه‬ ‫کامیــون را دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‏مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی و بــا همــکاری پلیــس علــی ابــاد کتــول‪ ،‬خــودرو مــورد‬ ‫نظــر را در ان شهرســتان شناســایی و طــی ‏عملیاتــی ضربتــی‬ ‫متوقــف کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در بازرســی از‬ ‫یخچــال ایــن کامیونــت‪ 40 ،‬هــزار لیتــر گازوئیــل قاچــاق کشــف‬ ‫و یــک متهــم دســتگیر ‏و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با شگرد برنده شدن‬ ‫در قرعه کشی کمک هزینه‬ ‫عتبات عالیات‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال شــکایت دو شــهروند‬ ‫گرگانــی مبنــی بــر کالهبــرداری از انــان‪ ،‬موضــوع در دســتور کار ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬وی افــزود‪ :‬طــی بررسـی ها مشــخص شــد متهمان‬ ‫بــا اســتفاده از ترفنــد برنــده شــدن در قرعــه کشــی عتبــات عالیــات‪،‬‬ ‫اطالعات کارت بانکی شــاکیان را دریافت و ســپس اقدام به برداشــت‬ ‫غیرمجــاز ‪ 2‬میلیــارد ریــال از حســاب انــان کــرده اند‪.‬رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬پــس از تکمیــل تحقیقــات و رصــد فنــی کارشناســان‪،‬‬ ‫‪ 3‬متهم شناســایی و با هماهنگی مرجع قضایی در اســتان کرمانشــاه‬ ‫دســتگیر و بــه برداشــت غیــر مجــاز ‪ 2‬میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد‪.‬وی‬ ‫ل امــده مشــخص شــد متهمــان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در بررس ـی های بــه عم ـ ‬ ‫بــا بهره گیــری شــگردهای خــاص‪ ،‬بــا به کارگیــری ده هــا ســیم کارت و‬ ‫حســاب های بانکــی مختلــف‪ ،‬وجــوه ســرقتی را وارد حســاب های دیگــر‬ ‫ کــرده‪ ،‬ســپس اقــدام بــه خریــد طــا و گوشــی تلفــن همــراه می کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تاکیــد کــرد‪ :‬بــا وجــود اطــاع رســانی های گســترده در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬متاســفانه همچنــان شــاهد ســهل انگاری برخــی از‬ ‫شــهروندان هســتیم کــه بــه راحتــی فریــب وعده هــای پــوچ و دروغیــن‬ ‫ســودجویان و کالهبــرداران ســایبری را می خورنــد و اطالعــات شــخصی‬ ‫و خصوصــی خــود را در اختیــار انــان قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪398‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫‪‎‬چگونه یک برنامه نویس‬ ‫شویم؟‬ ‫‪‎‬همــه بــه خوبــی می دانیــم اینترنــت‪ ،‬موبایــل و‬ ‫اپلیکیشــن ها بــه بخــش مهمــی از زندگــی مــا تبدیــل‬ ‫شــده اســت بطوریکــه از ســفارش غــذا گرفتــه‏تــا خریــد‬ ‫لبــاس‪ ،‬گرفتــن تاکســی‪ ،‬پرداخــت قبــوض و … همــه از‬ ‫طریــق گوشــی موبایلمــان انجــام می شــود‪.‎‬‬ ‫ادامه شماره ‪396‬‬ ‫زبان های برنامه نویسی برتر از نظر بازار کار‬ ‫طبــق اخریــن بررســی ها در ســال های اخیــر و در بــازار‬ ‫بیــن المللــی حوزه هایــی ماننــد‪:‬‏‬ ‫‏•‏پایتون‬ ‫•‪‎ ‎‬جاوااسکریپ‬ ‫•‪‎ PHP‬‬ ‫•‪‎ R‬‬ ‫•‪‎ ‎‬سوییفت‬ ‫•‪‎ ‎‬برنامه نویسی اندروید‬ ‫محبوبیت باالیی دارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪‎:‬‬ ‫در ایران نیز با توجه به نیاز شرکت ها‪ ،‬حوزه ها ‪‎‬‬ ‫•پایتون‬ ‫•و فریورک های ان به ویژه الراول‬ ‫•جاوا اسکریپ و فریمورک های محبوب ان‬ ‫•برنامه نویسی اندروید‬ ‫•طراحی وب‬ ‫محبوبیت بیشتری دارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سخن اخر‪‎:‎‬‬ ‫همانطــور کــه اشــاره کردیــم‪ ،‬شــما بــرای شــروع‬ ‫برنامه نویســی ابتــدا بای ـد‪‎ ‎‬حــوزه کاری‪‎ ‎‬و مــورد عالقــه خــود‬ ‫و ســپس یــک یــا چندتــا از‏پرکاربردتریــن زبان هــای برنامــه‬ ‫نویســی حــوزه مــورد نظــر را انتخــاب کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کلیــد موفقیــت بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک برنامــه نویــس‬ ‫حرف ـه ای‪ ،‬تمریــن کــردن اســت‪ .‬از زمانــی کــه یادگیــری را‬ ‫اغــاز می کنیــد‪ ،‬کدنویســی‏را تمریــن کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پــس از یادگیــری و اســتخدام‬ ‫در حــوزه برنامــه نویســی‪ ،‬بــه هیــچ وجــه نبایــد از اموختــن‬ ‫و امــوزش دادن دســت کشــید‏شــما بایــد پیوســته در حــال‬ ‫امــوزش و تمریــن باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫برای صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب‪ ،‬به کارواش بروید‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2889‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫وســاختمانهای فاقــد‏سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم حــوری نیســتانی ‏فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 334‬صــادره از مانــه و ســملقان در یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 162.80‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬‏اصلی بــه شــماره پرونــده ‪ 99-0491‬واقــع در اراضی کهنه‬ ‫کنــد خریــداری از مالــک رســمی مــع الواســطه شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده‏اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد‬ ‫اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3393‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2883‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫وســاختمانهای فاقــد‏سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علــی اقائــی فرزنــد‏محمدحســین بشــماره شناســنامه ‪ 38‬صــادره از در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 178/40‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی مفــرزو و‏مجــزی شــده واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خریــداری مع‬ ‫الواســطه از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی باغچقــی فرزنــد فــرج اللــه محرزگردیــده‏اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‏ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3391‬‏‬ ‫اگهی اختصاصی منظور قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۲‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۹۳‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد‬ ‫ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ‪۱‬اقای‪/‬خانــم مجتبــی ابراهیم نــژاد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۹۹‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۱۹۳۰۶۵۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۷۸‬در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ عرصــه ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ ۱۷۰۷‬فرعــی از ‪۱۰۷‬اصلــی بخــش ‪ - 2- 3‬اقــای‪/‬‬ ‫خانــم عبدالمجیــد فیــروزی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۸۲۵‬و کدملــی ‪ ۲۲۳۹۵۳۸۲۴۴‬صــادره از ترکمــن فرزنــد مســعود قلــی متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۹‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســند اعیانــی بــه پالک ‪ ۱۷۰۷‬فرعی از ‪ _۱۰۷‬اصلی بخش ‪۳‬می باشــد به مســاحت کل ششــدانگ ‪۴۰۵.۶۰‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از ‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی که نســبت به رای صــادره فوق الذکر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصــاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۹۰۶۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۸/۱۰:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای هیات بشماره ‪ – 14006031200400398‬پرونده کالسه ‪ 1400114412004003521‬اقای محمود خوجم لی فرزند ستار به شماره شناسنامه ‪ 2020061309‬گنبد و کد ملی ‪ 2020061309‬در ششدانگ یک قطعه زمین احداث‬ ‫بنا شده به مساحت ‪ 4600‬مترمربع جدا شده از پالک ثبتی ‪-19‬اصلی واقع درگنبدکاووس قریه داشلی علیا بخش ‪ 11‬حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه ازمحل مالکیت مشاعی (مالک رسمی) لذا به منظور اطالع عموم این اگهی دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود که چنانچه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد‪.‬م‪-‬الف‪9123 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/08 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای هیات بشماره ‪ – 140060312004001996‬پرونده کالسه ‪ 1399114412004000150‬خانم سارا کر فرزند عبدالعزیز به شماره شناسنامه ‪ 824‬گنبد و کد ملی ‪ 4869725215‬در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا‬ ‫شده به مساحت ‪ 178‬مترمربع جدا شده از پالک ثبتی ‪-1/60108‬اصلی بخش ‪ 10‬واقع درگنبدکاووس چای بویین خیابان غزالی خریداری ملک مع الواسطه از انه دردی ارمشی (مالک رسمی) به منظور اطالع عموم این اگهی دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود که چنانچه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد‪.‬م‪-‬الف‪9033 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/24 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2872‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی وســاختمانهای‏فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوبجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی‏خســروی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 11‬در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 168‬متــر مربــع از پــاک ‪ 907‬فرعــی از ‪163‬‏اصلــی بــه شــماره پرونــده ‪1400 - 174‬واقــع در اراضــی پنبــه زار‬ ‫خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد ‏محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‏خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‏قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد‬ ‫اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3399‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان ‏هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001005699‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف ‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی ‏تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001001586‬تقاضــای | خانــم ‏فاطمــه اتــش پنجــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 27088‬و کدملــی ‪ 2120270597‬صــادره از ‏گــرگان فرزنــد محمدعلــی در ششــدانگ یــک قطغــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده ‏اســت بمســاحت ‪220‬مترمربــع واقــع در‬ ‫اراضــی مــازاد ســعداباد از پــاک شــماره‪1‬‏فرعــی از ‪ -123‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‏انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای‏صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‏خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‏ارایــه نماینــد‏‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪400/07/24:‬‏‪ 1‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪400/08/10:‬‏‪ 1‬علی برقی رییس اداره اسناد و امالک منطقه یک گرگان م الف ‪8969‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۵۹۴‬هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۱۸۰‬تقاضای ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان گلســتان به شــماره شناســه ملی ‪۱۰۷۰۰۰۱۰۰۸۲‬در شـش دانگ اعیانی یک باب ســاختمان به انضمام پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و مابقی ان وقف اســت بمســاحت ‪ ۳۷۹/50‬مترمربع از پالک شــماره ‪ -۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی ســعداباد بخش‬ ‫و دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۹۰۵۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰:‬علی برقــی رییس اداره ثبت اســناد و امالک منطقــه یک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعیــی تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن‏نامــه تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480006651‬و‪ 140060312480006650‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‪ -1‬اقای‪/‬خانــم علیرضــا بهلــول بشناســنامه ‪ 12‬کدملــی‏‏‪ 6429908127‬صــادره از بیارجمنــد فرزنــد محمدرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1399114412001000701‬درســه دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده اســت‪ -2‬اقــای ‪/‬خانــم فریــدون بکرانــی بشناســنامه ‪390‬کدملــی‬ ‫‪ 0681651091‬صــادره‏از بجنــورد فرزنــد غالمرضــا متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1399114412001000696‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‏کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪ 193.80‬متــر مربــع از پــاک ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه‏ثبت ناحیــه ‪ 2‬گرگان طبق رای صــادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‏پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‏انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از‏تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره‏ارایــه نماینــد‪.‬‏م الــف ‪9096‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪400/08/10:‬‏‪ 1‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان‬ ‫‏از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۶۵۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم محمدتقــی پاییــن محلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۶۴۰‬کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۴۶۸۶۵۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۶۴‬در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۴۴۹.۵۵‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‬ ‫‪_۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه دو گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۷۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۱۰:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪398‬‬ ‫طرز تهیه شیر جوی دوسر؛‬ ‫نکات مهم در تهیه این شیر‬ ‫گیاهی و پاسخ به سواالت رایج‬ ‫تــا بــه حــال شــیر جــوی دوســر را امتحــان کرده ایــد؟ اگــر طعــم‬ ‫جــوی دوســر را دوســت داشــته باشــید‪ ،‬بی تردیــد از خــوردن‬ ‫ایــن نوشــیدنی پرخاصیــت و لذیــذ نیــز لــذت می بریــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت افــراد مختلــف ایــن نوشــیدنی را بــا اســامی متفاوتــی‬ ‫ماننــد عصــاره جــوی دوســر بشناســند؛ ولــی نام این نوشــیدنی‬ ‫شــیر جــوی دوســر اســت‪ .‬ایــن نوشــیدنی دل چســب بــرای‬ ‫کســانی کــه عــدم تحمــل الکتــوز دارنــد یــا به دنبــال جایگزینــی‬ ‫گیاهی برای شــیر گاو هســتند مناســب اســت‪ .‬در ادامه‪ ،‬طرز‬ ‫تهیــه شــیر جــوی دوســر را بخوانید‪.‬ادامــه شــماره ‪397‬‬ ‫مرحله سوم‪:‬‬ ‫جــوی خیس خــورده را داخــل مخلوط کــن یــا غذاســاز‬ ‫بریزیــد؛‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلی لیتــر اب ســرد و نصــف قاشــق چای خــوری نمــک‬ ‫بــه ان اضافــه کنیــد؛‬ ‫ان را بــرای مــدت ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬دقیقــه کامــا مخلــوط کنیــد تا زمانی‬ ‫کــه کامــا نــرم و یکدســت شــود و جــو داخــل ان مشــخص‬ ‫نباشد؛‬ ‫هرقــدر ان را بیشــتر مخلــوط کنیــد و صاف تــر شــود‪ ،‬بافــت‬ ‫شــیر جــوی دوســر در نهایــت‪ ،‬خامه ای تــر می شــود‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‪:‬‬ ‫یــک الــک را بــا تکــه ای پارچــه تمیــز و مناســب بــرای‬ ‫صاف کــردن بپوشــانید‪ .‬ایــن پارچــه بایــد ســوراخ های ریــزی‬ ‫داشــته باشــد؛‬ ‫همچنیــن می توانیــد از صافی هــای بســیار ریــز یــا فیلتر قهوه‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‪:‬‬ ‫صافــی را روی یــک ظــرف قــرار دهیــد و جــوی دوســر‬ ‫مخلوط شــده را داخــل ان بریزیــد؛‬ ‫اجــازه دهیــد ‪ ۱‬ســاعت در ایــن حالــت بمانــد تــا کامــا صــاف‬ ‫شــود؛‬ ‫هــر چنــد دقیقــه یــک بــار با قاشــق‪ ،‬تفاله های ته نشین شــده‬ ‫در صافــی را کنــار بزنیــد تــا صاف شــدن مایــع بــا ســرعت‬ ‫بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫مرحله ششم‪:‬‬ ‫وقتــی بیشــتر اب ان وارد ظــرف شــد‪ ،‬پارچــه را دور تفاله هــا‬ ‫جمــع کنیــد و فشــار دهیــد تــا اخریــن خطــرات شــیر جــوی‬ ‫دوســر از ان خــارج شــود؛‬ ‫مــواد باقی مانــده را می توانیــد دور بریزیــد یــا از ان به عنــوان‬ ‫اســکراب طبیعــی بــدن اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫مرحله هفتم‪:‬‬ ‫اگــر می خواهیــد شــیر رقیق تــری داشــته باشــید‪۵۰ ،‬‬ ‫میلی لیتــر اب ســرد بــه ایــن مایــع اضافــه کنیــد؛‬ ‫ســپس ان را داخــل ظــرف مخصــوص بریزیــد و در یخچــال‬ ‫نگهــداری کنیــد؛‬ ‫ایــن شــیر را می توانیــد بــرای مــدت ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬روز در یخچــال‬ ‫نگهــداری کنیــد؛‬ ‫قبل از هر بار مصرف ان را تکان کنید‪.‬‬ ‫نکاتی درمورد طرز تهیه شیر جوی دوسر‬ ‫‪ .۱‬شیر جوی دوسر اماده بهتر کف می کند‬ ‫شــیر جــوی دوســر امــاده کــه از فروشــگاه ها می خریــد‬ ‫به خاطــر برخــی مــواد افزودنــی کــف می کنــد؛ در حالــی کــه‬ ‫شــیر خانگــی کــف نمی کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬در کافه هــا‬ ‫شــیر جــوی دوســر به عنــوان جایگزیــن شــیر گاو‪ ،‬بســیار‬ ‫محبــوب شــده و از ان بــرای تهیــه قهــوه اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد از ایــن ویژگــی شــیر اســتفاده کنیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫شــیرهای امــاده بخریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شیر جوی دوسر خانگی روی حرارت غلیظ می شود‬ ‫شــیر جوی دوســر با حرارت دیدن خیلی زود ســفت و غلیظ‬ ‫می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬نمی توانیــد بــا ان نوشــیدنی های‬ ‫داغ مثــا شــیر شــکالتی تهیه کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬می توانید به این شیر طعم بدهید‬ ‫بــرای طعــم دادن بــه شــیر می توانیــد از کمــی شــکر و عصــاره‬ ‫وانیــل اســتفاده کنیــد‪ .‬حتــی می توانیــد پــودر دارچیــن هــم‬ ‫اضافــه کنیــد‪ .‬نگــران اضافه کــردن شــکر نباشــید‪ .‬شــیر گاو هم‬ ‫مقــداری قنــد دارد‪.‬‬ ‫سواالت رایج درباره طرز تهیه شیر جوی دوسر‬ ‫بهتریــن جــوی دوســر بــرای درســت کردن شــیر کــدام نــوع‬ ‫اســت؟‬ ‫بهتریــن جــوی دوســر بــرای درسـت کردن ایــن شــیر پــرک ریــز‬ ‫جــو اســت‪ .‬پرک هــای درشــت یــا خــود دانــه ی جــوی دوســر‬ ‫بــرای ایــن کار بیش از حــد بــزرگ اســت و باعــث می شــود‬ ‫به خوبــی مخلــوط و یک دســت نشــود و مدت زمــان بیشــتری‬ ‫بــرای خیس کــردن نیــاز داشــته باشــد‪ .‬هرقــدر جــوی دوســر‬ ‫درشــت تر باشــد‪ ،‬خیســاندن ان بیشــتر طــول می کشــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه مطمئــن شــوید جــوی دوســر بــرای مخلوط کــردن‬ ‫امــاده اســت یــا نــه‪ ،‬یــک دانــه از ان را بیــن دو انگشــت فشــار‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر کامــا لــه شــد‪ ،‬برای تهیه شــیر جــوی دوســر اماده‬ ‫در ادامــه باچطــور باماهمــراه ماباشــید‪...‬‬ ‫اســت‪......‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫‪ ۱۹‬شایعه بی اساس درباره سرطان‬ ‫سینه و واقعیت هایی که باید بدانید‬ ‫یکــی از رایج تریــن انــواع ســرطان و البتــه یکــی از ســرطان هایی کــه‬ ‫شــاید از بقیــه انــواع انهــا بهتــر شــناخته شــده باشــد ســرطان ســینه‬ ‫اســت‪ .‬با این حــال‪ ،‬هنــوز برداش ـت های اشــتباه زیــادی دربــاره ان‬ ‫ی از افــراد هنــوز نمی تواننــد بیــن واقعیــت‬ ‫وجــود دارد‪ .‬شــاید خیل ـ ‬ ‫و شــایعه تمایــز قائــل شــوند‪ ،‬مگراینکــه خودشــان یــا یکــی از‬ ‫نزدیک ان شــان به این بیماری مبتال باشــند‪ .‬در این مقاله شــایعات‬ ‫بی اساســی را بررســی کرده ایــم کــه پیرامــون ســرطان ســینه وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪397‬‬ ‫‪ .۶‬فشار یا ضربه به سینه موجب سرطان سینه می شود‬ ‫واقعیــت‪ :‬واردشــدن ضربــه بــه ســینه شــاید موجــب بــروز غده های‬ ‫خوش خیــم شــود‪ ،‬امــا موجــب ســرطان ســینه نخواهد شــد‬ ‫ـه ســینه باعــث‬ ‫هــر نــوع ضربـه ای مثــل افتــادن یــا ضربــه بــه قفسـ ٔ‬ ‫ســرطان ســینه نمی شــود‪ .‬فشــاردادن ســینه یــا نــوک ســینه هــم‬ ‫ارتباطــی بــا ســرطان نــدارد‪ .‬گاهــی ممکــن اســت ضربــه بــه ســینه‬ ‫باعــث بــروز غده هــای خوش خیــم (غیرســرطانی) شــود‪ .‬این هــا‬ ‫بافت هــای زخــم هســتند کــه وقتــی بــدن به شــکل طبیعــی‬ ‫بافت هــای چربــی ســینه را ترمیــم می کنــد بــه وجــود می اینــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬استرس می تواند مسبب سرطان سینه باشد‬ ‫واقعیــت‪ :‬هیــچ پژوهشــی تاکنــون ایــن مطلــب را اثبــات نکــرده‬ ‫اســت هیــچ پژوهشــی ارتبــاط اســترس بــا ســرطان ســینه را اثبــات‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬شــماری از پژوهش هــا ارتبــاط اســترس بــا ســرطان‬ ‫ســینه را بررســی کرده انــد امــا شــواهد کافــی بــرای اثبــات وجــود‬ ‫رابط ـه ای بیــن انهــا نیافته انــد‪ .‬اســترس ممکــن اســت باعــث بــروز‬ ‫عــادات اشــتباه در ســبک زندگــی‪ ،‬مثــل مصــرف دخانیــات یــا الــکل‬ ‫باشــد کــه می تواننــد به نوبــه خــود خطــر ســرطان را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬پیرسینگ (سوراخ کاری) نوک سینه به سرطان می انجامد‬ ‫واقعیــت‪ :‬هیــچ رابط ـه ای بیــن پیرســینگ و ســرطان ســینه پیــدا‬ ‫نشــده اســت‬ ‫هیــچ رابطـه ای بیــن پیرســینگ نــوک پســتان و ســرطان ســینه پیــدا‬ ‫ـه‬ ‫نشــده اســت‪ .‬با این حــال‪ ،‬ممکــن اســت خطــر عفونــت در ناحیـ ٔ‬ ‫پیرسینگ شــده وجــود داشــته باشــد کــه در صــورت اســتفاده از‬ ‫جواهــرات شــاید بیشــتر طــول بکشــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬لقاح مصنوعی موجب سرطان سینه می شود‬ ‫واقعیــت‪ :‬پژوهشــی وجــود نــدارد کــه اثبــات کنــد لقــاح مصنوعــی‬ ‫موجــب ســرطان ســینه می شــود‬ ‫درمــورد لقــاح مصنوعــی و خطــر ســرطان ســینه هــم‪ ،‬ماننــد مــوارد‬ ‫قبلــی‪ ،‬هیــچ پژوهشــی وجــود ارتبــاط میــان ایـن دو را اثبــات نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬پژوهش هــای اخیــر نشــان می دهنــد خطــر ابتــا به ســرطان‬ ‫ســینه در زنانــی کــه لقــاح مصنوعــی انجــام داده انــد و ان دســته از‬ ‫زنانــی کــه ایــن کار را نکرده انــد یکســان اســت‪ .‬با این حــال‪ ،‬چــون‬ ‫لقــاح مصنوعــی یــک عمــل تقریبــا جدیــد اســت‪ ،‬بایــد ارتبــاط ان بــا‬ ‫ســرطان ســینه و دیگر عوارض جانبی بلند مدت ان بیشــتر بررســی‬ ‫و پژوهــش شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ســقط جنیــن خطــر ابتــا بــه ســرطان ســینه را افزایــش‬ ‫می د هــد‬ ‫واقعیــت‪ :‬پژوهش هــای جدیــد نشــان داده انــد کــه هیــچ رابطـه ای‬ ‫بیــن ســقط جنیــن و خطــر ابتــا بــه ســرطان ســینه وجــود نــدارد‬ ‫پژوهش هایــی در گذشــته انجــام شــدند کــه می گفتنــد ســقط‬ ‫جنیــن می توانــد خطــر ابتــا بــه ســرطان ســینه را افزایــش دهــد؛ اما‬ ‫پژوهش هــای جدیــدی کــه دقیق تــر انجــام شــده اند هیــچ ارتباطــی‬ ‫بیــن ای ـن دو پیــدا نکرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬مــواد شــیمیایی موجــود در محیط زیســت بــه ســرطان ســینه‬ ‫می انجامنــد‬ ‫واقعیــت‪ :‬پژوهش هــا هیــچ رابطـه ای بیــن مــواد شــیمیایی موجود‬ ‫در محیط زیســت و ســرطان ســینه نیافته اند‬ ‫پژوهش هــای زیــادی ارتبــاط بیــن ســرطان ســینه و مواد شــیمیایی‬ ‫موجــود در محیــط زیســت‪ ،‬ماننــد افت کش هــا‪ ،‬دود خودروهــا و‬ ‫پالســتیک را بررســی کرده انــد امــا هیــچ ارتباطــی نیافته انــد‪ .‬یافتــن‬ ‫اثــر مــواد شــیمیایی به شــکل مجــزا بســیار دشــوار اســت‪ ،‬زیــرا مــا‬ ‫در طــول زندگی مــان در معــرض میــزان کمــی از هــزاران مــاده‬ ‫شــیمیایی هســتیم‪.‬‬ ‫بعضــی از پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه احتمــال ســرطان‬ ‫ســینه در زنانــی کــه در محیــط کار خــود‪ ،‬بــرای نمونــه در کارخانه هــا‪،‬‬ ‫در معــرض مــواد شــیمیایی هســتند بیشــتر اســت‪ .‬امــا ایــن‬ ‫پژوهش هــا دقیــق نیســتند و در ایــن زمینــه پژوهش های بیشــتری‬ ‫نیــاز اســت‪ .‬به هر حــال‪ ،‬کارفرمایــان قانونــا ً بایــد تــاش کننــد‬ ‫تاحدامــکان کارمندان شــان را دور از مــواد شــیمیایی نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬کار در شیفت شب باعث سرطان سینه می شود‬ ‫واقعیــت‪ :‬پژوهش هــای جدیــد هیــچ شــاهدی پیــدا نکرده انــد کــه‬ ‫نشــان دهــد بیــن کار در شــیفت شــب و ســرطان ســینه ارتباطــی‬ ‫وجــود نــدارد‬ ‫شــاید قبــا تصــور می شــد کــه کار در شــیفت شــب خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســرطان ســینه را افزایــش می دهــد‪ ،‬امــا پژوهش هــای اخیــر هیــچ‬ ‫ارتباطــی را میــان ایـن دو بــه اثبــات نرســانده اند‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬مصــرف بیش از انــدازه شــکر می توانــد بــه ســرطان ســینه‬ ‫بینجامــد‬ ‫واقعیــت‪ :‬هیــچ شــاهدی وجــود نــدارد کــه اثبــات کند مصرف شــکر‬ ‫زیــاد موجب ســرطان ســینه می شــود‬ ‫ایــن شــایعه فقــط درمــورد ســرطان ســینه نیســت‪ ،‬بلکــه گفتــه‬ ‫می شــود کــه شــکر ســلول های ســرطانی را تغذیــه می کنــد و باعــث‬ ‫ـه ســلول ها‪ ،‬چــه ســلول های ســرطانی و‬ ‫رشدشــان می شــود‪ .‬همـ ٔ‬ ‫چــه ســلول های ســالم‪ ،‬از قنــد خــون (گلوکــز) به عنــوان ســوخت‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬ایــن حقیقــت دارد کــه ســلول های ســرطانی‬ ‫ســریع تر از ســلول های عــادی شــکر مصــرف می کننــد امــا هیــچ‬ ‫پژوهشــی اثبــات نکــرده اســت کــه مصــرف زیــاد شــکر می توانــد بــه‬ ‫ســرطان ســینه بینجامــد‪.‬‬ ‫پژوهشــی کــه درمــورد موش هــا انجــام شــد نشــان داد کــه احتمــال‬ ‫دارد مصــرف افراطــی شــکر خطــر ســرطان ســینه را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫امــا بــرای اثبــات ارتبــاط مصــرف شــکر بــا ســرطان ســینه در حیوانــات‬ ‫و انســان ها نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتری اســت‪.‬‬ ‫باوجودایــن‪ ،‬می دانیــم کــه مصــرف بیش از انــدازه شــکر باعــث‬ ‫اضافــه وزن می شــود و چاقــی از عوامــل خطــر در ســرطان‬ ‫ســینه اســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬پژوهش هایــی وجــود دارنــد کــه ارتباطــی‬ ‫بیــن دیابــت و خطــر ســرطان ســینه‪ ،‬به خصــوص ســرطان های‬ ‫تهاجمی تــر و پیشــرفته تر‪ ،‬پیــدا کرده انــد‪ .‬پژوهشــگران مطمئــن‬ ‫نیســتند کــه ایــا ایــن ارتبــاط به دلیــل اضافـه وزن افــراد دیابتی اســت‬ ‫یــا به خاطــر باالبــودن میــزان قنــد خــون انهــا‪.‬‬ ‫بــرای حفــظ ســامتی‪ ،‬همیشــه بهتــر اســت مصــرف دســرها‪،‬‬ ‫ک و شــیرینی‪ ،‬نوشــیدنی های شــیرین و غذاهــای‬ ‫شــکالت‪ ،‬کیــ ‬ ‫فراوری شــده ای را کــه حــاوی شــکر هســتند کاهــش دهیــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می کنیم همیشــه برچســب مواد غذایی را بخوانید‪ ،‬زیرا بعضی از‬ ‫مــواد غذایــی شــکر افــزوده «پنهانــی»‪ ،‬ماننــد شــربت ذرت‪ ،‬دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باماهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫اشنایی با انواع‬ ‫گردنبند زنانه؛‬ ‫چه مدلی برای شما‬ ‫مناسب است‬ ‫گردنبنــد زنانــه انــواع مختلفــی دارد‪ .‬طراحــی‪،‬‬ ‫شــکل‪ ،‬جنــس‪ ،‬انــدازه و تمــام ویژگی هــای ایــن‬ ‫گردنبندهــا بــا هــم متفــاوت اســت‪ .‬بــرای تمــام‬ ‫اســتایل ها‪ ،‬بودجه هــا و ســلیقه ها‪ ،‬گردنبنــدی‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ .‬همیــن تنــوع در انــواع‬ ‫گردنبنــد باعــث می شــود کــه انتخــاب بهتریــن‬ ‫گزینــه‪ ،‬کار ســختی باشــد‪ .‬در ادامــه مهم تریــن‬ ‫انــواع گردنبنــد زنانــه را ببینیــد و شــیو ه انتخــاب‬ ‫مناســب ترین گردنبنــد را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬گردنبندهای بافت‬ ‫ایــن گردنبندهــا را بــا نخ هــای رنگارنــگ می بافنــد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع گردنبندهــای هنــری بــرای اســتفاده در‬ ‫اســتایل روزانــه مناســب اســت‪ .‬ان را می توانیــد‬ ‫بــا تی شــرت یــا لباس هــای یقه قایقــی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای کســانی کــه بــه زیــوراالت دست ســاز‬ ‫عالقــه دارنــد‪ ،‬ایــن نــوع گردنبندهــا بهتریــن گزینه‬ ‫بــرای ســت کــردن بــا لباس هــای ســاده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬گردنبند پیشبندی‬ ‫ایــن گردنبندهــا درســت ماننــد پیشــبند نــوزاد‪،‬‬ ‫قســمت وســیعی در زیــر اســتخوان ترقــوه و قــاب‬ ‫باریک تــری در اطــراف گــردن را می پوشــانند‪.‬‬ ‫گردنبندهای پیشــبندی به طورمعمــول از مروارید‪،‬‬ ‫ســنگ های قیمتــی یــا مهره هــا ســاخته می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬گردنبند پالسترون‬ ‫گردنبندهــای پالســترون‪ ،‬گردنبندهــای بزرگــی‬ ‫هســتند کــه بخــش وســیعی از بــاالی ســینه را‬ ‫می پوشــانند‪ .‬ایــن نــوع گردنبنــد بــرای لبــاس هــای‬ ‫تک رنــگ مناســب اســت و یــک اســتایل ســاده را از‬ ‫ایــن رو بــه ان رو می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬گردنبند سوتوار‬ ‫ایــن نــوع گردنبندهــا‬ ‫بلنــد هســتند و یــک‬ ‫قســمت تزیینــی اویــز‬ ‫دارنــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫از‬ ‫منگوله هایــی‬ ‫جنس هــای مختلــف‪،‬‬ ‫بــه ایــن قطع ـه ی اویــز‬ ‫متصــل می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع گردنبنــد بــا طــول‬ ‫‪ ۷۵‬تــا ‪ ۹۰‬ســانتی متر‬ ‫لباس هــای‬ ‫بــرای‬ ‫یقه گــرد‪ ،‬یقه هفــت و‬ ‫دکلتــه مناســب اند‪.‬‬ ‫گردنبنــد‬ ‫‪.۲۰‬‬ ‫حلقــه ا ی‬ ‫ایــن نــوع گردنبنــد‬ ‫از حلقه هــای باریــک‬ ‫فلــزی تشــکیل شــده کــه قســمتی از انهــا بــاز‬ ‫اســت و قفــل ندارنــد‪ .‬ایــن گردنبنــد را می توانیــد‬ ‫بــا یقه هــای بــاز یــا حتــی یقه هفــت ســت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬گرنبند تابیده‬ ‫ایــن نــوع گردنبنــد بــا ســیم‪ ،‬مهــره‪ ،‬پارچــه‬ ‫و … ســاخته می شــود و ترکیــب خوبــی بــرای‬ ‫اســتایل های هنــری و رنگارنــگ اســت‪ .‬از ایــن‬ ‫گردنبندهــای جــذاب می توانیــد بــرای پیک نیک هــا‬ ‫و دورهمی های دوســتانه اســتفاده کنید‪ .‬گردنبند‬ ‫تابیــده بــرای همــه انــواع یقه هــا و لباس هــای‬ ‫تک رنــگ مناســب اســت‪.‬‬ ‫انتخاب گردنبند مناسب‬ ‫انتخــاب گردنبنــد مناســب می توانــد در افزایــش‬ ‫جذابیــت هــر لبــاس و اســتایلی موثــر و نقطــه‬ ‫کانونــی پوشــش فــرد باشــد‪ .‬اولیــن قــدم بــرای‬ ‫انتخــاب گردنبنــد مناســب ایــن اســت کــه بدانیــد‬ ‫گردنبندهایــی بــا طول هــای مختلــف‪ ،‬در کجــای‬ ‫بــدن قــرار می گیرنــد‪ .‬ایــن نکتــه بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا طــول گردنبنــد مــورد نظــر خــود را بــا‬ ‫دقــت انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫راهنمای طول گردنبند استاندارد برای زنان‬ ‫گردنبندهــای زنانــه معمــوال ً در اندازه هــای زیــر‬ ‫طراحــی می شــوند‪:‬‬ ‫گردنبنــد ‪ ۳۵‬ســانتی متری‪ :‬ایــن گردنبندها مانند‬ ‫مــدل چوکــر‪ ،‬نزدیــک گــردن قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫گردنبنــد ‪ ۴۰‬ســانتی متری‪ :‬ماننــد یقــه کامــا ًدر‬ ‫اطــراف گــردن قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن گردنبند درســت‬ ‫روی اســتخوان ترقــوه قــرار می گیــرد‪ .‬در زنانــی بــا‬ ‫ســایز بــزرگ‪ ،‬ممکــن اســت بیشــتر شــبیه مــدل‬ ‫چوکــر باشــد‪.‬‬ ‫گردنبنــد ‪ ۴۵‬ســانتی متری‪ :‬یــک انتخــاب‬ ‫رایــج بــرای خانم هــا اســت کــه بــه زیبایــی روی‬ ‫اســتخوان ترقــوه می نشــیند‪.‬‬ ‫گردنبند ‪ ۵۰‬ســانتی متری‪ :‬درســت زیر اســتخوان‬ ‫ترقــوه می افتــد‪.‬‬ ‫گردنبد ‪ ۵۵‬ســانتی متری‪ :‬در باالی ســینه یا روی‬ ‫ســینه قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه بایــد در مــورد انتخــاب انــواع گردنبنــد‬ ‫در نظــر بگیریــد‬ ‫هنــگام انتخــاب طــول مناســب بــرای گردنبنــد‪،‬‬ ‫توجــه بــه ویژگی هایــی ماننــد انــداز ه دور گــردن‪،‬‬ ‫قــد‪ ،‬شــکل بــدن و فــرم صــورت بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اندازه دور گردن‬ ‫در صورت امکان‪ ،‬قبل از خرید هر نوع گردنبند‬ ‫و از همــه مهم تــر گردنبنــد از نــوع چوکــر‪ ،‬دور‬ ‫گــردن را اندازه گیــری کنیــد‪ .‬ســاده ترین راه بــرای‬ ‫اندازه گیــری دور گــردن ایــن اســت کــه بــه ارامــی‬ ‫نــوار اندازه گیــری یــا متــر خیاطــی را برداشــته و ان‬ ‫را نزدیــک گــردن خــود بپیچیــد‪ .‬انــدازه دور گــردن‬ ‫شــما هــر چــه باشــد‪ ۵ ،‬ســانتی متر بــه ان اضافــه‬ ‫کنیــد و ایــن عــدد به دس ـت امده‪ ،‬انــدازه مناســب‬ ‫بــرای گردنبندهــای چوکــر اســت که معمــوال ًاندازه‬ ‫انهــا ‪ ۳۵‬ســانتیمتر اســت‪ ۱۰ .‬ســانتیمتر بــه ان‬ ‫اضافــه کنیــد و ایــن طــول‪ ،‬بــرای یــک گردنبنــد‬ ‫اویــز مناســب اســت کــه معمــوال ًزنجیرهــای ‪۴۵‬‬ ‫ســانتی متری دارنــد‪ .‬چوکرهــا بــرای افــرادی کــه‬ ‫گــردن بلنــدی دارنــد بهتــر اســت‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫افــرادی بــا گــردن کوتــاه‪ ،‬بهتر اســت کــه دور گردن‬ ‫خــود را نپوشــانند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قد‬ ‫قــد شــما یکــی دیگــر از عواملــی اســت کــه‬ ‫بایــد هنــگام انتخــاب زنجیــر گردنبنــد‪ ،‬در نظــر‬ ‫بگیریــد تــا اســتایل مناســبی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫زنانــی کــه قــد کمتــر از ‪ ۱۶۰‬ســانتیمتر دارنــد بهتــر‬ ‫اســت گردنبندهــای ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬ســانتیمتری را‬ ‫انتخــاب کننــد‪ .‬یــک گردنبنــد بلنــد می توانــد‬ ‫شــما را قدبلندتــر نشــان دهــد‪ .‬زنانــی کــه ‪۱۶۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۷۰‬ســانتیمتر قــد دارنــد می تواننــد گردنبنــد‬ ‫بــا هــر ارتفاعــی انتخــاب کننــد‪ .‬زنــان بلندتــر ‪۱۷۰‬‬ ‫ســانتیمتر می تواننــد از هــر گردنبنــدی اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬گردنبندهــای بــا زنجیــر بلندتــر بــرای زنــان‬ ‫بلندقــد بهتــر بــه نظــر می رســند چــون بــا قــد بلنــد‬ ‫انهــا هماهنگــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شکل بدن‬ ‫در مــورد گردنبنــد بــه یــاد داشــته باشــید کــه‬ ‫چشــم افــراد در نقطــه ای کــه گردنبنــد شــما‬ ‫بــه پایــان می رســد متوقــف می شــود بنابرایــن‬ ‫اگــر نمی خواهیــد قســمت خاصــی از بــدن بــه‬ ‫چشــم بیایــد‪ ،‬نبایــد از گردنبندهایــی کــه بــه انجــا‬ ‫ختــم می شــوند اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای زنانــی کــه‬ ‫باالتنــه کوچکتــر دارنــد‪ ،‬یــک زنجیــر بلنــد و باریــک‬ ‫یــا زنجیرهــای بلنــد و چندالیــه‪ ،‬عالــی بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬گردنبنــدی کــه زیــر خــط ســینه قــرار دارد‬ ‫بــرای خانم هــای درشــت اندام مناســب نیســت‬ ‫چــون ایــن گردنبنــد بلنــد‪ ،‬بــه درســتی اویــزان‬ ‫نمی شــود‪ .‬در عــوض گردنبنــدی را کــه کمــی باالتــر‬ ‫روی بــدن قــرار می گیــرد امتحــان کنیــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫گردنبنــد ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۵۵‬ســانتی متری‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شکل صورت‬ ‫گردنبندهــا عــاوه بــر اینکــه اکسســوری تزیینــی‬ ‫هســتند‪ ،‬ماننــد قــاب بــرای صــورت شــما عمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬ماننــد شــکل بــدن‪ ،‬گردنبنــد می توانــد‬ ‫بــه شــما در برجســته کــردن ویژگی هــای مثبــت‬ ‫صــورت و تغییــر تصویــر چهــره شــما در نظــر‬ ‫دیگــران‪ ،‬کمــک کنــد‪.‬‬ ‫نکاتــی در مــورد شــکل صــورت و انتخــاب‬ ‫گردنبنــد مناســب‪:‬‬ ‫زنانــی کــه صــورت گــرد دارنــد بایــد از گردنبندهــای‬ ‫کوتــاه یــا چوکــر اجتنــاب کننــد زیــرا گــردی صــورت‬ ‫انهــا را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه صــورت بیضی شــکل دارنــد می تواننــد از‬ ‫هــر نــوع گردنبنــد اســتفاده کنند و تقریبا ًهر شــکل‪،‬‬ ‫طــول یــا نــوع گردنبنــدی بــرای انها مناســب اســت‪.‬‬ ‫کســانی کــه صــورت کشــیده دارنــد و ممکــن‬ ‫اســت بخواهنــد شــکل صــورت خــود را پهن تــر و‬ ‫گردتــر نشــان دهنــد‪ ،‬باید از گردنبندهــای کوتاه تر‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬گردنبندهــای کوتــاه و گــرد از‬ ‫کشــیدگی صــورت در نــگاه دیگــران می کاهنــد‪.‬‬ ‫گردنبندهــای چوکــر و پرنســس بــا طــول بیــن ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۵‬ســانتیمتر مناســب ایــن کارنــد‪.‬‬ ‫چهره هــای قلبی شــکل بــا گردنبنــد چوکــر یــا‬ ‫گردنبنــد کوتــاه بســیار زیبــا بــه نظــر می رســند زیــرا‬ ‫چانــه باریــک را متعــادل می کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باماهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‏اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏برابر اراء شــماره ‪ 1400-2868‬و ‪1400-2869‬مورخ ‪ 1400/06/29‬هیات به شــماره کالســه های ‪ 1400-175‬و ‪- 176‬‏‏‪1400‬موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‏منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان اقــای یوســف یوســفی فرزنــد علــی اصغــر بشــماره شناســنامه ‪ 394‬صــادره‏ازبجنــورد و محمــود نــادری فرزنــد محمــد علــی بــه ش ش ‪ 7‬صــادره مانــه و ســملقان بالســویه هــر کــدام‬ ‫در ســه دانــگ مشــاع از‏ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 170‬متــر مربــع از پــاک ‪907‬فرعــی از ‪ 163‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زار خراســان‏شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/24 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3386‬‏‬ ‫‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫‪1400.04.21‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و‏س‬ ‫ـف برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001617‬مــورخ ‪1400.04.21‬هیئ‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‬‬ ‫‪13‬اییــن‏نام‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایی‬ ‫‪ 4870005573‬صادره ازرامیان فرزند ســید عیســی درششــدانگ عرصــه و اعیان یک‬ ‫‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000333‬تقاضــای اقــای ســید منصورمیرســاجدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 4870005573‬وکــد ملی ‏‏‏‏‪4870005573‬‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای بهرامعلــی شــکی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمع‬ ‫‏اشخاصی که‬ ‫‏ثبت علی اباد تائید گردید‪ .‬مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار اگهی می شود‪.‬از این رو ‏اشخاصی‬ ‫‪ -29‬اصلی واقع درعلی اباد کتول ‪،‬بلوار دانشگاه ‪ ،‬انتهای دانش ‪ 7‬بخش ‪ 6‬حوزه ‏ثبت‬ ‫‪ 173.29‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک از ‪-29‬‬ ‫قطعه زمین که دران احداث بناشده به مساحت ‏‏‏‏‪173.29‬‬ ‫نماید‪‎.‬‬ ‫‏ثبتی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم نماید‪‎‬‬ ‫‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع‏ثبتی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعت‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫‪‎ 1400/‬محمود‬ ‫‪1400/08‬‏‪‎‬‬ ‫‪ 1400‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪08//10 :‬‬ ‫‪1400//07‬‬ ‫‪07//24‬‬ ‫اول‪24:‬‬ ‫م‪.‬الف‪392:‬‏ تاریخ انتشارنوبت اول‪:‬‬ ‫م‪.‬الف‪392:‬‬ صفحه 6 ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نســخه ســاخت مســکن در ایــن اســتان کــه یــک چهــارم جمعیــت ان‬ ‫مددجویــان نهادهــای حمایتــی هســتند بایــد متفــاوت از کشــور باشــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در شــورای مســکن اســتان از رونــد کنــد ســاخت و ســاز مســکن در اســتان انتقــاد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬درامــد خانوارهــای ایــن اســتان پاییــن اســت بــه همیــن دلیــل بایــد فرمــول اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫بــرای ســاخت مســکن تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫نسخه ساخت‬ ‫مسکن باید متفاوت‬ ‫از کشور باشد‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬میلیارد ریال ب ه حساب شاکیان پرونده های سایبری‬ ‫بازگردانده شد‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از بازگردانــدن ‪ 13‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــ ه حســاب شــاکیان پرونده هــای ســایبری در‬ ‫شــش ماهه نخســت ســال جــاری در مراحــل‬ ‫اقدامــاتتخصصــیکارشناســانایــنپلیــسداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم احســان‬ ‫انقــی در تشــریح ایــن خبــر بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫مجرمان ســایبری با شــیوه و شــگردهای مختلف‬ ‫اقــدام بــه کالهبرداری هــای اینترنتــی می کننــد‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در تحلیل هــای انجام شــده‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ 48‬درصــد از کل جرائــم اســتان در ‪ 6‬ماهــه‬ ‫نخســت امســال مربوط به کالهبرداری اینترنتی‪،‬‬ ‫‪ 24‬درصــد جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب‬ ‫و ‪ 13‬درصــد مربــوط بــه برداشــت غیرمجــاز و ‪15‬‬ ‫درصــد مربــوط بــه ســایر جرائمــی چــون دسترســی‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬تهدیــد و اخــاذی و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری‪،‬‬ ‫امــار وقــوع جرائــم ســایبری اســتان نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته در حــدود ‪ 15‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته و از ســویی بــا اقدامــات جهــادی‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در ایــن بــازه زمانــی‪،‬‬ ‫کشــفیات جرائــم ســایبری در حــدود ‪ 13‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬مهم تریــن اســیب‬ ‫فضــای مجــازی در شــش ماهه نخســت بــرای‬ ‫کاربــران در ســطح اســتان‪ ،‬اعتماد بی جــای کاربران‬ ‫بــه افــراد درج کننــده اگهــی در ســایت های واســطه‬ ‫و واریــز پــول به عنــوان بیعانــه قبــل از رویــت کاالی‬ ‫خریداری شــده و واریــز وجــه به حســاب افــراد در‬ ‫پــی هــک شــبکه های اجتماعــی و درخواســت وجــه‬ ‫کالهبــرداران می باشــد کــه اقدامــات رســانه ای‬ ‫و پیشــگیرانه در جهــت اموزش هــای همگانــی‬ ‫به صــورت مســتمر از رســانه ملــی و شــبکه های‬ ‫اســتانی و‪ ...‬در دســت اقــدام و جــزء برنامه هــای‬ ‫ایــن پلیــس اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازگردانــدن مبلــغ ‪ 13‬میلیــارد‬ ‫ریــال به حســاب شــکات گفــت‪ :‬افســران‬ ‫فضــای مجــازی به صــورت ‪ 24‬ســاعته بــه دنبــال‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرائــم رایانـه ای هســتند و‬ ‫بــا تمــام تــوان امادگــی ارائــه خدمــات بــه هــم‬ ‫اســتانی های عزیــز را دارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بــرای پیشــگیری از جرائــم‬ ‫روزافــزون ســایبری افــزود‪ :‬کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی بایــد بــه فروشــگاه های معتبــر و‬ ‫ناهیداکبری‬ ‫معجزه شکرگزاری‬ ‫مبحــث قطــر شناســی بحــث بســیار مهمــی اســت کــه مــی‬ ‫توانــد نقــش مهمــی را در ترویــج زیبایی هــا در جامعــه و تربیــت‬ ‫شــخصیت هــای انســانی داشــته باشــد امــام ســجاد در صحیفــه‬ ‫ســجادیه می فرماینــد خدایــا مــن بــه تــو پنــاه میبــرم از اینکــه شــکر‬ ‫و ســپاس و قدرشناســی را نســبت بــه کســی کــه بــه مــن خدمــت‬ ‫کــرده و خوبــی انجــام داده تــگ کنــم تفســیر ایــن حدیث باید بیان‬ ‫داشــت کــه در جامعــه و حتــی خانــواده بســیاری از افــراد بــرای‬ ‫مــا کارهایــی را انجــام می دهنــد امــا چــون زیــاد انجــام می دهنــد‬ ‫بــرای مــا عــادی می شــود کــه در واقــع ایــن همــان لطــف و محبــت‬ ‫اســت کــه ادم مــی شــود بــه عنــوان مثــال محبــت پــدر و مــادر بــه‬ ‫فرزنــد یــا محبــت همســرمان کــه هــر روز انجــام می شــود زمانــی‬ ‫کــه یــک کار را دوســت مــان انجــام می دهــد و مــا بارهــا از او تشــکر‬ ‫می کنیــم امــا نعمتهــا و محبــت هــای نزدیکتریــن افــراد زندگیمــان‬ ‫را بــه حســاب وظیفــه می دانیــم ایــن می شــود کفــر نعمــت بدیــن‬ ‫منظــور مــی خواهیــم بــه مســئله شــکرگزاری بپردازیــم تــا دســت‬ ‫فهــم و عقــل و جیــب مــا بــرای پاســخگویی بــه محبــت هــای‬ ‫دیگــران فــراخ شــود ‪.‬‬ ‫در کتــاب اســمانی مــا قــران نیــز وعــده شــکرگزاری به طــور صریح‬ ‫بیــان کــرده اســت کــه خداونــد مــی فرماید ‪:‬اگر شــکرگزار باشــید به‬ ‫شــما نعمــت بیشــتری خواهــم داد اگــر ناشــکری کنیــد بــه راســتی‬ ‫جــزای من ســخت اســت‪.‬‬ ‫ایــن ایــات مقــدس قانــون کلــی حاکــم بــر جهــان را توصیــف‬ ‫می کنــد و بــرای شــما و زندگیتــان کاربــرد دارد و همــه زندگــی تــان‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد کــه همــان قانــون جــذب اســت اگــر‬ ‫بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه از شــغلم راضــی نیســتم پــول کافــی‬ ‫در اختیــار نــدارم ایــن قــدر مــن را نمــی دانــد بچــم برایــم مشــکل‬ ‫درســت مــی کنــد و یــا زندگیــم و اشــفته شــده اســت مطمئــن‬ ‫باشــید بیشــتر از ایــن ایــن تجربه هــا را در زندگــی جــذب مــی کنیــد‬ ‫چالش های کسب و کارهای‬ ‫انالین با کارگروه قضایی‬ ‫میسر می شود‬ ‫اولیــن موضوعــی کــه اســتارتاپ ها بــا ان روبــه رو هســتند‬ ‫فقــدان قوانیــن و ضوابــط اســت‪ .‬قوانینــی (قوانیــن مجلــس‬ ‫و ضوابــط نهادهــای مختلــف) کــه دربــاره کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن وجــود دارد‪ ،‬بدرســتی تبییــن نشــده اســت‪ .‬قوانیــن‬ ‫قدیمــی هســتند و متناســب بــا دنیــای کســب و کارهــای انالیــن‬ ‫تدویــن نشــده اند‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از تشــکیل کارگــروه‬ ‫قضایــی بــرای حــل مشــکالت حقوقــی کســب و کارهــای نوپــا و‬ ‫انالیــن خبــر داد‪ .‬در ایــن زمینــه بایــد گفــت مهم تریــن چالــش‬ ‫حقوقــی و قضایــی کســب و کارهــای نوپــا در ســه بخــش اســت‪.‬‬ ‫اولیــن موضوعــی کــه اســتارتاپ ها بــا ان روبــه رو هســتند‬ ‫فقــدان قوانیــن و ضوابــط اســت‪ .‬قوانینــی (قوانیــن مجلــس و‬ ‫ضوابــط نهادهــای مختلــف) کــه دربــاره کســب و کارهــای انالین‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬بدرســتی تبییــن نشــده اســت‪ .‬قوانیــن قدیمــی‬ ‫هســتند و متناســب بــا دنیــای کســب و کارهــای انالیــن تدویــن‬ ‫نشــده اند یــا بعضــا ً در شــرایطی تدویــن شــده اند کــه نگاه هــای‬ ‫غیرفنــی و سیاســی بــر انهــا حاکــم بوده انــد‪ .‬به عنــوان مثــال‬ ‫قانــون تجــارت الکترونیــک کــه تکلیــف حقوقــی را مشــخص‬ ‫می کنــد‪ ۲۰ ،‬ســال پیــش تدویــن شــده و در ان اییــن نامه هــا‬ ‫و اصالحیه هــا نیــز گنجانــده نشــده اســت‪.‬‬ ‫دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک بــرای خریــد‬ ‫کاال و بهره منــدی از خدمــات مراجعــه کننــد‬ ‫و از واریــز بیعانــه در خریدهــای اینترنتــی جــدا‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص واریــز وجــه به حســاب افــراد‬ ‫در پــی هــک شــبکه های اجتماعــی نیــز اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬در برخــی پرونده هــای جرائــم رایان ـه ای‬ ‫کالهبــرداران پــس از دسترســی به حســاب‬ ‫کاربــری شــبکه های اجتماعــی افــراد بــه بهانه های‬ ‫واهی از دوســتان و اطرافیان شــخص درخواســت‬ ‫وجــه می کننــد و اقــدام مجرمانــه ی خــود را‬ ‫صــورت می دهنــد کــه بــا برقــراری یــک تمــاس‬ ‫تلفنــی بــا شــخص درخواســت دهنــده می تــوان‬ ‫صحت وســقم موضــوع را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫امــا اگــر بــه مســائلی فکــر کنیــد کــه بابــت ان شــکرگزار هســتید ‪.‬‬ ‫مثــل مــن عاشــق کارم هســتم و امــروز حــس و حــال معرکــه‬ ‫ای دارم خانــواده هــم از حمایــت می کنــد و از تــه دل شــکرگزاری‬ ‫لحظــات و داشــته های تــن باشــید بیشــتر از ایــن میــزان تجربه ها‬ ‫را بــه زندگــی خودتــان جــذب میکنیــد درســت بــه همــان صــورت‬ ‫کــه اهــن ربــا جــذب مــی شــود شــکرگزاری هــم مغناطیــس دارد‬ ‫هر چقدر که بیشــتر شــکرگزار باشــید وفور نعمت بیشــتری را به‬ ‫ســمت خــود جــذب مــی کنیــد ایــن یــک قانــون کلــی اســت شــاید‬ ‫ضــرب المثــل زیــر را شــنیده باشــید کــه همــه ضــرب المثــل هــا بــه‬ ‫ایــن قانــون کلــی عالــم اشــاره می کنــد هرچــه کنــی بــه خــود کنــی‬ ‫گــر همــه نیــک و بــد کنــی هــر چــه بــکاری همــان را درو مــی کنــی‬ ‫از هــر دســت بدهــی از همــان دســت دوم مــی کنیــد همچنیــن‬ ‫در همــه ادیــان از جملــه اســام مســیحیت و یهودیــت بودایــی و‬ ‫هنــدو و غیــره شــکرگزاری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پیامبــر گرامــی اســام حضــرت محمــد صلــی اللــه علیــه و الــه‬ ‫و ســلم مــی فرماینــد شــکرگزاری بــه خاطــر نعمــت هایــی کــه‬ ‫دریافــت کــرده ایــد بهتریــن تضمینــی اســت کــه فراوانــی نعمــت را‬ ‫تداوم می بخشــد تاریخ مملو از افرادی اســت که شــکرگزاری می‬ ‫کردنــد مثــل گانــدی مثــل داوینچــی افالطــون شکســپیر و دکارتــی‬ ‫اونــگ نیوتــن انیشــتین و افــراد دیگــری انیشــتن یکــی از باهــوش‬ ‫تریــن و برجســته تریــن ذهــن هــا در همــه تاریــخ بشــر بــوده کــه‬ ‫در روز بارهــا از دیگــران بــه خاطــر کارهایــی کــه انجــام داده بودنــد‬ ‫تشــکر می کــرد و هــر روز از زندگــی اش خــدا را شــوخی می کــرد و‬ ‫در عــوض ایــن شــکرگزاری هــم انــواع بیشــتری از وفــور نعمــت هــا‬ ‫را از خداونــد دریافــت می کــرد شــکرگزاری نمــی توانــد بــه صــورت‬ ‫معجزه اســایی رابطــه هــای شــما را بــه رابطــه هــای پرمعنــا و پــر از‬ ‫شــادمانی تبدیــل کنــد شــکرگزاری مــی توانــد شــما را ثروتمنــد کنــد‬ ‫ســامتی تان را زیــاد کنــد و دســت از خوشــحالی را بــه زندگیتــان‬ ‫بیــاورد حســی کــه تــا قبــل از شــکرگزاری در زندگــی خــود احســاس‬ ‫نکــرده بودیــد وقتــی شــکرگزاری را بــه عنــوان روش زندگــی خــود‬ ‫بــه کار گرفتیــد هــر روز احســاس هیجــان و ســر زندگــی می کنیــد‬ ‫وقتــی قوانیــن خوبــی نداریــم چگونــه می تــوان انتظــار داشــت‬ ‫کــه در موقــع داوری و رســیدگی حقوقــی‪ ،‬قضــات بتواننــد‬ ‫تصمیــم درســتی بگیرنــد‪ .‬از ســوی دیگــر بــرای برخــی از کســب‬ ‫وکارهــای نویــن قانونــی تصویــب نشــده و ایــن خــود مهم تریــن‬ ‫چالــش محســوب می شــود‪ .‬به عنــوان مثــال قانونــی در زمینــه‬ ‫تفکیــک مســئولیت در پلتفــرم و صاحــب محتــوا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وقتــی کاربــر اگهــی را به عنــوان مثــال در «دیــوار» منتشــر‬ ‫می کنــد و واژه و عبــارت غیرقانونــی و شــبهه انگیــز در ان دیــده‬ ‫نمی شــود ولــی کاربــر بــا افــراد دیگــر مــراوده کــرده و جرمــی‬ ‫اتفــاق می افتــد در اینجــا مســئولیت بــا پلتفــرم دیــوار نیســت‬ ‫بلکــه بــا کاربــر اســت ایــن در حالــی اســت کــه صاحــب پلتفــرم‬ ‫اســت کــه احضــار می شــود یــا حتــی دیــده شــده صاحــب‬ ‫پلتفرمــی را به دلیــل کامنــت یــک کاربــر احضــار شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا در دنیــا مســئولیت ایــن دو بخــش جــدا شــده اســت و‬ ‫درســت اســت کــه صاحــب پلتفــرم هــم دارای مســئولیت های‬ ‫قانونــی اســت ولــی قــرار نیســت هــر محتوایــی کــه منتشــر‬ ‫می شــود فقــط صاحــب پلتفــرم دارای مســئولیت باشــد‪ .‬در‬ ‫امریــکا قانونــی به نــام قانــون پایــه ای ‪communication‬‬ ‫‪ dicency act‬وجــود دارد کــه ‪ ۲۰‬ســال پیــش تدویــن شــده و‬ ‫دارای اییــن نامه هایــی کــه در رشــد اســتارتاپ ها کمــک کــرده‬ ‫اســت و مــا نیــز بــه چنیــن قانونــی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫دومیــن موضــوع ایــن اســت کــه در بخــش ضابطــان قضایــی‬ ‫نیــز چالــش وجــود دارد‪ .‬هرچنــد اســتارتاپ ها دارای ضابطــان‬ ‫قضایــی هســتند و بــه ان مراجــع مراجعــه می کننــد ولــی‬ ‫تخصــص کمــی در ایــن مراجــع وجــود دارد و بایــد در ایــن حــوزه‬ ‫تخصصــی کار شــود‪ .‬نیروهــا و قاضــی در ایــن زمینــه تخصــص‬ ‫کافــی ندارنــد بنابرایــن بــرای صــدور حکــم بایــد تخصــص باشــد‬ ‫دستگیری ارایشگر‬ ‫قالبی در شبکه‬ ‫اجتماعی اینستاگرام‬ ‫پلیس فتا از دســتگیری کالهبرداری که در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه تبلیــغ‏کالس هــای‬ ‫ارایشــگری و اخــذ وجــه می کــرد‪ ،‬خبــر داد و بــه‬ ‫شــهرندان در مــورد هرگونــه کالهبــرداری در ایــن‬ ‫‏زمینــه هشــدار داد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ کاراگاه علــی‬ ‫اطــا ‬ ‫حســینی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی‏مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و‬ ‫ارائــه شــکایتی مبنــی بــر کالهبــرداری ‪ 90‬میلیــون‬ ‫ریالــی از وی در‏اینســتاگرام‪ ،‬موضــوع در دســتورکار‬ ‫ت‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی های اولیــه مشــخص شــد‬ ‫کــه شــاکی از طریــق شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫بــا فــردی کــه‏اقــدام بــه تبلیــغ برگــزاری کالس هــای‬ ‫ارایشــگری می کــرده اشــنا شــده و پــس از واریــز‬ ‫وجــه متوجــه شــده کــه‏مــورد کالهبــرداری واقــع‬ ‫شــده و در اصــل کالســی در کار نبــوده اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا تــاش‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا و اقدامــات فنــى و پلیســى‪،‬‬ ‫متهــم مــورد شناســایی ‏قــرار گرفتــه و پــس از‬ ‫دســتگیری بــه ایــن پلیــس انتقــال داده شــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس‬ ‫از مواجــه شــدن بــا مســتندات و ادلــه‪ ،‬بــه جــرم‬ ‫انتســابی خــود اعتــراف‏کــرد و گفــت بــا ایجــاد یــک‬ ‫پیــج در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه‬ ‫تبلیــغ برگــزاری کالس هــای‏ارایشــگری نمــوده و از‬ ‫ایــن طریــق درامدهایــی بــه دســت اورده اســت‏‪.‬‬ ‫نهایــت ناسپاســی زمانــی اســت کــه مــا قــدر زندگــی را نمی دانیــم‬ ‫وقتــی قــدر زندگــی را ندانیــم نعمتهــا و چیزهایــی کــه در زندگــی‬ ‫داریــم را نمی توانیــم ببینیــم و در نتیجــه ان نعمــت از مــا گرفتــه‬ ‫می شــود در افســانه هــا گفتــه مــی شــود کــه حــرف ت بــرای انجــام‬ ‫دادن ســحر و جــادو ابتــدا بایــد ورد بخوانــد و بــه ثمــر رســیدن‬ ‫جــادوی شــکرگزاری هــم بــه همیــن روش اســت یعنــی ابتــدا بایــد‬ ‫ورد جادویــی ان را بخوانیــد کلمــه متشــکرم این کلمه باید بیشــتر‬ ‫از هــر کلمــه دیگــر از دهــان شــما خــارج شــود ایــن کلمــه بایــد‬ ‫هویــت شــما باشــد وقتــی نتایــج شــکرگزاری را ببینیــد هرگــز دلتان‬ ‫مــی خواهــد بــه زندگــی ســابق خــود برگردیــد‪.‬‬ ‫تنها اکتفا کردن به کلمه متشــکرم شــما را انســان قدرشناســی‬ ‫نمــی کنــد زمانــی کــه شــکرگزاری را بیــان مــی کنیــد یادتــان باشــد‬ ‫قدردانــی تنهــا بــه زبــان اوردن ایــن کلمــات نیســت بایــد بــا ایــن‬ ‫کلمات زندگی کنیم هنگامی که شــکرگزار و قدردان داشــته های‬ ‫خــود باشــید حتــی کوچکتریــن چیزهــا هم به چشــم شــما می اید‬ ‫برعکــس ایــن قضیــه زمانــی اســت کــه شــما داشــته هــای خودتان‬ ‫را به حســاب نیاورید و بابت ان قدردان باشــید ناخواســته به دام‬ ‫مــوارد منفــی مــی افتیــد وقتــی دربــاره چیزهــای صحبــت می کنیــم‬ ‫کــه در زندگــی داریــم مــوارد منفــی را بــرای خــود مــی شــماریم امــا‬ ‫بدتــر از ایــن موضــوع بــه ایــن اســت کــه بــا شــمارش هــر مــورد‬ ‫منفــی در ایــن مســیر خــود را از نعمــت هــا محــروم می کنیــم بــه‬ ‫عبــارت دیگــر شــمردن داشــته ها و نعمت هــای تــان تنهــا راهــی‬ ‫اســت کــه بــه وفــور نعمــت را بــه زندگــی شــما وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫منبع‬ ‫قران کریم‬ ‫صحیفه سجادیه‬ ‫لینــدا بــزن(‪ )۱۳۹۷‬معجــزه شکرگزاری‪،‬انتشــارات تهران‪.‬اســتان‬ ‫مهــر‬ ‫تنظیم کننده مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫و از ایــن رو در ایــن زمینــه ازمایشــگاه های فنــی نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ضابــط قضایــی بــه لحــاظ فنــی ضعیــف اســت و وقتــی دســتور‬ ‫بــه مسدودســازی می دهــد میلیون هــا کاربــر را هــم تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد بنابرایــن ایــن بخــش نیــز بایــد تخصصــی‬ ‫شــده و از نظــر فنــی ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫ســومین چالــش در دادگســتری و قضــاوت اســت‪ .‬مجتمــع‬ ‫قضایــی تخصصــی نیــاز اســت کــه فراتــر از اســم باشــد‬ ‫و کارشناســان دادگســتری‪ ،‬قاضــی‪ ،‬مستشــار دادســرا‪،‬‬ ‫دادســتانی و‪ ...‬بایــد بــا حــوزه فنــاوری برخــورد تخصصــی داشــته‬ ‫باشــند البتــه معاونــت فضــای مجــازی و شــعبه هایی وجــود‬ ‫دارد ولــی بایــد ســریع بهبــود یابنــد‪ ،‬چــرا کــه رشــد کســب و‬ ‫کارهــای انالیــن بســیار ســریعتر از رشــد دادگاه هــای تخصصــی‬ ‫حــوزه کســب و کارهــای انالیــن اســت‪.‬‬ ‫البتــه اتفــاق خوبــی کــه در ســازمان نصــر بــا مرکــز پژوهــش‬ ‫و نــواوری قــوه قضائیــه افتــاده ایــن اســت کــه تفاهمنام ـه ای‬ ‫امضــا شــده کــه می توانــد فرصتــی را بــرای همــکاری در‬ ‫امــوزش قضــات و مشــارکت جــدی در تدویــن قوانیــن ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬پیش نویــس قوانیــن بهتــر اســت بــا مشــارکت اصنــاف‬ ‫انجــام شــود و ایــن صنــف تهــران می توانــد پیش نویســی‬ ‫ارائــه دهــد و در قــوه قضائیــه دربــاره ان بحــث و تعدیــل شــود‬ ‫و‪...‬بــه دولــت و مجلــس ارائــه شــود‪ .‬بایــد گفــت بــه حرکــت‬ ‫چندجانبــه مشــارکت اصنــاف و کارشناســان و دســتگاه ها و‬ ‫مراکــز پژوهشــی نیــاز اســت تــا کیفیــت قوانیــن را بــاال ببریــم‪.‬‬ ‫ایــن کارگــروه بایــد در ایــن ســه بخــش تمرکــز داشــته باشــد و‬ ‫قوانیــن و ضوابــط را بهبــود بخشــد و تــوان ضابطــان قضایــی‬ ‫کیفیــت فنــی دادگاه و قضــات را ارتقــا دهــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪398‬‬ ‫کالهبرداری با عنوان‬ ‫بروزرسانی اپلیکیشن شاد‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬دانــش امــوزان مراقــب پیام هــای‬ ‫جعلــی کــه در فضــای مجــازی در راســتای بــروز رســانی‬ ‫اپلیکشــین شــاد ارســال مــی شــود‪ ،‬باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم علــی محمــد‬ ‫رجبــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اغــاز ســال تحصیلــی احتمــال‬ ‫سوءاســتفاده و کالهبــرداری افــراد ســودجو بــا عنــوان بــروز‬ ‫رســانی اپلیکیشــن شــاد در فضای مجــازی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن نــوع کالهبــرداری پیامک هایــی‬ ‫تحــت عنــوان «بــروز رســانی اپلیکیشــن شــاد» بــه‬ ‫دانش امــوزان و خانواده هــای انــان ارســال شــده و خواســته‬ ‫ن صــورت‬ ‫می شــود تــا اپلیکیشــن خــود را بــروز کننــد در غیــر ایـ ‬ ‫غیــر فعــال شــده و دیگــر خدماتــی بــه انهــا ارائــه نمی دهــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی گفــت‪ :‬شــیادان ســایبری در ایــن شــیوه‬ ‫کالهبــرداری بــا ارســال لینک هــای الــوده و ترغیــب‬ ‫مخاطبــان بــه کلیــک بــر روی ان بــه تمــام اطالعــات گوشــی‬ ‫اعــم از پیامک هــا‪ ،‬مخاطبیــن‪ ،‬عکس هــا و‪ ...‬دسترســی‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص راهکارهــای پیشــگیری از وقــوع ایــن نــوع‬ ‫کالهبــرداری نیــز بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬از نصــب‬ ‫نرم افــزار و یــا کلیــک بــر روی لینک هــای ارســالی از طــرف‬ ‫افــراد ناشــناس خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬نرم افــزار اموزشــی شــاد یــک‬ ‫پیام رســان رایــگان اســت کــه از ســوی امــوزش و پــرورش در‬ ‫اختیــار دانــش امــوزان قــرار گرفتــه اســت و حتــی بــرای بــه‬ ‫روز رســانی هــم نیــاز بــه هیــچ هزینـه ای نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه دانــش امــوزان و خانواده هــای انــان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای دانلــود و بــروز رســانی اپلیکیشــن شــاد بــه‬ ‫فروشــگاه نــرم افــزار معتبــر داخلــی و یــا وب ســایت وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش مراجعــه کننــد و بــه هیــچ وجــه بــه‬ ‫لینک هــای ارســالی در شــبکه های اجتماعــی و ســایت های‬ ‫نامعتبــر توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس‬ ‫فتــا ناجــا بیــان داشــت‪ :‬هم وطنــان عزیــز می توانند بــا مراجعه‬ ‫بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫اخریــن اخبــار و اطالعــات ســایبری و همچنیــن جدیدتریــن‬ ‫شــگردهای مجرمانــه مطلــع شــده و مجرمــان ســایبری را در‬ ‫رســیدن بــه اهدافشــان نــاکام بگذارنــد‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و‬ ‫مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫‏برابــر رای شــمارات ‪ 1400-2774‬و ‪1400-2775‬مورخــه ‪1400/06/23‬‬ ‫هیــات بــه شــماره کالســه هــای ‪ 1400-165‬و ‪- 166‬‏‏‪1400‬موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی‬ ‫مســتقردر واحدثبتی حوزه ثبت ملک‏منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانه‬ ‫بالمعــارض متقاضیــان اقــای محمــد حیــدری فرزنــد ابراهیــم بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 5‬صــادره‏ازجاجــرم و خانــم معصومــه علــی پورفرزنــد حیدرقلی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 1653‬صــادره از بجنــورد ( هــر کــدام از مالکیــن بــه‬ ‫میــزان‏ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســهیم و شــریک میباشــند ) در‬ ‫ششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از پــاک ‪155‬‬ ‫‏اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای غالمحســین علــی ابــادی فرزنــد‏حســین‬ ‫محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‏اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‏اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬‬ ‫‪ 1400/07/24‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/09 :‬احمــد اصغــری‬ ‫شــیروان‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3388‬‏‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫بی توجهی برخی ها باعث زحمت عده ای مظلوم است‬ ‫‪ -398‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 09 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-398‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر‬ ‫ شنبه ‪ 24‬مهر ‪16-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عصای سفید نشانه استقالل‬ ‫فردنابینا‬ ‫مهنازمهدی زاده‬ ‫‏« ضــرورت یادگیــری خــط بریــل توســط افــراد بینــا جهــت برقــراری‬ ‫ـش روی‬ ‫ارتبــاط بیشــتر بــا افــراد نابینــا‏و نگاهــی بــه چالشــهای پیـ ِ‬ ‫خــط بریــل ‏»‬ ‫طبــق کنوانســیون جهانــی حقــوق افــراد ِ دارای معلولیــت‪،‬‬ ‫نابینایــان نیــز از جملــه معلــوالن محســوب می شــوند امــا بــ‏ا‬ ‫ـاص خــود ‪ .‬ایــران نیــز در ســال ‪ 1387‬بــه ایــن‬ ‫توانمندی هــای خـ ِ‬ ‫کنوانســیون پیوســت‏‪.‬‬ ‫افــراد نابینــا در حــس المسه(سرانگشتان)وشــنوایی بســیار‬ ‫ی‬ ‫قــوی و حســاس تــر از افــراد عــادی هســتندو بعــد از یادگیــر ‏‬ ‫خــط بریل(خــط ویــژه نابینایــی) براحتــی بــر محیــط خــود مســلط‬ ‫می شــوندو بــا دنیــای اطــراف خودارتبــاط برقــرار می کننــد‏‪.‬‬ ‫بریل فرانســوی باعث‬ ‫اختــراع و ابــداع خــط بریــل توســط لوئیــس‬ ‫ِ‬ ‫تحولــی نــو و ژرف در زندگــی نابینایــان شــد و بــه ان هــا‏کمــک کــرد‬ ‫تــا هماننــد افــراد عــادی بخوانند و بنویســند‏‪.‬‬ ‫خــط بریــل فارســینیز توســط ارنســت یاکــوب کریســتوفل المانــی‬ ‫موســس نخســتین اموزشــگاه نابینایــان ‏در‬ ‫(‪)1955 -1876‬‬ ‫ِ‬ ‫اصفهــان و تبریــز در ســال ‪ 1304‬ابــداع شــد‏‪.‬‬ ‫امــروزه از طــرف مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد‪ ،‬بــا هــدف‬ ‫اگاهــی از اهمیــت خــط بریــل‪ ،‬چهــارم ژانویه(تولــد لوئیــس‏بریل)‬ ‫مصــادف باچهــارده دی مــاه روز جهانــی بریــل نامگــذاری شــده‬ ‫س احتــرام بــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن پانــزده اکتبــر (‪23‬مهــر) نیــز بــه پــا ‏‬ ‫حقــوق نابینایــان بــه عنــوان روز جهانــی نابینایــان و عصــای ســفید‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪.‬‏‬ ‫خــط بریــل‪ ،‬خطــی بســیار زیبــا و شــگفت انگیز اســت کــه شــما‬ ‫ـس لطیــف سرانگشــتان عزیــزان نابینــا نزدیــک می کنــد‏‪.‬‬ ‫را بــه حـ ِ‬ ‫اگرچــه بســیار پیچیــده می باشــد امــا جاذبــه اش غیــر قابــل‬ ‫وصــف و امــوزش ان بســیار اســان اســت‪ .‬اولیــن جاذبــه و‬ ‫شــگفتی‏ایــن خــط در ایــن اســت کــه از راســت نوشــته و از چــپ‬ ‫خوانــده می شــود‏‪.‬‬ ‫از زمــان اختــراع ایــن خــط در ســال ‪1821‬تــا کنــون تغییــرات‬ ‫بســیاری در فنــاوری و شــیوه های اموزشــی ان بوجــود امــده‬ ‫ت‪‎.‬ســاده ترین و مهمتریــن ابــزار نوشــتن ایــن خــط‪ ،‬لــوح و قلم‬ ‫‏اس ‪‎‬‬ ‫اســت و یادگیــری ان بــرای افــراد نابینــا ضروریســت‏‪.‬‬ ‫افــراد نابینــا یــا از ابتــدای تولــد نابینــا هســتند و یــا بــه مــرور از کــم‬ ‫بینایــی بــه نابینایــی رســیده و یــا بــه دالیلــی در بزرگســالی‏نابینــا‬ ‫شــده¬اند‪ .‬در هــر حــال ایــن افــراد بــرای خوانــدن و نوشــتن نیــاز‬ ‫بــه امــوزش خــط بریــل (الفبــای شــش نقطه ایــی)‏خواهند داشــت‬ ‫و افــراد بینایــی کــه بــا انهــا در ارتباطنــد بــرای کمــک و بــه نوعــی‬ ‫ارتبــاط بیشــتر بــا انهــا نیــاز بــه یادگیــری‏خط بریــل دارند‪.‬بــرای درک‬ ‫بهتــر و کمــک بــه امــوزش ســریعتر بــه نابینایان عــاوه بر معلمین‬ ‫و مربیــان هــر موسســه‪،‬‏یادگیــری یکــی از نزدیــکان افــراد نابینــا‬ ‫اعــم از پــدر‪ ،‬مــادر‪ ،‬خواهــر‪ ،‬بــرادر و یــا حتــی یکــی از دوســتان‪،‬‬ ‫بــه ایــن خــط می توانــد‏تاثیــر بســزایی در رونــد امــوزش و ارتبــاط‬ ‫ـش‬ ‫فــی مابیــن داشــته باشــد‪ .‬افــراد بینــا نیــازی بــه یادگیــری خوانـ ِ‬ ‫لمســی‏نخواهنــد داشــت چــون از حــس بینایی خود بهــره می برند‬ ‫بنابرایــن یادگیــری خــط بریــل بــا الفبــای شــش نقطه ایــی بــا‏کمــک‬ ‫از مســتطیل های ایســتاده شــش حفره ایــی برایشــان ســاده تر‬ ‫خواهــد بــود امــا بــرای انکــه متن شــان را افــراد نابینــا‏بتواننــد‬ ‫بخواننــد‪ ،‬یادگیــری نوشــتن نیــز ضــروری خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫بــا ایجــاد نهضــت ســواداموزی خــط بریــل می تــوان تــا حــدودی‬ ‫ایــن نیــاز را مرتفــع کــرد تــا عــاوه بــر ارتبــاط نزدیــک بــا افــراد‬ ‫‏نابینــا بتــوان در ابتــدای یادگیــری نوامــوزان نابینــا بــه انهــا کمــک‬ ‫شــایان نمــود‏‪.‬‬ ‫خــط بریــل نیازمنــد حمایت از ســوی مســئولین و دولت اســت‪.‬‬ ‫نبــود حامــی و کــم توجهــی مســئولین ذیربــط و نداشــتن‏ف ـن ا‬ ‫وری هــای مــدرن و جدیــد‪ ،‬نبــود ک ُتــب لمســی و منابــع کافــی‬ ‫بــرای نابینایــان خــود عامــل شــکاف اطالعاتــی بیــن‏نابینایــان و‬ ‫افــراد بینــا اســت‪.‬‏‬ ‫‏ ضرورت اشنایی افراد بینا به خط بریل‬ ‫ضــرورت امــوزش و یادگیــری (خوانــدن و نوشــتن خــط بریــل)‬ ‫توســط افــراد بینــا ( پــدر‪ ،‬مــادر‪ ،‬خواهــر‪ ،‬بــرادر‪ ،‬فرزنــد و‏دوســتان و‬ ‫همــکاران) در راســتای برقــراری ارتبــاط بــا افــراد نابینــا‏‪.‬‬ ‫دقــت داشــته باشــید اگرچــه وجــود تکنولــوژی بــه افــراد نابینــا‬ ‫و مربیــان و معلمــان مربوطــه می توانــد کمــک شــایانی کنــد امــا‬ ‫‏بایــد در نظــر داشــت باتوجــه بــه مســائل اقتصــادی و فرهنگــی و‬ ‫جغرافیایــی داشــتن ایــن تکنولــوژی بــرا همــه ممکن‬ ‫نیســت‪.‬‏‬ ‫بنابرایــن یادگیــری از طریــق لــوح و قلــم مهمتریــن‪،‬‬ ‫راحــت تریــن و ارزان تریــن وســیله امــوزش خواهــد‬ ‫بود‪.‬همــان ابــزاری‏کــه یــک فــرد ِ بینــا هــم می توانــد‬ ‫براحتــی بــا ان بیامــوزد‏‪.‬‬ ‫ـال بیشــتر مــادر‪ ،‬شــاید بــه دلیــل‬ ‫والدیــن و بــه احتمـ ِ‬ ‫ارتبــاط نزدیــک بــا فرزنــد نابینــای خــود تــا حــدودی‬ ‫بــه ایــن خــط‪،‬‏خواســته یــا نــا خواســته اشــنایی پیــدا‬ ‫می کنــد تــا بتوانــد در تمریــن و تکــرار فرزنــد خــود در‬ ‫یادگیــری بهتــر او کمــک نمایــد‪.‬‏‬ ‫البتــه ایــن در صورتی ســت کــه مــادر یــا فــرد ِ نزدیــک‬ ‫بــه فــرد نابینــا ســواد خونــدن و نوشــتن معمــول را‬ ‫هــم بدانــد‪ .‬در مناطــق ‏محــروم اکثــر والدیــن از‬ ‫نعمــت ســواد خوانــدن و نوشــتن عــادی و ابتدایــی‬ ‫نیــز محرومند بنابرایــن نمی¬توانند نقش مهمی‏در‬ ‫پیشــرفت یاگیــری بهتــر فرزنــد خــود کمــک شــایانی‬ ‫داشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫بــه ناچــادر میــزان فراگیــری افــراد نابینــا بیشــتر‬ ‫ـدارس مربوطه¬اشــان‬ ‫وابســته بــه موسســه و یــا مـ‬ ‫ِ‬ ‫می شــود و کمــک از حافظــه‏شــخصی بــرای تمریــن‬ ‫اوایــل امــوزش‪ ،‬کاری‬ ‫و تکــرار اموزه هایشــان در‬ ‫ِ‬ ‫ســخت خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫کمتــر دیــده شــده کــه افــراد بینــا بــه ایــن خــط‬ ‫اشــنایی و یــا حتــی تمایلــی برای یادگیری ان داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بجــز معلمیــن و‏مربیــان مربوطــه و تعــداد‬ ‫محــدودی از افــراد بینــا‪.‬‏‬ ‫طبــق توصیه هــای جهانــی و حقــوق جهانــی‬ ‫معلولیــن‪ ،‬تمامــی معلولیــن بایــد از حــق احتــرام‬ ‫و ارتباطــات اجتماعــی‏برخــودار باشــند و یادگیــری‬ ‫ایــن خــط توســط افــراد بینــا یکــی از راه هــای ارتباط‬ ‫اجتماعــی بــا افــراد ِ نابینــا و احتــرام و درک‏احســاس انهاســت‏‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن بــا ایجــاد نهضــت ســواداموزی خــط بریــل می تــوان تــا‬ ‫حــدودی ایــن نیــاز را مرتفــع کردتــا عــاوه بر ارتباط حســی و‏ادراکِی‬ ‫ـزان خــود‪ ،‬در امــوزش و یادگیــری انهــا نیــز‬ ‫نزدیــکان نابینــا بــا عزیـ ِ‬ ‫می تواننــد کمــک شــایانی نماینــد‏‪.‬‬ ‫افــراد بینــا ضرورتــی بــرای خوانــش بــا سرانگشتانشــان ندارنــد و‬ ‫تنهــا بــا دیــدن نقطه هــای برجســته می تواننــد بخواننــد اما بــرا‏انکه‬ ‫متن شــان را افــراد نابینــا بتواننــد بخواننــد‪ ،‬یادگیــری نوشــتن نیــز‬ ‫ضــروری خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫نوشــتن خــط بریــل بــه انــدازه خوانــش ان نیــز بــرای‬ ‫در واقــع‬ ‫ِ‬ ‫عالقمندانــش ضروریســت‏‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه فــرد بینــا بــا حــس بینایــی خــود نیــز‬ ‫می توانــد بخوانــد بنابــر ایــن یادگیــری ان اســانتر خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫انچــه کــه مــورد بحــث ماســت دلیــل ضــرورت اشــنایی افــراد بینــا‬ ‫بــه ایــن خــط می باشــد‪.‬‏‬ ‫طــی یــک نظرســنجی میدانــی از تعــدادی از افــراد نابینــا‪ ،‬اکثــرا‬ ‫خواســتار یادگیــری ایــن مهــارت از ســوی خانــواده و‏دوســتان و‬ ‫همــکاران خــود بودنــد‪ .‬اگرچــه نمی تــوان دیگــران را مجبــور بــه‬ ‫امــوزش کــرد امــا حداقــل می تــوان انهــا را بــا‏ضــرورت امــوزش‬ ‫اشــنا کرد‪.‬بــرای رســیدن بــه هــدف مطلــوب راه انــدازی نهضــت‬ ‫ســواداموزی خــط بریــل بــرای افــراد ِ عالقمنــد‏و خانواده هــای افــراد ِ‬ ‫نابینابــی اثــر نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫ایــن نهضــت بــا هــدف اگاهــی رســانی و امــوزش گام موثــری در‬ ‫پیشــبرد اهــداف خواســته های افــراد نابینــا خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫‏ نگاهی به چالش های پیش روی این خط شگفت انگیز‏‪.‬‬ ‫‏‪ –1‬توجــه و حمایــت ناکافــی دولــت از چــاپ و تکثیــر و کتــب‬ ‫بــه خــط بریــل و بــروز رســانی شــیوه های ایــن خــط و‏حمایــت از‬ ‫ســازمانها و موسســات و صنایــعِ ذیربــط‏‪.‬‬ ‫دادن‬ ‫ـص‬ ‫ـ‬ ‫تخصی‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫نیازمن‬ ‫ســازمانها و موسســاتی و صنایعــی کــه‬ ‫ِ‬ ‫بوجــه و تزریــق ان از طــرف دولــت هســتند‏‪.‬‬ ‫روزنامه هایــی ماننــد روزنامــه ایــران ســپید (نخســتین روزنامــه‬ ‫بــه خــط بریــل در ایــران و خاورمیانــه چــاپ از ســال ‪ )1375‬و‬ ‫‏روزنامه هــای مشــابه ان از ضروریــات اطــاع رســانی بــه افــراد‬ ‫نابیناســت‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد از زمــان همه گیــری کرونــا از‬ ‫‏گســتردگی چــاپ ان بــه خــط بریــل کاســته شــده اســت‏‪.‬‬ ‫امــروزه روزنامــه ایــران ســپید‪ ،‬بصــورت صوتــی بــا اخبــار علمــی‬ ‫و فرهنگــی و ورزشــی بــرای عمــوم قــرار دارد کــه انهــم‏مســتلزم‬ ‫داشــتن ابــزار و امکانــات اینترنــت هســت کــه متاســفانه‬ ‫تعــداد اعظــم افــراد نابینــا از داشــتن ان محرومنــدو وجــود‬ ‫‏روزنامه هایــی بــا خــط بریــل الزم و ضروریســت‪ .‬کــه متاســفانه‬ ‫تیــراژ چاپ شــان ناکافیســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬تحریمهــای بیــن المللــی (وارد کــردن تجهیــزات و ابزارهــای‬ ‫تبدیــل متــون بــه خــط بریــل و وجــود ســخت افزارهــا و نــرم‬ ‫ـش روســت‏‪.‬‬ ‫‏افزارهــای مــورد اســتفاده) یکــی از چالش هــای پیـ ِ‬ ‫هــر روز اخبــاری از دیگــر کشــورهای جهــان بــه فن اوری هــای‬ ‫جدیــد اشــاره می شــود از کفــش هوشــمند ویــژه نابینایــان‏گرفته‬ ‫تــا عصای هــای هشــدار دهنــده و کتاب هــای علمــی تخیلــی‬ ‫بــه خــط بریــل غافــل از انکــه مــا هنــوز در مــدارس و‏دانشــگاها‬ ‫بــا کمبــود کتــب درســی و علمــی روز بــرای دسترســی نابینایــان‬ ‫مواجــه هســتیم‏‪.‬‬ ‫‏‪– 3‬حجیــم بــودن کتــب بــا خــط بریــل بدلیــل برجســته بــودن ان‬ ‫و مشــکل در حمــل و نقــل ایــن کتــب توســط نابینــان از‏نقطــه‬ ‫اییبــه نقطه ایــی دیگــر بــا وجــود داشــتن لــوازم و متعلقــات ویــژه‬ ‫و شــخصی ‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن خــط بریــل نیازمندنگاهینــو و سیاســتهای مــدون و‬ ‫حمایــت از طرح هــای نــو بــرای تقویــت اســت نــه جایگزینــی‏‪.‬‬ ‫‏‪ – 4‬بــکار نگرفتــن تعدادبیشــتری از افــراد نابینــا در ادارات و‬ ‫پســتهای مســئولیتی مرتبــط از دیگــر چالش هاســت‏‪.‬‬ ‫در حالــی کــه کــه مشــارکت دادن افرادمعلــول درطرحهــای‬ ‫اجتماعــی فراهــم کــردن بــه تمــام سیســتم خدماتــی تســهیالت‬ ‫‏و ســرمایه گذاری مناســب و بــه روزکــردن و بهبودبخشــیدن بــه‬ ‫کیفیــت داده هــای مربــوط بــه معلولیــن و تقویــت و حمایــت‬ ‫ازپژوهش هایــی در ایــن خصــوص از توصیه هــای جهــان‬ ‫معلولیــت اســت‪ .‬کــه در ســال ‪ 2011‬توســط ســازمان بهداشــت‬ ‫‏جهانــی(‏‪WHO‬‏)و بانــک جهانــی منتشــر شــده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬بــی توجهــی بــه والدیــن و دیگــر افــراد‪ ،‬انانــی کــه بــه نوعــی بــا‬ ‫افــراد نابینــا در ارتباطنــد خــود از دیگــر چالشهاســت‏‪.‬‬ ‫در حالــی کــه تشــویق و ترقیــب انهــا و راه انــدازی نهضــت‬ ‫ســواداموزی خــط بریــل بصــورت رایــگان بــا حمایــت دولــت و‬ ‫‏مســئولین ذیربــط می توانــد مســیر را بــرای ارتبــاط فی مابیــن‬ ‫مهیــا کنــد‏‪.‬‬ ‫بــه نوعــی ترقیــب حــس نــوع دوســتی و تعامــل اجتمایــی را‬ ‫بدنبــال خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬نادیــده گرفتــن نیازهــای عالقمنــدان بــه مقولــه ی کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی افــراد نابینــا‏‪.‬‬ ‫در ایــران هنــوز تکثیــر کتابهــای لمســی بــرای عالقمنــدان و‬ ‫نیازمندانــش کــم اســت و کتابهــای گویا(صوتــی) نیــز در حــد‬ ‫‏دانشــگاهی و انهــم محــدود می باشــد و اکثــرا کتابهــا در حــوزه‬ ‫ادبــی و اجتماعــی اســت‏‪.‬‬ ‫حمایــت ویــژه از خــط بریلــو توجــه ویــژه بــه جامعــه هــدف‬ ‫(افرادنابینا)تــا حــدودی می توانــد ایــن چالشــها را رفعنمایــد‪ .‬مثــل‬ ‫‏تخصیــص بوجه ایــی بــرای حمایــت از شــیوه بــروز رســانان ایــن‬ ‫خــط و توجــه ویــژه بــه صنعــت مربــوط بــه ان‏‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫فــرد نابینــا بــا حــس المســه می نویســد و می خوانــد و بــرای‬ ‫زندگــی بهتــر تــاش می کنــد و بــه حقــوق خــود و دیگــران احتــرام‬ ‫می گــذارد‪.‬‏دولــت‪ ،‬مســئولین ذیربــط وافــراد بینــا بــرای تقدیــر‬ ‫کردن از این تالش و هموارکردن میســر ِ موفقیت انها‪،‬کافیســت‬ ‫مــروری اجمالــی بــه‏مفــاد قــرار داده شــده در حقــوق جهانــی افــراد‬ ‫ت شــناخت بهتــری از حقــوق نابینایانداشــته باشــند ‏‪.‬‬ ‫معلــول جه ـ ِ‬ ‫افــراد نزدیــک (پــدر‪ ،‬مــادر‪ ،‬خواهــر‪ ،‬بــرادر‪ ،‬دوســت و همــکار)‬ ‫ســنوع دوســتی و شــناخت‬ ‫بــا یادگیــری ایــن خــط عــاوه بــر ح ِ‬ ‫احساسشــان ‏بــرای ارتبــاط بیشــتر باانهــا و بــا کمــک کــردن‬ ‫ـوزش خط بریــل‪ ،‬خود نوعی‬ ‫ـتین امـ‬ ‫ِ‬ ‫عزیزانشــان در قدمهــای نخسـ ِ‬ ‫تقدیــر از تــاش انــان‏می توانــد باشــد‪ .‬بنابــر ایــن؛‬ ‫‏‪-‬‏حمایــت از سیاس ـت های جامــع بــرای تدویــن و ارتقــاع جهــت‬ ‫بــروز رســانی خــط بریــل‏‬ ‫‏‪-‬‏تشــویق و ترقیــب و حمایــت از طرح هــا و ایده هــای خــاق‬ ‫جهــت فرهنگســازی امــوزش و یادگیــری خــط بریــل‏‪.‬‬ ‫‏‏‏‪ -‬حمایــت از صنایــع مرتبــط و موسســات توانبخشــی و ارتبــاط‬ ‫فی مابینشــان بــرای شــناخت نیازمندی هایشــان‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬‏اســتقبال از پژوهشــگران (پژوهش هــا بصــورت‪ ،‬ویــس‪ ،‬بریــل‪،‬‬ ‫نوشــتاری)مقاله نویســان(مقاالت بصــورت‪ ،‬ویــس‪ ،‬بریــل‪،‬‬ ‫‏نوشــتاری) و طراحــان در زمینــه یادگیــری خــط بریــل بــرای افرادبینا‬ ‫بــا هــدف ارتبــاط و کمــک بــه افــراد نابینــا‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬‏راه انــدازی نهضــت ســواد امــوزی بــرای افــراد بینــا بصــورت‬ ‫رایــگان‪.‬و اشــکارکردن ضــرورت یادگیــری ایــن خــط بــرای افــراد بینــا‬ ‫‏‪-‬‏بکارگیــری نابینایــان متخصــص در امــور دیگــر نابینایــان و ایجــاد‬ ‫اشــتغال برایشــان‏‪.‬‬ ‫ـان‬ ‫‏‪-‬‏توجــه‪ ،‬تشــویق و ترقــب و حمایــت مالــی بــه معلمــان‪ ،‬مربیـ ِ‬ ‫در موسســات توانبخشــی بویــژه مراکــز و موسســات نابینایانــو‬ ‫‏اســتفاده از ایــن افــراد بــرای امــوزش بــه افــراد بینــا‪ ،‬انانــی کــه بــه‬ ‫نوعــی بــا افــراد نابینــا در ارتبــاط هســتند‏‪.‬‬ ‫م مــردم بــه مفــاد قــراد داده شــده در‬ ‫‏‪-‬‏اشــنایی مســئولین و عمــو ِ‬ ‫حقــوق جهانــی معلولین‬ ‫انجــام تمامــی مــوارد ذکــر شــده در بــاال تــا حــدودی می توانــد‬ ‫در رفــع چالش هــای ایــن خــط شــگفت انگیــز و مخاطبیــن و‬ ‫‏عالقمندانــش تاثیربســزایی داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫مهنــاز مهــدی زاده‪ :‬نویســنده ‪ ،‬کارشــناس و مــدرس هنرهــای‬ ‫نمایشــی‪ ،‬بازیگر‪،‬کارگــردان تئاتــر ‪ ،‬طــراح لبــاس‏‬ ‫‏مــدرس خوانــش صحیــح (نمایشــنامه خوانــی) بــا هنرامــوزان‬ ‫نابینــا و کــم بینــا‬ ‫مدرس نگارش صحیح با هنراموزان ناشنوا و کم شنوا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!